روزنامه سایه شماره 1884 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 1884

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 1884

روزنامه سایه شماره 1884

‫مدیرعامل توانیر خبر داد؛‬ ‫افزایش ‪10‬درصدی‬ ‫‪ 2‬مشترکینکم مصرف‬ ‫ایــا دونالــد ترامــپ تبدیــل بــه ســومین رئیس جمهــوری امریــکا بعــد از انــدرو‬ ‫جانســون و بیــل کلینتــون خواهــد شــد کــه در ســنا محاکمــه می شــود؟ پرسشــی‬ ‫کــه «اشــپیگل» ســعی دارد بــه ان پاســخ دهــد؛ گرداننــدگان ایــن نشــریه تیتــر‬ ‫زده انــد‪« :‬بلــه؛ ممکــن اســت» و اشاره شــان بــه موضــوع اخیــر به جریان افتــادن‬ ‫رونــد اســتیضاح ایــن فــرد اســت‪.‬‬ ‫فرماندار ری بیان کرد؛‬ ‫شرایط مطلوب در عرصه سیاسی‬ ‫‪ 7‬با برگزاری انتخابات پرشور‬ ‫یک شنبه ‪ 24‬اذر ‪ 18 - 1398‬ربیع الثانی ‪ 15 -1441‬دسامبر ‪ -2019‬سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪ 1000 -1884‬تومان‬ ‫بازارها منتظر توافق تجاری امریکا و چین‬ ‫صلح اولِ خوب‬ ‫یا جنگ اخرِ بد؟!‬ ‫ایران ؛‬ ‫سیزدهمین کشور قدرتمند‬ ‫در سال ‪2019‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ِ‬ ‫ عنــوان‬ ‫در گــزارش ‪ U.S. News & World Report‬نــام جمهــوری اســامی ایــران به‬ ‫ســیزدهمین کشــور قدرتمنــد جهــان در ســال ‪ 2019‬ثبــت شــده؛ ایــن داده هــا بــا پرســش از‬ ‫بیــش از ‪20‬هزارنفــر در ‪ 80‬کشــور مختلــف به دســت امــده اســت‪ .‬ائتــاف نظامــی‪ ،‬متحــدان‬ ‫ِ‬ ‫مورد نظــر در ایــن‬ ‫جهانــی‪ ،‬نفــوذ سیاســی‪ ،‬نفــوذ اقتصــادی و رهبــری؛ پنــج شــاخص اصلــی‬ ‫امارگیــری هســتند‪ .‬پنــج نــام اول ایــن رده بنــدی را به ترتیــب امریــکا‪ ،‬روســیه‪ ،‬چیــن‪ ،‬المــان‬ ‫و بریتانیــا تشــکیل داده انــد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رابین هودبازیشعاری!‬ ‫کارشناسان مجله تخصصی «ارت نیوزپیپر» ‪:‬‬ ‫طــی ‪۱۰‬ســال اخیر بــا اجــرای ازمایشــی قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده‪ ،‬تولیدکننــدگان‬ ‫و واردکننــدگان انتقــادات زیــادی نســبت بــه نحــوه وصــول ایــن مالیــات داشــتند کــه‬ ‫متاســفانه تاکنــون اصالحاتــی در قانــون مورداجــرا اعمــال نشــده اســت‪ .‬براســاس مــاده ‪۱۲‬‬ ‫قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده؛ پنــج گــروه کاال؛ اعم از محصــوالت کشــاورزی فراوری نشــده‪،‬‬ ‫دام و طیــور‪ ،‬انــواع کــود و بــذر‪ ،‬ارد خبــازی و قنــد و شــکر و نیــز کتــاب و مطبوعــات‪،‬‬ ‫از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ســال نــو میــادی نزدیــک اســت و ایــن مناســبت بهانــه ای شــده تــا یکــی از‬ ‫نشــریات تخصصــی حــوزه فرهنــگ و هنــر بــا انتشــار گزارشــی دربــاره بزرگ تریــن‬ ‫و مهم تریــن رویدادهــای عرصــه فرهنــگ و هنــر ســال ‪ ،۲۰۱۹‬مــروری بــر ایــن‬ ‫اتفاقــات داشــته باشــد‪ .‬مجلــه تخصصــی فرهنــگ و هنــر «ارت نیوزپیپــر» در‬ ‫گزارشــی بــه اتفاقــات مهــم حــوزه فرهنــگ و هنــر ســال ‪ ۲۰۱۹‬پرداختــه اســت‪.‬‬ ‫لئوناردو داوینچی؛ ازجمله هنرمندانی ست ‪...‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مهم ترین اتفاقات هنری‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۹‬کدام اند؟‬ ‫‪۱۰‬سال اجرای ناقص قانون‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه منابع مازندران مطرح کرد؛‬ ‫لو نقل‬ ‫بندر امیراباد؛ حلقه اتصال توسعه حم ‬ ‫و ترانزیت کاالهای کانتینری در دریای خزر‬ ‫‪5‬‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫طیبه سیاوشی‪:‬‬ ‫تاج در مجلس هم‬ ‫شفاف صحبت نکرد‬ ‫الودگی‪ ،‬قاب ِل کنترل است‬ ‫‪2‬‬ ‫ضرورت هم سرنوشتی‬ ‫شورا و شهرداری‬ ‫در توسعه و عمران شهری‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اگهی مناقصه یک مرحله ای با ارزیابی ساده‬ ‫نوب‬ ‫ت او‬ ‫شماره مجاز ‪1398.5667‬‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬خرید قطعات مربوط به ‪P/F: “RENHE” WELL LOGGING EQUIPMENT‬‬ ‫مشخصات مناقصه‪:‬‬ ‫نام مناقصه گزار‬ ‫شماره تقاضا‪ /‬مناقصه‬ ‫شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصات‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫‪Tender No.: FP/04-98/168‬‬ ‫‪Indent No.: 08-22-9845050‬‬ ‫‪3/222/496‬‬ ‫روش ارزیابی کیفی مناقصه گران‪:‬‬ ‫روش ارزیابی‬ ‫ل‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫‪4.000.000.000‬‬ ‫‪ ‬به صورت ساده براساس ارایه جواز کسب‪ /‬مدارک حقوقی (اساسنامه‪ /‬اگهی تامین تا اخرین تغییرات) معتبر متناسب با موضوع مناقصه در جلسه گشایش پیشنهادها انجام می شود‪.‬‬ ‫نحوه دریافت‪ /‬تحویل اسناد مناقصه‪:‬‬ ‫تاریخ شروع دریافت‬ ‫توزیع اسناد‬ ‫توسط شرکت‬ ‫تحویل اسناد‬ ‫به شرکت‬ ‫توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ اگهی نوبت دوم اغاز شده و تا ده روز پس از ان ادامه خواهد داشت‪( .‬اخرین مهلت دریافت اسناد ‪)98/10/07‬‬ ‫محل دریافت‬ ‫ادرس‪ :‬اهـواز‪ ،‬بلـوار پاسـداران‪ ،‬باالتـر از میـدان فرودگاه‪ ،‬شـرکت ملی حفاری ایران‪ ،‬سـاختمان پایـگاه عملیاتی‪ ،‬طبقه اول‪ ،‬سـالن ‪ ،113‬اداره تـدارکات خارجی کاال‪،‬‬ ‫اقای موگهی‪ -‬شـماره تمـاس‪061-34148657 -061-34148253 :‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان جمهوری اسالمی‪ ،‬کوچه یغما ساختمان مرکزی هشتم طبقه ‪ 4‬اتاق ‪ 431‬دفتر شرکت ملی حفاری ایران‪ -‬تلفن‪02166700249 :‬‬ ‫نحوه دریافت‬ ‫‪ -1‬ارائــه فیــش واریــزی بــه مبلــغ ‪ 510.000‬ریــال بــه حســاب شــماره ‪ 4001114004020491‬نــزد بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران بــه نــام شــرکت‬ ‫ملــی حفــاری ایــران (شــماره شــبا ‪)IR520100004001114004020491‬‬ ‫‪ -2‬درخواست رسمی متقاضی (با ذکر نام دقیق) مبنی بر دریافت اسناد مناقصه‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫‪ 35‬روز پس از اخرین روز دریافت اسناد (اخرین مهلت ‪)98/11/12‬‬ ‫گشایش پاکات در تاریخ ‪ 98/11/15‬ساعت ‪ 10:30‬صبح‬ ‫محل تحویل‬ ‫اهـواز‪ ،‬بلـوار پاسـداران باالتر از سـه راه فرودگاه‪ ،‬شـرکت ملی حفاری ایران‪ ،‬سـاختمان پایگاه عملیاتی‪ ،‬طبقـه اول پارت ‪ ،B‬اتاق ‪ ،107‬دبیرخانه کمیسـیون مناقصات‪،‬‬ ‫شماره تماس ‪061 -34148580 -34148569‬‬ ‫تضمین شرکت در مناقصه (فرایند ارجاع کار)‪:‬‬ ‫‪ 200.000.000‬ریال‪ 1.663 /‬یورو‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫انواع تضامین قابل قبول‬ ‫مدتاعتبارپیشنهاد‪/‬تضمین‬ ‫ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی‬ ‫ اصــل فیــش واریــز وجــه نقــد بــه حســاب شــماره ‪ 4001114006376636‬نــزد بان��ک مرکزــی جمهـ�وری اس�لامی ای��ران تحــت عنــوان تمرکــز وجــوه ســپرده شــرکت‬‫ملــی حفــاری ایــران (شــماره شــبا ‪)IR350100004001114006376636‬‬ ‫‪ 90‬روز (برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد)‬ ‫کانال های اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران‪:‬‬ ‫‪http://sapp.ir/nidc_pr‬‬ ‫‪www.nidc.ir‬‬ ‫اداره تدارکات خارجیکاال‬ ‫اگهی مزایده عمومی شهرداری باقرشهر (تجدید مزایده)‬ ‫شــهرداری باقرشــهر بــه اســتناد مجــوز شــماره ‪ 98/04/10-5/2/983‬شــورای محتــرم اســامی باقرشــهر در نظــر دارد نســبت بــه واگــذاری اجــاره‬ ‫یکســاله جمــع اوری ضایعــات خانگــی را از طریــق مزایــده عمومــی اقــدام نمایــد‪ .‬لــذا از شــرکت های واجدالشــرایط (جم ـع اوری پســماند‬ ‫خشــک) کــه دارای رتبــه از ســازمان پســماند شــهرداری تهــران می باشــند‪ ،‬دعــوت می شــود جهــت دریافــت اســناد بــه ســامانه ســتاد ایــران بــه‬ ‫ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫اگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی مناقصه شماره ‪36-98-4‬‬ ‫(نوبت اول)‬ ‫اداره کل راه اهــن شمالشــرق ‪( 1‬شــاهرود) در نظــر دارد بنابــر ائین نامــه اجرائــی بنــد ج مــاده ‪ 12‬قانــون برگــزاری مناقصــات نســبت بــه ارزیابــی کیفــی مناقصه گــران واجــد شــرایط‬ ‫جهــت دعــوت بــه مناقصــه بــه شــرح زیــر اقــدام نمایــد‪.‬‬ ‫‪ -1‬شرح مختصر موضوع مناقصه‪ :‬نگهداری و تعمیر ساختمان و تاسیسات ‪ 27‬ایستگاه اداره کل راه اهن شمالشرق (‪)1‬‬ ‫مبلــغ کل بــراورد‪ 31/150/150/000 :‬ریــال ب��ر اســاس فهــارس بهــای واحــد نگهــداری و تعمیــر ســاختمان و تاسیســات راه اهــن در رشــته های ابنیــه‪ ،‬تاسیســات برقــی و تاسیســات‬ ‫مکانیکــی ســال ‪1397‬‬ ‫‪ -2‬مدت و محل اجرا‪ :‬مدت اجرا ‪ 12‬ماه بوده و محل اجراء طبق اسناد مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬شــرکت کنندگان در فراخــوان می بایســت همزمــان دارای گواهــی صالحیــت معتبــر حداقــل رتبــه ‪ 7‬در رشــته امــور تاسیســاتی و حداقــل رتبــه ‪ 7‬رشــته تعمیــر و نگهــداری از وزارت‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی باشــند‪ .‬همچنیــن دارای گواهــی صالحیــت معتبــر ایمنــی پیمانــکاری از وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی باشــند‪.‬‬ ‫‪ -4‬مهلــت و نحــوه دریافــت اســناد ارزیابــی کیفــی‪ :‬متقاضیــان می تواننــد حداکثــر تــا ســاعت ‪ 14‬روز سه شــنبه مــورخ ‪ 98/9/26‬بــا مراجعــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی‬ ‫دولــت بــه نشــانی ‪ www.setadiran.ir‬اســناد ارزیابــی کیفــی را دریافــت نمایند‪.‬‬ ‫کلیــه فراینــد برگــزاری مناقصــه کار در ســامانه مذکــور انجــام می پذیــرد لــذا الزم اســت مناقصه گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی در ســامانه فــوق و دریافــت گواهــی امضــای‬ ‫الکترونیکــی‪ ،‬نســبت بــه اخــذ انهــا اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬مهلــت و نحــوه ارســال اســناد تکمیــل شــده‪ :‬متقاضیــان می بایســت حداکثــر تــا ســاعت ‪ 8‬روز چهارشــنبه مــورخ ‪ 98/10/11‬عــاوه بــر بارگــذاری کلیــه اســناد در ســامانه‬ ‫ســتاد نســبت بــه تحویــل اســناد و مــدارک (ممهــور بــه مهــر شــرکت و امضــای شــخص صالحیـت دار شــرکت) بــه ادرس شــاهرود‪ -‬انتهــای خیابــان شــهدا‪ -‬ســاختمان اداری اداره کل‬ ‫راه اهــن شمالشــرق (‪ -)1‬دبیرخانــه اقــدام و رســید دریافــت نماینــد‪.‬‬ ‫پس از ارزیابی کیفی‪ ،‬از مناقصه گران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم (‪ 60‬از ‪ )100‬را کسب نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد امد‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪696544 :‬‬ ‫فرشاد زادخور‪ ،‬مدیرکل راه اهن شمالشرق (‪)1‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد‪ :‬از ساعت ‪ 10‬روز دوشنبه ‪ 98/09/25‬لغایت ساعت ‪ 19‬روز چهارشنبه ‪98/09/27‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬از ساعت ‪ 8‬روز پنجشنبه ‪ 98/09/28‬لغایت ساعت ‪ 10‬روز یکشنبه ‪98/10/08‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ 11‬روز دوشنبه ‪98/10/09‬‬ ‫اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصه گــزار جهــت اطالعــات بیشــتر درخصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکت هــای الــف‪ :‬جــاده‬ ‫قدی��م ته��ران ق��م‪ ،‬روب��روی ش��هر س��نگ‪ ،‬ش��هرداری باقرش��هر‪ ،‬ام��ور مال��ی‪ ،‬واح��د ام��ور قرارداده��ا‪ ،‬ش��ماره تم��اس‪ 55203710 :‬داخلــی ‪324‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس‪021-41934 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪88969737 -85193768 :‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع‬ ‫قیمت کارشناسی ماهیانه‬ ‫سپرده شرکت در مزایده‬ ‫شماره مزایده در سامانه‬ ‫‪1‬‬ ‫اجاره جمع اوری ضایعات‬ ‫خانگی باقرشهر‬ ‫‪ 1/500/000/000‬ریال‬ ‫‪ 900/000/000‬ریال‬ ‫‪5098090592000007‬‬ ‫علیرضا ناصری پور‪ ،‬شهردار باقرشهر‬ ‫ســخن مدیرمسئول‬ ‫قابل کنترل است‬ ‫الودگی‪ِ ،‬‬ ‫این روزهــا الودگــی‪ ،‬یــک گرفتــاری و دردســر جهانی ســت؛ از ابرقدرتــان‬ ‫گرفتــه تــا عقب افتاده تریــن جماعــات بشــری‪ ،‬بــا معضــل بزرگــی‬ ‫به نــا ِم الودگــی یــا به گفتــه غربی هــا وارونگــی هــوا روبــه رو هســتند‬ ‫و پنــداری کم کــم بــه دردی بی درمــان تبدیــل شــده؛ تاجایی کــه‬ ‫رفته رفتــه نسـل های بعــدی بــا انقــراض کــره خاکــی روبـه رو خواهنــد‬ ‫شــد‪ .‬شــاید قســمت اصلــی الودگــی کــره خاکــی توســط کشــورهای‬ ‫بــزرگ ایجــاد شــده و هنــوز ادامــه دارد‪ .‬الودگــی کــره زمیــن از اواخــر‬ ‫قــرن نوزدهــم و بــا پیشــرفت های تکنولــوژی اغــاز شــده و از نیمــه دوم‬ ‫قــرن بیســتم ازمایشــات متعــدد؛ به ویــژه در زمینه هــای فیزیــک و‬ ‫شــیمی و جنــگ تســلیحاتی و وفــور گازهای گلخانـه ای زندگــی را برای‬ ‫مــردم دنیــا ســخت و ســخت تر کــرده؛ تاجایی کــه براســاس امارهــای‬ ‫ارائه شــده‪ ،‬در بیــن بیماری هــا‪ ،‬بیشــترین تلفــات جانــی را بیماری هــای‬ ‫قلبــی‪ ،‬تنفســی تشــکیل داده و همـه روزه بــر شــمار ایــن قبیــل بیماران‬ ‫افــزوده می شــود؛ امــا نحــوه الودگــی در کشــور مــا تــا انــدازه ای بــه‬ ‫نــوع زندگــی مــردم مــا بســتگی دارد‪ .‬اگــر مبنــا را تهــران بدانیــم‪ ،‬نحــوه‬ ‫زیســت در تهــران بیشــتر از وارونگــی هــوا‪ ،‬پایتخــت زیبــا و بــزرگ مــا‬ ‫را الــوده کــرده اســت‪ .‬کارخانه هــای صنعتــی دودزا و ناقــص ســوخت‪،‬‬ ‫تراکــم خــودرو غیراســتاندارد‪ ،‬دودزا و ســرب افرین‪ ،‬وجــود میلیون هــا‬ ‫موتورســیکلت‪ ،‬شــوفاژها و بخاری هــای دودزا‪ ،‬شــهر مــا را دربرگرفتــه‬ ‫کــه بــا کمــی دقــت و تعهــد فــردی‪ ،‬می تــوان پایتخــت قفس گونــه‬ ‫تهــران را از وضعیــت بیمــار کنونــی نجــات داد‪ .‬ازطرفــی اعــام می شــود‬ ‫در تهــران حــدود ‪10‬میلیــون موتورســیکلت وجــود دارد؛ یعنی بــه تعداد‬ ‫کــودکان و حتــی معلولیــن و ازکارافتــادگان‪ ،‬موتورهــای الوده کننــده‬ ‫درحــال فعالیــت هســتند کــه نشــان از بی توجهــی‬ ‫هــوا‪ ،‬پیوســته‬ ‫ِ‬ ‫مســئولین ذی ربــط دارد‪ .‬اداره راهنمایــی و رانندگــی به همراه مســئولین‬ ‫محیــط زیســت و شــهرداری‪ ،‬می تواننــد بــا همــکاری بــا هــم حداقــل‬ ‫سـه میلیون از ایــن موتورهــا را منــع از کار کــرده و از رده خــارج کننــد‪.‬‬ ‫انبــوه وســایل نقلیــه شــخصی‪ ،‬از تهــران‪ ،‬قبرســتانی از ماشــین ســاخته‬ ‫اســت؛ حتــی این روزهــا پــارک ماشــین در تهــران عم ـ ًا امکان پذیــر‬ ‫نیســت‪ .‬شــهرداری تهــران را بایــد یکــی از عوامــل الودگــی هــوای‬ ‫شــهر تهــران دانســت؛ ازطرفــی برنامه ریــزی می کننــد کــه وســایل‬ ‫نقلیــه غیرمجــاز حــق ورود بــه محــدوده طــرح ترافیــک ندارنــد‪ ،‬امــا‬ ‫ازســویِ دیگر اعــام می کننــد خودروهــا بــا پرداخــت روزانــه مبلغــی‬ ‫بــاالی ‪20‬هزارتومــان می تواننــد وارد محــدوده طــرح شــوند‪ .‬یکــی‬ ‫نیســت از شــهرداری و وزارت کشــور ســوال کنــد‪ ،‬اگــر تمــام خودروها با‬ ‫پرداخــت حــق ورود بــه محــدوده اجــازه ورود پیــدا کننــد‪ ،‬پــس چگونــه‬ ‫تشــکیالت عظیمــی به نــا ِم معاونــت حمل ونقــل شــهرداری مشــغول بــه‬ ‫کار اســت؟ یعنــی اگــر همــه بــا پرداخــت حــق ورود‪ ،‬مجــاز بــه رانندگی‬ ‫درون محــدوده باشــند‪ ،‬ایــا ایــن پرداخــت هزینــه باعــث می شــود کــه‬ ‫اگــزوز ماشــین ها به جــای ســرب و اکســید کربــن‪ ،‬گاز مفیــد و حیاتــی‬ ‫اکســیژن متصاعــد کنــد؟ وســایل نقلیــه عمومــی‪ ،‬روزهــا در معابــر‬ ‫درحــال تــردد هســتند؛ درحالی کــه خــود‪ ،‬عامــل مهــم بســیاری از‬ ‫ِ‬ ‫الودگی هــا به شــمار می اینــد؛ لــذا بــا صراحــت می تــوان گفــت اگــر‬ ‫مــردم عزیــز ســاکن تهــران رعایــت کننــد؛ اگــر ســازمان های موظــف‪،‬‬ ‫کار خــود را انجــام دهنــد؛ اگــر خودروســازان داخلــی‪ ،‬سیســتم موتــوری‬ ‫را اســتاندارد کننــد و اگــر و اگــر و اگــر وجــدان انســانی؛ حاکم بــر اعمال‬ ‫انســانی شــود؛ دنیایــی پــر از صفــا و بــدون الودگــی خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫بنر‬ ‫فراخوان مقاله محک‬ ‫کنگـره «نقـش خدمات حمایتـی در توانمندسـازی کودکان‬ ‫مبتلا بـه سـرطان و خانـواد ه انها» هفتـم و ‪ 8‬اسـفندماه در‬ ‫محورهـای ارائـه خدمـات حمایتـی بـه کـودک و مراقبیـن‬ ‫(خانـواده و تیـم درمـان) در فرایند درمان سـرطان کودک در‬ ‫مراحل تشـخیص‪ ،‬سیر درمان‪ ،‬پیگیری و بازگشت به زندگی‬ ‫عـادی‪ ،‬تسـکین های قبل از سـوگ‪ ،‬سـوگ و پس از سـوگ‪،‬‬ ‫نقـش فعالیت های داوطلبانه در مداخلات مددکاری اجتماعی‬ ‫و روان شـناختی‪ ،‬اولویت بندی منابع خدمات حمایتی مبتنی بر‬ ‫شـاخص های اثر بخشـی‪ ،‬حقـوق بیمـار و مراقبیـن ایشـان و‬ ‫مراقبـت از مراقبت کننـدگان برگـزار خواهـد شـد‪ .‬مـددکاران‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬روان شناسـان و روان پزشـکان‪ ،‬پزشـکان متخصص‬ ‫هماتولوژی‪-‬انکولـوژی‪ ،‬رادیوتراپی‪-‬انکولـوژی‪ ،‬جـراح و اطفال‪،‬‬ ‫پرسـتاران و روان پرسـتاران‪ ،‬اعضای هیئت علمی و پژوهشگران‬ ‫دانشگاه ها و مراکز پژوهشـی در حوزه های مددکاری اجتماعی‪،‬‬ ‫روان شناسـی‪ ،‬توانبخشی و جامعه شناسـی‪ ،‬دانشجویان مقاطع‬ ‫کارشناسـی ارشـد و دکتـرای عمومـی و تخصصی رشـته های‬ ‫مـددکاری اجتماعـی‪ ،‬روان شناسـی‪ ،‬روان پزشـکی‪ ،‬پزشـکی‪،‬‬ ‫پرسـتاری‪ ،‬علوم تربیتی و مشـاوره‪ ،‬توانبخشی و جامعه شناسی‬ ‫همچنیـن سـازمان های مردم نهاد ملی و بین المللـی گروه های‬ ‫هـدف ایـن کنگـره هسـتند‪ .‬از عالقه منـدان فعـال در حـوزه‬ ‫گروه هـای هـدف دعـوت می‪‎‬شـود تـا مقاله هـای پژوهشـی و‬ ‫کاربـردی خـود را مرتبط بـا محورهای تعیین شـده حداکثر تا‬ ‫‪ 10‬دی مـاه جـاری از طریـق سـایت و پسـت الکترونیکی‬ ‫کنگـره‪ ،‬بـه ادرس ‪ icss.mahak-charity.org//:https‬و‬ ‫‪ icss@mahak-charity.org‬ارسـال کننـد‪ .‬سـایر اطالعـات‬ ‫مورد نیـاز ایـن رویـداد علمـی‪ ،‬از طریق سـایت ایـن کنگره‬ ‫در دسـترس است‪.‬‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫«قدرتمندتریــن کشــورها» چــرا «قدرتمندترین کشــورها»‬ ‫خوانــده می شــوند؟ در گــزارش به روزشــده رســانه‬ ‫خبــری ‪ U.S. News & World Report‬کــه به خاطــ ِر‬ ‫رتبه بندی هــای ســاالنه اش معــروف اســت ؛ در تعریــف‬ ‫ایــن عبــارت می خوانیــم‪ :‬جوامعــی کــه پیوســته ســرتیتر‬ ‫اخبــار بــوده و اســتیالی حضورشــان بــر مناســبات جهانی‬ ‫چنــان اســت کــه نه تنهــا سیاســتمداران بین المللــی را‬ ‫به خــود مشــغول می دارنــد؛ بلکــه عاملــی تاثیرگــذار‬ ‫بــر طــرح و تغییــر الگوهــای اقتصادی در ســطحی وســیع‬ ‫نیــز بــوده را کشــورهای قدرتمنــد جهــان لقــب داده انــد‬ ‫کــه سیســتم روابــط خارجی شــان در کنــا ِر تــوان نظامــی‬ ‫و دفاعی شــان‪ ،‬باعــث می شــود تــا مســائل راهبــردی‬ ‫جهــان را به نوعــی تعییــن کــرده یــا تغییــر دهنــد ‪...‬‬ ‫رده بنــدی ســال ‪ 2019‬ایــن فهرســت کــه درواقــع‪ ،‬توســط‬ ‫استراتژیسـت های ســه مجموعــه تحلیلگــر داده هــا؛ یعنی‬ ‫‪ BAV Group، VMLY&R‬و ‪( Wharton School‬وابســته‬ ‫بــه دانشــگاه پنســیلوانیا) انجــام شــده اســت؛ نشــان‬ ‫می دهــد کــه ایــاالت متحــده بــا بزرگ تریــن تولیــد‬ ‫ناخالــص داخلــی (‪19.4‬تریلیــون دالر) و البتــه بیشــترین‬ ‫بودجــه نظامــی (‪610‬میلیــارددالر)‪ ،‬عنــوان قدرتمندترین‬ ‫کشــور جهــان را در ســال جــاری میــادی یــدک‬ ‫می کشــد‪ .‬ایــن کشــور در ســال ‪ 2018‬نیــز در همیــن‬ ‫جایــگاه قــرار داشــت‪ .‬درواقــع بودجــه نظامــی امریــکا‬ ‫به تنهایــی‪ ،‬حتــی بیشــتر از مجمــوع بودجــه نظامــی‬ ‫هفــت کشــور بعــدی ایــن لیســت؛ یعنــی چیــن‪،‬‬ ‫عربســتان ســعودی‪ ،‬هنــد‪ ،‬فرانســه‪ ،‬روســیه‪ ،‬المــان‬ ‫و انگلیــس بــوده‪ .‬گفتنی ســت؛ در فهرســت مذکــور‪،‬‬ ‫ـوان ســیزدهمین‬ ‫نــام جمهــوری اســامی ایــران به عنـ ِ‬ ‫کشــور قدرتمنــد جهــان در ســال ‪ 2019‬ثبــت شــده؛‬ ‫ایــن داده هــا بــا پرســش از بیــش از ‪20‬هزارنفــر در ‪80‬‬ ‫کشــور مختلــف به دســت امــده اســت‪ .‬ائتــاف نظامــی‪،‬‬ ‫متحــدان جهانــی‪ ،‬نفــوذ سیاســی‪ ،‬نفــوذ اقتصــادی‬ ‫و رهبــری؛ پنــج شــاخص اصلــی مور ِد نظــر در ایــن‬ ‫امارگیــری هســتند‪ .‬پنــج نــام اول ایــن رده بنــدی را‬ ‫به ترتیــب امریــکا‪ ،‬روســیه‪ ،‬چیــن‪ ،‬المــان و بریتانیــا‬ ‫تشــکیل داده انــد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫تریبون‬ ‫یک شنبه ‪ 24‬اذر ‪ -1398‬شماره ‪1884‬‬ ‫‪۱۰‬سال اجرای ناقص قانون مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫رابین هودبازی شعاری!‬ ‫طــی ‪۱۰‬ســال اخیر بــا اجــرای ازمایشــی قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده‪ ،‬تولیدکننــدگان و واردکننــدگان انتقــادات زیــادی نســبت بــه نحــوه وصــول ایــن مالیــات‬ ‫ـزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ براســاس مــاده ‪ ۱۲‬قانــون مالیــات بــر‬ ‫داشــتند کــه متاســفانه تاکنــون اصالحاتــی در قانــون مورداجــرا اعمــال نشــده اســت‪ .‬به گـ ِ‬ ‫ارزش افــزوده؛ پنــج گــروه کاال؛ اعــم از محصــوالت کشــاورزی فراوری نشــده‪ ،‬دام و طیــور‪ ،‬انــواع کــود و بــذر‪ ،‬ارد خبــازی و قنــد و شــکر و نیــز کتــاب و مطبوعــات‪،‬‬ ‫از پرداخــت مالیــات بــر ارزش افــزوده معــاف هســتند کــه اخیــرا ً در کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی پیشــنهاداتی در جریــان بررســی و اصــاح این‬ ‫مفــاد قانــون مطرح شــده‪.‬‬ ‫اگرچــه مســئوالن دولــت‪ ،‬دریافــت مالیــات بــر‬ ‫ارزش افــزوده را اقدامــی جهــت دریافــت مالیــات از‬ ‫دهک هــای ثروتمنــد جامعــه و دادن بــه فقــرا می داننــد‬ ‫امــا فعــاالن بــازار معتقدنــد کــه بنابــر گــزارش تــورم مهر؛‬ ‫‪۴۹‬درصــد ســبد هزینــه دهــک کم درامــد‪ ،‬بــه خریــد‬ ‫مــواد غذایــی اختصــاص داده و درمقابــل‪ ،‬دهــک ثروتمنــد‬ ‫تنهــا ‪۱۷‬درصــد هزینــه خــود را صــرف خریــد کرده انــد‬ ‫و ایــن یعنــی عم ـ ً‬ ‫ا دولــت بــه هدفــش نرســیده اســت!‬ ‫امــا ازطرفــی‪ ،‬اخــذ مالیــات بــر ارزش افــزوده به شــیوه‬ ‫نادرســت منجــر شــده اســت تــا تولیــد در ایــن یک دهــه‬ ‫بــا مشــکالت زیــادی دســت وپنجه نــرم کنــد کــه بــر‬ ‫تــورم و رکــود دامــن زده و ریشــه اصلــی ان نیــز اجــرای‬ ‫دست وپاشکســته مالیــات بــر ارزش افــزوده اســت‪.‬‬ ‫نایب رئیــس اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی بــا انتقــاد‬ ‫پیرامــون مباحــث مطروحــه مبنی بــر اخــذ مالیــات از‬ ‫ارزش افــزوده قنــد و شــکر‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬درشــرایطی که‬ ‫رشــد نــرخ ارز بــر افزایــش هزینه هــای تولیــد و کاهــش‬ ‫قــدرت خریــد خانــوار دامــن زده‪ ،‬انتظــار می رفــت‬ ‫نماینــدگان مجلــس بــا افزایــش کاالهــای معــاف از‬ ‫پرداخــت مالیــات ارزش افــزوده بــه رونــق بــازار کمــک‬ ‫کننــد»‪ .‬عبــداهلل حقیقــت بااشــاره به اینکه شــکر مــواد‬ ‫اولیــه بســیاری از صنایــع غذایــی را تشــکیل می دهــد‪،‬‬ ‫توضیــح داد‪« :‬اخــذ مالیــات بــر ارزش افــزوده ایــن اقــام‬ ‫عالوه بــر رشــد ‪۱۰‬درصــدی قیمــت محصــوالت غذایــی؛‬ ‫فشــاری مضاعف بــر خانوارهــا وارد می کنــد»‪ .‬او ادامــه داد‪:‬‬ ‫«بنابــر پیشــنهادات اخیــر کمیســیون اقتصــادی مجلــس‬ ‫شــورای اســامی؛ قــرار اســت بخشــی از کاالهــای موجــود‬ ‫در فهرســت معافیت هــا (ازجملــه برنــج) به صــورت‬ ‫ترجیحــی مشــمول پرداخــت ســه درصد مالیــات بــر‬ ‫ارزش افــزوده شــود کــه درصــورت تحقــق ان‪ ،‬مشــکالت‬ ‫اقشــار ضعیــف جامعــه دوچنــدان و رکــود بــازار بیشــتر‬ ‫خواهــد شــد»‪ .‬او باتاکیدبراینکــه دریافــت مالیــات بــر‬ ‫ارزش افــزوده از کاالهــای اساســی به ضــرر دهک هــای‬ ‫پائیــن جامعــه تمــام می شــود‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬باتوجه بــه‬ ‫زمزمــه دریافــت مالیــات بــر ارزش افــزوده شــکر و‬ ‫تاثیرگــذاری ان در بســیاری صنایــع‪ ،‬از دولتمــردان و‬ ‫نماینــدگان مجلــس تقاضــا داریــم کــه نگذارنــد معافیــت‬ ‫مالیاتــی از ســبد خانــوار حــذف شــود»‪ .‬او درپایــان تصریح‬ ‫کــرد‪« :‬اگرچه بســیاری از مســئوالن و نماینــدگان مجلس‬ ‫اذعــان می کننــد کــه معافیــت مالیاتــی بایــد از کاالهــای‬ ‫مضــر همچــون قنــد و شــکر برداشــته شــود امــا به اعتقــاد‬ ‫بنــده؛ مالیــات بــر ارزش افــزوده کاالهایــی نظیــر نوشــابه و‬ ‫ســیگار بایــد افزایــش یابــد؛ چراکــه ضــرر مصــرف ایــن‬ ‫کاالهــا به مراتــب بیشــتر اســت»‪.‬‬ ‫رئیــس اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی بــا انتقــاد از‬ ‫دریافــت مالیــات بــر ارزش افــزوده از کاالهــای ســبد‬ ‫خانــوار اظهــار کــرد‪« :‬بازنگــری در کاالهــای مشــمول‬ ‫معافیــت ســبد خانــوار در کمیســیون اقتصــادی مجلــس‬ ‫مطــرح شــده کــه بــرای ایــن موضــوع چنــد ســناریو‬ ‫پیش روســت»‪ .‬محمــد اقاطاهــر بااشــاره به اینکه‬ ‫دریافــت ســه درصد ارزش افــزوده ترجیحــی از کاالهــای‬ ‫معــاف‪ ،‬یکــی از ایــن ســناریوهای مطرح شــده در قانــون‬ ‫جدیــد مالیــات بــر ارزش افــزوده به شــمار مــی رود‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬پــس از طــرح ایــن ســناریو‪ ،‬نماینــدگان مجلــس‬ ‫به این نتیجــه رســیدند کــه ممکــن اســت ایــن امــر منجــر‬ ‫بــه افزایــش قیمــت شــود؛ به همین خاطــر‪ ،‬تصمیمــات‬ ‫دیگــری را اتخــاذ کردنــد»‪ .‬او ادامــه داد‪« :‬نماینــدگان‬ ‫کمیســیون اقتصــادی تصمیماتــی مبنی بــر حــذف‬ ‫مالیــات بــر ارزش افــزوده از کاالهــای معــاف همچــون‬ ‫قنــد و شــکر و ماکارونــی را اتخــاذ کردنــد؛ درحالی کــه‬ ‫به اعتقادمــن؛ ماکارونــی ارزان تریــن غــذای موجــود بــرای‬ ‫اقشــار ضعیــف جامعــه به شــمار مــی رود کــه دریافــت‬ ‫مالیــات و حــذف معافیــت‪ ،‬می توانــد اســیب جــدی بــه‬ ‫اقشــار کم درامــد وارد کنــد»‪ .‬او بااشــاره به اینکه حــذف‬ ‫مالیــات از کاالهــای ســبد خانــوار مشــکالت متعــددی را‬ ‫بــرای دهک هــای کم درامــد جامعــه دربــردارد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«بــا دریافــت نه درصــد مالیــات بــر ارزش افــزوده قیمــت‬ ‫کاالهــا حداقــل تــا ‪۱۵‬درصــد افزایــش می یابــد کــه نشــان‬ ‫می دهــد مســئوالن ذی ربــط چکــش کاری الزم را روی‬ ‫موضوعــات نکردنــد»‪ .‬او بــا انتقــاد از اتخــاذ تصمیمــات‬ ‫دولــت بــدون نظرخواهــی از بخــش خصوصــی گفــت‪:‬‬ ‫«باتوجه بــه توزیــع شــش تــا هفت هزارقلــم کاال توســط‬ ‫بنکــداران در کشــور‪ ،‬انتظــار می رفــت مســئوالن ذی ربــط‬ ‫از نظــر مــا نیــز اســتفاده می کردنــد و به جــای حــذف‬ ‫مالیــات بــر ارزش افــزوده کاالهــای ســبد خانــوار‪ ،‬مالیــات‬ ‫بــر ارزش افــزوده ســیگار و نوشــابه را افزایــش می دادنــد»‪.‬‬ ‫به گفتــه او؛ نماینــدگان کمیســیون اقتصــادی به ســبب‬ ‫مضربــودن قنــد و شــکر به دنبــال حــذف مالیــات بــر‬ ‫ارزش افــزوده ان هســتند؛ درحالی کــه شــکر جــزو‬ ‫مــواد اولیــه اکثــر کاالهــای ســبد خانــوار و داروســازی‬ ‫به شــمار مــی رود کــه حــذف مالیــات از ان می توانــد‬ ‫منجــر بــه نوســان نــه تــا ‪۱۵‬درصــدی قیمــت نهایــی‬ ‫کاالهــا شــود‪ .‬او باتاکیدبــر بازنگــری بــر حــذف مالیــات‬ ‫بــر ارزش افــزوده کاالهــای ســبد خانــوار بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«انتظــار م ـی رود نماینــدگان مجلــس‪ ،‬قبــل از تصویــب‬ ‫ایــن قانــون‪ ،‬بازنگــری جــدی بــر ایــن موضــوع انجــام‬ ‫دهنــد؛ طوری کــه مالیــات بــر ارزش افــزوده کاالهایــی‬ ‫نظیــر نوشــابه و ســیگار را افزایــش داده تــا بــا دریافــت‬ ‫مالیــات بر ارزش افــزوده مجدد از تولیدکنندگان‪ ،‬فشــاری‬ ‫بیش ازپیــش بــر اقشــار ضعیــف و کم درامــد جامعــه‬ ‫وارد نشــود»‪ .‬او بــا انتقــاد از اجــرای قانــون مالیــات بــر‬ ‫ارزش افــزوده گفــت‪« :‬در دودوره پنج ســاله قانــون مالیــات‬ ‫بــر ارزش افــزوده به طــور ازمایشــی اجــرا شــد کــه‬ ‫متاســفانه تاکنــون نواقــص ان برطــرف نشــده و همــواره‬ ‫کســبه نســبت بــه اجــرای ایــن قانــون اعتراضاتــی دارنــد‬ ‫و معتقدنــد کــه چــرا جرایــم و اجــرای ایــن قانــون تنهــا‬ ‫منحصــر بــه اعضــای عمده فروشی ســت و بزرگ تریــن‬ ‫زنجیــره کــه ســوپرمارکت ها و خواروبارفروش هــا‬ ‫هســتند‪ ،‬شــامل ایــن قانــون نمی شــوند؟»‬ ‫رئیــس اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی شــیراز‬ ‫بااشــاره به اینکه حــذف مالیــات بــر ارزش افــزوده‪،‬‬ ‫فشــاری مضاعــف بــه تولیدکننــدگان و واردکننــدگان‬ ‫تحمیــل می کنــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬باتوجه بــه دریافــت‬ ‫چنــد مرحله مالیــات بــر ارزش افــزوده از تولیدکنندگان و‬ ‫واردکننــدگان‪ ،‬قیمــت کاالهــای ســبد خانوار با نوســانات‬ ‫چشــمگیری در بــازار روبــه رو می شــوند»‪ .‬عبــداهلل‬ ‫رزاق منــش افــزود‪« :‬بــا تصویــب و اجــرای قانــون مالیــات‬ ‫بــر ارزش افــزوده از کاالهــای معــاف بــر ســبد خانــوار‬ ‫بـه دوراز چشــم ناظــران‪ ،‬کارخانه هــا از مــواد اولیه ضعیف‬ ‫اســتفاده می کننــد کــه ایــن امــر‪ ،‬ســامت افــراد در‬ ‫حــوزه مــواد غذایــی را درمعــرض خطــر قــرار می دهــد»‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪« :‬باوجودانکــه مســئوالن و نماینــدگان‬ ‫مجلــس اذعــان می کننــد کــه الیحــه اخــذ مالیــات‬ ‫بــر ارزش افــزوده قــرار اســت از طبقــه ثروتمنــد ســتانده‬ ‫و بــه اقشــار ضعیــف جامعــه داده شــود؛ امــا فع ـ ً‬ ‫ا ایــن‬ ‫امــر محقــق نشــده»‪ .‬او باتاکیدبراینکــه کاالهایی همچون‬ ‫قنــد و شــکر‪ ،‬برنــج‪ ،‬روغــن‪ ،‬ماکارونــی و کنســروها بایــد‬ ‫از مالیــات بــر ارزش افــزوده معــاف باشــند‪ ،‬بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«باتوجه به انکــه عمــده مصــرف دهک هــای ضعیــف‬ ‫جامعــه بــه محصوالتــی همچــون قنــد و شــکر‪ ،‬برنــج‪،‬‬ ‫روغــن‪ ،‬کنســرو‪ ،‬ماکارونــی و ‪ ...‬اختصــاص دارد؛ بنابرایــن‪،‬‬ ‫حــذف معافیــت مالیــات بــر ارزش افــزوده می توانــد‬ ‫فشــار مضاعفــی بــه افــراد کم درامــد جامعــه وارد‬ ‫کنــد»‪ .‬او ادامــه داد‪« :‬اگرچــه بــا افزایــش قیمــت بنزیــن‪،‬‬ ‫بســیاری از مســئوالن و مقامــات دولتــی اعــام کردنــد‬ ‫کــه مابه التفــاوت قیمــت در قالــب طــرح معیشــتی‬ ‫بــه خانوارهــا بازگردانــده می شــود امــا درعمــل تمــام‬ ‫افــراد‪ ،‬مشــمول ایــن طــرح نشــدند؛ به طوری کــه طــرح‬ ‫معیشــتی بــه خانوارهایــی کــه بیــش از ‪۵۰‬میلیون تومان‬ ‫پــول در حســاب دارنــد‪ ،‬تعلــق نمی گیــرد کــه ایــن امــر‬ ‫در کنــار حــذف یارانــه ‪۲۴‬میلیون نفــر از احــاد جامعــه‬ ‫تــا پایــان ســال نشــان می دهــد کــه ایــن اتفــاق به نفــع‬ ‫اقشــار ضعیــف جامعــه نیســت و حــال با حــذف معافیت‬ ‫مالیــات بــر ارزش افــزوده ایــن داســتان تکــرار می شــود»‪.‬‬ ‫او درپایــان بابیان اینکــه کاالهــای اساســی ســبد خانــوار‬ ‫بایــد از اجــرای قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده معــاف‬ ‫شــوند‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬باتوجه به انکــه زیرســاخت های‬ ‫الزم بــرای اجــرای قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده در‬ ‫کشــور وجــود نــدارد‪ ،‬تمــام کارشناســان براین باورنــد کــه‬ ‫در بحــث معافیت هــا حداقــل کاالهــای اساســی ســبد‬ ‫خانــوار همچــون قنــد و شــکر‪ ،‬روغــن‪ ،‬برنــج‪ ،‬چــای‪،‬‬ ‫ماکارونــی و حبــوب بایــد از مالیــات معاف شــوند؛ چراکه‬ ‫در شــرایط فعلــی اقتصــاد اجــرای ایــن قانــون می توانــد‬ ‫اقشــار کم درامــد جامعــه را بــا مشــکالت جــدی در‬ ‫تامیــن کاالهــای موردنیــاز مواجــه کنــد»‪.‬‬ ‫بــا گــذر از نظراتــی کــه بــر قانــون مالیات بــر ارزش افــزوده‬ ‫کــه سال هاســت لبــاس ازمایشــی بــر تــن کــرده و اکنــون‬ ‫بــا ایــن روال مشــکالت زیــادی را در برداشــته اســت‪ ،‬بایــد‬ ‫جــای خــود را بــه اخــذ صحیــح و بجــای منابــع مالیاتــی‬ ‫بدهــد‪ .‬کســی مخالــف اخــذ مالیــات نیســت امــا به گفتــه‬ ‫وزیــر اقتصــاد و دارایــی؛ مالیات ســتانی بایــد به حــق‬ ‫باشــد؛ چراکــه مالیــات‪ ،‬بدهــی افــراد دارای درامــد بــاال‬ ‫بــه اقشــار جامعــه اســت‪ .‬بایــد هرچه زودتــر بــرای کســب‬ ‫درامدهــا مالیاتــی توســط دولــت بــر کسـب های غیرمولد‬ ‫و به گفتــه دژپســند؛ «درامدهــای اختــال زا» فکری شــود‬ ‫تــا تمــام ضربه هــا به ســمت تولیــد و اقشــار کم درامــد‬ ‫ســوق پیــدا نکنــد‪.‬‬ ‫توافق اولیه تجاری چین و امریکا‬ ‫تارنمــای یی ســی متنــی را کــه دو کشــور چیــن و امریــکا بــرای پایــان جنــگ‬ ‫ـزارش‬ ‫تجــاری در مرحلــه اولیــه موردتوافــق قــرار داده انــد‪ ،‬منتشــر کــرد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫ایرنــا؛ براســاس گــزارش روز شــنبه ایــن رســانه چینــی‪ ،‬دو کشــور در ایــن‬ ‫توافقنامــه چندیــن فصــل را موردتوافــق قــرار داده انــد کــه شــامل حفاظــت از‬ ‫حــق مالکیــت معنــوی‪ ،‬انتقــال فنــاوری و تولیــدات کشــاورزی‪ ،‬خدمــات مالــی‬ ‫و بانکــی و شــفافیت نــرخ ارزی ســت‪ .‬ایــن ســند شــامل موضوعاتــی دربــاره‬ ‫توســعه تجــارت‪ ،‬ارزیابی هــای دو کشــور از منازعــات تجــاری و اقتصــادی‬ ‫و توقــف برخــی از تعرفه هــای اتــی ازســوی امریــکا و همچنیــن کاهــش‬ ‫تعرفه هــای قبلــی امریــکا بــر روی کاالهــای چینی ســت‪ .‬دو طــرف در ســند‬ ‫ایــن توافــق اورده انــد کــه به عنــوان دو کشــور مهــم در عرصــه اقتصــادی و‬ ‫تجــاری جهــان‪ ،‬بــا ایــن موافقت نامــه جــان تــازه ای بــه اقتصــاد کشورهای شــان‬ ‫و نیــز جهــان بخشــیده اند و باعــث بهبــود شــرایط ســرمایه گذاری و بازارهــای‬ ‫مالــی شــده اند‪ .‬هــدف از ایــن توافقنامــه نیــز بهبــود شــرایط تجــاری‪ ،‬حراســت‬ ‫از حــق مالکیــت معنــوی‪ ،‬دسترســی بیشــتر بــه بازارهــا‪ ،‬حفاظــت از منافــع‬ ‫مشــروع شــرکت های خارجــی در چیــن و حراســت از حقــوق قانونی و مشــروع‬ ‫شــرکت های چینــی در امریــکا عنــوان شــده‪ .‬ایــن توافقنامــه بــه دو کشــور‬ ‫امــکان می دهــد فعالیت هــای تجــاری را بهبــود بخشــیده و راه را بــرای حــل‬ ‫اختالفــات اقتصــادی بــاز کننــد و هم زمــان همکاری های شــان را در ایــن‬ ‫قلمروهــا افزایــش دهنــد‪ .‬چیــن موافقــت کــرده کــه شــرکت های ایــن کشــور‪،‬‬ ‫در چهارچــوب همیــن توافــق و مقــررات ســازمان تجــارت جهانــی اقــدام بــه‬ ‫واردات خدمــات و کاالهــای کیفــی از امریــکا و دیگــر کشــورها و نیــاز مصرفــی‬ ‫مــردم چیــن را بــرای ایــن محصــوالت بــراورده کننــد‪ .‬تارنمــای چینــی اورده‬ ‫اســت کــه پــس از امضــای ایــن توافقنامــه دو کشــور نســبت بــه اجــرای مفــاد‬ ‫ان اقــدام خواهنــد کــرد و ایــن باعــث تثبیــت بازارهــای مالــی و خدماتــی و‬ ‫ســرمایه گذاری در ایــن کشــورها و جهــان خواهــد شــد‪ .‬چیــن و امریــکا شــب‬ ‫گذشــته اعــام کردنــد درمــورد ســند اولیــه توافــق تجاری دو کشــور بــه تفاهم‬ ‫رســیده اند‪ .‬روز جمعــه چیــن و امریــکا بــه توافــق تجــاری اولیــه رســیدند‪ .‬انهــا‬ ‫رســیدن بــه توافــق موســوم بــه «فــاز یــک» را اعــام کردنــد کــه البتــه هنــوز‬ ‫به امضــاء نرســیده اســت‪ .‬براســاس ایــن توافــق؛ وضــع تعرفه هــای جدیــد‬ ‫‪۱۵‬درصــدی روی ‪۱۶۰‬میلیــارددالر کاالهــای مصرفــی چینی در روز یک شــنبه‬ ‫معلــق شــد‪ .‬چندهفتــه قبــل از کریســمس‪۱۱۵ ،‬میلیــارددالر از ایــن تعرفه هــا‬ ‫شــامل ایفــون‪ ،‬لپ تــاپ و ســایر لــوازم الکترونیکــی می شــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫به موجــب ایــن توافــق؛ امریــکا تعرفه هــای موجــود فعلــی روی ســایر کاالهــا را‬ ‫نیــز کاهــش می دهــد‪ .‬چیــن نیــز پذیرفتــه کــه واردات کاالهــای امریکایــی در‬ ‫حــوزه انــرژی‪ ،‬دارویــی و محصــوالت کشــاورزی را افزایــش دهــد‪ .‬البتــه مقامات‬ ‫چینــی جزئیاتــی از میــزان کاالهــای امریکایــی کــه پکــن متعهــد بــه خریــد‬ ‫انهــا شــده اســت‪ ،‬اعــام نکردنــد‪ .‬عالوه بــر توافــق فــاز یــک؛ رئیس جمهــوری‬ ‫ایــاالت متحــده امریــکا در پیامــی توئیتــری اعــام کــرد کــه گفت وگوهــای‬ ‫مربــوط بــه فــاز دوم ایــن توافــق را نیــز به شــکلی فــوری اغــاز خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ترامــپ در دو پیــام توئیتــری نوشــت‪« :‬مــا بــا چیــن بــر ســر فــاز یــک ایــن‬ ‫معاملــه‪ ،‬توافــق کردیــم‪ .‬انهــا بســیاری از تغییــرات ســاختاری همچنیــن خرید‬ ‫گســترده محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬انــرژی‪ ،‬تولیــدات کارخانه هــا و بســیاری‬ ‫چیزهــا را پذیرفتنــد»‪ .‬او ضمــن تاکیدبراینکــه افزایــش ‪۲۵‬درصــدی تعرفه هــا‬ ‫همچنــان باقــی می مانــد‪ ،‬افــزود‪« :‬تعرفه هــای جریمــه ای کــه قــرار بــود از‬ ‫‪ ۱۵‬دســامبر اعمــال انهــا اغــاز شــود‪ ،‬بــا ایــن معاملــه اجــرا نخواهنــد شــد‪ .‬مــا‬ ‫به جای اینکــه تــا پایــان انتخابــات ‪ ۲۰۲۰‬منتظــر بمانیــم‪ ،‬مذاکــرات مربــوط‬ ‫بــه فــاز دوم را نیــز فــورا ً اغــاز می کنیــم‪ .‬ایــن‪ ،‬معامل ـه ای فوق العــاده بــرای‬ ‫همــه اســت»‪.‬‬ ‫ایران؛ سیزدهمین کشور قدرتمند جهان در سال ‪2019‬‬ ‫عضو کمیسیون فرهنگی مجلس‪:‬‬ ‫تاج در مجلس هم شفاف صحبت نکرد‬ ‫عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس بااشــاره به جلســه هفتــه گذشــته اعضــای‬ ‫کمیســیون فرهنگــی مجلــس بــا رئیــس فدراســیون فوتبــال و وزیــر ورزش و‬ ‫جوانــان گفــت‪« :‬نمی توانــم خــوب یــا بدبــودن ایــن جلســه را قضــاوت کنــم‪.‬‬ ‫نماینــدگان ســواالتی از وزیــر ورزش و رئیــس فدراســیون فوتبــال داشــتند کــه‬ ‫ـزارش مهــر؛‬ ‫مهم تریــن بحــث‪ ،‬دربــاره قــرارداد بــا مربیــان خارجــی بــود»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫طیبــه سیاوشــی ادامــه داد‪« :‬قــرار شــد هــم وزارت ورزش و هــم فدراســیون‬ ‫فوتبــال قراردادهــا را بــرای مجلــس ارســال کننــد‪ .‬مــا رســماً درخواســت‬ ‫کردیــم کــه قــرارداد ســرمربی اســتقالل‪ ،‬ســرمربی تیــم ملــی و ســرمربی ســابق‬ ‫تیــم ایــران را بــرای مجلــس بفرســتند»‪ .‬او تاکیــد کــرد‪« :‬در قــرارداد مــارک‬ ‫ویلموتــس صحبت هــا و مبالــغ زیــادی مطــرح می شــود؛ از ‪3.5‬میلیون یــورو‬ ‫و دالر گرفتــه تــا ‪2.5‬میلیون یــورو و دالر‪ .‬در بحــث اســتقالل‪ ،‬جدایــی انــدره‬ ‫اســتراماچونی هــواداران اســتقالل را ازرده خاطــر کــرد؛ درحالی کــه یــک ثبــات‬ ‫نســبی در ایــن تیــم برقــرار شــده بــود‪ .‬البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه بــا تمــام‬ ‫ایــن مســائل و ایــرادات‪ ،‬ایــران تحریــم اســت و انتقــال پــول و دســتمزد مربیــان‬ ‫به راحتــی صــورت نمی گیــرد»‪ .‬او دربــاره اینکــه ایــا توضیحــات تــاج در ایــن‬ ‫جلســه قانع کننــده بــود؟ یــاداور شــد‪« :‬اقــای تــاج دربــاره همــه زوایایــی کــه‬ ‫موردســوال قــرار گرفتــه بــود‪ ،‬پاســخگو نبود‪ .‬در جلســه کمیســیون فرهنگــی‪ ،‬هیچ‬ ‫رســانه ای حضــور نداشــت تــا وزیــر و رئیــس فدراســیون شــفاف صحبــت کننــد؛‬ ‫بااین حــال بازهــم مــواردی بــود کــه به خوبــی بــاز نشــد؛ ازایــن رو‪ ،‬تعــدادی از‬ ‫نماینــدگان هنوزهــم شــاکی هســتند و بحــث اســتیضاح وزیــر مطــرح اســت»‪ .‬او‬ ‫دربــاره مطرح شــدن گزینــه داخلــی بــرای هدایــت تیــم ملــی فوتبــال به جــای‬ ‫مــارک ویلموتــس در ایــن جلســه‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن موضــوع‪ ،‬یکــی از مــواردی بــود‬ ‫کــه اقــای تــاج به خوبــی جوابگــو نبــود‪ .‬وی فقــط بــه یــک مصــداق اشــاره و از‬ ‫ایــن بحــث عبــور کــرد؛ درحالی کــه بایــد شــفاف تر توضیــح مــی داد یــا مثــ ً‬ ‫ا‬ ‫دربــاره برانکــو ایوانکوویــچ و احتمــال بازگشــت وی بــه تیــم ملــی هــم ســوال‬ ‫شــد کــه شــفاف پاســخگو نبودنــد؛ یعنــی نماینــدگان از حرف های شــان راضــی‬ ‫نشــدند‪ .‬او اقــای تــاج اعــام کــرد کــه اگــر مربیــان داخلــی اســتخدام کنیــم‪،‬‬ ‫ناســازگاری به وجــود خواهــد امــد؛ ایــن جملــه شــفاف نیســت و بــرای مــن هــم‬ ‫ســوال بــود کــه یعنــی چــه؟ چطــور بــا مربــی خارجــی ســازگاری وجــود دارد؟‬ ‫رئیــس فدراســیون فقــط نــام یــک مربــی داخلــی را مطــرح کــرد و همان طورکــه‬ ‫گفتــم؛ از ایــن بحــث گذشــت»‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫موافقت بانک مرکزی با افزایش سقف وام مسکن‬ ‫مدیرعامــل بانــک مســکن گفــت‪« :‬ایــن بانــک‪ ،‬پیشــنهاد افزایــش ســقف تســهیالت‬ ‫مســکن از محــل اوراق را بــه بانــک مرکــزی داده کــه بــا نظــر مســاعد ان مقــام مرجــع‬ ‫ـزارش خبرانالیــن؛ ابوالقاســم رحیمــی انارکــی افــزود‪« :‬همچنیــن‬ ‫همــراه اســت»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫طــرح بانــک بــرای افزایــش دوبرابــری ســقف تســهیالت جعالــه مــورد موافقــت بانــک‬ ‫مرکــزی واقــع شــده و در اخریــن جلســه هیئت مدیــره مصــوب شــد کــه در مشــارکت‬ ‫مدنــی تــا ‪۸۰‬درصــد هزینــه باقی مانــده اجــرای پــروژه از محــل اوراق حــق تقــدم‪،‬‬ ‫تســهیالت ســاخت مســکن پرداخــت شــود کــه ایــن می توانــد بــه افزایــش تــوان مالی‬ ‫ســازندگان و رونق بخشــی بخــش مســکن منجــر شــود»‪.‬‬ ‫لزوم بومی سازی دانش درکشور‬ ‫معــاون وزیــر کشــور بــر بومی ســازی و محلی ســازی دانــش در کشــور تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫ـزارش ایســنا؛ مهــدی جمالی نــژاد در یازدهمیــن جشــنواره پژوهــش و نــواوری‬ ‫به گـ ِ‬ ‫در مدیریــت شــهری و ششــمین جشــنواره پژوهــش و امــوزش در مدیریــت شــهری‬ ‫و روســتایی گفــت‪« :‬تنهــا جایی کــه محدودیــت زمانــی و مکانــی نداریــم‪ ،‬در حــوزه‬ ‫دانــش اســت؛ نبایــد واردکننــده صــرف و دراین زمینــه کامـ ًا وابســته باشــیم‪ .‬هماننــد‬ ‫انچــه کــه در حــوزه بودجــه و وابســتگی بــه نفــت اتفــاق افتــاده اســت؛ بایــد دانــش‬ ‫بومــی و محلــی خــود را ارتقــاء دهیــم»‪.‬‬ ‫کاهش ورودی اب به سدها‬ ‫کاهــش بارندگی هــای امســال نســبت بــه بارش هــای بی ســابقه ســال گذشــته‪،‬‬ ‫موجــب شــده اســت تــا میــزان ورودی اب بــه ســدهای کشــور نیــز تحت تاثیــر قــرار‬ ‫ـزارش وزارت‬ ‫گرفتــه و کاهــش ‪۲۵‬درصــدی را نســبت بــه پارســال تجربــه کننــد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫نیــرو؛ میــزان بارندگی هــای کشــور از ابتــدای ســال ابــی جــاری (ابتــدای مهرمــاه)‬ ‫تاکنــون بــه ‪66‬میلی متــر رســیده کــه ایــن رقــم درمقایســه با ســال ابــی گذشــته‬ ‫کاهــش ‪23‬درصــدی و درمقایس ـه با مــدت میانگیــن ‪51‬ســاله‪ ،‬افزایــش ‪25‬درصــدی‬ ‫داشــته اســت‪.‬‬ ‫روز سرنوشت ساز گوجه فرنگی‬ ‫رئیــس اتحادیــه فروشــندگان میــوه و ســبزی گفــت‪« :‬گوجه فرنگی هایــی کــه اکنــون‬ ‫در خرده فروشــی عرضــه می شــود‪ ،‬خریــد قبــل اســت؛ ازایــن رو‪ ،‬انهــا در مقابــل‬ ‫ـزارش ایلنــا؛ اســداهلل کارگــر بابیان اینکــه‬ ‫کاهــش قیمــت مقاومــت می کننــد»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫درحال حاضــر یــک نوســان قیمــت قابل توجــه بیــن عمده فروشــی و خرده فروش ـی ها‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬بــا کشــف قیمــت جدیــد و اعــام رســمی ان از امــروز‪،‬‬ ‫خرده فروشــی ها نیــز مجبــور بــه کاهــش قیمــت خواهنــد بــود»‪.‬‬ ‫افزایش جرایم نقدی صید و شکار وحوش‬ ‫جرائــم نقــدی قابل پرداخــت بابــت ضرروزیــان وارده بــه محیــط زیســت ناشــی‬ ‫از شــکار و صیــد غیرمجــاز جانــوران وحشــی کــه در شــورای عالی حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت به تصویــب رســیده و در روزنامــه رســمی کشــور درج شــد؛‬ ‫ـزارش تســنیم؛ براســاس بنــد‬ ‫از هفتــم دی مــاه الزم االجــرا خواهــد بــود‪ .‬به گـ ِ‬ ‫چ قانــون شــکار و صیــد؛ تعییــن بهــای جانــوران وحشــی به لحــاظ مطالبــه‬ ‫ضرروزیــان از وظایــف و اختیــارات شــورای عالی حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫اســت و براســاس مــاده ‪ 18‬همیــن قانــون درمــورد جرایــم مذکــور‪ ،‬ســازمان‬ ‫محیــط زیســت‪ ،‬از حیــث مطالبــه ضرروزیــان ناشــی از جــرم‪ ،‬به عنــوان شــاکی‬ ‫خصوصــی شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫افزایش ‪10‬درصدی مشترکین کم مصرف‬ ‫مدیرعامــل توانیــر باتاکیدبراینکــه تعــداد کســانی که درحــد الگــوی مصــرف امســال‬ ‫مصــرف کردنــد‪ ،‬نســبت بــه ســال قبــل ‪10‬درصــد افزایــش یافــت‪ ،‬گفــت‪« :‬فعــ ًا‬ ‫تعرفــه بــرق پرمصرف هــا بــرای تابســتان ســال ‪ ،99‬همــان ‪16‬درصدی ســت کــه‬ ‫ گــزارش فــارس؛ محمدحســن متولــی زاده‬ ‫امســال مصــوب شــد‪ ،‬خواهــد بــود»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫افــزود‪« :‬کســانی که نســبت بــه ســال قبل تــر مصــرف انهــا کاهــش داشــت‪ ،‬بالغ بــر‬ ‫هشــت میلیون مشــترک بودنــد»‪.‬‬ ‫غرفه‬ ‫نمایشگاه نفت‪ ،‬گاز‬ ‫پاالیش و پتروشیمی‬ ‫خاتمه‪۹۸/09/25 :‬‬ ‫مکان‪ :‬اهواز‬ ‫بازدید‪ 9 :‬تا ‪17‬‬ ‫گستره‪ :‬داخلی‬ ‫سایت‪ahvazfair.ir :‬‬ ‫تماس‪09216217864 :‬‬ ‫گزارش ‪3‬‬ ‫یک شنبه ‪ 24‬اذر ‪ -1398‬شماره ‪1884‬‬ ‫ضرورت هم سرنوشتی شورا و شهرداری در توسعه و عمران شهری‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫اگرچــه ممکــن اســت بخشــی از ایــن نوشــتار بــرای اعضــای شــورای شــهر ســاری‬ ‫کــه مخاطــب مســتقیم مــا هســتند تکــراری به نظــر برســد‪ ،‬لیکــن بــه اقتضــای زمان‬ ‫و بحث هــا و مســائلی کــه در جلســه اخیــر شــورا مطــرح شــده الزم دانســتیم تــا‬ ‫برحســب رســالت و وظیفــه حرف ـه ای و نیــز اگاهــی از عملکــرد ایــن دوره شــورا در‬ ‫طــی بیــش از دو ســال و چند مــاه از تشــکیل ان‪ ،‬بــار دیگــر نکاتــی را در جهــت‬ ‫تذکــر بــه عملکــرد اعضــاء یــاداور شــویم‪ .‬همان گونه کــه متذکــر شــده ایم اساســا‬ ‫فلســفه تشــکیل شــوراهای شــهر و روســتا کــه یکــی از امتیــازات ارزشــمند نظــام‬ ‫مردم ســاالری نســبت بــه ســایر سیســتم های حکومتی ســت‪ ،‬واگــذاری کار مــردم‬ ‫بــه مــردم اســت‪ .‬بدین معنا کــه مــردم هــر شــهر و روســتا بــا شــناخت کامــل نســبت‬ ‫بــه تخصــص‪ ،‬تعهــد‪ ،‬ســوابق و عملکــرد افــراد و نخبــگان شــهر خــود عــده ای را بــرای‬ ‫عضویــت در شــورا بــا ارای خویــش انتخــاب می کننــد تــا اداره امــور شــهری را با شــور‬ ‫و مشــورت و ارائــه برنامه هــا‪ ،‬طرح هــا و پروژه هــای متناســب بــا نیازهــا‪ ،‬قابلیت هــا‪،‬‬ ‫امکانــات و فرهنــگ بومــی ان شــهر و منطقــه بر عهــده گرفتــه و نســبت بــه حــل‬ ‫مشــکالت عمومــی‪ ،‬تامیــن نیازهــا‪ ،‬مطالبــات و انتظــارات شــهروندان و نیــز توســعه و‬ ‫عمــران و ابادانــی شــهر اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫از انجایی کــه حــوزه وظایــف و اختیــارات اعضــای شــوراها جنبــه اجرایــی نداشــته و به‬ ‫شــور و مشــورت و برنامه ریــزی و تهیــه و ارائــه طرح هــا و پروژه هــا و نیــز نظــارت‬ ‫خالصــه می شــود‪ ،‬براســاس همــان قانــون اعضــای شــورای هــر شــهر فــردی را از‬ ‫میــان داوطلبــان کــه دارای تخصــص در امــور شــهری‪ ،‬توانمنــدی‪ ،‬تدبیــر و درایــت‬ ‫ـوان‬ ‫مدیریتــی بــوده و از ســوابق مطلــوب و اعتمــاد عمومــی برخــوردار اســت به عنـ ِ‬ ‫شــهردار انتخــاب می کننــد تــا امــور اجرایــی شــهر را بــه او بســپارند؛ البتــه اعضــای‬ ‫شــورای هــر شــهر موظــف و مکلــف هســتند تــا ضمــن وظایــف شــهردار و شــورا بــر‬ ‫عملکــرد شــهردار نظــارت کامــل داشــته تــا هرکجــا و هر زمــان مشــاهده کردنــد کــه‬ ‫شــهردار از اجــرای قوانیــن و مصوبــات شــورا یــا اعمــال صداقــت و امانــت در انجــام‬ ‫وظایــف و عملکــرد خــود عدول کنــد‪ ،‬تذکــرات الزم را بــه او داده و در صورتِ پافشــاری‬ ‫و اصــرار بــر کج روی هــا و قانون شــکنی ها یــا بی اعتنایــی نســبت بــه مصوبــات شــورا‬ ‫و نیــز احیانــا عــدم توانایــی و شایســتگی در انجــام وظایــف محولــه‪ ،‬او را اســتیضاح و‬ ‫در صــورتِ لــزوم برکنــار و شــخص دیگــری را بــه جــای او انتخــاب و منصــوب کننــد‪.‬‬ ‫بدیهی ســت‪ ،‬اگــر شــوراها و شــهرداران در هــر شــهری رفتــار‪ ،‬عملکــرد و برخــورد‬ ‫خــود را بــا مســائل و امــورات شــهری در ایــن چارچــوب تنظیــم و بــدان عمــل کننــد‪،‬‬ ‫شــورا به صــورت یــک اهــرم قــوی برنامه ریــزی و حمایتــی خواهد توانســت شــهردار را‬ ‫در انجــام وظایــف و توفیــق در اجــرای برنامه هــا و طرح هــا و پروژه هــا یــاری و کمــک‬ ‫کنــد و شــهردار نیــز خواهــد توانســت بــا اتــکاء بــه همراهــی‪ ،‬همــکاری و حمایــت‬ ‫اعضــای شــورا کــه منتخبیــن مــردم و مــورد وثــوق و اعتمــاد شــهروندان هســتند در‬ ‫به ثمر رســاندن اقدامــات و تصمیمــات و طرح هــا و پروژه هــای خــود کــه متضمــن‬ ‫تامیــن رفــاه عمومــی‪ ،‬توســعه و ابادانــی و عمــران شــهر اســت موفــق شــود‪ .‬امــا انچه‬ ‫کــه باعــث می شــود کــه برخــی از شــوراها یــا شــهرداران در انجــام وظایــف و اقدامــات‬ ‫خــود نــاکام مانــده و بــا مشــکالت و موانــع روبـه رو شــوند و در نهایــت اعتمــاد عمومی ‬ ‫و عمــران و ابادانــی شــهر را دچــار نقصــان کننــد‪ ،‬اختالفاتی ســت کــه میــان اعضــای‬ ‫شــوراها بــا یکدیگــر از یک ســو و شــهرداران و اعضــای شــوراها از ســویِ دیگر‪ ،‬بــروز و‬ ‫ظهــور می کنــد وگرنــه قانون گــذار از وضــع تشــکیل قانــون شــوراها اهــداف بلنــد و‬ ‫کارشناســانه ای را مدنظــر داشــته و وجــود شــوراها را عامــل موثــری در عــدم تمرکــز‬ ‫امــورات شــهر در دســتگاه های دولتــی و ســپردن تصمیمــات و برنامه ریزی هــای‬ ‫شــهری و اداری و امــور شــهر بــه منتخبیــن مــردم دانســته اســت‪.‬‬ ‫بــا کمــی بررســی و کنکاش نســبت بــه وضعیت شــهرها و مشــاهده رونق و شــکوفایی‬ ‫شــهرها یــا عقب ماندگــی‪ ،‬محرومیــت و ایســتایی برخــی از شــهرها از قافلــه عمــران و‬ ‫ابادانــی‪ ،‬می تــوان دریافــت کــه همدلــی‪ ،‬هماهنگــی‪ ،‬وحــدت نظــر میــان اعضــای‬ ‫شــوراها و نیــز شــوراها و بــا شــهرداران عامــل بســیار تاثیرگــذار و کارســازی در‬ ‫پیشــرفت و توســعه و عمــران و ابادانــی شــهر محســوب می شــود و برعکــس هرجــا‬ ‫کــه اثــار محرومیــت و عقب ماندگــی و رکــود فعالیت هــای عمرانــی دیــده می شــود‬ ‫ریشــه در اختالفــات مــورد اشــاره دارد‪.‬‬ ‫اما این اختالفات از کجا نشئت می گیرد؟‬ ‫زمانــی کــه برخــی از اعضــاء پــا را از حــدود اختیــارات و وظایــف خــود فراتــر‬ ‫می گذارنــد‪ ،‬انتظــارات و توقعــات خــاف قانــون و مصلحــت شــهر و شــهروندان از‬ ‫یکدیگــر یــا از شــهردار دارنــد یــا منافــع حزبــی‪ ،‬جناحــی‪ ،‬بانــدی و قبیل ـه ای را در‬ ‫تصمیم گیری هــا‪ ،‬برنامه ریزی هــا‪ ،‬اظهارنظرهــا و ارائــه و تصویــب طرح هــا و‬ ‫پروژه هــا بــر منافــع و مصالــح شــهر و شــهروندان و نظــرات علمــی و تخصصــی و‬ ‫قانونــی و کارشناســانه ترجیــح می دهنــد و الجــرم این گونــه نظرهــا و تحمیل هــا‬ ‫و فشــارها و موضع گیری هــا بــا مخالفــت دیگــر اعضــاء یــا شــهردار منتخــب روبـه رو‬ ‫شــده و منشــاء اختــاف‪ ،‬تفــرق و دو دســتگی میــان ایــن مجموعــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حاصــل ایــن اختالف هــا و دو دســتگی ها ان خواهــد شــد کــه تعــدادی از اعضــای‬ ‫شــورا و منافــع و مصالــح عمومــی و پیشــرفت و توســعه شــهر را قربانــی منافــع و‬ ‫امیــال شخصی شــان کننــد و بــر عهــد و پیمانــی کــه بــا موکلیــن خــود بســته اند‬ ‫پشــتِ پا زننــد‪.‬‬ ‫حــال ایــن پرســش مطــرح اســت کــه ایــا ان اعضایــی کــه بــا ســوگند بــه خدمــت‬ ‫بــه مــردم و رعایــت بی طرفــی‪ ،‬صداقــت و امانــت و تــاش در جهــت تامیــن نیازهــای‬ ‫عمومــی‪ ،‬توســعه و عمــران شــهری‪ ،‬ارای مــردم را تصاحــب کــرده و بــر ایــن مســند‬ ‫تکیــه زده انــد ایــا گمــان می برنــد کــه مــردم هشــیار‪ ،‬اگاه و تیزبیــن از فعــل و‬ ‫انفعــاالت پشــتِ پرده و امیــال و مقاصــد شــخصی و باندهــای انــان بی خبرنــد؟!‬ ‫طــرح ایــن ســوال و نــگارش ایــن مقــال در ایــن مقطــع زمانــی کــه بیــش از‬ ‫لو نیم از عمــر چهارســاله شــورای پنجــم می گــذرد‪ ،‬بدین جهــت ضــروری‬ ‫دو ســا ‬ ‫به نظــر رســید کــه اعضــای شــورا کنــون کــه قریــب س ـه ماه از انتخــاب شــخصی‬ ‫ـوان شــهردار منتخب‬ ‫پــس از بررســی ســوابق‪ ،‬تجــارب و توانمندی هــای او‪ ،‬وی را به عنـ ِ‬ ‫خــود برگزیدنــد کــه به حــق از مدیــران با تجربــه شــهرداری ایــن شــهر اســت‬ ‫و در طــی ایــن مــدت دســت بــه تغییــر و تحوالتــی در ســاختار مدیــران میانــی و‬ ‫مســئوالن و بخش هــای اداری شــهرداری زده و از چهره هایــی جــوان‪ ،‬توانمنــد و‬ ‫باتجربــه بــرای واگــذاری مســئولیت ها اســتفاده کــرده و معتقــد اســت کــه اعتمــاد‬ ‫بــه جوانــان ثابــت می کنــد کــه جوانــان فعــال در حــوزه مدیریتــی شــهرداری ســاری‪،‬‬ ‫مدیــران توانمنــدی بــرای شــهر و اســتان خواهنــد بود؛ یعنــی مهندس عبــاس رجبی‬ ‫شــهردار منتخــب شــورا‪ ،‬برخــی از اعضــاء گویــا از عملکــرد شــهردار منتخــب به ویــژه‬ ‫در خصــوص اگاه ســازی شــهروندان پیرامــون مشــکالت گذشــته شــهرداری و در راس‬ ‫ی نیــروی زائــد و غیرمتخصــص و‬ ‫ان بدهــی کالن شــهرداری و تحمیــل خیــل عظیمـ ‬ ‫ناتــوان بــه شــهرداری و درنتیجــه تحمیــل هزینــه ســنگین بــر بودجــه شــهرداری که‬ ‫می دانیــم ایــن هزینــه را از جیــب مردمــی کــه بــه عناویــن مختلــف از انــان وجوهــی‬ ‫را بــرای اداره امــور شــهر دریافــت می کننــد‪ ،‬تامیــن می کننــد در جلســه اخیــر بــه‬ ‫شــهردار منتخــب خــود چنــان جســورانه تاخته انــد و بــر او انتقــاد کردنــد کــه چــرا‬ ‫ایــن مســائل را کــه بایــد از منظــر اعضــای شــورا از شــهروندان مخفــی بمانــد افشــاء‬ ‫کــرده اســت! و این در حالی س ـت که بایــد از منتقدیــن بــه شــهردار ســوال کــرد ایــا‬ ‫ایــن مشــکالت عدیــده ای کــه به وجــود امــده حاصــل عــدم پایبنــدی و عمــل شــما‬ ‫بــه وظیفــه قانونــی و وجدانــی خــود کــه همانــا نظــارت دقیــق بــر عملکرد شــهرداری‬ ‫به ویــژه در مســائل مالــی بــوده اســت‪ ،‬نیســت؟! و بدین صــورت شــهرداری کــه بــا‬ ‫صداقــت و حســن نیــت مــردم را در اغــاز کار خــود بــا مشــکالت موجود در شــهرداری‬ ‫اگاه ســاخته تــا بداننــد در چــه شــرایطی ســکان اداره امــور شــهرداری شهرشــان را در‬ ‫دســت گرفتــه ایــا شایســته تقدیــر اســت یــا ســزاوار یــورش و انتقــاد شــدید از وی؟!‬ ‫نگارنــده بنــا نــدارد خیلــی شــفاف در ایــن نوشــتار بــه تشــریح کارنامه عملکــرد برخی‬ ‫از اعضــای محتــرم شــورای شــهر بپــردازد‪ ،‬امــا ای کاش ایــن عزیــزان انقــدر درک‬ ‫می داشــتند تــا تشــخیص دهنــد وقتــی در اغــاز فعالیــت یــک شــهردار منتخــب‬ ‫خــود چنــان برخــوردی بــا او می کننــد در اینــده اگــر بنــا باشــد شــهردار برخــاف‬ ‫خواســته ها و توقعــات ناصــواب و خــاف قانــون ایشــان عمــل کنــد‪ ،‬البــد بدیــن‬ ‫بهانــه شــهردار را بــه میــز محاکمــه کشــانده و کمــر بــه اســتیضاح او خواهنــد بســت‪.‬‬ ‫پــس چــه بهتــر کــه اعضــای شــورای شــهر بــه خــود اینــد و از مقابلــه و جــدال بــا‬ ‫شــهردار دســت برداشــته و بــا همدلــی و هم صدایــی بــا یکدیگــر در صــدد حــل و رفــع‬ ‫مشــکالت موجــود و گام نهــادن در مســیر حرکــت ســاری به ســوی توســعه و عمــران‬ ‫ابادانــی و تامیــن انتظــارات و نیازهــای شــهر و شــهروندان بپردازنــد‪ .‬و اگــر در گذشــته‬ ‫از اعمــال نظــارت بــر عملکــرد شــهرداری بــه هــر دلیلــی چشم پوشــی یــا کوتاهــی‬ ‫کرده انــد‪ ،‬روال گذشــته را کنــار گذاشــته و وظیفــه نظارتــی خــود را ســرلوحه کار‬ ‫خویــش قــرار دهنــد‪ .‬انشــاءاهلل‪.‬‬ ‫شهردار ساری تاکید کرد؛‬ ‫بهره گیری از ظرفیت اعضای شورای شهر‪ ،‬رمز موفقیت مدیران شهرداری ست‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫شــهردار ســاری در جلســه شــورای اداری شــهرداری مرکــز اســتان ضمــن تاکیــد‬ ‫بــر اســتفاده از نظــرات و تجــارب اعضــای شــورای اســامی شــهر‪ ،‬گفــت‪« :‬امــروز‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت اعضــای شــورای اســامی شــهر‪ ،‬رمــز موفقیــت مدیــران مجموعه‬ ‫شهرداری ســت»‪ .‬جلســه شــورای اداری شــهرداری مرکــز اســتان‪ ،‬با حضــو ِر‬ ‫علیجــان شمشــیربند (رئیــس شــورای اســامی شــهر)‪ ،‬عبــاس نجاریــان (عضــو‬ ‫شــورای اســامی شــهر)‪ ،‬عبــاس رجبــی (شــهردار)‪ ،‬شــهرداران مناطــق و روســای‬ ‫ســازمان های تابعــه در ســالن جلســات شــهرداری برگــزار شــد‪ .‬عبــاس رجبــی‬ ‫بابیان اینکــه تعامــل‪ ،‬همــکاری و وحــدت شــورا‬ ‫(شــهردار ســاری) در ایــن جلســه‬ ‫ِ‬ ‫و شــهرداری ضامــن موفقیــت در کارهــا و توســعه شهری ســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬اگــر‬ ‫هر یــک از مــا در مســیر مشــترک کــه همــان تعالــی ساری ســت حرکــت کنیــم‪،‬‬ ‫رضایتمنــدی شــهروندان را فراهــم خواهیــم کــرد»‪ .‬وی فعالیت هــای فرهنگــی را‬ ‫مهــم دانســت و افــزود‪« :‬شــهرداری می توانــد بــا ایجــاد فضاهــای شــاد و مفــرح‬ ‫کــه بــا ســنن و اعتقــادات مــا ســنخیت دارد‪ ،‬موجبــات رضایــت شــهروندان بــرای‬ ‫تــداوم نشــاط و شــادابی خانــه و خانــواده در اجتمــاع را فراهــم کنــد و ایــن امــر‬ ‫تاثیــر مســتقیمی بــر فراینــد زیســت شــهری مــا دارد»‪ .‬شــهردار ســاری‪ ،‬خطــاب به‬ ‫مدیــران ســازمان های تابعــه و شــهرداران مناطــق‪ ،‬گفــت‪« :‬توجــه بــه دغدغه هــای‬ ‫شــهروندان همچنیــن تکریــم ارباب رجــوع در راســتای حفــظ حقــوق شــهروندی‬ ‫همــواره مــورد تاکیــد مدیــران و در ســرلوحه فعالیت هــای شــهرداری قــرار دارد»‪.‬‬ ‫وی بــا یــاداوری اینکــه مدیــران پیشــین در شــهرداری ســاری از تجــارب خوبــی‬ ‫برخــوردار بوده انــد‪ ،‬گفــت‪« :‬مجموعــه شــهرداری ســاری‪ ،‬خواهــان بهره گیــری از‬ ‫تجــارب انهــا در پیشــبرد توســعه شــهری و خدمت رســانی مطلــوب بــه شــهروندان‬ ‫شــد»‪ .‬رجبــی یــاداور شــد‪« :‬هــر مدیــری ســبک و ســیاق متفاوتــی بــرای فعالیــت‬ ‫دارد امــا هــدف همــه توســعه شــهر بــوده اســت؛ مــن بــا همــه انهــا دوســت و بــرادر‬ ‫هســتم‪ .‬بــه اعتقــادم همــه عضــو یــک خانــواده هســتیم‪ ،‬فرقــی نمی کنــد امــروز در‬ ‫ایــن مســئولیت باشــند یــا نباشــند‪ ،‬مســئولیت بــه هیچ کــس شــخصیت نمی دهــد‪،‬‬ ‫اگــر شــخصیت اجتماعــی به همــراه رفتــار مناســب بــا مــردم در مدیــران وجــود‬ ‫داشــته باشــد و اصــل خدمــت بی منــت باشــد همــه محبــوب مــردم هســتند»‪ .‬وی‬ ‫بــار دیگــر با تاکید بر اینکــه مدیــران شــهرداری از نظــرات و پیشــنهادات اعضــای‬ ‫شــورای اســامی شــهر کــه هــم ناظریــن خــوب و هــم با تجربــه هســتند‪ ،‬اســتفاده‬ ‫کننــد‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬انهــا از مدیــران و نخبــگان شــهر هســتند‪ ،‬مــردم انــان را انتخاب‬ ‫کردنــد کــه نقــش نظارتــی بــر مجموعــه مدیریــت شــهری داشــته باشــند؛ بنابراین‪،‬‬ ‫از ظرفیت هــای انــان اســتفاده کنیــد کـ ه ایــن مشــورت رمــز موفقیــت شــما خواهد‬ ‫مدیرکل کانون پرورش فکری مازندران خبر داد؛‬ ‫جشنواره «هنرهای نمایشی» کانون ‬ ‫در ساری برگزار می شود‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫مدیــرکل کانــون پــرورش فکــری‬ ‫مازنــدران از برگــزاری جشــنواره‬ ‫اســتانی «هنرهــای نمایشــی» کانــون‬ ‫پــرورش فکــری مازنــدران در ســاری‬ ‫خبــر داد‪ .‬محمد علــی یزدان شــناس‬ ‫بــا اعــام ایــن خبــر افــزود‪« :‬امســال‬ ‫هجدهمیــن دوره هنرهــای نمایشــی‬ ‫کانــون برگــزار می شــود و مازنــدران‬ ‫نیــز ایــن رویــداد را ‪ 25‬و ‪ 26‬اذر در‬ ‫ســاری برگــزار می کنــد»‪ .‬وی گفــت‪:‬‬ ‫«بر اســاس فراخــوان و شــیوه نامه‬ ‫اصلــی برگــزاری جشــنواره هنرهــای‬ ‫نمایــش کانــون کــه ازســویِ معاونــت‬ ‫فرهنگــی کانــون منتشــر شــده‬ ‫اســت ایــن رویــداد هنــری بــا شــعار‬ ‫«نمایــش‪ ،‬تمریــن زندگــی‪ ،‬ســاختن‬ ‫اینــده» در ســه بخــش نمایــش‬ ‫«زنده_عروســکی»‪« ،‬کتابخانــه ای»‬ ‫(نمایــش خــاق و بازی هــای خــاق)‬ ‫و «نمایش نامه نویســی» برگــزار‬ ‫خواهــد شــد»‪ .‬مدیــرکل کانــون‬ ‫پــرورش فکــری مازنــدران یــاداور‬ ‫شــد‪« :‬در ایــن دوره از جشــنواره‬ ‫ســه گــروه شــامل اعضــای (‪ ۱۲‬تــا‬ ‫‪ ۱۸‬ســال) و اعضــای ارشــد کانــون‬ ‫(‪ ۱۸‬تــا ‪ ۲۴‬ســال) همچنیــن مربیــان‬ ‫ عنــوان‬ ‫و کارشناســان کانــون (به‬ ‫ِ‬ ‫عوامــل موثــر در تولیــد نمایــش)‬ ‫شــرکت داده می شــوند»‪ .‬هجدهمیــن‬ ‫جشــنواره هنرهــای نمایــش کانــون‬ ‫در دو ســطح اســتانی و کشــوری‬ ‫برگــزار می شــود و پــس از برگــزاری‬ ‫مرحلــه اســتانی از هــر اســتان ســه‬ ‫نمایــش بــه مرحلــه کشــوری راه‬ ‫پیدا می کند‪.‬‬ ‫بــود»‪ .‬رجبــی بیــان کــرد‪« :‬اگــر همــه مدیــران مجموعــه شــهرداری از ظرفیــت‬ ‫ی شــهر اســتفاده کنیــد؛ مطمئنــا موفق تــر خواهنــد بــود»‪.‬‬ ‫اعضــای شــورای اســام ‬ ‫عباس رجبی‪ :‬به توانایی تک تک مدیران شهرداری ایمان دارم‬ ‫وی افــزود‪« :‬اینکــه مدیــران در اتاق هــای خــود بنشــینند و انتظــار برنامه ریــزی را‬ ‫فقــط از ســوی مدیریــت شــهرداری داشــته باشــند نخســت خودشــان و ســپس‬ ‫مــردم متضــرر می شــوند»‪ .‬شــهردار ســاری با تاکید بر اینکــه مدیــران شــهرداری از‬ ‫نظــرات و تجربیــات اعضــای شــورای شــهر در بهبــود فعالیت هــای خــود بهره گیــری‬ ‫کننــد‪ ،‬افــزود‪« :‬تمــام مدیــران ســازمان های تابعــه و شــهرداران مناطــق موظــف بــه‬ ‫پاســخگویی ســامانه ‪ 137‬کــه پــل ارتباطــی بیــن مــردم و شهرداری ســت؛ هســتند»‪.‬‬ ‫تســریع در رونــد احــداث کارخانــه زباله ســوز کــه از مطالبــات مهــم شــهروندان نیــز‬ ‫اســت از دیگــر تاکیــدات شــهردار مرکــز اســتان در ایــن جلســه بــود‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«اکنــون کــه فصــل تدویــن الیحــه عــوارض بــرای بودجه ریــزی ســال ‪ 99‬شــروع‬ ‫شــده جلســات کارشناســی را بیشــتر برگــزار کــرده و در این مــورد از نظــرات دکتــر‬ ‫نجاریــان؛ عضــو شــورای اســامی شــهر کــه در این زمینــه تجــارب ارزنــده ای دارد نیــز‬ ‫بهره گیــری کنیــد»‪ .‬رجبــی متذکــر شــد‪« :‬مدیــران ســازمان های تابعــه و شــهرداران‬ ‫مناطــق هـر روز به صــورت میدانــی مشــکالت منطقــه خــود را احصــاء و در جهــت رفع‬ ‫ان تــاش کننــد»‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪« :‬شــهرداران مناطــق از تفکیک هــای غیر مجــاز‬ ‫شــهری جلوگیــری کننــد‪ .‬زمین هایــی را شناســایی کنیــد کــه شــهرداری بــرای ان‬ ‫طراحــی و برنامه ریــزی کنــد»‪ .‬شــهردار مرکــز اســتان هشــدار داد‪« :‬بــا افــرادی کــه بــا‬ ‫شــایعه پراکنی و انتقــال اســناد اداری موجبــات بی نظمــی اداری را فراهــم می کننــد‬ ‫برخــورد جــدی و قانونــی خواهــد شــد‪ .‬امــور اداری بــر ایــن مــوارد نظــارت کافــی‬ ‫داشــته باشــد»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬ســازمان های تابعــه توجــه جــدی بــه درامــد‬ ‫داشــته باشــند ضمــن صرفه جویــی در هزینه هــا‪ ،‬منابــع درامــدی خــود را بــا تعامــل‬ ‫بــا شــهروندان حاصــل کننــد؛ بی تردیــد هــدف مدیریــت شــهری رضایــت و رفــاه‬ ‫شــهروندان ساروی ســت»‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫یک شنبه ‪ 24‬اذر ‪ -1398‬شماره ‪1884‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860301060003945‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک ورامین تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضی اقــای غالمرضــا فرزان‬ ‫فرزنــد رحیــم شماره شناســنامه ‪ 418‬صــادره از بروجــرد در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی در ان بــه مســاحت‬ ‫‪ 54/13‬مترمربــع پــاک شــماره ‪ 564‬فرعــی از ‪ 12‬اصلــی واقــع در قریــه خیرابــاد تهــران بخــش حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن از‬ ‫مالکیــت مهــدی خانــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهی می شــود‬ ‫درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ -‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض‪ -‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/10/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/09/24 :‬‬ ‫م الف ‪625‬ث محمدرحیم پورراینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860314001003721‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک منطقــه یک شــهرکرد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانم‬ ‫نجمــه خسروی ســوادجانی فرزنــد قاســم بشماره شناســنامه ‪ 6918‬صــادره از شــهرکرد نســبت بــه سـه دانگ مشــاع از ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 221/21‬مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره ‪ 1242‬فرعــی تحــت پــاک ‪ 3378‬فرعــی از ‪ 21‬اصلــی‬ ‫واقــع در ابنیــه فرخ شــهر خریــداری از مالــک رســمی اقــای ســیدمهدی درخشــنده محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پس از‬ ‫اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجع قضایــی تقدیــم نمایند‪ .‬بدیهی اســت‬ ‫درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/10/9 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/9/24 :‬‬ ‫ایرج علیاری‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شهرستان شهرکرد‬ ‫ابالغ رای‬ ‫خواهــان‪ :‬برات الــه ســوداگر فرزنــد غالم محمــد بــه شــماره ملــی ‪ 0769777007‬محــل اقامــت‪ :‬خــواف‪ ،‬روســتای مهرابــاد پاییــن‬ ‫خوانــدگان‪ -1 :‬علیرضــا کریمــی ســاکن روســتای بنیابــاد ‪ -2‬میعــاد کاظمــی فرزنــد محمــد محــل اقامــت‪:‬‬ ‫خــواف‬ ‫موضــوع‪ :‬تنظیــم ســند‬ ‫مجهول المــکان‬ ‫رای شورا‬ ‫درخصــوص دعــوی بــرات اهلل ســوداگر فرزنــد غالم محمــد بــه طرفیــت خوانــدگان ‪ -1‬علیرضــا کریمــی فرزنــد کریمــداد ‪ -2‬میعــاد‬ ‫کاظمــی فرزنــد محمــد بــه خواســته صــدور حکــم بــه الــزام خوانــدگان بــه حضــور در یکــی از دفاتــر اســناد رســمی و تنظیم ســند‬ ‫رســمی انتقــال یــک دســتگاه خــودرو پرایــد مــدل ‪ 86‬بــه شــماره پــاک ‪984 -36‬ن‪ 25‬مقــوم بــه ‪ 120/000/000‬ریــال شــورا بــا‬ ‫عنایــت بــه خواســته خواهــان مالحظــه پاســخ پلیــس راهنمایــی و رانندگــی شهرســتان خــواف بــه شــماره ‪1957/13/03/02/12‬‬ ‫کــه حکایــت از شــماره گذاری اتومبیــل مزبــور بــه نــام خوانــده ردیــف دوم دارد و بــا توجــه بــه تصویــر مبایعه نامــه عــادی مورخــه‬ ‫‪ 96/12/27‬بیــن خواهــان و خوانــده ردیــف اول و لحــاظ تصرفــات مالکانــه خواهــان کــه حکایــت از انتقــال مالکیــت دارد از طرفــی‬ ‫خوانــدگان علیرغــم ابــاغ قانونــی وقــت رســیدگی در جلســه حضــور نیافتــه و الیحـه ای ارســال نداشــته اند شــورا بــا عنایــت بــه‬ ‫مراتــب موصــوف خواســته را موجــه دانســته بــا اســتناد بــه مــواد ‪ 223 ،222 ،220 ،219‬و ‪ 225‬قانــون مدنــی و تجویــز حاصــل از‬ ‫مــاده ‪ 145‬قانــون اجــرای احــکام مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده ردیــف دوم که ســند خــودرو بــه نام وی می باشــد بــه حضور‬ ‫در یکــی از دفاتــر اســناد رســمی و تنظیــم ســند رســمی انتقــال مالکیــت بــه نــام خواهــان صــادر و اعــام می نمایــد امــا در مــورد‬ ‫دعــوی مطروحــه بــه طرفیــت خوانــده ردیــف اول بــه خواســته فــوق بــا توجــه بــه اینکــه حســب اســتعالم بــه عمــل امــده از پلیس‬ ‫راهــور پاســخ واصلــه اتومبیــل بنــام وی شــماره گذاری نشــده اســت لــذا دعــوی را متوجــه وی ندانســته و بــا اســتناد بــه مــاده ‪89‬‬ ‫قانــون اییــن دادرســی مدنــی ناظــر بــه بنــد ‪ 4‬مــاده ‪ 84‬ان قانــون قــرار رد دعــوی صــادر و اعــام می گــردد رای صــادره نســبت بــه‬ ‫خوانــده ردیــف اول غیابــی اســت کــه پــس از ابــاغ ظــرف ‪ 20‬روز قابــل واخواهــی در همیــن شــعبه و ظــرف مــدت ‪ 20‬روز دیگــر‬ ‫قابــل تجدیدنظرخواهــی در شــعبه دادگاه عمومــی حقوقــی خــواف می باشــد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 2237‬حسین بدخشان‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شعبه ‪ 6‬قاسم اباد‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۷۲۲-۹۸/۹/۱۹‬کالســه ‪ 150/97‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تربت جــام تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای براتعلــی عزت احمــدی فرزنــد رمضانعلــی بشماره شناســنامه ‪ ۳۳‬صــادره از تربت جــام در‬ ‫یکبــاب خانــه‪ /‬یــک قطعــه زمیــن مزروعــی‪ /‬یکبــاب ســاختمان انبــاری تجــاری بــه مســاحت ‪ 117/40‬مترمربع پــاک ‪-۱۱۰۰‬‬ ‫اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ ...‬فرعــی از ‪ ...‬اصلــی قطعــه ‪ ...‬واقــع در خراســان رضــوی بخــش ‪ ۱۳‬خریــداری از مالــک‬ ‫رســمی اقــای براتعلــی عزت احمــدی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪۱۵‬‬ ‫روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/10/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/9/24 :‬‬ ‫سیدمجتبی جوادزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام‬ ‫م الف ‪1070‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت منصــور همت ابــادی بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت شــده از ایــن دادگاه درخواســت گواهی‬ ‫حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان حســین همت ابــادی فرزنــد محمــد بــه شماره شناســنامه ‪ 186‬متولــد‬ ‫‪ 1313/12/13‬صــادره از بــم کــه نســبت پــدر بــا اینجانــب دارد‪ ،‬بــه تاریــخ ‪ 1398/07/13‬در اخریــن اقامتــگاه خــود واقــع در‬ ‫نرماشــیر فــوت نمــوده و وراث حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬ناصــر همت ابــادی فرزنــد حســین بــه شماره شناســنامه ‪ 833‬متولــد‬ ‫‪ 1351/04/13‬پســر متوفــی ‪ -2‬علــی همت ابــادی فرزنــد حســین بــه شماره شناســنامه ‪ 3100032934‬متولــد ‪1368/07/05‬‬ ‫پســر متوفــی ‪ -3‬منصــور همت ابــادی فرزنــد حســین بــه شماره شناســنامه ‪ 760‬متولــد ‪ 1344/03/01‬پســر متوفــی ‪ -4‬جــواد‬ ‫همت ابــادی فرزنــد حســین بــه شماره شناســنامه ‪ 151‬متولــد ‪ 1366/08/10‬پســر متوفــی ‪ -5‬فاطمــه همت ابــادی فرزنــد حســین‬ ‫بــه شماره شناســنامه ‪ 761‬متولــد ‪ 1345/04/05‬دختــر متوفــی ‪ -6‬ملیحــه همت ابــادی فرزنــد حســین بــه شماره شناســنامه ‪901‬‬ ‫متولــد ‪ 1352/12/22‬دختــر متوفــی ‪ -7‬مریــم درفشــان فرزنــد حاجــی بــه شماره شناســنامه ‪ 548‬متولــد ‪ 1332/02/10‬همســر‬ ‫متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت اگهــی می گــردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی‬ ‫دارد و یــا وصیت نامـه ای از متوفــی نــزد او می باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال‬ ‫گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شورای حل اختالف شهرستان نرماشیر‬ ‫م الف ‪11/41‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت کبــری کامرانی پــور بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت شــده از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی‬ ‫حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان زربانــو نمک ـی زاده فرزنــد محمــد بــه شماره شناســنامه ‪ 25‬متولــد‬ ‫‪ 1313/01/03‬صــادره از فهــرج کــه نســبت مــادر بــا اینجانــب دارد‪ ،‬بــه تاریــخ ‪ 1398/07/03‬در اخریــن اقامتــگاه خــود واقــع در‬ ‫نرماشــیر فــوت نمــوده و وراث حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬کبــری کامرانی پــور فرزنــد عبــاس بــه شماره شناســنامه ‪ 96‬متولــد‬ ‫‪ 1351/05/03‬دختــر متوفــی ‪ -2‬رخســاره عزیزابــادی فرزنــد عبــاس بــه شماره شناســنامه ‪ 5‬متولــد ‪ 1332/04/02‬دختــر متوفی ‪-3‬‬ ‫فضــه کامرانی پــور فرزنــد عبــاس بــه شماره شناســنامه ‪ 97‬متولــد ‪ 1354/01/07‬دختــر متوفــی‪ .‬اینــک با انجــام تشــریفات مقدماتی‬ ‫درخواســت مزبــور یــک نوبــت اگهــی می گــردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد و یــا وصیت نامـه ای از متوفــی نــزد او می باشــد‬ ‫از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شورای حل اختالف شهرستان نرماشیر‬ ‫م الف ‪11/42‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860314001003831‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه یــک شــهرکرد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی‬ ‫شــرکت ارتباطــات زیرســاخت بــه شناســه ملــی ‪ 10100629190‬در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 2200‬مترمربــع‬ ‫پــاک ‪ 12‬فرعــی از پــاک (‪2‬الــف‪ -‬اصلــی) کــه بــه پــاک ‪ -1571‬اصلی تبدیــل گردیــده اســت‪ .‬واقــع در مزرعــه درب ده خریداری‬ ‫از مالــک رســمی اقــای محمــد رییسـی دهکردی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت بــه فاصله‬ ‫‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکور‬ ‫و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/10/9 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/9/24 :‬‬ ‫رضا بشارتی‪ ،‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شهرستان شهرکرد‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860314001003659‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو شــهرکرد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای‬ ‫حفیظ الــه بهمنــی فرزنــد مالــک بشماره شناســنامه ‪ 691‬صــادره از اردل در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان مســکونی بــه مســاحت‬ ‫‪ 244/83‬مترمربــع پــاک ‪ 2277‬فرعــی بــه شــماره پــاک (‪-40‬اصلــی مکــرر) کــه بــه پــاک ‪ -1574‬اصلــی تبدیــل گردیــد اســت‪.‬‬ ‫واقــع در قریــه شــهرکیان خریــداری از مالــک رســمی اقــای ذبیح الــه قلی پــور محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پس از‬ ‫اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجع قضایــی تقدیــم نمایند‪ .‬بدیهی اســت‬ ‫درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/10/9 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/9/24 :‬‬ ‫ایرج علیاری‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شهرستان شهرکرد‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۷۲۳-۹۸/۹/۱۹‬کالســه ‪ 1210/93‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‬ ‫تربت جــام تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم فرزانــه جامی االحمــدی فرزنــد محمدنعمــان بشماره شناســنامه‬ ‫‪ ۱۱۱‬صــادره از تربت جــام در یکبــاب خانــه یــک قطعــه زمیــن مزروعــی یکبــاب ســاختمان قســمتی از پاســاژ بــه مســاحت‬ ‫‪ ۳۵۳‬مترمربــع پــاک ‪ -۱۳۷۸‬اصلــی وصــل بــه ‪ -۴۴۰‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ ...‬فرعــی از ‪ ...‬اصلــی قطعــه ‪...‬‬ ‫واقــع در خراســان رضــوی بخــش ‪ ۱۳‬خریــداری از مالــک رســمی اقــای مســعود جانی االحمــدی و ســیعد جامی االحمــدی‬ ‫محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتــی‬ ‫کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/10/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/9/24 :‬‬ ‫سیدمجتبی جوادزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۶۹۸-۹۸/۹/۱۷‬هیــات اول‪ /‬دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تربت جــام تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی اقــای مهــدی دهقــان فرزنــد ابراهیــم بشماره شناســنامه ‪ ۲۵۰۶‬صــادره از تربت جــام در یکبــاب منــزل‬ ‫نیمــه اســکلت بــه مســاحت ‪ ۱۸۱.۷‬مترمربــع پــاک ‪ ۶۷۴‬فرعــی کــه همــان (‪ ۲۴۳‬و ‪ ۲۴۴‬فرعــی) از ‪ -۱۷‬اصلــی فرعــی از‬ ‫‪ -۱۷‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ ...‬فرعــی از ‪ ...‬اصلــی قطعــه ‪ ...‬واقــع در خراســان رضــوی بخــش ‪ ۱۳‬خریــداری‬ ‫از مالــک رســمی اقــای‪ /‬خانــم مالکیــت مشــاعی متقاضــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اعتراضــی داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت‬ ‫درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/10/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/9/24 :‬‬ ‫سیدمجتبی جوادزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام‬ ‫م الف ‪1071‬‬ ‫مفقودی‬ ‫شناســنامه مشــخصات (بــرگ ســبز) ســواری ســایپا ‪ 131SE‬مــدل ‪ 1396‬بــه رنــگ ســفید بــه شــماره پــاک ‪789‬ج‪-97‬‬ ‫ایــران ‪ 65‬و شــماره موتــور ‪ M13/5801900‬و شــماره شاســی ‪ NAS411100H1298916‬مفقــود و از درجــه اعتبــار‬ ‫ســاقط اســت‪.‬‬ ‫م الف ‪11/43‬‬ ‫مفقودی مدرک تحصیلی‬ ‫مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانــب ســجاد اماده کجفتــه فرزنــد محمدرضــا بــه شماره شناســنامه ‪ 0890248524‬صــادره از‬ ‫کاشــمر در مقطع کارشناســی پیوســته رشــته پرســتاری صادره از واحد دانشــگاهی دانشــگاه ازاد کاشــمر به شــماره دانشــجویی‬ ‫‪ 910083910‬مفقــود گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار می باشــد از یابنــده تقاضــا می شــود اصــل مــدارک را بــه دانشــگاه ازاد‬ ‫اســامی واحــد دانشــگاه ازاد کاشــمر بــه نشــانی کاشــمر بلــوار ســیدمرتضی‪ -‬دانشــگاه ازاد اســامی ارســال نمایــد‪.‬‬ ‫م الف ‪573‬‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند کمپانــی خــودروی ســواری پــژو ج ـی ال ای ‪ 405‬مــدل ‪ 1383‬بــه رنــگ نــوک مــدادی‪ -‬روغنــی بــه شــماره موتــور‬ ‫‪ 12483193391‬و شــماره شاســی ‪ 16200366‬بــه مالکیــت مجتبــی یکتاپرســت بــه شــماره پــاک ایــران ‪381 -36‬ق‪34‬‬ ‫مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫م الف ‪572‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز خــودروی وانــت پیــکان ‪ 1600‬بــه رنــگ ســفید‪ -‬روغنــی مــدل ‪ 1376‬بــه شــماره موتــور ‪ 11517608739‬و‬ ‫بــه شــماره شاســی ‪ 76918297‬بــه مالکیــت حســن روحانی دهمیانــی بــه شــماره پــاک ایــران ‪879 -32‬م‪ 19‬مفقــود‬ ‫گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫م الف ‪570‬‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی حــوزه ثبــت تایبــاد‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مصــوب ‪ 1390/9/20‬امــاک متقاضیــان کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور‬ ‫مســتقر در بخــش ‪ 14‬مشــهد واحــد ثبتــی شهرســتان تایبــاد مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و‬ ‫بالمعــارض ان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل اگهــی می گــردد‪:‬‬ ‫اقــای ادریــس قادری گندمشــادی بــه شماره شناســنامه و کــد ملــی ‪ 0740110306‬صــادره از تایبــاد‬ ‫فرزنــد نجیب الــه در ششــدانگ یکبــاب منــزل بــه مســاحت ‪ 236‬مترمربــع پــاک شــماره ‪ 60‬فرعــی از‬ ‫‪ 251‬اصلــی واقــع در خراســان رضــوی بخــش ‪ 14‬مشــهد حــوزه ثبــت ملــک تایبــاد از محــل قســمتی از‬ ‫مالکیــت خانــم گل جــان رســولی و قســمتی از پــاک کالســه ‪ .97-625‬لــذا بــه موجــب مــاده ‪ 3‬قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه‬ ‫مربوطــه ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز از طریــق روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار در‬ ‫شــهرها منتشــر و در روســتاها رای هیــات الصــاق تــا درصورتیکــه اشــخاص ذینفــع بــه ارای اعــام شــده‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل‬ ‫تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معترضیــن بایــد ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد‬ ‫و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت‬ ‫موکــول بــه ارایــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتیکــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد‬ ‫یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت می نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/9/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/9/9 :‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد‪ ،‬غالم رضا اقازاده‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫حــوزه ثبتــی منطقــه ســه مشــهد‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪ 1‬و ‪ 2‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مصــوب ‪ 1390/9/20‬امــاک متقاضیانــی کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه ســه مشــهد مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض انــان‬ ‫محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل اگهــی می گــردد‪ :‬امــاک‬ ‫متقاضــی واقــع در پــاک ‪ 235‬اصلــی بخــش ‪ 9‬مشــهد مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 4768‬فرعــی‬ ‫خانــم راضیــه صــادق نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 130/75‬مترمربــع واقــع در‬ ‫شــهرک طالقانــی بهارســتان ‪ 15‬پــاک کــه خــود مالــک رســمی می باشــد‪ .‬لــذا بــه موجــب مــاده ‪2‬‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪ 12‬ایین نامــه‬ ‫مربوطــه ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز از طریــق ایــن روزنامــه و محلــی‪ /‬کثیراالنتشــار در‬ ‫شــهرها منتشــر و در روســتاها رای هیــات الصــاق تــا درصورتیکــه اشــخاص ذینفــع بــه اراء اعــام شــده‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل‬ ‫تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض‬ ‫بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی‬ ‫محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت‬ ‫اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونی‬ ‫واصــل نگــردد و یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد اداره‬ ‫ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت می نمایــد‪ .‬صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر‬ ‫بــه دادگاه نیســت‪ .‬بدیهــی اســت برابــر مــاده ‪ 12‬ایین نامــه مذکــور در مــورد قســمتی از امالکــی کــه‬ ‫قبـ ً‬ ‫ا اظهارنامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده واحــد ثبتــی بــا رای هیــات پــس از تنظیــم اظهارنامــه حــاوی‬ ‫تحدیــد حــدود مراتــب را در اولیــن اگهــی نوبتــی و تحدیــد حــدود بــه صــورت همزمــان بــه اطــاع‬ ‫عمــوم می رســاند و نســبت بــه امــاک در جریــان ثبــت و فاقــد ســابقه تحدیــد حــدود واحــد ثبتــی‬ ‫اگهــی تحدیــد حــدود را بــه صــورت اختصاصــی منتشــر می نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/9/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/9/9 :‬‬ ‫محمدجواد غالمی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک مشهد‬ ‫م الف ‪438‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860316002002115‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک اســام ابــاد‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای عســکر مرتضائــی فرزنــد صیدمحمــد بشماره شناســنامه ‪350‬‬ ‫صــادره از شــیروان چــرداول در س ـه دانگ از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان مســکونی بــه مســاحت ‪88.76‬‬ ‫مترمربــع پــاک ‪ 2652‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی واقــع در اســام ابــاد غــرب پشــت شــهرداری کوچــه نســیم ‪5‬‬ ‫شــامل مبایعه نامــه عــادی و عــدم دسترســی بــه مالــک اولیــه محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/09/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/09/06 :‬‬ ‫‪/1/337‬الف محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک اسالم اباد‬ ‫قرار تحریر ترکه‬ ‫در راســتای مــاده ‪ ۲۱۰‬از قانــون امــور حســبی بــه اطــاع بســتانکاران و مدیونیــن بــه متوفی بســاط بادســار‬ ‫و کســانی کــه حقــی بــه ترکــه متوفــی دارنــد اعــام می شــود کــه خواهــان ثــری ابباریکــی دادخواســتی‬ ‫تحــت عنــوان تحریــر ترکــه مرحــوم بســاط بادســار بطرفیــت خوانــدگان ‪ -۱‬محمدحســن ابدالــی ‪ -۲‬ایمــان‬ ‫قلی ازادبخــت ‪ -۳‬کتایــون پارســامنش فرزنــد صیدعلــی ‪ -۴‬کیان بانــو پارســا فرزنــد صیدعلــی ‪ -۵‬خیربانــو‬ ‫پارســامنش فرزنــد صیدعلــی ‪ -۶‬نازبانــو بادســار فرزنــد صیدعلــی بــه ایــن شــعبه تقدیــم کــرده کــه بــه‬ ‫شــماره بایگانــی ‪ ۹۸۰۳۲۲‬در جریــان رســیدگی قــرار گرفتــه اســت و وقــت رســیدگی بــه تحریــر ترکــه‬ ‫مورخــه ‪ 98/10/25‬ســاعت ‪ 9:30‬صبــح می باشــد‪ .‬لــذا از بســتانکاران و مدیونیــن و یــا کســانی کــه بــه‬ ‫تحریــر ترکــه حقــی دارنــد دعــوت می شــود کــه در جلســه تحریــر ترکــه حضــور بــه هــم رســانند‪.‬‬ ‫مسول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف کوهدشت‪ ،‬محمد کاکاوند‬ ‫اگهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانــب محمــد کاکایــی مالــک خــودروی ســواری پیــکان مــدل ‪ 80‬به شــماره شاســی ‪0080495861‬‬ ‫و شــماره موتــور ‪ 11128093267‬بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد‬ ‫مذکــور را نمــوده اســت‪ .‬لــذا چنانچــه کــه هــر کــس ادعایــی در مــورد خــودروی مذکــور دارد ظــرف ده‬ ‫روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش شــرکت ایران خــودرو واقــع در پیکان شــهر ســاختمان ســمند‬ ‫مراجعــه نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫اجــرای احــکام حقوقــی جوانــرود در راســتای اعطــای نیابــت اجــرای احــکام حقوقــی روانســر در نظــر‬ ‫دارد نســبت بــه فــروش قدرالســهم اقــای بهــزاد ویســی کــه شــامل ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن دوبــر‬ ‫بــا کاربــری تجــاری واقــع در ســرخیدر باالتــر از ناحیــه کارگاهــی و شــرکت بوتــان‪ ،‬عرصــه ملــک بــه‬ ‫مســاحت ‪ ۱۳۵/۸۳‬مترمربــع کــه از ســمت غــرب و جنــوب بــه قطعــات مجــاور و از ســمت شــمال بــه‬ ‫طــول ‪ ۵/۲۰‬و ‪ ۲/۶۰‬متــر بــه خیابــان ‪ ۱۴‬متــری و از ســمت شــرق بــه طــول ‪ ۱۵/۹۵‬متــر بــه خیابــان‬ ‫‪ ۱۲‬متــری محــدود شــده اســت‪ .‬از ایــن ششــدانگ (‪ ۹۶‬ســهم) ســه دانگ متعلــق بــه اقــای قاســم‬ ‫مجــردی بــوده کــه ســه دانگ (‪ )۴۸‬ســهم ان تحــت شــماره ‪ ۹۸۲۱۹‬مــورخ ‪ 1398/11/28‬توســط‬ ‫دفترخانــه اســناد رســمی شــماره ‪ ۲۴‬جوانــرود بــه نــام وراث علی اکبــر ویســی انتقــال قطعــی شــده‬ ‫اســت‪ .‬و اقــای بهــزاد ویســی مالــک ‪ ۹/۳۳۳۳‬ســهم مشــاع از ‪ ۹۶‬ســهم از ششــدانگ مذکــور می باشــد‪.‬‬ ‫شــماره ثبــت ملــک ‪ ۷۶۳‬فرعــی از ‪ ۵۴‬اصلــی جوانــرود می باشــد مزایــده برگــزار نمایــد‪ .‬ملــک در‬ ‫رهــن نمی باشــد‪ .‬ملــک موردنظــر توســط کارشــناس رســمی ارزیابــی گردیــد‪ .‬بهــای ششــدانگ‬ ‫ملــک ‪ ۳۲۵۹۹۲۰۰۰۰‬ریــال ارزیابــی کــه ســهم اقــای بهــزاد ویســی محکوم علیــه ‪ ۹/۳۳۳۳‬ســهم‬ ‫برابــر اســت بــا ‪ ۳۱۶۹۳۵۵۳۰‬ریــال‪ ،‬نظریــه بــه طرفیــن ابــاغ و مصــون از تعــرض مانــده اســت‪.‬‬ ‫قیمــت کارشناســی قیمــت پایــه می باشــد و برنــده مزایــده کســی خواهــد بــود کــه باالتریــن قیمــت‬ ‫را پیشــنهاد نمایــد‪ .‬بدیــن جهــت در مــورخ ‪ 1398/10/01‬راس ســاعت ‪ ۱۰‬صبــح در محــل اجــرای‬ ‫احــکام حقوقــی جلســه مزایــده برگــزار و تشــکیل می گــردد‪ .‬شــرکت بــرای عمــوم ازاد می باشــد‪.‬‬ ‫شــرکت کنندگان در مزایــده میبایســتی ده درصــد از مبلــغ قیمــت پایــه را بــه همــراه داشــته باشــند‬ ‫تــا در مزایــده شــرکت داده شــوند‪ .‬برنــده مزایــده بایــد فی المجلــس ده درصــد قیمــت پیشــنهادی را‬ ‫پرداخــت نمایــد و مابقــی را طــی یــک مــاه پرداخــت نمایــد درصــورت عــدم پرداخــت در مهلــت نفــر‬ ‫دوم بعنــوان برنــده مزایــده اعــام و ده درصــد پرداختــی پــس از کســر هزینه هــای مربوطــه بــه نفــع‬ ‫صنــدوق دولــت ضبــط و اخــذ خواهــد شــد‪ .‬متقاضیــان جهــت بازدیــد از ملــک می تواننــد پنــج روز‬ ‫قبــل از انجــام مزایــده بــا هماهنگــی ایــن اجــرا از ملــک بازدیــد نماینــد‪.‬‬ ‫دادورز اجرای احکام شعبه ‪ ۱‬دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود‪ ،‬مصطفی حسینی‬ ‫مفقودی سند کمپانی و سند سبز‬ ‫ســند کمپانــی و ســند ســبز خــودرو ســواری پرایــد بــه شــماره پــاک‪488 -29 :‬د‪ 62‬و شــماره شاســی‪:‬‬ ‫‪ S1412283254238‬و شــماره موتــور‪ 00724541 :‬بــه نــام شــهال دوســتمرادی مفقــود و اعتبــار‬ ‫نــدارد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی سند کمپانی و سند سبز‬ ‫ســند کمپانــی و ســند ســبز خــودرو ســواری پرایــد ‪ 131‬بــه شــماره پــاک‪579 -29 :‬ط‪ 22‬و شــماره‬ ‫شاســی‪ NAS412100E1017339 :‬و شــماره موتــور‪ 5087368 :‬بــه نــام عمــاد رضایی پویــان‬ ‫مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند خــام موتورســیکلت راپیــدو بــه رنــگ قرمــز مــدل ‪ 1393‬بــه شــماره موتــور ‪ 004030‬و شــماره‬ ‫تنــه ‪ 9301129‬و شــماره پــاک ‪ 568-21373‬مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫مجــوز حمــل اســلحه تک لول ته پر چخماقی ســاچمه زنی کالیبر ‪ 12‬ســاخت کشــور ترکیه شــماره ســاح‬ ‫‪ M4-S1821‬بــه نــام اقــای ســعید حســینوند فرزنــد علــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫دزفول‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز و کارت خــودرو ســواری پرایــد بــه رنــگ ســفید مــدل ‪ 1389‬بــه شــماره پــاک‬ ‫‪292 -24‬س‪ 33‬مربوط به مجید خزرک مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫اگه��ی تغیی��رات حقوق��ی عدال��ت یـ�زدان برت��ر مه��ر موسس��ه غیرتج��اری ب��ه شـ�ماره‬ ‫ثبـ�ت ‪ 239‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14007440495‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫عـ�ادی مـ�ورخ ‪ 1398/04/18‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪- :‬روزنام��ه کثیراالنتش��ار سـ�ایه‬ ‫جهـ�ت درج اگهی هــای شرــکت تعییـ�ن شـ�د‪ - .‬اعضــاء هیئـ�ت مدیــره بـ�ه قرــار ذیـ�ل‬ ‫انتخــاب گردیدنـ�د‪ - :‬خانـ�م زهــره میالنـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0703686488‬و اقـ�ای‬ ‫علیرضـ�ا جعفــری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0702546992‬بـ�ه ســمت اعضــای اصلـ�ی هیئـ�ت‬ ‫مدیـ�ره بــرای مـ�دت نامحــدود انتخـ�اب گردیدن��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)696874‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/09/05 -139860319014003663‬هیــات دوم موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی خانــم صبا ابوســعیدی فرزند غالمحســین شماره شناســنامه‬ ‫‪ 37555‬صــادره از کرمــان در یکدانــگ مشــاع از ششــدانگ بــاغ مشــتمل بــر‬ ‫ســاختمان بــه مســاحت ششــدانگ ‪ 42734/15‬مترمربــع پــاک‪ -‬فرعــی از‬ ‫‪ -26‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 66‬فرعــی از ‪ -26‬اصلــی قطعــه‬ ‫یــک واقــع در اراضــی دولت ابــاد اســفندقه جیرفــت بخــش ‪ 44‬کرمــان خریــداری از مالــک رســمی اقــای‬ ‫غالمحســین ابوســعیدی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصله‬ ‫‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی‬ ‫داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ -‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ -‬دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض‬ ‫طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/10/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/09/24 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/08/27 -139860319014003506‬هیــات اول هیــات‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد‬ ‫ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم ســمیه شــریفی نژاد فرزنــد ابراهیــم‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 14658‬صــادره از جیرفــت در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه‬ ‫مســاحت ‪ 832‬مترمربــع پــاک‪ -‬فرعــی از ‪ -566‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده‬ ‫از پــاک ‪ 21‬فرعــی از ‪ -556‬اصلــی قطعــه ‪ 5‬واقــع در اراضــی پیــرزارج ســاردوئیه جیرفــت بخــش ‪34‬‬ ‫کرمــان خریــداری از مالــک رســمی اقــای ابراهیــم شــریفی نژاد محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی به‬ ‫مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ -‬ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ -‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهی اســت درصورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/10/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/09/24 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/09/07 -139860319014003719‬هیــات دوم موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی اقــای مهــدی رشــیدی فرزنــد علــی شماره شناســنامه‬ ‫‪ 3020015227‬صــادره از جیرفــت در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت‬ ‫‪ 220‬مترمربــع پــاک‪ -‬فرعــی از ‪ -574‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک‬ ‫‪ 1193‬فرعــی از ‪ -574‬اصلــی قطعــه دو واقــع در اراضــی جیرفــت بخــش ‪45‬‬ ‫کرمــان خریــداری از مالــک رســمی اقــای حســین شــریفی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ -‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض‪ -‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/10/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/09/24 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/08/23 -139860319014003461‬هیــات اول موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی اقــای غالمعبــاس رنجبــر فرزنــد علــی شماره شناســنامه ‪1‬‬ ‫صــادره از جیرفــت در ششــدانگ یکبــاب خانــه به مســاحت ‪ 775‬مترمربــع پالک‪-‬‬ ‫فرعــی از ‪ -579‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 1‬فرعــی از ‪ -579‬اصلــی‬ ‫قطعــه دو واقــع در اراضــی رهجــرد جســرفت بخش ‪ 45‬کرمــان خریــداری از مالک‬ ‫رســمی خــود متقاضــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی‬ ‫داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ -‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ -‬دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض‬ ‫طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/10/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/09/24 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/09/06 -139860319014003676‬هیــات دوم موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی اقــای اصغــر امیرمحمدی نــژاد دولت ابــاد فرزنــد اقاجــان‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 1171‬صــادره از جیرفــت در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه‬ ‫مســاحت ‪ 318/49‬مترمربــع پــاک‪ -‬فرعــی از ‪ -564‬اصلــی مفــروز و مجزی شــده‬ ‫از پــاک‪ -‬فرعــی از ‪ -564‬اصلــی قطعــه دو واقــع در اراضــی کهوروئیــه جیرفــت‬ ‫بخــش ‪ 45‬کرمــان خریــداری از مالــک رســمی خانــم پارســا مطلــق محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ -‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم‬ ‫اعتــراض‪ -‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/10/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/09/24 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/09/05 -139860319014003659‬هیــات دوم موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫متقاضــی اقــای عبدالرضــا ابوســعیدی فرزنــد غالمحســین شماره شناســنامه ‪748‬‬ ‫صــادره از کرمــان در دودانــگ مشــاع از ششــدانگ بــاغ مشــتمل بــر ســاختمان بــه‬ ‫مســاحت ششــدانگ ‪ 42734/15‬مترمربــع پــاک‪ -‬فرعــی از ‪ -26‬اصلــی مفــروز‬ ‫و مجــزی شــده از پــاک ‪ 66‬فرعــی از ‪ -26‬اصلــی قطعــه یــک واقــع در اراضــی‬ ‫دولت ابــاد اســفندقه جیرفــت بخــش ‪ 44‬کرمــان خریــداری از مالــک رســمی اقــای غالمحســین ابوســعیدی‬ ‫محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‬ ‫درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪-‬‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ -‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/10/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/09/24 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/09/05 -139860319014003657‬هیــات دوم موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی خانــم مرضیــه شــفیعی پور فرزند حســین شماره شناســنامه‬ ‫‪ 608‬صــادره از جیرفــت در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪300/96‬‬ ‫مترمربــع پــاک‪ -‬فرعــی از ‪ -574‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 1‬فرعی‬ ‫از ‪ -574‬اصلــی قطعــه دو واقــع در اراضــی بــاب ســواران ســاردوئیه جیرفت بخش‬ ‫‪ 34‬کرمــان خریــداری از مالــک رســمی خانــم بی بی جــان ضیائــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهی بــه مدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ -‬ظــرف مــدت یک مــاه از تاریخ تســلیم‬ ‫اعتــراض‪ -‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/10/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/09/24 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/08/29 -139860319014003571‬هیــات اول موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی اقــای جلیــل امیرانی پــور فرزنــد جــال شماره شناســنامه‬ ‫‪ 7197‬صــادره از جیرفــت در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪240/53‬‬ ‫مترمربــع پــاک‪ -‬فرعــی از ‪ -581‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک‪ -‬فرعــی‬ ‫از ‪ -581‬اصلــی قطعــه دو واقــع در اراضــی حســین اباد جیرفــت بخــش ‪ 45‬کرمــان‬ ‫از ســهام مجهــول پــاک اخیرالذکــر محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه این‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ -‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ -‬دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتراض‬ ‫طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/10/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/09/24 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/07/23 -139860319014003055‬هیــات دوم موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی اقــای شــجاع پرتــون فرزنــد ظهرعلــی شماره شناســنامه‬ ‫‪ 6204‬صــادره از جیرفــت در ششــدانگ یکبــاب خانــه و باغچــه بــه مســاحت‬ ‫‪ 421/63‬مترمربــع پــاک‪ -‬فرعــی از ‪ -1204‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از‬ ‫پــاک‪ -‬فرعــی از ‪ -1204‬اصلــی قطعــه ‪ 6‬واقــع در اراضــی گربــه دلفــارد جیرفــت‬ ‫بخــش ‪ 34‬کرمــان خریــداری از مالــک رســمی اقــای علــی هــروی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ -‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم‬ ‫اعتــراض‪ -‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/10/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/09/24 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/01/21 -139860319014000100‬هیــات اول موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی اقــای علی افشــارمنش فرزنــد عــوض شماره شناســنامه ‪948‬‬ ‫صــادره از بــم در ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت ‪ 22‬مترمربــع پــاک‪-‬‬ ‫فرعــی از ‪ -572‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک‪ -‬فرعــی از ‪ -572‬اصلــی‬ ‫قطعــه دو واقــع در اراضــی صاحب ابــاد جیرفــت بخــش ‪ 45‬کرمــان خریــداری از‬ ‫مالــک رســمی اقــای حــاج عــوض افشــارمنش محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ -‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض‪ -‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/10/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/09/24 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/06/10 -139860319014002429‬هیــات اول موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی اقــای محمدامیــر افضلــی فرزنــد مــراد شماره شناســنامه‬ ‫‪ 13728‬صــادره از جیرفــت در ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت ‪38/50‬‬ ‫مترمربــع پــاک‪ -‬فرعــی از ‪ -574‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪148‬‬ ‫فرعــی از ‪ -574‬اصلــی قطعــه دو واقــع در اراضــی جیرفــت بخــش ‪ 45‬کرمــان‬ ‫خریــداری از مالــک رســمی خــود متقاضــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی به مــدت دو مــاه اعتــراض خود‬ ‫را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ -‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض‪ -‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/10/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/09/24 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/07/03 -139860319014002750‬هیــات اول موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی اقــای محمدامیــر افضلــی فرزنــد مــراد شماره شناســنامه‬ ‫‪ 13728‬صــادره از جیرفــت در ششــدانگ یکبــاب مغــازه به مســاحت ‪ 40‬مترمربع‬ ‫پــاک‪ -‬فرعــی از ‪ -574‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 148‬فرعــی از‬ ‫‪ -574‬اصلــی قطعــه دو واقــع در اراضــی جیرفــت بخــش ‪ 45‬کرمــان خریــداری‬ ‫از مالــک رســمی خــود متقاضــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه این‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ -‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ -‬دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتراض‬ ‫طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/10/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/09/24 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/08/26 -139860319014003495‬هیــات اول موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه بالمعارض‬ ‫متقاضــی اقــای علــی عسکری بهراســمان فرزنــد حاجــی شماره شناســنامه ‪231‬‬ ‫صــادره از جیرفــت در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 1094/25‬مترمربــع‬ ‫پــاک‪ -‬فرعــی از ‪ -556‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک‪ -‬فرعــی از ‪-556‬‬ ‫اصلــی قطعــه دو واقــع در اراضــی سنگ ســفید ســاردوئیه جیرفــت بخــش ‪34‬‬ ‫کرمــان خریــداری از مالــک رســمی اقــای خدامــراد مشــایخی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ -‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض‪ -‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/10/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/09/24 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای اصالحــی شــماره ‪ 98/08/19 -139860319014003386‬هیــات‬ ‫اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای یاســر ســاالری فرزنــد پنجعلــی‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 3020047668‬صــادره از جیرفــت در ششــدانگ یکبــاب خانــه‬ ‫بــه مســاحت ‪ 308/74‬مترمربــع پــاک ‪ 9257‬فرعــی از ‪ -574‬اصلــی مفــروز و‬ ‫مجــزی شــده از پــاک ‪ 1193‬فرعــی از ‪ -574‬اصلــی قطعــه دو واقــع در اراضــی‬ ‫جیرفــت بخــش ‪ 45‬کرمــان خریــداری از مالــک رســمی اقــای حســین شــریفی محــرز گردیده اســت‪ .‬لــذا به‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی که اشــخاص نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‬ ‫مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ -‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض‪ -‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای‬ ‫مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/09/24 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860314001003720‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دو شــهرکرد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای‬ ‫ارشــاد شــاهقلی قهفرخی فرزنــد بهمــن بشماره شناســنامه ‪ 475‬صــادره از فرخ شــهر نســبت بــه س ـه دانگ مشــاع از ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 221/21‬مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره ‪ 1242‬فرعــی تحــت پــاک ‪ 3378‬فرعــی از ‪ 21‬اصلــی‬ ‫واقــع در ابنیــه فرخ شــهر خریــداری از مالــک رســمی اقــای ســیدمهدی درخشــنده محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پس از‬ ‫اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجع قضایــی تقدیــم نمایند‪ .‬بدیهی اســت‬ ‫درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/10/9 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/9/24 :‬‬ ‫ایرج علیاری‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شهرستان شهرکرد‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مصــوب ‪1390/9/20‬‬ ‫امــاک متقاضیــان کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در بخــش ‪ 14‬مشــهد واحد ثبتــی شهرســتان تایباد‬ ‫مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض ان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل‬ ‫اگهــی می گــردد‪ :‬اقــای حســین محمــدی بــه شناســنامه شــماره ‪ 0‬کــد ملــی ‪ 0740712306‬صــادره از تایبــاد فرزنــد اســلم در‬ ‫ششــدانگ یکبــاب منــزل بــه مســاحت ‪ 114/02‬مترمربــع پــاک شــماره ‪ 684‬فرعــی از ‪ 250‬اصلــی از محــل قســمتی از مالکیت‬ ‫رجــب داورپنــاه و قســمتی از پــاک کالســه ‪ .98-154‬لــذا بــه موجــب مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه مربوطــه ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز از طریــق روزنامــه‬ ‫محلــی و کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها رای هیــات الصــاق تــا درصورتیکــه اشــخاص ذینفع بــه ارای اعالم شــده‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معترضیــن بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه‬ ‫تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در‬ ‫ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارایــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتیکــه اعتــراض در مهلــت قانونی واصــل نگردد‬ ‫یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫می نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/9/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/9/9 :‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد‪ ،‬غالم رضا اقازاده‬ ‫مرکزی‬ ‫یک شنبه ‪ 24‬اذر ‪ -1398‬شماره ‪1884‬‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫برگزاری دوره اموزشی‬ ‫اشنایی با مبانی سیستم های اطالعاتی جغرافیایی‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و منابــع اداره کل‬ ‫لو نقــل جــاده ای اســتان‬ ‫راهــداری و حم ‬ ‫مرکــزی از برگــزاری دوره اشــنائی بــا‬ ‫مبانــی سیســتم های اطالعاتــی جغرافیایی‬ ‫و نحــوه به کارگیــری نرم افــزار ‪ GIS‬بــرای‬ ‫کارکنــان راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای‬ ‫اســتان مرکــزی خبــر داد‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابــط عمومــی راهــداری و حمل ونقــل‬ ‫جــاده ای اســتان؛ عبــداهلل عبیــاوی افــزود‪:‬‬ ‫«دوره اموزشــی مبانــی سیســتم های اطالعاتــی جغرافیایــی و نحــوه به کارگیــری‬ ‫لو نقــل جــاده ای‬ ‫نرم افــزار ‪ GIS‬به مــدت ‪ 32‬ســاعت بــرای کارکنــان راهــداری و حم ‬ ‫برگــزار شــد»‪ .‬وی با اشــاره به اینکه امــروزه ‪ GIS‬به عنــوان یــک فــن و تکنیــک‪ ،‬الزمــه‬ ‫متخصصانی ســت کــه بــا اطالعــات و داده هــای مکانــی ســر و کار دارنــد‪ ،‬یــاداور شــد‪:‬‬ ‫«سیســتم اطالعــات جغرافیایــی (‪ )GIS‬بســتری بــرای ذخیــره ‪ ،‬نگهــداری ‪ ،‬مدیریــت و‬ ‫تجزیــه و تحلیــل اطالعــات جغرافیایی ســت و جهــت کار هم زمــان بــا داده هایــی کــه‬ ‫وابســتگی مکانــی (جغرافیایــی) و توصیفــی دارنــد‪ ،‬طراحــی شــده اســت»‪.‬‬ ‫خوزستان‬ ‫سید علی موسوی نسب‬ ‫تکمیل خط ‪132‬کیلوولت سبزاب‪ -‬حسینیه در اندیمشک‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫اواخر اذر ماه برگزار می شود؛‬ ‫نخستین نمایشگا ه ایران بیوکل در برج میالد‬ ‫بهسازی شبکه ابرسانی شهر شازند‬ ‫در راســتای بهســازی شــبکه ابرســانی و مدیریــت مطلوب تــر فشــار شــبکه و توزیــع‬ ‫اب در شــهر شــازند‪ ،‬امــور اب وفاضــاب ایــن شــهر بــا اقــدام بــه اجــرای عملیــات ســه‬ ‫راه گیــری ‪ ،‬خــط انتقــال ‪ 400‬میلیمتــر را بــه شــبکه ابرســانی ایــن شــهر متصــل کــرد‪.‬‬ ‫به گــزارش روابــط عمومــی شــرکت اب و فاضــاب اســتان مرکــزی؛ مهنــدس ســید عابــد‬ ‫مصطفــوی (مدیــر امــور اب و فاضــاب شهرســتان شــازند) افــزود‪« :‬ایــن خــط انتقــال‬ ‫به طــول ‪800‬متــر و قطــر ‪ 400‬میلی متــر طــی ســال های گذشــته اجــرا شــده کــه بــا‬ ‫انجــام عملیــات ســه راه گیــری و وصــل ان بــه شــبکه توزیــع اب ‪ ،‬شــبکه ابرســانی شــهر‬ ‫شــازند بــه ‪ 2‬زون فشــاری تقســیم شــد‪ ،‬کــه با ایــن اقــدام مدیریت فشــار و توزیــع اب در‬ ‫ســطح شــهر بــه طــور مطلوب تــر و مناس ـب تری انجــام می شــود؛ به طوری کــه عــاوه‬ ‫بــر رفــع مشــکل کمبــود فشــار اب در برخــی مناطــق مرتف ـع ‪ ،‬از قطــع اب در مراکــز‬ ‫حســاس شــهر در مواقــع بــروز حــوادث و اتفاقــات جلوگیــری می شــود»‪ .‬مصطفــوی‬ ‫در پایــان تصریــح کــرد ‪« :‬اجــرای ایــن عملیــات شــامل ســه راه گیــری ‪ ،‬ســاخت باکــس و‬ ‫ســاخت دال ‪ ،‬توســط اداره بهره بــرداری ابفــا شــازند ‪ ،‬بــدون قطــع اب در ســطح شــهر بــا‬ ‫کمتریــن هزینــه انجــام شــد»‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪5‬‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫نخســتین نمایشــگاه مــواد شــوینده‪،‬‬ ‫پاک کننــده‪ ،‬بهداشــتی‪ ،‬ســلولزی و ماشــین االت‬ ‫وابســته (ایــران بیــوکل) بــا هــدف حمایــت از‬ ‫تولیدکننــدگان‪ ،‬کارافرینــان و مصرف کننــدگان‬ ‫ایــن صنعــت ‪ 26‬تــا ‪ 29‬اذرمــاه جــاری‬ ‫با حضــور ده هــا شــرکت ایرانــی و حضــور‬ ‫تجــار داخلــی و خارجــی در ســایت نمایشــگاهی‬ ‫بــرج میــاد تهــران برگــزار می شــود‪ .‬رحیــم‬ ‫کوهــی (مدیرعامــل شــرکت اذر غرفــه نازنیــن‬ ‫و برگزارکننــده نمایشــگا ه ایــران بیــوکل) در‬ ‫یــک نشســت خبــری با اشــاره به مشــکالت و‬ ‫دشــواری های تولیدکننــدگان در صنعــت مــواد‬ ‫شــوینده‪ ،‬بهداشــتی پاک کننــده و ســلولزی‬ ‫گفــت‪« :‬برنام ـ ه ایــن نمایشــگاه در گام نخســت‬ ‫هم افزایــی‪ ،‬همدلــی و معرفــی تولیدکننــدگان‬ ‫فعــاالن و کارافرینــان ایــن حــوزه در کشــور‬ ‫اســت و درگام دوم ایجــاد زمینــه بــرای برگــزاری‬ ‫نمایشــگاه اختصاصــی تولیدکننــدگان مــواد‬ ‫شــوینده‪ ،‬پاک کننــده‪ ،‬بهداشــتی و ماشــین االت‬ ‫وابســته در کشــورهای هــدف صــادرات اســت»‪.‬‬ ‫وی باتاکید بــر ایجــاد تشــکل های تولیــدی‬ ‫همســو و مشــترک المنافع بــرای صــادرات و‬ ‫گرفتــن ســهم بیشــتر در بازارهــای جهانــی و‬ ‫منطقــه ای اظهــار داشــت ‪« :‬اگرچــه تامیــن‬ ‫مــواد اولیــه مشــکالتی بــرای تولیدکننــدگان‬ ‫فعــال در زمینــه محصــوالت بهداشــتی‪،‬‬ ‫شــوینده و ارایشــی ایجــاد کــرده اســت‪ ،‬ولــی‬ ‫تولیدکننــدگان ایرانــی دانــش فنــی تولیــد ایــن‬ ‫محصــوالت را در اختیــار دارنــد و روز بــه روز‬ ‫دانــش و توان شــان دراین زمینــه بیشــتر‬ ‫می شــود»‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪« :‬شــرکت های‬ ‫فعــال در تولیــد مــواد شــوینده‪ ،‬بهداشــتی و‬ ‫ارایشــی بایــد دست به دســت هــم دهنــد و‬ ‫بــا ایجــاد کنسرســیوم های قــوی و حمایــت‬ ‫بخــش دولتــی زمینــه افزایــش صــادرات ایــن‬ ‫محصــوالت را بــه کشــورهای هــدف فراهــم‬ ‫کننــد»‪ .‬وی متذکــر شــد‪« :‬فراهـم اوردن زمینـه ‬ ‫صــادرات بیشــتر مــواد شــوینده‪ ،‬بهداشــتی‪،‬‬ ‫پاک کننــده و ســلولزی از جملــه اهدافی ســت‬ ‫کــه بــرای برگــزاری نمایشــگاه ایــران بیــوکل‬ ‫در نظــر گرفتــه شــده اســت»‪ .‬برگزارکننــده‬ ‫نمایشــگاه ایــران بیــوکل با اشــاره به‬ ‫مشــکالت صــادرات کشــور گفــت‪« :‬امیدواریــم‬ ‫نمایشــگاه ها بســتر حــل مشــکالت تولیــد‬ ‫و صــادرات کشــور باشــند»‪ .‬به گفتــه وی؛‬ ‫براســاس اظهــارات تولیدکننــدگان و فعــاالن و‬ ‫تجــار مــواد شــوینده‪ ،‬بهداشــتی‪ ،‬پاک کننــده‬ ‫و ســلولزی درحال حاضــر کشــورهای منطقــه‬ ‫به ویــژه اســیای میانــه‪ ،‬قفقــاز‪ ،‬عــراق‪ ،‬ســوریه‪،‬‬ ‫افغانســتان و پاکســتان بــازار مناســبی بــرای‬ ‫صــادرات محصــوالت بهداشــتی‪ ،‬شــوینده‬ ‫ارایشــی و ســلولزی ایــران اســت»‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫شــرکت اذر غرفــه نازنیــن گفــت‪« :‬براســاس‬ ‫نظــر کارشناســان بیشــتر کارخانجات بهداشــتی‬ ‫و ارایشــی کشــور تنهــا بــا ‪50‬درصــد و برخــی‬ ‫از انهــا بــا یک ســوم ظرفیــت خــود در حــال‬ ‫فعالیــت هســتند»‪ .‬کوهــی بااشــاره به مشــکالت‬ ‫کســبو کار در کشــور گفــت‪« :‬ایــن مشــکالت‬ ‫ ‬ ‫در هنــگام صــادرات نیــز شــدت بیشــتری پیــدا‬ ‫می کنــد‪ ،‬در حالی کــه کشــورهای همســایه‬ ‫بــازار مناســبی بــرای تولیــدات بهداشــتی و‬ ‫ارایشــی ایــران هســتند»‪ .‬وی بــا انتقــاد از‬ ‫بروکراســی های موجــود افــزود‪« :‬یکــی از‬ ‫اهــداف برگــزاری نمایشــگاه ها این اســت که‬ ‫محصــوالت تولیــد داخــل بــه بازارهــای خارجــی‬ ‫معرفــی شــود و زمینـه ای بــرای صــادرات فراهــم‬ ‫شــود»‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به علــت برگــزاری نمایشــگا ه ایــران‬ ‫بیــوکل در بــرج میــاد گفــت‪« :‬نمایشــگاه های‬ ‫مرتبــط نمی تواننــد بیــش از یک بــار در ســال‬ ‫در محــل نمایشــگاه بین المللــی تهــران برگــزار‬ ‫شــود و به همین دلیــل ایــن نمایشــگاه بــا‬ ‫مجــوز اتــاق اصنــاف در ســایت نمایشــگاهی‬ ‫بــرج میــاد برگــزار می شــود»‪ .‬ســید قاســم‬ ‫قــاری (مســئول ســتاد خبــری نخســتین‬ ‫نمایشــگا ه ایــران بیــوکل) نیــز با اشــاره به اینکه‬ ‫هــدف اصلــی برگزارکننــدگان نمایشــگاه‬ ‫معرفــی توانمندی هــای تولیــد و رونــق‬ ‫کس ـب وکار در کشــور اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬براســاس‬ ‫برنامه ریزی هــای انجام شــده عالوه بــر پوشــش‬ ‫وســیع خبــری و تبلیغاتــی ایــن نمایشــگاه‪،‬‬ ‫محصــوالت تولیدکننــدگان و توانمندی هــای‬ ‫فعــاالن حــوزه مــواد شــوینده‪ ،‬بهداشــتی‪،‬‬ ‫پاک کننــده‪ ،‬ســلولزی و صنایــع وابســته در‬ ‫قالــب ســاخت مســتند و چــاپ کتــاب معرفــی‬ ‫می شــود»‪ .‬وی گفــت‪« :‬درطــول برگــزاری‬ ‫نمایشــگاه مصاحبه هایــی بــا دســت اندرکاران‬ ‫و شــرکت کنندگان در نمایشــگاه انجــام خواهــد‬ ‫شــد و به طــور زنــده از طریــق تلویزیون هــای‬ ‫مســتقر در نمایشــگاه پخــش خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫مســئول ســتاد خبــری نمایشــگاه ایــران بیــوکل‬ ‫با اشــاره به دعــوت از شــخصیت ها و چهره هــای‬ ‫کشــوری‪ ،‬نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی‬ ‫ و وزارتخانه هــای مرتبــط و تصمیم گیرنــده از‬ ‫جملــه مســئولین صنعــت و معــدن و تجــارت‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬ســازمان غــذا و دارو بــرای‬ ‫حضــور در ایــن نمایشــگاه افــزود‪« :‬تعــدادی از‬ ‫تجــار و فعــاالن اقتصــادی کشــورهای خارجــی‬ ‫هــدف صــادرات‪ ،‬تولیدکننــدگان‪ ،‬صادرکنندگان‬ ‫و کارافرینــان‪ ،‬نماینــدگان و عاملیــن پخــش و‬ ‫فــروش مــواد بهداشــتی و شــوینده‪ ،‬داروخانه هــا‪،‬‬ ‫پزشــکان کلینیک هــای پوســت‪ ،‬مــو و زیبایــی‬ ‫و مدیــران فروشــگاه های زنجیــره ای در ایــن‬ ‫نمایشــگاه شــرکت می کننــد»‪.‬‬ ‫ سوی استاندار البرز صورت گرفت؛‬ ‫با حضور مسئولین استانی و از ِ‬ ‫تقدیر از رئیس دانشگاه ازاد اسالمی استان البرز و واحد کرج‬ ‫علیرضا نصیرمنش‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقـه ای خوزســتان گفــت‪« :‬بــا تکمیــل خــط ‪132‬کیلوولت‬ ‫سبزاب‪-‬حســینیه‪ ،‬مناطــق شــمال و شــمال غــرب شهرســتان اندیمشــک از بــرق‬ ‫ـزارش روابط عمومــی شــرکت ســهامی بــرق‬ ‫مطمئــن و پایــدار برخــوردار شــدند»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫منطق ـه ای خوزســتان؛ محمــود دشــت بــزرگ اظهــار کــرد‪« :‬تکمیــل خــط ســبزاب‪-‬‬ ‫حســینیه درراســتای پروژه هــای ماموریــت ویــژ ه ایــن شــرکت بــوده و طــول مــدار ان‬ ‫دو کیلومتــر اســت»‪ .‬وی ارزش ســرمایه گذاری ایــن پــروژه را ‪ 20‬میلیارد ریــال اعــام‬ ‫کــرد»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت بــرق منطق ـه ای خوزســتان تصریــح کــرد‪« :‬تکمیــل خــط‬ ‫ســبزاب‪ -‬دوســتی‪ -‬حســینیه‪ ،‬امــکان اتصــال خروجی هــای ســبزاب بــه شــبکه و‬ ‫تقویــت ولتــاژ پسـت های ‪ 132‬کیلو ولــت حســینیه و دوســتی پــس از بــرق داری پســت‬ ‫‪ 230‬کیلو ولــت ســبزاب از اهــداف بهره بــرداری ایــن پــروژه بــوده اســت»‪ .‬دشــت بــزرگ‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون ‪ ۸6‬کیلومتر مــدار خــط و ‪۳۶‬کیلومتــر مدار‬ ‫هــادی پرظرفیــت بــه بخــش انتقــال و فــوق توزیــع شــبکه تحت نظــارت این شــرکت در‬ ‫اســتان های خوزســتان و کهگیلویــه و بویراحمــد اضافــه شــده اســت»‪.‬‬ ‫دیدار قائم مقام مدیرعامل فوالد‬ ‫با معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور‬ ‫در مراســم اختتامیــه ششــمین جشــنواره و‬ ‫نمایشــگاه پژوهــش و فنــاوری اســتان البــرز ســال‬ ‫‪ ،98‬از رئیــس دانشــگاه ازاد اســامی اســتان البــرز‬ ‫و واحــد کــرج تقدیــر شــد‪ .‬در ایــن مراســم از‬ ‫دکتــر محمدحســن برهانی فــر (رئیــس دانشــگاه‬ ‫ازاد اســامی اســتان البــرز) بــه جهــت میزبانــی‬ ‫شایســته ایــن دانشــگاه دربرگــزاری باشــکوه‬ ‫ششــمین جشــنواره ونمایشــگاه پژوهــش و ‬ ‫فنــاوری اســتان البــرز ســال ‪ 98‬تقدیــر و غرفــه‬ ‫دســتاوردهای پژوهشــی‪ ،‬فنــاوری و دانش بنیــان‬ ‫واحــد کــرج نیــز به عنــوان غرفــه برتــر انتخــاب‬ ‫شــد‪ .‬مهنــدس فــرزاد نصــری (دبیــر کمیتــه‬ ‫برگــزاری نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی‪،‬‬ ‫فنــاوری و فن بــازار ســال ‪ 98‬اســتان البــرز)‬ ‫گفــت‪« :‬ایــن نمایشــگاه اســتانی‪ ،‬درمحــل دو‬ ‫ســالن ورزشــی سرپوشــیده و یک ســالن ورزشــی‬ ‫روبــاز دردانشــگاه ازاد اســامی واحــد کــرج و بــا‬ ‫بیــش از ‪ 4500‬مترمربــع مســاحت در‪150‬غرفــه‬ ‫برگــزار شــد کــه در ان دانشــگاه ها‪ ،‬پژوهشــکده ها‪،‬‬ ‫پژوهشــگاه ها‪ ،‬ادارات‪ ،‬ســازمان ها‪ ،‬شــرکت ها‪،‬‬ ‫صنایــع‪ ،‬کارخانجــات‪ ،‬مراکز تحقیقاتــی‪ ،‬واحدهای‬ ‫فنــاور‪ ،‬شــرکت های دانش بنیــان‪ ،‬دســتگاه های‬ ‫اجرایــی‪ ،‬مــدارس و ‪ ...‬اســتان البــرز ازجملــه‬ ‫دانشــگاه ازاد اســامی اســتان البــرز‪ ،‬دانشــگاه‬ ‫خوارزمــی‪ ،‬دانشــگاه علمــی– کاربــردی‪ ،‬دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی البــرز‪ ،‬دانشــگاه پیــام نــور‪ ،‬پردیس‬ ‫دانشــکده کشــاورزی و منابــع طبیعی‪ ،‬شــهرداری‬ ‫کــرج‪ ،‬بانک هــای تجــارت‪ ،‬صــادرات‪ ،‬موسســه‬ ‫امــوزش عالــی امــام خمینــی(ره)‪ ،‬پــارک علــم‬ ‫و فــن اوری البــرز‪ ،‬جهــاد کشــاورزی‪ ،‬جهــاد‬ ‫دانشــگاهی‪ ،‬اتــاق بازرگانــی البــرز‪ ،‬ســازمان فنــی‬ ‫وحرفــه ای البــرز‪ ،‬امــوزش وپــرورش البــرز و‬ ‫‪...‬حضــور داشــتند»‪ .‬وی افــزود‪« :‬ازمحصــوالت ارائه‬ ‫شــده در ایــن نمایشــگاه می تــوان بــه محصوالتــی‬ ‫در زمینه هــای اســتارت اپ ها‪ ،‬اپلیکیشــین ها‪،‬‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬نانوتکنولــوژی‪ ،‬مواد‪ ،‬بــرق‪ ،‬الکترونیک‪،‬‬ ‫صنایــع دســتی و ‪ ...‬اشــاره کــرد و درپایــان‬ ‫کارنمایشــگاه‪ ،‬پنــج غرفــه به عنــوان غرفــه برتــر‬ ‫انتخــاب شــدند کــه غرفــه دانشــگاه ازاد اســامی‬ ‫واحــد کــرج نیــز در ایــن فهرســت قرارگرفــت و‬ ‫به عنــوان غرفــه برتــر انتخــاب شــد»‪ .‬دبیرکمیتــه‬ ‫برگــزاری نمایشــگاه پژوهشــی البــرز ادامــه داد‪:‬‬ ‫نمایشــگاه دســتاوردهای صنعت هســته ای کشور‬ ‫بــا همــکاری ســازمان انــرژی اتمــی ایــران نیــز‬ ‫همزمــان با نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی در‬ ‫واحــد کــرج برپــا شــد‪ .‬مهنــدس نصــری امکاناتی‬ ‫شــامل اینترنــت بیســیم وملزومــات نمایشــگاهی‬ ‫در ســه بخــش عــادی‪ ،‬ویــژه و ‪ VIP‬را از دیگــر‬ ‫مزایــای ایــن نمایشــگاه عنــوان کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫«درحاشــیه ایــن نمایشــگاه‪ ،‬اتــاق عقــد قراردادهــا‬ ‫قــرار داشــت کــه دســتاوردهای مهــم و برجســته‪،‬‬ ‫بــا صاحبان صنایــع و موسســات و ســرمایه گذاران‬ ‫مرتبــط شــده و تفاهم نامــه یــا قــرارداد مربوطــه‬ ‫منعقــد می شــد»‪ .‬وی با بیان اینکــه بازدیــد از‬ ‫ایــن نمایشــگاه ها بــرای عمــوم ازاد بــود و بیــش‬ ‫از ده هزار نفــر از ان بازدیــد کردنــد؛ ادامــه داد‪:‬‬ ‫«رادیــوی نمایشــگاه ضمــن معرفــی محصــوالت‬ ‫غرفـه داران وتهیه گــزارش از مســئولین‪ ،‬مبتکرین‬ ‫و غرف ـه داران‪ ،‬ارتبــاط مســتقیم بــا رادیــو البــرز‬ ‫برقــرار کــرده و گزارش هایــی از ایــن نمایشــگاه‬ ‫تهیــه و ارســال می کــرد»‪ .‬دبیرکمیتــه برگــزاری‬ ‫نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی‪ ،‬فنــاوری‬ ‫وفــن بــازار ســال ‪ 98‬اســتان البــرز با اشــاره به‬ ‫ســاعت ها جلســات کارشناســی و کار عوامــل‬ ‫اجرایــی درخصــوص نحــوه اجــرا و بازدیــد از‬ ‫ایــن نمایشــگاه‪ ،‬گفــت‪« :‬تســهیالت ویــژه بــرای‬ ‫تــردد بازدیدکننــدگان و اســتقبال بســیار خــوب‬ ‫بازدیدکننــدگان ازنمایشــگاه از دیگــر نــکات بــارز‬ ‫نمایشــگاه امســال بــود و مســئولین بســیاری‬ ‫ازجملــه اســتاندار البــرز‪ ،‬فرمانــده نیــروی انتظامی‬ ‫البــرز‪ ،‬شــهردار کــرج‪ ،‬معــاون ســازمان انــرژی‬ ‫اتمــی ایــران‪ ،‬میهمانانــی ازکشــور کــره و لهســتان‬ ‫از ایــن نمایشــگاه بازدیــد کــرده و از نزدیــک بــا‬ ‫توانمندی هــا و افتخــارات علمــی و پژوهشــی‬ ‫اســتان البــرز اشــنا شــدند»‪.‬‬ ‫مدیر بهره برداری شرکت گاز خراسان رضوی خبر داد؛‬ ‫ارائه ‪ 615‬هزار خدمت مرتبط با گاز طبیعی از طریق دفاتر پیشخوان دولت‬ ‫علیرضــا مخبــر دزفولــی (قائم مقــام مدیرعامــل فــوالد خوزســتان در امــور ســامت و‬ ‫بهداشــت کارکنــان) به همــراه مســعود تــوکل فــرد (مدیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان‪ ،‬ایمنــی و‬ ‫محیــط زیســت) و محمــود صداقتــی (مدیرعامــل شــرکت بیمــه تامیــن اتیه فراگیــر) با‬ ‫مهــران ورناصــری (معــاون درمــان دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانی‬ ‫ـزارش خبرنــگار روابط عمومــی؛ در ابتــدای ایــن‬ ‫اســتان خوزســتان) دیــدار کردنــد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫دیــدار علیرضــا مخبــر دزفولــی بااشــاره به اهتمــام شــرکت فــوالد خوزســتان و مدیریــت‬ ‫ان بــه موضــوع ســامت و نیــز مســئولیت های اجتماعــی‪ ،‬دریافــت تندیس شــرکت برتر‬ ‫کشــور در مســئولیت های اجتماعــی را گــواه ایــن ادعــا دانســت‪ .‬قائم مقــام مدیرعامــل در‬ ‫امــور ســامت و بهداشــت کارکنــان درادامــه خواســتار همــکاری بیش از پیــش معاونــت‬ ‫درمــان و تســریع در رونــد صــدور مجوزهــای خدمــات تشــخیصی و درمانــی در مراکــز‬ ‫بهداشــتی و درمانــی فــوالد خوزســتان درجهــت گســترش و ارتقــای کیفــی و کمــی‬ ‫ خدمــات بهداشــتی و درمانــی بــه کارکنــان شــد‪ .‬در ایــن دیــدار مســعود تــوکل فــرد‬ ‫(مدیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان‪ ،‬ایمنــی و محیــط زیســت) و محمــود صداقتــی (مدیرعامــل‬ ‫شــرکت تامیــن اتیــه فراگیــر) ضمــن ارائــه گزارشــی از اقدامــات صورت گرفتــه‪،‬‬ ‫توضیحاتــی درخصــوص نیازهــای حــوزه بهداشــت و درمــان فــوالد خوزســتان و‬ ‫زمینه هــای همــکاری بیــان کردنــد‪ .‬مهــران ورناصــری (معــاون درمــان دانشــگاه علــوم‬ ‫ـزارش ارائه شــده‬ ‫پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی اســتان خوزســتان) باتوجه به گـ ِ‬ ‫در خصــوص رویکردهــای شــرکت فــوالد خوزســتان نســبت بــه مســئولیت های اجتماعی‬ ‫در کنــار تولیــد پایــدار‪ ،‬دیــدگاه ایــن شــرکت را امــری ســتودنی دانســت و افــزود‪:‬‬ ‫«دراین راســتا مجموعــه معاونــت درمــان در کنــار ایــن شــرکت و تســهیل گر کار خواهــد‬ ‫بــود و قطعــا در صــدور مجوزهــای الزم نهایــت همــکاری را به عمــل خواهــد اورد»‪.‬‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫مدیــر بهره بــرداری شــرکت گاز خراســان‬ ‫رضــوی گفــت‪« :‬در هشــت ماه نخســت‬ ‫امســال‪ 615 ،‬هــزار خدمــت مرتبــط بــا گاز‬ ‫طبیعــی از طریــق دفاتــر پیشــخوان دولــت در‬ ‫اســتان خراســان رضــوی بــه شــهروندان ارائــه‬ ‫شــده اســت»‪ .‬حســن افتخــاری اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫«از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون‪ 615 ،‬هــزار‬ ‫خدمــت مرتبــط بــا گاز طبیعــی در ‪441‬‬ ‫دفتــر پیشــخوان دولــت در ســطح مناطــق‬ ‫هشــت گانه مشــهد و نواحــی شهرســتان ها‬ ‫بــه شــهروندان ارائــه شــده کــه ایــن رقــم‬ ‫در مــدت مشــابه ســال گذشــته‪ 567 ،‬هــزار‬ ‫خدمــت بــود»‪ .‬وی با اشــاره به واگــذاری ‪22‬‬ ‫خدمــت شــرکت گاز بــه دفاتــر پیشــخوان‬ ‫دولــت از ســال گذشــته‪ ،‬افــزود‪« :‬هــدف از این‬ ‫اقــدام‪ ،‬افزایــش رضایت منــدی مشــترکان‪،‬‬ ‫دسترســی اســان بــه خدمــات و جلوگیــری‬ ‫از اتــاف وقــت شــهروندان اســت»‪ .‬مدیــر‬ ‫بهره بــرداری شــرکت گاز اســتان ادامــه داد‪:‬‬ ‫«‪ 22‬خدمــت قابــل ارائه شــرکت گاز خراســان‬ ‫رضــوی در دفاتــر پیشــخوان دولــت شــامل‪،‬‬ ‫اشــتراک پذیــری‪ ،‬ارائــه قبــض المثنــی‪ ،‬ارائــه‬ ‫اســتعالم بدهــی‪ ،‬اســتعالم ســازمان ها‪ ،‬تغییــر‬ ‫نــام‪ ،‬اصــاح ادرس‪ ،‬ثبــت رقــم کنتــور‪ ،‬اصالح‬ ‫قبــض‪ ،‬تغییــر ظرفیــت‪ ،‬تغییــر نــوع مصــرف‪،‬‬ ‫رفــع اشــکال قبــض گاز‪ ،‬تســت کنتــور‪ ،‬نصــب‬ ‫علمــک‪ ،‬جمــع اوری تجهیــزات‪ ،‬جابه جایــی‬ ‫علمــک‪ ،‬قطــع و وصــل مجــدد‪ ،‬ارائــه‬ ‫جزئیــات محاســبه صورتحســاب و پرداخــت‬ ‫قســمتی از ان‪ ،‬تفکیــک کنتــور‪ ،‬درخواســت‬ ‫فســخ و تعویــض کنتــور گاز اســت»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬شــهروندان گرامــی بــرای دریافــت‬ ‫خدمــات مرتبــط بــا گاز طبیعــی نیــازی‬ ‫بــه حضــور در ادارات گاز مشــهد و نواحــی‬ ‫شهرســتان ها نداشــته و تقاضــای انــان پــس‬ ‫از ثبــت از طریــق دفاتــر پیشــخوان دولــت‪ ،‬در‬ ‫کوتــاه تریــن زمــان ممکــن بررســی خواهــد‬ ‫شــد»‪ .‬حســن افتخــاری گفــت‪« :‬ســامانه‬ ‫‪ 37074‬مرکــز ارتباطــات مردمــی شــرکت گاز‬ ‫خراســان رضــوی‪ ،‬امــاده دریافــت انتقــادات و‬ ‫پیشــنهادات شــهروندان بــرای نظــارت بــر‬ ‫حســن اجــرای طــرح واگــذاری خدمــات گاز‬ ‫طبیعــی از طریــق دفاتــر پیشــخوان دولــت‬ ‫اســت»‪ .‬گفتنی ســت؛ خراســان رضــوی بــا‬ ‫دو میلیــون و ‪ 333‬هــزار مشــترک گاز‪ ،‬پــس از‬ ‫اســتان تهــران بــزرگ رتبــه دوم تعــداد کل‬ ‫مشــترکین گاز کشــور را دارد‪.‬‬ ‫پایان تعمیرات اساسی مجتمع بنزین سازی شرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫خبر‬ ‫تزریق ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫به حوزه رفاهی دانشگاه های علوم پزشکی کشور‬ ‫ســمیه اذرمهــر‪ /‬معــاون فرهنگــی و دانشــجویی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش‬ ‫پزشــکی گفــت‪« :‬بــا پیگیری هایــی کــه انجــام شــد‪ ،‬ایــن مبلــغ کــه حــدود‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬میلیارد ریــال اســت در اختیــار معــاون توســعه وزارت بهداشــت قــرار گرفــت‬ ‫و اکنــون بــا همــکاری معاونــت توســعه وزارتخانــه‪ ،‬الگــوی اختصــاص ایــن هزینــه‬ ‫را بر مبنــای کســری ســرانه‪ ،‬تعــداد دانشــجوی هــر دانشــگاه و کســری کــه دارنــد‬ ‫تدویــن شــده و طــی هفتــه اینــده ایــن مبلــغ در دانشــگاه های علــوم پزشــکی‬ ‫توزیــع می شــود»‪ .‬ســادات الری ســهم دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــام از ســهمیه‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومانــی اختصاص یافتــه از محــل هدفمنــدی یارانه هــا را یک میلیــارد‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬میلیون تومــان عنــوان و تصریــح کــرد‪« :‬به طور حتــم شــرایط خــاص دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی ایــام را بــه وزیــر بهداشــت منتقــل می کنیــم کــه اگــر بشــود بتوانیــم‬ ‫کمــک اولیــه بــرای ســاخت یــک خوابــگاه را در اختیــار دانشــگاه قــرار دهنــد و در‬ ‫ادامــه از پتانســیل وام و فــروش ملک هــای دانشــگاه بــرای ســاخت ایــن خوابــگاه‬ ‫کمــک خواهیــم گرفــت»‪.‬‬ ‫مازندران‬ ‫احسان عالیخانی‬ ‫تعمیــرات اساســی مجتمــع بنزین ســازی‬ ‫شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان کــه بهمن مــاه‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۴‬به صــورت رســمی راه انــدازی‬ ‫شــده بــود‪ ،‬بــرای نخســتین بار انجــام گرفــت‬ ‫و خوشــبختانه به نحو مطلــوب در کمتــر از‬ ‫زمــان پیش بینــی شــده پایــان یافــت‪ .‬مدیــر‬ ‫نگهــداری و تعمیــرات شــرکت پاالیــش نفــت‬ ‫اصفهــان گفــت‪« :‬از انجایی کــه ایــن مجتمــع‬ ‫بــرای نخســتین بار مــورد تعمیــرات اساســی قــرار‬ ‫می گرفــت و ممکــن بــود بــه دالیلــی همچــون‬ ‫شــرایط اســتقرار‪ ،‬ارتفــاع و فشــردگی تجهیــزات‪،‬‬ ‫کار را بــا چالش هایــی روب ـه رو کنــد زمــان انجــام‬ ‫تعمیــرات به ســختی قابــل بــراورد بــود»‪ .‬علیرضا‬ ‫قزوینـی زاده با بیان اینکــه بــرودت هــوا در مــدت‬ ‫انجــام تعمیــرات‪ ،‬گاهــی بــه هفت درجــه منهــای‬ ‫صفــر می رســید‪ ،‬افــزود‪« :‬از دالیــل دیگــر افزایــش‬ ‫زمــان پیش بینــی‪ ،‬می تــوان بــه عــدم امــکان‬ ‫تامیــن تجهیــزات و اجنــاس مورد نظــر تعمیــرات‬ ‫اساســی‪ ،‬نیــاز بــه اســتفاده از ابــزار االت و و ســایل‬ ‫تعمیراتــی و تامیــن ان از پاالیشــگاه های دیگــر‬ ‫اشــاره کــرد‪ .‬ضمــن اینکــه با توجه بــه نصــب‬ ‫برخــی تجهیــزات در ارتفــاع‪ ،‬احتمــال ریســک‬ ‫و اتــاف زمــان بیشــتری بــرای تعمیــرات‬ ‫انتظــار می رفــت‪ .‬بــا ایــن وجــود علی رغــم‬ ‫پیش بینی هــا‪ ،‬واحــد ‪ NHT‬کــه تعمیــرات‬ ‫اساســی ان ‪ ۲۲‬روز تخمیــن زده شــده بــود بــا‬ ‫نــه روز‪ ،‬واحــد ‪ CCR‬کــه ‪ ۲۴‬روز پیش بینــی‬ ‫شــده بــود بــا ‪4.5‬روز و واحــد ایزومریزاســیون‬ ‫کــه ‪ ۲۲‬روز پیش بینــی شــده بــود بــا ‪1.5‬روز‬ ‫صرفه جویــی در زمــان‪ ،‬در مــدار ســرویس قــرار‬ ‫گرفتنــد‪ .‬وی مهم تریــن کارهــای ویــژه ای را کــه‬ ‫در تعمیــرات اساســی مجتمــع بنزین ســازی‬ ‫انجــام شــد‪ ،‬برشــمرد‪« :‬کالیبراســیون اندازه گیــر‬ ‫ســطح راکتورهــای واحــد احیــای مــدام و‬ ‫تعویــض ‪ ،GAMMA RAY SOURCE‬نصــب‬ ‫ولــو بــرای پیشــگیری از بــروز حــوادث احتمالــی‬ ‫روی کولرهــای هوایــی ‪ ، ۷۲۱۰۲-E‬با توجه بــه‬ ‫عــدم تامیــن باندل هــای ســفارش گذاری‬ ‫شــده در ســال ‪ ،۱۳۹۶‬اصــاح و بهبــود‬ ‫(‪ )MODIFICATION‬ســطوح اب بنــدی‬ ‫مبــدل ‪ ،۷۳۱۲A/B-E‬اصــاح و بهبــود‬ ‫(‪ )MODIFICATION‬ســطوح اب بنــدی‬ ‫مبــدل ‪ ۷۳۱۹A/B-E‬و تعویــض کامــل تیــوب‬ ‫بانــدل ‪ ۷۲۲۰۴-E‬و‪ ...‬قزوینــی زاده در بخــش‬ ‫دیگــری از ســخنان خــود‪ ،‬گفــت‪« :‬بــدون شــک‬ ‫انچــه موجــب شــد کــه واحدهــای مجتمــع‬ ‫بنزین ســازی در کمتریــن زمــان ممکــن و‬ ‫بــا بهتریــن کیفیــت انجــام شــود تــا یکــی از‬ ‫مهم تریــن واحدهــای تولیــد ســوخت شــرکت‬ ‫راه انــدازی مجــدد شــود‪ ،‬تعهــد و تــاش‬ ‫همه جانبــه همــکاران ایــن شــرکت بــود کــه‬ ‫بــه حــق قابــل تقدیــر اســت»‪ .‬گفتنی ســت؛‬ ‫بــا بهره بــرداری از مجتمــع بنزین ســازی از‬ ‫چهار ســال گذشــته‪ ،‬شــرکت پاالیــش نفــت‬ ‫اصفهــان روزانــه حــدود ‪ ۱۲‬میلیون لیتــر بنزیــن‬ ‫یــورو‪ ۴‬تولیــد می کنــد و بــرای توزیــع در‬ ‫جایگاه هــای ســوخت کشــور‪ ،‬بــه شــرکت ملــی‬ ‫پخــش فراورده هــای نفتــی تحویــل می دهــد»‪.‬‬ ‫مدیــر نگهــداری و تعمیــرات شــرکت پاالیــش‬ ‫نفــت اصفهــان ادامــه داد‪« :‬در همیــن زمــان‬ ‫بــرج خنک کننــده ‪ A‬و مشــعل شــماره ‪۳‬‬ ‫ایــن شــرکت را نیــز مــورد تعمیــرات اساســی‬ ‫قــرار دادیــم‪ .‬در تعمیــرات بــرج خنک کننــده‬ ‫‪ ،A‬الیروبــی حوضچــه‪ ،‬تنظیــم و هم محــوری‬ ‫تلمبــه اصلــی انتقــال اب برج هــای خنک کننــده‬ ‫‪ ،۲۲۰۶P A‬تعویــض قســمتی از مســیر برگشــتی‬ ‫بــرج کننــده ‪ A‬و‪ ....‬انجــام شــد‪.‬‬ ‫رئیس کمیته امداد قائمشهر خبر داد؛‬ ‫پرداخت بیش از یک میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه به نیازمندان‬ ‫رئیــس کمیتــه امــداد قائمشــهر گفــت‪:‬‬ ‫«یک میلیــارد و ‪ 712‬میلیون تومــان تســهیالت‬ ‫قرض الحســنه بــه نیازمنــدان قائمشــهری‬ ‫پرداخــت شــد»‪ .‬به گــزارش ســایت خبــری‬ ‫کمیتــه امــداد؛ ابوالحســن رنجبــر (رئیس کمیته‬ ‫امــداد قائمشــهر) اظهــار کــرد‪« :‬تســهیالت‬ ‫قرض الحســنه از طریــق صنــدوق قرض الحســنه‬ ‫امــداد والیــت بــه ‪ 316‬نیازمنــد قائمشــهری‬ ‫پرداخــت شــده اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬یکــی از اهــداف تاســیس صنــدوق امــداد والیــت‬ ‫ارائــه خدمــات اســان تر و بــدون واســطه بــه نیازمنــدان اســت کــه اعتبــار ان از محــل‬ ‫ســپرده گذاری خیریــن‪ ،‬نیکــوکاران و مســاعدت های کمیتــه امــداد تامیــن می شــود»‪.‬‬ ‫رئیــس کمیتــه امــداد قائمشــهر تصریــح کــرد‪« :‬تســهیالت پرداخت شــده بــه ‪ 203‬نفــر‬ ‫در بخــش حمایتــی‪ ،‬بــه ‪ 57‬نفــر در زمینــه اشــتغال‪ 30 ،‬نفــر در بخــش مســکن و بــه‬ ‫‪ 29‬نفــر ودیعــه مســکن بــوده اســت»‪ .‬وی گفــت‪« :‬در بخــش حمایتــی ایــن تســهیالت‬ ‫بــرای کمــک بــه درمــان‪ ،‬تحصیــل‪ ،‬پرداخــت دیــون‪ ،‬ازدواج‪ ،‬تعمیرات مســکن و ســاخت‬ ‫و ‪ ...‬بــوده اســت»‪ .‬رنجبــر بــا تقدیــر از حمایت هــای خالصانــه خیریــن و نیکــوکاران در‬ ‫امــر ســپرده گذاری در ایــن صنــدوق بیــان داشــت‪ ۴۹۵۰« :‬خانــوار در قائمشــهر تحــت‬ ‫حمایــت کمیتــه امــداد قــرار دارنــد و از خدمــات ایــن نهــاد بهره منــد هســتند»‪.‬‬ ‫مهندس غفاری؛ نفر اول انتخابات‬ ‫انجمن مهندسین برق و الکترونیک مازندران‬ ‫در دوازدهمیــن دوره انتخابــات انجمــن مهندســین بــرق و الکترونیک‪ -‬شــاخه مازندران‪،‬‬ ‫مهنــدس رضــا غفــاری (مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیروی بــرق مازنــدران) با بیشــترین‬ ‫رای نفــر اول انتخابات شــد‪.‬‬ ‫لو نقل‬ ‫بندر امیراباد؛ حلقه اتصال توسعه حم ‬ ‫و ترانزیت کاالهای کانتینری در دریای خزر‬ ‫معــاون برنامه ریــزی و توســعه منابــع در‬ ‫بازدیــد هیئــت بازرگانــی روســی از اســتان‬ ‫ســامارای روســیه ضمــن تبییــن قابلیت هــا‬ ‫و توانمندی هــای بنــدر امیرابــاد بــر توســعه‬ ‫لو نقــل و ترانزیــت کاالهــای کانتینــری‬ ‫حم ‬ ‫میــان ایــران و روســیه و ســایر کشــورهای‬ ‫ گــزارش‬ ‫حاشــیه دریــای خــزر تاکیــد کــرد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫بابیان اینکــه‬ ‫روابط عمومــی بندرامیرابــاد؛ حســین عظیمــی در جمــع بازرگانــان روســی‬ ‫ِ‬ ‫مــراودات تجــاری دو کشــور ایــران و روســیه به واســطه بنــدر امیرابــاد در ســطح باالیــی‬ ‫در چنــد ســال اخیــر قــرار دارد از ایجــاد ســرای تجــاری در اســتان ســامارا روســیه‬ ‫بــرای نشــان دادن ظرفیت هــای بی نظیــر اقتصــادی‪ ،‬تجــاری و بنــدری بنــدر امیرابــاد‬ ‫خبــر داد‪ .‬معــاون برنامه ریــزی و توســعه منابــع بنــدر امیرابــاد بااشــاره به اینکه تنــوع‬ ‫کاالهــای مبادالتــی بایــد در دســتورکار بازرگانــان دو کشــور قــرار بگیــرد‪ ،‬اظهار داشــت‪:‬‬ ‫«بنــدر امیرابــاد امادگــی کامــل جهــت ترانزیــت کاال از قبیــل نفــت و مشــتقات ان را از‬ ‫روســیه و ارســال بــه ســایر کشــورها داراســت»‪ .‬وی همچنیــن خواســتار همکاری هــای‬ ‫بیشــتر طرفیــن در زمینــه الکترونیــک‪ ،‬مخابــرات و تامیــن قطعــات الکترونیکــی شــد و‬ ‫ابــراز امیــدواری کــرد در اینــده نزدیــک ســطح مــراودات تجــاری و بازرگانــی دو کشــور‬ ‫بــا محوریــت بنــدر امیرابــاد و اســتان ســامارا بیش از پیــش افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫سمنان‬ ‫رضاتبیانیان‬ ‫رئیس دانشگاه جامع علمی‪،‬کاربردی استان‪:‬‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬نیاز جامعه را بهتر می شناسد‬ ‫رئیــس دانشــگاه جامــع علمــی‪ ،‬کاربــردی اســتان ســمنان معتقــد اســت کــه بخــش‬ ‫خصوصــی نیازهــای جامعــه را بهتــر می شناســد‪ .‬محمدتقــی قربانیــان در نشســت خبری‬ ‫بــا اصحــاب رســانه اســتان بــا اذعــان بــه اینکــه دانشــگاه جامــع جنبه هــای کاربــردی‬ ‫علــوم را بیــش از ســایر مراکــز امــوزش عالــی پیگیــری می کنــد‪ ،‬بــر ضــرورت توجــه‬ ‫بیشــتر بــه اموزش هــای مهارت محــور و کاربــردی تاکیــد و اظهــار کــرد‪« :‬کشــور‬ ‫مــا در حال حاضــر بــه لحــاظ تولیــد مقــاالت و مکتوبــات علمــی حائــز رتبــه ‪ 16‬در‬ ‫جهــان اســت امــا در کاربــردی کــردن علــوم بــا ضعف هــای جــدی روبه روســت»‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکــه مــا از دانــش خــود در مســیر رونــق تولیــد و صنعتی شــدن کمتــر اســتفاده‬ ‫می کنیــم‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬مهم تریــن دلیــل ایــن ضعــف این اســت که دانشــگاه های مــا‬ ‫نتوانســته اند بــا جامعــه ارتبــاط کاربــردی برقــرار کننــد و لــذا دانشــگاه جامــع علمــی‬ ‫کاربــردی بــا درک ایــن مهــم در صــدد اســت کــه بــه ایجــاد و برقــراری ایــن ارتبــاط‬ ‫کمــک کنــد»‪ .‬قربانیــان از مراکــز علمــی کاربــردی به عنــوان مراکــز دانشــگاهی نــام‬ ‫بــرد کــه ظرفیــت پرکــردن ایــن خــاء را دارنــد‪ ،‬اضافــه کــرد‪« :‬در همین راستا ســت کــه‬ ‫دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی به ایجــاد مراکز دانشــگاهی در جــوار واحدهــای تولیدی‬ ‫و صنعتــی روی اورده اســت کــه در اســتان ســمنان نیــز خوشــبختانه مراکــزی همچــون‬ ‫غــرب اســتیل‪ ،‬کلــران‪ ،‬جهــاد دانشــگاهی ســمنان‪ ،‬ســیم و کابــل شــاهرود و ‪ ...‬در اســتان‬ ‫ایجــاد شــدند»‪ .‬وی با بیان اینکــه در ایــن مراکــز عــاوه بــر امــوزش مبانــی نظــری بــه‬ ‫ارائــه مهــارت‪ ،‬هنــر و دانــش فنــی نیــز پرداختــه می شــود‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬در ایــن‬ ‫مراکــز جــدا از ارائــه مبانــی نظــری‪ ،‬یــک مــدرس مهارتــی و اســتادکار نیــز بــه انتقــال‬ ‫مهارت هــای کاری و فنــی بــه دانشــجویان می پــردازد و از گــذر ارائــه و انتقــال همیــن‬ ‫دانــش مهارتــی و فنــی اســت کــه بــه ارزش افــزوده و فراینــد توســعه کمــک می کنــد»‪.‬‬ ‫پنجاهمین قسمت برنامه رادیویی پرتو‬ ‫با رویکرد مدیریت بهینه مصرف برق‬ ‫پنجاهمیــن قســمت برنامــه رادیویــی پرتــو بــا رویکــرد مدیریــت بهینــه مصــرف بــرق‬ ‫از صــدای مرکــز ســمنان بــه روی انتــن رفــت‪ .‬کارشــناس شــرکت توزیــع بــرق اســتان‬ ‫گفــت‪« :‬جداکــردن دوشــاخه ماشــین لباسشــوئی از پریــز پــس از اتمــام کار ‪ ،‬تعمیــر و‬ ‫تنظیــم ایــن دســتگاه طبــق دفترچــه راهنمــای ان و تمیــز کــردن فیلتــر پودر بــه طور‬ ‫منظـم ‪ ،‬از جملــه عواملــی هســتند کــه در کاهــش اتــاف انــرژی بــرق‪ ،‬نقــش موثــری را‬ ‫ایفــا می کننــد»‪ .‬زهــرا نجفــی افــزود‪« :‬توجــه بــه برچســب انــرژی ماشــین لباسشــوئی‬ ‫در هنــگام خریــد ان و همچنیــن عــدم اســتفاده از ایــن دســتگاه در ســاعات اوج بــار‬ ‫کــه در ش ـش ماهه دوم ســال از ســاعت ‪ 17‬لغایــت ‪ 21‬اســت‪ ،‬از دیگــر مــوارد مهــم‬ ‫در زمینــه مدیریــت بهینــه مصــرف بــرق به شــمار می رونــد»‪ .‬گفتنی ســت؛ از بیــن‬ ‫پیامک هــای ارائه شــده‪ ،‬پیــام طاهــره فتحــی از شهرســتان ســمنان تحــت مضمــون‬ ‫«بــا خاموش کــردن المپ هــای اضافــی ‪ ،‬نــور امیــد را در دل کودکانــی کــه مشــتاق‬ ‫درس خوانــدن هســتند‪ ،‬روشــن کنیــم» به عنــوان برنــده مســابقه بهتریــن جملــه‬ ‫پیرامــون مدیریــت بهینــه مصــرف بــرق معرفــی شــد‪ .‬الزم به ذکر اســت؛ در بخــش‬ ‫دیگــر ایــن برنامـه ‪ ،‬گــزارش اجــرای طــرح یــاوران بــرق کــه بــا هــدف افزایــش اگاهــی‬ ‫دانش امــوزان در زمینــه مدیریــت مصــرف بــرق و ایمنــی در ان‪ ،‬بــا مراجعــه حضــوری‬ ‫کارشناســان شــرکت توزیــع بــرق اســتان ســمنان در مــدارس ســطح اســتان انجــام‬ ‫شــده‪ ،‬ارائــه شــد‪ .‬یــاداور می شــود؛ ایــن برنامــه در شــش ماهه دوم ســال جــاری ‪،‬‬ ‫روزهــای دوشــنبه هــر هفتــه از ســاعت ‪ 8:40‬الــی ‪ 8:55‬صبــح‪ ،‬بــا همــکاری صــدای‬ ‫مرکــز ســمنان و شــرکت توزیــع بــرق اســتان پخــش می شــود‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860318603005513‬مورخــه ‪ 1398/07/17‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک ناحیــه ‪ 2‬رشــت‪ ،‬تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای ینصــور جهان بخشــی فرزنــد رحمــت بــه‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 5‬صــادره از تالــش در قریــه شــالکوه در ‪4‬ســهم از ‪ 7‬ســهم از ‪ 5‬ســهم از ‪ 9‬ســهم ششــدانگ‬ ‫عرصــه بانضمــام ششــدانگ اعیــان یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت ‪ 196/4‬مترمربــع‬ ‫پــاک فرعــی ‪ 38775‬از اصلــی ‪ 77‬مفــروز و مجــزی از پــاک ‪ 341‬از اصلــی ‪ 77‬واقــع در بخــش چهار رشــت‬ ‫خریــداری از مالــک رســمی اقــای تقــی اصغرنیاگورابجــری محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/10/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/09/18 :‬‬ ‫حسین اسالمی کجیدی‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه ‪ 2‬رشت‬ ‫م الف ‪4123‬‬ ‫‪6‬‬ ‫گزارش‬ ‫یک شنبه ‪ 24‬اذر ‪ -1398‬شماره ‪1884‬‬ ‫سکان شهرداری مالرد در دستان کولیوند‬ ‫سپیده حاصلی پناه‬ ‫مراســم تودیــع و معارفــه شــهردار مــارد با حضــورِ مســئوالن اســتانی و شهرســتانی برگــزار شــد‪ .‬ائیــن معارفــه محمــد صــادق کولیونــد و همچنیــن قدردانــی از زحمــات امیــر سلحشــور؛ سرپرســت شــهرداری‪ ،‬با حضــورِ مدیــرکل دفنــر فنــی اســتانداری تهــران‪ ،‬نماینــده‬ ‫ی شــهر مــارد و ســایر شــهرهای مجــاور‪ ،‬معاونیــن و مدیــران عامــل شــهرداری مــارد و ســایر مســئوالن برگــزار شــد‪ .‬حکــم صــادق کولیونــد چنــد روز گذشــته ازسـ ِ‬ ‫ـوی وزیــر کشــور امضــاء‬ ‫مــردم در مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬امــام جمعــه مــارد‪ ،‬فرمانــدار مــارد‪ ،‬دادســتان مــارد‪ ،‬اعضــای شــورای اســام ‬ ‫شــد و در ایــن مراســم از زحمــات سلحشــور؛ سرپرســت شــهرداری قدردانــی و تــاش بــرای حمایــت از شــهردار جدیــد مــارد مطــرح شــد‪ .‬گفتنی ســت کــه در حکــم رحمانــی فضلــی در خصــوص انتصــاب محمدصــادق کولیونــد (شــهردار جدیــد مــارد) امــده اســت‪« :‬امیــدوارم بــا اســتعانت از پــروردگار‬ ‫یکتــا و بــا درنظرگرفتــن صرفــه و صــاح شــهر و توزیــع عادالنــه خدمــات و امکانــات در مناطــق‪ ،‬مراقبــت در انضبــاط مالــی‪ ،‬مطالعــه و بهره گیــری از همــه ظرفیت هــا و کوشــش در ایجــاد محیــط ســالم شــهری و به کارگیــری خالقیــت و نــواوری در اداره امــور شــهر‪ ،‬نیــل بــه اهــداف عالــی نظــام مقــدس‬ ‫جمهــوری اســامی و منویــات و مطالبــات مقــام معظــم رهبــری (مدظلــه العالــی) و سیاسـت های دولــت تدبیــر و امیــد میســر شــود»‪.‬‬ ‫برنجی؛ فرماندار مالرد‪:‬‬ ‫توجــه بــه انضبــاط مالــی درراســتای جلب ســرمایه‬ ‫اجتماعــی و اعتمــاد عمومی‬ ‫همچنیــن ســجاد برنجــی (سرپرســت فرمانــداری مــارد)‬ ‫در ایــن مراســم بااشــاره به تجربیــات کولیونــد گفــت‪:‬‬ ‫«خوشــبختانه شــهردار جدیــد شــهر مــارد باتوجه بــه علــم‬ ‫بــه ایــن موضوعــات و تجــارب ارزنــده خــود‪ ،‬مدیریتــی‬ ‫صحیــح در این زمینــه اتخــاذ خواهنــد کــرد»‪ .‬برنجــی توجــه‬ ‫بــه بخــش خصوصــی را یکــی دیگــر از برنامه هــا عنــوان کــرد‬ ‫و ادامــه داد‪« :‬اســتفاده از فعــاالن بخــش خصوصــی یکــی از‬ ‫طرح هایــی بــود کــه در راســتای کاســتن بــار ســنگینی کــه‬ ‫بــر دوش دولــت بــود مطــرح شــد و قطعــا شــهر مــارد‬ ‫ظرفیت هــای الزم بــرای مشــارکت‪ ،‬ســرمایه گذاری و‬ ‫بهره منــدی از حضــور بخــش خصوصــی را داراســت»‪.‬‬ ‫سرپرســت فرمانــداری شهرســتان مــارد بــه کلیــدواژه‬ ‫انضبــاط مالــی کــه در حکــم صــادره از ســوی وزیر کشــور هم‬ ‫امــده اســت اشــاره کــرد و توجــه مطلــوب و کافــی بــه ایــن‬ ‫مهــم را گام اول در مبــارزه بــا فســاد و جلــب اعتمــاد عمومی‬ ‫ و ســرمایه اجتماعی دانســت‪ .‬وی افــزود‪« :‬از مجموعه خدمات‬ ‫و اقداماتــی کــه بــرای گره گشــایی از کار مــردم باشــد حمایت‬ ‫الزم را داشــته و امیدواریــم شــهرداری مــارد از مدیریت ثابت‬ ‫برخــوردار باشــد تــا پروژه هــای در دســتِ تکمیــل نهایــی‬ ‫شــده و شــهروندان طعــم شــیرین خدمــت را بچشــند»‪.‬‬ ‫شــهر تاکیــد کــرد‪ .‬تــاش بــرای اســتقالل مالــی شــهرداری‬ ‫و کســب رضایتمنــدی شــهروندان از دیگــر نکاتــی بــود کــه‬ ‫برنجــی (سرپرســت فرمانــداری شهرســتان مــارد) بــه انهــا‬ ‫برنجــی گفــت‪« :‬بایســت بــه زیرســاخت های فرهنگــی شــهر‬ ‫به منظــور اعتــای مســائل فرهنگــی و اجتماعــی ان توجــه‬ ‫شــده و شــرایط بــرای حضــور بخــش خصوصــی و مشــارکت‬ ‫عمومــی بــاال رود»‪ .‬سرپرســت فرمانــداری شهرســتان مــارد‬ ‫تو ســازهای غیر مجــاز را زیبنــد ه ایــن‬ ‫امــار مربــوط بــه ساخ ‬ ‫شــهر ندانســته و بــر اتمــام پروژه هــای نیمه تمــام ســطح‬ ‫اشــاره کــرد‪ .‬در ایــن جلســه رئیــس شــورای مــارد گفــت‪:‬‬ ‫«مطالعــه و بهره گیــری از همــه ظرفیت هــا و کوشــش‬ ‫اعضــای شــورای اســامی شــهر مــارد بااشــاره به انتخــاب‬ ‫ـوان‬ ‫صــادق کولیونــد؛ شــهردار ســابق قــدس و باغســتان به عنـ ِ‬ ‫شــهردار جدیــد مــارد‪ ،‬می توانــد مــا را به ســمت تحقــق‬ ‫مطالبــات مــردم هدایــت کنــد»‪ .‬محبــوب اکبــری (رئیــس‬ ‫شــورای اســامی شــهر مــارد) در خصــوص مفــاد قانونــی‬ ‫لــزوم ســکونت خدمــت شــهرداران‪ ،‬مطابــق قانــون افــزود‪:‬‬ ‫ی شــهر مــارد‪ ،‬انتخــاب‬ ‫«در جلســه ‪ ۱۴۲‬شــورای اســام ‬ ‫محمــد صــادق کولیونــد بــا هشــت رای موافــق به عنــوان‬ ‫شــهردار جدیــد مــارد انتخــاب شــد»‪ .‬رئیــس شــورای‬ ‫اســامی شــهر مــارد بیــان داشــت‪« :‬از ســوابق ایشــان‬ ‫می تــوان بــه شــهردار شــهرهای قــدس و باغســتان‬ ‫اشــاره کــرد و همچنیــن در خصــوص ســکونت ایشــان در‬ ‫محــل خدمــت نیــز باتوجه بــه تاکیــدات شــورای شــهر‬ ‫مــارد‪ ،‬وی پذیرفــت کــه مطابــق قانــون عمــل کننــد»‪.‬‬ ‫اکبــری گفــت‪« :‬انتظــار از شــهردار جدیــد این اســت که‬ ‫در راســتای کســب رضایــت مردمــی‪ ،‬اتمــام پروژه هــای‬ ‫عمرانــی نیمه تمــام شــهر مــارد را در دســتور کار مجموعه‬ ‫شــهرداری قــرار دهنــد»‪ .‬در ادامــه این جلســه‪ ،‬جــواد جبله‬ ‫(دادســتان مــارد) اظهــار داشــت‪« :‬تعــارف‪ ،‬مالحظــه و‬ ‫چشم پوشــی از تخلفــات دوســتان و اشــنایان به عنــوان‬ ‫اسیبی ســت کــه حــوزه مدیریتــی را تهدیــد می کنــد و‬ ‫مدیــر بــرای موفقیــت در کار خــود بایــد هیچ گونــه تعارفی‬ ‫در حــوزه مدیریــت خــود نداشــته و براســاس قانــون بــه‬ ‫وظایــف خــود عمــل کنــد»‪.‬‬ ‫برگزاری مراسم شانزدهمین سالروز تاسیس شهرداری شهر اندیشه‬ ‫مراســم شــانزدهمین ســالروز تاســیس شــهرداری شــهر اندیشــه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ گــزارش روابط عمومــی شــهرداری شــهر اندیشــه با حضــو ِر بهــروز کاویانــی‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫ی و اعضــای شــورای‬ ‫(شــهردار)‪ ،‬علــی ســراقی (رئیــس) و نایب رئیــس شــورای اســام ‬ ‫اســامی ادوار گذشــته (دوره دوم) و پرســنل شــهرداری اندیشــه مراســم گرامیداشــت‬ ‫شــانزدهمین ســالروز تاســیس شــهرداری اندیشــه برگــزار شــد‪ .‬در ایــن مراســم بهروز‬ ‫کاویانــی (شــهردار اندیشــه) ضمــن تقدیــر و تشــکر از همــه‪ ،‬زحماتــی کــه پرســنل‬ ‫و کارکنــان و مســئولین گذشــته و حــال شــهرداری اندیشــه و ادارات زیرمجموعــه‬ ‫شــهرداری درراســتای اعتــای اهــداف خدمت رســانی در شــهرداری انجــام داده انــد‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬امســال نیــز بــه فراخــور ســال های قبــل ســالروز تاســیس شــهرداری بــا‬ ‫حضــور همــه همــکاران جشــن گرفتــه شــد تــا یــادی کنیــم از عزیزانــی کــه باعــث‬ ‫تاســیس و حرکــت رو به جلــو شــهرداری اندیشــه بــرای پیشــرفت و توســعه این شــهر‬ ‫شــدند»‪ .‬شــهردار اندیشــه در ادامــه افــزود‪« :‬لــذا الزم می دانــم از تالش هــای مجدانــه و‬ ‫ی غفوریــان‪ ،‬ســراقی‪ ،‬قاســمی و سرمســت که در ســال‬ ‫خســتگی ناپذیر اقایــان رســتم ‬ ‫‪ ۸۲‬بــرای ارتقــای خدمات رســانی در شــهر اندیشــه تــاش کردنــد تــا ایــن مجموعـه ‬ ‫خدماتــی تاســیس شــود تقدیــر و تشــکر کنــم و بی شــک تــاش ایــن عزیــزان و‬ ‫دیگــر همــکاران بــوده کــه امــروزه شــهر اندیشــه به عنــوان یکــی از شــهرهای خــوب‬ ‫اســتان تهــران شــناخته شــود»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬هم اکنــون بــه پــاس تالش هــای‬ ‫شــما پرســنل زحمتکــش‪ ،‬شــهر اندیشــه به عنــوان ‪ ۱۸‬شــهر جدیــد و برتــر کشــور‬ ‫محســوب می شــود کــه موضــوع مهــم و قابــل تاملی ســت»‪ .‬بهــروز کاویانــی افــزود‪:‬‬ ‫«به همــت شــما زحمت کشــان در حال حاضــر پروژه هــای بســیار مانــدگاری در ســطح‬ ‫شــهر بــه اجــرا درامــده اســت و تعــدادی از انهــا نیــز بــر روی میــز کار شــما مراحــل‬ ‫اداری خــود را می گذرانــد‪ ،‬پروژه هایــی کــه شــاید در بســیاری از شــهرهای بــزرگ مــا‬ ‫هنــوز بــه اجــرا در نیامــده اســت و بــرای اولین بــار شــهر اندیشــه پیشــرو در اجــرای‬ ‫انهــا خواهــد بــود کــه ایــن مهــم بیانگــر دورنمــای اینــده بســیار خــوب بــرای شــهر‬ ‫اندیشــه اســت»‪ .‬وی بااشــاره به برخــی از پروژه هــا یــاداور شــد‪« :‬در فــاز ‪ ۵‬شــهر‬ ‫اندیشــه دهکــده ورزشــی به عنــوان یکــی از شــاخص ترین پروژه هــای مــا طراحــی‬ ‫شــده و عملیــات اجرایــی ان اغــاز شــده و پروژه هایــی همچــون بوســتان گل نرگــس‪،‬‬ ‫بوســتان همــت‪ ،‬بوســتان مهــر‪ ،‬بوســتان نگارســتان مســیر دوچرخــه‪ ،‬فرهنگســرای‬ ‫فــاز ‪ ،۲‬زمیــن بــازی ســاحلی‪ ،‬مجموعــه مرکــز همایش هــا‪ ،‬پــروژه پایــش تصویــری‬ ‫و پــروژه ســرای بانــو بــرای بانــوان اندیشــه و دیگــر پروژه هــای کوچــک و بــزرگ از‬ ‫اقداماتی ســت کــه بــرای مــردم شــهر اندیشــه در نظــر گرفتــه شــده اســت تــا بتوانیــم‬ ‫تعــدادی از انهــا را در دهــه فجــر امســال بــه افتتــاح برســانیم و مابقــی ان را نیــز‬ ‫در مــدت باقی مانــده بــه نتیجــه قطعــی و بهره بــرداری برســانیم»‪ .‬شــهردار اندیشــه‬ ‫در پایــان ســخنان خــود افــزود‪« :‬شــما پرســنل شــهرداری ســازندگان اصلــی شــهر‬ ‫اگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫شماره مناقصه‪98/020 :‬‬ ‫شماره مجوز‪1398/5700 :‬‬ ‫شرکت پاالیش گاز ایالم در نظر دارد اقالم موردنیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی تامین نماید‪.‬‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬خرید قطعات یدکی گاز سنج های دستی ‪DRAGER‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه)‪ :‬به میزان ‪ 360.500.000‬ریال‬ ‫نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه)‪ :‬ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی به حساب ‪ 0100556652009‬بانک صادرات کد ‪190‬‬ ‫اخرین مهلت تحویل اسناد از جانب مناقصه گران‪98/10/15 :‬‬ ‫تاریخ گشایش پاکات "الف" و فرم های ارزیابی کیفی‪98/10/17 :‬‬ ‫تاریخ اعالم نتیجه ارزیابی کیفی‪98/10/24 :‬‬ ‫تاریخ اعالم نتیجه ارزیابی فنی‪98/11/01 :‬‬ ‫تاریخ گشایش پاکات مالی "ج"‪98/11/08 :‬‬ ‫ادرس دریافت اسناد الکترونیک‪ www.nigc-igtc.ir :‬بخش مناقصه و مزایده‬ ‫ادرس پستی مناقصه گزار‪ :‬ایالم‪ -‬بخش چوار‪ -‬صندوق پستی ‪ ،69361-144‬کدپستی ‪ -6937170110‬دبیرخانه کمیسیون مناقصات‬ ‫*مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 2077‬و ‪( 084-32912850‬دبیرخانه کمیسیون مناقصات) تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫نوب‬ ‫تا‬ ‫ول‬ ‫روابط عمومی شرکت پاالیش گاز ایالم‬ ‫هســتید و بایــد هــرروز بــا ایــن هــدف بــرای ارتقــای خدمت رســانی بــه مــردم تمــام‬ ‫عــزم خــود را جــزم کنیــد تــا انشــاءاهلل بتوانیــم خدمــت صادقانــه خــود را بــه مــردم‬ ‫خــوب و صبــور شــهر اندیشــه مناس ـب تر و بیشــتر کنیــم»‪ .‬در ادامــه ایــن جلســه‬ ‫علــی ســراقی (رئیــس شــورای اســامی شــهر اندیشــه) نیــز بــا ابــراز خرســندی از‬ ‫برگــزاری ایــن مراســم و تقدیــر از زحمــات همــه دســت اندرکاران شــهر اندیشــه؛‬ ‫به ویــژه مهنــدس بهــروز کاویانــی گفــت‪« :‬نتیجــه تــاش و همــکاری و درایــت همــه‬ ‫عزیــزان پروژه هــای مهــم و کاربردی ســت کــه امــروز شــاهد ان هســتیم بهتریــن‬ ‫شــکل در شــهر بــه بهره بــرداری رســیده و امیدواریــم ایــن رویــه و تــاش همچنــان‬ ‫ادامــه یابــد تــا شــهر اندیشــه بیش از پیــش در کشــور معرفــی شــود»‪ .‬گفتنی ســت؛‬ ‫در پایــان ایــن مراســم لــوح و درجــه اتش نشــان توســط شــهردار و اعضــای شــورای‬ ‫اســامی بــه پرســنل اتش نشــانی تقدیــم شــد و درپایــان مراســم قرعه کشــی ســفر‬ ‫زیارتــی صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫توسعه اندیشه با تزریق و افزایش بودجه‬ ‫افزایش بودجه شهرداری‪ ،‬نویدبخش توسعه اندیشه دراینده نزدیک است‬ ‫بابیان اینکــه بودجــه عمرانــی شــهر‬ ‫شــهردار اندیشــه‬ ‫ِ‬ ‫اندیشــه در ســال جــاری ‪ ۶۰‬میلیارد تومــان بــود‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«بــا اعتمــاد و همدلــی اعضای شــورای شــهر توانســتیم در‬ ‫جــذب اعتبــارات عمرانــی امســال بی نظیــر عمــل کنیــم»‪.‬‬ ‫کاویانــی گفــت‪« :‬از کل بودجــه ‪ ۱۳۰‬میلیارد تومانــی شــهر‬ ‫اندیشــه مبلــغ ‪ ۶۰‬میلیارد تومــان بــه توســعه عمرانی شــهر‬ ‫اختصــاص داشــت کــه خوشــبختانه ایــن مبلــغ تامیــن‬ ‫شــده اســت؛ لــذا بــرای ســال ‪ ۹۸‬پیشــنهاد دادیــم تــا ایــن‬ ‫اعتبــار عمرانــی را تــا دوبرابــر افزایــش دهیــم و درصــورت‬ ‫بررســی و موافقــت شــورای اســامی شــهر اندیشــه اعتبــار‬ ‫عمرانــی شــهر بــا یــک رکــورد کم ســابقه در ســطح‬ ‫کشــور در یک ســال بــه دوبرابــر افزایــش خواهــد یافــت»‪.‬‬ ‫کاویانــی یکــی از دالیــل موفقیــت مجموعــه مدیریــت‬ ‫شــهری در شــهر اندیشــه جــذب ســرمایه گذاران و‬ ‫اســتفاده از تــوان مشــارکت انهــا در اجــرای پروژه هــای‬ ‫ســرمایه گذاری خوانــد و گفــت‪« :‬شــهرداری بــا ارائــه‬ ‫زمیــن و ســرمایه گذار بــا اورده مالــی خــود باعــث شــد‬ ‫تــا بیشــتر پروژه هــای عمرانــی به ســادگی کلنــگ‬ ‫بخــورد و ایــن امــر بــدون حضــور طراحــان و مشــاوران‬ ‫حرفــه ای و همیــاری اعضــای شــورای اســامی شــهر‬ ‫امکان پذیــر نبــود»‪ .‬وی بااشــاره به طرح هــای درامــدزا‬ ‫بــرای شــهرداری افــزود‪« :‬دهکــده ورزشــی در فضایــی‬ ‫واقــع شــده کــه امــکان تجاری شــدن قســمتی از ان‬ ‫امکان پذیــر اســت و ‪ ۵۰‬درصــد هزینــه ان از مجتمــع‬ ‫محــل اجــرای پــروژه تجــاری ارکیــده تامیــن می شــود و‬ ‫بازارچــه امیرکبیــر هزینــه قســمتی از ســالن های ورزشــی‬ ‫را جــذب خواهــد کــرد»‪ .‬وی بیــان کــرد‪« :‬در اندیشــه‬ ‫اعتقــادی بــه شهرفروشــی و تراکم فروشــی نداریــم؛ زیــرا‬ ‫طــرح تفضیلــی شــهر مشــخص اســت و بهان ـه ای بــرای‬ ‫تخلــف نیســت‪ ،‬پــس بایــد به ســمت درامدهــای پایــدار‬ ‫و جــذب ســرمایه گذار رفــت»‪.‬‬ ‫افزایش سه بوستان جدید‬ ‫به سرانه های فضای سبز اندیشه‬ ‫شــهردار اندیشــه بااشــاره به اهمیــت توســعه ســرانه های‬ ‫فضــای ســبز در ایجــاد ارامــش میــان شــهروندان یــک‬ ‫شــهر و همچنیــن داشــتن اســمانی ابی‪ ،‬در بخــش دیگری‬ ‫از اقدامــات خــود گفــت‪« :‬امســال باتوجه بــه وضعیــت‬ ‫نامناســب اب‪ ،‬از یک ســو هدایــت طرح هــای فضــای ســبز‬ ‫به ســمت گونه هــای کــم اب و مقــاوم را در دســتور کار‬ ‫قــرار دادیــم و از ســویِ دیگر ایجــاد بوســتان های جدیــد را‬ ‫در ســطح شــهر پیش بینــی کردیــم»‪ .‬کاویانــی از تاســیس‬ ‫ســه پــارک بــزرگ در اندیشــه خبــر داد و گفــت‪« :‬پــارک‬ ‫گل نرگــس در فــاز پنــج در وســعت چهار هزارمتر مربــع‬ ‫و اعتبــار حــدود یک میلیارد تومــان در ســه مــا ه اینــده‬ ‫بــه بهره بــرداری خواهــد رســید»‪ .‬وی افــزود‪« :‬پــارک مهــر‬ ‫در فــاز چهــار و در وســعت حــدود چهار هزار متر مربــع و‬ ‫پــارک امیرکبیــر در فــاز پنــج در وســعت حــدود دو هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬متر مربــع را نیــز در دســت طراحــی داریــم کــه تمــام‬ ‫تــاش مــا افتتــاح انهــا تــا پایــان ســال جاری ســت»‪ .‬وی‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬عالوه بــر ســاخت ایــن ســه بوســتان‪،‬‬ ‫کار درختــکاری در بلوارهــا و برخــی مناطــق شــهر ادامــه‬ ‫قابل توجهــی‬ ‫دارد کــه ســرانه فضــای ســبز را بــه میــزان ِ‬ ‫افزایــش می هــد»‪ .‬کاویانــی اضافــه کــرد‪« :‬اگــر مشــکل‬ ‫تامیــن اب از محــل پســاب قــدس حــل شــود‪ ،‬مشــکلی‬ ‫در زمینــه احــداث پــارک نخواهیــم داشــت»‪.‬‬ ‫طرح های عمرانی‬ ‫باید جوابگوی نیاز نسل های اینده نیز باشد‬ ‫شــهردار اندیشــه در ســخنانی گفــت‪« :‬طرح هــای عمرانــی‬ ‫بایــد به گونــه ای طراحــی شــوند کــه نســل های اینــده‬ ‫حتــی تــا ‪50‬ســال اینــده نیــز بتواننــد از انهــا بهره منــد‬ ‫شــوند و اگــر تنهــا بــه امــروز فکــر کنیــم چیــزی جــز‬ ‫هــدر دادن وقــت و ســرمایه نخواهــد بــود»‪ .‬کاویانــی‬ ‫تاکیــد کــرد‪« :‬بایــد همــه مســئوالن در سراســر کشــور‬ ‫قبــل از اجــرای طــرح و پروژه هــا از وجــود مشــاوران و‬ ‫طراحــان خوش فکــر و کاربلــد اســتفاده کننــد تــا طرحــی‬ ‫مانــدگار بــرای نس ـل های اینــده نیــز باقــی بمانــد»‪ .‬وی‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬امــروز در شــهر اندیشــه کــه شــهری‬ ‫رو بــه توســعه هســت‪ ،‬هــر طــرح و پــروژه ای از زمــان‬ ‫جا نمایــی تــا فونداســیون و ادامــه مراحــل تــا زمــان‬ ‫بهره بــرداری دارای طــراح و مشــاور اســت تــا به ســمت‬ ‫شــهری مــدرن پیــش برویــم»‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«مدیــران بایــد بداننــد کــه میزهــا ماندنــی نیســت‪ ،‬همــه‬ ‫در زمــان مدیریــت یادگاری هایــی به جــا می گذاریــم‪،‬‬ ‫پــس چه بهتــر کــه ایــن یادگاری هــا خــوب و تاثیرگــذار‬ ‫باشــند»‪ .‬شــهردار اندیشــه درپایــان گفــت‪« :‬بایــد جهانــی‬ ‫فکــر کنیــم‪ ،‬بایــد گشــت و طرح هــا و انســان ها و‬ ‫مشــاوران بــزرگ را دیــد و از تجربیــات انهــا اســتفاده کرد‬ ‫تــا ســرمایه ها بــه هــدر نرونــد»‪.‬‬ ‫گلستان‬ ‫یک شنبه ‪ 24‬اذر ‪ -1398‬شماره ‪1884‬‬ ‫سینا غریب‬ ‫بازدید مدیر منطقه شمال و شرق‬ ‫ارتباطات سیار ایران از شبکه تلفن همراه استان‬ ‫درجلس ـه ای کــه با حضــور بختیــاری (مدیــر منطقــه شــمال و شــرق ارتباطــات ســیار‬ ‫ایــران) و غالمعلــی شــهمرادی (مدیــر مخابــرات منطقه گلســتان) برگزار شــد‪ ،‬پیشــرفت‬ ‫پروژه هــای همــراه اول در اســتان بررســی شــد‪ .‬در ایــن جلســه ابتدا غالمعلی شــهمرادی‬ ‫از حمایت هــا و پشــتیبانی شــرکت ارتباطــات ســیار تقدیــر و از نیــاز مشــتریان همــراه‬ ‫اول در زمینــه داشــتن ارتباطــات پایــدار و باکیفیــت ســخن گفـت ‪ .‬وی افــزود‪« :‬اغلــب‬ ‫مراجعه کننــدگان د رخصــوص ارتباطــات تلفــن همــراه مشــکالتی را مطــرح می کننــد‬ ‫کــه بــا پیشــرفت و توســعه تجهیــزات و اجــرای پروژه هــای ارتباطــات ســیار در اســتان‬ ‫ایــن مشــکالت رفــع خواهــد شــد»‪ .‬غالمعلــی شــهمرادی از امادگــی مخابــرات منطقــه‬ ‫گلســتان در راســتای اجــرای پروژه هــای ابالغ شــده شــرکت ارتباطــات ســیار گفــت و‬ ‫اضافــه کــرد ‪« :‬بــا تکیــه بــر تخصــص همــکاران و دانــش کارکنــان خــود می توانیــم‬ ‫تمامــی برنامه هــای ابالغــی را هماننــد گذشــته اجــرا کنیــم»‪ .‬بختیــاری نیــز ضمــن‬ ‫تقدیــر از مخابــرات منطقــه گلســتان در برقــراری ارتبــاط ‪ ،‬پایــداری شــبکه و ارائــه‬ ‫ســرویس های مناســب در مناطــق ســیل زده در ابتــدای ســال ‪ ، 98‬پروژه هــای در دســت‬ ‫اقــدام اســتان را بررســی و درخصــوص نگهــداری ‪ ،‬ایمن ســازی و بهســازی تجهیــزات‬ ‫بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد و راهکارهایــی در ایــن زمینــه ارائــه شــد‪ .‬الزم بــه‬ ‫یاد اوری ســت؛ مهنــدس بختیــاری (مدیــر منطقــه شــمال و شــرق ارتباطــات ســیار‬ ‫ایــران) به همــراه علــی عــرب (مدیــر ارتباطــات ســیار مخابــرات منطقــه گلســتان) و‬ ‫هیئــت همــراه از شــبکه تلفــن همــراه اســتان در ارتفاعــات ســرعلی ابــاد و مناطقــی‬ ‫دیگــر از اســتان بازدیــد به عمــل اوردنــد‪.‬‬ ‫برگزاری کالس اموزشی نرم افزار ‪Arc GIS‬‬ ‫معــاون برنامه ریــزی و منابــع انســانی شــرکت اب و فاضــاب اســتان گلســتان از برگزاری‬ ‫کالس اموزشــی نــرم افــزار ‪Arc GIS‬جهــت همــکاران ایــن شــرکت خبــر داد‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابــط عمومــی شــرکت اب و فاضــاب اســتان گلســتان؛ فرهــاد طهماســبی گفــت‪:‬‬ ‫«نرم افــزار ‪ Arc GIS‬نرم افــزاری بســیار مفیــد بــرای کاربردهــای ‪ GIS‬اســت کــه بــه‬ ‫کاربــران ایــن امــکان را می دهــد کــه بــه نحــو مطلوبــی اطالعــات مکانــی و داده هــای‬ ‫توصیفــی را بــرای ایجــاد نقشـه ها‪ ،‬جــداول و نمودارهــا به کارگیرنــد و بــه عبــارت دیگــر‬ ‫نرم افزاری ســت کــه اجــازه ســاخت یــک سیســتم کامــل اطالعــات مکانــی را فراهــم‬ ‫می کنــد‪ .‬ایــن نرم افــزار ابزارهــای الزم بــرای جســتجو ‪ ،‬تحلیــل داده هــا و نمایــش‬ ‫نتایــج را بــا کیفیــت مناســب در اختیــار کاربــران قــرار می دهــد»‪ .‬معــاون برنامه ریــزی‬ ‫و منابــع انســانی اب و فاضــاب اســتان گلســتان بیــان داشـت ‪« :‬ایــن کالس اموزشــی‬ ‫با حضــور کارشناســان حوزه هــای بهره بــرداری و مهندســی توســعه توســط دفتــر منابــع‬ ‫انســانی و امــوزش و دفتــر امــار و فـن اوری در محــل واحــد امــوزش صنعــت اب و بــرق‬ ‫اســتان گلســتان به مــدت ‪10‬جلســه اجــرا می شــود کــه همــکاران شــرکت کننده بــا‬ ‫کاربردهــای ‪ GIS‬در صنعــت اب و فاضــاب به صــورت کاربــردی اشــنا می شــوند»‪.‬‬ ‫مقام نخست شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫در جشنواره راهکارهای جامع نرم افزاری ای کن‬ ‫جمــال کمیلی فــر (معــاون برنامه ریــزی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گلســتان)‬ ‫گفــت‪« :‬طــرح ارائه شــده توســط توزیــع نیــروی بــرق گلســتان پــس از ارزیابــی توســط‬ ‫داوران جشــنواره ‪ ،‬موفــق بــه کســب رتبــه برتــر در ایــن جشــنواره شــد»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«در ایــن جشــنواره ‪ ۱۴۴‬طــرح جهــت بررســی بــه کمیتــه داوران ارســال ‪ ،‬کــه ‪ ۱۵‬طــرح‬ ‫جهــت ارائــه در جشــنواره انتخــاب شــد»‪ .‬معــاون برنامه ریــزی شــرکت گفــت‪« :‬شــرکت‬ ‫توزیــع نیــروی بــرق اســتان گلســتان بــا ارائــه طــرح در قالب میــز خدمــت الکترونیک در‬ ‫در ایــن جشــنواره راهکارهــای جامــع نــرم افــزاری ای کــن رتبــه نخســت را از ان خــود‬ ‫کــرد‪ .‬طــرح انتخــاب شــده توســط مهنــدس محمــود ســعادت فر (مدیــر دفتــر فـن اوری‬ ‫اطالعــات و ارتباطــات شــرکت) ارائــه شــد»‪.‬‬ ‫سرویس رایگان ایاب و ذهاب مراسم افتتاح‬ ‫ (عج)‬ ‫پل روگذر سربازان گمنام امام زمان‬ ‫شــهردار گــرگان از ســرویس رایــگان ایــاب و ذهــاب مراســم افتتــاح پــل روگذر ســربازان‬ ‫گمنــام امــام زمــان (عــج) در روز ‪ 25‬اذرمــاه خبــر داد‪ .‬عبدالرضــا دادبــود در خصــوص‬ ‫لو نقــل بــار و مســافر شــهرداری گــرگان بــرای مراســم افتتــاح پل‬ ‫خدمــات ســازمان حم ‬ ‫روگــذر ســربازان گمنــام امــام زمــان (عــج) به عنــوان بزرگ تریــن پــروژه عمرانــی تاریــخ‬ ‫شــهرداری گــرگان اظهــار کــرد‪« :‬بــرای حضــور شــهروندان به مراســم افتتــاح ایــن پروژه‬ ‫بــزرگ‪ ،‬ســرویس ایــاب و ذهــاب در تمامــی ‪ 32‬خــط اتوبــوس گــرگان فعــال خواهــد‬ ‫بــود»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬در این راســتا از ســاعت ‪ 12‬و ‪ 30‬دقیقــه تمامــی خطــوط اتوبــوس‬ ‫گــرگان ســرویس رایــگان را بــه ســمت مراســم افتتــاح برقــرار خواهــد کــرد و شــهروندان‬ ‫از تمامــی نقــاط شــهر می تواننــد از طریــق اتوبــوس بــه صــورت رایــگان در مراســم حاضر‬ ‫لو نقــل‬ ‫شــوند»‪ .‬شــهردار گــرگان تاکیــد کــرد‪« :‬همچنیــن با توجه بــه اغــاز هفتــه حم ‬ ‫و هم زمــان بــا روز افتتــاح ایــن پــروژه بــزرگ‪ ،‬تمامــی ســرویس های اتوبــوس در روز‬ ‫‪ 25‬اذر مــاه در شــهر گــرگان به صــورت رایــگان خواهــد بــود»‪ .‬دادبــود بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«شــهروندان در روز ‪ 25‬اذر مــاه می تواننــد در تمامــی ‪ 32‬خــط اتوبــوس در گــرگان از‬ ‫لو نقــل عمومــی به صــورت رایــگان اســتفاده کننــد»‪.‬‬ ‫ایــن ســرویس حم ‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری کارگروه امور بانوان در بهزیستیگیالن‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫محسنشیرازی نژاد‬ ‫معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی خبر داد؛‬ ‫کارمندان؛ بیشترین داوطلبان‬ ‫نمایندگی مجلس درخراسان رضوی‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی‬ ‫اســتانداری خراســان رضــوی گفــت‪« :‬هــزار‬ ‫و ‪ ۱۱۳‬نفــر از ایــن اســتان بــرای نمایندگــی‬ ‫مجلــس شــورای اســامی ثبــت نــام کردنــد‬ ‫کــه بیشــترین تعــداد از قشــر کارمنــد‬ ‫هســتند»‪ .‬حســن جعفــری افــزود‪« :‬کارمندان‪،‬‬ ‫فرهنگیــان و مشــاغل ازاد به ترتیــب بــا ‪،۳۰۲‬‬ ‫‪ ۲۱۷‬و ‪ ۱۴۷‬نفــر در رتبــه اول تــا ســوم‬ ‫داوطلبــان نامــزدی نمایندگــی یازدهمیــن‬ ‫دوره مجلــس شــورای اســامی هســتند»‪.‬‬ ‫جعفــری ادامــه داد‪« :‬اســتادان دانشــگاه‪،‬‬ ‫پزشــکان و روحانیــان هــم به ترتیــب بــا‬ ‫‪ ۹۹ ،۱۱۸‬و ‪ ۲۳‬نفــر و ســایر مشــاغل از جملــه‬ ‫بازنشســتگان‪ ،‬نظامیــان هــم در رتبه هــای‬ ‫بعــدی داوطلبــی نمایندگــی مجلــس شــورای‬ ‫اســامی قــرار گرفته انــد»‪ .‬معــاون سیاســی‪،‬‬ ‫امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری خراســان‬ ‫رضــوی گفــت‪« :‬متوســط گــروه ســنی‬ ‫داوطلبــان نامــزدی نمایندگــی مجلــس ‪۳۰‬‬ ‫تــا ‪ ۴۵‬ســال اســت و ‪ ۱۷۶‬نفــر بــا میانگیــن‬ ‫ســنی ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۳۵‬ســال‪ ۲۳۴ ،‬نفــر بــا میانگیــن‬ ‫ســنی ‪ ۳۶‬تــا ‪ ۴۰‬ســال‪ ۲۰۸ ،‬نفــر بــا میانگیــن‬ ‫ســنی ‪ ۴۱‬تــا ‪ ۴۵‬ســال‪ ۲۰۵ ،‬نفــر بــا میانگیــن‬ ‫‪ ۴۶‬تــا ‪ ۵۰‬ســال‪ ۱۵۱ ،‬نفــر بــا میانگیــن ‪ ۵۱‬تــا‬ ‫‪ ۵۵‬ســال‪ ۸۷ ،‬نفــر بــا میانگیــن ‪ ۵۶‬تا ‪ ۶۰‬ســال‪،‬‬ ‫‪ ۴۴‬نفــر بــا میانگیــن ‪ ۶۱‬تــا ‪ ۶۵‬ســال‪ ۶ ،‬نفــر‬ ‫بــا میانگیــن ‪ ۶۶‬تــا ‪ ۷۰‬ســال و دو نفــر هــم‬ ‫بــا مینگیــن ســنی ‪ ۷۱‬تــا ‪ ۷۵‬ســال ســن‬ ‫دارنــد»‪ .‬وی افــزود‪ ۹۸۳« :‬نفــر از نامزدهــای‬ ‫نمایندگــی مجلــس معــادل ‪ ۸۸‬درصــد‬ ‫داوطلبــان‪ ،‬مــردان هســتند و ‪ ۱۳۰‬نفــر هــم‬ ‫کــه ‪ ۱۲‬درصــد جمعیــت ثبــت نام کننــدگان‬ ‫را تشــکیل می دهنــد‪ ،‬بانــوان هســتند»‪ .‬وی‬ ‫ت نام کننــدگان‬ ‫اذعــان داشــت‪« :‬تعــداد ثبــ ‬ ‫بــرای یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای‬ ‫اســامی در خراســان رضــوی نســبت بــه‬ ‫دوره دهــم‪ ،‬نیم برابــر و نســبت بــه دوره نهــم‪،‬‬ ‫ســه برابر شــده اســت»‪ .‬معــاون سیاســی‪،‬‬ ‫امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری خراســان‬ ‫رضــوی گفــت‪ ۳۳« :‬نفــر از داوطلبــان ســابقه‬ ‫نمایندگــی فعلــی و ادوار مجلــس شــورای‬ ‫اســامی را در کارنامــه خــود دارنــد کــه از ایــن‬ ‫تعــداد ‪ ۱۷‬نفــر از نماینــدگان فعلــی و ‪ ۱۶‬نفــر‬ ‫از نماینــدگان دوره هــای قبــل مجلس شــورای‬ ‫اســامی هســتند»‪ .‬جعفــری افــزود‪ ۸۶۶« :‬نفــر‬ ‫از داوطلبــان بــرای نخســتین بار اســت کــه‬ ‫ثبــت نــام می کننــد و مابقــی دارای ســابقه‬ ‫داوطلبــی بــرای ورود بــه مجلــس شــورای‬ ‫اســامی هســتند»‪ .‬وی با اشــاره به تعــداد‬ ‫داوطلبــان شــهرهای مختلــف اســتان هــم‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬در حــوزه انتخابیــه درگــز ‪ ۴۳‬نفــر‪،‬‬ ‫کاشــمر‪ ،‬بردســکن و خلیل ابــاد ‪ ۳۴‬نفــر‪ ،‬تربــت‬ ‫حیدریــه‪ ،‬مــه والت و زاوه ‪ ۳۷‬نفــر‪ ،‬فریمــان‪،‬‬ ‫ســرخس احمدابــاد و رضویــه ‪ ۴۱‬نفــر‪ ،‬چناران‬ ‫و بینالــود ‪ ۵۱‬نفــر‪ ،‬قوچــان و فــاروج ‪ ۳۷‬نفــر‪،‬‬ ‫تربــت جــام‪ ،‬تایبــاد‪ ،‬باخــرز و صالح ابــاد‬ ‫‪ ۷۹‬نفــر‪ ،‬گنابــاد و بجســتان ‪ ۲۸‬نفــر‪ ،‬نیشــابور‬ ‫و فیــروزه ‪ ۸۵‬نفــر‪ ،‬ســبزوار‪ ،‬جغتــای‪ ،‬جویــن‪،‬‬ ‫خوشــاب و داورزن ‪ ۸۵‬نفــر‪ ،‬خواف و رشــتخوار‬ ‫‪ ۵۷‬نفــر و مشــهد و کالت ‪ ۵۳۶‬نفــر ثبــت نــام‬ ‫کرده انــد»‪ .‬معــاون اســتاندار خراســان رضــوی‬ ‫با اشــاره به انتخابــات مجلــس خبــرگان‬ ‫رهبــری هــم‪ ،‬گفــت‪« :‬با توجه بــه فــوت‬ ‫ایــت اهلل محمــود شــاهرودی کــه نماینــده‬ ‫خراســان رضــوی در مجلــس خبــرگان‬ ‫رهبــری بودنــد‪ ،‬ایــن انتخابــات بــرای یــک‬ ‫کرســی در ایــن اســتان برگــزار می شــود‬ ‫کــه تاکنــون پنج نفــر داوطلــب نامــزدی‬ ‫ایــن مجلــس از خراســان رضــوی شــده اند و‬ ‫ثبــت نــام از ایــن افــراد تــا ‪ ۲۱‬اذرمــاه ادامــه‬ ‫دارد»‪ .‬جعفــری افــزود‪« :‬هیئــت اجرایــی‬ ‫انتخابــات مجلــس شــورای اســامی و مجلــس‬ ‫خبــرگان رهبــری در خراســان رضــوی‬ ‫مشــترک اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬در اســتان‬ ‫‪ ۷۵‬هیئــت اجرایــی بــا ‪ ۸۲۵‬عضــو و ‪۲۲۵‬‬ ‫عضــو اداری و ‪ ۶۰۰‬معتمــد در حــال فعالیــت‬ ‫هســتند و حوزه هــای انتخابــی اســتان شــامل‬ ‫دوازده حــوزه انتخابــی اصلــی و ‪ ۶۳‬فرعــی‪،‬‬ ‫‪ ۱۸‬فرمانــداری و ‪ ۴۵‬بخشداری ســت»‪ .‬او‬ ‫اضافــه کــرد‪ ۴۴« :‬درصــد اعضــای هیئت هــای‬ ‫جرایــی از طیــف مســتقل‪ ۳۴ ،‬درصــد از طیــف‬ ‫اصالح طلــب و اعتدالــی و ‪ ۲۲‬درصــد از طیــف‬ ‫اصولگــرا هســتند»‪.‬‬ ‫فرماندار ری بیان کرد؛‬ ‫شرایط مطلوب در عرصه سیاسی‬ ‫با برگزاری انتخابات پرشور‬ ‫فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری گفــت‪« :‬اولیــن انتخابــات در گام دوم انقــاب در پیــش‬ ‫اســت و مشــارکت حداکثــری‪ ،‬اولویــت شهرســتان ری اســت؛ زیــرا انتخابــات پرشــور‬ ‫شــرایط مطلوبــی را بــرای نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران در عرصــه سیاســی‬ ‫بــه ارمغــان مـی اورد»‪ .‬به گــزارش کمیتــه اطالع رســانی و تبلیغــات انتخابات شهرســتان‬ ‫ری؛ حســین توکلــی کِجانــی (معــاون اســتاندار تهــران و فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری)‬ ‫در نشســت بــا بخشــدار و دهیــاران بخــش خــاوران‪ ،‬گفــت‪« :‬بخــش خــاوران بــا وجــود‬ ‫چندیــن شــهرک صنعتــی دارای ظرفیــت بــاالی اشــتغال اســت و میتــوان بــا ارتقــاء این‬ ‫ظرفیت هــا اشــتغال بیشــتری بــرای جوانــان بخــش خــاوران ایجــاد کــرد»‪ .‬فرمانــدار ری‬ ‫بیــان داشــت‪« :‬روســتاهای بخــش خــاوران می بایســت توســعه بیشــتری پیــدا می کــرد؛‬ ‫زیــرا بخــش خــاوران در حــوزه اقتصــادی دارای چندین شــهرک صنعتی ســت و بایســتی‬ ‫از ایــن ظرفیت هــا اســتفاده بهینه و زمینه رشــد و توســعه بخش خــاوران را فراهــم کرد»‪.‬‬ ‫معــاون اســتاندار تهــران افــزود‪« :‬برخــی از افــراد غیربومــی بــا راه انــدازی کارخانه هــای‬ ‫صنعتــی در بخــش خــاوران ســرمایه گذاری کــرده و موجــب رشــد اقتصــادی شــده اند‬ ‫و مجموعــه شهرســتان ری از ایــن افــراد حمایــت می کنــد امــا بایســتی افــرادی کــه در‬ ‫هــر منطقــه از شهرســتان ری ســرمایه گذاری می کننــد‪ ،‬خدماتــی نیــز بــرای مــردم ان‬ ‫منطقــه ارائــه کننــد»‪ .‬حســین توکلــی کِجانی تصریح کــرد‪« :‬یکی از مشــکالت اساســی‬ ‫بخــش خــاوران‪ ،‬تامیــن اب کشاورزی ســت کــه با توجه بــه مجــاورت بخــش خــاوران‬ ‫بــا ســد ماملــو بایســتی مشــکل اب کشــاورزی ایــن بخش بــا پیگیــری از ابفای شــهری‬ ‫و روســتایی مرتفــع شــود»‪ .‬فرمانــدار ری افــزود‪« :‬اولیــن انتخابــات در گام دوم انقــاب‬ ‫در پیــش و مشــارکت حداکثــری اولویــت شهرســتان ری اســت؛ در این راســتا مجموعــه‬ ‫مدیریــت بخــش خــاوران بایســتی بــا تمــام تــوان و ظرفیــت زمینه مشــارکت پرشــور در‬ ‫انتخابــات را فراهــم کنند»‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه مشترک‬ ‫هیئت اجرایی و نظارت انتخابات بخش کهریزک‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی مازندران خبر داد؛‬ ‫ثبت نام مسکن ملی از ‪ 23‬اذرماه در مازندران‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫ثبت نــام طــرح اقــدام ملــی مســکن وارد فــاز‬ ‫پنجــم شــد و در ایــن مرحلــه قــرار اســت‬ ‫شــش اســتان مازنــدران‪ ،‬اصفهــان‪ ،‬زنجــان‪،‬‬ ‫گیــان‪ ،‬هرمــزگان و لرســتان نام نویســی‬ ‫متقاضیــان را براســاس شــرایط اعالم شــده‬ ‫انجــام دهنــد‪ .‬طــرح اقــدام ملــی مســکن‬ ‫طرحی ســت کــه در ان ‪ 400‬هــزار واحــد‬ ‫مســکونی طــی امســال و ســال اتــی احــداث‬ ‫می شــود‪ .‬ثبت نــام مســکن ملــی در اســتان‬ ‫مازنــدران از ســاعت ‪ 10‬صبــح روز شــنبه ‪23‬‬ ‫اذرمــاه شــروع و تــا ســاعت ‪ 24‬روز دوشــنبه‬ ‫‪ 25‬اذرمــاه به طــول می انجامــد و قــرار‬ ‫اســت ثبت نــام طــرح اقــدام ملــی مســکن‬ ‫در ‪ 23‬شــهر اســتان انجــام شــود‪ .‬مدیــرکل‬ ‫راه و شهرســازی اســتان مازنــدران ســهمیه‬ ‫اســتان بــرای ســاخت مســکن در طــرح ملــی‬ ‫را ‪18‬هــزار واحــد عنــوان کرد‪ .‬مهنــدس نظری‬ ‫گفــت‪« :‬از ‪ 23‬اذرمــاه هم اســتانی های عزیــز‬ ‫می تواننــد در ایــن طــرح ثبت نــام کننــد»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬متقاضیــان ثبت نــام در طــرح‬ ‫اقــدام ملــی و افــراد تحــت تکفــل بایــد فاقــد‬ ‫زمیــن مســکونی یــا واحــد مســکونی از روز اول‬ ‫فروردین مــاه ‪ 84‬بــه بعــد باشــند و پــس از‬ ‫انقــاب اســامی از امکانــات نهادهــای عمومــی‬ ‫ غیردولتــی مربــوط بــه تامیــن مســکن‪ ،‬شــامل‬ ‫زمیــن‪ ،‬واحــد مســکونی یــا تســهیالت یارانه ای‬ ‫خریــد یــا ســاخت واحــد مســکونی اســتفاده‬ ‫نکــرده باشــند و بــه عبارتــی فــرم ج در‬ ‫اســتعالم از ســامانه مربوطــه باید ســبز باشــد»‪.‬‬ ‫مهنــدس نظــری گفــت‪« :‬شــرط دیگــر متاهل‬ ‫یــا سرپرســت خانــوار بــودن اســت؛ البتــه زنان‬ ‫خودسرپرســت مشــروط بــه داشــتن حداقــل‬ ‫‪35‬ســال می تواننــد در ایــن طــرح نام نویســی‬ ‫کننــد‪ .‬داشــتن حداقــل پنج ســال ســابقه‬ ‫ ســال اخیر در شــهر مــورد‬ ‫ســکونت در پنج‬ ‫ِ‬ ‫تقاضــا از دیگــر الزامات اســت‪ .‬ســابقه ســکونت‬ ‫در شــهر جدیــد مــورد تقاضــا یــا در شــهر مادر‬ ‫حداقــل پنج ســال خواهــد بــود‪ .‬نداشــتن منــع‬ ‫قانونــی بــرای دریافــت تســهیالت بانکــی نظیر‬ ‫چــک برگشــتی‪ ،‬تســهیالت معوقــه و غیــره‪،‬‬ ‫توانایــی تامیــن هزینــه ســاخت مســکن مــازاد‬ ‫بــر تســهیالت بانکــی‪ ،‬امــکان ســپرده گذاری‬ ‫حداقــل ‪ 30‬درصــد هزینــه ســاخت مــازاد بــر‬ ‫تســهیالت بانکــی از جملــه دیگــر شــروط‬ ‫اعالم شــده اســت‪ .‬در حال حاضــر ‪ 23‬شــهر کــه‬ ‫اراضــی داشــتیم را کاندیــدا کردیــم و در ایــن‬ ‫طــرح قــرار دادیــم و در فــاز دوم هــم مابقــی‬ ‫شــهرها و اراضــی بایــد امــاده شــود چــون‬ ‫بعضــی از ایــن زمین هــا کاربــری مســکونی‬ ‫نداشــتند بایــد در کمیســیون مــاده پنــج و‬ ‫کارگروه هــای مغایرت هــا رفتــه تــا نســبت‬ ‫بــه تغییــر کاربــری اقــدام کنیــم‪ .‬در ایــن‬ ‫طــرح مکان هایــی کــه مشــخص شــده غالبــا‬ ‫در داخــل شــهر هســتند و کلیــه زیرســاخت ها‬ ‫نظیــر اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز و فاضــاب در مجــاورت‬ ‫ایــن زمین هــا وجــود دارد و در ایــن بخــش‬ ‫هــم مــا مشــکلی متصــور نیســت‪ .‬تعــداد‬ ‫واحدهایــی هــم کــه می ســازیم از ‪ 20‬واحــد‬ ‫بــه بــاال هســتند و در حال حاضــر ســقف مــا‬ ‫طبــق زمینــی کــه داریــم ‪ 200‬واحــد اســت‬ ‫و مشــکالتی کــه گذشــته در طرح هایــی‬ ‫کــه وجــود داشــت بــا مطالعه هایــی کــه‬ ‫اتفــاق افتــاد بــه حداقــل ممکــن رســید‬ ‫و فعــا مانعــی در ایــن پروژه هــا متصــور‬ ‫نیســتیم»‪ .‬گفتنی ســت؛ متقاضیــان ثبت نــام‬ ‫طــرح اقــدام ملــی تولیــد و عرضــه مســکن‬ ‫می تواننــد از روز شــنبه ‪ 23‬اذر مــاه از‬ ‫ســاعت ‪ 10‬صبــح بــا مراجعــه بــه ســایت‬ ‫‪ www.tem.mrud.ir‬شــروط نام نویســی را‬ ‫مطالعــه و ثبت نــام کننــد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان فاوا خبر داد؛‬ ‫بهره برداری و عملیاتی سازی سامانه جامع منابع انسانی شهرداری اصفهان‬ ‫احسان عالیخانی‬ ‫ســید حمیدرضــا ابطحــی گفــت‪« :‬در‬ ‫دنیــای مدیریــت امــروز ‪ ،‬یکــی از مهم تریــن‬ ‫ســامانه های مــورد نیــاز در ســازمان ها‪،‬‬ ‫ادارات و نهادهــا‪ ،‬در حــوزه مدیریــت منابــع‬ ‫انســانی بــوده کــه خــود بــه زیرمجموعه هــا‬ ‫و زیرسیســتم هــای متعــددی تقســیم‬ ‫می شــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬ســازمان فنــاوری‬ ‫اطالعــات و ارتباطــات شــهرداری اصفهــان‬ ‫به منظــور پاســخگویی بــه نیازهــای موجــود‬ ‫در حــوزه مدیریــت اطالعــات منابــع انســانی‪،‬‬ ‫احــکام و حقــوق و دســتمزد‪ ،‬بیمــه و‪ ...‬اقــدام‬ ‫بــه طراحــی تولیــد ســامانه جامــع منابــع‬ ‫انســانی (‪ )HR‬به صــورت داخلــی و مبتنــی‬ ‫بــر شــبکه (وب و شــبکه داخلــی) کــرده کــه‬ ‫ایــن ســامانه به طور مــداوم بر اســاس نیازهــای‬ ‫اعــام شــده از ســوی حوزه هــای بهره بــردار‪،‬‬ ‫به روز رســانی می شــود»‪ .‬مدیرعامــل ســازمان‬ ‫فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات شــهرداری‬ ‫اصفهــان گفــت‪« :‬ایــن ســامانه شــامل زیــر‬ ‫ســامانه های مدیریــت اطالعــات پایــه‪ ،‬مدیریــت‬ ‫اطالعــات فــردی‪ ،‬مدیریــت اطالعــات پرســنلی‪،‬‬ ‫تشــکیالت و ســاختار ســازمانی‪ ،‬مدیریت احکام‬ ‫پرســنلی‪ ،‬حقــوق و دســتمزد‪ ،‬بیمــه تکمیلــی‪،‬‬ ‫مدیریــت کاربــران و‪ ...‬اســت»‪ .‬وی درخصــوص‬ ‫مدیریــت اطالعــات پایــه توضیــح داد‪« :‬در ایــن‬ ‫بخــش امــکان حــذف و اضافــه و ویرایــش‬ ‫اطالعــات پایــه وجــود دارد کــه در هــر قســمت‬ ‫فرمــی متناســب بــا ان طراحــی و امــکان‬ ‫به روز رســانی و اصــاح اطالعــات فراهــم شــده‬ ‫اســت»‪ .‬ابطحــی همچنیــن مدیریــت اطالعــات‬ ‫کارکنــان را از دیگــر امکانــات ایــن ســامانه‬ ‫برشــمرد و گفــت‪« :‬یکــی دیگــر از عناصــر‬ ‫موثــر در ســامانه های منابــع انســانی‪ ،‬مدیریــت‬ ‫اطالعــات کارکنــان شــاغل در شهرداری ســت‬ ‫کــه در ایــن زیرســامانه‪ ،‬اطالعــات مرتبــط بــا‬ ‫کارکنــان از جملــه؛ اطالعــات فــردی‪ ،‬ابــاغ هــا‪،‬‬ ‫احــکام‪ ،‬مزایــای رفاهــی‪ ،‬فیــش هــای حقوقــی‬ ‫و معوقــه‪ ،‬درخواس ـت های رفاهــی‪ ،‬مرخصــی و‬ ‫ماموریــت‪ ،‬تشــویق تحصیلــی‪ ،‬کلیــه ســوابق و‪...‬‬ ‫وجــود دارد»‪ .‬وی ضمــن قدردانــی از زحمــات‬ ‫حــوزه معاونــت نرم افــزار ســازمان بــه جهــت‬ ‫تولیــد ســامانه‪ ،‬همچنیــن همــکاری و همراهــی‬ ‫همــکاران حوزه هــای معاونــت برنامه ریــزی‬ ‫و توســعه ســرمایه انســانی و معاونــت مالــی‪،‬‬ ‫اقتصــادی شــهرداری‪ ،‬ابــراز امیــدواری کــرد تا با‬ ‫اســتفاده از ایــن ســامانه در شــهرداری اصفهــان‬ ‫و ســایر شــهرداری های کشــور‪ ،‬انجــام خدمــات‬ ‫در حــوزه مدیریــت منابــع انســانی بــا ســرعت‬ ‫و دقــت بیشــتری انجــام گیــرد‪ .‬دراین راســتا‬ ‫معــاون نرم افــزار ســازمان فــاوا شــهرداری‬ ‫اصفهــان نیــز با اشــاره به ســایر ویژگی هــای‬ ‫ایــن ســامانه‪ ،‬بــه بخــش تشــکیالت و ســاختار‬ ‫ســازمانی شــهرداری و ســازمان های وابســته‬ ‫اشــاره کــرد کــه در دوره هــای مختلــف ممکــن‬ ‫اســت بــا تغییــرات مواجــه شــود‪.‬‬ ‫مدیر کل بیمه سالمت استان مرکزی تاکید کرد؛‬ ‫ابراهیــم نیازمنــد‪ /‬کارگــروه امــور بانــوان با حضــور مدیــرکل بهزیســتی گیــان (دکتــر‬ ‫حســین نحوی نــژاد) ‪ ،‬پــور حبیبــی (دبیرکارگــروه و مســئول امــور بانــوان) ‪ ،‬شــادکام‬ ‫(مشــاور مدیــرکل و مســئول دفتــر)‪ ،‬اکبــری (مشــاور مدیــرکل در امــور شهرســتان ها) ‪،‬‬ ‫هاشــمی (مســئول روابــط عمومــی)‪ ،‬طاهــری (کارشــناس مســئول دفتــر توانمندســازی‬ ‫زنــان) ‪ ،‬نوبخــت (کارشــناس امــور مهد هــای کــودک) ‪ ،‬پورتقــی (کارشــناس امــور‬ ‫پیشــگیری)‪ ،‬پــور حمیــد (کارشــناس امــور زنــان در اداره کل بهزیســتی گیــان) برگــزار‬ ‫شـد ‪ .‬مدیــرکل بهزیســتی گیــان در این نشســت گفــت‪« :‬هدف از تشــکیل ایــن کارگروه‬ ‫در جهــت ارتقــاء ســطح دانــش جامعــه در رابطه بــا مســائل بانــوان ‪ ،‬ارتقــاء بهره منــدی از‬ ‫تــوان علمــی زنــان شــاغل و بهبــود ســامت و کیفیــت زندگــی زنــان اســت»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«تاکیــد امــور بانــوان اســتانداری در رابطــه بــا زنــان سرپرســت خانــوار‪ ،‬دانش امــوزان‬ ‫دختــر بازمانــده از تحصیـل ‪ ،‬زنــان بی خانمــان و خیابانـی ‪ ،‬موضوعــات عدالت جنســیتی و‬ ‫‪ ...‬بســیار حائــز اهمیــت اســت»‪ .‬مدیــرکل بهزیســتی گیــان در ادامــه گفت‪« :‬بهزیســتی‬ ‫مســائل چالش برانگیــزی در رابطه بــا امــور مرتبــط بــا بانــوان و حتــی زنــان سرپرســت‬ ‫خانــوار کارمنــد داشــته کــه هــم فرصــت و هــم چالــش می توانــد باشــد و حضورشــان‬ ‫در اداره مــا جهــت رفــع مشــکالت و بررســی مســائل بانــوان تحــت پوشــش بســیار مفید‬ ‫اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬اســیب پذیری بانــوان باالســت؛ به همین جهــت امکانــات را بایــد‬ ‫بــه ســمت افــراد اســیب پذیر ســوق دهیــم و از افــراد سرپرســت خانــوار کــه فقــط نیــاز‬ ‫بــه کمــک جهــت توانمند ســازی دارنــد بــا اشــتغال گروه هــای همیــار و بررســی ابعــاد‬ ‫اشــتغال انــان در کارگــروه بانــوان حمایــت بیشــتری کنیـم »‪.‬‬ ‫شهرری‬ ‫ثبت نام خانوارهای فاقد پوشش بیمه به منظور برخورداری از مزایای بیمه ای‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫کلیــه خانوارهــای فاقــد پوشــش بیمــه ای‬ ‫مکلفنــد به منظــور برخــورداری از مزایــای‬ ‫پوشــش بیمـه ای و یارانــه دولــت ظــرف مــدت‬ ‫ش ـش ماه نســبت بــه ثبــت نــام خــود اقــدام‬ ‫کننــد‪ .‬جیریایــی گفــت‪« :‬بر اســاس بنــد‬ ‫الــف مــاده ‪ 70‬قانــون برنامــه پنج ســاله ششــم‬ ‫توســعه کشــور در راســتای ضابطه مند کــردن‬ ‫فراینــد ارزیابــی وســع و برقــراری پوشــش‬ ‫بیمـه ای احاد جامعــه‪ ،‬تمامی بیمه شــدگان در‬ ‫صنــدوق بیمه ســامت همگانی‪ ،‬روســتائیان و‬ ‫عشــایر و ایرانیــان و افــراد فاقــد هرگونــه‬ ‫پوشــش بیمـه ای می توانــد در ســامانه پوشــش‬ ‫بیمــه پایــه اجبــاری ســامت ثبــت نــام کند»‪.‬‬ ‫مدیــر کل بیمــه ســامت اســتان مرکــزی‬ ‫افــزود‪« :‬حــق بیمــه هــر نفــر بر اســاس ســرانه‬ ‫بیمــه خدمــات درمانی ســت کــه همه ســاله‬ ‫بــه تصویــب هیئــت وزیــران می رســد»‪.‬‬ ‫جیریایــی تصریــح کــرد‪« :‬بر اســاس ایــن‬ ‫شــیوه نامه تمامــی بیمه شــدگان در قالــب‬ ‫ســه گــروه مشــخص می شــوند و گــروه اول‬ ‫خانوارهــای دارای درامــد کمتــر از ‪ 40‬درصــد‬ ‫یعنــی حداقــل حقــوق و دســتمزد مشــموالن‬ ‫قانــون کار را دریافــت می کننــد کــه در یکــی‬ ‫از دهک هــای درامــدی یــک‪ ،‬دو و یــا ســه‬ ‫شناســایی می شــوند»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬گــروه‬ ‫دوم خانوارهــای کــه درامــد انهــا بیــن ‪40‬‬ ‫تــا ‪ 100‬درصــد حداقــل حقــوق و دســتمزد‬ ‫قانــون کار اســت کــه جــزو دهک هــای چهــار‬ ‫محســوب می شــوند کــه حــق بیمــه ایــن‬ ‫گــروه از بیمه شــدگان معــادل ‪ 50‬درصــد‬ ‫حــق بیمــه دولــت اســت و گــروه ســوم کــه‬ ‫خانوارهــا هســتند و درامــد انهــا معــادل‬ ‫حداقــل حقــوق و دســتمزد قانــون کار و‬ ‫بیشــتر از ان اســت کــه در دهــک پنجــم‬ ‫و باالتــر شناســایی شــده اند و حــق بیمــه‬ ‫ایــن بیمه شــدگان به صــورت ازاد یعنــی‬ ‫‪ 100‬درصــد بایــد بیمــه شــده پرداخــت کند»‪.‬‬ ‫جیریایــی بیــان کــرد‪« :‬شناســایی ایــن گــروه‬ ‫از خانوارهــا در دهک هــای مختلــف توســط‬ ‫ســامانه رفــاه ایرانیــان وزارت تعــاون کار و‬ ‫رفــاه اجتمــاع بــه ادرس ‪https://hir.ihio.gov.‬‬ ‫‪ ir‬اســت یــا بــا مراجعــه بــه دفاتــر پیشــخوان‬ ‫دولــت طــرف قــرارداد خواهــد بــود» ‪ .‬مدیر کل‬ ‫بیمــه ســامت اســتان در خصوص طــرح بیمه‬ ‫پایــه اجبــاری‪ ،‬اضافــه کــرد‪« :‬در صورتی کــه‬ ‫بیمــه شــده بــا مراجعــه بــه ســامانه مذکــور‬ ‫به منظــور برخــورداری حــق بیمــه اقــدام‬ ‫کنــد‪ ،‬وزارت تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫نســبت بــه ارزیابــی وســع نامبــرده اقــدام‬ ‫و نتیجــه در بــازه زمانــی یک ماهــه بــه‬ ‫ســازمان بیمــه ســامت اعــام می شــود‬ ‫تــا بر اســاس نتیجــه حاصلــه جهــت بیمــه‬ ‫شــده اقدامــات بعــدی صــورت پذیــرد»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬در صورتی کــه بیمه شــده جــزء‬ ‫گــروه اول یــا دهک هــای اول تــا ســوم‬ ‫باشــد‪ 100 ،‬درصــد حــق بیمــه از ســوی‬ ‫دولــت پرداخــت و پوشــش بیمـه ای و صدور‬ ‫دفترچــه بــدون دوره انتظــار و بــا رعایــت‬ ‫شــرط خانــوار برقــرار می شــود»‪ .‬وی‬ ‫خاظرنشــان کــرد‪« :‬در صورتی کــه بر اســاس‬ ‫اســتعالم وزات تعــاون فــرد متقاضــی در‬ ‫گــروه دوم و در دهــک چهــارم قــرار گیــرد‪،‬‬ ‫بــا اخــذ ‪ 50‬درصــد ســرانه حــق بیمــه‬ ‫معــادل ‪ 242‬هزار ریــال در ســال جــاری‬ ‫نســبت بــه برقــراری پوشــش بیمــه ای و‬ ‫صــدور دفترچــه بــدون دوره انتظــار و بــا‬ ‫رعایــت شــرط خانــوار و پــس از واریــزی‬ ‫حــق بیمــه اقــدام می شــود»‪.‬‬ ‫بخشــدار کهریــزک از برگــزاری جلســه هیئــت اجرایــی و نظــارت بــر انتخابــات‬ ‫یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی و اولیــن میــان دوره ای پنجمیــن دوره‬ ‫انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــری خبــر داد‪ .‬مهــدی مجیــدی ایــن جلســه را اولیــن‬ ‫جلســه ایــن هیئــت دانســت کــه با حضــور اعضــای هیئــت نظــارت ‪ ،‬هیئــت اداری و‬ ‫هیئــت اجرایــی در بخشــداری تشــکیل شــد‪ .‬در ایــن جلســه حضــرت حجت االســام‬ ‫و المســلمین عباســی (رئیــس حــوزه قضایــی کهریــزک) و صالحی مقــدم (رئیــس اداره‬ ‫ثبــت احــوال) به عنــوان اعضــای هیئــت اداری‪ ،‬اقایــان پورحســینی و مصــری پــور و‬ ‫محســنی به عنــوان اعضــای هیئــت نظــارت و هشــت معتمــد بخــش کهریــزک بعنوان‬ ‫اعضــای اجرایــی انتخابــات در خصــوص چگونگــی و نحــوه اســتقرار شــعب ثبــت نــام و‬ ‫اخــذ رای تبــادل نظــر کردنــد‪ .‬مهــدی مجیــدی با تاکید بــر اهمیــت ارتقــای ســطح‬ ‫مشــارکت سیاســی مــردم‪ ،‬افــزود‪« :‬بنــا به دســتور العمل ابــاغ شــده از ســوی فرمانداری‬ ‫تمــام اقدامــات و تدابیــر الزم در خصــوص دسترســی اســان جهــت شــرکت مــردم در‬ ‫انتخابــات پیش بینــی شــده اســت»‪ .‬قطعـاً حضــور گســترده مــردم در ایــن انتخابــات‬ ‫حماسـه ای نــو در مشــارکت سیاســی انهــا خواهــد بــود ‪ .‬در ایــن جلســه پورحســینی از‬ ‫اعضــای هیئــت نظــارت انتخابــات تاکیــد کــرد کــه حضــور اعضــای هیئــت نظــارت در‬ ‫برنامه هــای معرفــی و تبلیغــی کاندیداتورهــا ممنوعیــت دارد‪.‬‬ ‫استقبال پرشور دانش اموزان حسن اباد فشافویه‬ ‫از اکران «پرواز ممنوع»‬ ‫معاونــت فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری حســن اباد فشــافویه از اســتقبال خــوب‬ ‫دانش امــوزان حسـن اباد فشــافویه از اکــران فیلــم ســینمایی پــرواز ممنــوع خبــر داد‪.‬‬ ‫به گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری و شــورای اســامی شــهر حســن ابــاد فشــافویه؛‬ ‫ســید تقــی صفایــی گفــت‪« :‬فیلــم ســینمایی پــرواز ممنــوع به عنــوان پرمخاطب تریــن‬ ‫اثــر جشــنواره بین المللــی فیلــم کــودک و نوجــوان در ســینماهای کشــور در حــال‬ ‫اکــران اســت و امــروز نیــز در ســالن اجتماعات میالدنــور شــهرداری در دو ســانس اکران‬ ‫و مــورد اســتقبال دانش امــوزان و خانواده هــا قــرار گرفــت»‪ .‬الزم به ذکراســت؛ روزهــای‬ ‫جمعــه هــر هفتــه فیلــم هــای ســینمایی روز در ســالن اجتماعــات میالدنور شــهرداری‬ ‫اکــران می شــود و شــهروندان می تواننــد بــا مراجعــه بــه ایــن محــل‪ ،‬طبــق زمان بنــدی‬ ‫اعــام شــده‪ ،‬بــه تماشــای فیلــم بنشــینند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رمزگشایی از بیش از‪ 32‬هزار کارت سوخت‬ ‫در منطقه البرز‬ ‫بهــروز نصیرمنــش‪ /‬از ابتــدای ســال تــا امــروز رمزگشــائی بیــش از ‪ 32‬هــزار کارت‬ ‫ســوخت شــهروندان البــرز درشــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی منطقــه البــرز‬ ‫انجــام شــده اســت‪ .‬معــاون فنــی وعملیاتــی منطقــه البــرز گفــت‪« :‬ازتاریــخ ‪ 24‬ابان ماه‬ ‫هم زمــان بــا شــروع طــرح مدیریــت مصــرف ســوخت در کشــور‪ ،‬بیــش از ‪22000‬‬ ‫کارت ســوخت توســط نواحــی شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی منطقــه البــرز‬ ‫رمزگشــایی شــده اســت و دربرخــی از روزهــای کاری‪ ،‬ایــن نواحــی پاســخگوی بیــش‬ ‫از ‪ 2000‬نفــر مراجعه کننــده بوده انــد»‪ .‬هنــدی افــزود‪« :‬شــهروندانی کــه رمــز کارت‬ ‫خــود را فرامــوش کرده انــد بــا در دســت داشــتن مــدارک خــودرو شــامل؛ بــرگ ســبز و‬ ‫کارت خــودرو‪ ،‬کارت ملــی وکارت ســوخت بــه نواحــی کــرج (میــدان کــرج‪ ،‬روبـه روی‬ ‫ســینما هجرت‪ ،‬کوچه سرچشــمه ســاختمان شــماره‪ )2‬وســاوجبالغ (هشــتگرد‪ ،‬سایت‬ ‫اداری‪ ،‬خیابــان شــهید صدوقــی‪ ،‬روبـه روی ســازمان تامیــن اجتماعی) مراجعه و نســبت‬ ‫بــه رمز گشــایی کارت ســوخت خــود اقــدام کننــد»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬مالــکان‬ ‫خودروهایــی کــه تاکنــون بــرای دریافــت کارت ســوخت اقــدام نکرده انــد‪ ،‬می تواننــد‬ ‫بــا در دســت داشــتن مــدارک مــورد نیــاز بــه دفاتــر پلیــس ‪ ۱۰+‬مراجعــه و درخواســت‬ ‫صــدورکارت ســوخت کننــد»‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی بهبهان خبر داد؛‬ ‫دستگیری عامل درگیری‬ ‫با احدی از وکالی دادگستری‬ ‫محمــد حســن بهبهانــی‪ /‬فرمانــده انتظامــی بهبهــان از دســتگیری عامــل درگیــری‬ ‫ـزارش پایــگاه خبــری پلیــس؛ ســرهنگ‬ ‫بــا احــدی از وکالی دادگســتری خبــر داد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫محمــد عزیــزی در بیــان جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪« :‬در پــی وقــوع یک فقــره اقــدام‬ ‫بــه تخریــب و درگیــری نســبت بــه احــدی از وکالی دادگســتری در ایــن شهرســتان؛‬ ‫لــذا موضــوع به صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران ایــن فرماندهــی قــرار گرفــت»‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی گفــت‪« :‬مامــوران پلیــس اطالعــات ایــن فرماندهــی‪ ،‬بــا بررســی‬ ‫دقیــق مســتندات وقــوع جــرم و بــا انجــام تحقیقــات الزم‪ ،‬هویــت عامــل ان شــرارت‬ ‫را شناســایی کــرده و تــاش همه جانبــه جهــت دســتگیری ان شــرور متواری شــده را‬ ‫اغــاز کردنــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در همین راســتا مامــوران کالنتــری ‪ ۱۱‬بــا رصــد شــبانه روزی‬ ‫محل هــای احتمالــی اختفــای متهــم‪ ،‬ان متهــم شــرور را پــس از هماهنگــی بــا مقــام‬ ‫قضایــی‪ ،‬در عملیاتــی ضربتــی و غافلگیرانه در مخفیگاهش دســتگیر کردند»‪ .‬ســرهنگ‬ ‫عزیــزی افــزود‪« :‬متهــم ضمــن اقــرار بــه وقــوع بــزه‪ ،‬انگیــزه خــود را اختالف شــخصی با‬ ‫شــاکی اعــام کــرد»‪ .‬فرمانــده انتظامی شهرســتان بهبهــان در خاتمــه خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫«متهــم بــه مرجــع قضایــی معرفــی و از ان طریــق روانــه زنــدان شــد»‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2045

روزنامه سایه 2045

شماره : 2045
تاریخ : 1399/05/25
روزنامه سایه 2043

روزنامه سایه 2043

شماره : 2043
تاریخ : 1399/05/22
روزنامه سایه 2042

روزنامه سایه 2042

شماره : 2042
تاریخ : 1399/05/21
روزنامه سایه 2041

روزنامه سایه 2041

شماره : 2041
تاریخ : 1399/05/20
روزنامه سایه 2040

روزنامه سایه 2040

شماره : 2040
تاریخ : 1399/05/19
روزنامه سایه 2039

روزنامه سایه 2039

شماره : 2039
تاریخ : 1399/05/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!