روزنامه سایه شماره 2702 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2702

روزنامه سایه شماره 2702

روزنامه سایه شماره 2702

‫رئیسکمیسیونامنیتملی‪:‬‬ ‫حادثه سفارت جمهوری اذربایجان‬ ‫تا حصول نتیجه‪ ،‬پیگیری خواهد شد‬ ‫رئیـس کمیسـیون امنیـت ملی و سیاسـت خارجی مجلس شـورای‬ ‫اسلامی‪ ،‬تعـرض بـه سـفارت جمهـوری اذربایجـان را محکـوم کـرد‬ ‫و گفـت‪« :‬دسـتگاه های اطالعاتـی و امنیتـی‪ ،‬ایـن پرونـده را تـا‬ ‫دسـتیابی بـه نتیجه نهایی پیگیـری خواهند کـرد»‪ .‬به گـزارش ایرنا؛‬ ‫وحیـد جلال زاده‪ ،‬درگذشـت یکـی از کارمنـدان سـفارت را بـه ملـت‬ ‫اذربایجان و دولت این کشور تسلیت گفت و افزود‪« :‬دیپلمات های‬ ‫جمهـوری اذربایجـان در جمهوری اسلامی مهمـان ما بوده و طبق‬ ‫معاهـدات بین المللی؛ امنیت ان ها بر عهده ماسـت؛ لـذا این اقدام‬ ‫موجـب تاسـف اسـت‪ .‬نیروهـای امنیتـی از لحظـات اولیـه حادثه در‬ ‫صحنـه حاضـر شـده و تـا حصـول نتیجـ ه ایـن پرونـده‪ ،‬ان را پیگیـری خواهنـد کـرد»‪.‬‬ ‫تاسیس اکادمی علوم روسیه‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1724‬؛ «ا کادمـی علـوم روسـیه» تاسـیس شـد؛ کـه شـامل‬ ‫ا کادمـی ملـی روسـیه و شـبکه ای از موسسـه های پژوهـش علمـی در سراسـر‬ ‫فدراسـیون روسـیه و همچنیـن واحدهـای علمـی و اجتماعـی دیگـری همچـون‬ ‫کتابخان ههـا‪ ،‬واحدهـای انتشـاراتی و بیمارستان هاسـت‪ .‬مقـر ان در مسـکو بـوده؛ و‬ ‫سـازمانی مدنـی‪ ،‬خودگـردان و غیرتجاری سـت‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬بهمن ‪ 6 1401‬رجب ‪ 28 1444‬ژانویه ‪ 2023‬سال نوزدهم شماره ‪ 1500 2702‬تومان‬ ‫فرمانده نیروی دریایی سپاه‪:‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫دشمن‪ ،‬با اشتباهات خودش شکست خورد‬ ‫افزایش ‪ 300‬درصدی تـورم و گرانـی‪ ،‬سـایه ای شـوم اسـت کـه دسـت بردار‬ ‫مـردم کشـور مـا نبـوده و نیسـت‪ .‬تـورم از ‪ 10‬درصـد‬ ‫بهای برق‬ ‫دولـت روحانـی شـروع شـده و هم ا کنـون‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ن‏سرا�یی‬ ‫ایا م�یل انسان به داستا ‬ ‫خطرناک است؟‬ ‫‪2‬‬ ‫جاناتــان ُ‬ ‫گاچــل می گویــد کتاب نوشــتن «عذابــی عظیــم» اســت‪ .‬او بـ ِـار ایــن مســئولیت‬ ‫را بـــا نوشـــتن دربـــاره خـــودش و خالصـــی از تحقیقـــات پردامنـــه ُ‬ ‫ســـبک می کن ــد‪.‬‬ ‫صحنـــه ای به یادماندنـــی از صبحـــی دل انگیـــز را به تصویـــر می کشـــد کـــه در ت ــاالر‬ ‫مطالع ــه گ ــروه روان شناس ـ ِـی دانش ــکده اش نمای ــه کتاب ه ــای درس ــی را ت ــورق می کن ــد‪.‬‬ ‫ـگاه سرس ــری نتیج ــه می گی ــرد ک ــه تا کن ــون ج ــز خ ــودش هیچ ک ــس موض ــوع‬ ‫او از ای ــن ن ـ ِ‬ ‫موردپژوه ــش او را ک ــه عب ــارت از «عل ــم» س ــازوکارهای داس ــتان باش ــد ب ــر ّ‬ ‫ذم ــه نگرفت ــه‬ ‫ِ‬ ‫اســت‪ .‬چــه کشــف بزرگــی! ُ‬ ‫گاچــل‪ ،‬پژوهشــگر عضــو کالــج واشــینگتن و جفرســون‪ ،‬بــه مــا‬ ‫می گویـــد «از زمانی کـــه بشـــر به وجـــود امـــده همـــان داســـتان های‪...‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شـهباز شـریف؛ نخسـت وزیر پاکسـتان ضمـن محکوم کـردن حملات رژیـم‬ ‫صهیونیسـتی بـه نـوار غـزه و جنیـن کـه منجـر بـه شـهادت دسـت کم ‪۱۰‬‬ ‫فلسـطینی شـد‪ ،‬اعلام کـرد پاکسـتان در کنـار مـردم فلسـطین اسـت‪.‬‬ ‫‪ ۲۶‬برابری چاه های اب غیرمجاز؛‬ ‫غیرمجاز؛‬ ‫افزایش ‪۲۶‬‬ ‫بالی جان تاالب ها‬ ‫سعید حاجیلری؛ بازیکن اینده دار فوتسال گلستان‪:‬‬ ‫احیای فوتسال گلستان‬ ‫ماحصل اعتماد به جوانان است‬ ‫‪7‬‬ ‫بازاریابیرترومارکتینگ‬ ‫ روایت مسیح جوادی‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس سازمان محیط زیست بیان کرد؛‬ ‫اجرای کمتر از ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫قانون هوای پا ک‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ وارشاد استان خبر داد؛‬ ‫استاندار مازندران‪:‬‬ ‫خراسان شمالی؛ میزبان «سودای سیمر غ»‬ ‫لو یکم فجر‬ ‫جشنواره چه ‬ ‫بهره گیری از طر ح های معماری ایرانی و اسالمی‬ ‫در بلندمرتبه سازی مازندران‪ ،‬سیاست اصلی ماست‬ ‫‪6‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی تجدیدشده (همراه با ارزیابی ساده)‬ ‫شماره م ع‪SZ/01/800/1/‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نوب‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ‪1401-116‬‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫پروژه بهسازی و نوسازی مامورسرای قشم در منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی‬ ‫شـرکت بهر هبـرداری نفـت وگاز زا گـرس جنوبـی بـه مرکزیـت شـیراز‪ ،‬درنظـردارد خدمـات موردنیـاز خـود را مطابـق بـا مشـخصات و شـرایط کلـی زیـر‪ ،‬از طریـق‬ ‫مناقصـه عمومـی (همـراه بـا ارزیابـی سـاده) وا گـذار کنـد‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضوع مناقصه‪ :‬پروژه بهسازی و نوسازی مامورسرای قشم در منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی‬ ‫‪ -2‬شماره مناقصه‪ :‬م ع‪SZ/01/800/1/‬‬ ‫‪ -3‬نوع مناقصه‪ :‬عمومی همراه با ارزیابی ساده‬ ‫‪ -4‬مدت انجام کار‪ 150 :‬روز‬ ‫‪ -5‬مناقصه مورد اشاره در سامانه اینترنتی ‪ www.setadiran.ir‬به شماره فراخوان ‪ 2001091701000123‬ثبت شده است‪.‬‬ ‫‪ -6‬تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬حداقل به مبلغ ‪ 1/049/790/165‬ریال (یک میلیارد و چهل و نه میلیون و هفتصد و نود هزار و یکصد و شصت و پنج ریال) که بایستی به یکی از دو صورت‬ ‫زیـر ارائـه شـود‪ .‬همچنیـن درصـورت برنـده شـدن‪ ،‬قـادر بـه ارائـه ضمانتنامـه انجـام تعهـدات بـه میـزان ‪ 5‬درصد (پنج) مبلـغ اولیه پیمان باشـد‪ .‬الف) ارائه رسـید معتبر بانکی مبنی بـر واریز کامل مبلغ‬ ‫فوق الذکـر؛ ب) ارائـه ضمانتنامـه بانکـی بـه میـزان مبلـغ فوق الذکـر طبـق فـرم نمونه که ابتدا برای مـدت ‪ 90‬روز معتبر بوده و پـس از ان نیز با اعالم کارفرما‪ ،‬برای مدت ‪ 30‬روز دیگر قابل تمدید باشـد‪.‬‬ ‫‪ -7‬میزان پیش پرداخت‪( %20 :‬بیست درصد) مبلغ اولیه پیمان (براساس شرح مندرج در اسناد مناقصه)‬ ‫‪ -8‬محل اجرا‪ :‬منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی‬ ‫‪ -9‬مبلغ براورد اولیه کارفرما‪ :‬به مبلغ ‪ 20/995/803/296‬ریال (بیست میلیارد و نهصد و نود و پنج میلیون و هشتصد و سه هزار و دویست و نود و شش ریال)‬ ‫‪ -10‬مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬تا ‪ 5‬روز پس از بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه ستاد ایران (بارگذاری اسناد همزمان با انتشار نوبت اول ا گهی مناقصه است)‬ ‫‪ -11‬مهلت بارگذاری اسناد مناقصه و پیشنهاد مالی‪ :‬تا ‪ 10‬روز پس از پایان مهلت دریافت اسناد مناقصه‬ ‫‪ -12‬ادرس سایت جهت دریافت و بارگذاری اسناد‪( www.setadiran.ir :‬در اسناد مناقصه به اختصار "سامانه ستاد" نامیده می شود)‬ ‫‪ -13‬ادرس‪ :‬شیراز‪ ،‬خیابان کریمخان زند‪ ،‬روبروی خیابان خیام‪ ،‬نبش کوچه ‪ ،42‬ساختمان شرکت بهره برداری نفت و گاز زا گرس جنوبی‬ ‫کمیسیون مناقصات‪07132138432 :‬‬ ‫کمیته فنی بازرگانی‪07132138285-8671 :‬‬ ‫تلفن های تماس‪ :‬اداره امور حقوقی و پیمان ها‪07132138396-8473 :‬‬ ‫‪ -14‬شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه‪ -1 :‬داشتن شخصیت حقوقی و مدارک ثبت شرکت (اساسنامه‪ ،‬ا گهی تاسیس روزنامه رسمی‪ ،‬اخرین تغییرات‪ ،‬شناسه ملی) و گواهینامه کد اقتصادی؛‬ ‫‪ -2‬ارائـه گواهینامـه تاییـد صالحیـت ایمنـی از اداره کل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی کـه دارای اعتبـار باشـد یـا نامـه تاییـد صالحیـت ایمنـی موقـت؛ ‪ -3‬دارا بـودن حداقـل پایـه ‪ 5‬در رشـته پیمانـکاری‬ ‫سـاختمان و ابنیـه؛ ‪ -4‬ارزیابـی سـاده براسـاس مـوارد منـدرج در قسـمت های ‪ 2‬و ‪ 3‬ایـن بنـد (بنـد ‪ )14‬انجـام می پذیرد‪.‬‬ ‫‪ -15‬براورد نهایی کارفرما به همراه صورتجلسه توضیح و تشریح اسناد مناقصه اعالم می شود‪.‬‬ ‫از کلیـه اشـخاص حقوقـی واجـد شـرایط بنـد ‪ 14‬دعـوت بـه عمـل می ایـد حدا کثـر براسـاس مهلـت مقـرر شـده در بنـد ‪ 10‬جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه بـه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد)‬ ‫ً‬ ‫مراجعه کرده و در مهلت قانونی تعیین شـده در بند ‪ ،11‬نسـبت به بارگذاری اسـناد مورد اشـاره اقدام کنند‪ .‬شـایان ذکر اسـت ارزیابی سـاده مناقصه گران به صورت غیرحضوری و صرفا از طریق سـامانه‬ ‫یسـت بارگذاری اسـناد و مدارک‪ ،‬بعد از مهلت مقرر میسـر‬ ‫یشـود‪ .‬بدیه ‬ ‫مذکور صورت خواهد گرفت‪ .‬همچنین ابتدا ارزیابی سـاده انجام شـده و درصورت اخذ شـرایط الزم‪ ،‬پا کات مربوطه گشـوده م ‬ ‫نمی باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/11/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/11/08 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1444369‬‬ ‫روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز زا گرس جنوبی‬ ‫‪3‬‬ ‫شـرکت خمیرمایـه و الـکل رازی (سـهامی عـام) درنظـردارد نسـبت بـه خریـد لولـه کربن اسـتیل موردنیـاز خـود از طریـق‬ ‫برگـزاری مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای اقـدام کنـد‪.‬‬ ‫مهلـت و محـل دریافـت اسـناد مناقصـه‪ :‬از شـرکت های واجـد شـرایط ایـن مناقصـه‪ ،‬دعـوت بـه عمـل می ایـد جهـت‬ ‫دریافت اسـناد مناقصه‪ ،‬ضمن در دسـت داشـتن معرفی نامه از شـرکت متبوعه و واریز مبلغ ‪ 500.000‬ریال به حسـاب‬ ‫شماره ‪ 0103106435002‬نزد بانک صادرات‪ ،‬به نام شرکت خمیرمایه و الکل رازی از تاریخ درج ا گهی به مدت ‪ 10‬روز‬ ‫بـه ادرس‪ :‬اهـواز‪ ،‬کیلومتـر ‪ 35‬جـاده ابـادان‪ ،‬جنـب دعبـل خزاعی‪ ،‬شـرکت خمیرمایـه و الـکل رازی‪ ،‬اداره تـدارکات و تامین کاال‬ ‫تلفـن تمـاس‪ 061-33131302 :‬نمابـر‪ 061-33131315 :‬و دفتـر تهـران‪ :‬خیابـان سـئول‪ ،‬نرسـیده به نیایش‪ ،‬نبـش ‪12‬متری دوم‪ ،‬پلا ک ‪ ،92‬منطقه ‪،19‬‬ ‫تلفـن تمـاس‪ 021-88673812-13 :‬مراجعـه و بـا ارائـه فیـش واریـزی مزبور به فروشـنده اسـناد‪ ،‬یک نسـخه از اسـناد مناقصـه را دریافت کنند‪.‬‬ ‫‪ -1‬دستگاه نظارت‪ ،‬معاونت بهره برداری شرکت است‪ .‬شرکت های متقاضی می توانند درخصوص سواالت فنی خود با شماره تلفن ‪061-33131492‬‬ ‫(مهندس معراجی) تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -2‬به پیشنهادات مبهم‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال شود‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬هزینه درج ا گهی برعهده برنده مناقصه است‪.‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1447263 :‬‬ ‫شرکت خمیرمایه و الکل رازی (سهامی عام)‬ ‫ا گهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت مجتمـع گاز پـارس جنوبـی درنظـردارد اقلام موردنیـاز خـود را بـا شـرایط ذیـل‪ ،‬به صـورت برگـزاری مناقصـه عمومـی دو مرحلـه ای‪ ،‬از طریق سـامانه‬ ‫تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) تامین کند‪.‬‬ ‫شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران‪2001096334000037 :‬‬ ‫شماره مناقصه و تقاضا‪ :‬تقاضای ‪ 0140002-AD‬مناقصه شماره ‪R1-1401/011‬‬ ‫موضوع مناقصه‪ /‬شرح مختصر اقالم درخواستی‪ :‬خرید ‪PIATE TITANIUM‬‬ ‫مبلـغ و نـوع تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار‪ :‬بـه مبلـغ ‪ 3/850/000/000‬ریـال به صورت یکی از تضامین قابل قبول وفق ایین نامه تضمین شـماره‬ ‫‪/123402‬ت‪50659‬هـ‍ مـورخ ‪ 1394/09/22‬هیات وزیران اسـت‪.‬‬ ‫مبلغ براوردی مناقصه‪ :‬به مبلغ ‪ 77/000/000/000‬ریال‬ ‫اخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد‪ 8 :‬روز پس از درج نوبت دوم ا گهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری و ارسال مستندات ارزیابی کیفی (رزومه) در سامانه ستاد‪ :‬ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد‬ ‫اخریـن مهلـت بارگـذاری پیشـنهادات فنـی‪ /‬مالـی در سـامانه سـتاد‪ :‬پـس از ارزیابـی کیفـی مناقصه گران‪ ،‬مسـتندات دریافت پیشـنهاد فنی و مالـی‪ ،‬به همراه برنامه زمانی‪ ،‬از طریق سـامانه سـتاد‬ ‫ارسـال می شود‪.‬‬ ‫ادرس مناقصه گزار‪ :‬استان بوشهر‪ ،‬شهرستان عسلویه‪ ،‬شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی‪ ،‬پاالیشگاه اول‪ ،‬اداره خرید‬ ‫بدیهی سـت کلیـه فراینـد برگـزاری مناقصـه الکترونیکـی‪ ،‬از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) بـه نشـانی ‪ www.setadiran.ir‬انجام می پذیرد و به پیشـنهادهای خارج از سـامانه‬ ‫سـتاد‪ ،‬هیچگونـه ترتیـب اثـری داده نخواهـد شـد‪ .‬لـذا مناقصه گران بایسـتی نسـبت به ثبت نام در سـامانه سـتاد و دریافـت گواهی امضا الکترونیکـی اقدام کنند‪.‬‬ ‫مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت ‪ www.SPGC.ir‬مراجعه و یا با شماره تلفن های ‪ 07731314335-4329‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/11/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/11/03 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1443641‬‬ ‫روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫هر هفتهدوشنبه ها‬ ‫‪ 24‬صفحه‬ ‫دوشنبه ‪ 3‬بهمن ‪/1401‬اول رجب ‪1444‬‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪ 23‬ژانویه ‪ /2023‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 432‬تومان‬ ‫بهارهکیانافشار؛جستوجوگر‬ ‫نقشهایبهیادماندنی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫‪w w w. m a gl a nd. i r‬‬ ‫‪www. s a r a f ra z a nne w s . i r‬‬ ‫‪saraf ra z a n 9 4 @ g ma i l . c o m‬‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫ شنبه ‪ 8‬بهمن ‪ 1401‬شماره‪2702‬‬ ‫فرمانده نیروی دریایی سپاه‪:‬‬ ‫دشمن‬ ‫با اشتباهات خودش شکست خورد‬ ‫فرمانــده نیــروی دریایــی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی‬ ‫گف ــت‪ :‬ب ــه دش ــمن زب ــون ش ــده به صراح ــت می گویی ــم‬ ‫ً‬ ‫قطع ــا ا گ ــر ارام ــش و امنی ــت مل ــت م ــا را نش ــانه بگی ــرد‪ ،‬در‬ ‫هم ــان س ــطح و بیش ــتر خس ــارت خواه ــد دی ــد‪ .‬س ــردار‬ ‫علیرضــا تنگســیری در یــادواره شــهدای واالمقــام منطقــه‬ ‫بردخ ــون و س ــردار ش ــهید «یوس ــف بردس ــتانی» فرمان ــده‬ ‫گــردان کمیــل تیــپ حضــرت امیـر ؟ع؟ بوشــهر در بردخون‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدا و تکریــم جایــگاه‬ ‫و مق ــام ان ــان کمتری ــن وظیف ــه در ح ــق شهداس ــت ت ــا‬ ‫بتوانی ــم ب ــا معرف ــی س ــبک زندگ ــی ش ــهدا‪ ،‬س ــیره و من ــش‬ ‫نه ــا را بشناس ــیم و ب ــه دیگ ــران بشناس ــانیم ک ــه‬ ‫رفت ــاری ا ‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫تم ــام مش ــکالت دنی ــوی و اخ ــروی م ــا ح ــل م ‬ ‫ب هگ ــزارش مه ــر؛ فرمان ــده نی ــروی دریای ــی س ــپاه بااش ــاره به‬ ‫یهــای شــهدا کــه بایــد بــرای مــا درس و الگــو‬ ‫برخــی از ویژگ ‬ ‫نهــا عمــل نماییــم‪ ،‬افــزود‪ :‬شــهدا‬ ‫باشــد‪ ،‬یــاد بگیریــم و بــه ا ‬ ‫والیتم ــدار‪ ،‬مس ــئولیت پذیر‪ ،‬خس ــتگی ناپذیر بودن ــد‪ ،‬در‬ ‫یک ــه انج ــام می دادن ــد تعه ــد و تخص ــص می داش ــتند‪،‬‬ ‫کار ‬ ‫ً‬ ‫شــهدا کامــا مردمــی بودنــد‪ ،‬بیــن مــردم و بــا مــردم بودنــد‪،‬‬ ‫ش ــهدا نس ــبت ب ــه رعای ــت ح ــال‪ ،‬ح ــرام و ح ــدود ش ــرعی‬ ‫حس ــاس بودن ــد‪ ،‬نس ــبت ب ــه بیت الم ــال خیل ــی مواظب ــت‬ ‫نه ــا جه ــادی و انقالب ــی کار می کردن ــد‪ ،‬ش ــهدا‬ ‫داش ــتند‪ ،‬ا ‬ ‫ً‬ ‫حقیقت ــا ج ــان ف ــدای مل ــت و وط ــن بودن ــد‪ .‬ش ــهدا در‬ ‫پیش ــرفت‪ ،‬عزت افرین ــی و اقت ــدار ای ــران اس ــامی نق ــش‬ ‫بس ــزایی داش ــتند الحم ــداهلل ام ــروز ه ــم به برک ــت انق ــاب‬ ‫شه ــای‬ ‫اس ــامی و هدای ــت داهیان ــه امام ــان انق ــاب‪ ،‬روی ‬ ‫بســیارخوبی داریــم‪ ،‬جوانانــی مومــن‪ ،‬مخلــص‪ ،‬جهــادی‪،‬‬ ‫نه ــا‬ ‫ایثارگ ــر و دانش ــمندانی متعه ــد و کوش ــا ک ــه تع ــداد ا ‬ ‫ً‬ ‫نه ــا‬ ‫خیلی زی ــاد هس ــت و اص ــا قابل تص ــور نیس ــت ا ‬ ‫شه ــای‬ ‫شه ــای ش ــبانه روزی خ ــود‪ ،‬جه ‬ ‫توانس ــتند ب ــا تال ‬ ‫علم ــی بس ــزایی رق ــم بزنن ــد و دش ــمن را متحی ــر نمودن ــد‪،‬‬ ‫درعین اینک ــه م ــا را تحری ــم ک ــرده بودن ــد‪ ،‬در هم ــه‬ ‫حوز هه ــای اساس ــی و بنیادی ــن‪ ،‬ام ــروز دیگ ــر نی ــازی ب ــه‬ ‫نه ــا ثم ــرات انق ــاب‬ ‫هی ــچ تخص ــص خارج ــی نداری ــم‪ ،‬ای ‬ ‫یس ــت ک ــه دانش ــمندان ج ــوان و متعه ــد تربی ــت‬ ‫اسالم ‬ ‫ک ــرد زن ــان عفی ــف ه ــم دراین عرص ــه پاب هپ ــای م ــردان‬ ‫و بلک ــه بیش ــتر دراین عرص هه ــا نقش افرین ــی کردن ــد؛‬ ‫دشــمن نمی توانــد مســیر پیشــرفت را ببینــد و مذبوحانــه‬ ‫ت ــاش می کن ــد این مس ــیر متح ــول را ب ــا ایج ــاد خلل ــی‬ ‫مث ــل راه ان ــدازی اغتش ــاش ها و اته ــام افکن ــی کاذب‬ ‫رس ــانه ای‪ ،‬بگی ــرد‪ .‬جوان ــان م ــا ک ــه این ــدگان ای ــن نظ ــام‬ ‫مقت ــدر هس ــتند بای ــد این مه ــم را به خوب ــی ب ــا مطالع ــه‬ ‫و تحلی ــل درس ــت‪ ،‬درک کنن ــد‪ .‬دری ــادار تنگس ــیری‬ ‫بااش ــاره به اینکه دش ــمن ب ــا اش ــتباهات خ ــودش و‬ ‫بدون اینک ــه م ــا اقدام ــی کنی ــم شکس ــت خ ــورد‪ ،‬تصری ــح‬ ‫ک ــرد‪ :‬در قضای ــای اخی ــر‪ ،‬دش ــمن از هم ــه ظرفی ــت خ ــود‬ ‫اس ــتفاده ک ــرد و به خی ــال خ ــودش می خواس ــت ب ــا فش ــار‬ ‫حدا کث ــری و جن ــگ ترکیب ــی‪ ،‬حرک ــت روبه جل ــوی انق ــاب‬ ‫اســامی را کنــد یــا متوقــف کنــد امــا زهــی خیــال باطــل! کــه‬ ‫او بتوانــد کوچک تریــن اقدامــی علیــه ایــن ملــت قهرمــان‬ ‫و ب ــزرگ انج ــام ده ــد‪.‬‬ ‫چشم انداز‬ ‫لزوم وجود معاینه فنی کارامد‬ ‫معـاون اسـبق سـازمان حفاظـت محیط زیسـت تعییـن‬ ‫سـن فرسـودگی خـودرو را بی معنـا دانسـت و گفـت‪ :‬در‬ ‫دنیـا نیـز ملا ک معاینـه فنی کارامد اسـت‪ .‬به گزارش ایسـنا؛‬ ‫مـاده ‪ ۸‬قانـون هـوای پـا ک‪ ،‬دولـت را موظـف بـه تعییـن‬ ‫سـن فرسـودگی انـواع وسـایل نقلیه کـرده بـود؛ ازایـن رو‬ ‫براسـاس قانـون‪ ،‬در ایین نامـه مـاده ‪ ۸‬قانـون هـوای پـا ک‬ ‫سـن فرسـودگی وسـایل نقلیه را تعییـن شـده بـود‪ .‬در سـال‬ ‫‪ ۹۸‬فـردی بـه دیـوان عدالـت اداری دربـاره ایـن ایین نامـه‬ ‫شـکایت کـرده بـود‪ .‬ایـن فـرد یـک خـودروی تویوتـای‬ ‫‪۲۰‬سـاله داشـت کـه براسـاس قانـون بایـد اسـقاط‬ ‫لندکـروز ‬ ‫شـود‪ ،‬امـا بـا شـکایت بـه دیـوان عدالـت اداری توانسـت‬ ‫ایین نامـه مـاده ‪ ۸‬قانـون هـوای پـا ک را ابطـال کنـد‪ .‬دیوان‬ ‫عدالـت اداری دراین زمینـه از شـورای نگهبـان اسـتعالم‬ ‫گرفتـه بـود و براسـاس نظـر فقهـای ایـن شـورا‪ ،‬تعییـن سـن‬ ‫فرسـودگی بـرای خودروهـا خلاف شـر ع اسـت و رای بـه‬ ‫ابطـال ان دادنـد‪ .‬شـورای نگهبان همچنیـن تا کید کرد که‬ ‫راهکارهـای بهتـری دراین زمینـه وجـود دارد‪ .‬بدین جهـت‬ ‫سـال ‪ ۹۹‬بـود کـه براسـاس اسـتعالم دیـوان عدالـت اداری‬ ‫از شـورای نگهبـان طبـق ایین نامـه مـاده ‪ ۸‬قانـون هـوای‬ ‫پـا ک کـه دربـاره سـن فرسـودگی انـواع وسـایل نقلیه بـود‬ ‫ابطال شـد‪ .‬در سـال ‪ ۱۴۰۰‬براسـاس ایین نامه اجرایی ماده‬ ‫‪ ۸‬قانـون هـوای پـا ک کـه بـا رویکـرد حفـظ حـق مالکیـت‬ ‫افـراد درخصـوص وسـیله نقلیه و افزایـش نظـارت بـر انجـام‬ ‫معاینـه فنـی ب هجـای تعییـن مطلـق سـن به عنـوان معیـار‬ ‫فرسـودگی خـودرو باتوج هبـه کاهـش ایمنـی و االیندگـی‬ ‫انـواع وسـایل نقلیه با گذشـت زمان دراثـر اسـتهال ک و‬ ‫پوسـیدگی اجـزا و بدنـه‪ ،‬شـاخص سـن مـرز فرسـودگی‬ ‫به جای سـن فرسـودگی تعیین شـد و خودروهای مشمول‬ ‫ملـزم بـه افزایـش دفعـات سـاالنه معاینـه فنـی و افزایـش‬ ‫هزین ههـای تـردد هسـتند‪ .‬معیـار فرسـوده بودن یـک‬ ‫جکـردن خودروهـای فرسـوده‬ ‫خـودرو طبـق ایین نامـه خار ‬ ‫و قانـون هـوای پـا ک «مـرز سـن فرسـودگی» اسـت‪ .‬سـن‬ ‫فرسـودگی بـرای خودروهـای عمومـی بنزینـی و دوگان هسـوز‬ ‫‪۱۰‬سـال‪،‬‬ ‫تسـال‪ ،‬خودروهـای عمومـی پایه گازسـوز ‬ ‫هش ‬ ‫‪۱۴‬سـال‪ ،‬وانـت پایه گازسـوز ‪ ۱۴‬سـال‪ ،‬بنزینـی‬ ‫عمومـی برقـی ‬ ‫نشـهری دیزلـی‬ ‫دوگان هسـوز دیزلـی ‪۱ ۳‬سـال‪ ،‬اتوبـوس درو ‬ ‫‪۱۰‬سـال‪ ،‬اتوبوس شـهری‬ ‫تسـال‪ ،‬اتوبـوس پایه گازسـوز ‬ ‫هش ‬ ‫لبـاس‬ ‫یبـوس و مید ‬ ‫برقـی بازسازی شـده ‪ ۲۰‬سـال‪ ،‬مین ‬ ‫تسـال و پایـه گاز‬ ‫نشـهری دیزلـی هش ‬ ‫نشـهری و برو ‬ ‫درو ‬ ‫‪۲۰‬سـال درنظـر گرفتـه‬ ‫‪ ۱۰‬سـال و بـرای برقـی بازسازی شـده ‬ ‫‪۱۰‬سـال‪،‬‬ ‫شـده اسـت‪ .‬سـن فرسـودگی اتوبوس برون شـهری ‬ ‫کشنده‪ ،‬کامیون و کامیونت ‪ ۱۶‬سال‪ ،‬موتورسیکلت بنزینی‬ ‫شسـال و موتورسـیکلت‬ ‫جسـال‪ ،‬انژکتوری ش ‬ ‫کاربراتوری پن ‬ ‫‪۱۲‬سـال اسـت‪ .‬بـرای سـواری های دولتـی سـن‬ ‫برقـی ‬ ‫فرسـودگی ‪ ۱۳‬سـال درنظـر گرفتـه شـده اسـت‪ .‬در ‪ ۱۸‬دی‬ ‫سـال جـاری سـردار سـید کمـال هادیانفـر؛ رئیس پلیـس‬ ‫راهور فراجا خواسـتار بازگشـت سن فرسـودگی به خودروها‬ ‫و جدی گرفته شدن موضوع اسقاط خودروهای فرسوده‬ ‫شـد‪ .‬یوسـف رشـیدی؛ معـاون اسـبق سـازمان حفاظـت‬ ‫شبـه درخواسـت بـرای بازگشـت‬ ‫محیط زیسـت دروا کن ‬ ‫سـن فرسـودگی خـودرو اظهـار کرد‪ :‬سـن فرسـودگی خـودرو‬ ‫موضوعـی بی معناسـت چرا کـه امـکان دارد فـردی از‬ ‫خـودرو به نحـوی خوبـی نگهـداری کنـد کـه تـا ‪ ۳۰‬سـال هـم‬ ‫جسـال‬ ‫فرسـوده نشـود امـا درمقابـل فـرد دیگـری پـس از پن ‬ ‫خـودرو خـود را بـه یـک خـودرو فرسـوده تبدیـل کنـد‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪ :‬در دنیـا ملا ک فرسـودگی خودروهـا معاینـه فنـی‪،‬‬ ‫تجهیزات کنترل الودگی و تجهیزات ایمنی خودروهاست‪.‬‬ ‫نهـا بـرای ملا ک بـودن‬ ‫بایـد تجربـه دنیـا و توجیهـات ا ‬ ‫معاینـه فنـی را دیـد‪ .‬ایـن کارشـناس الودگـی هـوا تا کیـد و‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬غیـر از خودروهـای کلکسـیونی‪ ،‬ا کنـون‬ ‫بسـیاری از خودروهـای درحال تـردد به قـدری خـوب‬ ‫نگهـداری شـده اند کـه تـا ‪ ۱۰‬سـال اینده نیـز شـاید فرسـوده‬ ‫نشـوند‪ .‬خـودرو ماننـد انسـان سـن پیـری نـدارد‪ .‬رشـیدی‬ ‫درپایـان ضمن اشـاره به ضـرورت وجود معاینه فنی کارامد‬ ‫گفـت‪ :‬معاینـه فنی موجود باید تبدیل به یک معاینه فنی‬ ‫یکـه‬ ‫کارامـد شـود‪ .‬سیسـتم ها بایـد بـه روز باشـند به طور ‬ ‫شهـای کنتـرل الودگـی هوا‪ ،‬کاتالیسـت‪ ،‬عملکـرد موتور‬ ‫بخ ‬ ‫و سیستم های ایمنی را بهتر چک کنند‪ .‬یک معاینه فنی‬ ‫خـوب می توانـد بسـیاری از مشـکالت مـا را حـل کنـد‪.‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫افزایش ‪ 300‬درصدی بهای برق‬ ‫ ندازی موج جنایت در کرانه باختری و نوار غزه‬ ‫بازرا ها‬ ‫ِ‬ ‫علت تنش افرینی جدید اسرائیل چیست؟‬ ‫رژیـم صهیونیسـتی مـوج جدیـدی از جنایـت‬ ‫و تنش افرینـی را در کرانـه باختـری و نـوار غـزه‬ ‫بـه راه انداختـه کـه بایـد علـل و عوامـل را در‬ ‫وضعیـت درونـی ایـن رژیـم جسـت‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫پایـگاه اطالع رسـانی دولـت؛ کرانـه باختـری رود‬ ‫اردن روز پنجشـنبه شـاهد یـورش ارتـش رژیـم‬ ‫صهیونیسـتی بـه شـهر جنیـن و جنایت افرینـی‬ ‫جدیـدی بـود کـه درجریـان ان ‪ ۱۰‬شـهروند‬ ‫فلسـطینی شـهید و دسـتکم ‪ ۱۹‬نفـر دیگـر‬ ‫زخمـی شـدند‪ .‬مقاومـت فلسـطین کـه در‬ ‫ما ههـای اخیـر بـر شـدت حملات خـود علیـه‬ ‫اهـداف صهیونیسـتی و مقابله با نظامیـان رژیم‬ ‫صهیونیسـتی به ویـژه در کرانـه باختـری و قدس‬ ‫اشـغالی افـزوده اسـت‪ ،‬این بار نیز با یـورش ان ها‬ ‫بـه اردوگاه جنیـن مقابلـه کـرد کـه به دنبـال ان‬ ‫یهـای شـدیدی بیـن دو طـرف روی داد‪.‬‬ ‫درگیر ‬ ‫ایـن یـورش نظامیـان صهیونیسـت و شـهادت‬ ‫‪ ۱۰‬فلسـطینی تنهـا در یـک روز بـا وا کنـش شـدید‬ ‫نهـا‬ ‫گرو ههـای مقاومـت فلسـطین روبـرو شـد و ا ‬ ‫در بیانی ههـای جدا گانـه تا کیـد کردند که انتقام‬ ‫خـون ایـن شـهیدان را خواهنـد گرفـت و راه‬ ‫مقاومـت را اسـتوارتر از همیشـه ادامـه خواهنـد‬ ‫داد‪ .‬درپـی هشـدار مقاومـت فلسـطین بـود کـه‬ ‫رژیـم صهیونیسـتی از ترس به حالـت اماده باش‬ ‫درامد و مجبور شـد تا سـامانه های ضدموشکی‬ ‫موسـوم بـه «گنبـد اهنیـن» را در مـرز فلسـطین‬ ‫یسـت که‬ ‫بـا نـوار غـزه مسـتقر کنـد‪ .‬این درحال ‬ ‫یهـای گذشـته مقاومـت بـا‬ ‫تجربـه درگیر ‬ ‫رژیـم صهیونیسـتی ناتوانـی ایـن سـامانه ها‬ ‫درمقابل هبـا موشـک های مقاومـت را کـه هـرروز‬ ‫درحال توسـعه اسـت‪ ،‬نشـان داده بـود‪ .‬در‬ ‫پـی جنایـت افرینـی ارتـش رژیـم صهیونیسـتی‬ ‫در شـهر جنیـن و وعـده مقاومـت بـرای پاسـخ‬ ‫بـه ان‪ ،‬سـحرگاه امـروز جمعـه چنـد فرونـد‬ ‫موشـک از نـوار غـزه ب هسـمت اراضـی اشـغالی‬ ‫فلسـطین ازجملـه شـهرک صهیونیست نشـین‬ ‫عسـقالن شـلیک شـد و باردیگر هراس را در دل‬ ‫نهـا را مجبـور بـه‬ ‫صهیونیسـت ها انداخـت و ا ‬ ‫فـرار بـه پناهـگاه کـرد‪ .‬رسـانه های صهیونیسـت‬ ‫بـا تاییـد حملات موشـکی مقاومـت از نـوار غـزه‬ ‫ب هسـوی شـهرک های صهیونیسـتی‪ ،‬تعـداد‬ ‫ایـن موشـک ها را هشـت فروند اعلام کـرده و‬ ‫گفتنـد کـه سـه موشـک ب هسـوی عسـقالن‪ ،‬سـه‬ ‫موشـک بـه «اشـکول»‪ ،‬یـک موشـک بـه «شـاعر‬ ‫بـه نجـف» و یـک موشـک نیـز بـه «کفـار غـزه»‬ ‫شـلیک شـد‪ .‬در پـی پاسـخ موشـکی مقاومـت‬ ‫بـه جنایـت جدیـد رژیـم صهیونیسـتی در شـهر‬ ‫جنیـن‪ ،‬جنگند ههـای ایـن رژیـم بامـداد امـروز‬ ‫مواضعـی در نـوار غـزه را هـدف قـرار دادنـد کـه‬ ‫بـا پاسـخ پدافنـدی مقاومـت فلسـطین روبـرو‬ ‫نهـای شـهید عزالدیـن القسـام‬ ‫شـد‪ .‬گردا ‬ ‫شـاخه نظامـی جنبـش حمـاس بامـداد جمعـه‬ ‫اعلام کردنـد کـه پدافنـد هوایـی ایـن جنبـش بـا‬ ‫جنگند ههـای رژیـم صهیونیسـتی در اسـمان‬ ‫نهـا‬ ‫نـوار غـزه مقابلـه کـرده اسـت‪ .‬ایـن گردا ‬ ‫در بیانیـه خـود تصریـح کـرد کـه مقابلـه بـا‬ ‫حملات هوایـی ارتـش رژیـم صهیونیسـتی بـا‬ ‫موشـک های زمین ب ههـوا و بـا پدافنـد هوایـی‬ ‫صـورت گرفتـه اسـت‪ .‬در سـایه این وضعیـت‪،‬‬ ‫یشـود کـه چـرا رژیـم‬ ‫ایـن پرسـش مطـرح م ‬ ‫اسـرائیل دراین برهـه زمانـی مشـخص به دنبـال‬ ‫تشـدید درگیـری و تنش افرینـی به ویـژه در کرانـه‬ ‫باختـری رفتـه اسـت؟ پاسـخ بـه ایـن سـوال را‬ ‫شـاید بتـوان در اوضاع واحـوال درونـی رژیـم‬ ‫صهیونیسـتی جسـتجو کرد‪ .‬رژیم صهیونیسـتی‬ ‫نهـای‬ ‫درطـول سـال های اخیـر دچـار بحرا ‬ ‫متعـدد و روزافزونـی به ویـژه درزمین ٔـه سیاسـی‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬برگـزاری پنـج انتخابـات زودهنـگام‬ ‫پارلمانـی به خاطـر ناتوانـی نخسـت وزیر در‬ ‫تشـکیل کابینـه یـا فروپاشـی ان تنهـا درطـول‬ ‫سه سال گذشـته‪ ،‬خـود گـواه ایـن بحـران و‬ ‫یسـت کـه اثـر خـود را بـر دیگـر‬ ‫بی ثباتـی سیاس ‬ ‫جنب ههـای زندگـی صهیونیسـت ها برجـای‬ ‫گذاشـته اسـت‪ .‬در پنجمیـن انتخابـات پارلمانی‬ ‫ً‬ ‫رژیـم صهیونیسـتی کـه اخیـرا برگـزار شـد‪ ،‬ائتلاف‬ ‫راست افراطی به رهبری حزب لیکود که ریاست‬ ‫ان را «بنیامین نتانیاهو» برعهده دارد‪ ،‬توانسـت‬ ‫نخـود‬ ‫‪ ۶۴‬کرسـی از ‪ ۱۲۰‬کرسـی پارلمـان را ازا ‬ ‫کنـد و به دنبـال ان‪ ،‬کابینـه ای متشـکل از راسـت‬ ‫سـکوالر و راسـت دینـی افراطـی بـا مشـارکت‬ ‫احـزاب صهیونیسـتی و حریـدی تشـکیل‬ ‫دهـد‪ .‬ایـن کابینـه را شـاید بتـوان تندروتریـن و‬ ‫افراطی ترین کابینه رژیم صهیونیستی دانست‪.‬‬ ‫یکـردن احـزاب دینـی‬ ‫نتانیاهـو بـرای راض ‬ ‫صهیونیسـتی و حریـدی به منظـور ائتلاف بـا او‬ ‫در انتخابـات و پـس ازان بـرای توانایـی جهـت‬ ‫تشکیل کابینه‪ ،‬باج خواهی های ان ها را براورده‬ ‫نهـا تقسـیم کـرد‪،‬‬ ‫و غنائـم سیاسـی را بیـن ا ‬ ‫یکـه صـدای اعضـای خـود لیکـود نیـز از‬ ‫تاجای ‬ ‫نهـا از نتانیاهـو ب هشـدت‬ ‫این وضعیـت درامـد‪ .‬ا ‬ ‫به خاطـر دادن ا کثریـت پسـت ها بـه احـزاب‬ ‫دینـی صهیونیسـتی و حریـدی انتقاد کردنـد‪ .‬در‬ ‫اردوگاه مقابـل‪ ،‬ائتالف راسـت افراطی به ریاسـت‬ ‫نتانیاهـو نیـز «یائیـر الپیـد» نخسـت وزیر سـابق‬ ‫و رئیـس حـزب «یـش عتیـد» و «بنـی گانتـس»‬ ‫وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی صف ارایی‬ ‫کردنـد کـه پـس از شکسـت در انتخابـات اخیـر‪،‬‬ ‫جنـاح اپوزیسـیون را تشـکیل دادنـد‪ .‬این جناح‬ ‫از روز بعـد از انتخابـات بـرای نتانیاهـو و ائتلاف‬ ‫حا کم شمشیر را از رو کشید و به انتقاد گسترده‬ ‫از نتانیاهـو و ائتلاف او پرداخـت و دربـاره تبعـات‬ ‫و پیامدهـای کابینـه نتانیاهـو و سیاسـت های‬ ‫ان بـرای سرنوشـت اینـده ایـن رژیـم ب هشـدت‬ ‫ابـراز نگرانـی کـرد‪ .‬اعضـای جنـاح اپوزیسـیون‬ ‫هشـدار دادنـد کـه سیاسـت های ایـن کابینـه‪،‬‬ ‫رژیم صهیونیستی را به سوی فروپاشی تدریجی‬ ‫و جنـگ داخلـی سـوق خواهـد داد و ا گـر در بـر‬ ‫همیـن پاشـنه بچرخـد‪ ،‬نابـودی درانتظـار ایـن‬ ‫رژیـم خواهـد بـود‪ .‬هرچـه از عمـر رژیـم نامشـروع‬ ‫صهیونیسـتی گذشـته‪ ،‬شـکاف ها و اختالفـات‬ ‫طبقاتـی و چنددسـتگی در درون ایـن رژیـم‬ ‫افزایـش یافتـه اسـت کـه نمون ههـای ان را در‬ ‫سـال های گذشـته در تظاهـرات متعـدد قشـر‬ ‫نهـا نسـبت‬ ‫سـکوالر مشـاهده شـده اسـت‪ .‬ا ‬ ‫بـه اختصـاص بودجـه و منابـع مالـی رژیـم‬ ‫صهیونیسـتی بـه قشـر دینـی صهیونیسـتی و‬ ‫حریـدی و دادن امتیـازات گسـترده اقتصـادی‬ ‫نهـا ب هشـدت‬ ‫درطـول سـال های گذشـته بـه ا ‬ ‫انتقـاد کرده انـد؛ به ویژ هکـه نفـوذ ایـن قشـر در‬ ‫همـه سـاختارهای سیاسـی‪ ،‬اقتصـادی‪ ،‬نظامی‬ ‫و امنیتـی رژیـم صهیونیسـتی روزبـه روز افزایـش‬ ‫یافتـه اسـت‪ .‬حـال بـا روی کارامـدن پرقـدرت‬ ‫جنـاح راسـت دینـی صهیونیسـتی و حریـدی در‬ ‫قالـب کابینـه نتانیاهـو بایـد منتظـر تشـدید ایـن‬ ‫فهـا‬ ‫نهـای داخلـی بیـن طی ‬ ‫شـکاف ها و بحرا ‬ ‫و اقشـار مختلـف صهیونیسـت ها بـود‪ .‬اولیـن‬ ‫گا مهـای نتانیاهـو بـرای سـپردن پسـت ها وزرای‬ ‫به اشخاصی مثل «ایتامارا بن گویر» رهبر حزب‬ ‫افراطی «عوتسما یهودیت»‪« ،‬بزالل اسموتریچ»‬ ‫رهبـر حـزب افراطـی «صهیونیسـم دینـی»‪،‬‬ ‫«اریـه درعـی» رهبـر حـزب ارتدکـس «شـاس»‪،‬‬ ‫«اسـحاق گولـد نوپـف» رهبـر حـزب ارتدکـس‬ ‫«اتحـاد یهودیـت توراتـی» و «اوی ماعـوز» رهبـر‬ ‫شهـای سیاسـی ‪ -‬دینـی‬ ‫حـزب «نوعـم» و گرای ‬ ‫نهـای‬ ‫نهـا بـا اعتـراض گسـترده احـزاب و جریا ‬ ‫ا ‬ ‫اپوزیسیون روبرو شد اما تصمیم کابینه نتانیاهو‬ ‫بـرای اصلاح قوانیـن قضایـی ماننـد بنزینـی بـود‬ ‫کـه شـعله اتـش بحـران را ب هشـدت افزایـش داد و‬ ‫به تظاهرات گسترده بیش از یک صد هزارنفری‬ ‫علیـه ایـن کابینـه و سیاسـت های ان منجـر‬ ‫شـد‪ .‬حـال هـر شـنبه تبدیـل بـه روز تظاهـرات‬ ‫علیـه کابینـه نتانیاهـو در تل اویو‪ ،‬حیفـا و قدس‬ ‫اشـغالی شـده اسـت‪ .‬اعضـا و سیاسـتمداران‬ ‫جنـاح اپوزیسـیون بـا حملـه بـه طـرح اصلاح‬ ‫قوانیـن قضایـی‪ ،‬ان را اخریـن میـخ بـر تابـوت‬ ‫«اسـتقالل دسـتگاه قضایـی» و «دموکراسـی»‬ ‫موردادعـای صهیونیسـت دانسـته اند؛ امـا در‬ ‫نهـا حملـه و مخالفـان‬ ‫مقابـل نتانیاهـو بـه ا ‬ ‫خـود و کابینـه اش را درو غگـو خطـاب کـرده‬ ‫نهـا‬ ‫یهـای دوجانبـه ا ‬ ‫اسـت‪ .‬ا کنـون اتهام زن ‬ ‫بـه جایـی رسـیده اسـت کـه حتـی صـدای‬ ‫«اسـحاق هرتـزوگ» رئیـس رژیـم صهیونیسـتی‬ ‫کسـو خواسـته‬ ‫نیـز درامـده اسـت و او ازی ‬ ‫اسـت کـه ائتلاف نتانیاهـو و جنـاح اپوزیسـیون‬ ‫یهـای داخلـی را جـار نزننـد و‬ ‫اختلاف و درگیر ‬ ‫ازسـوی دیگر‪ ،‬دربـاره بروز جنگ داخلی و انفجار‬ ‫اوضاع در درون این رژیم به شدت هشدار داده‬ ‫اسـت‪ .‬به اعتقـاد تحلیلگـران سیاسـی‪ ،‬در سـایه‬ ‫این بحران شـدید داخلی و درگیری های شـدید‬ ‫سیاسـی‪ ،‬نتانیاهـو هماننـد گذشـته سیاسـت‬ ‫کهنـه صـدور بحـران را درپیـش گرفتـه و باردیگـر‬ ‫بـه تکاپـو افتـاده تـا ازطریـق اغـاز دور جدیـدی‬ ‫از جنایـت و تنش افرینـی علیـه ملـت فلسـطین‪،‬‬ ‫صهیونیسـت ها اعـم از موافقـان و مخالفـان را‬ ‫پشـت سیاسـت های خـود علیـه فلسـطینی ها‬ ‫یسـت که به عقیـده ایـن‬ ‫بسـیج کنـد‪ .‬این درحال ‬ ‫تحلیلگـران سیاسـی‪ ،‬بحـران کنونـی در درون‬ ‫نقـدر شـدید اسـت کـه بـا‬ ‫رژیـم صهیونیسـتی ا ‬ ‫چنیـن اقداماتی‪ ،‬سـران صهیونیسـت نخواهند‬ ‫توانسـت بر ان سـرپوش گذشته یا ان را خاموش‬ ‫کننـد و ازایـن رو‪ ،‬بایـد در هفت ههـا و ما ههـای‬ ‫یهـای‬ ‫اینـده شـاهد تـداوم و افزایـش درگیر ‬ ‫ً‬ ‫سیاسـی در درون ایـن رژی ِـم اساسـا بحـران زده‬ ‫یگـذرد‪ ،‬بـر بی ثباتـی‬ ‫بـود؛ رژیمـی کـه هرچـه م ‬ ‫یشـود تـا‬ ‫و شـکاف های داخلـی ان افـزوده م ‬ ‫درنهایـت بـه سرنوشـت حتمی و نابـودی نهایی‬ ‫خـود در اینـده دچـار شـود‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۶‬برابری چاه های اب غیرمجاز؛ بالی جان تاالب ها‬ ‫در چندسال اخیر مدام خبرهای ناخوشایندی‬ ‫نهـا‬ ‫یشـنویم؛ همـه ا ‬ ‫از وضعیـت ابـی کشـور م ‬ ‫نشـان دهنده این اسـت که وضعیـت ذخایـر‬ ‫سـدها و منابـع ابـی زیرزمینـی کشـور مناسـب‬ ‫کسـالی و کم بارشـی فشـار‬ ‫نیسـت؛ ازطرفی خش ‬ ‫اورده و مشـکالت زیـادی را رقـم زده اسـت‪ .‬البتـه‬ ‫یهـای خوبـی در‬ ‫در چندهفته گذشـته‪ ،‬بارندگ ‬ ‫سراسـر کشـور رخ داد کـه براسـاس اعلام وزارت‬ ‫نیـرو‪ ،‬حـدود ‪ ۴۰‬درصـد ذخایـر سـدهای کشـور‬ ‫پـر شـده اسـت امـا بنابـر اعتقـاد کارشناسـان‪،‬‬ ‫کسـالی و کم ابـی چندسال گذشـته‬ ‫خش ‬ ‫ب هحـدی زیـاد بـوده و منابـع ابـی را از بیـن بـرد‬ ‫شهـا جبـران ان همـه عقب ماندگـی‬ ‫کـه ایـن بار ‬ ‫را نمی کنـد؛ بنابرایـن نبایـد فکـر کنیـم کـه بـا ایـن‬ ‫شهـا کمبـود منابـع ابـی جبـران شـده اسـت‪.‬‬ ‫بار ‬ ‫یهـا‪ ،‬سـازمان هواشناسـی‬ ‫تاپیش ازایـن بارندگ ‬ ‫اعلام کـرده بود کـه بارش های کشـور صفردرصد‬ ‫یسـت که‬ ‫کمتـر از معمـول اسـت؛ این درحال ‬ ‫حـدود درصـد از مسـاحت کشـور درگیـر‬ ‫فهـای متفـاوت‬ ‫کسـالی بـا شـدت و ضع ‬ ‫خش ‬ ‫اسـت‪ .‬همچنیـن بنابـر اعلام شـرکت مهندسـی‬ ‫اب وفاضلاب‪ ،‬حـدود ‪ ۲۷۰‬شـهر دچـار تنـش‬ ‫یسـت؛ ازسـویی فرسـودگی خطـوط لولـه‬ ‫اب ‬ ‫انتقـال اب موجـب هدررفـت ‪ ۲۵‬درصـد اب‬ ‫یشـود کـه خسـارتی‬ ‫در شـبکه اب رسـانی م ‬ ‫معـادل ‪ ۶۵‬هزارمیلیاردتومـان در قالـب زیـان‬ ‫نشـرایط پیـش‬ ‫انباشـته به همـراه دارد‪ .‬وقتـی ای ‬ ‫می ایـد‪ ،‬بـرای جبـران ان اقدامـات مختلـف‬ ‫ازجملـه احـداث چا ههـای عمیـق در جای جای‬ ‫دشـت ها صـورت می گیـرد کـه تعـدد ایـن چا ههـا‬ ‫یشـود تـا شـیره زمیـن کشـیده و دیگـر‬ ‫موجـب م ‬ ‫توانـی بـرای منابـع ابـی زیرزمینـی باقـی نمانـد‪.‬‬ ‫دراین وضعیـت مشـکالت زیـادی متوجـه‬ ‫شهـای مختلـف ازجملـه محیط زیسـت‬ ‫بخ ‬ ‫یشـود‪ .‬یکـی از بخش هایـی کـه چا ههـا حیات‬ ‫م ‬ ‫بهـا هسـتند‪ .‬ا گـر‬ ‫ان را به خطـر می اندازنـد تاال ‬ ‫نگاهـی بـه رونـد حفـر چا ههـا چـه مجـاز و چـه‬ ‫غیرمجـاز در کشـور داشـته باشـیم‪ ،‬می بینیـم‬ ‫کـه در مـدت چهاردهه گذشـته بهر هبـرداری از‬ ‫بهـای زیرزمینـی در دشـت ها شـدت گرفتـه‬ ‫ا ‬ ‫اسـت‪ .‬امارهـا نشـان می دهـد در دهـه ‪ ۵۰‬حدود‬ ‫‪ ۱۵‬هزارحلقـه چـاه غیرمجـاز در کشـور وجـود‬ ‫داشـت امـا ا کنـون بـه بیـش از ‪ ۴۰۰‬هزارحلقـه‬ ‫چـاه غیرمجـاز افزایـش یافتـه اسـت کـه اثرگـذاری‬ ‫بهـا به ویـژه‬ ‫این رونـد بـرای حیـات تاال ‬ ‫یکـه حوضـه ابریزشـان بسـته اسـت‪،‬‬ ‫ان های ‬ ‫بسـیارخطرنا ک اسـت‪ .‬متخصـص مدیریـت‬ ‫زیسـت بوم های تاالبـی دربـاره تاثیـر چا ههـا بـر‬ ‫بهـا گفـت‪ :‬حفـر چا ههـای عمیـق‬ ‫حیـات تاال ‬ ‫چـه مجـاز و چـه غیرمجـاز در دشـت ها و مـزار ع‬ ‫کشاورزی اسیب جبران ناپذیری را بر تاالب های‬ ‫یمـوارد‬ ‫یکـه دربرخ ‬ ‫کشـور وارد می کنـد؛ به طور ‬ ‫نشـرایط تاالبی‬ ‫دیگـر قابل جبـران نیسـت و درای ‬ ‫کـه زمانـی حیات بخـش یـک منطقـه بـود‪ ،‬دیگـر‬ ‫بـه کانـون گردوغبـار تبدیـل شـده اسـت‪ .‬علـی‬ ‫ارواحـی افـزود‪ :‬نگاهـی بـه رونـد حفـر چا ههـا چـه‬ ‫مجـاز و چـه غیرمجـاز در کشـور نشـان می دهـد‬ ‫کـه در مـدت چهاردهه گذشـته بهر هبـرداری از‬ ‫بهـای زیرزمینـی در دشـت ها شـدت گرفتـه‬ ‫ا ‬ ‫اسـت‪ ،‬این مسـئله شـاید از سیاسـت های مـا‬ ‫درراسـتای توسـعه کشـاورزی و خودکفایـی در‬ ‫محصـوالت نشـئت می گرفـت امـا غافل ازاینکـه‬ ‫متناسـب بـا تـوان سـرزمین مـا نبـود‪ .‬وی اظهـار‬ ‫ً‬ ‫‪۴۰‬سـال پیش در اطـراف‬ ‫داشـت‪ :‬مثلا حـدود ‬ ‫تـاالب پریشـان ‪ ۵۰‬حلقـه چـاه بـود امـا ا کنـون‬ ‫حـدود هزارحلقـه چـاه اطـراف ایـن تـاالب وجـود‬ ‫دارد کـه ازاین تعـداد بیـش از ‪ ۲۰۰‬حلقـه چـاه‬ ‫غیرمجـاز اسـت؛ بااین حسـاب رونـدی را اغـاز‬ ‫کرده ایـم کـه همـان تشـدید فشـار بـر منابـع ابـی‬ ‫زیرزمینـی در کشـور اسـت‪ .‬متخصـص مدیریـت‬ ‫زیسـت بوم های تاالبـی ادامـه داد‪ :‬ازطرف دیگـر‬ ‫در دهـه ‪ ۵۰‬حـدود ‪ ۱۵‬هزارحلقـه چـاه غیرمجـاز‬ ‫در کشـور وجـود داشـت امـا ا کنـون امارهـا نشـان‬ ‫می دهـد کـه بیـش از ‪ ۴۰۰‬هزارحلقه چاه غیرمجاز‬ ‫در کشـور وجـود دارد‪ ،‬جـدای از چا ههـای‬ ‫غیرمجـاز زیـادی کـه در کشـور حفـر شـده‪،‬‬ ‫ً‬ ‫چا ههـای مجاز ما هم عمدتا متناسـب بـا پروانه‬ ‫بهر هبـرداری‪ ،‬اب برداشـت نمی کننـد؛ درواقـع‬ ‫بسـیاری ازان ها بیشـتر از میـزان پروانـه ای کـه‬ ‫نهـا صـادر شـده‪ ،‬بهر هبـرداری می کننـد‪،‬‬ ‫بـرای ا ‬ ‫ً‬ ‫فشـکنی‬ ‫عالوه برایـن‪ ،‬عمدتـا بارها این چاه ها ک ‬ ‫شدند یعنی عمقشان افزایش یافته است و این‬ ‫خـود نشـان می دهـد کـه ب هشـدت سـفره های‬ ‫ابـی زیرزمینـی در دشـت های مختلـف کشـور‬ ‫درحال افـت سـطح اسـت و چا ههـای مجـاز‬ ‫فشـکنی می کننـد تـا مـازاد بهر هبـرداری‬ ‫هـم ک ‬ ‫کننـد‪ .‬ارواحـی تا کیـد کـرد‪ :‬اثرگـذاری این رونـد بـر‬ ‫بهـا به ویـژه تاالب هایـی کـه حوضـه‬ ‫روی تاال ‬ ‫ابریزشـان بسـته اسـت‪ ،‬بسیاربیشـتر اسـت؛‬ ‫کشـدن ان‬ ‫یکـه می توانـد در خش ‬ ‫به طور ‬ ‫بهـای‬ ‫تـاالب تاثیـر بیشـتری نسـبت بـه تاال ‬ ‫دیگـر داشـته باشـد‪ .‬به عنوان مثـال دریاچـه‬ ‫ارومیـه‪ ،‬تـاالب پریشـان‪ ،‬اق گل و زریبـار برخـی از‬ ‫تاالب هایی هسـتند که حوضه ابریزشـان بسـته‬ ‫اسـت (حوضـه بسـته یعنـی از بیـرون حوضه ابی‬ ‫یکـه از یـک حوضـه‬ ‫یشـود)‪ ،‬وقت ‬ ‫وارد تـاالب نم ‬ ‫بسـته بیش ازحـد اب از سـفره های زیرزمینـی‬ ‫یشـود‪ ،‬تاثیـر ان شـدت می گیـرد‬ ‫برداشـت م ‬ ‫چـون مجرایـی وجـود نـدارد کـه بتـوان ان را‬ ‫نشـکل‬ ‫ب هسـادگی جبـران کـرد‪ .‬وی گفـت‪ :‬ای ‬ ‫بهر هبـرداری غیراصولـی و بی رویـه از منابـع ابـی‬ ‫بهـا‬ ‫زیرزمینـی اثـر خـود را بـر روی حیـات تاال ‬ ‫برجای می گذارد؛ درواقع اولین قربانی این روش‬ ‫بهـا و دومیـن‬ ‫بهر هبـرداری از منابـع ابـی؛ تاال ‬ ‫یسـت‪ .‬به عنوان مثـال‬ ‫قربانـی بخـش کشاورز ‬ ‫ا کنـون در پیرامـون دریاچـه ارومیـه یـا تـاالب‬ ‫ً‬ ‫پریشـان چاه هایـی داریـم کـه عملا کیفیـت اب‬ ‫نهـا بسـیار کاهـش یافتـه و اصطلاح کشـاورزان‬ ‫ا ‬ ‫یسـت‬ ‫اب تلخ شـده اسـت؛ این اصطالح عامه ا ‬ ‫کـه کشـاورزان بـکار می برنـد و به لحـاظ فنـی‬ ‫یعنـی اینکـه میـزان املاح و شـوری اب از سـطح‬ ‫یشـود بـا ان کشـاورزی انجـام‬ ‫اسـتانداری کـه م ‬ ‫داد هـم فراتـر رفتـه و ایـن امـکان را حتـی شـاید‬ ‫نمـدت بـرای کشـاورزی هـم فراهم نکند‪.‬‬ ‫در میا ‬ ‫ارواحـی افـزود‪ :‬درواقـع به علـت برداشـت بی رویه‬ ‫بهـای زیرزمینـی کیفیـت ابـی کـه از چا ههـا‬ ‫از ا ‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ ،‬مناسـب نیسـت و عملا‬ ‫برداشـت م ‬ ‫بـا ان اب امـکان کشـاورزی هـم وجـود نـدارد‪.‬‬ ‫بااین حسـاب حتـی ایـن تصـور هـم نمـی رود کـه‬ ‫‪۱۰‬سـال اینده حتـی بتوانیـم بـا منابـع ابـی کـه‬ ‫تـا ‬ ‫یشـود امـکان‬ ‫بهـای زیرزمینـی برداشـت م ‬ ‫از ا ‬ ‫کشـاورزی وجـود داشـته باشـد‪ .‬وی درباره اینکـه‬ ‫راهکار چیسـت‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از راه هایی که منجر‬ ‫بـه کاهـش برداشـت و حتـی اضافه برداشـت از‬ ‫یشـود‪ ،‬نصـب کنتورهـای هوشـمند‬ ‫چا ههـا م ‬ ‫نجـا یـک سـوال جـدی پیـش‬ ‫اسـت امـا همی ‬ ‫می ایـد کـه بایـد از وزارت نیـرو پرسـید و اینکـه‬ ‫اعتبـارات قابل توجهـی بـرای احـداث سـدها و‬ ‫سـازه های انتقـال اب دراین وزارتخانـه هزینـه‬ ‫یشـود کـه تبعات و پیامدهای محیط زیسـتی‬ ‫م ‬ ‫زیـادی دارد امـا سـوال این اسـت که چـرا وزارت‬ ‫نیـرو بـرای این کارهـا می توانـد اعتبـار کسـب کنـد‬ ‫امـا بـرای نصـب کنتورهـای هوشـمند بـر روی‬ ‫چا ههـا نمی توانـد بودجـه ای دریافـت کنـد‪.‬‬ ‫ارواحـی ادامـه داد‪ :‬بـرای ایـن کار وزارت نیـرو‬ ‫می گویـد بایـد بخشـی از هزینـه نصـب کنتـور‬ ‫هوشـمند بـر روی چـاه را کشـاورز پرداخـت کنـد‪،‬‬ ‫سـوال این اسـت که چرا کشـاورز باید چنین کاری‬ ‫انجـام دهـد؟ چـرا بایـد پـول بدهـد و برداشـت‬ ‫اب از چـاه را بـرای خـود محـدود کنـد و باایـن کار‬ ‫حتـی نتوانـد مـازاد برداشـت داشـته باشـد‬ ‫بنابرایـن نصـب کنتـور بایـد توسـط وزارت نیـرو‬ ‫انجام شود‪ .‬متخصص مدیریت زیست بوم های‬ ‫تاالبـی تا کیـد کـرد‪ :‬ا کنـون تهیـه برنامـه هفتـم‬ ‫توسـعه دردست اقدام است که می تواند فرصت‬ ‫حکـردن این موضـوع باشـد‬ ‫مناسـبی بـرای مطر ‬ ‫امـا یـک نکتـه وجـود دارد و ان اینکـه ایـا وزارت‬ ‫نیـرو توانسـته تسـهیالت کاملـی را بـرای نصـب‬ ‫کنتورهـای هوشـمند پیش بینـی کنـد یااینکـه‬ ‫وزارت جهـاد کشـاورزی در چنددهه گذشـته‬ ‫برای سیستم های تحت فشار ابیاری تسهیالت‬ ‫و اعتبـار جـذب و هزینـه کـرده اسـت؟ شـاید‬ ‫اجـرای ایـن کار مشـارکتی را بیـن دو وزارتخانـه‬ ‫می طلبـد کـه بتواننـد هرکـدام بخشـی از هزینـه‬ ‫نصـب کنتورهـای هوشـمند را تامیـن کنند البته‬ ‫بایـد درنظـر داشـته باشـیم کـه نصـب کنتورهای‬ ‫هوشـمند در برنام ههـای توسـعه ای امـده امـا‬ ‫اعتبـار ان پیش بینـی نشـده اسـت؛ یعنـی به نظر‬ ‫تهـا بـرای ایـن کار درمقایسـه با‬ ‫می رسـد دول ‬ ‫احـداث سـد و سـازه های انتقـال اب‪ ،‬اولویتـی‬ ‫را بـرای نصـب کنتورهـای هوشـمند بـا هـدف‬ ‫مدیریـت منابـع ابـی قائـل نشـده اند‪ ،‬بهتریـن‬ ‫حالتـی کـه دیـده شـده این اسـت که حداقـل‬ ‫‪ ۵۰‬درصـد ایـن هزینـه را بایـد کشـاورز تقبـل کند و‬ ‫کشـاورز هم این کار را انجام نمی دهد‪ .‬وی اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬نکتـه دیگـری کـه بسـیار حائزاهمیـت‬ ‫نکـه بـا وزارت جهـاد‬ ‫اسـت‪ ،‬این اسـت که هرزما ‬ ‫کشـاورزی یـا نیـرو دربـاره مدیریـت منابـع ابـی‬ ‫صحبـت می کنیـم بـه الگـوی کشـت اشـاره‬ ‫یسـت که بایـد حقیقتـی‬ ‫می کننـد؛ این درحال ‬ ‫تهـا‬ ‫را بپذیریـم؛ اینکـه سیاسـت گذاری دول ‬ ‫در چنددهه گذشـته مسـیر را ب هسـمتی بـرده‬ ‫نشـرایط اقتصـادی‬ ‫اسـت کـه کشـاورز هـم درای ‬ ‫ماننـد هـر بخـش دیگـری به دنبـال بهر هبـرداری‬ ‫اقتصادی باشد؛ بنابراین وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫بایـد مطالعـه کنـد کـه در دشـت های مختلـف‬ ‫چـه کشـت هایی انجـام شـود کـه ازلحـاظ ریالـی‬ ‫ارزش اقتصـادی داشـته باشـد و هم زمـان اب‬ ‫کمتـری مصـرف کنـد؛ در غیـر ایـن صـورت اینکـه‬ ‫ً‬ ‫صرفـا بـه کشـاورز گفتـه شـود کـه از یـک محصول‬ ‫اب بر دست بکشد و از مزایای اقتصادی ان هم‬ ‫چشم پوشـی کنـد‪ ،‬نتیجه بخـش نخواهـد بـود‬ ‫کمااینکه در مدت چهاردهه اجرای هرچیزی که‬ ‫دربـاره الگـوی کشـت گفت هشـده را روی زمیـن‬ ‫نمی بینیـم‪ .‬ارواحـی تا کیـد کـرد‪ :‬بنابرایـن الزم‬ ‫اسـت بـه این موضـوع توجه کنیـم که ا گـر الگوی‬ ‫ً‬ ‫کشـت داریـم حتمـا بـه بحـث اقتصـادی ان هـم‬ ‫فکـردن‬ ‫توجـه کنیـم و هم زمـان بـا کمتر مصر ‬ ‫اب بـرای کشـاورز بایـد بررسـی شـود که چـه بازده‬ ‫اقتصـادی می توانـد به همـراه داشـته باشـد‪،‬‬ ‫نمـوارد هم زمـان بـه کشـاورز امـوزش‬ ‫عالوه برای ‬ ‫دهیـم و کنتورهـای هوشـمند هـم نصـب کنیـم‪.‬‬ ‫ا گـر ایـن چندمـورد درکنارهـم اتفـاق بیفتـد‪،‬‬ ‫می توانـد تاثیـر فراوانـی در کاهش برداشـت اب از‬ ‫منابـع زیرزمینـی داشـته باشـد‪.‬‬ ‫کیمیا عبداهلل پور‪ /‬ایرنا‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫تـورم و گرانـی‪ ،‬سـایه ای شـوم اسـت کـه دسـت بردار مـردم کشـور مـا نبـوده و‬ ‫نیسـت‪ .‬تـورم از ‪ 10‬درصـد دولـت روحانـی شـروع شـده و هم ا کنـون در تـورم‬ ‫‪ 42‬درصـدی یـا ‪ 46‬درصـدی اعالمـی مرکـز امـار ایـران‪ ،‬روزگار می گذرانیـم‪.‬‬ ‫تولیدکننـدگان کاالهـا‪ ،‬واردکننـدگان اجنـاس کـه شـمار زیـادی را شـامل‬ ‫می شـود‪ ،‬به هر میـزان کـه اراده کننـد اجنـاس خـود را گران کـرده و به خلق اهلل‬ ‫تحمیـل می کننـد‪ .‬ایـن رونـدی نامیمـون اسـت کـه سـر سـازگاری نداشـته و‬ ‫نـدارد و ادامـه ایـن روال‪ ،‬کمـر مـردم‪ ،‬به ویـژه طبقـات متوسـط و فرودسـت را‬ ‫بیشـتر و بیشـتر خرد کرده اسـت‪ .‬به علت نرسـیدن قوت الزم و انرژی ضروری‬ ‫بـرای ادامـه حیـات‪ ،‬بیماری‪ ،‬فقر و تنگدسـتی انـان را از پـای دراورده و با مرگ‬ ‫یهـا‬ ‫از نـوع خامـوش‪ ،‬متاسـفانه ایـن مـردم‪ ،‬جهـان هسـتی را بـا همـه زیبای ‬ ‫و علی رغـم میـل باطنـی‪ ،‬بایـد تـرک کننـد و بـه دیـار باقـی برونـد‪ .‬ادامـه رویـه‬ ‫گرانی هـا‪ ،‬کم کـم مـردم را دچـار مشـکالت روانی کرده و از انان تکلیف را سـاقط‬ ‫می کنـد کـه بدیهی تریـن نـوع ان اعلام مرتـب افزایـش تـورم اسـت کـه عینیـت‬ ‫ان بـا گرانـی سـاعتی تمـام کاالهـا و به خصوص مـواد غذایی ‪ ،‬ازاردهنده اسـت‬ ‫و ادامـه ایـن روش به عقیـده کارشناسـان‪ ،‬تـورم ‪ 60‬درصـدی را در مـاه اول‬ ‫سـال ‪ 1402‬رقـم خواهـد زد کـه درنتیجـه عـدم تـوازن الزم میان هزینـه و درامد‬ ‫لو خـرج را موجـب خواهـد شـد و کار بـه جایـی می رسـد کـه طبقـات‬ ‫یـا دخ ‬ ‫متوسـط هـم قـدرت خریـد مـواد غذایـی را نداشـته باشـند‪ .‬در این میـان‪،‬‬ ‫دولـت رئیسـی روزهـای سـخت و سرنوشت سـازی را تجربـه کـرده و می گذراند‪.‬‬ ‫از یک طـرف پـرواز مافـوق صـوت ارزش ارزهـای رایـج به خصـوص دالر امریـکا را‬ ‫پیـش روی داریـم کـه بـاز به عقیـده منتقـدان در اغاز سـال ‪ 1402‬رقم ان به‬ ‫ِ ‬ ‫در‬ ‫‪ 60‬تـا ‪ 70‬هزار تومـان در هـر دالر بالـغ خواهد شـد و تغییرات روسـای اقتصادی‬ ‫و به خصوص رئیس کل بانک مرکزی‪ ،‬حتی کار مسکن موقتی را هم نخواهد‬ ‫کـرد؛ امـا دولـت و وظیفـه حسـاس و اساسـی او چـه بایـد باشـد؟ کـه باز هـم‬ ‫به زعم منتقدان همیشه شـا کی‪ ،‬در اغاز سـال اینده دولت رئیسـی با کسـری‬ ‫بودجـه مواجـه خواهـد شـد کـه دراین صـورت بر دولتمـردان کشـورمان فرض‬ ‫اسـت هر چه زودتـر بـرای پیشـگیری از ایـن عاقبـت بـد‪ ،‬دسـت به کار شـده و‬ ‫فکـری عاجـل و اساسـی کننـد‪ .‬به خصـوص در مـورد ارزهـا کـه سـایه شـوم ان‬ ‫ً‬ ‫بـر همـه امـور بـازار سـنگینی می کنـد و لـذا دولـت اوال بایـد کمربنـد را سـفت و‬ ‫محکـم کنـد؛ از بسـیاری از هزینه هـای غیرضـروری صرف نظـر کنـد؛ پـاره ای از‬ ‫هزینه هـای غیرمفیـد را به دسـت فراموشـی بسـپارد و بـه کمـک ملـت و مـردم‬ ‫ایران بشـتابد تا ایجاد مشـکالت بیشـتر نشـود‪ .‬متاسـفانه دورنمای اقدامات‬ ‫دولـت هـم کمرنـگ اسـت؛ چرا کـه در هفتـه ای که گذشـت‪ ،‬گفت ه شـد؛ قیمت‬ ‫بـرق مصرفـی مـردم تـا ‪ 300‬درصـد افـزوده شـده اسـت و ایـن رقمی سـت کـه‬ ‫کمـر فقـرا و مسـتمندان را هـم خواهـد شکسـت و بهانـه ای محکـم به دسـت‬ ‫تولیدکننـدگان می دهـد تـا به بهانـه افزایـش بـرق مصرفـی‪ ،‬کاالی خـود را گران‬ ‫و گران تـر کننـد کـه بازهـم مصرف کننـده در مضیقـه بیشـتر قـرار می گیـرد‪.‬‬ ‫کما اینکـه وقتـی دوماه پیـش شـرکت مخابـرات ایـران‪ ،‬حداقـل ماهانـه تلفـن‬ ‫ثابـت را ‪ 20‬هزارتومـان اعلام کـرد‪ ،‬بـرای بسـیاری از مـردم کـه مصـرف تلفـن‬ ‫انـان در مـاه حداقـل پنـج تـا شـش هزارتومان می شـد‪ ،‬به یک بـاره چهار برابـر‬ ‫شـد و تمـام هزینه هـای راه انـدازی‪ ،‬تعمیـر‪ ،‬مجـوز صـدور‪ ،‬سیم کشـی و ‪...‬‬ ‫افزایـش معنـاداری پیـدا کـرد؛ و بازهـم متاسـفانه صحبـت از افزایـش بهـای‬ ‫گاز مصرفی سـت کـه درصـورت تحقـق‪ ،‬بـاز مشـکلی بـر همـه مشـکالت مـردم‬ ‫افـزوده خواهـد شـد؛ درنتیجـه مـن در لبـاس یـک نماینـده افـکار عمومـی و‬ ‫اطالع رسـانی بایـد از دولـت رئیسـی سـوال کنـم کـه چـرا بایـد خدمـات دولتـی‬ ‫هـم گـران شـود؟ شـرط صـواب اسـت کـه بـرای اینکـه دولـت بتوانـد جلـوی‬ ‫گران فروشـی را بگیـرد‪ ،‬خـود بایـد هزینـه خدمـات دولتـی را اضافـه نکنـد کـه‬ ‫ً‬ ‫ا گـر بـه گذشـته نظـر کنیـم‪ ،‬معمـوال در اسـفندماه تـا فروردین ماه مـوج جدید‬ ‫گرانی هـا وارد می شـود کـه بخـش خصوصـی افزایشـی ‪ 20‬تـا ‪ 30‬درصـدی را‬ ‫همیشـه جـاری و سـاری می کنـد‪ .‬پـس امیدواریـم دولـت‪ ،‬خود مسـبب گرانی‬ ‫خدمـات دولتـی نشـود‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫برگزاری ‪ 20‬هزار نفر اردوی راهیان پیشرفت‬ ‫رئیـس سـازمان بسـیج فرهنگیـان از برگـزاری ‪ 20‬هزار نفـر اردوی راهیـان‬ ‫شو پـرورش خبـر داد و گفـت‪:‬‬ ‫پیشـرفت بـرای معلمـان و کارکنـان وزارت اموز ‬ ‫شو پـرورش برگـزار شـده‬ ‫‪ 615‬هزارنفرجلسـه جهـاد تبییـن نیـز در وزارت اموز ‬ ‫اسـت‪ .‬به گزارش پانا؛ عباس ارغوانی در رابطه با برنامه های بسـیج فرهنگیان‬ ‫بـرای گرامید اشـت دهـه فجـر گفـت‪ :‬اولیـن جلسـه سـتاد گرامیداشـت دهـه‬ ‫فجـر سـازمان بسـیج فرهنگیـان در دانشـگاه تربیـت دبیـر شـهید رجایـی‬ ‫شو پـرورش برگـزار‬ ‫بـا حضـور فرماندهـان پایگاه هـای حـوزه سـتادی اموز ‬ ‫شـد‪ .‬در این جلسـه روی دو محـور اصلـی تا کیـد و مـوارد دیگـر کـه مد نظـر‬ ‫شـرکت کنندگان در جلسـه بـود در قالـب ‪ 18‬بنـد بـه پایگاه هـای بسـیج‬ ‫فرهنگیـان ابلاغ شـد‪.‬‬ ‫اجرای کمتر از ‪ ۱۰‬درصد قانون هوای پا ک‬ ‫رئیـس سـازمان محیط زیسـت باتا کید بـر لـزوم افزایـش مسـاحت مناطـق‬ ‫حفاظت شـده در سـطح کشـور گفـت‪ :‬تا کنـون کمتـر از ‪ ۱۰‬درصـد قانـون‬ ‫هـوای پـا ک در کشـور اجرایـی شـده اسـت‪ .‬به گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی‬ ‫سـازمان حفاظـت محیط زیسـت؛ علـی سلاجقه در حاشـیه سـفر بـه اسـتان‬ ‫کردسـتان در جمـع خبرنـگاران در سـنندج گفـت‪ :‬یکـی از مسـائل کشـور‬ ‫به ویژه کالن شـهرها مسـئله الودگی هواسـت‪ .‬در این راسـتا قانون هوای پا ک‬ ‫از سـال ‪ ۱۳۹۶‬مصـوب و در این ارتبـاط ‪ ۱۶‬ایین نامـه بـه دسـتگاه های اجرایی‬ ‫ابالغ شـده اسـت‪ .‬وی با بیان اینکه ‪ ۲۳‬دسـتگاه اجرایی می بایسـت در زمینه‬ ‫اجـرای مفـاد قانـون هـوای پـا ک عمـل کننـد‪ ،‬افـزود‪ :‬سـازمان محیط زیسـت‬ ‫به طور جـدی بـر نحـوه اجـرای ایـن قانـون نظـارت خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫روند روبه کاهش امار مبتالیان به کرونا‬ ‫وزیـر بهداشـت گفـت‪ :‬امـار مبتالیـان و درگیر شـدگان کرونـا در مـوج هشـتم‬ ‫در کشـور رو به کاهـش اسـت‪ .‬به گـزارش انـا؛ بهـرام عین اللهـی در حاشـیه‬ ‫بازدیـد از مرا کـز درمانـی میانـدواب با اشـاره به اینکه از دوماه پیـش نگـران‬ ‫خیـز مـوج هشـتم کرونـا بودیـم‪ ،‬اضافـه کـرد‪ :‬تمـام مرا کـز درمانـی اماد هبـاش‬ ‫بودنـد و در مبـادی مـرزی کنتـرل خـوب انجـام شـد و مـوارد مشـکوک کرونـا‬ ‫بالفاصلـه قرنطینـه می شـدند‪ .‬وی اضافـه کـرد‪ :‬از اول سـال تا کنـون ‪ ۱۹۱‬روز‬ ‫گو میـر کرونـا تک رقمـی و صفـر بـوده اسـت‪ .‬وزیـر‬ ‫معـادل ‪ ۶۱‬درصـد روزهـا‪ ،‬مر ‬ ‫بهداشـت‪ ،‬درمـان و امـوزش پزشـکی گفـت‪ :‬این در حالی سـت که در بیشـتر‬ ‫ً‬ ‫کشـورهای جهـان امـار مبتالیـان و فوتـی ناشـی از کرونـا نسـبتا باالسـت‪.‬‬ ‫راه اندازی باشگاه سالمت نوجوانان در محالت‬ ‫معـاون پیشـگیری از اسـیب های اجتماعـی سـازمان بهزیسـتی از راه انـدازی‬ ‫باشـگاه سلامت نوجوانـان در محلات از سـال اینـده خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایسـنا؛ ارزو ذکایی فـر با اشـاره به اجـرای طـرح مانـا (مشـارکت اجتماعـی‬ ‫نوجوانـان) گفـت‪ :‬چند سـال از اجـرای این طـرح بـا رویکـرد همیـاری و‬ ‫مشـارکت اجتماعـی نوجوانـان بـا گـروه سـنی ‪ ۱۵‬تـا ‪ ۱۸‬سـال کـه عالو هبـر‬ ‫ارتقـای توانمنـدی همیـاری جمعـی نوجوانـان بـه ارتقـای عزت نفـس و‬ ‫ت حـل مسـئله و خودکارامـدی و‬ ‫اعتماد به نفـس‪ ،‬اسـتقالل طلبی‪ ،‬مهـار ‬ ‫فراینـد هویت یابـی و هویت پذیـری انهـا نیـز کمـک می کنـد‪ ،‬می گـذرد‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکـه در حال حاضـر ‪ ۱۵۰۰‬گـروه مشـارکت اجتماعـی نوجوانـان در‬ ‫نهـا‬ ‫سـطح محلات بـا کمـک تسـهیلگران محلـی فعالیـت دارنـد‪ ،‬افـزود‪ :‬ا ‬ ‫عالوه بـر دریافـت اموزش هـای الزم‪ ،‬دربـاره چگونگـی شناسـایی و احصـای‬ ‫نیازهـای خـود‪ ،‬اطرافیـان و محلـه زندگی شـان و اولویت بنـدی و ارائـه‬ ‫پروژه هـای عملیاتـی بـرای رفـع ایـن چالش هـا فعالیـت دارنـد‪.‬‬ ‫کارتون‬ ‫جکی چان‬ صفحه 2 ‫غرفه‬ ‫اقتصاد‬ ‫ شنبه ‪ 8‬بهمن ‪ 1401‬شماره‪2702‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نمایشگاه تخصصی ایفود‬ ‫تریبون‬ ‫ روایت مسیح جوادی‬ ‫بازاریابی رترومارکتینگ به‬ ‫ِ‬ ‫زمان‪ 11 :‬دی تا ‪ 14‬بهمن‬ ‫بازید‪ 16 :‬تا ‪21‬‬ ‫مکان‪ :‬ایران (شیراز )‬ ‫گردشگران خارجی در سال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫در کدام کشور بیشتر خرج کردند؟‬ ‫بازاریابــی «رتــرو» نوعــی تکنیــک‬ ‫بازاریابی به شــمار می رود که از گذشــته‬ ‫به منظــور پــل ارتباطــی بــا مشــتریان‬ ‫اســتفاده می کنــد‪ .‬دراین نــوع اســتراتژی‬ ‫بازاریابــی ســعی می شــود از خاطــرات‬ ‫گذشــته افــراد بــرای تشــویق ان هــا بــه‬ ‫خریــد محصــول یــا خدمــات مختلــف‬ ‫بهره بگیرند‪ .‬رترومارکتینگ یا بازاریابی‬ ‫یکپارچه ســازی توســط شــرکت ها‬ ‫اســتفاده می شــود؛ چراکــه می توانــد در‬ ‫جلب توجــه مصرف کننــده بســیارموثر باشــد‪ .‬هنگامی کــه مصرف کننــدگان‬ ‫ً‬ ‫درمعــرض تبلیغــات بــا مضمــون قدیمــی قــرار می گیرنــد‪ ،‬احتماال محصــول یا‬ ‫خدمــات شــرکت را به خاطــر می اورنــد‪ .‬این مســئله بــه ان هــا کمــک می کنــد‬ ‫تــا ارزش هــای ان شــرکت و هــدف ان هــا را بهتــر درک کننــد‪.‬‬ ‫نحوه کارکرد بازاریابی رترومارکتینگ‬ ‫باتوجه به اینکـه رترومارکتینـگ را بـه شـما معرفـی کردیـم‪ ،‬حـال نوبـت‬ ‫ان اسـت که بگوییـم این مـدل بازاریابـی چگونـه کار می کنـد‪ .‬راه هـای زیـادی‬ ‫هسـت که کسـب وکارها می توانند از بازاریابی یکپارچه سـازی استفاده کنند‪.‬‬ ‫از جملـه راه کارهـا می تـوان بـه طراحـی لگویـی کـه شـبیه چیـزی در گذشـته‬ ‫مانند یک کارا کتر کارتونی قدیمی یا شخصیت برنامه تلویزیونی ست‪ ،‬اشاره‬ ‫ً‬ ‫کـرد‪ .‬راه دیگـر انجـام ایـن کار بااسـتفاده از گرافیـک یـا مثلا فونت هـای قدیمی‬ ‫در تبلیغـات اسـت‪.‬‬ ‫تو ساز‬ ‫نمایشگاه تجهیزاتساخ ‬ ‫زمان‪ 11 :‬دی تا ‪ 14‬بهمن‬ ‫بازید‪ 10 :‬تا ‪17‬‬ ‫مکان‪ :‬ایران (تهران)‬ ‫طبـق گـزارش شـورای جهانـی سـفر و گردشـگری‬ ‫(‪ ،)WTTC‬مسـافران بین المللـی پارسـال‬ ‫‪ 29.4‬میلیـارددالر در دبـی خـرج کردنـد و‬ ‫بااتکابـه ایـن امـار‪ ،‬گردشـگران در سـال ‪2022‬‬ ‫نشـهر داشـته اند‪.‬‬ ‫بیشـترین هزین هکـرد را در ا ‬ ‫ب هگـزارش ‪CNN‬؛ بعـد از دبـی‪ ،‬دوحـه بیشـترین‬ ‫امـار را از حیـث باالتریـن هزین هکـرد گردشـگران‬ ‫در سـال ‪ 2022‬به واسـطه برگـزاری جام جهانـی‬ ‫نحـال بسـیاری از گردشـگران‬ ‫فوتبـال دارد‪ .‬باای ‬ ‫جام جهانـی به دلیـل کمبـود اقامتـگاه در قطـر‬ ‫و اسـتفاده از خدمـات گردشـگری و تفریحـی‬ ‫بهتـر‪ ،‬شـهر دبـی را جهـت اسـکان خـود درطـول‬ ‫برگـزاری مسـابقات فوتبـال برگزیدنـد کـه‬ ‫دراین میـان دبـی بـا درامدزایـی بـاال بیشـترین‬ ‫منفعـت اقتصـادی را کسـب کـرد‪ 10 .‬شـهر برتـر بـا‬ ‫بیشـترین هزین هکـرد مسـافر بین المللی در سـال‬ ‫‪ 2022‬به ترتیـب‪ :‬دبـی بـا ‪ 29.42‬میلیـارددالر‪،‬‬ ‫دوحـه بـا ‪ 16.79‬میلیـارددالر‪ ،‬لنـدن بـا‬ ‫‪ 16.07‬میلیارددالر‪ ،‬ما کائو با ‪ 15.58‬میلیارددالر‪،‬‬ ‫‪ 13.59‬میلیـارددالر‪،‬‬ ‫بـا‬ ‫امسـتردام‬ ‫‪ 13.13‬میلیـارددالر‪،‬‬ ‫بـا‬ ‫اسـتانبول‬ ‫بارسـلونا بـا ‪ 12.73‬میلیـارددالر‪ ،‬نیویـورک‬ ‫سـنگاپور‬ ‫‪ 12.45‬میلیـارددالر‪،‬‬ ‫بـا‬ ‫بـا ‪ 10.97‬میلیـارددالر ) و پاریـس بـا‬ ‫‪ 9.76‬میلیـارددالر ) اسـت‪ .‬مطابـق پیش بینـی‬ ‫‪ ،WTTC‬دبـی جایـگاه قـوی خـود را ازنظـر‬ ‫بیشـترین هزین هکـرد گردشـگران تـا ‪ 10‬سـال اینده‬ ‫نحـال ایـن نهـاد‬ ‫حفـظ خواهـد کـرد‪ .‬باای ‬ ‫بین المللـی پیش بینـی می کنـد کـه پنـج شـهر‬ ‫برتر با بیشـترین هزینه کرد مسـافر بین المللی در‬ ‫نصـورت تغییـر خواهنـد کـرد‪:‬‬ ‫سـال ‪ 2032‬به ای ‬ ‫‪ .1‬هنگ کنـگ؛ ‪ 52.06‬میلیـارددالر (‪ 38‬رتبـه‬ ‫نسـبت بـه سـال ‪ 2022‬افزایـش خواهـد یافـت)‬ ‫‪ .2‬ما کائـو؛ ‪ 43.14‬میلیـارددالر (افزایـش دو پلـه‬ ‫نمایشگاه اسباب بازی و سرگرمی‬ ‫زمان‪ 11 :‬دی تا ‪ 14‬بهمن‬ ‫بازید‪ 16 :‬تا ‪21‬‬ ‫مکان‪ :‬ایران (شیراز )‬ ‫نسـبت بـه سـال ‪)2022‬‬ ‫‪ .3‬دبـی؛ ‪ 42.98‬میلیـارددالر (دو پلـه کاهـش‬ ‫نسـبت بـه سـال ‪)2022‬‬ ‫‪ .4‬سـنگاپو؛ ‪ 37.43‬میلیـارددالر (پنـج پلـه‬ ‫افزایـش نسـبت بـه سـال ‪)2022‬‬ ‫‪ .5‬بانکـوک؛ ‪ 33.45‬میلیـارددالر (‪ 7‬پلـه افزایـش‬ ‫نسـبت بـه سـال ‪)2022‬‬ ‫‪ .6‬دوحـه؛ ‪ 31.63‬میلیارددالر (چهار پله کاهش‬ ‫نسبت به سـال ‪)2022‬‬ ‫‪ .7‬توکیـو؛ ‪ 25.44‬میلیـارددالر (بـا ‪ 30‬پلـه افزایش‬ ‫نسـبت به سـال ‪)2022‬‬ ‫‪ .8‬نیویـورک؛ ‪ 21.73‬میلیـارددالر (بـدون تغییـر‬ ‫نسـبت بـه سـال ‪)2022‬‬ ‫‪ .9‬امسـتردام؛ ‪ 21.53‬میلیـارددالر (چهـار پلـه‬ ‫کاهـش نسـبت بـه سـال ‪)2022‬‬ ‫‪ .10‬شانگهای؛ ‪ 21.3‬میلیارددالر (افزایش ‪ 11‬رتبه‬ ‫نسبت به سـال ‪)2022‬‬ ‫دراین میـان‪ ،‬مرکـز شـورای جهانـی سـفر‬ ‫و گردشـگری (‪ )WTTC‬به تازگـی براسـاس‬ ‫تجزیه وتحلیـل داد ههـای گردشـگری در سـال‬ ‫‪ ،2022‬فهرسـتی از «قدرتمندتریـن شـهر جهـان‬ ‫بـرای گردشـگری» ارائـه کـرده اسـت‪ .‬مقاصـد‬ ‫منتخب فهرست تنها مستند به میزان هزینه کرد‬ ‫نهـای فرهنگی و‬ ‫مسـافران یـا فـروش بلیـت مکا ‬ ‫گردشـگری یـا حتـی تعـداد رزروهای انجا مشـده‪،‬‬ ‫تبییـن نشـده اسـت بلکـه میـزان سـرمایه گذاری‬ ‫دولـت جهـت ایجـاد زیرسـاخت های الزم و‬ ‫همچنین انتفاع اقتصادی دولت و مردم محلی‬ ‫ازقبـل گردشـگری نیز از دیگـر مولفه های مهمی‬ ‫بـود کـه شـهرهای قدرتمنـد ازنظـر توریسـتی را‬ ‫احصـا کنـد‪ .‬طبـق فهرسـت منتشرشـده از مرکـز‬ ‫شـورای جهانـی سـفر و گردشـگری‪« ،‬پاریـس»‬ ‫در صـدر قدرتمندتریـن شـهر جهـان بـرای‬ ‫گردشـگری منتخب شـده اسـت‪ .‬دراین فهرست‬ ‫نـام ‪ 10‬شـهر برتـر از کشـورهای مختلـف جـای‬ ‫گرفتـه اسـت کـه از حیـث ارزیابـی مولف ههـای‬ ‫گونا گـون‪ ،‬مقاصـد پیشـرو درزمینـه توریسـتی در‬ ‫جهـان هسـتند‪ .‬نکتـه قابل تامـل اینکـه ا گرچـه‬ ‫دبـی در دوسـال پیاپـی توانسـته به عنـوان‬ ‫محبوب تریـن مقصـد در جهـان شـناخته‬ ‫شـود و بیشـترین هزین هکـرد مسـافران جهانـی‬ ‫نشـهر باشد اما هیچ جایگاهی در فهرست‬ ‫درای ‬ ‫«قدرتمندتریـن شـهر جهـان بـرای گردشـگری»‬ ‫نـدارد‪ .‬عالوه بـر دوحـه و دبـی‪ ،‬شـهرهای‬ ‫امسـتردام‪ ،‬بارسـلونا و سـنگاپور نیز در وضعیتی‬ ‫مشـابه ازجهـت میـزان هزین هکـرد مسـافران‬ ‫امتیـاز باالیـی کسـب کردنـد امـا در فهرسـت‬ ‫برتـر مقاصـد قدرتمنـد توریسـتی قـرار ندارنـد‪.‬‬ ‫پاریـس کـه در صـدر فهرسـت قدرتمندتریـن‬ ‫شـهرهای گردشـگری جهـان قـرار گرفتـه در حال‬ ‫یهـای المپیـک‬ ‫اماد هشـدن بـرای میزبانـی باز ‬ ‫تابستانی ‪ 2024‬است‪ ،‬ا گرچه کمتر از پنج درصد‬ ‫نشـهر جهت اماد هسـازی‬ ‫بـه امکانـات جدید ای ‬ ‫بـرای برگـزاری بهتـر رقابـت بـزرگ ورزشـی اضافـه‬ ‫نشـهر عمـده منابع مالی خـود را‬ ‫یشـود امـا ای ‬ ‫م ‬ ‫درراسـتای بهبود زیرسـاخت ها‪ ،‬برقـراری امنیت‬ ‫بیشـتر و سـایر اقداماتـی اختصـاص داده کـه بـه‬ ‫نهـا کمـک می کنـد تـا بـرای میزبانـی از جهـان‬ ‫ا ‬ ‫امـاده شـوند‪ .‬عالو هبـر از پاریـس‪ ،‬شـهرهای‬ ‫اورالنـدو‪ ،‬نیویورک سـیتی و الس وگاس از کشـور‬ ‫ایاالت متحـده امریـکا نیـز سـه شـهر برتـر در‬ ‫فهرسـت مذکـور هسـتند کـه اورالنـدو بـا درامدی‬ ‫بال غبـر ‪ 31‬میلیـارددالر در سـال ‪ 2022‬ازقبـل‬ ‫صنعـت گردشـگری بیشـتر درامـد را داشـته‪ .‬سـه‬ ‫شـهر از کشـور چیـن شـامل پکـن‪ ،‬شـانگهای و‬ ‫گوانگـژو به ترتیـب در جایگا ههـای دوم‪ ،‬چهـارم‬ ‫و دهـم از این فهرسـت قـرار دارنـد‪ .‬دراین میـان‬ ‫دو شـهر ما کائو و سـاحل سـانیا در جزیره افتابی‬ ‫هاینـان کـه در جنـوب کشـور چیـن واقـع شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬از جملـه مقاصـدی هسـتند کـه به جهت‬ ‫انجـام سـرمایه گذاری هنگفـت و تبلیغـات‬ ‫فـراوان بـرای جـذب هرچه بیشـتر گردشـگران بـه‬ ‫یشـود کـه در اینـده‬ ‫ایـن اما کـن‪ ،‬پیش بینـی م ‬ ‫در فهرسـت مقاصـد برتـر قـرار بگیرنـد‪ .‬عالو هبـر‬ ‫مـوارد ذکرشـده‪ ،‬امـکان سـفر گردشـگران بـه‬ ‫ما کائـو بـدون اخـذ ویـزا نیـز مشـوقی جهـت‬ ‫ورود بیشـتر گردشـگران و همچنیـن توسـعه‬ ‫نشـهر درزمینه گردشگری ست‪.‬‬ ‫هرچه بیشتر ای ‬ ‫«جولیـا سیمپسـون»؛ رئیـس و مدیرعامـل‬ ‫شـورای جهانـی سـفر و گردشـگری (‪)WTTC‬‬ ‫نبـاره‪ ،‬گفتـه اسـت‪« :‬شـهرهای بزرگی مانند‬ ‫درای ‬ ‫تهـای‬ ‫لنـدن‪ ،‬پاریـس و نیویـورک به عنـوان قدر ‬ ‫جهانـی گردشـگری باقـی خواهنـد مانـد امـا در‬ ‫چندسـال اینده‪ ،‬پکـن‪ ،‬شـانگهای و ما کائـو‬ ‫در فهرسـت شـهرهای برتـر سـفر قـرار خواهنـد‬ ‫نبـران نیـز حسـب تحقیقـات‬ ‫گرفـت»‪ .‬افزو ‬ ‫جدیـد ‪ WTTC‬کـه نشـان می دهـد پاریـس‬ ‫قدرتمندتریـن مقصـد شـهری جهـان بـرای‬ ‫یهـا چنیـن اسـت‬ ‫یسـت امـا پیش بین ‬ ‫گردشگر ‬ ‫ کـه تـا سـال ‪ 2032‬پکـن از ان پیشـی بگیـرد و در‬ ‫جایـگاه اول این فهرسـت قـرار بگیـرد‪ .‬مقاصـدی‬ ‫ازجملـه توکیـو‪ ،‬مکزیکـو و لنـدن نیـز به ترتیـب‬ ‫در رد ههـای هفتـم‪ ،‬هشـتم و نهـم در فهرسـت‬ ‫قدرتمندتریـن مقاصـد گردشـگری جهـان‬ ‫فهرسـت قـرار دارنـد‪ 10 .‬مقصـد برتـر در فهرسـت‬ ‫اصلـی قدرتمندتریـن شـهرهای گردشـگری‬ ‫جهـان در سـال ‪ 2022‬به ترتیـب شـامل پاریـس‬ ‫از کشـور فرانسـه‪ ،‬پکن (چین)‪ ،‬اورالندو و فلوریدا‬ ‫(ایاالت متحـده امریـکا)‪ ،‬شـانگهای (چیـن)‪،‬‬ ‫الس وگاس و نـوادا و نیویـورک (ایاالت متحـده‬ ‫امریـکا)‪ ،‬توکیـو (ژاپـن)‪ ،‬مکزیکوسـیتی (مکزیک)‪،‬‬ ‫لنـدن (انگلسـتان)‪ ،‬گوانگـژو (چیـن) اسـت‪.‬‬ ‫برقراری امکان تماس صوتی و تصویری در پلتفرم های ایرانی‬ ‫طبـق گفتـه وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات‬ ‫تمـاس صوتـی و تصویـری با کیفیـت در‬ ‫پلتفر مهـای ایرانـی نیـز وجـود دارد و در طـی‬ ‫نمـدت نیـز افـراد زیـادی از اعضـای کابینـه‬ ‫ای ‬ ‫گرفتـه تـا تجـار و دوسـتان و ‪ ...‬بـرای برقـراری‬ ‫ارتبـاط تصویـری در سـفرهای خارجـی‪ ،‬از‬ ‫سـرویس تمـاس تصویـری پلتفر مهـای داخلـی‬ ‫اسـتفاده کرده که تجربه ان ها نیز رضایت بخش‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ عیسـی زار عپـور‬ ‫(وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات) بـا انتشـار‬ ‫نبـاره‬ ‫پسـتی در یـک پیام رسـان داخلـی درای ‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬یکـی از دوسـتانم تصویـر انتقـاد‬ ‫یکـی از هم وطنـان عزیـز را بااین مضمـون کـه‬ ‫هم وطنـان عزیـز سـا کن خار ج ازکشـور بـرای‬ ‫ارتباطـات بـا خانـواده خـود در ایـران دچـار‬ ‫مشـکل هسـتند را برایـم فرسـتاد‪ .‬برقـراری یـک‬ ‫یکـه‬ ‫تمـاس تصویـری با کیفیـت بـرای افراد ‬ ‫به علـت بعـد مسـافت امـکان دیـدار حضـوری‬ ‫ندارنـد لذت بخـش اسـت‪ .‬راسـتش را بخواهیـد‬ ‫خـود مـن هـم در زمان تحصیل در خار ج ازکشـور‬ ‫از سـرویس های ارتبـاط تصویـری مختلفی برای‬ ‫یکـردم و االن‬ ‫تمـاس بـا خانـواده اسـتفاده م ‬ ‫ً‬ ‫دقیقـا حـس این افـراد را درک می کنـم‪ .‬ازانج اکـه‬ ‫تـا قبل ازایـن بخـش قابل توجهـی از ارتباطـات‬ ‫تصویـری بـر بسـتر یـک پلتفـرم خارجـی انجـام‬ ‫یشـد کـه ا کنـون باتوج هبـه دسـتور مراجـع‬ ‫م ‬ ‫ذیصلاح فعالیـت ان در کشـور محـدود شـده‬ ‫نمایشگاه تخصصی خودرو‬ ‫زمان‪ 11 :‬دی تا ‪ 15‬بهمن‬ ‫بازید‪ 16 :‬تا ‪22‬‬ ‫مکان‪ :‬ایران (قم)‬ ‫شاتر‬ ‫کل�نگ زنی بزرگ تر�ین ن�یروگاه‬ ‫خورشیدیکشور‬ ‫ائین کلنگ زنی بزرگ ترین نیروگاه‬ ‫خورشیدی کشور ب ا حضور میثم لطفی؛‬ ‫معاون رئیس جمهوری‪ ،‬سید رضا مرتضوی؛‬ ‫استاندار اصفهان و یاسر طیب نیا؛‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه در شهرستان‬ ‫کوهپایه استان اصفهان برگزار شد‪ .‬این‬ ‫نیروگاه ‪ ۶۰۰‬کیلوواتی به همت فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان اجرا می شود‪.‬‬ ‫احسانحسین ابادی‬ ‫اسـت‪ ،‬ممکـن اسـت برخـی خانواد ههـای عزیـز‬ ‫به علـت عدم اشـنایی بـا پلتفر مهـای خارجـی‬ ‫و داخلـی دیگـری کـه امـکان تمـاس صوتـی و‬ ‫تصویـری دارنـد‪ ،‬بـرای ارتبـاط بـا عزیـزان خـود‬ ‫ج دچـار مشـکل شـده باشـند‪ .‬از فـردی‬ ‫در خـار ‬ ‫هـم کـه ایـن گالیـه را منتشـر کردنـد ممنونـم‪.‬‬ ‫ان طورکـه معلـوم اسـت هنـوز همـه مـردم از‬ ‫امکانـات پیام رسـان های داخلـی اطلاع کافـی‬ ‫ندارنـد و ازاین جهـت الزم اسـت مدیـران ایـن‬ ‫پلتفر مهـا درخصـوص معرفـی توانمنـدی و‬ ‫نهـا بـه عمـوم مـردم تدبیـر جـدی‬ ‫امکانـات ا ‬ ‫کننـد‪ .‬تمـاس صوتـی و تصویـری با کیفیـت در‬ ‫پلتفر مهـای ایرانـی بلـه روبیـکا و سـروش پلاس‬ ‫نهـا را در تصویـر‬ ‫نیـز وجـود دارد کـه امکانـات ا ‬ ‫همیـن پسـت بـا شـما به اشـترا ک گذاشـته ام‪.‬‬ ‫نمـدت نیـز افـراد زیـادی از اعضـای‬ ‫در طـی ای ‬ ‫کابینـه گرفتـه تـا تجـار و دوسـتان و ‪ ...‬بـرای‬ ‫برقـراری ارتبـاط تصویـری در سـفرهای خارجـی‪،‬‬ ‫از سـرویس تمـاس تصویـری پلتفر مهـای‬ ‫نهـا نیـز‬ ‫داخلـی اسـتفاده کـرده کـه تجربـه ا ‬ ‫رضایت بخش بوده اسـت‪ .‬البته چندین پلتفرم‬ ‫و سـرویس خارجـی مثـل ایمـو‪ ،‬گـوگل میـت‪،‬‬ ‫اسـکایپ و ‪ ...‬بـرای برقـراری تمـاس تصویـری‬ ‫دردسـترس هسـتند‪ .‬تمـاس صوتـی (‪)Call Out‬‬ ‫نوعـی قابلیـت تمـاس بیـن پیام رسـان ها و‬ ‫اپراتورهـا فراهـم می کنـد و دیگـر نیـازی نیسـت‬ ‫کـه دو طـرف تمـاس‪ ،‬پیام رسـان مشـابه داشـته‬ ‫باشـند‪ .‬برای نمونـه کاربـری کـه پیام رسـان گـپ‬ ‫یـا سـروش و دیگـر پیام رسـان های داخلـی‬ ‫را نصـب کـرده باشـد‪ ،‬می توانـد ازطریـق ایـن‬ ‫پیام رسـان بـا یـک شـماره همراه اول‪ ،‬ایرانسـل یا‬ ‫رایتل تماس بگیرد‪ .‬پس از محدودشـدن برخی‬ ‫پیام رسـان های خارجی طی سـال های گذشـته‬ ‫و در چندین مرحلـه‪ ،‬مهاجـرت کاربـران ایرانـی‬ ‫بـه پیام رسـان های دیگـر ازجملـه نمون ههـای‬ ‫مشـابه خارجـی و داخلـی اغـاز شـد؛ ا گرچـه‬ ‫هنـوز تعـداد کاربـران پیام رسـان های داخلـی بـا‬ ‫ی قابل مقایسـه نیسـت امـا برخـی‬ ‫رقبـای خارجـ ‬ ‫افـراد اسـتفاده از امکانـات ابزارهـای بومـی را بـه‬ ‫ابزارهـای خارجی ترجیح می دهند‪ .‬طبق برخی‬ ‫لهـا‪ ،‬امکانـی چـون پرداخـت ازطریـق‬ ‫تحلی ‬ ‫پیام رسـان های بومی از مواردی ست که نسبت‬ ‫بـه پیام رسـان های خارجـی‪ ،‬بـرای ایـن ابزارهای‬ ‫داخلـی برتری ایجاد می کند‪ .‬ا کنـون برخورداری‬ ‫از امـکان تمـاس صوتـی بـرای پیام رسـان های‬ ‫بومـی می توانـد ویژ گـی دیگری باشـد کـه کاربران‬ ‫را بـه اسـتفاده از ایـن ابزارهـا تشـویق کنـد‪.‬‬ ‫چگونگی ایجاد یک سبک رترو در بازاریابی‬ ‫اینکـه تنهـا بدانیـد رترومارکتینـگ چیسـت بـه شـما بـرای اسـتفاده از ان در‬ ‫ً‬ ‫بازاریابـی کمـک نمی کند‪ .‬کال شـما باید نحوه ایجاد اسـتراتژی رترومارکتینگ‬ ‫در بازاریابـی را فرابگیریـد‪ .‬رترومارکتینـگ یک سـبک طراحی کالسـیک اسـت‬ ‫کـه بـه دهه هـای ‪ 1930‬و ‪ 1940‬برمی گـردد‪ .‬این سـبک را بـا طر ح هـای سـاده‪،‬‬ ‫رنگ هـای جسـورانه و خطـوط مشـکی ضخیـم مشـخص می کننـد‪ .‬را ههـای‬ ‫زیـادی بـرای ایجـاد سـبک یکپارچه سـازی در بازاریابـی شـما وجـود دارد امـا‬ ‫تشـخیص اینکـه چه چیـزی بـرای شـما بهتریـن کار را انجـام می دهـد دشـوار‬ ‫اسـت‪ .‬ابزارهـای رایـگان زیـادی به صـورت انالیـن دردسـترس هسـتند کـه‬ ‫می تواننـد بـه شـما کمـک کننـد؛ بـرای مثـال شـما می توانیـد فونـت یـا عنصـر‬ ‫طراحـی مناسـب بـرای کمپیـن بازاریابـی خـود روی اینترنـت پیـدا کنیـد‪ .‬رترو‬ ‫یک اسـتراتژی بازاریابی سـت که از گذشـته برای برانگیختن حس نوستالژی‬ ‫در مصرف کننـده اسـتفاده می کند؛ کـه البتـه حـس نوسـتالژی باعـث ایجـاد‬ ‫حـس تعلـق و شـادی در افـراد می شـود‪ .‬بااین حـال بازاریابـی رترومارکتینـگ‬ ‫یشـود‬ ‫زمانـی موثرتـر اسـت کـه محصـول یـا خدماتـی کـه بـه بـازار عرضـه م ‬ ‫دهه هـای زیـادی وجـود داشـته باشـد‪ ،‬بدان معنی که مردم زمان داشـته اند‬ ‫بـا ان ارتبـاط عاطفـی برقـرار کننـد‪.‬‬ ‫تفاوت بین بازاریابی نوستالژی و رترومارکتینگ‬ ‫بازاریابی نوسـتالژی یک اسـتراتژی بازاریابی سـت که سـعی می کند خاطرات‬ ‫مـردم از گذشـته خودشـان را جـذب کنـد امـا بازاریابـی یکپارچه سـازی از‬ ‫سیسـتم عامل کمـک گرفتـه و نوعـی بازاریابـی نوستالژی سـت کـه سـعی دارد‬ ‫گذشـته را مدرن تـر جلـوه دهـد‪ .‬ایـن دو نـوع بازاریابـی از یـک لحـاظ ب ههـم‬ ‫ً‬ ‫شـباهت دارنـد و ان هـم برانگیختـن حـس نوسـتالژی در افـراد اسـت‪ .‬کال‬ ‫نوسـتالژی یک چیز قدرتمند به شـمار می رود‪ .‬در دنیایی که به نظر می رسـد‬ ‫کـه بـا سـرعتی سرسـام اور درحال تکامـل اسـت‪ ،‬غوطه ور شـدن در نوسـتالژی‬ ‫ماننـد پیچیـدن خویـش در پتویـی راحـت از روزهـای خـوب گذشـته خواهـد‬ ‫ً‬ ‫بـود‪ ،‬دقیقـا وقتـی همه چیـز سـاده تر‪ ،‬بااحسـاس تر و ملموس تـر می نمـود‪.‬‬ ‫شباهت بین بازاریابی نوستالژی و رترومارکتینگ‬ ‫همان طورکـه در بـاال اشـاره کردیـم؛ نوسـتالژی و برانگیختـن ایـن حـس وجـه‬ ‫شـباهت بازاریابـی نوسـتالژی و رترومارکتینـگ اسـت‪ .‬درواقـع می تـوان گفـت‬ ‫کـه رترومارکتینـگ زیرمجموعـه از بازاریابـی نوسـتالژیک به شـمار مـی رود‪.‬‬ ‫تحقیقـات نشـان می دهـد‪ :‬نوسـتالژی بـا افزایـش سـن بـه زندگـی مـا حـس‬ ‫تـداوم و معنـا می بخشـد‪ .‬ان سـری کتاب هـای قدیمـی شـما و مجموعـه از‬ ‫ً‬ ‫نـوار کاسـت های قدیمـی شـما‪ ،‬مطمئنـا باعـث می شـوند گاهـی احسـاس‬ ‫جوانـی در شـما ریشـه بزنـد‪ .‬ا کنـون شـرکت ها درک کرده انـد کـه نوسـتالژی‬ ‫در تبلیغـات تاچه انـدازه می توانـد اثرگـذار باشـد‪ .‬مطالعـات نشـان می دهـد‪:‬‬ ‫نوسـتالژی بـه مصرف کننـدگان انگیـزه می دهـد تـا پـول خـود را خـرج کننـد؛‬ ‫زیرا نوید بازگشـت خاطرات شـاد گذشـته را به ان ها می دهد‪ .‬همین مسـئله‬ ‫هـم موجـب شـده کمپین هـای بازاریابـی نوسـتالژی در سـال های اخیـر‬ ‫به طـور فزاینـده ای محبـوب شـوند؛ چرا کـه برندهـا شـروع بـه کشـف ارزش‬ ‫ارتبـاط بـا مشـتریان خـود در سـطح عمیق تـر و احساسـی کرده انـد‪ .‬خبـر‬ ‫خـوب درمـورد رترومارکتینـگ این اسـت که بـرای لذت بـردن از قـدرت‬ ‫اسـتراتژی بازاریابـی نوسـتالژی‪ ،‬الزم نیسـت یـک کسـب وکار چنددهـه ای‬ ‫باشـید‪ .‬هـر شـرکتی ظرفیـت برقـراری ارتبـاط بـا ایده هـای قدیمـی و مفاهیـم‬ ‫محبـوب را دارد‪ .‬نه تنهـا شـما بلکـه مدرن تریـن شـرکت ها نیـز می تواننـد بـه‬ ‫انقلاب یکپارچه سـازی با سیسـتم عامل بپیوندنـد و یک اسـتراتژی بازاریابی‬ ‫نوسـتالژی دلگرم کننده طراحی کنند‪ .‬بازاریابی نوسـتالژی یک مفهوم ساده‬ ‫اسـت‪ .‬در ایـن اسـتراتژی از مفاهیـم قدیمـی و خاطره انگیـز به منظـور ایجـاد‬ ‫اعتمـاد مشـتری بـرای برندهـای جدیـد و ایده هـای نوین اسـتفاده می کنند‪.‬‬ ‫چه راه کاری می توانید ازاین بهتر توجه مشـتریان را به کسـب وکار شـما جلب‬ ‫کنـد؟ بـدون شـک ایـن بهتریـن راه حـل بـرای برقـراری ارتبـاط بـا مشـتریان‬ ‫اسـت‪ .‬بـا کمپین هـای بازاریابـی نوسـتالژی‪ ،‬شـرکت ها در هـر سـن و بـا هـر‬ ‫پیشـینه ای می تواننـد هـدف برنـد خـود را بـا ایده هـای قدیمـی پیونـد بزننـد‬ ‫تـا احسـاس امنیـت‪ ،‬راحتی و تعامـل را در مخاطبان برانگیزند‪ .‬باوجوداینکه‬ ‫بازاریابـی رترومارکتینـگ سـال های زیادی سـت کـه وجـود دارد امـا مـا‬ ‫ً‬ ‫اخیـرا شـاهد تجدیدحیـات شـدید ان هسـتیم؛ زیـرا درحال حاضـر بشـریت‬ ‫به دنبـال پناهگاهـی بـرای دوری از اسـترس و سـردرگمی عصـر دیجیتـال‬ ‫اسـت‪ .‬ا گرچـه هـر شـرکت و کسـب وکاری بـرای جلـب اعتمـاد مشـتریانش‬ ‫می توانـد از رترومارکتینـگ کمـک بگیـرد‪ ،‬بااین وجـود دریافـت درسـت‬ ‫احساسـات بدون اینکـه شـما در تبلیغـات و بازاریابـی خـود از برنامه ریـزی و‬ ‫توجـه بـه جزئیـات غافـل باشـید‪ ،‬کار راحتی نخواهد بـود‪ .‬ا گر اسـتراتژی های‬ ‫نوسـتالژیک شـما با ارزش ها و شـخصیت برند شـما همسـو باشـد‪ ،‬ب هسـادگی‬ ‫توجـه مخاطبـان خـود را بـه محصـوالت و خدمـات خود جلب خواهیـد کرد‪.‬‬ ‫جمع بندی‬ ‫چه گردنبندهای چوکر باشد؛ یا صفحات وینیل تفاوتی نمی کند‪ ،‬روندهای‬ ‫درحال ظهـور در چندسـال اخیر ارزش بازاریابـی نوسـتالژی را برجسـته کـرده‬ ‫اسـت‪ .‬فرقی ندارد نوجوانی هسـتید که درباره کارتون های دوران جوانی تان‬ ‫رویاپردازی می کند‪ ،‬یا یک مدیر میان سـال که درباره روزهای سـاده تر خیال‬ ‫می بافد‪ .‬نوسـتالژی چیز خاصی برای ارائه به همه گروه های مشـتریان دارد‬ ‫ً‬ ‫و این مسـئله دقیقـا چیزی سـت که ان را بـه یـک اسـتراتژی بازاریابی قدرتمند‬ ‫تبدیـل می کنـد‪ .‬امیدواریـم بـا خوانـدن ایـن مطالـب به خوبـی درک کـرده‬ ‫باشـید کـه رترومارکتینـگ چیسـت و از ان برای ایجاد یـک بازاریابی قدرتمند‬ ‫به کار ببرید‪.‬‬ ‫‪Iranbusinesscoach.com‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160317005003679‬مورخـه ‪ 1401/10/20‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان رامهرمـز‬ ‫تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای تورج خاجه زاده فرزند محمد دارای کد ملی ‪4819368210‬‬ ‫بـه شناسـنامه ‪ 750‬صـادره از باغملـک نسـبت بـه ششـدانگ عرصـه یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪196/60‬‬ ‫مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 1082‬اصلـی واقـع در بخـش یـک رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان‬ ‫ولی عصر؟جع؟ خریداری شده از مالکیت رسمی کلیه مالکین عرصه بخش یک رامهرمز (ورثه ابراهیم‬ ‫و امیـن و غیـرو) محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم‬ ‫و گواهـی مشـعر بـر دعـوی را بـه ایـن اداره ارائـه کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/11/23 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/11/08 :‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/626‬‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی شهرستان کاشمر‬ ‫پیرو ا گهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده ‪ 14‬قانون ثبت منتشـر شـده‪ ،‬اینک برحسـب‬ ‫درخواسـت واصلـه مسـتند بـه مـاده مذکـور و مـاده ‪ 61‬ائین نامـه قانـون ثبـت تحدید حدود یک قسـمت‬ ‫از املا ک واقـع در بخـش شـهر حـوزه ثبتـی ایـن واحـد بـه شـرح‪ :‬ششـدانگ یـک قطعـه باغچـه پلا ک ‪1‬‬ ‫فرعی از ‪ 1992‬اصلی بخش شـهر کاشـمر متعلق به ورثه محمد بهمدی و غیره در روز یکشـنبه مورخه‬ ‫‪ 1401/11/30‬سـاعت ‪9‬صبـح انجـام خواهـد شـد‪ .‬لذا به موجب مـاده ‪ 14‬قانون ثبت امال ک به صاحبان‬ ‫املا ک و مجاوریـن شـماره های فوق الذکـر بوسـیله ایـن ا گهـی اخطـار می شـود کـه در روز و سـاعت مقـرر‬ ‫بـاال‪ ،‬در محـل حضـور بهـم رسـانند‪ .‬چنانچـه هـر یک از صاحبـان امال ک یا نماینـده قانونی انهـا در موقع‬ ‫مقـرر حاضـر نباشـند‪ ،‬مطابـق مـاده ‪ 15‬قانـون مزبـور ملـک مـورد ا گهـی بـا حـدود اظهارشـده از طـرف‬ ‫مجاوریـن تحدیـد خواهـد شـد و اعتراضـات مجاوریـن نسـبت به حـدود و حقوق ارتفاقـی و نیز صاحبان‬ ‫املا ک کـه در موقـع مقـرر حاضـر نبوده انـد‪ ،‬مطابـق مـاده ‪ 20‬قانون ثبت فقـط تا سـی روز از تاریخ تحدید‬ ‫حدود پذیرفته خواهد شد و در اجرای تبصره ‪ 2‬ماده واحده قانون تعیین تلکیف پرونده های معترض‬ ‫ثبتـی معترضیـن می بایسـت از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت ظرف یک مـاه دادخواسـت اعتراض‬ ‫خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم کنند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/11/08 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‪ ،‬از طرف محمود قاسمی‬ ‫م الف ‪84‬‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم مرضیـه ندائـی دارای شماره شناسـنامه ‪ 0732324939‬بـه شـرح دادخواسـت بـه‬ ‫کالسه ‪ 2/0101351‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان‬ ‫گـزل عظیمی میش مسـت تیموری بـه شماره شناسـنامه ‪ 231‬در تاریـخ ‪ 1394/10/13‬در اقامتـگاه دائمی‬ ‫خـود بـدرود زندگـی گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحومه منحصر اسـت به‪ -1 :‬حامـد ندائی فرزند عبدل‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 0720060168‬متولـد ‪ 1368/01/01‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفیـه ‪ -2‬زینـب ندائـی‬ ‫فرزنـد عبـدل بـه شـماره ملـی ‪ 0720275458‬متولـد ‪ 1371/06/30‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفیـه‬ ‫‪ -3‬طیبـه ندائـی فرزنـد عبـدل بـه شـماره ملـی ‪ 0731713370‬متولـد ‪ 1355/01/01‬صـادره از تربت جـام‬ ‫فرزنـد متوفیـه ‪ -4‬محمدعثمـان ندائی فرزند عبدل به شـماره ملـی ‪ 0731724917‬متولـد ‪1357/04/01‬‬ ‫صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفیـه ‪ -5‬کبـری ندائـی فرزنـد عبـدل بـه شـماره ملـی ‪ 0731751906‬متولـد‬ ‫‪ 1360/06/30‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفیـه ‪ -6‬سـمیه ندائـی فرزنـد عبـدل بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0731764145‬متولـد ‪ 1361/09/30‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفیه ‪ -7‬مرضیه ندائی فرزند عبدل به‬ ‫شماره ملی ‪ 0732324939‬متولد ‪ 1364/04/01‬صادره از تربت جام فرزند متوفیه ‪ -8‬محمدباقر ندائی‬ ‫فرزنـد عبـدل بـه شـماره ملـی ‪ 7301124542‬متولـد ‪ 1358/12/15‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفیـه‪.‬‬ ‫اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ‪362‬ق امور حسبی در یک نوبت‬ ‫ا گهـی می کنـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد و یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد‪ ،‬از تاریخ نشـر ا گهی ظرف‬ ‫یـک مـاه بـه ایـن شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهـی صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫از طرف قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تربت جام‬ ‫ا گهی مزایده‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه‪ ،‬یک دسـتگاه اتومبیل سـایپا ‪ 132‬مـدل ‪ 1389‬متعلق به اقای مسـلم‬ ‫بـوژدی کـه طبـق نظـر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ ‪ 1/400/000/000‬ریال ارزیابی شـده‪ ،‬از سـاعت ‪ 9‬الی ‪12‬‬ ‫مورخـه ‪ 1401/11/23‬در اداره ثبـت اسـناد و املا ک زابـل‪ ،‬خیابـان فردوسـی از طریـق مزایـده بـه فـروش‬ ‫ً‬ ‫می رسـد‪ .‬مزایـده از مبلـغ ‪ 1/400/000/000‬ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه‬ ‫ً‬ ‫می شـود‪ .‬کلیـه هزینه هـای قانونـی بـر عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیم عشـر و حـق مزایـده نقـدا وصـول‬ ‫ً‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬ضمنـا چنانچـه مزایـده روز تعطیـل رسـمی اعالم شـود‪ ،‬مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلی در‬ ‫همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/11/08 :‬‬ ‫معصومه میری‪ ،‬مسئول واحد اجرای اسناد رسمی زابل‬ ‫م الف ‪1420‬‬ ‫ا گهی ابالغ و احضار‬ ‫اقـای قاسـم خداپرسـت فرزنـد حسـن مجهول المـکان؛ همسـر شـما برابـر دادنامـه شـماره‬ ‫‪ 140129390002141568‬شـعبه ‪ 4‬دادگاه زابـل‪ ،‬تقاضـای ثبـت طلاق را نمـوده اسـت‪ .‬لذا الزم اسـت ظرف‬ ‫مـدت ‪ 10‬روز پـس از انتشـار ا گهـی‪ ،‬در ایـن دفترخانـه بـه ادرس‪ :‬زابـل‪ ،‬بلـوار مـدرس ‪ 17‬حاضـر شـوید‪.‬‬ ‫درغیراینصورت طبق مقررات‪ ،‬اقدام به ثبت طالق خواهد شـد و اعتراض بعدی مسـموع نخواهد شـد‪.‬‬ ‫محمد عباس زاده باغی‪ ،‬سردفتر دفترخانه ازدواج ‪ 11‬و طالق ‪ 72‬زابل‬ ‫م الف ‪1421‬‬ ‫ شنبه ‪ 8‬بهمن ‪ 1401‬شماره‪2702‬‬ ‫ا گهی دعوت از مجاورین پال ک ‪ 0‬فرعی از ‪ 2026‬اصلی بخش شهر کاشمر‬ ‫بدینوسـیله بـه مالکیـن پال ک هـای ‪ 2025‬اصلـی و ‪ 2026‬اصلـی و ‪ 2027‬اصلـی و ‪ 2022‬اصلـی بخـش شـهر‬ ‫کاشـمر ابلاغ می شـود بـا توجـه بـه اینکـه وقت تعییـن متراژ و مسـاحت پال ک ‪ 0‬فرعـی از ‪ 2026‬اصلی شـهر‬ ‫کاشـمر مـورد تقاضـای اقای سـعید رهیـاردار وکیل اقای سـیدمحمدجواد هنروری کـه در مجاورت ملک‬ ‫شماست‪ ،‬در روز چهارشنبه مورخ ‪ 1401/11/26‬ساعت ‪10‬صبح تعیین شده و در محل انجام خواهد‬ ‫شـد‪ ،‬چنانچـه در مـورد حـدود و حقـوق ارتفاقـی ملـک مزبـور حقی بـرای خود قائل هسـتید و یا اختالفی‬ ‫بـا مجـاور مزبـور داریـد‪ ،‬می توانیـد در روز و سـاعت مقـرر در محـل وقـوع ملـک واقـع در کاشـمر‪ ،‬خیابـان‬ ‫فاطمیه‪ ،‬فاطمه ‪ ،7‬کوچه شهید شیردل‪ ،‬پال ک ‪ 54‬حاضر شده و برابر کد ‪ 914‬مجموعه بخشنامه های‬ ‫ثبتـی‪ ،‬مطالـب خـود را اظهـار داریـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عـدم حضـور‪ ،‬عملیـات ثبتـی برابـر مقـررات‬ ‫ادامـه می یابـد‪ -1 .‬حـد شـمال‪ :‬پلا ک ‪ 2025‬اصلـی جـواد ایزدپنـاه؛ ‪ -2‬حـد شـرق‪ :‬پلا ک ‪ 2026‬اصلـی‬ ‫سـیدمحمدجواد هنـروری و غیـره؛ ‪ -3‬حـد جنـوب‪ :‬پلا ک ‪ 2027‬اصلـی عیسـی رهبـاردار و غیـره؛ ‪ -4‬حد‬ ‫غـرب‪ :‬پلا ک ‪ 2022‬اصلـی رضـا طهماسـبی و غیره‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‪ ،‬از طرف محمود قاسمی‬ ‫م الف ‪91‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظربه اینکـه اقـای سـعید احتسـاب برابـر معرفی نامـه شـماره ‪ 1401/11/03-1401/59‬به عنـوان نماینـده‬ ‫کارخانـه تهیـه و تولیـد خـورا ک دام طالئـی جـام بـا شناسـه ملـی ‪ 10380105902‬بـه موجـب دو بـرگ‬ ‫استشـهادیه شـهادت شـهود تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت نوبـت اول ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه شـماره پلا ک ‪ 13‬فرعـی از ‪ 170‬اصلـی بخـش ‪ 13‬مشـهد را نمـوده و مدعی سـت‬ ‫سـند مالکیـت مزبـور بـه دلیـل جابجایـی مفقـود شـده اسـت‪ ،‬کـه بـه حکایـت سـامانه مدیریـت املا ک‬ ‫کشـوری ششـدانگ پلا ک فـوق ذیـل شـماره الکترونیکـی ‪ 156 140020306007003676‬بـه نـام تهیـه و‬ ‫تولیـد خـورا ک دام طالئـی جـام ثبـت و سـند مالکیـت ‪162855‬الـف‪ 1400‬صادر و تسـلیم شـده اسـت و به‬ ‫موجـب سـند رسـمی شـماره ‪ 1401/04/15-66212‬دفتـر ‪ 10‬جـام در قبـال مبلـغ ‪ 35.400.000.000‬ریـال و‬ ‫بـه موجـب سـند رسـمی شـماره ‪ 1400/10/12-67226‬دفتـر ‪ 10‬جـام در قبـال مبلـغ ‪ 8.520.000.000‬ریـال‬ ‫در رهـن بانـک کشـاورزی تربت جـام اسـت‪ .‬پرونـده ثبتـی و دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لذا‬ ‫بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ایین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می شـود هـر‬ ‫کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یا مدعـی وجود سـند مالکیت نزد خود اسـت‪،‬‬ ‫بایسـتی ظـرف ‪ 10‬روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیت‬ ‫یـا سـند معاملـه رسـمی بـه این اداره تسـلیم کنـد‪ .‬بدیهی سـت درصورت عـدم وصول اعتـراض در مهلت‬ ‫مقـرر و یـا وصـول اعتـراض‪ ،‬بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‪ ،‬نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت المثنـی نوبـت اول و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/11/08 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای محمودرضـا رضـازاده زوارم فرزنـد میرزارضـا بـه شـماره ملـی ‪ 0828489017‬به اسـتناد‬ ‫دو برگ استشـهادیه گواهی شـده دفتر اسـناد رسـمی ‪ 1‬شـیروان منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت‬ ‫سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه کـرده و مدعی سـت کـه سـند مالکیت ششـدانگ‬ ‫یـک دسـتگاه اپارتمـان واقـع در طبقـه همکـف بـه شـماره پلا ک ‪ 5805‬فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از ‪2‬‬ ‫اصلی واقع در قطعه ‪ 4‬شـیروان بخش ‪ 5‬قوچان به ادرس خیابان فرهنگ ‪ 5‬که متعلق به ایشـان اسـت‬ ‫به علـت نامعلومـی مفقـود شـده اسـت‪ .‬بـا بررسـی دفتـر املا ک معلـوم شـد کـه سـند مالکیـت اولیـه ذیـل‬ ‫دفتـر الکترونیـک ‪ 139820307114003266‬و شـماره چاپـی ‪ 328104‬سـری الـف‪ 98‬به نـام نامبرده صادر‬ ‫و تسـلیم شـده‪ ،‬سـپس برابر سـند رهنی ‪ 1398/05/02-34149‬در رهن بانک صادرات قرار گرفته است‪.‬‬ ‫لـذا بـه اسـتناد تبصـره یـک اصالحـی مـاده ‪ ۱۲۰‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر‬ ‫می شـود هـر کـس نسـبت بـه ملـک مورد ا گهـی معامله ای انجـام داده یـا مدعی وجود سـند مالکیت نزد‬ ‫خـود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف ‪ ۱۰‬روز از تاریـخ انتشـار ا گهـی‪ ،‬اعتـراض خود را به همراه اصل سـند مالکیت یا‬ ‫سـند معاملـه رسـمی‪ ،‬بـه ایـن اداره تسـلیم کنـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت‬ ‫مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی‪ ،‬نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/11/08 :‬‬ ‫علی محمودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شیروان‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظربه اینکـه خانـم زیبـا باغسـتانی فرزنـد عبـاس بـه شـماره ملـی ‪ 0829190406‬بـه اسـتناد دو بـرگ‬ ‫استشـهادیه گواهـی شـده دفتـر اسـناد رسـمی ‪ 1‬شـیروان منضـم بـه تقاضـای کتبـی جهـت دریافت سـند‬ ‫مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه کـرده و مدعی سـت کـه سـند مالکیـت ششـدانگ‬ ‫یکبـاب منـزل بـه شـماره پلا ک ‪ 11703‬فرعـی مفـروز و مجـزی شـده از ‪ 13‬اصلـی واقـع در قطعه ‪ 3‬شـیروان‬ ‫بخـش ‪ 5‬قوچـان بـه ادرس خیابـان احسـان ‪ ،7‬پلا ک ‪ 5‬کـه متعلـق بـه ایشـان اسـت‪ ،‬بـه علـت نامعلومـی‬ ‫مفقـود شـده‪ .‬بـا بررسـی دفتـر املا ک معلـوم شـد کـه سـند مالکیـت اولیـه ذیـل دفتـر الکترونیـک شـماره‬ ‫‪ 139720307114000403‬و شـماره چاپـی ‪ 562123‬سـری ب‪ 96‬بـه نـام نامبـرده صـادر و تسـلیم شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه اسـتناد تبصـره یـک اصالحـی مـاده ‪ ۱۲۰‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و‬ ‫متذکـر می شـود هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند‬ ‫مالکیت نزد خود است‪ ،‬بایستی ظرف ‪ ۱۰‬روز از تاریخ انتشار ا گهی‪ ،‬اعتراض خود را به همراه اصل سند‬ ‫مالکیت یا سـند معامله رسـمی‪ ،‬به این اداره تسـلیم کند‪ .‬بدیهی سـت درصورت عدم وصول اعتراض در‬ ‫مهلـت مقـرر یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی‪ ،‬نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/11/08 :‬‬ ‫علی محمودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شیروان‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای عبـاس عزیززاده فهنـدری بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده منضـم بـه‬ ‫تقاضـای کتبـی جهـت دریافت سـند مالکیت المثنی نوبـت اول به ایـن اداره مراجعه کرده و مدعی سـت‬ ‫سند مالکیت ششدانگ پال ک ‪ 15/198‬فرعی واقع در اراضی مرتضویه شماره ‪ 56‬اصلی دهستان اربعه‬ ‫بخـش یـک تربت حیدریـه کـه متعلـق بـه متقاضـی اسـت‪ ،‬بـه علـت نامعلـوم مفقـود شـده کـه بـا بررسـی‬ ‫سـوابق و سـامانه مدیریـت کشـوری املا ک تربت حیدریـه سـند مالکیـت فـوق ذیـل ثبـت ‪ 91742‬دفتـر‬ ‫‪ 363‬صفحـه ‪ 178‬بـه نـام متقاضـی فـوق صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬سـامانه مدیریـت کشـوری املا ک‬ ‫بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬ائین نامـه اصالحـی قانـون ثبت‪ ،‬مراتـب یک نوبت‬ ‫ا گهـی و متذکـر می شـود هـر کسـی نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود‬ ‫سند مالکیت نزد خود است بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این ا گهی‪ ،‬اعتراض خود را به پیوست‬ ‫اصل سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی‪ ،‬به این اداره تسـلیم کند‪ .‬بدیهی سـت درصورت عدم وصول‬ ‫اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی‪ ،‬نسـبت به‬ ‫صـدور سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان به متقاضـی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/11/08 :‬‬ ‫سیدامین موسوی اسفیوخی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1644‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ ۳‬قانـون و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر کالسـه ‪ ۱۴۰۱/۲۰۷‬و رای شـماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۷۱۱۴۰۰۳۰۵۷‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫شـیروان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای سـعید داودی فرزند عباس به شماره شناسـنامه ‪۶‬‬ ‫در ششـدانگ یـک واحـد دامـداری بـه مسـاحت ‪ ۲۳۱۶/۷۸‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ ۱۵۹۹‬فرعـی از ‪۴‬‬ ‫اصلی گلیان از محل مالکیت محمدعلی اسلامی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‪ ،‬مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫متقاضـی اعتـراض داشـته باشـند بایـد ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود‬ ‫را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصـول اعتراض‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۱/11/23 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۱/11/08 :‬‬ ‫علی محمودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شیروان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۲۷۰۰۳۰۰۱۴۳۴‬مورخـه ‪ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱‬هیـات اول‪ /‬دوم‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خدابنده تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای رستمعلی کرمی فرزند محرمعلی به شماره شناسنامه‬ ‫‪ ۲۶۸‬صـادره از خدابنـده بـه کـد ملـی ‪ ۴۳۷۰۹۹۶۵۷۰‬در ششـدانگ یکبـاب‬ ‫سـاختمان به مسـاحت ‪ ۲۸۹/۲۴‬مترمربع از پال ک ‪ ۲۰‬فرعی از ‪ ۷۹‬اصلی بخش‬ ‫‪ ۵‬زنجان واقع در قریه اسالم اباد خریداری از مالک رسمی اقای قدرت اله کرمی‬ ‫فرزند هاشـم برابر قولنامه مورخه ‪ ۱۴۰۰/0۸/۲۲‬محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی‬ ‫کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی به مـدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/08 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/11/24 :‬‬ ‫جواد شفیعی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک خدابنده‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۲۷۰۰۳۰۰۱۴۳۶‬مورخـه ‪ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱‬هیـات اول‪ /‬دوم‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خدابنده تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضـی اقـای جـواد محمـدی فرزنـد موسـی بـه شماره شناسـنامه ‪ ۳۸۴۴‬صـادره از‬ ‫خدابنده به کد ملی ‪ ۴۳۷۰۴۶۷۱۹۵‬در ششدانگ یک قطعه زمین زراعی دیمی به‬ ‫مساحت ‪ ۸۴۱۷۳‬مترمربع از پال ک ‪ ۱۴۷۳‬فرعی از ‪ ۴۹‬اصلی بخش ‪ ۴‬زنجان واقع در‬ ‫بخـش ‪ ۴‬زنجـان خریـداری از مالـک رسـمی اقای رضا محمـدی فرزند علی اصغر برابر‬ ‫قولنامـه مورخـه ‪ 13۸۲/۱۲/۱۹‬اقایـان محمدرسـول جهانگیـری و قربانعلـی فتحـی و‬ ‫حجت علـی فتحـی و رزاق محمـدی فرزنـد عبـاس محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه‬ ‫اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز ا گهـی م ‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند‬ ‫از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و‬ ‫پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود‬ ‫را به مرجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/11/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/11/08 :‬‬ ‫جواد شفیعی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک خدابنده‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۲۳۷۰‬و ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۲۷۰۰۱۰۰۲۳۶۸‬هیـات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک ناحیـه یک زنجان تصرفـات مالکانه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای ابراهیـم حیـدری فرزنـد خدا کـرم بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ ۱۱۰۷‬کد ملی ‪ ۵۳۹۹۲۸۹۳۲۶‬و سـعید سـلیمانی فرزند مروت به شناسـنامه شـماره‬ ‫‪ ۵۳۹۰۰۴۹۳۰۶‬در ششدانگ یکباب خانه به صورت بالمناصفه به مساحت ‪۱۲۲.۰۴‬‬ ‫مترمربع پال ک ‪ ۱۸۶۶۸‬فرعی از ‪ ۴۱‬اصلی روستای دواسب خریداری از مالک رسمی‬ ‫اقـای علـی محبـی فرزند فر ج اله محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع عموم مراتب‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/11/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/11/23 :‬‬ ‫محمدرضا حسنی‪ ،‬رئیس ثبت و اسناد و امال ک ناحیه یک زنجان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۲۷۰۰۳۰۰۱۴۴۴‬مورخـه ‪ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳‬هیـات اول‪ /‬دوم‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک خدابنـده تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای عبدالعلـی خدابندلـو فرزنـد محمـد بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ ۱۵‬صـادره از خدابنـده بـه کـد ملـی ‪ ۴۳۷۱۹۲۹۵۷۵‬در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫دیمـی بـه مسـاحت ‪ ۹۰.۱۱۸۴۳۲‬مترمربـع از پلا ک ‪ ۲۶۱‬فرعـی از ‪ ۳۱‬اصلـی بخـش ‪۴‬‬ ‫زنجـان واقـع در قریـه اهارمشـکین خریداری از مالک رسـمی اقای محرمعلی ا کرادی‬ ‫فرزنـد علی ا کبـر برابـر قولنامـه مورخـه ‪ 13۸۸/0۹/0۲‬و اقـای نظامعلـی محرمـی فرزند‬ ‫اسـماعیل برابـر قولنامـه ‪ 13۷۷/0۵/۲۶‬و اقـای موسـی خدابند هلـو فرزنـد عبدالعلـی‬ ‫برابـر قولنامـه مورخـه ‪ ۱۴۰۱/0۷/۲۰‬محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪،‬‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز ا گهـی م ‬ ‫به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مرجع‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/11/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/11/08 :‬‬ ‫جواد شفیعی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک خدابنده‬ ‫رایگان‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظربه اینکـه شـرکت تعاونـی مسـکن کارگـران شـهرداری شـیروان بـه شـماره ثبـت ‪ 109‬و شناسـه حقوقـی‬ ‫‪ 10860290715‬به اسـتناد دو برگ استشـهادیه گواهی شـده توسـط دفتر اسـناد رسـمی شماره ‪ 3‬شیروان‬ ‫جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی ست که سند مالکیت‬ ‫ششـدانگ یـک دسـتگاه اپارتمـان واقـع در طبقـه سـوم سـمت شـمال شـرقی بـه شـماره پلا ک ‪ 104‬فرعـی‬ ‫مفـروز و مجـزی شـده از ‪ 982‬اصلـی واقـع قطعـه ‪ 1‬شـیروان بخـش ‪ 5‬قوچـان بـه ادرس خیابـان رزاز ‪ 14‬کـه‬ ‫متعلـق بـه شـرکت اسـت‪ ،‬بـه علـت نامعلومـی مفقـود شـده اسـت‪ .‬بـا بررسـی دفتـر املا ک معلوم شـده که‬ ‫سـند مالکیـت اولیـه ذیـل صفحـه ‪ 394‬دفتـر ‪ 416‬بـه شـماره چاپـی ‪ 840614‬سـری الـف‪ 93‬بـه نامبـرده‬ ‫صادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬سـپس برابر اسـناد رهنی ‪ 1389/07/30-60274‬و ‪1386/03/07-46587‬‬ ‫و ‪ 1389/12/28-61698‬در رهـن بانـک ملـی قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬لـذا بـه اسـتناد تبصره یـک اصالحی ماده‬ ‫‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت‪ ،‬مراتب یک نوبت ا گهی و متذکر می شـود هر کس نسـبت به ملک مورد ا گهی‬ ‫معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظرف ‪ ۱۰‬روز از تاریخ انتشـار‬ ‫ا گهـی‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه همـراه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‪ ،‬بـه ایـن اداره تسـلیم کند‪.‬‬ ‫یسـت درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سـند مالکیت یا‬ ‫بدیه ‬ ‫سـند معامله رسـمی‪ ،‬نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی و تسـلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/11/08 :‬‬ ‫علی محمودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شیروان‬ ‫مفقودی‬ ‫پال کت ترا کتور کشاورزی ‪ ITM-285‬با شماره پال ک ایران ‪186 -26‬ک‪ 28‬و شماره موتور ‪LFW10017W‬‬ ‫و شماره شاسی ‪ J08853‬به مالکیت علی ارئین مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب رسـول قنبـرزاده مالـک خـودرو سـواری پـژو ‪ 207i-MT‬هاچ بـک بـه رنـگ سـفید روغنـی‬ ‫مـدل ‪ 1400‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪277 -26‬ص‪ 88‬و شـماره موتـور ‪ 166B0051428‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAR03FE9MJ428282‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش (سـند کمپانـی)‪ ،‬تقاضـای رونوشـت المثنـی‬ ‫اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کس ادعایـی در مورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظرف مـدت ‪10‬‬ ‫روز‪ ،‬به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر‪ ،‬ساختمان سمند مراجعه‬ ‫کنـد‪ .‬بدیهی سـت پـس از انقضـای مهلـت مزبـور‪ ،‬طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪/.‬ب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا سـاینا ‪ SMT‬بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1401‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪334 -32‬م‪ 45‬و شـماره موتور ‪ M15/9725237‬و شـماره شاسـی ‪ NAS851100N5741873‬به مالکیت‬ ‫حسـن عظیمی مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪92‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سند‪ ،‬سند کمپانی و برگ سبز موتورسیکلت شیرکوه ‪ 200CC‬مدل ‪ 1393‬با شماره پال ک ‪769-15426‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 0200ND2004882‬و شـماره تنـه ‪ ND2**200G9301595‬بـه مالکیت حسـین میرزایی‬ ‫مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1645‬‬ ‫مفقودی‬ ‫مهـر مسـجد محمـد رسـول اهلل؟ص؟ شهرسـتان هیرمنـد‪ ،‬بخـش مرکـزی روسـتای عنایـت‪ ،‬از توابـع بخش‬ ‫دهمـرده رنـده مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ز‬ ‫مفقودی (نوبت سوم)‬ ‫مدرک فار غ التحصیلی اینجانب مریم قوچانی مقدم فرزند رمضانعلی به شماره شناسنامه ‪ 1651‬صادره‬ ‫از بجنورد در مقطع کارشناسـی ناپیوسـته رشـته ریاضی به شـماره ‪ 2805‬صادره از واحد دانشـگاهی ازاد‬ ‫علی ابادکتـول مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪ .‬از یابنده تقاضا می شـود اصل مـدرک را به دانشـگاه ازاد‬ ‫اسالمی واحد علی اباد کتول‪ ،‬به نشانی استان گلستان‪ ،‬شهر علی ابادکتول‪ ،‬دانشگاه ازاد اسالمی واحد‬ ‫علی ابادکتول ارسـال فرماید‪/.‬ب‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/10/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/10/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/11/08 :‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫سـند مالکیـت ششـدانگ عرصـه و اعیـان یـک دسـتگاه اپارتمـان بـه شـماره فرعـی ‪ 9313‬از ‪ 42‬اصلـی‬ ‫قطعـه ‪ 7‬تفکیکـی مفـروز و مجـزی شـده از ‪ 1893‬فرعـی از اصلـی مذکـور بخـش ‪ 22‬گیلان بـه مسـاحت‬ ‫‪ 109/87‬مترمربـع بـه انضمـام پارکینـگ قطعـه چهـارم تفکیکـی بـه مسـاحت ‪ 12/5‬مترمربـع بـه انضمـام‬ ‫انباری قطعه ‪ 7‬تفکیکی به مساحت ‪ 1/57‬مترمربع با قدرالسهم از عرصه و سایر مشاعات و مشترکات‬ ‫طبـق قانـون تملـک اپارتمان هـا و ایین نامـه اجرایـی ان بـا حـدود منـدرج در سـند مالکیـت ذیـل ثبـت‬ ‫ا کترونیـک شـماره ‪ 139720318011004434‬بـه نـام مجیـد حسـن زاده صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬برابـر‬ ‫سـند انتقال قطعی شـماره ‪ 13489‬مورخ ‪ 1397/08/30‬دفتر ‪ 234‬صومعه سـرا ششـدانگ پال ک مذکور‬ ‫به فرشته رمضانی پور منتقل شده است‪ .‬سپس خریدار مذکور برابر سند انتقال قطعی شماره ‪33213‬‬ ‫مـورخ ‪ 1400/12/07‬دفتـر ‪ 110‬صومعه سـرا ششـدانگ پلا ک مذکـور را بـه فاطمـه باقـری انتقـال داده‬ ‫اسـت‪ .‬سـند مالکیـت نامبـرده ذیـل ثبت الکترونیـک شـماره ‪ 140020318011007068‬به شـماره مسلسـل‬ ‫چاپـی ‪617003‬الـف‪ 00‬صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬اثـاری از رهـن و بازداشـت در پرونـده به نظـر نرسـیده‬ ‫اسـت‪ .‬سـپس فاطمـه باقـری برابـر درخواسـت شـماره ‪ 118/1401/11658‬مـورخ ‪ 1401/10/25‬ضمن ارائه‬ ‫استشـهادیه شـهود بـه شـماره ‪ 118/1401/1657‬مـورخ ‪ 1401/10/25‬کـه بـه تائیـد دفتـر ‪ 133‬صومعه سـرا‬ ‫رسـیده اسـت‪ ،‬اعلام کـرده کـه سـند مالکیـت خـود را به علت جابجایـی مفقود کـرده و درخواسـت صدور‬ ‫المثنـی نمـوده اسـت‪ .‬لـذا مراتـب بـه اسـتناد تبصـره ‪ 1‬مـاده ‪ 120‬ائین نامـه اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬ا گهـی‬ ‫و اعلام می شـود هـر کـس مدعـی انجـام معاملـه یـا وجـود سـند مالکیـت پلا ک فـوق نـزد خـود اسـت‪،‬‬ ‫می بایست ظرف مدت ده روز از انتشار ا گهی‪ ،‬به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل‬ ‫سـند مالکیت با سـند معامله‪ ،‬تسـلیم کند‪ .‬ا گر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسـد و یا درصورت اعتراض‪،‬‬ ‫اصـل سـند مالکیـت ارائـه نشـود‪ ،‬برابـر مقـررات سـند المثنـی صـادر و بـه متقاضی تسـلیم خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/11/08 :‬‬ ‫یداهلل شهبازی چلمه سرا‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/1288‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ کمپانـی‪ ،‬شناسـنامه سـبز و کارت خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600i‬مـدل ‪ 1383‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪984 -56‬ق‪ 27‬و شـماره موتـور ‪ 11283092157‬و شـماره شاسـی ‪ 83917977‬بـه مالکیـت یاسـر‬ ‫حقیقت معافـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫ا گهی فقدان مدرک تحصیلی (نوبت اول)‬ ‫مـدرک موقـت فار غ التحصیلـی اینجانـب جـواد ایـزدی فرزنـد محمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 84‬صـادره از‬ ‫بهبهـان در مقطـع کاردانـی پیوسـته رشـته کامپیوتـر‪ -‬نرم افـزار صـادره از واحـد دانشـگاهی ازاد اسلامی‬ ‫بهبهان به شـماره ‪ 1389/03/09-118844‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪ .‬از یابنده تقاضا‬ ‫می شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی بهبهـان ارسـال فرمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/11/23 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/11/08 :‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی فقدان مدرک تحصیلی (نوبت اول)‬ ‫مـدرک دانشـنامه فار غ التحصیلـی اینجانـب سـارا درخشـنده فرزنـد شـکراله بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 540‬صـادره از بهبهـان در مقطـع کارشناسـی رشـته علـوم اقتصـادی‪ -‬اقتصـاد بازرگانـی صـادره از واحـد‬ ‫دانشـگاهی ازاد اسلامی بهبهـان مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود‬ ‫اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی بهبهـان ارسـال فرمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/11/23 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/11/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/12/07 :‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و کارت خـودرو سـواری تویوتـا پـرادو جی ایکـس بـه رنـگ سـفید صدفـی متالیـک مـدل‬ ‫‪ 2008‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪682 -24‬س‪ 52‬و شـماره موتـور ‪ 2TR0645479‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ JTEBL29J88K001769‬بـه مالکیـت جهانبخـش فتاحی نسـب بـا شـماره ملـی ‪ 1861453981‬مفقـود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و کارت خـودرو سـواری(‪ 207i-MC(AT‬هاچ بـک بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1401‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪322 -49‬ط‪ 92‬و شـماره موتـور ‪ 185B0007484‬و شـماره شاسـی ‪ NAAR434E6NJ249240‬بـه‬ ‫مالکیـت فاطمـه بدرقـه بـا کـد ملـی ‪ 5990029411‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی اعالم طالق‬ ‫اقـای مسـعود نکوئی شـعار فرزنـد حشـمت مجهول المـکان؛ همسـر شـما خانـم مریـم محمـدی برابـر‬ ‫دادنامـه شـماره ‪ 1401/08/16-140150390003314396‬شـعبه اول دادگاه خانـواده شهرسـتان‬ ‫اسلام ابادغرب‪ ،‬مبنـی بـر طلاق خلـع نوبـت اول بـه شـماره ثبـت ‪ ،507‬در مورخـه ‪ 1401/11/05‬در دفتـر‬ ‫رسـمی طلاق ‪ 87‬اسلام ابادغرب بـه ثبـت رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫علـی اسـمعیلی‪ ،‬سـردفتر دفترخانـه رسـمی ازدواج شـماره ‪ 15‬و طلاق ‪87‬‬ ‫‪/846‬الـف‬ ‫اسلا م ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1387‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪813 -29‬ب‪ 41‬و شـماره موتـور ‪ 12487175184‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN01CA89E743245‬بـه‬ ‫مالکیـت شـوکت نجفـی مفقـود شـده و اعتبـار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت (شناسـنامه سـبز) خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ خا کسـتری مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره‬ ‫پال ک ایران ‪933 -29‬د‪ 27‬و شـماره موتور ‪ 139B131804‬و شـماره شاسـی ‪NAAN11FE2GH720884‬‬ ‫بـه مالکیـت فریبـرز حیـدری مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خـودرو سـواری پـژو پانارومانـا هاچ بـک بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1400‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪572 -40‬م‪ 48‬و شـماره موتـور ‪ 178B0077170‬و شـماره شاسـی ‪ NAAR03FEXMJ224638‬بـه‬ ‫مالکیـت سـمیه عزیـزی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سند سبز خودرو کامیون کشنده فوتون به رنگ سفید مدل ‪ 1401‬با شماره پال ک ایران ‪614 -29‬ع‪ 42‬و‬ ‫شماره موتور ‪ ISGE443077495711‬و شماره شاسی ‪ NAB374527NA003470‬به مالکیت سیدنعیم‬ ‫حسینی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/10/12-140160318011010169‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای محمدعلـی مهـدوی فرزنـد رحمـان بـه شماره شناسـنامه ‪ 368‬صـادره از‬ ‫ابادان در ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر سـاختمان (خانه و محوطه) به مسـاحت ‪1247/43‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 63‬فرعـی از ‪ 79‬اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پال ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 79‬اصلی واقع در قریه ولد‬ ‫بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق شـهباز پورقلی ولـدی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظور اطلاع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪2‬‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/11/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/10/24 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/1262‬‬ ‫مفقودی (نوبت دوم)‬ ‫فا کتـور خریـد خـودرو سـواری سـمند بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪315 -29‬ط‪ 31‬و شـماره موتـور ‪ 12488204696‬و شـماره شاسـی ‪ NAAC51CAXAF006622‬بـه‬ ‫مالکیـت سـعید حاجیمـرادی مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/11/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/11/05 :‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ا گهی فقدان مدرک تحصیلی (نوبت اول)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب حمیدرضـا اندیشـه فرزنـد رجبعلـی بـا‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 1900261073‬در مقطـع کارشناسـی رشـته مهندسـی الکترونیـک‬ ‫صادره از واحد دانشـگاهی ازاد اسلامی رامهرمز به شـماره ‪ 3418147‬مفقود شـده و‬ ‫یشـود اصل مدرک را به دانشـگاه ازاد‬ ‫از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪ .‬از یابنده تقاضا م ‬ ‫اسلامی واحـد رامهرمـز ارسـال فرمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/11/23 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/11/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/12/07 :‬‬ ‫رامهرمز‬ ‫ا گهی ابالغ رای‬ ‫یکـه ایـن شـعبه اقـای عبدالرحمـن ریگـی فرزنـد عبدالحکیـم بـه‬ ‫از انجای ‬ ‫شـماره ملـی ‪ 6110522116‬بـه جهـت اتهـام مباشـرت در قاچـاق کاال طبـق‬ ‫رای شـماره ‪ 140100222070001281‬مورخـه ‪ 1401/08/25‬بـه پرداخـت مبلـغ‬ ‫‪ 3.200.000.000‬ریـال جـزای نقـدی در حـق دولـت محکـوم می کنـد‪ ،‬و در حـال‬ ‫حاضـر مجهول المـکان اسـت‪ ،‬رای صـادره بدینوسـیله بـه وی ابلاغ می شـود‪.‬‬ ‫یسـت رای صـادره غیابـی و ظـرف ‪ 20‬روز پـس از ابلاغ‪ ،‬قابـل واخواهـی در‬ ‫بدیه ‬ ‫همیـن شـعبه و پـس از ان‪ ،‬ظـرف ‪ 20‬روز قابـل تجدیدنظرخواهـی اسـت‪/.‬ز‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160319078011580‬هیـات دوم موضـوع قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک منطقـه دو کرمـان‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی اقای ا کبر عباسـی روزافزای به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ 2‬و کد ملی ‪ 2993211692‬صادره از کرمان فرزند عباس در ششدانگ‬ ‫یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 1830‬مترمربـع کـه مقـدار ‪ 152.5‬مترمربـع از ششـدانگ عرصه‬ ‫ان متعلـق بـه وقـف و در اجـاره مالک متن اسـت‪ ،‬پال ک شـماره ‪ 230‬فرعـی از ‪ 3979‬اصلی‬ ‫واقـع در بخـش ‪ 2‬حـوزه ثبـت ملـک منطقـه دو کرمان بـه ادرس کرمان‪ ،‬حسـین ابادخان‪،‬‬ ‫خیابان یاس خریداری از مالک رسمی خانم بی بی کوچک معبودیان محرز شده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم‪ ،‬مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی‬ ‫که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند‪ ،‬می توانند‬ ‫از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع‬ ‫قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪،‬‬ ‫طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/11/23 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/11/08 :‬‬ ‫محمـود مهـدی زاده‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و ملا ک‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1445175‬‬ ‫منطقـه ‪ 2‬کرمـان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306005013188‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقای علی قاسمی فرزند محمد به شماره شناسنامه ‪ 10‬و کد ملی ‪1063712076‬‬ ‫صادره از نیشابور در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 97.20‬مترمربع‬ ‫پلا ک شـماره ‪ 50‬فرعـی از ‪ 41‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 12‬حـوزه ثبـت ملک نیشـابور‬ ‫خریـداری از مالـک رسـمی اقـای عبدالـه سـعیدی محـرز شـده اسـت‪ .‬بنابرایـن‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/11/08 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/11/23 :‬‬ ‫سـیدابوالفضل حسـینی‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫م الـف ‪1517‬‬ ‫املا ک نیشـابور‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160327100000502‬هیـات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ناحیـه دو زنجـان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضـی امـوزش و پـرورش اسـتان زنجـان (مدرسـه شـهید رسـتمخانی) در‬ ‫یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 1460‬مترمربـع مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪1‬‬ ‫فرعـی از ‪ 5391‬اصلـی واقـع در بخش یک زنجان خریداری از مالک رسـمی اقای‬ ‫گریگـور پطروسـیان محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/10/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/11/08 :‬‬ ‫علیرضاحسن زاده شاه ابادی‪،‬‬ ‫رئیس ثبت و اسناد و امال ک ناحیه دو زنجان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160327100000433‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ناحیـه دو زنجـان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضـی امـوزش و پـرورش اسـتان زنجـان (مدرسـه شـهید حجت الـه رحمانـی)‬ ‫در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 779‬مترمربـع مفـروز و مجزی شـده از پال ک‬ ‫‪ 32‬فرعـی از ‪ 5231‬اصلـی واقـع در بخـش یـک زنجـان خریـداری از مالـک رسـمی‬ ‫وراث میرزا سـعیدی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/10/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/11/08 :‬‬ ‫علیرضاحسن زاده شاه ابادی‪،‬‬ ‫رئیس ثبت و اسناد و امال ک ناحیه دو زنجان‬ صفحه 4 ‫ شنبه ‪ 8‬بهمن ‪ 1401‬شماره‪2702‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160308001002765‬مـورخ ‪1401/08/30‬‬ ‫هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بیرجنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی اقـای مهدی‬ ‫دسـتگردی فرزنـد محمدحسـین بـه شماره شناسـنامه ‪ 1‬صـادره از بیرجنـد در‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 204/38‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪1476‬‬ ‫اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت‬ ‫محمدحسـین دوسـتعلی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور‬ ‫دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض‪،‬‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/11/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/11/08 :‬‬ ‫حسـین براتی‪ ،‬رئیس ثبت اسـناد و امال ک‬ ‫شناسـه ا گهی ‪1446858‬‬ ‫بیرجند‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چـون تحدید حدود ششـدانگ پلا ک ‪ 2151‬فرعـی از ‪ 1187‬از ‪29‬‬ ‫اصلی واقع در بخش یک طبس تا کنون به عمل نیامده‪ ،‬اینک‬ ‫برحسـب درخواسـت کتبـی خانـم فاطمـه بوسـتانی‪ ،‬متقاضـی‬ ‫ثبـت و بـا رعایـت مـواد ‪ 14‬و ‪ 15‬قانـون ثبـت‪ ،‬عملیـات تحدیـد‬ ‫حـدود ان سـاعت ‪8‬صبـح روز یکشـنبه مـورخ ‪ 1401/11/30‬در‬ ‫محـل شـروع و بـه عمـل خواهـد امـد‪ .‬لـذا بدینوسـیله بـا انتشـار ا گهـی از متقاضـی و‬ ‫یشـود تا در روز و سـاعت مقرر‪ ،‬در محل حضور به‬ ‫صاحبان امال ک مجاور دعوت م ‬ ‫هـم رسـانند و هـر ادعایـی نسـبت بـه حـدود یـا حقـوق ارتفاقـی ان دارند‪ ،‬بـه نماینده‬ ‫محـدد اظهـار و ابـراز دارنـد‪ .‬کسـانی کـه به عملیات تحدید حـدود‪ ،‬واخواهی داشـته‬ ‫باشند‪ ،‬می توانند به استناد ماده ‪ 20‬قانون ثبت و در اجرای مواد ‪ 74‬و ‪ 86‬ائین نام‬ ‫ً‬ ‫اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬از تاریـخ تحدیـد ظـرف یـک ماه‪ ،‬اعتـراض خـود را کتبا بـه اداره‬ ‫ثبـت اسـناد طبـس تسـلیم و رسـید دریافت کنند و نیز ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ‬ ‫اعتـراض بـه اداره ثبـت‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع ذیصلاح قضائـی تسـلیم و‬ ‫گواهی الزم از مرجع قضائی مربوطه اخذ و به اداره ثبت تسلیم کند‪ .‬درغیراینصورت‬ ‫اقدامـات قانونـی بنـا بـه تقاضـای ذینفع بـه عمل خواهـد امد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/11/08 :‬‬ ‫غالمرضا کدخدائی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسـناد‬ ‫شناسـه ا گهی ‪1447200‬‬ ‫و املا ک طبس‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه سه‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160310457003241‬مورخـه ‪ 1401/10/07‬کـه در هیـات‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقـه سـه سـاری تصرفـات مالکانـه اقـای امیرعلـی‬ ‫مهدوی علمداردهـی فرزنـد بهـزاد بـه شـماره ملـی ‪ 2082097196‬بـه شـماره پرونـده‬ ‫‪ 1401-281‬نسـبت به ششـدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مسـاحت ‪179‬‬ ‫مترمربـع (یکصـد و هفتـاد و نـه مترمربـع) قسـمتی از پلا ک شـماره ‪ 142‬اصلـی واقـع‬ ‫در بخـش ‪ 3‬ثبـت سـاری خریـداری مع الواسـطه از مالـک رسـمی محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به‬ ‫این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضای‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/10/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/11/08 :‬‬ ‫فریبرز یوسفیان حمیدی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫شناسه ا گهی ‪1440560‬‬ ‫و امال ک شهرستان ساری منطقه ‪3‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 12003061‬و ‪ 12003062‬مـورخ ‪ 1401/09/30‬هیـات اول موضـوع قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نـکا تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی اقایـان صالح‬ ‫رضائی للـردی بـه شـماره ملـی ‪ 4990099869‬فرزند حسـین و حسـین رضائی للردی به‬ ‫شـماره ملی ‪ 4999592975‬فرزند حسـن هرکدام در ‪1‬سـهم مشـاع از ‪2‬سـهم ‪5‬دانگ و‬ ‫‪24‬سـیر و ‪8‬مثقال مشـاع عرصه به انضمام ‪1‬سـهم مشـاع از ‪2‬سـهم ششدانگ اعیانی‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 130/14‬مترمربع از پال ک ‪ 28‬اصلی به کالسه های ‪37/1401‬‬ ‫و ‪ 38/1401‬واقـع در اراضـی نـکا بخـش ‪ 9‬ثبـت نـکا خریـداری شـده از اقـای علی ا کبـر‬ ‫باقری محرز شـده اسـت‪ .‬که مقدار ‪15‬سـیر و ‪8‬مثقال مشـاع عرصه وقف اسـت‪ .‬لذا به‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود تا درصورتی که‬ ‫اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند‬ ‫از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست اعتراض‬ ‫یسـت درصورت انقضـای مدت‬ ‫بـر ثبـت خـود را بـه مراجـع قضائی تقدیـم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/11/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/10/24 :‬‬ ‫امیـر خندان رباطـی‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1438057‬‬ ‫املا ک شهرسـتان نکا‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 140160326006001617‬و ‪ 140160326006001614‬مورخـه ‪1401/10/13‬‬ ‫و ‪ 1401/10/14‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضیـان مرضیـه دشـتی بـه شماره شناسـنامه ‪ 786‬و کـد ملـی‬ ‫‪ 3930436477‬صـادره از مالیـر فرزنـد محمدباقـر در چهاردانـگ مشـاع و مینا دشـتی به‬ ‫شماره شناسـنامه و کـد ملـی ‪ 3920458745‬صـادره از مالیـر فرزنـد محمـد در دودانـگ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ اعیانی یکباب خانه به مسـاحت ‪ 99/53‬مترمربع قسـمتی از اراضی‬ ‫پلا ک ‪ 66‬فرعـی از ‪ 2044‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 1‬مالیـر خریـداری از مالـک رسـمی محـرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتـراض‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/11/23 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/11/08 :‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1445340‬‬ ‫مرتضی مسـعودی‪ ،‬کفیل اداره ثبت اسـناد و امال ک شهرسـتان‬ ‫م الف ‪478‬‬ ‫مالیر‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160327001002167‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ناحیـه یـک زنجـان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضـی خانـم مـرال هاشـم لو مبنـی بـر صـدور سـند مالکیـت نسـبت بـه‬ ‫ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان مسکونی از پال ک ‪ 9076‬فرعی از ‪ 42‬اصلی‬ ‫مجـزی شـده از ‪ 12‬فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش ‪ 7‬حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫ناحیه یک زنجان به مساحت ‪ 66/27‬مترمربع خریداری از مالک رسمی ناصر‬ ‫خدیـوی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/11/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/11/23 :‬‬ ‫محمدرضا حسنی‪ ،‬رئیس ثبت و اسناد و امال ک ناحیه یک زنجان‬ ‫ا گهی ‪5‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬امال ک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون‬ ‫یشـود‪:‬‬ ‫مذکور مسـتقر در واحد ثبتی امل مورد رسـیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض انان محرز و رای الزم صادر شـده‪ ،‬جهت اطالع عموم به شـرح ذیل ا گهی م ‬ ‫امال ک متقاضیان واقع در بخش نه ثبت امل‪ -‬دهستان لیتکوه‬ ‫‪ 13‬اصلی (قریه پیت کت)‬ ‫‪ 2822‬فرعی از ‪ 9‬فرعی اقای سیدقاسم شریفی در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی با کاربری باغی به مساحت ‪ 239/70‬مترمربع با مالکیت مشاعی خود متقاضی‬ ‫لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه‪ ،‬این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق‬ ‫روزنامـه محلـی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیـات الصـاق‪ ،‬تـا درصورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬باید از تاریخ انتشـار‬ ‫اولین ا گهی در روسـتاها از طریق الصاق در محل‪ ،‬تا دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ کنند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل کنـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محل تحویـل دهـد‪ .‬دراینصورت اقدامـات ثبت موکول بـه ارائه‬ ‫حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نشـود یـا معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل ارائه نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبادرت‬ ‫ً‬ ‫یسـت برابـر مـاده ‪ 13‬ائین نامه مذکـور‪ ،‬در مورد قسـمتی از امال کـی که قبال‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت می کنـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪ .‬بدیه ‬ ‫اظهارنامـه ثبتـی پذیرفتـه نشـده‪ ،‬واحـد ثبتـی بـا رای هیـات‪ ،‬پـس از تنظیـم اظهارنامه حـاوی تحدید حدود‪ ،‬مراتـب را در اولیـن ا گهی نوبتی و تحدید حدود ب هصـورت همزمان‪ ،‬به‬ ‫اطلاع عمـوم می رسـاند و نسـبت بـه املا ک در جریـان ثبـت و فاقـد سـابقه تحدید حـدود‪ ،‬واحد ثبتـی ا گهی تحدید حـدود را به صورت اختصاصی منتشـر می کند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/11/23 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/11/08 :‬‬ ‫حسن صالحی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک امل‬ ‫شناسه ا گهی ‪1445681‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫عدم همکاریبانک ها‬ ‫برای ارائه تسهیالت در طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫معـاون مسـکن و سـاختمان‬ ‫گلسـتان‬ ‫راه وشهرسـازی‬ ‫همکاری نکـردن‬ ‫گفـت‪:‬‬ ‫کهـا در ارائـه تسـهیالت‬ ‫بان ‬ ‫نهضـت ملـی مسـکن باعـث‬ ‫کنـدی رونـد اجـرای طـرح‬ ‫یسـت‪ .‬اسـداهلل‬ ‫خودمالک ‬ ‫پنا هیـزدان گفـت‪ :‬به رغـم برگـزاری جلسـات مکـرر شـورای هماهنگـی مسـکن‬ ‫کهـا همچنـان در رونـد وا گـذاری تسـهیالت بـه‬ ‫و شـورای هماهنگـی‪ ،‬بان ‬ ‫متقاضیـان نهضـت ملی مسـکن‪ ،‬کند هسـتند‪ .‬تا کنـون حـدود ‪ ۲۱۳۹۰‬واحد‬ ‫متقاضـی تسـهیالت نهضـت ملـی مسـکن در بخـش خودمالکـی در حـوزه‬ ‫شـهری و روسـتایی وجـود دارد کـه ازاین تعـداد ‪ ۳۰۶۴‬واحـد بـه عقـد قـرارداد‬ ‫مشـارکت بـا بانـک رسـیده اسـت‪ .‬او بابیان اینکـه در مسـکن مهـر حـدود‬ ‫‪ ۷۰‬درصـد احـداث بناهـا ازطریـق بخـش خصوصـی صـورت می گرفـت‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫هـدف دولـت از اجـرای طـرح حمایـت از اقشـار ضعیـف بـوده کـه باتوج هبـه‬ ‫کهـا بـرای ارائـه تسـهیالت خودمالکـی‪ ،‬از هـدف دور‬ ‫همکاری نکـردن بان ‬ ‫تهـای بـاالی‬ ‫خواهیـم شـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬بخـش خصوصـی می توانـد بـا ظرفی ‬ ‫خـود در اعتبـار و توانمنـدی کنتـرل قیمـت مسـکن را دراختیـار بگیـرد و‬ ‫موجـب خـروج اسـتان از سـودا گری در حـوزه قیمـت مسـکن شـود‪ .‬او افـزود‪:‬‬ ‫نحـوزه از مراجـع باالتر اغاز شـده اسـت‬ ‫کهـا بـرای همـکاری درای ‬ ‫ترغیـب بان ‬ ‫و طـی جلسـه های کـه عباسـی؛ معـاون وزیـر راه وشهرسـازی بـا سرپرسـتان‬ ‫بانک های عامل داشـته‪ ،‬تکالیف ان ها در حوزه مسـکن ابالغ شـد‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫چنانچه بانکی نسـبت به تکلیف خود در قانون جهش تولید مسـکن عمل‬ ‫نکنـد مشـمول جریمـه خواهـد شـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬دراین جلسـه معـاون وزیـر‪،‬‬ ‫کهـا صـورت گرفـت‬ ‫تفاهماتـی بیـن وزارت راه وشهرسـازی و سرپرسـتان بان ‬ ‫یشـود‪ .‬او‬ ‫کهـا نیـز ارسـال م ‬ ‫کـه ایـن ابالغیـه ازطریـق ادارات اسـتانی بـه بان ‬ ‫بابیان اینکه سهمیه هر بانک برای تخصیص تسهیالت قانون جهش تولید‬ ‫یهـا‬ ‫مسـکن متفـاوت اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬پـس از بانـک مسـکن‪ ،‬بیشـترین همکار ‬ ‫کهـای ملـت و ملـی بـا متقاضیـان گلسـتانی انجـام شـده اسـت‪.‬‬ ‫ازطریـق بان ‬ ‫در ‪ ۱۰‬ماهه اول سال جاری ثبت شد؛‬ ‫بیش از چهارمیلیون تماس با ‪ ۱۱۸‬مخابرات منطقه‬ ‫دکتـر محمدرضـا اخـوت گفـت‪ :‬در ‪ ۱۰‬ماهـه اول امسـال بیـش از چهارمیلیـون‬ ‫تمـاس بـا مرکـز ‪ ۱۱۸‬مخابـرات اسـتان برقـرار شـده و اطالعـات الزم را دریافـت‬ ‫داشـته اند‪ .‬مدیر تجاری مخابرات منطقه گلسـتان بااشـاره به فعالیت اپراتور‬ ‫پاسـخگو در دو مرکـز تمـاس ‪ ۱۱۸‬مسـتقر در گنبـد و گـرگان گفـت‪ :‬اپراتورهـای‬ ‫پاسخگو در مرا کز تماس ‪ ۱۱۸‬در دو شیفت مشغول فعالیت بوده و اطالعات‬ ‫نهـا قـرار می دهنـد‪ .‬وی طـرح ثبـت‬ ‫موردنیـاز تماس گیرنـدگان را دراختیـار ا ‬ ‫شـماره مشـاغل در سـامانه ‪ ۱۱۸‬را نیـز تشـریح و افـزود‪ :‬اصنـاف و مشـاغل‬ ‫مختلف می توانند با ارائه درخواسـت ثبت شـماره تلفن خود در سـامانه ‪۱۱۸‬‬ ‫اطالعـات مخابراتـی را دراختیار متقاضیان قـرار داده و ازاین طریق به معرفی‬ ‫و رونـق فعالیـت خـود اقـدام نماینـد‪ .‬وی بابیان اینکه مخابـرات امادگـی دارد‬ ‫بـا ثبـت شـماره تماس مشـاغل در سـامانه ‪ ۱۱۸‬بـه توسـعه کسـب وکار های‬ ‫متقاضـی کمـک نمایـد بـه اصنـاف توصیـه کـرد شـماره تماس خـود را در ‪۱۱۸‬‬ ‫ثبـت نمایند‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۹۰۰‬واحد مسکونی اقشار مردم گلستان‬ ‫در دهه فجر‬ ‫سـید محمدحسـینی در جلسـه گـروه‬ ‫خبـری فجـر گلسـتان اظهـار کـرد‪ :‬در دهـه‬ ‫حهـای مختلـف‬ ‫فجـر امسـال پروژ ههـا و طر ‬ ‫بنیـاد مسـکن انقلاب در اسـتان گلسـتان‬ ‫بـا اعتبـاری بیـش از ‪۶۵۵‬میلیاردتومـان‬ ‫به بهر هبـرداری خواهـد رسـید یـا عملیـات‬ ‫اجرایـی ان اغـاز خواهـد شـد‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫‪ ۹۰۰‬واحـد مسـکونی اقشـار مختلـف اسـتان دراین ایـام بـا اعتبـاری بیـش‬ ‫از ‪ 180‬میلیاردتومـان بـا زیربنـای ‪ 72‬هزارمترمربـع به بهر هبـرداری می رسـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی اسـتان گلسـتان خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫در بخـش عمـران و ابادانـی روسـتاهای اسـتان گلسـتان ‪ ۲۵۸‬طـرح و پـروژه‬ ‫عمرانـی بـا اعتبـاری بیـش از ‪۱۴۷‬میلیاردتومـان به بهر هبـرداری می رسـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬دراین ایـام ‪ ۱۰۰۰‬جلـد سـند مالکیـت املا ک روسـتایی روسـتاهای‬ ‫اسـتان بـه مالـکان و صاحبـان منـازل تحویـل داده خواهـد شـد‪ ۲۰۰ .‬قطعـه‬ ‫زمین نیز در نقاط مختلف استان با اعتبار ‪ 18‬میلیاردتومان به جوانان فاقد‬ ‫مسـکن در اسـتان تحویـل داده خواهـد شـد‪ .‬مدیـرکل بنیاد مسـکن انقالب‬ ‫گلسـتان تصریـح کـرد‪ :‬درمجمـوع بـا پروژ ههـای اجرایی توسـط بنیاد مسـکن‬ ‫انقلاب اسلامی در اسـتان در ایـام دهـه فجـر‪ 90 ،‬هزارخانـوار از ایـن خدمـات‬ ‫بهره منـد خواهنـد شـد‪ .‬به تازگـی موافقت نامـه ‪ 320‬میلیاردتومانـی اعتبـار‬ ‫بـرای عمـران روسـتاهای گلسـتان ابالغ شـده کـه درطول ‪ ۲۴‬سال گذشـته که‬ ‫یسـابقه اسـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬در طـرح‬ ‫نسـازمان مشـغول به فعالیتم ب ‬ ‫مـن درای ‬ ‫نهضـت ملـی مسـکن‪ ،‬بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی گلسـتان در ‪ ۳۵‬شـهر‬ ‫نطـرح تهیـه شـده و‬ ‫نهـای موردنیـاز ای ‬ ‫اسـتان ورود کـرده کـه ‪ ۷۵‬درصـد زمی ‬ ‫باقی ان نیز تا پایان سـال تامین خواهد شـد‪ .‬مدیرکل بنیاد مسـکن انقالب‬ ‫اسالمی گلستان تصریح کرد‪ :‬در ایام دهه فجر کلنگ زنی پروژه های نهضت‬ ‫ملـی مسـکن را در شـهرهای زیـر ‪ ۲۵۰۰۰‬نفـر جمعیـت را شـاهد خواهیـم بـود‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬در سـال اول نهضـت ملـی مسـکن ‪ ۷۰۰۰‬تسـهیالت بـه متقاضیـان‬ ‫نطـرح پرداخـت شـده و در سـال دوم نیـز تا کنـون ‪ ۶۶۰۰‬متقاضـی پروانـه‬ ‫ای ‬ ‫سـاخت را دریافت کرده و برای دریافت تسـهیالت به بانک معرفی شـده اند‪.‬‬ ‫معرفی رئیس جدید کانون وکالی دادگستری گلستان‬ ‫«حمیدرضـا مومـن» (نایب رئیـس کانـون) به اتفـاق ارا ازسـوی اعضـای‬ ‫هیئت مدیـره به عنـوان رئیـس جدیـد کانـون وکالی دادگسـتری گلسـتان‬ ‫انتخاب و معرفی شد‪ .‬انتخاب وی به عنوان رئیس کانون وکالی دادگستری‬ ‫نمـاه‬ ‫گلسـتان در پـی برگـزاری جلسـه هیئت مدیـره ایـن کانـون در روز ‪ 2‬بهم ‬ ‫سـال جاری و موافقت اعضا با اسـتعفای «غالمرضا اتحادیه» صورت گرفت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫توزیع یک میلیون اصله نهال مثمر‬ ‫در چهارمحال وبختیاری‬ ‫حسـین عسـکرزاده‪ /‬ابراهیـم‬ ‫شـیرانی گفـت‪ :‬پیش بینـی‬ ‫یشـود یک میلیون اصلـه نهـال‬ ‫م ‬ ‫مثمـر شناسـنامه دار ازطریـق ‪۲۲‬‬ ‫نشـده در اسـتان‬ ‫جایـگاه تعیی ‬ ‫از ‪ 1‬اسـفند توزیـع شـود‪ .‬مدیـر‬ ‫امـور باغبانـی جهـاد کشـاورزی‬ ‫چهارمحال وبختیـاری‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫ازاین تعداد‪ ،‬حدود ‪ ۵۰۰‬هزاراصله نهال به منظور تکمیل و توسـعه طر ح های‬ ‫عمده شامل سایت باغی در مناطق سودجان‪ ،‬شهرستان شهرکرد‪ ،‬افسراباد‬ ‫و صفا اباد شهرستان کوهرنگ مورداستفاده قرار می گیرد‪ .‬نهال های توزیعی‬ ‫شـامل گونه های هسـته دار ازجمله گردو‪ ،‬بادام‪ ،‬شـلیل‪ ،‬هلو‪ ،‬گیالس و البالو‬ ‫یسـت‪ .‬براسـاس برنامه ریـزی‬ ‫و گون ههـای دانـه دار ازجملـه سـیب‪ ،‬بـه و گالب ‬ ‫صورت گرفتـه و تـا پایـان زمـان توزیـع نهـال‪ ۱۰۰ ،‬هزاراصلـه نهـال دیگـر از ارقـام‬ ‫حشـده موردتاییـد کمیتـه فنـی و حفـظ نباتـات جهاد‬ ‫ببـر‪ ،‬دیـر گل اصال ‬ ‫کم ا ‬ ‫کشـاورزی و انگور دیم از کردسـتان و اسـتان های تولیدکننده و مسـتعد وارد‬ ‫یشـود‪ .‬مدیـر امـور باغبانی جهاد کشـاورزی اسـتان‬ ‫چهارمحال وبختیـاری م ‬ ‫بابیان اینکـه توسـعه و جایگزینـی باغـات در سـال زراعـی جـاری در اسـتان‬ ‫حدود ‪ ۵۰۰‬هزاراصله نهال نیاز دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در سال جاری ‪ ۵۰۰‬هزاراصله نهال‬ ‫حشـده در ‪ ۱۶‬نهالسـتان با بیش از ‪ ۱۰‬هکتار مسـاحت تولید شـده‬ ‫مثمر اصال ‬ ‫که ارزش این مقدار نهال بیش از ‪ ۱۲۰‬میلیاردریال است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ورود‬ ‫یهـا‬ ‫لهـای دانـه دار بـه چهارمحال وبختیـاری به دلیـل برخـی از بیمار ‬ ‫نها ‬ ‫ً‬ ‫و شـرایط قرنطینـه ای ممنـوع اسـت و الزامـا بهر هبـرداران بایسـتی از تولیـد‬ ‫نهالسـتان های مجـوزدار اسـتان اسـتفاده کننـد‪ .‬وی درپایـان بـه باغـداران‬ ‫توصیـه کـرد‪ :‬بـرای تهیـه نهال شناسـنامه دار بـه جایگاه های مجـاز مراجعه و‬ ‫لهـای فاقـد شناسـنامه خـودداری کننـد‪.‬‬ ‫از خریـد نها ‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫ شنبه ‪ 8‬بهمن ‪ 1401‬شماره‪2702‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫تخریب ‪ ۱۰‬ساختمان فاقد مجوز در باقرشهر‬ ‫استاندار مازندران‪:‬‬ ‫بهره گیری از طر ح های معماری ایرانی و اسالمی‬ ‫در بلندمرتبه سازی مازندران‪ ،‬سیاست اصلی ماست‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫اس ــتاندار بابیان اینک ــه سیاس ــت اصل ــی م ــا‬ ‫حه ــای معم ــاری ایران ــی‬ ‫بهره گی ــری از طر ‬ ‫و اس ــامی در بلندمرتب هس ــازی در اس ــتان‬ ‫مازنــدران اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــران اســامی دارای‬ ‫نســاله اســت و روا نیســت در‬ ‫قدمــت چندی ‬ ‫بلندمرتب هس ــازی س ــاختمان ها ب ــه س ــبک‬ ‫کش ــورهای غرب ــی س ــاخته ش ــود‪‎ .‬س ــید‬ ‫محم ــود حس ــینی پور در جلس ــه ش ــورای‬ ‫برنامه ریــزی و توســعه اســتان باعنوان اینکــه‬ ‫موض ــوع بلندمرتب هس ــازی یک ــی از مس ــائل‬ ‫مه ــم اس ــتان اس ــت ک ــه باتوج هب ــه کمب ــود‬ ‫زمی ــن می بایس ــت الگوی ــی را دراین راس ــتا‬ ‫ایج ــاد کنی ــم‪ ،‬خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬سیاس ــت‬ ‫حه ــای معم ــاری‬ ‫اصل ــی م ــا بهره گی ــری از طر ‬ ‫ایران ــی و اس ــامی در بلندمرتب هس ــازی‬ ‫در اس ــتان مازن ــدران اس ــت‪ .‬حس ــینی پور‬ ‫گف ــت‪ :‬مهندس ــین بس ــیار س ــرامدی در‬ ‫اس ــتان مازن ــدران فعالی ــت می کنن ــد‬ ‫ک ــه بای ــد از اندیش ــه ن ــاب ای ــن اف ــراد در‬ ‫شهرس ــازی اس ــتان نهای ــت به ــره را ب ــرد‪.‬‬ ‫اس ــتاندار مازن ــدران بابیان اینک ــه‪ ،‬س ــازمان‬ ‫نقشـ ـه برداری جای ــگاه وی ــژه در توس ــعه‬ ‫اقتص ــادی اس ــتان دارد‪ ،‬اف ــزود‪ :‬بای ــد ب هط ــور‬ ‫دقی ــق و کارب ــردی از ظرفی ــت ای ــن نه ــاد‬ ‫اس ــتفاده ک ــرد‪ .‬حس ــینی پور اف ــزود‪ :‬ای ــران‬ ‫اس ــامی دارای قدم ــت چندی ــن س ــاله‬ ‫اس ــت و روا نیس ــت در بلندمرتب هس ــازی‬ ‫س ــاختمان ها ب ــه س ــبک کش ــورهای غرب ــی‬ ‫س ــاخته ش ــود‪ .‬اس ــتاندار خاطرنش ــان ک ــرد‪:‬‬ ‫اداره کل راه وشهرس ــازی مازن ــدران ورود‬ ‫جــدی نســبت بــه معمــاری ایرانــی و اســامی‬ ‫در بلندمرتب هس ــازی داش ــته باش ــد چرا ک ــه‬ ‫ای ــن اس ــتان دارای تم ــدن ارزن ــده ای اس ــت‬ ‫و روا نیس ــت ک ــه در س ــاختمان ها اث ــری از‬ ‫تم ــدن ای ــن دی ــار نباش ــد‪ .‬وی ادام ــه داد‪:‬‬ ‫ط ــرح بلندمرتب هس ــازی در شهرس ــتان‬ ‫بابلس ــر تا کن ــون ‪ 80‬درص ــد تش ــریفات‬ ‫اداری اش انج ــام ش ــده اس ــت و مق ــرر ش ــد‬ ‫محکومیت برای حمل کاالی قاچاق‬ ‫در فرودگاه امام (ره)‬ ‫ظ ــرف ی ــک م ــاه این ــده ب ــرای تصوی ــب ب ــه‬ ‫ش ــورای برنامه ری ــزی ارس ــال گ ــردد‪ .‬رئی ــس‬ ‫شــورای برنامه ریــزی اســتان‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫باتوج هب ــه کمب ــود زمی ــن در مازن ــدران‬ ‫می بایس ــت ب ــا تدوی ــن س ــازوکارهای‬ ‫اصول ــی در هفت هه ــای این ــده کارگ ــروه وی ــژه‬ ‫اس ــتانداری و س ــازمان نقشـ ـه برداری کش ــور‬ ‫در ارتباط ــات ب ــا مس ــائل توس ــعه ای اس ــتان‬ ‫تشــکیل شــود‪ .‬وی گفــت‪ :‬در انتخــاب زمیــن‬ ‫در نق ــاط توس ــعه مح ــور اس ــتان مازن ــدران و‬ ‫باتوج هب ــه اینک ــه در ح ــوزه مناب ــع طبیع ــی‬ ‫اختالفات ــی در اس ــتان مازن ــدران منش ــا‬ ‫بس ــیاری از دعواه ــای حقوق ــی ش ــد‪ ،‬در‬ ‫نق ــاط دریای ــی ک ــه عقب نش ــینی اب دری ــا‬ ‫جغرافی ــا و موقعی ــت اس ــنادی و طر ح ه ــای‬ ‫اقتص ــادی اس ــتان را دچ ــار تزل ــزل و بح ــران‬ ‫می کن ــد؛ ل ــذا ا گ ــر نتوانی ــم باتوج هب ــه‬ ‫عقب نش ــینی اب دری ــا‪ ،‬اطل ــس دقیق ــی را‬ ‫‪100‬س ــال این ــده پیش بین ــی‬ ‫متناس ــب ب ــا ‬ ‫ً‬ ‫کنی ــم‪ ،‬قطع ــا دچ ــار مش ــکل خواهی ــم ش ــد‬ ‫کــه مقــرر شــد اطلــس ســرمایه گذاری اســتان‬ ‫مازن ــدران ط ــی سـ ـه هفته این ــده افتت ــاح‬ ‫ش ــود‪ .‬حس ــینی پ ــور تصری ــح ک ــرد‪ :‬براس ــاس‬ ‫گزارش ــی ک ــه پیرام ــون ده س ــال گذش ــته‬ ‫اس ــتان مازن ــدران ی ــک مرک ــز راهب ــردی‬ ‫در جلس ــه ام ــروز ارائ ــه دادن ــد متاس ــفانه‬ ‫مش ــاهده کردی ــم اولوی ــت اول اس ــتان‬ ‫مازن ــدران بخ ــش کش ــاورزی اس ــت ول ــی‬ ‫کمتری ــن می ــزان تس ــهیالت در ای ــن ح ــوزه‬ ‫تشــده اســت کــه ایــن مشــکل مهــم‬ ‫پرداخ ‬ ‫یک ــه در ن ــگاه‬ ‫را شناس ــایی کردی ــم درصورت ‬ ‫ع ــادی ای ــن موض ــوع قابل مش ــاهده نب ــود‪.‬‬ ‫رئی ــس ش ــورای اداری اس ــتان مازن ــدران‬ ‫اظه ــار ک ــرد‪ :‬در ح ــوزه نقش ــه راه توس ــعه‬ ‫اســتان ایــن مرکــز راهبــردی توانســت گــزارش‬ ‫کارب ــردی از مقایس ــه اس ــتان مازن ــدران و‬ ‫یک ــه هلن ــد‬ ‫کش ــور هلن ــد ارائ ــه ده ــد به طور ‬ ‫ح ــدود ‪ 17.5‬میلیون نف ــر جمعی ــت دارد‬ ‫یک ــه مازن ــدران ‪ 3.5‬میلیون نف ــر‬ ‫در حال ‬ ‫جمعی ــت دارد درش ــرایطی که ‪ 10‬درص ــد‬ ‫نه ــای هلن ــد در اختی ــار بخ ــش‬ ‫زمی ‬ ‫یس ــت ول ــی س ــاالنه ‪ 95‬میلی ــارد دالر‬ ‫کشاورز ‬ ‫ص ــادرات محص ــوالت کش ــاورزی انج ــام‬ ‫می ده ــد ک ــه در مازن ــدران در بهره گی ــری‬ ‫از ای ــن ظرفی ــت مح ــروم هس ــتیم‪ .‬س ــید‬ ‫محم ــود حس ــینی پ ــور ی ــاداور ش ــد‪ :‬ب ــرش‬ ‫س ــازمانی و سیاسـ ـت های اجرای ــی ه ــر‬ ‫س ــازمانی در ش ــورای برنامه ری ــزی اس ــتان‬ ‫می بایس ــت در دس ــتور کار ق ــرار گی ــرد ت ــا‬ ‫بتوانی ــم ب هس ــرعت درراس ــتای توس ــعه‬ ‫بخ ــش کش ــاورزی و گردش ــگری و صنع ــت‬ ‫گام برداری ــم ت ــا به نوع ــی در برنامه ری ــزی‬ ‫س ــال ‪ 1402‬رش ــد قابل توجه ــی را در اس ــتان‬ ‫مازن ــدران ش ــاهد باش ــیم‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و حقوقی شورای شهر رشت مطرح کرد؛‬ ‫لزوم رعایت عدالت در افزایش نرخ ارزش منطقه ای‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫ش ــصت ونهمین جلس ــه کمیس ــیون‬ ‫بودج ــه ب ــا حض ــور اعض ــای ش ــورا و‬ ‫روس ــای س ــازمان های ش ــهرداری ح ــول‬ ‫مح ــور بودج ــه ش ــهرداری و تعرف ــه به ــای‬ ‫خدم ــات س ــازمان های تابع ــه ش ــهرداری‬ ‫در س ــالن جلس ــات برگ ــزار ش ــد‪ .‬رئی ــس‬ ‫کمیس ــیون برنام ــه‪ ،‬بودج ــه و حقوق ــی‬ ‫شــورای شــهر بــا قدردانــی از تــاش پرســنل‬ ‫ش ــهرداری جه ــت تحق ــق بودج ــه تصری ــح‬ ‫ک ــرد‪ :‬در یک ده ــه بودج ــه ش ــهرداری‬ ‫از حـــدود ‪ ۳۰۰‬میلیاردتوم ــان تنه ــا ب ــه‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلیاردتوم ــان رس ــید ک ــه این می ــزان‬ ‫رش ــد در یک ده ــه قابل پذی ــرش نیس ــت‪.‬‬ ‫ش ــورای شش ــم پ ــس از ش ــروع به کار‬ ‫بودج ــه ‪1200‬میلیاردتومان ــی را ب ــا ح ــدود‬ ‫‪ ۷۵‬درص ــد رش ــد ب ــه ‪2000‬میلی ــارد رس ــاند‬ ‫و ب ــرای س ــال این ــده نی ــز ب ــرای بودج ــه‬ ‫‪3500‬میلیاردتوم ــان برنامه ری ــزی نم ــود ک ــه‬ ‫البتــه بــا ایــن بودجــه به نســبت جمعیــت و‬ ‫میــزان بودجــه همچنــان از شــهرهای دیگــر‬ ‫عق ــب هس ــتیم‪ .‬س ــید ش ــمس ش ــفیعی‬ ‫باتا کیدب ــر اس ــتفاده از مدی ــران کارام ــد‬ ‫جهــت تحقــق بودجــه ‪3500‬میلیاردتومانــی‬ ‫یس ــت‬ ‫یه ــا به شکل ‬ ‫ادام ــه داد‪ :‬پیش بین ‬ ‫ک ــه در س ــال ج ــاری درام ــد درح ــدود ‪۱۷۰۰‬‬ ‫ال ــی ‪ ۸۰۰‬میلیاردتوم ــان را بت ــوان کس ــب‬ ‫نم ــود‪ .‬ان بخ ــش از بودج ــه ک ــه محق ــق‬ ‫نش ــد‪ ،‬مرب ــوط ب ــه دریاف ــت تس ــهیالت‬ ‫که ــا توس ــط ش ــهرداری و م ــوارد‬ ‫از بان ‬ ‫دیگ ــر ازاین دس ــت اس ــت‪ .‬افزایش ــی‬ ‫ک ــه ب ــرای س ــال این ــده در ح ــوزه درام ــد‬ ‫یش ــده نی ــاز ب ــه مدی ــران‬ ‫پیش بین ‬ ‫کارامــدی دارد کــه بتواننــد بــا ابتــکارات خود‬ ‫ایــن درامــد را محقــق کننــد‪ .‬وی بااشــاره به‬ ‫می ــزان ب ــاالی بودج ــه ج ــاری بی ــان نم ــود‪:‬‬ ‫براس ــاس مصوب ــه دول ــت افزای ــش حق ــوق‬ ‫و دس ــتمزد در س ــال این ــده درح ــدود‬ ‫‪ ۲۵‬درصــد خواهــد بــود ولــی بودجــه جــاری‬ ‫ش ــهرداری درح ــدود ‪ ۶۴‬درص ــد نس ــبت ب ــه‬ ‫پارس ــال افزای ــش یاف ــت‪ .‬باتوجه به اینک ــه‬ ‫اس ــاس بودج ــه ج ــاری می ــزان افزای ــش‬ ‫حقــوق و دســتمزد پرســنل اســت؛ افزایــش‬ ‫مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی شهرسـتان های اسـتان تهـران از محکومیـت‬ ‫دومیلیاردریالی برای قاچاق کاال خبر داد و بااشـاره به کشـف محموله کاالی‬ ‫قاچـاق از یـک مسـافر گفـت‪ :‬بـا دریافـت گـزارش از پلیـس فـرودگاه امـام (ره)‬ ‫درمـورد قاچـاق لـوازم دیجیتالـی‪ ،‬پوشـا ک و سـیگار توسـط یکـی از مسـافران‬ ‫ورودی‪ ،‬پرونده این تخلف برای رسیدگی به شعبه پنجم تعزیرات حکومتی‬ ‫ارسـال شـد‪ .‬شـعبه رسـیدگی کننده پـس از بررسـی و باتوجه بـه مـدارک‬ ‫موجـود در پرونـده‪ ،‬تخلـف را محـرز اعلام کـرد‪ .‬احمـد جعفری نسـب افـزود‪:‬‬ ‫شـعبه رسـیدگی کننده متهـم را عالوه بـر ضبـط کاال بـه پرداخـت دومیلیـارد‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬میلیون ریـال جریمـه محکـوم کـرد‪ .‬اداره کل تعزیـرات شهرسـتان های‬ ‫اسـتان تهـران وظیفـه رسـیدگی بـه پرونده های تخلـف در تمام اسـتان به جز‬ ‫محـدوده پایتخـت را دارد‪.‬‬ ‫رفع مشکل دامداری ‪ ۷۵۰۰‬راسی در ری‬ ‫با حضور معاون استاندار تهران‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتاندار تهـران از رفـع مشـکل توسـعه‬ ‫واحـد دامـداری ‪ ۷۵۰۰‬راسـی در حسـن اباد فشـافویه خبـر داد و گفـت‪ :‬امـکان‬ ‫افزایـش ‪ ۳۰‬درصـدی ظرفیـت ایـن واحـد بـا رفـع مشـکل ان فراهـم شـد‪.‬‬ ‫محمدعلـی مهـری همـراه حمیـد زمانـی؛ فرماندار ویـژه ری و دیگر مسـئوالن‬ ‫از دامـداری دشـت مایـان بازدیـد کـرد و باتوجه بـه ظرفیـت بخـش کشـاورزی‬ ‫اسـتان به ویژه در حوزه دامداری‪ ،‬توسـعه این بخش را جهت ایجاد اشـتغال‬ ‫کهـای‬ ‫و رونـق تولیـد ضـروری خوانـد و گفـت‪ :‬سـازمان جهـاد کشـاورزی‪ ،‬بان ‬ ‫عامـل و دیگـر دسـتگاه های متولـی ضمـن حمایـت از طر ح هـای بخـش‬ ‫کشـاورزی به ویـژه دامـداری‪ ،‬زمینـه توسـعه این بخـش را بیش ازپیـش فراهـم‬ ‫اورنـد‪ .‬ظرفیـت گاوداری شـیری دشـت مایـان کـه از جدیدتریـن تکنولـوژی‬ ‫روز بهـره برخـوردار اسـت‪ ۷۵۰۰ ،‬راس دام بـا ظرفیـت روزانـه ‪ ۷۰‬تـن تولیـد شـیر‬ ‫اسـت‪ .‬معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتاندار تهـران گفـت‪ :‬ایـن واحـد‬ ‫تولیـدی بـرای توسـعه چـاره مشـکل بـود کـه بـا تمهیـدات اتخاذشـده امـکان‬ ‫افزایـش ‪ ۳۰‬درصـدی بـرای ایـن واحـد تولیـدی فراهم شـده و در بلندمدت تا‬ ‫‪ ۵۰‬درصـد امـکان افزایـش ظرفیـت خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫تخریب ‪ ۵۳‬فقره ساخت وساز غیرمجاز‬ ‫در زمین های کشاورزی شهرستان ری‬ ‫‪ ۶۴‬درص ــدی بودج ــه ج ــاری س ــال ‪۱۴۰۲‬‬ ‫قانونمن ــد و قابل دف ــاع نیس ــت‪ .‬درنتیج ــه‬ ‫بودج ــه ش ــهرداری در بخ ــش ج ــاری بای ــد‬ ‫اص ــاح و از ‪ ۶۴‬درص ــد افزای ــش ب ــه ح ــدود‬ ‫‪ ۳۰‬درص ــد تقلی ــل یاب ــد؛ ب ــه ه ــر میزان ــی ک ــه‬ ‫یش ــود بای ــد ب ــه‬ ‫از بخ ــش ج ــاری ازاد م ‬ ‫بخ ــش عمران ــی هم ــان س ــازمان اضاف ــه‬ ‫ش ــود‪ .‬هرچق ــدر عملک ــرد ش ــهرداری را‬ ‫در ح ــوزه عمران ــی افزای ــش دهی ــم می ــزان‬ ‫رضایتمن ــدی ش ــهروندان نی ــز افزای ــش‬ ‫خواه ــد یاف ــت‪ .‬رئی ــس کمیس ــیون برنام ــه‪،‬‬ ‫بودج ــه و حقوق ــی ش ــورا باتا کیدب ــر‬ ‫ته ــای ش ــورا در پروژ هه ــا‬ ‫رعای ــت اولوی ‬ ‫گف ــت‪ :‬ش ــورای ش ــهر رش ــت در س ــال قب ــل‬ ‫ته ــا را در پروژ هه ــا‬ ‫فهرس ــتی از اولوی ‬ ‫ته ــا ب ــرای‬ ‫تعیی ــن نم ــود ک ــه ای ــن اولوی ‬ ‫س ــال این ــده نی ــز وج ــود خواه ــد داش ــت‬ ‫ته ــا بازگش ــایی مس ــیر‬ ‫ازجمل ــه ای ــن اولوی ‬ ‫س ــعدی ب ــه س ــرگل و اح ــداث پارکین ــگ‬ ‫یت ــوان‬ ‫اس ــت ک ــه ب ــا اج ــرای این پروژ هه ــا م ‬ ‫برخ ــی از مش ــکالت ش ــهر را ح ــل نم ــود‪.‬‬ ‫همان طورک ــه در س ــال ج ــاری توانس ــتیم‬ ‫ب ــا بازگش ــایی خیاب ــان اقتص ــاد و تعریـــض‬ ‫خیاب ــان سرچش ــمه بخش ــی از مش ــکالت‬ ‫ترافیکــی در ان محــدوده را کاهــش دهیــم‪.‬‬ ‫وی ب ــا مقایس ــه بودج ــه ش ــهر رش ــت ب ــا‬ ‫ش ــهرهای دیگ ــر تصری ــح نم ــود‪ :‬تحق ــق‬ ‫بودج ــه در س ــال قب ــل و همچنی ــن س ــال‬ ‫ج ــاری ی ــک ام ــر بااهمی ــت ب ــود‪ .‬بودج ــه‬ ‫بای ــد ب هش ــکلی باش ــد ک ــه عالو هب ــر ایج ــاد‬ ‫انگی ــزه و جب ــران کاس ــتی های حق ــوق‬ ‫پرس ــنل‪ ،‬در بخ ــش عمران ــی نی ــز در س ــال‬ ‫ات ــی بای ــد چن ــد پ ــروژه ب ــزرگ و ملم ــوس را‬ ‫اجــرا کــرد تــا بخشــی از مشــکالت شــهر حــل‬ ‫و باع ــث افزای ــش رضایتمن ــدی ش ــهروندان‬ ‫ش ــود‪ .‬وی باانتق ــاداز مصاحب ــه یک ــی از‬ ‫یک ــه‬ ‫مدی ــران ش ــهرداری ادام ــه داد‪ :‬فرد ‬ ‫مس ــئولیتی را قب ــول می کن ــد بیش ــتر بای ــد‬ ‫ته ــا و مصاحب هه ــای‬ ‫مراق ــب صحب ‬ ‫خ ــود باش ــد و عدال ــت را در بیان ــات خ ــود‬ ‫رعای ــت کن ــد‪ .‬ب ــرای به نتیجه رس ــیدن ی ــک‬ ‫پ ــروژه ما هه ــا ت ــاش و پیگی ــری الزم اس ــت‬ ‫یک ــه مدی ــری ک ــه چن ــدروز از زم ــان‬ ‫درحال ‬ ‫یگ ــذرد؛ در مصاحب هه ــا‬ ‫مدیری ــت او م ‬ ‫موفقی ــت اج ــرای ی ــک پ ــروژه را ب هن ــام‬ ‫خ ــود تم ــام می کن ــد و ای ــن از عدال ــت‬ ‫بـ ـه دور اس ــت‪ .‬درواق ــع ب ــرای اج ــرای ی ــک‬ ‫پ ــروژه اف ــراد مختل ــف ما هه ــا بای ــد ت ــاش‬ ‫کنن ــد ت ــا به نتیج ــه مطل ــوب برس ــند‪.‬‬ ‫رئی ــس کمیس ــیون برنام ــه‪ ،‬بودج ــه و‬ ‫حقوق ــی ش ــورا باتا کیدب ــر نق ــش نظارت ــی‬ ‫ش ــورای ش ــهر اف ــزود‪ :‬س ــازمان های‬ ‫ش ــهرداری بای ــد به نس ــبت درام ــدی ک ــه‬ ‫کس ــب می کنن ــد هزین هه ــا را اعم ــال کنن ــد‬ ‫درحالی ک ــه برخ ــی س ــازمان ها در س ــال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬در شـ ـش ماه اول تم ــام بودج ــه خ ــود‬ ‫را هزین ــه کردن ــد‪ .‬کمیس ــیون بودج ــه در‬ ‫س ــال این ــده ه ــر شــش ماه وضعی ــت تم ــام‬ ‫س ــازمان ها را پای ــش خواه ــد ک ــرد‪ .‬ت ــا از‬ ‫چنی ــن تخلفات ــی جلوگی ــری ش ــود‪ .‬س ــید‬ ‫ش ــمس ش ــفیعی درخص ــوص افزای ــش‬ ‫ن ــرخ ارزش منطقـ ـه ای در تبص ــره ‪ ۱۱‬بی ــان‬ ‫نم ــود‪ :‬ارزش منطق ـه ای در م ــدت طوالن ــی‬ ‫در ش ــوراهای قب ــل افزای ــش نداش ــت؛ ام ــا‬ ‫در س ــال قب ــل براس ــاس نظ ــر کارشناس ــان‬ ‫ح ــدود ‪ ۱۰۰‬درص ــد افزای ــش را اعم ــال‬ ‫کردی ــم و در س ــال ج ــاری ن ــگاه کمیس ــیون‬ ‫بودج ــه ن ــگاه حمایت ــی نس ــبت ب ــه نظ ــرات‬ ‫خه ــا‬ ‫یس ــت؛ ام ــا افزای ــش نر ‬ ‫کارشناس ‬ ‫نبای ــد به گونـ ـه ای باش ــد ک ــه ش ــهروندان‬ ‫در محل هه ــای کم برخ ــوردار دچ ــار ش ــوک‬ ‫ش ــوند و ازطرف ــی س ــرمایه گذاران در‬ ‫محل هه ــای برخ ــوردار از س ــرمایه گذاری‬ ‫در ش ــهر رش ــت صرف نظ ــر و ب ــه ش ــهرهای‬ ‫دیگ ــر رج ــوع کنن ــد‪.‬‬ ‫صدور گازبهای بدون افزایش ‪ ۵۹‬درصد مشترکان در خراسان رضوی‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫مدی ــر بهر هب ــرداری ش ــرکت گاز خراس ــان‬ ‫رضوی بااش ــاره به مش ــارکت فعاالن ــه مردم‬ ‫در مص ــرف بهین ــه گاز گف ــت‪ :‬گازبه ــای‬ ‫‪ ۵۹‬درص ــد از مش ــترکان این اس ــتان ب ــدون‬ ‫تغیی ــر نس ــبت ب ــه م ــدت مش ــابه پارس ــال‬ ‫صادر ش ــده و فق ــط دودرصد از مش ــترکان‬ ‫به عن ــوان بس ــیار پرمص ــرف در س ــه پل ــه‬ ‫اخ ــر ق ــرار دارد‪ .‬فرش ــید دش ــتی اظه ــار‬ ‫ک ــرد‪ :‬مطاب ــق مصوب ــه هیئت وزی ــران در‬ ‫‪ ۱۶‬اذرم ــاه قب ــوض گاز مش ــترکان در ‪۱۲‬‬ ‫پل ــه تقس ــیم بندی ش ــده ک ــه گازبه ــای‬ ‫فه ــا در سـ ـه پله اول ب ــدون تغیی ــر‬ ‫کم مصر ‬ ‫صادر ش ــده است‪ .‬وی بااش ــاره به مشارکت‬ ‫مس ــئوالنه و فعاالن ــه م ــردم در پوی ــش ه ــر‬ ‫خان ــه ی ــک ات ــاق گ ــرم در پی ــک س ــرمای‬ ‫امس ــال اف ــزود‪ :‬قب ــوض گاز ‪۵۹‬درص ــد‬ ‫مش ــترکان گاز اس ــتان بدون تغییر نس ــبت‬ ‫ب ــه مدت مش ــابه پارس ــال صادر ش ــد‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ ۳۱ :‬درصد از مشترکان گاز استان‬ ‫نی ــز در س ــه پل ــه دوم ج ــدول مصرف ــی قرار‬ ‫دارن ــد ک ــه ب ــا افزای ــش ‪ ۳۰‬درص ــدی قبوض‬ ‫را پرداخ ــت خواهن ــد ک ــرد‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫شهردار باقرشهر از توابع شهرستان‬ ‫ری اعلام کـرد‪ ۱۰ :‬سـاختمان‬ ‫مسـکونی واقـع دراین شـهر کـه‬ ‫بـدون دریافـت مجوزهـای قانونـی‬ ‫احـداث شـده بـود‪ ،‬تخریـب شـد‪.‬‬ ‫محسـن قضاتلـو گفـت‪ :‬ایـن حکـم‬ ‫بـا صـدور رای قطعـی تخریـب‬ ‫کمیسـیون مـاده ‪ ۱۰۰‬شـهرداری و بـا حضـور رئیـس دادگاه بخـش‪ ،‬بخشـدار‬ ‫کهریزک‪ ،‬شـهردار باقرشـهر‪ ،‬نیروی انتظامی و عوامل شـهرداری اجرا شداین‬ ‫ساخت وسـازهای غیراصولـی عالوه بـر اسـیب جـدی بـه سـیمای شـهری‪،‬‬ ‫به دلیـل رعایت نکـردن اصـول فنـی و شهرسـازی مشـکالتی ازجملـه تعـرض‬ ‫بـه معابـر عمومـی را به همـراه دارد‪ .‬به گفتـه وی؛ پـس از اخطـار و اقدامـات‬ ‫اقناعـی متعـدد قبلـی شـهرداری باقرشـهر‪ ،‬بـا هماهنگی هـای به عمل امـده‪،‬‬ ‫برابر رای قطعی کمیسیون ماده ‪ ۱۰۰‬و ارای قضائی‪ ۱۰ ،‬ملک دارای اضافه بنا‬ ‫و تخلفـات سـاختمانی کـه بـدون مجـوز در سـطح شـهر احـداث شـده بـود‪،‬‬ ‫تخریـب و همچنیـن تعـداد هشـت مورد از ساخت وسـاز غیرمجـاز جلوگیـری‬ ‫شـد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مدیریت شـهری با افراد سـودجو در حفظ و حراسـت از‬ ‫حقـوق شـهروندان‪ ،‬هیچ گونـه تعارفی نـدارد‪ .‬امین بابایی؛ بخشـدار کهریزک‬ ‫هـم از برخـورد قاطـع دسـتگاه های اجرایـی کهریـزک بـا ساخت وسـازهای‬ ‫غیرمجـاز خبـر داد و گفـت‪ :‬بیشـتر ایـن سـاختمان ها بـدون نظـارت و اخـذ‬ ‫مجوزهـای قانونـی و به صـورت غیرایمـن و برخلاف اصـول فنـی‪ ،‬بهداشـتی‬ ‫و شهرسـازی سـاخته شـده اند و ایسـتایی و اسـتحکام الزم را نداشـته و‬ ‫هیچ گونه مقررات ایمنی و شهرسـازی در ان ها رعایت نشـده اسـت‪ ،‬بنابراین‬ ‫بایـد ارای قطعـی تخریـب کمیسـیون مـاده ‪ ۱۰۰‬درمـورد انـان اجرایـی شـود‪.‬‬ ‫باقرشهر با ‪ ۵۰۰‬هکتار مساحت و ‪ ۸۰‬هزارنفر جمعیت از توابع بخش کهریزک‬ ‫در شهرسـتان ری قـرار دارد‪.‬‬ ‫تعرفه گاز هشـ ـت درصد از مشترکان در سه‬ ‫ پله س ــوم نیز ب ــا افزایش ‪ ۵۰‬درص ــدی صادر‬ ‫ش ــده اس ــت‪ .‬وی نظ ــارت و کنت ــرل رفت ــار‬ ‫پرمصرف ها را یک مطالبه عمومی دانســـت‬ ‫و گف ــت‪ :‬متاس ــفانه کمت ــر از دودرص ــد و‬ ‫به عبارت ــی ‪ ۱.۸‬درص ــد از مش ــترکان اس ــتان‬ ‫فه ــا در سـ ـ ه پله‬ ‫به عن ــوان بس ــیار پرمصر ‬ ‫اخ ــر ج ــدول ق ــرار دارن ــد‪ .‬ای ــن مش ــترکان‬ ‫ح ــدود شـ ـش درصد کل گاز بخش خانگی‬ ‫را مص ــرف نم ــوده و میانگی ــن قب ــوض گاز‬ ‫ان ــان باالت ــر از یک میلیون توم ــان اس ــت‪.‬‬ ‫وی ب ــه سیاس ــت حمایت ــی دول ــت از افراد‬ ‫تحت پوش ــش نهاده ــای حمایت ــی اش ــاره‬ ‫کرد و گف ــت‪ :‬گازبهای ‪۱ ۳۷‬ه ــزار مددجوی‬ ‫تحت پوش ــش نهاده ــای حا کمیت ــی که در‬ ‫س ــه پله اول ج ــدول مصرفی قرار داش ــتند‬ ‫ب ــا رقم ــی مع ــادل ‪ ۳۵‬میلیاردری ــال رایگان‬ ‫صادر ش ــد‪ .‬همچنین ‪ ۱۰۱‬هزار مش ــترک نیز‬ ‫ب ــا مش ــارکت در پوی ــش هر خانه ی ــک اتاق‬ ‫گ ــرم و کاه ــش مص ــرف گاز در س ــال جاری‬ ‫نس ــبت به مدت مش ــابه پارس ــال مشمول‬ ‫قبض رای ــگان یا تخفیف بـ ـه ارزش مجموع‬ ‫‪۱۳‬میلیاردریال ش ــدند‪ .‬مدی ــر بهره برداری‬ ‫ش ــرکت گاز خراس ــان رض ــوی ب ــا قدردان ــی‬ ‫از اهال ــی رس ــانه ب ــرای اطالع رس ــانی دقیق‬ ‫ً‬ ‫جداول پلکان ــی گاز گفت‪ :‬قبال نی ــز درمورد‬ ‫افزای ــش گازبه ــا مش ــترکین پرمص ــرف‬ ‫اطالع رس ــانی گس ــترده ای انج ــام ش ــده‬ ‫ب ــود‪ .‬مش ــترکان خانگی می توانن ــد ازطریق‬ ‫گزینه جزئیات محاس ــبه گازبه ــا در پیامک‬ ‫ارس ــالی از نح ــوه محاس ــبه قب ــوض خ ــود‬ ‫مطلع ش ــوند‪ .‬همچنین س ــامانه بازرسی و‬ ‫پاسخگویی ش ــکایات شرکت ملی گاز ایران‬ ‫بـــه ادرس ‪ s-bazresi.nigc.ir‬ام ــاده ثب ــت‬ ‫شکایات اس ــت‪ .‬به گفته وی؛ مشترکانی که‬ ‫نه ــا در چارچ ــوب الگوی مصرف‬ ‫مصرف ا ‬ ‫نه ــا در س ــال‬ ‫اس ــت محاس ــبه گازبه ــای ا ‬ ‫جاری نس ــبت به پارس ــال تفاوت ــی نخواهد‬ ‫داش ــت اما گازبهای مش ــترکان در س ــه پله‬ ‫دوم و س ــوم به ترتی ــب ب ــا ‪ ۳۰‬و ‪ ۵۰‬درص ــد‬ ‫افزایش قیمت خواهد داش ــت‪ .‬مش ــترکانی‬ ‫ک ــه در پل هه ــای ‪ ۱۱‬و ‪ ۱۲‬ق ــرار بگیرن ــد‪،‬‬ ‫گازبه ــای ان ها به صورت مقط ــوع به ترتیب‬ ‫ب ــرای هرمترمکع ــب ‪ ۵۰۰۰‬و ‪ ۶۰۰۰‬توم ــان‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫محاس ــبه م ‬ ‫مدیـر جهـاد کشـاورزی ری گفـت‪ ۵۳ :‬فقـره ساخت وسـاز غیرمجـاز‬ ‫دراین شهرسـتان تخریـب و حـدود چهارهکتـار از زمین هـای مرغـوب‬ ‫کشـاورزی ازادسـازی شـد‪ .‬علـی عابـدی گفـت‪ :‬درراسـتای اجـرای تبصـره ‪۲‬‬ ‫ماده ‪ ۱۰‬قانون حفظ کاربری زمین های زراعی و باغی‪ ۵۳ ،‬فقره ساخت وسـاز‬ ‫غیرمجـاز در زمین هـای منطقه تبائین و سـلمان اباد بخش کهریزک تخریب‬ ‫شـد‪ .‬وی بااشـاره به افزایـش نظـارت بـر ساخت وسـازهای غیرمجـاز افـزود‪:‬‬ ‫عملیـات تخریـب ساخت وسـازهای غیرمجـاز بـا دسـتور قضائـی و حضـور‬ ‫عوامل نیروی انتظامی‪ ،‬جهاد کشـاورزی‪ ،‬نمایندگان دادسـتانی‪ ،‬بخشداری‬ ‫و شـهرداری و سـایر ادارات مربوطـه اجـرا کـه براسـاس ان حـدود چهارهکتـار‬ ‫از زمین هـای کشـاورزی کهریـزک ازاد شـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬باتوجه بـه صراحـت و‬ ‫قاطعیت دسـتگاه قضا و عزم راسـخ جهاد کشـاورزی دربرخوردبا اخاللگران‪،‬‬ ‫پیشـگیری از ساخت وسـازهای غیرمجـاز بـرای حفـظ زمین هـای ارزشـمند‬ ‫زراعـی‪ ،‬باغ هـا و جلوگیـری از سوءاسـتفاده دالالن باجدیـت در دسـتورکار قرار‬ ‫دارد‪ .‬عابـدی ادامـه داد‪ :‬دراین منطقـه متخلفـان پـس از اقدامـات قانونـی و‬ ‫دریافـت اخطارهـای متعـدد نسـبت به ان بی توجهی کـرده و به ساخت وسـاز‬ ‫خـود ادامـه دادنـد‪ .‬بخـش کهریـزک به دلیـل نزدیکـی بـه مرا کـز صنعتـی‬ ‫جنـوب اسـتان و قرارگرفتـن در جـوار مناطـق مسـکونی شـرایط خاصـی بـرای‬ ‫تغییرکاربـری زمین هـای کشـاورزی دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل فرهنگ وارشاد استان خبر داد؛‬ ‫خراسان شمالی؛‬ ‫لو یکم فجر‬ ‫میزبان «سودای سیمر غ» جشنواره چه ‬ ‫فریبـا محمـدی‪ /‬مدیـرکل فرهنگ وارشـاد‬ ‫خراسـان شـمالی‪ ،‬از امادگـی کامـل این اسـتان‬ ‫بـرای میزبانـی از ا کـران هم زمـان فیلم هـای‬ ‫چهل ویکمیـن جشـنواره بین المللـی فیلـم‬ ‫فجـر و انجـام تـدارکات الزم بـرای این رویـداد‬ ‫سـینمایی خبـر داد‪ .‬تقـی صادقـی گفـت‪:‬‬ ‫امسـال نیز مانند سـال های قبل سـازمان امور‬ ‫سـینمایی و سـمعی و بصـری وزارت فرهنگ وارشـاد اسلامی امـکان ا کـران‬ ‫فیلم هـای راه یافتـه بـه بخـش سـودای سـیمر غ چهل ویکمیـن جشـنواره‬ ‫فیلـم فجـر در خراسـان شـمالی را فراهـم کـرده و تمـام تلاش مـا ایـن اسـت‬ ‫جشـنواره را به بهترین شـکل ممکـن برگـزار کنیـم‪ .‬رئیـس سـتاد برگـزاری‬ ‫چهل ویکمیـن جشـنواره بین المللـی فیلـم فجـر در خراسـان شـمالی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬یکی از مهم ترین رخدادهای فرهنگی کشور‪ ،‬جشنواره فیلم فجر است‬ ‫و تاثیرگذاری ان بر کاهش اسـیب های اجتماعی‪ ،‬فرهنگی یکی از مهم ترین‬ ‫اهـداف ا کـران هم زمـان اثـار جشـنواره فیلم فجر در اسـتان اسـت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫بـرای تامیـن و پخـش فیلم هـای ایـن دوره از جشـنواره در سـینماهای مرکـز‬ ‫اسـتان‪ ،‬هماهنگی های الزم ازطریق سـازمان سـینمایی و تهیه کنندگان این‬ ‫فیلم هـا انجـام خواهد گرفت‪ .‬براین اسـاس تمهیدات الزم بـرای حضور مردم‬ ‫مناطق حاشـیه شـهر برای دیدن فیلم های این دوره از جشـنواره اندیشیده‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬وی بـا ابـراز امیـدواری برای بهره مندی از فرصت به دسـت امده‬ ‫نمایش فیلم های روز سینمای ایران در سینماهای مرکز استان اظهار کرد‪:‬‬ ‫پـس از تاییـد و تعییـن سـینماها بـرای نمایش ایـن فیلم ها‪ ،‬بـه زودی جدول‬ ‫نهایـی برنامـه ا کران هـا‪ ،‬ازطریـق معاونـت امـور هنـری و سـینمایی اداره کل‪،‬‬ ‫برنامه ریـزی و تنظیـم می شـود و ازطریـق رسـانه ها دردسـترس عالقه منـدان‬ ‫قـرار می گیـرد‪ .‬چهل ویکمیـن جشـنواره بین المللـی فیلـم فجـر هم زمـان بـا‬ ‫تهـران در ‪ ۳۰‬اسـتان کشـور برگـزار می شـود‪.‬‬ صفحه 6 ‫اذربایجان شرقی‬ ‫شهرستان‬ ‫ شنبه ‪ 8‬بهمن ‪ 1401‬شماره‪2702‬‬ ‫قادر صادقزاده‬ ‫مدیرعامل شرکت اب وفاضالب استان خبر داد؛‬ ‫‪7‬‬ ‫مهن ــدس خان ــی گف ــت‪ :‬در ده ــه فج ــر‪ ،‬بی ــش از ‪ ۵۰‬پ ــروژه در بخ ــش‬ ‫اب وفاضــاب بــا اعتبــار ‪ ۱۰۰۰‬و ‪ ۵۷‬میلیاردریــال در اذربایجــان شــرقی افتتــاح‬ ‫حه ــا در حوز هه ــای اب رس ــانی ش ــهری‪ ،‬روس ــتایی و‬ ‫یش ــود‪ .‬ای ــن افتتا ‬ ‫م ‬ ‫فاضــاب شــهری خواهــد بــود‪ .‬مدیرعامــل شــرکت اب وفاضــاب اذربایجــان‬ ‫ش ــرقی گف ــت‪ :‬در ح ــوزه اب رس ــانی ش ــهری حف ــر ســه حلقه چ ــاه و افزای ــش‬ ‫ظرفی ــت تصفیه خان ــه در ش ــهرهای س ــهند‪ ،‬هری ــس و دوزدوزان‪ ،‬در ح ــوزه‬ ‫فاضــاب شــهری ‪ ۱۷‬مــورد در شــهرهای تبریــز و مرنــد و در بخــش اب رســانی‬ ‫روس ــتایی ‪ ۲۶‬پ ــروژه در ش ــهرهای تبری ــز‪ ،‬چاراویم ــاق‪ ،‬خداافری ــن‪ ،‬س ــراب‪،‬‬ ‫شبس ــتر‪ ،‬کلیب ــر‪ ،‬مرن ــد‪ ،‬مل ــکان‪ ،‬میان ــه و هش ــترود و دو مجتم ــع اب رس ــانی‬ ‫یش ــود‪ .‬خان ــی گف ــت‪ :‬پروژ هه ــای‬ ‫در هش ــترود و چاراویم ــاق افتت ــاح م ‬ ‫جه ــاد اب رس ــانی در ‪ ۱۲۱‬روس ــتاهای اذربایج ــان ش ــرقی ب ــا پیش ــرفت‬ ‫‪ ۴۵‬درص ــدی و در س ــه شهرس ــتان ورزق ــان‪ ،‬هش ــترود و کلیب ــر (خداافری ــن)‪،‬‬ ‫اس ــتان باجدی ــت درحال انج ــام اس ــت‪ .‬ش ــرکت اب وفاض ــاب عالو هب ــر‬ ‫کمی ــت ب ــه کیفی ــت کار ه ــم اهمی ــت بس ــیار می ده ــد و به رغم اینک ــه در‬ ‫رون ــد اجرای ــی پروژ هه ــا مش ــکالتی در س ــطح منطق ــه ش ــاهد بوده ای ــم ول ــی‬ ‫همچن ــان حرک ــت اج ــرای پروژ هه ــا متوق ــف نش ــده اس ــت‪ .‬مدیرعام ــل‬ ‫ش ــرکت اب وفاض ــاب اذربایج ــان ش ــرقی اف ــزود‪ :‬این پروژ هه ــا ک ــه پای ــان‬ ‫پارس ــال اغ ــاز ش ــده هم ا کن ــون از پیش ــرفت خوب ــی برخ ــوردار اس ــت و م ــا در‬ ‫س ــازوکار طر ح ه ــای اب رس ــانی عالوه ب ــر همکاری ه ــای س ــپاه پاس ــداران و‬ ‫ابف ــای اس ــتان از ظرفی ــت هم ــه نهاده ــای مردم ــی‪ ،‬اس ــتفاده خواهی ــم ک ــرد‬ ‫ت ــا در کمترین زم ــان ممک ــن ش ــاهد اتم ــام پروژ هه ــا باش ــیم‪ .‬وی گف ــت‪ :‬ط ــی‬ ‫هماهنگ ــی به عمل ام ــده ازط ــرف اس ــتاندار اذربایج ــان ش ــرقی و مدیرعام ــل‬ ‫ش ــرکت مهندس ــی اب وفاض ــاب کش ــور تفاهم نام ــه تع ــداد روس ــتاهایی‬ ‫ک ــه ازط ــرف ق ــرارگاه امام حس ــن مجتبـ ـی ؟ع؟ به نیابـ ـت از بس ــیج س ــازندگی‬ ‫انج ــام می گی ــرد ب ــه ‪ ۵۵۰‬روس ــتا افزای ــش و اب رس ــانی در روس ــتاهای تم ــام‬ ‫شهرســتان های اســتان تعمیــم داده خواهــد شــد‪ .‬وی اظهــار کــرد‪ :‬در دهــه‬ ‫فج ــر امس ــال چه ــار روس ــتای عزیزاب ــاد‪ ،‬ای ــاز‪ ،‬تلخ ــاب و گلوج ــه محمدخ ــان‬ ‫شهرســتان هشــترود بــا احــداث چهــار مخــزن بــه حجــم ‪ ۲۲۵‬مترمکعــب بــا‬ ‫خــط انتقــال ‪ ۵٫۵‬کیلومتــر و توســعه شــبکه ‪ ۲۵۰‬متــر بــا هزینــه ‪۴۱‬میلیاردریــال‬ ‫از مح ــل بودج ــه محرومیت زدای ــی و عموم ــی انج ــام ش ــده اس ــت‪ .‬رئی ــس‬ ‫هیئت مدی ــره ش ــرکت اب وفاض ــاب اذربایج ــان ش ــرقی گف ــت‪ :‬این پروژ هه ــا‬ ‫یش ــود‪ .‬وی درپای ــان‬ ‫ب ــا حض ــور مس ــئولین اس ــتانی و شهرس ــتانی افتت ــاح م ‬ ‫یس ــت ت ــا دس ــتاوردهای‬ ‫تا کی ــد ک ــرد‪ :‬ده ــه فج ــر فرص ــت بس ــیار مناسب ‬ ‫نظ ــام بی ــان ش ــود چرا ک ــه انق ــاب اس ــامی ب ــا وج ــود هم ــه دش ــمنی ها در‬ ‫زمین هه ــای مختلف ــی پیش ــرفت های بس ــیارزیادی ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫اغاز عرضه میوه شب عید؛‬ ‫همراه با کاالهای رمضانی از ‪ ۲۰‬اسفندماه‬ ‫طب ــا مدیری ــت و تنظی ــم ب ــازار می ــوه ش ــب‬ ‫زین ــب طاه ــر ا کب ــر فتح ــی درارتبا ‬ ‫عی ــد گف ــت‪ :‬امس ــال براس ــاس رهنموده ــای اس ــتاندار و تالق ــی عی ــد ن ــوروز‬ ‫ب ــا م ــاه مب ــارک رمض ــان‪ ،‬تنظی ــم ب ــازار مح ــدود ب ــه می ــوه ش ــب عی ــد نب ــوده‬ ‫و کااله ــای دیگ ــری نی ــز عرض ــه خواه ــد ش ــد‪ .‬وی گف ــت‪ :‬می ــوه ش ــب عی ــد‬ ‫امســال کــه شــامل میــوه پرتقــال و ســیب اســت کــه توســط مباشــر مدنظــر‪،‬‬ ‫تامی ــن و نح ــوه عرض ــه ان توس ــط ش ــهرداری تبری ــز مش ــخص ش ــده اس ــت و‬ ‫به امیــد خــدا در ‪ ۲۰‬نقطــه شهرســتان تبریــز و به تبــع در شهرســتان ها توزیــع‬ ‫طبــا‬ ‫صــورت خواهــد گرفــت‪ .‬رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان درارتبا ‬ ‫دیگ ــر کااله ــا ک ــه با عن ــوان کااله ــای رمضان ــی مش ــخص ش ــده اند‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫ممــر غ‪ ،‬مــر غ منجمــد و گوشــت قرمــز منجمــد اســت‬ ‫کاالهــا شــامل شــکر‪ ،‬تخ ‬ ‫ک ــه ان ش ــاء اهلل از ‪ ۲۰‬اس ــفند هم زم ــان ب ــا می ــوه ش ــب عی ــد عرض ــه خواه ــد‬ ‫شــد‪ .‬فتحــی بابیان اینکــه نگرانــی بــرای تامیــن کاالهــای ضــروری شــب عیــد‬ ‫و م ــاه مب ــارک رمض ــان وج ــود ن ــدارد تا کی ــد نم ــود‪ :‬خوش ــبختانه از باب ــت‬ ‫تامی ــن ای ــن کااله ــا هی ــچ مش ــکلی وج ــود ن ــدارد و به اندازه کاف ــی دراین ای ــام‬ ‫توزیــع خواهــد شــد‪ .‬وی بابیان اینکــه فرایندهــای اجرایــی دوقلــم کاال شــامل‬ ‫پرتقــال و ســیب انجــام شــده و خریــد توســط مباشــر مربوطــه انجــام و ا کنــون‬ ‫در س ــردخانه ها نگه ــداری می ش ــوند گف ــت‪ :‬طب ــق مذا ک ــرات ب ــا ش ــهرداری‬ ‫تبری ــز‪ ۲۰ ،‬نقط ــه ش ــهر را ب ــرای عرض ــه درنظ ــر گرفته ای ــم ک ــه از ‪ ۲۰‬اس ــفندماه‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫توزی ــع اغ ــاز م ‬ ‫احیای فوتسال گلستان‬ ‫ماحصل اعتماد به جوانان است‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫فوتسـال در گلسـتان یـک ورزش پرطرفـدار‬ ‫و ریشـه دار اسـت کـه بازیکنـان و هـواداران‬ ‫زیـادی را ب هخـود مشـغول کـرده اسـت‪.‬‬ ‫برگـزاری جا مهـای متعـدد فوتسـال در‬ ‫اسـتان گلسـتان به ویـژه در ایـام مـاه رمضـان‬ ‫و نـوروز در سـطح شـهرها و روسـتاهای‬ ‫یسـابقه تماشـا گران از‬ ‫اسـتان و اسـتقبال ب ‬ ‫یهـا حجـت گفتـار فـوق اسـت؛ امـا‬ ‫ایـن باز ‬ ‫بـا وجـود جذابیت ها و اسـتعدادهای فراوان‬ ‫دراین رشـته‪ ،‬فوتسـال و حتی فوتبال استان‬ ‫نسـال ها زیـر سـایه‬ ‫گلسـتان درطول ای ‬ ‫ورزش هایـی چـون بسـکتبال‪ ،‬والیبـال و‬ ‫حتی مسابقات اسب دوانی و ‪ ...‬قرار گرفتند‬ ‫مهـای اسـتان کـه در‬ ‫نکـه بایـد از تی ‬ ‫و ان چنا ‬ ‫گهـای مختلـف کشـور حاضـر هسـتند‪،‬‬ ‫لی ‬ ‫حمایـت به عمـل نیامـد‪ .‬بااین وجـود تنـور‬ ‫فوتسـال در گلسـتان هیـچ گاه بـه سـردی‬ ‫نگراییـد و ا کنـون «تیـم فوتسـال شـهدای‬ ‫مدافـع حـرم علی ابـاد کتـول» به عنـوان تنهـا‬ ‫نماینـده اسـتان در لیـگ دسـته اول کشـور‬ ‫باتما مقـوا درحال مبـارزه بـا رقبـای ثروتمنـد‬ ‫یسـت و امیدواریـم‬ ‫و بازیکنـان چند میلیون ‬ ‫تهـای مسـئوالن و تلاش جوانـان‬ ‫بـا حمای ‬ ‫اسـتان‪ ،‬نماینـدگان اسـتان در لیـگ‬ ‫دسـته اول فوتسـال کشـور بـه جایگاهـی کـه‬ ‫شایسته ان هستند‪ ،‬دست یابند‪ .‬به منظور‬ ‫اشـنایی بیشـتر بـا چشـم انداز این رشـته‬ ‫در اسـتان و راهکارهـای توسـعه فوتسـال‬ ‫در گلسـتان بـا سـعید حاجیلـری کاپیتـان‬ ‫باتجربـه و ارزنـده «تیـم فوتسـال شـهدای‬ ‫مدافـع حـرم» هـم کالم شـدیم‪ .‬حاجیلـری‬ ‫کـه متولـد ‪ ۷۵‬اسـت؛ سـابقه قهرمانـی در‬ ‫تهـای مختلـف و چندیـن دوره‬ ‫تورنمن ‬ ‫حضور در لیگ های دسـت اول و دوم کشـور‬ ‫ً‬ ‫را داراست و تقریبا در همه شهرهای استان‬ ‫کبـار عنـوان قهرمانـی را کسـب کـرده‪.‬‬ ‫ی ‬ ‫ایـن بازیکـن باتجربـه کـه عنـوان «اقـای گل‬ ‫مسابقات لیگ دسته دو کشور» و «دومین‬ ‫گل زن لیگ یک کشور» را در کارنامه دارد‪ ،‬از‬ ‫فرازوفـرود این رشـته مهیـج می گویـد‪.‬‬ ‫استاندار فارس‪:‬‬ ‫عملکرد فارس در حوزه تامین اشتغال‬ ‫بیش از تعهدات انجام شده است‬ ‫در جلسه جامعه استانداران و مدیران والیی با فرهادی مطرح شد؛‬ ‫در چ ــه باش ــگاه هایی ب ــازی کردی ــد و فک ــر‬ ‫می کنی ــد ت ــا ک ــی می توانی ــد ادام ــه دهی ــد؟‬ ‫مه ــای متع ــددی‬ ‫نس ــال ها ب ــرای تی ‬ ‫در ای ‬ ‫مه ــای‬ ‫نه ــا تی ‬ ‫ب ــازی ک ــردم؛ ش ــاخص ترین ا ‬ ‫ش ــهدای جلی ــن دس ــته دو کش ــور‪ ،‬منص ــف‬ ‫مش ــهر دس ــته یک کش ــور‪ ،‬پیم ــان‬ ‫قائ ‬ ‫شــاهرود دســته یک کشــور‪ ،‬ســفیر گفتمــان‬ ‫ته ــران دس ــته یک کش ــور‪ ،‬ش ــهدای مداف ــع‬ ‫ً‬ ‫ح ــرم دس ــته یک کش ــور هس ــتند‪ .‬فع ــا‬ ‫یک ــردن اس ــت و فک ــر‬ ‫تم ــام تمرک ــزم روی باز ‬ ‫می کن ــم ت ــا ‪۱ ۰‬س ــال دیگر بتوان ــم ب ــازی کن ــم‪.‬‬ ‫این ــده فوتس ــال اس ــتان را چگون ــه‬ ‫می بینی ــد ؟‬ ‫یس ــت ک ــه ب ــرای معرف ــی‬ ‫فوتس ــال ورزش ‬ ‫و توس ــعه ان نی ــاز ب ــه بس ــتر و زیرس ــاخت‬ ‫نداری ــم و هم ــه نوجوان ــان به وی ــژه‬ ‫دانش ام ــوزان فوتس ــال و گل کوچ ــک را‬ ‫کب ــار‬ ‫می شناس ــند و دس ــتکم هفته ای ی ‬ ‫در مدرس ــه فوتب ــال می کنن ــد؛ ام ــا ب ــرای‬ ‫توس ــعه علم ــی فوتس ــال اس ــتان بای ــد‬ ‫برنامه ری ــزی و از اس ــاتید این رش ــته ب ــرای‬ ‫ام ــوزش مربی ــان دع ــوت ک ــرد‪ .‬برگ ــزاری‬ ‫دور هه ــای مربیگ ــری ب ــرای مربی ــان ج ــوان‪،‬‬ ‫مه ــای‬ ‫برپای ــی اردوه ــای مش ــترک ب ــا تی ‬ ‫ته ــای‬ ‫س ــایر اس ــتان ها‪ ،‬برگ ــزاری تورنمن ‬ ‫مختل ــف در س ــنین پای ــه‪ ،‬ج ــذب اسپانس ــر‬ ‫ته ــای دولت ــی از س ــرمایه گذاران‬ ‫و حمای ‬ ‫بخ ــش خصوص ــی و ‪ ...‬می توان ــد در توس ــعه‬ ‫این رش ــته مهی ــج تاثیرگ ــذار باش ــد‪ .‬ب ــدون‬ ‫شــک تقویــت ورزش اموزشــگاه ها می توانــد‬ ‫راهگش ــای بس ــیاری از مش ــکالت باش ــد و‬ ‫ا گ ــر لی ــگ دانش ام ــوزی فوتس ــال در س ــطح‬ ‫اس ــتان برگ ــزار ش ــود‪ ،‬انگیز هه ــا ب ــرای ورود‬ ‫ب ــه این رش ــته افزای ــش می یاب ــد و ب ــرای‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫س ــال های بع ــد پش ــتوانه س ــازی م ‬ ‫قاســـم توانایـــی‪ /‬اس ــتاندار ف ــارس‬ ‫گف ــت‪ :‬این اس ــتان ب ــا ‪ ۱۰۷‬درص ــد‬ ‫اش ــتغال زایی در س ــال ج ــاری‪،‬‬ ‫بیش ــتر از تعه ــدات خ ــود درزمین ــه‬ ‫ایج ــاد اش ــتغال عم ــل ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫محمده ــادی ایمانی ــه در حاش ــیه‬ ‫گردهمای ــی یـ ـک روزه اس ــتانداران‬ ‫سراس ــر کش ــور در ته ــران اف ــزود‪ :‬بن ــا‬ ‫ب ــر اع ــام وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه‬ ‫اجتماع ــی و تایی ــد س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی کش ــور و براس ــاس ش ــاخص‬ ‫تع ــداد اف ــراد بیم هش ــده جدی ــد امس ــال‪ ،‬این اس ــتان بی ــش از تعه ــدات‬ ‫خــود موفــق بــه ایجــاد اشــتغال شــده اســت‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬فــارس در بیــن‬ ‫اســتان های بــزرگ و هم تــراز خــود در کشــور‪ ،‬اســتان برتــر در ایجــاد اشــتغال‬ ‫در س ــال ‪ ۱۴۰۱‬ش ــناخته و معرف ــی ش ــد‪ .‬او گف ــت‪ :‬ب ــدون ش ــک دسـ ـت یابی‬ ‫به این جای ــگاه نتیج ــه همدل ــی و هم ــکاری و مره ــون ت ــاش مجموع ــه‬ ‫یس ــت ک ــه انتظ ــار دارم‬ ‫مدیریت ــی و کارکن ــان ش ــریف دس ــتگاه های متول ‬ ‫دس ــتگاه های ذی رب ــط در حف ــظ و ارتق ــای ای ــن جای ــگاه کوش ــش مضاع ــف‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬اســتاندار افــزود‪ :‬کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســتان‪،‬‬ ‫ب ــا ه ــدف بررس ــی و رف ــع مش ــکالت واحده ــای تولی ــدی و خدمات ــی ف ــارس‬ ‫به طورمنظ ــم و متوال ــی ب ــا حض ــور مدی ــران ارش ــد دس ــتگاه های اجرای ــی‪،‬‬ ‫که ــای عام ــل و متولی ــان بخ ــش غیردولت ــی برگ ــزار و ب ــا تصمیمات ــی ک ــه‬ ‫بان ‬ ‫اتخ ــاذ می ش ــود بیش ازگذش ــته ش ــاهد راه ان ــدازی مج ــدد ی ــا افزای ــش تولی ــد‬ ‫و اشــتغال واحدهــای مشــکل دار در اســتان خواهیــم بــود‪ .‬وی گفــت‪ :‬رونــد‬ ‫رس ــیدگی ب ــه مش ــکالت واحده ــای تولی ــدی را ک ــد در س ــال ج ــاری باق ــوت‬ ‫همچنــان ادامــه خواهــد داشــت و می کوشــیم ایــن واحدهــا بــا مرتفــع شــدن‬ ‫مش ــکالت ب ــه چرخ ــه تولی ــد و خدمت رس ــانی ب ــه م ــردم بازگردن ــد‪.‬‬ ‫مدیر منطقه استان خبر داد؛‬ ‫دوگانه سوز شدن ‪ ۴۴۰۰‬خودروی عمومی در اردبیل‬ ‫پرویـــن حســـینی‪ /‬س ــید حج ــت‬ ‫مدنــی گفــت‪ :‬تا کنــون ‪ ۴۹۳۱‬دســتگاه‬ ‫خ ــودرو در س ــامانه ‪gcr.niopdc.‬‬ ‫‪ ir‬ب ــرای تبدی ــل ب ــه دوگان هس ــوز در‬ ‫تن ــام کرده ان ــد‬ ‫س ــطح منطق ــه ثب ‬ ‫ک ــه ازاین تع ــداد ‪ ۴۴۰۰‬خ ــودرو‬ ‫دوگان هس ــوز ش ــدند و ‪ ۵۳۱‬دس ــتگاه‬ ‫خ ــودروی دیگ ــر در ص ــف تبدی ــل‬ ‫هس ــتند‪ .‬وی بااش ــاره به اغ ــاز‬ ‫دوگان هس ــوزکردن خودروه ــای مس ــافربر اینترنت ــی اف ــزود‪ :‬ط ــرح تبدی ــل‬ ‫خودروه ــای مس ــافربر ش ــخصی ب ــه دوگان هس ــوز ب ــا اولوی ــت ماش ــین های‬ ‫پرمص ــرف و اعط ــای یاران ــه از ما هه ــای قب ــل ش ــروع ش ــده و براس ــاس ان‬ ‫ح ــدود ‪ ۷۵‬درص ــد هزین ــه تبدی ــل ب هص ــورت یاران ــه دولت ــی پرداخ ــت‬ ‫می ش ــود‪ .‬مدی ــر منطق ــه اردبی ــل اف ــزود‪ :‬دوگانه س ــوزکردن خ ــودرو یک ــی از‬ ‫را ههــای موثــر در کاهــش مصــرف ســوخت و الودگــی شــناخته شــده و یکــی‬ ‫از ســالم ترین ســوخت های رایــج در تمــام جهــان اســت‪ .‬بــرای خودروهــای‬ ‫نط ــرح ارس ــال‬ ‫ش ــامل ط ــرح‪ ،‬پیام ــک واجدش ــرایط بودن اس ــتفاده از ای ‬ ‫یش ــود و مال ــکان خودروه ــا می توانن ــد بامراجع هب ــه س ــایت اشار هش ــده‪،‬‬ ‫م ‬ ‫تنــام و نوبت گیــری در کارگا ههــای مجــاز تبدیــل اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫نســبت بــه ثب ‬ ‫یه ــای لی ــگ ی ــک را چگون ــه‬ ‫س ــطح باز ‬ ‫ارزیاب ــی می کنی ــد؟‬ ‫بازیکن ــان لی ــگ ی ــک به نس ــبت بازیکن ــان‬ ‫لی ــگ برتر انگیزه بیش ــتری دارند چون لیگ‬ ‫برت ــر اخری ــن س ــطح فوتب ــال کش ــور اس ــت‬ ‫و ام ــکان ب ــازی در مرحل ــه باالت ــر ک ــه تی ــم‬ ‫یس ــت‪ ،‬برای همگان میس ــر نیست؛ اما‬ ‫مل ‬ ‫لیگ یک منتهای فوتس ــال نیس ــت و همه‬ ‫بازیکن ــان دوس ــت دارن ــد به مرحل ــه نهایی‬ ‫لی ــگ صع ــود کنن ــد‪ .‬براین اس ــاس برخ ــی‬ ‫یه ــای لی ــگ ی ــک در س ــطح و کیفیت‬ ‫باز ‬ ‫لیگ برتر اس ــت‪ .‬بازی تیم ش ــهدای مدافع‬ ‫حرم و ش ــهروند س ــاری یک ــی از مهیج ترین‬ ‫یه ــای لی ــگ امس ــال بود‪ .‬هرچن ــد این‬ ‫باز ‬ ‫ب ــازی را ب ــا نتیجه ‪ ۲‬ب ــر ‪ ۱‬وا گ ــذار کردیم ولی‬ ‫س ــطح ب ــازی غیرقابل توصیف ب ــود و هر دو‬ ‫تیم ب ــازی مینیات ــوری و ظریف ــی به نمایش‬ ‫گذاشتند‪.‬‬ ‫سخنپایانی‬ ‫احیای فوتس ــال گلس ــتان ماحصل اعتماد‬ ‫به جوانان اس ــت و ه ــرگاه به جوانان اعتماد‬ ‫ً‬ ‫کنی ــم‪ ،‬قطعا ش ــاهد توس ــعه و پیش ــرفت در‬ ‫هرکاری خواهیم بود‪ .‬امید اس ــت مسئوالن‬ ‫با برنامه ریزی و توس ــعه ورزش اموزشگاه ها‪،‬‬ ‫ورزش همگان ــی و ورزش قهرمان ــی باع ــث‬ ‫کاه ــش اس ــیب های اجتماع ــی در اس ــتان‬ ‫ش ــوند‪ .‬درپایان از همه اعض ــای خانواده ام‬ ‫به ویژه مادرم کمال تش ــکر و قدردانی را دارم‬ ‫ته ــای حاصلـ ـه ام را مرهون دعای‬ ‫و موفقی ‬ ‫خی ــر م ــادرم می دان ــم‪ .‬از مربیان‪ ،‬دوس ــتان‬ ‫روزهای س ــختی‪ ،‬مدیران بخش خصوصی‬ ‫که با سختی های بس ــیار تیم داری می کنند‬ ‫و همه مس ــئوالنی که دلش ــان برای اعتالی‬ ‫ورزش اس ــتان می تپد‪ ،‬کمال سپاس را دارم‪.‬‬ ‫امی ــدوارم تی ــم ش ــهدای مداف ــع ح ــرم نی ــز‬ ‫به لی ــگ برت ــر صعود کن ــد و بتوانی ــم پرچم‬ ‫شهرس ــتان و اس ــتان را در لیگ برتر به اهتزاز‬ ‫دربیاوریم‪.‬‬ ‫فوتسال را از کجا و چه سنی اغاز کردید؟‬ ‫فوتسـال را از ‪۱ ۴‬سـالگی در باشـگاه سـپهر بـا‬ ‫مربیگـری محمـد مهـدوی از مربیـان جـوان‬ ‫گلسـتان شـروع کـردم‪ .‬شـاید برایتـان جالـب‬ ‫نسـال ها با تیم سـپهر‬ ‫باشـد بدانیـد که هما ‬ ‫در مسـابقات جـام رمضـان شهرسـتان در‬ ‫گسـاالن به عنـوان نایب قهرمانـی‬ ‫بیـن بزر ‬ ‫رسـیدیم!‬ ‫چـرا فوتسـال را انتخـاب کردیـد و در چـه‬ ‫پسـتی بـازی می کنیـد؟‬ ‫مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی مازندران تاکید کرد؛‬ ‫عبور از برنامه محوری و رسیدن به جریان سازی‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل فرهنگ وارشـاد اسلامی مازنـدران‬ ‫در جمـع فعـاالن فرهنگـی گفـت‪ :‬برنامـه‬ ‫نمـاه بایـد از برنامه محـوری‬ ‫ششـم بهم ‬ ‫نسـازی و جریان محـوری مبـدل‬ ‫بـه جریا ‬ ‫شـود‪ .‬ا گـر مـا حماسـه ششـم بهمـن را از‬ ‫حصـر مقطعـی زمانـی و مکانـی دراوریـم‬ ‫نصـورت مقاومـت و ایسـتادگی در‬ ‫درای ‬ ‫مقابـل هـر جریـان فتنه انگیـزی نهادینـه‬ ‫خواهـد شـد و مـردم همان گونـه عمـل‬ ‫خواهنـد کـرد کـه ان روز عمـل کردنـد و‬ ‫ایـن یعنـی حماسـه ششـم بهمـن تبدیـل‬ ‫بـه یـک جریـان شـده اسـت‪ .‬بـه گـزارش‬ ‫روابـط عمومـی اداره کل فرهنگ وارشـاد‬ ‫اسلامی؛ حسـین جـوادی در جمـع فعـاالن‬ ‫فرهنگـی گفـت‪ :‬برنامـه ششـم بهمـن‬ ‫نسـازی و‬ ‫بایـد از برنامه محـوری بـه جریا ‬ ‫جریان محـوری مبـدل شـود‪ .‬تـا مـا نتوانیـم‬ ‫حماسـه های بزرگـی ماننـد ششـم بهمـن را‬ ‫بـه یـک جریـان تبدیـل کنیـم نـه در طـول‬ ‫نطـور کـه شایسـته و بایسـته اسـت‬ ‫تاریـخ ا ‬ ‫جا می افتد و تبیین می شود و نه از اهمیت‬ ‫فراوانـی کـه دارد قـدر و منزلتـش شـناخته‬ ‫یشـود‪ .‬جـوادی افـزود‪ :‬برنامه هایـی کـه‬ ‫م ‬ ‫یسـت‬ ‫یشـود برنام ههـای خوب ‬ ‫گذاشـته م ‬ ‫و الزم هـم اسـت و بایـد هـم باشـد‪ ،‬امـا هرگـز‬ ‫نمی توانـد در داخـل جامعـه جریـان سـازی‬ ‫کنـد و ایـن حماسـه عظیـم را نهادینـه کنـد؛‬ ‫دبیـر شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان‬ ‫با تا کید بر اینکـه حماسـه ششـم بهمـن باید‬ ‫بـه چنـد مسـئله مهـم دسـت یافـت گفـت‪:‬‬ ‫مسـئله یابی در این رخدادهای بزرگ امری‬ ‫یسـت؛ بایـد مسـئله ها را پیـدا‬ ‫الزم و ضرور ‬ ‫کـرد و پـس از مسـئله یابـی در حـوزه مسـائل‬ ‫کارشناسـی شـده‪ ،‬جریـان سـازی کـرد وقتـی‬ ‫نسـازی شـکل گرفـت ان وقـت هم قدر‬ ‫جریا ‬ ‫حماسـه هایی ماننـد ششـم بهمـن و نهـم‬ ‫یشـود و هـم تـداوم و بقـا‬ ‫دی شـناخته م ‬ ‫یشـود‪ .‬مدیـرکل‬ ‫و بالندگـی ان تضمیـن م ‬ ‫فرهنگ وارشـاد اسلامی مازنـدران اضافـه‬ ‫کـرد‪ :‬ا گـر در همیـن چندیـن سـال گذشـته‬ ‫جریاناتـی مقـاوم و مداوم شـد به خاطر این‬ ‫بـود کـه مسـئله یابی خوبـی صـورت گرفـت و‬ ‫نسـازی شـد‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪ :‬ا گـر مـا‬ ‫جریا ‬ ‫حماسـه ششـم بهمـن را از حصـر مقطعـی‬ ‫زمانـی و مکانـی دراوریـم دراین صـورت‬ ‫مقاومـت و ایسـتادگی در مقابـل هـر جریـان‬ ‫فتنه انگیـزی نهادینـه خواهـد شـد و مـردم‬ ‫همان گونـه عمـل خواهنـد کـرد کـه ان روز‬ ‫عمـل کردنـد و ایـن یعنـی حماسـه ششـم‬ ‫بهمـن تبدیـل بـه یـک جریـان شـده اسـت‬ ‫وگرنـه ششـم بهمـن در حصـر زمـان و مـکان‬ ‫خواهـد مانـد و چـون در محاصـره زمانـی‬ ‫نطـور‬ ‫و مکانـی می مانـد متاسـفانه همی ‬ ‫یشـود کـه سـال های سـال اسـت کـه‬ ‫م ‬ ‫یشـود امـا‬ ‫برنام ههـای متعـدد گرفتـه م ‬ ‫نتوانسـتیم حماسـه ششـم بهمـن را جـا‬ ‫بینداز یـم‪.‬‬ ‫پس از ‪ ۱۱‬سال محقق شد؛‬ ‫رکوردشکنی در خط تاندم میل مداوم نورد سرد فوالدمبارکه‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫حماسـه افرینان خـط تانـدم میـل مـداوم‬ ‫ناحیـه نـورد سـرد شـرکت فوالدمبارکـه‬ ‫توانسـتند پـس از ‪۱ ۱‬سـال بـه ثبـت رکـوردی‬ ‫تاریخـی باالتـر از ظرفیت اسـمی خط دسـت‬ ‫یابنـد‪ .‬محسـن اسـتکی؛ مدیـر محصـوالت‬ ‫سـرد ناحیـه نـورد سـرد شـرکت فوالدمبارکـه‪،‬‬ ‫در پـی کسـب ایـن رکـورد غرورافریـن اظهـار‬ ‫کـرد‪ :‬اهمیـت ثبـت این رکـورد دراین اسـت که‬ ‫نخـط‬ ‫چ توسـعه ای درای ‬ ‫دراین ‪۱ ۱‬سـال‪ ،‬هیـ ‬ ‫انجـام نشـده و این امـر شـرایط تولیـد و‬ ‫رکوردشـکنی را سـخت تر کـرده بـود‪ .‬وی‬ ‫تهـا‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬علی رغـم همـه محدودی ‬ ‫برنامه ریـزی دقیـق‪ ،‬مدیریـت متفـاوت‬ ‫درزمینـه بهر هبـرداری و تلاش مضاعـف‬ ‫کارکنـان خـط تانـدم میـل مـداوم نـورد‬ ‫سـرد بـرای جبـران همـه کاسـتی ها ب هبـار‬ ‫نشسـت و تولیـد ‪ ۵۹۴۸‬تـن کالف خـام سـرد‬ ‫در یـک روز در دفتـر افتخـارات نـورد سـرد‬ ‫حـک شـد‪ .‬رکـورد قبلـی خـط تانـدم میـل‬ ‫مـداوم به میـزان ‪ ۵۹۲۱‬تـن بـود‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫باتوج هبـه شـرایط ویـژه خـط تانـدم میـل‪،‬‬ ‫برای دسـت یابی به چنین تناژی نیاز اسـت‬ ‫سومین جلسه هماهنگی‬ ‫برنامه های دهه مبارک فجر بهزیستی گیالن‬ ‫سومین جلسه هماهنگی مراسمات بهزیستی گیالن با حضور سید مهدی‬ ‫خدمت بیـن دانـا؛ مدیـرکل بهزیسـتی گیلان و سـایر اعضـای سـتاد دهـه‬ ‫فجـر در دفتـر مدیریـت اداره کل بهزیسـتی گیلان برگـزار شـد‪ .‬خدمت بیـن‬ ‫دانـا بااشـاره به ایـام دهـه فجـر را جلـوه ای از دسـتاوردهای انقلاب اسلامی و‬ ‫مـردم همیشـه درصحنه دانسـت و گفـت‪ :‬دهـه مبـارک فجـر فرصتـی مغتنـم‬ ‫اسـت تـا توانمنـدی و دسـتاوردهای هـر نهـادی بـه عرصـه ظهـور برسـد و‬ ‫بـرای ثمـر رسـیدن ارزش هـای انقلاب همـگان موظـف هسـتیم تـا این مهـم‬ ‫تهـا و‬ ‫را گرامـی بشـماریم‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬کلیـه اعضـای سـتاد‪ ،‬معاون ‬ ‫کارکنـان شهرسـتان ها می بایسـت برنامه ریـزی الزم و همه جانبـه را صـورت‬ ‫دهنـد تـا تمامـی برنامه های گرامیداشـت دهه مبـارک فجر با رویکـرد مردمی‬ ‫و گسـترش توانمنـدی توان خواهـان و مددجویـان به بهترین شـکل ممکـن‬ ‫برگـزار شـود‪ .‬دراین جلسـه سـایر اعضـای سـتاد دهـه فجـر بهزیسـتی گیلان‬ ‫نقطه نظـرات و پیشـنهاد های خـود درخصـوص اجـرای منظـم برنام ههـای‬ ‫گرامیداشـت دهـه مبـارک فجـر را مطـرح کردنـد و درجهـت برگـزاری باشـکوه‬ ‫مراسـمات بـه گفتگـو تبادل نظـر پرداختنـد‪.‬‬ ‫جذابیـت فوتسـال و فوتبـال انکارناپذیرنـد‬ ‫و عالقـه بـه ایـن ورزش را نمی تـوان نادیـده‬ ‫گرفـت‪ .‬از کودکـی بـه فوتبال عالقه منـد بودم‬ ‫و باتوج هبـه اسـتایل بدنـی و شـرایط فیزیکی‬ ‫تهـای فوتسـال این رشـته را‬ ‫خـودم و ظراف ‬ ‫انتخـاب کردم‪ .‬پسـت تخصصی بنده فلنک‬ ‫چـپ اسـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫منا محمدی‬ ‫با حضور مدیرکل بهزیستی استان برگزار شد؛‬ ‫سعید حاجیلری؛ بازیکن اینده دار فوتسال گلستان‪:‬‬ ‫افتتاح بیش از ‪ ۵۰‬پروژه اب وفاضالب‬ ‫در اذربایجان شرقی به مناسبت دهه فجر‬ ‫گیالن‬ ‫کـه بـرای تمام دقیق ههـا برنامه ریـزی‪ ،‬کنترل‬ ‫و نظارت وجود داشـته باشـد و خوشبختانه‬ ‫بااین اقدامات نتیجه موردنظر حال گردید‪.‬‬ ‫تبـه رونـد روبه رشـد‬ ‫وی گفـت‪ :‬باعنای ‬ ‫چندماهه اخیـر خـط تانـدم ازنظـر کمـی‬ ‫تهـای‬ ‫نشـاءاهلل شـاهد موفقی ‬ ‫و کیفـی‪ ،‬ا ‬ ‫نخـط خواهیـم بـود‪ .‬وی‬ ‫دیگـری نیـز درای ‬ ‫تهـای مدیریـت ارشـد سـازمان و‬ ‫از حمای ‬ ‫تمامی واحدهای پشتیبانی و جنبی‪ ،‬کارگاه‬ ‫غلتـک‪ ،‬واحـد برنامه ریـزی تولیـد‪ ،‬مدیریـت‬ ‫انبارهـا و گـروه تخصصـی و دفتـر فنـی‬ ‫تعمیرات و تولید تشکر کرد‪ .‬مرتضی ا کبری؛‬ ‫رئیس واحد تاندم میل نورد سـرد نیز گفت‪:‬‬ ‫نخـط و تولیـد‬ ‫شکسـتن رکـورد ‪۱ ۱‬سـاله درای ‬ ‫‪۵ ۹۴۸‬تـن کالف خـام سـرد به معنـای واقعی‬ ‫کارستانی بود که در میدان عمل و به دست‬ ‫همکاران این بخش و یاری سایر واحدهای‬ ‫مرتبـط ب هبـار نشسـت‪ .‬ضمن اینکـه در‬ ‫ما ههـای جـاری‪ ،‬رکـورد شـیفت های بـدون‬ ‫توقـف و رکـورد تولیـد بـر سـاعت خـط نیـز‬ ‫محقـق شـده بـود‪ .‬وی ظرفیـت اسـمی‬ ‫روزانـه ایـن خـط را به طورمتوسـط حـدود‬ ‫‪ ۴۳۰۰‬تـن اعلام و عنـوان کـرد‪ :‬ایـن رکوردهـا‬ ‫تهـای گونا گـون در تمـام‬ ‫حاصـل فعالی ‬ ‫یسـت؛ فعالیت هایـی نظیـر‬ ‫گرو ههـای کار ‬ ‫برنامه ریـزی و اجـرای منظـم تعمیـرات‬ ‫و اسـتانداردها‪ ،‬افزایـش اماد هبـه کاری‬ ‫تجهیـزات‪ ،‬بازرسـی های دقیـق و مـداوم و‬ ‫پیگیـری مسـتمر پارامترهـای تاثیرگـذار بـر‬ ‫تولیـد کـه با همت و همدلـی تمامی کارکنان‬ ‫تولید و تعمیرات محقق شـده اسـت‪ .‬رئیس‬ ‫واحد تاندم میل نورد سـرد اظهار امیدواری‬ ‫کـرد در اینـده نیـز ایـن افتخارافرینـی تـداوم‬ ‫داشـته باشـد‪ .‬وی از حمایـت صمیمانـه‬ ‫مدیـر نـورد سـرد‪ ،‬مدیـر محصـوالت سـرد‪،‬‬ ‫واحد بسـته بندی و انبار‪ ،‬کارگاه غلتک نورد‬ ‫سـرد‪ ،‬واحـد برنامه ریـزی تولیـد نـورد سـرد‪،‬‬ ‫گرو ههـای تخصصی و فنـی تولید و تعمیرات‬ ‫نـورد سـرد قدردانـی کـرد‪.‬‬ ‫لزوم هم افزایی ملی برای کسب منافع حدا کثری‬ ‫در توسعه روابط با اوراسیا با محوریت منطقه ازاد انزلی‬ ‫ازاد انزلـی‪ ،‬دفتـر تهـران سـازمان منطقـه ازاد انزلـی میزبـان نشسـت جامعـه‬ ‫اسـتانداران و مدیـران والیـی کشـور بـا عیسـی فرهـادی؛ رئیـس هیئت مدیـره‬ ‫و مدیرعامـل سـازمان بـود و درخصـوص سـازوکارهای همـکاری و معاضـدت‬ ‫فکـری فی مابیـن تبادل نظـر شـد‪ .‬مدیرعامـل سـازمان منطقـه ازاد انزلـی‬ ‫ظرفیت هـا‪ ،‬مزیت هـا و زیرسـاخت های ایجادشـده و برنامه هـای سـازمان‬ ‫متبـوع خـود در نخسـتین منطقـه ازاد شـمال کشـور را تشـریح و بابیـان‬ ‫حدیـث یدا‪...‬مـع الجماعـه‪ ،‬بهره گیـری از ظرفیت هـای مدیریتـی و تجربـی‬ ‫مدیـران سـال های دور و نزدیـک کشـور در عرصه هـای مختلـف را فرصتـی‬ ‫تهـای‬ ‫بی نظیـر اعلام و اظهـار کـرد‪ :‬باتوجه بـه شـرایط ویـژه کشـور و ظرفی ‬ ‫شهـا‬ ‫متمایـز مناطـق ازاد و به ویـژه منطقـه ازاد انزلـی جهـت تبدیـل چال ‬ ‫بـه فرصت هـای جدیـد در عرصه هـای اقتصـادی کشـور‪ ،‬برگـزاری چنیـن‬ ‫نشسـت های کارشناسـی به منظـور تبادل نظـر و بهره بـرداری از نقطه نظـرات‬ ‫مدیریتـی عزیزانـی کـه هیـچ چشمداشـتی جـز موفقیـت و سـربلندی نظـام و‬ ‫مردم کشـور ندارند‪ ،‬موهبتی الهی سـت‪ .‬دراین جلسـه اسـتانداران و مدیران‬ ‫والیی به تجزیه وتحلیل مسائل اقتصادی کشور و به ویژه مناطق ازاد تجاری‬ ‫صنعتـی پرداختـه و موقعیـت ویـژه منطقـه ازاد انزلـی درزمینـه کریدورهـای‬ ‫بین المللـی و تغییروتحـوالت صورت گرفتـه در مناسـبات ژئوپولتیـک منطقـه‬ ‫را موردبررسـی قـرار دادنـد و براسـاس ان بـر لـزوم هم افزایـی ملـی بـرای کسـب‬ ‫منافـع حدا کثـری در توسـعه روابـط با اتحادیه اقتصادی اوراسـیا با محوریت‬ ‫منطقـه ازاد انزلـی تصریـح کردنـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل ابفای استان اصفهان خبر داد؛‬ ‫اب رسانی پایدار‬ ‫به ‪ ۲۳‬روستای واقع در مجتمع الی سیاه نایین‬ ‫رزیتـا توکلـی‪ /‬حسـین ا کبریـان بابیان اینکـه‬ ‫عملیـات اجرایـی طـرح اب رسـانی بـه مجتمـع‬ ‫‪ ۲۳‬روستایی الی سیاه در شهرستان نایین در‬ ‫اسـفندماه ‪ ۱۳۹۹‬اغـاز شـده بـود اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫نمـاه سـال‬ ‫پـس از گذشـت ‪ ۷۰۰‬روز در بهم ‬ ‫جـاری ایـن عملیـات بـا همـکاری و مشـارکت‬ ‫قرارگاه سـازندگی سـپاه امام حسـن ؟ع؟ به پایان‬ ‫رسـید‪ .‬وی بااشـاره به برخـورداری ‪ ۲۴۳‬خانـوار روسـتایی از اب شـرب پایـدار‬ ‫اعالم کرد‪ :‬با اجرای این پروژه بیش از ‪ ۶۵۳‬نفر سـاکن دراین روسـتا از اب شـرب‬ ‫یسـت که قبل ازایـن اب شـرب سـاکنان‬ ‫یشـوند این درحال ‬ ‫پایـدار بهره منـد م ‬ ‫یشـد‪ .‬مدیرعامـل ابفـای‬ ‫این مناطـق ازطریـق تانکـر اب رسـانی سـیار تامیـن م ‬ ‫اصفهـان بـه احـداث دو مخـزن بـا ظرفیـت ‪ ۸۰۰‬مترمکعـب اشـاره و تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫بـا اجـرای چهارکیلومتـر خـط انتقـال اب و دوکیلومتـر شـبکه توزیـع اب و نیـز‬ ‫احـداث یک فقـره ایسـتگاه پمپـاژ به ظرفیـت پنج لیتر بر ثانیـه‪ ،‬زیرسـاخت های‬ ‫اب رسـانی پایـدار بـه ایـن ‪ ۲۳‬روسـتا فراهـم شـد‪ .‬ا کبریـان بـه برخی از مشـکالت‬ ‫اب رسـانی سـیار بـه روسـتاها اشـاره و اظهـار کـرد‪ :‬به دلیـل پرا کندگـی روسـتاها‬ ‫در منطقـه ناییـن برای اب رسـانی سـیار باید مسـافتی حـدود ‪ ۱۴۰‬کیلومتر طی‬ ‫شـود کـه عالو هبـر صرف هزینـه‪ ،‬احتمال وقوع حـوادث را افزایش می دهـد‪ .‬وی‬ ‫نطـرح در قالـب طـرح محرومیت زدایـی وزارت نیرو از روسـتاها با‬ ‫اعلام کـرد‪ :‬ای ‬ ‫همـکاری قـرارگاه سـازندگی سـپاه امام حسـن ؟ع؟ اجـرا گردیـد‪.‬‬ ‫در نشست شورای پایایی بررسی شد؛‬ ‫اماده سازی شبکه برق خوزستان برای تابستان ‪۱۴۰۲‬‬ ‫اقبال خانم جاسـم نژاد‪ /‬سـیزدهمین جلسـه شـورای پایایی منطقه ای شـبکه‬ ‫بـرق خوزسـتان بـا موضـوع اماد هسـازی شـبکه بـرای تابسـتان ‪ ۱۴۰۲‬بـا حضـور‬ ‫مدیـران بـرق منطقـه ای خوزسـتان‪ ،‬شـرکت های توزیـع نیـروی بـرق اهـواز‪،‬‬ ‫خوزسـتان و کهگیلویه وبویراحمد و نیروگاه های تولید برق برگزار شـد‪ .‬محمود‬ ‫دشـت بزرگ؛ رئیـس شـورای پایایـی منطقـه ای شـبکه بـرق خوزسـتان گفـت‪ :‬از‬ ‫پیک تابستان‪ ۱۴۰۱‬باموفقیت عبور و در شاخص های ارزیابی کیفیت عملکرد‬ ‫در ارزیابی شرکت ها به رتبه برتر رسیدیم‪ .‬وی بابیان اینکه این جلسه برای مرور‬ ‫تجربیات پیک قبل و بررسـی برنامه ها برای افق تابسـتان‪ ۱۴۰۲‬تشـکیل شده‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مهم ترین دستورکاری ما امادگی برای مواجهه با پیک سال اینده‬ ‫و تحقـق تعهـدات و تکالیفـی کـه شـرکت های عضـو ایـن شـورا بـرای امادگـی‬ ‫شـبکه برعهـده دارنـد‪ .‬رئیـس شـورای پایایـی منطقه ای شـبکه برق خوزسـتان‬ ‫بابیان اینکـه دراین نشسـت گـزارش عملکردهـا ارائـه شـود‪ ،‬افـزود‪ :‬انتظـار اسـت‬ ‫حهـا و پروژ ههـای حـوزه بهره برداری و تعمیرات سـالیانه و توسـعه بخش‬ ‫کـه طر ‬ ‫نیروگاهـی در زمـان باقیمانـده ب هسـرانجام برسـد و شـبکه امـاده ورود بـه پیـک‬ ‫تابستان‪ ۱۴۰۲‬شود‪ .‬دشت بزرگ باتا کیدبر لزوم وارد مدار شدن نیروگاه دوکوهه‬ ‫اندیمشـک‪ ،‬گفـت‪ :‬خـط ‪ ۲۳۰‬کیلوولـت دومـداره ارتباطـی نیروگاهـی دوکوهـه‬ ‫اندیمشـک بـه شـبکه را شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان احـداث و بـرق دار‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬مـا به عنـوان شـورای پایایـی منطقـه ای شـبکه بـرق خوزسـتان و‬ ‫کهگیلویه وبویراحمدهموارهدر صدر بهترینعملکردهاقرار داشتهوامیدواریم‬ ‫نشـرایط را بـرای سـال اینـده نیـز رقـم بزنیـم و بـا تامین برق پایـدار‪ ،‬رتبه برتـر را‬ ‫ای ‬ ‫در ارزیابی عملکردها کسب کنیم‪ .‬عباسی؛ مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق‬ ‫رامیـن بـا ارائه گزارشـی از وضعیت نیروگاه های حرارتی تولید بـرق‪ ،‬درباره نیروگاه‬ ‫دوکوهـه اندیمشـک گفـت‪ :‬باتوج هبـه امادگـی خـط ارتباطـی نیـروگاه دوکوهـه‪،‬‬ ‫راه اندازی اولیه نیروگاه باموفقیت انجام شـده و درحال تدارک این هسـتیم که‬ ‫در روزهای اینده نیروگاه را به شبکه سنکرون کنیم‪ .‬ارائه گزارشی از برنامه های‬ ‫شـرکت بـرق منطقـه ای و شـرکت های توزیـع جهـت گـذر از پیـک‪ ،۱۴۰۲‬گـزارش‬ ‫برنامه عملیاتی تولید نیروگاه های حرارتی در زمسـتان ‪ ۱۴۰۱‬و تابسـتان ‪ ۱۴۰۲‬و‬ ‫گـزارش برنام ههـای اجرایـی و مدیریـت مصـرف در شـبکه انتقـال و فوق توزیـع و‬ ‫حـوزه توزیـع در زمسـتان‪ ۱۴۰۱‬و تابسـتان‪ ۱۴۰۲‬از دیگـر دسـتورکارهای نشسـت‬ ‫شـورای پایایـی منطقـه ای شـبکه برق خوزسـتان بوده اسـت‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬اعظم دستجردی‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها‪ :‬نرجس حبیبی‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬بهمن ‪ 6 1401‬رجب ‪ 28 1444‬ژانویه ‪ 2023‬سال نوزدهم شماره ‪2702‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫ایا میل انسان به «داستان ‏سرایی» خطرناک است؟‬ ‫جاناتــان ُ‬ ‫گاچــل می گویــد کتاب نوشــتن «عذابــی عظیــم» اســت‪.‬‬ ‫او ب ـ ِـار ای ــن مس ــئولیت را ب ــا نوش ــتن درب ــاره خ ــودش و خالص ــی از‬ ‫تحقیق ــات پردامن ــه س ـ ُـبک می کن ــد‪ .‬صحن ـه ای به یادماندن ــی از‬ ‫صبح ــی دل انگی ــز را به تصوی ــر می کش ــد ک ــه در ت ــاالر مطالع ــه‬ ‫به ــای درس ــی را‬ ‫گ ــروه روان شناس ـ ِـی دانش ــکده اش نمای ــه کتا ‬ ‫ـگاه سرس ــری نتیج ــه می گی ــرد ک ــه‬ ‫ت ــورق می کن ــد‪ .‬او از ای ــن ن ـ ِ‬ ‫چک ــس موض ــوع موردپژوه ــش او را ک ــه‬ ‫تا کن ــون ج ــز خ ــودش هی ‬ ‫عب ــارت از «عل ــم» س ــازوکارهای داس ــتان باش ــد ب ــر ّ‬ ‫ذم ــه نگرفت ــه‬ ‫ِ‬ ‫اس ــت‪ .‬چ ــه کش ــف بزرگ ــی! ُ‬ ‫گاچ ــل‪ ،‬پژوهش ــگر عض ــو کال ــج‬ ‫یک ــه بش ــر‬ ‫واش ــینگتن و جفرس ــون‪ ،‬ب ــه م ــا می گوی ــد «از زمان ‬ ‫به وجــود امــده همــان داســتان های دیرینــه‪ ،‬بــه همــان شــیوه و‬ ‫هم ــان دالی ــل قدیم ــی‪ ،‬تک ــرار ش ــده اند»‪ .‬م ــا در «پی ــروی‬ ‫ناخ ــودا گاه از دس ــتورزبان فرا گی ـ ِـر » داس ــتان ها زندگ ــی می کنی ــم‪.‬‬ ‫به بیان دیگ ــر‪ ،‬م ــا داس ــتان ها را تعری ــف نمی کنی ــم‪ ،‬داس ــتان ها‬ ‫م ــا را تعری ــف می کنن ــد و هم ــه‪ ،‬از مس ــیح بگیری ــد ت ــا س ــقراط و‬ ‫نس ــرایانی از ی ــک قم ــاش هس ــتند‪ُ .‬‬ ‫گاچ ــل‬ ‫دیگ ــران‪ ،‬داستا ‬ ‫معتقــد اســت ان داســتان عمومــی و فرا گیــر کــه ازقبــل در مغــز مــا‬ ‫یس ــت ک ــه همه چی ــز در ان روبه وخام ــت‬ ‫وج ــود دارد داستان ‬ ‫یگــذارد تاانکــه باالخــره اوضــاع بهبــود یابــد‪ .‬ایــن «دســتورزبان‬ ‫م ‬ ‫فرا گی ــر» ن ــه ب ــا س ــفر پیدای ــش‪ ،‬اس ــاطیر اس ــکاندیناوی‪،‬‬ ‫اســطوره های یونانــی‪ ،‬منتخبــات کنفوســیوس و ریـگ ودا ســازگار‬ ‫اســت نــه بــا «هملــت»‪« ،‬بــرادران کارامــازوف»‪« ،‬مــادام بــواری» و‬ ‫غی ــره تطبی ــق می کن ــد؛ ام ــا این مس ــئله در براب ــر مش ــکالت دیگ ــر‬ ‫ُ‬ ‫گاچ ــل هی ــچ نیس ــت‪ .‬او در کت ــاب پارادوک ــس داس ــتان ش ــرح‬ ‫می ده ــد ک ــه داس ــتان ها انچ ــه را بای ــد بش ــنویم ب ــه انچ ــه‬ ‫می خواهی ــم بش ــنویم تقلی ــل می دهن ــد‪ .‬انچ ــه در ن ــگاه اول‬ ‫تنــش روایـ ِـی ســاده ای به نظــر می رســد ممکــن اســت به معنــای‬ ‫نه ــا‬ ‫ضدی ــت علن ـ ِـی جماعت ــی ب ــا جماع ــت دیگ ــر باش ــد‪ .‬ای ‬ ‫مطال ــب بس ــیار خردمندانـ ـه ای هس ــتند ک ــه هان ــا ارن ــت‬ ‫چنددهه پی ــش مط ــرح ک ــرده اس ــت؛ ام ــا ُ‬ ‫گاچ ــل دراین کت ــاب‬ ‫ً‬ ‫دقیق ــا چنی ــن داس ــتانی را درب ــاره خ ــودش نق ــل می کن ــد‪:‬‬ ‫دانشــمندی قهرمــان کــه افــکار اصیــل او پیش پندارهــای مــا را بــر‬ ‫ـمن متش ــکل از‬ ‫ه ــم می زن ــد و بدین ترتی ــب حمل ــه ب ــه گ ــروه دش ـ ِ‬ ‫اس ــتادان چپ ـ ِـی وحشــت انگیز را رهب ــری می کن ــد‪ .‬او‪ ،‬ب ــا دف ــاع از‬ ‫ای ــن تعبی ــر‪ ،‬کس ــان دیگ ــری را ک ــه اس ــتدال ل هایی مش ــابه‬ ‫مباح ــث او مط ــرح کرده ان ــد نادی ــده می گی ــرد و رش ــته ها و‬ ‫پیشـ ـه هایی را ک ــه خ ــاف دیدگا هه ــای او باش ــند بـ ـه کل رد‬ ‫می کن ــد‪ُ .‬‬ ‫یخ ــورد و‬ ‫گاچ ــل فری ــب داس ــتان خ ــودش را م ‬ ‫ازاین طری ــق ق ــدرت داس ــتان ها را نش ــان می ده ــد‪ .‬در تحلی ـ ِـل او‬ ‫یخ ــورد‪ .‬ای ــده او ک ــه می گوی ــد‬ ‫فک ــر ت ــازه ای به چش ــم نم ‬ ‫داس ــتان ها م ــا را تعری ــف می کنن ــد از انسان شناس ــی‬ ‫س ــاختارگرایانه کل ــود لوی اس ــتروس در ده ــه ‪ ۱۹۵۰‬گرفت ــه ش ــده‬ ‫اســت‪ .‬فالســفه روی موضــوع داســتان حســابی کار کرده انــد کــه‬ ‫البت ــه ُ‬ ‫نه ــا را نادی ــده گرفت ــه اس ــت‪ .‬از تاری ــخ و‬ ‫گاچ ــل ا ‬ ‫روزنام هن ــگاری ه ــم صحب ــت به می ــان مـ ـی اورد‪ ،‬ول ــی چ ــون‬ ‫نســرایی‬ ‫نهــا اجــزای شــا کله «دســتگاه» داستا ‬ ‫معتقــد اســت ای ‬ ‫یگــذارد‪ُ .‬‬ ‫گاچــل در ایــن خرمــن‬ ‫فرهنــگ مــا هســتند‪ ،‬کنارشــان م ‬ ‫نه ــا می گوین ــد‬ ‫ات ــش عل ــوم انس ــانی زحم ــت دانس ــتن انچ ــه رما ‬ ‫ی ــا رش ــته های مختل ــف اقتض ــا می کنن ــد ی ــا س ــنت ها پی ــش‬ ‫می نهن ــد را از س ــر خ ــود ب ــاز می کن ــد‪ .‬تصوی ــری ک ــه او از مس ــیح و‬ ‫ً‬ ‫ـقراط قص هگ ــو به دس ــت می ده ــد کام ــا غل ــط اس ــت‪ ،‬س ــخن‬ ‫سـ ِ‬ ‫نه ــا رمزگون ــه‪ ،‬مبه ــم و تمثیل ــی ب ــوده و می خواس ــته اند ب ــه‬ ‫ا ‬ ‫ذه ــن و روح م ــردم ج ــان ت ــازه ببخش ــند‪ .‬ذهنی ـ ِـت تحقی ــق و‬ ‫جس ـت وجو در کار او غای ــب اس ــت‪ .‬از اص ــل امتن ــاع تناق ــض ه ــم‬ ‫خب ــری نیس ــت‪ُ .‬‬ ‫گاچ ــل‪ ،‬وقت ــی ب ــاب میل ــش باش ــد‪ ،‬درس ــت از‬ ‫لت ــر م ــردود دانس ــته نمون ــه م ـی اورد‪،‬‬ ‫هم ــان رش ــته هایی ک ــه قب ‬ ‫ـش انتقادامیــز کــه تاریــخ را پیش بینـ ِـی‬ ‫بالفاصلــه پــس از یــک بخـ ِ‬ ‫بی فای ــده ام ــروز براس ــاس گذش ــته می دان ــد ب ــه کتاب ــی تاریخ ــی‬ ‫اس ــتناد می کن ــد‪ ،‬چرا ک ــه ان کت ــاب همان چی ــزی را می گوی ــد ک ــه‬ ‫او می خواه ــد بگوی ــد‪ .‬بارهاوباره ــا کاری می کن ــد ک ــه خ ــودش ب ــه‬ ‫ان انتق ــاد ک ــرده اس ــت‪ :‬انچ ــه را ب ــه داس ــتان او ی ــاری می رس ــاند‬ ‫یگــذارد‪ُ .‬‬ ‫گاچــل‬ ‫ســند و مــدرک قلمــداد می کنــد و باقــی را کنــار م ‬ ‫یس ــت ک ــه دیگ ــران واقعی ــات ازارن ــده را نادی ــده می گیرن ــد‪،‬‬ ‫مدع ‬ ‫ـود او چنی ــن می کن ــد‪ .‬روان شناس ــی ش ــاید چی ــز‬ ‫حال انک ــه خ ـ ِ‬ ‫زی ــادی درب ــاره داس ــتان ها نداش ــته باش ــد ک ــه بگوی ــد‪ ،‬ول ــی ب ــرای‬ ‫این عمــل ُ‬ ‫گاچــل عنوانــی دقیــق دارد‪« :‬جابجایــی» کــه اصطــاح‬ ‫یت ــوان انتظ ــار داش ــت‬ ‫ادبـ ـی اش «تعری ــض» اس ــت‪ .‬البت ــه نم ‬ ‫ُ‬ ‫گاچ ــل این موض ــوع را درک کن ــد‪ .‬کار اصطالح ــات ادب ــی نظی ــر‬ ‫یس ـت که ُ‬ ‫یس ــت پی ــش از او‬ ‫گاچ ــل مدع ‬ ‫تعری ــض انج ــام ان چیز ‬ ‫کس ــی انجام ــش ن ــداده‪ :‬ازطری ــق فهرسـ ـت کردن صنای ــع‬ ‫نه ــا‬ ‫به کاررفت ــه در داس ــتان ها ب ــه م ــا ام ــکان می دهن ــد از ا ‬ ‫نح ــوزه ب ــرای ُ‬ ‫گاچ ــل ناش ــناخته اس ــت‪.‬‬ ‫فاصل ــه بگیری ــم‪ .‬البت ــه ای ‬ ‫در عن ــوان کت ــاب وع ــده پارادوک ــس را ب ــه م ــا می ده ــد‪ ،‬ول ــی‬ ‫درادامــه هیــچ نمون ـه ای از پارادوکــس نشــانمان نمی دهــد‪ .‬فــرق‬ ‫بی ــن اس ــتعاره و تش ــبیه را نمی دان ــد‪ .‬انجا ک ــه مش ــغول‬ ‫س ــرهم بندی جزئی ــات هولوکاس ــت اس ــت (ت ــازه می گوی ــد تاری ــخ‬ ‫طه ــای‬ ‫یخ ــورد؟!) خوانن ــدگان را ب ــه غل ‬ ‫ب ــه چ ــه درد م ــا م ‬ ‫دس ــتوری مهم ــان می کن ــد‪ُ .‬‬ ‫گاچ ــل‪ ،‬در درخش ــان ترین بخ ــش‬ ‫ـاب جــارون لنیــر را شــاهد م ـی اورد تــا نشــان دهــد چطــور‬ ‫اثــر‪ ،‬کتـ ِ‬ ‫مه ــای ش ــبکه های اجتماع ــی بدتری ــن تمای ــات م ــا را‬ ‫الگوریت ‬ ‫تقوی ــت می کنن ــد‪ .‬هرچن ــد ممک ــن اس ــت ُ‬ ‫گاچ ــل درم ــورد‬ ‫ً‬ ‫«دس ــتورزبان فرا گی ــر» داس ــتان ها ب ــه خط ــا رفت ــه باش ــد‪ ،‬کام ــا‬ ‫درس ــت می گوی ــد ک ــه رس ــانه های اجتماع ــی ب ــه روایت های ــی‬ ‫پروبــال می دهنــد کــه مــا را پــا ک و بی گنــاه و دیگــران را وحشــی و‬ ‫س ــنگدل نش ــان می دهن ــد‪ ،‬ام ــا چ ــون خ ــود را مکل ــف ک ــرده ک ــه‬ ‫باب ــل باس ــتان گرفت ــه ت ــا واقعی ــت‬ ‫هرج ــور حرف ــی را‪ ،‬از ش ــعر عه ــد ِ‬ ‫ـازی دیجیت ــال‪« ،‬داس ــتان» به حس ــاب اورد‪ ،‬نمی توان ــد‬ ‫مج ـ ِ‬ ‫به این نتیج ــه بس ــیارمهم برس ــد ک ــه ه ــر داس ــتانی ب ــه‬ ‫نس ــرایی از جن ــس بش ــر نی ــاز دارد‪ .‬او می پذی ــرد ک ــه رم ــان‬ ‫داستا ‬ ‫ح ــس هم ــدردی را در م ــا زن ــده می کن ــد (بحث ــی ک ــه مورخ ــی‬ ‫ب هن ــام لی ــن هان ــت ب ــاب ک ــرد) ام ــا نمی توان ــد خ ــود را وادارد ک ــه‬ ‫بگوی ــد خوان ــدن الی ــس در س ــرزمین عجای ــب بهت ــر از افت ــادن در‬ ‫یس ــت‪ُ .‬‬ ‫گاچ ــل کمی ــت را ب ــه‬ ‫الن ــه خرگ ــوش رس ــانه های اجتماع ‬ ‫نه ــا‪ ،‬ب ــه‬ ‫کیفی ــت ترجی ــح می ده ــد و ب هج ــای خوان ــدن رما ‬ ‫یپ ــردازد‪ .‬او‬ ‫نه ــا م ‬ ‫جدول بن ــدی مطالع ــات انجا مش ــده درب ــاره ا ‬ ‫نمی توانــد به درســتی تشــخیص دهــد کــه اینترنــت نوعــی تجربــه‬ ‫نش ــناختی بی پای ــان به وج ــود م ـی اورد‪ ،‬ن ــه داس ــتان‪ُ .‬‬ ‫گاچ ــل‬ ‫روا ‬ ‫عق ــل خ ــود را به دس ــت ابزاره ــای کالن داده و روان شناس ــی‬ ‫می ده ــد و به این ترتی ــب‪ ،‬از درک این نکت ــه اساس ــی درب ــاره‬ ‫تجربــه خوانــدن در دوره حاضــر عاجــز می مانــد‪ .‬ســخن او دربــاره‬ ‫مهــای رســانه های اجتماعــی کــه مــا را بــه خودشــیفتگی‬ ‫الگوریت ‬ ‫ً‬ ‫مطلــق می کشــانند خطــا نیســت‪ ،‬امــا توجــه نمی کنــد کــه دقیقــا‬ ‫همی ــن روان شناس ــی و کالن داد هه ــا ‪-‬هم پیمان ــان خ ــود او‪-‬‬ ‫هســتند کــه بــا تبلیغــات دیجیتــال و حرب ههــای سیاســی مــا را در‬ ‫نه ــا هس ــتیم گی ــر‬ ‫داس ــتان هایی ک ــه همیش ــه ط ــرف خ ــوب ا ‬ ‫می اندازن ــد‪ُ .‬‬ ‫گاچ ــل ب ــه م ــا هش ــدار می ده ــد ک ــه مراق ــب چنی ــن‬ ‫داس ــتان هایی باش ــیم‪ ،‬درس ــت ه ــم می گوی ــد‪ ،‬ول ــی در تحلیل ــی‬ ‫نهــا ارائــه می دهــد شــخصیت منفــی را‬ ‫کــه از افزایــش و تشــدید ا ‬ ‫نســرایی انســان‬ ‫بــا قهرمــان اشــتباه گرفتــه اســت‪ .‬وقتــی او داستا ‬ ‫را ب ــا دس ـت کاری ماش ــینی یک ــی می کن ــد‪ ،‬بی انک ــه خ ــود دانس ــته‬ ‫باش ــد‪ ،‬ب ــه جبه ــه ماش ــین ها پیوس ــته اس ــت‪ُ .‬‬ ‫گاچ ــل اخت ــاف‬ ‫اساس ــی می ــان باورک ــردن داس ــتان و داستان پردازش ــدن را‬ ‫نادی ــده می گی ــرد‪ .‬این مس ــئله وقت ــی ب ــروز می کن ــد ک ــه س ــراغ‬ ‫ادبی ــات داس ــتانی م ـی رود‪ .‬صحن ــه کوتاه ــی را توصی ــف می کن ــد‬ ‫ً‬ ‫ک ــه (دســت کم درنظ ــر بس ــیاری از خوانن ــدگان) ظاه ــرا ماج ــرای‬ ‫خانم ــی ج ــوان اس ــت ک ــه می کوش ــد از دس ــت مهاجم ــی‬ ‫خطرن ــا ک بگری ــزد‪ُ .‬‬ ‫گاچ ــل ب هط ــرزی وحش ــتنا ک می نویس ــد ک ــه‬ ‫«م ــن خ ــدای جه ــان کوچ ــک او هس ــتم» ‪-‬پیش ازانک ــه‪،‬‬ ‫ب هط ــرزی وحش ــتنا ک تر‪ ،‬م ــا را مطمئ ــن کن ــد ک ــه خدای ــی رئ ــوف‬ ‫اســت‪ .‬ا گــر داســتان از موضــع قدرتــی ازخودراضــی روایــت نشــود‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ـود زن گفتــه شــود‪ ،‬به گونه ای دیگــر خواهــد‬ ‫مثــا ا گــر از نظــرگاه خـ ِ‬ ‫ب ــود‪ .‬همچنی ــن ا گ ــر به عن ــوان اث ــری غیرداس ــتانی نق ــل ش ــود‪،‬‬ ‫ماج ــرا به کل ــی متف ــاوت خواه ــد ش ــد‪ .‬نظ ــر ُ‬ ‫گاچ ــل درب ــاره جه ــان‬ ‫ً‬ ‫ـتانی م ــا عب ــارت از این اسـ ـت که «تقریب ــا همه چی ــز‬ ‫غیرداس ـ ِ‬ ‫یش ــوند»‪.‬‬ ‫روبه بهب ــود اس ــت و مع ــدودی از چیزه ــا بدت ــر م ‬ ‫باتوجه به اینک ــه او ن ــه تاری ــخ را قب ــول دارد ن ــه روزنام هن ــگاری را‪،‬‬ ‫نمی دانیــم کــه چطــور می توانــد گذشــته و حــال را مقایســه کنــد‪.‬‬ ‫تکیــه او بــر «اطالعــات» اســتیون پینکــر دربــاره خشــونت اســت‪،‬‬ ‫ً‬ ‫گرچ ــه اص ــا چنی ــن اطالعات ــی وج ــود ن ــدارد‪ .‬پینک ــر ب ــه دیگ ــران‬ ‫بهــای‬ ‫اســتناد کــرده اســت؛ کتــاب فرشــتگان بدتــر ذات مــا انتخا ‬ ‫عجیب وغری ــب او را به نح ــو س ــودمندی موردبررس ــی ق ــرار داده‬ ‫اســت‪ .‬پینکــر‪ ،‬در حوزه هایــی کــه مــن اطالعــات مختصــری دارم‪،‬‬ ‫به ــای مغرضان ـه ای ک ــرده اس ــت‪ ،‬بهتری ــن ارقام ــی را ک ــه از‬ ‫انتخا ‬ ‫ش ــمار مرگ ومی ــر دوره معاص ــر ارائ ــه می ده ــد از ماخ ــذی گرفت ــه‬ ‫سه ــای‬ ‫نق ــدر ایدئولوژی ــک اس ــت ک ــه ش ــرم داش ــتم در کال ‬ ‫ک ــه ا ‬ ‫نه ــا اس ــتناد کن ــم‪ .‬پینک ــر ه ــم مث ــل ُ‬ ‫گاچ ــل‬ ‫دبیرس ــتان ب ــه ا ‬ ‫یک ــه می خواه ــد داس ــتان خ ــود‬ ‫عاش ــق تناق ــض اس ــت‪ .‬او درجای ‬ ‫یب ــر پیش ــرفت را اثب ــات کن ــد پ ــای رش ــد به ــره هوش ــی‬ ‫مبن ‬ ‫ً‬ ‫یک ــه اص ــا دران زم ــان‬ ‫انس ــان ها را به می ــان می کش ــد‪ ،‬درحال ‬ ‫به ــره هوش ــی بش ــر روبه کاه ــش ب ــوده اس ــت‪ .‬در اغ ــاز کتاب ــش‬ ‫ته ــای رف ــاه جدی ــد صلح طلب تری ــن‬ ‫می گوی ــد ک ــه دول ‬ ‫ته ــای تاری ــخ بوده ان ــد ام ــا درپای ــان ب ــه لیبرتارینیس ــم‬ ‫حکوم ‬ ‫ته ــا منج ــر‬ ‫می گرای ــد ک ــه درنهای ــت ب ــه فروپاش ــی ای ــن دول ‬ ‫یشــود‪ .‬پینکــر داســتانی را نقــل می کنــد‪ُ ،‬‬ ‫گاچــل ایــن داســتان‬ ‫م ‬ ‫را می پس ــندد و بنابرای ــن ارزش «اطالع ــات» ب ــه ان می بخش ــد‪.‬‬ ‫نس ــرایی امری ــکا ک ــه ُ‬ ‫گاچ ــل نادی ــده اش‬ ‫مهم تری ــن تح ــول داستا ‬ ‫ـتر نق ــاط‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫بی‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫می گی ــرد‪ ،‬برچید هش ــدن اخب ــار محل ‬ ‫ِ‬ ‫یک ــه از ام ــور ض ــروری‬ ‫کش ــور م ــا در بره ــوت خبری انـــد‪ .‬مردم ‬ ‫زندگ ــی خودش ــان اطالع ــی ندارن ــد دش ــوار بتوانن ــد‬ ‫داستان هایشــان را نقــل کننــد‪ .‬برخــاف نظــر ُ‬ ‫گاچــل‪ ،‬گزارشــگری‬ ‫ـتان همیش ــگی بدبین ــی نیس ــت‪ ،‬بلک ــه‬ ‫تحقیق ــی فصل ــی از داس ـ ِ‬ ‫نه ــا‬ ‫ش ــالوده حی ــات مدن ــی م ــردم را فراه ــم مـ ـی اورد‪ .‬میلیو ‬ ‫داســتان کوچــک در برابــر ســلطه یــک داســتان بــزرگ ایســتادگی‬ ‫نهــا داســتان کوچــک نیازمنــد نهــادی‬ ‫می کننــد‪ ،‬امــا ایــن میلیو ‬ ‫ً‬ ‫ب ــرای انتشارش ــان هس ــتند‪ُ .‬‬ ‫گاچ ــل مطلق ــا درباره اینک ــه‬ ‫یه ــا چط ــور می توانن ــد عام ــل و گوین ــده داس ــتان های‬ ‫امریکای ‬ ‫خــود شــوند چیــزی نمی گویــد‪ .‬او از مــا می خواهــد داســتان های‬ ‫ً‬ ‫یکدیگ ــر را‪ ،‬هرق ــدر ه ــم ک ــه مهم ــل باش ــند‪ ،‬بش ــنویم ول ــی اص ــا‬ ‫لت ــر‬ ‫یش ــود انچ ــه را می گویی ــم معقو ‬ ‫نمی دان ــد از چ ــه طری ــق م ‬ ‫کنی ــم‪ .‬بخش ــی از قص ــه ُ‬ ‫گاچ ــل درب ــاره خ ــودش این اسـ ـت که‬ ‫می گوی ــد دیدگا هه ــای او اصح ــاب ق ــدرت را رنجیده خاط ــر‬ ‫خواه ــد ک ــرد‪ ،‬ام ــا روای ــت او از جه ــان به هیچ وج ــه وض ــع موج ــود‬ ‫ً‬ ‫یه ــای سیاس ــی را صرف ــا جن ــگ‬ ‫را به چال ــش نمی کش ــد‪ .‬او درگیر ‬ ‫فرهنگ ــی می دان ــد ‪-‬ب ــرای قدرتمن ــدان دیدگاه ــی ازاین بهت ــر‬ ‫یش ــود‪ .‬او می گوی ــد هراس انگیزتری ــن دش ــمنانش‬ ‫پی ــدا نم ‬ ‫ً‬ ‫نهــا را کامــا فرهنگــی تصویــر‬ ‫ـکار ا ‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ـتند‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ـرا‬ ‫ـ‬ ‫گ‬ ‫پ‬ ‫ ‬ ‫چ‬ ‫همــکاران‬ ‫ِ‬ ‫می کن ــد‪ .‬ا گ ــر کس ــی کت ــاب او را بخوان ــد‪ ،‬تص ــور می کن ــد جن ــاح‬ ‫چ ــپ و راس ــت هیـ ـچ کاری ب ــا براب ــری و نابراب ــری اقتص ــادی‪،‬‬ ‫گاچــل نادیــده اش می گیــرد‪ ،‬ندارنــد‪ .‬گرچــه ُ‬ ‫موضوعــی کــه ُ‬ ‫گاچــل‬ ‫ادع ــا می کن ــد «‪ ۲۴۰۰‬س ــال تحقیق ــات درب ــاره کت ــاب جمه ــور‬ ‫افالط ــون» را خوان ــده اس ــت‪ ،‬ب ــه مطل ــب مع ــروف کت ــاب چه ــارم‪،‬‬ ‫دربــاره کشــور توانگــران و کشــور تهی دســتان‪ ،‬توجــه نمی کنــد‪ .‬در‬ ‫ً‬ ‫ـروت صرفــا چنــد خانــواده به انــدازه ثــروت نیمــی از‬ ‫کشــوری کــه ثـ ِ‬ ‫نس ــرایی براب ــر نیس ــت‪ُ .‬‬ ‫گاچ ــل‬ ‫مملک ــت اس ــت‪ ،‬فرص ــت داستا ‬ ‫چیــزی دراین خصــوص نمی گویــد‪ .‬او معتقــد اســت کــه مــا تحــت‬ ‫گونــه ای «دمکراس ــی نمایندگ ــی» زندگ ــی می کنی ــم ک ــه اصح ــاب‬ ‫ق ــدرت در ان داس ــتانی را تعری ــف می کنن ــد ک ــه داس ــتان خ ــود‬ ‫ماس ــت‪ .‬پ ــس دیگ ــر نی ــازی نیس ــت ب ــه الکت ــرال کال ــج‪ ،‬تامی ــن‬ ‫هزین ــه مب ــارزات انتخابات ــی‪ ،‬تغیی ــرات مغرضان ــه تقس ــیمات‬ ‫نس ــازی و معدو مس ــازی ارا فک ــر کنی ــم‪ُ .‬‬ ‫گاچ ــل‬ ‫کش ــوری ی ــا پنها ‬ ‫نه ــا را تش ــویق و‬ ‫اصح ــاب ق ــدرت را به چال ــش نمی کشــد‪ ،‬بلکــه ا ‬ ‫تایی ــد می کن ــد‪ُ .‬‬ ‫گاچ ــل اعت ــراف می کن ــد ک ــه «دراین کت ــاب دچ ــار‬ ‫اشــفتگی ذهنــی شــده اســت» و البتــه دلیــل این امــر نیــز روشــن‬ ‫اس ــت‪ .‬ا گ ــر همه چی ــز داس ــتان باش ــد‪ ،‬ان ــگاه هرچ ــه داری ــم‬ ‫نخ ــود ماس ــت و داس ــتان خودم ــان م ــا را خش ــنود می کن ــد ت ــا‬ ‫ازا ‬ ‫زمانــی فرارســد کــه دیگــر خشــنود نکنــد‪ُ .‬‬ ‫گاچــل دراین صفحــات‬ ‫ـخصی او ب ــدل‬ ‫ک ــه روان شناس ــی ب ــه مش ــکل پیچی ــده و ش ـ‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫یش ــود صراحت ــا رن ــج می کش ــد‪ .‬دس ـت اخر ه ــم او نمی توان ــد از‬ ‫م ‬ ‫تعابی ــر «ام ــور مس ــلم» و «عل ــم» به درس ــتی اس ــتفاده کن ــد‬ ‫لهــای کورکورانــه اشــتباه گرفتــه و تــا‬ ‫اصطالحاتــی کــه او بــا راه ح ‬‫ح ــد کلیش ــه تقلیلش ــان داده اس ــت‪ .‬حت ــی ا گ ــر ب ــه م ــا می گف ــت‬ ‫ک ــه منظ ــورش از «ام ــور مس ــلم» و «عل ــم» چیس ــت‪ ،‬بازه ــم‬ ‫راجع به اینکــه مغــز مــا چطــور خــود را از داســتان ها و شــیوه های‬ ‫نش ــده خالص ــی می بخش ــد هی ــچ س ــرنخی‬ ‫تفک ــر ازپیش تعیی ‬ ‫به دس ــت نمـ ـی داد‪ُ .‬‬ ‫گاچ ــل در تق ــای اخ ــر خ ــود ب ــه فلس ــفه‬ ‫روش ــنگری اس ــتناد می کن ــد‪ .‬یک ــی از ش ــعارهای ای ــن فلس ــفه‬ ‫«جرئــت اندیشــیدن داشــته بــاش» بــود‪ .‬کانــت کــه ایــن عبــارت را‬ ‫بـ ـه کار ب ــرد می دانس ــت رهای ــی از داس ــتان های دیگ ــران ب ــا‬ ‫یشــود‪ُ .‬‬ ‫گاچــل درســت‬ ‫رهایــی از داســتان های خودمــان اغــاز م ‬ ‫یش ــود و‬ ‫عک ــس ان را انج ــام می ده ــد‪ :‬در داس ــتان خ ــود غ ــرق م ‬ ‫م ــا را ه ــم هم ــراه خ ــود پایی ــن می کش ــد‪ .‬کاندی ــد ُولت ــر کیلومتره ــا‬ ‫جلوتــر از ُ‬ ‫گاچــل بــود‪ :‬فهــم داســتان یعنــی اینکــه بدانــی ِکــی بایــد‬ ‫به ان بخندی‪ .‬این کتاب اندوه بار است‪.‬‬ ‫عرفان قادری‪ /‬ترجمان‬ ‫نشانه های فقر مواد مغذی در بدن‬ ‫شب کوری‬ ‫عدم توانای ــی دی ــدن در تاریک ــی می توان ــد نش ــانه کمب ــود مـــواد‬ ‫یس ــت ک ــه در ان ف ــرد در‬ ‫مغ ــذی باش ــد‪ .‬شـ ـب کوری وضعیت ‬ ‫اتاق های ــی ب ــدون ن ــور کاف ــی‪ ،‬مش ــکل بینای ــی دارد‪ .‬ای ــن عارضه‬ ‫زمان ــی رخ می ده ــد که چش ــمان ف ــرد به درس ــتی با تغیی ــرات نور‬ ‫محیط س ــازگاری پیدا نکنن ــد و می تواند ناش ــی از کمبود پروتئین‬ ‫یش ــود؛ فرایندی‬ ‫رودوپس ــین باش ــد ک ــه توس ــط چش ــم تولی ــد م ‬ ‫ک ــه در ان ویتامی ــن ‪ A‬نی ــز نقش مهم ــی دارد‪ .‬ای ــن پروتئین برای‬ ‫کنترل حساس ــیت چش ــم در برابر نور حیاتی اس ــت و ب ــه ان اجازه‬ ‫می ده ــد تا خ ــود را در محیط های ک ــم نور تنظیم کن ــد‪ .‬ویتامین‬ ‫‪ A‬در س ــبزیجات برگ س ــبز‪ ،‬فلفل‪ ،‬ماهی و محص ــوالت لبنی رایج‬ ‫است‪.‬‬ ‫میلیون ها نف ــر در جه ــان به دلی ــل رژی مه ــای غذایی م ــدرن و‬ ‫س ــبک زندگی کم تح ــرک حداقل از کمبود یک م ــاده مغذی رنج‬ ‫ً‬ ‫می برن ــد‪ .‬ب هگ ــزارش ایس ــنا؛ بس ــیاری از ما کام ــا از این مش ــکل‬ ‫ن ــاا گاه هس ــتیم‪ .‬پزش ــکان می گوین ــد دلی ــل ای ــن بی توجه ــی‬ ‫یت ــوان به راحت ــی‬ ‫یه ــا را م ‬ ‫این اسـ ـت که عالئ ــم فق ــر ریزمغذ ‬ ‫نادیده گرفت یا به س ــایر مش ــکالت س ــامتی بی ضررتر مرتبط‬ ‫ک ــرد‪ .‬در ادامه به نقـ ـل از روزنام ــه دیلی میل‪ ،‬به چندم ــورد از این‬ ‫عالئ ــم خواهی ــم پرداخت‪.‬‬ ‫خستگی‬ ‫خس ــتگی توسط پزش ــکان یکی از شایع ترین ش ــکایات در نتیجه‬ ‫یش ــود ام ــا می تواند‬ ‫ابت ــا ب ــه بس ــیاری از بیماری ها محس ــوب م ‬ ‫همچنی ــن به دلیل ش ــیوع کمبود اهن در بس ــیاری از افراد باش ــد‪.‬‬ ‫اه ــن یک ماده معدن ــی حیاتی ب ــرای تولید هموگلوبی ــن در بدن‬ ‫اس ــت؛ م ــاده ای در خ ــون ک ــه ا کس ــیژن را ب ــه کل ب ــدن حم ــل‬ ‫می کن ــد‪ .‬ی ــک ف ــرد دچ ــار کمب ــود اه ــن ممکن اس ــت احس ــاس‬ ‫خس ــتگی کند زیرا بدنش ا کس ــیژن کافی را از طری ــق گردش خون‬ ‫دریاف ــت نمی کن ــد‪ .‬متخصص ــان اضاف هک ــردن غذاه ــای غن ــی از‬ ‫اهن مانند گوش ــت گاو‪ ،‬گوش ــت ب ــره‪ ،‬مر غ‪ ،‬اس ــفناج‪ ،‬کلم بروکلی‪،‬‬ ‫توت فرنگ ــی و هندوان ــه ب ــه رژیم غذای ــی را توصی ــه می کنند‪.‬‬ ‫شوره سر‬ ‫یک ــی از دالی ــل ش ــوره س ــر‪ ،‬خش ــکی موهاس ــت‪ .‬تقوی ــت گردش‬ ‫خون در پوس ــت س ــر توس ــط ویتامی ــن ب‪ 3‬می تواند از خش ــکی‬ ‫پوس ــت س ــر جلوگیری کند‪ .‬روی نیز می تواند سلول های پوست‬ ‫س ــر را شاداب و س ــالم نگه دارد و از ریزش ان جلوگیری کند‪ .‬روی‬ ‫در گوش ــت‪ ،‬اجیل‪ ،‬دانه ها و بس ــیاری از س ــبزیجات وج ــود دارد‪.‬‬ ‫ضربان قلب نامنظم‬ ‫مش ــکالت مختلف ــی در سیس ــتم گ ــردش خ ــون می توان ــد باعث‬ ‫ضربان قلب نامنظم ش ــود ام ــا کمبودهای غذای ــی اغلب نادیده‬ ‫یش ــوند‪ .‬کلس ــیم برای گ ــردش خون در بدن بس ــیارمهم‬ ‫گرفته م ‬ ‫اس ــت و به تنظیم س ــیگنال های الکتریکی ک ــه باعث ضربان قلب‬ ‫یش ــود‪ ،‬کم ــک می کن ــد‪ .‬کمب ــود ان می توان ــد ب ــه توانایی بدن‬ ‫م ‬ ‫در پمپ ــاژ خون اس ــیب برس ــاند و منج ــر به ضربان قل ــب نامنظم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫انگشتان بی حس‬ ‫هیپوکلس ــمی ک ــه به عن ــوان کمبود ش ــدید کلس ــیم نیز ش ــناخته‬ ‫یش ــود‪ ،‬می تواند باعث ش ــود که فرد احس ــاس بی حس ــی و گزگز‬ ‫م ‬ ‫در انگش ــتان خ ــود کن ــد‪ .‬هنگامی که ی ــک فرد از س ــطح خطرنا ک‬ ‫کلس ــیم پایین رنج می برد‪ ،‬اعصاب محیطی ممکن اس ــت ش ــروع‬ ‫به از دسـ ـت دادن برخ ــی از عملکرده ــای خود کنند‪.‬‬ ‫سوزش دهان‬ ‫یس ــت ک ــه در ان زب ــان و س ــقف‬ ‫س ــندرم س ــوزش ده ــان وضعیت ‬ ‫ده ــان ف ــرد اغ ــاز ب ــه احس ــاس س ــوزش می کن ــد‪ .‬از جمل ــه علـــل‬ ‫مختل ــف این بیم ــاری‪ ،‬کمب ــود روی‪ ،‬ویتامین ب‪ 12‬و اهن اســـت‪.‬‬ ‫فهرست‬ ‫پنج فیلمی که «معماری مدرن» را نقد می کنند‬ ‫توانایــی بازنمایــی فضاهــا‪ ،‬حرکــت درگذرزمــان‪ ،‬ســینما را بــه معمــاری‬ ‫تهــای نقاشــی‪،‬‬ ‫یکــه فراتــر از محدودی ‬ ‫کتــر می کنــد‪ ،‬به گونه ا ‬ ‫نزدی ‬ ‫مجسم هســازی و موزیــک اســت‪ .‬هــم در ســینما و هــم در معمــاری‪ ،‬فضــا‬ ‫یســت و ا گرچــه ب هشــیوه های متفاوتــی بــا ان ســروکار‬ ‫موضوعــی کلید ‬ ‫دارنــد‪ ،‬امــا بــا ارائــه یــک تجربــه فیزیکــی و بصــری از محیــط ســاخته شــده‪،‬‬ ‫یشــوند‪ .‬درواقــع معمــاری هماننــد ســینما در دو بعــد زمــان و‬ ‫همگــرا م ‬ ‫حرکــت جریــان دارد‪ .‬یکــی از پیوندهــای متعــدد ایــن دو حــوزه در نقــد‬ ‫یســت که ســینما ارائــه می دهد؛ یعنی «نقد معمــاری»‪ .‬مجموعه ای‬ ‫فضای ‬ ‫از تولیــدات فیلــم کــه از زمــان لومیــر منتشــر شــده اند بــه بازنمایــی شــهر و‬ ‫معمــاری ازطریــق پــرده می پردازنــد و بســیاری ازان ها بــا نگاهــی ناباورانــه‬ ‫یــا تحریک امیــز بــه تولیــد معمــاری کنونــی بــه انجــام ای ـن کار ب هشــیوه ای‬ ‫انتقــادی اختصــاص دارنــد‪ .‬شــاید به دلیل اینکــه فیلــم هم زمــان بــا معماری‬ ‫مــدرن پدیــد امــده اســت بــه ابــزاری بــرای نقــد تبدیــل شــده اســت‪ .‬درواقع‪،‬‬ ‫بســیاری از تولیــدات ســینمایی بــه نمون ههــای به یادماندنی نقــد معماری‬ ‫یشــوند‪ .‬ب هگــزارش هنر انالیــن؛ درادامــه بــه‬ ‫و جامعــه مــدرن شــناخته م ‬ ‫بررســی پنــج اثــر ســینمایی دراین زمینــه می پردازیــم‪.‬‬ ‫نقد زیستگاه مدرن‪ :‬فیلم «دایی من»‬ ‫«دایـی مـن» بـا کارگردانـی ژا ک تاتـی محصـول سـال ‪ ۱۹۵۸‬فرانسـه اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫فیلـم بازدیـد اقـای «اولـو» از خانـه خواهـر و شـوهر خواهرش کـه یـک زندگـی‬ ‫مرفهـی دارنـد را نمایـش می دهـد‪ .‬شـهر مـدرن ب هشـیوه ای اسـتادانه در فیلـم‬ ‫توسـط ژا ک تاتـی ب هشـکل انتقـادی به نمایـش درامـده اسـت‪ .‬تکنولـوژی و‬ ‫مدرنیزاسیون که در مصنوعات‪ ،‬دستگاه ها و ساختمان های عجیب مجسم‬ ‫شـده اند با شـخصیت نمادین اقای «اولو» درتضاد اند‪ ،‬سـوژه ای که به سادگی‬ ‫بـا شـیوه جدیـد زندگـی کـه توسـط فراینـد تسری عشـده مدرنیزاسـیون شـهری‬ ‫اعمال شده‪ ،‬تناسبی ندارد‪ .‬او تالش بیهوده ای می کند تا با واقعیت جدیدی‬ ‫یسـت؛ امـا تا کنـون تنهـا موانـع و مقاومـت را‬ ‫کـه نویددهنـده اسـایش و راحت ‬ ‫نشـان داده اسـت‪ ،‬تطبیـق یابد‪.‬‬ ‫نقدسیاستمسکن‪:‬فیلم«پرویت‪-‬ایگو»‬ ‫فیلـم «افسـانه پرویت‪-‬ایگـو» محصـول سـال ‪ ۲۰۱۱‬امریـکا به کارگردانـی چـاد‬ ‫یسـت کـه سـال های‬ ‫فردریـش اسـت‪ .‬پرویت‪-‬ایگـو نـام یـک مجتمـع مسکون ‬ ‫پـس از جنـگ بـرای اسـکان طبقـات پاییـن اجتماعـی در حومـه سـن لوئیس‬ ‫امریکا سـاخت شـد‪ .‬این فیلم با جمع اوری شـهادت ها و گواهی های سا کنان‬ ‫سـابق ایـن مجتمـع‪ ،‬انگیزه هایـی را کـه منجـر بـه سـاخت مجتمـع مسـکونی‬ ‫بـزرگ شـد و تناقضاتـی کـه منجـر بـه انفجـار ان در سـال ‪ ۱۹۷۲‬شـد را اشـکار‬ ‫می کنـد‪ .‬منتقـدان معمـاری‪ ،‬از تخریـب این بنا برای حمله به معمـاری مدرن‬ ‫استفاده کردند؛ ازجمله چارلز جنکس (نظریه پرداز معروف معماری)‪ ،‬لحظه‬ ‫انفجـار ایـن سـاختمان ها را لحظـه مـرگ معماری مـدرن نامیده امـا این فیلم‬ ‫روایت پیچیده تری از این مجتمع مسکونی از زبان سا کنانش را بازگو می کند‬ ‫و شـرح می دهـد کـه مسـئله فراتـر از معمـاری بنـا بـوده اسـت‪.‬‬ ‫نقد شهر مدرن‪ :‬فیلم «زمان بازی»‬ ‫فیلـم «زمـان بـازی» به کارگردانـی ژا ک تاتـی محصـول دهـه ‪ 60‬فرانسـه اسـت‪.‬‬ ‫لبـا شـخصیت‬ ‫دراین فیلـم ریاضـت زندگـی در شـهر مـدرن باردیگـر درتقاب ‬ ‫نوسـتالژیک اقـای «اولـو» در «دایـی مـن» به تصویر کشـیده شـده اسـت‪ .‬فیلم‬ ‫«وقت بازی»‪ ،‬چالش های انسان در رویارویی با وضعیت مدرنیته را در قالبی‬ ‫کمیـک بررسـی و بازنمایـی کـرده اسـت‪.‬‬ ‫نقد مصرف‪ :‬فیلم «دو سه چیز که از او می دانم»‬ ‫فیلـم سـاخته ژان‪-‬لـوک گـدار کارگـردان فرانسـوی در سـال ‪ ۱۹۶۷‬اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫فیلـم از تصاویـر تغییـرات شـهری حومـه پاریـس کـه در دهـه ‪ ۱۹۶۰‬رخ داده‬ ‫به عنوان اسـتعاره ای از زندگی شـخصیت ها اسـتفاده می کند‪ .‬این اثر مفاهیم‬ ‫یشـدن را به عنـوان سـوژه های اصلـی‬ ‫مصرف گرایـی‪ ،‬سـرمایه داری و جهان ‬ ‫داسـتان به تصویـر می کشـد‪.‬‬ ‫نقدکنترل‪:‬فیلم«الفاویل»‬ ‫«الفاویـل» نـام یـک فیلم سیاه وسـفید فرانسـوی محصـول ‪ ۱۹۶۵‬به کارگردانی‬ ‫یسـت کـه فاصلـه ای زیـاد بـا واقعیـت‬ ‫ژان‪-‬لـوک گـدار و یـک فیلـم دیستوپیای ‬ ‫ً‬ ‫دارد و شـهری تمامـا افسـانه ای را به تصویـر می کشـد‪ .‬در انجـا تمام کنش های‬ ‫اجتماعی توسط یک سیستم مرکزی کنترل می شود‪ ،‬کامپیوتری به نام «الفا‬ ‫‪ »۶۰‬که سرنوشت سا کنانش را تعیین می کند‪ .‬به نظر می رسد که این جامعه‬ ‫تسـلطه فناوری ست‪ ،‬بسـیار بیش ازانچه می خواستیم‬ ‫دیسـتوپیایی که تح ‬ ‫بـه واقعیـت مـا شـباهت دارد‪ .‬این اثر‪ ،‬شهرنشـینی را دچـار تحول می کند‪.‬‬ ‫داده نما‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2740

روزنامه سایه 2740

شماره : 2740
تاریخ : 1401/12/27
روزنامه سایه 2739

روزنامه سایه 2739

شماره : 2739
تاریخ : 1401/12/25
روزنامه سایه 2738

روزنامه سایه 2738

شماره : 2738
تاریخ : 1401/12/24
روزنامه سایه 2737

روزنامه سایه 2737

شماره : 2737
تاریخ : 1401/12/23
روزنامه سایه 2736

روزنامه سایه 2736

شماره : 2736
تاریخ : 1401/12/22
روزنامه سایه 2735

روزنامه سایه 2735

شماره : 2735
تاریخ : 1401/12/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!