روزنامه سایه شماره 2655 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2655

روزنامه سایه شماره 2655

روزنامه سایه شماره 2655

‫وزیر بهداشت تاکید کرد؛‬ ‫ایران؛ در رتبه نخست شاخص های سالمت منطقه‬ ‫وزیـر بهداشـت‪ ،‬درمـان و امـوزش پزشـکی ارزیابی هـای چندالیـه‬ ‫برنام ههـای نظـام سلامت توسـط مدیـران تمـام بخش هـا را از‬ ‫ضروری تریـن اقدامـات الزم بـرای مدیریـت سلامت عنـوان کـرد‬ ‫و گفـت‪« :‬ایـران در رتبـه نخسـت شـاخص های سلامت منطقـه‬ ‫اسـت»‪ .‬ب هگـزارش وبـدا؛ بهـرام عین اللهـی افـزود‪« :‬برنامه ریـزی‪ ،‬اجرا‬ ‫و پایـش و ارزیابـی؛ سـه مرحلـه مهـم مدیریـت اسـت و ارزیابـی نیـز‬ ‫بایـد چند الیـه بـوده و تنها به سیسـتم رایانه ای متکی نباشـد»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬در ‪ ۱۵‬ماهـی کـه از شـروع دولـت مردمـی می گـذرد‪ ،‬ثمـرات‬ ‫خوبـی در نظـام سلامت به بـار نشسـته اسـت»‪.‬‬ ‫تاسیسشرکت«اکسان موبیل»‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1999‬؛ «ا کسـان» و «موبیـل» یـک توافقنامـه‬ ‫‪ 73.7‬میلیـارد دالری بـرای ادغـام امضـا؛ و بدین ترتیـب ‪ ExxonMobil‬را به عنـوان‬ ‫بزرگ تریـن شـرکت جهـان‪ ،‬ایجـاد کردنـد؛ کـه درواقـع‪ ،‬شـرکت نفـت وگاز امریکایـی‬ ‫چندملیتی و دومین شرکت نفتی بزرگ جهان است‪ .‬ستاد مرکزی ان نیز در شمال‬ ‫شـهر «ایروینـگ» در تگـزاس قـرار دارد‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 9‬اذر ‪ 5 1401‬جمادی االولی ‪ 30 1444‬نوامبر ‪ 2022‬سال نوزدهم شماره ‪ 1500 2655‬تومان‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫پناهندگی یا اوارگی‬ ‫و درگذشت‬ ‫اواره ترین اواره‬ ‫دوباره دارو‬ ‫در کرمان کمیاب شد‬ ‫حضور بیگانگاندر منطقهامنیت ساز نیست‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ش�یراز؛ مقصدی مناسب‬ ‫برای گردشگران سالمت افغانستانی‬ ‫‪2‬‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور زائریـن و گردشـگری اسـتانداری فـارس گفـت‪ :‬درصـورت تسـهیل‬ ‫مـراودات بیـن اسـتان فـارس و افغانسـتان هزینـه درمـان گردشـگران سلامت در شـیراز‬ ‫ارزان تـر از سـایر شـهرها می شـود‪ .‬محمـد فـر خ زاده در دیـدار بـا هیئـت افغانسـتانی گفـت‪:‬‬ ‫اسـتان فارس می تواند عالوه بر گردشـگری سلامت در سـایر حوزه های گردشگری ازجمله‬ ‫گردشـگری مذهبـی‪ ،‬طبیعـی و تاریخـی بـا افغانسـتان مـراودات مطلـوب داشـته باشـد‪ .‬او‬ ‫بااشاره به اشترا کات فرهنگی‪ ،‬دینی‪ ،‬مذهبی و زبانی و همچنین مزیت همسایگی بر لزوم‬ ‫تقویت روابط بین دو کشور به ویژه در حوزه گردشگری سالمت تا کید کرد‪ .‬معاون استاندار‬ ‫نهـا در‪...‬‬ ‫فـارس بااشـاره به اینکه درحال حاضـر تعـداد زیـادی از افغا ‬ ‫‪7‬‬ ‫علـی بهـادری جهرمـی؛ سـخنگوی دولـت در نشسـت خبـری اش گفـت‪:‬‬ ‫«با توجه بـه ترویـج اشـکار تروریسـم‪ ،‬خشـونت و نقـض تمامیـت ارضـی کشـور‬ ‫از سـوی رسـانه های معانـد‪ ،‬هرگونـه همـکاری بـا ان هـا در حکـم مشـارکت در‬ ‫اقـدام تروریستی سـت»‪.‬‬ ‫بزرگ ترین رویداد سازه های فوالدی ایران‬ ‫در ایستگاه یازدهم‬ ‫تحقیقاتی‪ Newzoo‬منتشر کرد؛‬ ‫مجموعه‬ ‫ِ‬ ‫‪8‬‬ ‫گزارش بازار جهانی بازی های ویدئویی در سال ‪2022‬‬ ‫مدیرکل ارشاد فارس عنوان کرد؛‬ ‫بو فاضالب مازندران خبر داد؛‬ ‫مدیرعامل شرکت ا ‬ ‫افتتاح و بهره برداری‬ ‫‪ ۲۳‬طرح اب رسانی‬ ‫ملزم به پرداخت‬ ‫مطالبات ایران هستیم‬ ‫فعالیت ‪ ۲۰۰۰‬شرکت تعاونی‬ ‫در اردبیل‬ ‫‪6‬‬ ‫ا گهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی‬ ‫تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ‪53130391‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان مطرح کرد؛‬ ‫کمکجشنواره ها‬ ‫ِ‬ ‫به شکوفایی استعدادها در حوزه هنر‬ ‫‪8‬‬ ‫محمدشیاعالسودانی‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نوب‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫نام و نشـانی دسـتگاه مناقصه گزار‪ :‬شـرکت گاز اسـتان خراسـان جنوبی (سـهامی خاص)‪ -‬بیرجند‪ ،‬سـایت اداری‪ ،‬بلوار پیامبر اعظم؟ص؟‪،‬‬ ‫ابتـدای خیابـان شـهدای نیـروی انتظامـی‪ ،‬شـرکت گاز اسـتان خراسـان جنوبـی‪ ،‬طبقـه اول‪ ،‬امـور قراردادهـا‪ ،‬کدپسـتی‪9719866838 :‬‬ ‫تلفن تماس ‪ 056-32392000 :‬نمابر امور قراردادها ‪056-32400523 :‬‬ ‫موضوع تجدید مناقصه‪ :‬انجام خدمات حمل ونقل و تامین خودروهای استیجاری موردنیاز پروژه های شرکت گاز استان خراسان جنوبی‬ ‫شـرح مختصر کار‪ :‬انجام خدمات حمل ونقل و تامین خودروهای اسـتیجاری موردنیاز پروژه های شـرکت گاز اسـتان خراسـان جنوبی از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫(سـتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬و به شـماره فراخوان ‪2001091444000097‬‬ ‫نـوع و مبلـغ تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار‪ :‬تضمین هـای اعلام شـده در ایین نامه تضمیـن برای معامالت دولتـی به شـماره ‪/123402‬ت‪50659‬ه‍ـ مـورخ ‪ 1394/09/22‬به مبلغ‬ ‫‪ 11.000.000.000‬ریـال (یـازده میلیـارد ریـال)؛ ارائـه هرگونـه چـک بـه عنـوان تضمین شـرکت در فرایند ارجاع کار‪ ،‬مورد قبول نمی باشـد‪.‬‬ ‫نکته‪ :‬اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار می بایست تا قبل از اخرین مهلت عودت اسناد مناقصه در سامانه ستاد‪ ،‬عالوه بر بارگذاری از طریق سامانه مذکور‪ ،‬به امور قراردادهای‬ ‫شرکت گاز استان خراسان جنوبی ارائه شود‪.‬‬ ‫محل تامین اعتبار پیمان‪ :‬اعتبارات سرمایه ای (منابع بند "ق" تبصره ‪ 2‬ماده واحده قانون بودجه‪ -‬طر ح های غیرعمرانی) شرکت گاز استان خراسان جنوبی‬ ‫شـرایط متقاضیان‪ -1 :‬ارائه تصویر برابر با اصل شـده پروانه رتبه بندی و تایید صالحیت معتبر از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در رشـته حمل ونقل؛ ‪ -2‬دارا بودن گواهینامه تایید‬ ‫صالحیت ایمنی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی؛ ‪ -3‬داشـتن ظرفیت خالی ارجاع کار و دارا بودن سـابقه کاری مشـابه؛ ‪ -4‬ارائه مدارک معتبر ثبتی مناقصه گر و مدارک و مسـتندات‬ ‫مذکور در اسـناد ارزیابی کیفی؛ ‪ -5‬ارائه صورت های مالی حسابرسـی شـده سـال ‪ 1400‬و یا حداقل سـال ‪ 1399‬توسـط موسسـات حسابرسـی معتبر‪ ،‬برای مناقصه گران الزامی سـت‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :1‬ارائه اصل و یا کپی برابر اصل مدارک فوق االشاره در زمان بازگشایی پیشنهادها‪ ،‬الزامی ست‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تذکـر ‪ :2‬مطابـق بنـد "الـف" مـاده ‪ 5‬قانـون حدا کثـر اسـتفاده از تـوان تولیـدی و خدماتـی کشـور و حمایـت از کاالی ایرانـی‪ ،‬ارجـاع کار صرفـا بـه موسسـات و شـرکت های ایرانی ثبت شـده در‬ ‫فهرسـت توانمندی هـای منـدرج در سـامانه توانیران مجاز اسـت‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه‪ :‬از مورخه ‪ 1401/09/08‬لغایت ساعت ‪ 08:00‬روز سه شنبه مورخ ‪1401/09/15‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه بر روی سامانه ستاد‪ :‬تا ساعت ‪ 08:00‬روز سه شنبه مورخ ‪1401/09/29‬‬ ‫اعالم نتایج ارزیابی کیفی‪ :‬در مورخه ‪1401/10/03‬‬ ‫زمان و مکان بازگشایی پا کات‪ :‬ساعت ‪ 09:00‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/10/04‬در سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی‬ ‫کلیه اسـناد مناقصه و ارزیابی کیفی‪ ،‬از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬توزیع خواهد شـد و هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و‬ ‫عودت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی‪ ،‬بایستی اسناد را تا اخرین مهلت ذکر شده در ا گهی‪ ،‬از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری کنند‪ .‬مناقصه گران تایید شده در ارزیابی کیفی‪،‬‬ ‫می بایست اسناد مناقصه را پس از بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‪ ،‬تا قبل از شروع جلسه کمیسیون مناقصات به صورت فیزیکی نیز به دبیرخانه رمز و محرمانه واحد‬ ‫حراست شرکت گاز استان خراسان جنوبی تحویل دهند‪.‬‬ ‫این ا گهی در سایت های ‪ http://iets.mporg.ir ،www.shana.ir ،www.nigc-skgc.ir‬و ‪ www.setadiran.ir‬قابل رویت است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/09/08 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1416812‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی‬ ‫ا گهی تجدید فراخوان‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتی فارس درنظردارد مناقصه های عمومی به شـماره های ‪ 2001001054000017‬و ‪ 2001001054000018‬را به شـرح‬ ‫ذیـل‪ ،‬بـه روش یـک مرحلـه ای بـا ارزیابـی کیفـی (فشـرده) وفـق قانـون برگـزاری مناقصـات‪ ،‬از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت‬ ‫تهـا‪ ،‬از طریق درگاه‬ ‫وا گـذار کنـد‪ .‬کلیـه مراحـل برگزاری مناقصه‪ ،‬از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پا ک ‬ ‫سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران درصـورت عـدم‬ ‫تنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪.‬‬ ‫عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحـل ثب ‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬در مورخه ‪ 1401/09/09‬است‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع‬ ‫رتبه‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه(ریال)‬ ‫مدت‬ ‫(ماه)‬ ‫محلتامین‬ ‫اعتبار‬ ‫‪1‬‬ ‫تجدید مناقصه پروژه ساختمان اداری‬ ‫ورود و خروج و گیت و سردرب سازه‬ ‫فضایی منطقه ویژه کازرون‬ ‫‪ 5‬ابنیه‬ ‫‪55.066.755.728‬‬ ‫‪2.753.500.000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫جاری‬ ‫‪2‬‬ ‫تجدید مناقصه پروژه خرید و اجرای شبکه‬ ‫داخلی گاز ناحیه صنعتی خرمبید‬ ‫‪ 5‬تاسیسات‬ ‫و تجهیزات‪ ،‬یا‬ ‫نفت و گاز‬ ‫‪17.746.171.550‬‬ ‫‪887.500.000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫جاری‬ ‫‪ -1‬زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬از مورخه ‪ 1401/09/09‬لغایت ‪1401/09/14‬‬ ‫‪ -2‬اخرین مهلت تسلیم پیشنهاد‪ :‬بارگذاری در سامانه تدارکات تا ساعت ‪ 13‬مورخ ‪ 1401/09/26‬و تحویل فیزیکی پا کت "الف" (ضمانتنامه یا فیش نقدی) تا پایان وقت‬ ‫اداری مورخ ‪ 1401/09/26‬به دبیرخانه شرکت‬ ‫‪ -3‬زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 08:30‬روز یکشنبه مورخ ‪1401/09/27‬‬ ‫تهـای الـف‪ :‬ادرس‪ :‬شـیراز‪ ،‬بلـوار زنـد‪ ،‬روبـروی دانشـکده‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقص هگـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر درخصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پا ک ‬ ‫پزشـکی‪ ،‬شـرکت شـهرک های صنعتـی فـارس‪ -‬تلفـن تمـاس‪32360570 :‬‬ ‫اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪02141934 :‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها‪ ،‬در سایت سامانه (‪ )www.setadiran.ir‬بخش "ثبت نام‪ /‬پروفایل تامین کننده‪ /‬مناقصه گر" موجود است‪.‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1417567‬‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی فارس‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـهرداری شـاهرود درنظـردارد درخصـوص انجـام کارهـای عمرانـی متفرقـه در سـطح شـهر‬ ‫شاهرود از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام کند‪ .‬لذا متقاضیان می توانند جهت کسب‬ ‫اطالعـات بیشـتر از موضـوع ا گهـی‪ ،‬همـه روزه بـه جـز ایـام تعطیـل در وقـت اداری با شـماره‬ ‫تلفـن ‪023-315225698‬شـهرداری ناحیـه یـک شـاهرود تمـاس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫متن ا گهی‪ ،‬در سـایت تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬جهت مشـاهده متقاضیان‪ ،‬قابل رویت و‬ ‫بهره برداری ست‪.‬‬ ‫مهلت دانلود و بهره برداری اسناد مناقصه از سامانه فوق الذکر‪ :‬تا روز چهارشنبه مورخ ‪1401/09/17‬‬ ‫مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‪ :‬تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ‪1401/09/27‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/09/09 :‬‬ ‫م الف ‪13824‬‬ ‫محسن احمدی؛ شهردار شاهرود‬ ‫ا گهی مناقصات عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت اب وفاضلاب اسـتان مازنـدران بـه شـماره ثبـت ‪ 1311‬و شناسـه ملـی ‪ 10760177808‬و کـد اقتصـادی ‪ 411341441316‬درنظـردارد‬ ‫مطابق قانون برگزاری مناقصات‪ ،‬پروژه هایی با اطالعات مشـروحه جدول ذیل را به شـرکت های واجد شـرایط وا گذار کند‪ .‬کلیه مراحل‬ ‫برگزاری مناقصه‪ ،‬از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران‪ ،‬بازگشایی پا کت ها‪ ،‬ا گاهی از نتیجه مناقصات و عقد قرارداد‪،‬‬ ‫از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شـد‪.‬‬ ‫موضوع پروژه‬ ‫شماره فراخوان‬ ‫اصالح شبکه‬ ‫توزیع اب شهر‬ ‫قائم شهر همراه با‬ ‫ارزیابی(یکپارچه)‬ ‫‪2001005168000145‬‬ ‫حفر چاه اب شرب‬ ‫روستایمعلم کال‬ ‫کمدرهشهرستان‬ ‫امل‬ ‫مدت‬ ‫پروژه‬ ‫‪ 12‬ماه‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫‪29.430.815.892‬‬ ‫مبلغتضمین‬ ‫(ریال)‬ ‫محل‬ ‫تامین‬ ‫اعتبار‬ ‫‪1.472.000.000‬‬ ‫عمرانی‬ ‫‪2001005168000146‬‬ ‫‪ 3‬ماه‬ ‫‪18.595.960.968‬‬ ‫‪930.000.000‬‬ ‫مهلتدریافت‬ ‫اسناد‬ ‫از ساعت‬ ‫‪ 9‬مورخ‬ ‫‪1401/09/07‬‬ ‫تا ساعت‬ ‫‪ 9‬مورخ‬ ‫‪1401/09/13‬‬ ‫مهلت ثبت پیشنهاد در‬ ‫سامانه و تحویل پاکت‬ ‫“الف” به دبیرخانه‬ ‫تاریخبازگشایی‬ ‫تا ساعت ‪ 9‬مورخ‬ ‫‪1401/09/27‬‬ ‫ساعت‬ ‫‪ 9:30‬مورخ‬ ‫‪1401/09/27‬‬ ‫تا ساعت ‪ 9‬مورخ‬ ‫‪1401/09/23‬‬ ‫ساعت‬ ‫‪ 9:30‬مورخ‬ ‫‪1401/09/23‬‬ ‫گواهینامه صالحیت موردنیاز برای شرکت در مناقصه ابرسانی‪ :‬گواهینامه صالحیت پیمانکاری حداقل رتبه ‪ 5‬رسته اب از سازمان برنامه و بودجه‬ ‫گواهینامه صالحیت موردنیاز برای شرکت در مناقصه حفر چاه‪ :‬گواهینامه صالحیت پیمانکاری حداقل رتبه ‪ 5‬رسته کاوش های زمینی از سازمان برنامه و بودجه‬ ‫محل تحویل پا کت های الف‪ :‬ساری‪ ،‬بلوار ازادی‪ ،‬خیابان رفاه‪ ،‬دبیرخانه شرکت‪ ،‬کدپستی‪ -4814896564 :‬تلفن تماس‪01133356511 :‬‬ ‫پست الکترونیک‪ECESARI@ABFA-MAZANDARAN.ir :‬‬ ‫محل بازگشایی پا کت های مناقصات‪ :‬ساری‪ ،‬بلوار ازادی‪ ،‬خیابان رفاه‪ ،‬طبقه چهارم‪ ،‬سالن اجتماعات شرکت اب وفاضالب مازندران‬ ‫تلفن تماس پشتیبانی سامانه ستاد‪ :‬مرکز تماس‪1456 :‬‬ ‫‪ -1‬مدت اعتبار پیشنهادها تا سه ماه پس از بازگشایی اسناد مناقصه بوده و این مدت برای یک بار قابل تمدید است‪.‬‬ ‫‪ -2‬سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫‪ -3‬حضور یک نماینده جهت شرکت در جلسه بازگشایی اسناد مناقصه‪ ،‬با ارائه معرفی نامه معتبر‪ ،‬ازاد است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/09/08 :‬‬ ‫م الف ‪527‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب وفاضالب استان مازندران‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫امریکای التین؛ در مسیر تبدیل‬ ‫به الگوی جهانی گذار انرژی‬ ‫چهارشنبه ‪ 9‬اذر ‪ 1401‬شماره‪2655‬‬ ‫پناهندگی یا اوارگی‬ ‫و درگذشت اواره ترین اواره‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫امری ــکای التی ــن می توان ــد ب ــه ی ــک معی ــار جهان ــی برای‬ ‫انتق ــال انرژی تبدی ــل ش ــود‪ ،‬به طوری که طب ــق توافق ‪۱۵‬‬ ‫«رال ک» ‪ ۷۰‬درصد برق‬ ‫کش ــور امریکای التین در قالب طرح ِ‬ ‫این منطقه تا س ــال ‪ ۲۰۳۰‬از مح ــل انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫تامین خواهد ش ــد‪ .‬به گزارش روزنامه ال پائیس؛ ترکیبی از‬ ‫عوام ــل فنی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و سیاس ــی در امریکای‬ ‫یس ــت‬ ‫التی ــن و کارائی ــب از مدت هاقبل درحال شکل گیر ‬ ‫و این منطق ــه را به مکانی با ش ــرایط مناس ــب برای معرفی‬ ‫به عن ــوان معی ــار جهان ــی ب ــرای انتق ــال ان ــرژی ب هس ــمت‬ ‫یه ــای تجدیدپذی ــر تبدی ــل کرده اس ــت‪ .‬ابتکارعمل‬ ‫انرژ ‬ ‫«رال ک» ب ــا ‪ ۱۵‬کش ــور امضا کنن ــده مقرر کرد تا س ــال ‪۲۰۳۰‬‬ ‫ِ‬ ‫می ــادی‪ ۷۰ ،‬درص ــد ب ــرق مصرف ــی منطق ــه از انرژی های‬ ‫تجدیدپذی ــر تامین ش ــود‪ .‬هدفی که دسـ ـت یافتنی بوده‬ ‫و ش ــواهد ملموس ــی برای اثبات ان وجود دارد‪ .‬براس ــاس‬ ‫گ ــزارش بانک جهانی (‪ ،)۲۰۲۰‬ح ــدود ‪ ۲۰‬درصد از جمعیت‬ ‫جهان در ‪ ۷۰‬کش ــور با ش ــرایط مطلوب راه اندازی سیستم‬ ‫فتوولتائیک (تبدیل مس ــتقیم انرژی خورشیدی به انرژی‬ ‫الکتریس ــیته) زندگ ــی می کنن ــد؛ جایی که میانگی ــن روزانه‬ ‫تس ــاعت ب ــرای جوش ــاندن ح ــدود‬ ‫بی ــش از ‪ ۴.۵‬کیلووا ‬ ‫یس ــت‪ .‬کش ــورهای امری ــکای التی ــن ک ــه‬ ‫‪ ۲۵‬لیت ــر اب کاف ‬ ‫دراین دس ــته بندی ق ــرار می گیرن ــد عبارت ان ــد از ش ــیلی‪،‬‬ ‫پ ــرو‪ ،‬مکزیک و ارژانتین؛ اما س ــایر کش ــورهای این منطقه‬ ‫نی ــز ان چنان عقب نیس ــتند و تولی ــد ب ــرق دراین مناطق‬ ‫یه ــای تجدیدپذی ــر در مح ــدوده ‪ ۳.۵‬ت ــا‬ ‫از مح ــل انرژ ‬ ‫تس ــاعت ق ــرار دارد‪ .‬ازنظ ــر پتانس ــیل ب ــادی‪،‬‬ ‫‪ ۴.۵‬کیلووا ‬ ‫ش ــیلی و کلمبی ــا پیش ــتاز هس ــتند‪ .‬ای ــن مناب ــع غن ــی و‬ ‫ظرفی ــت چش ــمگیر امری ــکای التی ــن و کارائی ــب موج ــب‬ ‫افزای ــش س ــرعت س ــرمایه گذاری ها در س ــال های اخی ــر‬ ‫تبدیل ش ــده‪ .‬برزیل‪ ،‬شیلی و مکزیک بخش ــی از ‪ ۲۰‬کشور‬ ‫جه ــان بودن ــد ک ــه در ‪ ،۲۰۱۹‬بیش ــترین س ــرمایه گذاری ها‬ ‫یه ــای تجدیدپذی ــر را ب هخ ــود‬ ‫در تقوی ــت ظرفی ــت انرژ ‬ ‫بش ــده‬ ‫اختص ــاص دادن ــد‪ .‬ظرفی ــت راه ان ــدازی و نص ‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر در پایان س ــال ‪ ۲۰۲۱‬دراین منطقه‬ ‫‪۲۹۱‬م ــگاوات رس ــید ک ــه درمجم ــوع‪ ،‬افزای ــش‬ ‫ب ــه ‪ .۷۷۰‬‬ ‫شـ ـش درصدی نس ــبت به س ــال ‪ ۲۰۲۰‬را نش ــان می دهد‪.‬‬ ‫بش ــده در ‪ ۲۰۲۱‬در امری ــکای‬ ‫بزرگ تری ــن ظرفی ــت نص ‬ ‫جنوب ــی ب ــا راه ان ــدازی پ ــارک تولی ــدی ‪ ۲۴۴.۹۷۵‬مگاوات‬ ‫بش ــده‬ ‫ایجاد ش ــد ک ــه ‪ ۸۴‬درص ــد از مجموع ظرفیت نص ‬ ‫در منطق ــه را تش ــکیل می ده ــد‪ .‬کش ــورهایی ک ــه در‬ ‫‪ ۱۰‬سال گذش ــته بیش ــترین رش ــد در ایج ــاد پ ــارک تولی ــد‬ ‫یه ــای تجدیدپذیر را داش ــته اند عبارت اند از ش ــیلی‬ ‫انرژ ‬ ‫ب ــا ‪ ۱۱۱‬درص ــد‪ ،‬اروگوئه ب ــا ‪ ۱۰۱‬درص ــد‪ ،‬مکزیک ب ــا ‪ ۹۹‬درصد‬ ‫و برزی ــل ب ــا ‪ ۶۶‬درص ــد‪ .‬عالوه براین‪ ،‬پیش ــرفت ها در وضع‬ ‫مق ــررات و نقشـ ـه راه ان ــواع مختل ــف ان ــرژی مانن ــد ان ــرژی‬ ‫بادی فراس ــاحلی کلمبیا نیز چشمگیر بوده است‪ .‬کلمبیا‬ ‫به تازگی ب ــه «اتحاد جهانی انرژی بادی دریایی» پیوس ــته‬ ‫اس ــت و درحال حاضر تنها کش ــور منطقه عض ــو این بلوک‬ ‫اس ــت‪ .‬ازطرفی‪ ،‬ظرفیت فعلی و این ــده انرژی تجدیدپذیر‪،‬‬ ‫امری ــکای التین را به منطقه ای با پتانس ــیل باال برای تولید‬ ‫هیدروژن س ــبز تبدیل می کند‪ .‬این منب ــع انرژی می تواند‬ ‫به عن ــوان تامین کنن ــده در بخش صنعت ــی‪ ،‬حمل ونقل و‬ ‫گرمایش س ــاختمان ها استفاده ش ــود‪ .‬چند کشور منطقه‬ ‫ازجمل ــه ش ــیلی‪ ،‬اروگوئ ــه‪ ،‬پارا گوئ ــه و کلمبی ــا‪ ،‬نقشـ ـه راه‬ ‫شت ــر منتش ــر کرده ان ــد‪ .‬ای ــن‬ ‫هی ــدروژن س ــبز خ ــود را پی ‬ ‫س ــرمایه گذاری ها می تواند ب ــه منطقه کمک کن ــد تا روند‬ ‫کربن زدایی اقتصاد خود را ارتقا ده ــد و در هر دو دوره گذار‬ ‫(ان ــرژی و اقتص ــاد) به طور هم زمان پیش ــرفت کند‪ .‬انتقال‬ ‫عادالنه ان ــرژی‪ ،‬فرصتی برای همس ــویی جریان های مالی‬ ‫ب ــا توافق پاریس (مهم ترین معاهده اب وهوایی در س ــطح‬ ‫بین الملل ــی) مانن ــد توزی ــع یاران هه ــا‪ ،‬اصالح ــات مالیاتی‪،‬‬ ‫ارتق ــای وضعی ــت پس ان ــداز و س ــرمایه گذاری ها در ح ــوزه‬ ‫یه ــای پ ــا ک اس ــت‪ .‬عالوه برای ــن‪ ،‬طب ــق داد هه ــای‬ ‫انرژ ‬ ‫س ــازمان بین الملل ــی کار‪ ،‬ا گر جه ــان بتواند تا پای ــان قرن‪،‬‬ ‫افزای ــش دم ــای ک ــره زمی ــن را ب ــه دو درج هس ــانتی گراد‬ ‫محدود کند تا س ــال ‪ ۱۵ ،۲۰۳۰‬میلیون ش ــغل در امریکای‬ ‫التی ــن و کارائی ــب به لطف تغیی ــرات تولیدی غ ــذا و انرژی‬ ‫یش ــود‪ .‬نکته حائزاهمیت اینکه فراتر از چارچوب‬ ‫ایجاد م ‬ ‫کل ــی امری ــکای التی ــن و کارائیب‪ ،‬نرخ پیش ــرفت کش ــورها‬ ‫یه ــای‬ ‫متف ــاوت خواه ــد ب ــود؛ فراین ــد انتق ــال ب ــه انرژ ‬ ‫تجدیدپذی ــر ب ــرای کش ــورهایی ک ــه ازنظ ــر اقتص ــادی به‬ ‫س ــوخت های فس ــیلی وابسته نیس ــتند‪ ،‬اس ــان تر خواهد‬ ‫بود؛ الس ــالوادور‪ ،‬هندوراس‪ ،‬نیکارا گوئه‪ ،‬کاستاریکا‪ ،‬پاناما‪،‬‬ ‫پارا گوئ ــه و اروگوئ ــه از این کش ــورها هس ــتند‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫انتق ــال عادالن ــه ان ــرژی به عن ــوان ی ــک فرص ــت درنظ ــر‬ ‫یش ــود‪ .‬چندین کش ــور منطق ــه مانن ــد گواتماال‪،‬‬ ‫گرفت ــه م ‬ ‫به لیز‪ ،‬هندوراس‪ ،‬کاس ــتاریکا‪ ،‬کلمبیا‪ ،‬س ــورینام و ش ــیلی‬ ‫درحال حاض ــر برنام هه ــای انتق ــال ان ــرژی را در تعه ــدات‬ ‫اب وهوای ــی بین الملل ــی خ ــود گنجانده اند که پتانس ــیل‬ ‫به ــای سیاس ــتی در س ــطح بخش های‬ ‫تقوی ــت چارچو ‬ ‫مختلف دولتی را تش ــریح می کند‪ .‬کار بر روی سیاسـ ـت ها‬ ‫به ــای نظارت ــی ق ــوی به وی ــژه مق ــررات مرب ــوط‬ ‫و چارچو ‬ ‫به سیس ــتم های ذخیره انرژی‪ ،‬اس ــتانداردهای بهره وری‬ ‫ان ــرژی‪ ،‬تقاض ــای هدفمن ــد هیدروژن س ــبز و تغیی ــر رفتار‬ ‫یس ــت که جهت‬ ‫تب ــا اث ــار بلندم ــدت از موارد ‬ ‫در مطابق ‬ ‫تس ــریع س ــرمایه گذاری ها در انتق ــال فن ــاوری موردنی ــاز‬ ‫باید درنظر گرفته ش ــود‪ .‬براس ــاس «ش ــاخص گذار انرژی»‬ ‫(‪ ،)ETI‬امری ــکای التی ــن و کارائیب ازنظر عملکرد سیس ــتم‬ ‫ان ــرژی‪ ،‬پایداری زیسـ ـت محیطی و س ــرمایه گذاری ها‪ ،‬بهتر‬ ‫از میانگی ــن جهانی عمل کرده و از زیرس ــاخت های انرژی‬ ‫بهت ــری برخوردارند‪ .‬نکته مهم اینکه س ــرمایه گذاری ها در‬ ‫یه ــای تجدیدپذیر باید در سراس ــر منطقه و‬ ‫توس ــعه انرژ ‬ ‫بین کش ــورهای مختل ــف توزیع ش ــود تا نابراب ــری کاهش‬ ‫یاب ــد‪ .‬در منطقـ ـه ای از جه ــان ک ــه طب ــق ش ــواهد انتظار‬ ‫مـ ـی رود تقاض ــا ب ــرای ان ــرژی در ده هه ــای این ــده ادام ــه‬ ‫یاب ــد‪ ،‬هن ــوز ‪ ۱۷‬میلیون نفر (ب هط ــور عمده در کش ــورهای‬ ‫امری ــکای مرک ــزی) ب ــه برق دسترس ــی ندارند‪ .‬این مس ــئله‬ ‫فرصتی ب ــرای بازیگران حوزه انرژی پا ک اس ــت تا تالش ها‪،‬‬ ‫مناب ــع و اید هه ــای نواورانه خود را بر دس ــتیابی ب ــه انرژی‬ ‫ته ــای منطقه متمرکز کنن ــد‪ .‬نباید‬ ‫پا ک براس ــاس ظرفی ‬ ‫فرام ــوش کرد که ای ــن گذار را نمی توان تنه ــا به یک تحول‬ ‫تکنولوژیک ــی محدود کرد و باید بر ش ــیوه تولی ــد و مصرف‬ ‫ان ــرژی روزانه م ــردم تاثیر گذاش ــته و به دنب ــال تعادل بین‬ ‫منابع طبیع ــی و جامعه باش ــد‪.‬‬ ‫الههطهماسبیبنفشه درق‪/‬ایرنا‬ ‫زالتاناِبراهیموویچ‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫کارتون‬ ‫حضور بیگانگان در منطقه امنیت ساز نیست‬ ‫رئیس جمه ــوری گف ــت‪ :‬ام ــروز ای ــران و ع ــراق‬ ‫در گس ــتره وس ــیعی از مس ــائل سیاس ــی‪،‬‬ ‫اقتص ــادی‪ ،‬امنیت ــی‪ ،‬اجتماع ــی‪ ،‬فرهنگ ــی و‬ ‫علم ــی و فن ــاوری هم ــکاری خ ــوب و نزدیک ــی‬ ‫دارن ــد و امیدواری ــم در دوره جدی ــد ای ــن‬ ‫یه ــا ارتق ــا یاب ــد‪ .‬ب هگ ــزارش پای ــگاه‬ ‫همکار ‬ ‫اطالع رس ــانی دول ــت؛ س ــید ابراهی ــم رئیس ــی‬ ‫در نشس ــت مطبوعات ــی مش ــترک ب ــا «محم ــد‬ ‫ش ــیاع الس ــودانی» نخسـ ـت وزیر ع ــراق‪،‬‬ ‫رواب ــط جمه ــوری اس ــامی ای ــران ب ــا ع ــراق‬ ‫را دارای ریشـ ـه های عمی ــق و تاریخ ــی و‬ ‫برام ــده از اعتق ــادات و باوره ــای مش ــترک دو‬ ‫مل ــت توصی ــف ک ــرد و گف ــت‪ :‬اوج ای ــن رواب ــط‬ ‫در مراس ــم ش ــکوهمند اربعی ــن حس ــینی و‬ ‫میزبان ــی بس ــیارعالی دول ــت و مل ــت ع ــراق از‬ ‫زائری ــن امام حس ــین ؟ع؟ به وی ــژه زائ ــران ایران ــی‬ ‫متجل ــی ش ــده ک ــه شایس ــته قدردان ــی و تش ــکر‬ ‫صمیمان ــه اس ــت‪ .‬وی بابیان اینک ــه اغازبـ ـه کار‬ ‫اق ــای الس ــودانی در س ــمت نخسـ ـت وزیری‬ ‫ع ــراق حاص ــل تواف ــق و تفاه ــم گرو هه ــای‬ ‫مختل ــف سیاس ــی این کش ــور اس ــت‪ ،‬اب ــراز‬ ‫امی ــدواری ک ــرد ک ــه حاص ــل کار دول ــت جدی ــد‬ ‫ع ــراق خدمت ــی متف ــاوت ب ــرای مل ــت ع ــراق‬ ‫و همراه ــی و هم ــکاری بیش ــتر ب ــا کش ــورهای‬ ‫همس ــایه باش ــد‪ .‬وی درادام ــه تصری ــح ک ــرد‪:‬‬ ‫خوش ــبختانه ام ــروز ای ــران و ع ــراق در گس ــتره‬ ‫وس ــیعی از مس ــائل سیاس ــی‪ ،‬اقتص ــادی‪،‬‬ ‫امنیت ــی‪ ،‬اجتماع ــی‪ ،‬فرهنگ ــی و علم ــی و‬ ‫فن ــاوری هم ــکاری خ ــوب و نزدیک ــی دارن ــد و‬ ‫یه ــا‬ ‫امیدواری ــم در دوره جدی ــد ای ــن همکار ‬ ‫ارتق ــا یاب ــد‪ .‬رئیس جمه ــوری امنی ــت‪ ،‬صل ــح‬ ‫و ثب ــات در منطق ــه را موردتا کی ــد دو کش ــور‬ ‫دانس ــت و اظه ــار داش ــت‪ :‬ازاین منظ ــر مب ــارزه‬ ‫بــا گرو ههــای تروریســتی‪ ،‬جرائــم ســازمان یافته‪،‬‬ ‫مــواد مخــدر و هــر خطــری کــه منطقــه را تهدیــد‬ ‫کنــد‪ ،‬موردتوافــق و تا کیــد دو کشــور اســت‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪ :‬امنیــت و صلــح و ثبــات در منطقــه بایــد‬ ‫به دس ــت کش ــورهای منطق ــه تامی ــن ش ــود و‬ ‫تس ــاز‬ ‫حض ــور بیگان ــگان به هیچ وج ــه امنی ‬ ‫نب ــوده بلک ــه عام ــل مش ــکالت متع ــدد ب ــرای‬ ‫منطق ــه اس ــت‪ .‬رئیس ــی بااش ــاره به اینکه حض ــور‬ ‫یه ــا همان گون ــه ک ــه در افغانس ــتان‬ ‫امریکای ‬ ‫تس ــاز نب ــود در نق ــاط دیگ ــر منطق ــه نی ــز‬ ‫امنی ‬ ‫امنی ــت به هم ــراه نخواه ــد داش ــت‪ ،‬تا کی ــد‬ ‫ً‬ ‫یه ــا از منطق ــه ب ــه‬ ‫ک ــرد‪ :‬قطع ــا خ ــروج امریکای ‬ ‫افزای ــش صل ــح و ثب ــات و امنی ــت در منطق ــه‬ ‫م ــا منج ــر خواه ــد ش ــد‪ .‬وی در بخ ــش دیگ ــری‬ ‫از س ــخنان خ ــود در نشس ــت مطبوعات ــی‬ ‫مش ــترک ب ــا نخسـ ـت وزیر ع ــراق‪ ،‬حض ــور‬ ‫الس ــودانی در ای ــران را نقطه عطف ــی در رواب ــط‬ ‫دو کش ــور دانس ــت و تصری ــح ک ــرد‪ :‬مذا ک ــرات‬ ‫م ــا گام بلن ــدی درجه ــت ارتق ــای رواب ــط و‬ ‫همچنی ــن پیش ــبرد مس ــائل فی مابی ــن دو‬ ‫کش ــور ازجمل ــه مس ــائل تج ــاری و اقتص ــادی‪،‬‬ ‫پول ــی و بانک ــی و ص ــادرات ب ــرق و گاز خواه ــد‬ ‫ب ــود‪ .‬رئیس جمه ــوری همچنی ــن بااش ــاره به‬ ‫دیدگا ههــای مشــترک دو کشــور دربــاره مســائل‬ ‫دوجانبـ ـه ای‪ ،‬منطقـ ـه ای و بین الملل ــی اب ــراز‬ ‫امی ــدواری ک ــرد ک ــه س ــفر هیئ ــت عالی رتب ــه‬ ‫عراق ــی ب ــه ته ــران تثبیت کنن ــده حس ــن‬ ‫رواب ــط می ــان دو کش ــور و گام ــی موث ــر درجه ــت‬ ‫مس ــائل مش ــترک منطقـ ـه ای باش ــد‪« .‬محم ــد‬ ‫ش ــیاع الس ــودانی» نخسـ ـت وزیر ع ــراق نی ــز‬ ‫دراین نشس ــت مطبوعات ــی ب ــا قدردان ــی از‬ ‫دع ــوت کریمان ــه رئیس جمه ــوری ای ــران ب ــرای‬ ‫س ــفر ب ــه ته ــران‪ ،‬گف ــت‪ :‬در ته ــران هس ــتیم ت ــا‬ ‫درمــورد روابــط دوجانبــه اقتصــادی‪ ،‬سیاســی و‬ ‫امنیتــی بــه گفتگــو بپردازیــم و اخریــن تحــوالت‬ ‫بین الملل ــی را بررس ــی کنی ــم‪ .‬نخسـ ـت وزیر‬ ‫عــراق در ادامــه ســفر هیئــت عراقــی بــه تهــران را‬ ‫درراســتای تقویــت روابــط تاریخــی ایــران و عــراق‬ ‫دانســت و افــزود‪ :‬ملــت و دولــت عــراق هی ـچ گاه‬ ‫ته ــای جمه ــوری اس ــامی ای ــران را‬ ‫حمای ‬ ‫به وی ــژه از زم ــان اغ ــاز حم ــات تروریسـ ـت های‬ ‫داعــش علیــه این کشــور و جان فشــانی بــرادران‬ ‫ایران ــی کن ــار ب ــرادران عراق ــی در نب ــرد ح ــق‬ ‫علی ــه باط ــل فرام ــوش نمی کنن ــد‪ .‬الس ــودانی‬ ‫یه ــای مش ــترک دو‬ ‫درادام ــه اهمی ــت همکار ‬ ‫کش ــور درزمین ــه مب ــارزه ب ــا تروریس ــم و م ــواد‬ ‫مخــدر را موردتا کیــد قــرار داد و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫یس ــت ک ــه‬ ‫ای ــن دیداره ــا ازاین جه ــت ضرور ‬ ‫پای هه ــای مش ــترک و محک ــم می ــان م ــا ب ــرای‬ ‫اج ــرای توافق ــات صورت گرفت ــه درزمین هه ــای‬ ‫مختل ــف ایج ــاد کن ــد‪ .‬نخسـ ـت وزیر ع ــراق‬ ‫یه ــای‬ ‫همچنی ــن باتا کیدب ــر اهمی ــت همکار ‬ ‫اقتصــادی و تاثیــر ان بــر ارتقــای امنیت منطقه‪،‬‬ ‫تصری ــح ک ــرد‪ :‬در دی ــدار ب ــا رئیس جمه ــوری‬ ‫محت ــرم ای ــران تواف ــق کردی ــم ت ــا نشسـ ـت های‬ ‫لس ــازی‬ ‫کمیت هه ــای اقتص ــادی دو کش ــور فعا ‬ ‫ش ــده و نتای ــج این جلس ــات ب ــه کمیت ــه عال ــی‬ ‫دو کش ــور منتق ــل ش ــود‪ .‬الس ــودانی درادام ــه‬ ‫ضم ــن تقدی ــر از موض ــع جمه ــوری اس ــامی‬ ‫ای ــران درحمایـ ـت از ع ــراق به وی ــژه درزمین ــه‬ ‫تهــا‬ ‫صــادرات بــرق خواســتار ادامــه ایــن حمای ‬ ‫تـــا تکمی ــل پروژ هه ــای ع ــراق در تولی ــد ب ــرق‬ ‫و گاز ش ــد و تا کی ــد ک ــرد‪ :‬ع ــراق ب ــرای پرداخ ــت‬ ‫به ــای ای ــران ب ــا مکانیسـ ـم های خ ــاص‬ ‫طل ‬ ‫درت ــاش اس ــت و دراین زمین ــه گفتگوهای ــی‬ ‫انج ــام ش ــد و ازطری ــق کمیت هه ــای دوجانب ــه‬ ‫این مس ــئله دنب ــال خواه ــد ش ــد‪ .‬نخســت وزیر‬ ‫نس ــفر‬ ‫ع ــراق همچنی ــن بااش ــاره به اینکه درای ‬ ‫و نی ــز س ــفرهای ات ــی گفتگوهای ــی می ــان وزرای‬ ‫نف ــت دو کش ــور انج ــام خواه ــد ش ــد‪ ،‬گف ــت‪ :‬در‬ ‫ای ــن گفتگوه ــا پروژ هه ــای مرب ــوط ب ــه انتق ــال‬ ‫نه ــا در پاالیش ــگاه ها‬ ‫نف ــت خ ــام و تصفی ــه ا ‬ ‫ب ــرای اس ــتحصال مش ــتقات نفت ــی و دیگ ــر‬ ‫پروژ هه ــا موردبحث وبررس ــی ق ــرار خواهن ــد‬ ‫گرف ــت‪ .‬الس ــودانی در بخ ــش دیگ ــری از‬ ‫س ــخنانش بابیان اینک ــه ع ــراق امنی ــت خ ــود‬ ‫ب ــا ای ــران را تکمیل کنن ــده یکدیگ ــر و در قالب ــی‬ ‫واح ــد می بین ــد‪ ،‬اف ــزود‪ :‬امنی ــت دو کش ــور از‬ ‫یکدیگ ــر جدایی ناپذی ــر ب ــوده و بخش ــی از‬ ‫امنی ــت کل منطق ــه ب هش ــمار می ای ــد‪ .‬دول ــت‬ ‫ع ــراق ملت ــزم اس ــت ب ــا اج ــرای دقی ــق قان ــون‬ ‫اساســی بــه هیــچ گــروه و طرفــی اجــازه ندهــد کــه‬ ‫از اراض ــی ع ــراق ب ــرای اسیب رس ــاندن و اخ ــال‬ ‫امنیت ــی نس ــبت به هرط ــرف دیگ ــری اس ــتفاده‬ ‫کنــد‪ .‬وی باتا کیدبراینکــه ایــن سیاســت رســمی‬ ‫حکومــت عــراق اســت کــه ایــن ســرزمین نقطــه‬ ‫ش ــروعی ب ــرای اسیب رس ــاندن ب ــه کش ــورهای‬ ‫همســایه نباشــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬ایــن سیاســت‬ ‫را در روابــط دیپلماتیــک خــود دنبــال می کنیــم‬ ‫ت ــا سیاس ــت متوازن ــی ب ــا کش ــورهای دوس ــت‬ ‫و ب ــرادر براس ــاس اص ــل احت ــرام متقاب ــل و‬ ‫عدم دخال ــت در ام ــور داخل ــی دیگ ــری داش ــته‬ ‫باش ــیم و اج ــازه نخواهی ــم داد هی ــچ گروه ــی‬ ‫امنیــت کشــورهای دیگــر را از خــا ک عــراق مــورد‬ ‫اس ــیب ق ــرار ده ــد‪ .‬نخس ـت وزیر ع ــراق تصری ــح‬ ‫کــرد‪ :‬دبیــر شــورای عالی امنیــت ملــی عــراق نیــز‬ ‫نســفر حضــور دارد و مســائل امنیتــی را بــا‬ ‫درای ‬ ‫همتــای خــود موردبحث وبررســی قــرار خواهــد‬ ‫داد ت ــا ب ــه تفاهم ــی ب ــر س ــر مکانیس ــم کاری و‬ ‫هم ــکاری میدان ــی دراین زمین ــه برس ــیم و از‬ ‫هرگون ــه تنش ــی جلوگی ــری و اجتن ــاب به عم ــل‬ ‫بیای ــد‪ .‬ازنظ ــر م ــا گفتگ ــو و تعام ــل بهتری ــن راه‬ ‫ب ــرای جلوگی ــری از ای ــن مش ــکالت اس ــت‪.‬‬ ‫با کیفیت ترین خا ک دنیا در «جنگل های هیرکانی»‬ ‫مدیـرکل دفتـر حفاظـت و مدیریـت‬ ‫زیسـت محیطی اب وخـا ک سـازمان حفاظـت‬ ‫محیط زیسـت گفـت‪ :‬مـا بـا یـک جاده کشـی‬ ‫لهـای هیرکانـی را از‬ ‫بخـش زیـادی از جنگ ‬ ‫یسـت که خـا ک‬ ‫بیـن می بریـم؛ این درصورت ‬ ‫لهـای هیرکانـی مـا بهتریـن خـا ک در‬ ‫جنگ ‬ ‫جهـان اسـت و نمونه ان وجود نـدارد‪ .‬به گزارش‬ ‫تسـنیم؛ الدن رضـی کردمحلـه دربـاره قانـون‬ ‫حفاظـت از خـا ک اظهـار کـرد‪ :‬ایـن قانـون‬ ‫سـابقه ای ‪1 4‬سـاله دارد‪ .‬سـال ‪ 1386‬سـازمان‬ ‫حفاظـت محیط زیسـت الیحـه جلوگیـری از‬ ‫الودگـی خـا ک را بـه دولـت بـرد و درخواسـت‬ ‫کـرد کـه ایـن الیحـه را قانـون کنـد‪ .‬دران زمـان‬ ‫وزارت جهـاد کشـاورزی باتوج هبـه نقشـی کـه در‬ ‫جلوگیری از تخریب خا ک دارد‪ ،‬درخواست کرد‬ ‫ایـن الیحـه تجمیـع شـود و به قانـون حفاظت از‬ ‫خـا ک تبدیـل شـود و ایـن الیحـه تجمی عشـده‬ ‫بـه مجلـس بـرود‪ .‬وی بابیان اینکـه دراین قانون‬ ‫هـم بحـث تخریـب و هـم بحـث الودگـی خـا ک‬ ‫دیده شده است‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫پیش ازایـن قانـون نیـز تحقیقـات گسـترده ای را‬ ‫درخصـوص خـا ک در قالـب هشـت جلد کتـاب‬ ‫انجام داده بود و یک زمینه علمی بسـیارخوب‬ ‫کهـای موجـود در کشـور‪ ،‬نقشـه‬ ‫از انـواع خا ‬ ‫نهـا و قوانیـن و مقرراتـی کـه سـایر کشـورها‬ ‫ا ‬ ‫درخصـوص حفاظـت از خـا ک دارنـد‪ ،‬تهیـه‬ ‫کـرده بـود‪ .‬مدیـرکل دفتـر حفاظـت و مدیریـت‬ ‫زیسـت محیطی اب وخـا ک سـازمان حفاظـت‬ ‫محیط زیسـت بابیان اینکـه در کشـورهایی‬ ‫نهـا کـم اسـت‪،‬‬ ‫کـه مقـدار خـا ک درج هیـک ا ‬ ‫الودگـی خـا ک حکـم اعـدام دارد‪ ،‬تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫در کشـورهای ماننـد تایـوان الود هکـردن خـا ک‬ ‫حکـم اعـدام دارد چرا کـه خـا ک بسـتر امنیـت‬ ‫کهـای درج هیـک‬ ‫یکـه خا ‬ ‫یسـت و زمان ‬ ‫غذای ‬ ‫نهـا ‪ 10‬هزارسـال‬ ‫از بیـن برونـد‪ ،‬تولیـد مجـدد ا ‬ ‫یتـوان محصولـی را کـه در‬ ‫زمـان نیـاز دارد و نم ‬ ‫ان خـا ک به دسـت می ایـد در خا کـی بـا کیفیـت‬ ‫نتـر کاشـت‪ .‬رضـی کردمحلـه ادامـه داد‪:‬‬ ‫پایی ‬ ‫سـال ‪ 1398‬قانـون حفاظـت از خـا ک ابلاغ شـد‬ ‫کـه دراین قانون درخصوص الودگی های خا ک‪،‬‬ ‫سـازمان حفاظـت محیط زیسـت مکلـف شـد و‬ ‫در بحـث تخریـب نیز‪ ،‬تخریب خـا ک در مناطق‬ ‫تحت مدیریـت سـازمان به عهده محیط زیسـت‬ ‫و تخریـب در سـایر عرص ههـای کشـور به عهـده‬ ‫وزارت جهـاد کشـاورزی گذاشـته شـد‪ .‬طبـق‬ ‫اسـناد باالدسـتی سـازمان محیط زیسـت بایـد‬ ‫دراین مناطـق نیـز نظارت خود را داشـته باشـد‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬ما در بحث الودگی های خا ک‬ ‫دو موضـوع را دنبـال می کنیـم؛ موضـوع اول‬ ‫اینکـه از الودگـی جلوگیری کنیـم و موضوع دیگر‬ ‫این اسـت که ا گـر الودگـی اتفـاق افتـاد‪ ،‬بالفاصلـه‬ ‫واحـد یـا شـخص خاطـی شناسـایی شـود‪ ،‬بـه او‬ ‫اخطـار داده شـود و نظـارت شـود تـا رفـع الودگی‬ ‫اتفاق بیفتد‪ .‬مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت‬ ‫زیسـت محیطی اب وخـا ک سـازمان حفاظـت‬ ‫محیط زیسـت افـزود‪ :‬در قانـون امـده اسـت کـه‬ ‫سـازمان حفاظـت محیط زیسـت فار غ ازاینکـه‬ ‫واحدهـای صنعتـی چـه فعالیت هایـی را انجـام‬ ‫می دهنـد‪ ،‬بایـد رصـد منابـع االینـده خـا ک را‬ ‫انجـام دهـد و هرکجـا را که احتمال دهد ممکن‬ ‫اسـت الودگـی خـا ک اتفـاق بیفتـد رصـد کنـد‪.‬‬ ‫دراین قانـون واحدهـا مکلف انـد کـه به محـض‬ ‫الود هکـردن خـا ک بـه مـا خبـر دهنـد و ا گـر ایـن‬ ‫اطالع رسـانی را انجـام ندهنـد و بایـد جریمـه‬ ‫نقـدی پرداخـت کننـد‪ .‬رضـی کردمحلـه گفـت‪:‬‬ ‫یکـه سـازمان حفاظـت محیط زیسـت‬ ‫زمان ‬ ‫فـرد خاطـی را شناسـایی کنـد‪ ،‬خاطـی بایـد‬ ‫حـذف و رفـع منشـا الودگـی‪ ،‬بازسـازی خـا ک و‬ ‫جبـران خسـارت را انجـام دهـد‪ .‬حـذف و رفـع‬ ‫الودگـی مرحلـه اول اسـت کـه بایـد انجـام شـود‪،‬‬ ‫به عنوان مثـال ا گـر فاضلاب کارخانـه ای خـا ک‬ ‫را الـوده می کنـد ابتـدا بایـد ان منشـا را متوقـف‬ ‫کنـد‪ .‬ا گـر واحـد االینـده از ایـن کار اسـتنکاف‬ ‫کنـد بنابـر حکـم دادگاه بایـد عالوه برایـن سـه‬ ‫مرحلـه جریمـه نقـدی را نیز بپـردازد و ا گر بازهم‬ ‫از ایـن کار سـر بـاز زنـد‪ ،‬بایـد ‪ 3‬مرحلـه مذکـور را‬ ‫نبـار حدا کثـر جریمـه نقـدی‬ ‫انجـام دهـد و ای ‬ ‫را بپـردازد‪ .‬وی بابیان اینکـه وضعیـت اضطـرار‬ ‫نیـز در قانـون دیـده شـده اسـت‪ ،‬تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫الودگـی خـا ک قابلیـت نفـوذ سـطحی و نفـوذ‬ ‫بهـای‬ ‫عمقـی دارد کـه در نفـوذ سـطحی ا ‬ ‫سـطحی و در نفـوذ عمقـی منابـع اب زیرزمینـی‬ ‫را الـوده می کنـد‪ .‬برخـی از ترکیبـات ماننـد‬ ‫نیتـرات االینـده خـا ک نیسـتند امـا بـرای اب‬ ‫کهـای مـا ُرسـی‬ ‫بسـیارخطرنا ک هسـتند‪ .‬خا ‬ ‫و بـار مثبـت هسـتند و بنابرایـن نمی تواننـد‬ ‫بارهـای منفـی را جـذب کننـد‪ ،‬بنابرایـن‬ ‫یکـه کودهـای نیتراتـه را بـدون روکـش‬ ‫زمان ‬ ‫(کندرهـا) بـه خـا ک اضافـه می کنیـم‪ ،‬بـا یـک‬ ‫بهـای‬ ‫ابیـاری یـا بـارش سـاده نیتـرات وارد ا ‬ ‫یشـود‪ .‬مدیـرکل دفتـر حفاظـت و‬ ‫زیرزمینـی م ‬ ‫مدیریـت زیسـت محیطی اب وخـا ک سـازمان‬ ‫حفاظـت محیط زیسـت اضافـه کـرد‪ :‬ایـن مـاده‬ ‫بهـای زیرزمینـی تبدیـل بـه مـاده بسـیار‬ ‫در ا ‬ ‫یکـه‬ ‫یشـود و درصورت ‬ ‫سـمی «نیتروزامیـن» م ‬ ‫ان چشـمه اب زیرزمینـی کاربـرد شـرب داشـته‬ ‫باشـد‪ ،‬می توانـد باعـث ایجـاد خطرنا ک تریـن‬ ‫یهـا در مـردم شـود‪ ،‬لـذا بایـد دقـت‬ ‫بیمار ‬ ‫کنیـم کـه چـه ترکیباتـی را وارد خـا ک می کنیـم‪.‬‬ ‫رضـی کردمحلـه توضیـح داد‪ :‬برخی مواقـع نیـز‬ ‫خـا ک مـا قـدرت پاالیـش االیندگـی را دارد امـا‬ ‫حجـم ترکیـب االینـده ب هقـدری زیـاد اسـت کـه‬ ‫خـا ک ایـن خاصیـت خـود را از دسـت داده و‬ ‫یشـود‪ ،‬سـازمان‬ ‫بهـای مـا م ‬ ‫االیندگـی وارد ا ‬ ‫نمـورد می توانـد‬ ‫حفاظـت محیط زیسـت درای ‬ ‫ً‬ ‫مسـتقیما واحـدی را کـه االیندگـی ایجـاد کـرده‬ ‫نمـورد ضابـط‬ ‫اسـت پلمـب کنـد‪ ،‬سـازمان درای ‬ ‫یسـت‪ .‬وی بااشـاره به عوامـل اصلـی‬ ‫قضائ ‬ ‫تخریـب خـا ک گفـت‪ :‬یکـی از دالیـل تخریـب‪،‬‬ ‫تکـه یـک واحد‬ ‫شـوری خـا ک اسـت به این صور ‬ ‫صنعتـی شـورابه خـود را بـه خـا ک وارد می کنـد‬ ‫یشـود‪ .‬بحـث دیگـر‬ ‫و سـبب شـوری ان م ‬ ‫فرسـایش خا ک اسـت؛ ما فرسـایش را به صورت‬ ‫طبیعـی نیـز داریـم امـا فرسـایش توسـط‬ ‫انسـان بیشـتر و تخریـب ان گسـترده تر اسـت‪،‬‬ ‫به عنوان مثـال مـا بـا یـک جاده کشـی بخـش‬ ‫لهـای هیرکانی را از بین می بریم‬ ‫زیـادی از جنگ ‬ ‫لهـای‬ ‫یسـت که خـا ک جنگ ‬ ‫و این درصورت ‬ ‫هیرکانـی مـا بهتریـن خـا ک در جهـان اسـت و‬ ‫نمونـه ان وجـود نـدارد‪ .‬مدیـرکل دفتر حفاظت‬ ‫و مدیریـت زیسـت محیطی اب وخـا ک سـازمان‬ ‫حفاظت محیط زیسـت بابیان اینکـه ارزش این‬ ‫خـا ک ازنظـر اقتصـادی بـا هیـچ مبلغـی برابـری‬ ‫شگـذاری اقتصـادی‬ ‫نمی کنـد‪ ،‬گفـت‪ :‬ا گـر ارز ‬ ‫انجـام شـود‪ ،‬خواهیـم دیـد کـه نابـودی ایـن‬ ‫خا ک به واسـطه جاده کشـی به هیچ وجه صرف‬ ‫شگـذاری‬ ‫لکـه هنـوز ارز ‬ ‫نـدارد امـا به این دلی ‬ ‫انجام نشـده؛ کار ما سـخت است‪ .‬طبق ماده ‪4‬‬ ‫شگـذاری اقتصـادی خـا ک باید‬ ‫ایـن قانـون‪ ،‬ارز ‬ ‫توسـط سـازمان برنامه وبودجـه و بـا همـکاری‬ ‫سـازمان حفاظت محیط زیسـت و وزارت جهاد‬ ‫انجـام شـود‪ .‬رضـی کردمحلـه بااشـاره به نقـش‬ ‫تصفیـه فاضلاب در کاهـش الودگـی خـا ک‬ ‫بیـان کـرد‪ :‬یکـی از بهترین راهکارهـا درخصوص‬ ‫بحـران اب‪ ،‬تصفیـه کامـل فاضلاب اسـت‪.‬‬ ‫اسـتاندارد خروجـی فاضلاب باید رعایت شـود‪،‬‬ ‫حـدود مجـاز پذیرنـده خـا ک و ‪( MRL‬میـزان‬ ‫مـواد شـیمیایی در محصـوالت کشـاورزی) گیاه‬ ‫رعایـت شـود و ایـن اب بـرای ابیـاری کشـاورزی‬ ‫استفاده شود‪ .‬ا گر فاضالب خام صنعتی بدون‬ ‫لکـه فلـزات‬ ‫تصفیـه وارد خـا ک شـود به این دلی ‬ ‫سنگین دارد‪ ،‬باعث کاهش کیفیت محصوالت‬ ‫کشـاورزی و تهدید امنیت غذایی می شود‪ .‬وی‬ ‫گفـت‪ :‬این فلزات ‪( MRL‬میزان مواد شـیمیایی‬ ‫در محصـوالت کشـاورزی) محصـوالت را بـاال‬ ‫یبـرد‪ ،‬به عنوان مثـال سـیب زمینی هایی کـه‬ ‫م ‬ ‫سـفت هسـتند‪ ،‬کادمیـم بـاال دارنـد کـه ایـن‬ ‫یشـود و‬ ‫کادمیـم در بـدن جایگزیـن کلسـیم م ‬ ‫سبب پوکی استخوان می شود‪ .‬راهکار مناسب‬ ‫این اسـت که گیاهـی را در خـا ک الود هشـده‬ ‫بکاریـم کـه بخـش خورا کـی ان جـاذب ایـن‬ ‫الودگـی نباشـد و بخـش غیرخورا کـی جـاذب‬ ‫باشـد کـه همیـن بخـش غیرخورا کـی نیـز نبایـد‬ ‫رهـا شـود و بایـد مدیریـت پسـماند درخصـوص‬ ‫ان صـورت بگیـرد‪ .‬مدیـرکل دفتـر حفاظـت و‬ ‫مدیریـت زیسـت محیطی اب وخـا ک سـازمان‬ ‫حفاظـت محیط زیسـت خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫در قانـون حفاظـت از خـا ک بحـث رصـد و‬ ‫شناسـایی واحدهـای االینـده‪ ،‬پایـش خـا ک‪،‬‬ ‫یشـود‬ ‫جریمه متخلفین و‪ ،...‬به خوبی انجام م ‬ ‫و قانـون حفاظـت از خـا ک توانسـته اسـت‬ ‫ازطریق همین جریمه ها درامدزایی نیز داشـته‬ ‫باشد‪ .‬در زمان حاضر درتالش هستیم سازمان‬ ‫برنامه وبودجـه را متقاعـد کنیـم کـه مبلـغ ایـن‬ ‫جریم ههـا بـه سـازمان برگـردد و صـرف حفاظـت‬ ‫از خا ک شود‪ .‬باوجوداینکه این قانون در سال‬ ‫‪ 1398‬ابلاغ شـده‪ ،‬هنـوز بودجـه ای بـه ان تعلق‬ ‫نگرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫پناهندگـــی؛ پدیـــده ای نه چنـــدان خـــوش اســـت کـــه در قـــرن اخیـــر نه تنها‬ ‫باب شـــده‪ ،‬بلکـــه به نوعی شـــکل اپیدمی به خـــود گرفته و ســـیل مهاجرت‬ ‫را به ســـه قاره مطلوب دنیا یعنی اروپا‪ ،‬امریکا و اســـترالیا شـــتاب داده است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫معمـــوال بســـیاری از مـــردم دو قـــاره اســـیا و افریقـــا‪ ،‬به خصـــوص جوانـــان که‬ ‫اینـــده خـــود را درخطر می بینند و از نظـــر اقتصادی روزگار بر وفق مرادش ــان‬ ‫نیســـت‪ ،‬به هر قیمتـــی ســـاعت ها‪ ،‬روزهـــا‪ ،‬ماه ها و حتـــی ســـال ها در حالت‬ ‫اوارگـــی بـــا انـــواع ســـختی ها و ســـرکوفت ها می ســـازند تـــا موفـــق شـــوند ب ــه‬ ‫کعبه امال خود رســـیده و به ســـه قـــاره مطلـــوب‪ ،‬وارد شـــوند؛ درنتیجه رنج‬ ‫ســـختی ها ر ا بر خـــود همـــوار می کنند و درهمین راســـتا بیشـــترین خطرات‬ ‫ناشـــی از غرق شـــدن در دریاهـــا‪ ،‬تحقیـــر کشـــورها و اوارگـــی را بـــا طیب خاطر‬ ‫ً‬ ‫می پذیرنـــد تـــا اینده خـــود را بهتـــر بســـازند‪ .‬هرچند بایـــد گفت کـــه معموال‬ ‫روزگار برخـــاف میـــل باطنـــی ا کثریت ایـــن پناهنـــدگان‪ ،‬می گـــذرد و درهای‬ ‫خوشـــبختی بر پاشـــنه مرادشـــان نمی چـــرخ؛ اما به هرحـــال به امیـــد اینده‬ ‫خـــوب و اوضاع مناســـب اقتصادی بهتر‪ ،‬بـــا حداقل امکانـــات‪ ،‬راهی دیاری‬ ‫بی ســـرانجام می شـــوند که ای کاش وضع اقتصادی اسیایی ها و افریقایی ها‬ ‫و به خصـــوص چند کشـــور خاورمیانه رو به بهبهود بگـــذارد تا جوانـــان‪ ،‬اواره‬ ‫کشـــورهای به اصطـــاح خـــوب نشـــوند‪ .‬از جمله یکـــی از ایرانیـــان و از خطه‬ ‫خونگـــرم خوزســـتان به نـــام ناصـــری در ســـال ‪ 1967‬میالدی که پاســـپورت‬ ‫یش ــود و‬ ‫معتبـــر ایران را داشـــته اســـت‪ ،‬بـــرای دیدن مـــادرش راهـــی اروپا م ‬ ‫به علت گم کردن پاســـپورت‪ ،‬چند ســـالی را در بریتانیا‪ ،‬هلند و المان س ــپری‬ ‫ً‬ ‫می کند؛ اما به علت نداشـــتن مـــدرک صحیح مهاجرت‪ ،‬مجـــددا به فرودگاه‬ ‫«شـــارل دوگل» پاریس که پاســـپورت خود را در انجا گم کـــرده بود‪ ،‬مراجعت‬ ‫می کنـــد تـــا شـــاید مشـــکلش حـــل شـــود‪ .‬او نـــه روی به وطـــن داشـــت و نه‬ ‫محلی برای اقامت و درنتیجه مجبور شـــد از ســـال ‪ 1967‬میالدی روی یک‬ ‫نیمکـــت در فـــرودگاه پاریـــس‪ ،‬روزها را به شـــب و شـــب ها را به صبح برس ــاند‬ ‫تا شـــاید کســـی بـــه داد او برســـد و مشکل گشـــای او شـــود؛ ولی ایـــن ارزویی‬ ‫بـــود که محقق نشـــد؛ زیرا پاســـپورتی نداشـــت تـــا به کشـــور ایران برگـــردد یا‬ ‫اجازه یابد وارد کشـــور فرانســـه شـــود؛ به همین ســـبب فـــرودگاه را خانه خود‬ ‫کـــرد و محـــل زندگـــی او یک نیمکـــت و ســـرمایه او یک چر خ دســـتی فرودگاه‬ ‫شـــد‪ .‬روزهـــا کتـــاب می خوانـــد و مشـــغول نوشـــتن شـــد؛ داســـتان زندگ ــی‬ ‫اواره گونـــه ایـــن هم وطـــن عزیزمان‪ ،‬ســـر از رســـانه های بین المللـــی دراورد تا‬ ‫درنهایت «اســـتیون اســـپیلبرگ»؛ کارگردان شـــهیر هالیوود اقدام به ساخت‬ ‫فیلمـــی کرد که در ان داســـتان زندگی این فرد الهام بخش شـــد‪ .‬او به س ــراغ‬ ‫ناصـــری امد و با موافقت او فیلمی موفق ســـاخت تا شـــاید بـــرای جلوگیری‬ ‫از پناهندگـــی‪ ،‬اقدامـــی موثـــر کرده باشـــد و ســـرانجام از محل فـــروش فیلم‪،‬‬ ‫ایـــن کارگردان پـــول قابل مالحظه ای به او پرداخت کـــرد و مبلغ ان به قدری‬ ‫زیـــاد بود که می توانســـت حتی یک اپارتمـــان در اروپا خریـــداری کند و ادامه‬ ‫حیـــات دهـــد؛ درنتیجه چنیـــن کـــرد و بـــا ‪300‬هزار یورویی که برایـــش مانده‬ ‫ً‬ ‫بود‪ ،‬مجددا به واســـطه ‪ 30‬ســـال زندگی در روی نیمکت فـــرودگاه پاریس‪ ،‬به‬ ‫فـــرودگاه امـــد و در روی همـــان نیمکـــت چند صباحـــی زندگی کـــرد؛ تا اینکه‬ ‫به علـــت بیمـــاری‪ ،‬او را بـــه بیمارســـتان منتقـــل کردنـــد و عمـــر او در همین‬ ‫بیمارســـتان بـــه ســـرامد و بـــا ‪ 300‬هزار یـــورو‪ ،‬در موقعیت اســـفباری به خا ک‬ ‫ســـپرده شـــد‪ .‬این را نوشـــتم تا شـــاید حتی یک نفر را متاثـــر از زندگی ناصری‬ ‫کرده باشـــم و قیـــد پناهندگی را بزند و به این وســـیله خدمـــت ناچیزی کرده‬ ‫باشـــم؛ بنابراین ایـــن مرد با این پســـتی وبلندی های زندگی و موقعیت مالی‬ ‫کـــه پیدا کـــرده بود‪ ،‬اخراالمـــر درنهایت عزلـــت و تنهایی در خـــا ک بیگانه به‬ ‫خا ک ســـپرده شـــد‪ .‬امیدواریم هم وطنان عزیز ما‪ ،‬حتی در بدترین ش ــرایط‬ ‫مالـــی‪ ،‬هرگـــز بـــه فکـــر مهاجـــرت و پناهندگی نباشـــند کـــه اخـــر و عاقبت ان‬ ‫بی ســـرانجامی و نا کامی ســـت و در پایـــان بایـــد گفت کـــه ناصـــری اواره ترین‬ ‫اواره جهـــان بود‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫نزولی مهاجرت پرستاران‬ ‫روند ِ‬ ‫رئیـس سـازمان نظـام پرسـتاری کشـور اعلام کـرد؛ مهاجـرت پرسـتاران رونـد‬ ‫ً‬ ‫نزولـی یافتـه اسـت؛ در حالی کـه در دوران کرونـا حـدودا ماهـی ‪ ۱۵۰‬مجوز برای‬ ‫خـروج از کشـور داشـتیم‪ .‬به گـزارش انـا؛ محمـد میرزابیگی در نشسـت خبری‬ ‫که به مناسـبت روز پرسـتار برگزار شـد در رابطه با وضعیت مهاجرت پرستاران‬ ‫اظهار داشت‪ :‬مهاجرت پرستاران یک حرکت سینوسی بود که بعد از شیوع‬ ‫کرونـا رخ داد و مهاجرت هـا زیـاد شـد امـا حـاال دیگـر بـ ه شـدت قبـل نیسـت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خوشبختانه میزان مهاجرت پرستاران ا کنون کاهش یافته و‬ ‫عـده ای هـم کـه بـرای چند سـال ویـزای کار گرفته بودند بازگشـته اند‪.‬‬ ‫بازدید ‪ 12‬هزار دانش اموز‬ ‫از مرا کز توسعه و پیشرفت پاالیشگاهی‬ ‫شو پـرورش خبـر داد؛ با توج هبـه‬ ‫معـاون پرورشـی و فرهنگـی وزارت اموز ‬ ‫تا کیـد رئیس جمهـوری مبنی بـر لـزوم اشـنایی فرزنـدان ملت با دسـتاوردها و‬ ‫پیشـرفت های کشـور‪ ،‬برنامه ریـزی کرده ایـم کـه ‪ 12‬هـزار دانش امـوز در قالـب‬ ‫اردوهـای راهیـان پیشـرفت‪ ،‬از مرا کـز توسـعه و پیشـرفت پاالیشـگاهی بازدیـد‬ ‫کننـد‪ .‬به گـزارش پانـا؛ اصغـر باقـرزاده بـا یـاداوری سـخن رئیس جمهـوری و‬ ‫شو پـرورش گفـت‪ :‬ما مرحله جدیدی از سـفرهای تربیتی‬ ‫پیگیـری وزیـر اموز ‬ ‫را که در تابستان سپری کردیم‪ ،‬اغاز خواهیم کرد که «راهیان پیشرفت» نام‬ ‫دارد و هم زمـان بـا راهیـان نـور در خلیـج همیشـه فـارس افتتاحیـه ان برگـزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫صدور ‪ ۳۹‬درصد نفت خام کشور از خارک‬ ‫مدیرعامـل شـرکت پایانه هـای نفتـی ایـران گفـت‪ :‬این شـرکت در اجـرای‬ ‫الزام هـای حـوزه ایمنـی پیشـگام بـوده و این مسـئله در مـوارد مختلـف ثابـت‬ ‫شـده اسـت‪ .‬به گـزارش شـانا؛ عبـاس اسـدروز در نشسـتی بـا حضـور مظاهـر‬ ‫انصـاری‪( ،‬مدیـرکل بهداشـت‪ ،‬ایمنـی و محیـط زیسـت و پدافنـد غیرعامـل‬ ‫وزارت نفـت) افـزود‪ :‬جزیـره خـارک در حیـات اقتصـادی کشـور نقشـی‬ ‫بسـیار مهم و حیاتـی دارد‪ .‬ایـن جزیـره نقطه ای سـت کـه اخریـن زنجیـره‬ ‫تولیـد انـرژی کشـور بـه اقتصـاد جهانـی وصـل می شـود و ‪ ۳۹‬درصـد نفـت‬ ‫خـام کشـور از اینجـا بـه نقـاط مختلـف دنیـا صـادر می شـود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫تاسیسـات جزیره خارک از نظر اسـتمرار جریان تولید نفت نه تنها برای ایران‬ ‫حیاتی سـت بلکه از نظر بین المللی اهمیت دارد‪ ،‬گفت‪ :‬طی دوران جنگ با‬ ‫وجود همه فشارهای دشمن و ترا کم بمباران ها روی جزیره خارک‪ ،‬کارکنان‬ ‫شرکت نفت در کنار مردم اجازه ندادند صدور نفت حتی برای یک روز قطع‬ ‫شـود‪.‬‬ ‫ابالغ برنامه خدمات پس از فروش‬ ‫کاالهای سرمایه ای و بادوام‬ ‫برنامـه خدمـات پس از فـروش کاال هـای سـرمایه ای و بـادوام از سـوی وزیـر‬ ‫صمـت ابلاغ شـد‪ .‬به گـزارش شـاتا؛ سـید رضـا فاطمی امیـن در این ابالغیـه‬ ‫با اشـاره به بازطراحـی سـاختار سـازمانی‪ ،‬انجـام تغییـرات متناسـب در نمودار‬ ‫سـازمانی وزارت صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت و ایجـاد معاونـت «تجـارت و‬ ‫خدمات» با تمرکز بر توسـعه کمی و کیفی ارائه خدمات در سـطوح مختلف‬ ‫به ویـژه ارائـه خدمـات پس از فـروش کاال های سـرمایه ای و بادوام و به اسـتناد‬ ‫قانـون حمایـت از مصرف کننـدگان و قانـون حمایـت از مصرف کننـده خـودرو‬ ‫و ایین نامه هـای مربوطـه‪ ،‬فراینـد جدیـد و راهبرد هـای اصلـی برنامه ریـزی‬ ‫و توسـعه خدمـات پس از فـروش کاال هـای سـرمایه ای و بـادوام تولیـدی و‬ ‫وارداتـی در کشـور را اعلام کـرد‪.‬‬ ‫شناسایی‪ ۲۳‬هزار بیمار مبتال به ایدز در کشور‬ ‫شـهنام عرشـی؛ سرپرسـت مرکز بیماری های وا گیر وزارت بهداشـت هم زمان‬ ‫بـا روز جهانـی ایـدز در رابطه بـا اخرین وضعیـت ایـن بیماری اظهار کـرد‪ :‬از نظر‬ ‫امـاری تخمیـن می زنیـم ‪ ۵۲‬هزار نفـر مبتلا بـه اچ ای وی داشـته باشـیم و‬ ‫از این افـراد ‪ ۲۳‬هزار نفـر شناسـایی شـده اند‪ .‬به گـزارش ایلنـا؛ وی افـزود‪ :‬از این‬ ‫‪ ۲۳‬هزار نفر نیز حدود ‪17‬هزار نفر به مرا کز درمانی مراجعه و خدمات درمانی‬ ‫دریافـت می کننـد‪ .‬درمـان اچ ای وی رایـگان بـوده و بـه افـراد در مرا کـز کنتـرل‬ ‫اسـیب ارائـه می شـود‪ .‬عرشـی تا کیـد کـرد‪ ۹۰ :‬درصـد افرادی کـه شناسـایی‬ ‫می شـوند خوشـبختانه به چرخه درمان وصل می شـوند‪ .‬برنامه های وزارت‬ ‫بهداشـت در قالـب برنامه هـای پنج سـاله و سه سـاله تدویـن می شـوند کـه‬ ‫اولین برنامـه پنج سـاله در سـال ‪ ۱۳۸۱‬اغـاز شـده اسـت‪.‬‬ صفحه 2 ‫دانش ‪3‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 9‬اذر ‪ 1401‬شماره‪2655‬‬ ‫تحقیقاتی‪ Newzoo‬منتشر کرد؛‬ ‫مجموعه‬ ‫ِ‬ ‫گزارش بازار جهانی بازی های ویدئویی در سال ‪2022‬‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫یهـای‬ ‫مرکـز پژوهش ِـی و منبـع داد ههـا‪ ،‬تجزی هو تحلیـل و تحقیقـات بـازار باز ‬ ‫ویدئویـی جهـان (‪ )Newzoo‬در هلنـد؛ با توج هبـه تحـوالت بـازار طـی‬ ‫ماه هـای گذشـته‪ ،‬گـزارش درامد هـای این حـوزه از هنر‪-‬فنـاوری را بـه روز و‬ ‫در تاریـخ ‪ 26‬جـوالی ‪ 2022‬منتشـر کـرد‪ .‬اخریـن بررسـی های کارشناسـان‬ ‫این مجموعـه نشـان می دهـد کـه درحال حاضـر‪ 3.2 ،‬میلیـارد «گیمـر» (یـا‬ ‫ً‬ ‫یهـای‬ ‫یهـای تعاملـی کـه شـامل باز ‬ ‫یسـت که معمـوال بـه باز ‬ ‫یبـاز» کس ‬ ‫«باز ‬ ‫ویدئویـی می شـود‪ ،‬می پـردازد و روزانـه ان هـا را بـازی می کنـد) در سراسـر‬ ‫یهـا کمـک کرده انـد‬ ‫جهـان وجـود دارنـد‪ .‬ایـن گیمرهـا بـه بـازار جهانـی باز ‬ ‫تـا سـال جـاری میلادی را بـا فـروش ‪ 196.8‬میلیـارد دالری بـه انتهـا برسـاند؛‬ ‫رقمـی کـه حا کـی از افزایـش ‪ 2.1‬درصـدی رشـد نسـبت بـه سـال ‪ 2021‬اسـت‪.‬‬ ‫ازایـن رو‪ ،‬در ابتـدای گـزارش یادشـده از قـول تحلیلگـران امـده اسـت‪« :‬مـا‬ ‫معتقدیـم کـه بـازار در مسـیر رشـد (حتـی بیشـتر در سـال های اتـی) قـرار دارد‬ ‫و این موضـوع‪ ،‬در مواجه هبـا شـرایط اقتصـادی چالش برانگی ِـز فعل ِـی جهـان‪،‬‬ ‫یهـا ت احـدی «ض ِـد‬ ‫نهـا معتقدنـد کـه بـازار باز ‬ ‫امـری جالب توجـه اسـت»؛ ا ‬ ‫رکود» اسـت! و می گویند در حالی که برخی از گیمرهای «حسـاس به قیمت»‬ ‫ دوران سخت اقتصادی‪ ،‬کمتر هزینه کنند؛ اما این مقوله‬ ‫ممکن است در این ِ‬ ‫یهـا البتـه در‬ ‫پرهیجـان‪ ،‬همچنـان در وضعیـت صعـودی خواهـد مانـد‪ .‬باز ‬ ‫نحـال‪،‬‬ ‫دوران پرتالطـم اقتصـادی در گذشـته نیـز انعطاف پذیـر بودنـد؛ باای ‬ ‫یهـا ا کنـون ب هشـکل رایـگان یـا ازطریـق اشـترا ک کـه هزین ههـای‬ ‫ارائـه باز ‬ ‫سـنگین «خریـد» را از دوش کاربـر برمـی دارد‪ ،‬این حـوزه سرگرمی سـاز را‬ ‫یهـا بیش از همیشـه‬ ‫دسـترس پذیرتر کـرده و به این معناسـت که انجـام باز ‬ ‫«همگانـی» شـده‪ .‬به عبارتـی‪« ،‬گیـم» ا کنـون در زندگـی مصرف کننـدگان‬ ‫یبـه وضعیـت‬ ‫«جاسـازی» شـده اسـت و ایـن‪ ،‬تغییـر نخواهـد کـرد‪ .‬بانگاه ‬ ‫یتـوان ادعـا کـرد از «قلـب صنعـت سـرگرمی» صحبـت می کنیـم‪.‬‬ ‫بـازار بـازی م ‬ ‫حول گسترش ا کوسیستم های‬ ‫نواوری های ایجادشده در حوزه گیم‪ ،‬اغلب ِ‬ ‫فنـاوری و رسـانه می چرخـد؛ یعنـی دراین فضـا هرچقـدر جلوتـر می رویـم‪،‬‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫تعامـل کاربـر بـا گیـم «معنادارتـر‪ ،‬سـرگرم کننده تر و جامعه محورتـر» م ‬ ‫دنیـای گیـم‪ ،‬بـه مرکـز تعامـل واقعـی تبدیـل شـده کـه در ان‪« ،‬بازیکنـان»‪،‬‬ ‫گردهـم‬ ‫«بیننـدگان» و «سـازندگان» در انبوهـی از ارتبـاط‪ ،‬توجـه و فعالیـت ِ‬ ‫ـای تعاملات جهـان گیـم‬ ‫می اینـد‪ .‬وقتـی از اصطلاح «جامعه محـور» در ارتق ِ‬ ‫اسـتفاده می کنیـم؛ از ایـن می گوییـم کـه خالقـان و توسـعه دهندگان گیـم‬ ‫امـکان و محیطـی را فراهـم کرده انـد و در تقویت و گسـترش ان کوشـیده اند تا‬ ‫ ترشـدن‬ ‫گیمرهـا دراین فراینـد بـه «معاشـرت» بپردازند؛ که این‪ ،‬باعث نزدیک‬ ‫ِ‬ ‫تفکـرات اد مهـا ب ههـم شـده و خـود‪ ،‬چگونگ ِـی ادامـه مسـیر را بـرای متفکـران‬ ‫این حوزه روشـن تر سـاخته اسـت‪ .‬یکی از مهم ترین حقایق برامده از تحقیق‬ ‫یهـا به رغـم‬ ‫اخیـر این مجموعـه‪ ،‬کشـف این نکتـه اسـت کـه درامـد بـازار باز ‬ ‫تهـای عرضـه‪ ،‬تاخیرها و چالش های اقتصادی جهانی؛ همچنان‬ ‫محدودی ‬ ‫یشـود که می بینیم طی‬ ‫ن رشـد‪ ،‬زمانی معنادارتر م ‬ ‫ حال رشـد» اسـت‪ .‬ای ‬ ‫«در ِ‬ ‫چندماه اخیر‪ ،‬محدودیت های کرونایی‪ ،‬دیگر مانند سـابق نیسـت‪ ،‬بسیاری‬ ‫تهـا بـه روال سـابق برگشـته؛ و مـردم نیـز «زیسـت بیرون از خانـه»‬ ‫از فعالی ‬ ‫را دوبـاره از سـر گرفته انـد و هزین ههـا را صـرف تفریحـات غیرخانگـی می کننـد‬ ‫(ماننـد قبـل از پاندمـی)‪ .‬در ابتدای این گزارش اشـاره کردیم که بازار در پایان‬ ‫سـال ‪ 2022‬و بـا جهـش ‪2.1‬درصـدی‪ ،‬بـه مـرز ‪200‬میلیـارددالر نزدیک خواهد‬ ‫شهـای مختلـف‪ ،‬بـه مـا نشـان‬ ‫شـد؛ امـا ایـن پیش بینـی‪ ،‬بـا نگریسـتن بـه بخ ‬ ‫شهـا‪ ،‬بهتـر کار می کننـد‪ .‬محـرک اصلی رشـد درامد‬ ‫خواهـد داد بعضـی از بخ ‬ ‫در بـازار بازی هـای جهـان‪« ،‬بـازی موبایلی»سـت که در سـال جاری بـه درامد‬ ‫‪ 103.5‬میلیـارد دالری خواهـد رسـید (سـهم ‪53‬درصـدی از کل ایـن بـازار )؛ که‬ ‫نحـوزه اسـت‪ .‬همان طور کـه در این نمـودار‬ ‫نشـانگر رشـد ‪5.1‬درصـدی درای ‬ ‫ درصد‬ ‫می بینیـد‪ ،‬رشـد درامـد ‪ 2022‬بـرای رایانه های شـخصی (اختصـاص ‪21‬‬ ‫ِ‬ ‫بـازار ) انـدک اسـت‪ :‬رسـیدن بـه ‪40.4‬میلیـارددالر بـا افزایشـی ‪1.6‬درصـدی‪.‬‬ ‫نسـو‪ ،‬کنسـول ها‪ ،‬بـا کاهـش ‪2.2‬درصـدی نسـبت بـه ‪ ،2021‬بـه درامـد‬ ‫ازا ‬ ‫‪52.9‬میلیـارددالر دسـت می یابنـد‬ ‫بازار جهانی بازی ها در سال ‪2022‬‬ ‫نرخ رشد سال به سال درهریک از بخش ها‬ ‫تحت وب (مرورگر )‬ ‫بازی های ِ‬ ‫‪2.3‬میلیارددالر‬ ‫بازی های رایانه ای‬ ‫دانلودی و ‪...‬‬ ‫‪38.1‬میلیارددالر‬ ‫کاهش ‪16.9‬درصدی‬ ‫افزایش ‪1.6‬درصدی‬ ‫‪%1‬‬ ‫‪%19‬‬ ‫‪%27‬‬ ‫بازی های کنسولی‬ ‫‪52.9‬میلیارددالر‬ ‫مجموع ‪2022‬‬ ‫‪196.8‬میلیارددالر‬ ‫کاهش ‪2.2‬درصدی‬ ‫افزایش ‪2.1‬درصدی‬ ‫بازی هایموبایلی‬ ‫‪103.5‬میلیارددالر‬ ‫‪%53‬‬ ‫افزایش ‪5.1‬درصدی‬ ‫پیش بینی بازار جهانی بازی ها‬ ‫تخمین رشد بین سال های ‪ 2020‬تا ‪2025‬‬ ‫‪225.7‬‬ ‫میلیارددالر‬ ‫‪2025‬‬ ‫افزایش ‪4.7‬درصدی‬ ‫نرخ رشد مرکب ساالنه مجموعه کل بازارها‬ ‫ِ‬ ‫‪196.8‬‬ ‫میلیارددالر‬ ‫‪192.7‬‬ ‫میلیارددالر‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫یشـک در نوسـان بـازار گیـم اثرگـذار‬ ‫یکـه بایـد بـه ان توجـه کـرد و ب ‬ ‫یکی ازموارد ‬ ‫ً‬ ‫اسـت‪ ،‬تعـداد گیمرهاسـت‪ .‬فعلا کـه تعـداد بازیکنـان همچنـان درحال صعـود‬ ‫بـه قل ههـای جدیـد اسـت و بازارهـای نوظهـور نیـز بـه ایـن رشـد کمـک می کننـد‪.‬‬ ‫امارهـا حا کی ازان اسـت که بـا وجـود کاهـش اقدامـات قرنطینـه‪ ،‬بازگشـت مـردم بـه‬ ‫زندگـی عـادی خـود و افزایـش نـرخ تـورم‪ ،‬تعداد بازیکنـان جهانی در سـال ‪ 2022‬به‬ ‫نهـا بـا رشـد ‪4.6‬درصـدی مواجـه بـود کـه رقـم کلـی‬ ‫اوجـی جدیـد رسـید و تعـداد ا ‬ ‫یتـوان‬ ‫گیمرهـا را در پایـان سـال ‪ 2022‬بـه ‪3.2‬میلیاردنفـر می رسـاند! این امـر را م ‬ ‫نتیجـه محبوبیـت روزافـزون گیـم در بیـن نسـل های جـوان دانسـت؛ ضمن اینکـه‬ ‫‪179.1‬‬ ‫میلیارددالر‬ ‫‪2020‬‬ ‫یکـه هنـوز مشـغول بـازی بـوده و بـرای ایـن سـرگرمی‬ ‫نسـل های قبلـی نیـز در حال ‬ ‫«هزینـه» می کننـد‪ ،‬بـه پیر شـدن ادامـه می دهنـد‪ .‬گیم‪ ،‬بزرگ ترین رسـانه سـرگرمی‬ ‫یسـت؛‬ ‫ـان امـروز اسـت‪ .‬بخـش اعظـم تقویـت این ماجـرا مرتبـط با همه گیر ‬ ‫در جه ِ‬ ‫نسـال ها به طوردائـم و پیوسـته مسـیر روبه رشـد خـود را پیموده‬ ‫امـا این رونـد درای ‬ ‫اسـت‪ .‬نگاهـی بـه داد ههـای تاریخـی و نیـز پیش بینی های صورت گرفتـه‪ ،‬تصویری‬ ‫از یـک رشـد مسـتمر قـوی را ارائـه می دهـد‪ :‬تعـداد بازیکنـان از ‪ 2.9‬میلیارد نفـر در‬ ‫نرخ رشـد مرکب ساالنه‬ ‫سـال ‪ ،2020‬به ‪ 3.5‬میلیارد نفر تا سـال ‪ 2025‬می رسـد که با ِ‬ ‫‪4.2‬درصـد همـراه اسـت‪.‬‬ ‫بیاییـد ابتـدا بـه نکات مثبت بپردازیم‪ .‬رشـد مداوم «خدمات اشـترا ک» و «بـازی رایگان»‬ ‫یهـای ‪( AAA‬اصطالحـی در صنعـت بـازی ویدئویـی کـه بـرای‬ ‫به این معناسـت که باز ‬ ‫اشـاره و طبقه بنـدی بازی هایـی بـا باالتریـن بودجـه توسـعه‪ ،‬کیفیـت بـاالی گرافیـک و‬ ‫یشـود و با توجه به امتیازهای‬ ‫گیم پلی‪ ،‬میزان فروش و ارتقای سـطح صنعت‪ ،‬اسـتفاده م ‬ ‫ً‬ ‫خوبشـان در منابـع تحلیلـی‪ ،‬مجلات‪ ،‬سـایت ها و ازسـوی منتقـدان‪ ،‬ا کثـرا فروشـی‬ ‫باالتـر از یک میلیون نسـخه دارنـد) دیگـر ماننـد قبـل‪ ،‬پرطرفـدار و فصلـی (بازی هایـی‬ ‫یشـوند)‬ ‫کـه به خاطـر محبوبیتشـان دنبالـه دار و در فصـول متعـدد سـاخته و ارائـه نم ‬ ‫یکـه عرضـه بسـیاری از بازی هایی که این گونه بو ده انـد‪ ،‬به تعویق افتاده‪،‬‬ ‫نیسـتند‪ .‬در حال ‬ ‫یشـوند) مانند‬ ‫نهـای ابـدی» (بازی هایـی که کهنه نم ‬ ‫گیمرهـا همچنـان خـود را بـا «عنوا ‬ ‫‪ Fortnite، Apex Legends‬و ‪ League of Legends‬سرگرم می سازند‪ .‬ا گر این سوال برایتان‬ ‫مهـای رایان ههـای‬ ‫ایجـاد شـده کـه «پـس چـرا امسـال رشـد مال ِـی محـدودی را درزمینـه گی ‬ ‫ی خواهد‬ ‫شـخصی و کنسـول ها شـاهد بوده ایم؟» ضمن انکه باید بگوییم این ماجرا موقت ‬ ‫یسـت‪ .‬بـرای کمـک‬ ‫بـود؛ اشـاره ای کوتـاه بـه چنـد نکتـه به عنـوان دالیـل این امـر‪ ،‬ضرور ‬ ‫ن صنعـت‬ ‫لبـا پتانسـیل ایـ ‬ ‫بـه جبـران ماهیـت ضربه پذیـر بخـش سـخت افزاری درجدا ‬ ‫در فضـای انالیـن و غیرفیزیکـی‪ ،‬کنسـول ها و رایان ههـای شـخصی نیـز ب هطـوری فزاینـده‬ ‫ـوداوری‬ ‫ب هسـمت ارائـه خدمـات الیـو و کسـب درامد از اشـترا ک ها می رونـد و حتـی بـه س‬ ‫ِ‬ ‫تبلیغـات در عناویـن ‪( AAA‬به ویـژه در کنسـول ها) چشـم دوخته انـد‪ .‬ا گـر بخواهیـم از دو‬ ‫عامـل اصلـی در رونـد روبه کاهـش بـازار این بخـش از گیـم اشـاره کنیـم؛ بایـد گفـت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫تهـای عرضـه؛ عمدتـا برای «پلی استیشـن ‪ »5‬و «ایکس با کس سـری ایکس»‬ ‫‪ .1‬محدودی ‬ ‫و ت احـدی کمتـر‪ ،‬قطعـات رایانـه شـخصی‪ ،‬اثرگـذار بـود ه اسـت‪ .‬هنـوز بـا تقاضـای زیـاد و‬ ‫عرضـه کـم مواجـه هسـتیم‪ .‬کمبو دهـای موجـود در قطعـات نیم ههـادی کـه بـرای تولیـد‬ ‫این تجهیزات الزم است و حداقل تا سال ‪ 2023‬ادامه خواهد داشت‪ ،‬باعث محدودیت‬ ‫تولید شـده اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫یهـای ‪ AAA‬را گرفـت و عمدتـا ناشـی از‬ ‫‪ .2‬تاخیرهـا در انتشـار عناویـن؛ کـه گریبـان باز ‬ ‫یهـا را مختـل‬ ‫یهـا منجـر شـد و رونـد توسـعه باز ‬ ‫تاثیـرات منف ِـی کرونـا بـود کـه بـه دورکار ‬ ‫کـرد‪ .‬عناویـن پرهزینـه ای کـه تولیدشـان را در ابتـدای همه گیـری اغـاز کردنـد‪ ،‬ا کنـون وارد‬ ‫نهـا را در کنار‬ ‫مرحلـه پس از تولیـد شـده اند‪ .‬اسـتودیوها هنـوز در حال تطبیق بـوده و ‪ ...‬ای ‬ ‫یسـابقه در حـوزه گیـم‬ ‫طـی سـال های ‪ 2020‬و ‪ 2021‬نه تنهـا شـاهد مشـارکت و هزین ههـای ب ‬ ‫یکـه بـرای مدتـی ایـن سـرگرمی را کنـار‬ ‫بودیـم؛ بلکـه بسـیاری از بازیکنـان جدیـد و حتـی ان ها ی ‬ ‫گذاشته بودند‪ ،‬به میدان بازگشتند‪ .‬کلیت ماجرا نشان می دهد که تعداد بازیکنان همچنان‬ ‫در حال افزایـش باشـد‪ .‬ایـا تصـور رایجی که این روزها درمـورد پایان پاندمی وجـود دارد‪ ،‬می تواند‬ ‫این وضعیـت را متزلـزل کنـد؟ واقعیـت این اسـت که ا گرچـه همه گیـری هنـوز تمـام نشـده؛ امـا‬ ‫بسـیاری جوامـع محدودیت هـای خـود را برداشـته اند؛ به این معنا کـه مخاطبان گیم‪ ،‬دیگـر در‬ ‫خانه هـای خـود محبـوس نیسـتند و می تواننـد از فعالیت هایـی کـه قبل از قرنطینه ها بخشـی‬ ‫از زندگی شـان بـود‪ ،‬لـذت ببرنـد‪ .‬همان طور کـه در داده نمـای زیـر می بینیـد‪ ،‬مناطقـی ماننـد‬ ‫ل مطلوب در‬ ‫امریکای التین‪ ،‬اسیا‪-‬اقیانوسـیه و خاورمیانه و افریقا؛ که همگی مملو از پتانسـی ‬ ‫رشـد مخاطبان انـد‪ ،‬باعـث افزایـش تعـداد گیمرهـا در سـال های پـس از ‪ 2022‬خواهنـد شـد‪.‬‬ ‫گیمرهای جهان در سال ‪2022‬‬ ‫پیش بینی تعداد گیمرهای جهان‬ ‫تعداد گیمرها و نرخ رشد تفکیکی مناطق مختلف‬ ‫تخمین رشد بین سال های ‪ 2020‬تا ‪2025‬‬ ‫سه میلیارد‬ ‫و‪534‬میلیون نفر‬ ‫نهـا در‬ ‫افزایـش بودجـه رونـد سـاخت محصـوالت بگذاریـد کـه بخـش قابل توجهـی از ا ‬ ‫جاه طلبی های فردی و تقاضا برای دسـتمزدهای کالن ازسـوی ایده پردازها‪ ،‬هنرمندان‪،‬‬ ‫سـازندگان و ‪ ...‬ریشـه دارد‪.‬‬ ‫وقتـی از رونـد کاهشـی در بـازار کنسـول ها صحبـت می کنیـم‪ ،‬به این معناسـت که مقاصـد‬ ‫اولیـه و اصلـی بـرای ایـن تجهیـزات نیـز چالش هایـی داشـته اند کـه بخـش مهـم ان‪،‬‬ ‫درپـی گرانی های‬ ‫تنگناهـای اقتصادی سـت‪ .‬درواقـع‪ ،‬چـون قدرت خرید مصرف کنندگان‬ ‫ِ‬ ‫اخیـر (به علـل متعـدد؛ از وقـوع جنگ ا کراین‪ ،‬خشک سـالی گسـترده‪ ،‬طوالنی شـدن دوره‬ ‫پاندمـی‪ ،‬کاهـش تعاملات تجـاری‪ ،‬اسـیب های وارده بـر کسـب وکارها و ‪ )...‬پاییـن امـده‪،‬‬ ‫رونـد عرضه وتقاضـا نیـز دچـار اختلال شـده اسـت‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬بـازار بازی هـا در امریـکای‬ ‫شـمالی تنها ‪ 0.5‬درصد رشـد سـاالنه خواهد داشـت و به ‪ 51.3‬میلیارد دالر در پایان سـال‬ ‫ً‬ ‫‪ 2022‬خواهـد رسـید‪ .‬این وضعیـت در مثلا اروپـا برعکـس بـوده و نه تنهـا شـاهد رشـدی‬ ‫نبوده ایـم؛ بلکـه نـرخ‪ ،‬کاهشـی بـوده؛ هرچنـد انـدک (‪0.03‬درصـد) کـه درامـد حاصلـه را‬ ‫دراین جغرافیـا بـه ‪34.1‬میلیـارددالر خواهـد رسـاند‪ .‬خـب؛ خبـر خـوش انکـه گوشـی های‬ ‫همراه و به عبارتی‪ ،‬فضای ارائه بازی های موبایلی‪ ،‬در حال جبران این کسـری ها هسـتند‪.‬‬ ‫اقتصـادی ان‪،‬‬ ‫البتـه در این بـازار نیـز چالش هایـی وجـود دارد کـه می توانـد در مسـیر رشـد‬ ‫ِ‬ ‫کندی هایـی ایجـاد کنـد؛ سیاسـت ها و افزونه هایـی کـه امنیـت و حریم خصوصـی کاربران‬ ‫مطلـوب پیش امـده‬ ‫ت‬ ‫را نشـانه می رونـد‪ ،‬به مثابـه بزرگ تریـن چالـش و تهدیـد در فرصـ ِ ‬ ‫ِ‬ ‫شهـای‬ ‫هسـتند‪ .‬باهمه این هـا‪ ،‬کارشناسـان معتقدنـد کـه «رشـد سـالم» بـرای همـه بخ ‬ ‫بـازار بازی هـا در سـال های اینـده بازخواهـد گشـت و ایـن موانـع‪ ،‬موقتی انـد‪ .‬بـازار طـی‬ ‫سـال های اتـی بـه رشـد خـود ادامـه می دهـد و در ‪ 2025‬بـه درامـد ‪ 225.7‬میلیـارد دالری‬ ‫نـرخ رشـد مرکـب سـاالنه ‪4.7‬درصـد که بـرای بازه سـال های ‪ 2020‬تـا ‪2025‬‬ ‫خواهـد رسـید‪ِ .‬‬ ‫پیش بینـی شـده؛ بـر ایـن ادعا تا کید می کند که بازار بازی هـا در دنیای پس از همه گیری‪،‬‬ ‫بـه «رشـد سـالم» ادامـه خواهـد داد‪ .‬البتـه این احتمـال وجـود دارد کـه اقدامـات قرنطینه‬ ‫بازگـردد و نـوع جدیـدی از ‪ COVID-19‬ظاهـر شـود؛ یا تعامالت اقتصـادی جوامع با فرض‬ ‫مهـا‪،‬‬ ‫شـدت یافتن تنش هـای بین المللـی نظیـر بـروز رویارویـی نظامـی یـا اعمـال تحری ‬ ‫ب هسـمت دیگـری متمایـل شـود؛ امـا چشـم انداز فعلـی بـازار (بی درنظرگرفتـن احتمـاالت)‬ ‫رویکـرد خوش بینانه تـری را اتخـاذ می کنـد‪.‬‬ ‫خاورمیانه و افریقا‪:‬‬ ‫‪488‬میلیون نفر‬ ‫افزایش ‪4.2‬درصدی‬ ‫نرخ رشد مرکب ساالنه مجموعه کل گیمرها‬ ‫ِ‬ ‫سه میلیارد‬ ‫سه میلیارد‬ ‫دومیلیارد‬ ‫و‪198‬میلیون نفر و‪57‬میلیون نفر‬ ‫و‪879‬میلیون نفر‬ ‫رشد ساالنه ‪8.2‬درصد‬ ‫‪%15‬‬ ‫اسیا‪-‬پاسیفیک‪:‬‬ ‫یک میلیارد‬ ‫و‪746‬میلیون نفر‬ ‫رشد ساالنه ‪4.2‬درصد‬ ‫‪%55‬‬ ‫تعداد کل‬ ‫‪3.198‬میلیارد‬ ‫رشد ساالنه‬ ‫‪4.6‬درصد‬ ‫‪2025‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪%13‬‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪%7‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫اروپا‪:‬‬ ‫‪430‬میلیون نفر‬ ‫رشد ساالنه ‪3.4‬درصد‬ ‫امریکای التین‪:‬‬ ‫‪315‬میلیون نفر‬ ‫رشد ساالنه ‪4.8‬درصد‬ ‫امریکایشمالی‪:‬‬ ‫‪219‬میلیون نفر‬ ‫رشد ساالنه ‪2.6‬درصد‬ ‫دراین بین‪ ،‬کشورهایی می توانند در بازار بازی های موبایلی جای خود را سریع تر پیدا کنند که دارای این ویژ گی ها باشند‪:‬‬ ‫‪ .1‬زیرساخت اینترنت (موبایل) بهتر‬ ‫‪ .2‬دسترسی مقرون به صرفه به اینترنت (موبایل) و طبقه متوسط ر و به رشد‬ ‫‪ .3‬مقرون به صرفه بودن بازی به عنوان یک سرگرمی به دلیل ارائه مدل رایگان بازی‬ ‫‪ .4‬تعداد فزاینده دارندگان گوشی های هوشمند‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫چهارشنبه ‪ 9‬اذر ‪ 1401‬شماره‪2655‬‬ ‫ا گهی بالغ موضوع ماده ‪ 7‬و ‪ 8‬حوزه ثبتی شهرستان بردسکن‬ ‫در اجـرای بنـد "ج" مـاده ‪ 7‬قانـون الحـاق مـوادی بـه قانـون سـاماندهی و‬ ‫حمایت از تولید و عرصه مسـکن‪ ،‬اسـامی اشـخاصی که نسـبت به تصرفات‬ ‫انهـا در محـدوده مسـکونی انابـد واقـع در بخـش ‪ 4‬بردسـکن بـه شـرح زیـر‬ ‫ا گهـی می شـود‪:‬‬ ‫رونوشت گواهی حصر وراثت‬ ‫اقای کمال مصطفوی ابگرم دارای شناسـنامه شـماره ‪ 553‬به شـرح دادخواسـت به‬ ‫کالسـه ‪/0100281‬ح‪ 1‬از ایـن دادگاه درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن‬ ‫توضیـح داده کـه شـادروان شـمس الدین مصطفوی ابگـرم به شناسـنامه شـماره ‪23‬‬ ‫در تاریخ ‪ 1400/02/18‬در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت‬ ‫ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬گـوزل راسـتگوبالو فرزنـد تیمـور ش ش ‪ 1714‬متولـد‬ ‫‪ 1334‬همسـر متوفـی ‪ -2‬کمـال مصطفوی ابگـرم فرزنـد شـمس الدین ش ش ‪553‬‬ ‫متولـد ‪ 1351‬پسـر متوفـی ‪ -3‬نورالدیـن مصطفوی ابگـرم فرزنـد شـمس الدین ش ش‬ ‫‪ 195‬متولـد ‪ 1359‬پسـر متوفـی ‪ -4‬حسـین مصطفوی ابگـرم فرزنـد شـمس الدین‬ ‫ش ش ‪ 6‬متولد ‪ 1363‬پسـر متوفی ‪ -5‬رحمان مصطفوی ابگرم فرزند شـمس الدین‬ ‫ش ش ‪ 2840086026‬متولـد ‪ 1369‬پسـر متوفـی ‪ -6‬صغـری مصطفوی ابگـرم فرزنـد‬ ‫شمس الدین ش ش ‪ 627‬متولد ‪ 1354‬دختر متوفی ‪ -7‬کبرا مصطفوی ابگرم فرزند‬ ‫شـمس الدین ش ش ‪ 628‬متولـد ‪ 1355‬دختـر متوفـی ‪ -8‬همـای مصطفوی ابگـرم‬ ‫فرزند شمس الدین ش ش ‪ 739‬متولد ‪ 1357‬دختر متوفی ‪ -9‬قمر مصطفوی ابگرم‬ ‫فرزنـد شـمس الدین ش ش ‪ 21‬متولـد ‪ 1361‬دختـر متوفـی والغیـر‪ .‬اینـک بـا انجـام‬ ‫تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور را یـک مرتبـه ا گهـی می نمایـد تـا هـر کسـی‬ ‫اعتراضـی دارد و یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد‪ ،‬از تاریـخ نشـر نخسـتین ا گهـی‬ ‫ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد‪ ،‬واال گواهـی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫جوان قره باغ‪ ،‬رئیس شعبه اول شورای حل اختالف سلماس‬ ‫م الف ‪13‬‬ ‫ا گهیمزایدهاتومبیل‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه ‪ 140104017099000073‬لـه خانـم الهـه مـرادی بـه نمایندگـی اقای حسـین‬ ‫مرادی خلف ابادی علیه اقای محمدرضا مرادی یک دستگاه اتومبیل سواری سمند به رنگ سفید روغنی‪،‬‬ ‫دوگانـه‪ ،‬سـوخت بنزیـن و سـی ان جی‪ ،‬مـدل ‪ 1397‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪756 -34‬ط‪ 81‬واقـع در پارکینـگ‬ ‫عمومی شهرستان رامشیر (پارکینگ شهدا) که به نام اقای محدرضا مرادی در سیستم شماره گذاری ناجا‬ ‫ثبـت شـده کـه سـپر خـودرو رنگ پریدگـی دارد و نیـاز بـه رنگ امیزی دارد‪ ،‬و حسـب االظهار نماینده بسـتانکار‬ ‫اقـای حسـین خلف ابـادی بیمـه شـخص ثالـث و بیمـه بدنـه نـدارد که طبق نظر کارشـناس رسـمی به مبلغ‬ ‫‪ 2/500/000/000‬ریـال (دو میلیـارد و پانصـد میلیـون ریـال) ارزیابـی شـده‪ ،‬از سـاعت ‪ 9‬الـی ‪ 12‬روز س هشـنبه‬ ‫مـورخ ‪ 1401/09/22‬در شـعبه واحـد اجـرای ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان رامهرمـز از طریـق مزایـده بـه‬ ‫فروش می رسد‪ .‬مزایده از مبلغ ‪ 2/500/000/000‬ریال (دو میلیارد و پانصد میلیون ریال) شروع و به باالترین‬ ‫ً‬ ‫قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود‪ .‬درصورتیکه مورد مزایده به خریدار (شخص ثالث و برنده مزایده)‬ ‫وا گـذار شـود‪ ،‬وفـق مـاده ‪ 40‬ائین نامـه اجـرای مفـاد اسـناد رسـمی‪ ،‬نیم عشـر اجرایـی و و حق الحـراج از محـل‬ ‫مـورد مزایـده وصـول و خریـدار مسـئولیتی در قبـال پرداخت مـوارد مذکور نـدارد و در مواردیکه مـورد حراج به‬ ‫ً‬ ‫یشـود و مبالغ پرداختی به مطالبات بسـتانکار‬ ‫بسـتانکار وا گذار شـود‪ ،‬نیم عشـر و حق مزایده نقدا وصول م ‬ ‫اضافه می شود و درصورت وجود مازاد‪ ،‬از محل مازاد وصول و درصورت عدم وجود مازاد‪ ،‬به موجب همان‬ ‫اجرائیه‪ ،‬به درخواست بستانکار از طریق توقیف اموال متعهد‪ ،‬وصول می شود‪ .‬شرکت در مزایده منوط به‬ ‫پرداخت ‪ 10‬درصد مبلغ پایه مزایده به حسـاب سـپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسـه‬ ‫مزایـده اسـت‪ .‬درصـورت برنـده شـدن در مزایـده‪ ،‬می بایسـت مابه التفـاوت مبلـغ را ظـرف مـدت ‪ 5‬روز از روز‬ ‫یسـت درصـورت عـدم واریز مانـده فروش ظـرف مدت‬ ‫مزایـده‪ ،‬بـه حسـاب صنـدوق ثبـت تودیـع کند‪ .‬بدیه ‬ ‫مذکور‪ ،‬مبلغ ‪ 10‬درصد پرداختی قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و عملیات فروش‬ ‫ً‬ ‫از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می شود‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم شود‪ ،‬مزایده‬ ‫روز اداری بعد از تعطیلی در همان سـاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخانتشار‪1401/09/09:‬‬ ‫حیدر شاهینی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/498‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫بنـا بـه درخواسـت مالـک گلـی سـپایانی طبـق درخواسـت ‪-140185601060012270‬‬ ‫‪ 1401/07/17‬و فـرم استشـهادیه بـه تصدیـق ‪1401/07/17-140102151574000651‬‬ ‫دفتـر ‪ 13‬ورامیـن کـه تقاضـای صـدور سـند مالکیـت المثنـی کـرده اسـت؛ مراتـب‬ ‫یشـود‪ -1 :‬نـام‬ ‫در اجـرای مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت بـه شـرح ذیـل ا گهـی م ‬ ‫و نام خانوادگـی مالـک‪ :‬گلـی سـپایانی ‪ -2‬میـزان مالکیـت‪ :‬سـه دانگ مشـاع از‬ ‫ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 192‬مترمربـع پلا ک ‪ 2149‬فرعـی از ‪ 7‬اصلـی‬ ‫مفـروزی ‪ 8688‬بـه نـام گلـی سـپایانی ثبـت و سـند به شـماره چاپـی ‪366685‬ب‪98‬‬ ‫و دفتر الکترونیک ‪ 139820301060008738‬صادر شـده اسـت‪ -3 .‬علت مفقودی‪:‬‬ ‫جابجایـی ‪ -4‬بـه حکایـت سـوابق ثبتـی و ثبـت دفتـر املا ک تا کنون نسـبت بـه مورد‬ ‫ثبـت معاملـه ای صـورت نگرفتـه اسـت‪ .‬لـذا بـا توجـه بـه فقـدان سـند مالکیـت ملـک‬ ‫فوق الذکر و درخواسـت المثنی‪ ،‬مراتب اعالم تا شـخص یا اشـخاصی نسبت به ملک‬ ‫مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده انـد و یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود‬ ‫می باشـد ظـرف مـدت ‪ 10‬روز از تاریـخ انتشـار ا گهـی بـه ثبـت اسـناد ورامیـن مراجعـه‬ ‫و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند انتقـال‪ ،‬تسـلیم نمایـد و‬ ‫چنانچـه ظـرف مهلـت مقـرر اعتراضـی واصـل نشـود‪ ،‬سـند مالکیـت المثنـی طبـق‬ ‫قانـون و مقـررات صـادر و تسـلیم خواهـد شـد‪.‬‬ ‫محمـود داودی‪ ،‬رئیـس واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫م الـف ‪430‬ث‬ ‫ورامین‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانم طاهره علیزاده با ارائه دو برگ استشهادیه المثنی‪ ،‬که در دفترخانه ‪27‬‬ ‫بابـل تصدیـق امضـا شـده و طـی درخواسـت شـماره ‪140121710004025790‬‬ ‫مورخـه ‪ 1401/08/29‬تقاضـای صدور سـند المثنی ششـدانگ پلا ک ‪4592‬‬ ‫فرعـی ‪ 2815‬اصلـی بخـش یـک شـرق ثبـت بابـل کـه ذیـل دفتـر الکترونیکـی‬ ‫‪ 139920310004011996‬به نام ایشان صادر و تسلیم شده و در اثر جابجایی‬ ‫مفقـود شـده را نمـوده اسـت‪ .‬در اجـرای مـاده ‪ 120‬اصالحـی ائین نامـه قانون‬ ‫ثبـت‪ ،‬مراتـب در یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا چنانچـه اشـخاصی مدعـی‬ ‫انجـام معاملـه یـا وجـود سـند مالکیـت یا سـند معامله نـزد خود هسـتند‪ ،‬به‬ ‫اداره ثبـت محـل ارائـه و رسـید دریافـت کننـد‪ .‬چنانچـه پـس از اتمـام مـدت‬ ‫مقـرر‪ ،‬اعتـراض ارائـه نشـود و یـا درصـورت اعتـراض‪ ،‬اصـل سـند مالکیـت یـا‬ ‫سـند معاملـه ارائـه نشـود‪ ،‬ایـن اداره مطابـق مقـررات‪ ،‬اقـدام بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت المثنـی بـه نـام مالک خواهـد کرد‪.‬‬ ‫شماره سریال مفقودی‪ 071049 :‬سری و‪ 98‬است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/09/09 :‬‬ ‫سـیدمهدی حسـینی کریمی‪ ،‬رئیـس‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1414582‬‬ ‫اداره ثبـت اسـناد و املا ک بابـل‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری ام وی ام مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪689 -52‬ج‪ 14‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ MVM372FG7006315‬و شـماره شاسـی ‪ IR86211006415‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬ق‪.‬ن‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر اراء شـماره های ‪ 140160327001001043‬و ‪ 140160327001001042‬هیـات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک ناحیـه یک زنجان تصرفـات مالکانه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای وهـب عبدالهـی فرزنـد ذکریـا بـه شماره شناسـنامه ‪ 216‬و‬ ‫خانـم فوزیـه رسـتمی فرزنـد کوچک به شماره شناسـنامه ‪ 548‬در ششـدانگ اعیانی‬ ‫یکباب خانه بالمناصفه به مساحت ‪ 79/18‬مترمربع پال ک ‪ 3327‬فرعی از ‪ 19‬اصلی‬ ‫مفروز و مجزی شـده از پال ک ‪ 12‬فرعی واقع در محله بیسـیم خریداری مع الواسـطه‬ ‫از مالـک رسـمی اقـای ناصـر خدیـوی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظور اطلاع عموم‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/09/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/26 :‬‬ ‫محمدرضا حسنی‪ ،‬رئیس ثبت و اسناد و امال ک ناحیه یک زنجان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160327100000305‬هیـات اول‪/‬دوم موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ناحیـه دو زنجـان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضـی اقـای رضـا محبـی فرزنـد میرعلـی بـه شماره شناسـنامه ‪4270623861‬‬ ‫صـادره از زنجـان در یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ 125‬مترمربع‬ ‫مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 142‬فرعـی از ‪ 5299‬اصلـی واقـع در بخـش یـک‬ ‫زنجـان خریـداری از مالـک رسـمی اقایـان ابوالفضـل محمـدی و رمضـان نـوروزی‬ ‫محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/23 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/09 :‬‬ ‫علیرضا حسن زاده شاه ابادی‪ ،‬رئیس ثبت و اسناد و امال ک ناحیه دو زنجان‬ ‫پال ک ‪ 84‬اصلی اراضی انابد بخش ‪ 4‬بردسکن‬ ‫ششـدانگ یکبـاب منـزل مسـکونی پلا ک ‪ 84‬اصلـی بـه مسـاحت ‪153/10‬‬ ‫مترمربـع بـه نـام اقـای محمـد عرب طاهریـان فرزنـد حبیب الـه کالسـه ‪4714‬‬ ‫لـذا مراتـب بـه علـت عـدم دسترسـی بـه مالکیـن‪ ،‬ا گهـی می شـود تـا چنانچه‬ ‫اعتـراض دارنـد‪ ،‬اعتـراض خـود را ظـرف مـدت بیسـت روز از تاریـخ انتشـار‬ ‫این ا گهی‪ ،‬به اداره ثبت اسـناد و امال ک بردسـکن تسـلیم کنند‪ .‬معترضین‬ ‫پـس از تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت‪ ،‬یک ماه مهلت دارند که دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه دادگاه تقدیـم و گواهـی طـرح دعـوی بـه ثبـت محـل ارائـه دهنـد‪.‬‬ ‫درغیراینصورت پس از اتمام مهلت یاد شـده‪ ،‬سـند مالکیت مربوطه به نام‬ ‫متصرفیـن صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫غالمرضا گنج بخش‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان بردسکن‬ ‫مفقودی‬ ‫سند کمپانی خودرو سواری تاکسی پژو ‪ 405‬به رنگ زرد مدل ‪ 1390‬با شماره پال ک ایران ‪886 -12‬ت‪73‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 12490266826‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM11CA3CK503537‬بـه مالکیـت محمـد‬ ‫عطائی بنی تـاک مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو کامیـون بـاری ‪ُ 8‬تـن بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1382‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪767 -42‬ع‪ 74‬و شـماره موتـور ‪ ADW0028N‬و شـماره شاسـی ‪ NAD082A386A103163‬بـه مالکیـت‬ ‫سـهراب عباسـی مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز موتورسـیکلت پیشـتاز ‪ CG125‬بـه رنـگ نقـره ای مـدل ‪ 1387‬بـا شـماره پلا ک ‪ 639-79497‬و‬ ‫شـماره موتور ‪ 0841562‬و شـماره تنه ‪ NEG***125A8711383‬به مالکیت جعفر مرادیان مفقود شـده‬ ‫و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ط‬ ‫ا گهیفقدانسندمالکیت‬ ‫نظر به اینکه اقای علی ا کبر عراقی به اسـتناد دو برگ استشـهادیه گواهی شـده منظم به تقاضای کتبی‪،‬‬ ‫جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه کـرده و مدعی سـت سـند مالکیـت‬ ‫ششـدانگ پلا ک شـماره ‪ 18‬باقیمانـده فرعـی جـدا شـده از ‪ 1733‬اصلـی واقـع در بخـش یـک سـبزوار کـه‬ ‫متعلـق بـه وی اسـت‪ ،‬بـه علـت نقـل مکان مفقود شـده اسـت‪ .‬با بررسـی دفتـر امال ک معلوم شـد مالکیت‬ ‫فوق الذکر ذیل شماره ثبت ‪ 5178‬دفتر ‪ 33‬صفحه ‪ 215‬و سند به شماره چاپی ‪ 342536‬به نام نامبرده‬ ‫ثبت و سـند صادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬دفتر امال ک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا به اسـتناد ماده ‪120‬‬ ‫ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می شـود هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی‬ ‫معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود باشـد‪ ،‬بایسـتی ظرف مدت ده روز از تاریخ‬ ‫انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یا سـند معامله رسـمی بـه این‬ ‫اداره تسـلیم کنـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصول اعتـراض بدون‬ ‫ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی‪ ،‬نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم ان به متقاضی‬ ‫اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخانتشار‪1401/09/09:‬‬ ‫علی اب باریکی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سبزوار‬ ‫م الف ‪401/524‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی موتورسـیکلت اپاچـی ‪ RTR180‬مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ‪ 762-84792‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 0E6HA2049047‬و شـماره تنـه ‪ NE8***180B8906883‬بـه مالکیـت مسـعود باشـتنی‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫اصـل سـند کمپانـی و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 13۸۹‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایران ‪۴۴۷ -۵۲‬ط‪ ۴۵‬و شماره موتور ‪ ۳۳۹۲۴۰۵‬و شماره شاسی ‪ S1412289427982‬به مالکیت محمد‬ ‫بنـژاد مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬س‪.‬ن‬ ‫عر ‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند‪ ،‬سـند کمپانـی و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد ‪ 131-SL‬مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪563 -32‬ن‪ 71‬و شـماره موتـور ‪ 4024189‬و شـماره شاسـی ‪ S1412290743192‬بـه مالکیـت جـواد‬ ‫شـیردمان مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره‪1546‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پیـکان ‪ 1600i‬مـدل ‪ 1383‬با شـماره پال ک ایـران ‪532 -32‬ل‪ 73‬و شـماره موتور‬ ‫‪ 11283046246‬و شماره شاسی ‪ 83428913‬به مالکیت محمد بلوچ قرائی مفقود شده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط است‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره‪1548‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند‪ ،‬سـند کمپانـی و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد ‪ 141‬ای مـدل ‪ 1383‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪332 -36‬ن‪ 87‬و شـماره موتـور ‪ 00924479‬و شـماره شاسـی ‪ S1482283109084‬بـه مالکیـت علی ا کبـر‬ ‫باسـتانی کاریزکی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره‪1547‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری سـایپا ‪ 111-SE‬مدل ‪ 1395‬با شـماره پال ک ایران ‪486 -42‬ص‪ 92‬و شـماره موتور‬ ‫‪ M135633101‬و شـماره شاسـی ‪ NAS431100G5870792‬بـه مالکیـت فاطمـه صالحی برابـادی مفقود‬ ‫شـده و از درجه اعتبار سـاقط است‪/.‬خ‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو اردی بـا شـماره پلا ک ایـران ‪۳۸۹ -۱۲‬ج‪ ۱۸‬و شـماره موتـور ‪ ۱۱۷۸۴۰۶۰۳۲۰‬و‬ ‫شـماره شاسـی ‪ ۱۳۴۶۲۷۲۸‬به مالکیت حمزه زنگوئی مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫یک برگ سفته به شماره سریال ‪ ۴۱۸۹۰۰‬به ارزش یک میلیارد ریال متعلق به اقای مسلم پیری با شماره‬ ‫ملی ‪ ۰۸۲۹۷۴۲۳۷۹‬مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫ا گهیفقداناسنادفروش‬ ‫اینجانب رقیه رهی مالک خودرو سـواری پژو پارس با شـماره پال ک ایران ‪۹۴۸ -۲۶‬ص‪ ۶۷‬و شـماره موتور‬ ‫‪ S164B0208685‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN11FE6JH955134‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش‪ ،‬تقاضای‬ ‫رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لذا چنانچه هر کس ادعایـی در مورد خـودرو مذکـور دارد‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت ده روز بـا دردسـت داشـتن مـدارک بـه دفتر حقوقی سـازمان فروش شـرکت ایران خـودرو واقع‬ ‫در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه کند‪ .‬بدیهی سـت پس از انقضای مهلت مزبور‪ ،‬طبق ضوابط‬ ‫مقرر اقـدام خواهد شـد‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫ا گهیموضوعماده‪ ۳‬قانونتعیینتکلیفوضعیتاراضیو ساختمان هایفاقدسندرسمی‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‬ ‫‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 140160306011004349‬مـورخ ‪ 1401/07/26‬هیـات موضـوع مـاده یـک‬ ‫قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی سبزوار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اسماعیل کوشکی فرزند‬ ‫موسـی الرضا به شناسـنامه ‪ 2675‬صادره از سـبزوار نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت‬ ‫‪ 92.07‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 15749‬فرعـی از ‪ 6‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬سـبزوار مع الواسـطه از محل‬ ‫مالکیـت رسـمی سیدحسـین کوشـکی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مفـاد مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪13‬‬ ‫ایین نامه مربوطه‪ ،‬این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه منتشر می شود‪ .‬درصورتی‬ ‫که اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند‪ ،‬در شهرها باید از تاریخ انتشار اولین ا گهی‬ ‫در روزنامـه و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق رای در محـل تـا دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خود را بـه اداره ثبت محل وقوع‬ ‫ملک تسـلیم و رسـید اخذ کنند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬مبادرت به تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه عمومی محل کرده و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد‪.‬‬ ‫دراینصـورت اقدامـات ثبـت‪ ،‬موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلت‬ ‫قانونی واصل نشـود یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت‬ ‫محـل مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می کنـد‪ .‬صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه‬ ‫ً‬ ‫نیست‪ .‬برابر ماده ‪ 13‬ایین نامه مذکور در مورد ان قسمت از امال کی که قبال نسبت به انها اظهارنامه ثبتی‬ ‫پذیرفتـه نشـده‪ ،‬واحـد ثبتـی طبـق رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه ثبتی حاوی تحدیـد حدود ملک‪،‬‬ ‫مراتـب را در اولیـن ا گهـی نوبتـی و تحدیـد حـدود به صـورت همزمـان بـه اطلاع عمـوم می رسـاند و نسـبت‬ ‫بـه املا ک در جریـان ثبـت و فاقـد سـابقه تحدیـد حـدود‪ ،‬واحـد ثبتـی ا گهـی تحدیـد حـدود را بـه صـورت‬ ‫اختصاصی منتشر می کند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/24 :‬‬ ‫علی اب باریکی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک سبزوار‬ ‫م الف ‪401/506‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬کارت و کارت سـوخت خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1401‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪474 -34‬ن‪ 87‬و شـماره موتـور ‪ 125K0039478‬و شـماره شاسـی ‪ NA459906‬بـه مالکیـت فرشـاد‬ ‫برخجسـته بـا کـد ملـی ‪ 1861289774‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا هاچ بـک بـه رنگ سـفید روغنی مـدل ‪ 1397‬با شـماره پلا ک ایران‬ ‫‪665 -34‬ن‪ 46‬و شـماره موتـور ‪ M13/6183837‬و شـماره شاسـی ‪ NAS431100J1036916‬بـه مالکیـت‬ ‫نجیمـه روشـن بین بـا کـد ملـی ‪ 1860515444‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسـنامه سـبز و بـرگ کمپانـی موتورسـیکلت یاماهـا ‪ 125‬مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک ‪ 578-94887‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 5UU001869‬و شـماره تنـه ‪ 125G8601869‬بـه مالکیـت فریبـرز پا ک روان پشـتیری مفقـود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫ا گهی ماده‪ 10‬ایین نامه قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن‬ ‫اقای قدرت همتی فرزند علی نظر به شـماره ملی ‪ 4949752189‬تقاضای سـند مالکیت ششـدانگ یک‬ ‫قطعـه زمیـن محصـور واقـع در بخـش ‪ 5‬کرمانشـاه حـوزه ثبتـی کرنـد بـه مسـاحت ‪ 77/28‬مترمربـع تحـت‬ ‫پلا ک ‪ 541‬فرعـی از یـک اصلـی برابـر نامـه ‪ 1400/12/25 -336964‬بنیـاد علـوی عرصـه خریـداری شـده را‬ ‫در اجرای الحاق مواد به قانون سـاماندهی را نموده اسـت‪ .‬لذا چنانچه اشـخاصی نسـبت به اصل ملک‪،‬‬ ‫اعتراض دارند‪ ،‬از تاریخ انتشار ا گهی ظرف بیست (‪ )20‬روز‪ ،‬اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت‬ ‫اسـناد و امال ک داالهو تسـلیم کنند‪ .‬درغیراینصورت برابر مقررات اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخانتشار‪1401/09/09:‬‬ ‫عادل خسروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان داالهو‬ ‫م الف ‪108‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سند مالکیت (شناسنامه سبز) خودرو سواری تیبا صندوق دار به رنگ نوک مدادی مدل ‪ 1391‬با شماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪455 -29‬د‪ 27‬و شـماره موتـور ‪ 8048625‬و شـماره شاسـی ‪ S5810091707226‬بـه مالکیـت‬ ‫امید امیدی مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫سند کمپانی خودرو کامیون یخچالدار ایسوزو ‪ NPR75K‬به رنگ سبز روغنی مدل ‪ 1394‬با شماره پال ک‬ ‫ایران ‪551 -29‬ع‪ 22‬و شـماره موتور ‪ 4HK1369837‬و شـماره شاسـی ‪ NAGNPR75PFT004189‬مفقود‬ ‫شـده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهیفقدانمدرکتحصیلی(نوبتسوم)‬ ‫گواهی موقت پایان تحصیالت اینجانب سـیدامین موسـوی فرزند سـیدعلی به شماره شناسـنامه ‪11037‬‬ ‫صـادره از ممسـنی در مقطـع کارشناسـی رشـته حقـوق بـه شـماره ‪ 1054224951-401/215/403‬مـورخ‬ ‫‪ 1401/02/28‬صادره از واحد دانشگاهی ازاد اسالمی بهبهان مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪ .‬از‬ ‫یابنده تقاضا می شـود اصل مدرک را به دانشـگاه ازاد اسلامی بهبهان ارسـال فرماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/08/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/09 :‬‬ ‫تاریخانتشار نوبتسوم‪1401/09/09:‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودیمدرکتحصیلی(نوبتسوم)‬ ‫دانشـنامه پایـان تحصیلات اینجانـب نویـد نویدی اقـدم فرزنـد محمـد داری شـماره ملـی ‪2580148930‬‬ ‫صـادره از رشـت در مقطـع کارشناسـی رشـته مهندسـی عمـران‪ -‬عمـران صـادره از واحـد دانشـگاهی ازاد‬ ‫اسلامی بنـدر انزلـی بـا شـماره ‪ 139424600477‬مـورخ ‪ 1395/07/05‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪ .‬از‬ ‫یشـود ان را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد بنـدر انزلـی ارسـال فرمایـد‪.‬‬ ‫یابنـده تقاضـا م ‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/08/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/16 :‬‬ ‫تاریخانتشار نوبتسوم‪1401/09/09:‬‬ ‫مفقودی (نوبت دوم)‬ ‫کارت مجـوز حمـل سلاح شـکاری سـاچمه زنی‬ ‫تک لـول تـه ُپـر کالیبـر ‪ 12‬بـه شـماره سلاح‬ ‫‪ 012006042‬بـه نـام احمـد گلـوی صـادره از زابـل‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ز‬ صفحه 4 ‫چهارشنبه ‪ 9‬اذر ‪ 1401‬شماره‪2655‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160327100000304‬هیـات اول‪/‬دوم موضـوع قانـون تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ناحیـه دو زنجـان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضـی اقـای یعقـوب عبـدی فرزنـد ناصـر بـه شماره شناسـنامه ‪ 1894‬صـادره‬ ‫از زنجـان در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪84/8‬‬ ‫مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 927‬فرعـی از ‪ 5299‬اصلـی واقـع در بخش یک زنجان‬ ‫خریـداری از مالـک رسـمی اقـای علـی قجالـو محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی‬ ‫کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو ماه‪ ،‬اعتـراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/23 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/09 :‬‬ ‫علیرضا حسن زاده شاه ابادی‪ ،‬رئیس ثبت و اسناد و امال ک ناحیه دو زنجان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160327001001171‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ناحیـه یـک زنجـان تصرفـات مالکانـه بالمعارض‬ ‫متقاضـی اقـای علـی رحیمـی فرزنـد محمدرضا بـه شماره شناسـنامه ‪ 9397‬در‬ ‫یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 435/42‬مترمربـع پلا ک ‪ 1327‬فرعـی از ‪ 47‬اصلـی‬ ‫واقـع در بخـش ‪ 7‬زنجـان روسـتای جارچـی خریـداری از مالـک رسـمی اقـای‬ ‫بنیادعلـی رحیمـی فرزنـد محمدربـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه‬ ‫ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/23 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/09 :‬‬ ‫محمدرضا حسنی‪ ،‬رئیس ثبت و اسناد و امال ک ناحیه یک زنجان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر اراء شماره ‪ 140160326006001149‬و ‪ 140160326006001142‬مورخه ‪1401/08/14‬‬ ‫هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫ینـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 1‬و کـد ملـی ‪3934011195‬‬ ‫متقاضـی خدارحـم روزب ‬ ‫صـادره از مالیـر فرزنـد فر ج الـه در سـه دانگ مشـاع و متقاضـی صدیقـه احمدونـد‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 4‬و کـد ملـی ‪ 3934019706‬صـادره از مالیـر فرزنـد امامـی در‬ ‫سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب خانه مسـکونی به مسـاحت ‪ 199/04‬مترمربع‬ ‫و مقـدار ‪ 8/70‬مترمربـع ان از ملـک فـوق در معبـر قـرار دارد قسـمتی از اراضـی پلا ک‬ ‫‪ 1‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 4‬مالیـر خریـداری از مالـک رسـمی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه‬ ‫منظور اطالع عموم‪ ،‬مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که‬ ‫اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـته باشـند می توانند‬ ‫از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود‬ ‫را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/24 :‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1409499‬‬ ‫حسـن ابراهیم قاجاریان‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسـناد و امال ک‬ ‫م الف ‪368‬‬ ‫شهرستان مالیر‬ ‫ا گهی ‪5‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 1401860327006000592‬مورخه ‪ 1401/07/18‬هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان طـارم تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی‬ ‫خانـم فاطمـه نظـری فرزنـد رکاب بـه شماره شناسـنامه ‪ 2721‬صـادره از طـارم‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 5399277743‬نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 188/74‬مترمربـع مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 146‬اصلـی واقـع در‬ ‫شـهر اببـر انتقـال مع الواسـطه ملـک از مالـک رسـمی هاشـم رضایـی محرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی‬ ‫م ‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪.‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫بدیه ‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/09 :‬‬ ‫سیدرضا شفیعی‪ ،‬رئیس ثبت و اسناد و امال ک طارم‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫رئیس جمعیت هالل احمر خبر داد؛‬ ‫احیای اردوگاه های نیمه تعطیل هال ل احمر‬ ‫ِ‬ ‫برای ارائه خدمات‬ ‫رئیـس جمعیت هالل احمر با اشـاره به وجود تعـدادی اردوگاه نیمه تعطیل و‬ ‫تعطیل در برخی استان های کشور‪ ،‬گفت‪ :‬این اردوگاه ها برای ارائه خدمات‬ ‫مطلوب به امدادگران احیا می شود‪ .‬پیرحسین کولیوند در دیدار با اعضای‬ ‫جمعیـت هالل احمـر در گلسـتان اظهـار کـرد‪ :‬برخـی از اردوگا ههـا در سـالیان‬ ‫ً‬ ‫گذشـته رها شـده بود و عمال دراین مرا کز خدمتی برای داوطلبان و خانواده‬ ‫یشـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬درتلاش هسـتیم تـا‬ ‫بـزرگ جمعیـت هالل احمـر ارائـه نم ‬ ‫همـه اردوگا ههـای متعلـق به جمعیت هالل احمر را احیـا و به چرخه اموزش‬ ‫و اردو برگردانیـم‪ .‬حضـور داوطلبـان‪ ،‬امدادگـران و سـایر اعضـای جمعیـت‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫هالل احمر دراین مرا کز منجر به توانمندسـازی و چابکی جمعیت م ‬ ‫شهـای دیگـر ماننـد واحدهـای‬ ‫وی گفـت‪ :‬سـرمایه های هالل احمـر در بخ ‬ ‫تهـای حداقلـی فعـال باشـند؛‬ ‫تولیـدی و خدماتـی نبایـد تعطیـل و بـا ظرفی ‬ ‫تلاش می کنیـم همـه واحدهـا بـا حدا کثـر ظرفیـت تولیـد داشـته باشـند‪.‬‬ ‫رئیـس جمعیـت هالل احمـر افـزود‪ :‬در برنام ههـای ترسـیمی به دنبال انیـم‬ ‫کـه عالو هبـر نقش افرینـی در دوره بحـران‪ ،‬در بخـش امـوزش و پیشـگیری نیـز‬ ‫فعالیتی مشـهودتر داشـته باشیم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫کوهرنگ‬ ‫چهارشنبه ‪ 9‬اذر ‪ 1401‬شماره‪2655‬‬ ‫حسین عسکرزاده‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫در مسیر تکمیل ‪ ۳۳‬طرح عمرانی شهرستان ری‬ ‫برق دارشدن دو روستا در شهرستان کوهرنگ‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق چهارمحال وبختیـاری از برق دارشـدن‬ ‫دو روسـتای محمداباد‪ ،‬زمنک و محله جدید روسـتای شـاه عبدالعظیم در‬ ‫شهرسـتان کوهرنـگ خبـر داد‪ .‬مجیـد فرهزاد گفـت‪ :‬دو روسـتای محمداباد‪،‬‬ ‫زمنک و محله جدید روستای شاه عبدالعظیم از توابع شهرستان کوهرنگ‬ ‫ازطریـق اتصـال بـه شـبکه سراسـری بـا صـرف ‪ ۳۱‬میلیاردریـال اعتبـار بـرق دار‬ ‫شـد‪ .‬این روسـتاها با احداث ‪ ۵۵۰۰‬متر شـبکه فشارمتوسـط‪ ۱۸۰۰ ،‬متر شـبکه‬ ‫فشـارضعیف‪ ،‬نصـب سه دسـتگاه ترانسـفورماتور توزیـع و نصـب ‪ ۲۰‬دسـتگاه‬ ‫چـراغ روشـنایی معابـر‪ ،‬بـرق دار شـده اسـت‪ .‬وی بااشـاره به اینکه کوهسـتانی‬ ‫و صعب العبوربـودن‪ ،‬نبـود جـاده دسترسـی و فصلی بودن سـکونت در برخی‬ ‫مناطق از مشکالت برق رسانی در روستاهاست‪ ،‬گفت‪ :‬برق رسانی روستایی‬ ‫ایجـاد رونـق اقتصـادی‪ ،‬توسـعه اجتماعـی‪ ،‬فرهنگـی و کاهـش مهاجـرت‬ ‫روسـتاییان را به همـراه دارد‪ .‬تا کنـون ‪ ۷۵۲‬روسـتای چهارمحال وبختیـاری‬ ‫ً‬ ‫بـرق دار شـده اند و کال ‪ ۹۹.۷‬درصـد خانوارهـای روسـتایی از نعمـت بـرق‬ ‫برخوردار هسـتند‪.‬‬ ‫دیدار مدیر منطقه چهارمحال وبختیاری‬ ‫با فرماندار بروجن‬ ‫رونمایی از یادمان شهدای دانش اموز گلستان‬ ‫طـی مراسـمی بـا حضـور جمعـی از مسـئوالن‬ ‫گلسـتان‪ ،‬یادمان شـهدای دانش اموز اسـتان‬ ‫بـا اعتبـار بال غبـر ‪ ۹۰‬میلیون تومـان در محـل‬ ‫اداره کل اموزش وپـرورش گلسـتان رونمایـی‬ ‫شـد‪ .‬یادمـان شـهدای اموزش وپـرورش‬ ‫گلسـتان مزیـن به تصویـر ‪ ۱۱۰‬شـهید فرهنگـی‬ ‫و دانش امـوز اسـتان اسـت‪ .‬مدیـرکل‬ ‫اموزش وپـرورش گلسـتان اظهـار کـرد‪ :‬امـروز تهدیـد جـدی انقلاب اسلامی‬ ‫یسـت و دشـمن تلاش می کنـد نسـل جـوان را از اعتقـادات‬ ‫اسـیب فرهنگ ‬ ‫و مبانـی فرهنـگ اسلامی دور کنـد؛ ازایـن رو ترویـج فرهنـگ ایثـار و شـهادت‬ ‫نهـا را برابـر تهدیدهـای دشـمنان بیمـه خواهـد کـرد‪ .‬سـید رضـا‬ ‫در جامعـه ا ‬ ‫نظـری افـزود‪ :‬سـربلندی و سـرفرازی ایـران اسلامی از خـون جوانـان شـهید‬ ‫نظی ِـر فهمیـده نشـاءت یافتـه و نـگاه نوجوانـان و دانش امـوزان بـه ایثـار و‬ ‫تسـال دفاع مقدس باید یک‬ ‫شـهادت طلبی فهمیده و فهمیده ها در هش ‬ ‫نگاه ژرف و عمیق باشد‪ .‬وی گفت‪ :‬مسئولیت مردم و مدیران برای رساندن‬ ‫ایـران اسلامی بـه پیشـرفت بیشـتر باتوج هبـه جان فشـانی شـهدا سـنگین تر‬ ‫اسـت کـه بایـد تلاش کنیـم بـا گام برداشـتن در مسـیر شـهدا‪ ،‬بـه ایـن اهـداف‬ ‫دسـت پیـدا کنیـم‪ .‬نظـری ادامـه داد‪ :‬بایـد روحیـه انقالبی و جهـادی که جزو‬ ‫نیازهـای مهـم کشـور اسـت بیش ازقبـل در بیـن اقشـار جامعـه به خصـوص‬ ‫دانش امـوزان گسـترش یابـد‪.‬‬ ‫مدیرکل شیالت گلستان اعالم کرد؛‬ ‫افزایش دوبرابری تولید میگو در استان‬ ‫مدیرکل شـیالت گلسـتان بااشـاره به افزایش دوبرابری تولید میگو در اسـتان‬ ‫گفت‪ :‬ایین شکرگزاری و جشن برداشت میگوی پرورشی با حضور مسئوالن‬ ‫ملی و استانی در استان گلستان برگزار می شود‪ .‬اسماعیل جباری در جمع‬ ‫مدیـران صنعـت شـیالت اسـتان‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬از برنام ههـای جانبـی ایـن‬ ‫اییـن‪ ،‬برگـزاری جشـنواره طبـخ ابزیـان‪ ،‬اجـرای برنام ههـای فرهنگی وهنـری‬ ‫و تقدیـر از تولیدکننـدگان و متصدیـان صنعـت میگـو اسـتان اسـت‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به میـزان تولیـد میگـو در اسـتان‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬امسـال بیـش از‬ ‫‪3‬تـن میگـو در اسـتان تولیـد شـده کـه نسـبت بـه پارسـال رشـد دوبرابـری‬ ‫‪ 000‬‬ ‫داشـته اسـت‪ .‬درحال حاضر گلسـتان در رتبه سـوم تولید میگو در کشـور قرار‬ ‫دارد و تا کنـون بـرای ‪ ۲۷۰۰‬نفـر مسـتقیم و غیرمسـتقیم در صنعـت پـرورش‬ ‫میگـو اسـتان اشـتغال زایی شـده اسـت‪ .‬مدیـرکل شـیالت اسـتان افـزود‪ :‬بین‬ ‫یشـود کـه نقـش‬ ‫‪ 80‬تـا ‪ 85‬درصـد از تولیـد مجتمـع میگـو گمیشـان صـادر م ‬ ‫بسزایی در ارزاوری و رونق اقتصادی کشور و استان دارد‪ .‬جباری گفت‪ :‬ایین‬ ‫شـکرگزاری و جشـن برداشـت میگـوی پرورشـی گمیشـان‪ 10 ،‬اذرمـاه بـا حضور‬ ‫شـماری از مسـئوالن ملـی و اسـتانی و همچنیـن پرورش دهنـدگان و فعـاالن‬ ‫یشـود‪ .‬وی تصریـح‬ ‫صنعـت میگـو اسـتان‪ ،‬در شهرسـتان گمیشـان برگـزار م ‬ ‫کـرد‪ :‬عملیـات فـراوری و عمـل اوری میگـو تولیدشـده در مجتمـع پـرورش‬ ‫میگـوی گمیشـان نیـز در هفـت مرکـز عمـل اوری در داخـل اسـتان انجـام‬ ‫یشـود و هم هسـاله حـدود ‪ 80‬تـا ‪ 85‬درصـد این محصـول بـه خار ج ازکشـور‬ ‫م ‬ ‫یشـود‪ .‬مدیـرکل شـیالت اسـتان گلسـتان گفـت‪ :‬عملیـات برداشـت‬ ‫صـادر م ‬ ‫میگـو از مـزار ع اسـتان کـه از دهـه اول شـهریورماه اغـاز شـده تـا نیمـه مهرمـاه‬ ‫ادامـه دارد‪ .‬درراسـتای حفـظ گون ههـای ارزشـمند ماهیـان خاویـاری دریـای‬ ‫تهـای موجـود چـه در سـطح ملـی و چـه اسـتان‪،‬‬ ‫خـزر‪ ،‬بایـد از همـه ظرفی ‬ ‫بـرای جلوگیـری از صیـد غیرمجـاز و قاچاق ماهیان خاویاری اسـتفاده شـود‪.‬‬ ‫مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اعالم کرد؛‬ ‫پیش بینی خرید تضمینی بیش از یک میلیون تن گندم‬ ‫مدیـرکل غلـه و خدمـات بازرگانـی گلسـتان از افزایـش ‪ ۶۰‬درصـدی خریـد‬ ‫تضمینـی گنـدم در سـال گذشـته خبـر داد و گفـت‪ :‬پیش بینـی شـده میـزان‬ ‫خریـد تضمینـی گنـدم در سـال زراعـی جـاری در اسـتان بـه یک میلیـون و‬ ‫‪ ۱۶۰‬هزارتـن برسـد‪ .‬محمدباقـر منوچهـری اظهـار کـرد‪ :‬کشـت قـراردادی پنبـه‬ ‫طـی پارسـال در اسـتان گلسـتان ب هصـورت پایلـوت اجـرا شـده و کشـاورزانی‬ ‫کـه قـرارداد منعقـد کـرده بودنـد محصـول تولیـدی خـود را براسـاس قیمـت‬ ‫تضمینـی بـه دولـت تحویـل دادنـد‪ .‬وی بابیان اینکـه دولـت بـا کشـت‬ ‫قـراردادی به دنبـال ایجـاد پایـداری تولیـد در کشـور اسـت تـا در تامیـن نـان و‬ ‫گندم به عنوان قوت الیموت مردم مشکلی ایجاد نشود‪ ،‬افزود‪ :‬میزان گندم‬ ‫یشـده در پارسـال ‪ ۷۵۰‬هزارتـن بـوده کـه نسـبت بـه سـال قبـل ان بـا‬ ‫خریدار ‬ ‫‪ ۶۰‬درصد افزایش همراه بوده است‪ .‬وی بااشاره به اینکه خوشبختانه افزایش‬ ‫قیمتـی کـه در سـال ‪ ۱۴۰۱‬در محصـول گنـدم ِاعمال شـد زمینه رضایت خاطر‬ ‫کشـاورزان را فراهـم کـرد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬نـرخ گنـدم در سـال قبـل افزایـش‬ ‫قابل توجهـی داشـته و گنـدم ‪ ۵۰۰۰‬تومانـی بـا ‪ ۱۳۰‬درصـد افزایـش ‪ ۱۱۵۰۰‬تومـان‬ ‫فـروش رفتـه اسـت‪ .‬وی ابـراز داشـت‪ :‬شـرکت بازرگانـی دولتـی ایـران به عنـوان‬ ‫یسـت‬ ‫شـرکت زیرمجموعـه وزارت جهـاد کشـاورزی مجـری کشـت قرارداد ‬ ‫و بـا همـکاری و هماهنگـی سـازمان جهـاد در اسـتان ها‪ ،‬شـرکت خدمـات‬ ‫حمایتی‪ ،‬بانک کشـاورزی و صندوق بیمه محصوالت کشـاورزی این طرح را‬ ‫اجرایی می کند‪ .‬وی متذکر شد‪ :‬کشاورزان می توانند بامراجعه به اپلیکیشن‬ ‫تنـام را تکمیـل کـرده و سـپس بـرای تامیـن کـود‬ ‫کشـت قـراردادی مراحـل ثب ‬ ‫موردنیـاز و اخـذ تسـهیالت اعطایـی اقـدام کننـد‪ .‬مدیـرکل غلـه و خدمـات‬ ‫بازرگانی استان گلستان‪ ،‬پایداری تولید در محصول استراتژیک گندم را یکی‬ ‫از مهم تریـن دسـتاوردهای کشـت قـراردادی برشـمرد و یـاداور شـد‪ :‬دولـت‬ ‫بـا کشـت قـراردادی میـزان تولیـد را پیش بینـی و رصـد کـرده و درصـورت الزم‬ ‫برنامه ریزی الزم برای واردات را در دستورکار قرار می دهد تا درصورت کمبود‬ ‫کشـور بـا چالش مواجه نشـود‪ .‬منوچهـری بابیان اینکه مطالبات گنـدم کاران‬ ‫گلسـتانی در نیمـه شـهریورماه امسـال به طورکامـل تسـویه شـده‪ ،‬تا کیـد کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضـر هیـچ طلـب و بدهـی در سـامانه وجود نـدارد‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫تنهـا یک درصـد مطالبـات کشـاورزان گلسـتانی تاخیـر داشـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫درواقع تا اول شـهریورماه ‪ ۹۹‬درصد مطالبات گندم کاران گلسـتانی پرداخت‬ ‫شـده بـود امـا یک درصـد از مطالبـات کشـاورزان مناطـق کوهسـتانی باقـی‬ ‫مانده بود که تا نیمه شـهریورماه پرداخت شـده اسـت‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بررسـی های میدانی و سـطح زیر کشـت امسـال نشـان می دهد میزان خرید‬ ‫تضمینـی گنـدم در سـال زراعـی جـاری از کشـاورزان گلسـتانی به یک میلیون‬ ‫و ‪ ۱۶۰‬هزارتـن برسـد البتـه باتوجه به انکـه عمـده کشـت اسـتان گلسـتان دیـم‬ ‫شهـا هـم مرتبـط اسـت‪.‬‬ ‫اسـت میـزان تولیـد بـه نـزوالت اسـمانی و میـزان بار ‬ ‫تغییر تعرفه تلفن ثابت در استان‬ ‫مدیرعامـل شـرکت مخابـرات گلسـتان از‬ ‫تغییـر تعرفـه تلفـن ثابـت در گلسـتان خبـر‬ ‫داد‪ .‬غالمعلـی شـهمرادی گفـت‪ :‬تعرفـه‬ ‫تلفن ثابت افزایش نیافته‪ ،‬فقط یک مبلغ‬ ‫حداقـل هزینـه به عنـوان خدمـات صوتـی‬ ‫تلفـن ثابـت طبـق دسـتورالعمل ابالغـی‬ ‫سـتاد تنظیـم بـازار بـرای مشـترکان منظـور‬ ‫یشـود‪ .‬حداقـل هزینـه ماهانـه در گـرگان ‪ ۱۵۰۰۰‬تومـان اسـت کـه مشـتری‬ ‫م ‬ ‫بـا پرداخـت این مبلـغ می توانـد از ‪ ۳۳۳۳‬دقیقـه مکالمـه شـهری رایـگان یـا‬ ‫‪ ۴۴۴‬دقیقه مکالمه بین اسـتانی یا ‪ ۲۳۸‬دقیقه مکالمه تلفن همراه بهره مند‬ ‫شـود‪ .‬شـهمرادی گفت‪ :‬در سـایر شـهرها نیز با پرداخت حداقل ‪ ۱۰۰۰۰‬تومان‬ ‫ب هصـورت ماهانـه‪ ،‬مشـتری می توانـد از ‪ ۲۶۶۶‬دقیقـه مکالمـه رایگان شـهری‬ ‫یا ‪ ۳۵۵‬دقیقه مکالمه بین استانی یا ‪ ۱۹۰‬دقیقه مکالمه تلفن همراه بهره مند‬ ‫شـود‪ .‬وی بابیان اینکـه درامـد و هزین ههـای تلفـن ثابت در اسـتان همخوانی‬ ‫نـدارد‪ ،‬گفـت‪ :‬مـا ‪ ۱۲‬سال گذشـته هیـچ افزایـش تعرفـه ای در حـوزه تلفن ثابت‬ ‫یکـه بـرای نگهـداری خـط تلفن ثابت چه مشـتری اسـتفاده‬ ‫نداشـتیم درحال ‬ ‫کنـد یـا نکنـد حـدود ‪ ۳۰۰۰۰‬تومـان هزینـه می کنیـم‪.‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫حـدود ‪ ۳۰۰‬میلیاردتومـان اعتبـار از محـل‬ ‫مالیـات بـر ارزش افـزوده در شهرسـتان ری‪،‬‬ ‫بـرای تکمیـل‪ ،‬اجـرا و بهره بـرداری از ‪۳۳‬‬ ‫طـرح عمرانـی اولویـت دار اختصـاص یافـت‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا؛ هر سال متناسب با جمعیت‬ ‫هـر اسـتان و شهرسـتان‪ ،‬اعتباراتـی در قالـب‬ ‫مالیـات بـر ارزش افـزوده بـه شهرسـتان ها‪،‬‬ ‫شهـا و روسـتاهای مختلـف تخصیـص‬ ‫بخ ‬ ‫می یابـد تـا بـه اتکا ءبـر ان اقدامـات عمرانـی‬ ‫بـرای خدمت رسـانی بـه مـردم در ان منطقه‬ ‫انجـام شـود‪ .‬مدیریـت هزین هکـرد مبالـغ‬ ‫تخصیـص یافتـه از محـل ارزش افـزوده در‬ ‫روسـتاها بر عهـده دهیـاران و در صـورت‬ ‫نبـود دهیـار‪ ،‬بـا مسـئولیت بخشـداران‬ ‫اسـت‪ .‬در نشسـت خبـری ششـم شـهریور‬ ‫سـال جـاری؛ فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری‪،‬‬ ‫خبـر از زبـان حمیـد زمانـی؛ فرمانـدار ایـن‬ ‫یبـر تعیین تکلیـف نزدیـک‬ ‫شهرسـتان مبن ‬ ‫بـه ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومـان اعتبـار مالیـات بـر‬ ‫ارزش افـزوده روسـتاهای فاقـد دهیـاری‬ ‫بـا مجـوز اسـتانداری و دسـتگاه قضایـی‬ ‫منتشـر شـد‪ .‬زمانی مبلغ در اختیار را بسـیار‬ ‫حهـای مورد نیـاز روسـتاهای‬ ‫فراتـر از طر ‬ ‫فاقـد دهیـاری دانسـت و در همـان‬ ‫یهـای‬ ‫نشسـت خبـری گفـت‪ :‬بـا برنامه ریز ‬ ‫انجا مشـده‪ ،‬لیسـتی از طر ح های نیمه تمام‬ ‫ایـن شهرسـتان شناسـایی شـده تـا ایـن‬ ‫اعتبـارات بـا اولویت به چنین طر ح هایی که‬ ‫اجرای ان ها می تواند برای شهرسـتان برات‬ ‫بسـیاری به همـراه داشـته باشـد‪ ،‬تخصیـص‬ ‫یابـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬این میـزان اعتبـارات بـرای‬ ‫یسـت کـه طـی‬ ‫روسـتاهای فاقـد دهیار ‬ ‫سـال های متوالـی جمـع شـده و ا کنـون بـه‬ ‫رقمـی نزدیـک بـه ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومـان تبدیـل‬ ‫شـده اسـت‪ .‬زمانـی یاداورشـد‪ :‬بزرگ تریـن‬ ‫طـرح بیـن ‪ ۳۳‬پـروژه عمرانـی را تکمیـل‬ ‫کمربنـدی جنوبـی قلعـه نـو برشـمرد و تا کید‬ ‫کـرد‪ :‬چهار شهرسـتان درگیـر ترافیک عبوری‬ ‫‪۱۰‬سـال از‬ ‫از ایـن محـور هسـتند و بیـش از ‬ ‫یشـود؛‬ ‫اغـاز عملیـات اجرایـی ان سـپری م ‬ ‫اما به علت نبود اعتبار‪ ،‬متوقف شـده اسـت‪.‬‬ ‫میانگین طر ح های عمرانی شـهرری امسال‬ ‫‪ ۴۰‬درصد افزایش یافت‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی فرمانـدار‬ ‫ویـژه شهرسـتان ری گفـت‪ :‬میانگیـن‬ ‫حهـای عمرانی بـر زمین مانده‬ ‫پیشـرفت طر ‬ ‫شهرسـتان ری طـی هشت ماه گذشـته از‬ ‫سـال جـاری بـه ‪ ۳۴‬درصـد می رسـد‪ .‬محمـد‬ ‫بشـارت افـزود‪ ۲۲ :‬طـرح عمرانـی در سـطح‬ ‫شهرسـتان ری وجـود دارد کـه عملیـات‬ ‫اجرایـی ان هـا از سـال های ‪۱۳۹۹ ،۱۳۹۸‬‬ ‫نسـال ها فقـط‬ ‫و ‪ ۱۴۰۰‬اغـاز شـده و در ای ‬ ‫هفـت طـرح به بهر هبـرداری رسـیده و ‪۱۵‬‬ ‫پروژه بقیمانـده درحال اجرا سـت‪ .‬وی یاداور‬ ‫حهـا از محـل‬ ‫شـد‪ :‬اعتبـار اجـرای ایـن طر ‬ ‫اعتبارات بلوک هشـده مالیات بـر ارزش افزوده‬ ‫روسـتاهای فاقـد دهیـاری و مناطـق‬ ‫عشـایری شهرسـتان تامیـن شـده اسـت‪.‬‬ ‫بشـارت اظهـار داشـت‪ :‬تـا پایـان سـال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫در مجمـوع هفـت طـرج بـا اعتبـاری بال غبـر‬ ‫‪ ۲.۷‬میلیارد تومـان اجـرا و به بهر هبـرداری‬ ‫رسـیده اسـت و ‪ ۱۵‬طـرح بـا اعتبـاری بال غبـر‬ ‫درحال اجر اسـت؛‬ ‫‪ ۹۴‬میلیارد تومـان‬ ‫همچنیـن ‪ ۹‬پـروژه جدیـد به مبلـغ‬ ‫بال غبـر ‪ ۱۹۸‬میلیارد تومـان از مـرداد سـال‬ ‫جـاری بـرای اجـرای عملیـات عمرانـی بـه‬ ‫دسـتگاه های تخصصـی ابلاغ شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬از محـل اعتبـارات یـاد‬ ‫شـده تا کنـون بالـغ بـر ‪ ۲۹۵‬میلیاردتومـان در‬ ‫مجمـوع بـرای اجـرای ‪ ۳۱‬طـرح تخصیـص‬ ‫داده شـده اسـت‪.‬‬ ‫ان بـه ‪ ۵۹‬درصـد می رسـید و ا کنـون دارای‬ ‫‪ ۹۴‬درصـد پیشـرفت فیزیکـی اسـت‪ .‬بشـارت‬ ‫گفت‪ :‬دیوار کشـی ستاد فرماندهی انتظامی‬ ‫امسـال اغاز شـد که ا کنون عملیات عمرانی‬ ‫ان بـه پایـان رسـیده اسـت‪ .‬یکـی دیگـر‬ ‫حهـای عمرانـی در دسـت اجـرای‬ ‫از طر ‬ ‫شهرسـتان‪ ،‬تخریـب و نوسـازی مدرسـه‬ ‫یسـت که در ابتدای سـال جاری‬ ‫شـهید ثان ‬ ‫هیـچ پیشـرفتی نداشـت؛ اما بـا عقد قـرارداد‬ ‫از تیر مـاه امسـال‪ ،‬ا کنـون شـاهد ‪ ۱۷‬درصـد‬ ‫پیشـرفت است‪ .‬بشارت اضافه کرد‪ :‬احداث‬ ‫کالنتـری عالئیـن کـه عملیـات عمرانـی ان از‬ ‫حهـای‬ ‫اذر سـال ‪ ۹۹‬اغـاز شـد از دیگـر طر ‬ ‫عمرانـی در دست اجر اسـت کـه در ابتـدای‬ ‫سـال جـاری ‪ ۴۳‬درصـد پیشـرفت داشـت‬ ‫و ا کنـون شـاهد پیشـروی ‪ ۶۳‬درصـدی‬ ‫عملیـات عمرانـی ان هسـتیم‪ .‬معـاون‬ ‫هماهنگـی امـور عمرانـی فرمانـدار ویـژه‬ ‫شهرسـتان ری خاطرنشـان کـرد‪ :‬احـداث‬ ‫نمـاه‬ ‫سـالن انتظـار پزشـکی قانونـی از بهم ‬ ‫سـال ‪ ۱۳۹۹‬کلیـد خـورد و تـا ابتـدای امسـال‬ ‫‪ ۵۰‬درصـد پیشـرفت داشـت و ا کنـون شـاهد‬ ‫اجـرای ‪ ۸۰‬درصـد عملیـات عمرانـی اسـت‪.‬‬ ‫یکی دیگر از این طر ح های عمرانی احداث‬ ‫سـردخانه پزشـکی قانونـی شهرسـتان ری‬ ‫اسـت کـه عملیـات عمرانـی ان از اذر سـال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬اغـاز شـد و تـا پایـان سـال گذشـته‬ ‫شـاهد پیشـرفت فیزیکـی ‪ ۷۵‬درصـدی بـود‬ ‫کـه ا کنـون ایـن عـدد بـه ‪ ۸۵‬درصـد رشـد‬ ‫عملیـات عمرانـی رسـیده اسـت‪ .‬بشـارت‬ ‫یـاداور شـد‪ :‬بهسـازی معابـر شـهرک های‬ ‫معلم و کوثر از اذر سـال گذشـته اغاز شد اما‬ ‫تمامـی عملیـات عمرانـی و بهـره بـرداری ان‬ ‫بـا یک میلیـارد و ‪ ۸۵۰‬میلیون تومـان اعتبـار‬ ‫امسـال انجـام گرفـت‪ .‬معـاون هماهنگـی‬ ‫امـور عمرانـی فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری‬ ‫اجـرای عملیـات تعریـض جـاده چرمشـهر‬ ‫سـه راهـی حسـن ابـاد تا زنـدان بـزرگ را دیگر‬ ‫طـرح عمرانـی در دسـت اجـرای شهرسـتان‬ ‫نـام بـرد و گفـت‪ :‬عملیـات عمرانـی ایـن‬ ‫طـرح از اسـفند سـال ‪ ۱۳۹۹‬اغـاز شـده و‬ ‫در ابتـدای امسـال ‪ ۲۰‬درصـد پیشـرفت‬ ‫فیزیکـی داشـت کـه ا کنـون ایـن رقـم بـه‬ ‫عـدد ‪ ۳۰‬درصـد پیشـرفت می رسـد‪ .‬وی‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬بهسـازی معابـر روسـتای‬ ‫کبیـر ابـاد یکـی از همیـن پروژه هاسـت‬ ‫کـه در اسـفند سـال ‪ ۱۳۹۹‬کلیـد خـورد و‬ ‫تـا ابتـدای امسـال ‪ ۴۵‬درصـد پیشـرفت‬ ‫فیزیکـی داشـت و ا کنـون شـاهد ‪ ۶۰‬درصـد‬ ‫یسـت‪ .‬بشـارت‬ ‫رشـد عملیـات عمران ‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬بازسـازی و بهسـازی معابر‬ ‫روسـتای فتـح ابـاد از جمله ایـن پروژه هایی‬ ‫اسـت کـه عملیـات عمرانـی ان تـا ابتـدای‬ ‫امسـال بـه ‪ ۳۰‬درصـد می رسـید امـا ا کنـون‬ ‫شـاهد ‪ ۴۰‬درصـد پیشـرفت فیزیکـی اسـت‪.‬‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی فرمانـدار‬ ‫ویـژه شهرسـتان ری ادامـه داد‪ :‬اجـرای‬ ‫سـرویس های بهداشـتی بیمارسـتان هفتـم‬ ‫تیـر از جملـه ایـن پروژه هاسـت کـه بـا وجـود‬ ‫اغـاز عملیـات عمرانـی ان در اسـفند سـال‬ ‫‪ ،۱۳۹۹‬ا کنـون ‪ ۴۵‬درصـد پیشـرفت فیزیکـی‬ ‫دارد‪ .‬بشـارت یکـی دیگـر از ایـن پروژ ههـا را‬ ‫تکمیل سـازه و دیوارکشـی مصلی خاورشـهر‬ ‫برشـمرد و اظهارداشـت‪ :‬عملیـات عمرانـی‬ ‫ایـن پـروژه از ابتـدای سـال ‪ ۱۳۹۸‬اغـاز شـده‬ ‫بـود و تـا ابتـدای امسـال ‪ ۳۰‬درصد پیشـرفت‬ ‫داشـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬از جملـه ایـن پروژ ههـا‬ ‫تعمیـر‪ ،‬مرمـت و بهسـازی سـالن ورزشـی‬ ‫خاور شـهر اسـت کـه بـا اعتبـار ‪ ۲‬میلیـارد و‬ ‫‪ ۴۶۰‬میلیـون تومان اعتبـار عملیات عمرانی‬ ‫ان از فروردیـن امسـال اغـاز شـد و ا کنـون‬ ‫شـاهد ‪ ۷۰‬درصـد پیشـرفت فیزیکـی اسـت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬یکـی دیگـر از ایـن‬ ‫پروژ ههـا روشـنایی محـور امیـن ابـاد‪ -‬غنـی‬ ‫ابـاد اسـت کـه در مرحلـه تهیـه و بـراورد اولیه‬ ‫قـرار دارد و بـرای ان نیـز ‪ ۷۴۰‬میلیون تومـان‬ ‫اعتبـار پیـش بینـی شـده اسـت‪ .‬بشـارت‬ ‫ادامـه داد‪ :‬اخریـن پـروژه کمـک بـه تکمیـل‬ ‫سـاختمان مجتمـع قضایـی شهرسـتان ری‬ ‫یشـود کـه عملیـات عمرانـی ان‬ ‫محسـوب م ‬ ‫بهمن سـال گذشـته اغاز شـد و با تخصیص‬ ‫‪ ۳۰‬میلیارد تومـان اعتبـار ا کنـون ‪ ۱۵‬درصـد‬ ‫پیشـرفت فیزیکـی دارد‪.‬‬ ‫هفت پروژه به بهره برداری رسید‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی فرمانـدار‬ ‫ویـژه شهرسـتان ری بـه تشـریح اقدامـات‬ ‫‪۲۲‬طـرح عمرانـی‬ ‫ ‬ ‫انجام گرفتـه بـرای‬ ‫شهرسـتان طـی سـال جـاری اشـاره‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬تکمیـل انبـار نهاد ههـای‬ ‫دامـی عشـایری شهرسـتان ری از دیگـر‬ ‫یسـت کـه عملیـات اجرایـی ان از‬ ‫پروژه های ‬ ‫دی سـال ‪ ۱۳۹۹‬اغاز شـد و در تیر سـال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫به بهر هبـرداری رسـید کـه از محـل اعتبـارات‬ ‫ارزش افـزوده در حـدود یک میلیـارد و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون تومـان اعتبـار تخصیـص یافتـه‬ ‫بـود‪ .‬وی افـزود‪ :‬اجـرای اب رسـانی روسـتای‬ ‫قلعـه علیمـان بـا اعتبـار ‪ ۳۵۲‬میلیون تومـان‬ ‫از مهر مـاه سـال ‪ ۱۴۰۰‬اغـاز شـده بـود کـه در‬ ‫مهـر امسـال بـه بهـره بـرداری رسـید‪ .‬معـاون‬ ‫هماهنگـی امـور عمرانـی فرمانـدار ویـژه‬ ‫شهرسـتان ری اجـرای ابرسـانی روسـتای‬ ‫علـی ابـاد قیصریه را از دیگر پروژه ها برشـمرد‬ ‫و گفـت‪ :‬زمـان اغـاز عملیـات اجرایـی ایـن‬ ‫یگـردد‬ ‫پـروژه بـه شـهریور سـال ‪ ۱۳۹۹‬بـاز م ‬ ‫کـه بـا تزریـق و تخصیـص ‪ ۷۷‬میلیـون اعتبـار‬ ‫به بهر هبـرداری رسـیده اسـت‪ .‬اجـرای پـروژه‬ ‫بهسـازی معابـر روسـتای سـلمان از جملـه‬ ‫همیـن پروژه هاسـت کـه عمرانـی عمرانـی‬ ‫ان در خـرداد سـال ‪ ۱۳۹۹‬اغـاز شـد و ا کنـون‬ ‫بـا تزریـق و تخصیـص ‪ ۴۳‬میلیـون اعتبـار در‬ ‫مـدار بهر هبـرداری قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬پـروژه‬ ‫اجـرای بهسـازی معابـر پـادگان خـاوران بـا‬ ‫اعتبـار ‪ ۴۴۴‬میلیون تومـان در مهـر سـال ‪۹۸‬‬ ‫اغاز شد و ا کنون در مدار بهره بردارای ست‪.‬‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی فرمانـدار‬ ‫ویـژه شهرسـتان ری طـرح اب رسـانی‬ ‫روسـتای قلعـه محمدعلیخـان بـا اعتبـار‬ ‫‪ ۳۰۹‬میلیون تومـان مهـر سـال ‪ ۱۳۹۸‬اغـاز‬ ‫یسـت‪ .‬وی‬ ‫شـد و ا کنـون در مدار بهره بردار ‬ ‫یـاداور شـد‪ :‬اجـرای کفپـوش روسـتای کـوره‬ ‫فرنگـی یکـی از همیـن طر ح ه اسـت کـه بـا‬ ‫اعتبـار ‪ ۶۷‬میلیون تومـان اغـاز شـد و ا کنـون‬ ‫در مـدار بهر هبـرداری قـرار گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫اغاز نه طرح عمرانی جدید‬ ‫با ریل گذاری صحیح در شهرستان ری‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی فرمانـدار‬ ‫حهـای‬ ‫ویـژه شهرسـتان ری یکـی از ایـن طر ‬ ‫عمرانـی را کمـک و مشـارکت در تکمیـل‬ ‫چمـن مصنوعـی اسـتاندارد در محلـه‬ ‫بهشـتی شـهرری دانسـت و افـزود‪ :‬بـرای این‬ ‫طرح هشـت میلیارد تومان اعتبار تخصیص‬ ‫یافتـه و در هشـت ابـان امسـال ایـن اعتبـار‬ ‫شو جوانـان‬ ‫بـه دسـتگاه متولـی کـه اداره ورز ‬ ‫باشـد‪ ،‬ابلاغ شـده و تخصیـص یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫وی طـرح دوم را مشـارکت در تکمیـل‬ ‫مطالعـه و اجـرای کمربنـدی قلع هنـو بـا‬ ‫اعتبـار ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومـان برشـمرد و یـاداور‬ ‫نطـرح نیـز در هفـت ابـان‬ ‫شـد‪ :‬اعتبـار ای ‬ ‫امسـال بـه اداره را هو شهرسـازی شهرسـتان‬ ‫ابالغ شـده و تخصیص یافته اسـت‪ .‬بشـارت‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬مشـارکت و کمـک بـه تکمیل‬ ‫پـروژه پـل غیر همسـطح غنی ابـاد بـا اعتبـار‬ ‫‪ ۱۵‬میلیاردتومـان بـه اداره راه و شهرسـازی‬ ‫محـول و اعتبـار ان ابلاغ شـده و تخصیـص‬ ‫یافته است که بناست در ابتدا برای کاهش‬ ‫ترافیـک و زودبازدهـی متناسـب بـا اعتبارات‬ ‫در اختیـار‪ ،‬در قالـب میـدان جهـت اصلاح‬ ‫هندسـی محـور اجـرا شـود‪ .‬ایـن مسـئول‬ ‫طـرح چهـارم را مربـوط بـه کمـک و مشـارکت‬ ‫در تکمیـل پـل غیـر همسـطح فیروزابـاد و‬ ‫جـاده ورامیـن دانسـت و خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫بـرای اجـرای ایـن طـرح‪ ۳۰ ،‬میلیارد تومـان‬ ‫اعتبـار بـه اداره راه و شهرسـازی ابلاغ شـده و‬ ‫تخصیص یافته است‪ .‬وی کمک و مشارکت‬ ‫در تکمیـل پایـش تصویـری دادگسـتری‬ ‫شهرسـتان ری را دیگـر طـرح عمرانـی خوانـد‬ ‫کـه بـرای اجـرای ان ‪ ۱۰۰‬میلیون تومـان اعتبـار‬ ‫پیـش بینـی‪ ،‬ابلاغ و تخصیـص یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫بشـارت کمـک و مشـارکت در تکمیـل خریـد‬ ‫تجهیـزات بیمارسـتان فیروزابـادی را از‬ ‫حهـا برشـمرد و ادامـه داد‪ :‬بـرای‬ ‫دیگـر طر ‬ ‫اجـرای ایـن طـرح ‪ ۲۰‬میلیارد تومـان اعتبـار‬ ‫پیـش بینـی و ابلاغ شـده و بـه دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی ایـران بـرای خریـد تجهیـزات‬ ‫تخصیـص یافتـه اسـت‪ .‬معـاون هماهنگـی‬ ‫امـور عمرانـی فرمانـدار ویـژه شهرسـتان‬ ‫ری کمـک و مشـارکت در تکمیـل طـرح‬ ‫بیمارسـتانی ‪ ۹‬دی سـپاه پاسـداران را از‬ ‫حهـا عنـوان کـرد و گفـت‪ :‬بـرای این‬ ‫دیگـر طر ‬ ‫طـرح نیـز ‪ ۱۰‬میلیارد تومـان به منظـور خریـد‬ ‫پنج دستگاه اسانسور‪ ،‬تجهیزات موتورخانه‪،‬‬ ‫تابلوهـای بـرق و تکمیـل سـاختمان ابلاغ‬ ‫شـده و تخصیـص یافتـه اسـت‪ .‬این مسـئول‬ ‫حهـا کمـک‬ ‫اضافـه کـرد‪ :‬یکی دیگـر از این طر ‬ ‫و مشـارکت تعمیـر و توسـعه مرا کـز بازپـروری‬ ‫مـاده ‪ ۱۶‬شهرسـتان ری اسـت کـه بـرای ان‬ ‫‪ ۱۰‬میلیارد تومـان اعتبـار تخصیـص یافتـه‬ ‫اسـت‪ .‬بشـارت اعلام کـرد‪ :‬کمک و مشـارکت‬ ‫در تکمیـل زیـر سـاخت ندامتـگاه تهـران‬ ‫بـزرگ بـا اعتبـار پنج میلیارد تومـان از دیگـر‬ ‫طر ح هاسـت کـه اعتبـار ان تخصیـص یافتـه‬ ‫و بناسـت در قالـب محوط هسـازی و کمـک‬ ‫بـه اجـرای زیـر سـاخت های ندامتـگاه تهران‬ ‫بـزرگ هزینـه شـود‪.‬‬ ‫مینا افشاری ترک؛ ایرنا‬ ‫ساسـان تیمـوری؛ مدیـر شـرکت ملـی پخـش فراورده هـای نفتـی منطقـه‬ ‫چهارمحال وبختیـاری بـا فتـاح کرمـی؛ فرمانـدار شهرسـتان بروجـن دیـدار‬ ‫و گفت وگـو داشـت‪ .‬دراین دیـدار اخریـن وضعیـت موجـود و مـوارد مرتبـط‬ ‫بـا تامیـن و توزیـع سـوخت بروجـن موردبحـث قـرار گرفـت و تیمـوری رونـد‬ ‫سوخت رسـانی را تشـریح کـرد‪ .‬تامیـن سـوخت دامداری هـای سـنتی و‬ ‫صنعتـی‪ ،‬سوخت رسـانی بخش هایـی از حمل ونقـل و مصرف کننـدگان از‬ ‫مباحـث مطروحـه بـود‪ .‬وی در بازدید از وضعیت سوخت رسـانی شهرسـتان‬ ‫بروجـن‪ ،‬عملکـرد ناحیـه بروجـن را موردبازبینـی قـرار داد‪.‬‬ ‫بازدید معاون استاندار از انبار نفت سردار شهید سلیمانی‬ ‫حسـن حسـین میرزایـی؛ معـاون امنیتـی‪ ،‬سیاسـی و اجتماعـی اسـتاندار‬ ‫چهارمحال وبختیاری از انبار نفت سردار سلیمانی دیدن کرد‪ .‬دراین بازدید‬ ‫کـه مدیـر منطقـه نیـز حضـور داشـت تاسیسـات و فراینـد عملیات انبـار نفت‬ ‫منطقـه از نزدیـک توسـط معاونـت امنیتـی‪ ،‬سیاسـی و اجتماعـی اسـتان‬ ‫مشـاهده شـد‪ .‬ساسـان تیمـوری در نشسـتی بـا محسـن حسـین زمانـی بـه‬ ‫تشـریح عملکـرد سوخت رسـانی منطقـه در سـال جـاری پرداخـت‪ .‬معـاون‬ ‫امنیتی‪ ،‬سیاسی و اجتماعی استان عملکرد شرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتـی را در سـطح اسـتان مطلـوب ارزیابـی و از تالشـگران عرضـه خدمـات‬ ‫سوخت رسـانی قدردانـی کـرد‪ .‬درادامـه‪ ،‬پایـگاه بسـیج شـهید تندگویـان‬ ‫منطقـه نیـز مـورد بازدیـد قـرار گرفـت و حسـین میرزایـی پرداختـن بـه توسـعه‬ ‫تفکـر بسـیجی را در ادارات اسـتان امـری ضـروری دانسـت کـه فرماندهـان‬ ‫پایگاه هـای بسـیج ادارات بایـد بـه ان توجـه ویـژه ای داشـته باشـند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل ارشاد فارس عنوان کرد؛‬ ‫کمک جشنواره ها به شکوفایی استعدادهای هنر‬ ‫ِ‬ ‫قاس ــم توانای ــی‪ /‬مدیـــرکل‬ ‫فـــارس‬ ‫فرهنگ وارشـــاد‬ ‫بابیان اینکــه تئاتــر اســتان تا کنــون‬ ‫هنرمن ــدان بس ــیاری را ب ــه عرص ــه‬ ‫هنره ــای نمایش ــی کش ــور معرف ــی‬ ‫کـــرده اســـت‪ ،‬گفـــت‪ :‬امیدواریـــم‬ ‫اســـتعدادهای اســـتان در عرصـــه‬ ‫تئاتـــر به مـــدد برگـــزاری چنیـــن‬ ‫جشـــنواره هایی شـــکوفا شـــود‪.‬‬ ‫حمیدرضــا قانعــی در حاشــیه برگــزاری سی وســومین جشــنواره تئاتــر فــارس‬ ‫گف ــت‪ :‬درایـ ـن دوره گروه ه ــای مختل ــف نمای ــش از شهرس ــتان های ف ــارس‬ ‫حض ــور دارن ــد؛ اس ــتعدادهای هن ــری در عرص ــه تئات ــر در شهرس ــتان های‬ ‫مختلــف اســتان طــی ســال تمریــن و تــاش می کننــد تــا بتواننــد یــک نمایــش‬ ‫را بـــرای اجـــرا دراین جشـــنواره امـــاده کننـــد‪ .‬وی بابیان اینکـــه این روی ــداد‬ ‫محلـــی بـــرای به نمایش گذاشـــتن اثـــار هنرمنـــدان اســـتان اســـت گف ــت‪:‬‬ ‫امس ــال ش ــاهد تع ــداد اث ــار قابل توج ــه از هنرمن ــدان ف ــارس دراین جش ــنواره‬ ‫بودی ــم؛ هرچن ــد تع ــداد اث ــاری ک ــه ب ــه مرحل ــه نهای ــی راه یافتن ــد مح ــدود‬ ‫ب ــود ام ــا هنرمن ــدان ف ــارس درایـ ـن دوره از جش ــنواره خ ــوش درخش ــیدند‪.‬‬ ‫قانع ــی بااش ــاره به اینکه مراس ــم اختتامی ــه جش ــنواره ش ــامگاه دوش ــنبه ‪7‬‬ ‫اذر برگ ــزار خواه ــد ش ــد‪ ،‬اف ــزود‪ :‬دونف ــر از داوران ای ــن جش ــنواره از ته ــران و‬ ‫یک نفــر از ان هــا از اســتان فــارس اســت و برگزیــدگان بخش هــای مختلــف در‬ ‫مراســم اختتامیــه معرفــی خواهنــد شــد؛ یــک نمایــش نیــز از اســتان فــارس‬ ‫در جش ــنواره فج ــر ش ــرکت خواه ــد ک ــرد‪ .‬مدی ــرکل فرهنگ وارش ــاد ف ــارس‬ ‫همچنی ــن بابیان اینک ــه تئات ــر و هنره ــای نمایش ــی دراین اس ــتان پیش ــینه و‬ ‫قدمــت زیــادی دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬تئاتــر فــارس تا کنــون هنرمنــدان بســیاری را بــه‬ ‫عرص ــه هنره ــای نمایش ــی کش ــور معرف ــی ک ــرده و امیدواری ــم اس ــتعدادهای‬ ‫اســتان فــارس دراین بخــش به مــدد برگــزاری چنیــن جشــنواره هایی شــکوفا‬ ‫شــود و هنرمنــدان بــا شــرکت در چنیــن رویدادهایــی بتواننــد زمینــه رشــد و‬ ‫توس ــعه هن ــر و فرهن ــگ اس ــتان را فراه ــم کنن ــد‪.‬‬ ‫ درصدی ظرفیت پست رشت شمالی‬ ‫افزایش ‪100‬‬ ‫ِ‬ ‫‪ ۱۵‬طرح در دست اجرا‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی فرمانـدار‬ ‫حهـا‬ ‫ویـژه شهرسـتان ری گفـت‪ :‬یکـی از طر ‬ ‫مربـوط بـه تخریـب و نوسـازی مدرسـه‬ ‫جواد االئمـه خاور شـهر اسـت کـه بـا وجـود‬ ‫اغـاز عملیـات عمرانـی ان در اذر مـاه سـال‬ ‫‪ ،۱۳۹۹‬در ابتـدای سـال جـاری پیشـرفت‬ ‫استاندار یزد‪:‬‬ ‫توسعه صنعتی یزد نباید به فرهنگ و محیط زیست استان خدش ه وارد کند‬ ‫اسـتاندار یـزد گفـت‪ :‬توسـعه صنعتی اسـتان‬ ‫نبایـد بـه فرهنـگ یـا محیـط زیسـت ان‬ ‫خدشـه ای وارد کنـد؛ سـند یـزد نویـن نیـز بـر‬ ‫همیـن موضـوع تا کیـد دارد‪ .‬ب هگـزارش بنیاد‬ ‫نخبـگان یـزد؛ مهـران فاطمـی در دیـدار بـا‬ ‫جمعی از نخبگان یزدی مقیم تهران افزود‪:‬‬ ‫تهـای‬ ‫در فهرسـت بلنـد مسـائل و اولوی ‬ ‫اسـتان یـزد‪ ،‬موضوعـات متعـددی دیـده‬ ‫یشـود امـا در بیـن همـه ایـن موضوعـات‪،‬‬ ‫م ‬ ‫دو موضـوع اصلـی‪ ،‬فرهنگ و محیط زیسـت‬ ‫هسـتند‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬فرهنـگ و محیـط‬ ‫زیسـت نـه به عنـوان پیوسـته فرهنگـی و یـا‬ ‫پیوسـته محیـط زیسـتی بلکـه بـه عنـوان دو‬ ‫ً‬ ‫موضوع کامال جدی باید روح حا کم بر تمام‬ ‫یهـای اسـتان باشـد‪ .‬فاطمـی‬ ‫تصمیم گیر ‬ ‫با بیان اینکـه اسـتان سـه ظرفیـت ویـژه دارد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫گفـت‪ :‬اول منابع طبیعـی و مشـخصا معـدن‬ ‫کـه اسـتان یـزد به لحـاظ ّ‬ ‫کمیـت اسـتان دوم‬ ‫و بـه لحـاظ تنـوع‪ ،‬اسـتان اول کشـور اسـت‬ ‫و تلاش دارد بـا راهبـرد از سـنگ تـا قطعـه از‬ ‫خام فروشی پرهیز و زنجیره ارزش را تکمیل‬ ‫کنـد‪ .‬وی اظهـار داشـت‪ :‬بافـت تاریخـی و‬ ‫یهـای بـارز‬ ‫اصالـت فرهنگـی‪ ،‬یکـی از ویژگ ‬ ‫یتـوان بـا اسـتفاده‬ ‫ایـن اسـتان اسـت کـه م ‬ ‫از ان صنعـت گردشـگری اسـتان را رونـق داد‬ ‫تهـای اول و دوم‬ ‫و مزیـت سـوم کـه از مزی ‪‎‬‬ ‫یسـت و اسـتان‬ ‫متـر اسـت‪ ،‬منابـع انسان ‬ ‫مه ‬ ‫یزد در ضریب نخبگی‪ ،‬در جایگاه اول کشور‬ ‫ایستاده و این یعنی تقویت زیست بوم علم‬ ‫و فنـاوری در اسـتان یـک ضـرورت اسـت‪.‬‬ ‫من ــا محم ــدی‪ /‬بـــا هـــدف افزایـــش ظرفیـــت بارگیـــری‪ ،‬اصـــاح افـــت ولت ــاژ‬ ‫و جلوگیـــری از اعمـــال محدودیـــت‪ ،‬ظرفیـــت بخـــش فوق توزیـــع پس ــت‬ ‫‪ 20/63/230‬کیلوولـــت رشـــت شـــمالی در گیـــان از ‪ 40‬مگاولت امپـــر ب ــه‬ ‫‪ 80‬مگاولت امپ ــر افزای ــش خواه ــد یاف ــت‪ .‬محم ــد افتخ ــاری؛ مج ــری ط ــرح‬ ‫پســـت های شـــرکت بـــرق منطقـــه ای گیـــان‪ ،‬طـــی بازدیـــد خبرنـــگاران از‬ ‫این پ ــروژه گف ــت‪ :‬پ ــروژه افزای ــش ظرفی ــت بخ ــش فوق توزی ــع پس ــت رش ــت‬ ‫شــمالی باتوجه بــه رشــد بــار خانگــی و تجــاری در مناطــق شــمالی شهرســتان‬ ‫رشـــت درحال انجـــام اســـت‪ .‬مجـــری طـــرح پســـت ها گفـــت‪ :‬پســـت رش ــت‬ ‫شـــمالی یکـــی از پســـت های حســـاس و مهـــم اســـتان بـــوده و پســـت های‬ ‫مهمــی را در رشــت‪ ،‬بخش هــای شــمالی شهرســتان رشــت و بنــدر انزلــی تغذیــه‬ ‫می کن ــد و باتوجه به این مه ــم‪ ،‬افزای ــش ظرفی ــت ای ــن پس ــت از اولوی ــت ممت ــاز‬ ‫نپ ــروژه ش ــامل بخش ه ــای‬ ‫و خاص ــی برخ ــوردار اس ــت‪ .‬افتخ ــاری گف ــت‪ :‬ای ‬ ‫طراحـــی و مهندســـی‪ ،‬ســـاختمانی‪ ،‬تامیـــن تجهیـــزات و نصـــب‪ ،‬تس ــت و‬ ‫یمــاه ‪ 1400‬اغــاز شــده و ا کنــون‬ ‫راه انــدازی اســت‪ .‬عملیــات اجرایــی پــروژه از د ‬ ‫بــا پیشــرفت فیزیکــی ‪ 37‬درصــدی درحال اجــرا اســت‪ .‬بــا بهر هبــرداری از پــروژه‬ ‫بــا اعتبــار بالغ بــر ‪ 500‬میلیاردریــال‪ ،‬ظرفیــت بخــش فوق توزیــع پســت به میــزان‬ ‫یشــوند‪.‬‬ ‫‪ 100‬درصــد افزایــش خواهــد یافــت و ‪ 30‬هــزار مشــترک از ان بهره منــد م ‬ ‫پیش بین ــی ش ــده درص ــورت تامی ــن نقدینگ ــی مناس ــب‪ ،‬این پ ــروژه قب ــل از‬ ‫پی ــک ب ــار ‪ 1403‬به بهره ب ــرداری برس ــد‪ .‬مج ــری ط ــرح پس ـت ها گف ــت‪ :‬اس ــتان‬ ‫گی ــان در مس ــیر ترانزی ــت ان ــرژی اس ــتان های هم ج ــوار ق ــرار دارد و باتوجه ب ــه‬ ‫ای ــن موقعی ــت اس ــتراتژیکی‪ ،‬اج ــرای پروژه ه ــای اح ــداث و توس ــعه پس ــت و‬ ‫اح ــداث خط ــوط و ترمی ــم و نگه ــداری ان در پای ــداری ش ــبکه ب ــرق اس ــتان و‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫کش ــور از اهمی ــت بس ــزایی برخ ــوردار ب ــوده و بس ــیارحیاتی و الزام ‬ صفحه 6 ‫یادداشت‬ ‫دوباره دارو در کرمان کمیاب شد‬ ‫چهارشنبه ‪ 9‬اذر ‪ 1401‬شماره‪2655‬‬ ‫عفت فالح‬ ‫یهـای حـاد تنفسـی‪ ،‬الـرژی‪،‬‬ ‫هم زمـان بـا اغـاز فصـل سـرما و شـیوع بیمار ‬ ‫انفوالنـزا‪ ،‬کرونـا و شـبه کرونـا تعـداد مراجعیـن بـه درمانگا ههـای اسـتان‬ ‫روبه افزایـش اسـت‪ .‬این روزهـا در گوشـ هو کنار شـهر شـاهد حضـور جمـع‬ ‫فهـای دارو در داروخان ههـا هسـتیم‪ .‬انـگار این روزهـا‬ ‫کثیـری از مـردم در ص ‬ ‫چکـس خـوب نیسـت!با بازگشـایی مـدارس سـرعت انتقـال‬ ‫حـال عمومـی هی ‬ ‫یکـه‬ ‫ایـن ویـروس و راه یابـی ان بـه خان ههـا اسـان و سـریع تر شـده؛ به طور ‬ ‫حـاال در هـر خانـه حداقـل یک نفـر درگیـر ایـن ویـروس شـده و بـا ان دسـته‬ ‫پنجـه نـرم می کنـد‪ .‬البتـه نبایـد عادی انـگاری مـردم را در رعایـت اصـول اولیـه‬ ‫پیشـگیری و زدن ماسـک و رعایت بهداشت عمومی دراین خصوص نادیده‬ ‫یکـه امـروز کار را هـم بـرای پزشـکان و هـم بـرای بیمـاران و‬ ‫گرفـت؛ امـا چیز ‬ ‫خانواده ها سـخت تر کرده کمبود دارو بخصوص انتی بیوتیک هاسـت؛ البته‬ ‫بـا سرکشـی بـه برخـی از داروخان ههـای اسـتان متوجه شـدیم که کمبـود دارو‬ ‫یشـود گویـا قطـره اسـتامینوفن و مشـتقات ان و‬ ‫کهـا ختـم نم ‬ ‫بـه انتی بیوتی ‬ ‫شـیر خشـک هـم نایـاب شـده اسـت‪ .‬اسـتان پهنـاور کرمـان بـا جمـع کثیـری‬ ‫نهـای ناخوانـده تبعـه کشـورهای همسـایه جـدا از مراجعـه مـردم‬ ‫از مهما ‬ ‫خونگـرم جنـوب شـرق کشـور جهـت مراجعـه و درمـان بـا کمبـود دارویـی‬ ‫کهـا‪ ،‬شـربت های سـرماخوردگی‪ ،‬قطـره‬ ‫شـدیدی درزمینـه سـرم‪ ،‬انتی بیوتی ‬ ‫نچـه کمبـود دارو باعـث طوالنی تر شـدن رونـد درمـان‪،‬‬ ‫و ‪ ...‬روبروسـت‪ .‬چنا ‬ ‫ایجـاد سـرفه های شـدید و عفونـت دسـتگاه تنفسـی و عفونـت گـوش را‬ ‫به دنبـال داشـته اسـت و کار از شـلغم و اویشـن و روغـن بنفشـه هـم گذشـته‬ ‫است! اما در این بحبوحه جنگ های روانی کوچه خیابانی و در این موقعیت‬ ‫بـد اقتصـادی کمبـود دارو بـرای بیمـاران و یکـی از اعضای خانـواده و دغدغه‬ ‫عقب ماندگـی از درس و مدرسـه شـده قـوز بـاالی قـوز! التمـاس یـک مـادر‬ ‫بـرای یـک شـربت انتی بیوتیـک حتـی بـا هزینـه ای چندین برابـر قیمـت‬ ‫تشـدن درد گـوش فرزنـدش یـا پاشوی هشـدن کودکـی‬ ‫واقعـی تنهـا بـرای سا ک ‬ ‫یسـوزد‪ ،‬خواسـته زیـادی نیسـت!‬ ‫در گوشـه اتـاق کـه در تـب بی دارویـی م ‬ ‫دارو دیگـر نـان شـب و قـوت روز نیسـت کـه چشـم بـر ان ببندیـم و به راحتـی‬ ‫از کنـار ان عبـور کنیـم؛ این مسـئله دیگـر بـازی بـا جـان یـک انسـان اسـت‪.‬‬ ‫نبـاره کمبـود دارو را تابعـی از‬ ‫مدیـر دارو دانشـگاه علوم پزشـکی کرمـان درای ‬ ‫کشـور می دانـد و می گویـد‪ :‬درخصـوص کمبـود داروی انتی بیوتیـک چـون‬ ‫تولیـد داخـل نداشـتیم ازطریـق واردات یک سـری دارو بـه داروخانه هـا‬ ‫یشـوند‪ .‬دکتـر‬ ‫تحویـل داده شـده اسـت کـه فقـط بـا نسـخه پزشـک توزیـع م ‬ ‫محمـد حسـیبی ضمـن تائیـد کمبـود سـرم و داروهـای حیاتـی در برخـی از‬ ‫یسـت‬ ‫بیمارسـتان های اسـتان کرمـان هـم گفـت‪ :‬اولویـت بـا بیمارستان های ‬ ‫که مصرف بیشـتری دارند و توزیع سـرم در داروخانه ها را به صورت محدود و‬ ‫لشـده انجام شـده اسـت‪ .‬اما باتوجه به همه این گفته ها با قدم زدن در‬ ‫کنتر ‬ ‫راهـرو بیمارسـتان ها و دیـدن صف هـای بیمـاران در درمانگاه هـا و اوج گیـری‬ ‫انفلوانـزا در کرمـان فقـط شـاهد مراجعـه مکرر بیماران حتی برای بار سـوم به‬ ‫پزشـک هسـتیم که به دلیل کمبود دارو به خصوص انتی بیوتیک مجبور به‬ ‫مراجعه مجدد بوده و درخواسـت تعویض دارو دارند‪ .‬نسـخه هایی که گاهی‬ ‫یشـوند؛ امـا دریـغ از نشـانه هایی از بهبـودی!‬ ‫سـه بار تکـرار م ‬ ‫خبر‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫شیراز؛ مقصدی مناسب‬ ‫برای گردشگران سالمت افغانستانی‬ ‫گردشـگری اسـتان‪ ،‬عنـوان کـرد‪ :‬باتوج هبـه‬ ‫انچـه در جلسـه مطـرح شـد ب هصـورت‬ ‫تخمینـی ‪ ۲۰۰۰‬افغانسـتانی در سـال ویـزای‬ ‫درمانی ایران را دریافت می کنند که درصورت‬ ‫تسـهیل در رونـد ویـزا این تعـداد افزایـش‬ ‫چشم گیری خواهد داشت‪ .‬همچنین قبل از‬ ‫دوره کرونـا روزانـه تعـداد ‪ ۳۰۰۰‬ویـزای درمانـی‪،‬‬ ‫گردشـگری‪ ،‬تجـاری‪ ،‬زیارتـی و ‪ ...‬بـرای اتبـاع‬ ‫یشـده اسـت‪ .‬در‬ ‫کشـور افغانسـتان صـادر م ‬ ‫بیـن گردشـگران سلامت از ابتـدای سـال‬ ‫‪ ،۱۴۰۱‬حدود ‪ ۷۰‬نفر از اتباع کشـور افغانسـتان‬ ‫بـرای مـداوای خـود ویزای سلامت دریافت و‬ ‫بـه بیمارسـتان های شـیراز مراجعـه کرده انـد‪.‬‬ ‫فـر خ زاده بابیان اینکـه رونـد صـدور ویـزا بـرای‬ ‫همسـایگان افغـان مـا طوالنـی‪ ،‬هزین هبـر و‬ ‫دشـوار اسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬در اسـتان فـارس‬ ‫مشـکل ویـزا بـرای بسـیاری از کشـورها حـل‬ ‫ً‬ ‫یشـود کـه حتمـا‬ ‫شـده و فرودگاهـی عمـل م ‬ ‫بـرای رفـع مشـکل اتباع کشـور افغانسـتان نیز‬ ‫پیشـنهاد های خـود را بـرای وزارت خارجـه‬ ‫نهـا مشـورت خواهیـم کـرد‪.‬‬ ‫ارسـال و بـا ا ‬ ‫به اعتقـاد معـاون اسـتاندار فـارس درصـورت‬ ‫تسـهیل مـراودات بیـن اسـتان فـارس و‬ ‫افغانسـتان هزینه درمان گردشگران سالمت‬ ‫نتـر از سـایر شـهرها خواهـد‬ ‫در شـیراز ارزا ‬ ‫شـد‪ .‬او بابیان اینکـه درحال حاضـر هیـچ‬ ‫پروازی از مقصد افغانسـتان به اسـتان فارس‬ ‫وجـود نـدارد اظهـار کـرد‪ :‬درصـورت مذا کـره بـا‬ ‫شـرکت های مسـافرتی افغانسـتان و برقـراری‬ ‫پرواز به شیراز امکان صدور ویزای فرودگاهی‬ ‫برای گردشگران افغان را دنبال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور زائریـن و گردشـگری‬ ‫اسـتانداری فـارس بابیان اینکـه فـارس‬ ‫می تواند پذیرای گردشـگران افغان با سلایق‬ ‫مختلف باشـد‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪ :‬اژانس های‬ ‫مسافرتی و گردشگری استان براساس نیازها‬ ‫و سلایق گردشـگران و بـا حـذف واسـطه ها‬ ‫بـرای کاهـش هزینه ها امکانـات و شـرایط الزم‬ ‫نهـا فراهـم می کننـد‪ .‬سـرمایه گذاری‬ ‫را بـرای ا ‬ ‫در منطقـه ویـژه اقتصـادی شـهر سلامت از‬ ‫دیگـر موضوعاتـی بـود کـه معـاون اسـتاندار‬ ‫دراین جلسـه بـه ان پرداخـت‪ .‬فـر خ زاده‬ ‫بابیان اینکـه در منطقـه ویـژه اقتصادی شـهر‬ ‫سلامت کـه در فضایـی به وسـعت ‪ ۱۰۰۰‬هکتـار‬ ‫یشـود امـکان سـرمایه گذاری‬ ‫احـداث م ‬ ‫یهـا وجـود دارد و نیـازی بـه گرفتـن‬ ‫خارج ‬ ‫ً‬ ‫شـریک ایرانـی نیسـت؛ مثال بیمارسـتان های‬ ‫افغانسـتان می تواننـد دراین منطقـه‬ ‫سـرمایه گذاری و فعالیـت کننـد‪ .‬قائم مقـام‬ ‫اسـتاندار فارس در شـورای سلامت اسـتان از‬ ‫امادگی فارس برای همکاری با افغانستان در‬ ‫حـوزه تجهیـزات پزشـکی و دارویـی خبـر داد‪.‬‬ ‫معـاون اسـتاندار فارس از امادگی فـارس برای‬ ‫سـایر مـراودات تجـاری در حـوزه صـادرات و‬ ‫واردات کاالهـای مختلـف خبـر داد و عنـوان‬ ‫کرد‪ :‬فارس با‪ ۷۲‬شهرک صنعتی امکان تولید‬ ‫محصـوالت مختلـف سـاختمانی‪ ،‬تجهیـزات‬ ‫صنعتـی‪ ،‬تجهیـزات کشـاورزی‪ ،‬نفـت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پتروشـیمی و ‪ ...‬و صـادرات این محصـوالت‬ ‫مطابـق نیـاز افغانسـتان را دارد‪ .‬امـکان‬ ‫دسترسی به ارسال زمینی به افغانستان یک‬ ‫یشـود که هزینه صـادرات‬ ‫مزیت محسـوب م ‬ ‫را کاهـش می دهـد‪.‬‬ ‫مدیرکل استاندارد اردبیل خبر داد؛‬ ‫در جلساتمسئولینسازمانبامدیرانشرکت هایخودروساز توافقشد؛‬ ‫صادرات محصوالت به اوراسیا و تامین قطعات‬ ‫خودروسازان از مسیر منطقه ازاد انزلی‬ ‫یهـا و ظرفیت های منطقه ازاد‬ ‫ابراهیـم نیازمنـد‪ /‬درراسـتای معرفی توانمند ‬ ‫انزلـی در مسـیر تامیـن مـواد اولیـه کارخان ههـای تولیدی کشـور و صـادرات به‬ ‫بازارهـای اوراسـیا و به ویـژه روسـیه؛ عیسـی فرهـادی (رئیـس هیئت مدیـره و‬ ‫بپـور؛ معـاون‬ ‫مدیرعامـل سـازمان) در راس هیئتـی متشـکل از وحیـد طال ‬ ‫اقتصـادی و سـرمایه گذاری و امیـن افقـی؛ معـاون امـور بنـدری و دریـای‬ ‫نخـودرو‪ ،‬بهمـن و ایسـا کو‬ ‫خـزر؛ و مشـاورین سـازمان‪ ،‬بـا مدیـران ارشـد ایرا ‬ ‫به بحـث و تبادل نظـر پرداختنـد‪ .‬مهم تریـن محورهـای موردتوافـق در‬ ‫جلسـات کاری برگزارشـده بـا امیرعبـاس فرنـودی؛ معـاون صـادرات و امـور‬ ‫نخـودرو؛ بیـوک علی مرادلـو مدیرعامـل گـروه بهمـن؛ و بابـک‬ ‫بین الملـل ایرا ‬ ‫یتـوان درزمینـه صـادرات خودروهـای‬ ‫سلاجقه مدیرعامـل ایسـا کو را م ‬ ‫نخـودرو بـه بـازار اوراسـیا و روسـیه از مسـیر مجتمـع بنـدری کاسـپین‪،‬‬ ‫ایرا ‬ ‫بررسـی انعقـاد تفاهم نامـه همـکاری بـا گـروه بهمـن جهـت واردات قطعـات‬ ‫خودروهـای تولیـدی از مسـیر چین‪-‬قزاقسـتان‪-‬ایران؛ و تامین مـواد اولیه و‬ ‫قطع ههـای موردنیـاز ایسـا کو از کریدور مزبور‪ ،‬عنوان کـرد‪ .‬از دیگر توافق های‬ ‫صورت گرفتـه بیـن هیئـت بلندپایـه اقتصـادی سـازمان منطقـه ازاد انزلـی بـا‬ ‫مدیـران ارشـد صنعـت خودروسـازی کشـور احـداث کارخانـه قطع هسـازی‬ ‫دراین منطقـه واردات خودروهـای خارجـی سـهمیه شـرکت های خودروسـاز‬ ‫از مسـیر و یـا بـا پلا ک منطقـه ازاد انزلـی‪ ،‬از موضوعات و سـرفصل های مهم و‬ ‫یشـود‪ .‬ا کنون بخـش قابل توجـه از قطعات و‬ ‫جدیـد همـکاری یـن ارزیابـی م ‬ ‫مـواد اولیـه موردنیـاز کارخان ههـای کشـور به ویژه خودروسـازان ایـران ازطریق‬ ‫منطقه ازاد انزلی وارد می شـود و باعنایت به ظرفیت ها و مزیت های قانونی‪،‬‬ ‫وجـود دو مجتمـع بنـدری انزلـی و کاسـپین‪ ،‬طـرح ملـی اتصـال این منطقـه‬ ‫بـه خـط ریـل سراسـری و نقـش محـوری اولیـن منطقـه ازاد شـمال کشـور‬ ‫در توسـعه مـراودات کشـور بـا اعضـای اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا و جوامـع‬ ‫سـاحلی دریـای کاسـپین؛ در اینـده نزدیـک این منطقـه بـه مرکـز مناسـبات‬ ‫یشـود و رایزنـی مدیرعامـل و مدیـران‬ ‫منطقـه ای و فرامنطقـه ای تبدیـل م ‬ ‫ارشـد سـازمان در مسـیر تحقـق ایـن راهبـرد در دسـتورکار قـرار دارد‪.‬‬ ‫اعتراف به ‪ ۱۰۰‬فقره سرقت در شهرری‬ ‫محسـن شـیرازی نژاد‪ /‬فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ری از دسـتگیری‬ ‫سـارق حرفـه ای محتویـات خودروهـا دراین شهرسـتان خبـر داد و گفـت‪:‬‬ ‫متهـم بـه ‪ ۱۰۰‬فقـره سـرقت اعتـراف کـرد‪ .‬سـرهنگ دوسـتعلی جلیلیـان اظهـار‬ ‫داشـت‪ ۲۹ :‬ابـان سـال جـاری تیمـی از ماموران پلیس ا گاهی این شهرسـتان‬ ‫درحال گشـت زنی در خیابـان فدائیـان اسلام بـود کـه یکـی از اهالـی محـل‬ ‫بـه گشـت پلیـس مراجعـه و اظهـار کـرد مـرد جوانـی دقایقـی قبـل از داخـل‬ ‫خـودرواش‪ ،‬لـوازم و محتویـات ان را سـرقت و از محـل متـواری شـده اسـت؛‬ ‫ً‬ ‫وی افزود‪ :‬سـریعا کارا گاهان وارد عمل شـدند و تالش برای شناسـایی متهم‬ ‫اغـاز شـد کـه پـس از بررسـی های میدانـی و پایـش اطالعـات به دسـت امده‬ ‫مشـخصات ظاهـری متهـم دراختیـار عوامـل گشـت نامحسـوس قـرار گرفت‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی ری خاطرنشـان کـرد‪ :‬بـا افزایش گشـت زنی های هدفمند‪،‬‬ ‫لسـرقت از‬ ‫سـرانجام مامـوران پلیـس ا گاهـی موفـق شـدند سـارق را درحا ‬ ‫خـودروی شـهروندی مشـاهده و در یـک عملیـات ضربتـی وی را دسـتگیر‬ ‫کردند‪ .‬سـرهنگ جلیلیان بابیان اینکه متهم پس از انتقال به پلیس ا گاهی‬ ‫بـه ‪ ۱۰۰‬فقـره سـرقت محتویـات خـودرو اعتـراف کـرد‪ ،‬گفـت‪ :‬کشـف جزئیـات‬ ‫پرونده در دسـتورکار قرار دارد و متهم برای اخذ دسـتور قضائی روانه دادسـرا‬ ‫شـد‪ .‬در خبـر دیگـر‪ ،‬پیـرو گشـت مشـترک بازرسـان اتـاق اصنـاف ری در ‪ ۶‬اذر‬ ‫بـا بازرسـان دامپزشـکی شهرسـتان ری مقـدار ‪ ۸۰‬کیلوگـرم گوشـت قرمـز بدون‬ ‫هویـت کشـف و ضبـط شـد‪.‬‬ ‫روح اهلل نوریان گفت‪ :‬عالوه بر ‪ ۲۴‬کاالی اساسی‪ ،‬درراستای تولید و بومی سازی‬ ‫محصـوالت‪ ۱۶ ،‬قلـم تجهیـزات شـرکت پاالیش گاز ایالم نیز توسـط شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان تولیـد و دراختیـار پاالیـش گاز قـرار می گیـرد‪ .‬این محصـوالت‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫و تجهیـزات درجهـت خودکفایـی در صنعـت پاالیـش گاز تولیـد م ‬ ‫ً‬ ‫مدیرعامـل شـرکت پاالیـش گاز ایلام گفـت‪ :‬این محصـوالت قبلا در فرانسـه‪،‬‬ ‫المان و سوئیس تولید می شدند‪ .‬نوریان بیان داشت‪ :‬درحال حاضر سفارش‬ ‫تولیـد ‪ ۱۰‬قلـم کاال دیگـر کـه موردنیاز پاالیش گاز ایالم اسـت برای تولید دراختیار‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان قـرار گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫گذاری ‪ ۱۰‬واحد مسکونی به نیازمندان دهلران‬ ‫وا‬ ‫ِ‬ ‫مدیرکلامداداستانایالم گفت‪:‬ساختمسکناز ضروری ترینوپرهزینه ترین‬ ‫خدمات کمیته امداد برای جامعه هدف و جهت توانمندسـازی مددجویان‬ ‫اسـت‪ .‬رضـا طاهـری افـزود‪ :‬دهلـران از شهرستان هایی سـت کـه کمیتـه امـداد‬ ‫بیشترین خدمات را درزمینه مسکن نیازمندان ارائه داده که نمونه ان تکمیل‬ ‫و وا گذاری بیش از ‪ ۱۰۰‬واحد مسـکن مهر به مددجویان این شهرسـتان اسـت‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به سـاخت و وا گـذاری ‪ ۱۰‬واحـد مسـکونی بـه مددجویـان دهلـران‬ ‫گفت‪ :‬برای ساخت هریک از واحدها حدود‪ ۲۲۰‬میلیون تومان کمک بالعوض‬ ‫و تسـهیالت بانکـی هزینـه شـده اسـت‪ .‬مدیـرکل امـداد اسـتان ایلام گفـت‪:‬‬ ‫باتوجه به اینکه امسال بیش از ‪ ۱۰۰‬مورد خدمت عمرانی در زمینه های ساخت‬ ‫مسـکن‪ ،‬تعمیرات جزئی و کلی‪ ،‬سـاخت حمام و سـرویس های بهداشـتی و ‪...‬‬ ‫در دهلران انجام می شود به همین منظور بیش از ‪ ۲۵‬میلیاردریال ازطرف این‬ ‫نهاد دراین زمینه اختصاص داده شـده اسـت‪.‬‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫احداث دو نیروگاه خورشیدی برق در ایالم‬ ‫ولی اهلل ناصری اظهار داشت‪ :‬این نیروگاه ها شامل دو نیروگاه ‪ ۲۰‬و ‪ ۲۵‬مگاواتی‬ ‫و درمجمـوع به ظرفیـت ‪ ۴۵‬مـگاوات هسـتند‪ .‬وی افـزود‪ :‬سـاختگاه های‬ ‫موردنیـاز بـرای ایـن نیروگاه هـای خورشـیدی احصـا‪ ،‬معرفـی و زمیـن موردنیـاز‬ ‫نیز تامین شـده و درصورت جذب سـرمایه گذار روند احداث ان ها اغاز خواهد‬ ‫شـد‪ .‬مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق ایلام یـاداور شـد‪ :‬وزارت نیـرو بـرق تولیـدی‬ ‫نیروگاه هـای خورشـیدی را به شـکل تضمینـی و به صـورت ‪ ۲۰‬سـاله خریـداری‬ ‫می کنـد و ایـن فراینـد به شـکل مناقصـه بیـن ایـن وزارتخانـه و سـرمایه گذار‬ ‫صـورت می گیـرد‪ .‬ناصـری بـه برنامه ریزی هـای انجام شـده بـرای احـداث‬ ‫نیروگاه هـای زیـر ‪ ۱۰‬مـگاوات پرداخـت و تا کیـد کـرد‪ :‬نیروگاه هـای خورشـیدی‬ ‫بیـن یـک تـا ‪ ۱۰‬مـگاوات در محـدوده متوسـط نیروگاهـی قـرار دارنـد کـه ا کثریـت‬ ‫نیروگاه های خورشـیدی کشـور دراین بازه تعریف می شـوند‪ .‬شـرکت توزیع برق‬ ‫اسـتان تاکنـون ‪ ۲۵‬سـاختگاه را بـرای احـداث ایـن نیروگاه هـا به منظـور جـذب‬ ‫سـرمایه گذار معرفـی و بـا تعـدادی از سـرمایه گذاران نیـز رایزنی هـای الزم بـرای‬ ‫اجرایی شـدن ان هـا صـورت گرفتـه اسـت‪ .‬مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق ایلام‬ ‫احـداث نیروگاه هـای بـزرگ را نیـز در دسـتورکار وزارت نیـرو عنـوان کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫مجـوز ایجـاد نیـروگاه ‪ ۳۵۰‬مگاواتـی در شهرسـتان دهلـران دریافـت شـده کـه‬ ‫درصـورت وجـود سـرمایه گذار عملیاتـی خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تردد ‪ ۴۵۵۹۰۰۰‬مسافر ایرانی و خارجی از مرز مهران‬ ‫مدیـرکل راهـداری ایلام گفـت‪ ۴۵۵۹۵۶۸ :‬نفـر مسـافر ایرانـی و خارجـی طبـق‬ ‫نمـاه از مـرز مهـران تـردد کرده انـد‪.‬‬ ‫امـار ثبت شـده‪ ،‬از اول فروردیـن تـا پایـان ابا ‬ ‫سـید زاهدیـن چشـمه خاور گفـت‪ :‬ازاین تعـداد ‪ ۳۹۹۱۶۰۹‬نفـر ایرانـی بـوده کـه‬ ‫‪ ۲۰۸۲۰۷۶‬نفـر وارد و ‪ ۱۹۰۹۵۳۳‬نفـر نیـز از مـرز خـارج شـده اند‪ .‬وی افـزود‪ :‬طـی‬ ‫نمـاه) ‪ ۵۷۱۱۸۴‬نفـر خارجـی از مـرز مهـران‬ ‫ایـن بـازه (ابتـدای سـال تـا پایـان ابا ‬ ‫تـردد کرده انـد کـه ازاین میـزان ‪ ۲۸۳۷۴۷‬نفـر ورود و ‪ ۲۸۷۴۳۷‬نفـر از مـرز خـارج‬ ‫شـده اند‪ .‬مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای ایلام بااشـاره به اقدامـات‬ ‫ایـن اداره کل در سـال جـاری یـاداور شـد‪ :‬امسـال ‪ ۸۴‬کیلومتـر از را ههـای‬ ‫اصلـی اسـتان اسـفالت و لکه گیـری راه هـا بـا ‪ ۵۹۹۷‬تـن قیـر در سـطح را ههـای‬ ‫اسـتان انجـام شـده اسـت‪ .‬وی گفـت‪ ۶۴ :‬هزارمتـر درزگیـری و عملیـات اجـرای‬ ‫میکروسرفیسـنینگ به طـول ‪ ۲۱‬کیلومتـر در سـطح جاده هـای اسـتان از دیگـر‬ ‫اقدامـات ایـن اداره کل در سـال جاری سـت‪ .‬وی یـاداور شـد‪ :‬اصلاح شـیب‬ ‫شـیروانی و شانه سـازی به طـول ‪ ۴۹۶‬کیلومتـر نیـز از دیگـر اقدامات انجا مشـده‬ ‫در سـطح راه هـای اسـتان بـوده اسـت‪.‬‬ ‫بررسی صحت عملکرد بیش از ‪ ۲۰۰‬وسیله سنجش سبک‬ ‫پرویـن حسـینی ‪ /‬مدیـرکل اسـتاندارد‬ ‫اردبیـل گفـت‪ :‬صحـت عملکـرد تعـداد‬ ‫‪ ۲۹۲‬وسـیله توزیـن و سـنجش سـبک‬ ‫مورداسـتفاده در دادوسـتد عمومـی‬ ‫در هشـت ماه سـال جـاری در اردبیـل‬ ‫بررسـی شـد‪ .‬عالیـی در بازدیـد از‬ ‫واحدهـای صنفـی اسـتان اظهـار‬ ‫کـرد‪ :‬درراسـتای اجرایی کـردن اصـل ‪ ۴۴‬قانـون اساسـی و وا گـذاری بخشـی‬ ‫از خدمـات دولـت بـه بخـش خصوصـی بـا همـکاری ازمایشـگاه همـکار‬ ‫تشـده ایـن اداره کل صحـت عملکـرد تعـداد ‪ ۲۹۲‬وسـیله‬ ‫تائیدصالحی ‬ ‫توزیـن و سـنجش سـبک مورداسـتفاده در دادوسـتد عمومـی در هشـت ماه‬ ‫سـال جـاری در اردبیـل موردبررسـی قـرار گرفـت‪ .‬وی هـدف از بازرسـی و‬ ‫نهـا و جلوگیـری‬ ‫ازمـون وسـایل سـنجش را اطمینـان از صحـت عملکـرد ا ‬ ‫از کم فروشـی ناشـی از دقیق نبـودن عملکـرد و وسـایل توزیـن عنـوان کـرد و‬ ‫گفت‪ :‬ازمون دوره ای وسـایل سـنجش سـبک طبق ماده ‪ ۱۴‬ضوابط اجرایی‬ ‫و مقـررات اوزان و مقیـاس سـازمان ملـی اسـتاندارد ایـران اجباری سـت‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به تـداوم ازمـون صحـت عملکـرد وسـایل سـنجش سـبک تـا پایـان‬ ‫سـال جـاری در شهرسـتان های اردبیـل‪ ،‬بیـان کـرد‪ :‬از اصنـاف تقاضـا داریـم‬ ‫نصـورت بـه‬ ‫نطـرح همـکاری الزم را به عمـل اورنـد کـه در غیر ای ‬ ‫بـا بازرسـان ای ‬ ‫اداره کل تعزیـرات حکومتـی اسـتان معرفی خواهند شـد‪ .‬عالیی ادامـه داد‪ :‬از‬ ‫شـهروندان درخواسـت می کنیم هنگام خرید برای حفظ حقوق و اطمینان‬ ‫از صحت عملکرد وسیله سنجش‪ ،‬به وجود برچسب معتبر صحت عملکرد‬ ‫یشـوند‪،‬‬ ‫اسـتاندارد کـه توسـط ازمایشـگاه همـکار بـر روی ترازوهـا نصـب م ‬ ‫توجـه داشـته باشـند‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬شـهروندان درصـورت مشـاهده‬ ‫هرگونـه تخلـف‪ ،‬مـوارد را ازطریـق سـامانه تلفنـی ‪ ۱۵۱۷‬بـه اداره کل اسـتاندارد‬ ‫اسـتان اردبیـل اطلاع دهنـد‪.‬‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫تولید ‪ ۲۴‬قلم کاالی اساسی موردنیاز شرکت پاالیش گاز‬ ‫معاون استانداری فارس تاکید کرد؛‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور زائریـن و گردشـگری‬ ‫اسـتانداری فـارس گفـت‪ :‬درصـورت تسـهیل‬ ‫مـراودات بیـن اسـتان فـارس و افغانسـتان‬ ‫هزینـه درمـان گردشـگران سلامت در شـیراز‬ ‫یشـود‪ .‬محمـد‬ ‫نتـر از سـایر شـهرها م ‬ ‫ارزا ‬ ‫فـر خ زاده در دیـدار بـا هیئـت افغانسـتانی‬ ‫گفـت‪ :‬اسـتان فـارس می توانـد عالو هبـر‬ ‫گردشـگری سلامت در سـایر حوز ههـای‬ ‫گردشـگری ازجملـه گردشـگری مذهبـی‪،‬‬ ‫طبیعـی و تاریخـی بـا افغانسـتان مـراودات‬ ‫مطلوب داشته باشد‪ .‬او بااشاره به اشترا کات‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬دینی‪ ،‬مذهبـی و زبانی و همچنین‬ ‫مزیـت همسـایگی بـر لـزوم تقویـت روابـط‬ ‫بیـن دو کشـور به ویـژه در حـوزه گردشـگری‬ ‫سلامت تا کیـد کـرد‪ .‬معـاون اسـتاندار فـارس‬ ‫بااشـاره به اینکه درحال حاضـر تعـداد زیـادی‬ ‫نهـا در شـهر شـیراز و اسـتان فـارس‬ ‫از افغا ‬ ‫زندگـی می کننـد و در حوز ههـای مختلفـی‬ ‫ازجملـه اقتصـاد فعالیـت دارنـد‪ ،‬عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫این غرابت و همسایگی در مدارس ایرانی نیز‬ ‫به عینه مشاهده شده و ا کنون تعداد زیادی‬ ‫از دانش امـوزان افغـان کنـار فرزنـدان ایرانـی‬ ‫درحال تحصیل هستند‪ .‬فر خ زاده تا کید کرد‪:‬‬ ‫بـا رعایـت قوانیـن و مقـررات جامعـه بی تردید‬ ‫روابـط می توانـد در حوز ههـای مختلـف بـرای‬ ‫همـکاری تقویـت شـود‪ .‬او خاطرنشـان کـر د‪:‬‬ ‫تاکنـون نـگاه حا کـم بیـن دو کشـور از حـوزه‬ ‫منابـع انسـانی بـر تامیـن نیـروی کارم تمرکـز‬ ‫یسـت که ایـن روابـط‬ ‫بـوده اسـت و این درحال ‬ ‫در سایر بخش ها ازجمله اقتصاد‪ ،‬کشاورزی‪،‬‬ ‫صنعت‪ ،‬گردشگری و ‪ ...‬نیز قابل تسری ست‪.‬‬ ‫قائم مقـام اسـتاندار در شـورای توسـعه‬ ‫ایالم‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان مطرح کرد؛‬ ‫فعالیت ‪ ۲۰۰۰‬شرکت تعاونی در اردبیل‬ ‫پروین حسینی‬ ‫مدیـرکل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫اسـتان اردبیـل گفـت‪ ۲۰۰۰ :‬شـرکت‬ ‫شهـای مختلـف بـا هـدف‬ ‫تعاونـی در گرای ‬ ‫رونـق اقتصـادی و اشـتغال در اسـتان‬ ‫درحال فعالیـت اسـت‪ .‬بهـروز رحیـم زاده‬ ‫در نشسـت بـا اصحـاب رسـانه اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫‪ ۱۶‬درصـد اشـتغال ایجادشـده در اسـتان‬ ‫یسـت‬ ‫مربـوط بـه فعالیت شـرکت های تعاون ‬ ‫و اداره کل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی نیـز‬ ‫سـعی کـرده در تحقـق اهـداف و برنام ههـای‬ ‫شـرکت ها کمک کار و یاریگر ان ها باشـد‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه احیـای شـرکت های تعاونـی‬ ‫غیرفعـال در اسـتان مبنـای کار اسـت‪،‬‬ ‫یهـا‬ ‫گفـت‪ :‬امـروزه نقـش بی بدیـل تعاون ‬ ‫در بهبـود فضـای کسـب وکار‪ ،‬رونـق تولیـد و‬ ‫اشـتغال‪ ،‬سـاماندهی نظـام توزیـع و عرضـه‬ ‫و بـازار کار بـر کسـی پوشـیده نیسـت کـه‬ ‫ضـرورت داد بـا تعامـل هرچه بیشـتر اتـاق‬ ‫تعـاون‪ ،‬اتحادی ههـا و شـرکت های تعاونـی‬ ‫سـهم این بخـش از اقتصـاد اسـتان افزایـش‬ ‫یابـد‪ .‬مدیـرکل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫اردبیـل از تحقـق تعهـد اشـتغال ‪ ۶۰‬درصدی‬ ‫در اسـتان خبـر داد و گفـت‪ :‬تعهـد اشـتغال‬ ‫در اسـتان نزدیـک بـه ‪ ۲۳۷۵۰‬نفـر اسـت‬ ‫کـه تا کنـون حـدود ‪ ۱۲۶۰۰‬نفـر را توانسـتیم‬ ‫جـذب کنیـم و درتالشـیم بـا همـکاری‬ ‫نهـای مربوطـه ایـن تعهـد محقـق‬ ‫ارگا ‬ ‫شـود‪ .‬رحیـم زاده باتا کیدبـر لـزوم حمایـت‬ ‫کهـای عامـل از طر ح های‬ ‫بیش ازپیـش بان ‬ ‫تولیـدی و سـرمایه گذاری در اسـتان افـزود‪:‬‬ ‫بخشـی از مشـکالت و موانـع سـر راه تولیـد‬ ‫مربـوط بـه قوانیـن‪ ،‬دسـتورالعمل ها و‬ ‫بخشنامه هاسـت کـه امیدواریـم بـا اصلاح‬ ‫برخـی از قوانیـن به نفـع واحدهـای تولیـدی‬ ‫و سـرمایه گذاری شـاهد رونـق اشـتغال در‬ ‫منطقـه باشـیم‪ .‬وی از پرداخـت تسـهیالت‬ ‫بـه ‪ ۳۷۸۸‬کارگاه تولیـدی در اسـتان خبـر‬ ‫داد و گفـت‪ :‬ابالغیـه ارائـه تسـهیالت بـرای‬ ‫کارگا ههـای کوچـک در روسـتاها و مناطـق‬ ‫عشـایری و شـهرهای زیـر ‪ ۱۰۰۰۰‬نفـر از سـال‬ ‫‪ ۹۷‬تا کنـون ‪ ۴۷۰‬میلیاردتومـان بـوده کـه‬ ‫دراین راسـتا ‪ ۶۳۷۶‬کارگاه بـرای دریافـت‬ ‫کهـا معرفـی شـدند‪.‬‬ ‫تسـهیالت بـه بان ‬ ‫وی گفـت‪ ۸۹ :‬میلیـارد و ‪ ۵۰۰‬میلیاردتومـان‬ ‫سـهم تسـهیالت مشـاغل خانگـی اسـتان‬ ‫بـوده کـه دراین زمینـه ‪ 2267‬طـرح بـه‬ ‫کهـا معرفـی شـدند کـه ارزش مـادی‬ ‫بان ‬ ‫یشـده ‪ ۱۲۹‬میلیاردتومـان‬ ‫تسـهیالت معرف ‬ ‫اسـت‪ .‬وی بابیان اینکـه در سـایه تلاش‬ ‫بازرسـان و ناظـران از واحدهـای کارگاهـی و‬ ‫تهـا کاهـش حـوادث ناشـی‬ ‫تشـدید نظار ‬ ‫تهـای‬ ‫از کار و ارتقـای ایمنـی را در فعالی ‬ ‫عمرانـی شـاهدیم‪ ،‬گفـت‪ ۱۱۶ :‬هزارنفـر‬ ‫بیمه شـده اجبـاری در اردبیـل وجـود دارد‬ ‫کـه ‪ ۱۶۵۰‬نفـر مقرری بیمه بیکاری در اسـتان‬ ‫دریافـت می کننـد‪ .‬وی بااشـاره به دفـاع از‬ ‫حق وحقـوق جامعـه کارگـری خاطرنشـان‬ ‫تهـای بـدوی و هـم در‬ ‫کـرد‪ :‬هـم در هیئ ‬ ‫تهـای تجدیدنظـر و مراحـل نهایـی‬ ‫هیئ ‬ ‫یشـود تـا حق وحقـوق‬ ‫صـدور ارا سـعی م ‬ ‫جامعـه کارگـری و کارفرمایـی موردتوجـه قـرار‬ ‫گیـرد و درتلاش هسـتیم تـا یـک فضـای ارام‬ ‫و کم دغدغـه ای را بـرای جامعـه کارگـری در‬ ‫تهـا به وجود اوریم تا مشـکالت‬ ‫ادامـه فعالی ‬ ‫نحـوزه به حداقـل برسـد‪.‬‬ ‫و نارسـایی ها درای ‬ ‫عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون استان مطرح کرد؛‬ ‫مهندسان ناظر؛ مقصران اصلی مشکالت ایمنی ساختمان ها در قزوین‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون قزوین گفت‪:‬‬ ‫در حـوزه مشـکالت ایمنـی ساخت وسـاز در‬ ‫قزوین مقصر اصلی مهندسان ناظر هستند‬ ‫کـه چنـدان بـه موضـوع نظـارت کیفـی بـر‬ ‫ساخت وسـاز مسـکن در اسـتان اهمیـت‬ ‫نمی دهنـد‪ .‬نشسـت هیئت رئیسـه اتـاق‬ ‫تعـاون اسـتان قزوین امروز با حضـور روح اهلل‬ ‫زارعـی؛ رئیـس‪ ،‬داوود اقاجانـی؛ بـازرس‪،‬‬ ‫یفـر؛ دبیر اتاق تعاون اسـتان‬ ‫مصطفـی عادل ‬ ‫و سـایر اعضـا و بـا موضـوع بررسـی وضعیـت‬ ‫یهـای اسـتان‬ ‫تولیـد مسـکن توسـط تعاون ‬ ‫قزوین در سالن کنفرانس اتحادیه مرغداران‬ ‫اسـتان قزویـن برگزار شـد‪ .‬رئیس اتـاق تعاون‬ ‫اسـتان قزوین بااشـاره به گله و شکایات افراد‬ ‫سـا کن در واحدهای مسـکن شـهر مهـرگان‪،‬‬ ‫اظهار داشـت‪ :‬اسانسورهای غیراستاندارد و‬ ‫همچنین ایمنی پایین مشکالت بزرگی ست‬ ‫کـه مسـکن مهـر بـرای سـا کنان ان به وجـود‬ ‫یهـای مسـکن‬ ‫اورده و بایـد عملکـرد تعاون ‬ ‫نحـوزه به دقـت بررسـی و ارزیابـی‬ ‫مهـر درای ‬ ‫شـود‪ .‬زارعـی بـه ورود قوه قضائیه به موضوع‬ ‫ایمنـی مسـکن و سـاختمان های بلندمرتبه‬ ‫اشـاره و اضافـه کـرد‪ :‬خوشـبختانه بـا ورود‬ ‫دستگاه قضا شاهد بازرسی ها و هشدارهای‬ ‫جـدی دسـتگاه قضـا بـه سـازندگان متخلـف‬ ‫بناهـای مسـکونی و بلندمرتبـه هسـتیم‬ ‫و اتـاق تعـاون هـم امادگـی کامـل خـود را‬ ‫بـرای شناسـایی سـاختمان های ناایمـن‬ ‫یهـا اعلام کـرده اسـت‪.‬‬ ‫در حـوزه تعاون ‬ ‫وی از تشـکیل کمیسـیون مسـکن در‬ ‫اتـاق تعـاون بـرای نظـارت بـر وضعیـت‬ ‫یهـای مسـکن خبـر داد‬ ‫ساخت وسـاز تعاون ‬ ‫و گفت‪ :‬در کمیسیون نمایندگانی از اداره کل‬ ‫راه وشهرسـازی‪ ،‬سـازمان نظام مهندسـی‬ ‫سـاختمان و معاونـت عمرانـی اسـتانداری‬ ‫یهـا می توانـد‬ ‫وضعیـت ساخت وسـاز تعاون ‬ ‫مسـتمر مـورد نظـارت قـرار گیـرد تـا بـا بررسـی‬ ‫شهـای کارشناسـی ب هسـرعت اشـکاالت‬ ‫گزار ‬ ‫ساخت وسـاز دراین پروژ ههـا برطـرف و‬ ‫واردشـدن خسـارت بـه مـردم جلوگیـری‬ ‫شـود‪.‬‬ ‫یشـوند تـا شـاهد استانداردسـازی‬ ‫حاضـر م ‬ ‫نسـازی حدا کثـری‬ ‫و افزایـش ایم ‬ ‫ثشـده‬ ‫سـاختمان های مسـکونی احدا ‬ ‫توسـط تعاونی ها باشـیم‪ .‬زارعی تصریح کرد‪:‬‬ ‫مطابـق مصوبـه جدیـد شـورای فنـی اسـتان‬ ‫تحویـل سـاختمان ها به سـکنه قبـل از اخذ‬ ‫پایـان کار توسـط شـهرداری ممنـوع شـده و‬ ‫تعاونی های مسـکن هم باید به این مصوبه‬ ‫عمـل کننـد و سـاختمان بـدون کار را بـه‬ ‫سـا کنان تحویـل ندهنـد‪.‬‬ ‫انتقاد از عملکرد‬ ‫ناظرانسازماننظام مهندسیساختمان‬ ‫عضـو هیئت رئیسـه اتـاق تعـاون قزویـن‬ ‫هـم دراین نشسـت باانتقـاداز عملکـرد‬ ‫ناظـران سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان‬ ‫بـرای نظـارت بـر کیفیـت ساخت وسـاز‬ ‫مسـکن گفـت‪ :‬در حـوزه مشـکالت ایمنـی‬ ‫ساخت وسـاز در قزویـن مقصـر اصلـی‬ ‫مهندسـان ناظـر هسـتند کـه چنـدان بـه‬ ‫موضـوع نظـارت کیفـی بـر ساخت وسـاز‬ ‫مسـکن در قزویـن اهمیـت نمی دهنـد‪.‬‬ ‫عبدالوهـاب حسـینی افـزود‪ :‬باتوج هبـه حق‬ ‫نظـارت مناسـبی کـه مهندسـان ناظـر از‬ ‫نهـا انتظـار داریـم‬ ‫سـازندگان می گیرنـد‪ ،‬از ا ‬ ‫تهـای خود داشـته‬ ‫نهایـت دقـت را در نظار ‬ ‫باشـند و درضمـن ایـن نظـارت بایـد تـا زمـان‬ ‫اخذ پایان کار به صورت مستمر برقرار باشد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬متاسـفانه درحال حاضـر‬ ‫چـون نظـارت مسـتمر وجـود نـدارد‪ ،‬شـاهد‬ ‫اعالم ارای تخریب غافلگیرکننده هستیم که‬ ‫درواقـع نوشـدارو بعـد از مـرگ سـهراب اسـت‬ ‫یشـود کـه سـرمایه های‬ ‫و منجربه ایـن م ‬ ‫شـخصی و عمومـی تلـف شـود؛ مطالبـه مـا‬ ‫این اسـت که دسـتگاه های متولـی نظـارت‬ ‫یهـای خـود‬ ‫بـر ساخت وسـاز بـه کوتاه ‬ ‫خاتمـه دهنـد‪ .‬وی تشـکیل کمیسـیون‬ ‫مسـکن در اتـاق تعـاون را یـک گام روبه جلـو‬ ‫توصیـف کـرد و گفـت‪ :‬بـا حضـور نماینـدگان‬ ‫دسـتگاه های نظارتـی دراین کمیسـیون‬ ‫ ماندنراه اندازی‬ ‫مغفول‬ ‫ِ‬ ‫صندوق توسعه مسکن در قزوین‬ ‫بـازرس اتـاق تعـاون اسـتان هـم‬ ‫دراین نشسـت بابیان اینکـه بسـیاری از‬ ‫تهـای قانـون جهـش تولیـد مسـکن‬ ‫ظرفی ‬ ‫مغفـول واقـع شـده‪ ،‬گفـت‪ :‬یکـی از ایـن‬ ‫ظرفیت های مغفول مانده در استان قزوین‬ ‫امکان تشکیل صندوق توسعه ملی مسکن‬ ‫اسـت کـه می توانـد منابـع مالـی بخـش‬ ‫خصوصـی و دولـت را در حـوزه تولید مسـکن‬ ‫تجمیـع کنـد‪ .‬داوود اقاجانـی اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫ا گـر صنـدوق توسـعه ملـی مسـکن در قزوین‬ ‫شـکل بگیرد ‪ ،‬تعاونی های مسکن می توانند‬ ‫تهـای‬ ‫نقدینگـی موردنیـاز خـود را بـا حمای ‬ ‫دولت تامین و نسبت به احداث واحدهای‬ ‫مسـکونی بـرای اقشـار مختلـف اقـدام کننـد‪.‬‬ ‫ضمن اینکـه طبـق قانـون جهـش تولیـد‬ ‫مسـکن همـه متقاضیـان سـاخت مسـکن‬ ‫و حتـی انبو هسـازان هـم می تواننـد وام‬ ‫از صنـدوق توسـعه ملـی مسـکن بگیرنـد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بایـد جلسـه ای مشـترک بـا‬ ‫اداره کل راه وشهرسـازی و معاونـت عمرانـی‬ ‫لشـدن‬ ‫اسـتانداری تشـکیل و زمینـه فعا ‬ ‫صنـدوق توسـعه ملـی مسـکن در قزویـن‬ ‫ایجـاد شـود تـا یـک نظـام تامیـن مالـی واحد‬ ‫و قدرتمنـد بـرای حمایـت از تولیـد مسـکن‬ ‫در اسـتان داشـته باشـیم‪ .‬ا گـر ایـن صنـدوق‬ ‫کهـا هـم مجبـور بـه‬ ‫راه انـدازی شـود‪ ،‬بان ‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫همـکاری بیشـتری م ‬ ‫کسب رتبه نخست توسعه دولت الکترونیک‬ ‫توسط پاالیشگاه گاز ایالم‬ ‫روح اهلل نوریـان اظهـار داشـت‪ :‬این ارزیابی توسـط مدیریت فنـاوری اطالعات و‬ ‫ارتباطات شرکت ملی گاز و با محوریت میزان توسعه زیرساخت های ارتباطی‪،‬‬ ‫امنیـت شـبکه‪ ،‬توسـعه سـطح اتوماسـیون و یکپارچگـی فرایندهـا انجـام شـده‬ ‫اسـت‪ .‬وی بااشـاره به اینکه در ارزیابـی عملکـرد ‪ ۱۴۰۰‬شـرکت ملـی گاز ایـران‬ ‫ایـن پاالیشـگاه رتبـه اول محـور توسـعه دولـت الکترونیـک بیـن شـرکت های‬ ‫پاالیشـی کشـور کسـب کـرده‪ ،‬افـزود‪ :‬شـاخص ها شـامل تضمیـن کیفیـت‬ ‫محصـوالت و سـرویس ها‪ ،‬الکترونیکی کـردن سـرویس های بین سـازمانی‪،‬‬ ‫به کارگیـری وب و فناوری هـای نویـن‪ ،‬امنیـت سـایبری‪ ،‬توسـعه شـبکه و‬ ‫یکـردن فرایندهـای داخـل سـازمان و ارائـه خدمـات‬ ‫ارتباطـات‪ ،‬الکترونیک ‬ ‫الکترونیـک بـه شـهروندان بـوده اسـت‪ .‬مدیرعامـل شـرکت پاالیـش گاز ایالم به‬ ‫اقدامـات شـاخص فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات ایـن شـرکت اشـاره و تصریـح‬ ‫کـرد‪ :‬راه انـدازی مرکـز عملیـات امنیـت (‪ ،)SOC‬اسـتقرار و پیاده سـازی سیسـتم‬ ‫مدیریـت امنیـت اطالعـات (‪ ،)ISMS‬نصـب و اسـتقرار ‪ SIEM‬در سـطح شـبکه‬ ‫اینترانت و اینترنت‪ ،‬پیاده سازی سامانه جامع مانیتورینگ تجهیزات شبکه‪،‬‬ ‫سـرورها و ‪ ،...‬یکپارچه سـازی و مکانیزاسـیون فرایندهـای کسـب وکار بـر بسـتر‬ ‫‪ ،BPMS‬انجام تسـت نفوذ و برطرف سـازی اسـیب پذیری ها و اسـتقرار ‪SCCM‬‬ ‫از اقدامـات شـاخص دراین حـوزه بـوده اسـت‪.‬‬ ‫عدالت؛ شاخصه اصلی پایدار و افزایش تولید‬ ‫سـید غالمحسـین گرشاسـبی در دیدار با رئیس سـازمان بازرسـی اسـتان ایالم‬ ‫بابیان اینکه جایگاه نظارتی بازرسی در کشور و به ویژه صنعت یک جایگاه ویژه‬ ‫و مهم است افزود‪ :‬این سازمان نقش بازدارندگی و راهنما را در مجموعه های‬ ‫تولیدی برعهده دارد‪ .‬وی بااشاره به اینکه پتروشیمی به رغم مشکالت موجود‬ ‫و پیش بینی نشده پس ازسال ها بااتکابر دانش فنی کارشناسان و متخصصان‬ ‫داخلـی دسـت به زانو گرفتـه‪ ،‬ایسـتاده و روسـفید اسـت افـزود‪ :‬سـه پـروژه مهـم‬ ‫عمرانـی و راهبـردی در پتروشـیمی ایلام دردسـت اقدام اسـت‪ .‬نایب رئیـس‬ ‫هیئت مدیره پتروشـیمی ایالم گفت‪ :‬پروژه های ‪ SRP، RO‬و ‪ ZLD‬با پیشـرفت‬ ‫فیزیکـی قابل توجـه دردست بهره برداری سـت‪ .‬گرشاسـبی بابیان اینکـه میـزان‬ ‫سـرمایه گذاری در پـروژه ‪ ZLD‬حـدود ‪ ۶٫۵‬میلیـون دالر اسـت کـه تـا مـاه اینـده‬ ‫نپـروژه ‪ ۳۰‬لیتربر ثانیـه پسـاب‬ ‫راه انـدازی می شـود ادامـه داد‪ :‬طبـق طراحـی ای ‬ ‫یشـود‪ .‬مدیرعامـل پتروشـیمی ایلام بااشـاره به مشـارکت در اجـرای‬ ‫بازیابـی م ‬ ‫پروژه مهم انتقال پساب شهر ایالم ازطریق خط لوله افزود‪ :‬درراستای حمایت‬ ‫نپـروژه‪،‬‬ ‫از تولیـد‪ ،‬بازرسـی اسـتان در رفـع معـارض و بهره بـرداری قریب الوقوع ای ‬ ‫پتروشـیمی ایلام را یـاری کنـد‪ .‬وی از راه انـدازی نظـام مشـارکتی بـرای کاهـش‬ ‫حواشی مجتمع خبر داد و گفت‪ :‬پتروشیمی ایالم به بازرسی استان با چشم‬ ‫«هدایتگر» نـگاه می کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری ایستگاه سالمت و میز خدمت‬ ‫مدیریت درمان تامین اجتماعی استان کردستان‬ ‫ارش مـرادی‪ /‬به مناسـبت گرامیداشـت هفتـه بسـیج ایسـتگاه سلامت و‬ ‫میـز خدمـت مدیریـت درمـان تامیـن اجتماعـی اسـتان کردسـتان در مصلی‬ ‫نمازجمعه مسـجد جامع سـنندج برگزار شـد‪ .‬هم زمان با گرامیداشـت هفته‬ ‫بسـیج ایسـتگاه سلامت و میـز خدمـت مدیریـت درمـان تامیـن اجتماعـی‬ ‫اسـتان کردسـتان در محـل مصلـی نمازجمعـه ‪ ،‬مسـجد جامـع سـنندج‬ ‫برگـزار شـد کـه در ایـن میـز خدمـت‪ ،‬دکتـر منصـوری؛ معـاون خدمات درمانی‬ ‫مدیریـت درمـان بـه سـئواالت مراجعیـن در خصـوص نحـوه ارائـه خدمـات‬ ‫درمانـی بـه مراجعیـن در مرا کـز ملکـی و طـرف قـرارداد سـازمان تامیـن‬ ‫اجتماعـی پاسـخ داد؛ همچنیـن فشـار خـون و قنـد خـون مراجعیـن نیـز در‬ ‫ایسـتگاه سلامت کنتـرل و چـک شـد‪ .‬در پایـان‪ ،‬امام جمعـه سـنندج نیـز‬ ‫ضمـن بازدیـد از محـل میـز خدمـت از خدمـات ارائه شـده توسـط همـکاران‬ ‫تقدیـر و تشـکر کـرد‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬اعظم دستجردی‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 9‬اذر ‪ 5 1401‬جمادی االولی ‪ 30 1444‬نوامبر ‪ 2022‬سال نوزدهم شماره ‪2655‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫بزرگ ترین رویداد سازه های فوالدی ایران‬ ‫در ایستگاه یازدهم‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫محمدرض ــا انبیائ ــی؛ مدی ــر س ــتاد برگ ــزاری یازدهمین‬ ‫کنفران ــس ملی و چهارمی ــن کنفرانس بین المللی س ــازه‬ ‫به ــای س ــبک‬ ‫و ف ــوالد و دومی ــن کنفران ــس مل ــی قا ‬ ‫ف ــوالدی‪ ،‬ب ــا دع ــوت از عالقه من ــدان ب ــرای بازدی ــد از‬ ‫یازدهمی ــن نمایش ــگاه مل ــی س ــازه و فوالد که ب ــا حضور‬ ‫بی ــش از ‪ ۱۰۰‬مجموع ــه تولی ــدی و خدمات ــی در زنجی ــره‬ ‫تولی ــد س ــازه های ف ــوالدی به عن ــوان یک ــی از مهم ترین‬ ‫برنام هه ــای این روی ــداد معتب ــر‪ ،‬از ارائ ــه مق ــاالت‬ ‫تخصص ــی‪ ،‬س ــخنرانی های کلی ــدی داخل ــی و خارجی‪،‬‬ ‫انتخاب و معرفی طر ح های برتر فوالدی س ــال کش ــور در‬ ‫بخش های مختل ــف‪ ،‬انتخاب و معرفی چهره برجس ــته‬ ‫ف ــوالدی س ــال کش ــور‪ ،‬انتخ ــاب و معرف ــی پایان نام ــه‬ ‫برتر دانش ــجویی س ــال کش ــور‪ ،‬پانل وی ــژه مبحث دهم‬ ‫مقررات ملی س ــاختمان‪ ،‬اعطای جایزه ویژه استاد ارک‬ ‫مگردچی ــان به عن ــوان دیگ ــر از برنام هه ــای بزرگ تری ــن‬ ‫روی ــداد تخصصی ح ــوزه س ــازه های فوالدی ای ــران خبر‬ ‫داد‪ .‬وی بااش ــاره به حض ــور و مش ــارکت بی ــش از ‪۱۰۰‬‬ ‫مجموع ــه معتبر داخل ــی و خارج ــی مرتبط ب ــا دانش و‬ ‫صنعت س ــازه های ف ــوالدی در حوزه های ش ــرکت های‬ ‫معدن ــی مرتب ــط و تولیدکنن ــدگان ف ــوالد‪ ،‬ش ــرکت های‬ ‫س ــاختمانی و ش ــرکت های س ــرمایه گذاری فع ــال در‬ ‫ح ــوزه صنعت س ــاختمان‪ ،‬ش ــرکت های صنعت ــی فعال‬ ‫مرتب ــط با حوزه س ــازه های فوالدی‪ ،‬مهندس ــان مش ــاور‬ ‫و طراح تولیدکننده س ــازه های ف ــوالدی‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫پی ــچ و مه ــره‪ ،‬تولیدکنن ــدگان پوشـ ـش های ضدحریق‪،‬‬ ‫گه ــای صنعت ــی‪ ،‬تولیدکنن ــدگان‬ ‫تولیدکنن ــدگان رن ‬ ‫الکت ــرود‪ ،‬ج ــوش و صنای ــع وابس ــته‪ ،‬تولیدکنن ــدگان و‬ ‫واردکنن ــدگان جرثقیل‪ ،‬ش ــرکت های بازرگان ــی مطرح در‬ ‫ح ــوزه فوالده ــای مرتبط ب ــا انواع س ــازه های ف ــوالدی‪،‬‬ ‫از مش ــارکت و حمای ــت چندی ــن انجمن و نه ــاد علمی‬ ‫و صنف ــی و برگ ــزاری بی ــش از ‪ ۱۴‬کارگاه تخصص ــی وی ــژه‬ ‫دراین کنفرانس خبر داد‪ .‬مدیر س ــتاد برگزاری کنفرانس‬ ‫س ــازه و فوالد بااش ــاره به انتش ــار ویرایش جدید مبحث‬ ‫ده ــم مقررات ملی س ــاختمان در س ــال جاری توس ــط‬ ‫دفت ــر مق ــررات ملی س ــاختمان وزارت راه وشهرس ــازی و‬ ‫برگزاری یازدهمین نشس ــت این مبح ــث دراین رویداد‪،‬‬ ‫اب ــراز امی ــدواری ک ــرد عالقه من ــدان از اخری ــن تغییرات‬ ‫ای ــن مبح ــث مطلع ش ــده و توضیحات اعض ــای کمیته‬ ‫تدوی ــن مبح ــث ده ــم مق ــررات مل ــی س ــاختمان ک ــه‬ ‫دراین نشس ــت حاضر خواهن ــد بود ب ــرای عالقه مندان‬ ‫موثر باشد‪ .‬انبیائی بااش ــاره به افزایش بیش از دوبرابری‬ ‫مش ــارکت در یازدهمی ــن نمایش ــگاه مل ــی س ــازه و فوالد‬ ‫نس ــبت به دهمین دوره ان‪ ،‬از عالقه من ــدان دعوت کرد‬ ‫در روزه ــای ‪ ۲۲‬ت ــا ‪ ۲۴‬اذرم ــاه ‪ ۱۴۰۱‬از این نمایش ــگاه در‬ ‫مح ــل هتل المپی ــک تهران از س ــاعت ‪ ۹‬ال ــی ‪ ۱۷‬بازدید‬ ‫نماین ــد (بازدید ب ــرای عالقه من ــدان مطابق س ــال های‬ ‫گذش ــته رای ــگان اس ــت)‪ .‬وی اف ــزود‪ :‬انجمن س ــازه های‬ ‫ف ــوالدی ای ــران با هم ــکاری مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مس ــکن‬ ‫و شهرس ــازی‪ ،‬دانش ــگاه تهران‪ ،‬دانش ــگاه علم وصنعت‪،‬‬ ‫دانش ــگاه تربیت م ــدرس‪ ،‬دانش ــگاه خواجه نصیرالدین‬ ‫طوس ــی‪ ،‬دانش ــگاه ته ــران‪ ،‬انجم ــن تولیدکنن ــدگان و‬ ‫صادرکنن ــدگان س ــازه های ف ــوالدی ای ــران‪ ،‬انجم ــن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ای ــران‪ ،‬انجمن ‪ LSF‬ایران‪ ،‬مجتمع‬ ‫تولی ــدی ای ــران توحی ــد‪ ،‬ش ــرکت پادناه ــور و ش ــرکت‬ ‫تعاونی توس ــعه س ــازه فوالد ایرانیان (تس ــفا) برگزارکننده‬ ‫این روی ــداد خواهن ــد بود‪.‬‬ ‫بو فاضالب مازندران خبر داد؛‬ ‫مدیرعامل شرکت ا ‬ ‫افتتاح و بهره برداری ‪ ۲۳‬طرح اب رسانی‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت اب و فاضلاب مازنـدران گفـت کـه همسـو بـا اجـرای طـرح‬ ‫محرومیت زدایـی‪ ،‬طـرح ابرسـانی بـه ‪ ۱۶۱‬روسـتای ایـن اسـتان در قالـب احـداث ‪۱۹‬‬ ‫مجتمـع ابرسـانی در دسـت اقـدام اسـت‪ .‬بهـزاد بـرارزاده میـزان اعتبـار در نظر گرفت هشـده‬ ‫حهـای‬ ‫بـرای اجـرای ایـن طـرح را ‪ ۳۳۰‬میلیارد تومـان اعلام کـرد و افـزود‪ :‬بـا تکمیـل طر ‬ ‫عمرانـی در دسـت اقدام‪ ،‬علاوه بـر تامیـن اب اشـامیدنی سـالم و بهداشـتی بـرای‬ ‫خانوارهای روستایی‪ ،‬مشکل کمبود اب در این مناطق تا حد زیادی برطرف می شود‪.‬‬ ‫وی اب رسانی به ‪ ۵۴۶‬روستا را از دیگر طر ح های مهم و زیربنایی هم سو با اجرای طرح‬ ‫هـای محرومیت زدایـی در مازنـدران عنـوان کـرد و با بیان اینکـه در صـورت تامیـن اعتبـار‬ ‫یشـود‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬اجـرای ایـن طـرح نیازمنـد‬ ‫مورد نیـاز‪ ،‬ایـن طـرح نیـز عملیاتـی م ‬ ‫‪ ۷۷۲‬میلیارد تومـان اعتبـار اسـت کـه بـرای تامیـن این میـزان منابـع مالـی نیـز پیگیـری و‬ ‫اقدامـات الزم صـورت گرفتـه اسـت‪ .‬بـرارزاده از افتتـاح و بهره بـرای ‪ ۲۳‬طـرح اب رسـانی بـا‬ ‫صـرف ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریـال اعتبـار در ایـام گرامیداشـت هفتـه بسـیج در مازندران خبـر داد و‬ ‫گفت ‪ :‬از مجموع این طر ح ها‪ ۱۶ ،‬طرح اب رسانی با مشارکت بنیاد برکت به بهره برداری‬ ‫‪۳۰‬هـزار خانـوار روسـتایی از نعمـت اب اشـامیدنی سـالم و بهداشـتی پایـدار‬ ‫رسـید و ‬ ‫مسـو بـا‬ ‫بو فاضلاب مازنـدران اظهـار داشـت ‪ :‬ه ‬ ‫بهره منـد شـدند‪ .‬مدیرعامـل شـرکت ا ‬ ‫اجـرای این طـرح‪ ۱۳ ،‬هزار متـر خـط انتقـال‪ ،‬چهار هزار متـر شـبکه توزیـع‪ ،‬حفـر سـه حلقه‬ ‫چاه با ابدهی ‪ ۲۰‬لیتر در ثانیه و بازسازی یک حلقه چاه با دبی ‪ ۳۵‬لیتر در ثانیه‪ ،‬بهسازی‬ ‫پنـج دهنـه چشـمه بـا ابدهـی هشـت لیتر در ثانیه و نیـز احـداث نـه بـاب مخـزن ذخیـره‬ ‫به حجـم ‪ ۱۵۲۰‬متر مکعـب و تجهیـز دو ایسـتگاه پمپـاژ اب احـداث شـده اسـت‪ .‬بـرارزاده‬ ‫همچنیـن از اغـاز عملیـات اجرایـی طـرح اب رسـانی بـه منطقـه دو گنبـدان شهرسـتان‬ ‫نـکا به منظـور تامیـن اب اشـامیدنی مورد نیـاز بـرای سـا کنان مناطـق باالدسـت‪ ،‬خبـر‬ ‫داد و افـزود‪ :‬بـرای اجـرای ایـن طـرح که شـامل عملیـات لوله گذاری خـط انتقال به طول‬ ‫‪ ۱۵۰‬متـر‪ ،‬خریـد‪ ،‬نصـب و راه انـدازی دو دسـتگاه پمـپ و تابلـو بـرق بـرای ایسـتگاه پمپـاژ و‬ ‫سـاخت اتاقـک اسـت‪ ۲۰ ،‬میلیارد ریـال اعتبـار در نظر گرفتـه شـد کـه پـس از بهر هبـرداری‬ ‫یشـوند‪ .‬وی‬ ‫‪ ۲۰۰‬خانـوار از مزایـای نعمـت اب اشـامیدنی سـالم و بهداشـتی بهره منـد م ‬ ‫نهـا مسـافر و گردشـگر بـه ایـن اسـتان و بـروز تنـش ابـی در برخـی‬ ‫با اشـاره به ورود میلیو ‬ ‫از شـهرها و روسـتاهای منطقـه‪ ،‬گفـت‪ :‬مازنـدران بـا وجود برخـورداری از مواهب طبیعی‬ ‫جنـگل و دریـا‪ ،‬بـرای تامیـن اب اشـامیدنی مورد نیـاز بـا مشـکل مواجـه اسـت و رفـع ایـن‬ ‫مشـکل نیازمنـد تخصیـص اعتبارات ویژه اسـت‪ .‬منابع ابـی مازنـدران از ‪ ۷۲۰‬حلقه چاه‪،‬‬ ‫‪ ۳۵۳‬دهنـه چشـمه و سـه سـد بـا ظرفیـت تولیـد و اسـتحصال ‪ ۵۲۲‬میلیون مترمکعـب‪،‬‬ ‫بو فاضالب مازندران یک میلیون و ‪ ۱۰۲‬هزار مشـترک را در ‪۵۸‬‬ ‫یشـود‪ .‬شـرکت ا ‬ ‫تامین م ‬ ‫شـهر و ‪ 1678‬روسـتا زیرپوشـش دارد‪.‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه)‬ ‫دومرحله ای‪ -‬پاالیشگاه دهم (فاز ‪)19‬‬ ‫نوب‬ ‫ا گهی مزایده عمومی‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـهرداری اندیشـه درنظـردارد بـه اسـتناد مجـوز شـماره ‪/5/510‬د مـورخ ‪ 1401/08/02‬موضـوع ابلاغ بنـد ‪ 10‬مصوبـه شـماره ‪ 69‬مـورخ ‪ 1401/07/12‬شـورای اسلامی شـهر‬ ‫اندیشـه‪ ،‬نسـبت بـه وا گـذاری امتیـاز بهر هبـرداری از ‪17‬بـاب واحـد تجـاری قدرالسـهم شـهرداری اندیشـه از طبقـه همکـف مجتمـع تجـاری اداری نـور از طریـق مزایـده‬ ‫عمومـی بـه اشـخاص حقیقـی واجـد شـرایط اقـدام کنـد‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضوع مزایده‪ :‬وا گذاری امتیاز بهره برداری از ‪17‬باب واحد تجاری از طبقه همکف مجتمع تجاری اداری نور به مدت سه سال به صورت یکجا‬ ‫‪ -2‬شرایط فروش‪ :‬مبلغ پایه کارشناسی شده به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫جمع کل اجاره بهای مورد مزایده در سال اول‪ :‬مبلغ ‪ 1.837.800.000‬تومان‬ ‫تبصـره‪ :‬طبـق نظریـه کارشـناس رسـمی دادگسـتری‪ ،‬مبلـغ نهایـی اجـاره بهـای سـاالنه "در زمـان عقـد قـرارداد" جهـت سـال دوم بـا ‪ %20‬افزایش نسـبت به اجاره بهای پیشـنهادی در سـال اول؛ و جهت سـال سـوم بـا ‪ %20‬افزایش‬ ‫نسـبت به سـال دوم خواهـد بود‪.‬‬ ‫‪ -3‬تضمین شـرکت در مزایده‪ :‬سـپرده شـرکت در مزایده مبلغ ‪ 3.344.796.000‬ریال اسـت‪ .‬که می بایسـت تا پایان مهلت تسـلیم پیشـنهاد قیمت‪ ،‬به یکی از صورت های ذیل به واحد دبیرخانه شـهرداری تسـلیم و شـماره‬ ‫ثبت پا کت الف را دریافت کنید‪ .‬الف) رسـید بانکی واریز وجه مزبور به حسـاب سـپرده ضمانت شـرکت در مزایده ‪ 0113994456001‬نزد بانک ملی شـعبه شـهر اندیشـه کد ‪ 2417‬ب) ضمانتنامه بانکی‬ ‫تذکـر ‪ :1‬مـدت اعتبـار تضمیـن فـوق بایـد حداقـل سـه مـاه پـس از تار یـخ افتتـاح پیشـنهادها بوده و برای سـه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشـد و علاوه بر ان‪ ،‬ضمانتنامه های بانکی باید طبـق فرم های قابل قبول تنظیم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :2‬به پیشنهادهایی که سپرده شرکت در مزایده انها به غیر از موارد فوق باشد ‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4‬مدارک الزم جهت دریافت اسناد مزایده‪ :‬متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده می بایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ‪ www.setadiran.ir‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -5‬مهلت و محل دریافت اسناد مزایده‪ :‬از تاریخ انتشار ا گهی لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/09/13‬و محل دریافت ان صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ‪ www.setadiran.ir‬است‪.‬‬ ‫تهـای پیشـنهاد قیمـت خـود را کـه برابـر شـرایط منـدرج در کاربـرگ مزایـده‪ ،‬تنظیـم شـده اسـت‪ ،‬حدا کثـر تـا پایـان وقـت اداری روز چهارشـنبه مـورخ‬ ‫‪ -6‬مهلـت و محـل تسـلیم پیشـنهادات‪ :‬متقاضیـان می بایسـت پا ک ‬ ‫‪ 1401/09/23‬در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت ‪ www.setadiran.ir‬بارگـذاری کننـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تذکر‪ :‬در جلسه بازگشایی‪ ،‬صرفا اسناد دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است‪.‬‬ ‫‪ -7‬تاریخ و محل بازگشایی پیشنهادها‪ :‬پایان ساعت اداری روز چهارشنبه مورخ ‪ 1401/09/23‬از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫‪ -8‬هزینه درج ا گهی در روزنامه به عهده برنده موضوع مزایده است‪.‬‬ ‫‪ -9‬شهرداری اندیشه در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات‪ ،‬بدون ذکر دلیل‪ ،‬مختار است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/09/02 :‬‬ ‫م الف ‪1401-14‬‬ ‫پاالیشـگاه دهـم پـارس جنوبـی فـاز ‪ 19‬درنظـردارد مناقصـه عمومـی همزمـان بـا ارزیابـی کیفـی (یکپارچـه) شـماره ‪ R10/1401/016‬بـا شـماره تقاضـای ‪ 9940027‬و‬ ‫شـماره فراخـوان در سـامانه سـتاد ایـران ‪ 2001097684000025‬بـه شـرح ‪ CAPACITOR‬را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار کنـد‪ .‬کلیـه مراحـل‬ ‫برگـزاری مناقصـه‪ ،‬از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی پا کت هـا‪ ،‬از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) بـه ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد‪ .‬الزم اسـت مناقصه گـران درصـورت عـدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضای الکترونکی را‬ ‫جهت شـرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫براورد مناقصه‪ :‬به مبلغ ‪ 240.000.000.000‬ریال‬ ‫نـوع و مبلـغ تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار‪ :‬بـه مبلـغ ‪ 1.200.000.000‬ریـال و به صـورت یکـی از تضامین قابل قبـول وفق ایین نامه تضمین شـماره ‪/123402‬ت‪‍ 50659‬ه مـورخ ‪ 1394/09/22‬هیـات وزیران‬ ‫مورد قبول اسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬در مورخه ‪1401/09/12‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه‪ :‬تا مورخه ‪1401/09/19‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهادات‪ :‬تا مورخه ‪1401/10/03‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ارزیابی کیفی مناقصه گران‪ :‬در مورخه ‪1401/10/03‬‬ ‫اطالعات تماس دسـتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر درخصوص اسـناد مناقصه و ارائه ضمانتنامه فرایند ارجاع کار (پا کت الف)‪ :‬ادرس‪ :‬اسـتان بوشـهر‪ ،‬شهرسـتان کنگان‪ ،‬کیلومتر ‪20‬‬ ‫جـاده کنـگان بـه عسـلویه‪ ،‬سـایت ‪ 2‬منطقـه ویژه اقتصـادی انرژی پارس‪ ،‬پاالیشـگاه دهم‪ ،‬فاز ‪ -19‬تلفن تمـاس‪ :‬اداره خدمـات کاالی پاالیشـگاه دهـم‪07731466283-07731466287 :‬‬ ‫کمیسیون مناقصات پاالیشگاه دهم‪07731466394-07731466393 :‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪ 021-41934 :‬دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها‪ ،‬در سایت سامانه ‪ www.setadiran.ir‬موجود است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/09/07 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1416866‬‬ ‫روابط عمومی مجتمع گاز پارس جنوبی‬ ‫هر هفته دوشنبه ها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫بهروز کاویانی؛ شهردار شهر اندیشه‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫‪ 24‬صفحه‬ ‫دوشنبه ‪ 7‬اذر ‪ 3/1401‬جمادیاالولی ‪ 28 /1444‬نوامبر ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 424‬تومان‬ ‫دوشنبه‪ 30‬ابان ‪ 26/1401‬ربیعالثانی ‪ 21/1444‬نوامبر ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره‪ 1500 / 423‬تومان‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬ابان ‪ 12/1401‬ربیعالثانی ‪ 7 /1444‬نوامبر ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 421‬تومان‬ ‫دوشنبه‪ 23‬ابان ‪ 19/1401‬ربیعالثانی ‪ 14/1444‬نوامبر ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره‪ 1500 / 422‬تومان‬ ‫مهتابکرامتی؛‬ ‫از قصههایتاریخی‬ ‫تا سالن ُمد ارمانی‬ ‫حسین یاری؛ حیدر خوشمرام‬ ‫چگونهجمشیدقاسمپور شد؟‬ ‫دوشنبه ‪ 9‬ابان ‪ 5/1401‬ربیعالثانی ‪ 31 /1444‬اکتبر ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 420‬تومان‬ ‫غزل شاکری؛ کودکستارهای که‬ ‫سر از خاندان قاجار دراورد!‬ ‫الهام کردا؛‬ ‫درخشش با گامهای ارام و پیوسته‬ ‫شهابحسینی؛‬ ‫ستارهدنبالهدار سینماو تلویزیون‬ ‫‪www. magl and. i r‬‬ ‫‪www. sarafrazannews. i r‬‬ ‫‪sarafrazan 94@gmai l . com‬‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫‪www.sarafrazan n ews.ir‬‬ ‫‪sarafrazan 94@g mail.co m‬‬ ‫دوشنبه‪ 2‬ابان ‪ 27/1401‬ربیعاالول ‪ 24/1444‬اکتبر ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره‪ 1500 / 419‬تومان‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫‪sarafrazan 94@gmail.com‬‬ ‫‪w w w. m a g l a n d . i r‬‬ ‫‪w w w. s a r a f r a z a n n e w s . i r‬‬ ‫‪s a r a f r a z a n 9 4 @g m a i l . c o m‬‬ ‫‪www. magl and. i r‬‬ ‫‪www. sarafrazannews. i r‬‬ ‫‪sarafrazan 94@gmai l . com‬‬ ‫هومنسیدی؛‬ ‫ُ‬ ‫ند جسارت!‬ ‫جذابیت با طعم ت ِ‬ ‫‪www. magl and. i r‬‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫‪sarafrazan 94@gmail.com‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2706

روزنامه سایه 2706

شماره : 2706
تاریخ : 1401/11/12
روزنامه سایه 2705

روزنامه سایه 2705

شماره : 2705
تاریخ : 1401/11/11
روزنامه سایه 2704

روزنامه سایه 2704

شماره : 2704
تاریخ : 1401/11/10
روزنامه سایه 2703

روزنامه سایه 2703

شماره : 2703
تاریخ : 1401/11/09
روزنامه سایه 2702

روزنامه سایه 2702

شماره : 2702
تاریخ : 1401/11/08
روزنامه سایه 2700

روزنامه سایه 2700

شماره : 2700
تاریخ : 1401/11/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!