روزنامه سایه شماره 2735 - مگ لند
0

روزنامه سایه شماره 2735

روزنامه سایه شماره 2735

روزنامه سایه شماره 2735

‫شو جوانان خبر داد؛‬ ‫معاون وزیر ورز ‬ ‫برنامه های تشویقی دولت برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان‬ ‫اغاز «رژه نمک» گاندی‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1930‬؛ گانـدی یـک راهپیمایـی ب هسـمت دریـا را اغـاز کـرد‬ ‫کـه بـه «رژه نمـک» معـروف شـد‪ .‬او ایـن رژه را دراعتراض بـه انحصـار بریتانیـا در حـوزه‬ ‫نمـک در هنـد‪ ،‬شـروع کـرد و ‪23‬روز ادامـه داد تـا بعـد از طـی ‪ ۳۹۰‬کیلومتـر‪ ،‬بـدون‬ ‫پرداخـت مالیـات‪ ،‬بـه تولیـد نمـک بپـردازد‪.‬‬ ‫شو جوانان گفـت‪« :‬دولت‪ ،‬مصمم به‬ ‫معـاون امـور جوانـان وزیر ورز ‬ ‫رفع مشکالت جوانان نخبه است و برای جلوگیری از مهاجرت این‬ ‫قشـر‪ ،‬برنامه هـای تشـویقی مناسـبی در نظـر دارد»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛‬ ‫وحیـد یامین پـور دربـاره مهاجـرت نخبـگان افـزود‪« :‬در این رابطـه‬ ‫بنیـاد نخبـگان و معاونـت علمی ریاسـت جمهوری مسـئولیت های‬ ‫مشـخصی دارنـد و دولـت هـم ضمـن اطلاع از مشـکالت این حـوزه؛‬ ‫برنامه هایی در حمایت از نخبگان جوان در دستور کار دارد‪ .‬امسال‬ ‫با توجه به اینکه از سوی رهبری به نام حمایت از تولید دانش بنیان‬ ‫و اشـتغال افرینی‪ ،‬نام گـذاری شـد‪ ،‬حمایت های فوق العـاده ای برای‬ ‫رونـق حـوزه دانش بنیان هـا و حمایـت از تولیـدات نخبگان ارائه شـد»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫یک شنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 19 1401‬شعبان ‪ 12 1444‬مارس ‪ 2023‬سال نوزدهم شماره ‪ 1500 2735‬تومان‬ ‫تحلیلگران بین المللی از اهمیت توافق تهران و ریاض می گویند؛‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫تغییر جغرافیایسیاسیوشکستهژمونیامریکا‬ ‫‪2‬‬ ‫واژه باید‬ ‫خود باران باشد!‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫مثلث چین‪ ،‬ایران‬ ‫و عربستان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نگاه جامعه شناختی به عید نوروز‬ ‫نوروز‪ ،‬بخشی از‬ ‫ادبیات توسعه گرای ا�یران است‬ ‫بی شـک درخصـوص نـوروز تعابیـر متعـدد و گسـترده ای وجـود دارد‪ .‬عـده ای نـوروز را‬ ‫در تغییـر سـال و رسـیدن فصـل بهـار تعبیـر می کننـد؛ امـا باید درنظر داشـت که فلسـفه‬ ‫عمیـق و غنـی در پشـت ایـن تحـول تاریخـی وجـود دارد‪ .‬درواقـع شـاید ان را بتـوان یکـی‬ ‫از نقـاط عطـف تاریخـی ایـران و جهـان دانسـت‪ .‬شـاید ازاین منظـر بایـد این گونـه بیـان‬ ‫داشـت کـه نـوروز باعـث می شـود تـا نوع نگـرش ما به تاریخ و هسـتی دچار تغییروتحول‬ ‫شود‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سـید احسـان خانـدوزی؛ وزیـر اقتصـاد با اعالم اینکـه ثبـت درخواسـت بـرای‬ ‫دریافـت تمـام مجوزهـای صنفـی در درگاه ملـی مجوزهـا امکان پذیـر شـده‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬در صـورت کامل بـودن مـدارک متقاضیـان‪ ،‬مجوزهـای این بخـش‬ ‫سـه روزه صـادر می شـود»‪.‬‬ ‫در روز والدت حضرت ولیعصر؟جع؟ و به مناسبت هفته جوان صورت گرفت؛‬ ‫دالر؛ راهبرد اتا ق فکرهای امریکایی‬ ‫برای ناارام سازی کشور‬ ‫وزیر صمت اعالم کرد؛‬ ‫افزایش رشد‬ ‫بخش های صنعت و معدن‬ ‫‪2‬‬ ‫تجلیل از خانواده های معزز شهدا‬ ‫قهرمانان‪ ،‬هیئت های ورزشی جوانان برتر‬ ‫و فعاالن رسانه ای شهر ری در سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در بهشهر‪:‬‬ ‫سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایالم‪:‬‬ ‫اقلیم مازندران‬ ‫سرمایه زا و ثروت افرین است‬ ‫توزیع کود شیمایی در استان ایالم‬ ‫‪ ۱۰‬درصد افزایش یافت‬ ‫‪6‬‬ ‫فراخوان تجدید مناقصه عمومی‬ ‫همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) دو مرحله ای‬ ‫شمارهتجدید‬ ‫مناقصه‬ ‫موضوع تجدید مناقصه‬ ‫شماره فراخوان‬ ‫مبلغ کل تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه(ریال)‬ ‫نوع اعتبار‬ ‫‪1401- 228‬‬ ‫خرید انواع یراق االت کابل خودنگهدار‬ ‫‪2001009003000187‬‬ ‫‪5.750.000.000‬‬ ‫منابعداخلی‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬ارومیه‪ ،‬بلوار ارتش‪ ،‬سربازان گمنام‪ ،‬ارتش‪ ،‬شرکت توزیع نیروی برق استان‪ -‬تلفن تماس‪ 044-3110 :‬داخلی ‪4397‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪1456 :‬‬ ‫ اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه ‪ www.setadiran.ir‬بخش "ثبت نام‪ /‬پروفایل تامین کننده‪/‬‬‫مناقصه گر" موجود است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ ضمنـا فراخـوان مناقصـه در سـایت های اطالع رسـانی معاملات صنعـت بـرق (شـرکت توانیـر) ‪ www.tavanir.org.ir‬و سـایت‬‫شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اذربایجـان غربـی ‪ www.waepd.ir‬و سـایت ملـی مناقصـات ‪ Iets.Mporg.ir‬قابـل مشـاهده اسـت‪.‬‬ ‫ سایر اطالعات و جزئیات مربوطه‪ ،‬در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/20 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1466469‬‬ ‫اداره مناقصات و قراردادهای شرکت توزیع نیروی برق اذربایجان غربی‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق قزوین درنظردارد نسبت به خرید کاالی موردنیاز خود به شرح ردیف ‪ 2 ،1‬و‬ ‫‪ 3‬جدول ذیل از تولیدکنندگان و فروشندگان واجد شرایط‪ ،‬با برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬اقدام کند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1401/71‬‬ ‫خرید ‪ 2000‬دستگاه کنتور هوشمند سه فاز اتصال مستقیم فهام ‪ 1‬به‬ ‫همراه قاب‬ ‫‪4.300.000.000‬‬ ‫(چهار میلیارد و سیصد میلیون ریال)‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1401/72‬‬ ‫خرید ‪ 1000‬دستگاه کنتور هوشمند تک فاز فهام ‪ 1‬به همراه قاب‬ ‫‪2.200.000.000‬‬ ‫(دو میلیارد و دویست میلیون ریال)‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1401/73‬‬ ‫خرید ‪ 30‬تابلو ‪ RTU‬به همراه متعلقات ان (‪ ،rtu‬مودم و ‪ pt‬هوایی‬ ‫همراه با استرا کچرهای نصب تابلو‪ ،PT ،‬کابل فرمان و کابل تغذیه)‬ ‫‪2.080.000.000‬‬ ‫(دو میلیارد و هشتاد میلیون ریال)‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬از مورخه ‪ 1401/12/22‬لغایت ‪1401/12/28‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهادات در سایت‪ :‬حدا کثر تا ساعت ‪ 10‬روز دوشنبه مورخ ‪1402/01/21‬‬ ‫زمان بازگشایی اسناد کیفی‪ :‬ساعت ‪ 11‬روز دوشنبه مورخ ‪1402/01/21‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت الف و ب مناقصه‪ :‬ساعت ‪ 10‬روز یکشنبه مورخ ‪1402/01/27‬‬ ‫ شـرکت های متقاضی‪ ،‬بایسـتی اسـناد مناقصه (الف‪ ،‬ب‪ ،‬ج) و اسـناد و مدارک ارزیابی کیفی را به صورت جدا گانه در سـامانه سـتاد‬‫بارگذاری کنند‪.‬‬ ‫ قبل از گشـایش پا کت پیشـنهادات (مناقصه)‪ ،‬ارزیابی کیفی مناقصه گران انجام خواهد شـد و فقط پا کات پیشـنهاد مناقصه گرانی‬‫که در ارزیابی کیفی مناقصه مربوط‪ ،‬تایید و حد نصاب امتیاز را کسـب کرده باشـند‪ ،‬گشـوده خواهد شـد و پا کات سـایر مناقصه گران‪،‬‬ ‫ً‬ ‫عینا مسـترد خواهد شد‪.‬‬ ‫نوع سپرده شرکت در مناقصه‪ :‬مطابق بند‪ 1-8‬ماده‪ 8‬ایین نامه تضمین معامالت شرکت های توزیع نیروی برق است‪.‬‬ ‫ اصل ضمانتنامه می بایست در پا کت در بسته و مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصه‪ ،‬به دبیرخانه شرکت تحویل داده شوند‪.‬‬‫ به پیشنهادهای فاقد امضا‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل شود‪ ،‬همچنین‬‫ً‬ ‫پیشـنهادهای فاقـد سـپرده‪ ،‬سـپرده مخـدوش‪ ،‬سـپرده های کمتـر از میـزان مقـرر‪ ،‬چـک شـخصی و نظایـر ان‪ ،‬مطلقـا ترتیـب اثـر داده‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقص هگـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر درخصوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاکـت الـف‪ :‬ادرس‪:‬‬ ‫قزویـن‪ ،‬تقاطـع ولیعصـر؟جع؟‪ ،‬ابتـدای خیابـان طالقانـی‪ ،‬طبقه همکـف‪ ،‬دبیرخانه شـرکت توزیع نیروی بـرق قزوین‬ ‫تلفن تماس‪028-33239270:‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪021-41934:‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫تنـام ‪ /‬پروفایـل تامین کننـده‪/‬‬ ‫تنـام سـایر اسـتان ها در سـایت سـامانه (‪ )www.setadiran.ir‬بخـش "ثب ‬ ‫ اطالعـات تمـاس دفاتـر ثب ‬‫مناقص هگـر" موجود اسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/21 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1468214:‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین‬ ‫هر هفتهدوشنبه ها‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪3‬‬ ‫ا گهی مناقصه دو مرحله ای عمومی‬ ‫همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اذربایجـان غربـی درنظـردارد تجدیـد مناقصـه عمومـی همزمـان بـا ارزیابـی کیفـی‬ ‫(فشـرده) دو مرحلـه ای خریـد انـواع یـراق االت کابل خودنگهدار به شـرح جدول ذیل و برابر مشـخصات‬ ‫فنی پیوسـت اسـناد مناقصه را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند‪ .‬کلیه مراحل برگزاری‬ ‫مناقصه‪ ،‬از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا کت ها‪ ،‬از طریق درگاه سامانه‬ ‫تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران درصـورت عـدم‬ ‫عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬روز شنبه مورخ ‪1401/12/20‬‬ ‫اخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت‪ :‬ساعت ‪ 19‬روز شنبه مورخ ‪1402/01/19‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهاد‪ :‬تا ساعت ‪ 19‬روز چهارشنبه مورخ ‪1402/01/30‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت های ارزیابی کیفی‪ :‬ساعت ‪8‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪ 1402/02/04‬به شرح جدول ذیل‬ ‫زمان بازگشایی پاکت های الف و ب‪ :‬روز شنبه مورخ ‪ 1402/02/16‬به شرح جدول ذیل‬ ‫تاریـخ تشـکیل جلسـه افتتـاح پـاکات ج (پیشـنهاد قیمـت) پیشـنهاددهندگان‪ :‬بـا لحـاظ قـرار دادن زمـان‪ ،‬جهـت بررسـی‬ ‫مشـخصات فنی پیشـنهاددهندگان توسـط کمیته فنی بازرگانی‪ ،‬در جلسـه گشـایش پا کات الف و ب به اطالع شـرکت کنندگان‬ ‫در مناقصـه خواهد رسـید‪.‬‬ ‫نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده شرکت در مناقصه‪ ،‬تضمین های‬ ‫معتبـر (براسـاس شـرایط منـدرج در اسـناد مناقصـه) تهیـه و تسـلیم کنـد‪ .‬بـه پیشـنهادهای فاقـد امضـا‪ ،‬مشـروط‪ ،‬مخـدوش و‬ ‫ً‬ ‫پیشـنهاداتی کـه بعـد از انقضـای مـدت مقـرر در فراخـوان واصـل شـود‪ ،‬مطلقا ترتیب اثـر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫افزایش تعرفه اقامت‬ ‫در ایام نوروز نداریم‬ ‫‪7‬‬ ‫نوب‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫علی اصغرشالبافیان‪:‬‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬اسفند ‪ 13/1401‬شعبان ‪ 6 /1444‬مارس ‪ /2023‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 438‬تومان‬ ‫پانتها پناهیها؛یکهتازی‬ ‫در خاصترین نقشهای فرعی‬ ‫‪w w w.ma g la n d .ir‬‬ ‫‪w w w.s a r a f r a z a n n e w s .ir‬‬ ‫‪s a ra fra za n 9 4 @gma i l.c o m‬‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫قلیچ داراوغلو؛ رقیب کهنه کار اردوغان‬ ‫اپوزیس ــیون ترکی ــه پ ــس از مش ــاجره ف ــراوان باالخ ــره‬ ‫هفت ــه گذش ــته کم ــال قلیچ داراوغل ــو را به عن ــوان‬ ‫نماین ــده خ ــود ب ــرای رقاب ــت ب ــا رج ــب طی ــب اردوغ ــان‬ ‫نگ ــزارش ب ــه معرف ــی او‬ ‫در انتخاب ــات ات ــی برگزی ــد‪ .‬درای ‬ ‫پرداخته ای ــم‪ ،‬ازجمله اینک ــه چ ــرا او را «گان ــدی ترکی ــه»‬ ‫می نامن ــد‪ .‬ب هگ ــزارش ایس ــنا؛ کم ــال قلیچ داراوغل ــو‪ ،‬رهب ــر‬ ‫بزرگ تری ــن ح ــزب اپوزیس ــیون ترکی ــه‪ ،‬یعن ــی ح ــزب م ــردم‬ ‫یخــواه نماینــده ائتــاف شــش حــزب اپوزیســیون‬ ‫جمهور ‬ ‫تبــا رجــب طیــب اردوغــان در انتخابــات‬ ‫این کشــور دررقاب ‬ ‫‪ ۱۴‬م ــه (‪ ۲۴‬اردیبهش ــت) اس ــت‪ .‬تقوی ــم انتخابات ــی از ‪۱۰‬‬ ‫م ــارس اغ ــاز ش ــده و او نام ــزدی اش را دوش ــنبه (‪ ۶‬م ــارس)‬ ‫اع ــام ک ــرد‪ .‬در س ــال های گذش ــته از قلیچ داراوغل ــو‬ ‫به عن ــوان مع ــادل ماهاتم ــا گان ــدی در سیاس ــت ام ــروز‬ ‫ترکی ــه ی ــاد ش ــده اس ــت‪ .‬گاه ــی او را «گان ــدی کم ــال» ی ــا‬ ‫«گان ــدی ترکی ــه» می نامن ــد‪ .‬رویت ــرز در گزارش ــی دلی ــل‬ ‫ایــن نا مگــذاری را شــباهت ظاهــری او بــه ماهاتمــا گانــدی‬ ‫معرفــی کــرد کــه او هــم فــردی ریزانــدام بــود‪ .‬پولیتیکــو نیــز‬ ‫نوشــت کــه سبک وســیاق سیاســتمداری او ماننــد گانــدی‬ ‫پگ ــرای میانـ ـه روی‬ ‫«افت ــاده و فروت ــن» اس ــت‪ .‬ح ــزب چ ‬ ‫یخ ــواه ک ــه او ریاس ــتش را برعه ــده دارد‪،‬‬ ‫م ــردم جمهور ‬ ‫نگ ــذار ترکی ــه‬ ‫توس ــط «مصطف ــی کم ــال اتات ــورک» بنیا ‬ ‫م ــدرن تاس ــیس ش ــد و قدیمی تری ــن ح ــزب سیاس ــی‬ ‫این کش ــور اس ــت‪ .‬ج ــان دون ــدار؛ روزنام هن ــگار تبعی ــدی‬ ‫ترکی ــه و دبی ــر س ــابق روزنام ــه «جمهوری ــت» ک ــه از ‪۲۰۱۶‬‬ ‫در الم ــان زندگ ــی می کن ــد در ‪ ۲۰۱۷‬در مقالـ ـه ای در‬ ‫واشنگتن پس ــت نوش ــت‪ :‬انتخ ــاب عن ــوان گان ــدی ب ــرای‬ ‫قلیچ داراوغل ــو ک ــه از ‪ ۲۰۱۰‬اغ ــاز ش ــده‪ ،‬بیش ازانک ــه‬ ‫یگ ــری ی ــا پیش ــینه گان ــدی‬ ‫از ش ــباهت او ب ــه انقالب ‬ ‫ً‬ ‫رب ــط داش ــته باش ــد‪ ،‬صرف ــا از ش ــباهت ظاه ــری اش‬ ‫یک ــه‬ ‫یش ــود‪ .‬زمان ‬ ‫ب ــه ای ــن انقالب ــی هن ــدی ناش ــی م ‬ ‫«انی ــس بربراوغل ــو» مع ــاون رس ــانه ای قلیچ داراوغل ــو ک ــه‬ ‫مدت هاس ــت ه ــدف حم ــات اردوغ ــان ق ــرار دارد‪ ،‬ب ــه‬ ‫‪ ۲۵‬س ــال حب ــس به اته ــام جاسوس ــی محک ــوم ش ــد‪،‬‬ ‫قلیچ داراوغل ــو راهپیمای ــی اعتراض ــی ‪ ۴۵۰‬کیلومت ــری از‬ ‫اســتانبول بــه انــکارا را اغــاز کــرد و بســیاری از طرفدارانــش‬ ‫ه ــم او را همراه ــی کردن ــد‪ .‬این اق ــدام او را در اذه ــان‬ ‫عموم ــی به عن ــوان یک ــی از چهر هه ــای اپوزیس ــیون ثب ــت‬ ‫ک ــرد‪ .‬ج ــان دون ــدار در مقال ـه اش در ‪ ۲۰۱۷‬نوش ــت‪ :‬برخ ــی‬ ‫ای ــن راهپیمای ــی او را ب ــا «رژه نم ــک» ‪ ۳۸۵‬کیلومت ــری‬ ‫ضب ــه‬ ‫گان ــدی در ‪ ۱۹۳۰‬مقایس ــه می کنن ــد ک ــه دراعترا ‬ ‫س ــلطه بریتانی ــا ب ــر نم ــک هن ــد برگ ــزار ش ــد‪ .‬راهپیمای ــی‬ ‫گان ــدی ب ــه بازداش ــت کوتا هم ــدت ‪۶ ۰‬ه ــزار ش ــرکت کننده‬ ‫ً‬ ‫نهــا ازاد شــدند؛ امــا در ترکیــه‬ ‫منجــر شــد کــه نهایتــا همــه ا ‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزارت ــن زندان ــی داری ــم و هم ــه ‪ ۳۷۲‬زن ــدان این کش ــور‬ ‫تکمی ــل ظرفی ــت هس ــتند‪ .‬ام ــار دقیق ــی درب ــاره زندانی ــان‬ ‫سیاســی ترکیــه در دســت نیســت امــا مقامــات مســئول در‬ ‫فوریــه ‪ ۲۰۲۲‬اعــام کردنــد کــه تعــداد زندانیــان ‪ ۳۰۹‬هــزار و‬ ‫‪۷‬ســاله اســت کــه ســال ها‬ ‫‪۵ ۵۸‬تــن اســت‪ .‬کمــال مــردی ‪ ۵‬‬ ‫ریاســت تامیــن اجتماعــی ترکیــه را برعهــده داشــت و بعــد‬ ‫از بازنشس ــتگی اش ب ــود ک ــه وارد سیاس ــت ش ــد‪ .‬او در‬ ‫‪ ۱۹۴۸‬در شــرق ترکیــه به دنیــا امــد و خانــواده اش از اقلیــت‬ ‫مســلمان علــوی دراین کشــور هســتند‪ .‬او در ا کادمــی علوم‬ ‫اقتصــادی و بازرگانــی انــکارا ‪ -‬کــه حــاال بــه دانشــگاه غــازی‬ ‫تغیی ــر ن ــام داده‪ -‬اقتص ــاد خوان ــد و پ ـس ازان ب ــه مناص ــب‬ ‫عالی رتبـ ـه ای در س ــازمان های دولت ــی و خصوص ــی‬ ‫اقتص ــاد ترکی ــه رس ــید‪ .‬قلثیچ داراوغل ــو در ‪ ۲۰۰۲‬به عن ــوان‬ ‫یکــی از نماینــدگان اســتانبول وارد پارلمــان ترکیــه شــد‪ ،‬در‬ ‫نس ــالی که ح ــزب عدال ــت و توس ــعه اردوغ ــان ب ــرای‬ ‫هما ‬ ‫نخس ــتین بار ب هق ــدرت رس ــید‪ .‬او ب ــه یک ــی از چهر هه ــای‬ ‫برجســته مبــارزه بــا فســاد در ترکیــه بــدل شــده و در ‪۲۰۰۷‬‬ ‫ب ــاز ب ــه پارلم ــان راه یاف ــت‪ .‬در ‪ ۲۰۰۹‬در رقاب ــت ش ــهرداری‬ ‫اس ــتانبول شکس ــت خ ــورد و در ‪ ۲۰۱۰‬ب ــا رس ــوای اخالق ــی‬ ‫یخ ــواه‪ ،‬ب ــه ریاس ــت‬ ‫رئی ــس وق ــت ح ــزب م ــردم جمهور ‬ ‫ای ــن ح ــزب رس ــید‪ .‬او در زم ــان معارف ــه به عن ــوان رئی ــس‬ ‫جدی ــد در گردهمای ــی حزب ــش به عن ــوان ف ــردی «ص ــادق‬ ‫و س ــالم» معرف ــی ش ــد و ب ــه طرفداران ــش گف ــت‪ :‬م ــا‬ ‫بش ــدگان‬ ‫ب هق ــدرت می رس ــیم ت ــا از حق ــوق فق ــرا‪ ،‬سرکو ‬ ‫نح ــال‪ ،‬ح ــزب در ریاس ــت‬ ‫و کارگ ــران حمای ــت کنی ــم‪ .‬باای ‬ ‫قلیچ داراوغلــو موفقیتــی در انتخابــات نداشــته و اردوغــان‬ ‫در یک دهه گذش ــته اج ــازه عرض ان ــدام ب ــه اپوزیس ــیون را‬ ‫یخــواه در‬ ‫نــداده‪ .‬میــزان محبوبیــت حــزب مــردم جمهور ‬ ‫نظرس ــنجی ها هرگ ــز از ‪۲۵‬درص ــد فرات ــر نرفت ــه‪ .‬بزرگ تری ــن‬ ‫موفقی ــت ای ــن ح ــزب در ‪ ۲۰۱۹‬حاص ــل ش ــد یعن ــی وقت ــی‬ ‫نماین ــدگان ای ــن ح ــزب در انتخاب ــات ش ــهرداری پن ــج‬ ‫اســتان از شــش اســتان بــزرگ ترکیــه پیــروز شــدند؛ ازجملــه‬ ‫اس ــتانبول و ترکی ــه‪ .‬ف ــار غ از عملک ــرد انتخابات ــی ای ــن‬ ‫ح ــزب‪« ،‬موفقی ــت» قلیچ داراوغل ــو را بای ــد در اصالح ــات‬ ‫خاموش ــی دنب ــال ک ــرد ک ــه در حزب ــش ایج ــاد ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫در دوره ریاس ــت او رویکرده ــای سفت وس ــخت پی ــروان‬ ‫«کمالیس ــم» ی ــا «اتاتورکیس ــم» رفته رفت ــه ج ــای خ ــود را‬ ‫له ــای سوس ــیال دموکرات‬ ‫ب ــه رهبران ــی داده ک ــه ب ــه ایدئا ‬ ‫کتــر هســتند‪ .‬او عالو هبــر حــزب خــود‪،‬‬ ‫اروپــای امــروز نزدی ‬ ‫از حمای ــت پن ــج اپوزیس ــیون اصل ــی ترکی ــه ه ــم برخ ــوردار‬ ‫اس ــت‪ .‬در ‪ 6‬م ــارس ای ــن ش ــش ح ــزب باالخ ــره تواف ــق‬ ‫کردن ــد ک ــه قلیچ داراوغل ــو را به عن ــوان نماین ــده ائت ــاف‬ ‫«می ــز شـ ـش نفره» در براب ــر اردوغ ــان انتخ ــاب کنن ــد‪.‬‬ ‫م ــرال ا کش ــنر؛ رهب ــر ح ــزب «خ ــوب» ک ــه دراین ائت ــاف‬ ‫حضــور دارد‪ ،‬ابتــدا بــا او مخالــف بــود و ســعی داشــت ا کــرم‬ ‫امام اوغل ــو و منص ــور ی ــاواش؛ ش ــهردارهای اس ــتانبول و‬ ‫ً‬ ‫انــکارا را نماینــده اپوزیســیون کنــد؛ امــا نهایتــا رضایــت داد‬ ‫ک ــه درص ــورت پی ــروزی قلیچ داراوغل ــو‪ ،‬امام اوغل ــو و ی ــاواش‬ ‫معاون ــان او باش ــند‪ .‬ح ــزب «خ ــوب» یک ــی از مهره ه ــای‬ ‫قدرتمن ــد اپوزیس ــیون اس ــت و تحلیلگ ــران براین باورندک ــه‬ ‫ای ــن س ــه بازیگ ــر (قلیچ داراوغل ــو‪ ،‬امام اوغل ــو و ی ــاواش)‬ ‫نماین ــده س ــه دی ــدگاه و پای ــگاه حمای ــت مردم ــی متف ــاوت‬ ‫هس ــتند و درنتیج ــه‪ ،‬ا گ ــر ی ــاواش و امام اوغل ــو در دول ــت‬ ‫حضــور یابنــد‪ ،‬ا کشــنر موضــع قدرتمندتــری در ائتــاف بــا‬ ‫انــان خواهــد داشــت‪ .‬قلیچ داراوغلــو پــس از اعــام نامــزدی‬ ‫خ ــود گف ــت‪ :‬م ــا ترکی ــه را ب ــا رایزن ــی و ازخودگذش ــتگی‬ ‫رهب ــری خواهی ــم ک ــرد‪ .‬م ــا درکناره ــم حا کمی ــت اخ ــاق‬ ‫و عدال ــت را برپ ــا می کنی ــم‪ .‬تحلیلگ ــران براین باورندک ــه‬ ‫ش ــرایط اقتص ــادی ب ــد ترکی ــه ک ــه ش ــاهد کاه ــش ش ــدید‬ ‫ارزش لیــر بــوده و وضعیــت ناخوشــایند رســیدگی بــه زلزلــه‬ ‫اخی ــر ک ــه ام ــار کش ــته هایش ب ــه ‪ ۵۰‬هزارت ــن نزدی ــک ش ــده‪،‬‬ ‫می توانن ــد قلیچ داراوغل ــو را دراین انتخاب ــات ی ــاری دهن ــد‪.‬‬ ‫رویت ــرز در مقالـ ـه ای نوش ــت ک ــه مخالف ــان قلیچ داراوغل ــو‬ ‫می گوین ــد ک ــه او توانای ــی اردوغ ــان در به حرکـ ـت دراوردن‬ ‫م ــردم و ج ــذب مخاطب ــان را ن ــدارد و چش ـم انداز ش ــفافی‬ ‫ه ــم از دوران پس ــا‪-‬اردوغان ارائ ــه نک ــرده ام ــا حامیان ــش‬ ‫قم ــدار و م ــردی‬ ‫تا کی ــد دارن ــد ک ــه او ی ــک بوروک ــرات اخال ‬ ‫ص ــادق اس ــت‪ .‬براس ــاس نتای ــج نظرس ــنجی ها بای ــد‬ ‫انتظ ــار رقابت ــی تنگاتن ــگ در انتخاب ــات ریاس ـت جمهوری‬ ‫چک ــس نمی توان ــد کاریزم ــا و‬ ‫و پارلمان ــی باش ــیم و هی ‬ ‫ش ــگردهای اردوغ ــان را نادی ــده بگی ــرد‪ .‬او از ‪ ۲۰۰۳‬ابت ــدا‬ ‫نخسـ ـت وزیر؛ بع ــد رئیس جمه ــوری ترکی ــه ب ــوده و قص ــد‬ ‫ن ــدارد ب ــه ای ــن اس ــانی ها ق ــدرت را ت ــرک کن ــد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یک شنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 1401‬شماره‪2735‬‬ ‫ق فکرهای امریکایی‬ ‫دالر؛ راهبرد اتا ‬ ‫برای ناارام سازی کشور‬ ‫تحلیلگران و اتاق های فکر غربی در گزارش های‬ ‫تهـای غربـی بـا‬ ‫متعـدد اذعـان دارنـد کـه دول ‬ ‫توسـل بـه تحری مهـا و افزایـش فشـارهای‬ ‫اقتصادی و ارزی می کوشند بحران های امنیتی‬ ‫تـازه ای بـرای ایـران بـه راه اندازنـد‪ .‬سال هاسـت‬ ‫تحری مهـای چندالیـه امریـکا و متحـدان ان در‬ ‫کنـار شـکل مدیریت اوضاع اقتصـادی‪ ،‬وضعیت‬ ‫نابسامان و بی ثباتی در بازار ارز را در ایران دامن‬ ‫نشـرایط حتـی در دوماه گذشـته‬ ‫زده اسـت‪ .‬ای ‬ ‫صتـری یافتـه و همچون سـال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫شـرایط خا ‬ ‫تهـا و‬ ‫رشـد قیمـت ارز‪ ،‬بـه افزایـش قیم ‬ ‫مه متـرازان اضطـراب جامعـه دامـن زده اسـت‪.‬‬ ‫بحـران سـال ‪ ۱۳۹۸‬مدتی پس از خـروج «دونالد‬ ‫ترامـپ» از برجـام و به واسـطه برخـی‬ ‫یشـدن قیمت ارز‬ ‫سیاسـت گذاری ها و چندنرخ ‬ ‫رخ داد‪ .‬در نیمـه دوم ‪ ۱۴۰۱‬نیـز هم زمان و اندکی‬ ‫یهـا کـه مجموعـه ای از دالیـل‬ ‫پـس از ناارام ‬ ‫سیاسـی‪ ،‬اجتماعـی و اقتصـادی را در خـود‬ ‫داشـت بحـران درزمینـه تامیـن ارز و تغییـر‬ ‫تهـا‬ ‫لحظـه ای قیمـت دالر و افزایـش قیم ‬ ‫کسـو بار روانی فراوانی را‬ ‫به وقوع پیوسـت که ازی ‬ ‫بـر دوش مـردم تحمیـل کـرد و ازطرف دیگـر‬ ‫موجـی از انتقادهـا را ب هسـمت دولـت روانـه‬ ‫ساخت‪.‬مستنداتانتشاریافتهدر اندیشکده ها‬ ‫و اتاق فکرهـای غربـی نشـان داده بحـران‬ ‫چندماهه اخیـر بسـتری از یـک تهاجم چندالیه‬ ‫در چارچـوب جنـگ ادرا ک ِـی جامـع علیـه کشـور‬ ‫اسـت کـه در ان دشـمن از همـه ابزارهـای‬ ‫اجتماعی‪ ،‬سیاسـی‪ ،‬اقتصادی و رسـانه ای خود‬ ‫بهـره بـرده اسـت‪ .‬ا گـر مـروری بـه روندهـا و‬ ‫فهـای کارشناسـان و رسـانه های غربـی‬ ‫اعترا ‬ ‫داشـته باشـیم درمی یابیـم در کنـار مشـکالت‬ ‫مدیریتـی در داخـل کـه قابل اغمـاض نیسـتند‪،‬‬ ‫شهـای کنونـی در قالـب‬ ‫بخـش مهـم از چال ‬ ‫افزایـش فشـار غـرب بـر ایـران بـرای پذیـرش‬ ‫نهـا صـورت می گیـرد کـه شـاید‬ ‫خواسـته های ا ‬ ‫نخسـتین گام ان عقب نشـینی هسـته ای باشـد‪.‬‬ ‫براسـاس اعتـراف صریـح رسـانه های امریکایـی‪،‬‬ ‫غـرب تلاش دارد بـا تشـدید فشـار‪ ،‬اعتراض ها در‬ ‫ایـران را به ویـژه بـا ابـزار افزایـش تحری مهـا روشـن‬ ‫نگـه دارد‪ .‬نشـریه «پولیتیکـو» نوشـت‪:‬‬ ‫ایاالت متحـده و شـرکای غربـی ان ادعـا می کننـد‬ ‫یهـای داخلـی که در‬ ‫دولـت ایـران به دلیـل ناارام ‬ ‫اواسـط سـپتامبر اغـاز شـد‪ ،‬ب هطـور غیرعـادی‬ ‫اسـیب پذیر شـده اسـت‪ .‬برهمین اسـاس‬ ‫به نوشته این رسانه؛ غرب (امریکا‪ ،‬اتحادیه اروپا‬ ‫و انگلستان) به تازگی تحریم های بیشتری علیه‬ ‫ایـران به اجـرا گذاشـته کـه هـدف اصلـی ان‬ ‫تحت فشـارقراردادن دولـت ایـران اسـت؛ ایـن‬ ‫نهمیـن دور تحری مهـای امریـکا دررابط هبـا‬ ‫ناارامی هاسـت‪ .‬البته ایران هم زمان با مشکالت‬ ‫داخلی متعددی نیز مواجه است‪ .‬این اقدامات‬ ‫نشـان می دهنـد امریـکا و متحدانـش معتقدنـد‬ ‫دولـت ایـران با اعتراض های داخلی اسـیب پذیر‬ ‫شـده و ممکـن اسـت بـه خواسـته های غـرب‬ ‫نحـال ایـن رسـانه امریکایـی‬ ‫رضایـت دهـد‪ .‬باای ‬ ‫اذعـان می کنـد کـه ایران توانسـت دهه ها تحریم‬ ‫غـرب را تحمـل کنـد و ا کنـون نیز به نظر می رسـد‬ ‫تالش بسـیاری بـرای عبـور از ان دارد‪ .‬درحالی که‬ ‫خواسـته های قلدرمابانـه و نـگاه تک قطبـی‬ ‫واشـنگتن در جهـان‪ ،‬موجـب فشـار بـر ایـران و‬ ‫اسـتفاده همه جانبـه از ابـزار تحری مهـای‬ ‫اقتصادی شـده اما رسـانه های غربی تالش زیاد‬ ‫دارنـد تـا نظـام جمهـوری اسلامی ایـران را تنهـا‬ ‫مقصـر تحری مشـدن خـود نشـان دهنـد‪.‬‬ ‫پژوهشـکده «میدل ایسـت ای» در تحلیـل‬ ‫اقتصـاد ایـران و تاثیـر تحری مهـا بـر ان نوشـت‪:‬‬ ‫درحالی که مدتی ست مذا کرات هسته ای میان‬ ‫امریـکا و ایـران بـه بن بسـت رسـیده‪ ،‬بـا تشـدید‬ ‫تحری مهـا همچنـان بـه اسـیب زدن بـه اقتصـاد‬ ‫ایـران ادامـه می دهند که نتیجه مسـتقیم ان در‬ ‫افزایـش تـورم‪ ،‬کاهـش تولیـد ناخالـص داخلـی و‬ ‫یشـود‪ .‬به نوشـته‬ ‫تهـا مشـاهده م ‬ ‫افزایـش قیم ‬ ‫یکـه مذا کرات بـرای احیای‬ ‫ایـن گـزارش؛ «درحال ‬ ‫توافـق هسـته ای پویایـی خاصـی نـدارد و از نگاه‬ ‫کارشناسـان‪ ،‬فروپاشـی احتمالـی گفت وگوهـا و‬ ‫برجـام دورازذهـن نیسـت امـا درایـن دوره‬ ‫تحری مهـا نه تنهـا ادامـه یافتـه بلکـه افزایـش هـم‬ ‫تهـای غربـی به بهان ههـای‬ ‫داشـته اسـت‪ .‬دول ‬ ‫حقـوق بشـری بـر حجـم فشـارها و‬ ‫تهـای اقتصـادی علیـه ایـران‬ ‫محدودی ‬ ‫نمـدت نیـز تحری مهـای‬ ‫افزوده انـد‪ .‬در همـه ای ‬ ‫بین المللـی ادامـه داشـته و مـردم عـادی‪،‬‬ ‫بیشـترین بـار را تحمـل کرده انـد و بی ثباتـی‬ ‫نهـا سـخت تر‬ ‫اقتصـادی زندگـی روزمـره را بـرای ا ‬ ‫کـرده اسـت»‪ .‬ایـن گـزارش می افزایـد‪ :‬ا گرچـه‬ ‫سـال ها تحریـم بـه ایران یـاد داده که با فشـارها و‬ ‫نحـال‪ ،‬تـورم‬ ‫تهـا کنـار بیایـد؛ باای ‬ ‫محدودی ‬ ‫مستمر‪ ،‬کاهش ارزش ریال ایران و کاهش تولید‬ ‫داخلـی (‪ )GDP‬بـه اوج خـود رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫«اسـفندیار باتمانقلیج» یکی از پژوهشـگران و از‬ ‫اعضـای شـورای روابـط خارجـی اروپـا درمـورد‬ ‫شـرایط اقتصـادی ایـران اعتقـاد دارد خانواد ههـا‬ ‫مجبورنـد هزینه های زیـادی را برای زندگی خرج‬ ‫نهـا باید سـبد خریدهای خـود را اصالح‬ ‫کننـد؛ ا ‬ ‫کننـد‪ .‬این کارشـناس ایرانی االصـل در نهادهای‬ ‫اروپایی‪ ،‬همه مسائل اقتصادی ایران را برشمرد‬ ‫و حتی موسسـه یادشده‪ ،‬نمودارهای گونا گونی‬ ‫شهـای مختلـف‬ ‫را درمـورد تـورم و بحـران در بخ ‬ ‫اقتصاد ایران منتشر کرد و نتیجه گرفت‪ :‬تشدید‬ ‫تحری مهـا موجـب بحـران در جامعـه ایرانـی‬ ‫یشـود‪ .‬باتمانقلیـج ادعـا کرده که ا گرچـه ایران‬ ‫م ‬ ‫بـا بحـران گرسـنگی اشـکار دسـت وپنجه نـرم‬ ‫نمی کنـد امـا ازدسـت دادن قـدرت خریـد مـردم‬ ‫نشـان دهنده وجـود و بـروز نوعـی بحـران اسـت‪.‬‬ ‫کاهـش معیشـت و رفـاه مـردم عـادی بایـد‬ ‫به عنـوان شکسـت سیاسـتی درنظر گرفته شـود‬ ‫کـه هـدف ان به حداقل رسـاندن اسـیب های‬ ‫یسـت‪ .‬عالوه برایـن؛ دولتمـردان و‬ ‫انسان ‬ ‫کارشناسـان غربـی بارهـا درمـورد تاثیـر مخـرب‬ ‫تحری مهـا بـر اقتصـاد ایـران اذعـان دارنـد و انـواع‬ ‫لهـا را از اینـده ارائـه می دهنـد زیـرا بـرای‬ ‫تحلی ‬ ‫نهـا هـدف راهبـردی و اصلـی‪ ،‬سـرنگونی نظـام‬ ‫ا ‬ ‫یکـه در‬ ‫ایـران بـا هـر وسـیله ممکـن اسـت درحال ‬ ‫تهـا و‬ ‫سـخت ترین شـرایط حتـی دول ‬ ‫کهـای انسـانی و‬ ‫شـرکت های غربـی از ارائـه کم ‬ ‫دارو بـه مـردم ایـران یـا کاهـش انـدک فشـارها‬ ‫دریـغ کردنـد یـا در مثالـی دیگـر وقـوع زلزلـه (در‬ ‫ایـران یـا سـوریه) هـم حتـی باعـث عقب نشـینی‬ ‫ظاهـری غـرب نشـد امـا به نوشـته یـک مرکـز‬ ‫پژوهشـی اروپایـی؛ دولـت امریـکا بـا مشـاهده‬ ‫یهـا در ایـران بـرای بهر هبـرداری از ان و‬ ‫ناارام ‬ ‫کمـک بـه پیـروزی مخالفـان نظـام درزمینـه‬ ‫کاهـش یا رفع تحریـم در حوزه فناوری و اینترنت‬ ‫گا مهـای منحصرب هفـردی برداشـت‪ .‬مرکـز‬ ‫پژوهشـی اسـپانیایی ‪ Elcano Royal Institute‬بـا‬ ‫انتشـار مطلبـی ضمـن بررسـی تاثیـر اسـتفاده از‬ ‫تحری مهـا و فنـاوری علیـه ایـران اورده اسـت‪:‬‬ ‫دولـت بایـدن برخلاف گذشـته‪ ،‬مجـوزی را‬ ‫تهـای تحریمـی بـرای‬ ‫درزمینـه اعطـای معافی ‬ ‫صـادرات محصـوالت فنـاوری بـه ایـران فراهـم‬ ‫می کنـد کـه هـدف ان حمایـت از بخـش‬ ‫خصوصـی غـرب و نیازهـای جامعـه مدنـی ایران‬ ‫اسـت‪ .‬عالوه برایـن؛ وزارت خزانـه داری امریـکا‬ ‫امـکان اجـرای برنامه هایـی کـه از ازادی اینترنت‬ ‫در ایـران حمایـت می کننـد؛ ازجملـه توسـعه و‬ ‫پشتیبانی «نرم افزار ضد نظارت» را بررسی کرده‪.‬‬ ‫در همیـن چارچـوب همـه تلاش نهادهـای‬ ‫پژوهشی غربی این است که مشکالت اقتصادی‬ ‫کشـور را بـه سـاختار جمهـوری اسلامی و فـرار‬ ‫سـرمایه گذاران از ایـران به دلیـل سیاسـت های‬ ‫نظـام و تحریـم ارتبـاط دهنـد و بـه مخاطبـان‬ ‫می گوینـد‪ :‬رفـع مشـکالت ایـران درگـروی دو‬ ‫دگرگونی بزرگ اسـت‪ :‬نخسـت فروپاشـی ساختار‬ ‫مدیریتی کنونی ایران؛ و سپس‪ ،‬تغییر در نگاه و‬ ‫خط مشـی های کالن سیاسـی و بین المللـی‪.‬‬ ‫اتاق فکـر «مرکـز امنیـت جدیـد امریـکا» (‪)CNAS‬‬ ‫ جای انکـه وضعیـت اقتصـادی ایـران را حاصـل‬ ‫تحریم و فشار دولت های غربی بداند ان را فقط‬ ‫نتیجـه سیاسـت های ایـران و نـوع مدیریـت و‬ ‫شهـای خـود‬ ‫سـاختار ان بیـان کـرده و در گزار ‬ ‫این موضـوع را القـا می کنـد کـه نا کارامـدی و‬ ‫لحـل هسـتند‪ .‬ایـن‬ ‫نهـای نظـام غیرقاب ‬ ‫بحرا ‬ ‫اتاق فکـر در یکـی از چند تحلیل خود‪ ،‬از اقتصاد‬ ‫ایـران در چندمـاه بعـد از اغـاز ریاسـت جمهوری‬ ‫سـید ابراهیـم رئیسـی مدعـی شـد‪ :‬به دلیـل‬ ‫اجتناب دولت رئیسـی از ترسـیم راه روشـن برای‬ ‫ازسـرگیری مذا کـرات هسـته ای و‬ ‫لبـودن لغـو تحری مهـا‪ ،‬شـرایط بـرای‬ ‫غیرمحتم ‬ ‫مـردم عـادی ایـران درحال بدترشـدن اسـت‪.‬‬ ‫حقیقـت اشـکار درمـورد این کشـور نفت خیـز‬ ‫ان اسـت که فقـر ناشـی از کسـری بودجـه فزاینده‬ ‫دولـت و خـروج سـرمایه گذاران خارجی که زمانی‬ ‫شهـای مختلـف اقتصـاد کمـک‬ ‫بـه تقویـت بخ ‬ ‫می کردنـد‪ ،‬بدتـر شـده اسـت‪ .‬در بخـش دیگـر از‬ ‫ایـن تحلیـل‪ ،‬بـا هـدف تخریـب ذهـن مخاطـب‬ ‫شهـای‬ ‫ادعـا کـرده‪ :‬بی ثباتـی اقتصـاد ایـران و تن ‬ ‫غیرقابل رفـع جمهـوری اسلامی بـا جامعـه‬ ‫جهانـی؛ ازجملـه غـرب و شـرکای اسـیایی و‬ ‫منطقـه ای ان بـرای ایجـاد شـکاف بیـن‬ ‫سـرمایه گذاران خارجـی و بـازار ‪ ۸۵‬میلیونـی‬ ‫مصرف کننـدگان ایرانـی کافی بـوده‪ .‬ا گر این گونه‬ ‫نبـود ایـن بـازار بـرای هـر سـرمایه دار و کارافرینـی‬ ‫جـذاب بـوده و می توانسـت سـوداور باشـد‪.‬‬ ‫گـزارش ایـن اتاق فکـر مهـم امریکایـی‪ ،‬مشـکالت‬ ‫سـاختاری در اقتصـاد ایـران را بـا شـرایط کنونـی‬ ‫لحـل دانسـته و مدعـی شـده‪:‬‬ ‫غیرقاب ‬ ‫یهـای مزمن اقتصـادی و سـوءمدیریت و‬ ‫بیمار ‬ ‫بی توجهـی‪ ،‬سـبب شـده هیـچ سـرمایه گذاری‬ ‫حاضـر نباشـد ریسـک سـرمایه گذاری در یـک‬ ‫اقتصـاد ب هشـدت تحری مشـده و مملـو از فسـاد را‬ ‫بپذیرد‪ .‬این تحلیل درپایان‪ ،‬خواسته غرب را در‬ ‫قالب سـخن کارشناسـان این گونه بازتاب داد‪ :‬با‬ ‫وجـود تحری مهـای سـخت کنونـی‪،‬‬ ‫سـرمایه گذاری های خارجـی عمـده در ایـران‬ ‫به ویـژه سـرمایه گذاری هایی بـا افـق زمانـی‬ ‫بلندمـدت کـه بـرای رفـاه اقتصـاد ایـران در‬ ‫بلندمـدت حیاتی انـد‪ ،‬غیرقابل تصـور اسـت‪.‬‬ ‫فقـط در شـرایط ثبـات سیاسـی و اقتصـادی و‬ ‫پایان یافتـن تحری مهـا‪ ،‬اقتصـاد ایـران می توانـد از‬ ‫سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجـی بـرای‬ ‫تنوع بخشـیدن بـه صـادرات تولیـدی خـود‬ ‫تهـای‬ ‫ب هشـیوه ای پایـدار اسـتفاده کنـد‪ .‬دول ‬ ‫یهـای داخلـی‬ ‫غربـی از کسـب نتیجـه از ناارام ‬ ‫ناامیـد شـده و گویـا می کوشـند بـا ناامیدسـازی‬ ‫افـکار عمومـی بـا اهـرم مشـکالت اقتصـادی‪،‬‬ ‫بحرانـی دیگـر را کلید بزنند‪ .‬اندیشـکده «دفـاع از‬ ‫دموکراسی ها» چندروزپیش در گزارشی نوشت‪:‬‬ ‫بـا کاهـش ارزش ریـال بـه پایین تریـن میـزان در‬ ‫ضهـای تـازه ای در ایـران‬ ‫برابـر دالر امریـکا‪ ،‬اعترا ‬ ‫نگـزارش بااشـاره به اینکه‬ ‫یخـورد‪ .‬درای ‬ ‫کلیـد م ‬ ‫نـرخ ارز در بـازار ایـران ب هشـدت تحت تاثیـر‬ ‫تحری مهـا و چشـم انداز رفـع تحریم هاسـت‪،‬‬ ‫اضافـه کـرده‪ :‬پیـش از سـال ‪ )۱۳۹۷( ۲۰۱۸‬کـه‬ ‫دولـت ترامـپ از توافـق هسـته ای ‪)۱۳۹۳( ۲۰۱۵‬‬ ‫خـارج شـد نـرخ ارز در بـازار حـدود ‪ ۶۰‬هزارریـال‬ ‫بـه ازای هـردالر بـود‪ .‬تـا ایـن اواخـر‪ ،‬چشـم انداز‬ ‫توافـق هسـته ای بـا مذا کـره مجـدد‪ ،‬ارزش ریـال‬ ‫یکـرد‪ .‬بـا انباشت هشـدن‬ ‫ایـران را تقویـت م ‬ ‫تحری مهـای بین المللـی به دلیـل نقـض حقـوق‬ ‫بشر و همکاری ایران با روسیه‪ ،‬نرخ ارز شروع به‬ ‫سـقوط کـرد‪ .‬ا کنـون چشـم انداز یـک توافـق تـازه‬ ‫گشـدن اسـت‪ ،‬بـازار‬ ‫همچنـان در حـال کمرن ‬ ‫واقعیـت را درمـورد ریـال پذیرفتـه و تلاش بانـک‬ ‫مرکـزی بـرای جلوگیـری از گسـترش بحـران هـم‬ ‫کارسـاز نشـده اسـت‪ .‬ایـن گـزارش درپایـان‬ ‫خواسـته اصلـی ایاالت متحـده را این گونـه بیـان‬ ‫کـرده اسـت‪ :‬بازگردانـدن تحری مهـای سـازمان‬ ‫ملل می تواند کاهش دسترسـی به ارز را تشـدید‬ ‫کنـد و ب هشـدت بـر سیسـتم مالـی ایـران تاثیـر‬ ‫بگذارد‪ .‬این امر فشار بر نظام ایران را به حدا کثر‬ ‫تهـای مضـر خـود را متوقـف‬ ‫می رسـاند تـا فعالی ‬ ‫کنـد‪ .‬بیشـتر ذخایـر ایـران در سراسـر جهـان‬ ‫مسـدود شـده و عالوه براین؛ دسترسی تهران به‬ ‫ذخایر ارزی در داخل ایران هم محدود اسـت و‬ ‫یشـود‪ ،‬ایـن ذخایر‬ ‫هربـار کـه ارز بـه بـازار تزریق م ‬ ‫کاهش بیشتری پیدا می کند؛ بنابراین‪ ،‬ایران در‬ ‫شـرایط بی پول خواهد شـد و ا گر باردیگر نرخ ارز‬ ‫رسـمی خـود را تعدیـل کنـد‪ ،‬تـورم سـر بـه فلـک‬ ‫یشـود تـا‬ ‫می کشـد و همین امـر موجـب م ‬ ‫اعتراض های بیشتری علیه نظام ایجاد شود‪.‬‬ ‫حسینعباسینسب‪/‬ایرنا‬ ‫تحلیلگران بین المللی از اهمیت توافق تهران و ریاض می گویند؛‬ ‫تغییر جغرافیای سیاسی و شکست هژمونی امریکا‬ ‫تحلیلگران و کارشناس ــان سیاس ــی بین المللی‬ ‫تواف ــق جمه ــوری اس ــامی ای ــران و عربس ــتان‬ ‫س ــعودی برای ازس ــرگیری رواب ــط دیپلماتیک‬ ‫و گش ــایش س ــفارتخانه ها را تغییردهن ــده‬ ‫جغرافیای ــی سیاس ــی غ ــرب اس ــیا و شکس ــت‬ ‫س ــلطه گ ــری و هژمون ــی امری ــکا در خاورمیانه‬ ‫توصیف کردن ــد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس ــانی‬ ‫دولت؛ «اشوک س ــوین» استاد مطالعات صلح‬ ‫در یک ــی از دانش ــگاه های س ــوئد در توییت ــر‬ ‫خ ــود نوش ــت ک ــه ای ــران و عربس ــتان پ ــس از‬ ‫انج ــام مذا ک ــرات در چی ــن تصمی ــم گرفتن ــد‬ ‫ک ــه رواب ــط دیپلماتیک خ ــود را از س ــر بگیرند‪.‬‬ ‫وی نوش ــت‪ :‬هژمون ــی و س ــلطه گ ــری امریکا بر‬ ‫سیاسـ ـت های خاورمیانه به طور رس ــمی پایان‬ ‫یافت و چین قدرت دیپلماس ــی خود را نش ــان‬ ‫داد‪« .‬س ــیدانت س ــیبال» خبرن ــگار و تحلیلگر‬ ‫ام ــور دفاع ــی و امنیت ــی ش ــبکه هن ــدی ‪Wion‬‬ ‫‪ News‬در اظهارات ــی گفت که ایران و عربس ــتان‬ ‫به واس ــطه چی ــن روابطش ــان را از س ــر گرفتن ــد‬ ‫و ای ــن تواف ــق جغرافی ــای سیاس ــی غرب اس ــیا‬ ‫را تغیی ــر داد و چی ــن جای ــگاه خ ــود را به عنوان‬ ‫پرمنفعت تری ــن کش ــور در منطق ــه ب ــاال ب ــرد‪.‬‬ ‫«مای ــکل دوران» مدی ــر مرکز صل ــح و امنیت در‬ ‫خاورمیانه در اندیشکده امریکایی «هدسون»‬ ‫نی ــز تا کی ــد ک ــرد ک ــه چی ــن ب ــا وس ــاطت میان‬ ‫ای ــران و عربس ــتان و ایج ــاد تواف ــق می ــان دو‬ ‫کش ــور‪ ،‬امری ــکا را از تاج وتختش به عن ــوان تنها‬ ‫جف ــارس ب ــه پایی ــن‬ ‫ق ــدرت راهب ــردی در خلی ‬ ‫کش ــید‪ .‬وی خاطرنش ــان ک ــرد؛ این ام ــر نتیجه‬ ‫منطق ــی سیاس ــت «بازارای ــش» ب ــارا ک اوبام ــا‬ ‫رئیس جمهوری اس ــبق امری ــکا در قب ــال ایران‬ ‫اس ــت که ترامپ ان را متوقف کرد اما نتوانس ــت‬ ‫به طورکامل از ان عقب گرد کند‪« .‬انیل ش ــلین»‬ ‫پژوهش ــگر اندیش ــکده مطالع ــات خاورمیان ــه‬ ‫«کوینس ــی» نیز ب ــر واقعی ــت میانجیگری پکن‬ ‫در تواف ــق بی ــن ای ــران و عربس ــتان تمرک ــز ک ــرد‬ ‫و ان را بس ــیارمهم دانس ــت و گف ــت ک ــه ای ــن‬ ‫مثلث چین‪ ،‬ایران و عربستان‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫ُ‬ ‫ایـا قـرار اسـت چیـن کمونیسـت در خاورمیانـه اتـراق کنـد و امریـکا پـس از‬ ‫نزدیـک بـه یـک قـرن از خاورمیانـه بـه شـرق اسـیا مهاجـرت کـرده و بـا غـول‬ ‫اقتصـادی جهـان؛ چیـن کمونیسـت همسـایه شـود؟ و ازسـوی دیگر ایـا قـرار‬ ‫اسـت روسـیه کـه ابرقـدرت بلـوک شـرق بـود از اریکه قدرت جهانی فـرود بیاید‬ ‫و دنیـا بازهـم ماننـد گذشـته دو ابرقـدرت امریـکا‪ ،‬اروپـا و چیـن کمونیسـت را‬ ‫بـه خـود ببینـد؟ و ده هـا سـوال دیگـر کـه پـس از اب شـدن یـخ روابـط میـان‬ ‫یمـن درگیـر جنـگ بـه لطـف ایـن تفاهـم‪ ،‬بـه‬ ‫ایـران و عربسـتان‪ ،‬ایـا قـرار اسـت ِ‬ ‫ارامـش برسـد و گروه هـای متخاصـم در پشـت میـز مذا کـره و با تقسـیم قدرت‬ ‫میـان خـود‪ ،‬بـه ایـن دشـمنی ‪ 15‬سـاله پایـان دهنـد؟ از سـوی دیگر؛ بـا اشـتی‬ ‫میـان ایـران و عربسـتان‪ ،‬یاوه گوئی هـای شـیوخ کوچـک خلیج فـارس نیـز‬ ‫پایان گرفته و از به کارگیری لفظ غیرواقعی برای خلیج فارس دسـت برداشـته‬ ‫و دیگـر حقایـق تاریخـی جهـان را وارونـه جلـوه ندهنـد؟ و از این هـا گذشـته‪،‬‬ ‫شـیوخ دبی از ادعای پوچ و باطل مبنی بر مالکیت جزایر سـه گانه ابوموسـی‬ ‫و تنـب کوچـک و بـزرگ‪ ،‬دسـت برداشـته و از قـدرت و صالبـت ایـران در عرصه‬ ‫جهانـی بهره منـد شـوند؟ و ایـا از این پـس‪ ،‬ایـران و تمام کشـورهای عربـی که از‬ ‫دیـن واحـدی پیـروی می کنند و کتاب اسـمانی قران مجیـد به عنوان معجزه‬ ‫پیامبـر اخریـن‪ ،‬حضـرت محمـد (ص) موردقبـول مسـلمانان را قانـون اسلام‬ ‫و سرمنشـا همـه اقدامـات خـود می داننـد و در کنـار هـم از دیـن مبیـن اسلام‬ ‫پاسـداری می کننـد؟ در این میـان از لحظـات اولیـه اعلام روابـط بهتـر میـان‬ ‫ایران و عربستان‪ ،‬رژیم صهیونیستی این تفاهم را برنتافته‪ ،‬اعتراض و خشم‬ ‫خـود را اعلام کـرده و سـفیران خـود را به امریکا گسـیل داشـته تـا از این طریق‪،‬‬ ‫خشـم تـوام بـا تـرس خـود از ایـن جریانـات را بـه گـوش کاخ سـفید برسـاند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫امـا بـرای ایـن تفاهـم دوگانـه عربسـتان و ایـران‪ ،‬ظاهـرا کشـور چیـن نقـش‬ ‫عمـده ای داشـته تـا بتوانـد به لطـف روابـط حسـنه ای کـه جدا گانه بـا هر کدام‬ ‫از دو کشـور ایـران و عربسـتان داشـته اسـت‪ ،‬هر چه بیشـتر در منطقـه حضـور‬ ‫داشـته باشـد و چه بسـا راه تجـاری جـاده ابریشـم فعال تـر شـود و همچنیـن‬ ‫کشـور چیـن ناچـار نشـود در مخاصمـات بین المللـی به طـرف ایـران یـا بیشـتر‬ ‫ً‬ ‫عربسـتان غـش کنـد‪ .‬انچـه فعلا از این مـراودات حس می شـود‪ ،‬این اسـت که‬ ‫کشـورهای حاشـیه خلیـج همیشـگی فـارس‪ ،‬ازاین پـس دارای روابـط حسـن‬ ‫یسـت‬ ‫هم جـواری خواهنـد شـد و عربسـتان سـعودی کـه مدت هـای زیاد ‬ ‫متوسـل بـه امریـکا شـده تـا ایـن کشـور بتوانـد از تاسیسـات اتمی یا هسـته ای‬ ‫برخـوردار شـود‪ ،‬ازاین پـس از ایـن خواسـته دسـت برداشـته و از امریـکا فاصله‬ ‫بیشـتری می گیـرد کـه شـاید خواسـت امریـکا نیـز چنیـن باشـد که بـا پیدایش‬ ‫انـرژی جایگزیـن نفـت و گاز‪ ،‬ایـن منطقـه بـرای امریـکا مـراد و مقصـود نباشـد‪.‬‬ ‫به خصوص اینکـه افغانسـتان هـم دیگـر دغدغـه امریـکا نیسـت‪ .‬ب ههـرروی‬ ‫دو کشـور مسـلمان ایـران و عربسـتان کـه از قدرت هـای اقتصـادی و سیاسـی‬ ‫زیـادی برخـوردار بـوده و از کشـورهای تاثیرگـذار منطقـه به حسـاب می اینـد‪،‬‬ ‫بایـد بتواننـد بـدون اتـکا بـه قدرت هـای فرامنطقـه ای بـا وحـدت و همدلـی‪،‬‬ ‫یـک قـدرت جدیـد خاورمیانـه ای ایجاد کنند تا از این پس‪ ،‬در سـطح مسـائل‬ ‫بین المللـی‪ ،‬دارای دیـدگاه یکسـان و متحـدی داشـته باشـند و ازاین به بعـد‬ ‫بـرای حـل مشـکالت بین المللـی کـه تا کنـون فقـط امریـکا‪ ،‬روسـیه‪ ،‬چیـن و‬ ‫اروپـا در ان مدنظـر بوده انـد‪ ،‬تاثیرگـذار باشـند؛ ایـن اتفـاق در اینـده‪ ،‬سرمنشـا‬ ‫بسیاری از اتفاقات نیکو خواهد شد‪ .‬بدیهی ست؛ در خاورمیانه ای که صلح‬ ‫حکم فرما شـود‪ ،‬جنگ تسـلیحاتی هم جایی نخواهد داشـت و این کشـورها‬ ‫ً‬ ‫ناچـار نخواهنـد بـود از کشـورهای صاحـب سلاح‪ ،‬مرتبـا خریـد تسـلیحاتی‬ ‫داشـته باشـند و ایـن مبـارزه بیـن کشـورهای خاورمیانـه هـم ان شـاءاهلل جای‬ ‫خـود را بـه برنامه ریـزی بـرای زندگـی بهتـر و اتحـاد در زمینه هـای کشـفیات‬ ‫علمی و پزشـکی می دهد و از این طریق هم کشـورهای اسلامی به یافته های‬ ‫جدیـد دسـت پیـدا می کننـد و باالخـره بـا ارزوی تحقـق صلـح و صفـا در بیـن‬ ‫تمام ملل جهان‪ ،‬امیدواریم در اینده شـاهد اهمیت و گسـتردگی بیشـتر این ‬ ‫تفاهمـات باشـیم و در ارزویـی بزرگ تـر‪ ،‬امیـدوار به جهانـی بی دغدغه و مملو‬ ‫از دوسـتی و بـدون جنـگ هسـتیم‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫بهره برداری از شش طرح پترول در ‪۱۴۰۲‬‬ ‫مدیرعامـل گـروه سـرمایه گذاری و توسـعه صنایـع تکمیلـی پتروشـیمی از‬ ‫بهره بـرداری از شـش طـرح ایـن شـرکت در سـال ‪ ۱۴۰۲‬خبـر داد و گفـت‪:‬‬ ‫این طر ح ها سـهمی مهم در جلوگیری از خام فروشـی محصوالت پتروشیمی‬ ‫دارنـد و ‪ ۵۰۰‬میلیـون دالر بـه ارزاوری کمـک می کنـد‪ .‬به گـزارش شـانا؛ رشـید‬ ‫قانعـی با بیان اینکـه سـاالنه ‪ ۱۴‬میلیـارد دالر صـادرات پتروشـیمی در کشـور‬ ‫انجـام می شـود و این محصـوالت قابلیـت تکمیـل زنجیـره ارزش را دارد تـا‬ ‫ارزش افـزوده باالتـری بـه کشـور وارد شـود‪ ،‬افـزود‪ :‬از سـال های پیـش شـش‬ ‫طـرح نیمـه کاره را در دسـتور کار داشـتیم؛ بر اسـاس هدف گذاری هـا‪ ،‬سـال‬ ‫اینـده این طر ح هـا بـه بهره بـرداری می رسـند‪.‬‬ ‫افزایش رشد بخش های صنعت و معدن‬ ‫وزیر صمت اعالم کرد که رشد فصلی معدن و تولید در سال جاری نسبت به‬ ‫مدت مشـابه سـال قبل‪ ،‬رشـد باالیی داشـته اسـت‪ .‬به گزارش شـاتا؛ سیدرضا‬ ‫فاطمی امین در همایش «بنگاه‪ ،‬فناوری و رشـد اقتصادی» با اشـاره به اینکه‬ ‫رونـد تولیـد در کشـور بسـیار خوب اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬طبـق امارهـای منتشر شـده‬ ‫در چند ماه اخیر‪ ،‬در بخش معدن و صنعت رشـد بسـیار خوبی هسـتیم‪ .‬وی‬ ‫توضیـح داد‪ :‬در تابسـتان ‪ 1400‬رشـد فصلـی معـدن ‪ -3.7‬امـا در پائیـز رشـد‬ ‫فصلی معدن به ‪ 2.6‬رسـیده که نشـان دهنده رشـد قابل توجه در این بخش‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬در بخـش صنعـت هـم رشـد فصلـی صنعـت در تابسـتان سـال‬ ‫گذشـته دودرصد بوده که در پائیز امسـال به پنج درصد افزایش یافته اسـت‪.‬‬ ‫عرضه میوه شب عید؛ ‪ ۱۰‬درصد زیر قیمت بازار‬ ‫مدیرعامـل سـازمان مرکـزی تعـاون روسـتایی با بیان اینکـه زمـان توزیـع میوه‬ ‫شـب عیـد از ‪ ۲۰‬اسـفند تـا ‪ ۱۳‬فروردیـن اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬اتحادیه هـا قیمت میوه‬ ‫را در هـر اسـتان تعییـن می کننـد و عرضـه ان ‪ ۱۰‬درصـد پایین تـر از قیمـت‬ ‫روز به فـروش می رسـد‪ .‬به گـزارش ایلنـا؛ محمدعلـی نیکبخـت با بیان اینکـه‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫ذخیره سـازی میـوه شـب عیـد توسـط بخـش خصوصـی انجـام م ‬ ‫افزود‪ :‬طرح ذخیره سـازی میوه شـب عید از سـال ‪ ۸۵‬در دولت نهم اغاز شـد‬ ‫و تا کنـون ادامـه دارد‪.‬‬ ‫افزوده شدن ‪7000‬مگاوات به ظرفیت برق کشور‬ ‫مصطفـی رجبـی مشـهدی با بیان اینکـه برنامه ریـزی شـده تـا بیـش از‬ ‫‪ ۷۰۰۰‬مـگاوات بـه ظرفیـت تولیـد بـرق نیرو گاه هـای موجـود تـا تابسـتان سـال‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬اضافه شـود‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت نیرو در سـال دوم دولت سـیزدهم برنامه ای‬ ‫مشتمل بر ‪ ۱۴۰‬اقدام را تنظیم کرده که شامل سه بخش تولید و تامین برق‪،‬‬ ‫تهـای‬ ‫مدیریـت مصـرف و تقاضـا و برنامه هـای ضـروری بـرای رفـع محدودی ‬ ‫شـبکه انتقـال و فـوق توزیـع کشـور در تابسـتان بعـد می شـود‪ .‬به گـزارش انـا؛‬ ‫سـخنگوی صنعـت بـرق افـزود‪ :‬ایـن ‪ ۱۴۰‬برنامـه در حـوزه تولیـد منجـر بـه‬ ‫افزایش ظرفیت تولید نیروگاه های جدید به میزان ‪ ۶۰۰۰‬مگاوات و همچنین‬ ‫افزایـش ظرفیـت نیروگاه هـای موجـود و رفـع نیروگاه هـای اسـیب دیده‬ ‫در مجمـوع به میـزان ‪ ۱۷۰۰‬مـگاوات اسـت و بر این مبنـا؛ ‪ ۷۷۰۰‬مـگاوات بـه‬ ‫ظرفیـت تولیـد بـرق نیرو گاه هـای موجـود افـزوده خواهـد شـد تـا تابسـتان را‬ ‫از لحـاظ ظرفیـت تولیـد به شـکل مطمئن تـری پشت سـر بگذاریـم‪.‬‬ ‫کارتون‬ ‫نقش ــی را ک ــه چی ــن می توان ــد در تقوی ــت یک‬ ‫خاورمیانه مش ــخصازطریق همکاری و تجارت‬ ‫ایفا می کن ــد‪ ،‬توضی ــح می ده ــد‪ .‬وی باانتقاداز‬ ‫سیاس ــت تج ــارت اس ــلحه امری ــکا در منطق ــه‬ ‫خاطرنش ــان ک ــرد ک ــه چی ــن ی ــک چشـ ـم انداز‬ ‫جدی ــد ب هج ــای رقاب ــت در منطق ــه ارائ ــه‬ ‫می کن ــد و امری ــکا بای ــد ب ــرای تقوی ــت صل ــح و‬ ‫ش ــکوفایی ب ــرای ملت ها ت ــاش کن ــد نه اینکه‬ ‫فق ــط س ــاح بفروش ــد و به حا کمان مس ــتبد و‬ ‫نه ــا کمک امنیت ــی کن ــد‪« .‬ایان‬ ‫شه ــای ا ‬ ‫ارت ‬ ‫بریمر» نویسنده و پژوهشگر سیاسی در استاد‬ ‫مدع ــو دانش ــکده ام ــور بین المل ــل دانش ــگاه‬ ‫امریکای ــی کلمبی ــا نیز تواف ــق هس ــته ای ایران‬ ‫در س ــال ‪ ۲۰۱۳‬در زم ــان اوبام ــا و بازگش ــت‬ ‫رواب ــط ای ــران و عربس ــتان در س ــال ‪۲۰۲۳‬‬ ‫به واس ــطه چین را از جمله بزرگ ترین تحوالت‬ ‫دیپلماتیک خاورمیان ــه در دهه اخیر توصیف‬ ‫نح ــال‪ ،‬تاثی ــر تواف ــق بی ــن ایران‬ ‫ک ــرد‪ .‬درهمی ‬ ‫و عربس ــتان ب ــر تغیی ــر ارایش سیاس ــی منطقه‬ ‫ب هض ــرر امری ــکا ت ــا جای ــی ب ــود ک ــه تحلیلگران‬ ‫و کارشناس ــان ضدایران ــی را نی ــز به اذع ــان‬ ‫واداش ــت و به نوش ــته پای ــگاه خب ــری ش ــبکه‬ ‫تلویزیون ــی المیادین‪« ،‬جایس ــون برودس ــکی»‬ ‫مدی ــر موسس ــه موس ــوم ب ــه «اتح ــاد علی ــه‬ ‫ای ــران هس ــته ای» ک ــه وابس ــته به تش ــکیالت‬ ‫صهیونیستی در امریکاس ــت‪ ،‬گفت که ا گر این‬ ‫تواف ــق که به واس ــطه چین بس ــته ش ــد‪ ،‬کامل‬ ‫اجرای ــی ش ــود‪ ،‬هزین هه ــای ناش ــی از «رفت ــار‬ ‫امریکا با ش ــرکایش به عن ــوان دش ــمن» را برای‬ ‫منافع امریکا نش ــان خواهد داد‪ .‬به دنبال سفر‬ ‫نم ــاه ایـ ـت اهلل «س ــید ابراهی ــم رئیس ــی»‬ ‫بهم ‬ ‫ب ــه پک ــن‪« ،‬عل ــی ش ــمخانی» از روز دوش ــنبه‬ ‫‪ ۱۵‬اس ــفند ب ــا ه ــدف پیگی ــری توافق ــات س ــفر‬ ‫رئیس جمه ــوری‪ ،‬مذا ک ــرات فش ــرده ای را‬ ‫به منظ ــور حل وفص ــل نهای ــی موضوع ــات‬ ‫فی مابی ــن تهران‪-‬ری ــاض ب ــا همتای س ــعودی‬ ‫خ ــود در چین اغ ــاز ک ــرد‪ .‬در پای ــان مذا کرات‪،‬‬ ‫جمع ــه ‪ ۱۹‬اس ــفند ‪ ،۱۴۰۱‬بیانی ــه سـ ـه جانبه ای‬ ‫در پکن ب ــا امضای «ش ــمخانی» نماینده مقام‬ ‫معظ ــم رهب ــری و دبی ــر ش ــورای عالی امنی ــت‬ ‫مل ــی‪« ،‬مس ــاعد بن محم ــد العیب ــان» وزی ــر‬ ‫مش ــاور و عضو ش ــورای وزیران و مشاور امنیت‬ ‫مل ــی عربس ــتان س ــعودی و «وانگ ئ ــی» عضو‬ ‫دفتر سیاس ــی کمیته مرکزی حزب کمونیست‬ ‫و رئیس دفت ــر کمیس ــیون مرکزی ام ــور خارجی‬ ‫ح ــزب و عض ــو ش ــورای دولت ــی چی ــن ص ــادر و‬ ‫تواف ــق تهران‪-‬ری ــاض ب ــرای ازس ــرگیری رواب ــط‬ ‫دوجانبه و بازگش ــایی مجدد س ــفارتخانه های‬ ‫تس ــال قط ــع رابطه اعالم‬ ‫دو کش ــور بعد از هف ‬ ‫ش ــد‪ .‬تواف ــق دو کش ــور ای ــران و عربس ــتان ب ــا‬ ‫اس ــتقبال گس ــترده کش ــورها و س ــازمان های‬ ‫نه ــا ای ــن توافق را‬ ‫بین الملل ــی روب ــرو ش ــده و ا ‬ ‫درراس ــتای تقویت صل ــح و ثب ــات منطقه ای و‬ ‫ته ــای منطق ــه ارزیاب ــی کرده ان ــد‪.‬‬ ‫مناف ــع مل ‬ ‫سائولینینیسته‬ صفحه 2 ‫نیش‬ ‫یک شنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 1401‬شماره‪2735‬‬ ‫واژه باید خود باران باشد!‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫مناسبت هفته‬ ‫چهارشنبه سوری‬ ‫«جش ــن س ــوری» ک ــه در زب ــان عامیان ــه ب ــه ان «چارش ــنبه‬ ‫نه ــای قدیم ــی و اصی ــل‬ ‫س ــوری» می گوین ــد‪ ،‬یک ــی از ائی ‬ ‫ایرانیــان اســت کــه همچنــان جایــگاه ویــژه ای میــان مــردم‬ ‫دارد و در غ ــروب اخری ــن س هش ــنبه س ــال ب ــا روشــن کردن‬ ‫یشــود‪« .‬ســور» در زبــان و ادبیــات فارســی‬ ‫اتــش انجــام م ‬ ‫به معن ــای جش ــن‪ ،‬مهمان ــی و س ــرخ اورده ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫طب ــق ب ــاور قدیم ــی ک ــه بی ــن م ــردم وج ــود دارد؛ مراس ــم‬ ‫«چهارش ــنبه س ــوری» به نی ــت دف ــع ب ــا و براورد هش ــدن‬ ‫یش ــود‪ .‬تاری ــخ دقی ــق «چهارش ــنبه‬ ‫ارزوه ــا انج ــام م ‬ ‫س ــوری» در تقوی ــم شمس ــی ‪ ۱۴۰۱‬براب ــر ب ــا روز س هش ــنبه‬ ‫‪ ۲۳‬اس ــفند ماه اس ــت‪« .‬چهارش ــنبه س ــوری» ی ــک جش ــن‬ ‫یس ــت ک ــه ایرانی ــان ب ــرای اس ــتقبال از ن ــوروز برگ ــزار‬ ‫بهار ‬ ‫می کنن ــد‪ .‬م ــردم در این جش ــن ات ــش روش ــن ک ــرده‪ ،‬دور‬ ‫اتــش حلقــه زده‪ ،‬به تعــداد ســه یــا پنــج یــا هفــت تپــه اتــش‬ ‫نهــا می پرنــد و شــعر می خواننــد‪.‬‬ ‫درســت کــرده و از روی ا ‬ ‫«چهارش ــنبه س ــوری» در ه ــر ش ــهر ی ــا منطق ــه ب ــا اداب‬ ‫یش ــود و حت ــی اس ــم خاص ــی‬ ‫و رس ــوم خاص ــی برگ ــزار م ‬ ‫ً‬ ‫دارد؛ مث ــا در بی ــن م ــردم گی ــان ب هن ــام «گول گول ــه‬ ‫چهارش ــنبه»‪ ،‬در کردس ــتان ب هن ــام «چورش ــمه کول ــه»‪ ،‬در‬ ‫اصفه ــان ب هن ــام «چارش ــمبه س ــرخی» و در قزوی ــن ب هن ــام‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫«کول ــه چهارش ــنبه» ش ــناخته م ‬ ‫معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی‪:‬‬ ‫نگاه جامعه شناختی به عید نوروز‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫ام ــروز ا گ ــر ری ــا نباش ــد قص ــد داری ــم بی خی ــال سیاس ــت‬ ‫و اقتص ــاد و ورزش و مس ــمومیت و ‪ ...‬ش ــویم و «خش ــت‬ ‫ن ــو از قال ــب دیگ ــر بزنی ــم» و راج ــع ب ــه ادبی ــات مملک ــت‬ ‫طبـ ـه ان افاض ــات کنی ــم‪.‬‬ ‫و واژه گزین ــی و ُمخلف ــات مربو ‬ ‫راس ــتش را بخواهی ــد م ــا از هم ــان روز اول ک ــه م ــادر‬ ‫مکرم هم ــان «ی ــک ح ــرف و دو ح ــرف ب ــر زبان ــم‪ ،‬الف ــاظ‬ ‫نه ــاد و گفت ــن اموخ ــت» متوج ــه ش ــدیم واژگان بس ــیاری‬ ‫نه ــای دیگ ــر گرت هب ــرداری ش ــده اند و عی ــن تخ ــم‬ ‫از زبا ‬ ‫ترتیــزک در زبــان مــا ولــو شــده اند‪ .‬درســت متوجــه شــدید؛‬ ‫مــا از همــان کودکــی دغدغــه زبــان و فرهنــگ ادب پارســی‬ ‫داش ــتیم! برخ ــی از ای ــن کلم ــات باوجوداینک ــه مع ــادل‬ ‫فارس ــی دارن ــد‪ ،‬بدج ــوری در مملک ــت م ــا ج ــا خ ــوش‬ ‫کرده انــد و قصــد مهاجــرت هــم ندارنــد‪ .‬البتــه در ســال های‬ ‫اخی ــر درم ــورد کوچان ــدن ان ه ــا اقدامات ــی ص ــورت گرفت ــه‬ ‫ول ــی به نظ ــر کاف ــی نمی رس ــد‪ .‬رئی ــس فرهنگس ــتان‬ ‫زب ــان و ادبی ــات فارس ــی‪« :‬یک ــی از وظای ــف فرهنگس ــتان‬ ‫یس ــت ک ــه از‬ ‫له ــای فارس ــی ب ــرای واژگان ‬ ‫یافت ــن معاد ‬ ‫یش ــوند‪.‬‬ ‫رش ــته های علم ــی مختل ــف وارد زب ــان فارس ــی م ‬ ‫فرهنگســتان کار خــود را در ســال ‪ 1369‬اغــاز کــرد و در عمــر‬ ‫‪24‬س ــاله خ ــود به عن ــوان س ــومین فرهنگس ــتان تاس ــیس‬ ‫ش ــده‪ ،‬مس ــتمر‪ ،‬در ح ــوزه واژه گزین ــی فع ــال ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫حاصــل تجربیــات فرهنگســتان دراین زمینــه‪ ،‬پدیدامــدن‬ ‫دانش ــی ن ــو در ای ــران به ن ــام واژه گزین ــی ب ــوده و مجموع ــه‬ ‫نرم اف ــزاری ارزش ــمندی در دس ــت داری ــم ک ــه حاص ــل‬ ‫ای ــن ‪24‬س ــال ت ــاش اس ــت‪ :.‬قادری ــم دوره کارشناس ــی‬ ‫ارش ــد واژه گزین ــی را در فرهنگس ــتان برپ ــا کنی ــم و مج ــوز‬ ‫تش ــکیل چنی ــن دوره ای را ه ــم از وزارت عل ــوم دریاف ــت‬ ‫کرده ای ــم» (به نق ـل از جرای ــد)‪ .‬هرچن ــد برخ ــی از لغات ــی ک ــه‬ ‫فرهنگســتان اختــراع کــرده خیلــی دندان گیــر نبــوده و بایــد‬ ‫نهــا هــوا را در دهــان مچالــه کــرد یــا بالتشــبیه‬ ‫بــرای تلفــظ ا ‬ ‫دهــان را کج وکولــه کــرد ولــی بازهــم تــاش دوســتان جــای‬ ‫یح ــال ازانجا ک ــه واژگان ه ــم ب ــرای‬ ‫تقدی ــر دارد‪ .‬علی ا ‬ ‫خودش ــان دنیای ــی دارن ــد؛ روزی به دنی ــا می این ــد و روزی‬ ‫نه ــا واج ــب اس ــت‪،‬‬ ‫از دنی ــا می رون ــد و حف ــظ حرم ــت ا ‬ ‫م ــا نی ــز س ــعی می کنی ــم ب ــا هم ــان طب ــع نازک اندی ــش ک ــه‬ ‫این روزه ــا ب ــه پهن ــای س ــبیل عموس ــیفی ش ــده‪ ،‬ب هش ــیوه‬ ‫مال ــوف و رس ــم معه ــود‪ ،‬نکات ــی را دراین خص ــوص بی ــان‬ ‫کنی ــم‪:‬‬ ‫نک ــردن‬ ‫ال ــف‪ .‬جاانداخت ــن عمل ــی‪ :‬درخص ــوص جایگزی ‬ ‫یش ــود کار ب هص ــورت عمل ــی‬ ‫برخ ــی کلم ــات پیش ــنهاد م ‬ ‫انج ــام ش ــود ت ــا تاثیرگ ــذاری بیش ــتری داش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مث ــا دول ــت ب ــرای برچی ــدن بس ــاط واژه «سوبس ــید»‬ ‫یسـ ـت که‬ ‫و جاانداخت ــن کلم ــه «یاران ــه» چندسال ‬ ‫درحال هزین هک ــردن اس ــت‪ .‬ت ــا جای ــی کفگی ــر ه ــم ب ــه‬ ‫ت ــه ماهیتاب ــه خ ــورده ول ــی م ــردم بازه ــم ول ک ــن معامل ــه‬ ‫نیســتند و معتقدنــد بــرای فرا گیــر واژه یارانــه‪ ،‬بازهــم بایــد‬ ‫هزین ــه ک ــرد! فل ــذا ج ــا دارد درم ــورد س ــایر کلم ــات ه ــم از‬ ‫ً‬ ‫نش ــیوه اس ــتفاده ک ــرد‪ .‬مث ــا دول ــت می توان ــد ب ــرای‬ ‫ای ‬ ‫ح ــذف کلم ــه «کامپیوت ــر» ب ــه هرنف ــر ی ــا ب ــه ه ــر خان ــواده‬ ‫ک «کامپیوت ــر» ببخش ــید یک دس ــتگاه رایان ــه بده ــد‬ ‫یـ ـ ‬ ‫یه ــذا ‪!...‬‬ ‫وقس عل ‬ ‫ً‬ ‫ب‪ .‬پ ــاداش نق ــدی‪ :‬ایرانی ه ــا اص ــوال انس ــان های خ ــاق‬ ‫ً‬ ‫و هوش ــمندی هس ــتند‪ .‬جس ــارتا ا گ ــر ب ــه ‪ 350‬اس ــتاد‬ ‫دانش ــگاه و صاحب نظ ــر ک ــه در ‪ 75‬گ ــروه مختل ــف در‬ ‫فرهنگس ــتان مش ــغول به کار واژه گزین ــی هس ــتند‪ ،‬مث ــل‬ ‫یخ ــورد‪ ،‬گاه ــی از خ ــود م ــردم‬ ‫گزارش ــگران فوتب ــال برنم ‬ ‫هــم بــرای واژه گزینــی کمــک بگیریــم و درصــورت تائیــد واژه‪،‬‬ ‫مبلغ ــی به عن ــوان پ ــاداش پرداخ ــت ش ــود‪.‬‬ ‫پ‪ .‬توجی ــه مجری ــان و هنرپیش ــگان‪ :‬درخاتم ــه توصی ــه‬ ‫یش ــود هنرپیش ــگان و مجری ــان و کارشناس ــان را نی ــز‬ ‫م ‬ ‫توجی ــه کنن ــد ک ــه پدرامرزید هه ــا؛ هیئت ــی ســه دهه اس ــت‬ ‫تــاش دارد زبــان فارســی را از برخــی واژگان فرنگــی پاالیــش‬ ‫کنــد و نبایــد تمــام زحمــات فرهنگســتان را ندیــد گرفــت و‬ ‫ته مانــده اســتانبولی را دوبــاره بــا کمچــه روی دیــوار مالیــد!‬ ‫جامعه‬ ‫‪3‬‬ ‫تریبون‬ ‫افزایش تعرفه اقامت در ایام نوروز نداریم‬ ‫نوروز‪ ،‬بخشی از ادبیات توسعه گرای ایران است‬ ‫مهرداد ناظری*‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫یش ــک درخص ــوص ن ــوروز تعابی ــر متع ــدد‬ ‫ب ‬ ‫و گس ــترده ای وج ــود دارد‪ .‬ع ــده ای ن ــوروز‬ ‫را در تغیی ــر س ــال و رس ــیدن فص ــل به ــار‬ ‫تعبی ــر می کنن ــد؛ ام ــا بای ــد درنظ ــر داش ــت ک ــه‬ ‫فلســفه عمیــق و غنــی در پشــت ایــن تحــول‬ ‫تاریخ ــی وج ــود دارد‪ .‬درواق ــع ش ــاید ان را‬ ‫بت ــوان یک ــی از نق ــاط عط ــف تاریخ ــی ای ــران‬ ‫و جه ــان دانس ــت‪ .‬ش ــاید ازاین منظ ــر بای ــد‬ ‫این گون ــه بی ــان داش ــت ک ــه ن ــوروز باع ــث‬ ‫یش ــود ت ــا ن ــوع نگ ــرش م ــا ب ــه تار ی ــخ و‬ ‫م ‬ ‫هس ــتی دچ ــار تغییروتح ــول ش ــود‪.‬‬ ‫ا گ ــر بخواهی ــم ن ــوروز را ب ــا ی ــک ن ــگاه‬ ‫یت ــوان ب ــرای‬ ‫پدیدارشناس ــانه ن ــگاه کنی ــم‪ ،‬م ‬ ‫شــناخت و تجرب هکــردن ان پنــج مرحلــه را درنظر‬ ‫گرف ــت‪ .‬مرحل ــه اول نوع ــی ن ــگاه ب ــه گذش ــته و‬ ‫یک ــه ب ــه‬ ‫تاری ــخ را در ب ــر خواه ــد داش ــت‪ .‬وقت ‬ ‫گذش ــته تاریخ ــی ن ــوروز ن ــگاه می کنی ــم ان را در‬ ‫ای ــران بس ــیارغنی و حائزاهمی ــت می بینی ــم‪.‬‬ ‫ن ــوروز از پارس ــی میان ــه برگرفت ــه و از زب ــان‬ ‫یس ــت‪ .‬مورخ ــان مع ــادل اوس ــتایی‬ ‫اوستای ‬ ‫ان را «ن ــاوا کا» ی ــا «رائ ــوکا» ح ــدس می زنن ــد‪ .‬در‬ ‫برخ ــی از مت ــون که ــن مث ــل ش ــاهنامه‪ ،‬تاری ــخ‬ ‫یشــود کــه جمشــید و در برخــی‬ ‫طبــری گفتــه م ‬ ‫مت ــون دیگ ــر کیوم ــرث را به عن ــوان مب ــدع ن ــوروز‬ ‫معرف ــی می کنن ــد؛ انچ ــه حائزاهمی ــت اس ــت‪،‬‬ ‫خــارج از نحــوه پیدایــش و نــوع نــگاه بــه ان‪ ،‬در‬ ‫تاریــخ تحــوالت ایــران نــوروز جایــگاه ویــژه دارد‪.‬‬ ‫یتــوان‬ ‫در اشــعار شــاعران معــروف ایرانــی نیــز م ‬ ‫زمینه های ــی از ای ــن توج ــه را یاف ــت‪.‬‬ ‫بر چهره گل نسیم نوروز خوش است‬ ‫بر طرف چمن روی دل افروز خوش است‬ ‫از دی ک ــه گذش ــت ه ــر چ ــه بگوی ــی خ ــوش‬ ‫اس ــت‬ ‫خ ــوش ب ــاش و مگ ــو ز دی ک ــه ام ــروز خ ــوش‬ ‫اس ــت‬ ‫خیام نیشابوری‬ ‫ز کوی یار می اید نسیم باد نوروزی‬ ‫از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی‬ ‫به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی‬ ‫به گلزار ای کز بلبل غزل گفتن بیاموزی‬ ‫حافظ شیرازی‬ ‫یت ــوان نوع ــی‬ ‫ام ــا در مرحل ــه دوم ن ــوروز را م ‬ ‫«درحال زیس ــتن» درنظ ــر گرف ــت‪ .‬وقت ــی ن ــوروز‬ ‫می ای ــد و س ــال تغیی ــر می کن ــد‪ ،‬اف ــراد س ــعی‬ ‫لش ــدن و تجربـ ـه ای‬ ‫می کنن ــد نوع ــی «درحا ‬ ‫از ان گس ــترده» را در خ ــود بیابن ــد‪ .‬ه ــر ف ــرد‬ ‫می توان ــد به نوع ــی «خود ُ ش ــدن‪ ،‬بازش ــدن و‬ ‫گشــایش» را در وجــودش احســاس کنــد و ایــن‬ ‫ً‬ ‫یســت کــه شــاید در اطــراف‬ ‫دقیقــا همــان اتفاق ‬ ‫م ــا و در طبیع ــت نی ــز به وق ــوع می پیون ــدد‪.‬‬ ‫براین مبنــا نوعــی هم اوایــی انســان بــا طبیعــت‬ ‫رخ می ده ــد‪.‬‬ ‫در مرحل ــه س ــوم ف ــرد‪ ،‬نوع ــی بازگش ــت ب ــه‬ ‫طبیع ــت خواه ــد ک ــرد و رج ــوع ب ــه طبیع ــت‬ ‫مهم تری ــن تحولی س ــت ک ــه بای ــد ب ــر ان توج ــه‬ ‫ش ــود‪ .‬برهمین مبن ــا ش ــاید بت ــوان گف ــت یک ــی‬ ‫تس ــین‬ ‫از فلس ــفه حض ــور س ــبزه در س ــفره هف ‬ ‫در خانــه ایرانیــان بــر همیــن روال اســتوار شــده‬ ‫اس ــت‪ .‬ازطرف دیگ ــر بس ــیاری از ایرانی ــان و‬ ‫س ــایر اف ــراد ک ــه در جغرافی ــای جش ــن ن ــوروز‬ ‫لهــای‬ ‫زندگــی می کننــد‪ ،‬براین باورندکــه بایــد گ ‬ ‫رویی ــده ش ــده در فص ــل به ــار را ب ــه خان ــه اورد‪.‬‬ ‫ایــن نیــز نشــانه ای از ارتبــاط بــا طبیعــت اســت‬ ‫و ف ــرد ت ــاش می کن ــد خ ــود را به نوع ــی ب ــه‬ ‫طبیع ــت نزدی ــک نمای ــد‪.‬‬ ‫یک ــه ف ــرد ب ــا طبیع ــت‬ ‫در مرحل ــه چه ــارم وقت ‬ ‫یش ــود‪ ،‬ح ــال می توان ــد ب ــه جامع ــه‬ ‫من ــوا م ‬ ‫ه ‬ ‫بازگش ــته و فراین ــدی از مه ــرورزی را ک ــه از‬ ‫لب ــا دیگ ــران ق ــرار‬ ‫طبیع ــت اموخت ــه درتعام ‬ ‫ده ــد‪ .‬ف ــرد دراینج ــا به نوع ــی مه ــرورزی‬ ‫یش ــده دس ــت می یاب ــد و ت ــاش می کن ــد‬ ‫درون ‬ ‫ت ــا ان تجرب ــه ن ــاب را ب ــا دیگ ــران به اش ــترا ک‬ ‫یس ــت ک ــه‬ ‫بگ ــذارد‪ .‬دراینج ــا ف ــرد‪ ،‬عاشق ‬ ‫هدف ــش بهترک ــردن ح ــال دیگ ــران و جه ــان‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫و در مرحل ــه اخ ــر ف ــرد بع ــدازان ک ــه تجرب ـه ای از‬ ‫مهــرورزی غنــی را در خــود و دیگــران پیــدا کــرد‪،‬‬ ‫نوع ــی نوس ــازی و خالقی ــت در وج ــود او ب ــروز‬ ‫می کن ــد ک ــه می توان ــد زندگ ــی جدی ــد را بع ــد از‬ ‫تعطی ــات ن ــوروز تجرب ــه نمای ــد‪.‬‬ ‫نن ــگاه پدیدارشناس ــانه به نوع ــی کنش ــگر‬ ‫درای ‬ ‫به تعبی ــر «ج ــورج هرب ــرت می ــد» و «هرب ــرت‬ ‫ش ماندگ ــی ب هس ــمت‬ ‫بلوم ــر» از وضعی ــت کنـ ـ ‬ ‫کنــش تازگــی حرکــت می کنــد و ایــن یــک تحــول‬ ‫عمی ــق و س ــاختاری در او به حس ــاب می ای ــد‪.‬‬ ‫یت ــوان برمبن ــای س ــه ویژ گ ــی درنظ ــر‬ ‫ن ــوروز را م ‬ ‫گرف ــت‪:‬‬ ‫‪ .۱‬حکمت‬ ‫‪ .۲‬تجربه زیسته و دانش بومی‬ ‫‪ .۳‬مهرورزی‬ ‫براین مبن ــا ا گ ــر ای ــن س ــه وج ــه را ترکی ــب‬ ‫یت ــوان گف ــت ک ــه در‬ ‫دیالکتیک ــی نمایی ــم‪ ،‬م ‬ ‫یه ــا ترکی ــب عش ــق‬ ‫گس ــتره تاری ــخ ب ــرای ایران ‬ ‫و خ ــرد حائزاهمی ــت ب ــوده‪ .‬براین مبن ــا ا گ ــر‬ ‫بخواهیــم نگاهــی انتقــادی ازمنظــر توســعه بــه‬ ‫مدرنیت ــه جهان ــی داش ــته باش ــیم‪ ،‬بای ــد گف ــت؛‬ ‫یخ ــورد‪ ،‬ع ــدم‬ ‫انچ ــه در مدرنیت ــه به چش ــم نم ‬ ‫یه ــا‬ ‫وج ــود خ ــردورزی مهرورزان ــه اس ــت‪ .‬غرب ‬ ‫به تعبی ــری ک ــه «س ــید ج ــواد طباطبای ــی»‬ ‫می گوی ــد‪ :‬در دو وج ــه پاس ــخگوی نیازه ــای‬ ‫انس ــان ام ــروز هس ــتند‪ .‬به عقی ــده وی؛ تج ــدد‬ ‫در غ ــرب دو عنص ــر اصل ــی و اساس ــی دارد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬خ ــرد دموکراتی ــک (از ما کیاول ــی به بع ــد)؛‬ ‫یعن ــی حا کمی ــت ناش ــی از م ــردم اس ــت و در‬ ‫تم ــام ام ــور معیش ــتی‪ ،‬رواب ــط‪ ،‬مناس ــبات و‬ ‫فرهن ــگ م ــردم‪ ،‬بای ــد عق ــل جمع ــی را بـ ـه کار‬ ‫گرف ــت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬خــرد تکنولــوژی؛ یعنــی بایــد از کلیــه منابــع‪،‬‬ ‫بهر هب ــرداری عقالن ــی ک ــرد (ش ــیرزادی‪:۱۳۹۱ ،‬‬ ‫‪.)۲۲-۲۱‬‬ ‫واقعی ــت این اسـ ـت که ا گ ــر بخواهی ــم توس ــعه‬ ‫را برمبن ــای ش ــرایط بوم ــی درنظ ــر بگیری ــم‬ ‫بای ــد بگویی ــم وج ــه س ــومی وج ــود دارد ک ــه‬ ‫«طباطبای ــی» ب ــه ان اش ــاره نمی کن ــد و‬ ‫یس ــت‪ .‬خ ــردورزی‬ ‫ان‪ ،‬خ ــردورزی مهرورز ‬ ‫نس ــال ها‬ ‫مه ــرورزی ک ــه نگارن ــده ب ــر روی ا ‬ ‫یت ــوان‬ ‫مش ــغول به کار اس ــت بخشـ ـی ازان را م ‬ ‫در ایی ــن ن ــوروز به دس ــت اورد‪ .‬درواق ــع در‬ ‫ح ــوزه تمدن ــی ای ــران ازنظ ــر فرهنگ ــی و مبان ــی‬ ‫یت ــوان‬ ‫زیس ــتی‪ ،‬نکات ــی وج ــود دارد ک ــه م ‬ ‫ان را بس ــیارموثر دانس ــت؛ ل ــذا انس ــان ها ب ــرای‬ ‫رس ــیدن ب ــه ش ــکوفایی نی ــاز ب ــه اندیشـ ـه ای‬ ‫نه ــا را‬ ‫دارن ــد ک ــه درعم ــل بتوان ــد زندگ ــی ا ‬ ‫دچ ــار تغییروتح ــول کن ــد‪ .‬برهمین مبن ــا ن ــوروز‬ ‫نه تنهــا در گســتره زمانــی و مکانــی خــاص بلکــه‬ ‫می توانــد در کلیــت تمدنــی ایــران ازنظــر مبانــی‬ ‫علمــی‪ ،‬فنــی‪ ،‬وســایل ارتباطــی‪ ،‬رفــاه و اســایش‬ ‫مدنظ ــر ق ــرار گی ــرد‪ .‬ن ــوروز می توان ــد رف ــاه را‬ ‫ب هشــیوه های گونا گــون در زندگــی تعریــف کنــد‪.‬‬ ‫یت ــوان حکمت ــی دانس ــت‬ ‫ازاین منظرک ــه ان را م ‬ ‫یبــر بصیــرت و خــرد مهــرورزی‪ .‬ایــن خــرد‬ ‫مبتن ‬ ‫مهــرورزی از خــود اغــاز و تــا دیگــران ادامــه دارد‪.‬‬ ‫ا گ ــر بپذیری ــم ک ــه فرهن ــگ و تم ــدن ایران ــی‬ ‫درطول تاری ــخ طب ــق بالندگ ــی خ ــود در ح ــوزه‬ ‫ـال‬ ‫حکم ــی و خ ــردورزی‪ ،‬تجربـ ـه ای در ح ـ ِ‬ ‫ «ش ــدن» اس ــت‪ ،‬گ ــزاف نگفته ای ــم‪ .‬هرچندک ــه‬ ‫یش ــود‬ ‫نس ــازی م ‬ ‫وقت ــی صحب ــت از تمد ‬ ‫ع ــده ای براین باورندک ــه مس ــیر رش ــد ه ــر‬ ‫نص ــورت اس ــت‪ :‬بای ــد از ی ــک‬ ‫کش ــوری به ای ‬ ‫مرحلــه گــذر کــرد تــا در مرحلــه جدیــد تجربیــات‬ ‫ً‬ ‫عمیق ــی را داش ــت؛ مث ــا «حس ــین عظیم ــی»‬ ‫(اس ــتاد اقتص ــاد) براین باوراسـ ـت که در جری ــان‬ ‫ش ــکوفایی ی ــک تم ــدن ت ــازه‪ ،‬بصیرت ــی ت ــازه‬ ‫یش ــود ک ــه می خواه ــد تبدی ــل ب ــه‬ ‫ایج ــاد م ‬ ‫ی ــک تم ــدن جدی ــد ش ــود؛ پ ــس ب ــا تم ــدن‬ ‫قدی ــم در تقاب ــل و تع ــارض ق ــرار می گی ــرد‪ .‬در‬ ‫نه ــا و ش ــکوفایی ی ــک‬ ‫جری ــان تح ــوالت‪ ،‬تمد ‬ ‫تم ــدن ت ــازه‪ ،‬زیرس ــاخت ها و نهاده ــای تم ــدن‬ ‫قدی ــم ب ــا اندیش ــه و بصری ــت تم ــدن جدی ــد در‬ ‫تقاب ــل و معارض ــه ق ــرار می گیرن ــد و اینجاس ــت‬ ‫ک ــه فراین ــد توس ــعه را تعری ــف می کنی ــم؛ یعن ــی‬ ‫فراینــد توســعه فراینــد تقابــل و تعــارض نهادهــا‬ ‫و زیرس ــاخت های تم ــدن قدی ــم ب ــا اندیش ــه و‬ ‫بصیــرت تمــدن جدیــد اســت؛ مشــروط براینکه‬ ‫تقاب ــل و تع ــارض در مس ــیر س ــازندگی تم ــدن‬ ‫جدی ــد و ت ــازه باش ــد (هم ــان منب ــع‪)۲۳-۲۲ ،‬؛‬ ‫نگاه ــی ک ــه دکت ــر «عظیم ــی» دارد ا گرچ ــه‬ ‫قابل تام ــل اس ــت ام ــا بای ــد درنظ ــر داش ــت‬ ‫ک ــه گاه ــی در مفاهی ــم جدی ــد توس ــعه‪ ،‬تم ــدن‬ ‫توس ــعه گرا می توان ــد در ایج ــاد ی ــک دیالکتی ــک‬ ‫دوس ــویه بی ــن تم ــدن قدی ــم و جدی ــد پدی ــد‬ ‫ای ــد‪ .‬هرچندک ــه بخش های ــی از تم ــدن قدی ــم‪،‬‬ ‫ً‬ ‫یش ــود ام ــا بدین معن ــا‬ ‫طبیعت ــا منس ــوخ م ‬ ‫یک ــه می توان ــد ب ــه نیازه ــا‬ ‫نیس ــت ان چیزهای ‬ ‫و خواس ــته های م ــا پاس ــخ ده ــد از بی ــن‬ ‫یت ــوان گف ــت؛ ن ــوروز تجرب ــه زیس ــته و‬ ‫ب ــرود‪ .‬م ‬ ‫یس ــت ک ــه می توان ــد کن ــار‬ ‫دان ــش بوم ــی غن ‬ ‫تج ــدد نق ــش پررنگ ــی در هم اوای ــی انس ــان‬ ‫ایران ــی ام ــروز ایف ــا کن ــد‪ .‬انس ــان ایران ــی ام ــروز‬ ‫برای اینک ــه س ــربلند باش ــد نی ــاز ب ــه ای ــن دارد‬ ‫ک ــه از گس ــتره معنای ــی خ ــود ب هش ــیوه مناس ــب‬ ‫اس ــتفاده کن ــد‪ .‬درواق ــع دراینج ــا برمبن ــای‬ ‫انچ ــه «یورگ ــن هابرم ــاس» می گوی ــد‪ :‬نی ــاز ب ــه‬ ‫شه ــای‬ ‫کن ــوع کن ــش ارتباط ــی بی ــن بخ ‬ ‫ی ‬ ‫مختل ــف فرهنگ ــی خ ــود و دنی ــای جدی ــد‬ ‫داری ــم‪ .‬ای ــن ارتب ــاط و تعام ــل بای ــد بتوان ــد‬ ‫صــدای مــا در جهــان بیــرون باشــد و صداهــای‬ ‫جه ــان بی ــرون را در م ــا منعک ــس نمای ــد‪.‬‬ ‫یس ــت و‬ ‫ای ــن انع ــکاس دوس ــویه نکت ــه مهم ‬ ‫یتــوان از تجربیــات غنــی دنیــای‬ ‫براین مبنــا نم ‬ ‫که ــن چشم پوش ــی ک ــرد‪.‬‬ ‫ن ــوروز در خ ــود توانای ــی بازتولی ــد انس ــان را‬ ‫یک ــه‬ ‫ب هش ــیوه های مناس ــب دارد؛ طور ‬ ‫سه ــا و ترس های ــی‬ ‫یت ــوان بس ــیاری هرا ‬ ‫م ‬ ‫ک ــه در دنی ــای جدی ــد وج ــود دارد را از م ــا دور‬ ‫نمایــد‪ .‬دراینجــا توجــه بــه نکتـه ای حائزاهمیــت‬ ‫یش ــود از دو وج ــه‬ ‫اس ــت و ان اینک ــه ن ــوروز را م ‬ ‫«کالب ــدی مناس ــکی» و «معنای ــی معن ــوی»‬ ‫تحلی ــل ک ــرد‪ .‬متاس ــفانه در س ــال های اخی ــر‬ ‫بیش ــتر ب ــه مبان ــی کالب ــدی و مناس ــکی ن ــوروز‬ ‫یک ــه ان بخ ــش‬ ‫بیش ــتر توج ــه ش ــده؛ درحال ‬ ‫معنای ــی و معن ــوی ک ــه می توان ــد بس ــیارموثر‬ ‫باش ــد‪ ،‬کمت ــر م ــورد تحلی ــل ق ــرار گرفت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫ح ــال ا گ ــر ب ــه بخ ــش معنای ــی توج ــه کنی ــم‪ ،‬از‬ ‫دو وج ــه نق ــش کلی ــدی در رون ــد توس ــعه ای ــران‬ ‫ایف ــا می کن ــد‪ :‬اول‪ ،‬نوع ــی مقاو مس ــازی ایران ــی‬ ‫نه ــای بیرون ــی ایج ــاد می کن ــد‪.‬‬ ‫را در براب ــر جریا ‬ ‫درواق ــع ا گ ــر نس ــل جدی ــد بتوان ــد معان ــی‬ ‫شه ــای درون ــی ن ــوروز را درک نمای ــد‬ ‫و ارز ‬ ‫نص ــورت وارد ح ــوزه ای از تح ــول درون ــی‬ ‫درا ‬ ‫یش ــود‪ .‬درواق ــع کنش ــگر هن ــر طراح ــی درون‬ ‫م ‬ ‫یش ــناختی ب ــه خ ــود و دیگ ــران را‬ ‫و ن ــگاه زیبای ‬ ‫یبــر ســازه های ارتباطــی بــا طبیعــت پیــدا‬ ‫مبتن ‬ ‫یت ــوان ان را‬ ‫یس ــت ک ــه م ‬ ‫می کن ــد‪ .‬ای ــن بخش ‬ ‫نوعــی رهایی بخشــی درنظــر گرفــت‪ .‬نکتــه دوم‬ ‫یســت کــه طبیعــت بــه مــا می دهــد‪:‬‬ ‫نــوع نگرش ‬ ‫اینک ــه ب ــه هیچ چی ــز بی توج ــه نباش ــیم و‬ ‫بتوانی ــم مصادی ــق ن ــو را از اطرافم ــان ی ــاد‬ ‫بگیری ــم‪ .‬نگ ــرش خردورزان ــه ن ــوروز براین مبن ــا‬ ‫شه ــای ان ام ــکان‬ ‫ش ــکل می گی ــرد ک ــه ارز ‬ ‫نوع ــی «ق ــدرت تکثرگرای ــی» را در اف ــراد تقوی ــت‬ ‫می کنــد؛ کــه ایــن امــکان را بــه مــا می دهــد تــا در‬ ‫نگ ــرش ب ــه تج ــدد و مدرنیت ــه غرب ــی بی تف ــاوت‬ ‫نباش ــیم و بتوانی ــم ب ــا ان کن ــار بیایی ــم‪ .‬وقت ــی‬ ‫«فوکویامــا» تئــوری «پایــان تاریــخ» را در بخشــی‬ ‫یهــای خــود اعــام کــرد؛ عــده ای‬ ‫از نظریه پرداز ‬ ‫ان را مهم تری ــن ت ــراژدی تاری ــخ درنظ ــر گرفتن ــد‬ ‫یک ــه تکثرگرای ــی در براب ــر نگا هه ــای‬ ‫چرا ک ــه وقت ‬ ‫کس ــاحتی رش ــد می کن ــد‪ ،‬ای ــن تفک ــر در‬ ‫ت ‬ ‫ی از‬ ‫ذه ــن انس ــان پدی ــد می ای ــد ک ــه بخشـ ـ ‬ ‫یش ــوند‪ .‬ام ــروزه‬ ‫انس ــان ها نادی ــده انگاش ــته م ‬ ‫نی ــز بح ــث پای ــان زندگ ــی تراژی ــک انس ــان بس ــیار‬ ‫یخ ــورد و برخ ــی نظری هه ــا درب ــاره‬ ‫ب هگ ــوش م ‬ ‫سرنوشــت شــوم انســان ســخن می گوینــد‪ .‬ایــن‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫خش ــدگی موض ــوع بسیارمهم ‬ ‫منسو ‬ ‫دراینجاس ــت ک ــه ف ــرد خ ــردورز مه ــرورزی ک ــه‬ ‫ن ــوروز را درک می کن ــد می توان ــد ای ــن فراین ــد‬ ‫را تغیی ــر ده ــد‪ .‬ن ــوروز ب ــه م ــا می گوی ــد ک ــه‬ ‫طب ــق تغییروتحول ــی ک ــه در طبیع ــت هرس ــال‬ ‫پدی ــد می ای ــد چی ــزی به پای ــان نمی رس ــد و‬ ‫م ــا در ی ــک دگردیس ــی درون کاوان ــه از خ ــود‬ ‫ق ــرار داری ــم ک ــه بای ــد بتوانی ــم «خ ــود برت ــر» را‬ ‫پی ــدا نمایی ــم‪ .‬ای ــن پیدا ک ــردن «خ ــود برت ــر»‬ ‫نکتـ ـه ای بس ــیارمهم؛ و قس ــمت خ ــاق ن ــوروز‬ ‫اس ــت ک ــه کمت ــر ب ــه ان توج ــه ش ــده؛ دراینج ــا‬ ‫الزم اسـ ـت که از توج ــه ب ــه ن ــگاه پای ــان تاری ــخ‬ ‫براس ــاس ن ــوروز بتوانی ــم مانیفس ــت جدی ــدی‬ ‫را ب ــه جهانی ــان ارائ ــه دهی ــم و ای ــن هن ــر ن ــوروز‬ ‫یش ــناختی‬ ‫اس ــت ک ــه می توان ــد ارزش زیبای ‬ ‫هم ــه ش ــکل های جدیدت ــری از انس ــان را ارائ ــه‬ ‫ده ــد؛ اش ــکالی ک ــه درنو عخ ــود قابل تام ــل‬ ‫اس ــت و توانای ــی برس ــازی همه چی ــز را ب هش ــیوه‬ ‫مناس ــب و متح ــول در خ ــود داراس ــت‪.‬‬ ‫یت ــوان موضوع ــی بس ــیارپیچیده‬ ‫ن ــوروز را م ‬ ‫دانس ــت ک ــه در درون ان بخش ــی ب هن ــام‬ ‫پدیدارشناس ــی بازنگران ــه انس ــانیت انس ــان‬ ‫یس ــت ک ــه ف ــرد‬ ‫وج ــود دارد و ان پرسش های ‬ ‫ممک ــن اس ــت در مواجه ــه خ ــود و طبیع ــت‬ ‫ب ــه ان دس ــت یاب ــد‪ .‬ش ــاید درابت ــدا کم ــی‬ ‫گیج کنن ــده به نظ ــر بیای ــد ام ــا ا گ ــر کم ــی از ای ــن‬ ‫نص ــورت‬ ‫فراین ــد گیج کنن ــده‪ ،‬عب ــور کنی ــم‪ ،‬درا ‬ ‫می توانی ــم ب ــا ش ــناخت و ا گاه ــی از معرف ــت‬ ‫درون ــی ن ــوروز نوع ــی تح ــول را به لح ــاظ‬ ‫تاریخ ــی تجرب ــه کنی ــم و ش ــرایط به گونـ ـه ای‬ ‫خواه ــد ش ــد ک ــه کنش ــگر می توان ــد ب ــا عب ــور‬ ‫ً‬ ‫از رویکرده ــای صرف ــا اسطور هش ــناختی ب ــه‬ ‫تاری ــخ فرهن ــگ و تم ــدن ایران ــی‪ ،‬نوع ــی رویک ــرد‬ ‫لس ــاز را ب ــرای جامع ــه انس ــانی پیش ــنهاد‬ ‫تحو ‬ ‫ده ــد‪ .‬ای ــن خوان ــش جدی ــد از ن ــوروز ک ــه ب ــرای‬ ‫نخس ــتین بار ش ــکل می گی ــرد‪ ،‬ت ــوان برس ــازی‬ ‫نس ــازی جامع هه ــای انس ــانی را‬ ‫و دگرگو ‬ ‫به نوع ــی در خ ــود نش ــان می ده ــد‪ .‬درواق ــع‬ ‫دراینج ــا م ــا ب ــه مواجه ــه ب ــا هرگون ــه ن ــگاه‬ ‫ظاه ــری ب ــه ن ــوروز خواهی ــم داش ــت و س ــعی‬ ‫شهــای ان را درک‬ ‫می کنیــم عمــق اندیشــه و ارز ‬ ‫کنیــم‪ .‬شــاید دراینجــا بتــوان نــوع نــگاه بــه ایــن‬ ‫پدی ــده را براس ــاس اندیشـ ـه های «مارک ــس»‬ ‫نی ــز تفس ــیر ک ــرد‪ .‬او در ایدئول ــوژی المان ــی‬ ‫می گوی ــد‪« :‬تولی ــد اندیشـ ـه ها‪ ،‬مفهو مه ــا‬ ‫ً‬ ‫و ا گاه ــی در وهل ــه نخس ــت مس ــتقیما ب ــا‬ ‫م ــراوده م ــادی انس ــان و زب ــان زندگ ــی واقع ــی‬ ‫درهم تنی ــده اس ــت‪ .‬تصور ک ــردن‪ ،‬اندیش ــیدن‬ ‫و م ــراوده معن ــوی انس ــان ها اینج ــا چ ــون‬ ‫برون ری ــزی مس ــتقیم رفت ــار م ــادی انس ــان ها‬ ‫یش ــود‪ .‬م ــا ب ــرای رس ــیدن ب ــه انس ــان‬ ‫پدی ــدار م ‬ ‫جســمانی از انچــه انســان ها بــر زبــان می اورنــد‪،‬‬ ‫تص ــور و تخی ــل می کنن ــد ی ــا از ان انس ــان ها‬ ‫ان گون ــه ک ــه توصی ــف‪ ،‬اندیش ــیده‪ ،‬تخی ــل و‬ ‫یش ــوند اغ ــاز نمی کنی ــم؛ بلک ــه اغ ــازگاه‬ ‫تص ــور م ‬ ‫م ــا انس ــان به راس ــتی فع ــال اس ــت ‪ ...‬ا گاه ــی‬ ‫یس ــت ک ــه‬ ‫زندگ ــی را تعیی ــن نمی کن ــد‪ :‬زندگ ‬ ‫ا گاه ــی را تعیی ــن می کن ــد» (ایگلت ــون‪:۱۳۸۳ ،‬‬ ‫‪.)۲۸‬‬ ‫دراینج ــا بای ــد درنظ ــر داش ــت؛ تجرب ــه تاری ــخ‬ ‫زدگ ــی انس ــان ام ــروز نوع ــی ا گاه ــی را از ن ــوروز‬ ‫ب ــرای م ــا در فراین ــدی ایج ــاد ک ــرده اس ــت و م ــا‬ ‫می توانی ــم در ش ــالوده فرهنگ ــی و اقتص ــادی‬ ‫خودم ــان نوع ــی برس ــازی جدی ــد از ان را‬ ‫تجرب ــه کنی ــم‪ .‬ن ــوروز را ا گ ــر در بخ ــش فرهنگ ــی‬ ‫ببینیــم‪ ،‬بایــد توجــه کــرد طبــق نظــر «مارکــس»؛‬ ‫یس ــت ک ــه می توان ــد در ش ــرایط خ ــاص‬ ‫روبنای ‬ ‫تعیین کنن ــده باش ــد و ش ــاید در ق ــرن ‪ 21‬بتوان ــد‬ ‫ای ــن تعیین کنندگ ــی را ایف ــا نمای ــد‪ .‬اینک ــه م ــا‬ ‫چگون ــه ازطری ــق ن ــوروز ادرا ک مش ــخصی ب ــه‬ ‫جه ــان اط ــراف خ ــود ارائ ــه می دهی ــم‪ ،‬نکت ــه‬ ‫یس ــت‪ .‬بای ــد از ن ــوع ن ــگاه ایدئولوژی ــک‬ ‫مهم ‬ ‫و اس ــطوره زده عب ــور نمایی ــم و به نوع ــی‬ ‫نس ــازی و‬ ‫ب ــا ش ــناخت عمی ــق و درک درو ‬ ‫درون فهم ــی ان راه جدی ــدی را پیـ ـش روی‬ ‫انس ــان م ــدرن ام ــروزی ق ــرار دهی ــم؛ ل ــذا ش ــاید‬ ‫ً‬ ‫بت ــوان گف ــت ک ــه ب ــا عب ــور از نگا هه ــای صرف ــا‬ ‫مکانیک ــی و یک بع ــدی می توانی ــم ب ــا نوع ــی‬ ‫لس ــاز‪ ،‬ن ــوروز را در پیدای ــش دوران‬ ‫ن ــگاه تحو ‬ ‫جدی ــد موث ــر درنظ ــر بگیری ــم‪ .‬ازاین منظرک ــه‬ ‫یب ــه گذش ــته و ح ــال‬ ‫انس ــان می توان ــد بانگاه ‬ ‫و این ــده خ ــود در ی ــک پیوس ــتار عمی ــق ن ــوع‬ ‫نگــرش خاصــی بــه عشــق را در خــود تجربه کند؛‬ ‫نگاهــی متحــول کــه پرجنبــش و جــوش و مــدام‬ ‫درحال تغییروتح ــول اس ــت و به جای اینک ــه‬ ‫انس ــان را ب ــه «مص ــرف انب ــوه» دع ــوت کن ــد‪ ،‬او‬ ‫را ب ــه بازنگ ــری در خ ــود و امـ ـی دارد‪ .‬ای ــن هم ــه‬ ‫یسـ ـت که م ــا ام ــروز ب ــه ان نی ــاز داری ــم‬ ‫ان چیز ‬ ‫و می توان ــد ن ــوع نگ ــرش م ــا را نس ــبت به خود‬ ‫و هس ــتی تغیی ــر ده ــد‪ .‬ن ــوروز را بای ــد در عم ــق‬ ‫وجــودی و معنایــی ان فهــم کــرد و ایــن نوشــتار‬ ‫یس ــت ب ــر نوع ــی نگاه ــی متف ــاوت ب ــه ان‪،‬‬ ‫اغاز ‬ ‫ک ــه می توان ــد ازمنظ ــر جامعه شناس ــی توس ــعه و‬ ‫ادبیــات و عشــق مدنظــر و کنــدوکاو قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫*عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد‬ ‫و مدیر گروه جامعه شناسی ادبیات‬ ‫انجمن جامعه شناسی ایران‬ ‫معـاون گردشـگری وزارت میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی گفت‪:‬‬ ‫طـرح بهینه سـازی مصـرف گاز بـرای همـه هتل های ایـران با تمهیـدات الزم‪،‬‬ ‫انجـام شـود‪ .‬به گـزارش مهـر؛ علی اصغـر شـالبافیان در نشسـت هم اندیشـی‬ ‫روسـای تشـکل های هتلـداری سراسـر کشـور در مشـهد مقـدس اظهـار‬ ‫کـرد‪ :‬به دنبـال پیگیـری وزیـر و درخواسـت از وزارت نفـت طـرح بهین هسـازی‬ ‫مصـرف گاز در ‪ ۳۳‬هتـل اجـرا شـد‪ .‬معـاون گردشـگری وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشـگری و صنایع دسـتی گفـت‪ :‬خوشـبختانه بـا اجرای طرح بهین هسـازی‬ ‫مصـرف گاز میـزان انـرژی در هتل هـای کشـور طـی دومـاه بین ‪ ۱۶‬تـا ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫کاهـش یافـت‪ .‬وی درادامـه بیـان کـرد‪ :‬در موضـوع حامل هـای انـرژی هـم‬ ‫لهـای‬ ‫باتوجه به اینکـه حـوزه گردشـگری ایـن امـکان را پیـدا می کنـد کـه حام ‬ ‫انـرژی خـاص را داشـته باشـد‪ ،‬دراین خصـوص پیگیـری درحال انجـام اسـت‪.‬‬ ‫وی همچنین بابیان اینکه به تازگی بخش اول تسـهیالت هتلداران در قالب‬ ‫تبصـره ‪ ۱۸‬ابلاغ شـد‪ ،‬افـزود‪ :‬معرفـی پروژه ها به بانک های عامـل دراین قالب‬ ‫به زودی اغاز می شـود‪ .‬معاون گردشـگری وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشـگری‬ ‫و صنایع دسـتی افـزود‪ :‬تـا قبل ازایـن در مـاده ‪ ۸‬قانـون توسـعه ایران گـردی و‬ ‫جهانگردی حوزه گردشگری صنعت حساب می شد‪ ،‬در قانون بودجه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بـرای اولین بـار‪ ،‬تعرفـه گاز هتلـداران مسـتثنا و مشـخص شـد و در پیشـنهاد‬ ‫بودجـه ‪ ۱۴۰۲‬هـم تعرفـه گاز صنعـت هتلـداری اعلام و در مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی نیـز تصویـب شـد‪ .‬وی بابیان اینکـه در ایام نوروز سـال اینـده افزایش‬ ‫تعرفـه اقامـت نخواهیـم داشـت‪ ،‬بیـان کـرد‪ :‬باتوجه به اینکـه نـرخ اقامـت‬ ‫یشـود‬ ‫مصـوب در مهـر انجـام شـده برای سـال جدیـد افزایش نرخ اعمال نم ‬ ‫حتـی برخـی هتلـداران ارائـه تخفیـف را هـم در تعطیلات پیـش رو خواهنـد‬ ‫داشـت‪ .‬شـالبافیان بابیان اینکـه سـرمایه گذاری در حـوزه گردشـگری کشـور‬ ‫نا کافی سـت‪ ،‬گفـت‪ :‬سـرمایه جایـی مـی رود کـه بتوانـد بـازده داشـته باشـد و‬ ‫ا گرچـه حـوزه گردشـگری مـا بکـر و همـراه بـا ظرفیت هـای فـراوان اسـت‪ ،‬یکـی‬ ‫از مشـوق های سـرمایه گذاری می توانـد اعطـای زمیـن و ترا کـم باشـد‪ .‬معـاون‬ ‫گردشـگری وزارت میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫بـا مصوبـه ای کـه از دولـت اخـذ کرده ایـم بـرای تاسیسـات گردشـگری مبنـای‬ ‫کارشناسـی ارزش زمیـن در سـال وا گذاری سـت این درحالی سـت که در‬ ‫گذشـته سـال بهره بـرداری مبنـا بـود‪ .‬وی درادامـه درخصـوص اسـتفاده از‬ ‫مدارس به عنوان مکانی برای اسکان در برخی استان ها و شهرها بیان کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضـر انچـه بـه سـتادهای خدمـات سـفر در هـر اسـتانی ابالغ شـده‪،‬‬ ‫این اسـت که اولویت اسـکان با تاسیسـات رسـمی گردشگری سـت براین مبنا‬ ‫هتل هـا نیـز یکـی از ‪ ۲۶‬مصـداق تاسیسـات گردشـگری به حسـاب می اینـد‪.‬‬ ‫البته در برخی استان و در بعضی برهه های سال نیاز به اسکان اضطراری و‬ ‫مازاد هسـت که با تشـخیص اسـتاندار هر اسـتان این اما کن به مدار اسـکان‬ ‫اضافـه می شـود‪ .‬شـالبافیان تصریـح کـرد‪ :‬درمـورد سـاماندهی مرا کـز اقامتـی‬ ‫غیرمجـاز نیـز سیاسـت مـا این اسـت که ایـن مرا کـز بـه مراجـع قانونـی بـرای‬ ‫ً‬ ‫برخـورد معرفـی شـوند‪ .‬درمـورد شـهر مشـهد خصوصـا در یکـی دوروز از نـوروز‬ ‫سـال پیش به دلیل اسـتقبال ویژه مسـافران اقداماتی صورت گرفت تا بتوان‬ ‫بـه مسـافران به خوبـی خدمت رسـانی کـرد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫ضرورت راه اندازی سکوی استعدادیابی‬ ‫برای تمام سطوح دانش اموزی‬ ‫شو پـرورش با تا کید بـر ضـرورت راه انـدازی «سـکوی اسـتعدادیابی‬ ‫وزیـر اموز ‬ ‫بـرای تمـام سـطوح دانش امـوزی» گفـت‪ :‬دانش امـوزان بعـد از اسـتعدادیابی‬ ‫بایـد به سـمت فعالیت هـای مورد عالقـه خـود هدایـت و در این مسـیر تقویـت‬ ‫شـوند‪ .‬به گـزارش پانـا؛ یوسـف نـوری در پایـان سـفر خـود بـه اسـتان یـزد‪ ،‬بـا‬ ‫حضـور در مراسـم اختتامیـه چهاردهمیـن دوره مسـابقات ملـی ابتـکارات و‬ ‫نـواوری دانش امـوزی کـه بـا مشـارکت ‪ ۱۰‬هـزار دانش امـوز برگـزار شـد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫افزایـش بهـره وری در گـروی دانش بنیان کـردن تمـام فعالیـت تولیـدی و‬ ‫اشتغال افرینی سـت‪ .‬وی با بیان اینکـه بخشـی از حوزه هـای اقتصـادی‬ ‫دارای بهـره وری منفی سـت‪ ،‬افـزود‪ :‬دانش بنیان کـردن حوزه هـای مختلـف‬ ‫اقتصـادی مانـع بهـره وری منفـی می شـود‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ۳۰‬درصد پذیرش ها به نظام ارجاع‬ ‫معـاون درمـان وزارت بهداشـت‪ ،‬درمـان و امـوزش پزشـکی از اختصـاص‬ ‫‪ ۳۰‬درصـد پذیرش هـا بـه «نظـام ارجـاع» خبـر داد‪ .‬به گـزارش ایلنـا؛ سـعید‬ ‫کریمی در اجالس معاونان درمان دانشـگاه های علوم پزشـکی کشـور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اصلی تریـن برنامـه معاونـت درمـان وزارت بهداشـت در حال حاضـر اجـرای‬ ‫نظـام ارجـاع در سـطوح درمـان اسـت‪ .‬وی با بیان اینکـه مهم تریـن برنامـه‬ ‫وزارت بهداشـت و دولـت در سـال اینـده اجـرای برنامـه پزشـکی خانـواده و‬ ‫نظـام ارجـاع اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬نظـام ارجـاع در سـطوح درمـان در شـهرهای زیـر‬ ‫‪ 20‬هزار نفـر جمعیـت از ابتـدای دی مـاه امسـال اجرایـی شـده و اشـکاالتش‬ ‫در حال رفع اسـت و اقدامات الزم برای اجرای کشـوری نظام ارجاع در بخش‬ ‫درمـان در این اجلاس مورد بررسـی قـرار می گیـرد‪.‬‬ ‫اجرای طرح کاشت یک میلیارد نهال با همکاری فائو‬ ‫رئیـس سـازمان حفاظـت محیط زیسـت با اشـاره به اجـرای طـرح کاشـت‬ ‫یک میلیـارد نهـال بـا همـکاری «فائـو»‪ ،‬گفـت‪ :‬این طـرح جهـت تحقـق قانون‬ ‫هـوای پـا ک و تعهـدات داوطلبانـه کشـور بـه ‪ UNCCD‬و به صفر رسـاندن‬ ‫تخریب سرزمین کلید خورده است‪ .‬به گزارش انا؛ علی سالجقه در افتتاحیه‬ ‫کنفرانـس بین المللـی «همـکاری در زمینـه امنیـت غذایـی در بسـتر تغییرات‬ ‫بو هوایی ان قدر اشـکار و شـدید شـده‬ ‫اقلیمـی» اظهـار کـرد‪ :‬تاثیـر تغییرات ا ‬ ‫اسـت کـه بایـد به صـورت فعـال‪ ،‬موثـر‪ ،‬کارامـد و سـریع وا کنـش نشـان دهیـم‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬مشـکالت محیط زیسـتی بـه مرز هـای سیاسـی محـدود نبـوده و‬ ‫حمایـت و تقویـت از همکاری های چندجانبه منطقـه ای و بین المللی برای‬ ‫غلبـه بـر چالش هـای مشـترک از اهمیـت حیاتـی برخـوردار اسـت‪.‬‬ ‫‪ ۴۹‬درصد جمعیت کل کشور در معرض فرونشست زمین‬ ‫عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات را هو شهرسازی گفت‪ :‬نزدیک به ‪ ۴۹‬درصد‬ ‫جمعیـت کل کشـور در معـرض فرونشسـت زمیـن هسـتند و بیشـترین خطـر‬ ‫فرونشسـت متوجـه تهـران‪ ،‬خراسـان رضـوی و اصفهـان اسـت‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫تسـنیم؛ علـی بیت اللهـی در رابطه بـا وضعیـت فرونشسـت در کشـور گفـت‪:‬‬ ‫طبـق اخریـن ارزیابـی صورت گرفتـه و تجمـع نقشـه های موجـود مسـاحت‬ ‫تقریبـی پهنه هـای فرونشسـتی کشـور حـدود ‪ 18‬میلیـون و ‪ 500‬هـزار هکتـار‬ ‫بـراورد می شـود کـه معـادل ‪ 11‬درصـد مسـاحت سـرزمینی ایـران اسـت؛‬ ‫همچنین تعداد جمعیت در معرض خطر فرونشست زمین در کشور حدود‬ ‫‪ 39‬میلیـون نفـر تخمیـن زده شـده کـه نزدیـک بـه ‪ 49‬درصـد جمعیـت کل‬ ‫کشـور (امـار ‪ )1395‬را شـامل می شـود‪.‬‬ ‫مشاهده ‪ ۱۸‬یوزپلنگ اسیایی‬ ‫مدیـرکل دفتـر حفاظـت و مدیریـت حیات وحـش سـازمان محیط زیسـت‬ ‫ش یـوز‬ ‫دربـاره تعـداد یوزهـای مشاهده شـده در ‪ ۱۴۰۱‬گفـت‪ :‬طـی امسـال شـ ‬ ‫مـاده بـا ‪ ۱۰‬تولـه و دو یـوز نـر ثبـت کرده ایـم‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ غالمرضـا ابدالـی‬ ‫دربـاره جنسـیت تولـ ه یوزهـا افـزود‪ :‬جنسیتشـان مشـخص نیسـت زیـرا از‬ ‫فاصلـه دور رصـد شـده اند‪ .‬نسـبت بـه سـال های گذشـته امارهـای بهتـر و‬ ‫خوبـی دربـاره مشـاهده یوزهـای جدیـد داشـته ایم‪ .‬وی دربـاره وضعیـت‬ ‫ً‬ ‫بـارداری ایـران تصریـح کـرد‪ :‬وضعیـت ایـران هـم خـوب اسـت امـا فعلا‬ ‫سـونوگرافی بـارداری بـرای او انجـام نشـده اسـت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای مهـدی مـرادی فرزنـد محمدعلـی بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده‬ ‫منضـم بـه تقاضـای کتبـی جهت دریافت سـند مالکیت المثنی نوبت اول بـه ایـن اداره مراجعه کرده‬ ‫یسـت سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪ 281‬فرعـی مجـزی شـده از ‪ 186‬فرعـی از ‪ 272‬اصلـی‬ ‫و مدع ‬ ‫واقع در بخش یک اربعه تربت حیدریه‪ ،‬به علت نامعلوم مفقود شـده که با بررسـی سـوابق و سـامانه‬ ‫مدیریـت کشـوری املا ک تربت حیدریـه سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک مذکـور ذیـل دفتـر املا ک‬ ‫الکترونیکـی ‪ 139620306006004302‬بـه نـام مهـدی مـرادی فرزنـد محمدعلـی ثبت و سـند مالکیت‬ ‫صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬سـامانه مدیریـت کشـوری املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه‬ ‫یشـود هر کسـی‬ ‫اسـتناد ماده ‪ 120‬ائین نامه اصالحی قانون ثبت‪ ،‬مراتب یک نوبت ا گهی و متذکر م ‬ ‫نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‬ ‫بایسـتی ظـرف ده روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه پیوسـت اصل سـند مالکیت یا‬ ‫سند معامله رسمی‪ ،‬به این اداره تسلیم کند‪ .‬بدیهی ست درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت‬ ‫مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‪ ،‬نسـبت بـه صدور سـند‬ ‫مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/12/21 :‬‬ ‫سیدامین موسوی اسفیوخی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1709‬‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظربه اینکـه اقـای حسـن حقانی قرائـی دارای شماره شناسـنامه ‪ 2‬بـه شـرح دادخواسـت بـه کالسـه‬ ‫‪ 9-129/1401‬از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نموده و چنین توضیح داده که شـادروان‬ ‫علـی حقانی قرائـی بـه شناسـنامه ‪ 12331‬در تاریـخ ‪ 1351/05/03‬در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود‬ ‫زندگـی گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -۱ :‬ربابـه معصومـی فرزنـد محمدباقـر‬ ‫ش ش ‪ 243‬متولـد ‪ 1301‬همسـر متوفـی ‪ -2‬محمدرضـا حقانی قرائـی فرزنـد علـی ش ش ‪ 1731‬متولـد‬ ‫‪ 1329‬فرزنـد متوفـی ‪ -3‬فاطمـه حقانی قرائـی فرزنـد علـی ش ش ‪ 1914‬متولـد ‪ 1338‬فرزنـد متوفـی‬ ‫‪ -4‬حسـن حقانی قرائـی فرزنـد علـی ش ش ‪ 2‬متولـد ‪ 1333‬فرزنـد متوفـی‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات‬ ‫مقدماتـی‪ ،‬درخواسـت مزبـور را بـه اسـتناد مـاده ‪ ۳۶۲‬ق‪ .‬امـور حسـبی یـک نوبت ا گهـی می کند تا هر‬ ‫کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد‪ ،‬از تاریخ نشـر ا گهی ظرف یک ماه‪ ،‬به شـورا‬ ‫تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫دبیر شعبه ‪ 9‬شورای حل اختالف شهرستان تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1710‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز سـواری رنـو ‪ L90‬لـوگان بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ ۱۳۹۰‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪۹۱۹ -۸۵‬س‪ ۵۸‬و شـماره موتور ‪ K4MA690W048101‬و شـماره شاسـی ‪NAPLSRALD91087357‬‬ ‫بـه مالکیـت عبدالعلـی کلبعلـی بـا شـماره ملـی ‪ ۵۳۳۹۳۵۰۷۲۲‬مفقـود شـده و از درجه اعتبار سـاقط‬ ‫است‪/.‬ف‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز موتورسـیکلت شـیرویه ‪ CG-J 125‬مـدل ‪ 1382‬بـا شـماره پلا ک ‪ 769-94563‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 10662‬و شـماره تنـه ‪ 82200752‬بـه مالکیـت علی ا کبـر کرابـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ ۲۰۶‬تیـپ ‪ ۲‬بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ ۱۴۰۱‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪۱۲۱ -۷۴‬ل‪ ۸۳‬و شـماره موتـور ‪ 165A0202943‬و شـماره شاسـی ‪ NAAP03EE8NJ298330‬بـه‬ ‫مالکیـت حکیم هسـادات حسـینی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306012004223‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشـمر تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ذبیح اله زار ع زاده کسـرینه فرزند غالمعلی به شماره شناسـنامه ‪38‬‬ ‫صادره از کاشـمر در ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مسـاحت ‪ 10503/31‬مترمربع پال ک ‪27‬‬ ‫فرعی از ‪ 103‬اصلی واقع در بخش دو کاشـمر به ادرس روسـتای کسـرینه خریداری از مالک رسـمی‪/‬‬ ‫مالکیـت مشـاعی متقاضـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی بـه مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به‬ ‫ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/06 :‬‬ ‫احمـد جهانگیـر‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک کاشـمر‪ ،‬از طـرف محمـود‬ ‫م الـف ‪134‬‬ ‫قاسمی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306012004206‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشـمر تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ذبیح اله زار ع زاده کسـرینه فرزند غالمعلی به شماره شناسـنامه ‪38‬‬ ‫صـادره از کاشـمر در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 1146/34‬مترمربـع از پلا ک‬ ‫‪ 67‬اصلی واقع در بخش دو کاشـمر به ادرس روسـتای کسـرینه خریداری از مالک رسـمی‪ /‬مالکیت‬ ‫مشـاعی متقاضـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـته‬ ‫روز ا گهی م ‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی به مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم‬ ‫و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/06 :‬‬ ‫احمـد جهانگیـر‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک کاشـمر‪ ،‬از طـرف محمـود‬ ‫م الـف ‪136‬‬ ‫قاسمی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306012004214‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشـمر تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ذبیح اله زار ع زاده کسـرینه فرزند غالمعلی به شماره شناسـنامه ‪38‬‬ ‫صـادره از کاشـمر در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی به مسـاحت ‪ 12811/36‬مترمربـع از پال ک‬ ‫‪ 67‬اصلی واقع در بخش دو کاشـمر به ادرس روسـتای کسـرینه خریداری از مالک رسـمی‪ /‬مالکیت‬ ‫مشـاعی متقاضـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـته‬ ‫روز ا گهی م ‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی به مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم‬ ‫و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/06 :‬‬ ‫احمـد جهانگیـر‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک کاشـمر‪ ،‬از طـرف محمـود‬ ‫م الـف ‪138‬‬ ‫قاسمی‬ ‫رایگان‬ ‫یک شنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 1401‬شماره‪2735‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند موتورسـیکلت هونـدا پیشـتاز مـدل ‪ 1385‬بـا شـماره پلا ک ‪ 771-19249‬و شـماره‬ ‫موتـور*‪ PT157FMI*0604054‬و شـماره شاسـی ‪ 125A8506586‬بـه مالکیـت مومـن باختـر مفقـود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306012003997‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشـمر تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ذبیح اله زار ع زاده کسـرینه فرزند غالمعلی به شماره شناسـنامه ‪38‬‬ ‫صـادره از کاشـمر در ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ محصور به مسـاحت ‪ 13119/09‬مترمربـع از پال ک ‪27‬‬ ‫فرعـی از ‪ 103‬اصلـی واقـع در بخـش دو کاشـمر خریداری از مالک رسـمی‪ /‬مالکیت مشـاعی متقاضی‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـته باشند‪ ،‬می توانند از‬ ‫تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضائـی تقدیم کنند‪.‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت‬ ‫بدیه ‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/06 :‬‬ ‫احمـد جهانگیـر‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک کاشـمر‪ ،‬از طـرف محمـود‬ ‫م الـف ‪140‬‬ ‫قاسمی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306012004218‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشـمر تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ذبیح اله زار ع زاده کسـرینه فرزند غالمعلی به شماره شناسـنامه ‪38‬‬ ‫صـادره از کاشـمر در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 1971/48‬مترمربـع از پلا ک‬ ‫‪ 67‬اصلی واقع در بخش دو کاشـمر به ادرس روسـتای کسـرینه خریداری از مالک رسـمی‪ /‬مالکیت‬ ‫مشـاعی متقاضـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـته‬ ‫روز ا گهی م ‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی به مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم‬ ‫و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/06 :‬‬ ‫احمـد جهانگیـر‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک کاشـمر‪ ،‬از طـرف محمـود‬ ‫م الـف ‪142‬‬ ‫قاسمی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306012004208‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشـمر تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ذبیح اله زار ع زاده کسـرینه فرزند غالمعلی به شماره شناسـنامه ‪38‬‬ ‫صـادره از کاشـمر در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 2176/84‬مترمربـع از پال ک‬ ‫‪ 67‬اصلی واقع در بخش دو کاشـمر به ادرس روسـتای کسـرینه خریداری از مالک رسـمی‪ /‬مالکیت‬ ‫مشـاعی متقاضـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـته‬ ‫روز ا گهی م ‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی به مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم‬ ‫و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/06 :‬‬ ‫احمـد جهانگیـر‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک کاشـمر‪ ،‬از طـرف محمـود‬ ‫م الـف ‪144‬‬ ‫قاسمی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306012004216‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشـمر تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ذبیح اله زار ع زاده کسـرینه فرزند غالمعلی به شماره شناسـنامه ‪38‬‬ ‫صـادره از کاشـمر در ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت ‪ 2435/65‬مترمربـع از پلا ک ‪ 67‬اصلی‬ ‫واقـع در بخـش دو کاشـمر بـه ادرس روسـتای کسـرینه خریـداری از مالـک رسـمی‪ /‬مالکیـت مشـاعی‬ ‫متقاضـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراض داشـته باشـند‪،‬‬ ‫م ‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس‬ ‫از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود را بـه مراجع قضائی‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/06 :‬‬ ‫احمـد جهانگیـر‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک کاشـمر‪ ،‬از طـرف محمـود‬ ‫م الـف ‪146‬‬ ‫قاسمی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306012003995‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشـمر تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ذبیح اله زار ع زاده کسـرینه فرزند غالمعلی به شماره شناسـنامه ‪38‬‬ ‫صادره از کاشمر در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 2491/96‬مترمربع از پال ک ‪27‬‬ ‫فرعـی از ‪ 103‬اصلـی واقـع در بخـش دو کاشـمر خریداری از مالک رسـمی‪ /‬مالکیت مشـاعی متقاضی‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـته باشند‪ ،‬می توانند از‬ ‫تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضائـی تقدیم کنند‪.‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت‬ ‫بدیه ‬ ‫صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/06 :‬‬ ‫احمـد جهانگیـر‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک کاشـمر‪ ،‬از طـرف محمـود‬ ‫م الـف ‪148‬‬ ‫قاسمی‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز موتورسـیکلت اریـا ‪ 125CC‬بـه رنـگ مشـکی مـدل ‪ 1387‬بـا شـماره پلا ک ‪ 516-58574‬و‬ ‫شـماره موتور ‪ B522899A‬و شـماره شاسـی ‪ NET***125A8772332‬به مالکیت علیرضا منوچهری‬ ‫ً‬ ‫مفقود شـده و اعتبار ندارد‪ .‬ضمنا طبق قولنامه اقای ساسـان یوسـفی جهت هرگونه اقدام‪ ،‬اختیار‬ ‫تام دارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 140160306012004652‬و ‪ 140160306012004641‬هیـات اول موضـوع قانـون تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه‬ ‫ثبـت ملـک کاشـمر بـه ترتیـب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضیـان اقایـان ذبیح اله صفائـی فرزند‬ ‫عزیز الـه بـه شماره شناسـنامه ‪ 13‬صـادره کاشـمر در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫مزروعی و عزت اله ا کبری فرزند غالمرضا به شماره شناسـنامه ‪ 1‬صادره از کاشـمر در سـه دانگ مشـاع‬ ‫از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 3251/21‬مترمربع از پال ک ‪ 3027‬اصلی واقع در‬ ‫بخـش یـک حومـه کاشـمر بـه ادرس جـاده کاشـمر‪ ،‬جاده خلیل ابـاد خریـداری از مالک رسـمی اقای‬ ‫حسـین باقری کسـرینه متقاضـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبت‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی بـه مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به‬ ‫ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/06 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک کاشمر‬ ‫م الف ‪168‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306012004684‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشـمر تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای هـادی سـلیمان زاده فرزنـد حسـین بـه شماره شناسـنامه ‪835‬‬ ‫صادره از کاشـمر در ششـدانگ یکباب انباری به مسـاحت ‪ 1494/76‬مترمربع از پال ک ‪ 5230‬فرعی‬ ‫از ‪ 3026‬اصلـی واقـع در بخـش یـک حومـه کاشـمر بـه ادرس ابتـدای جـاده خلیل ابـاد خریـداری از‬ ‫مالک رسمی‪ ،‬مالکیت مشاعی متقاضی‪ ،‬مجید و فریدون نساجیان متقاضی محرز شده است‪ .‬لذا‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‬ ‫یسـت درصورت‬ ‫از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/06 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک کاشمر‬ ‫م الف ‪170‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر کالسـه ‪ 1401/256‬و رای شـماره ‪ 140160307114003378‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه‬ ‫ثبـت ملـک شـیروان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای باقـر باقریـان فرزنـد دولـت بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 58‬صـادره از شـیروان در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪162/3‬‬ ‫مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 352‬و ‪ 353‬فرعـی از ‪ 2‬اصلـی حصـار بخـش ‪ 5‬قوچـان از محـل مالکیـت‬ ‫سـیدرضا نـوروزی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطالع عمـوم‪ ،‬مراتب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫ا گهـی م ‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم‬ ‫و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/06 :‬‬ ‫علی محمودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شیروان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر کالسـه ‪ ۱۴۰۱/۲۶۵‬و رای شـماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۳۵۳۳‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملـک شـیروان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم مریـم پهلوانلی اینچه فرزنـد غالمعلی به‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ ۱۰۵۵‬صادره از مانه و سـملقان در ششـدانگ یکباب منزل مسـکونی به مسـاحت‬ ‫‪ ۱۵۰/۵۱‬مترمربع تمامت پال ک ‪ ۵۵۱۴‬فرعی از ‪ ۲‬اصلی مزرعه حصار واقع در قطعه ‪ ۴‬شیروان بخش‬ ‫‪ ۵‬قوچـان از محـل مالکیـت شـهباز منصـوری محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتب‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی به مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/06 :‬‬ ‫علی محمودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شیروان‬ ‫مفقودی مدرک تحصیلی (نوبت اول)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلی اینجانب نسـترن جمعه نیا فرزند علیرضا با کد ملـی ‪ 2020647427‬صـادره از‬ ‫گنبدکاووس در مقطع کارشناسی رشته حقوق صادره از واحد دانشگاهی ازاد اسالمی گنبدکاووس‬ ‫یشـود اصل مدرک را به دانشـگاه ازاد‬ ‫مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪ .‬از یابنده تقاضا م ‬ ‫اسلامی واحـد گنبـدکاووس بـه نشـانی جـاده کمربندی‪ ،‬خیابان اتش نشـانی‪ ،‬دانشـگاه ازاد اسلامی‬ ‫واحد گنبدکاووس ارسـال فرماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1402/01/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1402/01/29 :‬‬ ‫گرگان‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک شـامل سـند‪ ،‬بـرگ سـبز و کارت موتورسـیکلت زمـرد کویـر‪ -‬عقیـق ‪ 125‬بـه رنـگ‬ ‫مشـکی مـدل ‪ 1387‬بـا شـماره پلا ک ‪ 566-68149‬و شـماره موتـور ‪ 1508879‬و شـماره تنـه‬ ‫‪ NFV***125A8702032‬بـه مالکیـت مسـعود شـهبازاصلیان بـا شـماره ملـی ‪ 1850176760‬مفقـود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت خـودرو سـواری دنـا ‪ EF7‬مـدل ‪ 1397‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪522 -56‬ق‪ 18‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 147H0437843‬و شـماره شاسـی ‪ NAAW01HE8JE110002‬بـه مالکیـت رقیـه پورجعفـری مفقـود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت هوشـمند ملـی اینجانـب اسـمعیل اعضمـی فرزنـد اعظـم متولـد ‪ 1366/01/26‬بـا شـماره ملـی‬ ‫‪ 3258697175‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت خـودرو سـواری پـژو ‪ 206‬هاچ بـک بـه رنـگ سـفید معمولـی مـدل ‪ 1382‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪945 -19‬و‪ 61‬و شـماره موتـور ‪ 10FX4H1967461‬و شـماره شاسـی ‪ 0082677342‬مفقـود شـده و از‬ ‫درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی و سـند مالکیـت (شناسـنامه سـبز) خـودرو سـواری پرایـد بـه رنـگ نقـره ای متالیـک‬ ‫مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪778 -29‬د‪ 48‬و شـماره موتـور ‪ 2165062‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ S1412286394930‬بـه مالکیـت علـی فتاحـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/11/03-140160318011011311011183‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبت اسـناد صومعه سـرا‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مهـدی هاشـمی فرزنـد صـادق بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 4748‬صـادره از مرکیـه در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪1000‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 444‬فرعـی از ‪ 46‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 24‬فرعـی از ‪ 46‬اصلـی واقع در‬ ‫قریـه مرکیـه بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق مسـلم عزیـز محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظـور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬چنانچه اشخاصی نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی‬ ‫بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از‬ ‫تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/07 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/1465‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/11/02-140160318011011311017‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبت اسـناد صومعه سـرا‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای فردین رنجکش بیجارکنی فرزند ناز به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 107‬صادره از صومعه سرا در ششدانگ یک قطعه زمین باغی و مسکونی مشتمل بر اعیان احداثی‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 540/65‬مترمربـع پلا ک ‪ 115‬فرعـی از ‪ 46‬اصلـی مفروز و مجزی شـده از پال ک ‪ 46‬اصلی‬ ‫واقـع در قریـه بیجارکـن بخـش ‪ 25‬گیلان خریـداری از نسـق ناز رنجکش بیجارکنی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی‬ ‫نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی به شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ‬ ‫اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و پس از انقضای مدت مذکور‪ ،‬طبق مقررات‬ ‫سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/07 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/1468‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/11/26-140160318011011317961‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبت اسـناد صومعه سـرا‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه ذا کـری فرزنـد حسـین بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 50‬صـادره از مینـاب در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن باغـی و مسـکونی مشـتمل بـر اعیـان احداثـی‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 1860/86‬مترمربـع پلا ک ‪ 543‬فرعـی از ‪ 56‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک‬ ‫‪ 2‬فرعـی از ‪ 56‬اصلـی واقـع در قریـه چمثقـال بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق محمـد طاهرپـور‬ ‫محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪.‬‬ ‫چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی به شـرح مذکور اعتراض داشـته باشند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس‬ ‫از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی تقدیم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مدت‬ ‫مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/07 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/1471‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/11/03-140160318011011311182‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبت اسـناد صومعه سـرا‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای حمیدرضـا اخوان نوکاشـتی فرزنـد جمشـید بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 7‬صادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یک قطعه زمین باغی و مسـکونی مشـتمل‬ ‫بـر خانـه و محوطـه انبـاری بـه مسـاحت ‪ 1850‬مترمربـع پلا ک ‪ 169‬فرعـی از ‪ 14‬اصلـی مفـروز و مجـزی‬ ‫شـده از پلا ک ‪ 65‬فرعـی از ‪ 14‬اصلـی واقـع در قریـه زیکسـار بخش ‪ 25‬گیالن خریداری از نسـق حسـن‬ ‫زیکسـاری محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/07 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/1474‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/10/27-140160318011010720‬هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبت اسـناد صومعه سـرا تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم مهنـاز غالمـی فرزنـد مسـعود بـه شماره شناسـنامه ‪0012144592‬‬ ‫صـادره از تهـران در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن باغـی و مسـکونی مشـتمل بـر اعیـان احداثـی بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 723/5‬مترمربـع پلا ک ‪ 372‬فرعـی از ‪ 31‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 1‬فرعـی از‬ ‫‪ 31‬اصلـی واقـع در قریـه فشـخام بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق باقـر احمدمیراب نـژاد محـرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی به شـرح مذکور اعتراض داشـته باشند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس‬ ‫از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی تقدیم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مدت‬ ‫مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/07 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/1475‬‬ ‫فراخوان تجدید مناقصه عمومی‬ ‫یک مرحله ای شماره ‪1401/15‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫‪ -1‬اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقص هگـزار‪ :‬اداره کل بنـادر و دریانـوردی اسـتان گیلان‪ -‬اسـتان گیلان‪ ،‬بنـدر انزلـی‪،‬‬ ‫تلفـن مدیـر پـروژه‪٠١٣-44992888 :‬‬ ‫خیابـان شـهید مصطفـی خمینـی‪ -‬نمابـر‪٠١٣-44423902 :‬‬ ‫کارشناس حقوقی و قراردادها‪٠١٣-44992992 :‬‬ ‫کارشناس پیمان و رسیدگی‪013-44992330 :‬‬ ‫‪ -2‬موضوع مناقصه‪ :‬تعمیر و راه اندازی یک دستگاه جرثقیل ریلی ساحلی منگان‪ 235‬بندر انزلی‬ ‫‪ -3‬مهلت دریافت اسناد از سامانه‪ :‬از ساعت ‪ ١٢‬روز شنبه مورخ ‪ 1401/12/20‬لغایت ساعت ‪ ١٢‬روز یکشنبه مورخ ‪1401/12/28‬‬ ‫‪ -4‬مهلت بارگذاری اسناد توسط مناقصه گران در سامانه ستاد‪ :‬تا ساعت ‪ ١٢‬روز یکشنبه مورخ ‪1402/01/20‬‬ ‫‪ -5‬نشانی محل دریافت اسناد مناقصه‪ :‬کلیه مراحل مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادات و گشایش پوشه های مناقصه گران‪ ،‬از طریق درگاه سامانه‬ ‫تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتادایران) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقص هگـران درصـورت عـدم عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحـل ثبت نـام در‬ ‫سـایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪.‬‬ ‫‪ -6‬اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪021-41934 :‬‬ ‫‪ -7‬نحوه بارگذاری اسناد مناقصه توسط مناقصه گران‪ :‬کلیه اسناد مناقصه باید مطابق شرایط ذکر شده‪ ،‬توسط مناقصه گران در سامانه ستادایران (مندرج در بند‬ ‫‪ ٥‬ا گهی) با درج امضای الکترونیکی بارگذاری شود‪ ،‬درغیراینصورت اسناد بارگذاری شده‪ ،‬مورد بررسی و ترتیب اثر قرار نمی گیرد‪ .‬همچنین مقتضی ست‪ ،‬پوشه "الف"‬ ‫(اصل تضمین فرایند اجرای کار ) عالوه بر بارگذاری در سایت مذکور‪ ،‬به صورت فیزیکی‪ ،‬قبل از تشکیل جلسه کمیسیون مناقصه‪ ،‬به دبیرخانه دستگاه مناقصه گزار‬ ‫واقع در طبقه همکف ساختمان اداری به نشانی مندرج در بند ‪ 1‬ا گهی (با اخذ رسید) تحویل شود‪.‬‬ ‫‪ -8‬نـوع و مبلـغ تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار‪ :‬بـه مبلـغ ‪ 2.750.000.000‬ریـال (دو میلیـارد و هفتصـد و پنجـاه میلیون ریال) اسـت که باید به صورت ضمانتنامه‬ ‫بانکـی بـا اعتبـار سـه مـاه و یـا واریز نقدی بـه حسـاب شـماره ‪ 4101064571212345‬نـزد بانک مرکزی ارائه شـود‪.‬‬ ‫‪ -9‬مبلغ براوردی موضوع مناقصه‪ :‬به مبلغ ‪ 55.000.000.000‬ریال (پنجاه و پنج میلیارد ریال)‬ ‫‪ -10‬تاریخ‪ ،‬زمان و محل گشایش اسناد مناقصه گران‪ :‬راس ساعت ‪ 12:30‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1402/01/20‬در سالن جلسات اداره کل‪ ،‬واقع در طبقه چهارم ساختمان‬ ‫اداری به نشانی مندرج در بند ‪ 1‬ا گهی‬ ‫‪ -10‬شـرایط الزامی شـرکت در مناقصه‪ -1 :‬ارائه گواهی صالحیت پیمانکاری حداقل رتبه ‪ 5‬رشـته تاسیسـات و تجهیزات از سـازمان برنامه و بودجه یا گواهی صالحیت‬ ‫صـادره از وزارت صمـت یـا گواهـی صالحیـت پیمانـکاری از وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی؛ ‪ -٢‬ارائـه لیسـت خوداظهـاری تمامـی قراردادهـای منعقـد شـده (اعـم از‬ ‫قراردادهـای جـاری و خاتمه یافتـه) بـا ادارات کل زیرمجموعـه سـازمان بنـادر و دریانـوردی (از جملـه ایـن اداره کل) درصـورت وجـود سـابقه انعقـاد قـرارداد در پنـج سـال‬ ‫گذشـته‪ ،‬مطابـق بـا کاربـرگ شـماره ‪ 7‬و ارائـه رضایتنامـه از کارفرمایـان قراردادهـای مربوط مطابق با کاربرگ شـماره ‪( 5‬تبصـره ‪ :1‬ارائه فرم رضایتنامه قراردادهای در دسـت‬ ‫یسـت‪ .‬تبصره ‪ :2‬درصورت سـابقه انعقاد قرارداد با‬ ‫اجرا با حداقل ‪ %70‬پیشـرفت فیزیکی (با ارائه اسـناد و مدارکی که تاییدکننده میزان پیشـرفت ذکر شـده باشـد) الزام ‬ ‫اداره کل استان گیالن‪ ،‬ارائه رضایتنامه از این اداره کل با امضای باالترین مقام دستگاه‪ ،‬الزامی ست)؛ ‪ -٣‬ارائه گواهی تایید صالحیت ایمنی پیمانکاری معتبر صادر شده‬ ‫توسط وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی؛ ‪ -4‬ارایه یک مورد سابقه اجرای تعمیرات تجهیزات بندری (انواع جرثقیل‪ ،‬ریچ استا کر‪ ،‬لیفترا ک و ‪ )...‬با حداقل مبلغ بیست‬ ‫میلیـارد ریـال در پنـج سـال گذشـته و ارائـه رضایتنامـه مرتبـط بـا ایـن قـرارداد از کارفرمـای قبلـی‪ ،‬مطابق با کاربرگ شـماره ‪( 5‬تبصـره ‪ :1‬مبالغ هر یـک از قراردادها با نسـبت‬ ‫یشـود‪ .‬تبصـره ‪ :2‬درصـورت ارائـه قـرارداد پـورت اپراتوری بنـادر در ‪ 5‬سـال گذشـته‪ ،‬ارائه ردیف شـماره ‪4‬‬ ‫نصـاب معاملات سـال انتهایـی بـه سـال موردنظـر به روزرسـانی م ‬ ‫شرایط شرکت در مناقصه الزامی نیست)؛ ‪ -5‬مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه با موضوع مناقصه؛ ‪ -6‬ارائه فرم اظهارنامه ظرفیت اماده به کار مطابق‬ ‫بـا کاربـرگ شـماره ‪6‬؛ ‪ -7‬ارائـه گواهـی عـدم بدهـی از اداره کل امـور مالـی سـازمان بنـادر و دریانـوردی (با ارسـال درخواسـت به نمابر امور مالی بـا شـماره ‪)0٢١-88651074‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/20 :‬‬ ‫م الف ‪910/103‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن‬ صفحه 4 ‫ا گهی ‪5‬‬ ‫یک شنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 1401‬شماره‪2735‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 14‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160308004000246‬مـورخ ‪1401/08/30‬‬ ‫هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد‬ ‫و املا ک نهبنـدان تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای‬ ‫موسـی هاشـم پور فرزنـد علـی بـه شـماره ملـی ‪ 5639709527‬و شماره شناسـنامه ‪16‬‬ ‫صـادره از نهبنـدان در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪14774/95‬‬ ‫مترمربـع قسـمتی از پلا ک شـماره ‪ 134‬فرعـی از ‪ 4‬اصلـی واقـع در اراضـی دیمـه زار مزرعـه‬ ‫سـوقات خراسـان جنوبـی بخـش ‪ 5‬حـوزه ثبـت ملـک نهبنـدان به صـورت مع الواسـطه از‬ ‫ورثه شهابی مالک رسمی (ابوتراب شهابی‪ ،‬حمید کریمی) خریداری و محرز شده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم‪ ،‬مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع‬ ‫قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/06 :‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1455673‬‬ ‫سـیدمهدی پروین محبی‪ ،‬رئیس ثبت اسـناد و امال ک شهرسـتان‬ ‫م الف ‪111‬‬ ‫نهبندان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۲۷۰۰۴۰۰۰۳۰۶‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک ایجرود تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫ایوب محمدی فرزند علی محمد به شماره شناسنامه ‪ ۴۲۸۲۷۴۷۰۹۸۴‬صادره‬ ‫از زنجـان در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـا کاربـری مسـکونی بـه مسـاحت‬ ‫‪ ۲۸/۳۰۱‬مترمربع پال ک فرعی ‪ ۳۱‬از ‪ ۱۳۵‬اصلی واقع در بخش ‪ ۵‬زنجان روستای‬ ‫قمرلک خریداری از مالک رسـمی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم‬ ‫و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/21 :‬‬ ‫علی غالمی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ایجرود‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 14‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160308004000295‬مورخ ‪ 1401/10/10‬هیات اول‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و املا ک نهبنـدان‬ ‫تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای محمـد صادقـی فرزنـد‬ ‫حسـین بـه شـماره ملـی ‪ 5639255676‬و شماره شناسـنامه ‪ 3495‬صـادره از نهبنـدان در‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به عنوان قسمتی از پال ک به مساحت ‪ 11700‬مترمربع‬ ‫قسـمتی جزو پال ک شـماره ‪ 134‬فرعی از ‪ 4‬اصلی (به میزان ‪ 4948/45‬مترمربع) و قسـمتی‬ ‫از پال ک ‪ 135‬فرعی از ‪ 4‬اصلی (به میزان ‪ 6751/55‬مترمربع) واقع در اراضی مزرعه سوقات‬ ‫خراسـان جنوبـی بخـش ‪ 5‬حـوزه ثبت ملک نهبندان به صورت مع الواسـطه از ورثه شـهابی‬ ‫مالـک رسـمی (ابوتـراب‪ ،‬اسـماعیل‪ ،‬عصمـت‪ ،‬طاهره‪ ،‬ربابه شـهرت همه شـهابی) خریداری‬ ‫و محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عموم‪ ،‬مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/06 :‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1455673‬‬ ‫سـیدمهدی پروین محبـی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان‬ ‫م الـف ‪111‬‬ ‫نهبندان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 14‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160308004000221‬مـورخ ‪1401/08/18‬‬ ‫هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد‬ ‫و املا ک نهبنـدان تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای‬ ‫محمد صادقی فرزند حسـین به شـماره ملی ‪ 5639255676‬و شماره شناسـنامه ‪3495‬‬ ‫صـادره از نهبنـدان در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 12600‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پلا ک شـماره ‪ 159‬فرعـی از ‪ 4‬اصلـی واقـع در اراضـی مزرعـه سـوقات خراسـان‬ ‫جنوبـی بخـش ‪ 5‬حـوزه ثبـت ملک نهبنـدان به صورت مع الواسـطه از مالک رسـمی اقای‬ ‫ساالر حسین محمودی خریداری و محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‪ ،‬مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی‬ ‫بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/06 :‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1455673‬‬ ‫سـیدمهدی پروین محبی‪ ،‬رئیس ثبت اسـناد و امال ک شهرسـتان‬ ‫م الف ‪111‬‬ ‫نهبندان‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای حبیب الـه توانافـر فرزنـد حسـن علی بـا کـد ملـی ‪ 4170795873‬بـه ادرس شـهرری‪ ،‬محلـه ظهیرابـاد‪ ،239 ،‬کوچه ‪12‬متری قائم‪ ،‬کوچه شـهیدعلی نظری شـکیب‪ ،‬پلا ک ‪،7‬‬ ‫مجتمع طبرسـی‪ ،‬بلوک ‪ ،B‬ورودی ‪ ،5‬نرگس ‪ ،5‬طبقه سـوم‪ ،‬واحد ‪ 301‬با تسـلیم یک برگ استشـهاد مصدق به شـرح وارده به شـماره ‪ 4044047‬مورخ ‪ 1401/12/03‬اعالم کرده‬ ‫سـند مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه اپارتمـان نـوع ملـک طلـق بـه پلا ک ثبتـی ‪ 2259‬فرعـی از ‪ 126‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از ‪ 1236‬فرعـی از اصلی مذکـور قطعـه ‪ 253‬واقع در‬ ‫بخـش ‪ 12‬ناحیـه ‪ 02‬حـوزه ثبـت ملـک شـهرری اسـتان تهـران بـه مسـاحت ‪ 70/60‬مترمربـع‪ .‬مشـخصات ملـک‪ :‬یک قطعـه اپارتمان نوع ملک طلـق به پال ک ثبتـی ‪ 2259‬فرعی‬ ‫از ‪ 126‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از ‪ 1236‬فرعـی از اصلـی مذکـور قطعـه ‪ 253‬در طبقـه ‪ 3‬واقـع در بخـش ‪ 12‬ناحیـه ‪ 02‬حـوزه ثبـت ملـک شـهرری اسـتان تهران به مسـاحت ‪70/6‬‬ ‫مترمربـع کـه مقـدار ‪ 4/80‬مترمربـع ان بالکـن اسـت‪ .‬مشـخصات مالکیـت‪ :‬مالکیـت حبیب الـه توانافـر فرزنـد حسـن علی شماره شناسـنامه ‪ 858‬متولـد ‪ 1358/05/10‬صـادره از‬ ‫الیگودرز دارای شـماره ملی ‪ 4170795873‬با جز سـهم ‪ 6‬از کل سـهم ‪ 6‬به عنوان مالک ششـدانگ عرصه و اعیان مورد معامله بیع شـرط نمی باشـد‪ ،‬با شـماره مسـتند مالکیت‬ ‫‪ 15244‬مورخ ‪ 1399/05/08‬دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره ‪ 45‬شـهرری اسـتان تهران‪ ،‬موضوع سـند مالکیت تعویضی به شـماره چاپی ‪ 403283‬سـری ه‍ سـال ‪ 98‬با شـماره‬ ‫دفتـر الکترونیکـی ‪ 139920301024015971‬ثبـت شـده اسـت‪ .‬محدودیـت نـدارد و طبـق گواهـی دفتـر املا ک در رهـن نمی باشـد‪ ،‬کـه بـه علـت جابجایـی مفقـود شـده و تقاضـای‬ ‫صدور المثنی سـند مالکیت نموده اسـت‪ .‬لذا طبق ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت‪ ،‬مراتب در یک نوبت ا گهی می شـود تا هر کس نسـبت به ملک مورد ا گهی‪ ،‬معامله ای کرده‬ ‫یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬بایـد تـا ده روز پـس از انتشـار ا گهـی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله‪ ،‬تسـلیم‬ ‫کنـد‪ .‬ا گـر ظـرف مهلـت مقـرر اعتراضـی نرسـد و یـا درصـورت اعتـراض‪ ،‬اصـل سـند مالکیـت یا سـند معاملـه ارائه نشـود‪ ،‬اداره ثبت المثنی سـند مالکیت را طبـق مقررات صـادر و به‬ ‫متقاضی تسـلیم خواهد کرد‪.‬‬ ‫سیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری‪ ،‬از طرف محمد جعفرعلی‬ ‫م الف ‪956‬‬ ‫ا گهی تصمیم واحد ثبتی‬ ‫با عنایت به این که اقای میثم صدیقی به وکالت از اقای مجید کریمی مالک مشاعی پال ک ‪ 7177‬فرعی از ‪ 162‬اصلی واقع در بخش ‪ 12‬تهران‪ ،‬درخواست افراز ششدانگ یک قطعه اپارتمان مسکونی نوع ملک‬ ‫طلـق بـه پلا ک ثبتـی ‪ 7177‬فرعـی از ‪ 162‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از ‪ 6910‬فرعـی از اصلـی مذکـور قطعـه ‪ 3‬در سـمت غربـی طبقه ‪ 2‬واقع در بخش ‪ 12‬ناحیه ‪ 02‬حوزه ثبت ملک شـهرری اسـتان تهران به مسـاحت‬ ‫ً‬ ‫‪ 49/67‬مترمربع به حدود‪ :‬شـماال‪ :‬در نه قسـمت که قسـمت های دوم و ششـم و هشـتم ان شرقی سـت‪ .‬اول دیواریسـت بطول ‪ 3/85‬متر (سـه متر و هشـتاد و پنج سـانتیمتر) به راه پله مشـاعی‪ ،‬دوم دیواریسـت‬ ‫بطول ‪ 0/10‬متر (ده سـانتیمتر) به راه پله مشـاعی‪ ،‬سـوم دیواریسـت بطول ‪ 0/29‬متر (بیسـت و نه سـانتیمتر) به راه پله مشـاعی‪ ،‬چهارم دیواریسـت بطول ‪ 1/06‬متر (یک متر و شـش سـانتیمتر) به راه پله مشـاعی‪،‬‬ ‫پنجـم دیواریسـت بـه طـول ‪ 0/07‬متـر (هفـت سـانتیمتر) بـه البـی‪ ،‬ششـم دیواریسـت بطـول ‪ 0/10‬متـر (ده سـانتیمتر) بـه البـی‪ ،‬هفتـم درب و دیـوار اسـت بطـول ‪ 1/77‬متـر (یـک متـر و هفتـاد و هفـت سـانتیمتر) به‬ ‫ً‬ ‫البی‪ ،‬هشتم دیواریست مشترک بطول ‪ 0/07‬متر (هفت سانتیمتر) به اپارتمان مسکونی قطعه ‪ ،4‬نهم دیواریست مشترک بطول ‪ 0/70‬متر (هفتاد سانتیمتر) به اپارتمان مسکونی قطعه ‪4‬؛ شرقا‪ :‬دیواری ست‬ ‫ً‬ ‫مشترک بطول ‪ 6/03‬متر (شش متر و سه سانتیمتر) به اپارتمان مسکونی قطعه ‪4‬؛ جنوبا‪ :‬در سه قسمت‪ ،‬اول دیوار و پنجره است بطول ‪ 2/43‬متر (دو متر و چهل و سه سانتیمتر) به فضای حیاط مشاعی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫دوم دیوار و پنجره است بطول ‪ 4/80‬متر (چهار متر و هشتاد سانتیمتر) به فضای قسمت غیرمسقف پارکینگ شماره ‪ ،5‬سوم دیواریست بطول ‪ 0/33‬متر (سی و سه سانتیمتر) به فضای حیاط مشاعی؛ غربا‪:‬‬ ‫دیواری سـت بطول ‪ 6/91‬متر (شـش متر و نود و یک سـانتیمتر) به درز انقطاع مورد تفکیک که ماورا ان شـماره ‪ 2248‬فرعی قرار دارد‪ .‬مالکیت مالکین‪ :‬مجید کریمی فرزند غالمعباس شماره شناسـنامه ‪1783‬‬ ‫متولد ‪ 1363/04/08‬صادره از ری دارای شماره ملی ‪ 0491894864‬با جز سهم ‪ 3‬از کل سهم ‪ 6‬بعنوان مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ‪ 10795‬مورخ ‪1398/02/28‬‬ ‫دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره ‪ 1488‬شـهر تهران اسـتان تهران‪ ،‬موضوع سـند مالکیت اصلی بشـماره چاپی ‪ 438567‬سـری ج سـال ‪ 97‬با شـماره دفتر الکترونیکی ‪ 139820301024013357‬ثبت شـده اسـت؛‬ ‫عباس رضوانی فرزند مرتضی شماره شناسـنامه ‪ 12471‬متولد ‪ 1341/03/03‬صادره از ری دارای شـماره ملی ‪ 0490124577‬با جز سـهم ‪ 3‬از کل سـهم ‪ 6‬بعنوان مالک سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ عرصه و اعیان‬ ‫بـا شـماره مسـتند مالکیـت ‪ 10795‬مـورخ ‪ 1398/02/28‬دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره ‪ 1488‬شـهر تهـران اسـتان تهـران‪ ،‬موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپی ‪ 438568‬سـری ج سـال ‪ 97‬با شـماره دفتر‬ ‫ً‬ ‫الکترونیکـی ‪ 139820301024013360‬ثبـت شـده اسـت را نمـوده و متعاقبـا تصمیـم واحـد ثبتـی براسـاس مـاده ‪ 5‬ائین نامـه قانـون افـراز‪ ،‬تحـت شـماره ‪ 024044839140185601‬مـورخ ‪ 1401/12/08‬مبنـی بـر عـدم‬ ‫قابلیـت افـراز ملـک مذکـور صـادر شـده و پـس از ان متقاضـی اعلام داشـته اند بـه اقامتـگاه اقـای عباس رضوانی و میثم صدیقی مالکین مشـاعی دسترسـی ندارند؛ لذا تصمیم واحد ثبتـی در یک نوبـت در روزنامه‬ ‫منتشـر می شـود‪ .‬لـذا چنانچـه اعتراضـی داشـته باشـید می توانیـد مطابـق مـاده ‪ 2‬قانون افراز‪ ،‬ظرف مهلـت ‪ 10‬روز از تاریخ انتشـار ا گهی‪ ،‬اعتراض خـود را به دادگاه محـل وقوع ملک اعالم کنید‪.‬‬ ‫سیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری‪ ،‬از طرف محمد جعفرعلی‬ ‫م الف ‪961‬‬ ‫رایگان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401603270060001465‬مورخـه ‪ 1401/11/25‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی‬ ‫شهرسـتان طـارم تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای حسـام حسـامی راد فرزنـد حمدالـه بـه شماره شناسـنامه ‪ 761‬صـادره از طـارم بـه شـماره ملـی ‪ 5399646587‬نسـبت بـه‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به مساحت ‪ 10164/21‬مترمربع که از ان به میزان ‪ 147/85‬مترمربع بستر سیالب بوده و به مساحت ‪ 592/20‬مترمربع حریم سیالب است و همچنین‬ ‫از کل مسـاحت ملـک بـه میـزان ‪ 607‬مترمربـع حریـم حفـظ خـط انتقـال بـرق بوده در قسـمتی از پال ک ‪ 20‬اصلی واقع در قریه شـقاقی جزال خریداری مع الواسـطه از مالک رسـمی رئوف علی‬ ‫مهدیخانـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/06 :‬‬ ‫سیدرضا شفیعی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان طارم‬ ‫رایگان‬ ‫ا گهی تجدید مزایده عمومی‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫اجاره تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی (ثابت) و تلویزیون شهری شهرداری در سطح شهر حسن اباد فشافویه‬ ‫شـهرداری حسـن اباد فشـافویه بـه اسـتناد مجـوز شـماره ‪ 104/695‬مورخـه ‪ 1401/09/26‬شـورای محتـرم اسلامی شـهر حسـن اباد‬ ‫فشـافویه و اعلام نظریـه کارشـناس رسـمی دادگسـتری درنظـردارد نسـبت بـه اجـاره تابلوهـا و بیلبوردهـای تبلیغاتـی (ثابـت) و‬ ‫تلویزیون شهری شهرداری در سطح شهر حسن اباد فشافویه به مدت ‪ /1‬یک سال از طریق تجدید مزایده عمومی‪ ،‬اقدام کند‪ .‬لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی‪ ،‬شرکت ها و پیمانکاران‬ ‫واجد شرایط و کانون های تبلیغاتی دارای مجوز معتبر با حداقل ‪ /2‬دو سال سابقه کار تبلیغات شهری‪ ،‬دعوت می شود درصورت تمایل از مورخه ‪ 1401/12/22‬لغایت ‪ 1402/01/08‬جهت دریافت‬ ‫اسـناد و از تاریـخ ‪ 1402/01/09‬لغایـت ‪ 1402/01/22‬جهـت بارگـذاری اسـناد و سـایر مـدارک موردنیـاز (تهیـه توکـن بـه نام متقاضی و دریافت و بارگذاری اسـناد مربوطه الزامی سـت) به سـامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت (سـامانه سـتاد‪ ،‬شـهرداری حسـن اباد فشـافویه) مراجعه و اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪ -1‬نام طرح‪ /‬پروژه‪ :‬اجاره تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی (ثابت) و تلویزیون شهری شهرداری در سطح شهر حسن اباد فشافویه‬ ‫‪ -2‬ادرس‪ :‬شهرستان ری‪ ،‬شهر حسن اباد فشافویه‪ ،‬تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی (ثابت) و تلویزیون شهری شهرداری در سطح شهر حسن اباد فشافویه‬ ‫‪ -3‬مشخصات تابلوها و بیلبردهای تبلیغاتی (ثابت) و تلویزیون شهری شهرداری در سطح شهر حسن اباد فشافویه‪ :‬به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫نوع و محل نصب‬ ‫ابعاد و مساحت (مترمربع)‬ ‫قیمت واحد (ریال‪/‬مترمربع)‬ ‫تعداد‬ ‫اجاره بهای هر تابلو (ریال‪/‬ماهیانه)‬ ‫جمع اجاره بهای تابلوها (ریال‪/‬ماهیانه)‬ ‫جمع اجاره بهای تابلوها (ریال‪/‬سالیانه)‬ ‫‪1‬‬ ‫بیلبورد ورودی شهر (میدان قائم)‬ ‫‪ 12×4/8‬افقی (‪)57/6‬‬ ‫مجموع ‪972/2‬‬ ‫‪4.500.000‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪259.200.000‬‬ ‫‪4.406.400.000‬‬ ‫‪52.876.800.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بیلبورد دو طرفه وسط بلوار (روبروی فیدماشین با روشنایی)‬ ‫‪ 4×12‬افقی (‪)2×48‬‬ ‫مجموع ‪96‬‬ ‫‪4.000.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪192.000.000‬‬ ‫‪384.000.000‬‬ ‫‪9.216.000.000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بیلبورد خروجی اتوبان با روشنایی‬ ‫‪ 6×20‬افقی (‪)120‬‬ ‫‪5.500.000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪660.000.000‬‬ ‫‪660.000.000‬‬ ‫‪7.920.000.000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫استرابورد‪ A-‬میدان قائم تا ورودی شهرک صنعتی شمس اباد‬ ‫‪ 2/8×3/8‬عمودی (‪)10/64‬‬ ‫مجموع ‪74/48‬‬ ‫‪4.000.000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪42.560.000‬‬ ‫‪297.920.000‬‬ ‫‪3.575.040.000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫استرابورد‪ B-‬بلوار سر شهرک صنعتی شمس اباد‬ ‫‪ 2/8×3/8‬عمودی (‪)10/64‬‬ ‫مجموع ‪106/4‬‬ ‫‪3.000.000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪31.920.000‬‬ ‫‪319.200.000‬‬ ‫‪3.830.400.000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫استرابورد‪ C-‬خروجی شهرک صنعتی شمس اباد تا فیدماشین‬ ‫‪ 2/8×3/8‬عمودی (‪)10/64‬‬ ‫مجموع ‪138/32‬‬ ‫‪2.500.000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪26.600.000‬‬ ‫‪345.800.000‬‬ ‫‪4.149.600.000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تابلوهای عرشه پل‪ ،‬ابتدای محله جانبازان‬ ‫‪ 2×38‬افقی (‪2×38=76 )76‬‬ ‫مجموع ‪152‬‬ ‫‪2.800.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪212.800.000‬‬ ‫‪425.600.000‬‬ ‫‪5.107.200.000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تابلوهای عرشه پل‪ ،‬محله کنارگرد (دو طرفه)‬ ‫‪ 2×34‬افقی (‪)68‬‬ ‫‪2×38=76‬‬ ‫مجموع ‪144‬‬ ‫‪2.500.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪170.000.000‬‬ ‫‪190.000.000‬‬ ‫‪360.000.000‬‬ ‫‪4.320.000.000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫تابلوهای شهری‪ ،‬شرق بلوار از میدان شهدا تا بلوار امام رضا(ع)‬ ‫‪ 3×4‬عمودی (‪)12‬‬ ‫مجموع ‪72‬‬ ‫‪2.200.000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪26.400.000‬‬ ‫‪158.400.000‬‬ ‫‪1.900.800.000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫تابلوهای شهری‪ ،‬از خیابان صبا تا میدان شهدا‬ ‫‪ 3×4‬عمودی (‪)12‬‬ ‫مجموع ‪108‬‬ ‫‪1.800.000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪21.600.000‬‬ ‫‪194.400.000‬‬ ‫‪2.332.800.000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫تلویزیونشهری‬ ‫‪ 3×4‬افقی (‪)12‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪80.000.000‬‬ ‫‪80.000.000‬‬ ‫‪960.000.000‬‬ ‫‪1.995.40‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7.630.720.000‬‬ ‫‪96.188.640.000‬‬ ‫جمع کل (تعداد و مساحت)‬ ‫ً‬ ‫ضمنا تهیه و هزینه بنرهای مراسمات ملی‪ ،‬مذهبی و غیره شهرداری (برحسب نیاز شهرداری) به عهده شهرداری بوده و نصب انها‬ ‫در مکان های موردنظر شهرداری که جزء موارد جدول فوق نمی باشند (تابلوها و بیلبوردهای در اختیار شهرداری) به عهده پیمانکار‬ ‫طرف قرارداد است و شخص و یا متقاضی شرکت در مزایده در پیشنهاد قیمت خود ان را لحاظ و منظور کرده است‪.‬‬ ‫‪ -4‬مدت قرارداد‪ /1 :‬یک سال‬ ‫‪ -5‬مبلـغ پایـه کارشناسـی (اجـاره یـک سـاله)‪ :‬بـه مبلـغ ‪ 96.188.640.000‬ریـال‪ ،‬معـادل نـه میلیـارد و ششـصد و هجـده میلیـون و‬ ‫هشـتصد و شـصت و چهـار هزار تومـان بابـت اجـاره یـک سـاله تعییـن شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -6‬کلیه کسورات قانونی از جمله بیمه‪ ،‬مالیات و غیره و همچنین‪ 9‬درصد مالیات بر ارزش افزوده به عهده برنده مزایده است‪.‬‬ ‫‪ -7‬تضمیـن شـرکت در مزایـده‪ :‬ضمانتنامـه بانکـی یا واریز وجه نقد جهت شـرکت در مزایـده بـه مبلـغ ‪ 4.809.432.000‬ریال‪ ،‬معادل‬ ‫چهارصـد و هشـتاد میلیـون و نهصـد و چهـل و سـه هـزار و دویسـت تومـان اسـت‪ .‬شـماره حسـاب شـهرداری جهـت واریـز وجـه نقـد بـه‬ ‫حساب شماره ‪ 3100002734007‬نزد بانک ملی‪ ،‬کد ‪ 818‬شعبه حسن اباد‪ ،‬به نام شهرداری حسن اباد فشافویه است‪ .‬درصورت عدم‬ ‫پرداخت ‪ 5‬درصد شـرکت در مزایده‪ ،‬پیشـنهاد قیمت ان بازگشـایی نخواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ -8‬مهلت تحویل تضمین شرکت در مزایده‪ :‬متقاضیان مکلفند اسناد و پیشنهادات خود را به همراه تضمین شرکت در مزایده‪ ،‬در‬ ‫سامانه ستاد بارگذاری کنند و اصل تضمین شرکت در مزایده (ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی) را به همراه درخواست کتبی (شرکت‬ ‫در مزایده اجاره تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی (ثابت) و تلویزیون شهری شهرداری در سطح شهر حسن اباد فشافویه) با مشهر شرکت‬ ‫و امضای مدیرعامل و یا صاحب امضا را قبل از پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه ‪ 1402/01/22‬تحویل دبیرخانه شهرداری داده‬ ‫و پس از دستور کتبی و ثبت دبیرخانه‪ ،‬رسید ان را دریافت کنند‪.‬‬ ‫‪ -9‬شناسه ملی شهرداری حسن اباد‪ 14000158451‬و کد اقتصادی‪ 411393555977‬است‪.‬‬ ‫‪ -10‬نشانی کارفرما (شهرداری)‪ :‬استان تهران‪ ،‬شهرستان ری‪ ،‬شهر حسن اباد‪ ،‬بلوار امام خمینی(ره)‪ ،‬ساختمان شهرداری حسن اباد‬ ‫فشافویه‬ ‫‪-11‬نظارتپروژه‪:‬واحدهایروابط عمومی‪،‬اصنافو درامدشهرداریحسن ابادفشافویه‬ ‫‪ -12‬هزینه تهیه اسناد و نحوه دریافت ان از سامانه‪ ،‬بر عهده پیمانکار یا اشخاص است‪.‬‬ ‫‪-13‬محلدریافتاسنادمزایده‪:‬سامانهتدارکاتالکترونیکدولت(شهرداریحسن ابادفشافویه)‬ ‫‪-14‬هزینهحق الزحمه کارشناسرسمیدادگستریو چاپ ا گهیروزنامهبرعهدهبرندهمزایدهاست‪.‬‬ ‫‪ -15‬شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -16‬ارائه یک فقره چک بانکی صیادی جدید توسـط شـرکت طرف قرارداد‪ ،‬بابت ضمانت تسـویه فیش های واریزی (ماهیانه) اجاره‬ ‫تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی (ثابت) و تلویزیون شهری شهرداری در سطح شهر حسن اباد فشافویه به مبلغ کل پیشنهادی (اجاره‬ ‫یسـت‪ .‬همچنین پیمانکار می بایست‬ ‫سـالیانه) توسـط شـرکت برنده به همراه مبلغ ‪ 9‬درصد مالیات برارزش افزوده به شـهرداری الزام ‬ ‫اجاره ماهیانه را در پایان هر ماه به حسـاب شـهرداری واریز و تسـویه کند و اصل فیش واریزی را تحویل واحد درامد شـهرداری کند‪.‬‬ ‫‪ -17‬جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر درخصـوص مزایـده فـوق‪ ،‬بـا واحـد روابط عمومـی شـهرداری حسـن اباد فشـافویه تمـاس حاصـل‬ ‫فرمایید‪.‬‬ ‫‪ -18‬سایر شرایط‪ ،‬در اسناد مزایده درج شده است‪.‬‬ ‫‪ -14‬جلسـه بازگشـایی پیشـنهادات واصلـه‪ :‬راس سـاعت ‪ 12:00‬روز پنجشـنبه مورخـه ‪ 1402/01/24‬در محـل دفتـر شـهردار برگـزار‬ ‫می شـود و حضـور شـرکت کنندگان در جلسـه مزایـده فـوق بالمانـع اسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/14 :‬‬ ‫م الف ‪937‬‬ ‫شیرزادیعقوبی؛شهردار حسن ابادفشافویه‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫یک شنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 1401‬شماره‪2735‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان‪:‬‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬نفر متقاضی دریافت وام اشتغال تبصره ‪۱۶‬‬ ‫از تعاون گلستان هستند‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی گلسـتان‬ ‫گفـت‪ ۱۰۴۱ :‬نفـر بـا تشـکیل پرونـده متقاضـی‬ ‫اسـتفاده از تسـهیالت ارزان قیمـت اشـتغال‬ ‫تبصـره ‪ ۱۶‬به مبلـغ مجمـوع ‪3700‬میلیاردریـال‬ ‫هسـتند‪ .‬حسـینعلی خواجه مظفـری‬ ‫افـزود‪ :‬سـهم وام ایجـاد اشـتغال تبصـره ‪۱۶‬‬ ‫تخصیص یافتـه بـه گلسـتان ‪4100‬میلیاردریـال‬ ‫از محـل تسـهیالت بانکـی مصوبـات سـفر اسـفندماه ‪ ۱۴۰۰‬دولـت سـیزدهم بـه‬ ‫اسـتان اسـت‪ .‬تاکنـون ‪ ۱۴۴‬پرونـده متقاضیـان بـرای دریافـت ‪ ۵۰۰‬میلیاردریـال‬ ‫به بانک های عامل اسـتان معرفی شـده اسـت‪ .‬به گفته وی؛ زمان بازپرداخت‬ ‫این تسهیالت بانکی ازسوی متقاضی دریافت کننده‪ ،‬هفت ساله و با نرخ سود‬ ‫شهـای‬ ‫چهاردرصـد اسـت‪ .‬پرداخـت ایـن وام بـرای ‪ ۷۱۹‬عنـوان شـغلی در بخ ‬ ‫صنعـت‪ ،‬کشـاورزی‪ ،‬خدمـات و مشـاغل خانگـی درنظـر گرفتـه شـده اسـت‪.‬‬ ‫به گفته وی؛ وام اشـتغال تبصره ‪ ۱۶‬از محل مصوبات سـفر دولت سـیزدهم به‬ ‫گلسـتان در سـال جاری ‪18140‬میلیاردریال تخصیص داده شـده که دبیرخانه‬ ‫ان در اداره کل اقتصـاد و دارایـی اسـتان مسـتقر اسـت‪.‬‬ ‫ابطال سهم دامدارانی که‬ ‫پروانه چرای دام خود را تمدید نکنند‬ ‫اداره کل منابع طبیعـی و ابخیـزداری گلسـتان در اطالعیـه ای اعلام کـرد‪:‬‬ ‫دامدارانـی کـه پروانـه چـرای دام خـود را تمدیـد نکننـد سهمشـان باطـل‬ ‫یشـود‪ .‬دراین اطالعیـه امـده اسـت‪ :‬اخرین مهلـت تمدیـد پروانـه چـرای‬ ‫م ‬ ‫دام تـا ‪ ۲۹‬اسـفند ‪ ۱۴۰۱‬درنظـر گرفتـه شـده و ا گـر دامـداری تااین تاریـخ پروانـه‬ ‫خود را تمدید نکند سـهمیه چرای دام او باطل خواهد شـد‪ .‬افرادی هم که‬ ‫طرح مرتع داری دارند و قرارداد ان ها تمام شده است تا ‪ ۴‬اردیبهشت ‪۱۴۰۳‬‬ ‫فرصـت اقـدام بـرای تهیـه و بازنگـری طـرح مرتـع داری را دارنـد‪ .‬نیـز کسـانی که‬ ‫جایگزیـن بـرای مرتـع دار متوفـی از بیـن همسـر و فرزنـدان انتخـاب نکرده اند‬ ‫تـا ‪ ۱۱‬مـرداد سـال ‪ ۱۴۰۲‬فرصـت ایـن کار را دارنـد‪ .‬کسـانی می تواننـد جایگزیـن‬ ‫مرتع دار متوفی شوند که سا کن منطقه باشند‪ ،‬عضو نظام عشایری باشند‬ ‫و همچنیـن ب هصـورت مسـتمر و حرفـه ای بـه دامـداری مشـغول باشـند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اطالعیه مهم کارت هوشمند سوخت خودروها‬ ‫احمدرضـا عسـکرزاده‪ /‬روابط عمومـی شـرکت‬ ‫ملـی پخـش فراورد ههـای نفتـی منطقـه‬ ‫تبـه‬ ‫چهارمحال وبختیـاری اعلام کـرد؛ باعنای ‬ ‫کشـدن ایـام نـوروز و ضـرورت توزیـع‬ ‫نزدی ‬ ‫مطلوب سوخت رسانی‪ ،‬رعایت این موارد برای‬ ‫دارندگان کارت هوشمند سوخت الزامی ست‪:‬‬ ‫هنـگام سـوخت گیری در جایگا ههـای عرضـه‬ ‫سوخت از کارت سوخت شخصی خود استفاده نمایید‪ .‬کارت های هوشمند‬ ‫ً‬ ‫سوخت در جایگاه ها عرضه سوخت صرفا برای سوخت گیری موارد اضطراری‬ ‫یشـود در حفـظ و‬ ‫درنظـر گرفتـه شـده اسـت‪ .‬از هم وطنـان عزیـز تقاضـا م ‬ ‫نگهـداری کارت هوشـمند سـوخت خـود دقـت فرماینـد‪ .‬درصـورت جامانـدن‬ ‫کارت سـوخت در جایـگاه بـرای اطلاع از وضعیـت کارت بـه نشـانی اینترنتـی‬ ‫‪ https://scs.niopdc.ir‬مراجعـه و یـا بـا سـامانه یکپارچـه ارتبـاط بـا مشـتریان‬ ‫تهـای سـوخت جامانـده در جایگا ههـا تـا‬ ‫‪ ۹۶۲۷‬تمـاس حاصـل فرماییـد‪ .‬کار ‬ ‫سـه ماه نگهـداری و درصـورت مراجعـه مالـک با مـدارک کارت خـودرو و کد ملی‬ ‫قابل تحویل اسـت‪ .‬متقاضیان درخواسـت کارت هوشـمند سـوخت نوشـماره‬ ‫و المثنـی بـرای پیگیـری از وضعیـت درخواسـت کارت سـوخت خـود به طریـق‬ ‫درگاه ‪ post.ir‬مراجعـه و یـا سـامانه یکپارچـه ارتبـاط بـا مشـتریان ‪ ۹۶۲۷‬تمـاس‬ ‫حاصـل نماینـد‪ .‬بـرای جلوگیـری از سوءاسـتفاده احتمالـی کارت هوشـمند‬ ‫سـوخت‪ ،‬نسـبت بـه رمزگـذاری روی کارت سـوخت اقـدام نماییـد‪ .‬درصـورت‬ ‫فراموشـی رمز کارت سـوخت شـخصی جهت رمزگشایی به نواحی شرکت ملی‬ ‫پخش فراورده های نفتی در اسـتان محل سـکونت و در مسـافرت ها به اولین‬ ‫ناحیـه اسـتان مقصـد مراجعه فرماییـد‪ .‬از دراختیارگـذاردن رمز کارت سـوخت‬ ‫خـود بـه دیگـران به طورجـدی خـودداری نماییـد‪.‬‬ ‫اعطای بیش از ‪ 120‬هزارفقره وام ازدواج‬ ‫توسط بانک تجارت اردبیل‬ ‫پرویـن حسـینی‪ /‬مدیـر شـعب بانـک‬ ‫تجـارت اسـتان اردبیـل گفـت‪ :‬بانـک تجـارت‬ ‫ن ‪ ۱۲۰۹۴۲‬فقـره‬ ‫از اول ‪ ۱۴۰۱‬تـا پایـان بهمـ ‬ ‫وام قرض الحسـنه ازدواج و ‪ ۸۵۸۹۹‬فقـره‬ ‫تسـهیالت فرزنـداوری پرداخـت کـرده اسـت‪.‬‬ ‫رضـا اسـکندری زنجانـی افـزود‪ :‬ایـن بانـک‬ ‫درراسـتای ایفـای نقـش در حـوزه مسـئولیت‬ ‫جهـای جـوان‪ ،‬اعطـای‬ ‫اجتماعـی و تسـهیل شـرایط ازدواج و معیشـت زو ‬ ‫تسـهیالت قرض الحسـنه ازدواج را همچنان در اولویت برنامه های خود قرار‬ ‫داده و دراین راسـتا در بهمن ماه سـال جاری ‪ ۴۴۸۵‬فقره تسـهیالت ازدواج و‬ ‫‪ 392‬فقره تسهیالت فرزنداوری به متقاضیان پرداخت کرد‪ .‬دیگر متقاضیان‬ ‫نیـز بـا تشـکیل پرونـده در نوبـت دریافـت تسـهیالت قرض الحسـنه ازدواج و‬ ‫تسـهیالت فرزنـداوری قـرار دارنـد که پس از تکمیل مدارک و معرفی ضامنین‬ ‫نشـده ازسـوی بانـک تسـهیالت خـود را بالفاصلـه‬ ‫براسـاس ضوابـط تعیی ‬ ‫دریافـت خواهنـد کـرد‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه بررسی‬ ‫تامین اب روستای ‪ 300‬خانواری اسالم اباد بیجار‬ ‫ارش مرادی‪ /‬جلسـه ای پیرامون اب رسـانی پایدار به روسـتای اسالم اباد بیجار‬ ‫در دفتـر مدیرعامـل شـرکت ابفـای کردسـتان و بـا حضـور دکتـر ترابیـان؛ مشـاور‬ ‫پروژ ههـای مهـم اسـتاندار‪ ،‬دهیـار و اعضـای شـورای اسلامی این روسـتا برگـزار‬ ‫شـد‪ .‬مهنـدس فرهـاد؛ مدیرعامـل ابفـای اسـتان باتا کیدبـر تقویـت اب رسـانی‬ ‫سـیار در شـرایط کنونـی بـه روسـتا گفـت‪ :‬برنامه هایـی بـرای تامیـن اب پایـدار‬ ‫روسـتا درنظـر گرفته ایـم‪ .‬وی افـزود‪ :‬پیگیـر انعقـاد قـرارداد دوم طـرح جهـاد‬ ‫اب رسانی در استان هستیم که دراین طرح قرار است ‪ ۱۵۰‬روستای دیگر از اب‬ ‫شرب پایدار و بهداشتی بهره مند شوند و اسالم اباد نیز یکی از اولویت دارترین‬ ‫نطـرح خواهـد بـود‪ .‬البتـه باتوج هبـه زمان بربـودن اجـرای طـرح‬ ‫روسـتاها درای ‬ ‫برنامـه دیگـری بـرای این روسـتا تدویـن شـده کـه طبـق ان بـه زودی پـس از‬ ‫کارشناسـی محـل‪ ،‬نسـبت بـه جانمایـی بـرای حفـر چـاه جدیـد دراین روسـتا‬ ‫اقدام خواهد شد تا اهالی روستا هرچه سریع تر از اب شرب پایدار و بهداشتی‬ ‫بهره مند شوند‪ .‬اصالح شبکه اب روستای مذکور و لزوم تالش بیشتر اعضای‬ ‫شورای روستا برای همراهی مردم از دیگر مطالب مطروحه توسط مدیرعامل‬ ‫شـرکت ابفـای کردسـتان دراین جلسـه بـود‪ .‬وی بـا یـاداوری اجـرای طـرح بزرگ‬ ‫محرومیت زدایـی بـا نـام جهاد اب رسـانی به ‪ ۱۶۹‬روسـتای اسـتان خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬طـرح هم ا کنـون ‪ 30‬درصـد پیشـرفت دارد و بـا همـکاری خوبـی کـه سـپاه‬ ‫نپـروژه به اتمـام‬ ‫پاسـداران در اجـرای طـرح دارد امیدواریـم هرچ هسـریع تر ای ‬ ‫برسـد‪ .‬در پایـان‪ ،‬دهیـار و اعضـای شـورای اسلامی روسـتای اسلام اباد از‬ ‫پیگیری های مدیرعامل و سـایر مدیران شـرکت ابفای کردسـتان برای تامین‬ ‫اب پایـدار این روسـتا تقدیـر نمودنـد‪.‬‬ ‫اجرای پویش پیشگیری از اعتیاد‬ ‫توسط بهزیستی استان یزد‬ ‫مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان یـزد از اجـرای‬ ‫پویـش «والـد ا گاه‪ ،‬فرزنـد ایمـن» جهـت‬ ‫پیشـگیری اولیـه از اعتیـاد خبـر داد‪ .‬رضـا‬ ‫ابهـت بابیان اینکـه حضـور یـک والـد ا گاه در‬ ‫خانواده نقش مهمی در پیشگیری از اعتیاد‬ ‫فرزنـدان دارد‪ ،‬گفـت‪ :‬کاهـش عوامـل خطـر و‬ ‫نهـا بـا راهبـرد‬ ‫افزایـش عوامـل محافظـت از ا ‬ ‫تحکیـم خانـواده در مقابـل اعتیـاد موردنظـر‬ ‫این پویش است‪ .‬وی محتوای پویش «والد‬ ‫ا گاه‪ ،‬فرزنـد ایمـن» را بـا رویکـرد پیشـگیرانه‬ ‫نکـردن فرزنـدان از بلای اعتیـاد بـا ا گا هسـازی والدیـن‬ ‫دانسـت و افـزود‪ :‬ایم ‬ ‫از اقدامـات اصلـی دراین پویـش اسـت‪ .‬ایـن پویـش درراسـتای اطالع رسـانی‬ ‫بـه والدیـن درخصـوص توجـه بـه فرزنـدان و افزایـش دانـش والدیـن درزمینـه‬ ‫پیشـگیری از اعتیـاد بـوده و حسـاس سـازی و اطالع رسـانی دو راهبـرد مهـم در‬ ‫اجرای این پویش محسوب می گردد‪ .‬این پویش در کلیه مرا کز تحت پوشش‬ ‫سـازمان بهزیسـتی (مرا کـز مثبـت زندگـی‪ ،‬مرا کـز مشـاوره‪ ،‬تـرک اعتیـاد)‪ ،‬اما کـن‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫عمومـی‪ ،‬مرا کـز بهداشـتی و درمانـی و ‪ ...‬عملیاتـی م ‬ ‫شهرستان ری‬ ‫شهرری به استقبال بهار می رود‬ ‫رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه ازاد انزلی خبر داد؛‬ ‫فعال سازی کریدور شمال جنوب و افزایش‬ ‫بهره وری در همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا‬ ‫منا محمدی‬ ‫رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سـازمان بر‬ ‫لسـازی کریدور شـمال جنـوب و افزایش‬ ‫فعا ‬ ‫بهـره وری در همـکاری بـا اتحادیـه اقتصادی‬ ‫اوراسـیا تصریـح کـرد و گفـت‪ :‬الحـاق چندین‬ ‫شـهرک صنعتـی و فـرودگاه سـردار جنـگل‬ ‫یهـای صادراتی‪،‬‬ ‫رشـت‪ ،‬به افزایش توانمند ‬ ‫ترانزیـت کاال میـان کشـورهای اوراسـیا‬ ‫و حاشـیه دریـای خـزر به همـراه حضـور‬ ‫نیروهـای متخصـص و گردشـگر خارجـی‬ ‫یشـود‪ .‬عیسـی فرهـادی بااشـاره به‬ ‫منجـر م ‬ ‫مهم تریـن شـاخص ها و مولف ههـای فرهنگ‬ ‫عیـد نـوروز و اهمیـت تقـارن ان بـا بهـار قـران‪،‬‬ ‫ایـن مهـم را فرصتـی بـرای بهر هبـرداری از‬ ‫اموز ههـای فرهنگـی مشـترک میـان مـاه‬ ‫مبـارک رمضـان و نـوروز ارزیابـی کـرد و بـه‬ ‫بیـان مهم تریـن وجـوه متمایـز منطقـه ازاد‬ ‫انزلـی پرداخـت و اظهـار داشـت‪ :‬منطقـه ازاد‬ ‫انزلی یکی از معدود مناطق ازاد کشور و تنها‬ ‫منطقـه ازاد شـمالی ایـران اسـت کـه دارای‬ ‫دو مجتمـع بنـدری بـوده کـه یکـی از ایـن‬ ‫دو بنـدر متعلـق بـه ایـن سـازمان اسـت‪ .‬وی‬ ‫سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی در فراینـد‬ ‫سـاخت و بهر هبـرداری‪ ،‬نسـل سـوم بـودن‬ ‫بـا بهره منـدی از دو شـهرک صنعتـی فعـال‬ ‫و یـک شـهرک در حال احـداث در پس کرانـه‬ ‫ایـن مجتمـع بنـدری و همچنیـن وجـود‬ ‫اسـکله مارینـا به عنـوان یکـی از مدرن تریـن و‬ ‫مجهزتریـن مرکز تفریحـات دریایی کشـور را از‬ ‫دیگـر وجـوه تمایـز مجتمـع بندری کاسـپین‬ ‫عنـوان نمـود و افـزود‪ :‬هم ا کنـون ‪ ۱۶۴‬واحـد‬ ‫تولیـدی صنعتـی دراین منطقـه مشـغول بـه‬ ‫فعالیت هسـتند که در زمینه های پوشـا ک‪،‬‬ ‫صنایـع غذایـی‪ ،‬بهداشـتی‪ ،‬سـلولوزی‪،‬‬ ‫شـیمیایی زمینـه اشـتغال زایی بـرای حـدود‬ ‫‪ ۴۰۰۰‬نفـر را ب هصـورت مسـتقیم فراهـم‬ ‫نموده انـد‪ .‬مدیرعامـل سـازمان منطقـه ازاد‬ ‫انزلـی بااشـاره به جـذب حـدود ‪ ۷.۵‬میلیـون‬ ‫دالر طـرح سـرمایه گذاران خارجـی ظـرف‬ ‫یـازده مـاده گذشـته دراین منطقـه‪ ،‬از اضافـه‬ ‫شـدن سـه مرکـز تجاری بـا حـدود ‪ ۵۰۰‬غرفه و‬ ‫ظرفیت اشـتغال زایی برای ‪ ۱۵۰۰‬نفر در اینده‬ ‫نزدیـک به عنـوان تکمیل کننـده خدمـات‬ ‫گردشـگری منطقـه خبـر داد و افـزود‪ :‬قـرار‬ ‫گرفتن بیش از ‪ ۳۵‬درصد از ترا کم جمعیتی و‬ ‫توانمندیتولیدی‪-‬صنعتی کشور در فاصله‬ ‫چهارسـاعته خودرویی به این منطقه‪ ،‬یکی‬ ‫از وجـوه متمایـز منطقـه ازاد انزلـی در سـطح‬ ‫ملـی اسـت کـه درزمینـه جـذب گردشـگر‬ ‫بسـیار‪ ،‬بسـیار اسـتراتژیک اسـت‪ .‬وی نتیجه‬ ‫ایـن تمایـز را افزایـش گردشـگران از حـدود‬ ‫هفت میلیـون بـه ‪ ۱۰‬میلیون نفـر از سـال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تـا ‪ ۱۴۰۱‬عنـوان کـرد و ایـن مهـم را بیانگـر‬ ‫تهـای بی نظیـر منطقـه در توسـعه‬ ‫ظرفی ‬ ‫خدمـات و امکانـات تفریحـی‪ ،‬گردشـگری‬ ‫قلمـداد نمـود و گفـت‪ :‬درهمین راسـتا‬ ‫لسـازی‬ ‫ظـرف چند هفتـه اخیـر جهـت فعا ‬ ‫مجـدد دو مرکـز شـنای منطقـه که در سـطح‬ ‫کشـور کم نظیـر اسـت‪ ،‬پارکینـگ طبقاتـی‪،‬‬ ‫مجموعه ورزشـی سـاحلی با اسـتانداردهای‬ ‫بین المللـی‪ ،‬اسـتخرهای شـنای بـرای‬ ‫گسـاالن و کـودکان و درمانـگاه؛ بعـد از‬ ‫بزر ‬ ‫چنـد سـال رکـود‪ ،‬اقدامات الزم انجام شـده و‬ ‫در اینـده نزدیـک یـا در مـدار خدمات رسـانی‬ ‫قـرار گرفتـه و یـا بـار دیگـر شـروع بـه‬ ‫ساخت وسـاز می کننـد‪ .‬رهـادی تصریـح‬ ‫کـرد‪ :‬ازسـوی دیگر یـک هتـل پنـج سـتاره و‬ ‫مجموعـه تفریحی‪-‬گردشـگری پـارک ابـی بـا‬ ‫سـرمایه گذاری خارجـی‪ ،‬بیمارسـتان ‪۲۴۰‬‬ ‫تختخوابـی به منظـور راه انـدازی گردشـگری‬ ‫درمانی تا سال ‪ ۱۴۰۴‬به ظرفیت های منطقه‬ ‫یشـود‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫در ایـن حـوزه افـزوده م ‬ ‫سـازمان منطقـه ازاد انزلـی بابیان اینکـه دو‬ ‫برنامه میان مدت تا سـال ‪ ۱۴۰۴‬و بلندمدت‬ ‫تهـای جـذب‬ ‫تـا سـال ‪ ۱۴۰۸‬بـا اولوی ‬ ‫سـرمایه گذار خارجـی و تعریـف بسـته های‬ ‫فشـده‪،‬‬ ‫سـرمایه گذاری‪ ،‬دراین منطقـه تعری ‬ ‫اضافـه کـرد‪ :‬علی رغـم محدودیـت اراضـی‬ ‫دراین منطقـه‪ ۵۰ ،‬طـرح سـرمایه گذاری‬ ‫کسـاله‪ ،‬جهـت‬ ‫ینـام و ی ‬ ‫ب هصـورت ب ‬ ‫بهر هبـرداری در اختیـار دبیرخانـه شـورای‬ ‫عالـی مناطـق ازاد قـرار گرفته اسـت‪ .‬وی یکی‬ ‫از مهم ترین وجوه تمایز منطقه متبوع خود‬ ‫را در سـطح ملـی و بین المللـی موقعیت ویژه‬ ‫در کریـدور ترانزیتـی شـمال جنـوب‪ ،‬اعلام‬ ‫و بااشـاره به اظهـارات دسـتیار ویـژه پوتیـن‬ ‫درخصـوص افزایـش ترانزیـت کاال در مسـیر‬ ‫نتـن‬ ‫ایـن کریـدور از ‪ ،۱۵‬بـه ‪ ۳۰‬تـا ‪ ۱۰۰‬میلیو ‬ ‫ظـرف سـال های اتی‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬منطقه‬ ‫ازاد انزلـی و بنـادر ان به ویـژه مجتمـع بندری‬ ‫یهـای الزم‬ ‫کاسـپین از ظرفیـت و توانمند ‬ ‫جهـت ارائـه خدمات حمل ونقلـی و ترانزیتی‬ ‫در این مسـیر برخـوردار اسـت‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫سـازمان منطقـه ازاد انزلـی بااشـاره به طـرح‬ ‫ملـی در حـال اجرای‪ ،‬اتصال مجتمع بندری‬ ‫کاسـپین بـه خـط ریـل سراسـری در ایسـتگاه‬ ‫پیربـازار رشـت‪ ،‬بـه بیـان اهمیـت ایـن طـرح‬ ‫پرداخـت و گفـت‪ :‬اتصـال منطقـه ازاد انزلـی‬ ‫بـه خـط ریـل سراسـری یعنـی وصـل شـدن‬ ‫بنـادر دریاهـای دو سـوی شـمال و جنـوب‬ ‫لسـازی کریدور شمال‬ ‫کشـور به یکدیگر‪ ،‬فعا ‬ ‫جنـوب و افزایـش بهـره وری در همـکاری بـا‬ ‫اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا‪ ،‬درنتیجـه وصـل‬ ‫شـدن منطقـه ازاد انزلـی بـه خطـوط ریـل‬ ‫سراسـری یـک طـرح ملـی بـا دسـتاوردهای‬ ‫بین المللـی اسـت‪ .‬وی خواسـتار عنایـت‬ ‫ویـژه اصحـاب رسـانه و مسـئولین کشـوری و‬ ‫اسـتان گیلان نسـبت بـه بین المللـی بـودن‬ ‫ایـن طـرح ‪ ۳۷‬کیلومتـری شـده و تصریـح‬ ‫حهـای زیرسـاختی‬ ‫کـرد‪ :‬در میـان تمـام طر ‬ ‫لو نقلی کشور این طرح‬ ‫حوزه ترانزیتی‪-‬حم ‬ ‫به دلیـل تکمیل کننـده بـودن کریدور شـمال‬ ‫لسـازی و بهره منـدی‬ ‫جنـوب و امـکان فعا ‬ ‫از بخـش فرعـی طرح یک کمربنـد یک جاده‬ ‫تهـا‬ ‫چیـن و اسـتفاده حدا کثـری از ظرفی ‬ ‫تهـای جدیـد تجـارت بـا اوراسـیا‬ ‫و فرص ‬ ‫یشـود؛‬ ‫مهم تریـن طـرح ایـران محسـوب م ‬ ‫چرا کـه ا گـر تعلـل کنیـم‪ ،‬مسـیرهای رقیـب‬ ‫کشـورهای منطقـه‪ ،‬زمینـه عـدم اقبـال بـه‬ ‫گذرگا ههـای عبـوری از کشـورمان را فراهـم‬ ‫می نماینـد و ایـن یـک فرصـت سـوزی در‬ ‫درامدزایـی ارزی‪ ،‬ایفـای نقـش محـوری‬ ‫در معـادالت ترانزیـت بین المللـی‪ ،‬ضربـه‬ ‫زدن بـه تحری مهـای ظالمانـه و تقویـت‬ ‫تـوان پدافنـد غیرعامـل کشـور‪ ،‬در کنـار‬ ‫رونـق فضـای کسـب وکارهای مرتبـط اسـت‪.‬‬ ‫فرهـادی کاهـش محـدوده را زمین هسـاز‬ ‫ایجـاد مطالبـات برحـق مـردم روسـتاهای‬ ‫بهره منـد از خدمـات و امکانـات منطقـه ازاد‬ ‫انزلـی به عنـوان یـک حق الناس عنـوان نمود‬ ‫و افـزود‪ :‬در این میـان رونق فضای کسـب وکار‬ ‫بـا افزایـش پهن ههـای صنعتـی و بازگذشـت‬ ‫تهـای جـذب‬ ‫محدوده هایـی بـا ظرفی ‬ ‫سـرمایه گذاران در حوز ههـای گردشـگری‪،‬‬ ‫کشـاورزی و‪ ...‬می توانـد بـه افزایـش میـزان‬ ‫اشـتغال زایی در سـطح منطقـه و اسـتان‬ ‫منتهـی شـود‪ .‬مدیرعامـل سـازمان منطقـه‬ ‫ازاد انزلـی بـا ارائـه تحلیلی از مسـیر طی شـده‬ ‫در دولت و مجلس شورای اسالمی تا مجمع‬ ‫تشـخیص مصلحـت نظـام‪ ،‬اضافـه کـرد‪ :‬در‬ ‫مجمـع دو بحـث عـدم وجـود پهن ههـای‬ ‫زیسـت محیطی و نظامـی موردتوجـه قـرار‬ ‫گرفـت کـه ازسـوی ایـن سـازمان اعمـال شـده‬ ‫و منتظر اعالم نظر نهایی مجمع تشـخیص‬ ‫مصلحـت نظـام در ایـن خصـوص هسـتیم و‬ ‫امیدواریـم بـا نـگاه کالن و مصلحت اندیشـی‬ ‫اعضـای معـزز مجمـع‪ ،‬نسـبت بـه ایـن طـرح‬ ‫در شـرایط کنونـی ملـی بـا هـدف بهره منـدی‬ ‫حدا کثـری از مزایـای قـرارداد تجـارت ازاد بـا‬ ‫لسـازی‬ ‫اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا و فعا ‬ ‫کریدورهای بین المللی‪ ،‬تصمیمات مقتضی‬ ‫اتخـاذ گـردد‪.‬‬ ‫برگزاری مسابقات بین دانشگاهی شبیه سازی دادگاه‬ ‫در دانشگاه مالیر و دانشگاه ازاد واحد مالیر‬ ‫الهام قنائی‬ ‫اولین مرحلـه از اولیـن دوره مسـابقات بیـن‬ ‫یشـده (مـوت‬ ‫دانشـگاهی دادگاه شبیه ساز ‬ ‫کـورت) مالیـر توسـط ‪ ۱۵‬گـروه شـامل نه گـروه از‬ ‫دانشـگاه ازاد و شـش گـروه از دانشـگاه مالیـر با‬ ‫حضـور دانشـجویان کارشناسـی و کارشناسـی‬ ‫ارشـد رشـته حقـوق به میزبانـی دانشـگاه مالیر‬ ‫و دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد مالیـر برگـزار‬ ‫شـد‪ .‬ازاد زهره ونـدی؛ دبیـر انجمـن علمـی‬ ‫حقـوق و علـوم قضائـی دانشـگاه ازاد واحـد‬ ‫مالیـر گفـت‪ :‬ایـن مسـابقات بـا هـدف ارتقـای‬ ‫سـطح علمـی و عملـی دانشـجویان رشـته‬ ‫حقـوق و تقویـت قـدرت اسـتدالل و دفـاع‬ ‫نهـا در ارائـه لوایـح شـفاهی و کتبـی حقوقـی‬ ‫ا ‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬ایجـاد انگیـزه و حـس رقابـت سـالم‬ ‫میـان دانشـجویان نیـز از دیگـر اهـداف ایـن‬ ‫مسـابقات اسـت کـه بـا هدایـت و همراهـی‬ ‫گـروه حقـوق این دانشـگاه ها طراحی و توسـط‬ ‫کانـون دانشـجویی حقـوق دانشـگاه ازاد مالیـر‬ ‫و انجمـن علمـی دانشـجویی دانشـگاه مالیـر‬ ‫برنامه ریـزی و اجـرا شـده اسـت‪ .‬زهره ونـدی‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬اولیـن دوره از مسـابقات بیـن‬ ‫یشـده (مـوت‬ ‫دانشـگاهی دادگاه شبیه ساز ‬ ‫کورت) مالیر در مرحله کتبی ‪ ۱۵‬گروه در قالب‬ ‫تیـم سـه نفره‪ ،‬نه گـروه از دانشـگاه ازاد اسلامی‬ ‫واحد مالیر و شش گروه از دانشگاه ملی مالیر‬ ‫تنـام‬ ‫تنـام گردیـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬پـس از ثب ‬ ‫ثب ‬ ‫دانشـجوها در موعـد مقـرر سـناریو تحویـل‬ ‫گروه ها شـد و شـرکت کنندگان در مقام خوانده‬ ‫و هم در مقام خواهان الیحه و دادخواست ها‬ ‫را در مرحلـه اول (کتبـی) تحویـل هیئـت‬ ‫اجرایـی دادنـد و درنهایـت هیئـت اجرایـی هم‬ ‫لوایـح و دادخواسـت ها را دراختیـار قضـات‬ ‫دادگاه قـرار دادنـد‪ .‬مرحلـه اول ایـن دوره از‬ ‫مسـابقات به میزبانـی دانشـگاه ملـی و مرحلـه‬ ‫دوم به میزبانـی دانشـگاه ازاد واحد مالیر برگزار‬ ‫شـد کـه از ‪ ۱۵‬گـروه‪ ،‬بـا نظـر هیئـت رسـیدگی‬ ‫چهـار گـروه شـامل دو گـروه از دانشـگاه ازاد و‬ ‫دو گـروه از دانشـگاه مالیـر بـه مرحلـه شـفاهی‬ ‫راه پیـدا کردنـد و در یـک دادگاه به عنـوان‬ ‫وکیـل خواهـان و وکیـل خوانـده از الیحـه و‬ ‫ً‬ ‫دادخواسـت های خـود مجـددا دفـاع کردنـد‬ ‫و درپایـان جلسـه گـروه شـماره ‪ ۴‬از دانشـگاه‬ ‫ازاد اسلامی واحـد مالیـر به عنـوان گـروه اول و‬ ‫گروه شـماره ‪ ۱۱‬از دانشـگاه مالیر به عنوان گروه‬ ‫دوم انتخـاب شـدند و بـه مرحلـه بعـدی راه‬ ‫ً‬ ‫یافتنـد و نهایتـا تیـم دانشـگاه ازاد واحـد مالیـر‬ ‫به عنـوان برگزیـده انتخاب شـد‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫داوری این دور مسـابقات توسـط قضات بیان‬ ‫کـرد‪ :‬میثـم اسـکندری؛ مـدرس دانشـگاه ازاد‬ ‫اسلامی مالیـر و قاضـی دادگسـتری و دکتـر‬ ‫سـجاد کاظمـی؛ عضـو هیئت علمـی دانشـگاه‬ ‫مالیـر و وکیـل پای هیـک دادگسـتری برعهـده‬ ‫داشـتند‪ .‬اولیـن دوره مسـابقات (موت کـورت)‬ ‫مالیـر کـه ب هصـورت حضـوری در دانشـگاه‬ ‫مالیـر و دانشـگاه ازاد واحـد مالیـر بـا حضـور‬ ‫رئیس دادگستری‪ ،‬رئیس دانشگاه ازاد‪ ،‬رئیس‬ ‫دانشگاه مالیر‪ ،‬معاونت های دانشگاه اساتید‬ ‫حقـوق‪ ،‬مدیـران گـروه حقـوق‪ ،‬هیئـت داوران‪،‬‬ ‫وکال و قضـات دادگسـتری و جمعـی از‬ ‫دانشجویان برگزار شد‪ ،‬تیم های شرکت کننده‬ ‫ضمن ارائه لوایح دفاعی کتبی خود به دادگاه‪،‬‬ ‫به عنـوان وکیـل شـکات یـا متهـم‪ ،‬بـه دفـاع‬ ‫شـفاهی و پاسـخ بـه سـواالت هیئـت سـه نفره‬ ‫قضـات پرداختنـد‪ .‬دادگاه تمرینـی یـا دادگاه‬ ‫یسـت‬ ‫یشـده‪ ،‬فعالیتـی دانشجوی ‬ ‫شبیه ساز ‬ ‫کـه در ان شـرکت کنندگان تلاش می کننـد‬ ‫فراینـد یـک دادگاه واقعـی را ازطریـق نوشـتن‬ ‫الیحـه و دفاعیـه و ارائـه حضـوری لوایـح برابـر‬ ‫قضـات یـا هیئـت داوران اجـرا کننـد‪ .‬این اقـدام‬ ‫تهـای‬ ‫یکـی از جذاب تریـن و مهم تریـن فعالی ‬ ‫یشـود‬ ‫دانشـکده های حقـوق محسـوب م ‬ ‫کـه در سـطح ملـی و بین المللـی برگـزار و اجـرا‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫اغاز ساخت مرکز درمان سرطان بیمارستان نمازی شیراز‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫طـی ائینـی بـا حضـور مسـئوالن ارشـد‬ ‫فـارس‪ ،‬عملیـات اجرایـی احـداث مرکـز‬ ‫درمـان سـرطان بیمارسـتان نمـازی و‬ ‫خوابـگاه دانشـجویان متاهـل دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی شـیراز اغـاز شـد‪ .‬رئیـس‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز گفـت‪:‬‬ ‫مرکـز درمـان نمـازی بـا زیربنـای بیـش از‬ ‫یشـود و تعرفـه‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬مترمربـع سـاخته م ‬ ‫یسـت و تحت پوشـش‬ ‫خدمـات ان دولت ‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصـدی بیم ههـا قـرار دارد‪ .‬دکتـر سـید‬ ‫وحیـد حسـینی بابیان اینکـه ایـن مرکـز‬ ‫به روزتریـن خدمـات تخصصـی درمـان‬ ‫سـرطان را بـه بیمـاران ارائـه می دهـد افـزود‪:‬‬ ‫یک دستگاه سایبرنایف که از پیشرفته ترین‬ ‫دسـتگاه های مورداسـتفاده در درمـان‬ ‫سـرطان اسـت و سه دسـتگاه شـتاب دهنده‬ ‫خطـی پیشـرفته نیـز دراین مرکـز مسـتقر‬ ‫یشـود‪ .‬رئیـس علوم پزشـکی شـیراز‬ ‫م ‬ ‫بابیان اینکـه شـرکت پارس گسـتر در سـاخت‬ ‫ان مشـارکت دارد گفـت‪ :‬این پـروژه بـا‬ ‫اعتباری بالغ بر ‪5000‬میلیاردریال در محوطه‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫بیمارسـتان نمـازی شـیراز اجـرا م ‬ ‫حسـینی بااشـاره به اینکه این مرکـز‪ ،‬بیماران‬ ‫جنوب کشـور را تحت پوشـش قرار می دهد‪،‬‬ ‫اضافـه کـرد‪ :‬دسـتگاه سـایبرنایف تهیـه‬ ‫شـده بـرای ایـن مرکـز‪ ،‬دومیـن دسـتگاه‬ ‫موجـود در کشـور اسـت کـه خدمـات‬ ‫تخصصـی درمانـی بـه بیمـاران سـرطانی‬ ‫را ارائـه می دهـد‪ .‬او بااشـاره به تا کیـدات‬ ‫مقـام معظـم رهبـری درراسـتای حمایـت‬ ‫از خانـواده‪ ،‬تعالـی جمعیـت و فرزنـداوری‪،‬‬ ‫درخصـوص پـروژه خوابـگاه دانشـجویان‬ ‫نپـروژه بـا هـدف افزایـش‬ ‫متاهـل گفـت‪ :‬ای ‬ ‫اسـکان دانشـجویان متاهـل دانشـگاه‬ ‫یشـود‪ .‬حسـینی‬ ‫علوم پزشـکی شـیراز اجرا م ‬ ‫افـزود‪ :‬سـاخت خوابـگاه ‪ ۸۲‬واحـدی‬ ‫فاطمـی ویـژه دانشـجویان متاهـل دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی شـیراز در نه طبقـه بـا متـراژ‬ ‫‪ ۷۸۷۵‬مترمربـع در زمینـی به مسـاحت‬ ‫بیـش از ‪ ۱۰۰۰‬مترمربـع و با مشـارکت موسسـه‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫شـورای عالی خیریـه فـارس اجـرا م ‬ ‫شهـای مهـم‬ ‫او یکـی از دغدغ ههـا و چال ‬ ‫دانشـجویان متاهـل را موضـوع اسـکان‬ ‫دانسـت و گفـت‪ :‬درحال حاضـر بـرای‬ ‫اسـکان دانشـجویان متاهـل دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی شـیراز‪ ۸۰۰ ،‬واحـد موردنیـاز‬ ‫اسـت اما دانشـگاه علوم پزشکی شـیراز برای‬ ‫تسهیل امر ازدواج و فرزنداوری دانشجویان‬ ‫دسـت کم بـه ‪ ۲۰۰۰‬واحـد نیـاز دارد‪ .‬وی بـا‬ ‫قدردانی از تالش اسـتاندار و خیرین اسـتان‬ ‫در توسـعه مجموعه دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫شـیراز‪ ،‬بابیان اینکـه دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫شـیراز چنـد مشـخصه ویـژه نسـبت بـه‬ ‫دانشـگاه های علوم پزشـکی کشـور دارد‬ ‫گفت‪ :‬مسـجد‪ ،‬همراه سرای بیمار و خوابگاه‬ ‫ویـژه دانشـجویان متاهـل از شـاخص های‬ ‫ویـژه ایـن دانشـگاه اسـت‪ .‬او‪ ،‬تعـداد کل‬ ‫خوابگا ههـای دانشـجویان متاهل دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی شـیراز را درحال حاضـر ‪۲۶۰‬‬ ‫کسـوم امـار کشـور اعلام‬ ‫واحـد معـادل ی ‬ ‫کـرد و از خیریـن خواسـت تـا بـا مشـارکت در‬ ‫توسـعه خوابـگاه ویـژه دانشـجویان متاهـل‪،‬‬ ‫گام موثـری درراسـتای تسـهیل امـر ضـروری‬ ‫ازدواج جوانـان‪ ،‬حمایـت از خانـواده‪ ،‬تعالـی‬ ‫جمعیـت و فرزنـداوری برداشـته شـود‪.‬‬ ‫شهردار منطقه ‪ ۲۰‬تهران اقدامات‬ ‫انجام شـده را در شـهرری بـرای‬ ‫اسـتقبال از بهـار تشـریح کـرد‪.‬‬ ‫محمـد ناظم رضـوی دربـاره‬ ‫اقدامـات زیباسـازی منطقـه ‪۲۰‬‬ ‫از ابتـدای طـرح بهـاران خدمـت‬ ‫تا کنـون گفـت‪ :‬دراین راسـتا‬ ‫‪ ۸۳‬هزارمتر جداول شهرری رنگ امیزی شد‪ .‬همچنین ‪ ۲۰‬هزارمترمربع جداره‬ ‫و دیوارهای شـهرری پا ک سـازی و ‪ ۱۰‬المان نوری با طر ح های مصوب سـازمان‬ ‫زیباسازی شهر تهران اجرا شده است‪ .‬شهردار منطقه ‪ ۲۰‬تهران از اجرای تونل‬ ‫نـوری به طـول ‪ ۴۰‬متـر هم خبـر داد و گفت‪ :‬اهتزاز ‪ ۳۱۰‬پرچم یک در چهارمتر با‬ ‫طـرح بهـار جان هـا و سـه مورد نورپـردازی هنری در سـطح منطقه انجام شـده‬ ‫اسـت‪ .‬ازسـوی دیگر ‪ ۱۰۰‬پرچـم بزرگراهی به ابعـاد یک در ‪ ۱۲۰‬نصـب و ‪ ۲۵‬هزارمتر‬ ‫توسـط ریسـه پرچمـی اذین بنـدی شـد‪ .‬وی بابیان اینکـه نصـب یک تختـه ابـر‬ ‫پرچـم در میـدان شـهرری بـا طـرح بهار جان ها را از دیگر مـوارد ذکر کرد و گفت‪:‬‬ ‫نصـب ‪ ۲۰‬تخم مـرغ بـا طر ح های نوروزی‪ ،‬چهار سـفره هفت سـین و سـه المان‬ ‫نوروزی هم انجام شد که در طرح استقبال از بهار مهم است‪ .‬اجرای سه مورد‬ ‫روشنایی زیر پل های سواره رو و ترمیم ‪ ۱۳۰۰‬مترمربع نقاشی دیواری دراستانه‬ ‫بهـار در شـهرری صـورت گرفـت‪.‬‬ ‫رئیس بنیاد شهید ری‪:‬‬ ‫دیدار با خانواده های شهدا‬ ‫یک وظیفه و توفیق الهی ست‬ ‫حسـین نصـراهلل؛ رئیـس بنیـاد‬ ‫شـهید و امـور ایثارگران شهرسـتان‬ ‫ری در دیـدار از خانـواده شـهید‬ ‫امیر منصـور یـزدی گفـت‪ :‬سـرزدن‬ ‫مسـئوالن از خانواده هـای‬ ‫شـهدا یـک وظیفـه و توفیـق‬ ‫الهی سـت و خوشـحالیم کـه‬ ‫ایـن توفیـق نصیبمان شـده اسـت‪ .‬سـرگرد بخشـی معـاون سـپاه (ری) حضرت‬ ‫عبدالعظیم ؟ع؟ نیز ضمن خرسندی از حضور در منزل خانواده شهدا گفت‪:‬‬ ‫ایثار و فدا کاری خانواده معظم شهدا باعث بارورشدن درخت انقالب اسالمی‬ ‫شـده و فرصت خدمت را برای مسـئوالن فراهم کرده اسـت‪ .‬شهید امیر منصور‬ ‫یزدی از شـهدای مداح شهرسـتان ری اسـت که در ‪ 17‬اسفندماه ‪ ۱۳۶۲‬همراه‬ ‫با تیپ حضرت عبدالعظیم (علیه السلام) در عملیات خیبر و جزیره مجنون‬ ‫شـهد شـیرین شـهادت را نوشـید‪ .‬حسـین نصـراهلل؛ رئیـس بنیـاد شـهید و امور‬ ‫ایثارگران شهرسـتان ری‪ ،‬سـرگرد بخشـی؛ جانشین سپاه شـهرری‪ ،‬علی ا کبری؛‬ ‫مسئول بسیج رسانه ری با همراهی دکتر شیروانی؛ مدیرکل سازمان اقتصادی‬ ‫کوثر و مهندس گرامی؛ معاون فرهنگی این سازمان هم زمان با سالگرد شهید‬ ‫امیـر منصـور یـزدی بـا مـادر و خانـواده ایشـان دیـدار کردنـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تجلیل از کارکنان روابط عمومی ابفای استان اصفهان‬ ‫رزیتـا توکلـی‪ /‬مدیـرکل دفتـر روابط عمومـی و اطالع رسـانی وزارت نیـرو بـا‬ ‫حضـور در شـرکت ابفـای اصفهـان از کارکنـان روابط عمومـی ابفـای اسـتان‬ ‫به لحـاظ کسـب سـه رتبه برتـر و دو رتبـه شایسـته تقدیـر در ارزیابـی عملکـرد‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬تجلیـل به عمـل اورد‪ .‬علی ا کبـر کاظمـی بـه نقـش روابط عمومی هـا‬ ‫در گـذر از تابسـتان ‪ ۱۴۰۱‬اشـاره و تصریـح نمـود‪ :‬بدون تردیـد فعـاالن عرصـه‬ ‫روابط عمومـی بـا اطالع رسـانی به موقـع و جامـع از چگونگـی عرضـه کاالی‬ ‫ارزشـمند اب بـه مـردم نقشـی قابل توجـه در این امـر داشـتند‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫روابط عمومـی باتوجه بـه نقشـی کـه در تنویـر افـکار عمومـی دارد می توانـد‬ ‫در پیشـبرد اهـداف سـازمان ها موثـر واقـع شـود و روابط عمومـی صنعـت ابفـا‬ ‫بایـد مـردم را ترغیـب بـه مدیریـت مصـرف اب نمایـد‪ .‬کاظمـی اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫اب وبـرق دو کاالی بسیارارزشـمند هسـتند کـه متاسـفانه مـردم به درسـتی‬ ‫قـدر ایـن کاالهـا را نمی داننـد و بایـد فعـاالن عرصـه روابط عمومی هـا بـا تولیـد‬ ‫محتـوای جامـع مـردم را تشـویق بـه مصرف درسـت ایـن دو کاال نمایند‪ .‬باید‬ ‫کارکنـان روابط عمومی هـا بـا برنامه هـای ازپیش تعیین شـده و بـا اهدافـی‬ ‫مشـخص بـرای مخاطبیـن در گروه هـای مختلـف اقـدام بـه تولیـد محتـوا‬ ‫کننـد تـا اثرگـذاری مطلوبـی در جامعـه داشـته باشـند‪ .‬درادامـه‪ ،‬مدیرعامـل‬ ‫ابفـای اسـتان اصفهـان بـه تالش هایـی کـه کارکنان ابفا بـرای گذر از تابسـتان‬ ‫در دسـتورکار قـرار دادنـد اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬همـه کارکنـان ابفـا بـرای گـذر از‬ ‫تابسـتان ‪ ۱۴۰۱‬متحمـل تالش هـای بسـیار شـدند کـه دراین میـان کارکنـان‬ ‫روابط عمومـی هـم بـا اطالع رسـانی به موقـع و صحیـح نقش موثـری در ایجاد‬ ‫ارامـش در جامعـه داشـتند‪ .‬حسـین ا کبریـان بـه وقـوع باران هـای سیل اسـا‬ ‫در سـال ‪ ۱۴۰۱‬پرداخـت و افـزود‪ :‬بـا تالش هایـی کـه درزمینـه مهـار کـدورت‬ ‫اب و مدیریـت فشـار هنـگام وقـوع باران هـای سیل اسـا صـورت گرفـت اب‬ ‫شـرب مـردم پایـدار تامیـن شـد این درحالی سـت که ظرفیـت مخـازن اب در‬ ‫اسـتان حدا کثـر شش سـاعت اسـت؛ امـا تخصـص و تعهـد کارکنـان ابفا منجر‬ ‫بـه تامیـن پایـدار اب شـرب مـردم در هنـگام وقـوع ایـن حادثـه غیرمترقبـه‬ ‫گردیـد‪ .‬مدیریـت مصـرف اب یکـی از برنامه هایی سـت کـه در دسـتورکار قـرار‬ ‫دارد و دراین زمینـه تالش هـای بسـیاری انجام شـده؛ می تـوان گفت حال که‬ ‫مصـرف سـرانه اب شـرب مـردم اصفهـان ‪ 170‬لیتـر در شـبانه روز اسـت حاصل‬ ‫اجـرای برنامه هـای فرهنگـی درزمینـه مصـرف بهینـه اب اسـت‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۰‬درصدی توزیع کود شیمایی در استان ایالم‬ ‫سـمیه اذرمهـر‪ /‬سـیامک بیگـی گفـت‪ :‬طـی‬ ‫سـال ‪ ۱۴۰۰‬درمجمـوع ‪ ۴۶‬تـن و ‪ ۶۵۵‬کیلوگـرم‬ ‫کود بین کشـاورزان ایالم توزیع شـد‪ .‬از ابتدای‬ ‫سـال جـاری تا کنـون ‪ ۴۶‬تـن کـود ازتـه‪ ۱۰ ،‬تـن‬ ‫و ‪ ۷۳۲‬کیلوگـرم کـود فسـفاته و ‪ ۴۴۰۰‬تـن کـود‬ ‫پتاسـه توزیـع شـده اسـت‪ .‬سرپرسـت شـرکت‬ ‫خدمـات حمایتـی کشـاورزی ایلام گفـت‪:‬‬ ‫امسـال درمجمـوع ‪ ۶۱۱۳۲‬تـن انـواع کـود در اسـتان توزیـع شـده اسـت‪ .‬طـی‬ ‫‪ ۱۱‬ماهـه سـال جـاری ‪ ۵۰‬تـن و ‪ ۸۷۵‬کیلوگـرم انـواع کـود شـیمیایی در اسـتان‬ ‫توزیع شـده که نسـبت به مدت مشـابه پارسال ‪ ۱۰‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی درخصـوص وضعیـت تامیـن‪ ،‬تـدارک و توزیـع کـود شـیمیایی در اسـتان‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬همـکاران ایـن شـرکت در دو شـیفت کاری درحال ارسـال کـود‬ ‫شـیمیایی بـرای شهرسـتان های ایلام هسـتند تـا ایـن نهـاده مهـم به موقـع‬ ‫دراختیـار کشـاورزان قـرار گیـرد‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬باتوجه به مـورد نمونه برداری‬ ‫و انالیـز کودهـای شـیمیایی کشـاورزان می تواننـد با اطمینان کامـل از کودها‬ ‫که با ارم شـرکت خدمات حمایتی کشـاورزی عرضه می شـود اسـتفاده کنند‪.‬‬ ‫بیگـی درپایـان تصریـح کـرد‪ :‬کودهـای شـیمیایی توسـط ‪ ۵۸‬کارگـزار دراختیار‬ ‫کشـاورزان متقاضـی قـرار خواهـد گرفـت‪.‬‬ ‫افزایش ظرفیت پست برق فوق توزیع گلستان اهواز‬ ‫اقبال خانـم جاسـم نژاد‪ /‬مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان‬ ‫گفـت‪ :‬پسـت ‪ 132‬بـه ‪ 33‬کیلوولـت گلسـتان اهـواز افزایـش ظرفیـت پیـدا کـرده‬ ‫اسـت‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان؛ محمـود‬ ‫دشـت بزرگ اظهـار کـرد‪ :‬دو ترانـس ‪50‬مگاولت امپـری جایگزیـن دو ترانـس‬ ‫‪ 27‬مگاولت امپـری شـده کـه در حال حاضر یکی از این ترانس ها برق دار شـده‬ ‫و دیگـری نیـز در حـال دمونتـاژ بـوده و قبـل از پایـان سـال جـاری وارد مـدار‬ ‫خواهد شد‪ .‬وی افزود‪ :‬این افزایش ظرفیت کمک خواهد کرد تا برق منطقه‬ ‫گلسـتان کالنشـهر اهـواز کـه یکـی از مناطـق پرمصرف شـهر اسـت تعدیـل و در‬ ‫تابسـتان پیـش رو دچـار افـت ولتـاژ نشـود‪ .‬مدیرعامل شـرکت بـرق منطقه ای‬ ‫خوزسـتان با بیان اینکـه ارزش سـرمایه گذاری ایـن پـروژه ‪ 530‬میلیارد ریـال‬ ‫اسـت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬عالوه بر افزایش ظرفیت پسـت مذکور‪ ،‬سـه فیدر خروجی‬ ‫‪ 33‬کیلوولـت نیـز در ایـن پسـت نصـب و راه انـدازی شـده اسـت‪ .‬دشـت بزرگ‬ ‫ادامـه داد‪ :‬با توجه بـه نزدیکـی فصـل گرمـا و ایـن موضـوع کـه پربـاری شـبکه‬ ‫دیگـر اجـازه خاموشـی را نمی دهـد‪ ،‬گروه هـای عملیاتی در تالش شـبانه روزی‬ ‫هسـتند تـا اماده سـازی شـبکه بـرق را بـا نـگاه ویـژه بـه مناطقـی کـه نیازمنـد‬ ‫افزایـش ظرفیـت هسـتند‪ ،‬بـه پایان برسـانند‪ .‬وی اضافه کـرد‪ :‬در کنـار افزایش‬ ‫ظرفیـت پسـت گلسـتان‪ ،‬در کالن شـهر اهـواز تـا پایان سـال دو پسـت ‪ GIS‬هم‬ ‫وارد مـدار خواهـد شـد و زیرسـاخت های بـرق مرکـز اسـتان را تقویـت می کنـد‪.‬‬ ‫شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان مسـئولیت انتقـال بـرق در شـبکه انتقـال و‬ ‫فوق توزیـع در دو اسـتان خوزسـتان و کهگیلوی هو بویراحمـد را بر عهـده دارد‪.‬‬ صفحه 6 ‫بانک و بیمه ‪7‬‬ ‫یک شنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 1401‬شماره‪2735‬‬ ‫مدیرعامل بانک صادرات‪:‬‬ ‫بانکداری شرکتی بانک صادرات ایران‬ ‫نگرانی تولید و اشتغال را برطرف می کند‬ ‫هم زمـان بـا میلاد باسـعادت امـام عصـر عجـل اهلل‬ ‫تعالـی فرجـه الشـریف‪ ،‬اداره کل بانکـداری شـرکتی‬ ‫بانـک صـادرات ایـران بـا هـدف ارائـه خدمـات ویـژه بـه‬ ‫مشـتریان و واحدهـای تولیـدی بـزرگ کشـور بـا حضـور‬ ‫مدیرعامـل و اعضـای هیئت مدیـره و مدیـران ارشـد‬ ‫ایـن بانـک افتتـاح شـد‪ .‬سـید ضیـاء ایمانـی‪ ،‬مدیرعامـل‬ ‫ایـن بانـک در مراسـم افتتـاح ایـن اداره کل‪ ،‬ماموریـت‬ ‫ویـژه ایـن اداره را پاسـخگویی سـریع‪ ،‬متمرکـز و منطبـق‬ ‫بـا نیازهـای تولیدکننـدگان بـزرگ و صنایـع کشـور و رفـع‬ ‫دغدغ ههـای تولیـد و اشـتغال عنـوان کـرد و گفـت‪ :‬بهبـود‬ ‫وضعیـت نقدینگـی نظـام بانکـی ازجملـه دغدغ ههـای‬ ‫یهـای زیادی دراین زمینه‬ ‫سیاسـت گذاران بوده و پیگیر ‬ ‫انجـام شـده اسـت و امـروز بـا برنامه ریزی هایـی کـه در‬ ‫گذشـته انجـام و بـه اجـرا گذاشـته شـد‪ ،‬وضعیـت منابـع‬ ‫بانـک بسـیار بهبـود پیـدا کـرده اسـت‪ .‬ایمانی افـزود‪ :‬یکی‬ ‫از خالء هـای موجـود در منابـع در بانـک صـادرات ایـران‪،‬‬ ‫نبـود واحـد تخصصـی بـرای پرسـتاری از مشـتریان بـزرگ‬ ‫بـود کـه ایـن امـر با ایجـاد بانکداری شـرکتی به عنـوان یک‬ ‫لتـر‬ ‫ماموریـت جـدی در بانـک تعریـف و ب هصـورت کام ‬ ‫بـرای ارائـه خدمـات بـه مشـتریان ویـژه بانـک عملیاتـی‬ ‫شـده اسـت‪ .‬وی بابیان اینکـه در حـوزه ارائـه خدمـات بـه‬ ‫مشـتریان رویکـرد و فراینـد جدیـدی در دسـتور کار قـرار‬ ‫یهـای‬ ‫گرفتـه اسـت‪ ،‬تا کیـد کـرد‪ :‬بـا به کارگیـری توانمند ‬ ‫یهـای بخـش صنعـت‪،‬‬ ‫نویـن در بانکـداری جامـع و نگران ‬ ‫تولیـد و اشـتغال تاحدودزیـادی مرتفـع خواهـد شـد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل بانـک صـادرات ایـران همچنیـن با تا کی دبـر‬ ‫توسـعه خدمـات و محصـوالت ارائ هشـده بـه مشـتریان‪،‬‬ ‫ت در حـوزه ابزارهـای نویـن در‬ ‫گفـت‪ :‬امـروزه عصـر رقابـ ‬ ‫حهـا و خدمـات‬ ‫حوز ههـای مختلـف بازاریابـی اسـت و طر ‬ ‫مطلوبـی بـرای خدمـت بـه مـردم و صنایـع در بانـک‬ ‫صـادرات ایـران در حـال اجراسـت‪ .‬وی از اغـاز بـه کار مرکـز‬ ‫خدمـات مالی (سـوپر مارکـت مالی) بانک صـادرات ایران‬ ‫خبـر داد و گفـت‪ :‬در ایـن مرکـز خدمـات شـرکت های‬ ‫ابـزاری بانـک در ایـن حـوزه سـامان دهی خواهنـد شـد و‬ ‫معاونت سرمایه گذاری بانک در حال انجام اقدامات الزم‬ ‫بـرای تکمیـل ایـن پـروژه اسـت‪.‬‬ ‫صدور چکنو در وجه مشتریان حقوقی عملیاتی شد‬ ‫امـکان صـدور «چکنـو» در وجـه مشـتریان حقوقـی‬ ‫بـا انتشـار نسـخه جدیـد همـراه بانـک صـادرات ایـران‬ ‫فراهـم شـد‪ .‬نسـخه جدیـد ‪ ٢.٦‬نرم افـزار همـراه بانـک‬ ‫صـادرات ایـران ویـژه سیسـتم عامل اندرویـد بـا قابلیـت‬ ‫صـدور «چکنـو» در وجـه مشـتریان حقوقـی منتشـر‬ ‫شـد و متقاضیـان می تواننـد بـا مراجعـه بـه سـایت ایـن‬ ‫بانـک به نشـانی‪ www.bsi.ir :‬و به روزرسـانی نرم افـزار‬ ‫همراه بانـک صـادرات ایـران‪ ،‬از خدمـت نویـن چکنـو در‬ ‫ایـن نرم افـزار بهره منـد شـوند‪ .‬مطابـق نقشـه راه توسـعه‬ ‫سـامانه چکنـو بانـک صـادرات ایـران‪ ،‬ارائـه خدمـات ایـن‬ ‫سـامانه بـرای مشـتریان حقوقـی بانک تـا پایان سـال ‪١٤٠١‬‬ ‫مدنظر بود که این موضوع عملیاتی و در فاز نخست ان‪،‬‬ ‫صـدور چـک امـن دیجیتـال در وجـه مشـتریان حقوقـی‬ ‫بانـک امکانپذیـر شـد‪ .‬بانـک صـادرات ایـران همـواره‬ ‫یهـای خـاص گرو ههـای مختلـف مخاطبـان‬ ‫بـه ویژگ ‬ ‫خـود توجـه داشـته و تلاش کـرده اسـت از طریـق ایجـاد‬ ‫یسـازی شـده‪ ،‬شـرایط بهبـود تجربـه‬ ‫محصـوالت شخص ‬ ‫مشـتریان را فراهـم کنـد‪ .‬ایـن موضـوع در ارتبـاط بـا ارائـه‬ ‫خدمات بانکی به مشتریان حقوقی در سامانه چکنو نیز‬ ‫یکـه باتوجه به ماهیـت و ویژگی های‬ ‫لحـاظ شـده به نحو ‬ ‫تهـای تجـاری مشـتریان حقوقـی نسـبت‬ ‫متمایـز فعالی ‬ ‫بـه مشـتریان حقیقـی و به تبـع ان شـکل گیری نیازهایـی‬ ‫خـاص و منحصرب هفـرد توسـط ایـن گـروه از مشـتریان‪،‬‬ ‫تلاش شـده اسـت تـا در طراحـی خدمـات ارائه شـده در‬ ‫تهـا‬ ‫سـامانه چکنـو بـرای مشـتریان حقوقـی ایـن تفاو ‬ ‫لحـاظ شـود‪ .‬بر این اسـاس؛ باتوج هبـه نیـاز بـه حجـم‬ ‫ترا کنـش ریالـی باالتـر مشـتریان حقوقـی نسـبت بـه‬ ‫مشـتریان حقیقـی‪ ،‬سـقف نقدشـوندگی چـک امـن‬ ‫دیجیتـال نیـز از یک میلیاردریـال بـه پنج میلیاردریـال بـا‬ ‫هـدف تسـهیل عملیـات مالـی افزایـش یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫اجرای طرح سپرده گذاری ممتاز «تابش» در بانک مسکن‬ ‫بـا هـدف رفـع نیازهـای اساسـی مشـتریان بانـک مسـکن‬ ‫در حوز ههـای جانبـی به ویـژه بخـش مسـکن امـکان‬ ‫سـرمایه گذاری در طـرح سـپرده ممتـاز «تابـش» بـا‬ ‫یهـای خـاص فراهـم شـد‪ .‬ایـن طـرح بـه دو روش‬ ‫ویژگ ‬ ‫سـرمایه گذاری بـا دوره انتظـار سـه ماهه و ‪ ۶‬ماهـه در‬ ‫بانـک مسـکن بـه اجـرا گـذارده شـده اسـت و حداقـل‬ ‫مبلـغ جهـت افتتـاح حسـاب در ان ‪ ۵۰‬میلیون تومـان‬ ‫اسـت‪ .‬حدا کثـر سـقف تسـهیالت پرداختـی در طـرح‬ ‫ممتـاز تابـش مرابحـه منصـوب بخـش مسـکن ‪۱۶۰‬‬ ‫میلیون تومـان و مرابحـه عـام بخـش مسـکن یـا خدمات‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومان اسـت که نرخ سـود تسـهیالت مرابحه‬ ‫از محـل حسـاب ایـن طـرح بـرای دوره انتظـار ‪ ۶‬ماهـه‬ ‫‪ ۱۲‬درصـد و بـرای دوره انتظـار ‪ ۳‬ماهـه ‪ ۱۳‬درصـد اسـت‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت‪ ،‬حدا کثر مدت بازپرداخت تسـهیالت‬ ‫تـوام طـرح تابـش‪ ،‬پرداختـی از محـل اوراق گواهـی حـق‬ ‫ً‬ ‫تقـدم (صرفـا مرابحـه منصوبـات و حدا کثـر تـا سـقف ‪۸۰‬‬ ‫میلیون تومـان) ‪ ۵‬سـاله اسـت و نـرخ سـود تسـهیالت‬ ‫ً‬ ‫تـوام از محـل اوراق گواهـی حـق تقـدم (صرفـا مرابحـه‬ ‫منصوبـات و حدا کثـر تـا سـقف ‪ ۸۰‬میلیون تومـان) ‪۲۲٫۵‬‬ ‫درصـد اسـت‪.‬‬ ‫از سامانه «دکتر بیمه» بیمه تعاون‪ ،‬رونمایی شد‬ ‫از سـامانه انالیـن خریـد الکترونیکـی بیمـه تعـاون بـا‬ ‫عنـوان «دکتـر بیمـه» و بـا حضـور تمـام مدیـران فنـی و‬ ‫سـتادی شـرکت رونمایـی شـد‪ .‬شـرکت بیمـه تعـاون پـس‬ ‫از تجرب ههـای موفقـی کـه در ارائـه خدمـات مجـازی در‬ ‫بیمـه درمـان تکمیلـی‪ ،‬بیمـه توقـف کسـب وکار ناشـی از‬ ‫پاندمی و اپیدمی و نیز بیمه های اتومبیل داشـته اسـت‪،‬‬ ‫بـا ارتقـای سیاسـت ها و حرکـت بیشـتر در مسـیر توسـعه‬ ‫خدمت رسـانی به عموم مشـتریان شـرکت‪ ،‬بر ان شـد تا با‬ ‫راه انـدازی سـامانه انالین خرید بیمه نامـه با عنوان «دکتر‬ ‫بیمـه» بـه جلـب بیشـتر رضایـت بیم هگـذاران اقـدام کنـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ایـن خدمـت کـه اساسـا به نوعـی در قالـب شـعبه مجـازی‬ ‫«کارنو»‪ ،‬نواوری برتر ایرانی شناخته شد‬ ‫بسـته ارزش «کارنـو» بانـک تجـارت لـوح زریـن نـواوری برتـر‬ ‫ایرانـی را در هفتمیـن دوره جشـنواره ملـی نـواوری ایرانـی کـه‬ ‫یهـا و نواوری هـای دانشـگاه‬ ‫به همـت دفتـر توسـعه فناور ‬ ‫صنعتی شـریف (تکنو شـریف) برگزار شـد در سـال ‪ 1401‬به خود‬ ‫اختصـاص داد‪ .‬معـاون مدیرعامـل بانـک تجـارت در امـور‬ ‫مشـتریان بانکـداری شـخصی در حاشـیه ایـن جشـنواره بـه‬ ‫مزایـای بسـته کارنـو اشـاره داشـت و گفـت‪ :‬بانـک تجـارت در‬ ‫بسـته ارزش کارنـو بـا تلفیـق تکنولـوژی‪ ،‬دانـش مالـی و اصلاح‬ ‫فراین دهـای کسـب وکار توانسـت ارزش قابل توجـه و رفـاه‬ ‫مالـی را بـرای کارکنـان شـرکت ها به ارمغـان اورد‪ .‬امیرحسـین‬ ‫داودیـان تصریـح کـرد‪ :‬نـواوری جنب ههـای مختلفـی دارد؛‬ ‫بازخوانـی برنام ههـای علیرضـا یـزدان دوسـت کـه در‬ ‫نیمـه دوم امسـال هدایـت بیمـه ملـت را در دسـت‬ ‫کسـو و امارهـا از وضعیـت تولیـد حـق بیمـه و‬ ‫گرفتـه از ی ‬ ‫خسـارت های پرداختـی و البتـه تغییـر در ترکیـب پرتفـوی‬ ‫ایـن شـرکت به وضـوح نشـان از تغییر راهبـرد بیمه ملت با‬ ‫باالترین سطح توانگری مالی در رقابت با دیگر بیمه گران‬ ‫دارد‪ .‬انچـه در ارزیابـی عملکـرد ‪ ۱۱‬ماهه نخسـت شـرکت‬ ‫یادشـده می توانـد مبنـای قضـاوت قـرار گیـرد‪ ،‬تامـل در‬ ‫نشـده دارد کـه براسـاس‬ ‫اسـتراتژی از قبـل ترسـیم و تعیی ‬ ‫ان اهدافی چون توسعه پرتفوی بیمه ای با در نظر گرفتن‬ ‫مدیریـت ریسـک‪ ،‬برقـراری حا کمیـت شـرکتی‪ ،‬توسـعه و‬ ‫تقویـت شـبکه فـروش‪ ،‬افزایـش رضایت منـدی مشـتریان‬ ‫و زیان دیـدگان و رعایـت بهداشـت حقوقـی و وصـول‬ ‫مطالبـات را دنبـال می کنـد‪ .‬حـال سـوال اینجاسـت کـه‬ ‫برنامـه یزدان دوسـت بـرای تحقـق ایـن اهـداف چیسـت‬ ‫و او بـه چـه می اندیشـد؟ فـروش بیمـه ملـت در پایـان‬ ‫سـال گذشـته براسـاس گـزارش عملکـرد ماهانـه بـه‬ ‫‪ ۳۰‬هـزار و ‪ ۵۷۷‬میلیـارد و ‪ ۸۸۷‬میلیون ریـال رسـیده‬ ‫بـود و در ‪ ۱۱‬ماهه نخسـت پارسـال ایـن شـرکت بال غبـر‬ ‫‪ 25713‬میلیـارد و ‪ ۵۰۸‬میلیون ریـال حق بیمه تولید کرده‬ ‫بـود‪ .‬در شـش ماهه نخسـت امسـال و تـا قبـل از انتخـاب‬ ‫یزدان دوسـت به عنـوان مدیرعامـل‪ ،‬فـروش بیمـه‬ ‫ملـت بال غبـر ‪ ۱۲‬هـزار و ‪ ۳۲‬میلیـارد و ‪ ۹۸۲‬میلیون ریـال‬ ‫یشـده تنهـا‬ ‫بـراورد شـده کـه نسـبت بـه بودجـه پیش بین ‬ ‫‪ ۳۹.۶‬درصـد از رقـم فـروش ایـن شـرکت محقق شـده بود‪.‬‬ ‫جمـاه از زمـان تصـدی هدایـت شـرکت در‬ ‫بـا گذشـت پن ‬ ‫دوران مدیریتی یزدان دوست فروش بیمه ملت در پایان‬ ‫نمـاه بـه ‪ 27480‬میلیـارد و ‪ ۲۸۶‬میلیون ریـال رسـید‬ ‫بهم ‬ ‫کـه میـزان تحقـق بودجـه بـه بیـش از ‪ ۹۰‬درصـد رسـیده‬ ‫و بـه نظـر می رسـد ایـن شـرکت در پایـان سـال بتوانـد بـه‬ ‫بودجـه ‪ 30376‬میلیـارد و ‪ ۲۳۷‬میلیـون ریالی اش دسـت‬ ‫یابـد؛ امـا راز رشـد حـدود هفت درصـدی بیمـه ملـت در‬ ‫ماموریت ویژه دکتر ایمانی برای بیمه سرمد؛‬ ‫سوداوری و جلب حدا کثری رضایت بیمه گذاران‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩـﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ‬ ‫ﺳﺮﻣﺪ بـر حمایـت همه جانبـه بانـک صادـرات از ایـن‬ ‫شـرکت تاکیـد کـرد و گفـت‪ :‬سـوداوری‪ ،‬بایـد یکی از‬ ‫مهم تریـن اهدـاف بیمـه سـرمد باشـد و مهم تـر از ان‪،‬‬ ‫خدمت رسـانی مطلـوب به بیمه گذاران اسـت کـه بتواند‬ ‫رضایـت حداکثـری انان را جلب کند‪ .‬دکتر سـید ضیاء‬ ‫ایمانـی‪ ،‬دو ماموریت ویژه بیمه سـرمد در دوران جدید‬ ‫را برشـمرد و گفـت‪ :‬سـوداوری‪ ،‬بایـد یکـی از مهم ترین‬ ‫اهدـاف بیمه سـرمد در سـال های اتی باشـد‪ ،‬اما مهم تر‬ ‫از ایـن هدف‪ ،‬خدمت رسـانی مطلوب بـه بیمه گذاران در‬ ‫بانـک صادـرات ایـران و مشـتریان و بیمه گذاران اسـت‬ ‫کـه بتوانـد دغدغه همه ان هـا را برطرف کنـد و رضایت‬ ‫حداکثری شـان را جلـب کند‪ .‬مدیرعامـل بانک صادرات‬ ‫ایـران‪ ،‬همچنین بـر توجه به حـوزه نـواوری تاکید کرد‬ ‫و گفـت‪ :‬تیـم جدید مدیریتی بیمه سـرمد بایـد نواوری‬ ‫و تحـول سـازمانی را دـر دسـتور کار خـود قـرار دهـد‪.‬‬ ‫دکتـر ایمانی همچنیـن ﺩـﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ‪ ،‬ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻻﺯﻡ‬ ‫را ﺑﺮﺍی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗی ﺷﺪﻥ ﺩـﻭﺑﺎﺭﻩ حـق بیمـه مانده بدهکار‪،‬‬ ‫ﺑﻴﻤﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻣﺎﻧﺎﺕ‪ ،‬ﺑﺎﺯﻧﮕﺮی ﺩـﺭ ﻓﺮﺍﻧﺸﻴﺰ ﺑﻴﻤﻪ ﺩـﺭﻣﺎﻥ‬ ‫و ﻫﻤﻜﺎﺭی ﺑﻴﺸﺘﺮ بانـک صادـرات ایـران بـا ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ‬ ‫صادـر کـرد‪ .‬ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ نیـز‪ ،‬بـا ارائه برنامه ها‬ ‫و راهـکاری تیـم مدیریتـی جدیـد بـرای افزایش سـهم‬ ‫از بـازار و سـوداوری شـرکت‪ ،‬گفـت‪ :‬نقـش حمایتـی‬ ‫ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩـﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻤﻜﺎﺭی بیمـه سـرمد بـا‬ ‫بانـک‪ ،‬تاثیـر مهمـی در بهبـود عملکـرد شـرکت دارد‪.‬‬ ‫محمدمهدی ﺑﻬشـتیﻧﮋﺍﺩ‪ ،‬افـزود‪ :‬ﺗﻮﺍﻧﮕﺮی ﻣﺎلی‪ ،‬به عنوان‬ ‫مهم تریـن شـاخص ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪ‪ ،‬ﻧﻘﺶ‬ ‫ﺍﺳﺎﺳی دـر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻭ ﺳﻮﺩـﺁﻭﺭی ان هـا ﺩـﺍﺭﺩ ﻭ‬ ‫ﺩـﺭ ﺗﻼﺵ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎتـی ﻛﺮﺩـﻥ برنامه هـای تیـم‬ ‫جدیـد ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺎ هزارمیلیاردتومان‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫ﺳﻤﺖ ﺳﻮﺩـﺁﻭﺭی حرکـت کنیـم‪ .‬ﻭی بااشـاره به ﺍﻫﺪﺍﻑ‬ ‫ﺭﺍﻫﺒﺮﺩـی ﻭ برنامه هـای ﻋﻤﻠﻴﺎتـی بیمه سـرمد در سـال‬ ‫‪ 1402‬ﮔﻔﺖ‪ :‬هدـف راهبردـی مـا دـر حـوزه مالـی‪،‬‬ ‫افزایش سـرمایه هزارمیلیارد تومانی سـت و دـر کنار ان‪،‬‬ ‫راه اندـازی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺷﻌﺐ براسـاس ﺳﻮﺩ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺎتـی ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺴﺐ ﺳﻄﺢ ﻳﻚ ﺗﻮﺍﻧﮕﺮی ﻣﺎلـی‬ ‫را ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺖ ﺩﻧﺒﺎﻝ می کنیـم‪ .‬بهشـتی نژاد بـه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫ﻧﻘﺪینگـی دـر بیمـه سـرمد نیـز تاکید کـرد و گفـت‪ :‬ﺑﺎ‬ ‫راه اندـازی صندوق هـای ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺍﺳﺘﺎنـب ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯی‬ ‫ﭘﺮﺗﻔﻮی ﺑﻮﺭسـی ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩـﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻧﻚ‬ ‫ﺻﺎﺩـﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩـﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنـی ﻭ ﻃﺮﺡﻫﺎی‬ ‫ﻣﺸﺎﺭکتـی‪ ،‬اهداف دیگر خـود را در حوزه مالی پیگیری‬ ‫می کنیـم‪ .‬مدیرعامـل بیمـه سـرمد همچنیـن اهدـاف‬ ‫بیمـه سـرمد دـر حـوزه ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪﺍﺭی‪ ،‬ﺭﺷﺪ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭی‪،‬‬ ‫ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎی داخلـی ﻭ کسـب وکار و ﻓﻨﺎﻭﺭی ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍ‬ ‫ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ‪ :‬ﺭﺍﻩـﺍﻧﺪﺍﺯی طـرح ﻋﺎﺑﺮ ﺑﻴﻤﻪ‪ ،‬ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ‬ ‫ﺑﻴﻤﻪﮔﺮی ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭﻳﺖ ﺗﺤﻮﻝ دﻳﺠﻴﺘﺎﻝ‪ ،‬ﺭﺍﻩـﺍﻧﺪﺍﺯی ﺍﻣﻀﺎی‬ ‫ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻝ ﺑﺮﺍی ﭘﺮﺩـﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ‪ ،‬ﺍﺻﻼﺡ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺎﺯﻣﺎنی‬ ‫ﻭ ﭼﺎﺑﻚﺳﺎﺯی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‪ ،‬ﺣﺬﻑ پرتفوی هـای ﻛﻼﻥ ﺯﻳﺎﻥﺩـﻩ‬ ‫ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺩـﺭﻣﺎﻥ (ﻧﺴﺨﻪچـی)‪ ،‬ﺍﺯ‬ ‫برنامه هـای مـا در سـال اینده اسـت‪.‬‬ ‫افتتاح کالن بیمارستان حضرت مهدی ؟جع؟‬ ‫با تامین مالی چهارهزارمیلیاردی بانک ملت‬ ‫بیمارستان هزار تختخوابی مهدی کلینیک تهران به عنوان بزرگ ترین و مجهزترین طرح‬ ‫حـوزه سلامت کشـور بـا حضـور بـا ایـت اهلل رئیسـی؛ رئیس جمهـوری در روز میلاد حضـرت‬ ‫مهـدی موعـود ؟جع؟ گشـایش یافـت‪ .‬ایـن بیمارسـتان بزرگ تریـن و مجهزتریـن طـرح‬ ‫حـوزه سلامت اسـت کـه عملیـات سـاخت ان در سـال ‪ ۹۰‬اغـاز شـد و در ادامـه بـا تامیـن‬ ‫مالـی قابل توجـه چهارهزارمیلیارد ریالـی بانـک ملـت تکمیـل شـد‪ .‬ایـن بیمارسـتان یکـی از‬ ‫بیمارستان های بسیار مجهز فوق تخصصی است که در دل بیمارستان ‪ ۱۵۰۰‬تختخوابی‬ ‫یشـود‪ .‬ایـن‬ ‫امام خمینـی (ره) راه انـدازی و بـه ظرفیـت ایـن مجتمـع بیمارسـتانی اضافـه م ‬ ‫طرح مدتی به دلیل مشکالت تامین مالی متوقف بود که پس از ورود بانک ملت به پروژه‬ ‫و با حمایت های فنی و اقتصادی دولت سیزدهم روند ساخت و تکمیل ان سرعت گرفت‪.‬‬ ‫ایـن بیمارسـتان بسـیار مـدرن و مطابـق بـا اسـتانداردهای روز جهانـی‪ ،‬بـا ‪ ۳۸‬اتـاق عمـل و‬ ‫اورژانـس فـوق پیشـرفته مجهـز به باند هلی کوپتـر‪ ،‬بزرگ ترین طرح ملی سلامت در تاریخ‬ ‫کشـور اسـت که هوشـمند و به لحاظ امنیت سـازه بسیار مستحکم طراحی و ساخته شده‬ ‫تهـای بیمارسـتانی کشـور اضافـه‬ ‫کهـزار تخـت بسـتری بـه مجموعـه تخ ‬ ‫و نزدیـک بـه ی ‬ ‫می کنـد‪ .‬درمانـگاه بیمارسـتان مهدی کلینیک هـم در فضایی حدود هشـت هزار مترمربع‬ ‫کو نیـم تـا دو برابـر افزایش خواهـد داد‪.‬‬ ‫ظرفیـت مراجعـات سـرپایی را ی ‬ ‫یکـی از جنبه هایـی کـه مـا در بانـک تجـارت روی ان تمرکـز‬ ‫بو کار اسـت تـا ازاین طریـق و‬ ‫کرده ایـم‪ ،‬نـواوری در مـدل کسـ ‬ ‫بااسـتفاده از تکنولـوژی و دانـش مالـی بـرای مشـتریان خـود‬ ‫محصـوالت نواورانـه طراحـی و ارائـه کنیـم‪ .‬بسـته ارزش کارنـو‬ ‫شـامل محصـوالت و ابـزار متنـوع مالـی اسـت کـه براسـاس نیاز‬ ‫سـازمان ها و درراسـتای تامیـن رفـاه مالـی کارکنـان سـازمان ها‬ ‫طراحـی و ارائـه شـده اسـت‪ .‬سـازمان های متقاضـی اسـتفاده‬ ‫از بسـته ارزش کارنو می توانند ازطریق ادرس ‪https://www.‬‬ ‫‪tejaratbank.ir/personal-banking/karno/karnovam‬‬ ‫ثبت نـام یـا بـا شـماره تمـاس ‪ ۰۲۱-۸۶۰۷۶۰۱۸-۲۰‬تمـاس‬ ‫حاصـل کننـد‪.‬‬ ‫رونمایی «اسام»؛ تنها بیمه نامه سفرهای داخلی در کشور‬ ‫تنـو با نگـرش به رفع تمامـی دغدغه های‬ ‫شـرکت بیمـه تجار ‬ ‫ذهنی شما برای سفر کردن‪ ،‬برای اولین بار در صنعت بیمه‬ ‫کشور بیمه نامه مسافرت داخلی با نام اسام را رونمایی کرد‪.‬‬ ‫قائم مقام بیمه تجارت نو در این جلسـه اظهار داشـت‪ :‬اسام‬ ‫برگرفتـه از جملـه اسـوده سـفر امـن مطمئـن‪ ،‬بـرای سـفرهای‬ ‫داخلی طراحی شـده اسـت که تا کنون در صنعت بیمه رواج‬ ‫نداشته است و باتوجه به احساس این نیاز در صنعت بیمه‬ ‫و گردشـگری کشـور عزیزمـان بـا هـدف توسـعه فرهنـگ بیمـه‬ ‫و گسـترش خرده فروشـی در سـطح کشـور طراحـی گردیـد‪،‬‬ ‫ایـده ای نـو کـه تا کنـون اجرایـی نشـده و ثمـره تلاش بی وقفـه‬ ‫همـکاران عزیزمـان در بیمـه تجـارت نـو اسـت‪ .‬حسـین‬ ‫حسـینی بیـان داشـت‪ :‬اسـام بیمه نامـه ای مقرون به صرفـه‬ ‫یسـت کـه پوشـش های منحصربه فـردی را‬ ‫و کاربرد ‬ ‫ارائـه کـرده اسـت و در ایـن بیمه نامـه به راحتـی می توانیـد‬ ‫لحظ ههـای خـود را در سـفر بیمه کنید‪ ،‬پوشـش هایی مانند‬ ‫هزینـه جبـران و بازسـازی منـزل مسـکونی بیمه گـذار در اثـر‬ ‫شسـوزی‪ ،‬صاعقـه‪ ،‬انفجـار‪ ،‬اتش فشـان و ترکیدگـی لولـه‬ ‫ات ‬ ‫در حیـن سـفر‪ ،‬هزین ههـای پزشـکی ناشـی از حادثـه‪ ،‬جبـران‬ ‫هزینـه لغـو شـدن بلیـت سـفر در صـورت بـروز حادثـه‪ ،‬دفـاع‬ ‫مشـروع بیمـه شـده‪ ،‬اقـدام بـرای نجـات اشـخاص و امـوال از‬ ‫خطـر و حادثـه و …‪ ..‬تنهـا بخشـی از پوشـش های بیمه نامـه‬ ‫اسـام اسـت‪.‬‬ ‫حضور بیمه دی در اولین نمایشگاه مسئل ه محور‬ ‫بیمـه دی در نخسـتین نمایشـگاه مسـئله محـور سـازمان اقتصـادی کوثـر کـه بـا تا کیـد بـر اقتصـاد‬ ‫دانش بنیـان برگـزار شـد‪ ،‬حضـور یافـت‪ .‬ایـن شـرکت بـا حضـور خـود در این رویـداد نمایشـگاهی‪ ،‬بـه‬ ‫«دی دار» پرداخت که‬ ‫معرفی دستاورد خود درزمین ه اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان‪ ،‬یعنی سامانه ِ‬ ‫موردتوجـه و اسـتقبال مدیـران سـازمان های حاضـر در نمایشـگاه قـرار گرفت‪ .‬صالحی نژاد سرپرسـت‬ ‫بیمه دی در اختتامیه ی این نمایشـگاه و طی دیدار با ناصر فخاری؛ مدیرعامل سـازمان اقتصادی‬ ‫کوثـر و علیرضـا قیطاسـی؛ مدیرعامـل بانـک دی‪ ،‬بـر لـزوم همـکاری بیشـتر نهادهـای خدمت رسـان‬ ‫بـه خانـواده ی معـزز شـهدا تا کیـد نمـوده و اظهـار امیـدواری کـرد؛ برگـزاری چنیـن نمایشـگاه هایی‪ ،‬در‬ ‫حرکـت ب هسـوی دیجیتالـی شـدن حوزه هـای مالـی و اقتصـادی موثـر باشـد‪.‬‬ ‫تغییر راهبرد بیمه ملت در رقابت با بیمه گران‬ ‫‪ ۱۱‬ماه نخسـت امسـال نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل‬ ‫چیسـت و چـرا ایـن شـرکت کمتریـن میزان رشـد فـروش را‬ ‫نسبت به دیگر شرکت های بیمه ای تجربه کرده و ایا این‬ ‫نشـان از کاهـش سـهم از بـازار نیسـت؟ بررسـی ها نشـان‬ ‫می دهـد کـه بخشـی از ایـن کاهـش سـهم از بـازار و رشـد‬ ‫انـدک فـروش بیمـه ملـت به ویـژه پـس از تغییـر مدیریتـی‬ ‫یـک انتخـاب حسـاب شـده بـوده کـه باعـث شـده تـا‬ ‫مدیران این شـرکت دو قرارداد درمان گروهی با دانشـگاه‬ ‫ازاد اسلامی و شـرکت راه اهـن را به دلیـل زیـان ده بـودن‪،‬‬ ‫یتـوان برخاسـته از‬ ‫تمدیـد نکننـد؛ امـا عامـل دیگـر را م ‬ ‫مشـده‬ ‫تغییر اسـتراتژی بیمه ملت براسـاس اهداف ترسی ‬ ‫ازسـوی سـهامداران جسـتجو کـرد‪ .‬چـه اینکـه صیانـت‬ ‫از حقـوق سـهامداران یـک اصـل بنیادیـن در راهبـرد‬ ‫شـرکت یادشـده به حسـاب می ایـد‪ .‬به واقـع از همیـن‬ ‫یتـوان گفت ههـای علیرضـا یزدان دوسـت را بهتـر‬ ‫منظـر م ‬ ‫تحلیـل کـرد کـه بر جـذب پرتفوی براسـاس منطق فروش‬ ‫تا کیـد دارد و دنبـال خلـق اید ههـای نـو‪ ،‬ارائـه محصـوالت‬ ‫بیمـه ای جدیـد برای پوشـش نیازهای مشـتریان اسـت و‬ ‫می گویـد‪ :‬در بیمـه ملـت بـه هـر قیمتـی بـه دنبـال افزایش‬ ‫پرتفـوی و اینکـه بگوییم در باشـگاه سـه هزارمیلیاردی ها‬ ‫یهـا قـرار گرفتیـم‪ ،‬نیسـتیم‪ ،‬بلکـه‬ ‫یـا چهار هزارمیلیارد ‬ ‫اولویـت مـا سـوداوری اسـت و نبایـد بـه هـر قیمتـی بـه‬ ‫دنبـال افزایـش پرتفـوی باشـیم‪.‬‬ ‫شـرکت بیمـه تعـاون راه انـدازی شـده‪ ،‬بیمه نامه هـای‬ ‫شسـوزی‪ ،‬درمـان و مسـافرتی‬ ‫شـخص ثالـث‪ ،‬بدنـه‪ ،‬ات ‬ ‫را بـه تمـام خریـداران بیمـه ارائـه کـرده و نسـبت بـه ان هـا‬ ‫پشـتیبانی صـورت می پذیـرد‪ .‬در فـاز دوم سـایت دکتـر‬ ‫بیمـه بناسـت تـا ضمـن تقویـت رفـاه بیمه گـذاران بـرای‬ ‫دریافـت خدمـات سـریع‪ ،‬با کیفیـت و بهنـگام بـه توسـعه‬ ‫محصـوالت خـود اقـدام کـرده و سـایر رشـته ها و خدمـات‬ ‫بیمـه ای همچـون بیمـه بدنـه کیلومتـری را ارائـه کنـد‪.‬‬ ‫همچنین در این فاز‪ ،‬سایت دکتر بیمه در مسیر تسهیل‬ ‫فروش نمایندگان بیمه نیز مفید بوده و در مسیر تسریع‬ ‫نهـا خواهـد بـود‪.‬‬ ‫صـدور بیمه نامـه یاریگـر ا ‬ ‫نقش افرینی پررنگ بانک پارسیان در حمایت از ا کوسیستم دانش بنیان‬ ‫مدیرعامـل بانـک پارسـیان در همایـش و نمایشـگاه‬ ‫تخصصـی عملکـرد بانـک پارسـیان در حمایـت از‬ ‫ا کوسیسـتم دانش بنیـان گفـت‪ :‬ایـن بانـک به تنهایـی‬ ‫‪ ۱۷‬درصـد شـرکت های دانش بنیـان خدمـات گیرنـده از‬ ‫بانک هـا را تحـت پوشـش خـود قـرار داده اسـت‪ .‬کـورش‬ ‫پرویزیـان بـه عملکـرد بانـک پارسـیان در حـوزه خدمـات‬ ‫بانکـی بـه شـرکت های دانش بنیـان پرداخـت و گفـت‪:‬‬ ‫نسـبت اماری پوشـش شـرکت های دانش بنیان در بانک‬ ‫پارسـیان بـه حـدود ‪ ۱۷‬درصـد رسـیده اسـت کـه ازنظـر‬ ‫نبـاره قابل مالحظـه اسـت‪ .‬وی‬ ‫حجمـی و تعـدادی درای ‬ ‫افـزود‪ :‬در حـوزه تعهـدات و تسـهیالت بـه ایـن شـرکت ها‬ ‫یکـه ا کنـون‬ ‫نیـز بانـک عملکـرد خوبـی داشـته به نحو ‬ ‫از ‪ ۱۴۰۰‬شـرکت دانش بنیـان دریافت کننـده تسـهیالت‬ ‫و خدمـات ویـژه بانکـی از سیسـتم بانکـی ‪ ۲۴۳‬شـرکت‬ ‫نهـا خدماتشـان را از بانـک پارسـیان دریافـت کرده انـد‪.‬‬ ‫ا ‬ ‫مدیرعامل بانک پارسیان بااشاره به تنوع خدمات بانکی‬ ‫بـه شـرکت های دانش بنیـان در بانـک پارسـیان ازجملـه‬ ‫تسـهیالت خریـد مـکان شـرکت‪ ،‬ضمانت نام ههـای بانکی‬ ‫و‪ ..‬گفـت‪ :‬مطالبـات غیـر جـاری شـرکت های دانش بنیـان‬ ‫حدود هفت دهم درصد اسـت که عدد قابل قبولی اسـت‬ ‫و ما را در ادامه تنوع سازی خدمات بانکی به این بخش‬ ‫از اقتصـاد تشـویق می کنـد‪ .‬وی همچنیـن یـاداور شـد کـه‬ ‫ً‬ ‫بـه لحـاظ پوشـش اسـتانی نیـز تقریبـا ایـن بانـک در همـه‬ ‫اسـتان ها تسـهیالت به دانش بنیان ها داده است‪ .‬رئیس‬ ‫کهـا و موسسـات اعتبـاری خصوصـی گفـت‬ ‫کانـون بان ‬ ‫در مراجـع رسـمی کشـور اقبـال بـه سـمت شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان بسـیار اسـت و مـا توانسـتیم بـا همـکاری‬ ‫صندوق نواوری و شکوفایی کشور‪ ،‬صندوق توسعه ملی‬ ‫و معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری خدمـات‬ ‫بانکی مناسـب و کامل تری را به شـرکت های دانش بنیان‬ ‫ارائـه دهیـم‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬در بحـث ضمانت نام ههـا نیـز‬ ‫ً‬ ‫اخیـرا بـا صنـدوق نـواوری و شـکوفایی تفاهمـی را امضـاء‬ ‫کرده ایـم کـه بـر ایـن اسـاس بـه شـرکت های دانش بنیـان‬ ‫پـس از اعتبارسـنجی و تعییـن سـطح قابل قبـول مـورد‬ ‫تائید صندوق نواوری‪ ،‬خدمات ارائه می دهیم‪ .‬پرویزیان‬ ‫یکـی دیگـر از خدمـات قابل ارائـه بانـک پارسـیان بـرای‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان را تخصیـص اعتبـار صادراتـی‬ ‫عنـوان کـرد و گفـت‪ :‬بانـک پارسـیان منابـع خوبـی را‬ ‫بـرای اولیـن بـار دراین بـاره در نظـر گرفتـه و امادگـی دارد‬ ‫تـا دراین بـاره بـه شـرکت های دانش بنیـان کمـک کنـد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل بانـک پارسـیان افـزود‪ :‬بـرای همیـن منظـور‬ ‫ایـن بانـک بـا صنـدوق ضمانـت صـادرات قـراردادی را بـه‬ ‫امضـا رسـانده امـا هنـوز ازنظـر ظرفیـت‪ ،‬بـه میـزان زیـادی‬ ‫یسـت‬ ‫از ان استفاده نشـده اسـت کـه ایـن فرصـت مناسب ‬ ‫تـا شـرکت های دانش بنیـان از این امکان بهـره ببرند‪ .‬وی‬ ‫بابیـان این کـه ا کنـون بخشـی از ارزهـای موجـود در مرکـز‬ ‫مبادلـه بـدون مشـتری مانـده گفـت‪ :‬فرصـت اسـتفاده از‬ ‫ابزارهـای موجود برای شـرکت های دانش بنیان براسـاس‬ ‫قانـون جهـش تولیـد دانش بنیـان فـراوان اسـت و بانـک‬ ‫پارسیان به عنوان یکی از بانک هایی که بیشترین تعامل‬ ‫را بـا شـرکت های دانش بنیـان دارد امادگـی ارائـه ایـن نـوع‬ ‫خدمـات را اعلام می کنـد‪.‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬اعظم دستجردی‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها‪ :‬نرجس حبیبی‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالق حرفه ای روزنامه نگاری د ر سایت روزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫یک شنبه ‪ 21‬اسفند ‪ 19 1401‬شعبان ‪ 12 1444‬مارس ‪ 2023‬سال نوزدهم شماره ‪2735‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در بهشهر‪:‬‬ ‫اقلیم مازندران‪ ،‬سرمایه زا و ثروت افرین است‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫سـید صولـت مرتضـوی در اییـن اغـاز عملیـات اجرایـی‬ ‫سـاخت دو فروند کشـتی چندمنظوره در شـرکت صنعتی‬ ‫دریایـی ایـران (صـدرا) در بهشـهر با بیان اینکـه اقلیـم‬ ‫مازنـدران سـرمایه زا و جغرافیایـش ثروت افریـن اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬اقتصـاد دریـا پایـه و معـدن پایـه در این خطـه مزیـت‬ ‫یسـت‪‎ .‬وی نزدیکـی مازنـدران بـه اسـتان های‬ ‫بی نظیر ‬ ‫بـزرگ داخـل کشـور‪ ،‬همسـایگی بـا کشـورهای حاشـیه‬ ‫دریـای خـزر و همچنیـن وجـود بنـادر بـزرگ در شـمال‬ ‫تهـای توسـعه ای ملـی دانسـت و ادامـه داد‪:‬‬ ‫را از ظرفی ‬ ‫کارافرینـی بـا شـرکت های دانـش بنیـان و بهـره وری در‬ ‫واحدهـای تولیـدی و صنعتی اسـتان باید مـورد توجه قرار‬ ‫گیـرد‪ .‬وی با بیان اینکـه ا گرچه شـرق مازندران با مشـکالت‬ ‫بیکاری مواجه است؛ اما در مجموع وضعیت کار و اشتغال‬ ‫مازنـدران مطلـوب اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬اقتصـاد دانـش بنیـان‬ ‫یسـت و مزیـت ان رقابت پذیـری‬ ‫سـتون فقـرات هـر کشور ‬ ‫با دنی اسـت‪ .‬وزیر کار با توضیح اینکه امروز جوانان این مرز‬ ‫بوم استین همت را باال زدند و خوش درخشیدند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بشـده تـا اید ههـای‬ ‫یهـای اداری در کشـور سب ‬ ‫کاغـذ باز ‬ ‫جوانـان الیـق و شایسـته ایرانـی بـه پدیـده تبدیـل نشـود‪.‬‬ ‫وی اغاز عملیات ساخت کشتی سازی در شرکت صنعتی‬ ‫دریایـی (صـدرا) را در راسـتای منویـات رهبر معظم انقالب‬ ‫بـرای تقویـت اقتصـاد دریا پایـه دانسـت و بیـان داشـت‪:‬‬ ‫امـروز بسـیاری از مسـائل و موانـع برداشـته شـده اسـت‪،‬‬ ‫دسـت نیاز همسـایگان برای همکاری به سـمت ما درازتر‬ ‫شـد و بایـد در ایـن زمینـه تلاش و توجـه بیشـتری داشـته‬ ‫باشـیم‪ .‬مرتضـوی گفـت‪ :‬بـا توسـعه واحدهـای تولیـدی‬ ‫لو نقل دریایی‬ ‫یشـود و توسعه حم ‬ ‫اشـتغال کشـور حل م ‬ ‫نقـش مهمـی در حـل معضـل بیـکاری در حـوزه نخبـگان‪،‬‬ ‫مهندسـان و کارگـران ماهـر دارد‪ .‬وزیـر کار با بیان اینکـه‬ ‫یسـازی شـده‬ ‫یسـازی در کشـور بوم ‬ ‫صنعـت کشت ‬ ‫یسـازی در ایـران‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬طراحـی و سـاخت کشت ‬ ‫صـدرا ظرفیـت بزرگـی بـرای کشـور اسـت‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫سـاخت دو فرونـد کشـتی امـروز اغـاز شـده و عالوه بر ایـن‬ ‫دو کشـتی‪ ،‬دو فرونـد کشـتی دیگـر نیـز در دسـت طراحـی‬ ‫اسـت کـه ظرفیـت را بـه ‪ ۱۲‬هزار تـن افزایـش می دهـد‪.‬‬ ‫مرتضـوی تصریـح کـرد‪ :‬مزیـت اجـرای ایـن طـرح در‬ ‫منطقـه‪ ،‬به کارگیـری هزار نفـر از مهندسـان و کارکنـان ماهـر‬ ‫یسـت‪ .‬وی همراهـی نماینـدگان مـردم در مجلـس‬ ‫بوم ‬ ‫شـورای اسلامی بـا دولـت را مطلـوب توصیـف کـرد و گفت‪:‬‬ ‫اینکـه مطالبـه مـردم بـا همـت دولت و مجلس به درسـتی‬ ‫در حـال پیگیـری و حـل و فصـل شـدن اسـت‪ ،‬نقطه قوت‬ ‫یشـود‪ .‬عملیات سـاخت دوفروند‬ ‫این دولت محسـوب م ‬ ‫کشـتی چندمنظـوره ‪ 3500‬تنـی شـرکت صنعتـی دریایـی‬ ‫ایـران (صـدرا) امـروز جمعـه با حضور سـید وزیر تعـاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفـاه اجتماعـی‪ ،‬مدیرعامل شـرکت کشـتیرانی جمهوری‬ ‫اسلامی ایـران و اسـتاندار مازنـدران اغـاز شـد‪.‬‬ ‫بازدید وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از منطقه ویژه اقتصادی بندر امیراباد‬ ‫وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی در سـفر ‪ 2‬روزه خـود بـه اسـتان مازنـدران بـا حضـور در‬ ‫یهـای عملیاتـی و اراضـی‬ ‫تهـا‪ ،‬توانمند ‬ ‫منطقـه ویـژه اقتصـادی بندرامیرابـاد از ظرفی ‬ ‫ویـژه اقتصـادی ایـن بنـدر بازدیـد کـرد‪ .‬ب هگـزارش روابـط عمومـی اداره کل بنادرودریانـوردی‬ ‫امیرابـاد؛ سـیدصولت مرتضـوی به همـراه سـیدمحمود حسـینی پور؛ اسـتاندار مازنـدران‪،‬‬ ‫جلیل اسلامی؛ عضو هیئتمدیره و معاون امور بندری سـازمان بنادرودریانوردی‪ ،‬جمعی‬ ‫از نماینـدگان مـردم مازنـدران در مجلـس شـورای اسلامی‪ ،‬مـدرس خیابانـی مدیرعامـل‬ ‫کشتیرانی ج‪.‬ا‪.‬ا و مدیران کل ستادی و دستگاه های اجرایی استان‪ ،‬در بندرامیراباد حاضر‬ ‫تهـای لجسـتیکی‪ ،‬بنـدری و دریایـی ایـن بنـدر بازدیـد کـرد‪ .‬وی در حاشـیه ایـن‬ ‫و از قابلی ‬ ‫بازدیـد‪ ،‬بندرامیرابـاد را محـور و شـریان اصلـی توسـعه اقتصـاد کشـور در حـوزه دریـای خـزر‬ ‫دانسـت و بـر توسـعه حمـل کاالهـای کانتینـری در این بنـدر تا کیـد کـرد‪ .‬وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و‬ ‫لسـاخت رو‪-‬رو ریلـی‪ ،‬نقـش نـاوگان‬ ‫رفـاه اجتماعـی همچنیـن در بازدیـد از اسـکله در حا ‬ ‫لو نقـل دریایـی را در مـراودات کاال به ویـژه کاالهای اساسـی مهـم ارزیابی کرد و گفت‪ :‬با‬ ‫حم ‬ ‫لو نقل ترکیبی به ویژه در بخش ریلی‬ ‫تکمیل این اسکله راهبردی‪ ،‬زنجیره تامین کاال و حم ‬ ‫در بندرامیراباد تقویت خواهد شد‪ .‬سید صولت مرتضوی در پایان به موقعیت جغرافیایی‬ ‫و راهبردی بندرامیراباد و مزیت همجواریش با صنایع دریایی‪ ،‬نیروگاه و شرکت های نفتی‬ ‫اشاره و ابراز امیدواری کرد مسیر پیشرفت این بندر با سیاست گذاری ویژه دولت مردمی‬ ‫در توسـعه روابط با همسـایگان شـمالی بیش از پیش تسـریع شـود‪.‬‬ ‫سرکار خانم سبا سلمانی‬ ‫مربی کشوری ها کپیدو‬ ‫مدیرکلبنادرودریانوردیامیراباد‪:‬‬ ‫طرح ایمنی سفرهای دریایی ویژه نوروز از ‪ 25‬اسفند ماه در بندرامیراباد اغاز می شود‬ ‫مدیـرکل بندرامیرابـاد از اغـاز طـرح ایمنـی سـفرهای‬ ‫دریایـی ویـژه نـوروز ‪ 1402‬از ‪ 25‬اسـفند ماه سـال جـاری‬ ‫ب همـدت ‪ 20‬روز در پالژهـای تحت پوشـش ایـن بنـدر خبـر‬ ‫داد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی اداره کل بنادرودریانـوردی‬ ‫امیرابـاد؛ محمدتقـی انـزان پـور با بیان اینکـه سـازمان‬ ‫بنادرودریانوردی مسئولیت اجرای طرح ایمنی سفرهای‬ ‫دریایی منطقه را به بندرامیراباد وا گذار کرده اسـت‪ ،‬گفت‬ ‫پالژهـای فر ح ابـاد سـاری‪ ،‬مرواریـد نـکا‪ ،‬سـواحل منطقـه‬ ‫تشـده میانکالـه از جملـه مناطقـی هسـتند کـه‬ ‫حفاظ ‬ ‫طرح تسهیل و ایمنی سفرهای دریایی ویژه نوروز ‪ 1402‬از‬ ‫نهـا به اجـرا در خواهد‬ ‫‪ 25‬اسـفند ماه ب همـدت ‪ 20‬روز‪ ،‬در ا ‬ ‫‪3‬هـزار‬ ‫امـد‪ .‬وی با اشـاره به اینکه در نـوروز سـال جـاری ‪ 8‬‬ ‫مسافر در قالب شش هزار نوبت سفر دریایی از قایق های‬ ‫تفریحـی در پالژهـای تحـت پوشـش اسـتفاده کرده انـد‬ ‫گفـت‪ :‬بنـدر امیرابـاد نیـز همچـون سـنوات گذشـته بـا‬ ‫تشـکیل کارگروه سـاماندهی سـفرهای دریایی‪ ،‬تمهیدات‬ ‫الزم جهـت اجـرای مطلـوب ایـن طـرح در نـوروز ‪ 1402‬را‬ ‫تـدارک دیـده اسـت‪ .‬مدیـرکل بندرامیرابـاد در پایـان ابـراز‬ ‫امیـدواری کـرد با تالش همکاران و دسـت اندرکاران اجرای‬ ‫طـرح ایمنـی سـفرهای دریایی‪ ،‬ضمن میزبانی شایسـته از‬ ‫مسـافران‪ ،‬عیـد نـوروز بـدون حادثـه ای را شـاهد باشـیم‪.‬‬ ‫در روز والدت حضرت ولیعصر؟جع؟ و به مناسبت هفته جوان صورت گرفت؛‬ ‫ا گهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫همراه با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ‪1401/508‬‬ ‫تجلیل از خانواده های معزز شهدا‪ ،‬قهرمانان‪ ،‬هیئت های ورزشی‬ ‫جوانان برتر و فعاالن رسانه ای شهر ری در سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫ته ــای‬ ‫ائی ــن تجلی ــل از خان ــواده مع ــزز ش ــهدا‪ ،‬هیئ ‬ ‫ورزش ــی‪ ،‬قهرمان ــان ورزش ــی‪ ،‬جوان ــان برت ــر‪ ،‬روس ــای‬ ‫ادارات ورزش ــی تابع ــه‪ ،‬پیشکس ــوتان ورزش و فع ــاالن‬ ‫رس ــانه ای ب ــه مناس ــبت هفته ج ــوان‪ ،‬همزمان با ش ــب‬ ‫والدت باس ــعادت منج ــی عال ــم بش ــریت؛ حض ــرت‬ ‫صاحب الزم ــان؟جع؟ ب ــا حض ــور مدی ــران شهرس ــتان‬ ‫ری‪ ،‬ب ــه میزبان ــی اداره ورزش و جوان ــان شهرس ــتان ری‬ ‫برگزار شد‪ .‬در این مراســـم‪ ،‬مهندس حسین یوسف زاده‬ ‫(مع ــاون مدی ــرکل و رئی ــس اداره ورزش و جوان ــان‬ ‫شهرس ــتان ری)‪ ،‬ورزش ری را در کش ــور نمون ــه خوان ــد‬ ‫و گف ــت‪ :‬ورزش ــکاران ری به عن ــوان س ــرمایه های ش ــهر‪،‬‬ ‫همـــواره پرچم کشـــورمان را بـــه اهتـــزاز دراورده اند که به‬ ‫پ ــاس تجلی ــل از این عزی ــزان‪ ،‬ای ــن همایش برپا ش ــد تا‬ ‫ن ــام و ت ــاش در مس ــیر قهرمان ــی ان ــان را گرام ــی بداریم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در طول س ــالیان اخیر‪ ،‬همواره ش ــاهد‬ ‫درخش ــش ورزش ــکاران در میادی ــن مختل ــف بوده ای ــم‪،‬‬ ‫خاطرنشـــان کرد‪ :‬ورزشکاران ری‪ ،‬با منش پهلوانی خود‪،‬‬ ‫یش ــمار‪ ،‬اخالق مداری را نیز‬ ‫عالوه بر کس ــب افتخارات ب ‬ ‫ترویج ک ــرده تا امروز نام ری‪ ،‬ه ــم از جنبه قهرمانی و هم‬ ‫از جنبه پهلوانی در کش ــور بدرخشد‪ .‬یوسـ ـف زاده افزود‪:‬‬ ‫بزرگ تری ــن س ــرمایه و ث ــروت معن ــوی شهرس ــتان ری‪،‬‬ ‫وجـــود بزرگان ورزشـــی و نام اوران عرصه ورزش اســـت‪ .‬در‬ ‫پایان مراس ــم ب ــه رس ــم یادب ــود هدایایی اهدا ش ــد‪.‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی‬ ‫بدینوسـیله جـا دارد از زحمـات و تالش هـای شـبانه روزی جنابعالـی در‬ ‫جهـت ارتقـای کمـی و کیفـی ورزشـکاران سـبک ها کپیـدو تقدیـر و تشـکر‬ ‫کنیـم‪ .‬بسـی شایسـته اسـت بـه پـاس تالش هـا و زحمـات مسـتمر شـما در‬ ‫راسـتای توسـعه و پیشـرفت جوانـان و نوجوانـان رشـته ها کپیـدو ‪،ITH‬‬ ‫نهایـت سـپاس و قدردانـی خویـش را خدمـت حضرتعالـی ابـراز کنیـم‪ .‬از‬ ‫خداونـد متعـال برایتـان سلامتی‪ ،‬موفقیـت و همـواره امـوزش مسـتمر‬ ‫دادن را مسـئلت داریـم‪.‬‬ ‫جمعی از نونهاالن و نوجوانان ورزشکار رشته ها کپیدو‬ ‫(استان تهران و البرز )‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت سـهامی اب منطقـه ای مرکـزی به عنـوان دسـتگاه مناقصه گـزار‪ ،‬درنظـردارد‬ ‫مناقصـه تکمیـل باقیمانـده خطـوط اصلی از چشـمه هفتیان به شـهر تفـرش را‬ ‫براسـاس مشـخصات و شـرایط کلـی منـدرج ذیـل‪ ،‬برگـزار کنـد‪.‬‬ ‫موضوع و نوع مناقصه‪ :‬تکمیل باقیمانده خطوط اصلی از چشمه هفتیان به شهر تفرش‪ -‬دو مرحله ای‬ ‫مبلغ براوردی‪ :‬به مبلغ ‪ 224.100.627.582‬ریال‬ ‫مبلـغ و نـوع تضمیـن فراینـد ارجـاع کار‪ :‬بـه مبلـغ ‪ 10.482.015.000‬ریـال به صـورت ضمانتنامـه بانکـی طبـق فـرم‬ ‫پیوسـت اسـناد و یـا واریـز نقـدی‬ ‫محل و مدت اجرای کار (ماه)‪ :‬استان مرکزی به مدت ‪ 10‬ماه‬ ‫شرایط مناقصه گران‪ :‬شرکت های پیمانکاری دارای صالحیت رشته اب و ابنیه در کلیه پایه ها‬ ‫مهلـت دریافـت اسـناد مناقصـه‪ :‬متقاضیـان شـرکت در مناقصـه می تواننـد از تاریـخ درج ا گهی‪ ،‬سـاعت ‪8‬صبـح روز‬ ‫شنبه مورخ ‪ 1401/12/20‬الی ساعت ‪8‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪ 1402/1/20‬به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با‬ ‫شـماره فراخـوان ‪ ۲۰۰۱۰۰۱۱۶۴۰۰۰۰۴۱‬بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعـه کـرده و اسـناد را دریافت کنند‪.‬‬ ‫مهلـت بارگـذاری پیشـنهادات‪ :‬متقاضیـان موظفنـد اسـناد را پـس از تکمیـل و ارائه مدارک خواسـته شـده‪ ،‬حدا کثر‬ ‫تـا زمـان بازگشـایی پـا کات کـه در سـاعت ‪8‬صبـح روز چهارشـنبه مـورخ ‪ 1402/01/30‬اسـت‪ ،‬در سـامانه تـدارکات‬ ‫الکترونیکـی دولـت بارگـذاری کننـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/20 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1467238 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب منطقه ای مرکزی‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫‪ -1‬موضوع مناقصه‪ :‬خرید لوله فوالدی به قطرهای ‪ 8 ،6‬و ‪ 10‬اینچ گرید ‪ -B‬استاندارد ‪)1401/508( API5L‬‬ ‫‪ -2‬نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شرکت گاز خراسان شمالی به ادرس بجنورد‪ ،‬خیابان طالقانی شرقی‪ ،‬نبش خیابان دهخدا‪ -‬کدپستی ‪94156-75949‬‬ ‫‪ -3‬نحـوه دریافـت اسـناد و ارائـه مـدارک‪ :‬از کلیـه تولیدکننـدگان‪ /‬تامین کننـدگان کاال (دارای گواهینامـه مـورد تاییـد شـرکت ملـی گاز ‪ )VENDOR LIST‬دعـوت به عمل می اید جهت شـرکت در مناقصه از طریق‬ ‫سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫* تهیـه‪ ،‬تکمیـل و بارگـذاری مـدارک خواسـته شـده براسـاس اسـناد مناقصـه و اسـناد ارزیابـی کیفـی‪ ،‬صرفـا تـا مورخـه ‪ 1402/01/10‬امکان پذیر اسـت‪ .‬ضمنا ضروری سـت اسـناد مربوطه پـس از درج مهـر و امضای‬ ‫الکترونیکی مجاز‪ ،‬با کیفیت مطلوب در سـامانه سـتاد بارگذاری و ارسـال شـود‪.‬‬ ‫** تحویل اصل ضمانتنامه شـرکت در فرایند ارجاع کار تا قبل از جلسـه بازگشـایی پا کت ها الزامی سـت و درصورت عدم وصول اصل ضمانتنامه در مهلت مقرر‪ ،‬مناقصه گر از فرایند مناقصه حذف خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫*** شرکت های دارای هیئت مدیره‪ /‬سهامدار موثر مشترک‪ ،‬مجاز به ارائه پیشنهاد قیمت همزمان در این مناقصه نخواهند بود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫**** مطابـق بنـد "الـف" مـاده ‪ 5‬قانـون "حدا کثـر اسـتفاده از تـوان تولیـدی و خدماتـی کشـور و حمایـت از کاالی ایرانـی"‪ ،‬ارجـاع کار صرفـا بـه موسسـات و شـرکت های ایرانـی ثبت شـده در فهرسـت توانمندی های‬ ‫منـدرج در سـامانه مـاده ‪ 4‬ایـن قانـون (سـامانه توانیران) مجاز اسـت‪.‬‬ ‫‪ -4‬نوع و میزان تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬مطابق با بند "الف" ماده ‪ 5‬ائین نامه تضمین معامالت دولتی‪ ،‬به مبلغ ‪ 13/119/000/000‬ریال (سیزده میلیارد و یکصد و نوزده میلیون ریال)‬ ‫‪ -5‬مبلغ براورد اولیه‪ :‬به مبلغ ‪ 355/950/000/000‬ریال (سیصد و پنجاه و پنج میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال)‬ ‫‪ -6‬نحوه و زمان توزیع اسناد مناقصه‪ :‬اسناد مناقصه حدا کثر تا مورخه ‪ 1401/12/25‬از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) قابل دریافت است‪.‬‬ ‫فا کس امور قراردادها‪32403342 :‬‬ ‫تلفن مستقیم امور قراردادها‪32403341 :‬‬ ‫شماره مرکز تلفن‪ :‬کد شهری (‪32403333-9 )058‬‬ ‫کد فراخوان مناقصه مندرج در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات‪53140352 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1467410‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان شمالی‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ‪1401/60‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت سـهامی بـرق منطقـه ای باختـر درنظـردارد نسـبت بـه خریـد سکسـیونر از شـرکت های‬ ‫واجـد صالحیـت‪ ،‬از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی اقـدام کنـد‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضوع مناقصه‪ :‬خرید ‪ 45‬دستگاه سکسیونر پانتوگراف ‪ 230‬کیلوولت تکفاز‬ ‫‪ -2‬مدت تحویل تجهیزات‪( 6 :‬شش) ماه شمسی‬ ‫‪ -3‬محل تحویل تجهیزات‪ :‬انبار انجیرک شرکت سهامی برق منطقه ای باختر واقع در ارا ک‪ ،‬حدود کیلومتر ‪ 10‬جاده خمین‬ ‫‪ -4‬مبلغ براورد‪ :‬به مبلغ ‪ 70/483/948/750‬ریال‬ ‫‪ -5‬سـپرده شـرکت در فراینـد ارجـاع کار‪ :‬بـه مبلـغ ‪ 3/524/200/000‬ریـال به صـورت یکـی از تضامیـن قابل قبـول ذکـر شـده در‬ ‫فراینـد ارجـاع کار‪ ،‬مطابـق ائین نامـه تضمیـن معاملات دولتـی بـه شـماره ‪/123402‬ت‪50659/‬هـ‍ مـورخ ‪ 1394/09/22‬هیئت‬ ‫وزیران‬ ‫‪ -6‬محـل تحویـل پا کـت تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار فـوق‪ :‬بـه نشـانی‪ :‬ارا ک‪ ،‬میـدان امـام خمینـی(ره)‪ ،‬بزرگـراه امـام‬ ‫علـی؟ع؟‪ ،‬جنـب پـل راه اهـن‪ ،‬دبیرخانـه شـرکت بـرق منطقـه ای باختر‬ ‫‪ -7‬اطالعات تماس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪:‬‬ ‫تلفن تماس‪ 086-33245248 :‬مرکز راهبری و پشتیبانی‪021-27313131 :‬‬ ‫‪ -8‬مهلـت و محـل دریافـت اسـناد مناقصـه‪ :‬کلیـه شـرکت های واجـد شـرایط متقاضـی شـرکت در مناقصـه فـوق می تواننـد‬ ‫جهـت اخـذ اسـناد مناقصـه از مورخـه ‪ 1401/12/20‬لغایـت ‪ 1401/12/27‬بـه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت بـه ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬مراجعه کنند‪ .‬الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی در سامانه‪ ،‬مراحل ثبت نام در سامانه‬ ‫و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫‪ -9‬مهلت و محل بارگذاری پیشنهادات‪ :‬تا ساعت ‪ 12‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1402/01/20‬به نشانی فوق است‪.‬‬ ‫‪ -10‬زمان و محل بازگشایی پیشنهادات‪ :‬پیشنهادات بارگذاری شده در ساعت ‪10:30‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪1402/01/21‬‬ ‫در محـل دفتـر معاونـت مالـی و پشـتیبانی شـرکت سـهامی بـرق منطقـه ای باختـر به نشـانی بـاال‪ ،‬به ترتیب قید شـده در اسـناد‬ ‫مناقصه‪ ،‬بازگشـایی می شود‪.‬‬ ‫‪ -11‬به پیشنهادات فاقد سپرده به مبلغ و صورت قیدشده فوق الذکر‪ ،‬فاقد امضا‪ ،‬مشروط و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪ -12‬شرکت سهامی برق منطقه ای باختر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -13‬ا گهی فوق در شبکه اطالع رسانی شرکت توانیر به نشانی ‪ www.tavanir.org.ir‬قابل رویت است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/12/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/12/20 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1466549 :‬‬ ‫شرکت سهامی برق منطقه ای باختر‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 3086

روزنامه سایه 3086

شماره : 3086
تاریخ : 1403/03/08
روزنامه سایه 3085

روزنامه سایه 3085

شماره : 3085
تاریخ : 1403/03/07
روزنامه سایه 3084

روزنامه سایه 3084

شماره : 3084
تاریخ : 1403/03/06
روزنامه سایه 3083

روزنامه سایه 3083

شماره : 3083
تاریخ : 1403/03/05
روزنامه سایه 3081

روزنامه سایه 3081

شماره : 3081
تاریخ : 1403/03/01
روزنامه سایه 3080

روزنامه سایه 3080

شماره : 3080
تاریخ : 1403/02/31
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!