روزنامه سایه شماره 2738 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2738

روزنامه سایه شماره 2738

روزنامه سایه شماره 2738

‫رئیس پلیس راهور هشدار داد؛‬ ‫جریمه شدن خودروهای بدون بیمه‪ ،‬با سامانه هوشمند‬ ‫اشغالچکسلواکی‬ ‫رئیس پلیس راهور گفت‪« :‬خودروهای بدون بیمه‪ ،‬توسـط سـامانه‬ ‫هوشـمند و دوربین هـا رصـد و در صـورت برخوردار نبـودن از بیمـه‪،‬‬ ‫جریمـه خواهنـد شـد»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ سـردار کمـال هادیانفـر در‬ ‫حاشـیه رزمایـش نـوروزی افـزود‪« :‬امسـال بـا افزایـش ‪ ٢6‬درصـدی‬ ‫سـفر روبه رو بودیم»‪ .‬وی با اشـاره به برنامه ریزی راهور برای ورود به‬ ‫سـال ‪ ،١4٠٢‬افزود‪« :‬پیش بینی می شـود برای سـال اینده ‪ ٣6‬درصد‬ ‫افزایـش تـردد داشـته باشـیم و مـوج سـفرها از امـروز اغـاز می شـود و‬ ‫روز ‪ ۲۶‬اسـفند ماه تعـداد سـفرها بیشـتر خواهـد بـود؛ تا پیـش از ماه‬ ‫مبـارک رمضـان‪ ٣6 ،‬درصـد سـفرها را خواهیـم داشـت»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1939‬؛ اشـغال چکسـلوا کی از سـوی المـان اتفـاق افتـاد کـه‬ ‫تـا سـال ‪ ۱۹۴۵‬ادامـه داشـت‪ .‬پـس از الحـاق اتریـش بـه المـان‪ ،‬هـدف بعـدی هیتلـر‪،‬‬ ‫چکسـلوا کی بـود کـه پـس از جنـگ جهانـی اول و بـا تحمیـل «پیمـان سـن ژرمن» به‬ ‫امپراتـوری اتریش‪-‬مجارسـتان اسـتقالل خـود را به دسـت اورده بـود‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 22 1401‬شعبان ‪ 15 1444‬مارس ‪ 2023‬سال نوزدهم شماره ‪ 1500 2738‬تومان‬ ‫تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر نظم بین المللی‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫همکاران عزیز‬ ‫نوروزتان پیروز‬ ‫کسـال‬ ‫منـت خـدای عزوجـل را کـه توفیقمـان داد ی ‬ ‫تو حدت‬ ‫دیگـر را هـم سـپری کنیـم‪ .‬سـالی کـه از شـد ‬ ‫ویـروس منحـوس کرونـا کاسـته شـد و‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مرورگرهای نامتعارف ؛ اما جذاب!‬ ‫برنامه هایـی ماننـد گـوگل کـروم‪ ،‬سـافاری اپـل‪ ،‬موزیلا فایرفا کـس و مایکروسـافت اج؛‬ ‫خوب و راحت هستند اما ا گر از این انتخاب خارج شوید‪ ،‬خواهید دید که گزینه های‬ ‫جایگزیـن زیـادی وجـود دارد؛ از مرورگر هـای متمرکـز بـر امنیـت و حریـم خصوصـی تـا‬ ‫سـایرین کـه سفارشی سـازی را در اولویـت قـرار می دهنـد‪« .‬ویوالـدی» بـا یـک رابـط‬ ‫بسـیار قابل تنظیم‪ ،‬سـریع و مدرن‪ ،‬رویکردی سـختگیرانه برای حفظ حریم خصوصی‬ ‫را بـا برخـی از ایده هـای نواورانـه بـرای بهتریـن نحـوه اسـتفاده از وب ترکیـب می کنـد‪.‬‬ ‫همچنیـن ویژگی هـای جدیـد جالبـی را منظـم دریافـت می کنـد ماننـد حالـت جدیـد‬ ‫‪ Break‬که پخش رسـانه ها را متوقف‪ ،‬محتوا را از صفحات شـما پنهان و همه ویژگی ها‬ ‫و منو هـای مرورگـر را غیرفعـال می کنـد‪ .‬به این ترتیـب‪ ،‬می توانیـد تا زمانی کـه‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بررسی نوروز از زاویه جامعه شناسی روانکاوانه‬ ‫نوروز؛ پیدایی انسانی‬ ‫خواستار تحقق خود‬ ‫سـردار احمدرضـا رادان؛ فرمانـده کل انتظامـی کشـور با اشـاره به اینکه اندکـی‬ ‫از افـراد قوانیـن راهنمایـی و رانندگـی را رعایـت نمی کننـد‪ ،‬گفـت‪« :‬بـراورد مـا‬ ‫این اسـت که نزدیـک پنـج یـا شـش درصد کل جمعیـت قوانیـن راهنمایـی و‬ ‫رانندگـی را رعایـت نمی کننـد»‪.‬‬ ‫تامین ‪ ۲۹۵‬هزارتن روغن خام موردنیاز کشور‬ ‫ازطریق بندر کاسپین در سال جاری‬ ‫‪7‬‬ ‫حسینقناعتی‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شو پرورش اعالم کرد؛‬ ‫معاون اموزش متوسطه اموز ‬ ‫تخصیص کمک سرانه‬ ‫ویژه هنرستان های فنی و کاردانش‬ ‫‪2‬‬ ‫استاندار فارس‪:‬‬ ‫یکی از دالیل پیشرفت‬ ‫اینده نگری ست‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫امنیت و اقتدار جمهوری اسالمی‬ ‫حاصل خون مطهر شهداست‬ ‫مرگ ومیر ناشی از تصادفات در فارس‬ ‫هشت درصد کمتر از متوسط کشوری ست‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا گهی دعوت‬ ‫شناسه ا گهی ‪1469702‬‬ ‫بدینوسـیله از خانم مهری نوروزی فرزند محمدصالح به شـماره ملی ‪ 3832450686‬صادره از سـنندج‪ ،‬که به دلیل غیبت غیرموجه‬ ‫از تاریخ ‪ 1400/12/17‬تا کنون‪ ،‬پرونده پرسنلی ایشان در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان این دانشگاه مطرح شده‬ ‫اسـت‪ ،‬دعـوت می شـود ظـرف مـدت ‪ 30‬روز جهـت رویـت و تحویـل ابلاغ اتهامـی شـماره ‪ 14/89844/1603‬مـورخ ‪ 1401/09/16‬هیـات‬ ‫مذکور‪ ،‬خود را به مدیریت منابع انسـانی دانشـگاه به ادرس‪ :‬سـنندج‪ ،‬خیابان ابیدر‪ ،‬جنب بیمه اسـیا معرفی کند‪ .‬درغیراینصورت برابر‬ ‫مقـررات اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫دکتر بهرام کندایی؛ مدیر روابط عمومی و امور بین الملل‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان‬ ‫ا گهی ارزیابی کیفی مناقصه گران‬ ‫نوب‬ ‫"مراقب خاموش بودن المپ های اضافی در ساعات اوج مصرف باشیم"‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬تهیه‪ ،‬طبخ‪ ،‬سرو و توزیع سه وعده غذا (صبحانه‪ ،‬نهار و شام) سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ‪1401/34‬‬ ‫نوع مناقصه‪ :‬مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس‪ ،‬استان بوشهر‪ ،‬عسلویه‪ ،‬ساختمان همایش های خلیج فارس‬ ‫مبلغ تقریبی براورد اولیه‪ :‬به مبلغ ‪ 2.367.988.600.501‬ریال‬ ‫نوع و مبلغ تضمین شـرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به میزان ‪ 49.680.000.000‬ریال که قابل تمدید به مدت سـه ماه با درخواسـت مناقصه گزار بوده و پس‬ ‫از تایید در مرحله ارزیابی کیفی‪ ،‬بایستی همزمان با تحویل پیشنهادها‪ ،‬ارائه شود‪.‬‬ ‫شرایط شرکت در مناقصه‪ -1 :‬دارا بودن گواهینامه صالحیت پیمانکاری معتبر از اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در کد امور اشپزخانه و رستوران؛ ‪ -2‬دارا بودن گواهینامه صالحیت‬ ‫ایمنی معتبر پیمانکاران از اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫نحوه دریافت استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران‪ :‬از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس اینترنتی ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫اخرین مهلت اخذ فرم های استعالم ارزیابی کیفی از سامانه ستاد‪ :‬یک هفته پس از انتشار نوبت دوم ا گهی‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری مدارک و مستندات در سامانه ستاد‪ 14 :‬روز پس از تاریخ اخرین مهلت اخذ فرم های استعالم ارزیابی کیفی‬ ‫نمابر‪07731372155 :‬‬ ‫تلفن کمیسیون مناقصات‪07731372150-4 :‬‬ ‫توجه‪ :‬امکان تغییر در زمان و مهلت های تعیین شده‪ ،‬وجود دارد‪ .‬درصورت انجام هرگونه تغییر‪ ،‬مراتب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به مناقصه گران اطالع رسانی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/23 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1468893‬‬ ‫روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس‬ ‫نوب‬ ‫مزایده عمومی شماره ‪1401-01‬‬ ‫فروش اموال و کاالی اسقاط‪ ،‬ضایعاتی و مازاد‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت پاالیـش گاز سـرخون و قشـم درنظـردارد اقلام اسـقاط‪ ،‬ضایعاتـی و مـازاد خـود شـامل قطعـات خودرویـی‪ ،‬لـوازم یدکـی‬ ‫موتورهـای دیزلـی و ماشـین های سـنگین و سـبک‪ ،‬ابـزاراالت‪ ،‬فلـزات قراضـه‪ ،‬لـوازم اشـپزخانه مسـتعمل‪ ،‬لـوازم سرمایشـی و‬ ‫گرمایشـی مسـتعمل‪ ،‬لـوازم الکترونیکـی مسـتعمل‪ ،‬ترا کتـور رومانـی چهـار سـیلندر اسـقاط‪ ،‬و پکیـج گرمکـن را از طریـق سـامانه‬ ‫تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬از طریـق برگـزاری مزایـده عمومـی‪ ،‬بـه فـروش برسـاند‪ .‬لـذا از کلیـه مزایده گـران واجـد شـرایط دعـوت می شـود از‬ ‫تاریـخ انتشـار ا گهـی و طبـق برنامـه زمانـی ذیـل‪ ،‬بـا مراجعه به سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) نسـبت به دریافت اسـناد مزایده اقدام کنند‪ .‬پـس از تکمیل فرم ها‪ ،‬به‬ ‫همراه کلیه مدارک و اسـناد خواست هشـده در فراخوان مزایده‪ ،‬که می بایسـت ابتدا توسـط صاحبان امضای مجاز‪ ،‬مهر و امضا شـوند‪ ،‬در موعد مقرر در سـامانه سـتاد بارگذاری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نام و نشانی دستگاه مزایده گزار‪ :‬شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم به ادرس‪ :‬بندرعباس‪ ،‬کیلومتر ‪ 20‬جاده میناب‪ ،‬دوربرگردان دوم به سمت بندرعباس‪ ،‬بعد از پلیس راه‪،‬‬ ‫سمت راست‪ ،‬بلوار شهید حسن ذا کری‪ ،‬شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم‪ -‬تلفن های تماس جهت برقراری ارتباط‪ 076-32192255 :‬و ‪076-32192241‬‬ ‫تعداد اقالم‪ 2095 :‬قلم‬ ‫براورد مزایده‪ :‬به مبلغ ‪ 21.591.394.600‬ریال (بیست و یک میلیارد و پانصد و نود و یک میلیون و سیصد و نود و چهار هزار و ششصد ریال)‬ ‫مبلـغ و نـوع تضمیـن شـرکت در مزایـده‪ :‬معـادل ‪5‬درصـد مبلـغ کارشناسـی اقلام ب هصـورت وجـه نقـد یا ضمانتنامـه معتبر بانکی مطابق قیمـت درج شـده در اسـناد مزایده‬ ‫اسـت کـه می بایسـت ب هصـورت نقـدی یـا ب هصـورت تضمیـن‪ ،‬مطابـق مـاده ‪ 4‬ایین نامـه تضمین معاملات دولتی باشـد‪ .‬چنانچه تضمین‪ ،‬نقدی باشـد‪ ،‬ارائه رسـید بانکـی واریز‬ ‫شـده به حسـاب سـیبا این شـرکت به شـماره شـبا ‪ IR790100004001011906378714‬نزد بانک مرکزی به نام تمرکز رد وجوه سـپرده شـرکت پاالیش گاز سـرخون و قشـم الزامی‬ ‫بـوده و حوالـه ان می بایسـت همـراه با اسـناد مزایده ارسـال شـود‪.‬‬ ‫بارگذاری اسناد مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) توسط مزایده گزار‪ :‬از مورخه ‪ 1401/12/13‬لغایت ‪1401/12/16‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد توسط مزایده گر‪ :‬تا مورخه ‪1401/12/28‬‬ ‫بازدید از اقالم مزایده‪ :‬مورخه ‪1402/01/20‬‬ ‫بارگذاری اسناد مزایده در سامانه ستاد توسط مزایده گر و تحویل اصل ضمانت نامه‪ :‬تا مورخه ‪1402/02/04‬‬ ‫بازگشایی پا کت تضمین و پیشنهادات مالی مزایده گران‪ :‬در مورخه ‪1402/02/05‬‬ ‫تذکر‪ :‬امضای الکترونیکی کلیه اسناد در تمامی مراحل مزایده‪ ،‬الزامی ست‪ .‬درغیراینصورت به پیشنهادات واصله ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫فراخوان مزایده در پورتال های زیر قابل مشاهده خواهد بود‪:‬‬ ‫‪www.SHANA.ir‬‬ ‫‪www.iets.mporg.ir‬‬ ‫‪www.nigc-sqgc.ir‬‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/23 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1468152‬‬ ‫روابط عمومی شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم‬ ‫ا گهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫(با ارزیابی کیفی یکپارچه)‬ ‫شماره ح‪401/35/‬‬ ‫شرکت برق منطقه ای خراسان درنظردارد انجام عملیات احداث پست ‪ 400‬کیلوولت نهبندان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو‬ ‫مرحله ای با ارزیابی کیفی یکپارچه‪ ،‬به پیمانکار حائز شرایط ذیل وا گذار کند‪.‬‬ ‫شماره فراخوان درسامانه‬ ‫ستاد‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫‪2001001123000075‬‬ ‫ح‪ 401/35/‬احداث پست ‪ 400‬کیلوولت نهبندان‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫مدت‬ ‫پیمان‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫فرایند ارجاع کار (ریال)‬ ‫محلاعتبار‬ ‫‪15‬‬ ‫‪27.821.095.578‬‬ ‫منابع داخلی و عمرانی‬ ‫شـرایط الزم جهـت شـرکت در مناقصـه‪ -1 :‬دارا بـودن گواهینامـه صالحیـت معتبـر پیمانـکاری بـا حداقـل پایـه ‪ 4‬رشـته نیـرو‪ ،‬از سـازمان‬ ‫برنامـه و بودجـه و ظرفیـت ازاد؛ ‪ -2‬دارا بـودن گواهینامـه صالحیـت ایمنـی معتبـر از وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫نحـوه دریافـت اسـناد مناقصـه‪ :‬مناقص هگـران حائـز شـرایط فـوق‪ ،‬می توانند پس از ثبت نام در سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت و واریز‬ ‫الکترونیکی مبلغ ‪ 1.000.000‬ریال به حسـاب مندرج در سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت‪ ،‬به نام شـرکت مشـانیر (مشـاور )‪ ،‬فایل اسـناد‬ ‫مناقصـه را بارگیری کنند‪.‬‬ ‫تاریخ دریافت اسـناد ارزیابی کیفی و سـایر اسـناد مناقصه‪ :‬از سـاعت ‪ 10‬روز سه شـنبه مورخ ‪ 1401/12/23‬لغایت سـاعت ‪ 19‬روز شـنبه‬ ‫مورخ ‪1402/01/05‬‬ ‫تار یـخ بارگـذاری اسـناد ارزیابـی کیفـی و اسـناد مناقصـه و محـل تحویـل پا کـت تضمیـن‪ :‬از پیشـنهاددهندگان تقاضـا می شـود تصویـر‬ ‫کلیـه مسـتندات و مـدارک پـا کات ارزیابـی کیفـی و سـایر مـدارک مناقصـه (پـا کات الـف‪ ،‬ب و ج) را در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت‬ ‫حدا کثر تا ساعت ‪ 10:00‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1402/01/22‬بارگذاری کنند‪ .‬همچنین اصل ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار (پا کت‬ ‫الـف) را مطابـق بـا شـرایط درج شـده در اسـناد مناقصـه‪ ،‬حدا کثـر تـا سـاعت ‪ 10‬همان روز‪ ،‬پـس از ثبت در دبیرخانه شـرکت برق منطقه ای‬ ‫خراسـان‪ ،‬به ادرس‪ :‬مشـهد‪ ،‬انتهای بلوار وکیل اباد‪ ،‬نرسـیده به دوراهی شـاندیز‪ -‬طرقبه‪ ،‬سـمت راسـت‪ ،‬شـرکت برق منطقه ای خراسان‪،‬‬ ‫امـور تـدارکات و قراردادهـا تحویـل دهیـد‪ .‬تلفـن تمـاس‪ 051-36103620 :‬دورنـگار‪051-36103629 :‬‬ ‫تاریخ و محل گشایش پا کات ارزیابی کیفی‪ :‬ساعت ‪ 11:00‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1402/01/22‬در محل امور تدارکات و قراردادها‬ ‫ متقاضیـان می تواننـد درصـورت نیـاز بـه دریافـت توضیحـات بیشـتر‪ ،‬بـا نماینـده مشـاور (شـرکت مشـانیر) اقـای اللویـی بـا شـماره تلفـن‬‫‪ 09155127902‬یـا بـا امـور تـدارکات و قراردادهـا (اقـای حسـین زاده) بـه شـماره ‪ 0513-6103620‬تمـاس حاصـل فرماینـد‪.‬‬ ‫ مناقص هگـران موظـف بـه ارائـه تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار معتبـر و قابـل تمدیـد‪ ،‬مطابـق ایین نامـه تضمیـن معاملات دولتـی‬‫هستند‪.‬‬ ‫ سایر اطالعات و جزئیات‪ ،‬در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬‫جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه های اطالع رسانی به ادرس ذیل مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی معامالت توانیر‬ ‫‪http://tender.tavanir.org.ir‬‬ ‫پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات‬ ‫‪http:/iets.mporg.ir‬‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‬ ‫شناسه ا گهی ‪1468833‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خراسان‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫چهارشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 1401‬شماره‪2738‬‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫امنیت و اقتدار جمهوری اسالمی‬ ‫حاصل خون مطهر شهداست‬ ‫رئیس جمهـــوری‪ ،‬خـــون مطهـــر شـــهدا را پشـــتوانه ای‬ ‫عظی ــم ب ــرای کش ــور در براب ــر توطئه ه ــا و دش ــمنی ها‬ ‫دانســـت و گفـــت‪ :‬امـــروز کـــه دشـــمنان می خواهنـــد‬ ‫افـــکار و رفتـــار جاهلیـــت مـــدرن را بـــر جوامـــع حا کـــم‬ ‫کنن ــد‪ ،‬ای ــن خ ــون مطه ــر شهداس ــت ک ــه از جامع ــه م ــا‬ ‫جهل زدای ــی می کن ــد‪ .‬به گ ــزارش پای ــگاه اطالع رس ــانی‬ ‫دولـــت؛ ایـــت اهلل ســـید ابراهیـــم رئیســـی در مراســـم‬ ‫بزرگداشـــت روز شـــهید کـــه بـــا حضـــور جمعـــی از‬ ‫خانواده هـــای معظـــم شـــهدا در مســـجد ســـلمان‬ ‫فارســـی نهـــاد ریاســـت جمهوری برگـــزار شـــد‪ ،‬اظهـــار‬ ‫داشـــت‪ :‬روز شـــهید‪ ،‬از ان جهـــت کـــه یـــک بـــار دیگـــر‬ ‫نــام‪ ،‬راه‪ ،‬هــدف و مقصــد شــهدا را بــه همــگان یــاداوری‬ ‫می کنــد‪ ،‬مهــم اســت‪ .‬وی‪ ،‬امنیــت‪ ،‬وحــدت و انســجام‬ ‫و همچنیـــن عظمـــت و اقتـــدار جمهـــوری اســـامی‬ ‫ایـــران را حاصـــل خـــون مطهـــر شـــهیدان دانســـت و‬ ‫گف ــت‪ :‬دش ــمنان از ابت ــدای پی ــروزی انق ــاب اس ــامی‬ ‫بـــا انـــواع توطئه هـــا‪ ،‬فتنه هـــا و اختالف افکنی هـــا‬ ‫به دنب ــال ایج ــاد ی ــاس و ناامی ــدی در م ــردم بوده ان ــد‬ ‫امــا شــهدا نــه بــا حــرف بلکــه بــا عمــل بــه مــا اموختنــد‬ ‫کـــه می توانیـــم بـــا اتـــکا بـــه خـــدا بـــر مشـــکالت فائـــق‬ ‫شــویم‪ .‬ای ـت اهلل رئیســی خــون مطهــر شــهدا را ســرمایه‬ ‫و پش ــتوانه ای عظی ــم ب ــرای کش ــور در مقاب ــل توطئه ه ــا‬ ‫و دش ــمنی ها دانس ــت و اف ــزود‪ :‬ام ــروز ک ــه دش ــمنان ب ــا‬ ‫ابزارهــای مختلــف می خواهنــد افــکار و رفتــار جاهلیــت‬ ‫م ــدرن را ب ــر جوام ــع حا ک ــم کنن ــد‪ ،‬ای ــن خ ــون مطه ــر‬ ‫شهداســـت کـــه از جامعـــه مـــا جهل زدایـــی می کنـــد‪.‬‬ ‫رئیس جمه ــوری اغتشاش ــات اخی ــر در کش ــور را جن ــگ‬ ‫ترکیب ــی رس ــانه ای‪ ،‬اقتص ــادی و ش ــناختی دش ــمن ب ــا‬ ‫هــدف توقــف پیشــرفت های ملــت ایــران عنــوان کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬تجربــه ‪ ۴۴‬ســاله جمهــوری اســامی نشــان داده‬ ‫اس ــت ک ــه دش ــمنان تا کن ــون در مقاب ــل مل ــت ای ــران‬ ‫ره بـــه جایـــی نبرده انـــد و بعـــد از ایـــن نیـــز نخواهنـــد‬ ‫بـــرد؛ چرا کـــه ملـــت ایـــران به رغـــم همـــه فشـــارها و‬ ‫تحریم هـــا‪ ،‬در حوزه هـــای مختلـــف بـــه پیشـــرفت ها‬ ‫و دســـتاوردهای عظیـــم و افتخارافرینـــی رســـیده اند‪.‬‬ ‫ایـ ـت اهلل رئیس ــی با بیان اینک ــه م ــردم م ــا ام ــروز به رغ ــم‬ ‫وجـــود برخـــی کمبودهـــا و کاســـتی ها از همیشـــه‬ ‫امیدوارترنـــد‪ ،‬تصریـــح کـــرد‪ :‬گـــواه صـــدق ایـــن مدعـــا‬ ‫حض ــور گس ــترده اح ــاد م ــردم ب ــا س ــایق مختل ــف در‬ ‫راهپیمایــی باشــکوه و عظیــم ‪ ۲۲‬بهمــن امســال اســت‪.‬‬ ‫وی قدردانــی از خــون شــهدا را در خدمــت بــه خانــواده‬ ‫معظــم ان هــا و عمــل بــه وصیتشــان در حفــظ ارزش هــا‬ ‫و عمـــل بـــه امـــر ولی فقیـــه دانســـت و متذکـــر شـــد‪:‬‬ ‫وصیت نام ــه ش ــهدا منب ــع الهام بخش ــی ب ــرای اق ــدام و‬ ‫عمــل همــه مســئولین و دســتگاه ها و نهادهــای نظــام‬ ‫اس ــت ت ــا مس ــیر نوران ــی ان ه ــا کمرن ــگ نش ــود‪ .‬ای ـت اهلل‬ ‫رئیســـی با بیان اینکـــه خـــون مطهـــر شـــهدا ضامـــن‬ ‫انقـــاب‪ ،‬کشـــور و نظـــام جمهـــوری اسالمی ســـت‪،‬‬ ‫اظه ــار داش ــت‪ :‬از انج ک ــه اص ــل و اس ــاس ای ــن نظ ــام و‬ ‫انق ــاب ب ــا خ ــون مطه ــر ش ــهدا عجی ــن ش ــده‪ ،‬هاضم ــه‬ ‫نظـــام اســـامی هیچ گونـــه فســـادی را نمی پذیـــرد؛‬ ‫گرچ ــه ممک ــن اس ــت فاس ــدان در کش ــور چند صباح ــی‬ ‫ً‬ ‫جــوالن داشــته باشــند امــا قطعــا بقــا نخواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫رئیس جمه ــوری صیان ــت از فرهن ــگ عف ــاف و حج ــاب‬ ‫در جامعـــه را خواســـته به حـــق خانـــواده شـــهدا و‬ ‫عم ــل ب ــه ض ــرورت دین ــی و قانون ــی عن ــوان و تصری ــح‬ ‫ک ــرد‪ :‬ام ــروز توج ــه و احت ــرام ب ــه قان ــون م ــورد قب ــول و‬ ‫اجم ــاع هم ــه ش ــهروندان اس ــت چرا ک ــه کش ــور بای ــد ب ــر‬ ‫م ــدار قان ــون اداره ش ــده و بی توجه ــی ب ــه قان ــون نبای ــد‬ ‫بـــاب شـــود‪ .‬ایـــت اهلل رئیســـی با اشـــاره به تالش هـــای‬ ‫جو م ــرج‪ ،‬اش ــوب و بی قانون ــی‬ ‫دش ــمنان ب ــرای رواج هر ‬ ‫در کشـــور بـــا ترفندهـــای پیچیـــده‪ ،‬اظهـــار داشـــت‪:‬‬ ‫ام ــروز برنام ــه دش ــمنان تعطیل ــی تحصی ــل ب ــا ایج ــاد‬ ‫نگرانـــی در دانش امـــوزان و والدیـــن ان هـــا و تعطیلـــی‬ ‫بو کار ب ــا ایج ــاد اخ ــال در نظ ــام اقتصادی س ــت‬ ‫کسـ ـ ‬ ‫ام ــا این ب ــار نی ــز ن ــا کام خواهن ــد مان ــد و ره ب ــه جای ــی‬ ‫نخواهن ــد ب ــرد‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫حل مسائل منطقه ای و جهانی‬ ‫از غرب نمی گذرد‬ ‫فروپاش ــی ش ــوروی رواب ــط بین المل ــل را ب ــا‬ ‫لحظ ــه ت ــک قطب ــی مواج ــه ک ــرد‪ .‬پدی ــده ای ک ــه‬ ‫البتــه بــا بحــران مالــی در ســال ‪ ۲۰۰۸‬و شکســت‬ ‫ای ــاالت متح ــده در پیش ــبرد اه ــداف خ ــود در‬ ‫خاورمیان ــه دسـ ـت خوش تغیی ــر ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫بســیاری معتقدنــد جنــگ اوکرایــن رونــد تغییــر‬ ‫در نظــم بین المللــی را تســریع می کنــد‪ .‬پیــش از‬ ‫تش ــریح چگونگ ــی اثرگ ــذاری جن ــگ اوکرای ــن ب ــر‬ ‫نظ ــام بین المل ــل‪ ،‬تش ــریح چیس ــتی نظ ــم‬ ‫بین الملل ــی و عوام ــل موث ــر ب ــر ان ض ــروری‬ ‫اس ــت‪ .‬نظ ــم بین الملل ــی در س ــاده ترین‬ ‫توضی ــح‪ ،‬ش ــیوه توزی ــع ق ــدرت می ــان‬ ‫کشورهاســت‪ .‬بــا فروپاشــی شــوروی جهــان یــک‬ ‫اب ــر ق ــدرت دارد؛ ای ــن یعن ــی نظ ــام بین الملل ــی‬ ‫در ح ــال حاض ــر ت ــک قطب ــی اس ــت‪ .‬ا گرچ ــه‪ ،‬ب ــا‬ ‫ته ــای ب ــزرگ دیگ ــری همچ ــون‬ ‫وج ــود قدر ‬ ‫روســیه‪ ،‬چیــن‪ ،‬فرانســه و انگلیــس و همچنیــن‬ ‫ته ــای منطقــه ای نوظه ــور مانن ــد ای ــران‪،‬‬ ‫قدر ‬ ‫هن ــد‪ ،‬افریق ــای جنوب ــی و برزی ــل‪ ،‬ای ــاالت‬ ‫متح ــده در اداره نظ ــم بی ــن الملل ــی تنه ــا‬ ‫نیس ــت‪ .‬ب ــا ای ــن ح ــال ق ــدرت امری ــکا در بیش ــتر‬ ‫ســال های بعــد فروپاشــی به انــدازه ای بــوده کــه‬ ‫ته ــای دیگ ــر بتوان ــد‬ ‫ب ــا وج ــود مخالف ــت قدر ‬ ‫بیش ــتر اه ــداف خ ــود را پی ــش بب ــرد‪ .‬توانای ــی‬ ‫ای ــاالت متح ــده در ادام ــه رویک ــرد کنون ــی‪ ،‬ب ــه‬ ‫ت ــداوم توزی ــع ق ــدرت ب ــه ش ــکلی ک ــه هس ــت‬ ‫بس ــتگی دارد؛ یعن ــی حالت ــی ک ــه در ان ای ــاالت‬ ‫متح ــده ب ــا فاصل ــه قاب ــل توجه ــی در راس ه ــرم‬ ‫ق ــدرت جه ــان ق ــرار گرفت ــه باش ــد‪ .‬در چنی ــن‬ ‫حالت ــی امری ــکا ب ــه یک جانبه گرای ــی ادام ــه‬ ‫می ده ــد و ب ــدون توج ــه ب ــه اه ــداف دیگ ــر‬ ‫کش ــورها‪ ،‬مناف ــع خ ــود را دنب ــال می کن ــد‪ .‬در‬ ‫مقاب ــل‪ ،‬ا گ ــر دیگ ــر کش ــورها بتوانن ــد توزی ــع‬ ‫ق ــدرت را تغیی ــر دهن ــد ممک ــن اس ــت نظ ــم‬ ‫بین الملل ــی از حال ــت ی ــک قطب ــی ب ــه دو ی ــا‬ ‫چن ــد قطب ــی تغیی ــر کن ــد‪ .‬ای ــن وضعی ــت در‬ ‫حالتــی ممکــن اســت کشــورها بــه تنهایــی یــا از‬ ‫طری ــق برق ــراری اتحاده ــای سیاس ــی_امنیتی و‬ ‫موازنه س ــازی‪ ،‬ت ــوان اعم ــال ق ــدرت اب ــر ق ــدرت‬ ‫فعل ــی را ب ــه چال ــش بکش ــند‪ .‬ب ــه همی ــن دلی ــل‬ ‫در س ــال های اخی ــر اهمی ــت مح ــور چی ــن‪-‬‬ ‫روس ــیه‪-‬ایران ب ــرای مقابل ــه ب ــا هژمون ــی امری ــکا‬ ‫مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت‪ .‬ســه کشــوری کــه‬ ‫مش ــتاقند نظ ــم بین الملل ــی را ب ــا افزای ــش‬ ‫هزین هه ــای یک جانبه گرای ــی ب ــرای امری ــکا‪،‬‬ ‫ته ــای غی ــر‬ ‫نظم ــی مبتن ــی ب ــر رش ــد قدر ‬ ‫امریکای ــی برپ ــا کنن ــد‪ .‬جن ــگ در اوکرای ــن‬ ‫بزرگتریــن درگیــری مســلحانه ای اســت کــه بعــد‬ ‫از جن ــگ جهان ــی دوم در اروپ ــا اغ ــاز ش ــده‬ ‫اس ــت‪ .‬در نتیج ــه‪ ،‬اثرگ ــذاری ان ب ــر نظ ــام‬ ‫بین الملــل بحــث بســیاری از محافــل پژوهشــی‬ ‫اس ــت‪ .‬س ــال های پیـ ـش رو ک ــه از نظ ــر‬ ‫کارشناس ــان رواب ــط بین المل ــل‪ ،‬دوران گ ــذار در‬ ‫نظ ــم بین الملل ــی اس ــت می توان ــد باع ــث‬ ‫تغییــرات مهمــی در صحنــه بین المللــی باشــد‪.‬‬ ‫در ای ــن س ــال ها ه ــر روی ــدادی ک ــه بتوان ــد در‬ ‫س ــه م ــورد «س ــطح ق ــدرت ابرق ــدرت کنون ــی‬ ‫یعن ــی امری ــکا‪ ،‬س ــطح ق ــدرت رقب ــای تهدی ــد‬ ‫کنن ــده امری ــکا یعن ــی چی ــن ی ــا روس ــیه و‬ ‫هنجاره ــای مس ــتقر در جه ــان کنون ــی» تغیی ــر‬ ‫ایج ــاد کن ــد‪ ،‬می توان ــد در نظ ــر بین الملل ــی‬ ‫اثرگ ــذار باش ــد‪ .‬از نظ ــر رقیب ــان امری ــکا‪ ،‬دلی ــل‬ ‫جنــگ اوکرایــن را می تــوان تــاش روســیه بــرای‬ ‫دسـ ـت کم حف ــظ جایگاه ــش در س ــطح‬ ‫بین المللــی توجیــه کــرد امــا ناتــو کــه بــا اســتفاده‬ ‫از ضع ــف روس ــیه در س ــال های ابتدای ــی بع ــد از‬ ‫فروپاشــی شــوروی‪ ،‬گســترش خــود را بــه ســمت‬ ‫ش ــرق ش ــروع ک ــرده ب ــود‪ ،‬ای ــن کش ــور را ب ــا‬ ‫تهدیده ــای حیات ــی مواج ــه ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫وا کن ــش روس ــیه ب ــرای جلوگی ــری از ت ــداوم ای ــن‬ ‫وضعیــت‪ ،‬تهاجمــی گســترده بــه اوکرایــن بــود تــا‬ ‫ام ــکان عضوی ــت ای ــن کش ــور در نات ــو را ب ــرای‬ ‫ده هه ــای این ــده غیرممک ــن س ــازد‪ .‬در مقاب ــل‪،‬‬ ‫ط ــرف غرب ــی ت ــاش می کن ــد روس ــیه را از ف ــرط‬ ‫فرس ــودگی وادار ب ــه عقب نش ــینی کن ــد‪ .‬البت ــه‬ ‫پی ــروزی ی ــا شکس ــت در جن ــگ ب ــه ط ــور کل ــی‬ ‫ام ــری نس ــبی اس ــت‪ .‬ای ــن مس ــاله ب ــرای روس ــیه‬ ‫ب ــا تحق ــق اه ــداف ای ــن کش ــور مش ــخص‬ ‫یش ــود؛ اهداف ــی همچ ــون تحق ــق بی طرف ــی‬ ‫م ‬ ‫در اوکرایــن و غیرنظامــی کــردن ایــن کشــور بــرای‬ ‫س ــال های طوالن ــی‪ .‬پی ــروزی ط ــرف غرب ــی نی ــز‬ ‫در ع ــدم پذی ــرش ش ــرایط بی طرف ــی ب ــرای‬ ‫اوکرایــن و موفقیــت در عقب نشــاندن روســیه و‬ ‫ی ــا بازپس گی ــری مرزه ــای اوکرای ــن ب ــه دلی ــل‬ ‫سه ــا تعری ــف‬ ‫تحمی ــل هزین هه ــای زی ــاد ب ــه رو ‬ ‫یش ــود‪ .‬در صورت ــی ک ــه روس ــیه نتوان ــد ب ــه‬ ‫م ‬ ‫عنــوان طــرف پیــروز بــه ایــن جنــگ پایــان دهــد‪،‬‬ ‫احتمــال تنــزل ایــن کشــور از ســطح یــک قــدرت‬ ‫ب ــزرگ ب ــه قدرت ــی متوس ــط‪ ،‬زی ــاد اس ــت‪ .‬اتفاق ــی‬ ‫ک ــه ح ــوزه نف ــوذ و اثرگ ــذاری روس ــیه را ت ــا ح ــد‬ ‫زیــادی بــه اســیای میانــه و شــرق اروپــا محــدود‬ ‫نه ــای گذش ــته‬ ‫می کن ــد‪ .‬حادثـ ـه ای ک ــه در قر ‬ ‫ب ــرای قدرت های ــی همچ ــون انگلی ــس ه ــم رخ‬ ‫داد‪ .‬در چنیــن حالتــی ا گرچــه روســیه همچنــان‬ ‫بــه عنــوان عضــو دائــم شــورای امنیــت و دارنــده‬ ‫بیش ــترین می ــزان تس ــلیحات اتم ــی در جه ــان‪،‬‬ ‫ابزاره ــای ق ــدرت زی ــادی در اختی ــار دارد ام ــا ب ــا‬ ‫کاهــش اعتبــار سیاســی‪ ،‬امــکان اســتفاده کافــی‬ ‫از ابزاره ــای ق ــدرت خ ــود را نخواه ــد داش ــت‪.‬‬ ‫شکس ــت روس ــیه ب ــه همی ــن ترتی ــب در ق ــدرت‬ ‫چیــن و دیگــر کشــورهایی کــه بــا هژمونــی امریــکا‬ ‫تع ــارض دارن ــد نی ــز اثرگ ــذار اس ــت‪ .‬چنانچ ــه‬ ‫بیانیــه مشــترک چیــن و روســیه چنــد روز پیــش‬ ‫از ش ــروع جن ــگ اوکرای ــن نش ــان می ده ــد‪ ،‬ای ــن‬ ‫دو کشــور بیــش از هــر چیــزی بــه دنبــال کاهــش‬ ‫ت ــوان مداخل هگ ــری و یک جانبه گرای ــی امری ــکا‬ ‫هســتند‪ .‬پیــروزی جبهــه متحــد غــرب‪ ،‬چیــن را‬ ‫در دسترس ــی ب ــه اه ــداف خ ــود در تای ــوان ب ــا‬ ‫مش ــکالت بیش ــتری مواج ــه می کن ــد و احتم ــال‬ ‫دسترس ــی چی ــن ب ــه تای ــوان را ب ــرای س ــال های‬ ‫زی ــادی عق ــب می ان ــدازد‪ .‬همچنی ــن جن ــگ‬ ‫تج ــاری ب ــا چی ــن ش ــدت گرفت ــه و ت ــاش امری ــکا‬ ‫ب ــرای ان ــزوای سیاس ــی چی ــن ب ــا رضای ــت‬ ‫بیشــتری از ســوی دیگــر کشــورها همــراه خواهــد‬ ‫ب ــود‪ .‬در واق ــع‪ ،‬روس ــیه شکس ــت خ ــورده در‬ ‫اوکرایــن‪ ،‬بــا تجدیــد حیــات هژمونــی امریــکا کــه‬ ‫توانس ــته ط ــرف پی ــروز بزرگتری ــن بح ــران اروپ ــا‬ ‫بعــد از جنــگ ســرد باشــد‪ ،‬اســیب پذیری چیــن‬ ‫را ه ــم افزای ــش می ده ــد‪ .‬ا گرچ ــه شکس ــت‬ ‫روس ــیه می توان ــد ای ــن کش ــور را ب ــه چی ــن‬ ‫وابســته کنــد امــا بــا وجــود خســارت قابــل توجــه‬ ‫افزایــش قــدرت ایــاالت متحــده‪ ،‬چیــن مشــتاق‬ ‫ب ــه ای ــن روی ــداد نیس ــت‪ .‬حت ــی ا گ ــر وابس ــتگی‬ ‫بیشــتر روســیه بــه دسترســی ســهل تر چیــن بــه‬ ‫انــرژی بــه عنــوان ضعــف بــزرگ اقتصــادی چیــن‬ ‫منجــر شــود‪ .‬در واقــع بــرای چیــن هــم موقعیــت‬ ‫بت ــر‪ ،‬پی ــروزی روس ــیه و برق ــراری ی ــک‬ ‫مطلو ‬ ‫نظــام چنــد مرکــزی یــا چنــد قطبــی بــا مشــارکت‬ ‫روس ــیه ب ــه عن ــوان ی ــک قط ــب ق ــدرت اس ــت‪.‬‬ ‫بـــرای ای ــاالت متح ــده همچن ــان اصلی تری ــن‬ ‫چال ــش ظه ــور چی ــن اس ــت‪ .‬پی ــروزی احتمال ــی‬ ‫روس ــیه در جن ــگ ب ــرای چی ــن ام ــکان ت ــداوم‬ ‫نف ــوذ اقتص ــادی در سراس ــر جه ــان را فراه ــم‬ ‫می کنــد؛ در حالــی کــه ایــاالت متحــده تضعیــف‬ ‫ش ــده و نمی توان ــد مزاحم ــت زی ــادی ایج ــاد‬ ‫کن ــد‪ .‬در ط ــرف امری ــکا ه ــم پی ــروزی و شکس ــت‬ ‫در ای ــن جن ــگ تعیین کنن ــده اس ــت‪ .‬س ــند‬ ‫امنیت ــی منتش ــر ش ــده دول ــت امری ــکا در س ــال‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬از نقط ــه عط ــف تاریخ ــی در جه ــان‬ ‫صحبــت می کنــد‪ .‬بــه عقیــده کارشناســان‪ ،‬ایــن‬ ‫جن ــگ می توان ــد فرصت ــی ب ــرای احی ــای‬ ‫هژمون ــی امری ــکا باش ــد‪ .‬چنانچ ــه «فاری ــن اف ــرز»‬ ‫در ای ــن رابط ــه نوش ــته ب ــود‪« :‬فرصت ــی تاریخ ــی‬ ‫بــرای ایــاالت متحــده و متحدانــش فراهــم شــده‬ ‫ت ــا نظ ــم بین الملل ــی را بازس ــازی کنن ــد ک ــه‬ ‫به تازگ ــی ب ــه نظ ــر می رس ــید رو ب ــه فروپاش ــی‬ ‫اس ــت»‪ .‬ای ــن مس ــاله توضی ــح می ده ــد ک ــه چ ــرا‬ ‫ای ــاالت متح ــده و کش ــورهای اروپای ــی ت ــاش‬ ‫می کننــد بــا تامیــن تســلیحات و نیازهــای مالــی‬ ‫اوکرای ــن‪ ،‬ای ــن کش ــور را در براب ــر روس ــیه ی ــاری‬ ‫دهن ــد‪ .‬هرچن ــد غ ــرب کم ــک ب ــه اوکرای ــن را‬ ‫محتاطان ــه دنب ــال می کن ــد ت ــا ه ــم موج ــب‬ ‫وا کن ــش ش ــدید روس ــیه نش ــود و ه ــم ب ــا‬ ‫یش ــدن جن ــگ‪ ،‬احتم ــال فرس ــودگی‬ ‫فرسایش ‬ ‫روس ــیه افزای ــش یاب ــد‪ .‬از طرف ــی‪ ،‬شکس ــت در‬ ‫نب ــرد اوکرای ــن در رواب ــط می ــان اروپ ــا و امری ــکا‬ ‫اثرگ ــذار اس ــت‪ .‬ممک ــن اس ــت اروپ ــای‬ ‫وحشـت زده از پیــروزی روســیه‪ ،‬وابســتگی خــود‬ ‫را بــه امریــکا افزایــش دهــد‪ .‬ایــن مســاله بــا توجــه‬ ‫ب ــه ل ــزوم تمرک ــز ای ــاالت متح ــده در ش ــرق اس ــیا‬ ‫ب ــار تعه ــدات مال ــی و سیاس ــی ای ــن کش ــور را در‬ ‫اروپ ــا افزای ــش داده و ممک ــن اس ــت‬ ‫س ــرعت دهنده اف ــول ق ــدرت امری ــکا باش ــد‪.‬‬ ‫همچنی ــن ممک ــن اس ــت اروپ ــای شکس ــت‬ ‫خــورده در اوکرایــن‪ ،‬راه مصالحــه بــا روســیه را در‬ ‫پیــش گیــرد‪ .‬در نتیجــه ضعــف در برابــر روســیه‪،‬‬ ‫اجــازه همراهــی اروپــا بــا مواجــه ایــاالت متحــده‬ ‫بــا چیــن را نخواهــد داد‪ .‬در نتیجــه این ســناریو‪،‬‬ ‫توزی ــع ق ــدرت ب ــه نف ــع چی ــن و ب ــه ض ــرر امری ــکا‬ ‫تغییــر خواهــد کــرد‪ .‬چنانچــه گفتــه شــد‪ ،‬قــوت و‬ ‫ته ــا در‬ ‫ضع ــف امری ــکا در س ــهم دیگ ــر دول ‬ ‫نظ ــام بین المل ــل اثرگ ــذار اس ــت‪ .‬اندیش ــکده‬ ‫«کارنگــی» در ایــن رابطــه می نویســد‪« :‬از زمانــی‬ ‫ک ــه اش ــتهای ای ــاالت متح ــده ب ــرای رهب ــری‬ ‫جهان ــی [بع ــد از ‪ ]۲۰۰۸‬ت ــا ح ــدی ب ــه دالی ــل‬ ‫سیاس ــی داخل ــی و همینط ــور در وا کن ــش ب ــه‬ ‫گهــای افغانســتان و عــراق کاهــش یافــت‪،‬‬ ‫جن ‬ ‫روس ــیه ب ــه ی ــک ق ــدرت تجدیدنظرطل ــب‬ ‫تهاجم ــی تبدی ــل ش ــد‪ .‬همان گون ــه ک ــه ب ــا‬ ‫جن ــگ ب ــا گرجس ــتان در س ــال ‪ ۲۰۰۸‬و مداخل ــه‬ ‫در دونب ــاس و کریم ــه در ‪ ۲۰۱۴‬نش ــان داده‪،‬‬ ‫مســکو مصمــم اســت خســارت های ســال های‬ ‫گذش ــته را جب ــران کن ــد»‪ .‬در م ــورد اث ــر جن ــگ‬ ‫اوکرای ــن ب ــر هنجاره ــای مس ــلط جه ــان بای ــد‬ ‫اش ــاره ک ــرد ک ــه ای ــن جن ــگ‪ ،‬دو وج ــه ب ــر ای ــن‬ ‫هنجارهــا اثــر منفــی خواهــد‪ .‬وجــه نخســت‪ ،‬در‬ ‫شکس ــت ای ــده امنی ــت دس ــته جمعی اس ــت‪.‬‬ ‫نبــرد غیرمســتقیم ناتــو و روســیه کــه بــه ارســال‬ ‫تس ــلیحات و تجهی ــزات س ــنگین ه ــم رس ــیده‪،‬‬ ‫محکــی بــرای تــوان پشــتیبانی نظامی ناتوســت‪.‬‬ ‫شکس ــت در ای ــن می ــدان ه ــم ب ــه معن ــی‬ ‫شکس ــت و بی اعتب ــاری نات ــو خواه ــد ب ــود‪ .‬ای ــن‬ ‫یگ ــری و افزای ــش‬ ‫مس ــاله ب ــه معن ــی رش ــد نظام ‬ ‫بودج هه ــای نظام ــی دولت هاس ــت‪.‬‬ ‫دولت های ــی مانن ــد الم ــان‪ ،‬ژاپ ــن و کره جنوب ــی‬ ‫ممک ــن اس ــت ن ــا امی ــد از چت ــر امنیت ــی امری ــکا‬ ‫ش ــیوه ای متف ــاوت از س ــال های بع ــد جن ــگ‬ ‫جهانــی دوم در پیــش گیرنــد‪ .‬بــا توجــه بــه رشــد‬ ‫راسـت گرایی در سراســر جهــان و گســترش ایــده‬ ‫«خودی ــاری» در براب ــر امنی ــت دس ــته جمعی‪،‬‬ ‫پای هه ــای نظ ــم لیبرال ــی در مع ــرض تهدی ــد‬ ‫اس ــت‪ .‬در حال ــت بدبینان ــه‪ ،‬کاه ــش کنت ــرل‬ ‫هژمونی ــک امری ــکا ممک ــن اس ــت؛ چنانچ ــه‬ ‫«هن ــری هی ــل» اس ــتاد ام ــور بین المل ــل‬ ‫دانشــگاه جــرج واشــنگتن گفتــه‪( ،‬ایــن مســاله)‬ ‫ب ــه گس ــترش کش ــورهای دارن ــده تس ــلیحات‬ ‫اتم ــی منج ــر ش ــود‪ .‬وج ــه دوم‪ ،‬ب ــه نظ ــام‬ ‫اقتص ــادی جه ــان مرب ــوط اس ــت‪ .‬ب ــا ش ــروع‬ ‫نه ــای ای ــده گس ــترش‬ ‫جن ــگ در اوکرای ــن بنیا ‬ ‫صلــح بــا افزایــش وابســتگی متقابــل اقتصــادی‬ ‫ضرب ــه خ ــورده اس ــت‪ .‬ای ــن مس ــاله ی ــاداور‬ ‫اثرگ ــذاری بح ــران س ــال ‪ ۱۹۲۹‬ب ــر نظا مه ــای‬ ‫اقتص ــادی لیب ــرال ب ــود ک ــه ب ــه افزای ــش‬ ‫راسـ ـت گرایی و فاشیس ــم در اروپ ــا و در نهای ــت‬ ‫جنــگ جهانــی دوم منجــر شــد‪ .‬از طــرف دیگــر‪،‬‬ ‫ً‬ ‫تحری ــم روس ــیه تقریب ــا شکس ــت خ ــورده اس ــت‪.‬‬ ‫ای ــن مس ــاله از ای ــن جه ــت اهمی ــت دارد ک ــه‬ ‫بخ ــش زی ــادی از تس ــلط هژمونی ــک امری ــکا ب ــه‬ ‫عل ــت ت ــوان اقتص ــادی ای ــن کش ــور در ایج ــاد‬ ‫پــاداش بــرای کشــورهای پایبنــد بــه نظــم لیبرال‬ ‫و همچنی ــن مج ــازات ب ــرای دش ــمنان نظ ــم‬ ‫لیبــرال بســتگی داشــت‪ .‬امارهــا نشــان می دهــد‬ ‫اقتصــاد روســیه در ســال های اتــی بــا مشــکالت‬ ‫یش ــود و در می ــدان‪ ،‬تحری ــم‬ ‫ج ــدی مواج ــه نم ‬ ‫امری ــکا نمی توان ــد ای ــن کش ــور را وادار ب ــه‬ ‫عقب نش ــینی کن ــد‪ .‬از طرف ــی ه ــم بس ــیاری از‬ ‫ته ــای جه ــان‪ ،‬بخص ــوص در جن ــوب‬ ‫دول ‬ ‫جهانــی کــه بــه طــور عمــده شــامل کشــورهایی‬ ‫ً‬ ‫اســت کــه ســابقا تحــت اثــر اعمــال قــدرت امریــکا‬ ‫اس ــیب دیده ان ــد‪ ،‬حاض ــر ب ــه همراه ــی ب ــا‬ ‫مه ــای غ ــرب نش ــدند‪ .‬ع ــدم همراه ــی ب ــا‬ ‫تحری ‬ ‫غــرب همچنیــن شــامل دولت هایــی اســت کــه‬ ‫پیش ــتر ب ــه عن ــوان متح ــدان امری ــکا ش ــناخته‬ ‫مه ــا‬ ‫ش ــده اند‪ .‬در واق ــع فق ــط ‪ ۵۰‬کش ــور ب ــا تحری ‬ ‫علی ــه روس ــیه هم ــراه ش ــده اند‪ .‬شکس ــت‬ ‫اید ههــای اقتصــادی و امنیتــی نظــم لیبــرال بــه‬ ‫معن ــی شکس ــت قواع ــدی اس ــت ک ــه امری ــکا‬ ‫ت ــاش ک ــرده در جه ــان حکم فرم ــا باش ــد‪ .‬ب ــه‬ ‫همیــن دلیــل نیــز «فوکویامــا» نظری هپــردازی کــه‬ ‫معتق ــد ب ــود ب ــا فروپاش ــی ش ــوروی‪ ،‬لیبرالیس ــم‪،‬‬ ‫انته ــای تکام ــل ایدئولوژیک ــی بش ــر را فراه ــم‬ ‫ک ــرده‪ ،‬ح ــاال از ضرب ــه پوتی ــن ب ــه نظ ــم لیب ــرال‬ ‫سخنمی گوید‪.‬‬ ‫حسین مهدی تبار‪ /‬ایرنا‬ ‫برنامه اشتغالی دولت برای دهک های کم درامد در سال ‪۱۴۰۲‬‬ ‫معـاون اشـتغال وزارت کار با اشـاره به برنامـه‬ ‫دولـت بـرای اشـتغال افـراد کم درامـد گفـت‪:‬‬ ‫در راسـتای تشـویق کارافرینـان در به کارگیـری‬ ‫کارگـران سـه دهـک کم درامـد حـق بیمـه سـهم‬ ‫کسـال توسـط دولـت‬ ‫کارفرمـا ب همـدت ی ‬ ‫یشـود‪ .‬ب هگـزارش تسـنیم؛ محمـود‬ ‫پرداخـت م ‬ ‫کریمی بیرانوند درباره برنامه اشتغالی سال ‪1402‬‬ ‫گفـت‪ :‬یکـی از برنامه هایـی کـه ب هصـورت جـدی‬ ‫دنبـال می کنیـم برنامـه اشـتغال سـه دهـک‬ ‫کم درامـد اسـت‪ ،‬حسـب تصمیـم هیئت دولـت‪،‬‬ ‫وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی بـا محوریـت‬ ‫معاونت توسعه کارافرینی و اشتغال‪ ،‬درنظر دارد‬ ‫طـرح پرداخـت حق بیمه بیکاران به بنگاه های‬ ‫اقتصـادی را اجـرا کنـد‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫درراسـتای تشـویق کارافرینـان در به کارگیـری‬ ‫کارگـران سـه دهـک کم درامـد حـق بیمـه سـهم‬ ‫کارفرما به مدت یک سال توسط دولت پرداخت‬ ‫کهـای‬ ‫یشـود افـزود‪ :‬کارگرانـی کـه در ده ‬ ‫م ‬ ‫کم درامـد جامعـه قـرار دارنـد و تعـداد اعضـای‬ ‫نهـا ‪ 4‬نفـر و بیشـتر باشـند درصورتی که‬ ‫خانـوار ا ‬ ‫تحت پوشـش سـازمان حمایتـی بهزیسـتی و یـا‬ ‫کمیتـه امـداد امام خمینـی (ره) نباشـند و ا گـر‬ ‫کارفرمایـی در کشـور وی را بـکار گیـرد در مرحلـه‬ ‫کسـال حق بیمه سـهم کارفرما ازسـوی‬ ‫اول تا ی ‬ ‫یشـود کـه البته ممکن اسـت‬ ‫دولـت پرداخـت م ‬ ‫در مرحلـه بعـدی تـا دوسـال هـم تمدیـد شـود‪.‬‬ ‫نطـرح کـه به منظور کمک‬ ‫بیرانوندبیـان کرد‪:‬ای ‬ ‫بـه معیشـت و اشـتغال افـراد کم درامـد اسـت از‬ ‫اواخـر بهمـن و اوایـل اسـفندماه در ‪ 10‬اسـتان‬ ‫شـروع شـده و از سـال ‪ 1402‬ب هصـورت سراسـری‬ ‫یشـود و منابـع ان نیـز از محـل منابـع‬ ‫اجـرا م ‬ ‫داخلی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی تامین‬ ‫یشـود‪ .‬معـاون اشـتغال وزارت کار هـدف از‬ ‫م ‬ ‫نطـرح را کاهـش بیـکاری در مناطـق‬ ‫اجـرای ای ‬ ‫محـروم بـا به کارگیـری افـراد کم درامـد خوانـد و‬ ‫گفـت‪ :‬برای اینکـه کارگـران از مزایـای اسـتفاده از‬ ‫نطـرح در دولـت باخبـر شـوند باید در سـایت‬ ‫ای ‬ ‫تنـام‬ ‫وزارت تعـاون؛کار و رفـاه اجتماعـی ثب ‬ ‫کننـد‪ .‬معـاون وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫یکـه در سـایت وزارت تعـاون‬ ‫گفـت‪ :‬افراد ‬ ‫تنـام می کننـد باید سـوابق شـغلی‪ ،‬تجربیات‬ ‫ثب ‬ ‫و مشـخصات خـود را ذکـر کننـد و کارافرینـان از‬ ‫روی ایـن سـایت این افـراد را ا گـر انتخـاب کننـد‬ ‫کسـال از پرداخـت حـق بیمه سـهم کارفرما‬ ‫تـا ی ‬ ‫یشـوند و این تشـویقی برای به کارگیری‬ ‫معاف م ‬ ‫افـراد کم درامـد سـه دهـک پاییـن جامعـه‬ ‫توسـط کارفرمایـان اسـت‪ .‬وی شـرط اسـتفاده از‬ ‫کهـای کم درامـد‬ ‫یکـه در ده ‬ ‫نطـرح را افراد ‬ ‫ای ‬ ‫و یک تا سه قرار دارند ولی تحت پوشش کمیته‬ ‫امداد و بهزیستی نیستند و بیمه پردازی ندارند‬ ‫یشـوند‪ .‬وی بابیان اینکـه حـق بیمه‬ ‫مشـمول م ‬ ‫سـهم کارفرمـا ‪ 23‬درصـد حقـوق پایـه اسـت کـه‬ ‫نطـرح در ازای به کارگیـری افـراد کم درامـد‬ ‫درای ‬ ‫از سـه دهـک پاییـن جامعـه توسـط وزارت‬ ‫یشـود بیـان کـرد‪ :‬کارجویانـی‬ ‫کار پرداخـت م ‬ ‫کـه در سـه دهـک اول درامـدی قـرار دارنـد و‬ ‫تحت پوشـش نهادهای حمایت نمی باشـند‪ ،‬با‬ ‫تنـام در سـامانه ‪ moshavegh.mcls.gov.ir‬و‬ ‫ثب ‬ ‫پـس از اسـتعالم از سـامانه رفـاه ایرانیـان و احـراز‬ ‫شـرایط‪ ،‬درصـورت جـذب و اشـتغال در بنـگاه‬ ‫شهـای خصوصـی و تعاونـی)‬ ‫اقتصـادی (بخ ‬ ‫از حمایـت دولـت بـا پرداخـت حـق بیمـه سـهم‬ ‫کسـال بهره منـد خواهنـد‬ ‫کارفرمـا ب همـدت ی ‬ ‫شـد‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫منت خدای عزوجل را که توفیقمان داد یک سـال دیگر را هم سـپری کنیم‪.‬‬ ‫تو حدت ویـروس منحـوس کرونـا کاسـته شـد و از شـمار‬ ‫سـالی کـه از شـد ‬ ‫یهـا را‬ ‫جان باختـگان تـا حـدود ‪ 99‬درصـد کـم شـد‪ .‬به هـرروی خداونـد خوب ‬ ‫سـپاس می گوییـم کـه تـا همچنـان باشـیم و باشـید تـا در کنـار هـم و ب همـدد‬ ‫هـم باز هـم روزنامـه سـایه و موسسـه سـایه سـرافراز عشـق در سـایه مسـتدام‬ ‫همراهـان و همـکاران و زحمتکشـان عرصـه مطبوعـات‪ ،‬ادامـه حیـات دهد و‬ ‫بـا همـه سـختی ها‪ ،‬گرانی هـا‪ ،‬مشـکالت کاغـذ و چـاپ و توزیـع‪ ،‬باز هـم نفـس‬ ‫بکشـیم و به خود می بالیم که روزنامه سـایه و هفته نامه سـرافرازان و ماهانه‬ ‫عشـق و خالقیـت‪ ،‬همچنـان چـاپ و توزیع می شـوند و کوچک ترین وقفه ای‬ ‫در انتشـار ان هـا به وجـود نیامـده اسـت‪ .‬اینـک و در حالی کـه اخریـن روزهـای‬ ‫سـال ‪ 1401‬را سـپری می کنیـم‪ ،‬بار دیگـر بـا خـدای خـود و یـاران عزیـز‪ ،‬عهـد‬ ‫نشـاءاهلل‬ ‫می بندیـم کـه بی وقفـه‪ ،‬همـه سـختی ها را بـه جـان می خریـم تـا ا ‬ ‫همچنـان روزنامـه سـایه و نشـریان وابسـته بـه ان‪ ،‬در ‪ 31‬اسـتان کشـور و ‪22‬‬ ‫یسـت؛‬ ‫شهرسـتان بـزرگ‪ ،‬همـه گاه و در تیـراژ قابل قبـول توزیـع شـود‪ .‬بدیه ‬ ‫در ایـن راه پرفرازونشـیب‪ ،‬بسـیاری همراهمـان بودنـد تـا توفیـق خدمتگزاری‬ ‫‪20‬سـال‬ ‫داشـته باشـیم کـه بـا تشـکر ویـژه از خواننـدگان عزیـز کـه نزدیـک بـه ‬ ‫اسـت نشـریات مـا را مـورد اقبـال خـود قـرار داده انـد و کلمـات قاصـر از معرفـی‬ ‫تک تک خوانندگان همیشـگی و مشـترکین اسـت؛ اما حیف اسـت درصورت‬ ‫کلـی از همراهـان ویـژه روزنامـه سـایه و موسسـه سـایه‪ ،‬نام نبریـم و خالصانه از‬ ‫انـان قدردانـی نکنیـم‪ .‬نخسـت از دوسـتانی کـه یک سـال دیگر کاغـذ روزنامـه‬ ‫را تهیـه کـرده و در اختیـار گذاشـته اند؛ از دوسـت همـراه کـه در این خصـوص‬ ‫اجازه نداد حتی یک روز مشـکل کاغذ داشـته باشـیم؛ اقای سـید محمدرضا‬ ‫صالـح زاده تشـکر کنیـم کـه خداونـد متعـال اجـر خدمـت ایشـان را عنایـت‬ ‫بفرمایـد‪ .‬سـپس از چـاپ ریحـان و شـخص اقـای یزدان پنـاه فدایـی؛ مدیـر‬ ‫محتـرم ان کـه ‪ 15‬سـال اسـت مـا را تحمـل کـرده و هیـچ گاه نگذاشـته اسـت بـار‬ ‫مـا بـر زمیـن بمانـد‪ ،‬صمیمانـه تشـکر و قدردانـی می کنیـم‪ .‬همچنیـن از مدیـر‬ ‫فنـی چـاپ ریحـان‪ ،‬اقای صیاد و کارگران زیرمجموعه او کمال سپاسـگزاری را‬ ‫داریـم؛ به ویـژه بـرای اقـای صیـاد‪ ،‬در پـای سـفره های هفت سـین و بـه هنـگام‬ ‫تحویـل سـال‪ ،‬ارزو کنیـم کـه ایـن فـرد زحمتکـش همـواره تندرسـت بـوده و از‬ ‫گزنـد بیمـاری در امـان بمانـد‪ .‬از مسـئول ا گهی هـای تهـران‪ ،‬همکار و دوسـت‬ ‫خوبمـان اقـای طالب نـژاد کـه شـریان مالـی مـا را همیشـه بـاز نگه داشـته و‬ ‫ازجملـه کسانی سـت کـه هیـچ گاه نگذاشـته تنهـا باشـیم نیـز سپاسـگزارم‪.‬‬ ‫از سیسـتم توزیـع‪ ،‬اقـای جـراری کـه مدت هـای مدیدی سـت به همـت او‪،‬‬ ‫روزنامـه در ‪ 53‬مرکـز اسـتان و شهرسـتان های بـزرگ‪ ،‬بدون وقفـه توزیـع‬ ‫می شـود نیـز ممنونیـم‪ .‬از همـکاران عزیـز هیئت تحریریـه و کادر اداری کـه‬ ‫شمارشـان ‪ 20‬نفـر اسـت و چنـد نفـر از انـان کـه مـدت همکاری شـان حـدود‬ ‫‪ 15‬سـال اسـت نیز تشـکر و قدردانی ویژه دارم‪ .‬در پایان از تمامی سرپرسـتان‬ ‫و خبرنـگاران روزنامـه سـایه و موسسـه سـایه کـه در طـی ایـن سـال ها همـواره‬ ‫نقـش مهمـی در بقـای روزنامه داشـته اند‪ ،‬سپاسـگزاریم‪ .‬چـون به علت اطاله‬ ‫کالم‪ ،‬نمی توانیـم تک تـک عزیـزان را نـام ببریـم‪ ،‬پـوزش خواسـته و از زحمـات‬ ‫همیشـگی ایـن عـده همـراه‪ ،‬تشـکر و سـپاس دارم؛ امـا به رسـم سـپاس از‬ ‫زحمـات تک تـک انـان الزم اسـت از جنـاب اقـای کوشـکی که از پیشکسـوتان‬ ‫عرصـه روزنامه نگاری سـت و از اوان کودکـی در ابـادان‪ ،‬در جامعـه مطبوعـات‬ ‫از اشـتهار و خوشـنامی برخوردار بوده اند و به واسـطه جنگ تحمیلی‪ ،‬دست‬ ‫تقدیـر او را بـه اسـتان مازنـدران روانـه کـرده اسـت‪ ،‬از سـوی همه سرپرسـتان و‬ ‫خبرنـگاران روزنامـه سـایه قدردانـی کـرده و سـپاس داریـم و ارزو می کنیـم عمـر‬ ‫باعزت ایشـان و سـایه پرمهرشـان بر ما تداوم داشـته باشـد‪ .‬در پایان از همه‬ ‫عزیـزان همـراه کـه اسـمی از انـان بـرده نشـده‪ ،‬صمیمانـه پـوزش و قدردانـی‬ ‫نسـال‬ ‫داریـم‪ .‬امیدواریـم توفیـق داشـته باشـیم کـه در بهـار ‪ 1402‬بیستمی ‬ ‫روزنامـه را بـا حضـور همـه عزیـزان همـکار شهرسـتانی‪ ،‬جشـن بگیریـم‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫افزایش سرعت شناورهای سپاه به ‪ ۲۰۰‬نات‬ ‫فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه شناور ذوالفقار ‪ ۴‬موشک پدافندی‬ ‫نواب با برد ‪ ۲۵‬کیلومتر حمل می کند‪ ،‬گفت‪ :‬در اینده سرعت شناورهای سپاه‬ ‫بـه ‪ ۱۲۰‬نـات یعنـی ‪ ۲۰۰‬کیلومتـر در سـاعت می رسـد‪ .‬به گـزارش انا؛ سـردار دریـادار‬ ‫علیرضـا تنگسـیری دربـاره اخریـن دسـتاورد های ایـن نیرو گفت‪ :‬موشـک های‬ ‫بالسـتیک و هر انچـه در نیـروی دریایـی سـپاه مورد نیـاز اسـت‪ ،‬در اینـده‬ ‫مورد استفاده قرار خواهد گرفت‪ .‬وی با بیان اینکه مطابق با فرمایشات فرمانده‬ ‫کل قوا‪ ،‬نیروی دریایی سپاه نیرویی بسیار مهم است‪ ،‬افزود‪ :‬برای اینکه نیروی‬ ‫دریایـی سـپاه بـه یـک نیـروی عملیاتـی تبدیل شـود به تجهیزاتـی نیـاز دارد که‬ ‫بتوانـد ان را در سـریع ترین زمـان بـه حالـت عملیاتی از هر نقطه ای برسـاند‪.‬‬ ‫تخصیص کمک سرانه ویژه هنرستان های فنی و کاردانش‬ ‫شو پـرورش از تخصیـص کمک سـرانه ویـژه‬ ‫معـاون امـوزش متوسـطه اموز ‬ ‫هنرسـتان های فنـی و کاردانـش خبـر داد و گفـت‪ :‬اعتبـار طـرح تجهیـز‬ ‫هنرسـتان ها در الیحـه بودجـه ‪ 1402‬به میـزان ‪ 450‬درصـد رشـد یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫به گزارش پانا؛ محمدمهدی کاظمی در نشست توسعه و ارتقای کمی اموزش‬ ‫فنی‪ ،‬حرفه ای و کاردانش برای سال تحصیلی ‪ ۱۴۰۲-۱۴۰۳‬با حضور معاونین‬ ‫اموزش متوسـطه و روسـای ادارات فنی‪ ،‬حرفه ای و کاردانش اسـتان ها حضور‬ ‫یافـت و گفـت‪ :‬در سـال تحصیلـی جـاری‪ ،‬سـهم اموزش هـای فنـی‪ ،‬حرفـه ای و‬ ‫کاردانش در پایه دهم به‪ ۳۹.۵‬درصد رسیده‪ .‬در این راستا باید پیش بینی های‬ ‫الزم در برنامـه هفتـم توسـعه به منظـور تحقق سـهم ‪ ۴۵‬درصـدی اموزش های‬ ‫فنـی‪ ،‬حرفـه ای و کاردانـش در پایـان این برنامـه انجـام گیـرد‪.‬‬ ‫ضرورت توسعه صنعت پتروشیمی‬ ‫هم زمان با تحوالت جهانی‬ ‫مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به تحوالت عظیم‬ ‫بین المللی بخش انرژی طی سال های اینده گفت‪ :‬باید استفاده از ظرفیت‬ ‫دانش بنیان هـا را بـرای حرکـت هم زمان با تحوالت جهانی توسـعه و در زمینه‬ ‫تولیـد دانـش ریل گـذاری هدفمنـد انجـام دهیـم‪ .‬به گـزارش شـانا؛ عبدالعلـی‬ ‫علی عسـکری در نشسـت «بررسـی نقـش صنعـت پتروشـیمی در تحقـق‬ ‫شـعار سـال» بـه اهمیـت موضـوع دانش بنیـان و فاصله گرفتن از خام فروشـی‬ ‫اشـاره و اظهار کرد‪ :‬کارهای ارزشـمندی در صنعت پتروشـیمی محقق شـده‬ ‫اسـت امـا به اندازه کافـی در زنجیـره ارزش حرکـت نشـده و دچـار خام فروشـی‬ ‫در این حوزه هسـتیم‪.‬‬ ‫درجه بندی باغ وحش های کشور‬ ‫غالمرضـا ابدالـی با بیان اینکـه تـا زمـان تعیین تکلیـف باغ وحـش صفادشـت‪،‬‬ ‫حیوانات موجود در این مجموعه در همان محل باقی خواهند ماند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سـازمان محیط زیسـت به دنبـال درجه بنـدی باغ وحش هـای کشـور اسـت و‬ ‫بـرای ایـن کار ‪ 50‬شـاخص را در نظـر گرفته ایـم که به شـدت سفت وسـخت تر از‬ ‫ً‬ ‫شرایط امروز هستند و قطعا که با اعمال شاخص ها‪ ،‬استانداردهای مربوط‬ ‫بـه باغ وحش هـای ایـران سـختگیرانه تر خواهد شـد‪ .‬به گـزارش ایلنا؛ مدیرکل‬ ‫دفتـر حفاظـت و مدیریـت حیات وحـش سـازمان حفاظـت محیط زیسـت‬ ‫افـزود‪ :‬ا گـر تیم هـای ارزیـاب مـا در بازدیدهـای میدانـی به این نتیجـه برسـند‬ ‫کـه باغ وحشـی تعـدادی از شـاخص های کلیـدی تعیین شـده را رعایـت‬ ‫نمی کنـد‪ ،‬بـا ان باغ وحـش برخـورد خواهد شـد؛ در مرحله اول اخطـار صادر؛‬ ‫و در صـورت بی توجهـی بـه اخطارهـای صـادره‪ ،‬در مراحـل بعـدی باغ وحـش‬ ‫را بـرای مدتـی پلمـب خواهیـم کـرد و ا گـر الزم باشـد‪ ،‬تـا ابطـال مجـوز ان‬ ‫باغ وحـش پیـش می رویـم‪.‬‬ ‫کارتون‬ ‫َ‬ ‫جانی کش‬ ‫س ــخنگوی دول ــت برخ ــی از اقدام ــات و دس ــتاوردهای‬ ‫مهـــم دولـــت در ســـال ‪ ۱۴۰۱‬از جملـــه دســـتیابی بـــه‬ ‫رش ــد اقتص ــادی ‪ ۵.۳‬درص ــدی را تش ــریح ک ــرد و درب ــاره‬ ‫ت دولــت ســیزدهم در عرصــه سیاســت خارجــی‬ ‫موفقیـ ‬ ‫تا کیـــد کـــرد‪ :‬راه حـــل مســـایل منطقـــه ای و جهانـــی‬ ‫از غـــرب نمی گـــذرد‪ .‬به گـــزارش ایرنـــا؛ علـــی بهـــادری‬ ‫جهرمـــی در اخریـــن نشســـت خبـــری ســـال ‪ ۱۴۰۱‬در‬ ‫ســـاختمان کوثـــر نهـــاد ریاســـت جمهـــوری‪ ،‬ضمـــن‬ ‫گرامیداش ــت روز بزرگداش ــت ش ــهدا گف ــت‪ :‬در اس ــتانه‬ ‫بمبــاران شــیمیایی مــردم حلبچــه توســط ارتــش رژیــم‬ ‫بع ــث ع ــراق هس ــتیم؛ رژیم ه ــای دیکتات ــوری منطق ــه‬ ‫ب ــا حمایت ه ــای عالمان ــه برخ ــی قدرت ه ــای جهان ــی‬ ‫و غربـــی هشـــت ســـال ملـــت مـــا را مـــورد هجـــوم قـــرار‬ ‫دادن ــد ک ــه ای ــن بمب ــاران نمون ـه ای از ان اس ــت‪ .‬وی در‬ ‫بیان ــی هش ــدارگونه خط ــاب ب ــه قدرت ه ــای س ــلطه گر‬ ‫متذک ــر ش ــد‪ :‬ه ــر ق ــدرت جهان ــی بخواه ــد اینگون ــه ب ــا‬ ‫ملـــت ایـــران بـــه مخاصمـــه بپـــردازد‪ ،‬نتیجـــه ای جـــز‬ ‫پیـــروزی ملـــت ایـــران و شکســـت دشـــمنان کـــه در‬ ‫جن ــگ تحمیل ــی ه ــم رق ــم خ ــورد‪ ،‬نخواه ــد داش ــت‪.‬‬ ‫دبیــر هیــات دولــت در ادامــه بــا تشــریح اهــم اقدامــات‬ ‫و دس ــتاوردهای دول ــت در س ــالی ک ــه گذش ــت‪ ،‬اظه ــار‬ ‫داشــت‪ :‬امســال میــزان یارانه هــا پــس از ‪ ۱۲‬ســال تغییــر‬ ‫ک ــرد و ب ــا افزای ــش ‪ ۱۰‬براب ــری رق ــم یارانه ه ــا از ‪ ۴۵‬ه ــزار‬ ‫تومـــان بـــه ‪ ٣٠٠‬و ‪ ۴٠٠‬هـــزار تومـــان رســـید و در حـــوزه‬ ‫اقتص ــاد و معیش ــت‪ ،‬در س ــال ج ــاری ش ــاهد ح ــذف ارز‬ ‫رانتــی ‪ ۴۲۰۰‬و حمایــت از تولیدکننــدگان داخلــی‪ ،‬رشــد‬ ‫اقتصــادی ‪ ۵/۳‬درصــدی بعــد از یــک دوره ‪ ۱۰‬ســاله بــا‬ ‫متوســط رشــد نزدیــک بــه صفــر‪ ،‬تســهیل صــدور مجــوز‬ ‫کسـ ـب وکارها و تبدی ــل بی ــش از ‪ ۵۰۰‬مج ــوز به ص ــورت‬ ‫ثبت محـــور بودیـــم‪ .‬بهـــادری جهرمـــی ادامـــه داد‪:‬‬ ‫حـــذف ‪ ۱۰۰۰‬شـــرط مبهـــم از مجوزهـــای کســـب وکار‪،‬‬ ‫ص ــدور برخ ــط ‪ ۲۷۰‬ه ــزار مج ــوز کسـ ـب وکار از ابت ــدای‬ ‫ســـال‪ ،‬انتشـــار اســـامی بدهـــکاران کالن بانکـــی بـــرای‬ ‫نخســـتین بـــار‪ ،‬رشـــد بیـــش از ‪ ۵۰۰‬درصـــدی فـــروش‬ ‫امــوال تملیکــی در کشــور‪ ،‬ســاماندهی انبارهــای امــوال‬ ‫تملیکـــی و فـــروش خودروهـــای رســـوبی در بنـــادر و‬ ‫تعیی ــن تکلی ــف پرونده ه ــای بالتکلی ــف چن ــد س ــاله و‬ ‫تعییــن تکلیــف ‪ ۲۸‬هــزار میلیــارد تومــان کاالی متروک ـه ‬ ‫ده ــه ‪ ،۹۰‬گوشـ ـه های دیگ ــری از اقدام ــات ی ــک س ــاله‬ ‫دولــت در حــوزه معیشــت بــود‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬حــدود‬ ‫‪ ٩۵‬درصـــد دســـتگاه های اجرایـــی بـــه درگاه پنجـــره‬ ‫مل ــی الکترونی ــک متص ــل ش ــدند ک ــه ب ــا ب ــراورده ش ــدن‬ ‫انتظــاری ‪ ۲۰‬ســاله ‪ ۱۱‬میلیــون کاربــر از شــهریور تا کنــون‬ ‫از خدم ــات ای ــن پنج ــره اس ــتفاده کرده ان ــد؛ همچنی ــن‬ ‫ط ــرح رتبه بن ــدی معلم ــان پ ــس از ‪ ١١‬س ــال اج ــرا ش ــد‪.‬‬ ‫در عیـــن حـــال‪ ،‬در حـــوزه ســـامت بیـــش از ‪ ١٠‬هـــزار‬ ‫تخـــت بیمارســـتانی اضافـــه و ‪ ٩٨‬درصـــد نســـخه های‬ ‫درمان ــی به ص ــورت الکترونیک ــی ص ــادر ش ــده اس ــت و‬ ‫درم ــان بیم ــاران نی ــاز ب ــه کاش ــت حل ــزون نی ــز رای ــگان‬ ‫ش ــد‪.‬‬ ‫تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر نظم بین المللی‬ ‫همکاران عزیز نوروزتان پیروز‬ صفحه 2 ‫فهرست‬ ‫چهارشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 1401‬شماره‪2738‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫تریبون‬ ‫رئیسدانشگاهعلوم پزشکیتهران‪:‬‬ ‫مرورگرهای نامتعارف ؛ اما جذاب!‬ ‫برنامه هایــی ماننــد گــوگل کــروم‪ ،‬ســافاری اپــل‪ ،‬موزیــا‬ ‫فایرفا کــس و مایکروســافت اج؛ خــوب و راحــت هســتند‬ ‫امــا ا گــر از ایــن انتخــاب خــارج شــوید‪ ،‬خواهیــد دیــد کــه‬ ‫گزین ههــای جایگزیــن زیــادی وجــود دارد؛ از مرورگر هــای‬ ‫متمرکــز بــر امنیــت و حریــم خصوصــی تــا ســایرین کــه‬ ‫یســازی را در اولویــت قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫سفارش ‬ ‫«ویوالـدی» بـا یـک رابـط بسـیار قابل تنظیـم‪ ،‬سـریع و‬ ‫مـدرن‪ ،‬رویکردی سـختگیرانه برای حفظ حریم خصوصی‬ ‫را بـا برخـی از اید ههـای نواورانـه بـرای بهتریـن نحـوه‬ ‫یهـای‬ ‫اسـتفاده از وب ترکیـب می کنـد‪ .‬همچنیـن ویژگ ‬ ‫جدیـد جالبـی را منظـم دریافـت می کنـد ماننـد حالـت‬ ‫جدیـد ‪ Break‬کـه پخـش رسـانه ها را متوقـف‪ ،‬محتـوا را از‬ ‫صفحـات شـما پنهان و همـه ویژگی ها و من وهـای مرورگر را‬ ‫غیرفعـال می کند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬می توانیـد تا زمانی که برای‬ ‫شـروع دوباره اماده شـوید‪ ،‬نفسـی بکشـید‪ .‬از همان ابتدا‪،‬‬ ‫‪ Vivaldi‬همه ردیاب های وب و تبلیغات انالین را مسدود‬ ‫می کنـد امـا شـما می توانیـد ایـن تنظیمـات را تغییـر داده و‬ ‫اجـازه دهیـد تبلیغـات در سـایت هایی کـه می خواهیـد‪،‬‬ ‫نمایـش داده شـوند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫همان طور کـه احتمـاال گمـان کرده ایـد؛ ‪Opera GX‬‬ ‫یهـای‬ ‫پسـر عموی اپراسـت! هـر دو مرورگـر تعـدادی ویژگ ‬ ‫یسـازی رابـط را‬ ‫مشـترک دارنـد‪ :‬مـرور سـریع وب و سفارش ‬ ‫در اولویـت قـرار داده و بـا فنـاوری مسـدودکننده تبلیغـات‬ ‫یشـوند؛ امـا تفـاوت اصلـی بیـن ایـن‬ ‫داخلـی عرضـه م ‬ ‫دو این اسـت که ‪ Opera GX‬به طور خـاص بـرای جـذب‬ ‫گیمر هـا سـاخته شـده اسـت‪ .‬برای مثـال‪ ،‬می توانیـد بـا‬ ‫محدو دکـردن مقـداری از منابـع سیسـتم (زمـان پردازنـده‬ ‫و حافظـه) ‪ Opera GX‬کـه مجـاز بـه اشـغال ان هسـتند‪،‬‬ ‫یهـای خـود جلوگیـری‬ ‫از ایـن لکنـت وحشـتنا ک در باز ‬ ‫کنیـد‪ .‬همچنیـن می توانیـد اسـتفاده از شـبکه مرورگر خود‬ ‫را محدود و پهنای باند بیشتری ازاد کنید‪ .‬مرورگر هر تبی‬ ‫ُ‬ ‫را که سـرعت رایانه شـما را کند می کند‪ ،‬برجسـته می کند تا‬ ‫نهـا را ببندیـد‪.‬‬ ‫در صورت تمایـل ا ‬ ‫بهبـود امنیـت کاربـر و حفـظ حریـم خصوصـی‪ ،‬دو مـورد از‬ ‫کهـای ‪ Brave‬هسـتند‪ .‬ایـن مرورگـر دارای‬ ‫بزرگ تریـن محر ‬ ‫شفـرض اسـت کـه بـه شـما‬ ‫یـک صفحـه تـب جدیـد پی ‬ ‫نشـان می دهـد چنـد ردیـاب انالیـن مسـدود شـده اسـت؛‬ ‫ً‬ ‫بنابراین شما دقیقا می دانید که چقدر زمان صرفه جویی‬ ‫بهـا و‬ ‫کرده ایـد‪ .‬وقتـی صحبـت از مسـدود کردن ردیا ‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ ،‬ایـن قطعـا یکـی از تهاجمی تریـن‬ ‫تبلیغـات م ‬ ‫مرورگر هـای موجـود اسـت‪ .‬یـک راه جایگزیـن نیـز بـرای‬ ‫بسـایت ها ارائـه می کنـد؛ می توانیـد از‬ ‫تامیـن مالـی و ‬ ‫مقادیـر کمـی ارز دیجیتـال بـرای پشـتیبانی یـا راهنمایـی‬ ‫سـایت هایی کـه بـا مرورگـر شـریک هسـتند‪ ،‬اسـتفاده‬ ‫کنیـد‪ .‬اسـتفاده از ایـن نشـانه های توجـه اولیـه (یـا ‪)BAT‬‬ ‫یسـت اما ا گر درگیر هسـتید‪ ،‬می توانید با مشاهده‬ ‫اختیار ‬ ‫تبلیغـات انتخابـی در مرورگـر‪ ،‬بازپرداخـت کنیـد‪.‬‬ ‫مرورگر ‪ ،Tor‬راهی برای ورود به شبکه ‪ Tor‬است که ارتباط‬ ‫شـما را در اطـراف هـزاران رلـه داوطلبانـه هدایـت می کنـد؛‬ ‫بنابراین ردیابی ان بسیار سخت تر است‪ .‬ا گر نگران حریم‬ ‫خصوصـی انالیـن خـود هسـتید و می خواهیـد از هویـت و‬ ‫مـکان خـود محافظـت کنیـد‪ ،‬مرورگـر ‪ Tor‬یکـی از بهتریـن‬ ‫را ههـا بـرای انجـام ایـن کار اسـت‪ .‬از این همـه پیچیدگـی‬ ‫فنی که وجود دارد غافل نشـوید؛ زیرا ‪ Tor‬مانند هر مرورگر‬ ‫یسـت‬ ‫دیگـری کار می کنـد‪ .‬تفـاوت اصلـی چنـد ثانیه اضاف ‬ ‫کـه طـول می کشـد تـا راه انـدازی شـود و مـرور فقـط کسـری‬ ‫کندتـر اسـت زیـرا ترافیـک شـما مـداوم در اطـراف شـبکه‬ ‫‪ Tor‬تغییر مسـیر می دهد اما باز هم سـطح باالیی از حریم‬ ‫خصوصـی و امنیتـی کـه بـه ازای ان به دسـت می اوریـد‪،‬‬ ‫ارزش معاملـه را دارد‪.‬‬ ‫خـب؛ ‪ Pale Moon‬از نظـر ظاهـری کمی عقب مانده اسـت!‬ ‫به نظـر بسـیار شـبیه نسـخه قدیمـی فایرفا کـس اسـت؛ امـا‬ ‫هیچ چیـز قدیمـی در مـورد موتـور مرورگـر مرکـزی ان وجـود‬ ‫ندارد که می تواند شـما را در زمان مناسـب به سرتاسـر وب‬ ‫یسـت امـا‬ ‫برسـاند‪ .‬تمرکـز اصلـی ان کارایـی و سفارشی ساز ‬ ‫ً‬ ‫یکـی از بهتریـن ویژگی هایـش این اسـت که کاملا منب عبـاز‬ ‫اسـت‪ :‬هیچ گوگل‪ ،‬اپل یا مایکروسـافتی پشـت ‪Pale Moon‬‬ ‫وجـود نـدارد و هیـچ شـرکت مـادری سـعی نـدارد شـما را بـه‬ ‫سـایر سـرویس های وب یـا حسـاب های کاربـری متصـل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫باشگاه خبرنگاران جوان‬ ‫قفسه‬ ‫هنوز برای دوست داشتن‪ ،‬وقت هست‬ ‫کتـاب «هنـوز بـرای دوسـت داشـتن‪ ،‬وقـت هسـت»‬ ‫مجموعـه اشـعاری از «ابراهیـم اورامانـی»؛ شـاعر کـرد‬ ‫عراقـی بـا ترجمـ ه «سـعید فالحـی» (زانـا کوردسـتانی)؛‬ ‫شـاعر و مترجـم کـرد‪ ،‬چـاپ و منتشـر شـد‪ .‬ایـن اثـر‪ ،‬چـاپ‬ ‫اول زمسـتان ‪ ۱۴۰۱‬انتشـارات هرمـز اهـواز در ‪1000‬نسـخه‬ ‫و ‪ ۱۱۳‬صفحـه بـا ویراسـتاری «لیلا طیبـی» (رهـا) اسـت‪.‬‬ ‫پیش از ایـن‪ ،‬دو مجموعـه دیگـر از اشـعار ایـن شـاعر عراقـی‬ ‫توسـط همیـن مترجـم به فارسـی برگـردان؛ و در ایـران و‬ ‫عـراق بـه دوسـتداران شـعر و ادبیـات عرضـه شـد‪.‬‬ ‫شاتر‬ ‫یکی از دالیل پیشرفت‪ ،‬اینده نگری ست‬ ‫بررسی نوروز از زاویه جامعه شناسی روانکاوانه‬ ‫نوروز؛ پیدایی انسانی خواستار تحقق خود‬ ‫مهرداد ناظری*‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫ب ــدون ش ــک ب ــرای ش ــناخته ه ــر جامعـ ـه ای‬ ‫نه ــا‪ ،‬مراس ــم‪ ،‬اس ــطوره ها و‬ ‫بای ــد ب ــه ایی ‬ ‫مراسـ ـم های فرهنگ ــی ان رج ــوع ک ــرد‪ .‬ا گ ــر‬ ‫بخواهی ــم جامع ــه ایران ــی را بشناس ــیم‪ ،‬الزم‬ ‫نه ــای‬ ‫اس ــت ک ــه ب ــه برخ ــی از مهم تری ــن ایی ‬ ‫تاریخ ــی و فرهنگ ــی ان رج ــوع نمایی ــم‪.‬‬ ‫یت ــوان ن ــوروز را در فرهن ــگ‬ ‫در این راس ــتا م ‬ ‫ایران ــی‪ ،‬ی ــک نم ــاد و ایی ــن‪ ،‬حائز اهمی ــت‬ ‫یش ــود ب ــه‬ ‫دانس ــت‪ .‬از منظره ــای گونا گون ــی م ‬ ‫ای ــن موض ــوع ن ــگاه ک ــرد؛ ام ــا در اینج ــا قص ــد ب ــر‬ ‫ان اسـ ـت که از زاویـ ـه ای روان کاوان ــه ای ــن‬ ‫موض ــوع را م ــورد تجزی هو تحلی ــل ق ــرار دهی ــم‪.‬‬ ‫ا گــر بپذیریــم کــه تاثیــر بســیاری از مصادیــق در‬ ‫ه ــر جامع ـه ای در ط ــول تاری ــخ در روان جمع ــی‬ ‫نص ــورت بای ــد‬ ‫انس ــان ها جری ــان دارد‪ ،‬در ا ‬ ‫بپذیری ــم ک ــه ن ــوروز در روان جمع ــی جامع ــه‬ ‫ایران ــی حض ــور پر رنگ ــی دارد‪ .‬بر اس ــاس‬ ‫یت ــوان گف ــت‪ :‬ناخ ــودا گاه‬ ‫اموز هه ــای یون ــگ‪ ،‬م ‬ ‫جمعــی کــه در میــان انســان ها مشــترک اســت‪،‬‬ ‫بس ــیاری از اعتق ــادات و جلو هه ــای وی ــژه‬ ‫زندگ ــی انس ــان های ی ــک جامع ــه را در خ ــود‬ ‫نشــان خواهــد داد‪ .‬در اینجــا شــاید بتــوان گفــت‬ ‫کــه نــوروز در ناخــودا گاه جمعــی جامعــه ایرانــی‬ ‫نق ــش بس ــیار پر رنگ ــی را در ب ــروز و ظه ــور ن ــوع‬ ‫ب ــودن م ــا ایف ــا می نمای ــد‪ .‬بای ــد بپذیری ــم ک ــه‬ ‫ای ــن جری ــان رفت ــاری می توان ــد نق ــش‬ ‫قابل مالحظـ ـه ای در احس ــاس‪ ،‬روحی ــات‪،‬‬ ‫ق وخ ــوی ام ــروز م ــا داش ــته باش ــد‪ .‬چه بس ــا‬ ‫خل ‬ ‫سه ــا‪ ،‬تردیده ــا‪ ،‬شـ ـک ها و‬ ‫ک ــه بس ــیاری از تر ‬ ‫له ــای روان ــی م ــا ناش ــی از‬ ‫بس ــیاری از اختال ‬ ‫یس ــت ک ــه در وج ــود م ــا به لح ــاظ‬ ‫گذشته ا ‬ ‫تاریخ ــی درون ــی ش ــده اس ــت‪ .‬از این منظ ــر‬ ‫در واق ــع بای ــد بپذیری ــم ک ــه هم ــواره ممک ــن‬ ‫اس ــت اتفاق های ــی در زندگ ــی م ــا ب ــه وق ــوع‬ ‫بپیونــدد کــه امــروز دالیــل ان را به درســتی درک‬ ‫نکنی ــم؛ ام ــا در هر ح ــال در ناخ ــودا گاه ف ــردی و‬ ‫جمعــی انســان ها ایــن پدیــده می توانــد محلــی‬ ‫از بررس ــی و تجزی هو تحلی ــل را به هم ــراه داش ــته‬ ‫باشــد‪ .‬یکــی از موضوعاتــی کــه شــاید الزم اســت‬ ‫ب ــه ان توج ــه کنی ــم این اس ـت که م ــا نمی دانی ــم‬ ‫انســان ایرانــی امــروز چگونــه می توانــد ســامتی‬ ‫روان ــی خ ــود را تضمی ــن نمای ــد‪ .‬او در عص ــری‬ ‫له ــا و تضاده ــای‬ ‫زندگ ــی می کن ــد ک ــه ب ــا تقاب ‬ ‫بس ــیار ج ــدی روبه روس ــت؛ ام ــا ا گ ــر بپذیری ــم‬ ‫یت ــوان ب ــه مثابـ ـ ه ی ــک‬ ‫ک ــه جامع ــه ایران ــی را م ‬ ‫ف ــرد بیم ــار در مقاب ــل ی ــک روان ــکاو در نظ ــر‬ ‫نص ــورت بای ــد بپذیری ــم ک ــه ق ــرار‬ ‫گرف ــت‪ ،‬در ا ‬ ‫گرفت ــن جامع ــه ایران ــی در براب ــر جعب ــه ی ــک‬ ‫روان ــکاو می توان ــد راه ــی ب ــرای م ــراودات او ب ــا‬ ‫روان ــکاو و ب ــرای عب ــور از بس ــیاری از اخت ــاالت‬ ‫باشــد‪ .‬در واقــع ا گــر بتوانیــم گفت وگــو بــا انســان‬ ‫نصــورت‬ ‫ایرانــی را محــور خــود قــرار دهیــم‪ ،‬در ا ‬ ‫ش ــاید بتوانی ــم بس ــیاری از مش ــکالت را در او‬ ‫درم ــان کنی ــم‪ .‬ا گ ــر در اینج ــا ب ــه نظری ــه ل ــکان‬ ‫اشــاره کنیــم؛ لــکان در نظریــه س ـه گانه خــود بــه‬ ‫ام ــر واقع ــی‪ ،‬خیال ــی و نمادین ــی اش ــاره می کن ــد‪.‬‬ ‫او در این خص ــوص ام ــر خیال ــی را ب ــه هوش ــیاری‬ ‫و خودا گاه ــی مرتب ــط می کن ــد‪ .‬از نظ ــر او م ــا در‬ ‫زندگ ــی روزم ــره خ ــود بس ــیاری از‬ ‫تصویرس ــازی هایی ک ــه انج ــام می دهی ــم ب ــه‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫ای ــن قس ــمت مرتب ــط م ‬ ‫تصویرس ــازی هایی ک ــه از خ ــود و دیگ ــران‬ ‫داری ــم‪ .‬ن ــوع تعام ــل و ارتباط ــی ک ــه ب ــا دیگ ــران‬ ‫برخ ــورد می کنی ــم‪ .‬در واق ــع ای ــن بخ ــش ای ــده‬ ‫اصل ــی تئ ــوری ل ــکان را در ح ــوزه روان ــکاوی‬ ‫تش ــکیل می ده ــد‪ .‬از نظ ــر او ام ــر نمادی ــن‬ ‫شــامل اداب‪ ،‬رســوم‪ ،‬قوانیــن‪ ،‬هنجارهــا‪ ،‬قواعــد‬ ‫یســت‬ ‫و ســنت ها و در مــورد فرهنگــی و اجتماع ‬ ‫ک ــه در ه ــر ف ــرد می توان ــد به نوع ــی ب ــروز و ظه ــور‬ ‫یت ــوان‬ ‫داش ــته باش ــد‪ .‬هم ــه اینه ــا را م ‬ ‫مقوله های ــی دانس ــت ک ــه ب ــا زب ــان انس ــان‬ ‫یش ــود و در هم امیختگ ــی ایج ــاد‬ ‫ترکی ــب م ‬ ‫می کنــد؛ بنابرایــن لــکان بــر ایــن بــاور اســت کــه‪:‬‬ ‫«هس ــته ناهوش ــیار انس ــان را ام ــر نمادی ــن‬ ‫یس ــازد و تم ــام ارتباط ــات زبان ــی ک ــه ف ــرد ب ــا‬ ‫م ‬ ‫دیگ ــران رابط ــه برق ــرار می کن ــد و حت ــی پذی ــرش‬ ‫قوانی ــن نی ــز توس ــط ای ــن بخ ــش ص ــورت‬ ‫یس ــت ک ــه در‬ ‫می گی ــرد و ام ــر واقع ــی مفهوم ‬ ‫ط ــول زم ــان ب ــه ش ــکل های مختل ــف ش ــکل‬ ‫یس ــت ک ــه درک‬ ‫می گی ــرد و البت ــه ای ــن مقوله ا ‬ ‫ان شــاید چنــدان ســاده نباشــد»‪ .‬در اینجــا ا گــر‬ ‫یت ــوان‬ ‫ب ــه ن ــوروز اش ــاره کنی ــم ن ــوروز را م ‬ ‫از طری ــق تاثی ــر ام ــر نمادی ــن ب ــر زب ــان در نظ ــر‬ ‫گرف ــت؛ یعن ــی در واق ــع ن ــوروز از این طری ــق‬ ‫می توان ــد ورود نمای ــد و در ح ــوزه سـ ـه گانه‪،‬‬ ‫تاثیرگ ــذاری خ ــود را داش ــته باش ــد؛ ام ــا ا گ ــر از‬ ‫منظ ــر کن ــش متقاب ــل نمادی ــن ای ــن موض ــوع را‬ ‫م ــورد تجزی هو تحلی ــل ق ــرار دهی ــم‪ ،‬در س ــنت‬ ‫ج ــرج هرب ــرت می ــدی انچ ــه حائز اهمی ــت‬ ‫اس ــت‪ ،‬این اسـ ـت که «خ ــود چگون ــه نمای ــان‬ ‫یش ــود و ب ــه چ هص ــورت می توان ــد ب ــا خ ــود و‬ ‫م ‬ ‫دیگ ــران ارتب ــاط برق ــرار کن ــد»‪ .‬در واق ــع ای ــن‬ ‫مقول ــه خ ــود دیالوگ ــی و ارتباط برقرار ک ــردن ب ــا‬ ‫یس ــت ک ــه‬ ‫دیگ ــران موض ــوع بس ــیار مهم ‬ ‫یت ــوان گف ــت مقوله های ــی مث ــل‬ ‫به نوع ــی م ‬ ‫نــوروز بــرای انســان می توانــد چنیــن پدیــده ای‬ ‫را ایج ــاد کن ــد‪ .‬ل ــذا ا گ ــر بپذیری ــم ک ــه مهم تری ــن‬ ‫تح ــول در طبیع ــت ب ــا تح ــول در انس ــان ه ـم اوا‬ ‫یش ــود به نوع ــی راهبردهای ــی را ب ــرای انس ــان‬ ‫م ‬ ‫فراه ــم می کن ــد ت ــا او بتوان ــد در مقولـ ـ ه کن ــش‬ ‫متقاب ــل خ ــود و دیگ ــران راه ــی را رو ب هس ــوی‬ ‫جل ــو پی ــدا نمای ــد‪ .‬در واق ــع بای ــد بپذیری ــم ک ــه‬ ‫مقولـ ـ ه س ــال ن ــو و تح ــول در طبیع ــت‬ ‫یس ــت ک ــه می توان ــد به لح ــاظ‬ ‫نکته ا ‬ ‫روانــکاوی در هــر فــرد نیــز زایشــی را ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫فــرد بــا تصویرســازی «خــود از خــود» و مواجهــه‬ ‫بــا دردهــا و رنج هایــی کــه در طــول یــک ســال بــا‬ ‫ان روب ـه رو شــده اســت حــاال می خواهــد از یــک‬ ‫وضعی ــت ب ــه وضعی ــت دیگ ــر انتق ــال یاب ــد‪.‬‬ ‫فراینــد انتقــال همــواره بــا دشــواری های زیــادی‬ ‫روبه روس ــت؛ ام ــا فلس ــفه عمیق ــی ک ــه در ن ــوروز‬ ‫نهفت ــه اس ــت ب ــه م ــا ای ــن را می گوی ــد ک ــه ه ــر‬ ‫انس ــانی می توان ــد خ ــود را بیاب ــد و مس ــیری را‬ ‫بــرای خــود طراحــی کنــد‪ .‬در واقــع نــوروز در هــر‬ ‫نس ــازی ش ــده و ب ــه نوع ــی مس ــیری‬ ‫ف ــرد درو ‬ ‫بــرای عبــور را در او مشــخص می کنــد‪ .‬امــا ایــا بــه‬ ‫واق ــع ن ــوروز ب ــه نیازه ــای انس ــان پاس ــخ‬ ‫ً‬ ‫می ده ــد؟ اساس ــا نیازه ــا در انس ــان ب ــه چ ــه‬ ‫گونـ ـه ای ر خ نمای ــی می کن ــد؟ اپیک ــور ک ــه‬ ‫فیلس ــوف بس ــیار تاثیرگ ــذاری به حس ــاب‬ ‫می ای ــد معتق ــد اس ــت نیازه ــای انس ــان س ــه‬ ‫دس ــته اس ــت‪ :‬دس ــته اول نیازه ــای طبیع ــی و‬ ‫الزم کــه در واقــع بایــد بــه ایــن نیازهــا پاســخ داده‬ ‫شــود و ا گــر انســان نتوانــد بــه ایــن نیازهــا پاســخ‬ ‫دهــد ممکــن اســت کــه دچــار درد و رنــج شــود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مث ــا مث ــل خ ــورا ک و پوش ــا ک ک ــه پاس ــخ دادن‬ ‫یس ــت‪ .‬دس ــته دوم نیازه ــای‬ ‫نه ــا ضرور ‬ ‫ب ــه ا ‬ ‫طبیعــی امــا غیــر الزم اســت کــه در واقــع انســان‬ ‫ب ــه نوع ــی ب ــه ان نیازه ــا بای ــد پاس ــخ ده ــد ام ــا از‬ ‫نظ ــر اپیک ــور ضرورت ــی وج ــود ن ــدارد‪ .‬دس ــته‬ ‫یس ــت و ن ــه الزم‪.‬‬ ‫س ــوم نیازهای ــی ک ــه ن ــه طبیع ‬ ‫مث ــل نیازهای ــی ک ــه در اث ــر مص ــرف انب ــوه در‬ ‫دنی ــای ام ــروز ب ــرای م ــا ایج ــاد ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫نیازه ــای دس ــته س ــوم را ه ــر چق ــدر بیش ــتر ب ــه‬ ‫نه ــا پاس ــخ دهی ــم‪ ،‬تش ــنگی بیش ــتری ایج ــاد‬ ‫ا ‬ ‫می کن ــد‪ .‬در این راس ــتا بای ــد بپذیری ــم ک ــه ن ــوروز‬ ‫ش ــاید ب ــه مهم تری ــن نیازه ــای طبیع ــی و‬ ‫ضــروری انســان یعنــی نــوع بــودن انســان توجــه‬ ‫دارد‪ .‬بودن ــی هم ــراه ب ــا ش ــادی و ش ــعف و‬ ‫احساس ــی سرش ــار از زندگ ــی ک ــه ب ــه نوع ــی م ــا را‬ ‫رو ب ــه س ــوی جل ــو س ــوق می ده ــد‪ .‬نکت ــه دیگ ــر‬ ‫ای ــن ک ــه ن ــوروز ش ــیوه های برق ــراری ارتب ــاط را‬ ‫یس ــازد‪ .‬بای ــد بپذیری ــم در‬ ‫ب ــرای م ــا محق ــق م ‬ ‫جهان ــی ک ــه م ــا ام ــروز زندگ ــی می کنی ــم ن ــوع‬ ‫تعام ــل و ارتب ــاط ب ــا خ ــود و دیگ ــران دچ ــار‬ ‫مش ــکل ش ــده اس ــت‪ .‬بر اس ــاس نظری ــات وب ــر‬ ‫انس ــان در دوره م ــدرن به نوع ــی در قف ــس‬ ‫اهنی ــن زندگ ــی می کن ــد‪ .‬بر همیـ ـن روال اس ــت‬ ‫ک ــه هابرم ــاس معتق ــد اس ــت کن ــش ارتباط ــی‬ ‫نوع ــی عقالنی ــت ارتباط ــی را ایج ــاد می کن ــد ک ــه‬ ‫بــا منطــق حا کــم بــر عقالنیــت ابــرازی متفــاوت‬ ‫اســت‪ .‬در واقــع در اینجــا منطــق نوعــی دیالــوگ‬ ‫اس ــت‪ .‬دیالوگ ــی ک ــه ا گ ــر ب ــه کار ای ــد ش ــرایط را‬ ‫یس ــازد‪ .‬ای ــن تح ــول ش ــرایط را ن ــوروز‬ ‫متح ــول م ‬ ‫ً‬ ‫نهــای‬ ‫در درون خــود دارد‪ .‬اساســا نــوروز بــا ایی ‬ ‫خ ــاص خ ــود نوع ــی تعام ــل و گفت وگ ــو را ایج ــاد‬ ‫یک ــه ق ــرار اس ــت س ــال تحوی ــل‬ ‫می کن ــد‪ .‬وقت ‬ ‫ش ــود ه ــر ف ــرد ب ــا خ ــود خل ــوت می کن ــد‪ .‬در‬ ‫س ــکوت ف ــرو مـ ـی رود و ب ــه اندیش ــه و ادرا ک در‬ ‫یپ ــردازد؛ همچنی ــن م ــا در دی ــد و‬ ‫م ــورد خ ــود م ‬ ‫بازدی ــد ب ــا یکدیگ ــر تعام ــل و ارتب ــاط برق ــرار‬ ‫یس ــت ک ــه ش ــاید‬ ‫می کنی ــم‪ .‬ای ــن هم ــان چیز ‬ ‫هابرم ــاس ب ــر ان تا کی ــد می کن ــد‪ .‬تعام ــل و‬ ‫ارتباط ــی ک ــه می توان ــد جهان ــی ن ــو را در م ــا‬ ‫ً‬ ‫ایجــاد نمایــد‪ .‬هابرمــاس کنــش را کال بــه دو نــوع‬ ‫تقس ــیم می کن ــد‪ -۱ :‬کن ــش اب ــزاری ک ــه ب ــا ان‬ ‫تکام ــل ن ــو انس ــان ب ــه مفه ــوم رش ــد نیروه ــای‬ ‫تولی ــد تغیی ــر می یاب ــد مقص ــود از ای ــن کن ــش‬ ‫تســلط بــر طبیعــت اســت؛ بــه بیانــی بهتــر‪ ،‬ایــن‬ ‫ن ــوع کن ــش ادام ــه دس ــت انس ــان اس ــت و ب ــه‬ ‫عقالنیــت رســمی وبــر نزدیــک اســت کــه ارزیابــی‬ ‫وس ــیله ‪ -‬ه ــدف در راس ویژ گ ــی ان ق ــرار دارد‪.‬‬ ‫شه ــای ارتباط ــی ک ــه ه ــدف واالت ــری را‬ ‫‪ -۲‬کن ‬ ‫تعقی ــب می کن ــد و مقص ــد ان می ــل ب ــه تفاه ــم‬ ‫دو طرفــه از تقویــت ارتبــاط اســت‪ .‬تقلیــل کنــش‬ ‫متقاب ــل ی ــا ارتباط ــی ب ــه کار ی ــا برکش ــیدن کار از‬ ‫کن ــش ارتباط ــی ممک ــن نیس ــت؛ بنابرای ــن ب ــا‬ ‫ایــن اوصــاف مقصــود اینجــا نوعــی ارتبــاط برقــرار‬ ‫یس ــت ک ــه م ــا‬ ‫ک ــردن اس ــت‪ .‬ای ــن هم ــان چیز ‬ ‫ب ــه ان خ ــرد عاش ــقانه می گویی ــم‪ .‬خ ــردورز‬ ‫عشـ ـق ورز نوع ــی کن ــش انس ــانی و‬ ‫طبیعت گر اســت کــه بــا همــه اجــزا در کهکشــان‬ ‫ارتب ــاط برق ــرار می کن ــد و در پ ــی ان اس ــت ک ــه‬ ‫فهــم بهتــری از دیگــران را بیابــد‪ .‬بایــد پذیرفــت‬ ‫کــه در جهــان جدیــد یــک تغییــر بافــت گفتمــان‬ ‫معرفت ــی ب ــه وق ــوع خواه ــد پیوس ــت و بش ــر‬ ‫چ ــاره ای ن ــدارد ج ــز ان ک ــه بتوان ــد از ح ــوزه‬ ‫کنــش ابــزاری بــه ســوی کنــش ارتباطــی حرکــت‬ ‫یت ــوان فلس ــفه ن ــوروز را نوع ــی‬ ‫کن ــد‪ .‬در اینج ــا م ‬ ‫عب ــور از کن ــش اب ــزاری ب ــه کن ــش ارتباط ــی‬ ‫دانس ــت‪ .‬م ــا در جهان ــی زندگ ــی می کنی ــم ک ــه‬ ‫اهــداف متعالــی ان در هــر لحظــه در حــال تغییــر‬ ‫اس ــت‪ .‬ا گ ــر چ ــه نس ــبیت ب ــر رفتاره ــای بش ــر‬ ‫حا ک ــم اس ــت ام ــا بای ــد دانس ــت ک ــه انس ــان در‬ ‫جس ــتجوی رهای ــی از تعلقات ــی اس ــت ک ــه‬ ‫تا کن ــون ب ــه او اج ــازه ب ــروز و ظه ــور ب ــه معن ــای‬ ‫واقع ــی را ن ــداده اس ــت؛ بنابرای ــن در فلس ــفه‬ ‫نــوروز به نظــر می رســد کــه نوعــی تحــول درونــی‬ ‫در راس ــتای تقوی ــت مه ــرورزی و جهان بین ــی‬ ‫عش ــق خ ــاق ع ــام مدنظ ــر اس ــت و ای ــن‬ ‫یسـ ـت که بش ــر ام ــروز ب ــه ان نی ــاز دارد‪.‬‬ ‫ان چیز ‬ ‫نکت ــه دیگ ــری ک ــه ن ــوروز را ب ــه ی ــک جل ــوه مه ــم‬ ‫تبدی ــل می کن ــد‪ ،‬نوع ــی مقابل ــه ب ــا وج ــه‬ ‫اس ــتثماری برخ ــورد ب ــا انس ــان اس ــت‪ .‬در واق ــع‬ ‫در ن ــوروز هم ــه انس ــان ها در براب ــر خ ــود و‬ ‫طبیع ــت ب ــه نوع ــی همنوای ــی و همگرای ــی‬ ‫می رس ــند‪ .‬در اینج ــا مقول ــه اصل ــی ث ــروت درون‬ ‫اســت ان چیــزی کــه انســان ها بایــد بــرای فهــم‬ ‫چکــس نبایــد دچــار‬ ‫و تحقــق ان تــاش کنــد‪ .‬هی ‬ ‫اســتثمار شــود‪« .‬هــوک شــایلد»؛ جامع هشــناس‬ ‫امریکای ــی معتق ــد اس ــت‪« :‬طبیع ــت ادم ــی‬ ‫عاطف ــی سرش ــار از احس ــاس اس ــت ک ــه ه ــر‬ ‫کن ــش وی نی ــز ممل ــو از احس ــاس و عاطف ــه ی ــا‬ ‫عشــق و بخشــش اســت‪ .‬امــا ایــن انســان کنشــگر‬ ‫از دی ــدگاه ه ــوک ش ــایلد ن ــه تنه ــا مجب ــور اس ــت‬ ‫ک ــه نی ــروی کار خ ــود را بفروش ــد بلک ــه گاه ــی‬ ‫ملــزم اســت عشــق و عاطفــه و احســاس خویــش‬ ‫را نیــز بفروشــد یــا اجــاره دهــد‪ .‬انســان کنشــگر بــا‬ ‫مدیری ــت جس ــم خوی ــش ان چ ــه را ک ــه بای ــد در‬ ‫جــای درســت خویــش هزینــه کنــد بــرای کار بــه‬ ‫یگ ــذارد‪ .‬او ب ــا ای ــن جابجای ــی‬ ‫ف ــروش و اج ــاره م ‬ ‫عاطف ــه و عش ــق دچ ــار افس ــردگی و بیگانگ ــی‬ ‫یش ــود‪ .‬بر این مبن ــا ورود انس ــان ب ــه‬ ‫م ‬ ‫چرخ ههــای اســتثمار عاطفــی او را از همــه چیــز‬ ‫یســازد و حــاال ا گــر او کاری انجــام دهــد یــا‬ ‫دور م ‬ ‫انتخاب ــی کن ــد‪ ،‬انتخ ــاب خ ــود او نیس ــت؛ پ ــس‬ ‫بازنگ ــری ب ــه مفه ــوم انس ــانی ش ــدن انس ــان‬ ‫یســت کــه البتــه در فلســفه نــوروز‬ ‫موضــوع مهم ‬ ‫وج ــود دارد و ب ــه ان توج ــه ش ــده اس ــت‪ .‬در‬ ‫اینج ــا س ــوال نقادان ــه این اسـ ـت که انس ــان‬ ‫چگونــه می توانــد موقعیــت خــود اســتفاده کنــد‬ ‫و راه ــی ر و ب ـ ه س ــوی جل ــو بیاب ــد؟ ن ــوروز تح ــول‬ ‫عمی ــق درون ــی در راس ــتای بهت ــر ش ــدن را ب ــه‬ ‫انســان نشــان می دهــد‪ .‬ا گــر بــه کتــاب معــروف‬ ‫«بــودن یــا داشــتن» اریــک فــروم رجــوع کنیــم در‬ ‫انجــا فــروم یــک ســوال اساســی مطــرح می کن ـد ‬ ‫ک ــه داش ــتن مهم تری ــن اس ــت ی ــا ب ــودن؟ ا گ ــر ب ــا‬ ‫ن ــگاه جامع ــه مصرف ــی ام ــروز بخواهی ــم ب ــه ای ــن‬ ‫س ــوال پاس ــخ دهی ــم داش ــتن م ــا ک اصل ــی‬ ‫یه ــا اس ــت‪ .‬ام ــا‬ ‫تمای ــز انس ــان ها و برتری جوی ‬ ‫واقعی ــت ای ــن اس ــت ک ــه ن ــوع ب ــودن انس ــان‬ ‫وقت ــی زی ــر س ــوال مـ ـی رود او دچ ــار اضمح ــال‬ ‫یش ــود‪ .‬در واق ــع بای ــد‬ ‫درون ــی و پوچ گرای ــی م ‬ ‫بپذیری ــم ک ــه تصاح ــب و تمل ــک داش ــتن هی ــچ‬ ‫زمان ــی نمی توان ــد ح ــال انس ــان را بهت ــر نمای ــد‪.‬‬ ‫در فرهن ــگ ش ــرقی برخ ــاف فرهن ــگ مدرنیت ــه‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫توج ــه اساس ــی ب ــه مقول ــه درون ف ــرد م ‬ ‫یســت کــه در نــوروز در راســتای ان‬ ‫ایــن مقوله ا ‬ ‫برنام هه ــای مش ــخص و مدون ــی وج ــود دارد‪.‬‬ ‫در مجم ــوع بای ــد بپذیری ــم ک ــه فه ــم عمی ــق‬ ‫نــوروز نیــاز بــه درک عمیــق معنــای عشــق دارد‪.‬‬ ‫یت ــوان بس ــیاری از چیزه ــا را فه ــم‬ ‫ب ــا عش ــق م ‬ ‫نم ــود و ن ــوع دیگ ــری ب ــه موض ــوع ن ــگاه ک ــرد‪.‬‬ ‫یس ــت ک ــه در‬ ‫ن ــگاه ن ــوروز ب ــه عش ــق جنبش ‬ ‫مه ــای زندگ ــی ش ــکل‬ ‫وضعی ــت س ــکون ات ‬ ‫می گی ــرد‪ .‬عش ــق در این معن ــا تالط ــم اس ــت‪.‬‬ ‫تالطم ــی ک ــه می توان ــد جری ــان تح ــول س ــاز و‬ ‫رو به جل ــو را ب ــرای م ــا به هم ــراه داش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫مه ــم این اسـ ـت که ه ــر ف ــرد بتوان ــد ان را درک‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫کن ــد‪ .‬عش ــق گاه ــی طرح ــی ن ــو در زندگ ‬ ‫روایت ــی ک ــه باع ــث تغیی ــر وضعی ــت ی ــا جای ــگاه‬ ‫یش ــود و ای ــن تح ــول را‬ ‫ش ــخصیت اف ــراد م ‬ ‫می توان در نوروز جست وجو کرد‪.‬‬ ‫*عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد و مدیر‬ ‫گروه جامعه شناسی ادبیات‬ ‫انجمن جامعه شناسی ایران‬ ‫رئی ــس دانش ــگاه علوم پزش ــکی ته ــران درب ــاره ازبین رفت ــن کسـ ـب وکارهایی‬ ‫ک ــه هم ــگام ب ــا تکنول ــوژی پی ــش نرفتن ــد‪ ،‬گف ــت‪ :‬دراین جه ــان هی ــچ ام ــری‬ ‫ته ــا‬ ‫ثاب ــت نیس ــت و یک ــی از دالی ــل پیش ــرفت‪ ،‬اینده نگ ــری و نب ــود قطعی ‬ ‫اســـت‪ .‬دراین راســـتا ا گـــر روش هـــای ســـنتی بـــا فناوری هـــای روز هم ــراه‬ ‫نشـــوند محکـــوم بـــه نابـــودی هســـتند‪ .‬به گـــزارش ایســـنا؛ دکتـــر حس ــین‬ ‫قناعتـــی در مراســـم رونمایـــی از ســـامانه رزومـــه اســـاتید‪ ،‬مدرس ــان و‬ ‫ته ــای‬ ‫محققـــان «ســـرامد» و ســـامانه یکپارچـــه وب ســـایت های معاون ‬ ‫درم ــان و غ ــذا و دارو‪ ،‬دانش ــکده های بهداش ــت‪ ،‬توان بخش ــی‪ ،‬پیراپزش ــکی‬ ‫و پزش ــکی‪ ،‬بیمارس ــتان های فاراب ــی‪ ،‬ش ــریعتی و مرک ــز قل ــب و پژوهش ــکده‬ ‫قلـــب و عـــروق‪ ،‬بااشـــاره به ســـیر تحـــول جهـــان از غارنشـــینی تـــا عص ــر‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬صنعتــی‪ ،‬اطالعــات و پس ـت مدرن گفــت‪ :‬در جهانــی کــه ســرعت‬ ‫تغیی ــرات بس ــیار اس ــت الزم اس ــت هوش ــمندانه تح ــوالت را رص ــد کنی ــم و‬ ‫هم ــگام ب ــا تغیی ــرات پی ــش بروی ــم‪ .‬رئی ــس دانش ــگاه علوم پزش ــکی ته ــران‬ ‫بااشـــاره به ازبین رفتـــن کســـب وکارهایی کـــه همـــگام بـــا تکنولـــوژی پی ــش‬ ‫نرفتن ــد گف ــت‪ :‬از دالی ــل پیش ــرفت‪ ،‬اینده نگ ــری و نب ــود قطعیت هاس ــت‪.‬‬ ‫دراین راســـتا ا گـــر روش هـــای ســـنتی بـــا فناوری هـــای روز همـــراه نش ــوند‬ ‫محک ــوم ب ــه ناب ــودی هس ــتند‪ .‬وی یک ــی از دالی ــل رون ــد ش ــتابان تح ــوالت‬ ‫را تاثی ــر رس ــانه ها خوان ــد و گف ــت‪ :‬س ــرعت تح ــوالت جه ــان‪ ،‬س ــبب از می ــان‬ ‫برداشته شـــدن مرزهـــای جغرافیایـــی شـــده و درحال حاضـــر توئیتـــر ی ــک‬ ‫کشـــور مجـــازی دومیلیاردنفـــری را از ملیت هـــای مختلـــف ایجـــاد ک ــرده؛‬ ‫بنابرایـــن در جهانـــی کـــه عوامـــل مخدوش کننـــده بســـیاری وجـــود دارد‬ ‫رســانه ها نقــش و اهمیــت بســزایی دارنــد‪ .‬رئیــس دانشــگاه بــر انتشــار اخبــار‬ ‫موفقیت ه ــای دانش ــگاه تا کی ــد ک ــرد و گف ــت‪ :‬ا گ ــر نتوانی ــم دس ــتاوردها و‬ ‫یش ــود را بی ــن خان ــواده دانش ــگاه‬ ‫کاره ــای بزرگ ــی ک ــه در دانش ــگاه انج ــام م ‬ ‫و جامع ــه منتش ــر کنی ــم پیش ــرفتی حاص ــل نمی ش ــود زی ــرا انتش ــار بس ــیاری‬ ‫پیشـــرفت ها منجـــر بـــه هم افزایـــی و سرعت بخشـــی بـــه کارهـــای جدی ــد‬ ‫می شــود‪ .‬دکتــر قناعتــی یکــی از کارکردهــای رســانه را ارتقــای رتبــه دانشــگاه‬ ‫در نظام هـــای رتبه بنـــدی دانســـت و گفـــت‪ :‬افزون برایـــن رســـانه کارک ــرد‬ ‫اموزش ــی دارد و می توان ــد نگ ــرش و ذائق ــه م ــردم را نس ــبت ب ــه حمای ــت و‬ ‫توســـعه فعالیت هـــای علمـــی‪ ،‬هنجارهـــای جامعـــه و اخالقیـــات تقوی ــت‬ ‫کن ــد‪ .‬وی دانش ــگاه علوم پزش ــکی ته ــران را س ــرامد دانش ــگاه های ای ــران و‬ ‫برنامه ه ــا‪ ،‬محص ــوالت و عل ــم ناف ــع ان را در کش ــور خ ــاص و بی نظی ــر خوان ــد‬ ‫و تصریــح کــرد‪ :‬خدمــت شــما دراین مجموعــه و افرادی کــه تربیــت می کنیــد‬ ‫مفی ــد و ج ــزو بهترین هاس ــت‪ .‬وظیف ــه یکای ــک ماس ــت ک ــه رون ــد پیش ــرفت‬ ‫دانش ــگاه را ادام ــه دهی ــم و وظای ــف خ ــود را به ص ــورت کیف ــی و س ــریع ب ــه‬ ‫انجــام برســانیم و پیــام ان را بــه جامعــه منتقــل کنیــم کــه این بخــش برعهــده‬ ‫روابط عمومی هـــا و رسانه هاســـت‪ .‬رئیـــس دانشـــگاه علوم پزشـــکی ته ــران‬ ‫باتا کیدبراینک ــه نقدپذی ــری را تروی ــج کنی ــد اف ــزود‪ :‬از نقدک ــردن و نقدش ــدن‬ ‫نهراس ــید زی ــرا نق ــد موج ــب تن ــوع فک ــری و تض ــارب ارا و پ ــرورش و اس ــتحکام‬ ‫ای ــده می ش ــود‪ .‬دکت ــر قناعت ــی در پای ــان س ــخنان خ ــود ب ــا قدردان ــی از دکت ــر‬ ‫ماش ــاءاهلل تراب ــی؛ مدی ــر روابط عموم ــی و بااش ــاره به پیش ــینه فعالی ــت او در‬ ‫توســعه شــبکه فنــاوری اطالعــات وزارت بهداشــت گفــت‪ :‬ســامانه هایی کــه‬ ‫رونمای ــی ش ــد را به عن ــوان نس ــخه نهای ــی درنظ ــر نگیری ــد و ب ــرای ارتق ــای ان‬ ‫ه ــرروز ت ــاش کنی ــد؛ مانن ــد جه ــان ک ــه هرلحظ ــه رو ب ــه نو ش ــدن اس ــت‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫ساخت رنگ صرفه جویی کننده انرژی با الهام از پروانه ها‬ ‫محققـــان فنـــاوری نانـــو بـــا الهـــام از پروانه هـــا رنگ هـــای جدیـــد س ــبک‬ ‫و ســـازگار بـــا محیط زیســـت ابـــداع کرده انـــد کـــه می توانـــد بـــه کاه ــش‬ ‫گرمای ــش جهان ــی ی ــاری برس ــاند‪ .‬به گ ــزارش ایرن ــا؛ دباش ــی ش ــاندا یک ــی از‬ ‫محققــان دانشــگاه فلوریــدای مرکــزی و اســتاد مرکــز فنــاوری علــوم نانــوی‬ ‫ای ــن دانش ــگاه ب ــا الهام گرفت ــن از پروانه ه ــا‪ ،‬اولی ــن جایگزی ــن چندرنگ ــی‬ ‫ســـازگار بـــا محیط زیســـت و در مقیـــاس بـــزرگ را بـــرای رنگ دان هه ــای‬ ‫شه ــای‬ ‫بر مبن ــای م ــواد رنگ ــی اب ــداع ک ــرده اس ــت ک ــه می توان ــد ب ــه تال ‬ ‫صرفه جویـــی انـــرژی و کاهـــش گرمایـــش جهانـــی یـــاری برســـاند‪ .‬ش ــاندا‬ ‫گف ــت‪ :‬گس ــتره رنگ ه ــا و س ــایه رنگ ه ــا در جه ــان طبیع ــی ش ــگفت انگیز‬ ‫هس ــتند؛ از گل ه ــای رنگارن ــگ و پرن ــدگان و پروانه ه ــا گرفت ــه ت ــا مخلوق ــات‬ ‫زی ــر اب ــی مانن ــد ماهی ه ــا و س ــرپایان‪.‬‬ ‫نفوذ «چت جی پی تی» به خودروسازی‬ ‫خودروســـازی جنرال موتـــورز مشـــغول بررســـی کاربردهـــای «چ ــت‬ ‫جی پی تـــی» به عنـــوان بخشـــی از همـــکاری وســـیع تر بـــا مایکروس ــافت‬ ‫اســـت‪ .‬قـــرار اســـت ایـــن چت بـــات در خودروهـــای شـــرکت بـــه کار رود‪.‬‬ ‫به گ ــزارش مه ــر؛ اس ــکات میل ــر (نایب رئی ــس ای ــن ش ــرکت) در مصاحبــه ای‬ ‫گفـــت‪ :‬چـــت جی پی تـــی قـــرار اســـت همه چیـــز باشـــد‪ .‬می تـــوان ای ــن‬ ‫چت بـــات را بـــرای دسترســـی بـــه اطالعاتـــی دربـــاره شـــیوه اســـتفاده از‬ ‫ویژگی های ــی بـ ـه کار ب ــرد ک ــه به طور معم ــول در دس ــتورالعمل مرب ــوط ب ــه‬ ‫مالــک خــودرو یافــت می شــود‪ .‬ایــن تغییــر فقــط بــرای یــک قابلیــت خــاص‬ ‫ماننـــد ارزیابـــی دســـتورات صوتـــی نیســـت بلکـــه به معنـــای ان اسـ ـت که‬ ‫یه ــای‬ ‫خودروه ــای این ــده بس ــیار توانمندت ــر هس ــتند و در ح ــوزه فناور ‬ ‫نوظه ــور ح ــرف ت ــازه ای خواهن ــد داش ــت‪.‬‬ ‫ورود پنج محصول نانویی ایران به بازارهای جهانی‬ ‫ســتاد توســعه فنــاوری نانــو ‪ ،‬پنــج حــوزه پرطرفــدار خارجی هــا کــه منجــر بــه‬ ‫ص ــادرات محص ــوالت نانوی ــی ش ــدند را اع ــام ک ــرد؛ «ش ــیراالت ب ــا پوش ــش‬ ‫‪« ،»PVD‬تجهیــزات اپتیکــی»‪« ،‬انــواع فــرش و گلیــم انتی با کتریــال»‪« ،‬ایینــه‬ ‫و شیش ــه رفلک ــس» و «نان ــوداروی ضدس ــرطان» از جمل ــه نانومحص ــوالت‬ ‫پر طرف ــدار ایران ــی در بخ ــش ص ــادرات بوده ان ــد‪ .‬ص ــادرات ای ــن پن ــج ح ــوزه‬ ‫یک ــه‬ ‫هر یـــک بـــاالی یک میلیـــون دالر بـــوده اســـت‪ .‬به گـــزارش انـــا؛ در حال ‬ ‫ترکیــه‪ ،‬عــراق‪ ،‬لبنــان و گرجســتان مقاصــد صادراتــی «شــیراالت بــا پوشــش‬ ‫‪ »PVD‬بودنـــد‪« ،‬نانـــوداروی ضدســـرطان» بـــه ســـوریه و ترکیـــه ص ــادر‬ ‫ش ــدند‪ .‬می ــان وارد کنن ــدگان «ان ــواع ف ــرش و گلی ــم انتی با کتری ــال» ایران ــی‪،‬‬ ‫ن ــام اتری ــش‪ ،‬اس ــترالیا‪ ،‬الم ــان‪ ،‬انگلس ــتان‪ ،‬مال ــزی‪ ،‬هلن ــد‪ ،‬کان ــادا‪ ،‬ژاپ ــن‪،‬‬ ‫ســـنگاپور‪ ،‬رومانـــی و روســـیه به چشـــم می خـــورد‪ .‬تجهیـــزات الیه نش ــانی‬ ‫و دس ــتگاه الکتروریس ــی ایران ــی نی ــز از جمل ــه محص ــوالت پرتقاض ــا ب ــرای‬ ‫واردات از ســوی کشــور هایی نظیــر کانــادا‪ ،‬ایتالیــا‪ ،‬انگلســتان‪ ،‬کره جنوبــی‪،‬‬ ‫امریــکا‪ ،‬هلنــد و چیــن بــوده اســت کــه حجــم صــادرات تــا یک میلیــون دالر‬ ‫ب ــرای هر یــک از ای ــن تجهی ــزات را در س ــال گذش ــته ش ــاهد بودی ــم‪.‬‬ ‫تولید فیلم توسط هوش مصنوعی‬ ‫سم�پوزیمب�ین المللی‬ ‫مجسمه سازیاصفهان‬ ‫در این رویداد ‪ ۳۷‬نفر از مجسمه سازان برجسته داخل‬ ‫و خار ج از کشور بیش از ‪ ۷۰‬طرح ارسال کردند؛ این‬ ‫اثار در کمیته تخصصی سازمان زیباسازی شهرداری‬ ‫اصفهان داوری و در نهایت ‪ ۱۴‬طرح انتخاب شد‪.‬‬ ‫طر ح های برگزیده توسط ‪ ۱۱‬هنرمند برجسته کشور‬ ‫و سه هنرمند خارجی از کشور های روسیه‪ ،‬ترکیه و‬ ‫ارمنستان و در بازه زمانی ‪ 24‬بهمن تا ‪ 7‬اسفند ساخته‬ ‫و اجرا شدند‪.‬‬ ‫محمدرضاشریف‬ ‫یکـــی از مدیـــران مایکروســـافت در المـــان اعـــام کـــرده اســـت کـــه ای ــن‬ ‫شـــرکت در هفتـــه اینـــده چهارمیـــن نســـل از ترســـنفورمر تولیدگ ــر‬ ‫از پیش اموزش دیـــده را معرفـــی خواهـــد کـــرد و با توجه بـــه انچـــه تا کن ــون‬ ‫ً‬ ‫شـــناخته شـــده‪ ،‬احتمـــاال ‪ GPT-4‬صنعـــت هـــوش مصنوعـــی را متح ــول‬ ‫خواهـــد کـــرد‪ .‬به گـــزارش فـــارس؛ «انـــدرو بـــراون» یکـــی از مدیـــران ارش ــد‬ ‫فن ــاوری مایکروس ــافت‪ ،‬اع ــام ک ــرده ک ــه ای ــن ش ــرکت هفت ــه این ــده ‪GPT-4‬‬ ‫را معرفــی خواهــد کــرد‪ .‬ایــن چهارمیــن نســل از مــدل زبانــی بــزرگ (‪)LLM‬‬ ‫اســـت کـــه ماشـــین ها را قـــادر می ســـازد تـــا زبـــان طبیعـــی را درک کنن ــد‪.‬‬ ‫طب ــق گزارش ه ــا؛ ‪ GPT-4‬امکان ــات جدی ــدی از جمل ــه پ ــردازش ویدئ ــو و ‪...‬‬ ‫را ارائ ــه خواه ــد ک ــرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای اصالحـی شـماره ‪ 140160306006008930‬هیـات اول موضـوع‬ ‫مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه تصرفـات مالکانـه و‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای حمیدرضـا مهتابـی فرزنـد محمدامیـن بـه شماره شناسـنامه ‪ 4547‬صـادره‬ ‫از تربت حیدریـه نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه محوطـه مشـتمل بـر یـک دربنـد مغـازه بـه مسـاحت‬ ‫‪ 285/13‬مترمربـع (دویسـت و هشـتاد و پنـج ممیـز سـیزده صدم مترمربـع) قسـمتی از اراضـی قاسـم اباد‬ ‫پلا ک ‪ 130‬اصلـی دهسـتان اربعـه واقـع در خراسـان رضـوی بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه‬ ‫خریـداری مع الواسـطه از مالـک رسـمی اقـای جـواد عمادتربتـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده‬ ‫‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫مربوطه این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر‬ ‫تـا درصورتـی کـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریخ انتشـار اولین‬ ‫ا گهی تا دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ کنند‪ .‬معترض باید‬ ‫ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل کند و‬ ‫گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه‬ ‫ارائه حکم قطعی دادگاه اسـت و درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشـود یا معترض‪ ،‬گواهی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫می کنـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/12/24 :‬‬ ‫سیدامین موسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1713‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظربه اینکـه اقـای محمدعرفـان داوری بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده منضـم به تقاضای‬ ‫کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه کـرده و مدعی سـت سـند‬ ‫مالکیـت ششـدانگ خانـه شـماره ‪ 4894‬فرعـی جداشـده از ‪ 6‬اصلـی واقـع در بخش ‪ 3‬سـبزوار که متعلق‬ ‫بـه نامبـرده اسـت‪ ،‬بـه علـت نقـل مـکان مفقـود شـده اسـت‪ .‬بـا بررسـی دفتـر املا ک معلـوم شـد مالکیـت‬ ‫فوق الذکر سـند تکبرگ به شـماره مسلسـل ‪907316‬الف‪ 99‬و شناسـه ‪ 13992030601102863‬نسـبت به‬ ‫چهاردانگ و شـماره ‪848756‬ب‪ 1400‬و شناسـه ‪ 140120306011004944‬نسـبت به دودانگ سـند صادر‬ ‫و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتی نـدارد‪ .‬لذا به اسـتناد مـاده ‪ 120‬ائین نامه قانون‬ ‫ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می شـود هـر کس نسـبت به ملـک مـورد ا گهی معاملـه ای انجام‬ ‫داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود باشـد‪ ،‬بایسـتی ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار ایـن‬ ‫ا گهی‪ ،‬اعتراض کتبی خود را به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی به این اداره تسـلیم‬ ‫کنـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند‬ ‫مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‪ ،‬نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی و تسـلیم ان به متقاضـی اقدام‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/12/24 :‬‬ ‫علی اب باریکی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سبزوار‬ ‫م الف ‪401/620‬‬ ‫ا گهـی ابلاغ اخطاریـه افراز ششـدانگ پلا ک ‪ 27‬فرعی از ‪ 17‬اصلی واقـع در اراضی ابدال اباد بخش‬ ‫‪ 13‬مشهد‬ ‫نظـر بـه اینکـه محمدعلـی مـرادی و شـرف مرادی ابدال ابـادی احـدی از مالکیـن مشـاعی ششـدانگ‬ ‫پلا ک ‪ 27‬فرعـی از ‪ 17‬اصلـی واقـع در اراضـی ابدال ابـاد بخـش ‪ 13‬مشـهد تقاضـای افـراز حصـه مشـاعی‬ ‫خویـش را نمـوده اسـت؛ بدینوسـلیه بـه سـایر مالکیـن ورثـه مرحـوم علـی مرادی ابدال ابـادی و شـرف‬ ‫مرادی ابدال ابـادی اعلام می شـود مقـرر شـده نماینـده و نقشـه بردار ایـن اداره در مورخـه ‪1402/01/30‬‬ ‫سـاعت ‪10‬صبـح جهـت اجـرای عملیـات افـراز بـه محـل وقـوع ملـک عزیمـت کننـد‪ .‬لـذا بـه علـت عـدم‬ ‫دسترسـی بـه سـایر مالکیـن مشـاعی و بـه اسـتناد مـاده ‪ 18‬ائین نامـه اجـرای مفـاد اسـناد رسـمی‪ ،‬ابلاغ‬ ‫می شـود کـه در تاریـخ مقـرر در محـل وقـوع ملـک حضـور بهم رسـانند‪ .‬بدیهی سـت عدم حضـور مالکین‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مشـاعی‪ ،‬مانـع از انجـام عملیـات افـراز نخواهـد شـد‪ .‬ضمنـا نقشـه و صورتمجلـس افـرازی متعاقبـا ا گهـی‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/12/24 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهـی ابلاغ اخطاریـه طـول و متـراژ ششـدانگ پلا ک ‪ 110‬فرعـی از ‪ 86‬اصلـی واقـع در اراضـی بـزد‬ ‫بخـش ‪ 13‬مشـهد‬ ‫بدینوسـیله بـه مالکیـن مجـاور پال ک هـای ‪ 109‬و ‪ 108‬و ‪ 111‬و ‪ 140‬فرعـی همگـی از ‪ 86‬اصلـی ابلاغ می شـود‬ ‫نظر به اینکه مالک ششـدانگ پال ک ‪ 110‬فرعی از ‪ 86‬اصلی واقع در اراضی بزد بخش ‪ 13‬مشـهد تقاضای‬ ‫تنظیـم صورتمجلـس تعییـن طـول و متـراژ ششـدانگ پلا ک مذکـور را نموده اسـت و مقرر شـده نماینده‬ ‫و نقشـه بردار ایـن اداره در مورخـه ‪ 1402/01/16‬سـاعت ‪10‬صبـح جهـت اجـرای عملیـات افـراز بـه محـل‬ ‫وقـوع ملـک عزیمـت کننـد‪ .‬لـذا بـه علـت عـدم دسترسـی بـه سـایر مالکیـن مشـاعی و به اسـتناد مـاده ‪18‬‬ ‫ائین نامـه اجـرای مفـاد اسـناد رسـمی‪ ،‬ابلاغ می شـود کـه در تاریـخ مقـرر در محل وقوع ملـک حضور بهم‬ ‫ً‬ ‫رسـانند‪ .‬بدیهی سـت عـدم حضـور مالکیـن مشـاعی‪ ،‬مانـع از انجـام عملیـات افـراز نخواهـد شـد‪ .‬ضمنـا‬ ‫ً‬ ‫نقشـه و صورتمجلـس افـرازی متعاقبـا ا گهی خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/12/24 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم مهتاب میرزائی مقـدم فرزند قهرمان به شـماره ملـی ‪( ۰۸۲۸۲۴۷۸۷۰‬احـدی از ورثه‬ ‫مرحـوم قهرمـان میزرائـی) و بـه موحـب گواهـی حصـر وراثـت شـماره ‪ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷-۹۸۰۹۷۱‬بـه اسـتناد‬ ‫دو برگ استشـهادیه گواهی شـده توسـط دفتر اسـناد رسـمی شـماره ‪ ۱‬شـیروان منضم به تقاضای کتبی‬ ‫جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعه کرده و مدعی سـت سـند مالکیت‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـجر به شـماره پلا ک ‪ ۶۴۴۴‬فرعـی از ‪ ۱۳‬اصلی واقع در قطعه ‪ ۳‬شـیروان‬ ‫بخـش ‪ ۵‬قوچـان بـه ادرس بلـوار دفـاع مقـدس‪ ،‬بـاغ بهشـت که متعلق به مـورث ایشـان (مرحوم قهرمان‬ ‫میرزائی مقـدم فرزنـد رضـا بـه ش ش ‪ )۴۹۸‬اسـت‪ ،‬بـه علـت نامعلومـی مفقـود شـده اسـت‪ .‬بـا بررسـی دفتر‬ ‫املا ک معلـوم شـد کـه سـند مالکیـت اولیـه ذیـل صفحـه ‪ ۱۵۴‬دفتـر ‪ ۲۲۸‬و شـماره ثبـت ‪ ۴۹۲۴۴‬بـه نـام‬ ‫مورث نامبرده صادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬لذا به اسـتناد تبصره یک اصالحی ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون‬ ‫ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می شـود هـر کس نسـبت به ملـک مـورد ا گهی معاملـه ای انجام‬ ‫داده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظرف ‪ ۱۰‬روز از تاریخ انتشـار ا گهی‪ ،‬اعتراض‬ ‫خـود را بـه همـراه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‪ ،‬بـه ایـن اداره تسـلیم کنـد‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر‪ ،‬یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند‬ ‫معاملـه رسـمی‪ ،‬نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان به متقاضـی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/12/24 :‬‬ ‫علی محمودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شیروان‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای محمدرضـا جمالـی دارای شماره شناسـنامه ‪ 0901655716‬بـه شـرح دادخواسـت‬ ‫بـه کالسـه ‪ 1/0101698‬از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه‬ ‫شـادروان امیـر جمالـی به شماره شناسـنامه ‪ 0720790301‬در تاریـخ ‪ 1401/11/11‬در اقامتگاه دائمی خود‬ ‫بـدرود زندگـی گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬محمدرضـا جمالـی بـا کـد ملـی‬ ‫‪ 0901655716‬متولـد ‪ 1354/01/12‬صـادره از کاشـمر خلیل ابـاد پـدر متوفـی ‪ -2‬معصومـه جمالـی بـا کـد‬ ‫ملی ‪ 0901202177‬متولد ‪ 1360/01/05‬صادره از کاشمر خلیل اباد مادر متوفی‪ .‬اینک با انجام تشریفات‬ ‫مقدماتـی درخواسـت مزبـور را بـه اسـتناد مـاده ‪362‬ق امـور حسـبی در یـک نوبـت ا گهـی می کنـد تـا هـر‬ ‫کسـی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد‪ ،‬از تاریخ نشـر ا گهی ظرف یک ماه به این شـورا‬ ‫تقدیـم کنـد؛ واال گواهـی صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫از طرف قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان تربت جام‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی موتورسـیکلت انژکتـوری گالکسـی ‪ CL150‬مـدل ‪ 1400‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪ 143-97411‬و شماره موتور ‪ 0149N15001935‬و شماره تنه ‪ N15RHGGKLM1N12786‬به مالکیت‬ ‫محمود مقدسـی مفقود شـده و از درجه اعتبار ساقط است‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند بـا شـماره پلا ک ایـران ‪۵۹۷ -۲۶‬م‪ ۱۸‬و شـماره موتـور ‪ ۱۴۷۹۰۰۲۴۴۲۴‬و‬ ‫شـماره شاسـی ‪ NAACR1HS6BF716414‬بـه مالکیـت دلبـر خورسـندی مفقود شـده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط اسـت‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز خودرو سواری پژو ‪ ۴۰۵‬با شماره پال ک ایران ‪۶۶۲ -۲۶‬ص‪ ۳۷‬و شماره موتور ‪۱۲۴۸۵۰۳۵۲۸۸‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ ۲۴۲۰۵۳۸۸‬بـه مالکیـت حسـین نـوروزی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫است‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا ‪ 132‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪629 -26‬ج‪ 47‬و شـماره موتـور ‪ 3598155‬و شـماره شاسـی ‪ S1422289179868‬بـه مالکیـت سـیدعلی‬ ‫سـیدعلیزاده مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ب‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظر به اینکه خانم ام البنین خا کسار فرزند محمد به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به‬ ‫تقاضـای کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیت المثنی نوبـت اول به ایـن اداره مراجعه کرده و مدعی سـت‬ ‫سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪ 30‬فرعـی از ‪ 78‬اصلـی واقـع در بخـش پنـج رخ بـه علـت نامعلـوم مفقـود‬ ‫شـده کـه بـا بررسـی سـوابق و سـامانه مدیریـت کشـوری املا ک تربت حیدریـه سـند مالکیـت ششـدانگ‬ ‫پلا ک مذکـور ذیـل ثبـت ‪ 8274‬دفتـر ‪ 73‬صفحـه ‪ 223‬بـه نـام ام البنیـن خا کسـار فرزنـد محمـد ثبـت و‬ ‫سـند مالکیت صادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬سـامانه مدیریت کشـوری امال ک بیش از این حکایتی ندارد‪.‬‬ ‫لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬ائین نامـه اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می شـود هـر‬ ‫کسـی نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یا مدعـی وجود سـند مالکیت نزد خود اسـت‬ ‫بایسـتی ظرف ده روز از تاریخ انتشـار این ا گهی‪ ،‬اعتراض خود را به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند‬ ‫معامله رسـمی‪ ،‬به این اداره تسـلیم کند‪ .‬بدیهی سـت درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا‬ ‫وصول اعتراض بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی‪ ،‬نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی‬ ‫و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/12/24 :‬‬ ‫سیدامین موسوی اسفیوخی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1714‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو سـواری چـری اریـزو ‪ 6‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪982 -12‬ج‪ 95‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ MVME4T15BAKN007837‬و شـماره شاسـی ‪ NATGCADR1M1005607‬بـه مالکیـت امیـن عصار‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬مـدل ‪ 1392‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪326 -42‬ص‪ 46‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 124K0286190‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM01CA5ER019401‬بـه مالکیـت نیک محمـد جنگـی‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز موتورسیکلت هوندا هاتف ‪ 150CDI‬مدل ‪ 1393‬با شماره پال ک ‪ 771-66668‬و شماره موتور‬ ‫‪ 150NC5004796‬و شـماره شاسـی ‪ NC5***150Z9318372‬بـه مالکیـت عبدالحمیـد بـاادب رودی‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫چهارشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 1401‬شماره‪2738‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 139960306006003071‬هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون‬ ‫مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقـای مسـعود صباغ زاده تربتـی فرزنـد محمداسـماعیل بـه شماره شناسـنامه ‪ 56‬صـادره از تربت حیدریـه‬ ‫نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 43/10‬مترمربـع (چهـل و سـه ممیـز ده صـدم‬ ‫مترمربـع) قسـمتی از پال ک هـای شـماره ‪ 1827‬اصلـی و ‪ 1828‬مجـزا شـده از ‪ 1829‬و ‪ 1830‬اصلـی واقـع‬ ‫در خراسـان رضـوی بخـش یـک شـهر حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه خریـداری از ورثـه مالـک رسـمی‬ ‫محمداسماعیل صباغ زاده و زهره و زهرا و فاطمه و سعید و مسعود همگی صباغ زاده و بتول کمپانی به‬ ‫متقاضی و سـهم االرث متقاضی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این ا گهی در دو نوبت به‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق روزنامـه محلـی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر تـا درصورتی که اشـخاص ذینفع‬ ‫بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی تـا دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را‬ ‫بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ کنند‪ .‬معتـرض باید ظـرف یک ماه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل کنـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت به‬ ‫اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائه حکـم قطعی دادگاه اسـت‬ ‫و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونی واصل نشـود یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه‬ ‫عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می کنـد و صـدور سـند مالکیـت‬ ‫مانـع از مراجعـه متضـرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/08 :‬‬ ‫سیدامین موسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1687‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 140160306006007327‬هیـات اول موضـوع مـاده‬ ‫یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریه تصرفـات مالکانـه و بالمعارض‬ ‫متقاضـی اقـای عمـاد چا کری بیرجنـدی فرزند محمدمهـدی بـه شماره شناسـنامه ‪ 0690531801‬صادره‬ ‫از تربت حیدریـه نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 135/20‬مترمربـع (یکصـد و سـی‬ ‫و پنـج ممیـز بیسـت صدم مترمربـع) قسـمتی از پلا ک ‪ 76‬فرعـی از اراضـی حسـنی سـفلی پلا ک ‪233‬‬ ‫اصلـی دهسـتان اربعـه واقـع در خراسـان رضـوی بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه خریـداری‬ ‫مع الواسـطه از ورثـه مالـک رسـمی فاطمـه چا کری بیرجنـدی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪3‬‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه‬ ‫مربوطه این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر‬ ‫تـا درصورتـی کـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریخ انتشـار اولین‬ ‫ا گهی تا دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ کنند‪ .‬معترض باید‬ ‫ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل کند و‬ ‫گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه‬ ‫ارائه حکم قطعی دادگاه اسـت و درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشـود یا معترض‪ ،‬گواهی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫می کنـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/08 :‬‬ ‫سیدامین موسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1686‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 140160306006007684‬هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون‬ ‫مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقـای غالمرضـا لطفی نیـا فرزنـد محمدرضـا بـه شماره شناسـنامه ‪ 104‬صـادره از تربت حیدریـه نسـبت بـه‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 149/10‬مترمربع (یکصد و چهل و نه ممیز ده صدم مترمربع)‬ ‫قسـمتی از پال ک ‪ 130‬فرعی از اراضی رباط علیا پال ک یک اصلی دهسـتان اربعه واقع در خراسـان رضوی‬ ‫بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری از مالک رسمی محمدحسن یعقوبیان محرز شده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق روزنامـه محلـی و‬ ‫کثیراالنتشار در شهرها منتشر تا درصورتی که اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند‬ ‫بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی تـا دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و‬ ‫رسید اخذ کنند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به‬ ‫دادگاه عمومـی محـل کنـد و گواهـی تقدیم دادخواسـت بـه اداره ثبت محل تحویل دهد که دراینصورت‬ ‫اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکم قطعی دادگاه اسـت و درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل‬ ‫نشـود یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به‬ ‫صـدور سـند مالکیـت می کنـد و صدور سـند مالکیت مانـع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/08 :‬‬ ‫سیدامین موسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1689‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/10/25-140160322002009455‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مهرعلـی غزنیانـی به شناسـنامه شـماره ‪ 2350‬کد ملی‬ ‫‪ 3670784918‬صـادره از زابـل فرزنـد مرادعلـی به صورت ششـدانگ یکباب منزل به مسـاحت ‪322/54‬‬ ‫مترمربع پال ک شماره ‪ 201‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش دو سیستان شهرستان‬ ‫زابـل‪ ،‬ضلـع شـرقی میـدان یعقـوب لیـث مالکیـت مشـاعی متقاضـی صفحـه ‪ 488‬دفتـر ‪ 27‬محـرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی تقدیم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/09 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪1524‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/10/26-140160322002009543‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مهرعلـی غزنیانـی به شناسـنامه شـماره ‪ 2350‬کد ملی‬ ‫‪ 3670784918‬صـادره از زابـل فرزنـد مرادعلـی به صورت ششـدانگ به مسـاحت ‪ 28/75‬مترمربع پال ک‬ ‫شـماره ‪ 201‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش دو سیسـتان شهرسـتان زابـل‪ ،‬بلـوار‬ ‫شـهید میرحسـینی‪ ،‬نرسـیده بـه میـدان یعقـوب لیـث مالکیـت مشـاعی متقاضی صفحـه ‪ 488‬دفتـر ‪27‬‬ ‫محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در روزنامه کثیراالنتشار‬ ‫ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی تقدیم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/09 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪1525‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ -‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زابـل تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقای مهرعلی غزنیانی به شناسنامه شماره ‪ 2350‬کد ملی ‪ 3670784918‬صادره از زابل فرزند مرادعلی‬ ‫به صـورت ششـدانگ یکبـاب مغـازه بـه مسـاحت ‪ 29/24‬مترمربـع پلا ک شـماره فرعـی از ‪ 201‬فرعـی از ‪1‬‬ ‫اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش دو سیسـتان شهرسـتان زابـل‪ ،‬بلـوار شـهید میرحسـینی‪،‬‬ ‫نرسـیده به میدان یعقوب لیث مالکیت مشـاعی متقاضی صفحه ‪ 488‬دفتر ‪ 27‬محرز شـده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/09 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪1526‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/10/26-140160322002009509‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک زابل تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مهرعلی غزنیانی به شناسـنامه شـماره ‪ 2350‬کد ملی ‪3670784918‬‬ ‫صـادره از زابـل فرزنـد مرادعلـی به صـورت ششـدانگ یکبـاب مغـازه بـه مسـاحت ‪ 27/69‬مترمربـع پلا ک‬ ‫شـماره ‪ 201‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش دو سیسـتان شهرسـتان زابـل‪ ،‬بلـوار‬ ‫شـهید میرحسـینی‪ ،‬نرسـیده بـه میـدان یعقـوب لیـث مالکیـت مشـاعی متقاضی صفحـه ‪ 488‬دفتـر ‪27‬‬ ‫محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در روزنامه کثیراالنتشار‬ ‫ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی تقدیم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/09 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪1527‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/10/26-140160322002009506‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک زابل تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مهرعلی غزنیانی به شناسـنامه شـماره ‪ 2350‬کد ملی ‪3670784918‬‬ ‫صـادره از زابـل فرزنـد مرادعلـی به صـورت ششـدانگ یکبـاب مغـازه بـه مسـاحت ‪ 18/19‬مترمربـع پلا ک‬ ‫شـماره ‪ 201‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش دو سیسـتان شهرسـتان زابـل‪ ،‬بلـوار‬ ‫شـهید میرحسـینی‪ ،‬نرسـیده بـه میـدان یعقـوب لیـث مالکیـت مشـاعی متقاضی صفحـه ‪ 488‬دفتـر ‪27‬‬ ‫محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در روزنامه کثیراالنتشار‬ ‫ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی تقدیم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/09 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪1528‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/10/25-140160322002009469‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مهرعلـی غزنیانـی به شناسـنامه شـماره ‪ 2350‬کد ملی‬ ‫‪ 3670784918‬صـادره از زابـل فرزنـد مرادعلـی به صـورت ششـدانگ یکبـاب مغـازه بـه مسـاحت ‪26/68‬‬ ‫مترمربع پال ک شماره ‪ 201‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش دو سیستان شهرستان‬ ‫زابل‪ ،‬بلوار شـهید میرحسـینی‪ ،‬نرسـیده به میدان یعقوب لیث مالکیت مشـاعی متقاضی صفحه ‪488‬‬ ‫دفتـر ‪ 27‬محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامه‬ ‫کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضـای مدت مذکور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/09 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪1529‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/10/25-140160322002009473‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مهرعلـی غزنیانـی به شناسـنامه شـماره ‪ 2350‬کد ملی‬ ‫‪ 3670784918‬صـادره از زابـل فرزنـد مرادعلـی به صـورت ششـدانگ یکبـاب مغـازه بـه مسـاحت ‪28/97‬‬ ‫مترمربع پال ک شماره ‪ 201‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش دو سیستان شهرستان‬ ‫زابل‪ ،‬بلوار شـهید میرحسـینی‪ ،‬نرسـیده به میدان یعقوب لیث مالکیت مشـاعی متقاضی صفحه ‪488‬‬ ‫دفتـر ‪ 27‬محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامه‬ ‫کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضـای مدت مذکور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/09 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪1531‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/10/25-140160322002009474‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مهرعلـی غزنیانـی به شناسـنامه شـماره ‪ 2350‬کد ملی‬ ‫‪ 3670784918‬صـادره از زابـل فرزنـد مرادعلـی به صـورت ششـدانگ یکبـاب مغـازه بـه مسـاحت ‪29‬‬ ‫مترمربع پال ک شماره ‪ 201‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش دو سیستان شهرستان‬ ‫زابل‪ ،‬بلوار شهید میرحسینی‪ ،‬نرسیده به میدان مالکیت مشاعی متقاضی صفحه ‪ 488‬دفتر ‪ 27‬محرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار‬ ‫ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی تقدیم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/09 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪1532‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/10/25-140160322002009460‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملـک زابل تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مهرعلی غزنیانی به شناسـنامه شـماره ‪ 2350‬کد ملی ‪3670784918‬‬ ‫صـادره از زابـل فرزنـد مرادعلـی به صـورت ششـدانگ یکبـاب مغـازه بـه مسـاحت ‪ 28/90‬مترمربـع پلا ک‬ ‫شـماره ‪ 201‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش دو سیسـتان شهرسـتان زابـل‪ ،‬بلـوار‬ ‫شـهید میرحسـینی‪ ،‬نرسـیده بـه میـدان یعقـوب لیـث مالکیـت مشـاعی متقاضی صفحـه ‪ 488‬دفتـر ‪27‬‬ ‫محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در روزنامه کثیراالنتشار‬ ‫ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی تقدیم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/09 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪1533‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/10/25-140160322002009459‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مهرعلـی غزنیانـی به شناسـنامه شـماره ‪ 2350‬کد ملی‬ ‫‪ 3670784918‬صـادره از زابـل فرزنـد مرادعلـی به صـورت ششـدانگ یکبـاب مغـازه بـه مسـاحت ‪29/23‬‬ ‫مترمربع پال ک شماره ‪ 201‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش دو سیستان شهرستان‬ ‫زابل‪ ،‬بلوار شـهید میرحسـینی‪ ،‬نرسـیده به میدان یعقوب لیث مالکیت مشـاعی متقاضی صفحه ‪488‬‬ ‫دفتـر ‪ 27‬محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامه‬ ‫کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضـای مدت مذکور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/09 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪1534‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306005014812‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشـابور تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعـارض متقاضـی خانـم بتـول حسـینی بـه شماره شناسـنامه ‪ 34‬و کـد ملـی ‪ 1063896649‬صـادره از‬ ‫نیشـابور فرزند سـیدیحیی در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 108/90‬مترمربع پال ک شـماره‬ ‫‪ 43‬فرعـی از ‪ 13‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 12‬حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور خریـداری از مالـک رسـمی خانـم‬ ‫بلقیـس قلعه نـوی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی تقدیم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/09 :‬‬ ‫سیدابوالفضل حسینی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک نیشابور‬ ‫م الف ‪1627‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306005014954‬هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک نیشـابور تصرفـات مالکانه‬ ‫و بالمعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه سـه چوبی بـه شماره شناسـنامه ‪ 625‬و کـد ملـی ‪1064134769‬‬ ‫صـادره از نیشـابور فرزنـد حسـین در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 22/15‬مترمربـع پلا ک‬ ‫شـماره ‪ 39‬فرعـی از ‪ 9‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 12‬حـوزه ثبت ملک نیشـابور خریداری از مالک رسـمی اقای‬ ‫سـیدمصطفی رضایی ثانـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/09 :‬‬ ‫سیدابوالفضل حسینی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک نیشابور‬ ‫م الف ‪1603‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306005014843‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور تصرفـات‬ ‫مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای محمـد شـوره بـه شماره شناسـنامه ‪ 986‬و کـد ملـی ‪1064138373‬‬ ‫صـادره از نیشـابور فرزنـد براتعلـی در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 51/70‬مترمربـع پلا ک‬ ‫شـماره ‪ 72‬فرعـی از ‪ 39‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 12‬حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور خریـداری از مالـک رسـمی‬ ‫اقـای حسـن رسـولی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/09 :‬‬ ‫سیدابوالفضل حسینی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک نیشابور‬ ‫م الف ‪1607‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306005014960‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشـابور تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعـارض متقاضـی خانـم ثریـا محیط ابـادی بـه شماره شناسـنامه ‪ 109‬و کـد ملـی ‪ 1061349462‬صـادره‬ ‫از نیشـابور فرزنـد محمدرضـا در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 148/45‬مترمربـع پلا ک‬ ‫شـماره ‪ 82‬فرعی از ‪ 15‬اصلی واقع در بخش ‪ 5‬حوزه ثبت ملک نیشـابور خریداری از مالک رسـمی بنیاد‬ ‫مستضعفان انقالب اسالمی محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‪ ،‬مراتب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/09 :‬‬ ‫سیدابوالفضل حسینی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک نیشابور‬ ‫م الف ‪1654‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت ملـی اینجانـب داریـوش عطائـی فرزنـد حسـن مراد به کـد ملـی و شماره شناسـنامه ‪3330308893‬‬ ‫متولـد ‪ 1374/06/30‬صـادره از اسلام ابادغرب مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت (شناسـنامه سـبز) خـودرو کامیونـت ون نیسـان مـدل ‪ 1401‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪214 -29‬د‪ 88‬و شـماره موتور ‪ M24910541M‬و شـماره شاسـی ‪ NAZPL140BN0686760‬به مالکیت‬ ‫جواد مولودی پیرانی مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ا گهی فقدان مدرک تحصیلی (نوبت سوم)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب ارزو شـهبازی فرزنـد علی پنـاه بـه شماره شناسـنامه ‪ 884‬صـادره از‬ ‫اسلام ابادغرب در مقطـع کاردانـی رشـته امـوزش زبـان انگلیسـی صـادره از واحد دانشـگاهی ازاد اسلامی‬ ‫اسلام ابادغرب بـه شـماره ‪ 374067‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود اصـل‬ ‫مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی‪ ،‬واحـد اسلام ابادغرب بـه نشـانی اسلام ابادغرب ارسـال فرمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/12/24 :‬‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانب امراله نوشـاد مالک خودرو سـواری پژو ‪ 405‬جی ال ایکس با شـماره پال ک ایران ‪616 -58‬ب‪85‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 81395045‬و شـماره شاسـی ‪ 22598100044‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش (بـرگ سـبز و‬ ‫سـند کمپانی)‪ ،‬تقاضای رونوشـت المثنی اسـناد مذکور را نموده اسـت‪ .‬لذا چنانچه هر کس ادعایی در‬ ‫مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف مـدت ده روز‪ ،‬به دفتر حقوقی سـازمان فروش شـرکت ایران خـودرو واقع‬ ‫در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه کند‪ .‬بدیهی سـت پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط‬ ‫مقـرر اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو سـواری دنـا بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1401‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪552 -29‬ص‪ 28‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 153H0085140‬و شـماره شاسـی ‪ NAAW31YU4NE494494‬مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی و بـرگ سـبز خـودرو سـواری هایمـا بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1397‬بـا شـماره موتـور‬ ‫‪ 484QT85003864A‬و شماره شاسی ‪ NAAD391Z1JY741080‬مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 140160316001005115‬مورخ ‪ 1401/11/09‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه‬ ‫یـک تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای محسـن رسـتمی فرزنـد ابراهیـم بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 825‬و شـماره ملـی ‪ 3253062929‬صـادره از کرمانشـاه بـه ادرس سـه راهی قزانچـی نوروزابـاد در یکبـاب‬ ‫ساختمان و محوطه متصل به مساحت ‪ 1899/57‬مترمربع واقع در محدوده اراضی پال ک ‪ 1‬فرعی ‪181‬‬ ‫اصلـی واقـع در بخـش یـک حومـه حوزه ثبت ملک کرمانشـاه ناحیه یک‪ ،‬خریداری مع الواسـطه از مالک‬ ‫رسـمی مشـاعی بهـروز شـهالئی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضـای مدت مذکور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات‬ ‫سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/08 :‬‬ ‫سجاد مویدی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ناحیه یک کرمانشاه‬ ‫م الف ‪3022/12‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/11/15-140160316002003931‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسلام ابادغرب‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم فرخنـده مـرادی فرزنـد سـلمان بـه شماره شناسـنامه ‪636‬‬ ‫صادره از اسلام ابادغرب در ششـدانگ یکباب سـاختمان مسـکونی به مساحت ‪ 154/16‬مترمربع پال ک‬ ‫فرعـی از ‪ 18‬اصلـی واقـع در اسلام ابادغرب‪ ،‬بـدره ای خریـداری برابـر مبایعه نامه عادی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی‬ ‫بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک مـاه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/08 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/09/29-140160318019006274‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای موسـی قاسـمیان میانکوه فرزند بابا به شماره شناسـنامه ‪ 35‬صادره از‬ ‫تالـش در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان دو طبقـه و محوطـه به مسـاحت ‪ 295/98‬مترمربع پال ک فرعی‬ ‫‪ 4834‬از ‪ 10‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 114‬واقـع در قریـه جولنـدان بخش ‪ 28‬گیلان خریداری‬ ‫از مالـک رسـمی اقـای نظام الدیـن علیـزاده محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین ا گهـی به مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/10 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/824‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 1401/10/10-140160318011010281‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای ولـی خداپرست پیرسـرائی فرزنـد رسـتم بـه شماره شناسـنامه ‪ 771‬صـادره از‬ ‫صومعه سرا در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب خانه و محوطه به مساحت ‪ 462‬مترمربع‬ ‫پلا ک ‪ 180‬فرعـی از ‪ 21‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 9‬فرعـی از ‪ 21‬اصلـی واقـع در قریه خراط محله‬ ‫بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق برارعلـی یاپو محرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطالع عمـوم مراتب در‬ ‫دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهـی به مدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/10 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/1455‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/11/30-140160318011012074‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه اقابیک فرزند علی ا کبر به شماره شناسنامه ‪ 2365‬صادره از‬ ‫تهران در ششـدانگ یک قطعه زمین کشـاورزی و زراعی مشـتمل بر یکباب خانه و محوطه به مسـاحت‬ ‫‪ 391/70‬مترمربـع پلا ک ‪ 1187‬فرعـی از ‪ 49‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 465‬فرعـی از ‪ 49‬اصلـی‬ ‫واقـع در قریـه کسـماء بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از مالکیت رحمن اقبال طلب محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به‬ ‫صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ اولین انتشـار‬ ‫ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه‬ ‫از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیـت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/10 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/1508‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/10/18-140160318011010278‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای‪ /‬خانـم دارویـن هوشـنگی فرزنـد ناصـر بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 2670122647‬صـادره از رشـت در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر یکبـاب خانـه و محوطـه بـه‬ ‫مساحت ‪ 516‬مترمربع پال ک ‪ 202‬فرعی از ‪ 40‬اصلی مفروز و مجزی شده از پال ک ‪ 1‬و ‪ 14‬فرعی از ‪ 40‬اصلی‬ ‫واقع در قریه کماء بخش ‪ 22‬گیالن خریداری از نسق قربانعلی قربان نژادنفوتی محرز شده است‪ .‬لذا به‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به‬ ‫صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ اولین انتشـار‬ ‫ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه‬ ‫از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیـت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/10 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/1509‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405-GLX-XU7‬بـه‬ ‫رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪549 -45‬ل‪ 57‬و شـماره موتـور ‪ 124K0626077‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAM01CAXFK503915‬بـه مالکیـت حمیـد معاذالهـی‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪199‬‬ صفحه 4 ‫چهارشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 1401‬شماره‪2738‬‬ ‫ا گهی ‪5‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای محمدرضـا مالمیـر مالـک رسـمی ملـک‪ ،‬از سـوی اقـای مرتضـی مالمیـر طبـق‬ ‫وکالتنامه ‪ 1395/02/22-144565‬دفتر ‪ 11‬ری به ادرس شـهرری‪ ،‬با تسـلیم دو برگ‬ ‫استشـهاد مصـدق بـه شـماره ‪ 939288‬و ‪ 469105‬مـورخ ‪ 1401/08/30‬دفترخانـه ‪11‬‬ ‫ری بـه شـرح وارده ‪ 4031838‬مـورخ ‪ 1401/09/02‬اعلام کـرده کـه ششـدانگ یـک‬ ‫قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ‪ 78‬مترمربع تحت پال ک ثبتی ‪ 3200‬فرعی‬ ‫از ‪ 123‬اصلی ذیل ثبت ‪ 57229‬صفحات ‪ 110‬و ‪ 114‬دفتر ‪ 321‬و اسـناد شـماره چاپی‬ ‫‪ 578490‬و ‪ 578492‬بـه نـام رمضـان مالمیـر و محمدرضـا مالمیـر (بالسـویه) صـادر‬ ‫شده و سپس برابر سند انتقال ‪ 135668‬مورخ ‪ 1374/10/30‬دفترخانه ‪ 7‬شهرری‪،‬‬ ‫سـهمی رمضـان مالمیـر بـه محمدرضا مالمیر منتقل شـده اسـت و برابـر گواهی دفتر‬ ‫امال ک ملک در رهن نمی باشـد که به علت جابجایی منزل مفقود شـده و تقاضای‬ ‫صـدور المثنـی سـند مالکیـت نمـوده اسـت‪ .‬لـذا طبـق مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون‬ ‫ثبـت‪ ،‬مراتـب در یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی‬ ‫معاملـه ای کـرده یـا مدعـی وجود سـند مالکیت نزد خود اسـت‪ ،‬بایـد تـا ده روز پس از‬ ‫انتشـار ا گهی‪ ،‬به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت‬ ‫یـا سـند معاملـه‪ ،‬تسـلیم کنـد‪ .‬ا گـر ظـرف مهلـت مقـرر اعتراضـی نرسـد و یـا درصـورت‬ ‫اعتـراض‪ ،‬اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائـه نشـود‪ ،‬اداره ثبـت المثنـی سـند‬ ‫مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضی تسـلیم خواهـد کرد‪.‬‬ ‫سـیدمهدی المعـی‪ ،‬رئیـس واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫م الـف ‪971‬‬ ‫شـهرری‪ ،‬از طـرف سـهراب عزیزنـژاد‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم معصومـه راضیـان فرزنـد منصـور به شـماره‬ ‫ملـی ‪ 0681714026‬بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهاد گواهـی امضـا‬ ‫شـده منضـم بـه تقاضـای کتبـی جهـت دریافـت یـک بـرگ‬ ‫سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه کـرده‬ ‫و مدعی سـت سـند مالکیـت پلا ک ‪ 6639‬فرعـی از ‪ 173‬اصلـی‬ ‫واقـع در بخـش دو بجنـورد بـه ادرس بجنـورد‪ ،‬خیابـان قیـام‪ ،‬جمهـوری اسلامی‪،‬‬ ‫پلا ک ‪ ،68‬مجتمـع اذر‪ ،‬بلـوک ‪ B‬بـه شـماره چاپـی ‪ 434804‬بـه علـت جابجایـی‬ ‫مفقود شـده اسـت‪ .‬با بررسـی دفتر امال ک معلوم شـد سـند مالکیت اولیه ذیل دفتر‬ ‫الکترونیکی ‪ 140020307005002107‬به نام نامبرده فوق صادر و تسـلیم شـده اسـت‪.‬‬ ‫دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا طبق مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانون ثبت‪،‬‬ ‫مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می شـود هـر کسـی نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی‪،‬‬ ‫معاملـه ای انجـام داده یـا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظرف‬ ‫ده روز از انتشـار این ا گهی‪ ،‬اعتراض کتبی خود را به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا‬ ‫سـند معاملـه رسـمی‪ ،‬بـه ایـن اداره تسـلیم کنـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عـدم وصول‬ ‫اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله‬ ‫رسـمی‪ ،‬نسـبت به صدور سـند مالکیت و تسـلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شد و‬ ‫سـند مالکیـت اولیـه از درجـه اعتبـار قانونـی سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/12/24 :‬‬ ‫علی اوسـط رسـتمی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسـناد‬ ‫شناسـه ا گهی ‪1469855‬‬ ‫و املا ک منطقـه دو بجنـورد‪ ،‬از طرف حامد همت افزا‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160309068002203‬مـورخ ‪ 1401/08/12‬کالسـه‬ ‫‪ 1399114409030000112‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک‬ ‫منطقـه دو قزویـن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای حمیـد قزوینـی بـه‬ ‫شناسـنامه شـماره ‪ 2016‬و کد ملی ‪ 0042899508‬صادره از تهران فرزند اسـمعیل در‬ ‫‪478/38‬سـهم مشـاع از ‪2631/09‬سـهم ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن به مسـاحت‬ ‫‪ 2631/09‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 97‬فرعـی از ‪ 23‬اصلـی واقـع در قزویـن بخـش ‪5‬‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک منطقـه دو قزویـن خریـداری در ازای سـهم مشـاعی از سـهم االرث‬ ‫مهلقا چوپان فرزند ابوالقاسـم تایید و محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/24 :‬‬ ‫فرح معینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک منطقه دو قزوین‬ ‫م الف ‪973‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160309068002193‬مـورخ ‪ 1401/08/12‬کالسـه‬ ‫‪ 1399114409030000141‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک‬ ‫منطقـه دو قزویـن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم ماندانـا واحـدی بـه‬ ‫شناسـنامه شـماره ‪ 1331‬و کـد ملـی ‪ 0046580530‬صـادره از تهـران فرزنـد رضـا در‬ ‫‪65/67‬سـهم مشـاع از ‪262/68‬سـهم مشـاع از ‪2889/5‬سـهم ششـدانگ یـک‬ ‫قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 2889/50‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 97‬فرعـی از ‪23‬‬ ‫اصلـی واقـع در قزویـن بخـش ‪ 5‬حوزه ثبت ملک منطقه دو قزوین خریـداری در ازای‬ ‫سهم مشاعی از سهم االرث مهلقا چوپان فرزند ابوالقاسم چوپان تایید و محرز شده‬ ‫است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪.‬‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه‬ ‫ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/24 :‬‬ ‫فرح معینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک منطقه دو قزوین‬ ‫م الف ‪972‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظربه اینکـه محمدطاهـر معصومـی فرزنـد قدرت الـه بـا ارائـه دو بـرگ استشـهادیه محلـی‬ ‫دفترخانه ‪ 7‬کهریزک تهران مدعی ست که سند مالکیت ششدانگ یکباب واحد تجاری‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 128/38‬مترمربـع قطعـه ‪ 1‬تفکیکـی واقع در سـمت غربـی طبقه همکف که‬ ‫مقدار ‪ 4/56‬مترمربع ان سـرویس بهداشـتی تجاری اختصاصی سـت تحت پال ک شماره‬ ‫‪ 8869‬فرعـی از شـماره ‪ 89‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 4098‬فرعـی از اصلـی‬ ‫مذکـور واقـع در کهریـزک بخـش ‪ 12‬تهـران کـه ذیـل ثبـت دفتـر املا ک الکترونیکـی شـماره‬ ‫‪ 139920301053009343‬به شماره چاپی ‪ 930229‬سری ب‪ 99‬به نام اقای محمدطاهر‬ ‫معصومـی صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬اینـک نامبـرده بـه شـرح درخواسـت وارده شـماره‬ ‫‪ 1401/11/08-140185601053006899‬ضمـن اعلام مفقـودی سـند مالکیـت توصیفـی با‬ ‫مشـخصات فـوق بـه علـت جابجایـی دفتـر‪ ،‬تقاضـای صـدور المثنی سـند مالکیـت پال ک‬ ‫مزبـور را نمـوده‪ .‬لـذا در اجـرای مـاده ‪ 120‬اصلاح مـوادی از ائین نامـه قانـون ثبـت مصـوب‬ ‫‪ ،1380/11/08‬مراتـب در یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا درصورتیکـه شـخص یـا اشـخاصی‬ ‫نسـبت بـه پلا ک مزبـور‪ ،‬به غیـر از موارد مذکـور در فوق‪ ،‬معامله ای انجـام داده و یا مدعی‬ ‫وجود سـند مالکیت پال ک مزبور نزد خود اسـت‪ ،‬ظرف مدت ‪ 10‬روز پس از انتشـار ا گهی‪،‬‬ ‫بـه اداره ثبـت کهریـزک مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصل سـند مالکیت یا سـند‬ ‫معاملـه‪ ،‬تسـلیم کنـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عدم وصـول اعتراض و انقضـای مهلت مقرر‬ ‫و یا درصورت اعتراض‪ ،‬اصل سـند مالکیت یا سـند معامله ارائه نشـود‪ ،‬اداره ثبت المثنی‬ ‫سـند مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و به متقاضی تسـلیم خواهـد کرد‪.‬‬ ‫سیدمحسن سادات حسینی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫م الف ‪973‬‬ ‫کهریزک‪ ،‬از طرف عبدال لطیف اونق‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقای سـیدمحمود ساداتی اسـکوئی به شـماره ملی ‪ 0074213326‬به ادرس شـهرری‪،‬‬ ‫محله بهشـتی‪ ،‬کوچه شـهید رضاپورعربی‪ ،‬بن بسـت نبوی حکیم‪ ،‬طبقه ‪ ،2‬واحد ‪ 6‬با‬ ‫تسـلیم دو برگ استشـهادیه مصدق به شـماره ترتیب ‪ 1401/12/07-7257‬دفترخانه‬ ‫‪ 65‬شـهرری بـه شـرح وارده بـه شـماره ‪ 140185601024044567‬مـورخ ‪1401/12/07‬‬ ‫مدعی سـت سـند مالکیت ششـدانگ یک دسـتگاه اپارتمان مسـکونی به پال ک ثبتی‬ ‫‪ 2453‬فرعـی از ‪ 164‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از ‪ 2386‬فرعـی از اصلـی مذکـور قطعـه‬ ‫‪ 6‬در طبقـه ‪ 2‬واقـع در بخـش ‪ 12‬ناحیـه ‪ 02‬حـوزه ثبـت ملـک شـهرری اسـتان تهـران به‬ ‫مسـاحت ‪ 46/49‬مترمربـع بـه انضمـام پارکینـگ قطعـه ‪ 7‬تفکیکـی ذیـل شـماره دفتـر‬ ‫الکترونیکـی ‪ 140020301024011249‬بـه نـام سـیدمحمود ساداتی اسـکوئی ثبـت و بـه‬ ‫شـماره چاپی ‪ 971364‬سـند مالکیت صادر و تسـلیم شـده اسـت و به علت جابجایی‬ ‫مفقـود شـده کـه درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی نموده انـد‪ .‬لـذا طبـق مـاده ‪120‬‬ ‫ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب در یک نوبت ا گهی می شـود تا هر کس نسـبت به ملک‬ ‫مـورد ا گهـی معاملـه ای کـرده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬بایـد تـا‬ ‫ده روز پـس از انتشـار ا گهـی‪ ،‬بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل‬ ‫سـند مالکیت یا سـند معامله‪ ،‬تسـلیم کند‪ .‬ا گر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسـد و یا‬ ‫درصـورت اعتـراض‪ ،‬اصـل سـند مالکیت یا سـند معاملـه ارائه نشـود‪ ،‬اداره ثبت المثنی‬ ‫سـند مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضی تسـلیم خواهـد کرد‪.‬‬ ‫سیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری‪،‬‬ ‫م الف ‪972‬‬ ‫از طرف محمد جعفرعلی‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160309068002180‬مـورخ ‪ 1401/08/11‬کالسـه‬ ‫‪ 1399114409030000143‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک منطقـه دو قزویـن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم گالره واحـدی‬ ‫بـه شناسـنامه شـماره ‪ 565‬و کـد ملـی ‪ 0063243970‬صـادره از تهـران فرزنـد رضـا‬ ‫در ‪59/79‬سـهم مشـاع از ‪239/19‬سـهم مشـاع از ‪2631/09‬سـهم ششـدانگ یـک‬ ‫قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪ 2631/09‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 97‬فرعـی از ‪ 23‬اصلـی‬ ‫واقع در قزوین بخش ‪ 5‬حوزه ثبت ملک منطقه دو قزوین خریداری در ازای سهم‬ ‫مشـاعی از سـهم االرث مهلقـا چوپـان فرزنـد ابوالقاسـم تاییـد و محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به‬ ‫این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/24 :‬‬ ‫فرح معینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک منطقه دو قزوین‬ ‫م الف ‪974‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160309068002202‬مـورخ ‪ 1401/08/12‬کالسـه‬ ‫‪ 1399114409030000113‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک‬ ‫منطقـه دو قزویـن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم پروانه احسـانی ارا به‬ ‫شناسـنامه شـماره ‪ 2292‬و کـد ملـی ‪ 0051440830‬صـادره از تهـران فرزنـد اسـمعیل‬ ‫در ‪239/19‬سـهم مشـاع از ‪2631/09‬سـهم ششـدانگ یک قطعه زمین به مساحت‬ ‫‪ 2631/09‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 97‬فرعـی از ‪ 23‬اصلـی واقـع در قزویـن بخـش ‪5‬‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک منطقـه دو قزویـن خریـداری در ازای سـهم مشـاعی از سـهم االرث‬ ‫مهلقا چوپان فرزند ابوالقاسـم تایید و محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/24 :‬‬ ‫فرح معینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک منطقه دو قزوین‬ ‫م الف ‪973‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160309001001749‬مـورخ ‪ 1401/09/20‬کالسـه‬ ‫‪ 1401114409001000238‬موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک منطقه‬ ‫یک قزوین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ایمان کبیری فرزند یوسف با‬ ‫کد ملی ‪ 4324323858‬صادره از قزوین در ششـدانگ یک قطعه باغ به مسـاحت‬ ‫‪ 4169/13‬مترمربـع پلا ک ‪ 35‬اصلـی بخـش ‪ 14‬قزویـن کـه در ازای سـهم مشـاعی‬ ‫متقاضـی در سـهم مالـک متـن قـرار گرفتـه‪ ،‬محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/24 :‬‬ ‫شعبان عسگری‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه‬ ‫م الف ‪968‬‬ ‫یک قزوین‪ ،‬از طرف همت سلیم پور‬ ‫ا گهیفقدانسندمالکیت‬ ‫نظربه اینکـه محمدطاهـر معصومـی فرزنـد قدرت الـه بـا ارائـه دو بـرگ استشـهادیه محلـی‬ ‫دفترخانه ‪ 7‬کهریزک تهران مدعی ست که سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه اپارتمان‬ ‫مسـکونی بـه مسـاحت ‪ 91/66‬مترمربـع قطعـه ‪ 9‬تفکیکـی واقـع در سـمت جنـوب غربـی‬ ‫طبقـه دوم کـه ‪ 2/88‬مترمربـع ان بالکـن‪ 14/95 ،‬مترمربـع ان پیشـرفتگی در دو قسـمت‬ ‫اسـت تحـت پلا ک شـماره ‪ 8877‬فرعـی از شـماره ‪ 89‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک‬ ‫‪ 4098‬فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در کهریـزک بخـش ‪ 12‬تهـران کـه ذیـل ثبـت دفتـر امال ک‬ ‫الکترونیکـی شـماره ‪ 139920301053009351‬بـه شـماره چاپـی ‪ 930237‬سـری ب‪ 99‬بـه‬ ‫نـام اقـای محمدطاهـر معصومـی صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬اینـک نامبـرده بـه شـرح‬ ‫درخواست وارده شماره ‪ 1401/11/08-140185601053006900‬ضمن اعالم مفقودی سند‬ ‫مالکیت توصیفی با مشخصات فوق به علت جابجایی دفتر‪ ،‬تقاضای صدور المثنی سند‬ ‫مالکیـت پلا ک مزبـور را نمـوده‪ .‬لـذا در اجـرای مـاده ‪ 120‬اصلاح مـوادی از ائین نامـه قانـون‬ ‫ثبـت مصـوب ‪ ،1380/11/08‬مراتـب در یـک نوبـت ا گهی می شـود تا درصورتیکه شـخص یا‬ ‫اشـخاصی نسـبت بـه پلا ک مزبور‪ ،‬به غیـر از موارد مذکـور در فوق‪ ،‬معامله ای انجـام داده و‬ ‫یا مدعی وجود سند مالکیت پال ک مزبور نزد خود است‪ ،‬ظرف مدت ‪ 10‬روز پس از انتشار‬ ‫ا گهـی‪ ،‬بـه اداره ثبـت کهریـزک مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائه اصل سـند مالکیت یا‬ ‫سـند معاملـه‪ ،‬تسـلیم کنـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عدم وصـول اعتـراض و انقضای مهلت‬ ‫مقـرر و یـا درصـورت اعتـراض‪ ،‬اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائـه نشـود‪ ،‬اداره ثبـت‬ ‫المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و به متقاضی تسـلیم خواهـد کرد‪.‬‬ ‫سیدمحسـن سادات حسـینی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫م الف ‪974‬‬ ‫کهریـزک‪ ،‬از طرف عبدال لطیف اونق‬ ‫ا گهی ابالغ اجرائیه مهریه به ورثه کالسه پرونده ‪140104007141002276‬‬ ‫بدینوسـیله بـه خانـم فریـده تقی زاده فاروجـی فرزنـد مختـار متولـد ‪ 1365/06/30‬بـه‬ ‫شـماره ملی ‪ 0682416258‬به نشـانی بجنورد‪ ،‬خیابان طالقانی شـرقی‪ ،‬کوچه شهید‬ ‫حسن سوئی‪ ،‬پال ک ‪ 18‬احدی از ورثه مرحوم مختار تقی زاده ابالغ می شود که خانم‬ ‫فاطمـه شـا کریان جهـت وصـول مبلـغ ‪ 483/988/926‬ریـال بـه اسـتناد مهریـه منـدرج در سـند ازدواج شـماره‬ ‫‪ 6528‬مورخ ‪ 1368/03/04‬دفترخانه ازدواج شـماره ‪ 9‬و طالق شـماره ‪ 10‬شـهر بجنورد اسـتان خراسـان شـمالی‬ ‫علیه مورث شـما اجرائیه صادر کرده و پرونده اجرایی به کالسـه بایگانی ‪ 140102429‬در این اداره تشـکیل شـده‬ ‫و طبـق گـزارش مـورخ ‪ 1401/12/23‬مامـور مربوطـه‪ ،‬ابلاغ واقعـی بـه شـما میسـر نشـده اسـت‪ .‬لـذا بنا بـه تقاضای‬ ‫بسـتانکار بـه شـرح وارده ‪ 1401/12/23-140105007141019019‬طبـق مـاده ‪ 18‬ائین نامـه اجـرا‪ ،‬مفـاد اجرائیه فقط‬ ‫یـک مرتبـه در یکـی از روزنامه هـای کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه ظـرف مـدت ‪ 10‬روز از تاریـخ این ا گهی‪،‬‬ ‫کـه روز ابلاغ محسـوب می شـود‪ ،‬نسـبت بـه پرداخـت بدهـی مـورث خـود اقـدام نکنیـد‪ ،‬عملیـات اجرایـی جریـان‬ ‫خواهـد یافت‪.‬‬ ‫اتنا باقرنیا‪ ،‬ثبت کننده اداره ثبت اسناد و امال ک بجنورد‬ ‫شناسه ا گهی ‪1469909‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫چهارشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 1401‬شماره‪2738‬‬ ‫معاون سیاسی استاندار گلستان‪:‬‬ ‫مدیری که بر مدار خدمت نچرخد‪ ،‬باخته است‬ ‫سـید علـی مهاجـر در مراسـم تکریـم و معارفـه‬ ‫رئیـس دانشـگاه گنبـدکاووس اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫تهـا بسـیار و عبرت جوینـده کـم اسـت‪.‬‬ ‫عبر ‬ ‫هـرروز صبـح کـه یـک مدیـر بـر سـر کار می ایـد‬ ‫روز معارفـه وی اسـت‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه‬ ‫جلسـه تکریـم و معارفـه دو ُبعـد دارد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫یـک ُبعـد این جلسـه تکریـم از زحمـات مدیـر‬ ‫ً‬ ‫سـابق اسـت‪ .‬انصافـا رئیـس سـابق دانشـگاه گنبـدکاووس زحمـات زیـادی‬ ‫متقبـل شـد کـه جـای قدردانـی دارد‪ .‬معـاون سیاسـی‪ ،‬امنیتـی و اجتماعـی‬ ‫اسـتاندار گلسـتان بااشـاره به اینکه مدیـری کـه در مـدار خدمـت نچرخـد‬ ‫باختـه اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬سـردار شـهید حـاج قاسـم تبلـور یـک مدیـر انقالبـی‬ ‫بـود‪ .‬مهاجـر بـا تشـریح شـاخصه های مدیـران انقالبـی‪ ،‬بیـان کـرد‪ :‬یـک مدیر‬ ‫انقالبـی بـه وعد ههـای الهـی اعتمـاد دارد و می دانـد ا گـر بـه خداونـد تـوکل‬ ‫کنـد خداونـد او را کفایـت می کنـد‪ .‬درکنـاران اهـل توسـل بودن دومین ویژگی‬ ‫یسـت‪ .‬وی گوش به فرمـان ولـی بـودن را سـومین ویژ گـی یـک‬ ‫مدیـران انقالب ‬ ‫مدیـر انقالبـی برشـمرد و تا کیـد کـرد‪ :‬انتظـار مـی رود روسـای دانشـگاه ها بـه‬ ‫نهـای مقـام معظـم رهبـری توجـه کننـد‪ .‬معـاون سیاسـی‪ ،‬امنیتـی و‬ ‫فرما ‬ ‫اجتماعی اسـتاندار متذکر شـد‪ :‬اسـتان گلسـتان به رنگین کمان اقوام شـهره‬ ‫اسـت‪ ،‬گرچـه مـا مدیـر قومـی منصوب می کنیـم امـا از او انتظـار قومیت گرایی‬ ‫نداریـم بلکـه توقـع مـا این اسـت که محـور وحـدت باشـد‪ .‬مهاجـر اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫همان طورکـه مقـام معظـم رهبـری فرمودنـد کسـی که می خواهـد وحـدت‬ ‫ملـی مـا را به بهانـه مذهـب ب ههـم بزنـد و نـدای تفرقـه بیـن شـیعه و سـنی سـر‬ ‫می دهـد چـه شـیعه باشـد و یـا سـنی چـه بدانـد و یـا ندانـد مـزدور دشـمن‬ ‫اسـت‪ .‬معـاون سیاسـی‪ ،‬امنیتـی و اجتماعـی اسـتاندار گلسـتان بااشـاره به‬ ‫فعالیـت ‪ ۵۶‬دانشـگاه در گلسـتان خاطرنشـان کـرد‪ :‬یکـی از تکالیـف مـا‬ ‫تقویـت حلقـه میانـی و نخبگانـی بـود لـذا ‪ ۲۵‬هیئـت اندیشـه ورز را در اسـتان‬ ‫راه انـدازی کردیـم کـه هیئـت اندیشـه ورز علمـی درراسـتای رفـع برخـی از‬ ‫مشـکالت اسـتان وارد عمـل شـد‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪ :‬همان طورکـه رهبـر معظـم‬ ‫انقلاب فرمودنـد سیاسـت زدگی و سیاسـت بازی به هیچ عنـوان در فضـای‬ ‫دانشـگاهی موردتایید نیسـت اما سیاسـت گرایی و برخورداری از قدرت فهم‬ ‫تحلیل سیاسی نیاز مبرم دانشجویان است؛ انتظار می رود فضای دانشگاه‬ ‫موجـب رشـد دانشـی و بصیرتـی دانشـجویان به عنـوان سـرمایه های انقلاب‬ ‫اسلامی شـود‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزشفنی وحرفه ایگلستان‬ ‫در دیدار با فرزندان گران قدر شهدای معظم‪:‬‬ ‫فدا کاری خانواده شهدا و ایثارگران‬ ‫سند افتخار میهن اسالمی محسوب می شود‬ ‫چشم انداز‬ ‫شمیرانات و ری؛ مقصدی برای تور تهران گردی‬ ‫هم زمان با گرامیداشت روز شهدا صورت گرفت؛‬ ‫اغاز عملیات اجرایی‬ ‫سه پروژه اب رسانی در محموداباد‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫در روزهـای پایانـی سـال جـاری و هم زمـان بـا‬ ‫گرامیداشـت روز شـهدا‪ ،‬عملیات اجرایی سه‬ ‫پـروژه اب رسـانی در شهرسـتان محمودابـاد‬ ‫بـا هـدف تامیـن اب شـرب سـالم و بهداشـتی‬ ‫و رفـع کمبـود و افـت فشـار اب شـروع شـد‪.‬‬ ‫دراین مراسـم دکتـر علیخانـی؛ معـاون امـور‬ ‫عمرانـی اسـتاندار اظهـار داشـت‪ :‬عملیـات‬ ‫اجرایی سه پروژه اب رسانی با‪ ۷۰۰۰‬مترمکعب‬ ‫مخزن به ارزش ‪۶۸‬میلیاردتومان شروع شده‬ ‫ً‬ ‫کـه یقینـا بهر هبـرداری از این پروژ ههـا نقـش‬ ‫موثری در تامین اب شـرب سـالم‪ ،‬بهداشـتی‬ ‫و پایـدار بـرای مـردم منطقـه خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫درادامـه مهنـدس بهـزاد بـرارزاده؛ مدیرعامل‬ ‫شـرکت طی سـخنانی ضمن گرامیداشـت روز‬ ‫شـهدا و مقام شـامخ شـهیدان گران قدر و نیز‬ ‫تا کیـد بـر ضـرورت صرفه جویـی در مصـرف‬ ‫اب به ویـژه در ایـام پایانـی سـال و تعطیلات‬ ‫نـوروز اظهـار داشـت‪ :‬رسـم مـا سـقایی و تابـع‬ ‫مکتـب حضـرت ابوالفضـل ؟ع؟ هسـتیم و‬ ‫در تمـام شـرایط دغدغـه خدمت رسـانی بـه‬ ‫تهـای‬ ‫مـردم را داریـم و علیرغـم محدودی ‬ ‫منابـع ابـی تلاش می کنیـم مشـکالت مرتفـع‬ ‫و مـردم در رفـاه باشـند‪ .‬وی افـزود‪ :‬نـگاه‬ ‫بهـای‬ ‫حا کـم در مازنـدران اسـتفاده از ا ‬ ‫یسـت و درصددیـم بااسـتفاده از اب‬ ‫سطح ‬ ‫سـد هـراز نـه شهرسـتان و ‪ ۴۰۰‬روسـتا از اب‬ ‫پایـدار بهره منـد شـوند کـه دراین راسـتا راهـی‬ ‫طوالنـی درپیـش داریـم و درحال حاضـر بـا‬ ‫‪ ۷۴۱‬حلقـه چـاه و ‪ 373‬دهنـه چشـمه اب‬ ‫یشـود‬ ‫موردنیـاز مـردم مازنـدران تامیـن م ‬ ‫لیکـن اطراف چا ههـای اب ما را ‪۶۵‬هزارحلقه‬ ‫چـاه دیگـر محاصـره کـرده و در کنـار خرابـی‬ ‫پهـا و کـدورت اب ا کنـون در شـرایط‬ ‫پم ‬ ‫سـخت و بحرانـی و بـا اعمـال مدیریـت‬ ‫ریسـک اب گـوارا را بـه منـازل می رسـانیم‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت اب وفاضلاب مازنـدران‬ ‫بااشـاره به تدویـن کتابچـه نیازهـای اب‬ ‫در اسـتان تصریـح کـرد‪ :‬درحال حاضـر ‪20‬‬ ‫شـهر و ‪ 200‬روسـتا در مازنـدران از تنـش ابـی‬ ‫رنـج می برنـد کـه با توج هبـه تا کیـدات مقـام‬ ‫معظـم رهبـری درراسـتای جهـاد اب رسـانی‬ ‫‪10‬هـزار روسـتا در‬ ‫و تلاش دولـت سـیزدهم ‬ ‫کشـور بـا ‪ 7300‬میلیاردتومـان اعتبـار در طـرح‬ ‫محرومیت زدایی قرار گرفتند‪ ،‬سهم مازندران‬ ‫‪ 19‬مجتمع اب رسانی با ‪ 128‬روستا بود که به‬ ‫‪ 200‬روسـتا ارتقا دادیم و در فاز دوم طرح ‪۶۰۰‬‬ ‫روستا با پیش بینی‪۱۵۰۰‬میلیاردتومان اعتبار‬ ‫گنجاند هشـده کـه در مرحلـه عقـد قـرارداد‬ ‫اسـت‪ .‬وی از ‪ ۶۳۰‬پـروژه دردسـت اجرای‬ ‫اب رسـانی در سـطح اسـتان خبـر داد و‬ ‫گفـت‪ :‬تلاش داریـم این تعـداد بـه ‪ ۱۵۰۰‬پـروژه‬ ‫افزایـش یابـد تـا کام مـردم بیشـتری از نعمـت‬ ‫اب اشـامیدنی سـالم و پایـدار شـیرین شـود‪.‬‬ ‫بـرارزاده بااشـاره به اغـاز عملیـات اجرایـی‬ ‫پروژه هـای اب رسـانی در محمودابـاد افـزود‪:‬‬ ‫خـدا را شـا کریم دراین روزهـای اخـر سـال‬ ‫کلنـگ اغـاز عملیـات اجرایـی سـه پـروژه‬ ‫کبـاب مخـزن‬ ‫اب رسـانی شـامل احـداث ی ‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬مترمکعبـی بـرای اب رسـانی بـه شـهر‬ ‫سـر خ رود‪ ،‬سـاخت دوبـاب مخـزن زمینـی بـه‬ ‫حجـم ‪ ۴۰۰۰‬مترمکعب در شـهر محموداباد و‬ ‫کبـاب مخـزن ‪ ۱۰۰۰‬مترمکعبـی‬ ‫نیـز احـداث ی ‬ ‫ً‬ ‫در بیشـه کال بـا هـدف تامیـن اب اشـامیدنی‬ ‫سـالم و بهداشـتی و نیـز رفـع کمبـود و افـت‬ ‫فشـار اب به خصـوص در پیـک مصـرف بـه‬ ‫یشـده‬ ‫زمیـن زدیـم‪ .‬وی اعتبـار پیش بین ‬ ‫بـرای سـه پـروژه اب رسـانی در محمودابـاد‬ ‫را ‪۶۸۰‬میلیاردریـال اعلام کـرد و گفـت‪ :‬بـا‬ ‫بهره بـرداری از این پروژه هـا ‪۱۲۴‬هزارنفـر از‬ ‫مـردم محمودابـاد‪ ،‬سـر خ رود و روسـتای‬ ‫بیشـه کال از مزایـای ان برخـوردار خواهنـد‬ ‫شـد‪ .‬مدیرعامـل شـرکت اب وفاضلاب‬ ‫مازنـدران بااشـاره به سـرانه ‪ 191‬لیتـری مصرف‬ ‫اب در اسـتان خاطرنشـان کـرد‪ :‬میانگیـن‬ ‫سـرانه مصـرف اب در کشـور ‪ ۱۵۰‬لیتـر اسـت‬ ‫کـه متاسـفانه در اسـتان باالتـر از میانگیـن‬ ‫قـرار داریـم لـذا ضمـن دعـوت از مـردم رعایـت‬ ‫صرفه جویـی تقاضـا داریـم دراین جهـاد‬ ‫عظیـم همـکاری کننـد‪ .‬درادامـه فرمانـدار‬ ‫محموداباد ضمن قدردانی از کارکنان شرکت‬ ‫ابفـا در جهـاد اب رسـانی گفـت‪ :‬شهرسـتان‬ ‫محمودابـاد به ویژه شـهر سـر خ رود باتوجه به‬ ‫گردشـگرپذیر بـودن نیـاز بـه مخـازن ذخیـره‬ ‫بیشـتری دارد که امیدوارم با تامین اعتبارات‬ ‫ملـی و اسـتانی این مهـم تحقـق یابـد‪.‬‬ ‫امام جمعـه سـر خ رود نیـز طـی سـخنان‬ ‫کوتاهـی ضمـن تقدیـر از مدیرعامـل شـرکت‬ ‫درراستای تشکیل مجمع خیرین و همکاری‬ ‫و مشـارکت دراین مجمع اظهار داشت‪ :‬سال‬ ‫گذشـته سـال سـختی ازنظـر کمبـود اب بـرای‬ ‫مـا به ویـژه اهالـی روسـتای بیشـه کال بـوده کـه‬ ‫امیدواریـم بـا سـاخت ایـن مخـزن ذخیـره‬ ‫مشـکل کمبـود اب اهالـی مرتفـع شـود‪.‬‬ ‫برگزاری ایین تکریم و معارفه بخشدار کهریزک‬ ‫نقـدر‪ ،‬دیـدار وبینـاری بـا فرزنـدان‬ ‫به مناسـبت روز بزرگداشـت شـهدای گرا ‬ ‫ارجمنـد شـهدای معظـم سـازمان امـوزش فنی وحرفـه ای کشـور بـا حضـور‬ ‫حمـزه کرایلـو؛ مدیـرکل امـوزش فنی وحرفـه ای اسـتان گلسـتان‪ ،‬معاونیـن‪،‬‬ ‫روسـای سـتادی به همـراه فرزنـدان شـهدای گران قـدر اداره کل امـوزش‬ ‫فنی وحرفـه ای گلسـتان برگـزار شـد‪ .‬کرایلـو ضمـن قدردانی از صبـر و مقاومت‬ ‫خانـواده ایثارگـران‪ ،‬از رشـادت ها و فـدا کاری شـهدا و ایثارگـران در دفـاع از‬ ‫میهـن اسلامی مطالبـی را ارائـه کـرد‪ .‬وی دیـدار بـا خانـواده معظـم شـهدا و‬ ‫ایثارگـران را توفیـق الهـی دانسـت و گفـت‪ :‬ایثارگـری شـهدا و خانـواده معظـم‬ ‫انـان و فـدا کاری ایثارگـران جـای تحسـین زیـاد دارد و پـرارزش اسـت و سـند‬ ‫خدمتگـزاری بـه کشـور و انقلاب اسلامی در دسـتان شـما عزیـزان قـرار دارد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬ایثارگـران در میـدان ازمایـش بزرگـی قـرار گرفتنـد و از ان سـربلند‬ ‫بیـرون امدنـد و بـرای ایـن نعمـت شـکرگزاری کنیـد کـه ارزش واالیـی دارد و‬ ‫فـدا کاری خانـواده شـهدا و ایثارگـران سـند افتخـار میهـن اسلامی محسـوب‬ ‫می شود‪ .‬وی باتا کیدبراینکه اجر خانواده معظم شهدا و ایثارگران قابل بیان‬ ‫نیسـت‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪ :‬هیچ کس نمی تواند جز خداوند اجر خانواده های‬ ‫شـهدا و ایثارگـران را ادا نمایـد و همـه مـا در برابـر خـون شـهدا و ایثـار ایثارگـران‬ ‫مسـئول هسـتیم‪ .‬به فرمـوده رهبـری؛ شـهادت مـرگ تاجرانـه اسـت و زینـب‬ ‫کبـری ؟س؟ نسـخه اصلـی رفتـار مـادران شهداسـت و درود بـر مـادران و‬ ‫نسـرزمین برایمان افتخار افرینند و درود‬ ‫همسـران و فرزندان شـهدا که درای ‬ ‫بـه مـادران ایـن عزیـزان که چنیـن مردانی را تربیـت کردند‪ .‬درپایـان‪ ،‬مدیرکل‬ ‫نقـدر و‬ ‫امـوزش فنی وحرفـه ای گلسـتان از فرزنـدان معظـم شـهدای گرا ‬ ‫مسئول حراست و کارشناس حراست به مناسبت بزرگداشت هفته سربازان‬ ‫گمنـام امام زمـان ؟جع؟ و بسـیجیان نمونـه ایـن اداره کل بـا اهـدای لـوح‬ ‫تقدیـر‪ ،‬تجلیـل کـرد‪.‬‬ ‫همراهی مسئولین شرکت گاز استان‬ ‫و شهرستان مراوه تپه با کاروان خدمت‬ ‫کاروان خدمـت مراوه تپـه کـه در چهـار‬ ‫منطقه شهرسـتان ( گلیداغ‪ ،‬چنارلی‪،‬‬ ‫قـازان قایـه و مراوه تپـه) برنامـه‬ ‫میزخدمـت و دیـدار چهره به چهـره‬ ‫بـا مـردم را برنامه ریـزی و اجـرا کـرده‬ ‫بودنـد مطالبـات‪ ،‬درخواسـت ها و‬ ‫مشـکالت مـردم را موردرسـیدگی قـرار‬ ‫دادنـد‪ .‬دراین برنامـه کـه درراسـتای مسـئولیت اجتماعـی برگـزار شـد ولـی ا‪...‬‬ ‫مقصودلـو؛ رئیـس برنامه ریـزی شـرکت گاز اسـتان به همـراه کارشناسـان اداره‬ ‫گاز بـا حضـور در روسـتای قازان قایـه در برنامـه میزخدمـت روسـتا حضـور‬ ‫یافتـه و همـراه بـا سـایر مسـئولین‪ ،‬درخواسـت های مردمـی در حـوزه گاز را‬ ‫موردبررسـی و پیگیـری قـرار دادنـد‪ .‬درهمین رابطـه در برنامـه مشـابهی کـه‬ ‫در شـهر گلیـداغ نیـز برگـزار شـده بـود سـید رسـول ربوسـه؛ رئیـس اجـرای‬ ‫طر ح های شرکت گاز گلستان و کارشناسان شرکت به همراه مقدم؛ نماینده‬ ‫استانداری نیز حضور داشتند و ضمن شنود مستقیم مشکالت و مطالبات‬ ‫حشـده را رسـیدگی کـرده و‬ ‫مردمـی به ویـژه در بخـش گازرسـانی‪ ،‬مـوارد مطر ‬ ‫موردپیگیـری قـرار دادنـد‪.‬‬ ‫انتخاب هشت کارافرین برتر در گلستان‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی گلسـتان گفـت‪ :‬در چهاردهمیـن‬ ‫جشـنواره اسـتانی انتخـاب کارافریـن برتـر‪ ۳۱۰ ،‬نفـر شـامل ‪ ۱۳۷‬نفـر در بخـش‬ ‫خدمـات‪ ۱۰۸ ،‬نفـر در بخـش صنعت و ‪ ۶۵‬نفر در بخش کشـاورزی در سـامانه‬ ‫تنـام کـرده بودنـد کـه پـس از داوری هشـت نفر به عنـوان برتـر‬ ‫جشـنواره ثب ‬ ‫معرفـی شـدند‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬محمدسـپهر نمـرودی‪ ،‬رضـا افتخار الدینی در‬ ‫بخـش کشـاورزی از گـرگان‪ ،‬امیـد شـهیدی و احمد صمدی لرکانـی در بخش‬ ‫صنعت و عبدالسـتار شـکاری اینچه برون در بخش خدمات از گنبدکاووس‪،‬‬ ‫سـید محمـد کریمـی در بخـش صنعت از بندرگز و حکیـم ال جلیل در بخش‬ ‫خدمات و محمد سلیمانی در بخش کشاورزی از اق قال نفرات برتر جشنواره‬ ‫اسـتانی کارافریـن هسـتند‪ .‬فرمانـدار گـرگان هـم خواسـتار نظـارت بیشـتر در‬ ‫کهـای عامـل و دسـتگاه های‬ ‫پرداخـت و هزینـه وام پرداختـی توسـط بان ‬ ‫یشـود تـا ایجـاد اشـتغال به درسـتی‬ ‫نظارتـی شـد و گفـت‪ :‬این اقـدام سـبب م ‬ ‫ایجـاد شـود‪ .‬عیسـی پایین محلـی بـر حمایـت همه جانبـه از تولیدکننـدگان‬ ‫در شهرسـتان تا کیـد کـرد‪ .‬محمـد طبرسـا؛ معـاون برنامه ریـزی فرمانـدار‬ ‫گـرگان هـم از طـرح «پنجشـنبه های اقتصـادی» بـا هـدف رفـع موانـع تولیـد و‬ ‫جـذب متقاضیـان سـرمایه گذاری و ایجـاد اشـتغال پایـدار خبـر داد و گفـت‪:‬‬ ‫تا کنون شـش نشسـت این طرح برگزار شـده اسـت‪ .‬دراین ایین که در سـالن‬ ‫اجتماعـات فرمانـداری گـرگان بـا حضـور فرمانـدار و جمعـی از تولیدکننـدگان‬ ‫این شهرسـتان برگـزار شـد‪ ،‬از دو کارافریـن برتـر گـرگان بـا اهـدا لـوح و هدایایـی‬ ‫تقدیر شـد‪.‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫مراسـم تودیـع و معارفـه بخشـدار‬ ‫کهریـزک بـا حضـور حمیـد زمانـی؛ معـاون‬ ‫اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویـژه ری‪،‬‬ ‫اسـتیری؛‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫امام جمعه و پیرسـرایی؛ رئیس حوزه قضائی‬ ‫بخـش کهریـزک‪ ،‬اعضـای شـورای معاونیـن‬ ‫فرمانـداری‪ ،‬اعضـای شـورای تامیـن بخـش‬ ‫کهریزک‪ ،‬بخشـداران و شـهرداران شهرسـتان‬ ‫ری‪ ،‬رئیس شـورای بخش کهریـزک‪ ،‬دهیاران‬ ‫و روسای شوراهای اسالمی روستاهای تابعه‬ ‫بخـش کهریـزک‪ ،‬روسـای ادارات و اصحـاب‬ ‫رسـانه در محـل بخشـداری کهریـزک برگـزار‬ ‫شـد‪ .‬دراین مراسـم فرماندار شهرستان ری با‬ ‫شهـای‬ ‫اهـدای لـوح سـپاس از زحمـات و تال ‬ ‫امیـن بابایـی درطـول ایـام تصـدی پسـت‬ ‫بخشـداری کهریـزک تقدیـر به عمـل اورد‪.‬‬ ‫همچنیـن در ادامـه جلسـه حمیـد زمانـی‬ ‫بـا اهـدای حکـم اسـتاندار تهـران بـه هـادی‬ ‫ً‬ ‫بادلی وی را رسـما به عنوان بیست وسـومین‬ ‫بخشـدار کهریـزک شهرسـتان ری منصـوب‬ ‫کرد‪ .‬زمانی در مراسـم معارفه بخشـدار جدید‬ ‫کهریـزک گفـت‪ :‬توانمندتریـن افـراد را بـرای‬ ‫شهـای مختلـف شهرسـتان‬ ‫مدیریـت بخ ‬ ‫انتخـاب کرده ایـم‪ .‬بـرای ارزیابـی هـر شـخصی‬ ‫بایـد وضعیـت قبـل و بعـد از حضـور شـخص‬ ‫در مسـند وا گذارشـده را بررسـی کـرد و حجـم‬ ‫و تاثیر اقدامات انجام شده پی برد‪ .‬استقبال‬ ‫مردمـی از رئیس جمهـوری‪ ،‬موفقیـت‬ ‫بزرگـی بـرای ری بـود و بـا دسـتور و تا کیـد‬ ‫رئیس جمهوری کار باقوت دراین شهرسـتان‬ ‫بـرای خدمـت بـه مـردم ادامـه دارد‪ .‬کهریـزک‬ ‫جـای کار بسـیاری دارد‪ .‬شـخصی به عنـوان‬ ‫بخشـدار کهریـزک انتخـاب شـد کـه بتوانـد‬ ‫دراین بخـش حسـاس و اسـتراتژیک‬ ‫بیش ازپیـش خدمـت کنـد‪ .‬هـادی بادلـی؛‬ ‫بخشـدار جدیـد کهریـزک در مراسـم تکریـم‬ ‫و معارفـه گفـت‪ :‬در انقلاب اسلامی تودیـع و‬ ‫معارفـه نداریـم و فقـط سـنگر خدمـت عوض‬ ‫یشـود‪ .‬علمـدار مـا در شهرسـتان ری حـاج‬ ‫م ‬ ‫حمید زمانی ست و بنده به عنوان یک سرباز‬ ‫کوچـک در مجموعـه شهرسـتان ری وظیفـه‬ ‫کمک به وی را دارم‪ .‬کمک به فرماندار کمک‬ ‫بـه دولـت سـیزدهم و درمجمـوع انقلاب‬ ‫اسالمی ست‪ .‬از همه مسئولین و اقشار مردم‬ ‫خواهش دارم با پیشنهاد های خود در همه‬ ‫زمین ههـا بنـده را دراین مسـئولیت خطیـر‬ ‫یاری نمایند‪ .‬از ظرفیت و پتانسیل گروه های‬ ‫جهادی درراستای پیشبرد اهداف استفاده‬ ‫خواهیـم کـرد‪ .‬از همـه به ویژه اصحاب رسـانه‬ ‫تقاضـا دارم بـا نقدهـای منصفانـه و منطقـی‬ ‫درراسـتای احقـاق حقـوق مـردم گام بردارند‪.‬‬ ‫کهریـزک از مهم تریـن بخش های شهرسـتان‬ ‫ری و به عنـوان منطقه اقتصادی شهرسـتان‬ ‫و اسـتان تهـران اسـت‪ .‬عمـده برنام ههـای مـا‬ ‫تهـای فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی‪،‬‬ ‫در قالـب فعالی ‬ ‫یسـت کـه امیدواریـم‬ ‫اقتصـادی و سیاس ‬ ‫بتوانیم با کمک دهیاران‪ ،‬اعضای شـوراهای‬ ‫اسلامی و مدیـران مجموعـه دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی درراسـتای مرتفع نمـودن معضلات‬ ‫و مشـکالت بخـش کهریـزک حرکـت کنیـم‪.‬‬ ‫امین بابایی؛ بخشـدار سـابق کهریزک ضمن‬ ‫ارائـه گـزارش عملکـرد از س هسـال تصـدی‬ ‫خـود دراین پسـت گفـت‪ :‬کهریـزک از مناطـق‬ ‫یهـای‬ ‫اسـتراتژیک در کشـور اسـت و ویژگ ‬ ‫منحصرب هخـود را دارد ازهمیـن رو رویکـرد‬ ‫خاصی در خدمت رسانی به مردم می طلبد‪.‬‬ ‫طـی س هسـاله گذشـته ‪ ۴۷۰‬قلع وقمـع ابنیـه‬ ‫غیرمجـاز و ازادسـازی ‪۱۴۸‬هکتـار اراضـی ملی‬ ‫را داشتیم و نیازمند حمایت حوزه حا کمیتی‬ ‫بـرای مدیریـت ساخت وسـازها بودیـم‪ .‬بـا‬ ‫کسـب اعتبار حـدود ‪۳۰‬میلیاردتومـان و‬ ‫حمایـت متقابـل بـا همـان وجـه اعتبـار از‬ ‫سـامانه ابفـا و درمجمـوع بـا اعتبـاری بال غبـر‬ ‫‪۶۰‬میلیاردتومان‪ ،‬بخش کهریزک این توفیق‬ ‫را داشت که تمام اب لوله کشی منازل شهری‬ ‫و روسـتایی بـا اب سـد ماملـو و کـرج سـیراب‬ ‫شود که اتفاقی ماندگار بود‪ .‬بابایی بااشاره به‬ ‫تحقـق ‪۹۲۵‬میلیاردتومانـی پروژ ههـای‬ ‫عمرانـی در حـوزه را هسـازی و مدرس هسـازی‬ ‫اضافـه کـرد‪ :‬مجموعـه بخشـداری درزمینـه‬ ‫درامـدی کار دشـواری دارد و در سـال‬ ‫‪ ۹۹‬درامـد ‪۱۵‬میلیاردتومـان‪ ۱۴۰۰ ،‬نزدیـک‬ ‫بـه ‪۲۰‬میلیاردتومـان و امسـال به دلیـل‬ ‫شهـای اقتصـادی ‪۱۴‬میلیاردتومـان‬ ‫چال ‬ ‫کسـب درامد داشـتیم‪.‬‬ ‫درراستای ارتقای خدمات در طرح نوروزی سفرهای دریایی انجام شد؛‬ ‫امضای تفاهم نامه همکاری بندر امیراباد‬ ‫با یکی از شرکت های فعال در حوزه طرح همیار ناجی‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫معـاون دریایـی اداره کل بنادرودریانـوردی امیرابـاد گفـت‪:‬‬ ‫درراستای ارتقای ضریب ایمنی دریایی‪ ،‬تفاهم نامه همکاری‬ ‫ارائـه خدمات جسـتجو و نجات دریایـی «طرح همیار ناجی»‬ ‫بـا بهره منـدی از پتانسـیل سـازمان های مردم نهـاد (‪ )NGO‬در‬ ‫بنـدر امیرابـاد منعقـد شـد‪ .‬حبیب اله طالبـی در اییـن امضای‬ ‫قـرارداد تفاهم نامـه همـکاری بـا یکـی از شـرکت های فعـال‬ ‫در طـرح همیـار ناجـی‪ ،‬هـدف از انعقـاد تفاهم نامـه را اجـرا و‬ ‫پیاد هسـازی قوانیـن و مقـررات بین المللـی و ملـی درزمینـه‬ ‫جسـتجو و نجـات دریایـی (‪ )SAR CONVENTION‬و تحقـق‬ ‫یبـر‬ ‫یکـی از اهـداف کالن سـازمان بنادرودریانـوردی مبن ‬ ‫بهـای تحـت حاکمیـت‬ ‫ارتقـای ایمنـی دریانـوردی در ا ‬ ‫جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد‪ .‬وی باتا کیدبر اسـتفاده از‬ ‫یهـای سـازمان های مردم نهـاد (‪)NGO‬‬ ‫تهـا و توانمند ‬ ‫قابلی ‬ ‫خاطرنشـان کـرد کـه ایـن تفاهم نامـه دوجانبـه درزمینـه ارائـه‬ ‫خدمـات جسـتجو و نجات دریایـی به حادثه دیـدگان دریایی‬ ‫فی مابیـن اداره کل بنادرودریانـوردی و منطقـه ویـژه اقتصادی‬ ‫امیراباد و یکی از شرکت های تعاونی قایقرانی فعال در سواحل‬ ‫شهرسـتان های بهشـهر و نـکا به امضاء رسـید‪ .‬معـاون دریایی‬ ‫اداره کل بنـدر امیرابـاد معرفـی افـراد داوطلـب تحت پوشـش‪،‬‬ ‫قهـای عضـو طـرح در عملیـات جسـتجو و نجـات‬ ‫اعـزام قای ‬ ‫دریایـی بـا فراخـوان اداره کل‪ ،‬شـرکت در مانورهـای محلـی‪،‬‬ ‫اسـتانی و ملـی جسـتجو و نجـات دریایـی بـا درخواسـت بنـدر‬ ‫و همـکاری جهـت اشـاعه فرهنـگ گردشـگری دریایـی بـه‬ ‫شـهروندان و گردشـگران را بخشـی از مـواردی برشـمرد کـه‬ ‫شـرکت قایقرانـی طبـق ایـن تفاهم نامـه متعهـد بـه انجـام ان‬ ‫اسـت‪ .‬طالبـی بابیان اینکـه همیـاران ناجی با خضوع و حسـی‬ ‫انسان دوستانه‪ ،‬نجات جان غریق در دریا را وظیفه ذاتی خود‬ ‫می دانند‪ ،‬گفت‪ :‬با انعقاد چنین تفاهم نامه هایی‪ ،‬جستجو و‬ ‫نجـات دریایـی توسـط این عزیزان شـکل نظام منـدی به خود‬ ‫می گیـرد کـه امیدواریم با برنامه ریزی های الزم‪ ،‬کاهش سـوانح‬ ‫دریایـی را در ایـام نـوروز شـاهد باشـیم‪.‬‬ ‫استاندار فارس‪:‬‬ ‫مرگ ومیر ناشی از تصادفات در فارس‪ ،‬هشت درصد کمتر از متوسط کشوری ست‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫اسـتاندار بابیان اینکـه فـارس در بحـث‬ ‫مرگ ومیر ناشـی از تصادفات هشـت درصد از‬ ‫میانگین کشور پایین تر استو کمترین میزان‬ ‫گو میـر ناشـی از تصادفـات را داشـته‬ ‫رشـد مر ‬ ‫ن بیانگـر اثربخشـی اقدامـات و‬ ‫افـزود‪ :‬ایـ ‬ ‫یشـده اسـت؛ این روند‬ ‫برنام ههـای پیش بین ‬ ‫بایـد باجدیـت بیشـتری دنبـال شـود‪ .‬دکتـر‬ ‫محمدهـادی ایمانیـه افـزود‪ :‬تدابیـر اتخاذی‬ ‫توسـط نیـروی انتظامـی بـرای سـفری امـن و‬ ‫ارام در نـوروز ‪ ۱۴۰۲‬در اسـتان بایـد عملیاتـی‬ ‫شـود و دسـتگاه های خدمات رسـان تمـام‬ ‫ظرفیـت و تـوان خـود را بـه کار گیرنـد‪ .‬ایمانیـه‬ ‫گفـت‪ :‬بـرای هم وطنانـی کـه قصـد دارنـد در‬ ‫ایام نوروز به اسـتان فارس و شـهر شـیراز سـفر‬ ‫کننـد بسـیارمهم اسـت سـفری خـوب‪ ،‬تـوام‬ ‫بـا ارامـش‪ ،‬امنیـت و اسـایش را تجربـه کننـد و‬ ‫باید ملزومات تحقق ان را برای هم وطنانمان‬ ‫فراهم شـود‪ .‬اسـتاندار فارس بااشـاره به نقش‬ ‫پلیـس و نیـروی انتظامـی در برقـراری نظـم‬ ‫و امنیـت و کاهـش حـوادث‪ ،‬در کنـار سـایر‬ ‫دسـتگاه ها اظهـار داشـت‪ :‬نیـروی انتظامـی و‬ ‫گتـر در نـوروز‬ ‫پلیـس بـرای حضـور هرچه پررن ‬ ‫تقاضـای تامیـن امکانـات و اقالمـی ازجملـه‬ ‫خـودرو به همـراه راننـده‪ ،‬چراغ گـردان پلیس‪،‬‬ ‫پروژکتور سیار‪ ،‬را کت ایست و جلیقه فسفری‬ ‫دارد کـه می بایسـت این اقلام بـا همراهـی‬ ‫سـایر دسـتگاه ها ب هسـرعت تامیـن شـود‪.‬‬ ‫اسـتاندار بابیان اینکـه تدابیـر اتخاذشـده‬ ‫توسـط نیـروی انتظامی می بایسـت ب هشـکل‬ ‫عملیاتـی محقق شـود‪ ،‬افـزود‪ :‬از جمله مـوارد‬ ‫مدنظر پلیـس می توان به اشکارسـازی نقاط‬ ‫حادثه خیـز و پیش بینـی بـرای روشـن کردن‬ ‫مشـعل در ‪ ۸۵‬نقطـه با هماهنگی پلیـس راه‪،‬‬ ‫ایمن سازی راه مقابل ایستگاه های پلیس راه‬ ‫جهـت کنتـرل و نظـارت بهتـر‪ ،‬احیـای‬ ‫خط کشـی محورهـای مواصالتـی به ویـژه‬ ‫محورهـای منتهـی بـه تفرجگا ههـا‪ ،‬نصـب‬ ‫چـراغ گـردان سـیار در برخـی محورهـا‪ ،‬ترمیـم‬ ‫و مرمـت حفر ههـای ایجادشـده در جاد ههـا‬ ‫تسـنج‬ ‫نهـای سرع ‬ ‫و رفـع نواقـص دوربی ‬ ‫جـاده ای اشـاره کـرد‪ .‬ایمانیـه بااشـاره به‬ ‫یشـده بـرای کاهـش‬ ‫تمهیـدات پیش بین ‬ ‫تصادفـات جـاده ای گفـت‪ :‬یکـی از اقلام‬ ‫موردنیاز پلیس‪ ،‬دستگاه تست مصرف الکل‬ ‫و مـواد مخـدر اسـت کـه تامیـن ان ضـرورت‬ ‫دارد؛ انتظار داریم‪ ،‬پلیس به ویژه با رانندگانی‬ ‫که پس از مصرف مواد روان گردان ها‪ ،‬رانندگی‬ ‫می کننـد ب هشـدت برخـورد کنـد‪ .‬اسـتاندار به‬ ‫امارهـای اعال مشـده درخصـوص امکانـی کـه‬ ‫نهـا رخ می دهـد‬ ‫تصادفـات بیشـتری در ا ‬ ‫اشـاره کرد و اظهار داشـت‪ :‬ازانجا که طبق امار‬ ‫‪ ۶۰‬درصد تصادفات رانندگی در ‪ ۳۰‬کیلومتری‬ ‫یهـای الزم‬ ‫شـهرها روی می دهـد‪ ،‬هماهنگ ‬ ‫انجام شود تا با استقرار عشایر در محل های‬ ‫یشـده دراین فواصـل و فراهم کردن‬ ‫پیش بین ‬ ‫شـرایط بـرای فـروش صنایع دسـتی و سـایر‬ ‫محصـوالت تولیـدی عشـایر‪ ،‬هم وطنـان‬ ‫درطـول سـفر تشـویق و ترغیـب بـه توقـف‬ ‫نهـا شـوند‪.‬‬ ‫دراین مکا ‬ ‫تورهـای تهـران گـردی از ‪ ۲۸‬اسـفند ماه تـا ‪ ۱۳‬فروردین مـاه در مناطـق مختلـف‬ ‫پایتخـت برگـزار می شـود و در این بیـن نقش ری و شـمیرانات نیز پررنگ اسـت‪.‬‬ ‫تورهای تهران گردی هر سال در نوروز برگزار می شود؛ در این تورها بازدید از موزه‬ ‫ها‪ ،‬اما کن تاریخی و حضور در جشـن ها تدارک دیده شـده اسـت و در این بین‬ ‫شـمیرانات در شـمال تهـران و ری در جنـوب تهـران نقشـی پررنـگ دارنـد‪ .‬ری‬ ‫به دلیـل قدمـت و اما کـن تاریخـی و شـمیرانات به دلیـل موقعیـت مکانـی و‬ ‫بو هوای کوهستانی خود مقصد گردشگری خوبی در تهران به هنگام نوروز‬ ‫ا ‬ ‫محسـوب می شـود؛ از کن گـردی و درکـه و دربنـد در شـمیرنات گرفتـه تـا بـرج‬ ‫طغـرل و زیـارت حـرم عبدالعظیـم؟ع؟ در ری همـه و همـه دل هر گردشـگری را‬ ‫بـرای گذرانـدن یـک روز مفـرح در تهران اب می کند‪ .‬سـتاد گردشـگری معاونت‬ ‫امـور فرهنگـی و اجتماعـی شـهرداری تهـران برنامـه گسـترده ای بـرای امسـال‬ ‫تـدارک دیـده و به گفتـه امیر قاسـمی؛ سرپرسـت این سـتاد‪ ۱۸ ،‬تـور تهران گردی‬ ‫نیـم روزه پیش بینـی شـده اسـت کـه شـامل تـور «هنـر در زمـان» بـا مسـیر مـوزه‬ ‫تماشـا گه زمـان و مـوزه سـینما‪ ،‬تـور «تاریـخ در گـذر زمـان» بـا مسـیر خانـه مـوزه‬ ‫مقـدم و خانـه تیمورتـاش (مـوزه جنگ)‪ ،‬تور «موزه گردی» با مسـیر موزه بانک‬ ‫ملی‪ ،‬سردرباغ ملی و موزه ملک‪ ،‬تور «سردر باغ ملی» با مسیر موزه ارتباطات‪،‬‬ ‫مـوزه علـوم و فنـاوری‪ ،‬سـردر بـاغ ملـی (میـدان مشـق)‪ ،‬تـور موزه هـای « گـذر‬ ‫سـی تیـر» بـا مسـیر مـوزه دوران اسلامی‪ ،‬مـوزه ابگینـه‪ ،‬خیابـان سـی تیر و مـوزه‬ ‫مردم شناسـی ارامنـه ایـران‪ ،‬تـور «طبیعت گـردی» بـا مسـیر بـاغ گیـاه شناسـی‬ ‫و دریاچـه شـهدای خلیـج فـارس‪ ،‬تـور «باغ گـردی» بـا مسـیر بـاغ پرنـدگان و بـاغ‬ ‫مـوزه مینیاتـور اسـت‪ .‬به گفتـه ایـن مسـئول؛ تـور «دروازه دولـت» بـا مسـیر موزه‬ ‫عروسـک‪ ،‬پمپ بنزین و نقاشـی پشت شیشـه‪ ،‬تور «دفینه» با مسیر موزه پول‬ ‫ایـران‪ ،‬مـوزه هنرجهـان‪ ،‬مـوزه گوهـر و ارایه هـای تاریخـی‪ ،‬تـور «هفت چنـار» بـا‬ ‫مسیر امامزاده معصوم؟ع؟ و موزه اثار طبیعی و حیات وحش هفت چنار‪ ،‬تور‬ ‫«فردوسی تا ابوسعید» با مسیر خیابان فردوسی‪ ،‬چهارراه استانبول‪ ،‬خیابان‬ ‫جمهـوری‪ ،‬میـدان بهارسـتان‪ ،‬خیابـان ‪ ۱۵‬خـرداد‪ ،‬تـور «دروازه دولـت تـا حصـار‬ ‫بوعلـی» بـا مسـیر چهـارراه اسـتانبول‪ ،‬میـدان فردوسـی‪ ،‬دروازه دولـت‪ ،‬خیابان‬ ‫سـعدی‪ ،‬مخبرالدولـه‪ ،‬بهارسـتان‪ ،‬خیابان امیرکبیر‪ ،‬میـدان امام خمینـی(ره)‪،‬‬ ‫تـور «گـذر نـادری» بـا مسـیر میـدان امام خمینـی(ره) سـردرباغ ملـی‪ ،‬میـدان‬ ‫مشـق‪ ،‬خیابـان سـی تیـر‪ ،‬خیابـان جمهـوری شـرق‪ ،‬میـدان بهارسـتان‪ ،‬تـور‬ ‫«گـذر سـیروس» بـا مسـیر خیابـان سـی تیـر‪ ،‬خیابـان جمهـوری شـرق‪ ،‬میـدان‬ ‫بهارستان‪ ،‬موزه هنرهای معاصر‪ ،‬خیابان مصطفی خمینی‪ ،‬خیابان امیرکبیر‪،‬‬ ‫تـور «گـذر سـرپل تجریـش» با مسـیر سـرپل تجریـش‪ ،‬خیابان ولیعصـر جنوب‪،‬‬ ‫بو اتـش‪ ،‬کبوترخانـه‪ ،‬پـل طبیعـت و تـور‬ ‫بـاغ فـردوس‪ ،‬مـوزه سـینما‪ ،‬بوسـتان ا ‬ ‫«قطارهای سلطنتی» از دیگر برنامه های پیش بینی شده است ‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫تورهـای تهران گـردی شـبانه نیـز به صورت رایـگان و با اسـتفاده از اتوبوس های‬ ‫گردشـگری از ایسـتگاه اراضـی عباس ابـاد به سـمت بـرج میلاد و سـپس بـرج‬ ‫ازادی از سـاعت ‪ ۱۹‬تـا ‪ ۲۴‬انجـام می شـود؛ همچنیـن این تورهـا از حرم حضرت‬ ‫عبدالعظیم حسنی؟ع؟ به سمت اما کن گردشگری منطقه ‪ ۲۰‬از ساعت ‪ ۱۵‬تا‬ ‫اذان مغرب برپا خواهد بود‪ .‬سرپرست ستاد گردشگری معاونت امور فرهنگی‬ ‫و اجتماعـی شـهرداری تهـران افـزود‪ :‬اجـرای تورهـای پیـاده روی بـا حضـور‬ ‫راهنمایـان گردشـگری یکـی دیگـر از ویـژه برنامه هـای نـوروزی ستادگردشـگری‬ ‫شهرداری تهران است که به بازدید از اماکنی اختصاص دارد که دارای موضوع‬ ‫مشـترک یـا در مجـاورت یکدیگـر بوده و نیـازی به سـوار و پیاده شـدن از خودرو‬ ‫ندارنـد‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬در این زمینـه ‪ ۲۳‬مسـیر گردشـگری پیـاده روی‬ ‫درنظـر گرفته شـده کـه می تـوان بـه مسـیرهای گردشـگری هنـر تـا موسـیقی‪،‬‬ ‫گردشـگری ادبـی‪ ،‬گردشـگری مقاومـت‪ ،‬کن گـردی‪ ،‬هنـر تـا فـرش‪ ،‬خیابـان‬ ‫ولیعصـر‪ ،‬سـفر به صـرف چـای و اهـن‪ ،‬میـدان حسـن اباد‪ ،‬هنـر ایرانـی‪ ،‬میـدان‬ ‫مشـق‪ ،‬گـذر عال الدولـه‪ ،‬میـدان امام خمینـی‪ ،‬دوران قاجـار و همچنیـن گـذر‬ ‫ادیان‪ ،‬بهارستان‪ ،‬پامنار‪ ،‬گذر میرزا محمود وزیر‪ ،‬الله زار‪ ،‬حوالی میدان شهدا‪،‬‬ ‫در محضـر شـیخ صـدوق‪ ،‬ری و در محضـر حضـرت عبدالعظیـم حسـنی ؟ع؟‬ ‫اشـاره کرد‪ .‬قاسـمی ویژه برنامه های نوروزخوانی‪ ،‬تهران در قاب عکس نوروز و‬ ‫تو گذار بـا روزه اولی هـا در بهـار ایـران را از دیگر برنامه های ستادگردشـگری‬ ‫گشـ ‬ ‫شـهرداری تهران برشـمرد و گفت‪ :‬این تورهای گردشـگری برای روزه اولی های‬ ‫سـا کن شـهر تهـران اسـت کـه بـا محوریـت محلات در ‪ ۳۵۲‬محلـه تهـران برگـزار‬ ‫می شـود‪ .‬وی با اشـاره به ویژه برنامـه گردشـگری بـی دود در بهـار ایـران‪ ،‬اظهـار‬ ‫داشت‪ :‬تورهای دوچرخه سواری نیز در دو منطقه یک و ‪ ۱۲‬با شعار «شهر بی‬ ‫دود» درنظر گرفته شـده اسـت‪ .‬در مناطق دیگر نیز این تورها برگزار می شـود؛‬ ‫امـا ایـن تورهـا را به صـورت ویـژه هـر روز در ایـن دو منطقـه‪ ،‬اجـرا خواهـد شـد‪.‬‬ ‫سرپرست ستاد گردشگری معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران‬ ‫اظهار داشـت‪ :‬ارائه خدمات مشـاوره تلفنی یکی از خدمات جدید و متفاوت‬ ‫با سـال های گذشـته اسـت که شـهروندان می توانند از طریق تماس با سـامانه‬ ‫‪ ۱۳۷‬پلاس و گرفتـن کـد مربـوط از ایـن خدمـات مشـاوره اسـتفاده کننـد‪ .‬بـرای‬ ‫ارائـه ایـن خدمـت از یـک موسسـه تهران شناسـی اسـتفاده شـده اسـت کـه بـه‬ ‫سواالت شهروندان‪ ،‬پاسخ و اطالعات الزم را ارائه می کنند‪ .‬استودیو سیار یکی‬ ‫دیگر از برنامه های شاخص در ایام نوروز است‪ .‬این استودیو در یک دستگاه‬ ‫اتوبوس مبله‪ ،‬مستقر است که در اما کن گردشگری شهر تهران تردد می کنند‬ ‫و فعالیت های رسـانه ای از جمله مصاحبه با شـهروندان و مسـافران را خواهد‬ ‫داشـت‪ .‬هرشـب به مـدت نیم سـاعت از برنامه هـای ضبط شـده این اسـتودیو‬ ‫در تلویزیـون پخـش خواهـد شـد‪ .‬کلیپ هـای یـک دقیقـه ای «تهران نمـا» نیـز‬ ‫بـرای معرفـی اما کـن گردشـگری تهـران سـاخته شـده اسـت کـه از شـبکه های‬ ‫مختلـف صد او سـیما و همچنیـن در فضـای مجـازی‪ ،‬پخـش می شـود‪ .‬ایـن‬ ‫کلیپ ها با همکاری سازمان پایانه ها در اتوبوس های بین شهری و همچنین‬ ‫بـا همـکاری شـرکت بهره بـرداری متـرو تهران در ایسـتگاه های متـرو نیز نمایش‬ ‫داده می شـود‪ .‬وی در ادامـه با اشـاره به دیگـر فعالیت هـای ستادگردشـگری‬ ‫شـهرداری تهـران‪ ،‬گفـت ‪ :‬بـا همـکاری سـازمان بوسـتان ها و مناطـق ‪ ۲۲‬گانـه‬ ‫شهرداری تهران‪ ،‬در مبادی ورودی شهر‪ ،‬بوستان هایی برای اسکان مسافران‬ ‫نـوروزی پیش بینـی شـده اسـت کـه در این زمینـه می تـوان بـه بوسـتان های‬ ‫گالبـدره‪ ،‬دارابـاد‪ ،‬ارم و تندرسـتی در منطقـه یـک‪ ،‬مسـافر در منطقـه ‪ ،۴‬سـرخه‬ ‫حصـار در منطقـه ‪ ،۱۳‬مسـافر در منطقـه ‪ ،۱۵‬بعثت در منطقـه ‪ ،۱۶‬والیـت و افرا‬ ‫در منطقـه ‪ ،۱۹‬زائـر‪ ،‬دانـش و مـدرس در منطقـه ‪ ،۲۰‬خدیجـه؟س؟ در منطقـه‬ ‫‪ ۲۱‬و چیتگـر در منطقـه ‪ ،۲۲‬اشـاره کـرد‪ .‬سرپرسـت سـتاد گردشـگری معاونـت‬ ‫امـور فرهنگـی و اجتماعـی شـهرداری تهـران این را هم گفت‪ :‬همچنیـن در ایام‬ ‫نوروز برای سرویس دهی بهتر به مسافران و مهمانان نوروزی در نقاط پرتردد‬ ‫مناطـق ‪ ۲۲‬گانـه و در مبـادی ورودی شـهر تهـران از جملـه پایانه هـای اتوبوس‪،‬‬ ‫راه اهـن‪ ،‬فـرودگاه و عوارضی هـا‪ ،‬ایسـتگاه های اطالع رسـانی و اسـتقبال نـوروزی‬ ‫درنظـر گرفتـ ه شـده اسـت که در این ایسـتگاه ها بسـته های نـوروزی و اطالعات‬ ‫گردشگری به شهروندان و میهمانان نوروزی ارائه می شود‪ .‬در این بسته های‬ ‫نـوروزی نقشـه شـهر تهـران قـرار داده شـده کـه بـر روی ان اما کـن گردشـگری و‬ ‫موزه هـا و باغ موزه هـا‪ ،‬بقاع متبرکه و رسـتوران های شـهر تهـران‪ ،‬مجموعه های‬ ‫تفریحـی و در پشـت نقشـه اماکـن گردشـگری کـه متعلـق بـه شـهرداری تهـران‬ ‫هسـت‪ ،‬معرفی شـده اسـت‪ .‬بلیت های تخفیف نـوروزی بـرای بازدیـد از اماکن‬ ‫گردشـگری نیـز در ایـن بسـته ها پیش بینی شـده اسـت‪.‬‬ ‫مهدی مقدر‪ /‬ایرنا‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫زندگینامه شیخ احمد جامی‬ ‫شـیخ احمـد جامـی (جـام) کـه نـام کامـل وی احمـد ابـن ابوالحسـن جامـی‬ ‫نامقی ترشـیزی بوده‪ ،‬از عارفان‪ ،‬شـعرا و موسـیقی دانان مشـهور قرن پنجم و‬ ‫ششم هجری قمری ست‪ .‬وی در سال ‪ ۴۴۰‬هجری قمری در روستای نامق‬ ‫از توابع ترشـیز (کاشـمر فعلی) به دنیا امد و در سـن ‪ 95‬سـالگی در تربت جام‬ ‫درگذشـت‪ .‬شـیخ احمـد در سـن ‪ ۲۲‬سـالگی دچـار تحـول روحـی شـده و‬ ‫بـه عرفـان روی اورد‪ .‬وی در ایـن دوران از مـردم کنـاره گرفـت و هجد هسـال‬ ‫در ارتفاعـات نامـق و کوهسـتان بـزد‪ ،‬گوشـه عزلـت اختیـار کـرده‪ ،‬بـه مطالعـه‬ ‫قـران و تفاسـیر و تحقیـق در حـال عرفـا پرداخـت تـا اینکه بـه خدمت حضرت‬ ‫خضـر ؟ع؟ مشـرف شـد‪ .‬وی در سـن ‪40‬سـالگی بـه تعلیـم‪ ،‬ارشـاد‪ ،‬گفتـار و‬ ‫نـگارش رسـاله و کتـاب مشـغول شـد وی دارای القابـی چـون شـیخ االسلام‪،‬‬ ‫قطـب االوتـاد‪ ،‬شـیخ ابونصـر احمـد ژنـده پیـل‪ ،‬پیـر جـام و شـیخ جـام اسـت‪.‬‬ ‫نمونه هایـی از اثـار شـیخ احمـد جامـی‪ :‬مفتـاح النجـات‪ ،‬رسـاله سـمرقندی‪،‬‬ ‫دیـوان شـعر احمـد جـام‪ ،‬هنـوز الحکمـه و ‪...‬‬ ‫ایدا مرجانی‪ /‬مدرسه نیلوفران‪ /‬کالس ششم‪ /‬شهرستان تربت جام‬ صفحه 6 ‫مازندران‬ ‫شهرستان‬ ‫چهارشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 1401‬شماره‪2738‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫فرماندار مرکز مازندران خبر داد؛‬ ‫اتخاذ تمهیدات الزم‬ ‫جهت نظارت دقیق بر بازار شب عید و ماه رمضان‬ ‫ـازار‬ ‫جلسـه سـتاد تنظیـم ب ِ‬ ‫شهرسـتان به ریاسـت نوبخـت؛‬ ‫فرمانـدار مرکـز اسـتان و بـا حضـور‬ ‫منـژاد؛ معـاون هماهنگـی و‬ ‫کاظ ‬ ‫امـور عمرانـی فرمانـداری‪ ،‬سـتاری‬ ‫مشـاور اجرایـی فرمانـدار‪ ،‬روسـای‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی متولـی و‬ ‫رئیس و اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان ساری در محل سالن‬ ‫اجتماعـات فرمانـداری مرکـز اسـتان برگـزار شـد‪ .‬محمدعلـی نوبخـت ضمـن‬ ‫گرامیداشـت یـاد و خاطـره امـام شـهدا (ره) و ‪ ۱۲۰۰‬شـهید شهرسـتان سـاری‬ ‫گفت‪ :‬تمهیدات الزم جهت تامین کاالهای اساسی‪ ،‬توزیع متوازن‪ ،‬نظارت و‬ ‫بازرسـی دقیق بر بازار شـب عید و ایام ماه مبارک رمضان اتخاذ شـده اسـت‪.‬‬ ‫مقـام عالـی دولـت در شهرسـتان سـاری تا کیـد بـر نظـارت موثـر و همه جانبـه‬ ‫بـر بـازار شـب عیـد گفـت‪ :‬طـرح تشـدید بازرسـی و نظـارت ویـژه بـا هـدف‬ ‫نظـارت بـر بـازار عرضه محصوالت‪ ،‬اقالم و کاالهای اساسـی درجهت متعادل‬ ‫نگاه داشـتن بازار شـب عید در سـطح شهرسـتان با هم افزایی دسـتگاه های‬ ‫اجرایی متولی درحال اجراسـت تا نظم و قانون در تمام شـئون زندگی مردم‬ ‫احسـاس شـود و از گران فروشـی و نوسـانات قیمـت دراین ایـام جلوگیـری‬ ‫گـردد‪ .‬وی درادامـه اظهـار داشـت‪ :‬اصنـاف بایـد بـا همراهـی‪ ،‬همـکاری و هـم‬ ‫پذیـری در بسـتر اخالق مـداری‪ ،‬نوع دوسـتی و انصـاف کام مـردم را در شـب‬ ‫عیـد شـیرین کننـد‪ .‬مـردم بـه اصنـاف اعتمـاد دارنـد و اصنـاف نیز بارهـا ثابت‬ ‫کرده انـد کـه همـواره همـراه و در کنـار مـردم هسـتند‪ .‬فرمانـدار شهرسـتان‬ ‫سـاری درپایان خاطرنشـان کرد‪ :‬در نظارت ها باید به صورت جدی و به دوراز‬ ‫هرگونـه تعـارف وارد عمـل شـد و حفـظ منافـع مـردم بـرای دولـت سـیزدهم‬ ‫حائزاهمیـت اسـت‪ .‬همچنیـن میـوه شـب عیـد‪ ،‬مـر غ‪ ،‬گوشـت گـرم و دیگـر‬ ‫کاالهـای اساسـی نه تنهـا در کمیـت بلکـه در کیفیـت نیـز وضعیـت مطلوبـی‬ ‫دارنـد و همـه تلاش مـا این اسـت که رضایـت مـردم در ایـام عیـد نـوروز و مـاه‬ ‫مبـارک رمضـان حاصـل شـود‪.‬‬ ‫معاون استاندار مازندران اعالم کرد؛‬ ‫ارامش در بازار عرضه و تقاضای مازندران‬ ‫معـاون اسـتاندار مازنـدران گفت‪ :‬بـازار عرضه و‬ ‫تقاضا در استان مازندران در استانه ماه مبارک‬ ‫رمضـان و عیـد نـوروز در ارامش و کاالها به وفور‬ ‫در فروشگاه ها موجود است‪‎.‬حسن خیریانپور‬ ‫با عنوان اینکـه کمبـود گوشـت مـرغ باتوج هبـه‬ ‫تمهیدات اندیشیده شـده و ذخیره کافی این‬ ‫قلـم غذایـی در اسـتان به هیچ عنـوان وجـود‬ ‫نـدارد‪ ،‬خاطر نشـان کـرد‪ :‬قیمت یک کیلو گوشـت مرغ منجمـد در بازار اسـتان‬ ‫‪ ۴۳‬هزار تومان برای مصرف کننده بوده و فروش این قلم غذایی بیشتر از نرخ‬ ‫مصـوب تخلـف اسـت‪ .‬ایـن مسـئول با بیان اینکه‪ ،‬کمبود گوشـت مـرغ در بـازار‬ ‫استان شایعه است‪ ،‬گفت‪ :‬اما در عوامل توزیع این قلم غذایی به فروشگاه ها‬ ‫بـا مشـکالتی مواجـه بودیـم که سـازمان جهـاد کشـاورزی بـرای افزایـش نیروی‬ ‫انسـانی در این حـوزه تلاش خواهـد کـرد‪ .‬معـاون اسـتاندار مازنـدران‪ ،‬اضافـه‬ ‫کـرد‪ :‬عرضـه گوشـت مـرغ و دیگـر اقلام ویـژه تنظیـم بـازار در شهرسـتان ها تنها‬ ‫معطـوف بـه چهـار تا پنج فروشـگاه نباشـد و حتی در فروشـگاه های روسـتایی‬ ‫و بین راهـی هـم ایـن اقالم غذایی توزیع شـود‪ .‬خیریانپور ادامـه داد‪ :‬باتوجه به‬ ‫یهـا در تامیـن اقلام‬ ‫حضـور میلیونـی گردشـگر بـه مازنـدران بایـد پیش بین ‬ ‫اساسـی باجدیـت در دسـتور کار قـرار گیـرد و فرمانـداران در صـورت کمبـود‬ ‫احتمالـی اقلام اساسـی بـا قیـد فوریـت بـا نام هنـگاری مراتـب را بـه اسـتانداری‬ ‫اطالع دهند؛ همچنین در بحث عرضه میوه‪ ،‬اجیل‪ ،‬شیرینی‪ ،‬گوشت قرمز و‬ ‫ماهی باید نظارت ها افزایش یابد و تمامی اقالم اساسی براساس نرخ مصوب‬ ‫تنظیم بازار در فروشـگاه به دسـت مصرف کننده برسد‪ .‬معاون هماهنگی امور‬ ‫اقتصـادی اسـتاندار مازنـدران‪ ،‬افـزود‪ ۲۷۹ :‬نانوایی کشـیک نوروزی در اسـتان‬ ‫فعالیـت خواهنـد داشـت و خبـازان بایـد از صبح تا سـاعت ‪ ۲۳‬هر شـب در ایام‬ ‫نـوروز بـه شـهروندان خدمـات دهند‪ .‬افزایش تقاضا برای خرید کاالی اساسـی‬ ‫نبایـد منجـر بـه گران فروشـی شـود و بازرسـان باجدیـت نظـارت بـر بـازار اقلام‬ ‫اساسـی را دنبـال خواهنـد کرد‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫فرماندار شهرستانری‪:‬‬ ‫در موضوع فرهنگ عمومی به برکت وجود سیدالکریم‬ ‫انتظارات از ری بیش از سایر مناطق است‬ ‫محسنشیراز ی نژاد‬ ‫معـاون اسـتاندار تهـران و‬ ‫فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری در‬ ‫نشسـت منطقـه ای شـوراهای‬ ‫فرهنگ عمومی شهرستان های‬ ‫اسـتان تهـران گفـت‪ :‬انتظـاری‬ ‫کـه به برکـت وجـود مقـدس‬ ‫حضـرت عبدالعظیـم ؟ع؟ از‬ ‫ُملـک ری هسـت در جـای‬ ‫دیگـر نیسـت‪ .‬دراین نشسـت‬ ‫حجت ا ال سال م و ا لمسـلمین‬ ‫یفـرد بـر اهمیـت برگـزاری نشسـت های منطقـه ای در‬ ‫محمدحسـن ابوتراب ‬ ‫شهرستان ها تا کید کرد و اظهار داشت‪ :‬تبادل نظر و گفتگو در حوزه مباحث‬ ‫فرهنگـی و اجتماعـی و اسـتفاده از تجربیـات صاحب نظـران و مسـئوالن‬ ‫فرهنگـی شهرسـتان ها در ارتقـای سـطح فرهنـگ عمومـی و معـارف اسلامی‬ ‫یسـت‪ .‬رئیس شـورای فرهنگ‬ ‫در جامعه بسـیارموثر و دارای برکات ارزشمند ‬ ‫عمومی استان تهران بااشاره به موضوع عفاف و حجاب و تا کید بر اقتضائات‬ ‫نحـوزه‬ ‫نحـوزه خاطرنشـان کـرد‪ :‬مسـائل جانبـی درای ‬ ‫و سـطوح جانبـی ای ‬ ‫باتوج هبـه مشـاهدات و مقتضیـات زمـان کنونـی جامعـه‪ ،‬بایـد بیش ازپیـش‬ ‫موردتوجه قرار گیرد و راه های برون رفت از این ناهنجاری فرهنگی درراستای‬ ‫سلامت جامعـه ارائـه و در دسـتورکار قـرار گیـرد‪ .‬امام جمعـه موقـت تهـران‬ ‫نمـاه‬ ‫ادامـه داد‪ :‬بـا ورود بـه مـاه مبـارک رمضـان و بهره منـدی از فیوضـات ای ‬ ‫تهـای قرانـی بااسـتفاده از تجربیـات‬ ‫پربرکـت الزم اسـت تـا در حـوزه فعالی ‬ ‫اسـاتید و کارشناسـان قرانـی و همچنیـن ظرفیـت اسـتان مقـدس حضـرت‬ ‫عبدالعظیم ؟ع؟‪ ،‬با اتخاذ روش های مناسب نسبت به برگزاری محافل انس‬ ‫بـا قـران اقدامـات الزم صـورت پذیـرد‪.‬‬ ‫پاسخگوییبهنیازهایجامعه؛‬ ‫مهم ترینمطالبهرهبریاز شورایفرهنگعمومی‬ ‫در ادامه نشست حجت االسالم والمسلمین شاهچراغی؛ امام جمعه شهرری‬ ‫و رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان ری نیز با تبریک ایام نورانی میالد‬ ‫باسـعادت حضـرت ولیعصـر ؟جع؟‪ ،‬به بیـان تهدیدات و اسـیب های شـورای‬ ‫فرهنـگ عمومـی پرداخـت و گفـت‪ :‬طبـق منویات مقـام معظم رهبـری درباره‬ ‫اصالح فرهنگ عمومی در جامعه‪ ،‬پاسخگویی به نیازهای جامعه مهم ترین‬ ‫یسـت‪ .‬وی بابیـان راهبردهـای‬ ‫مطالبـه معظ ملـه از شـورای فرهنـگ عموم ‬ ‫عملـی ایجـاد نشـاط و پویایـی در انجـام فعالیت های شـورا افـزود‪ :‬تصمیمات‬ ‫و مصوبـات شـورای فرهنـگ عمومـی بایـد ضمانـت اجرایـی داشـته باشـد کـه‬ ‫برگزاری جلسـات منظم و تعیین سـرفصل های موضوعی جلسـات باتوجه به‬ ‫سـبک زندگـی در هـر منطقـه و توجـه بـه سـاختار و ارکان شـورای فرهنـگ‬ ‫عمومـی ازان جمله اسـت‪.‬‬ ‫در موضوعفرهنگعمومیبه برکتوجودسیدالکریم‬ ‫انتظارات از ری بیش از سایر مناطق است‬ ‫معـاون اسـتاندار و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری هـم گفـت‪ :‬انتظـاری کـه‬ ‫به برکـت وجـود مقـدس حضـرت عبدالعظیـم ؟ع؟ از ُملـک ری هسـت در‬ ‫جـای دیگـر نیسـت‪ .‬زمانـی ادامـه داد‪ :‬راهپیمایـی عظیـم اربعیـن‪ ،‬مراسـم‬ ‫مسلمیه و بسیاری از مناسبت های ملی و مذهبی دراین شهرستان باقوت و‬ ‫به نحومطلوب برگزار می شود ولیکن فار غ از برگزاری این فعالیت ها‪ ،‬متاسفانه‬ ‫یسـت کـه منشـا ان در ری نیسـت‪.‬‬ ‫شهرسـتان ری دارای مشـکالت عدیده ا ‬ ‫تهـای مختلف و اقوام مختلـف ایرانی با‬ ‫فرمانـدار ویـژه ری وجـود اتبـاع و ملی ‬ ‫سـبک زندگـی متنـوع و فرهنگ های خـاص و ویـژه ای که دارنـد را از مهم ترین‬ ‫مسـائل پیـش روی این شهرسـتان برشـمرد و افـزود‪ :‬اقدامـات و تدابیـری هـم‬ ‫تشـهری‪ ،‬اسـتقرار‬ ‫درجهت رفع این موانع اندیشـیده شـده که تقویت خدما ‬ ‫امام جماعت در روسـتاها و مسـاجد‪ ،‬برگزاری جلسـات متعدد با مدیران امور‬ ‫اتبـاع‪ ،‬ایجـاد تسـهیالت و بسـیاری دیگر‪ ،‬از این اقدامـات اسـت‪ .‬درراسـتای‬ ‫برگزاری جلسات منطقه ای شوراهای فرهنگ عمومی استان تهران‪ ،‬دهمین‬ ‫جلسـه ایـن شـورا بـا محوریـت شهرسـتان های ری‪ ،‬شـمیرانات و بخـش کـن‬ ‫به میزبانـی شـهرری بـا حضـور مسـئولین مربوطـه برگزار شـد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫احیای پروژه ای جامانده در شیراز‬ ‫توسط تشکل مردمی نجات‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫احیـای یـک مصوبـه برزمین مانـده به همـت‬ ‫شـهرداری و شـورای شـهر شـیراز‪ ،‬با پیگیری‬ ‫تشـکل مردمـی‪ ،‬جهـادی و مطالب هگـری‬ ‫نجـات توسـط شـهرداری صـورت گرفـت‪.‬‬ ‫وا گـذاری یک قطعـه زمیـن جهـت احـداث‬ ‫مجموعـه فرهنگـی مذهبـی و ورزشـی‬ ‫علمـدار بنی هاشـم درراسـتای توسـعه‬ ‫تهـای فرهنگـی‬ ‫زیرسـاخت های فعالی ‬ ‫مذهبـی و همچنیـن ترویـج ورزش پهلوانـی‬ ‫و زورخانـه ای‪ ،‬به همـت شـهردار محتـرم‬ ‫یهـای‬ ‫و شـورای شـهر شـیراز و بـا پیگیر ‬ ‫تشـکل مردمـی‪ ،‬جهـادی و مطالب هگـری‬ ‫شسـال یـک مصوبـه‬ ‫نجـات پـس از ش ‬ ‫برزمین مانـده احیـاء و زمینـه وا گـذاری اذن‬ ‫انتفـاع یک قطعـه زمیـن ‪ ۵۰۰‬متـری بـرای‬ ‫سـاخت زورخانـه علمـدار بنی هاشـم در‬ ‫شـب میلاد امام زمـان ؟جع؟ بـه هیئـت‬ ‫شهـای پهلوانـی و زورخانـه ای شـیراز‬ ‫ورز ‬ ‫وا گـذار شـد‪ .‬درهمین ارتبـاط حجـت اهلل‬ ‫بهمنـی؛ دبیـر تشـکل مردمـی و مطالب هگـری‬ ‫نجـات در مراسـم اهـدای اذن انتفـاع ایـن‬ ‫زمیـن گفت‪ :‬مالکیـت این زمین تحت پال ک‬ ‫‪ ۱۷۹۲.۱۳۳۵‬و کـد نوسـازی ‪-۳۵-۸-۴۴‬‬ ‫‪ ۵‬بـا شـهرداری شـیراز اسـت کـه قـرار اسـت‬ ‫ب هصـورت خیرسـاز احـداث و مورداسـتفاده‬ ‫عمـوم مـردم قرار گیـرد‪ .‬وی بابیان اینکه این‬ ‫زمین با موافقت شـهردار شـیراز به این طرح‬ ‫فاخر فرهنگی‪ ،‬ورزشـی و مذهبی اختصاص‬ ‫یافته‪ ،‬گفت‪ :‬توجه و اهتمام به فراهم اوردن‬ ‫زیرسـاخت های الزم و وا گـذاری زمیـن و‬ ‫امکانـات بـه امـر ورزش و حـوزه فرهنـگ‬ ‫عمومی یک اقدام معمول و البته پسندیده‬ ‫اسـت کـه بنـده نوعـی جهـاد فرهنگـی‬ ‫یشـود‪ .‬دبیـرکل تشـکل مردمـی‬ ‫محسـوب م ‬ ‫مطالبه گری نجات باتا کیدبراینکه مخالفت‬ ‫و مقاومـت در برابـر سـاخت زورخانـه و‬ ‫مرا کـز فرهنگـی‪ ،‬ورزشـی و مذهبـی در شـهر‬ ‫سـومین حرم اهل بیت ؟ع؟ و کشـور اسالمی‬ ‫مـا پدیـده ای مذمـوم اسـت تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫نحـوزه به هیچ عنوان‬ ‫انفعال مسـئوالن درای ‬ ‫پذیرفتـه نیسـت‪ .‬بهمنـی ضمـن قدردانـی‬ ‫از شـهردار و شـورای شـهر شـیراز‪ ،‬مدیـر‬ ‫منطقـه ‪ ۵‬شـهرداری شـیراز و معاونیـن وی‪،‬‬ ‫عضـو ناظـر شـورا بـر منطقـه ‪ ۵‬شـهرداری‬ ‫شهـای باسـتانی و‬ ‫و رئیـس هیئـت ورز ‬ ‫تهـای مذهبـی اسـتان فـارس‬ ‫شـورای هیئ ‬ ‫کـه در مسـیر تحقـق این مهـم همـکاری‬ ‫ً‬ ‫داشـتند‪ ،‬ابـراز داشـت‪ :‬کار جهـادی صرفـا‬ ‫بـه سـاخت منـازل مسـکونی در روسـتاها و‬ ‫نقـاط محـروم شـهرها ‪ -‬کـه البتـه در جـای‬ ‫لسـتایش هسـتند‪ -‬محـدود‬ ‫خـود قاب ‬ ‫نکـه مدیـران بتواننـد بـا‬ ‫یشـود‪ .‬همی ‬ ‫نم ‬ ‫تدبیـر به موقـع‪ ،‬جوانـان جامعـه را سـمت‬ ‫اعتلای مذهبـی‪ ،‬فرهنگی و ورزشـی هدایت‬ ‫کننـد اجـر باالیـی در پیـش گاه خداونـد‬ ‫متعـال دارد‪ .‬وی بابیان اینکـه مـا در تشـکل‬ ‫ملـی‪ ،‬مردمی‪ ،‬جهادی و مطالبه گری نجات‬ ‫ب هخـود می بالیـم کـه گر ههـای سـخت را از‬ ‫یکـه سـال ها برزمین مانـده‬ ‫پروژ ههـا و کارهای ‬ ‫اسـت بگشـایم‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬پـس از حـل‬ ‫مشـکالت و چالش ها با همکاری مسئوالن‪،‬‬ ‫لبخنـد رضایـت مـردم بزرگ تریـن توفیـق و‬ ‫دستاورد ما محسوب می شود‪ .‬دبیر تشکل‬ ‫مردمـی‪ ،‬جهـادی و مطالب هگـری نجـات‬ ‫ضمـن قدردانـی از همـه متصدیـان موضـوع‬ ‫گفـت‪ :‬جـا دارد کـه از تلاش و همـکاری‬ ‫ننـژاد؛ مدیـرکل املا ک و‬ ‫مهنـدس ترکما ‬ ‫مسـتغالت شـهرداری و مهندس حسن پور؛‬ ‫مدیـرکل حقوقی شـهرداری نیز دراین مسـیر‬ ‫قدردانـی نمایـم‪ .‬بهمنـی در حاشـیه مراسـم‬ ‫درگفت وگوبـا خبرنـگاران اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫خوشـبختانه بـا حضـور مسـئوالن ارشـد‬ ‫شـهرداری و شـورا‪ ،‬عملیـات اجرایـی احداث‬ ‫مجموعـه فرهنگـی‪ ،‬ورزشـی و مذهبـی‬ ‫علمـدار بنی هاشـم واقـع در خیابـان شـهید‬ ‫کارده از محـدوده بولـوار عدالـت امکان پذیـر‬ ‫شـد‪ .‬محمدحسـن اسـدی بابیان اینکـه‬ ‫مجموعـه مدیریت شـهری در خدمت احاد‬ ‫شـهروندان شـهر شـیراز اسـت و درزمینـه‬ ‫تامیـن زیرسـاخت های ورزشـی ازجملـه‬ ‫احداث سـالن برای ان ها اهتمام ویژ ه دارد‪،‬‬ ‫یهـای‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬تامیـن زمیـن بـا کاربر ‬ ‫یسـت که شـهرداری‬ ‫ورزشـی از دیگر اقدامات ‬ ‫شهـای عمومـی انجام‬ ‫درزمینـه توسـعه ورز ‬ ‫می دهـد‪ .‬وی بااشـاره به اینکه در مجموعـه‬ ‫معاونـت فرهنگی شـهرداری و کمیسـیون ها‬ ‫و کمیت ههـای شـورای شـهر بـه مقولـه ورزش‬ ‫اهتمـام جـدی وجـود دارد‪ ،‬ابـراز داشـت‪:‬‬ ‫امیدواریـم درایـن دوره از مدیریـت شـهری‬ ‫و شـورای ششـم شـیراز‪ ،‬بیش ازپیـش‬ ‫خدمتگـزار شـهروندان شـیراز و منطقـه ‪۵‬‬ ‫شـهرداری باشـیم و زمینـه جابجایـی زنـدان‬ ‫عادل ابـاد را فراهـم کنیـم‪ .‬به گفتـه شـهردار‬ ‫شـیراز؛ اقدامـات اولیـه بـرای ایـن جابجایـی‬ ‫انجـام و زمیـن موردنظـر نیـز جانمایی شـده‬ ‫اسـت‪ .‬اسـدی افـزود‪ :‬خوشـبختانه شـورای‬ ‫شـهر و شـهرداری اهتمـام جـدی بـرای‬ ‫جابجایـی زنـدان بـه خـارج از شـهر دارنـد و‬ ‫امیدواریـم بـا همـکاری مسـئوالن در اینـده‬ ‫نزدیـک تفاهم نامه ای را با سـازمان زندان ها‬ ‫مبادلـه کنیـم و زمینـه جابجایـی زنـدان‬ ‫فراهـم شـود‪ .‬اسـدی بااشـاره به اهمیـت و‬ ‫جایـگاه گرو ههـای جهـادی و مطالبه گری در‬ ‫مسـیر خدمت رسانی به احاد مردم جامعه‪،‬‬ ‫یهـای مصرانـه حجت الـه‬ ‫از تلاش و پیگیر ‬ ‫بهمنـی و تیـم همـراه او در تشـکل مردمـی‬ ‫نجـات قدردانـی کـرد‪.‬‬ ‫معاون امور بندری و حوزه خزر سازمان منطقه ازاد انزلی خبر داد؛‬ ‫تامین ‪ ۲۹۵‬هزارتن روغن خام موردنیاز کشور ازطریق بندر کاسپین در سال جاری‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫معـاون امـور بنـدری و حـوزه خـزر سـازمان‬ ‫منطقـه ازاد انزلـی بااشـاره به تامیـن‬ ‫‪۲۹۵‬هزارتـن روغـن خـام موردنیـاز کشـور‬ ‫ازطریـق بنـدر کاسـپین از ابتـدای سـال‬ ‫تا کنـون گفـت‪ :‬بنـدر کاسـپین بـا پهلودهـی‬ ‫‪۳‬تـن‬ ‫هفـت شـناور تانکـر و تخلیـه ‪ ۶۰۰۰‬‬ ‫نمـاه‪ ،‬رکـورد‬ ‫روغـن در یک هفتـه در بهم ‬ ‫جدیـدی را در تخلیـه کاالی فلـه مایـع در‬ ‫بندرهـای شـمال کشـور ثبـت کـرد‪ .‬امیـن‬ ‫افقـی بابیان اینکـه یکـی از مهم تریـن مزایای‬ ‫بنـدر کاسـپین کـه موجـب گردیده ایـن بندر‬ ‫نویـن منطقـه ازاد انزلـی بـه یکـی از مبـادی‬ ‫اصلـی تامین کاالهای اساسـی به ویژه روغن‬ ‫خورا کی کشـور تبدیل شـود‪ ،‬سـرعت تخلیه‬ ‫‪20‬سـاعت‬ ‫کشـتی های تانکـر در کمتـر از ‬ ‫دراین بنـدر اسـت کـه ایـن مزیـت باعـث‬ ‫نمـاه سـال جـاری تنهـا در‬ ‫گردیـده تـا در بهم ‬ ‫مـدت یک هفتـه هفـت شـناور تانکـر حامـل‬ ‫‪۳‬تـن روغـن خـام خورا کـی موردنیـاز‬ ‫‪ ۶۰۰۰‬‬ ‫واحدهـای تولیـدی کشـور در مخـازن‬ ‫فلـه مایـع مجتمـع بنـدری بنـدر کاسـپین‬ ‫تخلیـه گـردد کـه این زمـان مناسـب به دلیـل‬ ‫بهره منـدی از تجهیـزات بنـدری پیشـرفته‪،‬‬ ‫تهـای زیرسـاختی سـخت افزاری و‬ ‫ظرفی ‬ ‫نرم افـزاری و فاصلـه کـم مخـازن تـا اسـکله‬ ‫دلفیـن بنـدر کاسـپین اسـت‪ .‬دبیـر میـز‬ ‫تجـارت بـا اوراسـیای منطقـه ازاد انزلـی بـا‬ ‫اعلام رشـد ‪ 83‬درصـدی ورود روغـن خـام‬ ‫نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته بـا‬ ‫تخلیـه ‪۲۹۵‬هزارتـن روغـن توسـط ‪ ۵۹‬فرونـد‬ ‫کشـتی تانکـر در مجتمـع بنـدری کاسـپین‬ ‫در سـال جـاری ادامـه داد‪ :‬از ابتـدای‬ ‫فعالیت بندر کاسپین در تیرماه سال ‪1397‬‬ ‫تا کنـون ‪۸۱۵‬هزارتـن روغـن خورا کـی توسـط‬ ‫‪ ۱۶۴‬فرونـد شـناور تانکـر در بنـدر کاسـپین‬ ‫تخلیه و جهت تصفیه‪ ،‬فراوری بسـته بندی‬ ‫بـه واحدهـای تولیـدی سراسـر کشـور حمـل‬ ‫گردیـده اسـت‪ .‬وی بااشـاره به اقدامـات‬ ‫سـازمان منطقـه ازاد انزلـی درراسـتای‬ ‫تسـریع در خـروج کاالی اساسـی کشـور‬ ‫دراین مجتمـع بنـدری‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫یهـای به عمل امـده و همـکاری‬ ‫بـا پیگیر ‬ ‫مجموعـه گمـرک مسـتقر در منطقـه ازاد‬ ‫انزلـی و اداره راهـداری و حمل ونقـل‬ ‫جـاده ای و شـرکت های بنـدری فعـال‬ ‫منطقـه‪ ،‬رونـد تخلیه مخـازن و ارسـال روغن‬ ‫خـام وارده بـه بنـدر کاسـپین بـه واحدهـای‬ ‫تولیـدی درراسـتای تامین کاالهای اساسـی‬ ‫تسـهیل گردیـده اسـت‪ .‬معـاون امـور بنـدری‬ ‫و حـوزه خـزر سـازمان منطقـه ازاد انزلـی‬ ‫بااشـاره به بهر هبـرداری از ‪ ۶۵۰۰۰‬مترمکعـب‬ ‫مخـزن فلـه مایـع موجـود در مجتمـع‬ ‫بنـدری کاسـپین یـاداور شـد‪ :‬باتوج هبـه‬ ‫ضـرورت تامیـن کاالهای اساسـی واحدهای‬ ‫تولیـدی ظرفیـت مخـازن بنـدر کاسـپین‬ ‫بـا سـرمایه گذاری های بخـش خصوصـی‬ ‫بـه زودی ایـن ظرفیـت بـه ‪ 90‬هزارمترمکعـب‬ ‫افزایـش می یابد‪ .‬وی تا کیـد کرد‪ :‬مزیت های‬ ‫قانونـی مناطـق ازاد و همچنیـن توسـعه‬ ‫روابـط اقتصـادی بـا اتحادیـه اوراسـیا و‬ ‫به ویژه کشـور روسـیه‪ ،‬دیپلماسی اقتصادی‬ ‫و توسـعه همگرایـی بـا کشـورهای همسـایه‬ ‫باعـث شـده تـا مجتمـع بنـدری کاسـپین‪،‬‬ ‫ظرفیت مناسبی برای تامین کاالی اساسی‬ ‫ماننـد روغـن خـام خورا کـی تبدیـل شـود‪.‬‬ ‫لسـازی کریدورهـای‬ ‫جانشـین کارگـروه فعا ‬ ‫بین المللـی منطقـه ازاد انزلـی بااشـاره به‬ ‫برنام ههـای در دسـتورکار سـازمان منطقـه‬ ‫ازاد انزلـی درخصـوص توسـعه دیپلماسـی‬ ‫لسـازی‬ ‫لجسـتیکی در حـوزه کاسـپین‪ ،‬فعا ‬ ‫کریدورهـای بین المللـی عبـوری از کشـور‪،‬‬ ‫اتصـال ریـل سراسـری بـه بنـدر کاسـپین‬ ‫در نیمـه نخسـت سـال اینـده و توسـعه‬ ‫اقتصـاد دریامحـور افـزود‪ :‬بخـش بنـدری‬ ‫تهـای بازاریابـی‬ ‫و تحقیقـات بـازار‪ ،‬فعالی ‬ ‫بـرای جـذب کاالهـای جدیـد و متنـوع‪ ،‬ارائـه‬ ‫تهـا و‬ ‫مشـوق های تجـاری‪ ،‬اعمـال مزی ‬ ‫تهـای قانونـی مناطـق ازاد‪ ،‬تسـریع‬ ‫معافی ‬ ‫و تسـهیل خدمـات بنـدری و ترانزیتـی بـه‬ ‫فعـاالن اقتصـادی‪ ،‬اجـرای تعرف ههـای‬ ‫ترجیحـی اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا‪،‬‬ ‫به همـراه تکمیـل و توسـعه زیرسـاخت های‬ ‫لجسـتیکی موردنیـاز خدمات رسـانی در‬ ‫حوز ههـای مختلـف بنـدری را در دسـتورکار‬ ‫دارد‪ .‬دبیر شورای لجستیک سازمان افزود‪:‬‬ ‫بهره منـدی از زیرسـاخت های لجسـتیکی‪،‬‬ ‫تجهیزات استراتژیک بندری مناسب و رشد‬ ‫سـرمایه گذاری صورت گرفتـه در اسـکله ها‬ ‫و پس کرانـه بنـدر به همـراه نزدیکـی بـه‬ ‫پایتخـت و مرا کـز تولیـدی و جمعیتـی کشـور‬ ‫و به عنـوان دروازه ورود بـه بـازار اوراسـیا از‬ ‫تهـای سـازمان‬ ‫تهـا و ظرفی ‬ ‫مهم تریـن مزی ‬ ‫منطقـه ازاد انزلـی در توسـعه لجسـتیک و‬ ‫زنجیـره تامیـن دراین مجتمـع بنـدری نسـل‬ ‫سـوم ب هشـمار مـی رود‪.‬‬ ‫برگزاری اخرین اجالس اتاق اصناف شهرستان ری در سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫اجلاس روسـای اتحادی ههـای اتـاق اصنـاف‬ ‫بنـژاد؛ رئیس‬ ‫شهرسـتان ری بـا حضور یعقو ‬ ‫اداره صمـت‪ ،‬قاسـمی؛ دبیـر کمیسـیون‪،‬‬ ‫بقائیـان؛ فرمانـده حـوزه بسـیج و شـهدای‬ ‫اصنـاف‪ ،‬شهراشـوب رئیـس اداره کار‪ ،‬تعـاون‬ ‫و رفاه اجتماعی شهرستان ری هیئت رئیسه‬ ‫اتـاق اصنـاف‪ ،‬روسـای اتحادی ههـا برگـزار‬ ‫شـد‪ .‬دراین جلسـه رئیـس اداره صمـت‬ ‫شهرسـتان ری ضمن تبریک اعیاد شعبانیه‬ ‫و فرارسـیدن عیـد نوروز و مـاه مبارک رمضان‬ ‫تا کیـد کرد‪ :‬اتاق اصناف خدمات اتحادیه ها‬ ‫را موردرسـیدگی قـرار دهـد و اتحادیه هایـی‬ ‫را کـه مشـکالت اعضـای صنـف خـود را‬ ‫پیگیـری می کننـد و اعضـاء از انـان راضـی‬ ‫هسـتند مورد تشـویق قـرار دهنـد‪ .‬وی اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬طبـق گزارش های واصله متاسـفانه‬ ‫در برخـی از اتحادی ههـا بی نظمـی وجـود‬ ‫دارد و روسـای اتحادیـه حضـور نداشـته اند‬ ‫بنـژاد‬ ‫کـه بایـد بـا انـان برخـورد شـود‪ .‬یعقو ‬ ‫بـا قدردانـی از زحمـات هیئت مدیـره اتـاق‬ ‫اصنـاف بیـان داشـت‪ :‬در سـال اینـده‬ ‫برنامه هایی دردسـت اقدام خواهیم داشـت‬ ‫و اتحادیه هایـی کـه فعالیـت ندارنـد ادغـام‬ ‫خواهنـد شـد همچنیـن بـا پیگیـری اتـاق‬ ‫فهـای بـدون پروانـه کسـب‬ ‫اصنـاف صن ‬ ‫بایـد سـاماندهی شـوند‪ .‬رئیـس اداره صمـت‬ ‫بااشاره به بحث نظارت افزود‪ :‬در سال اینده‬ ‫یتـری اعمـال خواهیم‬ ‫نظـارت بیشـتر و جد ‬ ‫کرد و در بحث اموزش اقدامات خوبی انجام‬ ‫شـده کـه در سـال جدیـد همچنـان ادامـه‬ ‫می یابـد در بحـث انضبـاط مالـی اتحادی ههـا‬ ‫بنـژاد گفـت‪:‬‬ ‫نیـز نظـارت خواهـد شـد‪ .‬یعقو ‬ ‫باتوج هبـه شـیوع ویـروس کرونـا در کشـور‪،‬‬ ‫در بحـث انتخابـات ‪ ۲۶‬مـاه تاخیـر صـورت‬ ‫یشـدن شـرایط و با پیگیری‬ ‫گرفت که با عاد ‬ ‫و سـرعت و دقـت انتخابـات ‪ 29‬اتحادیـه‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬دراین جلسـه قاسـمی؛ دبیـر‬ ‫کمیسـیون اداره صمـت شهرسـتان ری نیـز‬ ‫بااشـاره به بازدیـد از سـطح اتحادی ههـا بـا‬ ‫حضـور رئیس اتـاق اصناف گفت‪ :‬متاسـفانه‬ ‫در برخـی اتحادی ههـا نـه رئیـس اتحادیـه‬ ‫حضـور داشـت و نـه انضباطـی برقـرار بـود‬ ‫یهـای صورت گرفتـه‬ ‫کـه بـا بررسـی و پیگیر ‬ ‫بـا انـان برخـورد خواهـد شـد‪ .‬سـال اینـده‬ ‫هـم در اتحادی ههـا حضـور مسـتمر خواهیـم‬ ‫داشـت و بـا چنیـن وضعیت هایـی برخـورد‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬درادامـه سـید محسـن‬ ‫کشـاورزی؛ رئیـس اتـاق اصنـاف شهرسـتان‬ ‫ری بـا خیرمقـدم و تبریـک اعیـاد شـعبانیه و‬ ‫فرارسـیدن سـال جدید و ماه مبارک رمضان‬ ‫از رونـد پیشـرفت پـروژه احـداث سـاختمان‬ ‫اتحادیـه گزارشـی ارائـه کـرد و اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫نشـاء اهلل در سـال جدیـد بـا همدلـی و‬ ‫ا ‬ ‫همکاری هیئت مدیـره اتحادیه های صنفی‬ ‫شهرسـتان پـروژه سـاختمان تجمیعـی‬ ‫اتحادی ههـا تکمیل شـود‪ .‬دراین جلسـه احد‬ ‫پیریایـی؛ رئیـس سـابق اتحادیـه املا ک ری‬ ‫یهـای هیئت رئیسـه‬ ‫از زحمـات و همکار ‬ ‫اتـاق اصنـاف و هیئت مدیـره قبلـی اتحادیـه‬ ‫تشـکر و قدردانـی کـرد و همچنیـن بـرای‬ ‫هیئت مدیـره جدیـد ارزوی سلامتی و‬ ‫موفقیت کرد‪ .‬همچنین عباس اربابی؛ عضو‬ ‫هیئت امنا خرید و سـاخت زمین اتحادیه ها‬ ‫گزارشـی از عملکـرد و پیشـرفت سـاخت‬ ‫پـروژه سـاختمان اتحادی ههـا ارائـه و اظهـار‬ ‫نشـاء اهلل بـا پیگیـری و همدلـی‬ ‫داشـت‪ :‬ا ‬ ‫هیئت مدیره اتحادیه ها سـال اینده بتوانیم‬ ‫پیشـرفت های قابل توجهـی داشـته باشـیم‬ ‫و هرچ هسـریع تر پـروژه سـاخت اتحادی ههـا‬ ‫به اتمـام برسـد‪ .‬دراین جلسـه درخصـوص‬ ‫مبلـغ حـق عضویـت اتحادی ههـای صنفـی‬ ‫در ‪ ۱۴۰۲‬بحـث و بررسـی شـد و بـا تاییـد و‬ ‫رای گیـری روسـای اتحادی ههـا به تصویـب‬ ‫رسـید‪.‬‬ ‫کردستان‬ ‫ارش مرادی‬ ‫اجرای طرح نظارت بر عرضه سوخت‬ ‫در تعطیالت نوروز در جایگاه های منطقه کردستان‬ ‫مدیـر شـرکت ملـی پخـش فراورده هـای نفتـی‬ ‫منطقـه کردسـتان از اجـرای طـرح نظـارت بـر‬ ‫عرضـه سـوخت تعطیلات نـوروز در مجـاری‬ ‫عرضـه فراورده هـای نفتـی منطقـه خبـر داد‬ ‫و گفـت‪ :‬این طـرح به منظـور امادگـی الزم و‬ ‫کنترل هـای مسـتمر انجـام می شـود تـا مـردم‬ ‫عزیـز بـا ارامـش و خیالـی اسـوده بـه این اسـتان‬ ‫سـفر کننـد‪ .‬جهانبخـش نوکانـی کـه بـا صداوسـیمای اسـتان سـخن می گفـت‬ ‫افزود‪ :‬باتوجه به شـرایط جغرافیایی و وجود مناظر بکر طبیعی و بازارچه های‬ ‫خرید مرزی و حضور چشـمگیر مسـافران نوروزی در اسـتان‪ ،‬همه ‪ 88‬جایگاه‬ ‫عرضـه فراورده هـای نفتـی و ‪ ۵۴‬جایـگاه ‪ CNG‬امـاده میزبانـی از مسـافران‬ ‫نوروزی سـت‪ .‬نوکانـی بابیان اینکـه تمهیـدات الزم بـرای انجـام ذخیر هسـازی‬ ‫مطمئن سوخت در انبارهای نفت منطقه انجام شده است‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬طرح‬ ‫نظـارت بـر جایگاه هـا به منظـور کنتـرل کمـی و کیفـی و زیباسـازی و همچنیـن‬ ‫امادگـی و ارائـه خدمـات مطلـوب درراسـتای صیانـت از حقـوق شـهروندان و‬ ‫مسـافران از ‪ ۱۶‬اسـفند اغـاز شـده و الزامی سـت مالـکان جایگاه هـای عرضـه‬ ‫نسـبت بـه حضـور فعـال و کنتـرل فعالیـت جایـگاه و ارائـه خدمـات مطلـوب به‬ ‫مراجعیـن اقـدام کننـد‪ .‬ایـن مقـام مسـئول بااشـاره به اینکه هم وطنـان عزیـز‬ ‫هرگونـه شـکایت‪ ،‬انتقـاد و پیشـنهاد خـود را می توانند بـه سـامانه ‪( 09۶۲۷‬مرکز‬ ‫پاسـخگویی شـرکت ملی پخش) اعالم کنند اظهار داشـت‪ :‬گشـت های منظم‬ ‫بازدیـد بـا حضور کارشناسـان واحدهای کنترل و نظارت‪ ،‬خدمات مهندسـی‪،‬‬ ‫بهداشـت‪ ،‬ایمنی و محیط زیسـت‪ ،‬سـامانه هوشـمند و روابط عمومی تا پایان‬ ‫تعطیلات نـوروزی از جایگاه هـای اسـتان بازدیـد خواهنـد داشـت‪ .‬نوکانـی‬ ‫خواسـتار توجـه جـدی مالـکان بـه خریـد به موقـع فـراورده‪ ،‬فعال بـودن تمامـی‬ ‫دوربین هـا و تلمبه هـای جایـگاه‪ ،‬نظافت نمازخانه و سـرویس های بهداشـتی‬ ‫جایگاه هـای بین راهـی شـد‪.‬‬ ‫سرریزشدن سد گاران مریوان؛‬ ‫در پی بارش رحمت الهی در کردستان‬ ‫سـد گاران مریـوان بـا دبـی ‪ ۸۷۵۰‬لیتربرثانیـه سـرریز کـرد‪ .‬مهنـدس اریانـژاد‬ ‫گفـت‪ :‬به دنبـال بارندگی هـای قابل توجـه در منطقـه مریـوان‪ ،‬مخـزن‬ ‫سـد گاران شهرسـتان کامـل پـر شـد و سـرریز کـرد‪ .‬مدیرعامـل شـرکت اب‬ ‫منطقـه ای کردسـتان اظهـار داشـت‪ :‬حجـم مفیـد سـد گاران در تـراز نرمـال‬ ‫‪ ۸۴.۵‬میلیون مترمکعـب اسـت کـه ‪ ۱۰۰‬درصـد پـر شـده و دبـی حال حاضـر‬ ‫سـرریز نیز ‪ ۸٫۷۵‬مترمکعب بر ثانیه‪ ،‬اسـت‪ .‬وی بابیان اینکه سـد گاران یکی از‬ ‫سـدهای مهم کردسـتان ازلحاظ تامین اب کشـاورزی و شـرب منطقه اسـت‪،‬‬ ‫یـاداور شـد‪ :‬درصـورت تـداوم بارش هـای خـوب‪ ،‬در ما ههـای اینـده احتمـال‬ ‫سرریزشـدن سـدهای دیگـر اسـتان نیـز وجـود دارد‪ .‬مدیرعامـل شـرکت اب‬ ‫منطقـه ای کردسـتان افـزود‪ :‬سـد گاران در ‪ ۲۰‬کیلومتـری شمال شـرقی شـهر‬ ‫مریـوان واقـع شـده و حجـم نرمـال این سـد ‪ ۸۴.۴۲‬میلیون مترمکعـب‪ ،‬ارتفاع‬ ‫ان از پـی ‪ ۶۲‬متـر‪ ،‬طـول تـاج ‪ ۵۰۴‬متـر و عـرض تـاج ان نیـز هشـت متر اسـت‪.‬‬ ‫اریانژاد ادامه داد‪ :‬این سد با هدف تامین اب کشاورزی نواحی عمرانی پایاب‬ ‫و قزلچه سـو به میـزان ‪ ۴۵۰۰‬هکتـار و تامیـن اب شـرب و صنعتـی شهرسـتان‬ ‫مریـوان به میـزان ‪۲۵‬میلیون مترمکعـب‪ ،‬در سـال ‪ ۱۳۹۲‬ابگیـری شـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ترمیم ‪ ۷۸۴‬دکل فوق توزیع‬ ‫درراستای پایداری شبکه برق منطقه ای خوزستان‬ ‫اقبال خانـم‬ ‫جاسـم نژاد‪/‬‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای‬ ‫خوزسـتان گفـت‪ :‬در سـال جـاری‬ ‫‪ ۱۹۵۴۶۹‬کیلوگـرم نبشـی بـرای‬ ‫رفع کسـری از ‪ ۷۸۴‬دکل برق این‬ ‫شـرکت مورداسـتفاده قـرار گرفتـه‬ ‫اسـت‪ .‬محمـود دشـت بزرگ بیـان‬ ‫کـرد‪ :‬ایـن شـرکت بـا وسـعت ‪ ۸۰۳۰۵‬کیلومترمربـع در جایـگاه پنجـم کشـور و‬ ‫ازلحاظ کیلومتر مدار خط با دارابودن ‪ ۹۳۵۵‬کیلومتر مدار در جایگاه ششم‬ ‫کشـور قـرار دارد کـه باتوجه بـه وجـود خطـوط متعـدد نیروگاهـی و تبادلـی بـا‬ ‫سـایر اسـتان ها از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت‪ .‬وی بابیان اینکـه بـرای‬ ‫سـاخت دکل هـای بـرق از نبشـی های گالوانیـزه اسـتفاده می شـود‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫در سـالیان اخیـر به علـت شـرایط جـوی ماننـد طوفـان و تندبـاد و افزایـش‬ ‫سـرقت نبشـی‪ ،‬کاهـش اسـتقامت مکانیکـی دکل و درنتیجـه بـروز حوادثـی‬ ‫همچـون سـقوط دکل را به همـراه داشـته کـه نیـاز بـه ترمیم و احـداث مجدد‬ ‫داشـته اند‪ .‬مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫درهمین راسـتا در سـال ‪ ۱۴۰۱‬پـس از بازدیدهـای مـداوم از دکل هـای بـرق و‬ ‫گـزارش حـوادث ر خ داده‪ ،‬به منظـور رفـع کسـری نبشـی ‪ ۷۸۴‬دکل‪ ،‬اقـدام بـه‬ ‫انجام کسـری بندی به میزان ‪ ۱۹۵۴۶۹‬کیلوگرم با ارزش ریالی ‪ 200‬میلیاردریال‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬دشـت بزرگ اضافـه کـرد‪ :‬از تعـداد دکل هـای ذکرشـده بیشـترین‬ ‫دکل های رفع کسـری به ترتیب در ناحیه مارون با ‪ 137‬دکل و ناحیه شـمال‬ ‫بـا ‪ 118‬دکل بـوده اسـت‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی فارس اعالم کرد؛‬ ‫فعال شدن گشت های خودرویی‬ ‫و موتوری پلیس فارس در نوروز‬ ‫قاسـم توانایـی‪ /‬سـردار رهـام بخـش حبیبـی؛‬ ‫فرمانـده انتظامـی فـارس بابیان اینکـه پلیـس‬ ‫هماننـد همیشـه برنامه ریـزی بـرای پذیرایـی‪،‬‬ ‫حفـظ ارامـش و امنیـت مسـافران کـرده اسـت‬ ‫و بـا شـعار «نـوروزی متفـاوت‪ ،‬بـا پلیسـی‬ ‫مقتـدر و حرفـه ای» به اسـتقبال نوروز مـی رود‪،‬‬ ‫اعلام کـرد کـه در طـرح نـوروزی ‪ ۱۳۰۰‬گشـت‬ ‫خودرویـی‪ ،‬موتـوری و پیـاده بـا بالغ بـر ‪ ۹۵۰۰‬نفـر نیـرو راه انـدازی شـده اسـت‪.‬‬ ‫حبیبـی همچنیـن بابیان اینکـه با همکاری سـازمان های متولی بـرای حفظ‬ ‫امینـت و ارامـش مسـافران نـوروزی تلاش خواهیـم کـرد‪ ،‬افـزود‪ :‬در سـطح‬ ‫جاده هـا و درراسـتای فرهنگ سـازی نیـز ‪ ۱۰‬ایسـتگاه شـادی تعریـف شـده تـا‬ ‫ضمن اسـتراحت کوتاه رانندگان‪ ،‬قانون مداری در جاده ها برای حفظ جان‬ ‫افـراد پیـاده شـود‪ .‬او بـه عملکـرد پلیـس فـارس طـی سـال ‪ ۱۴۰۱‬اشـاره و بیـان‬ ‫کـرد‪ :‬طـی ‪ ۱۱‬ماهه امسـال ‪ ۷۵‬بانـد فـروش‪ ،‬حمـل و نگهـداری مـواد مخـدر‬ ‫شناسـایی و ‪ ۴۵‬تـن انـواع مـواد مخـدر از ان هـا کشـف شـد و دراین رابطـه‬ ‫‪ ۸۹۷‬خـودرو و ‪ ۱۹۷‬موتورسـیکلت توقیـف و ‪ ۱۲۴۳۵‬نفـر دسـتگیر شـدند‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی فـارس بااشـاره به جمـع اوری ‪ ۴۸۶۶‬نفـر معتـاد متجاهـر‬ ‫دراین اسـتان‪ ،‬ابـراز امیـدواری کـرد کـه بـا فراهم شـدن فضـای مناسـب بـرای‬ ‫نگهداری و سـاماندهی این افراد‪ ،‬دیگر در هیچ شـهری شـاهد حضور معتاد‬ ‫تشـدگان‬ ‫متجاهـر نباشـیم‪ .‬حبیبـی بااشـاره به افزایـش هشـت درصدی فو ‬ ‫و افزایـش ‪ ۱۲‬درصـدی مصدومـان سـوانح جـاده ای دراین بـازه در اسـتان‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬در سـطح شـهرها رفتـار ترافیکـی مـردم ارتقـا یافتـه و درهمین راسـتا‬ ‫بـا کاهـش امارهـای جرحـی و فوتـی مواجـه بوده ایـم‪ .‬او بااشـاره به کشـف‬ ‫‪ ۶۸۰‬میلیاردتومـان انـواع کاالی قاچـاق بیـان کـرد‪ :‬بـا افزایـش بیـش از‬ ‫‪ ۲۲‬درصـدی کشـف کاالی قاچـاق نسـبت بـه ‪ ۱۴۰۰‬در اسـتان مواجـه بودیـم‪.‬‬ ‫حبیبـی بااشـاره به برخـورد بـا ‪ ۲۸۶‬اراذل واوبـاش طـی ‪ ۱۱‬ماه گذشـته‪ ،‬عنـوان‬ ‫کـرد‪ :‬در ‪ ۱۱‬ماهه گذشـته ‪ ۳۴‬طـرح مبـارزه بـا سـرقت در فـارس اجـرا شـد و‬ ‫دراین راسـتا ‪ ۱۹۸۳‬سـارق دسـتگیر شـدند و ‪ ۳۸۵۳‬فقـره سـرقت از انـان‬ ‫کشـف شـده اسـت‪ .‬فرمانـده انتظامـی فـارس خاطرنشـان کـرد‪ :‬در سـال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫و در عملیات هـای پلیسـی شـهید نداشـتیم امـا در حواشـی عملیـات دو‬ ‫شـهید تقدیـم نظـام شـد کـه یادشـان را گرامـی داشـته و حافـظ خـون انـان‬ ‫خواهیـم بـود‪ .‬حبیبـی درخصـوص اقدامـات مدنظـر در مـاه مبـارک رمضـان‬ ‫گفـت‪ :‬دراین ایـام روزه خـواری در مال عـام ممنـوع اسـت و باتوجه بـ ه هم زمانی‬ ‫این مـاه بـا ایـام نـوروز‪ ،‬از صنـوف و اما کنی که پذیرای مسـافر نوروزی هسـتند‬ ‫درخواسـت داریـم کـه رعایـت همـه شـئون اسلامی را مدنظـر داشـته باشـند‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی فـارس از شـهروندان و مسـافران نیـز درخواسـت کـرد در‬ ‫ایـام مـاه رمضـان‪ ،‬حـدود و شـئون الهـی را رعایـت کننـد‪ .‬حبیبـی بـا قدردانـی‬ ‫از همراهـی اهالـی رسـانه طـی یک سال گذشـته‪ ،‬تعامـل بین رسـانه و پلیس را‬ ‫در فـارس مطلـوب توصیـف و ابـراز امیـدواری کرد در سـال پیش رو نیز تعامل‬ ‫هدفمندتـر و بهتـری را شـاهد باشـیم‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬اعظم دستجردی‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها‪ :‬نرجس حبیبی‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالق حرفه ای روزنامه نگاری د ر سایت روزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 24‬اسفند ‪ 22 1401‬شعبان ‪ 15 1444‬مارس ‪ 2023‬سال نوزدهم شماره ‪2738‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫ُ‬ ‫تاریخ سازی گروه فوالد مبارکه؛ با عبور از تولید ‪ 10.000.000‬تن فوالد خام‬ ‫عیدی زودهنگام به مردم ایران؛‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫از همـان نخسـتین روز سـال‪ ،‬ایـن راهبـرد‪ ،‬چـراغ راه شـد‪" :‬تولیـد؛‬ ‫دانش بنیـان؛ اشـتغال افرین" و پوالدمـردان گـروه فـوالد مبارکـه؛‬ ‫خرسـند و مفتخرنـد کـه ا گرچـه هنـوز ‪ 10‬روز دیگـر تـا پایـان سـال بـرای‬ ‫تولیـد فرصـت دارنـد؛ زودتـر ازانچـه‬ ‫یشـده بـود‪ ،‬بـا عبـور از‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫تولیـد ‪ 10‬میلیـون ُتـن فـوالد خـام‪،‬‬ ‫تشـده تـا‬ ‫از تمامـی رکوردهـای ثب ‬ ‫پایـان سـال ‪ 1400‬گذشـتند و ضمـن‬ ‫لبیـک به فرمـان رهبـر فرزانـه‪ ،‬بـار‬ ‫خسـاز شـدند‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫دیگـر تاری ‬ ‫گـروه فـوالد مبارکـه ضمـن اعلام‬ ‫ایـن خبـر گفـت‪ :‬عبـور از ‪ 10‬میلیـون‬ ‫ُتـن تختـال‪ 10 ،‬روز مانـده بـه‬ ‫پایـان سـال‪ ،‬بـا رشـد ‪ 10‬درصـدی‬ ‫نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال‬ ‫قبـل‪ ،‬در حالـی رخ داد کـه حـدود‬ ‫یک میلیون ُ تـن افـت تولیـد ناشـی‬ ‫از محدودیت هـای بـرق و گاز را‪ ،‬کـه‬ ‫در سـال جـاری بیشـتر از سـال های‬ ‫قبـل بـود‪ ،‬پشـت سـر گذاشـتیم‬ ‫و ایـن امـر محقـق نشـد‪ ،‬مگـر بـا‬ ‫یهـای‬ ‫برنامه ریـزی و پیش بین ‬ ‫الزم‪ ،‬اسـتفاده از تجـارب سـال های‬ ‫قبـل‪ ،‬ذخیر هسـازی به موقـع مـواد‬ ‫اولیـه‪ ،‬انجـام تعمیـرات اساسـی‬ ‫خطـوط مختلـف در زمـان اعمـال‬ ‫تهـای انـرژی و درنهایـت‬ ‫محدودی ‬ ‫افزایـش بهـره وری سـرمایه های‬ ‫انسـانی شـرکت‪ .‬وی در بخـش‬ ‫دیگری از سخنان خود خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬به موازات رشـد ّ‬ ‫کمی محصول‪ ،‬خوشـبختانه در سال ‪ 1401‬شاهد‬ ‫رشـد ‪ 12‬درصـدی تولیـد محصـوالت ویـژه و تولیـد ‪ 14‬محصـول جدیـد‬ ‫نیـز هسـتیم‪ .‬مدیرعامـل گـروه فـوالد مبارکـه بابیان اینکـه میـزان تولید‬ ‫شهـای گـروه فـوالد مبارکـه نیـز از میزان مدت مشـابه‬ ‫در هریـک از بخ ‬ ‫سـال قبـل خـود فراتـر رفتـه اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬در شـامگاه روز چهارشـنبه‬ ‫هفدهم اسفندماه‪ ،‬تولید تختال در شرکت فوالد مبارکه از رکورد ‪7.3‬‬ ‫میلیـون ُتـن در سـال ‪ 1399‬عبـور کـرد‪ .‬بـه گفتـه طیب نیـا‪ ،‬گـروه فـوالد‬ ‫مبارکـه بـا سـهم ‪ 34‬درصـدی در تولیـد فـوالد کشـور‪ ،‬در رشـد و ارتقای‬ ‫جایـگاه ایـران بیـن فوالدسـازان جهـان نقـش ارزنده ای داشـته اسـت‪.‬‬ ‫وی در همین زمینه ادامه داد‪ :‬جهادگران شـرکت فوالد مبارکه‪ ،‬فوالد‬ ‫هرمـزگان و مجتمـع فـوالد سـبا‪ ،‬هم راسـتا بـا اهـداف گـروه‪ ،‬علی رغـم‬ ‫همه محدودیت هایی که در سال جاری به شدت و بیش از همیشه‬ ‫بـا ان مواجـه بودنـد‪ ،‬توانسـتند تـا شـامگاه روز جمعـه ‪ 19‬اسـفندماه‬ ‫و ‪ 10‬روز مانـده بـه پایـان سـال جـاری‪ 10 ،‬میلیـون و ‪ 16‬هـزار ُتـن فـوالد‬ ‫خـام تولیـد کننـد‪ .‬مدیرعامـل گـروه فـوالد مبارکـه افـزود‪ :‬بـا عنایـت بـه‬ ‫ـور تولیـد حدا کثـری و‬ ‫شـعار سـال‪ ،‬سیاسـت های گـروه بـر سـه مح ِ‬ ‫تامیـن نیـاز بـازار داخـل‪ ،‬اسـتفاده از ظرفیـت شـرکت ها‪ ،‬دانشـگاه ها و‬ ‫مرا کز علمی تحقیقاتی برای توسـعه سـبد محصوالت شـرکت‪ ،‬به ویژه‬ ‫ً‬ ‫بـرای ان دسـته از محصوالتـی کـه عمدتـا تا کنـون از محـل واردات‬ ‫یشـدند و در مرحلـه سـوم حمایـت از سـازندگان داخلـی و‬ ‫تامیـن م ‬ ‫یسـازی هرچه بیشـتر تجهیزات‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان بـا نگاه بوم ‬ ‫موردنیـاز و ایجـاد اشـتغال‪ ،‬متمرکـز شـد‪ .‬وی در همیـن زمینـه تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬از اغـاز سـال ‪ ،1401‬نقطـه عطـف تمامـی فعالیت هایـی کـه بـرای‬ ‫گـروه در نظـر گرفتـه شـد‪ ،‬بـر ایـن اصل اسـتوار بـود که در همـه حوزه ها‬ ‫یسـازی‪ ،‬بایـد نگاه تحولی داشـته باشـیم؛‬ ‫اعـم از تولیـد‪ ،‬توسـعه و بوم ‬ ‫بـه ایـن معنـی کـه به عنوان مثـال‪ ،‬در تولیـد‪ ،‬فقـط به فکر رکوردشـکنی‬ ‫یتـر‬ ‫نباشـیم و ب همـوازات ان در مسـیر تولیـد محصـوالت خـاص و کیف ‬ ‫بـا نگاهـی متفاوت حرکت کنیم‪ ،‬از سـد همـه محدودیت ها و تفکراتی‬ ‫کـه دسـت و پـای مـا را به نوعـی بسـته اند عبـور کنیـم و تولیـدات‬ ‫دانش بنیان داشـته باشـیم‪ .‬درنهایت همان گونه که مشاهده کردیم‪،‬‬ ‫بـا اتـکا بـه دانـش متخصصـان داخلـی‪ ،‬محصوالتـی را بـرای اولیـن بـار‬ ‫در کشـور تولیـد کردیـم کـه در پروژ ههـای ملـی کشـور و بسـیاری از‬ ‫صنایـع خـاص مورداسـتفاده قـرار گرفـت‪ .‬طیب نیـا در بخـش دیگـری‬ ‫از سـخنان خـود تصریـح کـرد‪ :‬در حـوزه اجـرای پروژ ههـای توسـعه‬ ‫شرکت عمران اندیشه پیشرو در توسعه فضای سبز‬ ‫استقبال از بهار با کاشت درختان در شهر جدید اندیشه‬ ‫گـروه نیـز در سـایه الطـاف الهـی‪ ،‬طر ح هایـی شـجاعانه و جسـورانه‬ ‫پیشـنهاد و وارد فاز اجرا شـد که هریک از ان ها در حد ملی‪ ،‬ارزشـمند‬ ‫و موثرنـد؛ توسـعه های بلندپروازانـه ای کـه بـا بـه بـار نشسـتن ان هـا‪،‬‬ ‫نه فقـط در تولیـد فـوالد کشـور‪ ،‬بلکـه در تامیـن انـرژی و توسـعه های‬ ‫دانش بنیـان و علمی‪-‬تحقیقاتـی‪ ،‬شـاخص های ملـی بـه یـاری‬ ‫خداونـد ارتقـا خواهنـد یافـت‪ .‬وی گفـت‪ :‬در بخـش توسـعه‪ ،‬احـداث‬ ‫نیـروگاه سـیکل ترکیبـی ‪ 914‬مگاواتـی بـا راندمـان ‪ 58‬درصـد و مصـرف‬ ‫اب یک پنجـم نیـروگاه موجـود‪ ،‬احـداث نیروگا ههـای تجدیدپذیـر و‬ ‫خورشـیدی و همچنیـن دو نیـروگاه بـادی‪ ،‬در دسـتورکار قـرار گرفـت‬ ‫کـه پیشـرفت های قابل مالحظـه ای داشـته اسـت‪ .‬طیب نیـا در ادامـه‬ ‫بـه دسـتاوردهای توسـعه ای در‬ ‫سـایر شـرکت های گـروه اشـاره‬ ‫و تصریـح کـرد‪ :‬خوشـبختانه در‬ ‫گـروه فوالد مبارکه نیز توسـعه ها‬ ‫به خوبـی در حـال اجراسـت؛‬ ‫ً‬ ‫یکـه اخیـرا شـاهد شـروع‬ ‫تاجای ‬ ‫موفقیت امیـز کـوره قـوس‬ ‫برگزاریمسابقهوالیبال‬ ‫بین تیم های شرکت عمران اندیشه ‪ ،‬لیلیان پاالس و هنرمندان کشور‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت عمــران شــهر جدیــد‬ ‫اندیشــه مســابقه والیبــال خیریــه بیــن تیــم هــای شــرکت‬ ‫عم ــران ‪ ،‬لیلی ــان پ ــاالس و هنرمن ــدان کش ــور در م ــورخ‬ ‫یازده ــم اس ــفند ‪ 1401‬ب ــا حض ــور جمع ــی از هنرمن ــدان و‬ ‫مس ــئوالن ش ــهری در س ــالن ایث ــار ش ــهر جدی ــد اندیش ــه‬ ‫برگ ــزار گردی ــد ‪ .‬ای ــن مس ــابقه ک ــه ب ــا ه ــدف حمای ــت از‬ ‫سپیده حاصلی پناه‬ ‫هـر سـاله رسـم اسـت کـه در جـای جـای کشـور پیـش از‬ ‫اغـاز سـال جدیـد‪ ،‬درسـت در زمانـی کـه اسـفندماه بـه‬ ‫نیمـه می رسـد‪ ،‬بـا کاشـت نهـال و درختچ ههـای نوپـا بـه‬ ‫اسـتقبال بهـار برویـم‪15 .‬اسـفندماه در تقویـم بـه نـام روز‬ ‫درختـکاری و اغـاز هفتـه منابـع طبیعـی ثبـت شـده و در‬ ‫این روز با مشـارکت همگانی و توسـط نهاد های اجرایی‬ ‫در شـهرها مـردم در نقـاط مختلـف‪ ،‬قدمـی بـرای سـبز‬ ‫مانـدن طبیعـت برمیدارنـد‪.‬‬ ‫رهبـر معظـم انقلاب نیـز هرسـاله در جهـت اجـرای ایـن‬ ‫سـنت حسـنه پیشـگام هسـتند و بـه نوعـی مـردم را در‬ ‫جهـت تحقـق ایـن اقـدام ارزشـمند سـوق می دهنـد‪ .‬در‬ ‫همین راسـتا‪ ،‬رهبر انقالب در سـخنانی علت کاشـت سـه‬ ‫نهال را شـعار امسـال روز درختکاری با عنوان «هر ایرانی‬ ‫سـه نهـال» عنـوان کردنـد و گفتنـد‪ :‬ا گـر براسـاس شـعار‬ ‫انتخـاب شـده‪ ،‬هـر ایرانـی سـاالنه سـه نهـال بکارد‪،‬برنامـه‬ ‫دولت برای کاشـت یک میلیارد نهال از سـال ‪ ۱۴۰۲‬اغاز و‬ ‫در طـول چهـار سـال محقـق خواهـد شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار سـایه از شـهر اندیشـه ؛ بـا اغـاز روز و‬ ‫هفتـه درختـکاری شـرکت عمـران شـهر جدیـد اندیشـه‬ ‫امادگـی الزم را پیـدا کـرد ایـن ایـام بـا قـوت برگـزار و کاشـت‬ ‫درختـان بیشـتری صـورت گرفـت چرا کـه بـا توجـه بـه‬ ‫شـرایط خـاص اسـتان تهـران و منطقـه ای همچـون‬ ‫اندیشـه توسـعه فضـای سـبز و افزایـش هرچـه بیشـتر ان‬ ‫موضـوع حائـز اهمیتـی محسـوب شـود‪.‬‬ ‫امسـال نیز به رسـم هرسـاله‪ ،‬مدیریت شـرکت عمران این‬ ‫یجـای‬ ‫امـکان را بـرای شـهروندان فراهـم کـرد تـا در جا ‬ ‫شـهر قد مهـای سـبزی بـرای طبیعـت خـود بردارنـد‪.‬‬ ‫برگزاری روز درختکاری با کاشت نهال‬ ‫در مجتمع لیلیان پاالس‬ ‫لهـا‬ ‫در همیـن راسـتا توزیـع نهـال و کاشـت ان در مح ‬ ‫و مشـارکت مـورد نظـر شـهروندان یکـی از برنامه هایـی‬ ‫شـرکت عمـران شـهر جدیـد اندیشـه بـرای سـال جاری‬ ‫درنظر گرفته شـد که در حرکتی نمادین اقدام به کاشـت‬ ‫در خـت در مجتمـع مسـکونی لیلیـان پـاالس کـرد‪.‬‬ ‫همزمـان بـا فـرا رسـیدن روز درخـت کاری مراسـم کاشـت‬ ‫درختان در نوار سـبز مجاور پروژه لیلیان پاالس با حضور‬ ‫مدیرعامـل و اعضـاء محتـرم هیـات مدیـره و کارکنـان‬ ‫شـرکت عمـران شـهر جدیـد اندیشـه و شـهروندان برگـزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در این مراسم دکتر مسلم خانی این اقدام را در راستای‬ ‫ایجاد مشـارکت و حس تعلق اجتماعی شـهروندان شـهر‬ ‫جدیـد و بهـره منـدی از ظرفیـت مردمـی جهـت توسـعه و‬ ‫نگهـداری فضـای سـبز خوانـد و از حضـور پـر رنگ شـرکت‬ ‫های سـازنده قدردانـی کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اسـت همزمان با توزیع نهال های توزیع شـده نیز‬ ‫برشـورهای مربوطـه نیـز جهت اطلاع شـهروندان چاپ و‬ ‫لهـا بـه‬ ‫در ان شـرایط کاشـت ‪ ،‬نگهـداری ‪ ،‬ابیـاری و … نها ‬ ‫اطالع شـهروندان می رسـد‪.‬‬ ‫از انجاییکـه کـه اوضـاع محیط زیسـت کشـور کـه نقـش‬ ‫بسـزایی در توسـعه‪ ،‬تولیـد و پیشـرفت کشـور دارد رو‬ ‫بـه زوال و نابـودی اسـت و بـا توجـه بـه رشـد و گسـترش‬ ‫تکنولـوژی و فضـای انالیـن‪ ،‬حساسـیت مـردم نسـبت بـه‬ ‫ایـن موضـوع دوچنـدان شـده اسـت‪ ،‬از ایـن رو ضمـن‬ ‫برجست هسـازی مسـائل محیـط زیسـتی و ا گاهی بخشـی‬ ‫دربـاره خطراتـی کـه متوجـه محیـط زیسـت اسـت‬ ‫شـرکت عمـران شـهر جدیـد اندیشـه بـا توزیـع نهـال بیـن‬ ‫شـهروندان دیـن خـود را بـه محیـط زیسـت ادا کـرد‪.‬‬ ‫الکتریکی شـرکت فوالد سفیددشـت چهارمحال و بختیاری‪ ،‬به عنوان‬ ‫یکـی از طر ح هـای هفت گانـه دولـت بودیـم کـه بـه زودی عملیـات‬ ‫ذوب گیـری و ریخته گـری ان نیـز عملیاتـی خواهـد شـد‪ .‬همچنیـن‬ ‫در فـوالد هرمـزگان‪ ،‬فـوالد امیرکبیـر کاشـان و سـایر شـرکت های گـروه‬ ‫برنامه هـای توسـعه به خوبـی درحال انجـام اسـت‪ .‬مدیرعامـل گـروه‬ ‫فـوالد مبارکـه از تلاش همـه مدیـران‪ ،‬کارکنـان گـروه فـوالد مبارکـه‬ ‫در همـه بخش هـای تولیـد‪ ،‬تعمیـرات و پشـتیبانی و همچنیـن از‬ ‫شـرکت های پیمانکار و سـازنده داخلی که هم راسـتا با اهداف شـرکت‬ ‫مـادر در بـه بـار نشسـتن ایـن دسـتاورد مهـم و تاریخ سـاز صمیمانـه و‬ ‫مخلصانـه تلاش کردنـد‪ ،‬تشـکر و قدردانـی کـرد‪.‬‬ ‫م ــردم ش ــریف و زلزل ــه زده خـــوی همچنیـــن انجـــام‬ ‫هدفمن ــد مس ــئولیت اجتماع ــی ش ــرکت عم ــران برگ ــزار‬ ‫ش ــد ب ــا حمای ــت ش ــرکت کارکی ــا کوش ــک و پ ــروژه لیلی ــان‬ ‫پ ــاالس و اس ــتقبال هنرمن ــدان رو ب ــه رو ش ــد‪.‬‬ ‫دکت ــر مس ــلم خان ــی در ای ــن مراس ــم ضم ــن اش ــاره ب ــه‬ ‫م ــوارد ف ــوق انج ــام فعالی ــت ه ــای ورزش ــی و اجتماع ــی‬ ‫در ش ــهر را یک ــی از اه ــداف ش ــرکت در س ــال ج ــاری ی ــاد‬ ‫ک ــرد و اظه ــار امی ــدواری نم ــود ک ــه مس ــابقاتی از ای ــن‬ ‫دس ــت در س ــال ‪ 1402‬در ش ــهر تک ــرار ش ــود‪.‬‬ ‫در ایـــن مراســـم از خدمـــات شایســـته پیشکس ــوت‬ ‫عرصــه والیبــال اســتاد حســن ســبزه پــرور نیــز قدردانــی‬ ‫ش ــد‪.‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـرکت سـهامی اب منطقـه ای مرکـزی (به عنـوان دسـتگاه مناقص هگـزار ) درنظـردارد مناقصه‬ ‫اجـرای خـط انتقـال بـرق ‪ 20‬کیلوولـت و احـداث سـه دسـتگاه پسـت هوائـی سـه حلقـه‬ ‫چـاه طـرح اضطـراری را براسـاس مشـخصات و شـرایط کلـی منـدرج ذیـل برگـزار کنـد‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضـوع و نـوع مناقصـه‪ :‬اجـرای خـط انتقـال بـرق ‪ 20‬کیلوولـت و احـداث سـه دسـتگاه پسـت هوائـی سـه حلقـه چـاه طـرح‬ ‫اضطـراری‪ -‬یـک مرحلـه ای‬ ‫‪ -2‬مبلغ براوردی‪ :‬به مبلغ ‪ 11.772.469.274‬ریال‬ ‫‪ -3‬مبلـغ و نـوع تضمیـن فراینـد ارجـاع کار (ریـال)‪ :‬بـه مبلـغ ‪ 588.624.000‬ریـال ب هصـورت ضمانتنامـه بانکـی طبق فرم پیوسـت‬ ‫اسـناد و یـا واریـز نقدی‬ ‫‪ -4‬شرایط مناقصه گران‪ :‬شرکت های پیمانکاری دارای گواهینامه صالحیت نیرو در کلیه پایه ها صادره از سازمان برنامه و بودجه‬ ‫می توانند در مناقصه حاضر شرکت کنند‪.‬‬ ‫‪ -5‬مهلت و محل دریافت اسـناد مناقصه‪ :‬متقاضیان شـرکت در مناقصه می توانند جهت دریافت اسـناد مناقصه‪ ،‬از تاریخ درج‬ ‫ا گهـی‪ ،‬سـاعت ‪8‬صبـح روز چهارشـنبه مـورخ ‪ 1401/12/24‬الـی سـاعت ‪8‬صبـح روز پنجشـنبه مـورخ ‪ 1402/01/17‬از طریق سـامانه‬ ‫تـدارکات الکترونیکـی دولـت بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬بـه شـماره فراخـوان ‪ 2001001164000045‬مراجعـه کـرده و اسـناد را دریافت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪ -6‬مهلـت و محـل بارگـذاری پیشـنهادات‪ :‬متقاضیـان موظفنـد اسـناد را پـس از تکمیـل و ارائـه مـدارک خواسـته شـده‪ ،‬حدا کثـر‬ ‫تـا زمـان بازگشـایی پـا کات کـه در سـاعت ‪8‬صبـح روز دوشـنبه مـورخ ‪ 1402/01/28‬اسـت‪ ،‬در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت‬ ‫بارگـذاری کنند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/24 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1469594 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت سهامی اب منطقه ای مرکزی‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2801

روزنامه سایه 2801

شماره : 2801
تاریخ : 1402/03/16
روزنامه سایه 2798

روزنامه سایه 2798

شماره : 2798
تاریخ : 1402/03/10
روزنامه سایه 2797

روزنامه سایه 2797

شماره : 2797
تاریخ : 1402/03/09
روزنامه سایه 2796

روزنامه سایه 2796

شماره : 2796
تاریخ : 1402/03/08
روزنامه سایه 2795

روزنامه سایه 2795

شماره : 2795
تاریخ : 1402/03/07
روزنامه سایه 2794

روزنامه سایه 2794

شماره : 2794
تاریخ : 1402/03/06
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!