روزنامه سایه شماره 1838 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 1838

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 1838

روزنامه سایه شماره 1838

‫رئیس جمهوری تصریح کرد؛‬ ‫‪5‬‬ ‫جلــد «مــارکا» بــه مــارک مارکــز اختصــاص دارد؛ جوان تریــن قهرمــان کالس‬ ‫مســابقات موتورسیکلت ســواری حرفــه ای ‪ MotoGP‬کــه بــا ســن ‪۲۰‬ســال و‬ ‫‪۲۶۶‬روز‪ ،‬بــه ایــن عنــوان دســت یافــت‪ .‬او به تازگــی‪ ،‬درحالی کــه هنــوز چهــار‬ ‫مســابقه دیگــر تــا پایــان فصــل باقــی مانــده؛ ششــمین قهرمانــی موتوجی پــی و‬ ‫هشــتمین قهرمانــی خــود در مســابقات موتورســواری را قطعــی کــرد‪.‬‬ ‫نقش برجسته وزارت اطالعات‬ ‫در بهبود شاخص های اقتصادی‬ ‫مدیرکل دامپزشکی کرمانشاه خبر داد؛‬ ‫‪7‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 17‬مهر ‪ 10 - 1398‬صفر ‪ 9 -1441‬اکتبر ‪ -2019‬سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪ 1000 -1838‬تومان‬ ‫کشف بیش از ‪ُ ۱۱‬تن‬ ‫ی فاسد در کرمانشاه‬ ‫فراورده دام ‬ ‫رهبر معظم انقالب در دیدار از نمایشگاه شرکت های دانش بنیان تاکید کردند؛‬ ‫لزوم عبور از اقتصاد نفتی و عوارض فرهنگیان‬ ‫‪5‬‬ ‫دبیر کمیته سیاسی جمعیت حقوق بشر زنان‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مطالبات زنان باید‬ ‫سیاست زداییشود‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های صنعت پاالیش نفت‪:‬‬ ‫سازمان ملل منتشر کرد؛‬ ‫متوسط سن ازدواج‬ ‫زنان و مردان در جهان‬ ‫‪6‬‬ ‫رسانه های مکتوب‪ ،‬همچنان اثربخشی باالیی دارند‬ ‫‪3‬‬ ‫تو گو با پژمان پشتام‬ ‫گف ‬ ‫فرنگی کارملی پوششهرری‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫چرا نخبگان‬ ‫جذب نمی شوند؟‬ ‫‪5‬‬ ‫هورمون «اکسی توسین»‬ ‫و مقابله با چند همسری!‬ ‫‪2‬‬ ‫جناب اقای دکتر بهتاش خانی اباد‬ ‫انتصــاب شایســته شــما را بــه ســمت‬ ‫مدیــرکل پزشــکی قانونــی اســتان‬ ‫کردســتان صمیمانــه تبریــک عــرض کــرده‬ ‫و از خداونــد متعــال بــرای شــما موفقیــت و‬ ‫کامیابــی مســئلت داریــم‪.‬‬ ‫از طرف برادران‬ ‫‪2‬‬ ‫اگهی فراخوان عمومی یک قطعه زمین‬ ‫با کاربری تفریحی و توریستی در شهرستان ارومیه‬ ‫اداره کل راه و شهرســازی اســتان اذربایجــان غربــی در نظــر دارد یــک قطعــه زمیــن بــا کاربــری تفریحــی و توریســتی را بــه متقاضیانــی کــه دارای‬ ‫موافقــت اصولــی یــا مجــوز تاســیس طــرح مذکــور می باشــند در قالــب مــاده ‪ 22‬قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت بــه صــورت اجــاره بــه‬ ‫شــرط تملیــک (‪ %30‬نقــد و الباقــی طــی اقســاط ‪ 5‬ســاله) واگــذار نماینــد‪.‬‬ ‫مشــخصات زمیــن‪ :‬قســمتی از اراضــی ملــی داخــل حریــم بــه شــماره پــاک ‪ 4483‬فرعــی از ‪ 106/161‬اصلــی بخــش ‪ 5‬شهرســتان ارومیــه بــه مســاحت‬ ‫‪ 99369/78‬مترمربــع بــا کاربــری تفریحــی و توریســتی واقــع در شهرســتان ارومیــه‪ ،‬بلــوار جام جــم‪ ،‬بعــد از گلشــهر ‪2‬‬ ‫از قرار هر مترمربع به مبلغ ‪ 2/500/000‬ریال و جمعا برابر ‪ 248/424/450/000‬ریال‬ ‫کلیــه متقاضیــان می تواننــد بــا مراجعــه بــه اداره کل راه و شهرســازی (مدیریــت امــاک حقوقــی) نســبت بــه اخــذ فــرم پیشــنهاد مالــی اقــدام و ظــرف ‪10‬‬ ‫روز از تاریــخ انتشــار اگهــی فراخــوان‪ ،‬درخواســت خــود را بــه انضمــام تصویــر موافقــت اصولــی معتبــر در یــک پاکــت سربســته بــه دبیرخانــه اداره‬ ‫کل تحویــل و رســید دریافــت نماینــد‪ .‬ضمنـاً بازگشــایی پاکت هــای واصلــه متقاضیــان راس ســاعت ‪ 10‬مــورخ ‪ 98/8/11‬در ســالن اجتماعــات اداره کل‬ ‫واقــع در شهرســازی اســتان اذربایجــان غربــی بــه نشــانی ارومیــه‪ ،‬خیابــان شــهید بهشــتی‪ ،‬جنــب دانشــگاه ازاد اســامی بــا حضــور داوطلبانــه متقاضیــان‬ ‫برگــزار خواهــد شــد و نتیجــه ضمــن اعــام در جلســه یــاد شــده در پانــل اگهــی اداره کل نیــز نصــب خواهــد شــد‪.‬‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫‪ -1‬چنانچــه تقاضــای واصلــه متعــدد باشــد احــراز اولویــت متقاضیــان از طریــق اســتعالم از مراجــع و ارگان هــای صادرکننــده موافقــت اصولــی تعییــن‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬برنــده اگهــی فراخــوان بایســتی ظــرف ‪ 10‬روز از تاریــخ بازگشــایی نســبت بــه واریــز بهــای زمیــن اقــدام نمایــد در غیــر اینصــورت اداره کل راه و‬ ‫شهرس��ازی می توان��د نس��بت ب��ه ابطــال صورتجلســه اقــدام نمایــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬پرداخت بهای زمین به صورت ‪ %30‬نقد و الباقی طی اقساط ‪ 5‬ساله انجام می گیرد‪.‬‬ ‫‪ -4‬کلیه هزینه های انتشار اگهی (ولو چند بار) و سایر هزینه های مربوطه اعم از فراخوان هزینه نقل و انتقال و غیره به عهده خریدار یا برنده فراخوان می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬اداره کل راه و شهرسازی اذربایجان غربی در رد یا قبول تقاضا مختار است‪.‬‬ ‫‪ -6‬به تقاضاهای فاقد مهر‪ ،‬مخدوش و قلم خوردگی و غیره ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -7‬انتقال سند منوط به اتمام بدهی‪ ،‬اجرای طرح اخذ پایانکار ساختمان می باشد‪.‬‬ ‫‪ -8‬شــرکت کنندگان در فراخــوان نمی بایســت مشــمول ممنوعیــت مقــرر در قانــون منــع مداخلــه در معامــات دولتــی مصــوب ‪ 1337‬باشــند در صــورت‬ ‫اثبــات خــاف واقــع‪ ،‬هرگونــه عواقــب ناشــی از ایــن امــر بــه عهــده شــخص شــرکت کننده می باشــد‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪622914 :‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی اذربایجان غربی‬ ‫اگهــی فراخــــوان ارزیابـــی کیفــی‬ ‫مناقصه شماره (‪)98-474‬‬ ‫سـازمان قطـار شـهری تبریز و حومـه در نظر دارد اجـرای عملیات بـا اطالعات عمومی‬ ‫بـه شـرح ذیـل را از طریـق مناقصـه و پـس از ارزیابی کیفی به شـرکت واجد شـرایط و‬ ‫صالحیت دار واگـذار نماید‪:‬‬ ‫‪ -1‬کارفرما‪ :‬سازمان قطار شهری تبریز و حومه‬ ‫‪ -2‬عنـوان پـروژه‪ :‬انجـام خدمـات مهندسـی (طراحـی)‪ ،‬تامیـن مصالـح و‬ ‫تجهیـزات‪ ،‬حمـل و نصـب و راه اندازی سیسـتم تهویـه فازهای دوم و سـوم‬ ‫خـط یـک قطـار شـهری تبریز (بـه صـورت طرح و سـاخت)‬ ‫‪ -3‬محل اجرای پروژه‪ :‬خط یک قطار شهری تبریز‬ ‫‪ -4‬مشاور‪ :‬مهندسین مشاور سامان انرژی اصفهان‬ ‫‪ -5‬محـل تامیـن اعتبار‪ :‬اعتبـار عمرانـی و منابع شـهرداری (‪ %60‬به صـورت نقدی‬ ‫و ‪ %40‬بـه صـورت غیرنقدی)‬ ‫‪ -6‬صالحیـت موردنیـاز‪ :‬گروه مشـارکت متشـکل از شـرکت پیمانکاری تشـخیص‬ ‫صالحیـت شـده در پایـه ‪ 1‬رشـته تاسیسـات و تجهیزات و شـرکت مشـاوره تشـخیص‬ ‫صالحیـت شـده در پایـه ‪ 1‬تخصـص تاسیسـات بـرق و مکانیک‬ ‫‪ -7‬مبلـغ و نوع تضمین شـرکت در مناقصه‪ :‬مطابق ایین نامه تضمیـن در معامالت‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫دوم‬ ‫دولتی (مصوبه شـماره ‪/123402‬ت ‪50659‬هـ مورخ ‪ 1394/9/22‬هیات وزیران)‬ ‫‪ -8‬محـل و زمان فـروش اسـناد ارزیابی کیفـی‪ :‬اسـناد از تاریـخ ‪1398/7/17‬‬ ‫لغایـت ‪( 1398/7/24‬در سـاعات اداری) بـه فـروش می رسـد‪ .‬واجدیـن شـرایط‬ ‫جهـت خریـد اسـناد با ارائـه معرفی نامه کتبی و رسـید واریـز مبلـغ ‪ 300.000‬ریال به‬ ‫حسـاب جـاری ‪ 9100065‬بـه نـام سـازمان قطار شـهری تبریز نزد بانک سـپه شـعبه‬ ‫‪ 29‬بهمـن تبریـز (کـد ‪ ،)518‬بـه ادرس تبریـز بلـوار ‪ 29‬بهمن سـازمان قطار شـهری‬ ‫تبریـز و حومـه‪ ،‬طبقـه ‪ ،3‬امور قراردادهـا مراجعه نماینـد‪( .‬تلفـن‪)041-33290427 :‬‬ ‫‪ -9‬محـل و زمـان تحویـل اسـناد تکمیل شـده ارزیابـی کیفی‪ :‬محـل تحویل‬ ‫اسـناد بـه ادرس تبریـز‪ ،‬بلـوار ‪ 29‬بهمن دبیرخانه سـازمان قطار شـهری تبریز و حومه‬ ‫و حداکثر تا سـاعت ‪ 14‬روز چهارشـنبه مـورخ ‪ 1398/8/8‬می باشـد‪.‬‬ ‫‪ -10‬مدت اعتبار پیشنهادها‪ 180 :‬روز از اخرین مهلت تسلیم پیشنهادها‬ ‫ضمنـاً ایـن اگهـی در سـایت سـازمان بـه نشـانی ‪www.Tabrizmetro.ir‬‬ ‫درج می گردد و هزینه چاپ ‪ 2‬نوبت اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪621901 :‬‬ ‫سازمان قطار شهری تبریز و حومه‬ ‫یادداشت‬ ‫هورمون «اکسی توسین»‬ ‫و مقابله با چند همسری!‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫تریبون‬ ‫چهارشنبه‪ 17‬مهر ‪ -1398‬شماره‪1838‬‬ ‫دبیر کمیته سیاسی جمعیت حقوق بشر زنان‪:‬‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫در ســال های اخیــر‬ ‫کــه تغییــر کاربــری ُمــد شــده؛ کلمــات هــم از ایــن قاعــده‬ ‫مســتثنی نشــدند و تغییــرات ماهــوی در برخی از انهــا حــادث شــده‬ ‫اســت‪ .‬یکــی از ایــن واژه هــا کــه تغییــر کاربــری اساســی شــامل‬ ‫حالــش شــده‪ ،‬واژه با مســمی و پر طمطــراق «عشــق» اســت کــه‬ ‫در گذشــته بــرای خــودش یــد و بیضایــی داشــت و نصــف اشــعار‬ ‫فارســی‪ ،‬ایــن واژه را با افتخــار یــدک می کشــیدند امــا االن اوضــاع‬ ‫تو رو شــده و نقــدا ً عشــق بهانـه ای بــرای تعــدد زوجات اســت؛‬ ‫پشـ ‬ ‫تا جایی کــه شــاعر در این خصــوص می فرمایــد‪« :‬تــا بــا غــم‬ ‫عشــق تــو مــرا کار افتــاد ‪ ...‬بیچــاره "زنــم" در غــم بســیار افتــاد!» یا‬ ‫در کتــاب «فتوحــات الویندوزیــه» چنیــن امــده اســت‪ « :‬در دنیــای‬ ‫صفــر و یــک‪ ،‬دامنــه عشــق برخــی پســران چنــان وســیع شــده‬ ‫کــه وقتــی عاشــق دختــری می شــوند‪ ،‬عاشــق دوســتان او نیــز‬ ‫می شــوند!» و الــی اخــر‪...‬‬ ‫امــا درب ایــن کهنــه ربــاط (همــان دنیــای خودمــان) همیشــه‬ ‫روی یــک پاشــنه نمی چرخــد و دانشــمندان بــا کشــف «فرمــول‬ ‫خوشــبختی و هورمــون عشــق» یک بــار بــرای همیشــه غائلــه‬ ‫را خاتمــه دادنــد‪ .‬حقیقت ـاً ایــن ‪ 18‬درصــد اضافه حقــوق امســال‪،‬‬ ‫یارانــه و ســبد کاالیــی کــه قــرار اســت خــارج از صــف‪ ،‬بــه ایــن‬ ‫دانشــمندان هورمون شــناس اهــداء شــود‪ ،‬از شــیر بــدون پالــم‬ ‫مــادر حالل تــر‪ ...‬چــرا جو گیــر شــده ایم؟! شــما هــم اگــر از اصــل‬ ‫داســتان و اهمیــت موضــوع باخبــر شــوید‪ ،‬متوجــه خواهیــد شــد‬ ‫کــه این اکتشــاف‪ ،‬منشــاء چــه خیــرات و مبراتــی در جامعه اســت‪.‬‬ ‫ گــزارش روابط عمومــی دومیــن کنگــره علــوم‬ ‫اصــل داســتان به‬ ‫ِ‬ ‫اعصــاب پایــه و بالینــی ایــران؛ دکتــر علــی فرهــودی گفتــه اســت‪:‬‬ ‫«هورمون هــای اکسی توســین و وازو پرســین‪ ،‬عشــق و وفــاداری‬ ‫ایجــاد می کنــد‪ .‬تحقیقــات نشــان داده اســت وقتــی هورمــون‬ ‫اکسی توســین را در انســان از طریــق مخــاط بینــی اســپری کننــد‪،‬‬ ‫بــه یــک همســر اکتفــا خواهــد کــرد!» (به نقــل از جرایــد طرفــدار‬ ‫عشــق و وفــاداری)‬ ‫مالحظــه فرمودیــد؟ حقیقت ـاً اینجاســت کــه تفــاوت مدرک هــای‬ ‫کیلویــی برخــی دانشــمندان کــه همیــن هفتــه د ِر ‪ 25‬موسســه‬ ‫فــروش پایان نامــه و مخلفــات ان را تعطیــل کردنــد‪ ،‬بــا‬ ‫مــدارک واقعــی و دارای برچســب اصالــت مشــخص می شــود!‬ ‫در همین راســتا مــا نیــز نظــر بــه اهمیــت موضــوع فی الفــور‬ ‫و بی هیچ گونــه فــوت وقــت‪ ،‬چنــد پیشــنهاد اساســی ارائــه‬ ‫می کنیــم؛ علــی برکــت اهلل‪:‬‬ ‫الــف‪ .‬واکســن عشــق‪ :‬هر چنــد بچه هــا از واکســن دل خوشــی‬ ‫ندارنــد ولــی همیشــه کــه نبایــد بــه بچه هــا واکســن فلــج اطفــال‪،‬‬ ‫بث ژ‪ ،‬کــزاز و ثــاث تزریــق کــرد‪ .‬پیشــنهاد می شــود البــه الی‬ ‫ ‬ ‫ایــن همــه واکســن‪ ،‬چنــد سی ســی واکســن «اکسی توســین» هــم‬ ‫در برنامــه وزارت بهداشــت گنجانــده شــود؛ جــای دوری نمـی رود‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تعمیــم در ســایر حوزه هــا‪ :‬حــاال کــه امــکان کشــف چنیــن‬ ‫هورمون هایــی وجــود دارد‪ ،‬دانشــمندان عزیــز یــک مقــدار با دقــت‬ ‫بگردنــد؛ شــاید هورمون هــای دیگــری نظیــر رعایــت حقــوق‬ ‫دیگــران‪ ،‬مراقبــه در حق النــاس‪ ،‬امانتــداری در بیت المــال و ‪ ...‬هــم‬ ‫پیــدا شــد تــا اندکــی از مشــکالت مــردم کاســته شــود‪.‬‬ ‫پ‪ .‬توجــه خــاص بــه هنرمنــدان‪ :‬با عنایت به اینکــه برخــی‬ ‫هنرمنــدان هفت ـه ای یک بــار تجدیــد فــراش می کننــد و با افتخــار‬ ‫هــم در اینســتاگرام پســت می گذارنــد‪ ،‬پیشــنهاد می شــود واکســن‬ ‫ایــن عزیــزان بــدون نوبــت تزریــق شــود و تــا پدیــده چند همســری‬ ‫مثــل عزیــز ســفرکرده ناصرالدین شــاه‪ ،‬بــه انبوه همســری بــدل‬ ‫نشــده؛ غائلــه را بخواباننــد!‬ ‫ت‪ .‬اُو ر ُدز هورمــون‪ :‬با توجه بــه مختصــات ایــن دارو‪ ،‬فقــط تــو‬ ‫را به خــدا مواظــب باشــید جوانــان هنــگام اســتفاده از ایــن دارو‪،‬‬ ‫«اُو ر ُدز» یــا «مصــرف بیش از حــد مجــاز» نکننــد و ک ًال قیــد همسـر ‬ ‫اختیار کــردن را بزننــد؛ چراکــه همین طــوری امــار تجــرد قطعــی‬ ‫پســران و خانه هــای مجــردی رو به افزایــش اســت‪.‬‬ ‫از ما گفتن بود‪...‬‬ ‫مطالبات زنان باید سیاست زدایی شود‬ ‫علیرضا نیاکان‬ ‫مریــم باقــی؛ کارشناســی ارشــد حقــوق بشــر و دکتــرای حقــوق عمومــی (در مرحلــه رســاله)؛ روزنامه نــگار حقوقــی از ســال ‪۸۳‬؛ دبیــر گــروه حقــوق روزنامه هــای شــرق (ســابق)‪،‬‬ ‫هم میهــن‪ ،‬اســمان‪ ،‬مــردم امــروز و دبیر گــروه حقــوق مجــات شــهروند امــروز‪ ،‬مهرنامــه‪ ،‬صــدا‪ ،‬ایراندخــت؛ عضــو شــورای مرکــزی و دبیــر کمیتــه سیاســی جمعیــت حقــوق بشــر زنــان‪ ،‬عضــو هیئت مدیــره موسســه‬ ‫رســانه‪ ،‬اندیشــه‪ ،‬زن (راز) اســت‪ .‬بــا وی دربــاره حقــوق و مطالبــات زنــان به گفت وگــو نشســته ایم‪.‬‬ ‫یــا اســتان های محــروم یــا دور از مرکــز کمتــر و دیرتــر‬ ‫شــنیده می شــود‪ .‬مثــ ً‬ ‫ا‪ ،‬ســال های ســال اســت‬ ‫دختــران در سیســتان و بلوچســتان کــه از نزدیــک‬ ‫دیــده و شــنیده ام‪ ،‬در فاصلــه ســنی ‪10،12‬ســال تــا‬ ‫‪18‬ســال ازدواج می کننــد و اساســاً بــاالی ‪18‬ســال‬ ‫را ازدواج دیرهنــگام می داننــد امــا بحــث قانــون منــع‬ ‫کودک همســری به تازگــی مطــرح شــده اســت‪ .‬البتــه‬ ‫قانــون در اینجــا بــا عــرف انهــا در تعــارض اســت و تغییر‬ ‫را به راحتــی نمی پذیرنــد و ازدواج هــای زودهنــگام‬ ‫ثبت نشــده احتمــاالً افزایــش می یابــد‪ .‬در همین منطقــه‪،‬‬ ‫چند همســری نیــز رواج دارد‪ .‬در روســتاهای ایــن اســتان‬ ‫بعض ـاً زنــان از بعضــی حقــوق اولیــه و ســاده برخــوردار‬ ‫نیســتند امــا صــدای انــان دیرتــر شــنیده می شــود‪.‬‬ ‫فعــاالن زن بایــد اســیب ها را در همــه مناطــق شناســایی‬ ‫کننــد و صــدای همــه زنــان باشــند‪.‬‬ ‫ایــا جنبــش زنــان کــه ان را زنــده و فعــال می دانیــد‪،‬‬ ‫رهبرانــی هــم دارد؟‬ ‫اوالً‪ ،‬جنبــش زنــان فعــال اســت امــا در نقطــه مطلــوب‬ ‫نیســت‪ .‬ثانی ـاً‪ ،‬جنبــش زنــان یــک کل واحــد نیســت و‬ ‫دســته و رســته های گوناگونــی دارد‪ .‬یکــی از نقــاط امیــد‬ ‫البتــه این اس ـت که زنــان در طیف هــای مختلــف‪ ،‬فعــال‬ ‫ میــان‬ ‫هســتند و مطالبه گــری می کننــد‪ .‬نه تنهــا در‬ ‫ِ‬ ‫ میــان اصولگرایــان هــم‬ ‫اصالح طلبــان؛ بلکــه امــروز در‬ ‫ِ‬ ‫برخــی فعــاالن زن را می تــوان دیــد‪ .‬اصالح طلبــان‬ ‫ایــا گمــان می کنیــد جنبــش زنــان در حال حاضــر زنــده قوانیــن؛ به خصــوص در انجــا کــه پــای فقــه به میــان و شــبکه های مجــازی زنــان شــکل می گیرنــد و فعالنــد یــا تحول خواهــان هــم یــک طیــف ندارنــد و‬ ‫و فعــاالن زن گمــان می کننــد کــه فعالنــد امــا حقیقــت تقســیم بندی های متفاوتــی دارنــد؛ ماننــد ســکوالر و‬ ‫می ایــد‪ ،‬ســخت اســت و تغییــر دشــوار امــا می تــوان‬ ‫است؟‬ ‫این اســت که شــبکه های اجتماعــی گرچــه مهم انــد و غیر ســکوالر‪ .‬مــا احــزاب اصالح طلــب مختلفــی داریــم‬ ‫بلــه؛ جنبــش زنــان به طور قطــع زنــده اســت‪ .‬در گفــت تغییــرات انــدک هــم نتیجــه همیــن تالش هــا و‬ ‫موثــر؛ امــا نباید فعالیــت را بــه ان محدود کــرد‪ .‬همچنان کــه برخی از انهــا شــاخه زنــان دارنــد‪ .‬ماننــد کارگــزاران‬ ‫چهار دهــه پس از انقــاب زنــده بــوده امــا قــوت و ضعــف جنبش هاســت؛ وگرنــه قانون گــذاران کــه اکثریــت مــرد‬ ‫داشــته و اکنــون هــم وجــود دارد‪ .‬همین کــه فعالیت هــا هســتند و بــا نگاه هــای مردانــه‪ ،‬هیــچ امیــدی بــه هیــچ احــزاب و نهادهــای مدنــی بایــد فعالیــت خــود عــاوه بــر کــه شــاخه زنــان فعالــی دارد و چهــار حــزب زنــان‬ ‫حضــور در شــبکه های مجــازی‪ ،‬به طــور واقعــی ادامــه هــم داریــم کــه هریــک‪ ،‬یــک دبیــر کل دارنــد؛ ایــن‬ ‫تغییــری نبــود‪.‬‬ ‫و واکنش هــای زنــان بــر برخــی قوانیــن یــا رونــد‬ ‫چهــار حــزب با هــم یــک ائتــاف تشــکیل داده انــد کــه‬ ‫ایــا می تــوان از امیــد بــه تغییــر قانــون در مــواردی کــه دهنــد و به طــور حقیقــی هــم شبکه ســازی کننــد‪.‬‬ ‫قانون گــذاری تاثیــر گذاشــته‪ ،‬یعنــی وجــود داشــته و در‬ ‫گاهــی فضــای مجــازی مــا را گــول می زنــد و از فضــای صدای شــان را به هــم نزدیک تــر کننــد‪ .‬در مجمــوع‪،‬‬ ‫فقهی ســت‪ ،‬ســخن گفــت؟‬ ‫برخی مــوارد و هرچنــد انــدک‪ ،‬موثــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫می تــوان گفــت کــه اصالح طلبــان غیر ســکوالر‬ ‫بلــه؛ به دلیل اینکــه مــا معتقدیــم فقــه‪ ،‬پویاســت؛ نــه حقیقــی دور می کنــد‪.‬‬ ‫ال در چه مواردی موثر بوده؟‬ ‫مث ً‬ ‫بیشــترین اجمــاع را با هــم دارنــد کــه ایــن ائتــاف را‬ ‫همین کــه اجمــاع زنــان در موضــوع چند همســری ایســتا‪ .‬مقــررات فقهــی‪ ،‬بــه مقتضیــات زمــان و مــکان فکر می کنید مطالبه اصلی زنان چه باید باشد؟‬ ‫هــم شــامل می شــود‪ .‬باز هــم امــا نمی تــوان از رهبــری‬ ‫همــه مطالبــات زنــان در جای خــود دارای اهمیت اســت‬ ‫باعــث عــدم تصویــب قانــون خانــواده به ان شــکل در ممکــن اســت تغییــر کننــد و اساســاً اجتهــاد یعنــی‬ ‫ولــی اگــر بخواهیــم یــک مطالبــه اصلــی را نــام ببریــم‪ ،‬واحــد ســخن گفــت؛ گرچــه یک صــدا هســتند‪.‬‬ ‫دهــه ‪ 80‬شــد یــا اکنــون در برابــر کودک همســری همیــن‪ .‬اوالً‪ ،‬اجتهــاد ممکــن اســت‪ .‬ثانیــاً‪ ،‬فقهــا در‬ ‫اگــر بخواهیــد جملـه ای بــه جامعــه زنــان بگوییــد‪ ،‬چــه‬ ‫می تــوان گفــت کــه اصــاح قوانیــن تبعیض امیــز‪.‬‬ ‫واکنش هــا چنــان بــود کــه مســئولین اســتان‪ ،‬خواســتار مــواردی برداشــت های متفــاوت از برخــی متن هــا‬ ‫و فکــر می کنیــد چــه مســئله ای از زنــان بیشــتر مــورد می گوییــد؟‬ ‫ابطــال عقــد ان کــودک همســر شــد یــا برابــری در دیــه دارنــد کــه می تــوان انهــا را برگزیــد‪.‬‬ ‫مــا‪ ،‬در تقســیم بندی ها بــه نگرش هــای سیاســی‬ ‫غفلــت واقــع شــده؟‬ ‫شبکه های اجتماعی‪ ،‬در جنبش زنان موثر بوده اند؟‬ ‫شــخص ثالــث از بیمه هــا‪ ،‬قابلیــت انتقــال تابعیــت از‬ ‫اشــاره می کنیــم امــا مطالبــات زنــان‪ ،‬سیاســی‬ ‫معمــوالً وقتــی از مطالبــات زنــان ســخن می گوییــم‪،‬‬ ‫مــادر ایرانــی و مــواردی از این دســت یــا الیحــه امنیــت شــبکه های اجتماعــی در کل در اطالع رســانی‪،‬‬ ‫شبکه ســازی و جریان ســازی‪ ،‬تحــول ایجــاد کرده انــد و ذهن هــا متوجــه جنبــش زنــان و مطالباتــی کــه نیســت‪ .‬نبایــد مطالبــات را سیاســی کــرد؛ بلکــه باید‬ ‫زنــان کــه اکنــون قــوه قضائیــه تغییراتــی در ان ایجــاد‬ ‫سیاسـت زدایی کــرد‪ .‬بایــد در ارامــش و بــا اســتدالل‬ ‫رســانه های انــان بیــان می کنــد‪ ،‬معطــوف می شــود؛‬ ‫کــرده و بــه مجلــس فرســتاده‪ .‬گرچــه مطلــوب نیســت؛ طبیعتـاً بــر جنبــش زنــان موثــر بوده انــد امــا یــک افــت‬ ‫امــا گامــی بــه جلوســت‪ .‬البتــه قابل ذکــر اســت کــه هــم وجــود دارد و ان این اســت که کانال هــا‪ ،‬گروه هــا حال انکــه صــدای زنــان در حاشــیه شــهرهای بــزرگ و منطــق‪ ،‬بــه طــرح و بحــث دربــاره انهــا پرداخــت‪.‬‬ ‫ایا واردات خودرو باعث تضعیف صنعت خودروسازی می شود؟‬ ‫زیادی سـت در ایـران‪ ،‬در بحـث فرهنگ خـودروی صفر سـرمایه گذاری کرده اند‬ ‫و تلاش دارنـد تکنولـوژی روز را در ایـران جـا بیندازنـد امـا اگر خودروسـازهای‬ ‫خارجـی وارد کشـور شـوند‪ ،‬در حـق این دسـته از افـراد خیانـت شـده و بـا این‬ ‫اتفـاق‪ ،‬حتماً بـه مراجع قضایی شـکایت خواهیـم کرد»‪.‬‬ ‫امیر حسـن کاکایـی بابیان اینکه واردات خـودرو از کشـورهای دیگر به هیچ عنوان‬ ‫به نفع کشـور نیسـت‪ ،‬گفت‪« :‬در شـرایط کنونی‪ ،‬واردات خودرو از هر کشـوری‪،‬‬ ‫کار اشتباهی سـت»‪ .‬ایـن کارشـناس خـودرو بیـان کـرد‪« :‬واردات خـودرو‬ ‫به هر نوعـی‪ ،‬نیـاز ارز را در کشـور باال می برد و در کوتاه مدت ممکن اسـت قیمت‬ ‫خـودرو را کاهـش دهـد اما چون نیـاز ارز را بـاال می برد‪ ،‬باتوجه بـه محدودیت ها‬ ‫و جنـگ اقتصـادی‪ ،‬باعـث افزایـش قیمت ارز خواهد شـد که درنتیجـه‪ ،‬افزایش‬ ‫قیمـت ارز به ضـرر کشـور خواهـد بـود»‪ .‬او افـزود‪« :‬اگـر جنگی که در ان به سـر‬ ‫می بریـم‪ ،‬به این حـد پیچیـده نبـود و مـا را محـدود نمی کـرد‪ ،‬می توانسـتیم ارز‬ ‫خودمـان را اسـتفاده کنیـم و هیـچ مشـکلی در واردات به وجـود نمی امـد اما در‬ ‫وضعیـت فعلـی‪ ،‬واردات بـرای کشـور بسـیار خطرناک بـوده و تبعـات اقتصادی‬ ‫کالنـی دارد‪ .‬برخـی می گوینـد ایـن ارز بـرای خودمـان اسـت و دوسـت داریـم‬ ‫اسـتفاده کنیـم؛ امـا بـرای شـرایط جنـگ فعلـی ً‬ ‫اصلا مناسـب نیسـت»‪ .‬او‬ ‫باتاکیدبراینکـه واردات خـودرو نوعـی خیانـت بـه کشـور اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬اگـر‬ ‫کوچک تریـن صحبتـی در زمینـه واردات خـودرو شـده‪ ،‬ان را یک خیانت محض‬ ‫می دانیـم امـا گویـا صحبت هـای اخیـر‪ ،‬حاکـی از همکاری بیـن ایـران و ترکیه‬ ‫اسـت؛ خبـری از واردات نیسـت و می توانـد منطقـی باشـد»‪ .‬او صنعـت خودرو‬ ‫را یـک صنعـت بین المللـی دانسـت و گفـت‪« :‬واقعیـت این اسـت که نمی توانیم‬ ‫تمـام زنجیـره و قطعـات را در یک کشـور تامین کنیم؛ مث ًال‪ ،‬شـرکت بی ام دبلیو‬ ‫‪ ۵.۲‬درصـد قطعاتش در شـرکتی المانی تهیه می شـود و برای تکمیل قطعاتش‪،‬‬ ‫نیـاز به این زنجیره دارد»‪ .‬او باتاکیدبراینکـه واردات خودرو تاثیری در روند تولید‬ ‫خـودرو در کشـور نمی گذارد‪ ،‬تشـریح کـرد‪« :‬واردات و تولید‪ ،‬دو حیطه مختلفی‬ ‫دارنـد و هیـچ اثـری بر یکدیگـر نمی گذارند و سـطح قیمتی متفاوتی دارنـد»‪ .‬او‬ ‫گفت‪« :‬اگر واردات ازاد شـود‪ ،‬اثری بر کار خودروسـاز نخواهد گذاشـت و مشـکل‬ ‫اصلـی برای مملکت اسـت که اقتصـاد ان را بر زمیـن می زند‪ .‬واردات‪ ،‬نیـاز به ارز‬ ‫دارد؛ مـا درامـد ارزی کمی داریم و باتوجه به شـرایط کنونی و تحریم هـا‪ ،‬واردات‬ ‫خودرو برای کشـور سـم اسـت‪ .‬مشـکل خودروسـاز این اسـت که اکنون ارز ندارد‬ ‫تـا خودرویـی تولیـد و مـاده اولیه الزمه را وارد کند‪ .‬بحث بر سـر تحریم اسـت و‬ ‫منطـق می گویـد که دولـت نبایـد اجـازه واردات بدهد»‪.‬‬ ‫عبـداهلل رضیـان نیـز گفـت‪« :‬واردات خـودرو ممنـوع اسـت؛ مگر اینکه شـورای‬ ‫اختصاصـی سـران قوا تصمیمی دراین حـوزه گرفته باشـند‪ .‬وزارت صمت چنین‬ ‫کاری نکـرده اسـت و شـورای اختصاصـی سـران قـوا نیز ایـن کار را هنـوز تائید‬ ‫نکـرده؛ امـا یک سـری صحبت هایـی در انبـاره شـده»‪ .‬عضو کمسـیون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شـورای اسلامی بیـان کرد‪« :‬اگـر مذاکرات نتیجـه دهد‪ ،‬ممکن‬ ‫اسـت خودروهـای چینـی وارد شـود اما هنـوز تصمیمی دراین خصـوص گرفته‬ ‫نشـده‪ .‬اگر شـورای اختصاصی سـران قـوا واردات خودرو را اجـازه دهند‪ ،‬می توان‬ ‫خـودرو وارد کـرد»‪ .‬او دربـاره خودروهای دپو شـده و ترخیص انها نیز گفت‪« :‬اگر‬ ‫بنـا بـه ورود خـودرو باشـد‪ ،‬باید اتومبیل های دپو شـده ترخیص شـود و سـپس‬ ‫خودرویی وارد کرد اما این نکته را باید گفت که قسـمتی از خودروهای دپوشـده‬ ‫نقص داشـتند که ممکن اسـت خودروسـازان داخلی تامین قطعات نکرده بودند‬ ‫و ایـن خودروهـا درصورتی که نقص شـان برطرف شـود‪ ،‬ترخیص خواهند شـد»‪.‬‬ ‫پارک دوبل در خیابان تحریم!‬ ‫امار‬ ‫رشد نه برابری فناوری اطالعات‬ ‫در مناطق روستایی کشور‬ ‫معــاون توســعه روســتایی و مناطــق محــروم ریاس ـت جمهوری‪ ،‬از‬ ‫رشــد نه برابــری فنــاوری اطالعــات در روســتاها خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫«اتصــال ایــن مناطــق بــه شــبکه ملــی اطالعــات و ارتباطــات‬ ‫روســتایی در دولــت دوازدهــم‪ ،‬افزایــش چشــمگیری یافتــه و در‬ ‫ گــزارش‬ ‫روســتاهای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار بــه ‪ ۹۲‬درصــد رســیده»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫ایرنــا؛ محمــد امیــد در ششــمین همایــش ملــی روز روســتا و‬ ‫عشــایر کــه باحضــور معــاون اول رئیس جمهــوری در سرســرای‬ ‫همایش هــای دانشــگاه پیــام نــور بیرجنــد برگــزار شــد؛ افــزود‪:‬‬ ‫«کشــور‪ ۶۲ ،‬هــزار روســتا و ابــادی دارد کــه ‪ ۳۹‬هــزار روســتا‬ ‫دارای جمعیــت باالی ‪ ۲۰‬خانــوار اســت و ‪ ۲۱‬میلیون نفــر جمعیــت‬ ‫دارنــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬نیــز کمتــر از پنج درصــد جمعیــت‬ ‫روســتایی کشــور در ‪ ۲۰‬هــزار روســتا بــا جمعیــت ‪ ۷۰۰‬هزارنفــر‬ ‫و به صــورت پراکنــده در روســتاهای زیر ‪ ۲۰‬خانــوار ســاکن‬ ‫هســتند»‪ .‬او درادامــه‪ ،‬بابیان اینکــه ‪ ۹۵‬درصــد روســتاهای کشــور‬ ‫باالی ‪ ۲۰‬خانــوار جمعیــت دارنــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬امارهــای رســمی‬ ‫نشــان می دهــد اقدام هــای بســیار خوبی از ابتــدای انقــاب تاکنــون‬ ‫در روســتاها انجــام شــده اســت»‪ .‬او ادامــه داد‪« :‬پس از انقــاب‪ ،‬در‬ ‫حــوزه زیرســاخت ها و به ویــژه اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬راه‪ ،‬مســکن‪ ،‬گاز‪ ،‬امــوزش‪،‬‬ ‫ســاخت مــدارس‪ ،‬بهداشــت‪ ،‬طرح هــای هــادی و اقدام هــای خوبــی‬ ‫در مناطــق روســتایی انجــام شــده اســت»‪ .‬او عنــوان کــرد‪« :‬ارائــه‬ ‫خدمــات در دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم بــه ســطحی رســیده‬ ‫کــه در برخــی روســتاها بیــش از ‪ ۹۰‬تــا ‪ ۹۵‬درصــد افزایــش نشــان‬ ‫می دهــد»‪ .‬او تصریــح کــرد‪« :‬امــروز‪ ،‬بحــث ارائــه خدمــات تنهــا در‬ ‫روســتاهای باالی ‪ ۲۰‬خانــوار مطــرح نیســت؛ بلکــه روســتاهای بــا‬ ‫‪ ۱۰‬خانــوار نیــز از خدمــات و زیرســاخت ها برخــوردار می شــوند»‪ .‬او‬ ‫بابیان اینکــه اکنــون ‪ ۸۲‬درصــد روســتاهای باالی ‪ ۲۰‬خانــوار کشــور‪،‬‬ ‫از نعمــت گاز برخوردارنــد‪ ،‬یــاداور شــد‪« :‬براســاس هدف گــذاری‬ ‫و برنامه ریزی هــای انجام شــده توســط شــرکت گاز؛ بــه همــه‬ ‫روســتاها تــا پایــان دولــت گازرســانی خواهــد شــد»‪ .‬او گفــت‪:‬‬ ‫«قب ـ ًا‪ ،‬مجمــوع روســتاهایی کــه از نعمــت گاز برخــوردار بودنــد‪،‬‬ ‫هش ـت هزار روســتا بــود کــه اکنــون بــه ‪ ۲۵‬هــزار روســتا افزایــش‬ ‫یافتــه»‪ .‬او یکــی از دســتاوردهای مهــم دولــت دوازدهــم را توجــه به‬ ‫اشــتغال در مناطق روســتایی و عشــایری دانســت و افــزود‪« :‬علیرغم‬ ‫تمــام خدمــات انجام شــده در مناطــق روســتایی؛ امــا در اســناد‬ ‫معاونــت روســتایی ایــن نکتــه وجــود دارد کــه جمهــوری اســامی‬ ‫در عرصــه کار بــرای روســتاییان‪ ،‬قدم هــای بلنــدی برداشــته‬ ‫اســت»‪ .‬او بیــان کــرد‪« :‬یکــی از بزرگ تریــن اقدامــات دولــت‬ ‫دوازدهــم علیرغــم ســایر خدماتــی کــه ســبب تثبیــت روســتاییان‬ ‫شــده ؛ موضــوع اشــتغال روســتاییان اســت‪ .‬دراین زمینــه‪ ،‬پارســال‬ ‫‪ ۱.۵‬میلیــارددالر تســهیالت از محــل صنــدوق توســعه ملــی بــرای‬ ‫اشــتغال روســتاییان و عشــایر کشــور اختصــاص یافتــه اســت»‪ .‬او‬ ‫بابیان اینکــه از ایــن محــل بیــش از ‪ ۱۴۰‬هــزار فرصــت شــغلی در‬ ‫مناطــق روســتایی و عشــایری کشــور ایجــاد شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«ســهم اشــتغال روســتاییان‪ ،‬از ســه درصد در ســال ‪ ،۹۶‬بــه‬ ‫ی‪ ۲۵‬درصــد در ســال ‪ ۹۷‬رســید و ایــن‪ ،‬طلیعه مبارک بازگشــت‬ ‫باال ‬ ‫روســتاییان از شــهرها را نشــان می دهــد»‪ .‬او تاکیــد کــرد‪« :‬یکــی‬ ‫از کارهــای بســیار زیبایــی کــه در قالــب طــرح اشــتغال روســتایی‬ ‫و عشــایری رقــم خــورد‪ ،‬تحرک بخشــی حــوزه کشــاورزی بــود و‬ ‫نیــز در بخــش گردشــگری نیــز تعــداد خانه هــای بوم گــردی‪ ،‬از‬ ‫‪ ۲۰۰‬واحــد بــه ‪ ۵۰۰‬واحــد افزایــش یافــت»‪.‬‬ ‫مدتی سـت کـه بحـث واردات خـودرو از کشـورهای ترکیـه و روسـیه‪ ،‬بـر سـر‬ ‫زبان هـا افتـاده اسـت‪ .‬مطلـب حائزاهمیـت این اسـت که درصـورت ورود ایـن‬ ‫خودروهـا‪ ،‬تکلیـف تولیـد خودروهـای داخلـی چـه می شـود و چـه ضربه هـای‬ ‫ گزارش باشـگاه خبرنگاران جوان؛ سـال‬ ‫اقتصادی به کشـور وارد خواهد شـد؟ به‬ ‫ِ‬ ‫گذشـته‪ ۱۴ ،‬هزار و ‪ ۶۰۰‬دسـتگاه خودرو در گمرکات بالتکلیف ماندند که تقریباً‬ ‫بالغ بر شـش هزار و ‪ ۷۰۰‬دسـتگاه خودرو دارای اعتبار از گمرکات خارج شـدند و‬ ‫مابقی خودرو ها که حدود شـش تا هفت هزاردسـتگاه خودرو هسـتند‪ ،‬همچنان‬ ‫به دلیـل عدم تمدیـد مصوبـه و نقـص‪ ،‬در گمـرکات باقـی مانده انـد‪ .‬بایـد گفـت‬ ‫کـه در شـرایط ویـژه اقتصـادی‪ ،‬انتظار این اسـت که تولیـد داخل تقویت شـود و‬ ‫شـرایط تحریـم را می تـوان نوعی پلـه ترقی برای رشـد خودروسـازی تلقی کرد‬ ‫اما ممنوعیت ورود خودرو در شـرایط تحریم باعث گرانی بسـیاری از خودروها و‬ ‫لـوازم انها شـد؛ همچنین شـرایطی پیش امـد که تولید خودرو در داخل کشـور‬ ‫نیز کاهش چشـمگیری داشـته باشد‪.‬‬ ‫امار تولید خودرو های سـواری در کشـور طی شـش ماه نخسـت امسـال نشـان‬ ‫می دهد خودروسـازان بزرگ کشـور درمقایسـه با پارسـال‪ ،‬کاهش ‪ ۳۰‬درصدی را‬ ‫تجربـه کرده انـد‪ .‬عالوه براین‪ ،‬امار ها نشـان می دهند که هشـت خـودروی عمدتاً‬ ‫مونتـاژی‪ ،‬بـا توقـف تولیـد در شـهریورماه امسـال مواجه شـده و احتمـاالً دیگر‬ ‫جایی در خودروسـازی کشـور نخواهند داشت‪ .‬در سال گذشته‪ ۵۳۶ ،‬هزاردستگاه‬ ‫خودروی سـواری تولید شـد که امسـال به ‪ ۳۷۶‬هزاردسـتگاه رسـید که شـاهد‬ ‫کاهـش چشـمگیر تولیـد ان بودیـم؛ حـال‪ ،‬اگـر بنـا بـر واردات خـودرو باشـد‪،‬‬ ‫وضعیـت تولیـد همچنان کاهـش خواهد داشـت و تولیدکننـدگان داخلی دیگر‬ ‫رغبتـی بـه تولید نخواهنـد داشـت و این گونه‪ ،‬به خودروسـازان خارجی وابسـته‬ ‫متوسط سن ازدواج‬ ‫زنان و مردان‬ ‫در کشورهای جهان‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫وقتــی صحبــت از تــاش بــرای احقــاق‬ ‫حقــوق زنــان می شــود؛ یکــی از شــاخصه های ان دســتِ کم در جوامــع توســعه یافته‬ ‫تبییــن «ســن ازدواج» اســت؛ امری کــه بهبــود ان می توانــد مانــع بــروز و وقــوع‬ ‫رویدادهــای تلخــی نظیــر کودک همســری و ازدواج اجبــاری شــود کــه خــود‪ ،‬عاملــی‬ ‫موثــر در پیشــگیری از اســیب های مختلــف جســمی و روانــی بــه زنــان خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬درحالی کــه ســن ازدواج در بعضــی از جوامــع به دالیلــی مختلــف بــاال رفتــه‬ ‫ن نیــز اســیب های خــود را دارد)؛ همچنــان در جوامعــی کــه کم تعــداد هــم‬ ‫(کــه ا ‬ ‫نیســتند‪ ،‬ازدواج زیــر ســن قانونــی متــداول اســت‪ .‬هرچنــد تعییــن ســن صددرصــد‬ ‫مناســب بــرای ازدواج‪ ،‬ممکــن نیســت و تنهــا می تــوان حــدود و مرزهایــی بــرای ان‬ ‫درنظــر گرفــت؛ امــا بی شــک‪ ،‬وقــوع ایــن امــر در کمتــر از ســنینی خــاص می توانــد‬ ‫مشــکالت و تبعاتــی گاه جبران ناپذیــر به دنبــال داشــته باشــد‪ .‬بــد نیســت باهــم‬ ‫نگاهــی بــه میانگیــن ســن ازدواج مــردان و زنــان در چنــد کشــور مختلــف داشــته‬ ‫باشــیم تــا دیــدی بهتــر نســبت بــه ایــن موضــوع پیــدا کنیــم‪ .‬تحقیقــات انجام شــده‬ ‫ازســویِ کارشناســان ســازمان ملــل‪ ،‬نشــان داده کــه درحالِ حاضــر «ایتالیــا» مرکــز‬ ‫مســن ترین دامادهــای جهــان اســت؛ مــردان در ایــن ســرزمین به طو ِر متوســط در‬ ‫‪35‬ســالگی بــه زندگــی زیــر یــک ســقف تــن می دهنــد و البتــه متوســط ســن زنــان‬ ‫این کشــور بــرای پذیــرش مســئولیت زندگی مشــترک نیــز‪31.8 ،‬ســال گزارش شــده‬ ‫اســت‪ .‬ازســویی‪ ،‬مس ـن ترین عروس هــای جهــان نیــز متعلــق بــه کشــور «ایرلنــد»‬ ‫ـاس امار معمــوالً در‬ ‫بــا متوســط ســن ‪32.4‬ســال هســتند؛ جایی کــه مردانــش براسـ ِ‬ ‫‪33.4‬ســالگی وارد ایــن گــود می شــوند؛ درواقــع‪ ،‬اختالفــی یک ســاله بیــن زنــان‬ ‫و مــردان کــه چنــدان به چشــم نمی ایــد‪ .‬نکتــه جالــب انکــه‪ ،‬به نظــر می رســد‬ ‫همچنــان کلیش ـه ای وجــود دارد مبنی براینکــه مــردان‪ ،‬دیرتــر از زنــان ازدواج کــرده‬ ‫یــا به عبارتــی اشــناتر‪ ،‬دامــاد بایــد از عــروس به لحــاظِ ســنی بزرگ تــر باشــد‪ .‬در‬ ‫ـخ ‪ 23‬اگوســت ‪ 2019‬در‬ ‫کشــورهای منتخــب بــرای ایــن گــزارش کــه نتایــج ان به تاریـ ِ‬ ‫رســانه داده ســنجی ‪ STATISTA‬منتشــر شــده اســت؛ کمتریــن ســن (به طو ِر معمــول)‬ ‫ازدواج بــرای زنــان و مــردان‪ ،‬مربــوط بــه کشــور «ماالوی» ســت کــه به ترتیــب ‪19.9‬‬ ‫و ‪23.7‬ســال گــزارش شــده‪.‬‬ ‫خواهیـم ماند‪.‬‬ ‫مهـدی دادفـر بااشـاره به اینکه پـس از واردات نه تنهـا اقتصـاد کشـور؛ بلکـه‬ ‫تولیدکننـدگان داخلی خـودرو ضرر می بینند‪ ،‬افزود‪« :‬تولیدکنندگان کشـورمان‬ ‫توانایـی تولیـد خـودرو را دارنـد و بار ها گفته ایـم که خودمـان می توانیم به خوبی‬ ‫خـودرو تولیـد کنیم؛ با واردات خودرو‪ ،‬کشـور و اقتصاد ان دچار مشـکالت ارزی‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬واردات باتوجه بـه منابـع ارزی محـدود و محدودیت هـا به صلاح‬ ‫نخواهـد بود»‪ .‬دبیر انجمـن واردکنندگان خودرو درباره غیرمنطقی بـودن واردات‬ ‫خـودرو از ترکیـه‪ ،‬توضیـح داد‪« :‬قائم مقـام وزیـر صمـت‪ ،‬مطلبـی را تحت عنوان‬ ‫واردات خـودرو از ترکیـه ارائـه داد امـا مطـرح نکـرد که قرار اسـت با کـدام برند‬ ‫متمـادی دراین حوزه‬ ‫ ‬ ‫تـرک‪ ،‬تولید مشـترک داشـته باشـیم؟ مـا کـه سـال های‬ ‫فعالیـت داریـم‪ ،‬تا حـاال اسـم هیـچ برنـد خودروسـازی تـرک را نشـنیده ایم»‪ .‬او‬ ‫افـزود‪« :‬ممکـن اسـت شـرکت های ترکیـه ای با شـریک خارجی خـود تفاهمی‬ ‫امضـاء کـرده باشـند کـه درجهـت دور زدن تحریم هـا باشـد؛ ً‬ ‫مثلا‪ ،‬هریـک از‬ ‫خودروها را به وسـیله یک شـرکت واسـط وارد کنند اما نکته اصلی این اسـت که‬ ‫اگـر دولـت با هـدف راه اندازی رونق بـازار خودروی کشـور‪ ،‬از ترکیه خـودرو وارد‬ ‫کنـد‪ ،‬یـک خیانت محض بـه واردکننـدگان خودروی کشـور کرده»‪ .‬او تشـریح‬ ‫کـرد‪« :‬این موضـوع را ندیده نگیرید که فعالیت مشـترک خودروسـازی ها باعث‬ ‫تقویـت ایـن کاال می شـود؛ ً‬ ‫مثلا‪ ،‬همکاری شـرکت انـادول با فـورد باعث تولید‬ ‫فـورد شـده اسـت؛ شـرکتی ماننـد اتوکار‪ ،‬لندیـور و ایمیکـه را تولیـد می کند یا‬ ‫شـرکت اویاکـس بـا رنو کار کـرده و انـواع خودروهای رنـو را تولید می کنـد»‪ .‬او‬ ‫بحث واردات خودرو را کاری غیرمنطقی و بیجا دانست و افزود‪« :‬اگر خودرو وارد‬ ‫کنیم‪ ،‬به سـرمایه گذاران داخلی خیانت بزرگی شـده؛ چراکه این افراد سـال های‬ ‫زنان‬ ‫‪35.0‬‬ ‫مردان‬ ‫ایتالیا‬ ‫‪31.8‬‬ ‫‪34.3‬‬ ‫‪33.8‬‬ ‫‪33.4‬‬ ‫هلند‬ ‫‪32.3‬‬ ‫المان‬ ‫‪31.5‬‬ ‫ایرلند‬ ‫‪32.4‬‬ ‫‪31.8‬‬ ‫هنگ کنگ‬ ‫‪29.6‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪31.8‬‬ ‫‪31.2‬‬ ‫‪29.9‬‬ ‫‪30.8‬‬ ‫گویان‬ ‫استرالیا‬ ‫ژاپن‬ ‫‪29.4‬‬ ‫‪30.5‬‬ ‫اسپانیا‬ ‫‪21.8‬‬ ‫‪29.5‬‬ ‫امریکا‬ ‫‪27.4‬‬ ‫‪28.7‬‬ ‫‪28.7‬‬ ‫امارات‬ ‫‪23.9‬‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران‪:‬‬ ‫جذب منابع ارزان قیمت‪ ،‬در اولویت است‬ ‫مدیرعامــل بانــک ملــی ایــران کــه بــه اســتان خراســان جنوبــی ســفر کــرده بود‪،‬‬ ‫پــس از شــرکت در همایشــی کــه با حضــور معــاون اول رئیس جمهــوری و وزرای‬ ‫جهــاد کشــاورزی‪ ،‬نیــرو‪ ،‬تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی و ورزش و جوانــان و رئیس‬ ‫کمیتــه امــداد امام خمینــی (ره) برگــزار شــد؛ در جمــع کارکنــان بانــک نیــز‬ ‫حضــور یافــت‪ .‬دکتــر محمدرضــا حســین زاده با حضــور در گردهمایــی کارکنــان‬ ‫ســتادی و شــعب تحت پوشــش اداره امــور شــعب خراســان جنوبــی‪ ،‬بــه ارائــه‬ ‫راهکارهایــی بــرای تعامــل بیشــتر بــا مشــتریان و افزایــش درامــد و ســوداوری‬ ‫بانــک پرداخــت‪ .‬وی با بیان اینکــه جــذب منابــع ارزان قیمــت بایــد در اولویــت‬ ‫باشــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد کــه کاهــش هزینه هــای بانــک از طریــق رعایــت ســود‬ ‫ســپرده های ابالغــی‪ ،‬همــواره بایــد مد نظــر همــکاران باشــد‪ .‬مدیرعامــل بانــک‬ ‫ملــی ایــران همچنیــن با حضــور در دو شــعبه ممتــاز بیرجنــد و بلــوار معلــم‬ ‫تو گــو کــرد‪ .‬او در ایــن دیدارهــا‬ ‫بیرجنــد‪ ،‬بــا کارکنــان ایــن واحدهــا دیــدار و گف ‬ ‫با اشــاره به پتانســیل خدمــات بی بدیــل دیجیتالــی بانــک ملــی ایــران گفــت‪:‬‬ ‫«همــکاران بایــد به منظــور تســریع و اسان شــدن تبــادالت مالــی مشــتریان‪،‬‬ ‫در جهــت معرفــی محصــوالت دیجیتــال بانــک نظیر ســامانه بــام و اپلیکیشــن بله‬ ‫تــاش کننــد»‪ .‬او درادامــه‪ ،‬خدمات رســانی بــه مــردم را از ارزنده تریــن توفیقــات‬ ‫خــدای متعــال بــرای کارکنــان بانــک برشــمرد و افــزود‪« :‬فرهنــگ ارائــه صادقانــه‬ ‫خدمــات‪ ،‬بــا روی گشــاده‪ ،‬برخاســته از قدمــت ‪ ۹۱‬ســاله ایــن بانــک اســت و‬ ‫از این روســت کــه مــردم بــه بانــک ملــی ایــران اعتمــاد دارنــد»‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫توقف تولید خودروهای غیراستاندارد‬ ‫رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد اعــام کــرد کــه از دوشــنبه هفتــه اینــده‪ ،‬این ســازمان‬ ‫تکلیــف خودروهــا را مشــخص می کنــد تــا انهایــی کــه همچنــان امــکان تولیــد دارنــد‪،‬‬ ‫ی کــه بایــد تولیدشــان متوقــف شــود‪ ،‬دیگــر تولیــد‬ ‫بــه کارشــان ادامــه دهنــد و انهایـ ‬ ‫ـزارش ایســنا؛ نیــره پیروزبخــت گفــت‪« :‬ایــن ســازمان‪ ،‬اخریــن وضعیــت‬ ‫نشــوند‪ .‬به گـ ِ‬ ‫گــزارش رعایــت اســتانداردهای ‪ ۸۵‬گانــه صنعــت خــودرو را به روزرســانی کــرده و هرچند‬ ‫در این زمینــه تغییــر جــدی رخ نــداده اســت ولــی در فرایندهــا تغییراتــی به وجــود امــده‬ ‫کــه می توانــد شــرایط تولیــد برخــی خودروهــا را تغییــر دهــد»‪.‬‬ ‫احتمال سهمیه بندی بنزین‬ ‫وزیــر نفــت‪ ،‬دربــاره احتمــال ســهمیه بندی و افزایــش قیمــت بنزیــن در الیحــه بودجــه‬ ‫ گــزارش‬ ‫ســال جــاری اظهــار داشــت‪« :‬هر چیــزی ممکــن اســت اتفــاق بیفتــد»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫ایلنــا؛ بیــژن نامــدار زنگنــه دربــاره کاهــش ســوختگیری از کارت جایــگاه دار گفــت‪« :‬از‬ ‫ابتــدا قــرار بــود ســوخت گیری بــا کارت جایــگاه دار کــم شــود؛ به این دلیــل کــه مــردم‬ ‫عــادت کنند از کارت خودشــان اســتفاده کننــد؛ زیــرا کارت جایگاه دار برای ســوختگیری‬ ‫نیســت؛ بلکــه بــرای مواردی ســت کــه چنانچــه مشــکلی پیــش امــد‪ ،‬اســتفاده شــود»‪.‬‬ ‫تالش برای افزایش صادرات فوالد‬ ‫معــاون امــور معــادن وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اعــام کــرد‪« :‬از ابتــدای ســال‬ ‫جــاری تاکنــون‪ ،‬صــادرات فــوالد کشــور بالغ بــر پنج میلیون تــن بــوده و پیش بینــی‬ ‫می شــود ایــن میــزان صــادرات تــا پایــان ســال‪ ،‬جــاری بــه بیــش از ‪ ۱۵‬میلیون تــن‬ ‫ گــزارش شــاتا؛ جعفــر ســرقینی در جریــان بازدیــد از واحدهــای تولیــد‬ ‫ِ ‬ ‫برســد»‪ .‬به‬ ‫کنســانتره اهــن‪ ،‬پــودر میکرونیــزه فلدســپات و طــای زرکــوه اســتان کردســتان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«ایجــاد اشــتغال و زمینه ســازی جــذب و به کار گیــری جوانــان از مهم تریــن بحث هــای‬ ‫پیشــروی مســئوالن بــوده و ایــن مباحــث‪ ،‬در مناطــق کمتربرخــوردار اهمیــت ان را‬ ‫دو چنــدان کــرده اســت»‪.‬‬ ‫تعیین سه منبع برای جایگزینی فروش نفت‬ ‫رئیــس ســازمان برنامه وبودجــه گفــت‪« :‬ســه منبــع بــرای جایگزینــی فــروش نفــت و‬ ‫ـزارش انــا؛ محمدباقر‬ ‫منابــع حاصــل از واگــذاری دارایــی ســرمایه ای تعییــن کردیم»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫نوبخــت توضیــح داد‪« :‬یکــی‪ ،‬یارانه هــای پنهــان انرژی ســت و بخــش دیگــر هــم هنــوز‬ ‫تصمیم گیری هــای شــورای عالــی اقتصــادی روی ان متمرکــز نشــده تــا در بودجــه‬ ‫بــرای جایگزینــی نفــت اســتفاده کنیــم‪ .‬منبــع دیگــر‪ ،‬مالیات اســت کــه بــرای واحدهای‬ ‫تولیــدی تصمیم گیــری شــد تــا حتمـاً درصــدی از تعرفه هــا را کاهــش دهیــم و در ســایر‬ ‫درامدهــا پایه هــای جدیــدی تعریــف کنیــم تــا کاهــش منابــع نفتــی را کــه نمی خواهیم‬ ‫در هزینه هــای جــاری اســتفاده کنیــم‪ ،‬بــرای هزینه هــای ضــروری اســتفاده شــود‪.‬‬ ‫بخــش دیگــر از درامدهــای جایگزیــن نفــت نیــز از محــل مولدســازی به دســت می ایــد‬ ‫کــه ان نیــز به تصویــب رســید»‪.‬‬ ‫رواج اجاره ساعتی مسکن‬ ‫نایب رئیــس اتحادیــه امــاک با اشــاره به رواج اجــاره ســاعتی و روزانــه مســکن در‬ ‫کشــور و به خصــوص تهــران‪ ،‬گفــت‪« :‬مشــخص اســت وقتــی ســایتی عکــس یــک فــرد‬ ‫به خصوصــی را گذاشــته کــه بــه خیابــان نــگاه می کنــد و زیــر ان نوشــته خانــه ســاعتی؛‬ ‫ گــزارش تســنیم؛ حســام عقبایــی‬ ‫چــه قصــدی از اجــاره این نــوع خانه هــا دارد»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫با تاکید بر اینکــه هیچ کــس حــق نــدارد خان ـه ای را ســاعتی اجــاره دهــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬‬ ‫«اجــاره دادن ســاعتی و روزانــه واحدهــای مســکونی توســط مشــاوران امــاک‪ ،‬ممنــوع‬ ‫اســت و انهــا نمی تواننــد قــرارداد واحــد اجــاره ای را بــرای کمتــر از یک ســال تنظیــم‬ ‫و ثبــت کننــد»‪.‬‬ ‫تعرفه برق زیاد نشده است‬ ‫وزیــر نیــرو گفــت‪« :‬حــذف قبــوض کاغــذی به هیچ وجــه به معنــای افزایــش حتــی‬ ‫یک ریــال تعرفــه بــرق نیســت؛ بنابرایــن‪ ،‬خواهــش می کنــم هــر هموطــن و خبرنــگاری‪،‬‬ ‫هر نــوع اطــاع مســتندی راجــع بــه ایــن موضــوع دارد‪ ،‬بــه دفتــر بنــده بــا ادرس دقیــق‬ ‫اطــاع دهــد تــا شــخصاً ان را رســیدگی کنــم‪ .‬هر انچــه عمــل شــده؛ همــان بــوده کــه‬ ‫ـزارش فــارس؛ رضــا اردکانیــان افــزود‪« :‬اتفاقــا حــذف کاغــذ‪،‬‬ ‫روی قبــوض می امــد»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫ایــن امــکان را ایجــاد کــرده کــه اطالعــات بیشــتری در مقایســه با زمانی کــه قبــض‬ ‫کاغــذی صــادر می شــد‪ ،‬بــه مشــترکین بدهــد»‪.‬‬ ‫سهم ‪ ۸۶‬درصدی نیروی انتظامی‬ ‫در کشف مواد مخدر در کشور‬ ‫دبیــرکل ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر‪ ،‬ســهم نیــروی انتظامــی در کشــف مــواد‬ ‫ـزارش پایــگاه‬ ‫مخــدر در شـش ماهه نخســت ســال را ‪ ۸۶‬درصــد اعــام کــرد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫خبــری پلیــس؛ دکتــر اســکندر مومنــی‪ ،‬بــا ســردار حســین اشــتری در ســتاد‬ ‫فرماندهــی ناجــا دیــدار و گفت وگــو کــرد‪.‬در ایــن دیــدار‪ ،‬مومنــی بــا تبریــک‬ ‫هفتــه نیــروی انتظامــی بــه فرمانــده ناجــا و کارکنــان ایــن نیــرو‪ ،‬گفــت‪« :‬نیــروی‬ ‫انتظامــی در تمــام حوزه هــای مبــارزه بــا مــواد مخــدر؛ با اینکــه در بعضی مــوارد‬ ‫هــم تکلیفــی نــدارد امــا همــکاری‪ ،‬تــاش و اهتمــام زیــادی داشــته اســت»‪.‬‬ ‫غرفه‬ ‫کانادا‬ ‫‪27.2‬‬ ‫‪28.6‬‬ ‫نیجریه‬ ‫‪21.2‬‬ ‫‪26.2‬‬ ‫کلمبیا‬ ‫‪22.7‬‬ ‫‪25.8‬‬ ‫اتیوپی‬ ‫‪21.3‬‬ ‫‪25.1‬‬ ‫کوبا‬ ‫‪22.1‬‬ ‫‪24.7‬‬ ‫افغانستان‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪23.7‬‬ ‫‪19.9‬‬ ‫ماالوی‬ ‫نمایشگاه توانمندی های‬ ‫روستاییان و عشایر‬ ‫خاتمه‪۹۸/07/19 :‬‬ ‫مکان‪:‬بیرجند‬ ‫بازدید‪ 16 :‬تا ‪22‬‬ ‫گستره‪ :‬داخلی‬ ‫سایت‪birjandexpo.ir :‬‬ ‫تماس‪056-32454061 :‬‬ ‫نگاه‬ ‫چهارشنبه‪ 17‬مهر ‪ -1398‬شماره‪1838‬‬ ‫مدیرعامل هلدینگ صدر تامین بیان کرد؛‬ ‫در مرکز ارتقای مهارت اموزش فنی و حرفه ای منطقه ازاد انزلی صورت می گیرد؛‬ ‫تبلور نهضت داخلی سازی‬ ‫در ذوب اهن اصفهان با تولید ریل‬ ‫احســان عالیخانــی‪ /‬نشســت خبــری دکتــر ســلیمانی (مدیرعامــل هلدینــگ صدر‬ ‫تامیــن) و مهنــدس منصــور یــزدی زاده (مدیرعامــل ذوب اهــن اصفهــان) با حضــور‬ ‫خبرنــگاران در غرفــه ذوب اهــن در نمایشــگاه ‪minex 2019‬دوشــنبه ‪ 15‬مهرمــاه‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬دکتــر ســلیمانی‪ ،‬در ایــن نشســت خبــری عنــوان کــرد‪« :‬صــدر‬ ‫تامیــن ‪ ،‬یکــی از هلدینگ هــای شســتا اســت و ‪ ۱۳‬شــرکت مدیریتــی و ‪ ۱۲‬شــرکت‬ ‫غیر مدیریتــی دارد کــه در اردیبهشــت ماه امســال ایــن شــرکت بورســی شــد»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬هلدینــگ صــدر تامیــن در شش ماهه نخســت ســال ‪ ۱۶۴۰ ،‬میلیارد تومــان‬ ‫ت ‪ 30‬درصــد بیــش از مقــدار‬ ‫فــروش داشــته و بودجــه فــروش در ایــن مــد ‬ ‫پیش بینــی شــده ‪ ،‬محقــق شــده اســت ضمــن اینکــه درصــد پوشــش بودجــه تولید‬ ‫ایــن شــرکت نیــز ‪ 15‬درصــد بیشــتر از بودجــه مصــوب اســت»‪ .‬دکتــر ســلیمانی‬ ‫با بیا نِاینکــه ‪ ،‬اســتراتژی مــا این اســت که بــا کســانی کــه ایــده دارنــد بــه تولیــد‬ ‫محصــوالت بــا ارزش افــزوده بپردازیــم ‪ ،‬افــزود ‪« :‬نهضــت داخلی ســازی در ذوب‬ ‫اهــن اصفهــان بــا تولیــد ریــل تبلــور پیــدا کــرده اســت و لیســت قطعاتــی کــه‬ ‫وارداتی ســت در تمــام شــرکت های هلدینــگ امــاده شــده تــا بــا کمــک معاونــت‬ ‫علمــی و شــتاب دهنده و فراخوانــی کــه منتشــر می شــود ‪ ،‬بومی ســازی شــوند»‪.‬‬ ‫وی دو برابــر کــردن ‪ EPS‬را یکــی از سیاســت های کلــی ایــن هلدینــگ دانســت‬ ‫و گفــت ‪« :‬اولیــن شــتاب دهنده تخصصــی معــدن و صنایــع معدنــی هســتیم‬ ‫و همچنیــن صادراتــی کــردن ‪ ۳۰‬درصــد تولیــد را در برنامــه داریــم» ‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫هلدینــگ صــدر تامیــن اظهــار داشــت ‪« :‬دنبــال ایــن هســتیم کــه زنجیره تامیــن را‬ ‫در خــود بنــگاه داشــته باشــیم و تامیــن مــواد اولیــه و زیرســاخت از جانــب خودمان‬ ‫باشــد همچنیــن در تالشــیم بــا اقداماتــی ‪ ،‬ارزش افــزوده ایجــاد کنیــم و جلــوی‬ ‫خام فروشــی گرفتــه شــود «‪ .‬دکتــر ســلیمانی همچنیــن از رشــد ‪ 42‬درصــدی ارزش‬ ‫پرتفــوی بورســی هدلینــگ صدرتامیــن طــی چهارمــاه گذشــته خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫«ارزش پرتفــوی بورســی ایــن هدلدینــگ در مهرمــاه ‪ 1398‬بــه رکــورد تاریخــی ‬ ‫‪ 10‬هــزار و ‪ 1‬میلیارد تومــان رســیده اســت »‪.‬‬ ‫رئیس بازرسی فنی پاالیشگاه گاز ایالم مطرح کرد؛‬ ‫افزایش ضریب اطمینان عملکرد تجهیزات‬ ‫با بازرسی فنی‬ ‫ســمیه اذرمهــر‪ /‬رئیــس بازرســی فنــی پاالیشــگاه گاز ایــام گفــت‪« :‬بازرســی فنــی‬ ‫پاالیشــگاه گاز ایــام بــا داشــتن برنامــه مــدون و جامــع و اجــرای بخــش مهــم‬ ‫ان در بــازه تعمیــرات اساســی ســال جــاری موفــق بــه انجــام پنج هزار نفر ســاعت‬ ‫فعالیــت بازرســی فنــی در چهــار بخــش اصلــی شــامل بازرســی مکانیک‪ ،‬جوشــکاری‪،‬‬ ‫خوردگــی‪ ،‬بــرق و ابــزار دقیــق شــده اســت»‪ .‬بهــزاد پرچم پــور افــزود‪« :‬بازرســی‬ ‫داخلــی و صــدور دســتورالعمل تعمیراتــی و نظــارت بــر انجــام بیــش از ‪ 75‬تجهیزات‬ ‫ثابــت‪ ،‬صــدور دســتورالعمل جوشــکاری و نظــارت بــر اجــرای بیــش از ‪ 2275‬اینــچ‬ ‫جــوش و صــدور دســتورالعمل تنش زدایــی و نظــارت بــر اجــرای ‪ 1419‬اینــچ جــوش‪،‬‬ ‫تنهــا بخشــی از اقدامــات انجــام شــده ایــن حــوزه در تعمیــرات اساســی ســال‬ ‫جــاری بــوده اســت»‪ .‬وی از صــدور دســتور العمل جوشــکاری بیــش از ‪ 488‬اینــچ‬ ‫جــوش بــرای جوش هــای معیــوب خبــر داد و تصریــح کــرد‪« :‬انجــام بیــش از‬ ‫‪ 2928‬اینــچ جــوش تســت رادیــو گرافــی‪ ،‬انجــام ‪ 634‬اینــچ جــوش تســت مایعــات‬ ‫نافــذ و نظــارت بــر تســت و کالیبراســیون و صــدور گواهینامــه بــرای ‪ 99‬شــیر‬ ‫اطمینــان از دیگــر اقدامــات در تعمیــرات اساســی امســال بــوده اســت»‪ .‬رئیــس‬ ‫بازرســی فنــی شــرکت پاالیــش گاز ایــام از صــدور دســتورالعمل رنگ امیــزی و‬ ‫نظــارت بــر اجــرای بیــش از ‪ 10‬تجهیــز خبــر داد و گفــت‪« :‬بازرســی از ‪ 19‬مــورد‬ ‫خریــد کاالی تعمیــرات اساســی‪ ،‬ضخامت ســنجی بــرای بیــش از ‪ 50‬مــورد تجهیــز‬ ‫ثابــت و پایپینــگ و صــدور دســتور العمل تعمیراتــی در مــوارد کاهــش ضخامــت‬ ‫از اقدامــات شــاخص بازرســی فنــی در تعمیــرات امســال بــوده اســت»‪ .‬مهنــدس‬ ‫پرچم پــور افــزود‪« :‬انجــام بازرســی و نظــارت بــر تســت بیــش از ‪ 26‬عــدد ‪UPS‬‬ ‫هــای ناحیــه فراینــدی و مخــازن‪ ،‬تســت ‪ 15‬مــدار ‪( P.D‬تســت تخلیــه جزئــی)‬ ‫بــر روی ســر کابل های قــدرت‪ ،‬تســت تانژانــت دلتــای ‪ 38‬عــدد ترانــس قــدرت‬ ‫و تســت ‪ 120‬عــدد از ترموول هــای مســیر گاز تــرش ناحیــه فراینــدی از دیگــر‬ ‫اقدامــات ایــن حــوزه در تعمیــرات اساســی ســال جــاری بــود»‪.‬‬ ‫گزارش ‪3‬‬ ‫مرکــز ارتقــاء مهــارت امــوزش فنــی و حرفــه ای‬ ‫منطقــه ازاد انزلــی بــا همــکاری ســازمان و اداره‬ ‫کل فنــی و حرفــه ای اســتان گیــان در شــهرک‬ ‫صنعتــی ناحیــه یــک ایــن منطقــه در راســتای‬ ‫ارتقــاء مهــارت کارگــران شــهرک صنعتــی و‬ ‫توانمند ســازی جوانــان و ســاکنین روســتاهای‬ ‫اطــراف منطقــه از ســال ‪ 88‬شــروع به کار کــرده‬ ‫اســت‪ .‬به گــزارش مدیریــت روابــط عمومــی و‬ ‫امــور بین الملــل ســازمان منطقــه ازاد انزلــی؛‬ ‫هــادی صمــدی (رئیــس مرکــز ارتقــاء مهــارت‬ ‫امــوزش فنــی و حرفــه ای منطقــه)‪ ،‬کارگاه هــای‬ ‫اموزشــی ایــن مرکــز را مشــتمل بــر کنتــرل ابــزار‬ ‫دقیــق‪ ،‬جوشــکاری‪ ،‬بــرق صنعتــی و ســاختمان‪،‬‬ ‫الکترونیــک‪ ،‬رایانــه‪ ،‬حســابداری و کارگاه اموزشــی‬ ‫ســیار صنایــع غذایــی بــرای بانــوان محــدوده‬ ‫منطقــه اعالم کــرد و گفــت‪« :‬کارگاه های اموزشــی‬ ‫فــوق در راســتای تامیــن شــاخص های اشــتغال‬ ‫پایــدار نیــروی کار از طریــق توانمندســازی نیــروی‬ ‫انســانی جویــای کار و مشــغول به کار از طریــق‬ ‫تعامــل بــا صنعــت و واحدهــای صنعتی‪،‬تولیــدی‬ ‫فعــال در ســطح منطقــه ایجــاد شــده و بنابرایــن‬ ‫بخــش عمــده عزیزانــی کــه در ایــن مجموعــه دوره‬ ‫دیده انــد‪ ،‬جــذب بــازار کار شــده و می شــوند»‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه عالوه بــر بومیــان منطقــه‬ ‫و فعالیــن تولیدی‪،‬صنعتــی‪ ،‬دوره هــای اموزشــی‬ ‫مختلفــی بــرای ســربازان نیــروی دریایــی‪ ،‬نیــروی‬ ‫انتظامــی و عزیــزان تحــت پوشــش کمیتــه امــداد‬ ‫امــام خمینــی (ره) ازســوی ایــن مرکــز اموزشــی‬ ‫برگــزار شــده‪ ،‬درخصــوص تفاهم نامــه منعقــده‬ ‫میــان ســازمان منطقــه ازاد انزلــی و ســازمان‬ ‫امــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور و اســتان‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«ارتقــاء ســطح مهارت هــای ســاکنین محــدوده‬ ‫ایــن منطقــه‪ ،‬جوینــدگان فاقــدکار‪ ،‬افزایش کیفیت‬ ‫نیــروی انســانی مشــغول به کار بــا رویکــرد اشــتغال‬ ‫پایــدار‪ ،‬شناســایی نیازهــای اموزشــی متناســب بــا‬ ‫مشــاغل جدیــد براســاس ظرفیت هــای موجــود‬ ‫در منطقــه و در نهایــت ارتقــاء کیفیــت خدمــات‬ ‫گردشــگری کــه از ســوی فعالیــن بخــش خصوصی‬ ‫منطقــه ارائــه می شــود‪ ،‬از مهم تریــن محورهــای‬ ‫ایــن تفاهم نامــه اســت»‪ .‬رئیــس مرکــز ارتقــاء‬ ‫مهــارت امــوزش فنــی و حرفــه ای منطقــه ازاد‬ ‫انزلــی اضافــه کــرد‪« :‬تاکنــون دوره اموزشــی‬ ‫توانمندســازی و ارتقــاء ســطح مهــارت فعالیــن‬ ‫حــوزه گردشــگری‪ ،‬امــوزش قالی بافــی‪ ،‬دوره‬ ‫اموزشــی اصــول پذیرایــی و تشــریفات بــرای اماکن‬ ‫پذیرایــی و واحدهــای بوم گــردی منطقــه و دوره‬ ‫اموزشــی شــناخت و پــرورش گیاهــان دارویــی‬ ‫بــرای ســاکنین منطقــه در قالــب ایــن تفاهم نامــه‬ ‫برگــزار شــده اســت»‪ .‬صمــدی از ارائــه گواهینامــه‬ ‫فنــی و حرفــه ای بــه افرادی کــه دوره های اموزشــی‬ ‫را طــی کرده انــد خبــر داد و افــزود‪« :‬به منظــور‬ ‫ایجــاد قطــب پوشــاک درمنطقــه ازاد انزلــی‪ ،‬مجوز‬ ‫فعالیــت اموزشــگاه ازاد بــه مجموعــه تولیــدی‬ ‫ســرزمین شــاد ارائه شــده تــا درجهــت امــوزش بــه‬ ‫نیروهــای عالقمنــد و ارتقــاء دانــش فنــی نیروهــای‬ ‫مشــغول به کار در مســیر اشــتغال پایــدار گام هــای‬ ‫موثــری برداشــته شــود»‪ .‬وی با اشــاره به اینکه دو‬ ‫کارگاه جوشــکاری و انرژی هــای نــو ایــن مرکــز‬ ‫هزینه های زندگی مان با درامد کشتی می چرخد‬ ‫اموزشــی در ســطح اســتان بی نظیــر اســت و در هر‬ ‫کارگاه ده رشــته‪،‬فن امــوزش داده مــی شــود‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪« :‬درکارگاه جوشــکاری‪ ،‬جوشــکاری ارگون‪،‬‬ ‫بازرســی فنــی جــوش و جوشــکاری گاز محافــظ‬ ‫و ‪CO‬؛ درکارگاه الکترونیــک‪ ،‬تعمیــرات ســخت‬ ‫افــزار و نــرم افــزار تلفــن همــراه‪ ،‬ســاخت تابلوهــای‬ ‫روان (‪ )LED‬تدریــس می شــود و درکارگاه رایانــه‬ ‫نیــز کلیــه نرم افزارهــا و فناوری هــای راهبــردی‬ ‫اطالعــات بنا بــه نیــاز بــازارکار امــوزش داده‬ ‫می شــود»‪ .‬رئیــس مرکــز ارتقــاء مهــارت امــوزش‬ ‫فنــی و حرفــه ای منطقــه ازاد انزلــی بابیا نِاینکــه در‬ ‫کارگاه بــرق صنعتی ســاختمان‪ ،‬نصــب دوربین های‬ ‫مدار بســته‪ ،‬سیســتم های امنیتــی اعــام حریــق و‬ ‫هوشمند ســازی ســاختمان را امــوزش می دهیــم‪،‬‬ ‫اضافــه کــرد‪« :‬در کارگاه حســابداری امــوزش‬ ‫تنظیــم اســنادمالی‪ ،‬کاربــر نرم افــزار جــدول حقوق‬ ‫و دســتمزد و رشــته های مرتبــط بــا ایــن موضــوع‬ ‫در دســتور کار قــرار دارد»‪ .‬وی با بیا نِاینکــه بــا‬ ‫تعامــات مرکــز بــا کمیته امــداد و ســازمان منطقه‬ ‫ازاد انزلــی در راســتای توانمندســازی مددجویــان به‬ ‫منظــور ایجــاد اشــتغال پایــدار دوره هــای اموزشــی‬ ‫خوبــی برپــا شــده‪ ،‬گفــت‪« :‬پــس از شناســایی‬ ‫مددجویــان توســط کمیتــه امــداد کــه توانایــی‬ ‫ایجــاد بنــگاه اقتصــادی را دارنــد‪ ،‬افــراد بــه مرکــز‬ ‫امــوزش فنــی و حرفــه ای شــهرک صنعتــی معرفی‬ ‫شــده و پــس از طــی دوره هــای اموزشــی مــورد‬ ‫نیــاز بــا حمایــت نهادهــای مربــوط بنــگاه اقتصادی‬ ‫بــرای مددجویــان اموزش دیــده ایجــاد می شــود‬ ‫تــا شــاهد اشــتغال بــا رویکــرد پایــدار باشــیم؛‬ ‫موضوعــی کــه باعــث رونــق تولیــد و بهــره وری‬ ‫اقتصــادی نیــز خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫ی استان‬ ‫دیدار مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی قزوین با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالم ‬ ‫علی بهبهانی‬ ‫حجت االسال مو المسـلمین نعمت اللهـی (مدیـرکل‬ ‫سـازمان تبلیغات اسلامی قزوین) با محمدحسـین‬ ‫اسـماعیلی (مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫ اسـتان) دیـدار و درخصـوص فعالیت های مشـترک‬ ‫فرهنگـی و قرانـی گفت وگـو کـرد‪ .‬در ایـن دیـدار‬ ‫محمد حسـین اسـماعیلی گفـت‪۸۰« :‬درصـد‬ ‫ماموریت های ما و شـما مشـابه اسـت و هم پوشـانی‬ ‫دارد؛ لـذا‪ ،‬ایـن یـک حسـن اسـت کـه در کنا ِر هـم‬ ‫بتوانیـم بیشـتر برنامه هـای فرهنگـی و قرانـی را‬ ‫انجـام دهیـم»‪ .‬اسـماعیلی افزود‪« :‬توقع داشـتم یک‬ ‫هماهنگـی و تعامـل بیشـتری میـان مجموعه هـای‬ ‫فرهنگـی و دسـتگاه های مختلـف اداری و اجرایـی‬ ‫در قزویـن وجـود داشـته باشـد»‪ .‬وی خاطر نشـان‬ ‫کـرد‪« :‬اگـر هدفمند کـردن فعالیت هـای متعـدد‬ ‫فرهنگـی در سـطح شـهر در صدر توجهات شـورای‬ ‫فرهنـگ عمومـی قـرار بگیـرد خیلـی می تـوان از‬ ‫هدررفـت اعتبـارات و سـرمایه ها جلوگیـری کـرد‬ ‫و از همـه پتانسـیل ها و ظرفیت هـای خوبـی کـه‬ ‫در اسـتان وجـود دارد‪ ،‬اسـتفاده کـرد»‪ .‬ایـن مقـام‬ ‫مسـئول افـزود‪« :‬اگـر در کنـا ِر یکدیگـر بـه دور از‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫گفت و گو با فرنگی کار ملی پوش شهرری؛‬ ‫توانمندسازی نیروی کار و تامین‬ ‫نیازهای اشتغال بخش خصوصی و دولتی‬ ‫ابراهیم نیازمند‬ ‫گپ‬ ‫نگاه هـای جناحـی‪ ،‬سیاسـی و سـلیقه ای و بـا یـک‬ ‫کاسـه کـردن اشـتراکات فرهنگی مـان کار کنیـم‬ ‫مطمئنـا کارهـای بزرگـی می تـوان انجـام داد»‪.‬‬ ‫سـپس حجت االسلام نعمت اللهـی بیـان داشـت‪:‬‬ ‫«طبـق تعریف جامعه شناسـان از فرهنـگ‪ ،‬فرهنگ‬ ‫مجموعـه ای در هم تنیـده و هدفمنـد اسـت و تاثیـر‬ ‫و تاثـر زیـادی بـر حوزه هـای دیگـر دارد و در ایـن‬ ‫تعریـف‪ ،‬هدفمند بـودن خیلـی مهم اسـت و باید ان‬ ‫هـدف کاملا مشـخص و واضـح باشـد و همـه ان را‬ ‫نشـانه گیرنـد تا نتیجه مطلوب مدنظـر در این حوزه‬ ‫حاصـل شـود»‪ .‬وی در پایـان امادگـی ایـن سـازمان‬ ‫جهـت انجـام همکاری هـای مشـترک فرهنگـی و‬ ‫قرانـی بـا اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی را اعالم‬ ‫داشـت و گفـت‪« :‬در ایـن مسـیر هر انچـه در تـوان‬ ‫داریـم را دریـغ نخواهیـم داشـت»‪.‬‬ ‫«پژمــان پشــتام»‪ ،‬کشــتی گیر فرنگــی کار تهرانــی تیــم ملــی ایــران اســت کــه‬ ‫بــا اینکــه در ایــن ســال ها همــواره در اردوهــای تیــم ملــی حضــور داشــت‪ ،‬امــا‬ ‫هیــچ گاه پشــت پــدر جانبــازش را خالــی نکــرد و هم زمــان بــا ورزش حرفــه ای‪،‬‬ ‫بــرای درمــان پــدر و تامیــن مخــارج زندگــی او کارمی کنــد‪ .‬پشــتام مــدال طــای‬ ‫بازی هــای داخــل ســالن و رقابت هــای بیــن المللــی اوکرایــن را در کارنامــه دارد‪.‬‬ ‫او ســال گذشــته بــه عنــوان نماینــده وزن ‪ ۷۷‬کیلوگــرم ایــران در پیکارهــای‬ ‫قهرمانــی ســال ‪ ۲۰۱۸‬جهــان در مجارســتان حضــور داشــت‪ .‬وی قــرار اســت‬ ‫به همــراه تیــم کشــتی فرنگــی نیروهــای مســلح در بازی هــای ورزشــی‬ ‫نظامیــان جهــان کــه روزهــای ‪ ۲۸‬مهــر تــا دوم ابان مــاه در «ووهــان چیــن»‬ ‫برگــزار می شــود‪ ،‬شــرکت کنــد‪ .‬او بــه غیــر از کشــتی دغدغــه درمــان پــدر و‬ ‫تهیــه داروهــای کمیــاب بیماریــش و همچنیــن تامیــن مخــارج خانــه را نیــز‬ ‫تو گویــی کــه بــا وی داشــتیم‪ ،‬گفــت‪« :‬پــدرم‬ ‫دارد‪ .‬ایــن قهرمــان ملــی‪ ،‬در گف ‬ ‫(ســلطان مراد پشــتام) در مرداد مــاه ســال ‪ ۱۳۶۷‬و در عملیــات مرصــاد مجــروح‬ ‫شــد‪ .‬او به همــراه لشــگر ‪ ۱۶‬قزویــن در ایــن عملیــات شــرکت داشــت‪ .‬طــی ایــن‬ ‫ســال ها بــه غیــر از ناراحتــی اعصــاب از ناحیــه ریــه نیــز بــه شــدت مجــروح‬ ‫شــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬حــدود ‪ ۱۰‬روز در بیمارســتان امــام خمینــی (ره) بســتری‬ ‫شــد و ‪ ۱۵‬روز نیــز در بیمارســتان ساســان بــود و قــرار اســت از ناحیــه ریــه او‬ ‫را جراحــی کننــد‪ .‬پزشــکان می گوینــد بیمــاری کــه او دارد از عــوارض جنــگ‬ ‫و از بیماری هــای ناشــناخته اســت و متاســفانه طــی ایــن ســال ها درد زیــادی‬ ‫نیــز به دلیــل مجروحیــت تحمــل کــرد»‪ .‬ایــن ملی پــوش تیــم ملــی کشــتی‬ ‫فرنگــی ادامــه داد‪« :‬بعــد از پایــان هشت ســال دفــاع مقــدس‪ ،‬ناراحتــی اعصــاب‬ ‫و روان نیــز ســبب می شــد کــه خیلــی زود براشــفته شــده؛ به طوری کــه بــا‬ ‫کوچک تریــن صدایــی کنتــرل خــود را از دســت می دهــد‪ .‬او تــا پنج ســال‬ ‫پیــش کار می کــرد امــا به دلیــل شــرایط جســمی و روحــی‪ ،‬تــوان کار کــردن‬ ‫را دیگــر نــدارد»‪ .‬وی ادامــه داد‪ « :‬ســه بــرادر و ســه خواهــر هســتیم کــه‬ ‫اکنــون مــن و یکــی از برادرانــم در خانــه هســتیم و ســایرین ازدواج کرده انــد‪.‬‬ ‫در جنوبی تریــن نقطــه تهــران یعنــی در باقرشــهر از توابــع شهرســتان ری در‬ ‫منــزل اســتیجاری ســکونت داریــم و هزینه هــای زندگــی نیــز بــا درامــد‬ ‫و پولــی کــه از کشــتی به دســت مــی اورم‪ ،‬می چرخــد»‪ .‬ایــن فرنگــی کار‬ ‫اهــل شــهرری در خصــوص کشــتی و نظــر پــدرش در مــورد او گفــت‪:‬‬ ‫«به هر حــال او خوشــحال اســت کــه تــا بــه ایــن ســطح از کشــتی کشــور‬ ‫رســیده ام و انتظــار دارد حــال کــه بــه اینجــا رســیده ام وضعیــت مالــی مــن‬ ‫بهتــر باشــد»‪ .‬وی همچنیــن گفــت‪« :‬هم اکنــون به همــراه تیــم اعزامــی‬ ‫کشــتی فرنگــی نیروهــای مســلح بــا تیــم کشــتی فرنگــی زیــر ‪ ۲۳‬ســال در‬ ‫خانــه کشــتی تمریــن می کنیــم و قــرار اســت بــه همــراه ســه فرنگــی کار‬ ‫دیگــر ‪ ۲۴‬مهر مــاه بــرای حضــور در بازی هــای نظامیــان جهــان عــازم‬ ‫چیــن شــویم»‪ .‬پشــتام گفــت‪« :‬در لیــگ برتــر نیــز به همــراه تیــم ایــران‬ ‫مــال بــه روی تشــک خواهــم رفــت و نخســتین مســابقه نیــز ‪ ۲۳‬مهر مــاه در‬ ‫بیرجنــد خواهــد بــود»‪.‬وی یــاداور شــد‪« :‬هیــچ گاه بــرای پوشــیدن دوبنــده‬ ‫تیــم ملــی ناامیــد نیســتم و ســعی دارم در مســابقه های نظامیــان جهــان‬ ‫نتیجــه خوبــی بگیــرم تــا در شــروع کار اعتمــاد «محمــد بنــا» ســرمربی تیــم‬ ‫ملــی را به دســت اورم»‪.‬‬ ‫اگهی مزایده اجاره واحدهای همکف و زیرزمین مجتمع افتاب ‪ 3‬شهر گرگان‬ ‫اداره کل راه و شهرســازی اســتان گلســتان بــا توجــه بــه مصوبــه هیــات عامــل اســتان مورخــه ‪ 1398/5/17‬در نظــر دارد تعــدادی از واحدهــای تجــاری واقــع در گــرگان‪ ،‬خیابــان ســرخواجه‪ ،‬مجتمــع افتــاب ‪ 3‬از طریــق مزایــده‬ ‫بــه اجــاره ‪ 2‬ســاله واگــذار نمایــد‪.‬‬ ‫جدول اجاره بهای ارزیابی شده واحدهای تجاری مجتمع افتاب ‪ 3‬واقع در طبقه همکف‬ ‫ردیف‬ ‫واحد‬ ‫زیربنا (مترمربع)‬ ‫نیم طبقه(مترمربع)‬ ‫مساحت (مترمربع)‬ ‫میزان اجاره بهای س ه ماهه سال ‪( 1398‬ریال)‬ ‫میزان اجاره بهای سه ماهه سال ‪( 1399‬ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫جمع‬ ‫‪39‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪ 16‬واحد‬ ‫‪43.03‬‬ ‫‪32.08‬‬ ‫‪30.51‬‬ ‫‪27.76‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪35.11‬‬ ‫‪31.39‬‬ ‫‪30.84‬‬ ‫‪29.92‬‬ ‫‪29.62‬‬ ‫‪28.89‬‬ ‫‪43.68‬‬ ‫‪28.94‬‬ ‫‪29.17‬‬ ‫‪47.81‬‬ ‫‪31.42‬‬ ‫‪459.02‬‬ ‫‪16.26‬‬ ‫‪10.39‬‬ ‫‪10.19‬‬ ‫‪8.42‬‬ ‫‪7.78‬‬ ‫‪11.04‬‬ ‫‪9.43‬‬ ‫‪9.44‬‬ ‫‪8.72‬‬ ‫‪8.43‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10.24‬‬ ‫‪9.44‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9.45‬‬ ‫‪129.23‬‬ ‫‪59.29‬‬ ‫‪42.47‬‬ ‫‪40.7‬‬ ‫‪36.18‬‬ ‫‪32.28‬‬ ‫‪46.15‬‬ ‫‪40.82‬‬ ‫‪40.28‬‬ ‫‪38.64‬‬ ‫‪38.05‬‬ ‫‪28.89‬‬ ‫‪43.68‬‬ ‫‪39.18‬‬ ‫‪38.61‬‬ ‫‪47.81‬‬ ‫‪40.87‬‬ ‫‪653.9‬‬ ‫‪24.300.000‬‬ ‫‪24.000.000‬‬ ‫‪24.000.000‬‬ ‫‪23.400.000‬‬ ‫‪23.100.000‬‬ ‫‪23.550.000‬‬ ‫‪25.050.000‬‬ ‫‪23.100.000‬‬ ‫‪23.100.000‬‬ ‫‪21.300.000‬‬ ‫‪33.000.000‬‬ ‫‪60.000.000‬‬ ‫‪23.400.000‬‬ ‫‪23.100.000‬‬ ‫‪24.600.000‬‬ ‫‪43.500.000‬‬ ‫‪442.500.000‬‬ ‫‪26.730.000‬‬ ‫‪26.400.000‬‬ ‫‪26.400.000‬‬ ‫‪25.740.000‬‬ ‫‪25.410.000‬‬ ‫‪25.905.000‬‬ ‫‪27.555.000‬‬ ‫‪25.410.000‬‬ ‫‪25.410.000‬‬ ‫‪23.430.000‬‬ ‫‪36.300.000‬‬ ‫‪66.000.000‬‬ ‫‪25.740.000‬‬ ‫‪25.410.000‬‬ ‫‪27.060.000‬‬ ‫‪47.850.000‬‬ ‫‪486.750.000‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫جمع‬ ‫واحد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ 9‬واحد‬ ‫زمان انتشار در سایت‪ 98/7/18 :‬ساعت ‪14‬‬ ‫زمان بازدید‪ 98/8/1 :‬ساعت ‪14‬‬ ‫زمان بازگشائی‪ 98/8/12 :‬ساعت ‪ 8‬صبح‬ ‫جدول اجاره بهای ارزیابی شده واحدهای تجاری مجتمع افتاب ‪ 3‬واقع در طبقه زیرزمین‬ ‫زیربنا (مترمربع)‬ ‫‪34.49‬‬ ‫‪38.25‬‬ ‫‪40.61‬‬ ‫‪38.33‬‬ ‫‪63.48‬‬ ‫‪64.27‬‬ ‫‪60.95‬‬ ‫‪29.05‬‬ ‫‪23.88‬‬ ‫‪393.31‬‬ ‫میزان اجاره بهای سه ماهه سال ‪( 1398‬ریال)‬ ‫‪20.850.000‬‬ ‫‪20.250.000‬‬ ‫‪20.400.000‬‬ ‫‪19.800.000‬‬ ‫‪22.800.000‬‬ ‫‪22.500.000‬‬ ‫‪20.700.000‬‬ ‫‪19.800.000‬‬ ‫‪19.200.000‬‬ ‫‪186.300.000‬‬ ‫میزان اجاره بهای سه ماهه سال ‪( 1399‬ریال)‬ ‫‪22.935.000‬‬ ‫‪22.275.000‬‬ ‫‪22.440.000‬‬ ‫‪21.780.000‬‬ ‫‪25.080.000‬‬ ‫‪24.750.000‬‬ ‫‪22.770.000‬‬ ‫‪21.780.000‬‬ ‫‪21.120.000‬‬ ‫‪204.930.000‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪ 98/7/30 :‬ساعت ‪14‬‬ ‫اخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت‪ 98/8/11 :‬ساعت ‪14‬‬ ‫زمان اعالم برنده‪ 98/8/13 :‬ساعت ‪ 8‬صبح‬ ‫ضمن ًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد‪:‬‬ ‫‪ -1‬برگ�زـاری مزایــده صرفــاً از طریـ�ق س��امانه ت��دارکات الکترونیکـ�ی دول��ت می باشـ�د و کلیـ�ه مراحـ�ل فراینـ�د مزایــده شاــمل خریـ�د و دریافـ�ت اسنــاد مزایــده (در صوــرت وجــود هزینـ�ه مربوطـ�ه)‪ ،‬پرداخـ�ت تضمیـ�ن شرــکت در مزایــده (ودیعـ�ه)‪ ،‬ارســال پیش�نـهاد قیمــت‪ ،‬بازگشاــیی پـ�اکات‪ ،‬اعــام بـ�ه برن��ده‪ ،‬واریـ�ز وجـ�ه مزایــده و تحویـ�ل‬ ‫کاال در بسـ�تر س�اـمانه از ای��ن طری��ق امکان پذی��ر می باش��د‪.‬‬ ‫‪ -2‬پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقالم موضوع مزایده بازدید به عمل اورید‪.‬‬ ‫‪ -3‬عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ( توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه‪021 -41934 :‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها‪ ،‬در سایت سامانه (‪ )www.setadiran.ir‬بخش ثبت نام‪ /‬پروفایل مزایده گر موجود است‪.‬‬ ‫‪ -4‬برای کسب اطالعات بیشتر با شماره ‪( 017-32244371‬اداره پیمان و رسیدگی) تماس حاصل نمائید‪.‬‬ ‫‪ -5‬نوع مبلغ تضمین و نحوه دریافت در سامانه درج شده است‪.‬‬ ‫اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫چهار شنبه‪ 17‬مهر ‪ -1398‬شماره‪1838‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860317007002878‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان‬ ‫بهبهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای غالمعبــاس درم گزیــن فرزنــد کریــم‬ ‫بــه شناســنامه ‪ 1904‬و شــماره ملــی ‪ 1860590934‬صــادره از بهبهــان در ششــدانگ یکبــاب‬ ‫ســاختمان بــه مســاحت ‪ 300/14‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 5665‬اصلــی واقــع‬ ‫در بخــش یــک بهبهــان خریــداری از مالــک رســمی محمدحســین حســینی فخر احــدی از‬ ‫ورثــه عــوض چوپانپــور احــراز گردیــده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات متقاضــی مــورد تقاضــا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬در صورتیکــه اشــخاص نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید عرضحــال‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی‬ ‫تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق‬ ‫مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/8/1 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/7/17 :‬‬ ‫کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫م الف ‪8/315‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860317007002717‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان بهبهــان‬ ‫تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای علی اکبــر نصراله نــژاد فرزنــد محمدعلــی بــه‬ ‫شناســنامه ‪ 317‬و شــماره ملــی ‪ 1861229151‬صــادره از بهبهــان در ششــدانگ یکبــاب‬ ‫ســاختمان بــه مســاحت ‪ 166/81‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 5645‬اصلــی‬ ‫واقــع در بخــش یــک بهبهــان خریــداری از مالــک رســمی تقــی و رحمــان و خیــری شــهرتین‬ ‫رفیعی پــوالدی بالواســطه ورثــه حبیــب رفیعی پــوالدی و مع الواســطه ورثــه بی بــی گل و‬ ‫حاجتــی شــهرتین مــروج و اســماعیل و جــواد و ابراهیــم و اعظــم و میتــرا و رویــا شــهرتین‬ ‫رفیعی پــوالدی بالواســطه ورثــه جعفــر رفیعی پــوالدی و مع الواســطه ورثــه بی بــی گل و‬ ‫حاجتــی شــهرتین مــروج احــراز گردیــده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات متقاضــی مــورد تقاضــا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬در صورتیکــه اشــخاص‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‬ ‫عرضحــال ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/8/1 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/7/17 :‬‬ ‫کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫م الف ‪8/317‬‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند کمپانــی و بــرگ ســبز خــودرو ســواری پرایــد مــدل ‪ 1391‬بــه رنــگ ســفید بــه شــماره‬ ‫موتــور ‪ 4589761‬و شــماره شاســی ‪ S3412291438133‬و شــماره پــاک ‪925 -24‬س‪ 79‬مربــوط‬ ‫بــه محمــد اب جامــه مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت کاریـ�ز دشـ�ت شــرق شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه‬ ‫اگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به‬ ‫وقت رسیدگی‪ 98/08/26 :‬ساعت ‪ 10‬صبح‬ ‫کالسه پرونده‪-98 :‬پ‪362-7‬‬ ‫خوانده‪ :‬زینب جعفری پیرعلی‬ ‫خواهان‪ :‬محمد اسدی‬ ‫خواسته‪ :‬اجور معوقه‬ ‫خواهــان دادخواســتی تســلیم دادگاه هــای عمومــی نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه ‪7‬‬ ‫پرنــد ارجــاع گردیــده و وقــت رســیدگی تعییــن شــده بــه علــت مجهول المــکان بــودن خوانــده‬ ‫بــه درخواســت خواهــان و دســتور دادگاه و بــه تجویــز مــاده ‪ 73‬قانــون اییــن دادرســی مدنــی‬ ‫مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار اگهــی می شــود‪ .‬تــا خوانــده از تاریــخ نشــر‬ ‫اخریــن ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه دوم‬ ‫دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر بــاال جهــت رســیدگی حضــور بــه هــم رســاند‬ ‫چنانچــه بعــدا ً ابالغــی بــه وســیله اگهــی الزم شــود فقــط یــک نوبــت منتشــر و مــدت ان ده روز‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مدیر دفتر شعبه ‪ 7‬پرند‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 3262‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14008407771‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/06/10‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬تعــداد اعضـ�ای‬ ‫هیئـ�ت مدیــره اعضــای اصلـ�ی هیئـ�ت مدیــره شرــکت از دو نفـ�ر بـ�ه سـ�ه نفـ�ر افزایـ�ش‬ ‫یاف��ت و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)622482‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت حمـ�ل و نقـ�ل توفیـ�ق تربـ�ت شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت مکاترونیـ�ک زاگــرس س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪2135‬‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 1165‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10380120833‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10860049100‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العــاده‬ ‫عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/05/01‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬نشـ�انی‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1397/12/11‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬محـ�ل شرــکت در واحـ�د ثبتـ�ی‬ ‫مرک��ز اصل��ی شـ�رکت از مح��ل قبل��ی ب��ه ادرس اسـ�تان خراس��ان رضـ�وی‪ ،‬شهرسـ�تان‬ ‫بهبهـ�ان ب��ه ادرس بخ��ش مرک��زی‪ ،‬شـ�هر بهبهــان‪ ،‬وی��س‪ ،‬خیابـ�ان شــهید عدالــت‪،‬‬ ‫تربت حیدری��ه‪ ،‬بخ��ش مرک��زی‪ ،‬شـ�هر تربت حیدریـ�ه‪ ،‬محل��ه س��ه راه دانشـ�گاه‪ ،‬خیابـ�ان‬ ‫خیابـ�ان شــهید نهایـ�ی‪ ،‬پـلاک ‪ ،91‬پاسـ�اژ س��ی تی اس��تار‪ ،‬طبق��ه سـ�وم‪ -‬کدپسـ�تی‬ ‫دانشجــو‪ ،‬خیابـ�ان دانشـ�گاه‪ ،‬پـلاک ‪ ،26‬طبق��ه همک��ف کدپسـ�تی ‪9516179883‬‬ ‫‪ 6361913305‬تغیی��ر یاف��ت و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه بدی��ن شـ�رح اصـلاح‬ ‫تغیی��ر یاف��ت و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه بشـ�رح فـ�وق اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫گردی��د‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــه اطــاع می رســاند اصــل پروانــه مســئول فنــی کارخانــه قنــد یحیــی داردان بــه شــماره‬ ‫‪ 13484‬مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫اخطار اجرائی‬ ‫مشــخصات محکوم علیــه‪ :‬نــام‪ :‬احمدرضــا‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬کوهســتانی‪ .‬نشــانی محــل‬ ‫مشــخصات محکوم لــه‪ :‬نــام‪ :‬شــیما‪ .‬نام خانوادگــی‪:‬‬ ‫اقامــت‪ :‬مجهول المــکان‪.‬‬ ‫عبدالهــی‪ .‬نشــانی محــل اقامــت‪ :‬شــهرری‪ ،‬چهــارراه چشــمه علــی‪ ،‬خیابــان فدائیــان‪ ،‬طبقــه‬ ‫‪ ،3‬کانــون زبــان‬ ‫محکــوم بــه‪ :‬بــه موجــب رای شــماره ‪ 138‬تاریــخ ‪ 98/2/21‬حــوزه ‪ 954‬شــورای حــل‬ ‫اختــاف شهرســتان ری کــه قاطعیــت یافتــه اســت محکوم علیــه محکــوم اســت بــه‪:‬‬ ‫بــه حضــور در دفترخانــه اســناد رســمی و تنظیــم ســند رســمی و انتقــال خــودروی‬ ‫پرایــد ســفید مــدل ‪ 1385‬بــه شــماره انتظامــی ‪ 423‬د ‪ 28‬ایــران ‪ 20‬بــه نــام خانــم‬ ‫شــیما عبدالهــی فرزنــد جلیلــی و پرداخــت هزینــه دادرســی بــه میــزان صــد و پنجــاه‬ ‫و شــش هــزار تومــان در حــق محکوم لــه بانضمــام نیــم عشــر دولتــی‪ .‬مطابــق مقــررات‬ ‫محکوم علیــه مکلــف اســت‪ :‬پــس از ابــاغ ایــن اخطــار اجرائــی ظــرف ده روز مفــاد ان را‬ ‫بــه موقــع اجــرا بگــذارد و یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکوم بــه و یــا انجــام تعهــد و مفــاد‬ ‫رای بدهــد در غیــر ایــن صــورت پرونــده جهــت اقــدام قانونــی بــرای اجــرای حکــم بــه‬ ‫اجــرای احــکام دادگســتری محــل تحویــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫م الف ‪1129‬‬ ‫شعبه ‪ 954‬شورای حل اختالف شهرری‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت فرنــام بهســاز گســتر اس�پـوتا بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 17139‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14007286633‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1398/06/25‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬امضــاء کلیـ�ه‬ ‫اسنــاد مالـ�ی و چک هـ�ا و قراردادهـ�ا و اسنــاد تعه�دـاور و اوراق عاــدی و اداری بـ�ا‬ ‫مدیرعام��ل ی��ا رئی��س هیئ��ت مدی��ره ه��ر ی��ک بهــ تنهای��ی همـ�راه ب��ا مه��ر شـ�رکت‬ ‫معتب��ر خواه��د ب��ود‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری ارومیه (‪)623929‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت کاریـ�ز دشـ�ت شــرق شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت حمـ�ل و نقلــ توفیـ�ق تربـ�ت شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 3262‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14008407771‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه هیئـ�ت‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 1165‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10380120833‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1398/06/10‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای احمـ�د رضائـ�ی‬ ‫عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/05/01‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪:‬‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0703111485‬بـ�ه ســمت رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره خانـ�م صدیقـ�ه‬ ‫حقیقی گرجـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0938995588‬بـ�ه ســمت نائـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫اگهــی دعــوت بــه افــراز پــاک‪ 87‬واقــع در بخــش ‪( 3‬بــه موضــع‬ ‫مهد ی شــهر )‬ ‫نظــر بــه اینکــه خانــم شــهربانو فاعلــی از مالکیــن مشــاع ششــدانگ پــاک ‪ 87‬واقــع‬ ‫در بخــش ‪( 3‬بــه موضــع مهدی شــهر) درخواســت افــراز ســهم مشــاعی خــود را از‬ ‫پــاک مذکــور نمــوده و بــه علــت عــدم دسترســی بــه ســایر مالکیــن درخواســت درج‬ ‫اگهــی در یکــی از روزنامه هــای کثیراالنتشــار را نمــوده‪ ،‬بدینوســیله از وراث خانــم‬ ‫نســا درخشــانی روزبــه و رشــید و نــادر و فاطمــه و نســرین و پــری همگــی جوادیــان‬ ‫و اشــخاص و مالکیــن و هــر کســی کــه بــه هــر نحــوی در ایــن پــاک دارای مالکیــت‬ ‫رســمی و یــا حــق و حقــوق قانونــی می باشــد دعــوت می گــردد تــا روز یکشــنبه‬ ‫مورخــه ‪ 1398/08/19‬در ســاعت ‪ 9‬صبــح در ایــن واحــد حاضــر تــا در معیــت شــما‬ ‫و بــه اتفــاق نماینــده و نقش ـه بردار و خواهــان افــراز جهــت انجــام عملیــات افــراز بــه‬ ‫محــل وقــوع ملــک مــورد افــراز عزیمــت نماییــد‪ .‬بدیهــی اســت عــدم حضــور شــما در‬ ‫موعــد مقــرر مانــع از انجــام عملیــات افــراز نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1398/07/17 :‬‬ ‫مهــدی روحانــی‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪160‬‬ ‫مهدیشــهر‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت فضاس�اـزان ارجــان س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫شــرکت ب��ا امضـ�اء مدیرعام��ل خان��م اکـ�رم رضائ��ی و ی��ا رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره اقـ�ای‬ ‫‪ 2645‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10980079190‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه هیئـ�ت‬ ‫احم��د رضائ��ی همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪.‬‬ ‫موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)622542‬‬ ‫اگهــی مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد‬ ‫ســند رسمی‬ ‫نظربــه اینکــه بــه اســتناد مفــاد رای شــماره ‪ 139860301022002763‬مــورخ ‪ 98/6/26‬هیــات‬ ‫رســیدگی بــه اســناد عــادی مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک رباط کریــم بــر حســب مــاده‬ ‫‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مبنــی بــر‬ ‫تاکیــد انتقــال عــادی و تصرفــات مالکانــه متقاضــی اعظــم جعفری چهــر فرزنــد امرالــه بــه شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 4962‬صــادره از قــم نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ 487/83‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 589‬فرعــی مفــروز از قســمتی قطعــه‬ ‫‪ ...‬تفکیکــی از ‪ 161‬اصلــی واقــع در حــوزه ثبتــی شهرســتان رباط کریــم از مالکیــت رســمی محمــود‬ ‫درخشــانی محــرز گردیــده لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‬ ‫اگهــی می شــود در صورتیکــه شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا بــه دادگاه صالحــه احالــه و اقدامــات موکــول‬ ‫بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه گــردد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم‬ ‫وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و در هــر حــال صــدور ســند‬ ‫مالکیــت جدیــد مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/7/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/7/2 :‬‬ ‫احمد رحیمی شورمستی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم‬ ‫غیرتجاری بهبهان (‪)624086‬‬ ‫ب��رای م��دت نامح��دود انتخ��اب گردیدن��د و کلی��ه اس��ناد و اوراق بهـ�ادار و تعهـ�داور‬ ‫‪ 0935912975‬و خانـ�م عاطفـ�ه کوه جانی گوجـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0690619669‬بـ�ه‬ ‫سـ�مت اعضـ�ای اصل��ی هیئ��ت مدیـ�ره بــرای مـ�دت دو سـ�ال انتخـ�اب گردیدن��د‪ .‬زهـ�را‬ ‫رجـ�ب زاده بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0703576690‬ب��ه س��مت بــازرس اصل��ی و حام��د نجـ�اری‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 07029574020‬ب��ه سـ�مت باــزرس علی البـ�دل شــرکت بــرای مـ�دت‬ ‫ی��ک سـ�ال انتخـ�اب گردیدن��د‪ .‬روزنام��ه کثیراالنتشـ�ار ســایه جه��ت درج اگهی هـ�ای‬ ‫شــرکت تعیی��ن گردی��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)622420‬‬ ‫موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)622575‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت مکاترونیـ�ک زاگــرس س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪2135‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت فضاس�اـزان ارجــان س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪2645‬‬ ‫موسسات غیرتجاری بهبهان (‪)624116‬‬ ‫و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10860049100‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی‬ ‫و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10980079190‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العــاده‬ ‫بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1397/12/01‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اعضــاء هیئـ�ت‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1398/07/08‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ یـ�ک‬ ‫مدیــره برــای مــدت دو ســال بـ�ه قرــار ذیـ�ل انتخــاب گردیدنـ�د‪ :‬مهــدی عبداله نـ�ژاد بـ�ه‬ ‫میلیـ�ون ریـ�ال ب��ه مبل��غ ی��ک میلیــارد ریـ�ال منقس��م ب��ه یکص��د سـ�هم ده میلیـ�ون‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ - 4723450424‬احمـ�د عبداله ن��ژاد بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪- 1861320418‬‬ ‫ریالـ�ی بـ�ا نــام کـ�ه تمامـ�ا پرداخـ�ت شــده از طریـ�ق نقــدی گردیــده افزایـ�ش یافتـ�ه‬ ‫محبوبـ�ه مناــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ .1861218400‬س��عید خواجه دزفول��ی ب��ه شـ�ماره‬ ‫و مابه التف��اوت افزای��ش ســرمایه بموج��ب گواه��ی شـ�ماره ‪ 289‬مـ�ورخ ‪1398/07/08‬‬ ‫ملـ�ی ‪ 1756992691‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس اصلـ�ی و علـ�ی حیدــری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫بانـ�ک ملـ�ت شعــبه خیابــان پی�رـوزی پرداخـ�ت گردیــده اسـ�ت‪ .‬در نتیجـ�ه ماــده مربوطـ�ه‬ ‫‪ 1740586093‬ب��ه سـ�مت باــزرس علی الب��دل بــرای ی��ک سـ�ال مال��ی انتخـ�اب‬ ‫اساس�نـامه بـ�ه شــرح فــوق اصــاح و ذیـ�ل ثبـ�ت از لحــاظ افزایـ�ش س��رمایه در تاریـ�خ‬ ‫گردیدن��د‪.‬‬ ‫فـ�وق تکمی��ل امض��ا گردیـ�ده اس��ت‪.‬‬ ‫مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1398/07/08‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬کلی��ه سـ�رمایه‬ ‫تعهـ�دی شــرکت توس��ط صاحبـ�ان ســهام پرداخ��ت گردیـ�ده اس��ت‪.‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت حمـ�ل و نقـ�ل توفیـ�ق تربـ�ت شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 1165‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10380120833‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه هیئـ�ت‬ ‫مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1398/05/01‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬س��جاد بیابان��ی ب��ه شـ�ماره‬ ‫‪ 0690336195‬بـ�ه ســـمت رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره و مدیرعامـ�ل علی رضـ�ا بیابانـ�ی‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0935912975‬بـ�ه ســمت نائـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره عاطفـ�ه‬ ‫کوه جانی گوجـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0690619669‬ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫ش��رکت ب��رای م��دت دو س��ال انتخ��اب گردیدن��د‪ .‬کلی��ه اس��ناد و اوراق بهـ�ادار و تعهـ�داور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫موسسات غیرتجاری بهبهان (‪)624061‬‬ ‫غیرتجاری بهبهان (‪)623102‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت مکاترونیـ�ک زاگــرس س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت فض��ا سـ�ازان ارج��ان ش��رکت سـ�هامی خ��اص ب��ه شـ�ماره‬ ‫موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)622533‬‬ ‫‪ 2135‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10860049100‬ب��ه استــناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫شرــکت بـ�ا امضــاء مدیرعام��ل اقــای سجــاد بیابانـ�ی همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبــر‬ ‫می باش��د‪.‬‬ ‫دادنامه‬ ‫خواهــان‪ :‬ســیروس احمــدی فرزنــد مهــدی ســاکن پایــگاه نــوژه بلــوک ‪ 78‬طبقــه ‪ 5‬پ ‪1‬‬ ‫خواســته‪ :‬مطالبــه وجــه‬ ‫‪ -2‬حافــظ نصیــری مجهول المــکان‬ ‫گردشــکار‪ :‬خواهــان دادخواســتی بــه خواســته فــوق بطرفیــت خوانــده بــاال تقدیــم داشــته کــه پــس از ارجــاع بــه ایــن شــعبه و ثبــت بکالســه فــوق و جــری تشــریفات قانونــی در‬ ‫وقــت مقــرر فوق العــاده شــورا بتصــدی امضاکننــدگان زیــر تشــکیل شــده و بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــام و بشــرح ذیــل مبــادرت بصــدور رای می نمایــد‪.‬‬ ‫رای قاضی شورا‬ ‫درخصــوص دعــوی اقــای ســیروس احمــدی فرزنــد مهــدی بطرفیــت اقــای ‪ -1‬شــهرام جوانمــرد فرزنــد یحیــی ‪ -2‬حافــظ نصیــری بخواســته مطالبــه وجــه بمبلــغ ‪ 100/000/000‬ریال‬ ‫بشــرح دادخواســت تقدیمــی بــا ایــن توضیــح کــه خواهــان اظهــار داشــت در مورخــه ‪ 97/12/17‬جهــت کارگــزاری بــا ضمانــت و معرفــی خوانــده ردیــف اول مبلــغ ‪100/000/000‬‬ ‫ریــال بحســاب خوانــده ردیــف ‪ 2‬واریــز نمــودم کــه طــی قــرارداد منعقــده و رســید پیوســتی مقــرر شــد اصــل وجــه پرداختــی را پــس از گذشــت ‪ 10‬الــی ‪ 15‬روز بــه اینجانــب‬ ‫اعــاده نمایــد کــه کــه علیرغــم مراجعــات مکــرر و ارســال اظهارنامــه از تائیــد ان امتنــاع نمــوده اســت تقاضــای رســیدگی دارم کــه خوانــده ردیــف دوم علیرغــم ابــاغ از طریــق نشــر‬ ‫اگهــی در جلســه حاضــر نشــده و خوانــده ردیــف اول بــا حضــور در جلســه رســیدگی ضمــن پذیــرش اظهــارات خواهــان اذعــان نمــود خواهــان مبلــغ ‪ 100/000/000‬ریــال بحســاب‬ ‫خوانــده ردیــف دوم واریــز نمــوده اســت و بنــده صرفــا بعنــوان شــاهد ذیــل رســید مذکــور را امضــا نمــوده ام از انجائــی کــه حســب رســید عــادی مســتند دعــوی دریافــت وجــه‬ ‫بصــورت قرض الحســنه توســط خوانــده ردیــف دوم محــرز و مســلم اســت و حاکــی از اشــتغال ذمــه ایشــان در حــق خواهــان دارد فلــذا شــورا دعــوی مطروحــه را نســبت بــه وی‬ ‫ثابــت تشــخیص و مســتندا بــه مــواد ‪ 198‬و ‪ 519‬و ‪ 522‬قانــون ائیــن دادرســی مدنــی و مــاده ‪ 1301‬و ‪ 10‬قانــون مدنــی حکــم بــر محکومیــت خوانــده ردیــف دوم بــه پرداخــت‬ ‫مبلــغ ‪ 100/000/000‬ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ ‪ 2/445/000‬ریــال بابــت هزینــه دادرســی و همچنیــن خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ دادخواســت ‪ 98/3/28‬لغایــت‬ ‫اجــرای حکــم بــر مبنــای شــاخص نــرخ تــورم اعالمــی از ســوی بانــک مرکــزی نســبت بــه اصــل خواســته کــه توســط دایــره اجــرا محاســبه می گــردد در حــق خواهــان صــادر و اعــام‬ ‫می نمایــد و در خصــوص خوانــده ردیــف اول از انجائــی کــه امضــا ذیــل رســید مــورخ ‪ 97/12/17‬و رســید دیگــر ارائــه شــده از ایشــان حکایــت از گــواه و مطلــع از موضــوع قــرارداد‬ ‫دارد ضمانــت مدنــی نامبــره بــر ایــن مرجــع محــرز نگردیــده و مســتفاد از مــوارد منعکــس در پرونــده کــه قــرارداد فی مابیــن خواهــان و خوانــده ردیــف دوم می باشــد و ضمانــت‬ ‫خوانــده ردیــف اول منتفــی اســت فلــذا بــا اســتناد بــه بنــد ‪ 4‬از مــاده ‪ 84‬ناظــر بــه مــاده ‪ 89‬قــرار رد دعــوی خواهــان نســبت بــه وی صــادر و اعــام می گــردد رای صــادره نســبت‬ ‫بــه خوانــده ردیــف دوم غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن حــوزه و پــس از ان ظــرف مهلــت بیســت روز قابــل تجدیدنظرخواهــی در محاکــم‬ ‫محتــرم عمومــی حقوقــی کبــودر اهنــگ می باشــد‪.‬‬ ‫قاضی شورای حل اختالف کبودراهنگ‪ ،‬امیر ستایش ولی پور‬ ‫م الف ‪133‬‬ ‫خوانــده‪ -1 :‬شــهرام جوانمــرد فرزنــد یحیــی ســاکن پایــگاه نــوژه بلــوک ‪ 107‬پ ‪،5‬‬ ‫تاســیس شرــکت س�هـامی خــاص نگیـ�ن ساــزه شـ�ن ارا تربـ�ت در تاریـ�خ ‪ 1398/05/12‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 3287‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14008515538‬ثبـ�ت و امضـ�ا ذیـ�ل دفاتـ�ر‬ ‫تکمی��ل گردی��ده ک��ه خالص��ه ان ب��ه ش��رح زی��ر جه��ت اط�لاع عم��وم اگه��ی می گـ�ردد‪ .‬موض��وع فعالی��ت‪ :‬تولی��د بت��ن امـ�اده‪ -‬قطع��ات بتن��ی شـ�امل (بل��وک بتن��ی‪ -‬جـ�دول‬ ‫بتنـ�ی‪ -‬تیـ�ر بــرق بتنـ�ی‪ -‬دیوــار پیش س�اـخته بتنـ�ی‪ -‬موزاییـ�ک‪ -‬کانیـ�و) و رشــته س��اختمان و ابنیـ�ه‪ :‬دربرگیرنــده امــور پیمان�کـاری مربــوط بـ�ه ساــخت س��اختمان ها و ابنیـ�ه‬ ‫عموم��ی اع��م از چوبـ�ی‪ ،‬اجــری‪ ،‬سنــگی‪ ،‬بتن��ی و فلــزی‪ ،‬ســازه های س��اختمانی‪ ،‬محوطه هـ�ای کوچـ�ک‪ ،‬دیوارکشـ�ی‪ ،‬اجــرای پیاده روه��ا و رشـ�ته راه و ترابـ�ری در برگیرنـ�ده امـ�ور‬ ‫پیمانکــاری مربـ�وط ب��ه ســاخت راه ه��ا نظی��ر راه هـ�ای اصل��ی و فرع��ی بزرگراه هـ�ا‪ ،‬ازادراه هـ�ا‪ ،‬راه هـ�ای ریلـ�ی‪ ،‬بان��د ف��رودگاه‪ ،‬ســیتم های انتقـ�ال هوای��ی پای��ه دار‪ ،‬تونل هـ�ا‪ ،‬پل هـ�ا‪،‬‬ ‫راه ه��ای زیرزمین��ی و سیس��تم های حم��ل و نق��ل (تهی��ه‪ ،‬نص��ب‪ ،‬نگهـ�داری و تعمی��ر تجهی��زات) و راهـ�داری و عملی��ات اســفالتی و رش��ته اب‪ :‬دربرگیرن��ده ام��ور پیمانـ�کاری‬ ‫مربـ�وط ب��ه بنده��ا‪ ،‬ســدها و س��اختمان نی�رـوگاه اب��ی ســازه های هیدرولیک��ی و تونل هـ�ای اب‪ ،‬مخــازن اب و شــبکه های توزی��ع اب‪ ،‬جم��ع اوری و انتقـ�ال فاض�لاب‪ ،‬کانال هـ�ای‬ ‫انتقــال اب و شبــکه های ابیاــری و زهکش��ی‪ ،‬ساــزه های دریایـ�ی و س��احلی‪ ،‬عملیــات س��اختمانی (س�یـویل) تصفیه خانه هــای اب و فاضــاب درصوــرت لزــوم پـ�س از اخـ�ذ‬ ‫مجوزهـ�ای الزم از مراج��ع ذیرب��ط مـ�دت فعالی��ت‪ :‬از تاری��خ ثب��ت ب��ه مـ�دت نامحــدود مرک��ز اصل��ی‪ :‬اســتان خراسـ�ان رض��وی‪ ،‬شهرســتان تربت حیدری��ه‪ ،‬بخ��ش مرکـ�زی‪ ،‬شـ�هر‬ ‫تربت حیدریـ�ه‪ ،‬بـ�اغ ملــی‪ ،‬میــدان امـ�ام خمینیــ‪ ،‬خیابـ�ان شــهید مطهـ�ری‪ ،‬پـلاک ‪ ،0‬س��اختمان هرات��ی‪ ،‬طبقـ�ه اول‪ ،‬واحـ�د ‪ 9‬کدپسـ�تی ‪ 9519717954‬ســرمایه شـ�خصیت‬ ‫حقوقـ�ی عباــرت اسـ�ت از مبلـ�غ ‪ 1200000‬ریــال نقــدی منقسـ�م بـ�ه ‪ 120‬سـ�هم ‪ 10000‬ریال��ی تعـ�داد ‪ 120‬ســهم ان بـ�ا نــام عاــدی مبلـ�غ ‪ 1000000‬ریـ�ال توس��ط موسسـ�ین‬ ‫ط��ی گواه��ی بانک��ی شـ�ماره ‪ 9/8/1362/30‬مـ�ورخ ‪ 1398/04/02‬نــزد بانـ�ک ص��ادرات شعــبه شهــدا بـ�ا کـ�د ‪ 1362‬پرداخ��ت گردی��ده اس��ت و الباق��ی در تعه��د صاحب��ان ســهام‬ ‫می باشـ�د اعضـ�ا هیئـ�ت مدیــره اقــای محمـ�د ش��ربتیان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0700200231‬و ب��ه سـ�مت مدیرعام��ل ب��ه مـ�دت ‪ 2‬سـ�ال و ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت‬ ‫‪ 2‬ســال اقــای حمیدرضـ�ا حبیبی صنوبــری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0703517120‬و ب��ه سـ�مت رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬ســال اقــای امیـ�د ش��ربتیان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 0703738240‬و ب��ه سـ�مت نای��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬س��ال دارن��دگان ح��ق امض��ا‪ :‬کلی��ه اوراق و اس��ناد به��ادار و تعه��داور ش��رکت از قبی��ل چــک‪ ،‬ســفته‪ ،‬بــروات‪،‬‬ ‫قرارداده��ا عق��ود اسـلامی ب��ا امض��ای رئی��س هی��ات مدی��ره اق��ای حمیدرض��ا حبیبی صنوب��ری و نائ��ب رئی��س هی��ات مدی��ره اق��ای امی��د ش�رـبتیان همـ�راه ب��ا مه��ر شـ�رکت‬ ‫معتب��ر می باش��د و همچنی��ن کلی��ه نامه هـ�ای عــادی و اداری ب��ا امضـ�ای مدیرعامــل و مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د اختیاــرات مدیرعام��ل‪ :‬طب��ق اساسنــامه بازرسـ�ان اقـ�ای‬ ‫محمدرضـ�ا هراتـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0701979100‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس علی الب��دل بـ�ه مــدت یـ�ک ســال مالـ�ی اقــای سیداحســان حسیــنی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪0702647705‬‬ ‫بـ�ه ســمت ب�اـزرس اصلـ�ی بـ�ه مــدت یـ�ک ســال مالـ�ی روزنامـ�ه کثیراالنتشــار ساــیه جهـ�ت درج اگهی هــای شرــکت تعییـ�ن گردیـ�د‪ .‬ثبـ�ت موضــوع فعالیـ�ت مذکــور بـ�ه منزلـ�ه‬ ‫اخ��ذ و صــدور پروان��ه فعالی��ت نمی باش��د‪.‬‬ ‫مدیــره و خانـ�م اکــرم رضائـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0703253778‬بـ�ه ســمت مدیرعامـ�ل‬ ‫س��جاد بیابان��ی ب��ه شـ�ماره ‪ 0690336195‬و علی رضـ�ا بیابانـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)622493‬‬ ‫ثبـ�ت ‪ 2645‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10980079190‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/06/02‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬روزنامـ�ه‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1397/12/01‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬سـ�مت اعضـ�ای هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫ساــیه جهـ�ت درج اگهی هــای شرــکت تعییـ�ن شـ�د‪ .‬اصغـ�ر طلوئیــان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫بـ�ه شــرح ذیـ�ل تعییـ�ن گردیـ�د‪ :‬مهــدی عبداله ن��ژاد بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪4723450424‬‬ ‫‪ 1911947648‬بـ�ه عنوــان ب�اـزرس علی البـ�دل‪ ،‬مســلم صیادنژــاد بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫بـ�ه ســمت مدیرعامـ�ل و رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره ‪ -‬محبوبـ�ه مناــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 1861218400‬بـ�ه ســمت نایـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره ‪ -‬احمـ�د عبداله نـ�ژاد بـ�ه‬ ‫شـ�ماره ملـ�ی ‪ 1861320418‬ب��ه س��مت عض��و هیئ��ت مدی��ره‪ .‬کلی��ه اس��ناد و اوراق‬ ‫‪ 5990006349‬ب��ه عنــوان باــزرس اصل��ی بــرای ی��ک سـ�ال مال��ی انتخـ�اب گردیدن��د‪.‬‬ ‫اعضــای هیئـ�ت مدیــره بـ�ه شــرح ذیـ�ل برــای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنـ�د‪ :‬علـ�ی‬ ‫نظری نیـ�ک بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1861475241‬رئی��س هیئ��ت مدی��ره و سـ�یداحمدرضا‬ ‫هاشــمی نژاد بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1850321795‬بســمت مدیرعامـ�ل و عضـ�و هیئـ�ت‬ ‫مدیــره و فرهــاد نظری نیـ�ک بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1860388566‬بســمت نائـ�ب رئیـ�س‬ ‫به�اـدار و تعه�دـاور شرــکت از قبیـ�ل چ��ک‪ ،‬س��فته‪ ،‬ب��روات‪ ،‬قراردادهـ�ا و عقوداسلـامی بـ�ا‬ ‫هیئ��ت مدی��ره کلی��ه اس��ناد و اوراق بهـ�ادار و تعهـ�داور ش��رکت از قبی��ل چــک‪ ،‬ســفته‪،‬‬ ‫امضـ�اء مدیرعام��ل و رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪.‬‬ ‫بــروات‪ ،‬قراردادهـ�ا و عقوداسلـامی بـ�ا امضــاء مدیرعامـ�ل همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبــر‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری بهبهان (‪)624063‬‬ ‫می باشـ�د‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری بهبهان (‪)624073‬‬ ‫اگهی مناقصه یک مرحله ای عمومی شماره ‪/776‬پ‪/‬خ‪98/‬‬ ‫نوب‬ ‫ت دوم‬ ‫دانشــکده علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی بهبهــان در نظــر دارد «خریــد البســه بیمــاران بســتری بیمارســتان های دکتــر شــهیدزاده و‬ ‫فریــده بهبهانــی» را از طریــق مناقصــه بــه شــرکت ها‪ /‬کارگاه هــای تولیــدی واجــد شــرایط واگــذار نمایــد‪ .‬لــذا از کلیــه شــرکت ها‪ /‬کارگاه هــای واجــد شــرایط‬ ‫دعــوت بــه عمــل می ایــد وفــق برنامــه زمان بنــدی ذیــل جهــت دریافــت اســناد مناقصــه اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫‪ -1‬نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان‬ ‫‪ -2‬موضوع مناقصه‪ :‬خرید البسه بیماران بستری بیمارستان دکتر شهیدزاده و فریده بهبهان‪.‬‬ ‫‪ -3‬نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به دو صورت ذیل می باشد‪ %5 :‬مبلغ پیشنهادی‪.‬‬ ‫الف) ضمانتنامه بانکی معتبر قابل وصول (با اعتبار حداقل ‪ 3‬ماه از تاریخ دریافت اسناد مناقصه) در وجه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان‬ ‫ب) واریــز نقــدی بــه شــماره حســاب ‪ 4733769419‬شــماره شــبا‪ IR830120000000004733769419 :‬بانــک ملــت شــعبه پیــروزی بــه نــام حســاب تمرکــز‬ ‫ســپرده های انجــام کار دانشــکده علــوم پزشــکی بهبهــان‬ ‫تبصره ‪ :1‬شرکت کنندگان باید اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه یا اصل فیش واریزی را در پاکت (الف) قرار دهند‪.‬‬ ‫‪ -4‬قیمــت خریــد اســناد مناقصــه‪ :‬جهــت خریــد اســناد مبلــغ ‪ 2/000/000‬ریــال بــه حســاب ‪ 261118729‬شناســه واریــز ‪ 97102513285800095‬نــزد‬ ‫بانــک رفــاه شــعبه مرکــزی بهبهــان واریــز گــردد‪.‬‬ ‫‪ -5‬مهلــت دریافــت اســناد مناقصــه‪ :‬اســناد مناقصــه از طریــق ســایت دانشــکده علــوم پزشــکی بهبهــان بــه ادرس ‪ www.behums.ac.ir‬از روز دوشــنبه‬ ‫مــورخ ‪ 1398/7/15‬لغایــت روز دوشــنبه مــورخ ‪ 1398/7/22‬بــه فــروش می رســد و اعتبــار مــدارک تحویلــی از ســوی شــرکت کنندگان مناقصــه منــوط بــر‬ ‫ممهــور شــدن اوراق بــه مهــر اداره امــور پشــتیبانی و رفاهــی دانشــکده می باشــد‪.‬‬ ‫‪ -6‬زمــان و محــل تحویــل پیشــنهادها‪ :‬حداکثــر تــا ســاعت ‪ 12‬ظهــر روز دوشــنبه مــورخ ‪ 1398/7/29‬بــه اداره امــور پشــتیبانی و رفاهــی دانشــکده علــوم‬ ‫پزشــکی بهبهــان بــه ادرس‪ :‬اســتان خوزســتان‪ ،‬شهرســتان بهبهــان‪ ،‬خیابــان شــهید زیبایــی‪ ،‬جنــب بیمارســتان دکتــر شــهیدزاده‪ ،‬ســتاد مرکــزی دانشــکده علــوم‬ ‫پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی بهبهــان‪ ،‬اداره امــور پشــتیبانی و رفاهــی‪ ،‬طبقــه دوم‪ ،‬امــور قراردادهــا تحویــل و رســید دریافــت نماینــد‪.‬‬ ‫‪ -7‬تاریخ بازگشایی پاکات‪ :‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1398/7/30‬ساعت ‪13‬‬ ‫‪ -8‬محل گشایش پاکات‪ :‬دفتر ریاست دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان‬ ‫ داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن ‪ 061-52832007‬اداره امور پشتیبانی و رفاهی تماس حاصل نمایند‪.‬‬‫ هزینه درج اگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬‫‪ -‬دانشکده در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات واصله مختار است‪.‬‬ ‫اداره امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان‬ ‫ســخن مدیرمسئول‬ ‫چهار شنبه‪ 17‬مهر ‪ -1398‬شماره‪1838‬‬ ‫چرا نخبگان جذب نمی شوند؟‬ ‫کشــور بــزرگ و ســرفراز ایــران‪ ،‬همیشــه و همه وقــت‪،‬‬ ‫چهره هــای ارزشــمندی را در زمینه هــای علــوم مختلــف؛‬ ‫به ویــژه هنــر و اندیشــه و در ســال های اخیــر در عرصــه‬ ‫ورزش‪ ،‬به خــود دیــده کــه در زمینه هــای مختلفــی از‬ ‫مفاخــر ایــران و جهــان بوده انــد‪ .‬در زمینــه علــوم سیاســی‬ ‫نیــز ایرانیــان عزیــز هم اکنــون در امریــکا‪ ،‬کانــادا‪ ،‬اروپــا و‬ ‫حتــی اســیا نقــش عمــده ای را در امــور سیاســی بین المللــی‬ ‫عهــده دار هســتند‪ .‬اکنــون وقــت ان رســیده اســت کــه از‬ ‫جــای بســیار از جوانــان نخبــه از وطــن جلوگیــری به عمــل‬ ‫ایــد؛ چرا کــه کشــور بــه وجــود اینــان نیــاز مبــرم داشــته‬ ‫و بایــد بــا چنیــن ســرمایه های ارزشــمندی‪ ،‬در بســیاری‬ ‫از زمینه هــا‪ ،‬ســرامد دنیــا شــویم‪ .‬در امــور فضایــی نیــز‬ ‫هم اینــک عــده زیــادی از ایرانیــان در رده هــای بــاالی‬ ‫ســازمان فضایــی ناســا در امریــکا‪ ،‬کــه در امــر فضــا ســرامد‬ ‫دنیا ســت‪ ،‬مشــغول بــه کار بــوده و حــرف اول را می زننــد‪.‬‬ ‫در مســابقات ورزشــی در قــاره اســیا و در میادیــن جهانــی‪،‬‬ ‫افتخــارات زیــادی نصیــب جوانــان کشــورمان شــده و‬ ‫می شــود‪ .‬همچنیــن در المپیادهــای دانش امــوزی‪ ،‬در‬ ‫زمینه هــای مختلــف علــوم‪ ،‬همــواره مطــرح بــوده و صاحــب‬ ‫عناویــن برجســته بســیاری شــده ایم‪ .‬بدیهی ســت‪ ،‬وقتــی‬ ‫در المپیادهــای دانش امــوزی ایــن همــه موفــق بوده ایــم‪،‬‬ ‫بــه نــکات مهمــی برمی خوریــم کــه نیــاز بــه تفکــر و تامــل‬ ‫بســیار دارد‪ .‬بســیاری از ایــن موفقیت هــا و حضــور موفــق در‬ ‫کنکــور‪ ،‬اغلــب بــه شهرســتان ها و از جملــه نقــاط محــروم‬ ‫کشــور تعلــق دارد کــه نشــان دهنده هــوش و ذکاوت بــاالی‬ ‫فرزنــدان ایران زمیــن اســت کــه می تــوان بــه ان وراثتــی‬ ‫و ژنتیکــی گفــت کــه نشــان از فطــرت پــاک و ژن قــوی‬ ‫مردمــان مــا دارد‪ .‬امــا وقتــی چنیــن اســت‪ ،‬چــرا بایــد ایــن‬ ‫همــه نخبــه از کشــور مهاجــرت کننــد؟ و چــرا مــا در جــذب‬ ‫انــان موفــق نبوده ایــم؟ بــرای مثــال‪ ،‬امــاری کــه ســال‬ ‫گذشــته از طریــق رســانه ها بــه اطــاع مــردم رســید‪ ،‬بیــش‬ ‫از ‪ 90‬درصــد مقام هــای اول کنکــور در همــه رشــته ها‪،‬‬ ‫پــس از طــی دوره کارشناســی‪ ،‬ایــران را تــرک کرده انــد! در‬ ‫اینجــا بایــد دولت هــای گذشــته و دولــت حاضــر را مخاطــب‬ ‫قــرار دهیــم کــه چــرا زمینه هــای اشــتغال ایــن نخبــگان‬ ‫در کشــور فراهــم نشــده اســت؟ ممکــن اســت ســوال شــود‬ ‫چگونــه عــده ای نخبــه می شــوند و دیگــران نمی شــوند؟ اوالً‬ ‫بــه عقیــده علمــا و کارشناســان فنــون مختلــف؛ به ویــژه‬ ‫فیزیولوژیســت ها‪ ،‬اغــاز نخبگــی و سرامد شــدن از دوران‬ ‫جنینــی شــکل می گیــرد‪ .‬دورانــی حســاس کــه بســیاری از‬ ‫خانواده هــا در ان دوران از ارامــش کافــی بــه دور هســتند‬ ‫و ســپس در دوره هــای پیــش از دبســتان و دبســتان‪ ،‬هــوش‬ ‫و حافظــه و نخبگــی شــکل گرفتــه و پــرورش می یابــد‪.‬‬ ‫اگــر در ایــن دوران هــای ذکر شــده‪ ،‬زمینه هــای خــوب‬ ‫فراهــم باشــد‪ ،‬مــا در همــه علــوم نه تنهــا نخبــه؛ بلکــه‬ ‫در هــر شــاخه ای از علــم‪ ،‬ده هــا نخبــه خواهیــم داشــت؛‬ ‫چرا کــه فطــرت و سرشــت پــاک ایرانیــان باعــث شــده‬ ‫کــه فرزنــدان مــا کمتــر دچــار لغــزش شــوند و اکثریــت‬ ‫قریــب بــه اتفــاق فرزنــدان وطــن‪ ،‬رویــا و ارزوی ورود بــه‬ ‫دانشــگاه و طــی مــدارج عالــی را در ســر داشــته باشــند‪.‬‬ ‫امــا چه بســا زمینــه تشــویق و ترغیــب ایــن نســل‪ ،‬ان گونــه‬ ‫کــه بایــد فراهــم نیســت و دولت هــای مختلــف‪ ،‬اهرم هــای‬ ‫قــوی بــرای پــرورش یــا نخبه پــروری نداشــته اند‪ .‬به گفتــه‬ ‫رئیس جمهــوری؛ میــزان شــکوفایی اســتعداد در انســان ها‪،‬‬ ‫همــواره یکســان نیســت و بایــد فراینــد مجــوز دیــده و‬ ‫مدیریــت شــود‪ .‬یعنــی اوالً اســتعدادها بایــد حفــظ شــده‬ ‫و مانــدگار شــوند و بــا برنامه ریــزی دقیــق و منســجم‬ ‫بــرای شــکوفایی انهــا اقــدام کــرد‪ .‬در این صــورت بــا حفــظ‬ ‫و نگهــداری و پــرورش ایــن همــه اســتعداد و جــذب انــان‪،‬‬ ‫هزینــه اداره کشــور نیــز پائیــن امــده و در راســتای توســعه‬ ‫کشــور گام مهمــی برداشــته ایم و حتــی نیــاز بــه ورود‬ ‫بیگانــگان بــرای راه انــدازی بســیاری از پروژه هــای علمــی‬ ‫و فنــی کشــور نخواهیــم داشــت‪ .‬در این صــورت‪ ،‬پــس از‬ ‫یــک دوره ‪ 10‬تــا ‪ 15‬ســاله مــا در تمــام زمینه هــای علــوم‪،‬‬ ‫خودکفــا شــده و در پــی ان‪ ،‬در ســطح کشــورهای پیشــرفته‬ ‫حرف هــای بســیاری خواهیــم زد‪.‬‬ ‫پتر کروثر‬ ‫سیاست‬ ‫تلنگر‬ ‫‪5‬‬ ‫تریبون‬ ‫معاون سیاسی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫بازدید رهبر انقالب از نمایشگاه‬ ‫شرکت های دانش بنیان و فناوری های برتر‬ ‫وضعیت تنش الود منطقه‬ ‫متاثر از سیاست های امریکاست‬ ‫ـزارش پایــگاه‬ ‫ِ ‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی‪ ،‬صبــح دیــروز از نمایشــگاه شــرکت های دانش بنیــان و فناوری هــای برتــر (ایــران ســاخت) در حســینیه امام خمینــی(ره) بازدیــد کردنــد‪ .‬به گـ‬ ‫اطالع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری؛ در ایــن بازدیــد دو ســاعته‪ ،‬حضــرت ای ـت اهلل خامن ـه ای ضمــن دیــدن از ‪ ۳۰‬غرفــه شــرکت های دانش بنیــان و گفت وگــو بــا فنــاوران و پژوهشــگران‪،‬‬ ‫در جریــان اخریــن دســتاوردهای علمــی و فنــاوری و پروژه هــای تجاری سازی شــده جوانــان و متخصصــان ایرانــی قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫ســامانه های پزشــکی بــا فنــاوری بــاال در تشــخیص ســرطان‪ ،‬همودیالیــز‪،‬‬ ‫جراحــی بــا ربــات و پروتــز عصبــی‪ ،‬تجهیــزات ازمایشــگاهی‪ ،‬تولیــد‬ ‫واکسـن ها و داروهــای پیشــرفته به صــورت کامـ ًا بومــی‪ ،‬طراحــی و ســاخت‬ ‫موتــور جــت و طراحــی موتــور هوایــی‪ ،‬سیســتم های کنتــرل نیروگاهــی‪،‬‬ ‫تولیــد انــواع کاتالیســت های نفــت و گاز‪ ،‬خدمــات شناســایی و حفــاری‬ ‫اب هــای ژرف‪ ،‬ســاخت مخــازن و تجهیــزات اســتیل‪ ،‬ســامانه های پیشــرفته‬ ‫نــوری‪ ،‬اســکنری‪ ،‬اندازه گیــری‪ ،‬بُــرش‪ ،‬شبیه ســازی و پردازشــگرها‪ ،‬ســاخت‬ ‫فریزدرایــر صنعتــی و تولیــد بازی هــای رایانــه ای؛ از جملــه دســتاوردهای‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان حاضــر در ایــن نمایشــگاه بــود‪.‬‬ ‫در بخشــی از بازدیــد‪ ،‬اقای ســتاری؛ معــاون علمی و فنــاوری رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫گزارشــی از رویکردهــا و برنامه هــای ایــن معاونــت بــرای گــذار از اقتصاد نفتی‬ ‫بــه اقتصــاد دانش بنیــان بیــان کــرد و گفــت‪« :‬بــا مجــوز رهبــر معظــم انقالب‬ ‫اســامی کمــک بســیار خوبی از صندوق توســعه ملــی در اختیــار بخش علمی‬ ‫کشــور قــرار گرفــت کــه بــا ایــن کمــک‪ ،‬پروژه هــای علمــی و دانش بنیــان‬ ‫در جهــت مقاوم ســازی اقتصــاد کشــور و مقابلــه بــا تحریم هــا کیفیــت و‬ ‫ســرعت زیــادی گرفتــه اســت»‪ .‬معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری‬ ‫با اشــاره به طــرح ایجــاد پهنه هــای نــواوری در کنــار دانشــگاه ها و مراکــز‬ ‫علمــی مســتعد‪ ،‬ایــران را بزرگ تریــن زیســت بوم نــواوری در غــرب اســیا‬ ‫دانســت و افــزود‪« :‬اکنــون بیــش از ‪ ۴۵۰۰‬شــرکت دانش بنیــان بــا درامــد‬ ‫‪ ۹۰‬هزار میلیارد تومانــی‪ ،‬زمینــه اشــتغال مســتقیم ‪ ۳۰۰‬هزار نفــر را فراهــم‬ ‫کرده انــد»‪ .‬ســتاری‪ ،‬زیسـت بوم تولیــد داروهــای پیشــرفته را نمونـه ای موفــق‬ ‫از اعتمــاد بــه جوانــان پر انگیــزه کشــور خوانــد و گفــت‪« :‬در اثــر ارتقــای ایــن‬ ‫زیس ـت بوم‪ ،‬مهاجــرت نخبــگان در بخــش داروســازی تقریب ـاً متوقــف شــده‬ ‫اســت و هــر دارویــی کــه وارد ایــن چرخــه شــود‪ ،‬حداکثــر تــا دو ســال بعد‪،‬‬ ‫تجــاری و وارد بــازار مصــرف مــردم می شــود»‪.‬‬ ‫پــس از ســخنان ســتاری‪ ،‬رهبــر انقــاب اســامی با تاکید بــر لــزوم عبــور از‬ ‫اقتصــاد نفتــی و عــوارض فرهنگــی ان‪ ،‬گفتنــد‪« :‬یکــی از گالیه هــای جوانان‬ ‫در نمایشــگاه امــروز ایــن بــود کــه بعضـاً همــان محصــول یــا تولیــد انهــا را‬ ‫دســتگاه های دولتــی از خــارج وارد می کننــد کــه ایــن‪ ،‬ناشــی از فرهنــگ‬ ‫اقتصــاد نفتی ســت و بایــد ایــن نــگاه غلــط اصــاح شــود»‪ .‬حضــرت ایـت اهلل‬ ‫خامن ـه ای خطــاب بــه معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری افزودنــد‪:‬‬ ‫«نبایــد اجــازه دهیــد ایــن موانــع پیــش پــای جوانــان فعــال ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫هر چــه می توانیــد در این خصــوص تــاش کنیــد؛ مــن نیــز هر چــه‬ ‫بتوانــم کمــک خواهــم کــرد»‪ .‬رهبــر انقــاب اســامی همچنیــن با تشــکر از‬ ‫پژوهشــگران و فنــاوران و دسـت اندرکاران نمایشــگاه‪ ،‬در لــوح یادبــود متنــی‬ ‫بــه ایــن شــرح مرقــوم کردنــد‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫جلــوه ی درخشــان اســتعداد ایرانــی و ه ّمــت انقالبــی را در ایــن نمایشــگاه‬ ‫دیدیــم و خــدا را ســپاس گفتیــم‪ .‬کار اساســی و بنیانــی بــرای بهره گیــری از‬ ‫انگیزه هــا و توانهــای بــاال بایــد جــدا ً دنبــال شــود‪ .‬ایــن‪ ،‬مهم تریــن وظیفـه ‬ ‫مســئوالن دولتی ســت‪ .‬بــه خداونــد تــوکل کنیــد و بــا امیــد و شــوق قــدم‬ ‫برداریــد؛ یقین ـاً خواهیــد توانســت بــه مشــکالت اقتصــادی کشــور پایــان‬ ‫دهیــد‪ ،‬ان شــاءاهلل‪.‬‬ ‫س ّیدعلیخامنه ای‬ ‫‪ ۱۶‬مهر ‪۱۳۹۸‬‬ ‫رئیس جمهوری تصریح کرد؛‬ ‫نقش برجسته وزارت اطالعات در بهبود شاخص های اقتصادی‬ ‫حسـن روحانـی روز سه شـنبه و در دیـدار وزیـر‪ ،‬معاونیـن‬ ‫و مدیـران ارشـد وزارت اطالعـات‪ ،‬گفت‪« :‬مجموعـه وزارت‬ ‫اطالعـات‪ ،‬از مهم تریـن دسـتاوردها و سـرمایه های نظـام‬ ‫اسالمی سـت و اینکه براسـاس قانون اساسـی‪ ،‬تنها دستگاه‬ ‫اجرایی سـت کـه وزیر ان باید مجتهدی عادل باشـد؛ یعنی‬ ‫متشـرع بودن کارکنـان و نیز شـرعی و عادالنـه عمل کردن‬ ‫وزارت اطالعـات‪ ،‬اولیـن و محوری تریـن رکـن فعالیـت‬ ‫ گـزارش مهـر؛ رئیس جمهـوری‪،‬‬ ‫ایـن دسـتگاه اسـت»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫حجت االسلام علـوی (وزیـر اطالعـات) را فـردی دارای‬ ‫اخلاق حسـنه‪ ،‬سـعه صدر و ارتبـاط تـوام با رافـت و الفت‬ ‫در درون سـازمان و بیـرون ایـن وزارتخانـه دانسـت و افزود‪:‬‬ ‫«کارکنـان ایـن وزارتخانه باید خداوند متعـال را صاحب کار‬ ‫و ناظـر و داور اصلـی رفتـار خـود بداننـد و صفـت زیبـای‬ ‫سـرباز گمنـام امام زمان (عـج)را به دلیـل اجر و ثـواب فراوان‬ ‫خدمـت پنهـان‪ ،‬فرصـت معنـوی بزرگـی برای خـود تلقی‬ ‫کننـد»‪ .‬او‪ ،‬قانونـی و نظارت پذیر بـودن را رکـن دوم فعالیت‬ ‫وزارت اطالعـات دانسـت و ادامـه داد‪« :‬اینکـه قانون گـذار‬ ‫بعـد از بحث هـای فـراوان به این نتیجـه رسـید که دسـتگاه‬ ‫اطالعاتـی کشـور بایـد در قالـب وزارت و درون دولـت‬ ‫شـکل گیـرد‪ ،‬نشـانه این اسـت که ایـن دسـتگاه عالوه بـر‬ ‫نظـارت خداونـد و مـردم‪ ،‬نظارت رئیس جمهـوری به عنوان‬ ‫منتخـب مـردم؛ مجلـس و سـایر ارکان قانونی کشـور را بر‬ ‫خـود پذیرفتـه اسـت»‪ .‬او تصریـح کـرد‪« :‬مردمی بـودن‬ ‫و جامعه محـور عمل کـردن‪ ،‬سـومین رکـن فعالیـت در‬ ‫مجموعه وزارت اطالعات اسـت‪ .‬اقشار و سلیقه های مختلف‬ ‫اجتماعـی بایـد با سلامت عمـل و اقتـدار وزارت اطالعات‬ ‫باور داشـته باشـند و با شـنیدن نام وزارت‪ ،‬احساس امنیت‬ ‫و ارامـش کنند‪ .‬رویکرد وزارت اطالعات نیز بایسـتی ایجاد‬ ‫دادنامه‬ ‫خواهــان‪ :‬اقــای احمــد پژوهش نیــا فرزنــد حســن بــه نشــانی شهرســتان نقــاب‪ ،‬میــدان امــام‬ ‫خوانــده‪ :‬اقــای علی اکبــر کمایســتانی فرزنــد بــدل بــه نشــانی مجهول المــکان‬ ‫رضــا (ع)‬ ‫خواســته‪ :‬مطالبــه وجــه ســفته‬ ‫گردشــکار‪ :‬خواهــان دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده بــه خواســته فــوق بــه دادگســتری‬ ‫شهرســتان جویــن ارائــه داده کــه بــه دســتور ریاســت محتــرم دادگســتری پرونــده بــه ایــن‬ ‫شــورا ارجــاع گردیــد و پــس از وصــول دادخواســت و ثبــت در دفتــر عرایــض‪ ،‬در وقــت مقــرر‬ ‫جلســه شــورا تشــکیل و بــا بررســی محتویــات پرونــده‪ ،‬ختــم رســیدگی را اعــام و بــه شــرح زیــر‬ ‫مبــادرت بــه صــدور رای می نمایــد‪:‬‬ ‫رای شورا‬ ‫درخصــوص دادخواســت اقــای احمــد پژوهش نیــا فرزنــد حســن بــه نشــانی شهرســتان‬ ‫نقــاب‪ ،‬میــدان امــام رضــا (ع) بــه طرفیــت اقــای علی اکبــر کمایســتانی فرزنــد بــدل بــه‬ ‫نشــانی مجهول المــکان بــه خواســته مطالبــه مبلــغ هفتصــد هــزار تومــان بابــت وجــه دو‬ ‫فقــره ســفته و بانضمــام کلیــه هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه؛ شــورا بــا توجــه‬ ‫بــه جمیــع اوراق و محتویــات پرونــده و اظهــارات خواهــان در جلســه دادرســی و مالحظــه‬ ‫دو فقــره بــه شــماره خزانــه داری کل ‪ 914235‬و ‪ 912436‬ســری‪ /‬الــف و اظهــارات یــک‬ ‫نفــر گــواه معرفــی شــده از طــرف خواهــان کــه موضــوع طلــب خواهــان را تاییــد و گواهــی‬ ‫نمــوده اســت و اینکــه خوانــده در جلســه شــورا حاضــر نشــده‪ ،‬الیح ـه ای ارســال نکــرده و‬ ‫وکیلــی معرفــی ننمــوده اســت بنابرایــن شــورا دعــوای خواهــان را وارد و ثابــت تشــخیص‬ ‫داده و بــا اســتناد بــه مــواد ‪ 307‬و ‪ 309‬قانــون تجــارت و مــواد ‪ 519 ،198‬و ‪ 522‬قانــون‬ ‫اییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی حکــم بــر محکومیــت خوانــده‬ ‫بــه پرداخــت مبلــغ هفتصــد هــزار تومــان بابــت اصــل خواســته و مبلــغ هجــده هــزار تومــان‬ ‫بابــت هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت (‪)1397/10/03‬‬ ‫لغایــت زمــان اجــرای حکــم طبــق شــاخص بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران در‬ ‫حــق خواهــان صــادر و اعــام مـی دارد‪ .‬رای صــادره غیابــی و ظــرف بیســت روز پــس از ابــاغ‬ ‫قابــل رســیدگی و واخواهــی در همیــن شــورا و ســپس ظــرف بیســت روز پــس از اتمــام‬ ‫مهلــت واخواهــی قابــل تجدیدنظرخواهــی در محکمــه حقوقــی شهرســتان جویــن می باشــد‪.‬‬ ‫احسان جعفری عراقی‪ ،‬قاضی شورا‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه شــماره پــاک ثبتــی ‪ 112‬فرعــی از ‪94‬‬ ‫اصلــی واقــع در بخــش ‪ 27‬مهدیشــهر بــه موضــوع قریــه پــرور ملکــی وراث مرحــوم مشــهدی‬ ‫غالمعلــی محمودیــان فرزنــد رجبعلــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 554‬بواســطه اشــکال در درج‬ ‫اگهــی و اجــرای مــاده ‪ 15‬و تبصره هــای الحاقــی ان مقــدور نیســت بنــا بــه درخواســت احــدی‬ ‫از وراث مالــک تحدیــد حــدود اختصاصــی پــاک فــوق همــراه بــا نقشــه برداری راس ســاعت‬ ‫‪ 10‬صبــح مــورخ ‪ 1398/8/6‬انجــام خواهــد شــد لــذا بدینوســیله بــه مالــک و مالکیــن امــاک‬ ‫مجــاور اعــام تــا در روز مقــرر در محــل حضــور بهــم رســانند مهلــت اعتــراض از تاریــخ تنظیــم‬ ‫صورتجلســه ســی روز می باشــد معترضینــی کــه اعتــراض بــه حــدود را بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫می نماینــد بایســتی ظــرف یــک مــاه گواهــی تســلیم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی را بــه اداره‬ ‫ثبــت ارائــه نماینــد در غیراینصــورت اعتــراض انهــا کان لم یکــن تلقــی می گــردد‪.‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدیشهر‪ ،‬مهدی روحانی‬ ‫و اسـتحکام جامعه امن و پرهیز از جامعه امنیتی باشـد»‪.‬‬ ‫رئیس شـورای عالی امنیـت ملی‪ ،‬ماموریت اصلـی وزارت‬ ‫اطالعـات را حفـظ نظـام‪ ،‬کشـور‪ ،‬امنیـت ملـی و منافـع‬ ‫مردم دانسـت و افزود‪« :‬وزانت‪ ،‬اسـتحکام و تجربه در امور‬ ‫اطالعاتـی و امنیتی‪ ،‬از ویژگی های ممتـاز وزارت اطالعات‬ ‫درمقایسـه با سـایر دستگاه هاسـت»‪ .‬روحانـی در بخـش‬ ‫دیگری از سـخنان خود‪ ،‬با تشـریح روند تحوالت از مقطع‬ ‫دی ماه ‪ ، ۹۶‬خروج امریکا از برجام و تالش دشـمنان برای‬ ‫تنش افرینـی در داخـل و جنـگ اقتصـادی از خـارج؛ بـه‬ ‫تبییـن برنامه هـا و اقدامـات هوشـمندانه دولـت در هـر‬ ‫مقطـع پرداخـت و ضمن تبیین نتایج سـفر اخیر خود به‬ ‫مقر سـازمان ملـل متحد‪ ،‬گفت‪« :‬شـمنان نظام اسلامی‬ ‫و مـردم ایـران اگرچـه ممکـن اسـت اعتـراف نکننـد امـا‬ ‫پذیرفته اند که اسـتراتژی فشـار حداکثری شکست خورده‬ ‫و ایـن رویکـرد را بایـد در مقابل ملت ایران کنـار بگذارد»‪.‬‬ ‫رئیس شـورای عالی امنیـت ملی باتاکیدبراینکه «ملت ما‪،‬‬ ‫در ازمایـش سـخت مقابله با فشـار حداکثـری بدخواهان‬ ‫فداکاری بزرگی کرد و سـربلند شـد»‪ ،‬افزود‪« :‬دسـتگاه ها‪،‬‬ ‫قوا و نیروهای مسـلح نیـز دراین زمینه با هماهنگی خوب‬ ‫و تلاش فـراوان عمـل کردنـد کـه ایـن مسـیر بایـد تـا‬ ‫رسـیدن بـه نقطه ای کـه دشـمنان به طورکامـل از اعمال‬ ‫فشـار حداکثـری ناامیـد شـوند‪ ،‬ادامـه یابـد»‪ .‬روحانـی‬ ‫بابیان اینکـه مـردم نشـان دادنـد کـه هوشـیارند و ریشـه‬ ‫فشـارها و سـختی ها را به درسـتی می شناسـند‪ ،‬تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬امروز مهم تریـن قدردانی مسـئوالن از ملت‪ ،‬حفظ‬ ‫نظـام اسلامی‪ ،‬ایران عزیـز‪ ،‬منافع ملی و اثبـات کارامدی‬ ‫و خدمـت بـه جامعـه اسـت»‪ .‬رئیس جمهوری سـپس به‬ ‫تحلیـل شـرایط اقتصـادی پرداخـت و گفـت‪« :‬علیرغـم‬ ‫سـختی ها و دشـمنی های بی سـابقه علیـه ملـت ایـران؛‬ ‫طـی ماه هـای اخیـر شـاخص های مهـم اقتصـادی بهبود‬ ‫یافتـه و نقـش وزارت اطالعات دراین زمینه برجسـته بوده‬ ‫اسـت»‪ .‬روحانـی تاکیـد کـرد‪« :‬ایجـاد امنیـت در فضای‬ ‫کسـب وکار و سـرمایه گذاری‪ ،‬از سـرمایه و فناوری مهم تر‬ ‫اسـت و نقش افرینـی وزارت اطالعـات در مقطـع خطیـر‬ ‫جنـگ اقتصـادی علیـه کشـور و تحریم هـا‪ ،‬در حفـظ و‬ ‫ارتقـای فضـای امن در حوزه کسـب وکار و سـرمایه گذاری‬ ‫بایـد ادامـه یابـد»‪ .‬او بـا اشـاره به اینکه بحمـداهلل نگرانـی‬ ‫مهمـی در حوزه هـای سیاسـی و امنیتـی در کشـور‬ ‫نداریـم‪ ،‬افـزود‪« :‬توجه به حل مشـکالت اقتصـادی مردم‪،‬‬ ‫شـادابی و سـالم بودن عرصـه فعالیت هـای فرهنگـی و‬ ‫مقابلـه بـا هرگونـه شـکاف و گسـل اجتماعـی‪ ،‬مهم ترین‬ ‫نیـاز امـروز کشـور اسـت کـه وزارت اطالعـات سـهم‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت هوشــمند ماشــین کامیــون بنــز ده تــن مــدل ‪ 1360‬رنــگ ســبز بــه شــماره انتظامــی‬ ‫‪127‬ع‪ 72‬ایــران ‪ 43‬بــه شــماره کارت ‪ 4105957‬مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫تربت حیدریه‬ ‫م الف ‪957‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای صــادق حمیــد فرزنــد اســداله بــه شناســنامه ‪ 1830‬صــادره از خرمشــهر درخواســتی‬ ‫بــه خواســته صــدور گواهــی حصــر وراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه مرحــوم اســداله حمیــد‬ ‫بشناســنامه ‪ 3‬صــادره از رامهرمــز در تاریــخ ‪ 1369/3/26‬در رامهرمــز اقامتــگاه دائمــی فــوت‬ ‫ورث ـه اش عبارتنــد از‪ -1 :‬بهمــن حمیــد فرزنــد اســداله ش ش ‪ 425‬کــد ملــی ‪1910726491‬‬ ‫متولــد ‪ 1346/12/10‬پســر متوفــی ‪ -2‬صــادق حمیــد فرزنــد اســداله ش ش ‪ 1830‬کــد ملــی‬ ‫‪ 1828082406‬متولــد ‪ 1352/5/25‬پســر متوفــی ‪ -3‬صالــح حمیــد فرزنــد اســداله ش ش ‪1024‬‬ ‫کــد ملــی ‪ 1911139851‬پســر متوفــی ‪ -4‬مهــدی حمیــد فرزنــد اســداله ش ش ‪ 9‬کــد ملــی‬ ‫‪ 1911703102‬متولــد ‪ 1362/6/31‬پســر متوفــی ‪ -5‬مســیح حمیــد فرزنــد اســداله ش ش ‪ 2‬کــد‬ ‫ملــی ‪ 1911884824‬متولــد ‪ 1364/3/29‬پســر متوفــی ‪ -6‬صدیقــه حمیــد فرزنــد اســداله ش ش‬ ‫‪ 387‬کــد ملــی ‪ 1829518518‬متولــد ‪ 1354/9/4‬دختــر متوفــی ‪ -7‬منیــژه حمیــد فرزنــد‬ ‫اســداله ش ش ‪ 162‬کــد ملــی ‪ 1829451367‬متولــد ‪ 1357/1/25‬دختــر متوفــی ‪ -8‬زهــرا‬ ‫حمیــد فرزنــد ســوادی ش ش ‪ 436‬کــد ملــی ‪ 1910892343‬متولــد ‪ 1330/1/3‬همســر متوفــی‬ ‫والغیــر‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد‬ ‫تــا هــر کــس اعتــراض دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف‬ ‫یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیتنامــه بــه جــز ســری و رســمی‬ ‫کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دادگاه عمومی رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/323‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی برابــر رای شــماره ‪ ۹۸/۶/۲۴ -۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۰۴۲۱‬هیــات اول‪ /‬دوم کالســه‬ ‫‪ ۵۳۷/۹۳‬موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تربت جــام تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫متقاضــی اقــای محمدعلــی حاجی محمــدی تیمــوری قلعه حمــام فرزنــد لعل محمــد بشــماره‬ ‫شناســنامه ‪ ۶۱‬صــادره از تربت جــام در یکبــاب منــزل بــه مســاحت ‪ ۲۰۲‬مترمربــع پــاک ‪۴۳۴‬‬ ‫فرعــی از ‪ ۱۶۶‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ ...‬فرعــی از ‪ ...‬اصلــی قطعــه ‪ ...‬واقــع در‬ ‫خراســان رضــوی بخــش ‪ ۱۳‬مشــهد خریــداری از مالــک رســمی اقــای حبیـب اهلل کاللــی محــرز‬ ‫گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی‬ ‫می شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اعتراضــی داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و‬ ‫عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/۷/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/۷/2 :‬‬ ‫م الف ‪ 1045‬سیدمجتبی جوادزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام‬ ‫برجسـته ای در تامیـن ان دارد»‪ .‬روحانـی ضمـن تحلیل‬ ‫زوایـای مختلـف‪ ،‬فرصت هـا و تهدیدهای فضـای مجازی‬ ‫به عنـوان یـک واقعیـت مهـم در جهـان امـروز‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«وظیفـه بـزرگ وزارت اطالعـات این اسـت که در دنیـای‬ ‫دیجیتـال‪ ،‬بـه کشـف حقایق بپـردازد و بـا ارائـه اطالعات‬ ‫و تحلیل هـای راهبـردی و اینده پژوهانـه‪ ،‬دیده بـان صادق‬ ‫و دقیق مسـئولین کشـور باشـد»‪ .‬رئیس جمهوری در این‬ ‫جلسـه‪ ،‬از زحمات وزیر‪ ،‬معاونیـن‪ ،‬مدیران کل و مجموعه‬ ‫کارکنـان وزارت اطالعات قدردانی و سپاسـگزاری کرد‪ .‬در‬ ‫ابتـدای این جلسـه‪ ،‬حجت االسلام سـید محمـود علوی؛‬ ‫وزیـر اطالعـات نیـز بـا ارائـه گـزارش کاملـی از عملکـرد‬ ‫ایـن وزارتخانه در سـال های اخیـر‪ ،‬رعایت اصول شـرعی‪،‬‬ ‫قانونی و اخالقی را فرهنگ سـازمانی وزارت اطالعات اعالم‬ ‫کـرد‪ .‬وی دانش پایه شـدن امـور اطالعاتـی‪ ،‬ارتقای علمی‬ ‫کارکنـان‪ ،‬توجه به امور معنوی و اعتقادی‪ ،‬اسـتقرار هوش‬ ‫سازمانی برمبنای عدالت شـغلی‪ ،‬هم افزایی درون سازمانی‬ ‫و همـکاری بـا سـایر دسـتگاه ها و نهادها‪ ،‬تعامل سـازنده‬ ‫بـا احزاب سیاسـی‪ ،‬اقـوام‪ ،‬مذاهـب نخبگان و دانشـگاه ها؛‬ ‫صیانـت از امنیـت اقتصـادی و سـرمایه گذاری‪ ،‬رویکـرد‬ ‫سیسـتمی در پیشـگیری و مبـارزه بـا فسـاد اقتصـادی و‬ ‫قاچـاق‪ ،‬رویکـرد صیانتـی و حمایتـی در قبـال مدیـران‬ ‫و اشـراف اطالعاتـی بـه هرگونـه عوامـل ناامنـی و مقابله‬ ‫بهنـگام بـا اقدامـات تروریسـتی را به عنـوان مهم تریـن‬ ‫برنامه هـای ایـن وزارتخانـه تشـریح کـرد‪ .‬در این جلسـه‬ ‫همچنیـن تعـدادی از معاونیـن و مدیـران ارشـد وزارت‬ ‫اطالعـات عالوه بـر گـزارش عملکرد حوزه هـای تخصصی‪،‬‬ ‫دیدگاه هـا و نقطه نظـرات خـود را در فضایـی صمیمـی با‬ ‫رئیس جمهـوری درمیان گذاشـتند‪.‬‬ ‫اخطار اجرائی‬ ‫مشــخصات محکوم علیــه‪ :‬نــام‪ :‬علیرضــا‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬مروتــی شــریف اباد‪ .‬نشــانی محــل‬ ‫مشــخصات محکوم لــه‪ :‬نــام‪ :‬میــاد‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬میرزایــی‬ ‫اقامــت‪ :‬مجهول المــکان‪.‬‬ ‫بــا وکالــت مرضیــه خوشــنودزاده و داود پیش قــدم‪ .‬نــام پــدر‪ :‬حســن‪ .‬نشــانی محــل اقامــت‪:‬‬ ‫شــهرری‪ ،‬میــدان نمــاز‪ ،‬روبــروی مســجد مرتضــی علــی‪ ،‬پ ‪ ،67‬واحــد ‪9‬‬ ‫محکــوم بــه‪ :‬بــه موجــب رای شــماره ‪ 153‬تاریــخ ‪ 98/3/21‬حــوزه ‪ 957‬شــورای حــل اختــاف‬ ‫شهرســتان ری کــه قاطعیــت یافتــه اســت محکوم علیــه محکــوم اســت بــه‪ :‬پرداخــت مبلــغ‬ ‫ســیزده میلیــون و ششــصد هــزار تومــان بابــت اصــل خواســته و مبلــغ ‪ 7/440/000‬ریــال‬ ‫بابــت حق الوکالــه وکیــل و خســارت تاخیــر و تادیــه از تاریــخ سررســید چــک بــه شــماره‬ ‫‪ 079531/793461‬بــه سررســید ‪ 97/10/16‬و ‪ 079531/793460‬بــه سررســید ‪96/8/16‬‬ ‫لغایــت یوم الوصــول قابــل محاســبه در اجــرای احــکام و مبلــغ یــک میلیــون و هفتصــد و‬ ‫نــود هــزار ریــال هزینــه دادرســی در حــق محکوم لــه بــه انضمــام نیــم عشــر دولتــی‪ .‬مطابــق‬ ‫مقــررات محکوم علیــه مکلــف اســت‪ :‬پــس از ابــاغ ایــن اخطــار اجرائــی ظــرف ده روز مفــاد ان‬ ‫را بــه موقــع اجــرا بگــذارد و یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکوم بــه و یــا انجــام تعهــد و مفــاد‬ ‫رای بدهــد در غیــر ایــن صــورت پرونــده جهــت اقــدام قانونــی بــرای اجــرای حکــم بــه اجــرای‬ ‫احــکام دادگســتری محــل تحویــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شعبه ‪ 957‬شورای حل اختالف شهرری‬ ‫م الف ‪1130‬‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫بدینوســیله بــه اقــای ارمیــن اســدی نــام پــدر‪ :‬زمــان تاریــخ تولــد‪ 1377/03/17 :‬شــماره‬ ‫ملــی‪ 3242801067 :‬شــماره شناســنامه‪ 3242801067 :‬بــه نشــانی‪ :‬کرمانشــاه شــهرک پــرواز‬ ‫بریدگــی اول جنــب شیرینی ســرای ولیعصــر کوچــه ســوم درب دوم ابــاغ می شــود کــه خانــم‬ ‫ســودابه ضیائــی نــام پــدر‪ :‬حســین تاریــخ تولــد‪ 1376/03/16 :‬شــماره ملــی ‪4190879029‬‬ ‫جهــت وصــول تعــداد یکصــد و چهــارده ‪ 114‬قطعــه ســکه طــای تمــام بهــار ازادی طــرح جدید‬ ‫بــه اســتناد مهریــه منــدرج در ســند ازدواج شــماره ســند ازدواج‪ :‬شــماره ســند‪ ،33563 :‬تاریــخ‬ ‫ســند‪ ،1395/10/02 :‬دفترخانــه صــادر کننــده‪ :‬دفترخانــه ازدواج ‪ 4‬شــهر کرمانشــاه اســتان‬ ‫کرمانشــاه علیــه شــما اجراییــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرایــی بــه کالســه ‪ 9801874‬در ایــن‬ ‫اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ ‪ 1398/07/03‬مامــور‪ ،‬محــل اقامــت شــما بــه شــرح‬ ‫متــن ســند شــناخته نشــده‪ ،‬لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده ‪ 18‬ایین نامــه اجــرا‬ ‫مفــاد اجراییــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامه هــای کثیراالنتشــار محلــی اگهــی می شــود‬ ‫و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ایــن اگهــی کــه روز ابــاغ محســوب می گــردد‪ ،‬نســبت‬ ‫بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد‪ ،‬عملیــات اجرایــی جریــان خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫مسئول واحد اجرای اسناد رسمی کرمانشاه‪ ،‬عبدالقادر قادری نیرژ‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای عبدالعلــی نــادری دارای شناســنامه ‪ 554‬بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه ‪ 1-414-98‬از این‬ ‫شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان عینــه بهرامــی‬ ‫بــه شناســنامه شــماره ‪ 188‬و شــماره ملــی ‪ 5959717425‬در تاریــخ ‪ 1396/5/23‬در اقامتگاه دائمی‬ ‫خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬متقاضــی بــا مشــخصات فــوق‬ ‫فرزنــد کاکاعلــی بــا کــد ملــی ‪ 5959629399‬و تاریــخ تولــد ‪ 1347/7/1‬پســر متوفــی ‪ -2‬فاضــل‬ ‫نــادری فرزنــد صالــح بــا کــد ملــی ‪ 5656626852‬و تاریــخ تولــد ‪ 1356/1/20‬پســر متوفــی‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی وزارت امــور خارجــه با بیان اینکــه وضعیــت تنش الــود حــال حاضــر‬ ‫منطقــه خلیــج فــارس‪ ،‬متاثــر از سیاســت های مداخله جویانــه امریکاســت‪ ،‬تاکیــد‬ ‫کــرد‪« :‬اولویــت جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬تحقــق امنیــت و ثبــات و رونــق اقتصــادی‬ ‫ـزارش مرکــز اطالع رســانی وزارت امــور خارجــه؛ کوشــتا‬ ‫بــرای کل منطقــه اســت»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫پریــرا (مدیــرکل سیاســی وزارت امــور خارجــه پرتغــال) کــه به منظــور برگــزاری دومیــن‬ ‫نشســت مشــورت های سیاســی مدیــران کل سیاســی وزارت امــور خارجــه ایــران و‬ ‫پرتغــال بــه تهــران ســفر کــرده؛ روز سه شــنبه بــا ســید عبــاس عراقچــی (معــاون وزیــر‬ ‫امــور خارجــه) در محــل وزارت امــور خارجــه دیــدار و گفت وگــو کــرد‪ .‬عراقچــی در ایــن‬ ‫دیــدار بااشــاره به روابــط ‪ ۵۰۰‬ســاله ایــران و پرتغــال‪ ،‬از تعامــات فرهنگــی و دانشــگاهی‬ ‫دو کشــور ابــراز رضایــت کــرد و ان را ســرمایه ای بــرای تعمیــق مناســبات اجتماعــی و‬ ‫مردمــی برشــمرد‪ .‬معــاون وزیــر امــور خارجــه بــا حســاس برشــمردن مقطــع حاضــر‪،‬‬ ‫بــر لــزوم فعال ســازی ســازوکارهای جــدی بــرای تقویــت مناســبات دوجانبــه فی مابیــن‬ ‫تاکیــد کــرد‪ .‬او انتظــارات تهــران از طرف هــای اروپایــی بــرای مقابلــه بــا یک جانبــه‬ ‫گرایی امریــکا را تشــریح کــرد و ضمــن انتقــاد از سیاســت اروپایی هــا مبنی بــر حفــظ‬ ‫برجــام بــدون پرداخــت هرگونــه هزینـه ای گفــت‪« :‬وضعیــت تنش الــود اکنــون منطقــه‬ ‫خلیــج فــارس‪ ،‬متاثــر از سیاســت های مداخله جویانــه امریکاســت»‪ .‬کوشــتا پریــرا‬ ‫(مدیــرکل سیاســی وزارت خارجــه پرتغــال) نیــز در ایــن دیــدار بــا ابــراز عالقه منــدی‬ ‫کشــورش بــر تقویــت مناســبات دوجانبــه بــا ایــران عنــوان کــرد کــه اروپــا به دنبــال‬ ‫حفــظ و تــداوم برجــام اســت و پرتغــال بــا سیاس ـت های اتحادیــه اروپــا در این جهــت‬ ‫همسوســت‪ .‬در ایــن دیــدار‪ ،‬دو طــرف درخصــوص موضوعــات دوجانبــه‪ ،‬منطق ـه ای و‬ ‫بین المللــی بحــث و تبادل نظــر کردنــد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫ترکیه تسلیم تهدیدها نمی شود‬ ‫معــاون رئیس جمهــوری ترکیــه اعــام کــرد کــه ایــن کشــور‪ ،‬تســلیم تهدیــدات و‬ ‫ـزارش ایســنا؛ فــواد اوکتــای در ســخنرانی ســال‬ ‫دیکته هــای دیگــران نمی شــود‪ .‬به گـ ِ‬ ‫تحصیلــی ‪ ۲۰۲۰-۲۰۱۹‬دانشــگاه غازی انتــپ در انــکارا گفــت‪« :‬پیــام مــا بــه جامعــه‬ ‫جهانــی واضــح اســت‪ .‬ترکیــه‪ ،‬کشــوری نیســت کــه تســلیم تهدیــدات شــود‪ .‬ترکیــه بــه‬ ‫تروریســت هایــی کــه مرزهــای جنوبــی مــا را تهدید می کننــد‪ ،‬اجــازه پیشــروی نخواهد‬ ‫داد و فرصــت الزم را بــرای بازگشــت اوارگان بــه کشورشــان فراهــم خواهــد کــرد»‪.‬‬ ‫کمپین انتخاباتی نامزد زندانی تونس‬ ‫با سکانداری همسرش‬ ‫همســر نبیــل القــروی؛ کاندیــدای ریاســت جمهوری تونــس کــه در زنــدان به ســر‬ ‫می بــرد؛ اعــام کــرد کــه به نیابــت از همســرش‪ ،‬مســئولیت کمپیــن انتتخاباتــی وی‬ ‫ـزارش ایلنــا؛ ســلوی الســماوی بــا اعــام ایــن خبــر در میــان‬ ‫را به عهــده می گیــرد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫جمعــی از جوانــان تونســی‪ ،‬بار دیگــر تکــرار کــرد کــه اهــل سیاســت بــوده و تنهــا‬ ‫به خاطــر اعتمــاد بــه همســرش‪ ،‬از وی حمایــت خواهــد کــرد‪ .‬الســماوی تاکیــد کــرد‬ ‫کــه وابســته بــه حــزب «قلــب تونس» کــه همســرش ریاســت ان را برعهده دارد‪ ،‬نیســت‬ ‫و خطــاب بــه جوانــان تونســی گفــت کــه القــروی‪ ،‬جــز بــا رای مــردم از زنــدان خــارج‬ ‫نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫علی اسدوف؛ نخست وزیر جدید اذربایجان‬ ‫در پــی اســتعفای نــوروز محمــد اف‪ ،‬نخسـت وزیر اذربایجــان‪ ،‬علــی اســدوف (دســتیار‬ ‫رئیس جمهــوری در امــور اقتصــادی) را به عنــوان نخســت وزیر جدیــد منصــوب‬ ‫ـزارش ایلنــا؛ اســدوف پــس از انتصــاب به این ســمت‪ ،‬از اعتمــاد مجلــس‬ ‫کــرد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫بــه وی قدردانــی کــرد‪ .‬اســدوف در تاریــخ ‪ ۳۰‬نوامبــر ‪ ۱۹۵۶‬در شــهر نخجــوان متولد‬ ‫و ســال ‪ ۱۹۷۸‬از دانشــکده اقتصــاد مســکو فارغ التحصیــل شــد‪ .‬او در دوره اتحــاد‬ ‫جماهیــر شــوروی مســئولیت های مختلفــی در اکادمــی ملــی علــوم اذربایجــان‬ ‫بر عهــده داشــت‪ .‬اســدوف در ســال ‪ 95‬و پــس از اســتقالل اذربایجــان‪ ،‬به عنــوان‬ ‫نماینــده پارلمــان ایــن کشــور انتخــاب شــد‪ .‬او در ســال ‪ 98‬به عنــوان معــاون‬ ‫رئیس جمهــوری اذربایجــان در امــور اقتصــادی منصــوب شــد‪ .‬او از ســال ‪۲۰۱۲‬‬ ‫به عنــوان معــاون دبیـر کل ریاسـت جمهوری اذربایجــان نیــز فعالیــت داشــته اســت‪.‬‬ ‫احتمال مداخله چین‬ ‫برای مقابله با اعتراضات در هنگ کنگ‬ ‫رئیــس اجرایــی هنگ کنــگ اعــام کــرد کــه در صــورت وخامــت اوضــاع ایــن‬ ‫کشــور‪ ،‬احتمــال دارد کــه ارتــش چیــن بــرای بازگردانــدن نظــم و ارامــش در‬ ‫ـزارش انــا؛ کــری الم گفــت کــه وی گزینــه‬ ‫ایــن دولت شــهر‪ ،‬مداخلــه کنــد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫مداخلــه دولــت چیــن بــرای مقابلــه بــا اعتراضــات مــداوم «در صــورت بدتر شــدن‬ ‫اوضــاع» را رد نمی کنــد‪ .‬الم طــی ســخنانی در کنفرانــس خبــری کــه توســط‬ ‫کانــال اخبــار اســیا از دفتــرش مســتقیماً پخــش می شــد‪ ،‬تصریــح کــرد کــه‬ ‫دولتــش هیــچ برنامــه ای بــرای اســتفاده از نیــروی اضطــراری نــدارد و افــزود‪:‬‬ ‫«هنوز هــم به شــدت احســاس می کنــم کــه بایــد خودمــان راه حل هــا را پیــدا‬ ‫کنیــم»‪ .‬وی گفــت کــه ایــن موضــع دولــت مرکزی ســت کــه هنگ کنــگ بایــد‬ ‫مشــکالت را به تنهایــی برطــرف کنــد و تصریــح کــرد کــه چنانچــه اوضــاع رو بــه‬ ‫وخامــت گــذارد‪« ،‬هیــچ گزینــه ای را نمی تــوان رد کــرد!»‬ ‫مفقودی سند کمپانی‪ ،‬سند سبز‪ ،‬کارت خودرو‬ ‫ســند کمپانــی‪ ،‬ســند ســبز‪ ،‬کارت خــودرو ســواری پرایــد ‪ 131‬بــه رنــگ‪ :‬ســفید روغنــی‬ ‫مــدل‪ 1391 :‬بــه شــماره شاســی‪ S1412291092286 :‬و شــماره موتــور‪ 4603550 :‬بــه نــام رضــا‬ ‫احمدیــان مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫ابالغ وقت دادرسی‬ ‫قاســم نعمتــی بــا وکالــت امــل جهانبخــش غالمــی فرزنــد عســگری دادخواســتی بخواســته‬ ‫مطالبــه وجــه بطرفیــت جهانبخــش غالمــی فرزنــد محمدباقــر در شــعبه تســلیم نمــوده پــس‬ ‫از مقدمــات قانونــی کالســه ‪ ۱۱/۵۵۸/۹۸‬ثبــت و ‪ ۹۸/۸/۲۹‬ســاعت ‪ ۹‬صبــح تعییــن وقــت شــده‬ ‫بلحــاظ مجهول المــکان بــودن خوانــده و تقاضــای خواهــان باســتناد ‪ ۷۳‬ق‪.‬ا‪.‬د مدنــی یــک نوبــت‬ ‫در روزنامــه کثیراالنتشــار درج و بخوانــده ابــاغ می گــردد وقــت رســیدگی شــعبه ‪ ۱۱‬حاضــر‬ ‫و قبــل ان جهــت دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمایــم دفتــر شــعبه ‪ ۱۱‬مراجعــه در‬ ‫غیــر اینصــورت مفــاد دادخواســت و ضمایــم ابــاغ شــده محســوب و اقــدام مقتضــی بعمــل‬ ‫خواهــد امــد‪.‬‬ ‫شعبه ‪ ۱۱‬حل اختالف بابل‬ ‫حصر وراثت‬ ‫یارعلــی بابا جــان زاده ش ش ‪ ۵۵۶‬کالســه ‪ ۱۰/۷۱۶/۹۸‬درخواســت حصــر وراثــت نمــوده و‬ ‫شــادروان علــی بابا جــان زاده ش ش ‪ ۲۰۵۰۸۸۷۸۱۷‬در ‪ ۹۷/۲/۲۲‬اقامتــگاه خــود بــدرود گفتــه‬ ‫و وراث‪ -1 :‬یارعلــی باباجــان زاده فرزنــد حســین و شــهربانو ش ش ‪ ۵۵۶‬متولــد ‪ ۱۳۵۳‬الله ابــاد‬ ‫پــدر متوفــی ‪ -2‬شــیرین یحی ـی زاده اله چالــی فرزنــد فتح الــه و حــوا ش ش ‪ ۵۱۷‬متولــد ‪۱۳۵۲‬‬ ‫الله ابــاد مــادر متوفــی‪.‬‬ ‫شعبه ‪ ۱۰‬حل اختالف بابل‬ ‫خبر‬ ‫حضور گردشگران خارجی در همدان‬ ‫سـید علی اکبـر حوائجی‪ /‬تـور بازدیـد خبرنـگاران از مراکـز بوم گردی و روسـتاهای‬ ‫هدف گردشـگری اسـتان همدان به مناسـبت هفته گردشـگری برگزار شد‪ .‬مدیرکل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان همـدان گفت‪ ۱۳« :‬هـزار و ‪۲۳۲‬‬ ‫گردشـگر خارجـی در شـش ماه نخسـت امسـال از همـدان بازدید کردنـد»‪ .‬مدیرکل‬ ‫میراث فرهنگـی‪ ،‬صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان از رشـد ‪ 38‬درصـدی مراکـز‬ ‫ سال گذشـته خبـر داد و عنـوان کـرد‪« :‬بـرای ایجاد‬ ‫اقامتـی اسـتان همـدان در چهار ِ‬ ‫ایـن زیرسـاخت ها یک هـزار و ‪ 700‬میلیارد تومـان سـرمایه گذاری شـده و بـرای‬ ‫ بیان اینکـه ‪ 16‬هتـل دیگـر در‬ ‫هـزار و ‪ 200‬نفـر شـغل ایجـاد شـده اسـت»‪ .‬وی با ِ‬ ‫شهرسـتان های اسـتان از جملـه مالیر‪ ،‬نهاوند و اسـداباد تاسـیس می شـود‪ ،‬تصریح‬ ‫«درحال حاضـر تعـداد تخت هـای اقامتـی اسـتان چهار هـزار تخت اسـت که تا‬ ‫کـرد‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫سـال ‪ 1400‬ایـن رقـم بـه هفت هزار تخـت می رسـد»‪ .‬مالمیر عنـوان کرد‪« :‬اسـتان‬ ‫همـدان از ‪ 24‬اقامتـگاه بوم گـردی هم برخوردار اسـت و ‪ 23‬اقامتـگاه بوم گردی دیگر‬ ‫نیز تشـکیل پرونده داده اند که برخی به مرحله احداث بنا رسـیده اسـت»‪ .‬وی تاکید‬ ‫کـرد‪« :‬امسـال از نظر اعتبـارات متـوازن در محدودیت بودیم»‪ .‬مالمیر بااشـاره به اینکه‬ ‫امیدواریـم تبدیـل سـازمان بـه وزارتخانه باعث گشایشـی برای تامین نیروی انسـانی‬ ‫متخصـص شـود‪ ،‬اظهـار داشـت‪ 60« :‬درصد نیروهـای ما قـراردادی هسـتند و اجازه‬ ‫جـذب نیـرو را هـم نداریـم و از ایـن بابـت در مضیقـه هسـتیم»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫در هفته گردشـگری برنامه های متنوعی از جمله جشـنواره الو ملحمدره‪ ،‬جشـنواره‬ ‫ حـال اجرا سـت‪ ،‬گفـت‪« :‬برگـزاری‬ ‫انگـور اکنلـو و جشـنواره شـیره پزی مانیـزان در ِ‬ ‫جشـنواره ها و رویدادهـا کم هزینه تریـن و خالقانه تریـن راه بـرای افزایـش جـذب‬ ‫گردشـگر است»‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫چهار شنبه‪ 17‬مهر ‪ -1398‬شماره‪1838‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های صنعت پاالیش نفت‪:‬‬ ‫رسانه هایمکتوب‪،‬همچنان‬ ‫اثربخشی باالیی در جامعه دارند‬ ‫به مناسبت روز ملى روستا و عشایر افتتاح شد؛‬ ‫افتتاح ‪ ۱۰۶‬پروژه در مناطق روستایی استان قزوین‬ ‫ابراهیم نیازمند‬ ‫علـی بهبهانـی‪ /‬فعالیـت دهیاری هـا در مناطـق بـاالی یک هـزار خانـوار به صـورت‬ ‫تمام وقـت خواهـد شـد‪ .‬نجفـی (مدیـرکل امور روسـتایی و شـوراهای اسـتانداری) از‬ ‫افتتـاح ‪ ۱۰۶‬پـروژه بـا اعتبـار ‪ ۲۴۱‬میلیارد ریال در مناطق روسـتایی اسـتان خبر داد‪.‬‬ ‫اکرم نجفی در نشسـت خبری که به مناسـبت روز روسـتا و عشـایر برگزار شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«از یک هزار و ‪ ۷۷۰‬میلیارد ریال تخصیص شـده به تسـهیالت روسـتایی این اسـتان‪،‬‬ ‫یک هـزار و ‪ ۴۲۰‬میلیارد ریـال ان در بخـش کشـاورزی‪ ۲۰۰ ،‬میلیارد ریـال در بخـش‬ ‫صنعتـی‪ ۱۱۰ ،‬میلیارد ریال در حوزه گردشـگری‪ ۱۷ ،‬میلیارد ریال در حـوزه ارتباطات‪،‬‬ ‫یک میلیـارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون ریـال در حـوزه ورزش و جوانـان و باقـی در سـایر بخش ها‬ ‫هزینه شـده اسـت»‪ .‬این مسـئول همچنین بااشـاره به برنامه های هفته روسـتا‪ ،‬اظهار‬ ‫داشـت‪« :‬دومیـن جشـنواره عکـس روسـتا بـا محـور طبیعـت‪ ،‬گردشـگری‪ ،‬اداب و‬ ‫رسـوم‪ ،‬تولیـد و اشـتغال روسـتایی از ‪ ۱۵‬مهرمـاه اغـا ز شـده و تـا ‪ ۱۵‬اذرمـاه ادامـه‬ ‫دارد و نتایـج ان نیـز در دهـه مبارک فجر اعالم خواهد شـد»‪ .‬وی بااشـاره به برگزاری‬ ‫همایش ملی عشـایر‪ ،‬اظهار داشـت‪« :‬افتتاح پروژه های روسـتایی پنج اسـتان کشـور‬ ‫از جملـه قزویـن با حضو ِر معـاون اول رئیس جمهوری انجام می شـود که در این راسـتا‬ ‫مجموعـه ورزشـی روسـتای ابراهیم ابـاد بوئین زهـرا کـه با مشـارکت خیـران احداث‬ ‫شـده به صورت ویدئوکنفرانس در هفته روسـتا و عشـایر مورد افتتاح قرار می گیرد»‪.‬‬ ‫تجهیز بیمارستان رباط کریم به طب هسته ای‬ ‫ناصــر عاشــوری (دبیــر انجمــن صنفــی‬ ‫کارفرمایــی شــرکت های صنعــت پاالیــش‬ ‫نفــت)‪ ،‬از دفتــر سرپرســتی روزنامــه سراســری‬ ‫ســایه در گیــان بازدیــد کــرده و بــا ابراهیــم‬ ‫نیازمنــد گشــتی؛ سرپرســت روزنامــه ســایه‬ ‫بــه گفت وگــو پرداخــت‪ .‬دبیــر انجمــن‬ ‫ بیان اینکــه‬ ‫صنفــی پاالیشــگاه نفــت با ِ‬ ‫خبرنــگاران نقــش مهمــی در جامعــه امــروز‬ ‫دارنــد‪ ،‬گفــت‪« :‬خبرنــگاران‪ ،‬طالیــه داران‬ ‫علــم و اگاهــی هســتند کــه راه هــای‬ ‫روشــنگری و اگاهی بخشــی را بــرای احــاد‬ ‫جامعــه فراهــم می کننــد»‪ .‬عاشــوری افــزود‪:‬‬ ‫«خبرنــگاران مخلص تریــن‪ ،‬صمیمی تریــن و‬ ‫نقش افرین تریــن قشــر جامعــه هســتند کــه‬ ‫در ایجــاد بســترهای اطالع رســانی و رشــد‬ ‫اگاهــی افــکار عمومــی جامعــه در حوزه هــای‬ ‫مختلــف‪ ،‬نقشــی انکارناپذیــر دارنــد»‪ .‬وی تبادل‬ ‫اخبــار و اطالعــات در فضــای مجــازی را بســیار‬ ‫مهــم دانســت و گفــت‪« :‬امــروز می تــوان بــا‬ ‫اســتفاده درســت و فرهنــگ صحیــح از فضــای‬ ‫مجــازی بهره بــرداری بهینــه کــرد‪ .‬امــروز‬ ‫ســرعت تبــادل اخبــار در فضــای مجازی بســیار‬ ‫باالســت امــا بــه همــان ســرعت اخبــار‪ ،‬محــو‬ ‫و کم اثــر می شــوند»‪ .‬ناصــر عاشــوری افــزود‪:‬‬ ‫«در عین حــال رســانه های مکتــوب همچنــان‬ ‫اثربخشــی باالیــی در جامعــه دارنــد و می تواننــد‬ ‫مــردم را از رذایــل و تندخویــی و دروغ پراکنــی‬ ‫شهرری‬ ‫برحــذر دارنــد»‪ .‬عاشــوری کــه به عنــوان‬ ‫یکــی از پیشکســوتان رســانه و مدیر مســئول‬ ‫هفته نامــه فومنــات در شهرســتان فومــن نیــز‬ ‫ســابقه طوالنــی دارد‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬امــروز‬ ‫رســانه ها بایــد اخبــار و واقعیت هــای جامعــه‬ ‫را بــه گــوش مســئولین برســانند و بــ ه دور از‬ ‫هرگونــه غــرض ورزی‪ ،‬بــا واقع بینــی‪ ،‬حقیقت هــا‬ ‫را بــه ســمع و نظــر مــردم برســانند»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«فضــای مجــازی می توانــد بــرای امــوزش و‬ ‫دریافــت ســریع اخبــار کشــور یــا جهــان مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار گیــرد امــا به دلیــل ضعــف‬ ‫فرهنگــی مشــهود‪ ،‬اســتفاده صحیحــی از ان‬ ‫صــورت نمی گیــرد کــه گاهــی منجــر بــه‬ ‫تخریــب نیــز می شــود»‪.‬‬ ‫در چند دوره اخیر از نظر نظام و مردم‬ ‫نمره قابل قبولی داشته ام‬ ‫وی افــزود‪« :‬نســل امــروز بــا پایبنــدی بــه‬ ‫مباحــث دینــی و اخالقیــات‪ ،‬احتــرام متقابــل‬ ‫و مدیریــت می تواننــد اســتفاده بهینــه ای از‬ ‫فضــای مجــازی داشــته باشــند»‪ .‬وی در پاســخ‬ ‫بــه اینکــه در مــورد ایشــان می گوینــد «ازمــوده‬ ‫را ازمــودن خطاســت»‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن موضــوع‬ ‫دو جهــت دارد؛ اول اینکــه بیــش از یک بــار‬ ‫امتحــان خــودم را پــس داده ام‪ ،‬بایــد بگویــم‬ ‫وقتــی در شــش دوره اخیــر‪ ،‬ســه دوره بــا رای‬ ‫مــردم بــه مجلــس رفتـه ام و ســایر دوره هــا هــم‬ ‫دوم شــده ام‪ ،‬پــس در امتحــان مردمــی قبــول‬ ‫شــده ام»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬در واقــع اگــر کســی در‬ ‫نظــام‪ ،‬مــورد تائیــد اســت و در بیــن مــردم نیــز‬ ‫جــزو نفــرات اول یــا دوم اســت‪ ،‬می تــوان گفــت‬ ‫کــه نیــازی بــه ازمودنــش نیســت؛ خوشــبختانه‬ ‫بنــده در چند دوره اخیــر از نظــر نظــام و مــردم‬ ‫نمــره قابــل قبولــی داشــته ام‪ .‬به عنــوان کســی‬ ‫کــه در طــی چهل ســال‪ ،‬ســمت های مهــم‬ ‫و کلیــدی ای را بر عهــده داشــته ام‪ ،‬می تــوان‬ ‫گفــت کــه نیــازی بــه ازمــودن نــدارم»‪.‬‬ ‫وارد دریا شده ام‬ ‫اما هیچ گاه خود را الوده نکرده ام‬ ‫عاشــوری با اشــاره به پروژه هــای مهــم و‬ ‫کلیــدی ای کــه عهــده دار بــوده‪ ،‬اذعــان داشــت‪:‬‬ ‫«بنــده در ســمتی کــه دارم بــا رقم هــای بســیار‬ ‫باالیــی ســر و کار داشــته و دارم‪ .‬به طور مثــال‬ ‫به تازگــی رقــم یــک پرونــده مالیاتــی در‬ ‫بندرعبــاس ‪ 2200‬میلیارد تومــان بــوده اســت‪.‬‬ ‫یــا در پرونــده ای دیگــر بــا مســئولیت بنــده‪،‬‬ ‫دولــت محکــوم شــده و ‪ 1619‬میلیارد تومــان‬ ‫نفــت خــام بــه پاالیشــگاه تحویــل داده‬ ‫اســت‪ .‬اینهــا را عــرض کــردم تــا بگویــم وارد‬ ‫دریــا شــده ام امــا هیــچ گاه خــود را الــوده‬ ‫نکــرده ام»‪ .‬دبیــر انجمــن صنفــی کارفرمایــی‬ ‫شــرکت های صنعــت پاالیــش نفــت‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬در حــوزه پاالیشــگاه ها روزانــه حــدودا ً‬ ‫یک میلیــون و ‪ 700‬هــزار بشــکه نفــت بــه‬ ‫پاالیشــگاه های کشــور منتقــل می شــود‪.‬‬ ‫در حال حاضــر ‪ 10‬پاالیشــگاه بــزرگ در کشــور‬ ‫وجــود دارد کــه دو پاالیشــگاه دولتــی در اراک و‬ ‫ابــادان و هشــت پاالیشــگاه در اصفهــان‪ ،‬شــیراز‪،‬‬ ‫کرمانشــاه‪ ،‬تهــران‪ ،‬اصفهــان و ‪ ...‬کــه خصوصــی‬ ‫یــا خصولتــی هســتند کــه ســهم دولتی هــا‬ ‫حــدود درصــد اســت و ســهم خصوصــی‬ ‫‪ 80‬درصــد اســت»‪.‬‬ ‫از نیمه دوم سال ‪ 97‬یک لیتر بنزین‬ ‫وارد کشور نشده است‬ ‫وی گفــت‪« :‬در پاالیشــگاه ها دو نــوع فــراورده‬ ‫داریــم کــه نــوع اول شــامل شــش فــراورده‬ ‫اصلــی؛ ســوخت هواپیمــا‪ ،‬گازوئیــل‪ ،‬بنزیــن‬ ‫و نفت ها ســت کــه ایــن فراورده هــا بعــد‬ ‫از تولیــد بــه دولــت تحویــل داده می شــود‪.‬‬ ‫ایــن محصــوالت بر اســاس مــاده ‪ 71‬از‬ ‫مقــررات مالــی دولــت‪ ،‬در انحصــار دولــت‬ ‫اســت و بر اســاس الیحــه دولــت به فــروش‬ ‫می رســند»‪ .‬او افــزود‪« :‬بخــش دیگــر‪،‬‬ ‫فراورده هــای ویــژه اســت کــه ‪ 20‬تــا ‪ 25‬درصــد‬ ‫را شــامل می شــود؛ مانند حالل هــا و لوبــکات‬ ‫کــه مــاده اولیــه روغن ســازان اســت یــا «وی‬ ‫بــی» روغــن موتــور کــه محصــول خــوراک اولیه‬ ‫قیرســازان کشــور اســت کــه بــا فــروش ان‬ ‫حقــوق و دســتمزد جــاری طرح هــای توســعه‬ ‫و تعمیــر و نگــه داری پرداخــت می شــود»‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکــه از نیمــه دوم ســال ‪97‬‬ ‫یک لیتــر بنزیــن وارد کشــور نشــده اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬پاالیشــگاه ها در حال حاضــر به لحــاظ‬ ‫تنــوع‪ ،‬کمیــت و کیفیــت بنزیــن شــرایط‬ ‫فوق العــاده ای دارنــد‪ .‬روزانــه ‪ 115‬میلیون لیتــر‬ ‫بنزیــن در کشــور بــا اســتاندارد یــورو ‪ ،4‬یــورو ‪5‬‬ ‫و بنزیــن معمولــی تولیــد می شــود»‪ .‬عاشــوری‬ ‫ادامــه داد‪« :‬یــورو ‪ 4‬و ‪ 5‬جــز اســتاندارد جهانــی‬ ‫بنزیــن پــاک هســتند و گوگــرد ان گرفته شــده‬ ‫اســت‪ ،‬به طوری کــه بــا اســتفاده از ان الودگــی‬ ‫هــوا در شــهرهای بــزرگ کمتــر بــه مرز هشــدار‬ ‫می رســد‪ .‬خوشــبختانه به لحــاظ بنزیــن‬ ‫مصرفــی داخــل بــه خودکفایــی رســیده ایم و‬ ‫مــازاد بنزیــن را بــه کشــورهای عــراق‪ ،‬پاکســتان‬ ‫و افغانســتان صــادر می کنیــم»‪.‬‬ ‫در حوزه پاالیشگاه ها‬ ‫به خودکفایی رسیده ایم‬ ‫دبیــر انجمــن صنفــی کارفرمایــی شــرکت های‬ ‫صنعتــی پاالیــش نفــت اذعــان داشــت‪« :‬امــروز‬ ‫پاالیشــگاه های مــا از لحــاظ کمیــت و کیفیــت‬ ‫در منطقــه حرف هایــی بــرای گفتــن دارنــد‪.‬‬ ‫پاالیشــگاه های امــروز پاالیشــگاه نفــت ســتاره‬ ‫خلیــج ســرامد پاالیشــگاه های دنیا ســت و‬ ‫یــک ابر پاالیشــگاه اســت کــه بــا ظرفیــت‬ ‫روزانــه ‪ 45‬میلیون لیتــر بــا بهره منــدی از‬ ‫مهندســین داخلــی‪ ،‬بنزیــن تولیــد می کنــد‪.‬‬ ‫خوشــبختانه طرح هــای توســعه ای کمــی و‬ ‫کیفــی پاالیشــگاه ها در شــهرهای تبریــز‪،‬‬ ‫اصفهــان و شــیراز در حــال برنامه ریــزی و‬ ‫اجرا ســت‪ .‬حــل معضــل لجن هــای نفتــی‬ ‫در پاالیشــگاه در حــال اجرائی شــدن اســت‬ ‫و تقریبــا در پاالیشــگاه کرمانشــاه بــه مــرز‬ ‫صفــر رســیده اســت»‪ .‬دبیــر انجمــن صنفــی‬ ‫کارفرمایــی شــرکت های صنعتــی پاالیــش‬ ‫نفــت در پایــان اذعــان داشــت‪« :‬خوشــبختانه‬ ‫در حــوزه پاالیشــگاه ها چــه در بحــث کیفــی‬ ‫و کمــی‪ ،‬از وضعیــت بســیار مناســبی برخــوردار‬ ‫هســتیم و بــه خودکفایــی رســیده ایم و ایــن‬ ‫خودکفایــی توســط مهندســین داخلــی تحقــق‬ ‫پذیرفتــه اســت»‪.‬‬ ‫با حضورِ مسئولین کشوری و استانی صورت گرفت؛‬ ‫معرفی فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن مازندران‬ ‫سـارا نوری‪ /‬دکتر حامد اسـدی شریف (رئیس بیمارسـتان حضرت فاطمه زهرا (س)‬ ‫ربـاط کریـم )‪ ،‬در مراسـم نشسـت خبری بـا اصحاب رسـانه ‪ ،‬ضمن تقدیـر از خیرین‬ ‫عرصـه سلامت و همراهـی دانشـگاه علوم پزشـکی ایـران در جهت توسـعه عمرانی‬ ‫تنهـا مرکـز درمانـی دولتـی رباط کریـم ‪ ،‬گفـت‪« :‬تـا ‪ 120‬روز دیگر سـاختمان مرکز‬ ‫تولد بیمارسـتان با داشـتن سـه اتاق عمل و تجهیزات روز درمانی افتتاح می شـود»‪.‬‬ ‫دکتـر اسـدی با خبـر راه انـدازی طب هسـته ای و پزشـکی هسـته ای دربیمارسـتان‬ ‫ربـاط کریـم گفـت‪« :‬به منظور تشـخیص زود هنـگام انواع سـرطان هـا و عفونت های‬ ‫ناشـناخته و سـایر بیماری ها مرکز طب هسـته ای این بیمارسـتان تا بهمن ماه افتتاح‬ ‫می شـود»‪ .‬وی با اشـاره به اینکه بیمارسـتان رباط کریـم بـه مرکـز اموزشـی درمانـی‬ ‫تبدیـل می شـود ‪ ،‬افـزود‪« :‬بـه دلیل داشـتن شـرایط الزم عمرانـی و درمانی بـه زودی‬ ‫مرکزاموزشـی این بیمارسـتان‪ ،‬راه اندازی و پرسـنل مورد نیاز پرسـتاری و بهیاری را‬ ‫از ان تامیـن خواهیـم کرد»‪.‬‬ ‫انتصاب فرماندار جدید بهبهان‬ ‫محمدحسـن بهبهانی‪ /‬طی حکمی از سـویِ غالمرضا شریعتی (اسـتاندار خوزستان)‪،‬‬ ‫ عنوان سرپرسـت جدید فرمانداری شهرسـتان بهبهان منصوب‬ ‫یوسـف زمانی اصل به ِ‬ ‫ گـزارش خورنـا؛ بر همین اسـاس در مراسـمی کـه روز دوشـنبه ‪ ۱۵‬مهرمـاه‬ ‫شـد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫با حضـو ِر ناظم ثبوتی (مدیرکل سیاسـی انتخابات و تقسـیمات کشـوری اسـتانداری‬ ‫خوزسـتان)‪ ،‬اعضـای شـورای تامیـن و اعضـای شـورای اداری شهرسـتان بهبهان در‬ ‫سـالن جلسـات فرمانداری بهبهان برگزار شـد‪ ،‬ضمن تقدیر از خدمات محمد حری؛‬ ‫فرمانـدار سـابق بهبهـان‪ ،‬یوسـف زمانـی اصـل به عنـوان فرمانـدار جدید شهرسـتان‬ ‫بهبهان معارفه شـد‪.‬‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫ عنوان‬ ‫مراسـم معارفه سـرهنگ فرهـاد باقـی زاده به ِ‬ ‫فرمانـده یـگان حفاظـت سـازمان ملـی زمیـن و‬ ‫مسـکن اسـتان مازنـدران و تکریـم از سـرهنگ‬ ‫اهنگـری با حضـو ِر فرمانده یگان حفاظت سـازمان‬ ‫ملـی زمیـن و مسـکن کشـور‪ ،‬مدیـرکل راه و‬ ‫شهرسـازی مازنـدران‪ ،‬رئیـس پلیـس پیشـگیری‬ ‫نیـروی انتظامی اسـتان و جمعـی از مسـولین‬ ‫ گـزارش اداره ارتباطـات‬ ‫اسـتانی برگـزار شـد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫و اطالع رسـانی اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان‬ ‫مازنـدران؛ مهنـدس سـیدمحمد نظـری (مدیرکل‬ ‫راه و شهرسـازی اسـتان) در ایـن مراسـم ضمـن‬ ‫ عنوان‬ ‫تقدیـر از سـرهنگ اهنگـری‪ ،‬از مازنـدران به ِ‬ ‫یـک اسـتان ویـژه یـاد کـرد و اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«تشـکیل و فعالیـت یـگان حفاظت سـازمان ملی‬ ‫زمیـن و مسـکن بـا هـدف حفـظ و صیانـت از‬ ‫اراضـی ملی سـت»‪ .‬به گفتـه وی؛ از انجاکـه حفـظ‬ ‫حقـوق بیت المـال‪ ،‬جلوگیـری از تصـرف اراضـی‬ ‫و کوتاه کـردن دسـت افـراد فرصت طلـب از اهـم‬ ‫وظایـف یـگان حفاظتی سـت‪ ،‬تلاش می شـود تـا‬ ‫بـا اقـدام به موقـع‪ ،‬برخـورد قاطـع بـا متصرفـان و‬ ‫متجـاوزان بـه اراضـی ملی براسـاس قانـون صورت‬ ‫گیـرد»‪ .‬مهنـدس نظـری ابـراز امیـدواری کـرد‪:‬‬ ‫«دسـتگاه های اجرایـی و قضایـی همانند گذشـته‬ ‫و بیش از پیـش‪ ،‬همـکاری و تعامـل مناسـبی بـرای‬ ‫برخـورد بـا متخلفـان در این حوزه داشـته باشـند»‪.‬‬ ‫سـرهنگ خردمند (فرمانده یگان حفاظت سـازمان‬ ‫ملـی زمیـن و مسـکن کشـور) نیـز در این مراسـم‬ ‫ضمـن قدردانـی از مسـولین اداره کل و سـرهنگ‬ ‫اهنگـری عنـوان کـرد‪« :‬یـگان حفاظـت سـازمان‬ ‫ملـی زمیـن و مسـکن‪ ،‬در اواسـط سـال ‪ 94‬بـه‬ ‫اسـتناد مـاده ‪ 233‬قانـون برنامـه پنج سـاله پنجم‬ ‫توسـعه و برابـر مجـوز سـتاد کل نیروهـا مسـلح‬ ‫تشـکیل شـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬ماموریـت ایـن‬ ‫یـگان رفع تصـرف از کلیه امالک و اراضـی و اموال‬ ‫منقـول و غیرمنقـول و انجـام اقدامات پیشـگیرانه‬ ‫در ایـن زمینه هاسـت»‪ .‬سـرهنگ خردمنـد‬ ‫بااشـاره به اینکه مقـام معظم رهبری تاکیـد ویژه ای‬ ‫بـرای برخـورد بـا زمین خـواری داشـتند و ایـن‬ ‫موضـوع بـه دغدغه ای بـرای مقام معظـم رهبری و‬ ‫مسـئوالن تبدیل شـده اسـت‪ ،‬گفت‪« :‬خوشبختانه‬ ‫همـکاری و تعامـل خوبـی بیـن دسـتگاه ها بـرای‬ ‫رفـع ایـن دغدغـه وجـود دارد»‪ .‬فرمانـده یـگان‬ ‫حفاظـت سـازمان ملـی زمیـن و مسـکن کشـور‬ ‫عنـوان کـرد‪« :‬اولویـت نخسـت یـگان حفاظـت‬ ‫پیشـگیری از تصـرف و تجـاوز بـه اراضـی ملـی‬ ‫بـوده و بایـد کاری کنیـم کـه بـا حضـور مقتدرانه‪،‬‬ ‫پوشـش مناسب انتظامی و اسـتفاده از امکانات روز‬ ‫بتوانیـم از تصـرف اراضـی جلوگیـری کنیـم»‪ .‬وی‬ ‫با تاکید بر اینکـه اجـرای حکـم دسـتگاه قضـا برای‬ ‫برخـورد بـا متصرفـان بایـد بـا هماهنگی دسـتگاه‬ ‫قضایـی و سـازمان راه و شهرسـازی انجـام شـود‪،‬‬ ‫سـمیه اذرمهـر‪ /‬عزیزالـه عباس پـور (مدیـرکل امـور مالیاتی اسـتان ایلام) گفت‪:‬‬ ‫«مودیانـی کـه دارای بدهـی مالیاتـی قطعـی هسـتند‪ ،‬چنان چـه تـا پایـان مهرماه‬ ‫اقـدام بـه پرداخـت اصـل بدهی کننـد‪ ،‬می تواننـد از صد درصـد بخشـودگی جرائم‬ ‫قابـل بخشـش بهره مند باشـند»‪ .‬وی افزود‪« :‬پـس از پایان مهرماه تا پایـان ابان ماه‬ ‫بـرای واحدهـای تولیـدی دودرصـد و بـرای واحدهـای غیر تولیدی و سـایر مودیان‬ ‫بایـد چهاردرصـد جرایـم اخذ شـود»‪ .‬مدیرکل امـور مالیاتی اسـتان ادامـه داد‪« :‬در‬ ‫سـال جاری بـرای مودیـان حقیقی و حقوقی که پرونده سـال ‪ ۹۷‬انان قطعی نشـده‬ ‫اسـت و فرصـت دارنـد کـه نسـبت بـه پرداخـت ان اقـدام کننـد‪ ،‬چنان چـه بـرگ‬ ‫تشـخیص مالیـات بـرای انـان صـادر و ابلاغ شـود‪ ،‬می توانند بـا مراجعه بـه ادرات‬ ‫مالیاتـی ذیربـط و توافـق بـا روسـای ادارت پـس از یک ماه از قطعیت بـرگ مالیاتی‬ ‫نسـبت بـه پرداخت مالیات اقـدام کننـد و از صد درصد بخشـودگی جرائم بهره مند‬ ‫شـوند»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬پـس از ابـان تا پایان سـال جاری برای واحدهـای تولیدی‬ ‫بـه ازی هر مـاه دودرصـد و سـایر مودیـان اشـخاص حقیقـی و حقوقـی‪ ،‬چهاردرصد‬ ‫اخـذ می شـود»‪ .‬عباس پـور تصریح کرد‪« :‬پس از پایان سـال محدودیت بخشـودگی‬ ‫جرائم بیشـتر می شـود و باید ‪ ۳۰‬درصد جرائم از واحدهای تولیدی و سـایر مودیان‬ ‫نیـز ‪ ۵۰‬درصد اخذ شـود»‪.‬‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬تلاش شـده تـا افسـران باتجربـه‬ ‫انتظامـی‪ ،‬اطالعاتـی و اداری در ایـن یگان ها به کار‬ ‫گرفتـه شـوند»‪ .‬سـرهنگ خردمند در این مراسـم‬ ‫ عنـوان مهم تریـن‬ ‫با تاکید بـر حفـظ بیت المـال به‬ ‫ِ‬ ‫دغدغـ ه ایـن سـازمان و یـگان گفت‪« :‬افراد شـاغل‬ ‫در ایـن یگان دارای ضابط خاص قضایی هسـتند»‪.‬‬ ‫فرمانـده یـگان حفاظت اراضی سـازمان ملی زمین‬ ‫و مسـکن کشـور ادامـه داد‪« :‬انچـه بـرای مـن در‬ ‫ایـن یـگان مهـم اسـت ابتدا پیشـگیری و سـپس‬ ‫تشـکیل پرونـده قضایـی تصرفـات اراضـی خواهد‬ ‫ستاره خلیج فارس‪ ،‬ستاره موفقیت صنعت کشور است‬ ‫سکینه محبی‬ ‫اســتاندار هرمــزگان ســتاره خلیــج فــارس را‬ ‫ســتاره موفقیــت صنعــت کشــور خوانــد و‬ ‫افــزود‪« :‬پمپــاژ برخــی اطالعــات نادرســت‬ ‫در جامعــه ســبب نگرانــی افــکار عمومــی‬ ‫شــده بــود امــا ارائ ـه امــار اشــتغال بومیــان‬ ‫از ســوی ایــن شــرکت‪ ،‬وضعیــت را بــرای‬ ‫همــگان روشــن کــرد»‪ .‬فریــدون همتــی‬ ‫در ســالن جلســات اســتانداری هرمــزگان‬ ‫و در نشســتی کــه با حضــور نماینــدگان‬ ‫مجلــس شــورای اســامی و جمعــی از‬ ‫مدیــران کل و مدیــران صنایــع بــزرگ‬ ‫اســتان برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪« :‬ســتاره‬ ‫خلیــج فــارس‪ ،‬ســتاره موفقیــت صنعــت‬ ‫کشــور اســت و ایــن موضــوع را مــن بارهــا‬ ‫خدمــت رئیس جمهــوری و رئیــس قــوه‬ ‫قضاییــه عــرض کــرده ام»‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«خارجی هــا وقتــی بندرعبــاس و پاالیشــگاه‬ ‫ســتاره خلیــج فــارس را تــرک کردنــد‪ ،‬در‬ ‫ایــن خیــال بودنــد کــه ایــن پــروژه بــه‬ ‫فرماندار ری بیان کرد؛‬ ‫نوسازی؛ نیاز اساسی مرکز درمانی رازی ری‬ ‫فرمانــدار ری گفــت‪« :‬اقدامــات اولیــه بــرای نوســازی و بهســازی مرکــز اموزشــی‬ ‫درمانــی رازی کــه بیــش از ‪ ۱۰۰‬ســال از عمــر ان مــی گــذرد‪ ،‬انجــام شــده؛ ولــی این‬ ‫اقدامــات بـه روز نیســت و نیازمنــد تدابیــر ویــژه اســت»‪ .‬به گــزارش روابــط عمومــی‬ ‫فرمانــداری ویــژه شهرســتان ری؛ احمــد اســماعیلی راد (معــاون اســتاندار تهــران و‬ ‫فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری) درجلســه بررســی مشــکالت مرکز اموزشــی درمانی‬ ‫رازی کــه با حضــور محســنی بندپــی (اســتاندار تهــران) در ایــن مرکــز برگــزار شــد‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬مرکــز اموزشــی درمانــی رازی‪ ،‬فضایی ســت کــه اســتان تهــران را‬ ‫تحــت پوشــش قــرار داده اســت و مختــص شهرســتان ری نیســت و بــا ظرفیــت‬ ‫پذیــرش ‪ ۱۳۰۰‬نفــر بایســتی نســبت بــه رفــع مشــکالت ایــن مرکــز نگاهی اســتانی‬ ‫و کشــوری داشــت»‪ .‬معــاون اســتاندار تهــران افــزود‪« :‬کارخانــه ســیمان تهــران‬ ‫عالوه بــر الودگــی هوایــی کــه بــرای ری بــه ارمغــان اورده اســت‪ ،‬بــا انباشــت‬ ‫نخاله هــا و پســماندهای خــود در مجــاورت مرکــز اموزشــی درمانی رازی مشــکالتی‬ ‫را بــرای ایــن مرکــز به وجــود اورده اســت کــه بــا دســتور اســتاندار تهران‪ ،‬جلسـه ای‬ ‫بــا مدیــران ایــن کارخانــه در جهــت رفــع مشــکل مرکــز اموزشــی درمانــی رازی‬ ‫برگــزار خواهــد شــد»‪ .‬احمــد اســماعیلی راد با بیا نِاینکــه هم اکنــون یک هــزار و‬ ‫‪۱۰۰‬نیــروی رســمی در بیمارســتان روانــی رازی مشــغول بــه کار هســتند‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬عالوه بــر ایــن نیروهــا در حــدود یک هــزار نیــروی حق الزحمــه نیــز در‬ ‫ایــن بیمارســتان مشــغول بــه کار هســتند کــه باید ســختی کار انــان لحاظ شــود»‪.‬‬ ‫وی دربــاره بهســازی ایــن مرکــز روانپزشــکی نیــز گفــت‪« :‬اقدامــات اولیــه بــرای‬ ‫بهســازی ایــن مرکــز کــه بیــش از‪۱۰۰‬ســال از عمــر ان می گــذرد‪ ،‬انجــام شــده؛‬ ‫ولــی ایــن اقدامــات بــه روز نیســت و نیازمنــد تدابیــر ویــژه اســت»‪.‬‬ ‫دعوت از فرنگی کاران شهرری‬ ‫به تیم ملی کشتی نیروهای مسلح‬ ‫رئیــس هیئــت کشــتی ری گفــت‪« :‬مهــدی فــاح و پژمــان پشــتام؛ از فرنگـی کاران‬ ‫ایــن شهرســتان بــه اردوی تیــم کشــتی نیروهــای مســلح جهت اعــزام به مســابقات‬ ‫نظامیــان جهــان دعــوت شــدند»‪ .‬اهلل مــراد زرینــی افــزود‪« :‬پژمــان پشــتام؛ نماینــده‬ ‫وزن ‪ ۷۷‬کیلوگــرم و مهــدی فــاح؛ نماینــده وزن ‪ ۸۷‬کیلوگــرم اهل شــهرری به همراه‬ ‫دو فرنگــی کار دیگــر بــه اردوی تیــم کشــتی نیروهــای مســلح دعــوت شــدند»‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪« :‬نفــرات دعوت شــده بــرای شــرکت در رقابت هــای کشــتی‬ ‫هفتمی ـن دوره بازی هــای نظامیــان جهــان کــه ‪ ۲۸‬مهــر تــا دوم ابان مــاه جــاری‬ ‫در کشــور چیــن برگــزار می شــود‪ ،‬دعــوت شــدند»‪ .‬شهرســتان ری بــا جمعیتــی‬ ‫در حــدود یک میلیون نفــر در جنــوب پایتخــت واقــع شــده و ایــن شهرســتان‬ ‫به تنهایــی پنــج مــدال از ‪ ۱۵‬مــدال المپیــک را کســب کــرده اســت‪ ،‬به همین دلیــل‬ ‫ایــن شهرســتان را شــهر طالیــی کشــور در المپیــک می نامنــد‪.‬‬ ‫تجلیل مدیریت شهری‬ ‫از مردان سبزپوش کالنتری ‪ ۱۷۰‬کهریزک‬ ‫به مناســبت فــرا رســیدن هفتــه نیــروی انتظامی‪ ،‬اییــن تجلیــل از رئیــس و معاونان‬ ‫کالنتــری ‪ ۱۷۰‬کهریــزک با حضــور شــهردار و اعضــای شــورای اســامی شــهر‬ ‫کهریــزک برگــزار شــد‪ .‬به گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری کهریــزک؛ اســماعیل‬ ‫نعمـت زاده گفــت‪« :‬نیــروی انتظامــی یکــی از مهم تریــن حلقه هــای ایجــاد امنیــت‬ ‫و ارامــش در جامعــه اســت و باعــث افتخــار اســت کــه تالشــگران عرصــه نیــروی‬ ‫انتظامــی شــهر کهریــزک همــواره در ارام ســازی محیــط شــهر و پیشــگیری از‬ ‫اســیب های اجتماعــی و ارتقــای ضریــب امنیــت شــهر نقــش بســزایی داشــته اند‬ ‫کــه مــا در مجموعــه شــهرداری و شــورای اســامی شــهر کهریــزک همــواره مدیون‬ ‫ایــن عزیــزان هســتیم»‪ .‬شــهردار کهریــزک افــزود‪« :‬نیــروی انتظامــی یکــی از‬ ‫بازوهــای اجرایــی و یاری رســان تمامــی نهادهــای شــهر اســت و همــه مــا وظیفــه‬ ‫داریــم در راســتای خدمت رســانی بــه شــهروندان و انجــام رســالت نیــروی انتظامــی‬ ‫گام برداریــم و بــا رعایــت قانــون و اگاه ســازی شــهروندان نســبت به قوانیــن و حقوق‬ ‫شــهروندی‪ ،‬وقــوع تخلفــات و جرایــم را پیشــگیری و کاهــش دهیــم»‪.‬‬ ‫گشایش نمایشگاه دستاوردهای روستایی ری‬ ‫استاندار هرمزگان‪:‬‬ ‫اجرای طرح بخشودگی‬ ‫جرائم مالیاتی قابل بخشش در ایالم‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫یــک مشــت اهن پــاره تبدیــل خواهــد شــد‬ ‫و به عنــوان نمــاد تحریــم بــه موضوعــی‬ ‫تاریــخ و مــوزه تبدیــل می شــود‪ ،‬امــا در‬ ‫ایــن راه شکســت خوردنــد»‪ .‬اســتاندار‬ ‫هرمــزگان تصریــح کــرد‪« :‬مهندســان و‬ ‫کارگــران ایرانــی چــه بــه لحــاظ طراحــی‪،‬‬ ‫چــه بــه لحــاظ تامیــن منابــع و چــه در‬ ‫اجــرا شــاهکاری را خلــق کردنــد کــه در‬ ‫تاریــخ مانــدگار شــد»‪ .‬وی با بیان ِاینکــه‬ ‫ایــن پاالیشــگاه بــا هزینــه بســیار پاییــن و‬ ‫در زمــان کوتــاه بــه بهره بــرداری رســید‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬ســتاره خلیــج فــارس‬ ‫ماننــد پهپــادی کــه از دشــمن ســرنگون‬ ‫کردیــم‪ ،‬باورنکردنــی بــود و نبایــد فرامــوش‬ ‫کــرد کــه ایــن شــاهکار در زمــان تحریــم‬ ‫هــای ظالمانــه محقــق شــده اســت»‪.‬‬ ‫همتــی تاکیــد کــرد‪« :‬با این حــال در بحــث‬ ‫جــذب نیروهــا نیــز بایــد دقــت شــود‪ .‬بایــد‬ ‫موضوعــات را درســت اطالع رســانی کنیــم‬ ‫تــا پریشــان خاطری در بیــن مــردم ایجــاد‬ ‫نشــود»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬پمپــاژ برخــی‬ ‫اطالعــات نادرســت در جامعــه ســبب نگرانــی‬ ‫افــکار عمومــی شــده امــا ارائـه امــار اشــتغال‬ ‫بود»‪ .‬سـرهنگ باقـی زاده نیز در این مراسـم اظهار‬ ‫داشـت‪« :‬برقـراری نظـم و امنیت در حـوزه اراضی‬ ‫دولتـی و املاک و حفاظـت پیشـگیری از تصـرف‬ ‫و تجـاوز بـه اراضـی ملـی از مهم تریـن اهـداف و‬ ‫برنامه هـای کاری یگان هـای حفاظتی سـت»‪.‬‬ ‫گفتنی سـت؛ در پایـان حکـم انتصـاب فرماندهـی‬ ‫یـگان حفاظـت سـازمان ملـی زمیـن و مسـکن‬ ‫اسـتان مازنـدران قرائـت و بـه سـرهنگ باقـی زاده‬ ‫اعطـاء و از تالش های سـرهنگ اهنگـری قدردانی‬ ‫به عمـل امـد‪.‬‬ ‫بومیــان از ســوی ایــن شــرکت وضعیــت را‬ ‫بــرای همــگان روشــن کــرد‪ 65 ،‬درصــد امــار‬ ‫خوبی ســت امــا امیدواریــم در اینــده ارتقــاء‬ ‫یابــد»‪ .‬اســتاندار هرمــزگان افــرود‪« :‬امــار‬ ‫‪ 65‬درصــدی از جــذب نیروهــای بومــی در‬ ‫پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس بایــد بــه‬ ‫گــوش همــ ه مــردم برســد تــا نگرانی هــا‬ ‫در این بــاره رفــع شــود»‪ .‬وی گفــت‪« :‬یکــی‬ ‫از وظایــف مــن ارامش بخشــیدن بــه افــکار‬ ‫عمومی ســت و مــا در مواقعــی کــه بــا برخــی‬ ‫بداخالقی هــا مواجهیــم بایــد واقعیــت را بــه‬ ‫گــوش مــردم برســانیم تــا ارام شــوند و فکــر‬ ‫نکننــد حقــی از انــان ضایع شــده اســت»‪ .‬وی‬ ‫بیــان داشــت‪« :‬یکــی از بحران هــا در بــدو ورود‬ ‫مــن بــه اســتان‪ ،‬ســاماندهی کارگــران معترض‬ ‫ایــن پاالیشــگاه بــود کــه بــه یــاری خداونــد‬ ‫ایــن موضــوع نیــز بــا امــدن اقــای دادور‬ ‫حــل شــد و امــروز شــرایط بســیار مطلوبــی‬ ‫را شــاهدیم»‪ .‬همتــی گفــت‪« :‬از کســانی کــه‬ ‫امــروز بــه بهانــه بدهــی مالیاتــی‪ ،‬حســاب های‬ ‫شــرکت نفــت ســتاره خلیــج فــارس را بلوکــه‬ ‫کرده انــد و ســبب جلوگیــری از صــادرات‬ ‫بنزیــن از ایــن پاالیشــگاه شــده اند‪ ،‬شــکایت‬ ‫خواهیــم کــرد و تــا اخریــن مرحلــه بــرای‬ ‫حــل ایــن موضــوع تــاش می کنیــم؛ چرا کــه‬ ‫ســتاره خلیــج فــارس یکــی از حیاتی تریــن‬ ‫مجموعه هــای صنعتــی کشــور اســت و‬ ‫مــورد حمایــت مــا قــرار دارد»‪.‬‬ ‫نمایشــگاه دســتاوردها و توانمندی هــای روســتایی شهرســتان ری با حضــور جمعــی‬ ‫از اعضــای شــورای اســامی شــهر تهــران و مســئوالن محلــی در روســتای قمصــر‬ ‫کهریــزک گشــایش یافــت‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ ایــن نمایشــگاه بــا ‪ ۴۰‬غرفــه از تولیدات‬ ‫متنــوع صنایع دســتی و محصــوالت کشــاورزی و باغی روســتاییان جنــوب پایتخت‬ ‫به مناســبت روز ملــی روســتا و عشــایر از ‪ ۱۵‬مهر مــاه به مــدت س ـه روز برپــا شــده‬ ‫اســت‪ .‬احمــد اســماعیلی راد (سرپرســت فرمانــداری ویــژه شهرســتان ری)‪ ،‬حجــت‬ ‫نظــری‪ ،‬حســن خلیل ابــادی و ناهیــد خدا کرمــی از اعضــای شــورای اســامی شــهر‬ ‫تهــران از جملــه مســئوالنی بودنــد کــه در اییــن گشــایش نمایشــگاه دســتاوردهای‬ ‫روســتاییان شهرســتان ری حضور داشــتند‪ .‬سرپرســت فرمانداری ویژه شهرســتان‬ ‫ری گفــت‪« :‬ظرفیــت تولیــدات صنایــع دســتی‪ ،‬محصــوالت کشــاورزی و دامداری‬ ‫ایــن شهرســتان بســیار باالتــر از این اســت کــه بتــوان در قالــب یــک نمایشــگاه‬ ‫‪ ۴۰‬غرفــه ای بــه نمایــش گذاشــت»‪ .‬احمــد اســماعیلی راد با اشــاره به اینکه‬ ‫روســتاهای ری بــه دلیــل مجــاورت بــا کالن شــهر تهــران دارای جمعیــت باالیــی‬ ‫ل خوابگاهــی بــرای نیروهــای شــهری‬ ‫هســتند‪ ،‬افــزود‪« :‬روســتاها نبایــد بــه محـ ‬ ‫تو ســاز مطابــق‬ ‫تبدیــل شــود‪ ،‬بلکــه بایــد در عیــن اینکــه مدنیــت شــهری و ساخ ‬ ‫اصــول شهرســازی در انهــا رعایــت شــود‪ ،‬تولیــدات کشــاورزی و دامــداری نیــز‬ ‫داشــته باشــند»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪« :‬دهیــاران به عنــوان نماینــدگان مردم روســتاها‬ ‫موظف انــد ‪ ۸۰‬درصــد از منابعــی کــه دولــت از محــل ارزش افــزوده در اختیارشــان‬ ‫قــرار می دهــد را در امــور عمرانــی روســتا از جملــه ســاخت کتابخانــه‪ ،‬فضــای‬ ‫ســبز‪ ،‬مبلمــان شــهری هزینــه کننــد و از ‪ ۲۰‬درصــد باقیمانــده نیــز در جهــت‬ ‫ایجــاد واحدهــای تولیــدی کوچــک بــرای اشــتغال روســتاییان اســتفاده کننــد»‪.‬‬ ‫اســماعیلی راد با بیا نِاینکــه بســیاری از تولیــدات خانگــی روســتاییان شهرســتان‬ ‫ری تــوان رقابــت بــا بســیاری از برندهــای مطــرح کشــور را دارنــد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫«دهیــاران و بخشــداران بایــد در جهــت اخــذ مجــوز‪ ،‬شناســنامه دار کــردن و‬ ‫ســاخت شــاخصه بــرای محصــوالت کشــاوزان‪ ،‬صنایــع دســتی و دامــی اقدامــات‬ ‫الزم را انجــام دهنــد»‪ .‬وی یــاداور شــد‪« :‬نقــاط قــوت و ضعــف تمامــی روســتاهای‬ ‫شهرســتان ری ب ـه زودی احصــا خواهــد شــد و هــر روســتا بر اســاس تولیــدات‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬قدمــت تاریخــی و اثــار باســتانی‪ ،‬محصــوالت دامــی و صنایــع دســتی‬ ‫طبقه بنــدی و برنامه ریــزی می شــود»‪.‬‬ ‫مرکزی‬ ‫چهار شنبه‪ 17‬مهر ‪ -1398‬شماره‪1838‬‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫برگزاری همایش موتورسواران قانونمند در خمین‬ ‫در نخســتین همایــش موتورســواران قانونمنــد کــه هم زمــان بــا اغازهفتــه ناجــا‬ ‫و با حضــور بیــش از ‪ ۲۰۰‬موتورســوار در شهرســتان خمیــن برگــزار شــد‪ ،‬توســط‬ ‫لو نقــل جــاده ای اســتان مرکــزی‬ ‫اداره ایمنــی و ترافیــک اداره کل راهــداری و حم ‬ ‫بــه تمامــی شــرکت کنندگان و موتور ســواران قانونمنــد کاله ایمنــی اهــدا شــد‪.‬‬ ‫لو نقــل جــاده ای اســتان‬ ‫به گــزارش روابــط عمومــی اداره کل راهــداری و حم ‬ ‫مرکــزی؛ ایــن همایــش با حضــور ســرهنگ حســنی (معــاون هماهنگ کننــده‬ ‫فرماندهــی انتظامــی اســتان) بــا همــکاری شــهرداری و اداره ایمنــی و ترافیــک‬ ‫ایــن اداره کل برگــزار شــد‪ .‬ســرهنگ حســنی گفــت‪« :‬با توجه به اینکــه بخــش‬ ‫زیــادی از ترددهــای درون شــهری بــا موتورســیکلت انجــام می شــود‪ ،‬حتمــاً از‬ ‫کاله ایمنــی اســتفاده کنیــد و بــه یــاد داشــته باشــید کــه ضربــه بــه ســر‪ ،‬علــت‬ ‫مــرگ بیشــتر کشــته های تصادفــات موتور ســیکلت را تشــکیل می دهــد»‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگ کننــده فرماندهــی انتظامــی اســتان در ادامــه خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«از موتــور جهــت انجــام امــورات داخــل شــهری اســتفاده کنیــد و از رانندگــی‬ ‫موتــور در جاده هــای بــرون شــهری پرهیــز کننــد؛ ضمــن اینکــه از موتــور‬ ‫ســیکلت جهــت جابه جایــی وســایل و بــار اســتفاده نکننــد و حتی االمــکان از‬ ‫ســوار کردن ترک نشــین خــودداری کننــد»‪ .‬طهرانــی (فرمانــدار خمیــن) نیــز‬ ‫بــر رعایــت قوانیــن‪ ،‬اجتنــاب از حرکــت خــاف جهــت در معابــر‪ ،‬گذشــتن از‬ ‫چــراغ قرمــز‪ ،‬رانــدن در پیاده روهــا‪ ،‬انجــام حــرکات مارپیــچ‪ ،‬تک چــرخ زدن‬ ‫و الیی کشــیدن و مــواردی از این دســت و رعایــت ســرعت مطمئنــه و فاصلــه‬ ‫مناســب بــا وســیله نقلیــه در حــال حرکــت ضامــن ســامت شــما و ســایر‬ ‫هموطنــان تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫اخذ ‪ 405‬سند مالکیت‬ ‫از اراضی کوی امام علی (ع) اراک‬ ‫محمــود رضــا بختیــاری بــا اعــام اینکــه ‪ 405‬ســند مالکیــت از اراضــی کــوی امــام‬ ‫علــی (ع) اراک اخــذ شــده‪ ،‬گفــت‪« :‬طــی ســنوات گذشــته و به منظــور تثبیــت مالکیــن‬ ‫دراراضــی دولتـی ‪ ،‬تقلیــل مشــکالت حقوقــی ناشــی از صدور اســناد معــارض‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از تجــاوز بــه اراضــی متعلــق بــه ســازمان ملــی و تســریع در رونــد صــدور اســناد اراضــی‬ ‫مــورد واگــذاری و همچنیــن به موجــب تکلیــف مصــرح در تبصــره ‪ ۴‬مــاده ‪ ۲۱۱‬قانــون‬ ‫برنامــه پنجــم توســعه ‪ ،‬ایــن اداره کل نســبت بــه نقشــه برداری کلیــه پالک هــا ( حــدود‬ ‫‪ 14000‬پــاک ) درکــوی امــام علــی (ع) اقــدام کــرده و متعاقبـاً صــدور اســناد مالکیــت‬ ‫به نــام افــراد متقاضــی بر اســاس نقشــه تهیــه شــده و مــدارک احــراز مالکیــت ماننــد‬ ‫قولنامــه و قبــض اب و بــرق صــورت پذیــرد»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪« :‬اخــذ اســناد تک برگــی‬ ‫در اراضــی دولتــی یکــی از مهم تریــن وظایــف ادارات کل راه و شهرســازی استان هاســت‬ ‫کــه به همــت همــکاران پــر تــاش ایــن مجموعــه تا کنــون موفــق بــه اخــذ ‪405‬‬ ‫ســند تک برگــی درکــوی امــام علــی(ع) اراک شــده ایم»‪ .‬سرپرســت معاونــت امــاک و‬ ‫حقوقــی اداره کل راه و شهرســازی اســتان مرکــزی افــزود‪« :‬از ایــن میــزان ســند تعــداد‬ ‫‪ 352‬مــورد مربــوط بــه پــاک ثبتــی ‪ 4598‬و تعــداد ‪ 53‬مــورد مربــوط بــه پــاک‬ ‫‪ 4591‬اســت»‪.‬‬ ‫رفع تصرف اراضی ملی به میزان ‪ 92966‬مترمربع‬ ‫مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان مرکــزی گفــت‪« :‬در راســتای حفظ حقــوق بیت المال‬ ‫در زمینــه امــاک و بــا اقدامــات انجام شــده از طــرف یــگان حفاظــت و همــکاری ادارات‬ ‫راه و شهرســازی شهرســتان ها ‪ ،‬رفــع تصــرف فــوری اراضــی ملــی بــه تعــداد ‪ 6‬فقــره‬ ‫و به میــزان ‪ 73618‬مترمربــع و ارزش ‪ 566800‬میلیون ریــال و اجــرای حکــم قضایــی‬ ‫بــه تعــداد دو فقــره و به میــزان ‪ 19378‬مترمربــع بـه ارزش ریالــی ‪ 92200‬میلیون ریــال‬ ‫در ســطح اســتان انجــام شــد»‪ .‬احمــد مرزبــان افــزود‪« :‬بیشــترین رفــع تصــرف از نظــر‬ ‫مســاحت متعلــق بــه شهرســتان اراک به میــزان ‪ 45915‬مترمربــع و به مبلــغ حــدود‬ ‫‪ 533‬میلیارد ریــال اســت»‪ .‬مرزبــان افــزود‪« :‬یــگان حفاظــت اداره کل راه و شهرســازی‬ ‫اســتان مرکــزی وظیفــه حفــظ و حراســت از زمین هــای دولتــی را بــر عهــده داشــته و‬ ‫بــا متصرفــان غیرقانونــی برخــورد قاطــع خواهــد کــرد و به طور مســتمر بــر اراضــی ملــی‬ ‫تو ســاز‬ ‫نظــارت و گشــت زنی دارد و اجــازه هیچ گونــه دخــل‪ ،‬تصــرف‪ ،‬تجــاوز و ساخ ‬ ‫غیر مجــاز را بــه افــراد ســودجو و فرصت طلــب نمی دهــد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫انتشار کتاب «اصالح و مشخصه سازی‬ ‫کاتالیزورهای گزینش پذیر بر پایه زئولیت»‬ ‫یاســر وطــن پــور ازغنــدی‪ /‬در راســتای ارتقــای مشــارکت و توانمند ســازی‬ ‫ســرمایه های انســانی و همچنیــن اهمیــت توســعه زیرســاخت ها در صنعــت‬ ‫گاز‪ ،‬کتــاب « اصــاح و مشخصه ســازی کاتالیزورهــای گزینش پذیــر بــر پایــه‬ ‫زئولیـت » به همــت امیــن ســلیمانی مهر؛ کارمنــد شــرکت پاالیــش گاز شــهید‬ ‫هاشــمی نژاد نــگارش و بــه چــاپ رســید‪ .‬مهنــدس ارشــد واحــد بهره بــرداری‬ ‫پاالیشــگاه در این خصــوص گفــت‪« :‬ایــن اثــر در بردارنــده مفاهیــم اولیــه‪ ،‬مــوارد‬ ‫کاربــردی و اصــول ســنتز و ساختار شناســی زئولیت هــا به عنــوان مهم تریــن‬ ‫خانــواده کاتالیســت های صنعتی ســت»‪ .‬وی بــه اســتراتژی های پاالیشــگاه‬ ‫در پایــداری تولیــد گاز طبیعــی و مصــرف بهینــه انــرژی اشــاره و تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬در نــگارش ایــن کتــاب بــر فصــول مجــزا بــه بررســی اهــم فرایندهــای‬ ‫روز دنیــا شــامل تولیــد الفین هــای ســبک و ترکیبــات هیدروکربنــی خــاص‬ ‫پرداختــه شــده و حاصــل تجربیــات میدانــی نویســندگان بــه رشــته تحریــر‬ ‫در امــده اســت»‪ .‬ســلیمانی مهــر در خصــوص تالیــف و گــرداوری ایــن کتــاب‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬کتــاب مــورد نظــر‪ ،‬نتیجــه مطالعــات و تحقیقــات میدانــی‬ ‫اینجانــب در مــدت هفت ســال گذشــته بــا همــکاری متخصصیــن داخلــی و‬ ‫خارجــی در راســتای مطالعــه کاتالیســت های صنعتی ســت»‪.‬‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫مدیرکل دامپزشکی کرمانشاه خبر داد؛‬ ‫ی فاسد درکرمانشاه‬ ‫کشف بیش از ‪۱ ۱‬تُن فراورده دام ‬ ‫کوشیار محمدی‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی اســتان کرمانشــاه از‬ ‫کشــف بیــش از ‪۱ ۱‬تُــن فــراورده دامــی فاســد‬ ‫در ایــن اســتان خبــر داد‪ .‬امیــد حاجــی‬ ‫محمــدی در نشســت خبــری بــا خبرنــگاران‬ ‫به مناســبت هفتــه دامپزشــکی با اشــاره به‬ ‫فعالیت هــای دامپزشــکی اســتان کرمانشــاه‬ ‫در حفــظ ســامت جمعیــت دامــی اســتان‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬مــا ‪ ۳۷۱‬کیلومتــر مــرز مشــترک بــا‬ ‫عــراق داریــم و به واســطه وضعیــت داخلــی‬ ‫کشــور عــراق و ایــن هم مــرزی‪ ،‬مســئولیت‬ ‫زیــادی بــرای پیشــگیری از بیماری هــای‬ ‫دامــی داریــم»‪ .‬وی افــزود‪« :‬مــا هــم بــا اقلیــم‬ ‫کردســتان و هــم بخــش غرب نشــین عــراق‬ ‫هم مــرز هســتیم؛ لــذا‪ ،‬ایــن موضــوع بــر‬ ‫فعالیت هــای مــا در حــوزه دامپزشــکی تاثیــر‬ ‫زیــادی دارد و اقدامــات مــا از ایــن نظــر هــم‬ ‫بــه اســتان کرمانشــاه هــم کل کشــور کمــک‬ ‫خواهــد کــرد و کار سختی ســت»‪ .‬مدیــرکل‬ ‫دامپزشــکی اســتان کرمانشــاه تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫«در این راســتا مــا خدمــات رایــگان زیــادی را‬ ‫بــه دامــداران و بهره بــرداران ارائــه می دهیــم»‪.‬‬ ‫ایــن مســئول تولیــدات ســاالنه حــوزه دام و‬ ‫طیــور اســتان را ‪ ۴۳۶‬هزا رتُــن اعــام کــرد‬ ‫و گفــت‪« :‬مــا در حــوزه دامپزشــکی خدمــات‬ ‫خوبــی را نیــز بــه اســتان های هم جــوار ارائــه‬ ‫می کنیــم»‪ .‬حاجی محمــدی رتبــه اســتان‬ ‫کرمانشــاه در تولیــد ماهی هــای گرم ابــی‬ ‫بیــن اســتان های غیرســاحلی کشــور را اول و‬ ‫در تولیــد ماهی هــای ســردابی چهــارم اعــام‬ ‫و تصریــح کــرد‪« :‬اســتان کرمانشــاه در بیــن‬ ‫اســتان های غیرســاحلی کشــور بزرگ تریــن‬ ‫تولید کننــده ماهی هــای گرم ابی ســت»‪.‬‬ ‫وی گفــت‪« :‬اســتان کرمانشــاه همچنیــن از نظر‬ ‫ی رتبه ‪ ۱۱‬و ‪ ۱۲‬کشــور اســت اما‬ ‫جمعیــت دامـ ‬ ‫باتوجه بــه وســعت اســتان تراکــم دام در اســتان‬ ‫مــا باال ســت»‪ .‬مدیــرکل دامپزشــکی اســتان‬ ‫کرمانشــاه اشــاره ای بــه اقدامــات انجام شــده‬ ‫در حــوزه پیشــگیری و مقابلــه بــا بیماری هــای‬ ‫دامــی داشــت و گفــت‪« :‬در این زمینــه‬ ‫تاکنــون بیــش از شــش میلیون ســر نوبــت‬ ‫واکسیناســیون انجــام شــده اســت»‪.‬‬ ‫انجام بیش از ‪ ۵۱‬هزار‬ ‫بازدید اکیپ های دامپزشکی‬ ‫حاجی محمــدی بــه نظارت هــای دامپزشــکی‬ ‫طــی شــش ماه امســال نیــز اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪« :‬طــی ایــن مــدت بیــش از ‪ ۵۱‬هــزار‬ ‫بازدیــد توســط اکیپ هــای دامپزشــکی و ‪۹۸۱‬‬ ‫بازدیــد مشــترک بــا ســایر دســتگاه ها انجــام‬ ‫شــده و ‪ ۱۱۸‬هــزار و ‪ ۳۱۶‬کیلوگــرم فــراورده دامـی ‬ ‫غیربهداشــتی و فاســد نیــز ضبــط شــده اســت»‪.‬‬ ‫وی از تشــکیل ‪ ۱۸۰‬پرونــده در این رابطــه‬ ‫خبــر داد و گفــت‪« :‬تاکنــون بــرای ســه مورد از‬ ‫ایــن پرونده هــا نیــز حکــم صــادر شــده و ‪۲۷‬‬ ‫واحــد متخلــف نیــز پلمــب شــده اند»‪ .‬مدیــرکل‬ ‫دامپزشــکی اســتان کرمانشــاه صنعــت پــرورش‬ ‫طیــور را بزرگ تریــن صنعــت غیر نفتــی کشــور‬ ‫به لحــاظ گــردش مالــی دانســت و افــزود‪:‬‬ ‫«ایــن صنعــت پــس از صنعــت نفــت در کشــور‬ ‫بزرگ تریــن صنعــت درامد زا ســت»‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۸۹۹‬راس دام قاچاق در کرمانشاه‬ ‫ایــن مســئول بااشــاره به کشــفیات قاچــاق دام‬ ‫در اســتان طــی امســال گفــت‪« :‬در این راســتا‬ ‫‪ ۸۹۹‬راس کشــفیات داشــتیم کــه ‪ ۴۲۵‬راس ان‬ ‫کشــتار شــده اســت»‪ .‬حاجی محمــدی اشــاره ای‬ ‫بــه اقدامــات انجام شــده در راســتای پیشــگیری از‬ ‫قاچــاق دام داشــت و تصریــح کــرد‪« :‬باتوجه بــه‬ ‫افزایــش قیمــت ارز احتمــال افزایــش قاچــاق از‬ ‫ابان مــاه وجــود دارد امــا مــا تمــام توان مــان‬ ‫را بــرای پیشــگیری از ایــن موضــوع بــه کار‬ ‫خواهیــم بســت»‪ .‬مدیــرکل دامپزشــکی اســتان‬ ‫کرمانشــاه از افزایــش اعتبــارات تملــک دارایــی‬ ‫در اســتان کرمانشــاه طــی امســال خبــر داد و‬ ‫تو دوم‬ ‫گفــت‪« :‬مــا از این نظــر در رتبــه بیســ ‬ ‫کشــور بودیــم امــا بــا اقداماتــی کــه طــی هفــت‬ ‫تــا هشــت ماه گذشــته اغــاز شــده اعتبــارات‬ ‫تملــک دارایی هــای مــا از رشــد ‪ ۹۴‬درصــدی‬ ‫برخــوردار شــد»‪ .‬ایــن مســئول یــاداور شــد‪:‬‬ ‫«رشــد اعتبــارات تملــک دارایی هــای مــا‬ ‫ظــرف پنج ســال گذشــته تنهــا ‪ ۳۴‬درصــد‬ ‫بــوده امــا علی رغــم اینکــ ه ایــن اعتبــارات در‬ ‫کشــور امســال بــا کاهــش ‪ ۱۳‬درصــدی مواجــه‬ ‫بــود‪ ،‬مــا در اســتان کرمانشــاه توانســتیم ان را‬ ‫بــه چهار میلیــارد و ‪ ۶۱۴‬میلیون تومــان و رشــد‬ ‫‪ ۹۴‬درصــدی برســانیم»‪ .‬وی افــزود‪« :‬همچنیــن‬ ‫مــا امســال توانســتیم دومیلیارد تومــان اعتبــارات‬ ‫نیــز از محــل مصوبــه ســفر ریاسـت جمهوری بــه‬ ‫اســتان کرمانشــاه در ســال ‪ ۹۳‬را کــه باقــی مانده‬ ‫بــود و تنهــا حــدود یک میلیاردتومــان ان جــذب‬ ‫شــده بــود‪ ،‬ازاد کنیــم»‪.‬‬ ‫کسب رتبه برتر کشور توسط دامپزشکی‬ ‫استان کرمانشاه در مدیریت بحران‬ ‫حاجی محمــدی با اشــاره به کســب رتبــه‬ ‫برتــر کشــور توســط دامپزشــکی اســتان‬ ‫کرمانشــاه در مدیریــت بحــران گفــت‪:‬‬ ‫«ایــن موفقیــت به خاطــر فعالیت هــای‬ ‫مــا در زلزلــه ســال ‪ ۹۷‬و ســیل امســال‬ ‫بــوده اســت»‪ .‬مدیــرکل دامپزشــکی اســتان‬ ‫کرمانشــاه افــزود‪« :‬مــا در زلزلــه ســال ‪۹۷‬‬ ‫ظــرف ‪ ۴۸‬ســاعت کار رصــد‪ ،‬پایــش و دفــن‬ ‫بهداشــتی دام هــای مناطــق زلزلــه زده را‬ ‫انجــام دادیــم و ‪ ۱۵‬تیــم تمام وقــت پــای‬ ‫کار بودنــد»‪ .‬ایــن مســئول ادامــه داد‪« :‬مــا‬ ‫همچنیــن در ســیل امســال کمک هــای‬ ‫زیــادی را بــه اســتان لرســتان در بحــث‬ ‫سم پاشــی و واکسیناســیون دام ارائــه‬ ‫کردیــم و علی رغــم تعطیــات نــوروز‬ ‫انهــا را در ‪ ۱۴‬فروردیــن بــه اســتان‬ ‫لرســتان رســاندیم»‪ .‬وی در خصــوص‬ ‫برخــورد بــا کشــتار غیر مجــاز دام نیــز‬ ‫گفــت‪« :‬اکیپ هــای مــا هــر روز در قالــب‬ ‫گشــت های مشــترک بــر ایــن موضــوع‬ ‫نظــارت دارنــد و روزی نیســت کــه‬ ‫برخــوردی بــا کشــتار غیر مجــاز و قاچــاق‬ ‫دام نداشــته باشــد امــا شــهر کرمانشــاه‬ ‫شــهر خیلــی بزرگی ســت و صفــر تــا ‪۱۰۰‬‬ ‫ایــن موضــوع نیــز در اختیــار مــا قــرار‬ ‫نــدارد»‪.‬‬ ‫رصد و پایش فعالیت واحدهای صنعتی‬ ‫و سنتی طیور در کرمانشاه‬ ‫وی از رصــد و پایــش فعالیــت واحدهــای‬ ‫صنعتــی و ســنتی طیــور در اســتان‬ ‫به منظــور پیشــگیری از انفوالنــزای فــوق‬ ‫حــاد پرنــدگان خبــر داد و افــزود‪« :‬از ســال‬ ‫‪ ۹۷‬هیــچ مــوردی از ایــن بیمــاری در‬ ‫اســتان مشــاهده نشــده و از ســال ‪ ۸۴‬نیــز‬ ‫هیــچ واحــد صنعتــی درگیــر ایــن بیمــاری‬ ‫نشــده اســت»‪ .‬مدیــرکل دامپزشــکی اســتان‬ ‫کرمانشــاه اشــاره ای نیــز بــه خدمــات و‬ ‫برنامه هــای دامپزشــکی بــرای پیشــگیری‬ ‫و کنتــرل انفوالنــزای فــوق حــاد پرنــدگان‬ ‫داشــت و گفــت‪« :‬مــا در ســال ‪ ۹۵‬تنهــا‬ ‫‪ ۱۹‬مــورد‪ ،‬در ســال ‪ ۹۶‬تنهــا هفت مــورد و‬ ‫ســال ‪ ۹۷‬هیــچ مــوردی از ابتــا بــ ه ایــن‬ ‫بیمــاری نداشــتیم و امســال نیــز تاکنــون‬ ‫هیــچ خبــری از ایــن موضــوع نیســت»‪.‬‬ ‫حاجی محمــدی خاطرنشــان کــرد‪« :‬از‬ ‫ســال ‪ ۹۷‬هیــچ مــوردی از ابتــا بــه ایــن‬ ‫بیمــاری در اســتان کرمانشــاه مشــاهده‬ ‫نشــده و ســال ‪ ۸۴‬نیــز هیــچ واحــد صنعتــی‬ ‫مــا درگیــر ایــن موضــوع نشــده اســت»‪.‬‬ ‫مدیرعامل قطار شهری تهران و حومه‪:‬‬ ‫خط ‪ ۶‬مترو تهران‪ ،‬اردیبهشت به شهرری می رسد‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫مدیرعامــل قطــار شــهری تهــران و‬ ‫حومــه گفــت‪« :‬خــط ‪ ۶‬متــرو تهــران تــا‬ ‫اردیبهشــت مــاه ســال اینده به شــهرری‬ ‫می رســد»‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ علــی امــام‬ ‫نِاینکــه تقریبــاً بیــش از ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫با بیا ‬ ‫شــش کیلومتر توســعه جنوبــی خــط‬ ‫‪ ۶‬متــرو تهــران حفــاری شــده‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«بــا حمایت هــای شــهرداری منطقــه‬ ‫‪ ۲۰‬و تامیــن منابــع مالــی پیش بینــی‬ ‫می شــود کار حفــاری تونــل ایــن‬ ‫بخــش تــا اردیبهشــت ماه ســال ‪۹۹‬‬ ‫بــه اتمــام برســد»‪ .‬وی در مراســم‬ ‫امضــای تفاهم نامــه همــکاری مشــترک‬ ‫بــا شــهرداری منطقــه ‪ ۲۰‬بــا هــدف‬ ‫گســترش و توســعه بخــش جنوبــی خط‬ ‫‪ ۶‬متــرو تهــران کــه با حضــور حســن‬ ‫خلیل ابــادی (عضــو شــورای اســامی‬ ‫شــهر تهــران)‪ ،‬فرهــاد افشــار (شــهردار‬ ‫منطقــه ‪ ،)۲۰‬با اشــاره به اینکه خدمــت‬ ‫بــه شــهروندان شهرســتان ری از‬ ‫افتخــارات مــا به شــمار می ایــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«در طــرح اولیــه خــط ‪ ۶‬متــرو تهــران‪،‬‬ ‫توســعه جنوبــی ایــن خــط مــد نظــر‬ ‫نبــود امــا به دلیــل برخــورداری مــردم‬ ‫ایــن منطقــه از خدمــات متــرو‪ ،‬ایــن‬ ‫امــر در دســتور کار مــا قــرار گرفــت»‪.‬‬ ‫امــام با اشــاره به اینکه از دو ســال پیش‬ ‫تاکنــون‪ ،‬بیــش از ‪ ۵۰‬درصــد مســیر‬ ‫شــش کیلومتری بخــش جنوبــی خــط‬ ‫‪ ۶‬متــرو تهــران از دولت ابــاد تــا حــرم‬ ‫حضــرت عبدالعظیــم حســنی (ع) بــا‬ ‫دســتگاه حفــاری ‪ ،TBM‬حفــاری شــده‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬اگــر حمایت هــای الزم‬ ‫وجــود داشــته باشــد‪ ،‬تکمیــل حفــاری‬ ‫تــا ضلــع شــرقی حــرم عبدالعظیــم تــا‬ ‫اردیبهشــت ماه ســال اینــده مقــدور‬ ‫و میســر خواهــد بــود»‪ .‬مدیر عامــل‬ ‫شــرکت راه اهــن شــهری تهــران و حومه‬ ‫(متــرو) با اشــاره به بودجــه محــدود‬ ‫در نظــر گرفتــه شــده بــرای توســعه‬ ‫خطــوط متــرو در بودجــه ســنواتی‬ ‫دولــت‪ ،‬گفــت‪« :‬بر اســاس قانــون‬ ‫حمایــت از ســامانه های ریلــی مصــوب‬ ‫‪ ،۱۳۸۵‬دولــت اجــازه دارد کــه ‪ ۵۰‬درصــد‬ ‫از هزینه هــای متــرو در کالن شــهرها را‬ ‫تامیــن کنــد امــا در ســال های اخیــر‬ ‫به دلیــل کمبــود منابــع مالــی ایــن‬ ‫امــر رخ نــداده اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«در دوره مدیریــت جدیــد شــهرداری‪،‬‬ ‫دولــت از طریــق تعهــد و ضمانــت‬ ‫بازپرداخــت ســود ‪ ۵۰‬درصــد اوراق‬ ‫مشــارکت؛ شــهرداری تهــران را حمایــت‬ ‫کــرده اســت کــه ایــن امــر جــای تقدیــر‬ ‫و تشــکر دارد»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت راه‬ ‫اهــن شــهر تهــران وحومــه (متــرو)‬ ‫با اشــاره به اینکه هزینــه توســعه‬ ‫متــرو نســبت بــه ســایر مدل هــای‬ ‫لو نقــل بســیار باالتــر اســت‪ ،‬بیــان‬ ‫حم ‬ ‫داشــت‪« :‬مهم تریــن اتفــاق در راســتای‬ ‫حــل مشــکل ترافیــک و الودگــی هــوا‬ ‫در کالن شــهر ها به ویــژه تهــران‪،‬‬ ‫توســعه متــرو اســت»‪ .‬امــام در ادامــه‬ ‫با اشــاره به اینکه بودجــ ه مصــوب ســال‬ ‫جــاری متــرو‪ ،‬دوهزار میلیارد تومــان‬ ‫اســت کــه ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومــان از ایــن‬ ‫مبلــغ بودجــه غیرنقدی ســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«اقداماتــی همچــون عقــد ایــن قبیــل‬ ‫تفاهم نامه هــا کمــک می کنــد تــا کار‬ ‫توســعه متــرو از طریــق ظرفیت هــای‬ ‫غیر نقــدی انجــام شــود و پیمانــکاران‬ ‫مطالبــات خــود را غیر نقــدی دریافــت‬ ‫کننــد»‪ .‬وی با اشــاره به اینکه از طریــق‬ ‫ایــن تفاهم نامــه‪ ،‬شــهرداری منطقــه‬ ‫‪ ۲۰‬تــا ســقف ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومــان‬ ‫تعهــد کــرده اســت تــا در اختیــار‬ ‫پیمانــکار متــرو قــرار دهــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«مــا نیــز از ایــن اقــدام کــه در‬ ‫شــرایط حاضــر شــهرداری تهــران بــا‬ ‫مشــکالت نقدینگــی مواجــه اســت‪،‬‬ ‫اســتقبال می کنیــم»‪ .‬همچنیــن حســن‬ ‫خلیل ابــادی (عضــو شــورای اســامی‬ ‫شــهر تهــران) نیــز در ایــن مراســم‬ ‫با اشــاره به اهمیــت توســعه حمل و نقــل‬ ‫ریلــی‪ ،‬گفــت‪« :‬در دوره جدیــد شــورای‬ ‫اســامی شــهر تهــران‪ ،‬تکمیل و تســریع‬ ‫خطــوط متــروی تهــران در اولویــت‬ ‫کار مــا قــرار دارد کــه امیدواریــم بــا‬ ‫همــکاری همــه بخش هــای مرتبــط‬ ‫ایــن امــر ســرعت بیشــتری بگیــرد»‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکــه ترافیــک بخــش‬ ‫مهمــی از ســرمایه های مــادی و انســانی‬ ‫را هــدر می دهــد‪ ،‬گفــت‪« :‬وقتــی بــه‬ ‫الودگــی کــه در اثــر تــردد خودروهــا‬ ‫در تهــران نــگاه می کنیــم مشــخص‬ ‫می شــود کــه با وجــود هزینــه ای کــه‬ ‫بــرای ان صــرف شــده‪ ،‬بیماری هایــی‬ ‫متعاقــب ایــن الودگی هــا بــرای‬ ‫شــهروندان ایجــاد می شــود کــه‬ ‫لو نقــل ریلــی‬ ‫شــاید اگــر ســهم حم ‬ ‫توســعه پیــدا می کــرد‪ ،‬ایــن ضایعــات‬ ‫و اســیب هــا وجــود نداشــت»‪ .‬فرهــاد‬ ‫افشــار (شــهردار منطقــه ‪ )۲۰‬نیــز‬ ‫با اشــاره به اینکه عقــد تفاهم نامــه‬ ‫بــا شــرکت راه اهــن شــهری تهــران و‬ ‫حومــه (متــرو) در راســتای کمــک بــه‬ ‫تســریع احــداث بخــش جنوبــی خــط‬ ‫‪ ۶‬متــرو اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬بــا عقــد ایــن‬ ‫تفاهم نامــه مــردم شــهر ری عالوه بــر‬ ‫خــط ‪ ۱‬متــرو از خــط ‪ ۶‬نیــز بهره منــد‬ ‫خواهنــد شــد»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫«پیش بینــی شــده کــه ‪ ۴‬ایســتگاه‬ ‫به عــاوه ایســتگاه دولــت ابــاد در ضلــع‬ ‫جنوبــی ایــن خــط توســعه پیــدا کنــد‬ ‫کــه طــول ان حــدود شــش کیلومتر‬ ‫اســت کــه در حال حاضــر حــدود‬ ‫ســه کیلومتر حفــاری شــده کــه بــا‬ ‫تامیــن منابــع مالــی‪ ،‬تــا اردیبهش ـت ماه‬ ‫حفــر ایــن تونــل بــه ضلــع شــرقی حــرم‬ ‫عبدالعظیــم خواهــد رســید»‪.‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی‬ ‫احداث مجتمع فرهنگی‪ ،‬هنری قائمشهر‬ ‫رئیــس اداره راه و شهرســازی شهرســتان قائمشــهر از اغــاز عملیــات اجرائــی احــداث‬ ‫مجتمــع فرهنگــی‪ ،‬هنــری ایــن شهرســتان در حاشــیه ســیاهرود بــا اعتبــاری بالغ بــر‬ ‫ گــزارش اداره ارتباطــات و اطالع رســانی اداره کل راه‬ ‫‪ 49‬میلیارد ریــال خبــر داد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫و شهرســازی اســتان مازنــدران؛ مهنــدس ســید مجتبــی مرعشــی (رئیــس اداره راه و‬ ‫شهرســازی شهرســتان) ضمــن اعــام ایــن خبــر افــزود‪« :‬پــروژه مجتمــع فرهنگــی‪،‬‬ ‫هنــری شهرســتان قائمشــهر کــه در هفتــه دولــت کلنگ زنــی شــده در طــول زمــان‬ ‫‪ 24‬مــاه بــا همــکاری اداره کل راه و شــهر ســازی و شــهرداری قائمشــهر احــداث خواهــد‬ ‫شــد»‪ .‬وی یــاداور شــد‪« :‬پیمانــکار ایــن پــروژه شــرکت ابنیه ســاز مازنــدارن اســت کــه‬ ‫ـال اجــرای پــی اســت‪ .‬ایــن مجتمــع شــامل یــک ســالن امفی تئاتــر‬ ‫درحال حاضــر درحـ ِ‬ ‫ِ‬ ‫بــه مســاحت حــدودا ً ‪ 600‬متر مربــع و ســاختمان اداری در ســه طبقــه و مســاحت‬ ‫‪ 1200‬متر مربــع اســت»‪ .‬گفتنی ســت کــه مســاحت زمیــن ‪ 7000‬متر مربــع و مجمــوع‬ ‫زیر بنــای ان ‪ 1203‬متــر اســت‪.‬‬ ‫افتتاح مجتمع بوم گردی عشایری‬ ‫«گالش منزل» ساری‬ ‫مجتمــع بوم گــردی عشــایری «گالش منــزل» با حضــو ِر رضایــی (فرمانــدار مرکــز‬ ‫اســتان مازنــدران) در روســتای تلوبــاغ بخــش مرکــزی ســاری افتتــاح شــد‪‎.‬فرمانــدار‬ ‫ســاری در حاشــیه افتتــاح مجتمــع بوم گــری عشــایری گالش منــزل در روســتای‬ ‫تلوبــاغ بخــش مرکــزی ســاری‪ ،‬گفــت‪« :‬بوم گــردی بیــش از هر چیــز یــک نــوع نگــرش‬ ‫خــاص‪ ،‬اینده نگــر‪ ،‬اخالقــی و انســانی بــه مقولــه گردشگری ســت»‪ .‬عباســعلی رضایــی‬ ‫بااشــاره به ضــرورت حمایــت از طرح هــای بوم گــردی‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬بوم گــردی بــا‬ ‫اهــداف چند جانبــه یعنــی حفاظــت از محیــط زیســت‪ ،‬احتــرام بــه جوامــع محلــی و‬ ‫ارتقــای مولفه هــای فرهنگی‪ -‬اجتماعــی و اقتصــادی جامعــه میزبــان ســروکار دارد کــه‬ ‫بابیان اینکــه بوم گــردی‬ ‫ ایــن اهــداف همخــوان بــا مفهــوم توســعه پایــدار اســت»‪ .‬وی ِ‬ ‫فرصــت ویژه ای ســت کــه گردشــگری شهرســتان بــا اتــکای بــه ان‪ ،‬مواهــب بســیاری‬ ‫کســب خواهــد کــرد‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬در صــورت تحقــق اهــداف از پیش تعیین شــده در‬ ‫ایــن عرصــه‪َ ،‬قط ِع به یقیــن‪ ،‬فرصت هــای شــغلی در مناطــق روســتایی نیــز بــه میــزان‬ ‫قابل توجهــی‪ ،‬تقویــت و توســعه پیــدا خواهــد کــرد»‪ .‬رضایــی در پایــان افــزود‪« :‬قطعــا با‬ ‫توجــه هر چه بیشــتر دســتگاه های ذی ربــط و تامیــن زیرســاخت های مربوطــه همچــون‬ ‫لو نقــل و محورهــای مواصالتــی شــاهد تحــوالت و موفقیت هــای هر چه بیشــتری‬ ‫حم ‬ ‫در ایــن نــوع خــاص از گردشــگری خواهیــم بــود»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫انجام سالیانه ‪ ۱۰۰‬کیلومتر عملیات‬ ‫اصالح شبکه های اب و فاضالب در کردستان‬ ‫ارش مــرادی‪ /‬مدیرعامــل شــرکت ابفــا کردســتان با بیا نِاینکــه بخشــی از‬ ‫تاسیســات اب و فاضــاب اســتان کردســتان به دلیــل فرســودگی‪ ،‬نیــاز بــه‬ ‫توســعه و ایجــاد ظرفیت هــای جدیــد نیازمنــد اصــاح اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬بر اســاس‬ ‫اولویت بنــدی‪ ،‬هر ســاله ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر در برنامــه اصــاح‪ ،‬ترمیــم و بازســازی‬ ‫شــرکت ابفــا قــرار می گیــرد»‪ .‬مهنــدس محمدحســین محمــدی گفــت‪:‬‬ ‫«در حال حاضــر هشــت هزار کیلومتر تاسیســات ابفــا زیرزمیــن قــرار دارد کــه‬ ‫بخشــی از ایــن تاسیســات قدیمــی و نیازمنــد اصــاح هســتند»‪ .‬مهنــدس محمــدی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬قدمــت بــاالی شــبکه های اب و فاضــاب در اســتان کــه‬ ‫موجــب فرســوذگی می شــود و همچنیــن توســعه شــهرها و نیــاز بــه ارائــه خدمــات‬ ‫گســترده تر‪ ،‬می طلبــد کــه تاسیســات ابفــا بهء طــور مــداوم اصــاح و توســعه یابــد‬ ‫و در همین راســتا بــا لحاظ کــردن اولویت هــا‪ ،‬ســالیانه قریب بــه ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر‬ ‫عملیــات اصــاح و توســعه شــبکه در شــهرهای اســتان انجــام می شــود»‪ .‬وی‬ ‫با اشــاره به اینکه بــا تــاش مجموعــه قــوی و متخصــص در حــوزه ابفــا تاکنــون‬ ‫خدمــات مســتمر بــه مشــترکان انجــام گرفتــه اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬ســعی و تــاش مــا‬ ‫خدمت رســانی و برقــراری ارتبــاط مناســب بــا مــردم اســت»‪ .‬مدیرعامــل ابفــا اســتان‬ ‫کردســتان در خصــوص اســفالت کوچــه و معابــر بعــد از حفاری هایــی کــه توســط‬ ‫ابفــا انجــام می گیــرد‪ ،‬اعــام کــرد‪« :‬ابفــا هزینــه حفاری هــای داخــل شــهر را بــه‬ ‫شــهرداری پرداخــت می کنــد تــا بعــد از هــر حفــاری اســفالت ان را انجــام دهــد»‪.‬‬ ‫تامین و ارسال مستمر مواد اولیه‬ ‫نشان از عملکرد رو به رشد فوالد لجستیک است‬ ‫ســید علــی موس وی نســب‪ /‬مدیرعامــل فــوالد خوزســتان در بازدیــد از شــرکت‬ ‫فــوالد لجســتیک‪ ،‬تامیــن و ارســال مســتمر مــواد اولیــه نظیر ســنگ اهن و کنســانتره‬ ‫بــرای گــروه فــوالد خوزســتان را نشــان از عملکــرد رو به رشــد شــرکت فــوالد لجســتیک‬ ‫ـزارش روابط عمومــی؛ علــی محمــدی بــا همراهــی محمــد نــادری (معاون‬ ‫دانســت‪ .‬به گـ ِ‬ ‫ت فــوالد لجســتیک دیدار داشــت‪ .‬در‬ ‫خریــد) و جمعــی از مســئوالن‪ ،‬بــا کارکنان شــرک ‬ ‫اغــاز ایــن دیــدار جــواد صادقــی مجــد (مدیرعامــل فــوالد لجســتیک) گــزارش جامعی‬ ‫از عملکــرد ایــن شــرکت در نیمــه نخســت ســال ‪ ۱۳۹۸‬و رونــد فعالیت هــای دوســاالنه‬ ‫لجســتیکی و زنجیــره تامیــن مــواد اولیــه فــوالد خوزســتان ارائــه داد‪ .‬علــی محمــدی‬ ‫(مدیــر عامــل فــوالد خوزســتان) رونــد رو به رشــد عملکــرد شــرکت فــوالد لجســتیک‬ ‫لو نقــل مــواد اولیــه را مثبــت ارزیابــی کــرد‪ .‬محمــدی در ایــن دیــدار ضمــن‬ ‫در حم ‬ ‫مالقــات بــا کارکنــان تالشــگر ایــن شــرکت بــا ارائــه رهنمــود از زحمــات انــان تشــکر‬ ‫کــرد‪ .‬وی مهم تریــن دلیــل موفقیــت مجموعــه فــوالد لجســتیک را تعهــد مدیریــت‬ ‫و کارکنــان ایــن شــرکت بــه اهــداف تدوین شــده گــروه فــوالد خوزســتان برشــمرد‪.‬‬ ‫درپایــان ایــن دیــدار‪ ،‬مدیرعامــل فــوالد لجســتیک بــه نمایندگــی از کارکنــان ایــن‬ ‫شــرکت بــا اهــدای نشــان «ســیمرغ زریــن» از حضــور و راهبــری علــی محمــدی؛‬ ‫مدیرعامــل فــوالد خوزســتان تقدیــر کــرد‪.‬‬ ‫قرارداد فروش نه هزار تن ریلی برای گل گهر‬ ‫مدیرکل کتابخانه های عمومی خوزستان خبر داد؛‬ ‫ی «جنت مکان» گتوند در ابان ماه‬ ‫بهره برداری از کتابخانه عموم ‬ ‫حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل‬ ‫در یادواره عملیات والفجر ‪۸‬‬ ‫پرویــن حســینی‪ /‬مراســم گرامی داشــت یــادواره عملیــات بــزرگ و غرور افریــن‬ ‫والفجــر ‪ 8‬و شــهدای معظــم یــگان دریایــی لشــکر ‪ 31‬عاشــورای اســتان اردبیــل‬ ‫باحضــور رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اردبیــل (دکتــر اخــوان اکبــری) و جمعــی‬ ‫از پرســنل و بســیجیان دانشــگاه و با حضــور امــت شــهید پرور و والیت مــدار‬ ‫اردبیــل رزمنــدگان‪ ،‬خانواده هــای معظــم شــهداء در حســینیه ثارالــه ســپاه‬ ‫حضــرت عبــاس (ع) برگــزار شــد‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫مازندران‬ ‫سید امیرحسین موسوی نسب‬ ‫مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی اســتان خوزســتان‬ ‫ در چهارمیــن جلســه انجمــن کتابخانه هــای عمومــی‬ ‫ی شــهر جنــت‬ ‫ شهرســتان گتونــد از افتتــاح کتابخانــه عمومـ ‬ ‫مــکان خبــر داد‪ .‬چهارمیــن جلســه انجمــن کتابخانه هــای‬ ‫ی شهرســتان گتونــد با حضــو ِر منصــور کوهــی‬ ‫عمومــ ‬ ‫رســتمی (مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی خوزســتان)‪،‬‬ ‫ســهراب گیالنــی (نماینــده مــردم گتونــد و شوشــتر‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی)‪ ،‬عبدالرضــا احســانی نیا‬ ‫(فرمانــدار شهرســتان گتونــد) و همچنیــن اعضــای انجمــن‬ ‫ی شهرســتان گتونــد در محــل‬ ‫کتابخانه هــای عمومــ ‬ ‫فرمانــداری شهرســتان برگــزار شــد‪ .‬در ایــن جلســه‪،‬‬ ‫عبدالرضــا احســانی نیا‪ ،‬فرمانــدار شهرســتان گتونــد‬ ‫بااشــاره به اثــرات مطالعــه در رشــد کمــی و کیفــی در‬ ‫همــه ســطوح جامعــه گفــت‪« :‬خوانــدن و مطالعــه هــر‬ ‫جامعــه ای را به ســمت پیشــرفت ســوق می دهــد و‬ ‫شهرســتان گتونــد بــا وجــود کتابخانه هــای عمومــی قطع ـاً‬ ‫در مســیر رشــد قــرار می گیــرد»‪ .‬وی بااشــاره به مشــکالت‬ ‫مطرح شــده درخصــوص کتابخانه هــای عمومــی اشــاره کــرد‪:‬‬ ‫ی جلس ـه ای کامــا‬ ‫«جلســات انجمــن کتابخانه هــای عموم ـ ‬ ‫فرهنگی ســت‪ .‬اعضــای انجمــن کتابخانه هــای عمومــی در‬ ‫صالــح شــهر و ترکالکــی و جنــت مــکان پــای کار هســتند»‪.‬‬ ‫احســانی نیا افــزود‪« :‬پروژه هــای نیمه تمــام شــهر جنــت‬ ‫مــکان و ســماله بــا پیگیری هــای مســتمر تــا پایــان ســال‬ ‫بــه بهره بــرداری می رســد‪ .‬روســتاهای فاقــد کتابخانــه بــا‬ ‫جمعیــت بــاال وجــود دارد کــه بایــد خدمــات کتابخانـه ای را‬ ‫بــرای انهــا نیــز برنامه ریــزی کــرد»‪ .‬منصــور کوهــی رســتمی‬ ‫بــه مشــکالت کتابخانه هــای عمومــی شهرســتان گتونــد‬ ‫پرداخــت و عنــوان داشــت‪« :‬نبــود اعتبــارات الزم جهــت‬ ‫تکمیــل پروژه هــای احداثــی یکــی از چالش هایی ســت‬ ‫درحال حاضــر در شهرســتان وجــود دارد کــه از ســال‬ ‫کــه‬ ‫ِ‬ ‫‪ 93‬پــروژه احــداث کتابخانــه در شــهرهای ســماله و جنــت‬ ‫مــکان به طــول انجامیــد و فقــط ‪ 30‬درصــد پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی داشــت کــه بــا همدلــی و همراهــی مجموعــه‬ ‫مســئولین اســتان ایــن کتابخانه هــای بــه پیشــرفت‬ ‫‪ 100‬درصــد رســیده اند کــه کتابخانــه شــهر جنــت مــکان در‬ ‫هفتــه کتــاب و کتاب خوانــی بــه بهره بــرداری می رســد»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬مشــکالت انباشته شــده کتابخانه هــای‬ ‫ی در ســال های گذشــته باعــث کندشــدن نوســازی‬ ‫عمومــ ‬ ‫تجهیــزات کتابخانه هــای عمومــی شــده اســت‪ .‬همــت‬ ‫مســئولین شــهری و اســتانی را بــرای رفــع همــه مشــکالت‬ ‫کتابخانه هــای عمومــی مــورد استدعاســت»‪.‬‬ ‫احســان عالیخانــی‪ /‬مهنــدس منصــور یــزدی زاده (مدیرعامــل ذوب اهــن اصفهــان)‬ ‫در نشســت خبــری نمایشــگاه ماینکــس ‪ ۲۰۱۹‬در غرفــه ایــن شــرکت گفــت‪« :‬اخــذ‬ ‫عــوارض ‪ ۲۵‬درصــدی از صــادرات مــواد معدنــی هرچنــد بازدارنــده نیســت؛ امــا‬ ‫بــرای شــروع خــوب اســت البتــه نظــر تولید کننــدگان فــوالد ‪ ۴۰‬درصــد بــود»‪ .‬وی‬ ‫گفــت‪« :‬قــرارداد فــروش ‪ ۹۰۰۰‬تــن ریــل ‪ UIC60‬پرســرعت بــه شــرکت توســعه و‬ ‫ســرمایه گذاری گل گهــر امضــاء شــده اســت و امــروز از ریــل ذوب اهــن اصفهــان‬ ‫در محــور بســتان اباد‪،‬میانه اســتفاده می شــود»‪ .‬مدیرعامــل ذوب اهــن اصفهــان در‬ ‫نشســت خبــری کــه در حاشــیه هشــتمین کنفرانــس بین المللی مهندســی متالــورژی‬ ‫و مــواد (‪ )iMat۲۰۱۹‬و هشــتمین نمایشــگاه ســاالنه فرصت هــای ســرمایه گذاری در‬ ‫معــدن و صنایــع معدنــی ‪ MINEX۲۰۱۹‬برگــزار شــد‪ ،‬گفـت ‪« :‬ایمیــدرو امســال بــرای‬ ‫ذوب اهــن اصفهــان یک میلیون تــن کنســانتره در نظــر گرفتــه اســت کــه جــای تقدیــر‬ ‫دارد»‪ .‬مهنــدس یــزدی زاده گف ـت ‪« :‬پیشــنهاد اختصــاص ‪ 28‬درصــد ســهام شــرکت‬ ‫ســنگ اهــن مرکــزی بــه ذوب اهــن اصفهــان بابــت تســویه بخشــی از بدهــی دولت به‬ ‫تامیــن اجتماعــی ارائــه شــده اســت کــه بــا ایــن حســاب می توانیــم یک میلیون تــن‬ ‫کنســانتره را بــه گندلــه تبدیــل کنیــم»‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫مد یرمسئول ‪ :‬علی اکبر بهبهانی (مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫فابیو لیونه‬ ‫بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪ )65607917 :‬چاپ هم زمان‪ :‬تبریز‪ -‬پیمان چاپ‬ ‫اخالق حرفه ای روزنامه نگاری د ر سایت روزنامه‬ ‫زادروز‪ 9 :‬اکتبر ‪1973‬‬ ‫زادگاه‪ :‬ایتالیا‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫حرفه‪ :‬خواننده‬ ‫او که عضو گروه ‪ Rhapsody of Fire‬بود؛‬ ‫در فعالیت انفرادی‪،‬‬ ‫البوم ‪ )2019( Zero Gravity‬را منتشر کرد‪.‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 17‬مهر ‪ 10 - 1398‬صفر ‪ 9 -1441‬اکتبر ‪ -2019‬سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪ 1000 -1838‬تومان‬ ‫شقایق فراهانی‬ ‫پروانه نمایش فیلم سـینمایی «دو کیلومتر به کـردان» به کارگردانی و‬ ‫ گزارش مهر؛‬ ‫ کنندگـی محمدجعفر رضایی هنجنی صادر شـد‪ .‬به‬ ‫تهیه‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫در ایـن اثـر اجتماعی که داسـتانی از صفات ناپسـند انسـانی همچون‬ ‫کینـه‪ ،‬دروغ و ناامیـدی را روایـت می کنـد؛ حمیدرضـا پـگاه‪ ،‬شـقایق‬ ‫فراهانی‪ ،‬مهدی صبایی‪ ،‬یوسـف مرادیان‪ ،‬شـهرزاد کمـال زاده‪ ،‬علیرضا‬ ‫اسـتادی‪ ،‬سـیاوش چراغی پـور‪ ،‬سـیاوش گرجسـتانی‪ ،‬مهـری ال اقـا‪،‬‬ ‫پرویـن ملکی‪ ،‬صفر کشـکولی بـازی دارند‪.‬‬ ‫محمد دانشور‬ ‫نمایشـی ارش محمدی؛ نویسنده‬ ‫«ببخشـید شـما؟» عنوان چهارمین اثر‬ ‫ِ‬ ‫و کارگردان تئاتر کشـور اسـت‪ .‬او که اکنون دانشجوی مقطع کارشناسی‬ ‫ِ‬ ‫ارشـد ادبیـات نمایشـی در دانشـگاه تربیـت مـدرس اسـت‪« ،‬ببخشـید‬ ‫شـما؟» را زنـگ بلـوغ دوران زندگـی هنـری خـود قلمـداد می کنـد‪ .‬در‬ ‫ایـن اثر‪ ،‬بازیگرانـی همچون اکرم جلیلوند‪ ،‬ارش محمدی‪ ،‬سـپهر ادوای‪،‬‬ ‫محمدجـواد علیائـی‪ ،‬محدثـه حسـن نژاد‪ ،‬غـزل خدابنـده‪ ،‬فاطیمـا رجبی و‬ ‫سـپیده زارعـی؛ ایفـای نقـش می کننـد‪ .‬از دیگـر عوامل ایـن نمایش نیز‬ ‫می تـوان بـه اکـرم جلیلونـد‪ :‬دسـتیارکارگردان‪ /‬علیرضا محمـدی‪ :‬مدیر‬ ‫صحنـه‪ /‬منشـی صحنـه‪ :‬امیرحسـین پهلوانـی و امیرحسـین محمـدی‪/‬‬ ‫موسـیقی‪ :‬ساتیار شـوند دوست و مهدی شـیخی‪ /‬طراحی پوستر‪ :‬مهدی‬ ‫شـیخی‪ /‬سـاخت دکـور‪ :‬امیر پهلوانـی؛ اشـاره کرد‪.‬‬ ‫ـوص نــگارش متــن ایــن نمایــش گفــت‪« :‬ببخشــید شــما؟‬ ‫ارش محمــدی درخصـ ِ‬ ‫ماحصــل تجربــه چنددهــه زندگــی در جامعــه کنونی ســت‪ .‬در ایــن اثــر‪ ،‬هیــچ‬ ‫پروتاگونیســت و انتاگونیســتی وجــود نــدارد و ادم هــا در موقعیت هــای متفاوتــی‬ ‫در تقابــل بــا یکدیگــر قــرار می گیرنــد و به این واســطه خرده درام هــای متعــددی‬ ‫شــکل می گیــرد؛ خرده درام هایــی کــه شــخصیت ها در ان رنــگ باختــه و‬ ‫به نوعــی خــود واقعی شــان را نمایانگــر می شــوند‪ .‬در ایــن اثــر‪ ،‬مخاطــب بــا‬ ‫روایتــی دوار مواجــه می شــود؛ به گونه ای کــه نمایــش‪ ،‬مخاطــب را ســوار بــر‬ ‫مرکــب خیــال‪ ،‬بــه سیروســلوک در روزمــره خــود بــرده و پــس از ‪۵۰‬دقیقــه‪،‬‬ ‫مجــدد بــه همــان نقطــه اغــاز بازمی گردانــد‪ .‬به عبارتــی‪ ،‬ســعی کردیــم کــه‬ ‫این ـه ای تمام نمــا در برابــر زندگــی قــرار دهیــم تــا به نوعــی مخاطــب در خــود‬ ‫نظــر کنــد و فقــط خــدا می دانــد کــه نــگاه بــدون پی ـش داوری در خویشــتن‪،‬‬ ‫تاچه انــدازه می توانــد ترســناک باشــد»‪ .‬نویســنده و کارگــردان نمایش «ببخشــید‬ ‫شــما؟»‪ ،‬ایــن اثــر را عــاری از یــک قصــه مشــخص و واحــد شــمرده و تصریــح‬ ‫درطول‬ ‫کــرد‪« :‬همیــن مســئله‪ ،‬باعــث شــده کــه تاریخ مصــرف نداشــته باشــد‪ .‬مــا‬ ‫ِ‬ ‫اثــر‪ ،‬به شــکل بــازی در بــازی‪ ،‬شــخصیت ها و موقعیت هــای متعــددی ب ـه رویِ‬ ‫ـول اجــرای‬ ‫صحنــه می بینیــم؛ موقعیت هایــی برامــده از دل زندگــی کــه درطـ ِ‬ ‫اثــر‪ ،‬مخاطــب را به نوعــی بــا بمبارانــی از اطالعــات و داده روبــه رو می کنــد»‪.‬‬ ‫او دراین بــاره افــزود‪« :‬قصــه واحــدی کــه کامـ ًا نامرئــی و نامحســوس‪ ،‬در لخــت‬ ‫لخــت اثــر مســتتر اســت؛ مقولــه زندگــی و سرگشــتگی بشــر امــروز اســت»‪ .‬ایــن‬ ‫کارشــناس ارشــد تئاتــر باتاکیدبراینکــه «ببخشــید شــما؟» مخاطب را بــه تفکری‬ ‫عمیــق وامـی دارد‪ ،‬افــزود‪« :‬ایــن نمایــش‪ ،‬پــس از اتمــام‪ ،‬تــازه شــروع می شــود و‬ ‫ـول ‪۵۰‬دقیقــه روی صحنــه به مــد ِد کلیــه عوامــل‬ ‫دراصــل‪ ،‬انچــه بــذرش درطـ ِ‬ ‫ســعی شــده تــا کاشــته شــود‪ ،‬بــا اتمــام نمایــش‪ ،‬در ذهــن مخاطــب به مثابــه‬ ‫نهالــی نــورس شــکل می گیــرد و نویدبخــش درختی ســت کــه ســایه اش بــه‬ ‫فتــح زمیــن ســوزان مـی رود‪ .‬ایــن درســت همــان ژن خوبی ســت کــه یــک اثــر‬ ‫هنــری جریان ســاز و مولــد بایــد بــه ان ابســتن باشــد»‪ .‬ایــن کارگــردان تئاتــر‬ ‫بااشــاره به اوضــاع نابســامان تئاتــر کشــور خاطرنشــان کــرد‪« :‬تئاتــر کشــور‪ ،‬امــروز‬ ‫بــه کودکــی رهاشــده و ســرراهی ماننــد اســت‪ .‬تئاتــر کشــور‪ ،‬در تمــام حوزه هــا‬ ‫دچــار مشــکل اســت و متولیــان امــر در خوش بینانه تریــن حالــت‪ ،‬توانمنــدی و‬ ‫دانــش الزم را بــرای اصــاح امــور ندارنــد‪ .‬از میــان همــه مشــکالت ریزودرشــت‬ ‫هنــر نمایــش در جامعــه مــا‪ ،‬اقتصــاد ان بیــش از ســایر حوزه هــا دچــار ویــروس‬ ‫شــده اســت‪ .‬حمایت هــای نیم بنــدی هــم کــه ازســویِ نهادهــای دولتــی وجــود‬ ‫داشــت‪ ،‬اکنــون سروشــکل قشــری گرفتــه و بــه نمایش هــا‪ ،‬اثــار و اشــخاص‬ ‫خاصــی اختصــاص می یابــد‪ .‬متولیــان تئاترهــای خصوصــی هــم کــه بنــگاه داری‬ ‫می کننــد‪ .‬هنرمنــد مســتقل بــرای بیــان دغدغــه خــود‪ ،‬الجــرم به ســمتِ‬ ‫تماشــاخانه های خصوصــی ســوق می یابــد‪ .‬دراین شــرایط‪ ،‬بــا هزینــه گــزاف‬ ‫کــفِ ســالن نمایــش مواجــه اســت‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬اقبــال عمومــی می توانــد به منزلــه‬ ‫بهشــت موعــود هنرمنــد قلمــداد شــود‪ .‬اقبــال عمومــی نیــز از عوامــل متعــدی‬ ‫جــاری می شــود امــا مهم تریــن ان‪ ،‬فضــای تبلیغــی و رسانه ای ســت کــه در‬ ‫ایــن مقولــه بســیار ضعیــف و فقیــر هســتیم»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬چندی پیــش‪،‬‬ ‫یکــی از شــبکه های ماهــواره ای‪ ،‬بــا پخــش تیزرهــای ارزان قیمــت‪ ،‬درصــدد‬ ‫خودنویس‬ ‫دوبراوکا اوگرشیچ‬ ‫قطعـه «رویـا» بـا صـدای علیرضـا قربانـی و اهنگ سـازی احسـان‬ ‫مطـوری؛ برنـده مـدال برنـز ‪ Global Music Awards‬شـد‪.‬‬ ‫ گـزارش موسـیقی مـا؛ ایـن اثـر کـه از پـروژه «صداهـا و پل هـا»‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫منتشـر شـده؛ مور ِد توجه مخاطبان موسـیقی در کشورهای مختلف‬ ‫قـرار گرفـت‪ .‬در ایـن مسـابقه فصلی درواقـع‪ ،‬فقط موزیسـین هایی‬ ‫می تواننـد شـرکت کننـد کـه مسـتقل باشـند و اثارشـان بـا لیبل‬ ‫کمپانـی خاصی به انتشـار نرسـیده باشـد‪.‬‬ ‫رمــان «وزارت درد» نوشــته دوبــراوکا اوگرشــیچ؛ بــا ترجمــه‬ ‫نســرین طباطبایــی و در ‪ 320‬صفحــه منتشــر شــده اســت‪.‬‬ ‫ـزارش ایســنا؛ در نوشــته پشــت جلــد ایــن کتــاب می خوانیــم‬ ‫به گـ ِ‬ ‫ـی جنــگ بالــکان در‬ ‫کــه نــه را ِه پــس دارد و نــه راه پیــش‪ :‬درپـ ِ‬ ‫دهــه ‪ ،۱۹۹۰‬تانیــا لودســیچ و شــاگردانش درتــاش بــرای دریافت‬ ‫اجــازه اقامــت‪ ،‬از گــروه ادبیــات و زبان هــای اســاوی در دانشــگاه‬ ‫امســتردام ســردرمی اورند‪.‬‬ ‫علیرضا قربانی‬ ‫هم زمـان با اربعین حسـینی‪ ،‬ائین «چله عشـق» برگـزار خواهد‬ ‫ گـزارش ایرنـا؛ در ایـن رویـداد درواقـع‪ ،‬از خالقـان ‪۴۰‬‬ ‫شـد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫اثـر برجسـته ای کـه در گونه هـای مختلـف فرهنگـی و هنـری‬ ‫مرتبـط بـا واقعـه عاشـورا تولیـد شـده؛ تجلیـل می شـود کـه از‬ ‫جملـه انهـا بایـد بـه محمـود فرشـچیان؛ خالـق تابلـوی «عصر‬ ‫عاشـورا» اشـاره کـرد‪ .‬ایـن مراسـم‪ ۲۹ ،‬مهرمـاه ‪ 98‬در «تـاالر‬ ‫قلـم» برگـزار می شـود‪.‬‬ ‫محمود فرشچیان‬ ‫گفت وگو با ارش محمدی به بهانه اجرای «ببخشید شما؟»‬ ‫حدیث سرگشتگی بشر در تقاطع زندگی‬ ‫حمایــت از تئاتــر برامــد امــا دوســتان صــاح ندانســتند کــه تئاتــر بــه جامعــه‬ ‫نزدیــک شــود؛ لــذا تبلیغــات نمایــش را در شــبکه های ماهــواره ای ممنــوع‬ ‫کردنــد»‪ .‬محمــدی بــا انتقــاد از بی اعتنایــی «رســانه ملــی» بــه تئاتــر‪ ،‬تاکیــد‬ ‫کــرد‪« :‬مقــام رهبــری امســال را ســال رونــق تولیــد نام گــذاری کرده انــد‪ .‬ایــا‬ ‫تئاتــر یــک تولیــد فرهنگــی محســوب نمی شــود؟ به واقــع‪ ،‬ســبد حمایتی رســانه‬ ‫ملــی از هنــر نمایــش‪ ،‬بــا ســاالنه صدهــا فارغ التحصیــل دانشــگاهی چیســت؟‬ ‫رهبــری بارهــا بــا رهنمودهــا و تاکیــدات ارزشمندشــان نســبت به اهمیــت عرصه‬ ‫فرهنــگ و هنــر واکنــش نشــان داده انــد‪ .‬ایــن مهــم را هربــار در بزنگاه هــای‬ ‫مختلــف‪ ،‬بــه مســئولین کشــور خاطرنشــان کرده انــد امــا گویــا کســی گوشــش‬ ‫ـوان رســانه‬ ‫بدهــکار این دســت مســائل نیســت‪ .‬دراین بیــن‪ ،‬صــدا و ســیما به عنـ ِ‬ ‫ملــی؛ نقشــی پررنگ تــر دارد و اکنــون درعمــل‪ ،‬بــا بی توجهــی بــه رهنمودهــای‬ ‫رهبــری‪ ،‬متهــم ردیــف یــک اوضــاع اســفبار تئاتــر کشــور محســوب می شــود‪ .‬ایا‬ ‫وقــت ان نرســیده تــا دســتگاه قضــا‪ ،‬اخاللگــران و ســهل انگاران فرهنگــی را مورد‬ ‫بازخواســت قــرار دهــد؟» وی درادامــه افــزود‪« :‬اگــر امــروزه غربی هــا توانســته اند‬ ‫در حــوزه فرهنگــی و هنــری‪ ،‬صاحــب قــدرت و نفــوذ باشــند‪ ،‬بــه مدیــران کاردان‬ ‫ـاس سیاس ـت ها و‬ ‫و دلســوز عرصــه فرهنــگ و هنرشــان بازمی گــردد کــه براسـ ِ‬ ‫اهــداف حکومــت خــود گام برمی دارنــد امــا متاســفانه مــا چنیــن مدیرانــی در‬ ‫عرصــه فرهنــگ و هنــر کشــور نداریــم‪ .‬جــای بســی تعجــب اســت کــه صــدا و‬ ‫ســیما این روزهــا مهم تریــن دغدغــه اش درامدزایی ســت‪ .‬اگــر ان میــزان کــه‬ ‫در درامدزایــی و جــذب تبلیغــات همــت گمــارده‪ ،‬بــه حساســیت فرهنــگ و هنــر‬ ‫کشــور توجــه داشــت؛ شــاید امــروز تئاتــر دچــار چنین ســندروم بدخیمــی نبود»‪.‬‬ ‫وی در پایــان اظهاراتــش‪ ،‬کلیــه متولیــان عرصــه فرهنــگ را بــه اتخــاذ رویکــردی‬ ‫جهــادی و نگاهــی عادالنــه دعــوت کــرد‪.‬‬ ‫اکرم محمدی‬ ‫روایتی نو از روزمرگی های زندگی‬ ‫امین کرد بچه چنگی‬ ‫ازاد به پایــان رســانده؛ ضمــن برشــمردن ویژگی هــای شــاخص‬ ‫ایــن نمایشــنامه‪ ،‬افــزود‪« :‬رودررویی هــا و تقابل هــای دوطرفــه‬ ‫موجــود میــان برادرهــا و اختــاف انهــا بــا پــدر خانــواده در‬ ‫قابل تامــل بــرای مخاطبــان اســت»‪ .‬ایــن‬ ‫ایــن نمایــش‪ ،‬نقــاط ِ‬ ‫کارگــردان جــوان عرصــه تئاتــر کــه پیش تــر در جشــنواره های‬ ‫مختلــف دانشــجویی؛ ازجملــه ســوره‪ ،‬مــاه و ‪ ...‬اثــار خویــش را‬ ‫ارائــه کــرده اســت‪ ،‬وجــود این دســت از ویژگی هــا در یــک اثــر‬ ‫نمایشــی را از جملــه نقــاط مهــم درجهــتِ شــاخص کردن ان‬ ‫برشــمرده و براین اســاس ادامــه داد‪« :‬تامــل در داســتان هایی‬ ‫ازاین دســت می توانــد زمینه ســاز ایجــاد نگاهــی متفــاوت‬ ‫میــان مخاطبــان ایــن اثــار نســبت بــه زندگــی باشــد»‪.‬‬ ‫نجارحســینی بحــث نبــود بودجــه کافــی و ســرمایه گذار در‬ ‫حــوزه هنرهــای نمایشــی را یکــی از مهم تریــن مــواردی‬ ‫برشــمرده کــه امــروز در تولیــد اثــار نمایشــی و مهم تــر از‬ ‫شاتر‬ ‫ان یگانه می ُکشد ‪...‬‬ ‫ معنی بی حرکت شدن است‪ .‬او برای مدتی‬ ‫دربازی کودکان‪ ،‬مردن به ِ‬ ‫بی حرکت می خوابد! ما همین مقدار ناچیز درباره مرگ می دانیم‪.‬‬ ‫درحقیقت‪ ،‬مرگ نه نقطه ای مقابل زیبایی؛ بلکه بخشی ازان است‪.‬‬ ‫درنگ مرگ‪ ،‬به اذن زیبایی ست ‪ ...‬امیر ریاضی‪ ،‬غزل هاشمی‪ ،‬نرگس‬ ‫مهربان‪ ،‬پارسا صحرایی‪ ،‬علیرضا محمدی و محمدصادق سراندیب؛‬ ‫کارگردانی مرضیه شاطرطوسی‬ ‫بازیگران این نمایش به نویسندگی و‬ ‫ِ‬ ‫هستند که تا ‪ 19‬مهرماه ‪ 98‬در «تماشاخانه اژمان»‬ ‫(سالن شماره ‪ )۲‬میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫پریچهر ژیان‬ ‫در فکر زر و لباس شاید بوده‬ ‫یک ادم کم حواس شاید بوده‬ ‫اساسی خودش را دارد‬ ‫قانون‬ ‫ِ‬ ‫قانون تو بی اساس شاید بوده‬ ‫مگر الیق ان نگاهت نبودم‬ ‫تو با حسرت دیدگانم چه کردی؟‬ ‫تو گفتی که بار مالمت ندادم به عشق‬ ‫تو با قلب بیچاره من چه کردی ؟‬ ‫ندانی چگونه زخم به جانم زدی‬ ‫تو با چشم بی اشک من چه کردی ؟‬ ‫همان گونه رفتی‪ ،‬جانم برفت‬ ‫تو با جان خسته ی من چه کردی ؟‬ ‫زمانی به دور دست سفر باید چرا‬ ‫نمردم ز دوری تو کشتی جهانم چه کردی ؟‬ ‫پرونده ای برای نمایش «سه کیلو و ‪250‬گرم» (بخش پایانی)‬ ‫ عنــوان یکــی از مهم تریــن مســائل‬ ‫دغدغــه مالــی همــواره به‬ ‫ِ‬ ‫پیــش روی خانواده هــا؛ به ویــژه خانواده هــای ایرانــی مدنظــر‬ ‫بــوده و ایــن موضــوع‪ ،‬به گون ـه ای در جامعــه رواج یافتــه اســت‬ ‫کــه می تــوان نشــانه های ان را در هنــر شــکوهمندی همچــون‬ ‫تئاتــر نظاره گــر بــود‪ .‬نمایــش «ســه کیلو و ‪250‬گــرم»‪،‬‬ ‫روایتــی نــو از روزمرگی هــای خانواده ای ســت کــه همیــن‬ ‫«‪250‬گرمــش» نیــز می توانــد زندگــی انــان را زیــرورو کنــد‪.‬‬ ‫محســن نجارحســینی؛ کارگــردان نمایــش «ســه کیلو و‬ ‫‪250‬گــرم»‪ ،‬بااشــاره به اینکه ایــن اثــر‪ ،‬قصــه زندگــی یــک‬ ‫خانــواده را روایــت می کنــد‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن خانــواده‪ ،‬درگیــر‬ ‫مشــکالتی می شــوند و هریــک از اعضــاء‪ ،‬رویکــرد متفاوتــی‬ ‫نســبت بــه ان مشــکل دارنــد»‪ .‬او کــه تحصیــات خــود را در‬ ‫مقطــع کارشناســی ارشــد در رشــته کارگردانــی در دانشــگاه‬ ‫شاید من هم یک تاکسی باشم‬ ‫وقتی هر روز‬ ‫با رنگ زرد‬ ‫تمام شهر را می چرخم‬ ‫محمدعلیپور‬ ‫هرچیــز در بحــث تئاتــر خصوصــی به چشــم می خــورد و ادامــه‬ ‫ دلیــل نبــود بودجــه‪،‬‬ ‫داد‪« :‬متاســفانه گروه هــای اجرایــی به‬ ‫ِ‬ ‫ســرمایه گذار‪ ،‬اسپانســر و تهیه کننــده و همچنیــن نبــود‬ ‫ســرمایه جهــت تولیــد اثــار نمایشــی‪ ،‬مجبــور هســتند کــه از‬ ‫بخــش بســیار بزرگــی از نیازهایــی کــه منجــر بــه تولیــد هزینه‬ ‫می شــود‪ ،‬چشم پوشــی کننــد»‪ .‬او باتاکیدبراینکــه همیــن امــر‬ ‫موجــب می شــود تــا بخش هــای مختلــف یــک اثــر نمایشــی‬ ‫بــه ایده ال هــای خــاص گروه هــا برســند‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬وجــود‬ ‫ممیزی هــای بســیار زیــاد هیئت هــای بازبینــی نیــز می توانــد‬ ‫از مــواردی باشــد کــه بــرای یــک گــروه نمایشــی در تولیــد یک‬ ‫اثــر‪ ،‬ایجــاد مشــکل کنــد»‪.‬‬ ‫مهــدی زندیــه؛ نویســنده نمایــش «ســه کیلو و ‪250‬گــرم»‬ ‫ضمــن ابــراز خرســندی از اینکــه بــا نــگارش ایــن اثــر توانســته‬ ‫اســت تجربــه نویســندگی متفاوتــی را در کارنامــه هنــری خــود‬ ‫به ثبــت برســاند‪ ،‬گفــت‪۲۵۰« :‬گــرم نمایشنامه ای ســت کــه‬ ‫فرازونشــیب زیــادی دارد و درواقــع‪ ،‬حادثــه محــرک ایــن اثــر‬ ‫نمایشــی بــا نقطه عطــف نمایــش‪ ،‬نزدیکــی زیــادی نســبت بــه‬ ‫اصــول کالســیک دارد‪ .‬ویژگــی اثــر نمایشــی بــرای نویســنده و‬ ‫تیــم تولیدکننــده اثــر دانشــگاه و بــا تاکیــد بــر ایــن اســت کــه‬ ‫اگــر لحظــه مخاطــب در ایــن دســت از اثــار نمایشــی‪ ،‬اثــر را‬ ‫رهــا کنــد‪ ،‬دیگــر به ســختی می تــوان او را جــذب کــرد‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬به گفتــه ایــن نــوع نــگارش یــک نقطــه مهــم دارد و‬ ‫ان تحریــک عاطفــی یــا درگیــری مخاطــب بــا موقعیت هــای‬ ‫کمــدی کــه خوشــبختانه ایــن مهــم بــا ضریــب خطــای کمــی‬ ‫در ایــن اثــر نمایشــی صــورت پذیرفــت»‪ .‬ایــن نویســنده جــوان‬ ‫تئاتــر‪ ،‬ضمــن ابــراز تاســف از ایــن امــر کــه امــروز مســائل مالی‪،‬‬ ‫از جملــه مســائل مهمی ســت کــه پروژه هــای نمایشــی را در‬ ‫بســیاری از مــوارد دچــار مشــکل می کنــد‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬در کنــار‬ ‫ایــن امــر نمی توانــد نبــودم تــا در حــوزه تئاتــر اشــاره نکــرد؛‬ ‫چــرا متاســفانه امــروز کمتــر شــاهد درگیــری متــن ایرانــی‬ ‫منطبــق بــا فضــای درون جامعــه هســتیم»‪ .‬زندیــه بــا تاکیــد‬ ‫بــر ایــن امــر کــه عــدم وجــود متــون نمایشــی فاخــر موجــب‬ ‫می شــود بیشــتر کارگردانــان جــوان بــه ســراغ متــون فاخــر‬ ‫ادبیــات جهــان برونــد و از ان اقتبــاس می کننــد‪ ،‬اظهار داشــت‪:‬‬ ‫«می تــوان از ایــن روش به عنــوان روش رفتــن به ســمت‬ ‫قدرت گرفتــن از کمپانی هــای بــزرگ تئاتــر یــاد کــرد و ایــن‬ ‫کمپانــی به معنــای واقعــی در تئاتــر ایــران وجــود نــدارد‪ .‬ایــن‬ ‫امــر تبدیــل بــه یــک رونــد ثابــت نمی شــود و تنهــا گاه گاهــی‬ ‫شــاهد این دســت از اثــار خواهیــم بــود»‪.‬‬ ‫جان در کف داری و من جان در بدن‬ ‫دل به سختی دادی و من دل به اسانی‬ ‫از شجاعت توست‪ ،‬جان در بدن من‬ ‫از سختی توست‪ ،‬جان ارام من‬ ‫فریبانجفی‬ ‫مجیدمسافر‬ ‫فاطمه الهی‬ ‫دعوت‬ ‫سکوتنامحسوس‬ ‫نمایشــگاه گروهــی نقاشــی «ســکوت نامحســوس» بــا ارائــه اثــار ‪۱۵‬‬ ‫نقــاش‪ ،‬اغازبــه کار می کنــد‪ .‬علــی خالــق‪ ،‬انتخــاب اثــار ایــن رویــداد را‬ ‫عهــده دارد و قــرار اســت کــه رویکردهــای متنــوع نقاشــی پیکــره ای امــروز‬ ‫ایــران را مــرور کنــد‪ .‬در ایــن نمایشــگاه‪ ،‬اثــاری از علیرضــا ادمبــکان‪،‬‬ ‫علیرضــا چلیپــا‪ ،‬بهنــام کامرانــی‪ ،‬حســین تمجیــد‪ ،‬لیــا ویســمه‪ ،‬مســعود‬ ‫کشــمیری‪ ،‬مهــرداد خطایــی‪ ،‬مرتضــی خســروی‪ ،‬اوژن شــیراوژن‪ ،‬ســعید‬ ‫احمــدزاده‪ ،‬علــی خالــق‪ ،‬نــزار موســوی نیا‪ ،‬احســان نصــری‪ ،‬داریــوش‬ ‫قــره زاد و حمیــده حجــار؛ به نمایــش درمی ایــد‪ .‬بهنــام کامرانــی؛ نقــاش‬ ‫و اســتاد دانشــگاه‪ ،‬در نوشــتاری بــرای معرفــی ایــن نمایشــگاه نوشــت‪:‬‬ ‫نقاشــی پیکــره ای امــروز ایــران‪ ،‬جنبه هــای تــازه ای را نشــان می دهــد؛‬ ‫ازســویی‪ ،‬بــه رهیافت هــای شــخصی و روان شناســه ارتبــاط دارنــد و‬ ‫ازســویی دیگر‪ ،‬زمینه هــای اجتماعــی در پیدایــش انهــا موثــر می نمایــد‪.‬‬ ‫راهکارهــای نقاشــان نیــز گوناگونــی زیــادی دارد و رویکردهــای بازنمایانــه‪،‬‬ ‫طنزامیــز‪ ،‬خیالــی‪ ،‬اقتباســی و بیانگرانــه را دربرمی گیرد‪ .‬انچــه اهمیت دارد‬ ‫این اســت که هریــک از ایــن نقاشــی ها‪ ،‬قســمتی از تجربه هــا و فرهنــگ‬ ‫بصــری مــا را نشــان و شــکل می دهــد‪ .‬ایــن هنرمنــدان‪ ،‬می کوشــند کــه‬ ‫درحال گــذار در همه چیــز را بــه اثــاری بــرای دیــدار‬ ‫شــرایط پیچیــده و‬ ‫ِ‬ ‫کننــد ‪ ...‬ائیــن گشــایش ایــن رویــداد‪ ،‬ســاعت ‪ ۱۶‬جمعــه؛ ‪ 19‬مهرمــاه‬ ‫ نشــانی تهــران‪ ،‬ســعادت اباد‪ ،‬عالمــه شــمالی‪،‬‬ ‫‪ 98‬در «گالــری مــژده» به‬ ‫ِ‬ ‫خیابــان هجدهــم شــرقی‪ ،‬پــاک ‪۲۷‬؛ برگــزار می شــود و نمایشــگاه تــا ‪۲۶‬‬ ‫مهرمــاه جــاری (به جــز شــنبه) از ســاعت ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۲۰‬دایــر خواهــد بــود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 1953

روزنامه سایه 1953

شماره : 1953
تاریخ : 1398/12/27
روزنامه سایه 1951

روزنامه سایه 1951

شماره : 1951
تاریخ : 1398/12/25
روزنامه سایه 1949

روزنامه سایه 1949

شماره : 1949
تاریخ : 1398/12/21
روزنامه سایه 1948

روزنامه سایه 1948

شماره : 1948
تاریخ : 1398/12/20
روزنامه سایه 1947

روزنامه سایه 1947

شماره : 1947
تاریخ : 1398/12/19
روزنامه سایه 1944

روزنامه سایه 1944

شماره : 1944
تاریخ : 1398/12/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!