روزنامه سایه شماره 1856 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 1856

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 1856

روزنامه سایه شماره 1856

‫رئیس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫حرف هــای ضدونقیــض رودی جولیانــی؛ وکیــل شــخصی ترامــپ دربــاره‬ ‫اینکــه ایــا از فعالیت هــای وی درمــور ِد ماجــرای تمــاس تلفنــی اش بــا‬ ‫مقامــات اوکرائینــی باخبــر بــوده یــا نــه؛ تیتــر یــک «تایــم» اســت و‬ ‫ایــن نشــریه بــا انتشــار تصویــری از حامــی رئیس جمهــوری امریــکا‪ ،‬بــه‬ ‫این موضــوع پرداختــه کــه او چگونــه بــه مجریــان ‪ CNN‬توهیــن کــرده اســت‪.‬‬ ‫قدرت پول ملی‬ ‫‪۲۱‬درصد افزایش یافت‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬ابان ‪ 7 - 1398‬ربیع االول ‪ 5 -1441‬نوامبر ‪ -2019‬سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪ 1000 -1856‬تومان‬ ‫تشریح و تبیین اثار وقف‬ ‫رسالت مهم اصحاب رسانه است‬ ‫رئیس کارگروه خانواده معاونت زنان تاکیدکرد؛‬ ‫تیشه به ریشه خانواده‬ ‫با ترویج چندهمسری‬ ‫‪ GH‬منتشر شد‬ ‫‪5‬‬ ‫اخص ‪S 2019‬‬ ‫گزارش ش‬ ‫رئیس جمهوریلبنان‪:‬‬ ‫سرپرست فرمانداری ویژه ری‪:‬‬ ‫میشــل عــون؛ رئیس جمهــوری لبنــان در دیــدار بــا یــان کوبیــچ؛ هماهنگ کننــده ویــژه‬ ‫ســازمان ملــل در لبنــان‪ ،‬در کاخ بعبــدا اعــام کــرد‪« :‬اولویــت دولــت جدیــد‪ ،‬پیگیــری مبارزه‬ ‫بــا فســاد و بازخواســت مفســدان اســت»‪ .‬او گفــت‪« :‬نخســتین ماموریــت دولــت جدیــد پــس‬ ‫از تشــکیل ان‪ ،‬پیگیــری عملــی مبــارزه بــا فســاد ازطریــق انجــام تحقیقــات در همــه ادارات‬ ‫رســمی‪ ،‬نهادهــای دولتــی و مســتقل بــا هــدف بازخواســت مفســدان اســت»‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫لبنــان افــزود‪« :‬تحقیقــات شــامل همــه مســئوالنی می شــود ‪...‬‬ ‫‪5‬‬ ‫سرپرســت فرمانــداری ویــژه ری گفــت‪« :‬طــرح اســتقالل ایــن شهرســتان بایــد به صــورت‬ ‫کارشناســی بررســی و پیگیــری شــود و در ایــن مــورد تابــع قانون هســتیم»‪ .‬احمد اســماعیلی راد‬ ‫گفــت‪« :‬ری بــا تمــدن هشت هزار ســاله و اثــار باســتانی دیرینــه ظرفیــت و هویــت الزم بــرای‬ ‫اســتقالل را دارد و دارای هویتــی مدنــی و دیرینــه اســت»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬جمعیت فعلی ری‬ ‫نیــز بر اســاس سرشــماری ‪ ۷۱۷ ،۱۳۹۵‬هزار نفــر اســت کــه بایــد ‪ ۷۰‬هزار نفــر از اتبــاع مجــاز و در‬ ‫حــدود ‪ ۱۴۰‬هزار نفــر هــم غیرمجــاز بــه ایــن جمعیــت اضافــه کــرد ‪...‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اولویت دولت جدید‬ ‫بازخواست مفسدان است‬ ‫د بزرگ جهانی‬ ‫ی هم هگیر؛ تهدی‬ ‫یها‬ ‫بیمار ‬ ‫استقالل ری باید‬ ‫کارشناسانه بررسی شود‬ ‫چرا از بچه پولدارها بدمان می اید؟‬ ‫‪2‬‬ ‫شــهرداری یاســوج در نظــر دارد بــه اســتناد مــاده ‪ 5‬ایین نامــه مالــی معامالتــی شــهرداری ها ‪ 16‬بــاب غرفــه (مغــازه) در میــدان میــوه و تره بــار خــود‬ ‫واقــع در جــاده شــهرک والیــت جنــب پلیــس راه قدیــم را بــرای مــدت ‪ 5‬ســال بــه شــرح جــدول ذیــل بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی‬ ‫واجــد شــرایط کــه بیشــترین قیمــت را پیشــنهاد نماینــد از طریــق اگهــی مزایــده واگــذار نماییــد‪ .‬لــذا متقاضیــان می تواننــد همــه روزه تــا پایــان وقــت‬ ‫اداری مــورخ ‪ 98/08/26‬بــا مراجعــه بــه امــور قرارداد هــای شــهرداری مرکــزی یاســوج بــه ادرس‪ :‬یاســوج‪ ،‬بلــوار امــام خمینــی(ره) و یــا بــا شــماره تلفــن‪:‬‬ ‫‪ 33231021-4‬جهــت اطــاع تمــاس حاصــل فرماینــد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫صنف مورد اجاره‬ ‫ادرس مکان مورد اجاره‬ ‫مساحت‬ ‫ملک‬ ‫قیمت پایه اجاره‬ ‫ماهیانه (ریال)‬ ‫مبلغ ضمانت نامه‬ ‫شرکت فرایند‬ ‫ارجاع کار (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫غرفه شماره ‪1‬‬ ‫میدان میوه و تره بار جنب پلیس راه قدیم‬ ‫‪4×6‬‬ ‫‪10.000.000‬‬ ‫‪12.000.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫غرفه شماره ‪3‬‬ ‫میدان میوه و تره بار جنب پلیس راه قدیم‬ ‫‪4×6‬‬ ‫‪10.000.000‬‬ ‫‪12.000.000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫غرفه شماره ‪4‬‬ ‫میدان میوه و تره بار جنب پلیس راه قدیم‬ ‫‪4×6‬‬ ‫‪10.000.000‬‬ ‫‪12.000.000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫غرفه شماره ‪5‬‬ ‫میدان میوه و تره بار جنب پلیس راه قدیم‬ ‫‪4×6‬‬ ‫‪10.000.000‬‬ ‫‪12.000.000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫غرفه شماره ‪6‬‬ ‫‪10.000.000‬‬ ‫‪12.000.000‬‬ ‫میدان میوه و تره بار جنب پلیس راه قدیم‬ ‫‪4×6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫غرفه شماره ‪7‬‬ ‫میدان میوه و تره بار جنب پلیس راه قدیم‬ ‫‪4×6‬‬ ‫‪10.000.000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫غرفه شماره ‪8‬‬ ‫میدان میوه و تره بار جنب پلیس راه قدیم‬ ‫‪4×6‬‬ ‫‪10.000.000‬‬ ‫‪12.000.000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫غرفه شماره ‪9‬‬ ‫میدان میوه و تره بار جنب پلیس راه قدیم‬ ‫‪4×6‬‬ ‫‪10.000.000‬‬ ‫‪12.000.000‬‬ ‫میدان میوه و تره بار جنب پلیس راه قدیم‬ ‫‪4×6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫غرفه شماره ‪11‬‬ ‫میدان میوه و تره بار جنب پلیس راه قدیم‬ ‫‪4×6‬‬ ‫‪10.000.000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫غرفه شماره‪12‬‬ ‫میدان میوه و تره بار جنب پلیس راه قدیم‬ ‫‪4×6‬‬ ‫‪10.000.000‬‬ ‫‪12.000.000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫غرفه شماره ‪13‬‬ ‫میدان میوه و تره بار جنب پلیس راه قدیم‬ ‫‪4×6‬‬ ‫‪13‬‬ ‫غرفه شماره ‪14‬‬ ‫‪10.000.000‬‬ ‫میدان میوه و تره بار جنب پلیس راه قدیم‬ ‫‪4×6‬‬ ‫‪10.000.000‬‬ ‫‪12.000.000‬‬ ‫‪14‬‬ ‫غرفه شماره ‪15‬‬ ‫میدان میوه و تره بار جنب پلیس راه قدیم‬ ‫‪4×6‬‬ ‫‪10.000.000‬‬ ‫‪12.000.000‬‬ ‫‪15‬‬ ‫غرفه شماره ‪16‬‬ ‫میدان میوه و تره بار جنب پلیس راه قدیم‬ ‫‪4×6‬‬ ‫‪10.000.000‬‬ ‫‪12.000.000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫غرفه شماره ‪17‬‬ ‫میدان میوه و تره بار جنب پلیس راه قدیم‬ ‫‪4×6‬‬ ‫‪10.000.000‬‬ ‫‪12.000.000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫غرفه شماره ‪10‬‬ ‫‪10.000.000‬‬ ‫‪12.000.000‬‬ ‫‪12.000.000‬‬ ‫‪12.000.000‬‬ ‫توضیحات‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫گفت وگو با‬ ‫ساشا کشوادی‬ ‫به بهانه اجرای‬ ‫نمایش «واگیر ندارد»‬ ‫‪2‬‬ ‫تجدید اگهی مزایده عمومی میدان میوه و تره بار‬ ‫شهرداری یاسوج جنب پلیس راه قدیم‬ ‫نازپرورده های رویِ اعصاب!‬ ‫سدسازی متوقف شود‬ ‫‪2‬‬ ‫دانش اموز خالق؛‬ ‫تنها راه نجات جامعه‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اگهی مناقصه (ارزیابی کیفی)‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫شماره مجوز ‪1398/4832‬‬ ‫دوم‬ ‫‪ -1‬مناقصه گزار‪ :‬شرکت گاز استان خراسان رضوی‬ ‫‪ -2‬موضوع مناقصه‪ :‬خدمات مشترکین‪ ،‬متقاضیان‪ ،‬قرائت کنتور و توزیع صورتحساب گاز و ‪ ...‬منطقه ‪ 5‬گازرسانی مشهد‬ ‫‪ -3‬شرایط اولیه متقاضیان‪:‬‬ ‫الف‪ -‬دارا بودن تاییدیه صالحیت مرتبط از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫ب‪ -‬دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار‬ ‫ج‪ -‬دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی‬ ‫‪ -4‬سایر شرایط‪:‬‬ ‫الف‪ -‬ارائه اعالم امادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی‬ ‫ب‪ -‬تکمیل و ارائه کاربرگ های استعالم ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات ان در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی‬ ‫‪ -5‬مهلت اعالم امادگی‪ :‬از تاریخ ‪ 98/08/13‬لغایت اخر وقت اداری ‪98/08/20‬‬ ‫‪ -6‬مهلت تکمیل و تحویل کاربرگ ها و اسناد استعالم ارزیابی‪ :‬تا اخر وقت اداری مورخ ‪98/09/04‬‬ ‫‪ -7‬محــل دریافــت و تحویــل کاربرگ هــا و اســناد اســتعالم ارزیابــی کیفــی‪ :‬دفتــر کمیتــه فنــی و بازرگانــی شــرکت گاز خراســان رضــوی واقــع در مشــهد‪-‬‬ ‫میــدان شــهید فهمیــده‪ -‬کنارگــذر اسایشــگاه فیاض بخــش‪ ،‬جنــب مجتمــع ابــی نگیــن‪ ،‬امــور تــدارکات و عملیــات کاالی شــرکت گاز اســتان خراســان رضــوی می باشــد‪.‬‬ ‫‪ -8‬نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬مطابق مصوبه شماره ‪/123402‬ت‪ 50659‬ه هیات محترم وزیران و اصالحیه های بعدی ان می باشد‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت دسترســی بــه متــن ایــن اگهــی‪ ،‬کاربرگ هــای اســتعالم ارزیابــی کیفــی در ســایت ‪ www.nigc-khrz.ir‬امکان پذیــر بــوده و در صــورت نیــاز بــه کســب اطالعات بیشــتر‬ ‫بــا تلفــن‪ 051-37072822 :‬تمــاس بگیرید‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی‬ ‫‪ -1‬همـــــه غرفه هــــا‬ ‫بــه یــــک متـــــراژ‬ ‫(‪ 24‬مترمربــع) و در دو‬ ‫طبقــه ســاخته شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫‪ -2‬همــه غرفه هــا دارای‬ ‫امتیــاز جداگانــه بــرق و‬ ‫اب می باشــند‪.‬‬ ‫‪12.000.000‬‬ ‫‪ -1‬دریافت و تحویل اسناد مزایده‪ :‬از تاریخ ‪ 98/08/14‬لغایت ‪ 98/08/26‬به مدت ده روز کاری در وقت اداری‪.‬‬ ‫‪ -2‬تاریخ بازگشایی‪ :‬ساعت ‪ 10‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪ 98/08/28‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬شــرکت کننده می بایســت پــس از دریافــت اســناد مزایــده بــا تکمیــل اســناد بــدون هیچگونــه خط خوردگــی و الک گرفتگــی و بــا خــط خوانــا بــه مبلــغ‬ ‫مشــخص بــه حــروف و عــدد بــا امضــاء و اثــر انگشــت مجــاز در پاکت هــای مشــخص الک ومهــر کــرده و در پاکــت لفــاف قــرار داده و تحویــل دبیرخانــه‬ ‫شــهرداری داده و رســید دریافــت نماینــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -5‬به پیشنهادات مبهم‪ ،‬مخدوش‪ ،‬مشروط و الک گرفته ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -6‬هزینه درج دو نوبت اگهی به عهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪ -7‬در صورت نیاز به اطالعات بیشتر به امور قراردادها مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫‪ -8‬کلیــه شــرکت کنندگان می بایســت یــک فقــره ضمانت نامــه بانکــی معتبــر شــرکت در مزایــده معــادل ‪ %10‬درصــد قیمــت پایــه بــرای هــر غرفــه‬ ‫(درصورتــی کــه یــک شــخص بــرای تمــام غرفــه اعــام قیمــت نمایــد می توانــد ضمانت نامــه شــرکت در فراینــد ارجــاع کار کلــی دریافــت و در وجــه شــهرداری‬ ‫در پاکــت قیمــت ارئــه نماییــد‪).‬‬ ‫‪ -9‬برنــده مزایــده می بایســت بابــت پرداخــت اجــاره ســالیانه هــر غرفــه ضمانت نامــه حســن انجــام تعهــدات معــادل اجــاره ســاالنه پیشــنهادی بابــت پرداخــت‬ ‫(اجــاره) قبــل از عقــد قــرارداد بــه شــهرداری ارئــه نمایــد‪.‬‬ ‫‪ -10‬در ضمن شرایط اگهی مزایده و فرم پیشنهاد قیمت و فرم عدم مداخله کارکنان دولت به پیوست می باشد‪.‬‬ ‫‪ -11‬محل دریافت اسناد‪ :‬یاسوج‪ -‬بلوار امام خمینی(ره)‪ ،‬شهرداری یاسوج‪ ،‬واحد امور قراردادها‪ -‬تلفن تماس‪33231021-4 :‬‬ ‫نستهن مقدم‪ ،‬شهردار یاسوج‬ ‫اطالعیه‬ ‫تلفــن ‪ 197‬امــاده دریافــت هرگونــه‬ ‫شــکایات‪ ،‬پیشــنهاد‪ ،‬انتقــاد و تقدیــر از‬ ‫عملکــرد کارکنــان انتظامــی شهرســتان‬ ‫می با شــد ‪.‬‬ ‫دایره نظارت هماهنگی بازرسی‬ ‫فرماندهی انتظامی‬ ‫شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی استخدام مسئول فنی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫بدینوســیله اعــام مــی دارد واحــد بســته بندی خرمــا‬ ‫عبدالمطلــب تقوایی فــر واقــع در بهبهــان‪ -‬تشــان‪-‬‬ ‫روســتای حیات ابــاد مجیــدی‪ -‬جنــب مدرســه مالــک‬ ‫اشــتر به منظــور تکمیــل کادر فنــی خــود بــه یک نفــر‬ ‫کارشــناس در رشــته های صنایــع غذایــی‪ ،‬علــوم تغذیــه و‬ ‫یــا شــیمی بــا گرایــش صنایــع غذایــی جهــت احراز پســت‬ ‫مســئول فنــی نیــاز دارد‪ .‬واجدیــن شــرایط می تواننــد بــا‬ ‫شــماره تمــاس ‪ 061-52839011‬مدیریــت نظــارت بــر‬ ‫مــواد غذایــی‪ ،‬اشــامیدنی‪ ،‬ارایشــی و بهداشــتی دانشــکده‬ ‫علــوم پزشــکی بهبهــان تمــاس حاصــل نماینــد‪.‬‬ ‫ســخن مدیرمسئول‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫تریبون‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬ابان ‪ -1398‬شماره ‪1856‬‬ ‫سدسازی متوقف شود‬ ‫از بــدو انقــاب و در دولت هــای مختلــف‪ ،‬هــر مدیــری‬ ‫تــا دلــش خواســته ســدهایی ســاخته کــه نه تنهــا بــرای‬ ‫جلوگیــری از هدررفــت اب هــای کشــور نافــع نبــوده؛ بلکــه‬ ‫نقــش بــارزی در هدررفتــن اب داشــته اند‪ .‬شــرایط اقلیمــی‬ ‫ایــران به گونه ای ســت کــه متوســط بارش هــا در ایــران‪،‬‬ ‫یک ســوم متوســط جهانی ســت؛ زیــرا ســرزمین عزیــز مــا‬ ‫متاثــر از شــرایط اقلیمــی خشــک و نیمه خشــک‪ ،‬نــرخ‬ ‫باالیــی در خطرپذیــری و حرکــت زمیــن یــا رانــش دارد‪.‬‬ ‫ســهم بارندگــی در ان یک ســوم جهــان اســت و عمــده‬ ‫باران هــای ان در زمســتان و بهــار و در مناطــق شــمالی‬ ‫و غربــی کشــور اســت‪ ،‬به گونه ای کــه ورود تــوده هــوای‬ ‫مرطــوب در بهــار می توانــد باران هــای ســهمگینی درپــی‬ ‫داشــته باشــد و بــرای جلوگیــری از خرابی هــای ناشــی از‬ ‫ایــن بارش هــا کــه بــه ان ســیل می گوینــد‪ ،‬تنهــا فکــری‬ ‫کــه بــرای مســئولین جذابیــت کافــی دارد‪ ،‬ایجــاد ســد‬ ‫اســت و مســئولین فقــط در فکــر ســاخت ان هســتند؛ امــا‬ ‫ســوابق موجــود نشــان داده کــه به یقیــن اعتقــاد بــه اینکــه‬ ‫ایجــاد ســدهای بســیار می توانــد باعــث تقســیم عادالنــه‬ ‫اب شــود‪ ،‬برداشــتی غلــط بــوده و ســدهایی کــه تاکنــون‬ ‫ســاخته اند و هــر مســئول دولتــی بــرای ســاخت انهــا‪ ،‬بــاد‬ ‫در غبغــب انداختــه‪ ،‬بیشــترین مشــکل و دردســر را بــرای‬ ‫افزایــش بی ابــی در ســطح کشــور به همــراه داشــته اســت‪.‬‬ ‫سدســازی کنونــی بــه ســه برابر دوران قبــل از انقــاب‬ ‫رســیده اســت‪ ،‬به گونه ای کــه ســدهای بــزرگ ایــران‬ ‫در منطقــه‪ ،‬رتبــه دوم را پــس از ترکیــه و رتبــه هفدهــم‬ ‫را در حــوزه سدســازی جهانــی بــه خــود اختصــاص‬ ‫داده اســت‪ .‬بایــد بــرای ســاخت هــر ســد‪ ،‬مطالعــات‬ ‫فراوانــی در زمینه هــای فنــی و مهندســی به عمــل ایــد؛‬ ‫درحالی کــه در کشــور مــا چنیــن نیســت و اغلــب ســدهای‬ ‫درمعــرض ســیل نابــوده شــده اند‪ .‬در‬ ‫ساخته شــده‪ ،‬خــود‬ ‫ِ‬ ‫دوســال اخیــر ســیل قســمت های زیــادی از کشــور را در‬ ‫ِ‬ ‫بــر گرفتــه کــه قســمت اعظــم ایــن خرابی هــا به دلیــل‬ ‫ســاخت تاسیســات و مســکن در ســر راه رودخانــه و در‬ ‫مســیل رودهــا بــوده اســت و باعــث افزایــش خســارت‬ ‫و حتــی فاجعــه شــده اســت‪ .‬شــاید بســیاری بــر ایــن‬ ‫عقیــده باشــند کــه سدســازی باعــث ســیل نمی شــود‪،‬‬ ‫امــا در کشــور مــا چــون ســاخت ســدها اصولــی نبــوده‬ ‫و مســائل فنــی رعایــت نشــده‪ ،‬اغلــب ایــن ســدها خــود‬ ‫فاجعه افریــن می شــوند‪ .‬از جملــه می تــوان بــه ســد‬ ‫گتونــد در خوزســتان اشــاره کــرد کــه ســاخت ان خســارات‬ ‫عظیمــی بــه منطقــه خوزســتان و کشــاورزی ان زده‬ ‫اســت‪ .‬عمــق ایــن خرابی هــا به حــدی بــوده اســت کــه‬ ‫موجــب نابــودی زندگــی بســیاری از کشــاورزان خوزســتان‬ ‫شــده اســت‪ .‬ســاخت ایــن ســد در ارتفاعــات و کوه هــا و‬ ‫تپه هــای نمکــی مجــاور ان‪ ،‬باعــث شــده کــه بــا نــزول‬ ‫بــاران‪ ،‬نمک هــای بســیاری وارد اب مصرفــی کشــاورزی‬ ‫شــده و درنتیجــه باعــث خشک شــدن و نمک زارشــدن‬ ‫زمین هــای کشــاورزی شــود‪ ،‬به گونه ای کــه ایــن‬ ‫زمین هــای حاصلخیــز را بــه زمین هــای خشــک و‬ ‫نمکــی و لم یــزرع تبدیــل کــرده اســت‪ .‬اگــر ایــن ســد‬ ‫ســاخته نمی شــد‪ ،‬در ســال گذشــته و در ســال جــاری‬ ‫شــاهد وقــوع ســیل در مناطقــی از خوزســتان نبودیــم‬ ‫و ازســویِ دیگر اب شــیرین خوزســتان تبدیــل بــه اب‬ ‫شــور نمی شــد‪ .‬همچنیــن بســیاری از ســدهای خاکــی‬ ‫ساخته شــده‪ ،‬بــا اولیــن بــاران از بیــن رفتــه اســت؛‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬نمی تــوان ســاخت ایــن همــه ســد را حاصــل‬ ‫پیشــرفت در ایــن دوران بــه حســاب اورد و درنتیجــه بــا‬ ‫صــدای رســا می گوییــم کــه سدســازی متوقــف شــود‪.‬‬ ‫امار‬ ‫داخلی سازی ‪۲۰‬درصد قطعات خودرو‬ ‫دبیــر انجمــن قطعه ســازان بااشــاره به مشــکل تامیــن‬ ‫قطعــه خــودرو در کشــور‪ ،‬گفــت‪« :‬مدتی ســت به علــت‬ ‫ثابت مانــدن تعــداد تیــراژ تولیــد خودروســازان‪ ،‬در‬ ‫قطعه ســازی افزایــش تولیــدی وجــود نــدارد امــا بــازار‬ ‫خــودرو نشــان می دهــد کــه این روزهــا بیــش از‬ ‫ گــزارش‬ ‫خــودرو‪ ،‬نیازمنــد تولیــد قطعــات هســتیم»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ مازیــار بیگلــو بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«کمبــود نقدینگــی در صنعــت قطعه ســازی منجــر بــه‬ ‫رکــورد و درجــازدن در تولیــد قطعــات شــده اســت‪.‬‬ ‫همیــن امــر‪ ،‬مانعــی جــدی بــرای افزایــش تیــراژ در‬ ‫ایــن صنــف شــده اســت»‪ .‬دبیــر انجمــن قطعه ســازان‬ ‫ادامــه داد‪۲۰« :‬درصــد قطعــات موجــود در بــازار‪ ،‬ســاخت‬ ‫داخــل و مابقــی وارداتی ســت؛ ایــن رونــد ناخوشــایند‬ ‫(واردات قطعــه خــودرو) کــه موردتائیــد مــا نیســت‪،‬‬ ‫هیــچ ارتباطــی بــا قطعه ســازی نــدارد»‪ .‬بیگلــو افــزود‪:‬‬ ‫«در واردات برخــی از قطعه هــای خــودرو نیــز مــوارد‬ ‫تقلبــی وجــود دارد؛ چراکــه هیچ گونــه نظارتــی بــر‬ ‫واردات انهــا وجــود نــدارد و مــا تنهــا بــه محصــوالت‬ ‫داخلــی و ســاخت ایــران نظــارت کــه ‪۲۰‬درصــد بــازار‬ ‫را تشــکیل می دهنــد‪ ،‬نظــارت داریــم»‪ .‬او بااشــاره به‬ ‫افزایــش قیمــت خــودرو و قطعــات ان‪ ،‬گفــت‪« :‬افزایــش‬ ‫قیمــت خــودرو‪ ،‬متاثــر از زنجیــره متصــل بــه نوســانات‬ ‫نــرخ ارز اســت‪ .‬قیمــت خــودرو به دلیــل رشــد قیمــت‬ ‫قطعــات ان‪ ،‬بــاال مــی رود‪ .‬قیمــت قطعه هــای اتومبیــل‬ ‫به علــت جهــش نــرخ مــواد اولیــه و گران ترشــدن مــواد‬ ‫اولیــه و درنهایــت‪ ،‬به علــت رشــد نــرخ ارز رخ می دهــد‪.‬‬ ‫افزایــش نــرخ ارز منجــر بــه رشــد ســه برابری قیمــت‬ ‫قطعــات خــودرو از یک ســال ونیم گذشــته شــده‬ ‫اســت»‪ .‬دبیــر انجمــن قطعه ســازان ادامــه داد‪« :‬نکتــه‬ ‫جالــب اینجاســت کــه بیــش از مــواد وارداتــی‪ ،‬مــواد‬ ‫اولیــه داخلــی؛ ازجملــه ورق هــای فــوالدی‪ ،‬محصــوالت‬ ‫مســی و مــواد پتروشــیمی و پلیمــری گرفتــار افزایــش‬ ‫قیمــت شــده اند‪ .‬تولیدکننــدگان معتقدنــد کــه فــروش‬ ‫محصــوالت نهایــی بــا نــرخ جهانــی‪ ،‬منجــر بــه افزایــش‬ ‫ســه برابری قیمت هــا شــده اســت»‪ .‬طبــق امارهــای‬ ‫منتشرشــده از ســال گذشــته و ابتــدای ســال ‪ ،۹۸‬واردات‬ ‫قطعــات خــودرو بیــش از ‪۵۰‬درصــد بــه کشــور کاهــش‬ ‫پیــدا کــرده اســت کــه ‪۳۰‬درصــد ان بــا داخلی ســازی‬ ‫قطعــات در کشــور رخ داده و تنهــا ‪۲۰‬درصــد ان مربــوط‬ ‫بــه تحریــم و ممانعــت از فــروش قطعــات بــه کشــور‬ ‫بــوده اســت‪ .‬در فروردین مــاه امســال بالغ بــر ‪۲۹‬میلیــون‬ ‫و ‪۳۹۰‬هــزار و ‪۹۰۰‬دالر لــوازم خــودرو و انــواع قطعــات‬ ‫ان بــه کشــور وارد شــد‪ .‬ارزش ریالــی ایــن حجــم از‬ ‫واردات‪ ،‬یک هــزار و ‪۲۲۱‬میلیــارد و ‪۸۶۹‬میلیون ریــال‬ ‫بــه وزن دومیلیــون و ‪۸۹۰‬هــزار و ‪۳۶۵‬کیلوگــرم اســت؛‬ ‫بنابرایــن؛ ســال گذشــته رقمــی بالغ بــر ‪۵۸‬میلیــون دالر‬ ‫قطعــات خــودرو وارد کشــور شــده‪ .‬ازاین بیــن‪ ،‬حــدود‬ ‫پنج میلیــون و ‪۶۰۰‬دالر بابــت بــروز مشــکالت تحریمــی‬ ‫و وارداتــی از حجــم واردات قطعــات خــودرو کاســته‬ ‫شــده و ازان طــرف نیــز ‪۲۲‬میلیــون و ‪۴۰۰‬هــزاردالر بابــت‬ ‫بومی ســازی قطعــات واردات کاهــش پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫چرا از بچه پولدارها بدمان می اید؟‬ ‫نازپرورده های رویِ اعصاب!‬ ‫چــرا از بچه پولدارهــای نازپــرورده بدمــان می ایــد؟ چــرا حتــی وقتــی ارزوی پولدارشــدن می کنیــم‪ ،‬همیشــه بــه خودمــان وعــده می دهیــم کــه پولدارهایــی‬ ‫خواهیــم شــد کــه شــبیه ایــن بچه پولدارهــا نخواهنــد بــود؟ درمقابــل‪ ،‬به همان انــدازه کــه از پولدارهــا بدمــان می ایــد‪ ،‬نــگاه مثبتــی هــم بــه فرودســتان داریــم؛‬ ‫یعنــی ادم هــای فقیــر را؛ حتــی وقتــی هیچ چیــز دربــاره انهــا نمی دانیــم‪ ،‬ادم هایــی ارزشــمند و مهربــان تلقــی می کنیــم‪ .‬گویــا ماجــرا فقــط نوع دوســتی یــا‬ ‫برابری طلبــی نیســت‪ .‬اگنــس کاالرد؛ فیلســوف پرطرفــدار این روزهــا‪ ،‬جــواب جدیــدی بــه ایــن ســوال می دهــد ‪...‬‬ ‫بــروس مکینتــاش در مقالــه ای در ســال ‪ ۱۹۸۹‬کــه در‬ ‫مجلــه «پدیاتریکــز» منتشــر شــد؛ اصطــاح «ســندرم‬ ‫کــودکان لــوس» را معرفــی کــرد تــا کلمــه ای ظاهــرا ً‬ ‫توهین امیــز را بــه اصطالحــی فنــی در علــم پزشــکی‬ ‫امــوزش‬ ‫بــدل کنــد‪ .‬به نوشــته او؛ «ناتوانــی در‬ ‫ِ‬ ‫حدومرزهــای مربــوط بــه هــر ســن بــه بچه هــای‬ ‫درحال رشــد» فرزنــدی «خودمحــور و نابالــغ» به بــار‬ ‫خواهــد اورد کــه در به تاخیرانداختــن حــس رضایــت انی‬ ‫یــا تحمــل دس ـت نیافتن بــه ایــن حــس ناتــوان اســت‪.‬‬ ‫چنیــن کودکــی‪ ،‬همــه خواســته های خــود را به مثابــه‬ ‫«نیــاز» تلقــی می کنــد و بــه عــدم تامیــن ایــن نیازهــا بــا‬ ‫خشــم (پرخاشــگری) واکنــش نشــان می دهــد‪ .‬به گفتــه‬ ‫مکینتــاش؛ مشــکالتی همچــون جدایــی‪ ،‬اختالفــات‬ ‫خانوادگــی و اختــاالت روانــی (درخصــوص کــودک‬ ‫یــا والدیــن) احتمــال بــروز چنیــن رفتــاری را بیشــتر‬ ‫می کنــد‪ .‬به عــاوه؛ تحقیقــات بعــدی نشــان دادنــد‬ ‫کــه براســاس گــزارش والدیــن یــا مشــاهدات بالینــی‪،‬‬ ‫مشــکالت رفتــاری و احساســی بــا کــودکان مبتــا بــه‬ ‫ســرطان‪ ،‬بــا معیارهــای مکینتــاش تطابــق زیــادی دارنــد‪.‬‬ ‫بــا گذشــت ‪30‬ســال می تــوان بــا اندکی انصــاف اعتــراف‬ ‫کــرد که پــروژه مکینتــاش برای اصــاح اســتفاده عمومی‬ ‫از ایــن واژه بــا شکســت مواجه شــده و مــا امــروز واژه هایی‬ ‫همچــون «لــوس» و «نازپــرورده» را نــه بــا ســرطان‪،‬‬ ‫بیمــاری روانــی یــا طــاق؛ بلکــه بــا مفهــوم ثروتمنــدی‬ ‫درک می کنیــم‪ .‬باانکــه مقالــه مکینتــاش دربــاره کودکان‬ ‫و خردســاالن نوشــته شــده بــود‪ ،‬بی میلــی بــرای اســتفاده‬ ‫از ایــن عنــوان بــرای کــودکان کم سن وســال (کــه هنــوز‬ ‫زمــان کافــی بــرای اصــاح دارنــد!) تمایــل بــه ســرزنش‬ ‫را به جــای تشــخیص (درمانــی) در مــا نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫ذهــن مــا‪ ،‬در کاربــرد ایــن اصطــاح بــه چنیــن مــواردی‬ ‫جلــب می شــود‪ :‬نوجوانــی کــه بــا اتومبیــل اســپرت پــدر‬ ‫و مــادرش تصــادف می کنــد و بــرای ای ـن کار خودرویــی‬ ‫دیگــر جایــزه می گیــرد‪ ،‬زندگــی پرزرق وبــرق کــودکان‬ ‫خانواده هــای ثروتمنــد و والدینــی کــه بــرای پذیــرش‬ ‫فرزنــدان کم تــوان خــود در دانشــگاه بــه مســئوالن‬ ‫رشــوه می دهنــد‪ .‬مــا از «لــوس» و «نازپــرورده» نــه‬ ‫به عنــوان اصطالحاتــی در روان پزشــکی؛ بلکــه به عنــوان‬ ‫دشــنام بــه کســانی اســتفاده می کنیــم کــه شــخصیت‬ ‫انهــا میــان چنیــن مزایایــی نابــود شــده‪ .‬مقصــود واقعــی‬ ‫مــا کســانی هســتند کــه می تــوان نقــش ثــروت را در‬ ‫احســاس شایســتگی خــاص انهــا به خوبــی تشــخیص‬ ‫داد؛ بنابرایــن به نظــر می رســد کــه نظریه پــردازی‬ ‫دربــاره نازپروردگــی بیــش از پزشــک کــودکان‪ ،‬نیازمنــد‬ ‫متخصــص اخــاق اســت‪.‬‬ ‫در تصــور مــا‪ ،‬نقطــه مقابــل ثروتمنــدی و ریخت وپــاش‪،‬‬ ‫فقــر و ســتمدیدگی و فرســودگی اســت‪ .‬برترانــد‬ ‫راســل این مســئله را طــرح کــرده کــه مــا چنیــن‬ ‫افــرا ِد زیرپاافتــاده ای را به طورویــژه «افــرادی خــوب»‬ ‫می دانیــم؛ داوری غریبــی کــه راســل ان را «فضیلــت‬ ‫ممتــا ِز فرودســتی» می نامــد‪ :‬اگــر تغذیــه نامناســب‪،‬‬ ‫تحصیــات انــدک‪ ،‬کمبــود هــوا و نــور خورشــید‪ ،‬شــرایط‬ ‫مســکن ناســالم و فرســودگی شــغلی بتوانــد افــراد بهتری‬ ‫را درمقایســه با تغذیــه مناســب‪ ،‬هــوای پــاک‪ ،‬شــرایط‬ ‫اســکان و امــوزش کافــی و میــزان معقــول فراغــت تولیــد‬ ‫کنــد‪ ،‬اهمیــت بازســازی اقتصــادی‪ ،‬یکســره فــرو خواهــد‬ ‫ریخــت و می توانیــم شــادمان باشــیم کــه چنیــن درصــد‬ ‫عظیمــی از مــردم‪ ،‬شــرایط موردنیــاز بــرای کســب‬ ‫فضائــل را دراختیــار دارنــد؛ امــا به همین انــدازه کــه‬ ‫ایــن اســتدالل اشــکار اســت‪ ،‬بســیاری از روشــنفکران‬ ‫سوسیالیســت و کمونیســت‪ ،‬مدعــای مهربانــی بیشــت ِر‬ ‫پرولتاریــا (طبقــه کارگــر) نســبت بــه دیگــران را امــری‬ ‫الزامــی می داننــد؛ درحالی کــه هم زمــان بــه تمایــل‬ ‫خــود بــرای ازمیان برداشــتن شــرایطی کــه به نظرشــان‬ ‫تنهــا شــیوه ســاختن ادم های نیکوســیرت اســت‪ ،‬معترف‬ ‫هســتند‪ .‬توصیــف راســل در ایــن متــن همچون همیشــه‬ ‫درخشــان و جــذاب اســت؛ امــا زمانی کــه ســخن بــه حــل‬ ‫ایــن معمــا می رســد‪ ،‬ناکامــی خــود را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫پیشــنهاد سردســتی راســل این اس ـت که فضیلت منــدی‬ ‫فرودســتانه ممکــن اســت ابــزاری بــرای توجیــه‬ ‫ظلم وســتم باشــد؛ امــا ایــن داوری کــه انتســاب فضایــل‬ ‫بــه نابرابــری اقتصــادی‪ ،‬درواقــع‪ ،‬افــراد هــوادار این تحلیل‬ ‫را بــه جدی تریــن حامیــان همیــن نابرابــری تبدیــل‬ ‫خواهــد کــرد‪ ،‬صرف نظــر از هــر دیدگاهــی کــه دربــاره‬ ‫روشــنفکران سوسیالیســت و کمونیســت داشــته باشــیم؛‬ ‫نادرســت به نظــر می رســد‪ .‬به عــاوه؛ تحلیــل راســل‬ ‫ایــن امــر را توضیــح نمی دهــد کــه چــرا ادامــه ســرکوب‬ ‫و نابرابــری بــرای بســیاری از افــراد غیرسوسیالیســت و‬ ‫غیرکمونیســت کــه درپــی برانگیختــن شــهامت فقــرا و‬ ‫بدگویــی از ثروتمنــدان نیســتند‪ ،‬تااین حــد جذابیــت‬ ‫دارد‪ .‬ایــا تمایــل ذاتــی بشــر بــرای ســرکوبِ فرودســتان‬ ‫و تجربــه وجــود فــردی فرادســت به منزلــه تجربــه ای‬ ‫ســرکوبگرانه‪ ،‬صرفــاً نوعــی پیش فــرض اســت؟ ایــا‬ ‫انســان ها اساسـاً حیواناتــی ســتمگر‪ ،‬بی اخــاق و حریــص‬ ‫هســتند؟ چنانکــه ایریــس مــرداک نوشــته؛ به بــاور مــن‬ ‫بایــد در برابــر این جــور میان برهــای توضیحــی و بدبینــی‬ ‫بــه نــوع بشــر ایســتادگی کنیــم؛ مبــادا کــه در دشــمنی‬ ‫بــا بشــر و کوچک شــماری او‪ ،‬خودمــان هــم بــه همیــن‬ ‫ویژگی هــا دچــار شــویم‪ .‬به قــول مــرداک؛ «بشــر تنهــا‬ ‫موجودی ســت کــه تصاویــری از خــود می ســازد و بعــد‬ ‫می کوشــد خــودش را شــبیه ان تصاویــر کنــد»‪.‬‬ ‫پیشــنهاد جایگزیــن مــن نــه تصویــری تــازه؛ بلکــه‬ ‫فرمولی ســت کــه ان را «معادلــه هنجــاری» می خوانــم‬ ‫و می کوشــم بــا ازمونــی ذهنــی ان را توضیــح دهــم‪.‬‬ ‫فــرض کنیــد کــه چندین ســال در اپارتمانــی ســکونت‬ ‫داریــد و همیشــه حــدود پنج دقیقــه وقــت صــرف‬ ‫پیداکــردن پارکینــگ در مقابــل خانــه کرده ایــد‪ .‬اگــر‬ ‫ی ـک روز تمــام جاهــای پــارک خــودرو پــر شــده باشــد‬ ‫و ‪20‬دقیقــه بــرای پــارک ان‪ ،‬زمــان صــرف کنیــد‪،‬‬ ‫احتمــاالً احســاس خوشــایندی نخواهیــد داشــت؛ زیــرا‬ ‫عادت هــا ســبب تولیــد انتظــارات هنجــاری می شــوند‪.‬‬ ‫درســت همان گونــه کــه نازپــرورده بــاراوردن کــودک‬ ‫لــوس درطول ســالیان بــه او می امــوزد کــه نیازهایــش‬ ‫بایــد فــورا ً بــراورده شــوند‪ ،‬ســال ها تجربــه پارک کــردن‬ ‫مقابــل خانــه هــم بــه شــما اموختــه کــه «بایــد» نیــاز‬ ‫بــه پــارک خــودروی خــود را ظــرف پنج دقیقــه بــراورده‬ ‫ســازید‪.‬‬ ‫حــال بیاییــد چنــد همســایه را بــه ایــن ازمــون بیفزاییم‪:‬‬ ‫مــرد پولــداری (پ) کــه خــارج از اپارتمــان خــود‪ ،‬جــای‬ ‫پارکــی مشــخص و اختصاصــی دارد و مــرد فقیــری‬ ‫(ف) کــه چنیــن جایــگاه ثابتــی نــدارد و بایــد بیــرون از‬ ‫محوطــه خانــه زمانــی نســبتاً طوالنــی را صــرف یافتــن‬ ‫محلــی بــرای پــارک کنــد‪ .‬اگــر پ بــه خانــه بیایــد و از‬ ‫اینکــه کســی بــرای چندلحظــه پارکینگــش را اشــغال‬ ‫کــرده‪ ،‬عصبانــی شــود؛ شــما میــل داریــد ایــن رفتــار را‬ ‫واکنشــی خودپســندانه و ناشــی از نازپروردگــی بدانیــد؛‬ ‫حال انکــه در مقابــل گرفتــاری ف بــرای یافتــن جــای‬ ‫پــارک‪ ،‬احســاس همدلــی و شــاید اندکــی گناهــکاری‬ ‫خواهیــد کــرد‪ .‬واکنــش شــما بــه ایــن دو فــرد بــا ایــن‬ ‫حقیقــت توضیــح داده می شــود کــه خودتــان بــرای‬ ‫یافتــن جــای پــارک درطــول پنج دقیقــه ارزشــی تعییــن‬ ‫کرده ایــد‪ .‬شــما از ایــن معادلــه هنجــاری اســتفاده‬ ‫می کنیــد تــا نتیجــه بگیریــد کــه هرکــس به دنبــال‬ ‫پــارک خــودروی خــود در کمتــر از پنج دقیقــه اســت‪،‬‬ ‫درواقــع‪ ،‬درپــی «کمتــر هزین ـه دادن» اســت؛ حال انکــه‬ ‫انتظــار بیشــتر از ایــن زمــان را به عنــوان چیــزی نادرســت‬ ‫و نوعــی اجبــار بــرای «بیشــتر هزین ـه دادن» می دانیــد‪.‬‬ ‫ازای ـن رو‪ ،‬اگــر پ بــرای تمایــل نامطلــوب خــود (کمتــر‬ ‫هزین ـه دادن بــرای به دس ـت اوردن جــای پــارک) تنبیــه‬ ‫شــود و کســی جایــگاه او را اشــغال کنــد‪ ،‬شــما لــذت‬ ‫خواهیــد بــرد؛ و اگــر ف همیــن جــای پــارک را اشــغال‬ ‫کــرده باشــد‪ ،‬لــذت شــما حتــی بیشــتر هــم می شــود‪.‬‬ ‫هیچ یــک از ایــن رویدادهــا مســتقیماً بــه شــما ســود‬ ‫یــا زیانــی نمی رســانند امــا گویــا معادلــه هنجــاری را‬ ‫تائیــد می کنیــد‪ :‬اینکــه اگــر پ بــرای هزینــه کمتــری‬ ‫کــه می دهــد تنبیــه شــود و هزینــه بیشــتری کــه ف‬ ‫می دهــد‪ ،‬بــا پــاداش جبــران شــود‪ ،‬ان گاه بهــای واقعــی‬ ‫پــارک خــودرو همــان پنج دقیقــه خواهــد بــود‪ .‬اگــر ایــن‬ ‫تحلیــل را پذیرفتنــی نمی دانیــد‪ ،‬بــه ایــن فکــر کنیــد که‬ ‫چــرا توزیــع نابرابــر جــای پــارک میــان شــما و پ و ف‪،‬‬ ‫ســبب می شــود بخواهیــد بــرای جبــران ایــن نابرابــری‬ ‫کاری کنیــد؟ ظاهــرا ً درنهایــت‪ ،‬تصادفی کــردن ایــن‬ ‫فراینــد راهــی بــرای دســتیابی بــه توزیــع عادالنه اســت‪.‬‬ ‫ممکــن اســت در پاســخ بگوییــد کــه «منابعــی همچون‬ ‫محــل پــارک بایــد براســاس دالیــل توزیــع شــوند» امــا‬ ‫چه نــوع «دالیلــی»؟ مــن به اندازه کافــی بــه شــما‬ ‫اطالعــات نــداده ام کــه توزیــع دیگــری را کارامدتــر‬ ‫بدانیــد؛ بنابرایــن‪ ،‬نظــر شــما در اینجــا نــه عمل گــرا؛‬ ‫بلکــه اخالقی ســت‪ .‬واقعــاً از نابرابــری در چــه چیــزی‬ ‫عصبانــی هســتید؟ ایــن واقعیــت کــه بــرای جــای پارک‬ ‫بایــد گون ـه ای هزینه کــردن در کار باشــد؟ ایــن همــان‬ ‫معادلــه هنجاری ســت‪.‬‬ ‫مــا بــه ایــن بــاور متعهــد هســتیم کــه همــواره بایــد‬ ‫هزینــه یــا گونه ای بهــا در کار باشــد؛ بهایی معیــن‪ ،‬ثابت‬ ‫و مربــوط بــه شــیوه واقعــی اداره جهــان‪ .‬به این ترتیــب‪،‬‬ ‫تقاضــای نازپــروردگان بــرای کســب رضایــت بــدون‬ ‫پرداخــت بهــای ان‪ ،‬تهدیــدی بــرای ایــن تعهــد قلمــداد‬ ‫می شــود‪ .‬زمانی کــه کــودک طــاق یــا مبتــا بــه‬ ‫ســرطان را درنظــر می اوریــم‪ ،‬رنــج انهــا را در معادلــه‬ ‫هنجــاری به صــورت نوعــی پرداخــت محاســبه می کنیم‬ ‫و ایــن مســئله خشــم مــا را برمی انگیــزد؛ امــا هنگامی که‬ ‫کودکــی ثروتمنــد و «نازپــرورده» صرفـاً بــا «پارتی بازی»‬ ‫وارد دانشــگاه می شــود‪ ،‬معنــای ایــن کار را هــدردادن‬ ‫منابــع و فرصت هــای اموزشــی و نوعــی بی حرمتــی‬ ‫مســتقیم بــه معادلــه هنجــاری می دانیــم‪ .‬درواقــع‬ ‫منابــع‪ ،‬فرصت هــا و ظرفیت هــای بالقــوه‪ ،‬جایــگاه‬ ‫کاالهــای اتــی هســتند و بناســت بــرای ما «هزینـه ای»‬ ‫داشــته باشــند؛ حال انکــه نازپروردگــی موجــب غفلت از‬ ‫ایــن تعهــدات هنجــاری می شــود‪.‬‬ ‫بلــوغ به معنــای پذیــرش تدریجــی شکافی ســت‬ ‫میــان خواســت و رضایــت؛ شــکافی کــه هــردم‬ ‫ژرف تــر می شــود و پرکــردن ایــن شــکاف‪ ،‬نیازمنــد‬ ‫تــاش بیشــتر و بیشــتر اســت و اموختــن اینکــه‬ ‫ایــن فرصت هــا و منابــع چگونــه کار می کننــد‪.‬‬ ‫«امــوزش حدومرزهــای‬ ‫هنگامی کــه والدیــن در‬ ‫ِ‬ ‫مربــوط بــه هــر ســن بــه بچه هــای درحال رشــد»‬ ‫کامیــاب می شــوند‪ ،‬معمــوالً نه تنهــا خواســته های‬ ‫کــودک را دراختیــار او قــرار نمی دهنــد؛ بلکــه او را‬ ‫بــه پرداختــن هزینــه ان (یعنــی به دســت اوردن ان‬ ‫امــوزش معادلــه هنجــاری‬ ‫خواســته) وادار می کننــد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫بــه کــودک نیازمنــد مفهــوم «پرداخــت هزینــه» در‬ ‫اوســت‪ .‬به این ترتیــب‪ ،‬جــای شــگفتی نیســت کــه‬ ‫ایــن کــودکان پــس از بلــوغ‪ ،‬بــرای یــاداوری اهمیــت‬ ‫ایــن معادلــه بــه دیگــران‪ ،‬به خوبــی تربیــت شــده اند‪.‬‬ ‫براین اســاس؛ فشــار بــرای پائین کشــیدن ثروتمنــدان و‬ ‫باالبــردن فقــرا‪ ،‬نــه از خودخواهــی کینه جویانــه اســت‬ ‫و نــه پی امــد ازخودگذشــتگی برابری خواهانــه؛ بلکــه‬ ‫برامــده از میلــی غریــزی در ماســت بــرای حفاظــت از‬ ‫وضعیــت موجــود در معادلــه هنجــاری‪ .‬نظــم هنجارینی‬ ‫کــه ایــن معادله هــا بــر جهــان نقــش کرده انــد‪ ،‬بــرای‬ ‫اغلــب افــراد ارزشــمندتر از هرنــوع تــاش محــدود بــرای‬ ‫پیگیــری منافــع شخصی ســت‪ .‬ایــن‪ ،‬نشــانه ای از پختگی‬ ‫و بلــوغ اســت کــه فــرد نه تنهــا درپی خوشــبختی باشــد؛‬ ‫بلکــه ان را به دســت اورد (هزینـه اش را بپــردازد)؛ دریابــد‬ ‫کــه در کنــار نیازهــای زیســتی‪ ،‬نیازهایــی هنجــاری‬ ‫دارد؛ کســب رضایــت در نظــم جهــان جــای گرفتــه و‬ ‫بی نظمــی در ایــن جهــان را بایــد به عنــوان مانعــی بــرای‬ ‫زیســتن کنــار زد امــا نظــم جهــان مــا شــکننده اســت؛‬ ‫زیــرا وضعیــت معادلــه هنجــاری نه تنهــا دران هنــگام که‬ ‫توزیــع نابرابــر ثــروت‪ ،‬موقعیت هــای اســتثنایی را پیــش‬ ‫چشــمان مان قــرار می دهــد؛ بلکــه پیوســته به چالــش‬ ‫کشــیده می شــود‪ .‬وقتــی به جــای نگریســتن بــه اطــراف‬ ‫خــود‪ ،‬بــه بــاال چشــم می دوزیــم‪ ،‬سرچشــمه ایــن‬ ‫شــکنندگی بیشــتر نمایــان می شــود‪ .‬کاری کــه بــرای‬ ‫به دســت اوردن خوشــبختی انجــام می دهیــم‪ ،‬اگــر‬ ‫موفــق شــویم این اســت که زندگــی شــمار بیشــتری‬ ‫از افــراد را درســت به همان شــیوه کــه راســل توصیــف‬ ‫می کنــد‪ ،‬بهبــود دهیــم‪ :‬امــوزش بهتــر‪ ،‬هــوای پاک تــر‬ ‫و نــور خورشــید بیشــتر‪ ،‬شــرایط مســکن ســالم تر‪،‬‬ ‫مدت زمــان معقول تــری بــرای اوقــات فراغــت و غیــره‪.‬‬ ‫از دوران هزیــود تاکنــون‪ ،‬چنیــن تغییراتــی در معادلــه‬ ‫هنجــاری ســبب شــده تــا نس ـل های جوان تــر در نــگاه‬ ‫نســل های پیشــین‪ ،‬نازپــرورده به نظــر برســند‪ .‬انهــا‬ ‫ داشــتن معادلــه بــرای خودشــان‪ ،‬زندگــی‬ ‫بــا ثابت نگه‬ ‫ِ‬ ‫را بــرای دیگــران بهبــود بخشــیده اند؛ به همین خاطــر‬ ‫نمی تواننــد بپذیرنــد کــه شــما معیارهــای نادرســت‬ ‫را درپیــش بگیریــد‪ .‬اگــر خوشــبختی را به دســت‬ ‫جوانــان‬ ‫اورده باشــند‪ ،‬به نظرشــان می رســد کــه‬ ‫ِ‬ ‫تازه به دوران رســیده و نازپــرورده‪ ،‬احتمــاالً نمی تواننــد‬ ‫هزینــه ان را پرداخــت کننــد‪ .‬میــراث بشردوســتانه‪،‬‬ ‫ضرورت ـاً‪ ،‬از ســطح درکــی کــه از همراهان شــان دارنــد‬ ‫قلــب‬ ‫پیشــی می گیــرد و به همین خاطــر‪ ،‬همیشــه در‬ ‫ِ‬ ‫پیشــرفت‪ ،‬چیــزی تیــره و ناخوشــایند وجــود دارد‪.‬‬ ‫علیحاتمیان‪/‬ترجمان‬ ‫نشست خبری سخنگوی دولت برگزار شد‬ ‫علــی ربیعــی در نشســت خبری بــا گرامیداشــت روز‬ ‫ســیزدهم ابان مــاه گفــت‪« :‬ایـن روز‪ ،‬از چنــد جهــت‬ ‫بــرای مــا و بــرای امــروز و نســل اینــده اهمیتــی‬ ‫تاریخــی دارد‪ .‬مناســبت های تاریخــی درطول زمــان‬ ‫معنــای عمیق تــری را به نمایــش می گذارنــد‪ .‬ایــن‪،‬‬ ‫یــک رخدادی ســت کــه عقبــه معیــن در تاریــخ مــا‬ ‫دارد»‪ .‬وی بابیان اینکــه مــا یــک ‪ ۱۳‬ابــان در تاریــخ‬ ‫معاصرمــان نداریــم توضیــح داد‪ ۱۳« :‬ابــان تاریخــی‬ ‫مــا از ســخنرانی استکبارســتیزانه امام خمینــی(ره)‬ ‫علیه کاپیتوالســیون و برای اســتقالل و غــرور ایرانی‬ ‫اغــاز می شــود و در دوران مــدرن بــه دور جدیــد‬ ‫فشــارهای امریــکا بــر ملــت ایــران بازمی گــردد کــه‬ ‫این بــار هــم در ‪ ۱۳‬ابــان ‪ ۹۶‬مــا را تحریــم کــرد‬ ‫و ایــن تحریم هــا کاپیتوالســیون جدیــد و مــدرن‬ ‫ـزارش ایرنــا؛ ســخنگوی دولــت افــزود‪:‬‬ ‫اســت»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫«حجــت مــا بــرای روز ‪ ۱۳‬ابــان کــه روز مبــارزه بــا‬ ‫اســتکبار اســت‪ ،‬کودتــای ‪ ۲۸‬مــرداد اســت؛ جنبــش‬ ‫دانش امــوزی و جنبــش دانشجویی ســت؛ ســال ها‬ ‫کمک هــای نظامــی بــه صــدام در هشت ســال‬ ‫جنــگ تحمیلی ســت؛ در ســاقط کردن هواپیمــای‬ ‫مســافربری مــا و کشــتار مــردم بی گنــاه اســت؛‬ ‫در کارشــکنی و اعمــال فشــارهای غیرانســانی و‬ ‫غیربشــری بــه ملــت ایــران اســت»‪ .‬او تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«‪ ۱۳‬ابــان‪ ،‬نمــادی از ده هاســال ظلــم و جنایــت‬ ‫یــک دولــت زورگــو بــر ملتــی حق طلــب و باعــزت‬ ‫اســت؛ عزتــی کــه امریکایی هــا می خواســتند بــا‬ ‫کاپیتوالســیون ان را لــه کننــد و همیــن‪ ،‬ســبب‬ ‫شــد تــا اولیــن فریادهــای استکبارســتیزی ازســوی‬ ‫امام خمینــی(ره) علیــه واشــینگتن و رژیــم وابســته‬ ‫بــه ان‪ ،‬در ایــران بلنــد شــود»‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫«تصــور امریکایی هــا دران روز ایــن بــود کــه یــک‬ ‫ملــت اســتثنایی هســتند و ایــن حــق را دارنــد کــه‬ ‫هرجــا از دنیــا دســت بــه ظلــم و ســتم بزننــد و‬ ‫هیــچ سیســتم قضایــی؛ جــز کشــور خودشــان هــم‬ ‫حــق محاکمــه انهــا را نداشــته باشــد»‪ .‬او اضافــه‬ ‫کــرد‪« :‬مشــکل اصلــی امریــکا هنوزهــم همیــن‬ ‫حــس اســتثناپنداری‪ ،‬خودبرتربینــی مســتکبرانه‬ ‫و خودســتایانه امریکایی ســت کــه تــا امــروز هــم‬ ‫ادامــه داشــته اســت»‪ .‬او بابیان اینکــه امــروز شــکل‬ ‫دیگــری از همــان کاپیتوالســیون را شــاهد هســتیم‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬عمــده اقدامــات اخیــر واشــینگتن‬ ‫در خــروج از توافقــات بین المللــی؛ ازجملــه برجــام‬ ‫و زیرپاگذاشــتن حقــوق ملت هــا و دولت هــای‬ ‫جهــان‪ ،‬ناشــی از همیــن احســاس اســت کــه‬ ‫تابه امــروز ادامــه داشــته و به طــرزی حیرت انگیــز‬ ‫دولــت امریــکا بــه خــود اجــازه می دهــد قوانیــن‬ ‫بین الملــل را زیرپــا بگــذارد و بدتریــن جنایت هــا‬ ‫را علیــه ملت هــا بــدون بیــم از پیگــرد بین المللــی‪،‬‬ ‫مرتکــب شــود»‪ .‬او در بخــش دیگــر از اظهــارات‬ ‫خــود گفــت‪« :‬همــه اقشــار کشــور و خصوصــاً‬ ‫کدام کشورها در برابر‬ ‫«بیماری های همه گیر» اماده ترند؟‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫به تازگی گزارشـی از شـاخص امنیت جهانی بهداشـت (‪ )GHS‬مربوط به‬ ‫سـال ‪ 2019‬منتشـر شـد تا نشـان دهد مردم جهان‪ ،‬چه اندازه درمقابله بـا بیماری های واگیـر و اپیدمیک امادگـی دارند‪.‬‬ ‫این موضـوع‪ ،‬از سـال ‪ 2014‬مور ِد توجـه واقع شـد؛ یعنی زمانی که بیمـاری «ابوال» در غرب افریقا شـیوع یافـت و با به کام‬ ‫مـرگ فرسـتادن بیـش از ‪10‬هزارنفـر در مدتـی کوتاه‪ ،‬جنجـال به پا کرد و مـوج هراس از بازگشـت یک بیماری مسـری‬ ‫در سـطح وسـیع‪ ،‬جهـان را درنوردید‪ .‬براین اسـاس؛ بسـیاری از کشـورها برنامه هایی موثر را در دسـتورکار قـرار دادند‬ ‫تـا سـطح امنیت خـود در برابر مـوج بیماری هـای همه گیر را بـاال ببرند‪ .‬کارشناسـان گـزارش فـوق بادرنظرگرفتن ‪134‬‬ ‫فاکتور (در شـش زمینه اصلی) که طی ‪ 140‬پرسـش هدفمند از دسـت اندرکاران حوزه بهداشـت و سلامت در ‪ 194‬کشور‬ ‫لحـاظ شـد؛ متوسـط امتیاز کسب شـده در سـطح بین الملـل‪ 40.2 ،‬از ‪ 100‬بود که البته حتی کشـورهای با درامـد باال نیز‬ ‫نتوانسـتند از این ازمون‪ ،‬سـربلند بیرون بیایند و متوسـط امتیاز کسب شـده توسـط این جوامع‪ 51.9 ،‬بود‪ .‬این بررسـی‬ ‫اثبـات کـرد کـه برنامه هـای مقاومـت جوامـع ک ً‬ ‫ال در برابر موج جدیـد هرنـوع از بیماری همه گیـر تاچه انـدازه ضعیف و‬ ‫ناکارامـد اسـت‪ .‬در اینفوگرافیک امروز‪ ،‬کشـورهایی با بیشـترین تـوان دراین حوزه را مـرور می کنیـم؛ درحالی که رتبه‬ ‫اول بـه ایاالت متحده امریکا با کسـب ‪83.5‬امتیاز رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫قدرت پول ملی ‪۲۱‬درصد افزایش یافت‬ ‫عبدالناصــر همتــی از افزایــش ‪۲۱‬درصــدی قــدرت پــول ملــی در یک ســال اخیر‬ ‫خبــر داد و بــه تشــریح اهــداف اصلــی اقتصــاد در طــی ماه هــای اینــده پرداخــت‪.‬‬ ‫ گــزارش ایســنا؛ رئیــس کل بانــک مرکــزی‪ ،‬در یادداشــت اینســتاگرامی خــود‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫نوشــت‪« :‬امــروز‪ ۱۳ ،‬ابــان ســال ‪ ۱۳۹۸‬و یک ســال از شــروع جنــگ اقتصــادی‬ ‫و تحریــم بانکــی و صــادرات نفــت ایــران توســط امریــکا می گــذرد‪ .‬ان روزهــا‬ ‫پیش بینــی یک ســال بعد مشــکل و تاحــدی نگران کننــده بــود امــا امریــکا بــا‬ ‫تــداوم یک ســال فشــار حداکثــری‪ ،‬بــه هــدف اصلـی اش کــه از هــم فروپاشــی اقتصاد‬ ‫و درنهایــت به زانــودراوردن ایــران بــود‪ ،‬نرســید‪ .‬نــرخ ارز کــه خــود امریکایی هــا از ان‬ ‫به عنــوان شــاخص مهــم تاثیــر فشــار یــاد می کردنــد‪ ،‬از ‪۱۴‬هــزار و ‪۳۵۰‬تومــان در‬ ‫‪ ۱۳‬ابان مــاه ســال ‪ ۱۳۹۷‬بــه ‪۱۱‬هــزار و ‪۱۰۰‬تومــان در ‪ ۱۳‬ابان مــاه ‪ ۱۳۹۸‬رســید‬ ‫(‪۲۱‬درصــد افزایــش قــدرت پــول ملــی)‪ .‬تــورم ناشــی از تغییــر نــرخ ارز و اخــال در‬ ‫بخــش خارجــی اقتصــاد‪ ،‬فشــار زیــادی بــه اقتصــاد ایــران؛ خصوصـاً اقشــار بــا درامد‬ ‫پائیــن و ثابــت وارد اورد و رفــاه بخــش مهمــی از مــردم‪ ،‬از بابــت تحریــم‪ ،‬اســیب دید‬ ‫کــه نیــاز بــه تامیــن دارد‪ .‬نهایتـاً ثبــات نســبی بــه اقتصــاد برگشــت و شــاخص های‬ ‫مهــم اقتصــادی نظیــر تــورم و رشــد غیرنفتــی به ارامی در مســیر بهبــود قــرار گرفت‪.‬‬ ‫از حــاال تالش هــا در اقتصــاد بایســتی متمرکــز شــود بر رشــد تشــکیل ســرمایه ثابت‬ ‫ناخالــص داخلــی و رونــق تولیــد ملــی‪ ،‬کاهــش اتــکای بودجــه بــه نفت و ایمن ســازی‬ ‫اقتصــاد نســبت بــه نوســانات درامدهــای نفتــی و ســرعت دادن بــه روند اصــاح نظام‬ ‫بانکــی کشــور»‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫افتتاح زنجیره ‪۳۰‬تایی ‪IR6‬‬ ‫علی اکبــر صالحــی؛ رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی در مراســم گازدهــی‬ ‫زنجیــره ماشــین های میانــی ‪ IR6‬در ســایت هســته ای نطنــز گفــت‪« :‬از‬ ‫همــه دانشــمندان و کارکنــان ایــن حــوزه تشــکر می کنــم‪ .‬ســه افتتاحیــه‬ ‫به صــورت نمادیــن انجــام شــد؛ زنجیــره میانــی ‪30( IR6‬تایــی) را افتتــاح‬ ‫کردیــم؛ قب ـ ً‬ ‫ا یــک زنجیــره ‪20( IR6‬تایــی) داشــتیم کــه ‪ ۲۰‬فروردین مــاه‬ ‫نصــب کــرده بودیــم‪ .‬پیش تــر نیــز یــک زنجیــره ‪10‬تایــی ‪ IR6‬داشــتیم‪.‬‬ ‫درحال حاضــر حــدود ‪ ۶۰‬ماشــین ‪ IR6‬داریــم کــه ‪۶۰۰‬ســو انــرژی تولیــد‬ ‫ـزارش مهــر؛ او افــزود‪« :‬قــرار نبــود االن زنجیــره ‪۳۰‬تایــی‬ ‫می کننــد»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫داشــته باشــیم؛ قــرار بــود بعدازاینکــه کارهــا بــر زنجیــره ‪۲۰‬تایی به ســرانجام‬ ‫رســید و فراینــد تس ـت های الزم انجــام شــد‪ ،‬سه‪،‬چهارســال بعد زنجیــره ای‬ ‫‪۳۰‬تایــی را داشــته باشــیم امــا به دلیل اینکــه تحــت فشــارهای سیاســی‬ ‫قــرار گرفتیــم‪ ،‬دســتور مقامــات ارشــد کشــور ایــن بــود کــه ایــن چالــش را‬ ‫به نمایــش بگذاریــم کــه تــوان بالقــوه و اراده جمهــوری اســامی ان چنــان‬ ‫اســت کــه اراده کنــد‪ ،‬به فوریــت انهــا را عملیاتــی می کنــد»‪.‬‬ ‫ممانعت از ترخیص ذرت های الوده‬ ‫وزارت جهــاد کشــاورزی به همــراه ســازمان اســتاندارد و گمــرک‪ ،‬دربــاره اخبــار‬ ‫منتشــر شــده درخصــوص واردات ذرت هــای الــوده در فضــای مجــازی‪ ،‬بیانیــه‬ ‫ گــزارش وزارت جهــاد کشــاورزی؛ در ایــن بیانیــه‬ ‫مشــترکی صــادر کردنــد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫امــده‪ :‬پیــرو انتشــار اخبــار متناقــض دربــاره ورود ذرت هــای الــوده‪ ،‬بــه هموطنان‬ ‫اطمینــان می دهیــم کیفیــت و ســامت ‪۳۵۰‬هزارتــن ذرت قبــل از ورود بــه‬ ‫کشــور را ســه مرجــع نظارتــی ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران‪ ،‬وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫درمــان و امــوزش پزشــکی و ســازمان دامپزشــکی پایــش و تائیــد کرده انــد و‬ ‫ســپس مجوزهــای الزم بــرای ترخیــص صــادر شــده؛ لــذا‪ ،‬مصرف کننــدگان‬ ‫نســبت بــه ســامت ذرت هــا و محصــوالت تهیه شــده از ایــن محمولــه هیچ گونــه‬ ‫نگرانــی نداشــته باشــند‪ .‬بــرای ذرت هایــی کــه الودگی شــان‪ ،‬در ازمایش هــای‬ ‫متعــدد به اثبــات رســیده‪ ،‬مجــوز ورود بــه کشــور صــادر نشــده و از ترخیــص‬ ‫انهــا ممانعــت شــده‪.‬‬ ‫صادرات غیرنفتی به ‪ ۱۵‬کشور همسایه‬ ‫وزیــر صمــت در دیــدار بــا بازرگانــان ایرانــی مقیــم چیــن‪ ،‬بــر ضــرورت توســعه‬ ‫صــادرات کاالهــای ایرانــی و ایجــاد بازارهــای جدیــد هــدف صادراتــی تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫ گــزارش شــاتا؛ رضــا رحمانــی بااشــاره به برنامه هــای صادراتــی کشــورمان در‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫ســال رونــق تولیــد‪ ،‬گفــت‪« :‬افزایــش صــادرات غیرنفتــی را بــه ‪ ۱۵‬کشــور همســایه‬ ‫در دســتورکار داریــم»‪ .‬او خطــاب بــه بازرگانــان و تجــار ادامــه داد‪« :‬بــر روی افزایــش‬ ‫مقاصــد صادراتــی کاالهــای ســاخت کشــورمان و ایجــاد بازارهــای هــدف صادراتــی‬ ‫کار کنیــد»‪.‬‬ ‫اجرای رتبه بندی معلمان در نیمه دوم سال‬ ‫وزیــر امــوزش و پــرورش گفــت‪« :‬رتبه بنــدی معلمــان درصــورت تصویــب ائین نامــه‬ ‫مربوطــه‪ ،‬از اول مهرمــاه اعمــال می شــود؛ پــس طــرح در نیمــه دوم ‪ 98‬اجــرا‬ ‫ گــزارش فــارس؛ محســن حاجی میرزایــی افــزود‪« :‬در حــوزه‬ ‫خواهــد شــد»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫نیــروی انســانی‪ ،‬مشــکالتی وجــود دارد و امســال بیــش از ‪100‬هــزار معلــم کمبــود‬ ‫داشــتیم؛ لــذا‪ ،‬ناچــار شــدیم بــا روش هایــی کــه مطلــوب خودمــان نبــود‪ ،‬ایــن کمبود‬ ‫را جبــران کنیــم؛ ‪50‬درصــد از کمبودهــا را بــا به کارگیــری بازنشســتگان و مابقــی را‬ ‫ازطریــق به کارگیــری ســایر نیروهــا و روش هــا؛ ازجملــه تدریــس معاونیــن مــدارس‬ ‫تامیــن کردیــم»‪.‬‬ ‫کاهش ‪۴۰‬درصدی فروش شیرینی‬ ‫جنبــش دانشــجویی ایرانــی‪ ،‬زخم خــورده و رنجــور‬ ‫از همیــن خــوی اســتکباری امریــکا بــود کــه‬ ‫احساســات انقالبــی خــود را در ‪ ۱۳‬ابــان ‪ ۵۸‬بــروز‬ ‫داد و انچــه دران روزهــا گذشــته‪ ،‬هنــوز مورداســتناد‬ ‫انهاســت امــا هرگــز بــه جامعــه و افــکار عمومــی‬ ‫خــود توضیــح نــداده کــه علــل و ریشــه های‬ ‫ایــن اقــدام در رفتارهــای خــود امریــکا بــوده»‪ .‬او‬ ‫گفــت‪« :‬کارنامــه عملکــرد امریــکا در منطقــه مــا‬ ‫نشــان می دهــد کــه امریــکا بــرای هیــچ کشــوری‪،‬‬ ‫دمکراســی نیــاورده اســت‪ .‬مــردم مــا دمکراســی در‬ ‫پــای صندوق هــای رای و در جریــان یــک مبــارزه‬ ‫پیگیــر علیــه یــک نظــام دیکتاتــوری به کــف‬ ‫اورده انــد‪ .‬از ‪ ۱۳‬ابــان بــرای مــا چه چیــزی مانــده؟‬ ‫مــا بایــد در هــر دوران بــه ایــن پرســش پاســخ‬ ‫جدیــد بدهیــم‪ .‬مــا نبایــد ‪ ۱۳‬ابــان را تبدیــل بــه‬ ‫یــک مناســک کنیــم»‪.‬‬ ‫امریکا‬ ‫‪83.5‬‬ ‫بریتانیا‬ ‫‪77.9‬‬ ‫‪75.6‬‬ ‫هلند‬ ‫‪75.5‬‬ ‫استرالیا‬ ‫‪75.3‬‬ ‫‪73.2‬‬ ‫‪72.1‬‬ ‫حل مشکل تامین بنزین سوپر‬ ‫ـزارش‬ ‫وزیــر نفــت گفــت‪« :‬عمــده مشــکل تامیــن بنزیــن ســوپر‪ ،‬حــل شــده»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫پانــا؛ بیــژن زنگنــه پــس از بازدیــد از شــرکت توربــو کمپرســور نفــت ‪ OTC‬افــزود‪:‬‬ ‫«قلــب صنعــت نفــت‪ ،‬توربیــن و کمپرســور اســت‪ .‬اکنــون نصــف گاز بــا توربیــن و‬ ‫کمپرســورهای شــرکت ‪ OTC‬انتقــال می یابــد»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪« :‬هم اکنــون بیــش‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬توربیــن و کمپرســور ‪۲۵‬مگاواتــی در کشــور ازســوی ‪ OTC‬عرضــه شــده کــه‬ ‫در داخــل و بــا دانــش بومــی‪ ،‬ســاخته شــده اســت»‪.‬‬ ‫غرفه‬ ‫کانادا‬ ‫تایلند‬ ‫سوئد‬ ‫‪70.4‬‬ ‫دانمارک‬ ‫‪70.2‬‬ ‫کره جنوبی‬ ‫‪68.7‬‬ ‫رئیــس اتحادیــه قنــادان تهــران بااشــاره به کاهــش حداقــل ‪۴۰‬درصــدی فــروش‬ ‫شــیرینی بــا باالرفتــن قیمت هــا‪ ،‬گفــت‪« :‬طــی این مــدت تعــداد زیــادی از‬ ‫ گــزارش تســنیم؛ علــی بهره منــد‬ ‫قنادی هــای تهــران بســته شــده اند»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫افــزود‪« :‬باتوجه به اینکــه بــا گران شــدن قیمت هــا‪ ،‬قــدرت خریــد مــردم کاهــش‬ ‫می یافــت‪ ،‬مــا در اتحادیــه قنــادان تهــران تــاش کردیــم‪ ،‬قیمت هــا را به گونــه ای‬ ‫تعدیــل کنیــم کــه قــدرت خریــد شــیرینی بــرای مــردم کاهــش نیابــد و ایــن در‬ ‫شــرایطی بــود کــه برخــی از اعضــای مــا خواســتار قیمت هایــی باالتــر از نرخ هــای‬ ‫فعلــی بودنــد»‪.‬‬ ‫فنالند‬ ‫نمایشگاه نواوری‬ ‫و فناوری ربع رشیدی‬ ‫خاتمه‪۹۸/08/17 :‬‬ ‫مکان‪ :‬تبریز‬ ‫بازدید‪ 15 :‬تا ‪21‬‬ ‫گستره‪:‬بین المللی‬ ‫سایت‪rinotex.ir :‬‬ ‫تماس‪041- ۳۳۲۰۲۴۳۵ :‬‬ ‫گزارش ‪3‬‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬ابان ‪ -1398‬شماره ‪1856‬‬ ‫کاویانی؛ شهردار اندیشه مطرح کرد؛‬ ‫جدیـــتدرســــاختدهکـــــدهورزشـــــیمـــــدرناندیشـــــه‬ ‫سپیده حاصلی پناه‬ ‫با حضــو ِر مســئوالن‪ ،‬جلســه شــورای اداری‬ ‫شهرســتان شــهریار ویــژه شــهر اندیشــه برگــزار شــد‪ .‬با حضــور محمــد محمــودی (نماینــده‬ ‫مــردم شهرســتان های شــهریار‪ ،‬قــدس و مــارد)‪ ،‬مهنــدس طاهــری (فرمانــدار شهرســتان‬ ‫شــهریار)‪ ،‬حجت االســام بابائیــان (امــام جمعــه شــهر اندیشــه)‪ ،‬مهنــدس بهــروز کاویانــی‬ ‫(شــهردار) و اعضــای شــورای اســامی شــهر اندیشــه و مســئولین ادارات و نهادهــای شهرســتان‬ ‫شــهریار جلســه شــورای اداری شهرســتان شــهریار ویــژه شــهر اندیشــه برگــزار شــد‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابط عمومــی شــهرداری؛ ایــن نشســت کــه ســومین دوره خــود را در شــهر اندیشــه می گذراند‬ ‫بــا هــدف رفــع مســائل و مشــکالت فعلــی شــهر اندیشــه و همچنیــن پیگیــری مصوبــات قبلی‬ ‫و همچنیــن بررســی میــزان پیشــرفته مصوبــات گذشــته و نواقــص انها در ســالن فرهنگســرای‬ ‫امــام علــی(ع) برگــزار شــد‪ ،‬مهنــدس بهــروز کاویانــی (شــهردار شــهر اندیشــه) ضمــن‬ ‫خیر مقــدم بــه حاضریــن و میهمانــان و تقدیــر و تشــکر از فرمانــدار جهادی شهرســتان شــهریار‬ ‫ی شهرســتان های قــدس‪ ،‬مــارد و شــهریار درراســتای ارتقــای‬ ‫و همچنیــن نماینــده مردم ـ ‬ ‫وضعیــت خدماتــی در شــهرها به ویــژه ایــن شــهر گفــت‪« :‬شــهر اندیشــه امــروز بــه قطــب‬ ‫اقتصــادی تبدیــل شــده اســت و مــا نیــز ســعی کردیــم در راســتای ایجــاد این مهــم و همچنین‬ ‫تبدیــل ان بــه شــهر رفــاه گردشــگری خریــد و امکانــات گام برداریــم و خوشــبختانه توانســتیم‬ ‫اقدامــات خوبــی را در راســتای ایجــاد زیرســاخت های الزم بــرای شــهر انجــام دهیــم»‪ .‬شــهردار‬ ‫شــهر اندیشــه در ادامــه افــزود‪« :‬شــهر اندیشــه یکــی از ‪ ۱۸‬شــهر موفــق کشــور اســت کــه‬ ‫در راســتای تعامل و همیاری مســئولین شهرســتانی و شــهری انجام گرفته اســت»‪ .‬وی در ادامه‬ ‫ســخنان خــود از اقدامــات اخیــری کــه در شــهر اندیشــه توســط مجموعــه مدیریــت این شــهر‬ ‫ـال انجــام اســت خبــر داد و افــزود‪« :‬باتوجه بــه زیرســاخت های فعلــی مــا ســعی کردیــم‬ ‫در حـ ِ‬ ‫در راســتای ایجــاد امکاناتــی متفــاوت در شــهر اقــدام کنیــم و در بحث ورزشــی دهکده ورزشــی‬ ‫بســیار مــدرن را در دســتورکار قــرار دادیــم کــه بیشــترین امکانــات را در ان در نظــر گرفته ایــم و‬ ‫همچنیــن در فــاز دوم نیــز ورزشــگاه شــهدای اندیشــه پیش بینــی شــده کــه در کنار ان مســیر‬ ‫دوچرخــه مــا نیــز جــزو پروژه هایی ســت کــه بــرای ایجــاد شــهری پــاک بــرای شــهروندان در‬ ‫دســتورکار قــرار گرفتــه اســت»‪ .‬وی در ادامــه از ایجــاد پــروژه ســرای بانــو در شــهر اندیشــه‬ ‫خبــر داد و گفــت‪« :‬پــروژه ســرای بانــو جــزو پروژه هــای فاخــر و بــزرگ فرهنگی ســت کــه در‬ ‫ســطح غــرب اســتان تهــران بــرای بانــوان بی نظیــر اســت و مــا نیــز ســعی کردیــم بســیاری‬ ‫از موضوعــات را در راســتای ایــن موضــوع در نظــر بگیریــم»‪ .‬شــهردار شــهر اندیشــه در ادامــه‬ ‫ســخنان خــود تصریــح کــرد‪« :‬همچنیــن در راســتای بهینه کــردن تمــام امکانــات در حــوزه‬ ‫تجــاری و ســرمایه گذاری و فرهنگــی نیــز اقدامــات دیگــر را در راســتای کار قــرار دادیــم کــه‬ ‫می تــوان از مجموعــه تجــاری بزرگــی همچــون کوروش مــال یــا احــداث چندین ســالن ســینما‬ ‫امفی تئاتــر و مرکــز همایش هــا همچنیــن بازارهــای ســنتی همچــون بــازار نقــش جهــان یــاد‬ ‫کــرد»‪ .‬شــهردار شــهر اندیشــه در ادامــه ســخنان خــود نیــز بــه مشــکالت فعلــی شــهر اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪« :‬یکــی از مهم تریــن مســائل شــهر اندیشــه کــه هنــوز حــل نشــده اســت بحــث‬ ‫حریــم روســتای هفت جــوی بــا شــهر اندیشــه اســت کــه مشــکالتی در ایــن حــوزه وجــود‬ ‫دارد و امیدواریــم ایــن مســائل رفــع شــود؛ همچنیــن در خصــوص احــداث بیمارســتان در شــهر‬ ‫اندیشــه بــا مســائلی روب ـه رو هســتیم کــه نیــاز بــه پیگیــری و تعامــل همــه مســئوالن دارد‬ ‫و امیدواریــم در این خصــوص مــا را یــاری کننــد»‪ .‬شــهردار شــهر اندیشــه در ادامــه از دیگــر‬ ‫مشــکالت شــهر اندیشــه را عــدم وجــود اب الزم بــرای فضــای ســبز دانســت و عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫«یکــی از مهم تریــن و اصلی تریــن اقداماتــی کــه بایــد امــروز بــرای شــهر اندیشــه انجــام گیــرد‬ ‫رفــع مســئله اب و فاضــاب در شــهر اســت کــه امیدواریــم در این راســتا اقدامــات و تصمیمــات‬ ‫الزم گرفتــه شــود تــا در کنــار ان بحــث ابیــاری فضــای ســبز نیــز بــا اب شــرب انجــام نگیرد»‪.‬‬ ‫مهنــدس بهــروز کاویانــی همچنیــن مباحثــی همچون مشــکالت فعلی در حــوزه تلفــن ‪ ١٢۵‬و‬ ‫وصل شــدن ان بــه شــهرهای همجــوار‪ ،‬همچنیــن تحویل اســناد مالکیت گلــزار شــهدا از طریق‬ ‫شــرکت عمــران بــه شــهرداری و همچنیــن وجــود اتوبوس هــای فرســوده در شــهر را از دیگــر‬ ‫مشــکالت ایــن شــهر عنــوان کــرد و خواســتار رســیدگی بــه انهــا شــد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین بابائیــان (امــام جمعــه اندیشــه) نیــز در ایــن نشســت مرتفع شــدن‬ ‫مشــکل بــرق مصــا را از موضوعــات و مشــکالت مهـ م عنوان کــرد و خواســتار رفــع ان شــد‪.‬‬ ‫فرماندار شهریار‪:‬‬ ‫مردم پرشورتر از گذشته در انتخابات حاضر شوند‬ ‫طاهری (فرماندار شـهریار) در جلسـه شـورای اداری گفت‪« :‬مردم در‬ ‫پیش رو باید پر رنگ تر و پرشـور تر از گذشـته ظاهر شـوند»‪.‬‬ ‫انتخابـات ِ‬ ‫در ادامـه ایـن جلسـه فرمانـدار شهرسـتان شـهریار نیـز ضمـن تقدیر‬ ‫و تشـکر از حضـور مسـئولین در ایـن جلسـه گفـت‪« :‬ایـن جلسـات‬ ‫تقریبـاً هـر هشـت ماه یک بـار به صـورت اختصاصـی در خدمـت یـک‬ ‫شـهر اسـت و بی شـک این جلسات بسـیاری از مشـکالتی که سال ها‬ ‫تو پنجه نـرم می کرده انـد را مورد پیگیری قـرار داده‬ ‫مـردم با ان دسـ ‬ ‫و موجـب رفـع مشـکالت شـده یـا باعث شـده تـا موانع را بشناسـیم‬ ‫و در راسـتای رفـع ان قـدم برداریـم»‪ .‬نورالـه طاهـری عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫«ایـن جلسـات فرصت خوبی سـت که از تمـام زحماتی که مسـئوالن‬ ‫در این راسـتا و رفـع مشـکالت مـردم انجام دادنـد‪ ،‬تقدیر کنیـم»‪ .‬وی‬ ‫در ادامـه ضمن اشـاره به بحـث انتخابـات و نیازهـای الزم در این حوزه‬ ‫ادامـه داد‪« :‬در شـش ماه دوم سـال مـا شـاهد اتفـاق بـزرگ انتخابات‬ ‫ی و امیدوار کـردن مـردم‬ ‫هسـتیم کـه بایـد درراسـتایدلگرمـ ‬ ‫اقـدام کنیـد تـا مـردم بـه ماننـدهمیشـه بـا حضـور پررنـگ خـود‬ ‫نقش افریـن شـوند»‪ .‬مهنـدس طاهری ادامـه داد‪« :‬باتوجه به رسـیدن‬ ‫فصـل سـرما و بارندگـی براوردهـای الزم در راسـتای رفـع مشـکالت‬ ‫ابگرفتگـی در برخـی از نقـاط کـه باعـث حوادثـی در اینـده خواهند‬ ‫شـد‪ ،‬انجـام گیـرد»‪ .‬فرمانـدار شهرسـتان شـهریار اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫«باتوجه به بیان برخی از مشـکالت فعلی در شـهر اندیشـه مقرر شـد‬ ‫تـا در راسـتای تخصیص های الزم جهت احداث بیمارسـتان جلسـه ای‬ ‫بـا حضـور شـرکت عمـران و شـهرداری برگـزار شـود تـا زمیـن الزم‬ ‫در این خصـوص تحویـل شـود»‪ .‬وی رفـع مشـکالت بـرق مصلـی را‬ ‫از جملـه مـواردی دانسـت کـه نیـاز بـه پیگیـری مهنـدس محمودی‬ ‫(نماینـده مجلـس) دارد و ابـراز امیدواری کرد که پـس از پیگیری این‬ ‫موضـوع این مشـکل نیز رفـع شـود‪ .‬وی در رابطه با زمیـن ‪ ۱۷‬هکتاری‬ ‫نیـز ادامـه داد‪« :‬امیدواریـم اقدامات الزم در راسـتای تحویل این زمین‬ ‫بـه شـهرداری انجـام گیرد تـا بحـث فاضالب به صـورت جـدی انجام‬ ‫گیـرد»‪ .‬مهنـدس طاهری در ادامـه اغاز عملیات پایانه مدرن در شـهر‬ ‫اندیشـه را تـا ‪ ۱۵‬روز اینـده‪ ،‬همچنیـن رفع مشـکالت انبوه سـازی در‬ ‫مسـکن‪ ،‬رفـع موانع در میـدان مادر و هماهنگی هـای الزم با مجموعه‬ ‫فرمانـداری ملارد در خصوص ایجاد یک گردشـکار بـرای اتوبوس های‬ ‫فرسـوده جهـت ارسـال بـه مراجـع ذیربط‪ ،‬رفع مشـکالت مربـوط به‬ ‫تلفـن ‪ ۱۲۵‬و تعییـن تکلیـف زمین هـای خالـی در شـهر اندیشـه را‬ ‫از دیگـر مسـائل و مباحـث عنـوان کـرد کـه بایـد توسـط مسـئولین‬ ‫پیگیری شـود‪.‬‬ ‫کلنگ زنی چهار پروژه‬ ‫بزرگ در شهر اندیشه‬ ‫طــی مراســمی با حضــو ِر مهنــدس طاهــری (فرمانــدار شهرســتان شــهریار) و معاونیــن‬ ‫عمرانــی و سیاســی ایشــان‪ ،‬مهنــدس بهــروز کاویانی (شــهردار) و اعضای شــورای اســامی‬ ‫ اندیشــه‪ ،‬نماینــده امــام جمعــه شــهر اندیشــه‪ ،‬رئیــس شــرکت عمــران شــهر اندیشــه‪،‬‬ ‫مســئولین حوزه هــای مختلــف شــهرداری اندیشــه‪ ،‬خانــواده معظــم شــهدا و جانبــازان و‬ ‫معتمدیــن محلــی‪ ،‬چهــار پــروژه بــزرگ و فاخــر در شــهر اندیشــه کلنگ زنــی شــد‪ .‬در‬ ‫ایــن مراســم مهنــدس بهــروز کاویانــی ضمــن تقدیــر و تشــکر از زحمــات و همکاری هــای‬ ‫ارزشــمند فرمانــدار شهرســتان شــهریار و معاونیــن ایشــان و همچنیــن اعضــای شــورای‬ ‫ی در به تحقق رســیدن برنامه هــای شــهرداری بــرای عمــران و ابادانــی شــهر‬ ‫اســام ‬ ‫و شــروع عملیــات پروژه هــای مانــدگار و کارامــد در شــهر اندیشــه گفــت‪« :‬امــروز بــه‬ ‫لطــف خــدا از چهــار پــروژه بــزرگ و مهــم ( پایانــه مســافربری شــهر اندیشــه‪ ،‬بــازار روز‬ ‫امیرکبیــر‪ ،‬بــازار روز ارکیــده در فــاز ‪ ۵‬و مرکــز همایش هــای بین المللــی شــهر اندیشــه)‬ ‫کلنگ زنــی شــد کــه نقــش ارزنــده ای در ارائــه خدمــات و زیرســاخت ها در شــهر اندیشــه‬ ‫خواهــد داشــت»‪ .‬وی بااشــاره به مشــخصات پروژه هــای کلنگ زنی شــده‪ ،‬در مــورد پــروژه‬ ‫پایانــه مســافربری درون شــهری و برون شــهری اندیشــه گفــت‪« :‬ایــن پایانــه در زمینــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ ۱۸‬هزار متــر کــه ‪ ۵۰۰۰‬متــر ان به صــورت مســقف بــه تاکس ـی های شــهری و‬ ‫‪ ۱۷۰۰‬متــر ان هــم به صــورت مســقف بــرای اتوبوس هــای شــهری شــهر اندیشــه در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده اســت‪ ،‬انشــاءاهلل بــا اعتبــار چهار میلیارد تومانــی فــاز اول ان در دهــه فجــر‬ ‫ســال اینــده افتتــاح و بــه بهره بــرداری خواهــد رســید»‪ .‬مهنــدس بهــروز کاویانــی افــزود‪:‬‬ ‫«ایــن پــروژه تقاضا و مطالبه همیشــگی مــردم‪ ،‬تاکسـی داران و اتوبوس داران شــهر اندیشــه‬ ‫ی و احتــرام بــه حقوق شــهروندی‬ ‫لو نقــل عمومـ ‬ ‫بــود کــه در راســتای تســهیل در امــور حم ‬ ‫عملیــات اغــاز احــداث ان را در دســتورکار خــود قــرار دادیــم»‪ .‬شــهردار اندیشــه در ادامــه‬ ‫بااشــاره به پــروژه بــازار روز ارکیــده در فــاز ‪ ۵‬گفــت‪« :‬ایــن پــروژه نیــز بــا مشــارکت بخــش‬ ‫خصوصــی در زمینــی بــه مســاحت ‪ ۳۵۰۰‬متر مربــع بــا زیربنــای ســه هزار متر مربع‬ ‫و بــا اعتبــار ‪ ۱۵‬میلیارد تومانــی در ‪ ۲۶‬غرفــه احــداث خواهــد شــد کــه زمیــن و مجــوز‬ ‫اورده شــهرداری و عملیــات ســاخت پــروژه بر عهــده بخــش خصوصــی خواهــد بــود»‪.‬‬ ‫شــهردار اندیشــه درادامــه ســخنان خــود افــزود‪« :‬بــازار روز امیرکبیــر نیــز از جملــه‬ ‫پروژه هایی ســت کــه به صــورت مشــارکتی در فــاز ‪ ۵‬اندیشــه بــرای تســهیل در رفــع نیــاز‬ ‫شــهروندان مســکن مهــر امیرکبیــر در دســتورکار شــهرداری قــرار گرفــت و این پــروژه نیز‬ ‫انشــاءاهلل در دهــه فجــر ســال اینــده در زمینــی بــه وســعت ‪ ۲۶۸۹‬متر مربــع بــا زیربنــای‬ ‫‪ ۲۴۴۷‬متر مربــع در ‪ ۳۵‬غرفــه بــا اعتبــار هش ـت میلیارد تومان احــداث خواهــد شــد کــه‬ ‫در ایــن پــروژه هــم زمیــن و مجــوز اورده شــهرداری و مســئولیت ســاخت به عهــده بخــش‬ ‫خصوصــی خواهــد بــود»‪ .‬وی بااشــاره به ســاخت یکــی از بزرگ تریــن مراکــز همایشــی‬ ‫اســتان تهــران در اندیشــه خاطرنشــان کــرد‪« :‬یکــی دیگــر از پروژه هــای مهمــی کــه امروز‬ ‫با حضــور مســئولین و مدعویــن کلنگ زنــی شــد‪ ،‬پــروژه مرکــز همایش هــای بین المللــی‬ ‫شــهر اندیشــه اســت کــه ایــن پــروژه در زمینــی بــه مســاحت هش ـت هزار متر مربع بــا‬ ‫‪ ۱۴‬هزار متر مربــع زیربنــا احــداث خواهــد شــد و از پروژه هــای بســیار فاخــر و مانــدگار‬ ‫در شــهر اندیشــه اســت کــه بــا طراحــی بســیار مــدرن و مجلــل خواهــد توانســت جایــگاه‬ ‫ارزنــده ای در ارائــه خدمــات فرهنگــی بــرای شــهر اندیشــه داشــته باشــد»‪ .‬بهــروز کاویانــی‬ ‫افــزود‪« :‬در ایــن مرکــز همایــش‪ ،‬امکاناتــی همچــون ســالن امفی تئاتــری بــا ظرفیــت‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬نفــر و کالس هــای اموزشــی و کارگاه هــای اموزشــی و نگارخانــه بــرای هنرمنــدان‬ ‫درنظــر گرفتــه شــده اســت کــه جــزو یکــی از مهم تریــن پروژه هــای شــهر اندیشــه‬ ‫محســوب می شــود و انشــاءاهلل فــاز اول ان در ســال ‪ ۱۴۰۱‬بــه بهره بــرداری خواهــد‬ ‫رســید»‪ .‬بهــروز کاویانــی دربــاره برنامه هــای اندیشــه در حــوزه گردشــگری نیــز افــزود‪:‬‬ ‫«طــی طــرح و افــق پنج ســاله ای کــه در جهــت پیشــرفت و تکمیــل شــهر برنامه ریــزی‬ ‫شــده‪ ،‬اندیشــه به عنــوان شــهر گردشــگری معرفــی شــده اســت و باتوجه به اینکــه ایــن‬ ‫شــهر جــزو ‪ ۱۸‬شــهر موفــق کشــور محســوب می شــود و از نظــر معیارهــای شهرنشــینی‬ ‫اغاز عملیات پروژه پایانه مدرن فاز‪ 3‬شهراندیشه‬ ‫یکــی از نیازهــای اساســی شــهرها ایجــاد پایانــه مســافربری درون شــهری و برون شهری ســت و ســرمایه گذاری در این زمینــه باعــث‬ ‫ی از خبــر بررســی الیحــه پــروژه پایانــه‬ ‫ی در شــهرها می شــود‪ .‬در این خصــوص پــس از مــدت کمـ ‬ ‫لو نقــل عمومـ ‬ ‫نظــم و انضبــاط حم ‬ ‫مــدرن فــاز‪ 3‬و کلنگ زنــی ان طبــق برنامـه ای کــه در دســتورکار شــهرداری اندیشــه انجــام گرفتــه بــود‪ ،‬عملیــات اجرایــی ایــن پــروژه‬ ‫اغــاز شــد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی شــهرداری اندیشــه؛ مهنــدس بهــروز کاویانــی بــا اعــام ایــن موضــوع افــزود‪« :‬یکــی از مهم تریــن‬ ‫لو نقــل عمومــی ایجــاد پایانــه مــدرن فــاز‪ 3‬بــود کــه بــه حــول و قــوه الهــی و کمــک‬ ‫پروژه هــای مــا در حــوزه ســاماندهی حم ‬ ‫ـوان بزرگ تریــن‬ ‫همکارانــم پــس از طــی مراحــل قانونــی عملیــات اجرایــی ان اغــاز شــد»‪ .‬وی در ادامــه افــزود‪« :‬ایــن پــروژه به عنـ ِ‬ ‫طــرح حمل ونقلــی شــهر اندیشــه اســت کــه در مســاحتی ‪ 8500‬متــری بــا زیربنــای ‪ 5000‬مترمربــع شــروع شــد کــه انشــاءاهلل بــا‬ ‫تــاش همکارانــم در دهــه مبارکــه فجــر ســال اینــده افتتــاح و بــه بهره بــرداری خواهــد رســید»‪ .‬شــهردار اندیشــه ادامــه داد‪« :‬ایــن‬ ‫پــروژه درراســتای ایجــاد مکانــی مناســب و درخــور شــهروندان جهــت جابه جایــی مناســب و مطلــوب در دســتورکار قــرار گرفــت تــا‬ ‫شــهر اندیشــه در راســتای ایجــاد یــک پایانــه مکانیــزه در بیــن شــهرهای همجــوار پیشــرو باشــد و به مانند ســابق الگوســازی مناســبی‬ ‫را ایجــاد کنــد»‪ .‬وی در پایــان خاطرنشــان کــرد‪« :‬ضمــن تقدیــر و تشــکر از صبــر و شــکیبایی شــهروندان عزیــز شــهر اندیشــه کــه‬ ‫در راســتای اجــرای ایــن پــروژه همیــار مــا خواهنــد بــود‪ ،‬امیدواریــم بتوانیــم ایــن پــروژه بــزرگ و کاربــردی را در اســرع وقــت و طبــق‬ ‫برنامــه زمان بندی شــده اجــرا و بــه بهره بــرداری برســانیم»‪.‬‬ ‫دارای رتبــه باالیی ســت؛ لــذا تمــام ســعی و تــاش خــود را در راســتای حفــظ ایــن موضــوع‬ ‫ب ـه کار بســته ایم و اجــازه نمی دهیــم ســرانه ها و کاربری هــای اندیشــه بــه غیــر از طــرح‬ ‫تفصیلــی انجــام نشــود»‪ .‬در ادامــه ایــن مراســم نیز مهنــدس طاهــری (فرماندار شهرســتان‬ ‫شــهریار) نیــز بــا تقدیــر از تالش هــای مجموعــه مدیریــت شــهری اندیشــه در مــورد‬ ‫کلنگ زنــی پروژه هــا در شــهر اندیشــه نیــز گفــت‪« :‬امــروز شــاهد کلنگ زنــی پروژه هــای‬ ‫بســیار خوبــی در شــهر اندیشــه بودیــم کــه می تــوان بــه دو بــازار روز در فــاز ‪ ،۵‬پایانــه‬ ‫مســافربری و پــروژه بــزرگ مرکــز همایش هــای بین المللــی شــهر اندیشــه اشــاره کــرد که‬ ‫از نیازهــای شــهر اندیشــه بــود»‪ .‬نــوراهلل طاهــری درپایــان ســخنان خــود افــزود‪« :‬نکتــه‬ ‫مهــم درمــورد ایــن پروژه هــا این اســت که زمانبنــدی اتمــام پروژه هــا لحــاظ شــده و‬ ‫نشــان دهنده ان اسـت که همــه انهــا بــا مطالعــات دقیــق و کارشناســی شــده بــرای تکمیل‬ ‫شــهر اندیشــه و ســرانه های ایــن شــهر و به دنبــال ان رفــع نیازهــای شــهروندان صــورت‬ ‫ـوان یــک الگــوی‬ ‫گرفتــه اســت و باتوجه بـ ه ایــن ویژگی هــا‪ ،‬شــهر اندیشــه می توانــد به عنـ ِ‬ ‫خــوب بــرای شــهرهای اطــراف تهــران و حتــی کشــور معرفــی شــود»‪.‬‬ ‫شهردار اندیشه خبر داد؛‬ ‫اغازپروژهپنج میلیارد ریالی‬ ‫لکه گیری معابر سطح شهر اندیشه‬ ‫مشکل رفع اب گرفتگی میدان مادر فاز ‪ ،2‬در دستورکار شهرداری اندیشه‬ ‫پــس از بــارش بــاران همان طور کــه در جلســه شــورای اداری ویــژه شــهر اندیشــه از مشــکالت میــدان مــادر درراســتای ابگرفتگــی توســط‬ ‫مهنــدس کاویانــی عنــوان شــد‪ ،‬ایــن منطقــه دچــار ابگرفتگــی شــدیدی شــد کــه همیــن موضــوع باعــث شــد کــه مهنــدس بهــروز کاویانی‬ ‫(شــهردار اندیشــه) به همــراه مهنــدس طاهــری (فرمانــدار شهرســتان شــهریار) و دکتــر توکلــی (فرمانــدار شهرســتان مــارد) در ایــن منطقه‬ ‫ـزارش‬ ‫حاضــر و از ان به صــورت حضــوری بازدیــد تــا درراســتای رفــع موانــع و مشــکالت ان اقــدام ســریع و عاجــل صــورت گیــرد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫ی شــهرداری؛ مهنــدس بهــروز کاویانــی در حاشــیه ایــن مراســم ضمــن تاکیــد بــر لــزوم توجــه شــهرداری اندیشــه بــه رفــع‬ ‫روابط عموم ـ ‬ ‫مشــکالت معابــر به ویــژه مباحــث مربــوط بــه اب گرفتگــی گفــت‪« :‬یکــی از عمــده مشــکالت مــا در مــرز بیــن شــهرها نقاطی ســت کــه‬ ‫مشــکالت بیــن مــرزی مــردم را بــا معضالتــی روبـه رو ســاخته کــه بــا کمــی تعامــل می تــوان ان را رفــع کــرد»‪ .‬مهنــدس بهــروز کاویانــی‬ ‫افــزود‪« :‬در این راســتا یکــی از ایــن مــوارد‪ ،‬ناحیــه میــدان فــاز ‪ 2‬اندیشــه اســت کــه سال هاســت بــه دالیــل مختلــف شــاهد ابگرفتگــی پــس‬ ‫تو امــد ســهل و اســان شــهروندان را درپــی‬ ‫از بــارش بــاران در ایــن منطقــه هســتیم و مشــکالت عدیــده ای در حــوزه ترافیکــی و عــدم رف ‬ ‫دارد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬درجهــت رفــع ایــن مهــم پــس از عنوان شــدن ان در شــورای اداری ویــژه شــهر اندیشــه‪ ،‬فرمانــدار شهرســتان شــهریار‬ ‫بــا بازدیــد از ایــن منطقــه و دعــوت از فرمانــدار مــارد نســبت بــه بازدیــد و رفــع مشــکالت ان اقــدام کردیــم کــه مقــرر شــد در روزهــای اتی‬ ‫شــاهد رفــع ایــن موانــع توســط دو شهرســتان باشــیم»‪ .‬شــهردار شــهر اندیشــه ادامــه داد‪« :‬در این جهــت مقرر شــد تا در جلسـه ای مشــترک‬ ‫بیــن دو شهرســتان ایــن مشــکل مــورد کارشناســی قــرار گیــرد و در جهــت مرتفع شــدن ان اقــدام عاجــل کنیــم کــه الزم می دانــم از پیگیری‬ ‫مجدانــه فرمانــدار جهــادی شهرســتان شــهریار و همــکاری و تعامــل دکتــر توکلــی (فرمانــدار شهرســتان مــارد) تقدیــر و تشــکر کنــم و این‬ ‫نویــد را بــه شــهروندان می دهــم کــه در اینــده نزدیــک شــاهد رفــع ایــن مشــکل در شــهر اندیشــه خواهیــم بــود»‪.‬‬ ‫مهنــدس بهــروز کاویانــی (شــهردار اندیشــه) از اغــاز پــروژه نهضــت اســفالت‪ ،‬لکه گیــری و بهســازی معابــر‬ ‫ســطح شــهر اندیشــه خبــر داد و افــزود‪« :‬باتوجه به اینکــه یکــی از دغدغه هــای اصلــی مدیریــت شــهری‬ ‫اندیشــه بهبــود وضعیــت اســفالت بلوارهــا و خیابان هــا و معابــر ســطح شــهر بــود در این راســتا و باتوجه بــه‬ ‫ی شــهر بــا اعتبــاری پنج میلیارد تومانــی پــروژه اجــرای عملیــات لکه گیــری‬ ‫مصوبــه اعضــای شــورای اســام ‬ ‫و بهســازی معابــر اغــاز شــد تــا باتوجه بــه برنامه ریــزی کوتاه مدتــی کــه در ایــن جهــت اندیشــیده شــده‬ ‫بتوانیــم تــا قبــل از فصــل بارندگــی ان را اجرایــی کنیــم»‪ .‬مهنــدس بهــروز کاویانــی ادامــه داد‪« :‬باتوجه بــه این‬ ‫مهــم در اولیـن روز از اجــرای ایــن طــرح شــاهد اجــرای پــروژه اســفالت چهــارراه ارغــوان بودیــم کــه باتوجه به‬ ‫نظــر کارشناســان و همکارانــم نیــاز مبرمــی بــه اســفالت داشــت و توانســتند به خوبــی ایــن پــروژه را به اتمــام‬ ‫برســانند»‪ .‬شــهردار اندیشــه اضافــه کــرد‪« :‬ایجــاد معابــر خــوب و مناســب حق شــهروندان اســت و شــهرداری‬ ‫اندیشــه خــود را در قبــال ایــن موضــوع مســئول می دانــد و علی رغــم مشــکالت اعتبــاری تمــام تــاش خــود‬ ‫ت می کنیــم بــا صبــر و حمایــت‬ ‫را بــر اجــرای دقیــق و صحیــح ان گذاشــته و از شــهروندان نیــز درخواس ـ ‬ ‫خــود مــا را یــاری دهنــد»‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫اگهــی ابــاغ اخطاریــه مــاده ‪ -101‬امــوال غیرمنقــول پرونــده اجرائــی کالســه ‪ -9700237‬اجــرای ثبــت‬ ‫اســناد ســبزوار‬ ‫بدینوســیله پیــرو اگهــی ابــاغ اجرائیــه شــماره ‪ 97/9/11-139705106218002971‬منتشــره در روزنامه فناوران شــماره‬ ‫‪ 97/9/18-3152‬بــه ابوالقاســم عزتــی و مصطفــی عزتــی ابــاغ می شــود در خصــوص پرونــده اجرایــی کالســه ‪9700237‬‬ ‫بــه موجــب گــزارش مــورخ ‪ 98/2/21‬کارشــناس رســمی دادگســتری پــاک ثبتی فرعــی‪ :‬دوازده هزار و دویســت و هشــتاد‬ ‫و هفــت از پــاک اصلــی شــش در بخــش‪ :‬ســه ناحیــه‪ :‬ســبزوار واقــع در‪ :‬ســبزوار بــه مبلــغ دومیلیــارد و ســیصد و شــصت‬ ‫و دو میلیــون و پانصــد هــزار ریــال ارزیابــی گردیــده‪ .‬لــذا چنانچــه بــه مبلــغ ارزیابــی پــاک مذکــور معتــرض می باشــید‬ ‫اعتــراض کتبــی خــود را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ ابــاغ ایــن اخطاریــه به ضمیمــه فیش بانکی دســتمزد کارشــناس‬ ‫تجدیدنظــر بــه مبلــغ ســه میلیــون ریــال بــه دفتــر ایــن اجــرا تســلیم نماییــد‪ .‬ضمنــا بــه اعتراضــی کــه خــارج از موعــد یا‬ ‫فاقــد فیــش بانکــی دســتمزد کارشــناس تجدیدنظر باشــد ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪98/8/14 :‬‬ ‫م الف ‪ 98/100/3096‬علی اب باریکی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سبزوار‬ ‫اگهی ابالغ اجرائیه کالسه ‪139804006234000097/1‬‬ ‫بدینوســیله بــه خانــم مریــم نقابــی فرزنــد غالمرضــا بــه شــماره ملــی ‪ 5739131286‬ســاکن شهرســتان نقــاب‪،‬‬ ‫ابــاغ می شــود کــه خانــم فاطمــه دهقانــی فرزنــد محمدعلــی بــه اســتناد ســند نکاحیــه بشــماره ‪ 2420‬مــورخ‬ ‫‪ 1390/01/15‬دفتــر ازدواج ‪ 30‬جویــن جهــت وصــول مهریــه خــود نســبت بــه تعــداد چهــارده قطعــه ســکه تمــام‬ ‫بهــار ازادی علیــه شــما (و ســایر ورثــه مرحــوم غالمرضــا نقابــی) تقاضــای صــدور اجرائیــه نمــوده و پرونــده اجرائــی بــه‬ ‫کالســه ‪ 139804006234000097/1‬در واحــد اجــرای اســناد رســمی جویــن تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ‬ ‫‪ 1398/08/09‬مامــور ابــاغ‪ ،‬محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده‪ ،‬لذا بنــا به تقاضــای بســتانکار طبق‬ ‫مــاده ‪ 18‬ایین نامــه اجــرا‪ ،‬مفــاد اجراییــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامه هــای کثیراالنتشــار محلــی اگهــی می شــود‬ ‫و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ایــن اگهــی کــه روز ابــاغ محســوب می گــردد‪ ،‬نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود‬ ‫اقــدام ننماییــد‪ ،‬عملیــات اجرائــی جریــان خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫مسئول واحد اجرای اسناد رسمی جوین‪ ،‬محمود ابراهیمی‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیــه مــدارک اعــم از ســند‪ ،‬بــرگ ســبز و کارت ســوخت و کارت خــودرو ســواری پــژو ‪ 405‬بــه رنــگ خاکســتری متالیک‬ ‫مــدل ‪ 1389‬بــه شــماره پــاک ‪681 -24‬س‪ 66‬مربــوط بــه علی خــان نــادری اب الــوان مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند و بــرگ ســبز موتورســیکلت ســرعت بــه رنگ مشــکی مــدل ‪ 1393‬بــه شــماره موتــور ‪ 1253107‬و شــماره شاســی‬ ‫‪ 9324495‬و شــماره پــاک ‪ 568-54742‬مربــوط بــه قدرت الــه قاســمی نیا مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند و بــرگ ســبز و انتقــال قطعــی تراکتــور کشــاورزی والتــرا ‪ 8400‬بــه رنــگ قرمــز معمولــی مــدل ‪ 2003‬بــه شــماره‬ ‫موتــور ‪ N14887‬و شــماره شاســی ‪ N37121‬و شــماره پــاک ‪666 -14‬ک‪ 18‬مربــوط بــه یدالــه اقاجــری مفقــود گردیــده‬ ‫و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫اگهــی دعــوت از مالکیــن و صاحبــان امــاک واقــع در محــدوده روســتای چیــکان ســفلی (تولــک) پالک‬ ‫‪-214‬اصلــی از توابــع شهرســتان گیالنغرب‬ ‫بــا تاییــدات خداونــد متعــال نظــر بــه اینکــه در اجــرای قانــون نحــوه صــدور اســناد مالکیــت امالکــی کــه ســوابق انهــا در‬ ‫اثــر جنــگ یــا حــوادث غیرمترقبــه دیگــری ماننــد ســیل و زلزلــه و اتش ســوزی از بیــن رفتــه اســت لــذا حســب مــواد ‪9‬‬ ‫الــی ‪ 13‬و تبصــره ذیــل مــاده ‪ ...‬ایین نامــه اجرایــی قانــون مرقــوم اداره ثبــت اســناد شهرســتان گیالنغــرب در نظــر دارد‬ ‫بــا توجــه بــه پــاک اصلــی قریــه مرقــوم بــه شــماره پــاک ‪ -214‬اصلــی نســبت بــه نقش بــرداری و تعییــن شــماره های‬ ‫فرعــی و تحدیــد حــدود کلیــه امــاک و اراضــی و مســتغالت و باغــات واقــع در محــدوده روســتای چیــکان ســفلی (تولک)‬ ‫از توابــع شهرســتان گیالنغــرب بــا حــدود و مشــخصات اجمالــی شــماال محــدود اســت بــه اراضــی ملــی شــرقا بــه طــول‬ ‫‪ 48‬متــر بــه اراضــی پــاک اصلــی مجــاور جنوبــا محــدود اســت بــه اراضــی ملــی غربــا محــدود اســت بــه اراضــی ملــی‬ ‫بــه مــدت یــک روز از تاریــخ ‪ 98/9/4‬لغایــت همــان روز مبــادرت نماینــد‪ .‬لــذا از کلیــه صاحبــان امــاک اعــم از حقیقــی و‬ ‫حقوقــی در محــدوده پــاک اصلــی دعــوت می شــود در تاریخ هــای مقــرر در محــل حضــور و نســبت بــه معرفــی امــاک‬ ‫بــه نماینــدگان ایــن اداره اقــدام فرماییــد‪ .‬حضــور کلیــه صاحبــان امــاک یا نماینــدگان قانونــی انهــا در محل الزامی اســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪98/8/14 :‬‬ ‫نقدی‪ ،‬رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان گیالنغرب‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانــم صغــری مصطفوی فــرد طبــق درخواســت بــه شــماره وارده ‪ 31593‬مــورخ ‪ 1398/08/11‬و بــا تقدیــم دو بــرگ‬ ‫فــرم استشــهادیه محلــی مصــدق شــده بشــماره ‪ 12429‬مــورخ ‪ 1398/08/09‬دفتــر ‪ 96‬کرمانشــاه مدعــی اســت کــه‬ ‫ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک ‪ 15481‬فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از ‪ 15434‬فرعــی از ‪ 93‬اصلــی (قطعــه ‪20‬‬ ‫تفکیکــی) بخــش یــک حومــه ذیــل ثبــت ‪ 153047‬و صفحــه ‪ 16‬دفتــر ‪ 1/846‬بنــام علیمــراد مهــدوی صــادر و تســلیم‬ ‫ســپس طبــق ســند قطعــی شــماره ‪ 12954‬مــورخ ‪ 1395/02/19‬دفتــر ‪ 142‬کرمانشــاه بنــام خانــم صغــری مصطفوی فرد‬ ‫منتقــل گردیــده اســت کــه بعلــت جابجایــی ســند مالکیــت بشــماره ســریال ‪ 720269‬و بــه شــماره دفتــر الکترونیکــی‬ ‫‪ 13952031600100926‬مفقــود شــده اســت لــذا مراتــب طبــق مــاده ‪ 120‬ایین نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت اگهی‬ ‫می شــود تــا چنانچــه فــرد یــا افــراد مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت در نــزد انــان باشــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫ایــن اگهــی بــه مــدت ‪ 10‬روز مراتــب را بــه ایــن اداره اعــام دارنــد در غیــر اینصــورت نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫المثنــی طبــق مقــررات اقــدام و ســند مالکیــت اولیــه از درجــه اعتبــار ســاقط و ابطــال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫جعفر نظری‪ ،‬مدیر حوزه ثبت اسناد و امالک کرمانشاه ناحیه یک‪ ،‬از طرف علیرضا محمدیان‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای میــاد خســرومنش بــه شــماره شناســنامه ‪ 3330314419‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه‬ ‫ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9800985‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان فرشــته‬ ‫اســتوان بــه شــماره شناســنامه ‪ 1124‬در تاریــخ ‪ 98/07/18‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه حین الفــوت وی‬ ‫عبارتنــد از‪ -1 :‬میــاد خســرومنش فرزنــد ســلیمان ش ش ‪ 3330314419‬صــادره از اســام ابــاد پســر متوفــی ‪ -2‬مهــدی‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬ابان ‪ -1398‬شماره ‪1856‬‬ ‫خســرومنش فرزنــد ســلیمان ش ش ‪ 3330462620‬صــادره از اســام ابــاد پســر متوفــی ‪ -3‬عصمــت فرج زاده ســرخکی‬ ‫فرزنــد ولــی ش ش ‪ 15419‬صــادره از کوهدشــت مــادر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را‬ ‫در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهی‬ ‫ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‪ ،‬از طرف مریم حاتمی‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه ‪/98‬ش‪/452/‬ج م ‪ 3‬محکوم علیــه اقــای مهــدی حیــدری محکــوم اســت بــه پرداخــت‬ ‫مبلــغ ‪ 140/583/571‬ریــال بابــت محکوم بــه در حــق خانــم ناهیــد کرمــی و همچنیــن مبلــغ ‪ 7/000/000‬ریــال بابــت‬ ‫نیــم عشــر دولتــی بــا توجــه بــه توقیــف یــک دســتگاه اپارتمــان نوســاز بــه متــراژ ‪ 57/35‬مترمربــع بــه نشــانی شــهرری‪،‬‬ ‫سـه راه تقی ابــاد‪ ،‬خیابــان ناصــر رضــا‪ ،‬کوچــه دهقانــی‪ ،‬پــاک ‪ ،12‬طبقــه دوم و ارزیابــی براســاس اپارتمــان نوســاز محلــه‬ ‫صــورت گرفتــه و امــکان بازدیــد از اپارتمــان میســر نبــوده (‪ 14‬ســهم از ‪ 42‬ســهم ششــدانگ ملــک بــه پــاک ثبتــی‬ ‫‪ 3739‬فرعــی از ‪ 160‬اصلــی) متعلــق بــه خوانــده و حســب تقاضــای محکوم لــه امــوال مذکــور از طریــق مزایــده بــه فروش‬ ‫می رســد‪ 14 .‬ســهم از ‪ 420‬ســهم ششــدانگ ملــک مذکــور بــدون در نظــر گرفتــن دیــون احتمالــی توســط کارشــناس‬ ‫رســمی دادگســتری بــه میــزان ‪ 140/000/000‬ریــال ارزیابی شــده اســت‪ .‬مزایــده در تاریــخ ‪ 98/8/21‬ســاعت ‪ 11‬صبح در‬ ‫محــل اجــرای احــکام مدنــی شــورای حــل اختــاف شــهرری برگــزار می گــردد‪ .‬مزایــده از قیمــت پایــه کارشناســی شــروع‬ ‫و بــه باالتریــن پیشــنهاد واگــذار می شــود ده درصــد مبلــغ مزایــده‪ ،‬فی المجلــس از خریــدار اخــذ می شــود و مابقــی مبلــغ‬ ‫مزایــده نیــز حداکثــر ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ مزایــده وصــول خواهــد شــد چنانچــه خریــدار ظــرف مهلــت مقــرر‬ ‫نســبت بــه پرداخــت مابقــی ثمــن مزایــده اقــدام ننمایــد ســپرده وی پــس از کســر هزینه هــای اجرایــی بــه نفــع صنــدوق‬ ‫دولــت ضبــط خواهــد شــد ضمنــا کلیــه هزینه هــای انتقــال مــورد مزایــده بــر عهــده خریــدار می باشــد‪ .‬همــراه داشــتن‬ ‫شناســنامه عکـس دار یــا کارت شناســایی معتبــر جهــت شــرکت در مزایــده الزامی اســت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 1121‬اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف مجتمع شماره ‪ 20‬تهران (ری)‬ ‫اخطار اجرائی‬ ‫مشخصات محکوم علیه‪ :‬نام‪ :‬مرتضی‪ .‬نام خانوادگی‪ :‬عبدالهی‪ .‬نشانی محل اقامت‪ :‬مجهول المکان‪.‬‬ ‫مشخصات محکوم له‪ :‬نام‪ :‬رضا‪ .‬نام خانوادگی‪ :‬سعادت‪ .‬نشانی محل اقامت‪ :‬شهرری‪ ،‬خیابان ‪ 24‬متری‪ ،‬پالک ‪92‬‬ ‫محکــوم بــه‪ :‬بــه موجــب رای شــماره ‪ 320‬تاریــخ ‪ 98/4/19‬حــوزه ‪ 954‬شــورای حــل اختــاف شهرســتان ری کــه‬ ‫قاطعیــت یافتــه اســت محکوم علیــه محکــوم اســت بــه‪ :‬پرداخــت مبلــغ دویســت میلیــون ریــال بابــت اصــل خواســته‬ ‫و مبلــغ دو میلیــون و پانصــد و پنجــاه هــزار ریــال بابــت هزینه هــای دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه از زمــان تقدیــم‬ ‫دادخواســت مــورخ ‪ 98/2/25‬لغایــت صــدور اجــرای حکــم در حــق محکوم لــه بانضمــام نیــم عشــر دولتی‪ .‬مطابــق مقررات‬ ‫محکوم علیــه مکلــف اســت‪ :‬پــس از ابــاغ ایــن اخطــار اجرائــی ظــرف ده روز مفــاد ان را بــه موقــع اجــرا بگــذارد و یــا‬ ‫ترتیبــی بــرای پرداخــت محکوم بــه و یــا انجــام تعهــد و مفــاد رای بدهــد در غیــر ایــن صــورت پرونــده جهــت اقــدام قانونی‬ ‫بــرای اجــرای حکــم بــه اجــرای احــکام دادگســتری محــل تحویــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 1156‬شعبه ‪ 954‬شورای حل اختالف شهرری‬ ‫اخطار اجرائی‬ ‫مشخصات محکوم علیه‪ :‬نام‪ :‬مرتضی‪ .‬نام خانوادگی‪ :‬عبدالهی‪ .‬نشانی محل اقامت‪ :‬مجهول المکان‪.‬‬ ‫مشخصات محکوم له‪ :‬نام‪ :‬رضا‪ .‬نام خانوادگی‪ :‬سعادت‪ .‬نشانی محل اقامت‪ :‬شهرری‪ 24 ،‬متری‪ ،‬پالک ‪92‬‬ ‫محکــوم بــه‪ :‬بــه موجــب رای شــماره ‪ 386‬تاریــخ ‪ 98/5/23‬حــوزه ‪ 954‬شــورای حــل اختالف شهرســتان ری کــه قاطعیت‬ ‫یافتــه اســت محکوم علیــه محکــوم اســت بــه‪ :‬مبلــغ هفــت میلیــون و یکصــد و چهــل هــزار ریــال بابــت اصــل خواســته‬ ‫و مبلــغ نهصــد و چهــل هــزار ریــال بابــت هزینه هــای دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت‬ ‫‪ 98/2/25‬لغایــت صــدور اجــرای حکــم در حــق محکوم لــه بانضمــام نیــم عشــر دولتــی‪ .‬مطابــق مقــررات محکوم علیــه‬ ‫مکلــف اســت‪ :‬پــس از ابــاغ ایــن اخطــار اجرائــی ظــرف ده روز مفــاد ان را بــه موقــع اجــرا بگــذارد و یــا ترتیبــی بــرای‬ ‫پرداخــت محکــوم بــه و یــا انجــام تعهــد و مفــاد رای بدهــد در غیــر ایــن صــورت پرونــده جهت اقــدام قانونــی بــرای اجرای‬ ‫حکــم بــه اجــرای احــکام دادگســتری محــل تحویــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شعبه ‪ 954‬شورای حل اختالف شهرری‬ ‫م الف ‪1157‬‬ ‫دادنامه‬ ‫شماره دادنامه‪767 :‬‬ ‫شماره پرونده‪26/955/98 :‬‬ ‫تاریخ رسیدگی‪98/7/28 :‬‬ ‫مرجع رسیدگی‪ :‬شعبه ‪ 955‬شورای حل اختالف شهرری خواهان‪ :‬فاطمه باعث جنگلی‬ ‫خواسته‪ :‬مطالبه طلب‬ ‫خوانده‪ :‬منا عبدالوهابی‬ ‫گردشــکار‪ :‬خواهــان‪ /‬درخواســتی بــه خواســته فــوق بطرفیــت خوانــده تقدیــم داشــته کــه پــس از ارجــاع بــه ایــن حــوزه و‬ ‫ثبــت بــه کالســه فــوق و جــری تشــریفات قانونــی در وقــت فوق العــاده‪ /‬مقــرر حــوزه بتصــدی امضاکننــدگان زیر تشــکیل‬ ‫اســت و بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده پــس از شــور و تبــادل نظــر ختــم رســیدگی را اعــام و بشــرح زیــر مبــادرت بــه‬ ‫صــدور رای می نمایــد‪.‬‬ ‫رای قاضی شورا‬ ‫درخصــوص دعــوی خواهــان فاطمــه باعث جنگلــی بــه طرفیــت خوانــده منــا عبدالوهابــی بــه خواســته مطالبــه طلــب‬ ‫اینجانــب در مــورخ ‪ 97/3/17‬مبلــغ ‪ 3/400/000‬تومــان بــه عنــوان حقــوق معوقــه و درخواســت ان بــه انضمــام خســارت‬ ‫تاخیــر تادیــه و هزینــه دادرســی بــدوا قــرار تامیــن خواســته‪ ،‬شــورا بــا توجــه بــه بررســی اوراق و محتویــات پرونــده و کپی‬ ‫رســید عــادی و شــهادت شــهود کــه در جلســه رســیدگی حضــور داشــته اند و خوانــده هــم علیرغــم نشــر اگهــی روزنامــه‬ ‫در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته الیحــه و دفاعیــه ارســال ننمــوده و هیچگونــه دلیلــی کــه مویــد برائــت ذمــه خویش‬ ‫باشــد ارائــه ننمــوده اســت‪ ،‬لــذا شــورا مســتندا بــه مــاده ‪ 198‬و ‪ 519‬و ‪ 522‬قانــون اییــن دادرســی مدنــی و مــواد ‪ 9‬و‬ ‫‪ 18‬و ‪ 25‬و ‪ 27‬قانــون شــورای حــل اختــاف حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ ‪ 3/400/000‬تومــان بــه‬ ‫انضمــام خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ تنظیــم دادخواســت ‪ 98/1/18‬لغایــت اجــرای حکــم و نیــز هزینــه دادرســی بــه‬ ‫مبلــغ (‪ 820/000‬ریــال و ‪ 460/000‬ریــال) ‪ 1/280/000‬ریــال را در حــق خواهــان صــادر و اعــام می نمایــد‪ .‬رای صــادره‬ ‫غیابــی ظــرف مهلــت ‪ 20‬روز از تاریــخ ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــورا و ســپس ظــرف مهلــت ‪ 20‬روز از تاریــخ ابــاغ‬ ‫قابــل تجدیدنظرخواهــی در محاکــم محتــرم شــهرری می باشــد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 1158‬شعبه ‪ 955‬شورای حل اختالف شهرری‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫بموجــب مفــاد پرونــده اجرایــی کالســه ‪/98‬ش‪/636/‬ج م ‪ ،3‬محکوم علیــه مجیــد فرج اللهــی محکــوم اســت بــه پرداخــت‬ ‫مبلــغ ‪ 166/600/000‬ریــال بابــت محکوم بــه در حــق امیرحســین حســینی و همچنیــن مبلــغ ‪ 8/330/000‬ریــال بابــت‬ ‫نیــم عشــر دولتــی در حــق صنــدوق دولــت بــا توجــه بــه توقیــف‪ :‬خــودروی پرایــد بــه پــاک انتظامــی ‪157‬ل‪ 13‬ایــران‬ ‫‪ 10‬متعلــق بــه خوانــده (مشــخصات خــودرو‪ :‬بصــورت موتــور خامــوش و موتــور و متعلقــات خــودرو از نظــر ظاهــری کــم‬ ‫و کســری نداشــت‪ -‬اج الســتیک های جلــو ‪ 10‬درصــد و الســتیک های عقــب و زاپــاس فرســوده اســت‪ -‬چراغ هــای‬ ‫جلــو و چــپ راســت شکســته اســت – جلــو پنجــره شکســته شیشــه جلــو فاقــد قــاب الســتیک و ‪ )...‬و حســب تقاضــای‬ ‫خواهــان امیرحســین حســینی مذکــور از طریــق مزایــده بفــروش می رســد‪ .‬خــودروی مذکــور بــدون در نظر گرفتــن دیون‬ ‫اگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی)‬ ‫بدینوســیله بــه اطــاع عمــوم می رســاند بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه (رهنــی)‪ 139504017099000001‬لــه بانــک مهراقتصــاد رامهرمــز علیــه شــرکت زاگــراس‬ ‫زویــدی بــه نمایندگــی اقــای عبدالکریــم طــاوری ششــدانگ یکبــاب ســاختمان تجــاری بــه شــماره پــاک ‪( 2/409‬چهارصــد و نــه فرعــی از ‪ 2‬اصلــی) بخــش ســه رامهرمــز‬ ‫کــه بــه نــام شــرکت فوق الذکــر ثبــت شــده اســت‪ ،‬طبــق ســند رهنــی شــماره ‪ 90/2/8 -19930‬دفترخانــه ‪ 77‬شهرســتان رامهرمــز در قبــال مبلــغ ‪ 9/340/746/196‬ریــال در‬ ‫رهــن بانــک مهراقتصــاد رامهرمــز قــرار گرفتــه و طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ ‪( 36/800/050/000‬ســی و شــش میلیــارد و هشــتصد میلیــون و پنجــاه هــزار ریــال)‬ ‫ارزیابــی شــده و پــاک فــوق بــه مســاحت ‪ 4030/10‬مترمربــع و بــه نشــانی رامهرمــز‪ ،‬اتوبــان رامهرمــز‪ -‬اهــواز‪ ،‬بلــوار ســلمان فارســی‪ ،‬میــدان خلیــج فــارس (نمایندگــی مجــاز‬ ‫فــروش و تعمیــرگاه محصــوالت شــرکت ســایپا) و دارای انشــعابات اب و بــرق و گاز و اشــتراک تلفــن می باشــد و دارای چهــار قســمت کــه عبارتنــد از‪ -1 :‬ســالن نمایشــگاه‬ ‫و قســمت اداری‪ :‬بــا اســکلت فلــزی و ســقف تیرچــه بلــوک بــه ارتفــاع حــدودا ً ‪ 5‬متــر کــف ســرامیک و نمــا داخلــی ســرامیک ســفید‪ ،‬ســقف گـچ کاری‪ ،‬درب ویترینــی شیشـه ای‬ ‫و کرکــره ای گالوانیــزه بــه صــورت ‪ 7‬دهانــه مســاحت ســالن نمایشــگاه ‪ 363‬مترمربــع‪ ،‬قســمت اداری داخــل ســالن در دو طبقــه جمعـاً بــه مســاحت ‪ 283‬مترمربــع‪ ،‬نمــای بیرونــی‬ ‫نمایشــگاه کمپوزیــت می باشــد‪ -2 .‬ســالن انبــار یدکــی‪ :‬بــه مســاحت حــدود ‪ 542‬مترمربــع کــه در طبقــه زیریــن ســالن نمایشــگاه و اداری بــا اســکلت فلــزی و کــف بتنــی و‬ ‫ســقف تیرچــه بلــوک ســاخته شــده اســت‪ -3 .‬ســالن تعمیــرات‪ :‬بــه مســاحت حــدود ‪ 637‬مترمربــع بــه صــورت ســوله بــا ارتفــاع حــدود ‪ 6‬متــر بــا پوشــش ســقف ورق گالوانیــزه ای‬ ‫کرکــره ای‪ ،‬تــور مرغــی و پشــم شیشــه‪ ،‬کــف بتنــی نمــای دیوارهــای داخلــی ســالن ســیمانی‪ ،‬رنگ امیــزی شــده‪ ،‬دارای درب ریلــی اهنــی و روشــنایی و تهویــه مناســب می باشــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬ســالن صافــکاری و نقاشــی‪ :‬بــه مســاحت حــدود ‪ 200‬مترمربــع بــه صــورت ســوله کنــار ســالن تعمیــرات بــا ارتفــاع حــدود ‪ 4‬متــر‪ ،‬کــف ســالن ســیمانی و دیوارهــا بلــوک‬ ‫ســیمانی می باشــد‪ .‬ضمن ـاً حیاط ســازی محوط ـه ی ضلــع شــمالی محصــور شــده بــا دیوارهــای بلوکــی‪ ،‬کــف محوطــه قســمتی بتنــی و قســمتی دیگــر ش ـن ریزی شــده کــه از ان‬ ‫جهــت شستشــوی ماشــین و پارکینــگ اســتفاده می شــود بــا حــدود اربعــه شــماالً‪ :‬در دو قســمت کــه دوم کمــی مایــل بــه شــرق اســت بــه طول هــای ‪ 34‬و ‪ 930‬متــر دیواریســت‬ ‫بــه پــاک دو اصلــی باقیمانــده‪ ،‬شــرقاً‪ :‬در چهــار قســمت کــه اول کمــی مایــل بــه جنــوب اســت و دوم و ســوم کمــی مایــل بــه شــمال اســت انحنائ ـاً و انکســارا ً بــه طول هــای‬ ‫ال دیواریســت بــه باقیمانــده مرقــوم‪ ،‬جنوبـاً‪ :‬در چهــار قســمت کــه اول و ســوم و چهــارم کمــی مایــل بــه شــرق اســت انحنائـاً‬ ‫‪ 29/85‬متــر‪ 17/70 ،‬متــر‪ 24/80 ،‬متــر و ‪ 6/40‬متــر ک ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫و انکســارا ً بــه طول هــای ‪ 8/10‬و ‪ 12/30‬و ‪ 21/10‬و ‪ 21/20‬متــر کال دیواریســت بــه باقیمانــده‪ ،‬غرب ـا‪ :‬بــه طــول ‪ 108/75‬متــر دره و دیواریســت بــه بلــوار ســلمان فارســی‪ .‬پــاک‬ ‫فــوق از ســاعت ‪ 9‬الــی ‪ 12‬روز سه شــنبه مــورخ ‪ 98/9/5‬در شــعبه اجــرای اداره ثبــت اســناد رامهرمــز واقــع در رامهرمــز‪ ،‬خیابــان طالقانــی غربــی از طریــق مزایــده بــه‬ ‫فــروش می رســد‪ .‬مزایــده از مبلــغ ‪ 36/800/050/000‬ریــال (ســی و شــش میلیــارد و هشــتصد میلیــون و پنجــاه هــزار ریــال) شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی کــه یکــی‬ ‫از شــرایط شــرکت در مزایــده همــراه داشــتن چــک تضمینــی معــادل قیمــت پایــه مزایــده می باشــد نقــدا ً فروختــه می شــود‪ .‬ضمنـاً حســب اظهــار بانــک مهراقتصــاد راهــن ملــک‬ ‫مــورد وثیقــه را طبــق ضوابــط جــاری بانــک در تاریــخ قــرارداد رهنــی و پرداخــت تســهیالت بیمــه ننمــوده‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهی هــای مربــوط بــه اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز اعــم‬ ‫از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای انهــا باشــد و نیــز بدهی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از‬ ‫اینکــه رقــم قطعــی ان معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد‪ ،‬وجــوه پرداختــی بابــت هزینه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه‬ ‫برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیم عشــر و حــق مزایــده نقــدا ً وصــول می گــردد‪ .‬ضمن ـاً چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد‪ ،‬مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در‬ ‫همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪98/8/14 :‬‬ ‫بهمن باغدار‪ ،‬کفیل واحد اجرای اسناد رسمی رامهرمز‬ ‫احتمالــی توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه میــزان ‪ 200/000/000‬ریــال ارزیابــی شــده اســت‪ .‬مزایــده‬ ‫در تاریــخ ‪ 98/9/2‬ســاعت ‪ 11‬صبــح در محــل اجــرای احــکام مدنــی ‪ 3‬شــورای حــل اختــاف شــهرری برگــزار‬ ‫می گــردد‪ .‬مزایــده از قیمــت پایــه کارشناســی شــروع و بــه باالتریــن پیشــنهاد واگــذار می شــود ده درصــد مبلــغ‬ ‫مزایــده‪ ،‬فی المجلــس از خریــدار اخــذ می شــود و مابقــی مبلــغ مزایــده نیــز حداکثــر ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫از تاریــخ مزایــده وصــول خواهــد شــد چنانچــه خریــدار ظــرف مهلــت مقــرر نســبت بــه پرداخــت مابقــی ثمــن‬ ‫مزایــده اقــدام ننمایــد ســپرده وی پــس از کســر هزینه هــای اجرایــی بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط خواهــد شــد‬ ‫ضمنــا کلیــه هزینه هــای انتقــال مــورد مزایــده بــر عهــده خریــدار می باشــد‪ .‬همــراه داشــتن شناســنامه عکـس دار‬ ‫یــا کارت شناســایی معتبــر جهــت شــرکت در مزایــده الزامــی اســت‪.‬‬ ‫اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف مجتمع شماره ‪ 20‬تهران (ری)‬ ‫م الف ‪1159‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/6/31 -139860317001001530‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی ناحیــه یــک اهــواز تصرفــات مالکانــه‬ ‫و بالمعــارض متقاضــی خانــم فرحــه بــاوی فرزنــد مزبــان بشــماره شناســنامه ‪ 21‬صــادره از کارون بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 1752887123‬در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 220/97‬مترمربــع در قســمتی از پــاک ‪67/51‬‬ ‫بخــش ‪ 4‬اهــواز خریــداری شــده موضــوع ســهمی اقــای شــکراله عصــار (مالــک رســمی) کــه بــه متقاضــی انتقــال‬ ‫یافتــه‪ ،‬محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‬ ‫می شــود‪ .‬در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬ضمنـاً صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/8/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/7/27 :‬‬ ‫اکبر افشین‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز‬ ‫م الف ‪264‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860317007002707‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان بهبهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض‬ ‫متقاضــی اقــای شــاکر دریــس فرزنــد حســین بــه شــماره شناســنامه ‪ 947‬و شــماره ملــی ‪ 1861611651‬صــادره‬ ‫از بهبهــان در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 177/75‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک‬ ‫‪ 1929/1‬اصلــی واقــع در بخــش یــک بهبهــان خریــداری از مالــک رســمی بــه موجــب ســند رســمی شــماره‬ ‫‪ 98/2/3-19277‬دفتــر ‪ 109‬بهبهــان احــراز گردیــده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات متقاضــی مــورد تقاضــا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید عرضحــال ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم‬ ‫وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/8/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/7/30 :‬‬ ‫م الف ‪ 8/349‬کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫ابالغ وقت دادرسی‬ ‫خواهــان صفــدر علیپــور فرزنــد یزدانعلــی دادخواســتی بــه خواســته جلب ثالــث بطرفیت غــام قاسـم پور فرزنــد نعمت اله‬ ‫در شــعبه تســلیم نمــوده پــس از انجــام مقدمــات قانونــی کالســه ‪ ۱۰/۶۱۴/۹۸‬ثبــت و ‪ ۹۸/۹/۱۹‬ســاعت ‪ ۹‬صبــح تعییــن‬ ‫وقــت شــده‪ .‬بــه لحــاظ مجهول المــکان بــودن خوانــده و تقاضــای خواهــان بــه اســتناد مــاده ‪ ۷۳‬قانــون اییــن دادرســی‬ ‫مدنــی یــک نوبــت در روزنامــه کثیراالنتشــار درج و بــه خوانــده ابــاغ می گــردد وقــت رســیدگی شــعبه ‪ ۱۰‬حاضــر و قبــل‬ ‫از ان جهــت دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمایــم ابــاغ شــده محســوب و اقــدام مقتضــی بعمــل خواهــد امــد‪.‬‬ ‫شعبه ‪ ۱۰‬حل اختالف بابل‬ ‫اجراییه‬ ‫محکوم لــه‪ :‬مظفــر علمــی‪ .‬فرزنــد‪ :‬قاســم‪ .‬نشــانی‪ :‬بابــل‪ ،‬کمربنــدی شــرقی‪ ،‬حــد فاصــل انتقــال خــون و اســتخر ولیعصــر‬ ‫محکوم علیــه‪ :‬کاظــم یزدانــی و محمدیــار رضــازاده‪ .‬نشــانی‪ :‬مجهول المــکان‬ ‫رایانــه ســرو ســبز‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ ۵۷۷‬تاریــخ ‪ ۹۸/۵/۲۶‬شــعبه ‪ ۱۲‬حــل اختــاف بابــل‪ ،‬محکوم علیــه محکــوم اســت به پرداخــت تضامنی‬ ‫مبلــغ ‪ ۱۳۲۰۰۰۰۰‬ریــال بــه عنــوان اصــل خواســته و مبلــغ ‪ ۲۴۵۰۰۰‬ریــال بابــت هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر‬ ‫تادیــه از تاریــخ سررســید مورخــه ‪ ۱۳۷۸/۱۲/۱۱‬لغایــت یوم االجــرا‪.‬‬ ‫شعبه ‪ ۱۲‬حل اختالف بابل‬ ‫اجراییه‬ ‫محکوم لــه‪ :‬حشــمت اله رضایــی‪ .‬بــا وکالــت نوروزعلــی قنبــرزاده‪ .‬نشــانی‪ :‬بابــل‪ ،‬میــدان اوقــاف‪ ،‬ســاختمان نیــکان طبقــه ‪۲‬‬ ‫محکوم علیــه‪ :‬یوســف یوســفی‪ .‬نشــانی‪ :‬مجهول المــکان‬ ‫واحــد ‪۷‬‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ ۸۶‬تاریــخ ‪ ۹۸/۱/۲۴‬شــعبه ‪ ۴‬حــل اختــاف بابــل‪ ،‬محکوم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ‬ ‫‪ ۵۰/۳۴۸/۰۰۰‬ریــال بابــت اصــل خواســته و هزینــه دادرســی مبلــغ ‪ ۷۰۹/۳۵۰‬ریــال و مبلغــی بابت خســارت تاخیــر تادیه‬ ‫از زمــان تقدیــم دادخواســت ‪ ۹۷/۱۰/۱۲‬لغایــت اجــرای حکــم و حق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه در حــق محکوم لــه‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫شعبه ‪ ۴‬حل اختالف بابل‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم خدیجــه حســنی نهاد دارای شناســنامه شــماره ‪ 9929‬بشــرح دادخواســت‬ ‫بــه کالســه ‪113/708/98‬ح از ایــن حــوزه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده‬ ‫و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان مهــدی مرادیان حلیــم بشــماره شناســنامه‬ ‫‪ 4020511314‬در تاریــخ ‪ 98/6/15‬در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه‬ ‫ورثــه حین الفــوت ان متوفــی منحصــر اســت بــه ‪ -1‬محمــد مرادیان حلیــم ش ش‬ ‫‪ 2883‬پــدر متوفــی ‪ -2‬خدیجــه حســنی نهاد ش ش ‪ 9929‬مــادر متوفــی‪ .‬اینــک بــا‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا‬ ‫هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیت نام ـه ای ازمتوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫نخســتین اگهــی ظــرف یکمــاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیــس حــوزه شــماره ‪ 113‬شــورای حــل اختــاف‬ ‫م الــف ‪152‬‬ ‫کبودراهنــگ‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫نوبت‬ ‫شماره ‪98/31‬‬ ‫اول‬ ‫شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان لرســتان در نظــر دارد خریــد انــواع تیــر چوبــی ســبک و ســنگین اشــباع شــده موردنیــاز خــود‬ ‫جهــت بازســازی خســارات وارده بــه شــبکه های توزیــع بــرق ناشــی از ســیالب ســال ‪ 1398‬را بــه شــرح جــدول زیــر از طریــق‬ ‫برگــزاری مناقصــه عمومــی دو مرحل ـه ای بــه شــرکت های واجــد شــرایط و تاییــد صالحیــت شــده واگــذار نمایــد‪ .‬جزئیــات و شــرایط مناقصــه بــه‬ ‫شــرح زیــر می باشــد‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫واحد کاال‬ ‫‪2‬‬ ‫خرید انواع تیر‬ ‫چوبی سبک و‬ ‫سنگین اشباع‬ ‫شده‬ ‫اصله‬ ‫تعداد‬ ‫موردنیاز‬ ‫شماره‬ ‫مناقصه‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫شرکت در‬ ‫مناقصه (ریال)‬ ‫مهلت زمانی دریافت‬ ‫اسناد‬ ‫از تاریخ ‪ 98/8/14‬تا‬ ‫‪450‬‬ ‫‪98/31‬‬ ‫‪696/000/000‬‬ ‫‪98/8/22‬‬ ‫در ساعات اداری از‬ ‫‪ 8‬صبح تا ‪ 14‬بعدازظهر‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫تحویل پاکات‬ ‫تاریخ‬ ‫بازگشایی‬ ‫پاکات‬ ‫تا ساعت ‪14‬‬ ‫ساعت ‪ 8‬صبح‬ ‫مورخ ‪98/9/2‬‬ ‫مورخ ‪98/9/3‬‬ ‫روز شنبه‬ ‫روز یکشنبه‬ ‫‪ -1‬نحــوه دریافــت اســناد مناقصــه‪ :‬متقاضیــان می تواننــد اســناد مناقصــه را بــه صــورت فایــل ‪ PDF‬از طریــق ســایت های ذیــل دریافــت‬ ‫نماینـ�د‪:‬‬ ‫الف) سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس‪www.setadiran.ir :‬‬ ‫ب) سایت شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان به ادرس‪www.ledc.ir :‬‬ ‫ج) شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به ادرس‪www.tender.tavanir.org.ir :‬‬ ‫د) پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به ادرس‪www.iets.mporg.ir :‬‬ ‫هـ) انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع برق به ادرس‪www.edca.ir :‬‬ ‫در صــورت تهیــه اســناد از ایــن طریــق‪ ،‬اصــل فیــش واریــزی بــه مبلــغ ‪ 250.000‬ریــال موضــوع بنــد ‪ 2‬ایــن اگهــی می بایســت بــه همــراه پــاکات‬ ‫«الــف» جهــت مناقصه گــزار ارســال گــردد‪.‬‬ ‫‪ -2‬محــل تحویــل پــاکات اســناد مناقصــه‪ :‬پیشــنهاددهندگان می بایســت پــاکات پیشــنهادی خــود را هــم بــه صــورت الکترونیکــی (از طریــق‬ ‫ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه ادرس‪ )www.setadiran.ir :‬بارگــذاری و ارســال نمــوده و هــم بــه صــورت فیزیکــی (دســتی) بــه نشــانی‬ ‫خرم ابــاد‪ ،‬خیابــان انقــاب‪ ،‬میــدان ‪ 22‬بهمــن (کیــو)‪ ،‬بلــوار والیــت‪ ،‬بلــوار حــج‪ ،‬ســاختمان حــوزه ســتادی شــرکت توزیــع بــرق اســتان لرســتان‪ ،‬بــا‬ ‫پســت سفارشــی یــا تحویــل حضــوری بــه دبیرخانــه و اخــذ شــماره ثبــت و تاریــخ تحویــل از دبیرخانــه ارســال نماینــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬اعتبــار ریالــی مناقصــه‪ :‬اعتبــار ریالــی موضــوع مناقصــه جهــت اجــرای طــرح بازســازی خســارت وارده بــه شــبکه های توزیــع بــرق ناشــی‬ ‫از ســیالب ســال ‪ 1398‬از محــل حــوادث غیرمترقبــه مــاده ‪ 10‬قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت بودجــه ســال ‪ 1398‬تامیــن اعتبــار‬ ‫می گــردد‪.‬‬ ‫شرایط شرکت در مناقصه‪:‬‬ ‫‪ -1‬داشــتن گواهــی کیفیــت و انجــام ازمون هــای نوعــی و نمونــه (‪ )sample tests‬از ازمایشــگاه هایی کــه بــه تاییــد شــورای ارزیابــی و تاییــد‬ ‫صالحیــت شــرکت توانیــر رســیده باشــد الزامــی اســت‪.‬‬ ‫‪ -2‬فروشنده ملزم به رعایت استانداردهای مرتبط با موضوع قرارداد (استانداردهای وزارت نیرو‪ ،‬ملی و بین المللی) می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬شرکت در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات رسیده مختار است‪.‬‬ ‫‪ -4‬پرداخــت وجــه اجنــاس پــس از ارائــه صورتحســاب و تحویــل جنــس بــه انبــار و تاییــد فنــی توســط خریــدار بــه صــورت اســناد خزانــه اســامی‬ ‫بــا نــرخ ‪ %15‬و سررســید ‪ 1400/6/31‬انجــام می گــردد‪.‬‬ ‫‪ -5‬ب��ه پیشــنهادات مبهمــ‪ ،‬مخ��دوش‪ ،‬مش��روط‪ ،‬فاق��د امضـ�اء ی��ا دارای امض��ای غیرمج��از و ســپرده های کمتــر از میــزان تعییــن شــده‪ ،‬چــک‬ ‫شــخصی و نظایــر ان و پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــاء مــدت مقــرر در اگهــی واصــل شــود‪ ،‬مطلق ـاً ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 06633228001-4‬داخلی های ‪ 324‬و ‪326‬‬ ‫(واحد تدارکات و قراردادها و سواالت فنی داخلی ‪ )371‬تماس حاصل نمایید‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان‬ ‫یادداشت‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬ابان ‪ -1398‬شماره ‪1856‬‬ ‫به مناسبت ‪ 13‬ابان؛‬ ‫دانش اموز خالق؛ تنها راه نجات جامعه‬ ‫محمدرضا حقدوست دانش امــــوزان‪ ،‬دریـــای‬ ‫بی کــران تفکــر و خالقیــت و نــواوری هســتند‪ .‬ذهــن‬ ‫دانش امــوزان‪ ،‬درلحظــه مثــل یــک ســیمرغ می خواهــد‬ ‫پــرواز کنــد و بــه اوج قلــه قــاف نــواوری برســد امــا متاســفانه‬ ‫خواســته یــا ناخواســته‪ ،‬ســیمرغ خالقیــت ذهن انهــا در قفس‬ ‫روزمرگــی و گاه بی هویتــی‪ ،‬زندانــی می شــود و پــرواز در قفس‬ ‫را حاصلــی نیســت‪ .‬ســرانه مطالعــه در ایــران بــه دودقیقــه در‬ ‫روز رســیده اســت و تنهــا ‪58‬درصــد از جمعیــت ‪80‬میلیونــی‬ ‫ایــران‪ ،‬مطالعــه غیردرســی دارنــد کــه حــدود هفت ســاعت و‬ ‫‪40‬دقیقــه در مــاه اســت و حــدود سه ســاعت از ان‪ ،‬بــه قرائــت‬ ‫قــران و ادعیــه اختصــاص می یابــد‪ .‬طبــق اخریــن تعریــف‬ ‫ســازمان اموزشــی علمــی و فرهنگــی ســازمان ملــل متحــد‬ ‫(یونســکو)؛ ســواد‪ ،‬دیگــر فقــط خوانــدن و نوشــتن نیســت؛‬ ‫ســواد‪ ،‬توانایــی درک و تغییــر و ســاخت و برقــراری ارتبــاط‬ ‫موثــر اســت‪ .‬در ایــران‪13 ،‬میلیــون دانش امــوز مشــغول‬ ‫تحصیــل هســتند ولــی چنــد مشــکل اساســی همچنــان‬ ‫وجــود دارد؛ عــدم هویت بخشــی بــه کار فرهنگی‪،‬هنــری‬ ‫دانش امــوزی‪ .‬متاســفانه لفــظ کار دانش امــوزی تبدیــل‬ ‫به اصطــاح کارهــای غیرحرفــه ای شــده؛ درحالتی کــه‬ ‫به شــخصه در حــوزه تدریــس نویســندگی‪ ،‬بازیگــری و‬ ‫مجری گــری بــه هنرجویــان دانش امــوز‪ ،‬به صــورت ملمــوس‬ ‫خالقیت هــای نهفت ـه ای را دیــده ام ولــی عــدم هویت بخشــی‬ ‫ـوان باانگیــزه می توانــد خاکســتری روی اتــش‬ ‫بــه یــک نوجـ ِ‬ ‫فــروزان خالقیــت او باشــد‪ .‬جدی نگرفتــن یــک دانش امــوز‬ ‫نویســنده‪ ،‬یــک دانش امــوز کارگــردان‪ ،‬یــک دانش امــوز‬ ‫مجــری‪ ،‬یــک دانش امــوز پژوهشــگر‪ ،‬یــک دانش امــوز‬ ‫خــاق و یــک دانش امــوز مملکــت می توانــد اســیب جــدی‬ ‫بــه اینــده جامعــه وارد کنــد‪ .‬در حــوزه بحــث پژوهــش‪،‬‬ ‫دانش اموزانــی هســتند کــه دغدغه هــای انهــا‪ ،‬ایشــان را‬ ‫از ســطح کتــاب درســی و تســت و چهارگزینــه فراتــر بــرده‬ ‫اســت‪ .‬دانش امــوز خــاق‪ ،‬پاســخ ســواالتش را در چهــار‬ ‫گزینــه پیــدا نمی کنــد و دنبــال جواب هــای بزرگ تــر و‬ ‫گســترده تر می گــردد‪ ،‬دنبــال کشــف می گــردد‪ ،‬دنبــال‬ ‫اختــراع می گــردد‪ .‬دانش امــوز خــاق‪ ،‬دنبــال خلــق و‬ ‫افرینــش اســت امــا متاســفانه برنامــه به گونــه ای تنظیــم‬ ‫شــده کــه دانش امــوزان بیشــتر مخلــوق تربیــت می شــوند‬ ‫تــا خــاق‪ .‬مــا بــه دانش امــوزان نــواور نیــاز داریــم کــه‬ ‫خلــق کننــد‪ .‬یــک اثــر علمــی‪ ،‬ادبــی یــا هنــری و اولیــن‬ ‫گام هویت بخشــی و حمایــت معنــوی و مــادی مســئولین از‬ ‫دانش امــوزان خــاق اســت‪ .‬دانش امــوز‪ ،‬نیــاز بــه هویــت‬ ‫جــدی دارد‪ .‬عــدم هویت بخشــی بــه کارهــای دانش امــوزی‬ ‫ســبب شــده تــا ســایه روزمرگــی و پیــرو ان‪ ،‬حــس بی امیــدی‬ ‫و کســلی و گاه افســردگی در نوجوانــان درحال افزایــش باشــد‪.‬‬ ‫پیــرو این مســئله‪ ،‬شــاهد فاجع ـه ای هســتیم کــه اعتیــاد بــه‬ ‫ســطح مــدارس کشــیده می شــود‪ .‬اعتیــاد در مــدارس یعنــی‬ ‫قربانی شــدن اینــده یــک کشــور و مــن دلیــل ان را معضــات‬ ‫اجتماعــی و سیاســی و همچنیــن عــدم هویت بخشــی بــه‬ ‫دانش امــوزان می دانــم‪ .‬دانش امــوز نیــاز دارد حیــن ‪12‬ســال‬ ‫تحصیــل بــرای خــود مهــارت کســب کنــد و هویــت فــردی و‬ ‫اجتماعــی به دســت بیــاورد؛ وگرنــه حوادثــی همچــون اعتیــاد‬ ‫وارد کار می شــوند‪ .‬حتــی بســیاری از دانش امــوزان‪ ،‬دچــار‬ ‫ســرکوب مهــارت می شــوند‪ .‬امــوزش مهارت محــور بســیارمهم‬ ‫اســت امــا وقتــی مهــارت و ذوق دانش امــوزی کــه اســتعدادش‬ ‫در هنــر یــا ورزش یــا مــواردی ازاین قبیــل اســت‪ ،‬ســرکوب‬ ‫می شــود؛ مثــل این اســت که یــک جامعــه متخصصــان‬ ‫اینــده خــود را‪ ،‬ورزشــکاران و پژوهشــگران و هنرمنــدان اینــده‬ ‫خــود را پیــش از اینــده بکشــد‪ .‬دانش امــوزان‪ ،‬اینــده کشــور‬ ‫هســتند؛ پــس بایــد بــه اینــده خودمــان رحــم کنیــم‪ .‬تنهــا‬ ‫راه نجــات اینــده‪ ،‬دانش امــوز خــاق اســت‪ .‬بــه دانش امــوز‬ ‫خــاق کــه اینــده ایــران اســت‪ ،‬بایــد هویــت ببخشــیم‪.‬‬ ‫*مدیــر بخــش دانش امــوزی پژوهشــکده ادبیــات تحلیلــی و‬ ‫تطبیقــی اســراء و دبیــر کانــون دانش امــوزی بنیــاد فردوســی‬ ‫*‬ ‫سیاست ‪5‬‬ ‫رئیس جمهوری لبنان‪:‬‬ ‫رئیس کارگروه خانواده معاونت زنان تاکید کرد؛‬ ‫تیشه به ریشه خانواده با ترویج چندهمسری‬ ‫عالیــه شــکربیگی دربــاره ترویــج چندهمســری و برگــزاری کارگاه هایــی دراین خصــوص‪ ،‬گفــت‪« :‬مــا‪ ،‬در جامعــه تنهــا بــا یــک نگــرش مواجــه نیســتیم؛ بــرای هــر موضوعــی‪ ،‬چندگانگــی‬ ‫ـزارش ایلنــا؛ وی افــزود‪« :‬در مســئله ای ماننــد چندهمســری هــم طبیعی ســت کــه نگرش هــای متفاوتــی وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وجــود دارد و شــاهد تصمیم گیــری واحــدی نیســتیم»‪ .‬به گـ‬ ‫ِ‬ ‫البتــه چندهمســری برگرفتــه از فرهنــگ مــردم ایــران نیســت و از فرهنــگ اعــراب گرفتــه شــده اســت»‪.‬‬ ‫رئیــس کارگــروه خانــواده در معاونــت زنــان و خانــواده‬ ‫ریاســت جمهوری گفــت‪« :‬در کشــورهای عربــی ماننــد‬ ‫عربســتان می بینیم کــه هریک از مــردان دارای ســه‪،‬چهار‬ ‫همســر هســتند و زنــان نیــز کنارهــم مســالمت امیز‬ ‫زندگــی می کننــد و این موضــوع‪ ،‬در عــرف جامعــه‬ ‫انــان پذیرفته شــده اســت امــا موضــوع چندهمســری در‬ ‫فرهنــگ‪ ،‬عــرف و قانــون جامعــه مــا تعریف نشــده اســت‪.‬‬ ‫بحثــی هــم تحت عنــوان ازدواج موقــت وجــود دارد کــه‬ ‫اقایــان بنابه دالیلــی می تواننــد اقــدام بــه ازدواج موقــت‬ ‫کننــد؛ اگرچــه دربــاره ان نیــز اماواگرهــای بســیاری‬ ‫وجــود دارد و به راحتــی قانــون و عــرف جامعــه اجــازه‬ ‫ازدواج موقــت نمی دهــد»‪ .‬رئیــس کارگــروه خانــواده در‬ ‫معاونــت زنــان و خانــواده ریاســت جمهوری بااشــاره به‬ ‫چندهمســری در برخــی خرده فرهنگ هــا در کشــور‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬شــاید در قومیت هــای مختلــف مــواردی‬ ‫را ببینیــم کــه فــردی دارای چنــد همســر باشــد و ایــن‬ ‫همســران نیــز درکناریکدیگــر زندگــی کننــد؛ به ویــژه در‬ ‫اســتان های مــرزی ممکــن اســت چنیــن رفتــاری دیــده‬ ‫شــود امــا هی ـچ گاه چندهمســری به عنــوان یــک رفتــار‬ ‫مطلــوب اجتماعــی در فرهنــگ و جامعــه مــا قابل تعریــف‬ ‫نیســت»‪.‬‬ ‫شــکربیگی بااشــاره به برگــزاری ورک شــاپ‪ ،‬کالس هــای‬ ‫اموزشــی و همچنیــن تبلیغــات و پخــش برنامه هایــی‬ ‫ازطریــق رســانه ملــی درخصــوص چندهمســری‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«اگرچــه ممکــن اســت در جامعــه مــا نگرش هــا و‬ ‫ایدئولوژی هایــی وجــود داشــته باشــد کــه بخواهنــد‬ ‫بحــث چندهمســری را به عنــوان یــک فرهنــگ در جامعه‬ ‫ایــران بقبوالننــد و دراین زمینــه تبلیغــات گســترده انجــام‬ ‫داده و ورک شــاپ برگــزار کننــد تــا این موضــوع را بــرای‬ ‫زنــان ایرانــی قابل قبــول کننــد امــا همان طورکــه گفتــم؛‬ ‫چندهمســری فرهنــگ غالــب و پذیرفته شــده کشــور مــا‬ ‫نیســت»‪.‬‬ ‫وی بااشــاره به تبلیغــات چندهمســری بیــن جوانــان‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬جــوان مــا برخاســته از فرهنــگ ایرانــی هســتند‪.‬‬ ‫خانــواده ایرانــی‪ ،‬دارای خاســتگاه ها و بســترهای‬ ‫مختلــف فکری ســت و به عبارتــی‪ ،‬خانواده هــا دارای‬ ‫ایدئولوژی هــای مختلفــی هســتند و به همین دلیــل‪،‬‬ ‫ممکــن اســت درصــد اندکــی از خانواده هــا هــم‬ ‫جوانــان و دخترانــی را تربیــت کننــد کــه ایــن فرهنــگ‬ ‫چندهمســری را از همــان دوران کودکــی بپذیرنــد امــا‬ ‫مــا از اکثریــت مــردم ایــران صحبــت می کنیــم کــه‬ ‫فرهنــگ چندهمســری را نمی پذیرنــد و خواهــان ان‬ ‫نخواهنــد بــود»‪ .‬رئیــس کارگــروه خانــواده در معاونــت‬ ‫زنــان و خانــواده ریاس ـت جمهوری افــزود‪« :‬وقتــی یــک‬ ‫دختــر در خانــواده فرهنــگ غیرمتعــارف چندهمســری‬ ‫را امــوزش ندیــده اســت‪ ،‬چگونــه می خواهیــم بــا‬ ‫برگــزاری چنــد جلســه ورک شــاپ و پخــش چنــد فیلــم‬ ‫و ســریال از تلویزیــون‪ ،‬بــرای او فضایــی را امــاده کنیــم‬ ‫تــا همزادپنــداری کــرده و زی ِر بــار مســئله چندهمســری‬ ‫بــرود؟ معتقــدم در چنیــن حالتــی‪ ،‬یــک وضعیــت تضــاد‬ ‫و تنــش بیــن خانــواده‪ ،‬جامعه و رســانه ایجاد خواهد شــد‬ ‫کــه منجــر بــه تنــش و اختــاف در خانــواده می شــود»‪.‬‬ ‫شــکربیگی باتاکیدبراینکــه موضــوع چندهمســری قطعـاً‬ ‫در خانــواده منجــر بــه خشــونت و جــدال خواهــد شــد‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬به طورحتــم چندهمســری منجــر بــه یک نــوع‬ ‫شــکل گیری خشــونت علیــه زنــان در خانــواده و‬ ‫همچنیــن علیــه تمــام اعضــای خانــواده خواهــد شــد؛‬ ‫چراکــه وقتــی مــردی در یــک خانــواده قصــد دارد‬ ‫براســاس نیــاز‪ ،‬فرهنــگ و ‪ ...‬همســر دیگــری اختیــار‬ ‫کنــد‪ ،‬انتخــاب همســر دوم اگــر موافــق بــا نظــر دیگــر‬ ‫اعضــای خانــواده نباشــد‪ ،‬قطعـاً خانــواده را دچــار تنــش‪،‬‬ ‫ازهم گســیختگی و بحــران می کنــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬موضــوع‬ ‫چندهمســری بــه یــک بحــران علیــه نظــام خانــواده‬ ‫تبدیــل خواهــد شــد و افرادی کــه این موضــوع را تبلیــغ‬ ‫می کننــد‪ ،‬تیشــه بــه ریشــه خانــواده در ایــران می زننــد‪.‬‬ ‫انهــا بایــد به این نکتــه توجــه داشــته باشــند کــه‬ ‫چندهمســری در فرهنــگ مــا قابل قبــول نبــوده‪ ،‬نیســت‬ ‫و نخواهــد بــود»‪ .‬وی باتاکیدبراینکــه طــرح موضوعــات‬ ‫چندهمســری ازســوی برخی افــراد در جامعــه مــا «اب‬ ‫تریبون‬ ‫در هــاون کوبیــدن» اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬خانــواده ایرانــی‪،‬‬ ‫ایدئولــوژی و جهت گیری هــای خــاص خــود را دارد و‬ ‫ایــن افــراد نمی تواننــد یک شــبه راهــی را کــه خانــواده‬ ‫ایرانــی در قــرون متمــادی طــی کــرده اســت‪ ،‬برهــم زده و‬ ‫بــا برگــزاری ورک شــاپ و کالس هــای اموزشــی‪ ،‬فرهنــگ‬ ‫چندهمســری را در جامعــه مــا غالــب کننــد»‪.‬‬ ‫رئیــس کارگــروه خانــواده در معاونــت زنــان و خانــواده‬ ‫ریاســت جمهوری درپاســخ به اینکه ایــا چندهمســری‬ ‫باعــث رفــع بحــران ازدواج در ایــران خواهــد شــد؟ تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬معتقــدم کــه چندهمســری نه تنهــا نمی توانــد‬ ‫بحــران ازدواج در ایــران را حــل کنــد؛ بلکــه نهــاد خانــواده‬ ‫را بــا مشــکل و تهدیــد مواجــه خواهــد کــرد‪ .‬ازطرفــی‪ ،‬ایــا‬ ‫یــک جــوان توانایــی ایجــاد امکانــات الزم مطابــق رســم و‬ ‫رســومات بــرای تشــکیل خانــواده در ایــران را دارد کــه او‬ ‫را بــه چندهمســری تشــویق می کننــد؟ پــس بــاز تاکیــد‬ ‫می کنــم کــه کارکــرد ایــن تفکــر باعــث به وجودامــدن‬ ‫تنــش‪ ،‬ازهم گســیختگی و ایجــاد خشــونت علیــه نهــاد‬ ‫خانــواده‪ ،‬زنــان و فرزنــدان در خانــواده ایرانــی خواهــد بود»‪.‬‬ ‫عالیــه شــکربیگی در بخــش دیگــری از صحبت هایــش‬ ‫درپاســخ به اینکه ایــا ان طورکــه تبلیــغ می شــود؛‬ ‫موضــوع چندهمســری می توانــد جایگزینــی بــرای‬ ‫دوســتی های اجتماعــی شــود‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬در‬ ‫جامعــه امــروز مــا بــا مســائلی مواجــه هســتیم کــه‬ ‫مــردان به شــکلی غیررســمی عالوه بــر همســران خــود؛‬ ‫دارای دوســتانی هســتند کــه تحت عنــوان دوســت‬ ‫اجتماعــی از ان یــاد می کننــد و فضــای مجــازی نیــز‬ ‫در این موضــوع بــه انهــا کمــک کــرده و در مــواردی‬ ‫نیــز شــاهد هســتیم کــه ایــن دوســتی های اجتماعــی‬ ‫منجــر بــه ازهم گسســتگی خانــواده و ارتباطــات عاطفــی‬ ‫و انســانی در خانواده هــا نیــز شــده اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«بنابرایــن؛ در جامعــه امــروز‪ ،‬بــا فرهنگ هــای نوظهــور‬ ‫مواجــه هســتیم؛ فرهنگ هایــی کــه درطول زمــان‬ ‫به عنــوان رفتــار و عــادت واره در مــردم خلــق می شــود و‬ ‫کم کــم درونــی شــده و در برخــی فضاهــا بازتولیــد خواهد‬ ‫شــد؛ ماننــد دوســتی های اجتماعــی‪ .‬البتــه ایــن‪ ،‬بــه‬ ‫مســئله چندهمســری ارتباطــی نــدارد و اگــر بخواهیــم‬ ‫چندهمســری را به جــای دوســتی های اجتماعــی قالــب‬ ‫کنیــم‪ ،‬بایــد بدانیــم کــه اکثریــت جامعــه و خانواده هــای‬ ‫ایرانــی بازهــم زی ِر بــار ایــن تفکــر نخواهــد رفــت‪ .‬افــراد‬ ‫در فضــای مجــازی و حقیقــی‪ ،‬خانــواده و اجتمــاع‪ ،‬بــرای‬ ‫خــود حقوقــی را قائــل می شــوند و ایــن حــق را مســلم‬ ‫می داننــد کــه بــه انســان ها نــگاه انســانی داشــته باشــند‬ ‫و دراین راســتا‪ ،‬در دوســتی های اجتماعــی شــاهد‬ ‫شــکل گیری نوعــی فردیــت هســتیم‪ .‬درحقیقــت‪ ،‬در‬ ‫دوســتی های اجتماعــی این گونــه نیســت کــه اگــر زن‬ ‫و مــرد باهــم ارتبــاط داشــته باشــند‪ ،‬حتمـاً ایــن رابطه به‬ ‫ناکجاابــاد خواهــد رســید و اغلــب افرادی کــه بــا جنــس‬ ‫مخالــف دوســتی اجتماعــی برقــرار کرده انــد‪ ،‬معتقدنــد‬ ‫کــه نــگاه انســانی بــه یکدیگــر دارنــد؛ حال اینکــه ایــن‬ ‫نــگاه چقــدر در جامعــه مــا نهادینــه شــده‪ ،‬مســئله‬ ‫دیگری ســت کــه نیــاز بــه پژوهــش دارد‪ .‬شــکل گیری‬ ‫نــگاه انســانی و حــق شــهروندی بایــد در جامعــه مــا‬ ‫درونــی شــود و ایــن‪ ،‬ربطــی بــه چندهمســری نــدارد»‪.‬‬ ‫اولویت دولت جدید‪ ،‬بازخواست مفسدان است‬ ‫میشــل عــون؛ رئیس جمهــوری لبنــان در‬ ‫دیــدار بــا یــان کوبیــچ؛ هماهنگ کننــده‬ ‫ویــژه ســازمان ملــل در لبنــان‪ ،‬در کاخ‬ ‫بعبــدا اعــام کــرد‪« :‬اولویــت دولــت جدید‪،‬‬ ‫پیگیــری مبــارزه بــا فســاد و بازخواســت‬ ‫ گــزارش تســنیم؛ او‬ ‫مفســدان اســت»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫گفــت‪« :‬نخســتین ماموریــت دولــت جدیــد‬ ‫پــس از تشــکیل ان‪ ،‬پیگیــری عملــی‬ ‫مبــارزه بــا فســاد ازطریــق انجــام تحقیقــات‬ ‫در همــه ادارات رســمی‪ ،‬نهادهــای دولتــی‬ ‫و مســتقل بــا هــدف بازخواســت مفســدان‬ ‫اســت»‪ .‬رئیس جمهــوری لبنــان افــزود‪« :‬تحقیقــات شــامل همــه مســئوالنی می شــود‬ ‫کــه در ایــن ادارات‪ ،‬نهادهــای دولتــی و مســتقل در ســطوح مختلــف فعالیــت داشــته اند»‪.‬‬ ‫او درادامــه گفــت‪« :‬اصالحاتــی کــه پیشــنهاد کــرده و بــه لبنانی هــا وعــده داده اســت کــه‬ ‫بــرای تحقــق ان تــاش می کنــد‪ ،‬می توانــد رونــد حکومــت را اصــاح کنــد و در هرچــه‬ ‫کــه بــه فعالیــت نهادهــای دولتــی مربــوط اســت‪ ،‬شفاف ســازی کنــد‪ .‬حمایــت لبنانی هــا‬ ‫بــرای تحقــق ایــن اصالحــات ضروری ســت»‪ .‬او بااعالم اینکــه درخواســت هایی کــه از‬ ‫تظاهرکننــدگان و تحصن کننــدگان داشــته‪ ،‬نشــان می دهــد خواســته های انهــا را درک‬ ‫می کنــد‪ ،‬گفــت‪« :‬بایــد بــا تظاهرکننــدگان حاضــر در میدان هــا بــرای دســتیابی بــه‬ ‫تفاهــم بــر ســر مســائل مطــرح شــده‪ ،‬گفت وگــو کــرد»‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫احتمال لغو سفر اردوغان به امریکا‬ ‫خبرگــزاری رویتــرز به نقــل از منابــع مطلــع در ترکیــه نوشــته اســت کــه احتمــال دارد‬ ‫رئیس جمهــوری ایــن کشــور دراعتراض بــه رای اخیــر مجلــس نماینــدگان امریــکا دربــاره‬ ‫ـزارش فــارس؛ البتــه براســاس‬ ‫کشــتار ارامنــه‪ ،‬ســفرش بــه واشــینگتن را لغــو کنــد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫برنامــه کنونــی‪ ،‬قــرار اســت کــه رجــب طیــب اردوغــان روز ‪ ۲۲‬ابان مــاه (‪ ۱۳‬نوامبــر) بــه‬ ‫واشــینگتن رفتــه و در کاخ ســفید بــا دونالــد ترامــپ؛ رئیس جمهــوری امریــکا دیــدار کنــد‪.‬‬ ‫گردشگری شیلی؛ مرعوب اعتراضات‬ ‫به خشونت کشیده شــدن اعتراض هــای مردمــی جــاری در شــیلی‪ ،‬تاثیــر منفــی بــر‬ ‫صنعــت گردشــگری ایــن کشــور گذاشــته؛ به نحوی کــه از مــاه گذشــته تاکنــون رزرو‬ ‫هتل هــا به نصــف کاهــش یافتــه و بســیاری از ســفرها بــه ایــن کشــور امریــکای التیــن‪،‬‬ ‫ـزارش ایرنــا؛ در بحبوحــه ناارامی هــای شــیلی‪ ،‬مقامــات ایــن کشــور از‬ ‫لغــو شــده اســت‪ .‬به گـ ِ‬ ‫میزبانــی دو اجــاس مهــم در ایــن کشــور کناره گیــری کردنــد‪.‬‬ ‫نقش داماد ترامپ در ماجرای جمال خاشقجی‬ ‫یــک افشــاگر مدعــی شــد کــه پیش ازانکــه جمــال خاشــقجی کشــته و نابــود شــود‪ ،‬جــارد‬ ‫کوشــنر؛ دامــاد ترامــپ مجــوز بازداشــت ایــن روزنامه نــگار منتقــد ســعودی را بــه محمــد‬ ‫بــن ســلمان؛ حاکــم دوفاکتــوی ســعودی داده بــود‪ .‬ســازمان اطالعــات ترکیــه این تمــاس را‬ ‫ردگیــری کــرده و اردوغــان بعــدا ً از ان‪ ،‬بــرای وادارکــردن ترامــپ بــه خارج کــردن نیروهایش‬ ‫ گزارش ایســنا؛ مجلــه انگلیســی ‪ Spectator‬در گزارشــی‬ ‫از شــمال ســوریه اســتفاده کــرد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫به نقـل از یــک افشــاگر اورده کــه بازرســان کمیتــه اطالعاتــی مجلــس نماینــدگان امریــکا‬ ‫(تحــت رهبــری دمکرات هــا) از ایــن ادعاهــا مطلــع و مصمــم هســتند تــا بررســی های‬ ‫بیشــتری دراین رابطــه انجــام دهنــد و هم زمــان تحقیقــات اســتیضاح علیــه ترامــپ بابــت‬ ‫تعامــات او بــا اوکرائیــن را پیــش ببرنــد‪.‬‬ ‫یک ایرانی رقیب جدی جانسون‬ ‫مدتی ســت کــه رســانه ها از جوانــی به نــا ِم «علــی میالنــی» ســخن می گوینــد کــه‬ ‫قصــد دارد کرســی بوریــس جانســون را در انتخابــات عمومــی مــاه دســامبر تصاحــب کنــد‪.‬‬ ‫ـزارش مهــر؛ درهمین رابطــه روزنامــه گاردیــن در شــماره روز ســوم نوامبــر خــود‪ ،‬در‬ ‫به گـ ِ‬ ‫گزارشــی بــه تحلیــل این موضــوع پرداختــه و می نویســد کــه جوانــی ایرانــی و مســلمان‬ ‫کــه بــه نمازجمعــه مـی رود؛ می خواهــد صندلــی بوریــس جانســون را تصاحــب کنــد‪ .‬علــی‬ ‫میالنی شــاید برای جانســون شــناخته شــده نباشــد اما در «اکســبریج» (شــهری در حومه‬ ‫لنــدن)‪ ،‬فــردی کام ـ ً‬ ‫ا شناخته شــده و معــروف اســت‪.‬‬ ‫شهرری‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫محسنشیرازی نژاد‬ ‫مازندران‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬ابان ‪ -1398‬شماره ‪1856‬‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت استان خوزستان خبر داد؛‬ ‫شهید حسین علی اکبری‪:‬‬ ‫امام حسین (ع) و شهیدان کربال را‬ ‫الگوی خودم قرار دادم‬ ‫شـهید معظـم؛ حسـین علی اکبری‪،‬‬ ‫فرزنـد حیدرعلـی تولـد‪48/4/1 :‬‬ ‫شهادت‪ 67،/6/10 :‬محل تولد‪ :‬الیگودرز‬ ‫محل شهادت‪ :‬بوکان‬ ‫قسـمتی از وصیت نامـه شـهید اکبری‪:‬‬ ‫بـه نـام اهلل پاسـدار حرمـت خـون‬ ‫شـهیدان‪ ،‬وقتـی بـه یـاد شـهیدان و‬ ‫جوانـان عزیـز ایـن مرز و بـوم می افتـم‬ ‫کـه چـه عاشـقانه از ایـران اسلامی‬ ‫بـا نثـار خـون خـود دفـاع می کننـد‪،‬‬ ‫شـهیدان کربلای امـام حسـین(ع) را‬ ‫به یـادم مـی اورد و خونـم را به جـوش‬ ‫مـی اورد تـا هر چه زودتـر بـه انـان بپیونـدم و قطـره ای ناچیـز از دریای‬ ‫خروشـان بـا عظمـت اسلام و اسلامیان باشـم‪ .‬مـن امام حسـین(ع) و‬ ‫شـهیدان کربلا را الگـوی خـود قـرار دادم‬ ‫امور ایثارگران شهرداری باقرشهر‬ ‫نسخه نویسیالکترونیکی‬ ‫در‪۳۰‬درصد جمعیت بیمه شده خوزستان‬ ‫برگزاری جلسه مالقات مردمی‬ ‫شهردار و شهروندان کهریزک‬ ‫سیدعلی موسوی نسب‬ ‫در راسـتای رسـیدگی به مشـکالت شـهروندان‪ ،‬جلسـه عمومی مالقات‬ ‫مردمـی شـهردار بـا مراجعـه کننـدگان برگـزار شـد‪ .‬به گـزارش روابط‬ ‫عمومـی شـهرداری کهریزک؛ اسـماعیل نعمت زاده (شـهردار کهریزک)‬ ‫گفـت‪« :‬یکـی از مهم ترین راهکارهـای تکریم ارباب رجـوع ایجاد روابط‬ ‫موثـر طرفیـن و تسـریع رسـیدگی به مشـکالت و مطالبات شـهروندان‬ ‫اسـت؛ از ایـن رو برگـزاری جلسـات مالقـات مردمـی یکـی از مهم ترین‬ ‫اولویت هـای مدیریـت شـهری در راسـتای تکریـم ارباب رجوع به شـمار‬ ‫مـی رود»‪ .‬نعمـت زاده افـزود‪« :‬یکـی از فراوان تریـن موضوعاتـی که در‬ ‫جلسـات مالقـات مردمی از سـوی شـهروندان مطـرح می شـود‪ ،‬مطالبات‬ ‫شـهروندان در حـوزه شهرسازی سـت کـه تمامـی مـوارد مطرح شـده‬ ‫با حضـور کارشناسـان ایـن حـوزه مـورد بررسـی می گیـرد»‪ .‬وی اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬یکـی از مهم تریـن مزایـای برگـزاری جلسـات مالقـات مردمی‬ ‫عالوه بـر رسـیدگی بـه مشـکالت مـردم‪ ،‬اشـنایی شـهروندان بـا قوانیـن‬ ‫و اگاه سـازی انـان از موانـع مطالبـات اسـت کـه ایـن امـر در ارتقـای‬ ‫اعتمادسـازی شـهروندان نسـبت به مدیریت شـهری تاثیر بسزایی دارد»‪.‬‬ ‫شـهردار کهریـزک افـزود‪« :‬عالوه بـر جلسـات مالقـات مردمـی‪ ،‬سـامانه‬ ‫‪ ۱۳۷‬نیـز پـل ارتباطـی شـهروندان با شـهرداری محسـوب می شـود»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نامگذاری روز اراک؛‬ ‫اغازی بر توجه بیشتر به نمادهای هویتی شهر‬ ‫رضـا صفائی نسـب‪ /‬رئیس کمیسـیون سلامت‪ ،‬محیط زیسـت و خدمات‬ ‫شـهری شـورای شـهر در اولیـن روز از برنامه هـای هفتـه نکوداشـت روز‬ ‫اراک کـه بـا نواختـن زنـگ اراک در مدرسـه صمصامیـه اغـاز شـد‪ ،‬بـا‬ ‫تبریـک حلـول مـاه پـر خیـر و برکـت ربیـع االول‪ ،‬گفـت‪« :‬به مناسـبت‬ ‫سـالروز بـه صـدارت رسـیدن امیرکبیـر در ‪ ۲۸‬مهر مـاه ‪ ،‬ایـن روز بـه نـام‬ ‫روز اراک نامگـذاری شـد کـه به دلیـل تقـارن با ایام سـوگواری مـاه صفر‪،‬‬ ‫برنامه هـای گرامیداشـت ایـن هفتـه بـه هشـتم ابان مـاه موکول شـد و با‬ ‫نواختـن زنـگ روز اراک در مدرسـه صمصامیـه بیـات و گلبـاران قبـور‬ ‫مطهـر شـهدا برنامه هـای ایـن هفتـه اغـاز شـد کـه به مـدت یک هفتـه‬ ‫ایـن برنامه هـا ادامـه دارد»‪ .‬به گـزارش اداره ارتباطـات و امـور بین الملـل‬ ‫شـهرداری؛ فرزانـه رحمتـی در ادامـه در خصـوص نامگـذاری روز اراک‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬با توجه بـه نـگاه تک بعـدی کـه سـالها نسـبت بـه شـهر اراک‬ ‫شـکل گرفتـه و اراک را در کشـور تنهـا بـا عنـوان یـک شـهر صنعتـی‬ ‫می شناسـند‪ ،‬نیـاز بـه برجسـته سـازی نمادهـای هویتـی اراک به شـدت‬ ‫احسـاس می شـود»‪ .‬رحمتـی خاطر نشـان کـرد‪« :‬هویـت فرهنگـی و‬ ‫تاریخـی اراک در زیـر غبـار ناشـی از از سـال ها غفلـت مسـئولین امـر‬ ‫مدفـون شـده به گونـه ای کـه حتـی نسـل جـوان و نوجـوان اراک نیـز‬ ‫به دلیـل همیـن بی توجهـی‪ ،‬تصویـری کـه از اراک در ذهـن دارنـد یـک‬ ‫تصویـر صرفـاً صنعتی سـت؛ لـذا شـورای شـهر دوره پنجـم بـا تکیـه ای‬ ‫کـه بـر توسـعه پارامترهـای نرم افـزاری در کنـار اقدامـات سـخت افزاری‬ ‫دارد‪ ،‬تصمیـم گرفـت روز ‪ ۲۸‬مهر مـاه‪ ،‬روز صـدارت امیرکبیـر را به عنوان‬ ‫روز اراک معرفـی کنـد»‪ .‬ایشـان در ادامـه افـزود‪« :‬نامگـذاری روز اراک‬ ‫می توانـد اغـازی باشـد بـر توجه بیشـتر بـه نمادهـای هویتی شـهر اراک‬ ‫تـا از ایـن رهگـذر بتوانیـم بـا برنامه ریـزی بـر محـور مزیت هـای تاریخی‬ ‫و فرهنگـی ایـن شـهر‪ ،‬قدم هـای موثـری در جهـت توسـعه همه جانبـه‬ ‫شـهرمان برداریـم»‪.‬‬ ‫در نشست ستاد انتخابات مطرح شد؛‬ ‫مسئوالن حق طرفداری از نامزدها را ندارند‬ ‫علـی بهبهانی‪ /‬هیچ مسـئولی‪ ،‬حق جانبـداری از نامزدی خـاص در انتخابات‬ ‫را نـدارد و درصـورت مشـاهده ایـن نـوع تخلفـات‪ ،‬برخـورد الزم صـورت‬ ‫خواهـد گرفـت‪ .‬رئیـس سـتاد انتخابات اسـتان قزوین در نهمین نشسـت این‬ ‫سـتاد در شهرسـتان البـرز‪ ،‬گفـت‪« :‬باید هـا و نباید هـای انتخابات بایـد برای‬ ‫مدیـران دسـتگاه های اجرایـی‪ ،‬متولیان برگـزاری انتخابـات و کاندیدا ها تهیه‬ ‫و ابلاغ شـود»‪ .‬منوچهـر حبیبـی همچنیـن افـزود‪« :‬بـا متخلفـان انتخاباتی‬ ‫در فضـای مجـازی بـا قاطعیـت توسـط دسـتگاه قضایـی و نظارتـی رصـد و‬ ‫برخـورد می شـود»‪ .‬معاون سیاسـی امنیتـی و انتظامـی اسـتاندار اضافه کرد‪:‬‬ ‫«از ظرفیـت رسـانه ها و فضـای مجـازی بایـد در جهـت مشـارکت عمومـی و‬ ‫ترغیـب مـردم بـه حضـور پررنـگ در انتخابات اسـتفاده شـود»‪ .‬او ادامـه داد‪:‬‬ ‫«بایـد در روز انتخابـات بـه مـردم اطمینان دهیـم تخلفـات انتخاباتی به صفر‬ ‫می رسـد و امـکان تخلـف وجـود نـدارد»‪ .‬یازدهمیـن دوره انتخابـات مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی‪ ،‬دوم اسـفند برگزار می شـود‪.‬‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت خوزســتان در همایــش تجلیــل‬ ‫از فعــاالن بیمــه ســامت خوزســتان گفــت‪« :‬هم اکنــون‬ ‫دومیلیــون و ‪۱۱۰‬هــزار و ‪ ۶۳۱‬خوزســتانی معــادل ‪۴۸‬درصــد‬ ‫جمعیــت خوزســتان زیــر پوشــش بیمــه ســامت هســتند»‪.‬‬ ‫بابیان اینکــه ‪۱.3‬میلیون نفــر از‬ ‫دکتــر علــی خســروی‬ ‫ِ‬ ‫بیمه شــدگان خوزســتانی‪ ،‬روســتایی هســتند افــزود‪« :‬اجــرای‬ ‫طــرح تحــول بیمــه ســامت ســبب بهبــود وضعیــت درمــان‬ ‫قشــرهای اســیب پذیر به ویــژه روســتاییان و خانوارهــای‬ ‫بابیان اینکــه در ســال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫اســیب پذیر شــد ه اســت»‪ .‬وی‬ ‫ِ‬ ‫حــدود هفت میلیــون مراجعــه ســرپایی بــه موسســه ها و‬ ‫مراکــز درمانــی طــرف قــرارداد در خوزســتان شــد ه ادامــه‬ ‫داد‪« :‬بیمــه ســامت خوزســتان بــا یک هــزار و ‪ ۸۰۰‬موسســه‬ ‫طــرف قــرارداد همــکاری می کنــد»‪ .‬مدیــرکل بیمــه ســامت‬ ‫خوزســتان بااشــاره به اینکه دوهــزار و ‪۴۹۰‬میلیاردریــال در‬ ‫پنج مــاه نخســت امســال بــرای درمــان بیمه شــدگان اســتان‬ ‫خوزســتان هزینه شــده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬رســیدگی مکانیــزه به‬ ‫اســناد بســتری مراکــز درمانــی بــا هــدف افزایــش بهــره وری‪،‬‬ ‫مدیریــت منابــع مالــی‪ ،‬رســیدگی انالیــن‪ ،‬کاهــش کســورات‪،‬‬ ‫افزایــش رضایت منــدی از مــرداد امســال در پنــج دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی و ‪ ۳۲‬بیمارســتان دولتــی خوزســتان شــروع‬ ‫شــده اســت»‪ .‬وی ابــراز امیــدواری کــرد ســایر مراکــز درمانی و‬ ‫ســرپایی طــرف قــرارداد بیمــه ســامت در خوزســتان نیــز بــا‬ ‫تجهیــز وســایل ســخت افزاری و اتصــال بــه ســامانه‪ ،‬بــه طــرح‬ ‫رســیدگی مکانیــزه اســناد بپیوندنــد»‪ .‬وی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«پرداختی هــا در وضعیــت اقتصــادی کنونــی بـه روز هســتند؛‬ ‫البتــه شــاهد رضایتمنــدی ‪ ۱۰۰‬درصــدی بیمه شــدگان‬ ‫نیســتیم کــه بایــد بــا ارائــه تمهیــدات الزم میــزان رضایــت‬ ‫مــردم را باالتــر ببریــم»‪.‬‬ ‫حدود ‪۲۵۰‬هزار خوزستانی‬ ‫فاقد هرگونه بیمه حمایتی هستند‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت خوزســتان گفــت‪« :‬پارســال‬ ‫شــش هزار میلیارد ریال در بخــش ســامت خوزســتان و در‬ ‫پنج مــاه نخســت امســال دوهــزار و ‪ ۴۹۰‬میلیارد ریــال بــرای‬ ‫درمــان بیمه شــدگان اســتان خوزســتان هزینــه شــد ه اســت»‪.‬‬ ‫وی بااشــاره به اینکه بیماری هــا از بخــش واگیــردار بــه‬ ‫غیرواگیــر تغییــر کــرده و شــیوع بیماری هایــی چــون ســرطان‬ ‫افزایــش یافتــه بیــان کــرد‪« :‬بایــد بــا کمــک رســانه ها‬ ‫تغییراتــی در شــیوه زندگــی مــردم ایجــاد شــود و از بــروز‬ ‫برخــی بیماری هــا کــه هزینــه درمانــی را افزایــش می دهــد‬ ‫جلوگیــری کــرد»‪ .‬وی درخصــوص حــذف دفترچه هــای‬ ‫بیمــه ســامت نیــز گفــت‪« :‬حــذف ایــن دفترچه هــا از‬ ‫اســفندماه پارســال به صــورت پایلــوت در حمیدیــه اغــاز‬ ‫شــد و تاکنــون در هشــت شهرســتان اجــرا شــده اســت»‪.‬‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت خوزســتان افــزود‪۳۰« :‬میلیاردریال از‬ ‫ســرانه بیمــه ســامت بابــت ســرباری بیماران ســایر اســتان ها‬ ‫در بیمارســتان گلســتان اهــواز هزینــه شــده و افــزون بــر‬ ‫یک هــزار و ‪ ۵۰۰‬ســند دراین خصــوص تشــکیل شــده‬ ‫اســت»‪ .‬وی بیــان کــرد‪« :‬کارشناســان بیمــه ســامت به علــت‬ ‫انبــوه کاری‪ ،‬دومــاه بیشــتر از ســایر کارشناســان اســتان های‬ ‫دیگــر کار می کننــد درحالی کــه کادر پزشــکی متناســب بــا‬ ‫جمعیــت اســتان خوزســتان بــوده و ســرباری دراین خصــوص‬ ‫نادیــده گرفتــه شــده اســت»‪ .‬خســروی افــزود‪« :‬بیمه ســامت‬ ‫از مهرمــاه هیــچ ســند کاغــذی پذیــرش نمی کنــد و تمــام‬ ‫فعالیت هــا به صــورت الکترونیــک انجــام می شــوند کــه‬ ‫هــم در اقتصــاد درمانــی و هــم بــرای بیمــاران به صرفه تــر‬ ‫اســت»‪ .‬خســروی افــزود‪« :‬طــرح نسخه نویســی الکترونیکــی‬ ‫در شــهرهای حمیدیــه‪ ،‬ایــذه‪ ،‬اندیمشــک‪ ،‬شوشــتر‪ ،‬ماهشــهر‪،‬‬ ‫شــوش‪ ،‬ابــادان و شــادگان بــا جمعیتــی بالغ بــر ‪۸۴۰‬هزار نفــر‬ ‫بابیان اینکــه طــرح نسخه نویســی‬ ‫اجــرا شــده اســت»‪ .‬وی‬ ‫ِ‬ ‫الکترونیــک شــامل ‪۳۰‬درصــد جمعیــت بیمه شــده‬ ‫خوزستانی ســت‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬از ســال اینــده گام بعــدی طــرح‬ ‫نسخه نویســی الکترونیــک در خوزســتان وارد مرحلــه اجرایــی‬ ‫می شــود»‪ .‬وی کــه در هتــل پــارس اهــواز ســخن می گفــت‪:‬‬ ‫«از همــه کســانی کــه زیــر پوشــش هیچ گونــه بیمــه حمایتــی‬ ‫قــرار ندارنــد خواســت بــه دفاتــر پیشــخوان دولــت یــا ســایت‬ ‫بیمــه ســامت ایــران مراجعــه کننــد تــا دهک بنــدی انــان‬ ‫توســط وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی انجــام شــود و‬ ‫در مرحلــه بعــدی نســبت بــه بیمه کــردن انــان اقــدام الزم‬ ‫صــورت گیــرد»‪.‬‬ ‫فرماندار مرکز استان تاکید کرد؛‬ ‫ضرورت رعایت قوانین‬ ‫برای برگزاری انتخاباتی سالم‬ ‫جلســه کمیتــه پشــتیبانی ســتاد انتخابــات شهرســتان ســاری بــه ریاســت رضایــی‬ ‫(فرمانــدار مرکــز اســتان) برگــزار شــد‪‎.‬به گــزارش روابط عمومــی فرمانــداری‬ ‫شهرســتان ســاری؛ عباســعلی رضایــی در اولیــن جلســه کمیتــه پشــتیبانی ســتاد‬ ‫بابیان اینکــه انتخابــات در نظــام مقــدس جمهــوری‬ ‫انتخابــات شهرســتان ســاری ِ‬ ‫ی ایــران داللــت بــر جمهوریــت و مردم ســاالری دینــی ان دارد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫اســام ‬ ‫ی دراین زمینــه برگــزاری ‪ 37‬دوره انتخابــات در‬ ‫«افتخــار نظــام جمهــوری اســام ‬ ‫چهــل ســاله عمــر نظــام بــوده و در این رابطــه مشــارکت مــردم و فعالیت هــای‬ ‫قابل توجــه اســت»‪ .‬وی بااشــاره به اینکه تمــام‬ ‫سیاســی و مدنــی بســیار مهــم و ِ‬ ‫تالش هــا معطــوف بــه برگــزاری انتخابــات ســالم و پرنشــاط و تجلــی حضــور‬ ‫حداکثــری مــردم باشــد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪« :‬بــا تمــام تــوان تــاش می کنیــم تــا بــا‬ ‫برگــزاری انتخاباتــی ســالم‪ ،‬ارمان هــای نظــام حفــظ و صیانــت شــود و بــا حضــور‬ ‫با شــکوه و پر شــور در انتخابــات میــراث دار خــون شــهداء باشــیم»‪ .‬فرمانــدار مرکــز‬ ‫اســتان مازنــدران ضمــن تاکیــد بــر حفــظ بی طرفــی مجریــان انتخابــات مجلــس‬ ‫شــورای اســامی اظهــار کــرد‪« :‬یکــی از دســتاوردهای انقــاب اســامی‪ ،‬تعییــن‬ ‫سرنوشــت مــردم بــه دســت خودشــان اســت و در انتخابــات‪ ،‬مــردم اینــده خــود‬ ‫را انتخــاب می کننــد؛ لــذا کلیــه عوامــل اجرایــی در انتخابــات بایــد تمــام توجــه‬ ‫خــود را بــه رعایــت قوانیــن و مقــررات درراســتای برگــزاری انتخابات داشــته باشــند‬ ‫و تمــام تــاش مــا صیانــت از ارای مــردم و اجــرای دقیــق قوانیــن اســت»‪ .‬رئیــس‬ ‫ســتاد انتخابــات شهرســتان ســاری نســبت بــه سوءاســتفاده از امکانــات دولتــی بــه‬ ‫نفــع یــا زیــان جریان هــای سیاســی و داوطلبــان انتخابــات هشــدار داد و گفــت‪:‬‬ ‫«ایــن موضــوع فقــط محــدود بــه دســتگاه های دولتــی نیســت و همــه نهادهایــی‬ ‫کــه از بیت المــال اســتفاده می کننــد حــق دخالــت در جریــان انتخابــات را ندارنــد»‪.‬‬ ‫رضایــی در ادامــه افــزود‪« :‬همــه دســتگاه ها طبــق قانــون موظفنــد بــا هیئت هــای‬ ‫اجرایــی و نظــارت بــر انتخابــات در خصــوص تامیــن امکانــات و نیــروی انســانی‬ ‫مورد نیــاز همــکاری کننــد و خــودداری از ایــن امــر بــه منزلــه کارشــکنی در رونــد‬ ‫انتخابــات اســت»‪.‬‬ ‫تقدیر استاندار از مدیرکل راه و شهرسازی استان‬ ‫سرپرست فرمانداری ری‪:‬‬ ‫استقالل ری باید به صورت کارشناسی بررسی شود‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫سرپرســت فرمانــداری ویــژه ری گفــت‪« :‬طــرح اســتقالل‬ ‫ایــن شهرســتان بایــد به صــورت کارشناســی بررســی و‬ ‫پیگیــری شــود و در ایــن مــورد تابــع قانــون هســتیم»‪ .‬احمــد‬ ‫اســماعیلی راد گفــت‪« :‬ری بــا تمــدن هشت هزار ســاله و اثــار‬ ‫باســتانی دیرینــه ظرفیــت و هویــت الزم بــرای اســتقالل را‬ ‫دارد و دارای هویتــی مدنــی و دیرینــه اســت»‪ .‬وی تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬جمعیــت فعلــی ری نیــز بر اســاس سرشــماری ‪۱۳۹۵‬‬ ‫دارای ‪ ۷۱۷‬هزار نفــر اســت کــه بایــد ‪ ۷۰‬هزار نفــر از اتبــاع‬ ‫مجــاز و در حــدود ‪ ۱۴۰‬هزار نفــر هــم غیرمجــاز بــه ایــن‬ ‫جمعیــت اضافــه کــرد و مدیریــت ایــن جمعیــت نیــاز بــه‬ ‫شــهرداری و شــورای شــهر مســتقل دارد‪ .‬اســماعیلی راد گفــت‪:‬‬ ‫«هم امیختگــی ری و ارتبــاط نزدیــک بــا تهــران همــواره‬ ‫وجــود داشــته و ایــن همجواری هــا بایــد موجــب رشــد شــود‪،‬‬ ‫ولــی در عمــل این گونــه نیســت»‪ .‬وی با بیان ِاینکــه ری‬ ‫بــا وجــود شــهرک های صنعتــی‪ ،‬قطــب اقتصــادی پایتخــت‬ ‫محســوب می شــود‪ ،‬افــزود‪« :‬ارزش افــزوده ایــن صنایــع در‬ ‫پایتخــت هزینــه می شــود کــه تعــادل الزم در این زمینــه‬ ‫وجــود نــدارد»‪ .‬سرپرســت فرمانــداری ری با اشــاره به اینکه‬ ‫بســیاری از مشــکالت پایتخــت در ری حــل می شــود‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬شــهرک صنعتــی شــمس اباد و ‪ ۱۵‬پهنــه اقتصــادی‬ ‫تامین کننــده چرخــه اقتصــادی پایتخــت اســت و اگــر تعــادل‬ ‫در ایــن زمینه هــا به خوبــی رعایــت می شــد‪ ،‬شــاخصه های‬ ‫اقتصــادی در ایــن منطقــه تــا ایــن حــد پاییــن نبــود»‪ .‬وی‬ ‫با بیان ِاینکــه شــهرداری منطقــه همــکاری و انســجام الزم‬ ‫را بــرای ارائــه خدمــات بــه مــردم منطقــه را نــدارد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«توســعه فضــای ســبز در شــرق پایتخــت افزایــش یافتــه‪ ،‬ولــی‬ ‫در محــدوده ری از جملــه کــوه بی بــی شــهربانو هیچگونــه‬ ‫فضــای ســبزی وجــود نــدارد»‪ .‬اســماعیلی راد ادامــه داد‪:‬‬ ‫«مــاده ‪ ۱۰۰‬قانــون اساســی نیــز تاکیــد کــرده هــر روســتا‪،‬‬ ‫بخــش و شــهر بایــد دارای شــورا باشــد و مرکــز شهرســتان‬ ‫متناســب بــا منطقــه ایجــاد شــود کــه ایــن قوانیــن مغفــول‬ ‫مانــده اســت»‪ .‬وی با اشــاره به اینکه تعریــف مشــخصی‬ ‫دربــاره حریــم شهرســتان ری وجــود نــدارد‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«مجــوز ایجــاد صنــوف در ‪ ۶۰۰‬هکتــار از اراضــی ایــن‬ ‫شهرســتان توســط شــهرداری تهــران صــادر شــده اســت کــه‬ ‫ایــن خــاف قانــون اســت»‪ .‬سرپرســت فرمانــداری ری اضافــه‬ ‫کــرد‪« :‬ایــن شهرســتان پتانســیل و ظرفیــت مســتقل شــدن را‬ ‫داراســت و تاســیس شــورای شــهر نقــش بســزایی در توســعه‬ ‫ری دارد»‪ .‬وی بیــان کــرد‪« :‬هم اکنــون ایــن طــرح در مجلــس‬ ‫در حــال پیگیری ســت و هــر تصمیمــی کــه بر اســاس قانــون‬ ‫گرفتــه شــود‪ ،‬از ان تبعیــت می کنیــم»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای گیالن خبر داد؛‬ ‫شناسایی حدود ‪ 880‬پهنه اب بندان در گیالن‬ ‫ابراهیم نیازمند‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫گیــان در جلســه شــورای برنامه ریــزی و‬ ‫توســعه اســتان کــه بــه ریاســت اســتاندار‬ ‫گیــان برگــزار شــد‪ ،‬بااشــاره به ضــرورت‬ ‫وجــود اب بندان هــا اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«علی رغــم اینکــه اســتان گیــان یــک‬ ‫اســتان پربــاران اســت؛ امــا در تامیــن‬ ‫اب کشــاورزی مشــکل داریــم و یکــی‬ ‫از راه هــای برون رفــت از ایــن مشــکل‬ ‫اســتفاده از اب بندان هاســت»‪ .‬مهنــدس‬ ‫خرمــی افــزود‪« :‬حــدود ‪ ۸۸۰‬پهنــه‬ ‫وحیــد ّ‬ ‫بــا افــزون بــر نه هزار هکتــار اب بنــدان‬ ‫در اســتان می توانــد نقــش خوبــی در‬ ‫تامیــن اب زراعــی شــالیزارها ایفــاء‬ ‫خرمــی بااشــاره به اینکه‬ ‫کنــد»‪ .‬مهنــدس ّ‬ ‫اب بندان هــای اســتان نیازمنــد الیروبــی‬ ‫هســتند‪ ،‬افــزود‪« :‬در گذشــته از‬ ‫اب بندان هــا بــرای تامیــن اب کشــاورزی‬ ‫اســتفاده می شــد کــه بــا احــداث‬ ‫ســد ســفید رود ایــن امــر کمرنگ تــر‬ ‫شــده و بخش هایــی از اب بندان هــا‬ ‫خشــک شــدند»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«در ســال های اخیــر بــه اب بندان هــا‬ ‫توجــه ویــژه شــده و بــرای احیــای انهــا‬ ‫برنامه ریــزی کرده ایــم کــه در همیــن‬ ‫زمینــه ســال گذشــته دســتورالعمل‬ ‫ســاماندهی اب بندان هــا توســط اســتاندار‬ ‫گیــان ابــاغ شــد»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫«از منابــع اســتانی و ملــی نیــز بــرای‬ ‫تحقــق احیــای اب بندان هــا و اســتفاه‬ ‫بهینــه از انهــا در حــوزه اب کشــاورزی و‬ ‫اقتصــادی بودجـه ای بــه جهــاد کشــاورزی‬ ‫خرمی‬ ‫اختصــاص یافتــه اســت»‪ .‬مهنــدس ّ‬ ‫ بیــان کــرد‪« :‬مطابــق مــوارد مطرح شــده‬ ‫در جلســه شــورای برنامه ریــزی اســتان‬ ‫در یازدهــم ابان مــاه ســال جــاری مبلــغ‬ ‫‪ ۱۱‬میلیارد تومــان نیــز بــرای الیروبــی و‬ ‫سردهنه ســازی رودخانه هــای اســتان‬ ‫توســط اب منطقــه ای گیــان از ســوی‬ ‫رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اداره کل راه و شهرسازی استان‪:‬‬ ‫فرونشست زمین از مخاطرات اصلی در استان قزوین است‬ ‫علی بهبهانی‬ ‫رئیــس اداره مدیریــت بحــران و پدافنــد‬ ‫غیرعامــل اداره کل راه و شهرســازی اســتان‬ ‫قزویــن گفــت‪« :‬ضرورت بررســی و مــکان  یابی‬ ‫پروژه هــا از نظــر ایمنــی قبــل از احــداث‬ ‫با توجه بــه اهمیــت موضــوع فرونشســت و‬ ‫همچنیــن ارزیابــی ایمنــی ســاختمان های‬ ‫بلند مرتبــه بــا کاربری هــای مختلــف در‬ ‫بحــث اتش ســوزی‪ ،‬فــرو نشســت و زلزلــه»‪.‬‬ ‫محمدموســی شــیرعلیا در هفتمیــن جلســه‬ ‫لو نق ـل ‪ ،‬شــریان های‬ ‫کارگــروه تخصصــی حم ‬ ‫حیاتــی ‪ ،‬بالیــای طبیعــی ‪ ،‬ســیل ‪ ،‬زلزلــه و‬ ‫پدافنــد غیرعامــل کــه با حضــور اعضــای‬ ‫کارگــروه در محل ســالن جلســات ســاختمان‬ ‫پونــک راه و شهرســازی برگــزار شــد‪ ،‬عنــوان‬ ‫کــرد‪« :‬مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرســازی‬ ‫بررســی ابعــاد مختلــف زلزلــه و راهکارهــای‬ ‫عبــور از ان را جــزو دســتور کارهــای اولویــت‬ ‫دار قــرار داده و اقدامــات قابــل توجهــی هــم‬ ‫طــی ایــن ســال ها صــورت گرفتــه اســت»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬قانــون مدیریــت بحــران شــامل‬ ‫قانــون ‪ 123‬قانــون اساسی ســت کــه طبــق‬ ‫مصوبــات مجلــس و دســتور رئیس جمهــوری‪،‬‬ ‫کلیــه دســتگاه های اجرایــی در ســتاد بحــران‬ ‫و ســتاد پدافنــد ملــزم بــه اجــرای ان هســتند‬ ‫و طبــق ایــن قانــون‪ ،‬وزارت راه و شهرســازی‬ ‫بــا رعایــت ضوابــط شــورای عالی شهرســازی و‬ ‫معمــاری نقشــه حریــم گسـل ها را بــا اولویــت‬ ‫کالن شــهرها به همــراه دســتورالعمل های‬ ‫تو ســاز در حریــم گســل‬ ‫فنــی و نحــوه ساخ ‬ ‫مشــخص می کنــد»‪ .‬شــیرعلیا بیــان داشــت‪:‬‬ ‫«در اســتان قزویــن ‪ 24‬منطقــه وجــود داشــت‬ ‫کــه دارای شــتاب نگاره های قدیمــی بودنــد‬ ‫کــه بــا تامیــن اعتباراتــی کــه شــد شــش‬ ‫دســتگاه از ایــن شــتاب نگاره ها بــه روز شــد‬ ‫و الزم اســت تــا در اینــده ایــن ســامانه ها را‬ ‫از طریــق توســعه شــبکه ملــی شــتاب نگاری‬ ‫بــه روزاوری و جدیــد کنیــم»‪ .‬ایــن مقــام‬ ‫مســئول افــزود‪« :‬طبــق تحقیقات انجام شــده‬ ‫یکــی از خطرهــای اساســی کــه اســتان قزوین‬ ‫را تهدیــد می کنــد‪ ،‬موضــوع فرونشســت و‬ ‫فروچاله ها ســت کــه اســتان قزویــن جــزو‬ ‫پنــج اســتان اول و حادثه خیــز اســت‪ .‬بنابرایــن‬ ‫بســیاری از پروژه هــای مــا قبــل از احــداث‬ ‫بایــد از نظــر ایمنــی‪ ،‬بررســی و مکان یابــی‬ ‫شــوند»‪ .‬شــیرعلیا گفــت‪« :‬از دیگــر نکاتــی‬ ‫کــه مــا بایــد ان را در اولویــت قــرار دهیــم‪،‬‬ ‫ارزیابــی ایمنــی ســاختمان های بلند مرتبــه‬ ‫بــا کاربری هــای مختلــف اســت؛ چرا کــه‬ ‫در بحــث اتش ســوزی و فرو نشســت ها‬ ‫و زلزلــه‪ ،‬برخــی از مناطــق را داریــم کــه‬ ‫در صــورت وقــوع حادثــه از نظــر مهار سیســتم‬ ‫اتــش از امکانــات کافــی برخــوردار نیســتند»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬ارزیابــی اســیب پذیری و‬ ‫ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان‬ ‫درنظــر گرفتــه شــده کــه ب ـه زودی ابــاغ‬ ‫می شــود»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت اب‬ ‫منطقــه ای گیــان بــه ذخیره ســازی‬ ‫بارش هــا در اب بندان هــا اشــاره و تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬بــا وجــود اب بندان هــا‪ ،‬پهنــه ابــی‬ ‫اســان تر در دســترس کشــاورزان قــرار‬ ‫می گیــرد و در مواقعــی کــه از ســد‬ ‫ســفیدرود‪ ،‬اب دیرتر به کشــاورزان برســد‪،‬‬ ‫می تواننــد بــه ســهولت بــرای ابیــاری‬ ‫شالیزارهای شــان از ان اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫عالوه بــر تامیــن بخشــی از اب مورد نیــاز‬ ‫در کشــاورزی‪ ،‬امــکان ابزی پــروری‪ ،‬مهــار‬ ‫اب هــای ســطحی در مواقــع ســیالب‬ ‫و گردشــگری از جملــه مزایــای دیگــر‬ ‫ا ب بندا ن هاســت»‪.‬‬ ‫لو نقــل زمینــی‪،‬‬ ‫اولویت بنــدی انهــا در حم ‬ ‫هوایــی‪ ،‬ریلــی‪ ،‬جــاده ای از دیــدگاه خطــر‬ ‫زلزلــه و تــاب اوری شــهری از اهمیــت‬ ‫ویــژه ای برخــوردار اســت کــه نیــاز اســت بــا‬ ‫همــکارای بخش هــای مختلــف‪ ،‬وضعیــت‬ ‫انهــا را بــه نســبت مخاطــرات احتمالــی‬ ‫موجــود به روز رســانی کــرد»‪ .‬رئیــس اداره‬ ‫مدیریــت بحــران و پدافنــد غیرعامــل افــزود‪:‬‬ ‫«اجرایی شــدن ایــن پروژه هــا کاهــش‬ ‫میــزان خســارات مــادی و جانــی و کاهــش‬ ‫اســیب پذیری را در پــی دارد؛ بنابرایــن بــا‬ ‫شناســایی نقــاط اســیب پذیر و ارائــه جــدول‬ ‫زمان بنــدی‪ ،‬توســط ســازمان های مربوطــه‬ ‫علل الخصــوص در مــورد بافت هــای‬ ‫فرســوده مــی تــوان اقدامــات مناســبی انجام‬ ‫داد»‪ .‬وی بیــان داشــت‪«:‬اگرچه کشــور مــا‬ ‫در ایــن دوران دچــار کمبــود و محدودیــت‬ ‫اعتبــار اســت ولــی برخــی از کارهــا بــا‬ ‫اقدامــات پیشــگرانه قابل حل هســتند‪ ،‬مثل‬ ‫شناســایی نقــاط اســیب پذیر کــه گاهــی‬ ‫ممکــن اســت بــا یــک الیروبــی ســاده و‬ ‫بــدون تامیــن اعتبــارات کالن‪ ،‬از وقــوع‬ ‫حادثــه جلوگیــری کــرد»‪.‬‬ ‫اســتاندار مازنــدران از مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان و مجموعــه اعضــای ان‬ ‫دســتگاه در حــوزه ایمن ســازی زیرســاخت های اساســی کــه موجــب کســب‬ ‫عنــوان «دســتگاه برتــر» در ســال ‪ 1398‬در ســطح اســتان مازنــدران شــده‪ ،‬تشــکر‬ ‫و قدردانــی کــرد‪ .‬ســید حمیــد حســینی (رئیــس اداره ارتباطــات و اطالع رســانی‬ ‫اداره کل راه و شهرســازی مازنــدران) بــا اعــام ایــن خبــر افــزود‪« :‬اداره کل راه‬ ‫و شهرســازی اســتان در نمایشــگاه دســتاوردهای پدافنــد غیرعامــل در اســتان‬ ‫به مناســبت هفتــه پدافنــد غیرعامــل حضــور فعــال داشــته اســت»‪ .‬ســید حمیــد‬ ‫حســینی ادامــه داد‪« :‬در بخشــی از لــوح تقدیــر اســتاندار امــده اســت‪ :‬هفتــه‬ ‫پدافنــد غیرعامــل فرصــت مغتنمی ســت تــا از تالش هــا و اقدامــات اثــر بخــش‬ ‫مانــدگار کســانی کــه نســبت بــه تحقــق منویــات و فرامیــن مقــام معظــم رهبــری‬ ‫(مدظله العالــی) و درراســتای تاکیــدات دولــت تدبیــر و امیــد درخصــوص موضــوع‬ ‫خطیــر پدافنــد غیرعامــل به منظــور نیــل بــه اقتــدار درون زا‪ ،‬پایــداری ملــی‪ ،‬ارتقــای‬ ‫امادگــی و مصون ســازی جامعــه همــت نگارده انــد‪ ،‬تقدیــر شــود‪ .‬لــذا بدین وســیله‬ ‫از تــاش ارزشــمند جنابعالــی و مجموعــه ان دســتگاه در حــوزه ایمن ســازی‬ ‫زیرســاخت های اساســی کــه موجــب کســب عنــوان «دســتگاه برتــر» در ســال‬ ‫‪ 1398‬در ســطح اســتان مازنــدران شــده‪ ،‬تشــکر به عمــل می ایــد»‪.‬‬ ‫سرپرست بهزیستی استان تاکید کرد؛‬ ‫ضرورت تعامل معاونت های تخصصی‬ ‫در پیگیری پرونده ها‬ ‫جلســه هم اندیشــی سرپرســت بهزیســتی اســتان بــا همــکاران اداره پذیــرش‬ ‫و هماهنگــی با حضــو ِر مصطفــی رجبــی (معــاون پشــتیبانی و منابــع انســانی‬ ‫بهزیســتی مازنــدران) برگــزار شــد‪ .‬سرپرســت بهزیســتی مازنــدران‪ ،‬اداره پذیرش‬ ‫و هماهنگــی را درگاه و پیشــانی ســازمان دانســت و اذعــان کــرد‪« :‬نــوع رفتــار و‬ ‫طریقــه گفتــار همــکاران پذیــرش و هماهنگــی به عنــوان منــش کل ســازمان‬ ‫در اذهــان مــردم نقــش می بنــدد و به همین واســطه تکریــم ارباب رجــوع‬ ‫در این حــوزه اهمیــت دو چنــدان دارد»‪ .‬دکتــر باقــری خاطرنشــان کــرد‪« :‬بــا‬ ‫تبــادل تجربیــات‪ ،‬تعامــل ســازنده و همفکــری‪ ،‬چالش هــای موجود را شناســایی‬ ‫بابیان اینکــه برخــی‬ ‫کنیــد و ســازمان را در مســیر اهدافــش حفــظ کنیــد»‪ .‬وی‬ ‫ِ‬ ‫پرونده هــا دارای پیچیدگی هــای خاصی ســت و تعامــل و همــکاری چنــد‬ ‫معاونــت را به صــورت توامــان می طلبــد خاطرنشــان کــرد‪« :‬ادارات پذیــرش‬ ‫به عنــوان ورودی چرخــه فعالیت هــای ســازمان‪ ،‬بــا شــناخت درســت از شــرح‬ ‫وظایــف دیگــر حوزه هــای تخصصــی می تواننــد ارجــاع درســت و نتیجه منــدی‬ ‫مناســب را به دنبــال داشــته باشــند»‪.‬‬ ‫معاون فنی و ابخیزداری اداره کل منابع طبیعی خبر داد؛‬ ‫پیشرفت ‪۴۵‬درصدی پروژه‏های ابخیزداری‬ ‫معــاون فنــی و ابخیــزداری اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری مازندران‪-‬ســاری‪،‬‬ ‫ضمــن اشــاره بــه پیشــرفت ‪۴۵‬درصــدی پروژه‏هــای ابخیــزداری در ســطح ‪۱۱‬‬ ‫شهرســتان تابعــه اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری مازنــدران‪ -‬ســاری گفــت‪:‬‬ ‫«برنامه‏هــای ابخیــزداری در ســال ‪ ۹۸‬از محــل اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی‬ ‫شــامل اقدامــات مکانیکــی بــا هــدف کنتــرل ســیالب و رســوبات‪ ،‬تثبــت بســتر‬ ‫و دیــوار‏ه ابراهه‏هــا و اقدامــات بیولوژیــک بــا هــدف اصــاح کاربــری اراضــی‪،‬‬ ‫تقویــت پوشــش گیاهــی‪ ،‬کاهــش ســیل‏خیزی حوزه‏هــای ابخیــز اســت»‪.‬‬ ‫مختارپــور بااشــاره به پیگیــری اجــرای ‪ ۴۸‬پــروژه ابخیــزداری بــا اعتبــار مصــوب‬ ‫‪ ۲۸۲۴۰۰‬میلیون ریــال‪ ،‬حجــم عملیــات مکانیکــی ابخیــزداری در دســت اقــدام‬ ‫را ‪ ۵۵۰۹۶‬مترمکعــب بیــان کــرد‪ .‬اســماعیل مختارپــور تصریــح کــرد‪« :‬باتوجه بــه‬ ‫ســیالب‏های اخیــر اســتان‪ ،‬اولویــت ایــن معاونــت اجــرای باکیفیــت و به موقــع‬ ‫پروژه ‏هاســت»‪.‬‬ ‫خوزستان‬ ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬ابان ‪ -1398‬شماره ‪1856‬‬ ‫سید علی موسوی نسب‬ ‫‪7‬‬ ‫منا محمدی‬ ‫استاندارقزوین‪:‬‬ ‫سرپرست اداره کل شیالت خوزستان خبر داد؛‬ ‫صدور مجوز صید میگوی سفید در استان‬ ‫سرپرســت اداره کل شــیالت خوزســتان از اغــاز صیــد میگــوی ســفید در صیدگاه هــای‬ ‫ایــن اســتان خبــر داد و گفــت‪« :‬براســاس اعــام پژوهشــکده ابزی پــروری جنــوب‬ ‫کشــور و تصویــب کمیتــه مدیریــت صیــد اداره کل شــیالت خوزســتان‪ ،‬صیــد میگــو‬ ‫ســفید در صیدگاه هــای لیفــه‪ ،‬بوســیف و خوریــات واســط و درویــش از اول ابان مــاه‬ ‫تــا اطــاع ثانــوی ازاد اعــام شــد»‪ .‬غالمرضــا افتخاری نســب در خصــوص شــرایط الزم‬ ‫بــرای ازاد شــدن صیــد میگــو ســفید در صیدگاه هــای خوزســتان گفـت ‪« :‬ایــن مجــوز‬ ‫بــرای لنــج و قایق هــای صیــادی خورهــای واســط و درویــش اســت‪ .‬زمــان مجــوز صیــد‬ ‫هــم بــرای هــر ســفر دریایــی کلیــه لنج هــا (اعــم از میگــو و ماهــی) هفـت روز و قایق هــا‬ ‫چهــارروز تعییــن شــده اســت»‪ .‬وی بیــان کــرد‪« :‬شــناورهای صیــادی ملــز م به داشــتن‬ ‫مخــزن نگهــداری میگــو‪ ،‬ســایبان‪ ،‬گواهــی سم پاشــی و بهداشــتی فــردی بــرای تمــام‬ ‫خدمــه خــود هســتند»‪ .‬سرپرســت اداره کل شــیالت خوزســتان اظهــار کــرد‪« :‬تخلیــه‪،‬‬ ‫ی ابزیــان اســت و ایــن کنتــرل کیفــی‬ ‫حمل ونقــل و صیــد تابــع مقــررات تحویــل گیــر ‬ ‫ناظــر بــر حســن اجــرای مقــررات خواهــد بــود»‪ .‬ایــن مقــام مســئول گفــت‪« :‬صــدور‬ ‫مجــوز صیــد ماهــی در صیدگاه هــای مذکــور در طــول فصــل صیــد میگــو نیــز ممنــوع‬ ‫اســت»‪ .‬افتخاری نســب کــرد‪« :‬قبــل از اعــام ازاد شــدن صیــد میگــوی ســفید‪ ،‬از تاریخ‬ ‫‪ ۲۰‬مهرمــاه عملیــات دریابســت بــه مــدت ‪ ۱۰‬روز بــرای بهینه ســازی و ایجــاد فرصــت‬ ‫رشــد مناســب میگــو در صیدگاه هــای مذکــور انجــام شــد»‪.‬‬ ‫کار زیبای کارکنان بانک ملت‬ ‫در توزیع ‪ 49‬بسته کاالی اساسی میان سیل زدگان‬ ‫جمهوری اسالمی‪ ،‬بهشت سرمایه گذاران است‬ ‫علی بهبهانی‬ ‫اســتاندار قزویــن گفــت‪« :‬جمهــوری‬ ‫اســامی‪ ،‬امن تریــن کشــور منطقــه اســت‬ ‫و به عنــوان بهشــت ســرمایه گذاران‪ ،‬بــازار‬ ‫خوبــی را بــرای عالقه منــدان داخلــی و‬ ‫بین المللــی فراهــم کــرده اســت»‪ .‬اســتاندار‬ ‫قزویــن در مراســم افتتــاح خــط تولیــد‬ ‫و شــامپو یــک واحــد تولیــدی در شــهر‬ ‫‪ ۴۹‬بســته کاالی اساســی کارکنــان بانــک ملــت خوزســتان بیــن خانوارهــای‬ ‫ســیل زده زیــر پوشــش کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) خوزســتان توزیــع شــدند‪.‬‬ ‫محمدرضــا اســماعیلی (مدیــر شــعب بانــک ملــت خوزســتان) درحاشــیه مراســم‬ ‫بســته های کاالی اساســی اهدایــی بــه مددجویــان ســیل زده کمیتــه امــداد امــام‬ ‫خمینــی(ره) در سرســرای شــعبه مرکــزی بانــک ملــت خوزســتان گفــت‪« :‬ایــن‬ ‫‪ ۴۹‬بســته کــه شــامل پنــج قلــم کاالی اساســی هســتند در بیــن خانواده هــای‬ ‫ســیل زده زیــر پوشــش کمیتــه امــداد امــام خمینـی (ره) شهرســتان های شــوش‪،‬‬ ‫اهــواز و کارون بــا همــکاری بانــک ملــت و کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره)‬ ‫خوزســتان توزیــع می شــوند»‪ .‬وی بااشــاره به اینکه ایــن بســته ها از ســوی‬ ‫بانــک ملــت و بــه ارزش ریالــی دومیلیــارد و ‪ ۴۵۰‬میلیون ریــال تهیــه شــده‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬در جریــان وقــوع ســیل نیــز ‪ ۱۳‬کامیــون بســته حمایتــی و ‪۸۰۰‬‬ ‫بســته اموزشــی در بیــن خانواده هــای ســیل زده خوزســتان توســط بانــک ملــت‬ ‫توزیــع شــد و پنـج روز حقــوق کارکنــان شــعب بانــک ملــت ایــن اســتان نیــز بــه‬ ‫ســیل زدگان اختصــاص یافــت»‪ .‬ای ـت اهلل محســن حیــدری (یکــی از نماینــدگان‬ ‫مــردم خوزســتان در مجلــس خبــرگان رهبــری) طــی ســخنانی در ایــن مراســم‬ ‫گفــت‪« :‬ســیل فروردیــن امســال می توانســت خســارت ها و ضررهــای بیشــتری‬ ‫را بــه خوزســتان وارد کنــد امــا حضــور جهــادی و پرشــور مــردم و مســئوالن‬ ‫بــرای مقابلــه بــا ایــن بحــران و کمــک بــه مــردم‪ ،‬حماس ـه افرین شــد و جلــوی‬ ‫بســیاری از زیان هــا و مشــکالت گرفتــه شــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬ســیل مهربانــی‬ ‫مــردم‪ ،‬ایــن ســیل ویرانگــر را بــه ســیل نعمــت تبدیــل کــرد»‪ .‬وی درادامــه‬ ‫افــزود‪« :‬ســیل یــک حادثــه طبیعــی ویرانگــر اســت امــا زمانــی کــه یــک ملــت‬ ‫هوشــمند مثــل ملــت ایــران مبتــای ســیل شــوند می تواننــد ان را بــه نعمــت‬ ‫تبدیــل کننــد»‪ .‬نماینــده مــردم خوزســتان در مجلــس خبــرگان رهبــری بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬طبــق پیش بینی هــا‪ ،‬احتمــال وقــوع دوبــاره ســیل در ســال ابــی جــاری‬ ‫بــرای خوزســتان وجــود دارد و به همین منظــور مــردم و مســئوالن بایــد امادگــی‬ ‫الزم را بــرای وقــوع ســیل و کمک رســانی به موقــع را داشــته باشــند»‪.‬‬ ‫بازسازی مدارس فرسوده و سیل‪‎‬زده استان‬ ‫به همت شرکت نفت‬ ‫شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا انجــام فعالیت‪‎‬هــای گســترده‪‎‬ای در حــوزه‬ ‫مســئولیت‪‎‬های اجتماعــی‪ ،‬مــدارس ســیل زده اســتان خوزســتان و همچنیــن‬ ‫مدارســی کــه پیــش از ســیل امســال فرســوده بودنــد را بازســازی‪ ،‬نوســازی و تجهیــز‬ ‫ـزارش شــرکت‬ ‫کــرد و ایــن مــدارس را تــا پیــش از مهرمــاه امســال تحویــل داد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫ملــی نفــت ایــران؛ رئــوف نایــب زاده (نماینــده مدیریــت نظــارت بــر طرح هــای‬ ‫عمرانــی مناطــق نفت خیــز در طرح‪‎‬هــای عام‪‎‬المنفعــه اســتان خوزســتان)‬ ‫با اشــاره به اســیب دیدن ‪ ۱۰۸‬مدرســه در شهرســتان های اهــواز‪ ،‬دشــت ازادگان‬ ‫و شــادگان پــس از ســیل فروردین مــاه امســال‪ ،‬گفــت‪« :‬پــس از حادثــه‪ ،‬شــرکت‬ ‫ملــی نفــت ایــران فــوری وارد عمــل شــد و ضمــن ارزیابــی خســارت واردشــده‪ ،‬بــرای‬ ‫کمــک بــه جبــران ان اعــام امادگــی کــرد کــه بــا انجــام تعهدهــا و همچنیــن همت‬ ‫ســازمان توســعه‪ ،‬تجهیــز و نوســازی مــدارس‪ ،‬موفــق شــدیم پیــش از بازگشــایی‬ ‫مــدارس در مهرمــاه امســال‪ ،‬پروژه هــا را بــه پایــان برســانیم و تحویــل دهیــم»‪.‬‬ ‫نماینــده مدیریــت نظــارت بــر طرح هــای عمرانــی مناطــق نفت خیــز در طرح‪‎‬هــای‬ ‫عام‪‎‬المنفعــه اســتان خوزســتان با بیان اینکــه نوســازی و بازســازی مــدارس تنهــا بــه‬ ‫مــدارس اســیب دیده محــدود نمی شــد‪ ،‬گفــت‪« :‬بســیاری از مــدارس پیــش از وقــوع‬ ‫ســیل فرســوده بودنــد و گاه تجهیــزات قابــل اســتفاده نداشــتند‪ .‬در جریــان ســیل‬ ‫برخــی مــدارس به دلیــل باال امــدن اب و تاالبی شــدن منطقــه اســیب دیدنــد‪ ،‬امــا‬ ‫پــس از ســیل به همــت شــرکت ملــی نفــت ایــران مــدارس اســیب دیده و نیــز‬ ‫مــدارس فرســوده و فاقــد تجهیــزات‪ ،‬بازســازی‪ ،‬نوســازی و تجهیــز شــدند‪ ،‬به گونـه ای‬ ‫کــه بــه اذعــان مــردم منطقــه کســی فکــر نمی کــرد مــدارس پــس از ســیل بــا ایــن‬ ‫کیفیــت امــاده بهره بــرداری شــوند»‪ .‬نایـب زاده افــزود‪« :‬عمــده تجهیــزات مــدارس از‬ ‫جملــه میــز و نیمکــت‪ ،‬تجهیــزات اموزشــی‪ ،‬ورزشــی‪ ،‬گرمایشــی و سرمایشــی‪ ،‬همــه‬ ‫نوســازی و تجهیــز شــدند»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز خبر داد؛‬ ‫برگزاری مانور مشتر ک فوریت های پزشکی استان‬ ‫با هالل احمر‬ ‫علیرضــا نصیرمنــش‪ /‬نشســت مشــترک دانشــگاه علــوم پزشــکی البــرز بــا مدیرعامل‬ ‫جمعیــت هــال احمــر اســتان با حضــور اعضــای هیئت رئیســه هــر دو دســتگاه بــا‬ ‫هــدف همکاری هــای بیشــتر درمحــل هــال احمــر برگــزار شــد‪ .‬دکتــر حســین کریــم؛‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی البــرز در این نشســت ضمــن اشــاره بــه همکاری هــای‬ ‫نزدیــک دانشــگاه بــا هــال احمــر اظهار داشــت‪« :‬دانشــگاه علوم پزشــکی و هــال احمر‬ ‫به دلیــل هــدف‪ ،‬رســالت و خدمــات مشــترک جزئــی ازخانــواده بزرگ ســامت هســتند‬ ‫کــه درقالــب یــک تیــم بــه ویــژه درمواقــع بحرانــی عمــل می کننــد»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«بــرای تقویــت وتجمیــع مراکــز توانبخشــی در اســتان بایــد ازظرفیت هــای هــال‬ ‫وحتــی بهزیســتی اســتفاده کــرد»‪ .‬دکتــر کریــم با اشــاره به داروخانــه هــال احمــر در‬ ‫اســتان البــرز‪ ،‬افــزود‪« :‬ایــن داروخانــه از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت؛ چرا کــه مامن‬ ‫تامیــن دارو بــرای بیمــاران خــاص وداروهــای کمیــاب مــی باشــد کــه معاونــت غــذا‬ ‫ودارو ومعاونــت درمــان دانشــگاه درجهــت پوشــش دارویــی و ارائــه بهترخدمــات دارویی‬ ‫بــه مــردم بــا هــال همــکاری خوبــی خواهنــد داشــت»‪ .‬وی با اشــاره به رســالت مهــم‬ ‫اورژانــس ‪ ۱۱۵‬البــرز وهــال احمــر درمواقــع بروزبحران در اســتان خاطرنشــان کــرد‪« :‬با‬ ‫برگــزاری کارگروه هــای تخصصــی و کارشناســی عملکــرد هم پوشــانی هــر دو دســتگاه‬ ‫درقالــب پروتکل هــای عملیاتــی تعریــف و بــا اجــرای مانورهای مشــترک تمرین شــود» ‪.‬‬ ‫وی بــر برگــزاری مانورهــای مشــترک فوریت هــای پزشــکی بــا هــال احمــر تاکیــد‬ ‫کــرد و افــزود‪« :‬همــکاری نزدیــک درقالــب فرایند هــای از قبــل تعریــف شــده در مواقــع‬ ‫بحــران بســیار درمدیریــت صحیــح بحران حائــز اهمیت اســت»‪ .‬رئیــس دانشــگاه افزود‪:‬‬ ‫«بســیج جامعــه پزشــکی‪ ،‬دانشــگاه و هــال احمــر می تواننــد بســیارخوب دربرگــزاری‬ ‫اردوهــای جهــادی اقــدام کننــد؛ چرا کــه اردوهــای جهــادی مشــترک و اســتفاده‬ ‫ازظرفیت هــای ایــن دســتگاه ها ارائــه خدمــات را گســترده تر خواهــد کــرد»‪ .‬در ادامــه‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی البــرز بــه اتفــاق دکتــر چرخســاز؛ مدیرعامــل ســازمان‬ ‫جمعیــت هــال احمــر اســتان از درمانــگاه و داروخانــه هــال احمــر بازدیــد کردنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن دکتــر حســین کریــم رئیــس دانشــگاه بــا پوشــیدن لبــاس هــال احمــر‬ ‫یک بــار دیگــر بــه خانــواده بــزرگ هــال پیوســت‪.‬‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان مرکــزی‬ ‫گفــت‪« :‬تشــریح و تبییــن بــرکات ســنت حســنه‬ ‫وقــف به عنــوان صدقــه جاریــه رســالت مهــم‬ ‫اصحــاب رســانه اســت»‪ .‬حجت االســام عبــداهلل‬ ‫واحــدی در نشســت وقــف و رســانه به مناســبت‬ ‫دهــه وقــف در محــل اداره کل اوقــاف و امــور‬ ‫خیریــه اســتان مرکــزی‪ ،‬افــزود‪« :‬رســانه ها بــرای‬ ‫تبییــن اثــرات ســازنده وقــف و اشــنایی هــر چــه‬ ‫بیشــتر افــکار عمومــی بــا ایــن ســنت حســنه‬ ‫بایــد همــکاری بیشــتری بــا فعــاالن ایــن عرصــه‬ ‫داشــته باشــند»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬وقــف توانســته‬ ‫منشــاء فعالیت هــای بــا خیــر و برکتــی در‬ ‫حوزه هــای مختلــف از جملــه اموزشــی‪ ،‬مذهبــی‬ ‫و درمانــی باشــد و بــر ایــن باوریــم کــه رســانه ها‬ ‫به عنــوان حامیــان و ســفیران وقــف می تواننــد‬ ‫در هدایــت هر چه بیشــتر نیــک اندیشــان جامعــه‬ ‫بــرای حرکــت در ایــن مســیر‪ ،‬نقــش ســازنده ای‬ ‫ایفــاء کننــد»‪ .‬مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه‬ ‫اســتان مرکــزی اظهــار داشــت‪« :‬رســانه ها‬ ‫صنعتــی البــرز‪ ،‬افــزود‪« :‬کشــورهایی کــه‬ ‫عالقه منــد اثرگــذاری در منطقــه هســتند‬ ‫می تواننــد بــا ســرمایه گذاری در ایــران‬ ‫بــا ‪ ۸۵‬میلیون نفــر جمعیــت و کشــورهای‬ ‫پیرامــون بــا ‪ ۴۰۰‬میلیــون جمعیــت بــر حدود‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون نفــر اثرگــذاری داشــته باشــند»‪.‬‬ ‫وی گفــت‪« :‬ایــران عالوه بــر حــوزه کشــاورزی‬ ‫در حــوزه صنعتــی نیــز ظرفیت هــای‬ ‫بی نظیــری دارد و در حــوزه معــدن و صنعــت‬ ‫هــم نیروهــای کارازمــوده ای را تربیــت کــرده‬ ‫اســت کــه می تواننــد در تولیــد نقش افریــن‬ ‫باشــند»‪ .‬جمالی پــور ادامــه داد‪« :‬نیروهای کار‬ ‫در ایــران هــم ارزان قیمــت و هــم متخصــص‬ ‫و متعهــد هســتند و ظرفیت هــای خوبــی را‬ ‫بــرای ســرمایه گذاران ایرانــی و کشــورهای‬ ‫بین المللــی فراهــم کرده انــد»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«ایــران متاســفانه چوب اســتقالل و اســتعمار‬ ‫ســتیزی خــود را می خــورد در حالی کــه‬ ‫جمهوری اســامی از روز اول‪ ،‬سیاســت خود را‬ ‫همــکاری براســاس احتــرام متقابل و بــرد برد‬ ‫اعــام کــرده اســت»‪ .‬جمالی پــور اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫«ایــران در عرصــه سیاســی بــا همــه کشــورها‬ ‫بــه جــز اســراییل امــاده همکاری ســت و‬ ‫هیــچ مشــکلی بــا کشــورهای دیگــر نــدارد»‪.‬‬ ‫اســتاندار قزویــن ادامــه داد‪« :‬جمهــوری‬ ‫اســامی بــا کشــورهایی کــه براســاس احتــرام‬ ‫متقابــل و احتــرام بــه ملــت ایــران راه همکاری‬ ‫را انتخــاب کننــد امــاده همــکاری اســت و‬ ‫در این زمینــه از هیــچ همــکاری متقابــل‪،‬‬ ‫عزتمندانــه و براســاس منافــع مشــترک‬ ‫خــودداری نخواهــد کــرد»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫«جمهــوری اســامی بــا همــه تهدیداتــی‬ ‫کــه بــرای ان از داعــش و گروه هــای ســلفی‬ ‫ایجــاد کرده اند بــاز از امنیــت باالیی برخــوردار‬ ‫اســت و بایــد ســرمایه گذاران بــه انهــا توجــه‬ ‫کننــد»‪ .‬اســتاندار قزویــن افــزود‪« :‬شــعار مــا‬ ‫این اســت که تمــام وجــود خــود را پــای‬ ‫اســتقالل و ازادی می گذاریــم امــا زیــر بــار‬ ‫ظلــم نمی رویــم و شــعار جمهــوری اســامی‬ ‫همــکاری براســاس حقــوق برابــر و احتــرام‬ ‫متقابــل بــوده اســت»‪ .‬جمالی پــور گفــت‪« :‬مــا‬ ‫در جمهــوری اســامی میزبــان خوبــی بــرای‬ ‫ســرمایه گذاران خارجــی بوده ایــم و بــرای‬ ‫تســهیل کار انهــا و گســترش همکاری هــا‬ ‫هــر کاری بتوانیــم انجــام می دهیــم»‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪« :‬امــروز متاســفانه چهــره‬ ‫ظالمانــه ای از جمهــوری اســامی در دنیــا‬ ‫نشــان می دهنــد؛ در حالی کــه جمهــوری‬ ‫اســامی کشــوری امــن‪ ،‬مهمان نــواز و دارای‬ ‫بســترهای مناســب بــرای ســرمایه گذاری‬ ‫مشــترک اســت»‪ .‬ایــن مســئول گفت‪« :‬ســفرا‬ ‫بایــد بــه ســرمایه گذاران اطمینــان دهنــد تا از‬ ‫ایــن نفــع بهره منــد شــوند و از ظرفیت هــای‬ ‫اقتصــادی ایــران در حــوزه معــدن کشــاورزی‬ ‫صنعتــی بهــره ببرنــد»‪ .‬اســتان قزویــن چهــار‬ ‫هــزار واحــد تولیــدی دارد‪ .‬شــهر صنعتــی‬ ‫البــرز نخســتین شــهر صنعتــی ایــران بــوده و‬ ‫در ‪ ۱۵‬کیلومتــری شــهر قزویــن واقــع اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی‪:‬‬ ‫تشریح و تبیین اثار وقف‬ ‫رسالت مهم اصحاب رسانه است‬ ‫می تواننــد بــا برجســته کردن نیازهــا و مشــکالت‬ ‫جامعــه امــروز ماننــد ازدواج جوانــان‪ ،‬تهیــه‬ ‫جهیزیــه‪ ،‬ســاخت‪ ،‬تکمیــل و تجهیــز مــدارس‬ ‫و درمانگاه هــا‪ ،‬در ســوگیری نیــات واقفــان نیــز‬ ‫تاثیرگــذار باشــند»‪ .‬حجت االســام واحــدی‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬کشــورهای غربــی بــا الگوگیــری از‬ ‫فرهنــگ حســنه وقــف بزرگ تریــن دانشــگاه ها‪،‬‬ ‫مراکــز علمــی و نظامــی خــود را ســاخته و اداره‬ ‫می کننــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬افزایــش بهــره وری‬ ‫موقوفــات‪ ،‬ایجــاد اشــتغال پایــدار در تمامــی‬ ‫بخش هــای صنعتــی و کشــاورزی مهم تریــن‬ ‫رویکــرد اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان‬ ‫مرکزی ســت کــه برنامه هــای متعــددی نیــز‬ ‫بــرای تحقــق ایــن اهــداف واال تدویــن شــده‬ ‫اســت»‪ .‬مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان‬ ‫مرکــزی گفــت‪« :‬با توجه به اینکــه بخــش قابــل‬ ‫توجهــی از بــازار تاریخــی اراک موقوفــه اســت و در‬ ‫خریــد و فروش هــای ایــن موقوفــات‪ ،‬ســهم موقوفه‬ ‫وصــول نمی شــود‪ ،‬یــک کارگــروه تخصصــی‬ ‫تشــکیل و ایــن مهــم تــا پایــان امســال تعییــن‬ ‫تکلیــف می شــود»‪ .‬حجت االســام واحــدی‬ ‫افــزود‪« :‬در صورتی کــه در میــان اراضــی کشــاورزی‬ ‫اســتان یــک قطعــه کوچــک یــا بــزرگ زمیــن‬ ‫موقوفــه وجــود دارد‪ ،‬ســاکنان می تواننــد بــرای‬ ‫تعییــن تکلیــف ان بــه ادارات اوقــاف و امــور‬ ‫خیریــه شهرســتانی مراجعــه کــرده و بــا ارائــه‬ ‫ســهم موقوفــه در یــک نقطـه ای دیگــر نســبت بــه‬ ‫تجمیــع اراضــی خــود و همچنیــن اوقــاف اقــدام‬ ‫کنــد‪ .‬بیــش از پنج هــزار و ‪ ۵۰۰‬موقوفــه در نقــاط‬ ‫مختلــف اســتان مرکــزی بــه ثبت رســیده اســت»‪.‬‬ ‫شهردار باقرشهر‪:‬‬ ‫یکی از اهداف مهم پدافند غیرعامل‪ ،‬تامین نیازهای مردم است‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫شــهردار باقرشــهر تامیــن نیازهــای مــردم را‬ ‫یکــی از اهــداف مهــم پدافند غیرعامل دانســت‪.‬‬ ‫دکتــر ناصری پــور ضمــن تبریک و بزرگداشــت‬ ‫هفتــه پدافنــد غیرعامــل گفــت‪« :‬بــا تاکیــد بر‬ ‫فرمایــش مقــام معظــم رهبــری (مدظله العالی)‬ ‫مبنی بــر اینکــه پدافنــد غیرعامــل یــک اصــل‬ ‫خواهــد بــود بــرای همیشــه نــه بــرای مقطــع‬ ‫خاصــی؛ بــر ماســت تــا همــواره در تاکیــد‬ ‫بیانــات رهبــر معظــم انقــاب ایــن هفتــه را‬ ‫مقــدس شــماریم»‪ .‬وی درادامــه اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«با توجه به اینکــه امســال شــعار هفتــه پدافنــد‬ ‫غیرعامــل را «مقاومــت‪ ،‬بازدارندگــی بــا رونــق‬ ‫تولیــد» نام گــذاری کرده انــد؛ بنابرایــن‪ ،‬کلیــه‬ ‫دســتگاه های اجرایــی‪ ،‬ســازمان ها‪ ،‬نهادهــا‬ ‫و به ویــژه مــردم عزیــز بایــد توجــه بیشــتری‬ ‫بــه بحــث پدافنــد غیرعامــل داشــته باشــند»‪.‬‬ ‫شــهردار باقرشــهر بــه توضیحاتــی در خصــوص‬ ‫پدافنــد غیرعامــل پرداخــت و یــاداور شــد‪:‬‬ ‫رئیــس ســازمان امــوزش و پــرورش اســتثنایی‬ ‫کشــور گفــت‪« :‬با توجه بــه نیــاز ارتقــاء در‬ ‫سیســتم تعلیــم و تربیــت بــا نیــاز ویــژه‪ ،‬طــرح‬ ‫مــدارس وابســته بــه دانشــگاه ها کلیــد خواهــد‬ ‫خــورد»‪ .‬به گــزارش مهــر؛ ســید جــواد حســینی‬ ‫در همایــش مدیــران مــدارس اســتثنایی اســتان‬ ‫کــه در ســالن اجتماعــات اردوگاه امــام رضــا (ع)‬ ‫مشــهد برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬شناســایی‬ ‫دانش امــوزان اســتثنایی مهم تریــن گام در ارائــه‬ ‫خدمــات بهتــر بــه انــان اســت‪ ،‬لــذا پوشــش‬ ‫‪ ۹۸‬درصــدی دانش امــوزان در طــرح ســنجش‬ ‫ســال جــاری یــک گام مهــم در این راستا ســت»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬ایــن دانش امــوزان پنج برابــر‬ ‫دانش امــوزان عــادی نیازمنــد ارائــه خدمــات‬ ‫هســتند؛ لــذا بــا تصویــب هیئــت دولــت در ســال‬ ‫جــاری بودجــه ایــن دانش امــوزان هفت برابــر‬ ‫افزایــش یافتــه اســت»‪ .‬حســینی با بیا نِاینکــه‬ ‫بایــد در ایــن حــوزه معلمــان توانمنــدی بــرای‬ ‫امــوزش ایــن دانش امــوزان در کالس هــا باشــند‪،‬‬ ‫ابــراز کــرد‪« :‬مراکــز اختــاالت در ســطح کشــور‬ ‫بــه بیــش از ‪ ۶۰۰‬مرکــز افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫تغییــر جهــت از تفکیک ســازی بــه رویکــرد‬ ‫ترکیبــی و تلفیقــی‪ ،‬از جملــه رویکردهــای نویــن‬ ‫در جهــت ســند تحــول بنیادیــن اســت»‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان امــوزش و پــرورش اســتثنایی‬ ‫کشــور با اشــاره به اینکه ســازمان امــوزش و‬ ‫«به طو ِر کلــی پدافنــد غیرعامــل مجموعــه‬ ‫اقدامــات غیر مسلحانه ای ســت کــه موجــب‬ ‫افزایــش بازدارندگــی‪ ،‬کاهــش اســیب پذیری‪،‬‬ ‫تــداوم فعالیت هــای ضــروری‪ ،‬ارتقــای پایــداری‬ ‫ملّــی و تســهیل مدیریــت بحــران در مقابــل‬ ‫تهدیدهــا و اقدامــات نظامی دشــمن می شــود»‪.‬‬ ‫وی بــا اعــام اینکــه شــهرداری ها در تمامــی ‬ ‫ معــرض اســیب هســتند‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫حوزه هــا در‬ ‫ِ‬ ‫«پدافنــد غیرعامــل از الزامــات حوزه هــای‬ ‫اجرایــی مدیریــت شهری ســت؛ لــذا مــا در‬ ‫شــهرداری باقرشــهر همــواره بــه مباحــث‬ ‫پدافنــد غیرعامــل توجهــی ویــژه می کنیــم»‪.‬‬ ‫شــهردار باقرشــهر درخصــوص اهــداف و‬ ‫عملکــرد پدافنــد غیرعامــل گفــت‪« :‬حفاظــت‬ ‫از جــان مــردم‪ ،‬حفاظــت از زیرســاخت های‬ ‫حیاتــی‪ ،‬اســتمرار خدمــات ضــروری ‪ ،‬حفاظــت‬ ‫از تاسیســات و تجهیــزات نــادر‪ ،‬پایدارســازی‬ ‫مدیریــت عالــی کشــور‪ ،‬حفاظــت ســایبری‬ ‫از کشــور‪ ،‬تامیــن نیازهــای مــردم‪ ،‬حفاظــت‬ ‫از شــهرها در جنــگ‪ ،‬تــداوم شــبکه های‬ ‫اطالع رســانی و تــداوم اداره و مدیریــت مــردم‬ ‫از ســری اهــداف و عملکــرد پدافنــد غیرعامــل‬ ‫اســت کــه بایــد در جهــت پیشــبرد ایــن اهداف‬ ‫همــواره تــاش کنیــم»‪ .‬وی در پایــان عناویــن‬ ‫روزهــای پدافنــد غیرعامــل را شــرح داد و‬ ‫افــزود‪« :‬از انجایی کــه پدافنــد غیرعامــل نقــش‬ ‫ی را در کشــور ایفــاء می کنــد؛‬ ‫بســیار مهمــ ‬ ‫لــذا بایــد در راســتای فرهنگ ســازی پدافنــد‬ ‫غیرعامــل ایــن مهــم را بیشــتر شــناخته و در‬ ‫امــور بـه کار گیریــم‪ .‬عناویــن روزهــای پدافنــد‬ ‫غیرعامــل‪ :‬چهارشــنبه (‪ ۸‬ابــان )‪ :‬حفــظ‬ ‫ســرمایه های شــهری کشــور بــا مشــارکت‬ ‫مردمــی ‪ -‬پدافنــد شــهری‪ .‬پنجشــنبه (‪۹‬‬ ‫ابــان )‪ :‬حفــظ ســرمایه های ملــی در برابــر‬ ‫تهدیــدات بــا خودبــاوری و اقتــدار علمــی و‬ ‫همه جانبــه‪ .‬جمعــه (‪ ۱۰‬ابــان )‪ :‬صیانــت از‬ ‫مــردم در برابــر تهدیــدات دشــمن‪ -‬پدافنــد‬ ‫مردم محــور‪ .‬شــنبه (‪ ۱۱‬ابــان )‪ :‬مصون ســازی‬ ‫زیرســاخت های کشــور بــا تفکــر بســیجی‪-‬‬ ‫پدافنــد کالبــدی‪ .‬یکشــنبه (‪ ۱۲‬ابــان )‪:‬‬ ‫جامعــه ســالم و امــاده در برابــر تهدیــدات‬ ‫نویــن‪ -‬پدافنــد زیســتی‪ .‬دوشــنبه (‪ ۱۳‬ابــان)‪:‬‬ ‫استحکام بخشــی و صیانــت از زیرســاخت های‬ ‫ســایبری کشــور‪ -‬پدافنــد ســایبری‪ .‬سه شــنبه‬ ‫(‪ ۱۴‬ابــان) پدافنــد غیرعامــل‪ ،‬مقاومــت‬ ‫و بازدارندگــی بــا رونــق تولیــد‪ -‬دفــاع ‬ ‫ی و غیرنظامــی‪.‬‬ ‫همه جانبــه نظامــ ‬ ‫رئیس سازمان اموزش و پرورش استثنائی کشور در مشهد‪:‬‬ ‫طرح مدارس وابسته به دانشگاه کلید خواهد خورد‬ ‫پــرورش اســتثنائی بــه اشــتباه نــام گــذاری‬ ‫شــده و بایــد بــه ســازمان امــوزش و پــرورش‬ ‫بــا نیازهــای ویــژه تغییــر نــام دهــد‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬امــوزش بــا کیفیــت و شــناخت همــه‬ ‫طیف هــا بــا نیــاز ویــژه‪ ،‬یکــی از اهــداف ســازمان‬ ‫امــوزش و پــرورش استثنایی ســت»‪ .‬حســینی‬ ‫با اشــاره ب ه راه هــای تحقــق اهــداف ســازمان‪،‬‬ ‫ابــراز کــرد‪« :‬مهم تریــن قــدم در تحقــق ایــن‬ ‫اهــداف مســئله‪ ،‬اجرایی سازی ســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫استاندارد ســازی نیــروی انســانی نیــز از جملــه‬ ‫دیگــر مواردی ســت کــه از اهمیــت خاصــی‬ ‫برخــوردار اســت»‪ .‬رئیــس ســازمان امــوزش‬ ‫و پــرورش اســتثنایی کشــور گفــت‪« :‬حــدود‬ ‫‪ ۲۴‬هــزار کادر اداری و اموزشــی و ‪ ۱۵۳‬هــزار‬ ‫دانش امــوز مشــغول به کار و تحصیــل در ایــن‬ ‫امــوزش و پــرورش هســتند»‪ .‬وی با بیا نِاینکــه‬ ‫در راســتای بهبــود شــرایط بایــد چهــار اقــدام‬ ‫کلــی صــورت بگیــرد‪ ،‬عنــوان کــرد‪« :‬در اقــدام‬ ‫اول جــذب و تامیــن نیــروی انســانی متخصــص‬ ‫به ویــژه نیروهــای مبتنــی بــر توانبخشــی و‬ ‫مشــاوره در اولویــت اســت‪ ،‬مرکزتربیــت معلــم‬ ‫جهــت تربیــت معلمــان متخصــص در ایــن‬ ‫حــوزه کــه در تهــران کــه تعطیــل شــده دوبــاره‬ ‫راه انــدازی شــود‪ ،‬معلــم بایــد اموزش هــای‬ ‫ضمــن خدمــت موثــر و مســئله مدار را بگذرانــد‪،‬‬ ‫خانواده هــای ایــن دانش امــوزان بایــد بیشــتر‬ ‫از یــک خانــواده معمولــی نقــش یــک معلــم را‬ ‫بــرای فرزنــدش داشــته باشــد و در این خصــوص‬ ‫اموزش دیــده باشــند‪ ،‬همــه ایــن مــوارد از جملــه‬ ‫اقداماتی ســت کــه در راســتای بهبــود شــرایط‬ ‫ایــن دانش امــوزان‪ ،‬الزم و ضروری ســت»‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان امــوزش و پــرورش اســتثنایی‬ ‫کشــور تصریــح کــرد‪« :‬همان طــور کــه‬ ‫یــک دانش امــوز بــا نیــاز ویــژه پنج برابــر‬ ‫دانش امــوز عــادی اعتبــار می طلبــد در زمینــه‬ ‫فضــای اموزشــی نیز نیازمنــد پنج برابــر فضای‬ ‫بیشــتر اســت»‪ .‬رئیــس ســازمان امــوزش و‬ ‫نِاینکــه بایــد‬ ‫پــرورش اســتثنایی کشــور با بیا ‬ ‫راه انــدازی پژوهشــکده امــوزش و پــرورش‬ ‫اســتثنایی بــا اخریــن مدل هــای بین المللــی‬ ‫مبتنی بــر شــبکه دانــش را در دســتور کار‬ ‫قــرار دهیــم‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬ایــن مهــم دارای‬ ‫الزاماتی ســت‪ ،‬اول ان کــه نظــام تعلیــم و‬ ‫تربیــت و نیــاز ویــژه‪ ،‬بــدون مشــارکت تمــام‬ ‫ابعــاد امــکان ارتقــاء کیفیــت نــدارد‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫بایــد بــا پیونــد بیــن دانشــگاه و ایــن حــوزه از‬ ‫اموزش وپــرورش ایــن مشــارکت را اســتارت‬ ‫بزنیــم؛ لــذا طــرح مــدارس وابســته بــه ایــن‬ ‫دانشــگاه ها را کلیــد خواهیــم زد»‪ .‬وی‬ ‫مشــارکت و همــکاری خیریــن را یکــی دیگر از‬ ‫الزامــات دیگــر عنــوان کــرد و گفــت‪« :‬خیرین‬ ‫یکــی از محورهــا مهــم در این زمینه هســتند»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران خبر داد؛‬ ‫تجهیز ‪ 11‬شهرک صنعتی استان به ماشین اطفای حریق‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی‬ ‫مازنــدران اظهــار داشــت‪« :‬ایمنــی واحدهــای‬ ‫تولیــدی و صنعتــی از اهمیــت ویــژه ای‬ ‫برخــوردار اســت و باتوجه به اینکــه هــر‬ ‫واحــد تولیــدی بایــد مســائل ایمنــی را‬ ‫رعایــت کنــد‪ ،‬به لحــاظ امنیــت روانــی بــرای‬ ‫ســرمایه گذاران‪ ،‬خریــد ماشــین اتش نشــانی‬ ‫و تجهیــزات اطفــاء حریــق در شــهرک ها و‬ ‫نواحــی صنعتــی اســتان انجــام می شــود»‪.‬‬ ‫ســید مصطفــی موســوی بااشــاره به اینکه‬ ‫تجهیــز شــهرک های صنعتــی بــه ماشــین‬ ‫اطفــاء حریــق در راســتای برقــراری امنیــت و‬ ‫حفاظــت از دارایــی ســرمایه گذاران اســت‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬ایــن تجهیــزات بــرای‬ ‫مقابلــه بــا حــوادث غیر پیش بینی شــده‬ ‫اســتفاده می شــود»‪ .‬موســوی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«تاکنــون شــهرک های صنعتــی امامــزاده‬ ‫عبدالــه امــل‪ ،‬بندپــی شــرقی‪ ،‬منصورکنــده‬ ‫بابــل‪ ،‬بهشــهر‪ ،‬مــرزن ابــاد چالــوس‪ ،‬ســاری‪،1‬‬ ‫گیالن‬ ‫بشــل ســوادکوه‪ ،‬سلمانشــهر‪ ،‬نــکا‪ ،‬چمســتان‬ ‫نــور و شــهدای محمودابــاد بــه ماشــین اطفــاء‬ ‫حریــق مجهــز شــده اند»‪ .‬وی یــاداور شــد‪:‬‬ ‫«برگــزاری دوره هــای اموزشــی اطفــاء حریــق‬ ‫و ایمنــی بــرای واحدهــای تولیــدی و صنعتی‪،‬‬ ‫نصــب بنــر‪ ،‬تهیــه بروشــور‪ ،‬ارســال پیامــک‬ ‫بــا مضامیــن هشــدارهای حــوادث ناشــی از‬ ‫اتش ســوزی و رعایــت ایمنــی‪ ،‬از مهم تریــن‬ ‫اقدامــات شــرکت بــوده اســت»‪.‬‬ ‫بازدید معاون انرژی سازمان پدافند غیرعاملکشور‬ ‫از نمایشگاه دستاوردهای صنعت اب و برق‬ ‫معــاون انــرژی ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور در بازدیــد از نمایشــگاه‬ ‫دســتاوردهای صنعــت اب و بــرق گیــان در زمینــه پدافنــد غیرعامــل گفــت‪:‬‬ ‫«اب و بــرق دو نیــاز ضــروری جامعــه اســت کــه عملکــرد شــرکت های اب و‬ ‫بــرق دراین زمینــه حســاس و بــدون وقفــه اســت»‪ .‬مطیعــی‪ ،‬بااشــاره به موقعیــت‬ ‫گردشــگری گیــان افــزود‪« :‬تجهیزاتــی کــه در ایــن نمایشــگاه درمعــرض نمایــش‬ ‫گذاشــته شــده‪ ،‬بیانگــر تــاش و تکاپــوی تالشــگران صنعــت اب و بــرق در حــوزه‬ ‫پدافنــد غیرعامــل و ســایر زمینه هاســت»‪ .‬وی گفــت‪« :‬بــا ایــن دســتاوردهای‬ ‫مهــم و ارزشــمند در اســتان گیــان‪ ،‬چنانچــه بــه هــر دلیلــی شــرایط غیرعــادی‬ ‫ایجــاد شــود می تــوان در کمتریــن زمــان ممکــن ان را مدیریــت کــرد»‪ .‬بنابــر ایــن‬ ‫گــزارش؛ در بازدیــد از نمایشــگاه دســتاورهای شــرکت های صنعــت اب و بــرق در‬ ‫زمینــه پدافنــد غیرعامــل‪ ،‬مدیــران عامــل شــرکت های صنعــت اب و بــرق گیــان‬ ‫و معــاون سیاســی و امنیتــی اســتانداری حضــور داشــتند‪ .‬گفتنی ســت؛ نمایشــگاه‬ ‫عمومــی دســتاوردهای پدافنــد غیرعامــل تــا سه شــنبه ‪ 14‬ابــان دایــر اســت و‬ ‫عالقه منــدان می تواننــد از ســاعت ‪ 10‬صبــح الــی ‪ 14‬بعــد از ظهــر در محــل‬ ‫ســالن ورزشــی شــهید عباســپور شــرکت ســهامی بــرق منطقـه ای گیــان از ایــن‬ ‫نمایشــگاه دیــدن کننــد‪.‬‬ ‫بازدید تیم ارزیابی اعتباربخشی اموزشی‬ ‫وزارت بهداشت از دانشکده پزشکی رشت‬ ‫تیــم ارزیابــی اعتباربخشــی اموزشــی وزارت بهداشــت طــی بازدیــدی‪ ،‬نحــوه تحقــق‬ ‫اســتانداردهای دانشــکده پزشــکی را مــورد بررســی قــرار داد‪ .‬درراســتای اجــرای‬ ‫برنامــه اعتباربخشــی دانشــکده های پزشــکی سراســر کشــور و به منظــور بررســی‬ ‫نحــوه تحقــق اســتانداردهای دانشــکده پزشــکی‪ ،‬تیــم ارزیابــان بیرونــی اعتباربخشــی‬ ‫اموزشــی وزارت بهداشــت به همــراه معــاون اموزشــی دانشــگاه‪ ،‬رئیــس دانشــکده و‬ ‫جمعــی از مســئوالن دانشــکده پزشــکی رشــت‪ ،‬از ایــن دانشــکده بازدیــد به عمــل‬ ‫اورد‪ .‬درادامــه ایــن بازدیــد طــی نشســتی بــا حضــور تیــم ارزیابــی اعتباربخشــی‬ ‫اموزشــی وزارت بهداشــت بــا اعضــای هیئت علمی دانشــکده پزشــکی رشــت‪ ،‬مســائل‬ ‫ش ِرو مــورد بحــث و تبادل نظــر قــرار گرفــت‪ .‬گفتنی ســت؛ ایــن بازدیــد به مــدت‬ ‫پی ـ ‬ ‫ســه روز از مراکــز اموزشــی‪ ،‬درمانــی و دانشــکده پزشــکی توســط تیــم ارزیابــی‬ ‫اعتباربخشــی اموزشــی وزارت بهداشــت ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫قزوین‬ ‫علی بهبهانی‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر تهران مطرح کرد؛‬ ‫استفاده از دیپلماسی شهری‬ ‫برای مقابله با تحریم های ظالمانه علیه ایران‬ ‫رئیــس شــورای اســامی شــهر تهــران از وزارت امــور خارجــه خواســت از دیپلماســی‬ ‫شــهری بــرای گرفتــن حــق ایــران در برابــر تحریم هــای ظالمانــه اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫محســن هاشــمی‪ ،‬در چهارمیــن دوره جایــزه جهانــی خشــت طالیــی تهــران‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«دیپلماســی شــهری یکــی از شــیوه های دیپلماســی عمومی ســت و اصــوالً سیاســت‬ ‫خارجــی مــا از دو طریــق مســائل را دنبــال می کنــد‪ .‬یکــی دیپلماســی کالســیک یعنــی‬ ‫همــان کاری کــه مذاکــرات از طریــق دیپلمات هــا صــورت می گیــرد و وزارت خارجــه‬ ‫در ان تبحــر دارد و دوم دیپلماســی عمومــی کــه متعلــق بــه منافــع عمومــی مــردم‬ ‫کشورهاســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در ابعــاد مختلــف دیپلماســی عمومــی می توان دیپلماســی‬ ‫رســانه ای‪ ،‬مدنــی و شــهری را از متعــارف تریــن مــوارد مطرح کرد‪ .‬دیپلماســی رســانه ی‬ ‫همــان اســتفاده از افــکار عمومــی و اســتفاده از رســانه هــای داخلــی و خارجی ســت‬ ‫کــه تاثیــر زیــادی در جوامــع مختلــف دارنــد‪ .‬به خصــوص امــروز کــه بــا ورود پرقــدرت‬ ‫فضــای مجــازی تاثیــر دیپلماســی رســانه ای خیلــی پرقدرت تــر شــده اســت»‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری‪:‬‬ ‫نشر مطالب غیرواقعی‪ ،‬تخلف انتخاباتی ست‬ ‫نشــر مطالــب غیرواقعــی دربــاره انتخابــات در فضــای مجــازی جــرم و قابــل تعقیــب‬ ‫کیفری اســت‪ .‬رئیس کل دادگســتری اســتان در نشســت ســتاد پیشــگیری و رسیدگی‬ ‫بــه تخلفــات و جرایــم انتخاباتــی اســتان بــا بیــان ایــن مطلــب‪ ،‬خواســتار تشــکیل‬ ‫کارگــروه ویــژه فضــای مجــازی در روز هــای منتهــی بــه انتخابــات شــد‪ .‬حجت االســام‬ ‫نــوراهلل قدرتــی افــزود‪« :‬ادمین هــای کانال هــای مجــازی بایــد بداننــد کــه نشــر و‬ ‫بازنشــر مطالــب غیرواقــع و تخریبــی‪ ،‬ماننــد تولیــد ایــن اخبــار‪ ،‬جــرم اســت و تعقیــب‬ ‫مدعــی العمــوم را بــه دنبــال دارد»‪ .‬مقــام عالــی قضایی اســتان به مســئوالن هشــدار داد‬ ‫کــه از اعمــال جانبدارانــه در حیطــه وظایــف خــود به گونـه ای که ســبب شــود از کاندیدا‬ ‫یــا طیــف خاصــی حتــی به صــورت ضمنــی حمایــت شــود‪ ،‬خــودداری کننــد‪ .‬او حضور‬ ‫حداکثــری و ســامت انتخابــات را صــدای واحــد مســئوالن قضائــی‪ ،‬امنیتــی‪ ،‬نظارتــی‬ ‫و اجرایــی دانســت و گفــت‪« :‬تــاش مــا بــر ایــن اســت تــا بــا تضمیــن ســامت تمامــی‬ ‫مراحــل انتخابــات‪ ،‬زمینــه حضــور همــه اشــخاص حتــی دارای حداقــل نمــره صالحیت‬ ‫را در رقابــت انتخاباتــی فراهــم کنیــم»‪ .‬دادســتان عمومــی و انقــاب قزویــن هــم درباره‬ ‫بهره بــرداری از بیت المــال‪ ،‬گفــت‪« :‬هیــچ شــخص یــا نهــادی مجــاز نیســت بــه نفــع‬ ‫نامــزد یــا نامزد هــای خــاص از امکانــات بیت المــال بهــره ببــرد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫فرمانده ناجا خبر داد؛‬ ‫تکمیل پلیس گمرکات کشور تا پایان امسال‬ ‫محســن شــیرازی نــژاد‪ /‬فرمانــده نیــروی انتظامــی گفــت کــه پلیــس‬ ‫گمــرکات در ‪ ۱۳‬گمــرک کشــور راه انــدازی شــده کــه تــا پایــان امســال تکمیــل‬ ‫می شــود‪ .‬ســردار حســین اشــتری افــزود‪« :‬حضــور پلیــس در گمــرکات‪ ،‬اثــرات‬ ‫مثبتــی داشــته کــه مــردم ان را مشــاهده خواهنــد کــرد»‪ .‬وی با اشــاره به‬ ‫اغــاز بــه کار پلیــس امنیــت اقتصــادی از اغــاز ســال جــاری ادامــه داد‪« :‬پلیــس‬ ‫امنیــت اقتصــادی پلیــس نوپایی ســت کــه طــی ایــن مــدت کوتــاه اقدامــات‬ ‫خوبــی به ویــژه در مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی و ورود و خــروج کاالی قاچــاق‬ ‫انجــام داده اســت»‪ .‬ســردار اشــتری افــزود‪« :‬پلیــس امنیــت اقتصــادی تعــداد‬ ‫قابــل مالحظــه ای پرونــده تشــکیل داده کــه مــورد توجــه مرجــع قضایــی‬ ‫قــرار گرفتــه و محکمه پســند بــوده و تــا پایــان امســال نیــز چنــد پــروژه‬ ‫بــزرگ را تحویــل مقامــات قضایــی خواهــد داد»‪ .‬وی همچنیــن با اشــاره به‬ ‫راه انــدازی مراکــز مشــاوره ای و نیــز دوایــر مشــاوره ای در کالنتری هــا ادامــه‬ ‫داد‪« :‬مراکــز مشــاوره ای کــه از ســال های گذشــته بــوده را تقویــت کرده ایــم‬ ‫و در حال حاضــر ‪ ،‬در یک هــزار کالنتــری دوایــر مشــاوره ای و همچنیــن ‪۴۰‬‬ ‫مرکــز مشــاوره ای در مراکــز اســتان ها داریــم»‪ .‬فرمانــده ناجــا با بیان ِاینکــه‬ ‫موضوعــات ایــن پرونده هــا در زمینه هایــی همچــون مســائل خانوادگــی‪،‬‬ ‫اختالفــات محلــی و نــزاع بــوده‪ ،‬ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا تقویــت ایــن‬ ‫مراکــز و دوایــر مشــاوره ای‪ ،‬شــاهد کاهــش جرائــم و پرونــده هــا در دادگاه هــا‬ ‫باشــیم‪ .‬در پایــان ایــن جلســه بــا قدردانــی از تــاش هــای ســردار اســحافی‪،‬‬ ‫ســردار ملکــی بــه عنــوان فرمانــده جدیــد انتظامــی گیــان معرفــی شــد‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫مد یرمسئول ‪ :‬علی اکبر بهبهانی (مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫اال ویلر ویلکاکس‬ ‫بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪ )65607917 :‬چاپ هم زمان‪ :‬تبریز‪ -‬پیمان چاپ‬ ‫اخالق حرفه ای روزنامه نگاری د ر سایت روزنامه‬ ‫زادروز‪ 5 :‬نوامبر ‪1850‬‬ ‫زادگاه‪ :‬امریکا‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫حرفه‪ :‬شاعر‬ ‫او که در ‪69‬سالگی درگذشت؛‬ ‫با انتشار دیوان اشعار «سروده های اشتیاق»‬ ‫(‪ )1883‬به شهرت رسید‪.‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬ابان ‪ 7 - 1398‬ربیع االول ‪ 5 -1441‬نوامبر ‪ -2019‬سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪ 1000 -1856‬تومان‬ ‫مهین صدری‬ ‫«اکـو»؛ دومیـن فیلـم کوتاه مهیـن صـدری (بازیگر‪ ،‬نویسـنده و‬ ‫کارگـردان تئاتـر) در بخـش سـینمای داسـتانی سی وششـمین‬ ‫جشـنواره فیلـم کوتـاه تهـران پذیرفتـه شـد‪ .‬در ایـن اثـر‪ ،‬ترانـه‬ ‫علیدوسـتی‪ ،‬امیراحمـد قزوینـی‪ ،‬ادریـن شـنتیائی و اریـن‬ ‫ گزارش مهـر؛ در خالصه‬ ‫شـنتیائی به ایفـای نقش می پردازنـد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫ان کـه نیمـه خردادمـاه امسـال در تهـران جلوی دوربیـن رفت؛‬ ‫امـده‪« :‬زن راه گریـزی از خـود پیـدا نمی کنـد!»‬ ‫واریس دیری‬ ‫مجموعـه ای از اثـار هفـت اهنگ سـاز معاصـر ایرانـی‪ ،‬در قالـب‬ ‫باعنوان «جهـان در جهـان» به ِ‬ ‫ همت نازنین احمـدزاده؛‬ ‫کنسـرتی‬ ‫ِ‬ ‫نوازنـده سـاز ابوا‪ ۱۶ ،‬ابان ماه سـاعت ‪ ۲۰‬در «تـاالر رودکی» برگزار‬ ‫ گـزارش نـوا؛ ایـن اجرا‪ ،‬مجموعـه ای از اثـار محمدرضا‬ ‫می شـود‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫تفضلـی‪ ،‬حسـام الدین دارابـی‪ ،‬روزبـه رفیعـی‪ ،‬ارمیـن صنایعـی‪،‬‬ ‫شـروین عباسـی‪ ،‬حمیـد عسـکری و کارن کیهانـی بـوده و اثاری‬ ‫ سـفارش احمـدزاده بـرای نخسـتین بار اجـرا می شـود‪.‬‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫کتــاب «بچه هــای صحــرا» اثــر واریــس دیــری؛ نویســنده اثــار‬ ‫پرمخاطــبِ «کل صحــرا» و «طلــوع صحــرا»‪ ،‬بــا ترجمــه محمدعلــی‬ ‫ـزارش‬ ‫مهمان نــوازان ازســویِ انتشــارات «مرواریــد» منتشــر شــد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫انــا؛ ایــن اثــر به گفتــه مولــف ان؛ پــرده از واقعیتــی پنهانــی دربــاره‬ ‫مثله ســازی جنســی زنــان برداشــته و جزئیاتــی از تحقیــق و‬ ‫تفحص هــای انجام شــده پیرامــون ان را روایــت می کنــد‪ .‬او‪ ،‬ســفیر‬ ‫ســازمان ملــل در ســال های ‪ ۱۹۹۷‬تــا ‪ ۲۰۰۳‬بــود‪.‬‬ ‫کارن کیهانی‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫ِ‬ ‫دسـت کم هشـداری‬ ‫واگیـر نـدارد!‪ ...‬این درواقع‪ ،‬یک هشـدار نیسـت؛‬ ‫از جنـس ایجـاد واهمـه و دلهـره نسـبت بـه یـک پدیـده ناشـناس؛ بلکـه‬ ‫دعـوت بـه ارامـش و دوست داشـتن اسـت؛ ان هـم در یـک اثر نمایشـی‬ ‫شـریف کـه می خواهـد مخاطبـش را بـا زوایـای پنهـان یـک بیمـاری اشـنا‬ ‫کنـد‪« :‬ایکتیـوز»؛ شـاید شـما هـم از جملـه افـرادی باشـید که حتـی نام‬ ‫ان را نشـنیده باشـد و شـاید می دانیـد از کدام بیمـاری صحبت می کنیم‬ ‫چیسـتی ان نداریـد‪ .‬ساشـا کشـوادی در‬ ‫امـا اگاهـی کافـی و درسـتی از‬ ‫ِ‬ ‫درعین داشـتن‬ ‫اولیـن گام کارگردانـی تئاتـر‪ ،‬سـراغ سـوژه ای رفتـه کـه‬ ‫ِ‬ ‫بـارِ دراماتیـک بـاال‪ ،‬نوعـی حدیـث نفس اسـت؛ حدیـث نفـس افرادی که‬ ‫بیمـاری به ظاهر ترسـناک‪ ،‬از شـوق همدلی‬ ‫زندگی شـان تحـت لـوای یـک‬ ‫ِ‬ ‫و همراهی خالی شـده اسـت‪ .‬در خالصه داسـتان نمایش «واگیر ندارد»‬ ‫تنهـا امـده بود‪ :‬مسـتندی واقعی از زندگـی بیماران مبتال به ایکتیـوز ‪...‬‬ ‫همیـن! درواقـع‪ ،‬ایـن کار ان قـدر واقعی بود که فقط باید دیده می شـد تا‬ ‫بـه درک ملموسـی از ماجرایش رسـید؛ ماجرا یا بهتـر بگوییم ماجراهایی‬ ‫کـه وام دار حقایقـی تلـخ از زندگـی تعـدادی از مبتالیـان بـه عارضـه‬ ‫عجیبی سـت کـه درد حواشـی اش‪ ،‬ازاردهنده تـر از خـود بیماری سـت‪.‬‬ ‫فرشـته الوسـی‪ ،‬بهنـام سـرلک‪ ،‬فاطمـه نـوروزی‪ ،‬سـارینا رزاق‪ ،‬بهـروز‬ ‫عبـادی‪ ،‬سـمن قنـاد‪ ،‬سـارینا ترقـی‪ ،‬مرضیه علی اکبـری‪ ،‬احمـد بهاروند و‬ ‫علیرضـا اسـفندیاری؛ بازیگـران ایـن تئاتـر بودنـد کـه ‪ 19‬مهرمـاه تا ‪10‬‬ ‫ روی‬ ‫ابان مـاه جـاری‪ ،‬در «خانـه نمایـش مهـرگان» (سـالن شـماره ‪ )۱‬بـه ِ‬ ‫صحنـه رفـت‪ .‬بـا خالـق ایـن اثـر به گفت وگو نشسـته ایم‪.‬‬ ‫چطــور شــد کــه تصمیــم بــه ســاخت اثــری دربــاره بیمــاری ایکتیــوز‬ ‫گرفتیــد؟‬ ‫تقریبــاً ‪10‬ماه پیــش بــود کــه بــرای تماشــای نمایشــی ســاخته یکــی‬ ‫از دوســتان‪ ،‬دعــوت شــده بــودم‪ .‬در انتهــای کار کــه طبق معمــول در‬ ‫بک اســتیج بــرای گرفتــن عکــس یــادگاری و عرض خسته نباشــید بــه گروه‬ ‫نمایشــی حاضــر شــدم‪ ،‬دیــدم کــه تعــدادی از بچه هــای انجمــن ایکتیــوز؛‬ ‫ازجملــه اقــای خادم حســینی و خانــم قریشــی نیــز حضــور دارنــد‪ .‬تاان زمان‬ ‫نــه شــناختی از ایــن بیمــاری داشــتم و نــه بیمــار مبتــا بــه ان را از نزدیــک‬ ‫دیــده بــودم‪ .‬وقتــی اصــرار کردنــد کــه مــن هــم در عکــس دســته جمعی‬ ‫کنارشــان قــرار بگیــرم‪ ،‬دلــم نمی خواســت بــروم؛ چــون ترســیده بــودم و‬ ‫فکــر می کــردم کــه صددرصــد مــن هــم مبتــا خواهــم شــد‪ .‬انــگار قــدم در‬ ‫راهــی می گــذارم کــه برگشــتی نخواهــد داشــت!‬ ‫از خیر گرفتن عکس گذشتید؟‬ ‫نــه؛ ان کار انجــام شــد‪ .‬همان شــب امــا دوســتم تصاویــر گرفته شــده را‬ ‫در اینســتاگرام به اشــتراک گذاشــت و اســامی بچه هــا؛ ازجملــه دوســتان‬ ‫انجمــن ایکتیــوز را روی تصاویــر تــگ کــرد‪ .‬رفتــم بــه پیــج تمام ایــن بچه ها‬ ‫و انچــه برایــم جالــب بــود‪ ،‬هشــتگی بــود کــه همــه زیــر پست های شــان‬ ‫زده بودنــد‪« :‬واگیــر نــدارد!» این مســئله برایــم جــدی شــد و خواســتم کــه‬ ‫بیشــتر دربــاره اش بدانــم‪ .‬به نوعــی می خواســتم رفتــار نامناســبم در ان شــبِ‬ ‫درعین حــال‪ ،‬کاری هــم بــرای شناســایی ایــن‬ ‫عکاســی را جبــران کنــم و‬ ‫ِ‬ ‫بیمــاری انجــام دهــم‪.‬‬ ‫اجراهایی که داشتید‪ ،‬شما را به هدف تان رساند؟‬ ‫راســتش نــه؛ در فضــای تئاتــر‪ ،‬ان تاثیــر خاصــی کــه دل تــان می خواهــد را‬ ‫نمی شــود گذاشــت‪ .‬فکــرش را بکنیــد در ایده ال تریــن حالــت‪ ،‬اگــر هرشــب‬ ‫بــا ســالن پُــر هــم اجــرا برویــد‪ ،‬نهایتـاً ‪1500‬نفــر در ‪15‬شــب اجــرا‪ ،‬کار را‬ ‫دیده انــد کــه در مقابــل جمعیــت نااشــنا بــا ایــن بیمــاری‪ ،‬هیــچ اســت‪.‬‬ ‫انچــه بیشــتر دنبالــش بــودم ایــن بــود کــه هنرمنــدان و چهره هــای‬ ‫ـق ایــن تئاتــر‪ ،‬حامــی معنــوی بچه هــای انجمــن‬ ‫معــروف بیاینــد و ازطریـ ِ‬ ‫بانــی اگاهی رســانی ایــن بیمــاری بــه عمــوم شــوند‪.‬‬ ‫ایکتیــوز شــده و ِ‬ ‫درواقــع‪ ،‬می خواســتم ان تاثیــر الزم را بعــد از پایــان اجراهــا و به واســطه‬ ‫اطالع رســانی ان افــراد و به اصطــاح ســلبریتی ها بــر جامعــه بگــذارم‪.‬‬ ‫این هدف محقق شد؟‬ ‫نــه متاســفانه؛ جالــب اســت کــه بســیاری از ایــن چهره هــا کــه در‬ ‫پس ـت های اینســتاگرامی و فضــای مجــازی در صــف اول حمایــت از هــر‬ ‫اتفاقــی ماننــد ســیل و زلزلــه و ‪ ...‬هســتند‪ ،‬دعوت هــای مــا را بی پاســخ‬ ‫ـاس ایــن همراهــی امــاده‬ ‫گذاشــتند‪ .‬حتــی قــرار شــده بــود کــه لوحــی به پـ ِ‬ ‫ـوان ســفیر بیمــاری ایکتیــوز‪ ،‬در‬ ‫کنیــم و بــه میهمانــان بدهیــم تــا به عنـ ِ‬ ‫اگاهی رســانی بــه عمــوم کمک مــان کننــد‪ .‬اگــر خاطرتــان باشــد درمــور ِد‬ ‫بیمــاری پروانـه ای هــم همین طــور بــود‪ .‬عــده کمی از ان شــناخت داشــتند‬ ‫و اطالع رســانی های رســانه ای باعــث شــد تعــداد بیشــتری از مــردم دربــاره‬ ‫ای بــی بدانند‪ .‬مســئله اینجاســت که بیمــاران ایکتیــوز پرتعدادتــر از بیماران‬ ‫ای بــی هســتند امــا چــون دانــش عمومــی دربــاره اش کافــی نیســت‪،‬‬ ‫ناشــناخته و مهجــور مانــده اســت‪.‬‬ ‫قصد نداشتید اجراها را تمدید کنید؟‬ ‫چنیــن تصمیمــی نداشــتم؛ چــون بودجــه نداشــتم‪ .‬بــرای ای ـن کار حتــی‬ ‫ســالن دولتــی نتوانســتیم بگیریــم‪ .‬بودجــه خــودم هــم ان قــدر نبود کــه کار‬ ‫خاصــی بتوانــم انجــام دهــم‪.‬‬ ‫هیچ اسپانسری جلو نیامد؟‬ ‫ازانجاکــه کاراولــی هســتم و درواقــع «واگیــر نــدارد» اولین فعالیت نمایشــی‬ ‫ـوان کارگــردان اســت‪ ،‬کســی اعتمــاد نکــرد که قــدم جلو بگــذارد‪.‬‬ ‫مــن به عنـ ِ‬ ‫بــا چنــد تهیه کننــده قبــل از اجــرا صحبــت کــرده بودیــم کــه قول هــای‬ ‫مســاعد دادنــد امــا وقتــی ماجــرا جــدی شــد؛ به بهانه هــای مختلــف‪ ،‬از‬ ‫پــروژه عقــب کشــیدند؛ تااینکــه خانــم انوشــه زاهــدی اعــام امادگــی کــرد‪.‬‬ ‫بودجـه ای بــرای کار تامیــن شــد امــا ازانجاکــه ایشــان هم زمــان بــه پــروژه‬ ‫دیگــری هــم قــول همــکاری داده بودنــد‪ ،‬دست شــان خالــی شــد‪ .‬قطعـاً اگر‬ ‫نِ اینکــه هیــچ‬ ‫ایــن اتفــاق نبــود؛ بیش ازاینهــا بــه مــا کمــک می کــرد؛ ضم ‬ ‫چشم داشــتی بــه گیشــه و فــروش نداشــت‪ .‬شــاید اگــر در ســالن دولتــی‬ ‫اجــرا می رفتیــم و هزینــه ســالن نبــود؛ ماجــرا فــرق می کــرد‪ .‬راســتش‬ ‫هیچ یــک از ‪ 10‬بازیگــر مــن در ایــن نمایــش‪ ،‬دســتمزدی نگرفتنــد و تنهــا‬ ‫بــرای حمایــت از انجمــن‪ ،‬حاضــر بــه کار شــدند‪ .‬می توانــم بگویــم به واقــع‬ ‫هــر ‪10‬نفرشــان ســلبریتی های قلــب مــن هســتند‪.‬‬ ‫نمی خواستید به خاط ِر عدم تامین مالی‪ ،‬پروژه را متوقف کنید؟‬ ‫اصـ ًا؛ اتفاقـاً ایـن را بگویــم کــه قبــل از مــن‪ ،‬افــراد بســیاری بــرای ســاخت‬ ‫تئاتــر‪ ،‬فیلــم‪ ،‬مســتند و ‪ ...‬بــا بچه هــای انجمــن ایکتیــوز صحبــت کــرده‬ ‫بودنــد امــا ازانجاکــه گاهــی بعضــی افــراد دچــار حــس َجوگیری می شــوند‪،‬‬ ‫ایــن وعده هــا تنهــا دراثـ ِر یــک مواجهــه اولیــه بــا بیمــاران ایکتیــوز بــود و‬ ‫به نوعــی‪ ،‬یــک تصمیــم احساســی زودگــذر‪ .‬به خاطــ ِر همیــن مســئله‪،‬‬ ‫اقــای خادم حســینی کــه رئیــس انجمــن ایکتیــوز هــم هســت‪ ،‬در ابتــدا بــا‬ ‫درخواســت همــکاری مــن موافــق نبــود و فکــر می کــرد مــن هــم یکــی از‬ ‫خیــل همــان افــرادی هســتم کــه قــول دادنــد و رفتنــد کــه رفتنــد‪.‬‬ ‫بااین حساب‪ ،‬برای گام اول‪ ،‬دست روی پروژه دشواری گذاشتید‪.‬‬ ‫یک جاهایــی حقیقتــاً به خاطــ ِر بحــث مالــی داشــتم کــم مــی اوردم امــا‬ ‫خداراشــکر باالخــره خودمــان را بــه ‪15‬شــب اجــرا کشــاندیم و حتــی‬ ‫خودنویس‬ ‫قدرت اهلل عاقلی گفت‪« :‬در دنیای امروز‪ ،‬هرسـال ‪46‬میلیارد تصویر‬ ‫ثبـت می شـود‪ .‬کارکـردن در دنیـای امـروز‪ ،‬بسیارسـخت اسـت»‪.‬‬ ‫«درحال حاضر نزدیک‬ ‫ گـزارش هنرانالیـن؛ این ارتیسـت افـزود‪:‬‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫بـه ‪14‬میلیـون عـکاس حرفـه ای در دنیـا داریـم کـه بعضاً هـرروز‬ ‫ثبـت تصویـر می کننـد‪ .‬اینکه مـا بخواهیـم در این دنیـا‪ ،‬تصویری‬ ‫بـه ادم هـا بدهیـم که در حافظه شـان بمانـد و در حافظـه جمعی‪،‬‬ ‫پایداری داشـته باشـد‪ ،‬کار سختی سـت»‪.‬‬ ‫قدرت اهلل عاقلی‬ ‫پائیز‬ ‫دختری ست‬ ‫که موهای نارنجی اش‬ ‫انعکاس ذره ذره افتاب را‬ ‫به زمین می ریزد‬ ‫راضیه خواجه زاده‬ ‫گفت وگو با ساشا کشوادی به بهانه اجرای نمایش «واگیر ندارد»‬ ‫پوست انداختن «عشق» در تنهایی‬ ‫ترمه امینی‬ ‫تولد یک عشق را‬ ‫می توان از لبخند یک زن دانست‬ ‫عاشقانه های یک مرد را‬ ‫می توان البه الی دریای پرپیچ وخم موی یک زن پیدا کرد‬ ‫مرد که باشی‬ ‫عاشق که بشوی‬ ‫با هر خنده معشوق‬ ‫از نو متولد می شوی‬ ‫دنیایت خالصه می شود‬ ‫در چشم هایش‪ ،‬صدایش‪ ،‬خنده هایش‪.‬‬ ‫صاحب تمام عاشقانه هایت؛‬ ‫احساست‬ ‫تنها یک نفر می شود‬ ‫یک زن!‬ ‫چنــد اجــرای محــدود هــم تمدیــد کردیــم‪ .‬راســتش حداقــل انتظــاری‬ ‫کــه از انجمــن هنرهــای نمایشــی داشــتم‪ ،‬ایــن بــود کــه به خاطـ ِر ویژگــی‬ ‫خــاص ایــن اثــر‪ ،‬بــا مــا همــکاری می کردنــد و دســتِ کم درمــور ِد ســالن‬ ‫اجــرا هوای مــان را داشــته باشــند‪ .‬شــما نــگاه کنیــد؛ ســاالنه چندبــار‬ ‫نمایشــنامه های شکســپیر بازاجــرا می شــوند و بعضـاً در ســالن های دولتــی‬ ‫هــم روی صحنــه می رونــد امــا مگــر چندبــار موضــوع ایکتیــوز دسـت مایه‬ ‫یــک کار نمایشــی می شــود؟ مگــر رســالتی بــر دوش تئاتــر کشــورمان و‬ ‫ادم هــای ایــن حــوزه نیســت؟ مســئولین هنــر نمایــش کشــورمان حتــی‬ ‫به جهــتِ باالبــردن روحیــه بچه هــا‪ ،‬در قالــب میهمــان هــم بــه ســالن اجــرا‬ ‫نیامدنــد‪ .‬اینکــه گفتیــد چــرا به فکـ ِر بازاجــرای کار نیفتــاده ام‪ ،‬به خاطـ ِر ایــن‬ ‫مشــکالت و بی توجهــی و کم مهری هاســت‪ .‬البتــه پرونــده «واگیــر نــدارد»‬ ‫در اجراهــای جشــنواره ای برایــم بــاز اســت و دلــم می خواهــد در چنیــن‬ ‫فضاهایــی دیــده شــود‪.‬‬ ‫چــرا بــرای عنــوان اثــر خودتــان‪ ،‬از عبــارت «تئاتــر مســتند» اســتفاده‬ ‫کردیــد؛ درحالی کــه اله مان هــای رایــج و اشــنای چنیــن اجراهایــی ماننــد‬ ‫اســتفاده از تصاویــر ویدئویــی‪ ،‬حضــور افــراد واقعــی و حتــی مصاحبــه و ‪ ...‬را‬ ‫درطول قصــه به عنــوان‬ ‫در کارتــان شــاهد نبودیــم‪ .‬البتــه مســتنداتی کــه‬ ‫ِ‬ ‫فکت هــای ایــن بیمــاری اورده ایــد‪ ،‬قصه هــا را واقعی تــر کــرده؛ امــا ایــا‬ ‫همیــن کافــی بــود؟‬ ‫«واگیــر نــدارد» از ایــن بُعــد برایــم کاری مســتند اســت و بــر ان تاکیــد‬ ‫دارم کــه همــه ماجراهــای روایت شــده در ان‪ ،‬واقعیــت اســت و زاییــده‬ ‫ذهــن نویســندگانش نیســت‪ .‬بلــه؛ شــاید این طــور بــوده همیشــه کــه‬ ‫بــرای نمایــش مســتند‪ ،‬از پخــش تصاویــری توســط ویدئوپروجکشــن‬ ‫در بخش هایــی از کار اســتفاده شــده یــا مثـ ً‬ ‫ا در کاری ماننــد «شــلتر»‬ ‫کــه موضوعــش دربــاره کارتن خواب هاســت‪ ،‬اجرایــی باحضــو ِر چنــد‬ ‫کارتن خــواب واقعــی را دیــده بودیــم یــا بــا بعضــی از افــراد‪ ،‬مصاحبــه‬ ‫شــود کــه در اجــرا نمایــش دهنــد‪ .‬مــن امــا نخواســتم ســمت ایــن‬ ‫ماجــرا بــروم؛ اول به این دلیــل کــه عمــده بیمــاران ایکتیــوز تمایلــی‬ ‫بــه دیده شــدن ندارنــد؛ چــون خودشــان‪ ،‬ماجراهایــی کــه بــرای ســایر‬ ‫مبتالیــان رخ داده را می داننــد و اگــر یــک بیمــار ایکتیــوز می خواســت‬ ‫قصــه خــودش را بــازی کنــد‪ ،‬ان وقــت ســایرین متوجــه می شــدند کــدام‬ ‫قصــه (مثـ ً‬ ‫ا اپیــزود تجــاوز) بــرای کدام شــان رخ داده کــه خــب‪ ،‬شــکل‬ ‫قشــنگی نداشــت‪ .‬درواقــع‪ ،‬احتــرام بــه حریــم خصوصــی و هویــت ایــن‬ ‫بچه هــا برایــم مهــم بــود‪ .‬از روش هایــی ماننــد شــطرنجی و محوکــردن‬ ‫صــورت هــم خوشــم نمی ایــد؛ چــون از بــار واقعی بــودن ماجــرا کــم‬ ‫می کنــد‪ .‬درثانــی‪ ،‬بــرای اســتفاده از تمهیداتــی نظیــر ضبــط تصاویــر و‬ ‫اوردن پرژکتــور و ‪ ...‬بودجــه نداشــتیم‪.‬‬ ‫پــس نه تنهــا نکاتــی کــه درمــور ِد بیمــاری از زبــان شــخصیت های داســتان‬ ‫گفتــه می شــود‪ ،‬واقعی ســت؛ بلکــه ماجراهــا هــم براســاس و مبنــای‬ ‫شــخصیت های واقعــی و رخدادهایــی کــه تجربــه کرده انــد ‪ ،‬شــکل گرفــت؟‬ ‫بلــه؛ انچــه شــما روی صحنــه شــاهدش بودیــد‪ ،‬منتخبــی از ‪ 28‬اتفــاق‬ ‫صددرصــد واقعی ســت کــه خــود اقــای خادم حســینی هــر پنــج شــخصیت‬ ‫اصلــی انهــا را می شناســد‪ .‬البتــه این موضــوع را لحــاظ کردیــم کــه‬ ‫اپیزودهــای انتخابــی‪ ،‬بیشــترین عمومیــت را از مشــکالت ایــن افــراد داشــته‬ ‫ضمن اینکــه بــرای بازگویــی بعضــی از ماجراهــا هــم دســت مان‬ ‫باشــد؛ ِ‬ ‫بســته بــود و ازای ـن رو‪ ،‬کنــار گذاشــته شــدند‪.‬‬ ‫پــس وقتــی تصمیــم بــه ســاخت چنیــن اثــری گرفتیــد‪ ،‬ایــده ای از خودتان‬ ‫نداشتید؟‬ ‫انچــه داشــتم فقــط مســتندات بــود و انگیــزه‪ .‬ایــده اولیـه ام ایــن بــود کــه با‬ ‫بچه هــای مبتــا بــه ایکتیــوز مصاحبه کنــم و بعــد‪ ،‬از کلیــات اینهــا قصه ای‬ ‫بنویســم و روایتــش کنــم‪ .‬طــرح اپیزودیــک هــم درنظــرم نبــود‪ .‬هرچنــد‬ ‫وقتــی بــا هریک ازانهــا صحبــت کــردم‪ ،‬دیــدم ماجــرای زندگی شــان‬ ‫به تنهایــی می توانــد دســت مایه یــک کار نمایشــی یــا تصویــری کامــل‬ ‫شــود؛ بس کــه انچــه تجربــه کــرده بودنــد‪ ،‬پــر از فرازونشــیب‪ ،‬وجــوه‬ ‫دراماتیــک و عجیب وغریــب بــود‪ .‬مــن هنــگام ســاخت کار به ناچــار بخــش‬ ‫قابل توجهــی از رنــج ایــن ادم هــا را کــم کــردم؛ چــون نمی خواســتم‬ ‫ِ‬ ‫مخاطــب‪ ،‬تنهــا بــا قصه هایــی روبــه رو شــود کــه حــس ترحمــش را‬ ‫برانگیختــه کنــد‪ .‬بایــد بگویــم هــر ماجرایــی کــه در نمایــش «واگیر نــدارد»‬ ‫دیدیــد‪ ،‬در واقعیــت دردناک تــر بــوده‪ .‬ان هفت ماه ونیمــی کــه بــا ایــن‬ ‫بچه هــا مصاحبــه می کــردم‪ ،‬بــرای خــودم بسیارســخت بــود‪ .‬ان قــدر‬ ‫زندگی های شــان تلــخ و پرماجــرا بــوده کــه دیــدم اصــ ًا نیــاز بــه ایــده‬ ‫شــخصی بــرای قصه گویــی اش نــدارم‪.‬‬ ‫وقتــی کار را دیــدم‪ ،‬احســاس کــردم به نوعــی در همــان اپیــزود اول و‬ ‫برعکس باران‬ ‫که بی بهانه می اید‬ ‫تو‬ ‫با بهانه ای می روی‬ ‫به ســرعت در شــروع روایــت‪ ،‬بمبــاران اطالعاتــی شــدم‪ .‬یک بــاره بــا‬ ‫حجــم زیــادی از فکت هــا دربــاره ایــن بیمــاری و مشــکالتی کــه بی شــک‬ ‫بیمــاران ایکتیــوز انهــا را دردهــای مشــترک می داننــد؛ مواجــه شــدم‪.‬‬ ‫ای ـن کار عمــدی بــود؟‬ ‫برنامه ریــزی مــا ایــن بــود کــه در اپیــزود اول‪ ،‬تکلیــف مخاطــب را بــا‬ ‫ایــن بیمــاری روشــن کنیــم و کلــی اطالعــات بــه او بدهیــم تــا ان را در‬ ‫وهلــه اول بشناســد و بعــد‪ ،‬وارد مشــکالتی شــویم کــه بــرای یــک بیمــار‬ ‫دچــار ایکتیــوز می توانــد رخ دهــد‪ .‬انتخــاب بازیگــری کــه نقــش بیمــار‬ ‫مور ِد نظرمــان را در اپیــزود اول هــم بــازی کنــد‪ ،‬دشــوار بــود چــون ایــن‬ ‫نقــش به جــز تعــداد زیــادی دیالــوگ کــه از بیمــاری می گویــد‪ ،‬بــازی‬ ‫خاصــی نداشــت و بازی کــردن چنیــن شــخصیتی کــه بتوانــد اثرگــذار هــم‬ ‫باشــد‪ ،‬خیلی ســخت بــود‪ .‬تنهــا چیــزی کــه برایــش محــل تفــاوت بــود و‬ ‫جایــی بــرای بــازی ایجــاد می کــرد‪ ،‬کراتینه بــودن بیش ازحــد پوســت‬ ‫بدنــش بــود کــه به ناچــار بایــد همیشــه اســپری بزنــد‪.‬‬ ‫و این روال‪ ،‬در اپیزودهای بعدی تعدیل شد‪.‬‬ ‫بلــه؛ البتــه نــه اینکــه انهــا دیگــر خالــی از داده و اطالعات باشــند‪ .‬اساسـاً هر‬ ‫اپیــزود ایــن نمایــش حــاوی نکاتــی اموزشــی بــود کــه ان را بــرای مخاطــب‬ ‫بیشــتر می شناســاند‪.‬‬ ‫ـخص دچــار ایکتیــوز‪ ،‬ســودای خوانندگــی دارد‬ ‫در همــان اپیــزود اول کــه شـ ِ‬ ‫و البتــه دراین زمینــه فعالیــت هــم کــرده؛ بــا قراردادنــش زیــر نــور اســپات‬ ‫کــه به مثابــه نــور شــهرت هــم می تــوان درنظــرش گرفــت؛ او را مــورد‬ ‫حملــه و هجمــه دیالوگ هــای اطرافیــان قــرار دادیــد کــه باعــث شــد در‬ ‫خــود مچالــه شــود و انــگار به نوعــی او را زیــر بــار حرف هــا و نگاه هایــی‬ ‫کــه احتمــاالً همــه بیمــاران مبتــا بــه ایکتیــوز انهــا را تجربــه کرده انــد‪ ،‬بــه‬ ‫بدتریــن شــکل بــا ارزوهایــش ســرکوب کردیــد؛ چیزی کــه انگار سرنوشــت‬ ‫محتــوم همــه انهاســت‪.‬‬ ‫واقعیــت این اســت که انچــه ایــن بچه هــا تجربــه کرده انــد‪،‬‬ ‫وحشــتناک تر از چیزی ســت کــه تصــور کنیــم‪ .‬روزی کــه ارژنــگ‬ ‫امیرفضلــی بــرای تماشــای کار امــد‪ ،‬بــه مــن گفــت کــه گویــا در‬ ‫نمایــش زندگــی ایــن بچه هــا اغــراق شــده یــا اینکــه مــا فقــط‬ ‫ِ‬ ‫خواســته ایم جنبه هــای بــد و تحقیرهــا و توهین هــا را به نمایــش‬ ‫بگذاریــم؛ درحالی کــه واقعیــت ماجــرا بدتــر از اینهاســت و حتــی اقــای‬ ‫خادم حســینی گاهــی بــه مــن گلــه می کــرد کــه چــرا اصــل دردهــا‬ ‫را نشــان نــداده ام و زهــر ان را گرفتـه ام‪ .‬بگذاریــد‪ ،‬مثــال بزنــم؛ وقتــی بــا‬ ‫یــک فــرد ویلچیرنشــین مواجــه می شــویم‪ ،‬فــورا ً می گوییــم کــه «وای!‬ ‫چــه زندگــی ســختی دارد‪ .‬مجبــور اســت همیشــه روی ویلچیــر باشــد»؛‬ ‫درحالی کــه راه نرفتــن‪ ،‬بدتریــن بخــش زندگــی ان فــرد نیســت‪ .‬مــا از‬ ‫همــه مصیبت هــای جنبــی و پشــتِ صحنه زندگــی او بی خبریــم؛ از‬ ‫اینکــه خجالــت می کشــد کســی امــور مربــوط بــه نظافــت شــخصی و‬ ‫حتــی کوچک تریــن کارهــای روزمــره اش را انجــام دهــد؛ اینکــه چقــدر‬ ‫از ســرباربودن اســیب می بینــد؛ اینکــه بــه هیچ یــک از خواســته هایش‬ ‫شــاید نرســد؛ اینکــه ممکــن اســت دچــار نقــص جنســی شــده باشــد؛‬ ‫اینکــه اختیــار دفــع را نداشــته باشــد؛ اینکــه در لحظــه حادثــه نمی توانــد‬ ‫خــودش را نجــات دهــد و ‪ ...‬در ایکتیــوز هــم همیــن اســت‪ .‬مــن کــه‬ ‫به شــخصه در ‪ 28‬مصاحب ـه ای کــه بــا بیمــاران ایکتیــوز داشــتم‪ ،‬چیــز‬ ‫خوبــی ندیــدم کــه بخواهــم پنهانــش کنــم و به عمــد نمایشــش ندهــم‪.‬‬ ‫ان ســرکوب شــخصیت و امالــی کــه می گوییــد را تک تــک ایــن بچه هــا‬ ‫بــا تمــام وجودشــان حــس کرده انــد و می کننــد‪.‬‬ ‫چرا از بیماران مبتال به ایکتیوز برای بازی استفاده نکردید؟‬ ‫ ســختی‬ ‫ کــردن درد دیگــران هرچــه قــدر ســخت باشــد‪ ،‬به‬ ‫بازی‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫بازی کــردن درد خــود ادم نیســت‪ .‬وقتــی مخاطــب از فقــط دیــدن ایــن‬ ‫مشــکالت در صحنــه نمایــش به گریــه می افتــد و کنتــرل احساســش را‬ ‫از دســت می دهــد‪ ،‬ببینیــد کــه خــود فــرد بیمــار در لحظــات بازنمایــی‬ ‫انچــه کــه بــر او رفتــه یــا از نزدیــک تجربـه اش کــرده‪ ،‬چــه حالــی دارد‪.‬‬ ‫البتــه یکــی از بازیگــران شــما (خانــم مرضیــه علی اکبــری) به واقــع از‬ ‫بیمــاران ایکتیــوزی هســتند‪.‬‬ ‫بلــه و بایــد بگویــم کــه بازیگــر فوق العــاده ای هــم هســتند کــه می تواننــد‬ ‫به خوبــی در کارهــای دیگــر بدرخشــند‪ .‬خــوب شــد از او نــام بردیــد؛ امــا‬ ‫بــه همــان دلیلــی کــه گفتــم‪ ،‬حتــی دیالوگ هــای او را هــم به ناچــار‬ ‫کــم کردیــم‪ .‬پیــرو صحبت مــان دربــاره رنجــی کــه ایــن بچه هــا‬ ‫می کشــند؛ بایــد بگویــم کــه همیــن خانــم علی اکبــری بــا میـک اپ ســر‬ ‫تمرینــات حاضــر می شــد امــا مــن از او خواســتم کــه بــدون می ـک اپ‬ ‫بیایــد‪ .‬چنــدروزی دیــدم گــوش نمی کنــد و برایِ همیــن عصبانــی شــدم‬ ‫و گفتــم کــه اگــر بــا می ـک اپ در جلســه تمریــن حاضــر شــود‪ ،‬دیگــر‬ ‫نمی خواهــم بیایــد کــه بــه مــن گفــت؛ در یکــی از همیــن روزهــای‬ ‫تمریــن وقتــی در خیابــان منتظــر دوســتش بــود تــا بــا او ســر پــروژه‬ ‫بیایــد‪ ،‬میـک اپ نداشــت و پســری بــه او گفتــه بــود‪« :‬چه کپکــی زدی!»‬ ‫خــب ایــن خــودش فشــار روحــی بزرگــی بــه فــرد وارد می کنــد‪ .‬مــا عیناً‬ ‫همیــن جملــه را در نمایــش از زبــان یکــی از شــخصیت ها می شــنویم‪.‬‬ ‫ایــن‪ ،‬یــک درد بی پایــان اســت‪.‬‬ ‫ایــده اولیــه ام ایــن بــود کــه بــا بچه هــای مبتــا بــه‬ ‫ایکتیــوز مصاحبــه کنــم و بعــد‪ ،‬از کلیــات اینهــا قص ـه ای‬ ‫بنویســم و روایتــش کنــم‪ .‬طــرح اپیزودیــک هــم درنظــرم‬ ‫نبــود‪ .‬هرچنــد وقتــی بــا هریک ازانهــا صحبــت کــردم‪،‬‬ ‫دیــدم ماجــرای زندگی شــان به تنهایــی می توانــد‬ ‫دس ـت مایه یــک کار نمایشــی یــا تصویــری کامــل شــود؛‬ ‫بس کــه انچــه تجربــه کــرده بودنــد‪ ،‬پــر از فرازونشــیب‪،‬‬ ‫وجــوه دراماتیــک و عجیب وغریــب بــود‪ .‬مــن هنــگام‬ ‫قابل توجهــی از رنــج ایــن‬ ‫ســاخت کار به ناچــار بخــش ِ‬ ‫ادم هــا را کــم کــردم؛ چــون نمی خواســتم مخاطــب‪،‬‬ ‫تنهــا بــا قصه هایــی روبــه رو شــود کــه حــس ترحمــش‬ ‫را برانگیختــه کنــد‪.‬‬ ‫سید ابراهیم میری‬ ‫دعوت‬ ‫خاموشان‬ ‫نمایــش «خاموشــان» کــه روایتــی زنانــه دارد؛ از متــون نگاشته شــده‬ ‫ســحر حصاری ســت کــه خــود‪ ،‬کارگردانــی و بــازی در ان را نیــز‬ ‫به عهــده دارد و رامونــا خانقایــی نیــز در مقابــل او بــه ایفــای نقــش‬ ‫خواهــد پرداخــت‪ .‬فــروش بلیــت ایــن اثــر نمایشــی کــه در «ســالن‬ ‫کوچــک» (تــاالر محــراب) ب ـه رویِ صحنــه خواهــد رفــت‪ ،‬در روزهــای‬ ‫نخســت‪ ،‬بــا ‪25‬درصــد تخفیــف انجــام می شــود‪ .‬فاطمــه نمــازی و زینــب‬ ‫عباســی (در گــروه کارگردانــی)‪ ،‬هانــا راد (مدیــر اجرایــی و روابط عمومی)‪،‬‬ ‫نیلوفــر مهاریــان (مشــاور کارگــردان)‪ ،‬فاطمــه غالمــی (مشــاور نقالــی)‪،‬‬ ‫عبــاس امــروزی (طــراح صحنــه)‪ ،‬فاطمــه نمــازی (طــراح لبــاس)‪ ،‬زینــب‬ ‫عباســی (طــراح نــور)‪ ،‬فاطمــه نمــازی (طــراح صــدا)‪ ،‬علــی کریمــی‬ ‫کبیــر (اهنگ ســاز)‪ ،‬محســن رحمانــی (طــراح تیــزر)‪ ،‬نســترن توکلــی‬ ‫(طــراح پوســتر و بروشــور) و نــدا ســیالی (عــکاس)؛ ازجملــه عواملــی‬ ‫هســتند کــه در تولیــد ایــن اثــر‪ ،‬گــروه کارگردانــی را یــاری کرده انــد‪.‬‬ ‫در خالصــه داســتان ان امــده‪ :‬منطقــه ســرخ در تهــران بــوده اســت‪ .‬در‬ ‫ایــن محلــه‪ ،‬مجموعــه ای از عشــرتکده ها و می خانه هــا قــرار داشــت و‬ ‫جیــران و عاتکــه دراین منطقــه زندگــی می کردنــد‪ .‬انهــا از عشــق خــود‬ ‫می گوینــد؛ از زندگــی خــود ‪...‬‬

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 1992

روزنامه سایه 1992

شماره : 1992
تاریخ : 1399/03/13
روزنامه سایه 1991

روزنامه سایه 1991

شماره : 1991
تاریخ : 1399/03/12
روزنامه سایه 1990

روزنامه سایه 1990

شماره : 1990
تاریخ : 1399/03/11
روزنامه سایه 1989

روزنامه سایه 1989

شماره : 1989
تاریخ : 1399/03/10
روزنامه سایه 1988

روزنامه سایه 1988

شماره : 1988
تاریخ : 1399/03/07
روزنامه سایه 1987

روزنامه سایه 1987

شماره : 1987
تاریخ : 1399/03/06
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!