روزنامه سایه شماره 2700 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2700

روزنامه سایه شماره 2700

روزنامه سایه شماره 2700

‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫ایران‪ ،‬دوست واقعی ملت سوریه است‬ ‫ثبت رکورد سفر به دور دنیا‬ ‫ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی در دیـدار سـپهبد علـی محمـود‬ ‫عبـاس؛ وزیـر دفـاع سـوریه‪ ،‬روابـط دو کشـور را راهبـردی توصیـف‬ ‫و تصریـح کـرد‪« :‬روابـط ایـران و سـوریه بر پایـه اعتقـادات و باورهـای‬ ‫مشـترک و روحیـه ایسـتادگی و مقاومـت مـردم دو کشـور بنـا شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ رئیس جمهـوری افـزود‪« :‬ایـران‪ ،‬دوسـت‬ ‫واقعـی ملـت سـوریه اسـت و همان گونـه کـه در دوران مقاومـت در‬ ‫برابر تروریسـم کنار ملت و دولت سـوریه ایسـتاد‪ ،‬در دوران بازسـازی‬ ‫نیـز امـاده اسـت بـا تقویـت همکاری هـای همه جانبـه اقتصـادی در‬ ‫نهـا باشـد»‪.‬‬ ‫کنـار ا ‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1890‬؛ «نلـی بلای»؛ روزنام هنـگار‪ ،‬صنعتگـر‪ ،‬مختـر ع و‬ ‫نویسنده مشهور امریکایی‪ ،‬شکستن رکورد سفر به دور دنیا در شبیه سازی از رمان‬ ‫«ژول ورن» را ثبـت کـرد و توانسـت به رغـم ادعـای «ورن» دران اثـر کـه انجـام چنیـن‬ ‫سـفری را ‪80‬روزه ممکـن می دانسـت‪ ،‬ایـن کار را در ‪72‬روز به پایـان برسـاند‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 3 1401‬رجب ‪ 25 1444‬ژانویه ‪ 2023‬سال نوزدهم شماره ‪ 1500 2700‬تومان‬ ‫سخنگوی اقتصادی دولت هشدار داد؛‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫خریدو فروش قمارگونه ارز در فضای مجازی‬ ‫ً‬ ‫حکایت داروهای ظاهـرا وضعیـت امـور بهداشـتی و پزشـکی کشـور‪،‬‬ ‫خیـال نـدارد سر و شـکل خوبـی بگیـرد و هر چـه مـردم‬ ‫گران و کمیاب‬ ‫از این وضعیـت بیشـتر شـا کی می شـوند‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوم�ین رویداد رسانه ای دکه‬ ‫در ش�یراز برگزار شد‬ ‫دومیـن رویـداد رسـانه ای «دکـه» به همـت اداره کل فرهنگ وارشـاد اسلامی و بـا حضـور‬ ‫معـاون سیاسـی اسـتانداری و جمعـی از مدیـران‪ ،‬سـردبیران‪ ،‬دبیـران‪ ،‬خبرنـگاران و‬ ‫عکاسـان رسـانه های فـارس‪ ،‬در شـیراز برگـزار شـد‪ .‬سـالن غـزل مجموعـه فرهنگـی تـاالر‬ ‫حافـظ شـیراز‪ ،‬میزبـان دومیـن رویـداد «دکـه»‪ ،‬بـود کـه طی ان‪ ،‬منصـور ارامش فـر؛ یکی از‬ ‫خبرنـگاران پیشکسـوت شـیراز پیرامـون خاطـرات و تجاربـش از حـدود پنج دهه فعالیت‬ ‫رسـانه ای گفـت و معـاون سیاسـی‪ ،‬امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری فـارس نیـز بـا بیـان‬ ‫سـخنانی‪ ،‬بـه پرسـش های خبرنـگاران حاضـر در جلسـه‪ ،‬پاسـخ داد‪ .‬اغازگـر این رویـداد‪،‬‬ ‫سـخنان مدیـرکل فرهنگ وارشـاد اسـتان فـارس بـود کـه‪...‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اسـحاق هرتزوگ؛ رئیس رژیم صهیونیسـتی با هشـدار نسـبت به شکل گیری‬ ‫یک «درگیری داخلی» در سـرزمین های اشـغالی میان صهیونیسـت ها‪ ،‬تا کید‬ ‫کرد‪« :‬این درگیری ممکن اسـت رژیم صهیونیسـتی را ببلعد و نابود کند»‪.‬‬ ‫راه حل هایی برای معضل الودگی هوا‬ ‫شش فناوری که اسمان ما را پاک می کند!‬ ‫‪3‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری اعالم کرد؛‬ ‫شهردار استانه اشرفیه اعالم کرد؛‬ ‫تدوین و اجرای ‪ ۳۷‬طرح نفتی و پتروشیمی‬ ‫با ارزش ‪ ۱۸٫۵‬میلیارددالر‬ ‫فرماندار ساری‪:‬‬ ‫تحقق ‪ ۱۱۳‬درصدی‬ ‫بودجه شهرداری استانه اشرفیه‬ ‫‪2‬‬ ‫ساماندهی کارگروه ها و تصمیم گیری دقیق‬ ‫را ه برون رفت از بحران های فرهنگی و اجتماعی ست‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اغاز اجرای طرح شناسایی اختالالت شناختی‬ ‫در سالمندان یزد‬ ‫‪7‬‬ ‫سیدمحمدمقیمی‪:‬‬ ‫اختیاراتفعلی‬ ‫در شان نهاد دانشگاه‬ ‫نیست‬ ‫‪3‬‬ ‫نوب‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم‬ ‫همراه با ارزیابی فشرده (یکپارچه)‬ ‫شماره ‪1401/7‬‬ ‫ا گهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره‪ /43‬چهل و سه‬ ‫شـهرداری رامهرمز درنظردارد به اسـتناد بودجه عمرانی سـالیانه جاری شـهرداری مصوبه شـورای اسلامی شـهر رامهرمز به شـرح ذیل‪ ،‬نسبت‬ ‫یشـود جهـت‬ ‫بـه برگـزاری مناقصـه و انتخـاب پیمانـکار واجـد شـرایط اقـدام کنـد‪ .‬لـذا از شـرکت هایی کـه دارای صالحیـت هسـتند‪ ،‬دعـوت م ‬ ‫دریافـت اوراق و اسـناد مناقصـه ذیـل بـه سـامانه سـتادایران مراجعـه فرمایند‪.‬‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫مبلغ پایه طبق فهرست بهاء‬ ‫‪( 1401‬ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه(ریال)‬ ‫رتبه‬ ‫بهسازی و احداث المان میدان توحید (سیلو) رامهرمز‬ ‫‪29/161/929/525‬‬ ‫‪1/458/096/476‬‬ ‫‪ 5‬ابنیه‬ ‫‪ -1‬دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شهرداری رامهرمز‬ ‫‪ -2‬نوع تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز وجه نقد به حساب سپرده به شماره ‪ 3100001722007‬نزد بانک ملی مرکزی شعبه رامهرمز‬ ‫‪ -3‬زمان و محل دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از مورخه ‪ 1401/11/05‬لغایت ‪ 1401/11/17‬در سامانه ستادایران‬ ‫‪ -4‬محل و مهلت تحویل پیشـنهادها‪ :‬بارگذاری در سـامانه سـتادایران و به صورت کاغذی به ادرس‪ :‬خوزسـتان‪ ،‬رامهرمز‪ ،‬خیابان شـهید چراغزاده‪ ،‬شـهرداری رامهرمز‪ ،‬امور‬ ‫اداری‪ -‬تـا پایان وقت اداری روز یکشـنبه مـورخ ‪1401/11/30‬‬ ‫‪ -5‬محل گشایش پا کت های مناقصه‪ :‬به ادرس خوزستان‪ ،‬رامهرمز‪ ،‬خیابان شهید چراغزاده‪ ،‬شهرداری رامهرمز‬ ‫* زمان تشکیل جلسه کمیسیون مناقصه (یک مرحله ای)‪ :‬ساعت ‪ 13‬روز سه شنبه مورخ ‪1401/12/02‬‬ ‫‪ -6‬مبلغ خرید اسناد مناقصه‪ :‬مبلغ ‪ 700.000‬ریال واریز به حساب سیبا به شماره ‪ 3100001725001‬نزد بانک ملی شعبه مرکزی رامهرمز‬ ‫‪ -7‬به پیشـنهادهای مشـروط‪ ،‬فاقد امضاء‪ ،‬مبهم‪ ،‬مخدوش و فاقد سـپرده و فاقد گواهی تعیین صالحیت معتبر (رتبه) از سـوی سـازمان برنامه و بودجه و پیشـنهادهایی که‬ ‫ً‬ ‫بعـد از انقضـای مـدت مقرر واصل شـود‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ -8‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -9‬برندگان اول‪ ،‬دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند‪ ،‬سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -10‬مناقصه گرانی که اسـناد مناقصه را دریافت می کنند‪ ،‬حدا کثر ظرف مدت ‪ 72‬سـاعت‪ ،‬بایسـتی عدم شـرکت خود را با ذکر دالیل به شـهرداری رامهرمز (واحد امور قراردادها)‬ ‫ً‬ ‫کتبا اعالم کنند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنا سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و اوراق مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫م الف ‪12/625‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری رامهرمز‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـهرداری نسیم شـهر درنظـردارد نسـبت بـه اجـرای پـروژه وا گـذاری خدمـات شـهری نسیم شـهر و حومـه بـه بخـش خصوصـی بـه شـماره‬ ‫‪ 2001093980000043‬از طریـق مناقصـه عمومـی اقـدام کنـد‪ .‬لـذا اشـخاص واجـد شـرایط‪ ،‬جهـت دریافـت اسـناد فراخـوان و اطالعـات بیشـتر می تواننـد از‬ ‫تاریـخ ‪ 1401/11/05‬بـا مراجعـه بـه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬در فراخـوان شـرکت کننـد‪.‬‬ ‫‪ -1‬مبلغ اعتبار پروژه‪ :‬به مبلغ ‪ 410.000.000.000‬ریال‬ ‫ً‬ ‫‪ -2‬سپرده شرکت در مناقصه‪ :‬به مبلغ‪ 13.000.000.000‬ریال که بایستی نقدا به حساب شماره‪( 0107183411008‬شماره شبا‪)IR780170000000107183411008‬‬ ‫نزد بانک ملی به نام شـهرداری نسیم شـهر واریز و یا به صورت ضمانتنامه بانکی‪ ،‬تسـلیم دبیرخانه این شـهرداری شـود‪ .‬الزم به ذکر اسـت چنانچه برندگان‬ ‫اول و دوم مناقصه‪ ،‬حاضر به عقد قرارداد نشوند‪ ،‬سپرده انان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -3‬مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ انتشار ا گهی تا ساعت ‪ 14:30‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1401/11/12‬و محل دریافت ان صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‬ ‫به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬است‪.‬‬ ‫‪ -4‬مهلـت و محـل تسـلیم پیشـنهادات‪ :‬متقاضیـان می بایسـت پا کت هـای پیشـنهاد قیمـت خـود را کـه برابـر شـرایط منـدرج در اسـناد مناقصـه تنظیـم شـده اسـت‪ ،‬حدا کثـر تـا سـاعت ‪ 13:30‬روز‬ ‫سه شـنبه مـورخ ‪ 1401/11/25‬در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (‪ )www.setadiran.ir‬بارگـذاری کننـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تذکـر‪ :‬صرفـا اسـناد پا کت هـای پیشـنهاد "ب" و "ج" دارای امضـای الکترونیکـی‪ ،‬مـورد پذیـرش اسـت و در جلسـه بازگشـایی پا کت هـای "ب" و "ج"‪ ،‬اسـناد فیزیکـی (کاغـذی) و اسـناد فاقـد‬ ‫امضـای الکترونیکـی (دارای مهـر گـرم) بـه هیچ وجـه مورد پذیرش نیسـت‪.‬‬ ‫‪ -5‬مدارک الزم جهت دریافت اسناد‪ :‬متقاضیان جهت دریافت اسناد‪ ،‬می بایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (‪ )www.setadiran.ir‬نسبت به تهیه اسناد اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪ -6‬زمان بازگشایی پیشنهادها‪ :‬ساعت ‪ 14:00‬روز سه شنبه مورخ ‪1401/11/25‬‬ ‫‪ -7‬شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -8‬هزینه درج ا گهی به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/11/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/11/05 :‬‬ ‫م الف‪107/19 :‬‬ ‫علیرضا عرب؛ شهردار نسیم شهر‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫بی مو امیدهای بودجه سالمت‬ ‫در الیحه ‪۱۴۰۲‬‬ ‫الیحـه بودجـه ‪ 1402‬در ‪ 21‬دی مـاه سـال جـاری ازسـوی‬ ‫ً‬ ‫دولـت بـه مجلـس شـورای اسلامی ارائـه و کلیـات ان اخیـرا‬ ‫تصویـب شـد کـه در ماده واحـده و جـداول کالن منابـع و‬ ‫مصـارف بودجـه‪ ،‬بـه موضـوع سلامت و رفـاه و تغییـرات‬ ‫بودجـه ای وزارت بهداشـت پرداختـه شـده اسـت‪ .‬بودجـه‬ ‫وزارت بهداشـت‪ ،‬درمان و اموزش پزشـکی در الیحه بودجه‬ ‫‪ 1402‬به میـزان ‪ 273‬هزارمیلیاردتومـان تعییـن شـده کـه‬ ‫نسـبت بـه پارسـال رشـد ‪ 29‬درصـدی را نشـان می دهـد‪،‬‬ ‫ن رشـد‪ ،‬الیحـه ‪ 1402‬بـا بی مو امیدهایـی همـراه‬ ‫بـا وجـود ایـ ‬ ‫اسـت‪ .‬ب هگـزارش تسـنیم؛ در بنـد ط تبصـره ‪ 17‬ماده واحـده‬ ‫الیحـه بودجـه بااسـتنادبه قانـون برنامـه ششـم توسـعه‪،‬‬ ‫وزارت بهداشـت مکلـف شـده اسـت نسـبت بـه اجـرای‬ ‫برنامـه نظـام ارجـاع و پزشـک خانـواده اقـدام کنـد‪ .‬طبـق‬ ‫اعلام میرمحمـدی ‪ ،‬عضـو کمیسـیون تلفیـق بودجـه ‪1402‬‬ ‫گفـت‪ :‬بودجـه اجـرای برنام ههـای نظـام ارجـاع و پزشـک‬ ‫خانـواده در الیحـه ‪ 1402‬به میـزان ‪ 46‬هزارمیلیاردتومـان‬ ‫درنظـر گرفتـه شـده اسـت کـه ‪ 18.5‬هزارمیلیاردتومـان ان‬ ‫ذیـل سـازمان بیمـه سلامت و بـرای اجـرای ایـن دو برنامـه‬ ‫یسـت‪ .‬یکـی از نـکات امیدبخـش الیحـه بودجـه ‪،1402‬‬ ‫کاف ‬ ‫موضـوع تجمیـع و یکپارچگ ِـی سـامانه های سلامت اسـت؛‬ ‫ان طورکه محمدبیگی؛ عضو کمیسـیون بهداشـت مجلس‬ ‫پیش ازاین گفته بود؛ بیش از ‪ 250‬مدل اپلیکیشن و سامانه‬ ‫و نرم افـزار در حـوزه سلامت داریـم کـه ایـن سـامانه ها قابـل‬ ‫یسـت‪ .‬درهمین راسـتا در بنـد ط‬ ‫تجمیـع و یکپارچه ساز ‬ ‫تبصـره ‪ ،17‬به منظـور ایجـاد زیـر ساخت وسـاز و کار موردنیـاز‬ ‫نظـام نوسـازی چرخـه تجویز تـا مصـرف دارو و ارائه خدمات‬ ‫سلامت در بسـتر الکترونیـک (کلیـه خدمـات بهداشـتی‬ ‫درمانـی‪ ،‬دارویـی و تشـخیصی) پـس از اسـتقرار کامـل طـرح‬ ‫تمـاه پـس از ابلاغ قانـون‪،‬‬ ‫نسـخه الکترونیـک حدا کثـر هف ‬ ‫ً‬ ‫صرفا سـامانه های ارائه دهنده خدمات سالمت موردتایید‬ ‫ازمایشـگاه های ارزیابـی نرم افـزار وزارت بهداشـت‪ ،‬درمـان و‬ ‫اموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای‬ ‫پرونـده الکترونیـک سلامت‪ ،‬مجـاز بـه فعالیـت هسـتند‪.‬‬ ‫قهـای بیمـه پایـه و‬ ‫بنابرایـن تمامـی شـرکت ها و صندو ‬ ‫تکمیلـی درمـان اعـم از دولتـی و غیردولتـی و نیـز سـازمان‬ ‫بیمـه سلامت‪ ،‬سـازمان خدمـات درمانی نیروهای مسـلح‪،‬‬ ‫سـازمان تامیـن اجتماعـی و سـایر سـازمان های بیم هگـر‬ ‫نجـزء می تواننـد از‬ ‫صشـده در ای ‬ ‫تـا حدا کثـر زمـان مشخ ‬ ‫سـامانه های مسـتقل و اختصاصـی خـود جهـت خریـد‬ ‫خدمـات سلامت ب هصـورت الکترونیکـی اسـتفاده کننـد‪.‬‬ ‫شهـای نسخه نویسـی‬ ‫باتوجه به اینکـه یکـی از چال ‬ ‫الکترونیک ‪ ،‬قطعی سـامانه ها و مشـکالت مربوط به کندی‬ ‫یکـه‬ ‫سـرعت اینترنـت اسـت؛ براسـاس ایـن تبصـره‪ ،‬درموارد ‬ ‫به دلیـل بـروز شـرایط اضطـراری نظیـر حـوادث قهـری‪،‬‬ ‫قطعـی اینترنـت‪ ،‬قطعـی بـرق و اختلال در زیرسـاخت های‬ ‫ارتباطی‪ ،‬امکان پردازش نسـخه الکترونیک وجود نداشـته‬ ‫باشـد نسخه نویسـی می توانـد ب هصـورت کاغـذی و بـا درج‬ ‫کـد ملـی بیمـار انجـام شـود‪ .‬یکی دیگـر از اتفاقـات مثبـت‬ ‫کـه درراسـتای تا کیـدات مقـام معظـم رهبـری بـر اجـرای‬ ‫قانـون تعرف هگـذاری خدمـات پرسـتاری نیـز بـوده‪ ،‬موضـوع‬ ‫قرارگرفتـن تعرفـه خدمـات پرسـتاری در سـرانه سلامت‬ ‫اسـت‪ .‬براسـاس بند ی تبصره ‪ 17‬ماده واحده الیحه بودجه‬ ‫‪ ،1402‬شـورای عالی بیمـه سلامت مکلـف اسـت نسـبت‬ ‫تهـای پرسـتاری‬ ‫بـه تعییـن تعرفـه بسـته خدمـات و مراقب ‬ ‫براسـاس بنـد الـف مـاده ‪ 9‬قانـون احـکام دائمـی برنامه های‬ ‫توسـعه کشـور براسـاس سـرانه بیمـه خدمـات درمانـی‬ ‫اقـدام کنـد‪ .‬سـازمان های بیم هگـر نیـز مکلف انـد هماننـد‬ ‫سـایر تعرف ههـای خدمـات تشـخیصی و درمانـی ابالغـی‬ ‫نسـبت بـه پرداخـت صورت حسـاب های ارسـالی مرا کـز‬ ‫تشـخیصی‪ ،‬درمانـی و بیمارسـتان ها اقـدام کننـد‪ .‬از نـکات‬ ‫امیدبخـش الیحـه بودجـه ‪ ،1402‬افزایـش پوشـش بیمـه ای‬ ‫بـرای دهک های پایین درامدی سـت؛ طبق اعالم سـازمان‬ ‫بیمـه سلامت‪ ،‬به رغـم برقـراری پوشـش بیمـه ای بـرای‬ ‫شـش میلیون نفر از افـراد فاقـد بیمـه در سـال جـاری ‪ ،‬بـراورد‬ ‫یشـود کـه هنـوز حـدود ‪5 00‬هـزار تـا یک میلیون نفـر فاقـد‬ ‫م ‬ ‫بیمه درمانی باشند‪ .‬دراین راستا براساس بند «ک» تبصره‬ ‫نمـاه‬ ‫‪ ،17‬سـازمان بیمـه سلامت مکلـف اسـت در فروردی ‬ ‫هرسـال بااسـتفاده از پایـگاه رفـاه ایرانیـان‪ ،‬افـراد فاقـد بیمـه‬ ‫پایـه از سـه دهـک پاییـن درامـدی را شناسـایی کنـد و‬ ‫تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد همچنین این سازمان‬ ‫مکلف است سایر افراد متقاضی را درصورت تایید براساس‬ ‫ازمون وسـع‪ ،‬بااسـتفاده از پایگاه رفاه ایرانیان تحت پوشـش‬ ‫بیمـه رایـگان قـرار دهـد‪ .‬از دیگر موارد مثبـت الیحه بودجه‪،‬‬ ‫این است که برای رعایت عدالت در سالمت و کاهش میزان‬ ‫پرداخـت از جیـب مـردم‪ ،‬تمـام ارائه دهنـدگان خدمـات‬ ‫(شـامل مرا کز و حرف پزشـکی و پیراپزشـکی) اعم از دولتی‪،‬‬ ‫عمومـی و خصوصـی ملـزم بـه عقـد قـرارداد بـا بیم ههـای‬ ‫درمانـی پایـه شـده اند‪ .‬به منظـور جلوگیـری از سـرپیچی‬ ‫ارائه دهنـدگان خدمـات پزشـکی از ایـن قانـون نیـز‪ ،‬تمـام‬ ‫دسـتگاه های مجوزدهنـده ذیـل وزارت بهداشـت مکلـف‬ ‫شـده اند کـه صـدور و تمدیـد مجوزهـای مربـوط بـه حـرف‬ ‫و مرا کـز پزشـکی را منـوط بـه عقـد قـرارداد بـا بیم ههـای پایـه‬ ‫درمانـی کننـد و تمامـی خدمـات درمانـی و دارویـی توسـط‬ ‫مرا کـز درمانـی نیـز فقـط بـه افـراد دارای بیمـه پایـه ارائـه‬ ‫شـود و ارائـه خدمـات بـه افـراد فاقـد بیمـه درمانـی ممنـوع‬ ‫می شـود‪ .‬از زمـان اجـرای طـرح اصلاح سیاسـت های ارزی‬ ‫دارو موسـوم بـه طـرح دارویـار و تبدیـل ارز ترجیحی صنعت‬ ‫دارو به ارز نیمایی‪ ،‬بسـیاری از تولیدکنندگان دارو از کمبود‬ ‫نقدینگـی بـرای تامیـن مـواد اولیـه داروهـا خبـر دادنـد کـه‬ ‫این امر منجر به بروز برخی از کمبودها در داروهای معمول‬ ‫شـد‪ .‬حـال در بودجـه سـال اینـده‪ ،‬مبلغـی نا کافـی به عنوان‬ ‫یارانـه دارو بـرای پوشـش افزایـش قیمت ناشـی از تغییر نرخ‬ ‫ارز دارو اختصـاص یافتـه کـه این مسـئله بـا انتقاد مسـئوالن‬ ‫سـازمان غـذا و دارو و عضـو کمیسـیون تلفیـق مواجـه شـده‬ ‫اسـت‪ .‬میرمحمـدی؛ عضـو کمیسـیون تلفیـق گفتـه اسـت‪:‬‬ ‫بودجه ای که به عنوان یارانه دارو درنظر گرفته شده‪ ،‬به طور‬ ‫قابل توجهی کم و معادل ‪ 69‬هزارمیلیاردتومان است و برای‬ ‫تـداوم اجرای این طـرح به ‪ 110‬هزارمیلیاردتومان بودجه نیاز‬ ‫داریـم‪ .‬طبـق اعالم مدیرکل امور داروی سـازمان غـذا و دارو‪،‬‬ ‫اعتبـارات طـرح دارویـار امسـال ‪ 73‬هزارمیلیاردتومـان بـوده‬ ‫که در سال اینده با کاهش ‪ 4000‬میلیاردتومانی روبه رو شده‬ ‫است‪ .‬بخش دیگر موردانتقاد مسئوالن غذا و دارو‪ ،‬کاهش‬ ‫اعتبـارات مربـوط بـه یارانـه شیرخشـک و یارانـه داروهـای‬ ‫بیمـاران صعب العلاج اسـت کـه بایـد در الیحـه بودجـه بـه‬ ‫ان توجـه شـود‪ .‬فرسـودگی نـاوگان اورژانـس کشـور و کمبـود‬ ‫امبوالنـس در ایـن نـاوگان‪ ،‬از مشـکالت دیگـر حـوزه درمانـی‬ ‫کشـور اسـت کـه در الیحه بودجـه ‪ 1402‬مـورد کم توجهی قرار‬ ‫گرفته اسـت‪ .‬میرمحمـدی دراین باره می گوید‪ :‬حـدود ‪3700‬‬ ‫پایـگاه اورژانـس در کشـور داریـم و بودجـه سـازمان اورژانـس‬ ‫کشـور به هیچ وجه برای نوسـازی این ناوگان‪ ،‬کافی نیسـت‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ازسـوی دیگر طـی چهارسل گذشـته تقریبـا هیـچ دسـتگاه‬ ‫سهـای‬ ‫امبوالنسـی خریـداری نشـده اسـت و عمـر امبوالن ‬ ‫موجـود نیـز زیـاد اسـت و ‪ ۳۰۰۰‬امبوالنـس نیـاز داریـم کـه‬ ‫بادرنظرگرفتـن هزینـه هـر امبوالنـس سـه میلیاردتومان‪،‬‬ ‫نه هزارمیلیاردتومـان موردنیـاز اسـت‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫چهار شنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 1401‬شماره‪2700‬‬ ‫حکایت داروهای گران و کمیاب‬ ‫سخنگوی اقتصادی دولت هشدار داد؛‬ ‫خریدو فروش قمارگونه ارز در فضای مجازی‬ ‫سـخنگوی اقتصـادی دولـت بابیان اینکـه در‬ ‫لهـای فضـای مجـازی‬ ‫برخـی شـبکه ها و کانا ‬ ‫خریدوفـروش کاغـذی و قمـار ارز صـورت‬ ‫می گیـرد‪ ،‬گفـت‪ :‬امیدواریـم دسـتگاه هایی کـه‬ ‫مسـئولیت های رسـمی ازسـوی دولـت بـه ان ها‬ ‫داده شـده‪ ،‬بتواننـد در ایـن بازارهـای کاغـذی‬ ‫وضعیـت را مهـار کننـد‪ .‬ب هگـزارش پایـگاه‬ ‫اطالع رسـانی دولـت؛ سـید احسـان خانـدوزی‬ ‫در نشسـت با خبرنـگاران درباره وضعیت منابع‬ ‫ارزی و مدیریـت بـازار ارز اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫همان طورکـه رئیـس کل بانـک مرکـزی به تازگـی‬ ‫بیـان کـرد‪ ،‬وضعیـت منابـع ارزی کشـور در‬ ‫یسـت و حتـی ازنظـر کنتـرل‬ ‫وضعیـت خوب ‬ ‫یهـای اخیـر‬ ‫مصـارف ارزی کشـور نیـز هماهنگ ‬ ‫بیـن وزارت صمـت و بانـک مرکـزی باعـث بهبود‬ ‫شـرایط شـده‪ .‬بیـش از ‪ ۸۰‬درصـد نیازهـای ارزی‬ ‫یشـود‬ ‫کشـور ازطریـق بازارهـای رسـمی تامین م ‬ ‫که شـامل سـامانه نیما بـرای ارز حوالـه ای و بازار‬ ‫یسـت‪ .‬متاسـفانه‬ ‫متشـکل بـرای اسـکناس ارز ‬ ‫در شـبکه ها و کانال هایـی کـه خریدوفـروش‬ ‫کاغـذی و قمـار ارز صـورت می گیـرد‪ ،‬بدون اینکه‬ ‫نسـبتی بـا منابـع ارزی کشـور و صـادرات نفتـی و‬ ‫غیرنفتـی کشـور باشـد‪ ،‬در روزهـای اخیـر شـاهد‬ ‫افزایـش نـرخ بودیم که امیدواریم دسـتگاه های‬ ‫مسـئول در ایـن بازارهـای کاغـذی وضعیـت را‬ ‫مهـار کننـد‪ .‬مـا نبایـد سـهم و نقـش بازارهـای‬ ‫کاغـذی را به نسـبت بـازار رسـمی واردات کشـور‬ ‫پررنـگ جلـوه دهیـم‪ .‬امیـدواری و تا کیـد‬ ‫رئیس جمهـوری این اسـت که بانـک مرکزی باید‬ ‫تمـام اهتمـام خـود را بـرای ثبـات در بـازار بـه کار‬ ‫بگیـرد و بـه همیـن رئیـس کل بانـک مرکـزی در‬ ‫برنامـه سـفر بـه شـرکای تجـاری کشـور را در‬ ‫دسـتورکار قـرار داده تـا هـم سـهل تر و در زمـان‬ ‫کوتا هتـری منابـع ارزی الزم را تامیـن کنیـم و هـم‬ ‫برنامه ریـزی الزم را بـرای مبادلـه ارز داشـته‬ ‫باشـیم‪ .‬وی بابیان اینکـه بانـک مرکـزی‬ ‫درخواسـت اختیـارات بیشـتری بـرای مقابلـه بـا‬ ‫سـودا گری دارد‪ ،‬گفـت‪ :‬اعطـای ایـن اختیـارات‬ ‫موردتایید قرار گرفت و برای تصویب به شورای‬ ‫سـران قـوا ارجـاع شـد تـا دربـاره ان تصمیـم‬ ‫بگیرنـد‪ .‬خانـدوزی خاطرنشـان کـرد‪ :‬به جهـت‬ ‫یهـای انباشت هشـده متاسـفانه در کشـور‬ ‫کوتاه ‬ ‫مـا فاقـد نهادهـای ترمزگیـر یـا سـرعت گیر بـرای‬ ‫یهـا هسـتیم‪،‬‬ ‫سـودا گری در بـازار انـواع دارای ‬ ‫لشـویی باشـد و چـه‬ ‫حـاال چـه جـرم پو ‬ ‫یهـا؛ مـا‬ ‫سـودا گری در سـایر بازاردار ‬ ‫سـرعت گیرهای الزم را نداشـتیم و دولـت تلاش‬ ‫نمـدت سـرعت گیرهایی را در بـازار‬ ‫کـرد درای ‬ ‫چجـای دنیـا این گونـه‬ ‫یهـا قـرار دهـد‪ .‬هی ‬ ‫دارای ‬ ‫نیسـت کـه هرکسـی به راحتـی تقاضـای کاذب‬ ‫سـودا گرانه در بازار ارز و مسـکن ایجاد کند‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به طـرح مجلـس دراین خصـوص اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬دولـت ‪ 100‬درصـد درزمینـه اقدامـات‬ ‫مجلـس بـرای تصویـب مالیـات بـر عایـدی‬ ‫سـرمایه همکاری داشـت‪ .‬وزیر امور اقتصادی و‬ ‫دارایـی دربـاره طـرح هوشمندسـازی تخصیص‬ ‫ارد گفت‪ :‬در مرحله نخست‪ ،‬بیش از ‪ ۹۸‬درصد‬ ‫یهـای کشـور بـه مکانیسـم هوشـمند‬ ‫نانوای ‬ ‫‪۵۸‬هـزار‬ ‫تخصیـص ارد مجهـز شـدند کـه شـامل ‬ ‫‪۱۸‬هـزار نانوایـی در‬ ‫نانوایـی در شـهرها و ‬ ‫روستاهاسـت‪ .‬خاندوزی اظهار داشـت‪ :‬مرحله‬ ‫نطـرح در چنـد اسـتان اغـاز شـده و‬ ‫دوم ای ‬ ‫امیدواریـم بتوانیـم تـا پایان سـال در تمام کشـور‬ ‫ان را اجرایـی کنیـم‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪ :‬خبـری از‬ ‫ازادسازی قیمت نان وجود ندارد و محدودیتی‬ ‫ً‬ ‫هـم در تعـداد عرضـه نـان وجـود نـدارد ضمنـا‬ ‫محدودیـت تخصیص ارد به نانوایان در مرحله‬ ‫دوم برداشـته خواهـد شـد‪ .‬وی گفت‪ :‬بـا اجرای‬ ‫نطـرح مشـخص شـد کـه‬ ‫مرحلـه نخسـت ای ‬ ‫روزانـه حداقـل پنج هزارتـن از ‪ ۲۱‬هزارتـن ارد‬ ‫یارانـه ای از شـبکه توزیـع خـارج شـده و تبدیـل‬ ‫یشـود؛ شناسـایی هدررفـت‪،‬‬ ‫بـه نـان نم ‬ ‫دسـتاورد مرحلـه اول بـود کـه متاسـفانه بـا‬ ‫شـیطنت سیاسـت زده‪ ،‬به عنـوان نقطه ضعـف‬ ‫دولـت معرفـی شـد‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه در فـاز‬ ‫دوم ب هصـورت تدریجـی جلـوی ایـن هدررفـت‬ ‫گرفته خواهد شـد‪ ،‬گفت‪ :‬دولت سـیزدهم یارانه‬ ‫نـان را حـذف نخواهـد کـرد؛ یارانـه نـان از‬ ‫‪ ۷۰‬هزارمیلیاردتومـان در قانـون بودجـه امسـال‬ ‫بـه ‪ ۱۰۴‬هزارمیلیاردتومـان در الیحه پیشـنهادی‬ ‫بودجـه ‪ ۱۴۰۲‬افزایـش یافتـه اسـت‪ .‬وزیـر امـور‬ ‫اقتصـادی و دارایـی درمـورد عرضـه خـودرو در‬ ‫بـورس گفـت‪ :‬ایـن عرضـه یـک سـازوکار و شـیوه‬ ‫اسـت؛ دولـت بـرای تامیـن منفعـت مـردم در‬ ‫حوزه خودرو دو دسـته اقدامات را در دسـتورکار‬ ‫داشـت‪ .‬یک دسـته اقدامـات ناظـر بـه حـوزه‬ ‫عرضـه و دوم کوتا هکـردن دسـت دالالن یـا‬ ‫سـودا گران از این زمینـه بـود‪ .‬خانـدوزی افـزود‪:‬‬ ‫یکـی از را ههـای کوتا هکـردن دسـت دالالن‪،‬‬ ‫عرضـه خـودرو در بـورس کاال بـود و امارها نشـان‬ ‫شهـای قبلـی موثرتـر اسـت؛‬ ‫می دهـد ایـن از رو ‬ ‫شهـای دیگـری کـه کارشناسـان‬ ‫مـا از رو ‬ ‫اقتصـادی ارائـه کننـد‪ ،‬اسـتقبال می کنیـم‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬مـردم به واسـطه خودروهایی‬ ‫کـه از بـورس خریدنـد نسـبت بـه قیمـت بـازار‪،‬‬ ‫‪ 2750‬میلیاردتومـان صرفه جویـی کردنـد؛ برای‬ ‫ایـن خودروها دسترسـی های محـدودی وجود‬ ‫داشـت امـا وقتـی داریـم از سـازوکار بـورس‬ ‫اسـتفاده می کنیم می توانیم معیارهـای را وضع‬ ‫یهـا در صف‬ ‫کنیـم کـه افـراد با داشـتن این ویژگ ‬ ‫مگـری و‬ ‫خریـداران واقعـی قـرار بگیرنـد‪ .‬تنظی ‬ ‫مقررات گذاری که در بورس کاال دراختیار وزارت‬ ‫صمـت اسـت ایـن امـکان را می دهـد وزارت‬ ‫صمـت بـا جزئیـات بیشـتر ان را قاعده منـد کند‪.‬‬ ‫خانـدوزی بـه تصویـب کلیـات الیحـه بودجـه‬ ‫سـال اینـده اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬باتوجه به اینکـه‬ ‫الیحـه بودجـه ‪ ۱۴۰۲‬پـس تصویـب کلیـات ان‪،‬‬ ‫ً‬ ‫رسـما در دسـتورکار مجلس شورای اسالمی قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬چند نکته همچنان دچار سوءبرداشت‬ ‫اسـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬میـزان رشـدی کـه در رقـم‬ ‫مجمـوع بودجـه عمومـی دولـت در ‪ ۱۴۰۲‬قـرار‬ ‫دارد‪ ،‬بخـش اعظـم ان ناشـی از انتقال پـاره ای از‬ ‫منابـع تبصـره ‪ ۱۴‬بودجـه بـه داخـل منابـع و‬ ‫ً‬ ‫مصـارف بودجـه عمومی کشـور اسـت کـه دقیقا‬ ‫فسـازی در بـه وجـه‬ ‫ناشـی از سیاسـت شفا ‬ ‫کشـور اسـت و قدمی روبه جلو و اصالح سـاختار‬ ‫یشـود‪ ،‬باقـی اجـزا و رشـدهایی کـه‬ ‫محسـوب م ‬ ‫در الیحه بودجه اسـت‪ ،‬نسـبت به ارقامی که در‬ ‫عملکـرد بودجـه ‪ ۱۴۰۲‬وجـود داشـته‪ ،‬حوالـی‬ ‫‪۲۰‬درصد رشد را شاهد هستیم‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫افزایـش حقـوق کارکنـان دولـت هـم کـه در‬ ‫میان هسـال اضافـه شـده بـود و جـزو قانـون‬ ‫بودجـه ‪ ۱۴۰۱‬نبـود و بعـد از اصلاح قانون اضافه‬ ‫شـد‪ ،‬به عنـوان هزینـه جـاری امـروز اضافه شـده‬ ‫کـه اسـاتید‪ ،‬صاحب نظـران و اصحـاب رسـانه‬ ‫بایـد در مقایسـه اعـداد قانـون بودجـه و الیحـه‬ ‫این دقت را داشـته باشـند‪ .‬وی گفت‪ :‬احساس‬ ‫اینکـه دولـت درحال حرکـت ب هسـمت افزایـش‬ ‫یسـت که‬ ‫هزین ههـا و انبسـاط بودجـه درشرایط ‬ ‫اولویـت اصلـی دولـت کنتـرل کسـری بودجـه‪،‬‬ ‫کنتـرل رشـد نقدینگـی در اقتصـاد و ایجاد ثبات‬ ‫در بـازار دارایی هاسـت تـا بتوانـد هـدف مهـار‬ ‫تـورم را دنبـال کنـد‪ ،‬ناشـی ازاین‬ ‫سوءبرداشت هاسـت‪ .‬وی درباره اینکـه گفتـه‬ ‫شـده بودجـه امسـال ‪ ۲۰۰‬هزارمیلیاردتومـان‬ ‫کسـری دارد‪ ،‬گفـت‪ :‬یکـی از سوءبرداشـت هایی‬ ‫کـه درمـورد بودجـه وجـود دارد‪ ،‬این اسـت که‬ ‫کسـری بودجـه مربوط به کلیـات بودجه بود اما‬ ‫ایـن کسـری تنهـا مربـوط بـه تبصـره ‪۱۴‬‬ ‫(هدفمنـدی یاران ههـا) بـود‪ .‬وی همچنیـن‬ ‫گفـت‪ :‬از دسـتاوردهای بودجـه‪ ،‬تعییـن سـقف‬ ‫یسـت کـه‬ ‫تسـهیالت تکلیفـی بـرای شـبکه بانک ‬ ‫نبـار در الیحـه بودجـه ‪ ۱۴۰۲‬انجـام شـد و‬ ‫اولی ‬ ‫امیدواریـم ایـن سـقف در مجلـس تغییـر نکنـد‬ ‫زیـرا کمـک می کنـد تـا رابطـه دولـت بـا نظـام‬ ‫کهـا کاهـش یابـد‪.‬‬ ‫بانکـی اصلاح و ناتـرازی بان ‬ ‫خانـدوزی اظهـار داشـت‪ :‬امسـال پیـش از‬ ‫تقدیـم الیحـه بودجـه ‪ ،۱۴۰۲‬جلسـات خوبـی بـا‬ ‫مجلـس برگـزار و تلاش شـد کـه بـا همـکاری‬ ‫مجلـس‪ ،‬شـاهد چنیـن اتفاقاتـی نباشـیم‪ .‬وزیـر‬ ‫امـور اقتصـادی و دارایـی بابیان اینکـه دولـت‬ ‫نسـالی کـه بـه‬ ‫اسـتفاده از ابـزار مالـی درو ‬ ‫مدیریـت ناتـرازی ابتـدا و انتهـای سـال کمـک‬ ‫می کنـد را در دسـتورکار قـرار داده اسـت‪ ،‬بـه‬ ‫افزایـش بودجـه عمرانـی اسـتان های‬ ‫کم برخـوردار اشـاره کـرد و افـزود‪ :‬به عنوان مثـال‬ ‫سـهم بودجـه عمرانـی در اسـتان های لرسـتان‬ ‫‪ ،۱۱۰‬سیستان وبلوچسـتان ‪ ،۱۰۹‬کرمـان ‪،۱۰۱‬‬ ‫کهگیلویه وبویراحمـد ‪ ۱۲۳‬درصـد رشـد کـرده که‬ ‫حا کـی از توزیـع عادالنـه منابـع منطقـه ای‬ ‫بودجـه در سـال اینـده اسـت‪ .‬وزیـر اقتصـاد‬ ‫دربـاره سـامانه مودیـان و پیگیـری دولـت‬ ‫دراین زمینه گفت‪ :‬سامانه مودیان و پایانه های‬ ‫فروشـگاهی جـزو اصالحـات سـاختاری نظـام‬ ‫مالیاتـی و شـفافیت معاملات اقتصـادی در‬ ‫کشـور اسـت کـه بسـیاری از مشـکالت حـوزه‬ ‫قضائی و پرونده در حوزه معامالت شرکت های‬ ‫اقتصـادی به حداقـل خواهد رسـاند‪ .‬خاندوزی‬ ‫گفت‪ :‬دولت سـیزدهم در زمان شـروع به کار کرد‬ ‫که موعد قانونی تکمیل پایانه های فروشـگاهی‬ ‫ً‬ ‫و سـامانه مودیان به پایان رسـیده بود اما تقریبا‬ ‫پیشـرفت جـدی دراین زمینه حاصل شـده بود‬ ‫کـه باتوجه به اینکـه اهتمـام جـدی دولـت و‬ ‫ً‬ ‫نطـرح حتمـا‬ ‫وزارت اقتصـاد براین اسـت که ای ‬ ‫یهـای پیشـین را جبـران کنـد‬ ‫بایـد عقب افتادگ ‬ ‫دوران مربـوط بـه تسـت گـرم و سـرد سـامانه‬ ‫انجـام شـد‪ .‬وی اضافـه کـرد‪ :‬ب هطـور رسـمی از‬ ‫ما ههـای گذشـته در فراخـوان اعلام شـد کـه‬ ‫شـرکت ها ابتـدا شـرکت های بورسـی و‬ ‫شـرکت های دولتـی و بـزرگ و به همین ترتیـب‬ ‫گام به گام به سـایر شـرکت ها بپیوندند و سـامانه‬ ‫مودیـان و پایان ههـای فروشـگاهی امـروز حـدود‬ ‫‪ ۳۰۰‬شـرکت غیر بورسـی ب هشـکل رسـمی و کامل‬ ‫مکانیسـم سـامانه فروشـگاهی اسـتفاده‬ ‫می کننـد‪ .‬سـخنگوی دولـت گفـت‪ :‬بیـش از‬ ‫‪۲۱۸‬هـزار فا کتـور الکترونیکـی در‬ ‫سـه میلیون و ‬ ‫سـامانه مودیـان دریافـت شـده اسـت‬ ‫براین اسـاس بـه سـایر شـرکت های کـه در‬ ‫پیوسـتن بـه سـامانه مودیـان و پایان ههـای‬ ‫فروشـگاهی تاخیـر کردنـد اخطـار داده شـده‬ ‫نهـا جریم ههـای در قانـون‬ ‫اسـت کـه بـرای ا ‬ ‫درنظر گرفته شده‪ .‬وی درباره دستمزد کارگران‬ ‫در شـورای عالی کار گفـت رویکـرد اصلـی دولـت‬ ‫نمـورد بازگشـت بـه قانـون اسـت قانـون‬ ‫درای ‬ ‫شـورای عالی کار که با حضور شـرکای اجتماعی‬ ‫به رسـمیت می شناسـند و مصلحت بازار کار در‬ ‫توافـق قانونـی شـورای اجتماعـی شـورای عالی‬ ‫یشـود که جلسـات ابتدایی‬ ‫کار تصمیم گیری م ‬ ‫ان اغاز و منتظر جمع بندی نهایی ان هستیم‪.‬‬ ‫خانـدوزی گفـت‪ :‬معیشـت جامعـه کارگـری جزو‬ ‫دغدغه اصلی دولت است و تالش خود را برای‬ ‫تامیـن امـرار معـارف معـاش کارگـران دنبـال‬ ‫خواهـد کـرد‪ .‬البتـه ارتقـای معیشـت کارگـران و‬ ‫کنتـرل تـورم از اهـداف دولـت در سـال اینـده‬ ‫اسـت و غیـر از مصوبـات شـورای عالی کار دولت‬ ‫تلاش دارد تـا بـا کنتـرل ریشـه های تورمـی و‬ ‫حفـظ قـدرت معیشـت جامعـه کارگـری قـدرت‬ ‫خریـد مـردم کاهـش می یابـد‪ .‬از وی از میـزان‬ ‫افزایـش دسـتمزد کارکنـان دولت در سـال اینده‬ ‫تهـا‬ ‫سـوال شـد کـه توضیـح داد‪ :‬بـرای دول ‬ ‫یسـاده اسـت‬ ‫به لحـاظ نمایـش اجتماعـی خیل ‬ ‫قهـا را افزایـش دهنـد و منابع ایـن کار را‬ ‫کـه حقو ‬ ‫از جیـب مـردم بـا ایجـاد تـورم بردارنـد تـا یـک‬ ‫رضایت منـدی کوتا همـدت ایجـاد کننـد امـا این‬ ‫دولـت تلاش کـرد به میـزان افزایـش درامـد‬ ‫دولـت‪ ،‬افزایـش حقـوق بـرای کارکنـان دولـت‬ ‫درنظـر بگیـرد‪ .‬وی بـا یـاداوری اینکـه میانگیـن‬ ‫افزایـش حقوق در بودجه سـال اینـده ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫درنظر گرفته شـده اسـت‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬پس از‬ ‫تصویـب ایـن قانـون و باتوج هبـه اجـرای پلکانـی‬ ‫ان‪ ،‬حقـوق کارکنـان دولـت بیـن ‪ ۱۵‬تـا ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫رشـد خواهـد داشـت‪ .‬وی دربـاره طر ح هایی که‬ ‫در ایـام دهـه فجـر افتتـاح خواهـد شـد بـه اغـاز‬ ‫بهر هبـرداری از پاالیشـگاه فـاز ‪ ۱۴‬پـارس جنوبـی‬ ‫کـه ظرفیـت فـراوری گاز را به میـزان‬ ‫‪ ۵۶‬میلیون مترمکعـب در روز افزایش می دهد و‬ ‫اغـاز بهر هبـرداری از اولیـن سـکوی فـاز ‪ ۱۱‬پـارس‬ ‫جنوبـی کـه ‪ ۱۲‬میلیون مترمکعـب بـه حجـم‬ ‫یشـود اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫تولیـد گاز در کشـور افـزوده م ‬ ‫وی افـزود‪ :‬طـرح جمـع اوری گازهـای همـراه نیـز‬ ‫ب هطـور رسـمی تـا پایـان سـال به بهر هبـرداری‬ ‫می رسـد‪ .‬طـرح تثبیـت ظرفیـت پاالیشـگاه‬ ‫ابـادان هـم در دسـتورکار اسـت کـه امسـال‬ ‫یشـود کـه ظرفیـت جدیـد پاالیشـی‬ ‫افتتـاح م ‬ ‫‪ ۲۱۰‬هزاربشـکه را به همـراه خواهـد داشـت‪ .‬وی‬ ‫اضافـه کـرد که طرح تکمیل پاالیشـگاه اصفهان‬ ‫به منظـور تولیـد گازوئیـل کـم گوگـرد و گازرسـانی‬ ‫بـه روسـتاهای جدیـد و بهر هبـرداری رسـمی‬ ‫بخشـی از خط لوله گاز ایرانشـهر به چابهار هم‬ ‫در دستورکار قرار دارد‪.‬‬ ‫تدوین و اجرای ‪ ۳۷‬طرح نفتی و پتروشیمی با ارزش ‪ ۱۸٫۵‬میلیارددالر‬ ‫محمـد مخبـر در اییـن تجلیـل از فعـاالن‬ ‫پیشـتاز اقتصـاد ایـران که در مرکـز همایش های‬ ‫بین المللـی بـرج میلاد برگـزار شـد‪ ،‬ضمـن‬ ‫تبریـک مـاه رجـب و والدت باسـعادت امـام‬ ‫محمدباقـر ؟ع؟ از نبـود اعتمـاد متقابـل بیـن‬ ‫دولـت و بخـش خصوصـی به عنـوان حلقـه‬ ‫مفقـوده توسـعه اقتصـادی کشـور یـاد کـرد‬ ‫و گفـت‪ :‬بزرگ تریـن مشـکل اقتصـاد کشـور‬ ‫مهـا و کمبـود منابـع مالی نیسـت؛ مشـکل‬ ‫تحری ‬ ‫اساسـی پیـش روی اقتصـاد مـا این اسـت که‬ ‫از پیش ازانقلاب تا کنـون نتوانسـته ایم‬ ‫بخـش خصوصـی را ان طورکـه بایـد تقویـت‬ ‫کـرده و بـه میـدان بیاوریـم‪ .‬به نقـل از پایـگاه‬ ‫اطالع رسـانی معـاون اول رئیس جمهـوری؛ وی‬ ‫باتا کیدبراینکـه بایـد کارهـا را بـه مـردم و بخـش‬ ‫خصوصـی وا گـذار کنیـم‪ ،‬افـزود‪ :‬مقـام معظـم‬ ‫رهبـری سیاسـت های کلـی اصـل ‪ ۴۴‬قانـون‬ ‫اساسـی را بـا رویکـرد وا گـذاری امـور اقتصـادی‬ ‫به دسـت مـردم ابلاغ کردنـد امـا متاسـفانه هـم‬ ‫در اجـرای ایـن سیاسـت ها و هـم در رفتـار پـس‬ ‫یهـا نتوانسـته ایم به نحومطلـوب‬ ‫از وا گذار ‬ ‫عمـل کنیـم و کانونـی کـه بتوانـد از اصـل ‪۴۴‬‬ ‫پشتیبانی کند وجود نداشته است‪ .‬معاون اول‬ ‫رئیس جمهـوری بابیان اینکـه امـروز دشـمنان‬ ‫باهم هتـوان خـود بـرای ضربـه بـه اقتصـاد کشـور‬ ‫بسـیج شـده اند و در همیـن چندروزگذشـته‬ ‫یهـای‬ ‫باوجوداینکـه چنـد میلیـارددالر از دارای ‬ ‫ارزی مسدودشـده کشـور ازاد شـده و در چرخـه‬ ‫اقتصـاد قـرار گرفتـه و باوجودانکـه کل نیازهـای‬ ‫ارزی کشـور ازطریـق سـامانه نیمـا بـا قیمـت‬ ‫یشـود‪ ،‬امـا شـاهد‬ ‫‪ ۲۸۵۰۰‬تومـان تامیـن م ‬ ‫تهـا در‬ ‫نوسـان هایی نـرخ ارز و افزایـش قیم ‬ ‫بـازار ازاد هسـتیم کـه دلیـل ان نـه معاملات‬ ‫واقعـی بلکـه همیـن فضاسـازی های رسـانه ای‬ ‫و روانـی دشـمن اسـت کـه سـبب هراس افکنـی‬ ‫میـان مـردم و بخـش خصوصـی شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی باتا کیدبراینکـه دولـت بـر سـرمایه گذاری در‬ ‫شهـای مختلـف تمرکـز کـرده اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫بخ ‬ ‫در بخـش معـادن و صنایـع حـدود ‪ ۶۵‬طـرح بـا‬ ‫ارزش ‪ ۱۸٫۵‬میلیارددالر تعریف شـده که بخشـی‬ ‫حهـا درحال اجراسـت؛ در بخـش‬ ‫از این طر ‬ ‫پتروشـیمی ‪ ۲۱‬طـرح بـا ارزش ‪ ۱۳‬میلیـارددالر‪،‬‬ ‫نهـای نفتـی ‪ ۱۶‬طـرح بـه ارزش‬ ‫در میدا ‬ ‫‪ ۵۶‬میلیـارددالر و در صنعـت شـش طـرح‬ ‫بـه ارزش هفت میلیـارددالر تعریف شـده و برخی‬ ‫حهـا وارد مرحلـه اجرا و عملیات شـده اند‪.‬‬ ‫از طر ‬ ‫وی بااشـاره به دسترسـی کشـور به ‪ ۲۷۰۰‬کیلومتر‬ ‫سـاحل دریـا و ‪ ۴۰۰‬کیلومتـر دسترسـی بـه‬ ‫اقیانـوس‪ ،‬افـزود‪ :‬ظرفیـت ترانزیـت کشـور در‬ ‫مسـیر شـمال به جنوب حداقل ‪ ۲۰۰‬میلیون تن‬ ‫یسـت که به دلیـل‬ ‫در سـال اسـت و این درحال ‬ ‫تکمیـل نشـدن زیرسـاخت ها امـروز حجـم‬ ‫ترانزیت در مسیر شمال به جنوب کشور حدود‬ ‫هفـت تـا هشـت میلیون تن اسـت‪ .‬معـاون اول‬ ‫رئیس جمهـوری یـاداور شـد‪ :‬ا گـر بتوانیـم‬ ‫مسـیر راه اهـن رشـت بـه اسـتارا را تکمیـل کنیـم‬ ‫این مسـیر ترانزیتـی از کشـورهای شـمالی ایـران‬ ‫تـا بندرعبـاس ادامـه خواهـد داشـت و ا گـر بـا‬ ‫احداث ‪ ۲۵‬کیلومتر راه اهن از خرمشهر به بصره‬ ‫متصـل شـویم‪ ،‬دسترسـی مـا تـا مدیترانـه ادامـه‬ ‫تهـا‬ ‫خواهـد داشـت‪ .‬مخبـر ادامـه داد‪ :‬ظرفی ‬ ‫تهـای اقتصـادی کشـور بسیارگسـترده‬ ‫و فرص ‬ ‫و بی نظیـر اسـت‪ ،‬امـا انجـام کارهـای بـزرگ بـا‬ ‫منابـع محـدود دولـت و ازطریـق بودج ههـای‬ ‫سـاالنه امکان پذیـر نیسـت و الزم اسـت بخـش‬ ‫خصوصـی و فعـاالن اقتصادی به این امـور ورود‬ ‫کننـد و دولـت نقـش تسـهیلگری‪ ،‬پشـتیبانی‬ ‫و سیاسـت گذاری را ایفـا کنـد‪ .‬دراین اییـن بـا‬ ‫حضـور معـاون اول رئیس جمهـوری از سـامانه‬ ‫«تـراز» رونمایـی و از ‪ ۱۰‬شـرکت برگزیـده درزمینـه‬ ‫شـفافیت‪ ،‬قانونمنـدی و خوش حسـابی‬ ‫قدردانـی شـد‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫ً‬ ‫ظاهرا وضعیت امور بهداشتی و پزشکی کشور‪ ،‬خیال ندارد سر و شکل خوبی‬ ‫بگیـرد و هر چـه مـردم از این وضعیـت بیشـتر شـا کی می شـوند‪ ،‬کمتـر بهـره یـا‬ ‫نتیجـه مطلـوب عایدشـان می شـود‪ .‬پنـداری گـوش هیچ کـس هـم بدهـکار‬ ‫شـنیدن ایـن سـخنان و ایـن گله هـا نیسـت‪ .‬در قسـمت دارو‪ ،‬وضعیـت تـا حـد‬ ‫ً‬ ‫ش رفتـه اسـت؛ تا جایی کـه داروخانه هـا تقریبـا روی بـه‬ ‫بسـیار نامطلوب پیـ ‬ ‫درا گ اسـتور شـدن اورده انـد! برهمین اسـاس ا گـر ‪ 10‬قفسـه داشـته باشـند‪،‬‬ ‫حداقل ‪ 50‬درصد قفسه ها‪ ،‬از خمیردندان‪ ،‬شامپو‪ ،‬کرم در انواع مختلف‪ ،‬مواد‬ ‫ارایشـی و صد البتـه ویتامین هـا یـا داروهـای تقویتی سـت؛ تا جایی کـه بیمـاران‬ ‫اغلب اوقات اقالم نسخه ای را که از پزشک دریافت کرده اند‪ ،‬در یک داروخانه‬ ‫یافـت نمی شـود و چـون اوضـاع بـر ایـن روال اسـت کـه بیمـار‪ ،‬بیمـه شـده و‬ ‫همه ماهـه حـق بیمـه از حقوقـش کـم می شـود تـا بـرای مراجعـه بـه پزشـک و‬ ‫دارو از تخفیفـات بیمـه ای برخوردار باشـد‪ ،‬داروی او به واسـطه نبـودن در یک‬ ‫داروخانه‪ ،‬مشـمول بیمه نمی شـود‪ .‬تاسـف بارتر زمانی ست که بیمار از جنس‬ ‫خاص باشد که نه تنها دارو را به سختی به دست می اورد‪ ،‬بلکه به علت کمبود‪،‬‬ ‫بایـد چند برابـر قیمـت حقیقی بـرای دریافت ان پول بپـردازد و حتـی داروهای‬ ‫سـاخت وطـن بـا وجـود بیـش از ‪ 10‬تولیدکننـده داروی وطنـی‪ ،‬باز هـم به نوبت‬ ‫نایـاب می شـوند؛ به نحوی کـه حتـی مسـکن و انتی بیوتیک هـای مختلف هم‬ ‫به صـورت متنـاوب دچـار کمبـود و البتـه گرانـی می شـوند‪ .‬در این میـان بایـد‬ ‫سـوال شـود کـه معاونـت بهداشـتی وزارت بهداشـت بـا عنـوان معاونـت غـذا و‬ ‫نسـال‬ ‫دارو‪ ،‬در این مـورد چـه اقـدام اساسـی صـورت داده اسـت؟ چـون چندی ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫اسـت کـه مشـکل دارو نه تنهـا رفـع نمی شـود؛ بلکه بـر ان افـزوده هم م ‬ ‫در اینجـا بایـد بـه دو نکتـه اساسـی توجه کنیم که ایـا داروهـای وارداتی و تولید‬ ‫داخلی مشـمول تحریم ها شـده اسـت و ا گر چنین نیسـت‪ ،‬پس چگونه اسـت‬ ‫که قیمت ها ان قدر باال و باالتر می رود که بسیاری از بیماران در موقع مراجعه‬ ‫بـه داروخانـه‪ ،‬به علـت گرانـی‪ ،‬نصـف نسـخه ویزیت شـده توسـط پزشـک را‬ ‫خریداری می کنند و باز هم ا گر مشمول تحریم هستیم و تعدادی از داروهای‬ ‫خـاص وارد نمی شـود‪ ،‬به چه علـت در کوچه پس کوچه هـای ناصرخسـرو و‬ ‫کوچـه مـروی داروهایـی وجـود دارد کـه توسـط دالالن‪ ،‬ایـن اوضـاع ناپسـند بـه‬ ‫یشـده‪،‬‬ ‫امری عادی مبدل شـده اسـت؟ چه دسـتگاهی باید با این روال جار ‬ ‫تو درمان و امـوزش پزشـکی‬ ‫مبـارزه کنـد؟ به تعبیـر مـن وزارت بهداشـ ‬ ‫در این زمینـه نه تنهـا کوتاهـی کـرده اسـت‪ ،‬بلکـه بی توجهـی هم می کنـد‪ .‬چون‬ ‫بسـیاری از بیمـاران راسـت قامتان و جانبـازان غیـور کشـورمان هسـتند کـه در‬ ‫جنـگ بـا عـراق که صدالبته با پشـتیبانی غربی هـا و در راس ان امریکا حمایت‬ ‫لو روز افتاده اند و لذا سـزاوار نیسـت این جان برکفان برای‬ ‫می شـد‪ ،‬به این حا ‬ ‫تهیـه داروهایـی کـه بـرای انـان فقـط جنبـه تسـکین و نـه درمـان‪ ،‬دارد‪ ،‬چنیـن‬ ‫بـه دردسـر بیفتنـد و بیـش از سـه دهه بایـد هنـوز درد دوران جنـگ را تحمـل‬ ‫کنند‪ .‬درعین حال باوجود نواقص دارویی در کشور‪ ،‬با کمال تاسف همه ساله‬ ‫ناظر خروج شـمار زیادی از پزشـکان حاذق کشـور به خارج هسـتیم که باز هم‬ ‫در این مـورد‪ ،‬هیـچ ممانعتـی از خـروج انان صورت نمی گیـرد؛ به ویژه اینکه این‬ ‫پزشکان‪ ،‬در کشور عزیزمان تحصیل کرده اند و از تحصیالت رایگان و مواهب‬ ‫ان برخـوردار بوده انـد و اینـک کـه بـه پزشـکی حـاذق تبدیـل شـده اند‪ ،‬نبایـد و‬ ‫سـزا نیسـت تـرک دیـار کننـد و منافـع حضـور انـان در جیـب دو کشـور متمـول‬ ‫ً‬ ‫امریکا و کانادا واریز شود‪ .‬به یقین بیش از ‪ 90‬درصد این پزشکان مهاجر‪ ،‬صرفا‬ ‫بـه جهـت رفـاه بیشـتر بـه وطن پشـت می کنند که بایـد به انـان گفت جماعت‬ ‫ً‬ ‫تو درمان و امـوزش پزشـکی جـدا و مصرانـه‬ ‫عافیت طلـب! از وزارت بهداشـ ‬ ‫می خواهیـم کـه بـه وضع دارو و پزشـک کشـور‪ ،‬هر چه زودتر سر و سـامانی دهد‬ ‫تا در این برهه حساس‪ ،‬مردم نجیب‪ ،‬شریف و صد البته بردبار کشور عزیزمان‪،‬‬ ‫بیش از ایـن در مضیقه نباشـند‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫چاپ مجالت «رشد روشن»‬ ‫ویژه دانش اموزان نابینا و کم بینا‬ ‫معـاون تولیـد و انتشـار مجلات دانش امـوزی رشـد از انتشـار دو عنـوان مجلـه‬ ‫باعنـوان «مجلات رشـد روشـن» ویـژه دانش امـوزان نابینـا و کم بینـا در سـطح‬ ‫کشـور خبـر داد‪ .‬به گـزارش پانـا؛ سـید کمال شـهابلو با اشـاره به انتشـار مجموعه‬ ‫مجالت دانش اموزی رشد در ‪ 34‬عنوان گفت‪ :‬از این میان دو عنوان داریم که‬ ‫دانش اموزان کم بینا و نابینای مقطع ابتدایی را شامل می شود‪ .‬دانش اموزان‬ ‫اسـتثنایی نیز جزو دانش اموزان کشـور بوده و مانند سـایر دانش اموزان عادی‬ ‫ش وپـرورش را دارنـد‪.‬‬ ‫حـق اسـتفاده از خدمـات و امکانـات وزارت اموز ‬ ‫ضرورت توسعه نظام رتبه بندی در نظام اقتصادی کشور‬ ‫تو پنجمین همایـش معرفـی و تجلیـل از‬ ‫قائـم مقـام وزیـر صمـت در بیسـ ‬ ‫شـرکت های برتـر ایـران (‪ )IMI100‬بـر توسـعه نظـام رتبه بنـدی شـرکت ها تا کیـد‬ ‫کـرد‪ .‬به گـزارش شـاتا؛ مهـدی نیـازی گفـت‪ :‬رتبه بنـدی شـرکت ها مبنـا و منطـق‬ ‫مهمـی دارد کـه به لطـف الهـی در حکمرانـی کشـور جایـگاه خـودش را یافتـه‬ ‫اسـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬رتبه بنـدی و اعتبارسـنجی در قالـب ‪ IMI100‬یکی از برندهای‬ ‫خـوب در این زمینـه اسـت تـا بـا طبقه بنـدی فعالیت هـای اقتصـادی مفهـوم‬ ‫جدیـدی را در نظـام حکمرانـی کشـور ایجـاد کنـد‪ .‬توسـعه نظـام رتبه بنـدی‬ ‫باعـث طیف بنـدی قوانیـن و مقـررات شـده کـه در وزارت صمـت این موضـوع‬ ‫در حال پیگیری سـت و در برنامه هـا نقـش خـود را ایفـا می کنـد و بـرای همـه‬ ‫کسـب وکارها در حال پیاده سـازی و پیگیری سـت‪.‬‬ ‫ورود ‪ ۲۰‬میلیارد نخ سیگار از مبادی غیر رسمی‬ ‫رئیـس انجمـن دخانیـات گفـت‪ :‬بـراورد مصـرف داخلـی ‪ ۸۰‬میلیارد نـخ سـیگار‬ ‫ن مالیـات‬ ‫ن از مبـادی غیر رسمی سـت و ایـ ‬ ‫بـوده کـه حـدود ‪ ۱۵‬تـا ‪ ۲۰‬میلیـارد ا ‬ ‫جدیـد فاصلـه قیمتـی تولیـد داخـل و قاچـاق را افزایـش می دهـد ‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایلنـا؛ محمدرضـا تاجـدار در نشسـت مالیـات صنعـت دخانیـات و مشـکالت‬ ‫پیشـرو‪ ،‬گزارشـی از امـار نه ماهـه سـال جـاری ارائـه داد و افـزود‪ ۵۲ :‬میلیـارد و‬ ‫‪ ۲۳۵‬میلیون نـخ تولیـد کردیـم کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه پارسـال حـدود‬ ‫‪ ۱۵‬درصد رشد تولید داشتیم‪ .‬وی افزود‪ :‬تنباکو معسل در نه ماهه سال جاری‬ ‫سـه میلیون و ‪ ۱۰۱‬هزار کیلوگرم تولید داشـتیم که در مدت مشـابه ‪ ۱۱‬درصد افت‬ ‫تولیـد تنبا کو معسـل داشـتیم‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۳۰‬درصدی بلیت پروازهای داخلی‬ ‫با تایید ستاد تنظیم بازار‬ ‫دبیـر انجمـن شـرکت های هواپیمایـی گفـت‪ :‬افزایـش حدا کثـری ‪ ۳۰‬درصـدی‬ ‫قیمـت بلیـت هواپیمـا طبـق قانـون ازاد سـازی نـرخ بلیـت هواپیمـا غیر قانونی‬ ‫نبـوده و ایـن افزایـش نـرخ بلیـت در جلسـه شـورای عالی هواپیمایـی تصویـب‬ ‫شـده بـود‪ .‬به گـزارش انـا؛ مقصـود اسـعدی سـامانی افـزود‪ :‬شـرکت ها اقدامـی‬ ‫غیر قانونـی انجـام نداده انـد و پارسـال «افزایـش ‪ ۳۰‬درصـدی قیمـت بلیـت‬ ‫هواپیما» از جلسه شورای عالی هواپیمایی که با حضور مرحوم رستم قاسمی‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬به تصویـب رسـید؛ در سـتاد تنظیـم بـازار نیـز این موضـوع بررسـی‬ ‫و مصـوب شـد؛ پـس طبـق همـان مصوبـه هـم شـرکت های هواپیمایـی در‬ ‫چند روز گذشـته نر خ هـای خـود را حدا کثـر ‪ ۳۰‬درصـد افزایـش دادنـد‪.‬‬ ‫ورود ‪ ۱۰‬داروی سنتی درمان کرونا به بازار‬ ‫مدیـرکل دفتـر طـب ایرانـی و مکمـل وزارت بهداشـت گفـت‪ ۱۰ :‬داروی سـنتی‬ ‫به عنـوان کمک درمـان در چرخـه فهرسـت دارویـی کرونـا وارد بـازار شـده و‬ ‫مورد اسـتفاده برای بیماران قرار می گیرد‪ .‬به گزارش دانشـجو؛ نفیسـه حسـینی‬ ‫یکتـا در اختتامیـه سـومین جشـنواره طـب ایرانـی‪ ،‬افـزود‪:‬در موج پنجـم کرونا‪،‬‬ ‫اسـتفاده از ظرفیـت طـب ایرانـی را نداشـته و در هفـت مرکـز ارائـه خدمـت‬ ‫داشتیم‪ .‬در موج ششم‪ ،‬با تشکیل کمیته طب ایرانی و حمایت ویژه معاونت‬ ‫درمـان وزارت بهداشـت‪ ۱۵۸« ،‬مرکـز طـب ایرانـی» به شـکل سـرپایی خدمـات‬ ‫درمانـی و مشـاوره ای ارائـه دادنـد و ا کنـون نیـز فعالیـت دارنـد‪.‬‬ ‫کارتون‬ ‫ویرات کوهلی‬ صفحه 2 ‫ترفند‬ ‫پنج نکته‬ ‫برای مدیریت بهتر جیمیل های دریافتی‬ ‫ً‬ ‫نطــور‬ ‫وقتــی صحبــت از ایمیــل به میــان می ایــد‪ ،‬معمــوال ای ‬ ‫یتــوان بــدون‬ ‫یتــوان بــا ان زیســت و نــه م ‬ ‫اســت کــه نــه م ‬ ‫ان زندگــی کــرد‪ .‬ایــن پیا مهــا بخــش مهمــی از ارتباطــات‬ ‫نهــا‬ ‫بســازی ا ‬ ‫امــروزی را تشــکیل می دهنــد؛ امــا مرت ‬ ‫یکــه می توانــد صــرف‬ ‫زمــان زیــادی را می گیــرد‪ ،‬زمان ‬ ‫انجــام کاری ســازنده تر شــود‪ .‬خوشــبختانه ا گــر جیمیــل‪،‬‬ ‫ســرویس ایمیــل منتخــب شــما باشــد‪ ،‬می توانــد امــکان‬ ‫انتشــار ســریع پیا مهــای دریافتــی را بــرای شــما فراهــم‬ ‫اورد‪ .‬ب هگــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ در جیمیــل‬ ‫افزون ههــای مفیــد زیــادی بــرای رســیدن بــه صنــدوق‬ ‫ورودی خالــی تاحدامــکان وجــود دارنــد‪ .‬نکتــه کلیــدی‬ ‫این اس ـت که ممکــن اســت کار را بــه فیلترهــای خــودکار‬ ‫و ابزارهــای دیگــر بســپارید کــه بخشــی از ســازمان دهی‬ ‫را انجــام داده و بــه شــما اجــازه می دهنــد تــا بــا انچــه‬ ‫ً‬ ‫واقعــا مهــم اســت‪ ،‬کنــار بیاییــد‪ .‬پنــج ترفنــد بــرای‬ ‫واقعیت بخشــیدن بــه صنــدوق ورودی صفــر اورده شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫‪ .۱‬دریافت جیمیل با اولویت بندی پیام ها‬ ‫ا گـر صفحـات را در جیمیـل تنظیـم نکرده ایـد‪ ،‬زمـان‬ ‫ان اسـت که ایـن کار را انجـام دهیـد‪ .‬روی نمـاد چر خ دنـده‬ ‫(بـاال سـمت راسـت در رابـط وب) کلیـک کنیـد و سـپس‬ ‫پیکربنـدی صنـدوق ورودی را انتخـاب کنیـد تـا برگزینیـد‬ ‫کـدام دسـته ها روی صفحه نمایـش داده شـوند‪ .‬جیمیـل‬ ‫سـعی می کنـد حـدس بزنـد کـدام پیا مهـا مهـم هسـتند‪،‬‬ ‫می توانیـد بـا کلیـک کـردن روی نشـانگر اهمیـت در‬ ‫ً‬ ‫سـمت چـپ هـر مکالمـه واقعـا مهـم‪ ،‬بـه ان کمـک کنیـد‪.‬‬ ‫لهـا را بیـن صفحـات بکشـید‬ ‫عالوه برایـن‪ ،‬می توانیـد ایمی ‬ ‫تـا بـه جیمیـل امـوزش دهیـد چگونـه پیام هایتـان را‬ ‫در اینـده براسـاس نـوع یـا فرسـتنده مرتـب کنـد‪ .‬بـرای‬ ‫این منظـور می توانیـد دسـته های کم اهمیـت (اجتماعـی‪،‬‬ ‫به روزرسـانی ها) را در صنـدوق ورودی خـود تـا پایـان روز‬ ‫نادیـده بگیریـد‪ ،‬سـپس چنددقیقـه را صـرف مدیریـت و‬ ‫پـردازش انبـوه ایـن پیا مهـا کنیـد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬تنظیم فیلترهای مناسب‬ ‫فیلترها یکی از راه های کلیدی برای سـازمان دهی خودکار‬ ‫پیا مهـای دریافتـی هسـتند‪ .‬بـرای تنظیم برخـی از عبارات‬ ‫جسـت وجو‪ ،‬روی فلـش روبه پاییـن در کادر جسـت وجو‬ ‫در بـاالی صفحـه کلیـک کنیـد‪ .‬سـپس روی ‪،Create filte‬‬ ‫کلیـک کـرده تـا ان را تنظیـم کنیـد؛ همچنیـن می توانیـد‬ ‫از پیـام کشـویی موجـود در کنـار هـر پیـام‪ ،‬فیلترهـای‬ ‫جدیـدی ایجـاد کنیـد‪ .‬بـرای مثـال‪ ،‬ا گـر بـا چندیـن ادرس‬ ‫ایمیـل وارد حسـاب جیمیـل خـود شـده اید‪ ،‬می توانیـد‬ ‫سهـای دیگـر را به عنـوان‬ ‫لشـده بـه ادر ‬ ‫پیا مهـای ارسا ‬ ‫تگـذاری کنیـد‪ .‬گزینـه دیگـر این اسـت که‬ ‫کم اهمیـت عالم ‬ ‫ً‬ ‫لهـای خاصی را بایگانی کنیـد و ان ها را به عنوان‬ ‫فـورا ایمی ‬ ‫نهـا در صنـدوق‬ ‫تگـذاری کنیـد‪ ،‬ا ‬ ‫خواند هشـده عالم ‬ ‫یشـوند‪ ،‬بنابرایـن کمتـر بـرای‬ ‫ورودی شـما ظاهـر نم ‬ ‫شـما کار می کننـد‪ ،‬امـا درصورت نیـاز همچنـان ازطریـق‬ ‫جسـت وجو دردسـترس خواهنـد بـود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬خالقیت با ستاره های جیمیل‬ ‫از همـان ابتـدا‪ ،‬جیمیـل از ارائـه یـک سیسـتم پوشـه‬ ‫اجتنـاب کـرده اسـت‪ .‬درعـوض می توانیـد از برچسـب ها‬ ‫بکـردن پیا مهـای خـود اسـتفاده‬ ‫و سـتاره ها بـرای مرت ‬ ‫کنیـد‪ .‬در وب روی نمـاد ‪ ،cog‬سـپس ‪ Settings‬کلیـک و‬ ‫بعـد صفحـه ‪ General‬را بـاز کنیـد‪ .‬درمجموع ‪ ۱۲‬نوع سـتاره‬ ‫مختلـف را می بینیـد کـه می توانیـد اسـتفاده کنیـد‪ .‬بـرای‬ ‫نهـا‬ ‫دردسـترس قـراردادن بیشـتر در داخـل جیمیـل‪ ،‬ا ‬ ‫را به ردیـف بـاال بکشـید‪ .‬چگونـه ایـن شـما را بـه صنـدوق‬ ‫ورودی صفـر نزدیـک می کنـد؟ بـا سـتاره گذاری و سـپس‬ ‫بایگانـی کـردن پیا مهـا‪ ،‬می توانیـد صنـدوق ورودی خـود را‬ ‫بـدون ازدسـت دادن پیا مهـای مهـم پا ک کنید‪ .‬هر دسـته‬ ‫یتـوان بـا یـک جسـت وجوی سـاده‪ ،‬ماننـد‬ ‫از سـتاره ها را م ‬ ‫«‪ »has:yellow-star‬یـا «‪ »has:green-check‬دوبـاره ظاهـر‬ ‫کـرد‪ .‬بـرای مشـاهده عبـارت جسـت وجوی مرتبـط بـا هـر‬ ‫سـتاره‪ ،‬مـاوس را روی نمـاد مربوطـه در صفحـه تنظیمـات‬ ‫قـرار دهیـد‪.‬‬ ‫هرچیز ممکن‬ ‫‪ .۴‬لغو اشتراک‬ ‫ِ‬ ‫یسـت تـا‬ ‫جیمیـل دارای یـک ویژ گـی لغـو اشـترا ک داخل ‬ ‫ب هسـرعت خـود را از لیسـت خبرنامـه و اعالن هایـی کـه‬ ‫نمی خواهیـد در ان حضـور داشـته باشـید‪ ،‬حـذف کنیـد‪.‬‬ ‫شـما بایـد یـک پیونـد لغـو اشـترا ک را در بـاالی صفحـه هـر‬ ‫ً‬ ‫پیـام سـازگار مشـاهده کنیـد‪ .‬اساسـا جیمیـل پیا مهـا را‬ ‫بـرای پیوندهـای «لغـو اشـترا ک» اسـکن کـرده و یافتـن‬ ‫نهـا را در بـاالی صفحـه بـرای شـما اسـان تر می کنـد‪ .‬برای‬ ‫ا ‬ ‫یبـرد امـا از‬ ‫شـروع‪ ،‬ایـن کار بیش ازحـد معمـول زمـان م ‬ ‫یکـه می توانیـد در اینـده در اشـترا ک های خود‬ ‫میـزان زمان ‬ ‫صرفه جویی کنید‪ ،‬شـگفت زده خواهید شـد‪ .‬برای چیزی‬ ‫حتـی جام عتـر‪ ،‬می توانیـد از یـک سـرویس لغو اشـترا ک که‬ ‫بـا جیمیـل کار می کنـد‪ ،‬اسـتفاده کنیـد‪ .‬خـب؛ ‪Unroll.me‬‬ ‫یکی از بهترین هاسـت که به شـما امکان می دهد چندین‬ ‫پیـام دریافتـی را در یـک خبرنامـه واحـد ترکیـب کنیـد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬استفاده از ‪ Inbox by Gmail‬در گوشی‬ ‫گـوگل ‪ Inbox by Gmail‬را توسـعه داده اسـت کـه می توانیـد‬ ‫از ان در اندرویـد‪ iOS ،‬و وب اسـتفاده کنیـد‪ .‬از بسـیاری‬ ‫جهـات‪ ،‬به عنـوان ‪ ۲.۰ Gmail‬عمـل می کنـد؛ اتوماسـیون‬ ‫یهـای هوشـمندتر و کنتـرل دسـتی کمتـر بـر‬ ‫بیشـتر‪ ،‬ویژگ ‬ ‫یشـوند‪ .‬بـرای اسـتفاده از‬ ‫یکـه در هـر جـا مرتـب م ‬ ‫موارد ‬ ‫‪ Inbox‬شما می توانید بدون دردسر زیاد از ان ها به صورت‬ ‫تسـرهم در یـک حسـاب کاربـری اسـتفاده کنیـد‪ .‬یکی‬ ‫پش ‬ ‫از را ههـای انجـام ایـن کار اسـتفاده از جیمیل در دسـکتاپ‬ ‫و صندوق ورودی در دسـتگاه های تلفن همراهتان است‪.‬‬ ‫یکـه خـارج از منـزل‬ ‫ایـن بـه شـما امـکان می دهـد تازمان ‬ ‫لهـای‬ ‫لهـا را ب هسـرعت مرتـب کنیـد‪ ،‬ایمی ‬ ‫هسـتید‪ ،‬ایمی ‬ ‫ً‬ ‫غیر مهم را به تعویق بیندازید تا بعدا پیام هایی را که مهم‬ ‫نیسـتند‪ ،‬سـریع حـذف یـا بایگانـی کنیـد‪ .‬به این معنا کـه‬ ‫پـس از بازگشـت‪ ،‬پیا مهـای کمتری برای پـردازش خواهید‬ ‫داشـت‪.‬‬ ‫شاتر‬ ‫ویلچر ‪Zeen‬‬ ‫با قابلیت های متنوع‬ ‫در دهه ‪« ،1970‬گرت براون» ابزاری به نام «استدی کم»‬ ‫را اختراع کرد؛ که انقالبی در زمینه تولید فیلم ایجاد کرد‪.‬‬ ‫ابداعی او‪ ،‬این امکان را به فیلم بردار می داد تا با‬ ‫وسیله‬ ‫ِ‬ ‫قراردادن دوربین در داخلش‪ ،‬طیفی وسیع از حرکات الزم‬ ‫برای ثبت تصاویری پویاتر و درحال حرکت سوژه ها فراهم‬ ‫شود‪ .‬حال‪ ،‬اخرین ساخته او دستگاهی ست به نام ‪Zeen‬‬ ‫که به کاربران دارای چالش های حرکتی کمک می کند تا‬ ‫نه تنها در اطراف حرکت کنند؛ بلکه به راحتی در مواقع لزوم‬ ‫و بنابه موقعیت؛ نشسته یا ایستاده باشند‪.‬‬ ‫‪New Atlas‬‬ ‫دانش‬ ‫چهار شنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 1401‬شماره‪2700‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تریبون‬ ‫رئیس دانشگاه تهران‪:‬‬ ‫اختیارات فعلی دانشگاه ها در شان نهاد دانشگاه نیست‬ ‫راه حل هایی برای معضل الودگی هوا‬ ‫شش فناوری که اسمان ما را پاک می کند!‬ ‫یهــای جدیــد‪ ،‬یکــی از‬ ‫توســعه فناور ‬ ‫امیدوارکننده تریــن مرزهــا بــرای بهبــود کیفیــت‬ ‫لهــای کاتالیــزوری گرفتــه تــا‬ ‫هواســت‪ .‬از مبد ‬ ‫محصــوالت مصرفــی کــه االیند ههــای کمتــری‬ ‫منتشــر می کننــد‪ ،‬همــه روش هایــی فناورانــه‬ ‫ اســت کــه برای جلوگیــری از افزایــش الودگی هوا‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫در داخــل و خار ج ازخانــه اســتفاده م ‬ ‫ب هگــزارش انــا؛ بــه بررســی شــش نــواوری و‬ ‫فنــاوری کــه از اسیب رســاندن االیند ههــای‬ ‫هــوا بــه جــو و ســامت مــا جلوگیــری می کننــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫یهــای جدیــد معمــوال ماننــد‬ ‫یکــه نواور ‬ ‫ازانجای ‬ ‫شهــا رابطــه هزینــه در مقابــل ســود‬ ‫ســایر رو ‬ ‫ندارنــد‪ ،‬به جای اینکــه از فنــاوری به عنــوان یــک‬ ‫را هحــل فرا گیــر اســتفاده کنیم‪ ،‬می خواهیــم این‬ ‫یهــا را ب هصــورت جدا گانــه موردبحــث‬ ‫نواور ‬ ‫قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫پایش و کنترل کیفیت و االینده های هوا‬ ‫یکـی از موضوعاتـی کـه بایـد همیشـگی‬ ‫بررسـی شـود پایـش کیفیـت هـوا و نظـارت‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫یسـت کـه وارد هـوا م ‬ ‫بـر االینده های ‬ ‫ً‬ ‫یهـای موجـود مسـتقیما انتشـار گازهـای‬ ‫فناور ‬ ‫گلخانـه ای را کاهـش نمی دهـد یـا الودگـی هـوا را‬ ‫از اسـمان حـذف نمی کنـد‪ ،‬بااین وجـود بخـش‬ ‫مهمـی از کنتـرل الودگی هـوا مربوط به نظارت بر‬ ‫یشـود‪ .‬منابـع‬ ‫یسـت کـه وارد هـوا م ‬ ‫االینده های ‬ ‫الودگـی ماننـد کارخان ههـا‪ ،‬نیروگا ههـا و‪ .‬بیـش‬ ‫از یـک االینـده منتشـر می کننـد‪ .‬ازطرف دیگـر‪،‬‬ ‫یهـای کنتـرل الودگـی بیـش از‬ ‫برخـی از فناور ‬ ‫یـک االینـده را کنتـرل می کننـد‪ .‬پایـش چنـد‬ ‫االینـده‪ ،‬نهادهـای نظارتـی را قـادر می سـازد تـا از‬ ‫تهـای انتشـار بـرای بسـیاری‬ ‫رعایـت محدودی ‬ ‫از االیند ههـای مختلـف اطمینـان حاصـل کنند‬ ‫و هزینـه و بـار زمانـی مرتبـط بـا پایـش الودگـی‬ ‫محیـط را کاهـش می دهـد‪.‬‬ ‫مبدل هایکاتالیزوری؛‬ ‫قاتل االینده های خطرناک هوا‬ ‫ا گـزوز وسـایل نقلیه یکـی از مهم تریـن منابـع‬ ‫الودگـی هـوا در جهـان اسـت‪ .‬درپاسـخ به‬ ‫قوانیـن سـخت گیرانه زیسـت محیطی کـه از‬ ‫دهـه ‪ ۱۹۷۰‬شـروع شـد‪ ،‬خودروهـای بنزینـی و‬ ‫لهـای کاتالیزوری مجهز شـدند‪،‬‬ ‫دیزلـی بـه مبد ‬ ‫دسـتگاهی کـه وا کنـش ا کسـایش و کاهـش‬ ‫(ردوکـس) را کاتالیـز می کنـد و االیند ههـای‬ ‫مضـرر تبدیل‬ ‫خطرنـا ک هـوا را بـه االیند ههـای ک ‬ ‫ً‬ ‫می کنـد‪ .‬امـروزه خودروهـای بنزینـی معمـوال‬ ‫دارای مبـدل سـه طرفه یـا مبـدل کاتالیـزوری‬ ‫کاهـش ا کسیداسـیون هسـتند‪ .‬این دسـتگاه ها‬ ‫بـا قـراردادن ا گـزوز درمعـرض یـک کاتالیـزور‬ ‫لسـازی‬ ‫کار می کننـد‪ ،‬مـاده ای کـه انـرژی فعا ‬ ‫موردنیـاز بـرای یک وا کنش شـیمیایی را کاهش‬ ‫یسـازد تـا‬ ‫می دهـد‪ ،‬بنابرایـن وا کنـش را قـادر م ‬ ‫مونوکسـید کربن را به دی ا کسـید کربن و ا کسید‬ ‫نیتروژن را به نیتروژن و دی ا کسید کربن تبدیل‬ ‫کنـد‪ .‬دی ا کسـید کربـن و نیتـروژن اتمسـفر هردو‬ ‫بسـیارکمتر از مونوکسـید کربـن و دی ا کسـید‬ ‫لهـای کاتالیـزوری‬ ‫نیتـروژن مضرنـد‪ ،‬پـس مبد ‬ ‫ابـزاری عالـی بـرای کاهـش اثـار زیسـت محیطی‬ ‫و سلامتی ا گـزوز خودروهـا هسـتند‪ .‬مبدل های‬ ‫کاتالیـزوری معایبـی هـم دارنـد؛ به عنوان مثـال‪،‬‬ ‫این دسـتگاه ها می تواننـد جریـان ا گـزوز را‬ ‫محـدود کـرده و بـازده سـوخت و عملکـرد‬ ‫لهـای کاتالیزوری‬ ‫خـودرو را کاهـش دهند‪ .‬مبد ‬ ‫همچنیـن دارای یـک دوره گر مشـدن هسـتند‬ ‫کـه در طـی ان خـودرو مقـدار نامحـدودی از‬ ‫الودگـی هـوا منتشـر می کند‪ .‬تولیـد این مبدل ها‬ ‫اسـیب هایی نیـز به همـراه دارد‪ ،‬چرا که بسـیاری‬ ‫لهـا بـه پالتیـن یـا پاالدیـم نیـاز دارنـد‪،‬‬ ‫از مبد ‬ ‫فلزات کمیابی که در طی فرایند پاالیش الودگی‬ ‫ایجـاد می کننـد‪.‬‬ ‫اسکرابر؛‬ ‫دستگاهی برای کنترل الودگی های صنعتی‬ ‫یسـت‬ ‫اسـکرابر نوعـی دسـتگاه کنتـرل الودگ ‬ ‫کـه االیند ههـای هـوا ماننـد دی ا کسـید گوگـرد‪،‬‬ ‫کلـر‪ ،‬سـولفید هیـدروژن و کلریـد هیـدروژن را از‬ ‫ً‬ ‫ا گزوزهـای صنعتـی حـذف می کنـد‪ .‬کال دو نـوع‬ ‫اسـکرابر وجـود دارد‪ :‬اسـکرابر مرطـوب و اسـکرابر‬ ‫خشـک‪ .‬اسـکرابرهای مرطـوب از یـک مایـع‬ ‫ً‬ ‫(معموال اب) برای جذب ذرات یا گازهای جریان‬ ‫هـوا اسـتفاده می کننـد و می تواننـد در اسـتفاده‬ ‫از انـرژی متفـاوت باشـند‪ .‬یـک اسـکرابر مرطـوب‬ ‫معمولـی کم انـرژی یـک بـرج اسـپری اسـت کـه با‬ ‫عبـور ا گـزوز از یـک ظـرف بـاز بـا سـم پاش ها برای‬ ‫توزیـع مایـع کار می کنـد‪ .‬وقتـی ا گـزوز ازطریـق‬ ‫دسـتگاه جریـان می یابـد‪ ،‬مایـع ذرات شـناور‬ ‫را می گیـرد یـا گاز موردنظـر را جـذب می کنـد‪.‬‬ ‫نصـورت‬ ‫اسـکرابرهای خشـک نیـز به همی ‬ ‫عمـل می کننـد‪ ،‬امـا این دسـتگاه ها ب هجـای‬ ‫فهـای خشـک را بـه جریـان‬ ‫پاشـش مایـع‪ ،‬معر ‬ ‫دودکش می پاشـند و گازها را قبل از ورود به جو‬ ‫خنثـی می کننـد‪ .‬اسـکرابرها ابـزار بسـیار مفیدی‬ ‫بـرای کنتـرل الودگی انـد زیـرا از اسیب رسـاندن‬ ‫االیند ههـای هـوا بـه جوامـع نزدیـک مرا کـز‬ ‫صنعتـی ماننـد نیروگا ههـا و تاسیسـات تصفیـه‬ ‫اب جلوگیـری می کننـد‪ .‬عالو هبـران‪ ،‬رونـد‬ ‫تولیـد را مختـل نمی کننـد و اجـازه می دهنـد تـا‬ ‫فعالیت های اقتصادی و صنعتی بدون افزایش‬ ‫متناسـب الودگـی هـوا ادامـه یابـد‪.‬‬ ‫جایگزینیسالم‬ ‫برای ترکیبات تخریب کننده الیه ازن‬ ‫پروتکل مونترال که در سال‪ ۱۹۸۷‬به امضا رسید‪،‬‬ ‫به تدریج تولید و اسـتفاده از کلروفلوئوروکربن ها‬ ‫نهـا (‪ )HCFC‬را‬ ‫(‪ )CFC‬و هیدروفلوئوروکرب ‬ ‫کـه هـر دو الیـه ازن را تخریـب می کننـد‪ ،‬حـذف‬ ‫ً‬ ‫کـرد؛ ‪CFC‬هـا و ‪HCFC‬هـا معمـوال به عنـوان‬ ‫یشـدند‪،‬‬ ‫حلال‪ ،‬پیشـران و مبـرد اسـتفاده م ‬ ‫پـس مـا نیـاز بـه ایجـاد جایگزین هایـی داشـتیم‬ ‫کـه همـان هـدف را بـراورده می کردنـد‪ ،‬امـا‬ ‫پتانسـیل تخریـب الیـه ازن (‪ )ODP‬بسـیارکمتری‬ ‫نهـا (‪)HFC‬‬ ‫داشـتند‪ .‬امـروزه هیدروفلوئوروکرب ‬ ‫نهـای اصلـی ‪ CFC‬و ‪HCFC‬‬ ‫یکـی از جایگزی ‬ ‫هسـتند‪ .‬نا مهـا ممکـن اسـت کمـی گیج کننـده‬ ‫باشـند امـا به طورخالصـه ‪HFC‬هـا کلـر ندارنـد‬ ‫کـه تاحدزیـادی مسـئول اسیب رسـاندن بـه‬ ‫الیـه اوزون اسـت‪ .‬دردسـترس بودن ‪HFC‬‬ ‫نهـا به دلیـل موفقیـت‬ ‫هـا و سـایر جایگزی ‬ ‫چشـمگیر پروتـکل مونتـرال اسـت‪ ،‬زیـرا مـا‬ ‫توانسـتیم تولیـد ‪ CFC‬و ‪ HCFC‬را بـدون‬ ‫ازدسـت دادن عملکـرد مربوطـه خـود متوقـف‬ ‫یضـرر نیسـتند‪.‬‬ ‫نحـال‪HFC ،‬هـا ب ‬ ‫کنیـم‪ .‬باای ‬ ‫یکـه ایـن مـواد بـه الیـه اوزون اسـیب‬ ‫درحال ‬ ‫بو هوایـی کمـک‬ ‫نمی رسـانند‪ ،‬بـه تغییـرات ا ‬ ‫یتـر از ‪CFC‬‬ ‫می کننـد؛ ‪HFC‬هـا در جـو طوالن ‬ ‫هـا و ‪HCFC‬هـا زندگـی می کننـد‪ ،‬به این معنا کـه‬ ‫بو هوایـی جهانـی‬ ‫نهـا بـر تغییـرات ا ‬ ‫اثـرات ا ‬ ‫یمـدت اسـت‪ .‬اتمسـفر سیسـتم‬ ‫نیـز طوالن ‬ ‫ً‬ ‫یسـت کـه دائمـا درحال تکامل‬ ‫بسـیار پیچیده ا ‬ ‫اسـت و انتشـار گازهـای گلخانـه ای کـه مـا تولیـد‬ ‫می کنیـم بایـد به همین ترتیـب سـازگار شـود‪.‬‬ ‫ا کنـون برنامه هایـی بـرای گسـترش پروتـکل‬ ‫مونتـرال بـرای شـامل ‪HFC‬هـا وجـود دارد زیـرا‬ ‫جایگزین هایـی بـرای ایـن مـواد نیـز وجـود دارد‪.‬‬ ‫غافل نشدن از االیندگی‬ ‫اجاق گازها و بخاری ها‬ ‫الودگـی هـوا فقـط یـک مسـئله در فضـای بـاز‬ ‫نیست‪ .‬هرساله ‪ ۳.۸‬میلیون نفر به دلیل الودگی‬ ‫هوای داخل خانه و شیوه های نا کارامد اشپزی‬ ‫نابهنـگام جـان خـود را از دسـت می دهنـد‪.‬‬ ‫بیشـتر ایـن مرگ ومیرهـا ناشـی از سـوزاندن‬ ‫سوخت جامد یا نفت سفید در فضاهای بسته‬ ‫یشـود سـطح ذرات معلـق‬ ‫اسـت کـه باعـث م ‬ ‫یهـا‬ ‫بـه سـطوح خطرنـا ک افزایـش یابـد‪ .‬نواور ‬ ‫قهـا و سـوخت های جایگزیـن‪،‬‬ ‫در طراحـی اجا ‬ ‫پخت وپـز را بسـیار کارامدتـر کـرده و میـزان ذرات‬ ‫معلـق تولیدشـده در خان ههـا را کاهـش داده‬ ‫قهـای زیسـت توده می تواننـد بـه‬ ‫اسـت‪ .‬اجا ‬ ‫نهـا یـا محفظ ههـای احتـراق‬ ‫احتـراق ثانویـه‪ ،‬ف ‬ ‫عایـق مجهـز شـوند که سـوخت مصرف نشـده را‬ ‫یسـوزاند و االیند ههـای باقی مانـده را تهویـه‬ ‫م ‬ ‫قهـای‬ ‫می کننـد‪ .‬درنهایـت می خواهیـم از اجا ‬ ‫نهـا پل ههـای‬ ‫زیسـت توده دور شـویم‪ ،‬امـا ای ‬ ‫خوبـی بـرای کشـورهای بـا درامـد پاییـن و‬ ‫متوسـط هسـتند که در ان ها برق یا گاز طبیعی‬ ‫یشـود‪ .‬گرمایـش عالوه بر‬ ‫ب هطـور ثابـت عرضه نم ‬ ‫پخت وپـز باعـث الودگـی هـوای داخـل خانـه‬ ‫نهـای خورشـیدی و‬ ‫یشـود‪ .‬اب گرم ک ‬ ‫نیـز م ‬ ‫سیسـتم های گرمایـش و سـرمایش خورشـیدی‬ ‫غیرفعـال‪ ،‬ضـرورت مصـرف سـوخت جامـد را‬ ‫یهـای بهبودیافتـه‬ ‫کاهـش می دهنـد و طراح ‬ ‫شهـا‪ ،‬می تواننـد بـه‬ ‫تهویـه‪ ،‬ماننـد هـود و دودک ‬ ‫دفـع االیند ههـای هـوای داخـل خانـه کمـک‬ ‫کننـد‪.‬‬ ‫محصوالت مصرفی و مصالح ساختمانی‬ ‫بدون ‪VOC‬‬ ‫حـال می خواهیـم بـه نـواوری دیگـری کـه‬ ‫الودگـی هـوای داخـل خانـه را کاهـش می دهـد‪،‬‬ ‫بپردازیـم‪ :‬اسـتفاده از محصـوالت مصرفـی و‬ ‫مصالح سـاختمانی که ترکیبات الی فرار کمتری‬ ‫منتشـر می کننـد‪ .‬بسـیاری از محصوالتـی کـه‬ ‫گهـا‪،‬‬ ‫مـا هـرروز اسـتفاده می کنیـم‪ ،‬ازجملـه رن ‬ ‫پا ک کنند ههـا‪ ،‬چسـب ها‪ ،‬درزگیرهـا و ‪...‬‬ ‫ترکیبـات الـی فـرار خـارج از گاز (‪ )VOCs‬ایجـاد‬ ‫می کننـد‪ .‬باتوج هبـه نگرانی هایـی کـه دربـاره‬ ‫اثـرات انتشـارات‪ ،‬محصـوالت مصرفـی و مصالـح‬ ‫سـاختمانی بیشـتری وجـود دارد بایـد ب هسـمت‬ ‫توسـعه محصوالتـی حرکـت کنیـم کـه به عنـوان‬ ‫مـواد کم انتشـار یـا حتـی بـدون ترکیبـات الـی فرار‬ ‫یشـوند‪ .‬دسـتورالعمل های ارائ هشـده‬ ‫تاییـد م ‬ ‫توسـط وزارت بهداشـت عمومـی کالیفرنیـا و‬ ‫یتـوان بـرای تعییـن اینکـه ایـا یـک‬ ‫‪ ASTM‬را م ‬ ‫محصـول کـم انتشـار اسـت یـا خیـر‪ ،‬اسـتفاده‬ ‫یهـا بـرای کنتـرل‬ ‫یکـه ایـن نواور ‬ ‫کـرد‪ .‬ازانجای ‬ ‫الودگـی هـوای داخـل خانـه بسـیارمهم اند‪ ،‬برای‬ ‫اسـتفاده از مصالـح سـاختمانی و محصـوالت‬ ‫مصرفی کم انتشـار به عنوان بخشـی از استراتژی‬ ‫کیفیـت هـوای داخـل سـاختمان بـه تعریـف‬ ‫اسـتاندارد نیـاز دارنـد‪.‬‬ ‫توسعه بیش از ‪ 790‬محصول فناورانه بومی در حوزه سالمت‬ ‫س ــرمایه گذاری در بخ ــش بهداشـ ـت ودرمان‬ ‫نه تنه ــا ی ــک خواس ــته همگان ــی‪ ،‬بلک ــه ی ــک‬ ‫اولوی ــت مه ــم ب ــرای هم ــه جوام ــع اس ــت‪.‬‬ ‫نح ــوزه کارب ــردی ک ــه هم ــه جامعه‬ ‫توس ــعه ای ‬ ‫مخاط ــب ان هس ــتند از جمل ــه ش ــاخص های‬ ‫توس ــعه یافتگی کشورهاس ــت؛ اما نگاه به حوزه‬ ‫ً‬ ‫س ــامت نبای ــد صرف ــا در بهداشـ ـت ودرمان‬ ‫خالص ــه ش ــود بلک ــه باتوج هب ــه اهمیت ــی ک ــه‬ ‫سالمت در ابعاد مختلف زندگی مردم دارد باید‬ ‫به حوزه س ــامت با دید توسعه همه جانبه ان‪،‬‬ ‫ن ــگاه کنی ــم‪ .‬این ب ــاور عموم ــی وج ــود دارد که‬ ‫وضعیت س ــامت جامعه و عملک ــرد اقتصادی‬ ‫کش ــور به هم وابسته هس ــتند و درهم تنیده اند‪.‬‬ ‫نه ــا‪ ،‬ب ــه‬ ‫به همین دلی ــل غفل ــت از هرک ــدام ا ‬ ‫بخ ــش دیگ ــر اس ــیب وارد می کن ــد؛ پ ــس در‬ ‫یه ــای مس ــئوالن ب ــرای توس ــعه‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫اقتص ــاد دانش بنیان باید ب ــه این حوزه کلیدی‬ ‫توج ــه ویژه ای ص ــورت گیرد‪ .‬البته ش ــرکت های‬ ‫نح ــوزه‬ ‫دانش بنیان ــی ه ــم هس ــتند ک ــه درای ‬ ‫فعالی ــت می کنن ــد و براس ــاس اخری ــن ام ــار‬ ‫تش ــده توس ــط مرکز ش ــرکت ها و موسسات‬ ‫ثب ‬ ‫دانش بنی ــان معاونت علمی‪ ،‬فن ــاوری و اقتصاد‬ ‫دانش بنی ــان ریاسـ ـت جمهوری ا کن ــون ‪۴۷۸‬‬ ‫مجموعه در حوزه دارو و فراورده های پیش ــرفته‬ ‫ح ــوزه تش ــخیص و درم ــان و ‪ ۳۱۹‬ش ــرکت در‬ ‫عرص ــه تولی ــد وس ــایل‪ ،‬ملزوم ــات و تجهی ــزات‬ ‫پزش ــکی فعالی ــت می کنن ــد و موردحمای ــت‬ ‫ق ــرار دارن ــد ام ــا یک ــی از حلق هه ــای اثرگ ــذار‬ ‫نب ــازار‪ ،‬اتصال عرضه کنن ــدگان محصوالت‬ ‫درای ‬ ‫یس ــت ک ــه در بخش‬ ‫و خدم ــات ب ــه متقاضیان ‬ ‫دولت ــی و خصوص ــی ب ــه این محص ــوالت نی ــاز‬ ‫دارن ــد‪ .‬برهمین اس ــاس کارگ ــزاران فن ــاوری‬ ‫ب ــه می ــدان امدن ــد ت ــا ای ــن اتص ــال س ــریع تر و‬ ‫پایدارت ــر ش ــکل گی ــرد‪ .‬بازیگ ــران ب ــازار س ــامت‬ ‫ه ــم از ای ــن توانمن ــدی اس ــتفاده و تا کن ــون‬ ‫نح ــوزه‪ ۲۵۲ ،‬محص ــول‬ ‫ش ــرکت ها و فع ــاالن ای ‬ ‫و خدم ــت خ ــود را ب ــرای ورود ب ــه ب ــازار تقاض ــا‬ ‫عرض ــه کرده ان ــد‪ .‬ط ــی س ــال های اخی ــر و ب ــا‬ ‫ش ــکل گیری زیسـ ـت بوم فن ــاوری و ن ــواوری‪،‬‬ ‫ح ــوزه «فناوری اطالع ــات» و «طراح ــی و تولید‬ ‫نرم افزاره ــای رایانـ ـه ای» رش ــد قابل توجه ــی را‬ ‫تجرب ــه ک ــرد‪ .‬رونق ب ــازار به گونـ ـه ای بود ک ــه اثار‬ ‫ان محس ــوس در زندگی مردم احس ــاس ش ــد و‬ ‫صنایع مرتبط ب ــا این حوزه توانس ــتند نیازهای‬ ‫خ ــود را ب هش ــکل بوم ــی و ب ــا تولی ــدات داخل ــی‬ ‫تامین کنند‪ .‬ب هگ ــزارش معاونت علمی‪ ،‬فناوری‬ ‫و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری؛ بازاری‬ ‫ک ــه اقتصاددان ــان معتقدن ــد از عوام ــل اصل ــی‬ ‫رش ــد کش ــورهای مختل ــف و توس ــعه بازاره ــای‬ ‫نه ــا فن ــاوری اطالع ــات‬ ‫یس ــت‪ .‬ب هب ــاور ا ‬ ‫مال ‬ ‫و ارتباط ــات ب ــا تس ــهیل مب ــادالت مال ــی نقش‬ ‫تس ــهیلگر و س ــرعت دهنده ب ــه تب ــادالت مالی‬ ‫را ب ــازی می کنن ــد‪ .‬در اثب ــات اهمی ــت این حوزه‬ ‫همی ــن ب ــس ک ــه در دنی ــا ب ــاوری وج ــود دارد‬ ‫مبنی براینک ــه کن ــدی رش ــد اقتص ــادی در‬ ‫بازاره ــای مال ــی کش ــورهای درحال توس ــعه‬ ‫ب ــه نا کارام ــدی و توس ــعه نیافتگی بخ ــش‬ ‫فن ــاوری اطالع ــات و ارتباط ــات مرتب ــط اس ــت‪.‬‬ ‫یش ــود‬ ‫به همین دلی ــل ب ــه کش ــورها توصی ــه م ‬ ‫ک ــه اصالح ــات نظام من ــد این بخ ــش را ب ــرای‬ ‫دس ــتیابی به رش ــد اقتصادی بیش ــتر و سریع تر‬ ‫یس ــت که‬ ‫اغ ــاز کنن ــد‪ .‬ای ــران ه ــم از کشورهای ‬ ‫یس ــت این روند اصالح ــی را اغاز کرده‬ ‫چندسال ‬ ‫اس ــت ک ــه با ش ــکل گیری زیسـ ـت بوم فن ــاوری و‬ ‫یت ــر و ب ــا هم افزایی‬ ‫ن ــواوری این اقدام ــات جد ‬ ‫یت ــوان گف ــت این حوزه‬ ‫بیش ــتر دنبال ش ــد و م ‬ ‫یس ــت ک ــه ب ــا گذش ــت‬ ‫یک ــی از عرصه های ‬ ‫اندک زمان ــی از اغ ــاز گفتم ــان علم و فن ــاوری در‬ ‫ته ــای ویژه دولتی ب ــه یکی از‬ ‫کش ــور و با حمای ‬ ‫حوزه های ش ــاخص و توس ــعه یافته زیسـ ـت بوم‬ ‫فناوری و نواوری بدل شـــده است‪ .‬براین اساس‬ ‫ا کن ــون فعالی ــت ‪ ۱۷۷۲‬مجموع ــه دانش بنیان‬ ‫کش ــورمان دراین حوزه به ثبت رسیده که تعداد‬ ‫قابل توجه ــی از نخبگان و متخصص ــان بومی را‬ ‫در دل خـــود جـــای داده اســـت‪ .‬فناورانی که در‬ ‫پنج ح ــوزه تولید برنامه های کارب ــردی‪ ،‬طراحی‬ ‫پلتف ــرم‪ ،‬تامی ــن زیرس ــاخت‪ ،‬تامی ــن امنی ــت‬ ‫فض ــای تب ــادل اطالع ــات و تولی ــد انیمیش ــن و‬ ‫یه ــای ویدئویی ب ــه تولید محص ــول و ارائه‬ ‫باز ‬ ‫خدمات مش ــغول هس ــتند‪.‬‬ ‫رئیس دانشـــگاه تهران باتا کیدبراینکه اختیارات فعلی دانشـــگاه ها در شان‬ ‫نهاد دانشـــگاه نیســـت‪ ،‬گفـــت ‪ :‬اختیـــارات هیئت هـــای امنای دانشـــگاه ها‬ ‫رنگ باخته اســـت‪ .‬به گـــزارش روابط عمومی دانشـــگاه تهران؛ ســـید محمد‬ ‫مقیمـــی در نشســـت روســـای دانشـــگاه های بزرگ کشـــور با رئیـــس دیوان‬ ‫محاســـبات کشـــور کـــه در محـــل ایـــن دیـــوان برگـــزار شـــد بـــا قدردان ــی از‬ ‫همـــکاری و رویکرد دیوان محاســـبات کشـــور درزمینه پیشـــگیری‪ ،‬اموزش‬ ‫و ارتقـــای نظارت در کشـــور‪ ،‬افـــزود‪ :‬ایده هیئت امنایی شـــدن دانشـــگاه ها‬ ‫ایده بســـیارخوبی بود که از ســـال های دور بـــرای اولین بـــار در قانون برنامه‬ ‫چهـــارم توســـعه گنجانـــده شـــد و در قانـــون برنامـــه پنجـــم هـــم تاحدودی‬ ‫توانســـت اختیـــارات دانشـــگاه ها را تامین کنـــد‪ .‬وی افزود‪ :‬امـــا به مرورزمان‬ ‫یک ــه‬ ‫اختیـــارات هیئت هـــای امنـــای دانشـــگاه ها رنـــگ باخـــت تاجای ‬ ‫هیئت های امنـــا جزاینکه یک خـــوان اضافه در فرایند اجرایی دانشـــگاه ها‬ ‫ایجـــاد کرده انـــد‪ ،‬کارکرد چندانـــی ندارند‪ .‬رئیس دانشـــگاه تهران افـــزود‪ :‬ا گر‬ ‫بخواهیـــم یـــک موضـــوع ســـاختاری و بودجـــه ای را در دانشـــگاه عملیاتی‬ ‫کنیـــم‪ ،‬درصورتی که هیئت امنای دانشـــگاه هـــم ان را تصویـــب کند‪ ،‬مصوبه‬ ‫درصورتـــی قابلیـــت اجرا دارد کـــه تایید ســـازمان برنامه وبودجه یا ســـازمان‬ ‫امـــور اداری و اســـتخدامی را داشـــته باشـــد‪ .‬این درحالی ســـت که تایید این‬ ‫دو ســـازمان بـــرای ســـایر دســـتگاه های اجرایـــی کـــه فاقـــد هیئت امن ــا هم‬ ‫هســـتند‪ ،‬وجـــود دارد‪ ،‬بنابرایـــن امـــروز ســـایر دســـتگاه های اجرایـــی فاقد‬ ‫هیئت امنا از اختیارات بیشـــتری نسبت به دانشـــگاه ها بهره مند هستند و‬ ‫اختیارات فعلی روسای دانشـــگاه ها در شان نهاد دانشگاه نیست‪ .‬مقیمی‬ ‫با بیان مطالبه تحقق اســـتقالل مالـــی و اداری دانشـــگاه ها در برنامه هفتم‬ ‫توســـعه‪ ،‬تصریـــح کرد‪ :‬وقتـــی صحبـــت از اســـتقالل اداری و مالی دانش ــگاه‬ ‫می کنیـــم گاهی این تلقـــی برای برخی ایجاد می شـــود که منظور اســـتقالل‬ ‫دانشـــگاه از حا کمیت است‪ .‬این درحالی ســـت که وقتی صحبت از استقالل‬ ‫می شـــود‪ ،‬به معنای ان نیســـت که می خواهیـــم از حا کمیـــت وا گرایی کنیم‬ ‫بلکـــه خواهـــان اختیـــارات حداقـــل همانند شـــرکت های دولتی هس ــتیم‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬دانشـــگاه ها را یکی از ســـالم ترین دســـتگاه های اجرایی ازنظر ســـامت‬ ‫اداری و مالی دانســـت و اظهار داشـــت‪ :‬رهبر معظم انقـــاب‪ ،‬رئیس جمهور‬ ‫و مجلس شـــورای اسالمی انتظار دارند دانشـــگاه ها توسعه کشور را ازطریق‬ ‫ارتقای علـــم و فناوری تحت تاثیر قرار دهند‪ .‬تقاضای روســـای دانشـــگاه ها‬ ‫این اســـت که اختیـــارات دانشـــگاه متناســـب با انتظـــاری که از دانشـــگاه ها‬ ‫مـــی رود‪ ،‬تنظیم شـــود و به تناســـب این انتظـــار‪ ،‬اختیـــارات و حمایت های‬ ‫مـــادی و معنـــوی الزم از دانشـــگاه ها به عمل ایـــد‪ .‬وی در عین درخواس ــت‬ ‫عنایـــت ویـــژه دربـــاره اســـتقالل اداری و مالـــی دانشـــگاه ها در برنامه هفتم‬ ‫توســـعه‪ ،‬افـــزود‪ :‬بـــا نظارت های دیوان محاســـبات کشـــور مشـــکلی نداریم‬ ‫و حتـــی تحقـــق اســـتقالل اداری و مالـــی دانشـــگاه نیـــز منافاتی با اســـتمرار‬ ‫نظارت هـــای دیوان محاســـبات نـــدارد‪ .‬بـــرای امر نظارت چنـــان جایگاهی‬ ‫قائـــل هســـتیم کـــه دانشـــگاه تهـــران بـــرای اولین بـــار بیـــن دانشـــگاه های‬ ‫کشـــور‪ ،‬نســـبت به راه اندازی اداره کل حسابرســـی داخلی اقدام کرده است؛‬ ‫چرا کـــه اعتقـــاد داریـــم قبل ازاینکه دیوان محاســـبات‪ ،‬ســـازمان بازرس ــی و‬ ‫نهادهـــای نظارتـــی بخواهند دانشـــگاه را حساب کشـــی کنند‪ ،‬مـــا خودمان‬ ‫ضمن رســـیدگی به نحوه عملکرد اداری و مالی واحدهای دانشـــگاه‪ ،‬اولین‬ ‫اقدام کننـــده و گزارش دهنده تخلفات باشـــیم‪ .‬وی خاطرنشـــان کرد‪ :‬برخی‬ ‫مدیـــران اجرایی گمان می کنند ا گـــر گزارش تخلفاتشـــان را ارائه دهند‪ ،‬گویا‬ ‫ضعـــف مدیریتـــی و کوتاهـــی ان هـــا در مدیریـــت تداعی می شـــود‪ ،‬امـــا این‬ ‫یک برداشـــت اشـــتباه اســـت که در برخی مدیران وجود دارد‪ .‬در دانش ــگاه‬ ‫تهـــران معتقد هســـتیم باید خودمـــان گزارش هـــا را تهیه و اقـــدام کنیم‪ .‬لذا‬ ‫ً‬ ‫اعتقـــاد داریـــم نظارت های داخلـــی و بیرونی حتما تقویت شـــود و توس ــعه‬ ‫پیـــدا کند‪ .‬وی بااشـــاره به یک ســـری ابهامات همیشـــگی در احـــکام قانون‬ ‫بودجـــه‪ ،‬ایـــن ابهامات را مایـــه زحمـــت و اتالف وقت برای مدیـــران اجرایی‬ ‫دانســـت و گفـــت‪ :‬ابهامـــات احـــکام بودجـــه باعـــث می شـــود کـــه هرس ــاله‬ ‫به دنبال استفســـاریه از معاونت قوانین مجلس شـــورای اســـامی و شورای‬ ‫نگهبـــان و یـــا مراجع نظارتی باشـــیم‪ .‬به عنوان نمونه تا ‪ ۷‬ماه نخســـت دوره‬ ‫جدیـــد مدیریـــت دانشـــگاه تهـــران‪ ،‬چالـــش اساســـی درخصـــوص افزای ــش‬ ‫حقـــوق اعضـــای هیئت علمی وجـــود داشـــت و دراین مدت ذهن روس ــای‬ ‫ً‬ ‫دانشـــگاه ها عمدتـــا متمرکـــز براین بودکـــه احـــکام صـــادره اصـــاح ش ــود یا‬ ‫نشـــود‪ .‬رئیـــس دانشـــگاه تهـــران همچنین گفـــت‪ :‬تقاضـــا داریـــم در قانون‬ ‫بودجـــه ‪ ،۱۴۰۲‬دیوان محاســـبات که نماینده ای هم در کمیســـیون تلفیق‬ ‫بودجـــه دارد‪ ،‬در حـــوزه ابهام زدایـــی از احکام قانون بودجـــه به ویژه انجا که‬ ‫دربـــاره دانشگاه هاســـت‪ ،‬عنایـــت ویـــژه داشـــته باشـــد‪ .‬وی دربـــاره کمب ــود‬ ‫اعتبـــارات پایان ســـال نیز گفت‪ :‬ســـال گذشـــته باتوجه بـــه غیرواقعی بودن‬ ‫پیش بینی هـــای بودجـــه ای و تغییراتـــی کـــه درزمینـــه حقـــوق و دســـتمزد‬ ‫داشـــتیم‪ ،‬شـــاهد تخصیـــص ‪ ۱۱۵‬درصـــدی بودجـــه دانشـــگاه ها در پای ــان‬ ‫ســـال بودیـــم‪ .‬از دیـــوان محاســـبات کشـــور درخواســـت داریـــم تـــا ضم ــن‬ ‫رســـیدگی بـــه ترک فعـــل دســـتگاه های ذی ربـــط در انجـــام تکالیـــف قانونی‬ ‫درخصـــوص میـــزان و تاخیر بودجه هـــای دانشـــگاه ها‪ ،‬باعنایت بـــه کمبود‬ ‫بودجه دانشـــگاه ها برای تامین اعتبـــارات ضروری و فـــوری همچون تغذیه‬ ‫دانشـــجویی و خدمات رفاهـــی دانشـــجویان‪ ،‬نهادهای بودجـــه ای و مالی‬ ‫را بـــرای تامیـــن نیازهـــای حداقلـــی دانشـــگاه ها مکلف ســـازد تـــا تخصیص‬ ‫اعتبـــارات پایـــان ســـال را حداقل بـــه ‪ ۱۲۰‬درصـــد برســـانند تا دانشـــگاه ها از‬ ‫بحـــران مالـــی ســـال عبـــور کننـــد‪ .‬وی دربـــاره زمینه همـــکاری دانشـــگاه ها‬ ‫ته ــای‬ ‫بـــا دیـــوان محاســـبات کشـــور‪ ،‬بـــرای همـــکاری در بخـــش فعالی ‬ ‫پیشـــگیری اعـــام امادگی کـــرد و افزود‪ :‬دانشـــگاه ها امادگـــی دارند در بحث‬ ‫فرهنگ ســـازی و امـــوزش و پیشـــگیری از تخلفـــات و همچنیـــن توس ــعه و‬ ‫تقویـــت رویکردهـــای علمی به دیوان محاســـبات کشـــور کمـــک کنند‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫تشخیص سریع ویروس کرونا با استفاده از نانوحسگرها‬ ‫محققــان دانشــگاه علــم و فنــاوری نــروژ (‪ )NTNU‬بــا همــکاری پژوهشــگرانی‬ ‫از دانش ــگاه متروپولیت ــن اس ــلو (‪ )Oslomet‬و دانش ــگاه تبری ــز موف ــق ش ــدند‬ ‫با اس ــتفاده از نانوحس ــگرها روش ــی جدی ــد ب ــرای تش ــخیص وی ــروس کرون ــا‬ ‫در نمونه ه ــای خ ــون اج ــرا کنن ــد‪ .‬به گ ــزارش ایرن ــا؛ روش های ــی ک ــه ب ــرای‬ ‫تش ــخیص و جلوگی ــری از ش ــیوع وی ــروس کرون ــا اس ــتفاده ش ــده‪ ،‬در سراس ــر‬ ‫جه ــان تقریب ــا یکس ــان اس ــت‪ .‬روش پی سـ ـی ار گ ــران‪ ،‬زمان ب ــر؛ ام ــا دقی ــق‬ ‫اس ــت ک ــه در ان ‪ DNA‬وی ــروس در غش ــاهای مخاط ــی م ــا تش ــخیص داده‬ ‫می ش ــود‪ .‬روش انتی ب ــادی اطالعات ــی درمورداینک ــه ای ــا وی ــروس در ب ــدن‬ ‫داری ــم‪ ،‬نش ــان نمی ده ــد؛ پ ــس ی ــک روش س ــاده و مقرون به صرف ــه ب ــرای‬ ‫تشـــخیص ویـــروس کـــه نتیجـــه ســـریع را ارائـــه می دهـــد‪ ،‬مفیـــد خواه ــد‬ ‫بـــود‪ .‬امیـــر مغـــول؛ محقـــق از دانشـــگاه متروپولیتـــن اســـلو در این زمین ــه‬ ‫گف ــت‪ :‬تحقیق ــات زی ــادی روی یافت ــن روش های ــی ب ــرای جداس ــازی س ــریع‬ ‫اف ــراد ال ــوده متمرک ــز ش ــده ک ــه می توان ــد زنجی ــره عفون ــت را از بی ــن بب ــرد‪.‬‬ ‫نانوحســـگرها به دلیـــل خاصیـــت منحصر به فـــرد خـــود بـــرای تشـــخیص‬ ‫فوق الع ــاده س ــریع ذرات مانن ــد ویروس ه ــا‪ ،‬توج ــه زی ــادی را ب ــه خ ــود جل ــب‬ ‫کرده انـــد‪.‬‬ ‫اغازبه فعالیت قطار هیدروژنی در چین‬ ‫در چی ــن قط ــاری هیدروژن ــی فعالی ــت خ ــود را اغ ــاز ک ــرده ک ــه ب ــا س ــرعت‬ ‫‪ ۱۶۰‬کیلومتر برســاعت حرکــت می کنــد و شــامل چهــار وا گــن اســت‪ .‬ب هگــزارش‬ ‫مه ــر؛ بزرگ تری ــن تولید کنن ــده وس ــایل نقلیه ریل ــی‪ ،‬قط ــار راه ان ــدازی ک ــرده‬ ‫ک ــه ب ــا کم ــک س ــلول س ــوختی هیدروژن ــی هم ــراه ب ــا ابرخ ــازن کار می کن ــد و‬ ‫ســـریع ترین قطـــار هیدروژنـــی زمـــان حاضـــر به حســـاب می ایـــد‪ .‬وس ــیله‬ ‫ب ــدون االیندگ ــی مذک ــور ب ــا هم ــکاری دو ش ــرکت دولت ــی ‪ CRRC‬و «چنگ ــدو‬ ‫ریــل ترانزیــت» توســعه یافتــه و نخســتین قطــار مســافری چینی ســت کــه بــا‬ ‫هیــدروژن کار می کنــد و می توانــد بــا هربــار شــارژ مســافت ‪ ۶۰۰‬کیلومتــر را طــی‬ ‫کن ــد‪ .‬ای ــن قط ــار فق ــط اب تولی ــد می کن ــد‪ .‬عالوه بر انچ ــه گفت ــه ش ــد؛ وس ــیله‬ ‫نقلی ــه ریل ــی مذک ــور به ط ــور خ ــودران حرک ــت می کن ــد‪ ،‬مجه ــز ب ــه فن ــاوری‬ ‫‪ ۵G‬اســت‪ ،‬دارای سیســتم حرکــت و توقــف و بازگشــت بــه دپــوی اتوماتیــک‬ ‫اس ــت‪ .‬در حال حاض ــر الم ــان در این ح ــوزه پیشروس ــت و از س ــال گذش ــته‬ ‫ح ــدود ‪ ۱۴‬قط ــار هیدروژن ــی ‪ Alstom‬مش ــغول س ــرویس رس ــانی دارد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫چهار شنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 1401‬شماره‪2700‬‬ ‫مفقودی‬ ‫جبـک مـدل‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری تیبـا ‪ 2‬ها ‬ ‫‪ 1400‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪244 -36‬ن‪ 62‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ M15/9159027‬و شـماره شاسـی ‪ NAS821100M1304573‬بـه‬ ‫مالکیـت علیرضـا پایند هفـر با کد ملـی ‪ 0700319980‬مفقود شـده و‬ ‫از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪244‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری پراید دوگانه سـوز به رنگ سـفید مدل‬ ‫‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪112 -98‬ج‪ 75‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 5409231‬بـه مالکیـت مریـم سـلطان زادیان بـا شـماره ملـی‬ ‫‪ 4539915614‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫ا گهی دعوت افراز‬ ‫چون خانم دربی بی ریگی فیروزابادی احدی از ورثه مرحوم حسین جنگی فیروز ابادی یکی از مالکین‬ ‫مشـاعی پلا ک ‪ 674‬اصلـی قسـمتی از مزرعـه و قنـات ابتـرش واقـع در بخـش چهـار بلوچسـتان شـهر‬ ‫خـاش تقاضـای افـراز قسـمتی از سـهمی خـود از پلا ک مرقـوم را بـه اسـتناد قانـون افـراز و فـروش املا ک‬ ‫مشـاع مصـوب سـال ‪ 1357‬از ایـن اداره کـرده و در ذیـل تقاضـای افـراز خویـش‪ ،‬اعالم داشـته که به دیگر‬ ‫مالکین مشـاعی دسترسـی ندارد و ادرس انها مشـخص نمی باشـد‪ ،‬لذا مراتب طبق ماده ‪ 18‬ائین نامه‬ ‫اجرائی مفاد اسـناد رسـمی الزم االجرا ا گهی می شـود و از کسـانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و‬ ‫یـا تمایـل بـه افـراز دارنـد‪ ،‬دعـوت بـه عمل می اید تا در سـاعت ‪8‬صبح روز دوشـنبه مـورخ ‪1401/11/17‬‬ ‫در ایـن اداره و یـا در محـل وقـوع ملـک مزبـور حضـور بهـم رسـانند تـا بـا حضـور و نظـارت انان‪ ،‬عمـل افراز‬ ‫برابـر مقـررات صـورت پذیـرد‪ .‬یـاداور می گـردد عـدم حضـور‪ ،‬مانع از انجـام عمل افراز نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/11/05 :‬‬ ‫مجید جمشیدی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان خاش‬ ‫م الف ‪105‬‬ ‫ا گهی ابالغ دادخواست و ضمائم‬ ‫خواهـان مریـم فر ج لطیـف دادخواسـتی بـه طرفیـت رحیـم لطیفـی بـه‬ ‫خواسـته مطالبـه مهریـه بـه مبلـغ یـک میلیـون و پانصدهـزار ریـال بـه‬ ‫نـرخ روز‪ ،‬بـه انضمـام کلیـه خسـارات دادرسـی اعـم از هزینـه دادرسـی و‬ ‫حق الوکاله وکیل تقدیم که به شـعبه ‪ 5‬شـورای حل اختالف شهرسـتان‬ ‫شـوش ارجـاع و بـه کالسـه حقوقـی ثبـت و بـرای روز چهارشـنبه مـورخ‬ ‫‪ 1401/12/10‬سـاعت ‪ 9:00‬تعییـن وقـت شـده و چـون خوانـده (رحیـم‬ ‫لطیفـی) مجهول المـکان اعلام شـده‪ ،‬لـذا برحسـب تقاضـای خواهـان و‬ ‫ً‬ ‫دستور دادگاه و مستندا به ماده ‪ 73‬از قانون ائین دادرسی دادگاه های‬ ‫عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ‪ 1379‬مراتب فوق یک نوبت در‬ ‫یشـود‬ ‫یکـی از جرایـد کثیراالنتشـار درج و از نامبـرده فوق الذکـر دعـوت م ‬ ‫کـه از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف مدت یک هفته بـه دفتـر دادگاه مراجعه و‬ ‫با دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ادرس محل اقامت خود را‬ ‫اعالم‪ ،‬درغیراینصورت مفاد دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگی ابالغ‬ ‫شـده تلقـی و دادگاه تصمیـم مقتضـی اتخـاذ خواهـد کرد‪.‬‬ ‫جابر نوری‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160329010003265‬مـورخ ‪ 1401/10/07‬هیـات اول‪ /‬دوم‬ ‫موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـاهرود تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضـی اقـای رمضانعلی عجم ا کرمـی فرزند عباس به شماره شناسـنامه ‪14524‬‬ ‫صـادره از شـاهرود در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 184‬مترمربـع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 432‬فرعـی از یـک اصلـی واقـع در باغزنـدان بخـش ‪ 2‬شـاهرود‬ ‫خریداری با واسـطه از محمدعلی و عبدالرحیم خدابخشـیان محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫یسـت‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/11/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/10/20 :‬‬ ‫حمیدرضـا حسـین پور‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1439127‬‬ ‫املا ک شهرسـتان شـاهرود‪ ،‬از طـرف محمدعلی یارمحمدی‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای مهـدی صفارنیـا بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده منضـم بـه تقاضـای‬ ‫کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه کـرده و مدعی سـت سـند‬ ‫مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪ 3956‬مجـزی شـده از ‪ 1101‬فرعـی از ‪ 242‬اصلـی واقـع در بخـش یـک اربعـه‬ ‫تربت حیدریـه کـه متعلـق بـه وی اسـت‪ ،‬بـه علـت نامعلـوم مفقـود شـده کـه بـا بررسـی سـامانه مدیریـت‬ ‫کشـوری املا ک سـند مالکیـت فـوق ذیـل دفتـر الکترونیکـی ‪ 140020306006001361‬به نـام اقای مهدی‬ ‫صفارنیامنش صادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬دفتر امال ک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا به اسـتناد ماده‬ ‫‪ 120‬ائین نامه اصالحی قانون ثبت‪ ،‬مراتب یک نوبت ا گهی و متذکر می شـود هر کسـی نسـبت به ملک‬ ‫مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیت نزد خود اسـت بایسـتی ظـرف ده روز‬ ‫از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی‪ ،‬به‬ ‫ایـن اداره تسـلیم کنـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عـدم وصـول اعتراض در مهلت مقـرر و یا وصـول اعتراض‬ ‫بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‪ ،‬نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی و تسـلیم ان‬ ‫بـه متقاضی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/11/05 :‬‬ ‫سیدامین موسوی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1641‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 140160306005013052‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای‬ ‫سیدیاسـر حسـینی فرزنـد سـیدهادی بـه شماره شناسـنامه ‪ 1050174402‬و کـد‬ ‫ملـی ‪ 1050174402‬صـادره از نیشـابور در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 889.48‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 21‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 5‬حـوزه‬ ‫ثبـت ملـک نیشـابور از محـل مالکیـت عبـاس ناصـری محرز شـده اسـت‪ .‬بنابراین‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫یسـت‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/10/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/11/05 :‬‬ ‫سیدابوالفضل حسینی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک‬ ‫م الف ‪1444‬‬ ‫نیشابور‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫نظربه اینکه هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در ثبت اسـناد و امال ک شهرستان رامهرمز‪ ،‬مالکیت و تصرفات‬ ‫مفـروزی اشـخاص و مالـکان را برابـر اراء صـادره تاییـد و ا گهی هـای مـاده ‪ 3‬قانـون‬ ‫کهـای ذیل الذکـر در جریـان ثبـت بـوده و تحدیـد‬ ‫تعییـن تکلیـف انتشـار یافتـه و پال ‬ ‫حدود نشـده اند‪ ،‬لذا ا گهی تحدید حدود اختصاصی انها به اسـتناد ماده ‪ 14‬قانون‬ ‫ثبت به شرح زیر جهت عموم مالکین و مجاورین منتشر و بدینوسیله و به موجب‬ ‫یشـود کـه‬ ‫ایـن ا گهـی بـه مالکیـن و مجاوریـن و صاحبـان حقـوق ارتفاقـی اخطـار م ‬ ‫عملیات تحدید حدود و نقشه برداری در ساعت و روز مقرر در ا گهی انجام و شروع‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬چنانچـه هـر یـک از متقاضیـان و نماینـده قانونـی انهـا در محـل حاضـر‬ ‫نباشـند‪ ،‬ملک انها برابر ماده ‪ 15‬قانون ثبت‪ ،‬با حدود اظهارشـده از طرف مجاورین‬ ‫تحدیـد حـدود خواهـد شـد‪ .‬لـذا کسـانی کـه نسـبت بـه حـدود یـا حقـوق ارتفاقـی‬ ‫ملـک مـورد تحدیـد‪ ،‬حقـی بـرای خـود قائـل هسـتند و معتـرض می باشـند‪ ،‬برابـر‬ ‫مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت‪ ،‬می تواننـد تـا سـی روز از تاریـخ تنظیـم صورت مجلـس تحدیـد‬ ‫حـدود‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره ارائـه و سـپس بـا تنظیم دادخواسـت به مراجع‬ ‫صالحیـت دار قضائـی‪ ،‬اعلام و گواهـی مشـعر بـر دعـوی را بـه ایـن اداره ارائـه کننـد‪.‬‬ ‫امال ک واقع در بخش یک رامهرمز‬ ‫‪ -1‬خانـم نسـترن پیرمـوردی فرزنـد اسـفندیار دارای کـد ملـی ‪ 1911785133‬بـه‬ ‫شناسـنامه ‪ 5657‬صـادره از رامهرمـز در عرصـه ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت‬ ‫‪ 204/50‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 1109‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز‪ ،‬به ادرس‬ ‫رامهرمـز‪ ،‬میـدان اسـدابادی‬ ‫‪ -2‬خانـم نسـترن پیرمـوردی فرزنـد اسـفندیار دارای کـد ملـی ‪ 1911785133‬بـه‬ ‫شناسـنامه ‪ 5657‬صـادره از رامهرمـز در عرصـه ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت‬ ‫‪ 91/70‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 1109‬اصلـی واقـع در بخـش یک رامهرمز‪ ،‬بـه ادرس‬ ‫رامهرمـز‪ ،‬میـدان اسـدابادی‬ ‫روز تحدید حدود‪ :‬چهارشنبه مورخه ‪ 1401/11/26‬ساعت ‪9‬صبح الی ‪12‬ظهر‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خودرو باری نیسـان بـه رنگ ابی روغنی مـدل ‪1387‬‬ ‫بـا شـماره پلا ک ایران ‪788 -32‬ن‪ 79‬و شـماره موتـور ‪448951‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ L160039‬بـه مالکیـت افسـانه مسـافر فرزنـد‬ ‫حسـین بـا کـد ملـی ‪ 0703668471‬مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪245‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/11/05 :‬‬ ‫م الف ‪12/625‬‬ ‫ا گهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫در اجـرای مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه اجرایی قانون‬ ‫یـاد شـده‪ ،‬اسـامی افـرادی که اسـناد عادی یا رسـمی انـان در‬ ‫هیـات مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و املا ک بجنـورد مـورد رسـیدگی و تائیـد قرار‬ ‫گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در دو نشـریه ا گهی های‬ ‫ثبتی (کثیراالنتشـار و محلی) به شـرح ذیل ا گهی می شـود‪:‬‬ ‫ا گهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫در اجـرای مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه اجرایـی قانـون‬ ‫یـاد شـده‪ ،‬اسـامی افـرادی کـه اسـناد عـادی یا رسـمی انـان در‬ ‫هیـات مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و املا ک بجنـورد مـورد رسـیدگی و تائیـد قرار‬ ‫گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در دو نشـریه ا گهی های‬ ‫ثبتـی (کثیراالنتشـار و محلـی) به شـرح ذیل ا گهی می شـود‪:‬‬ ‫بخش دو بجنورد پال ک ‪ 145‬اصلی اراضی کالته علیخان ناظر‬ ‫ششـدانگ یکبـاب سـاختمان و محوطـه متصـل بـه ان (کارگاه بلوک زنـی) از‬ ‫پلا ک شـماره ‪ 15‬فرعـی از ‪ 145‬اصلـی فـوق بـه مسـاحت ‪ 500‬مترمربـع ابتیاعـی‬ ‫اقـای صفرعلـی گودرزی مایـوان از محـل مالکیت رسـمی علیخان ناظـری (وراث‬ ‫علیخـان ناظـری) برابـر رای شـماره ‪ 1401-3405‬مورخـه ‪ 1401/09/21‬کالسـه‬ ‫‪1401-0180‬‬ ‫لـذا بدینوسـیله بـه فروشـندگان و مالکیـن مشـاعی و اشـخاص ذینفـع در ارای‬ ‫اعلام شـده ابلاغ می شـود چنانچـه اعتراضـی دارنـد‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار ا گهی‬ ‫و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت‬ ‫محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معترضیـن بایـد ظـرف یک مـاه از‬ ‫تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬مبادرت به تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محل‬ ‫کننـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت به اداره ثبت محل تحویـل دهند‪ .‬درصورتی‬ ‫که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫بـه دادگاه عمومـی محـل ارائـه نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت به صدور سـند خواهد‬ ‫ً‬ ‫کـرد‪ .‬ضمنـا صـدور سـند مالکیت مانع از مراجعـه متضرر بـه دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/10/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/11/05 :‬‬ ‫ا کبـر اقبالـی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1437331‬‬ ‫منطقه یـک بجنورد‬ ‫بخش دو بجنورد پال ک ‪ 145‬اصلی اراضی کالته علیخان ناظر‬ ‫ششـدانگ یکبـاب سـاختمان و محوطـه متصـل بـه ان (کارگاه بلوک زنـی) از‬ ‫پلا ک شـماره ‪ 15‬فرعـی از ‪ 145‬اصلـی فـوق بـه مسـاحت ‪ 500‬مترمربـع ابتیاعـی‬ ‫اقـای مجتبـی گودرزی مایـوان از محـل مالکیـت رسـمی علیخـان ناظـری (وراث‬ ‫علیخـان ناظـری) برابـر رای شـماره ‪ 1401-3408‬مورخـه ‪ 1401/09/21‬کالسـه‬ ‫‪1401-0310‬‬ ‫لـذا بدینوسـیله بـه فروشـندگان و مالکیـن مشـاعی و اشـخاص ذینفـع در ارای‬ ‫اعلام شـده ابلاغ می شـود چنانچـه اعتراضـی دارنـد‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار ا گهی‬ ‫و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت‬ ‫محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معترضیـن بایـد ظـرف یک مـاه از‬ ‫تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬مبادرت به تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محل‬ ‫کننـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت به اداره ثبت محل تحویـل دهند‪ .‬درصورتی‬ ‫که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫بـه دادگاه عمومـی محـل ارائـه نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت به صدور سـند خواهد‬ ‫ً‬ ‫کـرد‪ .‬ضمنـا صـدور سـند مالکیت مانع از مراجعـه متضرر بـه دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/10/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/11/05 :‬‬ ‫ا کبـر اقبالـی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1437339‬‬ ‫منطقه یـک بجنورد‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫رایگان‬ ‫رایگان‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظربه اینکـه خانـم سـمانه نجفـی برابـر تفویـض وکالـت ‪ 1400/11/25-46689‬دفترخانـه ‪ 14‬نیشـابور‬ ‫ً‬ ‫وکالتا از طرف محمد اشـنا برابر تقاضانامه شـماره ‪ 26910‬مورخ ‪ 1401/09/27‬منضم به دو برگ گواهی‬ ‫استشـهادیه و شـهادت شـهود‪ ،‬تقاضـای المثنـی نوبـت اول را کـرده و مدعی سـت کـه سـند مالکیـت‬ ‫سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب سـاختمان تحت پال ک ‪ 474‬فرعی از ‪ 46‬اصلی بخش ‪ 5‬نیشـابور‬ ‫بـه علـت جابجایـی مفقـود شـده اسـت کـه بـه حکایـت دفتـر املا ک‪ ،‬سـند مالکیـت پلا ک مزبـور ذیـل‬ ‫دفتر الکترونیکی ‪ 140020306005000874‬به نام محمد اشنا ثبت و سند مالکیت ‪100173‬ج‪ 99‬صادر و‬ ‫تسلیم شده است‪ .‬بنابراین به استناد ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت‪ ،‬مراتب یک نوبت ا گهی و متذکر‬ ‫می شـود هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهی معاملـه ای انجـام داده یا مدعی سـند مالکیت نـزد خود‬ ‫اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف مـدت ‪ 10‬روز از تاریـخ انتشـار ا گهـی‪ ،‬اعتـراض کتبـی خود را به پیوسـت اصل سـند‬ ‫مالکیت یا سـند معامله رسـمی به این اداره تسـلیم کند‪ .‬درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر‬ ‫و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معامله رسـمی‪ ،‬نسـبت بـه صدور سـند مالکیت‬ ‫المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫سیدابوالفضل حسینی‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور‬ ‫م الف ‪1457‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306012003653‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کاشـمر تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای سـیداحمد فخرائـی فرزنـد سـیدمحمود بـه شماره شناسـنامه ‪2‬‬ ‫صـادره از بردسـکن در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 1260‬مترمربع از پلا ک ‪5230‬‬ ‫فرعـی از ‪ 3026‬اصلـی واقـع در بخـش یـک حومه کاشـمر بـه ادرس خیابان ترمینال‪ ،‬روبروی سـندیکای‬ ‫کامیونـداران خریـداری از مالـک رسـمی‪ /‬مالکیـت مشـاعی متقاضـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور‬ ‫اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه‬ ‫صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/11/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/10/20 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک کاشمر‬ ‫م الف ‪62‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/10/13-140160306012003656‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫کاشـمر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای اسـحق محمدی فرزند ابراهیم به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 18‬صـادره از کاشـمر در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 64.45‬مترمربـع پلا ک ‪ 5230‬فرعـی از ‪3026‬‬ ‫اصلی واقع در حومه کاشـمر خریداری از مالک رسـمی ابوالفضل اسـکندری (نسـبت به ‪ 62‬مترمربع) و‬ ‫ابوالقاسـم عبدالهیـان (نسـبت بـه ‪ 2/5‬مترمربـع) محـرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع عمـوم‪ ،‬مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫متقاضی اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/11/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/10/20 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک کاشمر‬ ‫م الف ‪65‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز‪ ،‬سـند و کارت خودرو ترا کتور ‪ ITM-475‬جفت دیفرانسـیل مدل ‪ 1397‬با شـماره پال ک ایران‬ ‫‪497 -12‬ک‪ 34‬و شـماره موتـور ‪ MT4A2W0134G‬و شـماره شاسـی ‪ N3HKTAD2CJET04647‬بـه‬ ‫مالکیـت علی رضـا مالکـی مفقـود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1640‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد ‪ 132-SX‬بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪736 -36‬ب‪ 87‬و شـماره موتـور ‪ 4719200‬و شـماره شاسـی ‪ S1422291332484‬بـه مالکیـت محمـود‬ ‫ا کبـری مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬م‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت نیسـان ‪ 2400‬مـدل ‪ 1384‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪256 -36‬م‪ 37‬و شـماره موتور‬ ‫‪ 293316‬و شماره شاسی ‪ D88828‬به مالکیت محمدرضا نوروزی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫است‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند ‪ LX-EF7-CNG‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 13۹۶‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایران ‪۶۶۲ -۵۲‬ط‪ ۴۷‬و شـماره موتور ‪ 147H0306233‬و شـماره شاسـی ‪ NAACJ1JE3HF221913‬به‬ ‫مالکیـت جعفـر کریمی سـه قلعه مفقـود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬س‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز موتورسـیکلت تکتـاز ‪ TK125S‬مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ‪ 766-86733‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ NEJ**125G*08502276‬و شـماره تنـه ‪ NEJ**125G9011139‬بـه مالکیـت محسـن نوروزی رزگـی‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1642‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند‪ ،‬سـند کمپانی و برگ سـبز کامیون باری فلزی بنز ال ‪ 2624/52‬مدل ‪ 1384‬با شـماره پال ک ایران‬ ‫‪929 -42‬ع‪ 63‬و شماره موتور ‪ 33593210094498‬و شماره شاسی ‪ 37435216594334‬به مالکیت‬ ‫ابوالقاسم کارگذار حشمت ابادی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1643‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد هاچ بـک بـا شـماره پلا ک ایـران ‪568 -26‬ص‪ 66‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 00057117‬و شـماره شاسـی ‪ S1442277142848‬بـه مالکیـت رضـا قبـادی مفقـود شـده و از درجـه اعتبار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسـنامه‪ ،‬کارت ملی هوشـمند‪ ،‬گواهینامه‪ ،‬کارت پایان خدمت و کارت هوشـمند سلامت اینجانب‬ ‫امیـن طاهـری بـه شـماره ملـی ‪ 0829940881‬فرزنـد علـی متولـد ‪ 1364‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/09/27-140160318019006215‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ذبیح اله سـنائی طولی فرزند نصرت به شماره شناسـنامه ‪ 17‬صادره از‬ ‫تالـش در ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 266‬مترمربـع از پلا ک فرعـی ‪ 731‬از ‪ 5‬اصلی‬ ‫مفروز و مجزی شده از پال ک ‪ 134‬واقع در قریه دیزگاه بخش ‪ 28‬گیالن خریداری از مالک رسمی اقای‬ ‫نظام شمسـی جوکندان محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‪ ،‬مراتب در دو نوبت به فاصله ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/11/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/11/05 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/704‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/10/04-140160318011009963‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم زیـور اذرکشـب فرزند معرفت بـه شماره شناسـنامه ‪ 21435‬صـادره از‬ ‫تهـران در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 353/53‬مترمربع‬ ‫پلا ک ‪ 158‬فرعـی از ‪ 85‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 85‬اصلـی واقـع در قریه مهویزان‬ ‫بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق یوسـف احمـدی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪2‬‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظرف مـدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/11/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/11/05 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/1289‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/09/26-140160318011009630‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای فرامـرز حاجی محمدتقـی فرزنـد حسـن بـه شماره شناسـنامه ‪702‬‬ ‫صادره از تجریش در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه به مساحت ‪ 354/19‬مترمربع پال ک‬ ‫‪ 92‬فرعـی از ‪ 68‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 10‬فرعـی از ‪ 68‬اصلـی واقـع در قریـه زرکام بخش ‪22‬‬ ‫گیلان خریـداری از نسـق عیسـی موسـی پور محـرز شـده اسـت‪ .‬لذا بـه منظور اطلاع عموم مراتـب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی به‬ ‫شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/11/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/11/05 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/1290‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی و بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪516 -84‬د‪ 56‬و شـماره موتـور ‪ 12490226892‬و شـماره شاسـی ‪ F004291‬بـه مالکیـت مریـم‬ ‫اشرف مالسـرائی بـا شـماره ملـی ‪ 2594479470‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند‪ ،‬بـرگ سـبز‪ ،‬کارت و بیمه نامـه خـودرو سـواری پرایـد بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪292 -24‬ط‪ 82‬و شـماره موتـور ‪ 2902547‬و شـماره شاسـی ‪ S1412288964793‬بـه مالکیـت‬ ‫غالمعلـی حیدری نـژاد فرزنـد هنطـوش مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی اعالم طالق‬ ‫اقای افراسـیاب جلیلیان فرزند شـیرعلی مجهول المکان؛ همسـر شما خانم قمرناز شرفی برابر دادنامه‬ ‫شـماره ‪ 140150390003300289‬مورخ ‪ 1401/08/15‬شـعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) بخش حمیل‬ ‫مبنـی بـر طلاق خلـع نوبـت اول‪ ،‬در مورخـه ‪ 1401/11/04‬در دفتـر رسـمی طلاق ‪ 87‬اسلام ابادغرب بـه‬ ‫ثبت رسـیده است‪.‬‬ ‫علی اسمعیلی‪ ،‬سردفتر دفترخانه رسمی ازدواج ‪ 15‬و طالق ‪ 87‬اسالم ابادغرب‬ ‫‪/844‬الف‬ ‫مفقودی‬ ‫سند کمپانی و سند مالکیت (شناسنامه سبز) خودرو سواری پیکان به رنگ سفید روغنی مدل ‪1381‬‬ ‫بـا شـماره پلا ک ایـران ‪281 -29‬ج‪ 15‬و شـماره موتـور ‪ 11158179387‬و شـماره شاسـی ‪ 81582619‬بـه‬ ‫مالکیـت کیومـرث صیدمحمدیان گیالنی مفقود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی (نوبت اول)‬ ‫فا کتـور خریـد خـودرو سـواری سـمند بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪315 -29‬ط‪ 31‬و شـماره موتـور ‪ 12488204696‬و شـماره شاسـی ‪ NAAC51CAXAF006622‬بـه‬ ‫مالکیـت سـعید حاجیمـرادی مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/11/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/11/05 :‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند کمپانـی و کارت خـودرو سـواری جیـپ کالسـکه صحـرا بـه رنـگ مشـکی متالیـک مـدل‬ ‫‪ 1375‬با شماره پال ک ایران ‪259 -29‬ط‪ 23‬و شماره موتور ‪ KP1712‬و شماره شاسی ‪PJ515B503293‬‬ ‫بـه مالکیـت غالمرضـا حاجیمـرادی مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت خـودرو سـواری پـژو ‪ PARS-TU5‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1396‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪891 -19‬ن‪ 68‬و شـماره موتـور ‪ 164BO165688‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN11FEXHHO49O59‬بـه‬ ‫مالکیـت پوریـا ارمان نیـا مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـورو سـواری پرایـد صبـا جی تی ایکـس بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1381‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪914 -46‬م‪ 25‬و شـماره موتـور ‪ 00320898‬و شـماره شاسـی ‪ S1412281785704‬بـه مالکیـت حسـن‬ ‫اقتداری سـدهی بـا کـد ملـی ‪ 2594733997‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫رشت‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 140160318019005112‬و ‪ 140160318019005115‬مـورخ ‪ 1401/08/10‬هیـات موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تالـش تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم ملیحـه داورزنـی فرزنـد‬ ‫محمدرضـا بـه شماره شناسـنامه ‪ 0011871318‬صـادره از تهـران و خانـم مریـم داورزنـی فرزنـد محمدرضـا‬ ‫ً‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 8220‬صـادره از تهـران در ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه مشـاعا بالسـویه‬ ‫بـه مسـاحت ششـدانگی ‪ 782/93‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 830‬از ‪ 80‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از‬ ‫پلا ک ‪ 336‬واقـع در قریـه لمرسـفلی بخـش ‪ 27‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای جهانبخـش‬ ‫امیررضوانی طالـش محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم‬ ‫کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/11/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/10/21 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/650‬‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول کالسه های ‪ ۱۴۰۱۰۰۱۸۳ ،۱۴۰۱۰۰۱۸۰ ،۱۴۰۱۰۰۱۷۸‬و ‪۱۴۰۱۰۰۱۸۴‬‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه های فـوق‪ ،‬متعهـد‪ :‬مریم رجب پورسرچشـمه و ا کرم رجب پورسرچشـمه و موسـی الرضا فیضی؛ متعهدله‪ :‬بانک مسـکن شـعبه امام خمینـی(ره) شـیروان‪ ،‬پال ک ثبتی‬ ‫شـماره ‪ ۹۰۵۵‬فرعـی از ‪ ۱۳‬اصلـی بخـش ‪ ۵‬ناحیـه ‪ ۳‬واقـع در همکـف‪ ،‬پلا ک ثبتـی؛ برابـر پاسـخ دفتـر املا ک بـا وضعیـت ثبتـی بـه شـرح متـن ملـک‪ :‬یـک قطعـه مغـازه نـوع ملـک طلـق‪ ،‬بـه مالکیـت ا کـرم‬ ‫رجب پورسرچشـمه فرزنـد امیرحسـین ش ش ‪ ۸۲۲‬متولـد ‪ ۱۳۵۶/۰۵/۱۰‬صـادره از اسـفراین دارای شـماره ملـی ‪ ۰۶۳۸۹۲۰۴۶۹‬بـا جـز سـهم ‪ ۶‬از کل سـهم ‪ ۶‬بعنـوان مالـک ششـدانگ عرصـه و اعیـان بـه‬ ‫اشـماره مسـتند مالکیت ‪ ۸۶۳۷۴‬مورخ ‪ ۱۳۹۵/۱۲/۲۶‬دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره ‪ ۳۸‬شـهر شـیروان اسـتان خراسان شمالی‪ ،‬موضوع سند مالکیت اصلی به شـماره چاپی ‪ ۷۹۶۳۳۰‬سری د سال‬ ‫‪ ۹۴‬بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی ‪ ۱۳۹۶۲۰۳۰۷۱۱۴۰۰۰۳۰۷‬ثبـت شـده بـه پلا ک ثبتـی ‪ ۹۰۵۵‬فرعـی از ‪ ۱۳‬اصلـی مفروز و مجزا شـده از ‪ ۶۸۳۱‬فرعی از اصلی مذکـور واقع در بخش ‪ ۵‬ناحیه ‪ ۳‬حوزه ثبت ملک‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫شـیروان اسـتان خراسـان شـمالی بـه مسـاحت ‪ ۱۷/۹۵‬مترمربـع (هفـده متـر و نـود و پنـج دسـیمترمربع) به حدود شـماال‪ :‬به طول ‪ ۳/۱۵‬متـر دیوار به دیـوار پال ک ‪ ۶۸۳۰‬فرعی؛ شـرقا‪ :‬به طـول ‪ ۵/۷۰‬متر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫دیواریست به حیاط اشترا کی؛ جنوبا‪ :‬به طول ‪ ۳/۱۵‬متر درب و دیواریست به راهرو اشترا کی؛ غربا‪ :‬به طول ‪ ۵/۷۰‬متر دیواریست اشترا کی به پال ک ‪ ۹۰۵۴‬فرعی‪ .‬طبق نظر کارشناسان رسمی مورخه‬ ‫‪ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴‬یکباب مغازه تجاری پال ک ‪ ۹۰۵۵‬فرعی از ‪ ۱۳‬اصلی بخش ‪ ۵‬ناحیه ‪ ۳‬واقع در طبقه همکف به مسـاحت ‪ ۱۷/۹۵‬مترمربع به ادرس‪ :‬شـیروان‪ ،‬خیابان دانشـگاه‪ ،‬نرسـیده به دانشـگاه ‪،۱۹‬‬ ‫پاسـاژ فرهادی‪ ،‬انتهای پاسـاژ سـمت چپ‪ ،‬مغازه با دهانه ‪ ۳‬متر با کف سـرامیک فرش و بدنه دیوارها گچی به ارتفاع ‪ ۲.97‬متر و درب شیشـه سـکوریت‪ ،‬دارای انشـعابات برق مسـتقل و انشـعاب اب‬ ‫و گاز مشـترک ماسـت‪ ،‬ولـی تمـاس بـا بسـتانکار و همسـرش اظهـار داشـتند سـرقفلی مغـازه در اختیـار مالک اسـت‪ .‬و با وضـع موجود دو مغازه بـا پال ک هـای ‪ ۹۰۵۵‬و ‪ ۹۰۵۴‬تجمیـع و به یک مغازه تبدیل‬ ‫شده و در اجاره اقای صادق نصری است‪ ،‬در حال حاضر به کسب و کار کارگاه خیاطی فعالیت دارد‪ .‬با عنایت به نوع کاربری تجاری و موقعیت مکانی و وسعت و ابعاد و جمیع جوانب موثر در ارزش‬ ‫ً‬ ‫مغازه مورد توصیف با سـرقفلی و صرفنظر از دیون و تعهدات احتمالی به اشـخاص حقیقی و حقوقی‪ ،‬در حال حاضر ارزش مغازه جمعا به مبلغ ‪ ۲/۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰‬ریال (دویسـت و سـی و سـه میلیون‬ ‫کهـزار و چهارصد و یک) در اداره ثبت اسـناد و امال ک شـیروان شـعبه اجـرا واقع در‬ ‫تومـان) ارزیابـی شـد‪ .‬ملـک مزبـور از سـاعت ‪ ۹‬الـی ‪ ۱۲‬روز چهارشـنبه مـورخ ‪( ۱۴۰۱/۱۱/۱۹‬نوزدهـم بهمـن مـاه سـال ی ‬ ‫شیروان‪ ،‬خیابان امام رضا؟ع؟‪ ،‬جنب بیمارستان امام خمینی(ره) از طریق مزایده به فروش می رسد‪ .‬مزایده از مبلغ ‪ ۲/۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰‬ریال (دویست و سی و سه میلیون تومان) شروع و به باالترین‬ ‫ً‬ ‫قیمتی که خریدار داشـته باشـد نقدا فروخته خواهد شـد‪ .‬مزایده حضوری سـت و شـرکت در جلسـه مزایده برای عموم ازاد اسـت و منوط به پرداخت ‪( ۱۰‬ده) درصد از مبلغ پایه کارشناسـی به حسـاب‬ ‫سپرده ثبت و تحت شناسه واریز اعالمی و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است‪ .‬لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده‪ ،‬اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه‬ ‫ده درصـد بـه نـام خـود را درصـورت پرداخـت از طریـق ‪( PC POS‬پـوز )‪ ۴۸ ،‬سـاعت اداری قبـل از شـروع مزایـده و درصـورت پرداخـت از طریـق سیسـتم بانکـی‪ ۷۲ ،‬سـاعت اداری قبـل از شـروع مزایـده‪ ،‬به‬ ‫همراه درخواسـت کتبی به واحد اجرا تسـلیم و ثبت کنند‪ .‬همچنین اسـترداد وجوه از دهم ماه بعد قابل اجراسـت‪ .‬برنده مزایده مکلف اسـت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ‬ ‫مزایده‪ ،‬به حسـاب صندوق ثبت تودیع کند‪ .‬درصورتی که ظرف مهلت مقرر‪ ،‬مانده فروش را به حسـاب سـپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل اسـترداد نبوده و به حسـاب خزانه واریز خواهد شـد‬ ‫ً‬ ‫و عملیات فروش از درجه اعتبار سـاقط و مزایده تجدید می شـود‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی شـود‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان سـاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/11/05:‬‬ ‫علی محمودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شیروان‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 4 ‫بانک و بیمه ‪5‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 1401‬شماره‪2700‬‬ ‫رشد ‪ ۱۰‬برابری تسهیالت دهی بانک مسکن‬ ‫در حوزه ودیعه مسکن‬ ‫عضـو هیئت مدیـره بانـک مسـکن بابیان اینکـه ایـن‬ ‫بانـک در سـال جـاری نزدیـک بـه سـه هزارمیلیاردریال‬ ‫تسـهیالت ودیعـه مسـکن پرداخـت کـرده اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫تسـهیالت دهی بانـک مسـکن در بخـش ودیعـه مسـکن‬ ‫بـا رشـد ‪ 10‬برابـری نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته‬ ‫روبـرو بـوده اسـت‪ .‬صابـر عسـکرپور افـزود‪ :‬ایـن میـزان‬ ‫تسـهیالت دهی بانـک در بخـش ودیعـه مسـکن از رشـد‬ ‫بیـش از ‪ ۱۰‬برابـری ایـن نـوع تسـهیالت دهی در مقایسـه بـا‬ ‫مقطـع مشـابه سـال گذشـته حکایـت دارد‪ .‬وی تصریـح‬ ‫کـرد‪ :‬بانـک مسـکن بیشـتر بـه فکـر خانـه دار کـردن مـردم‬ ‫اسـت و برهمین اسـاس مشـارکت جدی در طرح نهضت‬ ‫ملـی مسـکن داشـته و در ایـن بخـش تا کنـون قـرارداد‬ ‫‪۲۰۰‬هـزار واحـد مسـکونی را منعقـد سـاخته کـه‬ ‫بیـش از ‬ ‫مبلـغ تسـهیالت منعقـده بـه حـدود ‪ ۷۰۰‬هزارمیلیاردریـال‬ ‫می رسـد‪ .‬عسـکرپور بااشـاره به ظرفیـت بـاالی‬ ‫سـرمایه گذاری در حـوزه مسـکن گفـت‪ :‬بـازار مسـکن‬ ‫باتوجه به نیاز انباشـته و سـاالنه مسـکن که بخشـی از ان‬ ‫از گذشـته و بخـش دیگـر نیـز باتوج هبـه نیـاز اینـده ایجـاد‬ ‫یشـود یکی از بازارهای مهمی اسـت که به سـرمایه نیاز‬ ‫م ‬ ‫دارد کـه بخـش اعظـم ان بایـد ازسـوی مردم و جمـع اوری‬ ‫سـرمایه های سـرگردان تامیـن شـود‪ .‬عضـو هیئت مدیـره‬ ‫بانـک مسـکن گفـت‪ :‬تسـهیالت دهی بانـک مسـکن در‬ ‫سـال جـاری کـه در کمتـر از ‪ ۱۰‬مـاه از ‪ ۱۰۰‬هزارمیلیاردتومان‬ ‫گذشـت و ایـن میـزان تسـهیالت دهی بانک نزدیـک به دو‬ ‫برابر سـال گذشـته اسـت به خوبی نشـان می دهد که بازار‬ ‫مسـکن بـه چـه میـزان ظرفیت و پتانسـیل سـرمایه گذاری‬ ‫دارد؛ ایـن درحالـی اسـت کـه بیـش از ‪ ۹۰‬درصـد تسـهیالت‬ ‫دهـی بانـک مسـکن در بخـش مسـکن بـوده اسـت‪.‬‬ ‫مجمـع خیریـن مدرس هسـاز بانـک صـادرات ایـران در‬ ‫چهار دهـه فعالیـت‪ ،‬در احداث‪ ،‬بازسـازی و مرمت بالغ بر‬ ‫‪ 354‬پـروژه مدرس هسـازی‪ ،‬مسـجد‪ ،‬اما کـن فرهنگـی‪،‬‬ ‫حهـای عمرانـی در مناطـق محروم‬ ‫خانـه بهداشـت و طر ‬ ‫و حادثه دیده مشـارکت کرد‪ .‬مجمع خیرین مدرس هسـاز‬ ‫نهـای اسلامی ایـن بانـک از‬ ‫بـه همـت اتحادیـه انجم ‬ ‫سـال ‪ ۱۳۶۰‬تا کنـون بـا احـداث و تکمیـل ‪ ۳۵۴‬پـروژه‬ ‫عمرانـی شـامل مدرسـه‪ ،‬کمـک بـه سـاخت و بازسـازی‬ ‫عتبـات عالیـات‪ ،‬گلـزار شـهدا‪ ،‬منـازل مسـکونی (مناطـق‬ ‫زلزلـه زده)‪ ،‬کانـون فرهنگـی‪ ،‬توان بخشـی و خوابـگاه‪،‬‬ ‫سـالن ورزشـی و اجتماعـات‪ ،‬مدرسـه علمیـه‪ ،‬خانـه‬ ‫بهداشـت‪ ،‬کتابخانـه‪ ،‬مسـجد‪ ،‬فاضلاب و اب رسـانی‬ ‫در مناطـق کمتـر برخـوردار‪ ،‬زلزلـه زده و سـیل زده کشـور‪،‬‬ ‫بیمه ملت در جمع هفت شرکت برتر بیمه ای قرار گرفت‬ ‫تو پنجمین سـال رتبه بنـدی‬ ‫بیمـه ملـت در بیسـ ‬ ‫شـرکت های برتـر ایـران‪ ،‬در میان شـرکت های بیمه کشـور‬ ‫در جایـگاه هفتـم قـرار گرفـت‪ .‬همایـش تجلیـل و معرفـی‬ ‫شـرکت های برتـر ایـران برگـزار شـد و سـازمان مدیریـت‬ ‫تو پنجمین سال متوالی‪ ،‬رتبه بندی‬ ‫صنعتی‪ ،‬برای بیس ‬ ‫شـرکت های برتـر ایـران را براسـاس ‪ ۳۲‬شـاخص اصلـی‬ ‫ازجملـه میـزان فـروش‪ ،‬ارزش افـزوده‪ ،‬تعـداد کارکنـان‪،‬‬ ‫اشـتغال‪ ،‬دارایی هـا‪ ،‬بهـره وری‪ ،‬صـادرات و… اعلام کـرد‪.‬‬ ‫بیمـه ملـت کـه یکـی از شـرکت های برتـر بیمـه اسـت‬ ‫و عنـوان توانگرتریـن شـرکت بیمـه کشـور را دارد‪ ،‬در‬ ‫رتبه بنـدی سـازمان مدیریـت صنعتـی‪ ،‬در جایـگاه هفتـم‬ ‫شـرکت های برتـر بیمـه کشـور قـرار گرفـت و در رتبه بنـدی‬ ‫کلـی شـرکت های برتـر کشـور‪ ،‬رتبـه ‪ ۱۳۷‬را از ان خـود کـرد‪.‬‬ ‫بیمه ملت که از سال ‪ ۱۳۸۲‬فعالیت خود را اغاز کرده‪ ،‬در‬ ‫س هسـال گذشـته براسـاس اعلام بیمـه مرکـزی جمهوری‬ ‫اسلامی ایـران‪ ،‬برتریـن شـرکت بیمـه کشـور در حـوزه‬ ‫توانگـری مالـی بـوده و رکـورد توانگـری مالـی را در صنعـت‬ ‫بیمـه بـه خـود اختصـاص داده اسـت‪.‬‬ ‫نسخه جدید موبایل بانک سینا با خدمات متمایز منتشر شد‬ ‫درراسـتای توسـعه بانکـداری الکترونیـک و ارائـه‬ ‫ب و متمایـز بـه مشـتریان‪ ،‬نسـخه‬ ‫خدمـات مطلـو ‬ ‫جدیـد موبایـل بانـک سـینا بـرای دو سیسـتم عامل‬ ‫اندرویـد و ‪ ios‬منتشـر شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫بانـک سـینا؛ ایـن نسـخه بـا هـدف ارائـه خدمـات‬ ‫متمایـز بـه مشـتریان منتشـر شـده و از طراحـی‬ ‫تهـای متعـددی برخـوردار اسـت‪.‬‬ ‫مناسـب و قابلی ‬ ‫یتـوان بـه‬ ‫ازجملـه خدمـات جدیـد ایـن سـامانه م ‬ ‫کهـای‬ ‫امـکان انتقـال وجـه سـاتنا‪ ،‬ثبـت و انتقـال چ ‬ ‫صیـادی‪ ،‬مدیریـت کارت اعتبـاری‪ ،‬سـرویس های‬ ‫کارپوشـه‪ ،‬صورت حسـاب کارت‪ ،‬قابلیـت انتقـال وجـه‬ ‫پـل (پرداخـت لحظـه ای)‪ ،‬کمـک بـه خیریـه‪ ،‬سـامانه‬ ‫شهـا اشـاره‬ ‫سـماچک و مشـاهده سـوابق کلـی ترا کن ‬ ‫کرد‪ .‬نسـخه جدید موبایل بانک سـینا ازطریق سـایت‬ ‫بانـک بـه ادرس ‪ https://sinabank.ir‬منوی خدمات‬ ‫بانکداری الکترونیک قابل دریافت و اسـتفاده اسـت‪.‬‬ ‫برنامه ریزی بیمه سرمد برای افزایش سرمایه تا‪ 10‬هزارمیلیاردریال‬ ‫مدیرعامـل بیمـه سـرمد گفـت‪ :‬بـه پیشـنهاد سـهامدار عمـده‪،‬‬ ‫مقدمـات و تشـریفات افزایـش سـرمایه شـرکت تـا مبلـغ‬ ‫‪ 10‬هزارمیلیاردریـال‪ ،‬از محـل اورده نقـدی انجـام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش روابط عمومـی بیمـه سـرمد؛ یعقـوب رشـنوادی‬ ‫بااشـاره به مجمع عمومی فوق العاده این شـرکت برای افزایش‬ ‫سـرمایه کـه چنـدی پیـش برگـزار شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬یکـی از اهـداف‬ ‫اصلـی هیئت مدیـره و مدیـران ارشـد بیمـه سـرمد‪ ،‬افزایـش‬ ‫سـرمایه شـرکت اسـت کـه از اسـفندماه سـال ‪ 1400‬و بـا برگـزاری‬ ‫اولیـن مجمـع عمومـی فوق العـاده صاحبـان سـهام سـرمد‬ ‫دنبـال شـده اسـت‪ .‬مدیرعامـل بیمـه سـرمد افـزود‪ :‬دومیـن‬ ‫مجمـع عمومـی فوق العـاده شـرکت با دسـتور افزایش سـرمایه‪،‬‬ ‫چنـدی پیـش برگـزار شـد تـا بتوانیـم سـرمایه بیمـه سـرمد را بـه‬ ‫‪ ۶.۷۶۱.۵۵۳.۰۶۲.۰۰۰‬ریال افزایش دهیم‪ .‬رشـنوادی بااشاره به‬ ‫جدیـت هیئت مدیـره و مدیـران ارشـد سـرمد بـرای پیگیـری‬ ‫افزایـش سـرمایه سـرمد گفـت‪ :‬هـدف افزایـش سـرمایه شـرکت‪،‬‬ ‫تسـازی‬ ‫اصلاح سـاختار مالـی شـرکت اسـت کـه بـا هـدف ثرو ‬ ‫رایگان‬ ‫اجرای ‪ ۳۵۴‬پروژه عمرانی‬ ‫توسط خیرین بانک صادرات ایران‬ ‫بـرای سـهامداران و افزایـش ظرفیـت نگهـداری مجـاز شـرکت‬ ‫یشـود و بایـد بتوانیـم در عمـل بـه تکیـه گاه مطمئنـی‬ ‫انجـام م ‬ ‫بـرای مشـتریان و سـهامداران خـود تبدیـل شـویم‪ .‬وی‬ ‫همچنیـن بـه مصوبـه دیگـر مجمـع عمومـی فوق العـاده بیمـه‬ ‫سـرمد نیـز اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬یکـی از مصوبـات مهـم مجمـع‬ ‫اخیر که با پیشنهاد سهامدار عمده شرکت به تصویب رسید‪،‬‬ ‫این بود که هیئت مدیره و مدیران ارشد‪ ،‬مقدمات و تشریفات‬ ‫افزایش سـرمایه تا مبلغ ‪ 10‬هزارمیلیاردریال را در سـال ‪ 1402‬در‬ ‫دسـتور کار خـود قـرار دهنـد‪ .‬مدیرعامل بیمه سـرمد بااشـاره به‬ ‫تاثیـر مثبـت ایـن اقـدام در حـوزه مالـی گفـت‪ :‬ایـن افزایـش‬ ‫سـرمایه بـه پیشـنهاد سـهامدار عمـده‪ ،‬از محـل اورده نقـدی‬ ‫سـهامداران انجـام خواهـد شـد کـه می توانـد نقـش مهمـی در‬ ‫تقویـت بنیـه مالـی و تزریـق نقدینگـی به شـرکت داشـته باشـد‪.‬‬ ‫رشـنوادی تا کیـد کـرد‪ :‬ثبـات مدیریتـی سـبب شـده اسـت تـا‬ ‫بیمه سـرمد‪ ،‬اهداف خود را‪ ،‬یکی پس از دیگری محقق کند و‬ ‫در اینـده نیـز در همیـن مسـیر گام خواهـد برداشـت‪.‬‬ ‫سـهم برجسـته ای در کمک به مردم و کاهش مشکالت‬ ‫اسـیب دیدگان از سـیل و زلزله و… داشـته است‪ .‬احداث‬ ‫و بازسـازی ‪ ۵۰‬مدرسـه‪ ،‬کمـک بـه بازسـازی و مرمـت ‪۲۷‬‬ ‫پـروژه عتبـات عالیـات و گلـزار شـهدا‪ ،‬سـاخت و مرمـت‬ ‫‪ ۲۵۲‬واحـد مسـکونی در مناطـق زلزلـه زده‪ ،‬احـداث ‪۵‬‬ ‫کانـون فرهنگـی‪ ،‬توان بخشـی و خوابـگاه‪ ،‬چهـار سـالن‬ ‫ورزشـی و اجتماعـات‪ ،‬یـک مدرسـه علمیـه‪ ،‬هشـت‬ ‫خانـه بهداشـت‪ ،‬سـه کتابخانـه‪ ،‬دو مسـجد و مشـارکت‬ ‫در احـداث و تکمیـل دو پـروژه فاضلاب و اب رسـانی در‬ ‫منطقـه زلزلـه زده غـرب کشـور و اسـتان های سـیل زده‬ ‫در سـال های اخیـر‪ ،‬ازجملـه مهم تریـن اقدامـات ایـن‬ ‫مجمع بوده که با مشارکت کارکنان این بانک و از محل‬ ‫کهـای مردمـی تامیـن مالـی شـده اسـت‪.‬‬ ‫کم ‬ ‫بانک ملت‪ ،‬برترین بانک ایران شد‬ ‫بان ــک ملت براس ــاس رتبه بندی معتبر س ــازمان مدیریت صنعتی ایران‪ ،‬رتبه نخس ــت‬ ‫که ــا و موسس ــات اعتباری در ش ــاخص فروش براس ــاس عملک ــرد مالی‬ ‫را در بی ــن بان ‬ ‫نخ ــود ک ــرد‪ .‬براس ــاس این گزارش‪ ،‬می ــزان ف ــروش بان ــک مل ــت در س ــال‬ ‫س ــال ‪ 1400‬از ا ‬ ‫‪ 1399‬ح ــدود ‪ 896.838‬میلیاردری ــال (‪ 89683‬میلیاردتوم ــان) ب ــوده ک ــه این مبلغ در‬ ‫س ــال ‪ 1400‬ب ــه ‪ 1.238.996‬میلیاردری ــال (‪ 123900‬میلیاردتومان) افزایش یافته اس ــت‪.‬‬ ‫تنه ــا دو بان ــک در بین ‪ 10‬ش ــرکت برتر ایران در رتبه بندی س ــال ‪ 1401‬س ــازمان مدیریت‬ ‫صنعتـــی قـــرار گرفته اند‪ .‬براســـاس این گزارش؛ بانک ملـــت در بین کل ‪ 500‬شـــرکت بزرگ‬ ‫کشـــور نیز رتبه ششـــم را ازنظر فـــروش که اصلی ترین شـــاخص رتبه بندی شـــرکت های‬ ‫برتـــر ایران محســـوب می شـــود به خـــود اختصـــاص داد‪ .‬درعین حـــال؛ بانـــک ملت که‬ ‫همـــواره جـــزو ‪ 10‬شـــرکت برتـــر کشـــور بـــوده اســـت‪ ،‬در شـــاخص ارزش افـــزوده هـ ـم روی‬ ‫ســـکوی نهم قـــرار گرفت‪ .‬بانک ملت موفق شـــده اســـت در ســـال ‪ 1400‬ارزش افزوده ای‬ ‫معـــادل ‪ 338.637‬میلیاردریـــال را بـــرای ذی نفعـــان این بانک خصوصـــی ایجاد کند‪.‬‬ ‫در همین حـــال بانـــک خصوصی شـــده ملت همچـــون ســـال های قبـــل در رتبه بندی‬ ‫ســـال جاری ســـازمان مدیریـــت صنعتی نیز عنـــوان داراترین شـــرکت ایـــران را با مبلغی‬ ‫معادل ‪ 10.205.726‬میلیاردریال از ان خود کرد و با فاصله زیاد نســـبت به شـــرکت دوم‪،‬‬ ‫در صدر فهرســـت قـــرار گرفت‪ .‬بانک ملت در میزان اشـــتغال زایی هم با ایجاد اش ــتغال‬ ‫ب ــرای ‪ 26.389‬نفر‪ ،‬روی ســـکوی ســـوم در بین ‪ 500‬شـــرکت برتـــر ایران قـــرار گرفت‪ .‬این‬ ‫گـــزارش حا کی اســـت‪ ،‬ســـازمان مدیریـــت صنعتی ایـــران‪ ،‬رتبه بنـــدی شـــرکت های برتر‬ ‫ایـــران را امســـال برای بیســـت و پنجمین ســـال متوالـــی و با هـــدف فراهم کـــردن امار و‬ ‫اطالعـــات شـــفاف و مفید دربـــاره بنگاه های اقتصاد کشـــور و ارائه فضای روشـــن تری از‬ ‫کســـب وکار اقتصادی کشـــور انجام داده است‪.‬‬ ‫ارتباطی جذاب تر با تماس تصویری «بله»‬ ‫یسـت که بـه‬ ‫برقـراری «تمـاس تصویـری» چند وقت ‬ ‫تهـای بلـه اضافه شـده و کاربـران می توانند به راحتی‬ ‫قابلی ‬ ‫با دوسـتان و اشـنایان خود به صورت صوتی و هم تصویری‬ ‫در تمـاس باشـند‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی بانـک ملـی‬ ‫ایـران؛ بـه تمـاس تصویـری نسـخه جدیـد‪ ،‬ویژ گـی «تصویـر‬ ‫در تصویـر» نیـز اضافـه شـده اسـت؛ یعنـی ا گـر در زمـان‬ ‫تمـاس تصویـری بـه بخـش دیگـری از گوشـی سـر بزنیـد‪،‬‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫تصویـر تمـاس پاییـن صفحـه قـرار گرفتـه و قطـع نم ‬ ‫به عبارتـی‪ ،‬ا گـر در زمـان تمـاس‪ ،‬پیامـی بـرای شـما ارسـال‬ ‫شـود و بخواهیـد ان پیـام را بخوانیـد یـا ا گـر نیـاز باشـد در‬ ‫حین تماس‪ ،‬به بخش های مختلف گوشـی تان سـر بزنید؛‬ ‫ویژ گـی «تصویـر در تصویـر»‪ ،‬تصویـر تمـاس را کوچـک کـرده‬ ‫و در پاییـن صفحـه قـرار می دهـد‪ .‬بدین ترتیـب این قابلیت‬ ‫شهـای مختلف گوشـی سـر‬ ‫بـه شـما اجـازه می دهـد بـه بخ ‬ ‫بزنیـد‪ ،‬بـدون اینکـه در تمـاس شـما اختاللـی ایجادشـده‬ ‫یـا تمـاس قطـع شـود؛ همچنیـن در حیـن برقـراری تمـاس ‬ ‫تصویـری می توانیـد پسـند (الیـک) بفرسـتید و تمـاس‬ ‫بتـری داشـته باشـید‪ .‬بـرای اسـتفاده از تمـاس‬ ‫جذا ‬ ‫تصویـری بلـه‪ ،‬در صفحـه گفت وگـوی شـخصی‪ ،‬از قسـمت‬ ‫بـاالی صفحـه ایکـون دوربیـن را انتخـاب و تمـاس را برقـرار‬ ‫کنیـد‪ .‬رضایـت کاربـران بـرای «بلـه» بسـیار اهمیـت دارد‬ ‫و همـواره در تلاش اسـت بـا انتشـار نسـخه های جدیـد‪،‬‬ ‫رضایـت کاربـران را جلـب کنـد‪ .‬بلـه‪ ،‬همـراه همیشـگی‬ ‫لحظ ههـای شماسـت و می توانیـد بـا تمـاس تصویـری‪،‬‬ ‫مهم تریـن لحظ ههـای زندگـی از یـک کالس انالیـن‪ ،‬یـک‬ ‫جلسـه کاری یـا یـک گفت وگـوی دوسـتانه را بـه خاطـره ای‬ ‫شـیرین تبدیـل کنیـد و در طـول تمـاس‪ ،‬خیالتـان از بابـت‬ ‫کیفیـت تصویـر و پایـداری تمـاس راحـت باشـد‪.‬‬ ‫محصوالت فناورانه بانک پارسیان رونمایی شد‬ ‫اییـن رونمایـی از محصـوالت فناورانـه بانـک پارسـیان‪،‬‬ ‫بـا حضـور دکتـر کـورش پرویزیـان؛ مدیرعامـل ایـن‬ ‫یهـای نویـن‬ ‫بانـک‪ ،‬مهـران محرمیـان؛ معـاون فناور ‬ ‫یهـای‬ ‫بانـک مرکـزی‪ ،‬مسـعود پشـم چی؛ معـاون فناور ‬ ‫مالـی و اطالعاتـی بانـک پارسـیان و برخـی از معاونیـن‬ ‫و مدیـران ایـن بانـک و اصحـاب رسـانه برگـزار شـد‪.‬‬ ‫در این مراسـم ابتـدا دکتـر پرویزیـان؛ مدیرعامـل بانـک‬ ‫پارسـیان تقـارن ایـن رونمایـی و مـاه بهمـن کـه مـاه‬ ‫یسـت را بـه فـال نیـک گرفـت و‬ ‫پیـروزی انقلاب اسالم ‬ ‫تهـای‬ ‫از حضـور دکتـر محرمیـان تشـکر کـرد‪ .‬وی کار ‬ ‫اعتبـاری چندمنظـوره‪ ،‬محصـوالت جدیـد موبایلـی‪،‬‬ ‫امضـای دیجیتـال‪ ،‬سـامانه های پـارس ‪ ،۲‬پارسـینس‪،‬‬ ‫پرداخـت تسـهیالت غیرحضـوری قرض الحسـنه و‬ ‫خدمـات امنیـت اطالعـات را ازجملـه محصوالتـی‬ ‫برشـمرد کـه بـه بهر هبـرداری رسـید و گفـت‪ :‬سـامانه چک‬ ‫الکترونیـک بانـک پارسـیان کـه پیش ازایـن در حضـور‬ ‫رئیـس کل بانـک مرکزی برای مشـتریان حقیقی رونمایی‬ ‫شـد‪ ،‬عملیاتـی شـده و امیـدوارم کـه چـک الکترونیکـی‬ ‫مشـتریان حقوقـی نیـز در ما ههـای اتـی رونمایـی و‬ ‫عملیاتـی شـود‪ .‬پرویزیـان ادامـه داد‪ :‬بعـد از پاندمـی‬ ‫کهـا به ویـژه‬ ‫کرونـا در ایـران امکانـات غیرحضـوری بان ‬ ‫بانـک پارسـیان افزایـش پیـدا کـرد‪ .‬وی همچنیـن افـزود‪:‬‬ ‫بانـک مرکـزی طـی چنـد سـال اخیر محصـوالت خوبـی را‬ ‫کهـا فعالیت دیجیتال خـود را افزایش‬ ‫ارائـه کـرده کـه بان ‬ ‫دهنـد‪ .‬مدیرعامـل بانـک پارسـیان از برقـراری همـکاری‬ ‫و امضـاء تفاهم نامه هایـی در حـوزه تجـارت بین الملـل‬ ‫فهـای خارجـی کشـورمان به عنـوان اقـدام جدیـد‬ ‫بـا طر ‬ ‫بانـک پارسـیان خبـر داد تـا دراین راسـتا فعالیـت تجـاری‬ ‫صادرکننـدگان و واردکننـدگان کشـور تسـهیل شـود‪.‬‬ ‫بانک پارسیان بانک پیشرو در حوزه فناوری‬ ‫دکتـر محرمیـان؛ معـاون فنـاوری بانـک مرکـزی طـی‬ ‫تهـای انجا مشـده قدردانـی و بانـک‬ ‫سـخنانی از فعالی ‬ ‫کهـا در حـوزه فنـاوری‬ ‫پارسـیان را از پیشـروترین بان ‬ ‫توصیـف کـرد‪ .‬محرمیـان مهم تریـن معیـار ارزیابـی‬ ‫کهـا را در دسـترس بـودن بـرای مشـتریان عنـوان‬ ‫بان ‬ ‫کـرد و افـزود‪ :‬مـردم بانـک را بـه خاطـر سـرویس هایی‬ ‫کـه ارائـه می دهنـد‪ ،‬انتخـاب می کننـد و هر چـه بتوانیـم‬ ‫یشـدن ببریـم موفـق‬ ‫محصـوالت را ب هسـمت غیرحضور ‬ ‫خواهیـم بـود‪ .‬محرمیـان تصریـح کـرد‪ :‬هم ا کنـون حـدود‬ ‫‪ 97‬تـا ‪ 98‬درصـد از خدمـات بانکـداری کشـور ب هصـورت‬ ‫یشـود؛ امـا کار مـا بـه پایـان نرسـیده‬ ‫غیرحضـوری ارائـه م ‬ ‫و بایـد تلاش کنیـم تـا ان دو تـا سـه درصد باقیمانـده هـم‬ ‫یهـای‬ ‫ب هصـورت غیرحضـوری ارائـه شـود‪ .‬معـاون فناور ‬ ‫نویـن بانـک مرکـزی اظهـار کـرد‪ :‬یکـی از حوزه هایـی کـه‬ ‫در بخـش غیرحضـوری اجرایـی شـد چـک دیجیتـال بود‬ ‫کـه یکـی از سـنتی ترین ابزارهـا را در فرهنـگ غیرحضـوری‬ ‫جـای داد و بانـک پارسـیان به عنـوان اولیـن بانـک‬ ‫درجهـت ایجـاد چـک دیجیتـال قـدم گذاشـت‪ .‬وی‬ ‫متذکـر شـد‪ :‬در بحـث ترا کنـش و افتتـاح حسـاب در ایـن‬ ‫سـال ها عملکـرد قابـل قبولـی داشـتیم و بـا کشـورهای‬ ‫توسـعه یافته زیـادی برابـری داریـم امـا در برخـی حوزه هـا‬ ‫مثـل تسـهیالت خـرد‪ ،‬نیازمنـد تغییـرات اساسـی‬ ‫هسـتیم‪ .‬درحال حاضـر ‪ 98‬درصـد محصـوالت بانک هـا‬ ‫یشـود کـه اتفـاق خوبـی بـوده و‬ ‫غیرحضـوری ارائـه م ‬ ‫موردحمایـت ماسـت‪.‬‬ ‫خدمات نواورانه بانک پارسیان در حوزه فناوری‬ ‫مسـعود پشـم چی؛ معـاون فناوری هـای نویـن مالـی و‬ ‫اطالعاتـی بانـک پارسـیان در ایـن مراسـم گفـت‪ :‬بانـک‬ ‫پارسـیان حضـورش در مجموعـه بانکـی کشـور با نـواوری‬ ‫شـروع شـد و از اغـاز تاسـیس ایـن بانـک تلاش کردیم که‬ ‫بهتریـن خدمـات را در این بانـک ارائـه کنیـم‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫بانـک پارسـیان باتوجه بـه بدنـه ارزشـمندی کـه در حوزه‬ ‫فنـاوری اطالعـات داشـته و شـرکت ها و هولدینـگ هایی‬ ‫کـه در کنـار بانـک هسـتند خدمـات خوبـی را در حـوزه‬ ‫نظـام پرداخـت و خدمـات مالی ارائه داده اسـت‪ .‬معاون‬ ‫فناوری هـای نویـن مالـی و اطالعاتـی بانـک پارسـیان در‬ ‫ادامـه تصریـح کـرد‪ :‬یکـی از عرصه هـای قابل تقدیـر بـرای‬ ‫مـا کمـک بانـک مرکـزی در حوزه هـای فناورانـه اسـت‪ .‬در‬ ‫سـال ‪ 99‬حـدود ‪ 37‬درصـد ظرفیـت ایتـی بانک پارسـیان‬ ‫در اختیـار سـامانه های حا کمیتـی بـوده و در تمامـی‬ ‫مراحـل از بانک هـای پیشـرو بـوده و در مسـیر اهـداف‬ ‫بانـک مرکـزی حرکـت کـرده اسـت‪ .‬نمونـه ایـن امـر بحـث‬ ‫چکاد بود که در ابان ماه عملیاتی و در اختیار مشتریان‬ ‫قـرار گرفـت‪ .‬وی در پایـان بـا تا کیـد بـر درامـدزا بـودن‬ ‫پذیرش توریسـت و ارائـه خدمات بانکی در این خصوص‬ ‫تا کیـد کـرد‪ :‬بـا رعایـت تمـام مسـائل مربـوط بـه جلوگیری‬ ‫از پول شـویی می توانیم همچون گذشـته با صدور کارت‬ ‫ارزی و توریست کارت به کسانی که وارد کشور می شوند‬ ‫ایـن خدمـات را ارائـه دهیـم کـه تحقـق ایـن هـدف‬ ‫نیازمند حمایت بانک مرکزی اسـت‪ .‬سـامانه های پارس‬ ‫‪ ۲‬کـه بـه نیازهـای مشـتریان ویـژه بانـک پاسـخ می دهـد‪،‬‬ ‫پارسـینس؛ نسـل جدیـد درگاه هـای غیرحضـوری‬ ‫اینترنتـی‪ ،‬سـبد محصـوالت موبایلـی‪ ،‬چـک الکترونیـک‪،‬‬ ‫تهـای‬ ‫سـوپر اپلیکیشـن تـاپ‪ ،‬امضـای دیجیتـال‪ ،‬کار ‬ ‫اعتبـاری چندمنظـوره‪ ،‬سـامانه غیرحضـوری پرداخـت‬ ‫تسـهیالت قرض الحسـنه و خدمـات امنیـت اطالعـات‬ ‫مجموعـه محصوالتـی بودند که ویژگی هـا و قابلیت های‬ ‫انان در این مراسـم ازسـوی مدیران و کارشناسـان بانک‬ ‫پارسـیان تشـریح شـد‪.‬‬ ‫اغاز عملیات احیای ثبات در بازار ارز‬ ‫رئیـس کل بانـک مرکـزی از اغـاز عملیـات احیـای ثبـات در‬ ‫نپـس بـه‬ ‫بـازار ارز خبـر داد و اعلام کـرد‪ :‬بانـک مرکـزی ازای ‬ ‫خسـاز خواهـد بـود‪ .‬محمدرضا‬ ‫بـازار ازاد ورود می کنـد و نر ‬ ‫فرزیـن در فضـای مجـازی نوشـت‪ :‬از امـروز بانک مرکزی و‬ ‫یهـا اقدامـات مشـترکی در احیـای ثبـات اقتصادی‬ ‫صراف ‬ ‫در کشـور انجـام می دهنـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬بانـک مرکـزی‬ ‫نپـس بـه بـازار ازاد ورود پیـدا خواهـد کـرد و نـرخ سـاز‬ ‫ازای ‬ ‫خواهـد بـود‪ .‬براسـاس این گزارش؛ رئیـس کل بانک مرکزی‬ ‫نپـس در بـازار‬ ‫در برنامـه تلویزیونـی نیـز اعلام کـرد‪ :‬ازای ‬ ‫ازاد نیـز ورود خواهیـم کـرد و بانـک مرکـزی در ایـن بـازار‬ ‫نـرخ سـازی خواهـد کـرد و ثبـات ارزی را گا مبـه گام ادامـه‬ ‫خواهیـم داد‪ .‬همچنیـن دربـاره ورود بـه بـازار ازاد ارز و‬ ‫خگـذاری در ایـن بـازار توضیـح داد‪ :‬از روز س هشـنبه‬ ‫نر ‬ ‫یهـا ارز‬ ‫اعلام کردیـم تـا پنـج هـزار دالر ازطریـق صراف ‬ ‫یشـود و چنانچـه محدودیتـی پیـش بیایـد در‬ ‫فروختـه م ‬ ‫بـازار متشـکل ارز در قالـب حـراج ارز می فروشـیم و انجـا‬ ‫یشـود و ایـن نـرخ‪ ،‬نـرخ بـازار ازاد خواهـد‬ ‫نـرخ تعییـن م ‬ ‫بـود‪ .‬وی افـزود‪ :‬تا کنـون بانـک مرکـزی در بـازار ازاد نـرخ‬ ‫سـاز نبـود و تلاش داریـم بانـک مرکـزی به عنوان نرخ سـاز‬ ‫در بـازار ازاد تبدیـل شـود‪ .‬در بـازار ازاد هـم ورود خواهیـم‬ ‫کـرد رئیـس کل بانـک مرکـزی با تا کید بر اینکـه در یـک‬ ‫فضـای مجـازی و ذهنـی بـرای کشـور محدودیـت ایجـاد‬ ‫یکـه عملیـات واقعـی ایـن نیسـت و‬ ‫کردنـد افـزود‪ :‬درحال ‬ ‫منابع ارزی کشـور ازاد اسـت و تامین ارز در بازار به خوبی‬ ‫در حـال انجـام اسـت امـا در فضـای مجـازی عددسـازی‬ ‫می کننـد و می گوینـد ایـن بـازار ازاد اسـت! فرزیـن تصریـح‬ ‫کرد‪ :‬ما در بازار ازاد هم ورود خواهیم کرد و شـروع به نرخ‬ ‫سـازی می کنیـم لـذا بانـک مرکـزی نـرخ سـازی را از ایـن به‬ ‫بعـد بـا اقدامـات خـود انجـام خواهـد داد‪ .‬رئیـس شـورای‬ ‫پـول و اعتبـار خاطرنشـان کرد‪ :‬امار نه ماهـه بانک مرکزی‬ ‫نشـان می دهـد کـه حسـاب کاالی کشـور یعنـی صـادرات‬ ‫منهای واردات‪ ۲۰ ،‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر مثبت بوده‬ ‫اسـت؛ یعنـی بـه ایـن میـزان بیـش از واردات‪ ،‬صـادرات‬ ‫داشـته ایم‪ .‬میـزان صـادرات مـا ‪ ۷۳.۴‬میلیـارد دالر بـوده‬ ‫کـه ‪ ۳۱‬درصـد رشـد داشـته اسـت‪ .‬درحالی کـه واردات مـا‬ ‫‪ ۵۲.۹‬میلیـارد دالر بـوده کـه ‪ ۱۹.۶‬درصـد رشـد کرده اسـت‪.‬‬ ‫همیـن باعـث شـده کـه ذخایـر ارزی کشـور به دلیـل‬ ‫صـادرات بیـش از واردات‪ ۲۰ ،‬میلیـارد و ‪ ۵۰۰‬میلیـون دالر‬ ‫افزایـش پیـدا کنـد و ایـن ذخایـر هم ا کنـون در دسـترس‬ ‫ماسـت و ما هیچ مشـکلی در تامین نیازهای ارزی کشـور‬ ‫بـرای تامیـن کاال نداریـم‪.‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورشگلستان‪:‬‬ ‫«یک صدا ایران»‬ ‫یک صدایی را در اموزش وپرورش ایجاد می کند‬ ‫کصـدا ایـران می توانـد‬ ‫مدیـرکل اموزش وپـرورش گلسـتان گفـت‪ :‬ی ‬ ‫یک صدایـی را در اموزش وپـرورش کشـور ایجـاد کنـد‪ .‬سـید رضـا نظـری اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬اموزش وپـرورش بهترین محل برای فرهنگ سـازی و انجـام رویدادهای‬ ‫مسـتمر اسـت‪ .‬مدیـرکل اموزش وپـرورش گلسـتان افـزود‪ :‬اموزش وپـرورش‬ ‫تهـای ان ریشـه ای باشـد زیـرا اینـده ایـران به دسـت‬ ‫تلاش می کنـد فعالی ‬ ‫دانش امـوزان رقـم می خـورد پـس بایـد کارهـا در اموزش وپـرورش ریشـه ای‬ ‫و فاخـر باشـد تـا نظـام به وسـیله دانش امـوزان به دسـت صاحـب اصلـی ان‬ ‫برسـد‪ .‬وی بابیان اینکـه رهبـر معظـم انقلاب بـر کسـب هویـت ملـی بـرای‬ ‫تهـای دانش امـوزان بایـد‬ ‫دانش امـوزان تا کیـد دارنـد‪ ،‬گفـت‪ :‬تمـام فعالی ‬ ‫بومـی اسـتانی و مطابـق بـا ذائقـه دانش اموزان باشـد‪ .‬برای هویت بخشـی به‬ ‫دانش امـوزان در اسـتان در اولین قـدم بـا احـداث اتـاق کـودک مفاخر اسـتان‬ ‫را معرفـی کردیـم تـا دانش امـوزان بـزرگان مـا نظیـر فندرسـکی و مختوم قلـی‬ ‫را بشناسـند‪ .‬مدیـرکل اموزش وپـرورش اسـتان تا کیـد کـرد‪ :‬بهتریـن شـکل‬ ‫یادگیـری بـرای دانش امـوزان زبـان هنـر اسـت و بـرای یادگیـری بـه زبـان هنـر‬ ‫نیازمنـد هنرمنـد خـوب هسـتیم تـا اثربخشـی ان را ببینیـم‪ .‬وی گفـت‪ :‬ذائقـه‬ ‫دانش امـوزان مـا در بنـدر گـز بـا مراوه تپـه متفـاوت اسـت لـذا سـند تحـول‬ ‫بنیـادی بومـی اسـتانی شـده‪ ،‬بـرش شهرسـتانی خـورده و طبـق ذائقـه هـر‬ ‫کصـدا ایـران‬ ‫یشـود‪ .‬نظـری بابیان اینکـه ی ‬ ‫شهرسـتان بـه ان پرداختـه م ‬ ‫می توانـد رسـالت کسـب هویـت ملـی و شناسـایی هنرمنـد متعهـد را انجـام‬ ‫دهـد‪ ،‬گفـت‪ :‬بهتریـن اسـتعدادها در اموزش وپـرورش اسـت و یک صـدا ایران‬ ‫محلـی بـرای شناسـاندن هنرمنـدان دانش اموز و پـرورش دادن ان هاسـت تا‬ ‫به وسـیله ان بتوانیـم هنرمنـدان متعهـد را بـه کشـور تقدیـم کنیـم‪.‬‬ ‫تهیه الیحه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ‪۱۴۰۲‬‬ ‫ازسوی شهرداری گرگان‬ ‫مدیـر اداره درامدهـای عمومـی شـهرداری‬ ‫گـرگان گفـت‪ :‬الیحـه تعرفـه عـوارض و بهـای‬ ‫خدمـات سـال ‪ ۱۴۰۲‬شـهرداری طبـق قانـون‬ ‫درامد پایدار و هزینه های شهرداری ها مصوب‬ ‫مجلـس بـه زودی جهـت تصویـب بـه شـورای‬ ‫یگـردد‪ .‬مهـدی باقـری‬ ‫شـهر گـرگان تقدیـم م ‬ ‫گفـت‪ :‬ایـن دفترچـه برمبنـای قوانیـن ابالغـی‬ ‫توسـط شـهرداری گـرگان درحال تدویـن اسـت‪ .‬در سـال های گذشـته‪ ،‬مبنـای‬ ‫محاسـبه تعرفـه عـوارض‪ ،‬قیمـت منطقـه ای موردتصویـب در شـورای اسلامی‬ ‫شـهر بـود کـه از سـال اینـده‪ ،‬بااسـتنادبه قانـون درامدهـای پایـدار‪ ،‬مبنـای‬ ‫محاسـبه عوارض در شـهرداری ها‪ ،‬بند ‪ 3‬تبصره ‪ ۱‬ماده ‪ ۶۴‬قانون مالیات های‬ ‫مسـتقیم و قیمـت منطقـه ای دسـتورالعمل صـادره از وزارت کشـور به تاریـخ‬ ‫یگـردد‪.‬‬ ‫‪ ۱۴۰۱/9/۳۰‬خواهـد بـود کـه براین اسـاس دفترچـه عوارضـی تهیـه م ‬ ‫مدیر اداره درامدهای عمومی شهرداری گرگان گفت‪ :‬براساس دستور شهردار‬ ‫تاکنون بیش از ‪ ۲۴‬جلسـه با حضور کارشناسـان دفتر امور شـهری استانداری‬ ‫و مدیران و کارشناسـان شـهرداری گرگان به میزبانی شـهرداری در قالب کمیته‬ ‫تحـول و بهـره وری برگـزار گردیـده و جلسـات تـا حصـول نتیجـه نهایـی ادامـه‬ ‫خواهد داشت‪ .‬به گفته باقری؛ دفترچه بررسی تعرفه عوارض و بهای خدمات‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۲‬تا پایان هفته جاری اماده و جهت تصویب به شورای اسالمی شهر‬ ‫ارسـال خواهـد شـد‪.‬‬ ‫به صدادرامدن زنگ خطر اخراج کارگران‬ ‫در بهمن و اسفند‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعی گلسـتان گفت‪ :‬زنگ خطر اخـراج کارگران‬ ‫در بهمـن و اسـفند ب هصـدا درمی ایـد و بایـد دراین ایام به فعـاالن عرصه کارگری‬ ‫و حـل مشـکالت بنگا ههـای اقتصـادی توجـه کنیـم و مدیـران دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی بایـد دراین زمینـه مـا را همراهـی کنند‪ .‬حسـین خواجه مظفـری گفت‪:‬‬ ‫‪۲۸۰‬هـزار بیم هشـده تامیـن اجتماعـی در گلسـتان داریـم‪ .‬وی‬ ‫درحال حاضـر‪ ،‬‬ ‫افـزود‪ :‬نزدیـک بـه یک میلیـون و ‪ ۳۰۰‬هزارنفـر در گلسـتان جـزو مشـاغل (کارگـر و‬ ‫یشـود‪ .‬وی گفـت‪ :‬به مناسـبت دهـه فجـر‪ ،‬در کمیتـه‬ ‫کارفرمـا و ‪ )...‬محسـوب م ‬ ‫کارگـری برنام ههـای متنوعـی درنظـر گرفتـه شـده کـه بـرای افزایـش روحیـه ایـن‬ ‫یشـود‪ .‬وی اعلام کـرد‪:‬‬ ‫قشـر‪ ،‬مسـابقات ورزشـی و هنـری دراین ایـام برگـزار م ‬ ‫دفتر کارگزاری تامین اجتماعی در شهرهای مختلف استان به مناسبت دهه‬ ‫فجـر افتتـاح خواهد شـد‪ .‬وی بازدید از خانواده ایثارگـران و بازدید از بنگاه های‬ ‫نهـا از دیگـر برنام ههـای ایـن اداره کل و ادارات‬ ‫اقتصـادی و بررسـی مشـکالت ا ‬ ‫ذی ربـط در شهرسـتان های اسـتان برشـمرد‪.‬‬ ‫کسب رتبه برتر مخابرات منطقه گلستان‬ ‫در وا گذاری سرویس ‪VDSL‬‬ ‫در گـزارش ارزیابـی مخابـرات مناطق که در جلسـه شـورای مدیـران مخابرات‬ ‫کشـور ارائـه شـد‪ ،‬شـاخص های ارزیابـی تشـریح و امتیـازات مناطـق مخابراتی‬ ‫اعلام شـد‪ .‬در ارزیابـی عملکـرد مخابـرات مناطـق در ‪ 10‬ماهـه اول سـال‬ ‫‪ ،۱۴۰۱‬شـاخص های دایـری‪ ،‬تلفـن ثابـت و ‪ ،Sipphone‬دایـری ‪ADSL،‬‬ ‫نطـور خالـص سـرویس های فـوق بررسـی و‬ ‫‪ FTTH‬و خدمـات دیتـا همی ‬ ‫صهـا‪ ،‬رتبـه برتـر‬ ‫مخابـرات منطقـه گلسـتان بـا عملکـرد مناسـب در تمـام اخ ‬ ‫را در وا گذاری سـرویس ‪ VDSL‬کسـب کرده اسـت‪ .‬دکتر غالمعلی شـهمرادی‬ ‫ گفـت‪ :‬باتا کیدبـر ارائـه سـرویس های اینترنـت پرسـرعت و ضـرورت تغییـر و‬ ‫بروز رسـانی سـرویس ها ب هسـمت نیاز و درخواسـت مشـتریان‪ ،‬بر تالش های‬ ‫انجا مشـده جهـت ارائـه خدمـات و سـرویس های مناسـب و با کیفیـت اشـاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬اینترنت به عنوان نیاز اساسی مردم در شرایط کنونی مسئولیت‬ ‫مخابرات را در وا گذاری ان در تمام نقاط اسـتان سـنگین تر کرده و به عنوان‬ ‫ً‬ ‫متولی ارتباط رسـانی‪ ،‬برنامه ریزی و تالش حدا کثری دراین زمینه را مسـتمرا‬ ‫در دسـتورکار دارد‪.‬‬ ‫مدیر بنادرودریانوردیاستان‪:‬‬ ‫نجات بخشی خلیج گرگان‬ ‫از پروژه های ملی در گلستان است‬ ‫بهـای‬ ‫در سـومین و چهارمیـن جلسـه سـتاد مدیریـت و هماهنگـی تاال ‬ ‫جسـاله ای از ‪ ۱۳۹۹‬تـا ‪ ۱۴۰۳‬بـرای نجات بخشـی خلیـج‬ ‫کشـور طـرح جامـع پن ‬ ‫گـرگان مصـوب شـد‪ .‬براسـاس مصوبـات سـومین جلسـه این سـتاد مقرر شـد‬ ‫پژوهشـگاه ملـی اقیانوس شناسـی سـناریوهای نجـات خلیـج گـرگان را تهیـه‬ ‫کند‪ .‬یکی از راهکارها الیروبی کانال اشـوراده ب هسـمت اسـکله تفریحی فعلی‬ ‫و جزیـره اشـوراده ب هطـول نه کیلومتـر اسـت‪ .‬بـا موافقـت محیط زیسـت چهـار‬ ‫نقطـه بـرای دپـوی الی هـا پیش بینـی شـد؛ مسـاحت دایـک اول ‪ ۵۲‬هکتـار‪،‬‬ ‫دایـک دوم ‪ ۴۳‬هکتـار‪ ،‬دایـک سـوم ‪ ۳۶‬هکتـار و دایـک چهـارم ‪ ۱۴‬هکتـار‬ ‫اسـت‪ .‬کل حجـم الیروبـی یک میلیـون و ‪ ۱۶۰‬هزارمترمکعـب اسـت و تا کنـون‬ ‫‪ ۶۱۰‬هزارمترمکعـب ان الیروبـی شـده اسـت‪ .‬پـروژه الیروبـی درحال حاضـر‬ ‫کسـاله تا‬ ‫بیـن ‪ ۵۶‬تـا ‪ ۵۸‬درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد و مـدت قـرارداد نیز ی ‬ ‫خرداد ‪ ۱۴۰۲‬اسـت‪ .‬اعتبار موردنیاز برای این پروژه ‪ ۲۸۴‬میلیاردتومان اسـت‬ ‫کـه تا کنـون ‪ ۱۰۰‬میلیاردتومان جذب شـده و ‪ ۱۰۰‬میلیاردتومـان ان نیز به تازگی‬ ‫اختصـاص یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫انتخاب مدیرکل بهزیستی یزد‬ ‫به عنوان مدیر برتر در حوزه بهزیستی‬ ‫مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان یـزد «مدیـر برتـر بهزیسـتی» بین مدیران بهزیسـتی‬ ‫اسـتان ها ازسـوی وزارت رفـاه شـد‪ .‬سـید صولـت مرتضـوی؛ وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و‬ ‫شهـای ارزنـده و موثـر «رضـا ابهت»‬ ‫رفـاه اجتماعـی بـا اهـدای لـوح تقدیـر از تال ‬ ‫ً‬ ‫به عنوان مدیر برتر حوزه بهزیستی تشکر و قدردانی کرد‪ .‬دراین لوح امده‪ :‬یقینا‬ ‫پیشرفت و تعالی یک ملت مرهون تالش بی دریغ مسئولین خدوم و دلسوزی‬ ‫سـت کـه همـواره در مسـیر خدمـت خالصانـه قـدم برداشـته و این فرصـت را‬ ‫افتخـاری بـزرگ و پاسـخگویی را وظیفـه ای مهـم بـرای خویشـتن می داننـد‪.‬‬ ‫بدین وسیله از تالش های ارزنده و موثر جنابعالی به عنوان مدیر برتر در حوزه‬ ‫بهزیسـتی تشـکر و قدردانی می کنم‪ .‬ا کنون که در فصل تازه ای از مسـیر رشـد و‬ ‫سازندگی کشور و بالندگی ملت ایران هستیم‪ ،‬امیدوارم در سایه سار امن الهی‬ ‫با تدابیر هدفمند و اقدامات مسئوالنه شاهد خدمتگزاری بیشتر شما باشیم‪.‬‬ ‫سـعادتمندی روزافزون شـما و خانواده محترم را از خداوند متعال خواسـتارم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫چهار شنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 1401‬شماره‪2700‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫در نشست هم اندیشی مدیرکل فرهنگ وارشاد کردستان با اصحاب فرهنگ وهنر کامیاران مطرح شد؛‬ ‫هنرمندان‪ ،‬پیشران حرکت جامعه هستند‬ ‫بازدید سرزده معاون فرماندار از اداره جهاد کشاورزی‬ ‫مهـدی قهرمانـی؛ معـاون سیاسـی‪،‬‬ ‫امنیتـی و اجتماعـی فرمانـداری به همـراه‬ ‫علیدخـت؛ رئیـس اداره بازرسـی‪ ،‬مدیریـت‬ ‫عملکـرد و امـور حقوقـی بـا حضـور بـدون‬ ‫هماهنگـی قبلـی در اداره جهـاد کشـاورزی‬ ‫شهرسـتان ری از بخش هـای مختلـف‬ ‫اداره بازدیـد و در جریـان نحـوه خدمات رسـانی بـه ارباب رجـوع قـرار گرفتنـد‪.‬‬ ‫در این برنامه قهرمانی عالوه بر بازدید از بخش های مختلف مجموعه جهاد‬ ‫کشـاورزی و گفت وگـو بـا کارکنـان و رئیـس اداره درخصـوص نحـوه عملکـرد و‬ ‫وضعیـت موجـود‪ ،‬ضمـن دیـدار بـا ارباب رجـوع و مراجعیـن حاضـر مشـکالت‬ ‫و نقطه نظـرات ان هـا را جویـا و دسـتورات الزم درجهـت حـل ان هـا را صـادر‬ ‫کـرد‪ .‬بازدیدهـای سـرزده و دوره ای از وضعیـت و نحـوه عملکـرد ادارات و‬ ‫دسـتگاه های خدمات رسـان شهرسـتان یکـی از برنامه هـای اصلـی اداره‬ ‫بازرسـی و حقوقـی فرمانـداری ری اسـت کـه بـا حضـور فرمانـدار‪ ،‬معاونیـن‬ ‫یگـردد و در امـر‬ ‫مربوطـه و عوامـل اداره بازرسـی درطول سـال انجـام م ‬ ‫رتبه بنـدی و ارزیابـی نحـوه عملکـرد دسـتگاه ها و کارکنان شـاغل موثر اسـت‪.‬‬ ‫بودجه پیشنهادی ‪ ۱۴۰۲‬شهرداری حسن اباد‬ ‫تقدیم شورای شهر شد‬ ‫ارش مرادی‬ ‫مدی ــرکل‬ ‫دریای ــی؛‬ ‫علی اصغ ــر‬ ‫فرهنگ وارش ــاد کردس ــتان و هیئت هم ــراه‬ ‫یب ــر‬ ‫در نشس ــت هم اندیش ــی مبتن ‬ ‫حلق هه ــای میان ــی ب ــا اصح ــاب فرهن ــگ‪،‬‬ ‫هن ــر‪ ،‬رس ــانه و فع ــاالن عرص ــه قران ــی‬ ‫شهرس ــتان کامی ــاران گف ــت‪ :‬هنرمن ــدان‬ ‫به عن ــوان پیش ــران و مح ــرک فک ــری‬ ‫جامع ــه دراین بره ــه می توانن ــد در توس ــعه‬ ‫فرهنگی وهن ــری اس ــتان بس ــیارتاثیرگذار‬ ‫باش ــند‪ .‬وی اف ــزود‪ :‬در دول ــت مردم ــی‬ ‫ته ــا و قد مه ــای مثبت ــی‬ ‫تا کن ــون فعالی ‬ ‫در هم ــه عرص هه ــای فرهنگ ــی‪ ،‬هن ــری‬ ‫و زیرس ــاختی اتف ــاق افت ــاده‪ ،‬مجموع ــه‬ ‫فرهنگ ــی و هن ــر وس ــیع اس ــت و مش ــکالت‬ ‫و نارس ــایی هایی وج ــود دارد ب ــا کم ــک‬ ‫ش ــما اصح ــاب فرهنگ وهن ــر می توان ــد‬ ‫بیش ــتر ای ــن مش ــکالت را رف ــع ک ــرد‪ .‬دبی ــر‬ ‫ش ــورای فرهن ــگ عموم ــی اف ــزود‪ :‬در‬ ‫س ــفر کاری رئیس جمه ــوری ب ــه اس ــتان‬ ‫کردس ــتان اعتب ــارات قابل توجه ــی ب ــه‬ ‫ح ــوزه فرهنگ وهن ــر ازجمل ــه ت ــاالر مرک ــزی‬ ‫لســاخت‬ ‫ســنندج کــه از ســال ‪ 1382‬درحا ‬ ‫اس ــت ‪۱۵۰‬میلیاردتوم ــان اختص ــاص‬ ‫داد ش ــده همچنی ــن ب ــرای هنرس ــتان‬ ‫دختران ــه هنره ــای زیب ــا‪ ،‬پالتوه ــای‬ ‫شهرس ــتان های س ــقز‪ ،‬مری ــوان‪ ،‬نگارخان ــه‬ ‫هن ــر ش ــهر س ــنندج و کتابخان هه ــای‬ ‫عموم ــی اعتب ــارات وی ــژه ای اختص ــاص‬ ‫نس ــفر عیس ــی‬ ‫یافت ــه اس ــت‪ .‬وی ک ــه درای ‬ ‫فالح ــی؛ سرپرس ــت معاون ــت فرهنگ ــی و‬ ‫رس ــانه های و رش ــید محم ــودی؛ رئی ــس‬ ‫یک ــرد‪،‬‬ ‫اداره ام ــور هن ــری وی را همراه ــی م ‬ ‫گف ــت‪ :‬ش ــهر کامی ــاران مه ــد فرهن ــگ و‬ ‫اس ــتعدادهای درخش ــان در عرص هه ــای‬ ‫یس ــت از‬ ‫مختل ــف فرهنگی وهنر ‬ ‫ابت ــدای س ــال تا کن ــون برنام هه ــای‬ ‫ب ــا‬ ‫متناس ــب‬ ‫فرهنگی وهن ــری‬ ‫اس ــتعدادهای این شهرس ــتان برگ ــزار ش ــده‬ ‫ازجمل ــه جش ــنواره موس ــیقی خیابان ــی‬ ‫اق ــوام ک ــه ب ــا اس ــتقبال بی نظی ــری مواج ــه‬ ‫ش ــد‪ ۱۱ ،‬برنام ــه ب ــرای شهرس ــتان ت ــدارک‬ ‫دی ــده ش ــده اس ــت و همچنی ــن قاری ــان‬ ‫برجس ــته ق ــران کری ــم ازجمل ــه اس ــتاد‬ ‫ش ــا کرنژاد‪ ،‬اس ــتاد س ــید محمدج ــواد‬ ‫حس ــینی در شهرس ــتان کامی ــاران حض ــور‬ ‫پی ــدا کرده ان ــد‪ .‬وی از دیگ ــر برنام هه ــای‬ ‫لس ــال و ابت ــدای‬ ‫این شهرس ــتان درطو ‬ ‫س ــال ‪ ۱۴۰۲‬برگ ــزار خواه ــد ش ــد گف ــت‪:‬‬ ‫جش ــنواره ه ــوره و س ــیاچمانه‪ ،‬چهارمی ــن‬ ‫جش ــنواره جلو هه ــای هن ــری نم ــاز‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫جش ــنواره فرهن ــگ و ادبی ــات ک ــردی‬ ‫پ ــرژه و جای ــزه ش ــهیده فاطم ــه اس ــدی‪،‬‬ ‫جشــنواره فیلــم روســتا پالنــگان و چندیــن‬ ‫برنام ــه مناس ــبتی در س ــطح شهرس ــتان‬ ‫و ش ــهر موچ ــش از تواب ــع این شهرس ــتان‬ ‫برگ ــزار خواه ــد ش ــد‪ .‬جش ــنواره فرهن ــگ‬ ‫ُ‬ ‫و ادبی ــات ک ــردی پ ــرژه ک ــه از مطالب ــات‬ ‫فع ــاالن فرهنگ ــی شهرس ــتان اس ــت ب ــا‬ ‫یه ــای انجا مش ــده در س ــال‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫این ــده برگ ــزار خواه ــد ش ــد‪ .‬مدی ــرکل‬ ‫فرهنگ وارش ــاد کردس ــتان گف ــت‪:‬‬ ‫ارباب رج ــوع خ ــط قرم ــز ماس ــت‪ .‬در‬ ‫هم ــه عرص هه ــای فرهنگ وهن ــر تکری ــم‬ ‫نه ــا در‬ ‫ارباب رج ــوع و رف ــع مش ــکالت ا ‬ ‫شهرس ــتان ها از مهم تری ــن برنام هه ــای‬ ‫ته ــای‬ ‫ماس ــت‪ .‬وی ب ــر اس ــتفاده از ظرفی ‬ ‫سش ــده ش ــهر‬ ‫امفی تئات ــر تازه تاسی ‬ ‫کامی ــاران و س ــالن اجتماع ــات و پالت ــوی‬ ‫و هم ــه امکان ــات س ــخت افزاری و‬ ‫نرم اف ــزاری تحت پوش ــش اداره شهرس ــتان‬ ‫تا کی ــد و عن ــوان ک ــرد‪ :‬یک ــی از مهم تری ــن‬ ‫رس ــالت های هنرمن ــدان و اصح ــاب‬ ‫فرهنــگ شهرســتان کامیــاران و به طورکلــی‬ ‫اس ــتان کردس ــتان تولی ــد اث ــار ش ــاخص‬ ‫هن ــری و فرهنگ ــی در هم ــه عرص هه ــای‬ ‫یس ــت ل ــذا‬ ‫نمای ــش‪ ،‬تجس ــمی و رسانه ا ‬ ‫م ــا از اث ــار ش ــاخص هن ــری و فرهنگ ــی‬ ‫شه ــای اس ــامی و انق ــاب و‬ ‫یب ــر ارز ‬ ‫مبتن ‬ ‫درراس ــتای کاه ــش اس ــیب های اجتماع ــی‬ ‫و فرهنگ ــی ازجمل ــه ط ــاق و اعتی ــاد‬ ‫ب هج ــد حمای ــت خواهی ــم ک ــرد‪ .‬وی‬ ‫بااش ــاره به تس ــهیالت کم به ــره ب ــه ح ــوزه‬ ‫فرهنگ وهن ــر خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬تا کن ــون‬ ‫در تس ــهیالت مش ــاغل خانگ ــی بی ــش از‬ ‫شـ ـش میلیاردتومان‪ 10 ،‬میلیاردتوم ــان‬ ‫در اختص ــاص تس ــهیالت تبص ــره ‪ 18‬و‬ ‫‪۵۴‬میلیاردتوم ــان تس ــهیالت کم به ــره‬ ‫ب ــرای مش ــاغل عرص ــه فرهنگ وهن ــر در‬ ‫قال ــب تبص ــره ‪ ۱۶‬ب ــه کردس ــتان ب ــرای‬ ‫اعطــای بــه هنرمنــدان و اصحــاب فرهنــگ‬ ‫اختص ــاص یافت ــه اس ــت‪ .‬وی عن ــوان ک ــرد‪:‬‬ ‫ته ــای‬ ‫به منظ ــور تمرکززدای ــی از فعالی ‬ ‫فرهنگی وهن ــری از مرک ــز اس ــتان‪ ،‬برنام هه ــا‬ ‫و فعالی ــت بسیارمناس ــب ب ــه شهرس ــتان ها‬ ‫وا گ ــذار ش ــده؛ ازجمل ــه جش ــنواره‬ ‫مولودی خوان ــی ک ــه در به لبان اب ــاد‬ ‫ش ــهر ده ــگالن برگ ــزار ش ــده اس ــت‪ .‬ب ــرای‬ ‫هم ــه شهرس ــتان های تابع ــه به تناس ــب‬ ‫اس ــتعدادهای فرهنگی وهن ــری روی ــدادی‬ ‫فرهنگ ــی‪ ،‬هن ــری و رس ــانه ای برنامه ری ــزی‬ ‫ش ــده اس ــت‪ .‬وی درخص ــوص اه ــداف‬ ‫برگ ــزاری نشسـ ـت های هم اندیش ــی و‬ ‫مشــورتی و کرسـی های ازاداندیشــی عرصــه‬ ‫فرهنگ وهن ــر گف ــت‪ :‬هم ــه برنام هه ــای م ــا‬ ‫بایس ــتی ب ــا مش ــورت و هم ــکاری و تعام ــل‬ ‫ش ــما اصح ــاب فرهنگ وهن ــر برنامه ری ــزی‬ ‫و اج ــرا ش ــود‪ .‬ش ــما بای ــد نقشـ ـه راه را‬ ‫دراین نشسـ ـت های هم اندیش ــی روش ــن‬ ‫یک ــه ش ــما‬ ‫و ش ــفاف ب ــه م ــا بگویی ــد‪ .‬تازمان ‬ ‫مش ــکالت و نارس ــایی ها و برنام هه ــای‬ ‫کاری خوی ــش را دراین نشسـ ـت ها‬ ‫ب هگ ــوش م ــا مس ــئولین نرس ــانید ت ــا م ــا‬ ‫بتوانی ــم ب ــه رف ــع ای ــن مش ــکالت هم ــت‬ ‫گماری ــم‪ .‬وی درپاس ـخ به بعض ــی از مس ــائل‬ ‫و مش ــکالت موج ــود در شهرس ــتان گف ــت‪:‬‬ ‫سیس ــتم ص ــوت و ن ــور امفی تئات ــر تائ ــر‬ ‫بـ ـه زودی تامی ــن خواه ــد ش ــد‪ .‬برگ ــزاری‬ ‫نمایش ــگاه های عرص هه ــای هنره ــای‬ ‫تجس ــمی در م ــدارس کاری س ــتوده و‬ ‫به منظ ــور بهره من ــدی دانش ام ــوزان از‬ ‫ته ــا بس ــیارخوب اس ــت‪ .‬م ــا از‬ ‫ای ــن فرص ‬ ‫برگ ــزاری کنس ــرت های موس ــیقی ب ــا حض ــور‬ ‫خوانن ــدگان محل ــی ب هش ــدت حمای ــت‬ ‫می کنی ــم‪ .‬درادام ــه اصح ــاب فرهنگ وهن ــر‬ ‫نقطه نظ ــرات و مس ــائل و مش ــکالت و‬ ‫یهــای عرصــه فعالیــت خویــش را‬ ‫توانمند ‬ ‫ب هش ــر ح زیر توضی ــح دادن ــد‪:‬‬ ‫عب ــداهلل بهجت ــی؛ ش ــاعر پیشکس ــوت‬ ‫کامیاران ــی گف ــت‪ :‬ب هق ــول رهب ــر معظ ــم‬ ‫انق ــاب رس ــاترین و بهتری ــن زب ــان‪،‬‬ ‫‪3‬س ــال م ــداوم ب ــه‬ ‫زب ــان هن ــر اس ــت‪ 3 .‬‬ ‫هن ــر ش ــعر و ش ــاعری مش ــغول هســـتم‪.‬‬ ‫هنرمن ــدان و اصح ــاب فرهن ــگ ش ــهر‬ ‫کامی ــاران بس ــیارمحدود ش ــده اند و م ــورد‬ ‫سانس ــور ق ــرار می گیرن ــد‪ .‬از کت ــاب ش ــعر‬ ‫م ــن ب ــا حض ــور نماین ــده ولی فقی ــه وق ــت‬ ‫در اس ــتان رونمای ــی ش ــد‪ .‬حمای ــت از‬ ‫اصح ــاب فرهنگ وهن ــر س ــرلوحه کار‬ ‫مس ــئولین باش ــد‪.‬‬ ‫گالوی ــژ نظری ــان؛ دبی ــر انجم ــن ادب ــی‬ ‫چوم ــان و نویس ــنده فع ــال دارای‬ ‫چندی ــن اث ــر رم ــان و داس ــتان گفـــت‪:‬‬ ‫نویس ــندگان فقی ــر و ن ــدار نیس ــتند‪ .‬م ــا‬ ‫صدق ــه نمی خواهی ــم‪ .‬کرام ــت اصح ــاب‬ ‫فرهنگ وهن ــر را حف ــظ کنی ــد‪ .‬ای ــن ب ــرای‬ ‫م ــا مه ــم اس ــت‪ .‬کت ــب م ــن ب ــه ش ــش زب ــان‬ ‫ً‬ ‫زن ــده درحال ترجم ــه اس ــت‪ .‬لطف ــا در‬ ‫معرفــی نویســندگان و برگــزاری برنام ههــای‬ ‫عرص ــه کت ــاب و کتاب خوان ــی ازجمل ــه‬ ‫رونمای ــی از کتاب هایش ــان ب ــه ای ــن قش ــر‬ ‫فرهنگ ــی کم ــک کنی ــد‪ .‬هم ــه امکان ــات‬ ‫ب ــرای هنره ــای تئات ــر و موس ــیقی نباش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه عرص ــه کت ــاب و کتاب خوان ــی همچ ــون‬ ‫ً‬ ‫ای ــن هنره ــا رس ــیدگی کنی ــد‪ .‬لطف ــا‬ ‫کردســتان را بــا اســتان های بســیار محــروم‬ ‫ازجمل ــه سیستان وبلوچس ــتان مقایس ــه‬ ‫نکنی ــد‪ .‬ب ــه نویس ــندگان برچسـ ـب های‬ ‫امنیت ــی نچس ــبانید‪ .‬م ــکان مناس ــب و‬ ‫نه ــای ادب ــی‬ ‫درخ ــور ش ــان را ب ــه انجم ‬ ‫در مجتم ــع کامی ــاران اختص ــاص دهی ــد‪.‬‬ ‫تا کن ــون موف ــق ب ــه دریاف ــت تس ــهیالت‬ ‫کم به ــره ح ــوزه فرهن ــگ نش ــده ام‪.‬‬ ‫پش ــده‬ ‫به ــای چا ‬ ‫در خری ــد کتا ‬ ‫نویس ــندگان شهرس ــتان کم ـک کار باش ــید‪.‬‬ ‫فع ــال عرص ــه هنره ــای نمایش ــی‬ ‫شهرس ــتان کامی ــاران اظه ــار داش ــت‪:‬‬ ‫تا کن ــون س ــه کت ــاب در عرص هه ــای‬ ‫مختل ــف چ ــاپ ک ــرده ام و در تئات ــر و‬ ‫نمای ــش فع ــال هس ــتم‪ .‬متاس ــفانه از اث ــرم‬ ‫یه ــا و اغتشاش ــات‬ ‫ک ــه درزمین ــه ناارام ‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫اس ــت حمای ــت نم ‬ ‫محم ــدی؛ از فع ــاالن عرص ــه نمای ــش‬ ‫شهرس ــتان گف ــت‪ :‬از ش ــما مدی ــرکل و‬ ‫هیئت هم ــراه خواه ــش می کن ــم ک ــه‬ ‫این نشس ــت نی ــز مانن ــد نشسـ ـت های‬ ‫اس ــتانداری و معاونی ــن و غی ــره نبای ــد‬ ‫تنه ــا ب ــا ه ــدف پرک ــردن گ ــزارش کار‬ ‫در برگ ــزاری این نشسـ ـت ها هم ــت‬ ‫می گمارن ــد مصوب ــات و درخواسـ ـت ها‬ ‫را ب هج ــد پیگی ــری کنی ــد‪ .‬امفی تئات ــر‬ ‫سش ــده فاق ــد سیس ــتم صوت ــی‬ ‫تازه تاسی ‬ ‫یس ــت‪ .‬پالت ــوی مجتم ــع‬ ‫و ن ــور کاف ‬ ‫کامی ــاران فاق ــد امکان ــات و تجهی ــزات‬ ‫الزم و اس ــتاندارد اس ــت‪ .‬سیس ــتم های‬ ‫سرمایش ــی و گرمایش ــی مجتم ــع مناس ــب‬ ‫نیس ــت‪ ،‬از اجراه ــای عموم ــی شهرس ــتانی‬ ‫نی ــز حمای ــت کنی ــد‪ .‬میزبان ــی س ــال این ــده‬ ‫تئات ــر اس ــتانی را ب ــه کامی ــاران بدهی ــد‪ .‬ب ــر‬ ‫له ــای خبررس ــان نظ ــارت‬ ‫محت ــوای کانا ‬ ‫داش ــته باش ــید زی ــرا درص ــدد تخری ــب‬ ‫چهر هه ــای فرهنگی وهن ــری شهرس ــتان‬ ‫هس ــتند ‪.‬‬ ‫قش ــناس گف ــت‪ :‬در ح ــوزه‬ ‫دان ــش ح ‬ ‫موس ــیقی س ــنتی و س ــاخت س ــازهای‬ ‫موس ــیقی فعالی ــت دارم‪ .‬ادامه دهن ــده راه‬ ‫پــدرم در حــوزه موســیقی ســنتی‪ ،‬زند هیــاد‬ ‫قش ــناس کار می کن ــم‪ .‬در‬ ‫ع ــزت اهلل ح ‬ ‫برنام ــه هن ــری شهرس ــتان ب ــه م ــا اهمی ــت‬ ‫یش ــود‪ .‬متاس ــفانه به دلی ــل‬ ‫داده نم ‬ ‫مش ــکالت اقتص ــادی ق ــادر ب ــه ادام ــه‬ ‫فعالی ــت هن ــری نیس ــتم‪ .‬ا گ ــر از موس ــیقی‬ ‫س ــنتی در شهرس ــتان کامی ــاران حمای ــت‬ ‫نش ــود ب ــدون ش ــک م ــا اخری ــن نس ــل‬ ‫موس ــیقی س ــنتی در شهرس ــتان خواهی ــم‬ ‫ب ــود‪.‬‬ ‫روحان ــی؛ رئی ــس انجم ــن خوشنویس ــان‬ ‫کامی ــاران نی ــز اظه ــار داش ــت‪ :‬در مجتم ــع‬ ‫مکان ــی ب ــرای فعالی ــت خوشنویس ــان و‬ ‫انجم ــن اختص ــاص داده ش ــود‪ .‬سیس ــتم‬ ‫گرمایش ــی و سرمایش ــی مجتم ــع دارای‬ ‫یس ــت‪ .‬تا کن ــون در‬ ‫مش ــکالت فراوان ‬ ‫برگ ــزاری نمایش ــگاه های متع ــددی در‬ ‫س ــطح شهرس ــتان مش ــارکت داش ــته ایم‪.‬‬ ‫برگزارکنن ــدگان نمایش ــگاه های‬ ‫از‬ ‫خوشنویس ــی حمای ــت ش ــود‪ .‬در اعط ــای‬ ‫کارت هن ــر ب ــه هنرمن ــدان تجدیدنظ ــر‬ ‫ش ــود‪ .‬در اعط ــای کارت هن ــر سیاس ــت‬ ‫یک با مو دوه ــوا را بـ ـه کار نبری ــد‪.‬‬ ‫مرب ــی قران ــی حاض ــر در نشس ــت گف ــت‪:‬‬ ‫فعالی ــت م ــا بیش ــتر در تبلیغ ــات اس ــامی‬ ‫شهرســتان اســت‪ .‬قــرار بــود مربیــان قرانــی‬ ‫ب ــا س ــابقه کاری در اموزش وپ ــرورش‬ ‫اســتخدام شــوند‪ .‬هنــوز بــا ســابقه ‪1 7‬ســال‬ ‫کار و فعالی ــت قران ــی بیم ــه ن ــدارم‪ .‬مکان ــی‬ ‫سه ــای‬ ‫ب ــرای فعالی ــت و برگ ــزاری کال ‬ ‫ق ــران ن ــدارم‪ .‬هزین ــه اج ــاره مح ــل‬ ‫ته ــای قران ــی‬ ‫سرس ــام اور اس ــت و از فعالی ‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫شهرس ــتان ها حمای ــت کاف ــی نم ‬ ‫س ــامانه حم ــد متاس ــفانه ب ــرای اس ــتفاده‬ ‫از بیم ــه بس ــته ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫احم ــد وکیل ــی؛ نماین ــده مطبوع ــات در‬ ‫یه ــای در‬ ‫شهرس ــتان گف ــت‪ :‬ان ــواع ا گه ‬ ‫شهرس ــتان قط ــع ش ــده و در شهرس ــتان‬ ‫ً‬ ‫کامی ــاران مطبوع ــات چاپ ــی کال ناب ــود‬ ‫ش ــده اند‪ .‬در دک ــه مطبوعات ــی ب هج ــای‬ ‫روزنام ــه تنه ــا س ــیگار می فروش ــم‪.‬‬ ‫ماموس ــتا ندیم ــی؛ فع ــال عرص ــه دین ــی و‬ ‫امام جمع ــه مس ــجد حض ــرت علـ ـی ؟ع؟‬ ‫کامی ــاران گف ــت‪ :‬فع ــاالن عرص ــه دین ــی در‬ ‫مس ــاجد ازنظ ــر معیش ــتی دچ ــار مش ــکالت‬ ‫نش ــاء اهلل حض ــور ش ــما‬ ‫فراوان ــی هس ــتند‪ .‬ا ‬ ‫یت ــان مای ــه خیروبرک ــت‬ ‫و هم ــکاران گرام ‬ ‫باش ــد‪ .‬ش ــما به عن ــوان مس ــئول بای ــد‬ ‫ب ــا زیردس ــتان خوی ــش از هم ــه جه ــات‬ ‫پاس ــخگوی مش ــکالت و مس ــائل باش ــید‪.‬‬ ‫قلع ــه؛ نماین ــده نش ــریه گ ــوران و پای ــگاه‬ ‫خب ــری گوران نی ــوز گف ــت‪ :‬دغدغ هه ــای‬ ‫م ــا در عرص ــه فرهنگ وهن ــر بس ــیارزیاد‬ ‫اس ــت‪ .‬ش ــعبه خان ــه مطبوع ــات در‬ ‫کامی ــاران تاس ــیس و راه ان ــدازی ش ــود‪.‬‬ ‫بس ــیاری از دک هه ــای مطبوعات ــی به دلی ــل‬ ‫نب ــود روزنام ــه و مطبوع ــات در س ــطح‬ ‫شهرس ــتان تعطی ــل ش ــده اند‪ .‬خبرن ــگاران‬ ‫شهرس ــتان فاق ــد بیم ــه هس ــتند‪ .‬ادارات‬ ‫و نهاده ــای س ــطح شهرس ــتان از دادن‬ ‫ا گهــی بــه خبرنــگاران و رســانه های ســطح‬ ‫شهرس ــتان دری ــغ می کنن ــد و هم ــه ای ــن‬ ‫یه ــا را ب ــه مرک ــز اس ــتان می فرس ــتند‬ ‫ا گه ‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫و ب هص ــورت س ــامانه ای ارس ــال م ‬ ‫عرص ــه فرهنگ وهن ــر در کارافرین ــی‬ ‫و ف ــروش اث ــار هن ــری و فرهنگ ــی نی ــاز‬ ‫به کم ــک دارد‪.‬‬ ‫فع ــال قران ــی حاض ــر دراین نشس ــت گف ــت‪:‬‬ ‫گت ــر و ب ــا‬ ‫ح ــوزه قران ــی روزبـ ـه روز کم رن ‬ ‫وجــود تعــداد زیــاد فعــاالن قرانــی در ســطح‬ ‫نه ــای‬ ‫شهرس ــتان ازس ــوی ادارات و ارگا ‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫فرهنگ ــی هی ــچ حمایت ــی نم ‬ ‫فره ــاد به اتمان ــی از عکاس ــان حرفـ ـه ای و‬ ‫دارای چندیــن نمایشــگاه در ســطح کشــور‬ ‫و اس ــتان گف ــت‪ :‬برگ ــزاری چنی ــن جلس ــاتی‬ ‫هی ــچ نتیج ــه عمل ــی در برنخواه ــد داش ــت‪.‬‬ ‫مــن حاضــرم در سراســر اســتان نمایشــگاه‬ ‫سه ــای برگزی ــده خوی ــش را برگ ــزار‬ ‫عک ‬ ‫نمای ــم ام ــا هی ــچ حمایت ــی از ایـ ـن کار و‬ ‫یش ــود‪ .‬ط ــرح مش ــاغل‬ ‫فعالی ــت هن ــری نم ‬ ‫خانگ ــی ط ــرح اش ــتباهی ب ــود‪.‬‬ ‫خان ــم به اتمان ــی از پیشکس ــوتان عرص ــه‬ ‫قران ــی حاض ــر در نشس ــت هم اندیش ــی‬ ‫ب ــا مدی ــرکل اظه ــار داش ــت‪ :‬کرام ــت‬ ‫هنرمنــدان و اصحــاب فرهنــگ در اولویــت‬ ‫کار مس ــئولین باش ــد‪ .‬درحال حاض ــر‬ ‫به دلی ــل مش ــکالت معیش ــتی و‬ ‫ته ــا و‬ ‫اجاره به ــای م ــکان از فعالی ‬ ‫سه ــای قران ــی مح ــروم‬ ‫برگ ــزاری کال ‬ ‫یش ــود‬ ‫ش ــده ایم و همی ــن روی ــه موج ــب م ‬ ‫م ــردم بیش ــتر از دی ــن و ایم ــان گری ــزان‬ ‫ش ــوند و دغدغ ــه قران ــی نداش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫تحقق ‪ ۱۱۳‬درصدی بودجه شهرداری استانه اشرفیه‬ ‫منا محمدی‬ ‫شـهردار اسـتانه اشـرفیه علـی مقصـودی‬ ‫از تحقـق ‪ ۱۱۳‬درصـدی بودجـه شـهرداری‬ ‫اسـتانه اشـرفیه خبـر داد و گفـت‪ :‬به همـت‬ ‫همـکاران مجموعـه شـهرداری اسـتانه‬ ‫اشـرفیه بـرای تحقـق بودجـه سـال ‪،۱۴۰۱‬‬ ‫بـرای اولیـن بـار در طـی ‪ ۱۰‬سـال گذشـته‪،‬‬ ‫طـی ده مـاه نخسـت سـال جـاری‪ ،‬تحقـق‬ ‫‪ ۱۱۳‬درصـدی بودجـه شـهرداری اسـتانه‬ ‫اشـرفیه اتفـاق افتـاده اسـت‪ .‬علی مقصودی‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬از ابتـدای سـال ‪ ۱۴۰۱‬تا کنـون‬ ‫بال غبـر ‪ ۶۸۶‬میلیـارد و ‪ ۷۱۵‬میلیـون و‬ ‫‪۶ ۲۷‬هـزار ‪ ۷۰۴‬ریـال توسـط شـهرداری‬ ‫اسـتانه اشـرفیه وصـول شـده کـه نشـانگر ان‬ ‫اسـت؛ علی رغـم مشـکالت اقتصـادی کـه‬ ‫شـهرداری های شـهرهای ایـران بـه دالیـل‬ ‫مختلـف بـا ان مواجـه هسـتند‪ ،‬مسـیر‬ ‫شـهرداری اسـتانه اشـرفیه بـرای تدویـن‬ ‫ً‬ ‫بودجـه کاملا صحیـح بـوده اسـت‪ .‬وی ارائـه‬ ‫خدمـات شایسـته بـه شـهروندان را رسـالت‬ ‫فرهنگـی و اجتماعـی شـهرداری دانسـت و‬ ‫خاطرنشـان کرد‪ :‬شـهرداری نهادی عمومی‬ ‫و متعلـق بـه شـهروندان اسـت و مشـارکت‬ ‫حدا کثـری شـهروندان در اداره امـور شـهر و‬ ‫تامیـن هزین ههـا‪ ،‬نشـئت گرفته از حس تعلق‬ ‫شـهروندان بـه شـهر اسـت کـه به تبـع ان‬ ‫پروژ ههـای عمرانـی‪ ،‬خدماتـی و زیربنایی نیز‬ ‫یشـود‪ .‬علـی مقصـودی بابیان اینکـه‬ ‫اجـرا م ‬ ‫بودجـه شـهرداری اسـتانه اشـرفیه در سـال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬به میـزان ‪ ۵۵۰‬میلیاردریـال بـوده اسـت‬ ‫کـه درنهایـت ‪ ۴۱۸‬میلیـارد و ‪ ۸۹‬میلیـون و‬ ‫‪۳۱۲‬هـزار ‪ ۵۸۲‬ریـال از ان به میـزان ‪ ۷۶‬درصد‬ ‫ ‬ ‫محقق شـد گفت‪ :‬بودجه شـهرداری استانه‬ ‫اشرفیه در سال ‪ ۱۴۰۱‬مبلغ ‪ ۷۲‬میلیاردتومان‬ ‫اسـت کـه طـی ‪ ۱۰‬ماه اخیـر ‪ ۱۱۳‬درصـد از‬ ‫بودجـه ده ماهـه به مبلـغ ‪ ۶۸۶‬میلیاردریـال‬ ‫یهـای‬ ‫محقـق شـده اسـت و طـی برنامه ریز ‬ ‫یشـده و‬ ‫انجا مشـده و منابـع مالـی پیش بین ‬ ‫بـا متمـم بودجه ارسـالی به شـورای اسلامی‬ ‫شـهر و برنامه ریـزی انجا مشـده بـرای فـروش‬ ‫املا ک جهـت ازادسـازی برخـی املا ک‬ ‫انتظـار تحقـق حـدود ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومانـی‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫درامـد‪ ،‬نقطـه هـدف درامـد شهردار ‬ ‫وی بااشـاره به مطالبـه ب هحـق شـهروندان‬ ‫درزمین ٔـه انجـام امـور عمرانـی و خدماتـی‪،‬‬ ‫تکمیـل و تجهیـز پروژ ههـای نیمه تمـام‬ ‫شـهری را از مهم تریـن اهـداف مدیریـت‬ ‫شـهری دانسـت و گفـت‪ :‬در طـی ‪ ۱۰‬مـاه‬ ‫گذشـته حقـوق کارکنـان و عمـده مطالبـات‬ ‫پیمانکاران جاری شهرداری استانه اشرفیه‬ ‫به موقـع پرداخـت شـده اسـت و تحقـق ‪۱۱۳‬‬ ‫درصـدی بودجـه ده ماهـه شـهرداری طـی‬ ‫‪ ۱۰‬ماه اخیـر در سـایه تدابیـر اتخاذشـده‪،‬‬ ‫شـناخت صحیـح کارکنـان و کارمنـدان‬ ‫شـهرداری از وضعیـت موجـود‪ ،‬تلاش‬ ‫شـبانه روزی کارکنان کلیه دوایر برای کسـب‬ ‫تهـای بی دریـغ شـهروندان‬ ‫درامـد و حمای ‬ ‫از شـهرداری و تعامـل و همراهـی اعضـای‬ ‫محترم شـورای اسالمی شهر استانه اشرفیه‬ ‫بـا شـهرداری بـوده اسـت‪.‬‬ ‫بودجه ‪ ۱۴۰۲‬شـهرداری حسـن اباد توسـط شـیرزاد یعقوبی؛ شهردار حسن اباد‬ ‫در زمان مقرر و قانونی‪ ،‬جهت بررسی و تصویب تقدیم رئیس و اعضای شورای‬ ‫اسالمی شد‪ .‬شیرزاد یعقوبی گفت‪ :‬این بودجه طبق بخشنامه های ابالغی و‬ ‫برمبنای افزایش درامد چندسـال اخیر شـهرداری‪ ،‬شـناخت و بررسی نیازهای‬ ‫ً‬ ‫عمرانـی و خدماتـی شـهر و البتـه وضعیـت اقتصـادی کشـور و متعاقبـا شـهر‬ ‫حسن اباد تهیه‪ ،‬تنظیم و پیشنهاد شده است‪ .‬وی اولویت های بودجه سال‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬را تکمیل و تجهیز پروژه های نیمه تمام و با رویکرد ارتقای کیفیت فضای‬ ‫شـهری و افزایـش تعاملات اجتماعـی‪ ،‬افزایـش برنامه هـا و فضاهـای فرهنگـی‪،‬‬ ‫اجتماعـی و ورزشـی بـا رویکـرد افزایـش سـرزندگی و نشـاط اجتماعـی‪ ،‬توسـعه‬ ‫حمل ونقـل عمومـی‪ ،‬ارتقـاء سـطح ایمنی شـهر و تمرکز بـر پروژه هـای مرتبط با‬ ‫اصلاح و بهینه سـازی فضای سـبز شـهری عنـوان کرد‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد؛‬ ‫لزوم تبیین واقعی درباره فرصت ها‪ ،‬تهدیدها‬ ‫قوت ها و ضعف های نظام‬ ‫سـید علـی یزدی خـواه بـا حضـور در دانشـگاه‬ ‫فرهنگیـان شـهید مفتـح بااشـاره به سـخنان‬ ‫رهبـری مبنی بـر لـزوم امـر تبییـن بـرای جوانـان‬ ‫گفـت‪ :‬تبییـن یکـی از رسـالت های اصلـی‬ ‫دستگاه های فرهنگی و حاکمیتی ست که باید‬ ‫بـه ان بپردازنـد‪ .‬اموزش وپـرورش‪ ،‬اموزش عالی‪،‬‬ ‫وزارت بهداشـت‪ ،‬سـازمان تبلیغـات‪ ،‬اوقـاف و‬ ‫امـور خیریـه‪ ،‬امـور مسـاجد‪ ،‬سـپاه‪ ،‬ارتـش‪ ،‬بسـیج‪ ،‬ناجـا و فراجـا بایـد مسـائل را‬ ‫تبییـن کننـد‪ .‬نایب رئیس کمیسـیون فرهنگـی مجلس شـورای اسلامی اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬تبییـن بایـد راجـع بـه فرصت هـا‪ ،‬تهدیدهـا‪ ،‬قوت هـا و ضعف هـای نظـام‬ ‫صـورت گیـرد‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬مـا بایـد خودمـان‪ ،‬کشـور را بسـازیم‪ .‬کشـورهای‬ ‫غربـی هیـچ موقـع درراسـتای منافـع ملـی مـا حرکـت نکردنـد‪ .‬مـا بایـد باتکیه بـر‬ ‫توانایـی جوانـان برومندمـان و اسـتفاده از شـیوه های نویـن نسـبت بـه ابادانی‬ ‫کشـور تلاش کنیـم‪ .‬در حـوزه تبییـن کـم کاری زیـاد داشـتیم ایـن کم کاری هـا‬ ‫قابل بررسی سـت‪ .‬البتـه ضـرورت تبییـن ماننـد امـروز احسـاس نمی شـد و‬ ‫دسـتگاه ها موضـوع را عمیـق درک نمی کردنـد‪ .‬نماینـده مـردم تهـران گفـت‪:‬‬ ‫گسسـت بین نسـلی و ایجـاد ابهامـات جدیـد بـرای نسـل جـوان و نوجـوان مـا‬ ‫توسـط شـبکه های خبـری و ماهـواره ای و پلتفرم هـای خارجـی در دسـتورکار‬ ‫دشـمنان بـوده و هسـت‪ .‬دسـتگاه های مـا شـدت اسـیب ها را نمی دانسـتند و‬ ‫به همین علـت نیـز دچـار کـم کاری بوده انـد کـه باید جبـران کننـد و برنامه های‬ ‫ویـژه بـرای تبییـن داشـته باشـند‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه شورای اقامه نماز‬ ‫جلسه شورای اقامه نماز شهرستان ری با حضور حجت االسالم نورمحمدی؛‬ ‫مدیـر اقامـه نمـاز اسـتان تهـران‪ ،‬حجت االسلام سـید علـی شـاهچراغی؛‬ ‫امام جمعـه شـهرری‪ ،‬حمیـد زمانـی؛ معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویـژه‬ ‫شهرسـتان ری و دیگـر اعضـا در سـالن اجتماعـات فرمانـداری ری برگـزار شـد‪.‬‬ ‫حجت االسلام شـاهچراغی گفـت‪ :‬وقتـی حضـرت ابراهیـم ؟ع؟ فرزنـدش‬ ‫مشـکالت سـخت بـه مکـه اورد و در بیابـان بـی اب و درخـت‬ ‫اسـماعیل را بـا ان‬ ‫ـکنت مـن ُذ ّریتـی ب َـواد َغیـر ذی َز ْر ع ع َ‬ ‫گـذارد‪ ،‬گفـت‪َّ :‬ر َّب َنـا ا ّنـی َا ْس ُ‬ ‫نـد َب ِیتـک‬ ‫ٍ ِ‬ ‫ِ ِ ِ ٍ ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ْ ُ َ َّ َ َّ َ َ ُ ِ ْ َّ َ َ‬ ‫الصلـوه و ایـن یکـی از نشـانه های عظمـت نمازاسـت و‬ ‫المحـر ِم ربنـا ل ِیقیمـوا‬ ‫دراین زمینـه ایـات و روایـات زیـادی امـده اسـت‪ .‬عضـو شـورای سیاسـت گذاری‬ ‫ائمـه جمعـه کشـور افـزود‪ :‬در نظـام اسلامی فرصتـی پدیـد امده که نمـاز فرا گیر‬ ‫و از اثـار ان جامعـه برخـوردار شـود‪ .‬حجت االسلام نورمحمـدی بااشـاره به‬ ‫تالش هـای سـتاد اقامـه نمـاز در سـطح ملـی کـه توسـط مدیریـت ایـن سـتاد‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین قرائتـی گفـت‪ :‬طبـق گزارش ها شهرسـتان مذهبی‬ ‫ری در امـر اقامـه نمـاز و برنامه هـای فرهنگـی و مذهبی پیشروسـت و با عنایت‬ ‫تولیت اسـتان حضرت عبدالعظیم و ائمه جمعه و فرماندار و دیگر مسـئولین‬ ‫شهرسـتان به ویـژه اموزش وپـرورش شـاهد توجـه اقشـار مختلـف بـه امـر نمـاز‬ ‫هسـتیم‪ .‬مدیـر اقامـه نمـاز اسـتان تهـران بااشـاره به توجه مقام معظـم رهبری‬ ‫بـه امـر نمـاز افـزود‪ :‬در تمامـی اجالس هـای سراسـری نمـاز معظم لـه بـا ارسـال‬ ‫پیـام بـه همـه ارائـه طریق می کنند‪ .‬وی به اجالس سراسـری نماز که در ششـم‬ ‫بهمـن به میزبانـی وزارت کشـور برگـزار می شـود اشـاره و گفـت‪ :‬بیسـت ونهمین‬ ‫اجالس سراسری نماز باعنوان «نماز‪ ،‬مدرسه‪ ،‬خانواده و معلمان اینده» برگزار‬ ‫می شود و در استان ها به صورت پیش اجالس برگزار می شود‪ .‬زمانی؛ فرماندار‬ ‫ری نیز گفت‪ :‬همه ظرفیت های شهرستان دراختیار ستاد اقامه نماز قرار دارد‬ ‫و اماده همکاری بیشتر دراین امر بسیارمهم هستیم و ما هرچه داریم به برکت‬ ‫نمـاز و توجـه بـه مسـائل معنوی سـت‪ .‬دراین نشسـت حجت االسلام علـی‬ ‫کنگرلـو؛ دبیـر سـتاد اقامـه نمـاز ری گزارشـی از مصوبـات و پیگیـری برپایـی نمـاز‬ ‫در مـدارس و مرا کـز مختلـف اداری ارائـه و از همـکاری تولیـت اسـتان حضـرت‬ ‫عبدالعظیـم‪ ،‬ائمـه جمعـه‪ ،‬فرمانـدار و مسـئولین شهرسـتان تشـکر کرد‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۱۱۴‬دستگاه استخراج رمزارز در کهریزک‬ ‫فرمانـده انتظامـی ری اعلام کـرد‪ :‬مامـوران موفـق بـه کشـف و ضبـط ‪ ۱۱۴‬ماینـر‬ ‫در کهریزک شـدند‪ .‬سـرهنگ دوسـتعلی جلیلیان گفت‪ :‬عوامل تیم عملیاتی‬ ‫کالنتـری ‪ ۱۷‬کهریـزک در پـی رصدهـای میدانی و تحقیقات تخصصی موفق به‬ ‫شناسـایی یـک انبـار متروکـه شـدند کـه در ان اقـدام بـه نگهـداری و اسـتفاده‬ ‫غیرمجـاز از دسـتگاه های رمـزارز می شـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬مامـوران پـس از انجـام‬ ‫هماهنگی هـای الزم در محـل حاضـر و دونفـر را دسـتگیر و در بازدیـد محـل‪،‬‬ ‫‪ ۱۱۴‬دسـتگاه اسـتخراج رمـزارز را کشـف و ضبـط کردنـد‪ .‬سـرهنگ جلیلیـان‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬متهمـان پـس از پایـان تحقیقـات و تشـکیل پرونـده تحویـل‬ ‫مراجع قضائی شـدند‪ .‬کهریزک در ‪ ۱۲‬کیلومتری جنوب شـهرری در شهرستان‬ ‫ری در کنـار جـاده قدیـم تهران‪ -‬قـم قـرار گرفتـه کـه شـاهراه ترانزیتـی تهران‪ -‬قـم‬ ‫از مرکـز ان می گـذرد‪ .‬از شـمال بـه مرقـد مطهـر امام خمینـی (ره) و بهشـت زهرا‪،‬‬ ‫از غـرب بـه اتوبـان تهـران قـم از شمال شـرقی بـه باقرشـهر‪ ،‬از شـرق بـه جـاده‬ ‫کمربنـدی جنوب شـرق تهـران و جلگه هـای ورامیـن و از جنـوب بـه حسـن اباد‬ ‫محصور است‪ .‬این شهر از چندین پارچه ابادی پرا کنده (قلعه سنگی‪ ،‬تبایین‪،‬‬ ‫کریم اباد موقوفه‪ ،‬قلعه شیخ‪ ،‬کهریزک‪ ،‬عبدل اباد گردنه‪ ،‬قاسم اباد‪ ،‬صادق اباد‪،‬‬ ‫حمزه ابـاد‪ ،‬مهدی ابـاد‪ ،‬شـهرک امام حسـن مجتبـی) تشـکیل شـده اسـت‪.‬‬ ‫پا ک سازیحاشیه کمربندیجنوبتهراناز وجودنخاله‬ ‫مدیـر راهـداری و حمل ونقـل جاده ای شهرسـتان ری گفت‪ :‬هماهنگی های‬ ‫الزم بـا نهادهـای مسـئول ازجملـه شـهرداری ها و بخشـداری ها بـرای ورود‬ ‫جـدی به منظور پا ک سـازی حاشـیه کمربنـدی دوم تهـران از نخاله ها انجام‬ ‫گرفته اسـت‪ .‬محمدرضا زمانی بااشـاره به نشسـت هماهنگی برگزارشـده این‬ ‫اداره بـا شـهرداری منطقـه ‪ ۲۰‬جهـت همـکاری و مشـارکت در پا ک سـازی‬ ‫حاشـیه کمربنـدی دوم تهـران از نخاله هـای سـاختمانی افـزود‪ :‬دراین رونـد‬ ‫تمـام نهادهـای مسـئول ازجملـه شـهردارهای واقـع در مسـیر ‪ ۲۷‬کیلومتـری‬ ‫محدوده واق ع از کمربندی دوم تهران در شهرستان ری مشارکت و همکاری‬ ‫دارنـد‪ .‬وی یـاداور شـد‪ :‬سـعی می شـود تمـام نخاله های سـاختمانی حاشـیه‬ ‫این مسـیر پا ک سـازی و پـس ازان نظـارت الزم بـرای مقابلـه بـا تخلیـه مجـدد‬ ‫نخالـه در حاشـیه جـاده انجـام شـود‪ .‬زمانـی اظهـار داشـت‪ :‬در کنـار عملیات‬ ‫پا ک سـازی حاشـیه جـاده‪ ،‬ازاین پـس نیروهـای راهـداری نظـارت الزم را بـرای‬ ‫مقابلـه بـا متخلفانـی کـه اقـدام بـه تخلیـه نخالـه دراین محـدوده می کننـد‪،‬‬ ‫خواهنـد داشـت تـا هـم مانـع الوده سـازی محیـط شـوند و هـم درمقابله بـا‬ ‫متخلفـان برخـورد قانونی انجام گیرد‪ .‬مدیر راهـداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫ری گفـت‪ :‬نخاله هـای سـاختمانی عالوه برانکـه منظـر طبیعـت و حاشـیه‬ ‫جاده هـا را نامناسـب می کننـد‪ ،‬زمینه سـاز ناایمنـی مسـیر و وقـوع تخلفـات‬ ‫و تصادفـات نیـز هسـتند ازهمیـن رو به طورجـدی بـرای پا ک سـازی ان هـا و‬ ‫مقابلـه بـا تخلفـات اقـدام می کنیم‪.‬‬ صفحه 6 ‫خراسان رضوی‬ ‫چهار شنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 1401‬شماره‪2700‬‬ ‫شهرستان‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫تجلیل معاون اول رئیس جمهوری از مدیرعامل‬ ‫پتروشیمی خراسان به عنوان پیشتاز اقتصاد ایران‬ ‫دکتر مخبر؛معاوناولرئیس جمهوریاز مهندسیوسفحسنی؛مدیرعامل‬ ‫پتروشـیمی خراسـان به عنوان یکی از فعاالن پیشـتاز اقتصاد ایران در سـامانه‬ ‫(تـراز) وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی تقدیـر بـه عمـل اورد‪ .‬در همایش تجلیل‬ ‫از فعاالن پیشتاز اقتصاد ایران و رونمایی از سامانه تشخیص و تشویق فعاالن‬ ‫اقتصادی قانونمند و خوش حسـاب «تراز» از ‪ ۱۰‬شـرکت برتر کشـور تقدیر شـد‬ ‫که پتروشـیمی خراسـان به عنوان تنها نماینده مجموعه بزرگ شسـتا و تاپیکو‬ ‫در زمره شرکت های برتر قرار گرفت‪ .‬محمد مخبر؛ معاون اول رئیس جمهوری‪،‬‬ ‫سـید احسـان خانـدوزی؛ وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی‪ ،‬معاونیـن وزارتخانـه‬ ‫رئیـس کل امـور مالیاتی کشـور‪ ،‬رئیس کل گمـرک در این رویداد حضور داشـتند‬ ‫و لـوح تقدیـر توسـط معـاون اول رییـس جمهـوری بـه شـرکت های برتـر اهـدا‬ ‫تکـه در بررسـی‬ ‫شـد‪ .‬شـعار ایـن اییـن «رسـم درستکاری »سـت؛ از این جه ‬ ‫عملکرد شـرکت های منتخب این همایش کارنامه ای مثبت از نظر اقتصادی‬ ‫نهـا بـه عنـوان بنـگاه اقتصـادی‬ ‫و عملیاتـی دیـده شـده کـه سـبب انتخـاب ا ‬ ‫خوشـنام و خـوش حسـاب شـده اسـت‪ .‬نکتـه اصلـی موثـر بـر عملکـرد ایـن‬ ‫شـرکت ها دوام و پایداری این برنامه هاسـت؛ ب هشـکلی که به صورت یک برنامه‬ ‫تهـای وزارت‬ ‫بلندمـدت و در چهارچـوب ان‪ ،‬شـرکت های موفق‪ ،‬تحت حمای ‬ ‫اقتصـاد و شـخص وزیـر در بخش هایـی ماننـد گمـرک و مالیـات بمانند‪.‬‬ ‫همکاری و تعامل دانشگاه رضوی با اموزش وپرورش‬ ‫سـید امیـر شوشـتری؛ مدیـرکل اموزش وپـرورش خراسـان رضـوی بـا جمعـی از‬ ‫همراهان ضمن حضور در دانشـگاه رضوی در نشسـتی صمیمی با مسـئوالن‬ ‫ایـن نهـاد علمـی فرهنگـی پیرامـون زمین ههـای همـکاری مشـترک و تعاملات‬ ‫علمـی فرهنگـی گفت وگـو کـرد‪ .‬در ابتـدای جلسـه حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫دکتر محمد امامی؛ سرپرسـت دانشـگاه علوم اسلامی رضوی به ارائه گزارشـی‬ ‫از فعالیت های علمی پژوهشـی و فرهنگی دانشـگاه و موفقیت ها و امکانات و‬ ‫موقعیـت ممتـاز ان در حرم مطهـر رضوی پرداخـت‪ .‬مدیـرکل اموزش وپرورش‬ ‫خراسان رضوی نیز به بیان برنامه های خویش و اهم فعالیت ها از اغاز تصدی‬ ‫ایـن جایـگاه پرداخـت و بـه زمینه های همکاری مشـترک و تعامل بیـن این دو‬ ‫نهاد علمی فرهنگی اشـاره کرد‪ .‬درادامه همراهان مدیرکل اموزش وپرورش به‬ ‫بیـان دیدگا ههـا و زمین ههـای تعامل در محـدوده مدیریت خویش پرداختند‪.‬‬ ‫مسـئوالن دانشـگاه رضـوی نیـز بـه زمین ههـای ارائـه خدمـات علمـی فرهنگـی‬ ‫و تربیتـی بـرای دانش امـوزان و خانواد ههـای انـان و امـکان برگـزاری اردوهـای‬ ‫فرهنگی تفریحی‪ ،‬اعزام نیروی فرهنگی‪ ،‬بازدید از فضای دانشگاه‪ ،‬موقعیت و‬ ‫امکانات ان اشـاره کردند‪ .‬درپایان بر انعقاد یک تفاهم نامه همکاری مشـترک‬ ‫یکـردن ان تا کید شـد‪.‬‬ ‫بیـن ایـن دو نهـاد و اجرای ‬ ‫جلوگیری از اضافه برداشت ‪ ۱۲۷‬میلیون متر مکعب اب‬ ‫مدیـر حفاظـت و بهر هبـرداری منابع اب شـرکت‬ ‫اب منطقه ای خراسان رضوی گفت‪ :‬در راستای‬ ‫مدیریت مشـارکتی در حوزه اب های زیرزمینی‪،‬‬ ‫از اضافه برداشـت ‪ ۱۲۷‬میلیون مترمکعـب اب‬ ‫جلوگیـری شـد کـه یکـی از مهم تریـن اقدامـات‬ ‫درمانـی دراین راست اسـت‪ .‬غالمرضـا ممدوحـی‬ ‫با اشـاره به برخـی از اهـم اقدامـات صورت گرفتـه‬ ‫مدیریـت مشـارکتی در سـال جـاری‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬توضیـح اخطاریـه مشـترک‬ ‫برای چاه های مجاز کشاورزی دارای اضافه برداشت‪ ،‬همکاری در خاموشی‬ ‫چا ههـا به منظـور تامیـن بـرق‪ ،‬همـکاری در راه انـدازی بـازار اب‪ ،‬همـکاری در‬ ‫خریـد و نصـب کنتـور هوشـمند بـا هزینـه بهر هبـرداران‪ ،‬همـکاری در انسـداد‬ ‫چـاه غیرمجـاز و کاهش حضور ارباب رجوع در شـرکت‪ ،‬امور هـا و ادارات منابع‬ ‫اب از طریـق دادن سـطوح دسترسـی جهـت ثبـت درخواسـت برخـی از ایـن‬ ‫اقدامات بود‪ .‬وی افزود‪ :‬کاهش حضور ارباب رجوع در امور ها و ادارات تابعه‬ ‫شهرسـتان ها از طریـق تحویـل دسـتگاه کارتخـوان شـارژ‪ ،‬همـکاری در ارائـه‬ ‫پیشـنهاد پروژ ههـای ابـی‪ ،‬رفـع اختلاف ابـی بیـن کشـاورزان و دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی توسـط تشـکل ها ارائـه پیشـنهاد در خصـوص تهیـه نقشـه کاداسـتر‬ ‫بـرای اراضـی سـطح زیـر کشـت چا ههـا‪ ،‬همـکاری در یکپارچ هسـازی اراضـی‪،‬‬ ‫همکاری در اخذ خسارت ناشی از اضافه برداشت چاه ها ی مجاز‪ ،‬همکاری‬ ‫در وصـول خسـارت ناشـی از اضافه برداشـت چا ههـای مجـاز و ‪ ...‬از دیگـر‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫دسـتاوردهای مدیریـت مشارکت ‬ ‫خبر‬ ‫اجرای رویداد «روشنا» با هدف روشنگری در فارس‬ ‫قاسـم توانایـی‪ /‬مدیـرکل روابـط عمومـی و امـور بین الملـل اسـتانداری فـارس‬ ‫از اغـاز رویـداد تولیـد محتـوای مردمـی بـا عنـوان «روشـنا»‪ ،‬بـا هدف روشـنگری‬ ‫و ا گاهـی بخشـی خبـر داد‪ .‬هـادی بسـتام گفـت‪« :‬امیدافرینـی در جامعـه بـا‬ ‫شهـای ایرانـی اسلامی»‪« ،‬بازتـاب خدمـات و اقدامـات‬ ‫بهره گیـری هویـت و ارز ‬ ‫شـاخص دسـتگاه های اجرایـی بـه مـردم»‪« ،‬روایـت پیشـرفت در زمین ههـای‬ ‫علمی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬فناوری و فرهنگی»‪« ،‬عقب ماندگی ها یا پیشرفت ها در زمینه‬ ‫توزیـع عدالـت»‪« ،‬مطالب هگـری مردمی از دسـتگاه های اجرایی» و «مـردم داری‬ ‫در رفتـار دولتمـردان» از محورهـای رویـداد «روشـنا» اسـت‪ .‬مدیـرکل روابـط‬ ‫عمومـی و امـور بین الملـل اسـتانداری فـارس توضیـح داد‪ :‬تولیـد محتـوا بـرای‬ ‫ایـن رویـداد بایـد در قالـب فیلـم مسـتند (حدا کثـر ‪ ۱۰‬دقیقـه)‪ ،‬موشـن گرافیـک‬ ‫پادکسـت‪ ،‬تصویرسـازی (کاریکاتـور‪ ،‬کمیـک‪ ،‬پوسـتر و اینفوگرافیـک)‪ ،‬سـایت‬ ‫و نرم افـزار تلفـن همـراه و قـاب دوربیـن شـهروند خبرنـگار انجـام شـود‪ .‬بسـتام‬ ‫با بیان اینکـه تولیـدات در دو بخـش حرفـه ای و مردمـی ارزیابـی خواهـد شـد‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬در زمـان برگـزاری ایـن رویـداد کارگا ههـای اید هپـردازی ارتباطـی و انتقـال‬ ‫یشـود‪ .‬او ضمـن یـاداوری اینکـه‬ ‫تجربـه نیـز بـا حضـور اسـاتید مجـرب برگـزار م ‬ ‫عالقه منـدان تـا روز شـنبه ‪ ۲۰‬اسـفندماه ‪ ۱۴۰۱‬فرصـت دارنـد کـه اثـار خـود را‬ ‫بـرای شـرکت در این رویـداد ارسـال کننـد‪ ،‬گفـت‪ :‬در هـر قالـب نفـرات اول تـا‬ ‫سـوم مشـخص و بـه نفـر اول هـر قالـب ‪ ۱۰‬میلیون تومـان‪ ،‬نفـر دوم هـر قالـب‬ ‫شـش میلیون تومان و نفـر سـوم هـر قالـب سـه میلیون تومان جایـزه اعطـاء‬ ‫یشـود‪ .‬مدیـرکل روابـط عمومـی و امـور بین الملـل اسـتانداری فـارس افـزود‪:‬‬ ‫م ‬ ‫شتـر بـه‬ ‫تنـام و اطالع رسـانی بی ‬ ‫متقاضیـان شـرکت در این رویـداد بـرای ثب ‬ ‫سـامانه ‪ event.hamyar.net‬مراجعـه کننـد‪.‬‬ ‫رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی اردبیل تاکید کرد؛‬ ‫لزوم تحقق پوشش ‪ ۹۰‬درصدی‬ ‫هزینه های بستری در بخش خصوصی‬ ‫پرویـن حسـینی‪ /‬منصـور جعفـری نمیـن‬ ‫بابیان اینکـه در پوشـش بیمـه درعمـل‬ ‫شـاهدیم دراین زمینـه اتفاقـات الزم‬ ‫یشـود‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫ان طورکـه بایـد انجـام نم ‬ ‫پوشـش ‪ ۷۰‬درصـدی هزین ههـای سـرپایی‬ ‫و پوشـش ‪ ۹۰‬درصـدی هزین ههـای بسـتری‬ ‫در بخـش خصوصـی بایـد محقـق شـود‪.‬‬ ‫جامعـه پزشـکی جزئـی از همیـن مـردم و در بطـن اجتمـاع اسـت و پزشـکان‬ ‫بسـازی تعرف ههـا بـار ان بـه دوش مـردم‬ ‫ دنبـال ایـن نیسـتند کـه بـا متناس ‬ ‫بیفتـد بلکـه پوشـش بیمـه ای بـرای احـاد جامعـه اسـت‪ .‬رئیـس هیئت مدیـره‬ ‫نظام پزشـکی اردبیـل بااشـاره به اینکه دولـت در تعرف هگـذاری بخش خصوصی‬ ‫و عدم تناسـب هزین ههـا و درامـد نـگاه یک جانبـه دارد‪ ،‬گفـت‪ :‬اینکـه همـکاران‬ ‫یشـوند‬ ‫جـوان پس ازسـال ها زحمـت و تحصیـل بـه بـازار وارد عرصـه طبابـت م ‬ ‫و بـا دیـدن شـرایط موجـود و وضعیـت کار تصمیـم بـه مهاجـرت بـه کشـورهای‬ ‫ً‬ ‫دیگـر می کننـد کاملا مشـهود اسـت‪ .‬عفـری نمیـن بیـان کـرد‪ :‬تعرف هگـذاری‬ ‫نامناسـب دولـت بـرای تعطیلـی مرا کـز و مطب های خصوصی بـه یک دغدغه‬ ‫جدی و مهم تبدیل شـده و نیاز اسـت دراین راسـتا نگاه منصفانه دولت برای‬ ‫تعرفه گذاری بیش ازپیش محقق شـود‪ .‬وی خاطرنشـان کرد‪ :‬افزایش ظرفیت‬ ‫پذیـرش پزشـکی ازسـوی دولـت بـرای رفـع ایـن مشـکل به عنـوان یـک طـرح‬ ‫خـام درحال پیگیـری و اجراسـت کـه ایـن مشـکل را از ریشـه برطـرف نخواهـد‬ ‫لکـرده خالـی خواهـد شـد کـه بایـد‬ ‫کـرد و بلکـه کشـور از جوانـان نخبـه و تحصی ‬ ‫دراین زمینه تصمیمات الزم و اساسی اتخاذ شود‪ .‬وی افزود‪ :‬تعرفه واقعی باید‬ ‫نشـکل کـه قانـون‬ ‫براسـاس قیمـت تما مشـده خدمـات تعییـن شـود و به هما ‬ ‫تعیین کرده نظر کارشناسی نظام پزشکی باید موردتوجه و مشارکت قرار گیرد‬ ‫ً‬ ‫و دراین زمینه موضع به عنوان شـورای عالی نظام پزشـکی کامال شـفاف اسـت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫نصب‪ ۲۰‬کیلومتر نیوجرسی‬ ‫در راه های دسترسی شهرستان‬ ‫دومین رویداد رسانه ای «دکه» در شیراز برگزار شد؛‬ ‫قدردانی مسئوالن استانی از اهالی رسانه‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫دومیـن رویـداد رسـانه ای «دکـه» به همـت‬ ‫اداره کل فرهنگ وارشـاد اسلامی و بـا حضـور‬ ‫معـاون سیاسـی اسـتانداری و جمعـی از‬ ‫مدیـران‪ ،‬سـردبیران‪ ،‬دبیـران‪ ،‬خبرنـگاران‬ ‫و عکاسـان رسـانه های فـارس‪ ،‬در شـیراز‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬سـالن غـزل مجموعـه فرهنگـی‬ ‫تـاالر حافـظ شـیراز‪ ،‬میزبـان دومیـن رویـداد‬ ‫شفـر؛‬ ‫«دکـه»‪ ،‬بـود کـه طـی ان‪ ،‬منصـور ارام ‬ ‫یکـی از خبرنـگاران پیشکسـوت شـیراز‬ ‫پیرامـون خاطـرات و تجاربـش از حـدود‬ ‫پنج دهـه فعالیـت رسـانه ای گفـت و معـاون‬ ‫سیاسـی‪ ،‬امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری‬ ‫فارس نیز با بیان سـخنانی‪ ،‬به پرسـش های‬ ‫خبرنـگاران حاضـر در جلسـه‪ ،‬پاسـخ داد‪.‬‬ ‫اغازگـر این رویـداد‪ ،‬سـخنان مدیـرکل‬ ‫فرهنگ وارشـاد اسـتان فـارس بـود که ضمن‬ ‫تبریـک حلـول مـاه رجب‪ ،‬خبـر از پیش بینی‬ ‫رویدادهـای متنـوع فرهنگی وهنـری‬ ‫به مناسـبت ایـام اهلل دهـه فجـر در‬ ‫گسـتره اسـتان داد‪ .‬حمیدرضـا قانعـی‪،‬‬ ‫بااشـاره به اینکه فراخـوان جشـنواره ملـی‬ ‫اواهـا و نماهـا‪ ،‬امـروز منتشـر خواهـد شـد‪،‬‬ ‫برگـزاری جشـنواره فیلـم فجـر طـی روزهـای‬ ‫‪ ۱۷‬تـا ‪ ۲۳‬بهمـن را یکی دیگـر از رویدادهـای‬ ‫مهـم فرهنگی وهنـری وعده داد هشـده‪،‬‬ ‫دانسـت‪ .‬قانعـی از فعـاالن رسـانه در فـارس‬ ‫کـه انـان را پرچـم داران این عرصـه خوانـد‪،‬‬ ‫قدردانـی و تا کیـد کـرد؛ فعـاالن رسـانه‬ ‫دراین اسـتان همـواره در همـه رخدادهـا‪،‬‬ ‫نقـش ارزنـده و اثرگـذاری در اطالع رسـانی‪،‬‬ ‫ا گاهی بخشـی و تنویـر افـکار عمومـی ایفـا‬ ‫کرده انـد‪ .‬سـید شـهاب الدین میرباقـری‬ ‫از برنامه ریـزی بـرای برگـزاری رویدادهـای‬ ‫رقابتـی در بخـش رسـانه نیـز خبـر داد و‬ ‫تا کیـد کـرد کـه این رویـداد توسـط منتخبـان‬ ‫فعـاالن رسـانه اسـتان و نماینـده ای از ارشـاد‬ ‫فـارس داوری خواهـد شـد‪ .‬دراین برنامـه‪،‬‬ ‫شفـر؛ خبرنـگار روزنامـه خبـر‬ ‫منصـور ارام ‬ ‫جنـوب بابیان اینکـه از سـال ‪ 1351‬وارد‬ ‫رسـانه شـده اسـت‪ ،‬تمـا م روزهـای فعالیـت‬ ‫دراین عرصـه را مملـو از خاطـرات و تجـارب‬ ‫ارزنـده دانسـت‪ .‬پایـان این رویـداد‪ ،‬بـه‬ ‫گفت وگـو و پرسش وپاسـخ معـاون سیاسـی‪،‬‬ ‫امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری اختصـاص‬ ‫یپـور کـه‬ ‫داشـت‪ .‬دکتـر اسـماعیل محب ‬ ‫علیرغـم قرارداشـتن در سـمتی امنیتـی‪ ،‬از‬ ‫گذشته تا کنون ارتباطی صمیمانه و نزدیک‬ ‫بـا خبرنـگاران و فعاالن رسـانه داشـته اسـت‪،‬‬ ‫باردیگـر بـر اعتقـاد خـود بـه وجـود فضـای‬ ‫بـاز در عرص ههـای مختلـف و نقش افرینـی‬ ‫همـه افـراد بـا دیدگا ههـای متنـوع تا کیـد‬ ‫کـرد‪ .‬وی بابیان اینکـه در حادثـه تروریسـتی‬ ‫حملـه و حرم مطهر حضرت شـاه چراغ ؟ع؟‪،‬‬ ‫رسـانه های مختلـف نقشـی اثرگـذار ایفـا‬ ‫شهـا قدردانـی و اضافـه‬ ‫کردنـد‪ ،‬از ایـن تال ‬ ‫کـرد‪ :‬دراین رخـداد‪ ،‬تلاش خبرنـگاران‬ ‫فرصـت ابهام افرینـی را از رسـانه های معانـد‬ ‫گرفـت‪ .‬معاون سیاسـی‪ ،‬امنیتـی و اجتماعی‬ ‫اسـتانداری فارس‪ ،‬رسانه و فعاالن این حوزه‬ ‫را حلقـه میانـی ارتبـاط حا کمیـت و مـردم‬ ‫و هدایتگـر و پیشـران جامعـه توصیـف و‬ ‫اضافـه کـرد‪ :‬در دولت سـیزدهم‪ ،‬تلاش برای‬ ‫لکـردن و ایجاد بسـتر فعالیـت نهادهای‬ ‫فعا ‬ ‫مردمـی در حوز ههـای مختلـف فرهنگـی‪،‬‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬سیاسـی و ‪ ...‬رسـانه ها مشـهود‬ ‫اسـت‪ .‬او بااشـاره به اینکه همـواره ازطریـق‬ ‫رسـانه بـا مردم صادقانه سـخن گفته اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬یکـی از مسـائل موردتا کیـد مـن‬ ‫این اسـت که مسـئوالن دررابط هبـا حادثـه‬ ‫تروریسـتی حـرم شـاه چراغ‪ ،‬بـه مـردم دروغ‬ ‫نگفتنـد؛ هرچنـد ممکـن اسـت اشـتباهی‬ ‫در بیـان واقعـه و ابعـاد ان مثـل تعـداد‬ ‫شـهدا‪ ،‬مجروحـان و تروریسـت ها‪ ،‬رخ داده‬ ‫باشـد‪ .‬معـاون اسـتانداری باتا کیدبراینکـه‬ ‫مطالب هگـری رسـانه کمـک بـه امنیـت و رشـد‬ ‫و توسـعه کشـور اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد کـه‬ ‫گفتـن از مسـائل مبتالبـه جامعـه و تکـرار‬ ‫این گفتن ها‪ ،‬رسـالت رسـانه و فعاالن رسـانه‬ ‫یشـود؛ تکـرار مباحـث منجـر به‬ ‫محسـوب م ‬ ‫یپـور یـاداوری‬ ‫اثرگـذاری خواهـد شـد‪ .‬محب ‬ ‫کـرد کـه ا گـر نسـبت بـه رسـانه غفلـت کنیـم‪،‬‬ ‫بنیـان امنیـت جامعـه دچار خدشـه خواهد‬ ‫شـد؛ به همین دلیـل جمهـوری اسلامی‬ ‫ایـران همـواره بـرای رسـانه و فعـاالن رسـانه‪،‬‬ ‫جایـگاه ویـژه ای قائـل بـوده و در دولـت‬ ‫سـیزدهم نیـز اطالع رسـانی بـه هنـگام و‬ ‫دقیـق و مسـتمر‪ ،‬در دسـتورکار بـوده اسـت‪.‬‬ ‫برگزاری نشست خبری مدیران حوزه انرژی خوزستان با اصحاب رسانه‬ ‫اقبال خانمجاسم نژاد‬ ‫‪ v‬جلسـه اتـاق خبـر اداره کل فرهنگ وارشـاد‬ ‫اسلامی خوزسـتان بـا حضـور مدیـران حـوزه‬ ‫انـرژی اسـتان و اصحـاب رسـانه برگـزار شـد‪.‬‬ ‫این نشسـت بـا حضـور مدیـران شـرکت های‬ ‫بـرق‪ ،‬گاز‪ ،‬اب و فراورده هـای نفتـی برگـزار و‬ ‫مدیـران پاسـخگوی سـواالت خبرنـگاران‬ ‫بودنـد‪ .‬از شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان‬ ‫سـید مهـرداد بالدی موسـوی؛ معـاون‬ ‫بهر هبـرداری و سـید حجت الـه موسـوی؛‬ ‫مدیـر دفتـر روابط عمومـی حاضـر شـده و‬ ‫بـه سـواالت اصحـاب رسـانه پاسـخ دادنـد‪.‬‬ ‫بالدی موسـوی بـا برشـمردن وظایـف و‬ ‫مسـئولیت های شـرکت بـرق منطقـه ای‬ ‫خوزسـتان در حـوزه انـرژی بیـان کـرد‪:‬‬ ‫ایـن شـرکت در دو اسـتان خوزسـتان و‬ ‫کهگیلویه وبویراحمـد متولـی نگهـداری و‬ ‫توسـعه شـبکه انتقـال و فوق توزیـع اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا معرفـی شـرکت بـرق منطقـه ای‬ ‫خوزسـتان به خبرنگاران‪ ،‬افزود‪ :‬این شـرکت‬ ‫مسـئولیت انتقـال بـرق مطمئـن و پایـدار از‬ ‫مرا کـز تولیـد نیروگا ههـای حرارتـی و برق ابـی‬ ‫بـه پسـت های انتقـال و فوق توزیـع بـا‬ ‫ولتاژهـای ‪ ۴۰۰‬کیلوولـت‪ 230 ،‬و ‪ 132‬کیلوولت‬ ‫در سـطح خوزستان و کهگیلوی هو بویر احمد‬ ‫را برعهـده دارد‪ .‬وی تصریـح کـرد‪ :‬توسـعه‪،‬‬ ‫احداث‪ ،‬بهینه سـازی‪ ،‬تعمیرات و نگهداری‬ ‫و بهر هبـرداری شـبکه انتقـال و فوق توزیـع‬ ‫و تامیـن بـرق پایـدار و مطمئـن جهـت‬ ‫مشـترکین بزرگ صنعتی ازقبیل شرکت های‬ ‫نفـت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروشـیمی‪ ،‬فـوالد‪ ،‬الومینیـوم‪،‬‬ ‫سـیمان و شـرکت های توزیـع و همچنیـن‬ ‫خریـد انـرژی از نیروگا ههـای مقیاس کوچـک‬ ‫‪۲۵‬مـگاوات برعهـده ایـن شـرکت اسـت‪.‬‬ ‫تـا ‬ ‫درادامه بالدی موسـوی گزارشـی از چگونگی‬ ‫عبـور از پیـک مصـرف تابسـتان ‪ ۱۴۰۱‬و‬ ‫وضعیـت شـبکه برق بـرای تابسـتان پیش رو‬ ‫ارائـه کـرد و پاسـخگوی سـواالت خبرنـگاران‬ ‫شـد‪ .‬سـید حجت الـه موسـوی؛ مدیـر دفتـر‬ ‫روابط عمومـی نیـز بـا تشـکر از تعامـل و‬ ‫همـکاری رسـانه ها در عبـور موفـق از پیـک‬ ‫مصرف تابستان ‪ ،۱۴۰۱‬بیان کرد‪ :‬رسانه ها در‬ ‫کنـار مطالب هگـری‪ ،‬باتوج هبـه ظرفیت هایـی‬ ‫کـه دارنـد عملکردهـای شـاخص و‬ ‫اقدامـات ویـژه کـه در دولـت (دسـتگاه های‬ ‫خدمات رسـان‪ ،‬شـرکت ها و سـازمان های‬ ‫یشـود را منعکس و به‬ ‫حوزه انرژی) انجام م ‬ ‫اطالع مردم برسـانند‪ .‬وی باتا کیدبر افزایش‬ ‫تعامـل ایـن شـرکت بـا اصحـاب رسـانه‪ ،‬بیـان‬ ‫کـرد‪ :‬زمین ههـای همـکاری فراهـم اسـت و‬ ‫تلاش می کنیـم تـا به کمـک خبرنـگاران در‬ ‫گسـازی مدیریـت مصـرف‪،‬‬ ‫موضـوع فرهن ‬ ‫شـبکه بـرق پایـداری را به مـردم هدیه کنیم‪.‬‬ ‫اتاق خبر اداره کل فرهنگ وارشاد خوزستان‬ ‫باتوج هبـه موضوعـات روز اسـتان‪ ،‬ب هصـورت‬ ‫دوره ای بـا حضـور مدیـران شـرکت های‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫مختلـف و اصحـاب رسـانه برگـزار م ‬ ‫متصدیـان گردشـگری کیـش افـق افزایـش‬ ‫‪ ۱۵‬درصـدی ورود مسـافران نـوروز ‪ ۱۴۰۲‬را‬ ‫بـرای ایـن جزیـره ترسـیم کرده انـد تـا فعـاالن‬ ‫گردشـگری بتواننـد در این عیـد‪ ،‬روزی نـو و‬ ‫به یادماندنـی را بـرای میهمانـان رقـم بزننـد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ حـدود ‪ ۸۰‬درصـد اقتصـاد‬ ‫جزیـره کیـش وابسـته بـه صنعـت توریسـم‬ ‫اسـت کـه عمـده شـاغالن ایـن جزیـره نیـز‬ ‫ً‬ ‫مسـتقیما دراین صنعـت مشـغول به کار‬ ‫یتـوان ادعـا کـرد حضـور‬ ‫یکـه م ‬ ‫هسـتند؛ طور ‬ ‫گردشـگران در کیـش الزمه زندگی کیشـوندان‬ ‫اسـت‪ .‬به همین دلیـل توجـه بـه اعتلای‬ ‫صنعـت گردشـگری کیـش همـواره در فصـول‬ ‫مختلـف سـال بایـد موردتوجـه قـرار بگیـرد‬ ‫یهـای‬ ‫ازایـن رو انتظـار مـی رود برنامه ریز ‬ ‫مناسـب بـرای بخـش گردشـگری کیـش در‬ ‫دوماه مانـده بـه ایـام نـورز و ‪ ۱۴۰۲‬ب هصـورت‬ ‫ویـژه تدویـن تـا در زمـان مقـرر عملیاتـی‬ ‫شـود‪ .‬البتـه نا گفتـه نمانـد؛ اولیـن جلسـه‬ ‫سـتاد نـوروزی ایـن جزیـره هفتـه گذشـته بـا‬ ‫حضـور ا کثریـت اعضـای بخـش خصوصـی و‬ ‫دولتـی جزیـره تشـکیل و پیش بینـی افزایـش‬ ‫‪ ۱۵‬درصـدی مسـافران نـوروز ‪ ۱۴۰۲‬نسـبت‬ ‫بـه دوره قبـل ان اعلام شـد‪ .‬انگیـزه سـفر‬ ‫مراقب مصرف گاز باشید‬ ‫تا مشمول افزایش تعرفه گازبها نباشید!‬ ‫یشـود کـه‬ ‫محمـود کشـاورز بااشـاره به اینکه رعایـت الگـوی مصـرف باعـث م ‬ ‫ایـن نعمـت خـدادادی بـرای نسـل های اینـده حفـظ شـود‪ ،‬افـزود‪ :‬تعرفـه‬ ‫یشـود و‬ ‫مشـترکین پل ههـای اول تـا سـوم همچـون سـال قبـل محاسـبه م ‬ ‫هیچ گونـه افزایـش تعرفـه نخواهـد داشـت‪ .‬وی بابیان اینکـه محاسـبه نـرخ‬ ‫تعرفـه هرمترمکعـب گاز بـرای مشـترکین پلـه اول تـا سـوم به ترتیـب ‪۶۹۰ ،۴۱۴‬‬ ‫و ‪ ۹۷۶‬ریـال اسـت‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬بـرای مشـترکین پلـه چهـارم نـرخ تعرفـه‬ ‫یشـود‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز‬ ‫هرمترمکعـب گاز‪ ۱۷۵۸ ،‬ریـال محاسـبه م ‬ ‫ایلام تصریـح کـرد‪ :‬مشـترکین پرمصـرف از پلـه سـه به چهار مشـمول افزایـش‬ ‫‪ ۴۵‬درصـدی نسـبت بـه پلـه قبـل و مشـترکین پلـه پنـج نیـز مشـمول افزایـش‬ ‫پلکانی ‪ ۲۸‬درصدی نسـبت به پله شـش خواهند شـد‪ .‬وی افزود‪ :‬مشـترکین‬ ‫تـا ‪ ۲۲۵‬مترمکعـب مصـرف گاز در هرمـاه‪ ،‬در پلـه اول و مشـترکین بـا مصـرف‬ ‫‪ ۲۲۶‬تا ‪ ۳۰۰‬مترمکعب در ماه در پله دوم و مشترکین با مصرف ماهانه ‪ ۳۰۱‬تا‬ ‫‪ ۳۷۵‬مترمکعـب‪ ،‬در پلـه سـوم قـرار گرفتـه و نـرخ تعرفه گازبها در قبـوض ان ها‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫بـه ازای هرمترمکعـب به ترتیـب ‪ ۶۹۰ ،۴۱۴‬و ‪ ۹۶۶‬ریـال محاسـبه م ‬ ‫وی بابیان اینکـه مشـترکین بـا مصـرف ‪ ۳۶۶‬تـا ‪ ۴۵۰‬در پلـه چهـارم بـا نـرخ‬ ‫‪ ۱۷۵۸‬ریـال بـا افزایـش ‪ ۴۵‬درصـدی و مشـترکین پلـه پنـج بـه شـش مشـمول‬ ‫یشـوند‪ ،‬تصریـح کرد‪ :‬مشـترکین‬ ‫افزایـش ‪ ۲۸‬درصـدی در تعرفـه قبـوض گاز م ‬ ‫کـه دارای مصـرف ‪ ۴۵۱‬تـا ‪ ۵۲۵‬مترمکعـب باشـند در پلـه پنجـم قـرار گرفتـه و‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫نهـا بـا نـرخ ‪ ۲۴۶۱‬ریـال محاسـبه م ‬ ‫بـا افزایـش ‪ ۲۸‬درصـدی‪ ،‬تعرفـه ا ‬ ‫نهـا در مـاه بیـن ‪ ۵۲۶‬تـا‬ ‫وی بااشـاره به اینکه مشـترکین کـه مصـرف گاز ا ‬ ‫نهـا‬ ‫‪ ۶۰۰‬مترمکعـب باشـد در پلـه ششـم قـرار می گیرنـد و محاسـبه گازبهـای ا ‬ ‫یشـود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مشـترکین در رده مصرفی‬ ‫با تعرفه ‪ ۳۳۴۶‬ریال محاسـبه م ‬ ‫ماهانه ‪ ۶۰۱‬تا ‪ ۶۷۵‬در پله هفتم قرار گرفته و قیمت هرمترمکعب گاز مصرفی‬ ‫نهـا در پلـه هفتـم بـا نـرخ ‪ ۵۵۶۷‬ریـال منظـور خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ا ‬ ‫کلنگ زنی سد «گدارخوش» در دهه فجر‬ ‫صادق علیمرادی گفت‪ :‬حجم مخزن سد گدارخوش ‪ ۱۵۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫بـوده و بـا اجـرای طـرح اب کشـاورزی ‪ ۶۸۰۰‬هکتـار از اراضی دشـت صالح اباد‪،‬‬ ‫سـرنی و همچنیـن اب صنعـت منطقـه تامیـن خواهـد شـد‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫همچنیـن طـرح تصفیه خانـه اب شـرب شهرسـتان ایـوان دراین ایـام افتتـاح‬ ‫و به بهر هبـرداری خواهـد رسـید‪ .‬سرپرسـت شـرکت اب منطقـه ای اسـتان‬ ‫ایلام گفـت‪ :‬عملیـات اجرایـی پـروژه تصفیه خانـه اب ایـوان سـال ‪ ۱۳۹۵‬اغـاز‬ ‫نپـروژه هم ا کنـون‬ ‫یهـای انجا مشـده و تخصیـص اعتبـار ای ‬ ‫کـه بـا پیگیر ‬ ‫دراسـتانه بهر هبـرداری قـرار دارد‪ .‬علیمرادی خاطرنشـان کـرد‪ :‬تا کنون حدود‬ ‫نپـروژه هزینـه شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ ۱۱۰‬میلیاردتومـان بـرای ای ‬ ‫افتتاح پنج طرح تولیدی در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫اغاز اجرای طرح شناسایی اختالالت شناختی در سالمندان یزد‬ ‫ط ــرح شناس ــایی اخت ــاالت ش ــناختی‬ ‫‪۷۵‬س ــال‬ ‫(دمان ــس) در س ــالمندان ‪ ۶۰‬ت ــا ‬ ‫نب ــار در کش ــور در ی ــزد اغ ــاز‬ ‫ب ــرای اولی ‬ ‫ته ــای‬ ‫ش ــد‪ .‬مع ــاون پیش ــگیری از معلولی ‬ ‫مرک ــز توس ــعه پیش ــگیری و درم ــان اعتی ــاد‬ ‫س ــازمان بهزیس ــتی ب ــا اع ــام ای ــن خب ــر‬ ‫نط ــرح‬ ‫در نشس ــت اغ ــاز اج ــرای ای ‬ ‫ب هص ــورت پایل ــوت در اس ــتان ی ــزد گف ــت‪:‬‬ ‫ط ــرح غربالگ ــری دمان ــس به دلی ــل وج ــود‬ ‫کارشناس ــان توانمن ــد در بهزیس ــتی ی ــزد و‬ ‫هم ــکاری خ ــوب این اس ــتان‪ ،‬همچنی ــن‬ ‫وج ــود نمایندگ ــی انجم ــن دمان ــس ای ــران‬ ‫یش ــود‪ .‬اف ــروز‬ ‫دراین اس ــتان اج ــرا م ‬ ‫صفاری ف ــرد بااش ــاره به رایگان ب ــودن اج ــرای‬ ‫ ط ــرح ب ــرای کلی ــه س ــالمندان گف ــت‪ :‬کلی ــه‬ ‫کامـران بختیـاری اظهـار داشـت‪ :‬امسـال و بـا هـدف ارتقـای سـطح ایمنـی و‬ ‫کاهش حوادث جاده ای بیش از ‪ ۲۰‬کیلومتر حفاظ بتنی در راه های دسترسی‬ ‫شهرستان ایالم نصب شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬راه های ارتباطی شهرستان ایالم‬ ‫به عنوان مرکز استان به دلیل تردد زائران عتبات عالیات و کنگره عظیم اربعین‬ ‫از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت و در برخـی از ایـام سـال از راه های پرترافیک‬ ‫یشـود کـه این امـر اهمیـت را ههـا را افزایـش داده و موقعیـت‬ ‫محسـوب م ‬ ‫خاصـی را از وضعیـت حمل ونقـل جـاده ای پدیـد اورده اسـت‪ .‬رئیـس راهداری‬ ‫و حمل ونقـل جـاده ای ایلام بااشـاره به اقدامـات ایـن اداره در سـال جـاری‬ ‫شبـرداری را ههـا‪ ،‬تنظیـم‬ ‫کسـازی و ریز ‬ ‫یـاداور شـد‪ :‬امسـال ‪ ۲۰۰۰‬مترمکعـب پا ‬ ‫بستر پنج دستگاه پل بزرگ‪ ۷۰ ،‬کیلومتر شانه سازی‪ ،‬اصالح قنو و غلتک کوبی‬ ‫را ههـای روسـتایی انجـام شـده اسـت‪ .‬وی بیـان کـرد‪ :‬انجـام ‪ ۵۰۰‬کیلومتـر‬ ‫خط کشی‪ ،‬تهیه‪ ،‬تعمیر و نصب حفاظ میانی و گاردریل‪ ،‬بهسازی راه روستایی‬ ‫گنجه به طول هشـت کیلومتر‪ ،‬مرز هالله شـمالی پنج کیلومتر از دیگر اقدامات‬ ‫ایـن اداره در سـال جـاری در سـطح را ههـای مواصالتـی شهرسـتان ایالم اسـت‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬انجـام تهیـه و نصـب تابلوهای فسـفری به میـزان ‪ ۳۵‬مترمربع‪،‬‬ ‫انجام ‪ ۵۰‬کیلومتر پا ک سازی نخاله های ساختمانی از حریم راه ها و اجرای الیه‬ ‫حفاظتی فوگسیل در سه راهی جنداهلل‪ -‬سرنی به طول هشت کیلومتر از دیگر‬ ‫اقدامـات ایـن اداره در سـطح شهرسـتان ایلام بـوده اسـت‪.‬‬ ‫س ــالمندان اس ــتان توس ــط روانشناس ــان و‬ ‫غربالگــران اموزش دیــده در مرا کــز غربالگــری‬ ‫بهزیس ــتی موردس ــنجش ق ــرار می گیرن ــد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬س ــالمندان مش ــکوک ب ــه‬ ‫بیم ــاری دمان ــس ب ــه پزش ــک متخص ــص‬ ‫ارج ــاع و پ ــس از تش ــخیص قطع ــی جه ــت‬ ‫دریاف ــت مداخ ــات درمان ــی و توان بخش ــی‬ ‫یش ــوند‪.‬‬ ‫ب ــه مرا ک ــز تخصص ــی ارج ــاع م ‬ ‫وی بابیان اینک ــه دمان ــس بیش ــتر در اف ــراد‬ ‫یش ــود اظه ــار‬ ‫باالی ‪ ۶۵‬س ــال دی ــده م ‬ ‫داش ــت‪ :‬باتوج هب ــه افزای ــش جمعی ــت‬ ‫س ــالمندان ط ــی س ــال های ات ــی و ش ــیوع‬ ‫دمان ــس در س ــالمندی و رش ــد تصاع ــدی‬ ‫هزین هه ــای س ــامت در جمعی ــت‬ ‫ســالمندان‪ ،‬تشــخیص به موقــع و ســریع ان‬ ‫و درمــان در مراحــل اولیــه بیمــاری می توانــد‬ ‫س ــیر ان را کن ــد نمای ــد و کیفی ــت زندگ ــی‬ ‫این اف ــراد را ب ــاال ب ــرده و از اس ــترس اف ــراد‬ ‫مراقبت کنن ــده بکاه ــد‪ .‬مع ــاون پیش ــگیری‬ ‫ته ــای مرک ــز توس ــعه پیش ــگیری‬ ‫از معلولی ‬ ‫و درم ــان اعتی ــاد س ــازمان بهزیس ــتی کش ــور‬ ‫یشــدن جمعیــت ایــران و افزایــش‬ ‫خا کستر ‬ ‫ابت ــا ب ــه دمان ــس و عواق ــب نامطل ــوب‬ ‫روان ــی‪ ،‬جس ــمانی‪ ،‬اجتماع ــی و اقتص ــادی‬ ‫ای ــن بیم ــاری را ی ــاداور ش ــد و گف ــت‪ :‬ط ــرح‬ ‫حاض ــر ب ــا ه ــدف پیش ــگیری‪ ،‬غربالگ ــری‪،‬‬ ‫تش ــخیص و مداخل ــه بهن ــگام در دمان ــس‬ ‫یه ــا و‬ ‫و الزایم ــر‪ ،‬زمینـ ـه ای ب ــرای برنامه ریز ‬ ‫سیاسـ ـت گذاری های مناس ــب درراس ــتای‬ ‫کاه ــش ابت ــا ب ــه دمان ــس و ارتق ــای کیفی ــت‬ ‫کیش؛ مهیای روزی نو‬ ‫بـرای دوران پسـاکرونا‪ ،‬افزایـش نـرخ ارز کـه‬ ‫باعـث تحت تاثیرقـراردادن سـفرهای خارجی‬ ‫یشـود و رونـد افزایشـی سـال های گذشـته‬ ‫م ‬ ‫یسـت کـه ازسـوی معـاون گردشـگری‬ ‫از دالیل ‬ ‫سـازمان منطقه ازاد کیش برای ترسـیم رشـد‬ ‫ورود گردشـگران بـه ایـن جزیـره در نـوروز‬ ‫پیش روست‪.‬مرتضیرمضانی گالشی؛معاون‬ ‫گردشـگری سـازمان منطقـه ازاد کیش افـزود‪:‬‬ ‫نمـدت حـدود‬ ‫یشـود درای ‬ ‫پیش بینـی م ‬ ‫‪ ۲۳۷‬هزارنفـر مسـافر وارد کیـش شـوند کـه‬ ‫درنظـر داریـم تمامـی زیرسـاخت ها‪ ،‬امکانـات‬ ‫و خدمـات موجـود جزیـره ازجملـه امکانـات‬ ‫پهـای مسـافری‪،‬‬ ‫لهـا و کم ‬ ‫اسـکان در هت ‬ ‫تفریحـات سـالم و خدمـات گردشـگری را‬ ‫برمبنـای این پیش بینـی افزایش دهیـم‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه سـال گذشـته حـدود ‪ ۳۰‬درصـد‬ ‫از مسـافران در هتل ها اسـکان داشـته و بقیه‬ ‫پهـای مسـافری‪ ،‬خانـه مسـافرها‪،‬‬ ‫در کم ‬ ‫مهمانسـرای ادارات و منـازل کیشـوندان‬ ‫اسـکان داشـته اند اضافـه کـرد‪ :‬امسـال درنظر‬ ‫یتـر بـا‬ ‫داریـم به منظـور ارائـه خدمـات کیف ‬ ‫همکاری جامعه هتلداران اسـکان مسـافران‬ ‫دراین مرا کز را افزایش دهیم‪.‬بندرهای چارک‬ ‫و افتاب از دیگر معابر ورودی مسافر به کیش‬ ‫اسـت کـه نقـش ‪ ۳۰‬درصـدی دراین زمینـه‬ ‫ایفـا می کننـد کـه تقویـت ایـن دو مسـیر در‬ ‫دسـتورکار قـرار گرفتـه کـه به گفتـه مدیرعامـل‬ ‫شـرکت توسـعه فـرودگاه و بندرهـای کیـش؛‬ ‫تهـا (کشـتی های خودروبر)‬ ‫تعـداد لندیکراف ‬ ‫از ‪ ۱۶‬فرونـد بـه ‪ ۲۵‬فرونـد در ایـام نـوروز و‬ ‫ظرفیـت پذیـرش در شـناورهای مسـافری‬ ‫از ‪ ۶۰۰‬صندلـی بـه سـه برابر ان افزایـش پیـدا‬ ‫می کنـد‪ .‬عـزت اهلل محمـدی یـاداور شـد‪:‬‬ ‫نصـورت قـادر خواهیـم میانگیـن‬ ‫درای ‬ ‫روزانـه بیـش از ‪ ۶۰‬سـفر دریایـی شـناورهای‬ ‫دریایـی خودروبرهـا و مسـافری ها در جزیـره‬ ‫مدیریـت کـرده و مسـافران و ارزاق عمومـی‬ ‫را بـه کیـش ازطریـق دریـا وارد کنیـم‪ .‬ازطرفـی‬ ‫توسـعه بندرهـای افتـاب و چـارک از دیگـر‬ ‫دسـتورکارها در جزیره اسـت و به گفته سـعید‬ ‫زندگ ــی اف ــراد مبت ــا و خانواد هه ــای ان ــان‬ ‫اس ــت‪ .‬وی ش ــیوع دمان ــس متوس ــط ت ــا‬ ‫ش ــدید را در جوام ــع ت ــا ح ــدود پنج درص ــد‬ ‫جمعی ــت نرم ــال باالی ‪۶ ۵‬س ــال ذک ــر ک ــرد‬ ‫و گف ــت‪ :‬تش ــخیص زودرس ای ــن بیم ــاری‬ ‫ب ــا ازمون های ــی ک ــه بتوانن ــد غربالگ ــری‬ ‫نت ــر انج ــام‬ ‫قت ــری را در س ــنین پایی ‬ ‫دقی ‬ ‫دهن ــد می توان ــد ب ــه درم ــان بیم ــاری و‬ ‫پیش ــگیری از ورود بیم ــاران ب ــه مراح ــل‬ ‫بعــدی بیمــاری منجــر شــود‪ .‬دراین نشســت‬ ‫تفاهم نام ــه س ـه جانبه هم ــکاری فی مابی ــن‬ ‫بهزیس ــتی اس ــتان ی ــزد و انجم ــن الزایم ــر‬ ‫ای ــران و موسس ــه خیری ــه الزه ــرا ؟س؟ ی ــزد‬ ‫ب ــرای اج ــرای ط ــرح غربالگ ــری دمان ــس در‬ ‫س ــالمندان امض ــاء ش ــد‪.‬‬ ‫پـورزادی؛ سرپرسـت ایـن سـازمان جهـت‬ ‫تحقـق طـرح جامـع توسـعه بنـدر چـارک‬ ‫‪۱۵۰۰‬میلیاردریـال تخصیـص داده اسـت‪ .‬این‬ ‫کسـال اینده بـه اجـرای پنـج‬ ‫اعتبـار طـی ی ‬ ‫جشـکن ‪ ۳۰۶‬متـری شـرقی با‬ ‫طـرح شـامل مو ‬ ‫‪ ۳۵۹‬میلیاردریال‪ ،‬الیروبی‪ ۱۲۰‬هزارمترمکعبی‬ ‫حوضچه بندرگاه با ‪ ۴۰۰‬میلیاردریـال‪ ،‬احداث‬ ‫سـاختمان خروجـی گمـرک و ‪ ۶۰۰‬مترمربـع‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫انبـار بـا ‪ ۲۰۰‬میلیاردریـال هزینـه م ‬ ‫جامعـه بازاریان با حـدود ‪ ۴۰۰۰‬عضو به عنوان‬ ‫بزرگ ترین تشـکل خدمـات این جزیره اسـت‬ ‫کهمهم تریننقشمیزبانیاز گردشگرانراایفا‬ ‫نهـا به عنـوان ویترین‬ ‫یتـوان از ا ‬ ‫می کننـد و م ‬ ‫نسـادات‬ ‫گردشـگری کیـش یـاد کـرد‪ .‬رحما ‬ ‫نجفی؛ مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان‬ ‫کیـش بابیان اینکـه «خرید» یکـی از ایتم های‬ ‫اساسـی موردنظـر گردشـگران دراین جزیـره‬ ‫اسـت گفـت‪ :‬بازرسـان ایـن جامعـه به همـراه‬ ‫مدیریت بازرگانی سـازمان منطقه ازاد و سـایر‬ ‫دسـتگاه های نظارتـی دراین ایـام نسـبت بـه‬ ‫خدمـات ارائ هشـده نظـارت دارنـد‪ .‬هم ا کنون‬ ‫ایـن جزیـره بـا ‪ ۳۰‬نوع خدمت یکـی از بهترین‬ ‫مناطـق گردشـگری کشـور بـوده و چهارمیـن‬ ‫شـهر پرمسافر غرب اسیا محسـوب می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی ایالم گفـت‪ :‬در دهه فجر سـال جاری‬ ‫پنج طرح تولیدی در چهار شهرستان استان افتتاح می شود‪ .‬موسی حاتمی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬این واحدهای صنعتی شامل کارخانه بسته بندی حبوبات در‬ ‫ایلام بـا ظرفیـت تولیـد سـاالنه ‪ ۶۵۰۰‬تـن‪ ،‬کارخانـه پنبه پا ک کنـی در شهرسـتان‬ ‫ایوان با ظرفیت تولید سـاالنه ‪ ۷۰۰۰‬تن‪ ،‬کربن (صنایع تکین شـیمی سـپنتا) در‬ ‫شهرستان سیروان با ظرفیت تولید ساالنه ‪ ۶۰۰‬تن‪ ،‬پودر لباسشویی (اوکسین‬ ‫‪۷۵۰۰۰‬تـن و خـورا ک‬ ‫ ‬ ‫شـیمی بهداشـت اسـپرلوس) بـا ظرفیـت تولیـد سـاالنه‬ ‫امـاده دام در شهرسـتان چـرداول نیـز بـا ظرفیـت تولید سـاالنه ‪ ۶۵۰۰‬تن اسـت‪.‬‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫حهـا ‪ ۱۴۶‬نفـر مسـتقیم مشـغول به کار م ‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـا افتتـاح این طر ‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی ایلام گفت‪ :‬بـرای افتتـاح این طر ح ها‬ ‫بیش از ‪ ۳۶‬میلیاردتومان هزینه شـده اسـت‪.‬‬ ‫ایالم؛ رتبه نخست تعهد اشتغال در کشور‬ ‫همایـش اسـتانداران به ریاسـت دکتـر وحیـدی؛ وزیـر کشـور و بـا حضـور دکتـر‬ ‫بهرام نیا؛ استاندار ایالم و استانداران سراسر کشور در سالن پیامبر اعظم ؟ص؟‬ ‫وزارت کشـور برگـزار شـد‪ .‬دراین همایـش کـه معـاون رئیس جمهـوری و رئیـس‬ ‫سازمان اداری و استخدامی کشور‪ ،‬وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی نیز حضور داشتند عنوان شد که استان ایالم با ‪ ۲۲۲‬تعهد‬ ‫اشـتغال‪ ،‬دوبرابـر تعهـد اشـتغال را کسـب کـرده و ازاین حیـث رتبه نخسـت بین‬ ‫اسـتان های سراسـر کشـور را به خود اختصاص داده است‪ .‬تعهد اشتغال ایالم‬ ‫در سـال جـاری ‪ ۶۶۷۱‬شـغل بـود کـه ا کنـون بـا ‪ ۱۴۷۴۶‬ثبـت شـغلی در سـامانه‬ ‫رصد‪ ۲۲۲ ،‬درصد تحقق اشتغال با دوبرابر تحقق اشتغال‪ ،‬مقام نخست کشور‬ ‫دراین زمینـه را به دسـت اورده اسـت‪ .‬دراین همایـش وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه‬ ‫اجتماعـی نیـز افـزود‪ :‬بـه زودی بـا تمهیـدات صورت گرفتـه وا مهـای تبصـره ‪۱۸‬‬ ‫ازطریق بانک های عامل اسـتان ها برای راه اندازی و توسـعه کارگاه ها پرداخت‬ ‫شهـای دکتـر بهرام نیـا؛ اسـتاندار ایالم به جهت‬ ‫یشـود‪ .‬دراین همایـش از تال ‬ ‫م ‬ ‫کسـب رتبه نخسـت تعهد اشـتغال بین اسـتان های کشـور تقدیر شـد‪.‬‬ ‫چهارمحال وبختیاری‬ ‫حسین عسکرزاده‬ ‫عضوشورایاسالمیچهارمحال وبختیاری‪:‬‬ ‫مشکالت اصلی استان ایجاد زیرساخت ها‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫کوتاه مدت و بلندمدت توسط مدیران استانی ست‬ ‫نماینـده شهرسـتان خانمیـرزا در شـورای‬ ‫اسلامی اسـتان چهارمحال وبختیـاری‬ ‫و عضـو شـورای عالی اسـتان ها گفـت‪:‬‬ ‫مشـکالت اصلـی اسـتان ایجـاد‬ ‫زیرسـاخت ها‪ ،‬برنامه ریـزی کوتاه مـدت‬ ‫و بلندمـدت توسـط مدیـران اسـتانی و‬ ‫توجـه ویـژه بـه نیازهـای ضـروری اسـتان‬ ‫در بخش هـای کشـاورزی‪ ،‬صنعـت و‬ ‫گردشگری سـت‪ .‬محمـد یعقـوب باقـری در نشسـت بـا اسـتاندار گفـت‪ :‬جهـت‬ ‫تامیـن رفـاه مـردم اسـتان تکمیـل زیرسـاخت طر ح هـای عمرانـی‪ ،‬بهداشـتی‪،‬‬ ‫درمانی و اموزشـی از ضروریات اسـت‪ .‬عدم انسـجام بین دسـتگاه های اجرایی‬ ‫اسـتان باعث بالتکلیف ماندن بسـیاری اقدامات گردیده و بسـیاری از پروژه ها‬ ‫نیمه تمـام رهـا شـده اند‪ .‬نماینـده شهرسـتان خانمیـرزا بااشـاره به موضـوع‬ ‫تقسـیمات کشـوری در اسـتان‪ ،‬گفـت‪ :‬خانمیـرزا سال هاسـت چشـم انتظار‬ ‫نمایندگی ادارات و تجهیزات اسـت‪ .‬ای کاش اول زیرسـاخت ها فراهم می شـد‬ ‫و سـپس تصمیـم بـه ارتقـای هر منطقـه ای در دسـتورکار قـرار می گرفـت‪ .‬باقری‬ ‫بااشـاره به لـزوم توجـه بـه روسـتاها تصریـح کـرد‪ :‬بـرای جلوگیـری از مهاجـرت‬ ‫روسـتاییان به شـهرهای مجاور می بایسـت به نیازهای ان ها توجه و رسیدگی‬ ‫کـرد؛ بدین منظـور طرح پیشـنهادی در شـورای عالی اسـتان ها ارائـه نموده ایم‬ ‫باعنوان مهاجرت معکوس که با ایجاد کارگاه های اشـتغال افرینی در روسـتاها‬ ‫و سـرمایه گذاری در حوزه هـای مختلـف کشـاورزی و دام پـروری مـردم بـرای‬ ‫حضـور در روسـتاها ترغیـب شـوند و میـزان تولیـد و اشـتغال در کشـور افزایـش‬ ‫یابد‪ .‬باتوجه به اینکه اعضای شـورای اسـتان نمایندگان مردم شهرستان های‬ ‫ده گانه اسـتان می باشـند برگزاری جلسـات فصلی اسـتاندار با شـورای اسلامی‬ ‫اسـتان راهگشاسـت چرا کـه اولویـت مطالبـات مـردم اسـتان بـه مدیـر ارشـد‬ ‫اسـتان اعلام می شـود تـا در دسـتورکار قرار گیـرد‪ .‬وی افـزود‪ :‬از مهم ترین دالیل‬ ‫عقب ماندگی؛ اختالفات و مسائل قومی و قبیله ای و عدم استفاده از ظرفیت‬ ‫بخـش خصوصـی سـت که شـورای اسلامی اسـتان اماده همـکاری درراسـتای‬ ‫فرهنگ سـازی و جـذب سـرمایه گذاران داخلـی و خارجی سـت‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬اعظم دستجردی‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها‪ :‬نرجس حبیبی‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 3 1401‬رجب ‪ 25 1444‬ژانویه ‪ 2023‬سال نوزدهم شماره ‪2700‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران‪ ،‬عنوان کرد؛‬ ‫شهرداران از ظرفیت گردشگران نوروزی‬ ‫بهره الزم را ببرند‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مهـدی انگـوران در حاشـیه سـمینار شـهرداران و روسـای‬ ‫شـورای اسلامی شـهرهای اسـتان‪ ،‬گفـت‪ :‬شـهرداران از‬ ‫ظرفیـت ورود گردشـگران ‪ ۲۰‬میلیونـی بـه اسـتان مازنـدران‬ ‫در ایـام نـوروز بهـره الزم را ببرنـد و برنامـه تحولـی امـاده کنند‪.‬‬ ‫‪‎‬مهـدی انگـوران در حاشـیه سـمینار شـهرداران و روسـای‬ ‫شـورای اسلامی شـهرهای اسـتان باعنوان اینکـه بررسـی‬ ‫دسـتورالعمل فراینـد نظـارت بـر حسابرسـی شـهرداری ها‪،‬‬ ‫تحلیـل و تفسـیر قانـون درامـد پایـدار‪ ،‬تشـریح و تا کیـد بـر‬ ‫اجـرای شـیوه نامه اجرایـی مدیریـت یکپارچـه پسـماند‬ ‫جاد ههـا‪ ،‬سـواحل و رودخان ههـا ابالغـی ازسـوی اسـتاندار‬ ‫مازنـدران‪ ،‬بیـان برنام ههـای ویـژه دهـه فجـر و تا کیـد بـر‬ ‫اجرای برنامه های سـتاد تسـهیل سـفر نوروزی از مهم ترین‬ ‫حشـده در ایـن سـمینار مهـم بـوده‬ ‫دسـتورات کاری مطر ‬ ‫اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬باتوج هبـه ابلاغ دسـتورالعمل‬ ‫فراینـد نظـارت بـر حسابرسـی شـهرداری ها ازسـوی وزارت‬ ‫کشـور‪ ،‬شـهرداری های اسـتان با نظارت شـوراها می بایسـت‬ ‫بـا تشـکیل کمیته هایـی از نحـوه حسابرسـی ب هصـورت‬ ‫ماهیانـه گـزارش ارائه کنند‪ .‬این مسـئول اضافه کرد‪ :‬از سـال‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬عـوارض شـهرداری ها براسـاس قانـون درامـد پایـدار‬ ‫نگاشـته خواهد شـد؛ لذا شـهرداری های استان با همکاری‬ ‫شـوراهای شـهر تا پایان بهمن ماه موظف هسـتند برنامه ها‬ ‫و ایت مهـای عوارضـی را تنظیـم و نهایی کنند‪ .‬انگـوران اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬باتوج هبـه تا کیـد و دسـتور اسـتاندار مازنـدران بر مقوله‬ ‫پسـماند و تصویـب و ابلاغ شـیوه نامه اجرایـی مدیریـت‬ ‫یکپارچـه پسـماند اسـتان مازنـدران بـه همـه دسـتگاه های‬ ‫کسـازی را ههـای مواصالتـی‪،‬‬ ‫مربوطـه جهـت اجـرا لـذا پا ‬ ‫رودخان ههـا و حریـم را ههـا از وظایـف شهرداری هاسـت کـه‬ ‫باتوجه به نزدیک بودن به ایام اهلل دهه فجر انقالب اسالمی‬ ‫ایـن مهـم می بایسـت عملـی شـود و برگـزاری پیـاده روی‬ ‫خانوادگـی‪ ،‬جشـن های بومـی و محلـی‪ ،‬افتتـاح پروژ ههـا‬ ‫به صورت سـطح بندی و با برنامه ریزی راهبردی در شـهرها‪،‬‬ ‫برگـزاری میـز خدمـت و در نظر گرفتـن مشـوق های عوارضـی‬ ‫ازجملـه اقداماتی اسـت که می بایسـت در ایـام اهلل دهه فجر‬ ‫در دسـتور کار قـرار گیـرد و تمامـی ایـن برنام ههـا مـورد رصـد‬ ‫قـرار می گیـرد ‪ .‬وی یـاداور شـد‪ :‬شـهرداران از ظرفیـت ورود‬ ‫گردشگران ‪ ۲۰‬میلیونی به استان مازندران در ایام نوروز بهره‬ ‫الزم را ببرند و برای اسـتفاده مفید از این فرصت بسـته های‬ ‫تشـویقی و سـرمایه گذاری و گردشـگری تدوین کنند‪ .‬برنامه‬ ‫شـهرداران پیرامـون ایـام نـوروز بایـد تحولـی باشـد‪.‬‬ ‫رئیس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی شهرستان ساری‪:‬‬ ‫صنایع دستی ساری‬ ‫با بسته بندی روانه بازار می شود‬ ‫رئیس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی شهرستان ساری‪ ،‬گفت‪ :‬به زودی‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫محصـوالت صنایع دسـتی شهرسـتان سـاری بـا بسـته بندی روانـه بـازار فـروش م ‬ ‫به نقـل از روابط عمومـی اداره کل میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی مازنـدران‪،‬‬ ‫محسـن باسـتانی در جلسـه بـا رئیـس انجمـن صنفـی صنایع دسـتی اسـتان‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫درراسـتای ایجـاد تشـکل های هنـری حرفـه ای‪ ،‬بـرای ارتقـاء کمـی و کیفـی صنایع دسـتی‬ ‫شهرسـتان سـاری هسـتیم و بـه زودی بسـته بندی محصـوالت صنایع دسـتی بـرای بـازار‬ ‫یشـود‪ .‬رئیـس اداره میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی‬ ‫فـروش برنامه ریـزی م ‬ ‫شهرستان ساری بابیان اینکه شناسایی محصوالت برندینگ و زیباشناسی‪ ،‬کیفیت در‬ ‫گام نخسـت و بازاریابـی از برنام ههـای پیـش رو ایـن اداره خواهـد بـود افـزود‪ :‬بـرای کسـب‬ ‫کار موفـق بایـد برنامه ریـزی موفـق داشـت‪ .‬رئیـس انجمـن صنفـی صنایع دسـتی اسـتان‬ ‫مشـهر در ایـن جلسـه گفت‪ :‬با ایجـاد بانک‬ ‫و مدیـر اموزشـگاه فنـی حرفـه ای ایکاتینـو قائ ‬ ‫اطالعـات‪ ،‬شـرکت در نمایشـگاه های داخلـی و خارجـی و امـوزش تخصصـی در بهبـود‬ ‫یتـوان در فـروش محصـوالت موفـق بـود‪ .‬غالم رضـا میرزایـی کاتینو در‬ ‫کیفیـت و کمیـت م ‬ ‫ادامه به منظور معرفی اثار هنری و تالش درجهت توسـعه ی صادرات‪ ،‬بازاریابی مسـتمر‬ ‫و کوشـش بـرای فـروش محصـوالت‪ ،‬بسـته بندی زیبـا و بـازار هـدف از برنام ههـای ایـن‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫انجمـن اسـت کـه بـه زودی عملیاتی م ‬ ‫ا گهی تجدید مناقصه عمومی‬ ‫فرماندار مرکز مازندران‪:‬‬ ‫ساماندهی کارگروه ها و تصمیم گیری دقیق‬ ‫را ه برون رفت از بحران های فرهنگی و اجتماعی ست‬ ‫جلسـه کارگـروه اجتماعـی و فرهنگـی شهرسـتان سـاری بـا حضـور نوبخـت فرمانـدار‬ ‫شهرسـتان سـاری‪ ،‬ابراهیمی؛ معاون سیاسـی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرسـتان‬ ‫سـاری‪ ،‬بخشـداران و روسـای دسـتگاه های اجرایـی برگـزار شـد‪‎.‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫فرمانداری شهرسـتان سـاری؛ محمدعلی نوبخت در جلسـه کارگروه اجتماعی و فرهنگی‬ ‫شهرسـتان سـاری ضمـن تبریـک حلـول مـاه پـر خیروبرکـت رجـب و والدت باسـعادت امـام‬ ‫لو چهارمین بهار انقالب اسالمی گفت‪ :‬اشرافیت کامل‬ ‫محمد باقر؟ع؟ و ایام پیروزی چه ‬ ‫بر ضوابط‪ ،‬ساماندهی کارگروه ها و تصمیم گیری دقیق راه برون رفت از بحران های فرهنگی‬ ‫و اجتماعی ست‪ .‬مقام عالی دولت در شهرستان ساری در ادامه با بیان اینکه اسیب های‬ ‫یسـت‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫اجتماعـی و فرهنگـی بـا برنامه ریـزی دقیـق و اصولـی قابل کنتـرل و پیشگیر ‬ ‫توانمند سازی و اموزش مهارت زندگی سالم و با نشاط اجتماعی مهم ترین اولویت کارگروه‬ ‫اجتماعی و فرهنگی در شهرستان ساری ست و در جهت تحقق این مهم با اهتمام جدی‬ ‫دستگاه های اجرایی متولی حرکت خواهیم کرد‪ .‬محمدعلی نوبخت در ادامه اظهار کرد‪:‬‬ ‫برنامه ریزی برای ساماندهی و کاهش متکدیان‪ ،‬کودکان کار و معضالت موجود در مناطق‬ ‫اسـیب شهرسـتان سـاری باید با عزم جدی تری در دسـتور کار اعضای این کارگروه قرار گیرد‬ ‫تـا بـا االم دردهـا‪ ،‬توجـه ویـژه بـه مباحـث دینـی و انسـانی‪ ،‬اولویت بنـدی‪ ،‬رفـع کمبودهـا و‬ ‫بتـری حاصـل شـود‪ .‬فرمانـدار مرکـز مازنـدران در پایـان افـزود‪:‬‬ ‫تهـا نتایـج مطلو ‬ ‫محدودی ‬ ‫حل معضالت اجتماعی و فرهنگی نیازمند اموزش صحیح مهارت های ارتباطی‪ ،‬شناخت‬ ‫اسـتعدادها‪ ،‬ایجـاد امیـد و انگیـزه در بسـتر هدایت‪ ،‬نظـارت‪ ،‬وحدت و حمایت اسـت‪.‬‬ ‫شـهرداری اندیشـه درنظـردارد بـه اسـتناد مجـوز شـماره ‪/5/167‬د مـورخ ‪ 1401/03/24‬موضـوع ابلاغ بنـد ‪ 1‬صورتجلسـه شـماره ‪ 52‬مـورخ ‪1401/03/10‬‬ ‫شـورای اسلامی شـهر اندیشـه‪ ،‬اجـرای پـروژه ذیـل را از طریـق مناقصـه عمومـی بـه پیمانـکار واجـد شـرایط (حداقـل دارای رتبـه ‪ 5‬راه و باند) وا گـذار کند‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضوع مناقصه‪ :‬پروژه درزگیری پلیمری اسفالت معابر اصلی شهر با اعتبار ‪ 10.000.000.000‬ریال با احتساب ‪ %9‬مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫‪ -2‬سـپرده شـرکت در مناقصـه‪ :‬مبلـغ ‪ 500.000.000‬ریـال (پانصـد میلیـون ریـال) اسـت کـه می بایسـت بـه یکـی از صورت هـای مشـروحه ذیل به شـهرداری تسـلیم شـود‪ :‬الف) رسـید بانکـی واریز وجه‬ ‫مزبـور بـه حسـاب جـاری سـیبا بـه شـماره ‪ 0113994456001‬نـزد بانـک ملـی ایـران شـعبه بلوار ازادی به نام شـهرداری اندیشـه؛ ب) ضمانتنامه بانکی به نفع شـهرداری اندیشـه‪ .‬مدت اعتبار تضمین‬ ‫فـوق بایـد حداقـل سـه مـاه پـس از تاریـخ صـدور ضمانتنامـه معتبـر بوده و برای سـه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشـد‪ .‬عالوه بـر ان‪ ،‬ضمانتنامه های بانکی باید طبق فرم های قابل قبول تنظیم شـود‪.‬‬ ‫توجه‪ :‬به پیشنهادهایی که تضمین شرکت در مناقصه انها به غیر از موارد فوق باشد‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -3‬مهلـت و محـل دریافـت اسـناد مناقصـه‪ :‬از تاریـخ انتشـار ا گهـی لغایـت سـاعت ‪ 13‬روز پنجشـنبه مـورخ ‪ 1401/11/13‬و محـل دریافـت ان صرفـا از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬است‪.‬‬ ‫‪ -4‬مهلـت و محـل تسـلیم پیشـنهادات‪ :‬متقاضیـان می بایسـت تـا پایـان سـاعت اداری روز یکشـنبه مـورخ ‪ 1401/11/23‬پیشـنهاد قیمـت خـود را در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬بارگذاری کرده و تا پایان زمان مقرر‪ ،‬اصل ضمانتنامه را به واحد دبیرخانه شهرداری تحویل و شماره ثبت پا کت "الف" دریافت کنند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تذکـر‪ :‬صرفـا اسـناد پا کت هـای پیشـنهاد "ب" و "ج" دارای امضـای الکترونیکـی مـورد پذیـرش اسـت‪ .‬در جلسـه بازگشـایی پا کت هـای "ب" و "ج"‪ ،‬اسـناد فیزیکـی (کاغـذی) و اسـناد فاقـد‬ ‫امضـای الکترونیکـی (دارای مهـر گـرم) بـه هیچ وجـه مـورد پذیـرش نیسـت‪.‬‬ ‫‪ -5‬مدارک الزم جهت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬متقاضیان جهت دریافت اسناد می بایست از طریق سامانه ستاد نسبت به خرید اسناد شرکت در مناقصه اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪ -6‬زمان بازگشایی پیشنهادها‪ :‬پایان ساعت اداری روز یکشنبه مورخ ‪1401/11/23‬‬ ‫‪ -7‬شهرداری اندیشه در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات بدون ذکر دلیل‪ ،‬مختار است‪.‬‬ ‫‪ -8‬هزینه درج ا گهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/11/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/11/05 :‬‬ ‫م الف ‪1401-15‬‬ ‫بهروز کاویانی؛ شهردار شهر اندیشه‬ ‫شهردار قیامدشت‪:‬‬ ‫از انتقاد منصفانه و سازنده استقبال می کنیم؛‬ ‫اما خواهش می کنیم خبرنگاران دروغ ننویسند‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫شـهردار قیامدشـت بـا گالیـه از بی اخالقـی برخـی از‬ ‫اصحـاب رسـانه شهرسـتان ری‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬متاسـفانه‬ ‫یـک گسسـتگی بیـن خبرنـگاران وجـود دارد و مطالب هگـری‬ ‫مردمـی بـه معنـای واقعـی‪ ،‬جـای خـود را در میـان برخـی‬ ‫رسـانه ها ازدسـت داده و عـده معـدودی از اشـخاص‪ ،‬بـرای‬ ‫رسـیدن بـه منافـع شـخصی خـود بـه هـر کار غیراخالقـی‬ ‫دسـت می زنند‪ .‬حسـین ترکاشـوند خاطرنشـان کرد‪ :‬مردم‬ ‫خـوب مـا‪ ،‬باوجـود شـرایط بـد اقتصـادی حا کـم بـر کشـور‪،‬‬ ‫نهـای انقلاب ایسـتاده اند و حقشـان نیسـت‬ ‫بـر سـر ارما ‬ ‫کـه درای ‬ ‫نشـرایط سـخت‪ ،‬بـا القـای فسـاد در ادارات‪ ،‬بـه حسین ترکاشوند؛ شهردار قیامدشت‬ ‫نهـا احسـاس سـرخوردگی و ناامیـدی را تحمیـل کنیـم‪.‬‬ ‫ا ‬ ‫ترکاشـوند بااشـاره به انتشـار خبر کذب دریکی از رسـانه ها‪ ،‬اسـت‪ .‬ترکاشـوند خطـاب بـه خبرنـگاران تا کیـد کـرد‪ :‬مـا از‬ ‫عنـوان کـرد‪ :‬فسـاد اداری‪ ،‬نه تنهـا در مدیـران‪ ،‬حتـی در انتقاد منصفانه و سـازنده اسـتقبال می کنیم؛ اما خواهش‬ ‫یسـت‪ .‬وی‬ ‫کارکنان شهرداری قیامدشت جایی ندارد‪ .‬ا گر یک نیروی می کنم دروغ ننویسـند‪ ،‬که این عین بی انصاف ‬ ‫مـا‪ ،‬تخلـف کنـد بـا او برخـورد جـدی می کنیـم‪ .‬باتوج هبـه بااشاره به اینکه همه کارهای شهرداری قیامدشت شفاف‬ ‫تا کیـدات مقـام معظـم رهبـری نسـبت بـه انتشـار اخبـار است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هر سازمان و نهادی می تواند درامدهای‬ ‫امیدافرین‪ ،‬حسین ترکاشوند نیز اظهار داشت‪ :‬خبرنگاران پایـدار‪ ،‬هزینه کردهـای جـاری و عمرانـی‪ ،‬منابـع انسـانی‪،‬‬ ‫تلاش کننـد امیدبخشـی بـه مـردم را سـرلوحه کار خـود کمیـت و کیفیـت پروژ ههـا و ‪ ...‬را بررسـی کنـد‪ .‬برنام ههـای‬ ‫قـرار دهنـد‪ ،‬نـه اینکـه فقـط به دنبـال جنب ههـای منفـی و مـا شـفاف و علمـی اجـرا شـده و حتـی بعـد از ‪ 30‬سـال از‬ ‫تسویه حسـاب های شـخصی باشـند‪ .‬شـهردار قیامدشـت رفتـن مـا‪ ،‬می توانند کلیـه پروژه ها شـامل میـزان هزینه کرد‪،‬‬ ‫باتا کیدبر مطالبه گری منطقی و اطالع رسانی سالم‪ ،‬گفت‪ :‬اعتبـارات‪ ،‬درامدهـا و سـایر منابـع را حتـی قیمـت مصالـح‬ ‫برخی کانال های خبری زرد و غیرمجاز و سودجو‪ ،‬به کیان خریداری شده مثل کاشی‪ ،‬اهن‪ ،‬قیمت زمین و غیره برای‬ ‫تسـنجی و مقایسـه‬ ‫رسـانه ها لطمـه می زننـد و افـکار عمومی را نسـبت به سـایر اجرای پروژه ها را به قیمت روز با صح ‬ ‫رسـانه های تالشـگر و خـدوم‪ ،‬بدبیـن می کننـد‪ .‬وی گفـت‪ :‬نـرخ روز بـازار‪ ،‬بررسـی کننـد‪ .‬ترکاشـوند در بخـش دیگـری از‬ ‫یـک خبرنـگار بـرای زیـر سـوال بـردن خدمـات شـهرداری‪ ،‬سـخنان خـود بـا احتـرام بـه مقـام شـامخ شـهدا و قدردانـی‬ ‫یبـر اینکـه شـهرداری‪ ،‬تعـدادی از خانـواده معظـم شـهدای واالمقـام اظهـار داشـت‪ :‬اولیـن‬ ‫خبـری را منتشـر کـرد مبن ‬ ‫کفـش بیـن چنـد نفـر از نیروهای خـود توزیع کـرده؛ ایـن در پروژه ای که در شهرداری قیامدشت اجرا کرده ایم‪ ،‬ساخت‬ ‫یسـت کـه مـا قراردادهـای ‪ 30‬میلیاردتومانـی داریم که مقبـره شـهدای گمنـام ایـن شـهر بـوده اسـت‪ .‬چرا کـه مـا‬ ‫حال ‬ ‫می توانـد پنـج میلیاردتومـان تخلـف در ان صـورت بگیـرد‪ ،‬هرچـه داریـم از شـهدا و خانواد ههـای گران قدر شهداسـت‬ ‫امـا یـک ریـال تخلـف در قراردادهـای مـا صـورت نگرفتـه و با و شـهدای گمنـام ارمیـده در ایـن شـهر‪ ،‬برکـت و افتخـار مـا‬ ‫خـدای خـود عهد بسـته ایم که بـرای رفاه و اسـایش مـردم‪ ،‬هسـتند‪ .‬وی افـزود‪ :‬شـهرداری قیامدشـت بـرای ارتقـای‬ ‫شسـال بـدون سـرانه اموزشـی‪ ،‬اقدام به خرید زمین برای ساخت مدرسه‬ ‫صادقانـه خدمـت کنیـم‪ .‬مدعـای ان‪ ،‬ش ‬ ‫هیچ گونه حاشیه و تخلف بوده و بیش از ‪ 200‬پروژه عمرانی‬ ‫در سـطح شـهر اجـرا کرده ایـم کـه در شـاخص های توسـعه‬ ‫و پیشـرفت عمرانـی شـهر‪ ،‬ارتقـای سـرانه های عمومـی‬ ‫به ویژه فضای سبز‪ ،‬تملک و تعریض معابر‪ ،‬احداث اماکن‬ ‫و معابـر مختلـف و تعامـل بـا نهادهـا و ادارات‪ ،‬به عنـوان‬ ‫شـهرداری نمونـه شهرسـتان معرفـی شـده ایم‪ .‬همچنیـن‬ ‫طـرح بازافرینـی شـهر قیامدشـت‪ ،‬کـه باهـدف تهیـه بانـک‬ ‫اطالعاتی محدوده ها و محالت هدف شهری در شهر تازه‬ ‫تاسـیس قیامدشت عملیاتی شـده؛ به عنوان طرح موفق‬ ‫یشـده و‬ ‫و نمونـه بـه شـرکت بازافرینـی شـهری ایـران معرف ‬ ‫رتبـه شـهرداری قیامدشـت نیـز بـه هفـت ارتقـا پیدا کـرده‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫اطالعیه‬ ‫قابل توجه اعضای محترم صنف مشاوران امالک شهرستان ری‬ ‫در اجرای مواد ‪ 22 ،23‬و ‪ 21‬قانون نظام صنفی و مقررات مربوطه‪ ،‬انتخابات اتحادیه صنف مشاورین امال ک شهرستان‬ ‫ری (بـا شناسـه ملـی ‪ )14004712574‬در تاریـخ ‪ 1401/09/27‬برگـزار شـده و اعضـای هیئت مدیـره و بازرس به شـرح ذیل از‬ ‫تاریخ ‪ 1401/10/10‬به مدت ‪ 4‬سـال انتخاب و عهده دار مسـئولیت اتحادیه شـده اند‪.‬‬ ‫منصور زارعی؛ معاون شهردار قیامدشت‬ ‫کـرده اسـت کـه قـرار بـود یکـی از خیریـن پنـج میلیاردتومان‬ ‫یهـا و‬ ‫بـرای سـاخت ایـن پـروژه هزینـه کنـد امـا بـا پیگیر ‬ ‫رایزنی هایی که انجام دادیم‪ ،‬این خیر مدرسه ساز تاکنون‬ ‫‪ 23‬میلیاردتومـان بـرای سـاخت ایـن پـروژه هزینـه کـرده‬ ‫اسـت و هم ا کنون ارزش افزوده ان بیشـتر هم شـده اسـت؛‬ ‫کـه امیدواریـم بـه زودی بـه بهر هبـرداری برسـد‪ .‬وی ادامـه‬ ‫داد‪ :‬همچنیـن بـرای رفـاه حال خانواده معظم شـهدا مقرر‬ ‫شـده اسـت که شـهرداری قیامدشـت دفتری را برای انجام‬ ‫کارهـای مربـوط بـه خانـواده شـهدا دراختیـار بنیـاد شـهید‬ ‫شهرسـتان قـرار دهـد و یـک نماینـده از بنیـاد شـهید و امور‬ ‫نهـا را انجـام دهـد و دیگر‬ ‫ایثارگـران در ایـن شـهر‪ ،‬کارهـای ا ‬ ‫نیازی به تردد این عزیزان به اداره بنیاد شـهید شهرسـتان‬ ‫ری نخواهـد بـود‪ .‬همچنیـن دراین دیـدار‪ ،‬منصـور زارعـی‬ ‫(معـاون شـهردار قیامدشـت) نیـز در گزارشـی بـه تشـریح‬ ‫نحـوه اجـرای برخـی از پروژه های عمرانی شـهر قیامدشـت‬ ‫تهـای‬ ‫پرداخـت و گفـت‪ :‬همـه مـوارد مربـوط بـه فعالی ‬ ‫عمرانـی شـهر قیامدشـت‪ ،‬ب هصـورت کامل و شـفاف وجود‬ ‫دارد و در مقاطـع مختلـف زمانـی‪ ،‬بـه مراجـع باالدسـتی‬ ‫لشـده اسـت‪ .‬شـایان ذکر اسـت‪ ،‬دراین دیـدار دکتـر‬ ‫ارسا ‬ ‫حسـین ترکاشـوند (شـهردار قیامدشـت) بـه همـراه منصـور‬ ‫زارعـی بـه سـواالت خبرنـگاران پاسـخ دادنـد‪.‬‬ ‫علیمحسنی توانا‬ ‫(رئیساتحادیه)‬ ‫سجادمیرشریفی‬ ‫(نایب رئیس اول اتحادیه)‬ ‫محمدرضاقهرمانی‬ ‫(نایب رئیس دوم اتحادیه)‬ ‫حیدر رئوفی‬ ‫(دبیر اتحادیه)‬ ‫محسنرمضانی‬ ‫(خزانه دار اتحادیه)‬ ‫محمدحسینقیاسی‬ ‫(عضو اول هیئت مدیره)‬ ‫وهاب تکیه‬ ‫(عضو دوم هئیت مدیره)‬ ‫احدپیریائی‬ ‫(بازرس اتحادیه)‬ ‫سهیل یعقوب نژاد؛ رئیس کمیسیون نظارت شهرستان ری‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2706

روزنامه سایه 2706

شماره : 2706
تاریخ : 1401/11/12
روزنامه سایه 2705

روزنامه سایه 2705

شماره : 2705
تاریخ : 1401/11/11
روزنامه سایه 2704

روزنامه سایه 2704

شماره : 2704
تاریخ : 1401/11/10
روزنامه سایه 2703

روزنامه سایه 2703

شماره : 2703
تاریخ : 1401/11/09
روزنامه سایه 2702

روزنامه سایه 2702

شماره : 2702
تاریخ : 1401/11/08
روزنامه سایه 2699

روزنامه سایه 2699

شماره : 2699
تاریخ : 1401/11/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!