روزنامه سایه شماره 2736 - مگ لند
0

روزنامه سایه شماره 2736

روزنامه سایه شماره 2736

روزنامه سایه شماره 2736

‫وزیر صمت‪:‬‬ ‫کاهش قیمت ها ادامه دارد‬ ‫کشف«پلوتون»‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1930‬؛ خبـر کشـف «پلوتـون» توسـط رصدخانـه «لـوول»‬ ‫اعلام شـد‪ .‬ایـن سـیاره کـه طبـق تعریـف تـازه اتحادیـه بین المللـی اخترشناسـی از‬ ‫سـیاره؛ یـک سـیاره کوتولـه اسـت‪ ،‬سـاختاری از سـنگ و یـخ دارد و کـره ای کوچـک‬ ‫کسـوم مـاه جـرم ان بـوده و قطـرش نیـز ‪2370‬کیلومتـر اسـت‪.‬‬ ‫اسـت کـه ی ‬ ‫وزیـر صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت با اشـاره به کاهـش قیمـت برخـی از‬ ‫کاالها گفت‪« :‬همه کاهش ها ناشـی از کاهش نرخ ارز نیسـت و طی‬ ‫این هفتـه و هفتـه اینـده همچنـان قیمت هـا کاهشـی خواهـد بود و‬ ‫فضا بهتر می شـود»‪ .‬به گزارش ایرنا؛ سـید رضا فاطمی امین در مرکز‬ ‫ارتباطات مردمی ریاسـت جمهوری با اشـاره به عرضه بدون ضابطه‬ ‫خـودرو در شـرکت ایران خـودرو‪ ،‬گفـت‪« :‬چنیـن مـواردی تخلـف‬ ‫اسـت و مـن ان را پیگیـری می کنـم»‪ .‬وی حیـن مصاحبـه دسـتور‬ ‫پیگیری را صادر کرد و افزود‪« :‬خودرو از طریق قرعه کشی و ثبت نام‬ ‫در سـامانه یکپارچـه انجـام می شـود و مـوارد قبلـی نیـز بازگردانـده‬ ‫شده اسـت»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫دوشنبه ‪ 22‬اسفند ‪ 20 1401‬شعبان ‪ 13 1444‬مارس ‪ 2023‬سال نوزدهم شماره ‪ 1500 2736‬تومان‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫ایا «طالی سیاه» جای ارز و طال را می گیرد؟‬ ‫بازشدن پای نفت ایران به بورس‬ ‫ِ‬ ‫قلب رابطه ها‬ ‫با ِ‬ ‫بازی نکنیم!‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫پزشکانی که‬ ‫کارت خوان ندارند‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ایجاد کارگروه های تحول‬ ‫در دانشگاه پیام نور فارس‬ ‫رئیـــس دانشـــگاه پیـــام نور فـــارس گفـــت‪ :‬تشـــکیل کارگروه هـــای تحـــول بـــرای افزایش‬ ‫کارامـــدی در همـــه حوزه هـــا مهم تریـــن رســـالت ایـــن دانشـــگاه در چشـــم انداز این ــده‬ ‫اســـت‪ .‬محســـن جاجرمـــی زاده در جلســـه روســـای مرا کـــز و واحدهای پیام نـــور فارس‬ ‫بابیان اینکـــه تدوین پیوســـت عدالـــت در همه امـــور از مهم ترین رســـالت های مدیران‬ ‫به ویـــژه در مقطـــع کنونی ســـت‪ ،‬گفت‪ :‬باید درادامه مســـیر نظم جدیـــدی تعریف کنیم‬ ‫ت ــا با عمق بخشـــیدن بـــه فرهنـــگ انقالبـــی و اســـامی در میان اســـاتید‪ ،‬دانش ــجویان‬ ‫و کارمنـــدان قوی تـــر از گذشـــته به ســـمت ارمان هـــا و اهـــداف حرکـــت کنیم‪ .‬او توس ــعه‬ ‫رشـــته های تحصیلـــی کارشناســـی ارشـــد را از مهم ترین‪...‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حسـین امیرعبداللهیـان؛ وزیـر امـور خارجـه از دسـتیابی ایـران و امریـکا بـه‬ ‫توافـق بـرای تبـادل زندانیـان خبـر داد و گفـت‪« :‬اگـر همه چیـز از سـوی طـرف‬ ‫امریکایـی به خوبـی پیـش بـرود‪ ،‬در کوتاه مـدت شـاهد تبـادل زندانیـان‬ ‫خواهیـم بـود»‪.‬‬ ‫تاریخ سازی گروه فوالدمبارکه‬ ‫با عبور از تولید ‪10‬میلیون تن فوالد خام‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران عنوان کرد؛‬ ‫گو ارشاد اسالمی مازندران‪:‬‬ ‫مدیر کل فرهن ‬ ‫احتمال کشف ذخایر جدید گازی‬ ‫در میدان مشترک پارس جنوبی‬ ‫شو پرورش خبر داد؛‬ ‫معاون وزارت اموز ‬ ‫شاعران‬ ‫افسران موثر فرهنگی نظام هستند‬ ‫‪2‬‬ ‫توانمندسازی‬ ‫‪ 360‬هزار معلم مقطع ابتدایی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫معاون وزیر ورزشوجوانان خبر داد؛‬ ‫برنامههای تشویقی دولت برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان‬ ‫معـاون امـور جوانـان وزیر ورزشوجوانان گفـت‪« :‬دولت‪ ،‬مصمم به‬ ‫رفع مشکالت جوانان نخبه است و برای جلوگیری از مهاجرت این‬ ‫قشـر‪ ،‬برنامههـای تشـویقی مناسـبی در نظـر دارد»‪ .‬بهگـزارش ایرنـا؛‬ ‫وحیـد یامینپـور دربـاره مهاجـرت نخبـگان افـزود‪« :‬در اینرابطـه‬ ‫بنیـاد نخبـگان و معاونـت علمی ریاسـتجمهوری مسـئولیتهای‬ ‫مشـخصی دارنـد و دولـت هـم ضمـن اطـالع از مشـکالت اینحـوزه؛‬ ‫برنامههایی در حمایتاز نخبگان جوان در دستور کار دارد‪ .‬امسال‬ ‫باتوجهبهاینکه از سوی رهبری به نام حمایت از تولید دانشبنیان‬ ‫و اشـتغالافرینی‪ ،‬نامگـذاری شـد‪ ،‬حمایتهای فوقالعـادهای برای‬ ‫رونـق حـوزه دانشبنیانهـا و حمایـت از تولیـدات نخبگان ارائه شـد»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫یکشنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 19 1401‬شعبان ‪ 12 1444‬مارس ‪ 2023‬سال نوزدهم شماره ‪ 1500 2735‬تومان‬ ‫تحلیلگران بینالمللی از اهمیت توافق تهران و ریاض میگویند؛‬ ‫ردیف‬ ‫یادداشت روز‬ ‫تغییر جغرافیایسیاسیوشکستهژمونیامریکا‬ ‫‪2‬‬ ‫واژه باید‬ ‫خود باران باشد!‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫‪1401/71‬‬ ‫خرید ‪ 2000‬دستگاه کنتور هوشمند سه فاز اتصال مستقیم فهام ‪ 1‬به‬ ‫همراه قاب‬ ‫‪4.300.000.000‬‬ ‫(چهار میلیارد و سیصد میلیون ریال)‬ ‫‪1401/72‬‬ ‫خرید ‪ 1000‬دستگاه کنتور هوشمند تک فاز فهام ‪ 1‬به همراه قاب‬ ‫‪2.200.000.000‬‬ ‫(دو میلیارد و دویست میلیون ریال)‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫مثلث چین‪ ،‬ایران‬ ‫و عربستان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نگاه جامعهشناختی به عید نوروز‬ ‫نوروز‪ ،‬بخشی از‬ ‫ادبیات توسعهگرای ا�یران است‬ ‫بیشـک درخصـوص نـوروز تعابیـر متعـدد و گسـتردهای وجـود دارد‪ .‬عـدهای نـوروز را‬ ‫در تغییـر سـال و رسـیدن فصـل بهـار تعبیـر میکننـد؛ امـا باید درنظر داشـت که فلسـفه‬ ‫عمیـق و غنـی در پشـت ایـن تحـول تاریخـی وجـود دارد‪ .‬درواقـع شـاید انرا بتـوان یکـی‬ ‫از نقـاط عطـف تاریخـی ایـران و جهـان دانسـت‪ .‬شـاید ازاینمنظـر بایـد اینگونـه بیـان‬ ‫داشـت کـه نـوروز باعـث میشـود تـا نوع نگـرش ما به تاریخ و هسـتی دچار تغییروتحول‬ ‫شود‪...‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سـید احسـان خانـدوزی؛ وزیـر اقتصـاد بااعالماینکـه ثبـت درخواسـت بـرای‬ ‫دریافـت تمـام مجوزهـای صنفـی در درگاه ملـی مجوزهـا امکانپذیـر شـده‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬در صـورت کاملبـودن مـدارک متقاضیـان‪ ،‬مجوزهـای اینبخـش‬ ‫سـهروزه صـادر میشـود»‪.‬‬ ‫در روز والدت حضرت ولیعصر؟جع؟ و به مناسبت هفته جوان صورت گرفت؛‬ ‫دالر؛ راهبرد اتاق فکرهای امریکایی‬ ‫برای ناارامسازی کشور‬ ‫وزیر صمت اعالم کرد؛‬ ‫افزایش رشد‬ ‫بخشهای صنعت و معدن‬ ‫‪2‬‬ ‫تجلیل از خانوادههای معزز شهدا‬ ‫قهرمانان‪ ،‬هیئتهای ورزشی جوانان برتر‬ ‫و فعاالن رسانهای شهر ری در سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در بهشهر‪:‬‬ ‫سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایالم‪:‬‬ ‫اقلیم مازندران‬ ‫سرمایهزا و ثروتافرین است‬ ‫توزیع کود شیمایی در استان ایالم‬ ‫‪۱۰‬درصد افزایش یافت‬ ‫‪6‬‬ ‫علیاصغرشالبافیان‪:‬‬ ‫افزایش تعرفه اقامت‬ ‫در ایام نوروز نداریم‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫فراخوان تجدید مناقصه عمومی‬ ‫همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) دو مرحلهای‬ ‫ا گهی مناقصه دو مرحلهای عمومی‬ ‫همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اذربایجـان غربـی درنظـردارد تجدیـد مناقصـه عمومـی همزمـان بـا ارزیابـی کیفـی‬ ‫(فشـرده) دو مرحلـهای خریـد انـواع یـراقاالت کابل خودنگهدار به شـرح جدول ذیل و برابر مشـخصات‬ ‫فنی پیوسـت اسـناد مناقصه را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند‪ .‬کلیه مراحل برگزاری‬ ‫مناقصه‪ ،‬از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پا کتها‪ ،‬از طریق درگاه سامانه‬ ‫تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران درصـورت عـدم‬ ‫عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬روز شنبه مورخ ‪1401/12/20‬‬ ‫اخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت‪ :‬ساعت ‪ 19‬روز شنبه مورخ ‪1402/01/19‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهاد‪ :‬تا ساعت ‪ 19‬روز چهارشنبه مورخ ‪1402/01/30‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکتهای ارزیابی کیفی‪ :‬ساعت ‪8‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪ 1402/02/04‬به شرح جدول ذیل‬ ‫زمان بازگشایی پاکتهای الف و ب‪ :‬روز شنبه مورخ ‪ 1402/02/16‬به شرح جدول ذیل‬ ‫تاریـخ تشـکیل جلسـه افتتـاح پـاکات ج (پیشـنهاد قیمـت) پیشـنهاددهندگان‪ :‬بـا لحـاظ قـرار دادن زمـان‪ ،‬جهـت بررسـی‬ ‫مشـخصات فنی پیشـنهاددهندگان توسـط کمیته فنی بازرگانی‪ ،‬در جلسـه گشـایش پا کات الف و ب به اطالع شـرکتکنندگان‬ ‫در مناقصـه خواهد رسـید‪.‬‬ ‫نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه‪ ،‬تضمینهای‬ ‫معتبـر (براسـاس شـرایط منـدرج در اسـناد مناقصـه) تهیـه و تسـلیم کنـد‪ .‬بـه پیشـنهادهای فاقـد امضـا‪ ،‬مشـروط‪ ،‬مخـدوش و‬ ‫ً‬ ‫پیشـنهاداتی کـه بعـد از انقضـای مـدت مقـرر در فراخـوان واصـل شـود‪ ،‬مطلقا ترتیب اثـر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫شمارهتجدید‬ ‫مناقصه‬ ‫موضوع تجدید مناقصه‬ ‫شماره فراخوان‬ ‫مبلغ کل تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه(ریال)‬ ‫نوع اعتبار‬ ‫‪1401- 228‬‬ ‫خرید انواع یراق االت کابل خودنگهدار‬ ‫‪2001009003000187‬‬ ‫‪5.750.000.000‬‬ ‫منابعداخلی‬ ‫رایگان‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬ارومیه‪ ،‬بلوار ارتش‪ ،‬سربازان گمنام‪ ،‬ارتش‪ ،‬شرکت توزیع نیروی برق استان‪ -‬تلفن تماس‪ 044-3110 :‬داخلی ‪4397‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪1456 :‬‬ ‫ اطالعات تماس دفاتر ثبتنام سایر استانها در سایت سامانه ‪ www.setadiran.ir‬بخش "ثبتنام‪ /‬پروفایل تامینکننده‪/‬‬‫مناقصهگر" موجود است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ ضمنـا فراخـوان مناقصـه در سـایتهای اطالعرسـانی معامـالت صنعـت بـرق (شـرکت توانیـر) ‪ www.tavanir.org.ir‬و سـایت‬‫شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اذربایجـان غربـی ‪ www.waepd.ir‬و سـایت ملـی مناقصـات ‪ Iets.Mporg.ir‬قابـل مشـاهده اسـت‪.‬‬ ‫ سایر اطالعات و جزئیات مربوطه‪ ،‬در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/20 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1466469‬‬ ‫اداره مناقصات و قراردادهای شرکت توزیع نیروی برق اذربایجان غربی‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق قزوین درنظردارد نسبت به خرید کاالی موردنیاز خود بهشرح ردیف ‪ 2 ،1‬و‬ ‫‪ 3‬جدول ذیل از تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط‪ ،‬با برگزاری مناقصه عمومی دو مرحلهای‬ ‫همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬اقدام کند‪.‬‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1401/71‬‬ ‫خرید ‪ 2000‬دستگاه کنتور هوشمند سهفاز اتصال مستقیم فهام ‪ 1‬به‬ ‫همراه قاب‬ ‫‪4.300.000.000‬‬ ‫(چهار میلیارد و سیصد میلیون ریال)‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1401/72‬‬ ‫خرید ‪ 1000‬دستگاه کنتور هوشمند تکفاز فهام ‪ 1‬به همراه قاب‬ ‫‪2.200.000.000‬‬ ‫(دو میلیارد و دویست میلیون ریال)‬ ‫ردیف‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1401/73‬‬ ‫خرید ‪ 30‬تابلو ‪ RTU‬بههمراه متعلقات ان (‪ ،rtu‬مودم و ‪ pt‬هوایی‬ ‫همراه با استرا کچرهای نصب تابلو‪ ،PT ،‬کابل فرمان و کابل تغذیه)‬ ‫‪2.080.000.000‬‬ ‫(دو میلیارد و هشتاد میلیون ریال)‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬از مورخه ‪ 1401/12/22‬لغایت ‪1401/12/28‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهادات در سایت‪ :‬حدا کثر تا ساعت ‪ 10‬روز دوشنبه مورخ ‪1402/01/21‬‬ ‫زمان بازگشایی اسناد کیفی‪ :‬ساعت ‪ 11‬روز دوشنبه مورخ ‪1402/01/21‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت الف و ب مناقصه‪ :‬ساعت ‪ 10‬روز یکشنبه مورخ ‪1402/01/27‬‬ ‫ شـرکتهای متقاضی‪ ،‬بایسـتی اسـناد مناقصه (الف‪ ،‬ب‪ ،‬ج) و اسـناد و مدارک ارزیابی کیفی را بهصورت جدا گانه در سـامانه سـتاد‬‫بارگذاری کنند‪.‬‬ ‫ قبل از گشـایش پا کت پیشـنهادات (مناقصه)‪ ،‬ارزیابی کیفی مناقصهگران انجام خواهد شـد و فقط پا کات پیشـنهاد مناقصهگرانی‬‫که در ارزیابی کیفی مناقصه مربوط‪ ،‬تایید و حد نصاب امتیاز را کسـب کرده باشـند‪ ،‬گشـوده خواهد شـد و پا کات سـایر مناقصهگران‪،‬‬ ‫ً‬ ‫عینا مسـترد خواهد شد‪.‬‬ ‫نوع سپرده شرکت در مناقصه‪ :‬مطابق بند‪ 1-8‬ماده‪ 8‬اییننامه تضمین معامالت شرکتهای توزیع نیروی برق است‪.‬‬ ‫ اصل ضمانتنامه میبایست در پا کت در بسته و مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصه‪ ،‬به دبیرخانه شرکت تحویل داده شوند‪.‬‬‫ به پیشنهادهای فاقد امضا‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود‪ ،‬همچنین‬‫ً‬ ‫پیشـنهادهای فاقـد سـپرده‪ ،‬سـپرده مخـدوش‪ ،‬سـپردههای کمتـر از میـزان مقـرر‪ ،‬چـک شـخصی و نظایـر ان‪ ،‬مطلقـا ترتیـب اثـر داده‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصهگـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر درخصوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاکـت الـف‪ :‬ادرس‪:‬‬ ‫قزویـن‪ ،‬تقاطـع ولیعصـر؟جع؟‪ ،‬ابتـدای خیابـان طالقانـی‪ ،‬طبقه همکـف‪ ،‬دبیرخانه شـرکت توزیع نیروی بـرق قزوین‬ ‫تلفن تماس‪028-33239270:‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪021-41934:‬‬ ‫دفتر ثبتنام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫ اطالعـات تمـاس دفاتـر ثبتنـام سـایر اسـتانها در سـایت سـامانه (‪ )www.setadiran.ir‬بخـش "ثبتنـام ‪ /‬پروفایـل تامینکننـده‪/‬‬‫مناقصهگـر" موجود اسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/21 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1468214:‬‬ ‫روابطعمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین‬ ‫هر هفتهدوشنبهها‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق قزوین درنظردارد نسبت به خرید کاالی موردنیاز خود به شرح ردیف ‪ 2 ،1‬و‬ ‫‪ 3‬جدول ذیل از تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط‪ ،‬با برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬اقدام کند‪.‬‬ ‫هر روز با تازه ترین اخبار‬ ‫اغاز «رژه نمک» گاندی‬ ‫‪3‬‬ ‫ا گهی مناقصه دو مرحله ای عمومی‬ ‫همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1930‬؛ گانـدی یـک راهپیمایـی بهسـمت دریـا را اغـاز کـرد‬ ‫کـه بـه «رژه نمـک» معـروف شـد‪ .‬او ایـن رژه را دراعتراضبـه انحصـار بریتانیـا در حـوزه‬ ‫نمـک در هنـد‪ ،‬شـروع کـرد و ‪23‬روز ادامـه داد تـا بعـد از طـی ‪390‬کیلومتـر‪ ،‬بـدون‬ ‫پرداخـت مالیـات‪ ،‬بـه تولیـد نمـک بپـردازد‪.‬‬ ‫بهنوشبختیاری؛‬ ‫کمدینی که می خواست‬ ‫جدی گرفته شود‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬اسفند ‪ 13/1401‬شعبان ‪ 6 /1444‬مارس ‪ /2023‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 438‬تومان‬ ‫پانتها پناهیها؛یکهتازی‬ ‫در خاصترین نقشهای فرعی‬ ‫‪www.ma gla nd.ir‬‬ ‫‪www.s a ra fra za nne ws .ir‬‬ ‫‪s a ra fra za n 9 4 @gma il.c om‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1401/73‬‬ ‫خرید ‪ 30‬تابلو ‪ RTU‬به همراه متعلقات ان (‪ ،rtu‬مودم و ‪ pt‬هوایی‬ ‫همراه با استرا کچرهای نصب تابلو‪ ،PT ،‬کابل فرمان و کابل تغذیه)‬ ‫‪2.080.000.000‬‬ ‫(دو میلیارد و هشتاد میلیون ریال)‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬از مورخه ‪ 1401/12/22‬لغایت ‪1401/12/28‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهادات در سایت‪ :‬حدا کثر تا ساعت ‪ 10‬روز دوشنبه مورخ ‪1402/01/21‬‬ ‫زمان بازگشایی اسناد کیفی‪ :‬ساعت ‪ 11‬روز دوشنبه مورخ ‪1402/01/21‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت الف و ب مناقصه‪ :‬ساعت ‪ 10‬روز یکشنبه مورخ ‪1402/01/27‬‬ ‫ شـرکت های متقاضی‪ ،‬بایسـتی اسـناد مناقصه (الف‪ ،‬ب‪ ،‬ج) و اسـناد و مدارک ارزیابی کیفی را به صورت جدا گانه در سـامانه سـتاد‬‫بارگذاری کنند‪.‬‬ ‫ قبل از گشـایش پا کت پیشـنهادات (مناقصه)‪ ،‬ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام خواهد شـد و فقط پا کات پیشـنهاد مناقصه گرانی‬‫که در ارزیابی کیفی مناقصه مربوط‪ ،‬تایید و حد نصاب امتیاز را کسـب کرده باشـند‪ ،‬گشـوده خواهد شـد و پا کات سـایر مناقصه گران‪،‬‬ ‫ً‬ ‫عینا مسـترد خواهد شد‪.‬‬ ‫نوع سپرده شرکت در مناقصه‪ :‬مطابق بند‪ 1-8‬ماده‪ 8‬ایین نامه تضمین معامالت شرکت های توزیع نیروی برق است‪.‬‬ ‫ اصل ضمانتنامه می بایست در پا کت در بسته و مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصه‪ ،‬به دبیرخانه شرکت تحویل داده شوند‪.‬‬‫ به پیشنهادهای فاقد امضا‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود‪ ،‬همچنین‬‫ً‬ ‫پیشـنهادهای فاقـد سـپرده‪ ،‬سـپرده مخـدوش‪ ،‬سـپرده های کمتـر از میـزان مقـرر‪ ،‬چـک شـخصی و نظایـر ان‪ ،‬مطلقـا ترتیـب اثـر داده‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقص هگـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر درخصوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاکـت الـف‪ :‬ادرس‪:‬‬ ‫قزویـن‪ ،‬تقاطـع ولیعصـر؟جع؟‪ ،‬ابتـدای خیابـان طالقانـی‪ ،‬طبقه همکـف‪ ،‬دبیرخانه شـرکت توزیع نیروی بـرق قزوین‬ ‫تلفن تماس‪028-33239270:‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪021-41934:‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫تنـام ‪ /‬پروفایـل تامین کننـده‪/‬‬ ‫تنـام سـایر اسـتان ها در سـایت سـامانه (‪ )www.setadiran.ir‬بخـش "ثب ‬ ‫ اطالعـات تمـاس دفاتـر ثب ‬‫مناقص هگـر" موجود اسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/21 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1468214:‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین‬ ‫هر هفتهدوشنبه ها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬اسفند ‪ 13/1401‬شعبان ‪ 6 /1444‬مارس ‪ /2023‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 438‬تومان‬ ‫پانتها پناهیها؛یکهتازی‬ ‫در خاصترین نقشهای فرعی‬ ‫‪w w w. m a gl a nd.ir‬‬ ‫‪w w w. s a r a f r a z a nne w s . i r‬‬ ‫‪s a ra f ra za n 9 4 @ g m a i l . c om‬‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫دوشنبه ‪ 22‬اسفند ‪ 1401‬شماره‪2736‬‬ ‫تشکیل صندوق توسعه گردشگری‬ ‫نمایندگان مجلس در جلسه علنی هفته گذشته مجلس‬ ‫شـورای اسلامی و در جریـان بررسـی بخـش هزینـه ای‬ ‫الیحـه بودجـه ‪ ،۱۴۰۲‬بندهـای مربـوط بـه صنـدوق توسـعه‬ ‫گردشـگری را تصویـب کردنـد‪ .‬به گـزارش فـارس؛ در بنـد‬ ‫«ک» تبصـره ‪ ۹‬الیحـه پیشـنهادی بودجـه ‪ ۱۴۰۲‬و احکامی‬ ‫یشـدن دارنـد امـده بـا هـدف حمایـت‬ ‫کـه قابلیـت دائم ‬ ‫از اقتصـاد گردشـگری صنایع دسـتی و میراث فرهنگـی‪،‬‬ ‫صنـدوق توسـعه صنایع دسـتی و فـرش دسـتباف و احیـا‬ ‫و بهر هبـرداری از بناهـا و امـکان تاریخـی فرهنگـی بـه‬ ‫صنـدوق توسـعه گردشـگری تغییر نـام می یابـد‪ .‬اصالحات‬ ‫اساسـنامه جدیـد برپایـه ماموریـت محولـه‪ ،‬توسـط وزارت‬ ‫میراث فرهنگی به عنوان مسئول و سازمان برنامه وبودجه‬ ‫کشـور در مـدت سـه ماه پـس از الزم االجراشـدن ایـن‬ ‫قانـون تهیـه و به تصویـب هیئت وزیـران می رسـد‪.‬‬ ‫معـاون گردشـگری وزارت میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری‬ ‫و صنایع دسـتی تشـکیل ایـن صنـدوق را در نتیجـه‬ ‫یهـای وزیـر میراث فرهنگـی عنوان کـرد‪ :‬با حمایتی‬ ‫پیگیر ‬ ‫کـه دولـت در قالـب الیحـه بودجـه ‪ ۱۴۰۲‬بـرای حمایـت‬ ‫از سـرمایه گذاران گردشـگری داشـت‪ ،‬پیشـنهاد تشـکیل‬ ‫صنـدوق حمایـت از توسـعه صنعـت گردشـگری مصـوب‬ ‫شـد‪ .‬علی اصغـر شـالبافیان همچنیـن گفـت‪ :‬امیدواریـم‬ ‫بـا تدویـن اساسـنامه صنـدوق و شـکل گیری ان بتوانیـم‬ ‫به نحو موثرتر به تشـویق و حمایت از سـرمایه گذاران حوزه‬ ‫یسـت که‬ ‫گردشـگری بپردازیـم‪ .‬تصویـب صنـدوق درحال ‬ ‫وزارت میراث فرهنگـی صندوقـی ب هنـام صنـدوق احیـا‬ ‫دارد کـه بهر هبـرداری و حمایـت از صنایع دسـتی و فـرش‬ ‫دسـتباف را در زیرمجموعـه خـود دارد و ازایـن رو برخـی‬ ‫یتـوان‬ ‫نماینـدگان مجلـس ایراداتـی را ازجمله اینکـه نم ‬ ‫دو صنـدوق در یـک وزارتخانـه تصویـب کـرد را بـه ان‬ ‫وارد دانسـتند‪ .‬از ایـرادات مطروحـه این بودکـه معاونـت‬ ‫صنایع دسـتی به واسـطه حمایت از صنایع دسـتی و فرش‬ ‫تهـای صنـدوق احیـا دخیـل اسـت و‬ ‫دسـتبافت در فعالی ‬ ‫معاونـت میراث فرهنگـی نیـز به لحـاظ مرمـت و وا گـذاری‬ ‫بناهـای تاریخـی نقـش مهمـی در گـردش ایـن صنـدوق‬ ‫نهـا‬ ‫دارد‪ .‬معاونـت گردشـگری نیـز می توانـد بـه کمـک ا ‬ ‫خهـای میـراث و‬ ‫امـده و بـا حرکـت چـرخ گردشـگری‪ ،‬چر ‬ ‫صنایع دسـتی را هـم به حرکـت وادارد؛ امـا بادرنظرگرفتـن‬ ‫اینکـه حـوزه میراث فرهنگـی چه میـزان در پیشـبرد اهداف‬ ‫صنـدوق احیـا موفـق نبـوده اسـت و چه تعـداد از بناهـای‬ ‫یتـوان‬ ‫تاریخـی را از تخریـب و خطـر نجـات داده اسـت‪ ،‬م ‬ ‫گفـت ایـن صندوق نتوانسـته در حوزه صنایع دسـتی ورود‬ ‫پیدا کند چه برسـد به حوزه گردشـگری‪ .‬نکته دیگر اینکه‬ ‫ا گرچـه در نـام طوالنـی صنـدوق احیـا اسـمی از گردشـگری‬ ‫اورده نشـده ولـی دراین صنـدوق بـرای فعالیت هـای حـوزه‬ ‫گردشـگری نیـز وظایفـی درنظـر گرفتـه شـده؛ بنابرایـن نظـر‬ ‫نماینـدگان مجلـس این بودکـه لزومـی بـرای طـرح چنیـن‬ ‫موضوعـی در الیحـه پیشـنهادی بودجـه نیسـت چرا کـه در‬ ‫وظایف صندوق به موضوع گردشـگری اشـاره شـده است‪.‬‬ ‫کسـال‬ ‫مـورد دیگـر این اسـت که الیحـه بودجـه بـرای ی ‬ ‫قابلیـت اجـرا دارد امـا موضـوع تغییـر نـام صنـدوق احیـا در‬ ‫یشـدن‬ ‫تبصـره ‪ ۹‬بـه احکامـی اشـاره شـده که قابلیت دائم ‬ ‫دارنـد؛ بنابرایـن شـاید بهتـر بـود تغییـر نـام صنـدوق و‬ ‫تعیین تکلیـف بـرای ان در جـای فنـی خـود موردبررسـی‬ ‫کسـال‬ ‫قـرار می گرفـت نـه در الیحـه بودجـ ه کـه تنهـا ی ‬ ‫قابلیـت اجـرا دارد‪ .‬در متـن پیشـنهادی بودجـه‪ ،‬صنـدوق‬ ‫فوق ماهیت غیردولتی دارد و این کار درراسـتای مشـارکت‬ ‫بیشـتر بخـش خصوصـی انجـام گرفتـه‪ .‬درواقـع بخـش‬ ‫خصوصـی خواهان تشـکیل چنین صندوقی بـود تا بتواند‬ ‫در مواقـع بحرانـی بـه ان تکیـه کنـد‪.‬‬ ‫امار‬ ‫کلیوی ‪ ۳۷۱۹۵‬نفر‬ ‫مشکل‬ ‫ِ‬ ‫مسـئول گروه پیوند و فراهم اوری اعضای وزارت بهداشـت‬ ‫گفـت‪ :‬اینـک ‪ ۱۸۰۰۰‬نفـر در لیسـت دریافـت کلیـه بـوده و‬ ‫نزدیـک بـه ‪ ۳۰‬مرکـز پیونـد کلیـه در کشـور مشـغول بـه ارائـه‬ ‫خدمـت به بیماران هسـتند‪ .‬ب هگـزارش پاشـگاه خبرنگاران‬ ‫جـوان؛ سـاناز دهقانـی گفـت‪ :‬تعـداد بیمـاران تحت درمـان‬ ‫یهـا نشـان‬ ‫در کشـور ‪ ۳۷۱۹۵‬نفـر اسـت کـه پیش بین ‬ ‫می دهـد کـه سـالیانه شـش درصد افزایـش داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫بررسـی ها نشـان می دهـد کـه سـالیانه نیازمنـد بـه احـداث‬ ‫‪ ۳۰۰‬تخت دیالیز و جایگزینی ‪ ۲۰۰‬دستگاه برای دیالیزهای‬ ‫فرسـوده در کشـور هسـتیم و به طورکلـی کشـور نیازمنـد‬ ‫حدود ‪ ۵۰۰‬دستگاه دیالیز است‪ .‬به گفته وی؛ هزینه پیوند‬ ‫جسـال یک هفتم اسـت‪.‬‬ ‫کلیـه نسـبت بـه دیالیـز درطـول پن ‬ ‫دیابـت و فشـارخون مهم تریـن علـت نارسـایی کلیـه بیـن‬ ‫افـراد در دنیاسـت‪ .‬تـا االن پیونـد کلیه برای بیـش از ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫بیمـار انجـام شـده اسـت که ‪ ۳۸۹۰۰‬نفـر از اهدا کننـده زنده‬ ‫و ‪ ۱۵۲۶۳‬نفـر از اهدا کننـده مـرگ مغـزی‪ ،‬کلیـه گرفته انـد‪.‬‬ ‫او بیـان کـرد‪ :‬درطـول چندسـال اخیر پیوندهـای کلیـه از‬ ‫اهدا کننده مرگ مغزی نسـبت به اهدا کننده زنده پیشـی‬ ‫گرفتـه و ‪ ۶۰‬درصـد از اهـدای کلی ههـا از افـرادی بـوده کـه‬ ‫دچـار مـرگ مغزی شـده بودند‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫‪ ۱۸۰۰۰‬نفـر در لیسـت دریافـت کلیـه بـوده و نزدیـک بـه ‪۳۰‬‬ ‫مرکـز پیونـد کلیـه در کشـور مشـغول بـه ارائـه خدمـت بـه‬ ‫بیمـاران هسـتند و بیشـترین زمـان انتظـار بـرای دریافـت‬ ‫کلیـه گـروه خونـی ‪ O‬و کم تریـن زمـان بـرای گـروه خونـی ‪AB‬‬ ‫است‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬یکی از مشکالت بیماران کلیوی نبود‬ ‫ارگان اسـت‪ .‬دیالیـز بـرای بیمـاران کلیـوی هفتـه ای سـه بار‬ ‫یشـود فـرد از زندگـی و کار‬ ‫بایـد انجـام شـود کـه سـبب م ‬ ‫روزمـره عقـب بیفتـد‪ ،‬امـا بیمـاران چندمـاه پـس از پیونـد‬ ‫بـه زندگـی عـادی خـود برمی گردنـد و ازلحـاظ اقتصـادی و‬ ‫روانـی‪ ،‬بسـیار مثبت ارزیابی شـده اسـت‪ .‬او گفت‪ :‬ایـران در‬ ‫شـاخص تعـداد پیونـد کلیه در سـال ‪ ،۲۰۲۰‬رتبـه ‪ ۳۸‬دنیا را‬ ‫کسـب کـرده اسـت‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫جشنواره مجازی گردشگری ایران ‪2023‬‬ ‫زمان برگزاری‪ 25 :‬اسفند ‪1401‬‬ ‫سطح برگزاری‪ :‬داخلی‬ ‫نوع ورودی‪ :‬ازاد و رایگان‬ ‫برگزارکننده‪ :‬شرکت پارس خشایار مهر‬ ‫تماس‪02171053247 :‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫پزشکانی که کارت خوان ندارند‬ ‫ایا «طالی سیاه» جای ارز و طال را می گیرد؟‬ ‫بازشدن پای نفت ایران به بورس‬ ‫ِ‬ ‫گواهـی سـپرده نفـت خـام با حضـور وزیـر نفت و‬ ‫وزیـر اقتصـاد راه اندازی شـد و از امـروز در بورس‬ ‫یشـود‪ .‬صبـح دیروز‬ ‫انـرژی ایـران قابل معامله م ‬ ‫در مراسـمی بـا حضـور احسـان خانـدوزی؛ وزیـر‬ ‫امـور اقتصـادی و دارایـی‪ ،‬جـواد اوجـی؛ وزیـر‬ ‫نفـت و همچنیـن مدیرعامـل شـرکت ملی نفت‬ ‫ایـران و مدیرعامـل بـورس انـرژی نشسـت‬ ‫معرفـی معاملات گواهـی سـپرده نفـت خـام و‬ ‫میعانـات گازی برگـزار و اعلام شـد معاملات ان‬ ‫از امـروز (دوشـنبه ‪ ۲۲‬اسـفند ‪ ) ۱۴۰۱‬اغـاز‬ ‫یشـود‪ .‬به گزارش ایسـنا؛ اواسـط تابسـتان بود‬ ‫م ‬ ‫کـه مدیرعامـل شـرکت ملـی نفـت بـه گواهـی‬ ‫سـپرده نفـت خـام اشـاره و اعلام کـرد قرار اسـت‬ ‫نطـرح همسـو بـا اقتصـاد مقاومتـی و‬ ‫ای ‬ ‫یسـازی اقتصـاد باشـد و بـه تنـوع‬ ‫مردم ‬ ‫شهـای فـروش در شـرکت ملـی نفـت کمـک‬ ‫رو ‬ ‫کنـد‪ .‬سـرمایه گذاران ب هجـای توجه به بـازار ارز و‬ ‫نپـس می تواننـد در طلای سـیاه نیـز‬ ‫طلا ازای ‬ ‫سـرمایه گذاری کننـد‪ .‬بـازار ثانویـه ایـن گواهـی‬ ‫راه اندازی شده و این اوراق در بانک ها قابلیت‬ ‫نشـدن دارد‪ .‬در کنـار امـکان‬ ‫تضمی ‬ ‫سـرمایه گذاری دالری‪ ،‬درصـورت درخواسـت‬ ‫دارنـده‪ ،‬امـکان تبدیـل بـه ریـال برای ایـن اوراق‬ ‫وجـود دارد‪ .‬عالوه برایـن‪ ،‬گواهـی سـپرده نفـت‬ ‫خـام ابـزار خالقانـه و جدیـد اسـت و دارنـدگان‬ ‫ایـن اوراق‪ ،‬مالـک فیزیـک نفـت خـام خواهنـد‬ ‫بـود‪ .‬تفـاوت نخسـت گواهـی سـپرده نفـت بـا‬ ‫طـرح گشـایش نفتـی کـه در دولـت دوازدهـم‬ ‫مطـرح شـد این اسـت که گواهـی سـپرده نفـت‬ ‫یک ابزار اسـتاندارد و شـفاف برای فروش اسـت‬ ‫کـه به پشـتوانه نفـت موجـود در مخـازن یـا‬ ‫انبارهـای شـرکت ملـی نفـت منتشـر شـده و‬ ‫ب هصـورت فـروش قطعـی نفـت بـوده و سررسـید‬ ‫نـدارد امـا اوراق سـلف مـوازی اسـتاندارد‬ ‫برمبنای عقد سـلف منتشرشـده و بـرای تامین‬ ‫شفـروش نفـت‬ ‫مالـی پروژ ههـا در چارچـوب پی ‬ ‫در سررسـید مشـخصی در اینـده انجـام‬ ‫یشـود‪ .‬اوراق سـلف جـزء ابزارهـای تامیـن‬ ‫م ‬ ‫مالـی محسـوب شـده و سـبب ایجـاد تعهـدات‬ ‫یشـود کـه حجـم و میـزان‬ ‫بـرای ناشـر ان م ‬ ‫انتشـار ان می توانـد تبعاتـی را بـرای ایفـای‬ ‫تعهـدات در اینـده داشـته باشـد امـا در گواهـی‬ ‫سـپرده‪ ،‬ناشـر (انبـاردار ) ضامـن تحویـل کاال‬ ‫یسـت‪ .‬تضمیـن تحویـل‬ ‫طبـق شـرایط اعالم ‬ ‫دارایـی پایـه را به عنـوان دومیـن تفـاوت عمـده‬ ‫گواهـی سـپرده نفـت خـام بـا اوراق سـلف‬ ‫یسـت‪ .‬گواهـی سـپرده نفـت خـام طبـق‬ ‫نفت ‬ ‫شـرایطی کـه در اطالعیـه گشـایش انبـار منتشـر‬ ‫یشـود منجر به تحویل شـده و اشـخاصی که‬ ‫م ‬ ‫به میزان معینی از گواهی ها را دراختیار داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬درخواسـت تحویـل خـود را بـه شـرکت‬ ‫ملـی نفـت ارائـه و نسـبت بـه تحویـل اقـدام‬ ‫می کننـد‪ ،‬همچنیـن شـرکت ملـی نفـت ایـران‬ ‫ایـن قابلیـت را هـم ایجـاد کـرده بـرای سـایر‬ ‫اشـخاصی کـه توانایـی تحویـل ندارنـد در قالـب‬ ‫ایجـاد کنسرسـیومی ایـن شـرکت بـه وکالـت از‬ ‫دارنـدگان گواهـی فرایند تحویل را انجام دهد و‬ ‫برای این ابزار مالی امکان تسـویه نقدی وجود‬ ‫نـدارد امـا در قراردادهـای سـلف مـوازی‬ ‫اسـتاندارد امکان اعمال اختیار خرید یا فروش‬ ‫و تسـویه برمبنـای نـرخ اختیـار دیـده شـده‪.‬‬ ‫سـومین تفـاوت این اسـت که عمـده خریـداران‬ ‫قراردادهای سـلف مـوازی اسـتاندارد نهادهای‬ ‫قهـای سـرمایه گذاری و‬ ‫مالـی از صندو ‬ ‫شـرکت های تامیـن سـرمایه اند امـا در گواهـی‬ ‫سـپرده فعـاالن حـوزه نفـت و فراورده های نفتی‬ ‫و سـرمایه گذاران بازارهـای مالـی حضـور دارنـد‪.‬‬ ‫همچنیـن تفـاوت دیگـر این اسـت که در طـرح‬ ‫قبلـی قـرار بـود حداقـل سـود بـرای خریـداران‬ ‫اوراق تضمین شـود؛ اما گواهی چنین نیسـت و‬ ‫تهـای نفـت‬ ‫سـرمایه گذاران باتوج هبـه قیم ‬ ‫خام می توانند روزانه نسـبت به خرید یا فروش‬ ‫یهـا تصمیم گیـری کنـد‪ .‬وزیـر نفـت‬ ‫گواه ‬ ‫بابیان اینکـه گواهی سـپرده نفت خـام می تواند‬ ‫به عنـوان وثیقـه و ضمانـت بانکـی اسـتفاده‬ ‫شـود‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن گواهی ابـزاری برای شـفافیت‬ ‫و ایجاد تنوع در صادرات نفت اسـت‪ .‬به گزارش‬ ‫شـانا؛ جـواد اوجـی در اییـن رونمایـی از‬ ‫معاملات گواهـی سـپرده نفـت خـام و میعانات‬ ‫گازی بااشـاره به فعالیـت ‪ ۱۶‬ماهـه شـرکت ملـی‬ ‫نفـت به منظـور اماد هسـازی ایـن معاملات‬ ‫گفـت‪ :‬ایـن هـدف مهـم بـا همفکـری بخـش‬ ‫اقتصـاد کشـور انجـام و دراین همـکاری همـه‬ ‫ایرادهـا و معایبـی که در نسـخه های مشـابه ان‬ ‫در دولـت گذشـته وجـود داشـت برطـرف شـد‪.‬‬ ‫وی مشـارکت حدا کثـری سـرمایه های خـرد‬ ‫مـردم در ایـن معاملات را از موضو عهـای‬ ‫کلیـدی برشـمرد کـه در دولـت گذشـته محقـق‬ ‫نشـده بـود و افـزود‪ :‬از زمـان اغازبـه کار دولـت در‬ ‫شهریورماه ‪ ،۱۴۰۰‬مشکالت و مسائل عدیده ای‬ ‫در همـه سـازمان ها و وزارتخان ههـا به ویـژه در‬ ‫وزارت نفـت وجـود داشـت‪ .‬وزیـر نفـت افـزود‪:‬‬ ‫همـه ازجملـه نماینـدگان مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی نگـران فـروش نفـت بودنـد و دربـاره‬ ‫توانمنـدی وزارت نفـت بـرای فروش نفت شـک‬ ‫داشـتند‪ ،‬دران دوران امـار فـروش نفـت‬ ‫بسیارپایین امده بود و از سال ‪ ۹۷‬به بعد روزها‬ ‫و ماه هایـی بـود کـه وصـول درامد نفتـی به صفر‬ ‫رسـیده بـود و در باقـی ما ههـا هـم بسـیارپایین‬ ‫بـود کـه امارهـای ان نیـز موجـود اسـت‪ .‬اوجـی‬ ‫مهـای این روزهـا بسـیار‬ ‫بابیان اینکـه تحری ‬ ‫مهـای دولـت گذشـته و‬ ‫سـنگین تر از تحری ‬ ‫مهـا همـراه‬ ‫ان زمـان اتحادیـه اروپـا بـرای تحری ‬ ‫امریکا نبود‪ ،‬گفت‪ :‬این روزها شاهد شدیدترین‬ ‫مهـا نه تنهـا در حـوزه فـروش نفـت بلکه در‬ ‫تحری ‬ ‫حـوزه بانکـی‪ ،‬حمل ونقـل و بیمـه ای هسـتیم و‬ ‫باوجودایـن به لطـف پـروردگار‪ ،‬کار جهـادی‪،‬‬ ‫تهـا شـاهد‬ ‫برنامه ریـزی و اسـتفاده از ظرفی ‬ ‫تحقق دیپلماسی قوی انرژی هستیم و فروش‬ ‫نفـت بـه بیشـترین میزان سـال های اخیـر‬ ‫رسـیده اسـت‪ .‬وی توضیـح داد‪ :‬در ‪۱۱‬ماه اخیـر‬ ‫توانسـتیم ‪۱۴‬میلیـارددالر در سـامانه نیمـا و‬ ‫به تازگـی در سـامانه مبـادالت ارزی واریز کنیم و‬ ‫ایـن بـا افزایـش ‪۱۹۰‬میلیون بشـکه ای فـروش‬ ‫نفـت و میعانـات نسـبت بـه سـال ‪ ۱۳۹۹‬و‬ ‫افزایـش ‪۸۳‬میلیون بشـکه ای فـروش نفـت و‬ ‫میعانـات گازی نسـبت بـه ‪ ۱۴۰۰‬محقـق شـد کـه‬ ‫درامدهـای حاصـل ازان بـه کل وصـول شـده‬ ‫اسـت‪ .‬وزیـر نفـت از افزایـش صـادرات گاز نیـز‬ ‫درهمیـن دوره خبـر داد و گفـت‪ :‬در حـوزه گاز‬ ‫شـاهد افزایـش ‪۱۴‬درصـدی صادرات نسـبت به‬ ‫پارسـال هسـتیم کـه ارزش ‪۶.۵‬میلیـارددالری را‬ ‫در پـی داشـت و در صـادرات گاز مایـع (‪)LPG‬‬ ‫نیـز افزایـش ‪۲۱‬درصـدی صـادرات را شـاهد‬ ‫بودیـم‪ .‬وی بااشـاره به بهر هبـرداری از فـاز ‪۱۴‬‬ ‫پـارس جنوبـی از افزایـش تولیـد ‪ LPG‬و اتـان یاد‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬بـا بهر هبـرداری از ایـن پاالیشـگاه‬ ‫نتـن‬ ‫نتـن ‪ LPG‬و یک میلیو ‬ ‫سـاالنه یک میلیو ‬ ‫اتـان بیشـتر بـرای صـادرات داریـم‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه در زمـان تحویـل دولـت‬ ‫‪ ۸۷‬میلیون بشـکه میعانـات گازی ذخیـره روی‬ ‫اب داشـتیم‪ ،‬افـزود‪ :‬دیگـر جایـی بـرای‬ ‫ذخیر هسـازی در خشـکی و دریا باقی نبود اما با‬ ‫تدابیـر دولـت و وزارت نفـت ا کنـون کمتـر از‬ ‫‪ ۲۰‬میلیون بشـکه ذخیـره باقـی مانـده و‬ ‫یسـت که روزانـه ‪ ۸۵۰‬تـا‬ ‫این درحال ‬ ‫‪ ۸۶۰‬هزاربشـکه نیز تولید میعانـات گازی داریم‪.‬‬ ‫وزیـر نفـت اقـدام مبتکرانـه مدیرعامـل شـرکت‬ ‫ملـی نفـت را عاملـی بـرای کاهـش ذخایـر‬ ‫میعانـات گازی روی اب ایـران دانسـت و افـزود‪:‬‬ ‫راه انـدازی واحـد شیرین سـازی و‬ ‫مرکاپتان زدایـی میعانـات گازی فازهـای ‪ ۲‬و ‪۳‬‬ ‫پـارس جنوبـی ابتـکاری بـود کـه بـه کاهـش‬ ‫میعانـات گازی ذخیر هشـده روی اب کمـک‬ ‫کـرد‪ .‬وی معاملات گواهـی سـپرده نفـت خـام و‬ ‫میعانـات گازی را از دیگـر ابتکارهـای‬ ‫خجسـته مهر و مدیریـت شـرکت ملـی نفـت‬ ‫ایـران برشـمرد و گفـت‪ :‬به منظـور تنوع بخشـی‬ ‫بـه صـادرات و اسـتفاده از سـرمای ه خـرد و‬ ‫مردمـی‪ ،‬همـکاران فـروش گواهـی سـپرده نفـت‬ ‫خـام و میعانـات گازی را ابـداع کردنـد کـه‬ ‫امیدواریـم بـا اسـتقبال خـوب روبـه رو شـود و‬ ‫سـرمایه مناسـبی فراهـم کنـد و مـردم نیـز‬ ‫دراین مسـیر متضـرر نخواهنـد بـود‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه ایـن گواهـی معاملات ابـزار‬ ‫شـفافیت و تنوع بخشـی فـروش نفـت هسـتند‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬صاحبـان اوراق می تواننـد از ایـن گواهـی‬ ‫به عنـوان ضمانـت و وثایـق بانکـی اسـتفاده‬ ‫کننـد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ وزیـر امـور اقتصـادی و‬ ‫نبـاره گفـت‪ :‬صنعـت نفـت مـا‬ ‫دارایـی نیـز درای ‬ ‫یهـای‬ ‫مهـا و پیچیدگ ‬ ‫تاریخچـه دیریـن و تالط ‬ ‫یکـه سـال های‬ ‫زیـادی داشـته امـا یکی ازموارد ‬ ‫لشـدگی وجـود‬ ‫سـال در یـک انحصـار و قف ‬ ‫داشـت‪ ،‬گام به گام شکسـت و برطرف شد‪ .‬سید‬ ‫احسـان خانـدوزی در مراسـم رونمایـی از‬ ‫معاملات گواهی سـپرده نفـت خام که با حضور‬ ‫وزیـر نفـت و مدیرعامل شـرکت ملـی نفت ایران‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬بخشـی از ایـن شکسـت بـا‬ ‫ابلاغ سیاسـت های اصـل ‪ ۴۴‬و ورود بخـش‬ ‫خصوصـی به زنجیـره نفت خام و میعانات بود‪.‬‬ ‫بخـش دیگـر قفـل نیـز بـا همـت مشـترک وزارت‬ ‫نفـت‪ ،‬وزارت اقتصـاد‪ ،‬بانـک مرکـزی و بـازار‬ ‫سـرمایه شکسـته خواهد شـد و ابزارهای جدید‬ ‫مالـی و اقتصـادی به کمـک امده انـد‪ .‬خاندوزی‬ ‫افـزود‪ :‬نکتـه مهـم این اسـت که ایـن ابـزار زمانـی‬ ‫یشـود کـه وضعیـت فـروش نفـت در‬ ‫ایجـاد م ‬ ‫یـک نقطـه بسـیارمطلوب قـرار دارد و درزمینـه‬ ‫تعاملات خارجـی و تبـادالت مالی نیـز در نقطه‬ ‫بسـیارمطلوبی نسـبت بـه گذشـته دارد‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه گواهـی نفـت خـام به ثمرنشسـتن‬ ‫یـک ارزو بـود‪ ،‬افـزود‪ :‬ایـن گواهی برای باز شـدن‬ ‫راه جدیـد فعـاالن بخـش خصوصـی و‬ ‫تنوع بخشـی به صادرات و اسـتفاده از ابزارهای‬ ‫بـازار سـرمایه و مزایـای شـفافیت بـازار و‬ ‫رقابت پذیـری در عرضـه فـروش داخلـی نفـت‬ ‫اسـت‪ .‬وی بابیان اینکـه قـرار اسـت سـاالنه‬ ‫‪ ۳۶‬میلیـون نفـت خـام و میعانـات گازی عرضـه‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬موضوع مهم مسئله فیزیکی نفت‬ ‫یسـت اما‬ ‫اسـت‪ .‬دراینجـا معاملـه ب هصـورت ارز ‬ ‫تسـویه ریالـی صـورت می گیـرد‪ .‬این موضـوع بـه‬ ‫تقویـت ارزش پـول ملـی کمـک می کنـد و‬ ‫امیدواریـم ارام ارام تقاضـای ریالـی بـرای نفـت را‬ ‫داشـته باشـیم‪ .‬دراین زمینـه مدیرعامـل بورس‬ ‫انـرژی نیـز از رونمایـی قراردادهـای اتی و اختیار‬ ‫معاملـه نفـت خـام خبـر داد‪ .‬علـی نقـوی در‬ ‫مراسـم رونمایـی از گواهـی سـپرده نفـت خـام و‬ ‫میعانـات گازی بااشـاره به سـالروز تاسـیس‬ ‫بورس انرژی در ‪ ۱۹‬اسـفند‪ ،‬گفت‪ :‬سـال گذشته‬ ‫در همیـن ایـام از قراردادهـای اتـی در بـورس‬ ‫انـرژی رونمایـی کردیـم و هـم از یک ابـزار جدید‬ ‫بـرای سـرمایه گذاری و فـروش نفـت رونمایـی‬ ‫شـد‪ .‬بـورس انـرژی ایـران طـی یک دهـه از‬ ‫تهـا و‬ ‫فعالیـت و درراسـتای ایفـای ماموری ‬ ‫وظایـف خـود در ایجـاد بـازاری کارا و شـفاف در‬ ‫حـوزه معاملات نفـت خـام‪ ،‬میعانـات گازی و‬ ‫فراورده هـای نفتـی تالش هـای زیـادی را انجـام‬ ‫داده اسـت‪ .‬وی بااشـاره به گواهـی سـپرده نفت‬ ‫عنـوان کـرد‪ :‬موضوع عرضه نفت خام در بورس‬ ‫از مطالبـات جـدی در سـطوح مختلـف‬ ‫حا کمیتـی و رسـانه ای بـوده و تالش هایـی‬ ‫یمـاه سـال‬ ‫دراین زمینـه شـده اسـت‪ .‬از د ‬ ‫گذشـته و تغییـرات رخ داده در مدیریـت امـور‬ ‫بین الملـل شـرکت ملـی نفـت‪ ،‬این موضـوع و‬ ‫ً‬ ‫راه انـدازی اصطالحـا بـازار کاغـذی نفـت‬ ‫(قراردادهـای اتـی نفـت) موردتوجـه و تا کیـد‬ ‫شـرکت نفـت قـرار گرفـت و دراین زمینـه کارگـروه‬ ‫مشـترکی بیـن بـورس و امـور بین الملـل نفـت‬ ‫تشـکیل شـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬پـس از بررسـی‬ ‫لهـای‬ ‫مقدماتـی و اسیب شناسـی انـواع مد ‬ ‫قابل انجام انتشـار گواهی سـپرده به عنوان یک‬ ‫ابـزار اسـتاندارد کـه پیش ازایـن در شـورای عالی‬ ‫بـورس به عنـوان ابـزار مالـی تصویـب شـده و‬ ‫مقـررات حا کـم بـر ان نیـز تصویـب شـده بـود‬ ‫پیشـنهاد و موردتوافـق قـرار گرفـت؛ سـپس‬ ‫نظرات کلیه ذینفعان داخلی شرکت نفت اخذ‬ ‫و پـس ازان موضـوع بـا سـایر ذینفعـان مطـرح‬ ‫بهـای قانونـی ان بررسـی و پـس از‬ ‫چهارچو ‬ ‫نمـاه کار فشـرده در سـطوح مختلـف و‬ ‫چندی ‬ ‫طـرح موضـوع در هیئت مدیـره شـرکت ملـی‬ ‫ً‬ ‫نفـت ایران نهایتـا چهارچوب اجرایی این کار در‬ ‫شـهریورماه امسـال در هیئت مدیـره مشـرکت‬ ‫نفت به تصویب رسید و پس از طی فرایندهای‬ ‫قانونـی و ابلاغ ان درخواسـت پذیـرش مخـازن‬ ‫متعلـق بـه شـرکت ملی نفـت در بـورس مطرح و‬ ‫پذیـرش شـد‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬همچنیـن بـا‬ ‫همـکاری سـازمان برنامه وبودجـه این موضـوع‬ ‫در شـورای اقتصـاد هـم بـه تاییـد و تصویـب‬ ‫رسـید‪ .‬در طراحـی و پیاد هسـازی ایـن گواهـی‬ ‫باتوج هبـه نظـرات ذینفعان مختلف و به منظور‬ ‫ارائـه یـک مـدل مناسـب از مشـارکت عمـده‬ ‫فعـاالن حـوزه نفـت و بـازار سـرمایه اسـتفاده‬ ‫شـده و بسـیاری از زیرسـاخت های معامالتـی‬ ‫گواهـی درپاسـخ به دغدغ ههـا و پیشـنهاد‬ ‫فعاالن این بازار بوده است‪.‬‬ ‫‪ The Hill‬گزارش داد؛‬ ‫«هیـل» در گزارشـی بابیان اینکـه توافـق میـان‬ ‫تهـران و ریـاض پیشـرفت بزرگـی در دیپلماسـی‬ ‫یسـت‪ ،‬بـه پنـج نکتـه کلیـدی دراین میان‬ ‫جهان ‬ ‫پرداختـه اسـت‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ ایـن تارنمـای‬ ‫خبـری‪ ،‬توافـق میـان ایـران و عربسـتان بـا ایفای‬ ‫نقـش چیـن را پیشـرفتی بـزرگ در دیپلماسـی‬ ‫ی خوانـد کـه به تازگـی رسـانه ای شـد‪.‬‬ ‫بین المللـ ‬ ‫سـه کشـور ایـران‪ ،‬عربسـتان و چیـن روز جمعـه‬ ‫در بیانیـه ای مشـترک خبـر توافـق تهران‪ -‬ریاض‬ ‫را اعلام کـرده و گفتنـد کـه ایـران و عربسـتان‬ ‫سـعودی به عنـوان دو کشـور مهـم خاورمیانـه‬ ‫روابـط دیپلماتیـک خـود را از سـر خواهنـد‬ ‫گرفـت و سـفارتخانه ها نیـز طـی دوماه اینـده‬ ‫یشـوند‪ .‬این توافق که پس از قطع‬ ‫بازگشـایی م ‬ ‫ً‬ ‫روابـط دو کشـور در سـال ‪ ۲۰۱۶‬رخ داده‪ ،‬حتمـا‬ ‫تاثیـرات پایـداری در سراسـر خاورمیانـه و سـایر‬ ‫نقـاط جهـان به دنبـال خواهـد داشـت‪« .‬هیـل»‬ ‫درادامـه بـه پنـج نکتـه کلیـدی درمورد وسـاطت‬ ‫چیـن میـان تهران‪ -‬ریـاض بـرای دسـتیابی بـه‬ ‫ایـن توافـق پرداختـه اسـت‪.‬‬ ‫‪ .1‬کاهش تنش دو قدرت منطقه ای خاورمیانه‬ ‫ا گرچـه باال گرفتـن تنش میـان ایران و عربسـتان‬ ‫ً‬ ‫در سـال ‪ ۲۰۱۶‬نهایتـا منجـر بـه بست هشـدن‬ ‫سـفارتخانه های دو کشـور شـد امـا مشـکالتی‬ ‫ً‬ ‫کـه تهـران و ریـاض دارنـد‪ ،‬عمیقـا ریشـه در تاریـخ‬ ‫و مذهـب دارد‪ .‬عربسـتان سـعودی در تاریـخ‬ ‫سـنی مذهـب بـوده و ایـران شـیعه‪ .‬این امـر‬ ‫به ویـژه پس ازانقلاب ‪ ۱۳۵۷‬و رهبـری مذهبـی‬ ‫اسلام شـیعه زیرنظر ایت اهلل خمینی و حمایت‬ ‫از گرو ههـای شـیعه دیگـر کشـورهای منطقـه‪،‬‬ ‫عربسـتان سـعودی را بران داشـت تـا در مقابـل‬ ‫ایـران ارتباطـات سـنی خـود را تقویـت کنـد‪.‬‬ ‫ازان زمان تا کنـون‪ ،‬ایـران و عربسـتان سـعودی‬ ‫ا گرچـه هرگـز مسـتقیم بـا یکدیگـر وارد جنـگ‬ ‫یهـای نیابتـی مقابـل‬ ‫نشـده اند امـا در درگیر ‬ ‫کلیدی توافق ایران و عربستان‬ ‫پنج نکته‬ ‫ِ‬ ‫هـم قـرار داشـته اند‪ .‬عربسـتان سـعودی درطول‬ ‫تسـاله ایـران و عـراق‪ ،‬از بغـداد‬ ‫جنـگ هش ‬ ‫حمایـت کـرد و در سـال های اخیـر هم در جنگ‬ ‫داخلـی سـوریه و یمـن مقابـل ایـران کـه حامـی‬ ‫گرو ههـای شـیعه ایـن دو کشـور بوده‪ ،‬قـرار گرفته‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫‪ .2‬نفوذ فزاینده چین در صحنه جهانی‬ ‫عامـل دیگـر توافـق‪ ،‬این واقعیت اسـت که چین‬ ‫نقـش میانجـی را میـان تهـران و ریـاض برعهـده‬ ‫داشـته و توافـق میـان ایـن دو کشـور پـس از‬ ‫چهـارروز گفتگوهـای پخـش نشـده در پکـن‬ ‫حاصـل شـد‪ .‬چیـن سال هاسـت تلاش می کنـد‬ ‫نقـش امریـکا را به عنـوان ابرقـدرت به چالـش‬ ‫بکشـد و لـذا موفقیـت ان دراین نقش‪ ،‬موقعیت‬ ‫امریـکا را در منطقـه تضعیـف می کنـد‪ .‬بی تردیـد‬ ‫امریـکا بـا وجـود روابـط پرتنشـی کـه از انقلاب‬ ‫‪ ۵۷‬تا کنـون بـا ایـران داشـته‪ ،‬نمی توانسـت‬ ‫کسـو‬ ‫نقـش میانجـی را بـازی کنـد؛ امـا چیـن ازی ‬ ‫به عنـوان یکـی از خریـداران نفـت عربسـتان و‬ ‫ازسـوی دیگر به عنـوان یکـی از نزدیـکان تهـران با‬ ‫هـر دو کشـور روابـط نزدیکـی دارد‪ .‬ازایـن رو برخی‬ ‫کارشناسـان ایـن توافـق را نشـانگر مشـارکت‬ ‫بیشتر چین در تعامل دیپلماتیک با خاورمیانه‬ ‫دانسـته اند‪ .‬جاناتـان پانیکـوف از اعضـای ارشـد‬ ‫اندیشـکده شـورای اتالنتیـک نقـش چیـن در‬ ‫توافـق یادشـده را هشـداری بـرای واشـنگتن‬ ‫خوانـد کـه ا گـر خاورمیانـه را رهـا کنـد و متحـدان‬ ‫دیرینـه را کنـار بگذارد‪ ،‬ان خال ب هسـادگی توسـط‬ ‫چیـن پـر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫‪ .3‬بروز پیچیدگی در عادی سازی‬ ‫روابط عربستان و اسرائیل‬ ‫به عقیـده کارشناسـان؛ نزدیکـی تهـران و ریـاض‬ ‫قهـای‬ ‫می توانـد امـکان شـکل گیری یکـی از تواف ‬ ‫یسـازی روابـط‬ ‫بین المللـی کـه همـان عاد ‬ ‫میـان عربسـتان و اسـرائیل اسـت را دشـوارتر‬ ‫کنـد‪ .‬اسـرائیل به تازگـی سـطح روابـط بـا چندین‬ ‫همسـایه عـرب را ازطریـق پیمـان ابراهیـم‬ ‫افزایـش داده؛ پیمانـی کـه در سـال ‪ ۲۰۱۹‬منجـر‬ ‫یسـازی روابـط اسـرائیل بـا امـارات و‬ ‫بـه عاد ‬ ‫بحریـن شـد‪ .‬بالفاصله سـودان و مرا کـش روابط‬ ‫دیپلماتیکـی بـا اسـرائیل برقـرار کردنـد‪ .‬ازایـن رو‪،‬‬ ‫بنیامیـن نتانیاهـو؛ نخسـت وزیر اسـرائیل‬ ‫خواسـتار برقـراری روابطـی عـادی بـا عربسـتان‬ ‫کتـر ریـاض و‬ ‫شـده اسـت‪ .‬بنابرایـن روابـط نزدی ‬ ‫تهـران کـه دشـمنی سرسـختی بـا اسـرائیل دارد‪،‬‬ ‫می توانـد منجـر بـه بـروز پیچیدگی هایـی در‬ ‫عادی سـازی روابـط ریاض‪ -‬تل اویـو شـود‪.‬‬ ‫‪ .4‬احتمال تقویت دولت اسد‬ ‫دولـت سـوریه پـس از اعلام توافـق ایـران و‬ ‫عربسـتان‪ ،‬ان را سـتود و ایـن توافـق را منتـج‬ ‫بـه ثبـات در خاورمیانـه دانسـت؛ امـا به عقیـده‬ ‫ناظـران؛ توافـق می توانـد یـک مزیت اسـتراتژیک‬ ‫بـرای بشـار اسـد در پـی داشـته و منجـر‬ ‫بـه تقویـت حضـور وی در گرما گـرم جنـگ‬ ‫داخلـی دراین کشـور شـود‪ .‬برخـی کارشناسـان‬ ‫شهـای‬ ‫بااشـاره به اینکه اسـد درحال حاضـر بخ ‬ ‫وسـیعی از کشـور را از شورشـیان پـس گرفتـه‪،‬‬ ‫نبـاور هسـتند کـه هرگونـه عقب نشـینی‬ ‫برای ‬ ‫عربسـتان درحمایـت از شورشـیان سـوری پـس‬ ‫از توافـق بـا ایـران می توانـد بـه وی کمـک کنـد تـا‬ ‫قـدرت را حفـظ کنـد‪.‬‬ ‫‪ .5‬کمک به پایان جنگ در یمن‬ ‫جنـگ داخلـی در یمـن یکـی از همـان‬ ‫درگیری هایی ست که ایران و عربستان را مقابل‬ ‫تسـاله کـه‬ ‫یکدیگـر قـرار داده‪ .‬ایـن نبـرد هش ‬ ‫باعـث یـک بحران عظیم انسـانی شـده‪ ،‬تا کنون‬ ‫جـان ده هاهزارنفـر را گرفتـه و میلیون هانفـر را در‬ ‫گرسـنگی و بیمـاری قـرار داده اسـت‪ .‬بنابرایـن‬ ‫فهـای درگیـر‪،‬‬ ‫توافـق دو حامـی کلیـدی طر ‬ ‫می توانـد بـه دولـت و شورشـیان برای دسـتیابی‬ ‫بـه توافقـی جهـت پایـان خشـونت ها در یمـن‬ ‫منجـر شـود‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫مثل اینک ــه ق ــرار نیس ــت پ ــاره ای از م ــردم م ــا‪ ،‬راه ح ــق و حقیق ــت را پیش ــه‬ ‫کنن ــد و به اصط ــاح ب ــه ح ــق قانون ــی خ ــود پایبن ــد و ب ــه حق ــوق دیگ ــران‬ ‫معتقـــد باشـــند‪ .‬ایـــن عـــده در بیـــن اقشـــار برجســـته و تحصیل کـــرده و‬ ‫حتـــی پزشـــکان هـــم وجـــود دارنـــد؛ چرا کـــه از مدت ها پیـــش دولـــت از‬ ‫طی ــف پزش ــکان خواس ــته اس ــت ب ــرای دریاف ــت ویزی ــت‪ ،‬از دس ــتگاه های‬ ‫کارت خ ــوان اس ــتفاده کنن ــد و ای ــن اطالع رس ــانی ه ــم بس ــیار گس ــترده ب ــوده‬ ‫اس ــت ک ــه در اغ ــاز بعض ــی از پزش ــکان از انج ــام ان ناراح ــت ب ــوده و ب ــرای‬ ‫ع ــدم اس ــتفاده از ان اص ــرار می کردن ــد ک ــه خوش ــبختانه ا کثری ــت پزش ــکان‬ ‫وظیفه ش ــناس و منص ــف ان را وظیف ــه دانس ــته و ب ــه ان احت ــرام گذاش ــته و‬ ‫پایبنــدی خــود را بــه ایــن دســتور نیــک را نشــان دادنــد؛ امــا متاســفانه هنــوز‬ ‫تع ــدادی از پزش ــکان به انحاءمختل ــف ب ــه ای ــن خواس ــت به ح ــق دول ــت و‬ ‫مــردم‪ ،‬دهن کجــی کــرده و بــه بهانه هــای مختلــف‪ ،‬هنــوز بــا دریافــت نقــدی‬ ‫وجــه ویزیــت‪ ،‬به نوعــی عــدم انجام وظیفــه را هنــوز پیشــه کرده انــد و از ایــن‬ ‫کار خداپســندانه اســتقبال نمی کننــد؛ بنابرایــن بایــد بــه ایــن قبیــل پزشــکان‬ ‫گوش ــزد ک ــرد ک ــه بااین هم ــه تحصی ــل و س ــوگند مق ــدس پزش ــکی‪ ،‬نبای ــد‬ ‫بــرای دریافــت حــق ویزیــت قانونــی و مقررشــده کــه بــه تاییــد ســازمان نظــام‬ ‫پزشــکی هــم رســیده اســت و ازنظــر انــان کــم اســت‪ ،‬بــه ایــن تخلــف همچنــان‬ ‫ادامــه دهنــد‪ .‬از ســوی دیگر؛ازنظر بهداشــتی هــم ر دو بــدل شــدن اســکناس‬ ‫کــه صدهــا دســت الــوده ممکــن اســت بــا ان در تمــاس بــوده باشــند‪ ،‬ســزاوار‬ ‫نیس ــت‪ .‬درواق ــع پزش ــکی ک ــه بای ــد ب ــا الودگ ــی و میک ــروب و انتق ــال بیم ــاری‪،‬‬ ‫بیــش از دیگــران مقابلــه کنــد‪ ،‬بــرای دریافــت مبلغــی بیش تــر از حــد قانونــی‪،‬‬ ‫نبایــد بــا مصوبـه ای درســت و اصولــی مخالفــت کنــد؛ هرچنــد بــا همیــن نــوع‬ ‫تص ــور ک ــه در تع ــداد مع ــدودی از پزش ــکان وج ــود دارد‪ ،‬ب ــاز ب ــا اق ــدام درخ ــور‬ ‫تو درمان‪ ،‬در ح ــذف دفترچه ه ــای بیم ـه ای‬ ‫پس ــند دول ــت و وزارت بهداش ـ ‬ ‫نی ــز به نوع ــی مخالف ــت می کنن ــد‪ .‬چ ــون خوش ــبختانه ای ــن اق ــدام مفی ــد‪،‬‬ ‫باع ــث ش ــده ک ــه از کاغ ــذ و کارب ــرد ان جلوگی ــری ش ــده و پزش ــکان ب ــا ص ــرف‬ ‫وقت ــی در ح ــدود ســه دقیقه و ثب ــت نس ــخه در س ــایت مخص ــوص پزش ــک‪،‬‬ ‫داروخان ــه و ازمایش ــگاه و س ــایر ارکان درمان ــی‪ ،‬از چندب ــاره کاری جلوگی ــری‬ ‫کنن ــد و دیگ ــر نس ــخه خط ــی نوش ــته نش ــود‪ .‬بدیهی س ــت؛ با ای ـن کار جل ــوی‬ ‫تخل ــف اس ــتفاده از دفترچه ه ــای قالب ــی و ‪ ...‬نی ــز گرفت ــه خواه ــد ش ــد؛ ام ــا‬ ‫باز هـــم متاســـفانه بعضـــی از پزشـــکان به خاطـــر صرفه جویـــی در وقـــت و‬ ‫ً‬ ‫احیانـــا ویزیـــت چنـــد بیمـــار بیش تـــر و کســـب درامـــد بیشـــتر‪ ،‬از ایـــن کار‬ ‫ه ــم س ــرباز می زنن ــد ک ــه ای کاش س ــازمان نظام پزش ــکی‪ ،‬ب ــا ه ــزاران عض ــو‬ ‫و ده ه ــا کارمن ــد‪ ،‬ب ــا بازرس ــی از مطب ه ــای پزش ــکان به ش ــکل حض ــوری ی ــا‬ ‫تمــاس تلفنــی‪ ،‬بــه مبــارزه بــا ایــن پدیده هــای زشــت اقــدام کنــد تــا بیمــاران‪،‬‬ ‫ب ــا ارام ــش بیش ــتر و روان س ــالم تر ب ــرای درم ــان خ ــود‪ ،‬محی ــط را مناس ــب‬ ‫ببیننــد؛ درنتیجــه امیــدوارم جامعــه پزشــکی مــا کــه ا کثــر انــان را انســان های‬ ‫ش ــریف‪ ،‬دلس ــوز و اش ــنا ب ــه وظیف ــه‪ ،‬تش ــکیل می دهن ــد و پایبن ــد ب ــه اص ــول‬ ‫انس ــانی و وف ــادار ب ــه س ــوگند پزش ــکی خ ــود هس ــتند‪ ،‬همچن ــان ب ــه وظای ــف‬ ‫انس ــانی‪ ،‬دین ــی و میهن ــی خ ــود ادام ــه دهن ــد و نس ــبت ب ــه پزش ــکانی ک ــه‬ ‫رعایــت این مــوارد را نمی کننــد‪ ،‬بــا راهنمایــی و گوشــزد کــردن و تذکــر‪ ،‬ان هــا را‬ ‫توجیــه کننــد تــا ایرانــی را شــاهد باشــیم کــه خانواده هــا نســبت بــه پزشــکان‪،‬‬ ‫احســـاس بهتـــری داشـــته و انـــان را همچنـــان انســـان های شایســـته‪،‬‬ ‫خداج ــوی و دلس ــوزی بدانن ــد ک ــه از نظ ــر عل ــم ط ــب جدی ــد‪ ،‬روحی ــه و رفت ــار‬ ‫پزش ــک ب ــا بیم ــار از منظ ــر س ــامت روان‪ ،‬ب ــه درم ــان بیم ــار کم ــک ش ــایانی‬ ‫می کنن ــد؛ و باالخ ــره ارزو می کنی ــم هم وطن ــان م ــا در ه ــر لب ــاس و مقام ــی‬ ‫کــه هســتند خدمــت بــه مــردم را وظیفــه دانســته و بــه فرمــوده امــام راحــل‪،‬‬ ‫م ــردم را ولی نعم ــت خ ــود بدانن ــد و در کل ب ــه بی ــت «بن ـی ادم اعض ــای ی ــک‬ ‫پیکرنــد کــه در افرینــش ز یــک گوهرنــد‪ /‬چــو عضــوی بــه درد اورد روزگار‪ ،‬دگــر‬ ‫عضوه ــا را نمان ــد ق ــرار» معتق ــد و پایبن ــد باش ــند‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫توانمندسازی ‪ 360‬هزار معلم مقطع ابتدایی‬ ‫شو پـــرورش درخصـــوص ط ــرح‬ ‫معـــاون امـــوزش ابتدایـــی وزارت اموز ‬ ‫«شـــهید همـــت» گفـــت‪ :‬این طـــرح در راســـتای توانمند ســـازی و ارتق ــای‬ ‫صالحیت هـــای حرفـــه ای امـــوزگاران دوره ابتدایـــی طراحـــی شـــده و ق ــرار‬ ‫اس ــت این ط ــرح ط ــی سه س ــال منج ــر ب ــه توانمندس ــازی ‪ 360‬ه ــزار معل ــم‬ ‫مقط ــع ابتدای ــی ش ــود‪ .‬به گ ــزارش پان ــا؛ معصوم ــه نجف ــی پازوک ــی اف ــزود‪ :‬در‬ ‫مرحلــه اول و در امســال چهــار حلقــه مختلــف بــرای توانمندســازی ‪1 20‬هــزار‬ ‫معل ــم تش ــکیل می ش ــود‪.‬‬ ‫احتمال کشف ذخایر جدید گازی‬ ‫در میدان مشترک پارس جنوبی‬ ‫که ــای‬ ‫مدیرعامـــل شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران با بیان اینکـــه خـــارج از بلو ‬ ‫کنون ــی می ــدان مش ــترک پ ــارس جنوب ــی‪ ،‬در حال انج ــام عملی ــات ا کتش ــافی‬ ‫هســتیم‪ ،‬اعــام کــرد‪ :‬به تازگــی در یکــی از چاه هــای ا کتشــافی در این میــدان‬ ‫ب ــه نتای ــج خوب ــی رس ــیده ایم و ب ــا حف ــاری چن ــد حلق ــه چ ــاه دیگ ــر مق ــدار‬ ‫دقی ــق ذخای ــر احتمال ــی کشف ش ــده اع ــام خواه ــد ش ــد‪ .‬به گ ــزارش ش ــانا؛‬ ‫محس ــن خجس ــته مهر با بیان اینک ــه گواه ــی س ــپرده نف ــت خ ــام و میعان ــات‬ ‫گازی در بـــورس انـــرژی به عنـــوان ابـــزار جدیـــد فـــروش نفـــت بـــا همـــکاری‬ ‫بـــورس رونمایـــی شـــد‪ ،‬گفـــت‪ :‬امـــکان تحویـــل فیزیکـــی نفـــت خـــام ب ــه‬ ‫مش ــتریان داخل ــی ب ــرای اولین ب ــار اس ــت ک ــه در تاری ــخ صنع ــت نف ــت ای ــران‬ ‫فراهــم شــده و ایــن اوراق مبتنی بــر بدهــی شــرکت ملــی نفــت ایــران نیســت‬ ‫و س ــود ان س ــیال خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫تولد بیش از ‪ ۱۷‬هزار دوقلو در سال ‪1401‬‬ ‫از ابت ــدای س ــال تا کن ــون بی ــش از ‪ 17557‬دوقل ــو در کش ــور متول ــد ش ــده اند‬ ‫ک ــه از این تع ــداد بیش ــترین فراوان ــی ب ــرای ته ــران ب ــا ‪ 2814‬ن ــوزاد‪ ،‬خراس ــان‬ ‫رض ــوی ب ــا ‪ 1020‬ن ــوزاد و خوزس ــتان ب ــا ‪ 1307‬ن ــوزاد ب ــوده اس ــت‪ .‬همچنی ــن‬ ‫در این ب ــازه تول ــد ن ــوزاد سـ ـه قلو و چهارقل ــو نی ــز در کش ــور به ثب ــت رس ــیده‬ ‫اس ــت ک ــه بیش ــترین ام ــار ن ــوزاد سـ ـه قلو در ته ــران ب ــا ‪ ۸۰‬ن ــوزاد و خراس ــان‬ ‫رض ــوی ب ــا ‪ ۵۱‬ن ــوزاد و خوزس ــتان و ف ــارس ب ــا ‪ ۴۵‬ن ــوزاد س ـه قلو ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫طبـــق گـــزارش روابـــط عمومـــی ســـازمان ثبت احـــوال کشـــور؛ در خص ــوص‬ ‫چهارقلوه ــا نی ــز بیش ــترین ام ــار ن ــوزادان چهارقل ــو مرب ــوط ب ــه اذربایج ــان‬ ‫غرب ــی‪ ،‬خوزس ــتان‪ ،‬الب ــرز و ف ــارس ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫روند کاهشی قیمت گوشت قرمز‬ ‫محســن شــیراوند بــه قیمــت محصــوالت پروتئینــی اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬طــی‬ ‫چند روز گذشــته شــاهد کاهــش قیمــت گوشــت قرمــز بودیــم کــه ایــن کاهــش‬ ‫قیمــت در گوشــت قرمــز گوســاله بیشــتر بــود و این رونــد کاهشــی با توج هبــه‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫سیاس ــت دول ــت در وا گ ــذاری ام ــور ب ــه تش ــکل ها و بخ ــش خصوص ‬ ‫به گ ــزارش ایلن ــا؛ مع ــاون توس ــعه بازرگان ــی وزارت جه ــاد کش ــاورزی تا کن ــون‬ ‫حـــدود بیـــش از ‪1000‬تـــن گوشـــت قرمـــز وارد کشـــور شـــده و این رون ــد ب ــا‬ ‫ی انجام ش ــده ب ــا مجموعه ه ــای وارد کنن ــده‪ ،‬حداق ــل ت ــا پای ــان‬ ‫برنامه ری ــز ‬ ‫خرداد مــاه ‪ 1402‬ادامــه دارد و حجــم و میزانــش را کمــا کان افزایــش خواهیــم‬ ‫لشــده‬ ‫داد‪ .‬طبــق تفاهــم انجام شــده بــا بخــش خصوصــی و ماموریــت محو ‬ ‫بــه شــرکت پشــتیبانی امــور دام‪ ،‬امیدواریــم شــاهد افزایــش چشــمگیر میــزان‬ ‫واردات گوشــت به ویــژه در حــوزه دام ســبک و گوســفندی باشــیم تــا گوشــت‬ ‫مرغــوب و با کیفیــت را در اختیــار مــردم قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫کارتون‬ ‫انتونیو گوترش‬ صفحه 2 ‫فستیوال‬ ‫ یابی فیلم «عروسک کوکی»‬ ‫راه ِ‬ ‫به ‪ ۱۴‬جشنواره جهانی‬ ‫«عروسـک کوکی» در ادامـه پخـش جهانـی‪ ،‬موفـق بـه‬ ‫حضـور در جشـنواره های ‪Andromeda International‬‬ ‫‪ film festival‬ترکیـه‪Lulea International film festival ،‬‬ ‫سـوئد و ‪ New Jersey film Awards‬امریـکا شـد‪ .‬ایـن فیلـم‬ ‫کوتـاه به تهیه کنندگـی و کارگردانـی علیرضـا زرینچـه؛ در‬ ‫زمسـتان ‪ ۱۴۰۰‬تصویربـرداری شـده و پـس از پایـان مراحـل‬ ‫فنـی‪ ،‬در پخـش جهان ِـی خـود تا کنـون موفـق بـه حضـور‬ ‫ُ‬ ‫در ‪ 14‬جشـنواره بین المللـی و کسـب نـه جایـزه؛ ازجملـه‬ ‫جوایـز بهتریـن فیلـم کوتـاه درام و بهتریـن کارگردانـی شـده‬ ‫اسـت‪ .‬بازیگـران و عوامـل این فیلم عبارت اند از نویسـنده‪:‬‬ ‫سـحر میرزائیانفـر‪ /‬بازیگـران‪ :‬حسـام حسـینی‪ ،‬حـورا‬ ‫پا کیزه دل‪ ،‬اندیا جعفری‪ ،‬بابک ملک زاده و طنازبرزمینی‪/‬‬ ‫دسـتیار کارگـردان‪ :‬محیـا جـوان‪ /‬تصویربـرداران‪ :‬حجـت‬ ‫حاج عبدللهـی و صالـح رجائـی‪ /‬صدابـردار‪ :‬معـراج‬ ‫سـلیمانی‪ /‬اهنگسـاز‪ :‬کیـارش حسـینی‪ /‬منشـی صحنـه‪:‬‬ ‫محیـا جـوان‪ /‬تدویـن‪ :‬علیرضـا زرینچـه‪ /‬عـکاس‪ :‬میلاد‬ ‫انجمنـی‪ /‬گریـم‪ :‬سـحر میرزائیانفـر‪ /‬طـراح صحنـه‪ :‬زهـرا‬ ‫جعفـری شـاهد‪ /‬مشـاور رسـانه‪ :‬مهیـن نوبخـت‪ /‬طـراح‬ ‫لوگو‪ :‬سهیال محمدخانی‪ /‬طراح پوستر‪ :‬فرشته علیجانی‪/‬‬ ‫مترجـم‪ :‬مهسـا رکنـی‪ .‬رقابـت فیلـم کوتـاه «عروسـک کوکی»‬ ‫در جشـنواره های بین المللـی ادامـه دارد‪.‬‬ ‫هنر‬ ‫دوشنبه ‪ 22‬اسفند ‪ 1401‬شماره‪2736‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چند انتخاب جذاب برای تجربه وحشت‬ ‫بنر‬ ‫برگزاری نمایشگاه «ریشه در خا ک»‬ ‫در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران‬ ‫نمایشـگاه هنرهـای تجسـمی «ریشـه در خـا ک» در‬ ‫مجموعـه فرهنگـی تاریخـی نیـاوران به تماشـا درامـد‪.‬‬ ‫این رویـداد متشـکل از هنرمنـدان گـروه هنـری «هـه‬ ‫ـای نقاشـی‪ ،‬عکاسـی‪ ،‬مجسم هسـازی؛‬ ‫نـار» در زمین هه ِ‬ ‫به مناسـبت «هفتـه درختـکاری» طـی ‪ ۱۵‬تـا ‪ ۱۹‬اسـفندماه‬ ‫جـاری بـا حمایـت از کودکان ونوجوانـان هنرمنـد برگـزار‬ ‫شـد‪ .‬در مراسـم افتتاحیـه نمایشـگاه (‪ ۱۵‬اسـفندماه)‬ ‫هنرمنـدان پیشکسـوت‪ ،‬هنرمنـدان هنرهـای تجسـمی‪،‬‬ ‫مسـئوالن مجموعـه فرهنگی تاریخی نیـاوران و نمایندگان‬ ‫سـازمان منابع طبیعـی حضـور داشـتند‪ .‬سـخنرانی دکتـر‬ ‫مـرادی؛ نماینـده منابع طبیعـی کشـور‪ ،‬اجـرای پرفورمنس‬ ‫شهـای مهـم‬ ‫و موسـیقی‪ ،‬کاشـت نهـال و ‪ ...‬از جملـه بخ ‬ ‫نمایشگاه بود‪ .‬گروه اجرایی‪ ،‬نقاشان و هنرمندان هنرهای‬ ‫تجسـمی ان عبارت اند از مدیر اجرایی‪ :‬ندا یادگار‪ /‬مشـاور‬ ‫و مدیـر مشـاور فرهنگـی‪ :‬مـژده مصحفی توانـا‪ /‬مشـاور‬ ‫رسـانه و مجـری برنامـه‪ :‬مهیـن نوبخـت‪ /‬روابط عمومـی‪:‬‬ ‫داود میری اتشـگاه‪ /‬عـکاس‪ :‬نسـرین محمـدی‪ /‬بخـش‬ ‫موسـیقی‪ :‬شـاهین بوالحسـنی‪ .‬این برنامـه بـا حمایـت‬ ‫سـازمان منابع طبیعـی کشـور‪ ،‬مجموعـه فرهنگی ‪-‬هنـری‬ ‫منـگاه هنرمنـدان و ا کادمـی‬ ‫نیـاوران‪ ،‬گـروه هنـری دایـا‪ ،‬نی ‬ ‫موسـیقی همـراز برگـزار شـد‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫دومین نمایشگاه موسسه «مهرافزا»‬ ‫اخریـن رویـداد سـال ‪ ۱۴۰۱‬گالـری «مـاه زاد» بـه دومیـن‬ ‫نمایشـگاه نقاشـی موسسـه «مهرافـزای زندگـی»‬ ‫اختصـاص یافـت‪ .‬هنرمنـدان شـرکت کننده دراین رویـداد‬ ‫‪۱۶‬سـاله اند‪ ۳۴ .‬هنرمنـد‪ ۸۴ ،‬اثـر‬ ‫کودکان ونوجوانـان سـه تـا ‬ ‫را بـا تکنیک هایـی ازقبی ِـل سـفال‪ ،‬کالژ و ابرنـگ‪ ،‬به همـت‬ ‫هنرامـوزان «سـونا خوشـخبری» و «نفیسـه محمـدی»‬ ‫خلـق کرده انـد‪ .‬شـیما عسـگری؛ مدیر موسسـه «مهرافزای‬ ‫زندگـی» گفـت‪« :‬هـدف از برگـزاری نمایشـگاه نقاشـی‬ ‫سـاالنه موسسـه مهرافـزای زندگـی‪ ،‬سـاختن خاطـره ای‬ ‫لذت بخـش از نتیجـه انچـه در کالس های تکنیک نقاشـی‬ ‫خلاق‪ ،‬از تفکـر کـودکان و هدایـت غیرمسـتقیم مربی خلق‬ ‫می کننـد‪ ،‬اسـت‪ .‬ارتقـای سـطح عزت نفس یعنی احسـاس‬ ‫خودارزشـمندی و خودبـاوری؛ نیز افزایش اعتمادبه نفس‬ ‫یعنـی شـناخت توانمنـدی کـودک امـری بسـیارمهم اسـت‬ ‫کـه بـا دعـوت از افـراد پیرامـون خـود و به نمایش گذاشـتن‬ ‫کارهایشـان در نمایشـگاه‪ ،‬می تواننـد بـه این مهـم دسـت‬ ‫یابنـد‪ .‬اصلی تریـن نکتـه البتـه اینکـه نقاشـی‪ ،‬کشـف‬ ‫نهـا نقاشـی می کشـند و‬ ‫دنیـای درون کـودکان اسـت‪ .‬ا ‬ ‫مـا درمی یابیـم کـه چگونـه بـه مسـائل اطرافشـان نـگاه‬ ‫می کننـد»‪ .‬اثـار زیبـای ایـن هنرمنـدان‪ ،‬تـا ‪ ۲۳‬اسـفندماه‬ ‫‪ ،۱۴۰۱‬در نگارخانـه «مـاه زاد» به تماشاسـت و عالقه منـدان‬ ‫ـانی کـرج‪ ،‬فلکـه‬ ‫می تواننـد بیـن سـاعات ‪ ۱۶‬تـا ‪ ۲۰‬بـه نش ِ‬ ‫اول گوهردشـت‪ ،‬بلـوار میرزایی پـرور‪ ،‬پال ک ‪ ،۶۶‬سـاختمان‬ ‫بارمـان‪ ،‬طبقـه اول‪ ،‬واحـد ‪ ۲‬مراجعـه کننـد‪.‬‬ ‫فیل ــم «خیاب ــان وحش ــت» ی ــک سـ ـه گانه‬ ‫به اصط ــاح تین ایج ــری ج ــذاب برپای ــه رمان ــی‬ ‫نن ــام اس ــت ک ــه توس ــط ل ــی‬ ‫مش ــهور به همی ‬ ‫جانی ــا ک کارگردان ــی ش ــده اس ــت و نظ ــرات‬ ‫مثب ــت و خوب ــی ه ــم از جان ــب منتقدی ــن ه ــم‬ ‫از جان ــب طرف ــداران ب هس ــمت خ ــود جل ــب‬ ‫کــرد‪ .‬داســتان «خیابــان وحشــت» قســمت اول‬ ‫‪ ۱۹۹۴‬ازاین ق ــرار اس ــت ک ــه ع ــده ای نوج ــوان ب ــا‬ ‫له ــای زنجی ــره ای ک ــه بی ــش‬ ‫مجموعـ ـه ای قت ‬ ‫‪۳۰۰‬س ــال اس ــت در شهرش ــان رخ می ده ــد‬ ‫از ‬ ‫یش ــوند ت ــا ای ــن جنای ــات‬ ‫مواج ــه و ب ــر ان م ‬ ‫را متوق ــف کنن ــد ام ــا ‪ ...‬روای ــت «خیاب ــان‬ ‫وحش ــت» قس ــمت دوم ‪ ۱۹۷۸‬بدین گون ــه‬ ‫اســت کــه اردوگاه نایتوینــگ میزبــان تعطیــات‬ ‫تابس ــتانی گروه ــی از دان ــش ام ــوزان می ش ــود؛‬ ‫امــا تعطیــات تابســتانی پــس از مواجــه بــا یــک‬ ‫ف ــرد ناش ــناس تبدی ــل ب ــه ی ــک رقاب ــت ب ــرای‬ ‫یش ــود‪« .‬خیاب ــان وحش ــت»‬ ‫زنده مان ــدن م ‬ ‫قس ــمت س ــوم درم ــورد زم ــان اشکارش ــدن‬ ‫یس ــت ک ــه س ــا کنان ش ــهر را تهدی ــد‬ ‫طلسم ‬ ‫می کنــد و جمعــی از نوجوانــان تــاش می کننــد‬ ‫ت ــا ای ــن نفری ــن را از بی ــن ببرن ــد‪.‬‬ ‫«گورم ــن روان ــی» به نویس ــندگی اس ــتیون‬ ‫کاس ــتانکی و ب ــا ب ــازی نیتا‪-‬جوس ــی هان ــا‪ ،‬اوون‬ ‫م ــور‪ ،‬متی ــو نیناب ــر و ‪ ...‬محص ــول ‪ ۲۰۲۰‬کش ــور‬ ‫کاناداس ــت ک ــه در جش ــنواره های مختل ــف‬ ‫نخ ــود ک ــرد‪.‬‬ ‫دی ــده ش ــد و جوای ــز خوب ــی ازا ‬ ‫ترس ــنا ک بودن فیل ــم به دلی ــل وج ــود موتیف ــی‬ ‫از صحن هه ــای خش ــونت بار و خونی ــن اس ــت‬ ‫ک ــه دی ــدن ان را ب ــرای س ــنین پایی ــن و اف ــراد‬ ‫س ــالخورده نامناس ــب می س ــازد‪ .‬هرچن ــد‪ ،‬ب ــار‬ ‫کم ــدی فیل ــم س ــعی می کن ــد ت ــا دی ــدن ای ــن‬ ‫صحن هه ــا را تلطی ــف بخش ــد ام ــا همچن ــان اث ــر‬ ‫خش ــونت بص ــری فیل ــم به می ــزان قابل توجه ــی‬ ‫ب ــر روی ذه ــن ش ــما باق ــی می مان ــد‪ .‬گورم ــن‬ ‫روان ــی داس ــتان ی ــک هی ــوالی ترس ــنا ک‬ ‫یس ــت ک ــه توس ــط جواه ــری‬ ‫ماورا زمین ‬ ‫یش ــود‪ .‬ای ــن جوه ــر‬ ‫قرمزرن ــگ کنت ــرل م ‬ ‫یک ــه به دس ــت ی ــک دخت ــر و پس ــر ‪...‬‬ ‫زمان ‬ ‫«ت ــا م ــرگ» اولی ــن س ــاخته بلن ــد اس‪.‬ک ــی دی ــل‬ ‫یس ــت‪« .‬ت ــا م ــرگ»‬ ‫نوش ــته جیس ــون کارو ‬ ‫ً‬ ‫کام ــا ب ــر روی قواع ــدی ژان ــری و فیلم نامـ ـه ای‬ ‫یش ــود و راه خ ــود را‬ ‫خ ــط کش ــیده س ــوار م ‬ ‫خ ــوب پی ــش می گی ــرد‪ .‬م ــگان فا ک ــس نی ــز‬ ‫بااس ــتفاده از فیزی ــک خ ــاص خ ــود به عن ــوان‬ ‫س ــتاره فیل ــم ب ــازی قابل قب ــول و خ ــوب ارائ ــه‬ ‫یه ــا کم ــک‬ ‫داده ک ــه ب ــه هض ــم س ــایر هنرنمای ‬ ‫می کنــد‪ .‬داســتان فیلــم «تــا مــرگ» دربــاره یــک‬ ‫زوج ج ــوان اس ــت ک ــه به مناس ــبت س ــالگرد‬ ‫ازدواجش ــان ب ــه ی ــک کلب ــه در خ ــارج ش ــهر‬ ‫می رون ــد ام ــا صب ــح روز بع ــد جس ــد م ــارک تنه ــا‬ ‫یس ــت ک ــه ب ــرای ام ــا باق ــی‬ ‫کادوی سالگرد ‬ ‫می مان ــد و او ب ــرای انتق ــام ‪...‬‬ ‫«ج ــن» به نویس ــندگی و کارگردان ــی دیوی ــد‬ ‫چاربونی ــه و جاس ــتین پ ــاول نام ــزد دریاف ــت‬ ‫جای ــزه جش ــنواره جهان ــی کلیولن ــد ب ــود‪.‬‬ ‫فیل ــم «ج ــن» ترس ــنا ک اس ــت چ ــون ب ــه‬ ‫یش ــود و‬ ‫قلم ــرو ناش ــناخته ها وارد م ‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫درب ــاره به دسـ ـت اوردن به هر قیمت ‬ ‫به دسـ ـت اوردنی ک ــه ش ــاید بهای ــش روح پ ــا ک‬ ‫انس ــان باش ــد‪ .‬داس ــتان درب ــاره پس ــربچه ای‬ ‫نات ــوان در س ــخن گفتن اس ــت ک ــه در ج ــواب‬ ‫درخواس ــت براورد هش ــدن بزرگ تری ــن‬ ‫ارزوهای ــش ب ــا موج ــودی ش ــرور و ترس ــنا ک‬ ‫یش ــود ک ــه ‪...‬‬ ‫مواج ــه م ‬ ‫«در زمی ــن» فیلم ــی به نویس ــندگی و‬ ‫مه ــای‬ ‫کارگردان ــی ش ــخصیت مط ــرح فیل ‬ ‫نب ــار در‬ ‫یس ــت‪ .‬ویتل ــی ای ‬ ‫کال ــت ب ــن ویتل ‬ ‫نوش ــتن فیلم نام ــه نمی توان ــد انچ ــه خ ــود‬ ‫از خ ــود انتظ ــار دارد را ب ــراورده کن ــد و نات ــوان‬ ‫در کارگردان ــی‪ ،‬ای ــن اث ــر در ح ــد ی ــک ای ــده‬ ‫شب ــه همه گی ــری کرون ــا‪ ،‬ب ــا‬ ‫ج ــذاب دروا کن ‬ ‫صحنه های ــی ن ــاب ک ــه ی ــک ن ــخ از س ــینمای‬ ‫نهــا‬ ‫عــادی و موســیقی کلینــت منســل بــزرگ ا ‬ ‫را ب ههــم متصــل کــرده باقــی می مانــد‪ .‬داســتان‬ ‫فیل ــم درپ ــی ش ــیوع ی ــک وی ــروس خطرن ــا ک‬ ‫رخ می ده ــد و درب ــاره س ــیر و س ــیاحت ی ــک‬ ‫دانش ــمند در دل جن ــگل اس ــت ک ــه او را ب ــا‬ ‫اتفاقات ــی هولن ــا ک روبـ ـه رو می کن ــد ک ــه ‪...‬‬ ‫«گرگین هه ــای درون» ب ــرای کس ــانی که‬ ‫ً‬ ‫س ــابقا از ای ــن ب ــازی ویدئ ــوی ل ــذت بردن ــد‬ ‫یس ــت‪ .‬ای ــن فیل ــم محص ــول‬ ‫ن ــام اشنای ‬ ‫یس ــافت نوش ــته میش ــنا وول ــف و‬ ‫یوب ‬ ‫به کارگردان ــی ج ــاش روب ــن اس ــت‪ .‬گذران ــدن‬ ‫شـ ـب های تاری ــک و طوالن ــی اولی ــن تجرب ــه‬ ‫ً‬ ‫روب ــن کارگ ــردان نیس ــت و او س ــابقا ب ــا ‪Scare‬‬ ‫‪ me‬توانای ــی خ ــود را دراین ژان ــر نش ــان داده‬ ‫نب ــار می بینی ــم س ــرگرمی‬ ‫ب ــود‪ .‬انچ ــه ای ‬ ‫مح ــض مخل ــوط ب ــا کم ــدی ج ــذاب در قالب ــی‬ ‫از س ــینمای ترس ــنا ک اس ــت‪ .‬ترکیب ــی ک ــه ی ــک‬ ‫جای ــزه ریفری ــم را نی ــز برای ــش به هم ــراه داش ــت‪.‬‬ ‫داســتان فیلــم دربــاره یــک مامــور جنــگل داری‬ ‫و ماموریت ــش در ش ــهر بیورفیل ــد اس ــت ک ــه او را‬ ‫له ــای انج ــا روب ـه رو‬ ‫ب ــا موج ــود اس ــرارامیز جنگ ‬ ‫می کن ــد ‪.‬‬ ‫یک ــم پی ــش ام ــده‬ ‫در س ــال های اخی ــر خیل ‬ ‫فیلم ــی ترس ــنا ک جوای ــز و افتخ ــارات متع ــدد‬ ‫از جش ــنواره های مختل ــف کس ــب کن ــد؛‬ ‫«س ــینت م ــاد» ام ــا به کارگردان ــی و نویس ــندگی‬ ‫رز گلــس پــس از بــردن جوایــز جشــنواره لنــدن‬ ‫و ایندیپندن ــت اس ــپریت بریتانی ــا‪ ،‬به انتخ ــاب‬ ‫مجل هه ــای بس ــیاری به عن ــوان بهتری ــن فیل ــم‬ ‫ترس ــنا ک چندس ــال اخیر ش ــناخته ش ــد‪ .‬ای ــن‬ ‫فیل ــم ی ــک پی ــروزی از کارگ ــردان مس ــتعد ب ــرای‬ ‫یش ــود ک ــه ش ــمارا از‬ ‫ژان ــر وحش ــت محس ــوب م ‬ ‫زوایــای مختلفــی همچــون ایمــان‪ ،‬روانشناســی‬ ‫و زیبایی شناس ــی درگی ــر می کن ــد‪« .‬س ــینت‬ ‫م ــاد» داس ــتان م ــاد را روای ــت می کن ــد ک ــه‬ ‫ی ــک پرس ــتار درگی ــر نج ــات دادن روح بیم ــاران‬ ‫لم ــرگ اس ــت‪.‬‬ ‫درحا ‬ ‫«خان ــه ش ــب» محص ــول مش ــترک کش ــورهای‬ ‫انگلس ــتان و امری ــکا به کارگردان ــی دیوی ــو‬ ‫بروکن ــر اس ــت ک ــه نام ــزد دریاف ــت جای ــزه فیل ــم‬ ‫دوویــل شــده بــود‪ .‬یــک اثــر جــدی و یــک ســفر‬ ‫روان شــناختی دربــاره معضــل مــرگ عزیــزان کــه‬ ‫ب ــا ب ــازی ج ــذاب و کم نظی ــر رب ــکا ه ــال ب ــه ی ــک‬ ‫یش ــود‪ .‬دراین فیل ــم ب ــا‬ ‫اث ــر دیدن ــی تبدی ــل م ‬ ‫اصلی تری ــن کاب ــوس بش ــر یعن ــی م ــرگ از ق ــاب‬ ‫یش ــویم‪ .‬فیل ــم درب ــاره زن ــی‬ ‫افس ــردگی روب ـه رو م ‬ ‫تنهاس ــت ک ــه ت ــازه همس ــرش را از دس ــت داده‬ ‫و س ــخت ت ــاش می کن ــد ب ــه زندگ ــی برگ ــردد‬ ‫ام ــا ‪...‬‬ ‫یک ــه نام ــزد جای ــزه‬ ‫نب ــار هنگام ‬ ‫«ب ــره» اولی ‬ ‫دوربی ــن طالی ــی جش ــنواره ک ــن ش ــد نگا هه ــا‬ ‫نخ ــود ک ــرد‪ .‬فیل ــم اس ــکاری والدمی ــر‬ ‫را ازا ‬ ‫جوهانس ــون ب ــا ب ــازی روم ــی نام ــاس مش ــهور‬ ‫محص ــول مش ــترک ایس ــلند‪ ،‬س ــوئد و لهس ــتان‬ ‫اس ــت و ش ــروعی میخکوب کنن ــده دارد‪ .‬ای ــده‬ ‫و فض ــای فیل ــم خ ــاص و ب ــرای مخاط ــب‬ ‫مجذوب کنن ــده اس ــت و در بس ــتری از ی ــک‬ ‫درام ع ــادی بای ــد به دنب ــال نش ــانه ها ب ــرای‬ ‫بش ــدن فیل ــم بگردی ــد‪ .‬فیل ــم درب ــاره‬ ‫جذا ‬ ‫ی ــک وحش ــت غیرقابل ان ــکار اس ــت‪ .‬وحش ــت‬ ‫عدم تحم ــل فق ــدان انس ــان‪ .‬داس ــتان درب ــاره‬ ‫ی ــک زوج تنه ــا در منطق ـه ای دورافت ــاده اس ــت‬ ‫ک ــه متوج ــه به دنیاام ــدن ی ــک ب ــره عجی ــب در‬ ‫یش ــوند‪.‬‬ ‫مزرع هش ــان م ‬ ‫«ی ــک م ــکان س ــا کت ‪ »۲‬به نظ ــر بس ــیاری‬ ‫بهتری ــن فیل ــم ترس ــنا ک جدی ــد و گل سرس ــبد‬ ‫ایــن لیســت اســت‪ .‬فیلــم «یــک مــکان ســا کت‬ ‫‪ »۲‬به کارگردان ــی ج ــان کرانس ــکی همه چی ــز‬ ‫دارد؛ از بازی ه ــای ج ــذاب‪ ،‬ای ــده فوق الع ــاده‪،‬‬ ‫پرداخ ــت خ ــوب‪ ،‬حف ــظ کیفی ــت قس ــمت‬ ‫اول‪ ،‬تکنیک ه ــای صداب ــرداری و صدا گ ــذاری‬ ‫پیش ــرفته و هرچ ــه موج ــب ش ــود ش ــما‬ ‫‪ ۹۰‬دقیق ــه جذاب ــی را ب ــا خان ــواده و نزدی ــکان‬ ‫تجرب ــه کنی ــد‪ .‬اعض ــای خان ــواده اب ــوت بع ــد از‬ ‫یک ــه در قس ــمت اول رخ داد ا کن ــون‬ ‫اتفاقات ‬ ‫مجبورن ــد ب ــا وحش ــتی ک ــه دنی ــای بی ــرون را‬ ‫لس ــکونت ک ــرده مواج ــه ش ــوند و ب ــرای‬ ‫غیرقاب ‬ ‫ادام ــه حی ــات خ ــود مرزه ــا را جابه ج ــا کنن ــد‪.‬‬ ‫مجله نماوا‬ ‫گفت وگو با حسین میرزاخانی؛ مدیرمسئول مجله «پیام تجربه» وزارت ارشاد‬ ‫مجیدستایش‬ ‫چهل وسـومین شـماره «پیـام تجربـه»‬ ‫به صاحب امتیـازی کانـون بازنشسـتگان وزارت‬ ‫فرهنگ وارشـاد؛ منتشـر شـد‪ .‬ایـن نشـریه کـه‬ ‫بـا مسـاعدت وزارت فرهنگ وارشـاد اسلامی‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫کبـار تهیـه و منتشـر م ‬ ‫هردوماه ی ‬ ‫مورداسـتقبال بازنشسـتگان و پیشکسـوتان‬ ‫کشـور بـوده و ب هصـورت سرتاسـری توزیـع‬ ‫می گردد‪ .‬با «حسـین میرزاخانی»؛ مدیرمسئول‬ ‫ایـن مجلـه می گویـد‪« :‬این نشـریه بادرنظرگرفتن‬ ‫مخاطبینـش کـه بازنشسـتگان و پیشکسـوتان‬ ‫هسـتند‪ ،‬سـعی داشـته و دارد بـا بهره منـدی‬ ‫از کادر تحریریـه مجـرب‪ ،‬تجربیـات ایـن قشـر‬ ‫زحمتکـش و پیشکسـوت را معرفـی کنـد تـا‬ ‫دریچـه ای راهگشـا باشـد بـرای نسـل جـوان کـه‬ ‫ادامه دهنـده راه ان هـا هسـتند»‪ .‬وی می افزاید‪:‬‬ ‫«بال غبـر ‪ 10‬هـزار نشـریه در کشـور منتشـر‬ ‫یشـود‪ .‬بـرای پرکـردن جـای خالـی مجلـه ای‬ ‫م ‬ ‫ً‬ ‫کـه اختصاصـا بـه بازنشسـتگان و پیشکسـوتان‬ ‫تعلق داشته باشد‪ ،‬کانون بازنشستگان تصمیم‬ ‫گرفـت نشـریه ای بـرای ایـن قشـر از جامعـه تهیـه‬ ‫و منتشـر کنـد‪ .‬یکـی از اهـداف مـا از انتشـار ایـن‬ ‫مجلـه‪ ،‬نشـان دادن تجربیـات گذشـته جامعـه‬ ‫یسـت کـه شـناخت‬ ‫بـرای ان دسـته از عزیزان ‬ ‫اندکـی از تاریـخ‪ ،‬فرهنـگ و ادب ایـران و‬ ‫ایران زمیـن دارنـد‪ .‬مـا سـعی داریم بـه خانواده ها‬ ‫و جامعـه؛ علی الخصـوص قشـر جـوان جامعـه‪،‬‬ ‫فرهنـگ و سـنن قدیمـی ایـران و احترامـی کـه به‬ ‫پیشکسـوتان و بزرگان جامعه گذاشـته می شده‬ ‫یشـود را هرچه بیشـتر و بهتـر نشـان دهیـم‬ ‫وم ‬ ‫تـا قشـر جـوان و فهمیـده مـا بـا فرهنـگ عامـه‬ ‫جامعـه اشـنایی بهتـری پیـدا کـرده تـا از ایـن‬ ‫تجربـه بـرای راه اینده خود اسـتفاده کنند»‪ .‬وی‬ ‫دربـاره ِسـمت خـود دراین رسـانه؛ و سـابقه اش‬ ‫می گویـد‪« :‬به عنـوان مدیرمسـئول نشـریه پیـام‬ ‫تجربه در کانون بازنشستگان خدمت می کنم و‬ ‫در سـابقه ام حـدود سـه دهه قبل مدیرمسـئولی‬ ‫مجلـه هوشـمند را تجربـه کـرده ام‪ .‬نشـریه پیـام‬ ‫تجربـه‪ ،‬مختـص کانـون بازنشسـتگان نبـوده‬ ‫و در سـطح سرتاسـری بـرای کلیـه مخاطبـان‬ ‫یشـود و در ان بـرای همـه‬ ‫عالقه منـد ارسـال م ‬ ‫اقشـار فعـال در حوز ههـای فرهنـگ‪ ،‬هنـر و‬ ‫پیشکسـوتان مطالـب تهیـه شـده و مخاطـب ما‬ ‫بـا هـر فکـر و طیـف از جامعـه به راحتـی می توانـد‬ ‫مطلـب مفیـد نشـریه را بـرای مطالعـه انتخـاب‬ ‫کنـد»‪ .‬وی ادامـه می دهـد‪« :‬پیـام تجربـه از‬ ‫تمـام پیشکسـوتان و بازنشسـتگان درخواسـت‬ ‫می کنـد تجرب ههـای خـوب و مثمر ثمرشـان کـه‬ ‫بتوانـد در کار و مراتـب زندگـی جامعـه تاثیرگـذار‬ ‫باشـد را ارسـال کننـد‪ .‬بـرای ارتباط بیشـتر و بهتر‬ ‫بـا فرهیختـگان و پیشکسـوتان و بـا موسسـه‬ ‫حمایـت از هنرمنـدان کـه تمامـی پیشکسـوتان‬ ‫هنـر‪ ،‬فرهنـگ و ادبیـات عضـو ان هسـتند و‬ ‫همچنیـن معاونـت فرهنگی وهنـری و دیگـر‬ ‫تهـا می کوشـیم تـا در تهیـه مطالـب؛ اعـم‬ ‫معاون ‬ ‫از گفت وگـو و مقالـه و ‪ ،...‬مجلـه از تنـوع برخوردار‬ ‫باشـد»‪ .‬وی دربـاره مشـکالت پیـش رو در انتشـار‬ ‫نشـریه‪ ،‬می افزایـد‪« :‬بادرنظرگرفتـن اینکـه قشـر‬ ‫پیشکسوت جامعه هنوزهم نتوانسته به راحتی‬ ‫بـا رسـانه های مجـازی ارتبـاط خـوب و درسـتی‬ ‫داشـته باشـد‪ ،‬تصمیـم گرفتیـم مجلـه ب هصـورت‬ ‫مکتـوب تهیـه و منتشـر شـود؛ ا گرچـه این اقدام‪،‬‬ ‫بـا مشـکالت و موانـع مالـی همـراه اسـت‪ .‬گران ِـی‬ ‫کاغـذ‪ ،‬هزینـ ه سـنگین چـاپ و مخـارج توزیـع‬ ‫باعـث شـده نشـریه بـا دشـواری منتشـر شـود؛‬ ‫تهـای‬ ‫امـا خوشـبختانه بـا مسـاعدت معاون ‬ ‫وزارت فرهنگ وارشـاد و دسـتور مسـتقیم وزیـر‬ ‫توانسـته ایم قسـمتی از این موانع و مشـکالت را‬ ‫حل وفصـل کنیم»‪ .‬مدیرمسـئول «پیـام تجربه»‬ ‫دربـاره خواسـته اش از وزیـر فرهنگ وارشـاد‪،‬‬ ‫می گویـد‪« :‬بـرای باالبـردن کیفیـت محتـوا و‬ ‫همچنین کمیت و تعداد نسخ منتشره‪ ،‬از وزیر و‬ ‫تهـای وزارتخانه درخواسـت داریـم یارانه‬ ‫معاون ‬ ‫تخصیص یافتـه بـه نشـریه ب هطـور ویـژه منظـور‬ ‫شود تا بتوانیم در رسالتی که برعهده گرفته ایم‪،‬‬ ‫بهتـر و بیشـتر توفیـق کسـب کنیـم‪ .‬تحوالتـی کـه‬ ‫در جامعـه کنونـی به اقتضـای زمـان به وجـود‬ ‫امـده‪ ،‬باعـث شـده در سـطح فرهنگـی‪ ،‬وظیفـه‬ ‫خـود بدانیـم و بتوانیـم به نوب هخـود جامعـه‬ ‫ایرانـی را بـا مقول ههـای فرهنگـی ‪ ،‬هنـری و ادبـی‬ ‫نهـدف‪،‬‬ ‫بیشـتر اشـنا کنیـم و بـرای نیـل به ای ‬ ‫بایـد بودجـه و تلاش بیشـتری داشـته باشـیم تـا‬ ‫جامعـه و به ویـژه قشـر جـوان جامعـه را به نوعـی‬ ‫بـا گذشـته فرهنگـی اشـنا کنیـم»‪.‬‬ ‫تریبون‬ ‫بهنوشبختیاری؛‬ ‫کمدینی که می خواست جدی گرفته شود‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫بهنـوش بختیـاری کـه در سـینما و تلویزیـون به عنـوان بازیگـر و گاهـی نیـز‬ ‫منشـی صحنـه حضـور دارد‪ ،‬مـدرک کارشناسـی خـود را در رشـته مترجمـی‬ ‫زبان فرانسه از دانشگاه ازاد اسالمی گرفت و با نقش کوتاهی در فیلم «پشت‬ ‫دیـوار شـب» سـاخته مهـران تائیـدی در سـال ‪ 1376‬وارد سـینما شـد‪ .‬او‬ ‫جسـته وگریخته در نقش هـای کوتـاه در سـینما حضـور داشـت و دراین میان‬ ‫در بعضی پروژه ها هم در سـمت منشـی صحنه فعالیت می کرد که «مهمان‬ ‫مامـان» سـاخته داریـوش مهرجویـی‪ ،‬ازان جملـه اسـت‪ .‬حضور بختیـاری در‬ ‫تلویزیـون و در مجموعه هـای طنـز بیشـتر بـه دیده شـدنش کمـک کـرد و بـا‬ ‫نظیـر «خانه بـه دوش» سـاخته رضـا عطـاران‬ ‫حضـور در سـریال هایی طنـز‬ ‫ِ‬ ‫و «شـب های بـرره» سـاخته مهـران مدیـری به شـهرت رسـید‪ .‬او در سـینما‬ ‫«قلعـه یاسـین»‪« ،‬کیش ومـات»‪« ،‬شـبانه روز»‪« ،‬زندگـی شـیرین»‪« ،‬دو‬ ‫خواهـر»‪« ،‬ده رقمـی»‪« ،‬ازمابهتـران»‪« ،‬عروسـک»‪« ،‬دلقک هـا»‪« ،‬حلقه هـای‬ ‫ازدواج»‪« ،‬ازدواج در وقـت اضافـه»‪« ،‬هرچـی خـدا بخـواد»‪« ،‬قبرسـتان‬ ‫غیرانتفاعـی»‪« ،‬سـه نفر روی یـک خـط»‪« ،‬زن هـا شـگفت انگیزند»‪« ،‬دامـاد‬ ‫خجالتـی»‪« ،‬اخراجی هـا ‪« ،»3‬اژانـس ازدواج»‪« ،‬سـاعت شـلوغی»‪« ،‬تـو و‬ ‫مـن»‪« ،‬بازگشـت بـه اینـده»‪« ،‬عملیـات مهدکـودک»‪« ،‬کالسـکه»‪« ،‬سـا کن‬ ‫طبقـه وسـط»‪« ،‬پنج سـتاره»‪« ،‬دوربیـن»‪« ،‬دزد و پـری»‪« ،‬دریا کنـار»‪« ،‬بـاورم‬ ‫کن»‪« ،‬من»‪« ،‬مشـکل گیتی»‪ 50« ،‬کیلو البالو»‪« ،‬مرداد»‪« ،‬انزوا» و ‪ ...‬را بازی‬ ‫کرده اسـت‪ .‬در قاب تلویزیون هم مجموعه های «هزاران چشـم»‪« ،‬فرمان»‪،‬‬ ‫«جایـزه بـزرگ»‪« ،‬بـاغ مظفـر»‪« ،‬چارخونـه»‪« ،‬زندگـی به شـرط خنـده»‪« ،‬عید‬ ‫امسـال»‪« ،‬دارا و ندار»‪« ،‬چهارچرخ»‪« ،‬مسـیر انحرافی»‪« ،‬خداحافظ بچه»‪،‬‬ ‫«خـوب بـد زشـت»‪« ،‬محلـه گل وبلبـل» و ‪ ...‬را در کارنامه کاری اش ثبت کرده‬ ‫اسـت‪ .‬او ازان دسـت بازیگرانی سـت کـه انـگ یک نـوع شـخصیت و نقـش‬ ‫بـه ان هـا خـورده و سال هاسـت در مسـیری موفـق؛ امـا بی فرازوفـرود جلـو‬ ‫می رونـد‪ .‬او سال هاسـت در کارهـای مختلفـی در سـینما و تلویزیـون بـازی‬ ‫کرده اما نقش هایی که بتوان گفت در ان ها درخشـیده اسـت‪ ،‬ان قدرها زیاد‬ ‫نیسـتند‪ .‬حضور او در فیلم هایی که محلی از طنز و شـوخی برنمی داشـتند‪،‬‬ ‫عجیـب نبـود و تازگـی نداشـت؛ امـا انچـه باعـث شـد قدرتـش بـرای منتقـدان‬ ‫دراین شـکل نقش هـا محـرز شـود‪ ،‬فیلـم «مـن» بـود کـه او در نقشـی مکمـل؛‬ ‫امـا بـا ویژگی هایـی خـاص‪ ،‬یـک خانـم مذهبـی را به خوبی جان بخشـی کرد و‬ ‫نشـان داد ا گر به او اعتماد شـود‪ ،‬می تواند توانمندی های پنهانش را بیشـتر‬ ‫و بهتر و البته متفاوت تر به نمایش بگذارد‪ .‬در مصاحبه ای درباره حضورش‬ ‫دراین فیلم گفته اسـت‪« :‬قبل از این کار‪ ،‬هرگز این اعتماد به من نشـده بود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وقتـی کار سـهیل بیرقـی را بـازی کـردم‪ ،‬واقعـا ازهمه نظـر و حتـی ازنظـر روحـی‬ ‫بـه فروپاشـی رسـیده بـودم‪ .‬احسـاس می کـردم در کارم شکسـت خورده ام‪،‬‬ ‫تاچه انـدازه تـوان دارم؛ ایـن نقش هـای کمـدی کـه وقتـی بـازی می کنـم‬ ‫این همـه انـرژی از مـن می گیـرد‪ ،‬عالوه بـر بازی کـردن چنیـن نقش هایـی؛‬ ‫بایـد فیلم نامـه ان نقش هـا را نیـز می نوشـتم؛ چـون بـه مـن نقش هایـی‬ ‫ً‬ ‫داده می شـد کـه متکی بـر ذات خـودم بـود؛ مثلا سـه دو یـک ‪ ...‬یک چیـزی‬ ‫بامـزه ای بایـد می گفتـم! بی نهایـت ایـن کار سـخت اسـت‪ .‬به یـاد دارم وقتـی‬ ‫می رفتـم سـر کار‪ ،‬طومار طومـار می نوشـتم‪ .‬شـاهد دارم کـه بهنـوش خودش‬ ‫بـرای نقش هایـی کـه بـازی می کنـد متـن پیـدا می کنـد و می نویسـد‪ .‬خـب‬ ‫همـه این هـا فشـار بـود روی مـن؛ بعـد می دیـدم به رغم زحمتی که می کشـم‪،‬‬ ‫نتیجـه کارم هـم خیلی خـوب نبـود»‪ .‬او البتـه حضورهای جدی و متفـاوت را‬ ‫در کارهای دیگری هم تجربه کرده اسـت؛ «پنج سـتاره» یکی ازان هاسـت‪ .‬ا گر‬ ‫قـرار باشـد یکـی از بازی هـای فراموش نشـدنی بهنـوش بختیـاری را بـه کسـی‬ ‫پیشنهاد دهیم‪ ،‬بهتر از حضورش در اولین ساخته بلند سینمایی مهشید‬ ‫افشـارزاده نخواهیـم یافـت‪ .‬او در نقـش کارگر هتلی کـه در بخش خدمات کار‬ ‫می کنـد و در دوراهـی ازدواج مجـدد و نگهداری از فرزنـدش (از ازدواج اولش)‬ ‫مانـده‪ ،‬چنـان در مسـیر شـادی و غـم‪ ،‬پاسـاژ عـوض می کنـد کـه غافلگیرانـه‬ ‫هـر بیننـده ای را شـوکه خواهـد کـرد؛ یادتـان بیاوریـد کـه چطـور اهنگ هـای‬ ‫هنـدی را حیـن تمیـزکاری اتاق های هتـل زمزمه می کرد‪ .‬دربـاره اش می گوید‪:‬‬ ‫«همه چیـز برمی گـردد بـه متـن خـوب و شـخصیت پردازی درسـت‪ .‬مـن‬ ‫انتظـار دارم همـه کارگردان هـا به گونـه ای بازیگـر را هدایـت کننـد کـه چنیـن‬ ‫ً‬ ‫اتفاق هایـی شـکل بگیـرد‪ .‬ا گـر یک نـوع از بـازی را مدنظـر دارنـد‪ ،‬حتمـا‬ ‫ً‬ ‫این موضـوع را بـه بازیگرشـان بگوینـد و او ا گـر پتانسـیل داشـته باشـد‪ ،‬حتمـا‬ ‫می توانـد ایـن خواسـته را اجابـت کنـد‪ .‬منظـورم این اسـت که کارگردان هـا بـه‬ ‫تصورات ذهنی خودشـان از بازیگری که در یک قالب خاص شـناخته شـده‪،‬‬ ‫بسـنده نکنند‪ .‬زری‪ ،‬یک شـخصیت شیرین است که برای خنده داربودنش‬ ‫تالشـی نکـرده و ایـن ویژگـی بـرای او یک خصوصیت ذاتی به حسـاب می اید‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ا گـر مـن در کار مهـران مدیـری یـک بـازی ا گزجـره داشـته باشـم‪ ،‬صرفـا بـه‬ ‫سـبک کاری این کارگردان برمی گردد‪ .‬او از جمله کسانی سـت که فانتزی کار‬ ‫می کنـد و بازیگـر بایـد برایـش مثـل شـخصیتی کارتونـی باشـد‪ .‬در پنج سـتاره‬ ‫ً‬ ‫امـا کارگـردان از مـن چیـز دیگری می خواسـت‪ .‬دراین سـال ها عمدتـا یک جور‬ ‫بـازی تکـراری از مـن خواسـته اند‪ .‬البته تالشـم را برای متفاوت بـودن به خرج‬ ‫داده ام که در فیلمی مثل خوب بد زشـت مشـهود اسـت‪ .‬در فیلم قبرسـتان‬ ‫غیرانتفاعـی هـم لهجـه گرفتم و ‪ ...‬خالصه تالش کـردم کارا کترهای کمدی ام‬ ‫شـیرینی‬ ‫هـم بـا یکدیگـر فـرق داشـته باشـند»‪ .‬بااین حـال جنـس کمـدی او‬ ‫ِ‬ ‫خاصـی دارد کـه بی شـک بخشـی ازان بـه صـدای خـاص و پرهیجانـش‬ ‫برمی گـردد‪« .‬لیلـون» در «شـب های بـرره» نه تنهـا بـرای مـردم به یادماندنـی‬ ‫بـوده؛ بلکـه در کارنامـه حرفـه ای بختیـاری هـم نقشـی اثرگـذار و کالـت بـود‪.‬‬ ‫او باایـن کار به شـدت مطـرح شـد و ازانجا کـه در یـک سـریال ‪90‬شـبی تکـرار‬ ‫می شـد‪ ،‬توانسـت به خوبـی مخاطبـان را همـراه کنـد‪ .‬مهـران مدیـری‪ ،‬یکـی‬ ‫بختیـاری منعطـف گرفـت و نشـان داد کـه‬ ‫از بهتریـن بازی هـای طنـز را از‬ ‫ِ‬ ‫چطـور می تـوان بـا بازیگـر کاری کـرد کـه تـا سـال ها از ان پوسـته جدیـدش‬ ‫جـدا نشـود‪ .‬ایـن را در تعـدادی از دیگـر اثار طنز او نیز می بینیـم؛ «چارخونه»‬ ‫نمونـه قابل تاملی سـت‪ .‬درواقـع‪ ،‬یکـی از چیزهایی کـه هنـوز بـا بختیـاری‬ ‫مانـده و همیشـه هـم خواهـد مانـد‪« ،‬شاسـخین» اسـت! «شاسـخین» نـه‬ ‫یـک بیمـاری‪ ،‬نـه یـک نقـش خـاص‪ ،‬نـه یـک جایـزه و نـه هیچ چیـز دیگـری‬ ‫نیسـت؛ جـز یـک عروسـک! او بـا عروسـک خرسـی بزرگـی به نام «شاسـخین»‬ ‫و ان شـکل ترسـاندن هایش توانسـت مخاطبـان بسـیاری را متوجـه حضـور‬ ‫یـک کمدیـن خانـم کنـد؛ کمدینـی کـه می خواهـد به شـکلی متفـاوت‪ ،‬از‬ ‫تماشـا گر خنـده بگیـرد؛ ان هم با همه محدودیت هایی کـه کمدین های زن‬ ‫دارنـد‪ .‬دربـاره بـازی در نقش هـای طنـز می گویـد‪« :‬ما داریـم کار طنز می کنیم‬ ‫ً‬ ‫کـه بسـیار کار سختی سـت و مـن همیشـه گفتـه ام خندانـدن مـردم واقعـا‬ ‫دشـوار اسـت‪ .‬همین طـور کارهایی کـه به شـکل روتیـن سـاخته می شـوند‪.‬‬ ‫کسـانی که کار روتیـن کرده انـد‪ ،‬سـختی ایـن کار را کشـیدند؛ ولی نه قـدر ادم ها‬ ‫دانسـته می شـود و نـه امکانـات بیشـتر بـه ان هـا داده می شـود و ازطرفـی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫محدودیت هـا بیشـتر و بیشـتر می شـود‪ .‬جالـب اسـت کـه نهایتـا درمـورد مـا‬ ‫می گوینـد فالنـی بازیگـر طنـز اسـت و جـدی گرفتـه نمی شـویم‪ .‬یکسـری از‬ ‫بازیگـران مـا کـه خیلی خیلـی عالقـه دارنـد در کارهای روشـنفکری بازی کنند‬ ‫ً‬ ‫(درصورتی کـه خودشـان اصلا روشـنفکر نیسـتند)‪ ،‬درمـورد مـا حرف هـای‬ ‫ناخوشـایندی می زننـد‪ ،‬درحالی کـه کار مـا نیـز سـبک و تخصـص خـودش را‬ ‫دارد‪ .‬ا گر ان ها یک روز توانستند مثل ما کار کرده و سختی و فشار کار روتین‬ ‫را فقـط بـرای یـک روز تحمـل کننـد‪ ،‬می فهمنـد کـه مـا هـم حرفی بـرای گفتن‬ ‫داریـم»‪ .‬بختیـاری همان قدرکـه در فیلـم «اخراجی هـا ‪ »3‬نتوانسـت نقـش‬ ‫مناسبی داشته باشد‪ ،‬در اولین ساخته تلویزیونی مسعود ده نمکی دیدنی‬ ‫ظاهـر شـد‪ .‬زن بـاردار جنوب شـهری بـا گویشـی سرخوشـانه؛ کـه باعـث شـد‬ ‫یکـی از جذاب تریـن حضورهـای او شـکل بگیـرد؛ به ویـژه در صحنه هایـی کـه‬ ‫می خواسـت البـه الی وا گویـی دردهایـش‪ ،‬همان شـیرینی و شـادی همیشـه‬ ‫خـود را حفـظ کنـد‪ .‬بختیـاری بـرای ایـن فیلـم‪ ،‬گریم خوبی داشـت؛ امـا اجازه‬ ‫نـداد تنهـا پیش برنـده موفقیتـش‪ ،‬چهره پـردازی صـرف باشـد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫دوشنبه ‪ 22‬اسفند ‪ 1401‬شماره‪2736‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت اریسـان به رنـگ نقـره ای متالیک مدل‬ ‫‪ 1401‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪492 -32‬ق‪ 26‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 125K0115976‬و شماره شاسی‪NAABA66EXNK004525‬‬ ‫بـه مالکیـت مهـدی علیزاده باغسـیاهی مفقـود شـده و از درجه‬ ‫اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪196‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و کارت موتورسـیکلت ‪ CDI-125CC‬بـه رنـگ سـفید‬ ‫مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ‪ 117-83199‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 156FMINCV2010154155‬و شماره تنه ‪NCV125C9018836‬‬ ‫بـه مالکیـت محمدعلـی عباسی کسـبی بـا شـماره ملـی‬ ‫‪ 0042778824‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شهرری‬ ‫ا گهی دعوت از بستانکاران شرکت منحله قطعات فلزی توسکار خراسان‬ ‫سهامی خاص (درحال تصفیه)‬ ‫به شماره ثبت ‪ 19329‬و شناسه ملی ‪10380348638‬‬ ‫بـا توجـه بـه اینکـه ا گهـی انحلال شـرکت فوق الذکـر در تاریـخ ‪ 1399/01/06‬در صفحـه ‪56‬‬ ‫روزنامـه رسـمی شـماره ‪ 21853‬و ا گهـی مدیـر تصفیـه در تاریـخ ‪ 1401/11/27‬در صفحـه‬ ‫‪ 31‬روزنامـه رسـمی شـماره ‪ 22697‬درج شـده اسـت؛ بدینوسـیله طبـق مـاده ‪ 225‬الیحـه‬ ‫اصالحـی قانـون تجـارت‪ ،‬از کلیـه بسـتانکاران احتمالـی دعـوت می شـود حدا کثـر ظـرف‬ ‫مـدت ‪ 6‬مـاه از انتشـار اولیـن ا گهـی‪ ،‬با در دسـت داشـتن اسـناد و مـدارک مثبته‪ ،‬جهت‬ ‫تسـویه حسـاب بـه اقـای قربان محمـد اخـوان (مدیـر تصفیـه شـرکت)‪ ،‬بـه نشـانی اسـتان‬ ‫خراسـان رضـوی‪ ،‬شهرسـتان مشـهد‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬دهسـتان میان والیـت‪ ،‬شـهرک‬ ‫صنعتـی فناوری هـای بـر‪ ،‬شـهرک صنعتـی فـن اوری‪ ،‬خیابـان کوشـش ‪ ،1‬پلا ک ‪ ،0‬طبقـه‬ ‫همکـف‪ ،‬واحـد ‪ 292‬کدپسـتی ‪ 9355133594‬مراجعـه فرماینـد‪ .‬این ا گهی در سـه نوبت‬ ‫به فاصله یک ماه در روزنامه کثیراالنتشـار سـایه منتشـر خواهد شـد‪ .‬بدیهی سـت پس از‬ ‫انقضـای ایـن مهلـت‪ ،‬هیچگونـه ادعایـی پذیرفتـه نخواهـد شـد‪/.‬م‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/01/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1402/02/23 :‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس ‪ XU7‬بـه رنـگ‬ ‫سـفید روغنـی مـدل ‪ 1398‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪942 -94‬ص‪ 25‬و شـماره موتـور ‪124K1418196‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪NAAN01CE1KH224782‬‬ ‫بـه مالکیـت امیـن گرگیج جاسـکی مفقـود شـده و از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بندرعباس‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی مهر اشراق زنجان‬ ‫به شناسه ملی ‪ 10460073119‬و به شماره ثبت ‪3991‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی به طـور فوق العـاده مـورخ‬ ‫‪ 1401/08/30‬و برابـر نامـه شـماره ‪ 40132530‬مـورخ ‪ 1401/11/18‬اداره‬ ‫تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی زنجـان‪ ،‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اقایـان‬ ‫سـجاد محرمـی بـا کـد ملـی ‪4285671921‬؛ باقـر رحیـم زاده بـا کـد ملـی‬ ‫‪ 4285720981‬و بهـزاد خانمحمـدی بـا کـد ملـی ‪ 4270171571‬بـه‬ ‫سـمت اعضـای اصلـی هیئت مدیـره و اقایـان منصـور بیگدلـی بـا کـد ملـی‬ ‫‪ 4284761331‬و همت الـه صحبتلـو بـا کـد ملـی ‪ 4281910761‬بـه عنـوان‬ ‫اعضـای علی البـدل هیئت مدیـره برای مدت ‪ 3‬سـال انتخاب شـدند‪ .‬خانم‬ ‫ربـاب رزاقـی بـا شـماره ملـی ‪ 4280918953‬بـه سـمت بـازرس اصلـی و اقـای‬ ‫وحیـد شـیخلو به شـماره ملـی ‪ 4285671875‬به سـمت بـازرس علی البدل‬ ‫تا پایان سال مالی انتخاب شدند‪ .‬با ثبت این مستند‪ ،‬تصمیمات انتخاب‬ ‫مدیـران‪ ،‬انتخـاب بـازرس‪ /‬بازرسـان انتخـاب شـده توسـط متقاضـی در‬ ‫سـوابق الکترونیـک شـخصیت حقوقـی مرقـوم‪ ،‬ثبـت و در پایـگاه ا گهی هـای‬ ‫سـازمان ثبـت قابـل دسـترس اسـت‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری زنجان‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی مهر اشراق زنجان‬ ‫به شناسه ملی ‪ 10460073119‬و به شماره ثبت ‪3991‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ ‪ 1401/09/03‬و برابـر نامـه شـماره‬ ‫‪ 40132530‬مـورخ ‪ 1401/11/18‬اداره تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی زنجـان تصمیمـات‬ ‫ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اقـای سـجاد محرمی اصـل بـه شـماره ملـی ‪ 4285671921‬بـه‬ ‫سـمت رئیـس هیئت مدیـره تـا مورخـه ‪ 1404/08/30‬و اقـای باقـر رحیـم زاده بـا کـد‬ ‫ملـی ‪ 4285720981‬بـه سـمت مدیرعامـل و نایب رئیـس هیئت مدیـره و عضـو‬ ‫اصلـی هیئت مدیـره تـا مورخـه ‪ 1404/08/30‬و اقـای بهـزاد خانمحمـدی بـا کـد ملـی‬ ‫‪ 4270171571‬بـه سـمت منشـی هیئت مدیـره و عضـو اصلـی هیئت مدیـره تا مورخه‬ ‫‪ 1404/08/30‬انتخـاب شـدند‪ .‬کلیـه قراردادهـا و اسـناد رسـمی و تعهـداور بانکـی از‬ ‫قبیـل چک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـرات و اوراق بهادار با امضـای اقای باقر رحیم زاده (مدیرعامل)‬ ‫و اقـای سـجاد محرمی اصـل (رئیـس هیئت مدیـره) و در غیـاب وی بـا امضـای اقـای‬ ‫بهـزاد خانمحمـدی (عضـو هیئت مدیـره) و مهـر تعاونـی دارای اعتبـار اسـت و اوراق‬ ‫عـادی و نام ههـا بـا امضـای هـر یـک از اعضـای هیئت مدیـره (بـا ذکـر سـمت) و مهـر‬ ‫تعاونی معتبر خواهد بود‪ .‬با ثبت این مسـتند‪ ،‬تصمیمات انتخاب‪ /‬تعیین سـمت‬ ‫مدیـران‪ ،‬تعییـن دارنـدگان حـق امضـا انتخـاب شـده توسـط متقاضـی در سـوابق‬ ‫یهـای سـازمان ثبـت‬ ‫الکترونیـک شـخصیت حقوقـی مرقـوم‪ ،‬ثبـت و در پایـگاه ا گه ‬ ‫قابـل دسـترس اسـت‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاریزنجان‬ ‫ا گهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫در اجـرای مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه اجرایـی قانـون یـاد شـده‪ ،‬اسـامی‬ ‫افـرادی کـه اسـناد عـادی یـا رسـمی انـان در هیـات مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫املا ک شـیروان رسـیدگی و مـورد تاییـد قـرار گرفتـه‪ ،‬جهـت اطلاع‪ ،‬در دو نوبـت بـه‬ ‫یهـای ثبتـی (کثیراالنتشـار و محلـی) ب هشـرح ذیـل‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز در دو نشـریه ا گه ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫ا گهـی م ‬ ‫‪ -1‬برابر کالسه ‪ ۱۴۰۰-۴۷۹‬و رای شماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۲۹۰۱‬اقای امرعلی خشمن‬ ‫فرزنـد قلـی در ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ مشـجر بـه مسـاحت ‪ ۱۶۳۲۱/۹۵‬مترمربـع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ ۱۲‬اصلـی امان ابـاد از محـل مالکیت براتعلی خمیده (مسـعودیان)‬ ‫‪ -2‬برابـر کالسـه ‪ ۱۴۰۱-۲۶۶‬و رای شـماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۳۵۲۸‬اقـای حاتـم‬ ‫خادم مشـهدطرقی فرزنـد محمدحسـین در ششـدانگ یـک قطعـه باغ به مسـاحت‬ ‫‪ ۷۱۳۸/۱۵‬مترمربع تمامت پال ک های ‪ ۲۸۷‬و ‪ ۲۸۸‬فرعی از ‪ ۳۱‬اصلی ناحیه ‪ ۲‬بخش‬ ‫‪ ۵‬قوچـان واقـع در اراضـی مشـهد طرقـی از محـل مالکیـت اسـماعیل براتعلـی زاده‬ ‫‪ -3‬برابـر کالسـه ‪ ۱۴۰۱-۳۱۴‬و رای شـماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۳۵۷۹‬اقـای حمیدرضـا‬ ‫قمری حسـین اباد فرزنـد غالمرضـا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه‬ ‫مساحت ‪ ۴۶۰۸۳‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ ۲۱‬اصلی توده از محل مالکیت شهسوار‬ ‫قدیمی‬ ‫بدینوسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در ارای اعالم شده‪،‬‬ ‫یشـود چنانچـه اعتراضـی دارنـد‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار ا گهـی و در روسـتاها از‬ ‫ابلاغ م ‬ ‫تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک‬ ‫تسـلیم و رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معترضیـن بایـد ظرف یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل کننـد و گواهـی تقدیـم‬ ‫دادخواسـت را بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهنـد‪ .‬درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت‬ ‫قانونـی واصـل نشـود‪ ،‬یـا معتـرض گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی‬ ‫ً‬ ‫محـل ارائـه نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبادرت به صدور سـند خواهد کرد‪ .‬ضمنا صدور سـند‬ ‫مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بـود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۱/۱۲/۲۲ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰2/۰۱/۱۵ :‬‬ ‫علی محمودی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شیروان‬ ‫ا گهی مزایده اموال منقول (مزایده اتومبیل)‬ ‫به موجب پرونده اجرایی به شماره کالسه ‪ 140000002‬متعهدله خانم افسانه باوفاچری؛ متعهد اقای وحید‬ ‫رمضانیان ششـدانگ یک دسـتگاه خودرو سـواری سـاینا به شـماره پال ک ایران ‪998 -38‬ل‪ 62‬مدل ‪1397‬‬ ‫بـه رنـگ سـفید روغنـی بـا شـماره شاسـی ‪ 5788378‬و شـماره موتـور ‪ 8629018/M15‬نـوع سـوخت بنزیـن‪،‬‬ ‫دو محـور‪ ،‬چهـار چـرخ کـه در حـال حاضـر پلا ک انتظامـی بـه شـماره ایـران ‪998 -38‬ل‪ 62‬نصـب و قابلیـت‬ ‫شـماره گذاری دارد و مطابـق پاسـخ پلیـس راهـور شـیروان طـی نامـه بـه شـماره ‪-4052/13/1/50/5503‬‬ ‫‪ 1400/01/08‬خـودرو مذکـور کـه بـه نـام اقـای وحیـد رمضانیـان اسـت‪ ،‬توقیـف و قبـض پارکینـگ بـه شـماره‬ ‫‪ 1401/10/10-17048‬خـودرو فوق الذکـر بـه پارکینـگ مهـدی واقـع در شـیروان‪ ،‬ابتـدای کمربنـدی‪ ،‬جنـب‬ ‫کالنتری ‪ ،11‬میدان امام علی؟ع؟ منتقل شـد‪ .‬خودرو مذکور متعلق به اقای وحید رمضانیان اسـت و طبق‬ ‫نظریـه کارشـناس رسـمی دادگسـتری بـه شـماره ‪ 1401/1114‬مـورخ ‪ 1401/10/21‬بـه مبلـغ ‪ 1.850.000.000‬ریال‬ ‫(معـادل یکصـد و هشـتاد و پنـج میلیـون تومـان) ارزیابـی شـده اسـت و وضعیـت ظاهـری بدنـه خـودرو در اثـر‬ ‫تصادف‪ ،‬سـپر جلو و سـپر عقب شکسـته ‪ ،‬چراغ جلو چپ و جفت چراغ خطر عقب‪ ،‬دارای شکستگی سـت‪.‬‬ ‫گلگیـر جلـو چـپ و جفـت گلگیـر عقـب و درب صنـدوق عقـب‪ ،‬سـینی و کف صنـدوق عقب نیاز بـه صافکاری‬ ‫و نقاشـی دارد‪ .‬سـر شاسـی جلـو جفـت شاسـی عقـب‪ ،‬نیـاز بـه کشـیدن شاسـی و صافـکاری و نقاشـی دارد‪.‬‬ ‫وضعیـت شیشـه ها سـالم‪ ،‬فقـط شیشـه لچکـی عقـب شکسـته و خـودرو فاقـد باطـری و فاقـد ضبـط صـوت و‬ ‫سیسـتم موتـور و دسـتگاه انتقـال نیـرو بـا توجـه بـه اینکـه خـودرو قابلیـت روشـن شـدن و قابـل حرکـت نبـود‬ ‫و بـا کشـیدن گیـج روغـن مشـخص شـد موتـور دارای روغـن و در حـد مطلـوب اسـت‪ ،‬سیسـتم جلوبنـدی و‬ ‫تعلیـق و بـا توجـه بـه اثـار تصـادف‪ ،‬نیـاز بـه تعمیـر دوره ای دارد‪ .‬السـتیک ها در مجمـوع دارای ‪ 70‬درصـد اج‬ ‫بـوده و خـودرو فاقـد بیمه نامـه شـخص ثالـث اسـت‪ .‬مزایـده خـودرو سـواری سـاینا بـه شـماره انتظامـی ایـران‬ ‫‪998 -38‬ل‪ 62‬از سـاعت ‪۹‬صبح الی ‪۱۲‬ظهر روز سه شـنبه مورخ ‪( 1402/01/08‬هشـتم فروردین ماه سـال‬ ‫یکهزار و چهارصد و دو) در اداره ثبت اسناد و امال ک شیروان‪ ،‬شعبه اجرا به نشانی استان خراسان شمالی‪،‬‬ ‫شهرسـتان شـیروان‪ ،‬خیابـان امـام رضـا؟ع؟‪ ،‬جنـب بیمارسـتان امـام خمینـی(ره) از طریـق مزایـده بـه فروش‬ ‫می رسـد‪ .‬مزایـده از مبلـغ ‪ 1.850.000.000‬ریـال (یکصـد و هشـتاد و پنـج میلیـون تومـان) شـروع و بـه باالترین‬ ‫ً‬ ‫قیمتی که خریدار داشـته باشـد نقدا فروخته خواهد شـد‪ .‬مزایده حضوری سـت و شـرکت در جلسـه مزایده‬ ‫برای عموم ازاد اسـت و در یک جلسـه برگزار خواهد شـد‪ .‬خریداران می توانند جهت رویت خودرو به نشـانی‬ ‫فوق الذکـر محـل توقـف خـودرو مراجعـه کننـد و منـوط بـه پرداخـت ‪( ۱۰‬ده) درصد از مبلغ پایه کارشناسـی به‬ ‫حسـاب سـپرده ثبـت و تحـت شناسـه واریـز اعالمـی و حضـور خریـدار یـا نماینـده قانونـی او در جلسـه مزایـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا خریـدار و یـا خریـداران می بایسـت تـا قبـل از شـروع وقـت مزایـده‪ ،‬اصـل فیـش واریزی مبلـغ ودیعه‬ ‫ده درصـد بـه نـام خـود را درصـورت پرداخـت از طریق ‪( PC POS‬پوز )‪ ۴۸ ،‬سـاعت اداری قبل از شـروع مزایده‬ ‫و درصورت پرداخت از طریق سیسـتم بانکی‪ ۷۲ ،‬سـاعت اداری قبل از شـروع مزایده‪ ،‬به همراه درخواسـت‬ ‫کتبـی بـه واحـد اجـرا تسـلیم و ثبـت کننـد‪ .‬همچنیـن اسـترداد وجـوه از دهـم مـاه بعـد قابـل اجراسـت‪ .‬برنـده‬ ‫مزایـده مکلـف اسـت مابه التفـاوت مبلـغ فـروش را ظـرف مـدت پنـج روز از تاریـخ مزایـده‪ ،‬به حسـاب صندوق‬ ‫ثبـت تودیـع کنـد‪ .‬درصورتـی کـه ظـرف مهلت مقرر‪ ،‬مانده فروش را به حسـاب سـپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ‬ ‫مذکـور قابـل اسـترداد نبـوده و بـه حسـاب خزانـه واریـز خواهـد شـد‪ .‬دراینصـورت عملیـات فـروش از درجـه‬ ‫یشـود‪ .‬و درصـورت وجـود مـازاد حاصـل از فـروش وجـوه پرداختـی موضوع‬ ‫اعتبـار سـاقط و مزایـده تجدیـد م ‬ ‫فـراز ‪ 6‬بنـد الـف مـاده ‪ 121‬ائین نامـه اجـرا‪ ،‬از محـل مازاد قابل پرداخت اسـت‪ .‬الزم به ذکر اسـت چنانچه برای‬ ‫مـال مـورد مزایـده‪ ،‬در جلسـه خریـدار پیـدا نشـود‪ ،‬مـال مـورد مزایـده بـا دریافـت حق االجـرا و حـق مزایـده بـه‬ ‫قیمتـی کـه مزایـده از ان شـروع می شـود بـه بسـتانکار وا گـذار خواهـد شـد و مزایـده تجدیـد نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/12/22 :‬‬ ‫علی محمودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شیروان‬ ‫ا گهی ماده ‪ 10‬ایین نامه اجرایی قانون الحاق مواردی به قانون ساماندهی‬ ‫و حمایت از تولید و عرضه مسکن شهرستان سرعین‬ ‫برابـر اراء هیـات حـل اختلاف موضـوع قانـون سـاماندهی و حمایـت از تولیـد و عرضه مسـکن مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان سـرعین تصرفات‬ ‫مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان ذیـل محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا مشـخصات متقاضـی و ملـک مـورد تقاضـا به شـرح ذیل‪ ،‬به منظـور اطالع عمـوم در‬ ‫یک نوبت ا گهی می شـود‪ .‬درصورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار ا گهی ظرف‬ ‫مدت بیسـت روز‪ ،‬اعتراض خود را به اداره ثبت اسـناد و امال ک محل تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائی تقدیم کنند‪.‬‬ ‫ رای شـماره ‪ 1401/12/13-2645‬شـرکت تعاونـی هتـل ابشـار سـبز سـرعین بـه شناسـه ملـی قطعـه زمیـن محصـور بـه شـماره ‪ 11176‬فرعـی از ‪ 310‬اصلـی بـه مسـاحت ‪ 1051.59‬مترمربـع‬‫‪ 10240058194‬نسـبت به ششـدانگ یک قطعه زمین محصور به شـماره ‪ 11162‬فرعی از ‪ - 310‬رای شماره ‪ 1401/12/13-2660‬حسین امیرپور فرزند محرمعلی نسبت به ششدانگ یک‬ ‫قطعه زمین محصور به شماره ‪ 11177‬فرعی از ‪ 310‬اصلی به مساحت ‪ 1644.70‬مترمربع‬ ‫اصلـی به مسـاحت ‪ 267.41‬مترمربع‬ ‫ رای شـماره ‪ 1401/12/13-2654‬غالمرضـا بهرادسـرقین فرزنـد پاشـا نسـبت بـه ششـدانگ ‪ -‬رای شـماره ‪ 1401/12/13-2661‬اقایـان عزیزعلـی و علـی هـر دو کرامتـی و وارث مرحـوم‬‫شمسـعلی کرامتی به ترتیب فرزندان رشـید‪ ،‬رشـید نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان‬ ‫یکبـاب خانـه بـه شـماره ‪ 11171‬فرعـی از ‪ 310‬اصلـی بـه مسـاحت ‪ 690.76‬مترمربـع‬ ‫ رای شـماره ‪ 1401/12/13-2655‬سـارا بهـراد فرزنـد اسـحق نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب بـه نـام اقایـان عزیزعلـی و علـی هـر دو کرامتـی برای هرکدام بالسـویه بـه مقدار دودانگ مشـاع‬‫از ششـدانگ و دودانـگ باقیمانـده بـه نـام وراث مرحـوم شمسـعلی کرامتـی بـه شـماره ‪11178‬‬ ‫خانـه بـه شـماره ‪ 11172‬فرعـی از ‪ 310‬اصلـی بـه مسـاحت ‪ 786.82‬مترمربـع‬ ‫ رای شـماره ‪ 1401/12/13-2656‬غالمرضـا بهرادسـرقین فرزنـد پاشـا نسـبت بـه ششـدانگ فرعـی از ‪ 310‬اصلـی بـه مسـاحت ‪ 1017.39‬مترمربـع‬‫ رای شماره ‪ 1401/12/13-2662‬فرهاد صیامی ایردموسی فرزند توکل نسبت به ششدانگ‬‫یکبـاب مغـازه بـه شـماره ‪ 11173‬فرعـی از ‪ 310‬اصلـی بـه مسـاحت ‪ 19.95‬مترمربـع‬ ‫ رای شـماره ‪ 1401/12/13-2657‬داود موسـی زاده فرزند ایمانویردی نسـبت به ششـدانگ یک قطعه زمین محصور به شماره ‪ 993‬فرعی از ‪ 93‬اصلی به مساحت ‪ 4988.62‬مترمربع‬‫یک قطعه زمین محصور به شماره ‪ 11174‬فرعی از ‪ 310‬اصلی به مساحت ‪ 883.65‬مترمربع بدیهی سـت درصـورت انقضـای مهلـت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند‬ ‫ رای شـماره ‪ 1401/12/13-2658‬مریـم موسـی زاده فرزنـد علـی نسـبت بـه ششـدانگ یـک مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬‫قطعـه زمیـن محصـور بـه شـماره ‪ 11175‬فرعـی از ‪ 310‬اصلـی بـه مسـاحت ‪ 889.96‬مترمربـع‬ ‫بهبود محمدی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان سرعین‬ ‫‪ -‬رای شـماره ‪ 1401/12/13-2659‬مونـا موسـی زاده فرزنـد علـی نسـبت بـه ششـدانگ یـک‬ ‫پایگاه خبری تحلیلی سایه انال�ین‬ ‫‪www.sayehonline.ir‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظربه اینکـه اقـای محسـن حسـینی فرزنـد علی اصغـر بـه شماره شناسـنامه ‪ ۲۵‬و شـماره ملـی‬ ‫‪ ۶۳۵۹۹۰۵۳۲۹‬برابـر وکالتنامـه شـماره ‪ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱-۴۱۸۵‬دفتـر اسـناد رسـمی شـماره ‪۲۴۵‬‬ ‫مشـهد از سـوی اقـای محمدیـزدان پورمقـدم فرزنـد قدیـر بـه شماره شناسـنامه ‪ ۱۲۸‬و شـماره ملـی‬ ‫‪ ۰۸۲۹۴۴۹۲۶۴‬صـادره از شـیروان جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره‬ ‫مراجعـه کـرده و مدعی سـت سـند مالکیـت هفـت هـزار و نهصـد و هفتـاد و هشـت ده هزارم دانـگ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ بـه اسـتثنای بهـای ثمـن عرصـه و اعیان یکدانگ و سـی وچهارصدم دانگ مشـاع‬ ‫از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه شـماره پلا ک ‪ ۹‬فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از ‪ ۱۱۲۶‬اصلـی واقـع‬ ‫در قطعـه ‪ ۱‬شـیروان بخـش ‪ ۵‬قوچـان بـه ادرس شـیروان‪ ،‬خیابـان امـام رضـا؟ع؟ (جنـت یـک‪ ،‬کوچـه‬ ‫شـقایق) کـه متعلـق بـه مـوکل ایشـان اسـت‪ ،‬بـه علـت نامعلومـی مفقـود شـده اسـت‪ .‬بـا بررسـی دفتـر‬ ‫املا ک معلـوم شـد کـه سـند مالکیـت ان بـه شـماره چاپی ‪ ۰۳۴۸۰۰‬سـری ه‍‪۹۸‬ـ ذیل دفتـر الکترونیک‬ ‫بـه شـماره ‪ ۱۳۹۹۲۰۳۰۷۱۱۴۰۰۳۷۴۸‬بـه نـام مـوکل نامبرده صادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬لذا به اسـتناد‬ ‫تبصـره یـک اصالحـی مـاده ‪ ۱۲۰‬ائین نامـه قانـون ثبـت مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می شـود هـر‬ ‫کس نسـبت به ملک مورد ا گهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود اسـت‬ ‫بایسـتی ظـرف ‪ ۱۰‬روز از تاریـخ انتشـار ا گهـی‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه همـراه اصـل سـند مالکیـت‪ ،‬یـا سـند‬ ‫معامله رسـمی به این اداره تسـلیم کند‪ .‬بدیهی سـت درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر‪،‬‬ ‫یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معامله رسـمی‪ ،‬نسـبت بـه صدور سـند مالکیت‬ ‫المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/۱۲/۲۲ :‬‬ ‫علی محمودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شیروان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری فیدلیتـی پرایـم ‪ B4X-5W0P0G3‬مـدل ‪ 1401‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪176 -32‬ب‪ 68‬و شـماره موتـور *‪ *SQRE4T15C*BJNH60688‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAGC1AB49N1012797‬بـه مالکیـت الهـه پورجعفـر مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی موتورسـیکلت رکـورد ‪ 125CC‬مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ‪762-34164‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ STATE-125-N3C*10E00096‬و شـماره تنـه ‪ N3C***125E8901005‬بـه مالکیـت‬ ‫علـی شـکیبی نیا مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری تیبـا ‪ ۲‬مـدل ‪ ۱۴۰۰‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪۵۵۶ -۷۴‬ل‪ ۵۷‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ M15/9320950‬و شـماره شاسـی ‪ NAS821100M1342554‬به مالکیت سـجاد صانمی مفقود شـده‬ ‫و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت اریسـان دوگانه سـوز بـه رنـگ نقـره ای مـدل ‪ ۱۴۰۱‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪۲۹۳ -۳۲‬ج‪ ۳۳‬و شـماره موتـور ‪ 125K0116027‬و شـماره شاسـی ‪ NAABA66E4NK004682‬بـه‬ ‫مالکیـت مهـدی صاعدی فـر مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/12/02-140160306012004666‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک کاشـمر تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای هـادی رضائی مکـی فرزنـد غالمحسـین بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 2066‬در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 11377.53‬مترمربـع‬ ‫پلا ک ‪ 877‬اصلـی واقـع در بخـش سـه کاشـمر خریـداری از مالـک رسـمی وراث مرحومـان سـیدکاظم‬ ‫راشـدی و سـیدمجتبی و یونس موسـوی و محمد هاشـمی و محمد غیرتمند محرز شـده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/07 :‬‬ ‫احمـد جهانگیـر‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک کاشـمر‪ ،‬از طـرف محمـود‬ ‫م الـف ‪172‬‬ ‫قاسمی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/12/02-140160306012004712‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای مجتبی قدیمی علی ابـادی فرزند برات اله به شماره شناسـنامه ‪4499‬‬ ‫صادره از کاشمر در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 62489.05‬مترمربع از پال ک ‪258‬‬ ‫اصلـی واقـع در بخـش هفـت کاشـمر خریـداری از مالـک رسـمی اقـای عزیزالـه قدیمـی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص‬ ‫نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی‬ ‫بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک مـاه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/07 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک کاشمر‬ ‫م الف ‪175‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/11/27-140160306012004512‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک کاشـمر تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم معصومـه شـادیان فرزنـد غالمحسـین‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 403‬صـادره از کاشـمر در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪105.08‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 1425‬فرعـی از ‪ 3026‬اصلـی واقـع در بخـش یـک حومـه کاشـمر خریـداری از مالکیـن‬ ‫رسـمی غالمحسـین کالته شـادی (‪ 83‬مترمربـع) و اقـای ابوالقاسـم عبدالهیـان (‪ 22‬مترمربـع) محـرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/07 :‬‬ ‫احمـد جهانگیـر‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک کاشـمر‪ ،‬از طـرف محمـود‬ ‫م الـف ‪180‬‬ ‫قاسمی‬ ‫مفقودی مدرک تحصیلی (نوبت اول)‬ ‫مـدرک موقـت فار غ التحصیلـی اینجانـب زهـره خرمیـان فرزنـد حمیدرضـا بـا کـد ملـی ‪1861788576‬‬ ‫صـادره از بهبهـان در مقطـع کارشناسـی ناپیوسـته رشـته امـوزش ابتدایی فار غ التحصیل سـال ‪1398‬‬ ‫صادره از واحد دانشـگاهی ازاد اسلامی بهبهان مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪ .‬از یابنده‬ ‫تقاضـا می شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد بهبهان ارسـال فرماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/01/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1402/01/31 :‬‬ ‫بهبهان‬ ‫رایگان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306005014742‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشـابور تصرفات‬ ‫مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای حسـین برجی به کد ملـی ‪ 105733553‬صادره از نیشـابور فرزند‬ ‫محمدرضا در ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مسـاحت ‪ 5000‬مترمربع پال ک شـماره ‪ 13‬فرعی‬ ‫از ‪ 15‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 5‬حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور خریداری از مالک رسـمی اقای غالم دهنوی‬ ‫محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/07 :‬‬ ‫سیدابوالفضل حسینی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک نیشابور‬ ‫م الف ‪1616‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306005014936‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور‬ ‫تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای میثـم اب پیکـر بـه شناسـنامه شـماره ‪ 35‬و کـد ملـی‬ ‫‪ 5749560457‬صـادره از نیشـابور فرزنـد علی ا کبـر در ششـدانگ عرصـه مزروعـی بـه مسـاحت‬ ‫‪ 132/10‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 258‬فرعـی از ‪ 234‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 2‬حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور‬ ‫خریـداری از مالـک رسـمی اقـای روح الـه شـرفی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظـور اطالع عمـوم‪ ،‬مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/07 :‬‬ ‫سیدابوالفضل حسینی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک نیشابور‬ ‫م الف ‪1644‬‬ ‫ا گهی ابالغ و احضار‬ ‫اقـای محمدحکیـم حلاج فرزنـد مهـدی؛ باتوجـه بـه اینکـه همسـر شـما خانـم مریـم پورخلـف فرزنـد‬ ‫ناصـر برابـر دادنامـه شـماره ‪ 140137390007830882‬مورخ ‪ 1401/08/30‬صادره از شـعبه اول دادگاه‬ ‫حقوقـی خرمشـهر‪ ،‬حکـم الـزام شـما بـه طلاق و ثبـت ان را دریافـت کـرده اسـت‪ ،‬مقتضی سـت ظـرف‬ ‫مـدت یـک هفتـه پـس از انتشـار ا گهـی‪ ،‬در دفتـر طلاق ‪ 74‬خرمشـهر بـه ادرس خیابـان ‪40‬متـری‪،‬‬ ‫خیابـان دانـش‪ ،‬جهـت اجـرای صیغـه طلاق و ثبـت ان حاضـر شـوید‪ .‬الزم به ذکـر اسـت پـس از پایـان‬ ‫مـدت مذکـور‪ ،‬درصـورت عـدم حضـور‪ ،‬طبـق مقـررات‪ ،‬حکـم طلاق اجـرا و ثبـت خواهـد شـد‪.‬‬ ‫احمد محمودی نسب‪ ،‬سردفتر ازدواج ‪ 116‬و طالق ‪ 74‬خرمشهر‬ ‫م الف ‪9/259‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای حبیب الـه کریمـی برابـر استشـهادیه رسـمی بـه ‪ 1401/12/20-6075‬کـه بـه تاییـد دفتـر اسـناد‬ ‫رسـمی شـماره ‪ 24‬سـنندج رسـیده‪ ،‬مدعی سـت سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪ 3818‬فرعـی از‬ ‫‪ 1‬اصلـی بخـش ‪ 10‬سـنندج بـه شـماره سـریال ‪-322598‬و‪ 1400/‬بـه نـام ایشـان‪ ،‬بـه دلیـل نامعلومـی‬ ‫مفقـود شـده و از ایـن اداره‪ ،‬تقاضـای صـدور سـند ما کیـت المثنـی را نموده انـد‪ .‬لـذا مراتـب در اجـرای‬ ‫مـاده ‪ 120‬ائین نامـه اصالحـی قانـون ثبـت مصـوب ‪ 1380/11/04‬در یـک نوبـت منتشـر می شـود تـا‬ ‫هـر کـس مدعـی انجـام معاملـه و یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‬ ‫ظـرف مـدت ده روز‪ ،‬بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض کند‪ .‬درغیراینصورت برابر مقررات سـند مالکیت‬ ‫المثنـی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫هیوا احمدیان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد منطقه ‪ 2‬سنندج‬ ‫م الف ‪2589‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 207‬بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1401‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪917 -73‬م‪ 98‬و‬ ‫شـماره موتور ‪ 178B0120858‬و شـماره شاسـی ‪ NG366450‬به مالکیت لیال علی پور فرزند اسـماعیل‬ ‫بـا کـد ملـی ‪ 5150144177‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت (شناسـنامه سـبز) خـودرو سـواری پرایـد صبـا مـدل ‪ 1382‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪791 -30‬ق‪ 93‬و شـماره موتـور ‪ 00579238‬و شـماره شاسـی ‪ S1412282132610‬بـه مالکیـت‬ ‫علی اصغـر نظـری مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ایین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫برابـر اراء صـادره هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض خانـم عـذرا زحمتکـش بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ ۲۰۰۵۹‬و شـماره ملـی ‪ ۰۰۵۸۰۸۲۳۹۵‬صـادره از تهـران فرزنـد علی ا کبـر متقاضـی‬ ‫کالسـه پرونـده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۸۰۰۰۰۲۳۰‬در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده‬ ‫اسـت بـه مسـاحت ‪ ۱۱۱.۵۰‬مترمربـع از پلا ک ‪ ۳‬اصلـی واقع در اراضـی اوزینه بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت ناحیه‬ ‫‪ ۲‬گـرگان طبـق رای صـادره حکایـت از تصرفـات متقاضـی دارد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در‬ ‫دو نوبـت بـه فاصلـه پانـزده روز ا گهـی می شـود‪ .‬ازاین رو اشـخاصی که نسـبت بـه رای صـادره فوق الذکر‬ ‫اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـا‬ ‫ذکـر شـماره پرونـده‪ ،‬بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض بـه مرجـع ثبتـی‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع ذیصلاح قضائـی تقدیـم و گواهـی تقدیـم‬ ‫دادخواسـت را بـه ایـن اداره ارائـه کننـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۱/۱۲/0۶ :‬‬ ‫حجـت اهلل تجـری‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک منطقـه دو گـرگان‪،‬‬ ‫م الـف ‪۱۴۲۲۸‬‬ ‫از طـرف محمدامیـن صافـی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/11/05-140160318011011311011308‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای رسـول صفری دوگوری فرزند مسـعود به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 2670096591‬صادره از رشـت در ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر اعیان احداثی به مسـاحت‬ ‫‪ 300‬مترمربـع پلا ک ‪ 435‬فرعـی از ‪ 52‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پال ک ‪ 101‬فرعـی از ‪ 52‬اصلی واقع‬ ‫در قریـه پیشـخان بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق محمـد عبادی پیشـخانی محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی به شـرح مذکـور اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ‬ ‫اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتراض و پس از انقضـای مدت مذکور‪ ،‬طبق مقررات‬ ‫سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/08 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/1445‬‬ صفحه 4 ‫رویداد ‪5‬‬ ‫دوشنبه ‪ 22‬اسفند ‪ 1401‬شماره‪2736‬‬ ‫نقش دانش بنیان ها در کاهش عوارض خانه تکانی‬ ‫تهـای دانش بنیـان و اسـتفاده از‬ ‫سال هاسـت از رشـد فعالی ‬ ‫نتـر صحبـت‬ ‫یهـای نویـن بـرای زندگـی بهتـر‪ ،‬سـالم تر و ایم ‬ ‫فناور ‬ ‫یشـود‪ .‬یکـی از مسـائل عـادی مـردم در ایـران‪ ،‬سـنت دیرینـه‬ ‫م ‬ ‫یسـت کـه هرسـال به خصـوص زنـان را دچـار اسـیب های‬ ‫خانه تکان ‬ ‫یهـای نویـن در‬ ‫مختلـف جسـمی و مسـمومیت می کنـد‪ .‬ایـا فناور ‬ ‫کاهـش ایـن عـوارض تاثیـر داشـته اند؟‬ ‫یش ــود بع ــد از عب ــور از س ــرمای‬ ‫هرس ــال زمس ــتان ک ــه م ‬ ‫یش ــوند‪.‬‬ ‫نس ــوز بهم ــن‪ ،‬م ــردم ای ــران ب ــرای ن ــوروز ام ــاده م ‬ ‫استخوا ‬ ‫کس ــال را از مح ــل زندگ ــی‬ ‫یه ــای ی ‬ ‫خان هه ــا را می روبن ــد و الودگ ‬ ‫شه ــا و زیراندازه ــا‪ ،‬ک ــف و دی ــوار خان هه ــا‪،‬‬ ‫پ ــا ک می کنن ــد‪ .‬فر ‬ ‫شیشـ ـه ها‪ ،‬س ــرویس ها و اش ــپزخانه ها ب ــا م ــواد اس ــیدی و قلیای ــی‬ ‫یش ــوند ت ــا طب ــق ایی ــن که ــن ایران ــی پ ــا ک و تمی ــز‬ ‫تمی ــز م ‬ ‫به اس ــتقبال به ــار بروی ــم؛ ام ــا هم زم ــان ب ــا جنب وج ــوش‬ ‫خانه تکان ــی‪ ،‬دراس ــتانه ب ــه به ــار اس ــیب های جس ــمی نی ــز‬ ‫فرامی رس ــند‪ .‬از اس ــیب های جس ــمی مث ــل کم ــردرد و ح ــوادث و‬ ‫س ــقوط از ارتف ــاع ت ــا مس ــمومیت ب ــا م ــواد ش ــیمیایی ش ــوینده‪،‬‬ ‫یش ــوند و‬ ‫ع ــوارض کوتا هم ــدت و بلندمدت ــی ک ــه گاه ــی مزم ــن م ‬ ‫س ــال ها باق ــی می مانن ــد‪ .‬ب هگ ــزارش ایرن ــا؛ در س ــال های اخی ــر‬ ‫ته ــای ش ــرکت های‬ ‫تبلیغ ــات گس ــترده ای درب ــاره فعالی ‬ ‫دانش بنی ــان ص ــورت گرفت ــه اس ــت‪ .‬فعالیت های ــی ک ــه ه ــدف اصل ــی‬ ‫نه ــا زندگ ــی بهت ــر و رف ــاه بیش ــتر ب ــرای انس ــان اس ــت‪ .‬زندگ ــی در‬ ‫ا ‬ ‫عصــر نــو البتــه بــا گذشــته فــرق دارد‪ .‬در بســیاری از کشــورها ســبک‬ ‫زندگــی جدیــدی به ارمغــان اورده اســت امــا در کشــوری ماننــد ایــران‬ ‫نه ــا و‬ ‫ک ــه هن ــوز ی ــک پ ــای ان در س ــنت اس ــت‪ ،‬م ــردم هن ــوز ایی ‬ ‫نه ــا را کن ــار‬ ‫س ــنت های که ــن خ ــود را دوس ــت دارن ــد و ا ‬ ‫نگذاش ــته اند‪ ،‬ازایـ ـن رو س ــختی های ان را ه ــم ب هج ــان می خرن ــد و‬ ‫به قیم ــت ازدسـ ـت دادن س ــامت خ ــود‪ ،‬ب ــه ان پایبن ــد هس ــتند‪.‬‬ ‫نش ــرایطی یک ــی اه ــداف ش ــرکت های دانش بنی ــان‬ ‫درچنی ‬ ‫نه ــا‬ ‫یه ــای ن ــو از ا ‬ ‫یس ــازی فناور ‬ ‫می توان ــد این باش ــدکه ب ــا بوم ‬ ‫ته ــای‬ ‫ب ــرای ح ــل مش ــکالت داخل ــی اس ــتفاده کنن ــد‪ .‬فعالی ‬ ‫دانش بنیانــی کــه نتواننــد مســئله یــا مشــکلی از بشــر را حــل کننــد و‬ ‫فق ــط ب ــرای ارائ ــه مقال ــه گوش ــه کتابخان هه ــا ی ــا گرفت ــن وا مه ــای‬ ‫قه ــای رنگارن ــگ دولت ــی باش ــند چ ــه فای ــده ای‬ ‫میلی ــاردی از صندو ‬ ‫یه ــا می توان ــد کاه ــش‬ ‫دارن ــد‪ .‬یک ــی از جنب هه ــای ای ــن فناور ‬ ‫مش ــکالت و اس ــیب های ناش ــی از خانه تکان ــی به عن ــوان س ــنت‬ ‫دیری ــن ایران ــی باش ــد ک ــه هن ــوز در زندگ ــی ایرانی ــان درهرش ــرایط‬ ‫اجتماع ــی و ب ــا وج ــود افزای ــش افس ــردگی و مش ــکالت اقتص ــادی‬ ‫ادام ــه دارد‪ .‬در س ــال های اخی ــر ش ــرکت های خدمات ــی و‬ ‫یه ــای نوی ــن ب ــرای س ــهولت در اج ــرای ای ــن س ــنت دیرین ــه‬ ‫فناور ‬ ‫بــه میــدان امده انــد‪ .‬شــرکت هایی کــه بــرای ارائــه خدمــات نظافــت‬ ‫ماننــد شســتن فــرش یــا تمیزکــردن خانــه ایجــاد شــده اند امــا اغلــب‬ ‫یش ــود و‬ ‫خدم ــات ای ــن ش ــرکت ها نی ــز ب هش ــکل س ــنتی انج ــام م ‬ ‫یه ــای قدیم ــی ب ــه ف ــرش و ل ــوازم م ــردم‬ ‫نه تنه ــا به عل ــت تکنولوژ ‬ ‫یش ــود بدون اینک ــه جب ــران خس ــارتی باش ــد‪.‬‬ ‫اس ــیب وارد م ‬ ‫اس ــیب های جس ــمی و مس ــمومیت های ناش ــی از اس ــتفاده از م ــواد‬ ‫ش ــوینده ادام ــه دارد‪ .‬س ــهم ش ــرکت های دانش بنی ــان و‬ ‫یه ــای ن ــو در کاه ــش ای ــن مش ــکالت چق ــدر اس ــت؟ محس ــن‬ ‫فناور ‬ ‫فره ــادی؛ مع ــاون مرک ــز س ــامت محی ــط و کار وزارت بهداش ــت‪،‬‬ ‫نب ــاره می گوی ــد‪ :‬خانه تکان ــی از‬ ‫درم ــان و ام ــوزش پزش ــکی درای ‬ ‫جمل ــه س ــنت های حس ــنه ایرانی ــان اس ــت ک ــه هرس ــال ب ــا انج ــام ان‬ ‫به اس ــتقبال به ــار می رون ــد ام ــا ب ــرای انج ــام ایـ ـن کار بای ــد‬ ‫اســتانداردهای الزم و اصــول بهداشــتی رعایــت شــود تــا افــراد دچــار‬ ‫بیم ــاری و اس ــیب نش ــوند‪ .‬وی می افزای ــد‪ :‬یک ــی از پراس ــیب ترین‬ ‫ل ــوازم مصرف ــی در ای ــام خانه تکان ــی‪ ،‬ش ــوینده های اس ــیدی و ب ــازی‬ ‫نهــا‬ ‫هســتند کــه هنــگام ترکیــب بــا مــواد الــی بــو و گازهــای ســمی از ا ‬ ‫یش ــود‪ .‬م ــوادی ک ــه درص ــورت رعایت نش ــدن اص ــول‬ ‫متصاع ــد م ‬ ‫یشــوند و هــم بــه ری ههــا‬ ‫بهداشــتی هــم باعــث اســیب بــه پوســت م ‬ ‫و دس ــتگاه تنفس ــی اس ــیب می زنن ــد‪ .‬اس ــیب هایی ه ــم ب هص ــورت‬ ‫یه ــای مزم ــن ب ــروز پی ــدا می کنن ــد‪.‬‬ ‫مس ــمومیت های ح ــاد و بیمار ‬ ‫کارشــناس بهداشــت محیــط ادامــه می دهــد‪ :‬وزارت بهداشــت امــار‬ ‫دقیق ــی از اس ــیب ها و ح ــوادث ناش ــی از خانه تکان ــی ن ــدارد زی ــرا‬ ‫تع ــداد کم ــی از اف ــراد دچ ــار اس ــیب ب ــه بیمارس ــتان و مرا ک ــز درمان ــی‬ ‫مراجع ــه می کنن ــد و هم ــه ای ــن اس ــیب ها در جای ــی ثب ــت‬ ‫یک ــه دچ ــار اس ــیب های خانه تکان ــی‬ ‫یش ــوند‪ .‬بیش ــترین افراد ‬ ‫نم ‬ ‫یش ــوند‪ ،‬زن ــان‪ ،‬اف ــراد س ــالمند‪ ،‬بیم ــاران مزم ــن و ک ــودکان‬ ‫م ‬ ‫هس ــتند‪ .‬بس ــیاری از م ــردم ای ــن اس ــیب ها را تحم ــل می کنن ــد و ب ــه‬ ‫مرا ک ــز درمان ــی نمی رون ــد ام ــا تع ــدادی نی ــز به عل ــت وخام ــت‬ ‫حالش ــان ب ــه مرا ک ــز اورژان ــس مراجع ــه می کنن ــد‪ .‬وی می گوی ــد‪:‬‬ ‫مهم تری ــن م ــواد ش ــوینده ای ک ــه ب ــرای خانه تکان ــی اس ــتفاده‬ ‫یش ــوند‪ .‬جرم بره ــا هس ــتند ک ــه خاصی ــت اس ــیدی ی ــا قلیای ــی‬ ‫م ‬ ‫نه ــا‬ ‫نه ــا ب ــا م ــواد ال ــی ی ــا می ــزان غیراس ــتاندارد ا ‬ ‫دارن ــد و ترکی ــب ا ‬ ‫می توان ــد باع ــث اس ــیب ب ــه ری ــه‪ ،‬چش ــم ی ــا مس ــمومیت ش ــود‪.‬‬ ‫اولین اق ــدام ب ــرای کاه ــش اس ــیب ها این اســت که از م ــواد ش ــوینده‬ ‫اســتاندارد کــه تائیدیــه ســازمان غــذا و دارو و موسســه اســتاندارد را‬ ‫دارن ــد اس ــتفاده و از خری ــد و مص ــرف جوه ــر نم ــک ی ــا ش ــوینده های‬ ‫فلـ ـه ای و غیراس ــتاندارد خ ــودداری ش ــود‪ .‬گام بع ــدی این اسـ ـت که‬ ‫هنــگام اســتفاده از ایــن مــواد تاجای ممکــن از ماســک و دســتکش‬ ‫اس ــتفاده ش ــود‪ .‬مح ــل شست وش ــو تهوی ــه مناس ــب داش ــته باش ــد و‬ ‫پنجر هه ــا ب ــاز باش ــند‪ .‬همچنی ــن ب ــه تاریخ مص ــرف ای ــن م ــواد توج ــه‬ ‫کنن ــد‪ .‬وی می افزای ــد‪ :‬اس ــتفاده از برخ ــی م ــواد ش ــوینده باع ــث‬ ‫یش ــوند ام ــا ع ــوارض بلندم ــدت دارد و‬ ‫مس ــمومیت ح ــاد نم ‬ ‫یش ــود‪ .‬حت ــی ممک ــن اس ــت‬ ‫یه ــای ری ــوی م ‬ ‫ب هم ــرورز باع ــث بیمار ‬ ‫اف ــراد اس ــیب دیده متوج ــه نش ــوند ک ــه عل ــت ب ــروز بیم ــاری ری ــوی‬ ‫نه ــا چ ــه ب ــوده بنابرای ــن رعای ــت اص ــول اس ــتاندارد و بهداش ــتی در‬ ‫ا ‬ ‫انج ــام خانه تکان ــی و نظاف ــت بس ــیارمهم اس ــت‪ .‬او‬ ‫یه ــای ن ــو ب ــه کاه ــش ای ــن‬ ‫درپاسخ به این پرسـ ـش که ای ــا فناور ‬ ‫اس ــیب ها کمک ــی ک ــرده؟ توضی ــح می ده ــد‪ :‬در س ــال های اخی ــر‬ ‫ش ــوینده و جرم بر ه ــای جدی ــد و دوس ــتدار محی ــط ب ــا برنده ــای‬ ‫مختل ــف ب ــه ب ــازار امده ان ــد ک ــه البت ــه ممک ــن اس ــت هن ــوز ب ــرای‬ ‫م ــردم خیل ــی شناخت هش ــده نباش ــند‪ .‬ش ــوینده هایی ب ــا فن ــاوری‬ ‫نان ــو ی ــا بااس ــتفاده از فن ــاوری گیاه ــی مانن ــد مش ــتقات ذرت تولی ــد‬ ‫ش ــده اند ک ــه ع ــوارض کمت ــری دارن ــد و ازنظ ــر اقتص ــادی نی ــز‬ ‫قابل رقاب ــت ب ــا محص ــوالت ش ــیمیایی هس ــتند‪ .‬برخ ــی از‬ ‫این محص ــوالت به خص ــوص ش ــوینده های گیاه ــی گازه ــای مض ــر‬ ‫زی ــادی تولی ــد نمی کنن ــد و ترکیب ــات مض ــر ش ــوینده های ش ــیمیایی‬ ‫نن ــوع ش ــوینده ها هن ــوز ب ــا اس ــتقبال‬ ‫را ندارن ــد؛ ام ــا مص ــرف ای ‬ ‫عموم ــی مواج ــه نش ــده اس ــت‪ .‬مع ــاون مرک ــز س ــامت محی ــط و کار‬ ‫وزارت بهداش ــت ادام ــه می ده ــد‪ :‬مهم تری ــن گازه ــای س ــمی ک ــه‬ ‫یش ــوند‬ ‫هن ــگام اس ــتفاده از ش ــوینده های ش ــیمیایی متصاع ــد م ‬ ‫اس ــیدکلریدریک و اسیدس ــولفوریک هس ــتند ک ــه حج ــم زیادش ــان‬ ‫خطرنــا ک بــوده و بایــد جــدا از نــوع برنــد این محصــوالت جدیــد بــه‬ ‫م ــردم معرف ــی ش ــوند و ب ــا تبلیغ ــات‪ ،‬م ــردم را ب هســـمت مـــواد‬ ‫ش ــوینده گیاه ــی و کمترمض ــر س ــوق داد‪ .‬م ــواد ش ــوینده اس ــیدی و‬ ‫ب ــازی ضدعفونی کنن ــده نیس ــتند و فق ــط ج ــرم ب ــر هس ــتند‪ .‬ای ــن‬ ‫ش ــوینده ها نه تنه ــا ب هط ــور مس ــتقیم ب ــه س ــامت انس ــان اس ــیب‬ ‫می زنن ــد بلک ــه ب ــا ورود ای ــن م ــواد ب ــه فاض ــاب و چرخـــه‬ ‫محیط زیس ــت موج ــب اس ــیب جبران ناپذی ــر ب ــه اب و خـــا ک و‬ ‫یش ــوند‪ .‬البت ــه بع ــد از کرون ــا ش ــوینده های ب ــا پای ــه‬ ‫محیط زیس ــت م ‬ ‫ال ــکل و دوس ــتدار محیط زیس ــت تولی ــد ش ــده اند ک ــه خاصیـــت‬ ‫ضدعفونی کنندگ ــی و گندزدای ــی ه ــم دارن ــد و عالوه بـــر کاهـــش‬ ‫نه ــا نی ــز کمت ــر اس ــت‪.‬‬ ‫می ــزان مس ــمومیت‪ ،‬اس ــیب های محیط ــی ا ‬ ‫عالو هب ــر ش ــوینده های گیاه ــی‪ ،‬ان ــواع ش ــوینده های بـــا فنـــاوری‬ ‫نان ــو نی ــز در س ــال های اخی ــر ب ــه ب ــازار امده ان ــد‪ .‬ش ــوینده هایی ب ــا‬ ‫نهــا کمتــر اطالع رســانی شــده‬ ‫برندهــای مختلــف کــه البتــه دربــاره ا ‬ ‫اس ــت‪ .‬ش ــوینده های نان ــو به عل ــت ن ــوع مولکول هایشـــان‬ ‫می توانن ــد ت ــوان پا ک کنندگ ــی بیش ــتری داش ــته باشـــند بـــرای‬ ‫بررس ــی بیش ــتر اثربخش ــی و فوای ــد ش ــوینده های نانـــو کـــه در‬ ‫نه ــا در ای ــران مج ــوز گرفته انـــد ســـراغ‬ ‫س ــال های اخی ــر برخی ازا ‬ ‫س ــید مه ــدی رضای ــت؛ رئی ــس کمیت ــه نان ــو فن ــاوری س ــازمان غ ــذا و‬ ‫یک ــه مج ــوز تولی ــد محص ــوالت نان ــو را در ایـــران‬ ‫دارو رفتی ــم‪ .‬جای ‬ ‫صــادر می کنــد‪ .‬رضایــت دربــاره تفــاوت شــوینده های نانــو و غیرنانــو‬ ‫گفــت‪ :‬شــوینده هایی کــه تا کنــون موفــق بــه اخــذ تائیدیــه از کمیتــه‬ ‫فن ــاوری نان ــو ش ــده اند‪ ،‬ش ــامل ان ــواع پا ک کنند ههـــا ازجملـــه‬ ‫پا ک کننـــده شیشـــه‪ ،‬صفحـــات نمایـــش‪ ،‬عینـــک‪ ،‬لوس ــتر‪،‬‬ ‫پا ک کننــده داخــل اتومبیــل‪ ،‬چندمنظــوره و ضدعفونی کنند ههــای‬ ‫س ــطوح هس ــتند‪ .‬م ــواد موث ــره موج ــود در ای ــن پا ک کنند هه ــا‪ ،‬نان ــو‬ ‫امولســـیون روغن هـــای گیاهـــی در اب اســـت و مـــاده موث ــره‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫ضدعفونی کننده هـــای ســـطوح کلوئیـــد نانـــوذرات فلز ‬ ‫البت ــه درص ــد باالی ــی از ترکیب ــات موج ــود دراین محص ــوالت را اب‬ ‫تش ــکیل می ده ــد‪ .‬وی اف ــزود‪ :‬به رغ ــم اس ــتفاده بس ــیارکم از م ــواد‬ ‫موث ــره ضدعفونی کنن ــده و پا ک کنن ــده‪ ،‬بااس ــتفاده از فن ــاوری نان ــو‬ ‫این محص ــوالت کارای ــی بیش ــتری درمقایسـ ـه با محص ــوالت مش ــابه‬ ‫غی ــر نان ــو دارن ــد‪ .‬هم ــه این محص ــوالت ازنظ ــر ایمن ــی نی ــز در کمیت ــه‬ ‫نان ــو س ــازمان غ ــذا و دارو ک ــه ب ــازوی تخصص ــی س ــازمان در بررس ــی‬ ‫محصـــوالت ســـامت محور مبتنی بـــر فنـــاوری نانوســـت‪ ،‬بررس ــی‬ ‫شـــده و همـــه ان هـــا ازنظـــر مواجهـــه پوســـتی و تنفســـی‪ ،‬ایم ــن‬ ‫هس ــتند‪ .‬رئی ــس کمیت ــه نان ــو فن ــاوری س ــازمان غ ــذا و دارو درب ــاره‬ ‫مزی ــت ش ــوینده های نان ــو و ع ــوارض ان ه ــا گف ــت‪ :‬اس ــتفاده کمت ــر از‬ ‫م ــواد موث ــره ضدعفونی کنن ــده و پا ک کنن ــده‪ ،‬در کن ــار کارای ــی باالت ــر‬ ‫نس ــبت ب ــه محص ــوالت مش ــابه غی ــر نان ــو‪ ،‬عالوه ب ــر ایج ــاد ایمن ــی‬ ‫باالت ــر در هن ــگام مص ــرف‪ ،‬جلوگی ــری از ایج ــاد حساس ــت و تحری ــک‬ ‫پوس ــتی و تنفس ــی‪ ،‬ازنظ ــر اقتص ــادی نی ــز مقرون به صرف ــه اس ــت‪.‬‬ ‫فن ــاوری نان ــو ام ــکان اس ــتفاده از ذرات فل ــزی را به عن ــوان عوام ــل‬ ‫ضدعفونی کننـــده در مقادیـــر بســـیارکم در کنـــار ایجـــاد کارای ــی‬ ‫مطلــوب فراهــم کــرده اســت‪ .‬به طورمثــال فلــز نقــره کــه از گذشــته بــا‬ ‫خاصی ــت ض ــد میکروب ــی ان ش ــناخته می ش ــد‪ ،‬ام ــروزه ب ــا کم ــک‬ ‫فنـــاوری نانـــو‪ ،‬به عنـــوان مـــاده موثـــره ب هج ــای‬ ‫ضدعفونی کننده هـــای حـــاوی درصـــد بـــاالی الـــکل در ان ــواع‬ ‫ضدعفونی کننده ه ــا بــه کار مــی رود‪ .‬رضای ــت اف ــزود‪ :‬فن ــاوری نان ــو از‬ ‫ده ــه ‪ ۸۰‬شمس ــی در کش ــور ای ــران ب ــا ایج ــاد س ــتاد توس ــعه فن ــاوری‬ ‫نانـــو گســـترش یافـــت و امـــروز در شـــاخص توســـعه علمـــی رتب ــه‬ ‫نخ ــود ک ــرده اس ــت‪ .‬توس ــعه محص ــوالت مبتنی ب ــر‬ ‫چه ــارم دنی ــا را ازا ‬ ‫ً‬ ‫فنــاوری نانــو در همــه حوزه هــا نیــز تقریبــا همــگام بــا توســعه علمــی‬ ‫پیشــرفت کــرده اســت‪ .‬تا کنــون در حیطــه محصــوالت ســامت محور‬ ‫مبتنی بــر فنــاوری نانــو حــدود ‪ ۱۷۰‬محصــول از کمیتــه نانــو ســازمان‬ ‫غ ــذا و دارو مج ــوز گرفته ان ــد ک ــه هم ــگام ب ــا کش ــورهای پیش ــرفته در‬ ‫یس ــت‪ .‬رئی ــس کمیت ــه نان ــو فن ــاوری س ــازمان غ ــذا و دارو‬ ‫ای ــن فناور ‬ ‫دربـــاره محصـــوالت وارداتـــی دارای فنـــاوری نانـــو گفـــت‪ :‬توس ــعه‬ ‫محصـــوالت ســـامت محور مبتنی بـــر فنـــاوری نانـــو هم ــگام ب ــا‬ ‫نحــوزه اســت‪ .‬بیــش از ‪ ۸۰‬درصــد محصوالتــی‬ ‫جوامــع پیشــرفته درای ‬ ‫کــه موفــق بــه کســب موافقــت از کمیتــه فنــاوری نانــو ســازمان غــذا و‬ ‫دارو شـــده اند تولیـــد داخـــل هســـتند‪ .‬توســـعه ایـــن فنـــاوری در‬ ‫داخــل‪ ،‬نیــاز کشــور را بــه واردات این گونــه محصــوالت کاهــش داده‬ ‫اس ــت‪ .‬فن ــاوری نان ــو در ح ــوزه محص ــوالت س ــامت محور به خوب ــی‬ ‫بومی ســـازی شـــده اســـت و برای اینکـــه مـــردم بیش ــتر ب ــا‬ ‫این محصــوالت و فوایــد ان هــا اشــنا شــوند‪ .‬بــا برگــزاری نمایشــگاه ها‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫و تبلیغــات‪ ،‬مزیت هــای این محصــوالت بــه مــردم معرفــی م ‬ ‫وی دربـــاره عـــوارض اســـتفاده از شـــوینده ها و پا ک کنند هه ــا نان ــو‬ ‫نســـبت بـــه محصـــوالت معمولـــی افـــزود‪ :‬همـــه پا ک کنند هه ــا و‬ ‫ضدعفونی کننده هایــی کــه تا کنــون موفــق بــه اخــذ تائیدیــه کمیتــه‬ ‫فن ــاوری نان ــو ش ــده اند‪ .‬ح ــاوی نان ــو امولس ــیون روغن ه ــای گیاه ــی‬ ‫در اب؛ و کلوئی ــد نان ــوذرات فلزی ان ــد و درص ــد باالی ــی از ترکیب ــات‬ ‫موج ــود دراین محص ــوالت را اب تش ــکیل می ده ــد‪ .‬رضای ــت گف ــت‪:‬‬ ‫به رغـــم اســـتفاده بســـیارکم از مـــواد موثـــره ضدعفونی کنن ــده و‬ ‫پا ک کننـــده نانـــو‪ ،‬این محصـــوالت کارایـــی بیشـــتری درمقایسـ ـه با‬ ‫محصـــوالت مشـــابه غیـــر نانـــو دارنـــد‪ .‬عالوه بـــران این محص ــوالت‬ ‫ازنظـــر ایمنـــی در کمیتـــه نانـــو ســـازمان غـــذا و دارو کـــه ب ــازوی‬ ‫تخصصـــی ایـــن ســـازمان در بررســـی محصـــوالت ســـامت محور‬ ‫مبتنی بـــر فنـــاوری نانوســـت‪ ،‬بررســـی و ثابـــت شـــده ک ــه‬ ‫این محصوالت ازنظر مواجهه پوستی و تنفسی‪ ،‬ایمن هستند‪.‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫تدابیر شهرداری گرگان‬ ‫برای مقابله با ساخت وسازهای ناایمن‬ ‫شـهردار گـرگان از اتخـاذ تدابیـر ویـژه بـرای مقابله با ساخت وسـازهای ناایمن‬ ‫خبر داد‪ .‬سید محمدرضا سیدالنگی بااشاره به نظارت شهرداری بر احداث‬ ‫سـاختمان های مقـاوم در شـهر گـرگان تا کید کـرد‪ :‬شـهرداری باید تمهیدات‬ ‫نشـهری داشـته‬ ‫الزم را اتخـاذ کنـد و نظـارت بیشـتری بر سـاختمان های درو ‬ ‫باشـد تـا اصـول ایمنـی و فنـی توسـط مالـکان‪ ،‬مجریـان و سـازندگان مسـکن‬ ‫در شـهرها رعایـت شـود‪ .‬وی افـزود‪ :‬شـهرداری در حـوزه شهرسـازی براسـاس‬ ‫طرح جامع و تفصیلی شـهر درتعامل با نظام مهندسـی و مهندسـان ناظر در‬ ‫سـطح شـهر اسـت که نظـارت دقیق تری بـر ساخت وسـازها دارنـد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬اخریـن اصالحیـه ائین نامـه زلزلـه ایـران توسـط وزارت راه وشهرسـازی‬ ‫بـه مهندسـان ابلاغ شـده تـا سـاختمان های ایمـن احـداث شـود و مجریـان‬ ‫دارای صالحیـت‪ ،‬بـر ساخت وسـازها نظـارت داشـته باشـند‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫نلـرزه لـرزش یـا ریـزش داشـته‪،‬‬ ‫شـهرداری در مناطقـی از شـهر کـه در پـی زمی ‬ ‫بـا به کارگیـری مهندسـان مشـاور ژئوتکنیـک به منظـور شناسـایی خـا ک و‬ ‫نـوع بارگـذاری‪ ،‬بـرای صـدور پروانه اقداماتی را لحاظ کرده اسـت‪ .‬سـیدالنگی‬ ‫بااشاره به اقدامات پیشگیرانه کمیسیون ماده ‪ ۱۰۰‬شهرداری برای جلوگیری‬ ‫از احـداث ساخت وسـازها ناایمـن افـزود‪ :‬اعضـای کمیسـیون مـاده ‪ ۱۰۰‬در‬ ‫بازدیـد از ساخت وسـازهای دارای تخلـف‪ ،‬محـل و نـوع تخلـف را بررسـی و‬ ‫درصورت نیـاز رای بـه قلـع بنا صادر می کننـد‪ .‬رعایت قانون برای همه واجب‬ ‫یکـه ممکـن اسـت بـا شـهروندان همـکاری الزم را داریـم کـه از‬ ‫اسـت؛ تاجای ‬ ‫ظرفیـت قانونـی بـرای صـدور پروانـه اسـتفاده کننـد‪ ،‬امـا درصـورت تخلـف بـا‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫نهـا برخـورد قانونـی م ‬ ‫ا ‬ ‫توصیه های دامپزشکی برای خرید ماهی زینتی‬ ‫اداره کل دامپزشـکی گلسـتان در اطالعیـه ای اعلام کـرد‪ :‬مـردم ماهـی قرمـز‬ ‫و زینتـی را از مرا کـز معتبـر و تحت نظـارت دامپزشـکی خریـداری کننـد‪.‬‬ ‫یهـای پوسـتی ازطریـق‬ ‫دراین اطالعیـه امـده اسـت‪ :‬احتمـال بـروز بیمار ‬ ‫یتـوان بـا اقدامـات پیشـگیرانه‬ ‫یهـای زینتـی وجـود دارد و م ‬ ‫تمـاس بـا ماه ‬ ‫یهـا شـد‪ .‬در هنـگام خریـد‪ ،‬از تمـاس مسـتقیم و‬ ‫مانـع از بـروز ایـن بیمار ‬ ‫حفاظـت نشـده بـا ماهـی و اب ظـرف ماهـی خـودداری شـود و درصـورت‬ ‫تمـاس بـا ماهـی و یـا اب ظـرف‪ ،‬بالفاصلـه نسـبت بـه شستشـوی دسـت ها بـا‬ ‫اب و صابـون و یـا اسـتفاده از ضدعفونی کنند ههـای مناسـب اقـدام شـود‪.‬‬ ‫حتی االمـکان از ظـروف یک بارمصـرف بـرای حمـل و جابجایـی ماهـی بـه‬ ‫یحـال بـا عالئـم شـنای‬ ‫منـزل اسـتفاده شـود و از خریـد ماهیـان بیمـار و ب ‬ ‫غیرفعـال‪ ،‬فاقـد رنـگ شـفاف و دارای لکـه بـر روی پوسـت بـدن خـودداری‬ ‫شـود‪ .‬اسـتفاده از دسـتکش به ویـژه بـرای افـراد حسـاس و دارای سـوابق‬ ‫یهـا و عـدم تمـاس دسـت‬ ‫الـرژی‪ ،‬جلوگیـری از دسـت زدن کـودکان بـه ماه ‬ ‫بـه چشـم‪ ،‬صـورت و دهـان بعـد از کار بـا ا کواریـوم یـا ظـرف نگهـداری ماهـی‬ ‫یهـای احتمالـی قابل انتقـال بـه انسـان جلوگیـری کننـد‪.‬‬ ‫از بـروز بیمار ‬ ‫گرو ههـای نظارتـی دامپزشـکی دراین ایـام ب هصـورت مسـتمر در سـطح شـهر‬ ‫درحال فعالیت هسـتند و بر تمامی فروشـگاه های عرضه ماهی قرمز نظارت‬ ‫دارنـد و بـا متخلفـان برخـورد قاطعانـه می کننـد‪ .‬پـس از خریـد و انتقال ماهی‬ ‫یهـا بـه‬ ‫قرمـز بـه منـزل‪ ،‬بالفاصلـه نسـبت بـه تعویـض اب اقـدام کـرده و ماه ‬ ‫ً‬ ‫ظروف ازقبل اماده شده منتقل شوند؛ ضمنا ظروف حمل یک بارمصرف در‬ ‫ً‬ ‫کیسـه زباله سربسـته قرار گیرد و اب حمل و اب تعویضی ماهی مسـتقیما در‬ ‫شبکه فاضالب تخلیه شود و از ریختن ان در معابر عمومی خودداری شود‪.‬‬ ‫گهـای ماهی در جلوی نور مسـتقیم افتاب‪،‬‬ ‫از قـراردادن ا کواریو مهـا و یـا تن ‬ ‫کنـار شـومینه یـا داخـل اشـپزخانه خـودداری شـود‪ .‬ظـرف نگهـداری ماهـی‬ ‫یـک ظـرف بـا دهانـه بـاز (دهان گشـاد) بـرای تبـادل ا کسـیژن بـا محیط باشـد‬ ‫و میـزان اب موردنیـاز بـرای هـر قطعـه ماهـی حداقل یک لیتر اسـت‪ .‬بهترین‬ ‫دمـای اب نگهـداری ماهـی ‪ ۲۲- ۲۶‬درج هسـانتی گراد بـوده کـه به منظـور‬ ‫کبـاره کل‬ ‫تعویـض اب هربـار ‪ ۲۵‬درصـد کل اب تعویـض شـود و از تعویـض ی ‬ ‫اب خـودداری شـود‪ .‬ضمن اینکـه هنـگام تعویـض اب نیـازی بـه دسـت کاری‬ ‫تلـزوم و بخصوص در افرادی با سـابقه بیماری و یا‬ ‫ماهـی نیسـت امـا درصور ‬ ‫حساسیت های پوستی از دستکش استفاده شود‪ .‬شهروندان پس از پایان‬ ‫ایـام نـوروز از رهاسـازی ماهیـان قرمـز در منابـع ابـی ازاد همچـون جویبارهـا‬ ‫و رودخان ههـا و دریاچ ههـا به طورجـدی خـودداری کننـد زیـرا می توانـد‬ ‫مشـکالت بهداشـتی و زیسـت محیطی جـدی را پدیـد اورد‪.‬‬ ‫تا کید استاندار گلستان‬ ‫بر پیگیری کمبود پزشک در استان‬ ‫اسـتاندار گلسـتان گفـت‪ :‬مسـئله کمبـود پزشـک و چشم پزشـک بایـد از‬ ‫یهـای جـدی نماینـدگان مـردم اسـتان در مجلـس‬ ‫مطالب ههـا و پیگیر ‬ ‫شـورای اسلامی باشد‪ .‬علی محمد زنگانه در نشست مشترک شـورای اداری‬ ‫اسـتان و شـورای اداری علی ابـاد کتـول در سـالن اجتماعـات فرمانـداری‬ ‫این شهرسـتان افزود‪ :‬مردم نباید درمراجعه به مرا کز درمانی و بیمارسـتان ها‬ ‫کمبـود پزشـک را احسـاس کننـد‪ .‬مدیـران اسـتانی و شهرسـتانی بایـد بـه‬ ‫وظایـف محولـه عمـل کننـد و یادشـان باشـد بـا چـه هزینه هایـی درجهـت‬ ‫خدمـت بـه مـردم سـر کار امدنـد‪ .‬وی گفـت‪ :‬جـای تاسـف دارد برخـی‬ ‫لحـل اسـت‪ ،‬بـه جلسـات شـورای‬ ‫مسـائل کـه بیـن دو دسـتگاه به راحتـی قاب ‬ ‫یشـود وقـت جلسـات کـه بایـد‬ ‫یشـود‪ .‬این مسـائل باعـث م ‬ ‫اداری کشـیده م ‬ ‫حهـا‪،‬‬ ‫بـه رشـد و توسـعه اسـتان اختصـاص یابـد‪ ،‬گرفتـه شـود‪ .‬در برخـی طر ‬ ‫ً‬ ‫پروژ ههـا و مشـکالت شـخصا دسـتوراتی می دهـم کـه مدیـران موظـف بـه‬ ‫انجـام ان هسـتند و ا گـر مدیـری دسـتورها را اجـرا نمی کنـد‪ ،‬نشـان از ناتوانـی‬ ‫وی دارد‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬بـرای حـل مشـکل اب اسـتان‪ ،‬پـروژه شیرین سـازی‬ ‫اب از دریـا را در دسـتورکار قـرار دادیـم تـا فشـار بـر چا ههـای زیرزمینـی کمتـر‬ ‫شـود‪ .‬سـد نرمـاب هـم کـه بـه زودی به بهر هبـرداری خواهـد رسـید‪ ،‬گلسـتان را‬ ‫از تک منبعـی خـارج خواهـد کـرد‪ .‬وی افـزود‪ :‬فرمانـداران بایـد برداشـت های‬ ‫غیرمجـاز اب را پیگیـری کننـد و چا ههـای غیرمجـاز تخریـب و بسـته شـود‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫زیـرا ایـن برداشـت ها سـبب فرونشسـت زمیـن و مشـکالت دیگـر م ‬ ‫‪۴۰‬سـال‬ ‫اسـتاندار گفـت‪ :‬بـرای تامیـن اب‪ ،‬منبعـی پایدارتـر از دریـا نداریـم امـا ‬ ‫با وجود مشـکل اب در اسـتان‪ ،‬هیچ کسـی سـراغ اجرای این طرح نرفته بود‪.‬‬ ‫دراین نشسـت بیـش از ‪ ۵۰‬مصوبـه در حوزه هـای مختلـف ادارات و نهادهای‬ ‫مربـوط بـه علی ابـاد کتول مطرح شـد و مدیران دسـتگاه ها ازجمله دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی‪ ،‬راه وشهرسـازی‪ ،‬شـرکت اب منطقـه ای‪ ،‬شـیالت‪ ،‬هالل احمـر‪،‬‬ ‫اموزش وپـرورش‪ ،‬نوسـازی مـدارس و فرهنگ وارشـاد درمـورد مصوبـات‬ ‫نظـرات‪ ،‬طر ح هـا و برنام ههـای خـود را ارائـه کردنـد‪.‬‬ ‫کشف محموله قاچاق ‪ ۳۰‬میلیاردی در گلستان‬ ‫فرمانـده انتظامـی اسـتان گلسـتان گفـت‪ :‬یـک محمولـه سـه میلیاردتومانی‬ ‫روغـن و گریـس خـودرو در گـرگان و یـک محمولـه ‪ ۲۹۰‬میلیون تومانـی مـر غ‬ ‫زنـده بـدون مجـوز در رامیـان کشـف و ضبـط شـد‪ .‬سـردار سـعید دادگر گفت‪:‬‬ ‫درراسـتای طـرح مبـارزه با قاچـاق فراورده های نفتی‪ ،‬ماموران پلیس امنیت‬ ‫اقتصـادی اسـتان بـا اشـراف اطالعاتـی موفـق بـه شناسـایی محـل نگهـداری‬ ‫روغن و گریس خودرو در گرگان شـدند‪ .‬پس از کسـب مجوزهای قانونی و در‬ ‫بازرسـی از واحـد صنفـی موردنظـر‪ ۴۴۰۰۰ ،‬لیتـر روغـن خـودرو و ‪ 100‬کیلو گریس‬ ‫خار ج ازشـبکه توزیـع بـه ارزش حـدود ‪ 30‬میلیاردریـال کشـف شـد‪ .‬همچنیـن‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان رامیـان با اعالم خبر کشـف محموله مـر غ زنده‬ ‫بـدون مجـوز دراین شهرسـتان گفـت‪ :‬مامـوران کالنتـری ‪ 11‬رامیـان پـس از‬ ‫یبـر حمـل مـر غ خار ج ازشـبکه توزیـع ازطریـق کامیـون‪،‬‬ ‫دریافـت خبـری مبن ‬ ‫بـا هماهنگـی مراجـع قضائـی بـرای بررسـی موضـوع بـه محـل موردنظـر اعـزام‬ ‫شـدند و در بازرسـی از ایـن خـودرو ‪ ۵۸۰۰‬کیلوگـرم مـر غ زنـده بـدون مجـوز‬ ‫پخـش و خار ج ازشـبکه توزیـع را کشـف کردنـد‪ .‬سـرهنگ ابوالفضـل وزیـری‬ ‫فشـده‪ ،‬حـدود سـه میلیاردریال‬ ‫بابیان اینکـه ارزش تقریبـی محمولـه کش ‬ ‫اعلام شـده اسـت گفـت‪ :‬دراین رابطـه یک نفـر دسـتگیر و بـا تشـکیل پرونـده‬ ‫بـرای سـیر مراحـل قانونـی بـه مرجـع قضائـی معرفـی شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫دوشنبه ‪ 22‬اسفند ‪ 1401‬شماره‪2736‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫بومی سازی کارت های الکترونیکی‬ ‫توربین های گازی نیروگاه ری‬ ‫عیدی زودهنگام به مردم ایران؛‬ ‫تاریخ سازی گروه فوالدمبارکه‬ ‫با عبور از تولید ‪10‬میلیون تن فوالد خام‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫از همـان نخسـتین روز سـال ایـن راهبـرد‬ ‫چـراغ راه شـد‪« :‬تولیـد؛ دانش بنیـان؛‬ ‫اشـتغال افرین» و پوالدمـردان گـروه‬ ‫فوالدمبارکـه خرسـند و مفتخرنـد کـه‬ ‫ا گرچـه هنـوز ‪ 10‬روزدیگـر تـا پایـان سـال‬ ‫بـرای تولیـد فرصـت دارنـد‪ ،‬زودتـر از‬ ‫یشـده بـود‪ ،‬بـا عبـور از‬ ‫انچـه برنامه ریز ‬ ‫نتـن فـوالد خـام‪ ،‬از تمـام‬ ‫تولیـد ‪ 10‬میلیو ‬ ‫تشـده تـا اخـر ‪ ۱۴۰۰‬گذشـتند‬ ‫رکوردهـای ثب ‬ ‫و ضمـن لبیـک به فرمـان رهبـر فرزانـه‪،‬‬ ‫خسـاز شـدند‪ .‬مدیرعامـل گـروه‬ ‫باردیگـر تاری ‬ ‫فوالدمبارکـه ضمـن اعلام ایـن خبـر گفـت‪:‬‬ ‫نتـن تختـال‪ 10 ،‬روز مانـده‬ ‫عبـور از ‪ 10‬میلیو ‬ ‫بـه پایـان سـال‪ ،‬بـا رشـد ‪ 10‬درصـدی نسـبت‬ ‫بـه مـدت مشـابه سـال قبـل‪ ،‬درحالـی رخ‬ ‫نتـن افـت تولیـد‬ ‫داد کـه حـدود یک میلیو ‬ ‫تهـای بـرق و گاز را کـه‬ ‫ناشـی از محدودی ‬ ‫در سـال جـاری بیشـتر از سـال های قبـل‬ ‫تسـر گذاشـتیم و این امـر محقـق‬ ‫بـود‪ ،‬پش ‬ ‫یهـای‬ ‫نشـد مگـر بـا برنامه ریـزی و پیش بین ‬ ‫الزم‪ ،‬اسـتفاده از تجـارب سـال های قبـل‪،‬‬ ‫ذخیر هسـازی به موقـع مـواد اولیـه‪ ،‬انجـام‬ ‫تعمیرات اساسـی خطوط مختلـف در زمان‬ ‫تهـای انـرژی و درنهایـت‬ ‫اعمـال محدودی ‬ ‫افزایـش بهـره وری سـرمایه های انسـانی‬ ‫شـرکت‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬ب همـوازات‬ ‫رشـد کمـی محصـول‪ ،‬خوشـبختانه در‬ ‫سـال ‪ ۱۴۰۱‬شـاهد رشـد ‪ 12‬درصـدی تولیـد‬ ‫محصـوالت ویـژه و تولیـد ‪ ۱۴‬محصـول‬ ‫جدیـد نیـز هسـتیم‪ .‬به گفتـه طیب نیـا؛ گـروه‬ ‫فوالدمبارکـه بـا سـهم ‪ ۳۴‬درصـدی در تولیـد‬ ‫فوالد کشـور‪ ،‬در رشـد و ارتقای جایگاه ایران‬ ‫بیـن فوالدسـازان جهـان نقـش ارزنـده ای‬ ‫داشـته اسـت‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬جهادگـران‬ ‫شـرکت فوالدمبارکـه‪ ،‬فـوالد هرمـزگان و‬ ‫مجتمـع فـوالد سـبا‪ ،‬هم راسـتا بـا اهـداف‬ ‫گـروه‪ ،‬علی رغـم همـه محدودیت هایـی کـه‬ ‫در سـال جـاری ب هشـدت و بیش ازهمیشـه‬ ‫با ان مواجه بودند‪ ،‬توانسـتند تا شـامگاه روز‬ ‫جمعـه ‪ 19‬اسـفندماه و ‪ 10‬روز مانـده بـه پایان‬ ‫سـال جـاری‪10 ،‬میلیـون و ‪۱۶‬هزارتـن فـوالد‬ ‫تبـه‬ ‫خـام تولیـد کننـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬باعنای ‬ ‫شـعار سـال‪ ،‬سیاسـت های گـروه بـر سـه‬ ‫ـور تولیـد حدا کثـری و تامیـن نیـاز بـازار‬ ‫مح ِ‬ ‫داخـل‪ ،‬اسـتفاده از ظرفیـت شـرکت ها‪،‬‬ ‫دانشـگاه ها و مرا کـز علمـی تحقیقاتـی بـرای‬ ‫توسـعه سـبد محصـوالت شـرکت به ویـژه‬ ‫ً‬ ‫بـرای ان دسـته از محصوالتـی کـه عمدتـا‬ ‫یشـدند‬ ‫تا کنـون از محـل واردات تامیـن م ‬ ‫و در مرحلـه سـوم حمایـت از سـازندگان‬ ‫داخلـی و شـرکت های دانش بنیـان بـا‬ ‫یسـازی هرچه بیشـتر تجهیـزات‬ ‫نـگاه بوم ‬ ‫موردنیـاز و ایجـاد اشـتغال متمرکـز شـد‪ .‬وی‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬از اغـاز سـال ‪ ۱۴۰۱‬نقطه عطـف‬ ‫تمامـی فعالیت هایـی کـه بـرای گـروه درنظـر‬ ‫گرفتـه شـد بـر ایـن اصـل اسـتوار بـود کـه‬ ‫در همـه حوز ههـا اعـم از تولیـد‪ ،‬توسـعه‬ ‫یسـازی‪ ،‬بایـد نـگاه تحولـی داشـته‬ ‫و بوم ‬ ‫ً‬ ‫باشـیم؛ به این معنا کـه مثلا در تولیـد فقـط‬ ‫بـه فکـر رکوردشـکنی نباشـیم و ب همـوازات ان‬ ‫در مسـیر تولیـد محصـوالت خـاص و‬ ‫یتـر بـا نگاهـی متفـاوت حرکـت کنیـم‪،‬‬ ‫کیف ‬ ‫تهـا و تفکراتـی کـه دسـت‬ ‫از سـد محدودی ‬ ‫و پـای مـا را به نوعـی بسـته اند عبـور کنیـم و‬ ‫ً‬ ‫تولیدات دانش بنیان داشـته باشیم‪ .‬نهایتا‬ ‫همان گونـه کـه مشـاهده کردیـم‪ ،‬بااتکابـه‬ ‫دانـش متخصصـان داخلـی‪ ،‬محصوالتـی‬ ‫نبـار در کشـور تولیـد کردیـم‬ ‫را بـرای اولی ‬ ‫کـه در پروژ ههـای ملـی کشـور و بسـیاری از‬ ‫صنایـع خـاص مورداسـتفاده قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫طیب نیـا در بخـش دیگـری از سـخنان خود‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬در حـوزه اجـرای پروژ ههـای‬ ‫توسـعه گـروه نیـز در سـایه الطـاف الهـی‪،‬‬ ‫طر ح هایـی شـجاعانه و جسـورانه پیشـنهاد‬ ‫نهـا در‬ ‫و وارد فـاز اجـرا شـد کـه هریک ازا ‬ ‫حـد ملـی‪ ،‬ارزشـمند و موثرنـد؛ توسـعه های‬ ‫نهـا‬ ‫بلندپروازانـه ای کـه بـا به بارنشسـتن ا ‬ ‫نه فقـط در تولیـد فـوالد کشـور‪ ،‬بلکـه در‬ ‫تامیـن انـرژی و توسـعه های دانش بنیـان‬ ‫و علمی‪-‬تحقیقاتـی‪ ،‬شـاخص های ملـی‬ ‫ب هیـاری خداونـد ارتقـا خواهنـد یافـت‪ .‬در‬ ‫بخـش توسـعه‪ ،‬احـداث نیـروگاه سـیکل‬ ‫ترکیبـی ‪ ۹۱۴‬مگاواتـی باراندمـان ‪ ۵۸‬درصـد‬ ‫و مصـرف اب یک پنجـم نیـروگاه موجـود‪،‬‬ ‫احـداث نیروگا ههـای تجدیدپذیـر و‬ ‫خورشـیدی و نیـز دو نیـروگاه بـادی در‬ ‫دسـتورکار قـرار گرفـت کـه پیشـرفت های‬ ‫فراوانـی داشـته اسـت‪ .‬طیب نیـا درادامـه‬ ‫بـه دسـتاوردهای توسـعه ای در سـایر‬ ‫شـرکت های گـروه اشـاره و تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫خوشـبختانه در گـروه فوالدمبارکـه نیـز‬ ‫توسـعه ها به خوبـی درحال اجراسـت؛‬ ‫یکـه شـاهد شـروع موفقیت امیـز کوره‬ ‫تاجای ‬ ‫قـوس الکتریکـی شـرکت فـوالد سفیددشـت‬ ‫چهارمحال وبختیـاری به عنـوان یکـی از‬ ‫حهـای هفت گانـه دولـت بودیـم کـه‬ ‫طر ‬ ‫بـه زودی عملیـات ذوب گیـری و ریخت هگـری‬ ‫ان نیـز عملیاتـی خواهـد شـد‪ .‬همچنیـن‬ ‫در فـوالد هرمـزگان‪ ،‬فـوالد امیرکبیـر کاشـان و‬ ‫سـایر شـرکت های گـروه برنام ههـای توسـعه‬ ‫به خوبـی درحال انجـام اسـت‪.‬‬ ‫بازدید مدیرعامل منطقه ازاد انزلی‬ ‫از واحدهای سرمایه گذاری خارجی جدید جذب شده‬ ‫منا محمدی‬ ‫درراسـتای پیگیـری میـزان تحقـق تکالیـف‬ ‫ابالغـی دبیـر شـورای عالی مناطـق ازاد در‬ ‫بخـش جـذب سـرمایه گذاری خارجـی‪،‬‬ ‫رئیـس هیئت مدیـره و مدیرعامـل سـازمان‬ ‫منطقـه ازاد انزلـی بـا همراهـی معـاون‬ ‫اقتصـادی و سـرمایه گذاری و مدیـران‬ ‫مرتبـط از پروژ ههـای سـرمایه گذاری‬ ‫بشـده در بخـش‬ ‫خارجـی جدیـد جذ ‬ ‫صنعـت بازدیـد کـرد‪ .‬عیسـی فرهـادی گفت‪:‬‬ ‫باتوج هبـه ابلاغ تکلیـف ‪ ۱۰‬میلیون یورویـی‬ ‫بـرای تحقـق سـرمایه گذاری خارجـی در‬ ‫زمسـتان ‪ ،۱۴۰۱‬خوشـبختانه سـرمایه گذاری‬ ‫خارجـی صورت گرفتـه در حـوزه صنعـت‬ ‫منطقـه ازاد انزلـی در سـه ماهه چهارم‬ ‫امسـال پیشـرفت خوبـی داشـته‪ .‬برخـی از‬ ‫واحدهـای جدیـد صنعتـی سـرمایه گذاری‬ ‫خارجـی تـا قبل از پایان سـال به بهر هبـرداری‬ ‫ً‬ ‫می رسـند و بخشـی دیگر عمدتـا در فـاز‬ ‫توسـعه ای شـرکت های صنعتـی قبلـی بـا‬ ‫سـرمایه گذار خارجـی در نیمـه اول سـال‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬به بهر هبـرداری خواهنـد رسـید و‬ ‫به این ترتیـب بـر تـوان تولیـدی شـرکت های‬ ‫منطقـه افـزوده خواهـد شـد‪ .‬وی ضمـن ابراز‬ ‫رضایـت از پیشـرفت سـرمایه گذاری های‬ ‫خارجـی صورت گرفتـه در بخـش صنعـت‬ ‫باتا کیدبراینکـه واحدهـای درحال احـداث‬ ‫بایـد هرچ هسـریع تر بـه مرحلـه بهر هبـرداری‬ ‫برسـند‪ ،‬افـزود‪ :‬در سـال اینـده بـا ادامـه‬ ‫این رونـد و ورود شـرکت های جدیـد‬ ‫سـرمایه گذاری خارجـی و ایرانیـان مقیـم‬ ‫ً‬ ‫خـارج کشـور خصوصـا در حـوزه بندرهـا‪،‬‬ ‫لجسـتیک و گردشـگری مسـیر روبه رشـد‬ ‫سـرمایه گذاری خارجـی در منطقـه دنبـال‬ ‫خواهـد شـد تـا شـاخص های سـرمایه گذاری‬ ‫خارجـی بـا جهـش قابل توجـه ای مواجـه‬ ‫گردنـد‪ .‬دراین راسـتا یکـی از مهم تریـن‬ ‫پروژ ههـای سـرمایه گذاری خارجـی کـه‬ ‫پیشـرفت فیزیکـی زیـادی در فصل زمسـتان‬ ‫سـال جـاری داشـته‪ ،‬طـرح توسـعه کارخانـه‬ ‫یونچنـگ پلیـت میکینـگ اسـت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬ایـن واحـد صنعتـی جدیـد توسـط‬ ‫سـرمایه گذار خارجی چینی در قالب شـرکت‬ ‫تازه تاسـیس ب هنـام فنـاوران المـاس نـگار‬ ‫دردسـت احداث اسـت‪ .‬کارخانـه مذکـور بـا‬ ‫خریـد و تملـک یکـی از واحدهـای را کـد و‬ ‫قدیمـی شـهرک صنعتـی شـماره ‪ 1‬در زمینـی‬ ‫به مسـاحت حـدود ‪ ۴۰۰۰‬مترمربـع و در قالب‬ ‫لسـاخت‬ ‫دو سـوله و دفاتـر اداری درحا ‬ ‫بـوده و در فصـل زمسـتان ‪ ۱۴۰۱‬بـه پیشـرفت‬ ‫فیزیکـی مناسـب ‪ ۷۰‬درصـد رسـیده‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪ :‬ایـن کارخانـه کـه درزمینـه تولیـد‬ ‫سهـای‬ ‫سـیلندرهای چـاپ در مقیا ‬ ‫حهـای چـاپ متنـوع‬ ‫مختلـف بـرای طر ‬ ‫فعالیـت دارد از خـروج ارز جلوگیـری و در‬ ‫مرحلـه بهره برداری برای ‪ ۷۰‬نفر شـغل ایجاد‬ ‫یهـای به کار رفتـه‬ ‫خواهـد کـرد‪ .‬تکنولوژ ‬ ‫یهـای‬ ‫دراین واحـد تولیـدی از تکنولوژ ‬ ‫پیشـرفته محسوب شـده و بخش عمده ای‬ ‫از ترکیـب مـواد اولیـه ان از داخـل کشـور‬ ‫یشـود‪ .‬وی در بازدیـد از واحـد‬ ‫تامیـن م ‬ ‫چهـارم سـرمایه گذاری مشـترک ایرانـی ‪-‬‬ ‫خارجـی گفت‪ :‬واحـد روژه مکـث کارخانه ای‬ ‫بـا ‪ ۱۵‬درصـد سـرمایه گذار چینـی و ‪ ۸۵‬درصـد‬ ‫یسـت کـه در بخـش تولید‬ ‫سـرمایه گذار ایران ‬ ‫لـوازم پزشـکی و سـاخت چسـب های طبـی‬ ‫فعالیـت می کنـد و ایـن کارخانـه در زمسـتان‬ ‫سـال جـاری موفـق شـده در قالـب طـرح‬ ‫توسـعه خـود‪ ،‬تولیـد چسـب زخـم را به سـایر‬ ‫محصوالت خود اضافه نماید‪ .‬اخرین واحد‬ ‫مـورد بازدیـد مدیرعامـل سـازمان‪ ،‬طـرح‬ ‫توسـعه شـرکت مرواریـد صنعـت بـوده کـه‬ ‫بـا ‪ ۷۰‬درصـد سـرمایه سـرمایه گذاران کشـور‬ ‫افغانسـتان از سـنوات قبل در منطقه ایجاد‬ ‫شـده کـه در زمسـتان سـال جـاری ایـن‬ ‫کارخانـه توانسـته عالو هبـر تولیـدات قبلـی‪،‬‬ ‫انـواع قـوری را در قالـب طـرح توسـعه نیـز بـر‬ ‫مجموعـه محصـوالت خـود اضافه کنـد‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه امسـال سـرمایه گذاری های‬ ‫خارجـی دیگـری نیـز در حـوزه تجـارت‪،‬‬ ‫گردشـگری‪ ،‬خدمـات و بندرهـای منطقـه‬ ‫صورت گرفته است گفت‪ :‬در حوزه خدمات‬ ‫و لجسـتیک چنـد سـرمایه گذار خارجـی‬ ‫جدیـد بـه منطقـه جـذب و شـرکت هایی‬ ‫در منطقـه ازاد انزلـی ثبـت کرده انـد کـه‬ ‫نهـا در سـال اینـده اغـاز‬ ‫عملیـات اجرایـی ا ‬ ‫خواهـد شـد و تعـدادی از سـرمایه گذاران‬ ‫ترکیـه نیـز در حـوزه فـاز تجـارت منطقـه بـا‬ ‫نهـا‬ ‫خریـد فروشـگاه های تجـاری و تجهیـز ا ‬ ‫مشـغول به فعالیت می باشـند‪.‬‬ ‫گو ارشاد اسالمی مازندران‪:‬‬ ‫مدیر کل فرهن ‬ ‫شاعران‪ ،‬افسران موثر فرهنگی نظام هستند‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫ایین اختتامیه اولین جشـنواره اسـتانی شـعر انتظار با عنوان‬ ‫«تو را من چشـم در راهم» با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی مازنـدران‪ ،‬امام جمعـه‪ ،‬معـاون اسـتاندار و فرمانـدار‬ ‫ویـژه و رییـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان‬ ‫بابـل و جمعـی از شـاعران اسـتان‪ ،‬عصـر روز دوشـنبه ‪۱۵‬‬ ‫اسـفندماه در بابـل برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫گو ارشـاد اسلامی مازنـدران‪ ،‬حسـین جـوادی‪،‬‬ ‫اداره کل فرهن ‬ ‫در اییـن اختتامیـه نخسـتین جشـنواره اسـتانی شـعر انتظـار‬ ‫بـا عنـوان «تـو را مـن چشـم در راهـم» کـه در سـالن امفی تئاتـر‬ ‫گو ارشـاد اسلامی بابـل برگـزار شـد‪ ،‬با بیان اینکـه‬ ‫اداره فرهن ‬ ‫شـاعر بایـد فرزنـد زمـان خویـش باشـد‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬شـعر‪،‬‬ ‫یسـت کـه شـاعر را از حصـر زمـان و مـکان فـار غ‬ ‫هنـر خداداد ‬ ‫می کنـد‪ .‬مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران افـزود‪:‬‬ ‫رمـز مانـدگاری مولـوی‪ ،‬حافـظ‪ ،‬سـعدی و‪ ...‬بهره منـدی‬ ‫نهـا را از محدودیـت زمان‬ ‫درسـت از همیـن نعمـت بـوده که ا ‬ ‫و مـکان خـارج کـرده و بـه همـه عصرهـا پیونـد داده اسـت‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬شـاعر بایـد فرزنـد زمان خویش باشـد‪ ،‬شـاعر‬ ‫نباید نسـبت به مسـائل و موضوعات مهم جامعه بی تفاوت‬ ‫باشـد‪ .‬جوادی با اشـاره به اینکه باید مفهوم عمیق پشت شعر‬ ‫شـاعران نهفتـه باشـد گفـت‪ :‬شـاعر بایـد خالـق شـعری باشـد‬ ‫کـه راهبـرد دراز مـدت داشـته و فکـر و ایـده و اندیشـه پشـتش‬ ‫یسـت شـاعران‬ ‫باشـد‪ .‬ایـن مقـام مسـئول یـاداور شـد‪ :‬ضرور ‬ ‫متناسب با شرایط سیاسی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی جامعه شعر‬ ‫بگویند و روشنگری و نقش افرینی کنند‪ .‬وی با بیان اینکه باید‬ ‫بـه حـوزه شـعر و شـاعران توجـه بیشـتر شـود‪ ،‬افـزود‪ :‬شـاعران‬ ‫افسـران حـوزه فرهنگـی هسـتند زیـرا شـاعر می توانـد بـا شـعر‬ ‫خـود جریانـی بـزرگ را در جامعـه به وجـود اورد و بـه بسـیاری‬ ‫ت وسـو دهـد‪ .‬حسـین جـوادی بـا تقدیـر از‬ ‫از مسـائل سم ‬ ‫دسـت اندرکاران برگـزاری ایـن جشـنواره از فعالیـت شـاعران در‬ ‫عرصـه شـعر انتظـار تقدیـر و اظهـار امیـدواری کرد کـه در همه‬ ‫عرص ههـا حضـور فعـال داشـته باشـند‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ ۱۵۳۵‬واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫‪ ۱۵۳۵‬واحـد مسـکونی روسـتایی‬ ‫مددجویـان کمیتـه امـداد اسـتان افتتـاح‬ ‫شـد‪ .‬این تعـداد از مجمـوع ‪ ۲۶۸۴‬واحـد‬ ‫تعه دشـده کمیتـه امـداد گلسـتان بـود کـه‬ ‫ب هطـور متمرکـز در روسـتای عباس ابـاد‬ ‫کتـول از توابـع شهرسـتان علی ابـاد کتـول‬ ‫افتتـاح شـد و موردبهر هبـرداری قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلستان گفت‪ :‬توسعه بدون توجه‬ ‫بـه زیرسـاخت ها مقـدور و میسـر نیسـت‪.‬‬ ‫علی محمـد زنگانـه اظهـار کـرد‪ :‬گلسـتان‬ ‫جـزو چهـار اسـتان فقیـر کشـور اسـت و‬ ‫رسـیدن بـه میانگیـن سـرانه درامـد کشـوری‬ ‫و جبـران عقب ماندگـی اسـتان نیازمنـد کار‬ ‫یسـت‪ .‬بـرای این منظـور‬ ‫شـبکه ای و ائتالف ‬ ‫تهـای موجـود در‬ ‫بایـد از همـه ظرفی ‬ ‫اسـتان اسـتفاده کنیـم‪ .‬اسـتاندار یکـی از‬ ‫راهکارهـای توسـعه را ایجـاد اشـتغال بـرای‬ ‫جوانـان در قالـب تعاونی ها دانسـت و گفت‪:‬‬ ‫شهـای هزینـه ای‬ ‫مسـکن از مهم تریـن بخ ‬ ‫خانوارهاسـت کـه دولـت سـاخت ‪۱۵۵۰۰‬‬ ‫واحـد در سـال را بـرای اسـتان تعهـد ایجـاد‬ ‫کـرد‪ .‬وی افزود‪ :‬دولت ‪ ۴۰۰‬هزارمیلیاردتومان‬ ‫بـرای اشـتغال و عمرانـی اسـتان در مسـیر‬ ‫توسـعه و پیشـرفت اختصـاص داده اسـت‪.‬‬ ‫گلسـتان بـه کارگاه بـزرگ سـازندگی تبدیـل‬ ‫شـده و تلاش داریـم پروژ ههـا طبـق برنامـه‬ ‫تکمیـل و افتتـاح شـود‪ .‬اسـتاندار گلسـتان‬ ‫گفـت‪ :‬اعتبـارات مصـوب از محـل ردیـف‬ ‫سـازمان برنامه وبودجـه و نیـز سـهم اسـتان‬ ‫یهـای اسـتان کـه‬ ‫از محـل تملـک دارای ‬ ‫مربـوط بـه سـال های ‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ۱۴۰۱‬اسـت‪،‬‬ ‫اختصـاص داده شـده اسـت‪ .‬زنگانـه یـاداور‬ ‫شـد‪ :‬احـداث و وا گـذاری پروژ ههـای مسـکن‬ ‫به مددجویان ارزشـمند اسـت که نیاز داریم‬ ‫همـه دسـتگاه ها درکنارهـم قـرار بگیر نـد تـا‬ ‫پروژ ههـای مسـکن زودتـر تکمیـل و وا گـذار‬ ‫شـود‪ .‬مدیـرکل کمیتـه امـداد گلسـتان‬ ‫هـم دراین مراسـم گفـت‪ :‬ایـن واحدهـای‬ ‫مسـکونی در قالـب تفاهم نام ههـای پنـج‬ ‫و سـه جانبه اجرایـی شـده و ‪ ۱۹۰‬واحـد‬ ‫مسـکونی در شهرسـتان علی ابـاد کتـول‬ ‫اسـت‪ .‬عیسـی بابایی اظهار کـرد‪ :‬واحدهای‬ ‫باقی مانـده تـا نیمـه شـعبان سـال بعـد‬ ‫احـداث خواهـد شـد‪ .‬در کنـار ‪ ۱۱۴۹‬واحـد‬ ‫باقی مانـده‪ ۵۰۰ ،‬واحـد دیگـر نیـز احـداث‬ ‫یشـود تـا در اخـر سـال اتـی هیـچ مددجـو‬ ‫م ‬ ‫روسـتایی تحت پوشـش بی منـزل نمانـد‪.‬‬ ‫معـاون مهندسـی نیـروگاه بـرق ری اعلام کـرد‪ :‬کارت هـای الکترونیکـی‬ ‫توربین هـای گازی به دسـت متخصصـان توانمنـد ایـن نیـروگاه سـاخته‬ ‫و بومی سـازی شـد‪ .‬مهـدی تاجیـک گفـت‪ :‬حـدود ‪ ۴۰‬بـورد الکترونیکـی‬ ‫سـامانه های کنتـرل و حفاظـت توربین هـای گازی نیـروگاه بـرق ری از ابتدای‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬تا کنـون در ازمایشـگاه ابـزار دقیـق به دسـت متخصصـان توانمنـد ایـن‬ ‫نیـروگاه سـاخته شـد‪ .‬سـاخت حـدود ‪ ۴۰‬بـورد الکترونیکـی سیسـتم های‬ ‫کنتـرل و حفاظـت توربین هـای گازی متنـوع نیـروگاه ری از ابتـدای ‪۱۴۰۱‬‬ ‫تا کنـون در ازمایشـگاه ابـزار دقیق ایـن نیروگاه بااتکابه خودبـاوری‪ ،‬باتوجه به‬ ‫نیاز این نیروگاه و ثبت سـفارش از نیروگاه های دیگر انجام شـد‪ .‬این مسـئول‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬تمـام مراحـل سـاخت ایـن کارت هـا در داخـل نیـروگاه و در‬ ‫ازمایشـگاه ابـزار دقیـق ایـن نیـروگاه انجـام می شـود و توانسـته ایم عالو هبـر‬ ‫رفـع نیـاز واحدهـای گازی متنـوع خـود‪ ،‬بـه نیروگاه هـای گازی مشـابه دیگـر‬ ‫در کشـور نیـز خدمـات ارائـه دهیـم و عالوه بـر عدم نیـاز بـه واردات ایـن‬ ‫قطعـات‪ ،‬صرفه جویـی ارزی قابل توجهـی داشـته باشـیم‪ .‬تاجیـک اضافـه‬ ‫کـرد‪ :‬مراحـل سـاخت هـر کارت شـامل طراحـی و تهیـه نقشـه‪ ،‬تهیـه و خریـد‬ ‫قطعـات‪ ،‬اماده سـازی‪ ،‬مونتـاژ و تسـت ان حـدود ‪ ۳۰‬تـا ‪ ۴۰‬روز زمان نیـاز دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل نیـروگاه بـرق ری نیـز پیش تـر اعلام کـرده بـود کـه از ابتـدای سـال‬ ‫تـا پایـان بهمن مـاه (‪ ۱۱‬مـاه) تولیـد انـرژی دراین نیروگاه نسـبت به مـدت زمان‬ ‫مشـابه سـال گذشـته پنج درصـد افزایـش یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫بازدید فرماندار شهرستان ری‬ ‫از واحد تولیدی برتر کشوری‬ ‫معـاون اسـتاندار تهـران‬ ‫و فرمانـدار ویـژه ری‬ ‫از شـرکت کفـش پامـا‬ ‫بازدیـد و از نزدیـک‬ ‫مشـکالت و معضلات‬ ‫ایـن واحـد تولیـدی را‬ ‫بررسـی کـرد‪ .‬حمیـد‬ ‫زمانـی اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫فعالیـت تولیدکننـده برتـر‬ ‫کشـور در سـطح ری مایـه‬ ‫مباهات و خرسندی سـت‬ ‫و مجموعـه ادارات‬ ‫شهرسـتان امادگـی الزم بـرای همـکاری همه جانبـه جهـت رفـع مشـکالت‬ ‫این گونـه واحدهـا را دارنـد‪ .‬وی ضمـن تقدیـر و تشـکر از مدیـران شـرکت‪،‬‬ ‫محصـوالت تولیـدی ان را دررقابت بـا برندهـای خارجـی دانسـت و اعلام‬ ‫کـرد‪ :‬اسـتفاده از طراحـان و مهندسـان متخصـص صنایـع موجـب گسـترش‬ ‫این گونه تولیدات خواهد شد و کشور را از واردات ان بی نیاز خواهد ساخت‪.‬‬ ‫تولید و نگهداری‬ ‫‪ ۸۰‬درصد کاالهای استان تهران در شهرری‬ ‫معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری گفت‪ :‬حدود ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫کاالهـای اسـتان تهـران در ایـن شهرسـتان تولیـد و نگهـداری می شـود و در‬ ‫سـال های گذشـته بـا فعالیـت تعزیـرات حکومتـی کاالهـای قاچـاق زیـادی‬ ‫کشـف شـد و توانسـتیم در بحران هـا کمـک شـایانی بـه تنظیـم بـازار کنیـم‪.‬‬ ‫به گـزارش ایرنـا؛ حمیـد زمانـی ر اییـن تودیـع و معارفـه مدیـرکل تعزیـرات‬ ‫شهرسـتان های اسـتان تهـران کـه در سـالن اجتماعـات فرمانـداری ویـژه‬ ‫شهرسـتان ری برگزار شـد و اظهار داشـت‪ :‬فضای کار تعزیرات در شهرسـتان‬ ‫ری بسـیار بـاال بـوده و فرمانـداری ری بـا تمـام تـوان حاضر به همـکاری با این‬ ‫اداره اسـت تا مشـکالتی که مردم را ازار می دهد به حداقل برسـد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫پرونـده ای کـه در ماه هـای گذشـته در رابطه بـا قاچـاق ارد توسـط سـربازان‬ ‫گمنـام امام زمـان ؟جع؟ تشـکیل شـد مویـد ایـن موضـوع بـود کـه درصـد‬ ‫باالیـی از ارد خروجـی از سـیلوها در حـال قاچـاق بـود و بـا اقـدام به موقـع‪،‬‬ ‫فضـا بـرای سـودجویان مخاطره امیـز شـد‪ .‬ایـن مسـئول خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫با توجه بـه روزهـای پایانـی سـال شایسـته اسـت بـا کار جهـادی بـازار را تنظیم‬ ‫و قیمت هـا را کنتـرل کنیـم تـا مـردم احسـاس ارامـش کننـد‪ .‬وی یـاداور شـد‪:‬‬ ‫بـا توسـعه انبارهـای بـزرگ شهرسـتان ری کـه در حـال تاسـیس اسـت بایـد‬ ‫نظـارت و بازرسـی مضاعـف انجـام شـود تـا تخلفـات احتمالـی را بـه کمتریـن‬ ‫حـد برسـانیم‪ .‬در این اییـن از زحمـات احمـد جعفری نسـب؛ مدیـر کل سـابق‬ ‫قدردانـی و حمیـد القاصـی مهـر به عنـوان مدیـرکل جدید تعزیـرات حکومتی‬ ‫شهرسـتان های اسـتان تهـران معرفـی شـد‪.‬‬ ‫مسدود شدن‬ ‫هشت حلقه اب چاه غیرمجاز در پردیس‬ ‫مدیـر امـور منابـع اب تهـران و پردیـس گفـت‪ :‬در جهـت اجـرای طـرح احیاء و‬ ‫تعـادل بخشـی منابـع اب زیرزمینـی و صیانـت از منابـع ابـی طـی یـک هفتـه‬ ‫کاری بـا انسـداد هشـت حلقـه چـاه غیرمجـاز از خـروج ‪ ۱۹۸‬هزار متر مکعـب‬ ‫اب در سـال از سـفره های اب زیرزمینـی در حـوزه عملکـرد ایـن اداره‬ ‫جلوگیـری شـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی شـرکت اب منطقه ای تهـران؛ وحید‬ ‫مرادی نسـب اظهـار داشـت‪ :‬بـا تلاش کارشناسـان واحـد حقوقـی‪ ،‬بازرسـی و‬ ‫نظارت با دسـتور قضایی طی یک هفته کاری هشـت حلقه چاه غیرمجاز در‬ ‫محدوده عملکرد این امور در تهران و پردیس با مجموع دبی ‪ ۱۰‬لیتر بر ثانیه‬ ‫و عمـق کلـی ‪ ۱۵۲‬متـر پـر و مسـدود شـد‪ .‬وی بـر ارتبـاط خـوب و همـکاری‬ ‫تنگاتنگ با دسـتگاه قضایی برای برخورد با متخلفان و متجاوزان به منابع‬ ‫اب سـطحی و زیرزمینـی اب تءکیـد کـرد‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫علی اشرف خانلری‬ ‫ شدن مردم ری از ارث‬ ‫محروم ِ‬ ‫فراوانـی تعـداد اثـار تاریخـی در ری موجـب شـده اسـت کـه نسـبت به ان ها‬ ‫بی تفـاوت یـا کم اهمیـت شـویم‪ .‬به قـول معلـم اقتصادمـان؛ وقتـی تعـداد‬ ‫پرتقال هـا در سـبد میـوه خانـواده زیـاد باشـد‪ ،‬بچه هـا به جـای خـوردن میـوه‬ ‫بـا پرتقال هـا فوتبـال بـازی می کننـد‪ .‬وقتـی بیـش از ‪ 200‬اثـر تاریخـی در فقـر‬ ‫فرهنگـی شـهر دسـت وپا می زنـد‪ ،‬بایـد شـاهد تخریـب و نابـودی پیشـینه‬ ‫تاریخـی و تمـدن چندهزارسـاله شـهرمان باشـیم و نسـل های اینـده از‬ ‫میراث گذشـتگان خود محروم بمانند‪ .‬متاسـفانه سـال هاپیش در عملیات‬ ‫اتشـباری کـه جهـت جدا کـردن سـنگ از کـوه بـرای حمـل بـه کارخانـه بـرای‬ ‫تولیـد سـیمان انجـام شـد‪ ،‬مسـئوالن و کارشناسـان بی توجـه بـه کتیب ههـا و‬ ‫سنگ نوشـته های قاجـاری بـر سـینه کـوه بی بی شـهربانو‪ ،‬ایـن اثـر تاریخـی‬ ‫ارزشـمند را تخریـب می کننـد امـا در جریـان انتقـال قطعه هـای سـنگ بـه‬ ‫اسـیاب کارخانه‪ ،‬یکی از کارگران متوجه قطعه سـنگی که بر ان حکا کی شـده‬ ‫بود می شود و جلوی تخریب تنها باقی مانده کتیبه قاجاری گرفته می شود؛‬ ‫امـا بعـد از این ماجـرا بـاز این قطعـه تاریخـی مـورد بی مهـری و بی توجهـی‬ ‫مسـئوالن قـرار می گیـرد و مثـل گوشـت قربانـی ان را از گوشـه ای بـه گوشـه ای‬ ‫دیگـر می اندازنـد؛ در اخرین مـورد نگارنـده ایـن اثـر تاریخـی را اذرمـاه ‪ 97‬در‬ ‫گوشه ای از فضای باز کارخانه سیمان ری یافتم و نگران فرسایش ان در زیر‬ ‫نور افتاب و باد و باران بودم؛ اما بعد از گذشت حدود چهارسال از موضوع‪،‬‬ ‫نبـار‬ ‫بـا گشـایش نمایشـگاه بهـاره در محـل مـوزه سـیمان ری؛ متاسـفانه ای ‬ ‫این قطعه کتیبه تاریخی در چمن محوطه قرار داده شده بود که با مقایسه‬ ‫تصویـری کـه در سـال ‪ 97‬از ایـن اثـر گرفتـه بـودم شـاهد ظهـور رگه هایـی از‬ ‫متالشی شـدن در سـطح سنگ نوشـته شـدم‪ .‬به نظـرم ایـن اخریـن تصویـر از‬ ‫تنهـا قطعـه از بازمانـده کتیبـه قاجاری کـوه بی بی شهربانوسـت که می بینیم‬ ‫ً‬ ‫و قطعـا ا گـر کتیبـه بـه موزه منتقل نشـود و در محفظه قرار نگیرد؛ نسـل های‬ ‫اینـده از ایـن میراث فرهنگـی شـهرری محـروم خواهنـد شـد‪ .‬عکـس سـمت‬ ‫راسـت مربـوط بـه سـال ‪ 1397‬و عکـس سـمت چـپ مربـوط بـه اسـفند سـال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬اسـت؛ قضـاوت بـا شـما ‪...‬‬ صفحه 6 ‫یادداشت‬ ‫شهرستان‬ ‫دوشنبه ‪ 22‬اسفند ‪ 1401‬شماره‪2736‬‬ ‫رابطه خوب‬ ‫ضرورت شنایی یکدیگر در داشتن یک ِ‬ ‫قلب رابطه ها‪ ،‬بازی نکنیم!‬ ‫با ِ‬ ‫مهرانمحبیان فر*‬ ‫می گوینـد زن و شـوهرانی کـه دیـدگاه و‬ ‫رفتارهـای متفاوتـی دارنـد‪ ،‬بهتـر می تواننـد‬ ‫هـم بـا مشـکالت مقابلـه کننـد و هـم زندگـی‬ ‫مسـتحکم و پایـداری داشـته باشـند‪ .‬اد مهـا‬ ‫قابل پیش بینـی نیسـتند‪ .‬تلاش زیـادی‬ ‫نهـا را درک کنید‪ ،‬احساسشـان‬ ‫می کنیـد تـا ا ‬ ‫را حـدس بزنیـد و اینکـه برتریـن کاری کـه‬ ‫می توانیـد برایـش انجـام دهیـد‪ ،‬چیسـت؟‬ ‫رابطـه برقـرار کـردن بـا دیگـران‪ ،‬هنری سـت کـه بایـد ان را یـاد گرفـت؛ ان را‬ ‫اموخـت و بـرای رسـیدن بـه داشـتن رابطـه منطقـی و عاشـقانه و قابل احترام‬ ‫یشـوند؛ در رابطه‬ ‫تالش کرد؛ چرا که رابطه یعنی‪ ،‬انسـان ها در رابطه متولد م ‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫رشـد می کننـد؛ در رابطـه اسـیب می بیننـد و در رابطـه درمـان م ‬ ‫یگـذارد و همه ان ها‬ ‫پشتسـر م ‬ ‫تمامـی روابـط عاشـقانه فراز و نشـیب هایی را ِ ‬ ‫بـه کار‪ ،‬تعهـد‪ ،‬تمایـل بـه سـازگاری و تغییـر شـریک زندگی شـما نیـاز دارند‪ .‬هر‬ ‫رابطـه ای منحصر ب هفـرد اسـت و افـراد بـه دالیـل مختلفـی بـا هـم وارد رابطـه‬ ‫یشـوند‪ .‬بخشـی از انچـه یـک رابطـه سـالم را تعریـف می کنـد‪ ،‬داشـتن یـک‬ ‫م ‬ ‫ً‬ ‫هـدف مشـترک اسـت‪ .‬اینکـه دقیقـا می خواهیـد ایـن رابطـه چگونـه باشـد و‬ ‫یسـت که شـما فقـط با صحبت عمیق‬ ‫می خواهیـد بـه کجـا برسـد‪ .‬این چیز ‬ ‫و صادقانـه بـا شـریک زندگـی خـود متوجـه ان خواهیـد شـد‪ .‬متاسـفانه ا کثـر‬ ‫افـراد سـواد رابطـه ندارند و به همین دلیل در ارتباط با دیگـران و ترک دیگران‬ ‫سـرعت عمـل حـرف اول را می زنـد‪ .‬ایـن امـر دالیـل متعـددی دارد‪ .‬شـاید‬ ‫افـراد انتخـاب کـردن را فـرا نگرفته انـد و بـا هر کـس کـه سـر راهشـان سـبز شـد‪،‬‬ ‫رابطه برقرار می کنند‪ .‬دوم اینکه از خودشـان شـناخت ندارند و نمی دانند از‬ ‫طرف مقابل چه بخواهند و از همه مهم تر اینکه سـواد رابطه نیاموخته اند!‬ ‫یشـوند‪ .‬به راحتـی خیانـت می کننـد‪ .‬به راحتـی دلبسـته‬ ‫به راحتـی عاشـق م ‬ ‫می کننـد‪ .‬به راحتـی رهـا می کننـد‪ .‬به راحتـی بـا قلـب دیگـران بـازی می کننـد و‬ ‫احساسـات دیگـران را بـه بـازی می گیرنـد‪ .‬سـواد رابطـه در افـراد بـه دو صـورت‬ ‫اسـت‪:‬‬ ‫‪ .۱‬گروهی که سواد رابطه را َبلدند یا یاد می گیرند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬گروهی که اطالعاتی از سواد رابطه را ندارند و نتیجه ان‪ :‬شکست عشقی‪،‬‬ ‫کشمکش های عاطفی‪ ،‬سوء استفاده‪ ،‬طالق‪ ،‬ازدواج های مجدد و ‪...‬‬ ‫در حقیقت ارتباط خوب بخشـی اساسـی از ایجاد رابطه سـالم اسـت‪ .‬وقتی‬ ‫رابطـه عاطفـی مثبتـی بـا شـریک زندگـی خـود تجربـه می کنیـد‪ ،‬احسـاس‬ ‫امنیـت و شـادی می کنیـد‪.‬‬ ‫یکـه افـراد ارتبـاط خـوب را متوقـف مـی کننـد‪ ،‬پیونـد خـود را قطـع‬ ‫هنگام ‬ ‫می کننـد و زمـان ایجـاد یـک تغییـر یا اسـترس می تواند منجر به قطـع ارتباط‬ ‫ً‬ ‫یکـه در حـال‬ ‫شـود‪ .‬ممکـن اسـت سـاده به نظـر برسـد؛ امـا معمـوال تا زمان ‬ ‫برقـراری ارتبـاط هسـتید‪ ،‬می توانیـد هـر مشـکلی کـه بـا ان روبـه رو هسـتید‬ ‫را برطـرف کنیـد‪ .‬در پایـان بایـد اشـاره کـرد کـه مانـدگاری یـک رابطـه سـالم‬ ‫بـه نداشـتن مشـکالت و اختلاف سـنی نیسـت؛ بلکـه بـه چگونگـی برخـورد‬ ‫بـا رویارویـی اختالفـات و ناراحتی هاسـت‪ .‬ا گـر بـرای رابطـه خـود بـه کمـک‬ ‫خارجـی نیـاز داریـد بـا هـم در این خصـوص صحبـت کنیـد‪ .‬گاهی اوقـات‬ ‫مشـکالت در یـک رابطـه‪ ،‬خیلـی پیچیـده یـا طاقت فرسـا به نظـر می رسـد؛‬ ‫یکـه شـما نتوانیـد از عهـده ان بر بیاییـد‪ .‬زوج درمانـی یـا گفت وگـو با یک‬ ‫طور ‬ ‫دوسـت معتمـد می توانـد در ایـن داسـتان بـه شـما کمـک کنـد‪.‬‬ ‫*کارشناسی ارشد مشاوره خانواده‬ ‫خبر‬ ‫بزرگ ترین رویداد فرهنگی معنوی کشور‬ ‫فهیمـــه صدقـــی‪ /‬قائم مق ــام‬ ‫تولی ــت اس ــتان ق ــدس رض ــوی‬ ‫گفــت‪ :‬در اربعیــن‪ ،‬مــوج رســانه ای‬ ‫و اطالع رس ــانی عظم ــت کار را‬ ‫به چش ــم اورده و عم ــوم م ــردم از‬ ‫اث ــار و ب ــرکات ان ای ــام بهره من ــد‬ ‫یش ــوند‪ .‬ای ــن الگ ــوی موف ــق‬ ‫م ‬ ‫بایس ــتی درخص ــوص رویداده ــای‬ ‫ب ــزرگ و باعظم ــت و تاثیرگ ــذار‬ ‫برنام هه ــای ن ــوروزی و س ــایر‬ ‫مناســبت های خــاص کــه برنام ههــای فاخــری در حــرم مطهــر امام رضـا ؟ع؟‬ ‫یش ــود‪ ،‬پوش ــش رس ــانه ای مل ــی و‬ ‫و ش ــهر مق ــدس مش ــهد برگ ــزار م ‬ ‫بین المللــی داده شــود‪ .‬وی پیــک زیارتــی در ایــام پایانــی مــاه صفــر و نــوروز را‬ ‫بزرگ تریــن رویــداد معنــوی و عبــادی کشــور خوانــد و تصریــح کــرد‪ :‬شایســته‬ ‫نیســت بــرای یــک رویــداد ملــی‪ ،‬اطالع رســانی اســتانی صــورت بگیــرد و یکــی‬ ‫ته ــا این اسـ ـت که رس ــانه مل ــی و س ــایر حوز هه ــای اطالع رس ــانی‬ ‫از اولوی ‬ ‫گتــری داشــته باشــند تــا بتــوان ازطریــق‬ ‫دراین زمینــه حضــور گســترده و پررن ‬ ‫فض ــای مج ــازی و ای ــن رس ــانه ها ه ــم اطالع رس ــانی و مدیری ــت هوش ــمند‬ ‫س ــفرها را راهب ــری ک ــرد و ب ــرای چندده میلی ــون دل ــداده و عاش ــقی ک ــه از‬ ‫ق ــاب تلویزی ــون این روی ــداد را به تماش ــا نشس ــتند‪ ،‬برنام ــه و پی ــام معن ــوی‬ ‫اثرگــذاری تولیــد و انعــکاس داد‪ .‬فضاارایــی مشــهد منطبــق بــا هویــت زیــارت‬ ‫باش ــد‪ .‬قائم مق ــام تولی ــت اس ــتان ق ــدس رض ــوی همچنی ــن باتا کیدب ــر‬ ‫ض ــرورت حف ــظ و تقوی ــت هوی ــت مذهب ــی مش ــهد گف ــت‪ :‬خوش ــبختانه‬ ‫اقدام ــات قابل تحس ــینی در ح ــوزه زیباس ــازی ش ــهری ص ــورت گرفت ــه ام ــا‬ ‫بای ــد ش ــرایط به گون ـه ای تس ــهیل ش ــود ک ــه زیبای ــی ش ــهر امام رض ـا ؟ع؟ ه ــم‬ ‫نب ــاره‬ ‫ازنظ ــر بص ــری و ه ــم فرهنگ ــی بیش ازگذش ــته چش ـم نوازی کن ــد‪ .‬درای ‬ ‫ظرفی ــت فرهنگ ــی اس ــتان ق ــدس دراختی ــار ش ــهرداری و نهاده ــای متول ــی‬ ‫ق ــرار دارد ت ــا فضاارای ــی ش ــهر در هرنقط ــه ب ــا محوری ــت مفه ــوم خدمتگ ــزاری‬ ‫بــرای زائــر و مجــاور در بســتر شــعار «همــه خــادم الرضاییــم؛ زیــارت‪ ،‬خانــواده‪،‬‬ ‫کت ــر ش ــود‪ .‬رحمت ــی باتا کیدب ــر ض ــرورت ایج ــاد‬ ‫همدل ــی»‪ ،‬یکپارچ ــه و نزدی ‬ ‫خاطــره خــوب بــرای زائــران در ســفر بــه مشــهد‪ ،‬بــر نظــارت دقیــق‪ ،‬مســتمر‬ ‫و میدان ــی ب ــر نح ــوه ارائ ــه خدم ــت ب ــه زائ ــران و برخ ــورد قاط ــع ب ــا متخلف ــان‬ ‫ته ــای هم ــه‬ ‫نی ــز تا کی ــد ک ــرد و گف ــت‪ :‬هماهنگ ــی و بس ــیج کام ــل ظرفی ‬ ‫ته ــای مردم ــی و تش ــکل ها‬ ‫دس ــتگاه های متول ــی ب ــا بهره گی ــری از ظرفی ‬ ‫ضروری س ــت و امیدواری ــم ب ــا نظ ــم منطق ــی و انج ــام کار فرهنگ ــی اثرگ ــذار در‬ ‫شــهر امام رضــا؟ع؟ بتوانیــم زیــارت متعالــی همــراه بــا ســفری ایمــن‪ ،‬ســالم و‬ ‫هم ــراه ب ــا ارام ــش و اس ــایش ب ــرای هم ــه زائ ــران ای ــن ب ــارگاه نوران ــی را محق ــق‬ ‫کنی ــم و موجب ــات رضای ــت حض ــرت را فراه ــم اوری ــم‪.‬‬ ‫برگزاری ائین تودیع و معارفه مدیرعامل جدید‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل‬ ‫پرویـــن حســـینی‪ /‬در مراس ــم تودی ــع و معارف ــه مدیرعام ــل ش ــرکت‬ ‫شــهرک های صنعتــی اردبیــل کــه بــا حضــور معــاون توســعه مدیریــت‪ ،‬منابــع‬ ‫و امــور اســتان های ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی ایــران‪،‬‬ ‫مع ــاون هماهنگ ــی ام ــور اقتص ــادی اس ــتاندار و جمع ــی از مدی ــران اس ــتانی‬ ‫و واحده ــای تولی ــدی برگ ــزار ش ــد‪ ،‬هاش ــم عالی ــی به عن ــوان مدیرعام ــل و‬ ‫رئیــس هیئت مدیــره شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان اردبیــل منصــوب‬ ‫ش ــد‪ .‬هاش ــم عالی ــی در این مراس ــم گف ــت‪ :‬بخ ــش خصوص ــی رم ــز موفقی ــت‬ ‫توســعه صنعــت اســتان اســت کــه درراســتای تحقــق ایــن هــدف مهــم‪ ،‬نــگاه‬ ‫مدی ــران بای ــد درراس ــتای حمای ــت از س ــرمایه گذاران و رف ــع موان ــع تولی ــد‬ ‫باشــد‪ .‬مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان افــزود‪ :‬مــا مدیــران در‬ ‫کحــال واحدهــای تولیــدی‬ ‫تفســیر قوانیــن بایــد طــوری عمــل کنیــم تــا کم ‬ ‫باشــیم و از بروکراس ـی های زائــد اداری کــه موجــب نارضایتــی ســرمایه گذاران‬ ‫خواه ــد ش ــد‪ ،‬برح ــذر باش ــیم‪ .‬رئی ــس هیئت مدی ــره ش ــرکت ش ــهرک های‬ ‫صنعتــی اردبیــل ادامــه داد‪ :‬بــرای حــل مشــکالت موجــود‪ ،‬نیازمنــد حمایــت‬ ‫همه جانب ــه هس ــتیم ک ــه امیدواری ــم ب ــا ت ــاش ش ــبانه روزی و کار جه ــادی و‬ ‫بــا کمــک مســئوالن و اصحــاب رســانه‪ ،‬بتوانیــم بــه توســعه صنعتــی اســتان‬ ‫کم ــک کنی ــم‪ .‬درپای ــان‪ ،‬ضم ــن تودی ــع هاش ــم عالی ــی به عن ــوان مدیرعام ــل‬ ‫و رئی ــس هیئت مدی ــره ش ــرکت ش ــهرک های صنعت ــی اس ــتان اردبی ــل‪ ،‬ط ــی‬ ‫نس ــاله محم ــد اهل ــی؛ مدیرعام ــل اس ــبق ای ــن‬ ‫لوح ــی از زحم ــات چندی ‬ ‫ش ــرکت تقدی ــر و قدردان ــی ش ــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخرین وضعیت هم سفر بلژیکی تک درنای سیبری؛‬ ‫«رویا» در سالمت کامل است‬ ‫مدی ــرکل حفاظ ــت از محیط زیس ــت‬ ‫مس ــفر بلژیک ــی‬ ‫مازن ــدران گف ــت‪« :‬روی ــا» ه ‬ ‫و جامان ــده از ت ــک درن ــای س ــیبری در‬ ‫یب ــرد و تم ــام‬ ‫صح ــت و س ــامت بس ــر م ‬ ‫مس ــفر‬ ‫یس ــت‪ .‬ه ‬ ‫وا کنش های ــش طبیع ‬ ‫تک درن ــای س ــیبری در مازن ــدران مع ــروف‬ ‫نس ــال‬ ‫ب ــه «درن ــای امی ــد» در پانزدهمی ‬ ‫تنهای ــی س ــفرش ب ــه ت ــاالب بین الملل ــی‬ ‫نم ــاه ب ــا‬ ‫فریدون کن ــار شش ــم بهم ‬ ‫هماهنگ ــی دفت ــر حفاظ ــت و مدیری ــت‬ ‫حیات وح ــش س ــازمان حفاظ ــت‬ ‫محیط زیس ــت کش ــور از کش ــور بلژی ــک ب ــه‬ ‫این منطق ــه منتق ــل ش ــده ب ــود‪ .‬مس ــئوالن‬ ‫س ــازمان حفاظ ــت محیط زیس ــت‬ ‫دران مقط ــع زمان ــی اب ــراز امی ــدواری ک ــرده‬ ‫بودن ــد ک ــه ب ــا ام ــدن جف ــت امی ــد‪ ،‬نس ــل‬ ‫ان حف ــظ ش ــود ام ــا در مرحل ــه اول ه ــدف‬ ‫اصلــی حفــظ مســیر پــروازی غــرب در ایــران‬ ‫نح ــال امی ــد پ ــس از ‪ ۱۳۰‬روز‬ ‫اس ــت‪ .‬باای ‬ ‫زمس ــتان گذرانی یـ ـک روز زودت ــر از س ــال‬ ‫گذش ــته ‪ ۱۴‬اس ــفند هم ــراه ب ــا درن ــای روی ــا‬ ‫ای ــن ت ــاالب را ت ــرک ک ــرد ام ــا درن ــای بلژیک ــی‬ ‫در غ ــرب مازن ــدران ت ــوان ادام ــه همراه ــی را‬ ‫نداش ــت و در منطق ــه عباس اب ــاد زمین گی ــر‬ ‫ش ــد‪ .‬دراین ارتب ــاط مدی ــرکل حفاظ ــت‬ ‫از محیط زیس ــت مازن ــدران گف ــت‪ :‬عص ــر‬ ‫شــنبه همیــن هفتــه ازســوی اهالــی منطقــه‬ ‫ب ــه واح ــد محیط زیس ــت گزارش های ــی‬ ‫یبــر مشــاهده پرنــده ای در شــالیزارهای‬ ‫مبن ‬ ‫عباس اب ــاد اع ــام ش ــد‪ .‬عط ــاءاهلل کاوی ــان‬ ‫ادام ــه داد‪ :‬باتوجه به اینک ــه پیش ازای ــن‬ ‫و در زم ــان اغ ــاز پ ــرواز مهاج ــرت «امی ــد»‬ ‫و «روی ــا» ب ــه س ــیبری از م ــردم تقاض ــا‬ ‫ش ــد درص ــورت مش ــاهده پرن ــده ای ب ــا‬ ‫مش ــخصات درن ــا ب ــه نزدیک تری ــن واح ــد‬ ‫محیط زیس ــت و محیط بان ــی ارائ ــه ش ــود‬ ‫خوش ــبختانه ای ــن هم ــکاری ازس ــوی‬ ‫م ــردم ص ــورت گرفت ــه اس ــت‪ .‬وی اف ــزود‪:‬‬ ‫پ ــس از اع ــام گ ــزارش مردم ــی‪ ،‬تیم ــی از‬ ‫کارشناس ــان ای ــن اداره کل ب ــرای بررس ــی‬ ‫ب ــه مح ــل مش ــاهده ای ــن پرن ــده اع ــزام ش ــد‬ ‫ک ــه پ ــس از انج ــام بررسـ ـی ها مش ــخص‬ ‫ش ــد درن ــای فرود ام ــده در ش ــالیزارهای‬ ‫مس ــفر تک درن ــای‬ ‫عباس اب ــاد «روی ــا» ه ‬ ‫یس ــت ؛ ک ــه پ ــس از ط ــی ‪ ۱۵۰‬کیلومت ــر‬ ‫سیبر ‬ ‫از مس ــیر پ ــروازش دراین منطق ــه ف ــرود‬ ‫ام ــد و درحال حاض ــر در صح ــت و س ــامت‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫شه ــای طبیع ‬ ‫کام ــل و دارای وا کن ‬ ‫کاوی ــان درخص ــوص برنام هه ــا و اقدام ــات‬ ‫بعــدی درخصــوص ایــن پرنــده گفــت‪ :‬طبــق‬ ‫یه ــای قبل ــی ط ــی مکاتب ــات‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫ب ــا بنی ــاد بین الملل ــی درن ــا و مرک ــز تکثی ــر‬ ‫حفاظ ــت درناه ــا در بلژی ــک ک ــه مح ــل‬ ‫پــرورش رویاســت برنام ههــای بعــدی اعــام‬ ‫و انج ــام خواه ــد ش ــد‪ .‬مدی ــرکل حفاظ ــت از‬ ‫محیط زیس ــت مازن ــدران بااش ــاره به اینکه‬ ‫یه ــا و س ــناریوهایی‬ ‫مطاب ــق پیش بین ‬ ‫ک ــه متص ــور ش ــد این وضعی ــت ب ــرای‬ ‫روی ــا اتف ــاق افت ــاد‪ ،‬خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬در‬ ‫مصاحب هه ــای قبل ــی چه ــار س ــناریو ب ــرای‬ ‫نپ ــروژه بین الملل ــی متص ــور کردی ــم‬ ‫ای ‬ ‫ی ــک س ــناریو ک ــه وق ــوع ان بیش ــتر احتم ــال‬ ‫یش ــد دو پرن ــده مهاج ــرت خ ــود‬ ‫داده م ‬ ‫را باه ــم اغ ــاز می کنن ــد و درط ــول مس ــیر‬ ‫یس ــت‬ ‫باتوجه به اینک ــه روی ــا درن ــای پرورش ‬ ‫و ت ــوان الزم ب ــرای مس ــیر پ ــرواز طوالن ــی را‬ ‫ن ــدارد و بخش ــی از مس ــیر را ط ــی می کن ــد و‬ ‫از درن ــا امی ــد ج ــا می مان ــد‪ .‬کاوی ــان گف ــت‪:‬‬ ‫طب ــق هماهنگ ــی و مکاتب ــات گذش ــته‬ ‫له ــا مطاب ــق ب ــا اس ــتانداردها‬ ‫تم ــام پروتک ‬ ‫ب ــرای درن ــای روی ــا درحال انج ــام اســـت‪.‬‬ ‫نح ــال این روی ــداد اولی ــن باخ ــت ب ــرای‬ ‫باای ‬ ‫تس ــازی ب ــرای تک درن ــای س ــیبری‬ ‫جف ‬ ‫یش ــود‬ ‫ت ــاالب فریدون کن ــار تلق ــی نم ‬ ‫زی ــرا چندس ــال پیش ب ــرای بیشترشـــدن‬ ‫تع ــداد درناه ــای غ ــرب س ــیبری پ ــروژه ای‬ ‫بین الملل ــی باعن ــوان پ ــروژه درن ــا انج ــام‬ ‫ش ــد ک ــه ب ــا شکس ــت مواج ــه ش ــد‪ .‬ه ــدف‬ ‫ً‬ ‫نپ ــروژه صرف ــا احی ــای‬ ‫از اج ــرای ای ‬ ‫نن ــوع درن ــا نب ــود بلک ــه یک ــی‬ ‫جمعی ــت ای ‬ ‫از اه ــداف شناس ــایی مس ــیرهای ش ــبکه‬ ‫پ ــروازی تاالب ــی‪ ،‬جل ــب مش ــارکت محل ــی و‬ ‫توانمندس ــازی جوام ــع بوم ــی نی ــز برخ ــی از‬ ‫نپ ــروژه‬ ‫اه ــداف ان ب ــود‪ .‬اوای ــل ده ــه ‪ ۸۰‬ای ‬ ‫اغ ــاز ش ــد و در چه ــار مرحل ــه تالش های ــی‬ ‫صورت گرفت ــه شکس ــت خ ــورد‪ .‬انتق ــال‬ ‫جوج ــه درناه ــای پرورش ــی ب ــه ای ــران‬ ‫از دو مرک ــز تکثی ــر در امری ــکا و روس ــیه‬ ‫انج ــام ش ــد‪ .‬اولین مرحل ــه س ــال ‪ ۱۹۹۷‬ب ــا‬ ‫انتق ــال دوقطع ــه درن ــای پرورش ــی از بنی ــاد‬ ‫بین الملل ــی درن ــا (‪ )ICF‬در امری ــکا ب ــود ک ــه‬ ‫به دلی ــل رهاس ــازی دیرهن ــگام جوج هه ــا‬ ‫درناه ــای پرورش ــی ب ــا درناه ــای وحش ــی‬ ‫جف ــت نش ــدند و مهاج ــرت نکردن ــد‪.‬‬ ‫یکـ ـی ازان درناه ــای پرورش ــی ب ــه قزوی ــن و‬ ‫پــس ازان ب ــه پ ــارک پردیس ــان منتق ــل ش ــد‬ ‫و خیلـ ـی زود ه ــم تل ــف ش ــد‪ .‬س ــال ‪۲۰۰۳‬‬ ‫دوب ــاره سـ ـه قطعه درن ــای پرورش ــی از مرک ــز‬ ‫«اوکا (‪ »)OKA‬در روس ــیه ب ــه فریدون کن ــار‬ ‫نه ــا ردی ــاب‬ ‫اوردن ــد ک ــه روی یکی ازا ‬ ‫ماه ــواره ای ه ــم نص ــب ش ــد‪ .‬ای ــن درن ــای‬ ‫پرورشــی در زمــان مهاجــرت برگشــت‪ ،‬پــرواز‬ ‫را اغ ــاز ک ــرد و ت ــا داغس ــتان روس ــیه هم ــراه‬ ‫ش ــد ام ــا پ ـس ازان ج ــدا و دیگ ــر دی ــده نش ــد‬ ‫و از ردی ــاب ه ــم فرکانس ــی دریاف ــت نش ــد‪.‬‬ ‫درن ــای س ــوم نی ــز ت ــا انزل ــی ام ــد و ب ــه س ــفر‬ ‫ادام ــه ن ــداد‪ .‬ب ــه مازن ــدران برگرداندن ــد و‬ ‫نگه ــداری ش ــد‪ .‬ای ــن درن ــا نی ــز به رغم اینک ــه‬ ‫زمس ــتانی را ب ــا تک درن ــای س ــیبری گذران ــد‬ ‫ام ــا نتوانس ــت در بازگش ــت ب ــه س ــیبری‬ ‫مس ــفر ش ــود‪ .‬درمجم ــوع ط ــی چه ــار‬ ‫ه ‬ ‫مرحل ــه هشـ ـت قطعه درن ــای پرورش ــی‬ ‫ب ــه درناه ــای وحش ــی در فریدون کن ــار‬ ‫اضاف ــه ش ــد ک ــه موفقیت امی ــز نب ــود‪ .‬در‬ ‫حش ــده درن ــای‬ ‫ورای موضوع ــات مطر ‬ ‫امی ــد هرس ــاله از زیس ــتگاه زاداوری خ ــود‬ ‫در س ــیبری از مس ــیر روس ــیه‪ ،‬قزاقس ــتان‬ ‫و اذربایج ــان ب ــه ت ــاالب بین الملل ــی‬ ‫فریدون کن ــار در مازن ــدران مهاج ــرت و‬ ‫ح ــدود چهارم ــاه از س ــال را ب ــا تغذی ــه در‬ ‫مح ــدوده دامگا هه ــای س ــنتی از ب ــاران و‬ ‫س ــر خ رود و فریدون کن ــار زمس ــتان گذرانی‬ ‫می کن ــد‪ .‬درن ــای س ــیبری ب ــه س ــه جمعی ــت‬ ‫اصل ــی ش ــرقی‪ ،‬غرب ــی و مرک ــزی تقس ــیم‬ ‫یش ــد ک ــه جمعی ــت مرک ــزی ان ب ــه هن ــد‬ ‫م ‬ ‫یک ــرد ک ــه منق ــرض ش ــد‪.‬‬ ‫مهاج ــرت م ‬ ‫جمعی ــت غرب ــی ب ــه ای ــران می ام ــد ک ــه‬ ‫االن فق ــط ی ــک درن ــای ن ــر ب ــا ن ــام امی ــد از‬ ‫فش ــدن ان ای ــن‬ ‫ان باق ــی مان ــده ک ــه ب ــا تل ‬ ‫یش ــود‬ ‫جمعی ــت نی ــز کام ــل منق ــرض م ‬ ‫ام ــا جمعی ــت ش ــرقی ان هن ــوز وج ــود‬ ‫دارد و می گوین ــد ک ــه ‪ ۳۰۰۰‬درن ــا از ان‬ ‫همچن ــان ب ــه چی ــن مهاج ــرت می کن ــد‪.‬‬ ‫درناه ــا ب ــرای زندگ ــی ب ــه اب وابس ــته اند‬ ‫یک ــه تغذی ــه‪ ،‬الن هس ــازی‪ ،‬زاداوری و‬ ‫ طور ‬ ‫ً‬ ‫به ــای ترجیح ــا‬ ‫زمس ــتان گذرانی ان در تاال ‬ ‫‪۳۰‬ســانتی متر)‬ ‫وســیع و کم عمــق (حدا کثــر ‬ ‫اب ش ــیرین ب ــا می ــدان دی ــد مناس ــب اس ــت‬ ‫و بیش ــتر از ریشـ ـه ها‪ ،‬جوان هه ــا‪ ،‬دان هه ــای‬ ‫یه ــا و‬ ‫گیاه ــان اب ــزی‪ ،‬حش ــرات‪ ،‬ماه ‬ ‫جون ــدگان کوچ ــک تغذی ــه می کنن ــد ک ــه در‬ ‫ای ــران ت ــاالب فریدون کن ــار هرس ــاله میزب ــان‬ ‫ی ــک درن ــا ک ــه باقی مان ــده از جمعی ــت‬ ‫یش ــود ک ــه ا گ ــر ای ــن‬ ‫غرب ــی ان اس ــت‪ ،‬م ‬ ‫کع ــدد درن ــا ه ــم از بی ــن ب ــرود جمعی ــت‬ ‫ی ‬ ‫یش ــود؛ ام ــا‬ ‫غرب ــی ان کام ــل منق ــرض م ‬ ‫‪۱۵‬س ــال اس ــت‬ ‫امی ــد تک درن ــای س ــیبری ‬ ‫ک ــه تنهای ــی کری ــدور غرب ــی را حف ــظ ک ــرده و‬ ‫ن وارد ایــران و تــاالب‬ ‫امســال هــم پنجــم ابــا ‬ ‫فریدون کن ــار ش ــد‪ .‬داس ــتان تنهاش ــدن‬ ‫یک ــه‬ ‫یس ــت؛ به طور ‬ ‫امی ــد ه ــم شنیدن ‬ ‫جف ــت خ ــود ارزو را در ش ــبی توفان ــی ب ــا‬ ‫ش ــلیک گلول ــه ش ــکارچیان از دس ــت داد‬ ‫ام ــا همچن ــان ب ــه مس ــیر پ ــروازی خ ــود در‬ ‫غ ــرب وف ــادار مان ــده و هرس ــال تنه ــا ب ــرای‬ ‫زمس ــتان گذرانی در ت ــاالب فریدون کن ــار‬ ‫ب ــه زمی ــن می نش ــیند‪ُ .‬درن ــای س ــیبری ک ــه‬ ‫امی ــد از گون ــه ان هاس ــت (ب ــا ن ــام علم ــی‬ ‫گ ــروس لئوکوجران ــوس)؛ پرن ــده ای در خط ــر‬ ‫انق ــراض از خان ــواده درناهاس ــت ک ــه ق ــدی‬ ‫نزدی ــک ب ــه ‪ ۱٫۵‬مت ــر دارد و فاصل ــه دو ب ــال‬ ‫ان بی ــش از دومت ــر اس ــت‪ .‬ای ــن درن ــا بدن ــی‬ ‫یکدســت ســفید بــا پاهــای بلنــد ســر خ رنگ‬ ‫دارد و منق ــار بلن ــد س ــیاهی روی ص ــورت‬ ‫قرمزرن ــگ ان نشس ــته‪ .‬درن ــای س ــیبری‬ ‫ب هط ــور تاریخ ــی ب ــه س ــه جمعی ــت اصل ــی‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫ش ــرقی‪ ،‬غرب ــی و مرک ــزی تقس ــیم م ‬ ‫جمعیــت مرکــزی ایــن گونــه منقــرض شــده‬ ‫و جمعیــت غربــی هــم به گفتــه کارشناســان‬ ‫ً‬ ‫محیط زیس ــت درص ــورت م ــرگ امی ــد قطع ــا‬ ‫منق ــرض خواه ــد ش ــد‪ .‬جمعی ــت ش ــرقی‬ ‫درن ــای س ــیبری ک ــه درواق ــع تنه ــا گ ــروه‬ ‫باقی مان ــده از ای ــن گون ــه اس ــت‪ ،‬تابس ــتان‬ ‫را در ش ــرق س ــیبری زاداوری ک ــرده و ب ــرای‬ ‫زمس ــتان گذرانی ب ــه ش ــرق چی ــن مـ ـی رود‪.‬‬ ‫نگ ــروه بی ــش از ‪ ۳۰۰۰‬قطع ــه‬ ‫از اعض ــای ای ‬ ‫باقی مان ــده اس ــت‪ .‬زیس ــتگاه زمس ــتانی‬ ‫ً‬ ‫تقریبــا تمامــی جمعیــت ایــن گونــه دریاچــه‬ ‫«پویان ــگ» در چی ــن و اط ــراف ان اس ــت‪.‬‬ ‫هم هس ــاله در زمس ــتان ‪ ۱۵۰‬گون ــه پرن ــده‬ ‫زمس ــتان گ ــذران ب ــا جمعیت ــی بال غب ــر‬ ‫‪۵۰۰‬ه ــزار ب ــال ب ــه ت ــاالب و‬ ‫یک میلی ــون و ‬ ‫نه ــای مازن ــدران ازجمل ــه ت ــاالب‬ ‫اب بندا ‬ ‫بین الملل ــی میانکال ــه می این ــد‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه پیام نور فارس خبر داد؛‬ ‫ایجاد کارگروه های تحول در دانشگاه پیام نور فارس‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫رئی ــس دانش ــگاه پی ــام ن ــور ف ــارس گف ــت‪:‬‬ ‫تش ــکیل کارگرو هه ــای تحول ب ــرای افزایش‬ ‫کارام ــدی در هم ــه حوز هه ــا مهم تری ــن‬ ‫رس ــالت این دانشگاه در چشـ ـم انداز اینده‬ ‫اس ــت‪ .‬محس ــن جاجرمـ ـی زاده در جلس ــه‬ ‫روس ــای مرا کز و واحدهای پی ــام نور فارس‬ ‫بابیان اینک ــه تدوی ــن پیوس ــت عدال ــت‬ ‫در هم ــه ام ــور از مهم تری ــن رس ــالت های‬ ‫یس ــت‪،‬‬ ‫مدی ــران به وی ــژه در مقط ــع کنون ‬ ‫گف ــت‪ :‬بای ــد درادامه مس ــیر نظ ــم جدیدی‬ ‫تعری ــف کنی ــم ت ــا ب ــا عمق بخش ــیدن ب ــه‬ ‫فرهنگ انقالبی و اس ــامی در میان اساتید‪،‬‬ ‫دانش ــجویان و کارمندان قوی تر از گذش ــته‬ ‫نه ــا و اه ــداف حرکت کنیم‪.‬‬ ‫ب هس ــمت ارما ‬ ‫او توس ــعه رش ــته های تحصیلی کارشناسی‬ ‫ارشـــد را از مهم ترین اقدامات حوزه اموزش‬ ‫دانش ــگاه عنوان کرد و اف ــزود‪ :‬عالوه بر مجوز‬ ‫پذی ــرش دانش ــجوی خارجی در دانش ــگاه‬ ‫پی ــام ن ــور مرک ــز ش ــیراز و مج ــوز پذی ــرش‬ ‫دانش ــجوی کارشناس ــی در رش ــته های‬ ‫کارب ــردی و جدی ــد‪ ،‬درحال پیگی ــری اخ ــذ‬ ‫مجوز ‪ ۵۳‬رش ــته مح ــل جدید کارشناس ــی‬ ‫ارش ــد از ش ــورای گس ــترش وزارت عل ــوم‪،‬‬ ‫تحقیق ــات و فن ــاوری ب ــرای مرا ک ــز و‬ ‫واحدهای استان هس ــتیم‪ .‬وی تا کید کرد‪:‬‬ ‫تروی ــج کار جمع ــی ازطریق ارتباط ــات موثر‬ ‫و پرهی ــز از حرک ــت تک بعدی و س ــلیقه ای‬ ‫می توان ــد از مهم تری ــن دغدغ هه ــای‬ ‫مدیریتی در روند روبه رشـــد ادامه راه باشد‪.‬‬ ‫وی نهادین هس ــازی فرهن ــگ پاس ــخگویی‪،‬‬ ‫نظ ــارت بر ام ــور و تمرک ــز بر حف ــظ وحدت‬ ‫و انس ــجام را به عن ــوان مهم تری ــن عناص ــر‬ ‫پیش ــرفت دانش ــگاه دانس ــت و یاداور ش ــد‪:‬‬ ‫تم ــام تالش ما این اسـ ـت که در کن ــار اصالح‬ ‫نق ــاط ضع ــف از نق ــاط قوت خ ــود صیانت‬ ‫کنیم‪ .‬مس ــئول نهاد نمایندگی مقام معظم‬ ‫رهب ــری در دانش ــگاه پی ــام ن ــور ف ــارس نی ــز‬ ‫دراین مراس ــم ضم ــن گرامیداش ــت اعی ــاد‬ ‫ش ــعبانیه حرک ــت انقالب اس ــامی ب ــا تمام‬ ‫ته ــا را روبه رش ــد‬ ‫تحری مه ــا و محدودی ‬ ‫دانس ــت و گف ــت‪ :‬ش ــکی نیس ــت م ــردم‬ ‫شه ــای‬ ‫ب ــا صب ــوری و بصی ــرت پ ــای ارز ‬ ‫ایستاده اند و دس ــتاورد خود را از ایستادگی‬ ‫یسـ ـت که‬ ‫دریاف ــت خواهند ک ــرد این درحال ‬ ‫دش ــمن باتمام وج ــود درص ــدد ضربـ ـ ه ب ــه‬ ‫انق ــاب اس ــت‪ .‬حجت االس ــام حاف ــظ‬ ‫ثاب ــت بااش ــاره به اینکه انق ــاب اس ــامی‬ ‫می خواه ــد ب ــرای م ــردم دس ــتاوردهای‬ ‫اقتص ــادی و رفاه ــی نی ــز ایج ــاد کن ــد ام ــا‬ ‫ای ــن حرک ــت ب ــدون هزینه نیس ــت‪ ،‬اف ــزود‪:‬‬ ‫دش ــمنان با س ــنگ اندازی و ایج ــاد چالش‬ ‫نب ــردن نق ــاط ق ــوت را دنب ــال‬ ‫ه ــدف ازبی ‬ ‫می کنند که اغتشاش ــات پاییز‪ ،‬مسمومیت ‬ ‫استاندار مازندران در ارتباط وبیناری با وزیر جهاد کشاورزی‪:‬‬ ‫نیازمند حمایت ویژه وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫از بازار استان مازندران در نوروز هستیم‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫اسـتاندار مازنـدران گفـت‪ :‬مازنـدران بـرای‬ ‫تولیـد و تامیـن محصـوالت کشـاورزی و‬ ‫اقلام اساسـی در نـوروز نیـاز بـه تصمیمـات‬ ‫ملـی و حمایـت ویـژه وزارت جهاد کشـاورزی‬ ‫دارد تـا امنیـت غذایـی کشـور را تامیـن کنـد‪.‬‬ ‫حسـینی پور در جلسـه قـرارگاه امنیـت‬ ‫غذایـی مازنـدران و ارتباط وبینـاری با قرارگاه‬ ‫امنیت غذایی کشور و وزیر جهاد کشاورزی‬ ‫گفـت‪ :‬سـال گذشـته ‪ ۲۰‬میلیـون مسـافر وارد‬ ‫یشـود‬ ‫مازندران شـد و امسـال پیش بینی م ‬ ‫‪ ۱۰‬درصـد بیشـتر و ‪ ۲۲‬میلیـون مسـافر وارد‬ ‫اسـتان شـود‪ .‬وی افـزود‪ :‬باتوجه به اینکـه‬ ‫جمعیـت قابل توجهـی بـرای ایـام نـوروز بـه‬ ‫مازندران مسـافرت می کنند نیاز به حمایت‬ ‫ملـی داریـم چرا کـه خدمـات ملـی ارائـه‬ ‫می دهیـم‪ .‬اسـتاندار بابیان اینکـه امسـال‬ ‫تقـارن مـاه مبـارک رمضـان و ایـام نـوروز را‬ ‫داریـم‪ ،‬گفـت‪ :‬نیازمنـد حمایـت و پشـتیبانی‬ ‫ویـژه و جـدی بـرای خدمت رسـانی بهتـر‬ ‫بـه مـردم و مسـافرین هسـتیم‪ .‬وی اظهـار‬ ‫کـرد‪ :‬سـتاد تنظیـم بـازار و جهـاد کشـاورزی‬ ‫اقدامـات خوبـی بـرای تنظیـم بـازار اسـتان‬ ‫انجام داده اند و با حمایت و پشتیبانی ملی‬ ‫ً‬ ‫قطعـا خدمـات بهتـری بـه مردم و مسـافرین‬ ‫نـوروزی ارائـه خواهیـم داد‪.‬‬ ‫دانش اموزان‪ ،‬تالش ب ــرای ترغیب نخبگان‬ ‫ب ــرای مهاج ــرت و م ــواردی ازاین دس ــت را‬ ‫شه ــای ن ــا کام دش ــمنان‬ ‫یت ــوان از تال ‬ ‫م ‬ ‫ب ــرای توق ــف مس ــیر انق ــاب دانس ــت‪ .‬او‬ ‫جه ــاد تبیین را از مهم ترین وظایف روس ــا و‬ ‫مس ــئولین دانش ــگاهی عنوان و تا کید کرد‪:‬‬ ‫ما وظیفه داریم اول اش ــنا باش ــیم و س ــپس‬ ‫مخاطبمان به ویژه قش ــر دانش ــجو و جوان‬ ‫یه ــای کش ــور ا گاه‬ ‫را نس ــبت ب ــه توانمند ‬ ‫کنی ــم‪ .‬ضمن اینک ــه نق ــد منصفان ــه نبای ــد‬ ‫موردغفل ــت واق ــع ش ــود‪ .‬در مقط ــع فعل ــی‬ ‫تبیی ــن دس ــتاوردها و امیدافرین ــی مقدم بر‬ ‫س ــایر وظایف ما در کنار تالش هایمان برای‬ ‫اداره ام ــور باش ــد‪ .‬همچنین دراین جلس ــه‬ ‫ک ــه امس ــال ب ــرای نخس ــتین بار ب هص ــورت‬ ‫ته ــای‬ ‫حض ــوری برگ ــزار ش ــد‪ ،‬معاون ‬ ‫اجرایی‪ ،‬اموزش ــی‪ ،‬روس ــای مرا کز و واحدها‬ ‫و مدی ــران گرو هه ــای علم ــی ب ــه بح ــث و‬ ‫بررس ــی دس ــتاوردها و چالش های پیش رو‬ ‫پرداختن ــد‪ .‬دراین جلس ــه از زحم ــات دکتر‬ ‫سعید مظلومیان و ابراهیم اژدری در مدت‬ ‫تص ــدی معاون ــت اموزش ــی و پژوهش ــی و‬ ‫روابط عموم ــی دانش ــگاه پی ــام نور اس ــتان‬ ‫فارس تکریم و دکتر س ــعید زحمتکش‪ ،‬دکتر‬ ‫نرگ ــس عباس ــی و بهن ــام کش ــاورز به ترتیب‬ ‫به عن ــوان مع ــاون اموزش ــی و پژوهش ــی‪،‬‬ ‫مدی ــر کارافرینی و ارتباط ب ــا صنعت و مدیر‬ ‫روابط عموم ــی معارف ــه ش ــدند‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫تحقق ‪ ۱۰۰‬درصدی اعتبارات هزینه ای‬ ‫راهداری استان ایالم‬ ‫ســـید زاهدیـــن چشـــمه خاور‬ ‫گفـــت‪ :‬نظـــر بـــه نـــگاه ویـــژه‬ ‫اســـتاندار و رئیـــس ســـازمان‬ ‫مدیریـــت و برنامه ریـــزی‬ ‫اس ــتان و ب ــا ت ــاش و پیگی ــری‬ ‫مســـتمر مجموعـــه راهـــداری‬ ‫و حمل ونقـــل جـــاده ای در‬ ‫مرکـــز و اســـتان تخصیـــص‬ ‫اعتبـــارات اســـتانی راهـــداری‬ ‫و حمل ونقـــل جـــاده ای ‪ ۱۰۰‬در صـــد محقـــق شـــد‪ .‬این مهـــم نویدبخ ــش‬ ‫تغیی ــرات عم ــده در بخ ــش ایمن ــی‪ ،‬ش ــامل عالئ ــم‪ ،‬خط کش ــی‪ ،‬نیوجرس ــی‬ ‫و روک ــش اس ــفالت پروژ هه ــای اس ــتانی و ملی س ــت‪ .‬مدی ــرکل راه ــداری و‬ ‫حمل ونق ــل ج ــاده ای ای ــام بابیان اینک ــه در س ــال های اخی ــر این مه ــم‬ ‫کم ســـابقه بـــوده افـــزود‪ :‬دراین راســـتا تخصیـــص اعتبـــارات ملـــی ب ــه‬ ‫‪ ۱۵۰‬درص ــد رس ــیده یعن ــی ‪ ۵۰‬درص ــد بی ــش از مصوب ــات در قال ــب افزای ــش‬ ‫اعتبــارات محقــق شــده اســت‪ .‬وی بااشــاره به اینکه امســال هــم اقدامــات‬ ‫‪۲۹‬ه ــزار‬ ‫خوب ــی در بخ ــش ایمن ــی انج ــام ش ــده ادام ــه داد‪ :‬نص ــب بی ــش از ‬ ‫تابلـــو و عالئـــم اخطـــاری و انتظامـــی‪ ،‬خط کشـــی بیـــش از ‪ ۵۰۰۰‬کیلومت ــر‬ ‫از راه هـــای ارتباطـــی اســـتان‪ ،‬نصـــب بیـــش از ‪ ۲۲‬کیلومتـــر نیوجرس ــی و‬ ‫عملیـــات اســـفالت بیـــش از ‪ ۲۰۵‬کیلومتـــر از راه هـــای اصلـــی‪ ،‬فرع ــی و‬ ‫روســـتایی در اســـتان انجـــام شـــده اســـت‪.‬‬ ‫نهال کاری ‪ ۴۴‬کیلومتر از راه های روستای بانرحمان‬ ‫به مناسبت هفته منابع طبیعی‬ ‫ابراهیـــم پیرزادیـــان گفـــت‪ :‬همان طورکـــه رهبـــری فرمودنـــد «کاش ــت‬ ‫یک میلیـــارد درخـــت بـــا کمـــک مـــردم شدنی ســـت»؛ به مناس ــبت‬ ‫فرارســـیدن هفتـــه منابع طبیعـــی و ابخیـــزداری‪ ۴۴ ،‬کیلومتـــر از حاش ــیه‬ ‫راه روســـتای بانرحمـــان شهرســـتان مهـــران نهـــال کاری شـــد‪ .‬مدی ــرکل‬ ‫منابع طبیع ــی ای ــام اف ــزود‪ :‬ب ــرای داش ــتن فضای ــی س ــبز و محیط ــی س ــالم‬ ‫نهــا و نهادهــای دولتــی بایــد مــردم نیــز مشــارکت و همــکاری‬ ‫عالو هبــر ارگا ‬ ‫داش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫انجام فرایند سنددارشدن خانه هایی که‬ ‫در زمین های دولتی احداث شده اند‬ ‫فرش ــاد دوس ــتی گف ــت‪ :‬درراس ــتای اج ــرای ایین نام ــه بن ــد (ک) تبص ــره ‪۱۱‬‬ ‫قان ــون بودج ــه س ــال ‪ ۱۴۰۱‬اداره کل راه وشهرس ــازی اس ــتان ای ــام اق ــدام ب ــه‬ ‫وا گ ــذاری و ثب ــت اراض ــی تصرف ــی دولت ــی قب ــل از س ــال ‪ ۱۳۹۴‬نم ــوده ک ــه‬ ‫دراین زمینـــه درحال حاضـــر ‪ ۱۸۰۰‬پرونـــده تشـــکیل شـــده و ازاین تع ــداد‬ ‫تا کنـــون ‪ ۱۲۰۰‬مـــورد اخـــذ ســـند صـــورت گرفتـــه اســـت‪ .‬وی افـــزود‪۱۲۰ :‬‬ ‫پرون ــده نی ــز در کارگ ــروه هیئ ــت نمایندگ ــی اداره کل راه وشهرس ــازی اس ــتان‬ ‫بررســـی شـــده کـــه ازاین تعـــداد ‪ ۹۰‬مـــورد مشـــمول قیمـــت منطقـ ـه ای‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬پرون ــده مش ــمول قیم ــت روز و ‪ ۲۰‬پرون ــده نی ــز فاق ــد ش ــرایط قانون ــی‬ ‫شـــناخته شـــده اند‪ .‬مدیـــرکل راه وشهرســـازی اســـتان درمـــورد ش ــرایط‬ ‫متقاضی ــان ب ــرای سنددارش ــدن مل ــک ساخته ش ــده در اراض ــی تصرف ــی‬ ‫گف ــت‪ :‬از نکات ــی مهم ــی ک ــه در اج ــرای بن ــد (ک) تبص ــره ‪ ۱۱‬قان ــون بودج ــه‬ ‫ســـال ‪ ۱۴۰۱‬می بایســـت درنظـــر گرفـــت این اســـت که ساخت وس ــاز‬ ‫صورت گرفت ــه برمبن ــای طر ح ه ــای مص ــوب ش ــهری باش ــد‪ ،‬بن ــای مذک ــور‬ ‫اســتحکام الزم در برابــر حــوادث طبیعــی داشــته باشــد‪ ،‬شــخص متقاضــی‬ ‫و همس ــر ایش ــان تا کن ــون از مزای ــا و تس ــهیالت دولت ــی مس ــکن اس ــتفاده‬ ‫نک ــرده باش ــد و کارب ــری زمی ــن مربوط ــه مس ــکونی باش ــد‪ .‬دوس ــتی تا کی ــد‬ ‫کـــرد‪ :‬دراین طـــرح تـــا ســـقف ‪ ۲۰۰‬متـــر هزینـــه زمیـــن به صـــورت قیم ــت‬ ‫منطق ـه ای محاســبه شــده کــه مبلــغ بســیارکم بــوده و قیمــت زمیــن مــازاد‬ ‫ب ــر ‪ ۲۰۰‬مت ــر به ص ــورت قیم ــت کارشناس ــی روز از اش ــخاص اخ ــذ خواه ــد‬ ‫نط ــرح‬ ‫ش ــد‪ .‬الزم به ذک ــر اس ــت؛ کس ــانی که ش ــرایط اس ــتفاده از مزای ــای ای ‬ ‫بــرای اخــذ ســند ملکــی خــود را دارنــد تــا پایــان ســال جــاری فرصــت دارنــد‬ ‫ب ــه اداره کل راه وشهرس ــازی اس ــتان مراجع ــه و نس ــبت ب ــه تش ــکیل پرون ــده‬ ‫دراین زمین ــه اق ــدام نماین ــد‪.‬‬ ‫تشکیل ‪ 3100‬پرونده‬ ‫برای رزمندگان فاقد مدارک بالینی‬ ‫مدی ــرکل بنی ــاد ش ــهید و ام ــور ایثارگ ــران اس ــتان ای ــام با بیان اینک ــه ‪3100‬‬ ‫پرون ــده ب ــرای رزمن ــدگان فاق ــد م ــدارک بالین ــی در ای ــام تش ــکیل ش ــده‬ ‫اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬به مناس ــبت گرامیداش ــت روز ش ــهدا ‪ ۲۲‬عن ــوان برنام ــه در‬ ‫یش ــود‪ .‬جم ــال اس ــدی اظه ــار ک ــرد‪ :‬ب ــه مناس ــبت‬ ‫ای ــن اس ــتان برگ ــزار م ‬ ‫گرامیداش ــت روز ش ــهدا ‪ ۲۲‬عن ــوان برنام ــه از ‪ ۱۵‬ت ــا ‪ ۲۲‬اس ــفند م ــاه س ــال‬ ‫ج ــاری هم زم ــان ب ــا سراس ــر کش ــور در اس ــتان ای ــام برگ ــزار می ش ــود‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکـــه مهم تریـــن محـــور ایـــن برنامـــه دیـــدار و سرکشـــی اح ــاد‬ ‫جامع ــه و به وی ــژه مس ــئوالن از خان ــواده ه ــای مع ــزز شهدا س ــت‪ ،‬ی ــاداور‬ ‫ش ــد‪ :‬اج ــرای برنام هه ــای فرهنگ ــی‪ ،‬ی ــادواره ه ــای ش ــهدا‪ ،‬اج ــرای برنام ــه‬ ‫ه ــای ورزش ــی‪ ،‬مس ــابقات فرهنگ ــی و ورزش ــی از دیگ ــر برنامه ه ــای هفت ــه‬ ‫گرامیداش ــت شهداس ــت‪ .‬مدی ــرکل بنی ــاد ش ــهید و ام ــور ایثارگ ــران اس ــتان‬ ‫ای ــام اب ــراز ک ــرد‪ :‬مدی ــران و مس ــئوالن دس ــتگاه های اجرای ــی در این هفت ــه‬ ‫و به طور همزمـــان در روز ‪ ۲۲‬اســـفند ماه بـــا حضـــور در جمـــع تعـــدادی‬ ‫از خانواده هـــای معـــزز شـــهدا حضـــور پیـــدا کـــرده و از ایـــن خانواد هه ــا‬ ‫سرکشـــی خواهنـــد کـــرد‪ .‬اســـدی با تا کید بر اینکـــه مســـابقات ورزش ــی‬ ‫در ســـطح اســـتان به نـــام روز شـــهدا برگـــزار می شـــود‪ ،‬گفـــت‪ :‬پیـــاده روی‬ ‫شو جوانــان در ‪ ۲۶‬اســفند ماه بــا حضــور‬ ‫عمومــی بــا همــکاری اداره کل ورز ‬ ‫اقشـــار مختلـــف مـــردم در شـــهر ایـــام برگـــزار می شـــود و همچنیـــن ب ــا‬ ‫شو پ ــرروش و بنی ــاد حف ــظ اث ــار و نش ــر ارزش ه ــای دف ــاع‬ ‫هم ــکاری اموز ‬ ‫مقــدس‪ ،‬پویــش «ســام شــهید» در قالــب دل نوشــته و مقالــه بــا محوریــت‬ ‫جوان ــان و نوجوان ــان برگ ــزار خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫یادواره شهدای ایل قجر برگزار شد‬ ‫ی ــادواره ش ــهدا و ایثارگ ــران ای ــل‬ ‫قجـ ـر ‪ ،‬فاتح ــان عملی ــات کان ــی‬ ‫ســـخت برگـــزار شـــد‪ .‬اســـتاندار‬ ‫ایـــام در یـــادواره شـــهدای‬ ‫ای ــل قج ــر ب ــا قدردان ــی از ای ــل‬ ‫قج ــر‪ ،‬س ــپاه پاس ــداران و هم ــه‬ ‫کســـانی کـــه بـــرای ارزش هـــای‬ ‫متعـــال دیـــن اســـام و شـــهدا‬ ‫در ایــن مراســم حضــور یافتنــد‪،‬‬ ‫اظهارک ــرد‪ :‬ش ــهدا ب ــا م ــا درس‬ ‫ایثـــار و فـــدا کاری دادنـــد‪،‬‬ ‫ه ــدف از برگ ــزاری یادواره ه ــا انتق ــال پی ــام ش ــهدا ب ــه نس ــل ج ــوان اس ــت‪.‬‬ ‫دکتـــر حســـن بهرام نیـــا افـــزود‪ :‬از نیـــروی انتظامـــی‪ ،‬ســـپاه‪ ،‬روحانیـــون و‬ ‫خادم ــان امام رضـ ـا ؟ع؟ و م ــردم ک ــه ام ــروز پ ــای کار امدن ــد و در راس ــتای‬ ‫اعتــای فرهنــگ ایثــار و شــهادت ایــن مراســم باشــکوه را برگــزار کردنــد نیــز‬ ‫قدردانــی می کنــم‪ .‬بهرام نیــا ادامــه داد‪ :‬شــهدا زنــده هســتند و در پیشــگاه‬ ‫خداون ــد متع ــال جای ــگاه واالی دارن ــد ک ــه در ق ــران کری ــم ای ــات بس ــیاری‬ ‫در وص ــف ش ــهدا بی ــان ش ــده اس ــت‪ ،‬ش ــهدا ب ــا تاس ــی ای ــات ق ــران کری ــم راه‬ ‫خــود را اســتوار ادامــه دادنــد و بــه فیــض شــهادت نائــل شــدند‪ .‬اســتاندار‬ ‫ایــام با اشــاره به روایاتــی از پیامبــر ؟ص؟ در خصــوص جایــگاه واالی شــهدا‪،‬‬ ‫گف ــت‪ :‬پیامبـ ـر ؟ص؟ فرمودن ــد‪ « :‬باالت ــر از ه ــر نیک ــی‪ ،‬ی ــک نیکی س ــت؛ ام ــا‬ ‫ا گ ــر هر ف ــرد در راه خ ــدا ش ــهید ش ــود‪ ،‬باالت ــر از ان هی ــچ نیک ــی نیس ــت‪.‬‬ ‫افتتاح راه دسترسی به ابشار «اما» در ملکشاهی‬ ‫راه دسترســـی بـــه ابشـــار «امـــا» در شهرســـتان ملکشـــاهی بـــا حض ــور‬ ‫اســتاندار ایــام افتتــاح شــد‪ .‬دکتــر حســن بهرام نیــا؛ پــس از بازدیــد از ســد‬ ‫ای ــام ‪ ،‬ش ــرکت در ایی ــن بهر هب ــرداری از راه دسترس ــی ابش ــار ام ــا‪ ،‬بازدی ــد‬ ‫از روســـتاهای بخـــش گجـــی شهرســـتان ملکشـــاهی بـــا حضـــور در ش ــهر‬ ‫مه ــر‪ ،‬ب ــا حض ــور در م ــزار ش ــهدای گمن ــام ضم ــن قرائ ــت فاتح ــه‪ ،‬ب ــه مق ــام‬ ‫واالی ش ــهدا ادای احت ــرام ک ــرد‪ .‬ب ــرای راه دسترس ــی ب ــه ابش ــار «ام ــا» ک ــه‬ ‫‪ ۲۸۰‬متـــر اســـت ‪ ،‬از محـــل مســـئولیت های اجتماعـــی چهارمیلیارد ری ــال‬ ‫هزین ــه ش ــده اس ــت‪ .‬ابش ــار ام ــا در نزدیک ــی روس ــتای ام ــا و پش ــت س ــد‬ ‫ای ــام واق ــع اس ــت‪ .‬ابش ــار ای ــن مح ــل در می ــان دره ای واق ــع ش ــده ک ــه اب‬ ‫ان ب هس ــمت دریاچ ــه س ــد ای ــام در حرک ــت اس ــت‪ .‬زیبای ــی ای ــن ابش ــار در‬ ‫کن ــار دیوار هه ــای پوش ــیده از خ ــزه و س ــرخس پرسیاوش ــان ص ــد چن ــدان‬ ‫ش ــده و ان را ب ــه یک ــی از مقاص ــد و جاذبه ه ــای گردش ــگری ای ــام تبدی ــل‬ ‫ک ــرده اس ــت‪ .‬اس ــتاندار ای ــام با بیان اینک ــه س ــفرهای شهرس ــتانی یک ــی از‬ ‫مهم تریــن رویکردهــای دولــت ســیزدهم اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬هــدف از ســفرهای‬ ‫شهرس ــتانی دی ــدار بی واس ــطه و رو در رو ب ــا م ــردم اس ــت‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬اعظم دستجردی‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها‪ :‬نرجس حبیبی‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالق حرفه ای روزنامه نگاری د ر سایت روزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫دوشنبه ‪ 22‬اسفند ‪ 20 1401‬شعبان ‪ 13 1444‬مارس ‪ 2023‬سال نوزدهم شماره ‪2736‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫تصویب بودجه دوهزار میلیارد تومانی شهرداری قدس‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫ش ــهردار ش ــهرقدس در گفت وگ ــو ب ــا خبرن ــگار س ــایه‪ ،‬از‬ ‫تصوی ــب بودجه دوهزار میلیارد تومانی س ــال اینده خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬برای بهبود فضای شهری و تحقق مطالبات‬ ‫مردم‪ ،‬به بودجه بیشـــتری نیاز بود که شـــورای اســـامی‬ ‫ش ــهرقدس با پیش ــنهاد بودجه موافق ــت و زمینه بهبود‬ ‫فض ــای ش ــهر و خدمت رس ــانی ب ــه م ــردم در س ــال اتی‪،‬‬ ‫مش ــده است‪ .‬سعید شهلی (ش ــهردار قدس) اظهار‬ ‫فراه ‬ ‫داش ــت‪ :‬بودجه مدیریت شهری ش ــهرقدس‪ ،‬با تصویب‬ ‫اعض ــای ش ــورای ش ــهر‪ ،‬ب ــرای س ــال این ــده ب ــه دوه ــزار‬ ‫میلیاردتومان ارتقا داد هش ــده اس ــت‪ .‬شهرس ــتان قدس‬ ‫با وس ــعت ‪ ۱۱۴‬کیلومترمربع‪ ،‬از غرب با تهران و شهریار؛ از‬ ‫ش ــرق و ش ــمال ش ــرقی به تهران؛ از غرب و جنوب غربی‬ ‫ب ــه ش ــهریار و ش ــمال و ش ــمال غرب ــی ب ــه ک ــرج محدود‬ ‫یش ــود‪ .‬این شهرس ــتان که قبل از تاس ــیس شهرداری‬ ‫م ‬ ‫در س ــال ‪ ۱۳۶۸‬بانام قلعه حسـ ـن خان شناخته می شد؛‬ ‫یک ــی از دهس ــتان های بخ ــش کن ته ــران بود ک ــه اوایل‬ ‫انق ــاب بان ــام ش ــهرک قلعه حسـ ـن خان ب ــه ش ــهریار‬ ‫پیوس ــت و پس از چندی به شهرک قدس تغییر نام داد‬ ‫و پـ ـس ازان با اضافه ش ــدن چند روس ــتا‪ ،‬به ش ــهرقدس‬ ‫تبدیل ش ــد‪ .‬همچنین هیئت وزیران‪ ،‬با پیشنهاد وزارت‬ ‫کش ــور‪ ،‬در اردیبهش ــت ‪ ،13۸۸‬با ایجاد شهرستان قدس‬ ‫ب ــه مرکزی ــت ش ــهرقدس موافق ــت ک ــرد و به دلی ــل ق ــرار‬ ‫گرفتن در مرا ک ــز صنعتی‪ ،‬پس از تهران بزرگ؛ بیش ــترین‬ ‫ن ــرخ مهاجرپذی ــری را در کش ــور را ب ــه خ ــود اختص ــاص‬ ‫داده اس ــت و ا کثری ــت جمعی ــت ان را کارگ ــران تش ــکیل‬ ‫می دهن ــد‪ .‬ش ــهردار ق ــدس گف ــت‪ :‬مجموع ــه مدیریت‬ ‫شـــهری قدس‪ ،‬در دوره ششـــم عالوه بر اقدامات اجرایی‬ ‫و ارائـــه خدمات مطلـــوب روزمره‪ ،‬تالش دارد درراســـتای‬ ‫س ــاماندهی و توس ــعه زیرس ــاخت ها و رف ــع مش ــکالت و‬ ‫معضالت به صورت ریشـ ـه ای‪ ،‬گام بردارد‪ .‬س ــعید شهلی‬ ‫کس ــال از دوره شش ــم‬ ‫بااش ــاره به گذش ــت ح ــدود ی ‬ ‫مدیری ــت ش ــهری ق ــدس گفت‪ :‬ب ــا تصمیم ــات اعضای‬ ‫ش ــورای اس ــامی در ح ــوزه ورزش‪ ،‬توس ــعه و اح ــداث‬ ‫زمین و س ــالن ورزش ــی‪ ،‬بازس ــازی و بهس ــازی س ــالن ها‪،‬‬ ‫اح ــداث کارخانه اس ــفالت جه ــت رفع مش ــکالت معابر‪،‬‬ ‫مش ــاوره و مطالعه برای طر ح های ترافیک ــی‪ ،‬تجهیز ابزار‬ ‫و ماش ــین االت‪ ،‬احیای بافت فرس ــوده و ‪ ...‬در دس ــتورکار‬ ‫اجرای ــی ش ــهرداری قرارگرفت ــه اس ــت‪ .‬مهن ــدس ش ــهلی‬ ‫ته ــای‬ ‫شه ــا و فرص ‬ ‫درب ــاره اقدام ــات ش ــهرداری و چال ‬ ‫ای ــن ش ــهر‪ ،‬به وج ــود ‪ ۱۵‬درص ــد باف ــت فرس ــوده در این‬ ‫ش ــهر اش ــاره کرد و افزود‪ :‬برخ ــی از ش ــهرها‪ ،‬ابتدا مطابق‬ ‫با اس ــتانداردها و س ــرانه های ش ــهری س ــاخته می شود؛‬ ‫اما ش ــهرهایی مثل ش ــهرقدس که در س ــنوات گذش ــته‬ ‫ساخت هش ــده‪ ،‬زیرس ــاخت های توسعه ش ــهر‪ ،‬متناسب‬ ‫ب ــا جمعی ــت ایجاد نش ــده و ‪ ۱۵‬درص ــد بافت فرس ــوده و‬ ‫س ــکونت ح ــدود ‪ ۵۰‬درص ــد جمعی ــت در ای ــن بافت ها‪،‬‬ ‫خدمات رس ــانی را س ــخت و مش ــکالت زی ــادی را ب ــرای‬ ‫مدیری ــت ش ــهری و خود م ــردم ایج ــاد کرده اس ــت‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکه در س ــال های گذشته‪ ،‬شهرداری شهرقدس‬ ‫خدمات ش ــهری را برای خدمات رس ــانی بهت ــر به مردم؛‬ ‫نس ــپاری ک ــرده اس ــت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ب ــه بخش خصوص ــی برو ‬ ‫س ــعی کرده ای ــم س ــرانه های الزم در بخش های مختلف‬ ‫را ب ــرای م ــردم فراهم کنی ــم‪ .‬ک ــه در این راس ــتا‪ ،‬در نیمه‬ ‫ش ــعبان‪ ،‬پارک ش ــهید عزیزی در شهرک ش ــهید عزیزی‪،‬‬ ‫از مناط ــق مح ــروم ش ــهرقدس و حاش ــیه ای؛ افتت ــاح‬ ‫و وارد ف ــاز بهر هب ــرداری ش ــد‪ .‬وی بابیان اینک ــه تحق ــق‬ ‫بودج ــه دوه ــزار میلیارد تومانی در س ــال ات ــی‪ ،‬می تواند‬ ‫بخ ــش قابل قبول ــی از مطالب ــات مردمی را پاس ــخ دهد‪،‬‬ ‫اظه ــار داش ــت‪ :‬ش ــهرقدس دارای ترا ک ــم جمعیت ــی‬ ‫یس ــت و ش ــرط اصل ــی خدمات رس ــانی ب ــه م ــردم‪،‬‬ ‫باالی ‬ ‫تامین بودجه الزم مدیریت شهری ســـت‪ .‬وی دراین باره‬ ‫خاطرنش ــان کرد‪ :‬س ــال گذشته‪ ،‬بودجه ش ــهرقدس ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیاردتوم ــان مصوب ش ــده ب ــود که در س ــال جاری به‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلیاردتوم ــان افزای ــش یاف ــت و با تصوی ــب اعضای‬ ‫شـــورای اسالمی شـــهرقدس‪ ،‬برای ســـال اینده به دوهزار‬ ‫میلیاردتوم ــان ارتق ــا داده ش ــد که ای ــن می ــزان بودجه‪،‬‬ ‫می توان ــد زمینه خدمت رس ــانی بهت ــر را نی ــز فراهم کند‪.‬‬ ‫کمربندی های شرقی و غربی شهرقدس‬ ‫ترافیک را به شدت کاهش می دهد‬ ‫ش ــهلی در ادام ــه‪ ،‬باتا کیدبراینک ــه ترافی ــک‪ ،‬یک ــی از‬ ‫معضالت اصلی ش ــهرقدس اس ــت گفت‪ :‬بافت فرس ــوده‬ ‫و مناس ــب نبودن عرض گذرها‪ ،‬موجب ترافیک س ــنگین‬ ‫یش ــود و از طرف ــی باتوجه به اینک ــه انته ــای اتوب ــان‬ ‫م ‬ ‫یش ــود‪ ،‬ش ــهروندان‬ ‫حکی ــم ب ــه ش ــهرقدس خت ــم م ‬ ‫قلمس ــتانی ب ــا پ ــرورش درخت ــان ثمـــر ده‪ ،‬در دســـتورکار‬ ‫ب ــوده و گلخانـ ـه ای با ظرفی ــت پـــرورش ‪ ۳۰۰‬هـــزار گل در‬ ‫ثش ــده ک ــه در ای ــام دهـــه فجر افتتاح شـــد‬ ‫س ــال احدا ‬ ‫که تا کنون ‪ ۷۰‬هزار گل در ان تولیدشـــده تا در شـــب عید‬ ‫برای ش ــهروندان از ان اس ــتفاده شـــود‪ .‬با تولیـــدات این‬ ‫گلخان ــه‪ ،‬ظاه ــر ش ــهرقدس پرگل تـــر از گذشـــته خواهـــد‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫ش ــهرهای مجاور تمایل دارند از داخل ش ــهرقدس تردد‬ ‫کنن ــد‪ .‬ب ــه همی ــن خاط ــر‪ ،‬خیاب ــان اصل ــی این ش ــهر با‬ ‫ترافیک مضاعف روبروس ــت‪ .‬که درهمین راستا اقداماتی‬ ‫برای کاهش ترافیک ش ــهرقدس انجا مش ــده است‪ .‬وی‬ ‫اف ــزود‪ :‬در هفت ــه دولت س ــال ج ــاری‪ ،‬زیرگذر کاووس ــیه‬ ‫به منظور کاهش ترافیک ش ــهرقدس افتتاح ش ــد و برای‬ ‫کاه ــش ب ــار ترافیک ــی‪ ،‬دو کمربن ــدی در اضالع ش ــرقی و‬ ‫یش ــده ک ــه س ــاخت کمربن ــدی‬ ‫غرب ــی ش ــهر پیش بین ‬ ‫هفت جوی از مس ــیر معادن به اتوب ــان فتح و کمربندی‬ ‫نه ــای گلبرگ‪،‬‬ ‫ش ــرقی از دانش ــگاه ازاد ب هس ــمت خیابا ‬ ‫موجب سهولت تردد ش ــهروندان خواهد شد و از طرفی‬ ‫طرح جامع ترافیکی ش ــهر هم در دس ــتورکار است که در‬ ‫این ــده ای نزدی ــک‪ ،‬تصویب خواهد ش ــد‪.‬‬ ‫بازسازی پارک های شهرقدس‬ ‫به منظور تحقق شعار "شهر دوستدار کودک"‬ ‫ش ــهردار ش ــهرقدس بابیان اینک ــه توس ــعه فضای س ــبز‬ ‫و ایج ــاد محیطی ش ــاد و مرف ــه‪ ،‬در دس ــتورکار مجموعه‬ ‫یس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬در ب ــدو ورود بن ــده‬ ‫مدیری ــت شهر ‬ ‫نه ــای‬ ‫که ــا و میدا ‬ ‫به عن ــوان ش ــهردار‪ ،‬بس ــیاری از پار ‬ ‫ش ــهر وضعیت مناس ــبی ازنظر روش ــنایی و فضای س ــبز‬ ‫نداش ــتند و حتی روش ــنایی ان ها نیز تامین نش ــده بود؛‬ ‫بنابراین‪ ،‬هزینه زیادی صرف ش ــد تا مش ــکل روش ــنایی‬ ‫که ــا با کم ــک مس ــئوالن مدیریت‬ ‫نه ــا و پار ‬ ‫ای ــن میدا ‬ ‫ش ــهری ارتق ــا یاب ــد‪ .‬همچنین وس ــایل ب ــازی و وس ــایل‬ ‫بش ــده اس ــت تا‬ ‫ورزش ــی در پارک های ش ــهرقدس‪ ،‬نص ‬ ‫ه ــدف "ش ــهر دوس ــتدار ک ــودک" محقق ش ــود‪ .‬ش ــهلی‬ ‫ادام ــه داد‪ :‬ف ــاز دو باغ ملی‪ ،‬پارک ش ــهرک عزی ــزی اماده‬ ‫ش ــد و پارک خطی چیتگر در دس ــتورکار قرارگرفته است‪.‬‬ ‫همچنین پارک های محله ای مناط ــق‪ ،‬احیا و اب نما در‬ ‫ای ــن پارک ها نصب ش ــد‪.‬‬ ‫احداث گلخانه بزرگ شهرقدس‬ ‫با ظرفیت پرورش ‪ ۳۰۰‬هزار گل در سال‬ ‫وی بااش ــاره به پویش "هر خانه ی ــک درخت" که باهدف‬ ‫توس ــعه فضای سبز در ش ــهرقدس برگزارش ــده گفت‪ :‬به‬ ‫ش ــهروندانی ک ــه مراجع ــه می کنن ــد‪ ،‬یک اصل ــه درخت‬ ‫یش ــود تا در من ــزل خود پ ــرورش دهند‪.‬‬ ‫رای ــگان داده م ‬ ‫احداث استادیوم فوتبال ساحلی شهرقدس؛‬ ‫برای اولین بار در غرب استان تهران‬ ‫ش ــهردار ش ــهرقدس‪ ،‬گریزی نیز به توســـعه ســـرانه های‬ ‫ورزش ــی زد و گف ــت‪ :‬ب ــرای اولی ــن بـــار در غـــرب اســـتان‬ ‫ته ــران‪ ،‬اس ــتادیوم فوتبال س ــاحلی شـــهرقدس احداث‬ ‫ش ــد که در س ــنوات گذش ــته‪ ،‬مدیـــران قبلی‪ ،‬ورزشـــگاه‬ ‫ش ــهرقدس را اح ــداث کرده بودنـــد‪ .‬امـــا باتوجه به اینکه‬ ‫طراح ــی ای ــن ورزش ــگاه مربوط به ‪ ۲۰‬ســـال پیـــش بود و‬ ‫از طرف ــی چم ــن ای ــن اس ــتادیوم هم مناســـب نبـــود‪ ،‬با‬ ‫تا کید اعضای ش ــورای اس ــامی شهر‪ ،‬نســـبت به احیای‬ ‫سیس ــتم گرمایش ــی و سرمایش ــی از کـــف‪ ،‬بـــرای چمن و‬ ‫بازس ــازی و احداث خوابگاه ها اقدام شـــد‪ .‬این مســـئول‬ ‫همچنین ادامه داد‪ :‬ق ــرارداد یک زمین چمن مصنوعی‬ ‫اس ــتاندارد دیگر هم منعقدش ــده که تا بعـــد از عید نوروز‬ ‫ب ــه بهر هب ــرداری می رس ــد‪ .‬ضمن اینکـــه بـــرای اولیـــن بار‬ ‫یک مجموعه ورزش ــی برای ورزش تنیس هـــم راه اندازی‬ ‫ش ــده ک ــه ت ــا پای ــان س ــال از ان بهره بـــرداری می شـــود‪.‬‬ ‫مدیریت ش ــهری ق ــدس تصریح کرد‪ :‬زمین های ورزشـــی‬ ‫ه ــم در مح ــات مختل ــف ش ــهرقدس احداث شـــده که‬ ‫یت ــوان به زمی ــن ورزش ــی پارک هـــای ولیعصر؟جع؟ و‬ ‫م ‬ ‫باغ ملی اش ــاره کرد‪ .‬س ــالن های ورزشـــی هم مثل سالن‬ ‫ورزش ــی ولی عصر؟جع؟ بازسازی شـــده و چندین سالن‬ ‫حش ــده اســـت‪ .‬وی درخصـــوص‬ ‫ورزش ــی جدی ــد افتتا ‬ ‫س ــاخت اس ــتادیوم های چندمنظـــوره در شـــهرقدس‬ ‫گف ــت‪ :‬ب ــا مال ــک زمین ــی در خیابـــان شـــهدای اصنـــاف‬ ‫تواف ــق کرده ای ــم ت ــا اس ــتادیوم چندمنظـــوره ای در این‬ ‫خیابان ساخته ش ــود‪ .‬همچنین ساخت یک استادیوم‬ ‫س ــالنی چندمنظ ــوره ه ــم ب ــرای رشـــته های فوتبـــال‪،‬‬ ‫والیب ــال‪ ،‬بس ــکتبال و هندبال در خیابان گلبـــرگ هم در‬ ‫دس ــتورکار است‪.‬‬ ‫به روزرسانیتجهیزاتاتش نشانی‬ ‫از دیگر اقدامات شهرداری شهرقدس در سال جاری‬ ‫شهردار شهرقدس بااشاره به کمبود امکانات اتش نشانی‬ ‫شـهرقدس گفت‪ :‬پس از چند سـال‪ ،‬برای خرید وسایل و‬ ‫تجهیـزات اتش نشـانان مثل لبـاس‪ ،‬اره برقـی و جک های‬ ‫موردنیـاز انـان اقـدام کرده ایم‪ .‬مهندس شـهلی در بخش‬ ‫دیگـری از ایـن گفت وگـو‪ ،‬درخصـوص اجـرای طـرح‬ ‫بهـای‬ ‫سـاماندهی معابـر و توسـعه شـبکه هدایـت ا ‬ ‫سـطحی شـهرقدس نیـز اظهـار داشـت‪ :‬باتوجه به اینکـه‬ ‫بهـای‬ ‫سـاماندهی معابـر و توسـعه شـبکه هدایـت ا ‬ ‫سـطحی در شـهرقدس بـا جدیـت ادامـه دارد؛ عملیـات‬ ‫لوله گـذاری هدایـت اب هـای سـطحی به طـول ‪ ۱۰۰‬متر در‬ ‫بلـوار شـهید کلهـر طـی یک سـال گذشـته و تـداوم اجـرای‬ ‫ایـن پـروژه تـا تقاطـع قـدس و میـدان ازادی‪ ،‬ادامـه دارد‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول اضافـه کـرد‪ :‬در سـنوات گذشـته باتوج هبـه‬ ‫مشـکالت اب گرفتگـی در بعضـی مناطـق شـهر در هنـگام‬ ‫بارندگـی‪ ،‬طـرح احـداث شـبکه هدایت اب های سـطحی‬ ‫معابـر کلیـد خـورد و مشـکل اب گرفتگـی تعـدادی از معابر‬ ‫شـهر بـا اجـرای این طـرح مرتفـع شـد‪ .‬شـهردار قـدس‬ ‫افـزود‪ :‬هـدف از اجـرای ایـن پـروژه‪ ،‬رفـع کامـل اب گرفتگـی‬ ‫معابـر بـوده به طوری کـه در زمـان بارندگـی‪ ،‬شـهروندان‬ ‫گرامی در هیچ نقطه ای از شـهر‪ ،‬دچار مشـکالت ترافیکی‬ ‫و تـردد نباشـند و بـا حمایـت اعضـای شـورای اسلامی‬ ‫بودجـه قابل توجهـی جهـت اجـرا و تکمیـل ایـن پـروژه‬ ‫تخصیـص داده شـده و باهمـت مضاعـف همـکاران در‬ ‫مجموعـه مدیریت شـهری‪ ،‬بخش عمده ای از مشـکالت‬ ‫اب گرفتگـی معابـر‪ ،‬به ویـژه در محدوده بلوار شـهید کلهر؛‬ ‫در اینـده ای نزدیـک مرتفـع خواهـد شـد‪ .‬وی بـه نقـش‬ ‫شـهروندان در جلوگیـری از اب گرفتگـی معابـر اشـاره کـرد‬ ‫بهـای‬ ‫و گفـت‪ :‬توسـعه زیرسـاخت های شـبکه هدایـت ا ‬ ‫سـطحی‪ ،‬بـدون همـکاری شـهروندان مثمـر ثمـر نبـوده و‬ ‫می بایسـت بـا عـدم رهاسـازی زبالـه در جوی هـای اب‪ ،‬به‬ ‫سـهم خـود از اب گرفتگـی معابـر جلوگیـری کننـد‪ .‬سـعید‬ ‫شـهلی در پایـان خاطرنشـان کـرد‪ :‬توسـعه زیرسـاخت ها‪،‬‬ ‫در عمـران و ابادانـی و ارتقـای رفـاه اجتماعـی نمـود بارزی‬ ‫خواهـد داشـت کـه با گذشـت زمـان‪ ،‬اهمیـت اجـرای ان‬ ‫بیش ازپیـش مشـخص خواهـد شـد و شـهروندان نتایـج‬ ‫مطلـوب ان را خواهنـد دیـد‪.‬‬ ‫به مناسبت سالروز والدت باسعادت حضرت ولیعصر ؟جع؟ برگزار شد؛‬ ‫توسط مدیریت شهری قدس صورت گرفت؛‬ ‫گزنی پروژه های عمرانی در شهرقدس‬ ‫ایین افتتاح و کلن ‬ ‫کسب عنوان "دستگاه برتر" نمایشگاه دستاوردهای دولت سیزدهم‬ ‫به مناسـبت فرارسـیدن نیمـه شـعبان‪ ،‬سـالروز والدت‬ ‫باسـعادت حضـرت صاحب الزمـان امـام مهـدی؟جع؟؛‬ ‫و اغـاز هفتـه منابـع طبیعـی‪ ،‬اییـن افتتـاح و کلنگ زنـی‬ ‫پروژ ههـای عمرانـی و همچنیـن مراسـم روز درختـکاری‬ ‫در شـهرقدس برگـزار شـد‪ .‬به گـزارش اداره ارتباطـات و امـور‬ ‫بین الملـل شـورای اسلامی و شـهرداری قـدس؛ در ایـن‬ ‫مراسـم‪ ،‬بوسـتان شـهید عزیـزی در منطقـه کم برخـوردار‬ ‫شـهرک شـهید عزیـزی‪ ،‬ب هصـورت رسـمی افتتـاح شـد‬ ‫و دراختیـار شـهروندان عزیـز قـرار گرفـت‪ .‬همچنیـن‬ ‫درراسـتای ارتقـای سـرانه های ورزشـی و فرهنگـی‬ ‫شهرقدس‪ ،‬کلنگ احداث پروژه مجموعه ورزشی تنیس‬ ‫روی میـز‪ ،‬در محوطـه پشـت دارالقـران و خانـه فرهنـگ‬ ‫کـوی فـرزان‪ ،‬توسـط مسـئوالن شهرسـتان بـر زمیـن زده‬ ‫شـد‪ .‬در ادامـه نیـز مسـئولین شهرسـتان و هیئـت همراه‪،‬‬ ‫در مراسـم روز درختـکاری کـه در تصفیه خانـه شهرسـتان‬ ‫قـدس برگـزار شـد؛ شـرکت کردنـد و ب هصـورت نمادیـن‪،‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬اصلـه نهـال در محوطـه ایـن تصفیه خانه غرس شـد‪.‬‬ ‫شـایان ذکر اسـت‪ ،‬شـهرداری قـدس درراسـتای توسـعه‬ ‫فضـای سـبز‪ ،‬پویـش "هـر خانـه یـک درخـت" را از ابتـدای‬ ‫اسـفندماه اغـاز کـرده اسـت‪ .‬در این طرح‪ ،‬اولویت کاشـت‬ ‫با درختان مثمر بوده و شهروندان می توانند برای ایجاد‬ ‫فضـای سـبز درب منـازل خـود‪ ،‬به اسـانی و ب هصـورت‬ ‫رایـگان‪ ،‬از خدمـات سـازمان سـیما‪ ،‬منظـر و فضـای سـبز‬ ‫شـهری بهره منـد شـوند‪.‬‬ ‫غرفه شورای اسالمی و شهرداری قدس‪ ،‬به عنوان دستگاه برتر نمایشگاه دستاوردهای‬ ‫دولـت سـیزدهم در شهرسـتان قـدس کـه در ایـام دهـه مبـارک فجـر برگزار شـد؛ شـناخته‬ ‫شـد‪ .‬به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شـورای اسلامی و شـهرداری قدس؛ پس‬ ‫از ارزیابی انجا مشـده توسـط فرمانداری شهرسـتان‪ ،‬از غرفه های نهادها و دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی شهرسـتان قـدس حاضـر در ایـن نمایشـگاه‪ ،‬غرفه شـورای اسلامی و شـهرداری‪،‬‬ ‫حهـا و پروژ ههـای عمرانـی‬ ‫موفـق بـه کسـب عنـوان دسـتگاه برتـر شـدند‪ .‬معرفـی طر ‬ ‫شـهرداری‪ ،‬در قالـب بنـر‪ ،‬ویژه نامـه‪ ،‬بروشـور و کلیـپ‪ ،‬برگـزاری جلسـات میـز خدمـت در‬ ‫محـل غرفـه بـا حضـور شـهردار‪ ،‬اعضـای شـورای اسلامی و مدیـران شـهرداری‪ ،‬و نمایـش‬ ‫دسـتاوردهای مجموعه مدیریت شـهری در دولت سـیزدهم‪ ،‬از محورهای غرفه شورای‬ ‫اسلامی و شـهرداری قـدس در ایـن نمایشـگاه بـود‪ .‬نمایشـگاه دسـتاوردهای دولـت‬ ‫سـیزدهم بـا حضـور بیـش از ‪ ۵۰‬نهـاد و دسـتگاه اجرایـی شهرسـتان‪ ،‬در روزهـای ‪ ۱۶‬تـا ‪۲۲‬‬ ‫نمـاه سـال جـاری در مصلا شـهر برگـزار شـد‪.‬‬ ‫بهم ‬ ‫افتتاح پایگاه اورژانس روستای خوشنام‬ ‫پایـگاه اورژانـس روسـتای خوشـنام‪ ،‬بااعتبار ‪ ۶۰‬میلیاردریـال‪ ،‬در ایینی با‬ ‫حضـور فرمانـدار و امام جمعه مالرد افتتاح شـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومی‬ ‫فرمانـداری شهرسـتان ملارد؛ هم زمـان بـا گرامیداشـت اعیـاد شـعبانیه‪،‬‬ ‫پایـگاه اورژانـس روسـتای خوشـنام بـا حضـور جابـر کریمـی (فرمانـدار )‪،‬‬ ‫حجت االسلام خوبانـی (امام جمعـه)‪ ،‬کاظمـی (بخشـدار مرکـزی)‪ ،‬فلاح‬ ‫(رئیـس اورژانـس جنـوب غـرب اسـتان تهـران) و جمعـی از مسـئوالن‬ ‫محلی و اهالی روسـتا افتتاح شد‪ .‬براسـاس این گزارش؛ زیربنای اورژانس‬ ‫روسـتای خوشـنام در دوطبقـه بـه مسـاحت ‪ ۳۰۰‬مترمربـع توسـط خیـر‬ ‫نیک اندیـش؛ ابراهیـم قره چائـی و دهیـاری خوشـنام‪ ،‬بااعتبـاری بال غبـر‬ ‫‪ ۶۰‬میلیاردریـال احـداث شـده اسـت‪ .‬شـایان ذکر اسـت ایـن پایـگاه کـه‬ ‫بـه نـام زنده یـاد حـاج جعفـر قره چائـی (خیـر مدرسه سـاز ) نا مگـذاری‬ ‫شـده‪ ،‬به یک دسـتگاه امبوالنس و تجهیزات پزشـکی کامل‪ ،‬مجهز و به‬ ‫روسـتائیان خدمـات ارائـه می کنـد‪.‬‬ ‫بودجه ‪ 645‬میلیارد تومانی سال اینده شهرداری صفادشت‬ ‫به تصویب شورای شهر رسید‬ ‫اعضـای شـورای اسلامی شـهر صفادشـت‪ ،‬مبلـغ ‪ ۶۴۵‬میلیاردتومـان را به عنـوان بودجه‬ ‫سـال اینـده شـهرداری صفادشـت تعییـن و تصویـب کردنـد‪ .‬ب هگـزارش برنـا اسـتان تهران؛‬ ‫رئیـس شـورای اسلامی شـهر صفادشـت گفـت‪ :‬الیحـه بودجه پیشـنهادی شـهرداری‪ ،‬با‬ ‫نـگاه عدالت محـوری و توسـعه متـوازن‪ ،‬بـه تصویب شـورای اسلامی رسـید‪ .‬غالمحسـین‬ ‫خدایـار اظهـار داشـت‪ :‬این بودجه براسـاس بنـد ‪ ۱۲‬ماده ‪ ۸۰‬قانون تشـکیالت‪ ،‬وظایف و‬ ‫انتخابات شوراهای اسالمی شهر‪ ،‬پس از بررسی پیشنهادها و بحث و بررسی در برگزاری‬ ‫جلسـات متعـدد کمیسـیون برنامه وبودجـه و امـور حقوقـی شـورای شـهر و بـا در نظـر‬ ‫گرفتن شـرایط اقتصادی شـهروندان‪ ،‬تهیه و تدوین شـد‪ .‬وی افزود‪ :‬بودجه سـال اینده‪،‬‬ ‫باتوج هبـه تـورم موجـود و شـرایط اقتصـادی شـهروندان محاسب هشـده و معـادل درصـد‬ ‫کل بودجـه ‪ ۶۴۵‬میلیـارد تومانـی در بخـش جـاری‪ ۱۹۵ ،‬میلیاردتومان معـادل ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫کل بودجـه و در بخـش عمرانـی‪ ۴۵۰ ،‬میلیاردتومـان معـادل ‪ ۷۰‬درصد کل بودجه اسـت‪.‬‬ ‫رئیس شـورای اسلامی شـهر صفادشـت تا کید کرد‪ :‬عدالت محوری در همه فعالیت ها و‬ ‫توزیع عادالنه خدمات شهری‪ ،‬افزایش اختیارات ناحیه شهرک امید براساس سیاست‬ ‫تهـای سـرمایه گذاری‬ ‫محله محـوری‪ ،‬افزایـش درامدهـای پایـدار‪ ،‬بهره گیـری از ظرفی ‬ ‫و مشـارکت بخـش خصوصـی؛ از مهم تریـن خصوصیـات بودجـه سـال اینـده اسـت‪ .‬وی‬ ‫شهـا‪ ،‬پـروژه‬ ‫ادامـه داد‪ :‬در بخـش پروژ ههـای کالن نیـز بـرای توسـعه متـوازن در کلیـه بخ ‬ ‫فاضلاب شـهری‪ ،‬متـرو شـهری‪ ،‬کمربنـدی جنوبـی‪ ،‬تفرجـگاه بـزرگ صفادشـت‪ ،‬پـارک‬ ‫‪ ۵۶‬هکتـاری شـهرک امیـد و طـرح بازچرخانـی پسـاب در روسـتاهای حریـم اجـرا خواهـد‬ ‫با حضور فرماندار و بخشدار مرکزی شهرستان شهریار‬ ‫برگزار شد؛‬ ‫شـد‪ .‬رئیـس شـورای شـهر صفادشـت بابیان اینکـه درراسـتای توسـعه زیرسـاخت ها‪،‬‬ ‫یشـده اسـت‬ ‫حهـای فرهنگـی ‪ 46‬میلیاردتومـان پیش بین ‬ ‫تهـا و طر ‬ ‫تهـا و فعالی ‬ ‫ظرفی ‬ ‫افـزود‪ :‬اعضـای شـورای اسلامی شـهر صفادشـت‪ ،‬در جریـان بررسـی الیحـه بودجـه‪۷۶ ،‬‬ ‫میلیاردریال به حوزه توسـعه و نگهداری تاسیسـات شـهری اضافه کردند‪ .‬خدایار افزود‪:‬‬ ‫بودجـه پیشـنهادی در بخـش منابـع‪ ،‬شـامل درامدهـای ناشـی از عـوارض عمومـی ‪۴۵‬‬ ‫درصـد‪ ،‬اختصاصـی نیـم درصـد‪ ،‬وا گـذاری دارایی هـای سـرمایه ای (فروش امـوال منقول‬ ‫و غیرمنقـول) ‪ ۴۵‬درصـد و کمـک اعطایـی دولـت‪ ،‬یـک درصـد اسـت‪.‬‬ ‫کلنگ زنی احداث بوستان ‪ ۵۶‬هکتاری شهرک امید صفادشت‬ ‫چهل و چهارمین جلسه ستاد تسهیل‬ ‫و رفع موانع تولید شهرستان شهریار‬ ‫چهـل و چهارمیـن جلسـه کارگـروه تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد درراسـتای اجـرای‬ ‫سیاسـت های اقتصـاد مقاومتـی شهرسـتان شـهریار‪ ،‬بـه ریاسـت امیرعبـاس شـفیع زاده‬ ‫(فرمانـدار شهرسـتان شـهریار ) برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی فرمانـداری ویـژه‬ ‫شهرسـتان شـهریار؛ در ایـن جلسـه کـه بـا حضـور معـاون برنامه ریـزی و توسـعه‪ ،‬بخشـدار‬ ‫مرکـزی‪ ،‬شـهردار شـهریار‪ ،‬شـهردار باغسـتان‪ ،‬رئیـس اداره صمـت‪ ،‬رئیـس اداره جهـاد‬ ‫کشـاورزی و مدیرعامل شـرکت سـولیکو کاله در محل شـرکت کاله تشـکیل شـد‪ ،‬مسـائل‬ ‫و مشـکالت ایـن شـرکت‪ ،‬مرتبـط بـا شـهرداری باغسـتان و شـهریار و مدیریـت جهـاد‬ ‫کشـاورزی‪ ،‬طرح و موردبحث و بررسـی قرار گرفت‪ .‬شـفیع زاده در بخشـی از سـخنان خود‬ ‫بااشـاره به رهنمودهـای مقـام معظـم رهبـری درخصـوص توجـه جـدی بـه حـوزه تولیـد و‬ ‫اشتغال گفت‪ :‬همه ادارات و دستگاه ها باید درراستای عمل به فرمایشات مقام معظم‬ ‫رهبـری‪ ،‬بسـترهای الزم را جهـت تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد فراهـم کننـد‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه ویدئوکنفرانس مبارزه با مواد مخدر‬ ‫در فرمانداری شهرستان شهریار‬ ‫هم زمـان بـا گرامیداشـت هفتـه منابـع طبیعـی‪ ،‬کلنـگ احـداث بوسـتان ‪ ۵۶‬هکتـاری‬ ‫شـهرک امیـد بـه زمیـن زده شـد‪ .‬طـی ائینـی بـا حضـور حامـد سـلمانی (معـاون فنـی و‬ ‫عمرانـی فرمانـداری)‪ ،‬شـهردار و اعضـای شـورای اسلامی شـهر صفادشـت‪ ،‬رئیـس منابـع‬ ‫طبیعـی و جمعـی دیگـر از مسـئوالن محلـی‪ ،‬کلنـگ احـداث ‪ ۵۶‬هکتـاری شـهرک امیـد‬ ‫یسـت قـرار اسـت ایـن پـروژه طـی پنـج سـال‪ ،‬توسـط شـهرداری‬ ‫بـه زمیـن زده شـد‪ .‬گفتن ‬ ‫صفادشـت بـا بـراورد هزینـه سـال ‪ ۱۴۰۱‬بااعتبـار ‪ ۱۶۰۰‬میلیاردتومـان احـداث و دراختیـار‬ ‫مـردم گذاشـته شـود‪.‬‬ ‫گرامیداشت روز درختکاری در صفادشت با کاشت و اهدای ‪ ۲۰۰۰‬اصله نهال‬ ‫مراســم روز درختــکاری در صفادشــت نیــز‪ ،‬بــا حضــور حجت االسالم والمســلمین خوبــرو‬ ‫(امام جمع ــه)‪ ،‬دس ــتگردی (بخش ــدار صفادش ــت)‪ ،‬س ــعادت (عض ــو ش ــورای اس ــامی‬ ‫شــهر)‪ ،‬کریمــی (شــهردار ) و همچنیــن مدیــران و کارکنــان مجموعــه رایزکــو از واحدهــای‬ ‫مســتقر‪ ۲۰۰۰ ،‬اصلــه نهــال در محوطــه ســایت مجموعــه‪ ،‬غــرس و اهــدا شــد‪ .‬ایــن مراســم‬ ‫به مناس ــبت گرامیداش ــت هفت ــه مناب ــع طبیع ــی و روز درخت ــکاری و فرارس ــیدن به ــار‬ ‫طبیعــت برگــزار شــد‪.‬‬ ‫جلسـه ویدئوکنفرانـس مبـارزه بـا مواد مخـدر‪ ،‬در فرمانداری شهرسـتان شـهریار با حضور‬ ‫امیرعبـاس شـفیع زاده (فرمانـدار شهرسـتان شـهریار ) و مـرادی (مدیـرکل فنـی عمرانـی‬ ‫اسـتانداری تهـران) برگـزار شـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی فرمانـداری ویـژه شهرسـتان‬ ‫شـهریار؛ در این جلسـه‪ ،‬امیرعباس شـفیع زاده‪ ،‬مرادی‪ ،‬محمدحسـین مداحی (معاون‬ ‫سیاسـی امنیتـی و اجتماعـی)‪ ،‬ملکـی (معـاون توسـعه و برنامه ریـزی)‪ ،‬باغبانـی (معـاون‬ ‫فنی عمرانی)‪ ،‬اشـجعی (بخشـدار مرکزی) و شـهرداران و سایر اعضای شورای هماهنگی‬ ‫مبارزه با مواد مخدر شهرسـتان شـهریار‪ ،‬در محل فرمانداری حضور داشـتند که جلسـه‬ ‫به شـکل ویدئوکنفرانس برگزار شـد‪ .‬فرماندار شهرسـتان شـهریار در پایان این جلسـه‪ ،‬بر‬ ‫همـکاری هرچـه بیشـتر اعضـای شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مواد مخـدر شهرسـتان‪ ،‬بر‬ ‫گسـازی‬ ‫اسـتفاده از ظرفیـت دانشـگاه ها و مرا کـز علمـی در فراینـد اطالع رسـانی و فرهن ‬ ‫در مبـارزه بـا مـواد مخـدر در شهرسـتان و سـرمایه گذاری هدفمنـد در حوزه هـای ورزشـی‬ ‫و فرهنگـی‪ ،‬تا کیـد کرد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 3086

روزنامه سایه 3086

شماره : 3086
تاریخ : 1403/03/08
روزنامه سایه 3085

روزنامه سایه 3085

شماره : 3085
تاریخ : 1403/03/07
روزنامه سایه 3084

روزنامه سایه 3084

شماره : 3084
تاریخ : 1403/03/06
روزنامه سایه 3083

روزنامه سایه 3083

شماره : 3083
تاریخ : 1403/03/05
روزنامه سایه 3081

روزنامه سایه 3081

شماره : 3081
تاریخ : 1403/03/01
روزنامه سایه 3080

روزنامه سایه 3080

شماره : 3080
تاریخ : 1403/02/31
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!