روزنامه سایه شماره 1882 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 1882

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 1882

روزنامه سایه شماره 1882

‫سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫اگر جرئت دارید‪ ،‬غیر دولت‬ ‫‪ 1‬نهاد دیگری را نقد کنید‬ ‫«لومونــد» نوشــت‪ :‬انــگ ســان ســو چــی؛ رهبــر حــزب حاکــم میانمــار‪ ،‬بــرای‬ ‫رســیدگی بــه اتهامــات کشــتار مســلمانان روهینگیــا‪ ،‬بــه دادگاه کیفــری بین المللــی‬ ‫رفــت؛ سرنوشــتی منحصربه فــرد بــرای یــک برنــده جایــزه صلــح نوبــل کــه متهــم به‬ ‫نسل کشی ســت‪ .‬ایــن پرونــده‪ ،‬ازســوی ‪ 57‬عضــو ســازمان همــکاری اســامی و تیمی‬ ‫از وکالی بین المللــی حمایــت شــده اســت‪.‬‬ ‫سرپرست وزارت جهاد کشاورزی‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬اذر ‪ 14 - 1398‬ربیع الثانی ‪ 11 -1441‬دسامبر ‪ -2019‬سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪ 1000 -1882‬تومان‬ ‫باید جبهه تولید را تقویت کنیم‬ ‫با افزایش وام ازدواج رخ داد؛‬ ‫افزایش چهاربرابری‬ ‫کودک همسری درکشور‬ ‫‪2‬‬ ‫«طرح اقدام ملی» و تالش برای کاهش قیمت مسکن‬ ‫تولیت استان قدس رضوی تاکید کرد؛‬ ‫ظرفیت عظیم زیارت‬ ‫برای تحقق اهداف معرفتی‬ ‫ایا کلید خانه‬ ‫در جیب دالالن جا می ماند؟‬ ‫حجت االســام والمســلمین احمــد مــروی در دیــدار اعضــاء کارگــروه ملــی زیــارت کــه بــا حضور‬ ‫رئیــس دفتــر رئیس جمهــوری‪ ،‬وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬اســتانداران خراســان رضــوی‪،‬‬ ‫قــم و فــارس‪ ،‬رئیــس بنیــاد شــهید و همچنیــن تولیــت اســتان حضــرت شــاهچراغ(ع) در تــاالر‬ ‫والیــت حــرم مطهــر رضــوی برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪« :‬همــکاری اســتان قــدس بــا نهادهــای دولتی‬ ‫توصیــه و یکــی از بندهــای حکــم مقــام معظــم رهبــری بــه اینجانــب اســت؛ بنابرایــن در حــد‬ ‫تــوان و امــکان خــود را موظــف بــه همــکاری می دانیــم» ‪...‬‬ ‫‪6‬‬ ‫این روزهــا بــازار مســکن به عنــوان مهم تریــن بخــش اقتصــادی کشــور‪ ،‬دچــار‬ ‫تالطم هــای بســیاری شــده اســت؛ به طوری کــه به گفتــه بســیاری از کارشناســان‬ ‫مســکن؛ در چندسال گذشــته‪ ،‬ایــن بــازار چنیــن جهــش قیمــت و رکــود معامالتــی‬ ‫را تجربــه نکــرده بــود‪ .‬مســکن در ســال گذشــته بیــش از ‪۱۵۰‬درصــد رشــد قیمــت‬ ‫و رکــود ‪۷۵‬درصــدی را تجربــه کــرده کــه هم زمــان بــا ایجــاد ثبــات در بخش هــای‬ ‫مختلــف اقتصــادی؛ ازجملــه ارز و ســکه ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور‪:‬‬ ‫وزیرکشورحکم انتصاب شهردار مالرد را امضاء کرد‬ ‫‪3‬‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫بازار تکان دهنده موبایل در سال ‪2020‬‬ ‫اگهی بازسازی و نوسازی واحد تولید شن و ماسه شهرداری مهران‬ ‫نوب‬ ‫تا‬ ‫ول‬ ‫شــهرداری مهــران در نظــر دارد بــه اســتناد بنــد ‪ ۱‬یکصـ�د و سـ�ی و نهمیـ�ن مصوبـ�ه شـ�ورای محتـ�رم اسـلامی شـ�هر مهـ�ران بـ�ه تاریـ�خ ‪ ۹۸/۹/۳‬در‬ ‫نظــر دارد نســبت بــه بازســازی و نوســازی واحــد تولیــد شــن و ماســه واقــع در ‪ ۱۲‬کیلومتــر جــاده مهــران قســمت دهلــران از طریــق‬ ‫فراخ��وان عمومـ�ی اق��دام نمای��د‪ ،‬ل��ذا متقاضیاــن واجدــ ش��رایط می تواننـ�د جه�تـ کس��ب اطالع��ات بیش��تر و دریاف��ت اســتعالم بهــاء اقــام موردنیــاز‬ ‫از طریــق ســامانه ســتاد نســبت بــه ارائــه پیشــنهادات اقــدام نماینــد و درصــورت نیــاز بــا تلفن هــای ذیــل تمــاس حاصــل نماینــد‪۰۸۴۳-۳۸۲۵۳۶۰:‬‬ ‫و ‪ ۰۸۴۳-۳۸۲۵۳۶۱‬و ‪۰۸۴۳-۳۸۲۲۵۰۰‬‬ ‫‪ -1‬می��زان سـ�پرده ش��رکت در مناقصــه‪ :‬مبلــغ ‪ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰‬ریــال (پانصــد میلیــون ریــال) می باشــد کــه شــرکت کنندگان می بایســتی مبلــغ‬ ‫مذکــور را بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی معتبــر و یــا نقــدا بــه حســاب ســیبا شــماره ‪ ۰۱۰۶۶۸۵۴۹۵۰۰۸‬بنــام شــهرداری مهــران نــزد بانــک ملــی‬ ‫واریــز نمایند‪.‬‬ ‫‪ -2‬شرکت کنندگان می بایستی از تاریخ ‪ 1398/09/20‬تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ‪ 1398/10/3‬نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -3‬ســپرده نفــرات اول تــا ســوم شــرکت کنندگان تــا زمــان انعقــاد قــرارداد بــا برنــده مناقصــه‪ ،‬نگهــداری و درصــورت انصــراف نفــر اول ســپرده وی‬ ‫بــه نفــع شــهرداری ضبــط و نســبت بــه عقــد قــرارداد بترتیــب بــا نفــرات دوم و ســوم صــورت خواهــد گرفــت‪ ،‬چنانچــه نفــرات دوم و ســوم نیــز حاضر‬ ‫بــه انعقــاد قــرارداد نباشــند ســپرده انــان نیــز بــه نفــع شــهرداری ضبــط گردیــده و مســترد نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬جلســه کمیســیون عالــی معامــات شــهرداری روز چهارشــنبه مــورخ ‪ 1398/10/4‬ســاعت ‪ ۱۲‬ظهــر در محــل شــهرداری مهــران تشــکیل و‬ ‫برنــده مناقصــه اعــام خواهد شــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬به پیشنهادات مشروط‪ ،‬مخدوش و مبهم به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -6‬شهرداری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫‪ -7‬پیشــنهاددهندگان بایــد شــرایط اگهــی را بــا دقــت مطالعــه نمــوده و بــا اگاهــی کامــل از مفــاد ان نســبت بــه تکمیــل فــرم تقاضــا و واریــز مبلــغ‬ ‫ســپرده اقــدام و مــدارک درخواســتی را بــه طــور کامــل ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫‪ -8‬ثبت نام در درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir ‬الزامی می باشد‪ .‬‬ ‫‪ -9‬ایین نامه مالی شهرداری ها نیز حاکم بر مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -10‬پرداخت هزینه کارشناسی و چاپ اگهی بر عهده برنده مناقصه است‪.‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری مهران‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره اگهی‪98/17 :‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان اردبیــل در نظــر دارد پــروژه ذیــل را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلـه ای بــه پیمانــکاران‬ ‫واجــد شــرایط واگــذار نمایــد‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضوع مناقصه‪ :‬تکمیل احداث پل کمر به گاو‬ ‫‪ -2‬مهلــت دریافــت اســناد و پیشــنهاد قیمــت‪ :‬متقاضیــان می تواننــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه و کســب اطالعــات بیشــتر از تاریــخ چــاپ اگهــی نوبــت‬ ‫اول از روز سه شــنبه ‪ 98/9/19‬لغایــت پایــان وقــت اداری روز شــنبه ‪ 98/8/23‬بــه ســامانه ســتاد ایــران مراجعــه نماینــد‪ ،‬پیشــنهاد قیمــت بایســتی تــا اخــر‬ ‫وقــت اداری روز پنجشــنبه ‪ 98/10/5‬در ســامانه ســتاد ایــران ثبــت گــردد‪.‬‬ ‫در ضمن ساعت ‪ 10‬قبل از ظهـر مورخ ‪ 98/10/7‬روز شنبه زمان بازگشایی قیمت ها می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/9 /20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/9/19 :‬‬ ‫شناسه اگهی‪690280 :‬‬ ‫مسعود دلخواه‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫در''هیچ چیز جدی نیست''‬ ‫همه چیز جدی ست‬ ‫‪8‬‬ ‫ناتو در لندن‬ ‫در روزگاران گذشـته‪ ،‬تمـام کشـورهای جهان در‬ ‫دو گـروه بـا نام هـای پیمان های "ورشـو" و "ناتو"‬ ‫گـرد هـم می امدنـد و ازنظـر سیاسـی و امنیتی‬ ‫تقریباً در زیر پوشـش دو کشـور بزرگ به نام های‬ ‫اتحاد جماهیر شـوروی ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫اگر جرئت دارید‪ ،‬غیر دولت‪ ،‬نهاد دیگری را نقد کنید‬ ‫علــی ربیعــی در مراســم بزرگداشــت روز دانشــجو در‬ ‫دانشــگاه صنعتــی شــریف تهــران درپاســخ به اظهاراتــی‬ ‫درخصــوص معافیــت ســلبریتی ها از مالیــات گفــت‪:‬‬ ‫«ببینیــد؛ اصــ ًا چنیــن تصمیمــی در دولــت گرفتــه‬ ‫نشــده اســت‪ .‬ایــن الیحــه بــرای تصویــب بایــد بــه مجلــس‬ ‫می رفــت و ایــن پیشــنهادی از کارشناســان ســازمان برنامــه‬ ‫اســت کــه ان هــم نــه ســلبریتی؛ بلکــه بخــش فرهنــگ‬ ‫و بحــث اهــل قلــم بــوده و نــه ســلبریتی»‪ .‬وی اضافــه‬ ‫کــرد‪« :‬ایــن‪ ،‬از ان بحث هایی ســت کــه یــک بخــش را‬ ‫می گیرنــد و می خواهنــد بحــث را بــه جایــی ببرنــد کــه‬ ‫بــه ان‪ ،‬نظریــه بازنمایــی می گوییــم‪ .‬موضــوع را روی‬ ‫چنــد ســلبریتی می برنــد کــه بــا پــول نفــت می خواهــد‬ ‫بــه خــارج بــرود؛ ایــن بــه دولــت نیامــده‪ ،‬بــه مجلــس‬ ‫نرفتــه و رای نیــاورده و اصــ ًا چنیــن مــوردی پایــه و‬ ‫اســاس نــدارد»‪ .‬به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دولــت؛‬ ‫ســخنگوی دولــت افــزود‪« :‬دربــاره قانــون مالیــات‪ ،‬اقــای‬ ‫دژپســند هــم صحبــت کردنــد و مفــاد ان را تــازه می اورنــد‬ ‫کــه بایــد بحــث شــود و بعــد بــه مجلــس بــرود؛ بنابرایــن‪،‬‬ ‫به موقــع و در زمــان طــرح ایــن موضــوع‪ ،‬مــن هــم نظراتــم‬ ‫را دراین بــاره اعمــال خواهــم کــرد»‪ .‬وی صهیونیس ـت ها را‬ ‫شــادکامان علیــه خــرو ج امریــکا از برجــام عنــوان کــرد و‬ ‫توضیــح داد‪« :‬وقتــی پــول در بخــش اقتصــاد بــرای ایجــاد‬ ‫تولیــد کــم می شــود و تحریم هــا افزایــش می یابــد‪ ،‬رژیــم‬ ‫صهیونیســتی از خــروج امریــکا از برجام شــادکام می شــود‪.‬‬ ‫اینکــه اگــر امــروز بــه اینجــا رســیدیم به این دلیــل اســت‬ ‫کــه تحریــم‪ ،‬یــک واقعیــت اســت‪ .‬اگــر نمی توانیــم بــه یک‬ ‫مربــی پــول دهیــم‪ ،‬به خاطــر تحریــم بانک هــای ماســت؛‬ ‫فــردی هــم اگــر پــول دهــد‪ ،‬او هــم تحریــم می شــود»‪ .‬وی‬ ‫باتاکیدبراینکــه تحریــم یــک واقعیــت اســت‪ ،‬اظهار داشــت‪:‬‬ ‫«اگــر نمی توانیــم پــول مربی خارجــی را بدهیــم‪ ،‬به دلیــل‬ ‫این اســت که بانک هــا نمی تواننــد انتقــال پــول انجــام‬ ‫بدهنــد و فردی کــه در خارج ازکشــور بــه ان مربــی پــول‬ ‫داده‪ ،‬ان شــخص نیــز االن تحریم شــده اســت»‪ .‬ســخنگوی‬ ‫دولــت اضافــه کــرد‪« :‬وقتــی مــا دربــاره پالرمــو صحبتــی‬ ‫می کنیــم و می گویــم وضعیــت پالرمــو به این شــکل اســت‬ ‫و می بینیــم کــه از ایــن صحبــت مــا برداشــت سیاســی‬ ‫می کننــد‪ ،‬نتیجــه ان همیــن می شــود»‪ .‬ســخنگوی‬ ‫دولــت در بخــش دیگــری از ســخنانش گفــت‪« :‬مــن‪،‬‬ ‫منتقــدان و مخالفــان سیاســی هــم در دانشــگاه صنعتــی‬ ‫شــریف داشــته ام اما دوست شــان دارم؛ دانشــجویان شــریف‪،‬‬ ‫همیشــه ارمان خــواه بــوده و هســتند»‪ .‬ربیعــی یاداور شــد‪:‬‬ ‫«متاســفانه سال هاســت به خصــوص بخشــی از جناح هــا‬ ‫عــادت بــه گفت وشــنود ندارنــد و تنهــا رونــد گفت‪-‬گفــت‬ ‫را در دســتورکار خــود قــرار داده انــد»‪ .‬وی بابیان اینکــه مــن‬ ‫بــرای گفت وشــنود میــان شــما امــده ام‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«گفت وشــنود‪ ،‬یــک رویــه دینی ســت؛ توصیــه می کنــم‬ ‫کــه بشــنویم و بگوییــم‪ .‬امیــد بــرای ســاخت فــردای بهتــر‬ ‫کشــور‪ ،‬از همیــن رونــد به دســت خواهــد امــد»‪ .‬ربیعــی‬ ‫بــا تبریــک روز دانشــجو گفــت‪ ۱۶« :‬اذرمــاه هرســال را‬ ‫جشــن می گیریــم ولــی ایــن روز نمادهــای مهمــی دارد‬ ‫کــه نبایــد ان را بــه جرگــه فراموشــی بســپاریم‪ .‬اولیــن‬ ‫مفهــوم نهفتــه در ‪ ۱۶‬اذرمــاه‪ ،‬ارمان گرایی ســت‪ .‬متاســفانه‬ ‫براســاس امارهایــی کــه براســاس رشــته ام مطالعه کــرده ام؛‬ ‫رونــد غم خوارگــی‪ ،‬غصه خــوردن و در فکــر دیگــران‬ ‫بــودن؛ بســیارپائین امــده اســت و همه چیــز بــه مســائل‬ ‫سیاســی خالصــه می شــود»‪ .‬وی افــزود‪ ۱۶« :‬اذرمــاه‬ ‫نمــاد ارمان گرایی ســت کــه شــریعت رضــوی‪ ،‬قندچــی‬ ‫و بزرگ نیــا بــرای مــا به یــادگار گذاشــتند‪ .‬مفهــو م دیگــر‬ ‫‪ ۱۶‬اذرمــاه‪ ،‬بااینکــه نمادهــا و ارمان هــای نســلی متفــاوت‬ ‫هســتند‪ ،‬عدالــت و ازادی خواهی ســت‪ .‬ایــن دو گوهــر‬ ‫بی بدیــل از ســال های ســال و شــاید از دولــت مــدرن در‬ ‫ایــران و شــاید هــم در دوران مشــروطیت همــواره وجــود‬ ‫داشــته»‪ .‬ســخنگوی دولــت تاکیــد کــرد‪« :‬بی تفاوت نبــودن ‬ ‫ف مــا می گــذرد‪ ،‬از دیگــر‬ ‫بــه انچــه در محیــط اطــرا ‬ ‫نمادهــای نهفتــه در ‪ ۱۶‬اذرمــاه اســت؛ مــن اولین بــار‬ ‫وقتــی کارگــر بــودم‪ ،‬بــه دانشــگاه شــریف امــدم‪ .‬جنبــش‬ ‫دانشــجویی و کارگــری‪ ،‬نه با دانشــجویان دانشــگاه شــریف؛‬ ‫بلکــه بــا دانشــجویان فنــی دانشــگاه تهــران شــکل گرفت و‬ ‫در تحصــن دانشــگاه شــریف شــرکت کــردم‪ .‬یــادم می ایــد‬ ‫ابوالحســن برکــت ســخنران ایــن مراســم بــود»‪ .‬ربیعــی‬ ‫بابیان اینکــه بــرای پیدا شــدن اشــتراک نظر بــا شــما ایــن‬ ‫مســائل را مطــرح می کنــم‪ ،‬گفــت‪« :‬مــن ‪۱۸‬ســالم بــود‬ ‫کــه از خانــه فــرار کــردم ‪ .‬ســاواک بــرادرم را دســتگیر کــرد‬ ‫و مــن مجبــور شــدم خانــه را رهــا کنــم‪ .‬در دوران جنــگ‪،‬‬ ‫وارد ســپاه شــدم‪ .‬شــاید اولیــن ایــده بســیج مردمــی‪ ،‬ایــده‬ ‫مــن بــود کــه پــا گرفــت‪ .‬مــن ان زمــان در ســپاه تهــران‬ ‫بــودم ؛ بعــد بــه ســپاه کردســتان رفتــم و بــا بــرادر نقــدی‬ ‫همــکاری کــردم»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬به هرحــال‪ ،‬مــا‬ ‫یــک نســبت ذهنــی و نزدیــک بــا بســیج داریــم و امیــدوارم‬ ‫خداونــد توفیــق دهــد تــا بتوانیــم ایــن روحیــات را دنبــال‬ ‫کنیــم»‪ .‬دســتیار ارتباطــات اجتماعــی رئیس جمهــوری در‬ ‫بخــش دیگــری از ســخنانش گفــت‪« :‬خوشــحالم زمینـه ای‬ ‫فراهــم شــد تــا انچــه می خواســتید را امــروز مطــرح کنیــد‬ ‫امــا می خواهــم یادتــان بیــاورم کــه ایــا کســی جرئــت‬ ‫داشــت در ســال های ‪ ۸۴‬و ‪ ۸۵‬در همیــن ســالن‪ ،‬این گونــه‬ ‫دولــت را نقــد کنــد؟» ســخنگوی دولــت بابیان اینکــه‬ ‫همیــن کســانی که وضعیــت امــروز جامعــه را نقــد کردنــد‪،‬‬ ‫دران روز جرئــت ابــراز نظــرات خــود را نداشــتند‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬دولــت بایــد نقــد و مــورد هجمــه واقــع شــود و‬ ‫اصـ ًا در ایــن‪ ،‬تردیــد نیســت و ذات دولــت همیــن اســت‪.‬‬ ‫همیــن امــروز هــم اگــر جرئــت داشــتید‪ ،‬نهــاد دیگــری را‬ ‫نقــد کنیـد ‪ ،‬امــکان نــدارد ایـن کار را انجــام دهیــد»‪ .‬ربیعی‬ ‫اضافــه کــرد‪« :‬ایــن‪ ،‬حســن ایــن دولــت اســت کــه شــما‬ ‫اینجــا نشســتید و ازادانــه دولــت را نقــد می کنیــد‪ .‬نماینده‬ ‫دولــت اینجــا نشســته و شــما فرصــت نقــد دولــت را داریــد‬ ‫و ایــن‪ ،‬دســتاورد مهمی ســت‪ .‬مــا قطعـاً بایــد ایــن رونــد را‬ ‫ادامــه دهیــم»‪ .‬ربیعــی درپاسـخ به ســوال یکی دانشــجویان‬ ‫کــه ایــا رئیس جمهــوری واقع ـاً از اصــاح قیمــت بنزیــن‬ ‫خبــر داشــت یــا خیر؟ گفــت‪« :‬من در نشســت ســخنگویی‬ ‫مفصــل توضیح دادم‪ .‬ما چهارشــنبه این تصمیــم را گرفتیم؛‬ ‫البتــه ایــن موضــوع در بــرج شــش و هفــت ســران ســه قوه‬ ‫مطــرح شــد و همــه امضــاء کردنــد‪ .‬اخریــن گفت وگــوی‬ ‫رئیس جمهــوری بــا رحمانــی فضلــی ایــن بــود کــه اقــای‬ ‫رحمانــی فضلــی‪ ،‬رئیــس شــورای امنیــت که نماینــده همه‬ ‫دســتگاه ها هســتید‪ ،‬شــما مخیــر هســتید تصمیــم نهایــی‬ ‫را بیــن یکــی از ایــن پنج شــنبه ها اتخــاذ کنیــد»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬مــن نمی خواهــم دفــاع بی خــود کنــم و کســی‬ ‫هــم نبــودم کــه چیــزی بــه مــن اضافــه شــود کــه ایــن‬ ‫پســت را بگیــرم ولــی صادقانــه می گویــم گاهی اوقــات‬ ‫لبخندهایــی به لــب می ایــد کــه یــک ســوز در دل اســت‪.‬‬ ‫مــن متاســفم بــرای خنده هــای سرمســتانه کــه خیلی هــا‬ ‫زدنــد کــه دیدیــد دولــت این طــور شــد»‪ .‬ســخنگوی‬ ‫دولــت دربــاره برنامه هــا و سیاس ـت های جمعیتــی و نــرخ‬ ‫بــاروری و قوانیــن در حــوزه زنــان‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬اینکــه‬ ‫چــرا بــاروری کــم شــده‪ ،‬علــت اصلــی ان تغییــر ســبک‬ ‫زندگی ســت و فقــط مختــص ایــران نیســت و در جهــان‬ ‫به همین صــورت اســت؛ در مصــر و مراکــش نیــز این گونــه‬ ‫اســت و دنیــا به این ســمت مــی رود» ‪ .‬وی توضیــح داد‪:‬‬ ‫«اگــر برنامــه و سیاسـت های اصالحــی جمعیتــی نداشــته‬ ‫باشــیم‪ ۳۰ ،‬ســال اینده در ایــران به جایــی می رســیم کــه‬ ‫‪۳۰‬میلیــون ســالمند داریــم‪ .‬همچنین زنان مجرد ســالمند؛‬ ‫تلخ تریــن اتفاقی ســت کــه رخ خواهــد داد‪ .‬ازســوی دیگر‪،‬‬ ‫زنــان ســالمندی هــم کــه ســرکار نرفته انــد‪ ،‬از مشــکالت‬ ‫دیگــر کشــور هســتند»‪ .‬وی بااشــاره به اقداماتــی کــه دولت‬ ‫در زمینــه افزایــش نــرخ جمعیــت انجــام داده‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«‪۶۶‬درصــد بــازار کار را زنــان در ســال ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬داشــتند؛‬ ‫البتــه به نظــرم ایــن شــغل ها پــر از امنیــت اســت؛‬ ‫واقعیــت ایــن نیســت»‪ .‬او بابیان اینکــه زنــان شــغل های‬ ‫پرکیفیت تــری نســبت بــه مــردان داشــته اند ‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«دولــت وام ازدواج را بــه ‪۳۰‬میلیون تومــان افزایــش داده‪.‬‬ ‫خوشــبختانه وزیــر راه و شهرســازی‪ ،‬بنیان ســازی های‬ ‫خوبــی را در دســت انجام دارد‪ ،‬بــرای مســکن اولی ها‬ ‫اقدامــات و رونمایی هــای مختلفــی انجــام شــده اســت؛‬ ‫نمی گویــم کــه ایــن اقدامــات معجــزه بــزرگ را در پــی‬ ‫خواهنــد داشــت امــا مســیر درســتی درحال طی شــدن‬ ‫اســت»‪ .‬ربیعــی بااشــاره به حــل مشــکالت زنــان‬ ‫کارمنــد در زمینــه مرخصی هــای زایمــان‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«مــوارد مربــوط بــه کارگــران دراین موضــوع مانــده‬ ‫بــود کــه ایــن مشــکل نیــز حــل شــد‪ .‬طــرح تحــول‬ ‫ســامت اجــرا شــد و یکــی از برنامه هــا‪ ،‬جلوگیــری‬ ‫از هزینه هایی ســت کــه بــرای ســزارین می شــود؛‬ ‫متاســفانه ســزارین دیگــر ســبک زندگــی شــده‪ .‬دولت‪،‬‬ ‫زایمــان طبیعــی را مجانــی کــرده و فکــر می کنــم‬ ‫‪ ۲۴‬هزارمیلیاردتومــان دراین حــوزه ســرمایه گذاری‬ ‫کردیــم و بیمــه دو بچــه را هــم بــه بیمــه باالتــر ارتقــاء‬ ‫دادیــم»‪ .‬ربیعــی بابیان اینکــه ایــن بدهی هــای بانکــی‬ ‫از بعــد جنــگ شــروع شــده اســت و ســابقه طوالنــی‬ ‫دارد‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن بدهــکاران دو دســته هســتند؛ یکــی‬ ‫کســانی که گردن کلفتــی می کننــد و پــول را پــس‬ ‫نمی دهنــد و عــده ای هــم واقع ـاً گرفتــار شــدند‪ .‬پولــی‬ ‫را گرفتنــد و االن ورشکســته شــده اند و خــط تولیدشــان‬ ‫متوقــف شــده اســت»‪ .‬ربیعــی ادامــه داد‪« :‬شــاخصه های‬ ‫اعتمــاد در جامعــه مــا از ســال ‪ ۸۸‬رونــد نزولــی داشــته‬ ‫و از جملــه در موضــوع اعتمــاد بــه مســئوالن هــم ایــن‬ ‫اتفــاق از همان زمــان شــروع شــد»‪ .‬ســخنگوی دولــت‬ ‫ادامــه داد‪« :‬نظرســنجی ها نشــان می دهــد وقتــی بــه‬ ‫مــردم مراجعــه می کنیــم و می پرســیم کــه چقــدر‬ ‫فســاد دیده ایــد‪ ،‬می گوینــد ســه درصد‪ .‬مــا می گوییــم‬ ‫ایــن میــزان بــا تجربــه خانــواده اش بشــود ‪ ۱۳‬درصــد امــا‬ ‫وقتــی از او می پرســیم در دولــت و حکومــت چقــدر‬ ‫فســاد تصــور می کنــی؟ می گویــد ‪ ۸۰‬درصــد! یعنــی‬ ‫فاصلــه میــان تجربــه فســاد تــا تصــور از ان بســیارزیاد‬ ‫اســت»‪ .‬ربیعــی تاکیــد کــرد‪« :‬فســاد قطعــاً واقعیــت‬ ‫تلخی ســت‪ .‬از اقــای رئیســی هــم بــرای مبــارزه بــا فســاد‬ ‫سپاســگزارم و امیــدوارم حرکتــی کــه ایشــان اغــاز کــرده‬ ‫را خــراب نکننــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬نبایــد ان قــدر بــا نفــرت‬ ‫بــا هــم رفتــار کنیــم‪ .‬مــن وقتــی ســال ‪ ۸۸‬شعارنویســی‬ ‫روی در توالت هــا تنــد شــد‪ ،‬نوشــتم کــه این نــوع شــعارها‬ ‫باعــث ایجــاد کینه هــای عمیــق در جامعــه خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫ســخنگوی دولــت تاکیــد کــرد‪« :‬اگــر ایــن وضعــی کــه از‬ ‫فــروش نفــت به وجــود امــده و وضــع بیــکاری و نســلی کــه‬ ‫االن انتظــار از زندگـی اش بــا گذشــته کامـ ًا متفاوت اســت‬ ‫را ان کســانی کــه مدعی انــد‪ ،‬تجربــه می کردنــد و دولــت را‬ ‫به دســت می گرفتنــد‪ ،‬تــورم االن ‪ ۸۰‬درصــد بــود»‪.‬‬ ‫ســخن مدیرمسئول‬ ‫ناتو در لندن‬ ‫در روزگاران گذشــته‪ ،‬تمــام کشــورهای جهــان در دو گــروه بــا‬ ‫نام هــای پیمان هــای "ورشــو" و "ناتــو" گــرد هــم می امدنــد‬ ‫و ازنظــر سیاســی و امنیتــی تقریب ـاً در زیــر پوشــش دو کشــور‬ ‫بــزرگ به نام هــای اتحــاد جماهیــر شــوروی سوسیالیســتی و‬ ‫ایــاالت متحــده امریــکا قــرار داشــتند‪ .‬یعنــی جهــان‪ ،‬جهانــی‬ ‫دوقطبــی بــود و دراین میــان بــه تعــداد انگشــتان یــک دســت‬ ‫بودنــد کشــورهایی کــه بــر انــان نــام بی طــرف یــا غیرمتعهــد‬ ‫می گذاشــتند؛ همچــون کشــور ســوئیس در پیمــان ناتــو‪.‬‬ ‫درواقــع‪ ،‬کشــورهای مهــم اروپایــی به همــراه امریــکا‪ ،‬بــه ایــن‬ ‫پیمــان قــدرت زیــادی داده بودنــد و کشــورهای وابســته بــه این‬ ‫پیمــان‪ ،‬بســیار بیشــتر از پیمــان ورشــو بودنــد‪ .‬خوشــبختانه‬ ‫رفته رفتــه ایــن دو ابرقــدرت کــه مطلق العنــان بودنــد‪ ،‬بــال‬ ‫و پرشــان ریخــت و کشــورهایی چــون چیــن کمونیســت و‬ ‫اتحادیــه اروپــا؛ متشــکل از کشــورهای بــزرگ اروپایــی همچــون‬ ‫انگلیــس‪ ،‬المــان‪ ،‬فرانســه و ‪ ...‬روش اطاعــت صددرصــدی خــود‬ ‫را کنــار گذاشــته و در بســیاری از معــادالت بین المللــی راه‬ ‫مســتقل را برگزیدنــد‪ .‬دراین میــان پیمــان ناتــو یــا اتالنتیــک‬ ‫شــمالی‪ ،‬هنــوز جلســات و تصمیمــات خــود را برگــزار می کنــد‬ ‫و در هفتـه ای کــه گذشــت‪ ،‬پیمــان ناتــو با شــرکت ســران ان در‬ ‫لنــدن تشــکیل جلســه داد‪ .‬دراین نشســت بــرای اولین بــار قبــل‬ ‫از برپایــی‪ ،‬نیــش و کنایــه ازطــرف یکی‪،‬دونفــر از ســران نثــار‬ ‫همدیگــر شــد کــه ایــن هــم نشــانه ای از تضــاد شــدید افــکار‬ ‫میــان فرانســه و امریــکا‪ ،‬فرانســه و ترکیــه و امریــکا و ترکیــه‬ ‫و دیگــران بــود کــه شــاید از وزن و اعتبــار ایــن پیمــان تــا‬ ‫انــدازه زیــادی کاســت‪ .‬ایــن پیمــان به خصــوص میــان امریــکا‬ ‫و ترکیــه از وقتــی کــه ترامــپ در کاخ ســفید اســکان داده‬ ‫شــده اســت و جامــه ریاســت جمهوری بزرگ تریــن کشــور‬ ‫اقتصــادی جهــان را پوشــیده اســت‪ ،‬به خاطــر تصمیمــات‬ ‫خلق الســاعه و بی منطــق و دلیــل و دعواهــای اقتصــادی‪،‬‬ ‫نوعــی تزلــزل و اختــاف را حاکــم بــر پیمــان ناتــو کــرده‬ ‫اســت‪ .‬ازان جملــه؛ منازعــه و اختالف نظــر ترامــپ بــا اردوغــان‬ ‫بــر ســر دو مســئله مهــم حضــور نیروهــای ترکیــه در ســوریه‬ ‫و خریــد موشــک های ‪ s 300‬روســی به شــکل محسوســی بــاال‬ ‫گرفتــه؛ تاجایی کــه ترامــپ مجبــور شــد در ســوریه حمایــت‬ ‫خــود را از کردهــای ســوری کــم کــرده تــا نیروهــای تــرک تــا‬ ‫عمــق ‪30‬کیلومتــری در خــاک ســوریه وارد شــوند و کردهــای‬ ‫ســوریه را کــه در دفــع گــروه ســتیزه جوی داعــش نقــش‬ ‫مهمــی داشــته اند به شــدت ازرده کــرده و شــمار زیــادی از‬ ‫انــان را اواره کنــد‪ .‬ازســوی دیگر‪ ،‬ترکیــه یکــی از ارتش هــای‬ ‫قــوی ناتــو کــه نقــش برجســته ای در قــوام ایــن پیمــان دارد‪،‬‬ ‫علی رغــم خواســت کشــورهای ناتــو‪ ،‬بــا رقیــب همیشــگی‬ ‫یعنــی روســیه نزدیــک شــده و قــرار اســت بـه زودی مجهــز بــه‬ ‫پدافنــد موشــکی ‪ s 300‬شــود کــه ایــن خریــد موجــب نارضایتــی‬ ‫و عصبانیــت اعضــای ناتــو شــده اســت؛ به خصــوص شــخص‬ ‫ترامــپ کــه بــا همــه وجــود بــا درخواســت ترکیــه بــرای خریــد‬ ‫فانتوم هــای جنگنــده ‪ f35‬مخالفــت کــرده و شــرط موافقــت‬ ‫خــود را بــرای خریــد ترکیــه‪ ،‬حــذف قــرارداد خریــد پدافنــد‬ ‫موشــکی ‪ s 300‬اعــام کــرده اســت‪ .‬در ایــن پیمــان‪ ،‬ســه کشــور‬ ‫اروپایــی المــان‪ ،‬انگلیــس و فرانســه در مخالفــت امریــکا بــا‬ ‫کشــور مــا خواســتار تحریــم جهانــی شــده اند‪ .‬به هــرروی‪،‬‬ ‫اوضــاع و احــوال ایــن پیمــان بــا وجــود ترامــپ در پســت‬ ‫ریاســت جمهوری امریــکا‪ ،‬روزبــه روز ضعیف تــر و اختالفــات‬ ‫بیشــتر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بانک‬ ‫صادرکنندگان ممتاز ‪1398‬؛‬ ‫مشتریان بانک توسعه صادرات‬ ‫هشــت شــرکت صنعتــی داداش‬ ‫بــرادر‪ ،‬فــراب‪ ،‬تولیــدی و صنعتــی‬ ‫ممتــاز ســهند‪ ،‬شــکوه بنــاب‪،‬‬ ‫مجتمــع صنایــع الســتیک یــزد‪،‬‬ ‫ایران دوســتان‪ ،‬پاکنــام و برفــاب؛‬ ‫ازجملــه صادرکننــدگان ممتــاز‬ ‫ســال ‪ 98‬و همگــی مشــتری بانــک‬ ‫توســعه صــادرات هســتند‪ .‬از مجمــوع ‪36‬صادرکننــده نمونــه ســال‬ ‫‪ ،98‬تعــداد ‪ 30‬شــرکت‪ ،‬از مشــتریان بانــک توســعه صــادرات بوده و‬ ‫از خدمــات و تســهیالت ایــن بانــک بهره منــد شــده اند کــه بیــش‬ ‫از ‪83‬درصــد از کل صادرکننــدگان نمونــه را به خــود اختصــاص‬ ‫می دهنــد‪ .‬ســهم مشــتریان اعتبــاری بانــک توســعه صــادرات ایــران‬ ‫از مجمــوع ‪ 44‬صادرکننــده ممتاز کشــوری در ســال ‪ ،98‬تعــداد ‪38‬‬ ‫شــرکت و به میــزان ‪86‬درصــد محاســبه شــده اســت‪.‬‬ ‫امار‬ ‫با افزایش وام ازدواج رخ داد؛‬ ‫افزایش چهاربرابری کودک همسری‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬اذر ‪ -1398‬شماره ‪1882‬‬ ‫سرپرست وزارت جهاد کشاورزی‪:‬‬ ‫«طرح اقدام ملی» و تالش برای کاهش قیمت مسکن‬ ‫باید جبهه تولید را تقویت کنیم‬ ‫ایا کلید خانه در جیب دالالن جا می ماند؟‬ ‫این روزهــا بــازار مســکن به عنــوان مهم تریــن بخــش اقتصــادی کشــور‪ ،‬دچــار تالطم هــای بســیاری شــده اســت؛ به طوری کــه به گفتــه بســیاری از کارشناســان مســکن؛ در چندسال گذشــته‪ ،‬ایــن بــازار چنیــن‬ ‫جهــش قیمــت و رکــود معامالتــی را تجربــه نکــرده بــود‪ .‬مســکن در ســال گذشــته بیــش از ‪۱۵۰‬درصــد رشــد قیمــت و رکــود ‪۷۵‬درصــدی را تجربــه کــرده کــه هم زمــان بــا ایجــاد ثبــات در بخش هــای مختلــف اقتصادی؛‬ ‫ـزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ بســیاری از متقاضیــان مســکن کــه به دلیــل‬ ‫ازجملــه ارز و ســکه‪ ،‬ایــن بــازار‪ ،‬روی ارامــش را به خــود دیــد و امارهــا کاهــش ‪۳۰‬درصــدی طــی سه ماه گذشــته را نشــان می دهــد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫رشــد جهشــی قیمت هــا‪ ،‬از خریــد مســکن ناامیــد شــده بودنــد‪ ،‬بــا مطرح کــردن «طــرح اقــدام ملــی مســکن» ریش ـه های امیــد خانه دارشــدن در انهــا جوانــه زد‪ .‬در قالــب ایــن طــرح‪ ،‬قــرار اســت ‪۴۰۰‬هــزار واحــد‬ ‫مســکونی جدیــد در شــهرهای مختلــف کشــور ســاخته شــود و ازســویی‪ ،‬بــا تکمیــل طرح هــای نیمه تمــام مســکن مهــر‪ ،‬بســیاری از متقاضیــان کــه بعــد از گذشــت ‪۱۰‬ســال هنــوز واحدهــای خــود را تحویــل نگرفته اند‪،‬‬ ‫خانـه دار می شــوند؛ مجموعــه ایــن اقدامــات‪ ،‬توانســته اثــر روانــی مثبتــی را در بــازار مســکن ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫بســیاری از کارشناســان بخــش مســکن معتقــد‬ ‫هســتند کــه دولــت عالوه بــر افزایــش تولیــد؛‬ ‫بایــد زمینه هــای حــذف ســوداگران و دالالن‬ ‫بــازار مســکن را فراهــم کنــد؛ زیــرا گرداننــده‬ ‫اصلــی نوســان ایــن بــازار‪ ،‬ســوداگرانی هســتند‬ ‫کــه در چندماه گذشــته قیمت هــا را در ایــن‬ ‫بــازار چندبرابــر کرده انــد؛ البتــه بســیاری از‬ ‫ایــن ســوداگران‪ ،‬بــا احتــکار خانه هــای خالــی و‬ ‫پرداخت نکــردن مالیــات توانســته اند اثــر منفــی بــر‬ ‫ایــن بــازار بــر جــای بگذارنــد‪ .‬یکــی از اصلی تریــن‬ ‫راهکارهایــی کــه در چندسال گذشــته ازســوی‬ ‫بســیاری از مســئوالن و کارشناســان ایــن بــازار برای‬ ‫کنتــرل قیمت هــا مطــرح شــده‪ ،‬راه انــدازی «ســامانه‬ ‫امــاک و اســکان» و «اخــذ مالیــات از خانه هــای‬ ‫خالی»ســت کــه طــی یک دهه گذشــته مســکوت‬ ‫مانــده و هربــار وزرای راه و شهرســازی به بهانه هــای‬ ‫مختلــف اجــرای ان را به تعویــق انداخته انــد؛ وزیــر‬ ‫راه و شهرســازی فعلــی نیــز زمــان اجــرای ایــن‬ ‫طــرح را به پایــان امســال موکــول کــرده اســت‪.‬‬ ‫در چندروزگذشــته‪ ،‬معــاون مســکن و ســاختمان‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی هــم از تکمیــل ایــن ســامانه‬ ‫تــا پایــان امســال خبــر داد‪ .‬محمــود محمــودزاده‬ ‫اعــام کــرده کــه بــرای تکمیــل ســامانه امــاک‬ ‫و اســکان مســکن بایــد تمــام دســتگاه ها؛ ازجملــه‬ ‫شــهرداری ها‪ ،‬وزارت اقتصــاد‪ ،‬اســتانداری ها و‬ ‫ســازمان امــور مالیــات‪ ،‬اقــدام بــه تکمیــل اطالعــات‬ ‫ایــن ســامانه کننــد‪ .‬او اظهــار کــرد‪« :‬راه انــدازی‬ ‫ایــن ســامانه‪ ،‬زمــان چندانــی نیــاز نــدارد؛ بلکــه‬ ‫مهم تریــن بخــش ایــن ســامانه‪ ،‬اطالعاتی ســت کــه‬ ‫دســتگاه های مختلــف بایــد انهــا را ارائــه کنــد»‪ .‬او‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬شناســایی خانه هــای خالــی‪ ،‬نیازمنــد‬ ‫همــکاری تمــام دســتگاه ها؛ ازجملــه وزارت نیــرو و‬ ‫شهرداری هاســت؛ چراکــه ایــن ســامانه‪ ،‬دیتابیســی‬ ‫کامــل اســت کــه تمــام اطالعــات مربــوط بــه‬ ‫بخش هــای مختلــف اقتصــادی کشــور در انجــا‬ ‫ارائــه می شــود»‪.‬‬ ‫دراین رابطــه‪ ،‬دبیــر انجمــن انبوه ســازان مســکن‬ ‫اســتان تهــران بابیان اینکــه راه انــدازی ســامانه‬ ‫امــاک و اســکان کشــور‪ ،‬اقدامــی پیچیــده و مهــم‬ ‫بــرای حــوزه ســاختمانی کشــور اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«درصورتی کــه راه انــدازی و تکمیــل ایــن ســامانه‬ ‫را جــدی بگیرنــد‪ ،‬می توانیــم امیــدوار بــه تکمیــل‬ ‫ایــن ســامانه تــا پایــان ســال باشــیم»‪ .‬ایــرج رهبــر‬ ‫بابیان اینکــه جم ـع اوری اطالعــات در ایــن ســامانه‪،‬‬ ‫بســیارمهم و زمان بــر خواهــد بــود‪ ،‬توضیــح داد‪« :‬در‬ ‫ایــن ســامانه‪ ،‬تمــام اطالعــات مربــوط بــه خانه هــای‬ ‫خالــی وارد می شــود کــه جمــع اوری انهــا نیــاز‬ ‫بــه بررســی میدانــی دارد و همیــن موضــوع‪ ،‬خــود‬ ‫زمــان بســیارزیادی را می طلبــد کــه امیدواریــم‬ ‫دولــت از قبــل‪ ،‬اقــدام بــه انجــام ان کــرده باشــد»‪.‬‬ ‫او بااشــاره به اینکه اجــرای ســامانه ملــی امــاک و‬ ‫اســکان‪ ،‬تنهــا بخشــی از مشــکالت حــوزه مســکن‬ ‫را می توانــد رفــع کنــد‪ ،‬افــزود‪« :‬دولــت بایــد‬ ‫عالوه بــر تکمیــل ایــن ســامانه؛ ســراغ افزایــش‬ ‫تولیــد مســکن بــرود»‪ .‬او گفــت‪« :‬دولــت اگــر‬ ‫طبــق برنامــه ســاماندهی امــاک و اســکان‬ ‫پیــش می رفــت‪ ،‬مــا هم اکنــون شــاهد رونــق‬ ‫و وضعیــت مناســب در بــازار مســکن بودیــم»‪ .‬او‬ ‫اظهــار کــرد‪« :‬دولــت بایــد ســختگیری های خــود‬ ‫را در حــوزه ســرمایه گذاری مســکن و تولیــدات‬ ‫این بخــش کاهــش دهــد تــا ســرمایه گذاران و‬ ‫ســازندگان این بخــش بــرای ورود بــه ایــن بــازار‬ ‫رغبــت داشــته باشــند»‪ .‬او افــزود‪« :‬بــا راه انــدازی‬ ‫ســامانه ملــی امــاک و اســکان مســکن می توانیــم‬ ‫خانه هــای خالــی را در ایــن بــازار شناســایی و‬ ‫البتــه بــا تکمیــل ان می توانیــم مشــکالت مربــوط‬ ‫بــه امایــش ســرزمین را هــم برطــرف کنیــم»‪.‬‬ ‫او بااشــاره به اینکه دولــت عالوه بــر افزایــش‬ ‫تولیــدات خــود در ایــن بــازار؛ بایــد به فکــر‬ ‫امایــش ســرزمین هــم باشــد‪ ،‬افــزود‪« :‬متاســفانه‬ ‫به دلیــل مشــکالتی کــه در ایــن بــازار ایجــاد‬ ‫شــده‪ ،‬بســیاری از مــردم ثروت هــای خــود را در‬ ‫شــهرهای مختلــف رهــا و ســعی کرده انــد تنهــا‬ ‫خانــه ای در کالن شــهرها تهیــه کننــد کــه ایــن‬ ‫موضــوع‪ ،‬زمینه ســاز ایجــاد مشــکالت بســیاری‬ ‫در حــوزه اقتصــادی شــهرها شــده اســت»‪ .‬او‬ ‫بااشــاره به اینکه رســیدگی بــه تکمیــل واحدهــای‬ ‫نیمــه کاره؛ به ویــژه در مناطــق مختلــف تهــران‬ ‫می توانــد بخــش عمــده ای از مشــکالت ایــن حــوزه‬ ‫را برطــرف کنــد‪ ،‬گفــت‪« :‬در برخــی از مناطــق‬ ‫تهــران‪ ،‬بــا حجمــی انبــوه از خانه هــای نیم ـه کاره‬ ‫روبــه رو هســتیم؛ به طوری کــه هم اکنــون در‬ ‫منطقــه ‪ ۲۲‬چندیــن هزارواحــد خالــی به صــورت‬ ‫نیمــه کاره رهــا شــده کــه درصــورت تکمیــل‪،‬‬ ‫بخــش عمــده ای از نیــاز اقشــار متوســط و‬ ‫روبه پائیــن جامعــه پوشــش داده می شــود»‪.‬‬ ‫درادامــه‪ ،‬نایب رئیــس اول اتحادیــه امــاک اســتان‬ ‫تهــران نیــز بابیان اینکــه ســامانه ملــی امــاک و‬ ‫اســکان کشــور از چهارســال پیش مطــرح شــده‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬در دولــت یازدهــم و ابتــدای دولــت‬ ‫دوازدهــم‪ ،‬بــه این بخــش توجهــی نشــد و بــا ورود‬ ‫محمــد اســامی؛ وزیــر راه و شهرســازی‪ ،‬توجــه‬ ‫بــه ایــن ســامانه افزایــش یافــت»‪ .‬حســام عقبایــی‬ ‫بااشــاره به اینکه درصورتی کــه راه انــدازی ایــن‬ ‫ســامانه را دولــت جــدی بگیــرد‪ ،‬می توانیــم تــا پایان‬ ‫ســال از ان بهره بــرداری کنیــم‪ ،‬گفــت‪« :‬البتــه ایــن‬ ‫به ان شــرط اســت کــه تمــام دســتگاه ها و نهادهــای‬ ‫اجرایــی‪ ،‬همکاری هــای الزم را جهــت جمــع اوری‬ ‫انجــام دهنــد»‪ .‬او بااشــاره به اینکه خروجــی و‬ ‫بهــره وری ایــن ســامانه تنهــا منــوط بــه تکمیــل‬ ‫اطالعــات خانه هاســت‪ ،‬توضیــح داد‪« :‬شناســایی‬ ‫واحدهــای خالی ازســکنه‪ ،‬نیازمنــد برنامه ریــزی‬ ‫کالن اقتصادی ســت و اگــر بخش هــای مختلــف‪،‬‬ ‫اقدامــات الزم را دراین بــاره انجــام دهنــد‪،‬‬ ‫می توانــد اجــرای ان اســان تر باشــد»‪ .‬او توضیــح‬ ‫داد‪« :‬بــرای تکمیــل ایــن ســامانه بایــد ‪ ۱۷‬تــا‬ ‫‪ ۱۸‬دســتگاه همــکاری کننــد و اطالعــات انهــا‬ ‫بــه یکدیگــر متصــل شــود»‪ .‬او بااشــاره به اینکه‬ ‫مهم تریــن دســتگاهی کــه در اجــرا و تکمیــل‬ ‫ایــن ســامانه می توانــد موثــر باشــد‪ ،‬ســازمان ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک کشــور اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬وزارت‬ ‫راه و شهرســازی نیــز بایــد باتوجه به انکــه بــا‬ ‫دســتگاه های دولتــی ارتبــاط دارد‪ ،‬هرچه زودتــر‬ ‫انهــا را در تکمیــل اطالعــات فــرا بخوانــد»‪ .‬او افــزود‪:‬‬ ‫«تــا پایــان ســال‪ ،‬راه انــدازی نرم افــزار دورازانتظــار‬ ‫نیســت؛ البتــه ایــن ســامانه هنــوز ‪۳۰‬ســال نســبت‬ ‫بــه مدت زمــان راه انــدازی خــود عقب تــر اســت و‬ ‫چنانچــه بــر روی کار بیایــد‪ ،‬می توانیــم با شناســایی‬ ‫واحدهــای مســکونی‪ ،‬دســت ســوداگران و محتکران‬ ‫خانه هــای خالــی را از بــازار مســکن قطــع کنیــم»‪.‬‬ ‫او بااشــاره به اینکه دولــت بایــد عــزم خــود را بــرای‬ ‫تکمیــل ایــن ســامانه جــذب کنــد‪ ،‬گفــت‪« :‬بــازار‬ ‫مســکن هم اکنــون تشــنه تولیــد و عرضــه مســکن‬ ‫اســت؛ می تــوان امیــدوار بــود کــه بــا تکمیــل ایــن‬ ‫ســامانه‪ ،‬دولــت اقدامــات دیگــر را جهــت توجــه‬ ‫بیشــتر بــه افزایــش تســهیالت مســکن کنــد»‪.‬‬ ‫رضایــی؛ کارشــناس مســکن نیــز بابیان اینکــه‬ ‫وضعیــت کنونــی بــازار مســکن درمقایســه با‬ ‫ســال های گذشــته نامناســب اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«اکنــون ایــن بــازار در رکــود ســنگینی به ســر‬ ‫می بــرد و به دلیل انکــه در ســال گذشــته‬ ‫قیمــت مســکن افزایــش چشــمگیری داشــته؛‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬قــدرت خریــد مــردم در ایــن بــازار‬ ‫بســیار کاهــش یافتــه»‪ .‬او اظهــار کــرد‪« :‬کاهــش‬ ‫چشــمگیر قــدرت خریــد مــردم در ایــن بــازار‪،‬‬ ‫زمینه ســاز اُفــت قیمتــی ‪ ۱۵‬تــا ‪۲۰‬درصــدی قیمــت‬ ‫مســکن شــده؛ درحالی کــه بســیاری از مســئوالن‬ ‫ادعــا می کننــد کــه اقدامــات دولــت‪ ،‬زمینه ســاز‬ ‫رونــق و کاهــش قیمــت مســکن شــده اســت»‪.‬‬ ‫او بااشــاره به اینکه در چندسال گذشــته اقــدام‬ ‫خاصــی ازســوی دولــت در بــازار مســکن انجــام‬ ‫نشــده‪ ،‬گفــت‪« :‬امارهــا نشــان دهنده ان اســت که‬ ‫قــدرت خریــد در بیــن مــردم کاهــش چشــمگیری‬ ‫یافتــه و امــکان خریــد بــرای اقشــار متوســط نیــز‬ ‫کــم شــده اســت»‪ .‬او توضیــح داد‪« :‬کارشناســان‬ ‫پیشــنهادات بســیارموثری بــرای رونــق بــازار‬ ‫مســکن؛ ازجملــه نوســازی بافت هــای فرســوده‪،‬‬ ‫دراختیارگرفتــن اراضــی دســتگاه های دولتــی‪،‬‬ ‫پرداخــت تســهیالت ارزان قیمــت ارائــه کــرد؛‬ ‫متاســفانه در یکی دوسال گذشــته هیچ یــک از‬ ‫ایــن راهکارهــا‪ ،‬بــه مرحلــه عملیاتــی نرســید»‪ .‬او‬ ‫یــاداور شــد‪« :‬گویــا رونــد تولیــد مســکن تــا ســال‬ ‫اینــده ثابــت باشــد کــه ایــن خــود‪ ،‬زنــگ خطــری‬ ‫بــرای افزایــش مجــدد قیمــت مســکن به شــمار‬ ‫مــی رود»‪ .‬او تاکیــد کــرد‪« :‬درصورتی کــه رکــود‬ ‫در بــازار مســکن ادامــه دار بــوده و عرضه وتقاضــا‬ ‫در ایــن بــازار‪ ،‬رونــدی معکــوس داشــته باشــد؛ تــا‬ ‫ابتــدای ســال اینــده شــاهد افزایــش قیمت مســکن‬ ‫خواهیــم بــود»‪ .‬او گفــت‪« :‬رونــد تولیــد مســکن در‬ ‫کشــور طــی ســال های گذشــته مناســب نبــوده‬ ‫و درصورتی کــه دولــت نتوانــد طرح هــای خــود‬ ‫را از روی کاغــذ بــه مرحلــه اجرایــی برســاند‪،‬‬ ‫به طورقطــع ســال اینــده قیمت هــا در بــازار‬ ‫مســکن افزایــش خواهــد یافــت»‪.‬‬ ‫بــازار مســکن‪ ،‬از اصلی تریــن نیازهــای اقتصــادی‬ ‫مــردم در کشــور به شــمار مــی رود کــه در‬ ‫چندسال گذشــته باتوجه بــه نوســانات اقتصــادی در‬ ‫کشــور بســیار تحت تاثیــر قــرار گرفتــه و همیــن‬ ‫موضــوع باعــث کاهــش قــدرت خریــد مــردم شــده‬ ‫امــا امیدواریــم باتوجه بــه اقداماتــی کــه از امســال‬ ‫اغــاز شــده و همچنیــن بــا اجرایی شــدن طــرح‬ ‫اقــدام ملــی و تکمیــل ســامانه امــاک و اســکان‬ ‫مســکن تــا پایــان ســال؛ اینــده خوبــی را بــرای این‬ ‫بــازار رقــم بزنیــم‪.‬‬ ‫نشست خبری مشترک «محک» و «شهروند»‬ ‫نشســت خبــری مشــترک موسســه خیریــه حمایــت از کــودکان مبتــا‬ ‫بــه ســرطان محــک و شــرکت شــهروند بــا محوریــت کمپیــن «یلــدا‬ ‫بــه خیــر و خریــد» و تشــریح اهــداف و چگونگــی اجــرای ان‪17 ،‬‬ ‫اذرمــاه برگــزار شــد‪ .‬ایــن کمپیــن‪ ،‬از تاریــخ ‪ 20‬اذرمــاه تــا ‪ 6‬دی مــاه‬ ‫اجــرا خواهــد شــد و طــی ان‪ ،‬یک درصــد از هــر فاکتــور فــروش در‬ ‫ایــن بــازه زمانــی‪ ،‬بــه موسســه خیریــه محــک پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫عالوه برایــن نیــز امکانــی فراهــم شــده کــه طــی ان‪ ،‬یک درصــد از‬ ‫مبلــغ هــر فاکتــور فــروش در فروشــگاه های شــهروند از ســهم ایــن‬ ‫شــرکت جهــت تامیــن هزینــه دارو و درمــان کــودکان مبتــا بــه‬ ‫ســرطان تحت حمایــت موسســه خیریــه محــک اختصــاص می یابــد‪.‬‬ ‫ گــزارش روابط عمومــی محــک؛ مدیرعامــل محــک در ایــن‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫نشســت ضمــن ارائــه گــزارش عملکــرد اجمالــی از فعالیت هــای ایــن‬ ‫موسســه مردم نهــاد گفــت‪« :‬محــک درجهــت حمایــت همه جانبــه‬ ‫از کــودکان مبتــا بــه ســرطان طــی ‪28‬سال گذشــته باتکیه بــر‬ ‫جلــب مشــارکت های مردمــی و انــواع کمک هــای بشردوســتانه کــه‬ ‫فعالیت هــای خیرخواهانــه بنگاه هــای اقتصــادی بخشی ازانهاســت‪،‬‬ ‫توانســته بیــش از ‪32‬هــزار کــودک مبتــا بــه ســرطان در سرتاســر‬ ‫ایــران را تحت حمایــت قــرار دهــد کــه درحال حاضــر‪19 ،‬هزارنفــر‬ ‫از انهــا در فــاز درمــان قــرار دارنــد‪ .‬به پشــتوانه همیــن مشــارکت‬ ‫مردمــی بــوده کــه از ســال ‪ 1370‬درهرشــرایطی؛ اعــم از بحــران‪،‬‬ ‫ثبــات‪ ،‬جنــگ‪ ،‬صلــح و تحریــم درمــان کــودکان مبتــا بــه ســرطان‬ ‫ســرزمین مان لحظــه ای متوقــف نشــده‪ .‬کمپیــن یلــدا بــه خیــر و‬ ‫خریــد؛ یکــی از روش هایی ســت کــه بــا همیــن هــدف برنامه ریــزی‬ ‫شــده و بسیارخوشــحالیم کــه فعالیت هــای اقتصــادی شــهروند‬ ‫در جشــنواره فــروش شــب یلــدا بــه یــک نیــت خیرخواهانــه گــره‬ ‫خــورده و امیدواریــم چنیــن رویکــردی به طورمســتمر در کشــور‬ ‫گســترش یابــد»‪ .‬اراســب احمدیــان بااشــاره به توجــه شــرکت‬ ‫شــهروند بــه مســئولیت اجتماعــی خــود‪ ،‬افــزود‪« :‬ایــن اقــدام‪ ،‬ورای‬ ‫عوایــدی کــه بــرای محــک دارد‪ ،‬یــک حرکــت اجتماعــی ارزشــمند‬ ‫و حاکــی از توجــه یــک شــرکت تجــاری بــه موضــوع مســئولیت‬ ‫سرپرســت وزارت جهــاد کشــاورزی اعــام کــرد‪« :‬راهبــرد اصلــی وزارت جهــاد‪،‬‬ ‫تقویــت امنیــت غذایــی و پایــداری کشــاورزی ازطریــق بازنگــری و اصــاح در‬ ‫ گــزارش‬ ‫روش هــای بهره بــرداری از منابــع اب و به خصــوص خــاک اســت»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫وزارت جهــاد کشــاورزی؛ عبــاس کشــاورز در نشســت سرتاســری معاونــان و مدیــران‬ ‫ارشــد ایــن وزارت و روســای ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان ها‪ ،‬بــا قدردانــی از‬ ‫زحمــات مهنــدس حجتــی در دوران تصــدی وزارت جهــاد کشــاورزی و تاکیــد بــر‬ ‫لــزوم اســتفاده از تجــارب ایشــان‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬بخــش کشــاورزی امســال هــم بــا‬ ‫رشــد مناســبی کــه داشــته‪ ،‬باعــث مثبت نگه داشــتن نــرخ رشــد اقتصــادی کشــور‬ ‫شــده»‪ .‬وی بااشــاره به اینکه کشــور به لحــاظ اقتصــادی در شــرایط خاصی ســت و‬ ‫ایــن شــرایط بایــد در سیاســت گذاری ها‪ ،‬تصمیم ســازی ها و اقدامــات در بخــش‬ ‫کشــاورزی لحــاظ شــود‪ ،‬گفــت‪« :‬بایــد جبهــه تولیــد را تقویــت کنیــم و بــرای‬ ‫دســتیابی به این هــدف‪ ،‬رویکــرد تعادلــی درجهــت کمــک بــه تولیــد را در دســتورکار‬ ‫قــرار دهیــم»‪ .‬کشــاورز‪ ،‬اذعــان کــرد‪« :‬رســالت همــه مــا این اس ـت که بــا جدیــت در‬ ‫تمــام عرصه هــا و موقعیت هــا و تصمیم ســازی های ملــی و محلــی‪ ،‬از تولیــد دفــاع‬ ‫کنیــم»‪ .‬وی‪ ،‬وضعیــت بارندگــی در ســال زراعــی کنونــی را مناســب ارزیابــی کــرد و‬ ‫افــزود‪« :‬کشــاورزی‪ ،‬یــک مقولــه اقتصادی ســت و بایــد بــا تمرکــز جــدی براین مهــم و‬ ‫ازمنظــر ادبیــات علــم اقتصــاد در سیاسـت گذاری و اقدامــات خــود‪ ،‬از بخش کشــاورزی‬ ‫دفــاع کنیــم و درعین حــال نبایــد از ابعــاد اجتماعــی بخــش کشــاورزی و فعالیــت‬ ‫کشــاورزان نیــز غفلــت شــود»‪ .‬وی بااشــاره به اینکه کشــاورزان مــا به خودی خــود‬ ‫فعــال محیــط زیســت هــم هســتند‪ ،‬گفــت‪« :‬ابعــاد زیسـت محیطی بخــش کشــاورزی‬ ‫بایــد موکــدا ً در رویکردهــا و برنامه ریزی هــای بخــش مدنظــر باشــد»‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫درخواست از چینی ها‬ ‫برای کمک به صادرات مجدد فرش‬ ‫رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران اظهــار داشــت‪« :‬امیدواریــم باتوجه بــه اهمیــت و‬ ‫اســتراتژیک بودن فــرش‪ ،‬دولــت چیــن تســهیالتی را درخصــوص واردات ابریشــم بــرای‬ ‫ـزارش ایلنــا؛ در نشســت بررســی روابــط ایــران و‬ ‫بافنــدگان ایرانــی قائــل شــود»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫چیــن کــه در اتــاق بازرگانــی ایــران برگــزاری شــد‪ ،‬فرشــته دسـت پاک افــزود‪« :‬فــرش‬ ‫دســت بافت‪ ،‬دومیــن تحریــم امریــکا بــود؛ این درحالی ســت که هشــت میلیون نفر از‬ ‫همیــن راه بافــت فــرش ارتــزاق می کننــد و ‪90‬درصــد تولیــدات مــا صــادر می شــود‪.‬‬ ‫خواهــش مــن از رئیس جمهــوری چیــن و ســفیر ایــن کشــور در ایــران این اس ـت که‬ ‫بــه مــا کمــک کننــد تــا تحریم هــای امریــکا را بی اثــر کنیــم و بتوانیــم فــرش ایــران‬ ‫را ازطریــق چیــن بــه ســایر کشــورها صــادر کنیــم»‪.‬‬ ‫سهم ‪65‬درصدی «فیشینگ» از جرایم سایبری‬ ‫رئیس پلیــس فتــا گفــت‪۶۵« :‬درصــد کل جرایــم ســایبری کشــور‪ ،‬در حــوزه فیشــینگ‬ ‫ گــزارش تســنیم؛ ســردار وحیــد مجیــد‪ ،‬از مــردم خواســت تــا‬ ‫روی می دهــد»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫هرچه زودتــر نســبت بــه فعال ســازی رمــز دوم یک بارمصــرف حســاب های اینترنتــی‬ ‫خــود اقــدام کننــد و افــزود‪« :‬شــهروندان نســبت بــه تغییــر دوره ای رمــز اول کارت های‬ ‫بانکــی خــود اقــدام و از واگــذاری کارت عابربانــک و شماره حســاب های خــود بــه ســایر‬ ‫افــراد‪ ،‬جــدا ً خــودداری کننــد»‪.‬‬ ‫ساخت ‪ 14‬مرکز اوتیسم توسط بانوان خیر‬ ‫رئیــس ســازمان امــوزش و پــرورش اســتثنایی خبــر داد کــه بــا تشــکیل کارگــروه‬ ‫خیریــن مدرسه ســاز در مــدارس اســتثنایی‪ 210 ،‬مدرســه اســتثنایی از محــل‬ ‫کمک هــای خیریــن در کشــور و ‪ 14‬مرکــز اوتیســم نیــز توســط بانــوان خیــر ســاخته‬ ‫ گــزارش پانــا؛ ســید جــواد حســینی در جلســه خیریــن مدرسه ســاز‬ ‫می شــود‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫اســتان هرمــزگان گفــت‪« :‬خیریــن نــه در کنــار امــوزش و پــرورش؛ بلکــه در قلــب‬ ‫امــوزش و پــرورش هســتند و در گســتره تعلیــم و تربیــت می درخشــند»‪ .‬معــاون‬ ‫وزیــر امــوزش و پــرورش ادامــه داد‪« :‬بــرای پیشــرفت امــوزش و پــرورش بایــد چهــار‬ ‫استاندارســازی را داشــته باشــد و استانداردســازی امکانــات و تجهیــزات به عنــوان اولین‬ ‫رکــن اســت کــه اســتفاده از ظرفیــت خیریــن بزرگــوار دراین مقولــه بســیارمهم اســت‪.‬‬ ‫ســند جامــع امایــش ســرزمینی فضــا و تجهیــزات در حــوزه مــدارس اســتثنایی بــرای‬ ‫استانداردســازی فضــا و تجهیــزات درحال تدویــن اســت»‪.‬‬ ‫توسعه سامانه های نوین ابیاری‬ ‫علیمــراد اکبــری گفــت‪« :‬بهــره وری اب از ‪۹۲۰‬گــرم بــه ‪1450‬گــرم تولیــد محصــول‬ ‫ب ـه ازای مصــرف یــک مترمکعــب اب افزایــش یافتــه اســت»‪ .‬به گفتــه وی؛ بهــره وری‬ ‫ـزارش ایرنــا؛ معــاون امــور اب و‬ ‫ابیــاری نیــز از ‪۳۹‬درصــد بــه ‪۴۵‬درصــد رســیده‪ .‬به گـ ِ‬ ‫خــاک وزارت جهــاد کشــاورزی بااشــاره به اینکه شــبکه های فرعــی ابیــاری و زهکشــی‪،‬‬ ‫از یک میلیــون و ‪۳۶۶‬هزارهکتــار قبــل از ســال ‪ ،92‬بــه یک میلیــون و ‪۶۴۱‬هزارهکتــار‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬ســامانه های نویــن ابیــاری‪ ،‬از یک میلیــون و‬ ‫‪۲۹۱‬هزارهکتــار پیــش از ســال ‪ ،۹۲‬بــه دومیلیــون و ‪۳۲۱‬هزارهکتــار رســیده»‪ .‬اکبــری‬ ‫گفــت‪« :‬ســامانه های نویــن ابیــاری‪ ،‬امســال در ســطح ‪۲۰۶‬هزارهکتــار اجــرا شــده یــا‬ ‫درحال انجــام اســت»‪.‬‬ ‫راه اندازی سامانه اطالع رسانی پلیسگذرنامه‬ ‫اجتماعی ســت کــه می توانــد به عنــوان یــک الگــو توســط دیگــر‬ ‫شــرکت های تولیــدی و برندهــای تجــاری دنبــال شــود»‪ .‬درادامــه‪،‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت خدمــات کاالی شــهروند نیــز دربــاره کمپیــن‬ ‫مشــترک بــا موسســه خیریــه محــک‪ ،‬گفــت‪« :‬طــی چندماه گذشــته‬ ‫بــا تالش هــای همکارانــم در مجموعــه شــهروند و محــک مفتخــر‬ ‫هســتیم کــه کمپیــن یلــدا بــه خیــر و خریــد را اجــرا کنیــم‪ .‬در‬ ‫ایــن کمپیــن کــه طــی انعقــاد یــک تفاهم نامــه بــا محــک انجــام‬ ‫می شــود‪ ،‬جشــنواره تخفیــف یلــدای شــهروند بــه یــک هــدف‬ ‫انسان دوســتانه پیونــد خــورده اســت‪ ».‬مســعود ســریع القلم‬ ‫بااشــاره به مســئولیت اجتماعــی شــهروند در اجــرای ایــن کمپیــن‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬کمــک و حمایــت از فعالیت هــای خیرخواهانــه‪ ،‬در‬ ‫بـازار تکان دهنــده ‬ ‫گوشـی های هوشمند ‬ ‫مصطفیرفعت درسـال ‪2020‬‬ ‫طـی یک دهه گذشـته‪ ،‬بـازار گوشـی های هوشـمند‪ ،‬رشـدی بی سـابقه را تجربـه کـرده‬ ‫کـه نتیجـه فروش سـاالنه بیـش از صدهامیلیارددالر اسـت‪ .‬همیـن بازار بوده کـه برندی‬ ‫همچـون «اپل» را به یک شـرکت پردرامـد و سـودد ِه تریلیون دالری تبدیـل و برندهایی‬ ‫نوپـا نظیـر «شـیائومی» و «هـواوی» را روی نقشـه اقتصـاد بین الملل جانمایی کـرد و نیز‬ ‫افـراد بسـیاری را از خوان گسـترده خویـش بهره مند سـاخت‪ .‬البته ماجرای بـازار موفق‬ ‫و پروپیمـان ایـن محصـوالت‪ ،‬منحصـر به فروش سـخت افزاری نیسـت؛ گزارش شـرکت‬ ‫حسابرسـی امریکایـی ‪ Deloitte‬کـه بزرگ تریـن شـرکت خدمـات حرفـه ای در جهـان‬ ‫ تاریـخ‬ ‫اسـت‪ ،‬در پیش بینـی بـازار موبایـل بـرای سـال ‪ 2020‬کـه خالصـه نتایـج ان به‬ ‫ِ‬ ‫‪ 10‬دسـامبر ‪ 2019‬در مجموعـه داده پـردازی اینترنتـی ‪ Statista‬به انتشـار رسـید؛ اورده‬ ‫اسـت کـه ظهـور گوشـی های هوشـمند‪ ،‬باعث خلـق و رونق بسـیاری شـرکت ها شـده‬ ‫و صنایـع متعـددی‪ ،‬از وجـود ایـن ابزا ِر جـذاب‪ ،‬منتفـع بوده انـد؛ تاجایی که بسـیاری از‬ ‫اسـتارت اپ های کنونـی جهان‪ ،‬حـال خوب شـان را مدیون ایـن مخلوقِ دوست داشـتنی‬ ‫هسـتند‪ .‬برمبنـایِ براوردهـای کارشناسـان ایـن سـازمان؛ سـال اتـی میلادی‪ ،‬میزان‬ ‫فـروش مجموع شـرکت های موبایل سـازی و وابسـته های انها که به شـکلی غیرمسـتقیم‬ ‫از ایـن حوزه سـود می برنـد‪944 ،‬میلیارددالر خواهد بـود که تنها ‪484‬میلیـارددالر ان از‬ ‫فـروش مسـتقیم گوشـی ها حاصـل می شـود‪ .‬در اینفوگرافیک امـروز‪ ،‬سـهم بزرگ ترین‬ ‫شـرکای ایـن درامـد هنگفـت را به تفکیک و خالصـه مـرور می کنیم‪.‬‬ ‫‪77‬میلیارددالر‬ ‫لوازم جانبی‬ ‫‪18‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫میلیارد‬ ‫دالر‬ ‫بیمه ها‬ ‫‪9‬میلیارددالر‬ ‫اسپیکرها‬ ‫‪3‬م‪.‬د‬ ‫‪4‬م‪.‬د‬ ‫‪8‬میلیارددالر‬ ‫معــاون امــور جوانــان وزارت ورزش و جوانــان نســبت بــه افزایــش‬ ‫چهاربرابــری کودک همســری در برخــی نقــاط کشــور به دنبــال‬ ‫ گــزارش ایســنا؛ محمدمهــدی‬ ‫افزایــش وام ازدواج هشــدار داد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫تندگویــان بابیان اینکــه پیشــنهاد دولــت بــرای تســهیالت ازدواج‬ ‫در الیحــه بودجــه ســال اینــده بــرای هــر نفــر ‪۳۰‬میلیون تومــان و‬ ‫بــدون تغییــر نســبت بــه ســال گذشــته بــوده‪ ،‬گفــت‪« :‬البتــه طــی‬ ‫دوسال گذشــته رقــم وام ازدواج در مجلــس بعــد از مطرح شــدن‬ ‫رقــم پیشــنهادی الیحــه بودجــه افزایــش یافــت»‪ .‬وی بابیان اینکــه‬ ‫«بــا افزایــش وام ازدواج بــا شــرایط بازپرداخــت کنونــی ان موافــق‬ ‫نیســتم» اظهــار کــرد‪« :‬به نظــر می رســد بــا شــرایط کنونــی‪،‬‬ ‫افزایــش رقــم وام ازدواج‪ ،‬کمکــی به افزایــش میزان ازدواج در کشــور‬ ‫نمی کنــد؛ بلکــه ممکــن اســت زمینه ســاز مشــکالت و اســیب های‬ ‫دیگــری نیــز شــود»‪ .‬معــاون امــور جوانــان وزارت ورزش و جوانــان‬ ‫ادامــه داد‪« :‬مشــکل این اســت که جوانــان بایــد بتواننــد از پــس‬ ‫بازپرداخــت ایــن وام بربیاینــد؛ به طوری کــه همیــن االن هــم بــا‬ ‫دریافــت وام ‪۳۰‬میلیون تومانــی‪ ،‬برخــی از جوانــان اظهــار می کننــد‬ ‫کــه نمی تواننــد از پــس بازپرداخــت و اقســاط ایــن وام بربیاینــد‪.‬‬ ‫هــر زوج بــا دریافــت ‪۶۰‬میلیــون وام ازدواج‪ ،‬حــدود یک میلیــون‬ ‫و ‪۱۰۰‬هزارتومــان قســط ماهیانــه پرداخــت می کننــد کــه رقــم‬ ‫زیادی ســت»‪ .‬تندگویــان تاکیــد کــرد‪« :‬اگــر بــه جایــی برســیم‬ ‫کــه نحــوه بازپرداخــت ایــن وام تســهیل شــود؛ مث ـ ًا مدت زمــان‬ ‫بیشــتری بــرای اقســاط یــا بیــن دریافــت وام و اغــاز بازپرداخــت ان‪،‬‬ ‫فرصتــی در نظــر گرفتــه شــود‪ ،‬دراین صــورت افزایــش ان می توانــد‬ ‫بــرای جوانــان موثــر باشــد»‪ .‬وی درادامــه‪ ،‬نســبت بــه سوءاســتفاده‬ ‫از تســهیالت ازدواج نیــز هشــدار داد و گفــت‪« :‬امارهــا نشــان‬ ‫می دهــد کــه بعــد از افزایــش وام مذکــور‪ ،‬موضــوع کودک همســری‬ ‫نیــز در برخــی نقــاط به شــدت افزایــش یافتــه و حداقــل نســبت‬ ‫بــه پارســال‪ ،‬ایــن موضــوع در برخــی نقــاط کشــور تــا چهاربرابــر‬ ‫بیشــتر شــده اســت»‪ .‬معاون امــور جوانــان توضیــح داد‪« :‬بررسـی ها‬ ‫نشــان می دهــد کــه در برخــی از نقــاط کشــور کــه بــا فقــر فرهنگی‬ ‫و اقتصــادی روب ـه رو هســتیم‪ ،‬از وام ازدواج بــرای معاملــه کــودکان‬ ‫زیر‪۱۵‬ســال اســتفاده می شــود‪ .‬به نظــر می رســد کــه اگــر قصــد‬ ‫داریــم بــرای وام ازدواج تمهیداتــی بیندیشــیم کــه جوانــان بتوانند از‬ ‫پــس بازپرداخــت ان بربیاینــد‪ ،‬بایــد قواعــدی هــم درمــورد ســنینی‬ ‫کــه می تواننــد ایــن وام را دریافــت کننــد نیــز وضع شــود تــا چنین‬ ‫اســیب هایی نیــز به وجــود نیایــد»‪ .‬تندگویــان افــزود‪« :‬امارهایــی‬ ‫موجــود اســت کــه کــودکان زیر‪۱۵‬ســال؛ به ویــژه دختــران زیــر این‬ ‫ســنین‪ ،‬از ایــن وام اســتفاده کرده انــد و ایــن امــار نســبت بــه ســال‬ ‫گذشــته چهاربرابــر شــده اســت‪ .‬امارهایــی هــم به دســت امــده‬ ‫کــه عــده ای بــا بیــش از ‪ ۴۰‬تــا ‪۴۵‬ســال ســن‪ ،‬نســبت بــه دریافــت‬ ‫ایــن وام اقــدام کرده انــد؛ به همین دلیــل‪ ،‬فکــر می کنــم اگــر‬ ‫قانون گــذار قصــد دارد ایــن مبلــغ را افزایــش دهــد‪ ،‬بایــد نســبت‬ ‫بــه ایــن موضــوع فکــر کنــد کــه هــم پرداخــت وام تســهیل و هــم‬ ‫برخــی قیــود ِســنی درمــورد رعایــت ســن جوانــان بــرای دریافــت‬ ‫وام نیــز لحــاظ شــود»‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫تریبون‬ ‫‪25‬‬ ‫ ‬ ‫میلیارددالر‬ ‫گجت های‬ ‫پوشیدنی‬ ‫مرتبط‬ ‫‪12‬میلیارددالر‬ ‫تعمیرات‬ ‫‪10‬میلیارددالر‬ ‫موزیک‬ ‫حــوزه مســئولیت اجتماعــی از مجموعــه اقداماتی ســت کــه بــرای‬ ‫فعالیت هــای اتــی ایــن مجموعــه نیــز تعریــف شــده اســت»‪ .‬او‬ ‫گفــت‪« :‬مشــتریانی کــه در بــازه زمانــی ذکرشــده‪ ،‬بــه شــهروند‬ ‫مراجعــه می کننــد‪ ،‬به هرحــال در ایــن اقــدام خیرخواهانــه ایفــای‬ ‫نقــش خواهنــد کــرد امــا درصورتی کــه خواســتار مشــارکت مســتقیم‬ ‫در تامیــن هزینــه دارو و درمــان ایــن کــودکان باشــند‪ ،‬می تواننــد‬ ‫کارت هایــی به شــکل دارو کــه در فروشــگاه های شــهروند بــا مبالــغ‬ ‫مشــارکت دو‪ ،‬پنــج و ‪10‬هزارتومــان بــا بارکــد عرضــه می شــود‬ ‫را خریــداری کننــد‪ .‬همچنیــن درراســتای ترغیــب بــه مشــارکت‬ ‫در ایــن اقــدام خیرخواهانــه‪ ،‬اجــرای مســابقه و قرعه کشــی نیــز‬ ‫پیش بینــی شــده»‪.‬‬ ‫‪484‬میلیارددالر‬ ‫گوشی های هوشمند‬ ‫‪118‬میلیارددالر‬ ‫اپلیکیشن ها‬ ‫ارجاع و امحای ذرت های الوده‬ ‫رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران بااشــاره به وجــود مقادیــری ذرت الــوده وارداتی‬ ‫در کشــور توضیــح داد‪« :‬به دســتور رئیس جمهــوری؛ ایــن انبارهــا به کشــور صادرکننده‬ ‫ گــزارش دانشــجو؛ نیره الســادات پیروزبخــت در‬ ‫ارجــاع داده یــا امحــاء می شــود»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫حاشــیه مراســم تجلیــل از پژوهشــگران برتــر پژوهشــگاه اســتاندارد در گفت وگــو بــا‬ ‫خبرنــگاران بابیان اینکــه بررسـی ها بــرای چگونگــی انهــدام ایــن ذرت هــا در دســتورکار‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬طبــق دســتور رئیس جمهــوری؛ ایــن ذرت هــا بایــد منهــدم یــا مرجــوع‬ ‫شــوند و قــرار نیســت و نبــوده کــه از انهــا اســتفاده شــود»‪.‬‬ ‫غرفه‬ ‫‪176‬میلیارددالر‬ ‫اگهی های موبایلی‬ ‫ســرهنگ ســید محمدرضــا طبایــی گفــت‪« :‬پلیــس گذرنامــه‪ ،‬طرح هــای جدیــدی‬ ‫را درخصــوص اطالع رســانی مراحــل صــدور گذرنامــه و همچنیــن محدودیت هــای‬ ‫قانونــی کــه در خــروج برخی افــراد اعمــال شــده و نیــاز بــه اخــذ مجــوز دارد‪ ،‬در‬ ‫دســتورکار دارد؛ مســلماً عملیاتی شــدن ایــن طرح هــا می توانــد از تحمیــل هزینــه و‬ ‫ـزارش فــارس؛ رئیس پلیــس مهاجــرت و گذرنامــه‬ ‫ابطــال وقــت جلوگیــری کنــد»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫ناجــا اعــام کــرد‪« :‬طراحی هــای الزم انجــام و مجوزهــا نیــز اخــذ شــده و در اینــده ای‬ ‫نزدیــک‪ ،‬ســامانه اطالع رســانی پلیــس مهاجــرت و گذرنامــه ناجــا به بهره بــرداری‬ ‫خواهــد رســید تــا مــردم به راحتــی از اخریــن مراحــل صــدور گذرنامــه و حتــی‬ ‫محدودیت هــای قانونــی مطلــع شــوند»‪.‬‬ ‫نمایشگاه رنگ‪ ،‬رزین‬ ‫پوشش های صنعتی‬ ‫و کامپوزیت‬ ‫خاتمه‪۹۸/09/21 :‬‬ ‫مکان‪ :‬بجنورد‬ ‫بازدید‪ 9 :‬تا ‪17‬‬ ‫گستره‪ :‬بین المللی‬ ‫سایت‪ipcc.ir :‬‬ ‫تماس‪021- 74501000 :‬‬ ‫گزارش ‪3‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬اذر ‪ -1398‬شماره ‪1882‬‬ ‫مهندس کریمی‪:‬‬ ‫عمران وابادانی شهر با مشارکت شهروندان میسر است‬ ‫سپیده حاصلی پناه‬ ‫ی (شــهردار صباشــهر) گفــت‪« :‬تمــام پروژه های‬ ‫مهنــدس امیرکریمـ ‬ ‫عمرانــی و خدماتــی بایــد در زمــان مقــرر بــه مرحلــه بهره بــرداری‬ ‫برســند و عمــران و ابادانــی شــهر همــراه بــا مشــارکت شــهروندان‬ ‫میســر اســت»‪.‬‬ ‫شــهردار صباشــهر در ادامــه افــزود‪« :‬انجــام تمــام پروژه هــای‬ ‫عمرانــی و خدماتــی در ســطح شــهر بایــد ســرعت گیرنــد و بــه‬ ‫مرحلــه بهره بــرداری نزدیــک شــوند»‪ .‬شــهردار صباشــهر عنــوان‬ ‫کــرد‪« :‬تمــام مســئولین واحدهــای شــهرداری به خصــوص واحــد‬ ‫عمــران و واحدهــای مرتبــط اجرایــی بایــد تــاش خــود را مضاعــف‬ ‫کننــد تــا هر چه زودتــر پروژه هــای عمرانــی و خدماتــی بــه مرحلــه‬ ‫بهره بــرداری نزدیــک شــوند»‪.‬‬ ‫ی درادامــه گفــت‪« :‬باتوجه به اینکــه بــه روزهــای‬ ‫مهنــدس کریمــ ‬ ‫بارانــی و برفــی نزدیــک می شــویم‪ ،‬تــداوم انجــام پروژه هــا در‬ ‫ســطح شــهر تصمیمــات دقیق تــر و مدیریتــی می طلبــد؛ زیــرا بایــد‬ ‫مســئولین واحدهــا باتوجه بــه شــرایط جــوی زمــان را مدیریت کنند‬ ‫و از لحظه هــا بــرای انجــام پروژه هــا اســتفاده کننــد تــا عالوه بــر‬ ‫ســرعت انجــام پروژه هــا ســطح کیفــی در انــان رعایــت شــود»‪.‬‬ ‫شــهردار صباشــهر بــر خدمتگــزاری هر چه بیشــتر بــه شــهروندان‬ ‫شــریف صباشــهر تاکیــد کــرد و افــزود‪« :‬تمــام واحدهــا بایــد تالش‬ ‫خــود را در ماه هایــی کــه بــه پایــان ســال نزدیــک می شــویم‬ ‫افزایــش دهنــد تــا بتوانیــم بــه تمــام اهدافــی کــه در اوایل ســال ‪۹۸‬‬ ‫بــرای صباشــهر شــهر (صبــر‪ ،‬صداقــت و صالبــت) در نظــر داشــتیم‬ ‫دســت پیــدا کنیــم کــه بــدون شــک ایــن امــر مهــم صــورت خواهد‬ ‫گرفت»‪.‬‬ ‫کریمــی بیــان کــرد‪« :‬بــرای پیشــبرد اهــداف عالیــه شــهری‪،‬‬ ‫بامشــارکت شــهروندان رشــد و پویایــی شــهر را می تــوان با ســرعت‬ ‫بیشــتری کلیــد زد»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪« :‬در تمــام برنامه هــای اجرایی‬ ‫چــه عمرانــی و چــه فرهنگــی‪ ،‬ورزشــی در ســطح شــهر از همکاری‬ ‫شــهروندان اســتقبال خواهیــم کــرد»‪ .‬کریمــی افــزود‪« :‬پیشــرفت‬ ‫شــهر در کنــار مشــارکت شــهروندان‪ ،‬خدمــت صادقانه مســئولین را‬ ‫نیــز می طلبــد کــه بــا اولویــت قــرار دادن ایــن موضــوع مطمئنــا بــه‬ ‫شــهری پیشــرفته دســت پیــدا خواهیــم کــرد»‪.‬‬ ‫ایــن مســئول خاطرنشــان کــرد‪« :‬مدیریــت شــهری صباشــهر‬ ‫عالوه بــر مشــارکت شــهروندان بــرای ســاختن شــهری پویــا‪ ،‬در‬ ‫کنــار مشــارکت شــهروندان‪ ،‬حمایــت و تعامــل مجموعــه شــورای‬ ‫اســامی و تمــام پرســنل واحدهــای شهرداری ســت کــه می توانــد‬ ‫بــا برنامه ریزی هــای دقیــق ایــن امــر مهــم را ســرعت بخشــیده کــه‬ ‫از ارکان اصلی ســت»‪.‬‬ ‫شــهردار صباشــهر بیــان کــرد‪« :‬بایــد تمــام زمینه هــا فراهــم شــود‬ ‫تــا حقــوق کامــل شــهروندان احیــاء شــود»‪ .‬وی گفــت‪« :‬حقــوق‬ ‫کامــل شــهروندان را زمانــی می تــوان بــه انــان ارائــه کــرد کــه تمــام‬ ‫تــاش خدمتگــزاران انان در ادارات خصوصا در شــهرداری صباشــهر‬ ‫در همین راســتا شــکل پذیــرد»‪.‬‬ ‫کریمــی عنــوان کــرد‪« :‬بی شــک مجموعــه مدیریــت شــهری‬ ‫صباشــهر بایــد تمــام زمینه هــای مورد نظــر را فراهــم کنــد تــا‬ ‫تمــام حقــوق شــهروندان احیــاء شــود و ایــن ماموریتــی بــرای‬ ‫تمــام مســئولین اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬اگــر در صباشــهر شــاهد‬ ‫اجــرای پروژه هــای عمرانــی متعــدد هســتیم حاصــل تفکــر‬ ‫جمعــی تمــام مســئولین شهری ســت کــه ان شــااهلل نتیجــه‬ ‫تــاش همه جانبــه مســئولین احقــاق حقــوق شــهروندان عزیــز‬ ‫باشــد و شــهروندان بداننــد کارهــای مختلــف بــرای اســایش‬ ‫انــان در حــال پیگیــری و اجراســت»‪ .‬شــهردار صباشــهر تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬تمــام تــاش شــهرداری ان اســت که زمینه هــای‬ ‫مختلــف شــهری را بــرای خدمتگــزاری فراهــم کنــد»‪ .‬کریمــی‬ ‫ در ادامــه در مــورد انجــام پروژه هــای عمرانــی در ســال گذشــته‬ ‫و ســال جــاری اظهــار داشــت‪« :‬یکــی از هدف گــذاری خادمــان‬ ‫شــهروندان شــریف صباشــهر در شــهرداری ایــن شــهر کــه در ان‬ ‫ســعی بــر ان شــده حقــوق شــهروندان تحقــق پیــدا کنــد‪ ،‬انجــام‬ ‫پروژه هــای عمرانــی و فرهنگــی و ورزشی ســت کــه می تــوان بــه‬ ‫پــروژه رمــپ ورودی صباشــهر از اتوبــان ســاوه (عمرانــی) ســاخت‬ ‫خانــه کشــتی (ورزشــی) و ســاخت کتابخانــه شــهرک ویــره‬ ‫(فرهنگــی) اشــاره کــرد و قطــار پروژه هــای عمرانــی مختلــف‬ ‫دیگــر کــه در راه اســت»‪.‬‬ ‫شــهردار صباشــهر گفــت‪« :‬از همــه شــهروندان و پرســنل انتظــار‬ ‫دارم کــه در احقــاق ایــن اهــداف بــزرگ و قابــل دســترس مــا را‬ ‫یــاری کننــد»‪ .‬شــهردار صباشــهر افزود‪« :‬پاســخگویی بــه مطالبات‬ ‫شــهروندان از راه هایی ســت کــه می تــوان به وســیله ان بــه‬ ‫شــهری پیشــرفته‪ ،‬زیبــا و ایمــن رســید و امیــد اســت بــا همراهــی‬ ‫شــهروندان‪ ،‬صباشــهری متحــول بســازیم»‪.‬‬ ‫شــهردار صباشــهر در بخــش دیگــری تصریــح کــرد‪« :‬عــزم‬ ‫شــهرداری صباشــهر بــرای تحقــق ســرانه های اســتاندارد فضــای‬ ‫ســبز شــهری جدی ســت»‪.‬‬ ‫مهنــدس کریمــی بــه تشــریح عملکــرد واحــد فضــای ســبز در‬ ‫شـش ماه نخســت پرداخــت و عنــوان کــرد‪« :‬اقدامــات شــهرداری در‬ ‫تحقــق ســرانه های اســتاندارد فضــای ســبز شــهری به عنــوان یکــی‬ ‫از رویکردهــای اصلــی ادامــه دارد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬باتوجه به اینکــه‬ ‫تو ســازها در شــهر بســیار شــده اســت و افزایــش جمعیــت‬ ‫ساخ ‬ ‫قابــل مشــاهده اســت نیــاز مبــرم بــه فضــای ســبز شــهری داریــم»‪.‬‬ ‫ایــن مســئول تصریــح کــرد‪« :‬در کنــار افزایــش جمعیــت و رشــد‬ ‫شــهری الودگــی هــوا یکــی از معضالتی ســت کــه اکنون نیــز درگیر‬ ‫ان هســتیم و یکــی از راه هــای مقابلــه بــا ایــن مشــکل افزایــش‬ ‫ســرانه فضــای ســبز شهری ســت»‪.‬‬ ‫مدیریــت شــهری صباشــهر تشــریح کــرد‪« :‬شــاهد کاشــت گلکاری‬ ‫شهردار قدس‪:‬‬ ‫ارتقای امکانات سازمان اتش نشانی در دستور کاراست‬ ‫شــهردار قــدس بااشــاره به اغــاز عملیــات اجرایــی‬ ‫احــداث ایســتگاه شــماره ‪ ۶‬ســازمان اتش نشــانی‬ ‫و خدمــات ایمنــی شــهرداری قــدس در شــهرک‬ ‫مســکونی فــرزان‪ ،‬گفــت‪« :‬ارتقــای کمــی و کیفــی‬ ‫امکانــات و تجهیــزات ســازمان اتش نشــانی‬ ‫شــهرداری قــدس به منظــور خدمات رســانی‬ ‫مطلوب تــر بــه شــهروندان در دســتور کار‬ ‫ گــزارش‬ ‫شــهرداری قــدس قــرار دارد»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫مدیریــت ارتباطــات و امــور بین الملــل شــورای‬ ‫اســامی و شــهرداری قــدس‪ ،‬مهنــدس مســعود‬ ‫مختــاری بااشــاره به اغــاز عملیــات اجرایــی‬ ‫احــداث ایســتگاه شــماره ‪ ۶‬ســازمان اتش نشــانی‬ ‫و خدمــات ایمنــی شــهرداری قــدس در شــهرک‬ ‫کــوی فــرزان اظهــار داشــت‪« :‬با توجه بــه‬ ‫گســترش و توســعه روزانــه شــهرها و مناطــق‬ ‫مســکونی‪ ،‬ایســتگاه های اتش نشــانی نیــز کــه از‬ ‫حیاتی تریــن زیرســاخت های شــهری محســوب‬ ‫می شــوند‪ ،‬نیازمنــد به روز شــدن و توســعه‬ ‫هســتند»‪ .‬وی افــزود‪« :‬شــهرقدس با توجه بــه‬ ‫تراکــم جمعیتــی بســیار باال در مســاحت‬ ‫جغرافیایــی محــدود و گســترش ساخت وســاز‬ ‫و پدیدار شــدن شــهرک ها و مناطــق مســکونی‬ ‫جدیــد‪ ،‬نیــاز اساســی بــه ســاخت ایســتگاه های‬ ‫جدیــد اتش نشــانی دارد»‪ .‬شــهردار قــدس بیــان‬ ‫داشــت‪« :‬شــهرک مســکونی فــرزان یکــی از‬ ‫مناطقی ســت کــه در چنــد ســال با توجه بــه‬ ‫ساخت و ســازهای انبــوه پذیــرای جمعیــت‬ ‫زیــادی از اهالــی شــهرقدس بــوده و شــهرداری‬ ‫قــدس نیــز باتوجه بــه ســکونت ایــن بافــت‬ ‫جمعیتــی‪ ،‬تــاش خــود را بــرای تامیــن و اســتقرار‬ ‫خدمــات شــهری انجــام داده اســت»‪ .‬مهنــدس‬ ‫مختــاری گفــت‪« :‬در همین راســتا و با توجه بــه‬ ‫برنامه ریزی هــای صورت گرفتــه‪ ،‬عملیــات‬ ‫احــداث ایســتگاه شــماره ‪ ۶‬ســازمان اتش نشــانی‬ ‫و خدمــات ایمنــی شــهرداری قــدس در شــهرک‬ ‫مســکونی کــوی فــرزان اغــاز شــده اســت»‪ .‬وی‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬شــهرداری و شــورای اســامی ‬ ‫قــدس در برنامــه پنج ســاله توســعه خــود ســاخت‬ ‫چندیــن ایســتگاه اتش نشــانی جدیــد در نقــاط‬ ‫مختلــف شــهر از جملــه ایســتگاه های اصلــی و‬ ‫فرعــی را پیش بینــی کــرده و در کنــار ســاخت‬ ‫ایســتگاه های جدیــد‪ ،‬خریــد و به روز رســانی‬ ‫تجهیــزات اتش نشــانی نیــز از اهــم برنامه هــای‬ ‫شــهرداری قــدس اســت»‪.‬‬ ‫صدور مجوز مجدد شهرک صنعتی در قدس کامال غیرقانونی ست‬ ‫عضــو شــورای اســامی شــهرقدس گفــت‪« :‬صــدور‬ ‫مجــوز مجــدد شــهرک صنعتــی در قــدس کامــا‬ ‫ گــزارش مدیریــت ارتباطــات‬ ‫غیرقانونی ســت»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫و امــور بین الملــل شــورای اســامی و شــهرداری‬ ‫قــدس؛ محســن عســگری در نطــق پیــش از دســتور‬ ‫جلســه رســمی شــورای اســامی شــهرقدس گفــت‪:‬‬ ‫«به موجــب رای شــعبه ‪ ۵۹‬دادگاه تجدیدنظــر‬ ‫اســتان تهــران کــه منجــر بــه ابطــال پروانــه شــرکت‬ ‫شــهرک های صنعتــی شــد و هر گونــه افــراز و انتــزاع‬ ‫اراضــی از محــدوده شــهرقدس بی اثــر کــرده اســت؛‬ ‫لــذا در کمــال تعجــب و تاســف با خبــر شــده ایم‬ ‫شــرکت شــهرک های صنعتــی در اقــدام کامــا‬ ‫غیر قانونــی در صــدد صــدور مجــوز شــهرک صنعتــی‬ ‫در همــان محــدوده کــه رای بــه ابطــال ســابق صــادر‬ ‫شــده اقــدام کــرده اســت کــه ایــن امــر مصــداق بــارز‬ ‫مــاده ‪ ۸‬ائین نامــه دادرســی مدنی ســت و ضمانــت‬ ‫اجرایــی ان در مــوارد ‪ ۵۸۶‬و ‪ ۵۷۷‬تعزیــرات قانــون‬ ‫مجــازات اســامی مشــخص شــده اســت»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«انچــه در ایــن امــر خودنمایــی می کنــد بی اعتنایــی‬ ‫شــرکت شــهرک های صنعتــی بــه رای قضایــی‬ ‫صــادره اســت کــه نتیجــه ان در قانــون مشــخص‬ ‫شــده و لــذا از ریاســت دادگســتری به عنــوان‬ ‫مســئول اجرایــی احــکام مدنــی و همچنین دادســتان‬ ‫به عنــوان شــورای حقــوق بیت المــال و همچنیــن‬ ‫مســئول صیانــت از ارای اعتبــار قضایــی تقاضــای‬ ‫ورود و برخــورد قانونــی به مســببین ان خواســتاریم و‬ ‫همچنیــن از فرمانــداری شهرســتان خواهشــمندیم از‬ ‫بــروز مشــکل احتمالــی از طریــق مراجــع ذیربــط و از‬ ‫ی از شــرکت شــهرک های‬ ‫هرگونــه تحــرک و اقدامــ ‬ ‫صنعتــی جلوگیــری کنــد»‪ .‬دکتــر عســگری اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬شــهرداری مکلــف شــده اســت به موجــب‬ ‫ی شــهرقدس نســبت بــه اخــذ‬ ‫طــرح شــورای اســام ‬ ‫مجــوز تاســیس شــرکت شــهرک های صنعتــی‬ ‫تحــت مدیریــت خویــش و حمایــت از تولیــد و اجرای‬ ‫منویــات فرمایشــات متــاع مقــام معظــم رهبــری فورا‬ ‫اقــدام کنــد کــه از قبــال هماهنگــی ایــن دســتگاه ها‬ ‫در نهایــت مــردم از مدیریــت واحــد‪ ،‬خدمــات‬ ‫قابل قبــول و شــرایط مطلــوب منتفــع شــوند»‪.‬‬ ‫فصلــی و دائمــی در بلوارهــا هســتیم؛ همچنیــن کاشــت درختچه ها‬ ‫در میادیــن و بوســتان ها از کارهــای انجام شــده ایــن واحــد‬ ‫می باشــد کــه قابــل رویــت اســت»‪.‬‬ ‫ی تاکیــد کــرد‪« :‬عالوه بــر طراحــی و اجــرای بوســتان ها و‬ ‫کریمــ ‬ ‫پارک هــا در ســطح شــهر بایــد یکــی از برنامه هــای واحــد فضــای‬ ‫ســبز شــهرداری صباشــهر نگهــداری از ایــن بوســتان ها باشــد پــس‬ ‫بایــد بــا برنامه ریــزی دقیــق ایــن اقــدام را عملــی کنیــم»‪.‬‬ ‫وی بــه اقدامــات واحــد فضــای ســبز شــهرداری صباشــهر در‬ ‫شــش ماه نخســت ســال ‪ ۹۸‬اشــاره کــرد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬کاشت ‪ ۴۰۰۰‬گلدان شهری‬ ‫‪ .۲‬کاشت گل های فصل در سطح شهر‬ ‫‪ . ۳‬نصب گلدان های شهری‬ ‫‪ . ۴‬ایجاد بوستان ها در سطح شهر (پارک ساحلی)‬ ‫‪ . ۵‬کاشت درختان کاج و زیتون در بوستان ها‬ ‫‪ . ۶‬وجین بوستان های سطح شهر‬ ‫‪ . ۷‬ابیاری بوستان ها‬ ‫‪ . ۸‬احداث پارک ساحلی و پارک ‪ ۵۰۰۰‬متری شهروند‬ ‫و بســیاری دیگــر از ایــن اقدامــات کــه در ســال ‪ ۹۸‬انجــام گرفتــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫مهنــدس کریمــی بــا بیــان ایــن موضــوع کــه پــروژه پــارک‬ ‫ حــال احــداث‬ ‫قابل قبولــی در‬ ‫ِ‬ ‫پنج هکتــاری شــهروند بــا ســرعت ِ‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬بــرای پــروژه پــارک شــهروند (بحــران) تمــام‬ ‫تمهیــدات الزم جهــت مشــارکت در ســاخت و بهره بــرداری ایــن‬ ‫پــروژه دیــده شــده اســت و تــاش مدیریــت شــهری بــر ان اســت با‬ ‫بهره بــرداری از ایــن پــروژه ســرانه فضــای ســبز و تفریحــی شــهر را‬ ‫ارتقــاء چشــمگیر دهیــم»‪.‬‬ ‫وی در خصــوص ایــن پــروژه تصریــح کــرد‪« :‬برنامه ریــزی در مــورد‬ ‫جــذب ســرمایه گذارهای الزم نیــز انجــام شــده و شــهرداری‬ ‫صباشــهر انجــام پروژه هــا بــا مشــارکت بخــش خصوصــی را در نظــر‬ ‫ی در ادامــه خاطرنشــان کــرد‪« :‬طراحــی‬ ‫خواهــد داشــت»‪ .‬کریمــ ‬ ‫و ســاخت تمــام مکان هــای در حــال اجــرا در پــارک شــهروند‬ ‫به صورتی س ـت که ایــن پــارک را در غــرب اســتان تهــران متمایــز‬ ‫می گردانــد»‪.‬‬ ‫ پیست دوچرخه سواری‬‫ استخر‬‫ امفی تئاتر‬‫ ابنماهای مختلف‬‫ سوله ورزشی‬‫ سوله بحران (در مواقع مورد نیاز)‬‫ رستوران‬‫ سرویس بهداشتی‬‫ کمپین های مختلف‬‫ زمین های بازی مختلف برای کودکان‬‫ زمین های ورزشی‬‫ پــد هلی کوپتــر و ســاخت دیگــر محیط هــای مورد نیــاز در ایــن‬‫ـال اجراســت کــه ایــن مســئول بــه ان هــا پرداخــت‪.‬‬ ‫پــارک در حـ ِ‬ ‫شــهردار صباشــهر گفــت‪« :‬رشــد ســرانه های فضــای ســبز و ســرانه‬ ‫تفریحــی از اهــداف جــدی شــهرداری صباشــهر اســت»‪.‬‬ ‫کریمــی در خصــوص هدایــت اب هــای ســطحی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫پیــش رو هدایــت اب هــای ســطحی‬ ‫«باتوجه بــه بارندگی هــای‬ ‫ِ‬ ‫اولویــت شــهرداری صباشــهر اســت»‪ .‬وی عنــوان کــرد‪« :‬باتوجه بــه‬ ‫ـش رو اقدامــات‬ ‫بارندگی هــای ماه هــای اخیــر و همچنیــن ماه هــای پیـ ِ‬ ‫انجام شــده نســبت بــه هدایــت اب هــای ســطحی در حــوزه مدیریــت‬ ‫ حــال پیگیری ســت»‪.‬‬ ‫بحــران شــهرداری در‬ ‫ِ‬ ‫کریمــی ادامــه داد‪« :‬تا جایی کــه می تــوان بایــد از بــروز حــوادث‪،‬‬ ‫اب گرفتگی هــا و ســیالب در فصــل بارش هــا در ســطح شــهر جلوگیــری‬ ‫شــود کــه شــاهد حــوادث و خرابــی شــهر توســط ســیالب و بارش هــا‬ ‫نباشیم»‪.‬‬ ‫بابیان اینکــه بــه فصل ســرد ســال نزدیک می شــویم‪،‬‬ ‫کریمـ ‬ ‫ی همچنیــن ِ‬ ‫در خصــوص بحران هــای احتمالــی تصریــح کــرد‪« :‬پرســنل اتش نشــانی‬ ‫شــهرداری صباشــهر بایــد بیشــتر از دیگــر واحدهــا در مقابــل ســیالب و‬ ‫حــوادث احتمالــی اماده باشــند»‪.‬‬ ‫ی در این بــاره افــزود‪« :‬نیروهــای ســازمان اتش نشــانی‬ ‫مهنــدس کریم ـ ‬ ‫شــهرداری صباشــهر بایــد امادگــی کامــل نســبت بــه دیگــر مســئولین‬ ‫شــهری بــرای مقابلــه بــا ســیالب ها و حــوادث احتمالــی داشــته‬ ‫باشــند»‪ .‬شهردارصباشــهر عنــوان کــرد‪« :‬پرســنل اتش نشــانی بایــد‬ ‫تجهیــزات خــود را کامــل کننــد و امادگــی تمــام در مقابــل حــوادث‬ ‫ـش رو داشــته باشــند و در مواقــع بحــران بــرای نجــات جــان و مــال‬ ‫پیـ ِ‬ ‫شــهروندان بکوشــند»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬قطعــا پــس از بــروز حــوادث‬ ‫تعــدادی حادثه دیــده و مصــدوم وجــود دارد و نیروهــای اتش نشــانی‬ ‫اولیــن کســانی هســتند کــه در محــل حاضــر می شــوند و بــه مشــکالت‬ ‫انــان رســیدگی می کننــد»‪.‬‬ ‫مهنــدس کریمــی خاطرنشــان کــرد‪« :‬بایــد بــرای امادگی هر چه بیشــتر‬ ‫اتش نشــانان کالس هــا‪ ،‬مانورهــا و کارگاه هــای اموزشــی جهــت امادگــی‬ ‫هر چه بیشــتر برگــزار شــود و تعــداد اعضــای گــروه طــرح ‪ nert‬کــه‬ ‫شــهروندان اموزش دیــده بــرای اقدامــات اولیــه در محــات هســتند‬ ‫افزایــش یابــد»‪.‬‬ ‫شــهردار صباشــهر تاکیــد کــرد‪« :‬بایــد تمــام شــهروندان عزیــز بــا‬ ‫اموزش هــای اولیــه اتش نشــانی و امــداد و نجــات اشــنا شــوند و‬ ‫نــکات کالس هــا و اموزش هــای اولیــه در مــدارس ســطح شــهر عنــوان‬ ‫شــود تــا اکثریــت مــردم در مواقــع بحــران بداننــد چگونــه بــا حــوادث‬ ‫پیش امــده برخــورد کننــد»‪.‬‬ ‫امیــر کریمــی ( شــهردار صباشــهر) از تمــام نیروهــای جان برکــف‬ ‫ســازمان اتش نشــانی شــهرداری صباشــهر بــرای حضــور به موقــع‬ ‫در محــات حادثه دیــده تقدیــر و تشــکر و بــرای ایــن عزیــزان ارزوی‬ ‫موفقیــت و ســربلندی کــرد‪.‬‬ ‫ی درپایــان گفــت‪« :‬تــاش تمــام مســئولین این اســت که‬ ‫کریمــ ‬ ‫صباشــهر را در مســیر تحــول قــرار دهنــد و انشــااهلل بــا همبســتگی و‬ ‫تعامــل و همراهــی شــهروندان شــریف ایــن شــهر ایــن مهــم بــه انجــام‬ ‫خواهــد رســید و ایــن قــول را بــه تمــام شــهروندان صباشــهر اطمینــان‬ ‫می دهــم تمــام تــاش شــهرداری صباشــهر در راســتای اســایش ایــن‬ ‫ حــال انجــام و پیگیری ســت»‪.‬‬ ‫عزیــزان در ِ‬ ‫معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور‪:‬‬ ‫وزیـرکشـور‬ ‫حکم انتصاب شهردار مالرد را امضاء کرد‬ ‫معــاون عمــران و توســعه امــور شــهری و‬ ‫روســتایی وزیــر کشــور از امضــای حکــم انتصــاب‬ ‫محمدصــادق کولیونــد (شــهردار جدیــد مــارد)‬ ‫از ســوی وزیــر کشــور خبــر داد‪ .‬به گــزارش‬ ‫مدیریــت ارتباطــات و امــور بین الملــل شــهرداری‬ ‫مــارد به نقــل از ســازمان شــهرداری ها و‬ ‫دهیاری هــای کشــور؛ مهــدی جمالی نــژاد‬ ‫بــا بیــان ایــن مطلــب‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬براســاس‬ ‫تبصــره (‪ )۳‬مــاده (‪ ) ۸۰‬قانــون «تشــکیالت‪،‬‬ ‫وظایــف و انتخــاب شــوراهای اســامی کشــور‬ ‫و انتخــاب شــهرداران»‪ ،‬انتصــاب شــهرداران در‬ ‫شــهرهای بــا جمعیــت بیشــتر از ‪ ۲۰۰‬هزار نفــر‬ ‫و مراکــز اســتان بنــا بــه پیشــنهاد شــورای‬ ‫شــهر و حکــم وزیــر کشــور صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫در حکــم دکتــر رحمانــی فضلــی در خصــوص‬ ‫انتصــاب محمدصــادق کولیونــد (شــهردار جدیــد‬ ‫مــارد) امــده اســت‪« :‬امیــدوارم بــا اســتعانت‬ ‫از پــروردگار یکتــا و بــا درنظرگرفتــن صرفــه‬ ‫و صــاح شــهر و توزیــع عادالنــه خدمــات و‬ ‫امکانــات در مناطــق‪ ،‬مراقبــت در انضبــاط مالــی‪،‬‬ ‫مطالعــه و بهره گیــری از همــه ظرفیت هــا‬ ‫و کوشــش در ایجــاد محیــط ســالم شــهری و‬ ‫به کارگیــری خالقیــت و نــواوری در اداره امــور‬ ‫شــهر‪ ،‬نیــل بــه اهــداف عالــی نظــام مقــدس‬ ‫جمهــوری اســامی و منویــات و مطالبــات مقــام‬ ‫معظــم رهبــری و سیاســت های دولــت تدبیــر و‬ ‫امیــد میســر شــود»‪.‬‬ ‫جناب اقای محمدصادق کولیوند‬ ‫انتصــاب شایســته حضرتعالــی به عنــوان شــهردار جدیــد شــهر مــارد را صمیمانــه‬ ‫تبریــک عــرض می کنــم‪ .‬بی شــک ســوابق ارزشــمند جنابعالــی در جایگاه هــای‬ ‫مختلــف مدیریتــی‪ ،‬نویدبخــش حرکتــی نــو و تــاش مضاعــف و بــا شــتاب بیشــتر‬ ‫در خدمــت بــه مــردم فهیــم و فرهیختــه شــهر مــارد خواهــد بــود‪ .‬امیــدوارم تجــارب‬ ‫ارزنــده جنابعالــی در دوره هــای قبــل به منزلــه چــراغ راهــی باشــد کــه گام هــای‬ ‫بلندتــری در ایــن عرصــه را رقــم زنــد‪.‬‬ ‫حاصلی پناه‬ ‫سرپرست روزنامه سایه در غرب استان تهران‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬اذر ‪ -1398‬شماره ‪1882‬‬ ‫فراخوان ارزیابی و مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوبت اول‬ ‫شـرکت اب منطقـه ای کرمانشـاه در نظـر دارد پـروژه هـای مشـروحه زیـر را از طریـق فراخـوان ارزیابـی کیفی در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت بـه پیمانکاران‬ ‫واجـد شـرایط واگـذار نمایـد‪ .‬لـذا از شـرکت های دارای صالحیـت در رشـته های مربوطـه بـا توجـه بـه مشـخصات زیر دعوت می شـود نسـبت به تهیـه اسـناد ارزیابی‬ ‫کیفـی و یـا مناقصـه در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت اقـدام نمایند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان مناقصه‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫مبلغ براورد اولیه براساس‬ ‫فهارس پایه سال ‪1398‬‬ ‫محل اجرای پروژه‬ ‫استان کرمانشاه‬ ‫مدت اجرای‬ ‫عملیات‬ ‫شرایط شرکت کنندگان‬ ‫‪1‬‬ ‫اجرای پروژه احداث سیستم برق‬ ‫اضطراری ایستگاه های پمپاژ و‬ ‫تصفیه خانه طرح ابرسانی به شهر پاوه‬ ‫‪2098001232000066‬‬ ‫(تجدید ارزیابی همزمان با‬ ‫مناقصه)‬ ‫‪ 75/916/834/896‬ریال‬ ‫شهرستان پاوه‬ ‫‪ 10‬ماه‬ ‫شرکت های دارای‬ ‫صالحیت دارای حداقل‬ ‫رتبه ‪ 5‬رشته نیرو‬ ‫‪2‬‬ ‫اجرای پروژه سیستم حفاظت کاتدیک‬ ‫خطوط انتقال اب شرب شهر پاوه‬ ‫‪2098001232000067‬‬ ‫(تجدید ارزیابی همزمان با‬ ‫مناقصه)‬ ‫حدود ‪ 4‬میلیارد ریال‬ ‫شهرستان پاوه‬ ‫‪ 10‬ماه‬ ‫شرکت های دارای‬ ‫صالحیت دارای حداقل‬ ‫رتبه ‪ 5‬رشته تجهیزات‬ ‫و تاسیسات‬ ‫‪3‬‬ ‫اجرای پروژه تامین تجهیزات‪ ،‬نصب‬ ‫و راه اندازی سیستم تله متری از‬ ‫ایستگاه های پمپاژ تا تصفیه خانه اب‬ ‫شرب شهر پاوه‬ ‫‪2098001232000068‬‬ ‫(تجدید ارزیابی همزمان با‬ ‫مناقصه)‬ ‫حدود ‪ 4‬میلیارد ریال‬ ‫شهرستان پاوه‬ ‫‪ 10‬ماه‬ ‫شرکت های دارای‬ ‫صالحیت دارای حداقل‬ ‫رتبه ‪ 5‬ارتباطات و‬ ‫فن اوری اطالعات‬ ‫‪4‬‬ ‫مرمت و بازسازی چاه های مشاهده ای‬ ‫در سطح استان کرمانشاه‬ ‫‪2098001232000069‬‬ ‫(مناقصه عمومی)‬ ‫‪ 735/467/000‬ریال‬ ‫سطح استان‬ ‫کرمانشاه‬ ‫‪ 12‬ماه‬ ‫شرکت های دارای‬ ‫صالحیت دارای حداقل‬ ‫رتبه ‪ 5‬اب و یا ‪ 5‬ابنیه‬ ‫ایــن مناقصــات از دریافــت اســناد ارزیابــی کیفــی و مناقصــه تــا ارائــه پشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــایی پاکت هــا از طریــق درگاه ســامانه‬ ‫الکترونیکــی دولــت (ســتاد ایــران) بــه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصه گــران در صــورت عــدم عضویــت‬ ‫قبلــی‪ ،‬مراحــل ثبت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند‪.‬‬ ‫انتشار در سامانه‪ :‬تاریخ ‪ 98/9/19‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلـت زمانـی دریافت اسـناد ارزیابـی و یا مناقصه از سـایت‪ :‬سـاعت ‪ 14‬مـورخ ‪ 98/9/19‬لغایـت سـاعت ‪ 14‬مـورخ ‪ 98/9/26‬مهلـت زمانی ارائه پیشـنهاد‪،‬‬ ‫زمـان بازگشـایی پاکت هـا و سـایر اطالعـات ایـن مناقصـات در سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد ایران) در دسـترس می باشـد‪.‬‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـزار جهـت دریافت اطالعـات بیشـتر درخصوص اسـناد مناقصه و ارائـه پاکت هـا‪ :‬ادرس‪ :‬کرمانشـاه‪ -‬میدان سـپاه‬ ‫پاسـداران ( نفـت) بلـوار زن‪ -‬ضلـع غربـی پاالیشـگاه‪ -‬شـرکت اب منطقـه ای کرمانشـاه‪ .‬تلفـن‪ 08338370135 :‬و ‪ 08338370163‬و داخلی ‪236‬‬ ‫م الف ‪2882/12‬‬ ‫شرکت اب منطقه ای کرمانشاه‬ ‫ابالغ رای شورا‬ ‫خواهــان‪ :‬هایــده قیصــری فرزنــد احمــد‪ ،‬ادرس‪:‬‬ ‫بــه تاریــخ ‪ 98/7/28‬بــه شــماره کالســه ‪ 26/98/3‬ح مرجــع رســیدگی شــعبه ســوم بــه شــماره دادنامــه ‪215‬‬ ‫خواســته‪ :‬تفاضــای‬ ‫خوانــده‪ :‬عباســعلی حشــمتی فرزنــد کرمعلــی‪ ،‬ادرس مجهول المــکان‬ ‫ایــام‪ ،‬هانیــوان خیابــان بــال حبشــی نبــش کوچــه یــاس‬ ‫انتقــال ســند مالکیــت خــودرو و پرایــد ‪98‬ایــران (‪798‬ج‪ )85‬بــه انضمــام هزینــه دادرســی‬ ‫گردشــکار‪ :‬خواهــان دادخواســتی بــه خواســته فــوق بطرفیــت خوانــده بــاال تقدیــم داشــته کــه پــس از ارجــاع بــه ایــن شــعبه و ثبــت بــه کالســه فــوق در وقــت فوق العــاده شــعبه بــه‬ ‫تصــدی اعضــا تشــکیل و بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی اعــام و بــه شــرح زیــر مبــادرت بصــدور رای می نمایــد‪.‬‬ ‫((رای شورا))‬ ‫درخصــوص دعــوی خواهــان هایــده قیصــری بــه طرفیــت خوانــده عباســعلی حشــمتی بخواســته الــزام بــه حضــور در دفتــر اســناد رســمی و انتقــال قطعــی ســند دســتگاه خــودرو‬ ‫پرایــد ‪ 98‬ایــران (‪798‬ج‪ )85‬بــا انضمــام هزینــه دادرســی بــه حکایــت اوراق پرونــده خواهــان مدعــی اســت کــه وی بــه اســتناد بیعانه نامــه ضــم پرونــده اقــدام بــه خریــد وســیله‬ ‫نقلیــه و بــا پرداخــت ثمــن ان متعــد گردیــده نســبت بــه انتقــال ان بــه نــام خواهــان اقــدام نمایــد کــه تاکنــون ایــن امــر محقــق نگردیــده اســت تقاضــای رســیدگی بشــرح خواســته‬ ‫رو نمــوده اســت شــورا بــا مداقــه در اوراق پرونــده مالحظــه می نمایــد کــه خوانــده در جلســه حضــور پیــدا نکــرده و الیحه ایــی ارائــه ننمــوده اســت‪ .‬علــی هــذا شــورا بــا عنایــت بــه‬ ‫مراتــب فــوق و اســتعالم اخــذ شــده از اداره راهنمایــی و رانندگــی شهرســتان ایــام کــه حکایــت از مالکیــت رســمی خوانــده نســبت بــه وســیله نقلیــه موصــوف را دارد و همچنیــن‬ ‫احــراز رابطــه معاملــی بیــن طرفیــن و اقــرار صریــح خوانــده بــه فــروش وســیله موصــوف بــه خواهــان کــه مصــون از تعــرض باقیمانــده اســت بنــا بــه مراتــب شــورا خواســته خواهــان‬ ‫را وارد و ثابــت تشــخیص داده و مســتند بــه مــواد ‪ 198 -515 -519‬قانــون اییــن دادرســی مدنــی و مــواد ‪ 362 -224 -223 -222 -221 -220 -219 -10‬قانــون مدنــی حکــم بــه‬ ‫الــزام خوانــده بــه حضــور در دفترخانــه اســناد رســمی و انتقــال قطعــی ســند یــک دســتگاه خــودرو پرایــد بــه شــماره انتظامــی ‪ 98‬ایــران (‪798‬ج‪ )85‬بانضمــام هزینــه دادرســی از‬ ‫بــاب تســبیب در حــق خواهــان صــادر و اعــام می نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف ‪ 20‬روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در همیــن شــعبه و ظــرف همیــن مــدت قابــل اعتــراض‬ ‫در محاکــم عمومــی حقوقــی ایــام می باشــد‪.‬‬ ‫قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان ایالم‬ ‫اگهی مناقصه تک مرحله ای عمومی شماره ‪/1066‬پ‪/‬خ‪98/‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫دانشــکده علوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی بهبهــان در نظــر دارد «امــور ســرویس ایــاب و ذهــاب دانشــجویان و کارکنــان دانشــکده علوم پزشــکی بهبهــان‪-‬‬ ‫معاونــت امــوزش‪ ،‬تحقیقــات دانشــجویی و فرهنگــی در ســال ‪ »1398–99‬خــود را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه شــرکت های صالحیــت دار واگــذار نمایــد‪ .‬لــذا از کلیــه‬ ‫شــرکت های واجــد شــرایط دعــوت بــه عمــل می ایــد وفــق برنامــه زمان بنــدی ذیــل جهــت دریافــت اســناد مناقصــه اقــدام نمایــد‪.‬‬ ‫‪ -1‬نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان‬ ‫‪ -2‬موضوع مناقصه‪ :‬واگذاری امور سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان و کارکنان دانشکده علوم پزشکی بهبهان در سال ‪1398-99‬‬ ‫‪ -3‬نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬به مبلغ ‪ 113/565/375‬ریال به دو صورت ذیل می باشد‪:‬‬ ‫‪ -1-3‬ضمانتنامه بانکی معتبر قابل وصول (با اعتبار حداقل سه ماه از تاریخ دریافت اسناد مناقصه) در وجه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان‬ ‫‪ -2-3‬واریــز نقــدی بــه شــماره حســاب ‪ 4733769419‬شــماره شــبا ‪ IR830120000000004733769419‬بانــک ملــت شــعبه پیــروزی بــه نــام حســاب تمرکــز ســپرده های‬ ‫انجــام کار دانشــکده علوم پزشــکی بهبهــان‬ ‫تبصره ‪ -1‬شرکت کنندگان باید اصل ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا اصل فیش واریزی را در پاکت ﴿الف﴾ قرار دهند‪.‬‬ ‫‪ -4‬قیمــت خریــد اســناد مناقصــه‪ :‬جهــت خریــد اســناد مبلــغ ‪ 2/000/000‬ریــال بــه حســاب ‪ 261118729‬شناســه واریــز ‪ 97102513285800095‬نــزد بانــک رفــاه شــعبه مرکزی‬ ‫بهبهــان واریــز گــردد‪.‬‬ ‫‪ -5‬مهلــت دریافــت اســناد مناقصــه‪ :‬اســناد مناقصــه از طریــق ســایت دانشــکده علوم پزشــکی بهبهــان بــه ادرس ‪ www.behums.ac.ir‬از روز یکشــنبه مــورخ ‪ 1398/9/17‬لغایــت‬ ‫روز شــنبه مــورخ ‪ 1398/9/23‬بــه فــروش می رســد و اعتبــار مــدارک تحصیلــی از ســوی شــرکت کننده مناقصــه منــوط بــر ممهــور شــدن اوراق بــه مهــر اداره امــور پشــتیبانی و رفاهــی‬ ‫دانشــکده می باشــد‪.‬‬ ‫‪ -6‬زمــان و محــل تحویــل پیشــنهادها‪ :‬حداکثــر تــا ســاعت ‪ 12‬ظهــر روز شــنبه مــورخ ‪ 98/10/7‬بــه اداره امــور پشــتیبانی و رفاهــی دانشــکده علوم پزشــکی بهبهــان بــه ادرس‪:‬‬ ‫اســتان خوزســتان‪ ،‬شهرســتان بهبهــان‪ ،‬خیابــان شــهید زیبایــی‪ ،‬جنــب بیمارســتان دکتــر شــهیدزاده‪ ،‬ســتاد مرکــزی دانشــکده علوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی بهبهــان‪ ،‬اداره‬ ‫امــور پشــتیبانی و رفاهــی‪ ،‬طبقــه دوم امــور قراردادهــا تحویــل و رســید دریافــت نماینــد‪.‬‬ ‫‪ -7‬تاریخ بازگشایی پاکات‪ :‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1398/10/8‬ساعت ‪13‬‬ ‫‪ -8‬محل گشایش پاکات‪ :‬دفتر ریاست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان‬ ‫داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن ‪ 061-52832007‬اداره امور پشتیبانی و رفاهی تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫‪ -9‬هزینه درج اگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -10‬دانشکده در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/9/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/9/17 :‬‬ ‫اداره امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده علوم پزشکی بهبهان‬ ‫اگهی مزایده‪ :‬نوبت اول (مرحله دوم)‬ ‫‪1398/09/20‬‬ ‫شــهرداری گیالنغــرب در نظــر دارد بــه اســتناد بنــد یــک مجــوز بــه شــماره ‪ 98/18‬مــورخ ‪ 98/08/19‬شــورای محتــرم اســامی شــهر نســبت بــه‬ ‫فــروش ‪ 4‬پــاک زمیــن بــا کاربــری مســکونی بــه شــرح ادرس ذیــل از طریــق مزایــده عمومــی اقــدام نمایــد‪ .‬لــذا متقاضیــان می تواننــد‬ ‫درصــورت تمایــل بــه خریــد نســبت بــه واریــز مبلــغ ‪ %5‬قیمــت کارشناســی زمین هــای موردنظــر بــه حســاب ســپرده شــماره ‪0107015797002‬‬ ‫نــزد بانــک ملــی شــعبه مرکــزی اقــدام و اســلیب ان را تــا پایــان وقــت اداری روز چهارشــنبه مــورخ ‪ 98/09/27‬بــه همــراه مــدارک (پاکــت‬ ‫الــف‪ -‬فیــش واریــز ســپرده و پاکــت ب‪ -‬فــرم پیشــنهاد قیمــت و پاکــت ج‪ -‬بریــده نقشــه اگهــی مزایــده) تحویــل واحــد درامــد نماینــد‪ .‬ضمنــاً‬ ‫جلســه مزایــده راس ســاعت ‪ 10‬صبــح روز پنجشــنبه مــورخ ‪ 98/09/28‬در دفتــر شــهردار برگــزار می گــردد‪.‬‬ ‫ادرس ملک (زمین) موردنظر‪:‬‬ ‫‪ -1‬زمین مسکونی‪ -‬به ادرس‪ :‬تعاونی کارکنان شهرداری جنب پارک فالحت‪ -‬پالک ‪47‬‬ ‫‪ -2‬زمین مسکونی‪ -‬به ادرس‪ :‬تعاونی کارکنان شهرداری جنب پارک فالحت‪ -‬پالک ‪129‬‬ ‫‪ -3‬زمین مسکونی‪ -‬به ادرس‪ :‬تعاونی کارکنان شهرداری جنب پارک فالحت‪ -‬پالک ‪163‬‬ ‫‪ -4‬زمین مسکونی‪ -‬به ادرس‪ :‬تعاونی کارکنان شهرداری جنب پارک فالحت‪ -‬پالک ‪34‬‬ ‫شرایط مزایده‪:‬‬ ‫‪ )1‬به پیشنهاد مبهم و مشروط و قلم خورده ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ )2‬مدت زمان مزایده ‪ 10‬روز کاری بوده و ایام تعطیل جزء ان نمی باشد‪.‬‬ ‫‪ )3‬شهرداری در رد یا قبول هر پیشنهادی مختار است‪.‬‬ ‫‪ )4‬سایر مقررات شهرداری جزء شرایط مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪ )5‬دستمزد کارشناسی زمین بر عهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪ )6‬ســپرده نفــر اول‪ -‬ســوم تــا انعقــاد قــرداد بــا برنــده مزایــده ضبــط و درصــورت انصــراف نفــر اول ســپرده وی بــه ســود صنــدوق شــهرداری ضبــط‬ ‫و بــا نفــر دوم قــرارداد منعقــد می گــردد و درصــورت انصــراف نفــر دوم ماننــد نفــر اول برخــورد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تورج حیدرخانی‪ ،‬شهردار گیالن غرب‬ ‫اگهی مزایده اجاره ساختمان موقوفه مرحومه ربابه ایزدی‬ ‫اگه��ی تغییــرات شــرکت کان��ی جویـ�ان توسـ�عه معــادن ترب��ت شــرکت سهــامی خـ�اص‬ ‫اگه��ی تغییــرات شــرکت کان��ی جویـ�ان توسـ�عه معــادن ترب��ت شــرکت سهــامی خـ�اص‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 2738‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14004110272‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 2738‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14004110272‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ســنقر در نظــر دارد یکبــاب منــزل مســکونی واقــع در خیابــان ایت الــه خامنــه ای کوچــه شــهید مفتــح بــه صــورت اجــاره یکســاله از طریــق‬ ‫هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1398/03/02‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬اق��ای ج��واد باقـ�رزاده‬ ‫مزایــده واگــذار نمایــد‪.‬‬ ‫مجم��ع عموم��ی عـ�ادی مـ�ورخ ‪ 1398/03/02‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬اقایـ�ان‬ ‫غالمرضـ�ا عص��اررودی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0769462685‬جوــاد باق��رزاده بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 0700373561‬و خانـ�م ملیحـ�ه باق��رزاده بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0700373586‬ب��ه سـ�مت‬ ‫بـ�ا ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0700373561‬ب��ه سـ�مت رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره و مدیرعام��ل اقـ�ای‬ ‫غالمرضـ�ا عص��اررودی بـ�ا ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0769462685‬بـ�ه ســمت نائـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت‬ ‫مدیــره و خانـ�م ملیحـ�ه باق��رزاده بـ�ا ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0700373586‬بـ�ه ســمت عضـ�و اصلـ�ی‬ ‫اعضــای اصلـ�ی هیئـ�ت مدیــره برــای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنـ�د‪ -.‬اقــای مجتبـ�ی‬ ‫هیئ��ت مدی��ره ب��رای م��دت دو س��ال انتخ��اب گردیدن��د و کلی��ه اوراق و اس��ناد به��ادار و‬ ‫احمدیــان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0702574872‬ب��ه سـ�مت باــزرس اصل��ی و اقـ�ای مهـ�دی‬ ‫تعهدــاور شــرکت از قبی��ل چ��ک‪ -‬ســفته‪ -‬بــرات‪ -‬قرارداده��ا و عقـ�ود اســامی ب��ا امضـ�ای‬ ‫گلی بایگـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0702384577‬ب��ه سـ�مت باــزرس علی البـ�دل بــرای مـ�دت‬ ‫یکسـ�ال مال��ی انتخـ�اب گردیدن��د‪ -.‬روزنام��ه کثیراالنتشـ�ار ســایه جه��ت درج اگهی هــای‬ ‫شــرکت انتخـ�اب گردی��د‪.‬‬ ‫ثابـ�ت اقــای جوــاد باق��رزاده (رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره و مدیرعامـ�ل) و متغیـ�ر غالمرضـ�ا‬ ‫عص��اررودی (نائـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره) یـ�ا خانـ�م ملیحـ�ه باق��رزاده (عضـ�و هیئـ�ت‬ ‫مدیـ�ره) همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتبرــ می باش��د و اوراق عــادی و اداری ب��ا امضـ�ای‬ ‫مدیرعام��ل ی��ا عض��و اصل��ی هیئ��ت مدیـ�ره همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)692144‬‬ ‫موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)691747‬‬ ‫موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر اراء صــادره هیئــت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبتــی ملــک بــم تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضیــان‬ ‫ذیــل واقــع در شهرســتان بــم بخش هــای ‪ 29‬لغایــت ‪ 33‬کرمــان محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراجعیــن در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود و در صورتیکــه اشــخاص نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یکمــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫امالک تقاضا شده واقع در بخش ‪ 30‬کرمان‬ ‫پــاک ‪ 426‬فرعــی از ‪ 472‬اصلــی فاطمــه دهقانی پشــترودی کــد ملــی ‪ 3111043630‬فرزنــد محمــد‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 473‬مترمربــع واقــع در پشــترود بــم خیابــان انقــاب از مالکیــت‬ ‫سیدعیســی عمــادزاده‪.‬‬ ‫پــاک فرعــی از ‪ 519‬اصلــی نصــرت میرابــادی کــد ملــی ‪ 6059902707‬فرزنــد احمــد ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 180‬مترمربــع واقــع در اســفیکان بــم جنــب مدرســه بعثــت از مالکیــت‬ ‫حســین حیدریــان‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 62‬فرعــی از ‪ 646‬اصلــی حســن ابراهیمی رحمانــی کــد ملــی ‪ 3111259390‬فرزنــد علــی‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 250‬مترمربــع واقــع در اســفیکان شــهر بــم از مالکیــت محمــد‬ ‫بهر ه منــد‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 38‬فرعــی از ‪ 758‬اصلــی فاطمــه طاهــری کــد ملــی ‪ 3110674165‬فرزنــد ســیدعباس‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 956‬مترمربــع واقــع در روســتای چهل تخــم زیدابــاد شــهر بــم‬ ‫از مالکیــت بی بی فرزانــه عمــادزاده‪.‬‬ ‫پــاک فرعــی از ‪ 1124‬اصلــی نرگــس یوســف ابادی کــد ملــی ‪ 3100118529‬فرزنــد داود ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 217‬مترمربــع واقــع در کمربنــدی ولیعصــر خیابــان شــهید جزینــی شــهر‬ ‫بــم از مالکیــت زین العابدیــن فتاحــی‪.‬‬ ‫پــاک یکفرعــی از ‪ 1357‬اصلــی فاطمــه عباس ابــادی کــد ملــی ‪ 3110965186‬فرزنــد حســین‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 608‬مترمربــع واقــع در خیابــان شــهید جزینــی شــهر بــم از‬ ‫مالکیــت حســین قلنــدری‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 179‬فرعــی از ‪ 1362‬اصلــی حســن جوزاک نــژاد کــد ملــی ‪ 3110954222‬فرزنــد علــی‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 138‬مترمربــع واقــع در خیابــان بوعلــی شــهر بــم از مالکیــت‬ ‫علی اکبــر ســاالبهزادی‪.‬‬ ‫پــاک فرعــی از ‪ 1822‬اصلــی ســجاد شــجاع حیدری کــد ملــی ‪ 3100151542‬فرزنــد موســی‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 295‬مترمربــع واقــع در خواجــه عســکر شــهر بــم از مالکیــت‬ ‫علــی شــجاع حیدری‪.‬‬ ‫پــاک یکفرعــی از ‪ 3069‬اصلــی زهــرا کریمی افشــار کــد ملــی ‪ 3111380262‬فرزنــد حســن ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 328‬مترمربــع واقــع در خواجــه عســکر شــهر بــم از مالکیــت حســین‬ ‫کمال الدینــی‪.‬‬ ‫امالک تقاضا شده واقع در بخش ‪ 31‬کرمان‬ ‫پــاک ‪ 201‬فرعــی از ‪ 1315‬اصلــی محســن اســدی برواتی کــد ملــی ‪ 3111316769‬فرزنــد فتحعلــی‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 245‬مترمربــع واقــع در بــروات بلــوار ازادی کوچــه بوســتان از‬ ‫مالکیــت محمــد تدیــن‪.‬‬ ‫پــاک فرعــی از ‪ 1323‬اصلــی زهــرا عارفــی کــد ملــی ‪ 3110155214‬فرزنــد طهماســب ششــدانگ‬ ‫باغچــه بــه مســاحت ‪ 429‬مترمربــع واقــع در بــروات بــم کوچــه موتــوراب از مالکیــت فاطمــه بنی اســدی‪.‬‬ ‫پــاک فرعــی از ‪ 2501‬اصلــی ربابــه جعفری برواتــی کــد ملــی ‪ 3111922210‬فرزنــد عزیــزاهلل‬ ‫ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت ‪ 26‬مترمربــع واقــع در بــروات بــم بلــوار امــام خمینــی از مالکیــت‬ ‫غالمحســین زارع گــوری‪.‬‬ ‫پــاک فرعــی از ‪ 2501‬اصلــی ربابــه جعفری برواتــی کــد ملــی ‪ 3111922210‬فرزنــد عزیــزاهلل‬ ‫ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت ‪ 25‬مترمربــع واقــع در بــروات بــم بلــوار امــام خمینــی از مالکیــت‬ ‫غالمحســین زارع گــوری‪.‬‬ ‫پــاک فرعــی از ‪ 2513‬اصلــی حمیــداهلل ســپهر کــد ملــی ‪ 3111221776‬فرزنــد حبیــب اهلل ششــدانگ‬ ‫مغــازه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی و محوطــه بــه مســاحت ‪ 149‬مترمربــع واقــع در بــروات شــهر بــم‬ ‫جــاده بــم‪ -‬زاهــدان از مالکیــت محمــد بارانی برواتــی‪.‬‬ ‫پــاک فرعــی از ‪ 2573‬اصلــی ابراهیــم بنی اســدی کــد ملــی ‪ 3111237591‬فرزنــد محمــد ششــدانگ‬ ‫یکقطعــه بــاغ بــه مســاحت ‪ 1621‬مترمربــع واقــع در بــروات شــهر بــم کوچــه شــهید علــی ابــادی از‬ ‫مالکیــت علــی محمــدی زاده‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 6‬فرعــی از ‪ 3097‬اصلــی عــارف عاشــورزاده کــد ملــی ‪ 3111309677‬فرزنــد یــداهلل ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 416‬مترمربــع واقــع در بــروات شــهر بــم از مالکیــت عصمــت عاشــورزاده‪.‬‬ ‫پــاک فرعــی از ‪ 3504‬اصلــی حســین عباســی کــد ملــی ‪ 3111201201‬فرزنــد محمــد ششــدانگ‬ ‫یکقطعــه بــاغ بــه مســاحت ‪ 7408‬مترمربــع واقــع در بــروات بــم خیابــان باهنــر از مالکیــت ســکینه‬ ‫پورمنعمــی‪.‬‬ ‫امالک تقاضا شده واقع در بخش ‪ 32‬کرمان‬ ‫پــاک ‪ 14‬فرعــی از ‪ 2152‬اصلــی صاحبجــان زابلی محمدرضائــی کــد ملــی ‪ 3111179656‬فرزنــد رضــا‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه و بــاغ بــه مســاحت ‪ 1127‬مترمربــع واقــع در شهرســتان نرماشــیر روســتای‬ ‫اســداباد از مالکیــت عــذری اســدابادی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 3‬فرعــی از ‪ 2211‬اصلــی حاجــی صابــری کــد ملــی ‪ 3209681902‬فرزنــد حســین ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 1439‬مترمربــع واقــع در شهرســتان نرماشــیر روســتای قاســم اباد از‬ ‫مالکیــت اصغــر اســدابادی‪.‬‬ ‫امالک تقاضا شده واقع در بخش ‪ 33‬کرمان‬ ‫پــاک ‪ 2‬فرعــی از ‪ 30‬اصلــی حمیــد خادمی بمــی کــد ملــی ‪ 3110882929‬فرزنــد محمــد ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 442‬مترمربــع واقــع در ده بکــری بــم کوچــه شــهید رودبــاری از مالکیــت‬ ‫محمــد کریمی افشــار‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 13‬فرعــی از ‪ 574‬اصلــی فرنگیــس نصری سیســتانی کــد ملــی ‪ 3110541890‬فرزنــد اســحق‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 394‬مترمربــع واقــع در شهرســتان بــم ده بکــری روســتای‬ ‫جــدکان از مالکیــت محمــد کریمی افشــار‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 28‬فرعــی از ‪ 665‬اصلــی محمدعلــی کــرم زاده کــد ملــی ‪ 311012569‬فرزنــد غالمرضــا‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه و بــاغ بــه مســاحت ‪ 839‬مترمربــع واقــع در شهرســتان بــم دهبکــری‬ ‫توکل ابــاد از مالکیــت امیدعلــی کریمی افشــار‪.‬‬ ‫پــاک فرعــی از ‪ 1015‬اصلــی ســمیه امانــدادی کــد ملــی ‪ 3111202198‬فرزنــد عبــداهلل ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 556‬مترمربــع واقــع در شهرســتان بــم دهبکــری ســر میــدان از مالکیــت‬ ‫حســین افشــارمنش‪.‬‬ ‫پــاک فرعــی از ‪ 1079‬اصلــی حســین غالمحســین نژاد کــد ملــی ‪ 3110676575‬فرزنــد محمــد‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 255‬مترمربــع واقــع در شهرســتان بــم دهبکــردی کوچــه انقــاب‬ ‫‪ 22‬از مالکیــت حســین شهســواری تم گاوان‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 3‬فرعــی از ‪ 1215‬اصلــی بهــاره صابــری کــد ملــی ‪ 3111514102‬فرزنــد احمــد ششــدانگ اتــاق‬ ‫مشــتمل بــر محوطــه بــه مســاحت ‪ 1015‬مترمربــع واقــع در شهرســتان بــم ده بکــری خیابــان انقــاب‬ ‫از مالکیــت ولــی اهلل وطن خــواه‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 93‬فرعــی از ‪ 1550‬اصلــی وحیــد بــاالور کــد ملــی ‪ 3110985012‬فرزنــد نعمــت اهلل ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 472‬مترمربــع واقــع در شهرســتان بــم ده بکــری اراضــی دهنــو کوچــه‬ ‫خلیج فــارس ‪ 12‬از مالکیــت عبــداهلل و عــوض افشــارمنش‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 20‬فرعــی از ‪ 2790‬اصلــی ابراهیــم ســاالری کــد ملــی ‪ 3030271266‬فرزنــد عبــاس ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 237‬مترمربــع واقــع در شهرســتان بــم دهبکــری کاله شــوری از مالکیــت‬ ‫نمــک کریمی افشــار‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/09/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/09/06 :‬‬ ‫محمد امیری خواه‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم‬ ‫مدت مزایده‪ 98/9/20 :‬لغایت ‪98/10/5‬‬ ‫تاســیس شرــکت س�هـامی خــاص مهندسـ�ی راشـ�ا پوشـ�ش شــرق در تاریــخ ‪ 1398/06/06‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 2489‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14008576804‬ثبـ�ت و امضـ�ا ذیـ�ل دفاتــر تکمیــل‬ ‫گردیـ�ده ک��ه خالص��ه ان ب��ه شـ�رح زی��ر جه��ت اطـلاع عمـ�وم اگه��ی می گــردد‪ .‬موضـ�وع فعالی��ت‪ :‬انجـ�ام طراح��ی و محاس��به‪ ،‬نظــارت فن��ی و اجــرای کلی��ه پروژه هــای عمرانــی‪،‬‬ ‫اعـ�م از فلــزی و بتنــی‪ ،‬چوبـ�ی و س��نگی‪ ،‬ابنیه هاــی ســبک و س��نگین‪ ،‬معماــری و شهرس�اـزی‪ ،‬نقشـ�ه برداری‪ ،‬محوطه س�اـزی‪ ،‬اماده ساــزی و اکتشــاف و اس��تخراج معاــدن (بـ�ه جـ�ز‬ ‫نف��ت و گاز) پ��س از اخ��ذ مجوزه��ای الزم خاکبــرداری و خاکری��زی‪ ،‬مقاوم سـ�ازی‪ ،‬بهس��ازی و تس��لیح خ��اک زهکش��ی‪ ،‬انج��ام ازمایش ه��ای بت��ن و خ��اک و میل گ��رد (ان دی ت��ی) و‬ ‫اس��فالت س��اخت راه‪ ،‬مت��رو‪ ،‬بان��د فــرودگاه‪ ،‬جاده س��ازی و ب��رج مراقب��ت‪ ،‬طراح��ی و اج��رای پ��ل و تون��ل‪ ،‬س��دهای خاک��ی و بتن��ی‪ ،‬اج��رای تاسیس��ات برق��ی و مکانیک��ی س��اختمان ها و‬ ‫کارخانج��ات صنعت��ی و نیروگاه ه��ا‪ ،‬تولی��د و تعمی��ر و انتق��ال نی��رو تاسیس��ات برق��ی و مکانیک��ی و الکتریک��ی‪ ،‬طراح��ی و اج��راء ان��واع دکل ه��ای ثاب��ت و متح��رک‪ ،‬اخ��ذ وام و اعتبـ�ارات‬ ‫بانک��ی ب��ه صـ�ورت ارزی و ریال��ی از کلی��ه بانک ه��ای داخل��ی و خارج��ی جه��ت ش��رکت‪ ،‬شـ�رکت در کلی��ه مناقص��ات پیمان ه��ا و مزایـ�دات دولت��ی و خصوص��ی اع��م از داخل��ی و‬ ‫بین الملل��ی‪ -‬برگـ�زاری ســمینار و همای��ش و کنفران��س مشـ�ارکت در اج��را کلی��ه طرح ه��ای عمران��ی‪ ،‬شـ�هری‪ ،‬صنعت��ی کنت��رل پـ�روژه و مدیری��ت پیم��ان‪ ،‬پتروشـ�یمی‪ ،‬پاالیشـ�گاه‪،‬‬ ‫فــوالد‪ ،‬سیــمان‪ ،‬اب و فاض�لاب و صنای��ع وابسـ�ته‪ ،‬تعمی��ر و نگهــداری فن��ی خط��وط انتق��ال اب و فاضـلاب‪ ،‬نف��ت و گاز و پتروشــیمی‪ ،‬خری��د و فـ�روش کلی��ه کااله��ای مج��از بازرگان��ی و‬ ‫صاــدرات و واردات کلی��ه کااله��ای مج��از بازرگان��ی همچنی��ن ارائ��ه کلی��ه خدم��ات در زمین��ه خدم��ات شـ�هری اع��م از طراح��ی‪ ،‬نص��ب و ایج��اد و نگهــداری فض��ای س��بز و محوطه سـ�ازی‬ ‫و احـ�داث ابنم��ا سـ�اخت و نص��ب االچی��ق درصـ�ورت لـ�زوم پ��س از اخ��ذ مجوزه��ای الزم از مراج��ع ذیرب��ط م��دت فعالی��ت‪ :‬از تاری��خ ثب��ت ب��ه م��دت نامحـ�دود مرک��ز اصل��ی‪ :‬اسـ�تان‬ ‫خراسـ�ان رض��وی‪ ،‬شهرســتان کاشــمر‪ ،‬بخ��ش مرکــزی‪ ،‬شـ�هر کاشــمر‪ ،‬محل��ه شــهرک معل�مـ‪ ،‬خیابـ�ان ایـ�رج می��رزا‪ ،‬بلــوار معلـ�م‪ ،‬پـلاک ‪ ،0‬طبق��ه همک��ف کدپسـ�تی ‪9671979189‬‬ ‫س��رمایه ش�خـصیت حقوقـ�ی عباــرت اسـ�ت از مبلـ�غ ‪ 1000000‬ریــال نقــدی منقسـ�م بـ�ه ‪ 100‬سـ�هم ‪ 10000‬ریال��ی تعـ�داد ‪ 100‬ســهم ان بـ�ا نــام عاــدی مبلـ�غ ‪ 1000000‬ریـ�ال‬ ‫توس��ط موسس��ین ط��ی گواه��ی بانک��ی شـ�ماره ‪ 51/4900/194‬مـ�ورخ ‪ 1398/05/01‬نــزد بانـ�ک تجاــرت شعــبه مرکــزی کاشــمر بـ�ا کـ�د ‪ 4900‬پرداخـ�ت گردیــده اسـ�ت اعضـ�ا هیئـ�ت‬ ‫مدیــره اقــای محمدحسـ�ن یوســفی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0011335262‬و ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬سـ�ال و ب��ه سـ�مت مدیرعام��ل ب��ه مـ�دت ‪ 2‬سـ�ال خان��م مهنـ�از‬ ‫جعفریــان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0902353561‬و ب��ه سـ�مت نای��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬ســال اقــای یاسـ�ر ش�وـکتی کندری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0902497545‬و ب��ه سـ�مت‬ ‫رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬سـ�ال دارندــگان ح��ق امض��ا‪ :‬امضـ�اء کلی��ه اوراق و اســناد و مدــارک تعهدــاور اع��م از چـ�ک‪ ،‬ســفته‪ ،‬بــرات و قرارداده��ا ب��ا امضـ�اء مشــترک اقـ�ای‬ ‫محمدحسـ�ن یوســفی (مدیرعامـ�ل) و اقــای یاسـ�ر ش�وـکتی کندری (رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره) و خانـ�م مهنــاز جعفریــان (نائـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره) و بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر خواهـ�د‬ ‫بــود‪ .‬اختی�اـرات مدیرعامـ�ل‪ :‬طبـ�ق اساس�نـامه بازرســان اقــای علـ�ی دهقانی ثانـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0018877141‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس اصلـ�ی بـ�ه مــدت یـ�ک ســال مالـ�ی اقــای حجـ�ت‬ ‫دل ارام بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0890138621‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس علی البــدل بـ�ه مــدت یـ�ک ســال مالـ�ی روزنامـ�ه کثیراالنتشــار ساــیه جهـ�ت درج اگهی هاــی شرــکت تعییـ�ن گردیـ�د‪ .‬ثبـ�ت‬ ‫موضـ�وع فعالی��ت مذکـ�ور ب��ه منزل��ه اخ��ذ و صــدور پروان��ه فعالی��ت نمی باش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشمر (‪)692203‬‬ ‫تاســیس شرــکت س�هـامی خــاص کیــان راه پاــرس بیستــون در تاریــخ ‪ 1398/05/13‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 69079‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14008518680‬ثبـ�ت و امضـ�ا ذیـ�ل دفاتــر تکمیــل‬ ‫گردیــده کـ�ه خالصـ�ه ان بـ�ه شــرح زیـ�ر جهـ�ت اطــاع عمــوم اگهـ�ی می گرــدد‪ .‬موضــوع فعالیـ�ت‪ :‬س��اختمان‪ :‬دربرگیرنــده امــور پیمان�کـاری مربــوط بـ�ه ساــخت س��اختمان ها و ابنیـ�ه‬ ‫اع��م از چوب��ی‪ ،‬اج��ری‪ ،‬س��نگی‪ ،‬بتن��ی و فل��زی اب‪ :‬دربرگیرن��ده ام��ور پیمان��کاری مرب��وط ب��ه بنده��ا و س��دها و سـ�اختمان نی��روگاه اب��ی‪ ،‬س��ازه های هیدرولیک��ی و تونل ه��ای اب‪،‬‬ ‫مخ��ازن اب و ش��بکه های توزی��ع اب‪ ،‬جم��ع اوری و انتق��ال فاض�لاب‪ ،‬کانال ه��ای انتق��ال اب و ش��بکه های ابی��اری و زهکش��ی‪ ،‬س��ازه های دریای��ی و س��احلی‪ ،‬عملی��ات سـ�اختمانی‬ ‫(سیــویل) تصفیه خانه هــای اب و فاضـلاب راه و ترابـ�ری‪ :‬دربرگیرنـ�ده امـ�ور پیمانکــاری مربـ�وط ب��ه ســاخت راه ه��ا نظی��ر راه هـ�ای اصل��ی و فرع��ی بزرگراه هـ�ا‪ ،‬ازادراه هـ�ا‪ ،‬راه هـ�ای ریلـ�ی‪،‬‬ ‫بان��د ف�رـودگاه‪ ،‬سیس��تم های انتق��ال هوای��ی پای �ه دار‪ ،‬تونل ه��ا‪ ،‬پل ه��ا‪ ،‬راه ه��ای زیرزمین��ی و سیس��تم های حم��ل و نق��ل (تهی��ه‪ ،‬نص��ب‪ ،‬نگهـ�داری و تعمی��ر تجهی��زات) و راهـ�داری‬ ‫و عملیــات اس��فالتی تاسیســات و تجهیزــات دربرگیرنــده امــور پیمان�کـاری مربــوط بـ�ه خطــوط انتقــال (اب‪ ،‬نفـ�ت و گاز) شبــکه گازرس�اـنی‪ ،‬تاسیســات مکانیکـ�ی و هیدرومکانیکـ�ی‬ ‫سیس��تم های س��ردکننده س��اختمان‪ ،‬تاسیس��ات و تجهیـ�زات س�اـختمان (اب و گاز و ب��رق و فاض�لاب) انتق��ال زبال��ه‪ ،‬تاسیس��ات و تجهیـ�زات تصفیه خانه هـ�ای اب و فاضـلاب‪ ،‬وسـ�ایل‬ ‫انتق��ال (اسانس��ور و پله برق��ی) سیس��تم های خب��ر و هش��داردهنده س�اـختمان‪ ،‬تجهی��زات اشپــزخانه و س��لف سـ�رویس و رختشوــیخانه سیس��تم های ارتباط��ی‪ ،‬ش��بکه های رایان �ه ای‬ ‫س��اختمان‪ ،‬ماس��ه پاش��ی (سندبالس��ت) حفاظ��ت کاتوــدی‪ ،‬پوش��ش (الینین��گ) طراح��ی و معمــاری (مس�کـونی‪ ،‬تجاــری‪ ،‬اداری) ‪-‬زیباســازی و محوطه ســازی‪ -‬طراح��ی بـ�اغ و وی�لا‪-‬‬ ‫اجرــای کلیـ�ه خدمــات ســقف پـ�ی تـ�ا بــام‪ -‬اجرــای ســقف های متــال‪ -‬کامپوزیــت‪ ،‬کرومیــت‪ ،‬تیرچـ�ه بلوــک‪ ،‬قالب بنــدی و اماتوربنــدی‪ -‬طراحـ�ی و اجرــای فضــای ســبز و محیـ�ط‬ ‫زیس��ت شـ�هری و طبیع��ی درصـ�ورت لـ�زوم پ��س از اخ��ذ مجوزه��ای الزم از مراج��ع ذیرب��ط م��دت فعالی��ت‪ :‬از تاری��خ ثب��ت ب��ه م��دت نامحـ�دود مرک��ز اصل��ی‪ :‬اسـ�تان خراس��ان رضــوی‪،‬‬ ‫شهرس��تان مش��هد‪ ،‬بخ��ش مرک��زی‪ ،‬ش��هر مش��هد‪ ،‬قاس��م اباد‪ ،‬خیاب��ان ایت ال��ه مشـ�کینی ‪ ،11/1‬خیابــان شهــید امام دوسـ�ت ‪[ 28‬مشـ�کینی ‪ ،]7‬پـلاک ‪ ،72‬طبق��ه دوم کدپسـ�تی‬ ‫‪ 9185344755‬س��رمایه ش�خـصیت حقوقـ�ی عباــرت اسـ�ت از مبلـ�غ ‪ 1000000‬ریــال نقــدی منقسـ�م بـ�ه ‪ 100‬سـ�هم ‪ 10000‬ریال��ی تعـ�داد ‪ 100‬ســهم ان بـ�ا نــام عاــدی مبلـ�غ‬ ‫‪ 1000000‬ری��ال توس��ط موسس��ین ط��ی گواه��ی بانک��ی شـ�ماره ‪ 51401583‬مـ�ورخ ‪ 1398/03/18‬نــزد بانـ�ک تجاــرت شعــبه فردوسـ�ی بـ�ا کـ�د ‪ 4715‬پرداخـ�ت گردیــده اسـ�ت اعضـ�ا‬ ‫هیئـ�ت مدیــره اقــای مرتضـ�ی اسحــاق نیا کاریزکـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0690286465‬و ب��ه سـ�مت نای��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬سـ�ال و ب��ه سـ�مت مدیرعام��ل ب��ه مـ�دت ‪2‬‬ ‫ســال اقــای امیـ�د عریانـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0690392885‬و ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬ســال اقــای س��یدمصطفی ش�رـیفی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0890142106‬و بـ�ه‬ ‫سـ�مت رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬ســال دارن�دـگان حـ�ق امضـ�ا‪ :‬کلیـ�ه اوراق و اسنــاد به�اـدار و تعه�دـاور شرــکت از قبیـ�ل چ��ک‪ ،‬س��فته‪ ،‬برــوات‪ ،‬قراردادهـ�ا عقــود اسلـامی بـ�ا‬ ‫امض��ای اقای��ان مصطف��ی ش��ریفی رئی��س هیئ��ت مدی��ره و مرتض��ی اس��حاق نیا کاریزک��ی مدیرعام��ل هم��راه ب��ا مه��ر ش��رکت معتبـ�ر می باش��د و همچنی��ن کلی��ه نامه ه��ای ع��ادی و‬ ‫اداری ب��ا امض��ای اق��ای مرتض��ی اس��حاق نیا کاریزک��ی مدیرعام��ل هم��راه ب��ا مه��ر ش��رکت معتب��ر می باش��د اختی��ارات مدیرعام��ل‪ :‬طب��ق اساس��نامه بازرس��ان خان��م مه�لا محمـ�دزاده‬ ‫ف�دـردی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0690446047‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس علی البــدل بـ�ه مــدت یـ�ک ســال مالـ�ی خانـ�م پرســتو دهقــان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0890529469‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس اصلـ�ی‬ ‫بـ�ه مــدت یـ�ک ســال مالـ�ی روزنامـ�ه کثیراالنتشــار ساــیه جهـ�ت درج اگهی هاــی شرــکت تعییـ�ن گردیـ�د‪ .‬ثبـ�ت موضــوع فعالیـ�ت مذکــور بـ�ه منزلـ�ه اخـ�ذ و صدــور پروانـ�ه فعالیــت‬ ‫نمی باش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد (‪)691750‬‬ ‫اگهی‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬اذر ‪ -1398‬شماره ‪1882‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظــر بــر اینکــه خانــم صغــری بهــادری بــه اســتناد دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده منظــم بــه تقاضــای‬ ‫کتبــی جهــت دریافــت ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه نموده انــد و مدعــی می باشــند‬ ‫ســند مالکیــت ششــدانگ اعیــان یــک دســتگاه اپارتمــان بــه شــماره پــاک ثبتــی ‪ 11683‬فرعــی مجــزا شــده‬ ‫از ‪ 1393‬فرعــی از ‪ 234‬اصلــی بخــش ‪ 9‬مشــهد کــه متعلــق بــه وی می باشــد‪ ،‬بــه علــت ســهل انگاری مفقــود‬ ‫گردیــده اســت و بــا بررســی سیســتم جامــع امــاک‪ ،‬معلــوم گردیــد نســبت بــه ششــدانگ اعیــان پــاک‬ ‫مذکــور ســند مالکیــت کاداســتری بــه شــماره ‪ 568523‬ســری د‪ 94/‬بنــام متقاضــی مذکــور صــادر و تســلیم‬ ‫گردیــده و برابــر ســند شــماره ‪ 20314‬مــورخ ‪ 1396/09/04‬دفترخانــه ‪ 324‬مشــهد در رهــن بانــک مســکن‬ ‫می باشــد و سیســتم جامــع امــاک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد و ایــن بخشــنامه بــه اســتناد تبصــره یــک‬ ‫اصالحــی مــاده ‪ 120‬ایین نامــه قانــون ثبــت امــاک صــادر گردیــد‪ .‬لــذا بــه اســتناد مــاده ‪ 120‬اصالحــی‬ ‫قانــون ثبــت‪ ،‬مراتــب یــک نوبــت اگهــی و متذکــر می گــردد هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی‬ ‫معامل ـه ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد‪ ،‬بایســتی ظــرف مــدت ده روز از‬ ‫تاریــخ انتشــار اگهــی اعتــراض کتبــی خــود را بــه پیوســت اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتراض‬ ‫بــدون ارائــه ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی و تســلیم ان‬ ‫بــه متقاضــی اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محمدجواد غالمی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه مشهد‬ ‫م الف ‪407‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظــر بــه اینکــه جعفــر رسولی ســررود بــه موجــب وکالتنامــه شــماره ‪ 32173‬مورخــه ‪ 97/5/16‬دفتــر ‪258‬‬ ‫مشــهد وکالتــا از طــرف بمانعلــی وفادارمختــاری اول بــه اســتناد دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده منضــم‬ ‫بــه تقاضــای کتبــی جهــت دریافــت ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه نموده انــد و‬ ‫مدعــی می باشــند ســند مالکیــت ششــدانگ اعیــان یکبــاب منــزل بــه شــماره پــاک ثبتــی ‪ 1679‬فرعــی‬ ‫مجــزی شــده از ‪ 1155‬فرعــی از ‪ 230‬اصلــی بخــش ‪ 5‬مشــهد کــه متعلــق بــه نامبــرده می باشــد‪ ،‬بــه علــت‬ ‫ســهل انگاری مفقــود گردیــده اســت و بــا بررســی دفتــر امــاک‪ ،‬معلــوم شــد ششــدانگ اعیــان پــاک مذکــور‬ ‫ذیــل ثبــت ‪ 11371‬صفحــه ‪ 26‬دفتــر ‪ 60‬برابــر مــاده ‪ 104‬مکــرر بــه شــماره ‪ 60546‬مــورخ ‪ 70/10/7‬دفتــر‬ ‫‪ 62‬مشــهد بنــام بمانعلــی وفادارمختــاری اول ثبــت و ســند دفترچــه ای چاپــی ‪ 582931‬صــادر و تســلیم‬ ‫گردیــده اســت‪ .‬سیســتم جامــع امــاک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد و ایــن بخشــنامه بــه اســتناد تبصــره یــک‬ ‫اصالحــی مــاده ‪ 120‬ایین نامــه قانــون ثبــت امــاک صــادر گردیــد‪ .‬لــذا بــه اســتناد مــاده ‪ 120‬اصالحــی قانــون‬ ‫ثبــت‪ ،‬مراتــب یــک نوبــت اگهــی و متذکــر می گــردد هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معامل ـه ای‬ ‫انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد‪ ،‬بایســتی ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ‬ ‫انتشــار اگهــی اعتــراض کتبــی خــود را بــه پیوســت اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتــراض‬ ‫بــدون ارائــه ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی و تســلیم ان‬ ‫بــه متقاضــی اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محمدجواد غالمی‪ ،‬رئیس ثبت ناحیه ‪ 3‬مشهد‬ ‫م الف ‪408‬‬ ‫اخطار اجرایی شورای حل اختالف‬ ‫مشــخصات محکوم لــه‪ :‬نــام‪ :‬قاســم‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬پناهی مال محمــودی‪ .‬نــام پــدر‪ :‬جعفــر‪ .‬شــغل‪ :‬ازاد‪ .‬نشــانی‬ ‫مشــخصات محکوم علیــه‪ :‬نــام‪:‬‬ ‫محــل اقامــت‪ :‬ســعداباد‪ ،‬خ معلــم‪ ،‬روبــروی تعاونــی مرزنشــینان‬ ‫کبــری‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬باقــری‪ .‬نــام پــدر‪ :‬غالمعلــی‪ .‬شــغل‪ :‬خان ـه دار‪ .‬نشــانی محــل اقامــت‪-:‬‬ ‫محکــوم بــه‪ :‬بــه موجــب دادنامــه شــماره مــورخ ‪ 98/5/2‬شــعبه اول شــورای حــل اختــاف بنــدر ریــگ‪ ،‬کــه بــه‬ ‫موجــب دادنامــه شــماره ‪ 98/101‬مــورخ ‪ 98/5/2‬بــه تاییــد مرجــع قضایــی دادگاه عمومــی بنــدر ریــگ رســیده‬ ‫اســت‪ ،‬محکوم علیــه مکلــف اســت بــه ایفــای تعهــدات قانونــی و قــراردادی (تحویــل اســناد مالکیــت و مــدارک‬ ‫مربــوط بــه خــودروی معاملــه شــده) در قبــال محکوم لــه‪.‬‬ ‫شعبه اول شورای حل اختالف بندر ریگ‬ ‫م الف ‪298‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫نظــر بــه اینکــه هیئــت اختــاف مســتقر در ثبــت گنــاوه؛ مالکیــت بــه تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقــای ولــی‬ ‫موســائی را نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 211/20‬مترمربــع پــاک ‪ 917/8633‬واقــع در‬ ‫امامــزاده گنــاوه بخــش ‪ 6‬بوشــهر برابــر رای شــماره ‪ 139860324001001813‬مــورخ ‪ 1398/6/11‬تاییــد‬ ‫نمــوده و اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و قانــون ثبــت نیــز منتشــر گردیــده‪ ،‬لــذا اگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی‬ ‫ان بــه اســتناد مادتیــن ‪ 14‬و ‪ 15‬قانــون ثبــت و تبصــره ذیــل مــاده ‪ 13‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی جهــت قســمت مــورد تصــرف اقــای ولــی موســائی منتشــر و‬ ‫بــه اطــاع متصــرف نامبــرده و مجاوریــن و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی می رســاند کــه عملیــات تحدیــدی‬ ‫‪ 4‬ســاعت قبــل از ظهــر مــورخ ‪ 1398/10/23‬در محــل شــروع بــه عمــل خواهــد امــد‪ .‬لــذا بدینوســیله از‬ ‫متصــرف نامبــرده و مجاوریــن دعــوت می شــود در وقــت تعییــن شــده فــوق در محــل وقــوع ملــک حضــور‬ ‫یابنــد واخواهــی نســبت بــه حــدود ارتفاعــی برابــر مــاده ‪ 20‬قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتجلســه تحدیــد‬ ‫حــدود بــه مــدت ‪ 30‬روز پذیرفتــه می شــود‪ .‬معترضیــن نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی مکلفــن مطابــق‬ ‫تبصــره مــاده ‪ 86‬ایین نامــه قانــون ثبــت و تبصــره ‪ 2‬مــاده واحــد قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده معترضیــن‬ ‫ثبتــی مصــوب ‪ 73/03/25‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض کتبــی بــه اداره ثبــت دادخواســت‬ ‫بــه مراجــع قضائــی محــل وقــوع ملــک تســلیم و تصدیــق گواهــی بــه جریــان دعــوی را بــه جهــت ضبــط در‬ ‫پرونــده از دادگاه مربــوط بــه اخــذ و بــه ثبــت تســلیم نماینــد واال حــق انــان ســاقط می شــود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1398/9/20 :‬‬ ‫محمــد چهابــدار‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان گنــاوه‪ ،‬از طــرف‬ ‫م الــف ‪295‬‬ ‫حمیدرضــا باقرپــور‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫نظــر بــه اینکــه هیئــت اختــاف مســتقر در ثبــت گنــاوه؛ مالکیــت بــه تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقــای‬ ‫هــادی جاللی شــولی را نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 201/16‬مترمربــع پــاک ‪917/8634‬‬ ‫واقــع در امامــزاده گنــاوه بخــش ‪ 6‬بوشــهر برابــر رای شــماره ‪ 139860324001001815‬مــورخ ‪1398/6/11‬‬ ‫تاییــد نمــوده و اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و قانــون ثبــت نیــز منتشــر گردیــده‪ ،‬لــذا اگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی‬ ‫ان بــه اســتناد مادتیــن ‪ 14‬و ‪ 15‬قانــون ثبــت و تبصــره ذیــل مــاده ‪ 13‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی جهــت قســمت مــورد تصــرف اقــای هــادی جاللی شــولی منتشــر‬ ‫و بــه اطــاع متصــرف نامبــرده و مجاوریــن و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی می رســاند کــه عملیــات تحدیــدی‬ ‫‪ 4‬ســاعت قبــل از ظهــر مــورخ ‪ 1398/10/23‬در محــل شــروع بــه عمــل خواهــد امــد‪ .‬لــذا بدینوســیله از‬ ‫متصــرف نامبــرده و مجاوریــن دعــوت می شــود در وقــت تعییــن شــده فــوق در محــل وقــوع ملــک حضــور‬ ‫یابنــد واخواهــی نســبت بــه حــدود ارتفاعــی برابــر مــاده ‪ 20‬قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتجلســه تحدیــد‬ ‫حــدود بــه مــدت ‪ 30‬روز پذیرفتــه می شــود‪ .‬معترضیــن نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی مکلفــن مطابــق‬ ‫تبصــره مــاده ‪ 86‬ایین نامــه قانــون ثبــت و تبصــره ‪ 2‬مــاده واحــد قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده معترضیــن‬ ‫ثبتــی مصــوب ‪ 73/03/25‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض کتبــی بــه اداره ثبــت دادخواســت‬ ‫بــه مراجــع قضائــی محــل وقــوع ملــک تســلیم و تصدیــق گواهــی بــه جریــان دعــوی را بــه جهــت ضبــط در‬ ‫پرونــده از دادگاه مربــوط بــه اخــذ و بــه ثبــت تســلیم نماینــد واال حــق انــان ســاقط می شــود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1398/9/20 :‬‬ ‫محمــد چهابــدار‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان گنــاوه‪ ،‬از طــرف‬ ‫م الــف ‪296‬‬ ‫حمیدرضــا باقرپــور‬ ‫اگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)‬ ‫بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه ‪ 9700299‬شــعبه اجــرای ثبــت اســناد بردســکن مقــدار ســه هــزار و‬ ‫ســیصد و نــود و نــه ســهم مشــاع از بیســت و شــش هــزار و ســی و دو ســهم ششــدانگ عرصــه و اعیــان پــاک‬ ‫شــماره ‪ 1796‬فرعــی از ‪ 4‬اصلــی کــه ســند مالکیــت بــه نــام احمــد پورعبــاس صــادر و تســلیم گردیــده اســت‬ ‫طبــق نظــر کارشــناس رســمی کل ششــدانگ پــاک مزبــور ‪ 8.460.000.000‬هشــت میلیــارد و چهارصــد‬ ‫و شــصت میلیــون ریــال ارزیابــی شــده و مالکیــت مشــاعی اقــای احمــد پورعبــاس (‪ 3399‬ســهم مشــاع)‬ ‫برحســب ارزیابــی کل پــاک مبلــغ یــک میلیــارد و یکصــد و چهــار میلیــون و ششــصد و بیســت و دو هــزار‬ ‫و هفتصــد و هفتــاد و یــک ریــال محاســبه گردیــد‪ .‬پــاک فــوق طبــق نظــر کارشــناس دارای ده بــاب مغــازه‬ ‫متصــل بــه هــم بــه همــراه راهــرو بــه مســاحت ‪ 280‬مترمربــع عرصــه بــا قدمــت حــدودا ً ‪ 26‬ســال و دارای‬ ‫انشــعابات اب و بــرق و گاز و تلفــن می باشــد کــه برابــر گــزارش مامــور اجــرا مغازه هــا بــه صــورت عــادی‬ ‫در تصــرف غیــر می باشــد‪ .‬همچنیــن ســند مالکیــت هفتــاد و شــش ممیــز شــانزده صــدم (‪ )76/13‬ســهم از‬ ‫‪ 789‬ســهم ششــدانگ عرصــه و اعیــان پــاک ‪ 1872‬فرعــی از ‪ 804‬از ‪ 4‬اصلــی بــه صــورت ده بــاب مغــازه و‬ ‫انبــاری وصــل بــه هــم بــه نــام احمــد پورعبــاس صــادر و تســلیم گردیــده اســت‪ .‬کل ششــدانگ پــاک مزبــور‬ ‫بــه مبلــغ شــش میلیــارد ریــال و ســهم اقــای احمــد پورعبــاس (‪ )76/16‬بــه مبلــغ پانصــد و هفتــاد و نــه‬ ‫میلیــون و یکصــد و شــصت و ســه هــزار و چهارصــد و نــود و هشــت ریــال توســط کارشــناس رســمی ارزیابــی‬ ‫گردیــده اســت و دارای امتیــازات اب بــرق گاز و تلفــن می باشــد و میــزان مالکیــت مشــاعی بــه شــرح مزبــور‬ ‫از پالک هــای فــوق از ســاعت ‪ 9‬الــی ‪ 12‬روز شــنبه مــورخ ‪ 98/10/7‬در اداره ثبــت اســناد بردســکن واقــع‬ ‫در قائــم ‪ 13‬از طریــق مزایــده بــه فــروش می رســد‪ .‬مزایــده هــر پــاک از مبلــغ فــوق (بــه شــرح توضیحــات‬ ‫مربــوط بــه هــر پــاک) شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا ً فروختــه می شــود‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت‬ ‫پرداخــت بدهی هــای مربــوط بــه اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف درصورتــی‬ ‫کــه مــورد مزایــده دارای انهــا باشــد و نیــز بدهی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده‬ ‫اعــم از اینکــه رقــم قطعــی ان معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و صورتجلســه‬ ‫مزایــده بــا توجــه بــه جمــع طلــب بســتانکار هزینه هــای اجرایــی و ســایر هزینه هــای قانونــی تنظیــم و نیــز‬ ‫درصــورت وجــود مــازاد‪ ،‬وجــوه پرداختــی بابــت هزینه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد‬ ‫خواهــد شــد و نیم عشــر و حــق مزایــده نقــدا ً وصــول می گــردد‪ .‬ضمن ـاً چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی‬ ‫گــردد‪ ،‬مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد‪ .‬ضمنــا ادرس‬ ‫ملــک مــورد مزایــده بردســکن خیابــان عدالــت شــرقی بعــد از چهــارراه پمــپ بنزیــن حاشــیه جنوبــی معــروف‬ ‫بــه پاســاژ پورعبــاس می باشــد‪.‬‬ ‫غالمرضا گنج بخش‪ ،‬رئیس ثبت اسناد بردسکن‬ ‫م الف ‪134‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫بانــو حســنی حمیــدی فرزنــد شــناوه بشناســنامه ‪ 324‬صــادره از رامهرمــز درخواســتی بــه خواســته صــدور‬ ‫گواهــی حصــر وراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه مرحــوم یحیــی حمیــدی بشناســنامه ‪ 1177‬صــادره از‬ ‫رامهرمــز (شــاوه) در تاریــخ ‪ 98/6/29‬در رامهرمــز اقامتــگاه شــاوه (روســتای عین یبــاره) فــوت ورثــه اش‬ ‫عبارتنــد از‪ -1 :‬زهــرا حمیــدی فرزنــد یحیــی بــه ش ش و کــد ملــی ‪ 1900460548‬صــادره از رامهرمــز دختــر‬ ‫متوفــی ‪ -2‬ســعیده حمیــدی فرزنــد یحیــی ش ش و کــد ملــی ‪ 1900401460‬صــادره از رامهرمــز دختــر‬ ‫متوفــی ‪ -3‬حســنی حمیــدی فرزنــد شــناوه ش ش ‪ 324‬و کــد ملــی ‪ 1911674821‬صــادره از رامهرمــز همســر‬ ‫متوفــی ‪ -4‬رجــب حمیــدی فرزنــد دمــزوی ش ش ‪ 615145‬و کــد ملــی ‪ 1910495549‬صــادره از رامهرمــز‬ ‫پــدر متوفــی ‪ -5‬طلعــت کوشــی فرزنــد مهــاوی ش ش ‪ 746956‬و کــد ملــی ‪ 1910540234‬صــادره از رامهرمــز‬ ‫مــادر متوفــی والغیــر‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا‬ ‫هــر کــس اعتــراض دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه‬ ‫تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیتنامــه بــه جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود‬ ‫از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫حسن رئیسی زاده‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شعبه اول رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/475‬‬ ‫اگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به‬ ‫وقت رسیدگی‪ 98/10/25 :‬ساعت ‪ 9‬صبح‬ ‫کالسه پرونده‪536/6/98 :‬‬ ‫خواسته‪ :‬تنظیم سند‬ ‫خوانده‪ :‬مریم عبدالهی‬ ‫خواهان‪ :‬ابراهیم محمودی اذر‬ ‫خواهــان دادخواســتی تســلیم دادگاه هــای عمومــی نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه ‪ 98‬ارجــاع گردیــده‬ ‫و وقــت رســیدگی تعییــن شــده بعلــت مجهول المــکان بــودن خوانــده بــه درخواســت خواهــان و دســتور‬ ‫دادگاه و بتجویــز مــاده ‪ 73‬قانــون ائیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار‬ ‫اگهــی می شــود تــا خوانــده از تاریــخ نشــر اخریــن اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن‬ ‫اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت نمایــد و در وقــت مقــرر بــاال جهــت‬ ‫رســیدگی حضــور بهــم رســاند چنانچــه بعــدا ابالغــی بوســیله اگهــی الزم شــود فقــط یکنوبــت منتشــر و مــدت‬ ‫ان ده روز خواهــد بــود‪.‬‬ ‫شعبه ‪ 6‬شهرستان تهران بخش کهریزک‬ ‫م الف ‪1483‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860314001002382‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه یــک‬ ‫شــهرکرد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای نگهــدار حیدری سورشــجانی فرزنــد ولی محمــد‬ ‫بشماره شناســنامه ‪ 76‬صــادره از سورشــجان در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه بــا پــاک ‪ 212/389‬توام ـاً‬ ‫تشــکیل یکبــاب ســاختمان را داده اســت بــه مســاحت ‪ 57/54‬مترمربــع پــاک ‪ 2744‬فرعــی از ‪ 212‬اصلــی‬ ‫واقــع در قریــه سورشــجان خریــداری از مالــک رســمی اقــای قربانعلــی حسـن زاده محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا‬ ‫بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/9/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/9/5 :‬‬ ‫رضا بشارتی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شهرستان شهرکرد‬ ‫مفقودی‬ ‫اصــل ســند فــروش کمپانــی مــزدا و اصــل بــرگ ســبز وانــت مــزدا ‪ 2000‬ای بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل‬ ‫‪ 1388‬بــه شــماره موتــور ‪ FE127009‬و شــماره شاســی ‪ 24258‬و شــماره پــاک ‪129 -24‬س‪ 56‬مربــوط بــه‬ ‫خانــم نارمیــن ســاعد مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫اگهی مزایده نوبت اول‬ ‫محکوم علیهــم‪ :‬اقــای علیرضــا ربیعــی‪ ،‬اقــای‬ ‫محکوم لهــا‪ :‬خانــم ثریــا پروینــی فرزنــد عبدالقــادر‬ ‫محمدابراهیــم ربیعــی‪ ،‬اقــای محمدطاهــا ربیعــی و خانــم مشــتری اشــرفی دوخت‬ ‫بــه موجــب پرونــده ‪ 950733‬محکوم علیهــم محکــوم اســت بــه پرداخــت مهریــه در حــق محکوم لهــا‪،‬‬ ‫بــا عنایــت بــه توقیــف یــک منــزل مســکونی روســتایی واقــع در روســتای اســام اباد علیــا‪ ،‬دارای پــاک‬ ‫ثبتــی ‪ 5131/57‬بخــش یــک شهرســتان بهبهــان بــه نــام مرحــوم نصیب الــه رفیعــی بــه مســاحت عرصــه‬ ‫‪ 215‬مترمربــع و مســاحت اعیانــی حــدود ‪ 65‬مترمربــع (کلنگــی) بــا در نظــر گرفتــن موقعیــت و حقــوق‬ ‫انشــعابات برابــر ‪ 520.000.000‬ریــال و یــک خانــه مســکونی نیمه ســاز ســه نبش فاقــد ســند ولــی دارای‬ ‫پروانــه روســتایی شــماره ‪ 10867‬مــورخ ‪ 89/2/10‬بنــام مرحــوم نصیب الــه ربیعــی بــه مســاحت تقریبــی ‪260‬‬ ‫مترمربــع (طبــق کروکــی ترســیم شــده در پروانــه) بــه قیمــت ‪ 500.000.000‬ریــال ارزش گــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫لــذا بــا توجــه بــه تقاضــای وکیــل محکوم لهــا و بــا عنایــت بــه مراتــب فــوق وفــق مفــاد قانــون اجــرای احــکام‬ ‫مدنــی و براســاس مــواد ‪ 118‬و ‪ 119‬همــان قانــون مراتــب یــک نوبــت در روزنامه هــای محلــی اگهــی تــا‬ ‫چنانچــه شــخصی مایــل بــه خریــد باشــد در مــورخ ‪ 98/10/02‬ســاعت ‪ 9‬صبــح الــی ‪ 10‬ظهــر در مزایــده واقــع‬ ‫در اجــرای احــکام حقوقــی دادگســتری بهبهــان کــه بــا حضــور نماینــده محتــرم دادســتان بــه مرحلــه اجــراء‬ ‫گذاشــته می شــود شــرکت نمایــد‪ .‬مزایــده از قیمــت ارزیابــی شــروع و کســی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد‬ ‫نمایــد برنــده مزایــده می باشــد‪ .‬برنــده مزایــده بایــد ده درصــد بهــاء را فی المجلــس بــه عنــوان ســپرده بــه‬ ‫حســاب ســپرده دادگســتری بهبهــان تودیــع نمایــد و مابقــی را ظــرف مــدت یــک مــاه پرداخــت نمایــد و در‬ ‫صورتیکــه برنــده مزایــده در موعــد مقــرر بقیــه بهــا را نپــردازد ســپرده او پــس از کســر هزینــه مزایــده بــه نفــع‬ ‫دولــت ضبــط می شــود و مزایــده تجدیــد خواهــد شــد‪ .‬کلیــه هزینه هــای متعلقــه از نقــل و انتقــال‪ ،‬مالیــات و‬ ‫مســتغالت و هزینــه درج در اگهــی و هزینه هــای دیگــر بــه عهــده برنــده مزایــده خواهــد بــود و کســانی کــه‬ ‫مایــل بــه شــرکت در مزایــده می باشــند می تواننــد ظــرف پنــج روز قبــل از مزایــده بــه شــعبه اجــرای احــکام‬ ‫حقوقــی دادگســتری بهبهــان مراجعــه و اطالعــات مربوطــه را کســب نماینــد‪.‬‬ ‫مهدی نوریان‪ ،‬مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بهبهان‬ ‫اگهی فقدان برگ سبز خودرو‬ ‫بــرگ ســبز خــودرو ســواری پرایــد تیــپ صبــا (‪ )GTXi‬مــدل ‪ 1389‬بــه رنــگ ســفید روغنــی شــماره موتــور‬ ‫‪ 3513571‬شــماره شاســی ‪ S1412289196744‬شــماره پــاک ‪152‬ب‪ -76‬ایــران ‪ 49‬بــه نــام احســان غالمپــور‬ ‫علی ابــاد بــه شــماره کــد ملــی ‪ 4231691185‬و شماره شناســنامه ‪ 667‬مفقــود گردیــده اســت‪.‬‬ ‫اهواز‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860318603005880‬مورخــه ‪ 1398/07/28‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‬ ‫ناحیــه ‪ 2‬رشــت‪ ،‬تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای مهــدی نجــات فرزنــد محمدرضــا بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ 1894‬صــادره از ســاوه در قریــه ویشکاســوقه در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه‬ ‫مســاحت ‪ 6060‬مترمربــع پــاک فرعــی ‪ 142‬از اصلــی ‪ 80‬مفــروز و مجــزی از پــاک ‪ 43‬و ‪ 21‬از اصلــی ‪80‬‬ ‫واقــع در بخــش چهــار رشــت خریــداری از مالــک رســمی اقــای اســماعیل وفــادار و ســیده مرضیه و نســاء و‬ ‫ســلطان و فاطمــه و ســیدجلیل و سیداســماعیل شــهرت همگــی موسوی ویشکاســوقه محــرز گردیــده اســت‪.‬‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ‬ ‫تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای‬ ‫مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/10/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/09/20 :‬‬ ‫حســین اســامی کجیدی‪ ،‬مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه‬ ‫م الــف ‪4198‬‬ ‫‪ 2‬رشــت‬ ‫اگهی مزایده اموال منقول‬ ‫بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه ‪ 950094‬لــه بانــک کشــاورزی شــعبه مرکــزی دهــگالن علیــه شــرکت‬ ‫تعاونــی روســتائی وحــدت صادق ابــاد اموالــی بــه شــرح زیــر‪ -1 :‬باســکول ‪ 60‬تنــی توزیــن الکترونیــک بــا‬ ‫نمایشــگر دیجیتــال ‪ GAMMA07C‬تعــداد یــک دســتگاه‪ ،‬وضعیــت‪ :‬دســت دوم (مبلــغ ‪ 500‬میلیــون ریــال)‬ ‫‪ -2‬بذرپــاش عمیــق کار چــرخ دار ‪ 11‬ردیفــه تعــداد یــک دســتگاه‪ ،‬وضعیــت‪ :‬مســتعمل (مبلــغ ‪ 32‬میلیــون‬ ‫ریــال) متعلــق بــه مدیــون کــه برابــر نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری جمعـاً بــه مبلــغ ‪532/000/000‬‬ ‫ریــال (پنجــاه و ســه میلیــون و دویســت هــزار تومــان) ارزیابــی گردیــده از طریــق مزایــده بــه فــروش می رســد‬ ‫مزایــده از ســاعت ‪ 9‬الــی ‪ 12‬روز یکشــنبه مــورخ ‪ 98/10/08‬در واحــد اجــرای اســناد رســمی دهــگالن واقــع در‬ ‫خیابــان محمــد اوراز جنــب باشــگاه علیــزاده اداره ثبــت اســناد و امــاک دهــگالن از مبلــغ ارزیابــی اغــاز و بــه‬ ‫باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا ً فروختــه خواهــد شــد و چنانچــه روز مزایــده مصــادف بــا تعطیلــی رســمی‬ ‫غیرمترقبــه گــردد‪ ،‬مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان محــل و ســاعت انجــام می شــود و حقــوق‬ ‫دولتــی و حــق مزایــده طبــق مقــررات وصــول خواهــد شــد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 98/917‬مسئول واحد اجرای اسناد رسمی دهگالن‪ ،‬سیدزاهد دست گشاده‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860316014001501‬مورخــه ‪ 1398/08/22‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیــه دو تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای ظاهــر مــرادی فرزنــد علــی‬ ‫بشماره شناســنامه ‪ 29‬صــادره از اســام ابــاد غــرب در ششــدانگ ســاختمان بــه مســاحت ‪ 127/23‬مترمربــع‬ ‫در قســمتی از پــاک فرعــی از ‪ 20‬اصلــی واقــع در کرمانشــاه بخــش ‪ 3‬حومــه بــه ادرس شــهرک مهدیــه باالتــر‬ ‫از مدرســه خریــداری ملــک از زارع صاحــب نســق قاســم هلشــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و‬ ‫عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/10/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/09/20 :‬‬ ‫فرهاد نوری‪ ،‬رییس ثبت اسناد و امالک کرمانشاه‬ ‫اجرائیه‬ ‫محکوم له‪ :‬نام و نام خانوادگی‪ :‬ارام عبدالهی فرزند بصام به نشانی روستای گنداب‬ ‫محکوم علیه‪ :‬علیرضا شلتوکی به نشانی مجهول المکان‬ ‫بــه موجــب دادنامــه شــماره ‪ ۱۸۲‬مــورخ ‪ ۹۸/۳/۲۷‬شــورای حــل اختــاف جوانــرود شــعبه ســوم کــه وفــق‬ ‫دادنامــه شــماره ‪ ...‬شــعبه ‪ ...‬دادگاه حقوقــی شهرســتان ‪ ...‬قطعیــت حاصــل کــرده اســت و محکوم علیــه‬ ‫محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ یکصــد و پنجــاه میلیــون ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ ‪۱/۹۹۰/۰۰۰‬‬ ‫ریــال بابــت هزینــه دادرســی و هزینــه خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ‪ ۹۷/۸/۱۰‬و ‪ ۹۷/۹/۱۰‬لغایــت زمــان‬ ‫اجــرای حکــم در حــق محکوم لــه‪ .‬محکوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــاغ اجرائیــه‪ -۱ :‬ظــرف ده روز مفــاد‬ ‫انــرا بموقــع اجــرا گــذارد (مــاده ‪ ۳۴‬قانــون اجــرای احــکام مدنــی) ‪ -۲‬ترتیبــی بــرای پرداخــت محکوم بــه‬ ‫بدهــد‪ -۳.‬مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکوم بــه از ان میســر باشــد‪ .‬چنانچــه خــود را قــادر‬ ‫بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمــت‬ ‫همــه امــوال منقــول و غیرمنقــول بــه طــور مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد‬ ‫بانک هــا و موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســاب های‬ ‫مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث‬ ‫و نیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یکســال قبــل از طــرح‬ ‫دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام قضایــی ارائــه نمایــد درغیراینصــورت بــه درخواســت‬ ‫محکوم لــه بازداشــت می شــود (مــواد ‪ ۳‬و ‪ ۸‬قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ‪ -۴ )۱۳۹۴‬خــودداری‬ ‫محکوم علیــه از اعــام کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم‪ ،‬حبــس تعزیــری درجــه هفــت‬ ‫را در پــی دارد‪( .‬مــاده ‪ ۳۴‬قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده ‪ ۲۰‬ق‪.‬م‪.‬ا و مــاده ‪ ۱۶‬قانــون نحــوه اجــرای‬ ‫محکومیــت مالــی ‪ -۵ )۱۳۹۴‬انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی‬ ‫کــه باقیمانــده امــوال بــرای پرداخــت دیــون کافــی نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری درجــه شــش یــا جــزای‬ ‫نقــدی معــادل نصــف محکوم بــه یــا هــر دو مجــازات می شــود‪( .‬مــاده ‪ ۲۱‬قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت‬ ‫مالــی ‪ -۶ )۱۳۹۴‬چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائــه شــود ازادی محکوم علیــه از زنــدان‬ ‫منــوط بــه موافقــت محکوم لــه یــا تودیــع مثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط محکوم علیــه خواهــد بــود‪( .‬تبصــره‬ ‫‪ ۱‬مــاده ‪ ۳‬قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی ‪.)۱۳۹۴‬‬ ‫شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود‬ ‫اگهی ابالغ اجراییه‬ ‫در پرونــده کالســه ‪ 4/287/95‬از شــعبه چهــارم شــورای حــل اختــاف ســنقر بــه محکوم علیــه منوچهــر‬ ‫احمــدی ابــاغ می گــردد کــه محکــوم اســت بــه تنظیــم ســند انتقــال یــک دســتگاه موتورســیکلت هونــدا‬ ‫بــا شــماره پــاک ‪ 6938‬ســنندج ‪ 4‬طبــق قولنامــه رســمی مورخــه ‪ 90/2/21‬و پرداخــت مبلــغ دویســت و‬ ‫ســی هــزار ریــال بابــت هزینــه دادرســی در حــق محکوم لــه و بــا توجــه بــه مجهول المــکان بــودن اقامتــگاه‬ ‫محکوم علیــه در اجــرای مــاده ‪ 9‬قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــاده ‪ 19‬ایین نامــه اجرایــی مــاده ‪ 189‬قانــون‬ ‫برنامــه ســوم توســعه اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی مفــاد اجراییــه یــک نوبــت بــه ترتیــب مقــرر در مــواد ‪118‬‬ ‫و ‪ 119‬قانــون یــاد شــده اگهــی و بــه نامبــردگان ابــاغ می گــردد تــا ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار‬ ‫اگهــی مفــاد موضــوع اجراییــه را اجــرا نماینــد در غیراینصــورت بــرای عملیــات اجرایــی بــه محکوم علیــه ابــاغ‬ ‫یــا اخطــار دیگــری صــادر نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫دبیر شعبه چهارم شورای حل اختالف مرکزی سنقر‬ ‫اگهی ابالغ اجراییه کالسه ‪9800096‬‬ ‫بشــرح پرونــده اجرایــی مهریــه کالســه فــوق علیــه ‪ -1‬عبادالــه امجدیــان فرزنــد امان الــه بــا شــماره ملــی‬ ‫‪ 3358119254‬بــه ادرس ســنقر‪ -‬شــهرک ولیعصــر‪ -‬مســکن مهــر‪ -‬بلــوک ‪ -4‬واحــد ‪ -2 ،5‬خدیجــه واحــدی‬ ‫فرزنــد محمدرضــا بــا شــماره ملــی ‪ 3358144739‬بــه ادرس ســنقر‪ -‬شــهرک ولیعصــر‪ -‬مســکن مهــر‪ -‬بلــوک‬ ‫‪ -4‬واحــد ‪ -3 ،5‬حســنا حقیقــی فرزنــد مجتبــی بــا شــماره ملــی ‪ 3350248871‬بــه ادرس نقــر‪ -‬روســتای‬ ‫نخودتپــه وراث مرحــوم عرفــان امجدیــان (زوج) و لــه خانــم حســنا حقیقــی بــا توجــه بــه اینکــه نامبــرده تعــداد‬ ‫تاســیس شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود میعــاد صنعـ�ت بهدــاد در تاریــخ ‪ 1398/09/16‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 70473‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14008819429‬ثبـ�ت و امضـ�ا ذیـ�ل دفاتــر‬ ‫تکمی��ل گردیـ�ده ک��ه خالص��ه ان ب��ه شـ�رح زی��ر جه��ت اطـلاع عمـ�وم اگه��ی می گــردد‪ .‬موضـ�وع فعالی��ت‪ :‬تهیـ�ه‪ ،‬تولی��د و خری��د و فــروش انــواع مصنوعـ�ات پالستــیکی خانگـ�ی‪،‬‬ ‫صنعتــی‪ ،‬نایلوــن‪ ،‬نایلکـ�س و ظرــوف یکبــار مصــرف بطــری و خریـ�د و فرــوش موــاد اولیـ�ه ان و واردات و ص��ادرات کلیـ�ه کاالهــای مجــاز بازرگانـ�ی اخـ�ذ وام و تس�هـیالت ارزی و ریالـ�ی‬ ‫از بانک ه��ا و موسس��ات مال��ی و اعتبـ�اری داخل��ی و خارج��ی‪ .‬انعق��اد ق�رـارداد ب��ا کلی��ه اشـ�خاص حقوق��ی و حقیق��ی‪ .‬افتت��اح حس��اب از کلی��ه بانک ه��ا و موسس��ات مال��ی و اعتبـ�اری‬ ‫داخل��ی و خارج��ی خصوص��ی و دولت��ی درصـ�ورت لـ�زوم پ��س از اخ��ذ مجوزه��ای الزم از مراج��ع ذیرب��ط م��دت فعالی��ت‪ :‬از تاری��خ ثب��ت ب��ه م��دت نامحـ�دود مرک��ز اصل��ی‪ :‬اسـ�تان‬ ‫خراسـ�ان رض��وی‪ ،‬شهرســتان مشـ�هد‪ ،‬بخ��ش مرک�زـی‪ ،‬دهســتان تب��ادکان‪ ،‬روسـ�تا سیاسـ�ک‪ ،‬جــاده س�یـمان‪ ،‬کوچ��ه یازهـ�را‪ ،‬پـلاک ‪ ،75‬طبق��ه همک��ف کدپسـ�تی ‪9149196811‬‬ ‫س��رمایه ش�خـصیت حقوقـ�ی عباــرت اسـ�ت از مبلـ�غ ‪ 1000000‬ریــال نقــدی میزــان سهم الشرــکه هـ�ر یـ�ک از شرــکا اقــای عبدالمجیـ�د هنرمنـ�د بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪0748990941‬‬ ‫دارنـ�ده ‪ 10000‬ریــال سهم الشرــکه خانـ�م گلنــاز همائی ش��اندیز بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0945227310‬دارنـ�ده ‪ 990000‬ریــال سهم الشرــکه اعضـ�ا هیئـ�ت مدیــره اقــای عبدالمجیـ�د‬ ‫هنرمنـ�د بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0748990941‬و بـ�ه ســمت نایـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره بـ�ه مــدت نامحدــود خانـ�م گلنــاز همائی ش��اندیز بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0945227310‬و ب��ه سـ�مت‬ ‫‪( 114‬یکصــد و چهــارده) عــدد تمــام ســکه بهــار ازادی طــرح جدیــد بانضمــام ‪ %5‬حقــوق دولتــی بــه زوجــه‬ ‫بدهــکار می باشــد و حســب اعــام مامــور ابــاغ اداره پســت شهرســتان ســنقر مبنــی عــدم امــکان ابــاغ واقعــی‬ ‫بــه اقــای عبادالــه امجدیــان در ادرس منــدرج در ســند ازدواج لــذا بنــا بــه درخواســت بســتانکار در اجــرای‬ ‫مــاده ‪ 18‬ایین نامــه اجــرای اســناد رســمی مفــاد اجراییــه بــه عبادالــه امجدیــان و خدیجــه واحــدی و حســنا‬ ‫حقیقــی ابــاغ کــه نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام نماینــد بدیهــی اســت ظــرف مــدت ‪ 10‬روز از‬ ‫تاریــخ انتشــار اگهــی عملیــات اجرایــی جریــان خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪98/9/20 :‬‬ ‫مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی سنقر‪ ،‬محمدابراهیم بشیری‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860316009000346‬مورخــه ‪ 98/09/14‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنقر‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای ابراهیــم زارعــی فرزنــد علی حیــدر بشماره شناســنامه ‪ 15190‬صــادره‬ ‫از ســنقر در یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 166‬مترمربــع در قســمتی از پــاک ‪ 2221‬اصلــی واقــع در ســنقر‪-‬‬ ‫شــهرک شــهدا‪ -‬پایین تــر از پــارک‪ -‬کوچــه ســوم خریــداری از مالــک رســمی اقــای مرحــوم علی اقــا شمســی‬ ‫محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‬ ‫درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت‬ ‫درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/10/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/09/20 :‬‬ ‫محمدابراهیم بشیری‪ ،‬رییس ثبت اسناد و امالک سنقر‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله اعــام م ـی دارد شناســنامه مالکیــت مینی بــوس ‪ 16‬نفــره بــه شــماره انتظامــی ‪963‬ع‪ -65‬ایــران‬ ‫‪ 19‬رنــگ ســفید‪ -‬خاکســتری مــدل ‪ 1367‬بــا شــماره موتــور ‪ 159013‬و شــماره شاســی ‪ 694000‬بــه‬ ‫مالکیــت اقــای عمــران بیگلــری فرزنــد ســلمان بــه شماره شناســنامه ‪ 11286‬صــادره از گیالنغــرب بــا کــد‬ ‫ملــی ‪ 3329209429‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫اگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی) پرونده اجرایی ‪9800915‬‬ ‫بدینوســیله بــه اطــاع عمــوم می رســاند‪ :‬ششــدانگ پــاک ثبتــی ‪ 5/5708‬بخــش ‪ 8‬اهــواز (پنجهــزار و‬ ‫هفتصــد و هشــت فرعــی از پنــج اصلــی واقــع در بخــش ‪ 8‬اهــواز) بــه مســاحت ‪ 340‬مترمربــع در دفتــر‬ ‫‪ 51‬صفحــه ‪ 526‬ذیــل شــماره ‪ 7902‬شــماره ســند ‪ 000251‬ســری الــف ســال ‪ 79‬ثبــت گردیــده اســت‬ ‫متعلــق بــه اقــای رحیــم نیک بخــش فرزنــد ابوالقاســم شماره شناســنامه ‪ 20799‬کــد ملــی ‪2000896308‬‬ ‫ســاکن اهــواز کیانپــارس خیابــان ‪ 6‬شــرقی پــاک ‪ ،13‬طبــق گــزارش کارشــناس رســمی دادگســتری یــک‬ ‫منــزل ویالیــی یــک طبقــه بــا مســاحت ‪ 340‬مترمربــع بــر ملــک بــه خیابــان برابــر ‪ 10‬متــر و عمــق ان ‪34‬‬ ‫متــر اعیانــی موجــود در ان شــامل ‪ 4‬اتــاق خــواب هــال پذیرایــی اشــپزخانه و ســرویس بهداشــتی اســت‪.‬‬ ‫مســاحت اعیانــی ملــک حــدود ‪ 230‬مترمربــع اســت‪ .‬پنجره هــا فلــزی و درب ورودی ضدســرقت کابینــت‬ ‫‪ MDF‬و دیوارهــا نقاشــی شــده اســت‪ .‬ملــک دارای اشــتراک اب‪ ،‬بــرق و گاز اســت‪ .‬نمــای ســاختمان ســنگی‬ ‫اســت‪ .‬عمــر ســاختمان بیــش از ‪ 25‬ســال بــوده و حســب اظهــارات ملــک در یــد مســتاجر در قبــال مبلــغ‬ ‫‪ 3.500.000.000‬ریــال می باشــد‪ .‬ادرس ملــک بــه نشــانی اهــواز کیانپــارس خیابــان ‪ 6‬شــرقی پــاک ‪13‬‬ ‫می باشــد‪ .‬موضــوع ســند رهنــی ‪ 93/12/06-108321‬تنظیمــی دفترخانــه ‪ 69‬اهــواز کــه در اثــر عــدم‬ ‫پرداخــت بدهــی اقــای کریــم زمانی نــژاد فرزنــد رحیــم کــد ملــی ‪ 1880255154‬بــه نشــانی اهــواز کیانپــارس‬ ‫خیابــان وهابــی نبــش ‪ 5‬کیان ابــاد پــاک ‪ 111‬منجــر بــه صــدور پرونــده اجرائــی مکانیــزه ‪ 9800915‬گردیــده‬ ‫اســت کــه پــس از ابــاغ اجرائیــه و قطعیــت ارزیابــی بــه بســتانکاری بانــک کشــاورزی از طریــق مزایــده بــه‬ ‫فــروش می رســد‪ .‬مزایــده از مبلــغ پایــه ‪ 47.600.000.000‬ریــال (چهــل و هفــت میلیــارد و ششــصد میلیــون‬ ‫ریــال) در روز یکشــنبه مــورخ ‪ 98/10/15‬از ســاعت ‪ 9‬الــی ‪ 12‬در محــل اجــرای ثبــت اهــواز (واقــع در اهــواز‬ ‫باهنــر بلــوار دماونــد جنــب دادگســتری‪ ،‬اداره اجــرای اســناد رســمی اهــواز) برگــزار می گــردد‪ .‬مزایــده از مبلــغ‬ ‫اعالمــی فــوق شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا ً فروختــه می شــود و ارائــه چــک تضمیــن معــادل‬ ‫مبلــغ پیشــنهادی الزامــی می باشــد‪ .‬ملــک فاقــد بیمــه می باشــد‪ .‬ضمــن اینکــه پرداخــت بدهی هــای مربــوط‬ ‫بــه اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای‬ ‫انهــا باشــد و نیــز بدهی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم‬ ‫قطعــی ان معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد‪ ،‬وجــوه‬ ‫پرداختــی بابــت هزینه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق‬ ‫مزایــده نقــدا ً وصــول می گــردد‪ .‬حــدود و مشــخصات ملــک طبــق وضعیــت ثبتــی شــماالً بــه طــول ‪ 10‬متــر‬ ‫بــه پالک هــای ‪ 22290‬و ‪ 5/2230‬شــرقاً بــه طــول ‪ 34‬متــر بــه پــاک ‪ 5/5709‬جنوبـاً بــه طــول ‪ 10‬متــر بــه‬ ‫خیابــان ‪ 12‬متــری ششــم غرب ـاً بــه طــول ‪ 34‬متــر بــه پــاک ‪ 5/5709‬حقــوق ارتفاقــی نــدارد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪98/9/20 :‬‬ ‫حسین برون‪ ،‬رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اهواز‬ ‫م الف ‪5/2339‬‬ ‫اخطار اجرائی‬ ‫مشــخصات محکوم علیــه‪ :‬نــام‪ :‬رضــا‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬چراغعلــی‪ .‬نــام پــدر‪ :‬ســلیمان‪ .‬نشــانی محــل اقامــت‪:‬‬ ‫مشــخصات محکوم لــه‪ :‬نــام‪ :‬حدیــث‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬داراب زاده‪ .‬نشــانی محــل اقامــت‪:‬‬ ‫مجهول المــکان‪.‬‬ ‫شــهرری‪ 35 ،‬متــری امــام حســین‪ ،‬انتهــای خیابــان‪ ،‬پــاک ‪19‬‬ ‫محکــوم بــه‪ :‬بــه موجــب رای شــماره ‪ 1026‬تاریــخ ‪ 97/9/13‬حــوزه ‪ 960‬شــورای حــل اختــاف شهرســتان ری‬ ‫کــه قطعیــت یافتــه اســت محکوم علیــه محکــوم اســت بــه‪ :‬پرداخــت نفقــه معوقــه از تاریــخ ‪ 96/7/5‬لغایــت‬ ‫صــدور حکــم جمعــا بــه میــزان ‪ 7/000/000‬تومــان بانضمــام هزینه هــای دادرســی ‪ 14/000‬تومــان در حــق‬ ‫خواهــان و نیــم عشــر دولتــی‪ .‬مطابــق مقــررات محکوم علیــه مکلــف اســت‪ :‬پــس از ابــاغ ایــن اخطــار اجرائــی‬ ‫ظــرف ده روز مفــاد ان را بــه موقــع اجــرا بگــذارد و یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکوم بــه و یــا انجــام تعهــد‬ ‫و مفــاد رای بدهــد در غیــر ایــن صــورت پرونــده جهــت اقــدام قانونــی بــرای اجــرای حکــم بــه اجــرای احــکام‬ ‫دادگســتری محــل تحویــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شعبه ‪ 960‬شورای حل اختالف شهرری‬ ‫م الف ‪1537‬‬ ‫اخطار اجرائی‬ ‫مشــخصات محکوم علیــه‪ :‬نــام‪ :‬ســید معــراج‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬میرباقــری‪ .‬نشــانی محــل اقامــت‪ :‬مجهول المــکان‪.‬‬ ‫مشــخصات محکوم لــه‪ :‬نــام‪ :‬هــادی‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬تاجیــک‪ .‬نشــانی محــل اقامــت‪ :‬شــهرری‪ ،‬میــدان نمــاز‪35 ،‬‬ ‫متــری امــام حســین‪ ،‬جنــب مســجد مرتضــی علــی‪ ،‬پــاک ‪86‬‬ ‫محکــوم بــه‪ :‬بــه موجــب رای شــماره ‪ 239‬تاریــخ ‪ 98/3/18‬حــوزه ‪ 964‬شــورای حــل اختــاف شهرســتان ری‬ ‫کــه قطعیــت یافتــه اســت محکوم علیــه محکــوم اســت بــه‪ :‬مبلــغ بیســت میلیــون تومــان در حــق محکوم لــه‬ ‫از تاریــخ سررســید چــک بــه شــماره ‪ 624331/56‬مــورخ ‪ 97/10/30‬الــی یوم الوصــول بــه انضمــام مبلــغ‬ ‫ســیصد و ســی و چهــار هــزار تومــان بابــت هزینــه دادرســی و نیــم عشــر دولتــی‪( .‬محکومیــت بــه صــورت‬ ‫تضامنــی می باشــد) مطابــق مقــررات محکوم علیــه مکلــف اســت‪ :‬پــس از ابــاغ ایــن اخطــار اجرائــی ظــرف ده‬ ‫روز مفــاد ان را بــه موقــع اجــرا بگــذارد و یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکوم بــه و یــا انجــام تعهــد و مفــاد رای‬ ‫بدهــد در غیــر ایــن صــورت پرونــده جهــت اقــدام قانونــی بــرای اجــرای حکــم بــه اجــرای احــکام دادگســتری‬ ‫محــل تحویــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شعبه ‪ 964‬شورای حل اختالف شهرری‬ ‫م الف ‪1481‬‬ ‫اخطار اجرائی‬ ‫مشــخصات محکوم علیــه‪ :‬نــام‪ :‬داریــوش‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬حاج حیــدری‪ .‬نشــانی محــل اقامــت‪ :‬مجهول المــکان‪.‬‬ ‫مشــخصات محکوم لــه‪ :‬نــام‪ :‬هــادی‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬تاجیــک‪ .‬نشــانی محــل اقامــت‪ :‬شــهرری‪ ،‬میــدان نمــاز‪35 ،‬‬ ‫متــری امــام حســین‪ ،‬جنــب مســجد مرتضــی علــی‪ ،‬پــاک ‪86‬‬ ‫محکــوم بــه‪ :‬بــه موجــب رای شــماره ‪ 239‬تاریــخ ‪ 98/3/18‬حــوزه ‪ 964‬شــورای حــل اختــاف شهرســتان ری‬ ‫کــه قطعیــت یافتــه اســت محکوم علیــه محکــوم اســت بــه‪ :‬مبلــغ بیســت میلیــون تومــان در حــق محکوم لــه از‬ ‫تاریــخ سررســید چــک بــه شــماره ‪ 624331/56‬مــورخ ‪ 97/10/30‬الــی یوم الوصــول بــه انضمــام مبلــغ ســیصد‬ ‫و ســی و چهــار هــزار تومــان بابــت هزینــه دادرســی و نیــم عشــر دولتــی‪( .‬محکومیــت بــه صــورت تضامنــی‬ ‫می باشــد‪ ).‬مطابــق مقــررات محکوم علیــه مکلــف اســت‪ :‬پــس از ابــاغ ایــن اخطــار اجرائــی ظــرف ده روز‬ ‫مفــاد ان را بــه موقــع اجــرا بگــذارد و یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه و یــا انجــام تعهــد و مفــاد رای‬ ‫بدهــد در غیــر ایــن صــورت پرونــده جهــت اقــدام قانونــی بــرای اجــرای حکــم بــه اجــرای احــکام دادگســتری‬ ‫محــل تحویــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شعبه ‪ 964‬شورای حل اختالف شهرری‬ ‫م الف ‪1480‬‬ ‫اگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به‬ ‫خواهــان‪ :‬ابراهیــم محمــودی اذر‬ ‫وقــت رســیدگی‪ 98/10/25 :‬ســاعت ‪9‬‬ ‫کالســه پرونــده‪535/6/98 :‬‬ ‫خواســته‪ :‬تنظیــم ســند‬ ‫خوانــده‪ :‬حمیدرضــا ســلطانیان‬ ‫خواهــان دادخواســتی تســلیم دادگاه هــای عمومــی نمــوده کــه جهت رســیدگی به شــعبه ‪ 98‬ارجــاع گردیــده و وقت‬ ‫رســیدگی تعییــن شــده بعلــت مجهول المــکان بــودن خوانــده بــه درخواســت خواهــان و دســتور دادگاه و بتجویــز‬ ‫مــاده ‪ 73‬قانــون ائیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار اگهــی می شــود تــا‬ ‫خوانــده از تاریــخ نشــر اخریــن اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خود‬ ‫نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت نمایــد و در وقــت مقــرر بــاال جهــت رســیدگی حضــور بهــم رســاند‬ ‫چنانچــه بعــدا ابالغــی بوســیله اگهــی الزم شــود فقــط یکنوبــت منتشــر و مــدت ان ده روز خواهــد بــود‪.‬‬ ‫شعبه ‪ 6‬شهرستان تهران بخش کهریزک‬ ‫م الف ‪1482‬‬ ‫مفقودی سند مالکیت (سند سبز)‬ ‫ســند ســبز خــودرو ســواری پــژو پــارس بــه رنــگ‪ :‬ســفید مــدل‪ 1397 :‬بــه شــماره پــاک‪198 -29 :‬د‪ 61‬و شــماره‬ ‫شاســی‪ NAAN11FE1JH550833 :‬و شــماره موتــور‪ 164B0178392 :‬بــه نــام ســجاد قاســمی مفقود و اعتبــار ندارد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860326034000762‬مورخــه ‪ 1398/7/10‬هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک همــدان منطقــه دو تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی اقــای صــادق حلیمــی فرزنــد محمــد بشماره شناســنامه‬ ‫‪ 105631‬صــادره از همــدان در ششــدانگ یکبــاب انبــار بمســاحت ‪ 204/87‬مترمربــع‬ ‫در قســمتی از پــاک شــماره ‪ 81‬فرعــی از ‪ 15‬اصلــی تحــت پــاک ‪ 15/357‬واقــع در‬ ‫همــدان حومــه بخــش ‪ 2‬خریــداری مع الواســطه از وراث محمــد صائیــن قلعه چیــان‬ ‫و محمدقاســم صداقت همدانــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتیکــه اشــخاص‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس‬ ‫از از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود‬ ‫را بــه مراجــع قضائــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور‬ ‫و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/9/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/9/5 :‬‬ ‫موســی خنیفــه‪ ،‬رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪1367‬‬ ‫منطقــه ‪ 2‬همــدان‬ ‫‪5‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای جهانشــاه عزیــزی بــه شماره شناســنامه ‪ 471‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه ورثــه‬ ‫درخواســتی بــه شــماره ‪ 981124‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان شــربت‬ ‫حســینی بــه شماره شناســنامه ‪ 942‬در تاریــخ ‪ 98/07/29‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه حین الفــوت‬ ‫وی عبارتنــد از‪ -1 :‬جهانشــاه عزیــزی فرزنــد جهانبخــش ش ش ‪ 471‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -2‬شــهناز عزیــزی فرزنــد جهانبخــش ش ش ‪ 588‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -3‬پرویــن عزیــزی‬ ‫فرزنــد جهانبخــش ش ش ‪ 529‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -4‬بهــزاد عزیــزی فرزنــد جهانبخــش ش ش‬ ‫‪ 1‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -5‬مهیــن عزیــزی فرزنــد جهانبخــش ش ش ‪ 8816‬صــادره از اســام‬ ‫ابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -6‬فرهــاد عزیــزی فرزنــد جهانبخــش ش ش ‪ 3341365702‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد‬ ‫متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی‬ ‫اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‪ ،‬از طرف مریم حاتمی‬ ‫مفقودی سند کمپانی‪ ،‬سند سبز‬ ‫اینجانــب لیلــی عباسـی زاوله مالــک خــودرو وانــت اریســان بــه شــماره پــاک‪251 -29 :‬د‪ 67‬و شــماره شاســی‪:‬‬ ‫‪ NAAB66PE6KC450225‬و شــماره موتــور‪ 118J5018359 :‬بــه علــت فقــدان اســناد فــروش (ســند کمپانــی‬ ‫و ســند ســبز) تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده اســت‪ ،‬لــذا چنانچــه هــر کــس ادعایــی در‬ ‫مــورد خــودروی مذکــور دارد‪ ،‬ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش شــرکت ایران خــودرو واقــع در‬ ‫پیکان شــهر‪ ،‬ســاختمان ســمند مراجعــه نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط‬ ‫مقــرر اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون ‪ 13‬ایین نامــه تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی‬ ‫ارای صــادره هیــات حــل اختــاف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان خرم ابــاد‬ ‫بــه شــرح ذیــل‪:‬‬ ‫‪ -1‬پرونــده کالســه ‪ 882‬و رای شــماره ‪ 4329‬مورخــه ‪ 98/7/20‬بــه تقاضــای روح الدیــن صارمــی فرزنــد شــاکرم‬ ‫نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 238/81‬مترمربــع مجــزی شــده از پــاک ‪ 7‬فرعــی از‬ ‫‪-20‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬شهرســتان خرم ابــاد خروجــی از مالکیــت مالــک اولیــه (رســمی) صحــرا چوبتــراش‬ ‫رســیدگی و تاییــد و انشــاء گردیــد‪.‬‬ ‫مراتــب در اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ 15‬روز جهــت اطــاع مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی اگهی انتشــار‬ ‫و عــاوه بــر ان در روســتاها الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اولیــن اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتب ـاً بــه اداره ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک شهرســتان خرم ابــاد تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض ملکــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــاح اقــدام و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی مــوکل بــه ارائــه حکــم نهایــی می باشــد در‬ ‫غیــر اینصــورت متقاضــی بــا ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت و پــس از انقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم‬ ‫اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا براســاس مدلــول رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد‪ .‬در هــر حــال‬ ‫صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/9/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/9/4 :‬‬ ‫ملک نیاز اسدالهی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم اباد‬ ‫‪41558975‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860316001002553‬مــورخ ‪ 98/07/13‬هیــات اول‪ /‬دوم موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت‬ ‫ملــک کرمانشــاه ناحیــه یــک تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای جهانگیــر ولی نــژاد فرزنــد عبدالــه‬ ‫بشماره شناســنامه ‪ 4‬صــادره از کرمانشــاه در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 156/70‬مترمربــع در‬ ‫محــدوده اراضــی پــاک ‪ 843‬فرعــی از ‪ -94‬اصلــی واقــع در بخــش یــک حومــه کرمانشــاه بــه ادرس شــهرک‬ ‫تاکســیرانی کــوی کاج ‪ 10‬خریــداری از مالــک رســمی مشــاعی تعاونــی مســکن تاکســیرانی محــرز گردیــده‬ ‫اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود در صورتــی کــه‬ ‫اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/09/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/09/04 :‬‬ ‫جعفر نظری‪ ،‬رییس ثبت اسناد و امالک کرمانشاه‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860316001002939‬مــورخ ‪ 98/07/29‬هیــات اول‪ /‬دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‬ ‫کرمانشــاه ناحیــه یــک تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای‪ /‬خانــم هوشــیار قنبــری فرزنــد فتحعلــی‬ ‫بشماره شناســنامه ‪ 3241466116‬صــادره از کرمانشــاه در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان (مغــازه) بــه مســاحت‬ ‫‪ 8/17‬مترمربــع در محــدوده اراضــی پــاک ‪ 2‬فرعــی از باقیمانــده ‪ -81‬اصلــی واقــع در بخــش یــک حومــه‬ ‫کرمانشــاه بــه ادرس میــدان ازادی‪ -‬بلــوار مصطفــی امامــی جنــب بانــک مســکن پاســاژ ادیــب خریــداری از‬ ‫مالــک رســمی مشــاعی افتهــاج اربــاب اربابــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق‬ ‫مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/09/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/09/04 :‬‬ ‫جعفر نظری‪ ،‬رییس ثبت اسناد و امالک کرمانشاه‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860318603004922‬مورخــه ‪ 1398/07/10‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه ‪2‬‬ ‫رشــت‪ ،‬تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای علــی اعصــاری فرزنــد محمدتقــی بــه شماره شناســنامه ‪ 1737‬صــادره‬ ‫از رشــت در قریــه پیرکالچــای در سـه دانگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه‬ ‫مســاحت ‪ 117/03‬مترمربــع پــاک فرعــی ‪ 1960‬از اصلــی ‪ 2‬مفــروز مجــزی از پــاک ‪ 18‬باقیمانــده از اصلــی ‪2‬‬ ‫واقــع در بخــش چهــار رشــت خریــداری از مالــک رســمی اقــای علیجــان ربیـع زاده محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬در صورتــی کــه اشــخاص نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/09/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/09/05 :‬‬ ‫حسین اسالمی کجیدی‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه ‪ 2‬رشت‬ ‫م الف ‪3924‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860318603004921‬مورخــه ‪ 1398/07/10‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه‬ ‫‪ 2‬رشــت‪ ،‬تصرفــات مالکانــه بالمعــارض خانــم ســکینه برمکی چوکامــی فرزنــد ذکریــا بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ 169‬صــادره از رشــت در قریــه پیرکالچــای در س ـه دانگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر‬ ‫ســاختمان بــه مســاحت ‪ 117/03‬مترمربــع پــاک فرعــی ‪ 1960‬از اصلــی ‪ 2‬مفــروز مجــزی از پــاک ‪ 18‬باقیمانده‬ ‫از اصلــی ‪ 2‬واقــع در بخــش چهــار رشــت خریــداری از مالــک رســمی اقــای علیجــان ربیـع زاده محــرز گردیــده‬ ‫اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬در صورتــی کــه‬ ‫اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/09/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/09/05 :‬‬ ‫حسین اسالمی کجیدی‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه ‪ 2‬رشت‬ ‫م الف ‪3926‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860318603005887‬مورخــه ‪ 1398/07/28‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه‬ ‫‪ 2‬رشــت‪ ،‬تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای حبیــب اشــناگر فرزنــد علــی بــه شماره شناســنامه ‪ 6‬صــادره‬ ‫از رشــت در قریــه کردمحلــه در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت ‪174/46‬‬ ‫مترمربــع پــاک فرعــی ‪ 12773‬از اصلــی ‪ 90‬مفــروز مجــزی از پــاک ‪ 456‬از اصلــی ‪ 90‬واقــع در بخــش چهــار‬ ‫رشــت خریــداری از مالــک رســمی اقــای سیداســماعیل اســماعیلی کردمحله محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬در صورتــی کــه اشــخاص نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/09/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/09/05 :‬‬ ‫حسین اسالمی کجیدی‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه ‪ 2‬رشت‬ ‫م الف ‪3929‬‬ ‫اگهی رونوشت حصر وراثت‬ ‫قــادر غنــی زاده اردی دارای شماره شناســنامه ‪ 1091‬فرزنــد ســلیم متولــد ‪ 53/6/1‬صــادره از اردبیــل بشــرح‬ ‫دادخواســت و بــه کالســه ‪ 1022/4/98‬از ایــن شــورا درخواســت حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده‬ ‫کــه شــادروان اکبــر وکیلــی فرزنــد ایمانعلــی بــه شماره شناســنامه ‪ 71‬در تاریــخ ‪ 77/7/10‬در اقامتــگاه دائمــی‬ ‫خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬حســن وکیلــی نــام‬ ‫پــدر‪ :‬اکبــر شماره شناســنامه‪ 356 :‬پســر متوفــی ‪ -2‬لیــا وکیلــی نــام پــدر‪ :‬اکبــر شماره شناســنامه‪ 6 :‬دختــر‬ ‫متوفــی ‪ -3‬اســداله وکیلــی نــام پــدر‪ :‬اکبــر شماره شناســنامه‪ 4 :‬پســر متوفــی ‪ -4‬لقــا وکیلــی نــام پــدر‪ :‬اکبــر‬ ‫شماره شناســنامه‪ 12 :‬دختــر متوفــی ‪ -5‬یدالــه وکیلــی نــام پــدر‪ :‬اکبــر شماره شناســنامه‪ 2 :‬پســر متوفــی ‪-6‬‬ ‫محمــد وکیلــی نــام پــدر‪ :‬اکبــر شماره شناســنامه‪ 10 :‬پســر متوفــی ‪ -7‬زرین تــاج حنفــی نــام پــدر‪ :‬اســداله‬ ‫شماره شناســنامه‪ 2 :‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــه انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت‬ ‫اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریخ نشــر اگهــی ظرف‬ ‫مــدت یکمــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی حصــر وراثــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪98/9/20 :‬‬ ‫شعبه چهارم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم‬ ‫تاســیس شرــکت س�هـامی خــاص مهندسـ�ی س�یـکاس صنعـ�ت داتیـ�س در تاریــخ ‪ 1397/05/13‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 65215‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14007760500‬ثبـ�ت و امضـ�ا ذیـ�ل‬ ‫دفات��ر تکمی��ل گردیـ�ده ک��ه خالص��ه ان ب��ه شـ�رح زی��ر جه��ت اطـلاع عمـ�وم اگه��ی می گــردد‪ .‬موضـ�وع فعالی��ت‪ :‬اسانسـ�ور های هیدرولی��ک‪ -‬کشش��ی‪ -‬گیرل��س‪ -‬پله برق��ی‪-‬‬ ‫باالب��ر‪ -‬دکوراسـ�یون داخل��ی و س�اـختمان درصـ�ورت لـ�زوم پ��س از اخ��ذ مجوزه��ای الزم از مراج��ع ذیرب��ط م��دت فعالی��ت‪ :‬از تاری��خ ثب��ت ب��ه م��دت نامحـ�دود مرک��ز اصل��ی‪ :‬اسـ�تان‬ ‫خراسـ�ان رضـ�وی‪ -‬شهرســتان مشـ�هد‪ -‬بخ��ش مرکـ�زی‪ -‬شـ�هر مشـ�هد‪ -‬محل��ه قاس��م اباد‪ -‬کوچ��ه حجـ�اب ‪ -87/6‬خیابــان اندیشـ�ه ‪ -76‬پـلاک ‪ -0‬س��اختمان نیـ�م روز (ایـ�ی)‪ -‬طبقـ�ه‬ ‫ســوم‪ -‬واحـ�د ‪ 5‬کدپسـ�تی ‪ 9187188858‬س��رمایه ش�خـصیت حقوقـ�ی عباــرت اسـ�ت از مبلـ�غ ‪ 1000000‬ریــال نقــدی منقسـ�م بـ�ه ‪ 100‬سـ�هم ‪ 10000‬ریال��ی تعـ�داد ‪ 100‬سـ�هم‬ ‫ان بـ�ا نــام عاــدی مبلـ�غ ‪ 1000000‬ری��ال توس��ط موسس��ین ط��ی گواه��ی بانک��ی شـ�ماره ‪ 8610238‬مـ�ورخ ‪ 1397/04/28‬نــزد بانـ�ک ملـ�ی شعــبه چه��ارراه دانش امــوز بـ�ا کـ�د‬ ‫‪ 8610‬پرداخـ�ت گردیــده اسـ�ت اعضـ�ا هیئـ�ت مدیــره اقــای مجتبـ�ی میرزائـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 3622120304‬و ب��ه سـ�مت مدیرعام��ل ب��ه مـ�دت ‪ 2‬ســال و بـ�ه ســمت عضـ�و هیئـ�ت‬ ‫مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬ســال اقــای مرتضـ�ی میرزائـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 3651296180‬و ب��ه سـ�مت نای��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬س��ال اق��ای حس��ین میرزائ��ی ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 4888936390‬و ب��ه سـ�مت رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬س��ال دارن��دگان ح��ق امض��ا‪ :‬کلی��ه اوراق و اس��ناد به��ادار و تعه��داور ش��رکت از قبی��ل چــک‪ ،‬ســفته‪ ،‬بــروات‪،‬‬ ‫قراردادهـ�ا عقــود اسلـامی و همچنیـ�ن کلیـ�ه نامه هاــی عاــدی و اداری بـ�ا امضــاء مجتبـ�ی میرزائـ�ی مدیرعامـ�ل همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتب�رـ می باشـ�د‪ .‬اختی�اـرات مدیرعامـ�ل‪ :‬طبـ�ق‬ ‫رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت نامحــدود و ب��ه سـ�مت مدیرعام��ل ب��ه مـ�دت نامحــدود دارندــگان ح��ق امض��ا‪ :‬ح��ق امض��ا کلی��ه اســناد و اوراق بهاــدار و تعهدــاور شــرکت ب��ا امضـ�اء‬ ‫اساس�نـامه بازرســان خانـ�م منصوــره کشـ�ت گر بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0933645007‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس اصلـ�ی بـ�ه مــدت یـ�ک ســال مالـ�ی خانـ�م فرشــته عروجیــان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫اگهی هــای شــرکت تعیی��ن گردی��د‪ .‬ثب��ت موضـ�وع فعالی��ت مذکـ�ور ب��ه منزل��ه اخ��ذ و صــدور پروان��ه فعالی��ت نمی باش��د‪.‬‬ ‫مذکـ�ور ب��ه منزل��ه اخ��ذ و صــدور پروان��ه فعالی��ت نمی باش��د‪.‬‬ ‫منف��رد رئی��س هی��ات مدی��ره گلن��از همائی شـ�اندیز هم��راه ب��ا مه��ر ش��رکت معتب��ر می باش��د‪ .‬اختی��ارات مدیرعام��ل‪ :‬طب��ق اساس��نامه روزنام��ه کثیراالنتش��ار س��ایه جه��ت درج‬ ‫‪ 0946043973‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس علی البــدل بـ�ه مــدت یـ�ک ســال مالـ�ی روزنامـ�ه کثیراالنتشــار ساــیه جهـ�ت درج اگهی هاــی شرــکت تعییـ�ن گردیـ�د‪ .‬ثبـ�ت موضــوع فعالیـ�ت‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد (‪)692138‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد (‪)692238‬‬ ‫شهرری‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬اذر ‪ -1398‬شماره ‪1882‬‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫پنجمین دورهمی‬ ‫کانون ورزشکاران و قهرمانان شهرری‬ ‫پنجمیــن دورهمــی کانــون ورزشــکاران و قهرمانــان شــهرری با حضــور ملی پوشــان‬ ‫شــهرری و روســای هیئت هــای ورزشــی در تــاالر جــام جــم ری برگــزار شــد ‪ .‬ایــن‬ ‫دورهمــی کــه هــر دو ماه یک بــار برگــزار می شــود‪ ،‬با حضــور دکتــر توکلــی کجانــی‬ ‫(معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه ری)‪ ،‬حســن خلیل ابــادی (عضــو شــورای شــهر‬ ‫تهــران‪ ،‬ری و تجریــش)‪ ،‬جانعلــی (مدیـر کل ورزش و جوانــان اســتان ســمنان و رئیــس‬ ‫اســبق اداره ورزش و جوانــان شهرســتان ری)‪ ،‬صداقــت (معــاون مدیــرکل و رئیــس اداره‬ ‫ورزش و جوانــان شهرســتان ری) برگــزار شـد ‪ .‬ایــن مراســم به همــت ســعید روشــنی و‬ ‫بــا ســخنان نــادر فــاح و اکبــر ســبزعلی موسســین کانــون ورزشــکاران و قهرمانــان اغاز‬ ‫شــد و در ادامــه محمــد محمــودی بــه بیــان مشــکالت ورزشــکاران پرداخــت‪ .‬تجلیــل از‬ ‫اعضــای تیــم ملــی ووشــو کــه قهرمــان جهــان شــدند و تقدیــر از امامــی‪ ،‬پشــتام‪ ،‬فــاح‪،‬‬ ‫میرحیــدری‪ ،‬امینیــان‪ ،‬اســفندیاری‪ ،‬اجاقــی‪ ،‬جانعلی‪ ،‬محمــودی‪ ،‬محمد زمانــی‪ ،‬محبوبی‬ ‫از قهرمانــان و مســئولین‪ ،‬پایــان بخــش مراســم بــود‪.‬‬ ‫ضرورت استفاده ازظرفیت عظیم زیارت‬ ‫برای تحقق اهداف معرفتی و ملی‬ ‫استقرار اداره تامین اجتماعی در قیامدشت‬ ‫تقدیر شهردار از دانش اموزان کالس سوم‬ ‫دبستان شهید تندگویان شهر قیامدشت‬ ‫اگــر شــما شــهردار بودیــد‪ ،‬برای پیشــرفت شــهر چــه کاری انجــام می دادید؟ این ســوالی‬ ‫بــود کــه شــهردار قیامدشــت چنــدروز گذشــته در دیــدار خــود بــا دانش امــوزان کالس‬ ‫ســوم دبســتان شــهید تندگویــان ایــن شــهر به مناســبت هفتــه کتــاب و کتاب خوانــی از‬ ‫انــان پرســیده بــود و امــروز ایــن دانش امــوزان بــرای ارائــه پاســخ خــود بــه دفتر شــهردار‬ ‫امــده بودنــد‪ .‬حســین ترکاشــوند در ایــن دیــدار با تاکید بــر اهمیــت فراگیــری علــم و‬ ‫دانــش بــه اینده ســازان میهــن اســامی توصیــه کــرد در کنــار اموزش هــای درســی‪،‬‬ ‫مطالعــه کتــاب و کســب مهارت هــای فنــی را نیــز در دســتور کاری خــود قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫وی در ایــن دیــدار کــه معــاون و تعــدادی از مدیــران شــهرداری قیامدشــت نیــز حضــور‬ ‫داشــتند‪ ،‬بــه تعــداد شـش نفر از دانش امــوزان هدایایــی بــه رســم یادبــود اعطــاء کــرد‪.‬‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫حجت االســام والمســلمین احمــد‬ ‫مــروی در دیــدار اعضــاء کارگــروه‬ ‫ملــی زیــارت کــه بــا حضــور رئیــس‬ ‫دفتــر رئیس جمهــوری‪ ،‬وزیــر‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬اســتانداران‬ ‫خراســان رضــوی‪ ،‬قــم و فــارس‪،‬‬ ‫رئیــس بنیــاد شــهید و همچنیــن‬ ‫تولیــت اســتان حضرت شــاهچراغ(ع)‬ ‫در تــاالر والیــت حــرم مطهــر رضــوی‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪« :‬همــکاری‬ ‫اســتان قــدس بــا نهادهــای دولتــی‬ ‫توصیــه و یکــی از بندهــای حکــم‬ ‫مقــام معظــم رهبــری بــه اینجانــب‬ ‫اســت؛ بنابرایــن در حــد تــوان و‬ ‫امــکان خــود را موظــف بــه همــکاری‬ ‫می دانیــم»‪ .‬وی با اشــاره به کرامــات‬ ‫حضــرت رضــا(ع)‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬اگــر‬ ‫بخواهیــم جمعیتــی را در جایی جمع‬ ‫کنیــم‪ ،‬چه‪‎‬قــدر بایــد از ابزارهــای‬ ‫مختلــف رســانه‪ ،‬فضــای مجــازی و‬ ‫تبلیــغ اســتفاده کنیــم‪ .‬امــا اینجــا‬ ‫مــردم از جیــب خودشــان خــرج‬ ‫می کننــد و بــه زحمــت می افتنــد‬ ‫تــا زیــارت کننــد؛ پــس حقیقتــی‬ ‫اینجــا هســت کــه دل هــا را متوجــه‬ ‫خــودش کــرده اســت»‪ .‬وی ادامــه‬ ‫داد‪« :‬ســاالنه ‪ 30‬میلیــون زائــر در‬ ‫مشــهد داریــم کــه بــا اشــتیاق و میل‬ ‫خــود بــه زیــارت حضــرت رضــا (ع)‬ ‫می اینــد‪ ،‬چــه کرامــت و معجــزه‪‎‬ای از‬ ‫ایــن باالتــر اســت؟» حجــت االســام‬ ‫قیامدشت؛ میزبان اخرین نشست فصلی امسال‬ ‫شهرداران استان تهران‬ ‫معــاون امــور عمرانــی اســتانداری تهــران پــس از بازدیــد ســرزده خــود از شــهرداری‬ ‫قیامدشــت‪ ،‬پیشــنهاد داد اخریــن نشســت فصلــی شــهرداران ایــن اســتان به میزبانــی‬ ‫شــهر قیامدشــت برگــزار شــود‪ .‬قــرار اســت نشســت فصلــی پایانــی شــهرداران اســتان‬ ‫تهــران در نیمــه دوم اســفندماه ســال جــاری برگــزار شــود‪ .‬محمــد تقـی زاده کــه بازدیــد‬ ‫از شــهرداری بــا ســالروز اغازبـه کار شــهرداری قیامدشــت تقارن یافتــه بــود‪ ،‬در واحدهای‬ ‫مختلــف ایــن شــهرداری حضــور یافتــه و نحــوه فعالیــت ایــن واحدهــا را بررســی کــرد‪.‬‬ ‫حوزه هــای فنــی و عمرانــی‪ ،‬معمــاری و شهرســازی‪ ،‬اداری و کارگزینــی‪ ،‬درامــد و اصناف‪،‬‬ ‫حراســت‪ ،‬بازرســی و رســیدگی بــه شــکایات‪ ،‬حقوقــی و امــاک‪ ،‬مالــی‪ ،‬حســابداری‪ ،‬امور‬ ‫قراردادهــا و روابط عمومــی از جملــه ایــن واحدهــا بودنــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫محمدحسنبهبهانی‬ ‫امدادرسانی نیروهای حوزه خدمات شهری شهرداری‬ ‫جهت رفع اب گرفتگی ها‬ ‫والمســلمین مــروی اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫«از انجایی کــه ایــن حقیقــت بــرای‬ ‫مــا عــادی شــده‪ ،‬کرامــت بــودن ان را‬ ‫فرامــوش می کنیــم‪ .‬امــا کســانی کــه‬ ‫از فرهنــگ مــا نیســتند و از بیــرون به‬ ‫ان نــگاه می‪‎‬کننــد‪ ،‬برایشــان معجــزه‬ ‫و کرامــت اســت‪ .‬لــذا حضــرت رضــا‬ ‫(ع) حضــور دارنــد و حاضــر هســتند؛‬ ‫مهــم این اســت که مــا بتوانیــم بــا‬ ‫ایشــان ارتبــاط برقــرار کنیــم»‪ .‬وی‬ ‫با اشــاره به افزایــش نــذورات اســتان‬ ‫قــدس در تابســتان ســال جــاری‬ ‫در قیــاس بــا زمــان مشــابه ســال‬ ‫گذشــته‪ ،‬ابــراز کــرد‪« :‬در شــرایط‬ ‫اقتصــادی موجــود میــزان نــذورات ما‬ ‫در تابســتان امســال ‪ 30‬درصد نســبت‬ ‫بــه زمــان مشــابه ســال گذشــته‬ ‫افزایــش داشــته و زائــران حــرم مطهر‬ ‫نیــز با توجه بــه تمــام مشــکالت‬ ‫اقتصــادی کم تــر نشــده اند‪ .‬عالقــه‬ ‫مــردم نشــان می دهــد کــه امــام‬ ‫حاضــر و شــاهد هســتند و ان حضــور‬ ‫موجــب مجذوب شــدن دل هــای‬ ‫مــردم شــده اســت»‪ .‬تولیــت اســتان‬ ‫قــدس رضــوی با تاکید بــر لــزوم‬ ‫اســتفاده مناســب از ظرفیــت حضــور‬ ‫میلیونــی زائــران در حــرم مطهــر‬ ‫رضــوی‪ ،‬عنــوان کــرد‪« :‬همان گونــه‬ ‫کــه هجــرت امــام رضــا (ع) از مدینــه‬ ‫بــه ایــران یــک هجــرت تمدن افریــن‬ ‫بــود و بــرکات وجــود ایــن امــام همام‬ ‫در ایــران و جهــان تحــوالت بســیاری‬ ‫ایجــاد کــرد کــه تــا امــروز اســتمرار‬ ‫دارد؛ مــا نیــز بایــد از ظرفیــت زیــارت‬ ‫حضــرت ثامن الحجــج (ع) بهتریــن‬ ‫اســتفاده را در جهــت باال بــردن‬ ‫معرفــت دینــی جامعــه و تحقــق‬ ‫تمــدن نوین اســامی و الگــوی ایرانی‬ ‫اســامی پیشــرفت داشــته باشــیم»‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪« :‬مــا می توانیــم بــه‬ ‫برکــت وجــود ایــن مرقــد شــریف و‬ ‫بــا بهــره از ظرفیــت معنــوی‪ ،‬پرخیــر‬ ‫و برکــت و بی نظیــر وجــود مبــارک‬ ‫حضــرت امــام علی بــن موســی الرضــا‬ ‫(ع) در زمینه هــای مختلفــی همچون‬ ‫افزایــش گســترش معرفتــی دینــی‪،‬‬ ‫ســبک زندگــی اســامی‪ ،‬امنیــت‪،‬‬ ‫اقتصــاد‪ ،‬پیشــرفت و غیــره اتفاقــات‬ ‫فرخنــده و نیکــی را در کشــور رقــم‬ ‫بزنیــم»‪ .‬حجت االســام والمســلمین‬ ‫مــروی در بخــش دیگــری از ســخنان‬ ‫خــود بــه تبییــن شــرایط اقتصــادی‬ ‫اســتان قــدس رضــوی پرداخــت و‬ ‫ابــراز کــرد‪« :‬این گونــه شــایع شــده‬ ‫اســت کــه اســتان قــدس ســرمایه و‬ ‫ثــروت بســیاری دارد‪ ،‬گاهــی گفتــه‬ ‫س بــا‬ ‫می شــود کــه اســتان قــد ‪‎‬‬ ‫پولــش می توانــد نصــف دولــت یــا‬ ‫کشــور را اداره کنــد و از ایــن قبیــل‬ ‫ســخن ها کــه عــده ای خواســته‬ ‫یــا ناخواســته بــه ان می پردازنــد‪،‬‬ ‫امــا حقیقــت ان اســت که ایــن‬ ‫ســخنان به هیچ عنــوان صحیــح‬ ‫نیســت»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬اســتان‬ ‫قــدس رضــوی به واســطه امــاک‬ ‫و اراضــی کــه مــردم وقــف ان‬ ‫کرده انــد‪ ،‬دارایــی زیــادی دارد‪ ،‬امــا‬ ‫ایــن دارایی هــا به معنــای پــول و‬ ‫نقدینگــی باال نیســت‪ .‬بودجه امســال‬ ‫اســتان قــدس رضــوی تقریبــا یــک‬ ‫پنجــم بودجــه برخــی نهادها اســت»‪.‬‬ ‫تولیــت اســتان قــدس رضــوی گفت‪:‬‬ ‫«بســیاری از امــاک اســتان قــدس‬ ‫هیــچ درامــدی بــرای ایــن مجموعــه‬ ‫نــدارد‪ ،‬از ‪ 30‬میلیــون زائــری کــه‬ ‫ســاالنه بــه مشــهد می اینــد و‬ ‫چرخــش مالــی عظیمــی را در حــوزه‬ ‫اقتصــاد زیــارت رقــم می زننــد‪ ،‬هیــچ‬ ‫درامــدی نصیــب اســتان قــدس‬ ‫نمی شــود و مــا تنهــا خدمات دهــی‬ ‫بــه ایــن زائــران را برعهــده داریــم‬ ‫کــه ایــن موضــوع به ویــژه نگهــداری‬ ‫حــرم مطهــر بــا هزینه هــای باالیــی‬ ‫روبه رو ســت»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران خبر داد؛‬ ‫ساخت ‪ ۲۰‬نیروگاه مقیاس کوچک در شهرک های صنعتی مازندران‬ ‫بررسی پیشرفت پروژه های عمرانی شهر قیامدشت‬ ‫در کمیسیون عمران شورای شهر‬ ‫نهمیــن جلســه کمیســیون عمــران و ترافیــک شــورای اســامی شــهر قیامدشــت بــه‬ ‫ریاســت حســین فتحــی و با حضــور اکبــر عباســی و وحیــد خســروابادی‪ ،‬اعضــای ایــن‬ ‫کمیســیون تشــکیل شــد‪ .‬در ایــن جلســه کــه مدیــر حــوزه فنــی و عمرانــی شــهرداری‬ ‫قیامدشــت نیــز حضــور داشــت‪ ،‬مقــرر شــد بــا برنامه ریزی هــای الزم‪ ،‬پروژه هــای‬ ‫عمرانــی در دســتِ انجــام ایــن شــهر در کمتریــن زمــان مــورد اســتفاده شــهروندان قــرار‬ ‫گیــرد‪ .‬نظــارت بــر رونــد اجــرای پروژه هــای عمرانــی توســط پیمانــکاران به منظــور‬ ‫حفــظ و تقویــت کیفــی ایــن پروژه هــا نیــز از دیگــر مصوبــات کمیســیون عمران شــورای‬ ‫اســامی شــهر قیامدشــت بــود‪.‬‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫تولیت استان قدس رضوی تاکید کرد؛‬ ‫فرماندار جدید ری وعده داد؛‬ ‫ـوان معــاون اســتاندار تهــران و فرمانــدار‬ ‫در اولیــن روزهــای کاری حســین توکلــی به عنـ ِ‬ ‫ی شــهر قیامدشــت بــه دیــدار‬ ‫ویــژه شهرســتان ری‪ ،‬شــهردار و اعضــای شــورای اســام ‬ ‫وی رفتــه تــا ضمــن تبریــک انتصــاب وی بــه ایــن مســولیت‪ ،‬مهم تریــن خواســته های‬ ‫مــردم و شــهروندان ایــن شــهر را بــا نماینــده عالــی دولــت در شهرســتان ری درمیــان‬ ‫گذارنــد‪ .‬توکلــی کــه به دلیــل ســابقه فعالیــت در شهرســتان ری بــا شــهر قیامدشــت و‬ ‫توانمندی هــا و مشــکالت ایــن شــهر اشــنایی دارد‪ ،‬در اولیــن دیــدار خــود بــا متولیــان‬ ‫حــوزه شــهری قیامدشــت‪ ،‬بــر اجــرای پــل روگــذر در محــدوده ورودی ایــن شــهر در‬ ‫بزرگــراه امــام رضــا(ع)‪ ،‬احــداث کلینیــک تخصصــی تامیــن اجتماعــی‪ ،‬بهبــود وضعیــت‬ ‫وســایل نقلیــه عمومــی و اســتقرار ادارات در مرکــز بخــش خــاوران تاکیــد کــرد‪ .‬وی در‬ ‫جریــان ایــن دیــدار بــا برقــراری تمــاس تلفنــی بــا مدیــران ســازمان تامیــن اجتماعــی‬ ‫اســتان تهــران و اعــا م مشــکالت شــهروندان قیامدشــت‪ ،‬از اســتقرار اداره ایــن ســازمان‬ ‫در شــهر قیامدشــت خبــر داد‪.‬‬ ‫مازندران‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫تعــداد ‪ ۲۰‬نیــروگاه مقیــاس کوچــک بــا‬ ‫هــدف تامیــن بــرق مــورد نیــاز شــهرک های‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور شــهری و شــوراها گفت‪:‬‬ ‫«بزرگ تریــن ســرمایه شــهرداری ها‪ ،‬اعتمــاد‬ ‫مــردم اســت کــه بدنــه مدیریــت شــهری بــا‬ ‫شــفافیت در تمــام ابعــاد بایــد در افزایــش‬ ‫ایــن اعتمــاد گام بــردارد»‪ .‬صالحی در مراســم‬ ‫معارفــه شــهردار ابیــک افــزود‪« :‬در شــرایط‬ ‫فعلــی اقتصــادی بایــد بــا برنامه ریــزی ‪،‬‬ ‫درایــت و اســتفاده بهینــه از منابع محــدود در‬ ‫امــور مرتبــط بــا مدیریــت شــهری ایــن برهــه‬ ‫از زمــان را پشــت ســر بگذاریــم و در این راســتا‬ ‫همــه دســتگاه های اجرایــی بایــد کمــک‬ ‫کــرده و همچنیــن در شــرایط فعلــی نیــازی‬ ‫بــه تعریــف پروژه هــای جدیــد نداریــم و‬ ‫اولویــت بایــد تکمیــل پروژه هــای نیمه تمــام‬ ‫باشــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬مدیــران شــهری باید‬ ‫توجــه ویــژه ای بــه مشــارکت شــهروندان‬ ‫داشــته باشــند و در این زمینــه بایــد از‬ ‫صنعتــی و روســتا های اطــراف‪ ،‬در مازنــدران‬ ‫در حــال ســاخت اســت‪ .‬مدیرعامــل شــرکت‬ ‫شــهرک های صنعتــی مازنــدران با بیا نِاینکــه‬ ‫تــا قبــل از ســال ‪ ۹۳‬نیروگاه هــای مقیــاس‬ ‫کوچــک در شــهرک های صنعتــی اســتان‬ ‫اســتقرار نیافتــه بــود‪ ،‬گفــت‪« :‬شــهر ک های‬ ‫صنعتــی شــهدای محمودابــاد‪ ،‬جمشــیداباد‪،‬‬ ‫بشــل ســوادکوه و ســاری بــه نیروگاه هــای بــرق‬ ‫بــا مقیــاس کوچــک مجهــز شده اند»‪.‬ســید‬ ‫مصطفــی موســوی با اشــاره به اینکه راه انــدازی‬ ‫این گونــه نیروگاه هــا مصــادق پدافنــد غیرعامــل‬ ‫در اســتان اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬نیروگاه هــای بــرق بــا‬ ‫مقیــاس کوچــک‪ ،‬بــا تولیــد ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۲۴‬مــگاوات‬ ‫بــرق عالوه بــر تامیــن بــرق مــورد نیــاز شــهرک‪،‬‬ ‫بــرق روســتا های اطــراف را نیــز تامیــن خواهنــد‬ ‫کــرد»‪ .‬وی بیــان داشــت‪« :‬هم اکنــون ‪۲۰‬‬ ‫قــرارداد بــا ســرمایه گذاران در شــهرک ها و‬ ‫نواحــی صنعتــی اســتان‪ ،‬بســته شــده اســت»‪.‬‬ ‫موســوی با اشــاره به توســعه زیر ســاخت های‬ ‫شــهرک های صنعتــی اســتان‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«‪ ۴۵۰‬طــرح توســعه زیرســاختی متوســط و‬ ‫بــزرگ پنج ســال گذشــته در ‪ ۴۰‬شــهرک و‬ ‫ناحیــه صنعتــی مازنــدران اجــرا شــد»‪ .‬وی‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬ارزش ســرمایه گذاری ایــن‬ ‫طرح هــا شــامل گازرســانی‪ ،‬فیبرنــوری‪ ،‬راه و‬ ‫معابــر و تصفیــه خانــه ‪ 980‬میلیارد ریال اســت»‪.‬‬ ‫موســوی تاکیــد کــرد‪« :‬واحد هــای صنعتــی‬ ‫مســتقر در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی تــا‬ ‫پنج ســال گذشــته از ســوخت های نفــت‪،‬‬ ‫گازوئیــل و نفــت کــوره بــرای صنعــت اســتفاده‬ ‫می کردنــد کــه عملیــات گازرســانی هم اکنــون‬ ‫در ‪ ۱۰‬شــهرک صنعتــی اســتان در حــال‬ ‫اجرا ســت»‪ .‬مدیر عامــل شــرکت شــهرک های‬ ‫صنعتــی مازنــدران از تجهیــز شــهرک های‬ ‫صنعتــی اســتان بــه تصفیه خانــه خبــر داد و‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬در ایــن بخــش جهــش‬ ‫قابــل مالحظ ـه ای داشــته ایم»‪.‬وی تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫«هم اکنــون عملیــات اجرایــی تصفیه خانــه‬ ‫شــهرک صنعتــی شــهدای محمودابــاد بــه‬ ‫پایــان رســیده اســت»‪ .‬موســوی اعــام داشــت‪:‬‬ ‫«تصفیه خانه هــای شــهرک صنعتــی بابلکنــار‬ ‫و شــهرک صنعتــی ســاری به ظرفیــت‬ ‫‪ 1000‬مترمکعــب در دســت ســاخت اســت کــه‬ ‫بــه زودی ایــن طرح هــا بــا تامیــن اعتبــار‪ ،‬بــه‬ ‫بهره بــرداری می رســد»‪.‬‬ ‫بزرگ ترین سرمایه شهرداری ها‪ ،‬اعتماد مردم است‬ ‫ظرفیــت اعضــای شــورای اســامی شــهر در‬ ‫زمینه هایــی ماننــد نگهــداری تاسیســات‬ ‫شــهری‪،‬تفکیک زبالــه و‪.....‬اســتفاده کننــد»‪.‬‬ ‫صالحــی افــزود‪« :‬موضــوع برون ســپاری در‬ ‫شــهرداری ها نبایــد باعــث افزایــش نیــرو‬ ‫در شــهرداری ها شــود و ایــن موضــوع بایــد‬ ‫باعــث چابک ســازی شــهرداری ها شــود؛‬ ‫در صورتی کــه اکنــون باالعکــس باعــث‬ ‫فربه شــدن شــهرداری ها شــده اســت»‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪« :‬در بازرســی های‬ ‫دفتــر امــور شــهری از شــهرداری ها بــه‬ ‫همکارانــم توصیــه کــرده ام کــه در برخــورد‬ ‫بــا تخلفــات شــهرداری ها تــاش کنیــم کــه‬ ‫خدمات رســانی بــه شــهروندان مختــل نشــود‪.‬‬ ‫شــفافیت ‪ ،‬اطالع رســانی و اجــرای پروژه هــای‬ ‫عمرانــی بــا رعایــت اصــول فنــی و افزایــش‬ ‫عمــر پروژه هــا بــا جلوگیــری از هدر رفــت‬ ‫منابــع‪ ،‬خــود مصــداق مبــارزه بــا فســاد و‬ ‫تخلفــات اســت و مانــع از هدررفــت منابــع‬ ‫به عنــوان یکــی از انــواع فســاد می شــود»‪.‬‬ ‫بررسی راه اندازی بازارچه و شهرک های صنفی‬ ‫در سطح شهر‬ ‫جلســه ای بــا حضــور نماینــدگان ادارات از جملــه فرمانــداری‪ ،‬شــهرداری‪ ،‬کار و امــور‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬صنعــت و معــدن‪ ،‬اصنــاف‪ ،‬بنیــاد شــهید‪ ،‬ارشــاد اســامی‪ ،‬جهــاد کشــاورزی‪،‬‬ ‫نیــروی انتظامــی و پلیــس راهــور به میزبانــی شــورای اســامی شــهر بهبهــان بــا هــدف‬ ‫راه انــدازی بازارچــه و شــهرک های صنفــی در ســطح شــهر و در قالــب تاســیس یــک‬ ‫شــرکت تعاونــی به منظــور ســاماندهی دست فروشــان و ایجــاد اشــتغال زایی بــرای‬ ‫جوانــان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫حضور ‪ ۵۴‬اکیپ راهداری استان مرکزی در طرح زمستانه‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫لو نقــل جــاده ای‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حم ‬ ‫اســتان مرکــزی گفــت‪ ۵۴« :‬گــروه راهــداری‬ ‫متشــکل از ‪ ۳۰۰‬نفــر در طرح زمســتانه امســال‬ ‫در جاده هــای ایــن اســتان حضــور یافتــه و‬ ‫وظیفــه خدمت رســانی بــه مــردم در هنــگام‬ ‫حــوادث احتمالــی و برفروبــی محورهــای‬ ‫ابراهیم نیازمند‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت گیــان بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«در حال حاضــر‪ ،‬دو هــزار و ‪ ۸۲۱‬بیمــار خــاص‬ ‫شــامل هموفیلــی‪ ،‬تاالســمی‪ ،‬پیونــدی و ام اس‬ ‫به صــورتِ رایــگان تحت پوشــش بیمــه ســامت‬ ‫اســتان گیــان هســتند»‪ .‬علــی اکبــری افــزود‪:‬‬ ‫«تمامــی خدمــات بســتری‪ ،‬دارویــی و ســرپایی‬ ‫بیمــاران خــاص تحت پوشــش بیمــه ســامت‬ ‫اســتان گیــان رایــگان اســت»‪ .‬وی دربــاره‬ ‫بیمــاران صعب العــاج و شــیمی درمانی‬ ‫گفــت‪ ۹۰« :‬درصــد هزینه هــای بســتری‬ ‫بیمــاران ســرطانی توســط بیمــه ســامت‬ ‫بــا حکــم عبــاس زارع (مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی مازنــدران) مســئولین‬ ‫جدیــد معاونــت فرهنگــی و رســانه ای‪ ،‬گــروه طــرح‪ ،‬برنامــه و تحــول اداری و دفتــر‬ ‫مدیریــت عملکــرد ان اداره کل منصــوب شــدند‪ .‬طــی ایــن احــکام؛ معصومــه فرحــی‬ ‫به عنــوان سرپرســت معاونــت فرهنگــی و رســانه ای ایــن اداره کل منصــوب شــد‪.‬‬ ‫وی دارای مــدرک کارشناســی ارشــد مدیریــت اجرایی ســت و پیــش از ایــن‬ ‫مســئولیت کارگــروه فرهنــگ‪ ،‬رســانه و تبلیغــات اداره کل بــه مــدت سه ســال‪،‬‬ ‫همچنیــن مســئولیت دبیرخانــه جشــنواره نام ـه ای بــه امــام رضــا«ع»‪ ،‬دبیرخانــه‬ ‫کمیته هــای فرهنگــی هنــری و مشــاور امــور بانــوان مدیــرکل را نیــز به عهــده‬ ‫داشــت‪ .‬مجتبــی اکبــری نیــز به عنــوان رئیــس گــروه طــرح‪ ،‬برنامــه و تحــول اداری‬ ‫منصــوب شــد‪ .‬وی کارشــناس علــوم اجتماعی ســت کــه ریاســت اداره فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی شهرســتان میانــدورود همچنیــن کارشــناس بودجــه اداره کل را در‬ ‫ســابقه کار خــود دارد‪ .‬انتصــاب دیگــر در حــوزه مدیریــت عملکــرد اداره کل انجــام‬ ‫گرفــت کــه بدین ترتیــب‪ ،‬عیســی مدانلــو کــه ســابقه مســئولیت حــوزه مدیــرکل‬ ‫همچنیــن مســئولیت دبیرخانــه جشــنواره نامـه ای بــه امــام رضــا«ع» و کمیته هــای‬ ‫فرهنگــی و هنــری را دارد به ســمت سرپرســت دفتــر مدیریــت عملکــرد‪ ،‬بازرســی‪،‬‬ ‫ارزیابــی عملکــرد و پاســخگویی بــه شــکایات منصــوب شــد‪.‬‬ ‫اجرای ‪ 25‬کیلومتر خط کشی گرم ترافیکی‬ ‫در محور سوادکوه‬ ‫لو نقــل جــاده ای شهرســتان ســوادکوه‪ ،‬از اجــرای‬ ‫سرپرســت اداره راهــداری و حم ‬ ‫عملیــات ‪ 25‬کیلومتــر خط کشــی گــرم در ســطح محــور ســوادکوه خبــر داد و گف ـت ‪:‬‬ ‫تو امــد بــه اجــرا در‬ ‫«ایــن اقــدام بــا هــدف تامیــن افزایــش ایمنــی و تســهیل در رف ‬ ‫لو نقــل جــاده ای اســتان‬ ‫ امــد»‪ .‬به گــزارش روابــط عمومــی اداره کل راهــداری و حم ‬ ‫مازنــدران؛ کــوروش روشــن افــزود‪« :‬ایــن اداره به منظــور افزایــش ایمنی محــور ‪ ،‬هدایــت‬ ‫وســایل نقلیــه و اگاهـی دادن بــه کاربــران راه به خصــوص در زمــان مه گیر بــودن مناطــق‬ ‫تو برگشــت در نقــاط بــدون‬ ‫کوهســتانی در شــب بــا دیــد محــدود ‪ ،‬تفکیــک باندهــای رف ‬ ‫جدا کننــده وســط و کاهــش میــزان تصادفــات و ســوانح رانندگــی عملیــات اجــرای‬ ‫خط کشــی را در ســطح محــور ســوادکوه در دســتور کار خــود قــرار داد»‪ .‬وی اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬از ایـن رو اجــرای عملیــات خط کشــی گــرم محــور مذکــور به طــول ‪ 25‬کیلومتــر‬ ‫( محــدوده هفت تــن تــا پــل ســفید ) و بــا صــرف اعتبــاری بالــغ بــر دومیلیارد تومــان بـه ‬ ‫اجــرا د ر امــد»‪ .‬روشــن بــه اقدامــات ایمن ســازی ایــن اداره در ســطح محورهــای تحــت‬ ‫پوشــش خــود اشــاره و تصریــح کــرد‪« :‬اقدامــات گســترده خط کشـی ‪ ،‬تامین روشــنایی و‬ ‫رفــع خاموشـی ‪ ،‬لکه گیــری اســفالت ‪ ،‬پاکســازی و زیبا ســازی حریــم راه هـا ‪ ،‬شانه ســازی ‪،‬‬ ‫اشکار ســازی نقــاط پر حادثــه ‪ ،‬نصــب انــواع عالئــم اخطــاری قــوس ‪ ،‬مســیرنما و‬ ‫خطر نمـا ‪ ،‬پاکســازی و شانه ســازی‪ ،‬تعمیــر و بازســازی و نصــب گاردریـل ‪ ،‬ســاماندهی و‬ ‫افزایــش اثــر بخشــی عالیــم در طــول محورهــا تنهــا بخشــی از اقدامــات ایمن ســازی این‬ ‫اداره در چند ماه اخیــر بــود»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫توسعه و احداث ‪2700‬متر شبکه برق‬ ‫درکوی مشعلی کارون‬ ‫مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای قزوین‪:‬‬ ‫لو نقل جاده ای استان مرکزی خبر داد؛‬ ‫مدیرکل راهداری و حم ‬ ‫تصاویــر بــاال مربــوط بــه حضــور و امدادرســانی نیروهــای حــوزه خدمــات شــهری‬ ‫شــهرداری بهبهــان جهــت رفــع اب گرفتگی هــا در بارندگــی روزهــای گذشــته اســت‪.‬‬ ‫ی شــهر بهبهــان؛ شــهردار‬ ‫ گــزارش روابط عمومــی شــهرداری و شــورای اســام ‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫بهبهــان نیــز در روزهــای اخیــر به همــراه مدیــران شــهرداری از ابتــدای بارندگی هــا‬ ‫در مناطــق مختلــف شــهر حضــور یافتــه و مراکــز و معابــر اب گرفتگــی را مشــاهده و‬ ‫شناســایی و مدیریــت کردنــد‪ ،‬در مناطقــی کــه اب گرفتگــی قابــل رفــع بــود در همان‬ ‫لحظــه واحــد خدمــات شــهری همان طورکــه در تصاویــر مشــاهده می شــود وارد‬ ‫عمــل شــده و رفــع اب گرفتگــی به ســرعت در دســتورکار قــرار گرفــت‪ .‬در ســال های‬ ‫اخیــر هــرگاه بارانــی بــه ایــن شــدت می بــارد در لحظــات اولیــه برخــی مناطــق‬ ‫دچــار اب گرفتگــی موقــت می شــوند کــه همــکاران مــا در تمامــی شــهر مســتقر و‬ ‫امــاده هســتند تــا درصــورت مشــاهده هرگونــه اب گرفتگی مشــکل را برطــرف کنند‪.‬‬ ‫شــهردار بهبهــان ضمــن تشــکر از همــکاری همشــهریان عزیــز بهبهانــی و قدردانــی‬ ‫از تالش هــای کارگــران زحمت کــش مجموعــه شــهرداری‪ ،‬امادگــی مجموعــه‬ ‫شــهرداری را جهــت امدادرســانی و رفــع اب گرفتگــی در هنــگام بارندگــی اعــام کرد‪.‬‬ ‫انتصابات جدید در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫مواصالتــی را برعهــده دارنــد»‪ .‬علــی زندی فــر‬ ‫افــزود‪ ۳۲۰« :‬دســتگاه ماشــین االت راهــداری‬ ‫شــامل بلــدوزر‪ ،‬لــودر‪ ،‬گریــدر‪ ،‬کامیــون‪ ،‬بــرف‬ ‫خــور‪ ،‬نمک پــاش‪ ،‬تراکتور و سایردســتگاه های‬ ‫ســبک و ســنگین در طــرح زمســتانه امســال‬ ‫امــاده خدمت رســانی بــه مســافران و مــردم‬ ‫در جاده هــای اســتان هســتند»‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ ۳۱« :‬بــاب راهدارخانــه‬ ‫ثابــت و ســیار نیــز بــرای خدمت رســانی بــه‬ ‫مــردم در طــرح زمســتانه اداره کل راهــداری‬ ‫لو نقــل جــاده ای اســتان تجهیــز شــده‬ ‫و حم ‬ ‫اســت»‪ .‬زندی فــر افــزود‪« :‬ایــن اداره کل‬ ‫بــرای اجــرای هرچه بهتــر طــرح راهــداری‬ ‫زمســتانی در اســتان‪ ،‬عملیــات راهــداری‬ ‫از جملــه روکــش اســفالت گــرم‪ ،‬لکه گیــری‬ ‫اســفالت ســرد‪ ،‬اســفالت حفاظتــی تعمیــرات‬ ‫پل هــا و تونل هــا‪ ،‬تعمیــر و نصــب تابلوهــای‬ ‫اخطــاری و انتظامــی‪ ،‬اشکارســازی نقــاط‬ ‫پرتصــادف و پاک ســازی دهانــه پل هــا را‬ ‫در دســت اجــرا دارد»‪ .‬مدیــرکل راهــداری‬ ‫لو نقــل جــاده ای اســتان مرکــزی در‬ ‫و حم ‬ ‫ادامــه با بیا نِاینکــه ‪ 950‬تــن مخلــوط ماســه و‬ ‫نمــک در جاده هــای اســتان مرکــزی پخــش‬ ‫شــد‪ ،‬گفــت‪ ۹۵۰« :‬تــن مخلــوط ماســه و نمک‬ ‫بــرای جلوگیــری از لغزندگــی و بــروز حــوادث‬ ‫از اغــاز بــارش بــرف تا کنــون در جاده هــای‬ ‫اســتان مرکــزی پخــش شــده اســت»‪.‬‬ ‫زندی فــر افــزود‪« :‬دوهــزار و ‪ ۳۰۰‬کیلومتــر بانــد‬ ‫از جاده هــای ایــن اســتان نیــز از بــا اســتفاده از‬ ‫‪ ۳۰‬دســتگاه ماشــین االت راهــداری و ‪ ۷۲‬نفــر‬ ‫لو نقــل‬ ‫از راهــداران اداره کل راهــداری و حم ‬ ‫جــاده ای اســتان مرکــزی در شهرســتان های‬ ‫اراک‪ ،‬اشــتیان‪ ،‬شــازند و خنــداب برفروبــی‬ ‫و پاکســازی شــده اســت»‪ .‬وی بــا یــاداوری‬ ‫بــارش بــرف در جــاده اراک‪ -‬خمیــن و‬ ‫خمیــن ‪ -‬الیگــودرز اســتان‪ ،‬گفــت‪« :‬اکنــون‬ ‫تمامــی جاده هــای ایــن اســتان بــاز اســت‬ ‫و تــردد به صــورت عــادی در انهــا جریــان‬ ‫دارد»‪ .‬زندی فــر گفــت‪« :‬با توجه بــه شــرایط‬ ‫نامناســب جــوی نیــاز اســت مســافران در‬ ‫هنــگام ســفر در جاده هــای کوهســتانی‬ ‫اســتان مرکــزی ضمــن همــراه داشــتن زنجیــر‬ ‫چــرخ‪ ،‬لبــاس گــرم و ســایر تجهیــزات ایمنــی‬ ‫زمســتانی را نیــز داشــته باشــند»‪ .‬وی اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬بر اســاس پیش بینــی اداره کل‬ ‫هواشناســی اســتان مرکــزی بارش هــا تــا‬ ‫پایــان امــروز در اســتان پایــان یافتــه و دمــای‬ ‫هــوا کاهــش می یابــد»‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت گیالن خبر داد؛‬ ‫هزینه ‪ ۲۱‬میلیارد تومانی برای بیماران خاص استان‬ ‫پرداخــت می شــود‪ ،‬ضمــن اینکــه بخــش‬ ‫اعظــم داروهــای ایــن بیمــاران در بخش هــای‬ ‫خصوصــی ‪ ۹۰‬تــا ‪۹۵‬درصــد و برخــی داروهــای‬ ‫دیگــر ‪ ۷۰‬تــا ‪ ۸۰‬درصــد پرداخــت می شــود»‪.‬‬ ‫بابیان اینکــه بیمــه مددجویــان کمیتــه‬ ‫وی‬ ‫ِ‬ ‫امــداد از ابتــدای امســال بــه بیمــه ســامت‬ ‫گیــان محــول شــده‪ ،‬یــاداور شــد‪« :‬تاکنــون‪،‬‬ ‫‪ ۱۹‬هــزار و ‪ ۲۴۶‬دفترچــه درمانــی بــرای‬ ‫مددجویــان اســتان صــادر شــده اســت»‪.‬‬ ‫اکبــری بااشــاره به راه انــدازی ســامانه ‪۱۶۶۶‬‬ ‫بیمــه ســامت اضافــه کــرد‪« :‬ایــن ســامانه‬ ‫بــرای پاســخگویی بــه مــردم و رســیدگی بــه‬ ‫درخواسـت های انهــا در حــوزه بیمــه ســامت‬ ‫فعــال اســت کــه مــردم می تواننــد ســوال ها و‬ ‫نظــرات خــود دربــاره بیمــه ســامت را از طریق‬ ‫ایــن ســامانه مطــرح کننــد»‪.‬‬ ‫ســیدعلی موســوی نســب‪ /‬مدیــر امــور بــرق شهرســتان کارون گفــت‪« :‬به منظــور‬ ‫تامیــن بــرق مطمئــن و پایــدار‪ ،‬فــاز دوم توســعه و احــداث شــبکه بــرق کــوی مشــعلی‬ ‫ایــن شهرســتان بــا اعتبــاری بالغ بــر چهارمیلیارد ریــال اجــرا و بــه بهره بــرداری رســید»‪.‬‬ ‫ی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اهــواز؛ مدیــر امــور بــرق کارون‬ ‫ـزارش روابط عموم ـ ‬ ‫به گـ ِ‬ ‫گفــت‪« :‬به منظــور برخــورداری شــهروندان محتــرم از نعمــت بــرق‪ ،‬فــاز ‪ 2‬شــبکه بــرق‬ ‫کــوی مشــعلی به طــول ‪2740‬متــر اجــرا و بــه بهره بــرداری رســید»‪ .‬طاهــر بــاوی‬ ‫بااشــاره به تجهیــزات به کار رفتــه در ایــن پــروژه اظهــار داشــت‪« :‬در فــاز دوم ایــن پــروژه‬ ‫تو ســاز در منطقــه مذکــور و براســاس طراحی هــای‬ ‫باتوجه بــه توســعه و گســترش ساخ ‬ ‫انجام شــده‪ ،‬مقــدار ‪2430‬متــر شــبکه فشــارضعیف‪310 ،‬متــر شــبکه فشارمتوســط‪90 ،‬‬ ‫اصلــه پایــه بتونــی و همچنیــن سه دســتگاه ترانــس جدیــد نصــب شــده اســت»‪ .‬مدیــر‬ ‫امــور بــرق شهرســتان کارون تصریــح کــرد‪« :‬ایــن پــروژه بــا اختصــاص چهار میلیــارد و‬ ‫‪600‬میلیون ریــال بــه پایــان رســید»‪.‬‬ ‫اغاز ثبت نام مسکن ملی در استان ایالم‬ ‫ســمیه اذرمهــر‪ /‬مهنــدس کاظمــی (مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان ایــام) از اغــاز‬ ‫ثبــت نــام مســکن ملــی اســتان ایــام در روز سه شــنبه ‪ 19‬اذر مــاه ســال جــاری خبــر‬ ‫داد‪ .‬مدیــرکل ایــن دســتگاه اجرایــی گفــت‪« :‬در راســتای کمــک بــه تامین مســکن طرح‬ ‫اقــدام ملــی تامیــن مســکن در قالــب احــداث ‪ 5500‬واحــد مســکونی در اســتان ایــام‬ ‫برنامه ریــزی شــده اســت»‪ .‬وی خاطر نشــان کــرد‪« :‬متقاضیــان می تواننــد بــا مراجعــه‬ ‫بــه ســامانه اینترنــت ‪ www.tem.mrud.ir‬در تاریــخ مذکــور‪ ،‬شــروط نام نویســی در‬ ‫ایــن طــرح را مطالعــه و اقــدام بــه ثبــت نــام و بارگــذاری مــدارک خــود کننــد»‪ .‬مهندس‬ ‫کاظمــی متاهــل بــودن‪ ،‬عــدم مالکیــت خانــه یــا زمیــن توســط خــود و همســراز تاریــخ‬ ‫‪ 1384/1/1‬تــا کنــون‪ ،‬خانــه اولــی بــودن‪ ،‬پنج ســال ســکونت در شــهر مورد نظــر و‬ ‫ســبز بودن فــرم «ج» ان هــا (اســتفاده نکردن از تســهیالت و یارانه هــای ارگان هــای‬ ‫دولتـ�ی از ‪ 1357/11/22‬تــا کنــون) از شــرط های الزم ثبت نــام متقاضیــان در ایــن‬ ‫ن بــه بــاال در صــورت‬ ‫طــرح ذکــر کــرد و افــزود‪« :‬زنــان خــود سرپرســت بــا ‪ 35‬ســال سـ ‬ ‫دارا بــودن ســایر شــرایط نیــز می تواننــد بــرای مســکن ملــی ثبــت نــام کننــد»‪.‬‬ ‫افتتاح بزرگ ترین پروژه تاریخ شهرداری گرگان‬ ‫در ‪ 25‬اذرماه‬ ‫ســینا غریــب‪ /‬شــهردار گــرگان از افتتــاح بزرگ تریــن پــروژه تاریــخ شــهرداری گــرگان‬ ‫در ‪ 25‬اذرمــاه جــاری خبــر داد‪ .‬عبدالرضــا دادبــود در بازدیــد از اخریــن وضعیــت اجــرای‬ ‫پــروژه تقاطــع غیرهمســطح ســربازان گمنــام امــام زمــان (عــج) اظهــار کــرد‪« :‬عملیــات‬ ‫احــداث ایــن پــروژه به همــراه ‪ 60‬متــری موســوم بــه افســران کــه اکنــون به نــام خلیــج‬ ‫گــرگان نامگــذاری شــده و همچنیــن ســاماندهی و بازافرینــی میــدان بســیج بــه پایــان‬ ‫رســیده و اقدامــات اجــرای فضــای ســبز و زیباســازی ان باقــی مانــده اســت»‪.‬وی ادامــه‬ ‫داد‪« :‬ایــن پــروژه روز دوشــنبه ‪ 25‬اذرمــاه جــاری ســاعت ‪ 14‬با حضــور مــردم اســتان‬ ‫به عنــوان بزرگ تریــن پــروژه عمرانــی تاریــخ شــهرداری گــرگان افتتــاح خواهــد شــد‬ ‫و بــه بهره بــرداری خواهــد رســید»‪ .‬شــهردار گــرگان خاطرنشــان کــرد‪« :‬ایــن پــروژه‬ ‫دســتاورد حمایــت مــردم و هدایــت انها ســت کــه خوشــبختانه شــهرداری گــرگان‬ ‫توانســته ایــن پــروژه را در یکــی از محروم تریــن نقــاط شــهر بــا هزینــه بالــغ بــر‬ ‫‪ 50‬میلیارد تومــان اجــرا کنــد»‪.‬‬ ‫گیالن‬ ‫ابراهیم نیازمند‬ ‫به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان برگزار شد؛‬ ‫هفتمین جلسه کارگروه بهداشت و امور اجتماعی‬ ‫هفتمیــن جلســه کارگــروه بهداشــت بــه ریاســت مهنــدس مقیمــی‬ ‫( مدیــرکل دفتــر نظــارت بــر بهداشــت‪ ،‬ایمنــی و محیــط زیســت شــرکت‬ ‫توانیــر) با حضــور نمایندگانــی از ســوی شــرکت توانیــر‪ ،‬جمعــی از‬ ‫شــرکت های برق هــای منطق ـه ای و توزیــع بــر کشــور به میزبانــی شــرکت‬ ‫توزیــع نیــروی بــرق اســتان گیــان برگــزار شــد‪ .‬هــدف از برگــزاری ایــن‬ ‫جلســه دریافــت نظــرات نهایــی اعضــاء و بررســی و تدویــن دســتورالعمل‬ ‫الزامــات بهداشــتی اماکــن بــود و در ایــن جلســه مهنــدس مقیمــی ضمــن‬ ‫تشــکر از حضــور فعــال اعضــای گــروه در جلســات‪ ،‬خواســتار بررســی‬ ‫ضوابــط اجرایــی تهیه شــده در نشســت های قبلــی و پیگیــری مــوارد‬ ‫باقی مانــده شــد کــه پــس از نهایی شــدن در هفتمیــن جلســه کارگــروه‬ ‫ابــاغ شــود‪ .‬از شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گیــان نیــز هــادی‬ ‫اذر نــوا (معــاون منابــع انســانی) به همــراه مهنــدس باهــری (مدیــر دفتــر‬ ‫ایمنــی و کنتــرل ضایعــات)‪ ،‬خانــم ره پیــک (مشــاور بانــوان در امــور زنــان و‬ ‫خانــواده) و جمعــی از کارشناســان ایــن شــرکت در جلســه حضــور یافتند و‬ ‫ضمــن اســتفاده از مباحــث مطروحــه در جلســه‪ ،‬گزارشــی از فعالیت هــای‬ ‫ایــن شــرکت در حــوزه بهداشــت اماکــن ارائــه دادنــد‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬اذر ‪ -1398‬شماره ‪1882‬‬ ‫ادارهکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر؛‬ ‫دستگاه برترحامی پژوهش و فناوری‬ ‫ابتالی ‪63‬نفر در گیالن به بیماری انفلوانزا‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی و خدمــات بهداشــتی‬ ‫درمانــی گیــان گفــت‪« :‬از ابتــدای‬ ‫ســال جــاری تــا دو روز گذشــته‬ ‫‪ ۶۳‬نفــر در ایــن اســتان بــه بیمــاری‬ ‫انفلوانــزا مبتــا شــده اند»‪.‬‬ ‫دکتــر فردیــن مهرابیــان (معــاون‬ ‫بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫گیــان) افــزود‪« :‬در ایــن مــدت‬ ‫دو هــزار و ‪ ۴۰۹‬مــورد انفلوانــزای ســرپایی (شــبه انفلوانــزا) در اســتان‬ ‫گیــان گــزارش شــده کــه از ایــن تعــداد ‪ ۸۵۰‬بیمــار در بیمارســتان ها‬ ‫بســتری و تحــت درمــان قــرار گرفتنــد‪ ۶۳ .‬نفــر نیــز در گیــان بــه بیمــاری‬ ‫بابیان اینکــه بیمــاری انفلوانــزا در اســتان‬ ‫انفلوانــزا مبتــا شــدند»‪ .‬وی‬ ‫ِ‬ ‫گیــان کنتــرل شــده و نســبت بــه اســتان های دیگــر وضعیــت بهتــری‬ ‫دارد‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬بایــد بــرای پیشــگیری از بیمــاری انفلوانــزا همــواره‬ ‫رفتارهــای بهداشــتی رعایــت شــود»‪ .‬معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی گیــان خاطرنشــان کــرد‪« :‬شســتن دس ـت ها بــا اب و صابــون‬ ‫و یــا تمیــز کــردن ان بــا محلول هــای ضدعفونی کننــده در پیشــگیری از‬ ‫بیمــاری انفلوانــزا نقــش مهمــی دارد‪ ،‬ضمــن اینکــه از مالیــدن و تمــاس‬ ‫دســت الــوده بــه چش ـم ها‪ ،‬بینــی و دهــان بایــد خــودداری شــود»‪ .‬وی‬ ‫با تاکید بر اینکــه هنــگام احوال پرســی از در اغــوش گرفتــن‪ ،‬بوســیدن و‬ ‫دســت دادن بــا افــراد بایــد خــودداری شــود و بــه هنــگام ســرفه و عطســه‪،‬‬ ‫بینــی و دهــان را به طــور کامــل بــا دســتمال کاغــذی پوشــاند‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«هنــگام بیمــاری از حضــور در اماکــن عمومــی خــودداری شــود‪ ،‬از افرادی‬ ‫کــه عالئــم شــبیه بیمــاری انفلوانــزا دارنــد‪ ،‬حداقــل بــه انــدازه یک متــر‬ ‫فاصلــه گرفتــه شــود»‪ .‬انفلوانــزا بیمــاری ویروسی ســت کــه بــا تــب‬ ‫ناگهانــی‪ ،‬لــرز‪ ،‬ســردرد‪ ،‬ســرفه خشــک‪ ،‬گلــو درد و درد عضالنــی همــراه‬ ‫اســت‪ ،‬ویــروس بیمــاری انفلوانــزای فــوق حــاد انســانی ازطریــق ترشــحات‬ ‫الــوده منتقــل می شــود؛ بنابرایــن بایــد از تمــاس دســت بــا چشــم و بینــی‬ ‫خــودداری شــود‪ .‬عالئــم انفلوانــزا کمــی متفــاوت بــا سرماخوردگی ســت و‬ ‫شــامل اســهال‪ ،‬تهــوع‪ ،‬احســاس ضعــف و ســرما نیــز می شــود‪ ،‬انفلوانــزا‬ ‫در گروه هــای اســیب پذیر شــامل کــودکان‪ ،‬ســالمندان‪ ،‬زنــان بــاردار‪،‬‬ ‫افــراد مبتــا بــه مشــکالت تنفســی و بیمــاران دارای نقــص ایمنــی ممکــن‬ ‫اســت همــراه بــا خطراتــی باشــد‪ ،‬ابتــا بــه انفلوانــزا در خردســاالن‬ ‫عالوه بــر تهدیــد حیــات‪ ،‬اثــرات بســیار نامطلوبــی بــر رشــد و تکامــل‬ ‫انهــا دارد‪ .‬افــراد بــاالی ‪۶۵‬ســال ســن‪ ،‬زنــان بــاردار‪ ،‬بیمــاران ریــوی و‬ ‫قلبــی‪ ،‬مبتالیــان بــه ســرطان کــه تحــت درمــان قــرار دارنــد‪ ،‬افــراد دچــار‬ ‫نارســایی کبــد و کلیــه و دیابتی هــا بیشــتر درمعــرض ابتــا بــه ویــروس‬ ‫انفلوانــزا هســتند و بایــد همــه افــراد به ویــژه گروه هــای حســاس‪،‬‬ ‫مراقبــت کــرده و مــوارد ایمنــی را رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری گردهمایی مدیران ابفا شهری و روستایی‬ ‫استان مرکزی با رویکرد یکپارچه سازی‬ ‫رضــا صفائــی نســب‪ /‬اولیــن گردهمایــی مدیــران اب و فاضــاب شــهری‬ ‫و روســتایی اســتان مرکــزی بــا رویکــرد یکپارچه ســازی شــرکت های‬ ‫ابفــا شــهری و روســتایی با حضــور مدیر عامــل ‪ ،‬معاونــان و مدیــران‬ ‫ســتادی شــرکت های اب و فاضــاب و مدیــران امــور و روســای ادارات‬ ‫اب و فاضــاب شــهری و روســتایی اســتان مرکــزی در روز پنج شــنبه ‪14‬‬ ‫ابان مــاه در محــل تــاالر اب شــرکت اب و فاضــاب اســتان مرکــزی برگزار‬ ‫شــد‪ .‬به گــزارش روابــط عمومــی شــرکت اب و فاضــاب اســتان مرکــزی؛‬ ‫مهنــدس یوســف عرفانی نســب (سرپرســت شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫شــهری و مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب روســتایی اســتان مرکــزی)‬ ‫در این جلســه ضمــن تبییــن اســتراتژی ها و راهبردهــای یکپارچه ســازی‬ ‫شــرکت های اب و فاضــاب شــهری و روســتایی‪ ،‬گفــت‪« :‬با توجه بــه‬ ‫شــرایط و ظرفیت هــای اقتصــادی و اســتفاده بهینــه از توانمندی هــای‬ ‫نیــروی انســانی می تــوان بــه اهــداف یکپارچه ســازی شــرکت های‬ ‫ابفــا شــهری و روســتایی دســت یافــت»‪ .‬وی با اشــاره به اصــل ‪44‬‬ ‫قانــون اساســی مبنی بــر کوچک ســازی دولــت‪ ،‬افــزود‪« :‬بر اســاس‬ ‫مــاده ‪ ۱۹‬اصــل ‪ ۴۴‬قانــون اساســی با توجه به اینکــه شــرکت های اب‬ ‫و فاضــاب روســتایی دولتــی و شــرکت های اب و فاضــاب شــهری‬ ‫خصوصــی هســتند ‪ ،‬یکپارچه ســازی ایــن شــرکت ها بایســتی بــا‬ ‫مجــوز هیئــت وزیــران انجــام می شــد کــه بر این اســاس بــا مصوبــه‬ ‫شــورای عالــی اداری ‪ ،‬انتقــال وظایــف‪ ،‬ماموریت هــا و فعالیت هــای‬ ‫شــرکت های اب و فاضــاب روســتایی بــه شــرکت های ابفــای‬ ‫اســتانی بــا امضــای رئیس جمهــوری ابــاغ شــد»‪ .‬عرفانــی نســب‬ ‫بــه واگــذاری کلیــه امــور و فعالیت هــای ابرســانی و دفــع بهداشــتی‬ ‫فاضــاب ‪ ۳۱‬شــرکت اب و فاضــاب روســتایی بــه شــرکت های اب‬ ‫وفاضــاب همــان اســتان اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬اجــرای ایــن طــرح‬ ‫مهــم مزایــای متعــددی به ویــژه بــرای احــاد جمعیــت روســتایی‬ ‫کشــور به دنبــال دارد؛ به گونه ای کــه موجــب ارتقــای و تســهیل‬ ‫در خدمت رســانی و پاســخگویی بــه مشــترکین روســتایی خواهــد‬ ‫شــد و مشــترکین روســتایی بــرای پیگیــری امــور مربــوط بــه بهــره‬ ‫ بــرداری حــوزه اب و فاضــاب روســتایی به راحتــی امــکان دسترســی‬ ‫بــه مراکــز مذکــور را خواهنــد داشــت»‪ .‬سرپرســت شــرکت اب‬ ‫و فاضــاب شــهری و مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب روســتایی‬ ‫اســتان مرکــزی بــا قدردانــی از مدیــران و همــکاران بــرای تالش هــای‬ ‫بی وقفــه در گــذر از تابســتان بــه بهتریــن نحــو اظهــار امیــدواری‬ ‫کــرد کــه بــا یکپارچه ســازی شــرکت های اب و فاضــاب شــهری و‬ ‫روســتایی ‪ ،‬بــا اســتفاده از ظرفیت هــای تخصصــی‪ ،‬فنــی و تجهیزاتــی‬ ‫موجــود در شــرکت های اب و فاضــاب اســتانی‪ ،‬امــکان بهره بــرداری‬ ‫از تاسیســات و شــبکه های ابرســانی روســتاها بــا کیفیــت باالتــر و‬ ‫متناســب بــا شــهرها میســر می شــود‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫مریم کرمپورنیا‬ ‫به مناســبت هفتــه پژوهــش از اداره کل بنــادر و‬ ‫دریانــوردی اســتان بوشــهر به عنــوان دســتگاه‬ ‫برتــر در زمینــه حمایــت از پژوهــش و فنــاوری‬ ‫تجلیــل شــد‪ .‬به گــزارش روابــط عمومــی اداره کل‬ ‫بنــادر و دریانــوردی اســتان بوشــهر؛ در ایــن‬ ‫ائیــن کــه در دانشــگاه خلیــج فــارس برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬عــاوه بــر اداره کل بنــادر و دریانــوردی‬ ‫اســتان بوشــهر شــرکت اب و فاضالب و اداره  کل‬ ‫راه و شهرســازی اســتان نیــز به عنــوان دســتگاه‬ ‫برتــر تجلیــل شــدند‪ .‬در حاشــیه ایــن ائیــن‬ ‫تفاهمنامــه همــکاری علمــی پژوهشــی اداره کل‬ ‫بنــادر و دریــاوردی اســتان بوشــهر و دانشــگاه‬ ‫خلیــج فــارس با حضــور ســیاوش ارجمنــدزاده‬ ‫و عبدالمجیــد مصلــح بــه امضــاء رســید‪ .‬معــاون‬ ‫پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه خلیــج فــارس در‬ ‫حاشــیه ایــن مراســم‪ ،‬گفــت‪« :‬هفتــه پژوهــش‬ ‫و فنــاوری اســتان بوشــهر از امــروز یکشــنبه‬ ‫‪ ۱۷‬اذر مــاه در دانشــگاه خلیــج فــارس اغــاز و‬ ‫تــا روز سه شــنبه ‪ ۱۹‬اذر مــاه ادامــه دارد»‪ .‬روح‬ ‫اهلل فاتحــی افــزود‪« :‬رونمایــی از چهــار جلــد‬ ‫کتــاب‪ ،‬تجلیــل از برگزیــدگان برتــر پژوهــش‬ ‫و فنــاوری اســتان‪ ،‬تجلیــل ازدانــش امــوزان‬ ‫پژوهشــگر و فنــاور برگزیــده توســط اداره کل‬ ‫امــوزش و پــرورش اســتان‪ ،‬برگــزاری نمایشــگاه‬ ‫دســتاوردهای پژوهــش و فنــاوری و فن بــازار‬ ‫در محــل طبقــه همکــف کتابخانــه مرکــزی‬ ‫دانشــگاه از جملــه برنامه هــای هفتــه پژوهــش‬ ‫اســت»‪ .‬وی در تشــریح برترین هــای پژوهــش‬ ‫اســتان بوشــهر نیــز ادامــه داد‪« :‬در حــوزه‬ ‫علــوم پزشــکی دکتــر حســین ارفعی نیــا رشــته‬ ‫مهندســی بهداشــت محیط و عضــو هیئت علمی‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی بوشــهر و در حــوزه علوم‬ ‫پایــه دکتــر مــراد علـی زاده رشــته امــار و عضــو‬ ‫هیئت علمــی دانشــگاه خلیــج فــارس به عنــوان‬ ‫برتــر معرفــی شــدند»‪ .‬فاتحــی افــزود‪« :‬در حوزه‬ ‫کشــاورزی و منابــع طبیعــی دکتــر محمــد‬ ‫گنجــه؛ رشــته علــوم و صنایــع غذایــی و عضــو‬ ‫هیئت علمــی دانشــگاه خــرد و در حــوزه فنــی‬ ‫و مهندســی دکتــر مســعود مفرحــی؛ رشــته‬ ‫مهندســی شــیمی و عضــو هیئت علمــی‬ ‫دانشــگاه خلیــج فــارس عنوان‪‎‬هــای برتــر‬ ‫را به خــود اختصــاص دادنــد»‪ .‬وی عنــوان‬ ‫کــرد‪« :‬در حــوزه علــوم انســانی و هنــر دکتــر‬ ‫یوســف دهقانــی؛ رشــته روانشناســی و عضــو‬ ‫هیئت علمــی دانشــگاه خلیــج فــارس به عنــوان‬ ‫برتــر و دکتر خســرو ائیــن جمشــید؛ مدیرعامل‬ ‫شــرکت اریــا پالسماگســتر پــارس به عنــوان‬ ‫فنــاور برتــر معرفــی شــدند»‪ .‬فاتحــی گفــت‪:‬‬ ‫«شــرکت پتروشــیمی نــوری و شــرکت ارس‬ ‫بوشــهر نیــز به عنــوان واحدهــای برتــر تحقیق و‬ ‫پژوهــش معرفــی شــدند»‪ .‬وی افــزود‪« :‬اداره کل‬ ‫بنــادر و دریانــوردی‪ ،‬شــرکت اب و فاضــاب و‬ ‫اداره کل راه و شهرســازی اســتان نیــز به عنــوان‬ ‫دســتگاه های اجرایــی برتــر حامــی پژوهــش و‬ ‫فنــاوری مــورد تجلیــل قــرار گرفتنــد»‪ .‬در ایــن‬ ‫مراســم همچنیــن از کتــاب طراحــی‪ ،‬ســاخت‬ ‫و کنتــرل کیفیــت ســتون های ســنگی تالیــف‬ ‫دکتــر بهمــن نیرومنــد‪ ،‬کتــاب فرهنــگ واژگان‬ ‫قــران کریــم بر اســاس ترتیــب ســوره ها؛‬ ‫تالیــف دکتــر حســین مهتــدی هــر دو منتشــر‬ ‫شــده توســط انتشــارات دانشــگاه خلیــج فــارس‪،‬‬ ‫کتــاب همگرایــی علــم و فنــاوری رهیافتــی بــه‬ ‫دانشــگاه نســل ســوم تالیــف و ترجمــه دکتــر‬ ‫ایــرج نبی پــور و کتــاب پژشــکی ژرف ترجمــه‬ ‫دکتــر ایــرج نبی پــور رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫شهردار مشهد‪:‬‬ ‫سرمایه های حوزه شهری می تواند کشور را از رکود خارج کند‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫محمدرضــا کالئــی در بازدیــد از از نمایشــگاه‬ ‫فرصت هــای ســرمایه گذاری و اقتصــاد شــهری‬ ‫مشــهد‪ ،‬گفــت‪« :‬برگــزاری ایــن نمایشــگاه ها‬ ‫و ســرمایه های حــوزه شــهری می توانــد‬ ‫کشــور را از رکــود اقتصــادی کــه بــه ان دچــار‬ ‫شــده ایم خــارج کنــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬مشــهد‬ ‫علی بهبهانی‬ ‫رئیــس ســتاد انتخابــات اســتان قزویــن گفــت‪:‬‬ ‫«انتخابــات مهم تریــن اتفــاق سیاســی ســال‬ ‫جاری ســت و از ایــن رو تمــام دســتگاه ها بــرای‬ ‫برگــزاری باشــکوه و شــرکت حداکثــری در ان‬ ‫تــاش می کننــد و باوجــود نظارت هــای‬ ‫ســخت امــکان تخلــف در روز رای گیــری بــه‬ ‫صفــر می رســد»‪ .‬منوچهــر حبیبــی در نشســت‬ ‫خبــری ســتاد انتخابــات کــه در دفتــر معاونــت‬ ‫سیاســی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی اســتانداری تشــکیل‬ ‫شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬قطعــا بخشــی از گرمــی‬ ‫تنــور انتخابــات منــوط بــه حضــور چهره هــا و‬ ‫گرایش هــای متفــاوت اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«مهم تریــن اتفــاق ســال جــاری در حــوزه‬ ‫سیاســی برگــزاری یازدهمیــن دوره انتخابــات‬ ‫مجلــس اســت و امیدواریــم ایــن اتفــاق در تــراز‬ ‫انقــاب اســامی برگــزار شــود»‪ .‬رئیــس ســتاد‬ ‫انتخابــات اســتان قزویــن ابــراز کــرد‪« :‬امانـت داری‬ ‫ارای مــردم و فراهم ســاختن بســتر حضــور‬ ‫حداکثــری دارای اهمیــت باالیی ســت و همــه‬ ‫وظیفــه دارنــد در برگــزاری باشــکوه انتخابــات‬ ‫تــاش کننــد؛ چرا کــه ایــن امــر باعــث امنیــت و‬ ‫به لحــاظ رشــد اقتصــادی رتبــه یــک را نســبت‬ ‫بــه کالن شــهرهای کشــور دارد‪ ،‬مزیــت اصلــی‬ ‫شــهر مشــهد در رشــد اقتصــادی‪ ،‬زائــران بــارگاه‬ ‫حضــرت رضــا (ع) اســت و گلــوگاه شــاخص‬ ‫اقتصــادی تقویــت مراکــز اقامتی ســت»‪.‬‬ ‫شــهردار مشــهد اذعــان داشــت‪« :‬با توجه بــه‬ ‫بازدیدهــای زیــادی کــه در نمایشــگاه های‬ ‫مختلــف فرصت هــای ســرمایه گذاری داشــتم‬ ‫ایــن نمایشــگاه بســیار موفــق اســت و ب ـه دور از‬ ‫تشــریفات تالش دارد تــا دســتاوردهای اقتصادی‬ ‫مشــهد را بــه ســرمایه گذاران ارائــه دهــد»‪ .‬وی‬ ‫با اشــاره به شــرکت های خصوصــی و دولتــی‬ ‫زیــادی کــه در ایــن نمایشــگاه شــرکت کرده انــد‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬نتیجــه برگــزاری این نمایشــگاه و جذب‬ ‫ســرمایه گذار‪ ،‬رشــد دو درصــدی اقتصــادی شــهر‬ ‫مشــهد اســت»‪ .‬کالئــی با بیان اینکــه ســطح‬ ‫ســوداوری مشــهد بســیار متفاوت تــر از ســایر‬ ‫کالن شهرها ســت‪ ،‬تاکیــد کــرد «کالن شــهر‬ ‫مشــهد به شــدت در حــال طی کــردن گام هــای‬ ‫پایدارســازی اقتصادی ســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«شــفافیت در ســوداوری اقتصــادی بــرای‬ ‫ســرمایه گذاران می توانــد کند بــودن فراینــد‬ ‫ســرمایه گذاری را حــل کنــد»‪ .‬شــهردار مشــهد‬ ‫با بیان اینکــه ســرمایه های حــوزه شــهری‬ ‫می توانــد کشــور را از رکــود خــارج کنــد‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬اگــر رشــد اقتصــادی کشــور منفــی‬ ‫باشــد‪ ،‬رشــد اقتصــادی مشــهد مثبــت اســت‬ ‫و امیدواریــم در ســال اینــده شــاهد رشــد‬ ‫دورقمــی اقتصــاد مشــهد باشــیم و می توانیــم‬ ‫بــا ســرمایه گذاری در بخــش ســاختمان و‬ ‫خدمــات نقــش پیشــران را داشــته باشــیم»‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد «بــا تشــکیل ســبد امــن بــرای‬ ‫ســرمایه گذاران بنــا داریــم در کارخانه هــای‬ ‫نــواوری و کارهــای نویــن و اســتارت اپی را‬ ‫راه انــدازی کنیــم»‪ .‬کالئــی با اشــاره به اینکه‬ ‫مشــهد بــه لحــاظ رشــد اقتصــادی رتبــه یــک را‬ ‫نســبت بــه کالن شــهرهای کشــور دارد‪ ،‬عنــوان‬ ‫کــرد‪« :‬مزیــت اصلــی شــهر مشــهد در رشــد‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬زائــران بــارگاه حضــرت رضــا (ع)‬ ‫اســت و گلــوگاه شــاخص اقتصــادی تقویــت‬ ‫مراکــز اقامتی ســت»‪ .‬شایان ذکراســت؛ نخســتین‬ ‫نمایشــگاه فرصت هــای ســرمایه گذاری و اقتصــاد‬ ‫شــهری از ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۱۶‬اذرمــاه درمحــل نمایشــگاه‬ ‫بین المللــی مشــهد با حضــور فعــاالن بخــش‬ ‫خصوصــی‪ ،‬نهادهــای حاکمیتــی‪ ،‬نهادهــای‬ ‫پولــی و بانکــی‪ ،‬شــرکت های تامیــن ســرمایه‬ ‫و‪ ...‬برگــزار شــد‪.‬‬ ‫رئیس ستاد انتخابات استان قزوین خبر داد؛‬ ‫نام نویسی‪ ۲۲۴‬داوطلب قزوینی برای مجلس یازدهم‬ ‫وحــدت در داخــل و باالبــردن قــدرت چانه زنــی‬ ‫در ســطح بین المللی ســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«اختــاف در هــر جامعــه ای وجــود دارد امــا‬ ‫نبایــد ایــن اختــاف ســلیقه بــه کشــمکش‬ ‫منجــر شــود‪ ،‬هــر فــردی کــه ملتــزم بــه نظــام‬ ‫بــوده و بــه اصــل والیــت فقیــه متعهــد باشــد و‬ ‫از فیلترهــا عبــور کنــد بــرای مــا قابــل احتــرام‬ ‫اســت»‪ .‬حبیبــی گفــت‪« :‬رقابــت ســالم و شــور‬ ‫انتخاباتــی ضروری ســت‪ ،‬انتخابــات بایــد عرصــه‬ ‫بــروز اخــاق حســنه باشــد تــا تهمــت و دروغ و‬ ‫شــایعه پراکنی از بیــن بــرود‪ ،‬همچنیــن ایجــاد‬ ‫اخــاق سیاســی کــه پــس از انقــاب دچــار‬ ‫اســیب شــده ضــرورت دارد‪ ،‬همچنیــن بایــد‬ ‫دانســت رقابــت بــرای کســب قــدرت بــه هــر‬ ‫شــیوه بــه دور از اخــاق اســت»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«چهــار کرســی مجلــس در ســه دوره انتخابیــه‬ ‫مختــص اســتان قزویــن اســت‪ ،‬تعــداد شــعبات‬ ‫اخــذ رای پیش بینــی و بــه وزارت کشــور ارائــه‬ ‫شــده و عوامــل اجرایــی نیــز از اکنــون امادگــی‬ ‫الزم بــرای برگــزاری انتخابــات را دارا هســتند»‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول با اشــاره به تعــداد داوطلبیــن‬ ‫در هفــت روز مهلــت ثبت نــام اذعــان کــرد‪« :‬در‬ ‫مجمــوع ‪224‬نفــر در اســتان داوطلــب نمایندگی‬ ‫مجلــس یازدهــم شــدند کــه ‪134‬نفــر از ان ها در‬ ‫حــوزه قزویــن‪ ،‬ابیــک و البــرز‪51 ،‬نفــر در حــوزه‬ ‫بوئین زهــرا و اوج و ‪39‬نفــر از حــوزه تاکســتان‬ ‫بودنــد»‪ .‬وی افــزود‪198« :‬نفــر از ثبت نامی هــا‬ ‫معــادل ‪ 88/4‬اقــا و ‪26‬نفــر معــادل ‪ 11/6‬خانــم‬ ‫هســتند و ایــن امــار بــه نســبت دوره قبــل‬ ‫‪46/4‬درصــد افزایــش داشــته اســت»‪.‬‬ ‫تقدیر استاندار و شهردار اهواز از نقش سازنده فوالد خوزستان‬ ‫سید علی موس وی نسب‬ ‫جلســه مشــترک بررســی پروژه هــای عمرانــی‬ ‫شــرکت فــوالد خوزســتان‪ ،‬راه و شهرســازی‪،‬‬ ‫شــهرداری اهــواز‪ ،‬فــوالد اکســین خوزســتان و‬ ‫شــرکت ملــی گاز اســتان برگزار و تصمیمــات الزم‬ ‫جهــت رفــع موانــع و تســریع در اتمــام پروژه هــا‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫یــک واحــد اموزشــی هشت کالســه خیرســاز‬ ‫بــا زیربنــای ‪ ۹۳۰‬مترمربــع در دوطبقــه روز‬ ‫دوشــنبه با حضــور مســئوالن اســتانی و‬ ‫شهرســتانی در شــهرری بــه بهره بــرداری‬ ‫رســید‪ .‬رئیــس امــوزش و پــرورش ناحیــه یــک‬ ‫شهرســتان ری در مراســم بهره بــرداری از ایــن‬ ‫مدرســه خیرســاز‪ ،‬گفــت‪« :‬مدرســه خیرســاز‬ ‫زنده یــاد بانــو «عفــت اهنگــر» در زمینــی‬ ‫به مســاحت یک هــزار و ‪ ۷۸۰‬متر مربــع‬ ‫بــا مشــارکت اداره کل نوســازی و تجهیــز‬ ‫مــدارس اســتان تهــران و علــی الهوتــی‬ ‫(عضــو مجمــع خیریــن مدرسه ســاز کشــور)‬ ‫احــداث و امــاده بهره بــرداری شــده اســت»‪.‬‬ ‫ـزارش خبرنــگار روابط عمومــی؛‬ ‫اتخــاذ شــد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫در ایــن جلســه کــه در مهمانســرای نــور شــرکت‬ ‫فــوالد خوزســتان برگــزار شــد‪ ،‬غالمرضا شــریعتی‬ ‫(اســتاندار خوزســتان)‪ ،‬ســید نورالــه حســن زاده‬ ‫(معــاون اقتصــادی اســتاندار)‪ ،‬علــی محمــدی‬ ‫(مدیرعامــل فــوالد خوزســتان)‪ ،‬امیــن ابراهیمــی‬ ‫ (مدیرعامــل فــوالد اکســین خوزســتان)‪ ،‬موســی‬ ‫شــاعری (شــهردار کالن شــهر اهــواز) و ســایر‬ ‫مدیــران کل دســتگاه های اجرایــی همچــون راه‬ ‫و شهرســازی‪ ،‬شــرکت ملــی گاز‪ ،‬توزیــع بــرق‪،‬‬ ‫مناطــق شــهرداری و ‪ ...‬حضــور داشــتند‪ .‬در ابتدای‬ ‫ایــن جلســه اســتاندار و شــهردار کالن شــهر اهــواز‬ ‫ضمــن تقدیــر از حمایت هــا و اقدامــات فراتــر‬ ‫از انتظــار شــرکت فــوالد خوزســتان در قالــب‬ ‫مســئولیت های اجتماعــی‪ ،‬از نقــش ســازنده علــی‬ ‫محمــدی؛ مدیرعامــل این شــرکت تقدیر و تشــکر‬ ‫کــرده و فــوالد خوزســتان را به عنــوان بنگاهــی‬ ‫متعالــی و فعــال در خلــق ارزش هــای مشــترک بــا‬ ‫جامعــه و الگویــی شایســته بــرای ســایر بنگاه های‬ ‫تولیــدی و صنعتــی‪ ،‬ســتودند‪ .‬در ادامــه دســتیار‬ ‫ویــژه اســتاندار در زمینــه پیگیــری پروژه هــای‬ ‫عمرانــی مصوبــات قبلــی کارگــروه مربوطــه را‬ ‫قرائــت و مســئولین ذیربــط گزارش هــای الزم را‬ ‫ارائــه کردنــد‪ .‬در ادامــه باتوجه به اینکــه شــرکت‬ ‫فــوالد خوزســتان در تمامــی مــوارد مصــوب قبلی‬ ‫تعهــدات خــود را به طــور کامــل انجــام داده اســت‬ ‫و برخــی مــوارد در حــوزه دســتگاه های اجرایــی بــا‬ ‫تاخیــر مواجــه بوده انــد‪ ،‬بــا مســاعدت مدیرعامــل‬ ‫فــوالد خوزســتان و به منظــور تســریع در اتمــام‬ ‫پروژه هــا‪ ،‬فراتــر از تعهــدات توافــق شــده و بــا‬ ‫هــدف کمــک بــه ابادانــی اســتان و شهرســتان‬ ‫اهــواز‪ ،‬بخشــی از تعهــدات دســتگاه های اجرایــی‬ ‫شــامل‪ :‬ادامــه عملیــات تکمیلــی پــروژه تقاطــع‬ ‫غیرهمســطح شــرق اهــواز‪ ،‬و ‪ ...‬از ســوی فــوالد‬ ‫خوزســتان تقبــل و ایــن مــوارد به عنــوان اهــم‬ ‫مصوبــات در ایــن جلســه کــه تــا نیمــه شــب‬ ‫به طــول انجامیــد‪ ،‬مصــوب شــد‪ .‬در پایــان مقــرر‬ ‫شــد طــی دو مــاه اینــده جلســه مشــابهی جهــت‬ ‫پیگیــری و ارائــه گزارشــات و اقدامــات مصــوب‬ ‫شــده برگــزار شــود‪.‬‬ ‫بهره برداری یک مدرسه خیرساز در شهرری‬ ‫وی با اشــاره به اینکه مدرســه بانــو «عفــت‬ ‫اهنگــر» ظرفیــت پذیــرش و ثبــت نــام ‪۲۵۰‬‬ ‫دانش امــوز را طــی ســال تحصیلــی دارد‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬ایــن مدرســه خیرســاز با توجه بــه‬ ‫نیــاز منطقــه بــه دبیرســتان دخترانــه دوره‬ ‫اول مقطــع متوســطه اختصــاص یافتــه و‬ ‫دانش امــوزان ان در پایه هــای هفتــم تــا‬ ‫نهــم تحصیــل می کننــد»‪ .‬نصیــری اضافــه‬ ‫کــرد‪« :‬مدرســه خیرســاز بانــو «عفــت اهنگــر»‬ ‫عالوه بــر هشــت کالس درس مجهــز بــه پنــج‬ ‫اتــاق اداری‪ ،‬نمازخانــه‪ ،‬کتابخانــه‪ ،‬ازمایشــگاه‬ ‫و ســایت رایانه ای ســت تــا دانــش امــوز و‬ ‫معلمــان در بهتریــن شــرایط ممکــن بــه‬ ‫تدریــس علــم و دانــش بپردازنــد»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«هم اکنــون ‪ ۹۰‬دردصــد مــدارس ناحیــه یــک‬ ‫به صــورت دوشــیفته اداره می شــوند»‪ .‬نصیــری‬ ‫یــاداور شــد‪« :‬ســه مدرســه ناحیــه یــک‬ ‫امــوزش و پــرورش شهرســتان ری به صــورت‬ ‫فــوری احتیــاج بــه تخریــب و بازســازی دارنــد؛‬ ‫ولــی به دلیــل نداشــتن فضایــی اموزشــی‬ ‫کــه بتوانــد جــای ایــن مــدارس را در زمــان‬ ‫ســاخت ســاختمان جدیــد بگیــرد‪ ،‬نمی تــوان‬ ‫بــه ایــن مــدارس دســت زد»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫«فضاهــای اموزشــی کــه نیــاز بــه تخریــب‬ ‫و بازســازی دارنــد و همچنیــن ســاختمان‬ ‫مدارســی کــه ســن باالیــی دارنــد‪ ،‬عالوه بــر‬ ‫وجــود خطــرات متعــدد بــه دانش امــوزان‬ ‫هزینــه نگهــداری باالیــی را نیــز بــرای‬ ‫مدیــر مدرســه تحمیــل می کنــد»‪ .‬نصیــری‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬مــدارس امــوزش و‬ ‫پــرورش ایــن ناحیــه به دلیــل قرارگیــری‬ ‫در حاشــیه کالن شــهر تهــران بــا جمعیــت‬ ‫بــاالی دانش امــوزی مواجــه هســتند؛‬ ‫به همین جهــت بایــد تمامــی مســئوالن و‬ ‫خیریــن نــگاه ویــژه ای بــه نوســازی مــدارس‬ ‫ایــن منطقــه داشــته باشــند»‪.‬‬ ‫شهرری‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫بهسازی ‪ ۱۵‬کیلومتر اسفالت ازادراه تهران ـ قم‬ ‫لو نقــل جــاده ای شهرســتان ری گفــت‪ ۱۵« :‬کیلومتر‬ ‫رئیــس اداره راهــداری و حم ‬ ‫از اســفالت ازادراه تهــران ـ قــم بــا اعتبــار ش ـش میلیاردریال از ابتــدای ســال‬ ‫جــاری تاکنــون در حــوزه ایــن شهرســتان بهســازی و مرمــت شــد»‪ .‬به گــزارش‬ ‫ایرنــا؛ جــواد نگهــداری گفــت‪« :‬ازاد راه تهــران ـ قــم به عنــوان شــاهراه ارتباطــی‬ ‫‪ ۱۷‬اســتان جنوبــی کشــور از اهمیــت خاصــی برخــودار اســت؛ به همین جهــت‬ ‫روکــش اســفالت‪ ،‬لکه گیــری و نصــب عالیــم ایمنــی ایــن ازادراه همــواره در‬ ‫دســتور کار اداره راه شهرســتان ری قــرار دارد»‪ .‬وی با اشــاره به اینکه از ابتــدای‬ ‫ســال جــاری تاکنــون ‪ ۲۰۰‬تــن اســفالت بــرای تکمیــل فــاز دوم تعریــض و‬ ‫بهســازی جــاده قدیــم تهــران ـ قــم مصــرف شــده اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬بهســازی‬ ‫و نوســازی اســفالت جــاده قدیــم قــم‪ ،‬تکمیــل فازهــای کمربنــدی دوم تهــران‬ ‫و تعریــض اتوبــان تهــران ـ قــم حــد فاصــل تقی ابــاد تــا حــرم امــام راحــل‬ ‫از طــرح اولوی ـت دار امســال اداره راه جنــوب اســتان تهــران اســت»‪ .‬نگهــداری‬ ‫یــاداور شــد‪« :‬بهســازی و مرمــت جاده هــا و تکمیــل طرح هــای عمرانــی اداره‬ ‫لو نقــل جــاده ای شهرســتان ری نیازمنــد ‪ ۲۳۷‬میلیارد تومــان‬ ‫راهــداری و حم ‬ ‫نِاینکــه فــاز اول تعریــض کمربنــدی دوم تهــران از‬ ‫اعتبــار اســت»‪.‬وی با بیا ‬ ‫ســال ‪ ۸۶‬اغــاز شــده اســت‪ ،‬عنــوان کــرد‪« :‬ایــن طــرح یکــی از مطالبــات اصلــی‬ ‫مــردم جنــوب اســتان تهــران اســت کــه تاکنــون ‪ ۶۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی‬ ‫داشــته و ‪ ۷۰۰‬میلیارد ریــال نیــز بــرای تکمیــل ان نیــاز اســت»‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۳۳۲‬میلیون ریال کاالی قاچاق‬ ‫مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی شهرســتان های اســتان تهــران گفــت‪:‬‬ ‫«‪ ۳۳۲‬میلیون ریــال کاالی قاچــاق در ایــن شهرســتان از یــک خــودرو کشــف‬ ‫و ضبــط شــد»‪ .‬احمــد جعفری نســب اظهــار داشــت‪« :‬ایــن میــزان کاالی‬ ‫قاچــاق در بازرســی های مشــترک اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬تعزیــرات‬ ‫حکومتــی و اتــاق اصنــاف کشــف شــده اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬طبــق بررسـی های‬ ‫انجــام شــده مقــداری نوشـت افزار‪ ،‬گیــره‪ ،‬ســیخ کبــاب و گل مصنوعــی از ایــن‬ ‫خــودرو کشــف و ضبــط شــد»‪ .‬ایــن مســئول خاطرنشــان کــرد‪« :‬همچنیــن‬ ‫در این رابطــه یک نفــر دســتگیر و بــا تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضایــی‬ ‫معرفــی و ‪ ۶۴۳‬میلیون ریــال جریمــه بــرای ایــن پرونــده در نظــر گرفتــه شــد»‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪« :‬عــزم اداره تعزیــرات حکومتــی شهرســتان های اســتان تهــران در‬ ‫مبــارزه بــا کاالی قاچــاق و حمایــت از تولیــد داخلــی و هرگونــه قانــون شــکنی‬ ‫جــدی بــوده و بــا متخلفــان قاچــاق در شهرســتان هــای اســتان تهــران برخــورد‬ ‫می شــود»‪ .‬جعفری نســب با بیان اینکــه بیشــترین تعــداد انبارهــای اســتان‬ ‫تهــران و حتــی کشــور در شهرســتان ری قــرار دارد‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬کار نظــارت‬ ‫و پایــش انبارهــای ایــن شهرســتان‪ ،‬کار سختی ســت کــه توســط گشــت های‬ ‫مشــترک اداره تعزیــرات حکومتــی‪ ،‬اداره صمــت واتــاق اصنــاف انجــام می شــود»‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه هماهنگی‬ ‫اعضای کارگروه استعدادیابی ورزشی‬ ‫جلســه هماهنگــی اعضــای کارگــروه اســتعدادیابی ورزشــی حســن اباد‬ ‫فشــافویه به ریاســت صداقــت (معــاون مدیــرکل و رئیــس اداره ورزش‬ ‫و جوانــان شهرســتان ری) برگــزار شــد‪ .‬ایــن جلســه با حضــور نباتــی‬ ‫(معاونــت اداره)‪ ،‬حیــدری (معاونــت ورزش بانــوان اداره)‪ ،‬صمــدی (معاونــت‬ ‫ورزشــی اداره)‪ ،‬مرتضــی حیــدری (رئیــس اداره امــوزش و پــرورش)‪،‬‬ ‫علیرضــا زنــدی کریمخانــی (رئیــس شــورای اســامی شــهر حســن اباد)‪،‬‬ ‫حاجیونــد (رئیــس اداره ورزش و جوانــان بخــش حســن اباد)‪ ،‬مهــدی‬ ‫عســگری (مــدرس فدراســیون والیبــال و نماینــده هیئــت والیبــال ری) و‬ ‫امنــه صفــری (نایب رئیــس هیئــت والیبــال حســن اباد در اداره ورزش و‬ ‫جوانــان شهرســتان ری) برگــزار شــد‪ .‬در ایــن جلســه مقــرر شــد یــک گــروه‬ ‫اســتعدادیابی تحــت نظــارت اداره ورزش و جوانــان ری‪ ،‬از دانش امــوزان رده‬ ‫ســنی ‪ 8‬تــا ‪ 12‬ســال (دختــر و پســر) تحــت پوشــش امــوزش و پــرورش‬ ‫بخــش فشــافویه تــا پایــان ســالجاری تشــکیل شــود و همچنیــن شــورای‬ ‫شــهر حســن اباد و امــوزش و پــرورش بخــش مربوطــه نیــز در ایــن‬ ‫اســتعدادیابی مشــارکت داشــته باشــند‪.‬‬ ‫محمدپور‪ ،‬فینال رقابت اسیایی‬ ‫بسکتبال با ویلچر قهرمانی اسیا را سوت زد‬ ‫جعفــر محمدپــور؛ داور ارزنــده بین المللــی بســکتبال بــا ویلچــر کشــورمان و‬ ‫شهرســتان ری‪ ،‬به عنــوان ســرداور بــازی فینــال مــردان بیــن تیم هــای کــره‬ ‫جنوبــی و اســترالیا انتخــاب شــد‪ .‬با توجه بــه رتبه بنــدی و ســطح قضــاوت‬ ‫در رقابت هــای بســکتبال بــا ویلچــر قهرمانــی اســیا و انتخابــی پارالمپیــک‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬توکیــو کــه به میزبانــی کشــور تایلنــد در جریــان بــود‪ ،‬محمد پــور‪،‬‬ ‫فینــال رقابــت اســیایی را ســوت زد؛ موضوعــی کــه حداقــل در ‪ ۱۵‬ســال اخیر‬ ‫بــرای کشــورمان رخ نــداده بــود و وی موفــق شــد یــک افتخــار بــزرگ بــرای‬ ‫ایــران و جامعــه ورزش بــه ارمغــان بیــاورد‪ .‬همچنیــن با توجه بــه رنکینــگ‬ ‫و ســطح قضــاوت (‪ ۱۴‬قضــاوت موفــق) محمدپــور؛ کارشــناس دفتــر توســعه‬ ‫اموزش هــای پایــه و اســتعدادیابی وزارت ورزش و جوانــان در ایــن دوره از‬ ‫رقابت هــا‪ ،‬شــانس باالیــی بــرای انتخاب شــدن به عنــوان داور بازی هــای‬ ‫پارالمپیــک ‪ ۲۰۲۰‬توکیــو دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افتتاح پانزدهمین دفتر خدمات الکترونیک قضایی‬ ‫استان ایالم در بخش موسیان‬ ‫ســمیه اذرمهــر‪ /‬پانزدهمیــن دفتــر خدمــات الکترونیــک قضایــی اســتان‬ ‫در بخــش موســیان با حضــور مهنــدس جعفــر تعمیــرکاری (معــاون امــار‬ ‫و فنــاوری اطالعــات دادگســتری اســتان ایــام) ‪ ،‬امــام جمعــه شهرســتان ‪،‬‬ ‫رئیــس دادگاه عمومــی بخــش موســیان جمعــی از مســئولین اجرایــی و‬ ‫روســای قبایــل و عشــایر شهرســتان برگــزار شــد‪ .‬معــاون امــار و فنــاوری‬ ‫اطالعــات دادگســتری اســتان ایــام در ابتــدای ســخنانش گفــت ‪« :‬اگــر‬ ‫بخواهیــم دســتگاه قضایــی متحــول و کارامــدی داشــته باشــیم‪ ،‬بایســتی‬ ‫بتوانیــم نهــاد دســتگاه قضایــی را توانمنــد کنیــم و تعامــل ســازنده ای بــا‬ ‫وکال ‪ ،‬ضابطیــن و بخــش خصوصــی داشــته باشــیم؛ ضمــن اینکــه نحــوه‬ ‫رســیدگی بــه پرونده هــا را حرفــه ای کنیــم؛ به نحوی کــه اقدامــات‬ ‫دســتگاه قضایــی در کمتریــن زمــان و بــا صــرف حداقــل هزینه هــا بــا‬ ‫کیفیــت مناســب در اختیــار مــردم قــرار دهیــم»‪ .‬معــاون امــار و فنــاوری‬ ‫اطالعــات دادگســتری اســتان افــزود‪« :‬یکــی از اهــداف مهــم حاکمیــت‬ ‫این اســت که اقدامــات خــود را شــفاف در اختیــار مــردم قــرار دهــد تــا‬ ‫مــردم به راحتــی بتواننــد امــورات خــود را تحویــل یــا از دســتگاه اخــذ‬ ‫کننــد و ایــن ایــده موفقیت امیــز امــروز در دفاتــر خدمــات الکترونیــک‬ ‫ظهــور پیــدا کــرده و دفاتــر توانســتند چهــره دســتگاه قضایــی را متحــول‬ ‫کننــد و بــاری را از دوش دســتگاه قضایــی بردارنــد‪ ،‬ضمنـاً امکاناتــی درایــن‬ ‫دفاتــر وجــود دارد کــه دادگســتری ها به دلیــل کمبــود بودجــه و اعتبــارات‬ ‫قــادر نیســتند ایــن امکانــات را بــرای مــردم فراهــم کــرده و ایــن موجــب‬ ‫تکریــم اربــاب رجــوع شــده اســت»‪ .‬تعمیــرکاری تصریــح کــرد‪« :‬دفاتــر‬ ‫خدمــات الکترونیــک به عنــوان رابــط بیــن حاکمیــت ( دســتگاه قضایــی) و‬ ‫مــردم هســتند و اقدامــات اولیــه مربــوط بــه پرونده هــا به طــور کلــی در ایــن‬ ‫دفاتــر امــاده و تحویــل حــوزه قضایــی می شــود»‪ .‬معــاون امــار و فنــاوری‬ ‫اطالعــات دادگســتری اســتان ایــام گفــت‪« :‬امــروز کــه در خدمــت دوســتان‬ ‫هســتیم پانردهمیــن دفتــر خدماتــی قضایــی الکترونیــک اســتان را افتتــاح‬ ‫خواهیــم کــرد و انشــاء اهلل بــا افتتــاح ایــن دفتــر مــردم بخش هــای موســیان‬ ‫و دشــت عبــاس به راحتــی و در کمتریــن وقــت ممکــن از خدمــات قضایــی‬ ‫بهرمنــد خواهنــد شــد»‪ .‬ســهراب زاده رئیــس دادگاه عمومــی بخــش موســیان‬ ‫با اشــاره به عملکــرد مثبــت دادگاه عمومــی بخــش گفــت‪« :‬کســب رتبــه دوم‬ ‫ابــاغ الکترونیکــی دادگاه هــای اســتان و کمتریــن موجــودی پرونده هــای‬ ‫جریانــی درکل اســتان از مهم تریــن عملکــرد ایــن دادگاه اســت»‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫مد یرمسئول ‪ :‬علی اکبر بهبهانی (مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫کارلوس گاردل‬ ‫بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪ )65607917 :‬چاپ هم زمان‪ :‬تبریز‪ -‬پیمان چاپ‬ ‫اخالق حرفه ای روزنامه نگاری د ر سایت روزنامه‬ ‫زادروز‪ 11 :‬دسامبر ‪1980‬‬ ‫زادگاه‪ :‬فرانسه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫حرفه‪ :‬خواننده‬ ‫او که در ‪44‬سالگی درگذشت؛ اصالت ًا ارژانتینی‬ ‫بود و برجسته ترین صدای باریتون در تاریخ‬ ‫موزیک تانگو محسوب می شود‪.‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬اذر ‪ 14 - 1398‬ربیع الثانی ‪ 11 -1441‬دسامبر ‪ -2019‬سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪ 1000 -1882‬تومان‬ ‫گراهام گرین‬ ‫«کنسـول افتخـاری» نوشـته گراهـام گریـن؛ با ترجمـه احمد‬ ‫میرعالیـی و توسـط «نشـر نـو» منتشـر شـده اسـت‪ .‬نسـخه‬ ‫اصلـی ایـن رمـان‪ ،‬در سـال ‪ ۱۹۷۳‬در لنـدن چـاپ شـده‪.‬‬ ‫ گـزارش مهـر؛ ایـن نویسـنده و منتقـد ادبـی‪ ،‬متولـد سـال‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫باعنـوان «پایـان رابطه»‬ ‫‪ ۱۹۰۴‬در انگلسـتان بـود و از رمانـش‬ ‫ِ‬ ‫چند اقتباس سـینمایی و تصویری سـاخته شـده کـه در ایران‬ ‫نیـز ترجمه شـده اسـت‪.‬‬ ‫تورج شعبانخانی‬ ‫افسـانه بایـگان گفـت‪« :‬قصـه ‪ 90‬ثانیـه‪ ،‬فقـط پرداختن بـه قصه و‬ ‫قصه گویـی نیسـت؛ بلکه بـا اتفاق هـای روان شـناختی کـه در افراد‬ ‫به وجـود مـی اورد‪ ،‬کمـک می کنـد تـا در گویـش و خودشناسـی‬ ‫ گـزارش فـارس؛ وی افـزود‪:‬‬ ‫افـراد تغییرهـای مثبتـی رخ دهـد»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫«قصـه می توانـد فرمـول شـخصیت باشـد‪ .‬برای مـن این طـور بود؛‬ ‫چون با شـنیدن قصه ای در نوجوانی؛ عشـق‪ ،‬ایثار و دوست داشـتن‬ ‫را یـاد گرفتم»‪.‬‬ ‫تــورج شــعبانخانی ‪ 18‬اذرمــاه ‪ 98‬در ‪69‬ســالگی در بیمارســتانی در‬ ‫ گــزارش موســیقی مــا؛ ایــن اهنگ ســاز و‬ ‫همــدان درگذشــت‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫خواننــده پیش کســوت‪ ،‬طــی بیــش از چهاردهــه فعالیــت حرفـه ای‪،‬‬ ‫بــا هنرمنــدان متعــددی همــکاری کــرد‪ .‬از جملــه شــاخص ترین‬ ‫فعالیت هــای او پیش ازانقــاب ســاخت موســیقی فیلــم «ادمــک»‬ ‫بــود؛ پس ازانقــاب هــم قطعــه «بهاربهــار» را هــم بــا اجــرای‬ ‫خــودش و هــم بــا اجــرای زنده یــاد ناصــر عبداللهــی ارائــه داد‪.‬‬ ‫افسانه بایگان‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫روی بروشـور و در صفحـه اطالعـات تازه تریـن سـاخته دکتر مسـعود‬ ‫دلخـواه در عرصـه تئاتـر‪ ،‬نوشـته شـده‪ :‬پـس از اجـرای نمایش هـای‬ ‫«بیگانـه»‪« ،‬مفیسـتو» و «شـاه لیـر» فهمیدیـم کـه «هیچ چیـز جـدی‬ ‫نیسـت!» و همین تلنگرِ کنایی کوتاه کافی سـت تا برای تماشـای یکی‬ ‫از متفاوت تریـن اجراهـای حاضـر ترغیـب شـویم‪ .‬در خالصه ماجـرای‬ ‫ایـن اثـر می خوانیـم‪ :‬یـک گـروه تئاتـری قصـد دارد تلفیقـی از اثـار‬ ‫شکسـپیر‪ ،‬بکـت‪ ،‬پینتـر و اورالف را به شـیوه پسـت مدرن اجرا کند؛‬ ‫امـا ان چنـان درگیـر حواشـی می شـوند کـه اتفاقـات غیرمنتظـره ای‬ ‫پیـش می ایـد ‪ ...‬حمیدرضـا هدایتـی‪ ،‬گیلدا حمیدی‪ ،‬ناصر عاشـوری‪،‬‬ ‫پریسـا رضایـی‪ ،‬سـارا الهیـاری‪ ،‬بیـژن زریـن‪ ،‬سـجاد بابایـی‪ ،‬صـادق‬ ‫حیدری‪ ،‬مریم قربانیان‪ ،‬کوثر سـعادت‪ ،‬علی بهمنی‪ ،‬محمدرضا میری‪،‬‬ ‫فرشـید گویلـی و اریـا توسـلی؛ بازیگـران ایـن نمایـش هسـتند کـه‬ ‫مسعود دلخواه برپایه متنی از رچ اورالف (با ترجمه ای از عبدالمحمد‬ ‫ روی صحنـه بـرده و اجراهایـی موفـق را از ‪ 16‬اذرمـاه‬ ‫دلخـواه) بـه ِ‬ ‫ِ‬ ‫پشت سر گذاشته‬ ‫جاری‪ ،‬در «ایرانشـهر» (سـالن استاد سـمندریان)‬ ‫اسـت‪ .‬با مسـعود دلخواه؛ دراماتورژ‪ ،‬کارگردان و تهیه کننده این اثر‬ ‫به گفت وگـو نشسـته ایم‪.‬‬ ‫وقتــی نمایــش «هیچ چیــز جــدی نیســت» را می بینیــم؛ اولیــن‬ ‫ـیکال عنــوان ان‬ ‫چیزی کــه به ذهــن متبــادر می شــود؛ فضــای پارادوکسـ ِ‬ ‫و ماجرایی ســت کــه شــاهدش هســتیم؛ نــگاه نقدگونــه ایــن اثــر‪ ،‬نشــان‬ ‫می دهــد کــه برعکــس؛ اتفاقــاً همه چیــز بسیارجدی ســت‪.‬‬ ‫پارادوکــس و ایرونــی؛ دو کلیدواژه ای ســت کــه می تــوان بــرای نقــد‬ ‫و تحلیــل نمایــش «هیچ چیــز جــدی نیســت» بــه کار بــرد‪ .‬درواقــع‪،‬‬ ‫وقتــی اثــار فاخــر و کالســیک و حتــی مــدرن را بی انکــه صالحیتــش را‬ ‫داشــته باشــیم‪ ،‬بــرای کار انتخــاب و هرطورکــه دل مــان بخواهــد بــا ایــن‬ ‫متــون رفتــار می کنیــم؛ تاجایی کــه بــدون درک‪ ،‬شــناخت و وفــاداری‬ ‫بــه محتوای شــان‪ ،‬انهــا را ســاخی و تکه تکــه می کنیــم‪ ،‬یــک اتفــاق‬ ‫جــدی را رقــم زده ایــم کــه درظاهــر‪ ،‬نوعــی شــوخی بــا ادبیــات برجســته‬ ‫جهــان اســت‪.‬‬ ‫از ان جنس شوخی هایی که گفته می شود «قشنگ» نیست!‬ ‫مثالــی کــه ابتــدای امــر و درراســتایِ ایــن اجــرا به ذهنــم رســید؛ خوانــش‬ ‫ایــن شــعر معــروف از اریــش فریــد بــود کــه «بچه هــا شوخی شــوخی‬ ‫بــه قورباغه هــا ســنگ می زننــد و قورباغه هــا جدی جــدی می میرنــد!»‬ ‫درواقــع‪ ،‬انچــه بــرای گــروه نمایشــی کــه در ایــن تئاتــر‪ ،‬قصــد‬ ‫ بــردن به اصطــاح اثــری پســت مدرن را دارنــد‪ ،‬چیــزی جــدی‬ ‫به صحنه‬ ‫ِ‬ ‫نیســت‪ .‬انهــا می خواهنــد ملغم ـه ای از چنــد متــن معــروف شکســپیر‪،‬‬ ‫بکــت‪ ،‬پینتــر و اورالف را در قالبــی ترکیبــی بــه رویِ صحنــه ببرنــد؛‬ ‫درحالی کــه حتــی نمی تواننــد نــام انهــا را درســت تلفــظ کننــد و اساسـاً‬ ‫نیــاز جامعه شــان چیــزی دیگــر اســت‪.‬‬ ‫گویــا ســاختار ایــن نمایــش‪ ،‬برمبنــایِ تضــاد ادم هــا و‬ ‫موقعیت های شــان اســت‪.‬‬ ‫به نوعــی این گونــه اســت‪ .‬لحظــه ورود «جیمــی» (بازیگــر غایــب ایــن‬ ‫گــروه کــه قــرار اســت نقــش هملــت را ایفــاء کنــد)‪ ،‬اوج ایــن تناقــض‬ ‫را به خوبــی نشــان می دهــد کــه خــارج از ایــن مجموعــه‪ ،‬درد چیســت و‬ ‫چــه اتفاق هایــی درجریــان اســت و انهــا درگیــر چــه موضوعاتــی هســتند؛‬ ‫درحالی کــه تئاتــر‪ ،‬می توانــد و بایــد کــه اینــه جامعــه خــودش باشــد‪.‬‬ ‫ـفی «جیمــی» کــه همــان مونولــوگ معــروف «هملــت»‬ ‫مونولــوگ فلسـ ِ‬ ‫اســت و در کمتــر کتابــی دیــده ام کــه واکاوی شــده باشــد؛ بــا تغییراتــی‬ ‫کــه در ان دادم‪ ،‬بــه مــا یــاداوری می کنــد کــه حرف هــای مهم تــری‬ ‫بــرای گفتــن هســت‪.‬‬ ‫ازاین حیــث‪ ،‬کمــدیِ جــاری در کار به رغ ِم انکــه باعــث خنــده مخاطــب‬ ‫می شــود؛ امــا دردنــاک اســت‪.‬‬ ‫البتــه کــه دردنــاک اســت؛ طنــزی تلــخ اســت و هنگامی کــه بــه انچــه‬ ‫در ایــن اجــرا می بینیــم‪ ،‬می خندیــم‪ ،‬واقعیــت این اســت که داریــم‬ ‫بــه خودمــان می خندیــم‪ .‬چــه در بازیگــر‪ ،‬چــه در کارگــردان‪ ،‬چــه در‬ ‫منشــی صحنــه و ‪ ...‬بــرای لحظاتــی‪ ،‬انعکاســی از خودمــان را می بینیــم؛‬ ‫درعین حــال‪ ،‬این نــوع نــگاه‬ ‫شــاید اینجــا مبالغه امیــز تصویــر شــده امــا‬ ‫ِ‬ ‫خودبزرگ بینانــه و داشــتن ادعاهــای پوشــالی‪ ،‬وجــود دارد‪ .‬دســتِ کم‬ ‫همــه مــا می توانیــم در موضــوع «مدعی بــودن»‪ ،‬وجوهــی مشــترک بیــن‬ ‫خودمــان و شــخصیت های ایــن نمایــش ببینیــم؛ حتــی اگــر بــاز مدعــی‬ ‫شــویم کــه مــا از جنــس انهــا نیســتیم!‬ ‫خو ِد ایده الی که جنبه عینی نمی گیرد ‪...‬‬ ‫کام ـ ً‬ ‫ا درســت اســت؛ همــان معضــل همیشــگی تفــاوت بیــن حــرف و‬ ‫عمــل اســت کــه به تعبی ـ ِر حافــظ؛ «چــون بــه خلــوت می رویــم ان کار‬ ‫دیگــر می کنیــم!» نــگاه کنیــد کــه بازیگــر اول ایــن گــروه نمایشــی‪ ،‬دیــر‬ ‫ســر صحنــه می رســد امــا بــدون احســاس شــرم از بی مســئولیتی اش‪،‬‬ ‫می خنــدد و عــذر معــروفِ «شــلوغ بودن خیابــان» را م ـی اورد و بعدهــم‪،‬‬ ‫می خواهــد در بهتریــن جــای صحنــه باشــد‪ .‬اساس ـاً هرکســی در انجــا‬ ‫می خواهــد کــه در تمرینــات‪ ،‬در وضعیــت بهتــری قــرار بگیــرد و حتــی‬ ‫یکدیگــر را از روی صندلی هــا بلنــد می کننــد‪.‬‬ ‫به نظــر می ایــد فعــاالن تئاتــر‪ ،‬درک و دریافــت بهتــری از انچــه‬ ‫در ایــن نمایــش گفتــه می شــود خواهنــد داشــت؛ ای ـن کار را بــرای‬ ‫تئاتری هــا ســاخته اید؟‬ ‫نــه الزامـاً؛ هرچنــد بایــد گفــت کــه ایــن تئاتــر‪ ،‬نقــد تئاتــر اســت‪ .‬البتــه‬ ‫ســعی کرده ایــم ویژگی هــا و مضامینــی در ان بگنجانیــم کــه بــرای‬ ‫مخاطــب عــام هــم لذت بخــش باشــد امــا جامعــه هنــری و به ویــژه‬ ‫درعین حــال‪ ،‬وقتــی‬ ‫تئاتــری‪ ،‬بیشــتر بــا ان ارتبــاط برقــرار می کننــد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫بــا تعــدادی از مخاطبــان ایــن نمایــش صحبــت کردیــم‪ ،‬به رغ ـ ِم وجــود‬ ‫اصطالحــات نمایشــی و ال ِمان هــای خــاص هنــری اش‪ ،‬قصــه ظاهــری‬ ‫ماجــرا را درک کــرده بودنــد و ایــن‪ ،‬نکتــه مثبتــی بــرای نتیجه بخشــی‬ ‫تــاش مــا بــوده‪ .‬معتقــدم کــه درســت ماننــد این اســت که برویــم‬ ‫نمایشــی دربــاره پزشــکی ببینیــم و در ان‪ ،‬از واژه هــا و مســائل تخصصــی‬ ‫پزشــکی صحبــت شــده باشــد؛ بی شــک‪ ،‬می توانیــم بــا کلیــت کار؛‬ ‫ان قدرکــه الزم اســت ارتبــاط برقــرار کنیــم‪ .‬تماشــاگر عــام می توانــد‬ ‫جاذبه هایــی همچــون دیــدن پشــتِ صحنه تمریــن و تولیــد یــک نمایــش‬ ‫را ببینــد و از فضــای کلــی ان ســردربیاورد‪ .‬نکتــه جالــب ایــن بــود کــه مــا‬ ‫از اســاتید‪ ،‬فعــاالن حرفـه ای تئاتــر و مدیــران بخش هــای مختلــف نمایش‬ ‫کشــور دعــوت کردیــم تــا تماشــاچی کار مــا باشــند؛ امــا نیامدنــد‪ .‬بااینکــه‬ ‫حتــی مخاطــب از شهرســتان داشــتیم امــا ان دوســتانی کــه گفتــم‪ ،‬برای‬ ‫اجــرا نیامدنــد تــا به نوعــی وضعیــت بغرنــج نمایــش را دراین روزهــا از‬ ‫نمایــی نزدیک تــر ببیننــد‪.‬‬ ‫شاید چون نوک پیکان را به ِ‬ ‫ سمت خودشان می دیدند‪.‬‬ ‫واقعیــت این اســت که درمــورد کارهــای انتقــادی کــه حقایقــی را از‬ ‫واقعــه ای اشــنا روایــت می کنــد‪ ،‬مخاطــب عمومــاً خــود را جــدا از ان‬ ‫وضعیــت می بینــد و معتقــد اســت کــه مــن‪ ،‬این گونــه نیســتم و دیگــران‬ ‫خودنویس‬ ‫مرجــان خسروشــاهی گفــت‪« :‬پیشــرفت های چشــمگیر در ُمــد‪،‬‬ ‫مرهــون زحمــات بســیاری از اســاتید کاربلــد و باتجربــه اســت کــه‬ ‫ دلیــل داشــتن مــدرک غیرمرتبــط‪ ،‬امــکان حضــور در جمــع‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫هیئت هــای علمــی را نمی یابنــد و ایــن فرصــت را از دســت‬ ‫ـزارش هنرانالیــن؛ ایــن اســتاد دانشــگاه و فعــال‬ ‫می دهنــد»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫حــوزه ُمــد و لبــاس افــزود‪« :‬به نظــرم بایــد نحــوه انتخــاب اعضــای‬ ‫هیئتِ علمــی دانشــگاه های ُمــد و لبــاس اصــاح شــود»‪.‬‬ ‫مرجان خسروشاهی‬ ‫گفت وگو با مسعود دلخواه‬ ‫خطرحاشیه هاییکه ازمتن مهم تر می شوند‬ ‫هســتند کــه چنیــن مشــکالتی دارنــد! البتــه کــه پیــش وجــدان و در‬ ‫خلــوت خودشــان منظــور واقعــی اثــر را درک می کننــد‪ .‬بااین همــه‪ ،‬ایــن‬ ‫نمایــش‪ ،‬قصــد حملــه بــه شــخص یا اشــخاص خاصــی را نداشــت؛ تنهــا از‬ ‫بازی هــای کلیشـه ای و مبالغه امیــز بــرای نشــان دادن وضعیــت مضحــک‬ ‫یــک گــروه بی تفــاوت نســبت بــه جامعه شــان اســتفاده کردیــم؛ گروهــی‬ ‫برج عاج نشــین کــه می خواهنــد به ادعــای خودشــان؛ گامــی اوانــگارد‬ ‫در حــوزه تئاتــر بردارنــد‪ .‬حتــی وقتــی مــدام صــدای شــلیک و انفجــار از‬ ‫بیــرون ســالن به گــوش می رســد‪ ،‬کارگــردان می گویــد کــه گــروه بایــد‬ ‫حواس شــان بــه کار خودشــان باشــد و کار خیابــان را بگذارنــد بــرای‬ ‫خیابانی هــا! مگــر می شــود کــه شــما تئاتــر کار کنیــد یــا فعالیــت هنــری‬ ‫داشــته باشــید امــا از جامعــه جــدا باشــید؟‬ ‫خــود متــن اصلــی هــم بــدون دراماتــورژی شــما‪ ،‬همیــن هرج ومــرج را‬ ‫تااین انــدازه به تصویــر کشــیده؟‬ ‫رچ اورالف؛ از چهره هــای معاصــر و بـه روز ادبیــات نمایشــی امریکاســت که‬ ‫اثــارش بارهــا اجــرا شــده‪ .‬به خاطـ ِر ماهیــت ضدســرمایه داری اش کــه او را‬ ‫جــزو مخالفــان جــدی نظــام سیاســی و اقتصــادی امریــکا قــرار می دهــد؛‬ ‫در کارهایــش نیــز ایــن نــگاه و البتــه توجــه بــه روابــط انســانی‪ ،‬حاکــم‬ ‫اســت‪ .‬او منتقدی ســت کــه حرف هــای جــدی خــود را در قالبــی طنــز‬ ‫بیــان می کنــد‪ .‬عنــوان نمایــش مــا درواقــع‪ ،‬عنــوان کتابــی از اوســت‬ ‫مشــتمل بــر تعــدادی از نمایشــنامه هایش کــه مــن چهــار نمایشــنامه‬ ‫ان را تلفیــق کــرده ام؛ به عبارتــی‪50 ،‬درصــد از متــن حاضــر‪ ،‬نوشــته‬ ‫خــودم اســت‪ .‬ای ـن را هــم بگویــم کــه دراماتــورژی ای ـن کار‪ ،‬بسیاردشــوار‬ ‫بــود و یــک منبــع الهــام قــوی می خواســت؛ ماننــد دکوراتــوری کــه‬ ‫ـکان تغییــری در ســاختار معمــاری یــک فضــا‪ ،‬تنهــا بخواهــد بــا‬ ‫بــدون امـ ِ‬ ‫تغییــرات چیدمانــی‪ ،‬منظــره ای تــازه از نمــای داخلــی یک ســاختمان ارائه‬ ‫دهــد‪ .‬یافتــن نقطه اشــتراکاتی کــه ایــن متن هــا را به هــم پیونــد دهــد و‬ ‫انســجامی پذیرفتنــی ایجــاد کنــد‪ ،‬ســاده نبــود‪.‬‬ ‫به عبارتی‪ ،‬دست به یک کالژ کالمی زدید؟‬ ‫می تــوان گفــت یــک کالژ متفــاوت؛ بااین تفــاوت کــه نبایــد نــخ تســبیح‬ ‫اتصــال وقایــع و شــخصیت ها گــم می شــد تــا ظاهــری زننــده پیــدا نکنــد‬ ‫و ماننــد انچــه دراماتــور ِژ کم دانــش درون نمایــش می گویــد؛ «یــک‬ ‫حملــه همه جانبــه بــه متــن» صــورت نگیــرد‪ .‬ایــن مســئله باعــث شــد‬ ‫تــا پیــش از تمرینــات‪ ،‬متــن هفت بــار بازنویســی شــود و مطمئــن هســتم‬ ‫کــه اگــر قــرار باشــد مجــدد ایــن نمایــش را برای عمــوم اجــرا کنیم یــا در‬ ‫جشــنواره ای شــرکت دهیــم‪ ،‬بازهــم بایــد بازنویســی شــود‪ .‬ایــن روتوش ها‬ ‫بــه بهبــود متــن کمــک می کنــد؛ شــاید بتــوان گفــت کــه دراماتــورژ‬ ‫غایــب ایــن اثــر‪ ،‬خــودم بــودم‪.‬‬ ‫موضوعاتــی کــه در نمایــش «هیچ چیــز جــدی نیســت» مطــرح می شــود‬ ‫را می تــوان بــه هــر فضایــی تســری داد؟‬ ‫بــرای تعمیــم ایــن نمایــش بــه مســائل روز‪ ،‬مــوارد بســیاری وجــود‬ ‫دارد‪ .‬بعضی هــا کــه بــرای بــار دوم و ســوم امدنــد و کار را دیدنــد‪،‬‬ ‫ریزه کاری هــای مختلفــی را دریافتنــد کــه بــه درک تازه تــری از اثــر‬ ‫برای شــان منجــر شــد‪.‬‬ ‫احســاس می کنــم‪ ،‬ارجــاع ایــن اثــر بــه «هملــت» کــه یکــی از مفاهیــم‬ ‫مطرح شــده در ان‪« ،‬خیانــت» اســت ؛ به خوبــی همیــن مضمــون را در‬ ‫روابــط ادم هــای گــروه نمایشــی مور ِد نظــر شــما نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫تــم خیانــت کــه بــه ان اشــاره کردیــد‪ ،‬یکــی از بارزتریــن نکاتــی بــود کــه‬ ‫می خواســتیم در ایــن اثــر عنــوان شــود؛ همین طــور وجــود حقایقــی‬ ‫تلــخ ماننــد روابــط ناســالم پشــتِ صحنه کــه البتــه منحصــر بــه کشــور‬ ‫خاصــی نیســت و در همه جــای دنیــا دیــده می شــود‪ .‬حاشــیه هایی کــه‬ ‫مهم تــر از متــن شــده اند ماننــد گرفتــن جشــن تولــد حیــن تمریــن‪،‬‬ ‫تــاش بــرای تصاحــب جــای یکدیگــر‪ ،‬نبــود ضوابــط بــرای انتخــاب‪،‬‬ ‫نداشــتن دانــش کافــی از کاری کــه می کنیــم‪ ،‬بلندپروازی هــای‬ ‫بی اســاس‪ ،‬زیاده خواهــی‪ ،‬بی تعهــدی‪ ،‬نبــود حــس مســئولیت پذیری و‬ ‫‪...‬؛ مــوارد متعــددی را می تــوان در ایــن اثــر یافــت کــه البتــه محــدود بــه‬ ‫حــوزه تئاتــر هــم نیســت‪.‬‬ ‫ایــن توجــه بیش ازحــد بــه حواشــی‪ ،‬حــاال بــه یــک ویــروس تبدیــل شــده‬ ‫کــه افــراد را از اصــل ماجــرا دور می کنــد‪.‬‬ ‫حاشــیه ها همیشــه و ان قدرهــا هــم بــد نیســتند؛ مســئله انجــا بغرنــج‬ ‫می شــود کــه حاشــیه ها جــای متــن را بگیرنــد‪ .‬مثــ ً‬ ‫ا در فرهنــگ‬ ‫پس ـت مدرن‪ ،‬توجــه بــه قومیت هــا موردتاکیــد اســت و گفتــه می شــود‬ ‫کــه خــوب اســت گویش هــا و زبان هــای محلــی‪ ،‬امــکان بــروز پیــدا‬ ‫کننــد امــا اگــر بنــا باشــد یــک زبــان محلــی بیایــد و زبــان رایــج و اصلی‬ ‫و کلــی جامعـه ای را نابــود کنــد؛ کــه خــودش دوبــاره می شــود شــکلی‬ ‫از اســتیالی یــک فرهنــگ و نابــودی فرهنگ هــای دیگــر‪ .‬حاشــیه خــوب‬ ‫اســت؛ امــا نــه به قمیـ ِ‬ ‫ـن اصلــی شــدن‪.‬‬ ‫ـت متـ ِ‬ ‫ایــا در هنــر‪ ،‬مجازیــم به بهانــه ارائــه یــک نــگاه جدیــد‪ ،‬متنــی را از نــو‬ ‫روایــت کنیــم؟‬ ‫اگــر منظورتــان تخریــب یــک متــن اســت‪ ،‬نــه؛ در همیــن نمایــش‬ ‫«هیچ چیــز جــدی نیســت» نشــان داده می شــود کــه چگونــه افــراد‪،‬‬ ‫متــن را زیــر پــا لــه می کننــد و از یــاد می برنــد کــه قــرار بــوده‬ ‫چــه کاری انجــام دهنــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬می خواهنــد کامــ ً‬ ‫ا بداهــه پیــش‬ ‫برونــد و ایــن یعنــی تحقیرکــردن متــن و نویســنده اش‪ .‬اینکــه از متنی‬ ‫اقتبــاس کنیــم یک چیــز اســت؛ امــا اینکــه ان را همان طورکــه در‬ ‫نمایــش گفته شــده‪ ،‬بی اعتبــار و مطیــع کنیــم‪ ،‬چیــزی دیگــر‪ .‬ایــن‬ ‫نــگاه‪ ،‬بــه نوعــی از انارشــی ختــم می شــود و مفاهیــم را از تعاریــف‬ ‫و جایــگاه اصلی شــان خــارج می کنــد‪ .‬انچــه حاصــل می شــود‪،‬‬ ‫دیگــر پست مدرنیســم نیســت؛ حرکــت در تاریکی ســت؛ تفکــ ِر‬ ‫هرچه بادابــاد!‬ ‫ماننــد لحظــه ای کــه در نمایش تــان‪ ،‬گــروه در تاریکــی‪ ،‬صحبــت‬ ‫می کننــد؛ چیــزی به مثابــه کالبدشــکافی یــک ماجــرا‪ ،‬بــدون داشــتن‬ ‫اگاهــی از ان‪.‬‬ ‫ســعی کردیــم موضوعاتــی را به چالــش بکشــیم و پرس ـش هایی ایجــاد‬ ‫کنیــم تــا مخاطــب بــه انهــا فکــر کنــد‪ .‬هــم در اواســط کار و هــم در‬ ‫انتهــای کار‪ ،‬نــور ســالن را می گیریــم و دقایقــی مخاطــب را در خاموشــی‬ ‫می گذاریــم تــا دقیق تــر بــه انچــه دیــده و شــنیده‪ ،‬بیندیشــد‪ .‬فکــر‬ ‫می کنــم هیــچ اهــل تئاتــری نیســت کــه ایــن نمایــش را ببینــد و در‬ ‫نگاهــش نســبت بــه ایــن حــوزه تغییــری حاصــل نشــود‪ .‬رســالت تئاتــر‬ ‫همیــن اســت؛ اینکــه مخاطــب را تحتِ تاثیــر قــرار دهــد تــا کنجــکاو‬ ‫شــود و سرســری از ماجراهــا نگــذرد‪ .‬اگــر می بینیــم کــه در جامعــه‬ ‫خودمــان مخاطــب تئاتــر کــم شــده‪ ،‬یــک علتــش همیــن اســت کــه‬ ‫تئاتـ ِر توســعه گرا نداریــم‪ .‬اینکــه هویــت مخاطــب تئاتــری مــا مشــخص‬ ‫نیســت و سوپراســتارها و شــوخی های ســخیف و داســتان های ســطحی‬ ‫می تواننــد مخاطــب بیشــتری بیاورنــد‪ ،‬از اینجــا سرچشــمه می گیــرد‬ ‫کــه بــه حاشــیه ها بیشــتر پرداخته ایــم‪.‬‬ ‫ایــن نیــز در نمایــش «هیچ چیــزی جــدی نیســت» عنــوان می شــود کــه‬ ‫همــه احســاس می کننــد بــه حق شــان نرســیده اند و شایســتگی های‬ ‫بیشــتری دارند‪.‬‬ ‫دیالوگ هایــی کــه منشــی صحنــه در ایــن اثــر می گویــد؛ «اگــر در‬ ‫مایکروســافت بــودم‪ ،‬حــاال ‪ »...‬و «اینهــا فکــر می کننــد کــه بازیگرنــد؛‬ ‫کاری نــدارد کــه ‪ »...‬کنایــه از این اســت که انــگار هیچ چیــز ســر‬ ‫جــای خــودش نیســت‪ .‬وقتــی ایــن جابه جایی هــای غیرمنطقــی رخ‬ ‫می دهــد‪ ،‬واقع ـاً همه چیــز بــه یــک شــوخی مخــرب تبدیــل می شــود‬ ‫کــه خنــده دار نیســت؛ بلکــه غم انگیــز اســت‪ .‬اینکــه جــای رئیــس و‬ ‫مرئــوس‪ ،‬بــدون ضابطــه عــوض می شــود‪ ،‬یــک موقعیــت تراژیــک اســت‪.‬‬ ‫اگــر جــای راننــده و مســافر در یــک تاکســی عــوض شــود ‪ ،‬اتومبیــل‬ ‫یــا حرکــت نخواهــد کــرد یــا فاجعــه به بــار خواهــد امــد‪ .‬برایِ همیــن‬ ‫نخواســتیم کــه مخاطــب را در انتهــای کار بــا یــک پایان بنــدی شــاد‬ ‫و به اصطــاح هپی انــد هالیــوودی راهــی کنیــم کــه بــرود؛ او را ‪15‬‬ ‫ثانیــه در ســکوت و تاریکــی نگــه می داریــم تــا بعــد از مــرگ «جیمــی»‬ ‫اندیشــه کنــد‪.‬‬ ‫خودبرتربینــی و پایبندنبــودن بــه عقایــد را هــم به خوبــی نشــان‬ ‫می دهیــد‪.‬‬ ‫و تناقــض بیــن ادعــا و عمل گرایــی؛ بازیگــر زن اول نمایــش می گویــد‬ ‫ محض انکــه پیشــنهاد‬ ‫کــه «بــه رویِ هالیــوود تــف می انــدازم!» امــا به ِ‬ ‫می شــود بــه هالیــوود بــرود‪ ،‬بــا هلی کوپتــر بــه انجــا پــرواز می کنــد!‬ ‫همــان بی صداقتــی ادم هاســت در شــرایط‪ .‬خیلــی از مــا در لحظــه‬ ‫عمــل‪ ،‬تفــاوت چندانــی باهــم نداریــم‪.‬‬ ‫نبــود «جیمــی» ماننــد فرصتی ســت کــه ادم هــا خــو ِد دیگرشــان را‬ ‫به نمایــش بگذارنــد؟‬ ‫بلــه؛ او نیســت امــا همــه فکــر می کننــد می تواننــد جایــش را بگیرنــد‪.‬‬ ‫حتــی بچه هــای موزیــک هــم می گوینــد کــه اگــر «جیمــی» نیایــد‪،‬‬ ‫به جایــش بــازی خواهنــد کــرد! ایــن‪ ،‬یعنــی مــا تخصص گرایــی را‬ ‫درک نمی کنیــم و بــرای ان حرمتــی قائــل نیســتیم‪ .‬همــه در کار هــم‬ ‫دخالــت می کننــد امــا کار خودشــان را انجــام نمی دهنــد یــا به خوبــی‬ ‫انجــام نمی دهنــد‪ .‬نبــود «جیمــی» می توانــد تفاســیر مختلفــی به خــود‬ ‫بگیــرد؛ می توانــد شــبیه شــخصیت «گــودو» در نمایشــنامه «در‬ ‫انتظــار گــودو» باشــد کــه مــدام دربــاره اش صحبــت می شــود امــا او‬ ‫را نمی بینیــم‪.‬‬ ‫ قــول لئونــارد کوهــن «در‬ ‫می توانــد نمــادی از یــک معجــزه باشــد؛ به ِ‬ ‫انتظــار معجــزه؛ معجــزه ای کــه می ایــد!»‬ ‫شــاید؛ معجــزه ای کــه منتظــرش هســتیم؛ درحالی کــه بهتــر اســت‬ ‫ـال خودمــان بکنیــم‪ .‬حتــی «جیمــی» هــم‬ ‫خودمــان فکــری به حـ ِ‬ ‫در انتهــا مونولوگــش را فرامــوش می کنــد؛ قهرمانــی خــارج از مــا‬ ‫وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫او هم یک جورهایی شعار می دهد!‬ ‫راســتش بعضی هــا بــه مــن گفتنــد کــه بخش هایــی از کار‪ ،‬بســیار‬ ‫شعاری ســت؛ بلــه همیــن اســت امــا نــه کاری کــه مــا ســاخته ایم؛‬ ‫ان گروهــی کــه در نمایــش شاهدشــان هســتیم‪ ،‬شــعار می دهنــد‪ .‬انهــا‬ ‫طبل هــای توخالــی هســتند کــه فقــط می خواهنــد خــود را بــه رخ‬ ‫بکشــند‪ .‬می خواســتم ایــن فضــای شــعاری و بعض ـاً کلیش ـه ای نمایــان‬ ‫باشــد‪ .‬زیرمتن هــای ایــن اثــر‪ ،‬الب ـه الی ایــن حرف هاســت‪ .‬یک جاهایــی‬ ‫اصـ ً‬ ‫ا بلندبلنــد شــعار می دهنــد؛ چــون نگرش شــان همیــن اســت‪ .‬ایــن‬ ‫امــا نگــرش مــن نیســت‪ .‬مــن‪ ،‬تنهــا تصویرگــر یــک گــروه شــعاری و دور‬ ‫از عمــل هســتم‪ .‬می خواســتم بگویــم کارهایــی کــه می کنیــم‪ ،‬مهم تــر‬ ‫از شعارهاســت‪.‬‬ ‫گاتاضیاتبری‬ ‫تو تا امروز چندبار موهایم را بوسیده ای‬ ‫دستم را وقتی زمین می خوردم گرفته ای‬ ‫چندبار مادرم بودی‬ ‫چندبار دخت ِر خوبت بودم‬ ‫چندبار دوستم داشتی‬ ‫چندبار نگاهم کردی‬ ‫چندبار دعایم کردی‬ ‫چندبا ِر دیگر دوستم داشتی‬ ‫اگر بیشتر کنارت می ماندم‬ ‫سردهای زیادی پشت سرم گذاشته ام‬ ‫زمستان های خاکستری را چهل بار بهار کرده ام‬ ‫داشتن مادرم‬ ‫چهل سالگی یعنی چهل سال‬ ‫ِ‬ ‫و این تمامش برای توست‬ ‫برای دستانت اگر درد گرفته است‬ ‫و چشمانت اگر به در مانده است‬ ‫برای دامنت که خوش عطرترین‬ ‫گل های باغ را دارد‬ ‫تنها یک بار بگو مادرم‬ ‫چند زمستان مرا‬ ‫در پتوی دا ِغ احساست پیچیده ای‬ ‫انگشتان سرخ شده ام را‬ ‫چندبار‬ ‫ِ‬ ‫با دهانت ها کرده ای‬ ‫و من از تو یاد گرفتم‬ ‫«ها» یکی از مهربانی هاست‬ ‫و ِ‬ ‫پیراهن بلن ِد تو پنهان شدن‬ ‫پشت‬ ‫ِ‬ ‫امن ترین جای دنیاست‬ ‫که بفهمم عشق از دستان مان شروع می شود‬ ‫و کاسه ی ابی که بر زمین می ریزی‬ ‫یعنی دخترم کنا ِر من برگرد‬ ‫و این دردناک ترین لحظه ی روزگار است‬ ‫وقتی هنوز نرفته‬ ‫دل ِ‬ ‫ تنگ تو باشم و‬ ‫جز خدانگهدار چیزی نگویم‬ ‫دستان تو‬ ‫و امروز‬ ‫ِ‬ ‫گیسوان من شده است‬ ‫خالی از‬ ‫ِ‬ ‫دستان من عکس های تو را می نویسد‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫چه کسی شبیه تو مرا مادر می شود‬ ‫چه کسی شبیه تو مرا هزاربار می بخشد‬ ‫کفش هایت را خواهم بوسید‬ ‫دامن پُرگلت را بر گلدان خانه ام خواهم کاشت‬ ‫و دستانت‬ ‫نگاهت‬ ‫لحن پُرمِهر صدایت‬ ‫و ِ‬ ‫ای وای بر من اگر خیلی دور باشم و‬ ‫برف های تا زانو سرمایم زده باشد و‬ ‫تب پیشانی ام را نگیرد‬ ‫هیچ مادری ِ‬ ‫و این روزها‬ ‫قلب من‬ ‫چه التماسی ست بر ِ‬ ‫که بنفشه های خانه ات‬ ‫که پرنده بر درخت روبه روی پنجره ات‬ ‫از من به تو نزدیک تر شده است‬ ‫کاش می گفتی با دست های خالی از تو چکار کنم‬ ‫کاش دوباره به من یاد بدهی‬ ‫به کودکی برگردم‬ ‫می خواهم هنوز از دبستان به خانه بازگردم و‬ ‫نامه ای با حاشیه ای از گل های صورتی و بنفش‬ ‫زیر بالشتت بگذارم‬ ‫در نامه ببوسمت و‬ ‫بغلت کنم‬ ‫بغلم کنی و های های برایت بمیرم‬ ‫میان گریه هایم‬ ‫می خواهم ِ‬ ‫داد بزنم‬ ‫از تو خوب تر ندیده ام‬ ‫کنارت نیستم و‬ ‫نبودنم را این بار هم‬ ‫مادرانه ببخش‬ ‫مرجانپورشریفی‬ ‫دعوت‬ ‫ِ‬ ‫ همت «موسسه دوکی»‬ ‫جشن «شب یلدا» به‬ ‫ِ‬ ‫ همـت «موسسـه دوکی» طـی سـه روز در پنـج مرکز برگزار می شـود‬ ‫جشـن شـب یلـدا به‬ ‫کـه برنامـه این روزهـا چنیـن اسـت‪ :‬بیمارسـتان فیروزگـر‪ ،‬بخش افـراد مبتال به سـرطان؛‬ ‫بزرگ سـاالن؛ زمـان‪ :‬پنج شـنبه ‪ ۲۸‬اذرمـاه از سـاعت ‪ ۱۰‬صبـح تـا ‪ ۱۲‬بعدازظهـر؛ مـکان‪:‬‬ ‫میـدان ولیعصـر‪ ،‬خیابـان به افریـن‪ ،‬بیمارسـتان فیروزگـر (سـالن امفی تئاتـر)‪ /‬مرکـز‬ ‫هموفیلـی ایـران (کودکان و فرشـته های بیماری های خونـی)؛ زمان‪ :‬پنج شـنبه ‪ ۲۸‬اذرماه‬ ‫از سـاعت ‪ ۱‬تـا ‪ ۳‬بعدازظهـر؛ مـکان‪ :‬خیابـان ولیعصـر‪ ،‬خیابـان زرتشـت‪ ،‬مرکـز هموفیلی‬ ‫ایـران (سـالن امفی تئاتـر)‪ /‬بیمارسـتان قلب شـهید رجایی (کـودکان و فرشـته های مبتال‬ ‫بـه بیمارهـای قلبی)؛ زمـان‪ :‬جمعه ‪ ۲۹‬اذرماه از سـاعت ‪ ۱۰‬صبح تـا ‪ ۱۲‬بعدازظهر؛ مکان‪:‬‬ ‫خیابـان ولیعصـر‪ ،‬نبـش خیابان نیایش‪ ،‬بیمارسـتان قلب شـهید رجایی (بخـش کودکان)‪/‬‬ ‫فوق تخصصی توان بخشـی رفیـده‪ ،‬کم توانـان ذهنی و جسـمی‪،‬حرکتی؛ زمان‪:‬‬ ‫بیمارسـتان ِ‬ ‫جمعـه ‪ ۲۹‬اذرمـاه از سـاعت ‪ ۲‬تـا ‪ ۴‬بعدازظهـر؛ مکان‪ :‬قیطریـه‪ ،‬خیابان برادران سـلیمانی‬ ‫کوچـه نعمتـی‪ ،‬بیمارسـتان و مرکـز توان بخشـی رفیـده (سـالن امفی تئاتـر)‪ /‬مدرسـه‬ ‫اسـتثنایی سـاریخانی (مدرسـه کـودکان کم توان ذهنـی سـندروم داون و اوتیسـم)؛ زمان‪:‬‬ ‫شـنبه ‪ ۳۰‬اذرمـاه از سـاعت ‪ ۹‬تـا ‪ ۱۱‬صبح؛ مترو ارم سـبز‪ ،‬ماشـین های خطی بهار سـوار‬ ‫شـده و سـر سـازمان برنامه پیـاده می شـوند‪ ،‬سـازمان برنامه جنوبـی‪ ،‬اولیـن کوچه شـهید‬ ‫رضایـی‪ ،‬اخـر کوچه مدرسـه سـاریخانی‪ .‬عزیزانی که تمایل دارند در برنامه «جشـن شـب‬ ‫یلـدا» برای تهیه بادکنک‪ ،‬هدیه‪ ،‬میوه‪ ،‬شـیرینی و اجیل شـب یلـدا‪ ،‬بانی و همیار و حامی‬ ‫ازطریـق شـماره کارت ‪ ۶۳۶۲۱۴۷۰۱۰۰۱۲۱۸۳‬ما را یاری رسـانند‪.‬‬ ‫مـا باشـند‪ ،‬می تواننـد‬ ‫ِ‬

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2045

روزنامه سایه 2045

شماره : 2045
تاریخ : 1399/05/25
روزنامه سایه 2043

روزنامه سایه 2043

شماره : 2043
تاریخ : 1399/05/22
روزنامه سایه 2042

روزنامه سایه 2042

شماره : 2042
تاریخ : 1399/05/21
روزنامه سایه 2041

روزنامه سایه 2041

شماره : 2041
تاریخ : 1399/05/20
روزنامه سایه 2040

روزنامه سایه 2040

شماره : 2040
تاریخ : 1399/05/19
روزنامه سایه 2039

روزنامه سایه 2039

شماره : 2039
تاریخ : 1399/05/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!