روزنامه سایه شماره 2792 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2792

روزنامه سایه شماره 2792

روزنامه سایه شماره 2792

‫سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫دولت المان‬ ‫مسئول تجهیز رژیم صدام به جنگ افزار شیمیایی ست‬ ‫سـخنگوی وزارت امـور خارجـه گفـت‪« :‬دولـت متبـوع وزیـر خارجـه‬ ‫المـان مسـئول تجهیـز رژیـم صـدام بـه جنگ افـزار شـیمیایی و‬ ‫شـهادت و مسـمومیت هـزاران شـهروند ایرانی سـت»‪ .‬به گـزارش‬ ‫مهـر؛ ناصـر کنعانـی افـزود‪« :‬بسـیار بعید اسـت وزیر خارجه المـان از‬ ‫ذهنیـت مـردم ایـران نسـبت به گازهـا و مواد شـیمیایی و ارتباط ان‬ ‫با دولت المان مطلع نباشد‪ .‬او که دولت متبوعش مسئول تجهیز‬ ‫رژیـم صـدام بـه جنگ افـزار شـیمیایی و شـهادت و مسـمومیت‬ ‫هزاران شهروند ایرانی ست‪ ،‬چگونه به خود حق می دهد از حقوق‬ ‫بشـر مـردم ایـران صحبـت کنـد!»‬ ‫همراه با ‪ 8‬صفحه ضمیمه رایگان شهر قدس‬ ‫مخابره اولین پیام تلگرافی مورس‬ ‫در چنین روزی در سال ‪1844‬؛ اولین پیام تلگرافی توسط ساموئل مورس؛ مختر ع‬ ‫ُ‬ ‫و هنرمند امریکایی مخابره شد‪« .‬کد مورس»‪ ،‬عبارت است از سلسله عالمت هایی‬ ‫مرکـب از نقـاط و خطـوط کـه توسـط ایـن مختـر ع وضـع شـده اسـت‪ .‬او موفـق شـد‬ ‫کنگـره را بـه پرداخـت ‪30‬هـزاردالر برای سـاختن یک خط تلگـراف وادارد‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 3‬خرداد ‪ 4 1402‬ذی القعده ‪ 24 1444‬می ‪ 2023‬سال بیستم شماره ‪ 16 2792‬صفحه ‪ 1500‬تومان‬ ‫در نشست روسای جمهوری ایران و اندونزی مطرح شد؛‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫توافق ایران و اندونزی برای انجام تبادالت تجاری با ارزهای ملی‬ ‫‪2‬‬ ‫خوددرمانی؛ افت بزرگ‬ ‫نظام سالمت!‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫شوک صمت‬ ‫به خریداران خودرو‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زنان و جوانان؛‬ ‫بیشتر�ین مخاطبان ویدئوهای ‪TED‬‬ ‫کنفرانـس ‪ TED‬کـه بـا شـعار «امکان پذیرهـا» بیـن روزهـای ‪ ۱۷‬تـا ‪ ۲۱‬اوریـل ‪ ۲۰۲۳‬در‬ ‫«ونکـوور» برگـزار شـد‪ ،‬از رهبـران فکـری دعـوت کـرد تـا دربـاره حوزه هـای تحقیقاتـی و‬ ‫نسـازوکار‪،‬‬ ‫تخصصـی خـود صحبـت کننـد و همه چیـز؛ از علم تا هنـر را پوشـش دهند‪ .‬ای ‬ ‫در سـال ‪ ۱۹۸۴‬به عنوان اجالسـی با تمرکز بر فناوری‪ ،‬سـرگرمی و طراحی شـروع به کار کرد‬ ‫و رفته رفته که گسـترش یافت‪ ،‬زمینه های دیگر را نیز پوشـش داد؛ درعین حال به تولید‬ ‫پادکسـت‪ ،‬فرمت هـای مختلـف ویدئویـی و‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫انتونیـو گوتـرش ؛ دبیـرکل سـازمان ملـل توقـف اقدامـات تحریک امیـز رژیـم‬ ‫صهیونیسـتی در مسـجداالقصی را خواسـتار شـد و گفـت‪« :‬به شـدت بابـت‬ ‫سـخنرانی تحریک امیـز بـن گویـر پـس از یـورش بـه مسـجد االقصی نگرانـم»‪.‬‬ ‫خالقان رمان های تخیلی؛‬ ‫پیشگویان اینده نظامی جهان‬ ‫وزیر اقتصاد خبر داد؛‬ ‫تماشاخانه سیار «مسیر هشتم کاروان فرهنگی هنری»؛‬ ‫مهمان کودکان ونوجوانان شیرازی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫استاندار مازندران‪:‬‬ ‫ابالغ برنامه کوتاه مدت دولت‬ ‫برای «مهار تورم و رشد تولید»‬ ‫عضوهیئت علمیدانشگاهعلوم بهزیستی‪:‬‬ ‫در مدیریت شهری‬ ‫باید نگاه به اینده داشت‬ ‫‪2‬‬ ‫نوع برخورد مسئوالن دانشگاه در بدو ورود‬ ‫دانشجو ‪ ،‬از دالیل کاهش نشاط علمی ست‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دوشنبه یک خرداد ‪ 2/1402‬ذیالقعده ‪ 22 /1444‬می ‪ /2023‬سال یازدهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 446‬تومان‬ ‫شبکههایاجتماعی‬ ‫در کمین سالمت روان نوجوانان‬ ‫مالکومایکس؛‬ ‫مبارزیعلیه‬ ‫ُ‬ ‫داری نوین‬ ‫برده ِ‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫کشاورزیخوزستان نگاهیبه‬ ‫نشست گروه جی‪7-‬‬ ‫در مسیر‬ ‫در هیروشیما‬ ‫ارتقایبهرهوری‬ ‫‪www.sarafraz annews.ir‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی پروژه برق رسانی‬ ‫به سایت خوابگاه علوم قرانی سنندج استان کردستان‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫اوج و فرودهای‬ ‫گردشگری‬ ‫در سال ‪۲۰۲۳‬‬ ‫ماجرای وداع شاعرانه‬ ‫علیشمخانی‬ ‫‪sarafraz an 94@gmail.com‬‬ ‫هر هفتهدوشنب هها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان با رعایت‬ ‫شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫مناقصه یک مرحله ای‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫‪ -1‬دستگاه مناقصه گذار‪ :‬شهرداری ابادان‬ ‫‪ -2‬موضوع مناقصه‪ :‬بهسازی پیاده راه خیابان امام (ره) همراه با مبلمان شهری‬ ‫‪ -3‬بـراورد اولیـه‪ :‬مبلـغ ‪ 57،263،760،558‬ریـال ( بـه حـروف‪ :‬پنجـاه و هفـت میلیـارد و دویسـت و شـصت و سـه‬ ‫میلیـون و هفتصـد و شـصت هـزار و پانصـد و پنجـاه و هشـت ریـال) (‪ 49،593،760،558‬ریال بر اسـاس فهرسـت بهاء‬ ‫سـال ‪ 1402‬و ‪ 7،670،000،000‬ریـال بـه صـورت مقطـوع) مبلـغ بـراورد مطابـق بـا ماده ‪ 29‬شـرایط عمومی پیمـان تا ‪ 25‬درصد از سـوی کارفرما‬ ‫قابـل کاهـش و یـا افزایش می باشـد‪.‬‬ ‫یهـای سـرمایه ای طـرح ‪132‬ص ‪ 1502002‬و‬ ‫‪ -4‬منبـع تامیـن اعتبـار‪ :‬پرداخـت مبلـغ ‪ 25،800،000،000‬ریـال از محـل اعتبـارات تملـک دارای ‬ ‫باقیمانـده از محـل درامدهـای عمومـی طبـق تامیـن اعتبـار تخصیص یافتـه این شـهرداری قابل پرداخت می باشـد‪.‬‬ ‫‪ -5‬مدت اجراء‪/5 :‬پنج ماه‬ ‫‪ -6‬دستگاه نظارت‪ :‬معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری‬ ‫‪ -7‬میزان و نوع تضمین نامه شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬مبلغ ‪ 2،863،188،028‬ریال ( دومیلیارد و هشتصد و شصت و سه میلیون و‬ ‫یکصد و هشتاد و هشت هزار و بیست و هشت ریال )‬ ‫*ب هصـورت ضمانت نامـه معتبـر بانکـی از یکـی از بانکهـای مجـاز کشـور بـرای مـدت نـود روز از تاریـخ صـدور و بر اسـاس ایین نامه معامالت‬ ‫دولت مصـوب ‪1394‬‬ ‫‪ -8‬شـرکت های واجـد شـرایط بـه منظـور کسـب اطلاع بیشـتر و دریافـت اسـناد مناقصـه می تواننـد بـه سـایت سـامانه سـتاد بـه ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -9‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫‪ -10‬سایر شرایط مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است‪.‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪ 1502872‬م الف ‪78‬‬ ‫روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری ابادان‬ ‫بنیاد مسـکن انقالب اسلامی کردسـتان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه برق رسـانی به سـایت خوابگاه علوم قرانی سـنندج‬ ‫استان کردستان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا‬ ‫ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا کت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‪www.setadiran.ir‬‬ ‫انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضای‬ ‫الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ‪ :‬مورخ ‪ 1402/03/03‬می باشد ‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬ساعت ‪ 14‬روز دوشنبه مورخ ‪1402/03/08‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ‪ :‬ساعت ‪ 14‬روز شنبه مورخ ‪1402/03/20‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها ‪ :‬ساعت ‪ 9‬روز یکشنبه مورخ ‪1402/03/21‬‬ ‫"تذکـر‪ :‬مهلـت دریافـت اسـناد مناقصـه از سـامانه ‪ ،‬ارسـال پیشـنهاد و بازگشـایی پا کت هـا برابـر تاریخ هـای منـدرج در فراخـوان منتشـر شـده در سـامانه سـتاد‬ ‫می باشـد" ‪.‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار‪ :‬ادرس‪ :‬سنندج‪ ،‬خیابان بیمارستان توحید‪ ،‬بنیاد مسکن انقالب اسالمی کردستان و کدپستی‪66164 –76961‬‬ ‫تلفن ‪ 33230155 – 33235003 :‬دورنگار ‪. 087 –33231605 :‬‬ ‫اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز راهبردی و پشتیبانی سامانه ستاد ‪1456‬‬ ‫دفتر ثبت نام استان کردستان ‪087 – 33626190 :‬‬ ‫سایر موارد ‪:‬‬ ‫• مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه ‪ :‬سپرده تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار برابر ائین نامه تضمین معامالت دولتی به میزان ‪ 5‬درصد مبلغ اولیه‬ ‫بـراورد و بصـورت ضمانتنامـه معتبـر بانکـی و یـا رسـید بانکـی واریـز وجـه به حسـاب شـماره ‪ .1106928777‬نزد بانک تجارت شـعبه سـعدی بنام بنیاد مسـکن‬ ‫انقالب اسلامی کردسـتان می باشـد ‪ .‬پا کت های " الف ‪ ،‬بایسـتی پس از بارگذاری در سـامانه سـتاد بصورت فیزیکی (ال ک ومهرشـده) نیز در مهلت مقرر تعیین‬ ‫شـده در فراخوان تحویل دسـتگاه مناقصه گذار گردد‪.‬‬ ‫• بـه پیشـنهادهای فاقـد امضـاء‪ ،‬مشـروط‪ ،‬مخـدوش‪ ،‬فاقـد سـپرده‪ ،‬سـپرده های مخـدوش‪ ،‬سـپرده های کمتـر از میـزان مقـرر ‪ ،‬چـک شـخصی و نظایـر ان و‬ ‫ً‬ ‫پیشـنهاداتی کـه بعـد از انقضـاء مـدت مقـرر در فراخـوان واصـل شـود ‪ ،‬مطلقـا ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫• زمان اعتبار پیشـنهاد ‪ :‬مهلت اعتبار پیشـنهاد قیمتها از تاریخ اخرین روز ارائه پیشـنهادات به مدت ‪ 3‬ماه می باشـد و با نظر دسـتگاه مناقصه گذار تا سـه‬ ‫ماه دیگر قابل تمدید می باشـد‪.‬‬ ‫• پیمانکاران دارای صالحیت رشته نیرو‪ -‬برق مجاز به شرکت در مناقصه می باشند‪.‬‬ ‫• باتوجه به الزام سامانه ستاد تنها اسناد پا کتهای پیشنهادی (ب) و(ج) پیمانکارانی که دارای امضای الکترونیکی باشد مورد پذیرش می باشد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫• قبل از خرید اسناد شرکت در مناقصه و پرداخت هزینه های مربوطه به عنوان و شرح فراخوان کامال توجه گردد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫• ضمنا هزینه چاپ ا گهی و انتشار در سایت ستاد طبق اخرین بخشنامه وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت بر عهده برندگان مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫م الف ‪222‬‬ ‫روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی کردستان‬ ‫رایگان‬ صفحه 1 ‫نگاه‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫ماجرای وداع شاعرانه «شمخانی»‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬خرداد ‪ 1402‬شماره‪2792‬‬ ‫خالقان رمان های تخیلی؛‬ ‫پیشگویان اینده نظامی جهان‬ ‫عل ــی ش ــمخانی پ ــس از ما هه ــا ک ــه بح ــث کناره گی ــری‬ ‫ی ــا اس ــتعفایش در فض ــای رس ــانه ای و در پش ــت پ ــرده‬ ‫کش ــنبه از‬ ‫جلس ــات و نشسـ ـت ها مط ــرح ب ــود‪ ،‬روز ی ‬ ‫دبی ــری ش ــورای عال ــی امنی ــت مل ــی کناره گی ــری ک ــرد‪.‬‬ ‫ب هگ ــزارش ایس ــنا؛ ش ــمخانی یک شنب هش ــب در صفح ــه‬ ‫شــخصی خــود در توئیتــر ایــن شــعر را منتشــر کــرد‪ :‬حرفــی‬ ‫ک ــه در حج ــاب ز گف ــت و ش ــنود ب ــود ‪ /‬اخ ــر ب ــه رم ــز گف ــت‬ ‫و ب ــه ایم ــا ش ــنود و رف ــت ‪ ...‬لحظات ــی بع ــد از انتش ــار ای ــن‬ ‫توئی ــت ‪ ،‬نورنی ــوز؛ رس ــانه نزدی ــک ب ــه دبیرخان ــه ش ــورای‬ ‫عال ــی امنی ــت مل ــی‪ ،‬کار را ب ــرای رس ــانه ها در تحلی ــل‬ ‫و تفس ــیر ای ــن بی ــت ش ــعر اس ــان ک ــرد و نوش ــت؛ ط ــی‬ ‫هفت هه ــای اخی ــر در محاف ــل مختل ــف‪ ،‬ش ــایعات زی ــادی‬ ‫در خصــوص قصــد دریابــان شــمخانی بــرای کناره گیــری از‬ ‫نه ــا ب ــود‪،‬‬ ‫دبی ــری ش ــورای عال ــی امنی ــت مل ــی ب ــر س ــر زبا ‬ ‫انتشــار ایــن شــعر معنــادار از محتشــم کاشــانی در صفحــه‬ ‫ش ــخصی او در توئیت ــر‪ ،‬نش ــان می ده ــد ک ــه کناره گی ــری‬ ‫یس ــت؛‬ ‫ش ــمخانی از ای ــن س ــمت پ ــس از د هس ــال‪ ،‬قطع ‬ ‫ام ــا چ ــرا کناره گی ــری عل ــی ش ــمخانی بر خ ــاف اس ــافش‬ ‫نح ــد ب ــا‬ ‫از دبی ــری ش ــورای عال ــی امنی ــت مل ــی تا ای ‬ ‫فو حدی ــث هم ــراه ب ــود و طوالن ــی ش ــد؟ حس ــن‬ ‫حر ‬ ‫روحان ــی ‪ ۱۶‬س ــال کرس ــی دبی ــری ش ــورای عال ــی امنی ــت‬ ‫مل ــی را از زم ــان ریاسـ ـت جمهوری ایـ ـت اهلل خامنـ ـه ای‬ ‫ت ــا پای ــان دول ــت محم ــد خاتم ــی بر عه ــده داش ــت و در‬ ‫اواخــر دولــت خاتمــی در تیرمــاه ‪ ۸۴‬بالفاصلــه پس از انکــه‬ ‫ین ــژاد به عن ــوان رئیس جمه ــوری‬ ‫محم ــود احمد ‬ ‫انتخ ــاب ش ــد با توج هب ــه اختالف نظره ــای سیاس ــی و‬ ‫مدیریت ــی ک ــه ب ــا وی داش ــت‪ ،‬از مق ــام خ ــود اس ــتعفا ک ــرد‪.‬‬ ‫جانشــین روحانــی‪ ،‬علــی الریجانــی؛ دومیــن دبیــر شــورای‬ ‫عال ــی امنی ــت مل ــی نی ــز از م ــرداد ‪ ۱۳۸۴‬ت ــا مه ــر ‪ ۱۳۸۶‬در‬ ‫ایــن ســمت بــود؛ امــا پــس از د وســال ســکان داری دبیــری‬ ‫ش ــورا‪ ،‬در پ ــی ب ــروز اختالف نظره ــای ج ــدی سیاس ــی ب ــا‬ ‫رئیس جمه ــوری وق ــت به خص ــوص ب ــر س ــر مدیری ــت‬ ‫برخ ــی موضوع ــات به وی ــژه پرون ــده هس ــته ای از مق ــام‬ ‫خ ــود کناره گی ــری و اس ــتعفا ک ــرد‪ .‬اس ــتعفای الریجان ــی‬ ‫نی ــز در م ــدت کوتاه ــی مط ــرح‪ ،‬تائی ــد و س ــپس پذیرفت ــه‬ ‫ش ــد و س ــعید جلیل ــی دبی ــر ای ــن ش ــورا ش ــد‪ .‬در ش ــهریور‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬ب ــا روی کار ام ــدن حس ــن روحان ــی به عن ــوان‬ ‫رئیس جمه ــوری ای ــران‪ ،‬س ــعید جلیل ــی نی ــز از س ــمت‬ ‫خ ــود در دبیرخان ــه ش ــورای عال ــی امنی ــت مل ــی اس ــتعفا‬ ‫ک ــرد و عل ــی ش ــمخانی جانش ــین وی ش ــد‪ .‬ب ــا ش ــروع به کار‬ ‫دول ــت س ــیزدهم زمزم هه ــای تغیی ــر دبی ــر ش ــورای عال ــی‬ ‫امنی ــت مل ــی ب هط ــور طبیع ــی مط ــرح ش ــد؛ ام ــا ب ــا‬ ‫گذش ــت زم ــان ب ــه نظ ــر ای ــن تغیی ــر به دالی ــل سیاس ــی و‬ ‫امنیت ــی ب ــه تاخی ــر افت ــاد‪ .‬عالو هب ــر مالحظ ــات سیاس ــی‬ ‫داخل ــی‪ ،‬ش ــورای عال ــی امنی ــت مل ــی در دو سال گذش ــته‬ ‫ب ــا پروند هه ــا و موضوع ــات زی ــادی در داخ ــل و نی ــز در‬ ‫منطق ــه و فض ــای بین المل ــل مواج ــه ب ــود و تغیی ــر در‬ ‫ای ــن س ــاختار می توانس ــت صدم ــات قابل توجه ــی در‬ ‫پ ــی داش ــته باش ــد ک ــه نی ــاز ب ــود برخ ــی از موضوع ــات‬ ‫مه ــم از جمل ــه مذا ک ــرات ای ــران و عربس ــتان ب ــه س ــرانجام‬ ‫برس ــد‪ .‬دوره مدیری ــت عل ــی ش ــمخانی در دبیرخان ــه‬ ‫یت ــوان از بحرانی تری ــن‬ ‫ش ــورای عال ــی امنی ــت مل ــی را م ‬ ‫دوران پ ــس از جن ــگ تحمیل ــی دانس ــت‪ .‬ش ــورای عال ــی‬ ‫امنی ــت مل ــی با توج هب ــه جایگاه ــش در تصمیم گی ــری‬ ‫شه ــای متع ــدد و حساس ــی در‬ ‫مس ــازی ب ــا چال ‬ ‫و تصمی ‬ ‫ده سال گذش ــته و نی ــز در س ــال های اخی ــر ر وبـ ـه رو ب ــوده‬ ‫نه ــا درگی ــر‬ ‫اس ــت؛ چالش های ــی ک ــه هم چن ــان ه ــم ب ــا ا ‬ ‫اس ــت‪ .‬ت ــرور س ــردار س ــپهبد ش ــهید قاس ــم س ــلیمانی از‬ ‫فرمانده ــان ارش ــد نظام ــی ای ــران در خ ــارج از کش ــور‪،‬‬ ‫ماجــرای هواپیمــای اوکراینــی‪ ،‬تــرور محســن فخــری زاده و‬ ‫یهــای هســته ای‪،‬‬ ‫برخــی از فرماندهــان نظامــی‪ ،‬خرابکار ‬ ‫یه ــای مح ــدود و بعض ــا تنـ ـش زا ب ــا امری ــکا در‬ ‫درگیر ‬ ‫ضه ــا و‬ ‫منطق ــه و نی ــز ب ــا کش ــورهای منطق ــه‪ ،‬اعترا ‬ ‫اغتشاش ــات در ش ــهرهای مختل ــف ای ــران در س ــال های‬ ‫مختلــف به ویــژه در ‪ ،۱۴۰۱ ،۹۸ ،۹۶‬موضــوع حصــر‪ ،‬برجــام‬ ‫مخ ــوردن ان و افزای ــش فش ــارهای اقتص ــادی ب ــر‬ ‫و بر ه ‬ ‫ای ــران‪ ،‬حواش ــی دس ــتگیری و اع ــدام علیرض ــا ا کب ــری و‬ ‫برخ ــی هم ــکاران وی‪ ،‬بازگش ــت طالب ــان ب ــه حکمران ــی‬ ‫یه ــا‬ ‫افغانس ــتان و خ ــروج امری ــکا از ای ــن کش ــور‪ ،‬درگیر ‬ ‫می ــان اذربایج ــان و ارمنس ــتان‪ ،‬ورود مس ــتقیم ش ــورای‬ ‫عالــی امنیــت ملــی و شــخص علــی شــمخانی در مذا کــرات‬ ‫اش ــتی ب ــا عربس ــتان س ــعودی و نی ــز هم ــکاری و دوس ــتی‬ ‫ای ــران و روس ــیه از جمل ــه موضوع ــات حیات ــی و حس ــاس‬ ‫یس ــت ک ــه‬ ‫در ح ــوزه امنی ــت مل ــی و سیاس ــت خارج ‬ ‫نه ــا بی ــش از یک ده ــه اس ــت ک ــه روی می ــز‬ ‫برخ ــی از ا ‬ ‫ش ــورای عال ــی امنی ــت مل ــی ق ــرار دارد‪ .‬ش ــایعات و اخب ــار‬ ‫غیررس ــمی و تائید نش ــده در یک سال گذش ــته درب ــاره‬ ‫ته ــای اقتص ــادی ش ــمخانی و نزدیکان ــش‬ ‫برخ ــی فعالی ‬ ‫یســت کــه ایــن اواخــر عرصــه را بــر ایــن‬ ‫از جملــه موضوعات ‬ ‫مدیــر امنیتی‪-‬سیاســی تنــگ کــرد و او مهم تریــن جایــگاه‬ ‫سیاس ــی‪-‬امنیتی کش ــور را در فض ــای ش ــاعرانه ام ــا تل ــخ‬ ‫ت ــرک ک ــرد‪ .‬ش ــمخانی در ما هه ــای اخی ــر توانس ــت پرون ــده‬ ‫اش ــتی ب ــا عربس ــتان را ب ــه س ــرانجام برس ــاند؛ موضوع ــی‬ ‫نش ــک در عرص ــه سیاس ــت خارج ــی و تعام ــات‬ ‫ک ــه بدو ‬ ‫منطقـه ای و بین المللــی بــرای ایــران و امنیــت منطقــه بــه‬ ‫شــرط حفــظ ان‪ ،‬راهگشــا خواهــد بــود و فشــارها بــه ایــران‬ ‫را ب ــه نح ــو قاب ــل توجه ــی کاه ــش می ده ــد‪.‬‬ ‫احمدرضاسهرابی‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫کارتون‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫داس ــتان های علمی‪-‬تخیل ــی ب ــر «نح ــوه‬ ‫انج ــام جن ــگ» در جه ــان واقع ــی‪ ،‬تاثی ــر‬ ‫می گذارنــد و ا گرچــه ایــن اتفــاق‪ ،‬در نــگاه اول‬ ‫جالــب به نظــر می ایــد؛ امــا شــاید نتایــج ان را‬ ‫دوس ــت نداش ــته باش ــیم‪ .‬از ماش ــین های‬ ‫جنگ ــی پیش ــرفته گرفت ــه ت ــا ابررایان هه ــا و‬ ‫ته ــای قات ــل؛ داس ــتان های علم ــی‪-‬‬ ‫روبا ‬ ‫فه ــای زی ــادی‬ ‫تخیل ــی درم ــورد جن ــگ حر ‬ ‫ب ــرای گفت ــن دارن ــد‪ .‬ش ــاید تعج ــب کنی ــد‬ ‫ته ــا (ازجمل ــه‬ ‫ا گ ــر بدانی ــد ک ــه برخ ــی دول ‬ ‫«بریتانی ــا» و «فرانس ــه») ا کن ــون توج ــه خ ــود‬ ‫را ب ــه ای ــن داس ــتان های خارق الع ــاده‬ ‫معطــوف کرده انــد تــا راهــی بــرای تفکــر دربــاره‬ ‫ایند هه ــای احتمال ــی و ت ــاش ب ــرای دف ــع‬ ‫هرگون ــه تهدی ــد بالق ــوه باش ــد‪ .‬سال هاس ــت‬ ‫نویس ــندگان داس ــتان های علم ــی‪-‬‬ ‫یه ــای اینده نگ ــر‬ ‫تخیل ــی درب ــاره فناور ‬ ‫پیش گویی های ــی کرده ان ــد ک ــه بعده ــا ب ــه‬ ‫ً‬ ‫واقعیــت تبدیــل شــدند؛ مثــا در ســال ‪،۱۹۶۴‬‬ ‫«ارت ــور س ــی کالرک» (خال ــق «‪ :۲۰۰۱‬اودیس ــه‬ ‫فضای ــی») وج ــود اینترن ــت را پیش بین ــی‬ ‫ک ــرد؛ و در س ــال ‪« ،۱۹۸۳‬ای ــزا ک اس ــیموف»‬ ‫(خال ــق «مجموع ــه رب ــات») پیش بین ــی‬ ‫ک ــرد ک ــه زندگ ــی م ــدرن ب ــدون کامپیوت ــر‪،‬‬ ‫غیرممکــن خواهــد شــد‪ .‬این موضــوع باعــث‬ ‫ته ــا ب ــه این موض ــوع توج ــه‬ ‫ش ــده ت ــا دول ‬ ‫کنن ــد‪ .‬درواق ــع‪ ،‬داس ــتان های علم ــی‪-‬‬ ‫تخیل ــی نه تنه ــا می توانن ــد ب ــه م ــا کم ــک‬ ‫یه ــای‬ ‫کنن ــد این ــده ای را ک ــه توس ــط فناور ‬ ‫جدی ــد ش ــکل می گی ــرد‪ ،‬تص ــور کنی ــم؛ بلک ــه‬ ‫می توان ــد کم ــک کنن ــد درم ــورد تهدیده ــای‬ ‫بالق ــوه‪ ،‬درس های ــی بیاموز ی ــم‪ .‬موضوع ــات‬ ‫متع ــددی وج ــود دارد ک ــه داس ــتان های‬ ‫نه ــا درگی ــر هس ــتند ک ــه‬ ‫علمی‪-‬تخیل ــی ب ــا ا ‬ ‫یش ــک ب ــه تحقیق ــات دفاع ــی درم ــورد‬ ‫ب ‬ ‫جن ــگ و راه های ــی ب ــرای کاه ــش خط ــر‬ ‫کم ــک می کن ــد‪ .‬باانک ــه م ــا هرگ ــز نمی توانی ــم‬ ‫پیش بین ـ ِـی کامل ــی از این ــده داش ــته باش ــیم؛‬ ‫ام ــا می توانی ــم امی ــدوار باش ــیم ک ــه رهب ــران و‬ ‫ـتی م ــا درس های ــی‬ ‫تصمیم گیرن ــدگان باالدس ـ ِ‬ ‫را ک ــه در داس ــتان های علمی‪-‬تخیل ــی ب ــه‬ ‫یش ــود‪ ،‬بیاموزن ــد ت ــا ش ــاید‬ ‫نه ــا اش ــاره م ‬ ‫ا ‬ ‫نش ــهر؛ ی ــک جامع ــه‬ ‫از «دیس ــتوپیا» (ویرا ‬ ‫ی ــا س ــکونت گاه خیال ــی در داس ــتان های‬ ‫یهــای منفی؛‬ ‫علمی‪-‬تخیلــی کــه در ان‪ ،‬ویژ گ ‬ ‫برتــری و چیرگــی کامــل دارنــد و زندگــی در ان‪،‬‬ ‫ـواه هی ــچ انس ــانی نیس ــت) اجتن ــاب‬ ‫دلخ ـ ِ‬ ‫کنی ــم‪ .‬مقال ــه منتش ــره به تار ی ـ ِـخ ‪ ۱۲‬اور ی ــل‬ ‫‪ ۲۰۲۳‬در رس ــانه انالی ـ ِـن ‪Science Alert‬‬ ‫ـوع این چنین ــی از داس ــتان های‬ ‫چه ــار موض ـ ِ‬ ‫ته ــا بهت ــر اس ــت‬ ‫علمی‪-‬تخیل ــی را ک ــه دول ‬ ‫درنظ ــر بگیرن ــد‪ ،‬مط ــرح ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫َابرسربازان‬ ‫َ‬ ‫«ابرس ــربازان» یک ــی از موضوع ــات اصل ــی‬ ‫در داس ــتان های علمی‪-‬تخیل ــی هس ــتند‬ ‫نه ــا‬ ‫و اش ــکال مختلف ــی دارن ــد‪ .‬اغل ــب ا ‬ ‫یه ــای جدی ــد‪،‬‬ ‫به دلی ــل تجهی ــز ب ــه فناور ‬ ‫فراتــر از ســربازان عادی انــد؛ ماننــد «جنــگاوران‬ ‫اخترن ــاو»؛ اث ــر «راب ــرت هاین الی ــن» (‪)۱۹۵۹‬‬ ‫ی ــا «جن ــگ اب ــدی» اث ــر «ج ــو هالدم ــن»‬ ‫نت ــر‬ ‫نح ــال‪ ،‬نمون هه ــای مدر ‬ ‫(‪ .)۱۹۷۴‬باای ‬ ‫همچنی ــن نش ــان می دهن ــد ک ــه چگون ــه‬ ‫َ‬ ‫یت ــر‬ ‫«ابرس ــربازان» می توانن ــد ب ــا عض ــات قو ‬ ‫و حت ــی اندا مه ــای اضاف ــی‪ ،‬ظاه ــر ش ــوند‪.‬‬ ‫یت ــر و س ــریع تر‬ ‫ـربازان خ ــاص» قو ‬ ‫ای ــن «س ـ ِ‬ ‫ب ــوده و بهت ــر می توانن ــد بجنگن ــد؛ بنابرای ــن‪،‬‬ ‫ج ــای تعج ــب نیس ــت ک ــه اغل ــب‪ ،‬پیامده ــای‬ ‫اخالق ــی متع ــددی را گوش ــزد می کنن ــد‪« .‬رایان ــه‬ ‫ـرد» تصویرشــده در داســتان «جنــگ ابــدی»‬ ‫نبـ ِ‬ ‫حت ــی ای ــن ق ــدرت را دارد ت ــا س ــربازانی را ک ــه از‬ ‫دس ــتورات پی ــروی نمی کنن ــد‪ ،‬منفج ــر کن ــد!‬ ‫نمون ــه خ ــاص س ــربازانی ب ــا ق ــدرت فوق بش ــری‬ ‫یت ــوان در ب ــازی ویدئوی ـ ِـی محب ــوب ‪War‬‬ ‫را م ‬ ‫‪ 40000 Hammer‬نی ــز دی ــد ک ــه در بدنش ــان‪،‬‬ ‫قلــب دوم‪ ،‬ریــه ســوم و تعــداد زیــادی ایمپلنــت‬ ‫یش ــود ت ــا کم ــک کن ــد در‬ ‫اضاف ــی کاش ــته م ‬ ‫می ــدان نب ــرد زن ــده بمانن ــد‪ .‬ان ها ک ــه به عن ــوان‬ ‫یش ــوند‪،‬‬ ‫تفنگ ــداران فضای ــی ش ــناخته م ‬ ‫ب هح ــدی تغیی ــر کرده ان ــد ک ــه دیگ ــر ب ــا انچ ــه‬ ‫ً‬ ‫اول (انس ــان) بوده ان ــد‪ ،‬قرابت ــی ندارن ــد و کام ــا‬ ‫موج ــودی بیگان ــه از بش ــر هس ــتند‪.‬‬ ‫هواپیماهای بدون سرنشین‬ ‫عملی ــات پهپ ــادی‪ ،‬نق ــش مهم ــی را در‬ ‫ً‬ ‫گه ــای م ــدرن ب ــازی می کنن ــد؛ مث ــا‬ ‫جن ‬ ‫«ایاالت متح ــده» و متحدان ــش از پهپاده ــای‬ ‫‪ Predator‬و ‪ Reaper‬ب ــرای گشـ ـت زنی در‬ ‫اس ــمان و حت ــی «ت ــرور اش ــخاص» از راه دور‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اس ــتفاده می کنن ــد‪ .‬اخی ــرا نمونه های ــی از‬ ‫پهپاده ــای نی ــروی دریای ــی این کش ــور را در‬ ‫جن ــگ اوکرای ــن نی ــز دیده ای ــم‪ .‬البت ــه‪ ،‬اث ــار‬ ‫نن ــوع‬ ‫علمی‪-‬تخیل ــی مدت هاس ــت ک ــه ای ‬ ‫گه ــا را پیش بین ــی کرده ان ــد و ا گ ــر چی ــزی‬ ‫جن ‬ ‫ً‬ ‫یشــدن‬ ‫باشــد‪ ،‬صرفــا ادامــه محتمـ ِـل کامپیوتر ‬ ‫ً‬ ‫ایــن ابــزار و متعاقبــا شــیوه های نبــرد پیشــرفته‬ ‫بااس ــتفاده از ان هاس ــت‪« .‬اورس ــون اس ــکات‬ ‫ـازی ِانــدر» (‪ ،)۱۹۸۵‬کودکانــی‬ ‫کارد» در رمــان «بـ ِ‬ ‫خردس ــال؛ ازجمل ــه « ِان ــدر» را در تاریخ ــی‬ ‫نامش ــخص در این ــده‪ ،‬ب ــه م ــا معرف ــی می کن ــد‬ ‫یش ــوند؛ ت ــا در‬ ‫ک ــه ب ــه «مدرس ــه نب ــرد» ب ــرده م ‬ ‫نه ــای نظام ـ ِـی پیچی ــده ای بااس ــتفاده از‬ ‫تمری ‬ ‫رایان هه ــا ب ــرای شبی هس ــازی جن ــگ علی ــه‬ ‫دش ــمنی بیگان ــه ام ــاده ش ــوند‪ .‬البت ــه بچ هه ــا از‬ ‫یک ــه انج ــام می دهن ــد‪ ،‬بی خبرن ــد‬ ‫ماهی ـ ِـت کار ‬ ‫و ان را ی ــک ب ــازی تلق ــی می کنن ــد‪ .‬پ ــس از‬ ‫نابودکــردن دشــمنان اســت کــه « ِانــدر» متوجــه‬ ‫یک ــرد؛ بلک ــه فرمانده ـ ِـی‬ ‫یش ــود ب ــازی نم ‬ ‫م ‬ ‫نیروهای ــی در دنی ــای واقع ــی را برعه ــده‬ ‫داش ــت ک ــه در فض ــای بیرون ــی می جنگیدن ــد‪.‬‬ ‫نویس ــنده در ‪ Ender’s Game‬پیش دس ــتی‬ ‫ثه ــای کلی ــدی ک ــه‬ ‫ک ــرده و ب ــه بس ــیاری از بح ‬ ‫یپ ــردازد؛‬ ‫ام ــروزه دراین زمین ــه مط ــرح اس ــت‪ ،‬م ‬ ‫او حت ــی ب ــه ای ــن س ــوال ک ــه ای ــا کش ــتن از راه‬ ‫دور‪ ،‬ی ــک «روش جنگ ـ ِـی اخالق ــی» محس ــوب‬ ‫یک ــه‬ ‫یش ــود را نی ــز پی ــش می کش ــد! چیز ‬ ‫م ‬ ‫ـورد تروره ــای پهپ ــادی نی ــز عن ــوان ش ــده و‬ ‫درم ـ ِ‬ ‫ ان را روش ــی تروریس ــتی می دانن ــد‪.‬‬ ‫مهندسیزیستی‬ ‫فرات ــر از هواپیماه ــای بی سرنش ــین و‬ ‫یه ــای پیش ــرفته رایانـ ـه ای‪ ،‬ممک ــن‬ ‫فناور ‬ ‫اس ــت عل ــوم زیس ــتی و نق ــش حیوانات ــی ک ــه‬ ‫ت بشردوس ــتانه در‬ ‫ب ــرای پش ــتیبانی از عملی ــا ‬ ‫یت ــوان‬ ‫یش ــوند را نی ــز م ‬ ‫جن ــگ اس ــتفاده م ‬ ‫درنظ ــر گرف ــت‪ .‬در «س ـگ های جن ــگ» نوش ــته‬ ‫ـان اث ــر‪،‬‬ ‫‪« ۲۰۱۷‬ادری ــان چایکوفس ــکی»‪ ،‬قهرم ـ ِ‬ ‫یـــک س ــگ «مهندس ــی زیس ــتی» (درواق ــع‪،‬‬ ‫تش ــده) اس ــت ک ــه دس ــتورات‬ ‫ی ــک م ــزدور تربی ‬ ‫را ب ــدون هیچ گون ــه س ــوالی دنب ــال می کن ــد؛‬ ‫یش ــود اربابان ــش‪،‬‬ ‫تااینک ــه یـ ـک روز متوج ــه م ‬ ‫ـراد خوب ــی ک ــه ابت ــدا ادع ــا می کردن ــد‪،‬‬ ‫ان اف ـ ِ‬ ‫نیس ــتند! مانن ــد بس ــیاری از بهتری ــن اث ــار‬ ‫علمی‪-‬تخیل ــی‪ Dogs of War ،‬نی ــز س ــواالت‬ ‫اخالق ــی بس ــیاری درم ــورد وضعی ــت انس ــان‬ ‫مط ــرح می کن ــد؛ ازجمل ــه نح ــوه اس ــتثمار‬ ‫طبیع ــت و موجودات ــش توس ــط انس ــان ها و‬ ‫اینکــه چگونــه حیوانــات در چارچــوب اخالقــی‬ ‫ً‬ ‫م ــا ق ــرار می گیرن ــد؛ مث ــا «کون ــو» (ی ــک س ــگ‬ ‫ارتش ــی) ک ــه ج ــان س ــربازان را در افغانس ــتان‬ ‫نج ــات داد و نش ــان «ویکتوری ــا ک ــراس»‬ ‫بریتانی ــا را دریاف ــت ک ــرد‪ .‬درواق ــع‪ ،‬در موقعی ــت‬ ‫جنگ ــی‪ ،‬او را اول از بالگ ــرد پی ــاده کردن ــد ت ــا در‬ ‫محوط ــه ب ــدود و از امنی ـ ِـت مح ــل‪ ،‬اطمین ــان‬ ‫ً‬ ‫حاص ــل ش ــود ت ــا بع ــدا تی ــم عملی ــات انس ــانی‪،‬‬ ‫وارد کارزار ش ــود‪ .‬به نظرت ــان ا گ ــر حیوان ــات‬ ‫ته ــای‬ ‫شم ــرگ ب ــه موقعی ‬ ‫را به عن ــوان پی ‬ ‫خطرنــا ک بفرســتیم تــا ضامــن جــان مــا شــوند‬ ‫ی ــا به دنب ــال بازمان ــدگان زلزل ــه بگردن ــد‪ ،‬ب ــدون‬ ‫شه ــای دش ــوار و خ ــاص امکان پذی ــر‬ ‫اموز ‬ ‫شه ــا فرات ــر رفت ــه و اه ــداف‬ ‫اس ــت؟ ا گ ــر اموز ‬ ‫دیگ ــری را دنب ــال کن ــد‪ ،‬ای ــا ای ــن حیوان ــات‬ ‫می توانن ــد به مثاب ــه ی ــک س ــاح جنگ ــی عم ــل‬ ‫کنن ــد؟‬ ‫تغییر رفتار‬ ‫داس ــتان های علمی‪-‬تخیل ــی درم ــورد م ــواد‬ ‫مخ ــدر و روش ــی ک ــه بت ــوان از م ــواد ش ــیمیایی‬ ‫ب ــرای تحری ــف واقعی ــت و تغیی ــر رفت ــار اس ــتفاده‬ ‫فه ــای بس ــیاری ب ــرای گفت ــن دارن ــد‪.‬‬ ‫ک ــرد‪ ،‬حر ‬ ‫ش ــاید مش ــهورترین نویس ــنده دراین زمین ــه‬ ‫«فیلیــپ کــی‪ .‬دیــک» باشــد؛ کــه بــا رمان هایــی‬ ‫نظی ـ ِـر مانن ــد «یوبی ــک» (‪ )۱۹۶۹‬و «پلی ــس‬ ‫گف ــت اش ــکم را ج ــاری ک ــن» (‪ )۱۹۷۴‬ب ــه‬ ‫یپ ــردازد‪ .‬البت ــه فیلم های ــی‬ ‫این موض ــوع م ‬ ‫مانن ــد «س ــرنتی» س ــاخته ‪« ۲۰۰۵‬ج ــاس‬ ‫وی ــدون» و س ــریال «فایرف ــای» (‪)۲۰۰۳-۲۰۰۲‬‬ ‫نی ــز س ــوژه ای مش ــابه داش ــته اند‪ .‬کاپیتان ــی‬ ‫ هم ــراه خدمـ ـه اش ب ــه س ــیاره «میران ــدا» س ــفر‬ ‫می کنن ــد ت ــا عواق ــب تاری ــک م ــواد مخ ــدری ک ــه‬ ‫بــرای کنتــرل جمعیــت اســتفاده شــده را کشــف‬ ‫یک ــه ای ــن نمون هه ــای مکت ــوب‬ ‫کنن ــد‪ .‬درحال ‬ ‫ی ــا نمایش ــی‪ ،‬ممک ــن اس ــت ش ــوم به نظ ــر‬ ‫شه ــای واقع ـ ِـی‬ ‫برس ــند؛ ام ــا درمقایســه با ازمای ‬ ‫انجا مش ــده توس ــط ‪ CIA‬چی ــزی نیس ــتند! در‬ ‫اواخ ــر جن ــگ ویتن ــام‪ ،‬افش ــا ش ــد ک ــه س ــازمان‬ ‫شه ــای غیرقانون ــی‬ ‫ی ِای» ازمای ‬ ‫«سـ ـی ا ‬ ‫انس ــانی را به منظ ــور تولی ــد م ــواد مخ ــدر ب ــرای‬ ‫شست وش ــوی مغ ــزی و ش ــکنجه انج ــام‬ ‫مـ ـی داد؛ عملیات ــی باعن ــوان ‪MK-ULTRA‬‬ ‫ک ــه در جلس ــه اس ــتماع س ــنا در س ــال ‪۱۹۷۷‬‬ ‫علن ــی ش ــد‪ .‬می توانی ــم امی ــدوار باش ــیم چنی ــن‬ ‫شه ــای هولنا ک ــی متعل ــق ب ــه گذش ــته‬ ‫ازمای ‬ ‫نح ــال‪ ،‬مفه ــوم «تغیی ــر رفت ــار»‬ ‫باش ــد؛ باای ‬ ‫ـرد ب ــزرگ در تحقیق ــات‬ ‫همچن ــان ی ــک رویک ـ ِ‬ ‫یس ــت ک ــه به نظ ــر می ای ــد کن ــار گذاش ــته‬ ‫دفاع ‬ ‫یش ــود‪ .‬بس ــیاری اس ــتدالل‬ ‫نش ــده و نم ‬ ‫می کنن ــد ک ــه «رس ــانه های اجتماع ــی» ا کن ــون‬ ‫یس ــت و جن ــگ‬ ‫ی ــک می ــدان نب ــرد جهان ‬ ‫نه ــا به نوع ــی در ادام ــه‬ ‫اطالعات ـ ِـی برق ــرار در ا ‬ ‫همی ــن مس ــیر؛ و ت ــاش ب ــرای تغیی ــر اف ــکار‬ ‫عموم ــی درم ــورد «موض ــوع ه ــدف» اس ــت‪:‬‬ ‫تهدی ــد واقع ـ ِـی امنی ــت به واس ــطه مداخل ــه‬ ‫روان درمان ــی در قالب ــی نوی ــن!‬ ‫در نشست روسای جمهوری ایران و اندونزی مطرح شد؛‬ ‫توافق ایران و اندونزی برای انجام تبادالت تجاری با ارزهای ملی‬ ‫رئیس جمهـوری با بیان اینکـه «ایـران و اندونزی‬ ‫تهـای متنوعـی بـرای ارتقـای‬ ‫زمین ههـا و ظرفی ‬ ‫سـطح روابـط دارنـد»‪ ،‬اظهـار امیـدواری کـرد کـه‬ ‫ایـن سـفر بتوانـد در جهـت گسـترش تعاملات‬ ‫فیمابین دو کشـور قدرتمند اسالمی در منطقه‬ ‫و جهـان تاثیـرات سـازنده ای داشـته باشـد و اثار‬ ‫ان بـا سـفر متقابـل رئیس جمهـوری اندونـزی‬ ‫بـه تهـران کامـل شـود‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ سـید‬ ‫ابراهیـم رئیسـی در ادامـه برنام ههـای سـفر‬ ‫رسـمی بـه اندونـزی‪ ،‬در نشسـت مطبوعاتـی‬ ‫مشـترک بـا «جوکـو ویـدودو» رئیـس جمهـور‬ ‫ایـن کشـور‪ ،‬بـا ابـراز امیـدواری نسـبت بـه اینکـه‬ ‫در ایـن سـفر گا مهـای بلنـدی در جهـت توسـعه‬ ‫روابـط بـا اندونـزی برداشـته شـود‪ ،‬گفـت‪ :‬دو‬ ‫کشـور در ‪ 70‬سـال سـپری شـده از برقـراری‬ ‫روابـط دیپلماتیـک‪ ،‬همـواره تعاملات خوبـی‬ ‫در حوز ههـای مختلـف سیاسـی‪ ،‬اقتصـادی‪،‬‬ ‫تجـاری و منطقـه ای و بین المللـی داشـته اند‪.‬‬ ‫وی با اشـاره به هدفگذاری انجـام شـده بـرای‬ ‫رسـاندن حجـم مبـادالت تجـاری دو کشـور‬ ‫بـه رقـم ‪ 20‬میلیـارد دالر افـزود‪ :‬البتـه دو کشـور‬ ‫تصمیـم گرفته انـد که مبادالت خـود را با ارزهای‬ ‫ملـی انجـام دهنـد‪ .‬امـروز مقامـات دو کشـور‬ ‫اسـناد متعـددی بـرای همـکاری در حوز ههـای‬ ‫مختلـف امضـا کردنـد کـه نشـان دهنده عـزم و‬ ‫اراده انهـا بـرای توسـعه روابـط در همـه حوزه هـا‬ ‫نکـه «جمهـوری اسلامی‬ ‫اسـت‪ .‬وی بـا بیـان ای ‬ ‫مهـای ظالمانـه‬ ‫ایـران بـا وجـود فشـارها و تحری ‬ ‫بـا همـت متخصصیـن جـوان خـود گا مهـای‬ ‫ارزشـمندی در جهـت رشـد علـم و فنـاوری و‬ ‫نیـز توسـعه اقتصـادی برداشـته اسـت»‪ ،‬تصریح‬ ‫مهـا و تهدیدهـا بـه هیـچ عنـوان‬ ‫کـرد‪ :‬تحری ‬ ‫نتوانسـته ایـران را متوقـف کنـد‪ .‬رییس جمهـور‬ ‫همـکاری و ارتبـاط بـا کشـورهای مسـلمان‪،‬‬ ‫همسـایه و همسـو را اولویـت سیاسـت خارجـی‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران عنـوان و خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬گسـترش روابـط بـا اندونـزی به عنـوان یکی‬ ‫از کشـورهای مهـم و موثـر در اسـیا و جهـان کـه‬ ‫در سـازمان های مهـم منطقـه ای و بین المللـی‬ ‫عضویـت دارد‪ ،‬بـرای ایـران اهمیت زیـادی دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکـه «ایـران و اندونـزی نسـبت بـه‬ ‫مسائل منطقه ای و بین المللی از جمله مسئله‬ ‫فلسـطین و وضعیـت افغانسـتان دیدگا ههـای‬ ‫مشـترکی دارنـد»‪ ،‬گفـت‪ :‬دو کشـور بـه حمایت از‬ ‫حقـوق مـردم فلسـطین تـا ازادی قـدس شـریف‬ ‫متعهـد و پایبنـد هسـتند‪ .‬همچنین دیـدگاه دو‬ ‫کشـور دربـاره ضـرورت تشـکیل دولتـی فرا گیـر در‬ ‫افغانستان که همه اقوام و مذاهب را نمایندگی‬ ‫کـرده و در جهـت احقاق حقـوق همه مردم این‬ ‫کشور گام بردارد‪ ،‬یکسان است‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫امـروز زنـان و دختـران در جمهـوری اسلامی‬ ‫ایـران در شـئون و عرص ههـای مختلـف حضـور‬ ‫موثـر و موفقـی دارنـد و باعث افتخارافرینی برای‬ ‫کشـورمان شـده اند‪ ،‬معتقدیـم زنـان و دختـران‬ ‫افغـان نیـز ایـن توانمنـدی را دارنـد کـه بـرای‬ ‫کشورشـان و امـت اسلامی افتخارافرینـی کننـد‬ ‫تهـای اجتماعـی از جملـه‬ ‫و بایـد امـکان فعالی ‬ ‫تهـای اموزشـی بـرای انـان‬ ‫بهره منـدی از فرص ‬ ‫فراهـم شـود‪ .‬رئیسـی با بیان اینکـه «دو دهـه‬ ‫حضور امریکا در افغانسـتان ثمره ای جز ویرانی‬ ‫‪35‬هـزار کـودک معلـول‬ ‫و کشـتار و از جملـه ‬ ‫نداشـت»‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬ایـران و اندونـزی‬ ‫در مسـائل منطقـه ای و بین المللـی قائـل بـه‬ ‫مبـارزه جـدی بـا یکجانبه گرایی هسـتند‪ .‬وی در‬ ‫پایـان با بیان اینکـه «ایـران و اندونـزی زمین ههـا‬ ‫تهـای متنـوع و فراوانـی بـرای ارتقـای‬ ‫و ظرفی ‬ ‫سـطح روابط خود دارند»‪ ،‬اظهار امیدواری کرد‬ ‫که این سـفر بتواند در جهت گسـترش تعامالت‬ ‫فیمابیـن دو کشـور بـزرگ و قدرتمنـد اسلامی‬ ‫در منطقـه و جهـان تاثیـرات سـازنده ای داشـته‬ ‫باشـد و اثـار ان بـا سـفر متقابـل رئیـس جمهـور‬ ‫اندونـزی بـه تهـران کامـل شـود‪.‬‬ ‫شوک صمت به خریداران خودرو‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫وقت ــی در دول ــت قبل ــی ب ــا تبلیغ ــات وس ــیع م ــردم تش ــویق ب ــه خری ــد ب ــورس‬ ‫شــدند‪ ،‬هرگــز تصــور نمی کردنــد کــه پس از مدتــی‪ ،‬بــورس به حــدی افــت کنــد‬ ‫ک ــه بس ــیاری از م ــردم‪ ،‬حت ــی دارون ــدار خ ــود را ازدس ـت داده و ب ــه مات ــم م ــال‬ ‫از دسـ ـت رفته خ ــود نشس ــتند؛ ام ــا هیـ ـچ گاه و هی ــچ مس ــئولی‪ ،‬از ای ــن اف ــت‬ ‫اظهــار تاســف نکــرده و خــم بــه ابــرو نیــاورد؛ امــا قشــر وســیعی از مردمانــی کــه‬ ‫لو خرجشــان همخوانــی نداشــت‪ ،‬بــا تبلیغــات فریبنــده و بــه امیــد خریــد‬ ‫دخ ‬ ‫س ــهام و حض ــور در ب ــورس‪ ،‬حت ــی حلق هه ــای ازدواج خ ــود را ه ــم ب هف ــروش‬ ‫رس ــاندند ت ــا چن ــد صباح ــی بع ــد‪ ،‬ب ــورس ترق ــی کن ــد و ان ــان ب ــه ن ــان و نوای ــی‬ ‫برس ــند؛ ام ــا زهی خیال باط ــل! چرا ک ــه زعم ــای اقتص ــادی دول ــت قبل ــی‪ ،‬ب ــا‬ ‫ای ــن تبلیغ ــات دروغ ــی توانس ــتند‪ ،‬ب ــه اوض ــاع ب ــد مال ــی دول ــت سروس ــامان‬ ‫ً‬ ‫دهنــد؛ حتــی ا گــر مــردم فقیرتــر شــوند و ایــن عینــا ظلمــی بــود کــه طبقــات‬ ‫متوســـط رو به پائیـــن متحمـــل شـــدند تـــا بداننـــد و بفهمنـــد کـــه بس ــان‬ ‫دراویـــش دم را غنیمـــت بداننـــد و لقمـــه بزرگ تـــر از دهـــان را برندارنـــد ک ــه‬ ‫نخ ــودرو‪،‬‬ ‫موج ــب خفگ ــی ش ــود‪ .‬این ب ــار ه ــم ش ــرکت های خودروئ ــی‪ ،‬مدیرا ‬ ‫فردا خ ــودرو‪ ،‬بهمن خ ــودرو و ایلی ــا توس ــط ای ــادی خ ــود تم ــام ش ــبکه های‬ ‫مج ــازی‪ ،‬رس ــانه ها و ب ــا ه ــر وس ــیله ای ک ــه داش ــتند‪ ،‬ی ــک م ــوج کاذب ب ـه راه‬ ‫انداختنـــد کـــه مـــردم مدت هـــا در صـــف نوبـــت ثبت نـــام بماننـــد؛ مبال ــغ‬ ‫هنگفت ــی بپردازن ــد؛ خودروه ــای کارک ــرده و دس ـت دوم خ ــود را بفروش ــند ت ــا‬ ‫خ ــودرو ان ــان بـ ـه روز ش ــود‪ .‬به همین س ــبب انچ ــه را ک ــه پس ان ــداز داش ــتند‬ ‫و تا انجا کــه توانســتند از دوســتان و اشــنایان وام گرفتنــد تــا ب ـ ه خیــال خــود‪،‬‬ ‫س ــوار ماش ــین اخرین سیس ــتم ش ــوند! و این ب ــار ه ــم زه ــی خی ــال باط ــل!‬ ‫ا گ ــر در دول ــت قبل ــی س ــازمان ب ــورس مقص ــر ب ــود‪ ،‬این ب ــار وزارت صنع ــت‬ ‫و مع ــدن و تج ــارت‪ ،‬قهرم ــان داس ــتان ش ــد و به یکب ــاره بان ــگ ب ــراورد ک ــه ب ــا‬ ‫ته ــا را‬ ‫مونتاژ کنن ــدگان خودروه ــای چین ــی‪ ،‬ب ــه تواف ــق رس ــیده اس ــت و قیم ‬ ‫ثب ــات داده اس ــت؛ یعن ــی ب ــرای نمون ــه‪ ،‬افرادی ک ــه ب ــرای خری ــد تیگ ــو ‪ 7‬پ ــرو‪،‬‬ ‫دوم ــاه قب ــل مبل ــغ یک میلی ــارد و ‪ 700‬میلیون توم ــان ب ــه حس ــاب ش ــرکت‬ ‫مزبــور واریــز کرده انــد‪ ،‬در وضعیــت بال تکلیــف قــرار گرفته انــد‪ .‬متاســفانه ایــن‬ ‫قبی ــل تصمیم ــات ان ــی جزئ ــی از کاره ــای غیرع ــادی کش ــور م ــا ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫این ــک در قب ــال پیش ف ــروش ای ــن پن ــج ش ــرکت مونت ــاژی‪ ،‬وضعی ــت م ــردم‬ ‫و دول ــت مش ــخص نیس ــت و یکش ــنبه ش ــب نا گه ــان اع ــام ش ــده اس ــت ک ــه‬ ‫به دنبـــال کش وقوس هـــای فـــراوان در تعیین تکلیـــف قیمـــت خودروه ــای‬ ‫مونتــاژی در نهایــت گویــا خودروهــای مونتــاژی خصوصــی و شــورای رقابــت‪،‬‬ ‫در جلسـه ای کــه در وزارت صنعــت و معــدن و تجــارت برگــزار شــده بــا هــم بــه‬ ‫تفاهــم رســیده اند و قــرار شــده اســت خودروســازان‪ ،‬مصوبــه شــورای رقابــت‬ ‫را اجـــرا کننـــد و از این پـــس قیمـــت بـــا شـــورای رقابـــت‪ ،‬فـــروش در س ــامانه‬ ‫یکپارچ ــه‪ ،‬ش ــورای حمای ــت از مصرف کنن ــدگان و تولیدکنن ــدگان‪ ،‬ضواب ــط‬ ‫یس ــت؛‬ ‫قیمت گـــذاری و فـــروش خودروهـــا‪ ،‬مونتـــاژی مقـــرر شـــود‪ .‬بدیه ‬ ‫ایـــن شـــکل تصمیم گیـــری کـــه به صـــورت خلق الســـاعه و بـــدون تفک ــر و‬ ‫توجـــه کـــردن در کشـــور مـــا اعـــام می شـــود؛ بـــدون توجـــه بـــه اقدام ــات‬ ‫فـــروش در گذشـــته کـــه متقاضیـــان میلیاردها تومـــان را بـــه حســـاب ای ــن‬ ‫خودروس ــازان ریخته ان ــد و هن ــوز موف ــق ب ــه دریاف ــت نش ــده اند؛ به راس ــتی‬ ‫ب ــا ای ــن قبی ــل تصمیم ــات ب ــا این هم ــه تناق ــض‪ ،‬چ ــه ب ــر س ــر صنع ــت و ب ــازار‬ ‫خـــودرو و خریـــداران و فروشـــندگان می اورنـــد؟ ایـــا در کشـــور مـــا عواق ــب‬ ‫ایـــن تصمیم گیری هـــای فـــوری‪ ،‬بـــدون اطـــاع از بـــازار قبـــل و بعـــد و ب ــاال‪،‬‬ ‫پائی ــن رفت ــن یک ب ــاره قیمت ه ــا‪ ،‬ثب ــات را از ب ــازار خ ــودرو نمی گی ــرد؟ و ای ــا‬ ‫هزاران هـــزار خریـــدار ایـــن خودروهـــا کـــه بـــا قیمت هـــای قبلـــی و ش ــرایط‬ ‫ته ــا و‬ ‫ان‪ ،‬اق ــدام ب ــه ثبت ن ــام کرده ان ــد‪ ،‬ب ــا ای ــن قبی ــل تصمیم ه ــا‪ ،‬از دول ‬ ‫قیمت ه ــای مصوب ــه راض ــی خواهن ــد ب ــود؟‬ ‫تلگرافی‬ ‫ابالغ برنامه کوتاه مدت دولت‬ ‫برای «مهار تورم و رشد تولید»‬ ‫وزی ــر اقتص ــاد گف ــت‪ :‬برنام ــه اقتص ــادی کوتا هم ــدت دول ــت تحت عن ــوان‬ ‫بس ــته مه ــار ت ــورم و رش ــد تولی ــد نهای ــی ش ــده اس ــت و از س ــوی مع ــاون اول‬ ‫رئیس جمه ــوری اب ــاغ خواه ــد ش ــد‪ .‬ب هگ ــزارش تس ــنیم؛ س ــید احس ــان‬ ‫خانــدوزی در نشســت خبــری افــزود‪ :‬برنامــه اقتصــادی کوتا همــدت دولــت‬ ‫تحت عن ــوان بس ــته مه ــار ت ــورم و رش ــد تولی ــد نهای ــی ش ــده اس ــت و ب ــا‬ ‫اجماع نظــر ســازمان برنامــه و بودجــه‪ ،‬بانــک مرکــزی و وزارت اقتصــاد امــروز‬ ‫توســط اقــای مخبــر ابــاغ خواهــد شــد و دســتورکار ده ماهــه دســتگاه های‬ ‫اجرای ــی به تفکی ــک دس ــتگاه های متول ــی و زمان بن ــدی اج ــرای برنام هه ــا‬ ‫ت ــا پای ــان س ــال ‪ 1402‬خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫«اطلس جمعیت» رونمایی شد‬ ‫مع ــاون ام ــور زن ــان و خان ــواده رئیس جمه ــوری‪ ،‬گف ــت‪ :‬بخش ــی از عل ــت‬ ‫تغیی ــرات جمعیت ــی‪ ،‬عوام ــل اقتص ــادی اس ــت؛ ام ــا عم ــده ای از عل ــت‬ ‫یس ــت و ش ــاید س ــاختن فرهن ــگ ب ــه ای ــن س ــادگی ها‬ ‫تغیی ــرات‪ ،‬فرهنگ ‬ ‫نباش ــد‪ .‬ب هگ ــزارش ایس ــنا؛ انس ــیه خزعل ــی اف ــزود‪ :‬عوامل ــی ک ــه در اس ــتان ها‬ ‫باعــث کاهــش جمعیــت شــده اســت بایــد مورد توجــه قــرار گیــرد‪ .‬بنا داریــم‬ ‫در این راس ــتا برنامه ری ــزی جام ــع ب ــرای اس ــتان های مختل ــف ب ــا پش ــتیبانی‬ ‫دولــت و مجلــس داشــته باشــیم تــا بودجــه پشــتیبان را داشــته باشــد‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینک ــه امیدواری ــم بتوانی ــم س ــال این ــده رونمای ــی خوب ــی از ب ــرش‬ ‫زن و خان ــواده اطل ــس داش ــته باش ــیم‪ ،‬اف ــزود‪ :‬در مس ــئله جمعی ــت دیگ ــر‬ ‫یت ــوان ب ــا ات ــکا ب ــه ن ــرخ س ــال ‪ ۹۵‬برنامه ری ــزی ک ــرد‪ .‬انق ــدر ای ــن س ــیر‬ ‫نم ‬ ‫جمعیــت‪ ،‬نزولــی بــوده و شــاهد کاهــش درصدهایــی از جمعیــت بوده ایــم‬ ‫نه ــا را بررس ــی کنی ــم‪.‬‬ ‫ک ــه بای ــد ب ــه روز و ب ــه س ــاعت ای ‬ ‫«قالیباف» رئیس مجلس ماند‬ ‫در جریــان برگــزاری انتخابــات هیئت رئیســه مجلــس‪ ،‬محمدباقــر قالیبــاف‬ ‫ب ــا کس ــب ا کثری ــت ارای نماین ــدگان در جای ــگاه رئی ــس مجل ــس ش ــورای‬ ‫اس ــامی باق ــی مان ــد‪ .‬ب هگ ــزارش مه ــر؛ در جلس ــه علن ــی مجل ــس ش ــورای‬ ‫اس ــامی‪ ،‬انتخ ــاب اعض ــای هیئت رئیس ــه مجل ــس ش ــورای اس ــامی در‬ ‫اجالســیه چهــارم مجلــس یازدهــم در دســتور کار قــرار گرفــت‪« .‬محمدباقــر‬ ‫نس ــال پیاپ ــی به عن ــوان رئی ــس‬ ‫قالیب ــاف» ب ــا ‪ ۲۱۰‬رای ب ــرای چهارمی ‬ ‫مجلــس مانــد‪ .‬الیــاس نــادران ‪ ۴۷‬رای و فریــدون عباســی هفــت رای کســب‬ ‫کردن ــد‪.‬‬ ‫عراق واردات نه محصول کشاورزی را متوقف کرد‬ ‫ش ــورای وزارت ــی اقتص ــاد ع ــراق ط ــی تصمیم ــی واردات ن ــه محص ــول‬ ‫کش ــاورزی را ب ــه عل ــت تامی ــن داخل ــی ممن ــوع ک ــرد‪ .‬ب هگ ــزارش ایلن ــا؛ احم ــد‬ ‫الصح ــاف‪ ،‬س ــخنگوی وزارت خارج ــه گف ــت ک ــه ای ــن نشس ــت ب ــه ریاس ــت‬ ‫ف ــواد حس ــین‪ ،‬مع ــاون نخس ــت وزی ــر و وزی ــر خارج ــه ع ــراق و ب ــا حض ــور‬ ‫وزرای برنام ــه ری ــزی‪ ،‬دارای ــی‪ ،‬صنع ــت و کش ــاورزی و جم ــع دیگ ــری از‬ ‫مقام ــات برگ ــزار ش ــد‪ .‬در این نشس ــت تصمی ــم توق ــف واردات محص ــوالت‬ ‫گوج ــه‪ ،‬س ــیب زمین ــی‪ ،‬خی ــار‪ ،‬پی ــاز‪ ،‬ک ــدو‪ ،‬بادمج ــان‪ ،‬هندوان ــه و طالب ــی و‬ ‫بامی ــه با توج هب ــه در دس ــترس ب ــودن در داخ ــل کش ــور ب ــه ان ــدازه ای ک ــه‬ ‫نی ــاز داخل ــی را تامی ــن م ــی کن ــد‪ ،‬اتخ ــاذ ش ــد‪.‬‬ ‫پیش فروش بلیت قطارهای مسافری از امروز‬ ‫شف ــروش بلی ــت قطاره ــای‬ ‫راه اه ــن جمه ــوری اس ــامی ای ــران از اغ ــاز پی ‬ ‫مس ــافری ب ــازه زمان ــی ‪ ۱۱‬ت ــا ‪ ۳۱‬خردادم ــاه از ام ــروز؛ س ــوم خ ــرداد م ــاه خب ــر‬ ‫شف ــروش بلی ــت قطاره ــای مس ــافری ب ــرای ب ــازه‬ ‫داد‪ .‬ب هگ ــزارش برن ــا؛ پی ‬ ‫زمان ــی ‪ 11‬ت ــا ‪ 31‬خردا دم ــاه روز چهارش ــنبه؛ س ــوم خردادم ــاه اغ ــاز ش ــد‪.‬‬ ‫بر این اس ــاس ف ــروش بلی ــت در هم ــه محوره ــا ب ــرای ب ــازه زمان ــی یا دش ــده‬ ‫سه ــا) از س ــاعت ‪ 8‬صب ــح ‪3‬خردادم ــاه‬ ‫توس ــط فروش ــندگان حض ــوری (اژان ‬ ‫یش ــود‪ .‬فروش ــندگان غیرحض ــوری (س ــایت های مج ــاز ) نی ــز از‬ ‫اغ ــاز م ‬ ‫س ــاعت ‪ 14‬روز چهارش ــنبه س ــوم خردا دم ــاه‪ ،‬ف ــروش بلی ــت در هم ــه‬ ‫محوره ــا را انج ــام خواهن ــد داد‪ .‬راه اه ــن اع ــام ک ــرده؛ هم وطن ــان ب ــرای‬ ‫کس ــب اطالع ــات بیش ــتر می توانن ــد ب هص ــورت ش ــبانه روزی ب ــا س ــامانه‬ ‫اطالع رس ــانی راه اه ــن ب هش ــماره ‪ 0215149‬تم ــاس بگیرن ــد ی ــا ب ــه پای ــگاه‬ ‫اینترنت ــی ‪ www.rai.ir‬مراجع ــه کنن ــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫تریبون‬ ‫دانش‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬خرداد ‪ 1402‬شماره‪2792‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫وزیر علوم عنوان کرد؛‬ ‫انتقاد از عدم تعیین استاد راهنما‬ ‫برای دانشجویان کارشناسی‬ ‫وزیر علوم از به حاشیه رفتن‬ ‫تعییـن اسـتاد راهنمـا‬ ‫بـرای دانشـجویان دوره‬ ‫کارشناسـی انتقـاد کـرد‬ ‫و گفـت‪ :‬درخواسـت مـن‬ ‫این اسـت که بایـد حداقـل‬ ‫بـرای هـر ورودی و هـر‬ ‫رشـته ای یک اسـتاد راهنما تعیین کنیم تا ان ها وقت کافی‬ ‫بـرای راهنمایـی و مشـورت دادن بـه دانشـجویان را در نظـر‬ ‫بگیرنـد؛ در ایـن صـورت بسـیاری از مشـکالت دانشـجویان‬ ‫رفع خواهد شـد‪ .‬به گزارش ایسـنا؛ دکتر محمدعلی زلفی گل‬ ‫ً‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬مـا در دانشـگاه صرفـا وظیفـه نداریـم دانـش‬ ‫نظـری دانشـجویان خـود را افزایـش دهیـم؛ چر اکـه دانشـگاه‬ ‫نقش فرهنگ افرینی‪ ،‬تربیتی و پرورشـی دارد؛ بنابراین باید‬ ‫بحـث اسـتاد راهنمـا در مقطـع کارشناسـی را جدی بگیریم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫متاسـفانه به دلیـل نقـش فنـاوری هـای جدیـد عملا ایـن‬ ‫نقـش بـه حاشـیه رفتـه اسـت؛ بنابراین درخواسـت مـن این‬ ‫اسـت کـه حداقـل بـرای هـر ورودی و هـر رشـته های یـک‬ ‫نهـا‬ ‫اسـتاد راهنمـا در نظـر بگیریـم و امتیازاتـی نیـز بـرای ا ‬ ‫تعیین کنیم تا اسـاتید وقت کافی برای مشـورت‪ ،‬راهنمایی‬ ‫دادن و برقـراری ارتبـاط بـا دانشـجویان را در نظـر بگیرنـد‪ .‬ا گر‬ ‫ایـن ارتبـاط پدرانـه و صمیمـی بین دانشـجو و اسـتاد شـکل‬ ‫بگیـرد بسـیاری از مشـکالت دانشـجویان حـل خواهد شـد‪.‬‬ ‫هـر اسـتاد راهنمـا‪ ،‬دانشـجویان ورودی هـر رشـته را ماننـد‬ ‫فرزنـدان خانـواده خـود نـگاه کنـد و در هـر تـرم چنـد جلسـه‬ ‫بگذارد و با ان ها ارتباط و تعامل داشته باشد‪ .‬وی در ادامه‬ ‫خاطرنشـان کرد‪ :‬خدا را شـکر می کنیم که با پیروزی انقالب‬ ‫اسلامی‪ ،‬نهـال شـکوفای علـم و فناوری در کشـور ما کاشـته‬ ‫شـد و امـروزه در حـال چیـدن میو ههـای ان هسـتیم؛ چرا که‬ ‫یادمـان نرفتـه اسـت قبـل از پیـروزی انقلاب هیـچ مقطـع‬ ‫دکتـری در کشـور مـا دایـر نبـود و در سـال ‪ ۱۳۶۵‬دوره دکتـرا‬ ‫در کشـور ما تاسـیس شـد؛ به طوری که امروزه همه تکه های‬ ‫جورچیـن علـم و فنـاوری در کشـور مـا اعـم از رشـته هـای‬ ‫دکتـری‪ ،‬پسـا دکتری و پسـا دکتری پژوهشـی‪ ،‬پژوهشـگران‬ ‫مستقل در کشور وجود دارد‪ .‬وزیر علوم از تدوین سند ملی‬ ‫نـواوری در وزارت علـوم خبـر داد و خاطر نشـان کـرد‪ :‬ا کنـون‬ ‫در حـال وا کاوی و اصلاح ایـن سـند هسـتیم و منتظریـم‬ ‫این سـند به تصویب شـورای عالی انقالب فرهنگی برسـد تا‬ ‫راهبرد‪ ،‬سیاست و برنامه های اجرایی مناسب برای علوم و‬ ‫فنـون داشـته باشـیم‪ .‬وزیر علوم با تا کید بر اینکـه باید تالش‬ ‫کنیـم نهضـت اشـتغال بـه پـروژه ملـی کشـور تبدیـل شـود‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬الزم اسـت تمامـی امکانـات کشـور را بـرای تحقـق ایـن‬ ‫هـدف بسـیج کنیـم چـرا کـه ا گـر جوانـان ما شـغل مناسـب و‬ ‫مرتبط با تخصص خود داشته باشند هم به موقع تشکیل‬ ‫خانواده می دهند و امید و نشاط در جامعه ارتقاء می یابد‪.‬‬ ‫از طرفـی مهاجـرت بخشـی از نخبـگان مـان را نخواهیـم‬ ‫داشـت‪ .‬زلفـی گل تا کیـد کـرد‪ :‬پـس یکـی از وظایـف مهـم‬ ‫جامعـه دانشـگاهی تبدیـل پـروژه مهـم اشـتغال بـه نهضـت‬ ‫یسـت خوشـبختانه دانشـگاه تهران پرچمدار این اقدام‬ ‫مل ‬ ‫مبـارک شـده اسـت و بایـد صد ا وسـیما نیـز در این زمینـه‬ ‫گسـازی را الزم را انجام دهد‪ .‬وی همچنین دانشـگاه‬ ‫فرهن ‬ ‫را منشـا افرینـش توصیـف کـرد و گفـت‪ :‬فرهنـگ افرینـی‪،‬‬ ‫کارافرینـی‪ ،‬نیـاز افرینـی و ایجـاد فراینـد هـای جدیـد وظیفـه‬ ‫دانشـگاه اسـت‪ .‬یکـی از نکاتـی کـه بایـد دانشـگاه بـه ان‬ ‫تهـای نسـبی کشـور‬ ‫توجـه کنـد اسـتفاده حدا کثـری از مزی ‬ ‫تهـای نسـبی امکاناتـی نظیـر نفـت‬ ‫می باشـد‪ .‬در واقـع مزی ‬ ‫گاز‪ ،‬معـدن‪ ،‬پتروشـیمی و اقلیـم چهـار فصـل اسـت کـه مـا‬ ‫داریـم بایـد بـا کمـک دانشـگاه و دانـش بتوانیـم از این منابع‬ ‫درسـت اسـتفاده کنیـم‪ .‬وزیر علـوم افـزود‪ :‬ا گر چه به نظر من‬ ‫نقشه کلیدی دانشگاه ها باید بسیار باالتر از استفاده نسبی‬ ‫تهـا باشـد‪ ،‬دانشـگاهی دانشـگاه اسـت کـه بتوانـد‬ ‫از مزی ‬ ‫تهـای جدیـدی کـه وجـود نـدارد را‬ ‫مزیت افرینـی کنـد و مزی ‬ ‫ً‬ ‫یشـود‬ ‫تعریـف کننـد؛ بنابرایـن صرفـا از طریق علم و دانش م ‬ ‫تهـای جدیـدی بـرای کشـور خلـق کـرد و پیش بینـی‬ ‫مزی ‬ ‫نمود در اینده چه نیازهایی خواهیم داشت و برای براوردن‬ ‫نیازهـای ‪ ۱۰‬سـال اینـده برنامه ریـزی داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫برگزارینخستین‬ ‫ُ ُ‬ ‫ملی«گپ و گف»‬ ‫ ‬ ‫جشنواره‬ ‫سـازمان بسـیج دانشـجویی در راسـتای گـرداوری اید ههـا‬ ‫حهـای عملیاتـی به منظـور ایجـاد بسـترهای‬ ‫و طر ‬ ‫گفت وگـو و تبادل نظـر در دانشـگاه ها اقـدام بـه برگـزاری‬ ‫ُ‬ ‫نخسـتین جشـنواره ملـی گـپ و گـف کرده اسـت‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫مو فنـاوری؛ در این راسـتا از تمامـی صاحـب نظـران‪،‬‬ ‫عل ‬ ‫یشـود تـا‬ ‫نخبـگان‪ ،‬اید هپـردازان و دانشـجویان دعـوت م ‬ ‫طـرح و ایـده خـود را در قالـب فیلم از برگـزاری ایده به همراه‬ ‫توضیحـات برنامـه و یـا طـرح نامـه پیشـنهادی ارسـال‬ ‫حهـا الزم‬ ‫یهـای حائز اهمیـت در ارائـه طر ‬ ‫نماینـد‪ .‬از ویژگ ‬ ‫اسـت بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد‪:‬‬ ‫تو گویصمیمانه‬ ‫مولفه هایفضای گف ‬ ‫طهـای دوسـتی دخترانه‬ ‫بسـترهای مناسـب برقـراری ارتبا ‬ ‫بـا انـواع مخاطب‬ ‫فضـای مناسـب بـرای دختـران در سـطح دانشـگاه بـرای‬ ‫ت وگـو‬ ‫دورهمـی و گف ‬ ‫المان های جذاب برای دختران در پاتوق های گفت وگو‬ ‫از صاحبـان ایـده به منظـور اجـرا و ایجـاد بسـتر جهـت‬ ‫عملیاتـی نمـودن اید ههـا حمایـت ویـژه صـورت‬ ‫تکـه یـک جایـزه ویـژه‬ ‫خواهـد پذیرفـت؛ بدین صور ‬ ‫حهـای ویـژه خوابـگاه‪،‬‬ ‫هفت میلیون تومانـی بـرای طر ‬ ‫سـه جایـزه ویـژه پنح میلیون تومانـی بـرای طرحهـای‬ ‫برتـر در دانشـگاه و چهـار جایـزه ویـژه دو میلیون تومانـی‬ ‫حهـای برتـر در دانشـکده ها اهـدا خواهـد‬ ‫بـرای طر ‬ ‫تنـام و‬ ‫شـد‪.‬عالقه مندان از طریـق ‪ rafda.ir‬نسـبت بـه ثب ‬ ‫ارسـال ایده هـا اقـدام کننـد‪.‬‬ ‫بررسی مقایسه ای سرعت اینترنت موبایل و ثابت‬ ‫ساخت سخت جان ترین حسگر پیزوالکتریک‬ ‫پژوهشــگران دانشــگاه هیوســتون یــک حســگر پیزوالکتریــک ابــداع کرده انــد‬ ‫ک ــه در دماه ــای ش ــدید و ش ــرایط محیط ــی س ــخت کار می کن ــد‪ .‬ب هگ ــزارش‬ ‫طه ــای خش ــن اس ــتفاده‬ ‫ایس ــنا؛ حس ــگرهایی ک ــه ب ــرای نظ ــارت ب ــر محی ‬ ‫یش ــوند‪ ،‬ب ــا وج ــود دماه ــای ب ــاال و ش ــرایط س ــخت‪ ،‬نی ــاز ب ــه اندازه گی ــری‬ ‫م ‬ ‫قاب ــل اعتم ــاد دارن ــد‪ .‬ا کن ــون پژوهش ــگران ی ــک حس ــگر پیزوالکتری ــک‬ ‫ســاخته اند کــه می توانــد در دمــای فــوران گــدازه مافیــک کــه داغ تریــن نــوع‬ ‫ل و نق ــل و ح ــوزه‬ ‫گ ــدازه روی زمی ــن اس ــت‪ ،‬کار کن ــد‪ .‬هوافض ــا‪ ،‬ان ــرژی‪ ،‬حمــ ‬ ‫طهــای خشــن و شــدیدی هســتند کــه هنــگام‬ ‫دفاعــی‪ ،‬همگــی دارای محی ‬ ‫توس ــعه حس ــگرها ب ــرای نظ ــارت ب ــر پارامتره ــای فیزیک ــی و مکانیک ــی مانن ــد‬ ‫فش ــار‪ ،‬نی ــرو و ش ــتاب چالش های ــی را ایج ــاد می کنن ــد‪.‬‬ ‫تولید ماسک های ‪ ۲۰‬هزار دالری واقع گرایانه‬ ‫از افراد مشهور‬ ‫لن ــدون مای ــر؛ هنرمن ــد شناخت هش ــده‪ ،‬ماسـ ـک های واقع گرایانـ ـه ای از‬ ‫چهر هه ــای شناخت هش ــده مانن ــد ای ــان ماس ــک‪ ،‬م ــارک زا کرب ــرگ‪ ،‬ج ــف‬ ‫ب ــزوس و‪ ...‬طراح ــی ک ــرده اس ــت ک ــه هر ک ــدام از ای ــن ماســک ها ‪۲ ۰‬ه ــزار دالر‬ ‫کمــاه یــا بیشــتر طــول کشــیده اســت‪ .‬ب هگــزارش‬ ‫قیمــت دارد و ســاخت ان ی ‬ ‫نش ــریه اینس ــایدر؛ در کنفران ــس ‪ NFT‬نیوی ــورک ای ــن م ــاه اف ــرادی مانن ــد‬ ‫ان ــدی واره ــول‪ ،‬ای ــان ماس ــک‪ ،‬م ــارک زا کرب ــرگ‪ ،‬ج ــف ب ــزوس و رهب ــر ک ــره‬ ‫کبــاره در کانــون توجــه قــرار گرفتنــد؛ امــا ایــن‬ ‫شــمالی کیــم جونــگ اون به ی ‬ ‫یــک توهــم بــود کــه بــه لطــف مجموعـه ای از ماسـک های ســیلیکونی بســیار‬ ‫دقیــق و گران قیمــت امکان پذیــر شــد‪ .‬مایــر گفــت کــه بــرای اولیــن ماســکی‬ ‫ک ــه از ه ــر فیگ ــور س ــاخته ب ــود ‪ 20000‬دالر و ب ــرای کپ ــی از ماسـ ـک هایی ک ــه‬ ‫ً‬ ‫نهــا ســاخته بــود بیــن ‪ 7000‬تــا ‪ 15000‬دالر هزینــه گرفــت‪.‬‬ ‫قبــا قالــب را بــرای ا ‬ ‫ساخت پوست الکترونیک با قابلیت ارتباط با مغز‬ ‫بررســی وضعیــت اماری ســرعت اینترنــت ثابت‬ ‫و موبایل در کشــور و مقایســه جایگاه جهانی‬ ‫ان حا کــی از ان اســت کــه اینترنــت ثابــت در‬ ‫کشــور بــه توســعه و تقویــت بیشــتری نیازمنــد‬ ‫اســت‪ .‬ب هگــزارش مهــر؛ اینترنــت ایــن روزهــا بــه‬ ‫بخــش جدایی ناپذیــر زندگــی عمــوم جامعــه‬ ‫بــدل و بــرای برخــی از نــان شــب هــم واجــب‬ ‫تــر شــده اســت‪ .‬ایــن شــبکه جهانــی اکنــون بــه‬ ‫تمامــی ارکان زندگــی مــدرن گــره خــورده اســت‪.‬‬ ‫از امــور روزانــه ماننــد برقــراری ارتبــاط‪ ،‬ســفارش‬ ‫تهــای پیچیــده‬ ‫غــذا و تاکســی تــا فعالی ‬ ‫اقتصــادی و علمــی بــر پایــه اینترنــت شــکل‬ ‫گرفته اند و ب ه لطف حضور این شــبکه جهانی‬ ‫در کمتــر از چند دقیقــه می توانیــم بــه مهم ترین‬ ‫اخبار سراســر جهان دســت پیدا و با دورترین‬ ‫نقــاط دنیــا ارتبــاط برقرار کنیم‪ .‬نفوذ این شــبکه‬ ‫جهانــی بــه خان ههــا‪ ،‬محــل کار‪ ،‬مســیر رفــت‬ ‫یس ـت که نبــودش یــا بــروز‬ ‫و امــد و ‪ ...‬تا حد ‬ ‫اختــال در ان باعــث بــروز احســاس خــاء‬ ‫و عــدم امنیــت درونــی می شــود‪ .‬در کشــور مــا‬ ‫کــه هنــوز تــا رتب ههــای برتــر جهانــی در رابط هبــا‬ ‫کیفیــت اینترنــت فاصلــه داریــم‪ ،‬همــواره وقتــی‬ ‫اســم اینترنــت را می شــنویم بــه یــاد ســرعت ان‬ ‫می افتیــم‪ .‬انتظــار کار بــران از کیفیــت و ســرعت‬ ‫اینترنــت اکنــون بــه یکــی از دغدغ ههــای‬ ‫همیشــگی بدل شــده و از انجا که در ســال های‬ ‫اخیــر بســیاری از کســب و کارهــای خــرد و کالن‬ ‫در کشــور بــر بســتر اینترنــت فعالیــت می کننــد‪،‬‬ ‫انتظــار عمــوم از بهبــود وضعیــت ارتباطــات‬ ‫بیشــتر شــده اســت‪.‬‬ ‫تازه ترین امار رگوالتوری‬ ‫از اینترنت ثابت و سیار در ایران‬ ‫بر اسـاس امـاری کـه سـازمان تنظیـم مقـررات و‬ ‫ارتباطـات رادیویـی دربـاره شـاخص های امـاری‬ ‫بخـش ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات ارائـه‬ ‫داده اسـت‪ ،‬تعـداد اشـترا ک های بانـد پهـن‬ ‫اینترنـت ثابـت بـه تفکیـک تجـاری و خانگـی و‬ ‫ضریـب نفـوذ پهـن بانـد ثابـت نشـان می دهـد‬ ‫اشـترا ک های بانـد پهـن اینترنـت ثابـت خانگـی‬ ‫بـه بیـش از ‪ ۱۳‬میلیـون رسـیده اسـت‪ .‬تعـداد‬ ‫اشـترا ک های بانـد پهـن اینترنـت ثابـت تجـاری‬ ‫و اداری نیـز کمـی بیـش از ‪ ۱۰‬میلیـون و ضریـب‬ ‫نفـوذ پهـن بانـد ثابت حـدود ‪ ۱۳‬میلیون مـورد را‬ ‫نشـان می دهد‪ .‬تعداد مشـترکین تلفن همراه تا‬ ‫پایـان ‪ ،۱۴۰۱‬بـه ‪ ۱۴۸‬میلیـون و ‪ ۲۴۲‬هـزار و ‪۳۰۸‬‬ ‫مشـترک می رسـد؛ همچنیـن تعـداد مشـترکین‬ ‫ً‬ ‫پهـن بانـد سـیار بـا افزایشـی تقریبـا ده میلیونـی‬ ‫نسـبت به سال گذشـته‪ ،‬به بیش از ‪ ۱۰۵‬میلیون‬ ‫مشـترک رسـیده اسـت؛ همچنیـن بر اسـاس‬ ‫اعلام رگوالتـوری‪ ،‬ضریـب نفـوذ اینترنت سـیار در‬ ‫ایـران تـا پایـان ‪ ۱۴۰۱‬بـه عـدد بیـش از ‪ ۱۲۴‬درصـد‬ ‫یکـه ضریـب نفـوذ اینترنـت ثابـت‬ ‫رسـیده‪ ،‬درحال ‬ ‫بـا رشـد منفـی همـراه بـوده اسـت‪.‬‬ ‫مردم از کیفیت اینترنت چه می گویند؟‬ ‫از انج اکـه در ما ههـای اخیـر کاربـران از وضعیـت‬ ‫اینترنـت ثابـت و همـراه گالیـه داشـتند و بارها در‬ ‫نهـا از‬ ‫فضـای مجـازی شـاهد ابـراز نارضایتـی ا ‬ ‫وضعیت اینترنت بودیم بران شـدیم در گزارشـی‬ ‫کیفیـت و سـرعت اینترنـت را از منظـر کاربـران و‬ ‫رتبـه بنـدی جهانـی مـورد ارزیابی قرار دهیـم‪ .‬در‬ ‫گـزارش میدانـی کـه از اقشـار مختلـف در سـطح‬ ‫شـهر تهران نظرسـنجی شـده‪ ،‬کاربران از سرعت‬ ‫اینترنـت و اختلال در اینترنـت موبایـل و ثابـت‬ ‫فتـر‬ ‫اظهـار نارضایتـی کـرده و برخـی بـه ضعی ‬ ‫شـدن کیفیـت اینترنـت ثابـت تا کیـد داشـتند‪.‬‬ ‫لو نقـل بازرگانـی‬ ‫یکـی از کارمنـدان شـرکت حم ‬ ‫گفـت‪ :‬بیشـتر کار مـا اسـتفاده از اینترنـت بـرای‬ ‫ارتباطـات بـا شـرکت های داخلـی و شـرکت های‬ ‫ً‬ ‫یسـت و مـا قطعـا در شـرکت از اینترنـت‬ ‫خارج ‬ ‫ثابـت اسـتفاده می کنیـم؛ امـا دائـم بـا قطـع‬ ‫و وصـل شـدن اینترنـت روبـه رو هسـتیم‪ .‬در‬ ‫ادامـه یـک فروشـنده مـواد غذایـی گفـت‪ :‬مـا‬ ‫در فروشـگاه خـود بـه اینترنـت تلفن ثابـت‬ ‫متصـل هسـتیم و بـا کنـدی سـرعت مواجهیـم‪.‬‬ ‫به عنوان مثـال؛ زمانـی کـه عبارتـی را در وب‬ ‫تو جو می کنیـم تـا بـاز شـدن صفحـه‬ ‫جسـ ‬ ‫مورد نظـر زمـان زیـادی را بایـد منتظـر بمانیـم‪.‬‬ ‫یسـت که بـرای ایـن منظـور از هیـچ‬ ‫ن در حال ‬ ‫ایـ ‬ ‫وی پی انـی نیـز اسـتفاده نمی کنیـم‪.‬‬ ‫فراز و نشیب های اینترنت ایران‬ ‫در یک مرجع جهانی‬ ‫بسـایت جهانـی «اسـپید تسـت» اینترنـت‬ ‫و ‬ ‫هر مـاه رتبـه اینترنـت ثابـت و موبایـل کشـورها را‬ ‫در شـاخص سـرعت اعلام و برتریـن کشـورها را‬ ‫در این زمینـه معرفـی می کنـد‪ .‬بررسـی وضعیـت‬ ‫اینترنـت ایـران در ایـن سـایت نشـان می دهـد‬ ‫کـه کشـور مـا در مقایسـه با بسـیاری از کشـور از‬ ‫وضعیـت قابل قبولـی برخوردار نیسـت و جایگاه‬ ‫خوبـی در جـدول ایـن رتبه بنـدی نـدارد‪ .‬در‬ ‫سـالی کـه گذشـت متوسـط اینترنـت ثابـت‬ ‫جهـان براسـاس امـار اسـپید تسـت از ‪ ۶۲‬تـا ‪۷۶‬‬ ‫و متوسـط اینترنـت موبایـل جهـان بیـن ‪ ۲۹‬تـا‬ ‫‪ ۳۷‬مگابیـت برثانیـه متغیـر بـود؛ همچنیـن در‬ ‫اخرین گزارش این سـایت‪ ،‬قطر با میانه سـرعت‬ ‫اینترنت موبایـل ‪ ۱۸۹.۹۸‬مگابیت برثانیه در رده‬ ‫نخسـت قـرار داشـت و امارات متحـده عربـی‪،‬‬ ‫کویـت‪ ،‬نـروژ‪ ،‬دانمـارک و بحریـن در رتب ههـای‬ ‫بعـدی پرسـرعت تریـن اینترنـت موبایـل قـرار‬ ‫داشـتند‪ .‬در رده بندی کشـورهایی با بیشـترین‬ ‫میانـه سـرعت اینترنـت ثابـت جهـان ماننـد مـاه‬ ‫گذشـته سـنگاپور با ‪ ۲۴۲.۰۱‬مگابیـت برثانیه قرار‬ ‫دارد‪ .‬در جایگاه دوم نیز شـیلی با میانه سـرعت‬ ‫‪ ۲۲۲.۴۹‬مگابیت برثانیـه قـرار دارد‪ .‬امـارات‬ ‫متحـده عربـی‪ ،‬هنـگ کنـگ‪ ،‬تایلنـد و امریـکا در‬ ‫رتبـه بعـدی قـرار دارنـد‪.‬‬ ‫جایگاه جهانی اینترنت موبایل و ثابت ایران‬ ‫*در اوریـل ‪ ۲۰۲۳‬میلادی‪ ،‬میانـه سـرعت‬ ‫اینترنـت موبایـل ایـران ‪ ۳۵.۹۸‬مگابیت برثانیـه‬ ‫و جایـگاه ان در رده ‪ ۶۲‬اعلام شـد‪ .‬ایـن جایـگاه‬ ‫در فهرسـت کشـورهایی بـا بیشـترین میانـه‬ ‫سـرعت اینترنـت موبایـل جهـان در مقایسـه بـا‬ ‫مـاه قبـل یـک پله سـقوط کـرد‪ .‬از سـوی دیگر؛ در‬ ‫رده بنـدی میانـه سـرعت اینترنـت ثابـت جهان‪،‬‬ ‫ایـران بـا ‪ ۱۱.۹۷‬مگابیت برثانیـه در رده ‪ ۱۴۵‬قـرار‬ ‫داشـته کـه جایـگاه ان یـک پلـه نسـبت بـه مـاه‬ ‫قبـل صعـود کـرد‪.‬‬ ‫*در ژانویـه ‪ ۲۰۲۳‬میلادی نیـز میانـه سـرعت‬ ‫اینترنـت موبایـل ایـران ‪ ۳۵.۸۷‬مگابیت بر ثانیـه‬ ‫و میانـه سـرعت اینترنـت ثابـت ان‬ ‫‪ ۱۱.۴۴‬مگابیت بر ثانیـه بـوده اسـت‪.‬‬ ‫*همچنیـن در دومیـن مـاه ‪ ۲۰۲۳‬میلادی‬ ‫میانـه سـرعت اینترنـت موبایـل ایـران‬ ‫‪ ۳۵.۰۳‬مگابیت بر ثانیـه و بیشـترین میانـه‬ ‫سـرعت اینترنـت ثابـت نیـز ایـران بـا سـرعت‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫‪ ۱۱.۲۷‬مگابیت بر ثانیـه‬ ‫*طبـق گـزارش اسپیدتسـت؛ میانگیـن سـرعت‬ ‫اینترنـت موبایـل ایران در مـارس ‪ ۲۰۲۲‬میالدی‬ ‫‪ ۲۴.۹۰‬مگابیـت برثانیـه بـوده اسـت‪ .‬جایـگاه‬ ‫ایـران در رده بنـدی کشـورهایی بـا بیشـترین‬ ‫سـرعت اینترنـت نیـز رده ‪ ۷۴‬بـوده کـه نسـبت‬ ‫بـه مـاه قبـل از ان شـش پلـه رشـد کـرده بـود‪.‬‬ ‫میانگیـن سـرعت اینترنـت ثابـت ایـران نیـز‬ ‫‪ ۹.۹۵‬مگابیت برثانیـه ثبـت شـده و کشـور بـدون‬ ‫هیـچ تغییـری نسـبت بـه مـاه قبـل از ان (فوریـه‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬میلادی) در رده ‪ ۱۴۵‬قـرار داشـت‪.‬‬ ‫*میانـه سـرعت اینترنـت موبایـل ایـران در‬ ‫دومیـن مـاه شمسـی ‪ ۲۴.۹۵‬مگابیت بر ثانیـه‬ ‫قـرار گرفـت و کشـور در رده ‪ ۷۳‬کشـورهایی بـا‬ ‫بیشـترین سـرعت اینترنـت موبایـل جهـان قـرار‬ ‫داشـت‪ .‬این رقم نشـان دهنده رشـد یک پله ای‬ ‫جایـگاه ایـران در بخـش اینترنـت موبایـل بـود‪.‬‬ ‫در بخـش اینترنـت ثابـت ایـران میانـه سـرعت‬ ‫اینترنـت ثابـت ‪ ۱۰.۲۳‬مگابیت برثانیـه تخمیـن‬ ‫زده شـد و کشـور در رده ‪ ۱۴۴‬قـرار گرفـت کـه‬ ‫نشـان دهنده یـک پلـه رشـد نسـبت بـه مـاه‬ ‫فروردیـن اسـت‪.‬‬ ‫*در گـزارش اسپیدتسـت بـرای مـاه مـی‬ ‫‪ ،۲۰۲۲‬میانـه سـرعت اینترنـت موبایـل ایـران‬ ‫‪ ۲۶.۱۰‬مگابیت بر ثانیـه بـه ثبـت رسـید‪ .‬بـا ایـن‬ ‫سـرعت ایـران بـا دو پلـه صعـود نسـبت بـه مـاه‬ ‫لتـر در رتبـه ‪ ۷۱‬در میـان ‪ ۱۴۱‬کشـور جهـان‬ ‫قب ‬ ‫قـرار گرفـت‪ .‬در بخـش اینترنـت ثابـت میانـه‬ ‫سـرعت اینترنـت ایـران ‪ ۱۰.۳۴‬مگابیت بر ثانیـه‬ ‫ثبـت شـد و بـا ایـن وضعیـت ایـران جایـگاه ‪۱۴۱‬‬ ‫را در میـان ‪ ۱۸۲‬کشـور بـه خـود اختصـاص داد‪.‬‬ ‫*طبـق ایـن گـزارش و در مـاه بعد‪ ،‬میانه سـرعت‬ ‫اینترنـت موبایـل ایـران ‪ ۲۷.۱۷‬مگابیت برثانیـه‬ ‫مگابیـت برثانیـه بـود و با توج هبـه امـار در رده‬ ‫بنـدی کشـورهایی بـا بیشـترین میانـه سـرعت‬ ‫اینترنـت موبایـل‪ ،‬ایـران بـا یـک پلـه سـقوط‬ ‫نسـبت بـه مـاه قبـل در رده ‪ ۷۲‬قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫از سـوی دیگر میانه سـرعت اینترنت ثابـت ایران‬ ‫در ژوئـن ‪ ۲۰۲۲‬میلادی ‪ ۱۰.۲۳‬مگابیت برثانیـه‬ ‫بـود و جایـگاه ایـران بـا چهـار پلـه سـقوط در رده‬ ‫‪ ۱۴۵‬فهرسـت کشـورهایی بـا بیشـترین میانـه‬ ‫سـرعت اینترنـت ثابـت قـرار داشـت‪.‬‬ ‫* گـزارش اسـپید تسـت در هفتمیـن مـاه‬ ‫میلادی ‪ ۲۰۲۲‬نشـان داد؛ هرچنـد جایـگاه‬ ‫ایـران در فهرسـت کشـورهایی بـا بیشـترین‬ ‫سـرعت اینترنـت موبایـل دو پلـه رشـد کـرد امـا‬ ‫در رده بنـدی اینترنـت ثابـت یـک پلـه سـقوط‬ ‫کـرد‪ .‬میانـه سـرعت اینترنـت موبایـل و ثابـت‬ ‫جهـان در مـاه جـوالی ‪ ۲۰۲۲‬به ترتیـب ‪ ۳۰.۷۸‬و‬ ‫‪ ۶۷.۲۵‬مگابیـت برثانیـه بـود‪.‬‬ ‫*همچنیـن براسـاس گـزارش مذکـور میانـه‬ ‫سـرعت اینترنت موبایـل ایران در جـوالی ‪۲۰۲۲‬‬ ‫میلادی ‪ ۲۷.۷۴‬مگابیت برثانیـه بـوده و جایـگاه‬ ‫ان در رده بندی کشـورهایی با باالترین سـرعت‬ ‫اینترنـت موبایـل بـا ‪ ۲‬پلـه صعـود‪ ،‬رده ‪ ۷۰‬بـوده‬ ‫اسـت‪ .‬از سـوی دیگر؛ میانـه سـرعت اینترنـت‬ ‫ثابـت ایـران ‪ ۱۰.۲۱‬مگابیت برثانیـه و جایـگاه ان‬ ‫در رده بنـدی کشـورهایی بـا بیشـترین میانـه‬ ‫سـرعت اینترنـت ثابـت یـک پلـه سـقوط کـرد‪.‬‬ ‫به این ترتیـب ایـران در رده ‪ ۱۴۶‬ایـن فهرسـت‬ ‫قـرار دارد‪.‬‬ ‫*میانـه سـرعت اینترنـت موبایـل ایـران در‬ ‫هشـتمین مـاه میلادی ‪ ۲۸.۴۰‬مگابیـت بـوده‬ ‫و جایـگاه ان در رده بنـدی کشـورهایی بـا‬ ‫بیشـترین سـرعت اینترنـت موبایـل در جهـان‬ ‫نسـبت بـه مـاه قبـل یـک پلـه رشـد کـرد و در رده‬ ‫‪ ۶۹‬قـرار داشـت‪.‬‬ ‫میانـه سـرعت اینترنـت ثابـت ایـران در ایـن مـاه‬ ‫نیـز ‪ ۱۰.۰۲‬مگابیت برثانیـه اعلام شـده و جایـگاه‬ ‫ان در رده بنـدی جهانـی بـا دو پلـه سـقوط رده‬ ‫‪ ۱۴۷‬اسـت‪.‬‬ ‫*میانـه سـرعت اینترنـت موبایـل ایـران در‬ ‫سـپتامبر ‪ ۳۵.۳۶‬مگابیت برثانیه بـوده و جایگاه‬ ‫ایـران نیـز در رده بندی کشـورهایی با بیشـترین‬ ‫سـرعت اینترنـت موبایـل جهـان بـا ‪ ۱۵‬پله رشـد‪،‬‬ ‫رده ‪ ۵۴‬اعلام شـد‪ .‬از سـوی دیگر؛ میانـه سـرعت‬ ‫اینترنـت ثابـت ایـران در نهمیـن مـاه ‪۲۰۲۲‬‬ ‫میلادی ‪ ۱۰.۴۴‬مگابیت برثانیـه و جایـگاه ان‬ ‫در رده بنـدی کشـورهایی بـا بیشـترین میانـه‬ ‫سـرعت اینترنـت ثابـت ‪ ۱۴۷‬بـود‪.‬‬ ‫بسـایت در‬ ‫*براسـاس تحقیـق ماهانـه ایـن و ‬ ‫ا کتبـر ‪ ۲۰۲۲‬جایـگاه ایـران در کشـورهایی بـا‬ ‫بیشـترین میانـه سـرعت اینترنـت موبایـل ‪۴۶‬‬ ‫بـوده اسـت؛ همچنیـن ایـران در رده بنـدی‬ ‫کشـورهایی بـا بیشـترین میانـه سـرعت اینترنـت‬ ‫ثابـت در رده ‪ ۱۴۱‬قـرار دارد کـه نسـبت بـه مـاه‬ ‫گذشـته شـش پلـه رشـد کـرد‪.‬‬ ‫*همچنیـن طبـق ایـن رده بندی میانه سـرعت‬ ‫اینترنـت موبایـل ایران در نوامبـر ‪ ۲۰۲۲‬میالدی‬ ‫‪ ۴۰.۹۷‬مگابیت برثانیـه بـوده اسـت‪ .‬در فهرسـت‬ ‫کشـورهایی بـا بیشـترین میانـه سـرعت اینترنـت‬ ‫موبایـل در جهـان جایـگاه ایـران دوپلـه سـقوط‬ ‫کـرد و در رده ‪ ۴۸‬قـرار گرفـت؛ همچنیـن میانـه‬ ‫سـرعت اینترنـت ثابـت ایـران در یازدهمیـن مـاه‬ ‫میلادی ‪ ۱۱.۶۲‬مگابیت برثانیـه بـود و جایگاه ان‬ ‫در رده بنـدی جهانـی بـا سـه پلـه سـقوط ‪۱۴۴‬‬ ‫اعلام شـد‪.‬‬ ‫*در اخریـن مـاه ‪ ۲۰۲۲‬جایـگاه ایـران در‬ ‫رده بنـدی کشـورهایی بـا بیشـترین سـرعت‬ ‫اینترنـت موبایـل هفت پله کاهـش اما در بخش‬ ‫اینترنـت ثابـت یـک پلـه رشـد کـرد‪.‬‬ ‫طبـق رده بنـدی ایـن وب سـایت میانـه سـرعت‬ ‫اینترنـت موبایـل ایـران در دسـامبر ‪۲۰۲۲‬‬ ‫میلادی ‪ ۳۹.۳۲‬و میانـه سـرعت اینترنـت ثابـت‬ ‫‪ ۱۱.۶۶‬مگابیت برثانیه بوده است‪ .‬مرور وضعیت‬ ‫رتب ههـای ایـران در ایـن رتبـه بنـدی حا کـی از‬ ‫ان اسـت که ‪ -۱‬رتبـه اینترنـت موبایـل ایـران طـی‬ ‫ایـن ما ههـا در باز ههـای از ‪ ۵۰‬تـا ‪ ۷۰‬متغیـر و بـا‬ ‫رشـد همـراه بـوده اسـت‪ -۲ .‬رتبـه اینترنـت ثابت‬ ‫ایـران تغییر محسـوس و رشـد چندانی نداشـته‬ ‫ً‬ ‫و بعضـا در مقایسـه با برخـی ما ههـای سـال های‬ ‫گذشـته بـا افـت نیـز همـراه بـوده اسـت‪.‬‬ ‫چند «تی رکس» در مجموع سا کن زمین بوده اند؟‬ ‫دانشـمندان تعـداد کل دایناسـورهای تی رکسـی‬ ‫(‪ )T. Rex‬که تا کنون وجود داشـته اند را تخمین‬ ‫زده انـد و ایـن امـار ترسـنا ک اسـت‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایسـنا و به نقـل از سـاینس الرت؛ تیرانوسـوروس‬ ‫رکـس (‪ )Tyrannosaurus rex‬یـک خانـواده ی‬ ‫سـلطنتی از دایناسـورها اسـت‪ ،‬یـک گونـه‬ ‫نمادیـن و قابـل شناسـایی کـه طبـق مطالعه ای‬ ‫جدیـد‪ ۱.۷ ،‬میلیـارد مـورد ایـن جانـوران پیـش از‬ ‫حادثـه ی نا گـوار برخـورد یـک سـیارک بـا زمیـن‬ ‫یبـردن‬ ‫در سـیاره ی مـا پرسـه می زدنـد‪ .‬بـرای پ ‬ ‫بـه ایـن امـار‪ ،‬اعـداد و ارقـام زیـادی الزم بـود‪.‬‬ ‫همه چیز از میانگین طول عمر این دایناسـورها‬ ‫گرفتـه تـا بلـوغ جنسـی ایـن جانـوران و تعـداد‬ ‫تخ مهـای تی رکسـی کـه زنـده مانده انـد‪ ،‬بایـد‬ ‫یشـد تـا بـه یـک امـار‬ ‫محاسـبه و در نظـر گرفتـه م ‬ ‫درسـت برسـیم‪ .‬ا گرچـه ‪ ۱.۷‬میلیـارد بـی شـک‬ ‫یسـت؛ امـا حـدود ‪ ۸۰۰‬میلیـون مـورد‬ ‫رقـم بزرگ ‬ ‫یسـت کـه در یـک مطالعـه در‬ ‫کمتـر از تخمین ‬ ‫سـال ‪ ۲۰۲۱‬زده شـده بود‪ .‬اخرین تجزی هو تحلیل‬ ‫یسـت‬ ‫انجام شـده بر اسـاس به روزترین اطالعات ‬ ‫کـه مـا در مـورد رشـد و تولیـد مثـل دایناسـورها در‬ ‫قتـر باشـد‪.‬‬ ‫دسـت داریـم و بـه نظـر می رسـد دقی ‬ ‫ایوا گریبلر (‪)Eva Griebeler‬؛ بو مشـناس تکاملی‬ ‫از دانشـگاه یوهانـس گوتنبـرگ ماینـز در المـان‬ ‫می گویـد‪ :‬برخلاف مـدل مـن‪ ،‬زمـان تولیـد مثـل‪،‬‬ ‫امید به زندگی‪ ،‬نرخ ناخالص تولید مثل و ارزش‬ ‫باروری هر دایناسـور که در مدل قبلی محاسـبه‬ ‫شـده بـود همگـی ب هطـرز قابل توجهـی بـا درک‬ ‫کنونـی مـا از بیولـوژی تی رکـس و سـایر ددپایـان‬ ‫در تضاد بود‪ .‬قبل از اینکه انتقادات بیشتری به‬ ‫یسـت‬ ‫نهـای قبلی بکنیـم‪ ،‬الزم به یاداور ‬ ‫تخمی ‬ ‫کـه ایـن تخمیـن اولیـن در نـوع خـود بـود و هنـوز‬ ‫هـم حـاوی اطالعـات ارزشـمند زیـادی اسـت‪.‬‬ ‫لهـای‬ ‫بـا ایـن حـال‪ ،‬ایـن تحقیـق جدیـد از مد ‬ ‫به روز شـد ه نـرخ بقـا و بلـوغ تی رکـس اسـتفاده‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬بـه بیـان سـاده‪ ،‬محاسـبات جدیـد‬ ‫سهـا و در‬ ‫نشـان دهند ه نـرخ بقـای کمتـر تی رک ‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫مجمـوع کاهـش تولیـد مثـل و تخم گذار ‬ ‫ما بر اساس مطالعات دقیق فسیلی و مقایسه با‬ ‫گون ههـای امـروزی کـه دانشـمندان فکر می کنند‬ ‫یهـای بـه خصوصـی از دایناسـورها را حفظ‬ ‫ویژگ ‬ ‫کرده اند‪ ،‬داده های بسـیار مناسـبی در مورد این‬ ‫عوامـل به دسـت اوردیـم‪ .‬گریبلـر مـدل خـود را بـا‬ ‫داد ههـای مربـوط بـه ‪ ۲۳‬گونـه مختلـف موجـود‬ ‫در میـان خزنـدگان‪ ،‬پرنـدگان و پسـتانداران‬ ‫ازمایـش کـرد و متوجـه شـد کـه تعـداد جمعیـت‬ ‫را در مقایسـه با مـدل قبلـی بـه خوبـی پیش بینی‬ ‫لسـازی‬ ‫می کند‪ .‬این نشـان می دهد که این مد ‬ ‫سهـا هـم بـه خوبـی کار‬ ‫می توانـد در مـورد تی رک ‬ ‫کنـد‪ .‬خبـر خـوب این اسـت که چارلـز مارشـال‪،‬‬ ‫دیرین هشـناس دانشـگاه کالیفرنیا برکلی و یکی از‬ ‫نویسندگان تخمینی که در سال ‪ ۲۰۲۱‬زده شده‬ ‫بـود ایـن تحقیقات جدیـد را تایید می کنـد‪ :‬او به‬ ‫الیو ساینس گفته است که اخرین امار به دست‬ ‫امـده «واقـع بینان هتـر» اسـت‪ .‬عالو هبـر رسـیدن‬ ‫بـه عـدد ‪ ۱.۷‬میلیـاردی‪ ،‬ایـن تحقیـق همچنیـن‬ ‫نشـان می دهـد کـه درصـد کمـی از بقایـای‬ ‫سهـا پیـدا شـده اسـت‪ .‬اینکـه چـرا ایـن‬ ‫تی رک ‬ ‫درصـد بسـیار پاییـن اسـت و باقـی اسـتخوان ها‬ ‫کجا هستند‪ ،‬سوالی است که در مطالعات اینده‬ ‫بایـد بـه ان پاسـخ داد‪ .‬گریبلـر می گویـد کـه مـدل‬ ‫او کـه بـر حدا کثـر طـول عمـر‪ ،‬سـن بلـوغ جنسـی‬ ‫و حدا کثـر تعـداد فرزنـدان سـاالنه تمرکـز دارد‪،‬‬ ‫می توانـد بـه تخمیـن جمعیـت سـایر گون ههـای‬ ‫منقـرض شـده نیـز کمـک کنـد‪ .‬ایـن تحقیـق در‬ ‫مجله ی «‪ »Palaeontology‬منتشـر شـده اسـت‪.‬‬ ‫محقق ــان دانش ــگاه «اس ــتنفورد» ی ــک پوس ــت دیجیت ــال ن ــرم و قاب ــل‬ ‫انعط ــاف س ــاخته اند ک ــه می توان ــد احساس ــاتی مانن ــد گرم ــا و فش ــار را ب ــه‬ ‫س ــیگنال های الکتریک ــی تبدی ــل ک ــرده و ب ــه مغ ــز ارس ــال کن ــد‪ .‬ب هگ ــزارش‬ ‫لش ــده از س ــوی ای ــن پوس ــت الکترونی ــک از طری ــق‬ ‫ایرن ــا؛ س ــیگنال های ارسا ‬ ‫الکتروده ــای کارگ ــذاری (ایمپلن ــت) ش ــده در مغ ــز انس ــان قاب ــل خوان ــدن‬ ‫هس ــتند‪ .‬هرچن ــد چنی ــن قابلیت ــی س ــال ه ــا پی ــش اب ــداع ش ــده اس ــت؛ ام ــا‬ ‫اج ــزای م ــورد نی ــاز ان زم ــان ب ــرای تبدی ــل س ــیگنال های دیجیت ــال‪ ،‬س ــخت‬ ‫و ســنگین بودنــد؛ امــا ایــن پوســت الکترونیــک جدیــد هماننــد پوســت نــرم‬ ‫اس ــت‪ .‬عناص ــر ب ــه کار رفت ــه ب ــرای تبدی ــل (س ــیگنال ها) ب ــه ط ــور یکپارچ ــه و‬ ‫نه ــا‬ ‫یش ــوند و ان ــدازه ضخام ــت ا ‬ ‫ب ــدون درز در داخ ــل پوس ــت جاس ــازی م ‬ ‫تنه ــا در ح ــد چند ده نانومت ــر اس ــت‪.‬‬ ‫رشد خدمات مبتنی بر نانو در کشور ‪ ۱۰۸‬درصد‬ ‫بر اس ــاس اخری ــن ام ــار ارائ ــه ش ــده ح ــوزه خدم ــات فن ــاوری نان ــو ب ــا رش ــد‬ ‫بی ــش از ‪ 108‬درص ــدی از بخ ــش کاال و خدم ــات پیش ــی گرفت ــه اس ــت‪ .‬طب ــق‬ ‫ای ــن اماره ــا پرفروش تری ــن خدم ــات فن ــاوری نان ــو ب ــه ترتی ــب ب ــه خدم ــات‬ ‫الیه نش ــانی تزیین ــی‪ ،‬انالی ــز و شناس ــایی نانوم ــواد‪ ،‬الیه نش ــانی س ــخت‪،‬‬ ‫یس ــازی محص ــوالت نان ــو و خدم ــات مالکی ــت فک ــری و ثب ــت پتن ــت‬ ‫تجار ‬ ‫یش ــود ک ــه س ــهم ‪ 3‬م ــورد اول ح ــدود ‪ ۹۷‬درص ــد از کل ب ــازار‬ ‫مرب ــوط م ‬ ‫یهــای کاربــردی در صنایــع‬ ‫خدمــات نانــو اســت‪ .‬فنــاوری نانــو یکــی از فناور ‬ ‫مختل ــف اس ــت ک ــه بهب ــود کیفی ــت و تولی ــد محص ــوالت جدی ــد را ب ــرای‬ ‫صنای ــع میس ــر ک ــرده اس ــت ب ــه همی ــن دلی ــل ای ــن صنع ــت نقش ــی بس ــزایی‬ ‫در افزای ــش حج ــم ب ــازار صنای ــع ب ــازی می کن ــد‪ .‬ب ــازار فن ــاوری نان ــو در ای ــران‬ ‫نیــز طــی ســالیان اخیــر بــا وجــود همــه مشــکالت موجــود اعــم از تحری مهــا و‬ ‫مشــکالت اقتصــادی؛ رونــد رو بــه رشــدی دارد و ایــن رونــد در تولیــد و فــروش‬ ‫داخل ــی و بین الملل ــی ب ــه وض ــوح قاب ــل درک و مش ــاهده اس ــت‪.‬‬ ‫کشف تمدن گمشده ‪ 3000‬ساله مایا‬ ‫دانش ــمندان در فضای ــی ب ــه وس ــعت ‪ 3500‬کیلومترمرب ــع در زی ــر جنگل ــی‬ ‫پرترا کــم در شــمال گواتمــاال ‪ 417‬شــهر گمشــده از تمــدن مایــا را پیــدا کرده انــد‬ ‫ک ــه قدمتش ــان ب ــه ‪ 1000‬س ــال پی ــش از می ــاد مس ــیح می رس ــد‪ .‬ای ــن ش ــهرها‬ ‫ً‬ ‫تقریبــا بــا ‪ 177‬کیلومتــر جــاده بــه یکدیگــر متصــل هســتند و محققــان از ایــن‬ ‫ج ــاده به عن ــوان اولی ــن ش ــبکه ازادرا هه ــای جه ــان ی ــاد می کنن ــد‪ .‬ب هگ ــزارش‬ ‫واشنگتن پس ــت؛ پژوهش ــگران می گوین ــد ای ــن ش ــبکه ب ــزرگ از ش ــهرها و‬ ‫جاد هه ــا‪ ،‬در کن ــار بناه ــای ایین ــی‪ ،‬س ــامانه های هیدرولیک ــی (مرتب ــط ب ــا‬ ‫س ــیاالت) و زیرس ــاخت های زراع ــی نش ــان می ده ــد ک ــه تم ــدن مای ــا بس ــیار‬ ‫پیش ــرفته تر از انچ ــه تص ــور می کردی ــم‪ ،‬ب ــوده اس ــت‪ .‬نقشـ ـه برداری از ای ــن‬ ‫منطق ــه در س ــال ‪ 2015‬ب ــا فن ــاوری الی ــدار اغ ــاز ش ــد‪ .‬دانش ــمندان از ان زم ــان‬ ‫توانس ــته اند ش ــواهدی از س ــامانه های پیش ــرفته اقتص ــادی‪ ،‬سیاس ــی و‬ ‫اجتماعــی را بــا قدمــت تقریبــی دو هزارســاله پیــدا کننــد‪ .‬کشــف ایــن شــهرها‬ ‫در جنــگل «ال میــرادور» دانســته های مــا دربــاره تاریــخ قــاره امریــکا را تغییــر‬ ‫می ده ــد‪.‬‬ ‫کشف سیاره ای به اندازه زمین برای میزبانی حیات‬ ‫‪90‬ســال نــوری‬ ‫ســیاره جدیــدی به انــدازه زمیــن کشــف شــده اســت کــه تنهــا ‬ ‫ً‬ ‫ب ــا م ــا فاصل ــه دارد‪ .‬ای ــن فاصل ــه در مقی ــاس اس ــمانی تقریب ــا در همس ــایگی‬ ‫بت ــر اینجاس ــت ک ــه ای ــن س ــیاره حت ــی‬ ‫یش ــود و نکت ــه جال ‬ ‫م ــا محس ــوب م ‬ ‫می توان ــد میزب ــان حی ــات باش ــد‪ .‬ای ــن س ــیاره ب ــه دور ی ــک س ــتاره کوتول ــه‬ ‫س ــرخ می چرخ ــد ک ــه در ص ــورت فلک ــی پیال ــه در نی مک ــره جنوب ــی اس ــمان‬ ‫یک ــه‬ ‫ق ــرار دارد‪ .‬محقق ــان ج ــرم ای ــن س ــیاره را ب ــا اندازه گی ــری تف ــاوت در زمان ‬ ‫طــول می کشــد تــا ‪ LP 791-18d‬بــه دور ســتاره اش بچــرد‪ ،‬محاســبه کرده انــد‪.‬‬ ‫گت ــر و پرجر مت ــر از‬ ‫نه ــا‪ ،‬ای ــن س ــیاره تنه ــا اندک ــی بزر ‬ ‫براس ــاس محاس ــبات ا ‬ ‫ً‬ ‫زمی ــن اس ــت؛ ب هع ــاوه‪ LP 791-18d ،‬ظاه ــرا ب ــه دور خ ــودش نمی چرخ ــد و‬ ‫همیش ــه فق ــط ی ــک س ــمت ان ب هط ــرف س ــتاره اش اس ــت‪.‬‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫زنان و جوانان؛ بیشترین مخاطبان ویدئوهای ‪TED‬‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫کنفرانـس ‪ TED‬کـه بـا شـعار «امکان پذیرهـا» بیـن روزهـای ‪ ۱۷‬تـا ‪ ۲۱‬اوریـل‬ ‫‪ ۲۰۲۳‬در «ونکـوور» برگـزار شـد‪ ،‬از رهبـران فکـری دعـوت کـرد تـا دربـاره‬ ‫حوزه هـای تحقیقاتـی و تخصصـی خـود صحبـت کننـد و همه چیـز؛ از علـم‬ ‫تـا هنـر را پوشـش دهنـد‪ .‬این سـازوکار‪ ،‬در سـال ‪ ۱۹۸۴‬به عنـوان اجالسـی‬ ‫بـا تمرکـز بـر فنـاوری‪ ،‬سـرگرمی و طراحـی شـروع به کار کـرد و رفته رفتـه کـه‬ ‫گسـترش یافـت‪ ،‬زمینه هـای دیگـر را نیـز پوشـش داد؛ درعین حـال بـه تولیـد‬ ‫پادکسـت‪ ،‬فرمت هـای مختلـف ویدئویـی و اجـرای مسـتقل رویدادهـای‬ ‫‪ TEDx‬در جهان پرداخت‪ .‬امار مربوط به بازدیدکنندگان ‪ TED.com‬و ارقام‬ ‫منتشـره توسـط ‪( Similarweb‬یـک شـرکت تجزیه وتحلیـل وب متخصـص در‬ ‫ترافیـک و عملکـرد وب)‪ ،‬نشـان می دهـد کـه زنـان بـا ‪ ۵۴٫۷‬درصـد در مقابـل‬ ‫‪ ۴۵٫۳‬درصـد از مـردان‪ ،‬سـهم بیشـتری از مخاطبـان انالیـن این مجموعـه‬ ‫را تشـکیل می دهنـد‪ .‬مخاطبـان جوان تـر نیـز بیشـتر سـمت پلتفـرم ویدئـو‬ ‫ً‬ ‫کسـوم‬ ‫جـذب می شـوند؛ به طوری کـه افـراد ‪ ۲۵‬تـا ‪ ۳۴‬سـاله تقریبـا ی ‬ ‫بیننـدگان را بیـن ژانویـه تـا مـارس ‪ ۲۰۲۳‬تشـکیل داده انـد‪ .‬پنـج کشـور اول بـا‬ ‫بیشـترین بازدیدکننـدگان ایـن ویدئوهـا را «ایاالت متحـده» (‪ ۳۱٫۱۷‬درصـد)‪،‬‬ ‫هنـد (‪ ۴٫۱۳‬درصـد)‪ ،‬کانـادا (‪ ۴٫۱۰‬درصـد)‪ ،‬بریتانیـا (‪ ۳٫۸۰‬درصـد) و ژاپـن‬ ‫(‪ ۳٫۴۸‬درصـد) شـکل داده انـد‪.‬‬ ‫زن‬ ‫مرد‬ ‫‪%45.3‬‬ ‫‪%30.8‬‬ ‫‪%54.7‬‬ ‫‪%27.9‬‬ ‫‪%18.3‬‬ ‫‪%4.2‬‬ ‫‪+65‬‬ ‫‪%7.2‬‬ ‫‪55-64‬‬ ‫‪%11.6‬‬ ‫‪45-54‬‬ ‫‪35-44‬‬ ‫‪25-34‬‬ ‫‪18-24‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬خرداد ‪ 1402‬شماره‪2792‬‬ ‫فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫(همراه با ارزیابی کیفی با شماره ‪) 1402/3 :‬‬ ‫‪ -1‬نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن به نشانی‪ :‬بندرانزلی‪ ،‬خیابان شهید مصطفی‬ ‫خمینی نمابر ‪013-44423902‬‬ ‫‪ -2‬موضوع مناقصه‪ :‬راهبری ‪ ،‬تعمیرات و نگهداری شناورهای جستجو و نجات دریایی‬ ‫‪ -3‬مهلت دریافت اسناد مناقصه و مهلت بارگذاری در سامانه توسط مناقصه گزار ‪:‬‬ ‫تاریخ شروع و خاتمه دریافت اسناد‪ :‬از ساعت ‪ 10‬صبح روز چهارشنبه تاریخ ‪ 1402/03/3‬لغایت ساعت ‪ 10‬صبح روز چهارشنبه تاریخ ‪1402/03/10‬‬ ‫مهلت بارگذاری اسناد ‪ :‬تا ساعت ‪ 10‬صبح روز چهارشنبه تاریخ ‪1402/03/24‬‬ ‫‪ -4‬نشانی محل دریافت اسناد مناقصه‪ :‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادات و گشایش پوشه های مناقصه گران‬ ‫از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -5‬نحـوه بارگـذاری اسـناد مناقصـه توسـط مناقص هگـران ‪ :‬کلیـه اسـناد مناقصـه بایـد مطابق شـرایط ذکرشـده‪ ،‬توسـط مناقصه گران در سـامانه سـتاد‬ ‫ایـران (منـدرج در بنـد ‪ 4‬ا گهـی) بـا درج امضـای الکترونیکـی بارگـذاری گـردد‪.‬‬ ‫‪ -6‬نوع و مبلغ تضمین شـرکت درفرایند ارجاع کار‪ :‬تضمین شـرکت در فرایند ارجاع کار بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار سـه ماه و یا واریز نقدی‬ ‫به حسـاب شـماره ‪ 4101064571212345‬نزد بانک مرکزی به مبلغ ‪ 11.400.000.000‬ریال (بحروف ‪ :‬یازده میلیارد و چهارصد میلیون ریال) می باشـد‪.‬‬ ‫‪ -7‬تاریخ‪ ،‬زمان و محل گشایش اسناد مناقصه گران‪ :‬روز چهارشنبه تاریخ ‪ 1402/03/24‬راس ساعت ‪ 11:00‬صبح در سالن جلسات اداره کل واقع‬ ‫در طبقه چهارم ساختمان اداری به نشانی مندرج در بند ‪ 1‬ا گهی‬ ‫ت در مناقصه‪:‬‬ ‫‪ -8‬شرایط الزامی شرک ‬ ‫‪ -1‬داشتن گواهی صالحیت پیمانکاری از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫‪ -2‬ارائه گواهی تائید صالحیت ایمنی پیمانکاری معتبر صادر شده توسط وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫‪ -3‬ارایـه رضایت نامـه از ادارات کل زیرمجموعـه سـازمان بنـادر و دریانـوردی (از جملـه ایـن اداره کل) در صـورت وجود سـابقه انعقاد قرارداد در پنج سـال‬ ‫گذشـته مربوط مطابق با کاربرگ شـماره یک اسـتعالم ارزیابی کیفی‪.‬‬ ‫‪ -4‬سابقه انعقاد قرارداد ارائه خدمات دریایی متناسب با موضوع قرارداد حداقل به مدت سه سال با سازمان بنادر و دریانوردی در ‪ 10‬سال گذشته‬ ‫‪ -5‬مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه با موضوع مناقصه‬ ‫‪ -6‬ارائه صورت های مالی حسابرسی شده شرکت (توسط حسابرسان حقیقی یا حقوقی رسمی) منتهی به پایان سال مالی ‪( 1400‬برابر اصل شده‬ ‫در دفتر اسناد رسمی)‬ ‫‪ -7‬ارایه گواهی عدم بدهی از اداره کل امور مالی سازمان بنادر و دریانوردی ( با ارسال درخواست به نمابر امور مالی با شماره ‪)021-88651074‬‬ ‫‪ -8‬شرکتهایی که قرارداد انها ( در هر زمینه ای ) توسط هر یک از ادارات سازمان بنادر و دریانوردی فسخ گردیده است ‪ ،‬امکان حضور در این مناقصه‬ ‫را ندارند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1402/03/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1402/03/04 :‬‬ ‫م الف ‪267‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫بـه نـام‪ :‬اقـای بهـرام کرامتـی دولت سـرا فرزنـد الهویـردی بـا کـد ملـی ‪ 0035697792‬بوکالـت اقـای کامـران قبـادی ممـان فرزنـد علـی بـا کـد ملـی‬ ‫‪ 0081497717‬بموجـب وکالتنامـه شـماره ‪ 22616‬مـورخ ‪ 1394/7/26‬و تفویـض وکالـت ‪ 23244‬مـورخ ‪ 1394/11/28‬دفترخانـه ‪ 805‬تهـران‪ .‬بـه‬ ‫ادرس‪ :‬شـهرری‪ 13 ،‬ابان‪ ،‬خیابان امانی جنوبی‪ ،‬کوچه میرنژاد‪ ،‬پال ک ‪ . 31‬با تسـلیم یک برگ استشـهاد مصدق بشـرح وارده بشـماره ‪4006333‬‬ ‫مورخ ‪ 1402/2/10‬اعالم نموده سند مالکیت ششدانگ یک قطعه اپارتمان نوع ملک مطلق با کاربری به پال ک ثبتی ‪ 4162‬فرعی از ‪ 112‬اصلی‪،‬‬ ‫مفـروز و مجـزا شـده از ‪ 1241‬فرعـی از اصلـی مذکـور‪ ،‬قطعـه ‪ 4‬در طبقـه ‪ 3‬و واقـع در بخـش ‪ 12‬ناحیـه ‪ 02‬حـوزه ثبت ملک شـهرری اسـتان تهران به‬ ‫مسـاحت ‪ 45.35‬مترمربـع‪ .‬مشـخصات ملـک‪ :‬یـک قطعـه اپارتمـان نـوع ملک طلق به پال ک ثبتـی ‪ 4126‬فرعـی از ‪ 112‬اصلی‪ ،‬مفروز و مجزا شـده‬ ‫از ‪ 1241‬فرعی از اصلی مذکور‪ ،‬قطعه ‪ 4‬در طبقه سـوم و واقع در بخش ‪ 12‬ناحیه ‪ 02‬حوزه ثبت ملک شـهرری اسـتان تهران به مسـاحت ‪45.35‬‬ ‫مترمربـع‪ .‬ششـدانگ ذیـل ثبـت ‪ 262970‬صفحـه ‪ 106‬دفتـر ‪ 1130‬بـه چاپـی ‪ 0071194‬بـه نـام مریـم کریمی ثبت و سـند صادر گردیده و سـپس برابر‬ ‫سـند انتقـال ‪ 140627‬مـورخ ‪ 1394/7/26‬دفترخانـه ‪ 430‬تهـران بـه نـام بهرام کرامتی دولت سـرا انتقال گردیده و سـپس برابر سـند رهنی شـماره‬ ‫‪ 140628‬مورخ ‪ 1394/7/26‬دفترخانه ‪ 430‬تهران در رهن بانک تجارت قرار گرفته است‪ .‬مشخصات مالکیت‪ :‬مالکیت بهرام کرامتی دولت سرا‬ ‫فرزند الهویردی شماره شناسنامه ‪ 23027‬تاریخ تولد ‪ 1346/6/25‬صادره از تهران دارای شماره ملی ‪ 0035697792‬با جز سهم ‪ 6‬از کل سهم‬ ‫‪ 6‬بعنـوان مالـک شـش دانـگ عرصـه و اعیـان بـا شـماره مسـتند مالکیت ‪ 140628‬تاریخ ‪ 1394/7/26‬دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره ‪ 430‬شـهر‬ ‫تهران اسـتان تهران‪ ،‬ثبت گردیده اسـت با شـماره مسـتند مالکیت ‪ 140627‬تاریخ ‪ 1394/7/26‬دفترخانه اسـناد رسمی شماره ‪ 430‬شهر تهران‬ ‫اسـتان تهـران‪ ،‬ثبـت گردیـده اسـت‪ .‬محدودیـت‪ :‬محدودیـت دفتـر املا ک‪ :‬رهنـی شـماره ‪ 140628‬مـورخ ‪ 1394/7/26‬دفترخانـه اسـناد رسـمی‬ ‫شـماره ‪ 430‬شـهر تهـران اسـتان تهـران کـه بنفـع بانک تجارت مدیریت شـعب جنوب شـرق تهران بـه مبلـغ ‪ 1.050.000.000‬ریال به مـدت ‪ 240‬ماه‬ ‫ثبـت شـده‪ .‬و طبـق گواهـی دفتـر املا ک در رهـن می باشـد کـه بـه علـت جابجایـی مفقـود گردیـده تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت نموده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا طبـق مـاده ‪ 120‬ائیـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت ا گهـی می شـود تا هر کس نسـبت به ملک مـورد ا گهی معامله ای کـرده یا‬ ‫مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد بایـد تـا ده روز پس از انتشـار ا گهـی به ایـن اداره مراجعه و اعتـراض خود را ضمن ارائه اصل سـند‬ ‫مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد و ا گـر ظـرف مهلـت مقـرر اعتراضـی نرسـد و یا در صـورت اعتراض اصل سـند مالکیت یا سـند معاملـه ارائه‬ ‫نشـود اداره ثبـت المثنـی سـند مالکیـت را طبق مقـررات صادر و به متقاضی تسـلیم خواهد کرد‪.‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪ 1502522‬م الف ‪ 214‬سید مهدی المعی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری از طرف سهراب عزیزنژاد‬ ‫ا گهی های نوبتی سه ماهه چهارم سال ‪ 1401‬مربوط به‬ ‫امال ک واقع در بخش های ‪ 1‬و ‪ 3‬شهرستان رامهرمز‪ ،‬رودزرد و رامشیر‬ ‫کهـای‬ ‫طبـق مـاده ‪ 12‬قانـون ثبـت اشـخاصی کـه در سـه ماهـه چهـارم سـال ‪ 1401‬درخواسـت ثبـت نسـبت بـه پال ‬ ‫یشـود‪:‬‬ ‫شهـای یـاد شـده کرده انـد بـه ترتیـب جهـت اطلاع عمـوم بشـرح ذیـل ا گهـی م ‬ ‫بخ ‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 1‬رامهرمز‬ ‫‪ -1‬اقـای هدایت الـه اقاجـری فرزنـد منگشـت دارای کـد ملـی ‪ 1911656082‬نسـبت بـه‬ ‫اعیانی ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 178/67‬مترمربع پال ک ‪ 31‬فرعی از ‪1067‬‬ ‫اصلـی بخـش یـک رامهرمـز بـه ادرس رامهرمز‪ ،‬بلوار معلم‪ ،‬بین معلـم ‪ 1‬و ‪2‬‬ ‫‪ -2‬خانـم فرحنـا ک موسـوی فرزنـد غالمرضـا دارای کـد ملـی ‪ 1576075611‬نسـبت بـه‬ ‫اعیانی ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 251/46‬مترمربع پال ک ‪ 20‬فرعی از ‪1094‬‬ ‫اصلـی بخـش یـک رامهرمز‪ ،‬خیابـان امت‪ ،‬کوچـه قایم ‪2‬‬ ‫‪ -3‬اقـای جهـان حیدری سورشـجانی فرزنـد سـهراب دارای کـد ملـی ‪1910230561‬‬ ‫نسـبت بـه اعیانـی ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪101‬مترمربـع پلا ک ‪ 32‬فرعـی‬ ‫از ‪ 1097‬اصلی بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان امت‪ ،‬کوچه شـهید غالم‬ ‫‪ -4‬اقای جمشـید کیانی فرزند محمدحسـین دارای کد ملی ‪ 1911105264‬نسـبت به‬ ‫اعیانی ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 572/15‬مترمربع پال ک ‪ 79‬فرعی از ‪1185‬‬ ‫اصلـی بخـش یک رامهرمز بـه ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان پیروزی‪ ،‬انتهای کوچه تارین‬ ‫‪ -5‬اقـای غالمرضـا خدامـی فرزنـد شـکراله دارای کـد ملـی ‪ 1911046187‬نسـبت بـه‬ ‫اعیانـی چهـار دانـگ مشـاع یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 184/49‬مترمربـع پلا ک ‪84‬‬ ‫فرعـی از ‪ 1201‬اصلـی بخـش یـک رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان شـهید اوینـی‪،‬‬ ‫کوچـه شـهید مالکـی‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‬ ‫‪ -6‬اقـای مجیـد رجـب زاده فرزنـد عبـاس دارای کـد ملـی ‪ 1911609653‬نسـبت بـه‬ ‫ششـدانگ یک قطعه گذر به مسـاحت ‪ 21/58‬مترمربع پال ک ‪ 8697‬فرعی از ‪ 1‬اصلی‬ ‫بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان ولیعصـر‪ ،‬ابتـدای کـوی شـهید ترکـی‬ ‫مخـدا دارای کـد ملـی ‪ 4819388215‬نسـبت‬ ‫‪ -7‬اقـای حمدالـه با غشـیرین فرزنـد رح ‬ ‫به ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 19/80‬مترمربع پال ک ‪ 8698‬فرعی از ‪ 1‬اصلی‬ ‫بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬جـاده راهدارهـا‪ ،‬پشـت مسـجد سیدالشـهدا‪،‬‬ ‫کوچـه رضـا دهدار‬ ‫‪ -8‬خانـم منیـژه شـریف پور فرزنـد سـلبعلی دارای کـد ملـی ‪ 4819452754‬نسـبت‬ ‫بـه اعیانـی ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 462/11‬مترمربـع پلا ک ‪ 1470‬فرعـی‬ ‫از ‪ 2‬اصلـی بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬کـوی شـهید رجایـی‪ ،‬کوچـه شـهید‬ ‫عنبرزاده‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 3‬رود زرد الحاقی به رامهرمز‬ ‫‪ -9‬اقـای محمـد کال هکـج فرزنـد علی ا کبـر دارای کـد ملـی ‪ 1911303945‬نسـبت بـه‬ ‫ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 325/98‬مترمربع پال ک ‪ 391‬فرعی از ‪ 37‬اصلی‬ ‫بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس شـهر رودزرد‪ ،‬خیابـان فردوسـی‬ ‫امال ک واقع در بخش سه رامهرمز‪ -‬رامشیر‬ ‫‪ -10‬اقای مجتبی شـفیعی فرزند محمود دارای کد ملی ‪ 1900111624‬نسـبت به عرصه‬ ‫کو نیم دانـگ مشـاع از ششـدانگ عرصـه و اعیانـی سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ‬ ‫ی ‬ ‫یکبـاب مغـازه بـه مسـاحت ‪ 45/94‬مترمربـع پلا ک ‪ 1764‬فرعـی از ‪ 49‬اصلـی بخـش ‪3‬‬ ‫رامشـیر بـه ادرس رامشـیر‪ ،‬خیابـان جمهـوری اسلامی‪ ،‬روبـروی بانک سـپه‬ ‫‪ -11‬اقـای مصطفـی شـفیعی فرزنـد محمـود دارای کـد ملـی ‪ 6620029930‬نسـبت‬ ‫بـه عرصـه یک ونیم دانـگ مشـاع از ششـدانگ عرصـه و اعیانـی سـه دانگ مشـاع از‬ ‫ششـدانگ یکباب مغازه به مسـاحت ‪ 45/94‬مترمربع پال ک ‪ 1764‬فرعی از ‪ 49‬اصلی‬ ‫بخـش ‪ 3‬رامشـیر بـه ادرس رامشـیر‪ ،‬خیابـان جمهـوری اسلامی‪ ،‬روبـروی بانـک سـپه‬ ‫‪ -12‬اقـای مکـی هوشـمند فرزنـد عبدالرضـا دارای کـد ملـی ‪ 6629622359‬نسـبت بـه‬ ‫عرصـه سـه دانگ مشـاع و اعیـان ششـدانگ خانـه و مغـازه متصـل بـه ان بـه مسـاحت‬ ‫‪ 278/52‬مترمربـع پلا ک ‪ 1740‬فرعـی از ‪ 49‬اصلـی بخـش ‪ 3‬رامشـیر به ادرس رامشـیر‪،‬‬ ‫خیابـان ایت الـه طالقانی‪ ،‬جنب خشکشـویی حسـنی‬ ‫‪ -13‬اقای جعفر مطرپور فرزند صادق دارای کد ملی ‪ 1815668687‬نسبت به عرصه‬ ‫سـه دانگ مشـاع و اعیان ششـدانگ خانه و مغازه متصل به ان به مسـاحت ‪227/80‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 1769‬فرعـی از ‪ 49‬اصلـی بخـش ‪ 3‬رامشـیر بـه ادرس رامشـیر‪ ،‬خیابـان‬ ‫ولیعصـر‪ ،‬نبش خیابان ‪ 22‬بهمن‬ ‫‪ -14‬اقـای غالمحسـین مـرادی فرزنـد محسـن دارای کـد ملـی ‪ 6629816137‬نسـبت‬ ‫بـه عرصـه سـه دانگ مشـاع و اعیانـی ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪172/90‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 1750‬فرعـی از ‪ 49‬اصلـی بخـش ‪ 3‬رامشـیر بـه ادرس رامشـیر‪ ،‬خیابـان‬ ‫امـام خمینـی‪ ،‬کوچـه شـهید رییسـی نیا‬ ‫‪ -15‬اقـای عبدالحسـن عمـوری فرزند خفیـف دارای کد ملی ‪ 6629785363‬نسـبت‬ ‫به عرصه یک ونیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪408/59‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 1722‬فرعـی از ‪ 49‬اصلـی بخـش ‪ 3‬رامشـیر بـه ادرس رامشـیر‪ ،‬خیابـان‬ ‫امـام خمینی‪ ،‬روبـروی مخابرات‬ ‫‪ -16‬اقای عبدالحسـین عموری فرزند خفیف دارای کد ملی ‪ 6629785363‬نسـبت‬ ‫بـه عرصـه سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 107/49‬مترمربـع‬ ‫پلا ک ‪ 1723‬فرعـی از ‪ 49‬اصلـی بخـش ‪ 3‬رامشـیر بـه ادرس رامشـیر‪ ،‬خیابـان امـام‬ ‫خمینـی‪ ،‬روبـروی بـازار مرکـزی‬ ‫‪ -17‬اقـای محمـد عقیلـی زاده فرزنـد عبـد دارای کـد ملـی ‪ 6629892771‬نسـبت بـه‬ ‫عرصه سه دانگ مشاع و اعیانی ششدانگ یکباب خانه تجاری به مساحت ‪304/50‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 1765‬فرعـی از ‪ 49‬اصلـی بخـش ‪ 3‬رامشـیر بـه ادرس رامشـیر‪ ،‬بزرگـراه‬ ‫بسـیج‪ ،‬روبـروی بانک کشـاورزی‬ ‫‪ -18‬اقـای عبـد عقیلـی زاده فرزنـد ناصـر دارای کـد ملـی ‪ 6629516788‬نسـبت بـه‬ ‫عرصه سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 91/54‬مترمربع پال ک‬ ‫‪ 1721‬فرعـی از ‪ 49‬اصلـی بخـش ‪ 3‬رامشـیر بـه ادرس رامشـیر‪ ،‬خیابـان امـام خمینـی‪،‬‬ ‫روبـروی بـازار مرکـزی رامشـیر‬ ‫‪ -19‬اقای عبد عقیلی زاده فرزند ناصر دارای کد ملی ‪ 6629516788‬نسبت به عرصه‬ ‫یـک و نیـم دانـگ مشـاع از سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب خانـه تجـاری بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 408/59‬مترمربع پال ک ‪ 1722‬فرعی از ‪ 49‬اصلی بخش ‪ 3‬رامشـیر به ادرس‬ ‫رامشـیر‪ ،‬خیابـان امـام خمینی‪ ،‬روبـروی مخابرات‬ ‫چنانچـه افـرادی نسـبت بـه املا ک ا گهـی شـده فـوق اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬برابـر‬ ‫مـاده ‪ 16‬قانـون ثبـت از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی ظـرف مـدت ‪ 90‬روز اعتـراض خـود‬ ‫را مسـتقیما بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک محـل تحویـل و سـپس بـه مراجـع قضایـی‬ ‫مراجعـه کـرده و دادخواسـت تنظیـم‪ ،‬و بـه مقامـات قضائـی تسـلیم نمایند و اشـخاص‬ ‫حقیقـی و حقوقـی کـه اقامـه دعـوی دردادگاه کردند برابر ماده ‪ 17‬قانون ثبت باید طی‬ ‫مدت مقرر گواهی الزم مشعر بر طرح دعوا را از مراجع قضایی دریافت و به اداره ثبت‬ ‫اسـناد محـل تحویـل نماینـد‪ ،‬ضمنا صدور سـند مالکیـت جدید مانـع مراجعه متضرر‬ ‫بـه دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/03/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402/02/04 :‬‬ ‫حیـدر شـاهینی فر‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫م الـف‪12/50‬‬ ‫رامهرمز‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودروی سـواری پـژو ‪ 206‬رنـگ سـفید مـدل ‪ 1391‬بـه شـماره موتـور‬ ‫‪ 14191010828‬بـه شـماره شاسـی ‪ NAAP03ED6C6CJ580844‬بـه شـماره پلا ک ایـران‪391-36‬ی‪46‬‬ ‫بـه مالکیـت ناصـر جامـی مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی (نوبت اول)‬ ‫دانشـنامه خانـم شـادی سـارونی فرزنـد گل محمـد دارای شـماره ملـی ‪ 0740190229‬صـادره از دانشـگاه‬ ‫پیام نـور واحـد تایبـاد بـه شـماره دانشـنامه ‪ 917654017‬مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫می باشـد‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/03/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402/03/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1402/03/06 :‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و سـند کمپانـی موتورسـیکلت پـرواز ‪ GLX125‬زرد رنـگ مـدل ‪ 1392‬بـه شـماره موتـور‬ ‫‪ 152FMH1017223‬بـه شـماره شاسـی ‪ N2N***125X9212553‬بـه شـماره پلا ک ‪ 769-29913‬بـه‬ ‫مالکیـت مهـدی صبوحی اسـماعیل ابادی مفقـود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب علی اصغـر سـلیمانی مالـک خـودرو سـواری پـژو ‪ PARS XU7‬مـدل ‪ 1393‬رنـگ‬ ‫خا کسـتری بـا شـماره پلا ک ایـران ‪ 731-26‬د ‪ 58‬و شـماره موتـور ‪ 124K0584447‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAN01CAXEK302404‬بـه علـت فقـدان اسـناد (بـرگ سـبز) فـروش تقاضـای رونوشـت المثنـی‬ ‫اسـناد مذکور را نموده اسـت‪ .‬لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد‪ ،‬ظرف مدت ده‬ ‫روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر‪ ،‬ساختمان سمند مراجعه‬ ‫کنـد‪ .‬بدیهی سـت پـس از انقضـای مهلـت مزبور طبـق ضوابط مقـرر اقدام خواهد شـد‪/.‬ب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز موتورسـیکلت پیشـتاز مـدل ‪ 1392‬بـه رنـگ نقـره ای بـه شـماره موتـور ‪ 0124NEG407554‬به‬ ‫شـماره تنه ‪ 125A9205302‬به شـماره پال ک ‪ 53867-771‬به مالکیت یاسـر مرادی مفقود گردیده و از‬ ‫درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای علیرضـا جامـی دارای شماره شناسـنامه ‪ 0720111633‬بـه شـرح دادخواسـت بـه‬ ‫کالسه ‪ 2‬از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالرضا‬ ‫جامـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 0732263395‬در تاریـخ ‪ 1401/02/20‬در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود‬ ‫زندگـی گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحوم منحصر اسـت به‪ -1 :‬علیرضا جامی بـه ش ش ‪0720111633‬‬ ‫ت ت ‪ 1368‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -2‬محمدرضـا جامـی بـه ش ش ‪ 0720111641‬ت ت‬ ‫‪ 1367‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -3‬ارزو جامـی بـه ش ش ‪ 0720149207‬ت ت ‪ 1369‬صـادره‬ ‫از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -4‬سـمیه جامـی بـه ش ش ‪ 0720519128‬ت ت ‪ 1375‬صـادره از تربت جـام‬ ‫فرزنـد متوفـی ‪ -5‬اسـماء جامـی بـه ش ش ‪ 0720519136‬ت ت ‪ 1373‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی‬ ‫‪ -6‬ازاده جامی به ش ش ‪ 0720519225‬ت ت ‪ 1370‬صادره از تربت جام فرزند متوفی ‪ -7‬افسانه جامی‬ ‫بـه ش ش ‪ 0720519233‬ت ت ‪ 1371‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -8‬راضیـه جامـی بـه ش ش‬ ‫‪ 0720878004‬ت ت ‪ 1376‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -9‬رویـا جامـی بـه ش ش ‪0721233503‬‬ ‫ت ت ‪ 1387‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -10‬حمیدرضـا جامـی بـه ش ش ‪ 0732311926‬ت ت‬ ‫‪ 1362‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -11‬محمودرضـا جامـی بـه ش ش ‪ 0732625106‬ت ت ‪1363‬‬ ‫صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -12‬صاحبجـان مـزدوری ش ش ‪ 0731446992‬ت ت ‪ 1339‬صـادره‬ ‫از تربت جـام همسـر متوفـی ‪ -13‬فاطمـه بردبـاری ش ش ‪ 0731468015‬ت ت ‪ 1352‬صادره از تربت جام‬ ‫همسـر متوفـی اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور را بـه اسـتناد مـاده ‪ 362‬ق امـور‬ ‫حسـبی در یـک نوبـت ا گهـی می کنـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد و یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد‪ ،‬از‬ ‫تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه ایـن شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهـی صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫از طرف قاضی شعبه ‪ 6‬شورای حل اختالف شهرستان تربت جام‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه فـوق مقـدار ‪ 130‬مترمربـع بـه ارزش ‪ 16/000/000/000‬ریال بابت بدهی‬ ‫خانم راضیه سارانی از ‪ 186/05‬مترمربع از دو واحد مسکونی طبقه چهارم از سه دانگ مشاع از پال ک‬ ‫ثبتـی ‪ 657/2/14/37‬اصلـی ذیـل ثبـت ‪ 9867‬صفحـه ‪ 61‬دفتـر املا ک ‪ 54‬مع الواسـطه بـه اقـای غالم‬ ‫سـارانی منتقـل شـده اسـت کـه طبـق نظـر کارشـناس رسـمی دو واحـد مسـکونی طبقـه چهـارم به مبلغ‬ ‫‪ 23/000/00/000‬ریـال ارزیابـی شـده و کل پلا ک فـوق دارای سـه واحـد تجـاری در همکـف و که در طبقه‬ ‫اول و دوم یـک واحـد مسـکونی و در طبقـه سـوم وچهـارم در هـر طبقـه دو واحـد مسـکونی می باشـد که‬ ‫ً‬ ‫قدمـت حـدودا ‪ 12‬سـال و دارای انشـعابات کـه برابـر گـزارش مامـور اجـرا ملـک مزبـور در تصـرف مالکیـن‬ ‫مشاع می باشد و پال ک فوق از ساعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬روز شنبه مورخ ‪ 1402/03/20‬در اداره ثبت اسناد و‬ ‫املا ک زابـل واقـع در خیابـان فردوسـی از طریـق مزایده به فروش می رسـد‪ ،‬مزایده از مبلغ ریال شـروع‬ ‫ً‬ ‫و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه می شـود الزم به ذکر اسـت پرداخت بدهی هـای مربوط‬ ‫بـه اب‪ ،‬بـرق‪ ،‬گاز اعـم از حـق انشـعاب و یـا حق اشـترا ک و مصرف در صورتی که مورد مزایـده دارای ان ها‬ ‫باشـد و نیـز بدهی هـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریخ مزایـده اعم از اینکـه رقم قطعی ان‬ ‫معلـوم شـده یـا نشـده باشـد بـه عهده برنـده مزایده اسـت و نیز در صـورت وجود مـازاد‪ ،‬وجـوه پرداختی‬ ‫بابـت هزینه هـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیـم عشـر و حـق مزایـده‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫نقـدا وصـول خواهـد شـد ضمتـا چنانچـه روز مزایده تعطیل رسـمی اعالم شـود؛ مزایـده روز اداری بعد از‬ ‫تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقرر برگزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1402/03/03 :‬‬ ‫معصومه میری‪ ،‬مسئول واحد اجرایی اسناد رسمی زابل‬ ‫م الف ‪318‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظر به اینکه اقای علی صادقی نصرابادی والیتا از طرف علیرضا صادقی نصرابادی فرزند علی بموجب‬ ‫دو بـرگ استشـهادیه شـهادت شـهود تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیت نوبـت اول ششـدانگ یک‬ ‫بـاب منـزل مسـکونی بشـماره پلا ک ‪ 130‬فرعـی از ‪ -15‬اصلـی بخـش ‪ 13‬مشـهد را نمـوده و مدعـی اسـت‬ ‫سـند مالکیـت مزبـور بـه دلیـل جابجایـی مفقـود گردیـده اسـت کـه بـه حکایت سـامانه مدیریـت امال ک‬ ‫کشـوری ششـدانگ پلا ک فوق ذیـل شـماره الکترونیکـی ‪ 139720306007000264‬بنام علیرضا صادقی‬ ‫نصرابادی ثبت و سـند مالکیت ‪ 502963‬الف ‪ 94‬صادر و تسـلیم گردیده اسـت بموجب دسـتور شـماره‬ ‫‪ 1399025004267683‬مـورخ ‪ 1399/02/18‬صـادره از شـعبه اول دادگاه عمومـی بخـش نصرابـاد‬ ‫بـه مبلـغ ‪ 300000000‬بـه نفـع محکمـه بـرای مالکیـت علیرضـا صادقـی نصرابـادی‪ .‬بازداشـت می باشـد و‬ ‫بموجب سند رهنی‪ :‬شماره ‪ 21634‬مورخ ‪ 1398/12/10‬دفتر اسناد رسمی شماره ‪ 37‬شهر تربت جام‬ ‫اسـتان خراسـان رضوی کـه بنفـع بانـک صـادرات ایـران بـه مبلـغ ‪ 7،700،000،000‬ریـال در رهـن می باشـد‪.‬‬ ‫پرونـده ثبتـی و دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لذا به اسـتناد تبصـره یک مـاده ‪ 120‬ایین نامه‬ ‫قانـون ثبـت مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می گـردد هر کس نسـبت به ملـک مورد ا گهـی معامله ای‬ ‫انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت بایسـتی ظـرف ‪ 10‬روز از تاریـخ انتشـار ایـن‬ ‫ا گهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند مالکیت رسمی به این اداره تسلیم‬ ‫نمایـد بدیهـی اسـت در صـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه‬ ‫سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی نوبت اول وتسـلیم ان به‬ ‫متقاضـی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1402/03/03 :‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای محسـن اصالحـی بموجـب وکالتنامـه شـماره ‪ 1401/09/24-5680‬دفتـر ‪1‬‬ ‫تربت جـام وکیـل رسـمی وراث جمعـه نصیـری راد فرزنـد رحمـان کـه بموجـب گواهـی حصروراثت شـماره‬ ‫‪ 1399/05/22 -9909975725500670‬شـعبه ‪ 4‬شـورای حل اختالف تربت جام فوت نموده بموجب‬ ‫دو بـرگ استشـهادیه شـهادت شـهود تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیت نوبـت اول ششـدانگ یک‬ ‫بـاب منـزل مسـکونی بشـماره پلا ک ‪ 13‬فرعـی از ‪ -1130‬اصلـی بخـش ‪ 13‬مشـهد را نمـوده و مدعی اسـت‬ ‫سـند مالکیـت مزبـور بـه دلیـل جابجایـی مفقـود گردیـده اسـت کـه بـه حکایت سـامانه مدیریـت امال ک‬ ‫کشـوری ششـدانگ پلا ک فـوق ذیـل شـماره ‪ 57146‬صفحـه ‪ 215‬دفتر ‪ 298‬بنـام جمعه نصیری ثبت و‬ ‫سـند مالکیـت ‪ 134208‬صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت پرونـده ثبتی و دفتر امال ک بیـش از این حکایتی‬ ‫نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ایین نامـه قانـون ثبـت مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر‬ ‫می گـردد هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت‬ ‫نـزد خـود اسـت بایسـتی ظـرف ‪ 10‬روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی اعتراض کتبـی خود را به پیوسـت اصل‬ ‫سـند مالکیـت یـا سـند مالکیـت رسـمی به این اداره تسـلیم نمایـد بدیهی اسـت در صورت عـدم وصول‬ ‫اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی نسـبت به‬ ‫صـدور سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول وتسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1402/03/03 :‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم معصومـه چوبـدار باغکـی احـدی از ورثـه مالـک حسـین علـی چوبـدار باغکـی فرزند‬ ‫حسـین کـه بموجـب گواهـی حصروراثـت شـماره ‪ 1401/04/04-140125390003509206‬شـعبه دوم‬ ‫شـورای حـل اختلاف تربت جـام فـوت نمـوده بموجـب دو بـرگ استشـهادیه شـهادت شـهود تقاضـای‬ ‫صـدور المثنـی سـند مالکیـت نوبـت اول سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یـک قطعه زمین بشـماره پال ک‬ ‫‪ 3203‬فرعـی از ‪ -166‬اصلـی بخـش ‪ 13‬مشـهد را نمـوده ومدعـی اسـت سـند مالکیـت مزبـور بـه دلیـل‬ ‫جابجایـی مفقـود گردیـده اسـت کـه بـه حکایـت سـامانه مدیریـت املا ک کشـوری سـه دانـگ مشـاع‬ ‫ازششـدانگ پلا ک فـوق ذیـل شـماره ‪ 33328‬صفحـه ‪ 333‬دفتر ‪ 196‬بنام حسـین علی چوبدار باغکی‬ ‫ثبـت و سـند مالکیـت ‪ 123516‬صـادر و تسـلیم گردیـده و فاقـد محدودیت می باشـد پرونـده ثبتی و دفتر‬ ‫املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ایین نامـه قانـون ثبـت مراتـب‬ ‫یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می گردد هر کس نسـبت به ملک مورد ا گهی معامله ای انجـام داده یا مدعی‬ ‫وجود سـند مالکیت نزد خود اسـت بایسـتی ظرف ‪ 10‬روز از تاریخ انتشـار این ا گهی اعتراض کتبی خود‬ ‫را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یـا سـند مالکیـت رسـمی بـه ایـن اداره تسـلیم نمایـد بدیهـی اسـت در‬ ‫صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله‬ ‫رسـمی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول وتسـلیم ان بـه متقاضی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1402/03/03 :‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع مـاده قانـون تعییـن وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند‬ ‫رسـمی برابرمـاده ‪ ۳‬قانـون و مـاده ‪ ۱۳‬اییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۱۴۰۲۶۰۳۱۲۰۰۱۰۰۰۴۳۷‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض کالسـه‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۱۱۳۳‬تقاضـای اقـای احمـد نودهـی بـه شـماره شناسـنامه ‪ ۴۸۷۵‬و کـد ملـی‬ ‫‪ ۲۱۲۲۵۹۸۳۱۱‬صـادره از گـرگان فرزنـد محمـد رضـا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث‬ ‫بنـا شـده اسـت بمسـاحت ‪ 118/30‬متـر مربـع از پلا ک شـماره ‪ ۱۵۱۲‬اصلـی واقع در اراضی شـهری بخش‬ ‫یـک حـوزه ثبـت گـرگان طبـق رای صـادره حکایـت از انتقـال از مالـک رسـمی خانـم خاوربیگـم مفیدیـان‬ ‫بـه متقاضـی دارد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دونوبـت به فاصله پانـزده روز ا گهی می شـود از‬ ‫این رو اشخاصی که نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـا ذکر شـماره پرونده به ایـن اداره تسـلیم و پس از‬ ‫اخـذ رسـید ظـرف مـدت یکمـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه مرجع ثبتـی‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مرجع‬ ‫ذیصلاح قضایـی تقدیـم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/03/03 :‬‬ ‫سرپرسـت اداره ثبـت اسـناد و املا ک منطقـه یـک گـرگان از طـرف غالمرضـا‬ ‫م الـف ‪۱۵۴۷۳‬‬ ‫قاسـمی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و‬ ‫سـاختمانهای فاقد سـند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/12/16 -140160318011013056‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای سـیروس قـدردان کودهـی فرزنـد یوسـف به شـماره شناسـنامه ‪686‬‬ ‫صادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر خانه و محوطه به مسـاحت ‪705/92‬‬ ‫متـر مربـع پلا ک ‪ 2155‬فرعـی از ‪ 41‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 634‬فرعـی از ‪ 41‬اصلـی واقـع در‬ ‫قریـه ضیابـر بخـش ‪ 25‬گیلان خریـداری از نسـق قربانعلـی صادقـی مقـدم ضیابـر محـرز گردیـده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی‬ ‫نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی بشـرح مذکور اعتراض داشـته باشـد می توانند از تاریخ اولین‬ ‫انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک‬ ‫مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت و رسـید در‬ ‫صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض مـدت مذکـور در غیـر اینصـورت پـس از انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1402/02/20:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/03/03 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/234‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و‬ ‫سـاختمانهای فاقد سـند رسمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 1401/12/23 -140160318019008247‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی خانم رحیمعلی غالمی دیگه سـرا فرزند غالمحسـین به شـماره شناسـنامه‬ ‫‪ 1324‬صادره از تالش در ششـدانگ دوبابخانه و محوطه به مسـاحت ‪ 960‬مترمربع پال ک فرعی ‪1322‬‬ ‫از ‪ 79‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 279‬واقـع در قریـه لمرعلیـا بخـش ‪ 27‬گیلان خریـداری از‬ ‫مالـک رسـمی اقـای محمدقلـی تندرولمـر محـرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به‬ ‫مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1402/02/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/03/03 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک صومعه سرا‬ ‫م الف ‪907/223‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و‬ ‫سـاختمانهای فاقد سـند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/12/23 - 140160318019007698‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم معصومه خیمه کبود فرزند غالمرضا به شـماره شناسـنامه‬ ‫‪ 593‬صـادره از کاشـان در ششـدانگ یکبـاب بنـا بـه مسـاحت ‪ 934/10‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 1482‬از‬ ‫‪ 88‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 142‬واقـع در قریـه نـاورود بخـش ‪ 27‬گیلان خریـداری از مالـک‬ ‫رسـمی اقـای کاچـری قاسـمی نژاد نـاورود محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لذا بـه منظور اطلاع عموم مراتـب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به‬ ‫مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1402/02/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/03/03 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/242‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و‬ ‫سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره ‪ 1401/11/25 - 140160318019007664‬هیـات‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای قنبرعلی رجبی جعفرکی فرزند‬ ‫معین به شـماره شناسـنامه ‪ 1‬صادره از کاشـان در ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر یکباب بنای‬ ‫احداثـی بـه مسـاحت ‪ 944/01‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 1483‬از ‪ 88‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک‬ ‫‪ 142‬واقـع در قریـه نـاورود بخـش ‪ 27‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی اقای کاچری قاسـمی نـژاد ناورود‬ ‫محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1402/02/20 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/03/03 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/240‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و‬ ‫سـاختمانهای فاقد سـند رسمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 140160318011000762‬و ‪ 1402/01/26 - 140160318011000763‬هیات موضوع قانون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد‬ ‫صومعه سـرا تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی اقای حسـن قاسـمی فرزند محمدابراهیم به شـماره‬ ‫شناسنامه ‪ 25‬صادره از اصفهان و ا کرم فر ح زادی فرزند قاسم به شماره شناسنامه ‪ 16‬صادره از تهران‬ ‫در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیـان احداثـی بـه مسـاحت ‪ 294/36‬مترمربـع (مشـاعا‬ ‫بالسـویه) پلا ک ‪ 1245‬فرعـی از ‪ 67‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 61‬فرعـی از ‪ 67‬اصلـی واقـع در‬ ‫قریـه اباتـر بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از مالکیـت رحمان پوریوسـفی اباتری محـرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکور اعتراض داشـته باشـد می تواننـد از تاریخ اولین انتشـار‬ ‫ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از‬ ‫تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت و رسـید در صورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض مـدت مذکـور در غیـر اینصـورت پـس از انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1402/02/20:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/03/03 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/413‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و‬ ‫سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره ‪ 1401/12/25 -140160318019008294‬هیـات‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تالـش تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی اقای محمـد پورخانقلی نـاورودی‬ ‫فرزند کرامت به شـماره شناسـنامه ‪ 31‬صادره از تالش در ششـدانگ یکبابخانه و محوطه به مسـاحت‬ ‫‪ 300/80‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 11011‬از ‪ 8‬اصلـی مفروز و مجزی شـده از پلا ک ‪ 324‬واقع در قریه طوالرود‬ ‫بخش ‪ 28‬گیالن خریداری از مالک رسمی اقای غالم یوسفی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1402/03/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/03/17 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/301‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و‬ ‫سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره ‪ 1401/12/27 - 140160318019007724‬هیـات‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تالـش تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای شـهباز ازاد فرزنـد بیان اله به‬ ‫شـماره شناسـنامه ‪ 27‬صـادره از تالـش در ششـدانگ یکبـاب بنـای احداثـی و محوطـه مسـاحت ‪488‬‬ ‫مترمربع پال ک فرعی ‪ 1578‬از ‪ 4‬اصلی مفروز و مجزی شـده از پال ک ‪ 96‬واقع در قریه شکردشـت بخش‬ ‫‪ 28‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی اقای ببرعلی شکردسـت محرز گردیده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطالع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1402/03/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/03/17 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/256‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو سـواری سیسـتم سـمند تیـپ ‪ LX-EF7‬مـدل ‪ 1398‬رنـگ سـفید روغنـی بـه‬ ‫شـماره موتـور ‪ 147H0492850‬و شـماره شاسـی ‪ NAACR1HE5KF526089‬بـه شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪ 532 -34‬ق ‪ 67‬به مالکیت مسلم منصوری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫ابادان‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک سـندکمپانی‪ ،‬بـرگ سـبز‪ ،‬کارت سـوخت و کارت خـودرو سـواری سیسـتم پـژو تیـپ‬ ‫‪ 405SLX-TU5‬رنـگ سـفید مـدل ‪ 1397‬بـه شـماره موتـور ‪ 181B0093373‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAM31FE7JK718810‬بـه شـماره پلا ک ایـران ‪ 268 -24‬ب ‪ 57‬بـه مالکیـت حسـن ناصری نـژاد‬ ‫مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫ابادان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـوروی زانتیـا رنـگ نـوک مـدادی متالیـک مـدل ‪ 1388‬بـه شـماره موتـور‬ ‫‪ 093949‬و شماره شاسی ‪ S1512288182253‬به شماره پال ک ایران ‪ 817 -24‬ی ‪ 33‬به مالکیت سید‬ ‫اسـکندر موسـوی زاده اونـدی کدملـی ‪ 1840586249‬مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ صفحه 4 ‫ا گهی ‪5‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬خرداد ‪ 1402‬شماره‪2792‬‬ ‫مفقودی‬ ‫اینجانـب جـواد عـرب زاده مالـک خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪116-32‬م‪ 67‬و شـماره موتـور ‪ 12483175823‬و شـماره شاسـی‪ 83079272‬بـه علـت‬ ‫فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نمونده است‪ .‬لذا چنانچه‬ ‫هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودروی مذکـور دارد ظـرف مـدت ‪ 10‬روز بـه دفتـر حقوقـی‬ ‫سـازمان فروش شـرکت ایران خودرو واقع در پیکان شـهر سـاختمان سـمند مراجعه کند‪.‬‬ ‫بدیهی سـت پـس از انقضـای مهلـت مزبـور طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪161‬‬ ‫ا گهی دعوت شرکت مهندسین مشاور طرح نو‬ ‫شـرکت مهندسـین مشـاور طرح نو سـهامی خاص ثبت شـده به شـماره ‪53493‬‬ ‫شناسـه ملـی ‪ 10100986233‬جهـت تشـکیل مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه‬ ‫از کلیـه سـهامداران شـرکت دعـوت می شـود در جلسـه مجمـع عمومـی عـادی‬ ‫سـالیانه در سـاعت ‪ 1402/02/22‬در محل دفتر مرکزی شـرکت تشـکیل می گردد‬ ‫حضـور بهم رسـانند‪ .‬دسـتور جلسـه‪ -1 :‬انتخـاب بازرسـان ‪ -2‬تصویـب ترازنامـه‬ ‫‪-3‬هیئت مدیره‬ ‫هیئت مدیره شرکت‬ ‫مفقودی مدرک تحصیلی (نوبت اول)‬ ‫مدرک فار غ التحصیلی اینجانب محمدرضا خوشـبین فرزند رسـول به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 291‬صـادره از کاشـمر در مقطـع کارشناسـی پیوسـته رشـته مهندسـی کشـاورزی – علـوم‬ ‫دامـی صـادره از واحـد دانشـگاهی دانشـگاه ازاد کاشـمر بـه شـماره ‪/759‬د مفقـود شـده‬ ‫و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد‬ ‫اسلامی واحـد کاشـمر بـه نشـانی کاشـمر‪ ،‬بلوار سـیدمرتضی ارسـال فرمایـد‪/.‬ک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/03/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402/03/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1402/03/31 :‬‬ ‫م الف ‪159‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند موتورهـای کلیـک (موتـور سـیکلت انژکتـوری) بـه شـماره پلا ک‬ ‫‪ 145‬ایـران ‪ 26439‬و شـماره موتـور ‪ 0149NBY002543‬و شـماره تنـه‬ ‫‪ NBYMLAGFLM1M01925‬مـدل ‪ 1400‬رنـگ سـفید سیسـتم دینـو‬ ‫تیـپ ‪ GL150‬بـه مالکیـت محمـد جلال جاویدپـور بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0481083197‬مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫شهرری‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ١۴٠٢۶٠٣٢٧٠٠٣٠٠٠٠٨۵‬مورخـه ‪١۴٠٢/٠٢/٠۴‬هیـات اول‪/‬دوم موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر‬ ‫در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک خدابنـده تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای‬ ‫علـی مزیدلـو فرزنـد فرامـرز بـه شـماره شناسـنامه ‪ ۴٢١‬به کـد ملـی ‪ ۵٨٧٩۶۶٠٢٨١‬صـادره از‬ ‫خدابنـده در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ ٧٨.٢٠٧‬مترمربع از پلا ک ‪٢٣‬‬ ‫فرعـی از ‪ ١٧١‬اصلـی بخـش ‪ ۴‬زنجـان واقـع در قریـه چقلـوی علیا خریداری از مالک رسـمی‬ ‫فرامـرز مزیدلـو برابـر قولنامـه عادی محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز ا گهـی میشـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن ا گهی‬ ‫بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خودرابـه ایـن اداره تسـلیم وپـس از اخذرسـید‪ ،‬ظـرف مـدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود رابـه مرجـع قضایـی تقدیـم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی اسـت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪١۴٠٢/٠٣/٠٣‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪١۴٠٢/٠٢/١٨‬‬ ‫جواد شفیعی ‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک خدابنده‬ ‫ا گهی مزایده اموال منقول(خودرو)‬ ‫باستناد مواد ‪ ۱۲۱‬و ‪ ۱۲۲‬ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و بموجب پرونده نیابت اجرائی‬ ‫‪ 140204006218000088‬به شـماره بایگانی کالسـه ‪ 140200004‬تمامی ششـدانگ یک دسـتگاه خودروی‬ ‫سـواری پرایـد (دوگانـه دسـتی) صبا‪،‬رنـگ سـبز‪ ،‬مـدل ‪1379‬بـه شـماره انتظامـی ایـران ‪935 -74‬ل‪17‬‬ ‫متعلـق بـه اقـای علـی سـلطان ابادی فرزنـد غالمحسـن بشـماره ملـی ‪ 0791443272‬در قبـال طلـب‬ ‫(مهریـه) خانـم فاطمـه صباغـی فرزند رجبعلی بـه شـماره ملی ‪ 0793484855‬از طریـق مزایده حضوری‬ ‫بـه فـروش مـی رسـد و برابـر نظریه کارشـناس رسـمی دادگسـتری بـه مبلـغ ‪( 570/000/000‬پانصـد و هفتاد‬ ‫میلیون ریال) ارزیابی و قطعیت یافته است و بنا به درخواست بستانکار (زوجه) مزایده روز شنبه مورخ‬ ‫‪( 1402/03/20‬بیسـتم خـرداد یـک هـزارو چهارصـد و دو) از سـاعت ‪ ۹‬صبـح الـی ‪ ۱۲‬ظهـر در محـل واحـد‬ ‫اجرای اسناد رسمی خوشاب واقع در اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان خوشاب شهر سلطان اباد‪،‬‬ ‫بلوار سـجاد‪ ،‬سـجاد ‪ ۲‬برگزار می گردد که مزایده از مبلغ ارزیابی (‪ 570/000/000‬ریال) شـروع و به باالترین‬ ‫قیمـت پیشـنهادی نقـدا وا گـذار خواهـد شـد و مطابـق مـاده ‪ ۱۳۶‬ایین نامـه اجـرای مفـاد اسـناد رسـمی‬ ‫الزم االجراء شرکت در مزایده منوط به پرداخت ‪10‬درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت‬ ‫و حضـور خریـدار یـا نماینـده قانونـی درجلسـه مزایـده مـی باشـد‪ .‬ضمنـا پرداخـت هزینه تنظیـم وانتقال‬ ‫سـند و تعویـض پلا ک و نیـز بدهـی هـای مالیاتـی‪ ،‬جریمه ها و عوارض شـهرداری و غیـره که مبلغ ان فعال‬ ‫مشـخص نیسـت بـه عهـده برنـده مزایـده مـی باشـد‪ .‬حقـوق دولتی نیم عشـر اجرایـی وحق مزایـده نقدا‬ ‫وصـول می گـردد و هـرگاه متعهـد تاقبـل از تنظیـم صورتجلسـه مزایـده اقـدام بـه پرداخـت دیـن یـا جلـب‬ ‫رضایـت بسـتانکار نمایـد از انجـام مزایـده خـودداری می گـردد‪ .‬ضمنـا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی‬ ‫اعلام گـردد مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1402/03/03:‬‬ ‫علیرضا میرزایی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک خوشاب‬ ‫م الف ‪402/65‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ١۴٠٢۶٠٣٢٧٠٠٣٠٠٠٠٨۶‬مورخـه ‪ ١۴٠٢/٠٢/٠۴‬هیـات اول‪/‬دوم موضـوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خدابنده تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمد‬ ‫علـی مزیدلـو فرزند فرامرز به شـماره شناسـنامه ‪ ٣١٨‬به کدملـی ‪ ۵٨٧٩۶۵٩٢۵٩‬صـادره از‬ ‫خدابنـده در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ ٧۴.٩۵١‬مترمربـع از پلا ک ‪٢۴‬‬ ‫فرعـی از‪ ١٧١‬اصلـی بخـش ‪ ۴‬زنجـان واقـع در قریـه چقلـوی علیـا خریداری از مالک رسـمی‬ ‫اقـای فرامـرز مزیدلـو برابـر قولنامـه عـادی محـرز گردیده اسـت ‪.‬لـذا به منظور اطلاع عموم‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز ا گهـی میشـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه‬ ‫صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود رابـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض‪،‬دادخواسـت خـود رابـه مرجـع قضایـی تقدیـم‬ ‫نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪١۴٠٢/٠٣/٠٣‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪١۴٠٢/٠٢/١٨‬‬ ‫جواد شفیعی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک خدابنده‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪١۴٠٢۶٠٣٢٧٠٠٣٠٠٠٠٨۴‬مورخـه ‪ ١۴٠٢/٠١/٣٠‬هیـات اول‪/‬دوم‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند‬ ‫رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خدابنده تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضـی اقـای محمـد علـی مزیدلـو فرزنـد یدالـه بـه شـماره شناسـنامه ‪ ٣۵٠‬بـه‬ ‫کدملـی ‪ ۵٨٧٩۶۵٩٧۶٣‬صـادره از خدابنـده در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه‬ ‫مسـاحت ‪٩١.۵۶۴‬مترمربـع از پلا ک ‪٢٢‬فرعـی از ‪ ١٧١‬اصلـی بخـش ‪ ۴‬زنجـان واقـع در‬ ‫قریـه چقلـوی علیـا خریـداری از مالک رسـمی اقـای یداله مزیدلو برابـر قولنامه عادی‬ ‫محـرز گردیـده اسـت ‪.‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪۱۵‬‬ ‫روز ا گهـی میشـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‬ ‫اعتـراض خودرابـه ایـن اداره تسـلیم وپس از اخذرسـید‪،‬ظرف مدت یک مـاه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتراض‪،‬دادخواسـت خـود رابـه مرجـع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت‬ ‫در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪١۴٠٢/٠٣/٠٣‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪١۴٠٢/٠٢/١٨‬‬ ‫جواد شفیعی ‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک خدابنده‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140260306021000126‬هیـات اول‪/‬دوم موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بردسـکن تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی اقای‬ ‫جـواد غفرانـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 36‬کدملـی ‪ 0901698903‬صـادره کاشـمر فرزنـد‬ ‫عباسـعلی در ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت ‪ 4438/33‬مترمربـع مفـروز و‬ ‫مجـزا شـده از پلا ک ‪ 25‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 4‬شهرسـتان بردسـکن خریـداری از‬ ‫اقـای محمـد غفرانـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به‬ ‫مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/03/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402/02/19 :‬‬ ‫غالمرضا گنج بخش‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک بردسکن‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140260306021000125‬هیـات اول‪/‬دوم موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بردسـکن تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی اقای‬ ‫جـواد غفرانـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 36‬کدملـی ‪ 0901698903‬صـادره کاشـمر فرزنـد‬ ‫عباسـعلی در ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت ‪ 18493/79‬مترمربـع مفـروز‬ ‫و مجـزا شـده از پلا ک ‪ 25‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 4‬شهرسـتان بردسـکن خریـداری از‬ ‫اقـای محمـد غفرانـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به‬ ‫مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/03/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402/02/19 :‬‬ ‫غالمرضا گنج بخش‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک بردسکن‬ ‫ا گهی نوبتی سه ماهه چهارم سال ‪ 1401‬اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان ایرانشهر‬ ‫در اجرای مواد ‪ 11‬و ‪ 12‬قانون ثبت و ماده ‪ 59‬ائین نامه قانون ثبت‪ ،‬اسامی اشخاصی که در سه ماهه چهارم (دی و بهمن و اسفند) سال ‪ 1401‬نسبت به امال ک انها پذیرش ثبت به عمل امده و همچنین پرونده هایی که در اجرای قانون تعیین و تکلیف‬ ‫پذیرش درخواسـت ثبت شـده اسـت‪ ،‬به شرح ذیل جهت اطالع عموم ا گهی می شود‪:‬‬ ‫امال ک واقع در قطعه یک ایرانشهر از بخش پنج بلوچستان‬ ‫مزرعه اسداباد پال ک ‪ 393‬اصلی‬ ‫پال ک ‪ 1210‬فرعی از ‪ 393‬اصلی ملکی اقای مجید پوریان فرزند عظیم ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمیـن بـه مسـاحت ‪ 200‬مترمربـع واقـع در مزرعـه اسـداباد‪ ،‬خیابـان شـهید قاسـم سـلیمانی‪،‬‬ ‫کوچـه ‪ 27‬جـزء قطعـه یـک ایرانشـهر از بخش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫مزرعه چاه جمال پال ک ‪ 394‬اصلی‬ ‫پلا ک ‪ 3933‬فرعـی از ‪ 394‬اصلـی ملکـی اقـای پرویـز ابجامـه فرزنـد نورمحمـد ششـدانگ‬ ‫یکبـاب مغـازه بـه مسـاحت ‪ 33.63‬مترمربـع واقـع در مزرعـه چاه جمـال‪ ،‬شـهر ایرانشـهر‪،‬‬ ‫خیابـان وادی رحمـت‪ ،‬کوچـه ‪ 19‬جـزء قطعـه یـک از بخـش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 3935‬فرعـی از ‪ 394‬اصلـی ملکـی اقـای یاسـر قلندرزهی غمیـن فرزنـد سـلیمان‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن محصـور بـه مسـاحت ‪ 271.65‬مترمربـع واقـع در مزرعـه‬ ‫چاه جمـال‪ ،‬شـهر ایرانشـهر‪ ،‬تقاطـع خیابـان توحیـد و فرهنـگ جـزء قطعـه یـک از بخـش ‪5‬‬ ‫بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 3937‬فرعـی از ‪ 394‬اصلـی ملکـی اقـای عثمـان عمرزهی چاه کمالـی فرزند جان محمد‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن محصـور بـه مسـاحت ‪ 492.39‬مترمربـع واقـع در مزرعـه‬ ‫چاه جمـال‪ ،‬شـهر ایرانشـهر‪ ،‬خیابـان وادی رحمـت‪ ،‬کوچـه ‪ 21‬جـزء قطعـه یـک از بخـش ‪5‬‬ ‫بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 3941‬فرعـی از ‪ 394‬اصلـی ملکـی اقـای احمـد شـهدادی نژاد فرزنـد علـی ششـدانگ‬ ‫یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 178.20‬مترمربـع واقـع در مزرعـه چاه جمـال‪ ،‬شـهر ایرانشـهر‪،‬‬ ‫خیابـان توحیـد‪ ،‬کوچـه ‪ 6‬جـزء قطعـه یـک از بخـش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫مزرعه عزیزاباد پال ک ‪ 396‬اصلی‬ ‫پلا ک ‪ 1591‬فرعـی از ‪ 396‬اصلـی ملکـی خانـم گل نـاز فسـائی فرزنـد زین العابدیـن ششـدانگ‬ ‫یکباب منزل به مسـاحت ‪ 395.81‬مترمربع واقع در مزرعه عزیزاباد‪ ،‬شـهر ایرانشـهر‪ ،‬خیابان‬ ‫شـهید کمـال زاده‪ ،‬کوچـه ‪ 7‬جـزء قطعـه یک ایرانشـهر از بخش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫پال ک ‪ 1593‬فرعی از ‪ 396‬اصلی ملکی اقای ابوذر یارمحمدزهی فرزند احمد ششدانگ یک‬ ‫قطعه زمین محصور به مسـاحت ‪ 236.97‬مترمربع واقع در مزرعه عزیزاباد‪ ،‬شـهر ایرانشـهر‪،‬‬ ‫خیابان ابوذر‪ ،‬کوچه ‪ 5‬جزء قطعه یک ایرانشـهر از بخش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫پال ک ‪ 1594‬فرعی از ‪ 396‬اصلی ملکی اقای محمدرضا محمدی فرزند نورمحمد ششدانگ‬ ‫یکباب منزل به مسـاحت ‪ 290.55‬مترمربع واقع در مزرعه عزیزاباد‪ ،‬شـهر ایرانشـهر‪ ،‬خیابان‬ ‫ابوذر‪ ،‬کوچه ‪ 10‬جزء قطعه یک ایرانشـهر از بخش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫مزرعه کدخدایان پال ک ‪ 398‬اصلی‬ ‫پلا ک ‪ 443‬فرعـی از ‪ 398‬اصلـی ملکـی اقـای غفـور کردسـاالرزهی فرزنـد محمـد ششـدانگ‬ ‫یکبـاب مغـازه بـه مسـاحت ‪ 401.70‬مترمربـع واقـع در شـهر ایرانشـهر‪ ،‬مزرعـه کدخدایـان‪،‬‬ ‫خیابـان شـهید مالکـی‪ ،‬کوچـه ‪ 8‬جـزء قطعـه یـک از بخـش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 444‬فرعـی از ‪ 398‬اصلـی ملکـی اقای عبدالخالق کردسـاالرزهی فرزند مدد ششـدانگ‬ ‫یکبـاب مغـازه بـه مسـاحت ‪ 415.50‬مترمربـع واقـع در شـهر ایرانشـهر‪ ،‬مزرعـه کدخدایـان‪،‬‬ ‫خیابـان شـهید مالکـی‪ ،‬کوچـه ‪ 8‬جـزء قطعـه یـک از بخـش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫مزرعه ده قلعه پال ک ‪ 399‬اصلی‬ ‫پلا ک ‪ 3498‬فرعـی از ‪ 399‬اصلـی ملکـی اقای حامد شـیرخانزهی فرزند کریچ ششـدانگ یک‬ ‫قطعـه زمیـن محصـور بـه مسـاحت ‪ 48.50‬مترمربـع واقـع در شـهر ایرانشـهر‪ ،‬مزرعـه ده قلعـه‪،‬‬ ‫خیابـان شـهید کمـال زاده‪ ،‬کوچـه ‪ 17‬جـزء قطعـه یک ایرانشـهر از بخش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 3651‬فرعـی از ‪ 399‬اصلـی ملکـی خانـم گلسـتون محمودزهی فـرد فرزنـد شـهمیر‬ ‫ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 191.50‬مترمربع واقع در شهر ایرانشهر‪ ،‬مزرعه ده قلعه‪،‬‬ ‫خیابـان ابـوذر‪ ،‬کوچـه ‪ 4‬جـزء قطعـه یـک ایرانشـهر از بخـش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 3654‬فرعـی از ‪ 399‬اصلـی ملکـی اقـای رضـا ریگـی فرزنـد حاجـی ششـدانگ قسـمتی‬ ‫از یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 90.85‬مترمربـع واقـع در شـهر ایرانشـهر‪ ،‬مزرعـه ده قلعـه‪ ،‬بلـوار‬ ‫مکـران‪ ،‬کوچـه ‪ 23‬جـزء قطعـه یـک ایرانشـهر از بخـش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫مزرعه سرکهوران پال ک ‪ 403‬اصلی‬ ‫پال ک ‪ 270‬فرعی از ‪ 403‬اصلی ملکی اقای سـهراب گرگیچ فرزند افغان ششـدانگ یک قطعه‬ ‫زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 638.47‬مترمربـع واقـع در شـهر ایرانشـهر‪ ،‬مزرعـه سـرکهوران‪،‬‬ ‫روسـتای سـرکهوران جـزء قطعـه یـک ایرانشـهر از بخش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 271‬فرعـی از ‪ 403‬اصلـی ملکـی اقای سـهراب گرگیچ فرزند افغان ششـدانگ یک قطعه‬ ‫زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 2894.84‬مترمربـع واقـع در شـهر ایرانشـهر‪ ،‬مزرعـه سـرکهوران‪،‬‬ ‫روسـتای سـرکهوران جزء قطعه یک ایرانشـهر از بخش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫مزرعه کلینک اعظم خانی پال ک ‪ 407‬اصلی‬ ‫پلا ک ‪ 5165‬فرعـی از ‪ 407‬اصلـی ملکـی خانـم زینـب ناروئـی فرزنـد عیدمحمـد ششـدانگ‬ ‫یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 143.65‬مترمربـع واقـع در مزرعـه کلینـک اعظـم خانـی‪ ،‬روسـتای‬ ‫کلینـک اعظم خانـی جـزء قطعـه یـک ایرانشـهر از بخـش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 5166‬فرعـی از ‪ 407‬اصلـی ملکـی خانـم عایشـه شـه ولی بر فرزنـد کوهـی ششـدانگ‬ ‫یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 237.42‬مترمربـع واقـع در مزرعـه کلینـک اعظم خانی‪ ،‬روسـتای‬ ‫کلینـک اعظـم خانـی جـزء قطعـه یـک ایرانشـهر از بخـش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 5167‬فرعـی از ‪ 407‬اصلـی ملکـی خانـم عایشـه شـه ولی بر فرزنـد کوهـی ششـدانگ‬ ‫یکبـاب منـزل در حـال سـاختن بـه مسـاحت ‪ 223.30‬مترمربـع واقـع در مزرعه کلینک اعظم‬ ‫خانـی‪ ،‬روسـتای کلینـک اعظـم خانـی جـزء قطعـه یـک ایرانشـهر از بخـش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 5168‬فرعـی از ‪ 407‬اصلـی ملکـی اقـای جلیـل بلوچـی فرزنـد رحیـم ششـدانگ یکبـاب‬ ‫منـزل بـه مسـاحت ‪ 381.13‬مترمربـع واقـع در مزرعـه کلینـک اعظـم خانـی‪ ،‬روسـتای کلینک‬ ‫اعظـم خانـی‪ ،‬کوچـه شـهید بهنـام محمدی جزء قطعه یک ایرانشـهر از بخش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫پال ک ‪ 5171‬فرعی از ‪ 407‬اصلی ملکی اقای راشد کلکلی فرزند شاهک ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمیـن محصـور بـه مسـاحت ‪ 1194.32‬مترمربـع واقع در مزرعه کلینک اعظم خانی‪ ،‬روسـتای‬ ‫کلینک اعظم خانی‪ ،‬پشت محله سربازی ها جزء قطعه یک ایرانشهر از بخش ‪ 5‬بلوچستان‬ ‫مزرعه کلینک تاج محمد خانی پال ک ‪ 408‬اصلی‬ ‫پلا ک ‪ 413‬فرعـی ‪ 408‬اصلـی ملکـی خانـم سـمیرا حـوت فرزنـد اهلل بخـش ششـدانگ یکبـاب‬ ‫منزل به مسـاحت ‪ 226.56‬مترمربع واقع در شـهر ایرانشـهر مزرعه کلینک تاج محمد خانی‬ ‫جـزء قطعـه یک ایرانشـهر از بخش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 414‬فرعـی ‪ 408‬اصلـی ملکـی خانـم پری خاتـون ریگی کاروانـدری فرزنـد موسـی‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪ 176.02‬مترمربـع واقـع در شـهر ایرانشـهر مزرعـه‬ ‫کلینک اعظم خانی؛ انتهای خیابان الزهراء جزء قطعه یک ایرانشـهر از بخش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 415‬فرعـی ‪ 408‬اصلـی ملکـی خانـم زیبـا بـزرگ زاده فرزنـد عبدالحمیـد ششـدانگ یـک‬ ‫قطعـه زمیـن محصـور بـه مسـاحت ‪ 223.75‬مترمربـع واقـع در شـهر ایرانشـهر مزرعـه کلینک‬ ‫تاج محمـد خانـی؛ انتهـای خیابـان الزهـرا جـزء قطعـه یـک ایرانشـهر از بخـش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 416‬فرعـی ‪ 408‬اصلـی ملکـی خانـم طاهـره ریگـی فرزنـد ولی محمـد ششـدانگ یکبـاب‬ ‫منزل به مسـاحت ‪ 303.18‬مترمربع واقع در شـهر ایرانشـهر مزرعه کلینک تاج محمد خانی؛‬ ‫انتهـای خیابـان الزهـرا جـزء قطعه یک ایرانشـهر از بخش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫مزرعه کلینک حسن خانی پال ک ‪ 409‬اصلی‬ ‫پلا ک ‪ 531‬فرعـی ‪ 409‬اصلـی ملکـی اقـای محمـد محمـدی ارا فرزنـد عصـا ششـدانگ یکبـاب‬ ‫منزل به مساحت ‪ 195‬مترمربع واقع در شهر ایرانشهر مزرعه کلینک حسن خانی؛ روستای‬ ‫کلینـک حسـن خانـی جـزء قطعه یک ایرانشـهر از بخش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 532‬فرعـی ‪ 409‬اصلـی ملکـی خانـم اسـیه ناروئـی فرزنـد نوراحمـد ششـدانگ یکبـاب‬ ‫منزل در حال سـاختن به مسـاحت ‪ 236.61‬مترمربع واقع در شـهر ایرانشـهر مزرعه کلینک‬ ‫حسن خانی‪ ،‬روستای کلینک حسن خانی جزء قطعه یک ایرانشهر از بخش ‪ 5‬بلوچستان‬ ‫پلا ک ‪ 533‬فرعـی ‪ 409‬اصلـی ملکـی خانـم طیبـه ناروئـی فرزنـد حسـین ششـدانگ یکبـاب‬ ‫منـزل بـه مسـاحت ‪ 206.76‬مترمربـع واقـع در شـهر ایرانشـهر مزرعـه کلینـک حسـن خانـی‪،‬‬ ‫روسـتای کلینـک حسـن خانـی جـزء قطعـه یـک ایرانشـهر از بخـش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 534‬فرعـی ‪ 409‬اصلـی ملکـی خانـم زهـرا نارویـی فرزنـد پیربخـش ششـدانگ یکبـاب‬ ‫منـزل و بـاغ متصـل بـه ان بـه مسـاحت ‪ 798.56‬مترمربـع واقـع در شـهر ایرانشـهر مزرعـه‬ ‫کلینـک حسـن خانـی‪ ،‬روسـتای کلینـک حسـن خانـی جـزء قطعـه یـک ایرانشـهر از بخـش ‪5‬‬ ‫بلوچسـتان‬ ‫مزرعه گندمکان پال ک ‪ 414‬اصلی‬ ‫پلا ک ‪ 4403‬فرعـی از ‪ 414‬اصلـی ملکـی اقـای علـی بامـری فرزنـد فتـح اهلل ششـدانگ یکبـاب‬ ‫منـزل بـا کاربـری ورزشـی بـه مسـاحت ‪ 188.83‬مترمربـع واقـع در مزرعـه گندمـکان‪ ،‬شـهر‬ ‫ایرانشـهر‪ ،‬خیابـان کارگـر‪ ،‬کوچـه ‪ 43‬جـزء قطعـه یـک ایرانشـهر از بخـش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫پال ک ‪ 4405‬فرعی از ‪ 414‬اصلی ملکی اقای مجید پام فرزند نیاز ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مزروعی به مسـاحت ‪ 6670‬مترمربع واقع در مزرعه گندمکان‪ ،‬شـهر ایرانشـهر‪ ،‬خیابان کارگر‪،‬‬ ‫کوچه ‪ 43‬جزء قطعه یک ایرانشهر از بخش ‪ 5‬بلوچستان‬ ‫پال ک ‪ 4406‬فرعی از ‪ 414‬اصلی ملکی اقای مجید پام فرزند نیاز ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 3351.50‬مترمربـع واقـع در مزرعـه گندمـکان‪ ،‬شـهر ایرانشـهر‪ ،‬خیابان‬ ‫کارگر‪ ،‬کوچه ‪ 43‬جزء قطعه یک ایرانشـهر از بخش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 4407‬فرعـی از ‪ 414‬اصلـی ملکـی اقـای پرویـز دامنی فرزند سـلیمان ششـدانگ یکباب‬ ‫منزل به مساحت ‪ 250.54‬مترمربع واقع در مزرعه گندمکان‪ ،‬شهر ایرانشهر‪ ،‬خیابان شهید‬ ‫بهشـتی‪ ،‬کوچه ‪ 38‬جزء قطعه یک ایرانشـهر از بخش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫مزرعه بغدانیه پال ک ‪ 415‬اصلی‬ ‫پلا ک ‪ 2766‬فرعـی از ‪ 415‬اصلـی ملکـی اقـای ابراهیـم برهان زهـی فرزنـد علی ششـدانگ یک‬ ‫قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 1397.25‬مترمربع واقع در مزرعه بغدانیه‪ ،‬شهر ایرانشهر‪،‬‬ ‫روسـتای بغدانیه‪ ،‬کوچه شـهید بیجارزهی جزء قطعه یک ایرانشـهر از بخش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 2767‬فرعـی از ‪ 415‬اصلـی ملکـی اقـای امیـر برهان زهـی فرزنـد ابراهیـم ششـدانگ‬ ‫یکباب منزل مخروبه به مسـاحت ‪ 299.18‬مترمربع واقع در مزرعه بغدانیه‪ ،‬شـهر ایرانشـهر‪،‬‬ ‫روستای بغدانیه‪ ،‬کوچه ‪ ،4‬شهید بیجارزهی جزء قطعه یک ایرانشهر از بخش ‪ 5‬بلوچستان‬ ‫پلا ک ‪ 2768‬فرعـی از ‪ 415‬اصلـی ملکـی خانـم لیلا غالمـی فرزنـد جان محمـد ششـدانگ‬ ‫یکباب منزل به مساحت ‪ 312.57‬مترمربع واقع در مزرعه بغدانیه‪ ،‬شهر ایرانشهر‪ ،‬روستای‬ ‫بغدانیـه‪ ،‬کوچـه شـهید بیجارزهـی جـزء قطعـه یـک ایرانشـهر از بخـش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫مزرعه چاهوکان پال ک ‪ 707‬اصلی‬ ‫پلا ک ‪ 3323‬فرعـی از ‪ 707‬اصلـی ملکـی اقـای عبدالمجیـد بامـری فرزنـد برکـت ششـدانگ‬ ‫یکباب منزل به مساحت ‪ 276.20‬مترمربع واقع در مزرعه چاهوکان‪ ،‬شهر محمدان‪ ،‬بزرگراه‬ ‫ولـی فتح مـرادی جـزء قطعـه یـک از بخـش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 3324‬فرعـی از ‪ 707‬اصلـی ملکـی خانـم هاجـر رودینـی فرزنـد مصطفـی ششـدانگ‬ ‫یکبـاب منـزل و مغـازه متصـل بـه ان به مسـاحت ‪ 404.84‬مترمربع واقـع در مزرعه چاهوکان‪،‬‬ ‫شـهر محمـدان‪ ،‬خیابـان االقصـی جـزء قطعـه یـک از بخـش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 3325‬فرعـی از ‪ 707‬اصلـی ملکـی خانم گل افروز زارعی فرزند اورنگ ششـدانگ یکباب‬ ‫منـزل بـه مسـاحت ‪ 287.45‬مترمربـع واقـع در مزرعـه چاهـوکان‪ ،‬شـهر محمـدان‪ ،‬خیابـان‬ ‫دانـش جـزء قطعـه یـک از بخـش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 3326‬فرعـی از ‪ 707‬اصلـی ملکـی خانـم امنـه زارعـی فرزنـد اورنـگ ششـدانگ یکبـاب‬ ‫منـزل بـه مسـاحت ‪ 166.44‬مترمربـع واقـع در مزرعـه چاهـوکان‪ ،‬شـهر محمـدان‪ ،‬خیابـان‬ ‫بهداشـت جـزء قطعـه یـک از بخـش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫پال ک ‪ 3327‬فرعی از ‪ 707‬اصلی ملکی اقای عبدالحلیم دشـتی فرزند صاحبداد ششـدانگ‬ ‫یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 367.02‬مترمربـع واقـع در مزرعـه چاهـوکان‪ ،‬شـهر محمـدان‪،‬‬ ‫خیابـان حافـظ جـزء قطعـه یـک از بخـش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 3332‬فرعـی از ‪ 707‬اصلـی ملکـی اقـای اسـلم ترانـه فرزند انور ششـدانگ یکباب منزل‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 192.91‬مترمربـع واقـع در مزرعـه چاهـوکان‪ ،‬شـهر محمـدان‪ ،‬خیابـان بهداشـت‬ ‫جـزء قطعـه یـک از بخش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 3333‬فرعـی از ‪ 707‬اصلـی ملکـی اداره اوقاف و امور خیریه ششـدانگ یکباب مسـجد‬ ‫(حضـرت ابوالفضـل ؟ع؟) بـه مسـاحت ‪ 2429.55‬مترمربـع واقـع در مزرعـه چاهـوکان‪ ،‬شـهر‬ ‫محمـدان‪ ،‬خیابـان دانـش جـزء قطعـه یـک از بخش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 3334‬فرعـی از ‪ 707‬اصلـی ملکـی اقـای فضـل اهلل حقانی نیـا فرزنـد برکـت ششـدانگ‬ ‫یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 340.15‬مترمربـع واقـع در مزرعـه چاهـوکان‪ ،‬شـهر محمـدان‪،‬‬ ‫خیابـان مولـوی جـزء قطعـه یـک از بخـش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 3335‬فرعـی از ‪ 707‬اصلـی ملکـی اقـای عنایـت اهلل حقانی نیا فرزند رحمت ششـدانگ‬ ‫یک قطعه زمین محصور به مساحت ‪ 63‬مترمربع واقع در مزرعه چاهوکان‪ ،‬شهر محمدان‪،‬‬ ‫خیابان االقصی جزء قطعه یک از بخش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫مزرعه ابادان پال ک ‪ 769‬اصلی‬ ‫پلا ک ‪ 245‬فرعـی از ‪ 769‬اصلـی ملکـی اقـای غالمرضـا زراعتـی فرزنـد بهـرام ششـدانگ یکباب‬ ‫منزل به مسـاحت ‪ 283.23‬مترمربع واقع در مزرعه ابادان‪ ،‬روسـتای ابادان جزء قطعه یک‬ ‫ایرانشـهر از بخش ‪ 5‬بلوچستان‬ ‫مزرعه اله اباد نایگون پال ک ‪ 1096‬اصلی‬ ‫یبـی شـهمیری فرزنـد مهیـم ششـدانگ‬ ‫پلا ک ‪ 93‬فرعـی از ‪ 1096‬اصلـی ملکـی خانـم خیرب ‬ ‫یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 1545.82‬مترمربـع واقـع در مزرعـه اله ابـاد نایگـون؛ روسـتای‬ ‫اله ابـاد نایگـون جـزء قطعـه یـک ایرانشـهر از بخـش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫مزرعه کال کنتک پال ک ‪ 176‬اصلی‬ ‫یپـور فرزنـد‬ ‫پلا ک ‪ 127‬فرعـی از ‪ 176‬اصلـی ملکـی اقـای رحمـت بامر ‬ ‫درگـوش ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 67995.07‬مترمربـع واقـع در‬ ‫مزرعـه کال کنتـک جـزء قطعـه سـه دلـگان از بخـش ‪ 12‬بلوچسـتان‬ ‫امال ک واقع در قطعه دو ابتر از بخش ‪ 5‬بلوچستان‬ ‫مزرعه ابتر پال ک ‪ 751‬اصلی‬ ‫پلا ک ‪ 622‬فرعـی از ‪ 751‬اصلـی ملکـی خانـم فرزانـه سـتوده فرزند محمدحسـین ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت ‪ 3983.05‬مترمربـع واقـع در مزرعـه ابتـر‪ ،‬روسـتای ابتـر جـزء‬ ‫قطعـه دو ابتـر از بخـش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫مزرعه گلمورتی پال ک ‪ 177‬اصلی‬ ‫پلا ک ‪ 455‬فرعـی از ‪ 177‬اصلـی ملکـی اقـای حمیـد بامـری فرزنـد محمدامیـن ششـدانگ‬ ‫یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 490.75‬مترمربـع واقـع در مزرعـه گلمورتـی‪ ،‬شـهر گلمورتـی‪،‬‬ ‫خیابـان شـهید رخشـانی جـزء قطعـه سـه دلـگان از بخـش ‪ 12‬بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 456‬فرعـی از ‪ 177‬اصلـی ملکـی اقـای حمید بامری فرزند محمدامین ششـدانگ یک‬ ‫قطعه زمین محصور به مساحت ‪ 267.86‬مترمربع واقع در مزرعه گلمورتی‪ ،‬شهر گلمورتی‪،‬‬ ‫بلوار امام خمینی (ره) شـمالی جزء قطعه سـه دلگان از بخش ‪ 12‬بلوچسـتان‬ ‫پال ک ‪ 457‬فرعی از ‪ 177‬اصلی ملکی خانم زهرا رشیدی فرزند حیبت ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمیـن محصـور بـه مسـاحت ‪ 1084.64‬مترمربـع واقـع در مزرعـه گلمورتـی‪ ،‬شـهر گلمورتـی‪،‬‬ ‫خیابـان جهـاد شـمالی جـزء قطعـه سـه دلـگان از بخـش ‪ 12‬بلوچسـتان‬ ‫امال ک واقع در قطعه سه دامن از بخش ‪ 5‬بلوچستان‬ ‫مزرعه سرجوب پال ک ‪ 22‬اصلی‬ ‫پلا ک ‪ 269‬فرعـی از ‪ 22‬اصلـی ملکـی اقای حسـن کامکار فرزند نورمحمد ششـدانگ یکباب‬ ‫منـزل بـه مسـاحت ‪ 451.53‬مترمربـع واقـع در دهسـتان دامـن‪ ،‬روسـتای سـرجوب جـزء‬ ‫قطعـه سـه دامـن از بخـش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 270‬فرعـی از ‪ 22‬اصلـی ملکـی اقایشـی محمداچـا ک فرزنـد پنـدوک ششـدانگ یـک‬ ‫قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 17229.20‬مترمربـع واقـع در دهسـتان دامـن‪ ،‬روسـتای‬ ‫سـرجوب جـزء قطعـه سـه دامـن از بخـش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫مزرعه زهلنفان پال ک ‪ 23‬اصلی‬ ‫پلا ک ‪ 118‬فرعـی از ‪ 23‬اصلـی ملکـی دانشـگاه علوم پزشـکی ایرانشـهر ششـدانگ یکبـاب‬ ‫سـاختمان (با کاربری درمانی بهداشـتی) به مسـاحت ‪ 1316.81‬مترمربع واقع در دهسـتان‬ ‫دامـن‪ ،‬روسـتای زهلنفـان جـزء قطعـه سـه دامـن از بخـش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫مزرعه کوران سفلی پال ک ‪ 26‬اصلی‬ ‫پال ک ‪ 154‬فرعی از ‪ 26‬اصلی ملکی خانم مروارید پرهیز فرزند گل محمد ششـدانگ یکباب‬ ‫منـزل بـه مسـاحت ‪ 274.85‬مترمربـع واقـع در دهسـتان دامـن روسـتای کـوران سـفلی جزء‬ ‫قطعه سـه دامن از بخش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫اصلی شهر‬ ‫پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 1062‬اصلـی ملکـی خانـم سـهیال دینارزهی فرزند مراد ششـدانگ یک قطعه‬ ‫زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 28662.80‬مترمربـع واقـع در پشـت رودخانـه جـزء قطعـه یـک‬ ‫ایرانشـهر از بخش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 2053‬اصلـی ملکـی خانـم سـهیال دینارزهـی فرزنـد مـراد ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫مزروعی به مسـاحت ‪ 14680.85‬مترمربع واقع در پشـت رودخانه جزء قطعه یک ایرانشـهر‬ ‫از بخـش ‪ 5‬بلوچسـتان‬ ‫امال ک واقع در قطعه دو بزمان از بخش ‪ 12‬بلوچستان‬ ‫مزرعه بزمان پال ک یک اصلی‬ ‫پلا ک ‪ 1406‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی ملکـی اقـای احمدرضـا کردنیا فرزند علی ششـدانگ یک قطعه‬ ‫زمیـن بـه مسـاحت ‪ 1557.81‬مترمربـع واقـع در مزرعه بزمان شـهر بزمـان خیابان معلم جزء‬ ‫قطعه دو بزمان از بخش ‪ 12‬بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 1410‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی ملکـی اقـای کریـم سـهراب زهی فرزنـد کریمـداد ششـدانگ یـک‬ ‫قطعـه زمیـن محصـور بـه مسـاحت ‪ 492.15‬مترمربـع واقـع در مزرعـه بزمـان‪ ،‬شـهر بزمـان‪،‬‬ ‫خیابـان مصلـی‪ ،‬جنـب حـوزه علمیـه دختـران جـزء قطعـه دو بزمـان از بخش ‪ 12‬بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 1411‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی ملکـی اقـای کریـم سـهراب زهی فرزنـد کریمـداد ششـدانگ یـک‬ ‫قطعـه زمیـن محصـور بـه مسـاحت ‪ 520.13‬مترمربـع واقـع در مزرعـه بزمـان‪ ،‬شـهر بزمـان‪،‬‬ ‫خیابـان مصلـی‪ ،‬جنـب حـوزه علمیـه دختـران جـزء قطعـه دو بزمـان از بخش ‪ 12‬بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 1412‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی ملکـی اقای عبداهلل سـهراب زهی فرزند کریم ششـدانگ یکباب‬ ‫منـزل بـه مسـاحت ‪ 674.62‬مترمربـع واقـع در مزرعـه بزمـان‪ ،‬شـهر بزمـان‪ ،‬بلـوار شـهید‬ ‫سلیمانی‪ ،‬جنب مسجد محمد رسول اهلل ؟ص؟ جزء قطعه دو بزمان از بخش ‪ 12‬بلوچستان‬ ‫پلا ک ‪ 1413‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی ملکـی اقـای مسـلم بزمانـی فرزنـد مرتضـی ششـدانگ یکبـاب‬ ‫مغازه به مساحت ‪ 32‬مترمربع واقع در مزرعه بزمان‪ ،‬شهر بزمان‪ ،‬خیابان معلم جزء قطعه‬ ‫دو بزمـان از بخـش ‪ 12‬بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 1414‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی ملکـی اقـای مسـلم بزمانـی فرزنـد مرتضـی ششـدانگ یکبـاب‬ ‫مغازه به مساحت ‪ 32‬مترمربع واقع در مزرعه بزمان‪ ،‬شهر بزمان‪ ،‬خیابان معلم جزء قطعه‬ ‫دو بزمـان از بخـش ‪ 12‬بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 1415‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی ملکـی اقـای مسـلم بزمانـی فرزنـد مرتضـی ششـدانگ یکبـاب‬ ‫منزل به مسـاحت ‪ 396.24‬مترمربع واقع در مزرعه بزمان‪ ،‬شـهر بزمان‪ ،‬خیابان معلم جزء‬ ‫قطعـه دو بزمـان از بخـش ‪ 12‬بلوچسـتان‬ ‫امال ک واقع در قطعه سه دلگان از بخش ‪ 12‬بلوچستان‬ ‫‪ 3‬اصلی‬ ‫مزرعه چاه زیارت جلگه پال ک ‪ 9‬‬ ‫پلا ک ‪ 14‬فرعـی از ‪ 39‬اصلـی ملکـی اقـای مهیـار بامـری فرزنـد محـرم ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 238506‬مترمربـع واقـع در روسـتای چاه زیارت جزء قطعه سـه‬ ‫دلـگان از بخـش ‪ 12‬بلوچسـتان‬ ‫مزرعه چاه کیچی پال ک ‪ 152‬اصلی‬ ‫ننـژاد فرزنـد محمـد ششـدانگ‬ ‫پلا ک ‪ 385‬فرعـی از ‪ 152‬اصلـی ملکـی خانـم فاطمـه چوپا ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 14808.50‬مترمربـع واقـع در مزرعـه چاه کیچـی جزء‬ ‫قطعـه سـه دلـگان از بخـش ‪ 12‬بلوچسـتان‬ ‫یشـاهنده فرزنـد علی بخـش‬ ‫پلا ک ‪ 386‬فرعـی از ‪ 152‬اصلـی ملکـی خانـم زهـرا بامر ‬ ‫ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 589‬مترمربـع واقـع در مزرعـه چاه کیچـی جـزء قطعـه‬ ‫سـه دلـگان از بخـش ‪ 12‬بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 387‬فرعـی از ‪ 152‬اصلـی ملکـی خانـم شـیما بهـزادی فرزنـد نجات ششـدانگ یکباب‬ ‫منـزل بـه مسـاحت ‪ 606‬مترمربـع واقـع در مزرعـه چاه کیچـی جزء قطعه سـه دلـگان از بخش‬ ‫‪ 12‬بلوچستان‬ ‫پال ک ‪ 388‬فرعی از ‪ 152‬اصلی ملکی خانم فاطمه بهزادی فرزند موسـی ششـدانگ یکباب‬ ‫منـزل بـه مسـاحت ‪ 1491.50‬مترمربـع واقـع در مزرعـه چاه کیچـی جـزء قطعـه سـه دلـگان از‬ ‫بخش ‪ 12‬بلوچسـتان‬ ‫مزرعه علی اباد لدی پال ک ‪ 211‬اصلی‬ ‫پال ک ‪ 19‬فرعی از ‪ 211‬اصلی ملکی خانم ریحانه بهزادی فرزند خالقداد ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمیـن بـه مسـاحت ‪ 484.90‬مترمربـع واقـع در روسـتای علی ابـاد لـدی جزء قطعه سـه دلگان‬ ‫از بخش ‪ 12‬بلوچستان‬ ‫مزرعه باغ نیل پال ک ‪ 239‬اصلی‬ ‫پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 239‬اصلـی ملکـی خانـم نازبی بـی بامـری فرزنـد علـی ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 65784.50‬مترمربـع واقـع در روسـتای بـاغ نیـل جـزء قطعه سـه‬ ‫دلـگان از بخـش ‪ 12‬بلوچسـتان‬ ‫مزرعه خیراباد پال ک ‪ 276‬اصلی‬ ‫پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 276‬اصلـی ملکـی اقـای یارمحمـد حیدرزهـی فرزنـد نـوروز ششـدانگ یـک‬ ‫قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 18410.50‬مترمربـع واقـع در بخـش جلگـه چاه هاشـم‪،‬‬ ‫روسـتای خیرابـاد جـزء قطعـه سـه دلـگان از بخـش ‪ 12‬بلوچسـتان‬ ‫مزرعه چاهشورک پال ک ‪ 353‬اصلی‬ ‫پلا ک ‪ 43‬فرعـی از ‪ 353‬اصلـی ملکـی اقـای قادربخـش بامـری فرزنـد پیربخـش ششـدانگ‬ ‫یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 1787.73‬مترمربـع واقع در روسـتای چاهشـورک جزء قطعه سـه‬ ‫دلـگان از بخـش ‪ 12‬بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 44‬فرعـی از ‪ 353‬اصلـی ملکـی اقـای نبی بخـش بامـری فرزنـد پیربخـش ششـدانگ‬ ‫یک قطعه زمین مزروعی به مسـاحت ‪ 3899.50‬مترمربع واقع در روسـتای چاهشـورک جزء‬ ‫قطعـه سـه دلـگان از بخـش ‪ 12‬بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 45‬فرعـی از ‪ 353‬اصلـی ملکـی اقـای نبی بخش بامری فرزند پیربخش ششـدانگ یک‬ ‫قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 10734.29‬مترمربـع واقـع در روسـتای چاهشـورک جـزء‬ ‫قطعـه سـه دلـگان از بخش ‪ 12‬بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 46‬فرعـی از ‪ 353‬اصلـی ملکـی اقـای حسـن بامـری فرزنـد نبی بخـش ششـدانگ یـک‬ ‫قطعه زمین مزروعی به مسـاحت ‪ 951.54‬مترمربع واقع در روسـتای چاهشـورک جزء قطعه‬ ‫سـه دلـگان از بخش ‪ 12‬بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 47‬فرعـی از ‪ 353‬اصلـی ملکـی خانـم الهـه بامـری زر فرزنـد ولی محمـد ششـدانگ یـک‬ ‫قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 8729.31‬مترمربـع واقـع در روسـتای چاهشـورک جـزء‬ ‫قطعـه سـه دلـگان از بخـش ‪ 12‬بلوچسـتان‬ ‫مزرعه چیل کنار پال ک ‪ 368‬اصلی‬ ‫پال ک ‪ 61‬فرعی از ‪ 368‬اصلی ملکی خانم تلی خاتون فوالدی فرزند قاسـم ششـدانگ یکباب‬ ‫منـزل مشـتمل بـر یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪ 6140.61‬مترمربـع واقـع در روسـتای چیـل‬ ‫کنـار جـزء قطعه سـه دلـگان از بخش ‪ 12‬بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 62‬فرعـی از ‪ 368‬اصلـی ملکـی خانـم ماه خاتـون فـوالدی فرزند چوپان ششـدانگ یک‬ ‫قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 49774.14‬مترمربـع واقـع در روسـتای چیـل کنـار جـزء‬ ‫قطعـه سـه دلـگان از بخـش ‪ 12‬بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 63‬فرعـی از ‪ 368‬اصلـی ملکـی خانـم گل بی بـی فـوالدی فرزنـد ولی محمـد ششـدانگ‬ ‫یکباب منزل به مسـاحت ‪ 2996‬مترمربع واقع در روسـتای چیل کنار جزء قطعه سـه دلگان‬ ‫از بخش ‪ 12‬بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 64‬فرعـی از ‪ 368‬اصلـی ملکـی خانـم حـوا فـوالدی فرزنـد دلمـراد ششـدانگ یکبـاب‬ ‫منـزل بـه مسـاحت ‪ 1661.50‬مترمربـع واقـع در روسـتای چیـل کنـار جـزء قطعـه سـه دلـگان از‬ ‫بخـش ‪ 12‬بلوچسـتان‬ ‫پلا ک ‪ 65‬فرعـی از ‪ 368‬اصلـی ملکـی خانـم زینـت قنبری فرزند علی ششـدانگ یکباب منزل‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 1930.50‬مترمربـع واقـع در روسـتای چیـل کنـار جزء قطعه سـه دلـگان از بخش‬ ‫‪ 12‬بلوچستان‬ ‫لـذا بدسـتور مـواد ‪ 16‬و ‪ 17‬قانـون ثبـت هـر کـس نسـبت به املا ک ا گهی شـده در باال معترض‬ ‫اسـت و یـا اینکـه بیـن متقاضیـان ثبـت و دیگـری اقامـه دعـوی شـده و در جریـان اسـت‪،‬‬ ‫می بایسـتی اعتـراض و یـا گواهـی مشـعر بـر جریـان دعـوی خـود را از تاریـخ انتشـار نوبـت اول‬ ‫ایـن ا گهـی‪ ،‬نسـبت بـه ا گهـی نوبتـی ‪ 90‬روز و در مورد ا گهی اصالحـی در مـدت ‪ 30‬روز به اداره‬ ‫ثبت اسناد و امال ک ایرانشهر تسلیم و رسید دریافت کرده و در اجرای تبصره ‪ 2‬ماده واحده‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف پرونده هـای معتـرض ثبتـی و مـواد ‪ 74‬و ‪ 86‬ائین نامـه اصالحـی قانـون‬ ‫ثبـت‪ ،‬معترضیـن از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت ظـرف مـدت یـک مـاه‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫اعتـراض خـود را بـه مرجـع ذیصلاح قضائی تقدیـم و گواهی الزم از مرجع مذکـور اخذ و به این‬ ‫اداره تسـلیم کننـد‪ .‬درغیراینصـورت متقاضـی ثبت یا نماینده قانونی وی‪ ،‬می توانـد به دادگاه‬ ‫مربوطـه مراجعـه و گواهـی عـدم تقدیـم دادخواسـت را دریافـت و بـه اداره ثبـت تسـلیم کنـد و‬ ‫ً‬ ‫اداره ثبـت‪ ،‬بـدون توضیـح بـه اعتـراض‪ ،‬عملیـات ثبتـی را با رعایت مقـررات ادامـه دهد‪ .‬ضمنا‬ ‫یشـود و از‬ ‫حقـوق ارتفاقـی در موقـع تحدیـد حـدود و در صورتمجلـس تحدیـدی‪ ،‬منظـور م ‬ ‫تاریـخ تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی تـا ‪ 30‬روز قابـل اعتـراض خواهـد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/03/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402/02 /04 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1477820 :‬‬ ‫اردشیر محمودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان ایرانشهر‬ ‫م الف ‪62‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫کمبود ‪ ۱۵۸‬نفر نیروی کار در دامپزشکی استان‬ ‫مدیـرکل دامپزشـکی گلسـتان از وجـود ‪۱۵۸‬‬ ‫پستخالیاز نیروی کار در اداره کلدامپزشکی‬ ‫اسـتان خبـر داد‪ .‬دکتـر علـی کاووسـی گفـت‪:‬‬ ‫ا گاهی بخشـی از مهم ترین وظایف خبرنگاران‬ ‫و اصحـاب قلـم و رسـانه و اطالع رسـانی دقیـق‬ ‫و صحیـح مهم تریـن نیازها جامعه امروز کشـور‬ ‫اسـت‪ .‬وی بابیان اینکـه به دلیـل وسـعت کار‬ ‫و کثـرت نـوع تخلفـات دامپزشـکی به تنهایـی نمی توانـد نقـش نظارتـی داشـته‬ ‫باشـد‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬در کنـار ا گاهی بخشـی بایـد همـه دسـتگاه های متولـی‪،‬‬ ‫نظارتـی‪ ،‬قـوه قضائیـه‪ ،‬انتظامـی‪ ،‬بهداشـت ودرمان و دیگـر دسـتگاه ها در کنـار‬ ‫دامپزشکی باشند تا سالمت جامعه تامین شود‪ .‬مدیرکل دامپزشکی گلستان‬ ‫از مواجهه این اداره کل با کمبود حدود ‪ ۵۰‬درصدی نیروی کار خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۳۶۶‬پست در چارت سازمانی اداره کل دامپزشکی استان تعریف شده‬ ‫که حدود ‪ ۱۵۸‬پسـت خالی از نیروی کار اسـت و باید برای این موضوع تدبیر و‬ ‫عالج بخشـی شـود‪ .‬وی تعداد کشـتارگاه های صنعتی طیور اسـتان را ‪ ۱۴‬واحد‬ ‫و کشـتارگاه های صنعتـی و سـنتی دام را نـه واحـد برشـمرد و خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫کشـتارگاه های دام سـه واحـد صنعتـی و شـش واحـد سـنتی هسـتند و بـرای‬ ‫مبـارزه بـا سـودجویان و کشـتارهای غیرمجـاز دامپزشـکی نمی تواند به تنهایی‬ ‫بـا ا کتفـا کـردن بـه گزارش نویسـی وارد عمـل شـود‪ .‬کاووسـی باتا کیدبراینکـه‬ ‫تامیـن سلامت مـردم خـط قرمـز اسـت و ا گـر سلامت مـردم اسـیب ببینـد کل‬ ‫یشـود‪ ،‬اضافـه کـرد‪ :‬دامپزشـکی سـرباز خـط مقـدم مبـارزه بـا‬ ‫جامعـه متضـرر م ‬ ‫بیماری ها و کنترل مسائل بهداشتی بوده و برای صیانت از جان مردم اغلب‬ ‫جـان مامـوران و بازرسـان اداره کل دامپزشـکی تهدید و برخوردهای نامتعارفی‬ ‫نهـا شـده اسـت‪ .‬وی بیمـاری مشـترک انسـان و دام را ‪ ۸۰۰‬مـورد برشـمرد و‬ ‫بـا ا ‬ ‫بابیان اینکه بسیاری از این بیماری ها مهلک هستند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دامپزشکی‬ ‫استان گلستان این امادگی را دارد که فروشندگان بومی در روستاها و بازارهای‬ ‫محلی را پس از هدایت ب هسـمت رعایت اصول بهداشـتی خود و محیط کار با‬ ‫عرضه گوشـت کشـتار شـده در کشـتارگاه ها سـاماندهی کند‪.‬‬ ‫اغاز اجرای طرح پاداش صرفه جویی در مصرف برق‬ ‫مشـترکان بـرق در گلسـتان بـه ازای مصـرف کمتـر بـرق پـاداش می گیرنـد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق اسـتان گفـت‪ :‬ایـن طـرح از امـروز ب همـدت‬ ‫یشـود‪ .‬سـید احمـد موسـوی افـزود‪ :‬در ایـن طـرح‬ ‫سـه ماه در اسـتان اجـرا م ‬ ‫مشـترکان درازای هر کیلـووات مصـرف بـرق کمتـر تـا ‪ ۲۰۰۰‬تومـان پـاداش‬ ‫دریافـت می کننـد‪ .‬وی گفت‪ :‬سـال گذشـته بـه ازای هر کیلووات مصرف کمتر‬ ‫‪۸‬هـزار‬ ‫مشـترکان ‪ ۵۰۰‬تومـان پـاداش دریافـت می کردنـد‪ .‬موسـوی افـزود‪ :‬از ‪ ۵۰‬‬ ‫مشـترک مصرف برق در اسـتان ‪ ۶۰۰‬هزار مشـترک در بخش خانگی هسـتند‪.‬‬ ‫انتصاب رئیس ستاد انتخابات استان‬ ‫علی محمد زنگانه؛ استاندار گلسـتان با صدور‬ ‫حکمـی رئیـس سـتاد انتخابـات ایـن اسـتان را‬ ‫منصـوب کـرد‪ .‬براسـاس ایـن حکـم‪ ،‬سـید علی‬ ‫مهاجـر؛ معـاون سیاسـی‪ ،‬امنیتـی و اجتماعـی‬ ‫اسـتاندار گلسـتان بـا حفـظ سـمت به عنـوان‬ ‫رئیـس سـتاد انتخابـات گلسـتان به منظـور‬ ‫برگـزاری دو انتخابـات اتـی شـامل دوازدهمیـن‬ ‫دوره مجلـس شـورای اسلامی و ششـمین دوره مجلـس خبـرگان رهبـری‬ ‫منصـوب شـد‪ .‬اسـتاندار گلسـتان در ایـن حکـم خطـاب بـه سـید علـی مهاجـر‬ ‫بیـان کـرد‪ :‬بـا عنایـت بـه اهمیـت برگـزاری هرچه باشـکوه تر دوازدهمیـن دوره‬ ‫انتخابات مجلس شورای اسالمی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان‬ ‫رهبری‪ ،‬به موجب این حکم جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان رئیس ستاد‬ ‫انتخابـات اسـتان در امـر برگـزاری دو انتخابـات یادشـده منصـوب می نمایـم‪.‬‬ ‫ی و فراهـم نمـودن به موقـع‬ ‫زنگانـه در حکـم صـادره عنـوان کـرده‪ ،‬برنامه ریـز ‬ ‫یهـای نویـن‬ ‫مقدمـات و تمهیـدات الزم‪ ،‬اسـتفاده بهینـه از دانـش و فناور ‬ ‫نسـازی و تسـهیل فرایندهـای انتخابـات‪ ،‬به کارگیـری نیروهـای‬ ‫و روزامـد‪ ،‬روا ‬ ‫انسـانی متعهـد و متخصـص و بسترسـازی بـرای حضـور و مشـارکت بیشـتر و‬ ‫گسـترده مردم در عرصه انتخاباتی درشـان و تراز ملت بزرگ و رشـید ایران را که‬ ‫بشـوندگان به عنـوان حق النـاس برابر‬ ‫در ان‪ ،‬حقـوق انتخاب کننـدگان و انتخا ‬ ‫مـر قانـون و در فضایـی امـن تـوام بانشـاط و ارامـش رعایـت گـردد‪ ،‬ماموریـت و‬ ‫وظیفه جنابعالی است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬انتظار می رود با هماهنگی این جانب‬ ‫و بااسـتفاده از همه ظرفیت ها و امکانات و با تالش و کوشـش مسـتمر نسـبت‬ ‫بـه ان اهتمـام نماییـد‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬بدیهـی اسـت همه معاونین‪ ،‬مدیـران و‬ ‫روسـای سـازمان های وابسـته‪ ،‬فرمانـداران و بخشـداران نهایـت همـکاری را بـا‬ ‫جنابعالـی بـه عمل خواهند اورد‪ .‬اسـتاندار گلسـتان اظهار امیـدواری کـرده‪ ،‬در‬ ‫پرتـو عنایـت حضـرت حق تعالـی و رهنمودهـای ارزشـمند رهبـر معظـم انقالب‬ ‫اسلامی (مدظله العالی) و سیاسـت های دولت مردمی‪ ،‬انتخاباتی شکوهمند‬ ‫و منطبق با تامین سالمت‪ ،‬امنیت‪ ،‬رقابت و مشارکت حدا کثری ملت انقالبی‬ ‫و مومن‪ ،‬درراسـتای تقویت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برگزار گردد‪.‬‬ ‫اسـتان گلسـتان براسـاس اخریـن سرشـماری رسـمی کشـور در سـال ‪،۱۳۹۵‬‬ ‫تعـداد یک میلیـون و ‪ ۸۶۸‬هـزار و ‪ ۸۲۹‬نفـر جمعیـت دارد‪ .‬ایـن اسـتان دارای‬ ‫‪ ۱۴‬شهرسـتان اسـت کـه شـش حـوزه انتخابیـه بـرای مجلـس شـورای اسلامی‬ ‫بـا هفـت کرسـی از مجمـوع ‪ ۲۹۰‬کرسـی ایـن مجلس را بـه خود اختصـاص داده‬ ‫ققلا بـا مرکزیـت گـرگان دارای‬ ‫اسـت‪ .‬حـوزه انتخابیـه شهرسـتان های گـرگان و ا ‬ ‫دو نماینـده اسـت‪ .‬حـوزه انتخابیـه کردکـوی‪ ،‬بنـدر گـز‪ ،‬بندر ترکمن و گمیشـان‬ ‫بـا مرکزیـت کردکـوی‪ ،‬حـوزه انتخابیـه علی ابـاد کتـول و فندرسـک بـه مرکزیـت‬ ‫علی ابـاد کتـول‪ ،‬حـوزه انتخابیـه رامیـان و ازادشـهر بـه مرکزیـت رامیـان‪ ،‬حـوزه‬ ‫انتخابیـه گنبـدکاووس و داشـلی برون بـا مرکزیت گنبـدکاووس و حوزه انتخابیه‬ ‫مینودشـت‪ ،‬گالیکـش‪ ،‬کاللـه و مراوه تپـه بـه مرکزیـت مینودشـت نیز پنـج حوزه‬ ‫انتخابیه گلسـتان در انتخابات مجلس شـورای اسلامی هسـتند که هرکدام از‬ ‫ایـن حوز ههـای انتخابیـه یـک کرسـی دارنـد‪.‬‬ ‫‪ ۲۱‬بقعه متبرکه استان؛ میزبان برنامه های دهه کرامت‬ ‫مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان‬ ‫گلسـتان گفـت‪ :‬امسـال در دهـه کرامـت‪،‬‬ ‫‪ ۲۱‬بقعه متبرکه گلستان برنامه های این‬ ‫دهـه را میزبانـی می کنند‪ .‬حجت االسلام‬ ‫حسـین مهدیـان گفـت‪ :‬در دنیـای‬ ‫لهـا را از‬ ‫کنونـی کـه تشـویق و اسـترس د ‬ ‫یـاد خـدا غافـل می کند‪ ،‬ایـن امامـزادگان‪،‬‬ ‫بقـاع متبرکـه و اما کـن مذهبـی ثروتـی معنـوی هسـتند کـه مـردم بـا حضـور در‬ ‫نهـا بـه ارامـش می رسـند‪ .‬مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه گلسـتان افـزود‪ :‬روز‬ ‫ا ‬ ‫پنجـم ذی قعـده کـه در تقویـم رسـمی کشـور بـه «روز تجلیـل از امامـزادگان و‬ ‫بقـاع متبرکـه» نام گذاری شـده‪ ،‬فرصت مغتنمی برای اعتالی فرهنگ زیـارت و‬ ‫تکریم سالله پاک رسول خدا است که باید قدر ان را دانسته و از ان بیشترین‬ ‫بهره برداری ممکن صورت پذیرد‪ .‬مهدیان گفت‪ :‬ویژه برنامه های جشن های‬ ‫مردمـی دهـه کرامـت از والدت حضـرت معصومه ؟س؟ تا والدت امـام رضا ؟ع؟ از‬ ‫یکـم تـا یازدهـم ذی القعـده مصـادف بـا ‪ ۳۱‬اردیبهشـت تـا ‪ ۱۰‬خـرداد ‪ ۱۴۰۲‬برگـزار‬ ‫خواهد شد‪ .‬وی اهداف این برنامه ها را تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی‬ ‫و جـذب حدا کثـری گرو ههـا و اقشـار مختلـف جامعـه‪ ،‬تکریـم و بزرگداشـت‬ ‫امامـزادگان واجب التعظیـم و ارتقـا جایـگاه انـان در جامعـه‪ ،‬ترویـج فرهنـگ‬ ‫حشـده پیرامون زیارت امامزادگان و بقاع‬ ‫زیارت و پاسـخگویی به شـبهات مطر ‬ ‫متبرکه دانست‪ .‬مهدیان بابیان اینکه روز پنجم ذی القعده نیز روز ملی تکریم‬ ‫یهـای‬ ‫و بزرگداشـت امامـزادگان نا مگـذاری شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬بـا برنامه ریز ‬ ‫انجا مشـده بیـش از ‪ ۲۱‬بقعـه اسـتان گلسـتان بـرای ایـن روز برنام ههـای‬ ‫ویـژه ای را دارنـد‪ .‬مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه بابیان اینکـه در این مراسـم ‬ ‫کاروان زیـر سـایه خورشـید حـرم مطهـر رضـوی و خادمـان حـرم مطهر حضرت‬ ‫معصومـه ؟س؟ حضـور دارنـد‪ ،‬گفـت‪ :‬در ایـن ایـام ضمـن برگـزاری برنامه هایـی از‬ ‫قبیـل غبارروبـی امامـزادگان و مـزار شـهدا‪ ،‬جشـن والدت‪ ،‬محافل انس بـا قران‬ ‫کریـم و ایسـتگاه های صلواتـی خادمـان هـم در بیـش از ‪ ۲۰‬بقعـه و مسـاجد‬ ‫اسـتان اجرای برنامه خواهند داشـت‪ .‬مهدیان بیان کرد‪« :‬تکریم و بزرگداشـت‬ ‫امامزادگان واجب التعظیم و ارتقا جایگاه انان»‪« ،‬تبدیل بقاع متبرکه به قطب‬ ‫فرهنگی و جذب حدا کثری گروه ها و اقشار مختلف جامعه»‪« ،‬زمینه سازی و‬ ‫ایجاد بسـتر مناسـب برای مشـارکت مردمی در مدیریت‪ ،‬عمران و برنامه های‬ ‫حشـده‬ ‫بقـاع متبرکـه»‪« ،‬ترویـج فرهنـگ زیـارت و پاسـخگویی بـه شـبهات مطر ‬ ‫پیرامـون زیـارت بقـاع متبرکـه در فضـای مجـازی» و «برگـزاری جشـن های‬ ‫مردمی دهه کرامت بااستفاده از ظرفیت بقاع متبرکه» پنج هدف برگزاری این‬ ‫ویژه برنام ههـا در ایـام دهـه پربرکـت کرامـت اسـت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬خرداد ‪ 1402‬شماره‪2792‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫ضرورتهوشمندسازیمدیریتپسمانددر شهر قزوین‬ ‫علی بهبهانی‬ ‫یازدهمیــن جلســه علنــی شــورای شــهر‬ ‫قزویــن در ســال جــاری به ریاســت علــی‬ ‫فرمانــی و بــا حضــور اعضــا‪ ،‬نماینــده‬ ‫شــهردار قزوین و باهدف بررســی اقدامات‬ ‫ســازمان مدیریــت پســماند در حوز ههــای‬ ‫رف ـت وروب شــهری‪ ،‬شست وشــوی‬ ‫مخــازن و انهــار شــهری بر لزوم ســاماندهی‬ ‫و جمـع اوری سـگ های ولگــرد و همچنیــن‬ ‫بررســی برنام ههــای مدیریــت شــهری‬ ‫قزویــن در دهــه کرامــت و روز مقاومــت و‬ ‫پایــداری در تــاالر مــردم ایــن نهــاد برگــزار‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫لزوم نظارت مستمر بر رفت وروب شهری‬ ‫رئیـس کمیسـیون خدمـات شـهری و‬ ‫شـورایاری شـورای شـهر قزویـن در ابتـدای‬ ‫ایـن جلسـه ضمـن بیـان دغدغ ههـا و‬ ‫مطالبات شهروندان درخصوص رفت وروب‬ ‫شـهری و شست وشـوی انهـار و مخـازن‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬سـازمان مدیریـت پسـماند‬ ‫بایـد ب هطـور مسـتمر بـر رونـد رفـت وروب‬ ‫شـهری و شستشـوی مخـازن و انهـار‬ ‫تهـای دقیـق داشـته باشـد تـا‬ ‫شـهر نظار ‬ ‫رضایت منـدی شـهروندان را شـاهد باشـیم‪.‬‬ ‫وی همچنیـن بـر لـزوم توجـه به سـاماندهی‬ ‫و جمـع اوری سـگ های ولگـرد تا کیـد کـرد‬ ‫و افـزود‪ :‬وجـود ایـن سـگ ها چهـره شـهر را‬ ‫زشـت و خـراب می کنـد و ازسـوی دیگر باعث‬ ‫یشـود‬ ‫رعـب و وحشـت میـان شـهروندان م ‬ ‫لذا ضرورت دارد تا در این خصوص تصمیم‬ ‫و تدبیـر ویـژه ای اتخـاذ شـود‪.‬‬ ‫مدیریت پسماند در شهر قزوین‬ ‫هوشمندسازیشود‬ ‫قشـناس؛ نایب رئیـس‬ ‫در ادامـه محسـن ح ‬ ‫شـورای اسلامی شـهر قزوین در این جلسـه‬ ‫خواسـتار توجه به هوشمندسـازی در حوزه‬ ‫پسـماند شـد و گفـت‪ :‬باتوج هبـه میـزان‬ ‫وسـعت کار در حـوزه پسـماند و رفـت وروب‬ ‫شـهری ضـرورت دارد تـا هوشـمند سـازی‬ ‫در ایـن حـوزه بیـش از گذشـته پیگیـری و‬ ‫اجـرا شـود‪ .‬وی همچنیـن بر لـزوم تخصیص‬ ‫اعتبـار ردیـف خریـد ماشـین االت مکانیـزه‬ ‫زبالـه تا کیـد کـرد و خواسـتار تخصیـص‬ ‫سـریع تر ایـن اعتبـارات ازسـوی مدیریـت‬ ‫برنامه وبودجـه شـهرداری قزوین و همکاری‬ ‫شـهردار در ایـن خصـوص شـد‪.‬‬ ‫زمان شست وشوی مخازن زباله‬ ‫‪ 40‬درصد کاهش می یابد‬ ‫در ادامـه جلسـه صبـاغ مدیـر اجرایـی‬ ‫سـازمان مدیریت پسماند شـهرداری قزوین‬ ‫در سـخنانی بابیان اینکـه در سـطح شـهر‬ ‫قزویـن و نواحـی منفصـل شـهری ‪4500‬‬ ‫مخـزن زباله وجـود دارد گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫کبـار مخـازن پسـماند در شـهر‬ ‫هفتـه ای ی ‬ ‫قزویـن و نواحـی منفصـل شـهری شستشـو‬ ‫یشـوند و در مناطقـی ماننـد بـازار‬ ‫م ‬ ‫قزویـن و خیابـان شـهدا و میادیـن میـوه‬ ‫و تر هبـار مخـازن پسـماند ب هصـورت روزانـه‬ ‫یشـوند‪ .‬بـه‬ ‫شست وشـو و گندزدایـی م ‬ ‫گفتـه صبـاغ از نیمـه خردادمـاه کار مخـزن‬ ‫شستشـوی در شـیفت روز هم فعال خواهد‬ ‫شـد و بـا ایـن اقـدام شست وشـوی مخـازن‬ ‫‪ 40‬درصـد کاهـش خواهـد یافـت و از هفتـروز‬ ‫به چهارروز خواهد رسـید‪ .‬وی همچنین در‬ ‫ادامـه سـخنانش بـه موضوع شست وشـوی‬ ‫انهـار در شـهر قزویـن پرداخـت و گفـت‪:‬‬ ‫به دلیـل شـیب بنـدی نامناسـب و عـدم‬ ‫کـف سـازی و هدایـت فاضلاب مغاز ههـا‬ ‫نهـای مولـوی‬ ‫بـه داخـل انهـار در خیابا ‬ ‫‪،‬سلامگاه و خیابـان شـهید منتظـری و‬ ‫نهـای شـهر شـاهد بـوی تعفن‬ ‫سـایر خیابا ‬ ‫هسـتیم کـه بـا رهاسـازی اب در انهـار ایـن‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫مشـکل ب هصـورت موقـت برطـرف م ‬ ‫صبـاغ همچنیـن بـه طـرح هوشـمند سـازی‬ ‫رفـت روب شـهری اشـاره نمـود و گفـت ‪:‬‬ ‫باتوجه به اینکه مساحت رفت وروب شهری‬ ‫در قزویـن مسـاحت زیـادی را در برمی گیـرد‬ ‫‪،‬به هرحـال نارضایتی هایـی را در محلات‬ ‫شـاهد خواهیـم بـود امـا طـرح هوشـمند‬ ‫سـازی را در ایـن حـوزه در دسـتورکار داریـم‪.‬‬ ‫بـر ایـن اسـاس میـزان کارکـرد پا کبـان در‬ ‫رفـت وروب شـهری ب هصـورت دقیـق بـراورد‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬در ادامـه توضیحاتـی شـامل‬ ‫اقدامـات شـهرداری قزویـن پیرامـون نحـوه‬ ‫مسـازی و رهاسـازی‬ ‫زنـده گیـری و عقی ‬ ‫سـگ های ولگـرد و همچنیـن امـوزش و‬ ‫شهـای‬ ‫گسـازی میـان جوامـع و چال ‬ ‫فرهن ‬ ‫موجـود درایـن مسـیر ازسـوی کارشناسـان‬ ‫مربوطـه ارائـه شـد‪ .‬در پایـان ایـن بخـش از‬ ‫جلسـه اعضـای شـورای شـهر قزویـن هـم در‬ ‫این جلسـه باتوج هبـه مطالبات شـهروندان‬ ‫درزمینه رفت وروب و ساماندهی سگ های‬ ‫ولگـرد خواسـتار توجـه بـه ایـن موضوعـات‬ ‫شـدند و بـر لـزوم توجـه بـه هوشـمند سـازی‬ ‫در حـوزه رفـت وروب تا کیـد کردنـد‪.‬‬ ‫برگزاری یادواره های شهدا‬ ‫در قزوین کمرنگ شده است‬ ‫ام ــا در بخ ــش دیگ ــری از ای ــن جلس ــه ب ــا‬ ‫حضور حس ــین برجی؛ سرپرس ــت سازمان‬ ‫اجتماع ــی‪ ،‬فرهنگ ــی و ورزش ــی ش ــهرداری‬ ‫قزوی ــن برنام هه ــای مدیری ــت ش ــهری در‬ ‫مناس ــبت های دهه کرام ــت و روز مقاومت‬ ‫و پایداری بررس ــی ش ــد‪ .‬رئیس کمیس ــیون‬ ‫فرهنگ ــی ش ــورای ش ــهر قزوی ــن در ای ــن‬ ‫بخش از جلس ــه در سخنانی ضمن تبریک‬ ‫به مناس ــبت ایام دهه کرام ــت بر لزوم توجه‬ ‫و ن ــگاه وی ــژه مدیری ــت ش ــهری قزوی ــن در‬ ‫فضاس ــازی ش ــهری و اج ــرای برنام هه ــای‬ ‫متناس ــب ب ــا ای ــن ای ــام تا کی ــد کرد‪ .‬قاس ــم‬ ‫اللهی ــاری اضاف ــه ک ــرد‪ :‬در اغازی ــن روزهای‬ ‫خردادماه مناس ــبت س ــوم خ ــرداد روز ملی‬ ‫مقاومت و پایداری و ازادســـازی خرمشهر را‬ ‫در پی ــش داریم که در تاری ــخ دفاع مقدس‬ ‫بی نظی ــر و فراموش نش ــدنی اس ــت‪ ،‬ب ــه‬ ‫همین جهت باید ب ــرای اجرای برنامه های‬ ‫یه ــای‬ ‫متناس ــب ب ــا ای ــن ای ــام برنامه ریز ‬ ‫الزم ب ــا نهاده ــا و دس ــتگاه های مرتب ــط‬ ‫ص ــورت گی ــرد‪ .‬وی همچنی ــن خواس ــتار‬ ‫ش ــروع دی ــدار مدیریت ش ــهری ب ــا خانواده‬ ‫معزز ش ــهدا متناس ــب ب ــا روز س ــوم خرداد‬ ‫روز مقاوم ــت و پای ــداری ش ــد و گف ــت‪ :‬این‬ ‫سنت حس ــنه طی س ــال های اخیر ازسوی‬ ‫ش ــورا و مدیریت ش ــهری ص ــورت می گرفت‬ ‫ک ــه کمرن ــگ ش ــده و الزم اس ــت ت ــا در ای ــام‬ ‫متناس ــب با ازادس ــازی خرمش ــهر بازدیدها‬ ‫ش ــروع و به صورت مس ــتمر ادامه یابد‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬برگزاری مســـابقات ورزشـــی برای‬ ‫بانوان در بوســـتان ها در دهه کرامت‪ ،‬ا کران‬ ‫فیل ــم در نواحی منفصل ش ــهری و برگزاری‬ ‫یادوار هه ــای ش ــهدا ازجمل ــه اقدام ــات‬ ‫یس ــت که می توان ــد در دس ــتورکار قرار‬ ‫خوب ‬ ‫بگیرد‪ .‬وی همچنین از تالش های ش ــهردار‬ ‫و س ــازمان فرهنگ ــی ورزش ــی ش ــهرداری‬ ‫قزوی ــن در برگ ــزاری برنام هه ــای تجلی ــل از‬ ‫ورزش ــکاران قهرم ــان و تقدی ــر از بازیکن ــان‬ ‫و عوام ــل اجرای ــی تی ــم فوتبال ش ــمس اذر‬ ‫تش ــکر کرد و بر ل ــزوم تامین اعتب ــار به موقع‬ ‫و بـ ـه روز س ــازمان های فرهنگ ــی ورزش ــی‬ ‫و زیباس ــازی ب ــرای اج ــرای برنام هه ــای‬ ‫مناس ــبتی و فضاسازی ش ــهری تا کید کرد‪.‬‬ ‫تشریحبرنامه های‬ ‫شهرداری قزوین در دهه کرامت‬ ‫سرپرس ــت س ــازمان فرهنگ ــی ورزش ــی‬ ‫ش ــهرداری قزوین هم در س ــخنانی به بیان‬ ‫برنام هه ــای ای ــن س ــازمان در مناس ــبت‬ ‫ده ــه کرام ــت پرداخت و گفت‪ :‬فضاس ــازی‬ ‫حه ــای مرتب ــط ب ــا‬ ‫ش ــهری و نص ــب طر ‬ ‫عف ــاف و حج ــاب و تبری ــک ده ــه کرامت و‬ ‫حه ــای دخترانه‪،‬برگ ــزاری برنام ــه ب ــرای‬ ‫طر ‬ ‫خانواد هه ــای بی ــش از س ــه فرزن ــد برگزاری‬ ‫جش ــن خانوادگ ــی‪ ،‬محف ــل ان ــس ب ــا قران‬ ‫برگ ــزاری جش ــنواره بادبادک ها در بوس ــتان‬ ‫باراجی ــن‪ ،‬برگ ــزاری ‪ 12‬اب ــر ب ــازی ب ــرای‬ ‫بچ هه ــای ش ــهر‪،‬تدارک جش ــن در زن ــدان‬ ‫بند نسوان‪،‬جش ــن خانوادگ ــی در مالخلیال‬ ‫برگ ــزاری جشـ ـن های محل ــی ازجمل ــه‬ ‫ای ــن برنامه هاس ــت‪ .‬وی ادام ــه داد‪ :‬ب ــرای‬ ‫مناس ــبت س ــوم خردادم ــاه روز مقاوم ــت‬ ‫و پای ــداری نی ــز برنام هه ــای ا ک ــران فیل ــم‬ ‫غری ــب در س ــالن بان ــو و نواح ــی منفص ــل‬ ‫ش ــهری و مح ــات ک ــم برخوردار‪،‬بازدی ــد از‬ ‫خانواد هه ــای ش ــهدای بیت المق ــدس و‬ ‫فت ــح خرمش ــهر و برنامه ریزی ب ــرای حضور‬ ‫خادمی ــن ام ــام رضـ ـا ؟ع؟ در صح ــن ش ــورا‬ ‫و د هه ــا برنام ــه متن ــوع فرهنگ ــی ورزش ــی‬ ‫ب ــرای ای ــن روز ازس ــوی س ــازمان فرهنگ ــی‬ ‫ورزش ــی برنامه ری ــزی ش ــده اس ــت‪ .‬پای ــان‬ ‫ای ــن بخ ــش از جلس ــه اعض ــای ش ــورای‬ ‫ش ــهر قزوی ــن ه ــم در س ــخنانی ب ــر ل ــزوم‬ ‫توج ــه ب ــه تخصی ــص اعتب ــارات موردنی ــاز‬ ‫س ــازمان های فرهنگ ــی ورزش ــی و س ــازمان‬ ‫زیباس ــازی و باعس ــتان س ــنتی‪ ،‬تقدی ــر از‬ ‫یه ــای مدیری ــت ش ــهری‬ ‫روابط عموم ‬ ‫به مناس ــبت روز روابط عموم ــی و اج ــرای‬ ‫برنام هه ــای مناس ــبتی در نواح ــی منفصل‬ ‫ش ــهری تا کی ــد کردن ــد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تشریح کرد؛‬ ‫مهم ترین پروژه های توسعه ابزی پروری در قطب اول تولید ماهیان سردابی‬ ‫حسین عسکرزاده‬ ‫کشـاورزی اسـتان‬ ‫رئیـس سـازمان جهـاد‬ ‫لو بختیـاری‪ ،‬پروژ ههـای مهم و در دسـت اجرا برای‬ ‫چهارمحا ‬ ‫توسعه ابزی پروری استان را تشریح کرد‪ .‬حسین برزگر گفت‪:‬‬ ‫یپـروری در اسـتان بایـد‬ ‫بـرای بهبـود و تسـریع توسـعه ابز ‬ ‫یکسـری اقدامـات از جملـه‪ ،‬تخصیـص اعتبـارات مناسـب‬ ‫بـرای احـداث و تکمیـل زیرسـاخت های مجتم عهـای‬ ‫نهـا بـه اتمـام رسـیده‬ ‫پـرورش ماهـی جدیـد کـه مطالعـات ا ‬ ‫اسـت‪ ،‬انجـام شـود؛ همچنیـن تسـهیل در ارائـه تسـهیالت‬ ‫سرمایه ای به متقاضیان دارای پروانه تاسیس باید پیگیری‬ ‫شـود و تسـهیالت سـرمایه در گردش بـه مـزار ع دارای پروانـه‬ ‫بهر هبـرداری غیر فعـال اختصـاص یابـد‪ .‬وی اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫همچنیـن صدور مجوز بـرای پرورش گونه های جدید مانند‬ ‫ماهیـان خاویـاری‪ ،‬ماهیـان گرمابـی (در صـورت موافقـت‬ ‫اداره کل محیط زیسـت استان)‪ ،‬تکمیل زیرساخت ها جهت‬ ‫مکانیـزه کـردن مـزار ع پـرورش ماهـی و بـاال بـردن تولیـد در‬ ‫یسـت کـه بایـد انجـام شـود‪.‬‬ ‫واحـد سـطح از جملـه اقدامات ‬ ‫برزگـر افـزود‪ :‬ارتقـاء چـارت سـازمانی مدیریـت شـیالت اداره‬ ‫کل و تخصیـص چـارت سـازمانی تخصصـی به شهرسـتان ها‪،‬‬ ‫بهبـود امکانـات کارشناسـی و نظارتـی در مدیریـت شـیالت‬ ‫(سـاختمان های اداری‪ ،‬پرسـنل‪ ،‬خـودرو و اعتبـارات)‪،‬‬ ‫به گزینی مولد ماهیان سـردابی به منظور کاهش هزینه های‬ ‫تولیـد و توسـعه پـرورش ماهیـان سـردابی در قفـس از دیگـر‬ ‫پیشـنهاداتی اسـت کـه قابلیـت اجـرا دارد‪ .‬رئیـس سـازمان‬ ‫جهادکشـاورزی اسـتان چهارمحـال و بختیـاری ادامـه‬ ‫داد‪ :‬از دیگـر پروژ ههـای مهـم و در دسـت اجـرای اسـتان‬ ‫یتـوان بـه تکمیـل زیرسـاخت های مجتمـع پـرورش ماهی‬ ‫م ‬ ‫هلـن (یـاس سـفید دره بیـد) در شهرسـتان کیـار به ظرفیـت‬ ‫‪۳‬تـن در سـال‪ ،‬همچنیـن تکمیـل زیرسـاخت های‬ ‫اسـمی ‪ ۵۰‬‬ ‫مجتمـع پـرورش ماهـی شـمس اباد شهرسـتان بروجـن بـه‬ ‫‪۳‬تـن در سـال (احـداث شـبکه بـرق) و‬ ‫ظرفیـت حـدود ‪ ۰۰‬‬ ‫مسـور‬ ‫تکمیـل زیرسـاخت های مجتمـع پـرورش ماهـی چ ‬ ‫بازفـت در شهرسـتان کوهرنـگ بـه ظرفیـت ‪۲ ۷۰‬تـن در سـال‬ ‫اشـاره کـرد‪ .‬وی یـاداور شـد‪ :‬تکمیل زیرسـاخت های مجتمع‬ ‫پـرورش ماهـی افسـراباد در شهرسـتان کوهرنـگ بـه ظرفیـت‬ ‫‪۳‬تـن در سـال و تکمیل مطالعات پـرورش ماهی در‬ ‫حـدود ‪ ۰۰‬‬ ‫قفـس بـر پایـه پـرورش ماهیـان گرمابی نیـز باید در دسـتور کار‬ ‫بو هوایـی سـرد‬ ‫قـرار گیـرد‪ .‬اسـتان چهارمحال وبختیـاری بـا ا ‬ ‫و خشـک و دار ابـودن منابـع ابـی عظیـم شـامل چشـمه ها‪،‬‬ ‫قنـوات‪ ،‬چا ههـای کشـاورزی‪ ،‬رودخانه های دائمـی ‪ ،‬تاالب ها‬ ‫و سـدهای مخزنـی کشـاورزی و برقابـی‪ ،‬حـدود ‪ 10‬درصـد از‬ ‫منابع ابی کشور را به خود اختصاص داده است‪ .‬این استان‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫دارای ظرفیت های مناسـبی برای توسـعه ابزی پرور ‬ ‫استاندار مازندران در دیدار شهردار ساری‪:‬‬ ‫در مدیریت شهری باید نگاه به اینده داشت‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫سـید محمود حسـینی پور؛ اسـتاندار مازندران‪،‬‬ ‫نـگاه بـه اینـده در مدیریـت شـهری را یـک‬ ‫ضـرورت دانسـت و افـزود‪ :‬بـرای سـاختن اینـده‬ ‫یـک شـهر بایـد نـگاه ویـژه ای بـه ان داشـته‬ ‫باشـیم؛ زیـرا اینـده شـهر‪ ،‬چـراغ راه عملکـرد‬ ‫شهرداری سـت‪‎.‬اسـتاندار مازنـدران همچنیـن‬ ‫در این دیـدار بـر تلاش بـرای توسـعه شـهری و‬ ‫حهـا و برنام ههـای خدمات رسـانی و‬ ‫اجـرای طر ‬ ‫امیدافریـن در مرکـز اسـتان تا کید کـرد‪ .‬نماینده‬ ‫حهـای‬ ‫عالـی دولـت در اسـتان توجـه بـه طر ‬ ‫گردشـگری را در شـهرداری ها یـک ضـرورت‬ ‫خوانـد و افـزود‪ :‬درامدهـای پایـدار بایـد در‬ ‫برنامـه مدیریـت شـهری موردتوجـه و اهتمـام‬ ‫ویـژه باشـد‪ .‬محمدحسـین قبـادی؛ شـهردار‬ ‫سـاری نیـز گفـت‪ :‬تلاش داریـم تـا در راسـتای‬ ‫تا کیـدات اسـتاندار مازنـدران؛ برنامه هایـی را‬ ‫بـرای تبدیـل مرکـز اسـتان به مقصد گردشـگری‬ ‫بـا تعامـل و همـکاری دسـتگاه های مسـئول‬ ‫دنبـال کنیـم‪ .‬وی افـزود‪ :‬تحقـق برنام ههـای‬ ‫توسـعه شـهری مسـتلزم همکاری و تعامل بین‬ ‫یسـت کـه بحمـداهلل مجموعـه‬ ‫شـورا و شهردار ‬ ‫شـهرداری و شـورا هم ا کنـون بـا ایـن رویکـرد‬ ‫تلاش می کننـد تـا در توسـعه شـهر سـاری و در‬ ‫پاسـخ بـه مطالبـات بـه حـق مـردم گا مهـای‬ ‫اساسـی بردارنـد‪.‬‬ ‫معاونفرماندار‪:‬‬ ‫شهرستان ری میزبان ‪ ۲۰‬هزار زائر اما م(ره) است‬ ‫معـاون سیاسـی و امنیتـی فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری گفـت‪ ۲۰ :‬هزار نفـر‬ ‫از زائـران و شـرکت کنندگان در مراسـم ارتحـال حضـرت امام خمینـی (ره)‬ ‫از دیگـر اسـتان ها میهمـان ایـن شهرسـتان خواهنـد بـود‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛‬ ‫مهـدی قهرمانـی در حاشـیه سـتاد هماهنگـی ارتحـال امام خمینـی (ره)‬ ‫اعلام کـرد‪ :‬جلسـه عملیاتـی بـرای شـرح وظایـف دسـتگاه ها امـروز تشـکیل و‬ ‫طـی ان بر اسـاس تجربیـات سـال های قبل سـتاد برگـزاری بزرگداشـت رحلت‬ ‫امام خمینـی (ره) شـش کمیتـه و روسـای انهـا مشـخص شـد‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫ایـن کمیته هـا هر کـدام بر اسـاس شـرح وظایـف ابالغـی در حـوزه ترافیکـی‪،‬‬ ‫پشـتیبانی‪ ،‬فرهنگـی‪ ،‬تبلیغاتـی‪ ،‬خدماتـی و اجرایی اقـدام و حرکت می کنند‪.‬‬ ‫قهرمانـی افـزود‪ :‬بناسـت شهرسـتان ری از ‪ ۲۰‬هـزار اهالـی دیگـر اسـتان ها‬ ‫پذیرایـی کنـد و بـه انـان اسـکان دهـد ضمن انکه بـرای حدود هشـت هزار نفر‬ ‫نیز سهمیه اعزام به مراسم ارتحال داریم ‪ .‬معاون سیاسی و امنیتی فرماندار‬ ‫ویـژه شهرسـتان ری خاطرنشـان کـرد‪ :‬بـرای اعـزام ایـن هشـت هزار نفر در کنار‬ ‫پذیرایـی از ‪ ۲۰‬هزار نفـر مهمـان دیگـر اسـتان ها بایـد تمهیـدات ترافیکـی‪،‬‬ ‫لو نقـل و پذیرایـی را پیش بینـی و هماهنـگ کنیـم‪ .‬ایـن مسـئول اضافه‬ ‫حم ‬ ‫کـرد‪ :‬ریاسـت کمیتـه اجرایـی بـا مسـئولیت سـپاه‪ ،‬کمیتـه ترافیکـی بـا معـاون‬ ‫عمرانـی فرمانـدار‪ ،‬کمیتـه برنامه ریـزی و پشـتیبانی بـا معـاون برنامه ریـزی‬ ‫فرماندار‪ ،‬کمیته تبلیغی و فرهنگی با شهرداری منطقه ‪ ۲۰‬و کمیته امنیتی با‬ ‫مسئولیت نهادهای ذیربط و فرماندهی انتظامی شهرستان است‪ .‬حضرت‬ ‫امام خمینـی (ره) الگـوی عالـم عامـل‪ ،‬وقـت شناسـی‪ ،‬مدیریـت‪ ،‬شـجاعت‪،‬‬ ‫خوش رفتاری‪ ،‬مردمداری‪ ،‬پارسـایی و سـاده زیسـتی سـاعت ‪ ۲۲‬و ‪ ۲۰‬دقیقه‬ ‫‪۸‬سـالگی‬ ‫شـب سـیزدهم خـرداد ‪ ۱۳۶۸‬به علـت عارضـه قلبـی در سـن ‪ ۷‬‬ ‫چشـم از جهـان فروبسـت‪ .‬اییـن تشـییع پیکـر امـام راحـل بـا حضـور بیـش از‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون نفر (نزدیک به یک ششـم جمعیت ان زمان کشـور ) نیز به عنوان‬ ‫بزرگتریـن تشـییع تاریـخ‪ ،‬به ثبـت رسـید‪.‬‬ ‫دستگیری عامالن نزاع خیابانی در شهرری‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ری از دسـتگیری چهـار عامـل نـزاع و درگیـری‬ ‫و زورگویـی در خیابـان دیلمـان شـهرری طـی کمتـر از ‪ ۱۱‬سـاعت خبـر داد‪.‬‬ ‫سـرهنگ محمدقاسـم طرهانـی گفـت‪ :‬در پـی وقـوع یک فقـره درگیـری و‬ ‫نـزاع دسـته جمعی و زورگویـی در خیابـان دیلمـان شـهرری در سـاعت سـه‬ ‫یو یکم موضـوع به صـورت ویـژه در دسـتور کار عوامل کالنتـری ‪۱۳۱‬‬ ‫بامـداد سـ ‬ ‫ایـن فرماندهـی قـرار گرفـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬پـس از حضـور مامـوران کالنتـری در‬ ‫موقعیـت مشـخص شـد چهار نفـر از اوبـاش سـطح سـه بـه یـک واحـد صنفی‬ ‫طباخـی مراجعـه و قصـد سـفارش غـذا بـدون پرداخـت وجـه را داشـتند کـه‬ ‫ً‬ ‫بـا فروشـنده محـل کـه فـردی حـدودا ‪ ۵۰‬سـاله بـود درگیـر و وی را مـورد ضـرب‬ ‫و شـتم قـرار دادنـد‪ .‬سـرهنگ طرهانـی ادامـه داد‪ :‬بـا بررسـی همه جانبـه و‬ ‫اشـرافیت اطالعاتـی مامـوران متهمـان در یکـی از باغـات شهرسـتان های‬ ‫هم جوار شناسـایی و طی یک عملیات پلیسـی متهمان در مخفیگاهشـان‬ ‫دسـتگیر و بـه مقـر پلیـس منتقـل شـدند‪ .‬فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ری‬ ‫با اشـاره به اینکه متهمـان سـابقه متعـدد در خصـوص درگیـری و نـزاع دارنـد‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬متهمـان پـس از تشـکیل پرونـده و اخـذ شـکایت از شـا کی و پایـان‬ ‫تحقیقـات تحویـل مراجـع قضایـی شـدند‪.‬‬ ‫انتخاب ستاد اربعین استان تهران‬ ‫به عنوان معین استان ایالم‬ ‫معاون امنیتی و انتظامی اسـتاندار تهران اعالم کرد‪ :‬سـتاد اربعین این اسـتان‬ ‫به عنوان معین اسـتان ایالم انتخاب شده اسـت‪ .‬به گزارش اسـتانداری تهران؛‬ ‫دومین جلسـه سـتاد اربعین اسـتان به ریاسـت محسن نائبی؛ جانشین ستاد‬ ‫اربعیـن اسـتان و روسـای کمیته هـا برگـزار شـد‪ .‬نائبـی در حاشـیه ایـن جلسـه‬ ‫ضمـن عـرض تبریـک دهـه کرامـت اظهـار داشـت‪ :‬در ایـن جلسـه موضوعـات‬ ‫مربـوط بـه اربعیـن و حـوزه زائریـن پیگیـری شـد تـا بـه شـکل مطلـوب خدمـات‬ ‫به زائران ارائه شـود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬سـتاد اربعین اسـتان تهران به عنوان معین‬ ‫اسـتان ایلام انتخـاب شـده‪ ،‬همچنیـن هماهنگـی اسـکان‪ ،‬تغذیـه و حضـور‬ ‫زائریـن در نجـف اشـرف به عهـده اسـتانداری تهـران اسـت‪ .‬جانشـین سـتاد‬ ‫اربعین استان تهران عنوان کرد‪ :‬سال گذشته اسکان و تغذیه روزانه ‪ ۷۰‬هزار نفر‬ ‫از زائرین در نجف توسط استانداری تهران انجام شد‪ .‬نایبی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اسیب شناسـی موضوعات گذشـته انجا م شـده تا راهکارهای مربوطه با توجه‬ ‫بـه فصـل گرمـا پیگیـری شـود و بـا مشـارکت مـردم بهتریـن خدمـات را در سـال‬ ‫جـاری بـه زائریـن ارائـه دهیـم‪ .‬در پایان این جلسـه احکام روسـای کمیته های‬ ‫مختلف سـتاد اربعین اسـتان به روسـا اعطاء شـد‪.‬‬ ‫به مناسبت دهه کرامت صورت گرفت؛‬ ‫تجلیل از بانوان شاغل در شهرداری کهریزک‬ ‫به مناسـبت دهه کرامت با حضور علی کلهر؛ شـهردار کهریزک‪ ،‬جالل حمزه؛‬ ‫مسـئول حـوزه فرهنگـی اجتماعی ورزشـی و مریم شـرفی؛ مسـئول واحـد امور‬ ‫بانـوان و خانـواده شـهرداری کهریـزک از بانـوان شـاغل در شـهرداری تجلیـل‬ ‫شـد‪ .‬به گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی شـهرداری کهریـزک؛ علـی کلهـر ضمـن‬ ‫تبریـک والدت حضـرت معصومـه؟س؟ و دهـه کرامـت از زحمـات بی وقفـه‬ ‫ایشـان در جهـت ارتقـاع خدمـت رسـانی بـه شـهروندان تقدیـر نمـود‪ .‬وی در‬ ‫ادامـه بـه مقولـه عفـاف و حجـاب پرداخـت و افـزود‪ :‬ان شـااهلل بیش از پیـش‬ ‫در خدمـت رسـانی بـه نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی کوشـا باشـید‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اسـت؛ در پایـان ایـن مراسـم بـا اهـداء چـادر از این بانـوان تقدیر به‬ ‫عمـل امد‪.‬‬ ‫پروژهبهسازیروشناییجادهقدیمقم‪-‬تهران کلیدخورد‬ ‫فـاز اول پـروژه بهسـازی روشـنایی جـاده قدیـم قـم تهـران حـد فاصـل ورودی‬ ‫سـازمان بهشـت زهـرا؟س؟ تـا بلـوار حکیـم زاده بـا حضـور علـی کلهـر؛ شـهردار‬ ‫کهریـزک‪ ،‬و علـی مهربخـش؛ رئیـس اداره بـرق شـهر کهریـزک اجرایـی شـد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسـانی شـهرداری کهریزک؛ علی کلهر شـهردار کهریزک‬ ‫افـزود‪ :‬ایـن پـروژه در دو فـاز و بـا همـکاری شـهرداری کهریـزک و اداره برق اجرا‬ ‫خواهـد شـدکه فـاز اول ایـن پـروژه بـا اعتبـاری بالـغ بـر شـش میلیارد ریال و ‪80‬‬ ‫چـراغ «اس ام دی» تولیـد داخـل در ایـن محـور پـر تـردد اجرایـی شـد و فـاز‬ ‫دوم بـا تامیـن اعتبـارات الزم بـزودی عملیاتـی خواهـد شـد‪ .‬شـهردار کهریزک‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به ترانزیتی بودن این محور پر تردد و اهمیت ایمن‬ ‫بـودن ان در شـب ایـن پـروژه در اولویـت اجـرا درامـد‪ .‬علـی کلهـر در پایان این‬ ‫تعامـل سـازنده ما بیـن دو سـازمان را بـه فـال نیـک گرفـت و ابـراز امیـدواری‬ ‫کـرد ایـن همـکاری زمینه سـاز فعالیـت هـا و تعاملات مشـترک بیشـتر بیـن‬ ‫شـهرداری کهریـزک و دیگـر ارگان هـا شـود‪.‬‬ صفحه 6 ‫اصفهان‬ ‫شهرستان‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬خرداد ‪ 1402‬شماره‪2792‬‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫با حضور وزیر اقتصاد و و سرپرست وزارت صمت معرفی شد؛‬ ‫فوالد مبارکه؛ شرکت برتر بورسی‬ ‫در بخش تاالر محصوالت صنعتی ایران‬ ‫نه ــای ب ــورس کاالی‬ ‫ف ــوالد مبارک ــه در دومی ــن همای ــش تجلی ــل از برتری ‬ ‫ایــران کــه بــا عنــوان «همراهــان شــفافیت» و بــا حضــور وزیــر امــور اقتصــادی‬ ‫و سرپرس ــت وزارت صم ــت برگ ــزار ش ــد‪ ،‬به عن ــوان ش ــرکت برت ــر بورس ــی در‬ ‫بخ ــش ت ــاالر محص ــوالت صنعت ــی ای ــران معرف ــی و از ای ــن ش ــرکت تجلی ــل‬ ‫نهــای بــورس کاالی ایــران بــا حضــور‬ ‫شــد‪ .‬دومیــن همایــش تجلیــل از برتری ‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی‪ ،‬سرپرســت وزارت صمــت‪ ،‬رئیــس کمیســیون‬ ‫صنای ــع و مع ــادن مجل ــس‪ ،‬رئی ــس س ــازمان ب ــورس و اوراق به ــادار و جم ــع‬ ‫کثی ــری از مقام ــات و تولیدکنن ــدگان دولت ــی و خصوص ــی کش ــور برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ ‫در ایــن همایــش از ‪ 40‬شــرکت تولیــدی‪ ،‬هلدینــگ‪ ،‬انجمــن و بانــک بــه دلیــل‬ ‫رشــد فــروش و خریــد مــواد اولیــه و کاالهــای واســطه ای‪ ،‬توســعه بــازار مالــی‬ ‫و ارائــه خدمــات متنــوع بــه مشــتریان و به عنــوان «همراهــان شــفافیت» در‬ ‫نهــا در ایــن همایــش‬ ‫اقتصــاد ایــران بــا ارائــه لــوح و تندیــس تقدیــر شــد‪ .‬برتری ‬ ‫در ‪ 12‬بخ ــش تخصص ــی مرتب ــط ب ــا بازاره ــای فیزیک ــی و مال ــی ب ــورس کاالی‬ ‫ای ــران معرف ــی ش ــدند ک ــه مبس ــوط ان ب ــه ش ــرح زی ــر اس ــت‪ :‬در بخ ــش ت ــاالر‬ ‫لهــای صنعتــی‪ ،‬فــوالد مبارکــه اصفهــان‪ ،‬ملــی صنایــع مــس ایــران‪،‬‬ ‫محصو ‬ ‫ف ــوالد خوزس ــتان‪ ،‬ذوب اه ــن اصفه ــان‪ ،‬الومینی ــوم ای ــران (ایرالک ــو)‪ ،‬جه ــان‬ ‫ف ــوالد س ــیرجان‪ ،‬ف ــوالد کاوه جن ــوب کی ــش و اه ــن و ف ــوالد ارف ــع‪ ،‬هش ــت‬ ‫نه ــا در ای ــن عرص ــه ش ــناخته ش ــدند‪.‬‬ ‫ش ــرکتی بودن ــد ک ــه به عن ــوان برتری ‬ ‫له ــای معدن ــی‪ ،‬ش ــرکت های س ــنگ اهن گه ــر زمی ــن‪،‬‬ ‫در بخ ــش محصو ‬ ‫معدنــی و صنعتــی چادرملــو‪ ،‬معدنــی و صنعتــی گل گهــر و ایمیــدرو در لیســت‬ ‫نهــای ایــن حــوزه جــای گرفتنــد‪ .‬در بخــش ســیمان از ســیمان تهــران‬ ‫برتری ‬ ‫به عن ــوان ش ــرکت برت ــر ت ــاالر س ــیمان ب ــورس کاالی ای ــران تقدی ــر ب ــه عم ــل‬ ‫نهــا‬ ‫امــد‪ .‬در بخــش فراورد ههــای نفتــی‪ ،‬پاالیــش نفــت اصفهــان جــزو برتری ‬ ‫در ای ــن عرص ــه ش ــناخته ش ــد‪ .‬در بخ ــش ت ــاالر خ ــودرو‪ ،‬از ش ــرکت های‬ ‫نه ــا و پیش گام ــان ای ــن‬ ‫نخ ــودرو و بهم ــن موت ــور به عن ــوان برتری ‬ ‫ایرا ‬ ‫حــوزه‪ ،‬تقدیــر بــه عمــل امــد‪ .‬در بخــش نهادهــای مالــی‪ ،‬بانــک ملــت‪ ،‬بانــک‬ ‫نه ــای ای ــن عرص ــه و ارائه دهن ــده‬ ‫تج ــارت و کارگ ــزاری ا گاه به عن ــوان برتری ‬ ‫خدم ــات مطل ــوب و متن ــوع ب ــه مش ــتریان ش ــناخته ش ــده و از دس ــت‬ ‫وزی ــر اقتص ــاد‪ ،‬ل ــوح و تندی ــس خ ــود را دریاف ــت کردن ــد‪ .‬در بخ ــش ت ــاالر‬ ‫پتروش ــیمی‪ ،‬ش ــرکت های پتروش ــیمی ش ــهید تندگوی ــان‪ ،‬پتروش ــیمی بن ــدر‬ ‫ام ــام‪ ،‬پتروش ــیمی ارون ــد و پتروش ــیمی امیرکبی ــر چه ــار ش ــرکتی ب ــود ک ــه از‬ ‫گهــا‪ ،‬ســرمایه گذاری امیــد‪،‬‬ ‫نهــا تجلیــل بــه عمــل امــد‪ .‬در بخــش هلدین ‬ ‫ا ‬ ‫جفــارس‪ ،‬ســرمایه گذاری غدیــر و تاپیکــو به عنــوان برگزیــدگان‬ ‫هلدینــگ خلی ‬ ‫نه ــا‪ ،‬انجم ــن س ــنگ اهن‬ ‫ای ــن عرص ــه ش ــناخته ش ــدند‪ .‬در بخ ــش انجم ‬ ‫ایــران‪ ،‬انجمــن صنفــی کارفرمایــی صنعــت پتروشــیمی‪ ،‬انجمــن ملــی صنایــع‬ ‫نه ــا ای ــن ح ــوزه‬ ‫پلیم ــر ای ــران و انجم ــن تولیدکنن ــدگان ف ــوالد ای ــران‪ ،‬برتری ‬ ‫بودن ــد‪ .‬در بخ ــش پیش گام ــان ب ــازار مال ــی‪ ،‬ش ــرکت ط ــای زرش ــوران و گ ــروه‬ ‫مال ــی کاریزم ــا (صن ــدوق س ــرمایه گذاری پش ــتوانه ط ــای کهرب ــا) به عن ــوان‬ ‫نهــا در بخــش ویــژه همراهــان‬ ‫برگزیــدگان ایــن عرصــه شــناخته شــدند‪ .‬برتری ‬ ‫ش ــفافیت در دودس ــته تفکیک بن ــدی ص ــورت گرف ــت‪ .‬بدی ــن ترتی ــب‬ ‫ف ــوالد غ ــرب اس ــیا و رام ــا فی ــدار راد ش ــیمی به عن ــوان برتری ــن ش ــرکت های‬ ‫ح ــوزه عرض ــه کاال و کم ــک ب ــه تع ــادل ب ــازار و ش ــرکت های ط ــب پالس ــتیک‪،‬‬ ‫صنع ــت غذای ــی ک ــورش‪ ،‬وی ــن ت ــک‪ ،‬ش ــیما کف ــش و ی ــاس پالس ــت ه ــم‬ ‫به عن ــوان برتری ــن ش ــرکت ها در ح ــوزه خری ــد م ــواد اولی ــه معرف ــی ش ــدند‪ .‬در‬ ‫بخــش پایانــی هــم از هشــت شــخص حقیقــی تاثیرگــذار به عنــوان حامیــان‬ ‫ش ــفافیت در ب ــازار کاالی ــی کش ــور تقدی ــر ب ــه عم ــل ام ــد‪ .‬وجیه ال ــه جعف ــری؛‬ ‫رئیــس ســابق ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران‪،‬‬ ‫احس ــان دش ــتیانه؛ عض ــو ش ــورای عالی ب ــورس و مدیرعام ــل صب ــا ف ــوالد‬ ‫جف ــارس‪ ،‬مه ــدی طغیان ــی؛ عض ــو کمیس ــیون اقتص ــادی مجل ــس‬ ‫خلی ‬ ‫ش ــورای اس ــامی‪ ،‬حام ــد س ــلطانی نژاد؛ مدیرعام ــل س ــابق ش ــرکت ب ــورس‬ ‫کاالی ای ــران‪ ،‬منص ــور ی ــزدی زاده؛ مدیرعام ــل اس ــبق ش ــرکت ذوب اه ــن‬ ‫اصفهــان‪ ،‬حســین ســاح ورزی؛ نایب رئیــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن‬ ‫و کشــاورزی ایــران‪ ،‬شــاپور محمــدی؛ رئیــس اســبق ســازمان بــورس و اوراق‬ ‫بهــادار و محمدعلــی دهقــان دهنــوی؛ رئیــس ســابق ســازمان بــورس و اوراق‬ ‫نه ــا تقدی ــر‬ ‫نه ــا از ا ‬ ‫به ــادار اش ــخاص حقیق ــی بودن ــد ک ــه در همای ــش برتری ‬ ‫ب ــه عم ــل ام ــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫امضای تفاهم نامه همکاری میان غله مازندران‬ ‫و دانشگاه ازاد اسالمی واحد ساری‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫در راسـتای اتخـاذ تدابیـر الزم بـرای تحقـق‬ ‫هرچه بهتـر شـعار سـال و منویـات مقـام‬ ‫معظـم رهبری‪ ،‬نشسـت امضـای تفاهم نامه‬ ‫همـکاری فیمابیـن اداره کل غلـه و خدمـات‬ ‫بازرگانـی اسـتان مازنـدران بـا دانشـگاه ازاد‬ ‫اسالمی واحد ساری با حضور دکتر کرمانیان‬ ‫ینـژاد برگـزار شـد‪.‬‬ ‫و مهنـدس عباسـعلی وفائ ‬ ‫در این نشست طرفین ضمن بیان پتانسیل‬ ‫و ظرفیت های موجود در راسـتای همکاری‬ ‫و تعامـل متقابـل در حـوزه هـای مختلـف‬ ‫بـه بحـث و تبادل نظـر پرداختنـد‪ .‬مدیـرکل‬ ‫غلـه و خدمـات بازرگانـی اسـتان مازنـدران‬ ‫در حاشـیه ایـن نشسـت با اشـاره به ضـرورت‬ ‫همـکاری فیمابیـن دسـتگاه های اجرایـی بـا‬ ‫مرا کـز علمـی و دانشـگاهی گفت‪ :‬سـازمان ها‬ ‫می تواننـد بخـش تجربه و اطالعـات و دانش‬ ‫تخصصـی خـود را در اختیـار دانشـگاه ها قـرار‬ ‫نهـا نیـز می تواننـد بخـش دانشـی‬ ‫دهنـد و ا ‬ ‫و علمـی و فـن اوری و امکانـات ازمایشـگاهی‬ ‫خـود را بـا دسـتگاه های اجرایـی بـه اشـترا ک‬ ‫ینـژاد تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫بگذارنـد‪ .‬مهنـدس وفائ ‬ ‫مسـائل و موضوعـات زیـادی در برنامـه‬ ‫نهـا‬ ‫یشـدن ا ‬ ‫کاری داریـم و بـرای اجرای ‬ ‫تهـای علمـی‬ ‫نیازمنـد اسـتفاده از ظرفی ‬ ‫دانشـگاه ها هسـتیم‪ .‬وی افـزود‪ :‬به منظـور‬ ‫تهـا‪،‬‬ ‫افزایـش بهـره وری در اقدامـات و فعالی ‬ ‫حفـظ محیط زیسـت و تجـارت و ارتبـاط بـا‬ ‫همسـایگان حـوزه دریـای خـزر پتانسـیل‬ ‫یهـا و تحقیقـات‬ ‫باالیـی بـرای شـروع همکار ‬ ‫علمـی وجـود دارد‪ .‬مدیـرکل غلـه مازنـدران‬ ‫بـه ظرفیـت دریـای خـزر اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫مـا از طریـق دریـای خـزر بـه بزرگ تریـن منابع‬ ‫تامیـن کاالهـای اساسـی متصـل هسـتیم‬ ‫و در دوسـال گذشـته حـدود ‪ 800‬هزار تـن‬ ‫کاالی اساسـی گنـدم و روغـن از طریـق بنـادر‬ ‫شـمالی وارد کردیـم‪ .‬وی افـزود‪ :‬ایـن اسـتان‬ ‫تهـای بیشـتری در راسـتای تحقـق‬ ‫ظرفی ‬ ‫برنام ههـای پدافنـد غیرعامـل دارد کـه بایـد‬ ‫شهـای علمـی و ارتبـاط‬ ‫از طریـق پژوه ‬ ‫بیشـتر با دانشـگاه ها مورد بررسـی قرار گیرد‪.‬‬ ‫ینـژاد تصریـح کـرد‪ :‬مرا کـز‬ ‫مهنـدس وفائ ‬ ‫تحوالت علمی‪ ،‬تحقیق و توسعه و پژوهشی‬ ‫می تواننـد بـا ترکیـب اطالعـات و تجربیـات‬ ‫تهـای‬ ‫تخصصـی سـازمان ها بـا فعالی ‬ ‫نهـا‬ ‫مطالعاتـی خـود بـه رشـد و بهـره وری ا ‬ ‫کمـک کننـد کـه در نهایـت رضایت منـدی‬ ‫و بهره منـدی جامعـه را به همـراه خواهـد‬ ‫داشـت‪ .‬در ادامـه ایـن نشسـت دکتـر‬ ‫کرمانیان؛ رئیس دانشگاه ازاد اسالمی واحد‬ ‫سـاری ضمـن تشـکر از دغدغـه اداره کل غلـه‬ ‫و خدمـات بازرگانـی اسـتان بـرای اقدامـات‬ ‫پژوهشی‪ ،‬بخشی از مشکالت کشور را نتیجه‬ ‫عدم ارتباط سـازمان ها با دانشـگاه دانست‪.‬‬ ‫دکتـر کرمانیـان تصریـح کـرد‪ :‬اطالعـات و‬ ‫نهـای مختلـف‬ ‫داد ههـای زیـادی در زمی ‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬کشـاورزی‪ ،‬محیـط زیسـتی و ‪...‬‬ ‫وجـود دارد کـه هیـچ بهر هبـرداری عملیاتـی‬ ‫از ان هـا نمی شـود‪ .‬وی بـا اعلام امادگی برای‬ ‫همـکاری بیشـتر در زمین ههـای مختلـف‬ ‫خواسـتار تـداوم جلسـات کارشناسـی بـرای‬ ‫تبـادل اطالعـات شـد‪ .‬در بخـش پایانـی ایـن‬ ‫نشسـت نیز تفاهم نامه همکاری به امضای‬ ‫طرفیـن رسـید‪.‬‬ ‫مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان فارس خبر داد؛‬ ‫تماشاخانه سیار «مسیر هشتم کاروان فرهنگی هنری»؛‬ ‫مهمان کودکان ونوجوانان شیرازی‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫مدیـرکل کانـون پـرورش فکـری کودکان ونوجوانـان فـارس‬ ‫بااشـاره به اجـرای طـرح تماشـاخانه سـیار بـا عنـوان «مسـیر‬ ‫هشـتم کاروان فرهنگـی هنـری» ب همـدت سـه روز در فـارس‬ ‫گفـت‪ :‬سـه روز تماشـاخانه سـیار را میزبانـی خواهیـم کـرد کـه‬ ‫جشـنبه چهـارم تـا شـنبه ششـم خردادمـاه ایـن کاروان در‬ ‫پن ‬ ‫فـارس و شـیراز اسـت‪ .‬کامرانـی‪ ،‬در جمـع خبرنـگاران گفـت‪:‬‬ ‫به مناسـبت دهـه کرامـت برنام ههـای ویـژه ای در کانـون‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫پـرورش فکـری کودکان ونوجوانـان فـارس برگـزار م ‬ ‫مدیـرکل کانـون پـرورش فکـری کودکان ونوجوانـان فـارس‬ ‫افـزود‪ :‬اجـرای برنام ههـای فرهنگـی‪ ،‬هنـری و ادبـی در همـه‬ ‫مرا کـز فرهنگـی و هنـری‪ ،‬شـعرخوانی‪ ،‬قصه گویـی‪ ،‬معرفـی‬ ‫شـخصیت های بزرگـوار کـه ایـن ایـام بـه نـام انـان هسـت و‬ ‫معرفـی ایـام دهـه کرامـت و اعلام فراخـوان فرهنگـی‪ ،‬ادبـی و ‬ ‫هنـری تحـت عنـوان «بـرای تـو دختـرم» ازجملـه برنامه های‬ ‫این ایام اسـت‪ .‬وی بااشـاره به اجرای طرح تماشـاخانه سیار‬ ‫بـا عنـوان «مسـیر هشـتم کاروان فرهنگـی هنـری» ب همـدت‬ ‫سـه روز در فارس گفت‪ :‬سـه روز تماشـاخانه سـیار را میزبانی‬ ‫جشـنبه چهارم تا شـنبه ششـم خردادماه‬ ‫خواهیم کرد که پن ‬ ‫ایـن کاروان در فـارس و شـیراز اسـت‪ .‬کامرانـی بااشـاره به‬ ‫برنامه های تماشـاخانه سـیار هم گفت‪ :‬در این تماشـاخانه‬ ‫هنرمنـدان برنامـه اجرا می کنند‪ ،‬روز نخسـت برنامـه در جوار‬ ‫حـرم مطهـر حضـرت شـاه چراغ ؟ع؟‪ ،‬حافظیـه و سـعدیه‬ ‫یشـود‪ ،‬روز دوم در روسـتاهای هم جـوار شـیراز‬ ‫اجـرا م ‬ ‫در روسـتاهای «کیان ابـاد» و «سـلطان اباد»‪« ،‬کفتـرک» و‬ ‫«دسـت خضر» به اجرا خواهد رسـید و در روز شـنبه ششـم‬ ‫خردادماه هم تماشاخانه به ترتیب در شهر زرقان و قدمگاه‬ ‫امـام رضـا ؟ع؟ در «سـده» اقلیـد اجـرای نمایـش خواهـد‬ ‫داشـت‪ .‬وی بااشـاره به اینکه تخریـب مرکـز شـماره یـک لغـو‬ ‫یهـا‬ ‫شـد ولـی اجـازه تعمیـر هـم ندادنـد ولـی بـا نامه نگار ‬ ‫رای بـه نفـع کانـون صـادر شـده و در اینـده نه چنـدان دور‬ ‫یشـود‪ ،‬ضمـن اشـاره بـه تخریـب مرکـز شـماره‬ ‫بهسـازی م ‬ ‫‪ 2‬کانـون کـه زیـر پـل کابلـی رفـت‪ ،‬افـزود‪1 2 :‬سـال پیش قـرار‬ ‫شـد در یکـی دو سـال بـا ‪ 60‬درصـد پیشـرفت مرکـز شـماره ‪2‬‬ ‫ً‬ ‫را تحویـل دهنـد امـا اخیـرا کلنـگ کتابخانـه مرکـزی شـیراز‬ ‫در انجـا بـه زمیـن زده شـد و پیشـنهاد می دهیـم در جـوار‬ ‫کتابخانـه مرکـزی شـیراز مرکـز شـماره ‪ 2‬کانـون پـرورش را‬ ‫بسـازند‪ .‬کامرانـی اظهـار کـرد‪ :‬شـهرداری بـه ما بدهکار اسـت‬ ‫و بـا گذشـت ‪1 2‬سـال از تخریـب کتابخانـه نسـبت بـه کانـون‬ ‫بدهکار است و شخصیت حقوقی شهرداری باید نسبت به‬ ‫تعهـدات کانـون بوده متعهد باشـد البته زمین هایی معرفی‬ ‫شـده کـه ازسـوی کانـون اسـتان فـارس و کشـور موردقبـول‬ ‫قـرار نگرفـت چرا کـه بایـد در همـان محـدوده باشـد و ایـن‬ ‫مرکـز متعلـق بـه مـردم همـان محـل بـوده و باید مرکز شـماره‬ ‫نجـا سـاخته شـود چرا کـه ایـن دومیـن مرکـز بـوده که‬ ‫‪ 2‬هما ‬ ‫در فارس راه اندازی شـده و نیم قرن فعالیت می کرده اسـت‪.‬‬ ‫مـژده دسـتوری؛ معـاون فرهنگـی کانـون پـرورش فکـری‬ ‫کودکان ونوجوانـان فـارس هـم بااشـاره به اجـرای برنامه های‬ ‫شـاد مهـرواره و مسـابقه کتاب خوانـی تحلیـل زندگانـی امـام‬ ‫رضـا ؟ع؟‪ ،‬هـم گفـت‪ :‬پوسـتر مهـرواره «احسـن القصـص» در‬ ‫مـاه مبـارک توزیـع شـده بـود و مراسـم اختتامیـه ان در دهـه‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫کرامـت برگـزار م ‬ ‫شهردار اردبیل‪:‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/12/22-140160327009006027‬هیـات اول‪/‬دوم‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خرمدره تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای جعفـر ربیعـی بـه شناسنام هشـماره ‪ 14‬کدملـی‬ ‫‪ 6159846809‬صـادره خرمـدره فرزنـد حسـین در ‪ 1351‬سـهم از ‪ 1358‬سـهم‬ ‫عرصـه بـه انضمـام ششـدانگ اعیانـی یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت‬ ‫‪ 1398‬مترمربع که ‪ 7‬سـهم از ‪ 1358‬سـهم عرصه ان موقوفه می باشـد از پال ک‬ ‫شـماره ‪ 41‬اصلـی واقـع در زنجـان بخش حـوزه ثبت ملک خرمدره خریـداری از‬ ‫مالـک رسـمی ( خـود متقاضـی و علـی ربیعی ) محرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتیکه‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه‬ ‫ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫یسـت‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402/02/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/03/03 :‬‬ ‫سعید بهرامی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک حوزه ثبت ملک خرمدره‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقای محمد ابشـار کنگرلوئی دارای شناسـنامه شـماره ‪ 1472‬به شـرح دادخواست‬ ‫بـه کالسـه ‪/0101382‬ح‪ 1‬از ایـن دادگاه درخواسـت گواهـی حصروراثـت نمـوده و‬ ‫چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان بیت اله ابشـار کنگرلوئی به شناسـنامه شـماره ‪5‬‬ ‫در تاریـخ ‪ 1392/08/25‬در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه و ورثه حین‬ ‫الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه ‪ -1 :‬زری سـاجدی فرزند محبـوب ش ش ‪531‬‬ ‫ت ت ‪ 1334‬همسـر متوفـی ‪ -2‬فریـده ابشـار کنگرلوئـی فرزنـد بیت الـه ش ش ‪1044‬‬ ‫ت ت ‪ 1351‬دختـر متوفـی ‪ -3‬لیلا ابشـار کنگرلوئی فرزند بیت الـه ش ش ‪ 1300‬ت ت‬ ‫‪ 1353‬دختـر متوفـی ‪ -4‬ناهیـده ابشـار کنگرلوئـی فرزنـد بیت الـه ش ش ‪ 1301‬ت ت‬ ‫‪ 1354‬دختـر متوفـی ‪ -5‬زهـرا ابشـار کنگرلوئی فرزنـد بیت الـه ش ش ‪2840137704‬‬ ‫ت ت ‪ 1369‬دختر متوفی ‪ -6‬الناز ابشـار کنگرلوئی فرزند بیت اله ش ش ‪ 197‬ت ت‬ ‫‪ 1367‬دختـر متوفـی ‪ -7‬اسلام ابشـار کنگرلوئـی فرزنـد بیت الـه ش ش ‪ 1431‬ت ت‬ ‫‪ 1357‬پسـر متوفـی ‪ -8‬مجیـد ابشـار کنگرلوئـی فرزنـد بیت الـه ش ش ‪ 1472‬ت ت‬ ‫‪ 1359‬پسـر متوفـی ‪ -9‬صـادق ابشـار کنگرلوئـی فرزنـد بیت الـه ش ش ‪ 38‬ت ت‬ ‫‪ 1362‬پسـر متوفـی ‪ -10‬مصطفـی ابشـار کنگرلوئـی فرزنـد بیت الـه ش ش ‪ 64‬ت ت‬ ‫‪ 1365‬پسـر متوفی ‪ -11‬میثم ابشـار کنگرلوئی فرزند بیت اله ش ش ‪2840254662‬‬ ‫ت ت ‪ 171‬پسـر متوفـی اینـک بـا انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبـور را یک‬ ‫مرتبه ا گهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه متوفی نزد او باشد‬ ‫از تاریـخ نشـر نخسـتین ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد و اال گواهـی‬ ‫صـادر خواهد شـد ‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف سلماس‬ ‫م الف ‪2‬‬ ‫پروین حسینی‬ ‫ش ــهردار اردبی ــل در بازدی ــد از ب ــاغ بس ــیج‬ ‫گف ــت‪ :‬بازگش ــایی ب ــاغ ب ــدون تغیی ــر کارب ــری‬ ‫یک ــی از درخواس ــت ش ــهروندان اس ــت ک ــه‬ ‫اقدام ــات الزم در این خص ــوص در دس ــتور کار‬ ‫اس ــت‪ .‬به گ ــزارش مدیری ــت ارتباط ــات و ام ــور‬ ‫بین المل ــل ش ــهرداری اردبی ــل؛ محم ــود‬ ‫صف ــری در بازدی ــد از ب ــاغ می ــدان بس ــیج ت ــا‬ ‫ی خیاب ــان ‪ ۱۰‬مت ــری‬ ‫ارت ــش‪ ،‬از اغ ــاز زیرس ــاز ‬ ‫مج ــاور ب ــاغ خب ــر داد و اظه ــار ک ــرد‪ :‬تمل ــک و‬ ‫بازگشــایی بــاغ واقــع در مابیــن میــدان بســیج‬ ‫ته ــا در دس ــتور کار ش ــهرداری‬ ‫و ارت ــش مد ‬ ‫ب ــود ک ــه ب ــا اغ ــاز زیرس ــازی های خیاب ــان‬ ‫مج ــاور ب ــاغ‪ ،‬بازگش ــایی ب ــاغ را ب ــا جدی ــت‬ ‫ه ــر چ ــه تما مت ــر دنب ــال خواهی ــم ک ــرد‪ .‬وی‬ ‫ضم ــن تش ــکر از مش ــارکت و پ ــای کار ب ــودن‬ ‫م ــوکل مالکی ــن اف ــزود‪ :‬بازگش ــایی ب ــدون‬ ‫تغییــر کاربــری یکــی از مطالبــات همشــهریان‬ ‫باغ میدان بسیج تا ارتش بازگشایی می شود‬ ‫ب ــود ک ــه در پاس ــخ ب ــه ای ــن موض ــوع‪ ،‬پ ــس‬ ‫ی و اقدام ــات الزم ب ــدون‬ ‫از س ــامانده ‬ ‫تغیی ــر حت ــی ی ــک مت ــر در فض ــای طبیع ــی‬ ‫مجموع ــه‪ ،‬ب ــاغ در قال ــب تفرج ــگاه تفریح ــی‬ ‫در اختیــار همشــهریان و گردشــگران خواهــد‬ ‫ب ــود‪ .‬ش ــهردار اردبی ــل از ص ــدور مج ــوز ب ــرای‬ ‫فــروش چنــد قطعــه زمیــن در نقــاط مختلــف‬ ‫ش ــهر و تجوی ــز ان ب ــرای تمل ــک ب ــاغ می ــدان‬ ‫بس ــیج توس ــط اعض ــای ش ــورای ش ــهر خب ــر‬ ‫داد و تصری ــح ک ــرد‪ :‬در کن ــار تامی ــن مناب ــع‬ ‫مال ــی‪ ،‬بازگش ــایی خیاب ــان ‪ ۱۰‬مت ــری مج ــاور‬ ‫ب ــاغ گام اول ب ــرای تمل ــک اس ــت ک ــه ای ــن‬ ‫خیاب ــان‪ ،‬می ــدان ارت ــش ب ــه خیاب ــان بان ــوان‬ ‫ش ــهیده وص ــل و قطع ــا در کاه ــش ترافی ــک‬ ‫می ــدان بس ــیج و پ ــل عطای ــی موث ــر خواه ــد‬ ‫ب ــود‪ .‬صف ــری از س ــاماندهی وضعی ــت فعل ــی‬ ‫ب ــاغ و اقدام ــات الزم جه ــت ابی ــاری درخت ــان‬ ‫خبــر داد و اذعــان داشــت‪ :‬شــهرداری اردبیــل‬ ‫بناب ــر وظیف ــه ذات ــی خ ــود ب ــه حف ــظ فض ــای‬ ‫ت ک ــه‬ ‫س ــبز و باغ ــات ش ــهری‪ ،‬مصم ــم اسـ ـ ‬ ‫در این راس ــتا حق اب ــه ب ــاغ مذک ــور جه ــت‬ ‫ابی ــاری درخت ــان توس ــط ش ــهرداری اردبی ــل‬ ‫تامی ــن خواه ــد ش ــد‪ .‬ش ــهردار گف ــت‪ :‬س ــال‬ ‫گذشــته بــاغ میــدان بســیج اردبیــل‪ ،‬بــا حکــم‬ ‫وزیــر کشــور مشــمول مــاده ‪ ۹‬شــده و بــر ایــن‬ ‫اس ــاس هیچ گون ــه س ــاخت و س ــازی در ای ــن‬ ‫مح ــل امکان پذی ــر نیس ــت‪ .‬ش ــهردار اردبی ــل‬ ‫در پایــان حفــظ و افزایــش ســرانه فضــای ســبز‬ ‫تهــای شــهرداری‬ ‫شــهر اردبیــل را جــزو اولوی ‬ ‫عن ــوان ک ــرد‪.‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی (شماره ‪)1402/05‬‬ ‫(شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران‪)2002091314000006 :‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـهرداری کهریـزک در نظـر دارد بـه اسـتناد بودجـه مصـوب سـالجاری نسـبت بـه برگـزاری مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای از طریـق سـامانه تـدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت به شرح ذیل اقدام نماید‪.‬‬ ‫شماره ردیف اعتبار‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫مدت اجراء پروژه‬ ‫مبلغ براورد اولیه (ریال)‬ ‫مبلغ سپرده (ریال)‬ ‫‪2070101‬‬ ‫پروژه ساماندهی اب های سطحی محله های‬ ‫مهدی اباد و عبدل اباد‬ ‫‪ 6‬ماه‬ ‫‪( 59,211,596,891‬بدون احتساب ‪%9‬‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده)‬ ‫‪2,960,580,000‬‬ ‫لذا از کلیه شـرکتهای واجد شرایط (دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری و رتبه معتبر حداقل ‪ 5‬در رشته راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و گواهینامه تایید صالحیت ایمنی‬ ‫از وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی) دعـوت می شـود جهـت دریافـت اسـناد به سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد ایـران) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه نمایند‪ .‬کلیه مراحل‬ ‫برگزاری مناقصه از دریافت اسنـاد مناقصـه تا ارائه پیشنهـاد مناقصه گران و بازگشایی پا کت ها از طریق درگاه سامانه مذکور انجام خواهد شد و الزم است متقاضیان شرکت در مناقصه در‬ ‫صـورت عـدم عضویـت در سـامانه‪ ،‬نسـبت بـه ثبت نـام و دریافـت گواهی امضاء الکترونیکی برای کلیه صاحبان امضاء مجاز و مهر سـازمانی اقدام الزم به عمـل اورند‪.‬‬ ‫• وجه خرید اسناد مناقصه‪ :‬مبلغ ‪ 4,000,000‬ریال‬ ‫• تاریخ انتشار فراخوان در سامانه‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪1402/03/10‬‬ ‫• مهلت دریافت اسناد‪ :‬از ساعت ‪ 08:00‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1402/03/10‬لغایت ساعت ‪ 19:00‬روز چهارشنبه مورخ ‪1402/03/17‬‬ ‫• مهلت ارسال پیشنهادات ‪ :‬تا ساعت ‪ 19:00‬روز شنبه مورخ ‪1402/03/27‬‬ ‫• زمان بازگشایی پاکت ها ‪ :‬ساعت ‪ 13:00‬روز یکشنبه مورخ ‪1402/03/28‬‬ ‫• اطالعات تماس و ادرس شهرداری کهریزک‪ :‬جاده قدیم تهران قم ـ کهریزک‪ ،‬بلوار شهید بهشتی‪ ،‬شهرداری کهریزک‪ ،‬واحد امور قراردادها‪ ،‬شماره تماس ‪ 56523850‬ـ‪ 021‬داخلی ‪250‬‬ ‫قابل توجـه اینکه ‪:‬‬ ‫‪1‬ـ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪2‬ـ هزینه ا گهی در کلیه مراحل به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪3‬ـ برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪4‬ـ سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1402/03/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402/03/03 :‬‬ ‫م الف ‪301‬‬ ‫علی کلهر‪،‬شهردار کهریزک‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫سد مخزنی گدارخوش کلنگ زنی شد‬ ‫سرپرست شرکت اب منطقه ای استان ایالم در این ایین گفت‪ :‬با بهره برداری‬ ‫از این پروژه مصارف کشـاورزی و اب صنعت منطقه‪ ،‬تامین و نقش کم نظیری‬ ‫در توسـعه شهرسـتان های چـوار و مهـران و بخـش صالح ابـاد خواهـد‬ ‫داشـت‪ .‬دکتـر صـادق علیمـرادی بااشـاره به اینکه ظرفیـت سـد گدارخـوش‬ ‫‪ ۱۵۱‬میلیون مترمکعـب اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬هـدف از احـداث ایـن سـد‪ ،‬مهـار و‬ ‫اسـتحصال اب هـای سـطحی و اختصـاص ان بـه امـر کشـاورزی‪ ،‬افزایـش کمی‬ ‫تولیدات کشاورزی‪ ،‬توسعه کشاورزی منطقه در قالب استفاده بهینه از منابع‬ ‫اب وخـاک‪ ،‬افزایـش درامـد مـردم منطقـه و افزایـش ارزش افـزوده اسـت‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه برای اجـرای این پروژه اعتباری معادل ‪ 2700‬میلیاردتومان هزینه‬ ‫خواهـد شـد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بهره برداری از سـد گـدار خوش ‪ ۶۷۰۰‬هکتـار از اراضی‬ ‫کشاورزی ایالم را مشروب می کند‪ .‬سرپرست شرکت اب منطقه ای استان ایالم‬ ‫گفـت‪ :‬طـول تـاج سـد گدارخـوش ‪ ۹۸۰‬متر‪ ،‬حدا کثر ارتفـاع ان از بسـتر رودخانه‬ ‫‪ ۹۲‬متر با اورد متوسـط سـالیانه رودخانه در محل سـد ‪ ۱۲۸‬میلیون مترمکعب‬ ‫اسـت‪ .‬وی در پایـان سـخنانش ضمـن تقدیـر و تشـکر از نـگاه ویـژه دولـت‬ ‫سـیزدهم بـه اسـتان و علی الخصـوص ایـن پـروژه ملـی‪ ،‬حمایت هـای اسـتاندار‬ ‫ایلام و نماینـدگان مـردم اسـتان در مجلـس شـورای اسلامی‪ ،‬تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫در صـورت تامیـن به موقـع اعتبـار ایـن پـروژه ملـی‪ ،‬شـاهد بهره بـرداری ان در‬ ‫موعـد مقـرر خواهیـم بـود کـه نتیجـه اش‪ ،‬رونـق و توسـعه اسـتان خواهـد بـود‪.‬‬ ‫وزیـر کشـور نیـز در این مراسـم اظهـار کـرد‪ ۱.۴ :‬دهم میلیارد مکعـب اب در‬ ‫پشـت ایـن سـد ذخیـره می شـود کـه تنهـا ‪ ۰.۴‬دهـم میلیـارد مترمکعب معـادل‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیون مترمکعب از ان مورداستفاده قرار می گیرد و یک میلیارد مترمکعب‬ ‫ان بـرای سـایر امـور مـورد بهره بـرداری قـرار می گیرد‪ .‬احمـد وحیدی افـزود‪ :‬این‬ ‫سـد می توانـد زمینـه اشـتغال زایی افـراد جویای شـغل در منطقـه را فراهم کند‬ ‫و بنابـر اهمیـت طـرح‪ ،‬دولـت اجـازه کلنـگ زنـی و احـداث ان را صـادر کـرد‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکه برنامه دولت شـروع پروژه های جدید نیسـت‪ ،‬تا کید کرد‪ :‬تکمیل‬ ‫پروژه هـای نیمه تمـام به جـای شـروع طر ح هـای جدیـد در دسـتورکار و اولویت‬ ‫دولت اسـت‪ .‬وزیر کشـور ضمن تقدیر از وحدت‪ ،‬همدلی و همراهی مسـئوالن ‬ ‫و مدیـران اسـتان ایلام بـرای پیشـبرد اهـداف و برنام ههـای دولـت و نظـام در‬ ‫اسـتان‪ ،‬یـاداور شـد‪ :‬اسـتان ایلام مفتخر به میزبانـی انبوه و خیل عظیـم زائران‬ ‫شهـای‬ ‫اربعیـن اسـت کـه افتخـار ارزنـده الهـی بیانگـر ایمـان قـوی ان هـا بـه ارز ‬ ‫دینی سـت‪.‬‬ ‫تبدیل وضعیت ‪ ۱۵۵‬نفر از ایثارگران پاالیشگاه گاز ایالم‬ ‫سـید سـعید موسـوی اظهار داشـت‪ :‬درراسـتای اجرای تفسـیر قانون بند «و»‬ ‫ماده ‪ ۴۴‬قانون برنامه پنجم توسعه کشور به منظور تبدیل وضعیت نیروهای‬ ‫قرارداد مدت موقت به رسمی‪ ،‬پاالیشگاه گاز ایالم از ابتدای ابالغ بخشنامه ها و‬ ‫دستورالعمل های مربوطه برای‪ ۴۰‬نفر از واجدان شرایط‪ ،‬اقدامات الزم ازجمله‬ ‫تهـای‬ ‫اخـذ و بررسـی مـدارک و مسـتندات موردنیـاز‪ ،‬مراتـب تعییـن صالحی ‬ ‫گزینـش‪ ،‬معاینـات طـب صنعتـی و گواهـی عـدم سوءپیشـینه کیفـری انجـام و‬ ‫برای تمامی نفرات احکام پرسنلی نیز صادر شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬درراستای‬ ‫اجرای تکالیف قانونی بند «د» و بند «و» تبصره ‪ ۲۰‬قانون بودجه سـال ‪ ۱۴۰۰‬و‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬نیـز پـس از ابلاغ قانـون درراسـتای تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری‪،‬‬ ‫در مرحلـه اول تمامـی اطالعـات و مسـتندات ایثارگـران شـرکت در سـامانه ایثار‬ ‫وزارت نفـت‪ ،‬تغذیـه و بارگـذاری شـد کـه متعاقـب ان بـا ابلاغ بخشـنامه ها و‬ ‫دسـتورالعمل های مربوطه برای ‪ ۱۱۵‬نفر از نیروهای پیمانکاری با اخذ مدارک‬ ‫و مسـتندات الزم‪ ،‬تشـکیل پرونـده صـورت گرفتـه و دیگـر اقدامـات انجا مشـده‬ ‫کـه دراین راسـتا بـرای بیـش از ‪ ۵۰‬نفـر نیـز احـکام پرسـنلی صـادر شـده و مابقـی‬ ‫در حـال انجـام اسـت‪ .‬رئیـس امـور اداری شـرکت پاالیـش گاز ایلام بابیان اینکـه‬ ‫جانشین پروری باهدف مدیریت استعداد کارکنان و شناسایی و توسعه افراد‬ ‫بالقوه برای جایگزینی مدیران و مسئوالن در سطح شرکت انجام شده است‪،‬‬ ‫یـاداور شـد‪ :‬طـرح جانشـین پـروری در ایـن مجموعـه بـا شناسـایی مشـاغل‬ ‫کلیدی و اسـتراتژیک اغاز و با همکاری دانشـگاه عالمه طباطبایی مولفه های‬ ‫عمومی و تخصصی هر شـغل در قالب مدل شایسـتگی مدیران تدوین شـده‬ ‫است‪ .‬درطول سال گذشته کارکنان این شرکت در بیش از ‪ 26345‬نفر ساعت‬ ‫امـوزش درزمینه هـای مختلـف شـرکت کرده انـد کـه خروجـی ان باعـث تولیـد‬ ‫پایـدار ‪ ،‬ارتبـاط مسـتمر صنعـت بـا دانشـگاه‪ ،‬تحقـق نام گـذاری سـال‪ ،‬اسـتفاده‬ ‫از ظرفیـت شـرکت های دانش بنیـان‪ ،‬موفقیت هـای شـرکت درزمین ههـای‬ ‫مختلف‪ ،‬حل مشکالت و مسائل فنی و کاهش مصرف انرژی شده است‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه واحـد اموزش این پاالیشـگاه در سـال گذشـته مقـام اول را در بین‬ ‫شـرکت های پاالیشـی کشور کسـب کرده اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬ازاین تعداد اموزش برگزار‬ ‫شـده ‪ 5144‬نفـر سـاعت بـرای کارکنـان ارکان ثالـث‪ ،‬امـوزش بـرای خانواده هـای‬ ‫کارکنـان طـی ‪ ۱۸‬دوره بـا ‪ 16500‬نفر سـاعت‪ ،‬مجمـوع امـوزش بـرای کارکنـان و‬ ‫خانواده هـای انـان ‪48079‬نفـر سـاعت بـوده که ضریب نفوذ حداقل یـک دوره‬ ‫امـوزش در سـطح کارکنـان رسـمی و قـرارداد موقـت ‪ ۱۰۰‬درصـد بوده اسـت‪.‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1402/01/20-140260327009000133‬هیـات اول‪/‬دوم‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خرمدره تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای علـی ربیعـی بـه شناسنامه شـماره ‪6150056899‬‬ ‫کدملـی ‪ 6150056899‬صـادره خرمـدره فرزنـد حسـین در ‪ 1351‬سـهم از ‪1358‬‬ ‫سـهم عرصـه بـه انضمـام ششـدانگ اعیانـی یـک قطعـه بـاغ کـه ‪ 7‬سـهم عرصه‬ ‫ان موقوفه می باشـد به مسـاحت ‪ 5094/42‬مترمربع از پال ک شـماره ‪ 41‬اصلی‬ ‫واقـع در زنجـان بخـش ‪ 3‬حـوزه ثبـت ملـک خرمـدره خریـداری از مالک رسـمی‬ ‫(علی ربیعی ) محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402/02/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/03/03 :‬‬ ‫سعید بهرامی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک حوزه ثبت ملک خرمدره‬ ‫ا گهی نوبتی سه ماهه چهارم سال ‪ -1401‬ثبت اسناد و امال ک شهرستان‬ ‫سلماس‬ ‫بموجـب مـاده ‪ 11‬و ‪ 12‬قانـون ثبـت اسـناد و مـاده ‪ 59‬اصالحـی ائین نامـه قانـون‬ ‫یمـاه‬ ‫مذکـور املا ک مجهول المالکـی کـه در سـه ماهه چهـارم سـال ‪ 1401‬از اول د ‬ ‫لغایت اخر اسـفند ماه سـال ‪ 1401‬از طرف اشـخاص حقیقی و یا حقوقی تقاضای‬ ‫ثبـت شـده بدیـن شـرح ا گهی می شـود‪:‬‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 12‬حوزه ثبتی شهرستان سلماس و حومه‬ ‫‪ -1‬پلا ک ثبتـی ‪ 346‬فرعـی از ‪ 3399‬اصلـی قبرسـتان ارامنـه روسـتای کلشـان بـه‬ ‫تولیـت شـورای خلیفه گـری ارامنـه اذربایجـان بـا نظـارت اداره اوقـاف و امور خیریه‬ ‫شهرسـتان سـلماس ششـدانگ یـک قطعـه قبرسـتان واقـع در قریه کلشـان‬ ‫‪ -2‬پلا ک ثبتـی صفـر فرعـی از ‪ 3973‬اصلـی اقـای الهویـردی رضائی حمزه کنـدی‬ ‫فرزند غالمحسـین ششـدانگ یکباب سـاختمان احداثی در محل جوی متروکه‬ ‫وا گـذاری شـهرداری سـلماس جهـت ادغام بـه پال ک ‪ 71‬فرعـی از ‪ 3019‬اصلی واقع‬ ‫در اراضی شـهر‬ ‫لـذا مطابـق مـاده ‪ 16‬قانـون ثبـت اسـناد و املا ک اشـخاصی کـه نسـبت بـه امال ک‬ ‫بـاال واخواهـی دارنـد می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی نوبتـی بـه مـدت ‪90‬‬ ‫روز دادخواسـت خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک سـلماس تسـلیم و مطابـق‬ ‫مـاده ‪ 86‬ایین نامـه معتـرض بایـد ظـرف مـدت یکماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض به‬ ‫مرجع ثبتی دادخواسـت به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم کند در غیر اینصورت‬ ‫متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی‬ ‫عـدم تقدیـم دادخواسـت را دریافـت و بـه اداره ثبـت تسـلیم کنـد اداره ثبت بدون‬ ‫توجـه بـه اعتـراض عملیـات ثبتـی را بـا رعایـت مقـررات ادامـه می دهد هـر گاه بین‬ ‫متقاضیـان ثبـت و دیگـری قبـل از انتشـار نوبـت اول ایـن ا گهی نسـبت بـه امال ک‬ ‫باال اقامه دعوی شـده اصحاب دعوی مطابق ماده ‪ 17‬قانون ثبت گواهی مشـعر‬ ‫بـر جریـان دعـوی را در موعـد قانونـی بـه ایـن اداره تسـلیم دارنـد تحدیـد حـدود‬ ‫املا ک فـوق طبـق مـاده ‪ 14‬قانـون ثبـت در موعـد مقـرر انجام خواهـد گرفت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1402/02/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/03/03 :‬‬ ‫جوادی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک سلماس‬ ‫م الف‪2‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬اعظم دستجردی‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها‪ :‬خدیجه محمدی‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪:‬شاخه سبز ‪ -‬جاده قدیم قم‪-‬کاشان‪ ،‬خیابانامیرکبیر دوم‪ ،‬بوستان سوم‪ ،‬اخرین کارخانه‪ ،‬سمت راست‪ .‬تلفن‪02533444257:‬‬ ‫اخالق حرفه ای روزنامه نگاری د ر سایت روزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 3‬خرداد ‪ 4 1402‬ذی القعده ‪ 24 1444‬می ‪ 2023‬سال بیستم شماره ‪2792‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫اهمیت شناخت «انگ اجتماعی» و راه های غلبه بر ان‬ ‫انــگ اجتماع ـی ‪ ،‬بــه بی اعتبارکــردن‪ ،‬ب ـی ارزش شــمردن و‬ ‫یهــا یــا خصوصیاتــی‬ ‫شرمســار کــردن فــردی به دلیــل ویژ گ ‬ ‫کــه دارد‪ ،‬اشــاره می کنــد‪ .‬ب هطــور کلــی انــگ اجتماعــی‬ ‫موجــب تجرب ههــای منفــی در فــرد از جملــه‪ ،‬احســاس انــزوا‪،‬‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫طردشــدگی‪ ،‬ب ـ ه حاشــیه رانــده شــدن و تبعیــض م ‬ ‫ب هگــزا رش خبرانالیــن؛ انــگ اجتماعــی انــواع متفاوتــی دارد کــه‬ ‫افــراد مختلــف جامعــه را بــه خــود گرفتــار می کنــد‪ .‬واژه التیــن‬ ‫انــگ (‪ )Stigma‬از یونــان باســتان منشــا گرفتــه اســت و منظــور‬ ‫ان داغــی بــود کــه روی پوســت برد ههــا یــا مجرمــان و خائنــان‬ ‫غهــا را بــا‬ ‫یشــد‪ .‬مــردم جامعــه از افــرادی کــه ایــن دا ‬ ‫گذاشــته م ‬ ‫خــود داشــتند‪ ،‬دوری می کردنــد‪ .‬ســال ‪ ،۱۹۶۳‬اروینــگ گاف من‬ ‫«جامع هشــناس»‪ ،‬بــه ایــن واژه رنــگ و لعــاب مــدرن داد و از‬ ‫ان بــا معنــای جدیــدی اســتفاده کــرد‪ .‬ب هطــور خالصــه‪ ،‬انــگ‬ ‫اجتماعــی به هرگونــه نگــرش منفــی‪ ،‬پی ـش داوری و تعصــب‬ ‫یهــا یــا شــرایط خــاص یــا‬ ‫یــا باورهــای غلــط مرتبــط بــا ویژ گ ‬ ‫وضعیــت جســمانی فــرد یــا گروهــی از افراد جامعــه اشــاره دارد‪.‬‬ ‫شهــا‪ ،‬رفتــار افــراد جامعــه را بــا فــردی کــه گرفتــار نوعــی‬ ‫ایــن نگر ‬ ‫ً‬ ‫یهــای زیــر معمــوال‬ ‫یســت تعییــن می کنــد‪ .‬ویژ گ ‬ ‫انــگ اجتماع ‬ ‫بــا انــگ اجتماعــی همــراه هســتند‪ :‬ســن‪ ،‬جثــه بــدن و دیگــر‬ ‫جنبه های ظاهری‪ ،‬ســامت روان‪ ،‬گرایش جنســی و وضعیت‬ ‫مســکن‬ ‫انواعانگ هایاجتماعی‬ ‫ً‬ ‫یتــوان تقریبــا بــه هــر صفتــی و ویژ گــی‪ ،‬انــگ چســباند‪،‬‬ ‫ا گرچــه م ‬ ‫یهــای‬ ‫بنابــه بررس ـی های کنوانســیون اتحــاد ملــی بیمار ‬ ‫یتــوان بــه ‪ ۷‬گــروه‬ ‫گهــای اجتماعــی را م ‬ ‫روانــی (‪ ،)NAMI‬ان ‬ ‫دســته بندی کــرد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬انگ عمومی‬ ‫منظــور از ایــن انــگ ‪ ،‬احســاس عمــوم جامعــه در مــورد افــرادی‬ ‫اســت کــه ویژ گــی خاصــی دارنــد‪ .‬نگــرش اجتماعــی دربــاره ایــن‬ ‫یهــا ممکــن اســت به وســیله رســانه ها شــکل بگیــرد و‬ ‫ویژگ ‬ ‫ً‬ ‫معمــوال هــم حــس منفــی و کلیشـه های موجــود دربــاره ان ویژگی‬ ‫ً‬ ‫خــاص بــه عنــوان واقعیــت ارائــه شــود‪ .‬مثــا ‪ ،‬ا گــر بــه دوس ـت تان‬ ‫بگوییــد کــه شــما اختالل چندشــخصیتی داریــد‪ ،‬او ممکن اســت‬ ‫بــا گفتــن ایــن جملــه کــه «ای وای‪ ،‬ا گــر یکــی از شــخصیت هایت‬ ‫یشــود؟» وا کنــش‬ ‫تمایــل بــه کشــتن کســی داشــته باشــد‪ ،‬چــه م ‬ ‫نهــا از ایــن نوع بیمــاری روحی‪،‬‬ ‫نشــان دهــد؛ البتــه درک اشــتباه ا ‬ ‫از فیل مهــای متعــدد رســان های افــراد مبتــا بــه ایــن نــوع مشــکل‬ ‫روحــی نتیجــه می گیــرد‪ .‬در رســانه ها‪ ،‬وضعیــت روحــی و روانــی‬ ‫ً‬ ‫چنیــن بیمــاری را به درســتی بــه تصویــر نمی کشــند و معمــوال‬ ‫بیمــاران مبتــا بــه چندشــخصیتی را بــه اعمــال خشــونت امیز‬ ‫نســبت می دهنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬خودانگ زنی‬ ‫خودانگ زنــی وقتــی اتفــاق می افتــد کــه فــرد‪ ،‬انــگ عمومــی را‬ ‫یهــای‬ ‫می پذیــرد‪ .‬بــه بیــان ســاده تر‪ ،‬فــرد ممکــن اســت ‪ ،‬ویژگ ‬ ‫تهــای منفــی‬ ‫خــود را «شــرم اور» و الیــق انتقــاد بدانــد و قضاو ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مرتبــط بــا خــود را کامــا بپذیــرد‪ .‬مثــا‪ ،‬فــردی ممکــن اســت خــود‬ ‫را به دلیــل ابتــا بــه اختــال اســترس پــس از ســانحه (‪،)PTSD‬‬ ‫ضعیــف و نا کارامــد بدانــد و قضــاوت دیگــران را که بــه او می گویند‪،‬‬ ‫«بــه حادث ـه ای کــه از ســر گذرانــده اســت‪ ،‬بیــش از حــد وا کنــش‬ ‫نشــان می دهــد‪ ».‬بپذیــرد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬انگ باورشده‬ ‫وقتــی فــرد (درســت یــا غلــط) بــه ایــن بــاور می رســد کــه اطرافیــان‬ ‫یهــای خاصــی او را‬ ‫او یــا ب هطــور کلــی افــراد جامعــه‪ ،‬به دلیــل ویژگ ‬ ‫ً‬ ‫قضــاوت منفــی خواهنــد کــرد‪ ،‬انــگ باورشــده رخ می دهــد‪ .‬مثــا‪،‬‬ ‫ممکــن اســت فــردی دکوراســیون حیوانــات خــود را از دید دیگران‬ ‫پنهــان کنــد تــا مبــادا او را بــه ایــن متهــم کننــد کــه او هنــوز بچــه‬ ‫اســت و بــه اســباب بازی عالقــه دارد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬اجتناب از برچسب‬ ‫برخــی از افــراد‪ ،‬از گروهــی کــه عــادت دارنــد روی دیگــران برچســب‬ ‫ً‬ ‫بگذارنــد دوری می کننــد‪ .‬مثــا‪ ،‬فــردی کــه بــه برخــی مشــکالت‬ ‫روحــی ماننــد شــیزوفرنی مبتالســت‪ ،‬ممکــن اســت بــرای درمــان‬ ‫بــه روانپزشــک مراجعــه نکنــد‪ ،‬از تــرس اینکــه بــه او برچســب‬ ‫دیوانگــی بزننــد یــا ا گــر کودکــی دارد‪ ،‬سرپرســتی کودکــش را از او‬ ‫بگیرنــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬انگ ساختاری‬ ‫در ایــن نــوع انــگ‪ ،‬سیاس ـت های نهــادی به گون ـه ای بنــا شــده‬ ‫اســت کــه گروهــی را در معــرض تبعیــض قــرار می دهــد‪ .‬در ایــن‬ ‫یکــه ســازمانی‬ ‫حالــت انــگ ســاختاری روی می دهــد؛ ماننــد زمان ‬ ‫یهــای خاصــی مبتــا شــده اند و بــا وجــود‬ ‫افــرادی را کــه بــه بیمار ‬ ‫اینکــه شــرایط پایــدار دارنــد‪ ،‬اســتخدام نمی کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬انگ پزشک و کارشناس سالمت‬ ‫در ایــن نــوع انــگ‪ ،‬بــاور پزشــک بــه کلیش ـه هایی چــون نــژاد‪،‬‬ ‫جنســیت و دیگــر کلیشـه ها‪ ،‬مانــع انجــام کار او در ارائــه خدمــات‬ ‫ً‬ ‫یشــود‪ .‬مثــا‪ ،‬ممکــن‬ ‫بهداشــتی بــه همــه افــراد ب هطــور یکســان م ‬ ‫اســت روانشناســی بــه ایــن بــاور رســیده باشــد کــه افــراد مبتــا بــه‬ ‫یشــوند و بــه همیــن دلیــل از‬ ‫اختــال چندشــخصیتی درمــان نم ‬ ‫درمــان چنیــن فــردی اجتنــاب کنــد؛ امــا حقیقــت ایــن اســت کــه‬ ‫هرکــس توانایــی تغییــر دارد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬انگ همراهی و مشارکت با کسی یا گروهی‬ ‫ایــن نــوع انــگ افــرادی را نشــانه مـی رود که با فرد یــا افــرادی دارای‬ ‫ً‬ ‫یهــای خاصــی در ارتبــاط هســتند‪ .‬مثــا‪ ،‬ممکــن اســت بــا‬ ‫ویژگ ‬ ‫انتقــاد و قضــاوت دیگــران به دلیــل انتخــاب و حفــظ رابط هتــان بــا‬ ‫فــردی کــه از نظــر جامعــه موجــه نیســت‪ ،‬روبـه رو شــوید‪.‬‬ ‫گاجتماعی‬ ‫پیامدهایمنفیان ‬ ‫انــگ اجتماعــی در درازمــدت پیامدهــای جســمی و روانــی بــرای‬ ‫فــرد مبتــا بــه نوعــی از انــگ اجتماعــی دارد‪:‬‬ ‫* عدم دسترسی به درمان‬ ‫گاهی اوقــات افــراد از تــرس انــگ اجتماعــی‪ ،‬بــرای درمــان برخــی‬ ‫یهــای خــاص بــه بیمارســتان مراجعــه نمی کننــد یــا حتــی‬ ‫بیمار ‬ ‫برخــی والدیــن نمی تواننــد بیمــاری فرزندشــان را بــه او یــا دیگــران‬ ‫بگوینــد‪ ،‬مبــادا بــه او برچســب بزننــد و در مدرســه بــه او زورگویــی‬ ‫نهــا را به دلیــل بیمــاری‬ ‫کننــد‪ .‬یــا حتــی می ترســند‪ ،‬دیگــران‪ ،‬ا ‬ ‫یهــا از تــرس‬ ‫فرزندشــان ســرزنش کننــد؛ امــا درمــان نکــردن بیمار ‬ ‫یشــود و‬ ‫برچســب خــوردن موجــب شــدت یافتــن بیمــاری فــرد م ‬ ‫نهــا تصــور می کننــد کار خطایــی کرده انــد‬ ‫در وضعیــت کــودکان‪ ،‬ا ‬ ‫کــه بیمــار شــده اند‪.‬‬ ‫* در خطر قرار گرفتن امنیت شخصی‬ ‫ً‬ ‫یهــا‪ ،‬کارکنــان‬ ‫معمــوال در دور ههــای همه گیــری بیمار ‬ ‫موسس ـه های درمــان و بهداشــت بــا انــگ اجتماعــی روب ـه رو‬ ‫نهــا را به دلیل اینکــه دایما‬ ‫یشــوند‪ .‬بــه ایــن معنــا کــه دیگــران‪ ،‬ا ‬ ‫م ‬ ‫بــا بیمــاران ســروکار دارنــد‪ ،‬متهــم بــه گســترش بیمــاری می کننــد‪.‬‬ ‫* مراقبت کم کیفیت از افراد‬ ‫ً‬ ‫یشــود‪ .‬مثــا‪،‬‬ ‫گ پزشــک موجــب نابرابری هــای درمانــی م ‬ ‫ان ـ ‬ ‫پزشــک‪ ،‬گروهــی از افــراد را کــه تصــور می کنــد افــراد شایســته ای‬ ‫ً‬ ‫نیســتند‪ ،‬خــوب درمــان نمی کنــد‪ .‬مثــا‪ ،‬ممکــن اســت او افــراد‬ ‫نهــا را بــه‬ ‫مبتــا بــه اعتیــاد را ب هجــای بیمــار‪ ،‬مجــرم بدانــد یــا ا ‬ ‫نهــا‬ ‫«بـی اراده بــودن» متهــم کنــد و به همیــن دلیــل در درمــان ا ‬ ‫ً‬ ‫کاهلــی کنــد‪ .‬یــا مثــا‪ ،‬افــراد بیمــار مبتــا بــه اضافــه وزن و چاقــی را‬ ‫نهــای واقعــی‪ ،‬توصیــه بــه کاهــش وزن کنــد‪.‬‬ ‫ب هجــای درما ‬ ‫علت وجود انگ های اجتماعی‬ ‫سه دلیل اصلی درباره وجود انگ های اجتماعی وجود دارد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬فرضیــه برچســب زدن‪ :‬افــراد جامعــه براســاس باورهــا و‬ ‫شهــای فرهنگــی خــود‪ ،‬دیگــران را در گرو ههــای «بــد» یــا‬ ‫ارز ‬ ‫ً‬ ‫«خــوب» قــرار می دهنــد کــه الزامــا ایــن افــراد در جوامــع دیگــر‬ ‫ممکــن اســت در ایــن گرو ههــا قــرار نگیرنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬فرضیــه هویــت اجتماعــی‪ :‬در هــر جامعـه ای‪ ،‬عــده ای از افــراد‬ ‫نهــا تعلــق دارنــد شــکل‬ ‫هویت هایــی غیــر از گروه هایــی کــه بــه ا ‬ ‫ً‬ ‫یهــای خاصــی دارنــد‬ ‫می دهنــد‪ .‬مثــا‪ ،‬ماننــد «نســل زد» کــه ویژگ ‬ ‫و خــود را مســتقل و جــدا از نس ـل های دیگــر جامعــه می داننــد‪.‬‬ ‫یکــه گــروه خــود را بهتــر از گرو ههــای دیگــر‬ ‫ب هطــور کلــی افراد ‬ ‫می داننــد‪ ،‬ناخــودا گاه بــه گرو ههــای رقیــب‪ ،‬نوعــی انــگ می زننــد‬ ‫تــا عزت نفــس گــروه خــود را افزایــش دهنــد یــا منابــع مهــم جامعــه‬ ‫ماننــد ثــروت‪ ،‬قــدرت و اعتبــار اجتماعــی را متوجــه خودشــان‬ ‫کننــد یــا قصــد دارنــد بــا انــگ زدن بــه دیگــران‪ ،‬از ان ها بهر هبــرداری‬ ‫کننــد و بــه منابــع بیشــتری دســت یابنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬فرضیــه مدیریــت وحشــت‪ :‬برخــی از افــراد بــرای تســکین‬ ‫ً‬ ‫سهــای وجــود خودشــان بــه دیگــران انــگ می زننــد‪ .‬مثــا‪،‬‬ ‫تر ‬ ‫ممکــن اســت شــما را به خاطــر ارتبــاط بــا فــردی نادرســت‪ ،‬دائــم‬ ‫ً‬ ‫ســرزنش کننــد و بگوینــد توانایی شــناخت اد مهــا را نداریــد و اصال‬ ‫یشــدید‪ .‬ایــن رفتارهــا گاهــی‬ ‫نبایــد بــا ان شــخص وارد رابطــه م ‬ ‫یســت کــه ممکــن اســت از‬ ‫ناشــی از تــرس خیانــت یــا صدمه ا ‬ ‫نهــا بــا ســرزنش شــما‪ ،‬بــه‬ ‫یشــان ببیننــد‪ .‬ا ‬ ‫جانــب عشــق زندگ ‬ ‫خودشــان می قبوالننــد کــه هرگــز بــا چنیــن موقعیتــی مواجــه‬ ‫نخواهنــد شــد‪.‬‬ ‫غلبه بر انگ اجتماعی‬ ‫گ اجتماعــی مقابلــه کــرد‪ ،‬باید بدانیــد ان‬ ‫بــرای اینکــه بتــوان بــا انـ ‬ ‫انــگ از کجــا ناشــی شــده اســت‪.‬‬ ‫شهــای زیــر می توانیــد‬ ‫‪ .۱‬ا گــر کســی بــه شــما نوعــی انــگ زد‪ ،‬بــا رو ‬ ‫بــا ان مقابلــه کنید‪:‬‬ ‫* وارد گروه های اجتماعی شوید‬ ‫احســاس شــرم در تنهایــی شــدت می گیــرد؛ امــا ا گــر وارد گروهــی از‬ ‫گهــای اجتماعــی را تجربــه‬ ‫نهــا نیــز نوعــی از ان ‬ ‫مــردم شــوید کــه ا ‬ ‫نهــا حمایــت عاطفــی و اعتبار‬ ‫کرده انــد‪ ،‬ممکــن اســت بتوانیــد از ا ‬ ‫دریافــت کنید‪.‬‬ ‫* تعصبات را هدف بگیرید‬ ‫ً‬ ‫گهــای اجتماعــی معمــوال در دل هنجارهــای فرهنگــی جــای‬ ‫ان ‬ ‫گهــا را گســترش می دهنــد‪،‬‬ ‫گرفته انــد و بســیاری از مــردم ایــن ان ‬ ‫بــدون اینکــه بداننــد رفتارهایشــان بــه دیگــران صدمــه می زنــد؛‬ ‫بنابرایــن می توانیــد بــا افــرادی کــه چنیــن رفتارهــای مخربــی‬ ‫نهــا یــاداور شــوید کــه متعصبانــه‬ ‫دارنــد‪ ،‬صحبــت کنیــد و بــه ا ‬ ‫لشــان تجدیدنظــر کننــد‪ .‬ا گــر بتوانیــد‬ ‫رفتــار می کننــد و روی اعما ‬ ‫حتــی رفتــار یــک نفــر را عــوض کنیــد‪ ،‬ب همــرور قدرت فرهنگــی انگ‬ ‫اجتماعــی خاصــی را کــم می کنیــد‪.‬‬ ‫ * از احساس تان بگویید‬ ‫ا گــر بــا گفتــن احســاس تان راحــت هســتید‪ ،‬می توانیــد از‬ ‫تجرب هتــان کــه بعــد از نوعــی انــگ اجتماعــی داشــته اید بــا دیگــران‬ ‫یشــود مــردم بــه رفتارهــا و‬ ‫صحبــت کنیــد‪ .‬ایــن کار باعــث م ‬ ‫حرف هایشــان فکــر کنــد و متوجــه شــوند‪ ،‬بــا کارهایشــان بــه‬ ‫دیگــران‪ ،‬شــاید هم به کســانی که برایشــان اهمیــت دارند‪ ،‬صدمه‬ ‫می زننــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ا گــر خودتــان بــه دیگــران انــگ می زنیــد بــرای پرهیــز از ان‬ ‫می توانیــد کارهــای زیــر را انجــام دهیــد‪:‬‬ ‫* مراقب کالم تان باشید‬ ‫ً‬ ‫یشــان دارند‪ .‬مثال‪،‬‬ ‫واژ ههــا بــار عاطفی بســیاری ورای معنــای اصل ‬ ‫وقتــی فــردی را «معتــاد»‪« ،‬الکلــی» یــا «متمایــل بــه خودکشــی»‬ ‫یشــوید دیگــران بــه ان فــرد حــس منفــی‬ ‫می نامیــد‪ ،‬باعــث م ‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬بهتــر اســت ب هجــای ایــن واژ ههــا‪ ،‬بگوییــد‪« ،‬او‬ ‫اختــال مصــرف مــواد دارد» یــا «او بــه خودکشــی فکــر می کنــد»‪.‬‬ ‫* اموزش ببینید‬ ‫گهــای اجتماعــی ا گاهــی بیشــتری کســب کنیــد تــا‬ ‫در مــورد ان ‬ ‫بتوانیــد در قبــال دیگــران رفتــار مناســبی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫گهــای اجتماعــی منتســب بــه‬ ‫‪ .۳‬همچنیــن ا گــر خودتــان ان ‬ ‫خــود را قبــول کرده ایــد‪ ،‬بــا کمــک یــک مشــاور و روان درمانگــر‬ ‫یتــان را تبــاه نکنیــد‪.‬‬ ‫متخصــص‪ ،‬مشــکلتان را حــل کنیــد تــا زندگ ‬ ‫تو گوی اختصاصی با عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی مطرح شد؛‬ ‫در گف ‬ ‫نوع برخورد مسئوالن دانشگاه در بدو ورود دانشجو ‪ ،‬از دالیل کاهش نشاط علمی ست‬ ‫لیالصوفی‬ ‫عض ــو هیئت علم ــی دانش ــگاه عل ــو م بهزیس ــتی و توانبخش ــی‬ ‫گف ــت‪ :‬یک ــی از دالی ــل کاه ــش نش ــاط علم ــی در دانش ــگاه ها‬ ‫ن ــوع برخ ــورد مس ــئوالن دانش ــگاه در ب ــدو ورود دانشج وس ــت‪.‬‬ ‫در پژوهش ــی ک ــه به همین منظ ــور دو س ــال پی ــش در دانش ــگاه‬ ‫صنعتــی شــریف صــورت گرفــت‪ ،‬مشــخص شــد ‪ 25‬تــا ‪ 30‬درصــد از‬ ‫یه ــا ن ــه‬ ‫دانش ــجویان دانش ــگاه ش ــریف به دلیل همی ــن بی توجه ‬ ‫یشــوند‪ .‬دکتــر مصطفــی اقلیمــا افــزود‪ :‬به نظــر مــن یکــی از‬ ‫ترمــه م ‬ ‫مهم تری ــن مش ــکالت ع ــدم وج ــود نش ــاط علم ــی در دانش ــگاه ها‬ ‫یس ــت ک ــه داوطل ــب ورود ب ــه‬ ‫ن ــوع انتخ ــاب رش ــته دانش اموزان ‬ ‫نه ــا رش ــته هایی را انتخ ــاب می کنن ــد ک ــه‬ ‫دانش ــگاه هس ــتند‪ .‬ا ‬ ‫مــورد قبــول جامعــه و خانــواده اســت‪ .‬ا گــر دانش اموزانــی کــه بــه‬ ‫ایــن روش انتخــاب رشــته می کننــد‪ ،‬نتواننــد در رشــته مورد قبــول‬ ‫تهــای‬ ‫جامعــه قبــول شــوند‪ ،‬به ناچــار در رشــته هایی کــه در اولوی ‬ ‫یش ــوند‪ .‬وی‬ ‫نه ــا ق ــرار داش ــته ب ــه تحصی ــل مش ــغول م ‬ ‫بع ــدی ا ‬ ‫تصری ــح ک ــرد‪ :‬در دانش ــگاه های کش ــور م ــا هی ــچ مرک ــز مش ــاوره و‬ ‫راهنمایــی بــرای دانشــجویانی کــه به اجبــار در یکــی از رشــته هایی‬ ‫نه ــا نب ــوده اس ــت تحصی ــل می کنن ــد‪،‬‬ ‫ک ــه در اولوی ــت انتخ ــاب ا ‬ ‫وج ــود ن ــدارد‪ .‬ای ــن دانش ــجویان ب ــدون عالق ــه و انگی ــزه الزم ب ــه‬ ‫تحصی ــل در ای ــن رش ــته ها می پردازن ــد‪ .‬ای ــن محق ــق و م ــددکار‬ ‫اجتماعــی یــاداور شــد‪ :‬به عنــوان مثــال؛ دانشــجویی کــه اقتصــاد‬ ‫می خوان ــد و ای ــن رش ــته م ــورد عالق ــه او نیس ــت‪ ،‬در ت ــاش اس ــت‬ ‫ت ــا رش ــته اش را تغیی ــر ده ــد؛ البت ــه متاس ــفانه در دانش ــگاه های‬ ‫کش ــور م ــا تغیی ــر رش ــته نی ــز ب ــا مش ــکالت زی ــادی امکان پذی ــر‬ ‫اســت‪ .‬اقلیمــا خاطرنشــان کــرد‪ :‬والدیــن دانش امــوزان بــه هنــگام‬ ‫انتخ ــاب رش ــته بیش ــتر ب ــه موقعیــت کاری رش ــته م ــورد نظ ــر فکــر‬ ‫نه ــا را وادار ب ــه انتخ ــاب‬ ‫می کنن ــد و به همین دلی ــل به اجب ــار ا ‬ ‫یسـ ـت که دانش ام ــوزان‬ ‫رش ــته ای خ ــاص می کنن ــد‪ .‬ای ــن درحال ‬ ‫ب ــه عالق ــه خ ــود در رش ــته مورد نظ ــر فک ــر می کنن ــد و می خواهن ــد‬ ‫نه ــا به درس ــتی از این ــده‬ ‫بر اس ــاس ان تصمیم گی ــری کنن ــد؛ ام ــا ا ‬ ‫ش ــغلی رش ــته مورد عالق ــه خ ــود ا گاه ــی ندارن ــد‪ .‬دکت ــر اقلیم ــا‬ ‫اظه ــار ک ــرد‪ :‬م ــا در جامعـ ـه ای زندگ ــی می کنی ــم ک ــه ح ــدود ‪60‬‬ ‫ت ــا ‪ 70‬درص ــد ج ــوان بی ــکار تحصیل ک ــرده داری ــم‪ .‬خانواد هه ــا ب ــا‬ ‫عل ــم ب ــر ای ــن موض ــوع چگون ــه می توانن ــد ب ــه فرزندانش ــان اج ــازه‬ ‫دهنــد تــا هــر رشــته ای را انتخــاب کننــد‪ .‬پــس بایــد بــه والدیــن هــم‬ ‫حــق داد‪ .‬وی در ادامــه افــزود‪ :‬در هنــگام کنکــور فشــار و اســترس‬ ‫روان ــی بس ــیاری دانش ام ــوزان را تهدی ــد می کن ــد‪ .‬والدی ــن ب ــا‬ ‫نه ــا را تحت فش ــار ق ــرار‬ ‫توق ــع باالی ــی ک ــه از فرزندش ــان دارن ــد ا ‬ ‫می دهن ــد‪ .‬پ ــس از اع ــام نتیج ــه در ص ــورت قب ــول نش ــدن‬ ‫دانش ام ــوز در رش ــته مورد نظ ــر والدی ــن‪ ،‬دانش ام ــوز دچ ــار‬ ‫یش ــود و اعتماد به نف ــس خ ــود را از دس ــت‬ ‫س ــرخوردگی م ‬ ‫می ده ــد و ا گ ــر در رش ــته دیگ ــری پذیرفت ــه ش ــده باش ــد‪ ،‬ب ــا‬ ‫یش ــود‪ .‬در نتیج ــه‬ ‫همی ــن روحی ــه ضعی ــف وارد دانش ــگاه م ‬ ‫روحی ــه نش ــاط از این گون ــه دانش ام ــوزان زای ــل می ش ــود‪ .‬رئی ــس‬ ‫انجم ــن م ــددکاری ای ــران تصری ــح ک ــرد‪ :‬والدی ــن بای ــد انتظارات ــی‬ ‫متناس ــب ب ــا توانای ــی فرزندانش ــان داش ــته باش ــند و ب ــا ش ــناخت‬ ‫نهــا را در انتخــاب رشــته‬ ‫کافــی از اســتعدادهای دانــش امــوزان ا ‬ ‫راهنمای ــی کنن ــد‪ .‬ضم ــن اینک ــه در صورتی ک ــه دانش ام ــوز در‬ ‫رش ــته ای غی ــر از رش ــته مورد نظ ــر خ ــود و والدی ــن پذیرفت ــه ش ــد‪،‬‬ ‫والدی ــن بای ــد دانش ام ــوز را ب ــا محس ــنات رش ــته قبول ــی اش ــنا‬ ‫کنن ــد ت ــا دانش ــجوی ت ــازه وارد ب ــه دانش ــگاه ب ــا نش ــاط بیش ــتری‬ ‫ب ــه تحصی ــل بپ ــردازد‪ .‬وی اف ــزود ‪ :‬یک ــی دیگ ــر از دالی ــل عم ــده‬ ‫کاهــش نشــاط علمــی در دانشــجویان و دانشــگاه ها نــوع برخــورد‬ ‫مســئوالن دانشــگاه در بــدو ورود دانشج وســت‪ .‬دانشــجویی کــه‬ ‫ت ــا ماه ه ــا قب ــل در خان ــواده و دبیرس ــتان مورد حمای ــت بوده ان ــد‬ ‫کب ــاره مورد بی توجه ــی ق ــرار می گی ــرد؛ بنابرای ــن س ــرخورده‬ ‫به ی ‬ ‫یش ــود‪ .‬وی در پای ــان ی ــاداور ش ــد‪ :‬برچس ـب زدن‬ ‫و بی حوصل ــه م ‬ ‫افس ــرده ب ــه دانش ــجویان بی حوصل ــه و خس ــته ک ــه نش ــاط در‬ ‫ان ه ــا وج ــود ن ــدارد‪ ،‬درس ــت نیس ــت‪ .‬ریش ــه ای ــن مس ــائل را بای ــد‬ ‫در جامع ــه جس ــتجو و مش ــکالت را ریشـ ـه یابی ک ــرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫خوددرمانی؛ افت بزرگ نظام سالمت!‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫بـا توسـعه فـن اوری اطالعـات و دسترسـی مـردم بـه اطالعـات علمـی به ویـژه‬ ‫اطالعـات پزشـکی از یـک و بـاال رفتـه هزینـه ویزیـت پزشـکان و ‪ ،...‬انتخـاب‬ ‫پروسـیجر یـا شـیوه درمانـی به صـورت خودسـرانه و به تبـع ان تجویـز و مصـرف‬ ‫انـواع داروهـا افزایش چشـمگیری پیـدا کرده اسـت‪ .‬در این رویکرد مـردم بدون‬ ‫اینکـه از عـوارض دارویـی یـا تداخلات دارویـی اطالعـات داشـته باشـند‪ ،‬بـا بـروز‬ ‫کوچک تریـن عارضـه اقـدام بـه خودردمانـی کـرده و انـواع و اقسـام دارو هـا را‬ ‫مصـرف می کننـد؛ تا جایی کـه از این لحـاظ در دنیـا در رنکینـگ نخسـت قـرار‬ ‫داریـم و ایرانیـان سـه برابر مـردم سـایر کشـور ها قـرص و دارو مصـرف می کننـد‪.‬‬ ‫در واقـع دنیـای اطالعـات که در فضای مجازی به راحتی در دسـترس هسـتند‪،‬‬ ‫به عنـوان یـک فرصـت محسـوب می شـوند در کشـور مـا بـه یک تهدیـد تبدیل‬ ‫شـده اسـت و اسـتفاده نا صحیح از این فرصت مشـکالت فراوانی را برای مردم‬ ‫به وجـود اورده اسـت و خوددرمانـی باعـث تحمیـل هزینـه و فشـار کاری بـه‬ ‫دولـت درخصـوص درمـان مجـدد ایـن افـراد می گـردد‪ .‬بر اسـاس علـم پزشـکی‪،‬‬ ‫خوددرمانی به فرایندی گفته می شـود که فرد بدون توصیه پزشـک و بی انکه‬ ‫اطالعـات اولیـه از بیمـاری اش داشـته باشـد اقدام به مصـرف انـواع داروها کند؛‬ ‫در حالی کـه خـود مراقبتـی نوعـی مهـارت زندگـی و شناسـایی و پیشـگیری از‬ ‫بـروز عواملی سـت کـه سلامت را به خطـر می اندازنـد‪ .‬متاسـفانه هنـوز بسـیاری‬ ‫از خانواده هـا ترجیـح می دهنـد دکتـر خودشـان باشـند و هزینـه ای بابـت‬ ‫سلامتی پرداخـت نکننـد؛ حتـی گاهـی این موضوع بـه تجویـز دارو بـه دیگران‬ ‫هـم منتهـی می شـود؛ در حالی که پیشـگیری و توصیه برای انجـام چکاپ های‬ ‫ً‬ ‫دوره ای و منظـم و جـدی گرفتـن خـود مراقبتی معمـوال بحث موردعالقـه افراد‬ ‫در دورهمی هـای خانوادگـی و دوسـتانه نیسـت‪ .‬در سـال های خوددرمانـی بـه‬ ‫ً‬ ‫یکی از چالش های اساسـی وزارت بهداشـت بدل شـده؛ چرا که در کشور تقریبا‬ ‫همـه خانواده هـا به طـور روزانـه مصرف کننـده دارو هسـتند! جالب تـر اینکـه‬ ‫ایرانی هـا ‪ 10‬تـا ‪ ۵۱‬درصـد مجمـوع داروهـای کشـور را بـدون مشـورت با پزشـک و‬ ‫خودسرانه مصرف می کنند‪ .‬این در حالی ست که میزان مصرف خودسرانه دارو‬ ‫در دیگـر کشـورهای جهـان تنهـا دو تـا سـه درصد اسـت‪ .‬مسـکن ها‪ ،‬قطر ههـای‬ ‫چشـمی و انتی بیوتیک هـا به ترتیـب بیشـترین میـزان مصـرف خودسـرانه را‬ ‫به خـود اختصـاص می دهنـد‪ .‬بـه گواهـی امـار‪ ۱۰ ،‬درصـد افرادی کـه بـه مصـرف‬ ‫خودسـرانه و غیرمنطقـی دارو می پردازنـد عـوارض شـدید دارویـی را تجربـه‬ ‫می کننـد و پوسـت‪ ،‬تنفـس و قلـب ان هـا دچـار مشـکل می شـود‪ .‬الزم اسـت‬ ‫بدانیـد مطالعـات جدیـد نشـان می دهـد کـه مصـرف زیـاد اسـتامینوفن ( کـه‬ ‫یکـی از رکـوردداران مصـرف بی رویـه دارو در کشـور مـا نیـز هسـت) ؛ همچنیـن‬ ‫داروهایی که برای درمان سـرماخوردگی و قرص و اسـپری هایی که جهت رفع‬ ‫گرفتگی بینی اسـتفاده می شـود را می توان به عنوان علل تاثیر گذار بروز ایسـت‬ ‫قلبـی نـام بـرد‪ .‬هر چنـد بیشـتر افرادی کـه خودسـرانه دارو مصـرف می کننـد‪،‬‬ ‫ا گاهـی اولیـه ای از داروی مصرفـی دارنـد؛ ولـی ایـن ا گاهـی به حـدی نیسـت‬ ‫کـه بـه اسـتفاده صحیـح از دارو و پیشـگیری از تداخلات دارویـی و نیـز عـوارض‬ ‫نامطلـوب ان منجـر شـود‪ .‬به عنوان مثـال؛ برخـی داروهـا اثـر یکدیگـر را خنثـی‬ ‫ً‬ ‫کـرده و گاهـی ضد هـم عمـل می کننـد‪ .‬مثلا در فـردی که به بیماری فشـارخون‬ ‫بـاال و بیمـاری ریـوی مبتالسـت‪ ،‬مصـرف داروی کاهش دهنـده فشـارخون‪،‬‬ ‫بیمـاری ریـوی را تشـدید می کند؛ همچنین داروهـای کورتونی که بـرای درمان‬ ‫بیماری مزمن انسدادی ریوی تجویز می شود‪ ،‬قند خون را افزایش می دهد و‬ ‫برای دیابتی های مبتال به این بیماری مضر اسـت؛ همچنین عملکرد دارو در‬ ‫بدن افراد مختلف متفاوت است و دارو برای هر فردی باید به طور اختصاصی‬ ‫تجویـز شـود؛ بنابرایـن هرگـز داروی خـود را بـا کسـی شـریک نشـوید و از داروی‬ ‫افراد دیگر اسـتفاده نکنید؛ چون ممکن اسـت عوارض مرگباری داشـته باشد؛‬ ‫البتـه این همـه داسـتان نیسـت و اسـتفاده از داروهـای تاریخ مصـرف گذشـته‪،‬‬ ‫داروهای تقلبی و داروهایی که در ماهواره و صفحات مجازی تبلیغ می شوند‬ ‫از دیگـر خطـرات اسـتفاده خودسـرانه از داروسـت‪ .‬برنامه ریـزی‪ ،‬امـوزش ‪،‬‬ ‫باال بـردن ا گاهـی مـردم در خصوص عوارض دارویی از طریق رسـانه ملی و حتی‬ ‫بیلبوردهای تبلیغاتی ‪ ،‬اموزش در مدارس و ‪ ...‬می تواند در کاهش خوددرمانی‬ ‫در افـراد جامعـه تاثیر گـذار باشـد ‪ .‬امیـد بـا باال رفتـن ا گاهـی مـردم در خصـوص‬ ‫راه های خود مراقبتی راه بر خوددرمانی بسـته شـود و فرهنگ اسـتفاده بهینه‬ ‫و مناسـب از دارو در بیـن مـردم نهادینـه شـود‪.‬‬ ‫تلنگر‬ ‫امار نگران کننده وضعیت اب لوله کشی‬ ‫توالت و ابخوری در مدارس دولتی کشور‬ ‫از مجمـوع ‪ ۱۰۶.۴۹۱‬مدرسـه دولتـی در کل کشـور‪ ۷۰۱۷ ،‬مدرسـه (‪ ۱۱.۱۹‬درصـد)‬ ‫فاقد اب اشامیدنی لوله کشی شهری یا روستایی و ‪ ۵۲۶۸‬مدرسه (‪ ۸.۴‬درصد)‬ ‫فاقد چشـمه توالت هسـتند‪ .‬به گزارش تسـنیم؛ کمبود ‪ 20‬هزار مراقب سلامت‬ ‫در مـدارس کشـور در کنـار کمبـود معلـم به عنـوان یکـی دیگـر از چالش هـای‬ ‫کمبـود نیـروی انسـانی در مـدارس دولتـی کشـور مشـهود اسـت و ایـن موضـوع‬ ‫به طـور مسـتقیم بـر فعالیت هـای کیفیت بخشـی مـدارس و توجـه به سلامت‬ ‫جسـمی و روانـی دانش امـوزان تاثیرگـذار اسـت‪ .‬طبـق امـار ارائه شـده از سـوی‬ ‫وزارت اموزش وپـرورش در بهمـن ‪ 1401‬درمجمـوع ‪ 4.443‬نفـر مراقـب سلامت‬ ‫در رشـته های مرتبـط (پزشـکی‪ ،‬مراقـب بهداشـت‪ ،‬سـایر گروه هـای پزشـکی و‬ ‫پیراپزشـکی) و ‪ 5000‬نفـر در رشـته های غیرمرتبـط در کشـور وجـود دارنـد کـه بـا‬ ‫شـاخص یـک مراقـب سلامت درازای ‪ 480‬دانش امـوز کـه به عنـوان شـاخص‬ ‫تعـداد مراقـب سلامت مورد نیـاز در مـدارس بر اسـاس امارهـای موجـود‬ ‫بیشـترین تعـداد نیـروی مراقـب سلامت مـدارس مورد نیاز بـرای اسـتان تهران‬ ‫بـا ‪ 1933‬نفـر و کمتریـن تعـداد مورد نیـاز بـه اسـتان کهگیلوی هو بویراحمـد بـا‬ ‫‪ 137‬نفـر مراقـب سلامت اسـت‪ .‬مـدارس دولتـی عـادی در کشـور بـا کمبودهـا‬ ‫و چالش هـای مختلفـی مواجـه هسـتند کـه بـر فعالیـت با کیفیـت ان هـا تاثیـر‬ ‫ً‬ ‫منفـی دارد‪ .‬مثلا یکـی از جدی تریـن مشـکالت در مـدارس دولتـی عـادی‬ ‫جمعیت باالی دانش اموزان در کالس های درس است که این موضوع باعث‬ ‫می شـود‪ ،‬معلـم نتوانـد وقـت کافـی بـه امـوزش دانش امـوزان اختصـاص دهـد‬ ‫ازسـوی دیگر خانواده هـا بابـت حضـور فرزندشـان در کالس هـای درس ‪ 40‬نفـره‬ ‫نگـران هسـتند‪ ،‬تمـام ایـن مشـکالت در شرایطی سـت که طبق مصوبه شـورای‬ ‫شو پـرورش‪ ،‬کالس های درس دوره ابتدایی در هیچ شـرایطی نباید‬ ‫عالـی اموز ‬ ‫بیشـتر از ‪ 26‬نفـر باشـد‪ .‬یـا موضوع مهم تر دیگـر از نگاه خانواده هـا‪ ،‬عدم امکان‬ ‫مطالبه گـری از مـدارس دولتی عادی و موردتوجه نبودن حقـوق دانش اموزان‬ ‫و والدیـن در ایـن مـدارس اسـت‪ .‬در امارهایـی کـه توسـط «مرکـز پژوهش هـای‬ ‫مجلـس» منتشـر شـده اسـت‪ ،‬روی دیگـری از محرومیت های مـدارس دولتی‬ ‫اشـکار شـده اسـت‪ .‬براسـاس امار ارائه شـده در سـال ‪ ،1401‬از مجموع ‪106.491‬‬ ‫مدرسه دولتی در کل کشور ‪ 91.292‬مدرسه فاقد پایگاه تغذیه سالم هستند‪.‬‬ ‫همچنیـن از مجمـوع ‪ 106.491‬مدرسـه دولتـی در کل کشـور‪ 7017 :‬مدرسـه‬ ‫(‪ 11.19‬درصـد) فاقـد اب اشـامیدنی لوله کشـی شـهری یـا روسـتایی‪15265 .‬‬ ‫مدرسـه (‪ 24.35‬درصـد) فاقـد ابخـوری مجزا از روشـویی‪ 5268 .‬مدرسـه (‪8.4‬‬ ‫درصـد) فاقـد چشـمه توالـت‪ 11857 .‬مدرسـه (‪ 18.91‬درصـد) فاقـد سیسـتم‬ ‫دفـع بهداشـتی فاضلاب‪ 10361 .‬مدرسـه (‪ 17.94‬درصـد) فاقـ د دستشـویی‪/‬‬ ‫روشـویی‪ 18094 .‬مدرسـه (‪ 28.86‬درصـد) فاقـد لوله کشـی صابـون مایـع‪.‬‬ ‫‪ 52472‬مدرسـه (‪ 83.69‬درصـد) فاقـد اتـاق بهداشـت مجـزا شـده؛ همچنیـن‬ ‫شو پـرورش از وضعیـت اضافـه وزن و چاقـی‬ ‫بر اسـاس گـزارش وزارت اموز ‬ ‫دانش امـوزان‪ ،‬در سـال ‪ 98‬در بیـن کل دانش امـوزان دختـر در همـان سـال‬ ‫حـدود ‪ 26.2‬درصـد اضافـه وزن داشـته و دچار چاقی هسـتند‪ 68( ،‬درصد وزن‬ ‫طبیعـی و ‪ 5.7‬درصـد الغـر و خیلـی الغـر)‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2801

روزنامه سایه 2801

شماره : 2801
تاریخ : 1402/03/16
روزنامه سایه 2798

روزنامه سایه 2798

شماره : 2798
تاریخ : 1402/03/10
روزنامه سایه 2797

روزنامه سایه 2797

شماره : 2797
تاریخ : 1402/03/09
روزنامه سایه 2796

روزنامه سایه 2796

شماره : 2796
تاریخ : 1402/03/08
روزنامه سایه 2795

روزنامه سایه 2795

شماره : 2795
تاریخ : 1402/03/07
روزنامه سایه 2794

روزنامه سایه 2794

شماره : 2794
تاریخ : 1402/03/06
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!