روزنامه سایه شماره 1875 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 1875

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 1875

روزنامه سایه شماره 1875

‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‪:‬‬ ‫در سنت ایرانی_ اسالمی‬ ‫‪ 6‬بازار‪،‬کنار مدرسه و مسجد است‬ ‫ماریــس یانســونس؛ رهبــر ارکســتر اهــل لتونــی‪ ،‬به ِ‬ ‫ علــت ابتــا بــه بیمــاری‬ ‫قلبــی‪ ،‬در ‪76‬ســالگی درگذشــت‪ .‬او برنــده جوایــز گرمــی‪ ،‬هنرمنــد مردمــی‬ ‫روســیه و هنرمنــد مردمــی جمهــوری شــوروی فدراتیــو سوسیالیســتی روســیه‬ ‫و عضــو افتخــاری اکادمــی ســلطنتی موســیقی بریتانیــا بــود‪ .‬روزنامــه «زوددویچه‬ ‫تســایتونگ»‪ ،‬تیتــر تصویــر یــک خــود را بــه او اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا خبر داد؛‬ ‫حذف قبوض کاغذی جریمه‬ ‫‪ 2‬از اسفندماه‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬اذر ‪ 6 - 1398‬ربیع الثانی ‪ 3 -1441‬دسامبر ‪ -2019‬سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪ 1000 -1875‬تومان‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد؛‬ ‫تالش برای افزایشِ‬ ‫اعتمـاد وامیـد مردم‬ ‫‪5‬‬ ‫مدیر کل روابط عمومی استانداری قزوین تاکید کرد؛‬ ‫مستمری بگیران کدام کشورها اوضاع مطلوبی ندارند؟‬ ‫بازنشستگی با فقر!‬ ‫هفت روش برای تربیت نسل مطالعه گر‬ ‫نقش موثر روابط عمومی و رسانه‬ ‫در ایجاد شور و نشاط انتخاباتی‬ ‫مراحل گام به گام برای‬ ‫عالقه مندی کودکان به کتاب‬ ‫مدی ـر کل روابط عمومــی و امــور بین الملــل اســتانداری گفــت‪« :‬در مدیریــت افــکار عمومــی و‬ ‫تعامــل بــا رســانه ها روابــط عمومــی مشــارکت محور اثرگــذار خواهــد بــود»‪ .‬ســید حســین‬ ‫بی نیــاز در نشســت بــا مســئولین روابط عمومــی فرمانداری هــای تابعــه ‪ ،‬با اشــاره به نقــش‬ ‫انکار ناپذیــر روابط عمومی هــا و رســانه در ایجــاد فضایــی سر شــار از شــور و نشــاط در برگــزاری‬ ‫انتخابــات‪ ،‬گفــت‪« :‬مدیریــت افــکار عمومــی‪ ،‬تعامــل مســتمر بــا رســانه ها در روزهــای منتهی به‬ ‫انتخابــات‪ ،‬نیازمنــد روابــط عمومــی مشــارکت محور اســت» ‪...‬‬ ‫‪7‬‬ ‫یکــی از کتاب هــای پرفــروش ســال گذشــته در ســایت های انالیــن کتاب فروشــی‪،‬‬ ‫کتابــی نوشــته پامــا پــاول؛ دبیــر ســرویس نقــد کتــاب روزنامــه «نیویــورک‬ ‫تایمــز» همــراه ماریــا روســو؛ ویراســتار کتاب هــای کــودکان در انتشــارات معتبــر‬ ‫امریکایــی بــود‪ .‬ایــن کتــاب‪ ،‬در ســال ‪ 2017‬منتشــر شــد ولــی هنوزهــم از فــروش‬ ‫خوبــی در «امــازون» و دیگــر کتاب فروشــی ها برخــوردار اســت‪ .‬ایــن کتــاب‬ ‫ـوان «چطــور یــک خواننــده بســازیم» ‪...‬‬ ‫باعنـ ِ‬ ‫‪8‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی مازندران‪:‬‬ ‫سیاست بهزیستی‪ ،‬ارائه بسته های کمکی به معلولین‬ ‫‪ 3‬در کنار خانواده انان است‬ ‫ـای گــزارش منتشــره ازسـ ِ‬ ‫برمبنـ ِ‬ ‫ـوی کارشناســان مالــی «ســازمان‬ ‫همــکاری و توســعه اقتصــادی»‪13.5 ،‬درصــد از افــراد ‪65‬ســال و‬ ‫باالتــر‪ ،‬به علـ ِ‬ ‫ـت درامــد ناکافی (حقــوق و مزایای بازنشســتگی)‪ ،‬در‬ ‫«فقــر نســبی» به ســر می برنــد‪.‬‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫حمیدهعباسعلی؛‬ ‫برنده مدال برنز‬ ‫لیگ وان مادرید‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خودکفایی‬ ‫در محصوالت کشاورزی‬ ‫‪2‬‬ ‫االغ شیرده‬ ‫و سندروم پسااینترنت!‬ ‫‪5‬‬ ‫اگهی فراخوان ارزیابی کیفی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫موضوع‪ :‬شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران و تامین کنندگان در زمینه اتوماسیون شبکه توزیع نیروی برق تبریز‬ ‫شــرکت توزیــع نیــروی بــرق تبریــز درنظــر دارد بــه منظــور شناســایی و ارزیابــی کیفــی پیمانــکاران و تامین کننــدگان واجــد شــرایط در زمینــه "اتوماســیون شــبکه‬ ‫توزیــع نیــروی بــرق" فراخــوان عمومــی برگــزار نمایــد‪ .‬لــذا کلیــه متقاضیــان دارای تجربــه کافــی و پیمانــکاران فعــال در ایــن زمینــه کــه دارای "صالحیــت پیمانــکاری بــا مشــاوره‪-‬‬ ‫گــروه نیــرو یــا اتوماســیون‪ -‬تخصــص توزیــع نیــروی بــرق" می باشــند دعــوت بــه عمــل می ایــد کــه حداکثــر تــا ســاعت ‪ 10‬مــورخ ‪ 98/10/08‬مــدارک مربوطــه را بــه نشــانی ادرس‪:‬‬ ‫تبریــز‪ ،‬کــوی ولیعصــر‪ ،‬خیابــان نظامــی‪ ،‬اول قطــران‪ ،‬ســاختمان شــرکت توزیــع نیــروی بــرق تبریــز‪ ،‬طبقــه اول‪ ،‬اداره دبیرخانــه تلفــن‪ 33328946 :‬ارســال فرماینــد‪.‬‬ ‫ بدیهی است به درخواست ها و مدارک دریافتی بعد از تاریخ های اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬‫ همچنین ارائه مدارک فنی هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت ثبت در وندور لیست ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬‫سایر شرایط‪:‬‬ ‫‪ -1‬دارای تجربه در امر توزیع نیروی برق اعم از فنی‪ ،‬مالی و اداری و اطالعات عمومی‬ ‫‪ -2‬تسلط بر دستورالعمل ابالغ شرح خدمات اتوماسیون پست و فیدر فشار متوسط شبکه های توزیع نیروی برق ارسالی از سوی توانیر‬ ‫‪ -3‬داشتن نظام کنترل کیفیت خدمات مهندسی و مدیریت اطالعات و نظام گزارش دهی‬ ‫‪ -4‬داشتن نرم افزار اتوماسیون شبکه های توزیع‬ ‫‪ -5‬تسلط بر نرم افزارهای محاسباتی الکتریکی از جمله ‪ cyme-dist‬و ‪digsilent‬‬ ‫‪ -6‬توانایی الزم در اموزش و انتقال تکنولوژی و تجربه برگزاری کارگاه های اموزشی‬ ‫‪ -7‬اشنایی کامل با ایین نامه و دستورالعمل ها و استانداردهای مرتبط با توزیع برق‬ ‫‪ -8‬اشنایی با فناوری های روز‬ ‫‪ -9‬حسن شهرت و نداشتن سوءسابقه درخصوص فعالیت های مرتبط با توزیع برق‬ ‫‪ -10‬اشــنایی بــا اصــول طراحــی شــبکه های توزیــع (اعــم از مدلســازی بــار‪ ،‬بــراورد بــار و انــرژی‪ ،‬مطالعــات و مکانیابــی پس ـت های توزیــع و فــوق توزیــع‪ ،‬طراحــی شــبکه های فشــار‬ ‫متوســط و فشــار ضعیــف و روشــنایی‪ ،‬مکانیابــی خــازن و انــواع قطع کننده هــا‪ ،‬مطالبعــات کیفیــت تــوان و اتصــال کوتــاه و ‪)...‬‬ ‫‪ -11‬اشنایی با استانداردهای اجرای شبکه های توزیع‬ ‫‪ -12‬اشنایی با مسائل حقوقی مرتبط با شبکه های توزیع برق از جمله حریم شبکه‬ ‫‪ -13‬همــکاری بــا پیمانــکاران و مشــاورین مرتبــط بــا شــبکه های توزیــع بــرق و اعــام پــروژه پیمانــکاری درخصــوص اتوماســیون شــبکه های توزیــع بــرق کــه زیــر نظــر مشــاور صــورت‬ ‫گرفته اســت‪.‬‬ ‫ شــرکت هایی کــه در ایــن فراخــوان توســط کمیتــه فنــی و بازرگانــی مــورد پذیــرش قــرار می گیرنــد می تواننــد در ونــدور لیســت اتوماســیون شــبکه تویــع شــرکت توزیــع نیــروی‬‫بــرق تبریــز کــه متعاقبـاً اعــام خواهــد شــد قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫ متقاضیان درصورت داشتن هرگونه سوال و رفع ابهام می توانند با شماره تلفن ‪ 041-33334010‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬‫شناسه اگهی‪679342 :‬‬ ‫عادل کاظمی‪ ،‬رئیس هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫اگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫«شماره ‪»98-039‬‬ ‫جناب اقای مهندس امیر ولیئی‬ ‫فرمانده محترم پایگاه مقاومت بسیج شهید رجایی شرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره) شازند‬ ‫انتخــاب پایــگاه مقاومــت بســیج شــهید رجایــی شــرکت پاالیــش نفــت امــام خمینــی(ره) شــازند در نهمیــن جشــنواره‬ ‫مالــک اشــتر به عنــوان موفق تریــن رده بســیج اســتان مرکــزی کــه نشــانگر همــت‪ ،‬تــاش‪ ،‬تفکــر‪ ،‬تدبیــر و مدیریــت‬ ‫بی بدیــل حضرتعالی ســت را خدمــت جنابعالــی تبریــک و تهنیــت عــرض می کنیــم و از درگاه ایــزد منــان مزیــد‬ ‫توفیقــات بــرای خدمتــی سرشــار از شــور و نشــاط و مملــو از تــوکل الهــی در جهــت رشــد و شــکوفایی ایــران اســامی‬ ‫مســئلت داریــم‪ .‬و شــکر اهلل ســعیهم‪.‬‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫سرپرست روزنامه سایه و نماینده تعاونی مطبوعات کشور در استان مرکزی‬ ‫شـرکت سـهامی بـرق منطقـه ای هرمـزگان در نظـر دارد از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی ‪ 2‬مرحلـه ای‪ ،‬نسـبت بـه «خرید هفت مجموعـه تجهیزات بانک‬ ‫خازنـی ‪ 2*4.8‬مـگاواری بـدون یونیت به مجمـوع ظرفیت ‪ 67.2‬م�گاوار» اقـدام نماید‪.‬‬ ‫لـذا از متقاضیـان شـرکت در ایـن مناقصـه دعـوت بعمـل می ایـد‪ ،‬جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه بـه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت بـه ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬مراجعـه و نسـبت بـه واریـز مبلـغ ‪ 500,000‬ریـال بصـورت الکترونیکی بـه شـماره حسـاب ‪ 4001103104025187‬بنـام تمرکز وجوه‬ ‫درامـد حـق انشـعاب و سـایر درامدهای شـرکت سـهامی بـرق منطقه ای هرمـزگان از تاریـخ ‪ 98/09/16‬لغایـت ‪ 98/09/20‬اقدام و یک نسـخه از اسـناد مناقصه را‬ ‫دریافـت نماینـد‪ .‬بـا توجـه بـه اینکه کلیه مراحـل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد تا ارائه پیشـنهاد از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت برگـزار می گردد‪،‬‬ ‫الزم اسـت درصـورت عـدم عضویـت فبلـی شـرکتها در سـامانه فـوق مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکورانجام ونسـبت به دریافـت گواهی امضـاء الکترونیکـی اقدام‬ ‫نماینـد‪ .‬شـرکت کنندگان می تواننـد جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر بـا شـماره ‪ 076-33331700-4‬داخلـی ‪ ،2076‬و درخصوص سـامانه با داخلـی ‪ 3000‬تماس‬ ‫حاصـل فرماینـد‪ .‬ثبـت شـماره تلفـن‪ ،‬فکـس و ایمیـل از سـوی شـرکت کنندگان در سـامانه الزامی می باشـد‪ .‬ضمن ًا تاکید می گردد اسـناد بایسـتی به صورت‬ ‫فیزیکـی نیـز در روز برگـزاری مناقصـه به دبیرخانـه این شـرکت ارائه گردد‪.‬‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫‪ -1‬مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ 2.500.000.000 :‬ریال‪ ،‬به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی و یا واریز نقدی‪.‬‬ ‫‪ -2‬الزامات‪ :‬اولویت با تولیدکننده و تامین کننده داخلی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬دسـتگاه نظارت‪ :‬معاونت بهره برداری شـرکت سهــامی برق منطقــه ای هرمزگان می باشـد و شـرکت های متقاضی می توانند درخصوص سـئواالت فنی خود‬ ‫بـا تلفـن ‪( ،09173698165‬اقای مهندس ارزانی) تمـاس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫‪ -4‬حداکثــر مهلـت تحویل اسنــاد بـه دبیرخانه این شـرکت‪ :‬تـا سـاعت ‪ 9‬صبح روز سه شـنبه مـورخ ‪ 98/10/03‬و زمان بازگشـایی پـاکات راس‬ ‫سـاعت ‪ 10‬صبـح همـان روز در دفتـر امـور تـدارکات و قراردادهای این شـرکت می باشـد‪.‬‬ ‫‪ -5‬بـه پیشـنهادات مشـروط‪ ،‬مبهـم‪ ،‬مخـدوش و فاقـد سـپرده و پیشـنهاداتی کـه بعـد از موعد مقـرر به دبیرخانه این شـرکت ارسـال گـردد مطلقاً ترتیـب اثر داده‬ ‫نخواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ -6‬اگهی ما در سایت سامانه ‪ www.setadiran.ir‬بخش "ثبت نام‪ /‬پروفایل تامین کننده‪ /‬مناقصه گر" قابل مشاهده می باشد‪.‬‬ ‫شناسه‪682610 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان‬ ‫ســخن مدیرمسئول‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬اذر ‪ -1398‬شماره ‪1875‬‬ ‫خودکفایی در محصوالت کشاورزی‬ ‫در بهبــود اوضــاع اقتصــادی و اجتماعــی هــر جامع ـه ای‪ ،‬عنصــری‬ ‫به نــام خودکفایــی‪ ،‬از فاکتورهــای ویــژه به شــمار مــی رود کــه‬ ‫مویــد رشــد و پیشــرفت در ان جامعــه و حصــول بــه ایــن ارزو نیــز‬ ‫وابســته بــه تــاش مســئوالن و برنامه ریــزان ان کشــور اســت‪ .‬در‬ ‫ایــران عزیــز مــا‪ ،‬کــه مدت هاســت درگیــر تحریم هــای امریــکا و‬ ‫احیانــاً پــاره ای از کشــورهای دنبالــه رو او هســتیم؛ در مــواردی‬ ‫باوجــود ایــن تحریم هــا‪ ،‬خودکفــا شــده ایم کــه عالمــت و نشــانه‬ ‫بسیار خوبی ســت و حکایــت از حرکتــی مثبــت دارد؛ ازجملــه در‬ ‫کشــاورزی و به ویــژه در مــورد برنــج کــه پــس از نــان‪ ،‬به عنــوان‬ ‫قــوت اصلــی مــردم کشــور مــا به شــمار مـی رود‪ ،‬خودکفایــی در ان‬ ‫کــه در ســه دهه اخیر صــورت گرفتــه و در پــاره ای از ســال ها‪ ،‬بــه ‬ ‫حــد خودکفایــی کامــل نیــز رســیده ایم‪ ،‬داللــت بــر اب و هــوای‬ ‫مناســب‪ ،‬بــارش فــراوان بــاران‪ ،‬توجــه مســئولین کشــور و زحمــت‬ ‫و تــاش خســتگی ناپذیر شــالی کاران زحمتکــش کشــورمان دارد و‬ ‫نشــان می دهــد کــه تــا انــدازه ای در برابــر ایــن تحریم هــا‪ ،‬مقاومــت‬ ‫ت ِدیگــر بــر تحریم هــا غلبــه کرده ایــم‪ .‬ازجملــه‬ ‫کــرده و به عبار ‬ ‫اســتان های مولــد کــه حــدود ‪40‬درصــد تولیــد برنــج کشــور را‬ ‫در اختیــار دارد‪ ،‬اســتان مازنــدران اســت کــه بخــش کشــاورزی ان‬ ‫توانســته راهگشــا و حــال مشــکالت اقتصــادی و تولیــدی کشــور‬ ‫باشــد؛ چراکــه ایــن بخــش ثابــت کــرده اســت کــه باوجــود همــه‬ ‫تحریم هــا و تهدیدهــا می توانــد در چندســا ل ِمتوالی خودکفایــی‬ ‫برنــج کشــور را بــه مــردم عزیــز مــا ارمغــان دهــد‪ .‬در اینجــا‬ ‫ذکــر یــک نکتــه بســیار ضروری ســت‪ ،‬ان هــم انجایی ســت که‬ ‫کشــاورزان‪ ،‬بــا تمــام مــرارت و رنــج و کوشــش‪ ،‬تولیــد را افزایــش‬ ‫داده‪ ،‬امــا در هنــگام فــروش بــا مشــکالت عدیــده ای بایــد‬ ‫دســت به گریبان شــوند؛ ایــن نقطه ای ســت کــه نیــاز بــه تعمــق‬ ‫و تفکــر منطقــی و اصولــی و برنامه ریزی شــده دارد‪ ،‬تــا مــا در پلــه‬ ‫اخــر‪ ،‬بــه بن بســت نخوریــم‪ .‬ازســویِ دیگــر‪ ،‬شــاهد و ناظــر نباشــیم‬ ‫کــه انــواع برنج هــای نامرغــوب هنــدی‪ ،‬پاکســتانی و اروگوئــه در‬ ‫کشــور و حــد وفــور یافــت شــود؛ چراکــه گاه در حجمــی بــاال وارد‬ ‫کشــور شــده و در این مــورد فقــط می تــوان گفــت کــه؛ عــدم ورود‬ ‫بــه ز وجــود! یعنــی اگــر وارد نشــود‪ ،‬صواب ان بســیار بیشــتر و بهتر‬ ‫از ورود ان اســت‪ .‬امــا در اســتان گیــان هــم کــه میــزان بارش هــا‬ ‫فــراوان اســت و در بســیاری از مواقــع برنــج تولیــدی ان مرغوب تــر‬ ‫از همتــای مازندرانی ســت‪ ،‬بــاز همیــن مشــکل را داریــم‪ .‬به علــت‬ ‫عــدم کمــک کافــی توســط دولــت و جهــاد کشــاورزی در همیــن‬ ‫اســتان‪ ،‬انــواع برنج هــای نامرغــوب هنــدی‪ ،‬پاکســتانی و تایلنــدی‪،‬‬ ‫به وفــور یافــت شــده و در کمــال تعجــب‪ ،‬توســط تعاونی هــا‪ ،‬بــه‬ ‫مــردم عرضــه می شــود‪ .‬یعنــی داســتان مــا‪ ،‬داســتان یــک بــام و‬ ‫دو هواســت! ازطرفــی می خواهیــم خودکفــا شــویم و ازســویِ دیگــر‬ ‫مرزهــای کشــور بــه روی برنج هــای نامرغــوب همیشــه گشــوده‬ ‫اســت‪ .‬امــا درعین حــال بایــد درنظــر داشــت کــه در مــورد بســیاری‬ ‫از کاالهــای کشــاورزی تولیــدی کشــور‪ ،‬چــون برنــج نبایــد در فکــر‬ ‫خودکفایــی بــود؛ چراکــه برنــج محصولی ســت کــه بــه اب فــراوان‬ ‫نیــاز دارد و خوشــبختانه دو اســتان کشــتکار اصلــی کشــور یعنــی‬ ‫گیــان و مازنــدران و حتــی گلســتان معمــوالً بــا مشــکل بی ابــی یا‬ ‫کم ابــی مواجــه نیســتند؛ امــا بــرای مثــال کشــت هندوانــه‪ ،‬ان هــم‬ ‫در مناطــق گرمســیری کشــور‪ ،‬چــون بندرعبــاس و خوزســتان‪،‬‬ ‫به هیچ وجــه به صرفــه و صــاح کشــور نیســت‪ ،‬چــون بــرای تولیــد‬ ‫یک کیلــو هندوانــه‪ ،‬نیــاز بــه ‪40‬لیتــر اب اســت کــه دراین محصــول‬ ‫خودکفایــی بــرای کشــور مــا نه تنهــا مقرون به صرفــه نیســت؛ بلکــه‬ ‫ضــرر بســیاری را هــم متوجــه کشــور می کنــد‪.‬‬ ‫امار‬ ‫پرداخت مستمری ها؛‬ ‫‪۶۰‬درصد تعهدات تامین اجتماعی‬ ‫مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی بابیان اینکــه ایــن‬ ‫ســازمان هرمــاه نه هــزار و ‪۶۰۰‬میلیاردتومــان هزینــه‬ ‫می کنــد‪ ،‬گفــت‪۶۰« :‬درصــد ایــن تعهــدات مربــوط بــه‬ ‫ گــزارش روابط عمومــی‬ ‫پرداخــت مستمری هاســت»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی؛ مصطفــی ســاالری گفــت‪:‬‬ ‫«تامیــن اجتماعــی بیــش از ‪۴۳‬میلیــون بیمه شــده در‬ ‫کشــور را تحت پوشــش دارد و از ایــن جمعیــت‪ ،‬سـه میلیون‬ ‫مســتمری بگیر اصلــی را تحت پوشــش داریــم کــه‬ ‫هرمــاه از ایــن ســازمان مســتمری دریافــت می کننــد»‪.‬‬ ‫او افــزود‪« :‬پرداخــت به موقــع مســتمری بازنشســتگان و‬ ‫مســتمری بگیران؛ از اولویت هــای اصلــی ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعی ســت‪ .‬پرداخــت منظــم تعهــدات موجــب ارامــش‬ ‫خاطــر مخاطبــان ایــن ســازمان می شــود و تــاش می کنیــم‬ ‫بازنشســتگان از بابــت پرداخــت به موقــع مســتمری نگرانــی‬ ‫نداشــته باشــند»‪ .‬او گفــت‪« :‬هشـت هزار و ‪۶۰۰‬میلیاردتومــان‬ ‫ماهانــه ازطریــق وصــول حــق بیمــه منابــع تامیــن می شــود‬ ‫کــه بــا وجــود هزینــه نه هــزار و ‪۶۰۰‬میلیاردتومانــی‪،‬‬ ‫یک هزارمیلیاردتومــان کســری منابــع هرمــاه داریــم کــه‬ ‫ازطریــق ســود شســتا و منابــع دیگــر جبــران می شــود»‪.‬‬ ‫او بابیان اینکــه پرداخــت مطالبــات مراکــز درمانــی طــرف‬ ‫قــرارداد بــرای ســازمان تامیــن اجتماعــی بســیارمهم اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬افزایــش اعتبــار دفترچه هــای درمانــی‪ ،‬از پیامدهــای‬ ‫ایــن برنامــه اســت و درپـی ان افزایــش رضایتمنــدی و تکریم‬ ‫بیمه شــدگان انجــام می شــود»‪ .‬او بااشــاره به اینکه هرمــاه‬ ‫دوهــزار و ‪۲۰۰‬میلیاردتومــان در بخــش درمــان توســط‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی هزینــه می شــود‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«ایــن هزینه هــا در بخــش مراکــز درمانــی ملکــی و طــرف‬ ‫قــرارداد انجــام می شــود»‪ .‬او عدم وابســتگی بــه بودجــه‬ ‫دولــت را شــاخص مهــم ســازمان تامیــن اجتماعــی عنــوان‬ ‫و خاطرنشــان کــرد‪« :‬تامیــن منابــع ایــن ســازمان ازطریــق‬ ‫وصــول حــق بیمه هاســت و در بخش هــای درمــان‪،‬‬ ‫مســتمری و ســایر هزینه هــا مصــرف می شــود»‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی درخصــوص بخش اقتصــادی این‬ ‫ســازمان نیــز گفــت‪« :‬ایــن ســازمان‪ ،‬بــرای مصــارف اینــده‬ ‫خــود از محــل حــق بیمه هــا ســرمایه گذاری کــرده و در‬ ‫ســال های گذشــته به ســمت بنــگاه داری رفتــه»‪ .‬او یــاداور‬ ‫شــد‪« :‬البتــه بــا تاکیــد رئیس جمهــوری مبنی بــر خــروج‬ ‫از بنــگاه داری صندوق هــای بیمــه ای‪ ،‬به ســمت ســهامداری‬ ‫می رویــم کــه ایــن برنامــه نتایــج خوبــی هــم بــرای ســازمان‬ ‫دارد‪ .‬ایــن جابه جایــی بــا رعایــت مصالــح بیمه شــدگان و‬ ‫کارگــران انجــام می شــود»‪ .‬ایــن مقــام مســئول بابیان اینکــه‬ ‫ارائــه خدمــات به صــورت غیرحضــوری در ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی یــک راهبــرد اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬ارائــه اســان تر و‬ ‫ســریع تر خدمــات و کم هزینه تــر کــردن انهــا و افزایــش‬ ‫رضایتمنــدی بیمه شــدگان از نتایــج غیرحضــوری کــردن‬ ‫خدمــات اســت»‪ .‬ســاالری گفــت‪« :‬توســعه حــوزه ای تــی‬ ‫نیــاز بــه بهره گیــری از جوانــان خــاق و متخصــص دارد؛‬ ‫البتــه واحــد حراســت می توانــد در شناســایی جوانــان‬ ‫امیــن و باصالحیــت دراین حــوزه کمــک کنــد»‪ .‬او درادامــه‪،‬‬ ‫بااشــاره به اهمیــت حــوزه حراســت ســازمان ها افــزود‪:‬‬ ‫«ســازمان تامیــن اجتماعــی‪ ،‬حــوزه فعالیــت گســترده ای‬ ‫دارد‪ .‬حراســت کمــک می کنــد کــه سیســتم‪ ،‬شــفاف تر‬ ‫و ســالم تر باشــد»‪ .‬مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی‪،‬‬ ‫بــا قدردانــی از زحمــات محمدحســن ضیغمــی؛ مدیــرکل‬ ‫ســابق حراســت ســازمان تامیــن اجتماعــی درطــول‬ ‫شش سال گذشــته‪ ،‬بــرای حســین صیــاد؛ مدیــرکل جدیــد‬ ‫حراســت ایــن ســازمان‪ ،‬ارزوی موفقیــت کــرد‪.‬‬ ‫تریبون‬ ‫رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا خبر داد؛‬ ‫اخرین جزئیات تحویل و بهره برداری واحدهای مسکن مهر‬ ‫افزایش قیمت بنزین و باک طمع دالالن‬ ‫«مســکن مهــر» به عنــوان بزرگ تریــن و تاریخی تریــن طــرح مســکنی کشــور در دهــه ‪ ۸۰‬ازســوی دولت هــا پایه گــذاری شــد تــا ازطریـق ان‪ ،‬بخــش عمــده ای‬ ‫از جامعــه کشــور خانـه دار شــوند امــا متاســفانه به دلیل انکــه از همــان ابتــدا پایــه ایــن طــرح درســت گذاشــته نشــده بــود‪ ،‬بــا مشــکالت بســیارزیادی مواجــه‬ ‫شــد؛ به طوری کــه هنــوز بعــد از گذشــت بیــش از ‪۱۵‬ســال‪ ،‬ایــن طــرح به اتمــام نرســیده‪.‬‬ ‫هرســاله بخــش عمــده ای از متقاضیــان ایــن طــرح‪ ،‬با‬ ‫مشــکالت جدیــدی روبـه رو می شــوند؛ عــده ای از این‬ ‫متقاضیــان همچنــان بعــد از گذشــت چندین ســال‬ ‫نه تنهــا واحــد خــود را تحویــل نگرفته انــد؛ بلکــه‬ ‫هرســال بــا افزایــش قیمت هــای نجومــی در تمــام‬ ‫بخش هــای واحدهــای مســکونی روبــه رو می شــوند‪.‬‬ ‫عــده ای همچنــان بــا مشــکل بــزرگ تعاونی هــا‬ ‫دســت وپنجه نــرم می کننــد؛ به طوری کــه بــا‬ ‫ایجــاد مشــکالت قضایــی کــه تعاونی هــا بــرای انهــا‬ ‫ایجــاد کــرده‪ ،‬نه تنهــا صاحــب خانــه نشــده اند؛ بلکــه‬ ‫برخــی از ایــن واحدهــا بــه چندین نفــر فروختــه‬ ‫ـزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛‬ ‫شــده اســت‪ .‬به گـ ِ‬ ‫مشــکل دیگــری کــه در حــوزه مســکن همچنــان بــا‬ ‫ان‪ ،‬تمــام متقاضیــان روبـه رو هســتند‪ ،‬نبــود خدمــات‬ ‫روبنایــی و زیربنایی ســت؛ به طوری کــه در بســیاری‬ ‫از شــهرها؛ ازجملــه پردیــس‪ ،‬متقاضیــان بــا کمبــود‬ ‫خدمــات روبنایــی و زیربنایــی ماننــد اب‪ ،‬فاضــاب و‬ ‫گاز مواجــه هســتند و همیــن موضــوع باعــث شــده‬ ‫کــه افــراد‪ ،‬بعــد از گذشــت چندین ســال نتواننــد در‬ ‫ایــن واحدهــا ســاکن شــوند‪.‬‬ ‫هرســاله بــا افزایــش قیمــت کاال و رشــد نــرخ‬ ‫تــورم متقاضیــان «مســکن مهــر» بــا نگرانی هــای‬ ‫بســیارزیادی مواجــه می شــوند کــه اخریــن ان‪،‬‬ ‫مربــوط بــه افزایــش قیمــت بنزیــن اســت‪ .‬شــنیده ها‬ ‫حاکی ازان اس ـت که در بســیاری از شــهرهای جدیــد‪،‬‬ ‫متقاضیــان بــا چالــش جدیــد افزایــش قیمــت ‪ ۳۰‬تــا‬ ‫‪۵۰‬میلیون تومانــی مواجــه شــده اند؛ به طوری کــه‬ ‫دالالن و ســوداگران بالفاصلــه بعــد از افزایــش قیمت‬ ‫بنزیــن‪ ،‬قیمــت مصالــح ســاختمانی را افزایــش‬ ‫داده انــد و ایــن موضــوع‪ ،‬بهانـه ای شــد تــا قیمــت این‬ ‫واحدهــا را هــم بــاال ببرنــد؛ درحالی کــه بســیاری از‬ ‫مســئوالن مســکنی و مدیــران شــهرهای جدیــد‪،‬‬ ‫باقاطعیــت اعــام کــرده بودنــد کــه به هیچ عنــوان‬ ‫افزایــش قیمتــی در حــوزه مســکن ایجــاد نمی شــود‬ ‫و حتــی اجــازه گران شــدن یک ریــال هــم‬ ‫نمی دهنــد امــا متاســفانه ســوداگران بعــد از گذشــت‬ ‫یک هفتــه‪ ،‬متقاضیــان ایــن واحدهــا را بــا چالــش‬ ‫جــدی روبــه رو کرده انــد‪.‬‬ ‫درهمین رابطــه‪ ،‬یکــی از مشــاوران امــاک واقــع در‬ ‫منطقــه پردیــس بابیان اینکــه از دو‪،‬ســه روزپیش‬ ‫زمزمه هایــی بــرای گران شــدن قیمــت واحدهــای‬ ‫مســکونی مهــر شــنیده می شــد‪ ،‬گفــت‪« :‬مدیــر‬ ‫شــرکت عمــران پردیــس باوجودانکــه تقاضاهــا‬ ‫بــرای باالبــردن قیمــت واحدهــا زیــاد شــده بــود‪،‬‬ ‫به هیچ عنــوان اجــازه افزایــش قیمــت را نمــی داد‬ ‫امــا متاســفانه ســوداگران و دالالن باالخــره به بهانــه‬ ‫افزایــش قیمــت بنزیــن‪ ،‬قیمــت واحدهــای مســکن‬ ‫مهــر را در بســیاری از فازهــا ‪ ۳۰‬تــا ‪۴۰‬میلیون تومــان‬ ‫گــران کردنــد»‪ .‬او افــزود‪« :‬متاســفانه نظارت هــا‬ ‫دراین ایــام بایــد ازســوی بســیاری از مســئوالن‬ ‫افزایــش یابــد؛ چراکــه باالرفتــن قیمــت مصالــح‬ ‫ســاختمانی باعــث می شــود کــه قیمــت تمام شــده‬ ‫ســاخت واحدهــا افزایــش یابــد و ایــن‪ ،‬زمینه ســاز‬ ‫افزایــش دوبــاره قیمــت واحدهــای مســکن مهــر‬ ‫در فازهــای مختلــف شــود»‪ .‬او تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫«دالالن تــا چندوقت پیــش به بهانــه فــروش‬ ‫عرصــه ســعی داشــتند تــا مشــکالت بســیارزیادی‬ ‫را بــرای متقاضیــان ایــن واحدهــا ایجــاد کننــد امــا‬ ‫خوشــبختانه بــا ورود به موقــع دادســتانی‪ ،‬پرونــده‬ ‫ایــن دالالن بســته شــد»‪.‬‬ ‫یکی دیگــر از مشــاوران امــاک در پردیــس‬ ‫بااشــاره به اینکه مشــکل اصلــی در شــهر پردیــس‪،‬‬ ‫ورود دالالن و ســوداگران بــه بازارهــای «مســکن‬ ‫مهــر» اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬تــا پیــش از افزایــش قیمــت‬ ‫بنزیــن‪ ،‬قیمــت یــک واحــد مســکونی بــا متراژهــای‬ ‫متوســط بیــن ‪ ۲۵۰‬تــا ‪۲۸۰‬میلیون تومــان بــود‬ ‫کــه میــزان متقاضیــان به دلیــل افزایــش قیمــت‬ ‫در کالن شــهر تهــران‪ ،‬رشــد چشــمگیری پیــدا‬ ‫کــرده بــود امــا هم اکنــون به بهانــه گران شــدن‬ ‫قیمــت بنزیــن‪ ،‬قیمــت واحدهــای مســکونی هــم‬ ‫دراین منطقــه بــه حــدود ‪۳۰۰‬میلیون تومــان‬ ‫رســیده»‪ .‬او بااشــاره به اینکه در بســیاری از فازهــا؛‬ ‫ازجملــه فــاز ‪ ۸‬و ‪ ۱۱‬افزایــش قیمت هــا نجومی تــر‬ ‫شــده؛ به طوری کــه یــک واحــد ‪۸۰‬متــری بــا نــرخ‬ ‫‪۳۵۰‬میلیون تومــان معاملــه می شــود‪ ،‬افــزود‪« :‬در‬ ‫فــاز ‪ ۱۱‬هــم قیمــت هــر مترمربــع واحــد مســکونی‬ ‫حــدود ‪ ۳.۵‬تــا چهارمیلیون تومــان معاملــه می شــود‬ ‫کــه به بهانــه افزایــش قیمت هــا نــرخ ان بــه ‪ ۴.۵‬تــا‬ ‫پنج میلیون تومــان هــم رســیده اســت»‪.‬‬ ‫یکی دیگــر از مشــاوران امــاک در شــهر جدیــد پرنــد‬ ‫بابیان اینکــه شــرایط شــهر جدیــد پرنــد بــا شــهر‬ ‫پردیــس متفــاوت اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬هنــوز در ایــن‬ ‫شــهر مــا دچــار چالــش افزایــش قیمت هــا به بهانــه‬ ‫گران شــدن نــرخ بنزیــن نشــده ایم؛ امــا بــه زودی‬ ‫درصورتی کــه نظارت هــا افزایــش نیابــد ایــن موضــوع‬ ‫بــه واحدهــای مســکن مهــر پرنــد هــم خواهــد‬ ‫رســید»‪ .‬او افــزود‪« :‬هم اکنــون قیمــت هــر مترمربــع‬ ‫واحــد مســکونی در شــهر جدیــد پرنــد حــدود ‪۲.۵‬‬ ‫تــا چهارمیلیون تومــان در فازهــای مختلــف متفــاوت‬ ‫اســت امــا شــرایط ایــن شــهر بــا شــهر پردیــس‬ ‫متفــاوت اســت و خوشــبختانه حضــور دالالن و‬ ‫ســوداگران در اینجــا کم رنگ تــر اســت»‪.‬‬ ‫درهمین رابطــه وطن خواهــی؛ مدیرعامــل شــهر‬ ‫جدیــد پرنــد بابیان اینکــه تاکنــون هیــچ موضوعــی‬ ‫مبنی بــر تاثیــر افزایــش قیمــت بنزیــن بــر واحدهــای‬ ‫مســکونی را به ویــژه در شــهر جدیــد پرنــد نشــنیده ام‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬پیمانــکاران تابه امــروز چندین بــار درخواســت‬ ‫افزایــش قیمــت تمام شــده واحدهــای مســکونی را بــه‬ ‫مــا ارائــه داده انــد»‪ .‬او اظهــار کــرد‪« :‬اگــر دالالن در‬ ‫حــوزه واحدهــای مســکن مهــر کــه ســاخت انهــا‬ ‫بــه اتمــام رســیده و دراختیــار مالــکان باشــد‪ ،‬وارد‬ ‫شــوند از حــوزه نظــارت و اختیــار مــا خــارج اســت»‪.‬‬ ‫او توضیــح داد‪« :‬درصورتی کــه دالالن بخواهنــد‬ ‫وارد پروژه هــای نیمه تمــام واحدهــای مســکن‬ ‫مهــر پرنــد شــوند‪ ،‬به هیچ عنــوان اجــازه نخواهیــم‬ ‫داد و بــا پیمانــکاران یــا دالالن به شــدت برخــورد‬ ‫خواهیــم کــرد و مــا تاکنــون اجــازه نداده ایــم کــه‬ ‫به بهانــه افزایــش قیمــت بنزیــن مصالــح ســاختمانی‬ ‫یــا قیمت هــای تمام شــده واحدهــا افزایــش یابــد»‪.‬‬ ‫او افــزود‪« :‬باتوجه بــه رکــودی کــه در بــازار مســکن‬ ‫تهــران ایجــاد شــد‪ ،‬قیمــت واحدهــای مســکن مهــر‬ ‫در شــهرهای اطــراف تهــران؛ ازجملــه پرنــد افزایــش‬ ‫یافــت؛ اکنــون قیمــت تمام شــده هــر واحــد در پرنــد‬ ‫حــدود ‪ ۲.۵‬تــا چهارمیلیون تومــان اســت»‪ .‬او تاکیــد‬ ‫کــرد‪« :‬ســال گذشــته در شــهر پرنــد هــم ماننــد‬ ‫ســایر شــهرها بــا افزایــش قیمــت مواجــه شــدیم امــا‬ ‫خوشــبختانه شــرایط شــهر جدیــد پرنــد بــا شــهر‬ ‫پردیــس متفــاوت اســت؛ حضــور واســطه گران در‬ ‫ایــن شــهر بســیارکمتر از پردیــس اســت»‪ .‬او اظهــار‬ ‫کــرد‪« :‬شــرایط متفــاوت پردیــس باعــث شــده کــه‬ ‫میــزان دالل بــازی بسیاربیشــتر شــود امــا می توانیــم‬ ‫بــا نظــارت و کنتــرل بیشــتر مانــع مانــور دالالن در‬ ‫ایــن شــهرها شــویم»‪.‬‬ ‫درادامــه‪ ،‬هدایــت؛ مدیرعامــل شــهر جدیــد پردیــس‬ ‫گفــت‪« :‬شــنیده هایی دربــاره حضــور دالالن و‬ ‫واســطه گران در ایــن شــهرها به گــوش مــا رســیده‬ ‫امــا تمــام تــاش خــود را بــرای برخــورد بــا ایــن‬ ‫موضــوع خواهیــم کــرد»‪ .‬او توضیــح داد‪« :‬متاســفانه‬ ‫برخــی از بنگاه هــا اعــام کرده انــد کــه قیمــت هــر‬ ‫واحــد مســکونی در شــهر جدیــد پرنــد به دلیــل‬ ‫افزایــش قیمــت بنزیــن ‪ ۳۰‬تــا ‪۴۰‬میلیون تومــان‬ ‫افزایــش یافتــه کــه بــه زودی باحضــور به موقــع‬ ‫دادســتانی بســاط دالالن و واســطه گران را بــر خواهیم‬ ‫چیــد»‪ .‬او تاکیــد کــرد‪« :‬بعیــد به نظــر می رســد ایــن‬ ‫افزایــش قیمــت بــرای واحدهــای نیمه تمــام مســکن‬ ‫مهــر باشــد و مــا تاکنــون اجــازه هیچ گونــه افزایــش‬ ‫قیمتــی را بــه پیمانــکاران نداده ایــم»‪.‬‬ ‫طاهرخانــی؛ مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهرهای‬ ‫جدیــد نیــز دربــاره افزایــش قیمــت واحدهــای‬ ‫«مســکن مهــر» در پردیــس به دلیــل افزایــش‬ ‫قیمــت بنزیــن توضیــح داد‪« :‬مــن تاکنــون دراین بــاره‬ ‫هیچ چیــزی نشــنیده ام و اطالعــی دربــاره گران شــدن‬ ‫واحدهــای مســکن مهــر نــدارم»‪ .‬او اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫«درصورتی کــه ایــن موضــوع در شــهر جدیــد پردیــس‬ ‫ایجــاد شــده باشــد‪ ،‬بــا ان برخــورد خواهیــم کــرد امــا‬ ‫بعیــد می دانــم کــه ایــن افزایــش قیمــت بــرای‬ ‫واحدهــای نیمه تمــام مســکن مهــر باشــد»‪.‬‬ ‫گفتنی ســت؛ افزایــش قیمــت بنزیــن از ‪۲۴‬‬ ‫ابان مــاه بــدون هیچ گونــه اطالع رســانی از‬ ‫پیــش‪ ،‬دونرخــی شــد کــه ایــن موضــوع باعــث‬ ‫شــوک شــدیدی بــه اقتصــاد کشــور و به ویــژه‬ ‫بــازار مســکن شــد کــه البتــه دربــاره بــازار مســکن‬ ‫بســیاری از کارشناســان و مســئوالن مســکن؛‬ ‫ازجملــه وزیــر راه و شهرســازی اعــام کــرد کــه‬ ‫ایــن بــازار دیگــر ظرفیــت افزایــش قیمتــی را ندارد‬ ‫و مــا به هیچ عنــوان اجــازه نخواهیــم داد کــه‬ ‫مصالــح ســاختمانی و حتــی حمــل بــار انهــا دچــار‬ ‫تغییــرات یــا افزایــش قیمتــی شــود‪ .‬اطمینانــی که‬ ‫تمــام مســئوالن بــه مــردم دربــاره عدم افزایــش‬ ‫قیمت هــا داده انــد باعــث شــده کــه بخشــی از‬ ‫نگرانی هــای مــردم کاســته شــود امــا اخبــاری‬ ‫کــه از چندروزپیــش در شــهرهای کوچکــی‬ ‫ماننــد پردیــس به گــوش مــردم می رســد‪ ،‬ســبب‬ ‫شــده دوبــاره متقاضیــان «مســکن مهــر» نگــران‬ ‫افزایــش اورده خــود شــوند؛ ازایــن رو‪ ،‬امیدواریــم‬ ‫هرچه ســریع تر مســئوالن «مســکن مهــر»؛‬ ‫ازجملــه مدیــران شــهرهای جدیــد بــا پاســخگویی‬ ‫مناســب و ســریع بــه متقاضیــان اطمینــان دهنــد‬ ‫کــه تــا تحویــل و بهره بــرداری واحدهــای «مســکن‬ ‫مهــر» اجــازه هیچ گونــه افزایــش قیمتــی را ندهنــد‪.‬‬ ‫به گفتــه وزیــر راه و شهرســازی پرونــده «مســکن‬ ‫مهــر» در تمــام شــهرهای کشــور تابســتان ‪۹۹‬‬ ‫بســته می شــود کــه البتــه واحدهایــی کــه مشــکل‬ ‫قضایــی و حقوقــی دارنــد مســتثنا خواهنــد شــد؛ ‬ ‫زیــرا پیگیــری پرونــده ایــن واحدهــا دراختیــار‬ ‫وزارت راه و شهرســازی نیســت و وزارت تعــاون‬ ‫بایــد هرچه ســریع تر مشــکل تعاونی هــا «مســکن‬ ‫مهــر» را برطــرف کنــد‪ .‬امیدواریــم افزایــش قیمــت‬ ‫بنزیــن دامن گیــر واحدهــای «مســکن مهــر»‬ ‫نشــود؛ چراکــه ایــن پــروژه تاکنــون بــه هــر بهانه ای‬ ‫دچــار افزایــش قیمــت شــده اســت‪.‬‬ ‫رفتارهای پرخطر زنان معتاد چگونه مهار می شود؟‬ ‫اعتیــاد‪ ،‬بــای خانمان سوزی ســت کــه بنــا بــر امــار رســمی؛‬ ‫دومیلیــون و ‪۸۰۰‬هزارنفــر را در کشــور الــوده کــرده و ســهم زنــان‬ ‫از ایــن ســودای خامــوش‪۱۰ ،‬درصــد اســت امــا به بــاور کارشناســان؛‬ ‫رفتارهــای پرخطــر زنــان معتــاد‪ ،‬بیشــتر از مــردان معتــاد اســت کــه‬ ‫ضــرورت امــوزش خودمراقبتــی بــه انــان را دوچنــدان می کنــد‪.‬‬ ‫اختــاالت روانــی نظیــر افســردگی‪ ،‬اضطــراب‪ ،‬اقــدام بــه خودکشــی‪،‬‬ ‫حمله هــای از روی وحشــت‪ ،‬افــت اعتمادبه نفــس و مــوارد دیگــر‬ ‫روحی‪،‬روانــی و جســمی؛ از عــوارض شــایع و وجه مشــترک میــان زنــان‬ ‫و مــردان اســیر در چنــگال اعتیــاد اســت‪ .‬دراین میــان‪ ،‬زنــان گرفتــار‪،‬‬ ‫نســبت بــه مــردان معتــاد‪ ،‬مشــکالت جســمی و روانــی شــدیدتری را‬ ‫تجربــه می کننــد؛ تاانجاکــه براســاس امــار جهانــی؛ ایــن گروه نســبت‬ ‫بــه ســایر هم جنســان خــود نیــز درمعــرض خطــرات بیشــتری در‬ ‫حــوزه بارداری ناخواســته‪ ،‬ســقط جنیــن‪ ،‬ابتال بــه عفونــت «اچ ای وی»‬ ‫و حتــی یائســگی زودرس هســتند‪ .‬ازســویی‪ ،‬مصــرف مــواد در زنــان‬ ‫و به ویــژه مصــرف تزریقــی مــواد‪ ،‬بــا اســیب های اجتماعــی کمتــر‬ ‫قابل جبــران روبه روســت؛ مث ـ ً‬ ‫ا بنــا بــر پژوهش هــای صورت گرفتــه؛‬ ‫مصــرف ســرنگ مشــترک در زنــان‪ ،‬بیــش از مردان اســت و زنــان برای‬ ‫به دسـت اوردن هزینــه مــواد مصرفــی خــود‪ ،‬دســت بــه تن فروشــی یــا‬ ‫جرایــم مالــی نظیــر ســرقت از منــزل و مغازه هــا یــا حمــل و توزیــع‬ ‫مــواد مخــدر می زننــد‪ .‬موضوعــی کــه ضــرورت امــوزش خودمراقبتــی‬ ‫بــرای کاهــش رفتارهــای پرمخاطــره در زنــان بــا ســابقه اعتیاد بــه مواد‬ ‫مخــدر را دوچنــدان می کنــد تــا شــاید اندکــی از بــار اســیب ها و‬ ‫معضــات اجتماعــی ایــن پدیــده شــوم کاســته شــود‪ .‬دربــاره ایــن‬ ‫ضــرورت و چگونگــی امــوزش ان بــه زنــان گرفتــار در چنــگال اعتیــاد‪،‬‬ ‫لیلــی ارشــد؛ جامعه شــناس و مــددکار اجتماعــی گفــت‪« :‬در قــرن ‪،21‬‬ ‫امــوزش خودمراقبتــی و ‪ ۱۰‬مهارتــی کــه ســازمان بهداشــت جهانــی‬ ‫بــرای داشــتن زندگــی فــردی و اجتماعــی موفــق بــه کشــورها توصیــه‬ ‫می کنــد و عبــارت اســت از خوداگاهــی‪ ،‬همدلــی‪ ،‬روابــط بیــن فــردی‪،‬‬ ‫ارتبــاط موثــر‪ ،‬مقابلــه بــا اســترس‪ ،‬مدیریــت هیجــان‪ ،‬حــل مســئله‪،‬‬ ‫تصمیم گیــری‪ ،‬تفکــر خــاق و تفکــر نقادانــه؛ موردنیــاز همــه مــردم‬ ‫دنیاســت»‪ .‬او افــزود‪« :‬ایــران هــم از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت؛‬ ‫درحقیقــت‪ ،‬ابــزاری کــه جوانــان بتواننــد در مواقعــی کــه بــا خطــر‬ ‫مواجــه می شــوند از ان اســتفاده یــا دربــاره ان چاره اندیشــی کننــد‪،‬‬ ‫نیــاز جامعــه اســت»‪ .‬ایــن مــددکار اجتماعی بااشــاره به اینکه متاســفانه‬ ‫در کشــور بــه ایــن موضــوع فراگیــر و تخصصــی نــگاه نمی شــود‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬وقتــی از خودمراقبتــی و اســتفاده از مهارت هــای‬ ‫اجتماعــی و زندگــی صحبــت می کنیــم‪ ،‬طبیعتــاً بــرای کســی که‬ ‫درگیــر مشــکالت اعتیــاد و رفتارهــای پرخطــر جنسی ســت‪ ،‬ایــن نیــاز‬ ‫بیشــتر اســت»‪ .‬وی توضیــح داد‪« :‬درمــورد افــراد گرفتــار در چنــگال‬ ‫اعتیــاد‪ ،‬ایــن امــوزش از نــوع پیشــگیری درجــه‪ 3‬محســوب می شــود؛‬ ‫یعنــی شــخص درگیــر مســئله ای شــده و مــا بــه او کمــک می کنیــم‬ ‫تــا از ایــن بدتــر نشــود؛ یعنــی اگــر درگیــر ســوءمصرف مــواد شــده‪،‬‬ ‫اچ ای وی نگیــرد»‪ .‬ارشــد تاکیــد کــرد‪« :‬امــوزش خودمراقبتــی می تواند‬ ‫عالوه براینکــه فــرد موردنظــر را مصــون بــدارد؛ بــار هزینه هــای زیــاد‬ ‫بهداشــت و درمــان را هــم از دوش دولــت بــردارد»‪ .‬وی بــه تجربیــات‬ ‫کاری خــود در ارائــه اموزش هــای خودمراقبتــی بــه زنــان معتــادی کــه‬ ‫در محله هــای «هرنــدی» و «دروازه غــار» روزگار ســپری می کننــد‪،‬‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬مــا به عنــوان مــددکار اجتماعــی فعــال‪،‬‬ ‫وظیفــه داریــم بــرای زنــان معتــاد‪ ،‬کاری کنیــم کــه شرایط شــان از‬ ‫ان بدتــر نشــود‪ .‬برهمین اســاس؛ خانــه خورشــید به مــدت ‪۱۶‬ســال‬ ‫اســت کــه گشــت امدادرســان محلــی دارد و هــرروز دو خانــم کــه‬ ‫از چنــگال اعتیــاد رهــا شــده و بهبــودی کامــل پیــدا کرده انــد‪ ،‬بــا‬ ‫به دوش انداختــن کوله پشــتی از مایحتــاج خودمراقبتــی ایــن زنــان‪،‬‬ ‫سراغ شــان می رونــد و بــه انهــا امــوزش و مشــاوره می دهنــد تــا یــاد‬ ‫بگیرنــد چطــور از خــود مراقبــت کننــد»‪ .‬ایــن جامعه شــناس یــاداور‬ ‫شــد‪« :‬اموزش هــای خودمراقبتــی‪ ،‬بــرای پیشــگیری از بیماری هــای‬ ‫رفتــاری غیرواگیــر اســت‪ .‬درای ـن راه مــا ســعی می کنیــم اموزش هــا‬ ‫و مشــاوره ها را بــه همــه اعضــای خانــواده بدهیــم؛ زیــرا بــدون نــگاه‬ ‫سیســتمی بــه خانــواده‪ ،‬ایــن اموزش هــا موفقیت امیــز نخواهــد‬ ‫بــود»‪ .‬وی‪ ،‬پیش زمینــه ارائــه امــوزش خودمراقبتــی را اعتمادســازی‪،‬‬ ‫احتــرام و تســلط براین بــاور در فــرد معتــاد کــه بــرای حفــظ خــود‬ ‫بایــد امــوزش ببینــد‪ ،‬عنــوان کــرد و اظهــار داشــت‪« :‬بــه کودکانــی‬ ‫کــه در محله هــای پرخطــری نظیــر شــوش‪ ،‬مولــوی و هرنــدی‬ ‫روزگار می گذراننــد هــم خودمراقبتــی را امــوزش می دهیــم؛ زیــرا‬ ‫هنگامی کــه اعــام می کننــد خشــونت های خیابانــی ‪۲۵‬درصــد‬ ‫افزایــش یافتــه اســت‪ ،‬اگــر فرزنــدان ابزارهــای خودمراقبتــی داشــته‬ ‫باشــند و بتواننــد پیشــگیری و حــل مســئله کننــد‪ ،‬قطع به یقیــن‬ ‫اتفاق هــای ناگــوار کاهــش می یابــد»‪ .‬ارشــد بــا یــاداوری ایــن‬ ‫موضــوع کــه در منطقــه فعالیــت مــا‪ ،‬ایــن امــر پیچیده تــر اســت؛‬ ‫چراکــه اتفاقــات بســیارتلخ و ناگــواری بــرای جوانــان می افتــد و در‬ ‫خانواده هایــی رشــد کرده انــد کــه ایــن اموزش هــا را ندیده انــد و‬ ‫خــود دارای رفتــار ثابت و ســالم نیســتند‪ ،‬تصریح کــرد‪« :‬خودمراقبتی‬ ‫محــدود بــه فــرد و بــدن او نیســت؛ بلکــه زوایــای گســترده تری را‬ ‫دربــردارد؛ زیــرا می توانــد در مناســبات اجتماعــی بــه افــراد کمــک‬ ‫کنــد تــا از خــود مراقبــت کننــد و ســامت بماننــد‪ .‬حــال‪ ،‬در منطقــه‬ ‫هرنــدی کــه هنــوز زنــان و مــردان معتــاد به طورگســترده در پــارک‬ ‫هســتند‪ ،‬ایــن اموزش هــا در اولویــت قــرار دارد»‪.‬‬ ‫فاطمه دهقان نیری‪ /‬ایرنا‬ ‫مستمری بگیران کدام کشورها‬ ‫اوضاع مطلوبی ندارند؟‬ ‫‪3.4‬درصد‬ ‫فرانسه‬ ‫‪7.8‬درصد‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫برمبنـایِ گـزارش منتشـره ازسـویِ کارشناسـان مالـی‬ ‫«سـازمان همکاری و توسـعه اقتصـادی»‪13.5 ،‬درصد از افراد ‪65‬سـال و باالتـر‪ ،‬به ِ‬ ‫ علت درامـد ناکافی (حقوق‬ ‫ تاریـخ ‪ 27‬نوامبـر ‪2019‬‬ ‫و مزایـای بازنشسـتگی)‪ ،‬در «فقـر نسـبی» به سـر می برند‪ .‬نتایـج این گـزارش که به‬ ‫ِ‬ ‫به انتشـار رسـیده؛ نشـان می دهـد کـه عمـده این افـراد‪ ،‬متعلـق بـه «کـره جنوبـی» هسـتند؛ به عبارتی‪،‬‬ ‫‪45‬درصـد بازنشسـته های انجـا‪ ،‬در چنین وضعیتـی زندگی می کننـد‪ .‬در این گزارش عنوان شـده اسـت که‬ ‫برنامه ریزی های نامناسـب و نبود یک سیسـتم بازنشسـتگی کارامد‪ ،‬علت اصلی این ماجراسـت‪« .‬اسـترالیا»‬ ‫و «امریـکا» نیـز بیـن کشـورهایِ با بیشـترین نـرخ بازنشسـته های فقیـر‪ ،‬رده های بـاالی جـدول را به خود‬ ‫اختصـاص داده انـد؛ به طوری کـه این رقم بـرای انها اندکـی باالتر از ‪21‬درصد اسـت‪ .‬می توان گفـت که بهترین‬ ‫شـرایط را در این فهرسـت‪ ،‬مسـتمری بگیران «هلنـد» دارند که نرخ فقـر در میان انها حدود ‪3.1‬درصد اسـت‪.‬‬ ‫اینفوگرافیـک امروز‪ ،‬کشـورهای عضـو ‪ OECD‬با بیشـترین جمعیت مسـتمری بگیران فقیر را مـرور می کند‪.‬‬ ‫‪3.1‬درصد‬ ‫هلند‬ ‫‪9.4‬درصد‬ ‫‪9.6‬درصد‬ ‫‪10.3‬درصد‬ ‫‪15.3‬درصد‬ ‫‪19.6‬درصد‬ ‫‪23.1‬درصد‬ ‫‪23.2‬درصد‬ ‫‪39.0‬درصد‬ ‫‪43.8‬درصد‬ ‫حذف قبوض کاغذی جریمه از اسفندماه‬ ‫ســردار ســید کمــال هادیانفــر بااشــاره به هوشمندســازی در پلیــس راهــور‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪« :‬قــرار اســت دو کار اساســی درراســتای هوشمندســازی‬ ‫پلیــس راهــور انجــام شــود؛ یکــی‪ ،‬در قبــض جریمــه و دیگــری‪ ،‬در ترســیم‬ ‫ گــزارش دانشــجو؛ رئیس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی‬ ‫کروکی ســت»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫ناجــا بابیان اینکــه پلیــس راهــور ســاالنه بالغ بــر ‪۱۲‬میلیاردتومــان پــول چــاپ‬ ‫اوراق می دهــد‪ ،‬گفــت‪« :‬درراســتای کاهــش ایــن هزینه هــا و همچنیــن‬ ‫هوشمندســازی پلیــس راهــور از ابتــدای ســال حــدود چهارهــزار دس ـت افزار‬ ‫بــه مامــوران در پلیــس راه و راهــور سرتاســر کشــور دادیــم کــه اســتفاده‬ ‫کننــد»‪ .‬رئیس پلیــس راهــور ناجــا تصریــح کــرد‪« :‬مامــوران جرایــم را روی ان‬ ‫ دســت افزارها اعمــال می کننــد و این گونــه به جای اینکــه چهارهــزار قبــض‬ ‫جریمــه چــاپ کنیــم و هزینه هــای گزافــی؛ ازجملــه کاغــذ قبــوض‪ ،‬پانچیســت‬ ‫و ‪ ...‬بدهیــم‪ ،‬یک بــار بــرای دس ـت افزارها هزینــه می کنیــم»‪ .‬ســردار هادیانفــر‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬قــرار اســت تــا اواخــر بهمن مــاه هش ـت هزار دس ـت افزار دیگــر‬ ‫بــه دســت افزار موجــود در راهــور اضافــه کنیــم و داســتان قبــض کاغــذی‬ ‫ک ً‬ ‫ال تمــام می شــود و پلیــس یک دســت بــا دســت افزار جریمــه می کنــد»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکــه بخــش دوم هوشمندســازی در ناجــا‪ ،‬بحــث کروکی هاســت‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬کروکی هــا وقتــی دســتی ترســیم می شــود‪ ،‬احتمــال خطــا در ان‬ ‫وجــود دارد و قــدری ناخوانــا در خــط اســت و در محاســبات و نقــاط مختصــات‬ ‫محــل تصــادف دقیــق نیســت؛ به همین منظــور‪ ،‬از ابتــدای امســال نرم افــزار‬ ‫ترســیم کروکــی الکترونیــک را امــاده کردیــم»‪ .‬رئیس پلیــس راهــور ناجــا در‬ ‫تشــریح کروکی هــای الکترونیــک‪ ،‬گفــت‪« :‬درحال حاضــر‪ ،‬ایــن نرم افزارهــا را‬ ‫بــه راهــور تهــران دادیــم و افســران بــا ‪ ۱۰‬تبلــت هــرروز کروکــی می کشــند؛‬ ‫البتــه به دلیــل ایرادهــا و خطاهــای احتمالــی ایــن نرم افزارهــا مهنــدس‬ ‫نرم افــزار همــراه تیم هاســت و اشــکاالت را برطــرف می کنــد»‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫توسعه همکاری بین ایران و تاجیکستان‬ ‫وزیــر نیــرو‪ ،‬از توســعه همــکاری بیــن ایــران و تاجیکســتان در زمینه هــای کشــاورزی‪،‬‬ ‫ گــزارش ایســنا؛ رضــا‬ ‫بهداشــت‪ ،‬ســامت‪ ،‬امــوزش‪ ،‬حمل ونقــل و ‪ ...‬خبــر داد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫اردکانیــان در مراســم گشــایش ســیزدهمین اجالس مشــترک جمهــوری اســامی ایران‬ ‫و جمهــوری تاجیکســتان کــه باحضــور وزیــر انــرژی و ذخایــر ابــی تاجیکســتان برگــزار‬ ‫شــد؛ باتاکیدبراینکــه ایــران و تاجیکســتان از مشــترکات فرهنگــی و تاریخــی فراوانــی‬ ‫بهره منــد هســتند‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬براین اســاس؛ می توانیــم در ســایه اراده مقامــات دو‬ ‫کشــور‪ ،‬ســطح روابــط و همــکاری را بــه درجاتــی باالتــر ارتقــاء دهیــم»‪.‬‬ ‫حذف تهران از طرح ملی مسکن‬ ‫محمــود محمــودزاده دربــاره اغــاز مجــدد ثبت نــام طــرح ملــی مســکن پــس از اتصــال‬ ‫اینترنــت‪ ،‬گفــت‪« :‬ثبت نــام طــرح ملــی مســکن‪ ،‬از ‪ ۱۶‬اذرمــاه از ســر گرفتــه می شــود‬ ‫و قــرار اســت در چندرو ِزباقی مانــده اطالع رســانی کنیــم کــه باتوجه بــه وقفــه ای‬ ‫کــه پیــش امــده بــود‪ ،‬همــه متقاضیانــی کــه قصــد ثبت نــام دارنــد‪ ،‬مطلــع شــوند»‪.‬‬ ‫ـزارش مهــر؛ معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی درخصوص اینکــه‬ ‫به گـ ِ‬ ‫قــرار بــود پــروژه تهرانســر و منطقــه ‪ ۱۸‬تهــران در ســامانه طــرح ملــی مســکن درج‬ ‫شــود‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬از ابتــدا هــم قــرار نبــود شــهر تهــران در طــرح ملــی مســکن قرار‬ ‫داده شــود؛ ســاخت تعــداد محــدودی در تهــران‪ ،‬پاســخگوی نیــاز بســیارباالی متقاضیان‬ ‫نیســت و فقــط در شهرســتان های اســتان تهــران و شــهرهای جدیــد پردیــس‪ ،‬پرنــد و‬ ‫اندیشــه ثبت نــام انجــام خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫ایجاد بانک اطالعاتی فعاالن حوزه فاوا‬ ‫پایــش محیــط کســب وکار فعــاالن حــوزه فنــاوری اطالعــات کشــور‪ ،‬در دوره نهــم‬ ‫هیئــت نماینــدگان و کمیســیون فنــاوری اطالعــات موردتوجــه جــدی قــرار گرفتــه‬ ‫ـزارش‬ ‫تــا یــک بانــک اطالعاتــی از شــرکت های فعــال دراین حــوزه ایجــاد شــود‪ .‬به گـ ِ‬ ‫فــاوا؛ محمدرضــا طالیــی دربــاره دالیــل ایــن اقــدام گفــت‪« :‬ایــن بانــک اطالعاتــی‪،‬‬ ‫ایجــاد شــده تــا بتوانیــم پتانســیل های تولیــدی و خدماتــی شــرکت های ایــن حــوزه‬ ‫در سراســر کشــور را شناســایی کنیــم؛ ازایـن رو‪ ،‬بــرای ایـن کار یــک فــرم را در ســایت‬ ‫اتــاق ایــران قــرار دادیــم کــه فعــاالن می تواننــد مشــخصات خــود و شرکت شــان را‬ ‫در ان ثبــت کننــد»‪.‬‬ ‫جمع اوری ‪۲۵‬هزار بخاری نفتی از مدارس‬ ‫مهــراهلل رخشــانی مهر دربــاره جمـع اوری بخاری هــای نفتــی در مناطــق محــروم کشــور‬ ‫توضیــح داد‪« :‬مــا دیگــر در مــدارس‪ ،‬بخاری هــای نفتــی بــا علمــک گاز نداریــم؛ اگرهم در‬ ‫ـزارش ایلنــا؛‬ ‫برخی مــوارد به صورتــی مــوردی باقــی مانــده‪ ،‬بایــد جمـع اوری شــوند»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫رئیــس ســازمان نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس کشــور ادامــه داد‪« :‬طبــق اخریــن‬ ‫امــار؛ حــدود ‪۲۵‬هــزار بخــاری نفتــی کــه علمــک گاز داشــته اند‪ ،‬در مــدارس جمـع اوری‬ ‫شــده اند؛ ایــن مــدارس‪ ،‬پراکنــده بودنــد‪ .‬بیشــترین امــار هــم متعلــق بــه اســتان های‬ ‫لرســتان و فــارس بــوده کــه همــه انهــا جمـع اوری شــده؛ البتــه یک ســری بخاری هــای‬ ‫نفتــی کــه زیرســاخت گاز ندارنــد‪ ،‬باقی مانــده کــه انهــا هــم بایــد جمـع اوری شــود»‪.‬‬ ‫الحاق ایران به ‪ WTO‬در دستورکار‬ ‫رئیــس ســازمان توســعه تجــارت ایــران‪ ،‬از دســتور رئیس جمهــوری بــرای پیگیــری‬ ‫الحــاق ایــران بــه ســازمان تجــارت جهانــی خبــر داد و گفــت‪« :‬اکنــون براســاس تاکیــد‬ ‫ـزارش تســنیم؛‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت؛ پیگیــر ایــن موضــوع هســتیم»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫حمیــد زادبــوم بــه نقشــه راه پیـش روی صــادرات کشــور اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬ازمنظــر‬ ‫کاالیــی و براســاس کارشناس ـی های صورت گرفتــه در ســازمان توســعه تجــارت‪ ،‬ایــران‬ ‫نزدیــک بــه دوســوم صــادرات غیرنفتــی کشــور را محصوالت خــام یــا ارزش افــزوده پائین‬ ‫به خــود اختصــاص داده اســت»‪.‬‬ ‫کاشت ‪14‬میلیون نهال در ایران‬ ‫سرپرســت ســازمان جنگل هــا گفــت‪« :‬کشــت ‪14‬میلیون اصلــه نهــال درقالــب نهضــت‬ ‫نهــال کاری همگانــی بــرای ایرانــی سرســبز‪ ،‬از صبــح پنج شــنبه در سراســر کشــور اغــاز‬ ‫ گــزارش ســایه؛ خســرو شــهبازی در نشســت خبــری در محــل ایــن‬ ‫می شــود»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫ســازمان اعــام کــرد‪« :‬نهضــت نهــال کاری همگانــی‪ ،‬بــرای ایرانــی سرســبز در ســازمان‬ ‫جنگل هــا تشــکیل شــده و قــرار اســت طــی ایــن هفتــه ‪14‬میلیون اصلــه نهــال در‬ ‫کشــور کشــت کنیــم»‪ .‬او توضیــح داد کــه برنامــه کشــت نهــال تــا پایــان ســال هــم‬ ‫‪42‬میلیون اصلــه اســت و ابــراز امیــدواری کــرد کــه حداقــل ‪34‬میلیون اصلــه نهــال‬ ‫به طورکامــل کشــت شــود‪.‬‬ ‫غرفه‬ ‫یونان‬ ‫اسپانیا‬ ‫المان‬ ‫ایتالیا‬ ‫بریتانیا‬ ‫ژاپن‬ ‫امریکا‬ ‫استرالیا‬ ‫چین‬ ‫کره جنوبی‬ ‫نمایشگاه ناشران کتاب‬ ‫مطبوعات و رسانه‬ ‫خاتمه‪۹۸/09/16 :‬‬ ‫مکان‪ :‬زنجان‬ ‫بازدید‪ 9 :‬تا ‪20‬‬ ‫گستره‪ :‬داخلی‬ ‫سایت‪caspianieco.com :‬‬ ‫تماس‪021- 33548000 :‬‬ ‫گزارش ‪3‬‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬اذر ‪ -1398‬شماره ‪1875‬‬ ‫در نخستین روز از هفته معلوالن و با حضورِ سرپرست بهزیستی مازندران؛‬ ‫نمایشگاهتوانمندی هایجامعههدفبهزیستیاستانافتتاحشد‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫هم زمــان بــا اغــاز هفتــه معلولیــن نمایشــگاه توانمندی هــای جامعــه معلــوالن اســتان بــا همــکاری‬ ‫موسســه خیریــه اشــتغال چتــر جاویــد احســان طبرســتان در شــرکت گاز مازنــدران افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫سرپرســت بهزیســتی مازنــدران در حاشــیه بازدیــد از ایــن نمایشــگاه ضمــن تقدیــر از اقدامــات شــرکت‬ ‫گاز اســتان در جهــت حمایــت از جامعــه بهزیســتی مازنــدران گفــت‪« :‬تعامل و همــکاری دیگــر نهادها با‬ ‫بهزیســتی بــرای حمایــت از جامعــه هــدف و ارتقــای ســطح زندگی انهــا اهمیت بســزایی دارد و شــرکت‬ ‫گاز به عنــوان یکــی از حامیــان و همراهــان بهزیســتی د ر ایــن رابطــه اقدامــات اثرگــذاری در دســتورکار‬ ‫دارد»‪ .‬دکتــر باقــری ضمــن ابــراز خرســندی از برگــزاری نمایشــگاه های این چنینــی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«برگــزاری ایــن نمایشــگاه ضمــن درامدزایــی و تقویــت اشــتغال مددجویــان اقــدام موثــری در جهــت‬ ‫حمایــت و ارائــه کاالی داخلــی محســوب می شــود»‪ .‬گفتنی ســت؛ ایــن نمایشــگاه بــه مــدت سـه روز در‬ ‫شــرکت گاز اســتان دایــر اســت»‪.‬‬ ‫سرپرست بهزیستی مازندران در مراسم گرامیداشت روز معلولین در میاندرود خبر داد؛‬ ‫با حضور مدیرکل بهزیستی مازندران و رئیس اموزش و پرورش استثنایی استان؛‬ ‫زنگ گرامیداشت روز جهانی معلوالن‬ ‫در مدرسه استثنایی مرحوم میهن دوست نواخته شد‬ ‫مراســم نواختــن زنــگ روز جهانــی معلــوالن در مدرســه اســتثنایی‬ ‫زنده یــاد میهن دوســت ســاری با حضــو ِر دکتــر باقــری (مدیــرکل‬ ‫بهزیســتی اســتان)‪ ،‬ســید حســین قاســمی ( رئیــس اداره امــوزش‬ ‫و پــرورش اســتثنایی اســتان)‪ ،‬مهــدوی (رئیــس هیئــت ورزشــی‬ ‫جانبــازان و معلولیــن)‪ ،‬دیانــی (مدیــر امــوزش و پــرورش ناحیــه یک‬ ‫ســاری)‪ ،‬محمــدی (مدیــر امــوزش و پــرورش ناحیــه دو ســاری)‬ ‫و موســوی (مدیــر اداره بهزیســتی شهرســتان ســاری) نواختــه‬ ‫شــد‪ .‬رئیــس امــوزش و پــرورش اســتثنایی مازنــدران در مراســم‬ ‫گرامیداشــت روز معلولیــن گفــت‪« :‬نام گــذاری روز جهانــی معلولیــن‬ ‫بایــد فرصتــی باشــد تــا معلــوالن در یابنــد کــه اســتعدادهای خـ ّ‬ ‫اق‬ ‫هنــری و فکــری خــود را رشــد داده و ان را نه تنهــا بــرای منافــع‬ ‫خــود؛ بلکــه بــرای غنی ســازی جامعــه بــه کار گیرنــد‪ ،‬به ایــن‬ ‫منظــور‪ ،‬بایــد دسترســی انــان بــرای مشــارکت در فعالیت هــای‬ ‫فرهنگــی تضمیــن شــود»‪ .‬سیدحســین قاســمی‪ ،‬بااشــاره به‬ ‫شــعار امســال روز جهانــی معلــوالن بــا عنــوان «توانمندســازی‬ ‫و ارتقــای مشــارکت افــراد دارای معلولیــت در دســتیابی بــه‬ ‫توســعه ی فراگیــر عادالنــه و پایــدار» افــزود‪« :‬اســتفاده از اماکــن‬ ‫عمومــی‪ ،‬معابــر و محیــط شــهری حــق قانونــی معلــوالن اســت و‬ ‫فضاســازی مناســب شــهری بــرای معلــوالن و ایجــاد فرصت هــای‬ ‫برابــر اموزشــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی بــا تســهیل در مبلمــان‬ ‫شــهری و استانداردســازی ســازه ها و تاسیســات از مسائلی ســت‬ ‫کــه بایــد بــا جدیــت بــرای ایــن قشــر بــه ان توجــه شــود»‪ .‬وی‬ ‫با تاکید بــر توانمندســازی معلــوالن تصریــح کــرد‪« :‬معلــوالن بایــد‬ ‫توانمندی هــای خــود را بــاور داشــته باشــند و بپذیرنــد معلولیــت‪،‬‬ ‫ناتوانــی نیســت»‪.‬‬ ‫افزایش حق پرستاری معلولین ضایعه نخاعی‬ ‫از ‪ 180‬هزار تومان به ‪ 554‬هزارتومان‬ ‫دکتــر باقــری حضــور مســئولین در ایــن مراســم را بیانگر حساســیت و اهمیت به جامعه معلولین دانســت‬ ‫و گفــت‪« :‬مناســبت های این چنینــی فرصتی ســت مغتنــم تــا حساســیت عمومــی نســبت بــه مطالبــات‬ ‫معلولیــن به خصــوص رعایــت قانــون جامــع حمایــت از حقــوق معلولیــن توســط نهادهــا و دســتگاه های‬ ‫دولتــی تاکیــد شــود»‪ .‬وی بااشــاره به وجــود ‪ 24‬مرکــز نگهــداری از معلــوالن در سراســر اســتان افــزود‪:‬‬ ‫«مرکــز راه بهشــت تنهــا مرکــز توانبخشــی شــبانه روزی بــرای نگهــداری از معلــوالن جســمی و ذهنــی‬ ‫در شهرســتان میانــدرود اســت»‪ .‬سرپرســت بهزیســتی مازنــدران بااشــاره به دشــواری های مراقبــت و‬ ‫نگهــداری از معلــوالن بــرای خانــواده خاطرنشــان کــرد‪« :‬عالوه بــر پرداخــت هزینــه کمک معیشــتی بــه‬ ‫ی مددجویــان بهزیســتی بعــد از افزایــش قیمــت بنزیــن‪ ،‬مقــرر شــد تــا هزینــه پرســتاری معلولین‬ ‫تمامـ ‬ ‫ضایعــه نخاعــی بــه ازای هر نفــر از ‪ 180‬هزار تومــان بــه ‪ 554‬هزار تومــان افزایــش پیــدا کنــد»‪ .‬باقــری‬ ‫بابیان اینکــه وعــده دولــت بــرای افزایــش یارانه هــا محقــق شــده اســت یــاداور شــد‪« :‬ضروری ســت تــا‬ ‫ِ‬ ‫از خیریــن کــه همــواره در کنــار بهزیســتی و کمک هــای دولتــی یــاور بهزیســتی در پیشــبرد اهــداف و‬ ‫ایجــاد فرصت هــای برابــر بــرای محرومیــن جامعــه هســتند تقدیــر کنــم»‪ .‬با حضــو ِر دکتــر جمــال باقری‬ ‫(سرپرســت بهزیســتی مازنــدران) و مســئوالن اســتانی مراســم گرامیداشــت هفتــه معلولیــن در مرکــز‬ ‫ی و ذهنــی راه بهشــت برگــزار شــد‪.‬‬ ‫توانبخشــی شــبانه روزی نگهــداری از معلــوالن جســم ‬ ‫مدیرکل بهزیستی مازندران در نشست خبری‪:‬‬ ‫سیاست بهزیستی‪ ،‬ارائه بسته های کمکی به معلولین در کنار خانواده انان است‬ ‫ِ‬ ‫ حال فعالیت است‬ ‫‪ ۲۶‬مرکز بهزیستی شبانه روزی معلولین‬ ‫تحت پوشش بهزیستی مازندران در ِ‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی مازنــدران از فعالیــت ‪ ۲۶‬مرکــز‬ ‫تِپوشــش بهزیســتی‬ ‫شــبانه روزی معلولیــن تح ‬ ‫اســتان خبــر داد‪ .‬دکتــر جمــال باقــری به مناســبت‬ ‫‪ ۱۲‬اذر هفتــه گرامیداشــت معلولیــن در نشســت‬ ‫خبــری در جمــع رســانه های اســتان با حضــو ِر‬ ‫معاونیــن ایــن اداره کل با اشــاره به اینکه بیــش از‬ ‫‪ ۱۰‬ســال اســت کــه قانــون حمایــت از معلولیــن در‬ ‫کشــور بــه تصویــب رســیده اســت‪ ،‬گفت‪« :‬سیاســت‬ ‫بهزیســتی ارائــه بســته های کمکــی بــه خانواده هــای‬ ‫مددجویــان معلــول تــا حــد ممکــن در کنــار انــان‬ ‫ بیان اینکــه در اصالحیــه قانــون‬ ‫اســت»‪ .‬وی با ِ‬ ‫حمایــت از معلولیــن بخش هــای خصوصــی نیــز‬ ‫درگیــر کار هســتند‪ ،‬افــزود‪« :‬کارفرمایانــی کــه افــراد‬ ‫معلــول را جــذب کننــد از پرداخــت حــق بیمــه‬ ‫کارفرمایــی ان فــرد معلــول معــاف می شــوند»‪.‬‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی مازنــدران شــعار امســال هفتــه‬ ‫معلولیــن را «ارتقــای مشــارکت افــراد دارای معلولیت‬ ‫بــرای دســتیابی بــه توســعه فراگیــر عادالنــه و‬ ‫پایــدار» عنــوان و از واریــز مبلــغ ‪ ۵۵۴‬هزار تومانــی‬ ‫حــق پرســتاری افــراد معلولیــت نخاعــی در ابان مــاه‬ ‫خبــر داد و تصریــح کــرد‪« :‬در گذشــته ایــن رقــم‬ ‫‪ ۱۸۰‬هزار تومــان بــوده و االن بــا افزایــش چشــمگیری‬ ‫مواجــه بوده ایــم»‪ .‬باقــری همچنیــن از افزایــش‬ ‫‪ ۲۰‬درصــدی یارانــه مراکــز نگهــداری معلولیــن کــه‬ ‫در گذشــته مبلــغ ‪ ۷۷۰‬هزار تومــان بــوده و االن بــه‬ ‫مبلــغ ‪ ۹۲۰‬هزار تومــان رســیده خبــر داد و یــاداور‬ ‫شــد‪« :‬بــرای شـش هزار و ‪ ۸۰۰‬مددجــوی بهزیســتی‬ ‫اســتان بســته معیشــتی در نظــر گرفتــه شــده اســت‬ ‫کــه یک نفــر معلــول ‪ ۱۲۰‬هزار تومــان‪ ،‬دارای‬ ‫دونفــر معلــول ‪ ۱۳۰‬هزار تومــان‪ ،‬ســه نفر معلــول‬ ‫‪ ۱۴۰‬هزار تومــان و چهار نفــر معلــول بــه بــاال‬ ‫مبلــغ ‪ ۱۵۰‬هزار تومــان بــه بــاال جــدای از مبلغــی‬ ‫کــه دولــت هرمــاه در نظــر گرفتــه بــرای انــان واریــز‬ ‫می شــود»‪ .‬وی درادامــه از وجــود ‪ ۵۸‬هــزار و ‪۷۱۰‬‬ ‫معلــول در مازنــدران خبــر داد و گفــت‪« :‬از ایــن‬ ‫تعــداد ‪ ۳۶‬هزار نفــر یارانه بگیــر بهزیســتی اســتان‬ ‫هســتند کــه دوهــزار و ‪ ۹۲۴‬نفــر در مراکــز روزانــه‬ ‫تحتِ پوشــش مراکــز بهزیســتی هســتند»‪ .‬مدیــرکل‬ ‫بهزیســتی مازنــدران یکــی از حمایت هــای جــدی‬ ‫ســازمان را دسترســی کامــل و اســان معلولیــن‬ ‫تحتِ پوشــش بهزیســتی بــه مراکــز و اماکــن‬ ‫عمومــی عنــوان و اظهــار کــرد‪« :‬از مراکــز خریــد‬ ‫ حال حاضــر‬ ‫گرفتــه تــا ادارات و مراکــز درمانــی در ِ‬ ‫شــرایط مناسب ســازی معابــر بــرای معلولیــن در‬ ‫شــرایط خوبــی قــرار نــدارد»‪ .‬دکتــر باقــری یکــی‬ ‫از بندهــای الزم االجــرای قانــون حمایــت از معلــوالن‬ ‫را در خصــوص مناسب ســازی اماکــن عمومــی‬ ‫بــرای همــه ارگان هــا تاکیــد و خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«شــهرداری ها و نظــام مهندســی اســتان بــا ایجــاد‬ ‫حساســیت در خصــوص مناسب ســازی اماکــن و‬ ‫مراکــز عمومــی بــرای تــردد اســان معلولیــن نقــش‬ ‫کلیــدی ایفــاء کننــد»‪.‬‬ ‫با اعتباری بالغ بر ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال؛‬ ‫هفت روستای کوهستانی شرق مازندران گازدار شد‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫طــی ائینــی با حضــو ِر اســتاندار مازنــدران و جمعــی از مســئوالن اســتانی و محلــی‬ ‫طــرح گازرســانی بــه هفــت روســتای کوهســتانی شــرق مازنــدران بــه بهره بــرداری‬ ‫رســید‪ .‬مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان‪ ،‬در ائیــن افتتــاح و بهره بــرداری از ایــن‬ ‫طرح هــا در روســتای غریــب محلــه بهشــهر گفــت‪« :‬طــرح گازرســانی بــه هفــت‬ ‫روســتای غریــب محلــه‪ ،‬گالــش محلــه‪ ،‬چالکــده‪ ،‬ولــم‪ ،‬شــیرداری‪ ،‬پــرکال و ســورک‬ ‫بــا اعتبــاری بالغ بــر ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریــال اجرایــی شــد»‪ .‬جعفــر احمدپــور افــزود‪« :‬بــا‬ ‫افتتــاح ایــن طــرح بیــش از ‪ 75۰‬انشــعاب نصــب و ســاکنان ‪ 5۰۰‬خانــواری ایــن‬ ‫روســتاها از نعمــت گاز طبیعــی بهره منــد شــدند»‪ .‬وی گفــت‪« :‬گازرســانی بــه ‪۱۵۱‬‬ ‫روســتای شــرق مازنــدران از ســال ‪ ۹۵‬اجرایــی شــده اســت و تاکنــون حــدود ‪58‬‬ ‫روســتای شــرق مازنــدران در مناطــق کوهســتانی از ایــن نعمــت برخــوردار شــدند و‬ ‫تــا پایــان ســال اینــده گازرســانی بـ ه ایــن روســتاها به اتمــام می رســد»‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫شــرکت گاز مازنــدران بیــان داشــت‪« :‬بایــد تالش شــود تــا از ایجاد خطــرات احتمالی‬ ‫جلوگیــری شــود و رعایــت نــکات ایمنــی در دســتور کار باشــد»‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫«بســیاری از درختــان در منطقــه در ســال های گذشــته به دلیــل اســتفاده بــرای‬ ‫ســوخت و گرمایــش‪ ،‬قطــع شــد کــه بــا گازرســانی به روســتاها ایــن مشــکل برطرف‬ ‫شــده و جنــگل و منابــع طبیعــی و محیــط زیســت حفــظ و احیــاء می شــود»‪.‬‬ ‫‪ 60‬درصد روستای کوهستانی شرق مازندران گازدار شدند‬ ‫اســتاندار مازنــدران گفــت‪ ۶۰« :‬درصــد روســتای کوهســتانی شــرق مازنــدران در‬ ‫دولــت تدبیــر و امیــد گازدار شــدند»‪ .‬وی افــزود‪« :‬بــا اتصــال خــط لولــه گاز دامغــان‬ ‫بــه نکا در تابســتان ســال ‪ ۹۶‬گازرســانی بــه روســتاهای مناطق کوهســتانی مازندران‬ ‫در دســتور کار قــرار گرفــت»‪ .‬مجیــد حســین زادگان در ایــن مراســم افــزود‪« :‬بــرای‬ ‫گازرســانی بــه روســتاهای شــرق اســتان تــا کنــون بیــش از یک هزار میلیارد ریــال‬ ‫هزینــه شــده اســت»‪ .‬وی بــا اعــام اینکــه دولــت زیرســاخت فراهــم می کنــد و کار‬ ‫مهم تــر بــه دســتان مــردم اســت؛ یــاداور شــد‪« :‬مشــکالت اقتصــاد بایــد بــا نــگاه بــه‬ ‫درون و بــا تــوان خودمــان حــل شــود»‪ .‬اســتاندار مازنــدران گفــت‪« :‬بایــد روســتاها‬ ‫تبدیــل بــه کارگاه تولیــدات مختلــف متناســب با ظرفیت اســتان و شهرســتان شــود‬ ‫و کارافرینــی ایجــاد شــود»‪ .‬حســین زادگان افــزود‪« :‬اشــتغال و بیکاری بــا کار دولتی‬ ‫حــل نمی شــود و دولــت بایــد بســترها را بــا تســهیالت کم بهــره و رفــع موانــع تولید‬ ‫ی ســخت کوش اســت‬ ‫فراهــم کنــد»‪ .‬وی بــا اعــام اینکــه هزارجریــب دارای مردمـ ‬ ‫و تــاش داریــم تــا خدمــات بــه تناســب ارائــه شــود؛ خاطرنشــان کــرد‪« :‬بایــد موانع‬ ‫رفــع و به ســمت کارافرینــی و تولیــد رفتــه و اجــازه ندهیــم دشــمن از رســانه های‬ ‫مختلــف وارد شــده و بــا نقش ـه های مختلــف بــه نظــام و انقــاب ضربــه بزنــد»‪.‬‬ ‫اســتاندار مازنــدران افــزود‪« :‬بایــد در حــوزه اقتصــادی متناســب بــا توســعه‪ ،‬رفــاه را‬ ‫بــه مــردم هدیــه دهیــم و بــا همــکاری دولــت و مــردم بــرای توســعه گام برداریــم»‪.‬‬ ‫شهردار ساری تصریح کرد؛‬ ‫توسعه متوازن و توزیع عادالنه خدمات‪ ،‬برنامه راهبردی شهرداری ست‬ ‫متوازن ســازی خدمــات در نقــاط مختلــف شــهر بــا اجــرای پروژه هــای‬ ‫عمرانــی در اولویــت راهبردهــای مدیریــت شــهری و شــورای پنجــم شــهر‬ ‫ساری ســت‪ .‬عبــاس رجبــی (شــهردار مرکــز اســتان) به همــراه علیجــان‬ ‫شمشــیربند (رئیــس شــورای اســامی شــهر) و ســید علــی اقامیــری (عضــو‬ ‫شــورای اســامی شــهر ســاری) بــا هــدف بررســی مشــکالت شــهروندان‬ ‫حــوزه منطقــه ‪ 3‬شــهری‪ ،‬از ایــن منطقــه بازدیــد کــرد‪ .‬عبــاس رجبــی‬ ‫(شــهردار ســاری) به همــراه اعضــای شــورای اســامی شــهر در بازدیــد از‬ ‫مناطــق اهی دشــت و بــاالدزا ضمــن بررســی مشــکالت و رصــد چالش هــا‬ ‫بــر توســعه و خدمــات متــوازن تاکیــد کــرد و گفــت‪« :‬خواســته ها و‬ ‫مطالبــات ســاکنان ایــن مناطــق در حــوزه مدیریــت شــهری بــا همــکاری‬ ‫شــهرداری منطقــه ســه پایــش و مرتفــع شــود»‪ .‬وی بااشــاره به محورهــای‬ ‫اصلــی مورد توجــه مدیریــت شــهری‪ ،‬افــزود‪« :‬تمرکــز بــر ارائــه خدمــات‬ ‫اصلــی و انجــام فعالیت هــای مهــم در حــوزه مدیریــت شــهری و توســعه‬ ‫ی مناطــق شــهر بــا هــدف جلــب اعتمــاد و‬ ‫متــوازن خدمــات در تمامــ ‬ ‫رضایــت شــهروندان از مهم تریــن محورهــای فعالیــت شــهرداری مرکــز‬ ‫مازنــدران اســت»‪ .‬رانــش زمیــن‪ ،‬طــرح توســعه فضــای ســبز‪ ،‬نصــب‬ ‫روشــنایی در رفیــوژ بلــوار کشــاورز‪ ،‬کمبــود وســایل نقلیــه عمومــی جهــت‬ ‫جابه جایــی مســافران‪ ،‬رانــش دیــواره زمیــن ورزشــی در بــاالدزا و تمرکــز بــر‬ ‫انجــام فعالیــت بــرای بازگشــایی ورودی محلــه بــاالدزا از جملــه مشــکالت‬ ‫شــهروندان بــاالدزا و اهی دشــت بــود کــه باحضــور رجبــی (شــهردار)‪،‬‬ ‫علیجــان شمشــیربند (رئیــس شــورای اســامی) و علــی اقامیــری (عضــو‬ ‫ایــن شــورا) بررســی و در دســتورکار شــهردار مرکــز اســتان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫علیجــان شمشــیربند در حاشــیه بازدیــد از بــاالدزا و اهی دشــت در منطقــه‬ ‫بابیان اینکــه رفــع عقب ماندگی هــا‪ ،‬توســعه و پیشــبرد کارهــا‬ ‫ســه شــهری‬ ‫ِ‬ ‫در ســایه همدلــی و تــاش شــهرداری امکان پذیــر اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«همــکاری و همدلــی مجموعــه مدیریــت شــهری نقــش اساســی در انجــام‬ ‫بهینــه کارهــا‪ ،‬توســعه متــوازن شــهری و بهبــود فزاینــده خدمات رســانی‬ ‫بابیان اینکــه در ارائــه خدمــات بــه شــهروندان‬ ‫بــه شــهروندان دارد»‪ .‬وی‬ ‫ِ‬ ‫می بایســت انصــاف و برابــری را رعایــت کنیــم‪ ،‬افــزود‪« :‬هــدف از ایــن بازدیــد‬ ‫نیــز احصــاء مشــکالت و معضــات ایــن منطقــه اســت تــا بتوانیــم بــا تــاش‬ ‫نیازمندی هــای شــهروندان را مرتفــع کنیــم»‪ .‬رئیــس شــورای اســامی‬ ‫ شــهر ســاری‪ ،‬گفــت‪« :‬تمرکــز بــر ارائــه خدمــات شــهری بــه شــهروندان‬ ‫از رویکردهــای مهــم شــورا و شــهرداری ساری ســت»‪ .‬ســیدعلی اقامیــری‬ ‫(عضــو شــورای شــهر ســاری) نیــز در ایــن بازدیــد بــر تســریع رونــد ارائــه‬ ‫خدمــات و پیگیــری مطالبــات شــهروندان در ایــن مناطــق تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬اذر ‪ -1398‬شماره ‪1875‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن‬ ‫در اجــرای مــواد یــک و ســه قانــون فــوق تصرفــات مالکانــه اشــخاص بــه شــرح زیــر از طــرف هیئــت حــل اختــاف موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در ثبــت اســناد و امــاک صومعه ســرا احــراز گردیــده کــه در‬ ‫اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون مذکــور ذیــا اگهــی می گــردد‪:‬‬ ‫‪ -1‬رای شــماره ‪ 98/8/23-139860318011010571‬یــک قســمت مفــروز بــه عنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب انبــاری بــه مســاحت ‪ 645/3‬مترمربــع از پــاک ‪ 134‬از ‪ 7‬اصلــی واقــع در نوخالــه‬ ‫بخــش ‪ 22‬گیــان مالکیــت محمدرضــا نوروزی نیــا از نســق هــادی نــوروزی کــه پــاک ‪ 965‬بــه ان اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫‪ -2‬رای شــماره ‪ 98/8/12-139860318011009760‬یــک قســمت مفــروز بــه عنــوان ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت ‪ 32/18‬مترمربــع از پــاک ‪ 5‬از ‪ 13‬اصلــی واقــع در مرجقــل بخــش ‪ 22‬گیــان مالکیــت مجیــد‬ ‫مرحبائــی هنده خالــه از نســق ابوالقاســم شــفقی کــه پــاک ‪ 1157‬بــه ان اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫‪ -3‬رای شــماره ‪ 98/07/06-139860318011007600‬یــک قســمت مفــروز بــه عنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر خانــه و محوطــه بــه مســاحت ‪ 729/26‬مترمربــع از پــاک ‪ 146‬باقیمانــده از ‪ 24‬اصلــی‬ ‫واقــع در دلیونــدان بخــش ‪ 22‬گیــان مالکیــت جعفــر نصیــری از نســق علیــگل نصــر کــه پــاک ‪ 632‬بــه ان اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫‪ -4‬رای شــماره ‪ 98/8/12-139860318011009761‬یــک قســمت مفــروز بــه عنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بــه مســاحت ‪ 756‬مترمربــع از پــاک‪ 29‬اصلــی واقــع در خطیبــان بخــش‬ ‫‪ 22‬گیــان مالکیــت بهنــام مجــرد از نســق حســن قانع زیرک طلــب کــه پــاک ‪ 141‬بــه ان اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫‪ -5‬رای شــماره ‪ 97/12/12-139860318011016603‬یــک قســمت مفــروز بــه عنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 2203/48‬مترمربــع از پــاک ‪ 1‬از ‪ 31‬اصلــی واقــع در فشــخام بخــش ‪ 22‬گیالن‬ ‫مالکیــت علیرضــا واحدی مقــدم ماســوله از نســق اســماعیل نظرمحمــدی کــه پــاک ‪ 318‬بــه ان اختصــاص یافته اســت‪.‬‬ ‫‪ -6‬رای شــماره ‪ 98/8/09-139860318011009491‬یــک قســمت مفــروز بــه عنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب انبــاری بــه مســاحت ‪ 310/80‬مترمربــع از پــاک ‪ 309‬از ‪ 32‬اصلــی واقــع در‬ ‫زیده ســرا بخــش ‪ 22‬گیــان مالکیــت اردشــیر پورحســن زیده ســرائی از نســق محمدحســین امــوزگار کــه پــاک ‪ 7648‬بــه ان اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫‪ -7‬رای شــماره ‪ 98/8/11-139860318011009691‬یــک قســمت مفــروز بــه عنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بــه مســاحت ‪ 246‬مترمربــع از پــاک ‪ 91‬از ‪ 32‬اصلــی واقــع در زیده ســرا‬ ‫بخــش ‪ 22‬گیــان مالکیــت ســاناز طوفانــی از مالکیــت وراث مرحــوم محمــد و ابراهیــم و ثریــا یزدانپرســت و محمدرضــا و پوراندخــت قاضی متقــی کــه پــاک ‪ 7651‬بــه ان اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫‪ -8‬رای شــماره ‪ 98/8/11-139860318011009688‬یــک قســمت مفــروز بــه عنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب انبــاری بــه مســاحت ‪ 192/61‬مترمربــع از پــاک ‪ 1‬از ‪ 34‬اصلــی واقــع در اشــپلم‬ ‫بخــش ‪ 22‬گیــان مالکیــت طاهــره محســنی پشت مســاوی از نســق ســیدمحمد واقعه دشــتی کــه پــاک ‪ 160‬بــه ان اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫‪ -9‬رای شــماره ‪ 98/8/11-139860318011009490‬یــک قســمت مفــروز بــه عنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب انبــاری بــه مســاحت ‪ 879‬مترمربــع از پــاک ‪ 154‬از ‪ 41‬اصلــی واقــع در الدمــخ‬ ‫بخــش ‪ 22‬گیــان مالکیــت محمدکاظــم کمایــی از مالکیــت عبــاس کمایــی کــه پــاک ‪ 1244‬بــه ان اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫‪ -10‬رای شــماره ‪ 98/8/12-139860318011009704‬یــک قســمت مفــروز بــه عنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان احداثــی بــه مســاحت ‪ 797/16‬مترمربــع از پــاک ‪1‬و ‪ 2‬از ‪ 47‬اصلــی واقــع در‬ ‫پشتمســار بخــش ‪ 22‬گیــان مالکیــت داریــوش خدادوســت پشتمســاری از نســق محمدرجــب خدادوســت کــه پــاک ‪ 348‬بــه ان اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫‪ -11‬رای شــماره ‪ 98/8/22-139860318011010502‬یــک قســمت مفــروز بــه عنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب انبــاری بــه مســاحت ‪ 600/53‬مترمربــع از پــاک ‪ 61‬از ‪ 53‬اصلــی واقــع در ازگــم‬ ‫بخــش ‪ 22‬گیــان مالکیــت علیرضــا احمدوزیــری از نســق یعقــوب نصیــری زاده کــه پــاک ‪ 316‬بــه ان اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫‪ -12‬رای شــماره ‪ 98/8/21-139860318011010294‬یــک قســمت مفــروز بــه عنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بــه مســاحت ‪ 2172/36‬مترمربــع از پــاک ‪ 93‬و غیــره از ‪ 53‬اصلــی واقــع‬ ‫در نوخالــه بخــش ‪ 22‬گیــان مالکیــت محمــد کریم پــور از نســق ابراهیــم علیدوســت کــه پــاک ‪ 317‬بــه ان اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫‪ -13‬رای شــماره ‪ 98/8/12-139860318011009708‬یــک قســمت مفــروز بــه عنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان مخروبــه (خانــه) و محوطــه درختــکاری بــه مســاحت ‪ 13016/40‬مترمربــع از‬ ‫پــاک ‪ 12‬از ‪ 59‬اصلــی واقــع در کلســر‪ -‬قاضــده بخــش ‪ 22‬گیــان مالکیــت علــی نصیریــان از نســق رحمــت اسالم دوســت کــه پــاک ‪ 244‬بــه ان اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫‪ -14‬رای شــماره ‪ 98/8/12-139860318011009710‬یــک قســمت مفــروز بــه عنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب انبــاری بــه مســاحت ‪ 252/22‬مترمربــع از پــاک ‪ 16‬و ‪ 19‬و ‪ 20‬متصــل بهــم از‬ ‫‪ 8‬اصلــی واقــع در چکــوور بخــش ‪ 25‬گیــان مالکیــت وراث عینعلــی صادقــی لشــمرزمخی از نســق انــام حاجتــی چکــووری کــه پــاک ‪ 965‬بــه ان اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫‪ -15‬رای شــماره ‪ 98/8/09-139860318011009492‬یــک قســمت مفــروز بــه عنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب انبــاری بــه مســاحت ‪ 3990/52‬مترمربــع از پــاک ‪ 3‬از ‪ 39‬اصلــی واقــع در اللــم‬ ‫بخــش ‪ 25‬گیــان مالکیــت مرتضــی محمدپــور از نســق کرمعلــی فرهادپــور کــه پــاک ‪ 268‬بــه ان اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫لــذا بــر اســاس مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه خریــداری و تصرفــات مفــروزی فوق الذکــر اعتراضــی داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی‬ ‫بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف یــک مــاه دادخواســت بــه محاکــم قضایــی ذیصــاح تقدیــم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را‬ ‫بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت ارائــه گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت‪ ،‬متقاضــی ثبــت می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض‬ ‫بــه محاکــم را اخــذ و بــه ایــن اداره ارائــه نمایــد و ایــن اداره نیــز بــدون توجــه بــه اعتــراض معتــرض‪ ،‬پرونــده متقاضــی ثبــت را حســب تقاضــای وی تــا صــدور ســند مالکیــت بــه نــام متقاضــی دنبــال خواهــد نمــود‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت صــدور ســند مالکیــت بــه نــام متقاضــی‪ ،‬مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/09/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/09/12 :‬‬ ‫علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/295‬‬ ‫اگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی)‬ ‫ششــدانگ یــک دســتگاه اپارتمــان مســکونی واقــع در طبقــه پنجــم بــه مســاحت ‪ 92/80‬مترمربــع کــه مقــدار ‪ 2/40‬مترمربــع ان بالکــن اســت قطعــه ‪ 5‬تفکیکــی بــه شــماره ‪ 26542‬فرعــی از ‪ 123‬اصلــی مفــروز از پــاک ‪4892‬‬ ‫فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در بخــش ‪ 12‬تهــران بــه انضمــام ششــدانگ یکبــاب انبــاری بــه مســاحت ‪ 4‬مترمربــع قطعــه ‪ 2‬تفکیکــی واقــع در طبقــه همکــف بــا قدرالســهم از عرصــه و ســایر مشــاعات و مشــترکات طبــق قانــون‬ ‫تملــک اپارتمان هــا و ایین نامــه اجرائــی ان کــه ذیــل ثبــت ‪ 546334‬صفحــه ‪ 250‬دفتــر ‪ 2208‬ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده و ششــدانگ برابــر ســند قطعــی ‪ 45644‬مــورخ ‪ 1389/10/16‬دفتــر اســناد رســمی‬ ‫‪ 22‬تهــران بــه کبــرا بهارلــو نســبت بــه دودانــگ مشــاع و رضاعلــی نامــداری نســبت بــه چهاردانــگ مشــاع از ششــدانگ منتقــل گردیــده و برابــر اســناد رهنــی ‪ 2144‬و ‪ 2145‬مــورخ ‪ 1390/3/22‬و ‪ 13477‬مــورخ ‪ 1395/1/21‬دفتــر‬ ‫اســناد رســمی ‪ 58‬شــهرری در رهــن بانــک ملــی شــعبه شــهرری قــرار گرفتــه و بــه دلیــل عــدم ایفــای تعهــدات منجــر بــه صــدور اجرائیــه و تشــکیل پرونــده بــه کالســه ‪ 139504001112000346‬و بایگانــی ‪ 9500576‬در واحــد‬ ‫اجــرای اســناد رســمی ری گردیــده اســت‪ .‬حــدود اپارتمــان شــماال پنجــره و دیواریســت بــه فضــای خیابــان ده متــری شــرقا دیــوار و درز انقطــاع بــه دیــوار قطعــه ‪ 352‬پــاک ‪ 4824‬فرعــی جنوبــا پنجــره و دیــوار و نــرده بالکــن بــه‬ ‫حیــاط مشــاعی غربــا در پنــج قســمت دوم شــمالی چهــارم بــه صــورت پخــی جنوبــی اول دیــوار و درز انقطــاع بــه دیــوار قطعــه ‪ 350‬تفکیکــی ســابق دوم الــی پنجــم دیــوار و درب اسانســور بــه راه پلــه مشــاعی کــف بــا ســقف طبقــه‬ ‫تحتانــی و ســقف بــا کــف پشــت بام مشــاعی اشــتراکی اســت حــدود انبــاری شــماال دیــوار اشــتراکی بــه انبــاری یــک شــرقا درب و دیواریســت بــه محوطــه مشــاعی جنوبــا دیــوار اشــتراکی بــا انبــاری ســه غربــا دیــوار بــه دیــوار بــا‬ ‫درز انقطــاع و قطعــه ‪ 350‬تفکیکــی ســابق کــف روی عرصــه و ســقف بــا کــف طبقــه فوقانــی اشــتراکی اســت‪ .‬بــه موجــب گــزارش مــورخ ‪ 1398/2/31‬کارشــناس رســمی دادگســتری پــاک مذکــور در میــدان شــهرری خیابــان شــیخ‬ ‫اکبــری پــاک ‪ 368‬واقــع اســت ملــک بــه صــورت اپارتمــان اســت و مســاحت بنــای مفیــد ان حــدود ‪ 92/80‬مترمربــع می باشــد بنــا در یــک مجموعــه پنــج واحــدی و در طبقــه شــش ســاختمان پنــج طبقــه مســکونی و همکــف‬ ‫بــه عنــوان پارکینــگ و انبــاری واقــع شــده اســت‪ .‬روکار بنــا ســنگ و اســکلت ان فلــزی و پوشــش ســقف تیرچــه بلــوک اســت و ســاختمان دارای یــک دســتگاه اسانســور می باشــد‪ .‬بنــا بــه صــورت جنوبــی اســت و گــذر موجــود در‬ ‫ضلــع شــمال ملــک دارای عــرض حــدود ده متــر می باشــد‪ .‬دیــوار حیــاط از نمــای اجــری و کــف حیــاط از موزاییــک و درب ماشــین رو از فلــز می باشــد‪ .‬کــف پارکینــگ همکــف از موزائیــک و بدنــه از نمــای اجــری و ســقف از گــچ‬ ‫می باشــد‪ .‬در فضــای راه پلــه پلــکان از ســنگ و بدنــه تــا ارتفــاع حــدود یــک و نیــم متــر از ســنگ و مابقــی بدنــه و ســقف از گــچ و نــرده هــا از فلــز می باشــد‪ .‬اپارتمــان دارای دو خــواب و ســرویس های بهداشــتی حمــام و توالــت‬ ‫مجــزا اســت‪ .‬کــف پذیرایــی و اتــاق خــواب و اشــپزخانه و ســرویس های بهداشــتی حمــام و توالــت از ســرامیک می باشــد‪ .‬بدنــه پذیرایــی و خواب هــا از گــچ بــا رویــه کاغــذ بدنــه اشــپزخانه و ســرویس های بهداشــتی حمــام و توالــت‬ ‫از کاشــی می باشــد‪ .‬ســقف پذیرایــی از گــچ بــا ابــزار گچــی و رویــه رنــگ و ســقف خواب هــا و اشــپزخانه و ســرویس های بهداشــتی حمــام و توالــت از گــچ می باشــد‪ .‬اپارتمــان دارای ایفــون تصویــری و فاقــد سیســتم اعــام و اطفــا‬ ‫حریــق می باشــد‪ .‬پنجره هــا از جنــس فلــزی بــا شیشــه رفلکــس و درب ورودی از جنــس روکــش چــوب و درب هــای داخلــی از جنــس روکــش چــوب می باشــد‪ .‬عمــر تقریبــی بنــا ســیزده ســال و کاربــرد فعلــی اپارتمــان مســکونی و‬ ‫در تصــرف رضاعلــی نامــداری قــرار دارد‪ .‬در زمــان بازدیــد اشــپزخانه دارای کابینــت و هــود بــا قابلیــت بهره بــرداری مشــاهده گردیــد‪ .‬سیســتم گرمایشــی شــومینه و بخــاری و سرمایشــی از کولــر ابــی می باشــد و دارای کنتــور اب و‬ ‫گاز مشــترک و کنتــور بــرق مجــزا می باشــد‪ .‬ششــدانگ پــاک مذکــور بــه موجــب گــزارش مــورخ ‪ 1398/2/31‬کارشــناس رســمی دادگســتری و بــا توجــه بــه موقعیــت و کاربــری و قدمــت بنــا و نــوع مصالــح مصرفــی و فــارغ از موانــع‬ ‫ثبتــی و حقوقــی و بــدون احتســاب دیــون احتمالــی ان بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و در صــورت بالمعــارض بــودن و نداشــتن منــع قانونــی و بــا توضیحــات مشــروح فــوق بــه مبلــغ شــش میلیــارد و پانصــد میلیــون ریــال معــادل‬ ‫ششــصد و پنجــاه میلیــون تومــان ارزیابــی گردیــده و بــه دلیــل عــدم وصــول اعتــراض ارزیابــی قطعیــت یافتــه اســت و بنــا بــه درخواســت بســتانکار در روز دوشــنبه مــورخ ‪ 1398/10/2‬از ســاعت ‪ 9‬صبــح الــی ‪ 12‬ظهــر در محــل اجــرای‬ ‫اســناد رســمی ری واقــع در میــدان شــهرری ابتــدای خیابــان ‪ 24‬متــری (بیــات‪ -‬ذکریــای رازی) طبقــه همکــف اداره ثبــت اســناد و امــاک شــهرری از طریــق مزایــده بــه صــورت نقــدی بــه فــروش خواهــد رســید‪ .‬مزایــده از مبلــغ‬ ‫شــش میلیــارد و پانصــد میلیــون ریــال معــادل ششــصد و پنجــاه میلیــون تومــان اغــاز و بــه دهنــده باالتریــن مبلــغ پیشــنهادی واگــذار می گــردد‪ .‬شــرکت در جلســه مزایــده بــرای عمــوم اشــخاص ازاد اســت و فــروش کال نقــدی اســت‪.‬‬ ‫هزینه هــای انتقــال و بدهی هــای احتمالــی از قبیــل عــوارض شــهرداری و دارایــی و یــا حــق اشــتراک اب و بــرق و گاز و ســایر مــوارد بــر عهــده خریــدار مــورد مزایــده می باشــد‪ .‬ایــن اگهــی در یــک نوبــت در یکــی از روزنامه هــای‬ ‫کثیراالنتشــار محلــی منتشــر و چنانچــه روز مزایــده بــه عللــی مصــادف بــا تعطیــل شــود فــردای اداری همــان روز جلســه در همــان مــکان و زمــان منعقــد می باشــد‪ .‬مــورد مزایــده طبــق اظهــار بســتانکار فاقــد بیمــه می باشــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪98/9/12 :‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اجرای ثبت شهرری‬ ‫م الف ‪1478‬‬ ‫اگهـــی مناقصــه‬ ‫نوبت اول‬ ‫ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری قزویــن در نظــر دارد امــور نگهــداری و راهبــری ایســتگاه‬ ‫میانــی انتقــال و حمــل پســماند تــا مجتمــع پــردازش و دفــن محمدابــاد را بــه شــرح ذیــل‬ ‫از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــرای مــدت یــک ســال بــه پیمانــکار واجــد‬ ‫شــرایط واگــذار نمایــد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫بارگیری و حمل ‪ 85‬هزار تن پسماند عادی شهر قزوین (میانگین ‪ 235‬تن در شبانه روز)‬ ‫‪2‬‬ ‫بارگیری و حمل ‪ 15‬هزار تن خاک و نخاله و مخلوط جمع اوری شده (میانگین ‪ 40‬تن در شبانه روز)‬ ‫‪3‬‬ ‫انبارش‪ ،‬بارگیری و حمل ‪ 1400‬تن شیرابه خودروهای مخزن شوی و ماشین االت مکانیزه پرس دار‬ ‫‪4‬‬ ‫حفظ و نگهداری‪ ،‬تنظیف و رفت و روب محوطه ایستگاه میانی و فضای سبز و رمپ و لوپ ها‬ ‫متقاضیــان جهــت دریافــت حضــوری اســناد مناقصــه می تواننــد بــا واریــز مبلــغ ‪500.000‬‬ ‫ریــال بــه حســاب ‪ 1006733199‬ســازمان نــزد بانــک شــهر از روز سه شــنبه ‪ 98/9/19‬لغایــت‬ ‫پنجشــنبه ‪ 98/9/28‬در ســاعات اداری بــه امــور قراردادهــای ســازمان بــه نشــانی قزویــن‪ ،‬خیابــان‬ ‫نــواب جنوبــی‪ ،‬تقاطــع خیابــان امــام(ره)‪ ،‬جنــب شــهرداری منطقــه یــک مراجعــه و یــا بــه صــورت‬ ‫رایــگان از طریــق پرتــال شــهرداری قزویــن بــه نشــانی ‪ www.qazvin.ir‬و پایــگاه ملــی اطالع رســانی‬ ‫مناقصاــت کشــور دریاف��ت نماینــد (شــرح شــروط و مشــخصات در اســناد مناقصــه منــدرج اســت)‪.‬‬ ‫پیشــنهادات بایــد بــا قیــد قبولــی شــرایط تــا پایــان وقــت اداری دوشــنبه ‪ 98/10/2‬تحویــل‬ ‫دبیرخانــه ســازمان شــود‪.‬‬ ‫کمیســیون مناقصــه ســازمان روز چهارشــنبه ‪ 98/10/4‬تشــکیل و برنــده مناقصــه و نفــر دوم‬ ‫تعییــن خواهــد شــد کــه چنانچــه بــه ترتیــب حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند ســپرده شــرکت در‬ ‫مناقصــه انــان ضبــط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در ضمــن ســازمان در رد یــک یــا تمــام پیشــنهادها مختــار بــوده و هزینــه اگهــی بــه عهــده برنــده‬ ‫مناقصــه می باشــد‪.‬‬ ‫سازمان مدیریت پسماند‬ ‫شهرداری قزوین‬ ‫اگهی رونوشت حصر وراثت‬ ‫جعفــر اوجــاق دارای شماره شناســنامه ‪ 538‬فرزنــد علی محمــد متولــد‬ ‫‪ 1356/5/10‬صــادره از هشــترود بشــرح دادخواســت و بــه کالســه ‪987/4/98‬‬ ‫از ایــن شــورا درخواســت حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه‬ ‫شــادروان رامیــن اوجــاق فرزنــد جعفــر بــه شماره شناســنامه ‪6360115050‬‬ ‫در تاریــخ ‪ 1398/8/25‬در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و‬ ‫ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصراســت بــه‪ -1 :‬جعفــر اوجــاق فرزنــد‬ ‫علی محمــد بــه شماره شناســنامه ‪ 538‬پــدر متوفــی ‪ -2‬اکــرم رنجبــر فرزنــد‬ ‫علــی بــه شماره شناســنامه ‪ 632‬مــادر متوفــی‪ .‬اینــک بــه انجــام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر‬ ‫کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ‬ ‫نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی حصــر‬ ‫وراثــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظــر بــه اینکــه بــه اســتناد مفــاد رای شــماره ‪ 139860301022003361‬مــورخ ‪98/8/1‬‬ ‫هیــات رســیدگی بــه اســناد عــادی مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک رباط کریــم برحســب‬ ‫مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫مبنــی بــر تاکیــد انتقــال عــادی و تصرفــات مالکانــه متقاضــی حمیــد قنبــری فرزنــد احمــد بــه‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 4900054801‬صــادره از شــهریار نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا‬ ‫بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 218/63‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده قســمتی از پــاک ‪3781‬‬ ‫فرعــی مفــروز از قطعــه ‪ ...‬تفکیکــی از ‪ 115‬اصلــی واقــع در حــوزه ثبتــی شهرســتان رباط کریــم از‬ ‫مالکیــت رســمی و مشــاعی خــود متقاضــی محــرز گردیــده لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا بــه دادگاه صالحــه‬ ‫احالــه و اقدامــات موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه گــردد بدیهــی اســت درصــورت انقضــای‬ ‫مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و در هــر‬ ‫حــال صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/9/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/9/12 :‬‬ ‫احمد رحیمی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت تعاونـ�ی دنــده س�اـزان پیشــرو گامــان بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 1440‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14000143205‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ ‪1398/08/14‬‬ ‫و ب��ه موج��ب نام��ه تائیدی��ه شـ�ماره ‪ 4617‬مـ�ورخ ‪ 1398/8/23‬اداره تعاــون‪ ،‬کار و رفـ�اه اجتماع��ی شهرســتان خمی��ن تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬ایمــان امیــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 0550044681‬بـ�ه ســمت مدیرعامـ�ل و منشـ�ی هیئـ�ت مدیــره و امیـ�د امیــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0559814828‬ب��ه س��مت رئی��س هیئ��ت مدی��ره و معصوم��ه احم��دی ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 0559487509‬ب��ه سـ�مت نائ��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره هئی��ت مدیـ�ره بــرای مـ�دت س��ه سـ�ال انتخـ�اب گردیدن��د‪ -2 .‬کلی��ه قرارداده��ا و اس��ناد رس��می و تعهـ�داور بانک��ی از‬ ‫قبی��ل چـ�ک‪ ،‬سفــته‪ ،‬بــرات و اوراق بهاــدار ب��ا امضـ�ای مدیرعام��ل و درصــورت غیـ�اب وی ب��ا امضـ�ای رئی��س هیـ�ات مدیـ�ره همــراه ب��ا مه��ر شــرکت و اســناد عــادی و نامه ه��ا ب��ا امضـ�ای‬ ‫مدیرعام��ل همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمین (‪)680833‬‬ ‫اگهــی مزایــده امــوال منقــول (اســناد رهنــی) پرونــده‬ ‫کالســه ‪ 358‬والیــات ‪9100340‬‬ ‫بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه (‪ 358‬والیــات ‪)9100340‬‬ ‫لــه بانــک تجــارت علیــه شــرکت تولیــدی مصنوعــات چوبــی‬ ‫جهــان ایــگل درخصــوص ســند رهنــی شــماره ‪93/6/21-87836‬‬ ‫اموالــی بــه شــرح زیــر‪:‬‬ ‫‪ -1‬دســتگاه ‪ CNC‬مــارک ‪ WOOD MASTER‬مــدل‬ ‫‪ PROJECT323‬بــه شــماره ســریال ‪ 01010011‬ســاخت ایتالیــا‬ ‫در ســال ‪ 2002‬یــک دســتگاه ‪ 2.200.000.000‬ریــال‬ ‫‪ -2‬لبــه چســبان مــارک ‪ Polymac‬مــدل ‪ ERGH06‬بــه شــماره‬ ‫ســریال ‪ 33223‬یــک دســتگاه ‪ 1.300.000.000‬ریــال‬ ‫‪ -3‬دســتگاه لبه چســبان مــارک ‪ WIRUTEX‬مــدل ‪C-EB10‬‬ ‫ســاخت اســپانیا بــه ســال ‪ 1964‬یــک دســتگاه ‪ 80.000.000‬ریــال‬ ‫‪ -4‬دســتگاه بســته بندی شــرینگ مــارک ‪ YAZICI‬بــه شــماره‬ ‫ســریال ‪ 00590‬ســاخت ترکیــه ســال ‪ 2005‬یــک دســتگاه‬ ‫‪ 300.000.000‬ریــال‬ ‫‪ -5‬دســتگاه اره ســه کاره مــارک اونیورســال یــک دســتگاه‬ ‫‪ 30.000.000‬ریــال‬ ‫‪ -6‬دســتگاه فیکچــر مونتــاژ کشــور مــدل ‪ PM Z‬مــارک ‪GRASS‬‬ ‫ســاخت المــان یــک دســتگاه ‪ 50.000.000‬ریــال‬ ‫‪ -7‬دســتگاه دورکــن مــارک ‪ ROJEX‬مــدل ‪ 400s-pf‬بــه شــماره‬ ‫ســریال ‪ 115600‬ســاخت چــک و اســلواکی بــه ســال ‪ 2003‬یــک‬ ‫دســتگاه ‪ 200.000.000‬ریــال‬ ‫‪ -8‬غبارگیــر بــه همــراه الکتروموتــور مربوطــه مــدل ‪1022UFO‬‬ ‫یــک دســتگاه ‪ 10.000.000‬ریــال‬ ‫‪ -9‬ســیلیکون بــه همــراه ‪ 2‬عــدد غبارگیــر ‪ 9‬فیلتــر و فــن مکنــده‬ ‫غبــار و دریچــه تخلیــه خــاک اره و کلیــه متعلقــات یــک دســتگاه‬ ‫‪ 150.000.000‬ریــال‬ ‫‪ -10‬دســتگاه سندپالســت شیشــه بــه همــراه مخــزن ســاخته‬ ‫شــده از ورق گالوانیــزه مســتعمل یــک دســتگاه ‪20.000.000‬‬ ‫ریــال‬ ‫‪ -11‬سیســتم غبارگیــر مرکــزی شــامل فــن مکنــده بــا‬ ‫الکتروموتــور ‪ 75‬کیلــووات مــارک هواکــش خــزر بــه شــماره‬ ‫ســریال ‪ 899‬بــه همــراه کانــال بــا مقطــع دایــره ای و لوله هــای‬ ‫تخلیــه جمعــاً بــه طــول ‪ 60‬متــر یــک واحــد ‪250.000.000‬‬ ‫ریــال‬ ‫‪ -12‬کمپرســور هــوای فشــرده ‪ 250‬لیتــری ‪ 2‬ســیلندر ‪ 3‬دســتگاه‬ ‫‪ 30.000.000‬ریال‬ ‫‪ -13‬اره دیســکی الومینیوم بــر ســاخت تراشــکاری پــارس ‪ 3‬عــدد‬ ‫‪ 15.000.000‬ریال‬ ‫‪ -14‬پرس دستی ‪ 5‬عدد ‪ 5.000.000‬ریال‬ ‫‪ -15‬دریــل ســتونی مــدل ‪ MS13‬رومیــزی مســتعمل ‪ 3‬عــدد‬ ‫‪ 30.000.000‬ریــال‬ ‫‪ -16‬جک پالت ‪ 2/5‬تن ‪ 2‬عدد ‪ 20.000.000‬ریال‬ ‫‪ -17‬جک پالت ‪ 1‬تن یک عدد ‪ 5.000.000‬ریال‬ ‫‪ -18‬باســکول مکانیکــی ‪ 300‬کیلویــی یــک عــدد ‪3.000.000‬‬ ‫ریــال‬ ‫‪ -19‬دســتگاه جــوش بــرق ‪ 350‬امپــر یــک دســتگاه ‪2.000.000‬‬ ‫ر یا ل‬ ‫‪ -20‬دســتگاه نــورد ســه غلطکــه کوچــک یــک دســتگاه‬ ‫‪ 20.000.000‬ریــال‬ ‫‪ -21‬ســنگ رومیــزی دو طرفــه محــک یــک دســتگاه ‪1.500.000‬‬ ‫ر یا ل‬ ‫‪ -22‬پــخ زن لبــه شیشــه مســتعمل دست ســاز یــک عــدد‬ ‫‪ 2.000.000‬ریــال‬ ‫‪ -23‬میــز کار بــه ابعــاد ‪ 2×0/70×1‬متــر بــه همــراه گیــره یــک‬ ‫عــدد ‪ 3.500.000‬ریــال‬ ‫‪ -24‬میــز کار بــه ابعــاد ‪ 5×1‬و ‪ 1/5×2‬و ‪ 1/5×1/5×1‬متــر هــر‬ ‫کــدام ‪ 2‬عــدد ‪ 2‬عــدد ‪ 10.000.000‬ریــال‬ ‫‪ -25‬خــرک ســاخته شــده از پروفیــل ‪ 300‬کیلوگــرم ‪6.000.000‬‬ ‫ر یا ل‬ ‫‪ -26‬کمپرســور هــوای فشــرده ‪ 500‬لیتــری بــه همــراه ‪ 2‬عــدد‬ ‫ســیلندر و الکتروموتــور مربوطــه یــک دســتگاه ‪25.000.000‬‬ ‫ریــال‬ ‫‪ -27‬قفســه ســه طبقــه ســاخته شــده از پروفیــل ‪ 40×80‬بــه‬ ‫طــول ‪ 6‬متــر ‪ 2‬عــدد ‪ 20.000.000‬ریــال‬ ‫جمع کل ‪ 4.798.000.000‬ریال‬ ‫ب‪ -‬تاسیسات الکتریکی و مکانیکی‬ ‫‪ -1‬امتیــاز بهره بــرداری انشــعاب بــرق بــه قــدرت ‪ 210‬کیلــووات‬ ‫بــه شــماره شناســایی ‪ 302/0/1/1560‬بــه همــراه ترانــس هوایــی‬ ‫یــک انشــعاب ‪ 900.000.000‬ریــال‬ ‫‪ -2‬تابلــو بــرق توزیــع قــدرت اصلــی کارخانــه شــامل یــک عــدد‬ ‫کلیــد اصلــی ‪ 630‬امپــر ‪ UNELEC‬و ‪ 8‬عــدد کلیــد الکتروپیچــاز‬ ‫‪ 160‬امپــر و بانــک خــازن بــه همــراه ‪ 6‬عــدد کنتاکتــور و ‪ 8‬عــدد‬ ‫کلیــد الکتروپیچــاز ‪ 160‬امپــر و سیســتم اندازه گیــری و کلیــه‬ ‫متعلقــات ‪ 4‬ســلول ‪ 300.000.000‬ریــال‬ ‫‪ -3‬کابل کشــی از پســت هوایــی بــه تابلــو اصلــی و از تابلــو توزیــع‬ ‫قــدرت بــه دســتگاه ها یــک ســری ‪ 400.000.000‬ریــال‬ ‫‪ -4‬انشــعاب اب شــهرک بــا قطــر ‪ 3/4‬اینــچ بــه همــراه لوله کشــی‬ ‫یــک انشــعاب ‪ 100.000.000‬ریال‬ ‫‪ -5‬مخــزن بــه ظرفیــت ‪ 10.000‬لیتــر از ورق ســیاه یــک عــدد‬ ‫‪ 30.000.000‬ریــال‬ ‫‪ -6‬مخــزن بــه ظرفیــت ‪ 7000‬لیتــر از جنــس ورق گالوانیــزه یــک‬ ‫عــدد ‪ 25.000.000‬ریــال‬ ‫‪ -7‬مخزن به ظرفیت ‪ 3000‬لیتر یک عدد ‪ 5.000.000‬ریال‬ ‫‪ -8‬بخــاری کارگاهــی انــرژی گازوئیلــی مســتعمل ‪ 6‬عــدد‬ ‫‪ 12.000.000‬ریــال‬ ‫‪ -9‬کپســول اتش نشــانی پــودر گاز ‪ 50‬کیلویــی چرخــدار ‪ 2‬عــدد‬ ‫‪ 9.000.000‬ریــال و کپســول اتش نشــانی اب و گاز یــک عــدد‬ ‫‪ 4.000.000‬ریــال و کپســول اتش نشــانی اب و کــف ‪ 2‬عــدد‬ ‫‪ 5.000.000‬ریــال‬ ‫جمع کل ‪ 1.790.000.000‬ریال‬ ‫متعلــق بــه مدیــون در محــل شــرکت جهــان ایــگل بــه نشــانی‬ ‫شــهرک صنعتــی ایوانکــی‪ ،‬خیابــان صنعــت ‪ ،3‬شــرکت جهــان‬ ‫ایــگل کــه برابــر نظریــه کارشــناس رســمی جمعــاً بــه مبلــغ‬ ‫‪ 6.588.000.000‬ریــال ارزیابــی گردیــده از طریــق مزایــده بــه‬ ‫فــروش می رســد‪ .‬مزایــده از ســاعت ‪ 9‬الــی ‪ 12‬مــورخ ‪98/10/08‬‬ ‫در محــل اداره ثبــت اســناد و امــاک گرمســار از مبلــغ ارزیابــی‬ ‫اغــاز و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا ً فروختــه خواهــد‬ ‫شــد و چنانچــه روز مزایــده مصــادف بــا تعطیــل رســمی‬ ‫غیرمترقبــه گــردد‪ ،‬مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان‬ ‫محــل و ســاعت انجــام می شــود و حقــوق دولتــی و حــق مزایــده‬ ‫طبــق مقــررات وصــول خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مهــدی صابری منــش‪ ،‬ثبت کننــده اداره‬ ‫م الــف ‪931‬‬ ‫ثبــت اســناد و امالک گرمســار‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت تعاونـ�ی دنــده س�اـزان پیشــرو گامــان بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت تعاون��ی حم��ل و نق��ل مس��افربری س��واری ران��ی ره��روان اراک‬ ‫‪ 1440‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14000143205‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 7045‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10780104582‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/08/14‬و ب��ه موج��ب نام��ه تائیدی��ه شـ�ماره‬ ‫مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/01/24‬و تاییدی��ه شـ�ماره ‪ 5727‬مـ�ورخ‬ ‫‪ 4617‬مـ�ورخ ‪ 1398/8/23‬اداره تع�اـون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعـ�ی شهرستــان خمیـ�ن‬ ‫‪ 1398/3/11‬اداره کل تع�اـون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعـ�ی استــان مرکــزی تصمیمــات ذیـ�ل‬ ‫تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬ایمــان امیــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0550044681‬و‬ ‫امیـ�د امیــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0559814828‬و معصومـ�ه احمــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 0559487509‬ب��ه س��مت اعض��ای اصل��ی هئی��ت مدی��ره و عل��ی امی��دی ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 0559485492‬و لیـلا امیــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0559837976‬ب��ه سـ�مت‬ ‫اعضـ�ای علی الب��دل هئی��ت مدیـ�ره بــرای مـ�دت س��ه سـ�ال انتخـ�اب گردیدن��د‪-2 .‬‬ ‫احســان امیــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0550221379‬بـ�ه عنوــان ب�اـزرس اصلـ�ی و فاطمـ�ه‬ ‫امیــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0559493290‬ب��ه عنــوان باــزرس علی البـ�دل بــرای مـ�دت‬ ‫اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬مرک��ز اصل��ی شـ�رکت از نشـ�انی قبل��ی ب��ه اسـ�تان مرکـ�زی‪ ،‬شهرسـ�تان‬ ‫اراک‪ ،‬بخـ�ش مرک��زی‪ ،‬شــهر اراک‪ ،‬محلـ�ه سردشــت‪ ،‬خیابــان کوهســار‪ ،1‬بلــوار سردشــت‪،‬‬ ‫پـلاک ‪ ،0‬س��اختمان ترمینـ�ال الغدی��ر‪ ،‬طبق��ه همک��ف‪ -‬کدپسـ�تی ‪ 3815647687‬تغییـ�ر‬ ‫یاف��ت و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه بشـ�رح فـ�وق اصـلاح گردی��د‪ -2 .‬تعــداد اعضـ�ای‬ ‫علی الب��دل هیئ��ت مدی��ره از دو نف��ر ب��ه س��ه نف��ر افزای��ش یاف��ت و م��اده مربوط��ه در‬ ‫اساسنــامه اصـلاح گردی��د‪ -3 .‬اساس�نـامه جدیـ�د مشتــمل بـ�ر ‪ 52‬م��اده و ‪ 28‬تبصـ�ره‬ ‫تصوی��ب و جایگزی��ن اساسنــامه قبل��ی گردی��د‪.‬‬ ‫یکسـ�ال مال��ی انتخـ�اب گردیدن��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری خمین (‪)680832‬‬ ‫غیرتجاری اراک (‪)680831‬‬ ‫اگهی دعوت مجمع عمومی موسسین انجمن صنفی کارگری‬ ‫رانندگان حمل و نقل بین شهری شهرستان گیالنغرب‬ ‫اولیـن مجمـع عمومـی انجمن صنفـی در تاریخ ‪ 98/10/10‬روز سه شـنبه سـاعت‬ ‫‪ 1‬بعـد از ظهـر بـه ادرس‪ :‬گیالنغـرب‪ ،‬میـدان شـورا‪ ،‬اموزشـگاه بصیـرت (کورش‬ ‫کبیـر سـابق) برگـزار می گـردد‪ .‬از کلیـه کارگـران عضو و شـاغل در صنـف مربوطه‬ ‫دعـوت می شـود در جلسـه مذکـور شـرکت نمایند‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬تصویب اساسنامه‬ ‫‪ -2‬انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان‬ ‫‪ -3‬انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج اگهی‬ ‫هیات موسسین‪:‬‬ ‫‪ -1‬رضا رستمی زاده‬ ‫‪ -2‬رسول نوروزنژاد‬ ‫‪ -3‬فریبرز فوالدی‬ ‫یادداشت‬ ‫سیاست ‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬اذر ‪ -1398‬شماره ‪1875‬‬ ‫االغ شیرده و سندروم پسااینترنت!‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد؛‬ ‫همکاری های مشترک؛ راهی برای حل مشکالت جهان‬ ‫گام های استوار ایران در مسیر چندجانبه گرایی‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫از خــدا پنهــان نیســت‬ ‫از شــما چه پنهــان؛ یکــی از مشــکالت مــا طنزنویســان‪ ،‬در‬ ‫مقاطعــی کمبــود ســوژه اســت کــه مجبــور می شــویم از هیــچ‬ ‫بــرای خودمــان ســوژه بتراشــیم و بــه زمین وزمــان گیــر بدهیــم‬ ‫تــا بتوانیــم چهارخــط طنــز بنویســیم امــا چندروزی کــه اینترنت‬ ‫قطــع بــود و راه هــای مواصالتــی مــا بــا نشــریات مســدود‪ ،‬ســوژه‬ ‫پشــت ســوژه بــود کــه هــدر می رفــت! از باخــت تیــم ملــی‬ ‫کشــورمان بــه عــراق و پایــان ماه عســل ویلموتــس گرفتــه تــا‬ ‫ســوژه هایی مثــل تولیــد نــان و پروتئیــن از هــوا توســط ناســا‪،‬‬ ‫مصاحبــه منتشرنشــده از گلولــه شلیک شــده از اســلحه نجفــی‪،‬‬ ‫جریمــه غول هــای خودروســازی بــه اتهــام ایجــاد بانــد فــروش‬ ‫فــوالد البتــه در المــان (!) و ‪ ...‬االن هــم به ســامتی یکــی از‬ ‫پیشــنهادات سوفســطایی حقیــر در همیــن ســتون از قــوه بــه‬ ‫فعــل درامــده و دولــت بــا جدی گرفتــن اقتصــاد خــر‪ ،‬بخشــنامه‬ ‫تولیــد شــیر االغ را ابــاغ کــرده! نــه پدرجــان شــوخی کجــا بود؟!‬ ‫شــوخی شــوخی؛ بــا شــیر االغ هــم شــوخی؟‬ ‫اصــل بخشــنامه به روایــت جرایــد‪ :‬معــاون ســازمان دامپزشــکی‪:‬‬ ‫بخشــنامه مدیریــت بهداشــتی تولیــد شــیر االغ ابــاغ شــده‬ ‫اســت و تولیدکننــدگان می تواننــد تحت نظــارت ســازمان‬ ‫ـزارش‬ ‫دامپزشــکی‪ ،‬اقــدام بــه تولیــد ایــن محصــول کننــد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫تســنیم؛ علی اصغــر ماکنلــی درپاســخ به ســوالی مبنی براینکــه‬ ‫ایــا بخشــنامه بهداشــتی در ســازمان دامپزشــکی بــرای تولیــد‬ ‫شــیر االغ وجــود دارد؟ گفــت‪« :‬بخشــنامه مدیریــت بهداشــتی‬ ‫تولیــد شــیر االغ ابــاغ شــده و تولیدکننــدگان می تواننــد‬ ‫تحت نظــارت ســازمان دامپزشــکی اقــدام بــه تولیــد ایــن‬ ‫محصــول کننــد»‬ ‫مالحظــه فرمودیــد؟ همیــن خــری کــه تــا دیــروز همــه‬ ‫براین بــاور بودنــد کــه «غیــر از خریــت ز خــر محال اســت» و در‬ ‫خوش بینانه تریــن حالــت «فرمــت گوش االغــی» موردپســند‬ ‫درحــال‬ ‫برخــی بانــوان در جراحی هــای زیبایــی بــود؛ االن‬ ‫ِ‬ ‫ســروری و اقایــی در لبنیــات اســت و پنیــر ایــن جانــدار بیــن‬ ‫هشــت تــا ‪10‬میلیون تومــان به فــروش می رســد! درحقیقــت‪،‬‬ ‫بعــد از نمایــش دوشــیدن شــیر االغ در برنامــه «میــدون»‪ ،‬االن‬ ‫قبــح پرداختــن بــه اقتصــاد خــر ریختــه و با بخشــنامه ســازمان‬ ‫دامپزشــکی‪ ،‬تولیــد لبنیــات االغ روی غلتــک افتاده اســت‪ .‬البته‬ ‫پوســت‪ ،‬روغــن و گوشــت خــر هــم در کشــورهای اســیایی؛‬ ‫به ویــژه چیــن مشــتری فــراوان دارد و دوســتان اگــر روی همین‬ ‫پلتفــرم مجــوز تولید گوشــت قرمــز و ســایر تولیدات دامــی االغ‬ ‫را صــادر و زمینــه صــادرات انهــا را فراهــم کننــد‪ ،‬نــور علــی نور‬ ‫اســت‪ .‬فقــط پیــش خودمــان بمانــد؛ قطع ـاً بــا صــدور مجــوز‬ ‫پــرورش خــر و افزایــش تعــداد ایــن موجــودات دوست داشــتنی‪،‬‬ ‫یک عــده ممکــن اســت هــوس کننــد ره صدســاله را بــا ایــن‬ ‫زبان بســته ها یک شــبه طــی کننــد و بارشــان را نجومــی‬ ‫ببندنــد‪ .‬فلــذا‪ ،‬عزیــزان بازرســی و به ویــژه بازرســان حــوزه‬ ‫رســتوران ها و کبابی هــا کمــی بیشــتر حواس شــان را جمــع‬ ‫کننــد و اگــر اطــراف رســتوران‪ ،‬افســاری‪ ،‬پاالنــی‪ ،‬چیــزی‬ ‫دیدنــد‪ ،‬کمــی شاخک های شــان را حســاس تر کننــد تــا‬ ‫خدای ناکــرده برخــی رســتوران ها «چلوکبــاب بختیــاری» را‬ ‫به قیمــت یــک ســاندویچ خــر در اســیای میانــه‪ ،‬بــا مشــتریان‬ ‫حســاب نکننــد! از مــا گفتــن بــود ‪...‬‬ ‫چالش هایـی کـه امـروز جامعـه جهانـی با انهـا روبه روسـت‪ ،‬جـز ازطریـق همـکاری مشـترک و چندجانبه گرایـی قابل حل‬ ‫ گـزارش ایرنـا؛ درحالی کـه جهان‬ ‫نیسـت؛ ایـن مسئله ای سـت که مقامـات کشـورمان به درسـتی بـر ان تاکید می کننـد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫تـا قبـل از راه یابـی ترامپ به کاخ سـفید‪ ،‬به دنبـال نهادینه کـردن چندجانبه گرایـی ازطریق سـازوکارهای بین المللـی بود؛ با‬ ‫قدرت یابـی جریانـات ملی گـرا و افراطی در اقصی نقـاط جهان و حضور ترامپ در کاخ سـفید‪ ،‬اندیشـه چندجانبه گرایی بیش از‬ ‫هـر زمانی اسـیب پذیر شـده‪ .‬نکته قابل تامـل اینکـه یک جانبه گرایی دونالـد ترامپ با رویکرد غیرمسـئوالنه راهـکاری برای‬ ‫حل وفصل مسـائل و مشـکالت بین المللی همچون تکثیر تسـلیحات کشـتارجمعی‪ ،‬رشـد افراط گرایی و تروریسم بین المللی‪،‬‬ ‫مسـائل اب وهوایـی و زیسـت محیطی‪ ،‬کمبـود منابـع انـرژی‪ ،‬اب تـازه و غذا‪ ،‬انفجـار جمعیـت و مهاجـرت غیرقابل کنترل و‬ ‫تهدیـد بیماری هـای واگیـر ارائه نمی کنـد؛ درحالی کـه حداقل به لحـاظ نظـری و تاحدودی به لحـاظ عملـی چندجانبه گرایی‬ ‫راهکارهایـی هرچنـد ناکافـی بـرای مقابله و مواجهـه با ایـن پدیده ها ارائه کـرده بود‪.‬‬ ‫خــروج امریــکا از توافق نامــه هســته ای‪،‬‬ ‫نشــانه بــارز یک جانبه گرایی ســت کــه‬ ‫امریــکای ترامــپ درپیــش گرفتــه‪ .‬از نــگاه‬ ‫ناظــران مســائل خلــع ســاح‪ ،‬توافــق‬ ‫هســته ای می توانســت یکــی از ســتون های‬ ‫نظــام عدم اشــاعه باشــد کــه بــا رفتارهــای‬ ‫غیرمنطقــی ترامــپ درمعرض خطــر قــرار‬ ‫گرفتــه‪ .‬بااین حــال‪ ،‬به نظــر می رســد‬ ‫کمــاکان چندجانبه گرایــی‪ ،‬ابــزاری‬ ‫موثــر و دردســترس بــرای تامیــن منافــع‬ ‫مشــترک جامعــه جهانی ســت‪ .‬وجــه‬ ‫مهمــی از چندجانبه گرایــی در قالــب‬ ‫نهادهــای منطقه گرایــی قابل ارزیابی ســت؛‬ ‫دراین راســتا ایــران تالش هــای زیــادی‬ ‫بــرای چندجانبه گرایــی؛ به ویــژه در‬ ‫ســطح منطقــه انجــام داده اســت‪ .‬گذشــته‬ ‫از نهادهــای ســنتی هماننــد اکــو در منطقه‬ ‫کــه ایــران از اعضــای مهــم و تاثیرگــذار ان‬ ‫اســت‪ ،‬جمهــوری اســامی‪ ،‬راهکارهــای‬ ‫اجرایی کــردن همــکاری و چندجانبه گرایــی‬ ‫را بــا هــدف ارتقــای ثبــات و امنیــت‬ ‫منطقــه ای ارائــه کــرده کــه اخریــن ان‪،‬‬ ‫ابتــکار صلــح هرمــز اســت‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند مالکیــت (بــرگ ســبز) ســند کمپانــی و کارت ســوخت ســواری پرایــد ‪ 141‬ای رنــگ نقــره ای‪ -‬متالیــک‬ ‫مــدل ‪ 1385‬بــه شــماره موتــور ‪ 1649790‬و شــماره شاســی ‪ s148228515172005‬و شــماره انتظامــی ‪32‬‬ ‫ایــران‪853 -‬ن‪ 87‬بنــام زهــرا بیگــی فرزنــد عبدالنبــی مفقــود گردیــد و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 651‬تربت حیدریه‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای اردشــیر دشــت کار دارای شماره شناســنامه ‪ 30309‬بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی از شــورای حــل‬ ‫اختــاف حــوزه شــماره پنــج گنــاوه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه‬ ‫شــادروان علیرضــا دشــت کار بــه شماره شناســنامه ‪ 3530210978‬صــادره از گنــاوه در تاریــخ ‪1398/7/13‬‬ ‫در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬اردشــیر دشـت کار‬ ‫بــه شماره شناســنامه ‪ 30309‬متولــد ‪ -2 ،1351/9/8‬صغــری رحیمــی بــه شماره شناســنامه ‪ 876‬متولــد‬ ‫‪ 1357/7/1‬والغیــر‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد‬ ‫تــا چنانچــه اشــخاص اعتــراض دارنــد و یــا وصیتنامـه ای از متوفــی نزدشــان باشــد در تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف‬ ‫یــک مــاه بــه شــورای حــل اختــاف تقدیــم واال گواهــی صــادر می گــردد‪ .‬ضمن ـاً هــر وصیتنام ـه ی ســری و‬ ‫رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و بالاثــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫شماره ‪ 108‬غالمرضا حیدری‪ ،‬رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف گناوه‬ ‫ابالغیه نیمه الکترونیک‬ ‫شــماره ابالغنامــه‪ 9810107768501284 :‬شــماره پرونــده‪ 9809987768500149 :‬تاریــخ تنظیــم‪:‬‬ ‫مشــخصات ابالغ شــونده حقیقــی‪ :‬نــام‪ :‬علــی‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬کریمیــان‪ .‬نشــانی‪ :‬اســتان‬ ‫‪1398/09/10‬‬ ‫لرســتان‪ ،‬شهرســتان پلدختــر‪ ،‬پلدختــر‪ ،‬میــدان شــهید بهشــتی‪ ،‬خ هفــت تیــر‬ ‫تاریخ حضور‪ 1398/10/28 :‬ساعت ‪10:00‬‬ ‫درخصــوص دعــوی علــی احمــدزاده بــه طرفیــت شــما مبنــی بــر مطالبــه وجــه چــک و مطالبــه خســارت‬ ‫دادرســی و مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر شــوید‪.‬‬ ‫"ابالغیــه فاقــد پیوســت می باشــد‪ ".‬ایــن ابالغنامــه بــرای شــما بــه ســامانه ابــاغ ارســال گردیــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ بــه ســامانه ابــاغ مراجعــه کنیــد و بــا اســتفاده از شناســه و رمــز کاربــری خــود‪ ،‬اطالعــات‬‫ایــن ابالغیــه و پیوســت های ان را از قســمت "دریافــت بــا شــماره" بــا وارد نمــوده شــماره و‬ ‫تاریــخ صــدور ابالغیــه دریافــت و مشــاهده کنیــد‪.‬‬ ‫ چنانچــه جهــت ورود بــه ســامانه‪ ،‬حســاب کاربــری (شناســه و رمــز) دریافــت ننموده ایــد جهــت ثبت نــام‬‫بــه یکــی از دفاتــر خدمــات الکترونیــک قضائــی و درصــورت عــدم دسترســی‪ ،‬بــه نزدیک تریــن واحــد قضائــی‬ ‫مراجعــه نماییــد‪.‬‬ ‫ عدم مراجعه به منزله استنکاف از قبول اوراق قضائی بوده و ابالغ محسوب می شود‪.‬‬‫شماره ‪ 109‬شعبه ‪ 5‬شورای حل اختالف شهرستان گناوه‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز و ســند اتومبیــل ســواری هاچ بــک سیســتم پرایــد تیــپ ‪ 111‬مــدل ‪ 1389‬بــه شــماره پــاک‬ ‫ایــران ‪813 -42‬ص‪ 17‬و شــماره موتــور‪ 3426648 :‬و شــماره شاســی‪ s5430089005228 :‬بــه مالکیــت‬ ‫حبیب الــه ابراهیــم بای ســامی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫خواف‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز خــودروی ســواری ســایپا ‪ 132‬بــه رنــگ ســفید‪ -‬روغنــی مــدل ‪ 1390‬بــه شــماره موتــور‬ ‫‪ 4115952‬و شــماره شاســی ‪ S1422290268444‬بــه شــماره پــاک ایــران ‪544 -32‬م‪ 63‬بــه مالکیــت زهــرا‬ ‫ســنگین شــمس ابادی مفقــود گردیــد و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫م الف ‪576‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز خــودروی ســواری پرایــد ‪ 132‬مــدل ‪ 1388‬بــه رنــگ ســفید‪ -‬روغنــی بــه شــماره موتــور‬ ‫‪ 3077870‬و شــماره شاســی ‪ S1422288102758‬بــه مالکیــت محمدرضــا صفــرزاده بــه شــماره پــاک ایــران‬ ‫‪917 -36‬ق‪ 37‬مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫م الف ‪577‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای حســن مهدویان پــور دارای شــماره ملــی ‪ 0044455461‬بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه ‪44-11-98‬‬ ‫از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان عزیــزه ارجنــگ‬ ‫بــه شماره شناســنامه ‪ 9142‬و شــماره ملــی ‪ 3978171627‬در تاریــخ ‪ 97/7/25‬اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود‬ ‫زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬حســن مهدویان پــور فرزنــد شــمس اله‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 0044455461‬صــادره از تهــران پســر متوفــی ‪ -2‬کبــری عــرب فرزنــد شــمس اله بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 0044219091‬صــادره از تهــران دختــر متوفــی ‪ -3‬اعظــم عــرب فرزنــد شــمس اله بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 0034569677‬صــادره از تهــران دختــر متوفــی ‪ -4‬مرضیــه عــرب فرزنــد شــمس اله بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 0043722148‬صــادره از تهــران دختــر متوفــی ‪ -5‬پرویــن عــرب فرزنــد شــمس اله بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 0044288344‬صــادره از تهــران دختــر متوفــی ‪ -6‬زهــرا عــرب فرزنــد شــمس اله بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 0044157495‬صــادره از تهــران دختــر متوفــی ‪ -7‬فاطمــه عــرب فرزنــد شــمس اله بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 0044114400‬صــادره از تهــران دختــر متوفــی‪ .‬متوفــی بغیــر از نامبــردگان فــوق ورثــه دیگــری نــدارد و‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی‬ ‫اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه‬ ‫شــورا حــل اختــاف حــوزه یازدهــم بخــش کهریــزک تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 1378‬شورای حل اختالف حوزه یازدهم بخش کهریزک‬ ‫مفقودی مدرک تحصیلی‬ ‫مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانــب وحیــد مشــیدی فرزنــد علــی بــه شماره شناســنامه ‪1850061122‬‬ ‫صــادره از بهبهــان در مقطــع کارشناســی رشــته مهندســی مکانیــک خــودرو صــادره از واحد دانشــگاهی ازاد‬ ‫بهبهــان بــه شــماره ‪ 159221500878‬مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪ .‬از یابنــده تقاضــا می شــود‬ ‫اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه ازاد اســامی بهبهــان بــه نشــانی شهرســتان بهبهــان تحویــل نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/9/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪98/10/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/9/26 :‬‬ ‫بهبهان‬ ‫نکتــه قابل تامــل در رویکــرد کشــور ایران‪،‬‬ ‫اعتقــاد بــه کشــورها و همســایگانی قــوی‬ ‫و مقتــدر اســت؛ کمااینکــه محمدجــواد‬ ‫ظریــف در ائیــن «روز ســازمان همــکاری‬ ‫اقتصــادی اکــو» عنــوان کــرد‪« :‬ایــران‪،‬‬ ‫معتقــد به سیاســت همســایگی قدرتمند‬ ‫اســت‪ .‬معتقــد هســتیم کــه بــا داشــتن‬ ‫همســایه های قــوی‪ ،‬قــادر خواهیــم‬ ‫بــود بهتــر و بــا ســهولت بیشــتر بــه‬ ‫اهــداف خــود برســیم؛ تااینکــه بخواهیــم‬ ‫انهــا را به تنهایــی محقــق کنیــم»‪ .‬وزیــر‬ ‫امــور خارجــه باتاکیدبــر لــزوم تقویــت‬ ‫همکاری هــای منطقــه ای‪ ،‬درعین حــال‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬ایــران‪ ،‬عالقه منــد اســت‬ ‫همــان نــوع روابطــی را کــه بــا ســایر‬ ‫شــرکای خود در اکــو دارد‪ ،‬حفــظ کرده و‬ ‫به شــرکای خــود در خلیج فارس تســری‬ ‫دهــد»‪ .‬ظریــف بااشــاره به طــرح و تــاش‬ ‫ایــران بــرای برقــراری صلــح و ارامــش در‬ ‫منطقــه‪ ،‬گفــت‪« :‬پیشــنهاد مــا درمــورد‬ ‫طــرح صلــح منطقـه ای‪ ،‬طرحــی دیرینــه‬ ‫اســت کــه نخســتین بار در اوج جنــگ‬ ‫ایــران و عــراق در ســال ‪ ۱۹۸۵‬مطــرح‬ ‫شــد؛ اخیــرا ً نیــز طــرح امیــد یــا طــرح‬ ‫صلــح هرمــز‪ ،‬توســط رئیس جمهــوری‬ ‫در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل‬ ‫متحــد ارائــه شــد»‪ .‬ایــده ای کــه ظریــف‬ ‫از ان نــام بــرد‪« ،‬صلــح هرمــز» اســت‬ ‫کــه رئیس جمهــوری درجریــان ســفر بــه‬ ‫نیویــورک ان را مطــرح کــرد‪ .‬پیشــنهاد‬ ‫تهــران درحالــی مطرح شــده کــه منطقه‬ ‫خلیج فــارس به انبــار تســلیحات وارداتی‬ ‫عمدتـاً غربــی و امریکایــی تبدیــل شــده‬ ‫اســت و رقابتــی تســلیحاتی دراین منطقه‬ ‫ایجــاد کــرده اســت‪ .‬ایــن شــرایط‪ ،‬ایجاب‬ ‫می کنــد کــه چندجانبه گرایــی باردیگــر‬ ‫در مرکــز توجــه قــرار گیــرد و الزم اســت‬ ‫کشــورهای منطقــه بــا تجدیدنظــر در‬ ‫راهکارهــای تامیــن امنیــت خــود بــه این‬ ‫بــاور برســند کــه دســتیابی بــه امنیــت‪،‬‬ ‫امری ســت کــه درگــرو همــکاری‬ ‫کشــورهای منطقــه به دســت می ایــد‪.‬‬ ‫عالوه برایــن؛ ایــن کشــورها بایــد بــه ایــن‬ ‫بــاور برســند کــه امنیــت‪ ،‬کاالیی نیســت‬ ‫کــه وارداتــی باشــد؛ زیــرا اوالً کســانی که‬ ‫امنیــت را تامیــن می کننــد‪ ،‬می تواننــد‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت هوشــمند «کارت فعالیــت نــاوگان عمومــی» بــه شــماره ‪ 1885789‬مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫شناســنامه خــودرو ســواری جیلــی ایمگرنــد ســاخت کشــور چیــن بــه رنــگ ســفید مــدل ‪ 2014‬بــه شــماره‬ ‫شاســی ‪ 015297‬و شــماره موتــور ‪ 05367‬و شــماره پــاک ‪ 79256‬مربــوط بــه اصغــر پارســایان مفقــود‬ ‫گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫اگهی مزایده فروش شش دستگاه خودروی فرسوده‬ ‫نوع خواسته‪ :‬مطالبه طلب‬ ‫نام محکوم له‪ :‬حسن نیک نژاد با وکالت اعظم موالئی‬ ‫بموجــب مفــاد پرونــده اجرایــی کالســه ‪/95‬ش‪/1390/‬ج م ‪ ،3‬محکوم علیــه صمــد ایللــو محکــوم اســت بــه‬ ‫پرداخــت مبلــغ ‪ 42/215/000‬ریــال بابــت محکوم بــه در حــق حســن نیک نــژاد بــا وکالــت اعظــم موالیــی و‬ ‫همچنیــن مبلــغ ‪ 2/000/000‬ریــال بابــت نیــم عشــر دولتــی در حــق صنــدوق دولــت بــا توجــه بــه توقیــف‪:‬‬ ‫پنــج دســتگاه خــودروی فرســوده و تعــدادی قطعــات مســتعمل (‪ -1‬ســواری ‪ 405‬مشــکی رنــگ فاقــد‬ ‫گیربکــس ‪ -2‬پرایــد مشــکی فاقــد چهــار درب و کاپــوت و الســتیک ها قابلیــت بهره بــرداری نــدارد ‪ -3‬پــژو‬ ‫‪ 206‬فاقــد پــاک و صندلــی و کاپــوت و فاقــد دو درب جلــو ‪ -4‬پــژو ‪ 206‬فاقــد موتــور و گیربکــس فاقــد‬ ‫پــاک و مشــخصات و نداشــتن مجمــوع شیشــه ‪ -5‬یکدســتگاه اســکلت اتــاق ســفید رنــگ پــژو ‪ 405‬بــدون‬ ‫چهــار درب و صنــدوق عقــب و فاقــد موتــور و گیربکــس ‪ -6‬اقــام مســتعمل تعــدادی قطعــات مســتعمل و‬ ‫بــدون قابلیــت بهره بــرداری متعلــق بــه خوانــده و حســب تقاضــای خواهــان حســن نیک نــژاد بــه وکالــت‬ ‫اعظــم موالیــی مذکــور از طریــق مزایــده بفــروش می رســد‪ .‬خودروهــای مذکــور بــدون در نظــر گرفتــن دیــون‬ ‫احتمالــی توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه میــزان ‪ 155/460/000‬ریــال ارزیابــی شــده اســت‪ .‬مزایــده‬ ‫در تاریــخ ‪ 98/9/24‬ســاعت ‪ 11‬صبــح در محــل اجــرای احــکام مدنــی ‪ 3‬شــورای حــل اختــاف شــهرری برگــزار‬ ‫می گــردد‪ .‬مزایــده از قیمــت پایــه کارشناســی شــروع و بــه باالتریــن پیشــنهاد واگــذار می شــود ده درصــد‬ ‫مبلــغ مزایــده‪ ،‬فی المجلــس از خریــدار اخــذ می شــود و مابقــی مبلــغ مزایــده نیــز حداکثــر ظــرف مــدت یکمــاه‬ ‫از تاریــخ مزایــده وصــول خواهــد شــد چنانچــه خریــدار ظــرف مهلــت مقــرر نســبت بــه پرداخــت مابقــی ثمــن‬ ‫مزایــده اقــدام ننمایــد ســپرده وی پــس از کســر هزینه هــای اجرایــی بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط خواهــد‬ ‫شــد ضمنــا کلیــه هزینه هــای انتقــال مــورد مزایــده بــر عهــده خریــدار می باشــد‪ .‬همــراه داشــتن شناســنامه‬ ‫عکســدار یــا کارت شناســایی معتبــر جهــت شــرکت در مزایــده الزامــی اســت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 1379‬اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف مجتمع ‪ 20‬تهران (ری)‬ ‫ابالغیه‬ ‫بــه ایــن وســیله بــه (راهــن) ذبیح الــه نــادری نــام پــدر‪ :‬حســین بــه نشــانی‪ :‬کرمانشــاه‪ -‬شــهرک تعــاون‪،‬‬ ‫پش ـت تپه مــراد حاصــل‪ ،‬کــوی ‪ 10‬متــری دوم‪ ،‬پــاک ‪ 43‬و متعهــد (وام گیرنــده)‪ :‬شــرکت خدمــات کشــاورزی‬ ‫و مکانیزاســیون توســعه کشــت و صنعــت دینــور بــا مدیریــت حســین رضــا نــادری شــاپورابادی و فرهــاد‬ ‫فیض حــری بــه نشــانی‪ :‬کرمانشــاه‪ -‬مســکن‪ ،‬مخابــرات‪ ،‬گــروه ‪ ،404‬بلــوک ‪ ،2‬قطعــه ‪ 6‬ابــاغ می گــردد‬ ‫درخصــوص پرونــده اجرایــی کالســه ‪ 9700516‬لــه بانــک کشــاورزی شــعبه میانراهــان علیــه شــرکت خدمــات‬ ‫کشــاورزی و مکانیزاســیون توســعه کشــت و صنعــت دینــور بــا مدیریــت حســین رضــا نــادری شــاپورابادی و‬ ‫فرهــاد فیض حــری و ذبیح الــه نــادری طبــق گــزارش وارده بــه شــماره ‪ 1398/7/30-45018593‬مهنــدس‬ ‫هوشــیار محمــدی کارشــناس رســمی دادگســتری‪ ،‬پــاک ثبتــی ‪ 5736‬فرعــی از ســایر فروعــات از ‪ 26‬فرعــی از‬ ‫پــاک اصلــی ‪ 141‬اصلــی در بخــش‪ :‬حومــه بخــش یــک ناحیــه‪ :‬یــک واقــع در‪ :‬ثبــت اســناد و امــاک ناحیــه یک‬ ‫شهرســتان کرمانشــاه مــورد وثیقــه ســند رهنــی شــماره ‪ 1386/7/8 -1954‬تنظیمــی دفترخانــه اســناد رســمی‬ ‫شــماره ‪ 73‬شــهر صحنــه اســتان کرمانشــاه بــه مبلــغ ‪ 7/550/000/000‬ریــال ارزیابــی گردیــده‪ .‬لــذا چنانچــه بــه‬ ‫مبلــغ ارزیابــی پــاک مذکــور معتــرض می باشــید‪ ،‬اعتــراض کتبــی خــود را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ‬ ‫انتشــار ایــن اخطاریــه بــه ضمیمــه فیــش بانکــی دســتمزد کارشــناس تجدیدنظــر بــه مبلــغ ‪ 7/000/000‬ریــال‬ ‫بــه حســاب کانــون کارشناســان رســمی دادگســتری کرمانشــاه بــه شــماره ‪ 020014799003‬نــزد کلیــه شــعب‬ ‫بانــک ملــی بنــام کانــون کارشناســان کرمانشــاه بــه ایــن اداره در ادرس‪ :‬شهرســتان کرمانشــاه‪ ،‬خیابــان شــهید‬ ‫مطاعــی‪ ،‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمانشــاه‪ ،‬اداره اجــرای اســناد رســمی کرمانشــاه تســلیم تــا‬ ‫طبــق مقــررات اقــدام گــردد در غیراینصــورت ارزیابــی قطعــی خواهــد بــود و بــه اعتراضــی کــه خــارج از موعــد‬ ‫مقــرر و فاقــد فیــش دســتمزد کارشــناس تجدیــد نظــر باشــد ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییس واحد اجرای اسناد رسمی‪ ،‬عبدالقادر قادری نیرژ‬ ‫مفقودی سند کمپانی و سند سبز‬ ‫اینجانــب حجت الــه درویشــی مالــک خــودرو ســواری ســمند مــدل‪ 1385 :‬بــه رنــگ‪ :‬بــژ متالیــک بــه شــماره‬ ‫پــاک‪587 -29 :‬د‪ 65‬و شــماره شاســی‪ 14559488 :‬و شــماره موتــور‪ 12485103121 :‬بــه علــت فقــدان‬ ‫اســناد فــروش (ســند کمپانــی و ســند ســبز) تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده اســت‪ ،‬لــذا‬ ‫چنانچــه هــر کــس ادعایــی در مــورد خــودروی مذکــور دارد‪ ،‬ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش‬ ‫شــرکت ایران خــودرو واقــع در پیکان شــهر‪ ،‬ســاختمان ســمند مراجعــه نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت پــس از انقضــای‬ ‫مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله اعــام مــی دارد بــرگ ســبز و بــرگ کمپانــی تراکتــور‪ -‬کشــاورزی‪ ،‬سیســتم‪ ،ITM :‬تیــپ‪:‬‬ ‫‪ 4*4-399‬بــه شــماره انتظامــی ‪933‬ک‪ -34‬ایــران ‪ ،19‬مــدل ‪ ،1397‬رنــگ قرمز‪-‬روغنــی‪ ،‬شــماره موتــور‬ ‫‪ YAW0352G‬و شــماره شاســی ‪ N3HKTAA5DJHT03862‬بــه مالکیــت اقــای علی اوســط خســروی بــا‬ ‫شــماره ملــی ‪ 3358364356‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله اعــام م ـی دارد بــرگ ســبز و ســند مالکیــت خــودروی ســواری پــژو تیــپ‪ 405 :‬جی ال ایک ـس ای‬ ‫‪ 1/8‬بــه شــماره انتظامــی ‪935‬ق‪ -55‬ایــران ‪ ،29‬مــدل ‪ ،1387‬رنــگ بــژ متالیــک‪ ،‬شــماره موتــور‬ ‫‪ 12487001994‬و شــماره شاســی ‪ 40334732‬بــه مالکیــت اقــای عــادل فعله کــری بــا شــماره ملــی‬ ‫‪ 3359939018‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله اعــام م ـی دارد بــرگ ســبز و ســند خــودروی ســواری پــژو تیــپ‪ 405 :‬جی ال ایک ـس ای ‪ 1/8‬بــه‬ ‫شــماره انتظامــی ‪295‬ق‪ -51‬ایــران ‪ ،29‬مــدل ‪ ،1382‬رنــگ یشــمی‪ -‬متالیــک‪ ،‬شــماره موتــور ‪22568205546‬‬ ‫و شــماره شاســی ‪ 82004438‬بــه مالکیــت اقــای احســان عباســی بــا شــماره ملــی ‪ 3350263364‬مفقــود و‬ ‫از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫ان را تبدیــل بــه ابــزاری بــرای گروکشــی‬ ‫از ایــن کشــورها کننــد و هــرروز‬ ‫خواســته های نامعقــول و غیرمنطقــی از‬ ‫ایــن کشــورها داشــته باشــند‪.‬‬ ‫گذشــته از نهادهــای چندجانبه گرایــی‬ ‫در عرصــه منطق ـه ای‪ ،‬به لحــاظ تاریخــی‬ ‫هــم ایــران از کشــورهای اصلــی و‬ ‫موســس در نهادهــای چندجانبه گرایــی‬ ‫در عرصــه بین المللــی بــوده‪ .‬ایــران‪،‬‬ ‫از ‪ ۵۰‬کشــور موســس بــود کــه در‬ ‫کنفرانــس سان فرانسیســکو در اپریــل‬ ‫ســال ‪ ۱۹۴۵‬شــرکت کــرده و منشــور‬ ‫ملــل متحــد را به تصویــب رســاندند‪.‬‬ ‫جهــت تدویــن منشــور‪ ،‬چهــار کمیتــه‬ ‫عمومــی تشــکیل شــده بــود کــه ایــران‪،‬‬ ‫در ســه کمیتــه عضویــت داشــت‪ .‬هیئــت‬ ‫نمایندگــی ایــران‪ ،‬از ‪ ۱۱‬نماینــده‪ ،‬هفــت‬ ‫رایــزن و یــک منشــی تشــکیل می شــد‪.‬‬ ‫مصطفی عــدل (رئیــس هیئــت ایرانی در‬ ‫کنفرانــس)‪ ،‬ازطــرف ایــران ایــن اســناد را‬ ‫امضــاء کــرد‪ .‬از ابتــدای انقــاب اســامی‬ ‫نیــز تــا کنــون روســای جمهــوری‬ ‫و نمایندگانــی از ایــران اســامی در‬ ‫مجمــع عمومــی ســازمان ملــل شــرکت‬ ‫و ســخنرانی کرده انــد؛ نخســتین مقــام‬ ‫بلندپایــه ایرانــی هــم شــهید رجایی ســت‬ ‫کــه پس ازانقــاب و در ‪،۱۳۵۹‬‬ ‫به نمایندگــی از جمهــوری اســامی ایران‬ ‫بــه نیویــورک (محــل اســتقرار ســازمان‬ ‫ملــل) رفــت و ســخنرانی کــرد‪ .‬پـس ازان‪،‬‬ ‫روســای جمهــوری در ادوار مختلــف نیــز‬ ‫در جلســات مجمــع عمومــی ســخنرانی‬ ‫کردنــد‪ .‬ازســوی دیگر‪ ،‬در مهرمــاه ‪98‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین روحانــی در‬ ‫صــدر هیئتــی بلندپایــه بــرای شــرکت‬ ‫در اجــاس اتحادیــه اوراســیا راهــی‬ ‫ارمنســتان شــد و عالوه بــر ســخنرانی در‬ ‫ایــن اجــاس و تشــریح توانمندی هــا و‬ ‫ظرفیت هــای گســترده کشــورمان بــرای‬ ‫تعامــل تجــاری بــا اتحادیــه اوراســیا؛‬ ‫دیدارهــای دوجانبـه ای بــا نخسـت وزیر و‬ ‫مقامــات ارشــد ارمنســتان داشــت‪.‬‬ ‫ایــران در ســال ‪ ۱۳۹۵‬بــه کمیســیون‬ ‫اقتصــادی اتحادیــه اوراســیا پیشــنهاد‬ ‫ایجــاد یــک منطقــه ازاد تجــاری میــان‬ ‫ایــران و ایــن اتحادیــه را مطــرح کــرد؛‬ ‫پیشــنهادی کــه از جانــب اعضــای ان نیز‬ ‫مورداســتقبال قــرار گرفت و طی دوســال‬ ‫مذاکــرات متعــدد و ارزیابــی کمــی و‬ ‫کیفــی اقــام و میــزان تعرفــه ترجیحــی‬ ‫انهــا‪ ،‬باالخــره ایــن موافقت نامــه در‬ ‫تاریــخ ‪ ۲۷‬اردیبهشــت ماه ‪ ۱۳۹۷‬در‬ ‫شــهر اســتانه قزاقســتان به امضاء رســید‪.‬‬ ‫درمــورد اروپــا نیــز جمهــوری اســامی‬ ‫همــواره تــاش کــرده تــا روابــط خویــش‬ ‫تریبون‬ ‫افزایش اعتماد و امید مردم‬ ‫تالش برای‬ ‫ِ‬ ‫بــا ایــن اتحادیــه را گســترش دهــد‪ .‬ایجاد‬ ‫شــکاف میــان سیاســت های ایــاالت‬ ‫متحــده و اروپــا درخصــوص برجــام و‬ ‫تــاش اروپــا بــرای ایجــاد کانــال مالــی‬ ‫ویــژه اروپــا بــرای دورزدن تحریم هــای‬ ‫یک جانبــه امریــکا و تســهیل دادوســتد‬ ‫تجــاری بــا ایــران‪ ،‬حاصــل دیپلماســی‬ ‫و البتــه چندجانبــه گرایــی ایــران بــوده‬ ‫اســت‪ .‬باوجودانکــه چندجانبه گرایــی‬ ‫محــور یــا هســته اصلــی نظــم بین الملــل‬ ‫پــس از جنــگ جهانــی دوم بــوده اســت‪،‬‬ ‫در ســال های اخیــر‪ ،‬تعــدادی از کشــورها؛‬ ‫به ویــژه امریــکا نظــام بین الملــل‬ ‫چندجانبه گــرا را تهدیــد کرده انــد‪.‬‬ ‫خــروج از موافقت نامــه اب وهوایــی‬ ‫یاِن اف‪ ،‬خــروج از‬ ‫پاریــس‪ ،‬خــروج از ا ‬ ‫برجــام و به دنبــال ان‪ ،‬تهدیــد بــه خــروج‬ ‫از بســیاری از معاهــدات و پیمان هــای‬ ‫دیگــر به عنــوان ابــزاری بــرای تهدیــد‬ ‫جامعــه بین المللــی‪ ،‬فقــط چند نمونــه از‬ ‫اقدامــات یک جانبه گرایانــه امریکاســت‪.‬‬ ‫یک ماه پیــش رئیس جمهــوری در‬ ‫ســخنانی در اجــاس ســران کشــورهای‬ ‫عضــو جنبــش عدم تعهــد‪ ،‬بــا تبییــن‬ ‫تاریخــی نظــم جهــان و دوره گــذار‬ ‫ســال های اخیــر گفــت‪« :‬بــا فروپاشــی‬ ‫نظــام دوقطبــی در عرصــه بین المللــی‪،‬‬ ‫ایــاالت متحــده تــاش کــرد بــا شــعار‬ ‫نظــم نویــن جهانــی‪ ،‬یــک نظــام‬ ‫تک قطبــی و ســلطه گرایانه را بــه اتــکای‬ ‫قــدرت نظامــی و اقتصــادی و رســانه ای‬ ‫خــود بــر جهــان تحمیــل کنــد‪ .‬درمقابل‪،‬‬ ‫جنبــش عدم تعهد تــاش مشــترک خود‬ ‫را جهــت مقابلــه بــا یک جانبه گرایــی‬ ‫در نظــام بین المللــی متمرکــز کــرد‪.‬‬ ‫ابزارهایــی کــه امریــکا بــرای تحقــق‬ ‫نظــام تک قطبــی ب ـه کار گرفــت‪ ،‬عمدت ـاً‬ ‫بــه ضــد ان تبدیــل شــد‪ .‬در عرصــه‬ ‫اقتصــاد‪ ،‬توســعه تجــارت ازاد در جهــان‬ ‫عم ـ ً‬ ‫ا زمینــه را بــرای رشــد کشــورهای‬ ‫درحال توســعه و ظهــور قدرت هــای‬ ‫جدیــد اقتصــادی و تکنولوژیــک در جهان‬ ‫فراهــم کــرد؛ به گونه ای کــه امــروزه‪،‬‬ ‫هژمونــی امریــکا را در عرصــه اقتصــاد‬ ‫و تکنولــوژی به طورجــدی بــه چالــش‬ ‫کشــیده اســت»‪.‬‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران به درســتی‬ ‫نشــان داده کــه بــا دیپلماســی قدرتمنــد‬ ‫خــود تصمیــم دارد تــا درجهــت حقــوق‬ ‫بین الملــل و به عنــوان بخشــی از جامعــه‬ ‫بین المللــی کنشــگری کنــد و باتوجه بــه‬ ‫بحران هایــی کــه امــروز جهــان بــا ان‬ ‫روبه روســت‪ ،‬درراســتای همــکاری بــا‬ ‫کشــورها در حوزه هــای امنیتــی‪ ،‬محیــط‬ ‫زیســتی قــدم بــردارد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله اعــام مــی دارد شناســنامه مالکیــت و کارت خــودروی ســواری ‪ MVM‬نیــو ‪315H‬‬ ‫بــه شــماره انتظامــی ‪288‬ی‪ -22‬ایــران ‪ ،10‬مــدل ‪ ،1397‬رنــگ ســفید‪ -‬روغنــی‪ ،‬شــماره موتــور‬ ‫‪ MVM477FJAJ072770‬و شــماره شاســی ‪ NATFBAM05J1061712‬مفقــود و از درجــه اعتبــار‬ ‫ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫شــعبه اول اجــرای احــکام حقوقــی دادگســتری کوهدشــت در پرونــده کالســه ‪ ۹۸۰۱۴۴‬مطروحــه فی مابیــن‬ ‫انیــس امرایــی و جــواد امرایــی درنظــر دارد ســهم االرث محکوم علیــه جــواد امرایــی از یکبــاب ســاختمان‬ ‫مســکونی را بــا شــرایط زیــر از طریــق مزایــده بــه فــروش برســاند ‪ -۱‬ملــک تحــت پــاک ‪ ۶۳۷۵‬فرعــی از ‪۵۶‬‬ ‫اصلــی واقــع در کوهدشــت خیابــان جهــاد شــمالی بعــد از تقاطــع بلــوار باهنــر کوچــه نســترن چهــارم بنــام‬ ‫جهــان امرایــی مــورث محکوم علیــه می باشــد ارزش کل ملــک مبلــغ ‪ ۴/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰‬ریــال بــراورد گردیــده‬ ‫اســت کــه پــس از کســر یــک هشــتم ســهم همســر و کســر ســهم ســه دختــر ارزش ســهم جــواد امرایــی‬ ‫مبلــغ ‪ ۱/۵۷۵/۰۰۰/۰۰۰‬ریــال می باشــد ‪ -۲‬شــخصی کــه بیشــترین قیمــت را از قیمــت پایــه پیشــنهاد‬ ‫می نماییــد برنــده مزایــده می باشــد و می بایســتی کــه ‪ ۱۰‬درصــد قیمــت را فی المجلــس پرداخــت کنــد‬ ‫مابقــی را حداکثــر ظــرف ‪ ۱‬مــاه از تاریــخ مزایــده پرداخــت نمایــد و درصــورت انصــراف وجــه پرداختــی مســترد‬ ‫نخواهــد شــد ‪ -۳‬مزایــده در تاریــخ ‪ ۹۸/۱۰/۰۲‬راس ســاعت ‪ ۱۱‬صبــح در محــل ملــک برگــزار می گــردد و‬ ‫متقاضیــان می تواننــد پیشــنهادهای خــود را در پاکت هــای در بســته بــه واحــد اجــرای احــکام شــعبه اول‬ ‫حقوقــی تحویــل نماینــد‪.‬‬ ‫مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری کوهدشت‪ ،‬افشین میرزایی‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای احمدرضــا صفــدری بــه شماره شناســنامه ‪ 1239‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه‬ ‫ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 981115‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان‬ ‫وحیــد صفــدری بــه شماره شناســنامه ‪ 3330361565‬در تاریــخ ‪ 98/07/13‬در اقامتــگاه دائمــی خــود‬ ‫درگذشــته ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬زینــب لطفــی فرزنــد علی اقــا ش ش ‪ 3330275723‬صــادره‬ ‫از اســام ابــاد غــرب مــادر متوفــی ‪ -2‬احمدرضــا صفــدری فرزنــد عــادل ش ش ‪ 1239‬صــادره از اســام ابــاد‬ ‫غــرب پــدر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد‬ ‫تــا هــر کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه‬ ‫بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‪ ،‬از طرف صیدی‬ ‫مفقودی سند مالکیت (سند سبز)‬ ‫ســند ســبز خــودرو کامیــون زامیــاد بــه رنــگ‪ :‬ابــی مــدل‪ 1395 :‬بــه شــماره پــاک‪336 -29 :‬د‪ 51‬و شــماره‬ ‫شاســی‪ NAZPL140BF0434692 :‬و شــماره موتــور‪ Z24704901Z :‬بــه نــام نــادر حمیــدی مفقــود و‬ ‫اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/05/03-۱۳۹۸۶۰۳18018001911‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی خانــم طیبــه محمودی بنــدری فرزنــد عبدالحســین بشناســنامه ‪ 4819‬صــادره از تهــران در‬ ‫س ـه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت ‪ 376‬مترمربــع مجــزی شــده از پــاک ‪1‬‬ ‫فرعــی از ســنگ ‪ 28‬اصلــی واقــع در قریــه دهبنــه بخــش ‪ 12‬گیــان‪ ،‬کــه بــرای ان شــماره پــاک ‪ 806‬فرعــی در‬ ‫نظــر گرفتــه شــده‪ ،‬خریــداری از مالکیــت رســمی اقــای حســین شــعبانی چماچائــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا‬ ‫بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم‬ ‫وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/09/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/08/27 :‬‬ ‫م الف ‪ 3763‬علی نصرتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای اله بخــش جلیلیــان بــه شماره شناســنامه ‪ 147‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه ورثــه‬ ‫درخواســتی بــه شــماره ‪ 981094‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان حســین‬ ‫جلیلیــان بــه شماره شناســنامه ‪ 578‬در تاریــخ ‪ 68/02/15‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه حین الفــوت‬ ‫وی عبارتنــد از‪ -1 :‬گل خنــدان جلیلیــان فرزنــد حســین ش ش ‪ 148‬صــادره از چــرداول فرزنــد متوفــی ‪ -2‬اله بخــش‬ ‫جلیلیــان فرزنــد حســین ش ش ‪ 147‬صــادره از چــرداول فرزنــد متوفــی ‪ -3‬عالیــه جلیلیــان فرزند حســین ش ش ‪580‬‬ ‫صــادره از اســام ابــاد بخــش حمیــل فرزنــد متوفــی ‪ -4‬نــازاره جلیلیــان فرزنــد حســین ش ش ‪ 876‬صــادره از اســام‬ ‫ابــاد بخــش حمیــل فرزنــد متوفــی ‪ -5‬کافیــه جلیلیــان فرزنــد حســین ش ش ‪ 581‬صــادره از اســام ابــاد بخــش‬ ‫حمیــل فرزنــد متوفــی ‪ -6‬زینــب قمــری فرزنــد ســلیم ش ش ‪ 438‬صــادره از چــرداول همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجام‬ ‫تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه‬ ‫از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‪ ،‬از طرف مریم حاتمی‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 2‬قانــون و ایین نامــه اجرایــی الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و حمایــت‬ ‫از تولیــد و عرضــه مســکن‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 557‬مــورخ ‪ 98/7/24‬هیــات موضــوع قانــون الحــاق مــوادی بــه قانون ســاماندهی و حمایــت از تولید‬ ‫و عرضــه مســکن مســتقر در ثبــت کهریــزک تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم فاطمــه ســلطان فالحی‬ ‫بــه شماره شناســنامه ‪ 1099‬و کــد ملــی ‪ 4848607833‬صــادره از الیگــودرز در ششــدانگ مشــاع بــه مســاحت ‪43‬‬ ‫مترمربــع بــه شــماره پــاک ‪ 46‬فرعــی از ‪ 89‬اصلــی واقــع در کهریــزک خریــداری و متصــرف از مالــک رســمی فاطمــه‬ ‫ســلطان فالحی محــرز گردیــد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم و باســتناد مــاده ‪ 2‬قانــون و ایین نامــه اجرایــی قانــون‬ ‫الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه محلــی یــا‬ ‫کثیراالنتشــار می گــردد لــذا درصــورت اعتــراض ظــرف ‪ 20‬روز از تاریــخ الصــاق یــا انتشــار اگهــی مراتــب دادخواســت‬ ‫را بــه مرجــع قضایــی ظــرف ‪ 1‬مــاه تقدیــم و گواهــی ارائــه نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و‬ ‫عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 1380‬محمدحسین طاهرطلوع دل‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کهریزک‬ ‫معــاون اول رئیس جمهــوری گفــت‪« :‬همــواره بایــد ســر تعظیــم در برابــر ملــت ایــران؛‬ ‫به ویــژه طبقــات ضعیــف فــرود اوریــم کــه این روزهــا را بــا صبــر و تحمــل ســختی ها‬ ‫پشت ســر گذاشــتند و حاضــر نشــدند کمتریــن حرکتــی کــه نشــان دهــد کشــور و نظــام‬ ‫درمعرض خطــر قــرار دارد‪ ،‬از خــود بــروز دهنــد؛ انهــا بــا ســیلی صــورت خــود را ســرخ‬ ‫ـزارش ایســنا؛ اســحاق جهانگیــری بااشــاره به‬ ‫نگــه داشــتند و کمــر خــم نکردنــد»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫گذشــت بیــش از یک ســال ونیم از اغــاز اعمــال فشــارهای جدیــد ازســوی امریــکا علیــه‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬امریکایی هــا پس ازانکــه برجــام امضــاء شــد و‬ ‫فضــای ایــران را بــرای رشــد و توســعه فراهــم کردیــم و کشــور در یــک تعامــل بین المللی‬ ‫مناســبی قــرار گرفــت‪ ،‬بــا بهانه تغییــر رئیس جمهــوری در کشورشــان‪ ،‬بــه تمــام توافقات‬ ‫خــود پشـت پا زدنــد‪ .‬خــروج امریــکا از برجــام‪ ،‬فشــار ســنگین و بی ســابقه ای بــه ملــت و‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران وارد کــرد؛ امریکایی هــا این مرتبــه اشــکار اعــام کردنــد کــه‬ ‫فشــارهای جدیدشــان بیشــترین درد را بــه جامعــه ایــران وارد خواهــد کــرد‪ .‬هیچ کــس‬ ‫نبایــد در شــرایط امــروز دنبــال فرصت طلبــی باشــد و فکــر کنــد فرصتــی بــرای‬ ‫تسویه حســاب مهیــا شــده؛ ایــران امــروز درخطــر اســت؛ امریــکا‪ ،‬رژیــم صهیونیســتی و‬ ‫ســعودی ها بــرای تمامیــت ارضــی کشــورمان برنامه ریــزی کردنــد‪ .‬دراین شــرایط‪ ،‬بــا یــک‬ ‫اجمــاع داخلــی می توانیــم تمــام تهدیدهــا را به فرصــت تبدیــل کنیــم»‪ .‬او باتاکیدبراینکه‬ ‫اعتمــاد عمومــی و مشــارکت مــردم‪ ،‬مهم تریــن نیــاز امــروز کشــور اســت‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬همــه بایــد کمــک کننــد تــا اعتمــاد و امیــد مــردم بــه اینــده افزایــش یابــد»‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫بازدید رئیس جدید اژانس از ایران‬ ‫رافائــل گروســی؛ رئیــس جدیــد اژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی‪ ،‬اعــام کــرده کــه از ایران‬ ‫ گــزارش مهــر؛ درهمین ارتبــاط او اعــام کــرده دیــدار از ایــران‬ ‫بازدیــد خواهــد کــرد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫ب ـه زودی اتفــاق خواهــد افتــاد و اگرچــه زمــان ان را اعــام نکــرده امــا گفتــه اســت کــه‬ ‫به اعتقــاد او‪ ،‬ایــن دیــدار در اینــده نزدیــک انجــام خواهــد شــد‪ .‬اعــام دیــدار از ایــران‬ ‫ازســوی مدیــرکل جدیــد اژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی‪ ،‬ســاعاتی پـس ازان انجــام شــد‬ ‫کــه در جلســه ویــژه کنفرانــس عمومــی اژانــس بین المللــی انــرژی اتمی‪ ،‬ریاســت گروســی‬ ‫به عنــوان مدیــرکل جدیــد اژانــس بــرای یــک دوره چهارســاله موردتائیــد قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫تحریم امریکا توسط چین‬ ‫دولــت چیــن اعــام کــرد کــه به تالفــی تصویــب قانــون حمایــت از معترضیــن‬ ‫هنگ کنــگ توســط کنگــره و البتــه رئیس جمهــوری امریــکا‪ ،‬تحریم هایــی را علیــه‬ ‫ گــزارش انــا؛ دولــت چیــن اعــام کــرد کــه‬ ‫ارتــش ایــن کشــور وضــع می کنــد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫به دلیــل تشــویق معترضیــن هنگ کنگــی ازســوی ایــاالت متحــده بــه «انجــام اقدامــات‬ ‫افراطــی‪ ،‬خشــونت امیز و جنایت امیــز»؛ کشــتی ها و هواپیماهــای نظامــی ایــن کشــور‪،‬‬ ‫مجــاز بــه حرکــت در اب هــا و پــرواز بــر فــراز هنگ کنــگ نیســتند‪ .‬پکن همچنیــن علیه‬ ‫چندیــن ســازمان غیردولتــی امریــکا تحریم هایــی را اعمــال کــرد‪.‬‬ ‫هشدار درباره بازگشت داعش‬ ‫هیئــت حشــد شــعبی بیانیـه ای دربــاره حملــه تروریسـت های داعشــی و امــار قربانیــان‬ ‫صــادر کــرد و دربــاره تحــرکات فزاینــده داعشــی ها در برخــی مناطــق هشــدار داد‪.‬‬ ‫ گــزارش تســنیم؛ در ایــن بیانیــه امــده کــه برخــی مناطــق ازادشــده (از اشــغال‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫تروریســم) از چندروزپیــش درمعرض حمــات مکــرر باندهــای تروریســتی داعشــی قــرار‬ ‫دارد کــه تــاش دارنــد از وضعیــت وخیــم و نابســامان امنیتــی و سیاســی سوءاســتفاده‬ ‫کننــد‪ .‬مهم تریــن ایــن مناطــق‪ ،‬اســتان دیالی ســت کــه روز یک شــنبه شــاهد نبــرد‬ ‫ســخت و شــدیدی میــان حشــد شــعبی و تروریســتی بــود کــه بــرای رخنــه بــه شــهر و‬ ‫ســقوط نظامــی دیالــی تــاش می کنــد‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/08/11-139860318018003830‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫متقاضــی اقــای مهــرداد پوررجبــی فرزنــد صفرعلــی بشــماره ملــی ‪ 6539735766‬صــادره از رشــت در ششــدانگ یکباب‬ ‫خانــه و محوطــه بــه مســاحت ‪ 249/78‬مترمربــع مجــزی شــده از پــاک ‪ 179‬فرعــی از ســنگ ‪ 3‬اصلــی واقــع در قریــه‬ ‫رودبــره بخــش ‪ 12‬گیــان‪ ،‬کــه بــرای ان شــماره پــاک ‪ 2607‬فرعــی در نظــر گرفتــه شــده‪ ،‬خریــداری از مالــک رســمی‬ ‫اقــای رمضانعلــی ســالخورده رودبــره محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصله‬ ‫‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهی اســت‬ ‫درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/ 09/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/09/12 :‬‬ ‫م الف ‪ 3992‬علی نصرتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/05/03-۱۳۹۸۶۰۳18018001908‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫متقاضــی ســیدمحمد دهقان منشــادی فرزنــد سیدحســن بشناســنامه ‪ 45772‬صــادره از یــزد در س ـه دانگ مشــاع از‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت ‪ 376‬مترمربــع مجــزی شــده از پــاک ‪ 1‬فرعــی از ســنگ ‪ 28‬اصلــی‬ ‫واقــع در قریــه دهبنــه بخــش ‪ 12‬گیــان‪ ،‬کــه بــرای ان شــماره پــاک ‪ 806‬فرعــی در نظــر گرفتــه شــده‪ ،‬خریــداری از‬ ‫مالکیــت رســمی اقــای حســین شــعبانی چماچائــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اعتراضــی داشــته‬ ‫باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیم نماینــد‪ .‬بدیهی‬ ‫اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/09/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/08/27 :‬‬ ‫م الف ‪ 3765‬علی نصرتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر‬ ‫اگهــی مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860317007003276‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان بهبهان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضی‬ ‫اقــای اســداله شــهروئی فرزنــد قلــی بشماره شناســنامه ‪ 4‬و شــماره ملــی ‪ 1861464088‬صــادره از بهبهان در ششــدانگ‬ ‫یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 222/56‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 5056/910‬اصلــی واقــع در بخــش‬ ‫یــک بهبهــان خریــداری از مالــک رســمی سیدمســعود موسوی نســب احــراز گردیــده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات متقاضــی‬ ‫مــورد تقاضــا بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬در صورتــی کــه اشــخاص‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم و گواهــی مشــعر بــر دعــوی را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/9/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/8/28 :‬‬ ‫م الف ‪ 8/372‬کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫شهرری‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬اذر ‪ -1398‬شماره ‪1875‬‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫محسنشیرازی نژاد‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‪:‬‬ ‫برگزاری جلسه هم اندیشی ائمه جماعات‬ ‫به میزبانی شورای اسالمی شهرکهریزک‬ ‫در سنت ایرانی‪ ،‬اسالمی‬ ‫بازارکنار مدرسه و مسجد است‬ ‫نشســت هم اندیشــی ائمــه جماعــات و اعضــای شــورای اســامی شــهر کهریــزک‬ ‫با حضــور امــام جمعــه محتــرم‪ ،‬بخشــدار و شــهردار کهریــزک برگــزار شــد‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابــط عمومــی شــورای اســامی شــهر کهریــزک؛ امیــر هادی نــژاد (رئیــس شــورای‬ ‫اســامی شــهر کهریــزک) گفــت‪« :‬جلســات هم اندیشــی بــا اقشــار مختلف شــهر ازجمله‬ ‫ائمــه جماعــات به طور مســتمر و فصلــی و بــا هــدف انتقــال مشــکالت و موضوعــات‬ ‫مهــم شــهر بــه مســئوالن و نماینــدگان مــردم در شــورای اســامی شــهر کهریــزک‬ ‫برگــزار می شــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در این جلســه ائمــه جماعــات مشــکالت فیزیکــی شــهر‪،‬‬ ‫معضــات اجتماعــی و مطالبــات بــه حــق شــهروندان را بــه مســئوالن مربوطــه اعــام‬ ‫کردنــد و در این جلســه راهکارهــای الزم جهــت رفــع مشــکالت و پیشــگیری از معضــات‬ ‫اجتماعــی مــورد هم اندیشــی و بحــث و بررســی قــرار گرفــت»‪ .‬رئیــس شــورای اســامی‬ ‫شــهر کهریــزک در ادامــه بــه نقــش مشــورتی و تاثیر گــذار ائمــه جماعــات گفــت‪:‬‬ ‫«ائمــه محتــرم جماعــات مســاجد شــهر به دلیــل ارتبــاط مســتمر و چهره به چهــره بــا‬ ‫نمازگــزاران به راحتــی از مطالبــه انــان باخبرنــد و ایــن عزیــزان به عنــوان پــل ارتباطــی‬ ‫شــورا و شــهروندان می تواننــد نقــش ارزنــده ای در رفــع و تعدیــل معضــات شــهر ایفــا‬ ‫کننــد»‪ .‬شــاخص ترین موضوعــات مطرح شــده در ایــن جلســات افزایــش ســرانه های‬ ‫لو نقــل عمومــی‪ ،‬برگــزاری کارگاه های‬ ‫فرهنگــی و ورزشــی محــات‪ ،‬بهبــود وضعیت حم ‬ ‫اموزشــی و مشــورتی در خصــوص ارتقــای اگاهــی و دانــش شــهروندان در حــوزه رعایــت‬ ‫حقــوق شــهروندی و‪ ...‬بــود‪ .‬وی در پایــان به نمایندگــی از اعضــای شــورای اســامی شــهر‬ ‫کهریــزک از ائمــه جماعــات قدردانــی به عمــل اورد‪.‬‬ ‫مدال های رنگارنگ تیم هیئت شنای شهرستان‬ ‫در مسابقات قهرمانی کشور‬ ‫تیــم هیئــت شــنای شهرســتان‬ ‫ری در مســابقات قهرمانــی کشــور‬ ‫"جــام والیــت" موفــق بــه کســب‬ ‫چندیــن مــدال رنگارنــگ شــد‪.‬‬ ‫امیررضــا نعیمــا در این رقابت هــا‬ ‫صاحــب ‪۵‬مــدال طــا‪۱ ،‬نقــره و‬ ‫‪۲‬برنــز شــد کــه تــاش اردالن‬ ‫ابراهیــم پنــاه و مربیــان زحمتکش‬ ‫مجموعــه اســتخر طالقانــی جــای‬ ‫تقدیــر دارد‪.‬‬ ‫کسب مدال برنز لیگ وان مادرید‬ ‫توسط بانوی کاراته کای شهرری‬ ‫رئیــس اداره ورزش و جوانــان‬ ‫شهرســتان ری گفــت‪« :‬حمیــده‬ ‫عباســعلی؛ بانــوی کاراتــه کای اهــل‬ ‫شــهرری‪ ،‬مــدال برنــز وزن مثبــت‬ ‫‪ ۶۸‬کیلوگــرم چهارمیــن مرحلــه‬ ‫لیــگ کاراتــه وان در مادریــد اســپانیا‬ ‫را کســب کــرد»‪ .‬مهــدی صداقــت‬ ‫گفــت‪« :‬حمیــده عباســعلی در وزن‬ ‫مثبــت ‪ ۶۸‬کیلوگــرم بــا برتــری‬ ‫یــک بــر صفــر مقابــل ایاکــو ســایتواز کشــور ژاپــن بــه مــدال برنــز مســابقات لیــگ‬ ‫کارتــه وان در مادریــد اســپانیا دســت یافــت»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬عباســعلی پیــش از‬ ‫رســیدن بــه دیــدار رده بنــدی ابتــدا پــس از اســتراحت در دور نخســت در دور دوم و‬ ‫ســوم برابــر حریفانــی از هلنــد و المــان پیــروز شــد امــا در دور چهــارم برابــر حریــف‬ ‫یونانــی اش شکســت خــورد تــا بــه جــدول شــانس مجــدد بــرود‪ .‬عباســعلی در جــدول‬ ‫شــانس مجــدد برابــر حریــف انگلیسـی اش پیــروز شــد تــا بــه دیــدار رده بنــدی برســد»‪.‬‬ ‫هفتمیــن و اخریــن مرحلــه لیــگ جهانــی کاراتــه وان در ســال ‪ ،۲۰۱۹‬طــی روزهــای‬ ‫‪ ۸‬تــا ‪ ۱۰‬اذرمــاه بــا شــرکت ‪ ۷۳۷‬کاراتــه کا از ‪ ۸۹‬کشــور در مادریــد اســپانیا در حــال‬ ‫برگزاری ســت‪ .‬شهرســتان ری بــا یک میلیون نفــر جمعیــت در جنــوب پایتخــت واقــع‬ ‫شــده و ایــن شهرســتان ری به تنهایــی پنــج مــدال از ‪ ۱۵‬مــدال المپیــک را کســب کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬به همین دلیــل ایــن شهرســتان را شــهر طالیــی کشــور در المپیــک می نامنــد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫عبــاس صالحــی در افتتاحیــه گــذر فرهنــگ‬ ‫و هنــر در مجتمــع اســمان مشــهد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«در ســنت ایرانــی و اســامی بــازار در کنــار‬ ‫مســجد و مدرســه اســت؛ یعنــی ایــن ســه‬ ‫ضلــع بــه هــم وصــل هســتند و بــازار وجــه‬ ‫مکمــل حیــات دینــی و علمی ســت‪ .‬بخــش‬ ‫خصوصــی می توانــد به طــو ر جــدی ســهم‬ ‫تاریخــی خــود را در اتصــال حیــات علمــی‬ ‫و معنــوی مســجد‪ ،‬مدرســه و بــازار ایجــاد‬ ‫کنــد و پیــش ببــرد»‪ .‬وزیــر فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی گفــت‪« :‬مــا حلقــه مفقــوده و نقطــه‬ ‫رئیس سازمان بسیج رسانه البرز مطرح کرد؛‬ ‫جشنواره رسانه ای ابوذر؛‬ ‫گامی در راستای توسعه گفتمان انقالب اسالمی‬ ‫خالئــی را در حــوزه فرهنــگ و هنــر حــس‬ ‫می کنیــم و این اســت که کشــش تقاضــا و‬ ‫مصــرف فرهنگــی و هنــری مــا در خانوارهای‬ ‫ایرانــی بــاال نیســت‪ ،‬مصــرف فرهنــگ و‬ ‫هنــر در ســبد خانــوار دودرصــد یــا کمتــر‬ ‫بــود»‪ .‬وی در خصــوص اهمیــت ایــن گــذر و‬ ‫رویکــرد گذرهــا‪ ،‬خیابان هــا یــا میدان هــای‬ ‫فرهنــگ و هنــر‪ ،‬گفــت‪« :‬نکتــه نخســت‬ ‫در این خصــوص این اســت که وقتــی بــه‬ ‫اقتصــاد جهانــی نــگاه می کنیــم‪ ،‬می بینیــم‬ ‫کــه ســهم فرهنــگ و هنــر و انچــه به عنــوان‬ ‫اقتصــاد خــاق شــناخته می شــود‪ ،‬در ســهم‬ ‫اقتصــاد و درامــد تولیــد جهانــی به خصــوص‬ ‫در دهــه اخیــر افزایــش قابــل توجهــی پیــدا‬ ‫کــرده اســت‪ .‬امارهــا در ســال‪‎‬های اخیــر‬ ‫نشــان می دهــد کــه بیــش از نه هــزار و‬ ‫‪ 250‬میلیــارد دالر فضــای بــازار فرهنــگ و‬ ‫هنــر در جهــان وجــود دارد و ســه درصد‬ ‫‪ GDP‬جهانــی از ایــن حــوزه اســت»‪ .‬صالحی‬ ‫افــزود‪« :‬در میــان حوزه هــای مختلــف‬ ‫فرهنــگ و هنــر‪ ،‬ســهم تلویزیــون‪ ،‬هنرهــای‬ ‫تجســمی‪ ،‬رســانه و مجــات ‪ 54‬درصــد بــوده‬ ‫کــه ‪ 21‬درصــد تلویزیــون‪ 17 ،‬درصــد هنرهای‬ ‫تجســمی و ‪ 16‬درصــد فضــای رســانه و‬ ‫مجــات اســت‪ .‬در دهه اخیــر و سال به ســال‬ ‫جریــان رو به رشــدی را در حــوزه اقتصــادی‬ ‫و فرهنــگ و هنــر داریــم کــه جریــان‬ ‫شتابنده ای ســت؛ بنابرایــن گــزاره نخســت‬ ‫این اســت که گرچــه فرهنــگ و هنــر وجــه‬ ‫روحانــی‪ ،‬معنــوی و بنیادینــی دارد‪ ،‬امــا وجــه‬ ‫اقتصــادی ان نیــز روز بـه روز از لحــاظ تولیــد‬ ‫درامــد افزایــش پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫حدود‪ 30‬میلیون شغل بالفعل‬ ‫در فضای فرهنگ و هنر وجود دارد‬ ‫وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬نکتــه دوم فضایی ســت کــه از نظــر‬ ‫اقتصــادی در حــوزه اشــتغال و کارافرینــی‬ ‫مشــاهده می کنیــم‪ .‬براوردهــای ســال های‬ ‫اخیــر نشــان می دهــد کــه ســهم اشــتغال‬ ‫فرهنــگ و هنــر در اقتصــاد جهانــی‬ ‫رو به افزایــش اســت و حــدود ‪ 30‬میلیــون‬ ‫شــغل در فضــای فرهنــگ و هنــر بــه صــورت‬ ‫بالفعــل داریــم و اگــر در حــوزه درامــد‪،‬‬ ‫تلویزیــون اول بــوده‪ ،‬در حــوزه کارافرینــی‬ ‫و اشــتغال‪ ،‬هنرهــای تجســمی بــا حــدود‬ ‫هفت میلیــون شــغلی کــه در فضــای اشــتغال‬ ‫جهانــی داشــته‪ ،‬در ردیــف اول قــرار دارد‪.‬‬ ‫فضــای قابــل توجهــی از لحــاظ کارافرینــی‬ ‫بــرای حــوزه فرهنــگ و هنــر و اقتصادهــای‬ ‫خــاق مشــاهده می کنیــم»‪ .‬وی ادامــه‬ ‫داد‪« :‬نکتــه بعــدی این اســت که مــا شــاهد‬ ‫یــک جریــان قابــل توجــه خــاق اجتماعــی‬ ‫در داخــل ایــران در حــوزه فرهنــگ و هنــر‬ ‫هســتیم‪ ،‬نســل جوانــی کــه در این حــوزه‬ ‫روز بــه روز و دهه به دهــه افزایــش یافتنــد‪.‬‬ ‫دانشــجویان مــا در رشــته های هنــر در ســال‬ ‫‪ 67‬بیــش از پنج هزار نفــر بودنــد کــه در‬ ‫ســال های ‪ 96‬و ‪ 97‬بــه حــدود ‪ 299‬هزار نفــر‬ ‫رســیده اســت»‪.‬‬ ‫رشد ‪ 52‬برابری دانشجویان هنر‬ ‫در ‪ 30‬سال اتفاق افتاده است‬ ‫صالحــی اضافــه کــرد‪« :‬در فاصلــه‬ ‫‪ 30‬ســال رشــد ‪ 52‬برابــری را در فضــای‬ ‫دانشــجویان هنــر شــاهد بودیــم کــه ایــن‬ ‫تنهــا دانشــگاه‪‎‬های رســمی مــا و غیــر از‬ ‫اموزشــگاه های هنری ســت‪ .‬ســهم قابــل‬ ‫توجهــی از ارتقــاء‪ ،‬فراگیــری و انتقــال‬ ‫مهارت هــا در اموزشــگاه های ازاد اتفــاق‬ ‫می افتــد‪ .‬در ســال ‪ 97‬حــدود ‪ 400‬هزار نفــر‬ ‫اموزشــیار اموزشــگاه های هنــری داشــتیم‪ .‬ما‬ ‫جریــان وســیعی را در فضــای نیروی انســانی‬ ‫بــازار هنــر شــاهد هســتیم»‪ .‬صالحــی بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬اگــر بتوانیــم فرصت هــای دیده شــدن‬ ‫محصــوالت فرهنگــی و هنــری را ایجــاد‬ ‫کنیــم‪ ،‬به طور طبیعــی بــر کشــش تقاضــا‬ ‫و مصــرف تاثیــر می گــذارد‪ .‬بخــش قابــل‬ ‫توجهــی از محصــوالت فرهنگــی و هنــری در‬ ‫ذخایــر و انبارهــای پشــت پــرده هنرمنــدان‬ ‫بــود ه و دیــده نمی شــود و فرصــت عرضــه‬ ‫پیاپــی وجــود نــدارد»‪.‬‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫ایـت اهلل ابراهیــم رئیســی (رئیــس قــوه قضائیه)‪،‬‬ ‫غالمرضــا نوفرســتی را به عنــوان دادســتان‬ ‫شهرســتان ری معرفــی و منصــوب کــرد‪.‬‬ ‫به گــزارش ایرنــا؛ مراســم تودیــع حجت االســام‬ ‫علــی ملکوتی (دادســتان ســابق شهرســتان ری)‬ ‫و معارفــه غالمرضــا نوفرســتی (دادســتان جدید‬ ‫ایــن شهرســتان) با حضــور غالمعلــی محمــدی‬ ‫(قائــم مقــام دادگســتری کل اســتان تهــران)‪،‬‬ ‫حســین توکلــی کجانــی (سرپرســت فرمانــداری‬ ‫ویــژه شهرســتان ری)‪ ،‬رســول جاللــی (رئیــس‬ ‫دادگســتری شهرســتان ری)‪ ،‬امامــان جمعــه‬ ‫و جمعــی از مســئوالن شهرســتان‪ ،‬قضــات‪،‬‬ ‫کارکنــان دادگســتری و خانواده هــای معــزم‬ ‫شــهدا در تــاالر فاطمــه الزهــرا (س) شــهرری‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬قائم مقــام دادگســتری کل اســتان‬ ‫تهــران در این مراســم ضمــن تجلیــل از خدمــات‬ ‫دادســتان ســابق شهرســتان ری‪ ،‬گفــت‪« :‬قــوه‬ ‫قضائیــه یکــی از ارکان اصلــی نظــام مقــدس‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران اســت کــه مــردم‬ ‫در شــرایط فعلــی کشــور در مبــارزه بــا ظلــم و‬ ‫ایجــاد عدالــت در جامعــه چشــم امیــد بــه ان‬ ‫بســته اند»‪ .‬غالمعلــی محمــدی با اشــاره به‬ ‫اصــل ‪ ۱۵۶‬قانــون اساســی کــه قــوه قضائیــه را‬ ‫احصاء کننــده حقــوق فــردی و اجتماعــی و‬ ‫مســئول تحقــق عدالــت در جامعــه کرده اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬قضــات و کارکنــان دادگســتری ها‬ ‫به عنــوان مدعی العمــوم و شمشــیر عدلیــه بایــد‬ ‫بــا جدیــت و پشــتکار مثال زدنــی بــه جنــگ بــا‬ ‫معارضــان بیت المــال و زیاده خواهــان جامعــه‬ ‫برونــد»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪« :‬دادســتان شهرســتان‬ ‫ری به عنــوان قبلــه تهــران و بزرگ تریــن‬ ‫شــهر فرهنگــی‪ ،‬تاریخــی و صنعتــی اســتان‬ ‫تهــران بایــد ضمــن ایجــاد عدالــت در جامعــه‬ ‫در خصــوص راه هــای پیشــگیری از وقــوع جــرم‬ ‫نیــز اقدامــات الزم را انجــام دهــد»‪ .‬دادســتان‬ ‫جدیــد شهرســتان ری نیــز در ایــن مراســم‬ ‫با بیا نِاینکــه شهرســتان ری به واســطه‬ ‫حضــور مرقــد مطهــر حضــرت عبدالعظیــم‬ ‫(ع) یکــی از چهــار شــهر مذهبــی کشــور‬ ‫محســوب می شــود‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬مــردم‬ ‫ایــن شهرســتان کــه از پیشــگامان نهضــت‬ ‫انقــاب اســامی بودنــد‪ ،‬بایــد از لحــاظ امنیــت‬ ‫در ســطح باالیــی باشــند»‪ .‬غالمرضــا نوفرســتی‬ ‫ایجــاد ســتاد فرماندهــی مســتقل در شهرســتان‬ ‫ری را یکــی از راه هــای ایجــاد امنیــت و ارامــش‬ ‫در جنــوب اســتان تهــران عنــوان کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫«دادســتانی ایــن شهرســتان در دوره مدیریــت‬ ‫جدیــد خــود بــا قــدرت تمــام به دنبــال ایــن‬ ‫هــدف خواهــد رفــت»‪ .‬وی پیشــگیری از‬ ‫وقــوع جــرم را از دیگــر برنامه هــای مدیریــت‬ ‫جدیــد دادســتانی شهرســتان ری عنــوان کــرد‬ ‫و یــاداور شــد‪« :‬دادســتانی بــا همــکاری ســایر‬ ‫ادارات دولتــی ماننــد جهــاد کشــاورزی‪ ،‬شــبکه‬ ‫بهداشــت‪ ،‬محیــط زیســت و اتحادیه هــای‬ ‫می تواننــد در کاهــش جرایــم ریــز و درشــت‬ ‫نقــش برجســته ای داشــته باشــند»‪ .‬نوفرســتی‬ ‫ادامــه داد‪« :‬دادســتان در دوره جدیــد با همکاری‬ ‫ســایر ادارات و نهادهــای دولتــی تــا حــد امــکان‬ ‫زمینه هــای وقــوع جــرم را کاهــش خواهــد داد‬ ‫تــا بدین وســیله منویــات رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫و تاکیــدات رئیــس قــوه قضائیــه در این خصــوص‬ ‫اجــرا شــود»‪ .‬غالمرضــا نوفرســتی از خرداد مــاه‬ ‫ســال ‪ ۱۳۸۲‬به مــدت ‪ ۱۰‬ســال در ســمت های‬ ‫دادیــار و بازپــرس در دادســتانی شهرســتان ری‬ ‫انجــام وظیفــه کــرده و پنج ســال نیــز به عنــوان‬ ‫رئیــس شــعبه پنجــم و معــاون دادســتان ایــن‬ ‫شهرســتان بــه خدمــت مشــغول بــوده اســت‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت استان خوزستان‪:‬‬ ‫واحدهای صنفی متخلف خوزستانی‪ ،‬پلمب می شوند‬ ‫سید علی موسوی نسب‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫اســتان خوزســتان در حاشــیه بازدیــد از میــدان‬ ‫میــوه و تره بــار بــه واحدهــای صنفــی متخلــف‬ ‫کــه اقــدام بــه کم فروشــی ‪ ،‬گران فروشــی‬ ‫می کننــد‪ ،‬هشــدار داد و گفــت‪« :‬پرونــده‬ ‫واحدهــای صنفــی متخلــف در اســر ع ِوقت‬ ‫رســیدگی و بــه اداره تعزیــرات حکومتی ارســال‬ ‫خواهــد شــد و در صــورت احراز تخلــف‪ ،‬پلمب و‬ ‫جریمــه خواهنــد شــد»‪ .‬دکتــر نظــری (رئیــس‬ ‫ســازمان صنعــت ‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان‬ ‫خوزســتان) گفــت‪« :‬از زمــان ســهمیه بندی‬ ‫بنزیــن تاکنون جلســات تنظیــم بــازار به صورت‬ ‫منظــم برگــزار و تمهیــدات الزم اتخاذ شــده و با‬ ‫اتحادیه هــا و مجامــع کــه به صــورت مســتقیم‬ ‫در زمینــه تامیــن و توزیــع کاال دخالت داشــتند‪،‬‬ ‫جلســاتی برگــزار شــد»‪ .‬دکتــر نظــری افــزود‪:‬‬ ‫«در خصــوص میــوه و تره بــاز نیــز بازرســین‬ ‫ایــن ســازمان به صــورت شــبانه روزی در محــل‬ ‫میادیــن میــوه و تره بــار و ســطح عرضــه حضــور‬ ‫دارنــد کــه در این خصــوص هیچ گونــه افزایــش‬ ‫قیمتــی صورت نگرفتــه و قیمت هــا در ســطح‬ ‫میادیــن دارای ثبــات هســتند و عاملیــن حمــل‬ ‫و توزیــع میــوه بــر رعایــت قیمت هــا باتوجه بــه‬ ‫لحــاظ ســهمیه ســوخت پایبنــد بوده انــد»‪.‬‬ ‫دکتــر نظــری تصریــح کــرد‪« :‬در راســتای‬ ‫اصــاح ســاختار و نظــارت بیشــتر بــر تخلفــات‬ ‫از جملــه گران فروشــی و عــدم درج قیمــت و‬ ‫به منظــور جلوگیــری از افزایش قیمــت اجناس‪،‬‬ ‫به گون ـه ای نظــارت صــورت می گیــرد تــا هیــچ‬ ‫نفــوذی به منظــور افزایــش قیمــت اجنــاس‬ ‫وجــود نداشــته باشــد؛ به همین دلیــل در طــی‬ ‫یک هفته اخیــر با توجه بــه ســهمیه بندی‬ ‫بنزیــن حــدود ‪ 10‬هــزار بازرســی از واحدهــای‬ ‫تولیــد و عرضــه در ســطح اســتان انجــام گرفتــه‬ ‫کــه پرونــده تخلفــات واحد هــای صنفــی‬ ‫متخلــف در اســر ع ِوقت بــه تعزیــرات حکومتــی‬ ‫جهــت پلمــب و جریمــه ارســال خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان صمــت خوزســتان گفــت‪:‬‬ ‫«تلفــن ‪ 124‬امــاده پاســخگویی و دریافــت‬ ‫شــکایات مردمیســت و هرگونــه گزارشــی اعــم‬ ‫ از گران فروشــی و کم فروشــی و دیگــر تخلفــات‬ ‫را دریافــت و در اســر ع ِوقت بازرســان نســبت‬ ‫بــه بررســی ان اقــدام خواهنــد کــرد»‪ .‬معاونــت‬ ‫بازرســی و نظــارت ســازمان صنع ـت ‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت خوزســتان نیــز در ادامــه ضمــن ابــراز‬ ‫خرســندی از ثبــات قیمت هــا در میادیــن‬ ‫میــوه و تره بــار اظهــار کــرد‪« :‬هم اکنــون میــوه‬ ‫و تره بــار بــه وفــور در میادیــن میــوه یافــت‬ ‫می شــود و در خصــوص عرضــه گوجــه فرنگــی‬ ‫نیــز بــا تدابیــر الزم قیمــت ایــن محصــول رو به‬ ‫کاهــش اســت و هم اکنــون بــه پنج هزار تومــان‬ ‫رســیده اســت»‪ .‬بهــرام جبــاری افــزود‪« :‬در‬ ‫طــی روزهــای گذشــته به دلیــل عــدم عرضــه‬ ‫گوجــه از مبــادی تولیــد به علــت ســرمازدگی‬ ‫شــاهد نوســانات قیمــت و کمبــود عرضــه ایــن‬ ‫محصــول بودیــم کــه خوشــبختانه هم اکنــون‬ ‫مشــکل ان مرتفــع شــده اســت»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«عمــده شــکایات مــردم در خصــوص میــوه و‬ ‫تره بــار در ســطح خرده فروشی ســت کــه‬ ‫ایــن صنــف به دلیــل توجیحاتــی از قبیــل وجود‬ ‫هزینه هــای حمــل بــار و همچنیــن ضایعــات‬ ‫میــوه و تره بــار اقــدام بــه افزایــش قیمــت‬ ‫می کردنــد کــه با توجه بــه تصمیمــات در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده‪ ،‬مقــرر شــد نــرخ ســود در ســطح‬ ‫خرده فروشــی میــوه و تره بــار ‪ 30‬درصــد باشــد‬ ‫و چنانچــه خرده فروشــان بیــش از ایــن نــرخ‬ ‫لحــاظ کننــد‪ ،‬پرونــده تخلــف انهــا به عنــوان‬ ‫واحــد متخلــف بــه اداره تعزیــرات حکومتــی‬ ‫معرفــی خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫برگزاری مسابقات مهارت های فنی وتخصصی بهره برداری شرکت های ابفا در اصفهان‬ ‫علیرضــا نصیرمنــش‪ /‬جشــنواره رســانه ای ابــوذر بــدون وارد شــدن بــه سیاس ـی کاری‬ ‫ومســائل تنــش زا برگــزار مــی شــود و ازجملــه خصوصیــات بــارز ان صداقــت اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان بســیج رســانه ای اســتان البــرز بســیج را شــجره طیبــه نامیــد و گفــت‪:‬‬ ‫«حضــور بســیج در برهه هــای مختلــف نظــام‪ ،‬کارامــدی خــود را نشــان داده و بعــد‬ ‫ازدفــاع مقــدس حضــور پر رنگــی در عرصه هــای اقتصــادی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬اجتماعــی و‬ ‫فرهنگــی داشــته اســت»‪ .‬نوروزی فــر حضــور موثــر در رســانه ها و فضــای مجــازی را‬ ‫یکــی از ماموریت هــای مهــم بســیج دانســت و افــزود‪« :‬جشــنواره رســانه ای ابــوذر بــدون‬ ‫وارد شــدن بــه سیاسـی کاری و مســائل تنــش زا برگــزار می شــود و ازجملــه خصوصیــات‬ ‫بــارز ان صداقــت اســت»‪ .‬وی با اشــاره به اینکه امســال شــاهد رشــد کمــی و کیفــی‬ ‫اثــار ارســالی بــه جشــنواره خواهیــم بــود‪ ،‬گفــت‪« :‬افزایــش تولیــدات انقــاب اســامی‬ ‫در رســانه‪ ،‬ســبک زندگــی اســامی و ایجــاد رقابــت ســالم از مهم تریــن نقــاط قــوت‬ ‫جشــنواره امســال اســت»‪ .‬ایشــان با اشــاره به محورهــای جشــنواره‪ ،‬افــزود‪« :‬دفــاع مقدس‬ ‫و جبهــه مقاومــت‪ ،‬اقتصــاد مقاومتــی و نقــش تولیــد‪ ،‬اســیب های اجتماعــی‪ ،‬بســیج و‬ ‫حوزه هــای اقــدام‪ ،‬بصیــرت و دشمن شناســی‪ ،‬موضوعــات اجتماعــی‪ ،‬دســتاوردهای‬ ‫انقــاب اســامی و بخــش ویــژه بیانیــه گام دوم انقــاب قــرار دارد»‪ .‬نوروزی فــر گفــت‪:‬‬ ‫«خبــر‪ ،‬مصاحبــه‪ ،‬گــزارش‪ ،‬عکــس‪ ،‬تیتــر‪ ،‬موشـن گرافی و فیلــم کوتــاه قالب هــای ایــن‬ ‫جشــنواره را تشــکیل می دهنــد‪ .‬شــرکت کنندگان می تواننــد اثارخــود را از ‪ ۳۰‬اذرمــاه‬ ‫تــا ‪ ۱۰‬دی مــاه بــه نشــانی دبیرخانه جشــنواره چهــارراه کارخانــه قند‪ ،‬فرهنگســرای کوثر‪،‬‬ ‫دفتربســیج رســانه اســتان البرز ارســال کنند»‪ .‬رئیس ســازمان بســیج رســانه ای اســتان‬ ‫البــرز درپایــان گفــت‪« :‬مراســم اختتامیــه جشــنواره در دی مــاه برگزارخواهــد شــد و اثــار‬ ‫منتخــب بــه جشــنواره کشــوری ابــوذر ارســال می شــوند»‪ .‬در انتهــا از پوســتر چهارمیــن‬ ‫جشــنواره رســانه ای ابــوذر رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫در سفر به استان مازندران انجام گرفت؛‬ ‫بازدید وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از منطقه ویژه اقتصادی بندر امیراباد‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت در ادامــه ســفر خــود بــه اســتان مازنــدران بــا حضــور‬ ‫در منطقــه ویــژه اقتصــادی بنــدر امیرابــاد از ظرفیت هــا و توانمندی هــای عملیاتــی‬ ‫ِ ‬ ‫ گــزارش‬ ‫و کارخانه هــای مســتقر در اراضــی پســکران ه ایــن بنــدر بازدیــد کــرد‪ .‬به‬ ‫روابط عمومــی بنــدر امیرابــاد؛ رضــا رحمانــی به همــراه احمــد حســین زادگان (اســتاندار‬ ‫مازنــدران)‪ ،‬جمعــی از نماینــدگان مــردم مازنــدران در مجلس شــورای اســامی و مدیران‬ ‫کل و ســتادی اســتان‪ ،‬در بنــدر امیرابــاد حاضــر و ضمــن اشــنایی بــا قابلیت هــای‬ ‫لجســتیکی‪ ،‬بنــدری و دریایــی ایــن بنــدر‪ ،‬از کارخانه هــای تولیــدی واقــع در اراضــی‬ ‫منطقــه ویــژه بازدیــد و از نزدیــک در جریــان مســائل و مشــکالت ایــن بنگاه هــای‬ ‫اقتصــادی قــرار گرفــت‪ .‬بنابــر ایــن گــزارش؛ وزیــر صمــت بــا حضــور در کارخانه هــای‬ ‫تولیــد فــوالد و ‪ MDF‬بنــدر امیرابــاد‪ ،‬ایــن ســفر را فرصتــی مغتنــم بــرای تقدیــر از‬ ‫زحمــات ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی در ایجــاد فرصت هــای شــغلی و رونــق تولیــد‬ ‫عنــوان کــرد و بــر حمایــت همه جانبــه دولــت از تولیدکننــدگان در ســتاد " تســهیل و‬ ‫رفــع موانــع تولیــد" تاکیــد کــرد‪ .‬ســیاوش رضوانــی (مدیــر منطقه ویــژه اقتصــادی بندر‬ ‫امیرابــاد) نیــز در ایــن دیــدار بــه تبییــن رویکردهــا و برنامه هــای ایــن بنــدر جهــت رونق‬ ‫تولیــد در راســتای تحقــق اهــداف اقتصــاد مقاومتــی پرداخــت و عملکرد بنــدر امیرابــاد را‬ ‫بــا ارائــه امارهــا در بخش هــای مختلــف اعــم از صــادرات‪ ،‬واردات‪ ،‬تخلیــه و بارگیــری و‬ ‫جــذب ســرمایه گذار داخلــی و خارجــی بیــان کــرد‪.‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد مازندران اعالم کرد؛‬ ‫تحویل ‪ ۱۳‬واحد مسکن‬ ‫به مددجویان خسارت دیده از سیل فروردین ماه‬ ‫دادستان عمومی و انقالب شهرستان ری منصوب شد‬ ‫حضور فعال امور ابفا شهرستان دلیجان‬ ‫در مانور کاهش اثرات بالیای طبیعی‬ ‫رضــا صفائــی نســب‪ /‬در مانــوری کــه به مناســبت هفتــه زلزلــه وکاهــش اثــرات بالیای‬ ‫طبیعــی در دو اموزشــگاه در شــهرهای دلیجــان و نــراق برگــزار شــد‪ ،‬فعــال امــور اب و‬ ‫فاضــاب شهرســتان دلیجــان حضــور پیــدا کــرد‪ .‬به گــزارش روابــط عمومــی شــرکت‬ ‫اب و فاضــاب اســتان مرکــزی؛ عبــاس فاضلــی قلــی پــور (مدیــر امــور اب و فاضــاب‬ ‫شهرســتان دلیجــان) گفــت‪« :‬با توجه بــه مناســبت هفتــه زلزلــه وکاهــش بالیــای‬ ‫طبیعــی بــا شــعار "مدرســه ایمــن و جامعــه تــاب اور"‪ ،‬امــور اب و فاضــاب شهرســتان‬ ‫دلیجــان بــا دو اکیــپ مجهــز هم زمــان در دو مانــور برگــزار شــده در هنرســتان دخترانــه‬ ‫فــدک شــهر دلیجــان و اموزشــگاه دخترانــه اصفهانــی شــهرنراق حضــور فعــال یافــت‪.‬‬ ‫گفتنی ســت دربرگــزاری ایــن مانــور فرمانــدار شهرســتان دلیجــان و ســایر مســئولین‬ ‫شهرســتانی حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫مازندران‬ ‫احسان عالیخانی‬ ‫با حضــور مدیـر کل دفتر اب شــرکت مهندســی‬ ‫اب و فاضــاب کشــور مســابقات بلــوک ‪۷‬‬ ‫مهارتهــای فنــی و تخصصــی بهره بــرداری‬ ‫شــرکت های اب و فاضــاب کشــور در اصفهــان‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬مدیـر کل مدیــر دفتــر اب شــرکت‬ ‫مهندســی اب و فاضــاب کشــور در ائیــن‬ ‫افتتاحیــه ایــن دوره مســابقات گفــت‪« :‬هــدف‬ ‫از برگــزاری مســابقات مهارت هــای فنــی و‬ ‫تخصصــی بهره بــرداری شــرکت های اب و‬ ‫فاضــاب کشــور ایجــاد شــور و نشــاط میــان‬ ‫بهره بــرداران اســت‪ ،‬همچنیــن ایجــاد فرصــت‬ ‫یادگیــری مهارت هــای حرفــه ای و اخالقــی‬ ‫بــوده اســت»‪ .‬مهنــدس طباطبایــی با اشــاره به‬ ‫محــل برگــزاری مســابقات بلــوک ‪ ۷‬کشــور‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬ســایتی کــه بــرای ایــن دوره مســابقات‬ ‫مهارت هــای فنــی و تخصصــی بهره بــرداری‬ ‫شــرکت های اب و فاضــاب کشــور احــداث‬ ‫شــد از هــر نظــر اســتاندارد و مطلــوب برگــزاری‬ ‫ایــن مســابقات اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬احــداث‬ ‫ایــن ســایت اســتاندارد به منظــور برگــزاری‬ ‫مســابقات بیانگــر نــگاه بلنــد مدیرعامل شــرکت‬ ‫اب و فاضــاب اســتان اصفهــان اســت»‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫اصفهــان با بیا نِاینکــه مــردم هنــوز به خوبــی‬ ‫بــا تخصــص و مهــارت فعــاالن صنعــت ابفــا در‬ ‫کشــور پیرامــون خدمات رســانی پایــدار اشــنا‬ ‫نیســتند‪ ،‬گفــت‪« :‬فعــاالن صنعــت ابفــا کشــور‬ ‫بــا به کارگیــری تخصــص مثال زدنــی و تعهــد‬ ‫اب شــرب موردنیــاز مــردم تامیــن می کننــد؛‬ ‫همچنیــن دفــع بهداشــتی فاضــاب را در‬ ‫دســتور کار قــرار می دهنــد؛ در حالی کــه به نظــر‬ ‫می رســد مــردم از تــاش و تخصــص فعــاالن‬ ‫صنعــت ابفــا به منظــور خدمات رســانی پایــدار‬ ‫به خوبــی اشــنا نیســتند»‪ .‬رئیــس کمیتــه‬ ‫برگــزاری اولیــن دوره مســابقات مهارت هــای‬ ‫فنــی و تخصصــی بهره بــرداری شــرکت های‬ ‫اب و فاضــاب کشــور‪ ،‬افــزود‪« :‬افــرادی کــه در‬ ‫بخــش بهره بــرداری بــه کار گرفتــه می شــوند؛‬ ‫بایــد از تــوان تخصصــی و مهــارت باالیــی‬ ‫در زمینــه فعالیت شــان برخــوردار باشــند؛ ‬ ‫چرا کــه چگونگــی ارائــه خدمــات ارتبــاط‬ ‫مســتقیم بــا نحــوه کار کــردن بهره بــرداران‬ ‫بــا تاسیســات و منابــع دارد»‪ .‬مهنــدس هاشــم‬ ‫امینــی بــه برخــی از دســتاوردهای برگــزاری‬ ‫ایــن دوره مســابقات اشــاره کــرد و تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«قطع ـاً بــا برگــزاری ایــن مســابقات منجــر بــه‬ ‫کشــف اســتعدادها یی در صنعــت می شــوند‬ ‫کــه تاکنــون دیــده نشــده بودنــد»‪ .‬وی‬ ‫باتاکید بــر کارگروهــی اعــام کــرد‪« :‬متاســفانه‬ ‫هنــوز انجــام کار گروهــی و تیمــی انچنــان در‬ ‫کشــور نهادینــه نشــده کــه انتظــار م ـی رود بــا‬ ‫برگــزاری ایــن مســابقات‪ ،‬تالشــگران صنعــت‬ ‫ابفــا در انجــام کار گروهــی موفــق عمــل کنند»‪.‬‬ ‫وی ابــرازی امیــدواری کــرد‪« :‬انتظــار مـی رود در‬ ‫پایــان اولی ـن دوره مســابقات مهارت هــای فنــی‬ ‫و تخصصــی بهره بــرداری شــرکت های اب و‬ ‫فاضــاب کشــور بــا دســتاوردهای قابــل توجـه ‪،‬‬ ‫حــال خوبــی بــرای صنعــت اب و فاضــاب‬ ‫کشــور رقــم خــورد»‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد مازنــدران گفــت‪ ۱۳« :‬واحــد مســکن بــه مددجویــان‬ ‫خســارت دیده از ســیل فروردین مــاه امســال تحویــل داده شــد و ‪ ۲۰‬واحــد دیگــر نیــز‬ ‫در اســتانه تحویــل قــرار دارد»‪ .‬به گــزارش ســایت خبــری کمیتــه امــداد؛ رضــا نــوروزی‬ ‫(مدیــرکل کمیتــه امــداد مازنــدران) در ائیــن تحویــل یــک واحد مســکونی بــه مددجوی‬ ‫تحــت حمایــت در روســتای زرویجــان ســاری اظهــار داشــت‪« :‬در ســیل فروردین مــاه‬ ‫امســال ‪ ۷۳‬واحــد مســکن در ســیل دچــار تخریــب کلــی شــد کــه از ایــن تعــداد ‪۱۱‬‬ ‫واحــد بــرای مددجویــان ســاکن در شــهر و ‪ ۶۲‬واحــد بــرای مددجویان ســاکن در روســتا‬ ‫ســاخته می شــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در ســیل فروردین مــاه امســال همچنیــن ‪ ۳۹۸‬واحــد‬ ‫مســکن مددجویــی دچــار اســیب شــد کــه تعمیــرات همــه ایــن واحدهــا بــا کمــک‬ ‫بابیان اینکــه تعمیــر‬ ‫خیــران و گروه هــای جهــادی به اتمــام رســیده اســت»‪ .‬نــوروزی ِ‬ ‫و بازســازی ‪ ۱۰۷۲‬واحــد مســکن مددجویــان از ابتــدای ســال جــاری تــا کنــون انجــام‬ ‫شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬ســاخت و خریــد ‪ ۹۶‬واحــد مســکن بــرای مددجویــان ســاکن در‬ ‫شــهر و روســتاهای اســتان اغــاز و به تدریــج بــه مددجویــان واگــذار می شــود»‪ .‬شــایان‬ ‫ذکــر اســت؛ یــک واحــد مســکن مددجویــی در روســتای زرویجــان ســاری کــه در ســیل‬ ‫فروردین مــاه امســال دچــار تخریــب شــده بــود بــا هزینـه ای بــه ارزش‪ ۷۰‬میلیون تومــان‬ ‫طــی مــدت شـش ماه بــا مشــارکت خیــران و کمــک بالعــوض کمیتــه امــداد مازنــدران‪،‬‬ ‫بنیــاد مســکن انقــاب اســامی و بســیج ســازندگی ســاخته و به خانــواده تحــت حمایت‬ ‫تحویــل داده شــد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دیدار مدیر مخابرات لرستان‬ ‫با امام جمعه شهرستان بروجرد‬ ‫ســید احمــد موســوی‪ /‬مدیــر مخابــرات لرســتان بــه همــراه جمعــی از مدیــران ایــن‬ ‫منطقــه بــا حجت االســام والمســلمین ســیدعلی حســینی (امــام جمعــه بروجــرد)‬ ‫تو گــو کــرد ‪ .‬همچنیــن مهنــدس ســید محمــد قاســمی (مدیریــت مخابرات‬ ‫دیــدار و گف ‬ ‫اســتان)‪ ،‬مهنــدس شــیخی (مدیریــت مخابــرات شهرســتان بروجــرد) در ایــن دیــدار بــا‬ ‫ارائــه گــزارش کوتاهــی از اقدامــات مخابــرات ‪ ،‬در حــوزه ارتباطــات شهرســتان به تشــریح‬ ‫وضعیــت مخابــرات پرداخ ـت ‪ .‬مدیــر مخابــرات شهرســتان بروجــرد گفــت‪« :‬به همــت‬ ‫همــکاران مــا در مخابــرات منطقــه ‪ 30‬پــروژه مخابراتــی در ســطح مخابــرات بروجــرد‬ ‫اع ـم از شــهر و روســتا در دســت اقــدام اســت کــه امیدواریــم ایــن پروژه هــا تــا پایــان‬ ‫ســال جــاری افتتــاح و مــورد بهره بــرداری قــرار گیرنــد»‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی گلستان خبر داد؛‬ ‫برگزاری جشن ثبت جهانی جنگل های هیرکانی‬ ‫درگلستان‬ ‫ســینا غریــب‪ /‬مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و گردشــگری گلســتان از‬ ‫برگــزاری جشــن ثبــت جهانــی جنگل هــای هیرکانــی و افتتــاح و کلنگزنــی ‪ 319‬پــروژه‬ ‫عمرانــی با حضــور مونســان‪ ،‬وزیــر گردشــگری خبــر داد‪ .‬ابراهیــم کریمــی گفــت‪« :‬در‬ ‫چهــل و ســومین اجــاس کمیتــه میــراث جهانــی یونســکو در باکــو‪ ،‬جنگل هــای‬ ‫هیرکانــی ایــران بــه ثبــت جهانــی رســید»‪ .‬وی گفــت‪« :‬ایــن جنگل هــا به عنــوان‬ ‫دومیــن اثــر بــزرگ طبیعــی ایــران و ســومین اثــر اســتان گلســتان بــه ثبــت جهانــی‬ ‫رســیدند و قــرار اســت در ‪ 14‬اذرمــاه جشــن ثبــت جهانــی ایــن اثــر با حضــور مونســان‬ ‫(وزیــر گردشــگری) در اســتان گلســتان برگــزار شــود‪ .‬مدیرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایع‬ ‫دســتی و گردشــگری اســتان گفــت‪« :‬اجــرای موســیقی ائینــی‪ ،‬اجــرای نمایشــگاه هایی‬ ‫بــا موضــوع جنگل هــای هیرکانــی‪ ،‬رونمایــی از لــوح ثبــت جهانــی جنگل هــای‬ ‫هیرکانــی‪ ،‬برگــزاری کارگاه هــای اموزشــی در خصــوص اشــنایی بــا ویژگی هــای‬ ‫جنگل هــای هیرکانــی از ســوی تشــکل های مردم نهــاد از جملــه برنامه هــای ایــن‬ ‫جشــن خواهــد بــود»‪ .‬وی همچنیــن بــه برگــزاری نخســتین دوره مســابقات فوتســال‬ ‫وزارت میــراث فرهنگــی به میزبانــی اســتان گلســتان هــم اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬د ر این ‬ ‫دوره از مســابقات ‪ 24‬تیــم از اســتان های مختلــف حضــور دارنــد کــه ایــن رقابت هــا‬ ‫تــا روز پنج شــنبه ‪ 14‬اذرمــاه ادامــه خواهــد داشــت‪ .‬یکــی از برنامه هــای ســفر وزیــر‬ ‫گردشــگری بــه اســتان شــرکت در اختتامیــه این مســابقات اســت»‪ .‬کریمی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«همچنیــن در جریــان ایــن ســفر ‪ 139‬پــروژه گردشــگری‪ ،‬میــراث فرهنگــی و صنایــع‬ ‫دســتی نیــز در اســتان افتتــاح یــا کلنگ زنــی می شــود»‪ .‬وی میــزان ســرمایه گذاری‬ ‫انجام شــده در ایــن پروژه هــا را ‪ 37‬میلیــارد و ‪ 430‬میلیون تومــان اعــام کــرد و‬ ‫گفــت‪« :‬در ســفر وزیــر گردشــگری بــه اســتان ‪ 30‬واحــد بوم گــردی افتتــاح می شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن عملیــات اجرایــی ‪ 22‬پــروژه عمرانــی در حــوزه گردشــگری نیــز بــا حضــور‬ ‫وزیــر اغــاز خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬اذر ‪ -1398‬شماره ‪1875‬‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫توسعه ‪920‬متر شبکه اب در شهر ملکشاهی‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب شــهر ملکشــاهی با اشــاره به اینکه توســعه شــبکه اب‬ ‫ملکشــاهی در دســتور کار اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬به منظــور از مــدار خارج کــردن شــبکه‬ ‫فرســوده قدیمــی‪ ،‬مدیریــت شــبکه توزیــع‪ ،‬همچنیــن از بین بــردن انشــعابات غیــر‬ ‫مجــاز‪ ،‬عوامــل اجــرای ایــن امــور بــا رعایــت کامــل اســتانداردهای الزم‪ ،‬اقــدام‬ ‫بــه لوله گــذاری و اصــاح ‪ 920‬متــر شــبکه ابرســانی به صــورت امانــی کــرد»‪.‬‬ ‫صمیمــی افــزود‪« :‬بــرای اجــرای شــبکه توزیــع از لوله هــای پلــی اتیلــن بــا قطــار‬ ‫‪ 110‬میلی متــر به طــول ‪ 420‬متــر و لولــه پلــی اتیلــن ‪ 63‬به طــول ‪ 500‬متــر‬ ‫اســتفاده شــده کــه بــا اجــرای ان انشــعابات اب ایــن مناطــق نیــز استاندار ســازی‬ ‫شــد»‪ .‬وی با بیا نِاینکــه ایــن عملیــات افزایــش رضایــت شــهروندان و ارتقــاء ســطح‬ ‫خدمت رســانی را در پــی خواهــد داشــت»‪ .‬در پایــان از همــه مشــترکین درخواســت‬ ‫کــرد کــه با توجه بــه اغــاز فصــل ســرد ســال نســبت بــه پوشــش و عایق کــردن‬ ‫کنتــور و لولــه انشــعاب خــود اقــدام کننــد تــا بــر اثــر ســرما و یخ زدگــی از‬ ‫شکســتگی و متحمل شــدن هزینــه جلو گیــری به عمــل اورنــد‪.‬‬ ‫خبــر‬ ‫مدیر کل روابط عمومی استانداری قزوین تاکید کرد؛‬ ‫نقش موثر روابط عمومی و رسانه‬ ‫در ایجاد شور و نشاط انتخاباتی‬ ‫علــی بهبهانــی‪ /‬مدیـر کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل اســتانداری‬ ‫گفــت‪« :‬در مدیریــت افــکار عمومــی و تعامــل بــا رســانه ها روابــط عمومــی‬ ‫مشــارکت محور اثرگــذار خواهــد بــود»‪ .‬ســید حســین بی نیــاز در‬ ‫نشســت بــا مســئولین روابــط عمومــی فرمانداری هــای تابع ـه ‪ ،‬با اشــاره به‬ ‫نقــش انکار ناپذیــر روابــط عمومی هــا و رســانه در ایجــاد فضایــی سر شــار‬ ‫از شــور و نشــاط در برگــزاری انتخابــات‪ ،‬گفــت‪« :‬مدیریــت افــکار عمومــی‪،‬‬ ‫تعامــل مســتمر بــا رســانه ها در روزهــای منتهــی بــه انتخابــات نیازمنــد‬ ‫روابــط عمومــی مشــارکت محور اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬دوم اســفندماه‪،‬‬ ‫بزرگ تریــن رویــداد سیاســی ســال جــاری یعنــی؛ انتخابــات یازدهمیــن‬ ‫ش ِرو خواهیــم داشــت کــه امید اســت‬ ‫دوره مجلــس شــورای اســامی را پیـ ‬ ‫بــا حضــور پرشــور و نشــاط مــردم در عرصــه سیاس ـی ‪ ،‬حماس ـه ای دیگــر‬ ‫از ســوی ملــت همیشــه در صحنــه ســرزمین مان همچــون ادوار گذشــته‬ ‫رقــم بخــورد «‪ .‬بی نیــاز با تاکید بــر نقــش محــوری و مشــارکت مــردم‬ ‫به عنــوان بــازوان توانمنــد کشــور در تمامــی صحنه هــا گفــت‪« :‬فــارغ‬ ‫از هر گونــه تفکــر سیاســی‪ ،‬اجــرای دقیــق دســتورالعمل های قانونــی‪،‬‬ ‫ضروری ســت و قطعــاً بــا رعایــت اصــول قانون مــداری و بی طرفــی‪،‬‬ ‫انتخابــات ســالم و شــفافی خواهیــم داشــت»‪ .‬رئیــس کمیتــه اطالع رســانی‬ ‫ســتاد انتخابــات اســتان در پایــان وحــدت و انســجام ملــت را در شــرایط‬ ‫کنونــی کشــور کــه بیگانــگان کمــر همــت بــه تخریــب میهــن عزیزمــان‬ ‫بســته اند‪ ،‬مهــم دانســت و گفــت‪« :‬تبییــن قــو انیــن و شفاف ســازی ‪،‬‬ ‫قانون گرایــی و ایجــاد وحــدت رویــه در اجــرا قوانیــن در تمامــی ســطوح‬ ‫بــه منظــور جلــب مشــارکت حداکثــری مــردم الزم و تاثیــر گــذار اســت‬ ‫کــه در ایــن میــان وظیفــه کمیتــه اطالع رســانی ســتاد انتخابــات در‬ ‫اســتان و شهرســتان ها و تعامــل و ارتباطــات رســانه ای مطلــوب جهــت‬ ‫شفاف ســازی و ایجــاد شــور و نشــاط انتخاباتــی از اهمیــت بســزایی‬ ‫برخــوردار اس ـت »‪.‬‬ ‫افتتاح پروژه مخابراتی کافوی نوری‬ ‫مجتمع ‪ ۲۸۸‬واحدی در بروجرد‬ ‫نشست بصیرتی هفته بسیج‬ ‫درکتابخانه مرکزی امام خمینی مشهد‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫نشســت بصیرتــی هفتــه بســیج در‬ ‫کتابخانــه مرکــزی امــام خمینــی‬ ‫(قــدس ســره) مشــهد‪ ،‬هم زمــان بــا‬ ‫هفتــه بســیج با حضــور مشــاور وزیــر و‬ ‫مدیــرکل اطالعــات خراســان رضــوی‪،‬‬ ‫جعفــر مرواریــد (مدیــرکل فرهنــگ‬ ‫و ارشــاد اســامی خراســان رضــوی)‪،‬‬ ‫حســین کمالــی (فرمانــده بســیج ادارات‬ ‫اســتان)‪ ،‬حجت االســام علــی اکبــر‬ ‫ســبزیان (مدیــرکل کتابخانه هــای‬ ‫عمومــی خراســان رضــوی)‪ ،‬اکبــر‬ ‫شــیخ (رئیــس کتابخانــه ملــی و مرکــز‬ ‫اســناد اســتان)‪ ،‬حجت االســام محســن‬ ‫لزگــی (رئیــس اداره فرهنگــی تربیتــی‬ ‫زندان هــای خراســان رضــوی)‪ ،‬مرتضــی‬ ‫کرباســی (دبیــر مجمــع خیریــن توســعه‬ ‫کتابخانه هــا و ترویــج کتابخوانــی) و‬ ‫فرماند هــان پایگاه هــای بســیج ادارات‬ ‫اســتان در کتابخانــه مرکــزی امــام‬ ‫خمینــی (قــدس ســره) مشــهد برگــزار‬ ‫شــد‪ .‬در ابتــدای ایــن مراســم‪ ،‬مدیــرکل‬ ‫کتابخانه هــای عمومــی خراســان‬ ‫رضــوی‪ ،‬ضمــن گرامیداشــت هفتــه‬ ‫بســیج یــاد رشــادت ها و ایثارگری هــای‬ ‫شــهدا‪ ،‬ایثارگــران و جانبــازان انقــاب‬ ‫اســامی و دفــاع مقــدس و شــهدای‬ ‫مدافــع حــرم و شــهدای مدافــع‬ ‫حــرم و امــام شــهدا را گرامیداشــت‬ ‫حجت االســام علی اکبــر ســبزیان‬ ‫با اشــاره به رشــادت ها و تالش هــای‬ ‫ســرباز گمنــام امــام زمــان در کشــور‬ ‫و اســتان خراســان رضــوی ‪ ،‬نعمــت‬ ‫امنیــت و ارامــش و اســایش موجــود‬ ‫را مرهــون تالش هــای شــبانه روزی‬ ‫ســربازان گمنــام امــام زمــان (عــج)‬ ‫و بســیجیان عنــوان کــرد‪ .‬وی‬ ‫با توجه بــه سپری شــدن هفتــه کتــاب‬ ‫فعالیت هــای کتابخانه هــای عمومــی‬ ‫اســتان در ایــن هفتــه را مــورد توجــه‬ ‫قــرار داد و ادامــه داد‪« :‬در ســال جــاری‬ ‫در هفتــه کتــاب بیــش از ‪ 2500‬برنامــه‬ ‫فرهنگــی انجــام شــد و اســتان خراســان‬ ‫رضــوی نیــز بــه توجــه بــه فعالتی هــای‬ ‫انجــام شــده در ســال گذشــته موفــق‬ ‫بــه کســب رتبــه برتــر کتابخوانــی در‬ ‫کشــور شــد»‪ .‬مدیــرکل کتابخانه هــای‬ ‫عمومــی خراســان رضــوی با اشــاره به‬ ‫بیانیــه گام دوم انقــاب رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب گفــت‪« :‬کتابخانه هــای عمومــی‬ ‫خراســان رضــوی بعــد از صــدور ایــن‬ ‫بیانیــه فعالیت هــای خــود را در جهــت‬ ‫تحقــق ایــن بیانیــه در حــوزه فرهنگــی‬ ‫بــا شــعار مــا گام دوم انقــاب را بــا‬ ‫کتــاب برمی داریــم‪ ،‬اغــاز کردنــد و ایــن‬ ‫شــعار و برنامه هــا در کتابخانه هــای کل‬ ‫کشــور فراگیــر شــد»‪ .‬مدیــرکل فرهنــگ‬ ‫و ارشــاد اســامی خراســان رضــوی نیــز‬ ‫در این جلســه بــا گرامیداشــت یــاد و‬ ‫نــام بســیجیان‪ ،‬هفتــه بســیج را تبریــک‬ ‫گفــت‪ .‬جعفــر مرواریــد در ادامــه بــه‬ ‫معرفــی نشــریه و کتــاب «ره اورد قلــم»‬ ‫پرداخــت‪ .‬وی گفــت‪« :‬ایــن نشــریه و‬ ‫کتابــی کــه در ادامــه از مطالــب ایــن‬ ‫نشــریه تدویــن شــده اســت‪ ،‬مبــادی‬ ‫اندیشــه ای بین المللــی تفکــر مقاومــت‬ ‫را به خوبــی تبییــن کــرده اســت و یکــی‬ ‫از نشــریات برتــر در زمینــه اندیشـه ورزی‬ ‫بین المللــی اســام اســت و بــا مصاحبــه‬ ‫بــا شــخصیت های تاثیرگــذار حــوزه‬ ‫مقاومــت در منطقــه اســتدالل های‬ ‫عقلــی جهــان اســام و جریــان‬ ‫نظریه پــردازی در فضــای بین الملــل‬ ‫را بستر ســازی کــرده اســت»‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫خراســان رضــوی‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬کتــاب‬ ‫از بنیادگرایــی و تفکــر داعــش اغــاز‬ ‫شــده و تحــوالت فلســطین و جهــان‬ ‫اســام و تاثیــر جمهــوری اســامی‬ ‫بــر منطقــه و زمینه ســازی اتحــاد‬ ‫کشــورهای جهــان اســام را بررســی‬ ‫و تبییــن کــرده اســت و ایــن تــاش‬ ‫و تبییــن درســت و منطقــی حاصــل‬ ‫اندیشــه نویســنده کتــاب اســت کــه‬ ‫به خوبــی بــا مناســبات فضــای امــروزی‬ ‫بین المللــی اگاه اســت»‪ .‬مدیــرکل‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان‬ ‫رضــوی ایــن نشــریه و کتــاب را منبــع‬ ‫خوبــی بــرای اســتفاده پژوهشــگران و‬ ‫سیاســتمداران دانســت و از رونمایــی‬ ‫ایــن کتــاب در مشــهد امــام رضــا (ع)‬ ‫ابــراز خوشــحالی کــرد‪ .‬فرمانــده بســیج‬ ‫ادارات خراســان رضــوی نیــز در ایــن‬ ‫جلســه ضمــن گرامــی داشــت هفتــه‬ ‫بســیج‪ ،‬گفــت‪« :‬در چهــل و یکمیــن‬ ‫ســال پیــروزی انقــاب و چهلمین ســال‬ ‫تشــکیل ســازمان بســیج بایــد بتوانیــم‬ ‫بــه ایــن ســوال پاســخ دهیــم کــه‬ ‫چــرا و بــر چــه اســاس و منطقــی امــام‬ ‫راحــل نســبت بــه ایجــاد بســیج اهتمــام‬ ‫کــرد»‪ .‬وی با اشــاره به حــوادث ســال‬ ‫‪ 59‬و تســخیر النــه جاسوســی امریــکا و‬ ‫تحلیــل امــام از ایــن واقعــه بــه انقــاب‬ ‫دوم و اعــام علنــی جنــگ امریــکا علیــه‬ ‫ایــران‪ ،‬گفــت‪« :‬در حالی کــه همــه دنیــا‬ ‫تصــور می کــرد ایــران اســامی بعــد‬ ‫از انقــاب هنــوز قــدرت کافــی دفــاع‬ ‫از خــود را نــدارد و به راحتــی قابــل‬ ‫شکســتن و نابودی ســت‪ ،‬تشــکیل‬ ‫بســیج و به مدد گرفتــن تمامــی‬ ‫مــردم کشــور بــرای مقابلــه بــا هجمــه‬ ‫ویران کننــده دشــمن تصمیــم حکیمانــه‬ ‫امــام امــت بــود کــه تمامــی محاســبات‬ ‫دشــمن را نقــش بــر اب کــرد و در طــول‬ ‫عمــر چهل ســاله انقــاب نیــز بارهــا‬ ‫ایــن نقشــه ها و دسیســه ها با حضــور‬ ‫بســیج وارونــه شــده اســت»‪ .‬در ادامــه‬ ‫ایــن مراســم مشــاور وزیــر و مدیــرکل‬ ‫اطالعــات اســتان نیــز حضــور در جمــع‬ ‫بســیجیان اســتان را در هفتــه بســیج‬ ‫مغتنــم شــمرد و از برگــزاری جلســه‬ ‫بصیرتــی در هفتــه بســیج بــا محوریــت‬ ‫کتــاب و کتابخوانــی تقدیــر کــرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل برق منطقه ای گیالن خبر داد؛‬ ‫دریافت انرژی برق از نیروگاه های استان‬ ‫مدیر عامــل شــرکت بــرق منطقــه ای‬ ‫گیــان گفــت‪« :‬نیروگاه هــای ســیکل‬ ‫ترکیبــی پــره ســر‪ ،‬ســد ابــی تاریــک‪،‬‬ ‫ســد ســفید رود‪ ،‬بــرق ابــی ســینه‬ ‫هونــی تالش‪ ،‬شــهید بهشــتی لوشــان‪،‬‬ ‫مقیــاس کوچــک گیــل و اذر ایرانیــان‪،‬‬ ‫ســیکل ترکیبــی گیــان‪ ،‬بــرق‬ ‫ابــی شــهر بیجــار‪ ،‬بــادی منجیــل و‬ ‫مقیــاس کوچــک کاســپین وظیفــه‬ ‫تولیــد انــرژی بــرق در اســتان گیــان‬ ‫را برعهــده دارنــد»‪ .‬عظیــم بلبل ابــادی افــزود‪« :‬از ‪ 10‬نیــروگاه فعــال منطقــه در‬ ‫هفت مــاه نخســت ســال جــاری ‪ 8.676.088‬مــگاوات ســاعت انــرژی بــرق دریافــت‬ ‫شــده اســت کــه از این مقــدار ‪ 4.572.067‬مــگاوات ســاعت در اســتان گیــان بــه‬ ‫مصــرف رســید و مقــدار ‪ 4.104.021‬مگاوات ســاعت بــه اســتان های هم جــوار‬ ‫صــادر شــد»‪.‬‬ ‫برگزاری پنجمین همایش مالی اسالمی‬ ‫با حمایت بانک صادرات ایران‬ ‫پنجمیــن همایــش مالــی اســامی بــا عنــوان «بــازار مالــی اســامی‪،‬رونق‬ ‫تولید‪،‬چالش هــا و راهکارهــا» بــا حمایــت بانــک صــادرات ایــران برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در این همایــش کــه با حضــور غالم رضــا مصباحــی مقــدم (عضــو مجمــع تشــخیص‬ ‫مصلحــت نظــام و رئیــس کمیتــه فقهــی ســازمان بــورس اوراق بهــادار تهــران)‪،‬‬ ‫ســیدعباس موســویان (عضــو شــورای فقهــی بانــک مرکــزی)‪ ،‬علــی صالح ابــادی‬ ‫(رئیــس انجمــن مالــی اســامی ایــران)‪ ،‬شــاپور محمــدی (رئیــس ســازمان بــورس‬ ‫اوراق بهــادار تهــران)‪ ،‬موســی بزرگــی اصــل (رئیــس ســازمان حسابرســی)‪ ،‬مدیــران‬ ‫بانــک مرکــزی‪ ،‬شــرکت فرابــورس‪ ،‬شــرکت بــورس انــرژی‪ ،‬کارشناســان بانــک‬ ‫صــادرات ایــران‪ ،‬صاحب نظــران و اصحــاب رســانه در ســالن دکتــر اعــاء تورانــی‬ ‫دانشــگاه الزهــرا(س) برگــزار شــد‪ ،‬ضــرورت توجــه بیشــتر بــه ابزارهــای مالــی‬ ‫اســامی در بــازار ســرمایه و بــازار پــول مــورد تاکیــد قــرار گرفــت‪ .‬در نشســت‬ ‫تخصصــی ایــن همایــش نقــش اوراق «گام» در تامیــن مالــی و رونــق تولیــد توســط‬ ‫اعضــای شــورای فقهــی بانــک مرکــزی‪ ،‬انجمــن مالــی اســامی‪ ،‬مدیــران بانــک‬ ‫مرکــزی و پژوهشــکده پولــی و بانکــی و شــرکت فرابــورس ایــران مــورد بحــث و‬ ‫بررســی قــرار گرفــت‪ .‬همچنیــن «مدیریتریســک در کارافرینــی کســب و کارهــای‬ ‫نویــن (اســتارت اپ ها)»‪« ،‬فین تــک اســامی در بازارهایمالــی»‪« ،‬جایــگاه بــازار‬ ‫بین بانکــی در پوشــش ریســک نقدینگــی بانک هــا و کمــک بــه رونــق تولیــد»‪،‬‬ ‫«مســیرهای نویــن تامیــن مالــی در بــازار ســرمایه» و «تامیــن مالــی گروهــی؛‬ ‫الگویــی جهــت رونق بخشــی بــه تولیــد» از مقــاالت ارائــه شــده در ایــن همایــش‬ ‫بــود‪ .‬در ایــن همایــش بــرای اولین بــار «اوراق ودیعــه» به عنــوان یــک ابــزار جدیــد‬ ‫مالــی بــرای امانــت گذاشــتن ســپرده در بانک هــا بــا در نظر گرفتــن حفــظ ارزش‬ ‫پــول در شــرایط تورمــی از ســوی غالمرضــا مصباحی مقــدم معرفــی شــد‪.‬‬ ‫بازدید از پروژه اتصال ریل به بندرکاسپین‬ ‫و تاکید بر لزوم تسریع در فرایند اجرا‬ ‫در ششمین نشست تخصصی تامین کنندگان شرکت گاز استان صورت گرفت؛‬ ‫تقدیر از تامین کنندگان برتر شرکت گاز استان اصفهان‬ ‫احسان عالیخانی‬ ‫بــا هــدف بهبــود عملکــرد تامین کننــدگان و‬ ‫پیمانــکاران در بخش اجــرا‪ ،‬تعمیرات‪ ،‬نگهــداری و‬ ‫تامیــن کاال از تامین کننــدگان و پیمانــکاران برتــر‬ ‫شــرکت گاز اســتان اصفهــان تقدیــر شــد‪ .‬ســید‬ ‫مصطفــی علــوی‪ ،‬در ششمین نشســت تخصصــی‬ ‫تامین کننــدگان شــرکت گاز اســتان اصفهــان‬ ‫کــه با حضــور‪ 150‬شــرکت تامین کننــده کاال‬ ‫و خدمــات در ســالن اجتماعــات ایــن شــرکت‬ ‫و به عنــوان تقدیــر از تامین کننــدگان برتــر‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪« :‬ســازمانی موفــق اســت‬ ‫تمامــی ذی نفعــان متناســب بــا مســئولیت‬ ‫خــود هماهنگــی و همــکاری الزم را بــا ســازمان‬ ‫داشــته باشــند»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان‬ ‫اصفهــان‪ ،‬با اشــاره به اینکه از طریــق پیشــتیبانی‬ ‫تامین کننــدگان‪ ،‬در ســه بخــش کاال‪ ،‬اجــرای‬ ‫پروژه هــا و خدمــات می توانیــم مســیر‬ ‫تعالــی ســازمانی را بهبــود ببخشــیم‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬درحال حاضــر ‪ ۹۹‬درصــد از جمعیــت‬ ‫اســتان معــادل ‪ ۱۰7‬شــهر و ‪۱060‬روســتا‬ ‫از نعمــت گاز طبیعــی برخــوردار هســتند»‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬تامین کننــدگان و پیمانــکاران را یکــی از‬ ‫بخش هــای کلیــدی و موثــر در فراینــد گازرســانی‬ ‫برشــمرد و گفــت‪« :‬با توجه بــه اصــل ‪ 44‬قانــون‬ ‫اساســی تقریبـاً تمامــی پروژه هــای ایــن شــرکت‬ ‫برون ســپاری شــده و توســط بخــش خصوصــی‬ ‫و پیمانــکاران انجــام می شــود»‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫شــرکت گاز اســتان اصفهــان‪ ،‬با اشــاره به اینکه‬ ‫خوشــبختانه از ابتــدای ســال تاکنــون شــاهد‬ ‫هیچ گونــه حادثــه در بخــش اجــرای پروژه هــا‬ ‫نبوده ایــم‪ ،‬افــزود‪« :‬حادثــه به راحتــی و بــا‬ ‫کمتریــن بی دقتــی در کمیــن ماســت»‪ .‬وی‪،‬‬ ‫با تاکید بــر وجــدان کاری‪ ،‬رعایــت اصــول اخالقــی‪،‬‬ ‫خدا محــوری‪ ،‬والیت مــداری و مســئولیت پذیری‬ ‫در امــور محولــه‪ ،‬بیــان داشــت‪« :‬غــرور کاذب‪،‬‬ ‫یکــی از علــل شــایع در بــروز حادثه هــای بــزرگ‬ ‫اســت کــه برخــی از عوامــل اجرایـی ‪ ،‬پیمانــکاران‪،‬‬ ‫تامین کننــدگان و ناظریــن در عــدم رعایــت نکات‬ ‫ایمنــی و اســتانداردها بــه ان دچــار می شــوند»‪.‬‬ ‫مهنــدس علــوی‪ ،‬با تاکید بر اینکــه تمامــی‬ ‫برنامه هــا بایــد زمان بنــدی مناســبی داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬خاطر نشــان ســاخت‪« :‬دســتیابی بــه‬ ‫طراحــی‪ ،‬اجــرا و نظــارت موفــق در گــرو رعایــت‬ ‫اســتانداردها اســت»‪ .‬وی‪ ،‬هــدف از ایــن نشســت‬ ‫تخصصــی ســاالنه را‪ ،‬تقویــت تعامــل دوجانبــه‬ ‫بــا تامین کننــدگان‪ ،‬گســترش فرهنــگ ایمنــی‪،‬‬ ‫ارزیابــی نظام منــد دوره ای در جهــت شناســایی‬ ‫نقــاط قــوت و ضعــف و همچنیــن تقدیــر از‬ ‫تامین کننــدگان برتــر عنــوان کــرد»‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫شــرکت گاز اســتان اصفهــان‪ ،‬با اشــاره به اینکه‬ ‫در حال حاضــر بیــش از یک میلیــون و ‪870‬هــزار‬ ‫مشــترک در ســطح اســتان از خدمــات شــرکت‬ ‫گاز اســتان اصفهــان بهره منــد هســتند‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«ایــن میــزان اشــتراک پذیری در گســتره ‪۱۰7‬‬ ‫شــهر و ‪ ۱060‬روســتا انجــام گرفتــه اســت»‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬از اجــرای ‪۱۱11‬کیلومتــر خــط انتقــال گاز‪،‬‬ ‫‪۲6‬هزار کیلومتــر شــبکه گازرســانی‪ ،‬نصــب یــک‬ ‫میلیــون و ‪100‬هــزار انشــعاب‪ 933 ،‬ایســتگاه‬ ‫تقلیــل فشــار و حفاظــت از زنگ در ســطح اســتان‬ ‫خبــر داد و افــزود‪« :‬بهره مند ســازی هشــت هزار‬ ‫و ‪ 600‬واحــد صنعتــی از گاز طبیعــی و گازرســانی‬ ‫بــه ‪ ۱۵۶‬جایــگاه ‪ CNG‬و پنــج نیــروگاه بــزرگ‬ ‫مولــد بــرق از دیگــر اقدامــات شــرکت گاز اســتان‬ ‫اصفهــان اســت»‪ .‬مهنــدس علــوی‪ ،‬با تاکید بــر دو‬ ‫اســتراتژی شــرکت‪ ،‬ســرامدی در عملیــات و ارتقاء‬ ‫بهــره وری‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬ســرامدی در عملیــات‬ ‫یعنــی؛ داشــتن ســرعت عمــل‪ ،‬ارتقــای کیفیــت‬ ‫کار و ســرویس دهی بــه موقـع ‪ ،‬ایــن بخــش بایــد‬ ‫توســط پیمانــکاران و تامین کننــدگان تقویــت‬ ‫شــود»‪ .‬وی‪ ،‬افــزود‪« :‬شــرکت گاز اســتان اصفهــان‬ ‫به عنــوان شــرکت پیشــتاز از ســال ‪ ۸۳‬اســتقرار‬ ‫سیســتم های مدیریــت کیفیــت را در دســتور کار‬ ‫خــود قــرار داد و توانســته اســت در این خصــوص‬ ‫گواهی نامه هــای متعــددی را کســب کنــد و تــا‬ ‫بــه امــروز هم راســتا بــا مدل هــای اســتاندارد‬ ‫مدیریتــی حرکــت و بــه جوایــز مختلفــی در حوزه‬ ‫تعالــی ســازمانی دســت یابــد»‪ .‬الزم به ذکر اســت‬ ‫ن نشســت تخصصــی‪ ،‬یــک پنــل تخصصــی‬ ‫در ایـ ‬ ‫با حضــور روســای امــور قراردادهــا‪ ،‬بازرســی‬ ‫و فنــی و ‪ ،HSE‬ســه حــوزه ای کــه ارتبــاط‬ ‫تنگاتنگــی بــا تامین کننــدگان کاال و خدمــات‬ ‫شــرکت گاز اســتان اصفهــان دارنــد و همچنیــن‬ ‫دو بخــش طــرح مســئله و پرســش و پاســخ در‬ ‫حــوزه پیمانــکاران اجرایــی‪ ،‬خدمــات ونــت و‬ ‫تامین کننــدگان کاال برگــزار شــد و در پایــان از‬ ‫هشــت تامین کننــده و پیمانــکار برتر شــرکت گاز‬ ‫اســتان اصفهــان در ســال هــای ‪ 96‬و ‪ ،97‬تقدیــر‬ ‫ب ـ ه عمــل امــد‪.‬‬ ‫بسیج ‪ 20‬میلیونی‪ ،‬حاصل فکری حساب شده برای حفظ انقالب است‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫لو نقــل جــاده ای‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حم ‬ ‫اســتان مرکــزی در جمــع کارکنــان ایــن اداره در‬ ‫اراک با بیا نِاینکــه تشــکیل بســیج ‪ ۲۰‬میلیونــی‬ ‫یکــی از بزرگ تریــن ابتــکارات امــام راحــل اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬تشــکیل بســیج ‪ 20‬میلیونــی در کشــور‬ ‫حاصــل یک فکــر حساب شــده و معمــاری دائمی‬ ‫توســط حضــرت امــام (ره) بــرای حفــظ اســام و‬ ‫نظــام مقــدس جمهــوری اســامی بــود»‪ .‬زندی فر‬ ‫با اشــاره به برخــی اعتراضــات در لبنــان‪ ،‬عــراق و‬ ‫‪ ...‬کــه افــرادی به دنبــال اســیب زدن و تخریــب‬ ‫هســتند‪ ،‬گفــت‪« :‬امــروز کشــورهایی هــم کــه در‬ ‫زیــر یــوق امریــکا هســتند‪ ،‬همــواره در بزنــگاه‬ ‫از حمایــت ایــن کشــور محــروم مانده انــد‪.‬‬ ‫ســرمایه داران و کشــورهای اروپایــی هیــچ گاه‬ ‫خواهــان دیــدن کشــوری برتــر و باالتــر از خــود‬ ‫لو نقــل‬ ‫نیســتند»‪ .‬مدیــرکل راهــداری و حم ‬ ‫جــاده ای تاکیــد کــرد‪« :‬اگــر بســیجیان نبودنــد‪،‬‬ ‫مشــخص نبــود کــه ایــن اشــرار چــه اســیب هایی‬ ‫بــه کشــور وارد می کردنــد؛ چراکــه برخــی از‬ ‫افــراد اغتشــاش گر افــرادی اموزش دیــده و‬ ‫حتــی غیرایرانــی بودنــد»‪ .‬وی با اشــاره به اینکه‬ ‫دســتور تشــکیل بســیج ‪ 20‬میلیونــی بــه‬ ‫فرمــان حضــرت امــام (ره) به دلیــل وجــود‬ ‫برخــی از خالءهــا در کشــور بــود‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«مســلماً مــردم بــه شــرایط اعتــراض دارنــد‪ ،‬امــا‬ ‫مطمئنــاً به دنبــال برگشــت بــه دوران قبــل از‬ ‫پیــروزی انقــاب نیســتند کــه کشــور به دســت‬ ‫مستشــاران امریکایی بیفتــد»‪ .‬مدیــرکل راهداری‬ ‫لو نقــل جــاده ای اســتان مرکــزی با تاید بــر‬ ‫و حم ‬ ‫فعال ســازی بیش از پیــش پایــگاه بســیج اداره‬ ‫کل راهــداری و ادارات شهرســتانی‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«یکــی از الزمه هــای پیشــرفت تغییــر اســت و‬ ‫قطع ـاً بــا تغییــرات جایــگاه نیــروی انســانی در‬ ‫یــک مجموعــه می توانــد بهــره وری را ارتقــاء‬ ‫بخشــد»‪ .‬زندی فــر با بیا نِاینکــه بســیج نمــاد‬ ‫والیت مــداری و مردم ســاالری دینــی اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬بســیج‪ ،‬هماهنگــی نیروهــای انقالبــی‬ ‫بــا فرماندهــی واحــد بــرای پیشــبرد اهــداف‬ ‫انقــاب و اســام اســت»‪ .‬وی بیــان کــرد‪« :‬بســیج‬ ‫قــادر اســت تمامــی نیازهــای جامعــه اســامی‬ ‫را بــا هدفــی بســیار مقــدس بــه جلــو ببــرد و‬ ‫رســالت ان اســتخدام و جــذب نیــرو نیســت‪،‬‬ ‫بلکــه جــذب افــراد متخصــص در هر زمینــه‬ ‫بــرای پیشــبرد اهــداف عالــی اســام در تمامــی‬ ‫حوزه هــا بــا هــدف الهــی و مقــدس رضــای‬ ‫خداونــد از ارمان هــای ان اســت»‪ .‬در ایــن‬ ‫مراســم حجت االســام هدایتــی (امــام جماعــت‬ ‫لو نقــل جــاده ای اســتان‬ ‫اداره کل راهــداری و حم ‬ ‫مرکــزی) با اشــاره به اغتشــاش های اخیــر در‬ ‫دکتــر محمــد ولــی روزبهــان (رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامــل ســازمان) در‬ ‫اولیــن روز کاری خــود بررســی پــروژه مجتمــع بنــدری کاســپین بــه خــط ریــل‬ ‫سراســری کشــور را در دســتور کار قــرار دارد‪ .‬در جریــان ایــن دیــدار کــه معــاون‬ ‫فنــی و زیربنایــی‪ ،‬پیمانــکار و شــرکت مشــاور طــرح نیــز حضــور داشــتند‪ ،‬ابتــدا‬ ‫از خــط جیــرده بــه پیربــازار کــه به طــور ‪ ۲۶‬کیلومتــر اســت‪ ،‬بازدیــد بــه عمــل‬ ‫امــد و ســپس مســیر ‪ ۱۰‬کیلومتــری پیربــازار بــه مجتمــع بنــدری کاســپین کــه‬ ‫براســاس دســتور ریاسـت جمهوری و توافــق منعقــده میان ایــن ســازمان و وزارت راه‪،‬‬ ‫همــکاری در اجــرای پــروژه و تامیــن قســمتی از اعتبــار ان برعهــده ســازمان منطقــه‬ ‫ازاد انزلی ســت‪ ،‬از ســوی مدیرعامــل ســازمان مــورد بررســی قــرار گرفــت‪ .‬در ایــن‬ ‫بازدیــد گزارشــی از ابعــاد مختلــف تملــک اراضــی‪ ،‬تهیــه مصالــح‪ ،‬نحــوه اجــرای طرح‬ ‫و تامیــن بودجــه بــه رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامــل ســازمان ارائــه شــد و دکتــر‬ ‫روزبهــان با تاکید بــر لــزوم تســریع در اجــرای ایــن طــرح ملــی‪ ،‬همراهــی مســئولین‬ ‫کشــوری و اســتانی در اتصــال ایــن خــط ریلــی را بیانگــر اهمیــت ان قلمــداد کــرد‬ ‫و تصریــح کــرد‪« :‬بــا اتصــال خــط ریــل سراســری بــه مجتمــع بنــدری کاســپین‪،‬‬ ‫نه تنهــا حلقه هــای شــبکه ترانزیتــی منطقــه تکمیــل می شــود؛ بلکــه ایــن بنــدر‬ ‫اســتراتژیک شــمال کشــورمان بــه بنــادر جنوبــی کشــور متصــل شــده و امــکان‬ ‫بهره بــرداری از مزیت هــای ترانزیتــی فرامنطقــه ای ایــران با تکیه بــر ظرفیت هــای‬ ‫منطقــه فراهــم می شــود»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪« :‬اتصــال منطقــه ازاد انزلــی بــه شــبکه‬ ‫لو نقــل ترکیبــی کشــورمان بــا محوریــت ایــن‬ ‫ریلــی کــه زمینــه تکمیــل شــبکه حم ‬ ‫منطقــه را پدیــد مـی اورد‪ ،‬از طریــق فعال ســازی کریدورهــای بین المللــی عبــوری از‬ ‫منطقــه‪ ،‬موجــب رونــق اقتصــادی و تجــاری اســتان و کشــور می شــود»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نشان عقاب طالیی اجالس توسعه صادرات ایران‬ ‫برای فوالد خوزستان‬ ‫ســید علــی موسوی نســب‪/‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی‪:‬‬ ‫ســید احمــد موســوی‪ /‬طــی مراســمی با حضــور گــودرزی (نماینــده مــردم‬ ‫بروجــرد) ‪ ،‬رحیمــی (فرمانــدار )‪ ،‬مهندس قاســمی (مدیر مخابرات منطقه لرســتان) ‪،‬‬ ‫مهنــدس محمودونـد ‪ ،‬مهندس شــیخی (مدیــر مخابرات بروجــرد) ‪ ،‬اعضای شــورای‬ ‫اســامی شــهر و جمعــی از مســئولین ایــن شهرســتان ‪ ،‬پــروژه کافــوی نــوری ‪۳۶۰‬‬ ‫شــماره ای مجتمــع ابــا صالــح المهــدی افتتــاح و مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫ســید محمــد قاســمی (مدیــر مخابــرات منطقــه لرســتان) گفــت‪« :‬بــا همــت و‬ ‫تــاش همــکاران مــا در مدیریــت مخابــرات شهرســتان بروجــرد و پیگیری هــای‬ ‫اقــای گــودرزی (نماینــده محتــرم مــردم) ایــن شهرســتان در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی و فرمانــدار محتــرم‪ ،‬مهنــدس یافتیــان (عضــو هیئت مدیــره شــرکت‬ ‫مخابــرات ایــران)‪ ،‬ایــن پــروژه ظــرف مــدت سـه ماه بــا اســتفاده جدیــد تریــن‬ ‫تکنولــوزی روز دنیــا تکنولــوژی ‪ fttc‬و ظرفیــت ‪ ۳۶۰‬شــماره در ایــن شهرســتان‬ ‫اجــرا شـد «‪ .‬وی گفــت‪« :‬ایــن پــروژه بــا اعتبــاری بالغ بــر سـه میلیارد و یک صــد‬ ‫و پنجاه میلیون ریــال از محــل اعتبــارات شــرکت مخابــرات ایــران افتتــاح و مــورد‬ ‫به ره بــرداری قــرار گرفتــه اســت «‪ .‬مدیــر مخابــرات منطقــه لرســتان گفــت‪:‬‬ ‫«به همــت همــکاران مــا در مخابــرات منطقــه ‪ ۳۰‬پــروژه مخابراتــی در شــهر‬ ‫و روســتاهای بروجــرد در دســت اقــدام اســت کــه امیدواریــم ایــن پروژه هــا‬ ‫تــا پایــان ســال جــاری افتتــاح و مــورد بهره بــرداری قــرار بگیرنـد «‪ .‬همچنیــن‬ ‫نماینــده مــردم بروجــرد در مجلــس شــورای اســامی و هیئــت همــراه از رونــد‬ ‫اجــرای پروژه هــای مخابراتــی در مناطــق کــوی جانبــازان و فرهنگیــان ایــن‬ ‫شهرســتان بازدیــد کردنــد‪.‬‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫به همت اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی برگزار شد؛‬ ‫شناسایی پنج بیمار مبتال به ایدز‬ ‫معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــام گفــت‪« :‬از ابتــدای ســال جاری‬ ‫تاکنــون پنــج بیمــار مبتــا بــه ایــدز در ایــام شناســایی و تحــت درمــان قــرار‬ ‫دارنــد»‪ .‬راضــی ناصری فــر افــزود‪« :‬همچنیــن در این مــدت ‪ ۴۲‬بیمــار بــا مراجعــه‬ ‫تِنظــر دانشــگاه‬ ‫بــه مرکــز مشــاوره بیماری هــای رفتــاری مرکــزی اســتان تح ‬ ‫علــوم پزشــکی مراجعــه و خدمــات درمانــی بــه ایــن افــراد کام ـ ًا رایــگان انجــام‬ ‫می شــود»‪ .‬معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــام‪ ،‬گفت‪« :‬ســال گذشــته‬ ‫‪ ۱۲‬هــزار ‪ ۳۲۷‬تســت و در ســال جاری تاکنــون هشــت هزار تســت ‪ HIV‬جهــت‬ ‫تشــخیص ویــروس اچ‪.‬ای‪.‬وی انجــام شــده کــه می تواننــد میــزان پادتــن‪ ،‬پادگــن‬ ‫یــا ار ان ای شناســایی شــود»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬در کل کشــور نیــز ‪ ۷۰‬درصــد امــار‬ ‫مبتالیــان بــه ایــدز را مــردان و ‪ ۳۰‬درصــد نیــز مربــوط بــه بانــوان اســت»‪ .‬ناصری فر‬ ‫تاکیــد کــرد‪« :‬مــردم اســتان می تواننــد جهــت امــوزش یــا دریافــت خدمــات‬ ‫در خصــوص بیمــاری ‪HIV‬بــه سیســتم بهداشــتی مراجعــه کــرده یــا با حضــور‬ ‫در مرکــز مشــاوره بیماری هــای رفتــاری مرکــزی اســتان ایــام واقــع در میــدان‬ ‫فاتحــان میمــک از وضعیــت جســمانی خــود بــا انجــام ازمایشــات مطلــع شــوند»‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪« :‬ایــدز نوعــی بیماری ســت کــه از ســوی ویــروس نقــص ایمنــی‬ ‫(‪ )HIV‬و بیشــتر بــا روابــط جنســی محافظــت نشــده‪ ،‬انتقــال خــون‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫سرســوزن الــوده و همچنیــن از مــادر بــه فرزنــد در دوران بــارداری‪ ،‬زایمــان یــا‬ ‫شــیردهی امــکان انتقــال دارد»‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫گیالن‬ ‫کشــور بیــان کــرد‪« :‬ســران کفــر نمی تواننــد‬ ‫کاری کننــد‪ ،‬امــا دســت بــه شــرارت و جنایــت‬ ‫می زننــد و خواهــان از بین بــردن دیــن و قــران‬ ‫هســتند و مــردم را از راه دیــن و اســام جــدا و‬ ‫بــه راه شــیاطین هدایــت کننــد و به همین دلیــل‬ ‫چنیــن بلــوا و اغتشــاش را طراحــی می کننــد»‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکــه مــردم بــا ایــن همــه ظلــم‬ ‫و ســتم بــر دیــن خــود اســتوارند‪ ،‬گفــت‪« :‬چــه‬ ‫دلیلــی دارنــد مردمــی فریــب خــورده دســت بــه‬ ‫اشــوب در کشــور بزننــد؟ مســلما فریــب دشــمن‬ ‫را خورده انــد چراکــه مردمانــی کــه در دامــن‬ ‫اســام رشــد کرده انــد‪ ،‬بزرگ تــر و داناتــر از ایــن‬ ‫هســتند کــه دســت جنایــت از اســتین بیــرون‬ ‫بیارونــد و بــه ظلــم و ســتم دســت بزننــد‪ ،‬امریــکا‬ ‫در پــی دور کــردن مــردم از اســام اســت کــه کور‬ ‫خوانــده اســت»‪ .‬هدایتــی تصریــح کــرد‪« :‬ایــن‬ ‫کشــور مملکت اســامی و امــام زمان اســت‪ ،‬ملت‬ ‫گــول نمی خورنــد‪ ،‬تــا جــان دارنــد در برابــر کفــر‬ ‫و جنایت هــا ایســتاده اند و ایــن اشــوب بــرای از‬ ‫بیــن بــردن اســام و ســاقط کــردن مــردم اســت‪،‬‬ ‫امــا خــدا بــا ماســت»‪ .‬پرســنل اداره کل راهــداری‬ ‫لو نقــل اســتان مرکــزی نیــز در اجتمــاع‬ ‫و حم ‬ ‫بــزرگ بســیجیان اراک بــا عنــوان شــکوه مقاومت‬ ‫در مصلــی بیت المقــدس حضــور یافتنــد‪.‬‬ ‫شــرکت فــوالد خوزســتان در‬ ‫اجــاس توســعه صــادرات ایــران‬ ‫کــه در ســالن همایــش هــای‬ ‫صــدا و ســیما برگــزار شــد‪،‬‬ ‫نشــان عقــاب طالیــی مدیریــت‬ ‫موفــق در تجــارت صنعــت فــوالد‬ ‫و صنایــع وابســته را بــه خــود‬ ‫اختصــاص داد‪ .‬در ایــن رویــداد‬ ‫کــه بزرگ تریــن اجــاس‬ ‫مشــترک ســرامدان تولیــد‬ ‫و صــادرات ایــران به شــمار‬ ‫مـی رود‪ ،‬در حضــور جمــع زیــادی‬ ‫از مقامــات و مدیــران شــرکت های دولتــی و خصوصــی از شــرکت فــوالد خوزســتان‬ ‫در ســه زمینــه کاری تقدیــر شــد‪ .‬بر این اســاس‪ ،‬نشــان عقــاب طالیــی مدیریــت‬ ‫موفــق در تجــارت صنعــت فــوالد و صنایــع وابســته بــه علــی محمــدی (مدیرعامــل‬ ‫شــرکت فــوالد خوزســتان) تعلــق گرفــت؛ همچنیــن اســتاندارد و جایــزه بین المللــی‬ ‫(‪ )MLL-BEST PRODUCT EXPORT AWARDS 2019‬تولیــد برتریــن محصول‬ ‫منطبــق بــا شــاخص هــای بــازار جهانــی صــادرات و نشــان ملــی برترین تــوان علمی‬ ‫و رقابتــی در تولیــد و کیفیــت صنایــع فــوالد‪ ،‬دو عنــوان دیگــری بودنــد کــه بــا‬ ‫تــاش کارکنــان فــوالد خوزســتان بــه کلکســیون افتخــارات ایــن شــرکت اضافــه‬ ‫شــد‪ .‬در بخــش دیگــری از ایــن اجــاس‪ ،‬نماینــدگان برندهــای مختلــف صنعــت‬ ‫کشــور با حضــور در کارگاه «امــوزش صــادرات و توســعه بازارهــای هــدف» وضعیــت‬ ‫بازارهــای صادراتــی و بهتریــن راهکارهــا بــرای پیشــبرد ایــن امــر مهــم در شــرایط‬ ‫ســخت کنونــی را مــورد بررســی قــرار دادنــد‪ .‬گفتنی ســت‪ ،‬ســخنرانی برخــی از‬ ‫مقامــات و مدیــران بخــش دولتــی و خصوصــی و مدیــران اتاق هــای بازرگانــی‬ ‫کشــورهای روســیه‪ ،‬افغانســتان‪ ،‬ترکیــه‪ ،‬عمــان و هنــد در ایــران پایــان بخــش‬ ‫اجــاس توســعه صــادرات بــود‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫مد یرمسئول ‪ :‬علی اکبر بهبهانی (مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫الکساندر رودچنکو‬ ‫بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪ )65607917 :‬چاپ هم زمان‪ :‬تبریز‪ -‬پیمان چاپ‬ ‫اخالق حرفه ای روزنامه نگاری د ر سایت روزنامه‬ ‫زادروز‪ 3 :‬دسامبر ‪1891‬‬ ‫زادگاه‪ :‬روسیه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫حرفه‪ :‬نقاش‬ ‫او که تجربه عکاسی و مجسمه سازی نیز دارد؛‬ ‫یکی از بنیان گذاران جنبش ساخت گرایی‬ ‫در طراحی روسیه است‪.‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬اذر ‪ 6 - 1398‬ربیع الثانی ‪ 3 -1441‬دسامبر ‪ -2019‬سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪ 1000 -1875‬تومان‬ ‫علیرضا کمالی‬ ‫ کارگردانی مهرداد خوشـبخت و‬ ‫فیلم سـینمایی «ابادان یـازده ‪ »۶۰‬به‬ ‫ِ‬ ‫ کنندگـی حسـن کالمی؛ پـس از یک مـاه تصویربـرداری‪ ،‬به نیمه‬ ‫تهیه‬ ‫ِ‬ ‫رسـید‪ .‬علیرضا کمالی‪ ،‬حسـن معجونی‪ ،‬شـبنم گـودرزی‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫محمـدی و نـادر سـلیمانی؛ در ایـن فیلـم ایفـای نقـش می کننـد‪.‬‬ ‫ گـزارش ایسـنا؛ تازه تریـن محصـول مرکـز فیلـم و سـریال «اوج»‪،‬‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫اثـری متفـاوت در حـوزه دفاع مقدس اسـت که به شـروع جنگ ایران‬ ‫و عـراق خواهـد پرداخت‪.‬‬ ‫فرهاد فخرالدینی‬ ‫همســر ارویــن یالــوم؛ روان پزشــک و نویســنده معــروف درگذشــت‪.‬‬ ‫ـزارش ایبنــا؛ مریلیــن یالــوم‪ ،‬خــود نیــز نویســنده پــرکار و مورخ‬ ‫به گـ ِ‬ ‫فرهنگــی بــود کــه مضامیــن کتاب هایــش شــامل تاریخچــه زنــان‬ ‫تاریــخ ‪۲۰‬‬ ‫ عنــوان شــریک زندگــی در ازدواج می شــد‪ .‬او در‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫نوامبــر جــاری در خانــه اش در کالیفرنیــا درگذشــت‪ .‬او ‪۸۷‬ســاله‬ ‫بــود‪ .‬ایــن دانش پــژوه فمینیســت‪ ،‬زمانی کــه جنبــش زنــان‬ ‫درحال جان گرفتــن بــود‪ ،‬اســتاد زبــان و ادبیــات فرانســه بــود‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫فرهــاد فخرالدینــی گفــت‪« :‬نت هــای موســیقی عیــن کلمــاتِ‬ ‫ادبیــات اســت؛ یعنــی وقتــی شــما موضــوع و ســوژه ای نداشــته‬ ‫باشــید‪ ،‬نمی توانیــد دربــاره چیــزی صحبــت کنیــد‪ .‬نت هــای‬ ‫موســیقی هــم همین طــور اســت و بایــد معنــا و مفهومــی داشــته‬ ‫ـزارش موســیقی مــا؛ ایــن اهنگ ســاز و رهبــر ارکســتر‬ ‫باشــد»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫افــزود‪« :‬نغمــات‪ ،‬احســاس مــن را نشــان می دهــد‪ .‬اگــر ان حــس‬ ‫وجــود نداشــته باشــد‪ ،‬موســیقی خلق شــده اثرگــذار نخواهــد بــود»‪.‬‬ ‫مریلین یالوم‬ ‫شهال اسالمی‬ ‫یـک اینستالیشـن‪،‬پرفورمنس و عکـس و چیدمـان روی اینـه‪ ،‬لحظاتـی‬ ‫بسـیارمتفاوت را این روزهـا در «گالـری گلسـتان» پدیـد اورده اسـت؛‬ ‫ازجمله اینکـه هرشـب سـاعت ‪ ۷‬عصـر چراغ هـای ایـن گالـری بـرای‬ ‫نیم سـاعت خامـوش می شـود‪« .‬ا َبراِنسـان» عنـوان کنجکاوی برانگیـز‬ ‫ عنـوان عکاس‬ ‫تازه تریـن مجموعـه اثـار مهـدی منصوری سـت؛ او کـه به‬ ‫ِ‬ ‫شـناخته می شـود؛ در سـال های اخیر‪ ،‬از رسانه معاصر عکس برای خلق‬ ‫مدیوم هـای تـازه بهره می بـرد و با تجربه گرایـی اثـاری را می افریند که‬ ‫سـخت بتـوان انهـا را در دسـته بندی های هنـری جـای داد‪ .‬ازایـن رو‪،‬‬ ‫مجموعـه «مـادام باترفلای» او نیـز کـه سه سـال پیش در همیـن گالری‬ ‫ عنوان سبک‬ ‫به تماشـا بود؛ ازسـوی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسالمی به‬ ‫ِ‬ ‫منحصربه فـرد ثبت شـد‪.‬‬ ‫منصــوری در تجربــه تــازه اش‪ ،‬اینستالیشــنی جالــب دارد کــه در‬ ‫ویتریــن «گالــری گلســتان» چیدمــان شــده اســت و هرشــب ســاعت‬ ‫‪ ۷‬چراغ هــای «گالــری گلســتان» به مــدتِ نیم ســاعت خامــوش‬ ‫می شــود تــا ایــن اثــر کــه روایتــی معناگــرا از کهکشــان «اَبراِنســان»‬ ‫اســت‪ ،‬بــه چرخــش و گــردش درایــد امــا انچــه در بــدو ورود توجــه‬ ‫مخاطبــان را جلــب می کنــد‪ ،‬حضــور شــخصیت های شناخته شــده در‬ ‫عکــس و چیدمان هــای ایــن هنرمنــد جــوان اســت‪ :‬لیلــی گلســتان‪،‬‬ ‫علیرضــا ســمیع اذر‪ ،‬النــاز شاکردوســت‪ ،‬پویــا اریانپــور‪ ،‬صنــم حقیقــی‪،‬‬ ‫حــوری قویمــی و ‪ ...‬البتــه فیگــور ایــن شــخصیت ها چنــان در فــرم‬ ‫اثــار غــرق اســت کــه مخاطــب بــرای یافتــن هریــک بایــد در هــر اثــر‬ ‫جســت وجوگری کنــد‪.‬‬ ‫منصــوری در بخش هایــی از بیانیــه نمایشــگاه «اَبراِنســان» نوشــته‪:‬‬ ‫«ســال ‪ 2021‬لئــو در مقــام یــک شــمن ظاهــر می شــود ‪ ...‬اتفاق هــای‬ ‫عجیب وغریــب و دوبــار تجربــه نزدیــک بــه مــرگ‪ ،‬او را بــه ایــن مرحلــه‬ ‫از زندگـی اش رســانده اســت‪ .‬او تبدیــل بــه اَبراِنســانی شــده کــه نــه زن‬ ‫درعین حــال‬ ‫اســت و نــه مــرد؛ نــه حیــوان اســت و نــه انســان وار ولــی‬ ‫ِ‬ ‫از تمــام توانایی هــای انهــا برخــوردار اســت‪ .‬پیشــرفت علــم پزشــکی و‬ ‫تکنولــوژی او را تبدیــل بــه موجــودی نامیــرا کــرده کــه توانایی هــای‬ ‫خارق العــاده ای دارد امــا همچنــان عواطــف و احساســاتش همچــون‬ ‫تاثیــر ســیارات بــر زمیــن بــر قلــب او حاکــم هســتند و هرلحظــه بــا‬ ‫انعکاســی تــازه نقشــی جدیــد خلــق می کننــد‪ .‬او بــا ایــن ســیارات‪،‬‬ ‫محصــور شــده اســت کــه گویــا اگــر بتوانــد فراســوی ایــن احساســات‬ ‫و افــکار را ببینــد‪ ،‬اگاه می شــود کــه نظاره گــر خویشــتن اســت»‪ .‬او‬ ‫در تکمیــل ایــن مفهــوم می گویــد‪« :‬اَبراِنســان را بــا الهــام از رویکــرد‬ ‫هنــری متیــو بارنــی و جکســون پــوالک خلــق کــردم‪ .‬درون مایــه‬ ‫درخصــوص دغدغه هــای ازلــی مثــل عشــق‪ ،‬مــرگ و تمــام‬ ‫اثــارم‬ ‫ِ‬ ‫چیزهایی ســت کــه انســان بــا ان درگیــر اســت و او را به چالــش‬ ‫درعین حــال‪ ،‬ایــن اثــار بشــارت می دهــد کــه انســان‬ ‫می کشــد؛‬ ‫ِ‬ ‫می توانــد به حــدی برســد کــه قائم به ذاتــش باشــد»‪.‬‬ ‫وجه اشــتراک همــه اثــار مهــدی منصــوری در «اَبراِنســان»‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫اینــه اســت کــه ایــن اشــتراک حتــی دررابطه بــا گوی هایــی کــه بــا‬ ‫رنگ هــای مختلــف ارایــه شــده اند و در ویتریــن «گالــری گلســتان»‬ ‫خودنمایــی می کننــد هــم به چشــم می خــورد‪ .‬گوی هایــی کــه‬ ‫بســتر روایــت اینستالیشــن هســتند و روی انهــا اثــاری از رنگ هــای‬ ‫مختلــف دیــده می شــود‪ .‬یــک شــمع نیــز در الب ـه الی گوی هــا روشــن‬ ‫اســت‪ .‬منصــوری دررابطه بــا ایــن گوی هــا بــه میهمانانــش می گویــد‪:‬‬ ‫«بعضــی از ایــن گوی هــا را یک ســاعته امــاده کــردم امــا بعضی دیگــر‬ ‫را ماه هــا طــول کشــید تــا بتوانــم امــاده کنــم و رنگ هــا را روی انهــا‬ ‫قــرار دهــم»‪.‬‬ ‫باعنــوان «تعــادل» را‬ ‫در قســمت دیگــری از نمایشــگاه‪ ،‬تابلویــی‬ ‫ِ‬ ‫می بینیــد کــه در ان‪ ،‬دونفــر دیــده می شــوند کــه روی زمیــن‪ ،‬وارونــه‬ ‫خوابیده انــد و گوی هــای اینــه ایِ مشــکی در دســت دارنــد‪ .‬در تابلــ ِو‬ ‫ـوان «زایــش»‪ ،‬دونفــر جنی ـن وار درخــود مچالــه شــده اند‬ ‫دیگــری باعنـ ِ‬ ‫خودنویس‬ ‫شـهرزاد اخگر عراقی؛ مدرس دانشـگاه می گوید‪« :‬خروجی دانشـگاه ها‬ ‫اغلـب کارافریـن یـا مناسـب بـازار و صنعـت یـا متخصـص و نیـروی‬ ‫کار ماهـر نیسـتند؛ پـس بـه حـل مشـکالت جامعه پاسـخ مناسـبی‬ ‫ گـزارش هنرانالیـن؛ وی افـزود‪« :‬با گذشـت یک دهه از‬ ‫نمی دهـد»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫ورود رسـمی مقوله مد و لباس در دانشـگاه های کشـور‪ ،‬جایگاه واقعی‬ ‫دانشـگاه های ایـران دراین حوزه درمقایسـه با سـایر کشـورها؛ حتی در‬ ‫منطقه مشـخص نیست»‪.‬‬ ‫شهرزاد اخگر عراقی‬ ‫در نمایشگاه تازه مهدی منصوری چه می گذرد؟‬ ‫اَبراِنسانیکههرشب‬ ‫چراغ های گالری را خاموش می کند!‬ ‫حال من را‬ ‫از کفش های منتظر بپرس‬ ‫لعنت به هرچه تقویم‬ ‫و این ساعت‬ ‫که مثل دیوانه ها دور خودش می چرخد‬ ‫اص ًال نمی خواهم حال من را بپرسید‬ ‫فردا که چشم های خورشید کور شد‬ ‫تمام پنجره های شهر باز می شوند‬ ‫خواهید دید‬ ‫ماه روسریش را روی‬ ‫خورشیدکشیده‬ ‫زمان توی اخرین ایستگاه به خواب رفته‬ ‫و بازهــم گوی هایــی این ـه ای را در اغــوش گرفته انــد و چهــره مانکنــی‬ ‫هــم در میــان تصویــر به چشــم می خــورد؛ اطــراف اثــر بــه طرحــی از‬ ‫موزاییک هــای ســنتی مزیــن اســت‪ .‬بســتر این ـه ای تمــام اثــار ســبب‬ ‫می شــود تــا مخاطــب‪ ،‬خــود را در متــن هــر اثــر ببینــد کــه همیــن‪،‬‬ ‫چالــش تــازه ای بــرای او می افرینــد‪ .‬مهــدی منصــوری دربــاره ایــده‬ ‫به کاربــردن اینــه در اثــارش‪ ،‬توضیــح داد‪« :‬اینــه همیشــه در کارهایــم‬ ‫بــوده اســت؛ زیــرا ان را دوســت دارم و بــرای مــن‪ ،‬مفهــوم زیــادی‬ ‫دارد‪ .‬وقتــی ادم هــا روبــه روی همدیگــر قــرار می گیرنــد هــم ماننــد‬ ‫اینــه هســتند‪ .‬موالنــا می گویــد کــه بهتریــن کاری کــه یــک دوســت‬ ‫می توانــد بکنــد این اســت که صــاف و بــدون قضــاوت و حســادت‬ ‫جلــوی شــما بایســتد تــا یــک اینــه بشــود و شــما خــود را ببینیــد‪.‬‬ ‫در اثــار مــن‪ ،‬همــه تصویرهــا روی اینــه اســت و وقتــی تصویرهــا پــاک‬ ‫شــود‪ ،‬اینــه می مانــد کــه مهم تریــن موضــوع بــرای مــن‪ ،‬همیــن‬ ‫اســت»‪ .‬او دربــاره فیگورهایــی کــه از شــخصیت های مختلــف در اثــارش‬ ‫بهــره بــرده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن مجموعــه‪ ،‬برگرفتــه از افرادی ســت کــه‬ ‫روی مــن تاثیرگــذاری زیــادی داشــته اند»‪.‬‬ ‫منصــوری دربــاره روح تجربه گرایــش در خلــق اثــاری هنــری و مبحــث‬ ‫خالقیــت توضیــح داد‪« :‬به نظــرم خالقیــت فی البداهــه می ایــد و‬ ‫هنــر‪ ،‬چیــزی جــز افرینــش مــداوم نیســت‪ .‬زمانی کــه هنرمنــد ســعی‬ ‫می کنــد فکــر نکنــد و دریافــت داشــته باشــد‪ ،‬ایــن دریافت هــا انــگار‬ ‫از جایــی دیگــر‪ ،‬جایــی بیــرون از وجــود هنرمنــد می اینــد؛ وگرنــه‬ ‫اگــر ان چیــزی باشــد کــه درون هنرمنــد وجــود دارد‪ ،‬دیگــر نمی تــوان‬ ‫نــام ان را خالقیــت گذاشــت‪ .‬مثــل اینترنــت کــه بــه شــبکه ای وصــل‬ ‫می شــوید و اطالعــات را دریافــت می کنیــد؛ خالقیــت هــم همیــن‬ ‫اســت‪ .‬حــاال اینکــه بتوانــی خــودت را دراین لحظــه نگــه داری‪ ،‬هنــر‬ ‫می خواهــد و به نظــرم هنرمنــد یعنــی همیــن؛ هــر انســانی که بتوانــد‬ ‫خــودش را دراین لحظــه نگــه دارد‪ ،‬به نوعــی هنرمنــد اســت»‪.‬‬ ‫او همچنیــن اضافــه کــرد‪« :‬ســاخت ایــن مجموعــه‪ ،‬سه ســال زمــان‬ ‫بــرده اســت؛ یعنــی از ســال ‪ 95‬کــه اخریــن نمایشــگاهم برگــزار شــد‬ ‫درحال ســاخت ایــن مجموعــه بــوده ام»‪.‬‬ ‫تــا کنــون‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫لیلــی گلســتان؛ مدیــر «گالــری گلســتان» دررابطه بــا تفــاوت اثــار‬ ‫مهــدی منصــوری نســبت بــه ســایر هنرمنــدان گفــت‪« :‬تفــاوت او بــا‬ ‫دیگــران‪ ،‬نــواوری در کارهایــش اســت‪ .‬او توانســته کــه ســبکی را ابــداع‬ ‫کنــد کــه پیش ازایــن به این صــورت وجــود نداشــته اســت»‪ .‬گلســتان‬ ‫ـوص نمایشــگاه «اَبراِنســان» گفــت‪« :‬حتمـاً نظــرم خیلــی خــوب‬ ‫درخصـ ِ‬ ‫بــوده کــه برایــش نمایشــگاه گذاشــته ام‪ .‬ایــن نمایشــگاه را خیلــی‬ ‫دوســت دارم؛ چــون در ان‪ ،‬فکــر و ایــده وجــود دارد و بســیارهم خــوب‬ ‫اجــرا شــده اســت»‪ .‬او دربــاره اینکــه دورنمــای ایــن هنرمنــد را چطــور‬ ‫می بینــد؟ گفــت‪« :‬ایــن هنرمنــد‪ ،‬چندســالی هســت کــه بــا مــن کار‬ ‫می کنــد و هربــار از بــار پیــش‪ ،‬بهتــر شــده و پیشــرفت محســوس‬ ‫کــرده‪ .‬هنرمندی ســت جســت وجوگر و باانگیــزه و پرشــور کــه خــوب‬ ‫می خوانــد و بســیار می پرســد‪ .‬مــن در کمتــر جــوان هنرمنــد‪ ،‬ایــن‬ ‫کنجــکاوی و شــور را می بینــم؛ پــس دورنمــای درخشــانی برایــش‬ ‫پیش بینــی می کنــم»‪ .‬گلســتان همچنیــن دررابطه بــا وجه تفــاوت‬ ‫نمایشــگاه «اَبراِنســان» مهــدی منصــوری بــا نمایشــگاه قبلــش؛ یعنــی‬ ‫«مــادام باترفــای» گفــت‪« :‬نمایشــگاه های قبلــی‪ ،‬همــه عکــس بودنــد‬ ‫امــا همــان عکس هــا هــم متفــاوت بودنــد و نواوری هــای زیــادی در‬ ‫انهــا دیــده می شــد»‪.‬‬ ‫گفتنی ســت؛ نمایشــگاه «اَبراِنســان» تــا چهارشــنبه ‪ 13‬اذرمــاه ‪98‬‬ ‫ نشــانی تهــران‪ ،‬دروس‪ ،‬خیابــان کماســایی‪،‬‬ ‫در «گالــری گلســتان» به‬ ‫ِ‬ ‫پــاک ‪ ۳۴‬دایــر و میزبــان عالقه منــدان اســت‪.‬‬ ‫مراحل گام به گام برای عالقه مندی کودکان به کتاب‬ ‫یکــی از کتاب هــای پرفــروش ســال گذشــته در ســایت های‬ ‫انالیــن کتاب فروشــی‪ ،‬کتابــی نوشــته پامــا پــاول؛ دبیــر‬ ‫ســرویس نقــد کتــاب روزنامــه «نیویــورک تایمــز» همــراه‬ ‫ماریــا روســو؛ ویراســتار کتاب هــای کــودکان در انتشــارات‬ ‫معتبــر امریکایــی بــود‪ .‬ایــن کتــاب‪ ،‬در ســال ‪ 2017‬منتشــر‬ ‫شــد ولــی هنوزهــم از فــروش خوبــی در «امــازون» و دیگــر‬ ‫باعنــوان‬ ‫کتاب فروشــی ها برخــوردار اســت‪ .‬ایــن کتــاب‬ ‫ِ‬ ‫«چطــور یــک خواننــده بســازیم»‪ ،‬دربــاره روش هــای مختلــف‬ ‫عالقه مندکــردن کــودکان بــه کتاب خوانــی بحــث کــرده اســت‪.‬‬ ‫ـزارش ایبنــا؛ ماریــا روســو خــودش صاحــب ســه فرزنــد‬ ‫به گـ ِ‬ ‫اســت و اعتقــاد دارد هرکسـی که بخواهــد فرزنــدان خــود را بــه‬ ‫کتاب خوانــی عالقه منــد کنــد‪ ،‬بایــد مراحلــی را گام بـه گام اجــرا‬ ‫کنــد‪ .‬بخش هایــی از ایــن گام هــا به نق ـل از کتــاب اورده شــده‪.‬‬ ‫شاتر‬ ‫وقتی می اشوبد ‪...‬‬ ‫دریا‬ ‫امواج چنگ می اندازند‬ ‫در گله ی کوسه ماهی ها‬ ‫چه شکوهی دارد‬ ‫خودکشی ماه‬ ‫در چشم های خیس دریایی!‬ ‫تصور خورشید ‪...‬‬ ‫به تصویرمی کشد‬ ‫اسمان را در دریای طوفان زده‬ ‫خود را در توهم ماه می بیند‬ ‫ماهی سرخ‬ ‫زیر دندان های تیز!‬ ‫باید به انتحار دریا‬ ‫اندیشید‬ ‫شاید فردا‬ ‫نهنگی زیر اب پرواز کند ‪...‬‬ ‫‪ .1‬قبل ازهمــه خودتــان کتــاب بخوانیــد‪ :‬قبــل از کتابخوان کردن‬ ‫هرکســی بهتــر اســت خودتــان بــه کتاب خوانــدن عالقه نشــان‬ ‫دهیــد‪ .‬کــودکان بســیارباهوش اند؛ انهــا توصیه هــای واقعــی را‬ ‫از راهکارهــای بیهــوده تشــخیص می دهنــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬در همــه اتاق هــای خانــه کتــاب داشــته باشــید‪ :‬بــرای‬ ‫کتاب خوان کــردن کــودکان‪ ،‬دکوراســیون خانــه را فرامــوش‬ ‫کنیــد و به جــایِ ان‪ ،‬از کتاب هــا بــرای تزئیــن اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬وقتــی کتــاب در همه جــای خانــه وجــود داشــته باشــد‪،‬‬ ‫اولیــن مزیــت ان‪ ،‬تمــاس فیزیکــی کــودکان بــا کتــاب اســت‪.‬‬ ‫وقتی کــه کــودکان‪ ،‬بی واســطه بــه کتاب هــا دسترســی داشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬زمینــه الزم بــرای عالقه منــدی انهــا بــه کتــاب فراهــم‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫‪ .3‬کتاب هــای اختصاصــی بــرای کــودکان تهیــه کنیــد‪ :‬کتــاب‬ ‫اختصاصــی بــرای کــودکان یعنــی کتابــی کــه مــال انهــا باشــد‬ ‫و هیچ کســی حــق اســتفاده از ان را نداشــته باشــد‪ .‬به عبارتــی‪،‬‬ ‫بــه کــودکان احســاس مالکیــت کتاب هــا را بدهیــد و انهــا را‬ ‫بــا همیــن حــس‪ ،‬بــه کتــاب نزدیــک کنیــد‪ .‬وقتــی ببیننــد‬ ‫در قفســه کتــاب چیــزی دارنــد کــه بــرای خودشــان اســت‪،‬‬ ‫بــه کتــاب نزدیــک می شــوند؛ چــون کــودکان اساس ـاً عاشــق‬ ‫جمـع اوری اشــیای متعلــق بــه خودشــان اســت‪.‬‬ ‫‪ .4‬از کتاب هــای مصــور شــروع کنیــد‪ :‬بــرای نــوزادان و کــودکان‬ ‫کم سن وســال‪ ،‬از کتاب هــای مصــور شــروع کنیــد‪ .‬کــودکان‪،‬‬ ‫بــا تصاویــر‪ ،‬ســریع ارتبــاط برقــرار می کننــد و ایــن ارتبــاط‬ ‫به تدریــج بــه کتاب هــای دیگــر ســرایت می کنــد‪ .‬تصاویــر و‬ ‫رنگ هــای موجــود در کتاب هــا ازنظــ ِر روان شناســان‪ ،‬اولیــن‬ ‫نقطــه کانــون توجــه انهــا بــه کتــاب اســت‪.‬‬ ‫‪ .5‬شــما بــه خوانــدن ادامــه دهیــد‪ :‬بســیاری از کارشناســان‬ ‫پرورشــی کــودکان و نیــز روان شناســان‪ ،‬بارهــا ایــن موضــوع‬ ‫را در مقــاالت خــود ثابــت کرده انــد کــه خوانــدن کتــاب‬ ‫بــرای کــودکان نوپــا مفیــد اســت‪ .‬شــاید بارهــا دیــده باشــید‬ ‫کــه هنــگام کتاب خوانــدن‪ ،‬حــواس کــودکان ممکــن اســت‬ ‫بــه چیزهــای دیگــر معطــوف باشــد ولــی شــما همچنــان بــه‬ ‫کتاب خوانــدن ادامــه دهیــد؛ چــون انهــا تمــام کلمــات را در‬ ‫ذهــن‪ ،‬خــوب ثبــت می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬از کتــاب تکــراری خســته نشــوید‪ :‬بســیاری از کــودکان‬ ‫دوســت دارنــد بارهــا کتــاب محبوب شــان برای شــان خوانــده‬ ‫شــود؛ از ایــن مســئله خســته نشــوید‪ .‬خوانــدن کتاب هــای‬ ‫تکــراری به این معنــا نیســت کــه انهــا بــه یــک کتــاب عــادت‬ ‫کرده انــد؛ بلکــه در هربــار خوانــدن یــک کتــاب تکــراری‪،‬‬ ‫تجربیاتــی متفاوت کســب می کننــد‪ .‬تحقیقــات روان شناســان‪،‬‬ ‫ایــن مســئله را ثابــت کــرده کــه کــودکان از لحن هــای متفــاوت‬ ‫یــک داســتان تکــراری تجربیــات بســیاری کســب می کننــد‪.‬‬ ‫‪ .7‬ســاعت خــواب مهــم اســت ولــی ســاعات دیگــر مهم تــر‬ ‫اســت‪ :‬یکــی از ســاعات مهــم بــرای کتاب خوانــدن بــرای‬ ‫کــودکان‪ ،‬ســاعات انتهایــی شــب و به عبارتــی‪ ،‬ســاعت خــواب‬ ‫انهاســت ولــی نبایــد ســاعات دیگــر روز را فرامــوش کنیــد‪ .‬اگــر‬ ‫کــودکان عــادت کننــد کــه کتاب خوانــدن فقــط در ســاعت‬ ‫قبل ازخــواب اتفــاق می افتــد‪ ،‬نبایــد انتظــار داشــته باشــید کــه‬ ‫در اوقــات دیگــر کتــاب بخوانــد‪.‬‬ ‫یک بمب ساعتی‬ ‫توو دستای زمین‬ ‫درگیره با خودش‬ ‫تردیدشوببین‬ ‫هی میره تا َد ِم‬ ‫ی ُکشه‬ ‫مرگ و نم ‬ ‫سیاره ای رو که‬ ‫غم داره ناخوشه‬ ‫یک عالمه خدا‬ ‫ریخته توو دامنش‬ ‫تا معجزه بشه‬ ‫توو دردای تَنش‬ ‫بی فایده س ولی‬ ‫کار از خدا گذشت‬ ‫اب از سر همه‬ ‫فواره ها گذشت‬ ‫با این همه خدا‬ ‫باید چی کار کنه؟‬ ‫اخه به کی بگه؟‬ ‫با کی فرار کنه؟‬ ‫حال زمین ب َ ِد‬ ‫ِ‬ ‫بی صبر و حوصله س‬ ‫خسته س از ادماش‬ ‫قلبش پر از گله س‬ ‫سردرگمه چقد‬ ‫خوابش نمی بره‬ ‫ارامش شباش‬ ‫ِ‬ ‫با غصه می پره‬ ‫این ِ‬ ‫خاک بی رمق‬ ‫یکِشه‬ ‫دیگهنم ‬ ‫باید به کی بگه‬ ‫پس‪ ،‬لعنتی چشه؟‬ ‫این زخم چرکیو‬ ‫باید به کی سپرد؟‬ ‫بوی تعفنش‬ ‫مغز هوا رو خورد‬ ‫حال زمین ب ِد‬ ‫بی صبر و حوصله س‬ ‫خسته س از ادماش‬ ‫قلبش پر از گله س‬ ‫صنم چکاوک‬ ‫ویدا فیروززاده‬ ‫الهام احمدی‬ ‫میم‬ ‫اینجا فهمیدم وقتی یک نفر توی سرش‬ ‫حرف بزنه‪ ،‬صداش بلندبلند شنیده می شه ‪...‬‬ ‫فرنوش مرواری‪ ،‬کیمیا فیضی‪ ،‬زهرا اهنگری‪،‬‬ ‫کیوان فیضی و احمد شاهوار؛ بازیگران این‬ ‫کارگردانی بهنام‬ ‫نمایش به نویسندگی و‬ ‫ِ‬ ‫شریفی هستند که تا ‪ 22‬اذرماه ‪98‬‬ ‫در «تماشاخانه اژمان» (سالن شماره ‪)۲‬‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫ضیا صفویان‬ ‫در ارتفاع‬ ‫فرو رفته ام‬ ‫به کدام بال کوچ‬ ‫نزدیکم؟‬ ‫این قدر بال بال نزن‬ ‫بعضی از بال ها برای کباب شدن اند‪.‬‬ ‫«امید»وارم‬ ‫به اندازه ی اخرین درنای در انتظا ِر جفت‪.‬‬ ‫علی امیدیان‬

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 1992

روزنامه سایه 1992

شماره : 1992
تاریخ : 1399/03/13
روزنامه سایه 1991

روزنامه سایه 1991

شماره : 1991
تاریخ : 1399/03/12
روزنامه سایه 1990

روزنامه سایه 1990

شماره : 1990
تاریخ : 1399/03/11
روزنامه سایه 1989

روزنامه سایه 1989

شماره : 1989
تاریخ : 1399/03/10
روزنامه سایه 1988

روزنامه سایه 1988

شماره : 1988
تاریخ : 1399/03/07
روزنامه سایه 1987

روزنامه سایه 1987

شماره : 1987
تاریخ : 1399/03/06
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!