روزنامه سایه شماره 2740 - مگ لند
0

روزنامه سایه شماره 2740

روزنامه سایه شماره 2740

روزنامه سایه شماره 2740

‫روزﻧﺎﻣﻪﺳﺮاﺳﺮى‬ ‫شنبه ‪ 27‬اسفند ‪ 25 1401‬شعبان ‪ 18 1444‬مارس ‪ 2023‬سال نوزدهم شماره ‪ 1500 2740‬تومان‬ ‫حاجی فیروز؛ پول نداری کارت بکش‬ ‫‪8‬‬ ‫رایگان‬ ‫ا گهی تجدید مناقصه عمومی‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شهرداری شاهرود درنظردارد درخصوص انجام کارهای عمرانی متفرقه در سطح شهر شاهرود از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام کند‪ .‬لذا متقاضیان می توانند جهت‬ ‫کسـب اطالعـات بیشـتر از موضـوع مناقصـه‪ ،‬همـه روزه بـه جـز ایـام تعطیـل در وقـت اداری بـا شـماره تلفـن ‪ 023-31555683-315225698‬یا شـماره همـراه ‪09192742058‬‬ ‫ً‬ ‫واحـد عمـران شـهرداری شـاهرود‪ ،‬تمـاس حاصـل فرماینـد‪ .‬ضمنـا متـن ا گهـی در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬جهـت مشـاهده‬ ‫متقاضیـان‪ ،‬قابـل رویـت و بهره برداری سـت‪.‬‬ ‫مهلت دانلود و بهره برداری اسناد تجدید مناقصه از سامانه فوق الذکر‪ :‬تا مورخه ‪1401/12/27‬‬ ‫مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد‪ :‬تا پایان وقت اداری مورخه ‪1402/01/15‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/20 :‬‬ ‫م الف ‪13827‬‬ ‫محسن احمدی؛ شهردار شاهرود‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه ‪ 27‬اسفند ‪ 1401‬شماره‪2740‬‬ ‫سن بازنشستگی از کجا کلید خورد؟‬ ‫افزایش ِ‬ ‫افزای ــش س ــن بازنشس ــتگی در ای ــران هن ــوز یک ــی از گزین هه ــای روی‬ ‫قهــای بازنشســتگی‬ ‫میــز دولــت و مجلــس بــرای حــل بحــران صندو ‬ ‫و از جملــه صنــدوق ســازمان تامیــن اجتماعــی (بــه عنــوان بزرگتریــن‬ ‫صن ــدوق بیمـ ـه ای کش ــور ) اس ــت‪ .‬بخش ــی از اقتصاددان ــان نی ــز در‬ ‫ای ــن زمین ــه ب ــا وکالی مجل ــس و دول ــت هم نظ ــر و هم داس ــتان‬ ‫هس ــتند‪ .‬ب هگ ــزارش ایلن ــا؛ در ای ــن می ــان بس ــیاری از کارشناس ــان‬ ‫ح ــوزه مس ــائل بازنشس ــتگان و ام ــور بیم ـه ای ب ــر ای ــن ب ــاور هس ــتند‬ ‫کــه صنــدوق تامیــن اجتماعــی دچــار ابربحران هایــی بــا منشــاءهای‬ ‫دیگ ــر اس ــت و افزای ــش س ــن بازنشس ــتگی ب ــرای افزای ــش مناب ــع ان‬ ‫نح ــال تصمیم ــات دول ــت در‬ ‫نجات بخ ــش ان نخواه ــد ب ــود‪ .‬با ای ‬ ‫ح ــوزه تغیی ــر قوانی ــن بازنشس ــتگی‪ ،‬افزای ــش س ــن بازنشس ــتگی‬ ‫کارکنــان دولــت بــه ‪ ۶۵‬ســال و افزایــش ســن بازنشســتگی کارگــران از‬ ‫فگ ــذاری ک ــرده اس ــت‪ .‬یک ــی از م ــواردی‬ ‫‪۵۵‬س ــال را هد ‬ ‫پنج ــاه ب ــه ‬ ‫ک ــه بخش ــی از نس ــخه های بان ــک جهان ــی ب ــرای کاه ــش کس ــری‬ ‫یه ــا در کش ــورهای مختل ــف‬ ‫ته ــا و ح ــل بح ــران بده ‬ ‫بودج ــه دول ‬ ‫حه ــای «ریاض ــت‬ ‫ب ــه حس ــاب می ای ــد‪ ،‬توصی هه ــای مبتن ــی ب ــر طر ‬ ‫اقتص ــادی» اس ــت‪ .‬منط ــق ریاض ــت اقتص ــادی ب ــه نوع ــی ای ــن‬ ‫ً‬ ‫مس ــئله را چهارچوب بن ــدی می کن ــد ک ــه کش ــورها اساس ــا دچ ــار‬ ‫دور هه ــای رون ــق و رک ــود هس ــتند و ب ــرای دوره رک ــود ی ــا در برخ ــی از‬ ‫ش ــرایط حس ــاس بای ــد سیاسـ ـت های موس ــوم ب ــه انقباض ــی و‬ ‫ریاضت ــی را کلی ــد بزنن ــد‪ .‬در این چهارچ ــوب بای ــد افزای ــش س ــن‬ ‫بازنشس ــتگی‪ ،‬کاه ــش خدم ــات رای ــگان عموم ــی‪ ،‬کنت ــرل‬ ‫بودج هه ــای رفاه ــی و مناب ــع اختص ــاص یافت ــه ب ــه ام ــور مش ــابه در‬ ‫ته ــا بتوانن ــد از ش ــر بح ــران‬ ‫ته ــا ق ــرار گی ــرد ت ــا دول ‬ ‫دس ــتور کار دول ‬ ‫یه ــا خ ــاص ش ــوند‪ .‬صرف نظ ــر از اینک ــه بودج هه ــای‬ ‫بده ‬ ‫ریاضتــی و برنام ههــای ریاضــت اقتصــادی و انقباضــی هرگــز بــه ایــن‬ ‫ته ــا چ ــه ب ــوده‬ ‫س ــوال ک ــه «منش ــاء اصل ــی افزای ــش هزین هه ــای دول ‬ ‫اســت؟» پاســخ روشــنی نمی دهنــد‪ ،‬امــا بــه هرحــال ایــن تئــوری در‬ ‫بســیاری از کشــورهای جهــان (از یونــان تــا فرانســه و چیــن) درحــال‬ ‫پیاد هس ــازی اس ــت‪ .‬اخری ــن فق ــره از ای ــن سیاسـ ـت ها را امانوئ ــل‬ ‫مک ــرون؛ رئیس جمه ــوری فرانس ــه در ای ــن کش ــور مط ــرح و پ ــس از‬ ‫تصویــب طــرح بــه مجلــس ســنای فرانســه فرســتاد؛ همــان طرحــی‬ ‫ک ــه ا کن ــون ما هه ــا اس ــت ب ــا وا کن ــش و اعتراض ــات خیابان ــی ب ــه‬ ‫رهب ــری اتحادی هه ــای کارگ ــری‪ ،‬روش ــنفکران و دانش ــگاهیان و‬ ‫احــزاب منتقــد مواجــه شــده اســت‪ .‬در کشــورهایی ماننــد یونــان و‬ ‫یه ــا ب ــر‬ ‫اس ــپانیا نی ــز در ده ــه گذش ــته ب ــا افزای ــش حکمران ــی بده ‬ ‫ته ــای ی ــاد ش ــده‪ ،‬طب ــق توصی هه ــای بان ــک اتحادی ــه اروپ ــا و‬ ‫دول ‬ ‫صن ــدوق بین الملل ــی پ ــول‪ ،‬ای ــن کش ــورها در س ــن و س ــابقه‬ ‫بازنشس ــتگی تغییرات ــی ایج ــاد کردن ــد ک ــه در کن ــار س ــایر برنام هه ــا‬ ‫ً‬ ‫عم ــا موج ــب ش ــکل گیری جریانات ــی مانن ــد جبه ــه س ــیریزا در‬ ‫یون ــان و جبه ــه پودم ــوس در اس ــپانیا ش ــد‪ .‬ب ــه هرح ــال‬ ‫سیاســت های ریاضت ــی در چهارچ ــوب نس ــخه های جری ــان راس ــت‬ ‫اقتص ــاد جهان ــی ح ــرف خ ــود را ب ــر کرس ــی نش ــاند و ام ــروزه در‬ ‫‪۶۵‬س ــال‬ ‫بس ــیاری از کش ــورهای اروپای ــی س ــن بازنشس ــتگی ب ــه ‬ ‫‪۴۰‬س ــال ب ــرای بازنشس ــته ش ــدن‬ ‫رس ــیده و اف ــراد ب هط ــور متوس ــط ‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫ پیچی «بانک جهانی» برای شاغالن‬ ‫نسخه‬ ‫ِ‬ ‫قه ــای بازنشس ــتگی در‬ ‫کار می کنن ــد‪ .‬ام ــا ش ــرایط جهان ــی صندو ‬ ‫جه ــان گوی ــای ای ــن اس ــت ک ــه افزای ــش س ــن بازنشس ــتگی مش ــکل‬ ‫قه ــای بیم هگ ــر اجتماع ــی و بیمه کنن ــدگان اجب ــاری‬ ‫بده ــی صندو ‬ ‫را ح ــل نک ــرده و مش ــکل ضری ــب پش ــتیبانی (یعن ــی نس ــبت تع ــداد‬ ‫اف ــراد ش ــاغل پرداخت کنن ــده ح ــق بیم ــه ب ــه اف ــراد بازنشس ــته‬ ‫مس ــتمری بگیر) هن ــوز ح ــل نش ــده اس ــت‪ .‬در ای ــن می ــان بس ــیاری‬ ‫بــر ایــن بــاور هســتند کــه حرکــت جمهــوری خلــق چیــن بــه ســمت‬ ‫قه ــای بازنشس ــتگی خصوص ــی و بیم هگ ــران تج ــاری نی ــز‬ ‫صندو ‬ ‫در این چهارچ ــوب قاب ــل فه ــم اس ــت و ای ــن عقب نش ــینی از‬ ‫خدم ــات رفاه ــی و عموم ــی در کش ــوری ب ــا داعیـ ـه ی مقابل ــه ب ــا‬ ‫س ــرمایه داری‪ ،‬ن ــه ناش ــی از مش ــکل ک ــم ب ــودن س ــن و س ــابقه الزم‬ ‫ب ــرای بازنشس ــتگی اس ــت و ن ــه ناش ــی از ع ــدم کاه ــش حق ــوق‬ ‫مس ــتمری بازنشس ــتگان؛ بلک ــه ناش ــی از بح ــران دیگ ــری ب ــه ن ــام‬ ‫«بح ــران ضرای ــب پش ــتیبانی» اس ــت ک ــه ب ــا ای ــن ُمس ـ ِـکن های‬ ‫یشــود‪ .‬یکــی از مــواردی‬ ‫خطرنــا ک تنهــا تــا مــدت کوتاهــی پنهــان م ‬ ‫ک ــه در نی ــم ق ــرن اخی ــر در ح ــوزه جمعیت شناس ــی باع ــث‬ ‫یه ــای اقتص ــادی‪ ،‬سیاس ــی و حت ــی‬ ‫دگرگونی های ــی در تصمیم گیر ‬ ‫شه ــای‬ ‫زیس ــت محیط ــی در جه ــان ش ــده اس ــت‪ ،‬مس ــئله جه ‬ ‫جمعیت ــی در جه ــان ب ــوده ک ــه از ده هه ــای ‪ ۱۹۶۰‬و ‪ ۱۹۷۰‬می ــادی‬ ‫اغ ــاز و سیاسـ ـت های اف ــراط و تفریط ــی ی ــا ع ــدم تع ــادل در ای ــن‬ ‫سیاسـ ـت ها باع ــث ش ــده ت ــا مش ــکالتی در حوز هه ــای مختل ــف‬ ‫اقتص ــادی و مناب ــع طبیع ــی ب ــرای جه ــان ایج ــاد ش ــود‪ .‬پ ــس از‬ ‫ش ــروع جن ــگ دوم جهان ــی و ناب ــود ش ــدن ح ــدود ‪ 100‬میلیون نف ــر از‬ ‫جمعی ــت جه ــان در ط ــی دو جن ــگ خانمان بران ــداز‪ ،‬کش ــورهای‬ ‫توس ــعه یافت ــه برنام هه ــای متنوع ــی را ب ــرای افزای ــش و حف ــظ‬ ‫جمعی ــت در کش ــورها اج ــرا کردن ــد‪ .‬افزای ــش بهداش ــت ب ــارداری‬ ‫زن ــان‪ ،‬توس ــعه اقتص ــادی کش ــورهای درح ــال توس ــعه ب ــرای افزای ــش‬ ‫نیــروی کار امــاده‪ ،‬توســعه بهداشــت جهانــی و خدمــات عمومــی (از‬ ‫جمل ــه ام ــوزش)‪ ،‬هم ــه و هم ــه باع ــث ان ش ــد ک ــه ن ــرخ ب ــاروری و‬ ‫حف ــظ فرزن ــدان ب ــاال رفت ــه و م ــرگ و می ــر ن ــوزادان و م ــادران در‬ ‫جه ــان بس ــیار کاه ــش یاب ــد‪ .‬از س ــوی دیگ ــر‪ ،‬می ــل کش ــورهای‬ ‫درحــال توســعه شــرقی کــه تــازه از زیــر یــوغ اســتعمارگران در جهــان‬ ‫ازاد شــده بودنــد‪ ،‬بــه توســعه امنیــت و اقتصادشــان موجــب شــد تــا‬ ‫تمای ــل ش ــدیدی ب ــه افزای ــش جمعی ــت در بس ــیاری از کش ــورها‬ ‫ایج ــاد ش ــود‪ .‬یک ــی از اولی ــن کش ــورهایی ک ــه ب ــا ای ــن انگیز هه ــا‬ ‫نســبت بــه افزایــش جمعیــت در حیــن و پــس از جنــگ جهانــی دوم‬ ‫مب ــادرت ورزی ــد‪ ،‬کش ــور ژاپ ــن ب ــود‪ .‬رش ــد و توس ــعه اقتص ــادی در‬ ‫ً‬ ‫ایــن کشــور البتــه چنــان پرشــتاب و بــا تــاش ُم ِج ّدانــه بــود کــه عمــا‬ ‫ه ــر می ــزان رش ــد جمعیت ــی را در س ــطح ب ــازار کار می بلعی ــد‪ .‬کار ب ــه‬ ‫جایــی رســید کــه در دهــه ‪ ۱۹۷۰‬تــا ‪ ۱۹۹۰‬میــادی ژاپــن باوجــود نــرخ‬ ‫رش ــد جمعیت ــی ب ــاال و جمعی ــت نزدی ــک ب ــه یکص ــد میلیون ــی قاب ــل‬ ‫ً‬ ‫توج ــه‪ ،‬در ان س ــرزمین نس ــبتا کوچ ــک نی ــروی کار مهاج ــر نی ــز‬ ‫یک ــرد‪ ،‬ام ــا ب ــه مرورای ــن کش ــور مه ــم صنعت ــی ب ــا نتای ــج‬ ‫دع ــوت م ‬ ‫رش ــد پرش ــتاب جمعیت ــی مواجهـ ـه ای تل ــخ پی ــدا ک ــرد‪ .‬رش ــد‬ ‫جمعی ــت اف ــرادی ک ــه ب ــا ن ــرخ امی ــد ب ــه زندگ ــی ب ــاال بازنشس ــت‬ ‫شــدند‪ ،‬دربرابــر تعــداد موالیــد انــدک و خانواده هایــی کــه بــه دلیــل‬ ‫مش ــکالت معیش ــتی و فش ــار کار دیگ ــر تمایل ــی ب ــه فرزن ــداوری‬ ‫نداش ــتند‪ ،‬ب ــه ی ــک بح ــران ب ــرای ژاپ ــن ب ــدل ش ــد‪ .‬از طرف ــی ن ــه‬ ‫محیط زیس ــت و منابع طبیع ــی و مس ــاحت س ــرزمینی ب ــه ژاپ ــن‬ ‫ام ــکان تک ــرار سیاسـ ـت های حمایت ــی از افزای ــش جمعیت ــی را‬ ‫نم ـی داد و از ســویی فشــار کار و مســائل معیشــتی انگیــزه خانوارهــا‬ ‫یک ــرد‪ .‬هم ــه ای ــن عوام ــل‬ ‫را ب ــرای فرزن ــداوری بازتولی ــد م ‬ ‫دست به دس ــت ه ــم داد تـــا ژاپ ــن ب ــا بح ــران پی ــری جمعی ــت و‬ ‫قهــای بازنشســتگی‬ ‫ســپس بحــران در ضریــب پشــتیبانی در صندو ‬ ‫مواج ــه ش ــود و ام ــروزه در ژاپ ــن حت ــی بح ــث از افزای ــش س ــن‬ ‫‪۷۰‬ســال مطــرح باشــد؛ سیاســتی کــه بــا مخالفــت و‬ ‫بازنشســتگی تــا ‬ ‫مقاومــت بخــش زیــادی از نیــروی کار ایــن کشــور (بــه ویــژه کارگــران)‬ ‫مواج ــه خواه ــد ش ــد‪ .‬در چی ــن نی ــز سیاس ــت رش ــد جمعیت ــی در‬ ‫دوران حکوم ــت مائ ــو باعـــث ش ــد ط ــی سـ ـه دهه جمعی ــت ای ــن‬ ‫کش ــور از نیم میلیارد نف ــر ب ــه یک میلیارد نف ــر افزای ــش پی ــدا کن ــد و‬ ‫ای ــن جمعی ــت ب هج ــای ایج ــاد توس ــعه و پش ــتوانه نظام ــی دیگ ــر ب ــه‬ ‫ی ــک ب ــای اجتماع ــی‪ ،‬اقتص ــادی و زیس ــت محیط ــی ب ــدل ش ــده و‬ ‫دول ــت چی ــن در ده ــه ‪ ۱۹۹۰‬می ــادی ب ــه سیاس ــت اجب ــار و تش ــویق‬ ‫بــه تک فرزنــدی روی اورد؛ سیاســتی کــه ا کنــون باوجــود نــرخ رشــد‬ ‫منف ــی جمعی ــت چی ــن ب ــرای اولی ــن ب ــار در س ــال ‪،۲۰۲۳‬‬ ‫سال هاس ــت ک ــه متوق ــف ش ــده اس ــت ام ــا اث ــار ان در پی ــری‬ ‫جمعی ــت ای ــن کش ــور قاب ــل مش ــاهده اس ــت؛ پی ــری ای ک ــه اولی ــن‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 140160306006008248‬هیـات اول‬ ‫موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات‬ ‫مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای حسـین غال مپـور فرزنـد غالمرضـا بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 6500063971‬صـادره از تربت حیدریـه نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت‬ ‫جصـدم مترمربـع) قسـمتی از پلا ک ‪ 3247‬فرعی از‬ ‫‪ 100/85‬مترمربـع (یکصـد ممیـز هشـتاد و پن ‬ ‫‪ 2279‬فرعی مجزی شده از ‪ 388‬فرعی از اراضی دیزقند پال ک ‪ 231‬اصلی دهستان اربعه واقع‬ ‫در خراسـان رضـوی بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه خریـداری مع الواسـطه از ورثـه‬ ‫مالـک رسـمی فامطـه حسـینقلی زاده خفاجه محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق روزنامـه محلـی و کثیراالنتشـار در‬ ‫شـهرها منتشـر تـا درصورتـی کـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند‬ ‫بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی تـا دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک‬ ‫تسـلیم و رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل کنـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت‬ ‫محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول به ارائه حکـم قطعی دادگاه اسـت و‬ ‫درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشـود یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواسـت به‬ ‫دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت به صدور سـند مالکیت می کنـد و صدور‬ ‫سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/11 :‬‬ ‫سیدامین موسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1704‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده‪ 3‬قانون و ماده‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقد سـند رسـمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شـماره ‪ 140160306006008272‬هیات‬ ‫اول موضوع ماده یک قانون مذکور مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه‬ ‫تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای علی امیری فرزند جالل به شماره شناسنامه‬ ‫‪ 4‬صـادره از تربت حیدریـه نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪151/40‬‬ ‫مترمربـع (یکصـد و پنجـاه و یـک ممیز چهل صدم مترمربع) قسـمتی از پال ک شـماره ‪1224‬‬ ‫اصلی واقع در خراسـان رضوی بخش یک شـهر حوزه ثبت ملک تربت حیدریه از مالکیت‬ ‫رسـمی متقاضـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانون تعییـن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهی‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق روزنامـه محلـی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر تـا‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی تـا دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و‬ ‫رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معتـرض باید ظـرف یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض مبـادرت به تقدیم‬ ‫دادخواسـت به دادگاه عمومی محل کند و گواهی تقدیم دادخواسـت به اداره ثبت محل‬ ‫تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و‬ ‫درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبت مبادرت به صدور سـند مالکیت می کند و‬ ‫صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/11 :‬‬ ‫سیدامین موسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1703‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/11/16-140160316002000204‬هیـات اول موضـوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر‬ ‫در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک اسلام ابادغرب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضی اقای مسـلم بسـاطی فرزند علی عباس به شماره شناسـنامه ‪ 65‬صادره‬ ‫از اسالم ابادغرب در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 107/96‬مترمربع‬ ‫پلا ک ‪ 2641‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در اسلام ابادغرب‪ ،‬شهرسـتانی‪ ،‬خیابـان‬ ‫ابومسـلم خراسـانی خریـداری برابـر مبایعه نامـه علی بسـاط بسـاطی محـرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی‬ ‫اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/27 :‬‬ ‫محمـد عباسـی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫‪/1/261‬الـف‬ ‫اسلا م ابادغرب‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه‬ ‫ثبتتایباد‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیـان کـه در هیـات موضـوع مـاده یـک قانـون‬ ‫مذکـور مسـتقر در بخـش ‪ 14‬مشـهد واحـد ثبتـی شهرسـتان تایبـاد مـورد رسـیدگی و تصرفـات‬ ‫مالکانـه و بالمعـارض ان محـرز و رای الزم صـادر شـده جهـت اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهی‬ ‫یشـود‪ :‬اقـای حبیـب محمدخانـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 4867‬کـد ملـی ‪0748388362‬‬ ‫م ‬ ‫صـادره از تایبـاد فرزنـد براتعلـی در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 157/60‬مترمربـع‬ ‫پلا ک شـماره ‪ 671‬فرعـی از ‪ 250‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 14‬مشـهد حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک تایبـاد از محـل تمامـت مالکیـت رسـمی و مشـاعی اقای حبیب محمدجانـی (متقاضی)‬ ‫و قسـمتی از پلا ک کالسـه ‪ .1399-514‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تلکیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در‬ ‫دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق ایـن روزنامـه کثیراالنتشـار منتشـر تا درصورتی که اشـخاص‬ ‫ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولین ا گهی تـا دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معترضیـن بایـد‬ ‫ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل‬ ‫کـرده و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامات‬ ‫ثبـت موکـول بـه ارائـه حکم قطعـی دادگاه اسـت‪ .‬درصورتی که اعتراض در مهلـت قانونی واصل‬ ‫نشـود یـا معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محـل را ارائه نکنـد‪ ،‬اداره ثبت‬ ‫مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می کنـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه‬ ‫دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/11 :‬‬ ‫مهدی حسین زاده‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امال ک تایباد‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی‬ ‫شهرستانساری‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160310456012587‬مـورخ ‪1401/12/01‬‬ ‫کـه در هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد‬ ‫ثبتـی منطقـه ‪ 2‬سـاری تصرفـات مالکانـه اقـای علی اصغـر خواجوندی کیاسـری‬ ‫فرزنـد مصبـاح بـه شـماره ملـی ‪ 0490237231‬نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمیـن بـه مسـاحت ‪ 2033/45‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 11‬اصلـی واقـع در قریـه‬ ‫ابندانکـش بخـش ‪ 4‬ثبـت سـاری محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم‬ ‫و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/27 :‬‬ ‫بهنـام سـراج پور‪ ،‬مدیـر واحـد ثبتـی حـوزه‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1465700‬‬ ‫ثبـت ملـک منطقـه دو سـاری‬ ‫ا گهی موضوع ماده‪ 3‬قانون و ماده‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتیاراضیو ساختمان هایفاقدسندرسمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 140160318011010162‬و ‪ 140160318011010161‬مـورخ ‪1401/10/12‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی مستقر در واحد ثبت اسناد صومعه سرا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان‬ ‫یسـورمی فرزند حسین به شماره شناسـنامه ‪ 28‬صادره از رشت‬ ‫اقایان حسـن عبداله ‬ ‫و بـرزو هوشـیارگوراب زرمخی فرزنـد محمدمهـدی بـه شماره شناسـنامه ‪ 477‬صـادره‬ ‫از صومع هسـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر یکبـاب خانـه و محوطه به‬ ‫مسـاحت ‪ 366‬مترمربـع پلا ک ‪ 245‬فرعـی از ‪ 87‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک‬ ‫‪ 4‬فرعـی از ‪ 87‬اصلـی واقـع در قریـه پیرسـرا بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق حـاج‬ ‫محمدمهدی هوشیارپیرسـرائی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬چنانچه اشخاصی نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ اولیـن‬ ‫انتشـار ا گهی به مدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک ماه از تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی تقدیم‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از‬ ‫کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/13 :‬‬ ‫یداله شـهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسـناد و امال ک شهرسـتان‬ ‫م الف ‪910/1515‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫نتیج ــه و اث ــر خ ــود را ب ــر ضری ــب پش ــتیبانی صندوق هـــای‬ ‫یگــذارد و تجربــه اروپــای غربــی نیــز تاییدکننــده ایــن‬ ‫بازنشســتگی م ‬ ‫ش ــرایط اس ــت‪ .‬هلن ــد‪ ،‬دانم ــارک و بس ــیاری از کش ــورهای موفـــق‬ ‫دیگ ــر در ح ــوزه مدیری ــت پای ــداری مناب ــع صندوق هـــای‬ ‫بازنشس ــتگی در مقاب ــل ای ــن کش ــورهای دچ ــار جهش ه ــای مثب ــت‬ ‫ً‬ ‫و منفــی جمعیتــی‪ ،‬دقیقــا کشــورهایی هســتند کــه فاقــد تحــوالت و‬ ‫فــراز و فرودهــای جمعیتــی هســتند؛ مدیریــت درســت ایــن کشــورها‬ ‫ب ــر س ــاختار جمعیت ــی خوی ــش در حقیق ــت مانـــع از بـــروز‬ ‫بحران های ــی ش ــد ک ــه از انگلس ــتان و فرانس ــه و امری ــکا ت ــا چی ــن و‬ ‫ژاپ ــن را در نوردی ــده اس ــت‪ .‬در ای ــران و هندوس ــتان نیـــز گرایـــش‬ ‫سیاسـ ـت گذاران کش ــورها در ده ــه ‪ ۱۹۷۰‬و ‪ ۱۹۸۰‬بـــه افزایـــش‬ ‫نه ــای امنیت ــی و توســـعه ای‬ ‫جمعی ــت ب ــه منظ ــور ایج ــاد تضمی ‬ ‫شهــای حــدود دوبرابــری در افزایــش جمعیــت شــد‪ .‬در‬ ‫باعــث جه ‬ ‫ای ــران در دوران جن ــگ تحمیل ــی و در دوران وف ــور درام ــد نفت ــی در‬ ‫ده ــه ‪ ۱۳۵۰‬و واپس ــین س ــال های عص ــر پهل ــوی‪ ،‬بـــا افزایـــش‬ ‫امکان ــات بهداش ــتی و کاه ــش گس ــترده م ــرگ و می ــر مـــادران و‬ ‫ن ــوزادان مواج ــه بودی ــم‪ .‬از س ــویی در ان س ــال ها فرزنـــداوری‬ ‫به عن ــوان موت ــور مح ــرک توس ــعه و همچنی ــن ایج ــاد پشـــتوانه‬ ‫یش ــد؛ ام ــا در ادام ــه‬ ‫نظام ــی و امنی ــت کش ــور ش ــناخته و تبلی ــغ م ‬ ‫ظه ــور بح ــران انفج ــار جمعی ــت ی ــا ‪ baby-boom‬باعـــث شـــد در‬ ‫ده ــه ‪ ۱۳۷۰‬و ت ــا نیم ــه ده ــه ‪ ۱۳۸۰‬گرای ــش ب ــه کنت ــرل جمعیـــت‬ ‫توســط خــود دولــت تبلیــغ شــود‪ .‬ایــن گرایــش بــه کنتــرل جمعیــت‬ ‫پـــس از تجربـــه افزایـــش دو برابـــری جمعیـــت از ‪ ۳۵‬میلیـــون ب ــه‬ ‫نه ــای‬ ‫‪ ۷۰‬میلی ــون ط ــی ح ــدود تنه ــا دو ده ــه‪ ،‬در کن ــار ظه ــور بحرا ‬ ‫اقتص ــادی و معیش ــتی باع ــث کاه ــش ن ــر خ زاد و ول ــد ایرانی ــان ش ــد‪.‬‬ ‫کاه ــش ن ــرخ جانش ــینی جمعیت ــی ب ــه زی ــر اس ــتاندارد جانش ــینی‬ ‫ً‬ ‫(‪ )۲.۱‬ک ــه عم ــا موج ــب پی ــری جمعی ــت می ش ــود‪ ،‬از اواخ ــر ده ــه‬ ‫‪ ۱۳۸۰‬در ای ــران اغ ــاز ش ــده و تا کن ــون ادام ــه داش ــته اس ــت‪ .‬بناب ــر‬ ‫اماره ــای مرک ــز ام ــار ای ــران‪ ،‬ن ــرخ جانش ــینی کنون ــی جمعی ــت ای ــران‬ ‫ب ــه نزدی ــک ن ــرخ (‪ )۱‬فرزن ــد ب ــه ازای ه ــر خان ــوار رس ــیده اس ــت‪ .‬بناب ــر‬ ‫امــار ســال ‪ ۱۴۰۰‬مرکــز امــار ایــران‪ ،‬کاهــش ســریع نــرخ بــاروری از ‪۶.۵‬‬ ‫فرزنــد بــه ازای هــر زن در دهــه ‪ ۱۳۶۰‬بــه حــدود ‪ ۱.۷‬فرزنــد در ســال‬ ‫‪ ،۱۳۹۰‬در ط ــول تاری ــخ کش ــور بی س ــابقه ب ــوده اس ــت‪ .‬ای ــن ن ــرخ در‬ ‫س ــال ‪ ۱۳۹۹‬ب ــه ح ــدود ‪ ۱.۲‬فرزن ــد ب ــه ازای ه ــر خان ــوار رس ــیده و در‬ ‫س ــال ‪ ۱۴۰۲‬پیش بین ــی می ش ــود ک ــه ب ــا همی ــن رون ــد‪ ،‬ب ــه ن ــرخ زی ــر‬ ‫یـــک فرزنـــد بـــه ازای هـــر خانـــوار برســـیم کـــه ایـــن مســـئله ه ــرم‬ ‫جمعیتـــی کشـــور را دچـــار مشـــکل پیـــری جمعیـــت ســـاخته و از‬ ‫هم ا کنـــون زنـــگ خطـــر را بـــرای ضریـــب پشـــتیبانی ش ــاغلین‬ ‫صندوق هـــای بازنشســـتگی کشـــور به صـــدا دراورده اس ــت‪.‬‬ ‫پیش بینی ه ــای س ــازمان مل ــل در س ــال ‪ ( ۲۰۱۷‬گ ــزارش موس ــوم ب ــه‬ ‫«بازنگـــری سیاســـت های جمعیتـــی کشـــورهای عضـــو») در م ــورد‬ ‫تحـــوالت بـــاروری در کشـــور نشـــان می دهـــد در هـــر ســـه س ــناریو‬ ‫(خوشـــبینانه‪ ،‬متعـــادل و بدبینانـــه) تـــا ســـال ‪ ۱۴۲۰‬خورش ــیدی‪،‬‬ ‫ســطح بــاروری ایــران بــه ســطح جانشــینی افزایــش نخواهــد یافــت؛‬ ‫و نــرخ رشــد جمعیــت در هــر ســه ســناریو کاهشــی خواهــد بــود‪ .‬در‬ ‫ســناریوی حــد پاییــن در ســال ‪ ۱۴۰۹‬نــرخ رشــد جمعیــت ایــران بــه‬ ‫حـــدود صفـــر می رســـد و بـــر مبنـــای ســـناریوی حـــد متوس ــط در‬ ‫س ــال ‪ ۱۴۲۹‬ن ــرخ رش ــد جمعی ــت ای ــران منف ــی می ش ــود‪ .‬تغیی ــرات‬ ‫ضریـــب پشـــتیبانی صندوق هـــای بیمـــه ای در ایـــران تـــا ح ــدی‬ ‫گویـــای ایـــن واقعیـــت اســـت کـــه تحـــوالت در قراردادهـــای کار و‬ ‫می ــزان مش ــاغل رس ــمی و دائم ــی در عی ــن ج ــوان ب ــودن جمعی ــت‬ ‫چـــه نقشـــی در وجـــود شـــرایط ایـــده ال در صندوق هـــای بیم هگ ــر‬ ‫دارد‪ .‬اینک ــه صن ــدوق تامی ــن اجتماع ــی س ــابقه ضری ــب پش ــتیبانی‬ ‫‪ ۱۸‬ب ــه ی ــک ب ــا نی ــز در کارنام ــه دارد و ام ــروز این رق ــم ب ــه نزدی ــک‬ ‫عـــدد ســـه بـــه یـــک رســـیده اســـت‪ ،‬خـــود گویـــای تح ــوالت‬ ‫صورت گرفت ــه (ی ــک س ــوم ش ــدن ضری ــب پش ــتیبانی ط ــی س ـه دهه)‬ ‫دارد‪ .‬ب ــا چنی ــن ش ــرایطی ب ــه نظ ــر می رس ــد سیاســت های کنترل ــی‬ ‫مناســـب جمعیتـــی و تحمـــل و عبـــور دولت هـــا از گردنـــه پی ــری‬ ‫جمعیـــت کـــه نتیجـــه طبیعـــی یـــک دوره انفجـــاری رشـــد اس ــت‪،‬‬ ‫راه ح ــل بهت ــری ب ــه ج ــای قربان ــی ک ــردن چن ــد نس ــل ب ــا فش ــار کاری‬ ‫ته ــا‬ ‫بـــاال و شـــرایط بازنشســـتگی بســـیار دشـــوار باشـــد‪ .‬دول ‬ ‫ً‬ ‫می تواننـــد بـــا صرفه جویـــی در دیگـــر حوزه هـــا موقتـــا بنیاده ــای‬ ‫اساس ــی خدم ــات رفاه ــی و بازنشس ــتگی خ ــود را ب ــا افزای ــش س ــن‬ ‫بازنشســـتگی در هـــم نکوبنـــد؛ زیـــرا باوجـــود افزایـــش س ــن‬ ‫بازنشســتگی حتــی پــس از عبــور از مرحلــه پیــری جمعیــت جهانــی‪،‬‬ ‫بعی ــد اس ــت دولت ه ــا دوب ــاره ب ــه کاه ــش س ــن و س ــابقه ش ــاغلین‬ ‫برای بازنشستگی تن دهند!‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 140160327001002716‬و ‪ 140160327001002717‬هیـات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک ناحیـه یک زنجان تصرفـات مالکانه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی خانـم مکرمـه باقـری فرزنـد نباتعلـی بـه شماره شناسـنامه ‪324‬‬ ‫نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان مسـکونی پلا ک ‪ 15829‬فرعـی از ‪43‬‬ ‫اصلـی واقـع در بخـش ‪ 7‬حـوزه ثبـت ملـک ناحیـه یـک زنجـان و اقـای حسـن رفیعـی‬ ‫فرزنـد شـیراله بـه شماره شناسـنامه ‪ 3899‬نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان‬ ‫مسـکونی پلا ک ‪ 15830‬فرعـی از ‪ 43‬اصلـی واقـع در بخش ‪ 7‬حوزه ثبت ملک ناحیه‬ ‫یـک زنجـان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای محمد رفیعی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضای‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/27 :‬‬ ‫نادر کارگر‪ ،‬رئیس ثبت و اسناد و امال ک ناحیه یک زنجان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/11/20-140160308002001431‬هیـات اول قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی قایـن تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای حسـن دهقان‬ ‫فرزنـد غالمحسـین بـه شماره شناسـنامه ‪ 69‬صـادره از قائـن در ششـدانگ یـک‬ ‫قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 375‬مترمربع در قسمتی از پال ک ‪ 446‬فرعی‬ ‫از ‪ 1589‬اصلـی واقـع در مزرعـه فر خ ابـاد بخش ‪ 11‬قائن خریداری از مالک رسـمی‬ ‫اقـای محمدعلـی ضیائـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظور اطلاع عمـوم مراتب‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی کـه اشـخاص نسـبت‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس‬ ‫از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود‬ ‫یسـت درصورت انقضای مدت مذکور و‬ ‫را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/27 :‬‬ ‫غالمرضـا صادقیـان‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1463949‬‬ ‫و املا ک قاین‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 140160306006008264‬هیـات‬ ‫اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه‬ ‫تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی خانـم زهـرا صیدمحمدخانـی فرزنـد براتعلـی بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 406‬صـادره از تربت حیدریـه نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 170/10‬مترمربـع (یکصـد و هفتـاد ممیـز ده صـدم مترمربـع) قسـمتی از پلا ک ‪131‬‬ ‫فرعـی از اراضـی ضیاالدیـن سـفلی پلا ک ‪ 126‬اصلـی دهسـتان اربعـه واقـع در خراسـان رضـوی‬ ‫بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه خریـداری مع الواسـطه از ورثـه مالـک رسـمی‬ ‫محمـود ابریشـمی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق روزنامـه محلـی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر تـا‬ ‫درصورتی که اشـخاص ذینفع به ارای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند باید از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی تـا دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ‬ ‫کنند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواسـت به‬ ‫دادگاه عمومـی محـل کنـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهد که‬ ‫دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائه حکم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی که اعتراض‬ ‫در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل‬ ‫را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیت می کنـد و صدور سـند مالکیت مانع‬ ‫از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/11 :‬‬ ‫سیدامین موسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1701‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/12/02-140160327001002817‬هیـات اول موضـوع قانـون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‬ ‫کانون بازنشسـتگان ارتش جمهوری اسلامی ایران به شناسـه ملی ‪10861822869‬‬ ‫نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 110429/25‬مترمربـع‬ ‫پلا ک ‪ 3494‬فرعـی از ‪ 35‬اصلـی بخـش ‪ 7‬زنجـان خریـداری از مالـک رسـمی اقایـان‬ ‫محمدتقـی مجتهـدی فرزنـد محمـد و مظاهـر عنایتـی و سـیداصغر موسـوی فرزنـد‬ ‫سـیدعبداله و رضـا ابراهیمـی فرزنـد ابراهیـم و صفی لـه مجتهدی فرزند حسـن و ا کبر‬ ‫یونسـی فرزنـد فتح الـه محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به‬ ‫مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/27 :‬‬ ‫نادر کارگر‪ ،‬رئیس ثبت و اسناد و امال ک ناحیه یک زنجان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160310006013037‬مـورخ‬ ‫‪ 1401/09/28‬هیات اول موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان نور تصرفـات مالکانه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی خانـم شـقایق گلزارپـور در ششـدانگ یک‬ ‫قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ 312/07‬مترمربـع‬ ‫بـه پلا ک ‪ 141‬فرعـی از ‪ 14‬اصلـی واقـع در قریـه زریـن کال مازندران‬ ‫بخش ‪ 5‬ثبت نور محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫یسـت درصـورت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/27 :‬‬ ‫علی سـعادتی‪ ،‬سرپرسـت‬ ‫شناسـه ا گهی ‪1465731‬‬ ‫اداره ثبت اسـناد و امال ک شهرسـتان نور‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع مـاده یـک‬ ‫قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی امـل مورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه و بالمعارض‬ ‫انـان محـرز و رای الزم صـادر شـده‪ ،‬جهـت اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهـی می شـود‪:‬‬ ‫امال ک متقاضیان واقع در بخش چهار ثبت امل‪ -‬دهستان چالو‬ ‫‪ 15‬اصلی (قریه چمه بن)‬ ‫‪ 94‬فرعـی اقـای عـادل خـادم در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـا کاربـری‬ ‫زراعـی بـه مسـاحت ‪ 960/39‬مترمربـع خریـداری شـده بالواسـطه از عم هجـان و نیـره‬ ‫ذبیحـی و مع الواسـطه از نصرالـه ذبیحـی‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه‪ ،‬ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از‬ ‫طریـق روزنامـه محلـی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیـات الصـاق‪،‬‬ ‫تـا درصورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬بایـد از تاریخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی در روسـتاها از طریـق الصـاق در محـل‪ ،‬تـا دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را به‬ ‫اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از‬ ‫تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل کنـد و‬ ‫گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محل تحویل دهـد‪ .‬دراینصـورت اقدامات ثبت‬ ‫موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اسـت و درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل‬ ‫نشـود یـا معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل ارائـه نکنـد‪ ،‬اداره‬ ‫ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می کنـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه‬ ‫یسـت برابـر مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مذکـور‪ ،‬در مـورد قسـمتی‬ ‫متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪ .‬بدیه ‬ ‫ً‬ ‫از امال کـی کـه قبلا اظهارنامـه ثبتـی پذیرفتـه نشـده‪ ،‬واحـد ثبتـی بـا رای هیـات‪ ،‬پـس از‬ ‫تنظیـم اظهارنامـه حـاوی تحدید حـدود‪ ،‬مراتب را در اولیـن ا گهی نوبتی و تحدید حدود‬ ‫ب هصـورت همزمـان‪ ،‬بـه اطلاع عموم می رسـاند و نسـبت بـه امال ک در جریـان ثبت و فاقد‬ ‫سـابقه تحدیـد حـدود‪ ،‬واحـد ثبتـی ا گهـی تحدیـد حـدود را ب هصـورت اختصاصـی منتشـر‬ ‫می کنـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/13 :‬‬ ‫حسـن صالحـی‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1463668‬‬ ‫املا ک امـل‬ صفحه 2 ‫ترفند‬ ‫ترفندهایمخفی‬ ‫برای افزایش سرعت ویندوز‬ ‫شنبه ‪ 27‬اسفند ‪ 1401‬شماره‪2740‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‪:‬‬ ‫مدیریت راه اندازی خودکار برنامه ها‬ ‫هنگامی کـه رایانـه خود را روشـن می کنیـد‪ ،‬وینـدوز راه اندازی‬ ‫می شـود و به همین ترتیـب یکسـری برنامه هـا و ابزارهـای‬ ‫پس زمینـه فعـال می شـوند‪ ،‬درحالی کـه راه انـدازی خـودکار‬ ‫بـا هـدف اطمینـان از اماده بـودن برنامه هـا به محـض‬ ‫بارگیری ویندوز انجام می شـود‪ ،‬اما زمان بیشـتری به فرایند‬ ‫بوت اپ رایانه می افزاید زیرا همه چیز هم زمان باز می شـود‪.‬‬ ‫سیسـتم بـرای کاربـر مشـخص نمی کنـد کـدام برنامه هـا‬ ‫در لیسـت راه انـدازی خـودکار ان قـرار دارنـد‪ .‬بـرای کنتـرل‬ ‫بیشـتر بـر برنامه هایـی کـه بـا سیسـتم عامل شـما بارگیـری‬ ‫می شـوند‪ ،‬روی قسـمت خالـی نـوار وظیفـه کلیـک راسـت‬ ‫و از منـوی پاپ اپـی کـه ظاهـر می شـود‪ Task Manager ،‬را‬ ‫انتخـاب کنیـد‪ .‬بـه تـب ‪ Startup‬برویـد؛ برنامه هـای کاربـردی‬ ‫و برنامه ریزی شـده بـرای راه انـدازی هنـگام شـروع وینـدوز‬ ‫را مشـاهده خواهیـد کـرد‪ .‬روی هریک ازان هـا کلیـک کنیـد‪،‬‬ ‫سـپس دکمـه غیرفعال کـردن را کلیـک کنیـد تـا از راه انـدازی‬ ‫خودکار ان ها در اینده جلوگیری شود‪ .‬برنامه های موردنظر‬ ‫از سیسـتم شـما حـذف نشـده و درصورت نیـاز همچنـان‬ ‫می توانیـد ان هـا را به صـورت دسـتی بـاز کنیـد‪ .‬توصیـه‬ ‫می کنیـم فقـط برنامه هایـی را کـه می شناسـید غیرفعـال‬ ‫ً‬ ‫کنیـد؛ ان هایی کـه می دانیـد فـورا بـه ان هـا نیـاز نداریـد‪ .‬ا گر با‬ ‫سیسـتم عامل شـروع نمی شـوند‪ ،‬همیشـه می توانیـد ان ها‬ ‫را راه انـدازی کنیـد‪ .‬ا گـر درمـورد هریـک از ورودی های لیسـت‬ ‫مطمئن نیستید‪ ،‬جست وجویی سریع در وب انجام دهید‬ ‫تا درمورد ان ها بیشتر بدانید و بفهمید که ایا بالفاصله ان ها‬ ‫را می خواهیـد یـا خیـر‪ .‬راه انـدازی ایـن سیسـتم تنهـا زمانـی‬ ‫نیسـت کـه برنامه هـای اضافـی می تواننـد سـرعت را کاهـش‬ ‫دهنـد‪ .‬وقتی در ‪ Task Manager‬هسـتید‪ ،‬به تـب ‪Processes‬‬ ‫برویـد‪ .‬ایـن می توانـد نشـان دهـد کدام یـک از برنامه هـای‬ ‫درحال اجـرای شـما بیشـترین زمـان و فضـای حافظـه ‪CPU‬‬ ‫را اشـغال می کننـد‪.‬‬ ‫ازادسازی فضای ذخیره سازی هارددیسک‬ ‫سیسـتم عامل ها تاحدامکان به فضای خالی هارددیسـک‬ ‫نیـاز دارنـد‪ .‬ایـن بـه نرم افـزار فضـای بیشـتری بـرای ذخیـره‬ ‫داده هـای موقـت و انعطاف پذیـری بیشـتری بـرای‬ ‫سـازمان دهی فایل هـا می دهـد‪ .‬ا گـر هارددیسـک شـما‬ ‫درحال پرشدن است‪ ،‬متوجه کاهش کلی عملکرد کامپیوتر‬ ‫خواهیـد شـد‪ .‬فایل هـای قدیمـی یـا استفاده نشـده را‬ ‫حـذف کنیـد‪ ،‬متوجـه خواهیـد شـد کـه کارهـا کمـی سـریع تر‬ ‫انجـام می شـود‪ .‬بـرای شـروع‪ ،‬صفحـه وینـدوز ‪ ۱۰‬را پیـدا‬ ‫ً‬ ‫کنیـد کـه دقیقـا جایـی را کـه فضـای دیسـک شـما مـی رود‪،‬‬ ‫خـراب می کنـد‪ .‬تنظیمـات را از منـوی ‪ Start‬اجـرا کنیـد‪ ،‬روی‬ ‫‪ System‬کلیـک و سـپس ‪ Storage‬را انتخـاب کنیـد‪ .‬هریـک از‬ ‫دیسـک های فهرست شـده را انتخـاب کنیـد تـا ببینیـد هـر‬ ‫دسـته از فایل هـا ماننـد عکس هـا‪ ،‬ویدیوهـا یـا برنامه هـا‬ ‫چقـدر فضـا اشـغال می کننـد‪ .‬می توانیـد از ایـن اطالعـات‬ ‫ً‬ ‫بـرای پا ک کـردن فایل هـا و پوشـه هایی کـه واقعـا بـه ان هـا‬ ‫نیـاز نداریـد‪ ،‬اسـتفاده کنیـد‪ .‬فقـط مطمئـن شـوید ابتـدا از‬ ‫همه چیـز مهـم پشـتیبان تهیـه کرده ایـد‪ .‬ا گـر نمی خواهیـد‬ ‫فایل ها و پوشه های خود را مرور کنید و داده ها را به صورت‬ ‫دسـتی حـذف کنیـد‪ ،‬می توانیـد قابلیتـی به نـام ‪Storage‬‬ ‫‪ Sense‬را فعـال کنیـد‪ .‬ان را در تنظیمـات‪ ،‬در صفحـه اصلـی‬ ‫فضـای ذخیره سـازی پیدا خواهید کرد؛ کـه خودکار فایل ها‬ ‫و فایل هـای موقـت موجـود در سـطل بازیافـت را بـدون نیـاز‬ ‫بـه انجـام کاری حـذف می کنـد‪.‬‬ ‫کاستن از جلوه های بصری‬ ‫ویندوز پر از جلوه های بصری ست که نگاه به سیستم عامل‬ ‫را اسـان تر می کنـد‪ .‬محو شـدن ها‪ ،‬سـایه ها و انیمیشـن ها‬ ‫همگـی خـوب هسـتند امـا ا کثـر کاربـران بـا خوشـحالی ان ها‬ ‫را بـا کمـی عملکـرد بیشـتر عـوض می کننـد‪ .‬ا گـر در اجـرای‬ ‫برنامه های خود با سـرعت معقول مشـکل دارید‪ ،‬می توانید‬ ‫برخـی از جلوه هـای گرافیکـی اضافـی را غیرفعـال کنیـد کـه‬ ‫باعث کاهش تقاضای منابع سیسـتم مانند زمان پردازنده‬ ‫و حافظـه می شـود‪ .‬بـرای پیاده سـازی ایـن توییـک‪ ،‬ابتـدا‬ ‫بـه نـوار وظیفـه برویـد و ‪ Sysdm.cpl‬را در کادر جسـت وجو‬ ‫تایـپ کنیـد‪ ،‬سـپس ‪ Enter‬را بزنیـد و بعـد بـه تـب ‪Advanced‬‬ ‫برویـد‪ .‬در عنـوان ‪ ،Performance‬روی ‪ Settings‬کلیـک کنیـد‬ ‫تـا انیمیشـن های پنجـره‪ ،‬محوشـدن‪ ،‬صاف کـردن فونـت‪،‬‬ ‫سـایه های بازکـردن در پشـت کادرهـای محـاوره ای و سـایر‬ ‫پیشـرفت های بصـری غیرفعـال شـود‪ .‬بـرای غیرفعال کـردن‬ ‫همه چیـز و حفـظ زیبایـی بصری وینـدوز تاحدامـکان‪ ،‬روی‬ ‫حبـاب ‪ Adjust For Best Performance‬کلیـک کنیـد‪ .‬بسـته‬ ‫بـه نـوع و مـدل رایانـه‪ ،‬کاهـش تصاویـر ممکـن اسـت تفـاوت‬ ‫زیادی در عملکرد ایجاد نکند اما ا گر از سخت افزار کندتر یا‬ ‫قدیمی تری اسـتفاده می کنید به خصوص درمورد گرافیک‪،‬‬ ‫باید بتوانید کمی سـرعت بیشـتری داشـته باشـید‪.‬‬ ‫پا ک کردنرجیستری‬ ‫رجیسـتری فایـل تنظیمـات گسـترده وینـدوز اسـت و‬ ‫همه چیز را از دکمه های منو که در ‪ File Explorer‬می بینید‬ ‫تـا تصویـری کـه در صفحـه ورود ظاهـر می شـود‪ ،‬پوشـش‬ ‫می دهـد‪ .‬بسـیاری از برنامه هـا تنظیمات خـود را نیـز در این‬ ‫فایـل ذخیـره می کننـد‪ .‬با گذشـت زمان‪ ،‬رجیسـتری ممکـن‬ ‫اسـت متـورم شـود و خطاهایی مانند ارجـاع به برنامه هایی‬ ‫که دیگر نصب نشده اند‪ ،‬جمع کند که می تواند تاثیر منفی‬ ‫بـر عملکـرد کلـی سیسـتم داشـته باشـد‪ .‬به دلیـل اهمیـت و‬ ‫ً‬ ‫پیچیدگی‪،‬رجیستریمعموال از دید کاربرانپنهانمی شود‪.‬‬ ‫بـرای بارگیـری ان‪ ،‬بایـد ‪ Regedit‬را در کادر جسـت وجوی‬ ‫نـوار وظیفـه تایـپ کنیـد و ‪ Enter‬را فشـار دهیـد؛ بااین حـال‪،‬‬ ‫توصیـه می کنیـم بـرای پا ک کـردن رجیسـتری تلاش نکنیـد‬ ‫مگراینکـه متخصـص کامپیوتـر باشـید‪ .‬یـک برنامه شـخص‬ ‫ثالـث حرفـه ای می تواند رجیسـتری را مرتب کند تا مطمئن‬ ‫شـود کـه بـدون خطـر حـذف تصادفـی یـک فایـل حیاتـی‬ ‫تاحدامـکان ضعیـف اجـرا می شـود‪ .‬وقتـی نوبت بـه انتخاب‬ ‫ان برنامـه می رسـد‪ ،‬یکـی از بهتریـن گزینه هـای رایگانـی کـه‬ ‫دیده ایـم ‪ CCleaner‬اسـت‪ .‬برنامـه را دانلـود و ان را بـاز کنیـد‬ ‫و بـه صفحـه رجیسـتری برویـد تـا مشـکالتی را کـه ‪CCleaner‬‬ ‫می توانـد برطـرف کنـد‪ ،‬ببینیـد‪ .‬بـر ‪ Scan For Issues‬کلیـک‬ ‫کنیـد تـا ببینیـد بـا چه تعـداد خطـا مواجـه هسـتید‪ ،‬سـپس‬ ‫مشـکالت انتخاب شـده را برطرف کنید تا ‪ CCleaner‬از ان ها‬ ‫مراقبـت کنـد‪ .‬این برنامه چنـد ترفند دیگر را نیـز برای بهبود‬ ‫عملکـرد ارائـه می دهـد‪ ،‬ماننـد حـذف فایل های موقـت‪ .‬ا گر‬ ‫ان را بـه نسـخه ‪ Pro‬ارتقـاء دهیـد‪ ،‬می توانیـد بـا ‪CCleaner‬‬ ‫براسـاس یـک برنامـه خـودکار‪ ،‬رایانـه خـود را مرتـب کنیـد‪.‬‬ ‫شاتر‬ ‫دانش‬ ‫‪3‬‬ ‫تریبون‬ ‫چراغ قوه ‪Nitecore‬؛‬ ‫نورافکنی در جیب شما!‬ ‫شرکت ‪ Nitecore‬از سال ‪ 2017‬در صنعت طراحی و ساخت‬ ‫چراغ قوه های مدرن فعالیت می کند و به یکی از برترین برندها‬ ‫دراین زمینه تبدیل شده است‪ .‬اخرین محصول این شرکت‬ ‫که از ایده ای متفاوت در طراحی بهره می برد و کاربردهایی‬ ‫متنوع دارد؛ ‪ EDC27‬نام دارد که به لطف بدنه مستطیلی‬ ‫بسیار باریک به راحتی در هر جیب شلوار‪ ،‬پیراهن یا ژا کت‬ ‫قرار گرفته و نصب می شود‪ .‬ظاهر ان بیشتر شبیه یک‬ ‫کنترل تلویزیون است تا چراغ قوه؛ اما با همین جثه ظریف و‬ ‫کوچک‪ ،‬هنگامی که روشن شود‪ ،‬به میزان ‪ 3000‬لومن تا فاصله‬ ‫‪ 220‬متری‪ ،‬نورافشانی می کند‪ .‬ضدضربه و ضد اب است؛ و‬ ‫باتری اش تا ‪37‬ساعت دوام دارد‪.‬‬ ‫‪New Atlas‬‬ ‫بزرگ ترین زلزله ممکن چند ریشتر می تواند باشد؟‬ ‫نلــرزه‬ ‫در تاریــخ ‪ ۲۲‬مــی ســال ‪ ،۱۹۶۰‬زمی ‬ ‫ویرانگــری جنــوب شــیلی را لرزانــد‪ .‬ب همــدت‬ ‫یخــورد؛‬ ‫‪ ۱۰‬دقیقــه زمیــن ب هشــدت تــکان م ‬ ‫یکــه مــردم نمی توانســتند روی پاهــای‬ ‫به طور ‬ ‫خــود بایســتند‪ .‬شــکاف هایی در جاد ههــا‬ ‫ایجاد شــد و ســاختمان ها فروریخــت‪ .‬به نقل از‬ ‫گــزارش ســازمان زمین شناســی ایاالت متحــده؛‬ ‫یکــی از بازمانــدگان ان زلزلــه درابتــدا فکــر‬ ‫یکــرد جنــگ ســرد بــه اخرالزمــان هســته ای‬ ‫م ‬ ‫نلــرزه والدیویــا کــه‬ ‫تبدیــل شــده اســت‪ .‬زمی ‬ ‫نــام ان برگرفتــه از نزدیک تریــن شــهر بــه مرکــز‬ ‫ً‬ ‫نلــرزه اســت‪ ،‬بــا بزرگــی تقریبــا ‪ ۹٫۵‬ریشــتر‬ ‫زمی ‬ ‫تشــده در تاریــخ اســت؛‬ ‫بزرگ تریــن زلزلــه ثب ‬ ‫گتــری نیــز ممکــن اســت‬ ‫امــا ایــا زلزل ههــای بزر ‬ ‫رخ دهــد؟‬ ‫دانشـمندان زمین شناسـی می گوینـد‬ ‫پاسـخ مثبـت اسـت‪ .‬ا گرچـه احتمـال وقـوع‬ ‫یکـه‬ ‫گتـر بسـیارکمتر اسـت‪ .‬درحال ‬ ‫زلزلـه بزر ‬ ‫نلـرزه ای به بزرگـی بیـش از ‪ ۹٫۵‬ریشـتر‬ ‫زمی ‬ ‫می توانـد اتفـاق بیفتـد‪ ،‬نیازمنـد ان اسـت که‬ ‫کبـاره بشـکند‪ ،‬یعنـی‬ ‫تکـه بزرگـی از پوسـته به ی ‬ ‫بـه حرکـت گسـلی بسـیارعمیق و بسـیارطوالنی‬ ‫نشـناس زلزلـه‬ ‫نیـاز دارد‪ .‬ونـدی بوهـون؛ زمی ‬ ‫نهـای بسـیارکمی روی زمیـن وجـود‬ ‫گفـت مکا ‬ ‫دارد کـه چنین چیـزی بتوانـد در ان اتفـاق‬ ‫نلـرزه دارای بزرگـی ‪ ۹٫۵‬ریشـتر‬ ‫بیفتـد‪ .‬زمی ‬ ‫ً‬ ‫یسـت که‬ ‫احتمـاال نزدیـک حـد بـاالی چیز ‬ ‫سـیاره می توانـد تولیـد کنـد و بزرگـی ‪ ۱۰‬ریشـتر‬ ‫بعیـد اسـت‪ .‬وی گفـت‪« :‬زلزلـه ای به این بزرگـی‬ ‫یسـت‪ ،‬امـا خداراشـکر بـرای‬ ‫بـرای هالیـوود عال ‬ ‫زمیـن غیرواقع بینانـه اسـت»‪ .‬بزرگـی زلزلـه‬ ‫یسـت کـه مقـدار انـرژی ازادشـده طـی‬ ‫سنجه ا ‬ ‫زلزلـه را نشـان می دهـد و بـا شـدتی کـه زلزلـه‬ ‫یشـود‪ ،‬کمـی فـرق دارد‪ .‬شـدتی کـه‬ ‫احسـاس م ‬ ‫یشـود‪ ،‬می توانـد تحت تاثیـر‬ ‫زلزلـه احسـاس م ‬ ‫فاصله فرد از مرکز زلزله و شرایط زمین قرار گیرد‪.‬‬ ‫یکـه روی‬ ‫زلزلـه یکسـانی می توانـد بـرای فرد ‬ ‫یکـه‬ ‫خـا ک سسـت ایسـتاده‪ ،‬درمقایسـه با فرد ‬ ‫یتـر‬ ‫روی بسـتر سـنگی محکـم ایسـتاده‪ ،‬قو ‬ ‫نلـرزه بـه سـطح کل‬ ‫احسـاس شـود‪ .‬بزرگـی زمی ‬ ‫یشـکند‪ .‬این امـر‬ ‫گسـلی بسـتگی دارد کـه م ‬ ‫به نوب هخـود بسـتگی بـه این موضـوع دارد کـه‬ ‫گسـل تـا چـه عمقـی در پوسـته زمیـن فرورفتـه‬ ‫یشـود‪ ،‬ب هشـکل‬ ‫اسـت و تکـه ای کـه شکسـته م ‬ ‫تهـای‬ ‫افقـی چقـدر امتـداد دارد‪ .‬محدودی ‬ ‫فیزیکـی بـرای مقـدار سـطحی کـه می توانـد‬ ‫شکسته شـود‪ ،‬وجود دارد‪ .‬عمیق ترین گسل ها‬ ‫در مناطـق فرورانـش وجـود دارنـد‪ ،‬یعنـی محلی‬ ‫کـه یـک صفحـه تکتونیکـی بـه زیـر صفحـه دیگـر‬ ‫می لغزد‪ .‬ا گرچه در عمق بیشتر سنگ ها چنان‬ ‫گـرم هسـتند کـه حالـت نـرم دارنـد کـه ب هجـای‬ ‫شکسـتن خم می شوند‪ .‬درحالی که زمین لرزه ها‬ ‫می تواننـد در عمـق ‪ ۸۰۰‬کیلومتـری زیـر سـطح‬ ‫زمیـن رخ دهنـد‪ ،‬ا کثـر زمین لرز ههـای عمیـق‬ ‫لـرزش چندانـی در سـطح ایجـاد نمی کننـد‪.‬‬ ‫زمین لرزه هایـی کـه در چند ده کیلومتـر بـاالی‬ ‫کتـر‬ ‫پوسـته رخ می دهنـد‪ ،‬بـرای مـردم خطرنا ‬ ‫نشـناس‬ ‫هسـتند‪ .‬هیـدی هیوسـتون؛ زمی ‬ ‫زلزلـه در دانشـگاه کالیفرنیـای جنوبـی به نقـل از‬ ‫«الیوسـاینس» می گویـد گسـل هایی کـه‬ ‫بیشـترین توانایـی را در ایجـاد زمین لرز ههـای‬ ‫بـزرگ و ویرانگـر دارنـد‪ ،‬گسـل های شـیبی در‬ ‫نواحـی فرورانـش هسـتند‪ .‬گسـل های شـیبی‬ ‫نهـا این اسـت که ب هجـای‬ ‫کـه علـت نا مگـذاری ا ‬ ‫حالـت عمـودی‪ ،‬حالـت مـورب دارنـد‪ ،‬دارای‬ ‫بزرگ تریـن سـطح سـنگی هسـتند کـه می توانند‬ ‫درهـم گیـر کننـد و بـا ایجـاد تنـش درنهایـت‬ ‫بشـکنند‪ .‬وی گفـت‪« :‬انـدازه صفحـه گسـل‬ ‫شـیبی بزرگ تریـن عامـل کنترل کننـده حدا کثـر‬ ‫اندازه زلزله است و صفحه های گسل در نواحی‬ ‫گتـر باشـند»‪ .‬البتـه کـه‬ ‫فرورانـش می تواننـد بزر ‬ ‫محدودیت هایـی نیـز بـرای طـول شکسـتن‬ ‫گسـل هسـت‪ .‬به گفتـه بوهـون؛ حتی گسـل های‬ ‫یشـوند‬ ‫ناحیـه فرورانـش به یک باره شکسـته نم ‬ ‫ً‬ ‫و معمـوال چیـزی ماننـد کـوه زیردریایـی یـا تغییـر‬ ‫یشـود‬ ‫نهـا م ‬ ‫در نـوع یـا هندسـه سـنگ مانـع ا ‬ ‫یشـود تـا بخشـی از گسـل‬ ‫و این امـر موجـب م ‬ ‫نسـبت بـه بخشـی کـه مجـاور ان قـرار دارنـد‪،‬‬ ‫در برابـر تنـش مقاو متـر باشـد‪ .‬هیوسـتون‬ ‫گفـت؛ عامـل دیگـری کـه در بزرگـی زلزلـه نقـش‬ ‫دارد‪ ،‬میـزان حرکـت یـا لغـزش گسـل اسـت‪.‬‬ ‫کتـر گسـلی کـه‬ ‫به عنـوان قاعـده‪ ،‬نواحـی کوچ ‬ ‫گتـر‬ ‫درحال شکسـت اسـت‪ ،‬کمتـر از نواحـی بزر ‬ ‫نلـرزه‬ ‫یکـه یـک زمی ‬ ‫می لغزنـد؛ بنابرایـن‪ ،‬درحال ‬ ‫پنج ریشـتری می توانـد چندسـانتی متر بلغـزد‬ ‫ً‬ ‫(فاصلـه ای کـه احتمـاال نمی توانـد موجـب‬ ‫نلـرزه‬ ‫شکسـتن سـطح زمیـن شـود) زمی ‬ ‫نه ریشـتری ممکـن اسـت حـدود ‪۲ ۰‬سـانتی متر‬ ‫یا بیشـتر بلغزد‪ .‬سـرجیو بارینتوس‪ ،‬زلزله شناس‬ ‫دانشـگاه شـیلی کـه از زلزلـه بـزرگ شـیلی جـان‬ ‫سـالم به دربـرد‪ ،‬در سـال ‪ ۲۰۱۶‬بـه ‪ NPR‬گفتـه‬ ‫نلـرزه سـال ‪ ۱۹۶۰‬به دلیـل نحـوه‬ ‫اسـت کـه زمی ‬ ‫کشید هشـدن زمیـن مسـاحت این کشـور را‬ ‫افزایـش داد‪ .‬مقیـاس بزرگـی زلزلـه می توانـد‬ ‫ب هطـور ناخواسـته تفـاوت بیـن زمین لرز ههـای‬ ‫بسـیاربزرگ را پنهـان کنـد‪ .‬ایـن مقیـاس خطـی‬ ‫یسـت و بـه ازای هـر‬ ‫نیسـت بلکـه لگاریتم ‬ ‫واحـدی کـه افزایـش پیـدا می کنـد‪ ،‬حرکـت‬ ‫زمیـن ‪ ۱۰‬برابـر و مقـدار انـرژی ازادشـده ‪ ۳۲‬برابـر‬ ‫یشـود‪ .‬بوهـون بـرای توضیـح بزرگـی‬ ‫بیشـتر م ‬ ‫زلزلـه از مثـال شکسـتن یک دسـته اسـپا گتی‬ ‫اسـتفاده می کنـد‪ .‬ا گـر شکسـتن یک رشـته‬ ‫اسـپا گتی معـادل زلزلـه پنج ریشـتری باشـد‪،‬‬ ‫بـرای ازادشـدن انـرژی زلزلـه شش ریشـتری بایـد‬ ‫‪ ۳۲‬رشـته اسـپا گتی را بشـکنید‪ .‬در مقیـاس‬ ‫اسـپا گتی‪ ،‬مقیـاس هفـت مانند شکسـتن ‪۱۰۲۴‬‬ ‫رشـته‪ ،‬مقیاس هشـت مانند شکسـتن ‪۳۲۷۶۸‬‬ ‫رشـته و مقیـاس نـه ماننـد شکسـتن ‪۱۰۴۸۵۷۶‬‬ ‫اسـت‪ .‬خـب؛ همان طورکـه ایـن مثـال نشـان‬ ‫می دهـد‪ ،‬تفـاوت بیـن زلزلـه هشت ریشـتری‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫و نه ریشـتری ازنظـر انـرژی کـه ازاد م ‬ ‫خیلی بیشـتر از تفـاوت بیـن زلزلـه پنج ریشـتری‬ ‫یسـت‪ .‬پـس افزایـش بزرگـی‬ ‫و زلزلـه شش ریشتر ‬ ‫نلـرزه از ‪ ۹٫۵‬بـه ‪ ۹٫۶‬ریشـتر‪ ،‬درمقایسـه با‬ ‫زمی ‬ ‫نلـرزه از ‪ ۵٫۵‬بـه ‪ ۵٫۶‬ریشـتر‪،‬‬ ‫افزایـش بزرگـی زمی ‬ ‫مسـتلزم شکست هشـدن سـطح بسـیاربزرگ تری‬ ‫از یـک گسـل اسـت‪ .‬به علـت عدم قطعیـت‬ ‫ثهـای علمـی‬ ‫یهـا هنـوز بح ‬ ‫در اندازه گیر ‬ ‫نلـرزه‬ ‫نبـاره وجـود دارد کـه ایـا انـدازه زمی ‬ ‫درای ‬ ‫ً‬ ‫سـال ‪ ۱۹۶۰‬دقیقـا ‪ ۹٫۵‬ریشـتر بـود‪ .‬بـرای درک‬ ‫ً‬ ‫تهـای عظیـم در انـدازه اعـداد ظاهـرا‬ ‫تفاو ‬ ‫کوچـک در مقیـاس ریشـتر‪ ،‬بـه این موضـوع‬ ‫نلـرزه ‪ ۹٫۵‬ریشـتری بیـش‬ ‫فکـر کنیـد کـه زمی ‬ ‫نلـرزه‬ ‫یتـر از بزرگ تریـن زمی ‬ ‫از دوبرابـر قو ‬ ‫تشـده بعـدی بـا بزرگـی ‪ ۹٫۲‬ریشـتر اسـت‬ ‫ثب ‬ ‫کـه سـال ‪ ۱۹۶۴‬تنگـه پرنـس ویلیـام را لرزانـد‪.‬‬ ‫البتـه فجایـع سـیاره ای همچـون برخـورد‬ ‫سـیارک بـا زمیـن‪ ،‬وجـود دارد کـه ازنظـر تئـوری‬ ‫می توانـد بـه زمین لرز ههـای بسـیاربزرگ تری‬ ‫منجـر شـود (برخـی از دانشـمندان فکـر‬ ‫می کننـد برخـورد سـیارکی پایانـی کرتاسـه‬ ‫نسـال پیش دایناسـورهای‬ ‫کـه ‪ ۶۶‬میلیو ‬ ‫غیرپرنـده را از بیـن بـرد‪ ،‬باعـث زمین لرزه هایـی‬ ‫باشـدت دورقمـی شـد‪ ،‬ا گرچـه تعییـن دقیـق‬ ‫ان لرز ههـا دشـوار اسـت)‪ .‬هیوسـتون گفـت کـه‬ ‫ً‬ ‫سهـای زمانـی میلیارده اسـال‪ ،‬قطعـا‬ ‫در مقیا ‬ ‫زمیـن می توانـد شـاهد چنیـن فجایعـی باشـد؛‬ ‫گتـر از انچـه‬ ‫نلـرزه ای بزر ‬ ‫امـا احتمـال وقـوع زمی ‬ ‫در کشـور شـیلی رخ داد‪ ،‬درطـول عمـر انسـان‬ ‫بسیارپایین اسـت‪ .‬طبق شواهد زمین شناسی‪،‬‬ ‫نلـرزه‬ ‫یشـود بزرگ تریـن زمی ‬ ‫تخمیـن زده م ‬ ‫‪۳‬سـال پیش در شـیلی‬ ‫باسـتانی درحـدود ‪ ۸۰۰‬‬ ‫اتفـاق افتـاد و براسـاس پژوهشـی کـه سـال‬ ‫ً‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬منتشـر شـد‪ ،‬احتمـاال حـدود ‪ ۹٫۵‬ریشـتر‬ ‫بـود‪ .‬البتـه به گفتـه بوهـون؛ انـدازه همیشـه‬ ‫مهم تریـن عامـل تعیین کننـده در میـزان‬ ‫نلـرزه‪ ،‬حداقـل بـرای انسـان ها‬ ‫مرگباربـودن زمی ‬ ‫نیسـت‪ .‬زمین لرز ههـای کوچـک فقـط به خاطـر‬ ‫ر خ دادن در مناطـق پرجمعیـت و نواحـی دارای‬ ‫سـاختمان های مسـتعد ریـزش موجـب تلفـات‬ ‫نلـرزه‬ ‫یکـه زمی ‬ ‫جانـی بسـیاری شـده اند‪ .‬درحال ‬ ‫‪ ۹٫۵‬ریشـتری شـیلی حـدود ‪ ۲۰۰۰‬نفـر را کشـت‪،‬‬ ‫نلـرزه ای بـا بزرگـی‬ ‫یشـود در ‪ ۱۵۵۶‬زمی ‬ ‫تصـور م ‬ ‫حـدود هشت ریشـتر چیـزی حـدود ‪ ۸۳۰‬هزارنفـر‬ ‫را در شاانشـی چین کشـت‪ .‬در سـال ‪ ،۲۰۰۵‬زلزله‬ ‫‪۷‬هـزار فـرد را در کشـمیر‬ ‫‪ ۷٫۶‬ریشـتری حـدود ‪ ۹‬‬ ‫کشـت و در سـال ‪ ۲۰۱۰‬زلزلـه هفت ریشـتری‬ ‫حـدود ‪ ۲۲۰‬هزارنفـر را در هائیتـی کشـت‪ .‬حتـی‬ ‫زلزلـه ‪ ۶٫۷‬ریشـتری سـال ‪ ۱۹۹۴‬نورتریـج کـه روی‬ ‫ً‬ ‫گسـلی رخ داد کـه قبلا کسـی متوجـه ان نشـده‬ ‫بـود‪ ۵۷ ،‬نفـر را کشـت‪ ،‬هزاران نفـر را مجـروح کـرد‬ ‫و میلیاردهـادالر خسـارت ب هبـار اورد؛ چرا کـه‬ ‫لس انجلـس را تحت تاثیـر قـرار داد‪ .‬بوهـون‬ ‫می گویـد‪« :‬خیلی از گسـل های بالقوه می توانند‬ ‫زمین لرز ههـای مخـرب داشـته باشـند امـا مـردم‬ ‫فقـط بـه زمین لرز ههـای بـزرگ فکـر می کننـد»‪.‬‬ ‫مریم صفدری‪ /‬زومیت‬ ‫بازگشت ‪ ۲۶۰۰‬نفر از محققان و متخصصان ایرانی دانشگاه های برتر دنیا‬ ‫معاونـت علمـی‪ ،‬فنـاوری و اقتصـاد دانش بنیـان‬ ‫ریاسـت جمهوری بـا اجـرای برنامـه «همـکاری بـا‬ ‫متخصصـان و کارافرینـان ایرانـی خار ج ازکشـور»‬ ‫توانسـت باموفقیـت نقـش اثرگـذاری در ترغیـب‬ ‫و بازگردانـدن ‪ ۲۶۰۰‬محقـق و متخصـص ایرانـی‬ ‫دانشـگاه های برتـر دنیـا بـه کشـور بـازی کنـد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش معاونـت علمـی‪ ،‬فنـاوری و اقتصـاد‬ ‫دانش بنیـان ریاسـت جمهوری؛ این برنامـه کـه‬ ‫یـک همـکاری مشـترک میـان مرکـز تعاملات‬ ‫بین المللـی علـم و فنـاوری معاونـت علمـی‪،‬‬ ‫فنـاوری و اقتصاد دانش بنیان ریاسـت جمهوری‬ ‫و بنیـاد ملـی نخبـگان اسـت بـه شـکل گیری‬ ‫زیرسـاختی مناسـب و سـریع بـرای اسـتفاده از‬ ‫ظرفیـت و تـوان علمـی و فنـاوری متخصصـان‬ ‫ایرانـی در حوز ههـای مختلـف تخصصـی منجـر‬ ‫شـده اسـت‪ .‬در قالـب این برنامـه هم ا کنـون‬ ‫بیـش از ‪ ۱۰‬هزارنفـر از متخصصـان و محققـان‬ ‫ایرانـی خار ج ازکشـور جـذب شـدند و بیـش‬ ‫از ‪ ۲۶۰۰‬نفـر از محققـان و متخصصـان ایرانـی‬ ‫دانشـگاه های برتـر دنیا (بیشـتر از امریکا‪ ،‬کانـادا و‬ ‫نهـا‬ ‫اروپـا) بـه کشـور بازگشـته اند کـه ‪ ۱۹‬درصـد از ا ‬ ‫دانش اموختـه ‪ ۲۰‬دانشـگاه برتـر دنیـا (همچـون‬ ‫یتـی‪ ،‬اسـتنفورد‪ ،‬کمبریـج‪ ،‬هـاروارد‪ ،‬برکلـی‪،‬‬ ‫ام ا ‬ ‫ایلینـوی‪ ،‬امپریـال کالـج‪ ،‬پرینسـتون‪ ،‬میشـیگان‪،‬‬ ‫یپـی اف ال سـوئیس و ‪)...‬‬ ‫ملـی سـنگاپور‪ ،‬ا ‬ ‫هسـتند و حـدود ‪ ۷۹‬درصـد این افـراد تجربـه‬ ‫جسـال را در خار ج ازایـران‬ ‫زندگـی بیـش از پن ‬ ‫تهـای بین المللـی در جهـان‬ ‫داشـته اند‪ .‬مهاجر ‬ ‫امـروز از اهمیـت فوق العـاده ای برخـوردار اسـت‬ ‫و همـه کشـورها بـا درجـات مختلفـی بـا ایـن‬ ‫پدیـده‪ ،‬مواجه انـد‪ .‬برهمین اسـاس‪ ،‬مهاجـرت‬ ‫بـرای بسـیاری کشـورها فرصـت و بـرای برخـی نیـز‬ ‫تهدیـد تلقـی شـده و وجه تمایـز جوامـع درزمینه‬ ‫نهـا‪،‬‬ ‫فرصـت یـا تهدیدبـودن مهاجـرت بـرای ا ‬ ‫نـوع مواجهـه بـا موضـوع و نحـوه سیاسـت گذاری‬ ‫و مدیریـت ان اسـت‪ .‬دراین راسـتا‪ ،‬معاونـت‬ ‫علمـی و فنـاوری بـا همکاری بنیـاد ملی نخبگان‬ ‫«برنامـه همـکاری بـا متخصصـان و کارافرینـان‬ ‫ایرانـی خار ج ازکشـور (‪ »)connect.isti.ir‬را از‬ ‫سـال ‪ ۹۵‬بـا هـدف ایجـاد سـازوکاری بـرای بهـر ه از‬ ‫دانش و تجارب ارزشمند محققان و متخصصان‬ ‫ایرانـی خار ج ازکشـور در قالـب برنامه هایـی نظیـر‬ ‫پسـادکتری‪ ،‬فرصـت مطالعاتـی‪ ،‬اسـاتید مدعـو و‬ ‫معین‪ ،‬تاسیس شرکت فناور و برگزاری سخنرانی‬ ‫و کارگاه تخصصـی‪ ،‬پـروژه تخصصـی جایگزیـن‬ ‫خدمـت سـربازی‪ ،‬باتا کیدبـر مـدل چرخـش‬ ‫مغزهـا‪ ،‬طراحـی و اجرایـی کرده اسـت‪ .‬مخاطبان‬ ‫این برنامـه شـامل دانش اموختـگان دوره دکتـرا از‬ ‫یکی از ‪ ۲۰۰‬دانشـگاه برتر دنیا‪ ،‬اسـاتید یکی از ‪۲۰۰‬‬ ‫دانشگاهبرتر دنیاو متخصصانو کارافرینانفعال‬ ‫در یکی از موسسـات شـاخص علمی و فناوری یا‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان خارج ‬ ‫به چرخه کامل صنعت فضایی رسیده ایم‬ ‫وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات گفـت‪ :‬درتالش هسـتیم تا پایان سـال و یا‬ ‫ً‬ ‫نهایتا تا پایان دولت سیزدهم‪ ،‬کشور به صادرکننده خدمات فضایی تبدیل‬ ‫شـود و ایـن هدف گـذاری شدنی سـت‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ عیسـی زار عپـور در‬ ‫مراسـم بزرگداشـت روز ملـی فنـاوری فضایـی کـه در محـل مـوزه ارتباطـات‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬رویکـرد دولـت سـیزدهم بـه حـوزه فضایـی را یـک نـگاه راهبـردی‪،‬‬ ‫فرصت سـاز و اقتدارافریـن ذکـر کـرد و افـزود‪ :‬صنعـت فضایی تنها یک صنعت‬ ‫مرتفع کننده چالش ها و اقتصادی نیست بلکه یک عرصه اقتدارافرین برای‬ ‫کشـور تلقـی می شـود‪ .‬زار ع پـور‪ ،‬فناوری هـای مورداسـتفاده دراین صنعـت‬ ‫را پیچیـده و مهم تریـن فناوری هـای روز دنیـا توصیـف کـرد و یـاداور شـد‪:‬‬ ‫براین اسـاس اسـت کـه باالتریـن اسـتانداردها در رده نخسـت متعلـق بـه‬ ‫صنعـت فضایی سـت و بعـدازان اسـتانداردهای حوزه هـای نظامـی و در رتبـه‬ ‫سـوم اسـتانداردهای صنعتـی قـرار گرفته انـد‪ .‬وی بومی سـازی را گام دیگـر‬ ‫و مهـم کشـور در حـوزه فضایـی عنـوان کـرد و افـزود‪ :‬هرچنـد صنعـت فضایـی‬ ‫یکـه‬ ‫پیچیـده اسـت ولـی توانسـتیم دراین حـوزه خـوش بدرخشـیم‪ ،‬به گونه ا ‬ ‫بـه چرخـه کامـل صنعـت فضایـی رسـیدیم کـه در یک دهه اخیـر بـا راهبـری‬ ‫مقـام معظـم رهبـری دراین مسـیر ریل گـذاری شـده اسـت‪ .‬وزیـر ارتباطـات و‬ ‫فنـاوری اطالعـات باتا کیدبراینکـه دولـت سـیزدهم تلاش دارد تـا کلیـه موانع‬ ‫توسـعه صنعـت فضایـی را بـردارد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬بعـد از یک دهـه غفلـت‬ ‫از برگـزاری جلسـات شـورای عالی فضایـی‪ ،‬تا کنـون دو جلسـه ایـن شـورا برگـزار‬ ‫شده و پیام برگزاری این جلسات ان است که صنعت فضایی در کانون توجه‬ ‫دولت قرار گرفته اسـت‪ .‬زار ع پور‪ ،‬همگرایی و هم افزایی دراین حوزه را از دیگر‬ ‫نشـانه های توجـه دولـت به فضا دانسـت و افزود‪ :‬دسـتاورد ایـن توجه پرتاب‬ ‫شـش ماهـواره در کمتـر از یک سـال بـوده‪ .‬وی اضافـه کـرد‪ :‬صنعـت فضایـی از‬ ‫برنامه ها فاصله زیادی دارد‪ ،‬ولی نسبت به گذشته توجه زیادی به ان شده‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینـه اختصـاص اعتبـارات توجه جدی تری داشـته اسـت‪.‬‬ ‫اسـت و دولـت‬ ‫زار ع پـور بابیان اینکـه مـا نیـاز داریـم بـه رویکـرد راهبـردی تـا تبدیل شـدن بـه‬ ‫صنعتی سـازی حوزه فضایی برسـیم‪ ،‬گفت‪ :‬اقتصادی سـازی صنعت فضایی‬ ‫یکی از این راهبردهاست که دراین راستا منظومه ماهواره ها در کانون توجه‬ ‫کشـورها قـرار گرفتـه و در کشـور مـا ایـن راهبـرد محقـق نمی شـود مگراینکـه‬ ‫بخـش خصوصـی وارد شـود‪ .‬وی باتا کیدبـر هموارسـازی مسـیر بـرای ورود‬ ‫بخـش خصوصـی در حـوزه پرتابگرهـای ماهواره هـا‪ ،‬یـاداور شـد‪ :‬تقسـیم کار‬ ‫ملـی یکـی از دیگـر ضرورت هـای بخـش فضایـی کشـور اسـت‪ .‬وزیـر ارتباطـات‬ ‫و فنـاوری اطالعـات بااشـاره به برنامه هـای اتـی صنعـت فضایـی‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫درتلاش هسـتیم تـا پایـان سـال و یـا نهایتـا تا پایان دولت سـیزدهم‪ ،‬کشـور به‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫صادرکننـده خدمـات فضایـی تبدیـل شـود‪ .‬ایـن هدف گـذاری شدن ‬ ‫وی افـزود‪ :‬میـان جوامـع منطقه تنها ایران چرخه کامل بومی سـازی فضایی‬ ‫را دارد و امیدواریـم در پرتـاب ماهواره هـا بـه مـدار لئـو و خدمـات سنجشـی‬ ‫فضایـی‪ ،‬صادرکننـده باشـیم‪ .‬دیـروز در حاشـیه مراسـم بزرگداشـت روز ملـی‬ ‫فناوری فضایی از دو پروژه فضایی «نمونه کیفی ماهواره ناهید ‪ »۲‬و «نمونه‬ ‫پـروازی ماهـواره طلـوع ‪ »۳‬به صـورت انالیـن رونمایـی شـد‪ .‬ناهیـد ‪ ۲‬یـک‬ ‫ماهـواره مخابراتی سـت کـه بـا تلاش محققان پژوهشـگاه فضایـی و همکاری‬ ‫فنـاوران شـرکت های دانش بنیـان و محققـان دانشـگاهی طراحـی و سـاخته‬ ‫شـده اسـت‪ .‬وزن این ماهواره ‪ ۱۳۰‬کیلوگرم و قرار اسـت در مدار ‪ ۵۰۰‬کیلومتری‬ ‫بـه فضـا پرتـاب شـود‪ .‬طـول عمـر ایـن ماهـواره دوسـاله عنـوان شـد و بـرای‬ ‫اولین بـار در کشـور در ان از پیشـرانه گاز گـرم بهـره بـرده شـده اسـت‪ .‬ناهیـد‬ ‫‪ ۲‬مجهـز بـه فنـاوری موقعیت یابـی رادیویـی مسـتقل از ‪ GPS‬اسـت‪ .‬طلـوع ‪۳‬‬ ‫ماهـواره ای سنجشی سـت کـه سـازمان فضایـی ایـران سـفارش سـاخت ان را‬ ‫داد کـه شـرکت صنایـع مخابراتـی ایـران (صا ایـران) کار سـاخت ان را به عهـده‬ ‫داشـت‪ .‬ایـن ماهـواره بـا وزن ‪ ۱۵۰‬کیلوگـرم سـنگین ترین ماهـواره ساخت هشـده‬ ‫در کشـور تلقـی می شـود و بـا دقـت تصویربـرداری پنج متـر سیاه وسـفید و‬ ‫‪ ۱۰‬متـر رنگـی در مـدار ‪ ۵۰۰‬کیلومتـری زمیـن قـرار می گیـرد‪ .‬ایـن ماهـواره بـا بهره‬ ‫از زیرسـامانه های پیشـرانش فضایـی بومـی‪ ،‬دارای قابلیـت اصلاح و مانـور‬ ‫مـداری در فضاسـت‪ .‬بیـش از ‪ ۸۰‬درصـد تجهیـزات و زیرسـامانه های ایـن‬ ‫ماهـواره بومـی بـوده و بـا بهره گیـری از توانمنـدی شـرکت های دانش بنیـان و‬ ‫بخـش خصوصی توسـعه یافته اسـت و تمـام ازمایش های خـود را باموفقیت‬ ‫پشت سـر گذاشـته و امـاده پرتـاب اسـت‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫کشف یک سیاره فراخورشیدی کمیاب‬ ‫دانشـمندان به تازگـی یـک سـیاره فراخورشـیدی کمیـاب کشـف کرده انـد‬ ‫کـه ایـن کشـف جدیـد می توانـد بـه اخترشناسـان در کاوش حیـات بیگانـه‬ ‫کمـک بزرگـی کنـد‪ .‬به گـزارش انـا؛ سـیاره های فراخورشـیدی بـه سـیاره های‬ ‫بیـرون از منظومـه شمسـی گفتـه می شـود کـه بـه دور یـک سـتاره ب هجـز‬ ‫خورشـید می گـردد‪ .‬دانشـمندان تا کنـون بیش از ‪ 5000‬سـیاره فراخورشـیدی‬ ‫کشـف کردنـد کـه ایـن سـیاره فراخورشـیدی بـه دور یکـی از کوتوله های سـرخ‬ ‫می گـردد‪ .‬گـروه محققـان به رهبری دیانا کوسا کوفسـکی موفق به کشـف یک‬ ‫سـیاره فراخورشـیدی مشـابه بـا جـرم زمیـن شـدند کـه بـه دور کوتولـه سـرخ‬ ‫می گـردد‪ .‬از میـان سـیاره های فراخورشـیدی تنهـا چنـد سـیاره هسـتند کـه‬ ‫بـرای سـتارگان خـود قابلیـت سـکونت دارد‪ .‬در واقـع می تـوان گفـت در ایـن‬ ‫سـیاره های فراخورشـیدی اب بـرای حیـات وجـود دارد‪ .‬چرخـش این سـیاره‬ ‫بـه دور کوتولـه سـرخ تقریبـا ‪ ۱۵‬روز زمـان می بـرد‪.‬‬ ‫حرکت دست افراد فلج به کمک ربات پوشیدنی‬ ‫افرادی کـه از ‪( ALS‬بیمـاری اسـکلروز جانبـی امیوتروفیـک) رنـج می برنـد‪،‬‬ ‫اغلـب به دلیـل زوال سـلول های مغـز و نخـاع در باال بـردن بازوهـای خـود‬ ‫مشکل دارند‪ .‬یک ربات پوشیدنی جدید برای کمک به ان ها طراحی شده‬ ‫اسـت کـه مانند یک جفـت بادکنک در زیر بغل افراد عمـل می کند‪ .‬به گزارش‬ ‫مهـر؛ ایـن ربـات کـه توسـط گروهـی از دانشـمندان در دانشـگاه هـاروارد و‬ ‫بیمارسـتان عمومـی ماساچوسـت تولیـد شـده‪ ،‬دارای دو محـرک رباتیـک‬ ‫نـرم ‪ Y‬شـکل اسـت کـه در زیـر بغل فرد قـرار دارد‪ .‬شـیلنگ های خاصی هر دو‬ ‫محـرک دارای بدنـه پارچـه ای را بـه یـک پمـپ هـوا بـا باتـری متصـل می کننـد‬ ‫کـه پشـت کمـر کاربـر نصـب شـده اسـت‪ .‬وقتی حسـگرهای یکپارچـه‪ ،‬حرکات‬ ‫جزئـی بـازو به سـمت بـاال را شناسـایی می کننـد‪ ،‬پمـپ را تحریـک می کننـد تـا‬ ‫محـرک مربوطـه را بـاد کنـد‪ ،‬بنابراین بازوی فرد به ارامی بلند می شـود‪ .‬انجام‬ ‫کهـا‬ ‫یـک حرکـت خفیـف عضالنـی به سـمت پاییـن نیـز باعـث می شـود محر ‬ ‫تخلیـه شـوند و بـازو دوبـاره پاییـن بیایـد‪.‬‬ ‫شبیه سازی مردگان با ‪ChatGPT‬‬ ‫مدیـر اجرایـی متاورس اعالم کرد که ‪ ChatGPT‬در حال تسـریع جدول زمانی‬ ‫برای شبیه سـازی افراد مرده اسـت‪ .‬به گزارش فارس؛ یکی از مدیران اجرایی‬ ‫متـاورس گفتـه اسـت معرفـی ‪ ChatGPT‬توسـط شـرکت ‪ OpenAI‬ممکـن‬ ‫اسـت رونـد ارائـه یـک اواتـار دیجیتـال واقعـی و مبتنی بـر هـوش مصنوعـی از‬ ‫مـردگان را خیلـی زودتـر از موعـد تسـریع بخشـد‪ .‬ارتـور سـیچوف؛ مدیر عامل‬ ‫«سـامنیوم اسـپیس» که شـرکت او در حال کار بر توسـعه ‪ Live Forever‬برای‬ ‫اواتارهـای ربـات در دنیـای واقعیـت مجازی سـت گفـت‪ :‬هـوش مصنوعـی‬ ‫سـریع تر از تصور در حال پیشـرفت اسـت و توسـعه این چت بات می تواند به‬ ‫مـا در تسـریع پیش بـرد این پـروژه دو سـال زودتـر از موعـد مقـرر کمـک کنـد‪.‬‬ ‫بـا تکنولـوژی رو به پیشـرفت ا گـر مـن بمیـرم مـردم می تواننـد بـا اواتـار‪ ،‬حرکات‬ ‫و صـدای مـن صحبـت کننـد و شـاید در ‪ 10‬دقیقـه اول هنـگام صحبـت بـا ان‬ ‫شـخص‪ ،‬ندانیـد کـه در واقـع هـوش مصنوعی سـت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫شنبه ‪ 27‬اسفند ‪ 1401‬شماره‪2740‬‬ صفحه 4 ‫ایالم‬ ‫شهرستان‬ ‫‪2740‬‬ ‫‪2740‬‬ ‫شماره‬ ‫‪ 1401‬شماره‬ ‫اسفند‪1401‬‬ ‫‪2827‬اسفند‬ ‫ شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫یک‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫بازگشت ‪ ۵۸‬طرح کشاورزی به چرخه تولید‬ ‫اذرنـوش عمـوزاده گفـت‪ ۷۱۱ :‬طـرح در حـوزه کشـاورزی اسـتان را کـد یـا‬ ‫شهـای صورت گرفتـه امسـال ‪۵ ۸‬مـورد ازاین تعـداد‬ ‫غیرفعـال بودنـد کـه بـا تال ‬ ‫حهـا بیشـتر در زمین ههـای دام و طیـور‪،‬‬ ‫احیـا شـده اند‪ .‬وی افـزود‪ :‬این طر ‬ ‫پـرورش زیتـون‪ ،‬محصـوالت گلخانـه ای و ‪ ...‬هسـتند‪ .‬رئیـس سـازمان جهـاد‬ ‫کشـاورزی ایلام یـاداور شـد‪ :‬تعهـد اشـتغال جهـاد کشـاورزی اسـتان در‬ ‫سـال جـاری ‪ ۷۹۱‬نفـر بـوده کـه تا کنـون بـرای ‪ ۱۰۶۳‬نفـر شـغل ایجـاد شـده‪.‬‬ ‫وی بـه پرداخـت تسـهیالت تبصـره ‪ ۱۸‬در اسـتان اشـاره و تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫‪ ۲۳۳‬میلیاردتومـان ازاین محـل بـه ‪ ۲۸۷‬پـروژه پرداخـت شـده‪ .‬وی اشـتغال‬ ‫تشـده‬ ‫ایجادشـده از محـل تسـهیالت تبصـره ‪ ۱۸‬را ‪ ۳۹۸‬نفـر و مشـاغل تثبی ‬ ‫را ‪ ۲۸۹‬نفـر عنـوان کـرد‪ .‬رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی ایلام گفـت‪ :‬یکـی از‬ ‫اصلی تریـن حوز ههـای کشـاورزی دام و طیـور اسـت کـه امسـال ‪ ۲۸۵۶‬نفـر‬ ‫ازاین محـل ‪ ۲۱۶‬میلیاردتومـان تسـهیالت دریافـت کرده انـد‪ .‬وی پرداخـت‬ ‫شـش میلیاردتومان بـرای مکانیزاسـیون ماشـین االت کشـاورزی را از دیگـر‬ ‫اقدامـات انجام شـده برشـمرد‪.‬‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی ایالم خبر داد؛‬ ‫برگزاری جشنواره انتخاب کارافرینان برتر‬ ‫علی اشـرف تابانـی در جشـنواره انتخـاب‬ ‫کارافرینان برتر ‪ ۱۴۰۱‬و رابطان بیمه ای اسـتان‬ ‫گفـت‪ :‬باتوج هبـه نقـش و جایـگاه کارفرمایـان‬ ‫در تحقـق منابـع درامـدی سـازمان تامیـن‬ ‫اجتماعـی و تلاش جهـت ایجـاد همدلـی‪،‬‬ ‫انگیـزه‪ ،‬رضایت منـدی و جلـب اعتمـاد‬ ‫متقابـل بیـن کارفرمایـان و سـازمان جشـنواره‬ ‫کارافرینـان برتـر در چهـار سـطح طبـق نیروهـای بیم هشـده برگـزار شـد‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪ :‬جشـنواره انتخـاب کارافرینـان برتـر هرسـاله در حوز ههـای اقتصـادی‪،‬‬ ‫یشـود‪ .‬مدیـرکل تامیـن اجتماعـی ایلام‬ ‫اجتماعـی و فرهنگـی و ‪ ...‬برگـزار م ‬ ‫گفـت‪ :‬واحدهـای اشـتغال افرین در سـطوح یـک تا پنج نفر از شـش تا ‪ ۴۹‬نفر‪،‬‬ ‫‪ ۵۰‬تـا ‪ ۱۰۰‬نفـر و ‪ ۱۰۱‬بـه باالتـر کـه دراین واحدهـا و بنگا ههـا بیمـه شـده اند‪،‬‬ ‫تجلیـل شـدند‪ .‬وی شـاخص هایی چـون پرداخـت دسـتمزد واقعـی بـه‬ ‫کارگران براسـاس شـغل واقعی‪ ،‬ارسـال به موقع لیسـت بیمه شده ها به تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬عدم بدهی به تامین اجتماعی‪ ،‬استفاده از خدمات غیرحضوری‬ ‫تامیـن اجتماعـی ب هجـای مراجعـه حضـوری‪ ،‬رصـد به موقـع سـامانه های‬ ‫مرتبط با کارفرمایان و کارگران‪ ،‬رعایت مسـائل ایمنی و حوادث ناشـی از کار‪،‬‬ ‫عـدم شـکایت کارگـر از کارفرمـا طبـق مـاده ‪ ۱۴۸‬قانـون کار را ملا ک انتخـاب‬ ‫کارفرمایـان برتـر اسـتان برشـمرد‪ .‬در پایـان از محمدحسـین بیاتـک از شـرکت‬ ‫مادا کتو استیل کرد در سطح ملی‪ ،‬عبدالرضا محمدی از فروشگاه اوشاتک‪،‬‬ ‫طالـب فکوریـان از شـرکت فراورد ههـای لبنـی کیمیـا‪ ،‬سـجاد بیگ میـری از‬ ‫شـرکت فـوالد زا گـرس و زینـب احمـدی از کارگاه چـرم دوزی تجلیـل شـد‪.‬‬ ‫کسب مقام نخست کشوری‬ ‫توسط اتش نشانان شرکت پاالیش گاز ایالم‬ ‫روح اهلل نوریـان بااشـاره به اینکه در دومیـن ارزیابـی امادگـی جسـمانی‬ ‫اتش نشـانان ‪ ۸۵۳‬نفـر از اتش نشـانان از ‪ ۱۷‬شـرکت پاالیشـی کشـور و‬ ‫تاسیسـات ذخیر هسـازی گاز سـراجه قـم شـرکت کرده انـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫اتش نشـانان پاالیشـگاه گاز ایلام موفـق بـه کسـب مقـام اول بـا درصـد قبولـی‬ ‫عالـی و امتیـاز ‪ ۹۵٫۲۴‬درصـد شـدند‪ .‬ایـن مسـابقات در هفـت مرحلـه ازمـون‬ ‫شـامل بارفیکس‪ ،‬ازمون دوی ‪ ۴‬در ‪ ،۹‬ازمون شـنای خشـک‪ ،‬دوی ‪ ۵۴۰‬متر‪،‬‬ ‫دراز و نشـت‪ ،‬انعطـاف و ازمـون پلـه برگـزار شـد کـه درایـن دوره از مسـابقات؛‬ ‫اتش نشـانان ایـن واحـد صنعتـی بـا اختلاف زیـاد مقـام نخسـت ایـن دوره از‬ ‫ارزیابـی را کسـب نمودنـد‪ .‬مدیرعامـل شـرکت پاالیـش گاز ایلام گفـت‪ :‬بـرای‬ ‫دسـتیابی به این مهم‪ ،‬پاالیشـگاه گاز ایالم و همکاران امور ‪ HSE‬برنامه ریزی‬ ‫منظمـی جهـت حفـظ امادگـی جسـمانی اتش نشـانان به منظـور مقابلـه بـا‬ ‫حـوادث احتمالـی و حضـور موثـر در مسـابقات ازجملـه برگـزاری حداقـل ‪۵۰‬‬ ‫لسـال و همچنیـن حضـور موثـر اتش نشـانان در‬ ‫مانـور سـطح ‪ ۱‬و ‪ ۲‬و ‪ ۳‬درطو ‬ ‫تمرینـات ورزشـی زیرنظـر مربـی تخصصی انجـام داده اسـت‪ .‬همچنین مدیر‬ ‫بهداشـت‪ ،‬ایمنـی‪ ،‬محیط زیسـت و پدافنـد غیرعامـل شـرکت ملـی گاز ایـران‬ ‫از کسـب مقام نخسـت ارزیابی امادگی جسـمانی اتش نشـانان پاالیشـگاه گاز‬ ‫ایلام در بیـن اتش نشـانان شـرکت های پاالیشـی گاز کشـور خبـر داد و گفـت‪:‬‬ ‫امـروزه جایـگاه رفیـع اتش نشـانان صنعـت گاز بیش ازپیـش در کشـور نمایان‬ ‫شـده اسـت‪.‬‬ ‫اعالم نتیجه مرحله استانی مسابقات ملی‬ ‫مناظره دانشجویان ایران‬ ‫روح اهلل پارسـی گفـت‪ :‬در مرحلـه اسـتانی‬ ‫یازدهمیـن دوره مسـابقات ملـی مناظـره‬ ‫دانشـجویان ایـران در ایلام‪ ،‬تیم هـای‬ ‫«هانـا» از دانشـگاه ایلام‪ ،‬متشـکل از پریسـا‬ ‫رسـتم زاد‪ ،‬هانیـه انـوری‪ ،‬امیرحسـین‬ ‫محمـدی و رضـا فرجـی به عنـوان تیـم اول و‬ ‫تیـم «مکتـب چمـران» نیـز از دانشـگاه ایلام‪،‬‬ ‫متشـکل از بهـروز جلیـل‪ ،‬سـید مصطفـی موسـوی مقدم‪ ،‬حسـین زار عپـور و‬ ‫رحیـم مسـاعدزاده به عنـوان تیـم دوم بـه مرحلـه منطقـه ای ایـن مسـابقات‬ ‫راه یافتنـد‪ .‬مدیـر فرهنگـی جهـاد دانشـگاهی اسـتان ایلام بـا قدردانـی از‬ ‫یهـای انجا مشـده توسـط اسـتانداری و مشـارکت دانشـگاه های‬ ‫هماهنگ ‬ ‫اسـتان به ویـژه از مسـئوالن دانشـگاه ایلام به عنـوان میزبـان ایـن مسـابقات‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬دراین مسـابقات درطـول سـه روز ‪ ۱۶‬تیـم بـا هـم به رقابـت‬ ‫پرداختند و امیدواریم این مناظرات بتوانند بیش ازپیش به ارتقای فرهنگ‬ ‫گفت وگو در جامعه بینجامد‪ .‬وی گفت‪ :‬مسابقات ملی مناظره دانشجویان‬ ‫هرسـاله بـا شـعار «مناظـره؛ فرصتـی بـرای یادگیـری» بـا هـدف ایجـاد بسـتر‬ ‫برای کمک به توسـعه فرهنگ گفت وگو‪ ،‬تولید علم و اندیشـه دینی‪ ،‬تقویت‬ ‫روحیـه حـق و حق طلبـی‪ ،‬مهیا کردن فرصتی برای اموزش مسـائل و مطالب‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫علمـی ب هصـورت جـذاب و باورپذیـر بـرای دانشـجویان برگـزار م ‬ ‫سرمایه گذاری برای طر ح های بزرگ صنعتی‬ ‫رئیـس سـازمان صنعـت ‪ ،‬معـدن و تجـارت‬ ‫ایلام گفـت‪ ۸۲ :‬هزار میلیارد تومـان بـرای‬ ‫حهـای بـزرگ صنعتـی ایـن اسـتان‬ ‫اجـرای طر ‬ ‫سـرمایه گذاری شـده اسـت‪ .‬رضـا اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬ان جـی ال سـه هـزار و ‪ ،۱۰۰‬مینـی‬ ‫نجـی ال ‪ ،‬پتروشـیمی دهلـران ‪ ،‬پتروشـیمی‬ ‫ا ‬ ‫هلیلان ‪ ،‬شـرکت ارغوان گسـتر ‪ ،‬فیلترهـای‬ ‫تصفیه اب ایوان ‪ ،‬تولید شمش فوالد و شرکت توسعه معادن پارس تامین از‬ ‫مهم تریـن پروژ ههـای بـزرگ صنعتـی این اسـتان اسـت که در مراحـل اجرایی‬ ‫قـرار دارنـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬بهره بـرداری کامـل از ایـن پروژه هـا تحـول شـگرفی را در‬ ‫اشـتغال زایی و درامدزایـی اسـتان به دنبـال خواهـد داشـت‪ .‬رئیـس سـازمان‬ ‫حهـای صنعتـی اسـتان‬ ‫صمـت ایلام یـاداور شـد‪ :‬با توجه به اینکـه بیشـتر طر ‬ ‫نهـا باعـث خواهـد شـد ایلام پـس‬ ‫در حـوزه پتروشـیمی قـرار دارد‪ ،‬افتتـاح ا ‬ ‫از عسـلویه و بنـدر ماهشـهر بـه قطـب سـوم تولیـد محصـوالت پتروشـیمی‬ ‫تهـای‬ ‫در کشـور تبدیـل شـود‪ .‬محمدرحیمـی تا کیـد کـرد‪ :‬یکـی از اولوی ‬ ‫دولـت سـیزدهم توجـه بـه حـوزه صنعـت در شهرسـتان های کمتـر برخـوردار‬ ‫اسـت و در این راسـتا با توج هبـه نبـود صنایـع در ابدانـان ایجـاد سـه طـرح‬ ‫نسـنجی‬ ‫صنعتـی و معدنـی شـامل کارخانـه تولیـد هیـدرات پتاسـیم‪ ،‬امکا ‬ ‫تولیـد سلسـتین و دولومیـت و کارخانـه اجـر در این شهرسـتان در دسـتور کار‬ ‫قـرار گرفتـه اسـت‪ ۴۷۹ .‬واحـد تولیـدی دارای پروانـه بهره بـرداری بـا حـدود‬ ‫سـرمایه گذاری ‪ ۲۸‬هزار میلیارد تومـان و نزدیـک بـه ‪ ۱۰‬هزار نفـر اشـتغال زایی‬ ‫در اسـتان وجـود دارد کـه از این تعـداد واحـد تولیـدی حـدود ‪ ۷۰‬درصـد یعنی‬ ‫‪ ۳۳۹‬واحـد فعـال و نیمه فعـال اسـت که ‪ ۳۰‬درصد ان ها یعنـی ‪ ۱۴۰‬واحد را کد‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫محسـوب م ‬ ‫‪5‬‬ ‫معاون بهره برداری فوالدمبارکه اعالم کرد؛‬ ‫خبر‬ ‫دیدار اعضای شورای شهر‬ ‫و سرپرست جدید شهرداری ساری با فرماندار‬ ‫رکورددار رشدن ایران در تولید جهانی؛‬ ‫با سهم ‪ ۳۴‬درصدی گروه فوالدمبارکه‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫انجمـن جهانی فـوالد در جدیدترین گزارش‬ ‫خـود اعلام کـرد به طورکلـی میـزان تولیـد‬ ‫فـوالد خـام جهـان در سـال ‪( 2022‬از ‪10‬‬ ‫دی مـاه ‪ ۱۴۰۰‬تـا ‪ 9‬دی ‪ )۱۴۰۱‬بـا ‪ ۴٫۳‬درصـد‬ ‫کاهـش نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل‬ ‫‪۱ ۸۳۱۵۰۰۰۰۰‬تـن بـوده؛ امـا علی رغـم ایـن‬ ‫کاهـش تولیـد‪ ،‬ایران با رشـد هشـت درصدی‬ ‫باالتریـن میـزان رشـد را بیـن ‪ 10‬تولیدکننـده‬ ‫برتـر دنیـا داشـته اسـت‪ .‬معـاون بهر هبـرداری‬ ‫فوالدمبارکـه ضمـن تاییـد ایـن خبـر گفـت‪:‬‬ ‫تولیـد فـوالد خـام ایـران در بـازه یادشـده‬ ‫‪ ۳۰۶۰۰۰۰۰‬تـن بـوده کـه ازاین میـزان‪ ،‬گـروه‬ ‫فوالدمبارکـه (شـرکت فوالدمبارکـه‪ ،‬فـوالد‬ ‫هرمـزگان و مجتمـع فـوالد سـبا) علی رغـم‬ ‫محدودیـت مصـارف انـرژی در فصـول‬ ‫مختلـف سـال‪ ،‬با تولیـد ‪ ۱۰۳۳۰۰۰۰‬تن و رشـد‬ ‫‪ 9.2‬درصـدی نسـبت بـه مدت مشـابه سـال‬ ‫قبل‪ ،‬نقش بسزایی در رشد هشت درصدی‬ ‫تولیـد فـوالد ایـران و تثبیـت جایـگاه دهـم‬ ‫کشـور در بیـن برتریـن تولیدکننـدگان جهـان‬ ‫داشـته‪ .‬غالمرضـا سـلیمی تصریح کـرد‪ :‬بنابر‬ ‫امارهـای موجـود در سـال ‪ 2022‬در منطقـه‬ ‫غـرب اسـیا ‪ ۴۴۰۰۰۰۰۰‬تـن فـوالد تولیـد شـده‬ ‫کـه ازاین میـزان ‪ ۶۹٫۵‬درصـد ان دراختیـار‬ ‫ایـران بـوده اسـت‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫یکـه در سـال گذشـته میلادی‬ ‫درحال ‬ ‫همـه ‪ ۱۰‬کشـور نخسـت تولیدکننـده فـوالد‬ ‫جهـان بـا کاهـش تولیـد پنـج تـا ‪ 20‬درصـدی‬ ‫مواجـه شـده اند‪ ،‬فقـط هنـد و ایـران هریـک‬ ‫به ترتیـب ‪ ۵٫۵‬و هشـت درصد افزایـش تولید‬ ‫یسـت که در پـی‬ ‫داشـته اند‪ .‬این درحال ‬ ‫عملکـرد خـوب فوالدسـازان ایـران در نوامبـر‬ ‫‪ 2022‬ایـران تـا جایـگاه هفتـم صعـود کـرد‪.‬‬ ‫معـاون بهره بـرداری فوالدمبارکـه‪ ،‬میـزان‬ ‫تولیـد گـروه فوالدمبارکـه در سـال ‪ ۱۴۰۰‬را‬ ‫‪۹ ۳۳۸۰۰۰‬تـن اعلام و تصریـح کرد‪ :‬باتوجه به‬ ‫رشد تقاضا و مصرف انواع ورق های فوالدی‬ ‫در کشـورمان که خوشـبختانه از رونق تولید‬ ‫و توسـعه فضـای کسـب خبـر می دهـد و‬ ‫ازانجا کـه تـا افـق ‪ ۱۴۰۴‬تولیـد ‪۵ ۵۰۰۰۰۰۰‬تـن‬ ‫فـوالد در کشـور هدف گـذاری شـده‪،‬‬ ‫گـروه فوالدمبارکـه بـرای سـال ‪ ۱۴۰۱‬تولیـد‬ ‫فگـذاری کرده‬ ‫‪ ۹۹۴۰۰۰۰‬تـن فـوالد خام را هد ‬ ‫کـه باتوج هبـه دسـتاوردهای خـوب گـروه در‬ ‫‪۸‬تـن‬ ‫‪ ۱۰‬ماهـه سـال جـاری و تولیـد ‪ ۸۸۳۰۰۰‬‬ ‫یشـود تـا پایـان‬ ‫نبـازه‪ ،‬پیش بینـی م ‬ ‫درای ‬ ‫سـال‪ ،‬تولیـد گـروه فوالدمبارکـه بـه رکـورد‬ ‫یسـابقه ‪۱ ۰۳۰۰۰۰۰‬تـن افزایـش یابـد‪.‬‬ ‫ب ‬ ‫تبـه دسـتاوردهای‬ ‫وی افـزود‪ :‬باعنای ‬ ‫شـرکت فوالدمبارکـه از ابتـدای سـال جـاری‬ ‫یشـود تولیـد‬ ‫تا کنـون‪ ،‬پیش بینـی م ‬ ‫تختـال فوالدمبارکـه تـا پایـان اسـفندماه از‬ ‫نتـن عبـور کنـد‪ .‬وی درخصـوص‬ ‫‪ 7.2‬میلیو ‬ ‫فگـذاری افزایـش تولیـد در گـروه‬ ‫دالیـل هد ‬ ‫فوالدمبارکـه گفـت‪ :‬افزایـش مصـرف سـرانه‬ ‫فوالد در کشور‪ ،‬ارزاوری با حضور در بازارهای‬ ‫صادراتـی بـا اولویـت تامیـن حدا کثـری بـازار‬ ‫داخلی‪ ،‬پیشـگیری از واردات و هدف گذاری‬ ‫گـروه فوالدمبارکـه بـرای حفظ سـهم خـود در‬ ‫تولیـد و صـادرات انـواع محصـوالت فـوالدی‬ ‫تخـت از مهم تریـن دالیـل افزایـش تولیـد‬ ‫هدفمند است‪ .‬به گفته وی؛ افزایش انگیزه‪،‬‬ ‫همدلـی و همگرایـی مدیریـت و کارکنـان‬ ‫در دسـت یابی بـه اهـداف‪ ،‬برنامه ریـزی‬ ‫هوشـمندانه و هدفمنـد بـرای نوسـازی‬ ‫(اورهـال) خطـوط‪ ،‬انجـام تعمیـرات اساسـی‬ ‫فهـای ناشـی‬ ‫نواحـی مختلـف در زمـان توق ‬ ‫از محدودیـت مصـارف بـرق و گاز در فصـول‬ ‫مختلـف سـال باتوج هبـه تجـارب سـال های‬ ‫کسـازی نواحـی بـرای تولیـد‬ ‫قبـل و چاب ‬ ‫حدا کثـری در زمان هایـی کـه خطـوط بـا‬ ‫محدودیـت در مصـارف مواجـه نیسـتند‬ ‫و درنهایـت کسـب رکوردهـای متعـدد و‬ ‫پی درپـی در شـرکت های فوالدمبارکـه‪،‬‬ ‫هرمـزگان و مجتمـع فـوالد سـبا از مهم تریـن‬ ‫عوامـل رسـیدن بـه اهـداف گـروه اسـت‪.‬‬ ‫سـلیمی اظهـار امیـدواری کـرد در سـالی کـه‬ ‫ب هنـام «تولید؛ دانش بنیان؛ اشـتغال افرین»‬ ‫نـام نهـاده شـده اسـت‪ ،‬گـروه فوالدمبارکـه بـا‬ ‫همـت مدیریـت و کارکنانـش بتوانـد به تمام‬ ‫اهـداف کمـی و کیفـی خـود دسـت یابـد و‬ ‫ارزش افـزوده فزاینـده ای بـرای ذی نفعـان و‬ ‫کشـور حاصـل کنـد‪.‬‬ ‫معاوندانشگاه علوم پزشکی مازندران‪:‬‬ ‫جمعیت مازندران با تداوم روند فعلی تا چهار دهه اینده نصف می شود‬ ‫عباسعلسکوشکی‬ ‫معـاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی مازنـدران گفـت‪:‬‬ ‫بایـد در اصلاح قانـون جمعیـت بایـد اقدامـات جـدی‬ ‫صـورت گیـرد و بایـد اعتبـارات مناسـبی در این بخـش دیـده‬ ‫شـود‪ .‬مراسـم اختتامیـه جشـنواره ملـی جوانـی جمعیـت‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران در محـل دانشـگاه پیامبـر‬ ‫اعظـم؟جع؟ سـاری برگـزار شـد‪ .‬ایـن مراسـم بـا حضـور‬ ‫صادقیـان؛ مشـاور فرهنگـی وزیـر بهداشـت‪ ،‬غالمـی؛ رئیـس‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی مازنـدران‪ ،‬تنی چنـد از مسـئوالن‬ ‫اسـتانی و شهرسـتانی و نیـز برگزیـدگان جشـنواره همـراه بـود‪.‬‬ ‫عبـاس علیپـور؛ معـاون بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫مازنـدران اظهـار کـرد‪ :‬مهم تریـن نکتـه در حـوزه جمعیـت ان‬ ‫اسـت کـه بپذیریـم ایـن مسـئله بسـیار حائز اهمیـت اسـت‬ ‫و بایـد ان را جـدی بگیریـم‪ .‬وی افـزود‪ :‬مقـام معظـم رهبـری‬ ‫بـا ورود بـه موضـوع جمعیـت‪ ،‬یکـی از خطاهـای صـورت‬ ‫گرفتـه در تصمیـم و سیاسـتگزاری کالن کشـور در ده ههـای‬ ‫گذشـته را تهدیـد نسـل عنـوان کـرد‪ .‬معاونـت بهداشـتی‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی مازنـدران خاطرنشـان کـرد‪ :‬جـدا از‬ ‫کاهـش جمعیـت‪ ،‬ترکیـب جمعیتـی خوبـی هـم نداریـم‪ .‬ایـن‬ ‫مسـئول ادامـه داد‪ :‬مـا در مازنـدران بـا تـداوم ایـن رونـد در‬ ‫چهار دهه گذشـته عالوه بر اینکـه جمعیـت اسـتان نصـف‬ ‫خواهد شـد و غالب جمعیت نیز سـالمند هسـتند که بخش‬ ‫قابل توجهـی از انـان نیـز دارای فرزنـد نیسـتند‪ .‬عباسـپور‬ ‫عنـوان کـرد‪ :‬ترکیـب قومـی و فرهنگـی و نیـز سـطح علمـی و‬ ‫مهارتـی جمعیـت مـا نیـز بهـم خواهـد ریخـت‪ .‬وی با اشـاره به‬ ‫سـقوط نـرخ بـاروری مازنـدران‪ ،‬گفـت‪ :‬نـرخ جایگزینـی در‬ ‫مازنـدران بسـیار پاییـن اسـت و بـه ازای فـوت هـر پـدر و مـادر‬ ‫تنهـا یک نفـر جـای خالـی انان را پـر می کند‪ .‬معاون دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی مازنـدران گفـت‪ :‬وضعیـت جمعیتـی کشـور از‬ ‫نتـر اسـت‪.‬‬ ‫تمامـی کشـورهای اسلامی و همسـایه مـا پایی ‬ ‫وضعیـت سـالمندی کشـور نیـز بـه نسـبت سـایر کشـورهای‬ ‫یشـود‪ .‬میزان ناباروری‬ ‫همسـایه یک کشـور پیر محسـوب م ‬ ‫یسـت و بایـد توجـه جـدی بـه ایـن‬ ‫در کشـور مـا رقـم باالی ‬ ‫موضـوع صـورت گیـرد‪ .‬تولـد سـاالنه در مازنـدران ‪ ۳۰‬هزار نفـر‬ ‫اسـت که با احتسـاب میـزان ناباروری حـدود ‪ ۱۰‬درصدی این‬ ‫جمعیت ا گر تنها ‪ ۳۰‬درصد این افراد را درمان کنیم‪ ،‬مشکل‬ ‫جمعیتـی مـا را بـدون هیـچ اقـدام دیگـری ت احـد زیـادی‬ ‫مرتفـع خواهـد کرد‪ .‬معـاون دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران‬ ‫افـزود‪ :‬بایـد در اصلاح قانـون جمعیـت بایـد اقدامـات جدی‬ ‫صـورت گیـرد و بایـد اعتبـارات مناسـبی در این بخـش دیـده‬ ‫شـود‪ .‬ایـن مسـئول مطـرح کـرد‪ :‬مهاجـرت‪ ،‬سـقط جنیـن‪،‬‬ ‫افزایـش طلاق و کاهش ازدواج از دیگر موانع رشـد جمعیتی‬ ‫یشـود‪ .‬عباسپور اشـاره کرد‪ :‬زاد و ولد و جمعیت‬ ‫محسـوب م ‬ ‫بـه یکدیگـر وابسـته اسـت لـذا با توج هبـه سـن بانـوان ا کنـون‬ ‫ً‬ ‫یسـت و بـا تعلـل قطعـا فرصـت‬ ‫دوران طالیـی پنجـره جمعیت ‬ ‫را از دسـت خواهیـم داد‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪ :‬دولـت سـیزدهم در‬ ‫ایـن برهـه حسـاس بایـد اقدامـات جـدی را در این خصـوص‬ ‫شسـاله‬ ‫انجـام دهـد و نبایـد ایـن فرصـت طالیـی حدا کثر ش ‬ ‫را از دسـت دهیـم‪.‬‬ ‫صحه گذاری پروژه های بهبود تعالی پتروشیمی خراسان‬ ‫فریبا محمدی‬ ‫صح هگـذاری پرو‍‍ژ ههـای بهبـود تعالـی‬ ‫پتروشـیمی خراسـان بـا حضـور تیـم ارزیابـی‬ ‫نهمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی‬ ‫انجام شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی؛ این دوره‬ ‫از ارزیابـی جهـت صح هگـذاری پروژ ههـای‬ ‫مکانیزاسـیون فراینـد صـدور ‪ TSR‬و ‪،Permit‬‬ ‫پـروژه مطالعـات طـرح جامـع تامیـن اب‬ ‫مجتمـع و پـروژه مدیریـت ریسـک های‬ ‫سـازمانی (‪ ،)ERM‬فراینـد خودارزیابـی‪،‬‬ ‫چرایی انتخاب سـه پروژه و بررسـی نقشـه راه‬ ‫تعالـی شـرکت و مسـیر سـرامدی از مهم تریـن‬ ‫مـواردی بـود کـه در جلسـه بررسـی شـد‪ .‬امیـر‬ ‫اشـتیانی؛ مدیـر برنامه ریـزی و اطالعـات‬ ‫شـرکت پتروشـیمی خراسـان‪ ،‬مدیریـت‬ ‫صح هگـذاری پروژ ههـای بهبـود در حـوزه‬ ‫تعالـی سـازمان مـدل ‪ 2020‬را از مهم تریـن‬ ‫اهـداف ایـن نشسـت بیـان کـرد و گفـت‪ :‬ایـن‬ ‫یهـای معمـول‬ ‫نـوع ارزیابـی بـا سـایر ارزیاب ‬ ‫سـطح پتروشـیمی تفـاوت دارد‪ .‬در ایـن نـوع‬ ‫یهـا‪ ،‬صح هگـذاری پروژ ههـا‬ ‫مـدل از ارزیاب ‬ ‫ً‬ ‫مطـرح اسـت و عملا ارزیابـی کـه در مـدل‬ ‫تعالی انتظار داریم محقق نمی شود؛ اما این‬ ‫یسـت کـه دبیرخانـه انتظـار‬ ‫عمـل مقدمه ا ‬ ‫اجرای این فرایند را دارد‪ .‬وی بااشاره به شعار‬ ‫محـوری جایـزه در نهمیـن دوره جایزه تعالی‬ ‫صنعت پتروشیمی دانش محوری‪ ،‬سرامدی‬ ‫و توسـعه پایدار تصریح کـرد‪ :‬دانش محوری و‬ ‫سـرامدی مـواردی هسـتند کـه در سـال های‬ ‫قبـل نیـز پتروشـیمی خراسـان بـا کسـب‬ ‫تندیـس بلوریـن بـه اثبـات رسـانده اشـنایی‬ ‫نمـوارد دارد؛ امـا در مـورد توسـعه‬ ‫الزم را در ای ‬ ‫پایـدار بایـد مطالعـات بیشـتری صـورت‬ ‫بگیـرد کـه مـواردی نظیـر محیط زیسـت و‬ ‫‪ 17‬اصـل سـازمان ملـل را پوشـش می دهـد‪.‬‬ ‫وی بـه فراینـد خودارزیابـی و چرایـی انتخـاب‬ ‫ایـن سـ ه پـروژه اشـاره کـرد و افـزود ‪ :‬اولویـت‬ ‫انتخـاب ایـن سـه پـروژه‪ ،‬اهمیـت انتخـاب‬ ‫نهـا‪ ،‬بررسـی نقشـه راه و مسـیر سـرامدی‬ ‫ا ‬ ‫شـرکت از دیگـر مـواردی اسـت کـه در ایـن‬ ‫فراینـد عملیاتـی خواهـد شـد‪ .‬به گفتـه وی؛‬ ‫لشـده تعییـن‬ ‫یهـای حاص ‬ ‫خروجـی ارزیاب ‬ ‫نقاط قوت‪ ،‬تعیین نقاط قابل بهبود و تعیین‬ ‫جایگاه و امتیاز کسب شده سازمان در بحث‬ ‫صح هگـذاری ارزیابـی جایـزه تعالـی خواهـد‬ ‫بـود‪ .‬الزم به ذکر اسـت؛ شـرکت پتروشـیمی‬ ‫خراسـان درخصـوص دریافـت جوایـز تعالـی‬ ‫صنعت پتروشـیمی در سـال ‪ 95‬و ‪ 96‬مفتخر‬ ‫بـه حفـظ تندیـس بلوریـن شـد‪ ،‬سـال ‪ 98‬در‬ ‫جایزه تعالی نگهداری حائز تندیس سیمین‬ ‫و در سـال ‪ 1400‬در مـدل کیفیـت حائـز رتبـه‬ ‫تندیـس شـد‪.‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی در دیدار با خانواده های فرزندپذیر بهزیستی؛‬ ‫فرزندپذیری خدمتی تاثیرگذار در کاهش اسیب های اجتماعی است‬ ‫سمیه باقرزاده‬ ‫تولیـت اسـتان قـدس رضـوی در دیـدار‬ ‫بـا چهـار خانـواده فرزندپذیـر بهزیسـتی‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬زوجینـی کـه فرزندخواندگـی کـودکان‬ ‫بی سرپرسـت را می پذیرنـد‪ ،‬خدمتـی‬ ‫تاثیرگـذار بـه فـردای کشـور در کاهـش‬ ‫اسـیب های اجتماعـی و سـاخت جامعه ای‬ ‫سـالم دارنـد‪ .‬حجـت االسلام والمسـلمین‬ ‫احمـد مـروی در اجـرای طـرح تکریـم و‬ ‫تجلیـل از خانواد ههـای فرزندپذیـر مشـهد‬ ‫از سـوی اسـتان قـدس رضـوی بـا حضـور‬ ‫در یـک مجتمـع مسـکونی کـه هرکـدام‬ ‫از سـا کنان ان تعـدادی کـودک را بـه‬ ‫فرزندخواندگـی پذیرفته انـد؛ بزرگمنشـی‪،‬‬ ‫کرامـت و ایمـان ایـن خانواد ههـا را سـتود‬ ‫و ابـراز کـرد‪ :‬خانواد ههـای نیکـوکاری کـه‬ ‫علی رغـم دارا بـودن فرزنـد‪ ،‬بـا جوانمـردی‬ ‫و ایمانـی قـوی بـا خـدا معاملـه و از روی‬ ‫ً‬ ‫ا گاهـی‪ ،‬عمـدا سرپرسـتی یـک یـا چنـد‬ ‫ی و نیازهـای‬ ‫کـودک معلـول و دارای بیمـار ‬ ‫خـاص را قبـول می کننـد و پیگیـر رفـع‬ ‫یشـوند‪ ،‬انسـان هایی‬ ‫مشـکالت انـان م ‬ ‫غبطـه برانگیـز و شایسـته تقدیر بـوده و باید‬ ‫به عنـوان الگوهایـی از عمـل خداپسـندانه‬ ‫بـه جامعـه معرفـی شـوند‪ .‬وی بـا اظهـار‬ ‫امیـدواری از اینکـه فرهنـگ فرزندپذیـری‬ ‫بـه ویـژه پذیـرش کـودکان دارای نیازهـای‬ ‫خـاص در جامعـه رواج یابـد‪ ،‬تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫کـودکان بی سرپرسـت یـا بدسرپرسـتی کـه‬ ‫ت هسـتند‪ ،‬شـانس‬ ‫گرفتار بیماری یا معلولی ‬ ‫کمتـری نسـبت بـه کـودکان سـالم بـرای‬ ‫فرزندخواندگـی و ورود بـه خانواد ههـا دارند‪،‬‬ ‫در این میـان زوجینـی که با مهربانی‪ ،‬کرامت‬ ‫و ایثـار چنینـی کودکانـی را بـه سرپرسـتی‬ ‫می پذیرند‪ ،‬اجر و پاداشی غیرقابل توصیفی‬ ‫نـزد خداونـد متعـال دارنـد‪ .‬تولیـت اسـتان‬ ‫قـدس رضـوی بـا اشـاره بـه توجـه و اهمیـت‬ ‫اسلام بـه تکریـم ایتـام و بیـان نمونه هایـی‬ ‫از سـیره پیامبر گرامی اسلام ؟ص؟ و حضرات‬ ‫معصومیـن ؟ع؟ در گرامیداشـت یتیمـان و‬ ‫رفـع نیازهـای مـادی و عاطفـی انان‪ ،‬تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬خانواد ههـای بلنـد نظـری کـه کـودکان‬ ‫را بـه سرپرسـتی می پذیرنـد‪ ،‬در واقـع ادامـه‬ ‫دهنـدگان سـیره و اقتـدا کننـدگان بـه راه‬ ‫پیامبـر ا کـرم ؟ص؟ و ائمه اطهـار ؟ع؟ در تکریم‬ ‫ایتام هسـتند‪ .‬وی افزود‪ :‬این خانواده ها نه‬ ‫تنهـا پـاداش و اجر معنوی بسـیار رفیعی نزد‬ ‫خداونـد متعـال دارنـد‪ ،‬بلکـه خدمتـی بزرگ‬ ‫بـه فـردای کشـور و جامعـه می کننـد؛ زیـرا‬ ‫تعلیـم‪ ،‬تربیـت و پاسـخگویی بـه نیازهـای‬ ‫عاطفـی ایـن کـودکان در دامـان خانـواده‪،‬‬ ‫موجـب کاهـش اسـیب های اجتماعـی‬ ‫در اینـده و تحویـل انسـان هایی مفیـد و‬ ‫یشـود‪ .‬حجـت االسلام‬ ‫کارامـد بـه جامعـه م ‬ ‫والمسـلمین مروی پذیرش سرپرستی ایتام‬ ‫را امـری بسـیار مهم خوانـد و با تا کید بر اینکه‬ ‫رسـانه ها بایـد نسـبت بـه فرهنـگ سـازی و‬ ‫تبییـن اهمیـت فرزندخواندگـی بـه جامعـه‬ ‫توجـه ویـژه داشـته باشـند؛ گفـت‪ :‬بایـد بـا‬ ‫اطالع رسـانی و ا گاهـی بخشـی و معرفـی‬ ‫خانواد ههـای الگـو‪ ،‬جامعـه را متوجـه ایـن‬ ‫ً‬ ‫امـر خداپسـندانه کـرد تـا اوال خانواده هایـی‬ ‫کـه امـکان و شـرایط پذیـرش فرزنـد را دارنـد‬ ‫بـه ایـن کار خداپسـندانه اقـدام کننـد و‬ ‫دومـا نـوع نـگاه در پذیـرش فرزنـد از مرا کـز‬ ‫ً‬ ‫بهزیسـتی کـه عمدتـا معطـوف بـه کـودکان‬ ‫سـالم اسـت‪ ،‬تغییـر کنـد؛ بسـیاری از‬ ‫کـودکان دارای معلولیـت و نیازهـای خـاص‬ ‫در صـورت حضـور در کانـون گـرم خانـواده‬ ‫یسـت؛ تولیت استان‬ ‫بهبود می یابند‪ .‬گفتن ‬ ‫قـدس رضـوی در این برنامه بـا خانواده های‬ ‫عابدشـاهی‪ ،‬اهنچیـان‪ ،‬حاجـی زاده و‬ ‫عرفانـی کـه علـی رغـم داشـتن فرزندانـی‬ ‫هرکـدام یـک تـا چنـد کـودک معلـول و دارای‬ ‫نیازهـای ویـژه را از بهزیسـتی بـه سرپرسـتی‬ ‫شهـای‬ ‫پذیرفته انـد‪ ،‬دیـدار و از ایثـار و تال ‬ ‫یشـود‬ ‫انـان تمجیـد و تقدیـر کـرد‪ .‬یـاداور م ‬ ‫همزمـان بـا اعیـاد رجبیـه‪ ،‬به دسـتور تولیت‬ ‫اسـتان قـدس رضـوی‪ ،‬خدام بـارگاه ملکوتی‬ ‫امـام رضـا ؟ع؟ بـا حضـور در منـازل ‪۱۲۷‬‬ ‫خانـواده فرزندپذیـر از بهزیسـتی مشـهد بـا‬ ‫اهـدای هدایایـی متبـرک از تلاش‪ ،‬ایثـار‬ ‫و توجـه انـان بـه سـیره اهل بیـت ؟ع؟ در‬ ‫رسـیدگی بـه ایتـام تقدیـر و تجلیـل کردنـد‪.‬‬ ‫عباسـعلی کوشـکی‪ /‬رئیس و اعضای شـورای اسلامی شـهر سـاری به اتفاق‬ ‫سرپرسـت جدیـد شـهرداری بـا فرمانـدار مرکـز اسـتان دیـدار کردنـد ‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومـی شـورای اسلامی شـهر سـاری؛ اعضـای شـورا در این دیـدار ‪،‬‬ ‫محمدحسـین قبـادی را کـه در جلسـه روز سـه شـنبه ‪ 25‬بهمـن بـه عنـوان‬ ‫سرپرسـت شـهرداری برگزیدنـد ‪ ،‬بـه دکتـر نوبخـت فرمانـدار سـاری معرفـی‬ ‫نمـوده و بـر عـزم و تلاش مضاعـف نهـاد مدیریـت شـهری بـرای سـازندگی و‬ ‫اعتالی شـهر مرکز اسـتان تا کید کردند ‪ .‬ان ها همچنین خواسـتار همراهی و‬ ‫حمایت مدیران ارشـد اسـتان و شهرسـتان در مسیر رفع موانع و مشکالت و‬ ‫فراهم سـازی زمینه های توسـعه شـهری شـدند ‪ .‬در این دیدار فرماندار ساری‬ ‫نیـز دغدغـه و اهتمـام اعضـای شـورا بـرای تقویـت مدیریـت اجرایـی شـهر ‪،‬‬ ‫رفـع محدودیت هـا و کاهـش مشـکالت را مـورد توجـه قـرار داد و تصریـح کـرد ‪:‬‬ ‫امیدافرینـی در مـردم از طریـق خدمت رسـانی ‪ ،‬هـدف ماسـت و فرمانـداری‬ ‫ً‬ ‫قطعـا همـراه تالشـگرانی خواهـد بـود کـه تحقـق ایـن منظـور را وجهـه همـت‬ ‫خـود قـرار می دهنـد ‪ .‬نوبخـت بـر ضـرورت حفظ انسـجام ‪ ،‬تعامـل و همگرایی‬ ‫بیـن بازوهـای تصمیم گیـری و اجرایی نهاد مدیریت شـهری برای سـربلندی‬ ‫شـهر و رضایتمنـدی شـهروندان سـاری تا کیـد کـرد ‪.‬‬ ‫نفت ستاره خلیج فارس؛ دومین شرکت برتر کشور‬ ‫عنایت الـه شـکیبائیان‪ /‬در‬ ‫بیست وپنجمین سـال رتبه بنـدی‬ ‫شـرکت های برتـر کشـور کـه به همـت‬ ‫سـازمان مدیریـت صنعتـی‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬شـرکت نفـت سـتاره‬ ‫خلیج فارس از میان ‪ 100‬شرکت بزرگ‬ ‫رتبه بندی شـده کشـور مقـام دوم را‬ ‫ازان خـود کـرد‪ .‬ایـن رتبه بنـدی بـا الهـام از رسـالت سـازمان بـا فراهم نمـودن امار‬ ‫و اطالعـات شـفاف و مفیـد درمـورد بنگاه هـای اقتصـادی‪ ،‬فضـای روشـن تری‬ ‫از کسـب وکار اقتصـادی کشـور ارائـه می دهـد‪ .‬بیسـت وپنجمین دوره انتخـاب‬ ‫شـرکت های برتـر و پیشـرو ایـران موسـوم بـه ‪ 100-IMI‬هرسـال بـا شـاخص های‬ ‫مختلـف کارشناسـی‪ ،‬اقـدام بـه انتخـاب شـرکت های برتـر ایـران در زمین ههـای‬ ‫مختلـف می کنـد‪ .‬هـدف از برگـزاری ‪ ،100-IMI‬شفاف سـازی فضـای کسـب وکار‬ ‫و ایجـاد فضـای رقابتـی بیـن شـرکت های برتـر ایـران اسـت‪ .‬مبنـای اولیـه ایـن‬ ‫رقابـت میـزان فروش شرکت هاسـت؛ این شـاخص‪ ،‬از منطق اقتصـادی باالیی‬ ‫برخوردار بوده و بیانگر خروجی شرکت ها و اثرگذاری شان بر اقتصاد ملی ست‪.‬‬ ‫در جشنواره ارزیابی روابط عمومی های اب وبرق رقم خورد؛‬ ‫رتبه برتر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان‬ ‫اقبال خانم جاسم نژاد‪ /‬ایین اختتامیه جشنواره ارزیابی روابط عمومی های‬ ‫صنعـت اب وبـرق بـا حضـور علی ا کبـر محرابیـان؛ وزیـر نیـرو‪ ،‬مدیرعامـل‬ ‫شـرکت توانیـر و مدیـران ارشـد صنعـت اب وبـرق کشـور در وزارت نیـرو برگـزار‬ ‫و از مدیـران برتـر روابط عمومـی ایـن صنعـت بـا اهـدای لـوح برتـر‪ ،‬تجلیـل‬ ‫شـد‪ .‬دراین جشـنواره شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان موفـق بـه کسـب‬ ‫رتبـه برتـر در بخـش «نـواوری و خالقیـت» و بخـش «پایـگاه اطالع رسـانی‬ ‫درون سـازمانی و برون سـازمانی»؛ و از سـید حجت الـه موسـوی (مدیـر دفتـر‬ ‫روابط عمومـی) بـا اهـدای لـوح روابط عمومـی برتـر تقدیـر شـد‪ .‬جشـنواره‬ ‫ارزیابـی روابط عمومی هـای صنعـت اب وبـرق در چنـد محـور برگـزار و تعـداد‬ ‫‪ ۲۵‬هـزار اثـر و فایـل از فعالیت هـای انجام شـده ازسـوی ‪ ۱۵۶‬شـرکت بـه‬ ‫دبیرخانـه ایـن جشـنواره ارسـال و موردارزیابـی قـرار گرفـت‪ .‬از اهـداف برگزاری‬ ‫یهـای‬ ‫ان می تـوان بـه ایجـاد هم افزایـی و همگرایـی بیشـتر در روابط عموم ‬ ‫شـرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو جهت ارتقای سـطح کارایی و اثربخشـی‬ ‫ایـن شـرکت ها اشـاره کـرد‪ .‬روابط عمومـی شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان‬ ‫تلاش کـرده تـا به عنـوان بـازوی اطالع رسـانی و رسـانه ای شـرکت دسـتاوردها‬ ‫و اقدامـات انجام شـده را دراسـر ع وقت اطالع رسـانی کنـد و درایـن راه از‬ ‫جدیدتریـن روش هـا و خالقیت هـا نیـز بهـره گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫اصالح و بهینه سازی ‪ 8000‬واحد موتورخانه‬ ‫در خراسان رضوی‬ ‫نپـور ازغنـدی‪ /‬رئیـس امـور پژوهـش و فناوری شـرکت گاز خراسـان‬ ‫یاسـر وط ‬ ‫رضوی گفت‪ :‬تا کنون حدود ‪ 8000‬واحد موتورخانه در سطح استان با هزینه‬ ‫شـرکت گاز و رایگان برای مردم بهینه سـازی شـده اسـت‪ .‬حمیدرضا افشـون‬ ‫ث بهینه سـازی مصـرف گاز به دلیل اینکـه تجهیـزات‬ ‫بااشـاره به اینکه بحـ ‬ ‫راندمـان بـاال‪ ،‬قیمـت باالیـی دارنـد و تامیـن ایـن تجهیـزات بـرای مشـترکان‬ ‫خانگـی بـا قیمـت ارزان گاز توجیهـی نـدارد‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬سـال ‪ ۹۳‬شـورای‬ ‫اقتصـاد مصوبـه ای دررابطه بـا بهینه سـازی مصـرف گاز داشـت کـه مقـرر شـد‬ ‫بودجه ای را برای طرح بهینه سـازی مصرف گاز اختصاص دهند‪ .‬وی ادامه‬ ‫یهـای‬ ‫داد‪ :‬این طـرح شـامل بهینه سـازی موتورخانه هـا و جایگزینـی بخار ‬ ‫فرسـوده بـا بخاری هـای راندمـان بـاال‪ ،‬هوشمندسـازی موتورخان ههـا و‬ ‫جایگزینـی پکیـج به جـای موتورخانه هـای فرسـوده بـود‪ ،‬ایـن مصوبـه در‬ ‫سـال های ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۹‬ویرایـش شـد و سـال ‪ ۹۹‬شـرکت ملـی گاز بـا شـرکت نفـت‬ ‫قراردادی بسـت تا بهینه سـازی موتورخانه ها توسط شرکت گاز صورت گیرد‪.‬‬ ‫وی باتا کیدبراینکـه شـرکت گاز خراسـان رضـوی از ابتـدا جـزو اسـتان های‬ ‫پیشـرو در اجـرای طـرح بهینه سـازی موتورخانه هـا بـوده‪ ،‬گفت‪ :‬این طـرح در‬ ‫ابتدای امر شـامل مشـترکین خانگی‪ ،‬تجاری و اداری می شـد که بعد شـرکت‬ ‫لهـای‬ ‫گاز اسـتان درخواسـتی بـه تهـران ارسـال کـرد تـا باتوجه به اینکـه هت ‬ ‫لهـا نیـز‬ ‫زیـادی در مشـهد وجـود دارد بهینه سـازی موتورخانه هـای ایـن هت ‬ ‫شـامل این طـرح شـوند‪ .‬رئیـس امـور پژوهـش و فنـاوری شـرکت گاز خراسـان‬ ‫رضـوی خاطرنشـان کـرد‪ :‬اجـرای این طـرح بدین صورت اسـت که مشـترکین‬ ‫در سـامانه ای که درنظر گرفت ه شـده ثبت نام می کنند و به ازای هرمترمکعب‬ ‫مصـرف سـاالنه ان هـا شـرکت گاز مجـاز اسـت مبلـغ ‪ ۱۲۰۰‬تومـان بـرای‬ ‫بهینه سـازی موتورخانه هایشـان هزینـه کنـد کـه تا کنـون حـدود ‪ 8000‬واحـد‬ ‫موتورخانه را در سـطح اسـتان بهینه سـازی کرده اسـت‪ .‬افشـون درخصوص‬ ‫میـزان صرفه جویـی در مصـرف گاز موتورخانه هـا بعـد از بهینه سـازی گفـت‪:‬‬ ‫بـراورد اولیـه این بودکـه بعـد از اجـرای طـرح حداقل ‪ ۱۰‬درصـد صرفه جویی در‬ ‫مصـرف گاز خواهیـم داشـت؛ امـا میانگینـی کـه در اسـتان گرفتیـم تـا شـهریور‬ ‫‪ ۱۷‬درصـد صرفه جویـی صـورت گرفتـه بـود‪.‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫مدیر مخابرات منطقه گلستان خبر داد؛‬ ‫ بهره برداری از ‪ ۱۷۷‬پروژه مخابراتی در دهه فجر‬ ‫مدیـر مخابـرات منطقـه‬ ‫گلسـتان گفت‪ ۱۷۷ :‬پروژه‬ ‫مخابراتـی در دهـه فجـر‬ ‫به بهر هبـرداری می رسـد‬ ‫و تامیـن ارتباطـات‬ ‫یجـای‬ ‫مخابراتـی در جا ‬ ‫وظیفـه‬ ‫اسـتان‬ ‫ماسـت‪ .‬غالمعلـی شـهمرادی اظهـار کـرد‪ :‬این پروژ ههـا بـا اعتبـاری بال غبـر‬ ‫یسـت‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه پروژ ههـای‬ ‫‪ 1000‬میلیاردریـال امـاده بهره بردار ‬ ‫انجا مشـده موجـب ارتقـای بیشـتر کیفیـت شـبکه مخابراتـی اسـتان خواهـد‬ ‫شـد افـزود‪ 32 :‬پـروژه ارتباطـات سـیار‪ 28 ،‬پـروژه شـبکه کابـل و فیبرنـوری‪،‬‬ ‫‪ ۸۵‬پـروژه دیتـا‪ ۱۵ ،‬پـروژه سـوئیچ ا کسـس‪ 10 ،‬پـروژه سیسـتم های انتقـال و‬ ‫فشـده بـرای‬ ‫هفـت پـروژه پـاور از جملـه این پروژ ههـا هسـتند کـه اعتبـار صر ‬ ‫نهـا بال غبـر ‪ 1000‬میلیـارد بـوده اسـت‪ .‬وی توسـعه مخابـرات‬ ‫اماد هسـازی ا ‬ ‫استان را مستمر دانست و گفت‪ :‬بهسازی‪ ،‬نوسازی و ایجاد زیرساخت های‬ ‫مخابراتـی از اولویت هاسـت تـا بتوانیـم خدمـات و سـرویس های مناسـب‬ ‫مـردم اسـتان را دراختیـار ان هـا قـرار داده و رضایـت حدا کثـری مشـتریان را‬ ‫جلـب کنیـم‪.‬‬ ‫شهردار گرگان خبر داد؛‬ ‫قیمت مسکن در گرگان؛ جزو پنج شهر گران کشور‬ ‫شـهردار گـرگان گفـت‪ :‬قیمـت مسـکن در‬ ‫گـرگان جـزو پنـج شـهر گـران کشـور اسـت و‬ ‫به همین دلیـل در ضوابـط بلندمرتب هسـازی‬ ‫طبـق اسـتانداردها تـا ‪ ۲۰‬طبقـه ارتفـاع در‬ ‫پهن ههـای مختلـف شـهر دیـده شـده‬ ‫اسـت‪ .‬سـید محمدرضـا سـید النگـی در‬ ‫نشسـت خبـری بـا رسـانه ها اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫ضوابـط بلندمرتب هسـازی تکمیـل و بـرای مراجـع باالدسـتی ارسـال شـده کـه‬ ‫در این ضوابط براساس استانداردها تا ‪ ۲۰‬طبقه ارتفاع در پهنه های مختلف‬ ‫شـهر دیده شـده اسـت‪ .‬به گفته وی؛ قیمت مسـکن در گرگان جزو پنج شـهر‬ ‫گـران کشـور اسـت‪ .‬شـهردار گـرگان گفـت‪ :‬گـرگان به عنـوان نهمین شـهر کشـور‬ ‫در درگاه ملـی خدمـات عضـو شـده اسـت‪ .‬وی درخصـوص تعیین تکلیـف‬ ‫وضعیـت ابشـار صخـره ای ناهارخـوران گفـت‪ :‬هنـوز قـرارداد بیـن شـهرداری و‬ ‫منابع طبیعی امضا نشده و به همین دلیل شهرداری به صورت قانونی اجازه‬ ‫دخل وتصـرف در محوطـه النگـدره و ناهارخـوران را نـدارد و تنهـا می توانـد‬ ‫خدمـات ارائـه کنـد‪ .‬سـید النگـی درمـورد وضعیـت ایسـت کار در گـرگان بیـان‬ ‫تنـام کـرده و‬ ‫نمـکان ثب ‬ ‫کـرد‪ :‬ایسـت کار فعـال اسـت و ا کنـون ‪ ۷۰۰‬نفـر درای ‬ ‫سـاماندهی شـده اند و حقوقی برابر قانون کار دریافت می کنند که از مزایای‬ ‫بیمـه ای برخـوردار هسـتند‪ .‬شـهردار گـرگان افـزود‪ :‬بنـا بـه مسـائلی کـه وجـود‬ ‫یشـدن و ثبـت و سـاماندهی دراین مکان‬ ‫دارد کارگـران عالقـه ای بـه شناسای ‬ ‫ندارند و از این اقدام پرهیز می کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬اب نمای ماتریسی نیز اماده‬ ‫بهره برداری سـت و در ‪ ۲۲‬بهمـن ب هصـورت نمادیـن راه انـدازی خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ مندی‪ 1000‬خانوار روستایی از نعمت گاز در «کالت»‬ ‫بهره‬ ‫ِ‬ ‫هم زمان با ششـمین روز از دهه فجر انقالب اسلامی طرح گازرسـانی به شـش‬ ‫روسـتای کوهسـتانی شهرسـتان کالت با ‪ 1000‬خانوار مورد افتتاح و بهره برداری‬ ‫قـرار گرفـت‪ .‬یعقوبعلـی نظـری؛ اسـتاندار خراسـان رضـوی در اییـن افتتـاح‬ ‫حهـا در روسـتای تقی ابـاد بااشـاره به اجـرای طـرح تحـول روسـتایی در‬ ‫این طر ‬ ‫اسـتان گفت‪ :‬یکی از طر ح های تحولی اسـتان در روسـتاهای باالی ‪ ۲۰‬خانوار‪،‬‬ ‫طرح گازرسانی ست که در کنار ‪ ۱۴‬مولفه عمرانی و خدماتی دیگر درحال انجام‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬موضوعات زیرساختی در روستاهای استان درحال اجراست‬ ‫و ازسـوی دیگر اشـتغال روسـتایی از دیگـر مـوارد تا کیـدی بـه فرمانـداران‬ ‫تهـای ایجادشـده‬ ‫یسـت تـا باتوج هبـه ظرفی ‬ ‫شهرسـتان های خراسـان رضو ‬ ‫تهـای هـر منطقـه روی ان تمرکـز داشـته باشـند‪ .‬فرشـید دشـتی؛ مدیـر‬ ‫و مزی ‬ ‫بهر هبـرداری شـرکت گاز خراسـان رضـوی نیـز در ابتـدای مراسـم گفـت‪ :‬کالت‬ ‫یسـت‪ .‬به برکـت نظـام مقـدس‬ ‫دارای ‪۱ ۱‬هـزار مشـترک گاز شـهری و روستای ‬ ‫جمهوری اسالمی شش روستای جدید این شهرستان با ‪ ۵۷‬کیلومتر خطوط‬ ‫تغذیه و توزیع‪ ،‬یک ایسـتگاه تقلیل فشـار گاز و ‪ ۸۰۰‬انشـعاب با هزینه ای بالغ بر‬ ‫‪ ۳۱۱‬میلیاردریال به شـبکه گاز کشـور متصل شـد‪ .‬همچنین دو واحد تولیدی‬ ‫و صنعتی شهرسـتان نیز به شـبکه گاز متصل و عملیات اجرایی گازرسـانی به‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫چهـار واحـد تولیـدی صنعتـی دیگـر اغاز م ‬ ‫خبر‬ ‫افتتاح و کلنگ زنی ‪ ۱۵‬پروژه در چهارمحال وبختیاری‬ ‫حسـین عسـکرزاد‪ /‬هم زمـان بـا گرامیداشـت ایـام اهلل دهـه مبـارک فجـر‪۱۵ ،‬‬ ‫پـروژه در سـطح اسـتان چهارمحال وبختیـاری بـه ارزش ‪ 20‬هزارمیلیاردریـال‬ ‫توسـط شـرکت اب منطقـه ای افتتـاح و کلنگ زنـی خواهـد شـد‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫شـرکت اب منطقـه ای ضمـن تبریـک دهـه مبـارک فجـر گفـت‪ :‬هم زمـان بـا‬ ‫گرامیداشـت چهل وچهارمیـن سـالگرد پیـروزی شـکوهمند انقلاب اسلامی‬ ‫شـرکت اب منطقـه ای همسـو بـا اهـداف دولـت خدمتگـزار امـاده افتتـاح ‪11‬‬ ‫پـروژه و کلنگ زنـی چهـار پـروژه اسـت‪ .‬ایـن شـرکت افتخـار ایـن را دارد کـه در‬ ‫دهـه مبـارک فجـر افتتـاح خطـوط فرعـی تامیـن اب شـرب در شـهرهای بـن‪،‬‬ ‫فرادنبـه‪ ،‬بروجـن‪ ،‬افتتـاح مخزن تعادلی سفیددشـت‪ ،‬افتتاح ایسـتگاه پمپاژ‬ ‫سـامان‪ ،‬اتصـال خـط انتقـال اب تهلیجـان شـهرکرد و همچنیـن سـاماندهی‬ ‫مسـیل روسـتای بـارده‪ ،‬سـاماندهی رودخانه هـای کارون (بـازه بالـد و کاونـد)‬ ‫در شهرسـتان اردل‪ ،‬سـاماندهی رودخانـه کارون (بـازه دره بیـد و دره یـاس)‬ ‫شهرستان کیار‪ ،‬ساماندهی رودخانه زاینده رود بازه سودجان و ساماندهی‬ ‫رودخانه های شهرسـتان فارسـان به ارزش ‪ ۴۰۰۰‬میلیاردریال را به بهره برداری‬ ‫برسـاند‪ .‬وی از کلنگ زنی پروژه های سـد اق بالغ و خطوط فرعی یانچشـمه‪،‬‬ ‫شـیخ شـبان و وردنجـان خبـر داد و افـزود‪ :‬بـرای پروژ ههـای کلنگ زنـی‬ ‫هزینـه ای بال غبـر ‪ ۱۶۰۰۰‬میلیاردریـال پیش بینـی شـده اسـت‪.‬‬ ‫بخشودگی جرائم بانک توسعه تعاون‬ ‫به مناسبت دهه فجر‬ ‫مصطفـی ارفعـی‪ /‬مسـعود کردسـتانی؛ مدیـر شـعب بانـک توسـعه تعـاون‬ ‫اسـتان زنجان ضمن تبریک فرارسـیدن ایام ا‪ ...‬دهه فجر و چهل وچهارمین‬ ‫سـالگرد پیروزی انقالب شـکوهمند اسلامی به همه دولتمردان‪ ،‬تعاونگران‪،‬‬ ‫کارافرینـان و اقشـار مختلـف جامعـه از اجـرای طـرح بخشـودگی وجـه التـزام‬ ‫تاخیر تادیه دین بدهکاران بانک توسـعه تعاون به مناسـبت دهه فجر خبر‬ ‫نطـرح مشـتریان حقیقـی و حقوقی که از تسـهیالت‬ ‫داد و گفـت‪ :‬براسـاس ای ‬ ‫ایـن بانـک اسـتفاده نمـوده و در موعـد مقـرر موفـق بـه بازپرداخـت اقسـاط‬ ‫خـود نشـده اند می تواننـد تـا ‪ ۱۴۰۱/11/22‬بـه یکـی از شـعب بانـک توسـعه‬ ‫تعـاون در اسـتان زنجـان مراجعـه نمـوده و ضمـن تسـویه کامـل بدهـی از‬ ‫بخشـودگی صددرصـد وجـه التـزام تاخیـر تادیـه دیـن بهره منـد شـوند‪.‬‬ ‫‪2740‬‬ ‫شماره‪2740‬‬ ‫‪ 1401‬شماره‬ ‫اسفند‪1401‬‬ ‫ شنبه‪2827‬اسفند‬ ‫شنبه‬ ‫یک‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫توزیع یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزارلیتر سوخت جایگزین‬ ‫مدیر شـرکت پخش فراورده های نفتی ناحیه گلسـتان گفت‪ :‬جمعه و شـنبه‬ ‫‪ ۲۳‬و ‪ ۲۴‬دی یک میلیـون و ‪ ۵۰۰‬هزارلیتـر سـوخت جایگزیـن در اسـتان توزیع‬ ‫یهـا‪ ،‬گلخانـه دارهـا‪،‬‬ ‫شـده اسـت‪ .‬حسـینی گفـت‪ :‬ایـن سـوخت بیـن نانوای ‬ ‫یهـا و مرا کـز پخـش فراورد ههـای نفتـی توزیـع شـده اسـت‪ .‬حسـینی‬ ‫مرغدار ‬ ‫بااشـاره به برودت هوا و افت فشـار گاز در اسـتان گلسـتان گفت‪ :‬ذخایر ‪۱۷۸‬‬ ‫فروشـگاه شـهری و روسـتایی فراورد ههـای نفتـی در سـطح اسـتان از نفـت و‬ ‫گازوئیل تکمیل شده است و کمبودی نداریم‪ .‬او گفت‪ :‬با افزایش افت گاز در‬ ‫استان گاز ‪ ۶۲‬جایگاه ‪ CNG‬در استان قطع شد و حدود ‪ ۷۵۰‬هزارمترمکعب‬ ‫دراین زمینـه صرفه جویـی کردیـم‪ .‬او افـزود‪ :‬بـا قط عشـدن جایگا ههـای‬ ‫‪ CNG‬مصـرف بنزیـن در اسـتان افزایـش داشـته و ازایـن رو از همشـهریان‬ ‫می خواهیم در مصرف سـوخت صرفه جویی الزم را داشـته باشـند‪ .‬حسـینی‬ ‫گفـت‪ :‬چنانچـه بـه بحران قطـع ‪ ۱۰۰‬درصدی گاز در اسـتان برسـیم تمهیدات‬ ‫الزم بـرای ایـن دوران پیش بینـی شـده اسـت و نگرانـی دراین زمینـه نداریـم‪.‬‬ ‫نشـرایطی هالل احمـر اسـتان وظیفـه توزیـع را‬ ‫او افـزود‪ :‬مقـرر شـده درچنی ‬ ‫برعهـده بگیـرد و خودروهایـی هـم بـرای حمـل فراورد ههـای نفتـی درنظـر‬ ‫گرفتـه شـده اسـت تـا در مکان هایـی مشـخص از نقـاط شـهری و روسـتایی‬ ‫توزیـع نفـت گاز را انجـام دهنـد‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫فرماندار ویژه ری‪:‬‬ ‫هم زمان با دهه فجر انقالب اسالمی صورت گرفت؛‬ ‫اغازبه کار طرح سفیران سالمت بیمارستان‬ ‫رضوی درراستای ارتقای سالمت جامعه‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫هم زمـان بـا دهه فجر انقالب اسلامی‪ ،‬طرح‬ ‫سـفیران سلامت بیمارستان فوق تخصصی‬ ‫رضـوی فعالیـت خـود را درراسـتای گسـترش‬ ‫فرهنـگ پیشـگیری و ارتقـای سلامت؛ از‬ ‫سـطح خانـواده تـا جامعـه اغـاز کـرد‪ .‬تکتـم‬ ‫حکیمـی؛ سرپرسـتار امـوزش و ارتقـای‬ ‫سلامت بیمارسـتان رضـوی اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫واحـد امـوزش و ارتقای سلامت بیمارسـتان‬ ‫درتلاش اسـت بـا اجـرای طـرح «سـفیر‬ ‫سلامت»‪ ،‬پیا مهـای بهداشـتی و سلامتی‬ ‫را در سـه حـوزه «سـبک زندگـی سـالم»‪،‬‬ ‫«پیشگیری از بیماری ها» و «خودمراقبتی»‬ ‫ازطریـق شـهروندان منتخـب و داوطلـب‪ ،‬به‬ ‫سـطوح خانـواده‪ ،‬محلـه و جامعـه منتقـل‬ ‫کنـد‪ .‬او گفـت‪ :‬ایـن واحـد در نخسـتین گام از‬ ‫اجـرای طـرح مذکور‪ ،‬افراد منتخـب را جذب‬ ‫کـرده و بـا اعطـای عنـوان «سـفیر سلامت»‬ ‫نهـا می خواهـد بـا شـرکت فعـال در‬ ‫از ا ‬ ‫دور ههـای اموزشـی و ادامـه تعامـل بـا ایـن‬ ‫واحـد‪ ،‬دانسـته ها و تجـارب ارزشـمند خـود‬ ‫را در سـطوح خانـواده‪ ،‬محلـه‪ ،‬محـل کار و‬ ‫طهـای اجتماعـی کوچـک درارتبـاط‪،‬‬ ‫محی ‬ ‫ازطریـق جلسـات حضـوری‪ ،‬غیرحضـوری و‬ ‫ارتبـاط مسـتمر در شـبکه های پیام رسـان‬ ‫مجـازی بـا سـایر شـهروندان به اشـترا ک‬ ‫بگذارنـد‪ .‬سرپرسـتار امـوزش و ارتقـای‬ ‫سلامت بیمارسـتان رضـوی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«گذرانـدن دوره هـای اموزشـی براسـاس‬ ‫راهنماهـای ملـی خودمراقبتـی»‪« ،‬انتقـال‬ ‫شهـا بـه اعضـای خانـواده‪ ،‬محلـه‪،‬‬ ‫اموز ‬ ‫طهـای اجتماعـی کوچـک‬ ‫محـل کار و محی ‬ ‫درارتبـاط»‪« ،‬اسـتمرار مراجعـه بـه کلینیـک‬ ‫پرسـتاری امـوزش سلامت بـرای دریافـت‬ ‫خدمـات غربالگری و امـوزش خود و اعضای‬ ‫خانـواده» و «معرفـی کلینیـک پرسـتاری‬ ‫امـوزش سلامت بیمارسـتان رضـوی بـه‬ ‫اعضـای خانـواده‪ ،‬محلـه‪ ،‬محـل کار و‬ ‫طهـای اجتماعـی کوچـک درارتبـاط»‪،‬‬ ‫محی ‬ ‫از جملـه مسـئولیت های سـفیران سلامت‬ ‫اسـت‪ .‬حکیمـی درخصـوص چگونگـی‬ ‫انتخـاب سـفیران سلامت رضوی بیـان کرد‪:‬‬ ‫برخـی از این افـراد از مراجعیـن بیمارسـتان‬ ‫رضـوی هسـتند کـه به عنـوان بیمـار یـا‬ ‫همـراه بیمـار بـه کلینیـک پرسـتاری امـوزش‬ ‫سلامت در واحـد امـوزش و ارتقـای سلامت‬ ‫بیمارسـتان مراجعـه و از خدمـات غربالگری‬ ‫و اموزشـی ایـن کلینیـک بـرای پیشـگیری از‬ ‫یهـای زمینـه ای همچـون دیابـت‪،‬‬ ‫بیمار ‬ ‫فشـارخون و سـرطان اسـتفاده کـرده بودنـد‪.‬‬ ‫او ادامـه داد‪ :‬تعـداد مراجعـه این افـراد‬ ‫بـه کلینیـک پرسـتاری امـوزش سلامت‬ ‫بیمارسـتان بیشـتر از سـایرین بـوده کـه‬ ‫نهـا بـه‬ ‫نشـان دهنده اهمیـت و توجـه ا ‬ ‫نهـا‬ ‫سلامتی خودشـان اسـت‪ .‬درواقـع ا ‬ ‫یشـان بایـد‬ ‫بـاور دارنـد بـرای حفـظ سالمت ‬ ‫منظـم و مسـتمر بـرای غربالگـری‪ ،‬کنتـرل‬ ‫شهـای‬ ‫فشـار و قندخـون و دریافـت اموز ‬ ‫مرتبـط بـه کلینیـک مراجعه کننـد‪ .‬حکیمی‬ ‫ادامه داد‪ :‬برخی از سـفیران سلامت رضوی‬ ‫منتخـب نیـز از دیربـاز بـا واحـد امـوزش و‬ ‫ارتقـای سلامت بیمارسـتان در اجـرای‬ ‫برنام ههـای اموزشـی در سـطح جامعـه‬ ‫یهـای فعاالنـه داشـتند‪ .‬او گفـت‪:‬‬ ‫همکار ‬ ‫سـفیران سلامت رضـوی پـس از دریافت کد‬ ‫شناسـایی و احـکام خود‪ ،‬افـراد دیگری را نیز‬ ‫نطـرح‬ ‫بـه بیمارسـتان بـرای مشـارکت درای ‬ ‫معرفـی کردنـد‪ .‬حکیمـی بابیان اینکـه واحـد‬ ‫امـوزش و ارتقـای سلامت بیمارسـتان‬ ‫رضـوی به طورجـدی پیگیـر ادامـه اجـرای‬ ‫نطـرح اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬بـا اسـتقرار طـرح‬ ‫ای ‬ ‫سـفیران سلامت رضـوی می توانیـم‬ ‫ب هسـهم خود نقشـی در حـوزه سلامت شـهر‬ ‫مشـهد و چه بسـا در محـدوده گسـترده تری‬ ‫ایفـا کنیـم‪ .‬او سلامت محوری را نخسـتین‬ ‫سیاسـت بیمارسـتان رضـوی عنـوان کـرد‬ ‫و افـزود‪ :‬ایـن بیمارسـتان خـود را در قبـال‬ ‫سلامت افـراد جامعـه مسـئول می دانـد‪،‬‬ ‫ازهمیـن رو جامعـه سـفیران سلامت رضـوی‬ ‫هـرروز بیش ازگذشـته خواهـد شـد‪ .‬مراسـم‬ ‫اعطـای احـکام سـفیران سلامت رضـوی‬ ‫بـا حضـور دکتـر محسـن محـور؛ مدیرعامـل‬ ‫بیمارسـتان رضـوی دراین بیمارسـتان برگـزار‬ ‫شهـای‬ ‫شـد‪ .‬دراین مراسـم‪ ،‬محـور از تال ‬ ‫ارزشـمند سـفیران سلامت درراسـتای‬ ‫گسـترش فرهنـگ پیشـگیری و ارتقـای‬ ‫سلامت؛ از سـطح خانواده تا جامعه‪ ،‬تقدیر‬ ‫و تشـکر کـرد‪.‬‬ ‫بهره برداری از دو پروژه برقی در رشت در نخستین روز دهه فجر‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫ب ــا حض ــور ایـ ـت ا‪ ...‬فالحت ــی؛ نماین ــده‬ ‫ولی فقی ــه در اس ــتان و امام جمع ــه ش ــهر‬ ‫رش ــت‪ ،‬دکت ــر اس ــدا‪ ...‬عباس ــی؛ اس ــتاندار‬ ‫گی ــان‪ ،‬محمدرض ــا احم ــدی و س ــید علی‬ ‫اقازاده؛ نمایندگان مردم شهرس ــتان رش ــت‬ ‫در مجل ــس ش ــورای اس ــامی‪ ،‬فرمان ــدار و‬ ‫تعدادی از مدیـــران عامل صنعت اب وبرق‬ ‫گی ــان‪ ،‬دو پ ــروژه برق ــی افتت ــاح و در م ــدار‬ ‫ق ــرار گرفتند‪ .‬بهم ــن داراب زاده؛ مدیرعامل‬ ‫ش ــرکت برق منطقـ ـه ای گی ــان دراین ایین‬ ‫افتت ــاح گف ــت‪ :‬ب ــا عب ــور موفقیت امی ــز از‬ ‫تابس ــتان س ــال ج ــاری‪ ،‬برنامه ری ــزی برای‬ ‫عبور موفق از تابس ــتان س ــال اتی با تعریف‬ ‫‪ ۱۵‬پروژه اغاز ش ــد؛ ک ــه از این پروژه ها‪ ،‬س ــه‬ ‫پ ــروژه در ای ــام ا‪ ...‬مب ــارک دهه فج ــر افتتاح‬ ‫و به بهر هب ــرداری خواهند رس ــید و ‪ 12‬پروژه‬ ‫دیگ ــر نی ــز قب ــل از پی ــک ب ــار س ــال ات ــی و‬ ‫س ــال ‪ ۱۴۰۳‬در م ــدار ق ــرار خواهن ــد گرفت‪.‬‬ ‫پ ــروژه پس ــت ‪ ۲۰/۶۳‬کیلوول ــت جانب ــازان‬ ‫رش ــت و خ ــط ‪ ۶۳‬کیلوولت کابل ــی دومداره‬ ‫تغذیه کننده پس ــت س ــلیمانداراب رشت از‬ ‫یس ــت که افتت ــاح و در م ــدار قرار‬ ‫پروژه های ‬ ‫گرف ــت و پروژه پس ــت ضیاب ــر نیز در ای ــام ا‪...‬‬ ‫ده ــه فج ــر به بهر هب ــرداری خواهد رســـید‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬پروژه های ش ــهر رش ــت با هدف‬ ‫تامین برق مطمئ ــن و پایدار‪ ،‬تقویت ولتاژ و‬ ‫پایداری ش ــبکه و افزایش قابلیت اطمینان‬ ‫و کاه ــش تلف ــات‪ ،‬کاهش بارگی ــری خطوط‬ ‫انتق ــال و برق رس ــانی ب ــه مش ــترکان رش ــت‬ ‫به بهر هب ــرداری خواهن ــد رس ــید‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫ب ــرای ای ــن دو پ ــروژه که ش ــاهد افتت ــاح ان‬ ‫خواهی ــم ب ــود‪ ،‬ح ــدود ‪۵۵۳‬میلیاردری ــال‬ ‫س ــرمایه گذاری ش ــده ک ــه ب ــا بهر هب ــرداری‬ ‫ً‬ ‫حه ــا‪ ،‬ب ــرای ‪ 30‬نف ــر موقت ــا و برای‬ ‫از این طر ‬ ‫سـ ـه نفر به طوردائ ــم اش ــتغال زایی ایج ــاد‬ ‫خواه ــد ش ــد‪ .‬مدیرعام ــل ش ــرکت ب ــرق‬ ‫منطقه ای گی ــان درخصوص پروژه پس ــت‬ ‫‪ ۲۰/۶۳‬کیلوول ــت جانب ــازان رش ــت گف ــت‪:‬‬ ‫اف ــت و ضع ــف ولت ــاژ و پرباری پس ــت س ــیار‬ ‫جانب ــازان از مش ــکالت منطق ــه جانب ــازان‬ ‫ب ــود ک ــه ب ــا افزای ــش سـ ـه برابری ظرفی ــت‬ ‫ً‬ ‫پس ــت‪ ،‬قطع ــا اس ــیب پذیری و مش ــکالت‬ ‫منطق ــه برط ــرف ش ــده و این پس ــت نقش‬ ‫ش ــایانی در عب ــور موف ــق از پی ــک بار س ــال‬ ‫ات ــی خواه ــد داش ــت‪ .‬مدیرعام ــل ش ــرکت‬ ‫ب ــرق منطقـ ـه ای گی ــان درخص ــوص خ ــط‬ ‫کابلی س ــلیمانداراب گفت‪ :‬ط ــول این پروژه‬ ‫‪ ۱۶‬کیلومت ــر مدار بود که با مهندس ــی ارزش‬ ‫و پیش ــنهاد های هم ــکاران ش ــرکت ب ــرق‬ ‫منطقـ ـه ای گیالن و تغییر ارایش خط‪ ،‬طول‬ ‫پروژه ب ــه ‪1/6‬کیلومتر مدار کاه ــش یافت و‬ ‫موفق ب ــه صرفه جویی ‪ 100‬میلیاردتومانی در‬ ‫نپ ــروژه ش ــدیم‪.‬‬ ‫اج ــرای ای ‬ ‫هیچ وظیفه ای جز خدمت به مردم نداریم‬ ‫معـــاون اســـتاندار تهـــران‬ ‫و فرمانـــده ویـــژه ری بـــا‬ ‫اعـــام حمایـــت از تولیـــد‬ ‫دراین شهرســـتان گفـــت‪ :‬هیـــچ‬ ‫وظیفـــه ای جـــز خدمـــت بـــه‬ ‫مـــردم و برطرف کـــردن موانـــع‬ ‫تولی ــد نداری ــم‪ .‬حمی ــد زمان ــی در‬ ‫همایـــش فجرافرینـــان صنعـــت‬ ‫و تج ــارت شهرس ــتان ری در فرهنگس ــرای والء گف ــت‪ :‬دیداره ــای زی ــادی از‬ ‫یبــر‬ ‫مرا کــز صنعتــی ری داشــتم و باتوجه بــه دســتورات رئیس جمهــوری مبن ‬ ‫ایجــاد تســهیالت بــرای رونــق تولیــد و رفــع موانــع‪ ،‬جلســات ســتاد تســهیل را‬ ‫در شــهرک های صنعتــی برگــزار کردیــم‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬مشــکالت واحدهــای‬ ‫تولیـــدی و صنعتـــی را حـــل می کنیـــم؛ از یـــاد نبریـــم کـــه عشـــق صاحب ــان‬ ‫صنایــع و واحدهــای تولیــد بــه کار غیرقابــل وصــف اســت و مــا ســعی کردیــم‬ ‫کســـی بیایـــد بـــر ســـر اداره صمـــت ری کـــه متخصـــص و حرفـــه ای باش ــد‪.‬‬ ‫به گفت ــه زمان ــی؛ ه ــر مش ــکل و مانع ــی ک ــه ب ــر س ــر موض ــوع تولی ــد باش ــد را‬ ‫برمی داریــم و هیــچ شــانیتی جــز خدمــت و در کنــار صاحبــان صنایــع بــودن‬ ‫نداریــم‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬رئیس جمهــوری بــر رفــع مشــکالت و تســهیل‬ ‫در ام ــر تولی ــد تا کی ــد دارد و م ــا نی ــز س ــعی می کنی ــم ت ــا تم ــام مش ــکالت از‬ ‫مالیاتــی تــا تســهیالتی را حــل کنیــم‪ .‬همایــش فجرافرینــان صنعــت و تجــارت‬ ‫ری از م ــادران ش ــهدای هشت س ــال دف ــاع مق ــدس دراین ائی ــن ب ــا حض ــور‬ ‫مس ــئوالن س ــپاه ش ــهرری تقدی ــر ش ــد‪ .‬همچنی ــن از کارمن ــدان برت ــر صم ــت‪،‬‬ ‫اصنـــاف و بســـیج اصنـــاف شهرســـتان ری هـــم تجلیـــل شـــد‪.‬‬ ‫بازگشت به مدار تولید یک واحد گازی نیروگاه ری‬ ‫معــاون نگهــداری و تعمیــرات نیــروگاه بــرق ری اعــام کــرد‪ :‬تعمیــرات و بازدیــد‬ ‫واح ــد گازی ‪ ۲۵‬مگاوات ــی ش ــماره ‪ ۱۲‬نی ــروگاه ری به پای ــان رس ــید و امادگ ــی‬ ‫ای ــن واح ــد ب ــه ش ــبکه سراس ــری ب ــرق کش ــور اع ــام ش ــد‪ .‬حس ــین مهدی ــزاده‬ ‫گفـــت‪ :‬ایـــن واحـــد کـــه طبـــق برنامـــه زمان بنـــدی و بـــا هماهنگـــی مرک ــز‬ ‫کنت ــرل ش ــبکه ب ــرق ای ــران به منظ ــور حف ــظ امادگ ــی و تولی ــد پای ــدار ان ــرژی‬ ‫از م ــدار خ ــارج ش ــده ب ــود‪ ،‬پ ــس از انج ــام تعمی ــرات و بازدیده ــای دوره ای‬ ‫دوبــاره بــه مــدار تولیــد بازگشــت و امادگــی ایــن واحــد بــرای تولیــد انــرژی بــه‬ ‫ش ــبکه سراس ــری ب ــرق کش ــور اع ــام ش ــد‪ .‬مهدی ــزاده اف ــزود‪ :‬ب ــا پایان یافت ــن‬ ‫تعمیــرات پیشــگیرانه ایــن واحــد‪ ۹۰ ،‬درصــد تعمیــرات ایــن نیــروگاه در ســال‬ ‫ج ــاری به پای ــان رس ــیده اس ــت و ت ــا پای ــان س ــال ‪ ۱۴۰۱‬س ــه واح ــد باقیمان ــده‬ ‫و درحال تعمیــر‪ ،‬مــورد بازدیــد و تعمیــرات پیشــگیرانه قــرار خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫به گفت ــه ای ــن مس ــئول؛ نی ــروگاه ری بااس ــتفاده از ت ــوان متخصص ــان پرت ــاش‬ ‫و جهادگـــر خـــود توانســـته بـــا وجـــود تعمیـــرات چندیـــن واحـــد ب هط ــور‬ ‫هم زمـــان‪ ،‬از مابقـــی ظرفیـــت خـــود بـــرای تولیـــد انـــرژی به طـــور مطل ــوب‬ ‫اســـتفاده کنـــد‪ .‬نیـــروگاه گازی ری در زمینـــی به مســـاحت ‪ ۵۲٫۵‬هکت ــار در‬ ‫هفت کیلومتـــری مرکـــز ری در نزدیکـــی پاالیشـــگاه تهـــران قـــرار دارد‪ .‬ای ــن‬ ‫نیــروگاه دارای ‪ ۲۱‬واحــد توربیــن گازی به ظرفیــت اســمی ‪ ۸۰۰‬مــگاوات اســت‬ ‫ک ــه تولی ــد ب ــرق ان بن ــا ب ــه فص ــول س ــرد و گ ــرم س ــال متغی ــر اس ــت‪.‬‬ ‫دستگیریعامالن اتش سوزیعمدیخودرو در باقرشهر‬ ‫شس ــوزی‬ ‫فرمان ــده انتظام ــی شهرس ــتان ری از دس ــتگیری س ــه عام ــل ات ‬ ‫عمـــدی خـــودرو در باقرشـــهر خبـــر داد‪ .‬ســـرهنگ دوســـتعلی جلیلی ــان‬ ‫توضیــح داد‪ :‬متهمــان کــه از اتبــاع کشــور همســایه بودنــد بــا انجــام اقدامــات‬ ‫عملیاتــی و اطالعاتــی کالنتــری ‪ ۱۷۵‬باقرشــهر شناســایی و دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬پ ــس از انج ــام تحقیق ــات متهم ــان ب ــه ب ــزه ارتکاب ــی اعت ــراف‬ ‫و انگیــزه خــود را اختالفــات خانوادگــی اعــام کردنــد‪ .‬جلیلیــان خاطرنشــان‬ ‫ک ــرد ک ــه متهم ــان پ ــس از تکمی ــل پرون ــده تحوی ــل مراج ــع قضائ ــی ش ــدند‪.‬‬ ‫ســـرهنگ جلیلیـــان در خبـــری دیگـــر عنـــوان کـــرد‪ :‬یک نفـــر مامورنم ــا ب ــا‬ ‫گشـــت زنی های هدفمنـــد عوامـــل کالنتـــری ‪ ۱۶۷‬دولت ابـــاد شناس ــایی‬ ‫و دس ــتگیر ش ــد‪ .‬ای ــن ف ــرد ب ــا لب ــاس افس ــری پلی ــس اق ــدام ب ــه پرسـ ـه زنی‬ ‫ً‬ ‫در یک ــی از بوس ــتان های محل ــه دولت اب ــاد می ک ــرد ک ــه س ــریعا دس ــتگیر و‬ ‫در بازرســـی از وی یک دســـتگاه بی ســـیم شـــرکتی و چندعـــدد کارت مل ــی‬ ‫متفرق ــه کش ــف ش ــد‪ .‬مته ــم جه ــت بررس ــی بیش ــتر ب ــه مق ــر پلی ــس منتق ــل‬ ‫ش ــد ک ــه تحقیق ــات جه ــت تکمی ــل پرون ــده دراین خص ــوص ادام ــه دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل ابفای استان خبر داد؛‬ ‫امکان پذیرش دانشجوی خارجی در دانشگاه پیام نور فارس فراهم شد‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫رئیـس دانشـگاه پیـام نـور اسـتان فـارس در نشسـت‬ ‫خبـری ضمـن تسـلیت سـالروز شـهادت زینـب کبـری ؟س؟ و‬ ‫گرامیداشـت ایـام اهلل دهـه فجـر‪ ،‬گفـت‪ :‬انقلاب‪ ،‬برخاسـته از‬ ‫یسـت کـه زینـب کبـری ؟س؟ در جهـاد تبیین خود‬ ‫ارمان های ‬ ‫زیر پرچم خونین امام حسین ؟ع؟ در طول تاریخ برافراشت؛‬ ‫این جهاد تبیین موجب انقالب اسلامی و مقابله با سـلطه‬ ‫اسـتکبار طلبان شـد‪ .‬دکتـر محسـن جاجرمـی زاده گفـت‪:‬‬ ‫هیـچ ملتـی هماننـد ایرانیـان طـی ایـن چهار دهـه مغضـوب‬ ‫مسـتکبرین عالـم نبـوده و به همین دلیـل علیـه مـا تحریـم‬ ‫و جنـگ اقتصـادی راه انداختنـد؛ امـا ملـت مـا ایسـتاده و‬ ‫یسـازد‬ ‫افتخار می کند که دنیایی زیر پرچم اهل بیت ؟ع؟ م ‬ ‫کـه اخلاق و معنویـت و عدالت شـاخصه ان اسـت؛ البته این‬ ‫مهـم تنهـا بـا تلاش همـگان در عرص ههـای مختلـف محقـق‬ ‫یشـود‪ .‬رئیس دانشـگاه در بخش دیگری از سـخنان خود‬ ‫م ‬ ‫دانشـگاه پیـام نـور را نمونـه بـارزی از الگـوی موفـق در عرصـه‬ ‫نهـای انقلاب در سـال‬ ‫امـوزش عالـی کشـور درراسـتای ارما ‬ ‫‪ 67‬معرفـی کـرد و گفـت‪ :‬دانشـگاه پیـام نـور بـا یک میلیـون و‬ ‫‪ ١٠٠‬هزار دانشجو در دهه ‪ ۷۰‬همپای وزارت علوم پاسخگوی‬ ‫جوانـان ایـن مرزوبـوم شـد‪ .‬جاجرمـی زاده بابیان اینکـه‬ ‫دانشـگاه پیـام نـور در سراسـر کشـور حتـی در محروم تریـن‬ ‫مناطـق زمینـه تحصیـل در سـطوح مختلـف امـوزش عالـی‬ ‫را بـرای جوانـان فراهـم کـرده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬پیا منـور‪ ،‬جهـاد‬ ‫سـازندگی دهـه اول انقلاب در عرصـه امـوزش عالی اسـت‪ .‬او‬ ‫همچنیـن بابیان اینکـه ا گـر دانشـگاه پیـام نور نبود بسـیاری‬ ‫از جوانـان ایـران امـکان دسترسـی به تحصیالت دانشـگاهی‬ ‫را نداشـتند‪ ،‬گفـت‪ :‬دانشـگاه پیـام نـور یـک پدافند غیرعامل‬ ‫متناسـب بـا شـرایط فرهنگـی‪ ،‬بومـی و قبیلـه ای در کشـور‬ ‫بـه شـمار مـی رود و بسـیاری از نابسـامانی ها را کاهـش داده‬ ‫اسـت‪ .‬جاجرمـی زاده بااشـاره به وجـود بیـش از ‪ ۴۰۰‬واحـد و‬ ‫مرکـز پیا منـور در کشـور‪ ،‬ایـن دانشـگاه را عامـل توانمنـدی‬ ‫و جامعه پذیـر شـدن جوانـان دانسـت کـه عدالـت اموزشـی‬ ‫را مدنظـر داشـته و تنهـا امسـال در فـارس بیـش از هـزار‬ ‫فار غ التحصیـل در مقاطـع ارشـد و دکتـرا‪ ،‬تربیت کرده اسـت‪.‬‬ ‫او تعـداد کل فار غ التحصیلان ایـن دانشـگاه در فـارس را‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار نفر اعالم و بااشـاره به وجود ‪ ٣٩‬مرکز و واحد‬ ‫‪٣‬هـزار دانشـجو در اسـتان‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫دانشـگاهی پیـام نـور بـا ‪ ٠‬‬ ‫‪ ١١‬واحـد دانشـگاه پیـام نـور فـارس به دلیـل کمبـود دانشـجو‬ ‫بـه حالـت را کـد درامده انـد کـه کمتـر از ‪ ٢٥٠‬دانشـجو دارنـد‪،‬‬ ‫ل انجام اسـت‪.‬‬ ‫نهـا ب هشـکل اسـتانی در حـا ‬ ‫سهـای ا ‬ ‫امـا کال ‬ ‫رئیـس دانشـگاه پیام نـور فارس گفت‪ :‬طی پنج سال گذشـته‬ ‫در برخـی واح دهـا کـه دانشـجو متقاضـی الزم نداشـته برخی‬ ‫رشـته ها حـذف شـده اند‪ .‬جاجرمـی زاده بااشـاره به سـه‬ ‫الگـوی اموزشـی در کشـور‪ ،‬گفـت‪ :‬نخسـتین الگـوی امـوزش‬ ‫یسـت کـه از هزین ههـای بـاال جلوگیـری‬ ‫عالـی‪ ،‬رایـگان و دولت ‬ ‫می کنـد‪ .‬دانشـگاه های غیرانتفاعـی الگـوی دوم و الگـوی‬ ‫سـوم هـم دانشـگاه پیـام نـور اسـت کـه بـا کمتریـن هزینـه در‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫محروم تریـن نقـاط هم در حـال ارائه خدمات اموزش ‬ ‫جاجرمـی زاده همچنیـن از جـذب دانشـجوی خارجـی در‬ ‫رشـته ادبیـات فارسـی در مرکـز شـیراز از سـال اینـده خبـر‬ ‫داد و گفـت‪ :‬شـیراز‪ ،‬تهـران و قـم مجـوز ایـن مهـم را دریافـت‬ ‫کرده انـد‪.‬‬ ‫در هفتمین روز از دهه فجر‪ ،‬صورت گرفت؛‬ ‫ایین کلنگ زنیطرح گازرسانیفاز دوم‬ ‫خطتغذیهطالعرودبار تاورسک«سوادکوه»‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫کلنـگ طـرح گازرسـانی فـاز دوم خـط تغذیـه‬ ‫طالـع رودبـار تا ورسـک شهرسـتان سـوادکوه‬ ‫بـا حضـور خیریانپـور؛ معـاون هماهنگـی‬ ‫امـور اقتصـادی و گردشـگری اسـتاندار‪،‬‬ ‫حجت االسالم جعفری و غالمی؛ امام جمعه‬ ‫و فرماندار‪ ،‬بخشی؛ مدیر کل دفتر هماهنگی‬ ‫امـور سـرمایه گذاری و اشـتغال اسـتانداری‪،‬‬ ‫صبـوری دیلمـی؛ سرپرسـت اداره کل صمت‪،‬‬ ‫مایلـی‪ ،‬مدیرعامل گاز و مسـئوالن اسـتانی و‬ ‫شهرسـتانی در هفتمیـن روز از دهـه فجر‪ ،‬به‬ ‫زمیـن زده شـد‪‎.‬‬ ‫افتتاح ‪ ۱۲‬طرح عمرانی برق رسانی شهرستان شاهرود در دهه فجر‬ ‫حمیدرضا جاللی‬ ‫در مراس ــم افتت ــاح هم زم ــان پروژ هه ــای‬ ‫عمران ــی و اقتص ــادی شهرس ــتان ش ــاهرود‬ ‫ک ــه ب ــا حض ــور اس ــتاندار س ــمنان‪ ،‬ائم ــه‬ ‫جمعــه بســطام‪ ،‬بیارجمنــد و مجــن‪ ،‬معــاون‬ ‫اس ــتاندار و فرمان ــدار وی ــژه شهرس ــتان‬ ‫ش ــاهرود و جمع ــی از مس ــئولین برگ ــزار ش ــد‪،‬‬ ‫‪ ۱۲‬طــرح عمرانــی برق رســانی این شهرســتان‬ ‫ب ــا مبل ــغ ‪ ۱۶۰‬میلی ــارد و ‪ ۳۷۰‬میلیون ری ــال‬ ‫افتت ــاح ش ــد‪ .‬ط ــرح اح ــداث ‪ ۲۳۳۰۵‬مت ــر‬ ‫ش ــبکه فش ــارضعیف ب ــا کاب ــل خودنگه ــدار‬ ‫در روس ــتاهای یونس اب ــاد‪ ،‬جعفراب ــاد‪،‬‬ ‫حس ــین اباد س ــاغری‪ ،‬صالح اب ــاد و‬ ‫باغس ــتان بیارجمن ــد ب ــا مبل ــغ ‪ ۴۶‬میلی ــارد‬ ‫و ‪ ۱۴۹‬میلیون ری ــال‪ ،‬ط ــرح توس ــعه ش ــبکه‬ ‫فشــارضعیف متوســط زمینــی و یک دســتگاه‬ ‫پس ــت زمین ــی پدمانت ــد در خیاب ــان ته ــران‬ ‫ب ــا هزین ــه یک میلی ــارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون ری ــال‪،‬‬ ‫طــرح احــداث ‪ ۱۱۰۰‬متــر شــبکه فشارمتوســط‬ ‫و یک دس ــتگاه پس ــت هوای ــی توزی ــع‬ ‫ب ــرق در روس ــتای قلع ــه حاج ــی ب ــا مبل ــغ‬ ‫شـ ـش میلیارد و ‪ ۶۷۸‬میلیون ری ــال‪ ،‬طـــرح‬ ‫توســعه ‪ ۱۰۱۰‬متــر شــبکه فشــارضعیف هوایــی‬ ‫ب ــا کاب ــل خودنگه ــدار جه ــت روش ــنایی‬ ‫معاب ــر بل ــوار ورودی روس ــتای مغ ــان ب ــا‬ ‫اعتب ــار سـ ـه میلیارد و ‪ ۴۱۳‬میلیون ریـــال‬ ‫و ط ــرح اح ــداث شـ ـش هزار و ‪ ۱۸‬مت ــر‬ ‫ش ــبکه فش ــارضعیف هوای ــی جهـــت‬ ‫تامی ــن ب ــرق متقاضی ــان جدی ــد ب ــا مبل ــغ‬ ‫س ــی و سـ ـه میلیارد و ‪ ۴۲۹‬میلیون ری ــال‪،‬‬ ‫حش ــده هس ــتند‪ .‬ط ــرح‬ ‫حه ــای افتتا ‬ ‫از طر ‬ ‫نص ــب یک دس ــتگاه پس ــت هوای ــی عموم ــی‬ ‫و توس ــعه ش ــبکه فش ــارضعیف هوای ــی و‬ ‫نه ــای هوانی ــروز‪ ،‬س ــاحلی‬ ‫زمین ــی در خیابا ‬ ‫ش ــمالی و ظف ــر ش ــاهرود و روس ــتای‬ ‫اردی ــان شهرس ــتان ب ــا مبل ــغ ‪ ۱۱‬میلی ــارد‬ ‫و ‪ ۶۷۴‬میلیون ری ــال‪ ،‬ط ــرح اح ــداث‬ ‫‪ ۹۶۵‬مت ــر ش ــبکه فش ــارضعیف هوای ــی‬ ‫جه ــت روش ــنایی معاب ــر حدفاص ــل می ــدان‬ ‫ال ل ــه ت ــا ب ــاغ ایران ــی ب ــا اعتب ــار دومیلی ــارد و‬ ‫‪ ۸۱۵‬میلیون ری ــال‪ ،‬ط ــرح توس ــعه ‪ ۸۰۱۶‬مت ــر‬ ‫شــبکه فشارمتوسط و فشــارضعیف هوایی و‬ ‫زمین ــی و نص ــب یک دس ــتگاه پس ــت هوای ــی‬ ‫به ظرفی ــت ‪ ۲۵‬کیلوولت امپ ــر جه ــت تامی ــن‬ ‫ب ــرق روس ــتای کالغ زیل ــی بخ ــش بیارجمن ــد‬ ‫ب ــا مبل ــغ ‪ ۱۷‬میلیاردری ــال‪ ،‬ط ــرح بهس ــازی‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬متر شــبکه فشــارضعیف و فشارمتوسط‬ ‫و پس ــت هوای ــی عموم ــی روس ــتاهای‬ ‫چهارب ــاغ و ‪ ۱۰‬خی ــر ب ــا هزین ــه ‪13‬میلی ــارد و‬ ‫‪ ۶۱۷‬میلیون ری ــال و ط ــرح بهین هس ــازی‬ ‫‪ ۸۷۰۰‬مت ــر ش ــبکه فش ــارضعیف ب ــا تبدی ــل‬ ‫ش ــبکه س ــیمی ب ــه کاب ــل خودنگه ــدار در‬ ‫نه ــای ش ــهید چوپ ــان‪ ،‬مهدی ــه‪،‬‬ ‫خیابا ‬ ‫ش ــهدا‪ ،‬فرهن ــگ و روس ــتاهای نمدم ــال و‬ ‫ش ــاهکوه ب ــا ‪1۵‬میلی ــارد و ‪ ۵۹۵‬میلیون ری ــال‬ ‫افتت ــاح و بهر هب ــرداری ش ــدند‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۲۶‬پروژه اب وفاضالب در مازندران‬ ‫به ــزاد ب ــرارزاده در مراس ــم اب رس ــانی‬ ‫بـــه روســـتاهای ازراســـی حاتـــم‬ ‫باالولیـــک و باال بـــو را ضمـــن عـــرض‬ ‫تبریـــک ایـــام دهـــه فجـــر اظهـــار‬ ‫داشـــت‪ :‬در چهل وچهارمیـــن‬ ‫ســـالگرد پیـــروزی انقـــاب اســـامی‪،‬‬ ‫‪ ۲۶‬پـــروژه در بخـــش اب وفاضـــاب‬ ‫مازنـــدران بـــا اعتبـــاری بالغ بـــر‬ ‫‪ ۲۷۵‬میلیاردتومـــان در حـــوزه اب و‬ ‫‪ ۳۵‬میلی ــارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون توم ــان در ح ــوزه فاض ــاب هزین ــه و به بهره ب ــرداری‬ ‫رس ــیده ک ــه از ای ــن ‪ ۲۶‬پ ــروژه دو پ ــروژه مرب ــوط ب ــه شهرس ــتان باب ــل اس ــت‪.‬‬ ‫مدیرعام ــل اب وفاض ــاب مازن ــدران ادام ــه داد‪ :‬بس ــیاری از این پروژ هه ــا ب ــا‬ ‫هــدف ایجــاد ذخیــره ابــی مطمئــن و تامیــن اب بــا فشــار مناســب و افزایــش‬ ‫ت ــوان انتق ــال تبیی ــن ش ــده ت ــا ان ش ــاءاهلل م ــردم در تابس ــتان ب ــا کمب ــود اب‬ ‫مواج ــه نش ــوند‪ .‬وی بااش ــاره به عقب ماندگی ه ــای این شهرس ــتان نس ــبت‬ ‫بـــه دیگـــر شـــهرهای اســـتان اذعـــان کـــرد‪ :‬اعتبـــارات اســـتانی نمی توان ــد‬ ‫عقب ماندگی ه ــای اس ــتان را جب ــران کن ــد بلک ــه بای ــد بس ــیاری پروژ هه ــا ب ــا‬ ‫اعتب ــارات مل ــی بای ــد ح ــل ش ــود‪ .‬ب ــرارزاده ب ــه طوالنی ش ــدن پ ــروژه فاض ــاب‬ ‫دراین شهرســـتان اشـــاره کـــرد گفـــت‪ :‬اتحـــاد و همدلـــی بیـــن دو نماین ــده‬ ‫و همچنیـــن همدلـــی مـــردم و مســـئوالن باعـــث تنش زدایـــی ‪۱ ۵‬س ــاله‬ ‫دراین پـــروژه و به سرانجام رســـیدن ان شـــده اســـت‪.‬‬ ‫شهر مریوان عاری از شبکه سیمی شد‬ ‫ارش مـرادی‪ /‬مدیـر توزیـع بـرق شهرسـتان مریـوان از پایـان «طـرح تبدیـل‬ ‫شـبکه سـیم مسـی بـه کابـل خودنگهـدار» در شـهر مریـوان هم زمـان بـا‬ ‫ایـام اهلل دهـه مبـارک فجـر خبـر داد و گفـت‪ :‬بـا اتمـام ایـن طـرح شـبکه بـرق‬ ‫بیـش از ‪ ۱۶۵‬هـزار مشـترک در شـهر مریـوان اصلاح و بازمهندسـی شـد‪.‬‬ ‫عبدالرحمـن مـرادی افـزود‪ :‬طـول شـبکه فشـارضعیف در شهرسـتان مریوان‬ ‫‪ ۵۴۱‬کیلومتراسـت کـه ‪ ۲۸۱‬کیلومتـر ان در مناطـق شـهری و ‪ ۲۶۰‬کیلومتـر ان‬ ‫نیـز مربـوط بـه نواحی روستایی سـت‪ .‬مـرادی افـزود‪ :‬بهمن ماه جاری شـبکه‬ ‫بـرق شـهر مریـوان معـادل ‪ ۵۲‬درصـد کل شـبکه شهرسـتان به طـور کامـل‬ ‫اصلاح و بـه کابـل خودنگهـدار تبدیـل شـد و بـا اتمـام ایـن طـرح در مناطـق‬ ‫روسـتایی در سـال ‪ ،۱۴۰۲‬کل ایـن شهرسـتان عـاری از شـبکه سـیم مسـی‬ ‫می شـود‪ .‬وی هـدف از اجـرای ایـن طـرح را افزایـش پایـداری شـبکه‪ ،‬افزایـش‬ ‫ضریـب ایمنـی بـرای مشـترکان مریوانـی و همچنیـن ایجـاد مبلمـان مناسـب‬ ‫شـهری عنـوان کـرد و اظهـار داشـت‪ :‬درحال حاضر قریب به ‪ ۱۶۵‬هزارمشـترک‬ ‫در شـهر مریـوان در بخش هـای مختلـف خانگـی ‪ ،‬اداری ‪ ،‬تجـاری ‪ ،‬صنعتـی و‬ ‫کشـاورزی از خدمـات شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان کردسـتان بهره منـد‬ ‫هسـتند کـه بـا اتمـام ایـن پـروژه شـبکه بـرق این تعداد مشـترک به طـور کامل‬ ‫بهسـازی و بازمهندسـی گردیـد‪ .‬مدیـر توزیـع بـرق شهرسـتان مریـوان میـزان‬ ‫اعتبـار صرف شـده بـرای اتمـام ایـن طـرح را بالغ بـر ‪ ۵۹۰‬میلیارد ریـال عنـوان‬ ‫کـرد و اظهـار داشـت‪ :‬اجـرای «طـرح تبدیـل شـبکه سـیم مسـی بـه کابـل‬ ‫خودنگهدار» عالوه بر مقابله با سـرقت از شـبکه‪ ،‬منجر به افزایش طول عمر‬ ‫شـبکه و امادگی بیشـتر برای بحران های احتمالی خواهد شـد‪ .‬گفتنی ست؛‬ ‫در حال حاضـر ‪ ۸۱‬درصـد کل شـبکه توزیـع برق اسـتان کردسـتان اصلاح و به‬ ‫کابـل خودنگهـدار تبدیـل شـده اسـت‪.‬‬ صفحه 6 ‫ا گهی ‪7‬‬ ‫‪2740‬‬ ‫‪2740‬‬ ‫شماره‬ ‫‪ 1401‬شماره‬ ‫اسفند‪1401‬‬ ‫‪2827‬اسفند‬ ‫ شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫یک‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 14‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160308004000273‬مـورخ ‪1401/09/27‬‬ ‫هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد‬ ‫و املا ک نهبنـدان تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای‬ ‫محمدحسـین تقـوی فرزنـد محمـد بـه شـماره ملـی ‪ 5639702583‬و شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 9‬صـادره از نهبنـدان در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪33013/94‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 136‬فرعـی از ‪ 4‬اصلـی واقـع در اراضـی مزرعـه سـوقات خراسـان جنوبـی‬ ‫بخـش ‪ 5‬حـوزه ثبـت ملـک نهبنـدان به صـورت مع الواسـطه از محـل مالکیـت رسـمی‬ ‫علی ا کبـر عابـدزاده خریـداری و محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم‪ ،‬مراتـب در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک مـاه از‬ ‫تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/13 :‬‬ ‫سـیدمهدی پروین محبـی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1465633‬‬ ‫املا ک شهرسـتان نهبندان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160308001003801‬هیـات اول موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫یشـیخ اباد فرزنـد‬ ‫بیرجنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای رجـب رمضان ‬ ‫رمضانعلـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 3‬در ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ منزل به مسـاحت‬ ‫‪ 649/25‬مترمربع قسـمتی از پال ک شـماره ‪ 16‬فرعی از ‪ 176‬اصلی واقع در خراسـان‬ ‫جنوبـی بخـش دو حـوزه ثبـت ملـک بیرجنـد خریـداری از مالـک رسـمی اقـای کلـوخ‬ ‫خونیکی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبـق مقررات‬ ‫بدیه ‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/14 :‬‬ ‫حسـین براتی‪ ،‬رئیس ثبت اسـناد و امال ک‬ ‫شناسـه ا گهی ‪1465756‬‬ ‫بیرجند‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 14‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160308004000274‬مـورخ ‪1401/09/28‬‬ ‫هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد‬ ‫و املا ک نهبنـدان تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای‬ ‫محمدحسـین تقـوی فرزنـد محمد بـه شـماره ملـی ‪5639702583‬‬ ‫و شماره شناسـنامه ‪ 9‬صـادره از نهبنـدان در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن دیمـه زار بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 25039/73‬مترمربـع پلا ک ‪ 137‬فرعـی از ‪ 4‬اصلـی واقـع در اراضـی مزرعـه‬ ‫سـوقات خراسـان جنوبـی بخـش ‪ 5‬حـوزه ثبـت ملـک نهبنـدان به صـورت مع الواسـطه‬ ‫از محـل مالکیـت رسـمی اقایـان محمدزمـان‪ ،‬محمدا کرم خـان‪ ،‬محمدابراهیم خـان‪،‬‬ ‫محمدولی خـان‪ ،‬محمدحسـین خان شـهرت همگـی سـاالری خریـداری و محـرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/13 :‬‬ ‫سـیدمهدی پروین محبـی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1465633‬‬ ‫املا ک شهرسـتان نهبنـدان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/11/27-140160318011012011‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد‬ ‫ثبـت اسـناد صومع هسـرا تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی اقای رسـول حقگونیا‬ ‫فرزند محمد به شماره شناسنامه ‪ 40‬صادره از صومعه سرا در ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین مشتمل بر خانه و محوطه به مساحت ‪ 294/24‬مترمربع پال ک ‪ 437‬فرعی از‬ ‫‪ 52‬اصلی مفروز و مجزی شده از پال ک ‪ 101‬فرعی از ‪ 52‬اصلی واقع در قریه پیشخان‬ ‫بخش ‪ 22‬گیالن خریداری از نسـق ابراهیم شریفی پیشـخانی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬چنانچه‬ ‫اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی به شـرح مذکور اعتراض داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضای‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقررات‬ ‫سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/28 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان‬ ‫م الف ‪910/1520‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/11/16-1401/6063‬پرونـده‬ ‫کالسـه ‪ 1401/461‬موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر‬ ‫در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک منطقـه دو بجنـورد تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای احمـد ارکانـی فرزنـد علی اصغـر‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 266‬صـادره از بجنـورد در ششـدانگ یکبـاب‬ ‫دامداری به مسـاحت ‪ 822/89‬مترمربع از پال ک شـماره ‪ 259‬اصلی‬ ‫واقـع در اراضـی شـورک ینگه قلعـه خراسـان شـمالی بخـش ‪ 2‬حـوزه‬ ‫ثبـت ملـک منطقـه دو بجنـورد از محـل مالکیـت ثبتـی حسـنقلی‬ ‫خا کشـورینگه قلعه فرزنـد حسـین و غالمعلـی براتی فرزند غالمحسـن‬ ‫محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه‬ ‫صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد‬ ‫از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه‬ ‫ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/28 :‬‬ ‫علی اوسط رستمی‪ ،‬رئیس ثبت‬ ‫شناسه ا گهی ‪1463653‬‬ ‫اسناد و امال ک ناحیه ‪ 2‬بجنورد‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫حوزه ثبتی قائم شهر‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع مـاده‬ ‫یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی قائم شـهر مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه و‬ ‫بالمعـارض انـان محـرز و رای الزم صـادر شـده‪ ،‬جهـت اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهـی‬ ‫می شـود‪:‬‬ ‫امال ک متقاضیان واقع در قریه جمنان پال ک ‪ 26‬اصلی بخش ‪16‬‬ ‫‪ 8098‬فرعـی بـه نـام اقـای داود عابدی فیروزجائـی نسـبت به ششـدانگ یک قطعه زمین‬ ‫که در ان احداث بنا شـده اسـت به مسـاحت ‪ 85‬مترمربع خریداری مع الواسـطه از اقای‬ ‫تقی نیکوئی قادیکالئی مالک رسـمی‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق‬ ‫این روزنامه محلی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها عالوه بر انتشـار ا گهی‪،‬‬ ‫رای هیـات الصـاق تـا درصورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬باید از تاریخ انتشـار اولین ا گهی و در روسـتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ کننـد‪ .‬معترض باید‬ ‫ظرف یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی‬ ‫محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراینصورت‬ ‫اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و درصورتی که اعتراض در مهلت‬ ‫قانونـی واصـل نشـود یـا معتـرض گواهی تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محـل ارائه‬ ‫نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیت می کند و صدور سـند مالکیـت مانع از‬ ‫مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪ .‬بدیهی سـت برابـر مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مذکـور در مـورد‬ ‫ً‬ ‫قسـمتی از امال کـی کـه قبلا اظهارنامـه ثبتـی پذیرفتـه نشـده‪ ،‬واحـد ثبتـی بـا رای هیـات‬ ‫پـس از تنظیـم اظهارنامـه حـاوی تحدیـد حدود‪ ،‬مراتـب را در اولین ا گهی نوبتی و تحدید‬ ‫حـدود بـه صـورت همزمـان بـه اطالع عموم می رسـاند و نسـبت به املا ک در جریان ثبت‬ ‫و فاقـد سـابقه تحدیـد حـدود‪ ،‬واحـد ثبتـی ا گهـی تحدیـد حـدود را بـه صـورت اختصاصی‬ ‫منتشـر می کند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/13 :‬‬ ‫یونـس قصابـی‪ ،‬سرپرسـت اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1464212‬‬ ‫املا ک قائم شـهر‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/10/27-140160316002003738‬موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه‬ ‫ثبـت ملـک اسلام ابادغرب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای محمـد احمـدی فرزنـد فرامـرز بـه شماره شناسـنامه ‪ 405‬صـادره از اسلام ابادغرب در ششـدانگ یکبـاب‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 81/26‬مترمربـع پلا ک ‪ 2641‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در اسلام ابادغرب‪ ،‬شهرسـتانی‪ ،‬خیابـان ابومسـلم خراسـانی خریـداری برابـر مبایعه نامـه عـادی و‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫عـدم دسترسـی بـه مالـک اولیـه محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫یسـت درصورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/13 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫حسـب تکالیـف مقـرر در مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیف وضعیت اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬اراء‬ ‫صادره از هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مسـتقر در واحد ثبتی سـبزوار تصرفات مالکانه و بالمعارض اشـخاص محرز و جهت‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫اطلاع عمـوم به شـرح ذیل ا گهی م ‬ ‫بخش‪ 2‬سبزوار‬ ‫‪ -1‬فاطمه زمانی راد ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‪ 260.79‬مترمربع قسمتی از پال ک‪ 1‬فرعی از‬ ‫‪ 2903‬اصلی واقع در بخش ‪ 2‬سبزوار بالواسطه از محل مالکیت مالک رسمی گل نسا زمندی‬ ‫بخش‪ 3‬سبزوار‬ ‫پال ک‪ 3‬اصلی اراضی کالته سیفر‬ ‫‪ -2‬ربابه شجاع ششدانگ یکباب ساختمان قسمتی از پال ک های ‪ 1421‬و ‪ 1525‬فرعی از ‪ 3‬اصلی بخش‬ ‫‪ 3‬سبزوار به مساحت ‪ 88.55‬مترمربع که میزان ‪ 17.70‬مترمربع از پال ک ‪ 1421‬و میزان ‪ 70.85‬مترمربع از‬ ‫پال ک ‪ 1525‬فرعی که نسبت به پال ک ‪ 1421‬بالواسطه از محل مالکیت مالک رسمی فاطمه قلعه نویی و‬ ‫نسبت به پال ک ‪ 1525‬مع الواسطه از محل مالکیت مالک رسمی حسین عرفانی فر‬ ‫پال ک‪ 5‬اصلیاراضیقلعه نو‬ ‫‪ -3‬اعظـم کاظمـی ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 47/82‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪3719‬‬ ‫فرعـی از ‪ 5‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬سـبزوار بالواسـطه از محـل مالکیـت مالـک رسـمی خـودش‬ ‫‪ -4‬محمـد نصرابـادی ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 129.10‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪150‬‬ ‫فرعـی از ‪ 5‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬سـبزوار مع الواسـطه از محـل مالکیـت مالـک رسـمی ضیاالحـق الداغی‬ ‫‪ -5‬مجتبـی قاسـمی اریان ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 111.78‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک‬ ‫‪ 336‬فرعی از ‪ 5‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬سـبزوار مع الواسـطه از محل مالکیت مالک رسـمی هادی الداغی‬ ‫‪ -6‬ا کرم جناتی پور ششـدانگ اعیانی یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 173.70‬مترمربع قسـمتی از پال ک‬ ‫‪ 2536‬فرعی از ‪ 5‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬سـبزوار از محل مالکیت موقوفه حسـین به تولیت خانم پروین‬ ‫بقراط‬ ‫‪ -7‬جواد کرابی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‪ 100.22‬مترمربع قسمتی از پال ک‪ 3526‬فرعی از‬ ‫‪ 5‬اصلی واقع در بخش‪ 3‬سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت مالک رسمی حسن امینی فرد‬ ‫پال ک‪ 6‬اصلی اراضی کلوت‬ ‫‪ -8‬مهدی کمیزی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 92.19‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پلا ک ‪ 748‬فرعـی از ‪ 6‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬سـبزوار بالواسـطه از محـل مالکیـت مالـک رسـمی ناهید‬ ‫خسروجردی‬ ‫‪ -9‬فاطمه حسـین ابادی سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 92/19‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پال ک ‪ 748‬فرعی از ‪ 6‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬سبزوار بالواسطه از محل مالکیت مالک رسمی‬ ‫ناهید خسروجردی‬ ‫‪ -10‬حسن لطف ابادی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‪ 20/67‬مترمربع قسمتی از پال ک‪10836‬‬ ‫فرعی از ‪ 6‬اصلی واقع در بخش‪ 3‬سبزوار بالواسطه از محل مالکیت مالک رسمی محمدعلی جلینی‬ ‫‪ -11‬زهرا رسـتگار اردیزی ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 110.29‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪152‬‬ ‫فرعی از ‪ 6‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬سـبزوار مع الواسـطه از محل مالکیت مالک رسـمی محمد مهرابادی‬ ‫‪ -12‬علی تراشـه گر ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 119.66‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 29‬فرعی‬ ‫از ‪ 6‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬سـبزوار مع الواسـطه از محل مالکیت مالک رسـمی صدیقه فقیه سـبزواری‬ ‫‪ -13‬فاطمه اسمعیلی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 130.98‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪259‬‬ ‫فرعی از ‪ 6‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬سـبزوار مع الواسـطه از محل مالکیت مالک رسـمی حاجیه عذرا علوی‬ ‫‪ -14‬محمد عابدی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 105‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 9795‬فرعی‬ ‫از ‪ 6‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت مالک رسمی محمد تشکری‬ ‫‪ -15‬عباسـعلی قاسـمی ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 101.47‬مترمربع که مسـاحت ‪63.80‬‬ ‫مترمربع ثبت شده و دو قسمت فاقد ثبت به مساحت‪ 36.83‬مترمربع و ‪ 0.84‬مترمربع قسمتی از پال ک‬ ‫‪ 7364‬فرعـی از ‪ 6‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬سـبزوار مع الواسـطه از محـل مالکیـت مالـک رسـمی شـهربانو‬ ‫کشـکی و دو قسـمت فاقد ثبت‬ ‫‪ -16‬حسین باغجری ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 66‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 3‬فرعی از ‪6‬‬ ‫اصلی واقع در بخش ‪ 3‬سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت مالک رسمی حبیب اله ایزی‬ ‫‪ -17‬ارسالن ایروانی الداغی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‪ 83.06‬مترمربع قسمتی از پال ک‪92‬‬ ‫فرعی از ‪ 6‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬سـبزوار که میزان ‪ 48.80‬فاقد ثبت اسـت مع الواسـطه از محل مالکیت‬ ‫مالک رسمی الهه کرابی و قسمتی فاقد ثبت‬ ‫‪ -18‬محمدعلی شـیرخانی ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 91.66‬مترمربع قسـمتی از پال ک‬ ‫‪ 1030‬فرعـی از ‪ 6‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬سـبزوار مع الواسـطه از محـل مالکیـت مالـک رسـمی حسـینعلی‬ ‫نودهی‬ ‫‪ -19‬دانشـگاه علوم پزشـکی سـبزوار به شناسـه ‪ 14003240910‬ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت‬ ‫‪ 1416.69‬مترمربع قسـمتی از پال ک باقی مانده ‪ 36‬فرعی از ‪ 6‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬سـبزوار بالواسـطه از‬ ‫محل مالکیت مالک رسـمی شـبکه بهداشـت درمان سبزوار‬ ‫پال ک‪ 7‬اصلی اراضی کالته اقازاده‬ ‫‪ -20‬سیدمحمد حسینی باغخیراتی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‪ 100‬مترمربع تمامت پال ک‬ ‫‪ 251‬فرعی از ‪ 7‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت مالک رسمی احمد افچنگی‬ ‫پال ک‪ 13‬اصلی اراضی کجیدر‬ ‫‪ -21‬حسـین کیوانلـو ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت ‪ 6152.60‬مترمربـع کـه میـزان ‪2778.60‬‬ ‫مترمربـع ثبـت شـده و میـزان ‪ 3374‬مترمربـع فاقـد ثبـت قسـمتی از پلا ک ‪ 73‬فرعـی از ‪ 13‬اصلـی واقـع در‬ ‫بخـش ‪ 3‬سـبزوار بالواسـطه از محـل مالکیـت خـود متقاضـی و قسـمتی فاقـد ثبـت‬ ‫پال ک‪ 27‬اصلی اراضی کالته عیسی‬ ‫‪ -22‬علی پورسـعادت ششـدانگ یکباب سـاختمان مرغداری به مسـاحت ‪ 9542.28‬مترمربع قسمتی‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/12/13-140160318011012851‬هیـات موضـوع قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر‬ ‫در واحـد ثبـت اسـناد صومع هسـرا تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم‬ ‫شسـنگجوئی فرزنـد مطلـب بـه شماره شناسـنامه ‪ 1739‬صـادره‬ ‫سـمانه روان بخ ‬ ‫از صومع هسـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر یکبـاب خانـه و محوطـه‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 210/50‬مترمربـع پلا ک ‪ 218‬فرعـی از ‪ 76‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده‬ ‫از پلا ک ‪ 45‬فرعـی از ‪ 76‬اصلـی واقـع در قریـه ندامـان بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از‬ ‫نسـق سـبزعلی وطن دوسـت ندامانی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظور اطلاع عموم‬ ‫یشـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد‬ ‫از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم‬ ‫و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را‬ ‫یسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫بـه مراجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/28 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان‬ ‫م الف ‪910/1528‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫از پال ک ‪ 27‬اصلی بخش ‪ 3‬سـبزوار اراضی کالته عیسـی بالواسـطه از محل مالکیت حشـمت ممتحنی‬ ‫بخش‪ 12‬سبزوار‬ ‫پال ک یک اصلی اراضی عمیداباد‬ ‫‪ -23‬رعنـا ظریفی علی ابـاد ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 25.45‬مترمربع قسـمتی از پال ک‬ ‫‪ 122‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 12‬سـبزوار مع الواسـطه از محـل مالکیـت مالـک رسـمی فاطمـه‬ ‫نایب یـزدی‬ ‫‪ -24‬زهرا افچنگی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 86.55‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 240‬فرعی‬ ‫از ‪ 1‬اصلی واقع در بخش ‪ 12‬سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت مالک رسمی رمضان قلعه نوی‬ ‫‪ -25‬علی اصغـر بخشـی ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 39.30‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک‬ ‫‪ 8268‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 12‬سـبزوار بالواسـطه از محـل مالکیـت مالـک رسـمی عباسـعلی‬ ‫اسماعیلی‬ ‫‪ -26‬فرشـته حسـین پورتوندری سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪105/10‬‬ ‫مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 210‬فرعـی از یـک اصلـی واقـع در بخـش ‪ 12‬سـبزوار بالواسـطه از محـل مالکیت‬ ‫مالـک رسـمی قربـان نظری‬ ‫‪ -27‬عبـاس غالمـی زاده سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 105.10‬مترمربـع‬ ‫قسـمتی از پال ک ‪ 210‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در بخش ‪ 12‬سـبزوار بالواسـطه از محل مالکیت مالک رسـمی‬ ‫قربان نظری‬ ‫‪ -28‬هادی شـریف کیا سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 242.82‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پال ک ‪ 766‬فرعی از ‪ 297‬فرعی یک اصلی واقع در بخش ‪ 12‬سبزوار بالواسطه از محل مالکیت‬ ‫مالک رسـمی حسن چشمی‬ ‫‪ -29‬اعظـم باشـتن ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 103.41‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪9038‬‬ ‫فرعـی از یـک اصلـی واقـع در بخـش ‪ 12‬سـبزوار بالواسـطه از محـل مالکیـت مالـک رسـمی خـودش‬ ‫پال ک‪ 2‬اصلی اراضی عبدالرحمن‬ ‫‪ -30‬معصومـه قلعه نویـی ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 126‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪7‬‬ ‫فرعـی از ‪ 2‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 12‬سـبزوار مع الواسـطه از محـل مالکیـت مالـک رسـمی وجیهـه نـاوی‬ ‫‪ -31‬محمود کالته ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 172.40‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 7‬فرعی‬ ‫از ‪ 2‬اصلی واقع در بخش ‪ 12‬سـبزوار مع الواسـطه از محل مالکیت مالک رسـمی وجیهه ناوی‬ ‫پال ک ‪ 3‬اصلی اراضی الداغی‬ ‫‪ -32‬شهربانو زردکوهی ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان به مساحت ‪ 171.50‬مترمربع تمامت پال ک‬ ‫‪ 196‬فرعی از ‪ 3‬اصلی واقع در بخش ‪ 12‬سـبزوار از محل مالکیت موقوفه حسـین به تولیت اداره اوقاف و‬ ‫امور خیریه شهرستان سبزوار‬ ‫پال ک‪ 4‬اصلی اراضی سالخ خانه‬ ‫‪ -33‬سـیدعباس حسـینی باغخیراتی ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 130.68‬مترمربـع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 4‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 12‬سـبزوار مع الواسـطه از محـل مالکیـت مالـک رسـمی محمد‬ ‫ترشیزی‬ ‫‪ -34‬زهـرا گندمی باغخیراتـی ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 51.43‬مترمربـع قسـمتی از‬ ‫پلا ک ‪ 68‬فرعـی از ‪ 4‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 12‬سـبزوار مع الواسـطه از محـل مالکیـت مالـک رسـمی امیـن‬ ‫مرشـدی نامنی‬ ‫پال ک‪ 7‬اصلی اراضی نقابشک‬ ‫‪ -35‬الهه همراهی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 91.40‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 56‬فرعی‬ ‫از ‪ 7‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 12‬سـبزوار مع الواسـطه از محـل مالکیـت مالـک رسـمی حشـمت و حسـین و‬ ‫حسـن و عبـاس و علی ا کبـر و فاطمـه شـهرت همگـی وجـودی ورثـه ابراهیـم وجودی‬ ‫‪ -36‬علی بخشی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ‪ 774.24‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 19‬فرعی از‬ ‫‪ 7‬اصلی واقع در بخش ‪ 12‬سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت مالک رسمی شهربانو قاسمی‬ ‫‪ -37‬مریـم عباسـیان سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 90.72‬مترمربـع‬ ‫قسمتی از پال ک ‪ 16‬فرعی از ‪ 7‬اصلی واقع در بخش ‪ 12‬سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت مالک رسمی‬ ‫علی ا کبر قاسمی سـبزوار‬ ‫لـذا بـه اسـتناد مفـاد مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ایین نامـه مربوطـه‪ ،‬ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز از طریـق ایـن روزنامـه منتشـر می شـود‪ .‬درصورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬در شـهرها بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی در روزنامـه و در روسـتاها از تاریخ الصـاق رای‬ ‫در محـل‪ ،‬تـا دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ کنند‪ .‬معترض‬ ‫باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل کند‬ ‫و گواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد‪ .‬دراینصـورت اقدامـات ثبـت‪ ،‬موکول به‬ ‫ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتیکـه اعتـراض در مهلت قانونی واصل نشـود‪ ،‬یا معترض‪ ،‬گواهی‬ ‫تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت‬ ‫می کند‪ .‬صدور سـند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‪ .‬برابر ماده ‪ 13‬ایین نامه مذکور در‬ ‫ً‬ ‫مورد ان قسمت از امال کی که قبال نسبت به ان ها اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده‪ ،‬واحد ثبتی طبق رای‬ ‫هیات پس از تنظیم اظهارنامه ثبتی حاوی تحدید حدود ملک‪ ،‬مراتب را در اولین ا گهی نوبتی و تحدید‬ ‫حـدود به صـورت همزمـان بـه اطلاع عمـوم می رسـاند و نسـبت بـه املا ک در جریـان ثبـت و فاقـد سـابقه‬ ‫تحدیـد حـدود‪ ،‬واحـد ثبتـی ا گهـی تحدید حـدود را به صورت اختصاصی منتشـر می کند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/13 :‬‬ ‫علی اب باریکی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک سبزوار‬ ‫م الف ‪401/613‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 140160306006008328‬هیات‬ ‫اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه‬ ‫تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای نوید محمدی پوریزدی فرزند عبدالرسول به‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 0690167385‬صادره از تربت حیدریه نسـبت به ششـدانگ یک قطعه‬ ‫باغ به مساحت ‪ 4272/80‬مترمربع (چهارهزار و دویست و هفتاد و دو ممیز هشتاد صدم‬ ‫مترمربـع) قسـمتی از پلا ک ‪ 333‬متصـل به ‪ 66‬فرعی از اراضی ضیاالدین علیـا پال ک ‪226‬‬ ‫اصلـی دهسـتان اربعـه واقـع در بخـش یـک تربت حیدریـه خریـداری مع الواسـطه از مالـک‬ ‫رسـمی اقای محمد کشـاورزفرزقی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه‬ ‫مربوطه این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشـار در‬ ‫شـهرها منتشـر تا درصورتی که اشـخاص ذینفع به ارای اعالم شـده اعتراض داشته باشند‬ ‫باید از تاریخ انتشار اولین ا گهی تا دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک‬ ‫تسـلیم و رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معتـرض باید ظـرف یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض مبادرت‬ ‫بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل کند و گواهی تقدیم دادخواسـت بـه اداره‬ ‫ثبت محل تحویل دهد که دراینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه‬ ‫اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نشـود یـا معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیـم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت می کنـد و صدور سـند مالکیت مانـع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/13 :‬‬ ‫سیدامین موسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1705‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬اعظم دستجردی‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫یک شنبه ‪ 28‬اسفند ‪ 26 1401‬شعبان ‪ 19 1444‬مارس ‪ 2023‬سال نوزدهم شماره ‪2740‬‬ ‫دکتر منوچهر قاسمی‬ ‫مــادران بــرای ان کــه کــودکان خــود را از سـر و صدا و شــلوغ کردن‬ ‫بــه ســکوت و خاموشــی و خوابیــدن و تحمل پذیــری بکشــانند‪،‬‬ ‫برایش ــان قص ــه می گوین ــد و خردس ــاالن ه ــم ضم ــن انک ــه قص ــد‬ ‫م ــادران را درک نمی کنن ــد از عب ــارات قص هه ــا ل ــذت ب ــرده و‬ ‫ماجراه ــای ان را دنب ــال می نماین ــد و به ارام ــی لحظات ــی بع ــد‬ ‫یش ــود و‬ ‫ب ــه خ ــواب می رون ــد و س ــکوت در خان ــه برق ــرار م ‬ ‫م ــادر ه ــم ک ــه ب ــه خواس ــته اش رس ــیده اس ــت؛ خوش ــحال از‬ ‫ج ــای برمی خی ــزد و ات ــاق را ت ــرک می کن ــد ت ــا خفت ـه اش ه ــر چ ــه‬ ‫بیشــتر بیارامــد و او بــه کارهــای خــود مشــغول شــود و ایــن کاری‬ ‫اس ــت ک ــه بیش ــتر م ــادران در اوق ــات فراوان ــی تک ــرار می کنن ــد‪.‬‬ ‫ته ــا ه ــم وج ــود‬ ‫چنی ــن حالت ــی در ن ــوع خ ــودش ب ــرای مل ‬ ‫دارد و البت ــه تف ــاوت در این اسـ ـت که ه ــر گاه ملت ــی ب ــه خ ــواب‬ ‫رف ــت بی ــدار ک ــردن او بس ــیار دش ــوار و پ ــر هزین ــه و نیازمن ــد‬ ‫زم ــان اس ــت و به ــای س ــنگین ان س ــال ها و ت ــا ی ــک نس ــل‬ ‫بعــد نیــز زمانبــر خواهــد بــود‪ .‬اصــل مســلم ان اســت کــه ملتــی‬ ‫را از ورطـ ـه ی خاموش ــی و س ــکوت ب ــه ب ــه تح ــرک و دگرگون ــی‬ ‫در اوردن‪ ،‬ش ــکل دادن و ا گا هس ــازی‪ ،‬ام ــوزش برنامه ری ــزی‬ ‫شــده ای را طلــب می کنــد‪ .‬بســیاری از واژ ههــای علــوم سیاســی‬ ‫و علــوم اجتماعــی تعریــف ثابــت و فرا گیــری ندارنــد و بــرای درک‬ ‫نه ــا باتوج هب ــه زم ــان و م ــکان بای ــد همچ ــون مفاهیم ــی را ب ــه‬ ‫ا ‬ ‫تجزی ــه و تحلی ــل در اورد و نتیجه گی ــری ک ــرد و دلی ــل چنی ــن‬ ‫وضعیت ــی این اســت که عل ــوم انس ــانی ب ــا انس ــان مرتب ــط اس ــت‬ ‫و انس ــان ه ــم خ ــود موج ــود متغی ــری ب ــوده و از هن ــگام تول ــد ت ــا‬ ‫زم ــان م ــرگ در س ــنین مختل ــف و ح ــاالت متف ــاوت اجتماع ــی‬ ‫تغیی ــر می یاب ــد‪ .‬ل ــذا عل ــوم مرتب ــط ب ــا او ه ــم قوانی ــن و ه ــم‬ ‫اص ــول و مراحل ــی دارد ک ــه درس ــت ب ــر خ ــاف عل ــوم پای ــه و‬ ‫کاربــردی اســت‪ .‬در چنیــن وضعیتــی بــه طــور مســتمر‪ ،‬جوامــع‬ ‫در دور هه ــای مختل ــف‪ ،‬مفاهی ــم و ارزش ــهای ش ــان دگرگ ــون‬ ‫یشــود‪ .‬یکــی از مفاهیمــی کــه طرفــداران و مخالفــان بســیاری‬ ‫م ‬ ‫نح ــال جملگ ــی ب ــر انن ــد ک ــه بای ــد در‬ ‫داش ــته اس ــت؛ ول ــی درعی ‬ ‫جوامــع شــکل گرفتــه و قــدرت یابــد و جامعــه بــر اســاس اصــول‬ ‫ان اداره ش ــود ت ــا خوش ــبختی‪ ،‬رف ــاه و ارام ــش و امنی ــت خاط ــر‬ ‫در می ــان اف ــراد ی ــک کش ــور تقوی ــت گ ــردد‪ ،‬واژه دموکراس ــی‬ ‫اســت‪ .‬ایــن واژه کــه طــی قــرون متمــادی تــا زمــان حــال مطــرح‬ ‫ش ــده اس ــت‪ ،‬کالم ــی یونان ــی ب ــه حس ــاب می ای ــد‪ .‬دم ــو یعن ــی‬ ‫جمعی ــت و کراس ــی روش ی ــا ش ــیوه ی اداره ی ــک جامع ــه و در‬ ‫مجمــوع یعنــی شــیوه اداره یــک جمعیــت یــا یــک ملــت اســت‪.‬‬ ‫مــردم چــون نقش افریــن هســتند و بــا اراده ی خــود در جامعــه‬ ‫خوی ــش حکومت ــی را ب ــه خدم ــت می گیرن ــد ک ــه خدمتگزارش ــان‬ ‫نه ــا باش ــد‪ .‬ای ــن رهیاف ــت‪،‬‬ ‫باش ــد ی ــا ب ــه معن ــی دیگ ــر خ ــادم ا ‬ ‫مســاله بســیار مهــم و پیچیــده ای اســت‪ .‬افالطــون در نظریــات‬ ‫ته ــای دموکراس ــی را فاس ــد تلق ــی‬ ‫و کت ــب خ ــود حکوم ‬ ‫می کنــد کــه فاقــد اعتبــار هســتند‪ .‬امــا در مقابــل اندیشــمندان‬ ‫ق ــرون اخی ــر س ــالم ترین و کامل تری ــن ن ــوع حکوم ــت و روش‬ ‫حکومــت داری را ش ــیوه دموکراس ــی دانس ــته اند و ب ــرای ایج ــاد‬ ‫ان توصی هه ــای فراوان ــی ش ــده اس ــت‪ .‬در ای ــران ام ــروز واژه‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫دموکراس ــی‪ ،‬در نظ ــر بس ــیاری مرد مس ــاالری خوان ــده م ‬ ‫یگ ــردد ک ــه دموکراس ــی در اروپ ــا ی ــک ه ــزار‬ ‫البت ــه ی ــاداوری م ‬ ‫ً‬ ‫س ــال وج ــود داش ــته ک ــه نتیجت ــا رک ــود و جم ــودی پیچی ــده ای‬ ‫ً‬ ‫را ب ــه وج ــود اورد ک ــه بع ــدا ق ــرون وس ــطی نامی ــده ش ــد ک ــه از‬ ‫قــرن پنجــم تــا قــرن پانزدهــم میــادی ادامــه داشــته اســت کــه‬ ‫په ــا در ممال ــک‬ ‫مص ــادف ب ــا حکوم ــت کلیس ــا ب ــه رهب ــری پا ‬ ‫اروپای ــی اس ــت‪ .‬جال ــب اینجاس ــت ک ــه ای ــن ای ــام ب ــا وعد هه ــای‬ ‫یت ــوان‬ ‫یش ــد ب ــه ط ــور مث ــال م ‬ ‫پ ــوچ و ب ــی معنای ــی ک ــه اب ــراز م ‬ ‫گف ــت واژه های ــی چ ــون رف ــاه‪ ،‬خوش ــبختی‪ ،‬ث ــروت‪ ،‬امنی ــت‬ ‫یش ــد‪.‬‬ ‫م ــردم مط ــرح ب ــود ام ــا در عم ــل چی ــز دیگ ــری دی ــده م ‬ ‫ک ــه البت ــه بع ــد از ی ــک ه ــزار س ــال در تاری ــخ ای ــن ای ــام را تاری ــک‪،‬‬ ‫س ــیاه و دوران اس ــتبدادی هول انگی ــز توصی ــف کرده ان ــد‪.‬‬ ‫دموکراسی چیست و چه معنایی را با خود به همراه دارد؟‬ ‫هم ــان ط ــوری ک ــه خاطرنش ــان گردی ــد دموکراس ــی مفهوم ــی‬ ‫اس ــت ک ــه در ه ــر زم ــان و م ــکان تحلی ــل خاص ــی از ان ب ــه‬ ‫یش ــود‬ ‫عم ــل ام ــده اس ــت‪ ،‬ول ــی ان چ ــه ک ــه بررس ــی م ‬ ‫برداشـ ـت هایی اس ــت ک ــه در س ــال ‪ ۲۰۲۳‬می ــادی م ــورد‬ ‫مطالع ــه ق ــرار می گی ــرد ک ــه دارای ای ــن خصیص هه ــا اس ــت‪:‬‬ ‫‪ -۱‬دموکراس ــی اج ــرای عدال ــت اس ــت زی ــرا ب ــا وج ــود عدال ــت‬ ‫در جامع ــه دموکراس ــی ه ــم در ان حض ــور خواه ــد داش ــت‪.‬‬ ‫نظ ــر این اسـ ـت که عدال ــت یعن ــی تصاوی ــری در توزی ــع نس ــبی‬ ‫یش ــود و‬ ‫درامده ــای ی ــک کش ــور ک ــه تم ــام اف ــراد را ش ــامل م ‬ ‫یه ــای ف ــردی ی ــا اجتماع ــی اس ــت‬ ‫تف ــاوت در نتیجــه ی توانای ‬ ‫و نظ ــر این اسـ ـت که اف ــراد ب ــه ط ــور انف ــرادی فعالی ــت دارن ــد و‬ ‫ه ــر ک ــس در ازای فعالی ــت خ ــود دس ــتمزدی دریاف ــت می کن ــد‬ ‫و ای ــن حال ــت وج ــود نخواه ــد داش ــت ک ــه فقی ــر روزبـ ـه روز‬ ‫فقیرت ــر ش ــود و ثروتمن ــد نی ــز روزبـ ـه روز ثروتمندت ــر گ ــردد‪ .‬در‬ ‫ای ــن حال ــت تع ــادل بی ــن طبق ــات اجتماع ــی ش ــکل می گی ــرد و‬ ‫در چنی ــن ش ــرایطی ش ــهروندان در ام ــور زندگ ــی خ ــود حض ــور‬ ‫فع ــال داش ــته و حرفهایش ــان را م ــی گوین ــد و حرفه ــا ش ــنیده‬ ‫یش ــود و ب ــه خواسته هایش ــان خواهن ــد رس ــید‪ -۲ .‬م ــی‬ ‫م ‬ ‫گوین ــد دموکراس ــی ب ــه اش ــکال مس ــتقیم‪ ،‬قانون ــی‪ ،‬نمایندگ ــی‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫از تفکر همگرا تا تفکر وا گرا در اموزش‬ ‫یگ ــردد‪ .‬یعن ــی‬ ‫از س ــوی ی ــک جامع ــه ش ــکل گرفت ــه و تفهی ــم م ‬ ‫تا کیــد بــر وجــود قوانیــن ســالم و قــوی بــرای ممانعــت از اعمــال‬ ‫ق ــدرت اقلی ــت ب ــر ا کثری ــت ش ــهروندان و ح ــرز تع ــادل در روال‬ ‫اجتماع ــی اس ــت ی ــا ب ــه عبارت ــی دیگ ــر دموکراس ــی حکومت ــی‬ ‫اس ــت ک ــه ب ــه وس ــیله م ــردم ب ــرای م ــردم ش ــکل می گی ــرد و‬ ‫وج ــود انتخاب ــات ب ــرای ق ــوای قانونگ ــذاری و مجری ــه س ــبب‬ ‫یش ــود ک ــه حکوم ــت پارلمان ــی ش ــده و نماین ــدگان حقیق ــی‬ ‫م ‬ ‫جامع ــه در ان قانونگ ــذاری می نماین ــد و ه ــر گون ــه ظل ــم و‬ ‫یش ــوند‪ .‬اعتم ــاد عموم ــی‬ ‫نش ــکنی را مان ــع م ‬ ‫حق کش ــی و قانو ‬ ‫یگ ــردد و تصمیم ــات‬ ‫ب ــه ق ــوه مقنن ــه محک ــم و خل ــل ناپذی ــر م ‬ ‫ق ــوه قانونگ ــذاری ب ــه ط ــور مس ــتمر در جامع ــه مفی ــد اس ــت‪.‬‬ ‫ق ــوه مجری ــه نی ــز پذیرن ــده قوانی ــن ق ــوه مقنن ــه خواه ــد ب ــود‬ ‫یش ــود و رون ــد زندگ ــی ای ــن‬ ‫و م ــورد احت ــرام جامع ــه واق ــع م ‬ ‫مردم ــان ب ــا تع ــادل ب ــه پی ــش مـ ـی رود‪ -۳ .‬گاه ــی دموکراس ــی‬ ‫یش ــود ک ــه ب ــا ی ــک رهب ــری کاریزماتی ــک ی ــا‬ ‫چنی ــن توجی ــه م ‬ ‫معن ــوی جامع ــه ب ــه س ــوی خوش ــبختی و تع ــادل اجتماع ــی‬ ‫س ــوق می نمای ــد و اه ــداف رهب ــر قاب ــل حص ــول ب ــوده و هم ــراه‬ ‫ب ــا حرک ــت مل ــت اس ــت‪ .‬ب ــه ط ــور مث ــال در چی ــن در عص ــر مائ ــو‬ ‫تسـ ـه تونگ ی ــا ش ــوروی س ــابق در دوره لنی ــن و ی ــا ترکی ــه عه ــد‬ ‫اتات ــورک‪ ،‬هندوس ــتان دوره مهاتم ــا گان ــدی و یوگس ــاوی‬ ‫دوره تیت ــو م ــوارد بس ــیار مهم ــی از وج ــود و حض ــور م ــردم در‬ ‫جوام ــع اس ــت و البت ــه نکت ــه قاب ــل تام ــل درب ــاره بیش ــتر ای ــن‬ ‫جوام ــع ک ــه چنی ــن اس ــت ای ــا بع ــد از عم ــر فیزیک ــی یک ــی از‬ ‫ای ــن رهب ــران وضعی ــت ای ــن ممال ــک چگون ــه ب ــوده اس ــت؟ ای ــا‬ ‫جانش ــینان ان ــان از هم ــان ق ــدرت معن ــوی و اعتم ــاد عموم ــی‬ ‫برخ ــوردار بوده ان ــد و ان امنی ــت فک ــری و اجتماع ــی ادام ــه‬ ‫داش ــته اس ــت؟ در عم ــل مش ــاهده کرده ای ــم ک ــه در خیل ــی از‬ ‫ای ــن کش ــورها پ ــس از دوره ای کوت ــاه ف ــراز و نش ــیب های بس ــیار‬ ‫یه ــای دیگ ــری‬ ‫ای ــام گذش ــته را ب ــه تاری ــخ س ــپرده اند و دگرگون ‬ ‫ش ــکل گرف ــت ک ــه ت ــا ح ــدودی ان انس ــجام گذش ــته از می ــان‬ ‫رفت ــه و تعارض ــات جدی ــدی ب ــه وج ــود ام ــده اس ــت‪ .‬ب ــه ط ــور‬ ‫مث ــال تغیی ــرات بنی ــادی در چی ــن‪ ،‬تجزی ــه یوگس ــاوی‪ ،‬پای ــان‬ ‫عم ــر ش ــوروی‪ ،‬و از هم ــه مهمت ــر رویداده ــای انق ــاب فک ــری و‬ ‫تجددخواه ــی ی ــا رنس ــانس و انق ــاب صنعت ــی پ ــرده تاریک ــی ب ــر‬ ‫حکوم ــت ه ــزار س ــاله ق ــرون وس ــطی در اروپ ــا کش ــیده ش ــد ب ــه‬ ‫گون ـه ای ک ــه اروپ ــای ق ــرن پان ــزده ب ــه بع ــد را رق ــم زد ک ــه اث ــار ان‬ ‫یشــود‪ .‬تغییــر عمــده دیگــری کــه روی داده‬ ‫هنــوز هــم دیــده م ‬ ‫پیش ــرفت های هم ــه جانب ــه عل ــوم و فن ــاوری اس ــت ک ــه اخری ــن‬ ‫ان کش ــف فض ــا و پیش ــرفتهای ارتباط ــی ب ــا س ــیارات و کر هه ــای‬ ‫دیگ ــری اس ــت و انس ــان در پ ــی حض ــور در ک ــرات و کهکش ــان‬ ‫نح ــال دموکراس ــی ه ــم در کش ــورهای مع ــروف‬ ‫اس ــت و درعی ‬ ‫ب ــه ممال ــک صنعت ــی همچن ــان فع ــال می باش ــد‪ -۴ .‬نظری ــه‬ ‫دیگــری از اندیشــمندان بــه دموکراســی معنــای دوره جدیــدی‬ ‫را نشــان می دهــد و تجزیــه و تحلیــل ان حداقــل نســل فعلــی را‬ ‫دگرگ ــون می نمای ــد و ان ای ــن ک ــه دموکراس ــی را پاس ــخگویی ب ــه‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫فت‬ ‫ســه ســوال می داننــد‪ .‬یعنــی جــواب دادن بــه ســه ســوال کــه بــا‬ ‫یش ــود‪.‬چه کس ــانی ب ــر جامع ــه حکوم ــت‬ ‫ح ــرف "چ ــه" ش ــروع م ‬ ‫می کنن ــد؟ چگون ــه حکوم ــت می کنن ــد؟ ح ــکام ب ــا چ ــه معیاره ــا‬ ‫و ضوابط ــی می خواهن ــد حکوم ــت کنن ــد؟ در ای ــن ج ــا‪ ،‬واژه‬ ‫قانــون برایشــان معنــا و مفهومــی مخصــوص دارد کــه بــا پیــاده‬ ‫س ــازی ان می توانن ــد‪ ،‬اث ــرات ان را ب ــه جامع ــه نش ــان دهن ــد‪.‬‬ ‫معن ــای عدال ــت اجتماع ــی در ای ــن ج ــا مه ــم اس ــت ک ــه بای ــد‬ ‫درجامع ــه اث ــرات ان دی ــده ش ــود‪ .‬ای ــن اف ــراد یعن ــی گردانن ــدگان‬ ‫جامع ــه ب ــا چ ــه ضواب ــط و ش ــرایطی انتخ ــاب خواهن ــد ش ــد؟‬ ‫بح ــث این اسـ ـت که ق ــدرت حکوم ــت را در جوام ــع دموکراس ــی‬ ‫نهــا را در‬ ‫یشــود واعمــال‪ ،‬ا ‬ ‫بــه طــور مســتقیم از مــردم تولیــد م ‬ ‫خدم ــت م ــردم ق ــرار می ده ــد‪ .‬رس ــانه های اجتماع ــی نی ــز ب ــرای‬ ‫کهــای مختلفــی توجــه‬ ‫انتشــار ایــن اخبــار و رویدادهــا بــه تکنی ‬ ‫نشــان می دهنــد‪ .‬درمــورد ســوالی کــه مبنــا ایــن اســت حکومــت‬ ‫بــر چــه کســانی اســت؟ بایــد یــاداور شــویم کــه انتخــاب کننــدگان‬ ‫حکومــت چگونــه افــرادی هســتند؟ ایــا امــوزش جامع همــداری‬ ‫دیده ان ــد؟ از نعم ــت اولی ــه خوان ــدن و نوش ــتن زب ــان م ــادری‬ ‫خ ــود بهره من ــد هس ــتند؟ ای ــا ب ــرای قض ــاوت درس ــت و انتخ ــاب‬ ‫صحی ــح اطالع ــات دقی ــق و درس ــتی در دس ــت دارن ــد؟ ای ــا‬ ‫ثاب ــت کرده ان ــد ک ــه نی ــروی بازدارن ــده ق ــوی در مقاب ــل ب ــی‬ ‫یه ــا هس ــتند و در مواق ــع ج ــدی و حس ــاس حرفش ــان‬ ‫عدالت ‬ ‫نه ــا تبعی ــت می کن ــد و‬ ‫مفی ــد ب ــوده و سیس ــتم حکومت ــی از ا ‬ ‫در ص ــورت ل ــزوم ب ــدوم مقاوم ــت کن ــار می رون ــد؟ س ــوالی ک ــه‬ ‫اینج ــا خودنمای ــی می کن ــد خیل ــی دقی ــق و حس ــاس اس ــت ک ــه‬ ‫یش ــوند؟ در اجتماع ــات و‬ ‫چنی ــن مردم ــی در کج ــا یاف ــت م ‬ ‫رف ــت و امده ــای خیابان ــی ی ــا در س ــخنرانی های برنامه ری ــزی‬ ‫ش ــده و ی ــا در تصاوی ــر و رس ــانه های گروه ــی و کنت ــرل ش ــده‬ ‫و باالخ ــره در بمب ــاران تبلیغاتـــی و خب ــری‪ ،‬در کج ــا؟ پاس ــخ‬ ‫ای ــن ک ــه در هی ــچ ک ــدام‪ .‬مردم ــی ک ــه بای ــد ب ــرای دموکراس ــی و‬ ‫ایج ــاد ان در کش ــورها ب ــه ش ــکل واقع ــی حض ــور داش ــته باش ــند‬ ‫ن ــوزادان‪ ،‬ک ــودکان‪ ،‬خردس ــاالن هس ــتند ک ــه س ــالهای تحصی ــل‬ ‫نه ــا خواه ــد ب ــود‪ .‬در‬ ‫اموزش ــی ش ــکل دهنده رفت ــار و من ــش ا ‬ ‫واق ــع ان های ــی ک ــه ب ــه ش ــیوه تفک ــر وا گ ــرا ام ــوزش یافته ان ــد‬ ‫ن ــه ب ــا روش یادگی ــری همگ ــرا‪ .‬ل ــذا ان های ــی ک ــه همگ ــرا عم ــل‬ ‫ً‬ ‫می کننــد‪ ،‬عمومــا دنبالــه رو هســتند‪ .‬امــا ایــده پــردازان کســانی‬ ‫هس ــتند ک ــه نس ــل فعل ــی بســـیاری از جوام ــع را ب ــه وج ــود‬ ‫نه ــا دارن ــد‪.‬‬ ‫اورده ان ــد و نق ــش موث ــری در رش ــد خالقی ــت ا ‬ ‫اموزش وا گرا و همگرا چیست؟‬ ‫ام ــوزش وا گ ــرا اموزش ــی اس ــت ک ــه دانش ام ــوز مح ــدود اس ــت‬ ‫یه ــای ف ــردی ک ــودک هماهن ــگ‬ ‫و اس ــاس یادگی ــری ب ــا توانای ‬ ‫ب ــوده و یادگی ــری ب ــا پرس ــش و پاس ــخ و تجزی ــه و تحلی ــل هم ــراه‬ ‫اس ــت و ه ــدف این اسـ ـت که دانش ام ــوز ت ــا موضوع ــی را درک‬ ‫نک ــرده س ــوال و ج ــواب ادام ــه داش ــته باش ــد و در ه ــر پای ــه‬ ‫تحصیل ــی توانای ــی درک او افزای ــش یافت ــه و ش ــیوه اموزش ــی ب ــه‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫شن‬ ‫ب‬ ‫ ‬ ‫ه‬ ‫ها‬ ‫دوشنبه‪ 22‬اسفند ‪ 20/1401‬شعبان ‪ 13 /1444‬مارس‪ /2023‬سال دهم‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها‬ ‫و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫شماره ‪ 1500 / 439‬تومان‬ ‫محمدرضا گلزار؛‬ ‫سوپراستار بهتماممعنا‬ ‫‪w w w.magland.ir‬‬ ‫‪w w w.sarafrazannew s.ir‬‬ ‫‪sarafrazan 94@ gmail.com‬‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫یه ــای اجتماع ــی‬ ‫گون ـه ای باش ــد ک ــه ه ــر دانش ام ــوزی ب ــا ا گاه ‬ ‫ب ــه پی ــش رود‪ .‬در کش ــورهای علم ــی و صنعت ــی جه ــان ام ــوزش‬ ‫یگــردد و معلــم فقــط در نقــش راهنمــا بــوده و ایــن‬ ‫وا گــرا اجــرا م ‬ ‫دانش ام ــوزان ب ــا پرس ــش و پاس ــخ ب ــه جل ــو حرک ــت می کنن ــد و‬ ‫یس ــازند ت ــا‬ ‫در ه ــر مرحلـ ـه ای ک ــه باش ــند پرس ــیدن را ره ــا نم ‬ ‫ب ــه نتیج ــه قاب ــل قب ــول دس ــت یابن ــد‪ .‬در ای ــن مرحل ــه هی ــچ‬ ‫تفاوت ــی بی ــن ی ــک مهن ــدس‪ ،‬مدی ــر‪ ،‬پزش ــک ی ــا اهنگ ــر و نج ــار‬ ‫وج ــود ن ــدارد چ ــرا ک ــه همگ ــی اینه ــا ت ــا چی ــزی را نفهمیده ان ــد‬ ‫پاس ــخ را نمی پذیرن ــد و ای ــن طری ــق ادام ــه می یاب ــد‪ .‬در ام ــوزش‬ ‫ن ــوع همگ ــرا اندیش ــیدن ب ــه دلی ــل یادگی ــری در تم ــام ط ــول‬ ‫ام ــوزش ب ــه ط ــور متع ــارف ادام ــه دارد‪ .‬معل ــم درس می ده ــد‪،‬‬ ‫یش ــنود‪ ،‬امتح ــان می ده ــد‪ ،‬نم ــره می گی ــرد‪،‬‬ ‫دانش ام ــوز م ‬ ‫رش ــد می یاب ــد ول ــی هرگ ــز نمی پرس ــد چ ــرا و نمی گوی ــد ب ــه‬ ‫چ ــه دلی ــل‪ .‬او ه ــم مهن ــدس‪ ،‬معل ــم‪ ،‬پزش ــک‪ ،‬نج ــار و اهنگ ــر‬ ‫یب ــرد ت ــا از خ ــواب‬ ‫یش ــود ام ــا واژه چ ــرا را هیچ ــگاه ب ــه کار نم ‬ ‫م ‬ ‫بی ــدار ش ــود و اینجاس ــت ک ــه به ــای س ــنگینی را بای ــد پرداخ ــت‬ ‫نم ــود‪ .‬البت ــه ب ــا تاس ــف بای ــد گف ــت ک ــه در بخ ــش گس ــترده ای از‬ ‫جه ــان کنون ــی و جوام ــع زیس ــتی ش ــیوه ام ــوزش همگ ــرا اس ــت‬ ‫و این اسـ ـت که این ــده روش ــنی ب ــرای ان قاب ــل تص ــور نیس ــت‪.‬‬ ‫در ای ــن جوام ــع کلمات ــی چ ــون اس ــتعداد‪ ،‬خالقی ــت‪ ،‬ن ــواوری‬ ‫علمــی و اجتماعــی هیچــگاه بــه طــور بنیــادی و اساســی مطــرح‬ ‫نیســت فقــط جنبــه عوام فریبــی و انحــراف افــکار جامعــه مــورد‬ ‫یشــود‪ .‬در المــان عصــر هیتلــر عوام فریبــی تــا‬ ‫اســتفاده واقــع م ‬ ‫ان ح ــد پیش ــرفت ک ــرد ک ــه حکوم ــت ب ــا تصوی ــب قوانی ــن حت ــی‬ ‫یک ــرد و ب ــر اس ــاس‬ ‫در انتخ ــاب زوج ب ــرای ازدواج دخال ــت م ‬ ‫فرضیـ ـه ای پ ــوچ برت ــری ن ــژادی الم ــان را مط ــرح می نم ــود ک ــه‬ ‫نه ــا ب ــا برت ــری ن ــژادی‬ ‫در انتخ ــاب زن ــان و م ــردان و ش ــرایط ا ‬ ‫هماهن ــگ گ ــردد ب ــه ای ــن اندیش ــه ک ــه نس ــل س ــالم و وط ــن‬ ‫دوس ــت ب ــا احس ــاس ق ــوی المان ــی و ن ــژاد المان ــی ب ــه وج ــود‬ ‫ای ــد‪ .‬در مقاب ــل ش ــیوه دیگ ــری را در فرانس ــه می بینی ــم ک ــه‬ ‫ب ــه عص ــر دوگل مع ــروف اس ــت ک ــه در اخری ــن انتخاب ــات در‬ ‫مرحل ــه اول ا کثری ــت اراء را ب ــه دس ــت نمـ ـی اورد ام ــا می گوی ــد‬ ‫ا گ ــر مل ــت فرانس ــه در مرحل ــه دوم ب ــا قاطعی ــت م ــرا انتخ ــاب‬ ‫نکن ــد رئیس جمه ــور نخواه ــم ب ــود و هنگام ــی ک ــه ب ــاز ه ــم‬ ‫ا کثری ــت قاط ــع را کس ــب نک ــرد ب ــه زادگاه خ ــود رف ــت و ت ــا زن ــده‬ ‫بــود دگــر در انظــار عمومــی ظاهــر نشــد‪ .‬البتــه دوگل یــک ژنــرال‬ ‫محب ــوب و نج ــات دهن ــده فرانس ــه در جن ــگ جهان ــی دوم ب ــود‬ ‫ک ــه ب ــا اعتم ــاد ب ــه نف ــس کش ــورش را از تص ــرف الم ــان نج ــات‬ ‫بخــوردگان‬ ‫داد و وقتــی هــم کــه کنــار رفــت هموطنانــش را فری ‬ ‫بیگان ــه و منح ــرف خط ــاب نک ــرد‪ .‬ح ــال ب ــا هم ــه ن ــکات اش ــاره‬ ‫یت ــوان گف ــت‪ ،‬تنه ــا راه حص ــول ب ــه دموکراس ــی ی ــا‬ ‫ش ــده م ‬ ‫مرد مس ــاالری ش ــیو ه اموزش ــی وا گ ــرا در اموزش ــگاه ها اس ــت و‬ ‫راه ــی ج ــز ای ــن وج ــود ن ــدارد‪ .‬نس ــل ام ــروز در اغ ــاز راه اس ــت‬ ‫و می توان ــد ب ــا راهنمای ــی و ام ــوزش وا گ ــرا جامع ــه ازاد و راه ــی‬ ‫اثربخ ــش در این ــده ش ــکل ده ــد‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫حاجی فیروز؛ پول نداری کارت بکش‬ ‫غ ــروب جمع ــه پش ــت چ ــراغ قرم ــز دخترک ــی ح ــدود هش ــت س ــاله دس ــتان‬ ‫کوچک ــش را محک ــم در دس ــت پ ــدرش ب ــا صورت ــی س ــیاه و لب ــاس حاج ــی‬ ‫فیـــروز گذاشـــته بـــود‪ ،‬دختـــرک نیـــز گاله گیســـی قرمـــز بـــا موهـــای فرفـــری‬ ‫و لب ــاس حاج ــی فی ــروز ب ــر ت ــن ک ــرده ب ــود‪ .‬چش ــمانش غمگی ــن ب ــود ام ــا‬ ‫می خندی ــد‪ .‬چه ــارراه بس ــیار ش ــلوغ و ممل ــو از خ ــودرو و موت ــور ب ــود‪ ،‬ادم ه ــا‬ ‫یک ــی یک ــی از خ ــط عاب ــر پی ــاده گ ــذر می کردن ــد‪ ،‬دخت ــرک ب ــه ص ــورت ظری ــف‬ ‫و کودکان ــه هم ــراه ب ــا نواخت ــن ض ــرب اهنگ ــی از تنب ــک ب ــه وس ــیله دس ــتان‬ ‫زمخ ــت و پین ــه بس ــت ه پ ــدر‪ ،‬می رقصی ــد‪ ،‬لبخن ــد ملیح ــی ب ــر لبان ــش ج ــاری‬ ‫ب ــود‪ .‬قیاف ــه معصومان ــه ان دخت ــر هم ــه را ب ــه خ ــود خی ــره ک ــرده ب ــود‪ ،‬ن ــگاه‬ ‫هم ــه ب ــه لب ــاس حاج ــی فی ــروز ب ــر ت ــن پ ــدر و دخت ــر ب ــود‪ ،‬ب ــه ه ــر ی ــک از‬ ‫خودروه ــا ک ــه نزدی ــک می ش ــدند لبخن ــد ب ــر لب ــان او ب ــه خن ــده ای زیب ــا‬ ‫تبدی ــل می ش ــد‪ .‬ای ــن نگاه ه ــای زیب ــا ب ــا موه ــای فرف ــری قرم ــز جل ــب توج ــه‬ ‫می ک ــرد ب ــه هم ــه خودروه ــای پش ــت چ ــراغ قرم ــز ک ــه نزدی ــک خیل ــی راح ــت‬ ‫طل ــب پ ــول می ک ــرد‪ ،‬برخ ــی اس ــکناس هایی را تقدی ــم انه ــا می کردن ــد ام ــا‬ ‫برخ ــی دیگ ــر حت ــی ب ــه حاج ــی فی ــروز و دخت ــرش نگاه ــی نمی کردن ــد‪ .‬ب ــه‬ ‫ارام ــی ب ــه ان م ــرد گفت ــم پ ــول نق ــد نداری ــم هرچن ــد ک ــه م ــن می خواه ــم ب ــه‬ ‫مناســبت عیــد نــوروز بــه دختــرت عیــدی بدهــم کــه نــا گاه زیــر لبــان قرمــز در‬ ‫پــس صــورت ســیاهش ارام زمزم ـه ای را شــنیدم بــه همســرم گفتــم درســت‬ ‫شــنیدم گفــت کارتخــوان دارم‪ .‬لبــاس قرمــز را کنــار زد و کارتخــوان را از کیفــی‬ ‫ک ــه زی ــر لب ــاس خ ــود پنه ــان ک ــرده ب ــود دراورد و ب ــه س ــوی م ــا دراز ک ــرد ک ــه‬ ‫بفرمایی ــد ب ــا کارتخ ــوان عی ــدی م ــا را بدهی ــد‪ .‬جال ــب اس ــت ک ــه دیگ ــر رون ــد‬ ‫دریافــت پــول از ســوی برخــی افــراد ماننــد حاجــی فیــروز هــم بــه کارتخــوان‬ ‫ختــم می شــود‪ .‬حاجــی فیــروز هــم ماننــد بابانوئــل بــا پوشــیدن لبــاس قرمــز‬ ‫ب ــر ت ــن نوی ــد ن ــوروز را ب ــرای هم ــه می دهن ــد ام ــا ای ــن روزه ــا در ش ــهرهای م ــا‬ ‫حاجــی فیــروز بــه دنبــال کســب درامــدی بــا اســتفاده از روزهــای منتهــی بــه‬ ‫عی ــد باس ــتانی ن ــوروز اس ــت ام ــا بابانوئ ــل همچن ــان ب ــه دنب ــال هدی ــه دادن‬ ‫ب ــه م ــردم اس ــت‪ .‬ام ــا چن ــد س ــالی حاج ــی فیروزه ــای ش ــهر دیگ ــر فق ــط‬ ‫ارب ــاب خ ــودم س ــام علیک ــم و ارب ــاب خ ــودم س ــرتو ب ــاال ک ــن را ب ــرای تک ــدی‬ ‫می خوانن ــد و دیگ ــر ارب ــاب خ ــودم نمی خن ــدد و حاج ــی فیروزه ــا منبع ــی‬ ‫بـــرای درامـــد افـــراد متکـــدی شـــده اند‪ .‬تـــا ســـال های گذشـــته هرکســـی‬ ‫در ح ــد ت ــوان ب ــه حاج ــی فیروزه ــای ش ــهر کم ــک می کردن ــد ام ــا امس ــال‬ ‫رون ــد انه ــا ب ــه نوع ــی تغیی ــر ک ــرده ک ــه در ص ــورت هم ــراه نداش ــتن پ ــول‪،‬‬ ‫س ــریع کارتخ ــوان را از کی ــف ی ــا حت ــی جی ــب خ ــود خ ــارج می کنن ــد و حت ــی‬ ‫ب ــا لحن ــی طلبکاران ــه از م ــا طل ــب پ ــول می کنن ــد‪ .‬ای ــن روزه ــا دیگ ــر حاج ــی‬ ‫فی ــروز نمی خن ــدد‪ ،‬دنب ــال کس ــب درام ــد اس ــت‪ ،‬ش ــاید ا گ ــر هم ــان نوی ــد‬ ‫ن ــوروز را ب ــا ص ــدای تنب ــک حاج ــی فیروزه ــا می ش ــنیدیم ن ــوای عی ــد ن ــوروز‬ ‫ب ــرای هم ــه م ــا خوش ــایندتر ب ــود ت ــا ا کن ــون ک ــه ب ــه نوع ــی ب ــرای تکدی گ ــری‬ ‫در خیابان ه ــا حاض ــر می ش ــوند‪ .‬م ــردم ای ــران ک ــه ن ــوروز را ب ــه روزه ــای ش ــاد‬ ‫و خوش ــی در کن ــار خان ــواده ب ــا گس ــتراندن هف ــت س ــین هرس ــاله تجرب ــه‬ ‫می کنن ــد ای ــن روزه ــا حاج ــی فی ــروزی را می خواهن ــد ک ــه ن ــوای دلنش ــین‬ ‫تنب ــک انه ــا نوی ــد ن ــوروزی زیب ــا را ب ــرای هم ــه بده ــد ام ــا حی ــف ک ــه اینگون ــه‬ ‫نیســت و حاجــی فیروزهــا هــم تغییــر کرده انــد‪ .‬دیگــر نــوای بشــکن بشــکنه‪،‬‬ ‫بکشــنه‪ ،‬مــن نمی شــکنم بکشــن حاجــی فیروزهــا بــرای نویــد نــوروز نیســت‬ ‫هرچــه می گوینــد بــرای کمــک بــه انــان اســت‪ ،‬دیگــر حوصلــه حاجــی فیــروز‬ ‫هــم ســر رفتــه زیــرا دل در گــرو خانــواده و کمبودهــای زندگــی دارد و روزگار را‬ ‫اینگون ــه می بین ــد‪ .‬حاج ــی فی ــروز ب ــا لب ــاس قرم ــز رن ــگ و کاله کل ــه قن ــدی‪،‬‬ ‫ب ــه هم ــراه داش ــتن دای ــره زنگ ــی و ص ــورت س ــیاه ب ــرای هم ــه ج ــذاب اس ــت‪،‬‬ ‫در واق ــع حاج ــی فی ــروز ب ــه عن ــوان یک ــی از نماده ــای ایرانی ه ــا ب ــه ش ــمار‬ ‫می رودکـــه ریشـــه در تاریـــخ و اســـطوره های ایـــران باســـتان دارد‪ .‬جالـــب‬ ‫اســـت کـــه در برخـــی خیابان هـــا حاجـــی فیـــروز بـــا رنگ هـــای متفاوتـــی‬ ‫همچ ــون لب ــاس صورت ــی و ب ــا صورت ــی س ــیاه حاض ــر می ش ــود زی ــرا ان ــان ب ــا‬ ‫دای ــره زنگ ــی خ ــود ع ــاوه ب ــر نوی ــد ن ــوروز دادن‪ ،‬ش ــادی در دل م ــردم ایج ــاد‬ ‫می کنن ــد‪ .‬ام ــا ای ــن روزه ــا ک ــه حاج ــی فی ــروز ش ــهر م ــا دیگ ــر خن ــده ای از ت ــه‬ ‫دل ب ــر ل ــب ن ــدارد‪ ،‬ش ــاید س ــیاهی ص ــورت خ ــود را ب ــرای مخف ــی ش ــدن از‬ ‫چهــره واقعــی انجــام می دهــد امــا از دیربــاز ســیاهی صــورت حاجــی فیروزهــا‬ ‫ب ــرای پای ــان دادن ب ــه ناپا ک ــی‪ ،‬س ــیاهی و تاریک ــی در زندگ ــی اف ــراد و بش ــارتی‬ ‫بــرای فصــل زیبــای بهــار بــوده اســت‪ .‬یکــی دیگــر از حاجــی فیروزهــای شــهر‬ ‫ک ــه خ ــود را عم ــو ن ــوروز می نام ــد ب ــا ص ــدای بلن ــد و رقص ــی زیب ــا توج ــه هم ــه‬ ‫را بــه خــود جلــب می کنــد‪ ،‬بلنــد فریــاد می زنــد‪ ،‬عمــو نــوروز اومــده بــدو بــدو‬ ‫عم ــو ن ــوروز اوم ــده‪ .‬همی ــن ص ــدای بلن ــد وی باع ــث ش ــده ک ــه بس ــیاری از‬ ‫کــودکان کنــار او جمــع شــوند‪ ،‬در میــدان بزرگــی در پایتخــت برخــی کــودکان‪،‬‬ ‫نوجوان ــان و حت ــی خانواده ه ــا دور حاج ــی فی ــروز جم ــع می ش ــوند برخ ــی از‬ ‫او درخواس ــت خوان ــدن ش ــعر حاج ــی فی ــروز و نواخت ــن ب ــر تنب ــک می کنن ــد‪.‬‬ ‫صــدای دلنشــینی دارد و بــا نوایــی بلنــد گویــی کــه بلندگویــی در دســت دارد‬ ‫بخش ــی از ش ــعرهای مرب ــوط ب ــه حاج ــی فی ــروز را می خوان ــد‪.‬‬ ‫بشکن بشکنه بشکن‬ ‫من نمی شکنم بشکن‬ ‫اینجا بشکنم یار گله داره‬ ‫اونجا بشکنم یار گله داره!‬ ‫این سیاه بیچاره چقد حوصله داره!‬ ‫کودکان ــی ک ــه دور ای ــن حاج ــی فی ــروز جم ــع ش ــده اند ب ــا دس ــت و جی ــغ او‬ ‫را یـــاری می کننـــد خنـــده بـــر لبـــان همـــه جـــاری اســـت‪ ،‬چنـــد دقیقـــه ای‬ ‫غ ــرق تماش ــای ای ــن جمعی ــت ش ــدم و ب ــا خ ــودم گفت ــم کاش هم ــه حاج ــی‬ ‫فیروزه ــای ش ــهر اینگون ــه باع ــث خن ــده و ش ــادی م ــردم و خ ــود باش ــند ام ــا‬ ‫نیســت‪ .‬حاجــی فیــروز بایــد مــژده بهــار بــه مــردم بدهــد‪ ،‬نــه اینکــه در پــس‬ ‫ای ــن فلس ــفه وج ــودی خ ــود تغیی ــر دیدگاه ــی داش ــته باش ــد و بج ــای نوی ــد‬ ‫ن ــوروز و به ــار‪ ،‬ب ــه دنب ــال درامدزای ــی باش ــد‪.‬‬ ‫مهناز بیرانوند‪ /‬ایرنا‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 3102

روزنامه سایه 3102

شماره : 3102
تاریخ : 1403/03/30
روزنامه سایه 3101

روزنامه سایه 3101

شماره : 3101
تاریخ : 1403/03/29
روزنامه سایه 3100

روزنامه سایه 3100

شماره : 3100
تاریخ : 1403/03/27
روزنامه سایه 3099

روزنامه سایه 3099

شماره : 3099
تاریخ : 1403/03/26
روزنامه سایه 3097

روزنامه سایه 3097

شماره : 3097
تاریخ : 1403/03/23
روزنامه سایه 3096

روزنامه سایه 3096

شماره : 3096
تاریخ : 1403/03/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!