روزنامه سایه شماره 2654 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2654

روزنامه سایه شماره 2654

روزنامه سایه شماره 2654

‫معاون علمی رئیس جمهوری خبر داد؛‬ ‫ های قانون جهش تولید دانش بنیان‬ ‫تدوین ‪ ۹۵‬درصد ایین نامه ِ‬ ‫معـاون علمـی‪ ،‬فنـاوری و اقتصـاد دانش بنیـان رئیس جمهـوری از‬ ‫تدویـن ‪ ۹۵‬درصـد ایین نامه هـای قانـون جهش تولیـد دانش بنیان‬ ‫خبـر داد و گفـت‪« :‬ایـن قانـون‪ ،‬بـا نهایی شـدن تمامـی ایین نامه هـا‬ ‫در یک ماه اینده اجرایی می شـود»‪ .‬به گزارش ایرنا؛ روح اهلل دهقانی‬ ‫فیروزابادی در مراسـم نکوداشـت سـالروز تاسـیس معاونت فناوری‬ ‫و نـواوری وزارت علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فنـاوری افـزود‪« :‬به جـز یـک تـا‬ ‫دو دسـتگاه‪ ،‬ایین نامه هـا بـا همـه دسـتگاه های اجرایـی مرتبـط‬ ‫بـا حـوزه کاری ان هـا امضـا شـد و اجـرای ان ازسـوی معـاون اول‬ ‫رئیس جمهـوری پیگیـری می شـود‪ .‬ایین نامه هـای دسـتگاه هایی‬ ‫کـه نهایـی نشـده هـم تـا پایـان اذرمـاه نهایـی می شـود»‪.‬‬ ‫رونمایی از «گرامافون»‬ ‫ابداعـی خـود‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1877‬؛ «تومـاس ادیسـون»‪ ،‬دسـتگاه‬ ‫ِ‬ ‫ـام «گرامافـون» یـا «فونوگـراف» را بـرای‬ ‫بـرای پخـش صـدای ضب ‬ ‫طشـده ب هن ِ‬ ‫نبـار به نمایـش گذاشـت‪« .‬فونوگـراف» بـا دسـتگاه های مـدرن و مجهـز کنونـی‬ ‫اولی ‬ ‫نحـال‪ ،‬از اصـول فن ِـی مشـترک پیـروی می کننـد؛ یعنـی‬ ‫بسـیار متفاوت اسـت؛ با ای ‬ ‫اصـول ضبـط صـدا همـان اسـت کـه زمـان «ادیسـون» بـود‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سه شنبه ‪ 8‬اذر ‪ 4 1401‬جمادی االولی ‪ 29 1444‬نوامبر ‪ 2022‬سال نوزدهم شماره ‪ 1500 2654‬تومان‬ ‫بازیگر قدرتمندمنطقهاست؟‬ ‫چرا کشور ایران‬ ‫ِ‬ ‫‪2‬‬ ‫سهم ایران از بازار کفش‬ ‫کشورهای همسایه و اوراسیا‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫جوالن‬ ‫بارهـا از خـود پرسـیده ام کـه ایـا در تهـران بـدون‬ ‫موتورسیکلت رانان موتورسـیکلت‪ ،‬زندگـی ارام تـر نیسـت و سـا کنان ایـن‬ ‫در تهران‬ ‫کالن شـهر‪ ،‬ارامـش بیشـتری ندارنـد؟ یـا‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خالقیت و مهر�پروری والد�ین‬ ‫و تاث�یر ان بر روند رشد کودکان‬ ‫کودک شناســـی و کودک پـــروری‪ ،‬یکـــی از مباحـــث مهـــم علـــوم تربیتی ســـت و نح ــوه‬ ‫ش ــکل گیری ان نی ــز هم ــواره م ــورد بح ــث و کن ــکاش ب ــوده اس ــت‪ .‬از ق ــرن هج ــده ب ــه‬ ‫شو پـــرورش به وج ــود‬ ‫بعـــد بـــا پیشـــرفت دانـــش روانشناســـی تغییراتـــی در کار اموز ‬ ‫ام ــد؛ به طوری ک ــه ک ــودک و عال ــم کودک ــی‪ ،‬اس ــتعدادها‪ ،‬رغبت ه ــا و نیازه ــای او دارای‬ ‫اهمیــت شــد و شــناخت متربــی یعنــی کــودک اســاس و اصــول تجربیــات علمــی و پای ـه ‬ ‫فعالیت ه ــای اموزش ــی ق ــرار گرف ــت ک ــه در این مقال ــه ارزیاب ــی می ش ــود‪ .‬در عص ــر م ــا دو‬ ‫جریــان مهــم لــزوم توجــه بــه کــودک‪ ،‬کشــف و شــناخت مراحــل مختلــف رشــد او و اغــاز‬ ‫تدابی ــر تربیت ــی و مناس ــب ب ــا ان را ‪...‬‬ ‫‪5‬‬ ‫هلل خامنـه ای؛ رهبـر انقلاب اسلامی در دیـدار تعـدادی از‬ ‫حضـرت ایـت ا ‬ ‫فرماندهـان نیـروی دریایـی ارتـش تا کیـد کردنـد‪« :‬اسـتفاده از فرصـت دریـا و‬ ‫ظرفیت هـای عظیـم ان‪ ،‬بایـد بـه فرهنـگ عمومـی در کشـور تبدیـل شـود»‪.‬‬ ‫اعالم امادگی وزارت خارجه برای افزایش‬ ‫همکاری با فعاالن اقتصادی کردستان‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی مازندران اعالم کرد؛‬ ‫مازندران؛ اماده جذب‬ ‫سرمایه گذاران افریقای جنوبی‬ ‫‪8‬‬ ‫استاندار فارس‪:‬‬ ‫سرپرست شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم‪:‬‬ ‫لزوم توجه به مولدسازی‬ ‫احساس می شود‬ ‫اموزش‪ ،‬پلی به سوی رشد و سرامدی سازمان‬ ‫در صنعت نفت و گاز است‬ ‫‪6‬‬ ‫سید مناف هاشمی‪:‬‬ ‫گزینه ایسفارش شده‬ ‫در المپیک نداریم‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نوب‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـهرداری شـهربابک درنظـردارد طبـق بنـد ‪ 5‬مصوبـه ‪ 69‬شـورای محتـرم اسلامی شـهر‪ ،‬مناقصه خرید تجهیـزات ایمنی اتش نشـانی خـود را از طریق‬ ‫سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت بـه شـماره ثبـت سـامانه ‪ 2001005616000023‬برگـزار کنـد‪ .‬کلیـه مراحـل مناقصه‪ ،‬از دریافت اسـناد مناقصه تـا ارائه‬ ‫پیشـنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشـایی پا کات‪ ،‬از طریق درگاه سـامانه تدارکات دولت (سـتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شـد‪ .‬الزم‬ ‫اسـت مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سـامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه‬ ‫محقق سـازند‪ .‬مناقصه گران بایسـتی دارای پروانه فعالیت باشـند‪.‬‬ ‫براورد اولیه‪ :‬به مبلغ ‪ 40.000.000.000‬ریال‬ ‫مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬به مبلغ ‪ 2.000.000.000‬ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر‬ ‫توجه‪ :‬چنانچه برندگان اول و دوم مناقصه‪ ،‬حاضر به مبادله پیمان نشوند‪ ،‬سپرده شرکت در مناقصه انان به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫مهلـت ارسـال اسـناد مناقصـه‪ :‬مناقص هگـران بایسـتی اسـناد مناقصـه را از طریـق سـامانه‪ ،‬دریافـت و باتوجـه بـه مندرجـات اسـناد و شـرایط مناقصـه‪،‬‬ ‫مـدارک درخواسـتی را شـامل پا کـت الـف‪ ،‬ب و ج‪ ،‬ب هصـورت فایـل ‪ pdf‬تـا سـاعت ‪ 12‬روز شـنبه مـورخ ‪ 1401/09/26‬در سـامانه اسـکن و بارگـذاری کننـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه‪ :‬در مورخه ‪1401/09/08‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد از سامانه‪ :‬تا ساعت ‪ 12‬روز سه شنبه مورخ ‪1401/09/15‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهادات از طریق سامانه‪ :‬تا ساعت ‪ 12‬روز شنبه مورخ ‪1401/09/26‬‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقص هگـزار‪ :‬ادرس‪ :‬اسـتان کرمـان‪ ،‬شـهربابک‪ ،‬بلـوار شـهدای هفتـم تیـر‪ ،‬سـاختمان شـهرداری شـهربابک‪ ،‬کدپسـتی‬ ‫‪ -7751811177‬تلفـن تمـاس‪03434122006 :‬‬ ‫زمان و محل بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 12‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/08/27‬در محل دفتر شهردار به ادرس دستگاه مناقصه گزار است‪.‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬تلفن تماس‪ 021-4934 :‬دفتر ثبت نام‪88969737-85193768 :‬‬ ‫ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬‫ سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/09/07 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1415343‬‬ ‫شهرداریشهربابک‬ ‫ا گهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی‬ ‫تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ‪53130391‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫نام و نشـانی دسـتگاه مناقصه گزار‪ :‬شـرکت گاز اسـتان خراسـان جنوبی (سـهامی خاص)‪ -‬بیرجند‪ ،‬سـایت اداری‪ ،‬بلوار پیامبر اعظم؟ص؟‪،‬‬ ‫ابتـدای خیابـان شـهدای نیـروی انتظامـی‪ ،‬شـرکت گاز اسـتان خراسـان جنوبـی‪ ،‬طبقـه اول‪ ،‬امـور قراردادهـا‪ ،‬کدپسـتی‪9719866838 :‬‬ ‫تلفن تماس ‪ 056-32392000 :‬نمابر امور قراردادها ‪056-32400523 :‬‬ ‫موضوع تجدید مناقصه‪ :‬انجام خدمات حمل ونقل و تامین خودروهای استیجاری موردنیاز پروژه های شرکت گاز استان خراسان جنوبی‬ ‫شـرح مختصر کار‪ :‬انجام خدمات حمل ونقل و تامین خودروهای اسـتیجاری موردنیاز پروژه های شـرکت گاز اسـتان خراسـان جنوبی از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫(سـتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬و به شـماره فراخوان ‪2001091444000097‬‬ ‫نـوع و مبلـغ تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار‪ :‬تضمین هـای اعلام شـده در ایین نامه تضمیـن برای معامالت دولتـی به شـماره ‪/123402‬ت‪50659‬ه‍ـ مـورخ ‪ 1394/09/22‬به مبلغ‬ ‫‪ 11.000.000.000‬ریـال (یـازده میلیـارد ریـال)؛ ارائـه هرگونـه چـک بـه عنـوان تضمین شـرکت در فرایند ارجاع کار‪ ،‬مورد قبول نمی باشـد‪.‬‬ ‫نکته‪ :‬اصل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار می بایست تا قبل از اخرین مهلت عودت اسناد مناقصه در سامانه ستاد‪ ،‬عالوه بر بارگذاری از طریق سامانه مذکور‪ ،‬به امور قراردادهای‬ ‫شرکت گاز استان خراسان جنوبی ارائه شود‪.‬‬ ‫محل تامین اعتبار پیمان‪ :‬اعتبارات سرمایه ای (منابع بند "ق" تبصره ‪ 2‬ماده واحده قانون بودجه‪ -‬طر ح های غیرعمرانی) شرکت گاز استان خراسان جنوبی‬ ‫شـرایط متقاضیان‪ -1 :‬ارائه تصویر برابر با اصل شـده پروانه رتبه بندی و تایید صالحیت معتبر از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در رشـته حمل ونقل؛ ‪ -2‬دارا بودن گواهینامه تایید‬ ‫صالحیت ایمنی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی؛ ‪ -3‬داشـتن ظرفیت خالی ارجاع کار و دارا بودن سـابقه کاری مشـابه؛ ‪ -4‬ارائه مدارک معتبر ثبتی مناقصه گر و مدارک و مسـتندات‬ ‫مذکور در اسـناد ارزیابی کیفی؛ ‪ -5‬ارائه صورت های مالی حسابرسـی شـده سـال ‪ 1400‬و یا حداقل سـال ‪ 1399‬توسـط موسسـات حسابرسـی معتبر‪ ،‬برای مناقصه گران الزامی سـت‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :1‬ارائه اصل و یا کپی برابر اصل مدارک فوق االشاره در زمان بازگشایی پیشنهادها‪ ،‬الزامی ست‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تذکـر ‪ :2‬مطابـق بنـد "الـف" مـاده ‪ 5‬قانـون حدا کثـر اسـتفاده از تـوان تولیـدی و خدماتـی کشـور و حمایـت از کاالی ایرانـی‪ ،‬ارجـاع کار صرفـا بـه موسسـات و شـرکت های ایرانی ثبت شـده در‬ ‫فهرسـت توانمندی هـای منـدرج در سـامانه توانیران مجاز اسـت‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه‪ :‬از مورخه ‪ 1401/09/08‬لغایت ساعت ‪ 08:00‬روز سه شنبه مورخ ‪1401/09/15‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه بر روی سامانه ستاد‪ :‬تا ساعت ‪ 08:00‬روز سه شنبه مورخ ‪1401/09/29‬‬ ‫اعالم نتایج ارزیابی کیفی‪ :‬در مورخه ‪1401/10/03‬‬ ‫زمان و مکان بازگشایی پا کات‪ :‬ساعت ‪ 09:00‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/10/04‬در سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی‬ ‫کلیه اسـناد مناقصه و ارزیابی کیفی‪ ،‬از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬توزیع خواهد شـد و هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و‬ ‫عودت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی‪ ،‬بایستی اسناد را تا اخرین مهلت ذکر شده در ا گهی‪ ،‬از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری کنند‪ .‬مناقصه گران تایید شده در ارزیابی کیفی‪،‬‬ ‫می بایست اسناد مناقصه را پس از بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‪ ،‬تا قبل از شروع جلسه کمیسیون مناقصات به صورت فیزیکی نیز به دبیرخانه رمز و محرمانه واحد‬ ‫حراست شرکت گاز استان خراسان جنوبی تحویل دهند‪.‬‬ ‫این ا گهی در سایت های ‪ http://iets.mporg.ir ،www.shana.ir ،www.nigc-skgc.ir‬و ‪ www.setadiran.ir‬قابل رویت است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/09/08 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1416812‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی‬ ‫انجام امور مربوط به کنترل خط اتوبوس درون شهری‪،‬‬ ‫خدمات حمل ونقل مسافر در سطح شهر یزد‬ ‫نشـهری‪ ،‬خدمات حمل ونقل مسـافر در سـطح‬ ‫موضـوع مناقصـه‪ :‬انجـام امـور مر بـوط بـه کنتـرل خـط اتوبـوس درو ‬ ‫شـهر یزد‬ ‫مبلـغ و نـوع سـپرده شـرکت در مناقصـه‪ :‬مبلـغ ضمانـت شـرکت در مناقصـه بـه میـزان ‪ 1.991.605.000‬ریـال اسـت کـه می توانـد بـه صـورت واریـز به‬ ‫حسـاب ‪ 1209152007‬بانـک تجـارت شـهرداری یـزد و یـا ب هصـورت ضمانتنامـه بانکـی (بـا اعتبـار سـه مـاه) در وجـه حسـاب مذکـور و یا اوراق مشـارکت‬ ‫بی نام باشـد‪.‬‬ ‫مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات‪ :‬مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد‪ ،‬معادل ‪ 10‬درصد مبلغ قرارداد است‪.‬‬ ‫پیش پرداخـت‪ :‬پـس از انعقـاد قـرارداد‪ ،‬کارفرمـا می توانـد نسـبت بـه پرداخـت پیش پرداخت به پیمانکار طبـق ایین نامه معامالت مالی شـهرداری‪،‬‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫در ازای دریافـت ضمانتنامـه بانکـی اقـدام کـرده و در هر پرداختی‪ ،‬این مبلغ مسـتهلک م ‬ ‫نحوه تامین اعتبار پروژه‪ :‬پروژه از محل بودجه سال ‪ 1401‬شهرداری یزد تامین اعتبار می شود‪.‬‬ ‫مهلـت خریـد و تحویـل اسـناد‪ :‬زمـان خرید اسـناد مناقصـه از مورخه ‪ 1401/09/08‬تـا مورخه ‪ 1401/09/15‬و حدا کثر تاریخ ارائه پیشـنهاد قیمت در‬ ‫سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬و تسلیم مدارک (ضمانتنامه بانکی) به دبیرخانه محرمانه حراست‬ ‫شـهرداری یزد‪ ،‬تا پایان وقت اداری روز یکشـنبه مورخ ‪ 1401/09/27‬اسـت‪.‬‬ ‫زمان و محل بازگشـایی پیشـنهادات‪ :‬کلیه پیشـنهادات در سـاعت ‪9‬صبح روز دوشـنبه مورخ ‪ 1401/09/28‬در سـالن جلسات شهرداری مرکزی‬ ‫یـزد‪ ،‬مفتـوح و بـا حضور اعضا تصمیم گیری خواهد شـد‪.‬‬ ‫محل انجام کار‪ :‬سطح شهر یزد‬ ‫محل دریافت اسناد‪ :‬جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫یشـود قبل از پرداخت وجه‪ ،‬نسـبت به مطالعه کامل نمونه اسـناد اقدام کرده و درصورت تمایل‪ ،‬نسـبت‬ ‫ نظر به اینکه وجه پرداختی مسـترد نم ‬‫به واریز مبلغ و خرید اسـناد اقدام کنید‪ .‬درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه‪ ،‬شـهرداری نسـبت به اسـترداد این وجه هیچگونه مسـئولیتی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫مبلغ فروش اسناد‪ :‬به مبلغ ‪ 1.500.000‬ریال‪ ،‬به صورت واریز نقدی به حساب شماره ‪ 2091521000‬نزد بانک تجارت‬ ‫ سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬‫ بـه پیشـنهادهای فاقـد سـپرده و امضـا‪ ،‬مشـروط‪ ،‬مخـدوش و پیشـنهاداتی کـه بعـد از انقضـای مـدت مقـرر‪ ،‬واصـل شـود‪ ،‬سـپرده های مخـدوش و‬‫ً‬ ‫کمتـر از میـزان مقـرر‪ ،‬چـک شـخصی و نظایـر ان‪ ،‬مطلقـا ترتیـب اثـر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫ چنانچه برندگان اول تا دوم‪ ،‬حاضر به انعقاد قرارداد نشوند‪ ،‬سپرده های انها به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬‫ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬‫ شـرکت در مناقصـه و دادن پیشـنهاد‪ ،‬بـه منزلـه قبـول شـروط و تکالیـف شـهرداری یـزد موضـوع مـاده ‪ 10‬ایین نامـه معاملات شـهرداری های مرا کـز‬‫استان هاسـت‪.‬‬ ‫ هزینه چاپ و نشر ا گهی‪ ،‬به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1417659‬‬ ‫مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫چالش غربالگری جنین؛‬ ‫«اختیاری» یا «اجباری»؟‬ ‫شه ــای دوران‬ ‫«غربالگ ــری جنی ــن» یک ــی از ازمای ‬ ‫یس ــت که ض ــرورت انجام ان در سه ماهه نخس ــت‬ ‫باردار ‬ ‫ب ــارداری ب ــرای تش ــخیص اخت ــاالت کروموزوم ــی و‬ ‫یش ــود ام ــا انجام‬ ‫عقب ماندگ ــی ذهن ــی ن ــوزاد توصی ــه م ‬ ‫ان در سـ ـه ماه دوم ب ــارداری ب ــا چال ــش اختی ــاری ی ــا‬ ‫اجباری بودن همراه اســـت‪ .‬بـــارداری و فرزنـــداوری یکی از‬ ‫یس ــت اما این‬ ‫تجربی ــات منحصرب هف ــرد در زندگ ــی هر زن ‬ ‫تجرب ــه می تواند با ترس هایی ازجمله س ــامتی جنین نیز‬ ‫همراه باش ــد؛ برخ ــی افراد انجام ای ــن ازمایش پیش ازتولد‬ ‫ن ــوزاد را در سـ ـه ماهه دوم ب ــارداری من ــع و غیرض ــروری و‬ ‫درمقابل بس ــیاری از متخصص ــان زنان و زایم ــان‪ ،‬ان را به‬ ‫زنان باردار توصیه می کنند‪ .‬در حیطه پزش ــکی‪ ،‬غربالگری‬ ‫به عن ــوان برنام ــه ی ــا راهب ــرد بررس ــی جمعی ــت دررابطه با‬ ‫ی ــک خط ــر تهدیدکنن ــده س ــامت ب ــا شناس ــایی اف ــراد‬ ‫یش ــود که هدف ان شناس ــایی‬ ‫درمعرض خط ــر تعریف م ‬ ‫زودرس ب ــرای انج ــام مداخل ــه ی ــا مدیری ــت پیش هنگام‬ ‫ابت ــا به ی ــک بیم ــاری و ع ــوارض ناشـ ـی ازان اس ــت؛ پس‬ ‫تس ــت ی ــا روش انج ــام غربالگ ــری الزم اسـ ـت که دارای‬ ‫نه ــا می توان به‬ ‫یه ــای خاصی باش ــد ک ــه از جمله ا ‬ ‫ویژگ ‬ ‫حس ــاس بودن تس ــت‪ ،‬قابلیت تکرارپذی ــری و ارزان بودن‬ ‫ان اشـــاره کرد‪ .‬براســـاس گـــزارش وزارت بهداشـــت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزش ــکی‪ ،‬س ــاالنه در کش ــور بیش از یک میلیون‬ ‫‪۴۰۰‬ه ــزار ن ــوزاد زن ــده به دنی ــا می ای ــد ک ــه ا گ ــر احتم ــال‬ ‫و ‬ ‫ب ــروز اخت ــال س ــندرم دان را در می ــان ان ــان ی ــک در ‪۸۰۰‬‬ ‫تول ــد درنظ ــر گرفته ش ــود‪ ،‬احتم ــال ب ــروز س ــندروم داون‬ ‫درحـــدود ‪ ۱۷۵۰‬تول ــد ن ــوزاد زن ــده وج ــود دارد‪ .‬ب هگ ــزارش‬ ‫ایرنا؛ برخی از متخصص ــان‪ ،‬بهترین زمان انجام غربالگری‬ ‫ب ــرای دس ــتیابی ب ــه وج ــود احتم ــاالت در ب ــروز بیم ــاری‬ ‫س ــندروم داون و دو بیماری ناش ــی از اخت ــال کروموزومی‬ ‫در نوزادان را در ســـه ماهه اول بـــارداری مادران (از هفته ‪۱۱‬‬ ‫تا ‪ ۱۳‬و ش ــش روزمرگی حاملگی) بیان می کنند که با انجام‬ ‫یک ازمایش س ــاده خون و س ــونوگرافی از مادر امکان پذیر‬ ‫یسـ ـت که برخ ــی از متخصص ــان زن ــان‬ ‫اس ــت‪ .‬این درحال ‬ ‫و زایم ــان‪ ،‬م ــادران ب ــاردار را مجب ــور ب ــه انج ــام غربالگری‬ ‫در سـ ـه ماهه دوم ب ــارداری می کنن ــد و تا کی ــد دارن ــد در‬ ‫ازمایش ــگاهی که موردتا کید ان ها هستند؛ این ازمایش را‬ ‫انجام دهن ــد و این موضوع عالو هب ــر پرداخت هزینه های‬ ‫زی ــاد‪ ،‬نگران ــی و اس ــترس ب ــرای م ــادران ایج ــاد می کن ــد‪.‬‬ ‫مین ــا احم ــدی؛ مس ــئول یک ــی از ازمایش ــگاه های ته ــران‬ ‫یک ــه ب ــرای غربالگ ــری جنین به‬ ‫دراین زمین ــه گف ــت‪ :‬زنان ‬ ‫ازمایش ــگاه مراجعه می کنند همواره دچار نگرانی هستند‬ ‫نه ــا را با قوت قلب‬ ‫اما مش ــاوره قب ــل از بارداری می تواند ا ‬ ‫بیش ــتر و ارام ــش ب ــرای انج ــام ازمای ــش همراه کن ــد البته‬ ‫شه ــا در سه ماهه نخس ــت ب ــارداری‬ ‫انج ــام برخ ــی ازمای ‬ ‫یس ــت ول ــی در سـ ـه ماهه دوم باتوج هب ــه مش ــاوره‪،‬‬ ‫ضرور ‬ ‫نی ــاز چندانی ب ــه انجام ان ها نیس ــت‪ .‬ا گر در س ــونوگرافی‬ ‫سه ماهه نخس ــت بارداری مش ــکلی برای جنین مشاهده‬ ‫ش ــود‪ ،‬بهت ــر اس ــت ای ــن س ــونوگرافی قب ــل از هفت ــه ‪۱۸‬‬ ‫انج ــام گی ــرد ت ــا درص ــورت وج ــود ناهنج ــاری‪ ،‬پزش ــکی‬ ‫قانون ــی اج ــازه س ــقط جنین را بده ــد‪ .‬احم ــدی تا کی ــد‬ ‫ک ــرد‪ :‬هزینه انج ــام هریـ ـک از خدم ــات مرا کز س ــونوگرافی‬ ‫صش ــده در نظام پزش ــکی و‬ ‫باتوج هب ــه تعرف ــه مشخ ‬ ‫یش ــود و بهت ــر اس ــت‬ ‫وزارت بهداشـ ـت ودرمان تعیی ــن م ‬ ‫ب ــه مرا کز معتبر ب ــرای انجام س ــونوگرافی مراجع ــه کنند و‬ ‫البته پزش ــکان نیز بای ــد ازمایش ــگاهی را برای م ــادر باردار‬ ‫معرف ــی کنند ک ــه در محدوده مح ــل زندگی وی باش ــد تا‬ ‫مش ــکلی دررفت وام ــد نداش ــته باش ــد‪ .‬حمیدرض ــا خ ــرم‬ ‫خورش ــید؛ دبیر ب ــورد ژنتی ــک وزارت بهداش ــت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزش ــکی گفت‪ :‬کمت ــر از ‪ ۱۰‬درصـــد موارد‪ ،‬مـــادر در‬ ‫دوره ب ــارداری نی ــاز ب ــه انج ــام غربالگری برای تش ــخیص‬ ‫اختـــاالت کروموزومی دارد؛ درحالی که براســـاس باورهای‬ ‫نادرس ــت بس ــیاری از پزش ــکان انج ــام ای ــن غربالگ ــری را‬ ‫برای هم ــه م ــادران توصیه می کنن ــد و عالو هب ــر پرداخت‬ ‫یش ــود‪ .‬وی‬ ‫هزین هه ــای زیاد باع ــث نگرانی خانواده نیز م ‬ ‫بابیان اینکه یک مشـــاوره خوب و استاندارد برای زوجین‬ ‫قبـ ـل ازازدواج و حی ــن ب ــارداری درمورد ب ــروز بیماری های‬ ‫ژنتی ــک می توان ــد از ضروری نبودن انج ــام غربالگری برای‬ ‫تش ــخیص اختالالت کروموزوم ــی بکاهد‪ ،‬اظهار داش ــت‪:‬‬ ‫یک ــه بس ــیاری از خانواد هه ــا‪ ،‬وقت ــی برای مش ــاوره‬ ‫درحال ‬ ‫می این ــد‪ ،‬اص ــرار دارند مادر ب ــاردار این غربالگ ــری را انجام‬ ‫ده ــد ول ــی نی ــازی نیس ــت و ممک ــن اس ــت غربالگ ــری در‬ ‫سـ ـه ماهه اول توصیه ش ــود‪ .‬خرم خورش ــید تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫انجام مش ــاوره خوب‪ ،‬خطر ابتالی ن ــوزاد به بیماری های‬ ‫نادر و ژنتیک براس ــاس نسبت خویش ــاوندی زوجین یا در‬ ‫غی ــر این صورت وجود یک بیماری در خانواده مش ــخص‬ ‫یش ــود و ا گ ــر زوجین نس ــبت فامیلی نداش ــته باش ــند‪،‬‬ ‫م ‬ ‫یه ــا حدود سـ ـه درصد و درصورت‬ ‫میزان ب ــروز این بیمار ‬ ‫نس ــبت فامیل ــی ح ــدود پنج درص ــد رخ می ده ــد‪ .‬دبی ــر‬ ‫ب ــورد ژنتی ــک وزارت بهداش ــت‪ ،‬درمان و اموزش پزش ــکی‬ ‫تا کی ــد کرد‪ :‬ب ــا مش ــاوره ژنتیک قب ــل از ب ــارداری‪ ،‬زنانی که‬ ‫درمعرض خط ــر ب ــاالی داش ــتن ن ــوزادی ب ــا ان ــواع خاصی‬ ‫از اخت ــاالت ژنتیک ــی ی ــا نقص های م ــادرزادی هس ــتند‪،‬‬ ‫یش ــوند و ا گ ــر ازمای ــش غربالگ ــری خط ــر‬ ‫شناس ــایی م ‬ ‫ب ــاالی ی ــک ناهنج ــاری را نش ــان ده ــد‪ ،‬زن ــان می توانن ــد‬ ‫برای تش ــخیص قطعی تر‪ ،‬ازمایش های تش ــخیصی انجام‬ ‫دهن ــد‪ .‬به گفت ــه وی؛ براس ــاس اص ــول اخ ــاق پزش ــکی‪،‬‬ ‫یه ــای الزم را ب ــه زوجی ــن‬ ‫پزش ــک موظ ــف اس ــت ا گاه ‬ ‫یه ــای کروموزومی در جنی ــن ارائه دهد‬ ‫درمورد ناهنجار ‬ ‫و انج ــام ازمای ــش دراین زمین ــه بس ــتگی به تمای ــل ان ها‬ ‫یت ــوان‬ ‫داش ــته و وقت ــی جنی ــن بیم ــار اس ــت م ــادر را نم ‬ ‫مجب ــور ب ــه انج ــام س ــقط ک ــرد‪ .‬ای ــن متخص ــص اف ــزود‪:‬‬ ‫ح ــدود چهارمیلی ــون و ‪ ۵۰۰‬هزارتوم ــان هزین ــه غربالگ ــری‬ ‫یه ــای کروموزومی جنین اس ــت ک ــه با حمایت‬ ‫ناهنجار ‬ ‫پوش ــش بیمـ ـه ای باید ازمایش ــگاه ها ی ــا مرا کز انج ــام این‬ ‫غربالگ ــری‪ ،‬ان را رای ــگان انج ــام دهند‪.‬‬ ‫نیمار‬ ‫کارتون‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫سه شنبه ‪ 8‬اذر ‪ 1401‬شماره‪2654‬‬ ‫«بازیگر قدرتمند» در منطقه است؟‬ ‫چرا کشور ایران‬ ‫ِ‬ ‫غ ــرب اس ــیا یک ــی از مناط ــق ژئوپلیتی ــک مه ــم‬ ‫جه ــان اس ــت ک ــه به دلی ــل وج ــود ذخای ــر‬ ‫عظی ــم نف ــت و گاز و ب ــازار عظی ــم مص ــرف‬ ‫توس ــط کش ــورهای واقـ ـع دران هم ــواره دارای‬ ‫ته ــای منطقـ ـه ای و نی ــز‬ ‫منازع ــه و رقاب ‬ ‫ته ــای ب ــزرگ و فرامنطقــه ای‬ ‫موردتوج ــه قدر ‬ ‫ب ــوده اس ــت‪ .‬خاورمیان ــه یک ــی از ثروتمندتری ــن‬ ‫مناط ــق دنی ــا ب هش ــمار می ای ــد‪ ،‬بااین وج ــود‬ ‫بی ــش از ‪ ۹۰‬درص ــد کش ــورهای تش ــکیل دهنده‬ ‫نح ــوزه از وضعی ــت دفاع ــی و اقتص ــادی‬ ‫ای ‬ ‫ضعیف ــی برخ ــوردار هس ــتند‪ .‬رهب ــر انق ــاب در‬ ‫بیان ــات اخی ــر خ ــود در دی ــدار ب ــا بس ــیجیان‬ ‫ب ــه اهمی ــت این منطق ــه و ت ــاش اس ــتعمار‬ ‫در س ــلطه گ ــری در منطق ــه غ ــرب اس ــیا‬ ‫پرداختن ــد و خاطرنش ــان کردن ــد‪ :‬جبه ــه‬ ‫ـتعمار غ ــرب نس ــبت ب ــه این منطق ــه خ ــاص‬ ‫اس ـ‬ ‫ِ‬ ‫م ــا‪ ،‬منطق ــه غ ــرب اس ــیا‪ ،‬ی ــک رویک ــردی دارد؛‬ ‫ای ــن منطقـ ـه ای ک ــه خودش ــان اس ــمش را‬ ‫می گذارن ــد «خاورمیان ــه»‪ .‬بع ــد از دو جن ــگ‬ ‫جهان ــی‪ ،‬اس ــتعمار غرب ــی اول اروپ ــا‪ ،‬بع ــد ه ــم‬ ‫امری ــکا نس ــبت ب ــه این منطق ــه ی ــک توج ــه‬ ‫خ ــاص‪ ،‬رویک ــرد خاص ــی را به وج ــود اوردن ــد؛‬ ‫یس ــت‪ .‬مهم تری ــن‬ ‫چ ــرا؟ چ ــون منطق ــه مهم ‬ ‫خه ــای صنعت ـ ِـی دنی ــای‬ ‫عام ـ ِـل حرک ـ ِـت چر ‬ ‫غ ــرب [نف ــت اس ــت‪ ،‬صنعتش ــان] ب ــه عام ــل‬ ‫نف ــت وابس ــته اس ــت و مرک ــز عم ــده نف ــت در‬ ‫دنیــا در اینجاســت‪ .‬منطقــه غــرب اســیا منطقه‬ ‫ارتب ــاط ش ــرق و غ ــرب اس ــت‪ ،‬منطق ــه ارتب ــاط‬ ‫اس ــیا و اروپ ــا و افریقاس ــت؛ ازلح ــاظ جای ــگاه‬ ‫راهب ــردی و به تعبی ــر رای ــج‪ ،‬سوق الجیش ــی‪،‬‬ ‫یس ــت؛ ل ــذا اس ــتعمارگران غرب ــی‬ ‫منطق ــه مهم ‬ ‫ک ــه ح ــاال ثروت ــی ه ــم یافت ــه بودن ــد و ب ــا غ ــارت‬ ‫کش ــورهای اس ــتعمارزده توانایی های ــی ه ــم‬ ‫پی ــدا ک ــرده بودن ــد‪ ،‬ازلح ــاظ علم ــی ه ــم جل ــو‬ ‫رفت ــه بودن ــد و س ــاح پیش ــرفته ه ــم داش ــتند‪،‬‬ ‫روی منطق ــه غ ــرب اس ــیا توج ــه وی ــژه ای پی ــدا‬ ‫کردن ــد‪ .‬به خاط ــر همی ــن توج ــه ه ــم ب ــود ک ــه‬ ‫رژی ــم صهیونیس ــتی را دراین منطق ــه به وج ــود‬ ‫اوردن ــد؛ ای ــن رژی ــم را به عن ــوان پای ــگاه غ ــرب‬ ‫اول پای ــگاه اروپ ــا و بع ــد ه ــم پای ــگاه امری ــکا‬ ‫دراین منطق ــه ق ــرار دادن ــد برای اینک ــه بتوانن ــد‬ ‫بــه منطقــه مســلط باشــند‪ ،‬هــرکار می خواهنــد‬ ‫نه ــم بیندازن ــد‪،‬‬ ‫بکنن ــد‪ ،‬کش ــورها را به جا ‬ ‫جن ــگ درس ــت کنن ــد‪ ،‬تحمی ــل کنن ــد‪ ،‬توس ــعه‬ ‫ً‬ ‫بدهنــد‪ ،‬غــارت کننــد؛ اصــا رژیــم صهیونیســتی‬ ‫را ب ــرای ای ــن به وج ــود اوردن ــد‪ .‬پ ــس روی‬ ‫این منطقــه یــک نظــر ویــژه ای داشــتند‪ ،‬انچــه‬ ‫مشــخص اســت رژیــم صهیونیســتی نمــادی از‬ ‫کشــورهای امریــکا و انگلیــس اســت و به عنــوان‬ ‫نماین ــده ی ــا پایگاه ــی ب ــرای این کش ــورها‬ ‫ب هش ــمار مـ ـی رود ک ــه سیاسـ ـت های غ ــرب در‬ ‫انج ــا پی ــاده و در منطق ــه به اج ــرا درمی ای ــد‬ ‫ب هع ــاوه ای ــن رژی ــم عام ــل رون ــق ف ــروش‬ ‫تس ــلیحات نظام ــی غ ــرب در کش ــورهای ح ــوزه‬ ‫نح ــال وج ــود کش ــوری‬ ‫خاورمیان ــه اس ــت‪ .‬باای ‬ ‫همچ ــون جمه ــوری اس ــامی ای ــران تبدی ــل‬ ‫ب ــه ی ــک س ــد و مان ــع ب ــزرگ ب ــرای اه ــداف‬ ‫کش ــورهای س ــلطه گر در منطق ــه ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫هم ــه دنی ــا ش ــاهد هس ــتند ک ــه جمه ــوری‬ ‫اس ــامی هم ــواره ت ــاش ک ــرده ک ــه امنی ــت را‬ ‫در منطق ــه برق ــرار کن ــد و تا کن ــون هزین هه ــای‬ ‫نح ــال‬ ‫بس ــیارزیادی را نی ــز متحم ــل ش ــده باای ‬ ‫دراین ام ــر بس ــیارموفق ب ــوده و نگا هه ــا ب ــر‬ ‫ای ــران به عن ــوان ق ــدرت برت ـ ِـر منطق ــه غ ــرب‬ ‫اسیاس ــت‪ :‬دراین منطق ــه غ ــرب اس ــیا ی ــک‬ ‫مت ــر اس ــت و ان‬ ‫نقط ــه هس ــت ک ــه ازهمه مه ‬ ‫ای ــران اس ــت‪ .‬ای ــران از هم ــه این کش ــورها و‬ ‫مت ــر اس ــت؛‬ ‫نقاط ــی ک ــه دراین منطقه ان ــد‪ ،‬مه ‬ ‫چرا ک ــه ه ــم ثروت ــش‪ ،‬نف ــت‪ ،‬گاز‪ ،‬مع ــادن‬ ‫طبیع ــی بی ــش از هم ــه این کشورهاس ــت‪،‬‬ ‫ه ــم نقط ــه وق ــوع ان‪ ،‬حس ــاس ترین نقط ــه‬ ‫اس ــت‪ ،‬چه ــارراه اس ــت؛ چه ــارراه ش ــرق و‬ ‫غ ــرب‪ ،‬چه ــارراه ش ــمال و جن ــوب‪ .‬از قدی ــم‬ ‫ه ــم می گفتن ــد ک ــه چه ــارراه مه ــم این منطق ــه‬ ‫ای ــران اس ــت‪ .‬روی ای ــران بی ــش از هم ــه‬ ‫حســاس بودنــد لــذا روی ایــران ســرمایه گذاری‬ ‫کردن ــد‪ .‬ای ــران مهم تری ــن کش ــور در منطق ــه‬ ‫غ ــرب اسیاس ــت چرا ک ــه دومی ــن کش ــور ب ــزرگ‬ ‫منطقــه و هفدهمیــن کشــور بــزرگ دنیــا اســت‪.‬‬ ‫ته ــای بالق ــوه و مزایای ــی نظی ــر‬ ‫ای ــران ب ــا ظرفی ‬ ‫موقعی ــت جغرافیای ــی اس ــتراتژیک‪ ،‬تن ــوع‬ ‫اقلیم ــی‪ ،‬مزای ــای اقتص ــادی‪ ،‬امنی ــت ان ــرژی‬ ‫و بازاره ــای داخل ــی و منطقـ ـه ای یک ــی از‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫بهتری ــن مقصده ــا ب ــرای سرمایه گذار ‬ ‫همچنی ــن ای ــران ب ــا موقعی ــت جغرافیای ــی‬ ‫منحصرب هف ــرد خ ــود در قل ــب تقاط ــع‬ ‫ارتباط ــی خاورمیان ــه‪ ،‬اس ــیا و اروپ ــا ق ــرار دارد و‬ ‫به واس ــطه بهره من ــدی از ترتیب ــات نظام من ــد‬ ‫در ح ــوزه تج ــارت منطقـ ـه ای و فرامنطقـ ـه ای‪،‬‬ ‫گم ــرک‪ ،‬مالی ــات و س ــرمایه گذاری ب ــه‬ ‫کش ــوری قدرتمن ــد مب ــدل گش ــته اس ــت‪.‬‬ ‫داش ــتن مرزه ــای مش ــترک ب ــا دری ــای خ ــزر‬ ‫جف ــارس و دری ــای عم ــان‬ ‫در ش ــمال و خلی ‬ ‫در جن ــوب‪ ،‬قابلی ــت دسترس ــی ب ــه بی ــش از‬ ‫‪ ۵۸۰۰‬کیلومترمربــع نــوار ســاحلی را بــرای ایــران‬ ‫یس ــازد‪ .‬ای ــران به واس ــطه دسترس ــی‬ ‫مق ــدور م ‬ ‫ب ــه کش ــورهای اوراس ــیا از ش ــمال‪ ،‬کش ــورهای‬ ‫اس ــیای میان ــه از ش ــرق و داش ــتن م ــرز زمین ــی‬ ‫ب ــا ترکی ــه و همچنی ــن اس ــتفاده از قس ــمتی از‬ ‫ج ــاده ابریش ــم از جای ــگاه ممت ــازی در ترانزی ــت‬ ‫جهانــی برخــوردار اســت‪ .‬موقعیــت جغرافیــای‬ ‫ای ــران را ب ــه مح ــور ترانزی ــت در کریدوره ــای‬ ‫ش ــمال‪ -‬جنوب و ش ــرق‪ -‬غرب مب ــدل نم ــوده‬ ‫و درنتیجـ ـه ان نق ــش مهم ــی در اقتص ــاد‬ ‫بین الملل ــی ایف ــا می کن ــد‪ .‬همچنی ــن ای ــران‬ ‫درمقایسـ ـه با کش ــورهای تولیدکنن ــده نف ــت‬ ‫و گاز پ ــس از روس ــیه دومی ــن کش ــور دارای‬ ‫تش ــده در‬ ‫بیش ــترین ذخای ــر نف ــت و گاز تثبی ‬ ‫جه ــان اس ــت‪ .‬ای ــن جای ــگاه جهان ــی ام ــکان‬ ‫بیشین هس ــازی امنی ــت مل ــی را ازطری ــق اتخ ــاذ‬ ‫اس ــتراتژی های مناس ــب مرتب ــط ب ــا امنی ــت‬ ‫ان ــرژی فراه ــم می کن ــد‪ .‬ق ــدرت ای ــران نه تنه ــا‬ ‫یس ــت ک ــه دش ــمنان‬ ‫ی ــک ادع ــا بلک ــه حقیقت ‬ ‫نیــز بــه ان معترف انــد‪ .‬کریــس مورفــی؛ ســناتور‬ ‫امریکایــی بــه نقــش و قــدرت ایــران در منطقــه‬ ‫ً‬ ‫خاورمیان ــه اذع ــان می کن ــد‪ :‬تقریب ــا ازهرطری ــق‬ ‫و درمقایسـ ـه با گذش ــته‪ ،‬ای ــران ام ــروز در‬ ‫فت ــر‬ ‫خاورمیان ــه قدرتمندت ــر و امری ــکا ضعی ‬ ‫نب ــار نیس ــت ک ــه‬ ‫ش ــده اس ــت‪ .‬البت ــه ای ــن اولی ‬ ‫دولتم ــردان غرب ــی و صهیونیس ــت این گون ــه‬ ‫ً‬ ‫قــدرت ایــران در منطقــه خاورمیانــه را صراحتــا‬ ‫اع ــام می کنن ــد به عنوان مث ــال افرایی ــم س ــنه‬ ‫وزی ــر و ژن ــرال بازنشس ــته صهیونیس ــت در‬ ‫یک ــی از س ــخنرانی های خ ــود اع ــام ک ــرده ک ــه‬ ‫یس ــت ک ــه ای ــران ب ــرای‬ ‫اس ــتیالی منطق ــه راه ‬ ‫اس ــتیالی جهان ــی گام ب ــردارد و به عبارت دیگ ــر‬ ‫در جهان ــی ک ــه ای ــران از تس ــلط ب ــر منطق ــه‬ ‫برخ ــوردار باش ــد م ــا جای ــی نداری ــم‪ .‬جمه ــوری‬ ‫ً‬ ‫اس ــامی ای ــران عم ــا ثاب ــت ک ــرده ک ــه می توان ــد‬ ‫در کمترین زم ــان ممک ــن ب ــر منطق ــه غ ــرب‬ ‫چک ــس‬ ‫ن از هی ‬ ‫اس ــیا کنت ــرل پی ــدا کن ــد و ایـ ـ ‬ ‫پوش ــیده نیس ــت‪ ،‬حض ــور مستش ــاری ای ــران‬ ‫نه ــم ب ــا خواس ــت س ــران‬ ‫در س ــوریه و ع ــراق ا ‬ ‫این کش ــور ب ــرگ زرین ــی جه ــت اثب ــات ای ــن‬ ‫یک ــه س ــخنگوی‬ ‫ادع ــای ب ــزرگ اس ــت‪ .‬زمان ‬ ‫وزارت خارجــه در دولــت اوبامــا مدعــی شــد کــه‬ ‫جس ــال‬ ‫شکس ــت داع ــش در منطق ــه ح ــدود پن ‬ ‫زم ــان نی ــاز دارد‪ ،‬جمه ــوری اس ــامی ای ــران‬ ‫موف ــق ش ــد به فاصل ــه کمت ــر از دوس ــال از‬ ‫هم ــان تاری ــخ امپرات ــوری داع ــش در منطق ــه‬ ‫را به پای ــان برس ــاند و منطق ــه ا کن ــون ش ــاهد‬ ‫حض ــور مقتدران ــه نی ــروی نظام ــی ای ــران‬ ‫ً‬ ‫جف ــارس‬ ‫خصوص ــا نیروه ــای دریای ــی در خلی ‬ ‫و عم ــان اس ــت و همی ــن دش ــمن را وادار ک ــرده‬ ‫ت ــا درب ــاره ق ــدرت ای ــران دس ــت ب ــه اعت ــراف‬ ‫نس ــطح از‬ ‫بزن ــد‪ .‬رقب ــای منطقــه ای ای ــران ازای ‬ ‫موفقی ــت برخ ــوردار نبوده ان ــد‪ .‬ای ــران توانس ــته‬ ‫اس ــت نف ــوذ خ ــود را در سراس ــر کش ــورهای‬ ‫پیرام ــون گس ــترش ده ــد و ای ــن فا کت ــور‬ ‫دیگ ــری از ق ــدرت منطقـ ـه ای ای ــران اس ــت؛‬ ‫بنابرای ــن ام ــروز ای ــران برن ــده ب ــزرگ و قطع ــی‬ ‫نه ــای غ ــرب اسیاس ــت‪ .‬جمه ــوری‬ ‫در بحرا ‬ ‫اس ــامی فرم ــول موفق ــی ب ــرای گس ــترش نف ــوذ‬ ‫خ ــود در کش ــورهای عرب ــی منطق ــه پی ــدا ک ــرده‬ ‫اس ــت‪ .‬ای ــن فرم ــول ش ــامل تجهی ــز‪ ،‬حمای ــت‬ ‫سیاس ــی و لجس ــتیکی ب ــرای متحدان ــش‬ ‫اس ــت؛ ام ــا هس ــته موفقی ــت این اسـ ـت که‬ ‫متحــدان محلــی ایــران تعهــد ایدئولوژیکــی بــه‬ ‫یک ــه‬ ‫رویک ــرد منطقـ ـه ای ای ــران دارن ــد‪ .‬به طور ‬ ‫ح ــزب اهلل‪ ،‬نیروه ــای مختل ــف افغ ــان‪ ،‬عراق ــی‬ ‫یه ــای یم ــن همگ ــی می خواهن ــد‬ ‫و حوث ‬ ‫ش ــرکای کوچ ــک ته ــران باش ــند و مایل ان ــد‬ ‫در فراس ــوی مرزه ــا درراس ــتای حمای ــت از‬ ‫نه ــا ای ــران را‬ ‫سیاس ــت ای ــران اق ــدام کنن ــد‪ .‬ا ‬ ‫به عنــوان الگــوی سیاســی می بیننــد؛ بنابرایــن‬ ‫«مشــروعیت رهبــری ایــران» را در مســیر مبــارزه‬ ‫خ ــود می پذیرن ــد‪.‬‬ ‫زهرا کریمی‪ /‬انا‬ ‫سهم ایران از بازار کفش کشورهای همسایه و اوراسیا‬ ‫به گفت ــه عض ــو هیئت رئیس ــه جامع ــه صنع ــت‬ ‫کف ــش ای ــران؛ درحال حاض ــر س ــهم ای ــران از‬ ‫ب ــازار چهارمیلی ــاردی کف ــش اوراس ــیا کمت ــر‬ ‫از یک درص ــد و از ب ــازار هشـ ـت میلیاردی‬ ‫کش ــورهای همس ــایه نی ــز ح ــدود یک درص ــد‬ ‫اس ــت‪ .‬ب هگ ــزارش ایس ــنا؛ از ص ــادرات‬ ‫‪ ۴۷‬میلی ــون دالری کف ــش در هفت ماهـ ـه اول‬ ‫امس ــال خب ــر داد و گف ــت‪ :‬این رق ــم نس ــبت‬ ‫ب ــه م ــدت مش ــابه س ــال قب ــل به لح ــاظ‬ ‫وزن ــی سـ ـه درصد رش ــد و به لح ــاظ ارزش ــی‬ ‫هفت درص ــد اف ــت داش ــته‪ .‬متوس ــط قیم ــت‬ ‫ص ــادرات کف ــش نی ــز در م ــدت یادش ــده‬ ‫‪ ۱۱.۵‬درص ــد اف ــت داش ــته ک ــه عل ــت ان‬ ‫افزای ــش ن ــرخ ارز اس ــت‪ .‬وی بابیان اینک ــه‬ ‫ع ــراق‪ ،‬افغانس ــتان‪ ،‬ترکمنس ــتان‪ ،‬پا کس ــتان‬ ‫و اذربایج ــان درمجم ــوع به لح ــاظ وزن ــی‬ ‫‪ ۹۷‬درص ــد و به لح ــاظ ارزش ــی ‪ ۹۳‬درص ــد‬ ‫ص ــادرات ای ــران را ب هخ ــود اختص ــاص دادن ــد‪،‬‬ ‫نم ــدت ‪ ۳۰‬درص ــد ص ــادرات‬ ‫تصری ــح ک ــرد‪ :‬درای ‬ ‫از گم ــرکات ق ــم‪ ،‬ح ــدود ‪ ۱۳‬درص ــد از گم ــرک‬ ‫غ ــرب ته ــران‪ ۱۱ ،‬درص ــد از مش ــهد‪ ۱۰ ،‬درص ــد از‬ ‫اس ــتارا و نه درص ــد از منطق ــه وی ــژه اقتص ــادی‬ ‫زرندیــه انجــام شــده اســت‪ .‬همچنیــن به گفتــه‬ ‫عض ــو هیئت رئیس ــه جامع ــه صنع ــت کف ــش‬ ‫ای ــران؛ بررس ــی رون ــد ص ــادرات کف ــش از س ــال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬تا کن ــون نش ــان می ده ــد ک ــه ص ــادرات‬ ‫کف ــش از ‪ ۷۵‬میلی ــون دالر در هفت ماه ــه س ــال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬ب ــه ح ــدود ‪ ۴۷‬میلی ــون دالر در م ــدت‬ ‫مش ــابه امس ــال کاه ــش داش ــته اس ــت‪ .‬ای ــن‬ ‫یسـ ـت که انتظ ــار می رف ــت‬ ‫کاه ــش درحال ‬ ‫باتوج هب ــه افزای ــش ن ــرخ ارز‪ ،‬ب ــا رش ــد ص ــادرات‬ ‫روبــرو شــویم امــا بخشــنامه های بانــک مرکــزی‬ ‫در دوره یادش ــده‪ ،‬فرص ــت رش ــد ص ــادرات‬ ‫ً‬ ‫را ب ــرای صنع ــت کف ــش از بی ــن ب ــرد‪ .‬ضمن ــا‬ ‫فاصل ــه ن ــرخ ارز نیمای ــی ب ــا ارز صادرات ــی‬ ‫و افزای ــش هزین هه ــای س ــربار داخل ــی را‬ ‫یت ــوان از عل ــل اف ــت ص ــادرات ان ــواع کف ــش‬ ‫م ‬ ‫ن ــام ب ــرد‪ .‬وی اف ــزود‪ :‬عم ــده ص ــادرات ای ــران‬ ‫ب ــه ع ــراق و افغانس ــتان اس ــت ک ــه ب هص ــورت‬ ‫یش ــود‪ .‬ازطرف دیگ ــر تف ــاوت‬ ‫ریال ــی انج ــام م ‬ ‫یش ــود‬ ‫ن ــرخ ارز نیمای ــی ب ــا ارز ازاد باع ــث م ‬ ‫ک ــه واردات م ــواد اولی ــه ب ــا ارز نیمای ــی کمت ــر‬ ‫جوالن موتورسیکلت رانان در تهران‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫بارهـــا از خـــود پرســـیده ام کـــه ایـــا در تهـــران بـــدون موتورســـیکلت‪ ،‬زندگ ــی‬ ‫ارام تـــر نیســـت و ســـا کنان ایـــن کالن شـــهر‪ ،‬ارامـــش بیشـــتری ندارنـــد؟ ی ــا‬ ‫برعکـــس؛ این همه موتورســـیکلت ران‪ ،‬در تهران با صداهـــای گوش خراش‪،‬‬ ‫ویراژهـــای سرســـام اور کـــه عبور و مـــرور مـــردم و حتـــی راننـــدگان خـــودرو را‬ ‫بســـیار ســـخت و دلهـــره اور کـــرده اســـت را گریـــزی نیســـت و باید بســـوزیم و‬ ‫ً‬ ‫بســـازیم؟ موتورســـوارانی کـــه تابـــع هیچ قاعـــده و قانونـــی نیســـتند و اصوال‬ ‫مقـــررات رانندگـــی را بـــه هیچ انگاشـــته اند‪ ،‬تافتـــه ای جدابافته هســـتند که‬ ‫تهران و بســـیاری از کالن شـــهرها را جوالنگاه خود ســـاخته اند؛ ایـــا باید انان‬ ‫را مخیـــر گذاشـــت کـــه همچنان به تخلفـــات عدیده خـــود ادامـــه دهند؟ از‬ ‫تعـــداد موتورســـواران و موتورهـــای شماره شـــده و فعـــال‪ ،‬هیـــچ امـــاری در‬ ‫دســـت نیســـت‪ .‬هرچندکه دیده و شـــنیده شـــده اســـت که بعضـــی از مردم‬ ‫به خصـــوص جوانـــان و به ویـــژه در تهـــران‪ ،‬دارای دو و ســـه موتور هســـتند و‬ ‫درنتیجـــه می توان تخمیـــن زد که بیش از ‪ 15‬میلیون موتور در شـــبانه روز در‬ ‫تهران مشـــغول به تردد هســـتند کـــه این میزان موتـــور‪ ،‬می توانـــد ‪ 40‬درصد‬ ‫الودگـــی تهران را باعث شـــده باشـــد و تردد پرشـــمار انان‪ ،‬کالن شـــهر تهران‬ ‫را به شـــدت برای زندگـــی خطرنا ک کرده اســـت؛ چنانکه براســـاس امارهای‬ ‫گو میـــر در بیمـــان قلبـــی‪ ،‬عروقـــی و تنفســـی‪ ،‬بیشـــترین مـــورد را به خود‬ ‫مر ‬ ‫اختصـــاص داده اســـت‪ .‬اینک ا گر از زمینـــه الودگی هوا و در پـــی ان افزایش‬ ‫بیمـــاری قلبی‪ ،‬تنفســـی بگذریم‪ ،‬عدم رعایـــت مقررات راهنمایـــی و رانندگی‬ ‫توســـط موتورســـواران تعـــداد مخاطـــرات و تصادفـــات را در تهـــران به حدی‬ ‫بـــاال بـــرده اســـت کـــه پاره ای از اوقـــات‪ ،‬پـــس از تصـــادف‪ ،‬بایـــد ســـاعت های‬ ‫زیـــادی را برای اعزام کارشـــناس راهنمایی و رانندگی‪ ،‬بالتکلیف و ســـرگردان‬ ‫ســـپری کننـــد‪ .‬این امـــر با همـــه تالش و کوششـــی کـــه راهنمایـــی و رانندگی‬ ‫تهران معمول داشـــته‪ ،‬جای تقدیر و تشـــکر بســـیار دارد؛ اما به هرحال این‬ ‫ً‬ ‫توقف ها گریزناپذیر اســـت‪ .‬ســـوال اینجاســـت کـــه واقعا نمی توانیـــم را کبان‬ ‫موتورســـیکلت را وادار بـــه اجرای مقـــررات کنیم؟ به یقین بـــا این تعداد امور‬ ‫و حتـــی بـــه کمک ســـربازان وظیفه و بـــه کمک مـــردم‪ ،‬می توان ایـــن عده را‬ ‫کـــه ا کثریت انان به خالف عـــادت کرده اند‪ ،‬در یک حرکـــت فوریتی‪ ،‬ملزم به‬ ‫رعایـــت مقررات کرد‪ .‬این موتورســـواران این روزها کار را به جایی رســـانده اند‬ ‫کـــه حتی در خیابان هـــای یک طرفه یا ورودممنوع نیـــز جوالن می دهند که‬ ‫حتـــی ا گر از این تخلفات بگذریم‪ ،‬وجود پرشـــمار و پرتخلف انان‪ ،‬اعصاب را‬ ‫از ســـا کنان تهران ســـلب کرده و همه را عصبانی کرده است‪ .‬در این باره باید‬ ‫مالحظـــات را نادیده گرفته و با اجرای دقیق قوانین رانندگی‪ ،‬موتورس ــواران‬ ‫را بـــا ارشـــاد‪ ،‬جریمه‪ ،‬توقیف موتور و حتی ســـلب مالکیت موتـــور‪ ،‬تنبیه کرد‬ ‫تا شـــهر مـــا ارامـــش را به خـــود ببینـــد‪ .‬بدیهی ســـت؛ پـــس از اجـــرای دقیق‬ ‫مقررات توســـط مســـئولین راهنمایی و رانندگی تهران‪ ،‬بایـــد عبور و مرور این‬ ‫موتورســـواران نیز همانند خودروها‪ ،‬شـــامل محدوده طرح ترافیک ش ــود تا‬ ‫تهران دارای شـــکل مناســـبی از تردد ماشین و موتور باشـــد‪ .‬ا گر از این موارد‬ ‫نیـــز بگذریم‪ ،‬متاســـفانه ایـــن موتورســـواران مدتی ســـت که بـــه جابه جایی‬ ‫ً‬ ‫یـــا اصطالحا مسافرکشـــی هـــم روی اورده اند کـــه این مورد نیـــز اغلب منجر‬ ‫ً‬ ‫کت ــر از‬ ‫بـــه تصـــادف شـــده و معمـــوال اســـیب های موتـــوری بســـیار خطرنا ‬ ‫تصادفـــات خودرویی ســـت‪ .‬به خصوص اینکـــه اغلـــب اینـــان حتـــی از کاله‬ ‫ایمنـــی هـــم اســـتفاده نمی کنند‪ .‬پـــس بیشـــتر درمعرض خطر هســـتند؛ اما‬ ‫وظیفه مغـــازه داران و شـــرکت های موجود که در اغلـــب خیابان های تهران‬ ‫دفترودســـتک دارند‪ ،‬وادار کردن پیک های موتوری خـــود به رعایت قوانین‬ ‫راهنمایی و رانندگی ســـت؛ از راه های مختلفـــی ازجمله اینکه ا گر پیک های‬ ‫موتـــوری مغـــازه داران‪ ،‬مرتکـــب تخلـــف شـــوند‪ ،‬جریمـــه شـــامل صاحب ــان‬ ‫مغازه هـــا هم بشـــود تا هیچ کـــس را گریـــزی از پرداخت جریمـــه بابت تخلف‬ ‫نباشـــد؛ و باالخـــره رســـتوران ها و شـــرکت های ســـرویس دهنده بـــه اهال ــی‬ ‫تهـــران نیـــز بایـــد پیک هـــای موتـــوری زیرمجموعه خـــود را ملزم بـــه رعایت‬ ‫مقـــررات کنند تا بـــا کمک همدیگر بتوانیم شـــهرمان را شـــهری زیبـــا و توام‬ ‫با ارامش بســـازیم‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫چاپ ‪ 152‬میلیون جلد کتاب درسی‬ ‫با کاغذ و مقوای ایرانی‬ ‫رئیـس سـازمان پژوهـش و برنامه ریـزی اموزشـی با بیان اینکـه بـرای سـال‬ ‫تحصیلـی اینـده ‪ 152‬میلیون جلـد کتـاب درسـی چـاپ خواهـد شـد‪ ،‬خبـر‬ ‫داد؛ سـال اینـده ‪ 100‬درصـد مقـوای مورد نیـاز و ‪ 70‬درصـد کاغـذ مورد نیـاز‬ ‫کتاب هـای درسـی از طریـق تـوان داخلـی تامیـن خواهـد شـد‪ .‬به گـزارش پانـا؛‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین علـی لطیفـی دربـاره کمبـود کتـب درسـی در‬ ‫نهـا‬ ‫برخـی مقاطـع تحصیلـی گفـت‪ :‬توزیـع کتـاب درسـی و چاپ سـپاری ا ‬ ‫یکـه‬ ‫طوالنی سـت‪ 150 .‬میلیون جلـد کتـاب در سـال چـاپ می شـود و تا زمان ‬ ‫یخـورد و‬ ‫ثبت سـفارش کتـاب نهایـی نشـود توزیـع کتاب هـا بـه مشـکل برم ‬ ‫در توزیـع کتاب هـا بـا تاخیـر مواجـه می شـویم‪ .‬گاهـی مـدارس در این زمینـه‬ ‫اهتمـام الزم را ندارنـد‪ .‬ا گـر فراینـد ثبت نـام دانش امـوزان به موقـع انجام شـود‬ ‫مـا هـم در توزیـع مشـکل نخواهیـم داشـت به طوری که امسـال تـا ابان ماه نیز‬ ‫ثبت نـام دانش امـوزان انجـام می شـده اسـت‪.‬‬ ‫امادگی ایران برای حضور در پروژه های نفت و گاز عراق‬ ‫مدیرعامل شـرکت مهندسـی و توسـعه گاز ایران از امادگی ایران برای حضور‬ ‫در پروژه هـای نفـت و گاز عـراق خبـر داد‪ .‬به گـزارش شـانا؛ رضـا نوشـادی در‬ ‫کنفرانـس توسـعه تجـارت ایـران و عراق‪ ،‬پیام تبریک محمد شـیاع السـودانی‬ ‫(نخسـت وزیر عـراق) به مناسـبت پیـروزی تیـم ملـی فوتبـال ایـران بـر تیـم ولـز‬ ‫را نشـانه ای واضـح از وجـود علقه هـای عاطفـی عمیـق و مسـتحکم بیـن دو‬ ‫ملت خواند و گفت‪ :‬ما این پیام را زیربنایی مهم برای گسترش تجارت بین‬ ‫دو کشـور همسـایه تلقـی می کنیـم‪ .‬در مناسـبات میـان کشـورهای همسـایه‬ ‫افزون بـر روابـط تجاری‪ ،‬تکیه بر پیوندهای فرهنگی و عاطفی همواره راه گشـا‬ ‫بوده و همسـویی هرچه بیشـتر دو کشـور ایران و عراق با یکدیگر‪ ،‬نقشـه های‬ ‫طماعـان بـرای ایجـاد محدودیـت در این ارتباطـات ریشـه دار تاریخـی را‬ ‫نقش بـر اب می کنـد‪.‬‬ ‫تسهیل اعطای اینماد به کسب وکارهای لندتک‬ ‫بـا تصویـب کارگـروه مشـورتی راهبـری تجـارت الکترونیکـی اعطـای اینمـاد‬ ‫بـه کسـب وکارهای لندتـک تسـهیل شـد‪ .‬به گـزارش شـاتا؛ جلسـه کارگـروه‬ ‫مشـورتی راهبـری تجـارت الکترونیکـی (کمیتـه نـواوری و توسـعه کاربردهـا)‬ ‫بـا حضـور امیـن کالهـدوزان؛ رئیـس مرکـز تتـا‪ ،‬رضـا قربانـی؛ رئیـس کمیسـیون‬ ‫فینتـک سـازمان نظـام صنفـی رایانـه ای‪ ،‬نماینـدگان سـازمان نظـام صنفـی‬ ‫رایانـه ای‪ :‬محمدرضـا قلعه نـوی؛ رئیـس رسـته خدمـات فنـاوری اطالعـات‬ ‫و محمدصـادق ازادانـی؛ رئیـس کارگـروه لندتـک‪ ،‬نماینـده انجمـن علمـی‬ ‫یپـی‪،‬‬ ‫تجـارت الکترونیکـی ایـران‪ ،‬کسـب وکارهای حـوزه لندتـک شـامل دیج ‬ ‫اسـنپ پی‪ ،‬ایزی پـی‪ ،‬فینوتـک‪ ،‬لنـدو‪ ،‬دارا کارت‪ ،‬تالـی‪ ،‬حـال‪ ،‬ازکـی وام‪،‬‬ ‫تاپ لنـد‪ ،‬بالـون و کیپـا و اصحـاب رسـانه برگـزار؛ و سـازوکار اعطـای اینمـاد بـه‬ ‫کسـب وکارهای حـوزه لندتـک بررسـی شـد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصدی نرخ موتورسیکلت‬ ‫از واردات ب ــا ارز حاص ــل از ص ــادرات تم ــام‬ ‫ً‬ ‫ش ــود و عم ــا ا گ ــر صادرکنن ــده بخواه ــد از ارز‬ ‫حاص ــل از ص ــادرات خ ــود اس ــتفاده کن ــد‪،‬‬ ‫یش ــود‪ .‬عض ــو‬ ‫قیم ــت تما مش ــده اش بیش ــتر م ‬ ‫هیئت رئیس ــه جامع ــه صنع ــت کف ــش ای ــران‬ ‫دربــاره صــادرات بــه روســیه نیــز گفــت‪ :‬ســازمان‬ ‫توس ــعه تج ــارت درحال برنامه ری ــزی ب ــرای‬ ‫ورود ب ــه ب ــازار اوراس ــیا و روس ــیه ازطری ــق تعرف ــه‬ ‫یس ــت‪ .‬درحال حاض ــر س ــهم ای ــران‬ ‫ترجیح ‬ ‫از ب ــازار کف ــش اوراس ــیا کمت ــر از یک درص ــد‬ ‫اس ــت؛ ام ــا روس ــیه س ــاالنه ‪ ۳.۷‬میلی ــارددالر‬ ‫و اوراس ــیا بی ــش از ‪ ۴.۲‬میلی ــارددالر کف ــش‬ ‫وارد می کن ــد‪ .‬درم ــورد کش ــورهای همس ــایه‬ ‫س ــهم ای ــران از ب ــازار هشـ ـت میلیاردی کف ــش‬ ‫‪ ۱۵‬کش ــور همس ــایه نی ــز ح ــدود یک درص ــد‬ ‫اســت‪ ۱۵ .‬کشــور همســایه ایــران در ســال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫ح ــدود ‪ ۸.۲‬میلی ــارددالر واردات ان ــواع کف ــش‬ ‫داش ــتند ک ــه ای ــران ح ــدود ‪ ۸۲.۸‬میلی ــون دالر‬ ‫از ان را تامی ــن ک ــرده؛ یعن ــی س ــهم م ــا ح ــدود‬ ‫‪ ۱.۰۱‬درص ــد ب ــوده اس ــت‪ .‬اس ــتفاده ای ــران‬ ‫ته ــا مس ــتلزم ح ــل مش ــکالت‬ ‫ازاین ظرفی ‬ ‫یس ــت‪ .‬وی‬ ‫مرب ــوط ب ــا نقل وانتق ــاالت پول ‬ ‫بابیان اینک ــه نف ــوذ در بازاره ــای ه ــدف‬ ‫صادرات ــی جدی ــد گام ــی درجه ــت تن ــوع س ــبد‬ ‫صادرات ــی کف ــش و ارتق ــای جای ــگاه پاپ ــوش‬ ‫ایـــران در بـــازار ‪ ۱۲۵‬میلی ــارددالری ص ــادرات‬ ‫کف ــش جه ــان خواه ــد ب ــود‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪ :‬ب ــازار‬ ‫تس ــاله ‪ ۲۰۱۴‬ت ــا ‪۲۰۲۱‬‬ ‫کف ــش ع ــراق در هش ‬ ‫بـــا رش ــد ‪ ۴۵‬درصـــدی از ‪ ۳۵۷‬میلی ــون دالر‬ ‫بـــه ‪ ۵۰۱‬میلی ــون دالر رس ــیده اس ــت‪ .‬عض ــو‬ ‫هیئت رئیس ــه جامع ــه صنع ــت کف ــش ای ــران‬ ‫دراین زمین ــه ادام ــه داد‪ :‬ام ــا ص ــادرات کف ــش‬ ‫ای ــران ب ــه ع ــراق درهمیـ ـن دوره موردبررس ــی‬ ‫از حـــدود ‪ ۶۷‬میلی ــون دالر ب ــه ح ــدود‬ ‫‪ ۶۰‬میلی ــون دالر کاه ــش یافت ــه؛ یعن ــی س ــهم‬ ‫ایـــران از ‪ ۱۹‬درص ــد در ب ــازار کف ــش ع ــراق در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۴‬بــه ‪ ۱۰‬درصــد در ســال ‪ ۲۰۲۱‬کاهــش‬ ‫یافت ــه اس ــت‪ .‬چی ــن درهمیـ ـن دوره ص ــادرات‬ ‫کف ــش خ ــود ب ــه ع ــراق را از ‪ ۱۴۱‬میلی ــون دالر‬ ‫ب ــه ‪ ۳۶۴‬میلی ــون دالر افرای ــش داده و س ــهم‬ ‫‪ ۳۹‬درص ــدی این کش ــور در ب ــازار مصرف ــی‬ ‫کف ــش ع ــراق ب ــه ‪ ۷۳‬درص ــد افزای ــش یاف ــت‪.‬‬ ‫لش ــکری بابیان اینک ــه تف ــاوت ن ــرخ ارز نیمای ــی‬ ‫و ازاد یک ــی از دالی ــل کاه ــش ص ــادرات کف ــش و‬ ‫کاالهــای مشــابه اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ا گــر بانــک‬ ‫مرک ــزی در جوام ــع ه ــدف صادرات ــی مانن ــد‬ ‫ع ــراق و افغانس ــتان صراف ــی شناخت هش ــده‬ ‫داش ــته باش ــد‪ ،‬صادرکنند هه ــا می توانن ــد‬ ‫نج ــا تعه ــد ارزی خ ــود را رف ــع کنن ــد و‬ ‫هما ‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫نه ــا رف ــع م ‬ ‫تاح ــدودی مش ــکل ا ‬ ‫یش ــود درص ــورت به کارگی ــری‬ ‫پیش بین ــی م ‬ ‫سیاسـ ـت های توس ــعه تج ــارت ب ــا کش ــورهای‬ ‫اوراس ــیا‪ ،‬ارزش ص ــادرات ان ــواع پاپ ــوش ردی ــف‬ ‫تعرف ــه ‪ ۶۴‬ت ــا دوبراب ــر فعل ــی افزای ــش یاب ــد‪.‬‬ ‫رئیـس انجمـن تولیدکننـدگان دوچرخه ایران گفـت‪ :‬نرخ موتورهـای موجود‬ ‫در بـازار ‪ 40‬تـا ‪ 80‬میلیون تومـان اسـت و در بـازار موتور سـیکلت ‪ 400‬میلیونـی‬ ‫نیز موجود است؛ البته این موتورها محدود است‪ .‬به گزارش ایلنا؛ ابوالفضل‬ ‫حجـازی با اشـاره به افزایـش قیمـت ‪ 10‬تا ‪ 15‬درصدی قیمت موتورسـیکلت در‬ ‫سال جاری‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت این محصول نسبت به تورم موجود در کشور کمتر‬ ‫بوده؛ زیرا این صنعت و بازار موتورسیکلت در دست بخش خصوصی ست و‬ ‫همین موضوع ایجاد کننده رقابت سالم در این صنعت و تعادل در قیمت ها‬ ‫شـده اسـت‪ .‬ایـن فعـال اقتصـادی با بیان اینکـه بـازار موتـور چنـدان متاثـر از‬ ‫نوسـان های نرخ ارز نیسـت‪ ،‬گفت‪ :‬بازار اتومبیل در کشـور جنبه داللی پیدا‬ ‫کـرده اسـت و شـاید بتـوان گفـت نمایشـگاه داران یکـی از عاملان افزایش نرخ‬ ‫خـودرو هسـتند؛ چرا کـه در ایجـاد قیمـت تاثیرگذارنـد اما بازار موتـور متفاوت‬ ‫اسـت و شـرکت ها اقـدام بـه راه انـدازی فروشـگاه های اصلی و مرکـزی کرده اند‬ ‫و عرض ه مستقیم چند برابر از گذشته بیشتر شده است و این گونه ‪ 50‬درصد‬ ‫واسـطه ها را حـذف کردند‪.‬‬ صفحه 2 ‫سه شنبه ‪ 8‬اذر ‪ 1401‬شماره‪2654‬‬ ‫سه شنبه ‪ 8‬اذر ‪ 1401‬شماره‪2654‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪3‬‬ ‫تریبون‬ ‫دبیرکل کمیته ملی المپیک‪:‬‬ ‫گزینه ای سفارش شده در المپیک نداریم‬ ‫گران قیمت ترین‬ ‫بازیکنان جوان فوتبال جهان‬ ‫ســایت ‪ RBC‬در گزارشــی‪ ،‬بــه معرفــی‬ ‫‪ ۱۰‬بازیکــن جــوان گران قیمــت دنیــای‬ ‫فوتبــال پرداخــت کــه برگــردان ان را درادامــه‬ ‫می خوانیــم‪.‬‬ ‫میسون مانت‪ /‬جیدون سانچو‬ ‫ارزش فعلی‪ ۷۵:‬میلیون یورو‬ ‫یسـت‪ .‬او در‬ ‫میسـون مانـت محصـول ا کادمـی باشـگاه چلس ‬ ‫فصـل ‪ ۲۰۱۷-۱۸‬در لیـگ برتـر هلنـد بـه ویتسـه قـرض داده شـد‪.‬‬ ‫‪۱۸‬سـاله ‪ ۴۰۰‬هزاریـورو بـود‪ .‬او سـال‬ ‫دران زمـان ارزش ایـن هافبـک ‬ ‫بعـد را ب هصـورت قرضـی در باشـگاه دربـی کانتـی زیرنظـر فرانـک‬ ‫یکـه لمپـارد هدایت چلسـی را برعهده گرفت‬ ‫لمپـارد گذرانـد‪ .‬زمان ‬ ‫نیـورو بـه چلسـی امـد و ازان زمـان ارزش او‬ ‫مانـت بـا ‪ ۱۰‬میلیو ‬ ‫شتـر شـد‪ .‬در اوت ‪ ،۲۰۱۹‬او اولیـن بـازی خـود را بـرای‬ ‫روزبـه روز بی ‬ ‫تیـم اصلـی چلسـی انجـام داد‪ .‬در ژانویـه ‪ ،۲۰۲۱‬مانـت بـا بازوبنـد‬ ‫کاپیتانـی چلسـی را رهبـری کـرد‪ ،‬ان زمـان ارزش او ‪ ۶۰‬میلیون یورو‬ ‫‪۲۳‬سـاله ا کنـون ‪ ۷۵‬میلیون یوروسـت‪.‬‬ ‫بـود‪ .‬ارزش ایـن هافبـک ‬ ‫مهـای جوانـان واتفـورد و‬ ‫جیـدون سـانچو کار خـود را بـا تی ‬ ‫‪۱۷‬سـاله اولین‬ ‫منچسترسـیتی اغـاز کـرد‪ .‬در سـال ‪ ،۲۰۱۷‬هافبـک ‬ ‫قـرارداد حرفـه ای اش را بـا بوروسـیا دورتمونـد امضـا کـرد وقتـی‬ ‫نیـورو بـود‪ .‬درخشـش او باعـث‬ ‫ارزش او در بـازار پنج میلیو ‬ ‫نیـورو شـود‪.‬‬ ‫شـد تـا در پایـان سـال ‪ ۲۰۱۸‬ارزش او ‪ ۷۰‬میلیو ‬ ‫در مـارس ‪ ،۲۰۲۱‬سـانچوی ‪۱ ۹‬سـاله بـه حدا کثـر قیمـت خـود؛‬ ‫‪ ۱۳۰‬میلیون یورو رسـید‪ .‬در تابسـتان ‪ ۲۰۲۱‬او به منچسـتریونایتد‬ ‫‪۲۱‬سـاله پرداخـت کـرد‪.‬‬ ‫نیـورو بـرای سـانچوی ‬ ‫رفـت کـه ‪ ۸۵‬میلیو ‬ ‫نیـورو از‬ ‫از زمـان حضـور در یونایتـد و عملکـرد ضعیـف‪ ۱۰ ،‬میلیو ‬ ‫نیـورو رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫ارزش او کـم شـده اسـت و بـه ‪ ۷۵‬میلیو ‬ ‫ترنتالکساندرارنولد‬ ‫ارزش فعلی‪ ۸۰:‬میلیون یورو‬ ‫محصـول ا کادمـی لیورپـول اولیـن بـازی خـود را بـرای تیـم اصلـی‬ ‫در ا کتبـر ‪ ۲۰۱۶‬انجـام داد‪ .‬ا کنـون او قـراردادی طوالنی مـدت‬ ‫بـا ایـن باشـگاه امضـا کـرده اسـت‪ .‬در ابتـدای فصـل ‪۲۰۱۷-۱۸‬‬ ‫نیـورو‬ ‫ترنسـفرمارکت ارزش ایـن مدافـع ‪ ۱۸‬سـاله را ‪ ۱.۵‬میلیو ‬ ‫ارزیابـی کـرد درحالی کـه در پایـان همـان فصـل ارزش او‬ ‫‪ ۲۵‬میلیون یورو شد‪ .‬او در سن ‪ ۲۰‬سالگی به جوان ترین بازیکنی‬ ‫یشـود‬ ‫تبدیـل شـد کـه در دو فینـال لیگ قهرمانان اروپا حاضر م ‬ ‫و در سـال ‪ ۲۰۱۹‬بـا لیورپـول لیـگ برتـر را به دسـت اورد‪ .‬در پایـان‬ ‫نیـورو بـود‪ .‬از دسـامبر ‪ ،۲۰۲۱‬ارزش ایـن‬ ‫فصـل‪ ،‬ارزش او ‪ ۱۱۰‬میلیو ‬ ‫‪۲۳‬سـاله ‪ ۸۰‬میلیون یوروسـت‪.‬‬ ‫مدافـع ‬ ‫دکالن رایس‬ ‫ارزش فعلی‪ ۸۰:‬میلیون یورو‬ ‫تسـالگی در ا کادمـی فوتبـال چلسـی تمریـن‬ ‫دکالن رایـس از هف ‬ ‫کرد‪ .‬در سـن ‪۱ ۵‬سـالگی بازیکن ا کادمی وسـتهام یونایتد شـد‪ .‬در‬ ‫‪ ۲۲‬دسـامبر ‪ ،۲۰۱۸‬رایـس پنجاهمیـن بازی خود را برای وسـتهام‬ ‫انجـام داد و اولیـن نوجـوان پـس از مایـکل کریـک بـود کـه بـه‬ ‫چنین دسـتاوردی رسـید‪ .‬در ‪ ۲۸‬دسـامبر ‪ ۲۰۱۸‬وستهام با رایس‬ ‫قـراردادی بـه ارزش ‪ ۲۰‬میلیون یورو امضا کرد‪ .‬در فصـل ‪،۲۰۱۹-۲۰‬‬ ‫شاتر‬ ‫مسابقات قهرمانی �تکواندو‬ ‫نظامیان جهان‬ ‫تو ششمین دورهمسابقاتقهرمانی‬ ‫بیس ‬ ‫تکواندو نظامیان جهان‪ ،‬در بخش بانوان‬ ‫عصر ‪ ۵‬اذرماه ‪ ۱۴۰۱‬با رقابت تیم های حاضر‬ ‫در مسابقات در سالن ‪ ۱۲‬هزار نفری ورزشگاه‬ ‫ازادی برگزار شد‪.‬‬ ‫مرضیه موسوی‬ ‫یهـای لیـگ برتـر بـرای وسـتهام بـازی کـرد‪.‬‬ ‫رایـس در تمـام باز ‬ ‫نیـورو‬ ‫‪۲۱‬سـاله در ژوئـن ‪ ۲۰۲۰‬بـه ‪ ۴۹.۵‬میلیو ‬ ‫ارزش ایـن هافبـک ‬ ‫افزایـش یافـت‪ .‬در اوریـل ‪ ،۲۰۲۱‬ترنسـفرمارکت ارزش ایـن بازیکـن‬ ‫نیـورو ارزیابـی کـرد‪ .‬از سـال ‪ ،۲۰۲۱‬رایـس کاپیتـان دوم‬ ‫را ‪ ۶۰‬میلیو ‬ ‫وسـتهام اسـت و ارزش ایـن بازیکـن او ‪ ۸۰‬میلیون یوروسـت‪.‬‬ ‫جودبلینگام‬ ‫ارزش فعلی‪ ۸۰:‬میلیون یورو‬ ‫تسـالگی به ا کادمی بیرمنگام پیوسـت‪ .‬در سـال‬ ‫بلینگام در هش ‬ ‫‪۱۶‬سـاله اولیـن بـازی خـود را در چمپیونشـیپ‬ ‫‪ ،۲۰۱۹‬ایـن بازیکـن ‬ ‫نیـورو شـد‪ .‬در اواسـط فصـل‬ ‫انجـام داد؛ بعـد ارزش او ‪ ۲.۵‬میلیو ‬ ‫‪ ،۲۰۱۹-۲۰‬بوروسـیا دورتمونـد‪ ،‬چلسـی و منچسـتریونایتد عالقـه‬ ‫ً‬ ‫خـود را بـه ایـن بازیکـن اعلام کردنـد کـه نهایتـا ایـن فوتبالیسـت با‬ ‫‪ ۲۵‬میلیون یورو به باشگاه دورتموند نقل مکان کرد و به گران ترین‬ ‫‪۱۷‬سـاله تاریـخ تبدیـل شـد‪ .‬او اولیـن بـازی خـود را بـرای‬ ‫بازیکـن ‬ ‫باشگاه دورتموند در ‪ ۱۴‬سپتامبر ‪ ۲۰۲۰‬در بازی جام حذفی المان‬ ‫انجـام داد‪ .‬او در همـان بـازی دروازه حریـف را بـاز کرد و با ‪ ۱۷‬سـال و‬ ‫‪ ۷۷‬روز جوان ترین گل زن تاریخ بوروسیا شد‪ .‬در ‪ ۲۰‬ا کتبر‪ ،‬او اولین‬ ‫بـازی خـود را در لیـگ قهرمانـان انجـام داد و بـا ‪ ۱۷‬سـال و ‪ ۱۱۷‬روز‬ ‫بـه جوان تریـن انگلیسـی تاریخ مسـابقات تبدیل شـد‪ .‬بعـد ارزش‬ ‫بلینگام به ‪ ۲۷‬میلیون یورو رسید‪ .‬از ژوئن ‪ ،۲۰۲۲‬هافبک ‪ ۱۸‬ساله‬ ‫‪ ۸۰‬میلیون یورو ارزش داشـت‪ .‬وی در سـال ‪ ۲۰۲۱‬نامزد جایزه پسـر‬ ‫طالیی شد که به بهترین بازیکن زیر ‪ ۲۱‬سال اروپا تعلق می گیرد و‬ ‫طبـق نتایـج مقـام دوم را به خـود اختصـاص داد‪.‬‬ ‫پدری‬ ‫ارزش فعلی‪ ۸۰:‬میلیون یورو‬ ‫پـدری در سـال ‪ ۲۰۱۸‬بازیکـن ا کادمـی فوتبـال الس پالماس شـد‪،‬‬ ‫‪۱۶‬سـاله قـرارداد حرفـه ای خـود را بـا ایـن‬ ‫در جـوالی ‪ ۲۰۱۹‬پـدری ‬ ‫نیـورو ارزش داشـت‪ .‬در ‪۲‬‬ ‫باشـگاه امضـا کـرد و در بـازار پنج میلیو ‬ ‫سـپتامبر ‪ ،۲۰۱۹‬بارسـلونا اعلام کـرد بـا الس پالمـاس بـرای انتقـال‬ ‫نیـورو بـه توافـق رسـید و قـراردادی‬ ‫وی به مبلـغ ‪ ۱۷.۵‬میلیو ‬ ‫دوسـاله بـا ایـن بازیکـن امضـا کـرد‪ .‬پـدری در مسـابقات قهرمانـی‬ ‫یـورو ‪ ۲۰۲۰‬بازیکـن تیـم اصلـی اسـپانیا شـد و با تیم ملی کشـورش‬ ‫بـه نیمه نهایـی رسـید‪ .‬او به عنـوان بهتریـن بازیکـن جـوان‬ ‫یهـا اغـاز بـه مقایسـه او‬ ‫مسـابقات شـناخته شـد و پـس ازان خیل ‬ ‫‪۱۸‬سـالگی‬ ‫بـا اسـطوره بارسـلونا انـدرس اینیسـتا کردند‪ .‬پـدری در ‬ ‫وارد لیسـت ‪ ۳۰‬بازیکـن نامـزد دریافـت تـوپ طلای ‪ ۲۰۲۱‬شـد‪.‬‬ ‫هم چنیـن در سـال ‪ ۲۰۲۱‬جایـزه پسـر طالیـی را کـه بـه بهتریـن‬ ‫یشـود کسـب کـرد‪.‬‬ ‫بازیکـن جـوان اروپـا اعطـا م ‬ ‫دوشان والهوویچ‬ ‫ارزش فعلی‪ ۸۵:‬میلیون یورو‬ ‫در سـال ‪ ،۲۰۱۵‬والهوویـچ اولیـن قـرارداد حرفـه ای خـود‬ ‫یکـه ارزش او‬ ‫را بـا پارتیـزان در ‪۱ ۵‬سـالگی امضـا کـرد؛ زمان ‬ ‫‪ ۵۰‬هزاریـورو بـود‪ .‬در ژوئـن ‪ ۲۰۱۷‬والهوویـچ قـرارداد موقـت‬ ‫جسـاله بـا فیورنتینـا امضـا کـرد‪ .‬باشـگاه ایـن مهاجـم را بـا مبلـغ‬ ‫پن ‬ ‫‪ ۳.۲‬میلیون یورو خریداری کرد‪ .‬او اولین بازی خود در سـری ا در‬ ‫سـپتامبر ‪ ۲۰۱۸‬مقابـل اینترمیالن انجـام داد‪ .‬در فصـل ‪۲۰۲۰-۲۱‬‬ ‫او سال را با ‪ ۲۱‬گل به پایان رساند و عنوان بهترین بازیکن جوان‬ ‫نیـورو‬ ‫سـری ا را به دسـت اورد‪ .‬ارزش ایـن مهاجـم بـه ‪ ۴۰‬میلیو ‬ ‫‪۲۲‬سـالگی بـه یوونتـوس پیوسـت‪ .‬ایـن‬ ‫رسـید‪ .‬والهوویـچ در ‬ ‫نیـورو هزینـه داشـت‬ ‫قـرارداد بـرای باشـگاه تورینـی ‪ ۸۱.۶‬میلیو ‬ ‫کـه ان را بـه گران تریـن انتقـال در پنجـره نقل وانتقـاالت زمسـتانی‬ ‫سری ا در سال ‪ ۲۰۲۲‬تبدیل کرد‪ .‬در باشگاه جدید‪ ،‬او شماره ‪۷‬‬ ‫ً‬ ‫را که قبال به کریستیانو رونالدو تعلق داشت‪ ،‬گرفت‪ .‬این مهاجم‬ ‫نیـورو گران تریـن بازیکـن سـری ا‬ ‫صربسـتانی ا کنـون بـا ‪ ۸۵‬میلیو ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫محسـوب م ‬ ‫فیل فودن‬ ‫ارزش فعلی‪ ۹۰:‬میلیون یورو‬ ‫تسـالگی وارد ا کادمـی منچسترسـیتی‬ ‫فـودن در سـن هش ‬ ‫شـد‪ .‬او اولیـن بـازی خـود را در ‪ ۲۱‬نوامبـر ‪ ۲۰۱۷‬بـرای سـیتی در‬ ‫‪ ۱۷‬سـالگی مقابـل فاینـورد انجـام داد‪ ،‬در ژانویـه ‪ ۲۰۱۸‬ارزش ایـن‬ ‫نیـورو بـود‪ .‬او در سـال ‪ ۲۰۱۷‬قهرمـان زیـر‬ ‫بازیکـن پنج میلیو ‬ ‫‪ ۱۷‬سـاله های جهـان شـد و تـوپ طلا را کـه بـه بهتریـن بازیکـن‬ ‫نسـال فـودن جایـزه‬ ‫جـام تعلـق می گرفـت‪ ،‬دریافـت کـرد‪ .‬درهما ‬ ‫‪ BBC‬را دریافـت کـرد کـه هرسـال به بهترین ورزشـکار جـوان داده‬ ‫یشـود‪ .‬از سـال ‪ ،۲۰۲۰‬فـودن بـه بازیکـن اصلـی منچسترسـیتی‬ ‫م ‬ ‫تبدیـل شـد‪ .‬در ژوئـن ‪ ۲۰۲۲‬ترنسـفرمارکت ارزش فـودن را‬ ‫نیـورو تخمیـن زد‪.‬‬ ‫‪ ۹۰‬میلیو ‬ ‫وینیسیوسجونیور‬ ‫ارزش فعلی‪ ۱۰۰:‬میلیون یورو‬ ‫یهـا را ب هخـود‬ ‫شسـالگی توجـه خیل ‬ ‫وینیسـیوس در سـن ش ‬ ‫جلب کرد که مراقب کودکان بااسـتعداد در خیابان های مناطق‬ ‫فقیرنشـین سـائو گونسـالو‪ ،‬حومـه ریودوژانیـرو بودنـد‪ .‬در ‪۲۰۱۷‬‬ ‫وینیسـیوس قـرارداد خـود را بـا فالمنگو تا سـال ‪ ۲۰۲۲‬تمدید کرد‪.‬‬ ‫‪۱۷‬سـاله ‪ ۲۰‬میلیون یورو بود‪ .‬در ‪ ۲۳‬می ‪،۲۰۱۷‬‬ ‫مبلغ این مهاجم ‬ ‫ً‬ ‫رئـال مادریـد رسـما اعلام کـرد کـه بـا فالمنگـو بـر سـر انتقـال ایـن‬ ‫بازیکن به توافق رسـیده اسـت‪ .‬مبلغ این انتقال ‪ ۴۵‬میلیون یورو‬ ‫بـود‪ .‬در بـازی مرحلـه گروهـی لیـگ قهرمانـان اروپـا ‪ ۲۰۲۰-۲۱‬در‬ ‫دقیقـه ‪ ۵۹‬دیـدار با شـاختار دونتسـک‪ ،‬وینیسـیوس سـریع ترین‬ ‫گل بیـن بازیکنـان تعویضـی کـه بـه زمیـن امدنـد را به ثمـر رسـاند‪.‬‬ ‫او فقـط ‪ ۱۴‬ثانیـه بعـد از ورود بـه زمین گل زنی کرد‪ .‬در فینال لیگ‬ ‫قهرمانـان اروپـا او تـک گل تیمـش را برابـر لیورپـول به ثمـر رسـاند‬ ‫و فاتـح لیـگ قهرمانـان اروپـا شـد‪ .‬وینیسـیوس درحال حاضـر‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون یـورو ارزش دارد‪.‬‬ ‫ارلینگ هالند‬ ‫ارزش فعلی‪ ۱۵۰ :‬میلیون یورو‬ ‫در فوریـه ‪ ،۲۰۱۷‬باشـگاه مولـده نـروژ او را به مبلـغ ‪ ۱۰۰‬هزاریـورو‬ ‫خریـد‪ .‬سـرمربی تیـم دران زمـان اولـه گونـار سولسشـایر بـود‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۹‬اوت ‪ ،۲۰۱۸‬سـالزبورگ اعلام کـرد کـه بـا پرداخـت‬ ‫هشـت میلیون یورو او را به خدمـت گرفتـه اسـت‪ .‬در ‪ ۲۹‬دسـامبر‬ ‫‪ ،۲۰۱۹‬بوروسـیا دورتمونـد با خریـد هالند به مبلغ ‪ ۲۰‬میلیون یورو‬ ‫تـا سـال ‪ ۲۰۲۴‬بـا او قـرارداد امضـا کـرد‪ .‬گل زنـی مـداوم در لیـگ‬ ‫‪۲۰‬سـاله‬ ‫و لیـگ قهرمانـان باعـث شـد تـا ارزش ایـن مهاجـم ‬ ‫نیـورو شـود‪ .‬او هم چنیـن برنـده جایـزه پسـر طالیـی‬ ‫‪ ۱۳۰‬میلیو ‬ ‫در سـال ‪ ۲۰۲۰‬شـد‪ .‬منچسترسـیتی هالنـد را در ‪ ۱‬ژوئیـه ‪۲۰۲۲‬‬ ‫به خدمـت گرفـت‪ .‬قـرارداد ایـن بازیکـن شـامل بنـد ازادسـازی‬ ‫یسـت کـه پـس از دوفصـل اجرایـی خواهـد‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیون یوروی ‬ ‫شـد‪ .‬ا کنـون هالنـد دومیـن بازیکـن گران قیمـت جهـان بـا‬ ‫‪ ۱ ۵۰‬میلیو ن یورو سـت‪.‬‬ ‫کیلیان ام باپه‬ ‫ارزش فعلی‪ ۱۶۰ :‬میلیون یورو‬ ‫یهـای فرانسـه یعنـی‬ ‫ام باپـه بـا حضـور در یکـی از بهتریـن ا کادم ‬ ‫‪۱۳‬سـالگی این فرصـت را پیـدا کـرد کـه‬ ‫‪ ،Clairefontaine‬در سـن ‬ ‫بـه رئـال مادریـد بـرود‪ .‬زین الدیـن زیـدان کـه بـا تیـم جوانـان ایـن‬ ‫یکـرد بـه ایـن بازیکـن عالقـه داشـت‪ .‬دوسـال بعد‪،‬‬ ‫باشـگاه کار م ‬ ‫در سـال ‪ ،۲۰۱۵‬ایـن بازیکـن ‪۱ ۵‬سـاله فرانسـوی کـه ‪ ۵۰‬هزاریـورو‬ ‫ارزش داشـت‪ ،‬اولیـن قـرارداد حرفـه ای خـود را بـا مونا کـو امضـا‬ ‫کـرد‪ .‬در اولیـن فصـل حضـورش در مونا کـو‪ ،‬او بـه جوان تریـن‬ ‫بازیکـن تاریـخ باشـگاه و جوان تریـن گل زن تبدیـل شـد‪ .‬او در‬ ‫فصـل ‪ ۲۰۱۶-۱۷‬لیـگ قهرمانـان اروپـا در لیسـت برتریـن گل زنـان‬ ‫ایـن مسـابقات قـرار گرفـت‪ .‬در پایـان فصـل‪ ،‬به عنـوان بهتریـن‬ ‫بازیکن جوان فرانسـوی در لیگ ‪ ۱‬شـناخته شـد‪ .‬در ژوئن ‪،۲۰۱۷‬‬ ‫نیـورو بـود‪ .‬در‬ ‫‪۱۸‬سـاله فرانسـوی ‪ ۳۵‬میلیو ‬ ‫ارزش ایـن بازیکـن ‬ ‫تابسـتان ‪ ۲۰۱۷‬ایـن بازیکـن جـوان خواسـتار افزایـش ‪ ۱۶‬برابـری‬ ‫حقـوق خـود از مونا کـو شـد کـه باشـگاه امتنـاع کـرد‪ .‬درنتیجـه‪،‬‬ ‫یسـن ژرمن رفت و پـس ازان ارزش‬ ‫ام باپـه ب هصـورت قرضی به پار ‬ ‫بازاری او به ‪ ۹۰‬میلیون یورو رسـید‪ .‬درادامه باشـگاه پاریسـی این‬ ‫نیـورو ب هصـورت دائمـی خریـد و‬ ‫بازیکـن را به مبلـغ ‪ ۱۸۰‬میلیو ‬ ‫دومیـن بازیکـن گران قیمـت تاریـخ جهان شـد‪ .‬در مـارس ‪،۲۰۲۲‬‬ ‫شـایعات زیـادی پیرامـون انتقـال ام باپـه بـه رئـال مادریـد وجـود‬ ‫یسـن ژرمن بـه‬ ‫داشـت‪ .‬بـرای حفـظ ایـن بازیکـن در باشـگاه‪ ،‬پار ‬ ‫نیـورو در سـال پیشـنهاد‬ ‫ام باپـه قـراردادی بـه ارزش ‪ ۵۷‬میلیو ‬ ‫داد‪ .‬ام باپـه در مـی ‪ ۲۰۲۲‬اعلام کـرد در پاریس می مانـد و قرارداد‬ ‫جدیـدی بـا ایـن تیـم تـا سـال ‪ ۲۰۲۵‬امضا کـرد تا بـه پردرامدترین‬ ‫بازیکن فوتبال جهان تبدیل شـود‪ .‬ارزش این بازیکن فرانسـوی‬ ‫‪ ۱۶۰‬میلیون یوروسـت‪.‬‬ ‫داود حاجبیان‪ /‬ایسنا‬ ‫ســـید مناف هاشـــمی در هشـــتمین نشســـت هیئـــت اجرایـــی کمیته ملی‬ ‫المپیـــک گفـــت‪ :‬درابتدا پیروزی ایـــران مقابل تیـــم ولز را تبریـــک می گویم‪.‬‬ ‫امیـــدوارم امروز هم اتفاق خوبـــی بیفتد و امید ایران محقق شـــود هرچند‬ ‫هر نتیجه ای بگیرند ارزشـــمند و قابل تقدیر اســـت‪ .‬امیدوارم بهترازگذشته‬ ‫نتایجـــی در شـــان ایـــران را کســـب کننـــد‪ .‬وی درادامـــه افـــزود‪ :‬هشـــتمین‬ ‫جلســـه هیئـــت اجرایی بـــا حضور خســـروی وفا؛ نـــواب رئیس و اعضـــا برگزار‬ ‫شـــد‪ .‬چنـــد موضوع مهم بـــود اول اینکـــه از پیروزی تیـــم فوتبال ایـــران ابراز‬ ‫خوشـــحالی کردنـــد و امیـــدوار بـــه بازی فـــردا بودنـــد و امیدوارم مـــردم هم‬ ‫حمایـــت کننـــد تا بـــه نتایج بهتری برســـیم‪ .‬دبیـــرکل کمیته ملـــی المپیک‬ ‫یـــاداوری کـــرد‪ :‬ابهامـــی درخصـــوص بحـــث برخـــی هزینه هـــا در مدیری ــت‬ ‫گذشـــته بـــود و تمـــام مـــوارد بررســـی می شـــوند و مواردی که ابهامـــی ندارد‬ ‫یس ــت‬ ‫تایید می شـــود‪ .‬تعهـــد ‪ 18 -17‬میلیاردی ازقبل باقی مانده که طبیع ‬ ‫که در هر بخشـــی از تعهدات به دوره بعد موکول شـــود‪ .‬چیز خاصی نیست‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫تخصیص هـــای مرحلـــه ای کمیته پرداخت شـــود ان ها تســـویه م ‬ ‫بخشـــی از پـــاداش قونیـــه باقی مانـــده بود کـــه پرداخت شـــد‪ .‬مبالغی باید‬ ‫بـــه پارالمپیـــک پرداخت می کردیـــم که انجام شـــد‪ .‬به گزارش تســـنیم؛ وی‬ ‫تا کیـــد کـــرد‪ :‬هیچ ابهامـــی در هزینه کرد وجود نـــدارد و باید از عزیـــزان دوره‬ ‫قبل تشـــکر کرد ولـــی دنبال تحوالت جدید هســـتیم‪ .‬دراســـتانه بازی های‬ ‫اســـیایی و المپیک هســـتیم و باید بیشـــتر تجهیز شـــویم‪ .‬باید بیشـــتر فکر‬ ‫کمیته و ا کادمی به ســـمت موفقیت در دو رویداد باشـــد‪ .‬وی گفت‪ :‬پا کدل‬ ‫شه ــا‬ ‫به عنـــوان سرپرســـت ا کادمـــی دراین مـــدت گـــزارش مفصلـــی از چال ‬ ‫و اشـــکاالت مطـــرح کردنـــد کـــه مورداقبـــال قـــرار گرفت‪ .‬مشـــکالت عمیقی‬ ‫دارد‪ .‬ســـاختمان ا کادمـــی مربـــوط به ‪40‬ســـال پیش اســـت و باید درش ــان‬ ‫ورزش تکنولـــوژی روز مجهـــز شـــود‪ .‬قرار شـــد در جلســـاتی که قبـــل از عید‬ ‫داریـــم تمام مشـــکالت از منابـــع داخلی کمیتـــه و ســـازمان برنامه وبودجه‬ ‫حـــل شـــود و خـــود را بـــرای اســـتقبال از ورزشـــکاران و قرنطینه ان هـــا برای‬ ‫رویدادهـــای پیش رو برویم‪ .‬وی از انتخاب ســـه رئیس کمیســـیون خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬برای پنج کمیســـیون گزینه هایی پیشـــنهاد شـــد که سه نفر قطعی‬ ‫شـــد‪ .‬فرهـــادی زاد کمیســـیون بانـــوان بـــا حفـــظ ســـمت البته یکـــی دونفر‬ ‫به دلیل کهولت ســـن و ســـختی کار انصـــراف دادنـــد‪ .‬عبدالحمید احمدی‬ ‫بـــرای کمیســـیون رســـانه انتخـــاب شـــد‪ .‬دکتـــر نـــوروزی کـــه نایب رئی ــس‬ ‫اول اســـت مســـئولیت کمیســـیون پزشـــکی را برعهـــده گرفـــت‪ .‬بـــا ای ــن‬ ‫انتخاب هـــا پنـــج کمیســـیون فعال شـــده اســـت‪ .‬وی همچنین بااش ــاره به‬ ‫بخشـــی از صحبت هـــای مالـــی مطـــرح دراین نشســـت گفـــت‪ :‬درم ــورد‬ ‫برخـــی فدراســـیون های المپیکـــی بحث هایـــی شـــد‪ ،‬ایـــن فدراســـیون ها‬ ‫نه ــا نیاز‬ ‫بیشـــتر از ســـقف بودجـــه بـــه منابـــع مالی بـــرای حضـــور در میدا ‬ ‫دارنـــد‪ ،‬دراین نشســـت درمـــورد ایـــن فدراســـیون ها بحـــث و مصـــوب ش ــد‬ ‫کـــه کمـــک مالی الزم بـــه این فدراســـیون ها صـــورت بگیرد‪ .‬دبیـــرکل کمیته‬ ‫ملـــی المپیـــک یـــاداوری کـــرد‪ :‬اعضای هیئـــت اجرایـــی درخصـــوص اجازه‬ ‫بـــرای حمایـــت از پیشکســـوتان در عرصـــه قهرمانـــی و المپین هـــا دادن ــد‪.‬‬ ‫هرچنـــد صنـــدوق حمایت این کار را می کند ولی پاســـخگو نیســـت‪ .‬افرادی‬ ‫هســـتند کـــه مـــدال المپیـــک دارند ولی بـــرای یـــک عمـــل ‪ 50-30‬میلیونی‬ ‫دچـــار مشـــکل هســـتند و کمـــک وزارت ورزش و صنـــدوق حمایـــت ا گ ــر‬ ‫پاســـخگو نبـــود در مـــوارد خـــاص کمـــک خواهیـــم کـــرد‪ .‬وی درخص ــوص‬ ‫انتخـــاب کمیســـیون ها گفـــت‪ :‬امروز پنج کمیســـیون مطرح شـــد‪ ،‬انتخاب‬ ‫نهایـــی با تایید اعضـــای هیئت اجرایی انجام می شـــود‪ ،‬دونفـــر برای دیگر‬ ‫کمیســـیون ها مطرح شـــدند اما رای نیاوردند که به منظور احترام نامش ــان‬ ‫را نمی گویم‪ ،‬گزینه های دیگر که به ان ها اشـــاره شـــد اما رای داشـــتند‪ .‬وی‬ ‫درهمین زمینـــه ادامه داد‪ :‬این افراد که صاحب رای شـــدند جزو گزینه های‬ ‫مطرح بودنـــد که مورداقبال هیئت اجرایی قـــرار گرفتند‪ ،‬ضمن اینکه فقط‬ ‫ســـه کمیســـیون را تعیین تکلیـــف کردیم و قرار اســـت در نشســـت های اتی‬ ‫درمورد ســـایر کمیســـیون ها تصمیم گیری شـــود‪ .‬وی درپاســـخ به اینکه چرا‬ ‫اعضـــای هیئت اجرایـــی در بخش های مختلف ازجمله ا کادمی و ریاس ــت‬ ‫کمیســـیون ها انتخاب می شـــوند و چرا در کمیســـیون بانـــوان از چهره های‬ ‫جدید اســـتفاده نمی شـــود و این حوزه محـــدود به چند فرد خاص ش ــده‪،‬‬ ‫گفـــت‪ :‬از بیـــن پنج گزینه بانـــوان فرهـــادی زاد به جهت تجربیات و داش ــتن‬ ‫مســـئولیت در کمیته و حضور دائم بیشـــتر می تواند وقت بگذارد‪ .‬اعضای‬ ‫کمیســـیون فقـــط فرهادی زاد نیســـت و اعضـــای دیگری هم وجـــود دارند‪.‬‬ ‫ا گـــر نـــوروزی قبـــول کـــرد به خاطـــر اشـــراف به مســـائل پزشـــکی ورزش ــی بر‬ ‫همـــه فدراسیون هاســـت هیچ یـــک خواســـت خودشـــان نبود و پیش ــنهاد‬ ‫بـــوده اســـت‪ .‬بقیـــه کمیســـیون ها فرصـــت بـــرای عزیـــزان بیرونی بـــود‪ .‬وی‬ ‫افـــزود‪ :‬پا کـــدل وظیفه خـــود را به عنوان سرپرســـت انجـــام داده و ا گر برای‬ ‫فدراســـیون برنامـــه دارد تصمیـــم این بودکـــه مســـئولیت اجرایـــی نگی ــرد‪.‬‬ ‫وی یـــا دراینجـــا و یا در فدراســـیون مســـئولیت خـــود را باید انتخـــاب کند‪.‬‬ ‫دبیـــرکل کمیتـــه ملـــی المپیـــک گفـــت‪ :‬بیرانوند هـــم به عنوان رئیـــس مرکز‬ ‫نظـــارت بـــر تیم هـــای ملـــی انتخـــاب شـــد و ما تیـــم خـــود را کامـــل کردیم‪.‬‬ ‫بعـــد از این مرحلـــه جام جهانـــی‪ ،‬جلســـات را بـــرای بازی هـــا با حضـــور وزیر‬ ‫ادامـــه می دهیـــم و خود را بـــرای المپیک امـــاده می کنیم‪ .‬وی درپاسـ ـخ به‬ ‫خبرنگاری که پرســـید بیرانوند در فدراســـیون وزنه بـــرداری عملکرد خوبی‬ ‫نداشـــته و برچه اســـاس و معیـــاری انتخـــاب شـــده؟ گفت‪ :‬مرکز نظـــارت در‬ ‫یس ــت و‬ ‫کمیتـــه شـــاید ســـاختار بزرگی نداشـــته باشـــد ولـــی جای حساس ‬ ‫ً‬ ‫حتما اســـم ســـایر افراد را شـــنیدید‪ .‬اســـم هفت هشـــت نفر مطرح ش ــد که‬ ‫ویژگی هـــای مثبـــت و منفـــی زیادی داشـــتند شـــما هم باشـــید اهـــم و فی‬ ‫االهـــم را درنظر می گیرید‪ .‬هاشـــمی تا کید کرد‪ :‬مطالعـــه رزومه و تحصیالت‬ ‫و نـــوع ارتبـــاط بـــا ورزش جـــزو شـــاخص ها بـــوده و در چنیـــن پســـت های‬ ‫حساســـی ابتـــدا بایـــد سرپرســـت تعییـــن شـــود تـــا امتحـــان پـــس بدهند‪.‬‬ ‫رئیـــس مرکـــز باید دفاع کنند کـــه یک قهرمان به مســـابقه برود یا نـــرود‪ .‬کار‬ ‫مرکز و مســـئولیت ان ســـخت اســـت‪ .‬امیدوارم بیرانوند در دو سه ماه اینده‬ ‫طـــوری کار کننـــد که در هیئـــت اجرایـــی رای بگیـــرد‪ .‬وی دروا کنش به این‬ ‫پرســـش کـــه یعنی بـــرای انتخاب ها و ازجملـــه انتخاب رئیـــس مرکز نظارت‬ ‫گزینه ای ســـفارش نشـــده بود‪ ،‬گفت‪ :‬هرگز گزینه ای سفارش شـــده نیست و‬ ‫به شـــدت ان را رد می کنم‪ .‬وی درخصوص تیم امید گفـــت‪ :‬انتظارت از تیم‬ ‫امیـــد دراین دوره متفاوت اســـت‪ .‬دو جلســـه با تاج و خســـروی وفا و معاون‬ ‫قهرمان ــی وزارت ورزش و من قبل از جام داشـــتیم‪ .‬انتظـــارات را گفتیم ولی‬ ‫ً‬ ‫فعـــا تمـــام تمرکـــز روی جام جهانـــی بـــود و صبـــر کردیم تکلیف مشـــخص‬ ‫شـــد‪ ،‬کار را پیگیـــری می کنیم بـــا کادر و ترکیب خوبی که فدراســـیون درنظر‬ ‫دارد و بـــا حمایـــت کمیتـــه امیـــد داریم تیـــم امید خوبی داشـــته داش ــیم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫همان طورکـــه قبـــا ســـهمیه المپیـــک گرفتیـــم این بـــار هـــم تکرار ش ــود‪ .‬از‬ ‫تیـــم امیـــد انتظار داریـــم اینده خوبی را داشـــته باشـــد‪ .‬خســـروی وفا و من‬ ‫و اعضـــای هیئـــت اجرایـــی تمـــام حمایت هـــا را انجـــام می دهیـــم و امی ــد‬ ‫داریـــم در بازی های اســـیایی مـــدال بگیـــرد‪ .‬دبیرکل کمیته ملـــی المپیک‬ ‫درخصوص ش ــرایط فدراس ــیون های المپیکی یاداوری کرد‪ 21 :‬فدراس ــیون‬ ‫تـــا قبل از عید شـــرایط سرپرســـتی را دارنـــد‪ .‬با عزیزان وزارت صحبت ش ــده‬ ‫برخـــی فدراســـیون ها چالـــش داشـــته برخـــی هـــم تاریـــخ ان ها مشـــخص‬ ‫شـــده اســـت‪ .‬درتعامل با وزارت هســـتیم و ان هـــا تالش می کننـــد تا تکلیف‬ ‫مشـــخص شـــود و مشـــکل حل شـــود‪ .‬هـــم مکاتبـــه و هـــم مذا کـــره کردیم‬ ‫امیـــدوارم زودتـــر به جمع بندی برســـیم‪ .‬این را درنظر بگیرید مســـئولیت با‬ ‫وزارت اســـت اما هـــم چون دغدغـــه داریـــم مکاتبه و مذا کـــره کردیم‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫سه شنبه ‪ 8‬اذر ‪ 1401‬شماره‪2654‬‬ ‫نوب‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره ‪ 401-18‬و تجدید فراخوان مناقصه شماره ‪401-16‬‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان درنظردارد انجام عملیات برونسپاری وصول مطالبات (قطع و وصل برق مشترکین بدهکار‬ ‫عـادی و تسویه حسـاب بدهـی بابـت انـرژی مصرفـی) به صـورت حجمـی در محـدوده مدیریـت توزیـع نیـروی بـرق شهرسـتان های‬ ‫تابعه استان لرستان و پشتیبانی سیستم مکانیزه یکپارچه مشترکین عادی و سنگین را در محدوده حوزه ستادی و مدیریت های‬ ‫توزیـع بـرق اسـتان لرسـتان را از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای بـا ارزیابـی کیفـی‪ ،‬بـه شـرکت های واجـد شـرایط و‬ ‫تاییدصالحیت شـده وا گـذار کنـد‪ .‬از متقاضیـان واجـد شـرایط دعـوت به عمـل می ایـد درصـورت تمایـل‪ ،‬در این مناقصه شـرکت کنند‪ .‬جزئیات و شـرایط مناقصه به شـرح ذیل اسـت‪.‬‬ ‫مناقصه گزار‪ :‬شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان‬ ‫نوع مناقصه‪ :‬عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (به صورت یکپارچه)‬ ‫ردیف‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫مبلغ براورد ریالی (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت‬ ‫در مناقصه (ریال)‬ ‫مدت اجرای قرارداد‬ ‫‪1‬‬ ‫انجام عملیات برونسپاری وصول مطالبات‬ ‫(قطع و وصل برق مشترکین بدهکار عادی و‬ ‫تسویه حساب بدهی بابت انرژی مصرفی)‬ ‫‪401-16‬‬ ‫‪66.000.000.000‬‬ ‫‪2.980.000.000‬‬ ‫از مورخه ‪ 1401/10/01‬به مدت‬ ‫یکسالشمسی‬ ‫‪2‬‬ ‫پشتیبانیسیستممکانیزهیکپارچهمشترکین‬ ‫عادی و سنگین در محدوده حوزه ستادی و‬ ‫مدیریت های توزیع برق استان لرستان‬ ‫‪401-18‬‬ ‫‪22.881.095.559‬‬ ‫‪1.644.100.000‬‬ ‫از مورخه ‪ 1401/10/01‬به مدت‬ ‫یکسالشمسی‬ ‫مهلت دریافت استعالم ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه‪ :‬از مورخه ‪ 1401/09/08‬لغایت ‪1401/09/16‬‬ ‫طریقـه دریافـت اسـناد مناقصـه‪ :‬اسـناد مناقصـه می بایسـت از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیـک بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬دریافـت و ارسـال شـود‪ .‬مناقصه گـران می تواننـد‬ ‫درصـورت نیـاز بـه شـرح ذیـل جهـت دریافـت اسـناد اقـدام کننـد‪ -1 :‬مراجعـه حضـوری بـه ادرس خرم ابـاد‪ ،‬کـوی گلسـتان‪ ،‬خیابـان سـنایی‪ ،‬بلـوار حـج‪ ،‬سـاختمان حـوزه سـتادی شـرکت‬ ‫توزیـع بـرق اسـتان لرسـتان‪ ،‬امورپشـتیبانی‪ ،‬قسـمت تـدارکات و قراردادهـا؛ ‪ -2‬ارسـال اسـناد از طریـق پسـت الکترونیـک بـا ارائـه درخواسـت کتبـی از طریـق مکاتبـه از طریـق پسـت‪ ،‬نمابر یا‬ ‫پسـت الکترونیـک؛ ‪ -3‬متقاضیـان می تواننـد اسـناد مناقصـه را به صـورت فایـل ‪ PDF‬از طریـق سـایت های ذیـل دریافـت کننـد‪ :‬الـف‪ -‬سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت بـه ادرس‪:‬‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬ب‪ -‬سایت شرکت توزیع برق استان لرستان به ادرس ‪ www.ledc.ir :‬ج‪ -‬شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به ادرس ‪https://wamp.tavanir.org.ir/tender/main‬‬ ‫د‪ -‬پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به ادرس ‪ www.iets.mporg.ir‬ه‍‪ -‬انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع برق به ادرس‪www.edca.ir :‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار‪ :‬تلفن تماس‪ 066-33228001 :‬فکس‪ 066-33201612 :‬پست الکترونیک‪ info@ barghlorestan.ir :‬وبگاه‪www.ledc.ir :‬‬ ‫مهلت بارگذاری و ارسال پا کات‪ :‬تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ‪1401/09/26‬‬ ‫محـل تحویـل پـا کات مناقصـه‪ :‬پیشـنهاددهندگان می بایسـت پـا کات ارزیابـی کیفـی و پـا کات پیشـنهادی خـود را به صـورت فایـل الکترونیکـی جدا گانـه (از طریـق سـامانه تـدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت به ادرس ‪ )www.setadiran.ir‬بارگذاری و ارسال کرده و تضمین شرکت در مناقصه را در پا کت "الف" به صورت فیزیکی (دستی) به نشانی خرم اباد‪ ،‬کوی گلستان‪،‬‬ ‫خیابـان سـنایی‪ ،‬بلـوار حـج‪ ،‬سـاختمان حـوزه سـتادی شـرکت توزیـع بـرق اسـتان لرستان‪-‬کدپسـتی ‪ 6817783415‬ص‪.‬پ ‪ 591‬بـا پسـت سفارشـی یـا تحویـل حضـوری بـه دبیرخانه‬ ‫ارسـال و نسـبت بـه اخـذ شـماره ثبـت و تاریخ تحویـل از دبیرخانه اقـدام کنند‪.‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پا کات ارزیابی کیفی ‪ :‬ساعت ‪9‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪1401/09/27‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پا کات الف‪ ،‬ب و ج ‪ :‬ساعت ‪10‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪1401/09/29‬‬ ‫مبلغ خرید اسناد‪ :‬مبلغ ‪ 250/000‬ریال‪ ،‬واریز حساب جاری ‪ 0106123340002‬بانک ملی شعبه ولیعصر؟جع؟ خرم اباد به نام جاری شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان‬ ‫مبلـغ و نـوع تضمیـن شـرکت در مناقصـه‪ :‬ضمانتنامـه بانکـی یـا واریـز مبلـغ مطابق جـدول فوق به حسـاب جـاری ‪ 0106123340002‬بانک ملی شـعبه ولیعصر؟جع؟ خرم ابـاد به نام‬ ‫جاری شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان لرسـتان‬ ‫ داشتن گواهینامه صالحیت دارای اعتبار در سال ‪ 1401‬از اداره کل کار و امور اجتماعی با محل ثبت شرکت پیمانکاری الزامی ست‪.‬‬‫ داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری رتبه ‪ 2‬شورای عالی انفورماتیک که دارای اعتبار مدت در سال ‪ 1401‬باشد‪ ،‬جهت مناقصه ‪ 401-18‬الزامی ست‪.‬‬‫اعتبار ریالی موضوع مناقصه از محل منابع داخلی شرکت پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫ متقاضیان می توانند جهت کسـب اطالعات بیشـتر به سـایت اطالع رسـانی معامالت توانیر به نشـانی ‪ Tender.tavanir.org.ir‬یا سـایت شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان لرسـتان به‬‫نشـانی ‪ www.ledc.ir‬همچنیـن پایـگاه ملی مناقصات بـه ادرس ‪ www.iets.mporg.ir‬مراجعه فرمایند‪.‬‬ ‫ بدیهی ست این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است‪.‬‬‫ سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬‫ به پیشنهاداتی که فاقد سپرده یا امضا‪ ،‬مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی و نظایر ان و پیشنهادهایی که پس از انقضای مدت مقرر در ا گهی‬‫ً‬ ‫واصـل شـود‪ ،‬مطلقـا ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد‪ .‬ارائـه اسـناد مناقصـه در پـا کات الـف‪ ،‬ب و ج بارگـذاری شـده به منزله مطالعـه‪ ،‬تایید و مهر و امضا صاحبـان امضای مجاز مناقصه گر‬ ‫تلقی خواهد شـد؛ ولو ان که برگ هایی از اسـناد مذکور فاقد امضا و مهر باشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/09/08 :‬‬ ‫م الف ‪24789‬‬ ‫امور پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب مسـعود نویـدی مالـک خـودرو سـواری سـمند بـه شـماره شاسـی ‪ MF835642‬و شـماره موتـور ‪ ۱۵۵۸۶۲۰‬بـه علت فقدان اسـناد فروش‬ ‫تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف مـدت ده روز به دفتر‬ ‫حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایران خـودرو واقـع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه کنـد‪ .‬بدیهی سـت پـس از انقضـای مهلـت مزبـور‪،‬‬ ‫طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهد شـد‪/.‬ف‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫وا گذاری و نگهداری کل فضای سبز سطح شهر حسن اباد فشافویه‬ ‫شـهرداری حسـن اباد‪ ،‬درنظردارد به اسـتناد مجوز شـماره ‪ 104/582‬مورخه ‪ 1401/08/26‬شـورای محترم اسلامی شهر حسن اباد فشافویه‬ ‫و ردیف بودجه ‪ 20101001‬مصوب سـال ‪ ،1401‬نسـبت به وا گذاری و نگهداری کل فضای سـبز سـطح شـهر حسـن اباد فشـافویه با قیمت‬ ‫پایـه و حقـوق دسـتمزد سـال ‪ 1401‬و سـال ‪ 1402‬وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‪ ،‬از طریـق برگزاری مناقصه عمومـی‪ ،‬اقدام کند‪ .‬لذا از کلیه‬ ‫پیمانـکاران و شـرکت های صالحیـت دار و حائـز شـرایط‪ ،‬کـه امادگـی انجـام پـروژه را دارنـد دعـوت بـه عمـل می ایـد درصورت تمایـل از مورخه‬ ‫‪ 1401/09/16‬لغایت ‪ 1401/09/26‬جهت دریافت اسناد و از تاریخ ‪ 1401/09/27‬لغایت ‪ 1401/10/07‬جهت بارگذاری اسناد و سایر مدارک‬ ‫موردنیاز به سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـامانه سـتاد‪ ،‬شـهرداری حسـن اباد فشافویه) مراجعه و اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضوع مناقصه‪ :‬وا گذاری و نگهداری کل فضای سبز سطح شهر حسن اباد فشافویه (پروژه حفظ و توسعه فضای سبز)‬ ‫‪ -2‬اعتبار پروژه‪ :‬به مبلغ ‪ 13/857/011/657‬ریال به صورت ماهیانه و با احتساب کلیه کسورات قانونی و ‪ 9‬درصد مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫* درصورت ارائه گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار و دارا بودن مهلت اعتبار ان‪ ،‬مبلغ ‪ 9‬درصد مالیات بر ارزش افزوده‪،‬‬ ‫از اعتبار ان کسر و به صورت جدا گانه به پیمانکار پرداخت می شود‪.‬‬ ‫‪ -3‬مدت انجام پروژه‪ /10 :‬ده ماه‪ -‬تا پایان ابان ماه سال ‪1402‬‬ ‫‪ -4‬محل انجام پروژه‪ :‬شهرستان ری‪ ،‬شهر حسن اباد فشافویه‪ ،‬کل فضای سبز سطح شهر حسن اباد فشافویه‬ ‫‪ -5‬تضمیـن شـرکت در مناقصـه‪ :‬ارائـه ضمانتنامـه بانکـی یـا واریـز وجـه نقـد جهـت شـرکت در مناقصـه بـه مبلـغ ‪ 6/928/505/829‬ریـال‬ ‫یسـت‪ .‬شـماره حسـاب شهرداری‬ ‫(شـش میلیارد و نهصد و بیسـت و هشـت میلیون و پانصد و پنج هزار و هشـتصد و بیسـت و نه ریال) الزام ‬ ‫جهت واریز نقد‪ ،‬به حساب شماره ‪ 3100002734007‬نزد بانک ملی‪ ،‬کد ‪ 818‬شعبه حسن اباد‪ ،‬به نام شهرداری حسن اباد فشافویه است‪.‬‬ ‫درصورت عدم پرداخت ‪ 5‬درصد شـرکت در مناقصه‪ ،‬پیشـنهاد قیمت ان بازگشـایی نخواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ -6‬متقاضیان مکلفند اسـناد و پیشـنهادات خود را به همراه تضمین شـرکت در مزایده‪ ،‬در سـامانه سـتاد بارگذاری کنند و اصل تضمین‬ ‫شـرکت در مناقصـه (ضمانتنامـه بانکـی و یـا فیش واریزی) را به همراه درخواسـت کتبی (شـرکت در مناقصه پـروژه وا گـذاری و نگهداری کل‬ ‫فضـای سـبز سـطح شـهر حسـن اباد فشـافویه) بـا مهـر شـرکت و امضـای مدیرعامـل و یا صاحب امضـا را در تاریخ تعیین شـده (قبـل از پایان‬ ‫وقـت اداری روز چهارشـنبه مورخـه ‪ )1401/10/07‬تحویـل دبیرخانـه شـهرداری داده و پـس از دسـتور کتبـی و ثبـت دبیرخانـه‪ ،‬رسـید ان را‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫‪ -7‬رتبه موردنیاز جهت شرکت در مناقصه‪ :‬رتبه حداقل ‪ /5‬پنج کشاورزی از سازمان برنامه و بودجه کشور‬ ‫‪ -8‬نشـانی کارفرمـا (دسـتگاه نظـارت)‪ :‬اسـتان تهـران‪ ،‬شهرسـتان ری‪ ،‬شـهر حسـن اباد فشـافویه‪ ،‬بلـوار امام خمینـی(ره)‪ ،‬جنب پـارک امام‬ ‫رضـا؟ع؟‪ ،‬واحـد فضای سـبز شـهرداری‬ ‫‪ -9‬هزینه تهیه اسناد و نحوه دریافت ان از سامانه‪ ،‬بر عهده پیمانکار است‪.‬‬ ‫‪ -10‬محل دریافت اسناد مناقصه‪ :‬سامانه تدارکات الکترونیک دولت (شهرداری حسن اباد فشافویه)‬ ‫‪ -11‬ارائه برگ تایید صالحیت ایمنی در هنگام عقد قرارداد از اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی (‪ )H-S-E‬توسط پیمانکار الزامی ست‪.‬‬ ‫‪ -12‬پرداخت کلیه کسورات قانونی شامل بیمه‪ ،‬مالیات و همچنین‪9‬درصد مالیات بر ارزش افزوده بر عهده پیمانکار است‪.‬‬ ‫‪ -13‬دارا بودن شناسه ملی‪ ،‬کد اقتصادی و گواهی عضویت مالیات بر ارزش افزوده‪ ،‬برای شرکت در مناقصه الزامی ست‪.‬‬ ‫‪ -14‬دارا بودن شرایط احراز از نظر توان کار‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬ماشین االت مربوطه و کادر فنی در رابطه با موضوع مناقصه الزامی ست‪.‬‬ ‫‪ -15‬در راستای ماده ‪ 18‬ائین نامه مالی شهرداری ها‪ ،‬شهرداری مجاز به افزایش و یا کاهش مبلغ قرارداد تا سقف ‪ 25‬درصد است‪.‬‬ ‫‪ -16‬هیچگونه تعدیل احاد بها یا نرخ ارز و افزایش قیمت‪ ،‬مشمول این قرارداد نخواهد شد‪.‬‬ ‫یشـود و می بایسـت در زمـان‬ ‫‪ -17‬تاریـخ اعتبـار و ظرفیـت کاری گواهـی صالحیـت پیمانـکاران از طریـق سـایت ‪ sajar.mporg.ir‬نیـز کنتـرل م ‬ ‫بارگذاری اسـناد توسـط پیمانکار در سـامانه‪ ،‬صالحیت پیمانکاری دارای اعتبار الزم باشـد‪.‬‬ ‫‪ -18‬شناسه ملی شهرداری حسن اباد ‪ 14000158451‬و کد اقتصادی ‪ 411393555977‬است‪.‬‬ ‫‪ -19‬شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫یسـت و کلیـه‬ ‫‪ -20‬پرداخـت حقـوق و مزایـای قانونـی بـه تمامـی نیروهـا و پرسـنل مربوطـه‪ ،‬براسـاس قانـون وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماع ‬ ‫یهـا می بایسـت بـا نظـارت شـهرداری صـورت پذیـرد و ماهیانـه لیسـت حقـوق و مزایـا و بیمـه نیروهـا و پرسـنل‪ ،‬بـه دسـتگاه ناظـر‬ ‫پرداخت ‬ ‫(شـهرداری) ارسـال و تحویـل شـود‪.‬‬ ‫‪ -21‬پیمانکار یا شرکت متقاضی‪ ،‬می بایست توان پرداخت حداقل‪ /2‬دوماه حقوق نیروها و پرسنل خود را داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ -22‬سایر شرایط در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫‪ -23‬جلسه بررسی و بازگشایی پیشنهادات واصله‪ :‬راس ساعت ‪ 12:00‬روز پنجشنبه مورخه ‪ 1401/10/08‬در محل دفتر شهردار برگزار‬ ‫می شود‪ .‬حضور شرکت کنندگان در جلسه مناقصه فوق‪ ،‬بالمانع است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/09/08 :‬‬ ‫م الف ‪652‬‬ ‫شیرزاد یعقوبی؛ شهردار حسن اباد فشافویه‬ ‫ا گهی فقدان سند‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای ناصـر شـولی پور طبـق درخواسـت ‪ 9661‬مورخـه ‪ 1401/08/08‬اعلام کـرده کـه سـند‬ ‫مالکیـت بـه شـماره چاپـی ‪ 560292‬سـری ج سـال ‪ 98‬مربـوط بـه عرصـه سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ‬ ‫یکبـاب خانـه دارای پلا ک ‪ 49/1347‬واقـع در بخـش سـه رامهرمز که به نام مالک ثبت و سـند مالکیت‬ ‫صـادر و تسـلیم شـده کـه در اثـر جابجایـی مفقـود شـده اسـت‪ .‬لذا به دسـتور تبصـره یک اصالحـی ماده‬ ‫‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب جهـت اطلاع یـک نوبـت ا گهـی می شـود کـه هـر کـس مدعـی انجـام‬ ‫معاملـه یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬می توانـد ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار ا گهـی‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم دارد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از سـپری شـده مـدت قانونـی و عـدم‬ ‫واخواهـی‪ ،‬سـند مالکیـت المثنـی بنـام مالـک صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/09/08 :‬‬ ‫حیدر شاهینی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/497‬‬ ‫ا گهی مزایده اموال منقول (اتومبیل)‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی شـماره ‪ 140004006223000675‬بابـت قسـمتی از مهریـه خانـم نصیبـه‬ ‫رجـب زاده کـه مـورد مزایـده عبـارت اسـت از یک دسـتگاه خودرو سـواری پژو ‪ 405‬دوگانه دسـتی به رنگ‬ ‫نقره ای مدل ‪ 1388‬با شـماره پال ک ایران ‪722 -32‬م‪ 16‬متعلق به اقای مجید عباسـی ممرابادی که از‬ ‫طریـق پلیـس راهـور ناجـا کاشـمر بـه منظـور عدم ثبت نقـل و انتقال بعـدی‪ ،‬توقیف شـده و به پارکینگ‬ ‫منتقل شـده اسـت با مشـخصات موتور سـالم‪ ،‬السـتیک ها ‪ 70‬درصد‪ ،‬شاسی سالم‪ ،‬سینی عقب و جلو‬ ‫سـالم‪ ،‬سـقف‪ ،‬کاپوت و روی صندوق عقب دارای رنگ پریدگی‪ ،‬صندوق عقب سـالم‪ ،‬شیشـه ها سـالم‪،‬‬ ‫گلگیـر جلـو سـمت چـپ دارای خوردگـی‪ ،‬وضعیت داخلی نرمال اسـت‪ .‬طبق نظریـه مـورخ ‪1401/08/10‬‬ ‫کارشـناس خبـره محلـی بـه مبلـغ ‪ 1/150/000/000‬ریـال معـادل یکصـد و پانـزده میلیـون تومـان ارزیابـی‬ ‫شـده اسـت‪ .‬مزایـده از سـاعت ‪ 9‬الـی ‪ 12‬مـورخ ‪ 1401/09/20‬در اداره ثبـت اسـناد و املا ک کاشـمر‪،‬‬ ‫واحد اجرا‪ ،‬واقع در خیابان خرمشـهر‪ ،‬کوچه شـهید عازم‪ ،‬مقابل اسـتادیوم ورزشـی از طریق مزایده به‬ ‫فـروش می رسـد‪ .‬مزایـده از مبلـغ یـک میلیـارد و یکصـد و پنجاه میلیـون ریال شـروع و به باالترین قیمت‬ ‫ً‬ ‫پیشـنهادی نقـدا فروختـه می شـود‪ .‬کلیـه هزینه هـای قانونـی به عهـده برنده مزایده اسـت و نیم عشـر و‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫حـق مزایـده نقـدا وصـول خواهـد شـد‪ .‬ضمنـا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی اعالم شـود‪ ،‬مزایـده روز‬ ‫اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬مسئول واحد اجرای اسناد رسمی کاشمر‬ ‫م الف ‪952‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پیـکان ‪ 1600‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1379‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪679 -36‬ق‪ 76‬و شـماره موتـور ‪ 11127973681‬و شـماره شاسـی ‪ 79477537‬بـه مالکیـت امیرمحمـد‬ ‫غیوری فـر مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪950‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیه مدارک خودرو سواری وانت پیکان ‪ 1600-OHV‬به رنگ سفید روغنی مدل ‪ 1391‬با شماره پال ک‬ ‫ایران ‪819 -۳۲‬هـ‪ ۴۳‬و شـماره موتور ‪ 114F0021735‬و شـماره شاسـی ‪ NAAA46AA1CG363047‬به‬ ‫مالکیت اسماعیل حفیظی رودی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪/.‬م‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪454 -32‬ص‪ 52‬و شـماره موتـور ‪ 3278304‬و شـماره شاسـی ‪ S1412288113572‬بـه مالکیـت رضـا‬ ‫جباری بـزدی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم شـهربانو پرهیـز فرزنـد برات علـی بـه موجـب دو بـرگ استشـهادیه شـهادت شـهود‬ ‫تقاضای صدور المثنی سـند مالکیت نوبت اول ششـدانگ یکباب منزل مسـکونی به شـماره پال ک ‪19‬‬ ‫فرعـی از ‪ 1114‬اصلـی بخـش ‪ 13‬مشـهد را نمـوده و مدعی سـت سـند مالکیـت مزبـور بـه دلیـل جابجایـی‬ ‫مفقود شـده اسـت که به حکایت سـامانه مدیریت امال ک کشـوری ششـدانگ پال ک فوق ذیل شـماره‬ ‫الکترونیکـی ‪ 139920306007001522‬بـه نـام شـهربانو پرهیـز ثبـت و سـند مالکیـت ‪351785‬ه‍‪98‬ـ صادر‬ ‫و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬پرونـده ثبتـی و دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد تبصـره‬ ‫یـک مـاده ‪ 120‬ایین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می شـود هـر کـس نسـبت بـه‬ ‫ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجود سـند مالکیت نزد خود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظرف‬ ‫‪ 10‬روز از تاریخ انتشـار این ا گهی‪ ،‬اعتراض کتبی خود را به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند معامله‬ ‫رسمی‪ ،‬به این اداره تسلیم کند‪ .‬بدیهی ست درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول‬ ‫اعتراض بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی‪ ،‬نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی نوبت‬ ‫اول وتسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/09/08 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهـی ابلاغ اخطاریـه طـول و متـراژ ششـدانگ پلا ک ‪ 1146‬اصلـی واقـع در اراضـی شـهر تربت جام‬ ‫بخش ‪ 13‬مشـهد‬ ‫بدینوسـیله بـه کلیـه مالکیـن مجـاور پال ک هـای ‪ 26‬فرعـی از ‪ 1145‬اصلـی امیـر خدابخـش زاده و‬ ‫فاطمـه اباذری نجف ابـادی و عباس علـی گلنارتیمـوری و رجبعلـی علی ابـادی؛ ‪ 27‬فرعـی ‪ 1145‬اصلـی‬ ‫سـیف الدین دلشادسـلجوقی؛ ‪ 20‬فرعـی از ‪ 1146‬اصلـی خانـم طیبـه احمـدی؛ ‪ 2‬فرعـی از ‪ 1145‬اصلـی‬ ‫نـادر غنـی زاده و عصمـت غنـی زاده و عـزت غنـی زاده و حمیـد دوسـت خواه احمدی و سـتار غنـی زاده و‬ ‫گل افشـان صمدی تنگل مزاری و میرزامحمد پیام عسـکری؛ ‪ 4‬فرعی از ‪ 1145‬اصلی مهدی گلزاری رباط‬ ‫واقـع در اراضـی شـهر تربت جـام بخـش ‪ 13‬مشـهد‪ ،‬تقاضـای تنظیـم صورتمجلـس تعییـن طـول و متـراژ‬ ‫ششـدانگ پلا ک مذکـور را نمـوده اسـت و مقـرر شـده نماینـده و نقشـه بردار ایـن اداره در روز سه شـنبه‬ ‫مورخ ‪ 1401/09/22‬سـاعت ‪10‬صبح جهت اجرای عملیات نقشـه برداری به محل وقوع ملک عزیمت‬ ‫کننـد‪ .‬بدینوسـیله بـه علـت عـدم دسترسـی بـه سـایر مالکیـن همجـوار و بـه اسـتناد مـاده ‪ 18‬ائین نامـه‬ ‫اجـرای مفـاد اسـناد رسـمی‪ ،‬ابلاغ می شـود کـه در تاریـخ مقـرر در محـل وقوع ملک حضور بهم رسـانند‪.‬‬ ‫بدیهی سـت عـدم حضـور مالکیـن همجـوار‪ ،‬مانـع از انجـام عملیـات نقشـه برداری نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/09/08 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهـی ابلاغ اخطاریـه طـول و متـراژ ششـدانگ پلا ک ‪ 413‬اصلـی وصـل بـه ‪ 165‬اصلـی واقـع در‬ ‫اراضـی زمان ابـاد تربت جـام بخـش ‪ 13‬مشـهد‬ ‫بدینوسـیله بـه کلیـه مالکیـن مجـاور اداره اوقـاف و امـور خیریـه تربت جـام و پال ک هـای ‪ 1‬و ‪ 2‬و ‪ 3‬و ‪4‬‬ ‫فرعـی از ‪ 413‬اصلـی و ‪ 165‬اصلـی قادرابـاد ابلاغ می شـود نطـر بـه اینکـه مالـک پلا ک ‪ 413‬اصلـی وصـل‬ ‫‪ 165‬اصلـی واقـع در اراضـی زمان ابـاد بخـش ‪ 13‬مشـهد تقاضـای تنظیـم صورتمجلـس تعییـن طـول و‬ ‫متراژ ششـدانگ پال ک مذکور را نموده اسـت و مقرر شـده نماینده و نقشـه بردار این اداره در روز شـنبه‬ ‫مورخ ‪ 1401/09/19‬سـاعت ‪10‬صبح جهت اجرای عملیات نقشـه برداری به محل وقوع ملک عزیمت‬ ‫کننـد‪ .‬بدینوسـیله بـه علـت عـدم دسترسـی بـه سـایر مالکیـن همجـوار و بـه اسـتناد مـاده ‪ 18‬ائین نامـه‬ ‫اجـرای مفـاد اسـناد رسـمی‪ ،‬ابلاغ می شـود کـه در تاریـخ مقـرر در محـل وقوع ملک حضور بهم رسـانند‪.‬‬ ‫بدیهی سـت عـدم حضـور مالکیـن همجـوار‪ ،‬مانـع از انجـام عملیـات نقشـه برداری نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/09/08 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند خـودرو کامیـون کشـنده اسـکانیا ‪ G380LA‬مـدل ‪ 2010‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪111 -42‬ع‪ 52‬و‬ ‫شـماره موتور ‪ DC1217L026617247‬و شـماره شاسـی ‪ XLEG4X20005237529‬به مالکیت علیرضا‬ ‫بیگناه نشـتیفانی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ سـبز خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600-OHV‬مدل ‪ 1389‬با شـماره پلا ک ایـران ‪366 -42‬ص‪29‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 11489058087‬و شـماره شاسـی ‪ NAAA36AA6BG227076‬بـه مالکیـت پروانـه‬ ‫عطـاری رودی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو وانت پیـکان ‪ 1600i‬مدل ‪ 1383‬با شـماره پلا ک ایـران ‪831 -74‬ل‪71‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 11283107005‬و شـماره شاسـی ‪ 83920298‬بـه مالکیـت مهـدی زیبایـی مفقود شـده و‬ ‫از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب رضـا نخعی پورقلع هبـاال مالـک خـودرو سـواری پیـکان ‪ 1600‬مـدل ‪ 1379‬بـا‬ ‫شـماره پال ک ایران ‪526 -36‬ق‪ 65‬و شـماره موتور ‪ 11127973681‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ 79477537‬به علت فقدان اسـناد فروش تقاضای رونوشـت المثنی اسـناد مذکور‬ ‫را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف‬ ‫مـدت ده روز بـه دفتـر حقوقی سـازمان فروش شـرکت زامیـاد واقع در تهران‪ ،‬کیلومتر‬ ‫یسـت پـس از انقضـای مهلـت مزبـور‪ ،‬طبـق‬ ‫‪ 16‬جـاده قدیـم مراجعـه کنـد‪ .‬بدیه ‬ ‫ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪949‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای محمـد بهـرام زاده بـه اسـتناد دو بـرگ فـرم استشـهادیه منضـم‬ ‫بـه فـرم تعهـد جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعه‬ ‫یسـت سـند مالکیـت پنج دانـگ مشـاع از ششـدانگ اعیـان یـک واحـد‬ ‫کـرده و مدع ‬ ‫اپارتمـان مسـکونی بـه شـماره پلا ک ‪ 14065‬فرعـی از ‪ 235‬اصلـی بخـش ‪ 9‬مشـهد‬ ‫کـه متعلـق بـه نامبـرده اسـت‪ ،‬بـه علـت سـهل انگاری مفقـود شـده اسـت‪ .‬بـا بررسـی‬ ‫دفتـر املا ک‪ ،‬معلـوم شـد ششـدانگ پلا ک مذکـور تحـت شـماره دفتـر الکترونیـک‬ ‫‪ 139820306266002968‬بـه نـام اقـای محمد بهرام زاده ثبت و سـند کاداسـتری به‬ ‫شـماره چاپـی ‪ 180874‬سـری ج‪ 97‬بـه نـام نامبـرده صـادر شـده اسـت‪ .‬دفتـر املا ک‬ ‫بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬این بخشنامه به استناد تبصره یک ماده ‪ 120‬ائین نامه‬ ‫اصالحـی قانـون ثبـت صـادر شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬اصالحـی قانـون‬ ‫یشـود هر کس نسـبت به ملک مورد ا گهی‬ ‫ثبت‪ ،‬مراتب یک نوبت ا گهی و متذکر م ‬ ‫معاملـه ای انجـام داده یـا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظرف‬ ‫مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار ا گهـی‪ ،‬اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند‬ ‫مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم کند‪ .‬بدیهی ست درصورت عدم‬ ‫وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند‬ ‫معاملـه رسـمی‪ ،‬نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی‬ ‫اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫ابوالقاسـم نظـام زاده‪ ،‬مدیـر واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫م الـف ‪550‬‬ ‫مشـهد ناحیـه سـه‪ ،‬از طـرف مهـدی خالقی حسـنعلی اباد‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا ‪ 131-SE‬مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪648 -96‬ج‪ 85‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ M13/5707817‬و شـماره شاسـی ‪ NAS411100G3609764‬بـه مالکیـت حسـین دارینـی مفقـود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری ‪ LX-EF7-1700‬مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪236 -74‬ل‪ 23‬و شماره موتور ‪ 14789012350‬و شماره شاسی ‪ NAACJ1JC4BF268439‬به مالکیت‬ ‫عزت دشتی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس مـدل ‪ 1401‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪۶۸۴ -74‬ل‪ ۷۶‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 125K0015002‬و شـماره شاسـی ‪ NAANA15E3NH449686‬بـه مالکیـت اصغـر گودچاهـی مفقـود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری سـایپا ‪ 131-SL‬مـدل ‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪988 -42‬ن‪ 67‬و شـماره موتـور ‪ 4794313‬و شـماره شاسـی ‪ NAS411100C1182113‬بـه مالکیـت‬ ‫برات الـه بنجخـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا ‪ 131‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪518 -26‬ص‪ 64‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ M13/5963066‬و شـماره شاسـی ‪ NAS411100H1061168‬بـه مالکیـت علـی رحمتـی مفقود شـده و از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا ‪ 141‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪126 -26‬ب‪ 47‬و شـماره موتـور ‪ 4400658‬و‬ ‫شـماره شاسـی ‪ S3482290363011‬بـه مالکیـت رحمـان گلدی یزدانـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 207MC‬بـه رنـگ مشـکی متالیـک مـدل ‪ 1401‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪235 -63‬ل‪ 88‬و شـماره موتور ‪ 191B0000143‬و شـماره شاسـی ‪ NJ246669‬به مالکیت امنه میرزائی‬ ‫با شـماره ملی ‪ 2372411543‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1401‬با شـماره پلا ک ایـران ‪729 -34‬ب‪ 46‬و‬ ‫شماره موتور ‪ 125K0008636‬و شماره شاسی ‪ NAANA15E5NH446000‬به مالکیت ناهید زکوی با‬ ‫شـماره ملی ‪ 4810235068‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند خـودرو سـواری سـورن پلاس بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1401‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪272 -34‬ن‪ 93‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 147H0644981‬و شـماره شاسـی ‪ NF162792‬بـه مالکیـت ارسـام نایبـی بـا شـماره ملـی‬ ‫‪ 1850841101‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/07/28-140160316020002771‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک اسلام ابادغرب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای صـادق جهانـی فرزنـد محمـد بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 491‬صادره از اسلام ابادغرب در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪202/62‬‬ ‫مترمربع پال ک ‪ 29‬فرعی از ‪ 18‬اصلی واقع در اسلام ابادغرب سیدحشـمت خریداری برابر نامه ‪54/104‬‬ ‫از موقوفـات زنگنـه محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و‬ ‫پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/09/08 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1‬الف‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/08/16-140160316002002508‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫اسلام ابادغرب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مجیـد گندمـکار فرزنـد مهرعلـی بـه‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 578‬صادره از اسالم ابادغرب در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪189/96‬‬ ‫مترمربـع پلا ک فرعـی از ‪ 18‬اصلـی واقـع در اسلام ابادغرب خریـداری برابـر مبایعه نامـه عـادی و عـدم‬ ‫دسترسـی بـه مالـک اولیـه محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظـور اطالع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و‬ ‫پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/09/08 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1‬الف‬ ‫اصالحیه‬ ‫پیـرو ا گهـی تعییـن تکلیـف مربـوط بـه خانـم سـینا کریم نیـا کـه در تاریـخ ‪ 1401/08/30‬منتشـر شـده نـام‬ ‫مالـک بـه اشـتباه اقـای سـینا کریم نیـا چـاپ شـده؛ کـه صحیـح ان "خانـم سـینا کریم نیـا" اسـت‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری چـری هاچ بـک مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪729 -19‬ط‪ 27‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ MVM484FTAG008973‬و شـماره شاسـی ‪ NATGBATL0G1006266‬بـه مالکیـت کیـوان‬ ‫امرائـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت خـودرو سـواری پرایـد ‪ 132‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪825 -19‬و‪ 25‬و شـماره موتـور ‪ 3516539‬و شـماره شاسـی ‪ S1422289165041‬مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبار سـاقط است‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/07/27-140160318011007466‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم سـمیه حسـین پورتطفی فرزنـد محمـد بـه شماره شناسـنامه ‪43‬‬ ‫صـادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر سـاختمان دو طبقـه بـه مسـاحت‬ ‫‪ 614/67‬مترمربـع پلا ک ‪ 359‬فرعـی از ‪ 89‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 12‬باقیمانـده فرعـی‬ ‫از ‪ 89‬اصلـی واقـع در قریـه تطـف بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق شـعبان مسیحی ماسـوله محـرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچه‬ ‫اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی به شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می توانند‬ ‫از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/24 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/943‬‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب حسـین بهدانـی مالـک خـودرو سـواری پـژو اردی ‪ ۱۶۰۰‬بـه رنـگ‬ ‫یشـمی بـه شـماره شاسـی ‪ ۸۳۱۲۶۴۰۳‬و شـماره موتـور ‪ ۱۱۷۸۳۰۲۲۲۸۶‬بـه‬ ‫علت فقدان اسـناد فروش تقاضای رونوشـت المثنی اسـناد مذکور را نموده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف‬ ‫مـدت ده روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایران خـودرو واقـع در‬ ‫پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه کنـد‪ .‬بدیهی سـت پـس از انقضـای‬ ‫مهلـت مزبـور‪ ،‬طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪/.‬ف‬ ‫اصالحیه‬ ‫بدینوسـیله بـه اطلاع می رسـاند در‬ ‫متن فراخوان مناقصه عمومی یک‬ ‫مرحلـه ای همـراه بـا ارزیابـی فشـرده‬ ‫(نوبت دوم) شـماره ‪ 1401/4‬مربوط‬ ‫بـه شـهرداری رامهرمز با موضوع احداث شـبکه جمـع اوری‬ ‫و دفـع اب های سـطحی شـهر رامهرمز‪ ،‬محـدوده خیابان‬ ‫ولی عصـر؟جع؟ منتشـره در روزنامـه کثیراالنتشـار سـایه بـه‬ ‫شماره ‪ 2652‬روز یکشنبه مورخ ‪ 6‬اذرماه ‪ 1401‬عنوان "نوبت‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫اول" به اشـتباه درج شـده و بدینوسـیله اصالح م ‬ ‫م الف ‪12/495‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری رامهرمز‬ صفحه 4 ‫رویداد ‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 8‬اذر ‪ 1401‬شماره‪2654‬‬ ‫خالقیت و مهرپروری والدین و تاثیر ان بر روند رشد کودکان‬ ‫منوچهر قاسمی*‬ ‫کپ ــروری‪ ،‬یک ــی از مباح ــث مه ــم عل ــوم‬ ‫کودک شناس ــی و کود ‬ ‫یس ــت و نح ــوه ش ــکل گیری ان نی ــز هم ــواره م ــورد بح ــث و‬ ‫تربیت ‬ ‫کن ــکاش ب ــوده اس ــت‪ .‬از ق ــرن هج ــده ب ــه بع ــد ب ــا پیش ــرفت دان ــش‬ ‫ش وپ ــرورش به وج ــود ام ــد؛‬ ‫روانشناس ــی تغییرات ــی در کار اموز ‬ ‫ته ــا و‬ ‫یک ــه ک ــودک و عال ــم کودک ــی‪ ،‬اس ــتعدادها‪ ،‬رغب ‬ ‫به طور ‬ ‫نیازه ــای او دارای اهمی ــت ش ــد و ش ــناخت مترب ــی یعن ــی ک ــودک‬ ‫ته ــای اموزش ــی ق ــرار‬ ‫اس ــاس و اص ــول تجربی ــات علم ــی و پای ـ ه فعالی ‬ ‫یش ــود‪ .‬در عص ــر م ــا دو جری ــان‬ ‫گرف ــت ک ــه در این مقال ــه ارزیاب ــی م ‬ ‫مهــم لــزوم توجــه بــه کــودک‪ ،‬کشــف و شــناخت مراحــل مختلــف رشــد‬ ‫او و اغــاز تدابیــر تربیتــی و مناســب بــا ان را بســیار مهــم ســاخته اســت‬ ‫کــه در ادامــه بــه ان می پردازیــم‪ .‬ایــن دو جریــان عبارتنــد از‪ :‬پیشــرفت‬ ‫چشــمگیر دانــش زیست شناســی و روانشناســی به ویــژه روانشناســی‬ ‫ته ــای روان ــی‬ ‫ک ــودک و تکوی ــن ان و دیگ ــری رش ــد ذهن ــی و فعالی ‬ ‫ش وپ ــرورش ج ــان ت ــازه ای بخش ــیده اس ــت‪ .‬یافت هه ــا‬ ‫ک ــه ب ــه اموز ‬ ‫ش وپ ــرورش واق ــع‬ ‫ته ــای اموز ‬ ‫و نظری ــات کارشناس ــان پایـ ـ ه فعالی ‬ ‫ش ــده و چگونگ ــی ش ــناخت رش ــد و نح ــو ه قوانی ــن ان و کیفی ــات‬ ‫روانشناس ــی دانش ام ــوزی و مراح ــل مختل ــف س ــنی مش ــخص ش ــده‬ ‫اس ــت‪ .‬ای ــن تح ــوالت ناش ــی از وج ــود اندیش ــمندان و دانش ــمندان‬ ‫یس ــت ک ــه باع ــث ش ــده دیدگاه هایش ــان همچن ــان‬ ‫مع ــروف جهان ‬ ‫کارام ــد و موث ــر باش ــد‪ .‬اف ــرادی چ ــون «ژان ژا ک روس ــو» در کت ــاب‬ ‫ته ــای ک ــودک و عال ــم کودک ــی‬ ‫«امی ــل» ک ــه اس ــتعدادها و رغب ‬ ‫را مط ــرح ک ــرده اس ــت‪ .‬ی ــا «ج ــان دیوی ــی» از امری ــکا‪« ،‬کالپ ــارد»‬ ‫از س ــوئیس‪« ،‬مونت ــه س ــوری» در ایتالی ــا‪« ،‬دکرول ــی» در بلژی ــک‪،‬‬ ‫نه ــا همگ ــی‬ ‫«کوزین ــه» از فرانس ــه‪« ،‬کرش ــن‪ ،‬اش ــتاینر» در الم ــان‪ ،‬ای ‬ ‫ش وپ ــرورش س ــنتی ب ــوده‪ ،‬از ان انتق ــاد ک ــرده‬ ‫ب هش ــدت منتق ــد اموز ‬ ‫و دربــاره امــوزش جدیــد بر اســاس شــناخت جهــان کودکــی‪ ،‬همــراه و‬ ‫هم ص ــدا بوده ان ــد‪« .‬ژان پی ــاژه»؛ اندیش ــمند سوئیس ــی درب ــاره رش ــد‬ ‫شو پ ــرورش دیدگاه ه ــای خ ــود‬ ‫ذهن ــی و فعالیت ه ــای روان ــی در اموز ‬ ‫ته ــای روان ــی‪،‬‬ ‫را مط ــرح ک ــرده ک ــه در نتیج ــه رش ــد ذهن ــی و فعالی ‬ ‫شو پ ــرورش جدی ــدی را ش ــکل داده اس ــت‪ .‬نظری ــات یاد ش ــده‬ ‫اموز ‬ ‫ته ــای اموزش ــی و پرورش ــی ب ــوده اس ــت ک ــه دراین مقال ــه‬ ‫پای ــه فعالی ‬ ‫یش ــود‪ .‬با توج هب ــه هدف های ــی ک ــه از‬ ‫نه ــا مط ــرح م ‬ ‫دیدگا هه ــای ا ‬ ‫مطالعــه کــودک وجــود داشــته‪ ،‬کارشناســان بــرای رشــد انســان از تولــد‬ ‫تس ــالگی مراحل ــی را به ترتی ــب زی ــر مش ــخص کرده ان ــد‪:‬‬ ‫ت ــا بیس ‬ ‫‪ -1‬دوره شیرخوارگی؛ از تولد تا سی ماهگی‬ ‫‪ -2‬دوره اول کودکی؛ از سی ماهگی تا شش سالگی‬ ‫‪ -3‬دوره دوم کودک ــی؛ از هفت س ــالگی ت ــا ابت ــدای بل ــوغ (ی ــازده ب ــرای‬ ‫دخت ــران و س ــیزده ب ــرای پس ــران)‬ ‫‪ -4‬دوره نوجوانی یا بلوغ جوانی؛ از یازده تا بیست سالگی‬ ‫هــر مرحلــه را مســتقیم و مجــزا بررســی خواهیــم کــرد ولــی بایــد توجــه‬ ‫کنی ــم ک ــه ه ــدف از رش ــد ی ــک رش ــته تغیی ــرات تدریج ــی‪ ،‬م ــداوم و‬ ‫پیوس ــته اس ــت ک ــه در جه ــت معی ــن جل ــو مـ ـی رود و ب ــه دو ش ــکل‬ ‫وج ــود دارد‪ .‬ی ــک م ــورد قب ــل از تول ــد ک ــه عبارت اس ـت از (تخم ری ــزی‪،‬‬ ‫نطفــه‪ ،‬جنیــن‪ ،‬تولــد) و دوم مراحــل بعــد از تولــد کــه مطالعــه خواهــد‬ ‫ش ــد‪.‬‬ ‫معنا و مفهوم رشد‬ ‫رشــد و نمــو مفاهیــم مختلــف دارد‪ .‬گاهــی مقصــود از ان زیــاد شــدن‬ ‫ً‬ ‫ان ــدازه وزن و ق ــد اس ــت؛ یعن ــی ازی ــاد کمی ــت و مق ــدار‪ .‬مث ــا ک ــودک‬ ‫نــوزاد ب هطــور متوســط ‪ ۳۳۰۰‬گــرم وزن دارد کــه بعــد از یــک تــا دو هفتــه‬ ‫جم ــاه‬ ‫یک ــه در ظ ــرف پن ‬ ‫یش ــود؛ به طور ‬ ‫وزن ــش ب ــه س ــرعت زی ــاد م ‬ ‫یگ ــردد‪ .‬بعض ــی مواق ــع منظ ــور‬ ‫کس ــال سـ ـه برابر م ‬ ‫دو براب ــر و در ی ‬ ‫از رش ــد کام ــل ش ــدن ح ــرکات‪ ،‬احس ــاس‪ ،‬ادرا ک و امث ــال ان اس ــت؛‬ ‫یعنــی به طور کلــی تغییــر و تکامــل و پیچید هشــدن اعمــال و حــرکات‪.‬‬ ‫در این صــورت رشــد از لحــاظ کیفیــت مطــرح اســت و در قســمت اول‬ ‫کمی ــت ان‪ .‬با توج هب ــه م ــوارد ذکر ش ــده گاه ــی ه ــم منظ ــور از رش ــد‪،‬‬ ‫یس ــت ک ــه از لح ــاظ زیس ــتی در ک ــودک پدی ــد می ای ــد؛ یعن ــی‬ ‫تغییرات ‬ ‫اســتعداد یــا یــک وظیفــه حیاتــی زمانــی کــه موجــود زنــده بــه درجـه ای‬ ‫از کمــال می رســد کــه چنیــن رشــدی را درونــی و فطــری و یــا پختگــی‬ ‫می نامن ــد‪ .‬در کل ه ــدف از رش ــد ی ــک رش ــته تغیی ــرات تدریج ــی‪،‬‬ ‫مــداوم و پیوســته اســت کــه در یــک جهــت معیــن بــه جلــو مـی رود تــا‬ ‫در نتیج ــه ان انس ــان ب ــه غای ــت کم ــال و بل ــوغ برس ــد‪.‬‬ ‫کودک و کودک شناسی‪ ،‬تحلیل اولین روزهای حیات انسان‬ ‫دوره ن ــوزادی‪ ،‬دوره طفولی ــت‪ ،‬دوره ش ــیرخوارگی عناوینی س ــت ک ــه‬ ‫مراح ــل ش ــروع زندگ ــی انس ــان را در برمی گی ــرد‪ .‬ا گاه ــی از ان چ ــه ت ــا‬ ‫سـی ماهگی در عمــر انســان روی می دهــد بســیار مهم و بــرای خیلــی‬ ‫از م ــا تازگ ــی دارد و دانس ــتن ان می توان ــد اموزش ــی س ــازنده باش ــد‪.‬‬ ‫دوره طفولیت (از تولد تا سی ماهگی)‬ ‫یک ــه کلی ــه اندا مه ــا‬ ‫در ایـ ـن دوره اهن ــگ رش ــد س ــریع اس ــت؛ به طور ‬ ‫از ســرعت رشــد بیشــتری برخوردارنــد‪ .‬از مشــخصات مهــم ایــن دوره‬ ‫یس ــت ک ــه در دس ــتگاه های مختل ــف ب ــدن ص ــورت می گی ــرد‬ ‫تغییرات ‬ ‫ت ــا ک ــودک را ب ــرای س ــازگار ش ــدن ب ــا ش ــرایط جدی ــد ام ــاده کن ــد‪.‬‬ ‫در ایـن دوران‪ ،‬ســه تغییــر مهــم را شــاهد هســتیم‪ :‬اولین تغییــر مهم در‬ ‫دســتگاه گــوارش و روییــدن دنــدان شیری ســت کــه در ا کثــر کــودکان‬ ‫یش ــوند‪ .‬رویی ــدن‬ ‫بی ــن س ــنین ش ــش ت ــا هشـ ـت ماهگی ظاه ــر م ‬ ‫نهــای شــیری نشــانگر تکامــل نســبی دســتگاه گــوارش و امــاده‬ ‫دندا ‬ ‫شــدن کــودک بــرای اســتفاده از غذاهــای مناســب دیگــر اســت‪ .‬ایــن‬ ‫ام ــر از دو لح ــاظ واج ــد اهمی ــت اس ــت‪ .‬اول اینک ــه م ــادران عالوه ب ــر‬ ‫ش ــیر خ ــود‪ ،‬غذاه ــای مناس ــب دیگ ــر را هم ــراه ب ــا ویتامین های ــی ک ــه‬ ‫در ان هاس ــت بای ــد ب ــه ک ــودک بدهن ــد ت ــا رش ــد طبیع ــی ک ــودک را‬ ‫از نظ ــر نی ــاز او ب ــه م ــواد غذای ــی ب ــه وی ــژه م ــواد پروتئین ــی و ویتامی ــن‬ ‫یه ــای جل ــدی و‬ ‫تامی ــن کنن ــد و از ب ــروز بیماری های ــی مانن ــد بیمار ‬ ‫یهــای دیگــر کــه نتیجــه تغذی ـ ه غیرکافــی و نادرســت‬ ‫بســیاری ناراحت ‬ ‫دوره شیرخوارگی س ــت‪ ،‬جلوگی ــری کنن ــد‪ .‬دوم اینک ــه ب ــا ع ــادت دادن‬ ‫تدریجــی کــودک بــه غذاهــای دیگــر بــه غیــر از شــیر خــود مقدمــات از‬ ‫شــیر گرفتــن کــودک را کــه واقعــه مهمــی در زندگــی کــودک محســوب‬ ‫می ش ــود‪ ،‬فراه ــم اورن ــد ت ــا به تدری ــج ک ــودک از وابس ــتگی ب ــه م ــادر از‬ ‫یس ــت‬ ‫نظ ــر تغذی ــه رهای ــی یاب ــد‪ .‬دومی ــن تغیی ــر رش ــد‪ ،‬عض ــات اراد ‬ ‫ک ــه از نزدیک تری ــن نقط ــه ک ــه مغ ــز اس ــت‪ ،‬ش ــروع ش ــده و در‬ ‫دورتری ــن نقط ــه ک ــه پاه ــا هس ــتند‪ ،‬خاتم ــه می یاب ــد‪ .‬ا گ ــر کودک ــی در‬ ‫شــش ماهگی بتوان ــد ب ــدون ح ــرکات اضاف ــی زی ــاد از عض ــات گ ــردن‬ ‫و ران بــرای نشســتن اســتفاده کنــد‪ ،‬در این موقــع می توانــد به تدریــج‬ ‫خ ــود را به ط ــور نشس ــته روی زمی ــن بکش ــد‪ ،‬بع ــد ب ــا دس ــت و پاه ــا راه‬ ‫ب ــرود‪ .‬در یازده ماهگ ــی با اس ــتفاده از دی ــوار‪ ،‬صندل ــی‪ ،‬می ــز به عن ــوان‬ ‫تکی ـه گاه ب هطــور مســتقل ســر پــا بایســتد؛ یعنــی در پانزده ماهگــی راه‬ ‫ب ــرود؛ بنابرای ــن راه رفت ــن حادث ــه مهمی س ــت ک ــه در زندگ ــی ک ــودک‬ ‫روی می دهــد‪ .‬راه رفتــن فضــای حرکتــی را در اختیــار کــودک می گــذارد‬ ‫کشــدن بــه اشــیاء و دســتیابی بــه محیــط‬ ‫یشــود بــا نزدی ‬ ‫و ســبب م ‬ ‫چه ــار جه ــات اصل ــی می ش ــود و به همین ترتی ــب اش ــکال هندس ــی‬ ‫را می شناســـد و در ســـنین باالتـــر ابعـــاد ســـه گانه را در اجس ــام درک‬ ‫می کنــد‪ .‬بــرای کــودک مفهــوم زمــان بــه کنــدی رشــد می کنــد‪ .‬کــودک‬ ‫ابت ــدا ان قس ــمت از‪ ،‬مفاهی ــم زم ــان را درک می کن ــد ک ــه ب ــا زندگ ــی‬ ‫شــخصی او بســتگی دارد‪ .‬به همین ترتیــب هفتــه‪ ،‬مــاه و‪ ...‬بــا مفهــوم‬ ‫عــدد بســتگی دارنــد؛ بنابرایــن بــرای او یعنــی بــرای کــودک دبســتانی‪،‬‬ ‫مفه ــوم هفت ــه و م ــاه زمان ــی روش ــن می ش ــود ک ــه بتوان ــد معان ــی ع ــدد‬ ‫‪ ۳۰‬یــا ‪ ۳۱‬و رابطــه ان بــا هف ـت روز هفتــه را درک کنــد‪ .‬حافظــه کــودک‬ ‫نیـــز در نه ســـالگی بســـیار فعـــال و قوی ســـت و هر چیزی کـــه م ــورد‬ ‫عالق ــه باش ــد‪ ،‬می توان ــد به س ــرعت ی ــاد بگی ــرد و به خاط ــر بس ــپارد‪.‬‬ ‫به طور مث ــال ی ــک ک ــودک ده س ــاله می توان ــد ش ــش ی ــا هف ــت ع ــدد‬ ‫را ک ــه به ط ــور س ــری برای ــش گفت ــه ش ــود به خاط ــر بس ــپارد و تک ــرار‬ ‫کنــد؛ در حالی کــه کــودک کودکســتانی بیشــتر از چهــار یــا پنــج عــدد را‬ ‫نمی توان ــد تک ــرار کن ــد‪.‬‬ ‫ت ــازه و خ ــارج از محی ــط بس ــته ات ــاق پدی ــده رش ــد فردی ــت در او ظاه ــر‬ ‫یش ــود‪ .‬س ــومین تغیی ــر‬ ‫ش ــود‪ ،‬در نتیج ــه باع ــث اس ــتقالل وی م ‬ ‫مه ــم رش ــد عض ــات دس ــتگاه های صوت ــی هم ــراه ب ــا تکام ــل سلس ــله‬ ‫اعص ــاب به وی ــژه مغ ــز و هم ــکاری اعص ــاب ل ــب‪ ،‬زب ــان و عض ــات گل ــو‬ ‫اس ــت‪ .‬وقت ــی ک ــه تصاوی ــر و مفاهی ــم اش ــیاء و ام ــور در ذه ــن ک ــودک‬ ‫ذخی ــره ش ــده اند‪ ،‬ب هص ــورت گری ــه و فری ــاد‪ ،‬اش ــاره‪ ،‬اص ــوات ی ــک‬ ‫یش ــوند؛ یعن ــی‬ ‫هیجان ــی و صداه ــای تقلی ــدی ب ــه خ ــارج احض ــار م ‬ ‫تلف ــظ را از راه تقلی ــد ی ــاد می گیرن ــد و ب ــه تدری ــج کلم ــه را ب هج ــای‬ ‫جمل ــه بـ ـه کار می برن ــد‪ .‬ب ــرای تکل ــم س ــه مرحل ــه ذک ــر ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫اول فعالی ــت درون ــی ی ــا باطن ــی ک ــه در هف ــت و هش ـت ماهگی دی ــده‬ ‫ً‬ ‫یســت کــه کــودک ظاهــرا بــا خــودش حــرف می زنــد‪.‬‬ ‫یشــود و موقع ‬ ‫م ‬ ‫ً‬ ‫پ ــس از ان دوره گیرندگی س ــت ک ــه معم ــوال ت ــا س ــیزده ماهگ ــی ط ــول‬ ‫نم ــدت ک ــودک معن ــای کلم ــات و گفت ــار دیگ ــران را‬ ‫می کش ــد‪ .‬در ای ‬ ‫نه ــا پاس ــخ گوی ــد و مرحل ــه س ــوم‬ ‫درک می کن ــد؛ ام ــا نمی توان ــد ب ــه ا ‬ ‫کــودک توانایــی به کار بــردن لغــات و کلمــات را کشــف می کنــد‪ .‬ســخن‬ ‫یس ــت‬ ‫یش ــود و ای ــن حادثه ا ‬ ‫گفت ــن از ح ــدود دو س ــالگی اغ ــاز م ‬ ‫فوق الع ــاده مه ــم ک ــه ب ــه او توانای ــی بـ ـه کار ب ــردن عالئ ــم و نماده ــا‬ ‫یس ــت ب ــرای بی ــان‬ ‫را می ده ــد‪ .‬س ــخن گفت ــن ن ــه تنه ــا وسیله ا ‬ ‫احس ــاس و اف ــکار بلک ــه نق ــش مهم ــی را در کیفی ــت اجتماع ــی‬ ‫ش ــدن و برق ــرار ک ــردن ارتب ــاط و تفهی ــم و تفاه ــم ب ــا س ــایر اف ــراد برق ــرار‬ ‫یس ــازد‪ .‬س ــخن گفت ــن ب ــا ه ــوش نی ــز رابط ــه مس ــتقیم دارد؛ یعن ــی‬ ‫م ‬ ‫ک ــودکان باهوش ت ــر زودت ــر ح ــرف می زنن ــد‪ .‬تقلی ــد و پ ــاداش ه ــم در‬ ‫س ــخن گفت ــن‪ ،‬نق ــش مهم ــی دارد‪ .‬از نظ ــر تربیت ــی ب ــه ک ــودکان بای ــد‬ ‫فرص ــت داد ت ــا خواس ــته ها و تمای ــات خ ــود را بی ــان کنن ــد؛ ول ــی‬ ‫بای ــد توج ــه ک ــرد ک ــه ک ــودکان ط ــرز تلف ــظ کلم ــات و لغ ــات را ب ــه ط ــور‬ ‫صحی ــح ی ــاد بگیرن ــد‪ .‬بنابرای ــن مهم تری ــن کار ان اس ـت که ب ــا ک ــودکان‬ ‫ب ــه روش ــنی‪ ،‬ارام ــی‪ ،‬ش ــمرده و ب ــا خوش روی ــی صحب ــت کنی ــم‪ .‬رش ــد‬ ‫یشــود‪ .‬نــوزاد هنــگام تولــد‬ ‫عواطــف نیــز دو مــاه بعــد از تولــد ظاهــر م ‬ ‫نه ــای او فق ــط نتیج ــه‬ ‫یس ــت و هیجا ‬ ‫از عواط ــف لذت بخ ــش عار ‬ ‫رن ــج و ناخوشایندی س ــت‪ .‬پ ــس از دو م ــاه انگیزه ه ــای م ــادی و پ ــس‬ ‫یش ــود‪ .‬واقعی ــت‬ ‫از سـ ـه ماه ی ــا بیش ــتر انگیز هه ــای روان ــی پدی ــدار م ‬ ‫نب ــار ک ــودک حال ــت‬ ‫این اسـ ـت که در شـ ـش ماهگی ب ــرای اولی ‬ ‫کس ــالگی نومی ــدی‪ ،‬خش ــم‪ ،‬محب ــت‪،‬‬ ‫اضط ــراب پی ــدا می کن ــد و در ی ‬ ‫هم ــدردی‪ ،‬مهربان ــی‪ ،‬ل ــذت و ح ــس مالکی ــت ب ــه چیزه ــای دیگ ــر ب ــه‬ ‫روش ــنی مش ــاهده می ش ــود‪ .‬ی ــک واقعی ــت را بای ــد فرام ــوش نک ــرد ک ــه‬ ‫محرو مب ــودن ک ــودک از دوست داش ــتن و محبت دی ــدن از لح ــاظ‬ ‫نتــر‬ ‫متــر و پرزیا ‬ ‫یهــای عاطفــی‪ ،‬وخی ‬ ‫عواقبــی کــه دارد از همــه ناراحت ‬ ‫اس ــت‪ .‬ه ــر گاه طف ــل در اخ ــر یک س ــالگی از درک محب ــت مح ــروم‬ ‫بمانــد‪ ،‬حالتــی پیــدا می کنــد کــه بــه افســردگی در بزرگســاالن شــباهت‬ ‫دارد‪ .‬در این هن ــگام عالئم ــی مانن ــد رن ــج روح ــی از خ ــود نش ــان‬ ‫می ده ــد‪ .‬ارام و بی عالق ــه می ش ــود و بس ــیار در خ ــود ف ــرو مـ ـی رود و‬ ‫ب ــه اطراف ــش توجه ــی ن ــدارد‪ .‬گاه ــی نا گه ــان خش ــم می گی ــرد‪ ،‬فری ــاد‬ ‫می کش ــد و ب هش ــدت پ ــا ب ــه زمی ــن می کوب ــد و از ای ــن راه می خواه ــد‬ ‫کــه توجــه اطرافیــان را بــه خــود جلــب کنــد؛ همچنیــن محــروم بــودن‬ ‫از مهــر و محبــت در رشــد بدنــی و ذهنــی کــودکان نیــز اثــر می گــذارد‪.‬‬ ‫رشــد بدنــی و ذهنــی کــودکان در پرورشــگاه ها بــه دلیــل محرومیــت از‬ ‫ً‬ ‫محبــت و مهــر ورزیــدن معمــوال بــه تعویــق می افتــد‪ .‬در هر حــال بــرای‬ ‫ایــن روحیــه اســتقالل طلبی و حادثه جویــی کــودکان بایــد کاری کــرد‬ ‫ک ــه ای ــن عواط ــف در ان ه ــا محف ــوظ بمان ــد ک ــه یک ــی از راه ه ــای ان‬ ‫ابــراز محبــت و تفاهــم بــا ان هاســت‪ .‬در ای ـن دوره از ایــام کودکــی پنــج‬ ‫نــوع رشــد در انســان شــکل می گیــرد کــه پایــه و اســاس و بنیــاد زندگــی‬ ‫یشــویم کــه شــامل رشــدهای جســمانی‪،‬‬ ‫نهــا اشــنا م ‬ ‫اوســت کــه بــا ا ‬ ‫اجتماع ــی‪ ،‬رش ــد ش ــخصیت‪ ،‬رش ــد عواط ــف و رش ــد ذهنی س ــت‪.‬‬ ‫دوره اول کودکی؛ از سی ماهگی تا شش سالگی ‬ ‫یس ــت ک ــه تغییرات ــی‬ ‫رش ــد در ایــن دوره از ســی ماهگی ت ــا شش سالگ ‬ ‫در ک ــودک به وج ــود مــی اورد ک ــه ان ه ــا را بررس ــی می کنی ــم‪.‬‬ ‫رشــد جســمانی‪ :‬رشــد جســمانی بــا همــان ســرعت دوره قبــل پیــش‬ ‫مــی رود ک ــه تکام ــل اس ــتخوان ها در ایــن دوره عب ــارت اس ــت از رش ــد‬ ‫و تغیی ــر تع ــداد اس ــتخوان ها و نح ــوه ارتب ــاط ان هاس ــت به وی ــژه‬ ‫اســتخوان های مــچ دســت در د وســالگی کــه دو یــا س ـه قطعه بــودن‪،‬‬ ‫شس ــالگی ب ــه ش ــش ی ــا هفت قطع ــه می رس ــند و ب هم ــرور‬ ‫در ش ‬ ‫دســتگاه گــوارش به ســوی کمــال م ـی رود‪ .‬تعــداد زیــادی دندان هــای‬ ‫ش ــیری و ترش ــح غ ــدد گوارش ــی ای ــن ام ــکان را فراه ــم می اورن ــد ک ــه‬ ‫ک ــودک بتوان ــد از هم ــه غذاه ــا و خورا کی ه ــا اس ــتفاده کن ــد‪ .‬از نظ ــر‬ ‫ا گهیفقدانسندمالکیت‬ ‫سـند مالکیت ششـدانگ پال ک ثبتی ‪ 3862/9‬واقع در بخش یک ثبتی‬ ‫شـاهرود در دفتـر ‪ 63‬صفحـه ‪ 301‬ذیـل ثبـت ‪ 7953‬بـه نـام اقـای محمـد‬ ‫صابـری صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬خانـم وحیـده سـلطانعلی برابر سـند‬ ‫صلح خیار به شـماره ‪ 15166‬مورخ ‪ 1389/12/22‬دفتر ‪ 20‬شـاهرود و برابر‬ ‫استشـهادیه المثنـی‪ ،‬اعلام مفقودیـت سـند مالکیـت بـه علـت جابجایی‬ ‫نمـوده و درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا‬ ‫برابـر تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبـت‪ ،‬مراتب یک بـار در یکی از‬ ‫روزنامه های کثیراالنتشار ا گهی می شود تا هر کس نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیـت اعتـراض دارد و یـا سـند مالکیـت در دسـت وی اسـت و یـا مدعـی‬ ‫انجام معامله ای اسـت‪ ،‬مراتب را حدا کثر ظرف مدت ‪ 10‬روز پس از انتشـار‬ ‫ً‬ ‫ا گهی کتبا به اداره ثبت اسناد و امال ک شاهرود اعالم کند‪ .‬درغیراینصورت‬ ‫پس از انقضای مهلت قانونی اعتراض‪ ،‬سند مالکیت المثنی وفق مقررات‬ ‫صادر خواهد شـد‪ .‬شـماره چاپی سـند ‪ 690969‬اسـت‪.‬‬ ‫تاریخانتشار‪1401/09/08:‬‬ ‫حمیدرضا حسین پور‪ ،‬سرپرست ثبت‬ ‫شناسه ا گهی ‪1417679‬‬ ‫اسناد و امال ک شاهرود‪ ،‬از طرف رضا طالع زاری‬ ‫تربیتــی توجــه بــه طــرز و عــادات غــذا خــوردن‪ ،‬بــه موقــع غذ اخــوردن‬ ‫و ب هط ــور کل ــی توج ــه ب ــه مس ــائل بهداش ــتی ی ــک ض ــرورت اس ــت‪.‬‬ ‫رش ــد دس ــتگاه اعص ــاب نی ــز ت ــا چهار س ــالگی بس ــیار س ــریع اس ــت‪.‬‬ ‫بای ــد دانس ــت ک ــه بع ــد از تول ــد کمت ــر س ــلول های ت ــازه عصب ــی ب ــه‬ ‫وجــود می اینــد‪ ،‬بلکــه همــه ســلول های موجــود در موقــع تولــد رشــد‬ ‫می کنن ــد‪ .‬پ ــس از س ــه ی ــا چهار س ــالگی رش ــد دس ــتگاه اعص ــاب ب ــه‬ ‫کنــدی و ارامــی انجــام می گیــرد‪ .‬در اینجــا بــه چند مســاله بایــد توجــه‬ ‫تهــای بدنــی و عضالنــی بایــد‬ ‫کنیــم‪ .‬اول اینکــه قســمت اعظــم مهار ‬ ‫ب ــه ک ــودک اموخت ــه ش ــود‪ ،‬چن ــان ک ــه ک ــودک فرصت ــی ب ــرای یادگی ــری‬ ‫و عم ــل نداش ــته باش ــد‪ ،‬ممک ــن اس ــت در تکام ــل عض ــات دس ــت‬ ‫ته ــای الزم متناس ــب ب ــا ه ــر‬ ‫عق ــب بمان ــد؛ بنابرای ــن کس ــب مهار ‬ ‫س ــن و هر چه زودت ــر در زندگ ــی ک ــودک انج ــام ش ــود‪ ،‬بهت ــر اس ــت؛‬ ‫البتــه مســلط بــودن بــر بــدن بــرای کــودک از چنــد نظــر مهــم اســت‪:‬‬ ‫یش ــود‪ .‬دوم بی نی ــازی ک ــودک‬ ‫اول س ــبب ل ــذت و تغذی ــه ک ــودک م ‬ ‫ب ــه دیگ ــران اس ــتقالل او را فراه ــم مـ ـی اورد‪ .‬س ــوم باع ــث س ــازگاری‬ ‫یش ــود و باالخ ــره ب ــر‬ ‫و موفقی ــت ک ــودک در کودکس ــتان و مدرس ــه م ‬ ‫رش ــد اجتماع ــی ک ــودک تاثی ــر ف ــراوان داش ــته و در اخری ــن مرحل ــه‬ ‫رش ــد و تکام ــل عضالن ــی و تص ــوری ک ــه ک ــودک از خ ــود دارد در رش ــد‬ ‫یک ــه‬ ‫ش ــخصیت وی موث ــر اس ــت‪ .‬با توج هب ــه ای ــن توضیح ــات؛ هنگام ‬ ‫کــودک دربــاره خــود ارزشــیابی و قضــاوت می کنــد و خــود را بــا دیگــران‬ ‫بت ــر اس ــت‬ ‫مقایس ــه می کن ــد؛ ا گ ــر متوج ــه ش ــود ک ــه از دیگ ــران عق ‬ ‫و در هی ــچ رش ــته ای نمی توان ــد ب ــا ان ــان هم ــگام ش ــود ی ــا مجب ــور ب ــه‬ ‫رقاب ــت ش ــود‪ ،‬به تدری ــج اعتماد به نف ــس خ ــود را از دس ــت می ده ــد‪.‬‬ ‫رشــد اجتماعــی‪ :‬منظــور از ایــن رشــد درک‪ ،‬روابــط متقابــل‪ ،‬هماهنــگ‬ ‫و هم ــکاری ب ــا دیگ ــران اس ــت‪ .‬ک ــودک وقت ــی ب ــه ای ــن مرحل ــه از رش ــد‬ ‫می رس ــد ک ــه بتوان ــد ش ــیوه های جدی ــد رفت ــار را ف ــرا گی ــرد و بتوان ــد‬ ‫خ ــود را ب ــا دیگ ــران هم ــراه و هماهن ــگ س ــازد‪.‬‬ ‫رش ــد ش ــخصیت‪ :‬در رش ــد ش ــخصیت ضم ــن کیفی ــت پید اک ــردن‬ ‫یش ــدن‪ ،‬ش ــخصیت ک ــودک نی ــز رش ــد می یاب ــد و ک ــودک‬ ‫اجتماع ‬ ‫تص ــوری از خویش ــتن پی ــدا می کن ــد‪ .‬در این مرحل ــه ک ــودک ب ــا بعض ــی‬ ‫از قابلیت ه ــا و توانایی ه ــای بدن ــی و صفات ــی ک ــه در س ــازگاری وی ب ــا‬ ‫زندگ ــی نق ــش مهم ــی را دارن ــد ا گاه ــی پی ــدا می کن ــد‪ .‬ک ــودک تص ــور‬ ‫از خویش ــتن را ابت ــدا از محی ــط خ ــارج کس ــب می کن ــد‪ .‬ب ــه عقی ــده‬ ‫روان شناس ــان تص ــوری ک ــه ک ــودک از خویش ــتن و از محی ــط خان ــواده‬ ‫به دس ــت مــی اورد‪ ،‬در زندگ ــی او بس ــیار مه ــم اس ــت چ ــون می توان ــد‬ ‫بــا ایــن تصــور ابتدایــی خــود را در موقعیتــی حــس کنــد کــه در جامعــه‬ ‫م ــورد ارزیاب ــی ق ــرار می گی ــرد؛ بنابرای ــن ط ــرز رفت ــار اف ــراد در خ ــارج از‬ ‫محی ــط خان ــواده و س ــخنان تحس ــین امیز ی ــا تحقیرامی ــز ان ــان درب ــاره‬ ‫ک ــودک و موقعیت ــی ک ــه او در جوام ــع کس ــب می کن ــد‪ ،‬بس ــیار مهم‬ ‫اســت و می توانــد صدمــات ســنگین و روحــی فراوانــی بــر او وارد کنــد‪.‬‬ ‫نابســامانی ها و اشــفتگی های خانــواده در شــکل دادن بــه شــخصیت‬ ‫ته ــای پ ــدر و م ــادر و اف ــراد‬ ‫ک ــودکان اث ــر نامطلوب ــی دارن ــد‪ .‬قضاو ‬ ‫خانــواده‪ ،‬ســتایش یــا ســرزنش انــان همــه در رشــد شــخصیت کــودک‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫بس ــیار مه ــم و اساس ‬ ‫رش ــد ذهن ــی‪ :‬در ای ــن دوره رش ــد ذهن ــی ب هس ــرعت پی ــش مـ ـی رود‪.‬‬ ‫در دوره طفولی ــت طف ــل از راه ا کتش ــاف حس ــی یعن ــی با اس ــتفاده از‬ ‫نه ــا در تم ــاس ب ــوده اس ــت‪،‬‬ ‫ح ــواس ب ــه معان ــی انگیزه های ــی ک ــه ب ــا ا ‬ ‫یب ــرد؛ زی ــرا از طری ــق اعم ــال حرکت ــی و کارب ــرد وس ــایل مختل ــف‬ ‫پ ــی م ‬ ‫ً‬ ‫اطالعات ــی را ک ــه قب ــا از راه ح ــواس به دس ــت اورده اس ــت‪ ،‬تکمی ــل‬ ‫یک ــه ک ــودک بتوان ــد جمل ــه بس ــازد از راه پرس ــش‬ ‫می کن ــد‪ .‬زمان ‬ ‫ت ــاش می کن ــد ک ــه کنج ــکاوی خ ــود را ب ــه نتیج ــه برس ــاند‪ .‬پرس ــش‬ ‫از سه س ــالگی ش ــروع می ش ــود و در تم ــام دور هه ــای زندگ ــی یک ــی از‬ ‫وســایل کســب اطــاع اســت؛ امــا اینکــه تــا چــه حــد کــودک از پرســش‬ ‫اســتفاده می کنــد بــه پاسـخ ها و میــزان رضایــت خاطــری کــه از ایـن راه‬ ‫به دس ــت مـ ـی اورد‪ ،‬بس ــتگی دارد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫رش ــد عواط ــف‪ :‬عواط ــف ک ــودکان پ ــس از س هس ــالگی تقریب ــا ح ــاالت‬ ‫یش ــوند‪ ،‬ب ــر‬ ‫گت ــر م ‬ ‫بزرگس ــاالن را دارد؛ البت ــه ب ــه تدری ــج ک ــه بزر ‬ ‫یش ــود و رفت ــار‬ ‫له ــای عاطف ــی اف ــزوده م ‬ ‫پیچیدگ ــی عکس العم ‬ ‫فت ــر ب هص ــورت ش ــادمانی‪،‬‬ ‫س ــنجیده تر و مش ــخص تر و ب ــا هد ‬ ‫یش ــود؛ البت ــه از‬ ‫خش ــم‪ ،‬ت ــرس‪ ،‬حس ــد‪ ،‬غبط ــه و نس ــبت نمای ــان م ‬ ‫یت ــوان‬ ‫عوامل ــی ک ــه در رش ــد و تکام ــل عواط ــف دخال ــت دارن ــد م ‬ ‫ب ــه عوام ــل ش ــرطی‪ ،‬تقلی ــد یعن ــی مش ــاهده رفت ــار عاطف ــی دیگ ــران و‬ ‫یادگی ــری ان ه ــا ن ــام ب ــرد‪ .‬ای ــن عوام ــل در ک ــودکان تاثی ــر می گذارن ــد‬ ‫ک ــه ممک ــن اس ــت ان ــان را خوش ــحال ی ــا مضط ــرب و بیمن ــا ک س ــازد‪.‬‬ ‫نکتـ ـه ای ک ــه بای ــد اضاف ــه کنی ــم‪ ،‬اهمی ــت ب ــازی در زندگ ــی ک ــودک‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز خودرو سواری سایپا تیبا به رنگ سفید روغنی مدل‬ ‫‪ 1398‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪677 -14‬هــ‪ 63‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ M15/8755349‬و شـماره شاسـی ‪NAS811100K5845974‬‬ ‫به مالکیت زینب بیت سیاح با کد ملی ‪ 1757683224‬مفقود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری سـایپا ‪ 131-SE‬به رنگ سـفید روغنی‬ ‫مدل ‪ 1394‬با شـماره پال ک ایران ‪467 -24‬و‪ 69‬و شـماره موتور‬ ‫‪ 5426280‬و شـماره شاسـی ‪ NAS412100F1143311‬بـه‬ ‫مالکیت امیر کثیر با شـماره ملی ‪ 2002648751‬مفقود شـده و‬ ‫از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫اس ــت ک ــه بس ــیار در م ــورد ان س ــخن گفت ــه ش ــده اس ــت‪ .‬رش ــد ق ــوا و‬ ‫اس ــتعدادها و رش ــد ش ــخصیت ک ــودک ب ــه نح ــوه ب ــارزی ب ــه ب ــازی‬ ‫بس ــتگی دارن ــد‪ .‬ب ــازی بزرگتری ــن جل ــوه ی حی ــات دوره کودکی س ــت‪.‬‬ ‫ا گ ــر از ب ــازی اث ــار و مح ــرکات طبیع ــی مانن ــد خ ــوردن و خوابیـــدن‬ ‫را صرف نظ ــر کنی ــم اعم ــال روزان ــه او بس ــیار مه ــم خواهـــد بـــود‪.‬‬ ‫در ط ــول ب ــازی ک ــودک دلی ــل واضح ــی ب ــرای س ــرگرمی خ ــود دارد ک ــه‬ ‫ای ــن مقدمــه ای خواه ــد ب ــود در زندگ ــی اجتماع ــی او‪ .‬ه ــر ان ــدازه ب ــه‬ ‫ک ــودک توج ــه کنی ــم ک ــه س ــرگرم ب ــازی باش ــد‪ ،‬می توان ــد خویش ــتن را‬ ‫بیشــتر اشــکار ســازد‪ .‬کــودک از راه بــازی طریقــه برقرار کــردن روابــط بــا‬ ‫دیگــران را می امــوزد و امــکان دارد بــازی بــرای او جنبــه خودخواهــی‪،‬‬ ‫خودبین ــی و خودرای ــی ه ــم داش ــته باش ــد؛ ول ــی در کل ک ــودک ب ــه‬ ‫یهــای دســته جمعــی بــه تدریــج رعایــت قواعــد‪ ،‬مقــررات‪،‬‬ ‫وســیله باز ‬ ‫همــکاری و اشــترا ک مســاعی بــا دیگــران را می امــوزد و یــاد بگیــرد کــه‬ ‫ً‬ ‫مث ــا چگون ــه در هن ــگام شکس ــت‪ ،‬بردب ــار و در موق ــع پی ــروزی فروت ــن‬ ‫نه ــا ب ــازی‪ ،‬جنب ــه تس ــکینی و درمان ــی ه ــم دارن ــد‪.‬‬ ‫باش ــد‪ .‬عالوه بر ای ‬ ‫یس ــت ک ــه ک ــودک فرصت ــی ب ــرای ب ــروز بی ــان عواط ــف‬ ‫از طری ــق باز ‬ ‫خ ــود ب ــه دس ــت م ـی اورد و بس ــیاری از فش ــارهای درون ــی خ ــود را ک ــه‬ ‫یهــای اوســت بــه وســیله‬ ‫حاصــل بــراورده نشــدن تمایــات و نیازمند ‬ ‫ب ــازی ارض ــا می کن ــد‪ .‬از ای ــن توضیح ــات مختص ــر متوج ــه می ش ــویم‬ ‫ک ــه ب ــازی در رشــ دو نمو تربی ــت فعل ــی و این ــده ک ــودک نق ــش عم ــده‬ ‫و مهم ــی دارد و ب ــه این دلیل اسـ ـت که در برنام هه ــای تربیتـــی ا کثـــر‬ ‫کش ــورها ب ــازی دارای اهمی ــت اس ــت؛ ام ــا در برنام هه ــای اموزش ــی و‬ ‫نط ــور ک ــه بای ــد ب ــه ب ــازی توج ــه نش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫پرورش ــی کش ــور م ــا ا ‬ ‫دوره دوم کودکی؛ از هفت سالگی تا یازده سالگی‬ ‫و نوجوانی یازده سالگی تا بیست سالگی‬ ‫موض ــوع از هف ــت ت ــا یازد هس ــالگی مورد بررس ــی ق ــرار خواه ــد گرف ــت‪.‬‬ ‫ایـ ـن دوره بالفاصل ــه بع ــد از دوره اول کودک ــی ش ــروع و ت ــا اغ ــاز بل ــوغ‬ ‫ً‬ ‫ل زودت ــر از پس ــران ش ــروع می ش ــود‪،‬‬ ‫ک ــه معم ــوال در دختره ــا د وس ــا ‬ ‫ادام ــه پی ــدا می کن ــد‪ .‬از نظ ــر اموزش ــی نی ــز ب ــا دوره دبس ــتان و اوای ــل‬ ‫یش ــود‪ .‬در این مرحل ــه س ــنین هف ــت ت ــا‬ ‫دوره راهنمای ــی مص ــادف م ‬ ‫ن هس ــالگی اغ ــاز کار اس ــت ک ــه البت ــه رش ــد و تکام ــل بدن ــی نس ــبت ب ــه‬ ‫دور هه ــای قب ــل و بع ــد از ان کندت ــر و ارا مت ــر اس ــت ک ــه در واق ــع دوره‬ ‫دوم کودک ــی ب ــه حس ــاب می ای ــد‪ .‬به همین دلی ــل ای ــن مرحل ــه را بای ــد‬ ‫ً‬ ‫بــا ارامــش طــی کــرد‪ .‬رشــد مغــز در ن هســالگی تقریبــا بــه حجــم نهایــی‬ ‫ن زمــان بــه بعــد هــر تغییــری کــه روی می دهــد‪،‬‬ ‫خــود می رســد و از ای ـ ‬ ‫جنب ــه کیف ــی خواه ــد داش ــت؛ بنابرای ــن تکام ــل مغ ــز و مرا ک ــز عصب ــی‬ ‫ک ــودک می توان ــد ب ــه تحری ــکات خارج ــی پاسـ ـخ های خ ــاص بده ــد؛‬ ‫البتــه در ایــن مرحلــه‪ ،‬قلــب بــر عکــس مغــز در دســتگاه عصــب هنــوز‬ ‫بــه رشــد کافــی نرســیده اســت؛ لــذا از ســرعت رشــد بیشــتری برخــوردار‬ ‫یک ــه وزن ان در ایــن دوره ب هس ــرعت افزای ــش می یاب ــد‪.‬‬ ‫اس ــت به طور ‬ ‫به هر ح ــال ب ــه اس ــتثنای دس ــتگاه گ ــردش خ ــون به طور کل ــی رش ــد‬ ‫بــدن ارام اســت و تعــادل و هماهنگــی در رفتــار و اعمــال کــودک بیشــتر‬ ‫محس ــوس اس ــت‪ .‬اندا مه ــای حس ــی و حرکت ــی تکام ــل می یابن ــد و‬ ‫نه ــا کس ــب می کن ــد‪.‬‬ ‫ته ــای الزم و کاف ــی ب ــرای کارب ــرد ا ‬ ‫ک ــودک مهار ‬ ‫در مرحل ــه دوم از ن ــه ت ــا یازد هس ــالگی اهن ــگ رش ــد س ــریع می ش ــود‪.‬‬ ‫رش ــد نا گهان ــی در بیش ــتر دختره ــا و ان ع ــده از پس ــرها کـــه بلـــوغ‬ ‫یش ــود؛ به گونه ای کـــه طـــول‬ ‫زودرس خواهن ــد داش ــت‪ ،‬ش ــروع م ‬ ‫ق ــد دختره ــا در ط ــی د وس ــال یعن ــی از ن ــه ت ــا یازد هس ــالگی ح ــدود‬ ‫یشــود و پاهــا نیــز نســبت بــه تنــه بلندتــر‬ ‫تســانتی متر اضافــه م ‬ ‫هش ‬ ‫یش ــود‪ .‬ب هط ــور متوس ــط دختره ــا بی ــن ی ــازده ت ــا چهارده س ــاله از‬ ‫م ‬ ‫مس ــال خ ــود بلن ــد قدت ــر هس ــتند‪.‬‬ ‫پس ــرهای ه ‬ ‫رش ــد ذهن ــی‪ :‬در این مرحل ــه از رش ــد ذهن ــی ک ــه دوره عملی ــات تفک ــر‬ ‫عین ــی لق ــب می دهن ــد ک ــودک ب ــا مفاهی ــم مق ــدار‪ ،‬مس ــافت‪ ،‬وزن‬ ‫یش ــود‪ .‬ب ــه مفه ــوم ثابت مان ــدن یـــا بقـــاء‪،‬‬ ‫و حج ــم اش ــیاء اش ــنا م ‬ ‫یش ــود؛ بنابرایـــن‬ ‫ته ــای یا دش ــده ب ــرای ک ــودک روش ــن م ‬ ‫کمی ‬ ‫بای ــد پذیرف ــت ک ــه ط ــول‪ ،‬وزن‪ ،‬تع ــداد اش ــیاء علی رغ ــم تغییـــرات‬ ‫ظاهریشــان یکســان می ماننــد؛ همچنیــن بــه روابــط و نســبت میــان‬ ‫یب ــرد و می توان ــد مفاهیم ــی مانن ــد بزرگت ــر‪ ،‬کوچک ت ــر‪،‬‬ ‫اش ــیاء پ ــی م ‬ ‫کتــر و بلندتــر را درک کنــد و روابــط اجــزا‬ ‫کمتــر‪ ،‬بیشــتر‪ ،‬روشـن تر‪ ،‬تاری ‬ ‫نهــا در نظــر گیــرد‪ .‬در هر صــورت کــودک در مرحلــه‬ ‫را نســبت بــه کل ا ‬ ‫یس ــت ک ــه بای ــد ب ــا او برخ ــوردی منظ ــم و دقی ــق داش ــت ت ــا‬ ‫حساس ‬ ‫مفاهی ــم عل ــت و معل ــول ب ــرای او روش ــن ش ــود‪ .‬در ایـ ـن دوره ک ــودک‬ ‫معن ــای م ــکان را نی ــز به تدری ــج درک می کن ــد و مس ــافت را زودتـــر‬ ‫از جه ــت تش ــخیص می ده ــد‪ .‬در س ــن هش ــت و ن هس ــالگی متوج ــه‬ ‫اخطار ثبت طالق‬ ‫اقـای حمیـد مروی فـرد‪ ،‬همسـر شـرعی و قانونـی شـما‬ ‫خانـم طوبـی عظیمـی بـا در دسـت داشـتن دادنامـه شـماره‬ ‫‪ 1401/06/28-14013627‬صـادره از شـعبه ‪ 249‬دادگاه‬ ‫خانـواده یـک تهـران‪ ،‬قصـد ثبـت طلاق خـود را دارد‪ .‬لـذا‬ ‫خواهشـمند اسـت ظـرف یـک هفتـه بـه ادرس شـهرری‪،‬‬ ‫خیابـان فرمانـداری‪ ،‬مـدرس ‪ ،4‬پلا ک ‪ ،22‬دفتـر طلاق ‪2‬‬ ‫شـهرری مراجعـه فرماییـد‪ .‬درغیراینصـورت برابـر مقـررات‪،‬‬ ‫اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫حسین احمدی‪ ،‬سردفتر طالق ‪ 2‬شهرری‬ ‫دوره نوجوانی یا بلوغ؛ از یازده سالگی تا بیست سالگی‬ ‫دوره بلـــوغ یکـــی از مهم تریـــن دوران زندگی ســـت کـــه ک ــودک‬ ‫د راین مرحل ــه ب ــا تغیی ــرات ش ــدید جس ــمی در وزن و حال ــت خاص ــی‬ ‫از نظ ــر روان ــی مواج ــه می ش ــود‪ .‬روحی ــات و اف ــکارش تغیی ــر می کن ــد و‬ ‫نوجوان ــی ب ــرای خ ــود عالم ــی دیگ ــر می ش ــود‪« .‬ژان ژا ک روس ــو» ای ــن‬ ‫مرحل ــه از زندگ ــی را تول ــد دوم نامی ــده اس ــت‪ .‬دانس ــتن خصوصی ــات‬ ‫شو پــرورش صحیــح انــان‬ ‫بدنــی به ویــژه روانــی نوجوانــان از نظــر اموز ‬ ‫ب ــرای مربی ــان بس ــیار مهم اس ــت‪ .‬روان شناس ــان ای ــن دوره از زندگ ــی‬ ‫را به ط ــور متف ــاوت تعری ــف کرده ان ــد‪ .‬در هر ص ــورت بی ــن دوره کم ــال‬ ‫و کودک ــی حالتی س ــت ک ــه بس ــیار حس ــاس و مه ــم اس ــت‪ .‬دوره بل ــوغ‬ ‫ب ــرای دخت ــران و پس ــران دش ــواری هایی پی ــش مـ ـی اورد‪ .‬انتظ ــارات‬ ‫و مقتضی ــات اجتماع ــی نی ــز وج ــود دارد ک ــه نوج ــوان بای ــد ب ــراورده‬ ‫س ــازد‪ .‬به هر ح ــال از نظ ــر روان شناس ــان بای ــد در این مرحل ــه دخت ــران‬ ‫ً‬ ‫و پســـران را کـــه بـــا دشـــواری هایی همـــراه هســـتند‪ ،‬کامـــا مراقب ــت‬ ‫ک ــرد چ ــون پس ــران ب ــرای کس ــب ش ــغل و موقعیت ه ــای سیاس ــی و‬ ‫اجتماع ــی به عن ــوان ی ــک ش ــهروند بای ــد ام ــاده ش ــوند‪.‬‬ ‫رش ــد جس ــمی‪ :‬در ای ـن دوره فعالی ــت ش ــدید غ ــدد درون ری ــز ب ــه وی ــژه‬ ‫ازدی ــاد هورمون ه ــای جنس ــی باع ــث تغیی ــرات جس ــمی در ک ــودک ی ــا‬ ‫نوج ــوان می ش ــود‪ .‬اول اینک ــه اس ــتخوان ها از نظ ــر ان ــدازه و تع ــداد‪،‬‬ ‫شــکل و ســاختمان درونــی رشــد ســریع و ناا گاهانـه ای پیــدا می کننــد‬ ‫و قیاف ــه بچگ ــی به تدری ــج از بی ــن مـ ـی رود‪ .‬ب ــه ط ــور مث ــال پیش ــانی‬ ‫بلنــد و تخــت می شــود‪ .‬پاهــا و انگش ـت ها بــه ســرعت رشــد می یابنــد‬ ‫و به دنب ــال رش ــد اس ــتخوان ها عض ــات نی ــز از نظ ــر ط ــول و ع ــرض و‬ ‫ضخام ــت نم ــو پی ــدا می کنن ــد؛ ام ــا چ ــون می ــان رش ــد اس ــتخوان ها‬ ‫و عض ــات هماهنگ ــی کام ــل از نظ ــر زمان ــی وج ــود ن ــدارد نوجوان ــان‬ ‫ً‬ ‫پســر و دختــر معمــوال الغــر و کشــیده قامــت‪ ،‬خســتگی پذیر و زودرنــج‬ ‫ب ــه نظ ــر می رس ــند‪ .‬ط ــی دو س ــال ک ــه ب ــر س ــرعت ق ــد و وزن نوج ــوان‬ ‫افــزوده می شــود‪ ،‬مراحــل متعــددی نیــز در زندگــی او شــکل می گیــرد‬ ‫کــه بایــد اعضــای خانــواده ایــن ایــام را بــا دقــت دنبــال کــرده و از دختــر‬ ‫و پس ــر خ ــود مراقب ــت دقیق ــی ب ــه عم ــل بیاورن ــد‪.‬‬ ‫ارتبــاط بلــوغ جســمی بــا شــخصیت‪ :‬بــا شــروع دوران بلــوغ و تغییــرات‬ ‫روان ــی ک ــه ب ــه دنب ــال ان نمای ــان می ش ــود معیاره ــای ت ــازه ای ب ــرای‬ ‫ســـنجش صفـــات پســـندیده و شـــخصیت در نوجـــوان پدی ــدار‬ ‫می ش ــود‪ .‬در ای ـن دوره نوج ــوان موقعی ــت خ ــود را ب ــا ارزش های ــی ک ــه‬ ‫در می ــان اف ــراد ی ــک فرهن ــگ و اجتم ــاع معتب ــر هس ــتند‪ ،‬مقایس ــه و‬ ‫ً‬ ‫نه ــا‬ ‫س ــنجش می کن ــد‪ .‬مث ــا بعض ــی از ارزش های ــی ک ــه خ ــود را ب ــا ا ‬ ‫می س ــنجد عبارتن ــد از خ ــوب در مقاب ــل ب ــد‪ ،‬هوش ــمندی در مقاب ــل‬ ‫بی قی ــدی‪ ،‬تص ــور ب ــدن متناس ــب در مقاب ــل تص ــور ب ــدن نامتناس ــب‬ ‫و اینجاســت کــه هــر نوجوانــی بــا مشــکل مقایســه خــود روبــرو اســت‪.‬‬ ‫در بررســی هایی ک ــه درب ــاره اهمی ــت نق ــش ویژگی ه ــای جس ــمی در‬ ‫یش ــود‬ ‫ارزیاب ــی نوجوان ــان از خ ــود انج ــام گرفت ــه اس ــت‪ ،‬مش ــخص م ‬ ‫یهــای‬ ‫کــه دانش امــوزان دوره راهنمایــی و اوایــل دبیرســتان بــه ویژگ ‬ ‫بدنـــی خـــود بیـــش از عقالنیـــت و مقتضیـــات جامعـــه اهمی ــت‬ ‫می دهن ــد و اینجاس ــت ک ــه بای ــد ب ــزرگان خان ــواده ای ــن وضعی ــت را‬ ‫درک کــرده و نوجــوان را حمایــت کننــد و نگذارنــد انهــا دربــاره موقعیــت‬ ‫خ ــود دچ ــار اش ــتباه ش ــوند‪.‬‬ ‫رشــد عواطــف و ســازگاری اجتماعــی‪ :‬همچنــان کــه گفتیــم در این ایــام‬ ‫تع ــادل روان ــی بره ــم می خ ــورد و س ــازگاری اجتماع ــی ف ــرد از ن ــو دچ ــار‬ ‫اش ــفتگی می ش ــود‪ .‬نوج ــوان می خواه ــد ش ــخصیت خ ــود را ثاب ــت‬ ‫کنــد‪ .‬در مواقعــی بــا بزرگ ســاالن مخالفــت می کنــد‪ .‬بیشــتر بــه چیزهــا‬ ‫و ام ــوری دلبس ــتگی پی ــدا می کن ــد ک ــه ش ــخصیت خ ــود را ثاب ــت کن ــد‬ ‫و نقشـ ـه هایی ط ــرح می کن ــد ک ــه ت ــوان ب ــه دس ــت اوردن ی ــا انج ــام‬ ‫دادن ان ه ــا را ن ــدارد‪ .‬ب ــه ای ــن دلی ــل از لح ــاظ روان ــی همیش ــه بی ــن‬ ‫قــدرت و ناتوانــی‪ ،‬هیجــان و تــرس زمــان را می گذرانــد‪ .‬بایــد دانســت‪،‬‬ ‫دوره کودک ــی نوج ــوان به س ــر اورده ام ــا هن ــوز ب ــه مرحل ــه بزرگس ــالی‬ ‫نرس ــیده اس ــت‪ .‬ل ــذا ش ــرایط او‪ ،‬ن ــه در خ ــور بزرگ س ــاالن اس ــت ن ــه‬ ‫همت ــای خردس ــاالن‪ .‬ب ــه ای ــن عل ــت اغل ــب در خ ــود ف ــرو مــی رود و از‬ ‫دنیــای واقعــی بــه عالــم ذهنــی و درونــی پنــاه می بــرد و بیــن خــودش‬ ‫و دیگـــران تعارضاتـــی را می یابـــد و همین امـــر او را از دیگـــران ج ــدا‬ ‫می س ــازد‪ .‬از طرف دیگ ــر از نظ ــر اعتب ــار معن ــوی نی ــز در کس ــب پای ــگاه‬ ‫ً‬ ‫ضه ــای‬ ‫اجتماع ــی خ ــود بعض ــا دچ ــار عقب ماندگ ــی می ش ــود و تبعی ‬ ‫اجتماع ــی را درک می کن ــد‪ .‬در این ای ــام درک مس ــائل معن ــوی و قب ــول‬ ‫انه ــا ب ــرای وی بس ــیار دش ــوار اس ــت‪ .‬درک حق ــوق و قان ــون‪ ،‬حقیق ــت‬ ‫خ ــدا‪ ،‬در کن ــار لغزش ه ــای اخالق ــی و اجتماع ــی او را در برمی گی ــرد‪.‬‬ ‫در چنین حالتی ســـت کـــه بایـــد مورد حمایـــت و راهنمایـــی واق ــع‬ ‫ش ــود‪ .‬نبای ــد نس ــل ج ــوان را به س ــبب نوخواه ــی و تازه جوی ــی م ــورد‬ ‫مالم ــت و س ــرزنش ق ــرار داد‪ .‬این ه ــا اف ــرادی هس ــتند ک ــه ایند هس ــاز‬ ‫جامع ــه خ ــود هس ــتند‪ .‬به همین دلی ــل بای ــد از ان ه ــا حمای ــت ش ــود‪.‬‬ ‫در واق ــع در ای ــن مرحل ــه حمای ــت عاطف ــی و مهرورزان ــه از نوج ــوان‬ ‫ضروری ســـت‪.‬‬ ‫رش ــد ادرا ک و ق ــوای ذهن ــی‪ :‬به دنب ــال رش ــد س ــریع جس ــم از س ــن‬ ‫یش ــود و ت ــا‬ ‫سیزده ســـالگی بـــر اهنـــگ رشـــد عقلـــی نیـــز افـــزوده م ‬ ‫یش ــود و‬ ‫شانزده س ــالگی ادام ــه پی ــدا می کن ــد و بعـ ـد از ان کاس ــته م ‬ ‫ً‬ ‫در س ــن هیجده س ــالگی نس ــبتا حال ــت ب ــا ثبات ــی به وج ــود می ای ــد‪ .‬ب ــا‬ ‫چنیــن وضعیتــی هــر انــدازه نوجوانــان را حمایــت کنیــم او می توانــد‪،‬‬ ‫از نظــر بهــره هوشــی بــا امــوزش کامــل دوره هــای دبیرســتان و دانشــگاه‬ ‫هم ــگام ش ــود و در اینجاس ــت ک ــه گفت ــه می ش ــود جامع ــه‪ ،‬معلم ــان‪،‬‬ ‫خانواده هــا بایــد در امــوزش و تعلیــم این افــراد در این موقعیــت ســنی‬ ‫کوچکتریــن تردیــدی نداشــته و به جــای ســرزنش ان هــا حمایــت را از‬ ‫ان ه ــا دری ــغ نکنن ــد و در عین ح ــال به طور مس ــتقیم ی ــا غیرمس ــتقیم‬ ‫هدایـــت خـــود را روزبـــه روز بیشـــتر کـــرده و ان هـــا را بـــا خـــود هم ــراه‬ ‫س ــازند‪ .‬عص ــر جدی ــد رش ــد عقالن ــی در این مرحل ــه و کس ــب توانای ــی‬ ‫و ت ــوان اس ــتدالل در نوجوان ــان می توان ــد نس ــل بع ــدی را س ــالم بـ ـه ‬ ‫این ــده تحوی ــل ده ــد‪.‬‬ ‫*استاد دانشگاه و فار غ التحصیل رشته علوم تربیتی‬ ‫از دانشگاه لندن‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر اراء شـماره های ‪ 140160306023000190‬و ‪ 140160306023000191‬مورخـه ‪ 1401/08/29‬هیـات‬ ‫اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک مـه والت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای علـی‬ ‫زار ع فیض ابـادی فرزنـد عباسـعلی نسـبت بـه پنج دانـگ مشـاع از ششـدانگ مـورد درخواسـت و اقای‬ ‫سـیدعلی اصغر هاشـمیان فرزنـد سـیدمحمد نسـبت بـه یکدانـگ مشـاع دیگـر از ششـدانگ مـورد‬ ‫درخواسـت کـه عبـارت اسـت از یـک قطعـه محوطـه مشـتمل بـر سـاختمان (جایـگاه پمـپ بنزیـن و‬ ‫مجتمـع خدمـات رفاهـی بین راهـی) بـه مسـاحت کل ‪ 26362/58‬مترمربع قسـمتی از اراضی مشـاع‬ ‫مزرعـه فتح ابـاد پلا ک ‪ 39‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 2‬مـه والت خریـداری مع الواسـطه از مالـک رسـمی‬ ‫اقای شاهپور قهرمانی فرزند فتح اله محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه‬ ‫ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/09/08 :‬‬ ‫عبداله گلشن ابادی به اباد‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک مه والت‬ ‫م الف ‪7/401/142‬‬ ‫پایگاه خبری تحلیلی سایه انال�ین‬ ‫‪www.sayehonline.ir‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫دیدار مدیر مخابرات منطقه‬ ‫با اعضای خانه مطبوعات استان‬ ‫مدیـر مخابـرات منطقـه گلسـتان بـا اعضـای خانـه مطبوعـات دیـدار کـرد‪.‬‬ ‫دکتـر غالمعلـی شـهمرادی کـه در جمـع اعضـای خانـه مطبوعـات اسـتان‬ ‫سـخن می گفت‪ ،‬تعامل رسـانه ها با سـازمان های خدمت رسـان را در افزایش‬ ‫سـطح ا گاهـی مـردم تاثیرگـذار دانسـت و افـزود‪ :‬رسـانه ها به عنـوان اهـرم‬ ‫ارزشـمند سـازمان ها می تواننـد نقـش اطالع رسـانی و ا گاهی بخشـی را ایفـا‬ ‫نماینـد و ایـن می توانـد در پیشـبرد اهـداف توسـعه ای و ارائـه خدمـات موثـر‬ ‫باشـد‪ .‬وی بـا ابـراز خرسـندی از حضـور رسـانه های پویـا در فضـای مجـازی و‬ ‫دیجیتال همین طور مطبوعات و نشریات فعال در استان گفت‪ :‬امیدواریم‬ ‫ازاین ظرفیـت به خوبـی اسـتفاده شـود و در کنار سـازمان های خدمت رسـان‬ ‫جهـت کسـب رضایـت مـردم گام برداریـم‪ .‬نماینـده اعضـای خانـه مطبوعات‬ ‫شهـای پیـش رو رسـانه ها‪ ،‬خواسـتار حمایـت‬ ‫اسـتان نیـز بـا بیـان چال ‬ ‫همه جانبـه دسـتگاه ها و سـازمان ها از رسـانه های اسـتان شـد و گفـت‪:‬‬ ‫حمایـت از رسـانه ها موجـب رونـق بیشـتر فضـای اطالع رسـانی و روشـنگری‬ ‫تهـا و اقدامـات انجا مشـده توسـط سـازمان ها‬ ‫بیشـتر درخصـوص فعالی ‬ ‫درراسـتای افزایـش رفـاه و خدمات رسـانی بـه مـردم خواهـد شـد‪.‬‬ ‫خبر خوش مدیرکل بیمه سالمت برای بیماران خاص‬ ‫مدیـرکل بیمـه سلامت گلسـتان‬ ‫گفت‪ :‬با راه اندازی صندوق بیماران‬ ‫خـاص و صعب العلاج هزین ههـای‬ ‫درمان این دسـته بیماران به میزان‬ ‫قابل توجـه کاهـش می یابـد‪ .‬سـید‬ ‫محمـد حسـینی اظهـار کـرد‪ :‬بـرای‬ ‫نخسـتین بار در سـطح کشـور یـک‬ ‫صنـدوق تحت عنـوان صنـدوق بیمـاران خـاص و صعب العالج ایجاد شـده و‬ ‫درراستای حمایت از بیماران خاص‪ ،‬اعتباراتی به ان اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫خوشـبختانه به جای انکـه هزین ههـا و بودج ههـای متفـاوت بـرای بیمـاران‬ ‫خاص در دسـتگاه ها وجود داشـته باشـد همه ان اعتبارات در یک دسـتگاه‬ ‫یشـود تـا بیمـاران خاص طعم شـیرین کاهش هزین ههـای درمانی‬ ‫متمرکـز م ‬ ‫را بچشـند‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬در گذشـته تنهـا پنـج دسـته بیمـاری اعـم‬ ‫از تاالسـمی‪ ،‬هموفیلـی‪ ،‬دیالیـز‪ ،‬ام اس و پیونـد کلیـه در زمـره بیمـاران خـاص‬ ‫قـرار داشـت کـه درحال حاضـر بـه ‪ ۲۷‬بیمـاری افزایـش پیـدا کـرده و قرار اسـت‬ ‫تـا پایـان سـال بـه ‪ ۱۰۴‬بیمـاری افزایـش یابـد‪ .‬حسـینی از بیمـاران خـاص و‬ ‫صعب العلاج خواسـت بـرای بهره منـدی از خدمـات حمایتـی صنـدوق‬ ‫بیماران خاص و صعب العالج در سـامانه شـهروندی سـازمان بیمه سلامت‬ ‫تنـام کننـد تـا پـس از تاییـد در معاونـت درمـان‪ ،‬بـه مرا کـز موردنظـر‬ ‫ایـران ثب ‬ ‫معرفـی شـوند‪ .‬وی بابیان اینکـه خدمـات درمانـی بیماران خـاص با عضویت‬ ‫دراین صنـدوق به میـزان قابل توجهـی کاهش می یابد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در گذشـته‬ ‫بیمـه پایـه اعـم از سلامت یـا تامین اجتماعـی در درمان بیمـاران خاص تنها‬ ‫سـهم خـود را پرداخـت می کردنـد و عـده ای دیگـر کـه بیمـه تکمیلی داشـتند‬ ‫درصـد ان را از سـازمان بیمه گـر دریافـت می کردنـد؛ درواقـع عـده زیـادی از‬ ‫مـردم کـه بیمـه تکمیلـی نداشـتند تعرف ههـای بخـش خصوصـی را بایـد از‬ ‫جیـب خـود پرداخـت می کردنـد کـه راه انـدازی صنـدوق بیمـاران خـاص و‬ ‫صعب العلاج بـه کمـک بیمـاران می ایـد‪ .‬وی بابیان اینکـه برخـی هزین ههـای‬ ‫درمـان بـرای بیمـاران خـاص سـنگین و کمرشـکن اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫راه انـدازی صنـدوق بیمـاران خـاص کمـک می کند تا هزینه هایـی که تا کنون‬ ‫نپـس تحت پوشـش صندوق‬ ‫یشـد ازای ‬ ‫از جیـب بیمـاران خـاص پرداخـت م ‬ ‫قـرار گیـرد‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪ :‬در مرحلـه نخسـت بسـته خدمـات مرتبـط بـا‬ ‫بیماری های سـتیک فیبروزیس (‪ ،)CF‬مولتپل اسـکروزیس (‪ ،)MS‬اوتیسـم‪،‬‬ ‫بال پروانه ای‪ ،‬موکوپلی سا کاریدوز‪ ،‬پیوند ریه‪ ،‬پیوند کبد‪ ،‬پیوند کلیه پیوند‬ ‫یهـای قلـب و عـروق‪،‬‬ ‫روده پانکـراس پیونـد قلـب هموفیلـی‪ ،‬دیالیـز‪ ،‬بیمار ‬ ‫خدمات دندانپزشـکی و تاالسـمی در سـامانه های الکترونیک بیمه سالمت‬ ‫ً‬ ‫پیاد هسـازی شـده و سـایر بیماری های ابالغی متعاقبا اجرایی خواهد شـد‪.‬‬ ‫وجود ‪ ۴۸‬دوربرگردان غیراستاندارد در استان‬ ‫سرپرسـت رئیس پلیـس راه فرماندهی‬ ‫انتظامـی گلسـتان گفـت‪ :‬وجـود ‪۴۸‬‬ ‫دوربرگـردان غیراسـتاندارد از دالیـل‬ ‫بـروز تصادفـات جـاده ای در اسـتان‬ ‫اسـت‪ .‬سـرهنگ محمـود شـهرکی‬ ‫یهـای‬ ‫گفـت‪ :‬پارسـال تعـداد فوت ‬ ‫حـوادث ترافیکـی جـاده ای اسـتان‬ ‫تسـوار (را کـب یـا‬ ‫‪ ۳۱۰‬نفـر بـود کـه ‪ ۱۷۷‬نفـر معـادل ‪ ۵۷‬درصـد موتورسیکل ‬ ‫َترک نشـین) و عابـر پیـاده بودنـد‪ .‬بیشـترین مشـکل بخـش در حـوزه شـرق‬ ‫اسـتان به ویـژه درحدفاصـل مسـیر علی ابـاد کتول ‪-‬خان ببیـن اسـت کـه‬ ‫جـدا از عوامـل انسـانی ازقبیـل اسـتفاده بیش ازحـد از موتورسـیکلت‪،‬‬ ‫نزدیکی روسـتاها به هم‪ ،‬قرارداشـتن روسـتا در مسـیر جاده اصلی‪ ،‬نداشـتن‬ ‫کاله ایمنـی و کهولـت سـن عابـران پیـاده کـه نمی تواننـد از گذرگا ههـای‬ ‫مخصـوص عبـور کننـد‪ ،‬ضعـف سیسـتم روشـنایی دراین مسـیر از عمـده‬ ‫یشـود‪ .‬وی گفـت‪ :‬هرچنـد‬ ‫دالیـل وجـود تصادفـات حادث هسـاز محسـوب م ‬ ‫تسـواران‬ ‫در پنج سال گذشـته بیـش از ‪ ۴۵‬هزارعـدد کاسـکت بـه موتورسیکل ‬ ‫اسـتان اهـدا شـده امـا هنـوز فرهنـگ اسـتفاده از ایـن وسـیله ایمنـی نهادینه‬ ‫نشـده اسـت‪ .‬سرپرسـت رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی گلسـتان گفت‪:‬‬ ‫گهـای موجـود در اسـتان را موتورسـیکلت اشـغال‬ ‫بخـش زیـادی از پارکین ‬ ‫کـرده و دیگـر ظرفیـت پذیـرش وجود ندارد و همین تصادفـات و امارها باعث‬ ‫شـده تـا گلسـتان جـزو پنـج اسـتان اول در حـوادث ترافیکـی جـاده ای در‬ ‫استفاده از موتورسیکلت و امارهای جان باختگان حوادث باشد‪ .‬یکی دیگر‬ ‫تسـواران در مسـیرهای فرعـی اسـتان به ویـژه‬ ‫از معضلات موتورسیکل ‬ ‫خطوط ارتباطی اق قال ‪-‬بندر ترکمن‪ ،‬بندر ترکمن‪-‬گمیشـان و بندر ترکمن‪-‬‬ ‫تسـواران و حتی تصادفات‬ ‫یهـای موتورسیکل ‬ ‫یسـت کـه امارهای فوت ‬ ‫یساق ‬ ‫نهـا باالسـت‪.‬‬ ‫جـاده ای منجرب هفـوت در ا ‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن استان خبر داد؛‬ ‫ساخت ‪ ۲۹۵۰‬واحد مسکن محرومان در روستاها‬ ‫مدیـرکل بنیـاد مسـکن‬ ‫گلسـتان گفـت‪۲۹۵۰ :‬‬ ‫واحـد مسـکونی بـرای‬ ‫محرومـان و نیازمنـدان‬ ‫در روسـتاهای اسـتان‬ ‫لسـاخت اسـت‪.‬‬ ‫درحا ‬ ‫مدیـرکل بنیـاد مسـکن‬ ‫نطـرح بـا پرداخـت ‪ ۲۹۵‬میلیاردتومـان تسـهیالت‬ ‫گلسـتان گفـت‪ :‬ای ‬ ‫قرض الحسنه‪ ،‬با کارمزد پنج درصد و بازپرداخت ‪ ۲۰‬ساله و ‪ ۱۶۱‬میلیاردتومان‬ ‫لسـاخت اسـت‪ .‬رونـد سـاخت واحدهـا بـا اختصـاص‬ ‫کمـک بالعـوض درحا ‬ ‫‪۲۳‬تـن سـیمان رایـگان و ‪ ۱۵۴۰‬تـن میل هگـرد رایـگان سـرعت گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬‬ ‫درراسـتای تفاهم نامـه دوجانبـه فی مابیـن بنیـاد مسـکن و کمیتـه امـداد‬ ‫‪ ۷۰۰‬واحـد‪ ،‬تفاهم نامـه سـه جانبه بنیـاد مسـکن‪ ،‬کمیتـه امـداد و بنیـاد‬ ‫مسـتضعفان ‪ ۴۵۰‬واحـد درحال سـاخت اسـت‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬همچنیـن‬ ‫درراسـتای تفاهم نامـه پنج جانبـه بنیـاد مسـکن‪ ،‬بنیـاد مسـتضعفان‪ ،‬سـتاد‬ ‫اجرایـی فرمـان امـام‪ ،‬بسـیج سـازندگی و کمیتـه امـداد ‪ ۱۲۰۰‬واحـد و طـرح‬ ‫مسـکن محرومیـن بنیـاد مسـکن هـم ‪ ۶۰۰‬واحـد مسـکونی در روسـتاهای‬ ‫لسـاخت اسـت‪ .‬او همچنیـن از برنامه ریـزی و‬ ‫اسـتان گلسـتان درحا ‬ ‫تامین اعتبـار بـرای احـداث ‪ ۴۰۰۰‬واحـد بـرای مددجویـان کمیتـه امـداد و‬ ‫سـازمان بهزیسـتی اسـتان خبـر داد و گفـت‪ ۸۰۰ :‬میلیاردتومـان تسـهیالت‬ ‫قرض الحسـنه بـرای این امـر اختصـاص خواهـد یافـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫استانداردسازی ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬مدرسه لرستان‬ ‫مدیرکل نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس لرستان گفت‪ ۴۰۰ :‬تا ‪ ۵۰۰‬مدرسه‬ ‫یشـوند‪ .‬یونـس بهارونـد ایرانیـان در نشسـت‬ ‫در اسـتان استانداردسـازی م ‬ ‫خبری با اصحاب رسانه‪ ،‬زیربنای توسعه هر منطقه را اموزش‪ ،‬علم و دانش‬ ‫مو تربیـت‪،‬‬ ‫بیـان کـرد و افـزود‪ :‬بسـتر الزم بـرای موضـوع مهـم امـوزش و تعلی ‬ ‫تو چهارمین جشـنواره‬ ‫یسـت‪ .‬وی در خصـوص برگـزاری بیسـ ‬ ‫فضـای اموزش ‬ ‫خیریـن مدرس هسـاز لرسـتان‪ ،‬اضافـه کـرد‪ :‬این جشـنواره دهـم اذرمـاه جـاری‬ ‫در پردیـس عالمـه طباطبایـی خرم اباد برگزار خواهد شـد‪ .‬مدیرکل نوسـازی‪،‬‬ ‫توسـعه و تجهیـز مـدارس لرسـتان گفـت‪ :‬در ‪ ۲۰‬سال گذشـته تا کنـون ‪۲۴‬‬ ‫جشـنواره خیریـن برگـزار شـده کـه چهار مـورد ان در تهـران و ‪ ۲۰‬جشـنواره‬ ‫در لرسـتان برگـزار شـده اسـت‪ .‬بهارونـد ایرانیـان با اشـاره به اینکه ‪ ۱۰۱۵‬خیـر‬ ‫مدرس هسـاز در لرسـتان داریـم کـه از این تعـداد ‪ ۸۲۶‬نفـر مـرد و ‪ ۱۶۵‬زن و ‪۲۴‬‬ ‫خیری حقوقی ( موسسات‪ ،‬نهادها و شرکت ها) هستند‪ ،‬بیان کرد‪ ۳۰ :‬درصد‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫اعتبـارات مدرس هسـازی توسـط خیریـن تامیـن م ‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫سه شنبه ‪ 8‬اذر ‪ 1401‬شماره‪2654‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫اعالم امادگی وزارت خارجه برای افزایش‬ ‫همکاری با فعاالن اقتصادی کردستان‬ ‫نسرین میرکی‬ ‫نشس ــت دس ــتیار وزی ــر ام ــور خارج ــه ب ــا‬ ‫هیئت نماین ــدگان اتاق بازرگان ــی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫مع ــادن و کش ــاورزی س ــنندج ب ــا ه ــدف‬ ‫بررس ــی راهکارهای ارتقای سطح همکاری‬ ‫نمایندگی وزارت امور خارجه در کردس ــتان‬ ‫و اتاق بازرگانی س ــنندج برگزار شد‪ .‬مسئول‬ ‫دفت ــر نمایندگ ــی وزارت ام ــور خارج ــه در‬ ‫کردس ــتان بااش ــاره به ض ــرورت افزای ــش‬ ‫هم ــکاری بخ ــش خصوص ــی و نهاده ــای‬ ‫غیردولت ــی اقتص ــادی گفت‪ :‬ه ــدف اصلی‬ ‫از ایج ــاد دفاتر نمایندگ ــی وزارت خارجه در‬ ‫کردس ــتان تس ــهیل و س ــامان دهی رواب ــط‬ ‫اقتصادی‪ ،‬سیاسی و فرهنگی با کشورهای‬ ‫خارج ــی و ایج ــاد ارتباط مس ــتقیم فعاالن‬ ‫اقتص ــادی ب ــا س ــفرای ای ــران در س ــایر‬ ‫کشورهاس ــت و ای ــن نهاد ت ــاش می کند تا‬ ‫ته ــای اس ــتان ب ــه‬ ‫عالو هب ــر معرف ــی ظرفی ‬ ‫ته ــای خارجی‬ ‫خ ــارج زمینه حض ــور هیئ ‬ ‫در کردس ــتان و دیدار با فعاالن اقتصادی را‬ ‫نیز فراهم س ــازد‪ .‬صادق خدر ویسی افزود‪:‬‬ ‫طب ــق تفاهم نام ــه امضاءش ــده ب ــا دول ــت‬ ‫مرک ــزی و حکوم ــت اقلیم کردس ــتان عراق‬ ‫مس ــئولین ارشد اس ــتان هرسـ ـه ماه یک بار‬ ‫ب ــه این کش ــور س ــفر می کنن ــد ت ــا وضعیت‬ ‫اج ــرای تفاهم نام هه ــا و موان ــع موج ــود‬ ‫را بررس ــی و راهکاره ــای افزای ــش س ــطح‬ ‫مناس ــبات را اجرا کنن ــد‪ .‬وی گفت‪ :‬دعوت‬ ‫از س ــرمایه گذاران خارج ــی ب ــه کردس ــتان‬ ‫یک ــی از برنام هه ــای وزارت خارجه اس ــت تا‬ ‫ازاین طری ــق بتوانی ــم روند توس ــعه اس ــتان‬ ‫به وی ــژه در حوزه های گردش ــگری تفریحی‪،‬‬ ‫گردش ــگری درم ــان‪ ،‬صنای ــع و کش ــاورزی را‬ ‫تقویت کنیم‪ .‬خدر ویس ــی گفت‪ :‬کردستان‬ ‫ته ــای گردش ــگری‪ ،‬کش ــاورزی‪،‬‬ ‫ظرفی ‬ ‫مع ــدن و تج ــارت کردس ــتان فراوان ــی دارد‬ ‫که از جذابی ــت باالئی برای س ــرمایه گذاران‬ ‫برخ ــوردار اس ــت ک ــه نیاز ب ــه معرف ــی دارد‪.‬‬ ‫وی درخص ــوص ارائه خدمات کنس ــولی به‬ ‫فع ــاالن اقتص ــادی اعالم کرد‪ :‬تایید اس ــناد‬ ‫تج ــاری‪ ،‬ص ــدور روادی ــد‪ ،‬ام ــور فرودگاه ــی‬ ‫و پیگی ــری دع ــاوی تج ــار در خار ج ازکش ــور‬ ‫از وظای ــف اصل ــی این نه ــاد در کردس ــتان‬ ‫است‪.‬‬ ‫سنتی بودنتجارت‬ ‫جوابگوی رقابت در بازارهای هدف نیست‬ ‫دس ــتیار وزی ــر ام ــور خارج ــه ضم ــن تا کید‬ ‫بر نقش وزارت خارجه در پیش ــبرد توس ــعه‬ ‫اقتص ــادی گف ــت‪ :‬افزای ــش ارتب ــاط وزارت‬ ‫خارجه با فعاالن اقتصادی و ارتقای س ــطح‬ ‫همکاری با همس ــایگان یکی از رویکردهای‬ ‫اساسی دکتر حسین امیر عبدالهیان است‬ ‫که با حضور بخش خصوص ــی اجرا می گردد‬ ‫نب ــار در‬ ‫و ایـ ـن را بدانی ــد ک ــه ب ــرای اولی ‬ ‫ای ــران رئیس ات ــاق بازرگانی ای ــران به عنوان‬ ‫مش ــاور اقتص ــادی وزی ــر ام ــور خارج ــه‬ ‫منسوب ش ــد‪ .‬عبداهلل س ــهرابی اظهار کرد‪:‬‬ ‫کردس ــتان به عل ــت مجاورت با کش ــور عراق‬ ‫و اقلی ــم کردس ــتان و داش ــتن ظرفیت های‬ ‫اقتص ــادی متن ــوع ش ــرایط وی ــژه درزمین ــه‬ ‫اقتص ــادی دارد ام ــا س ــنتی بودن رواب ــط با‬ ‫ع ــراق نقط ــه ای ــراد این ظرفیت هاس ــت که‬ ‫ام ــروزه جوابگ ــوی ش ــرایط رقابت کش ــورها‬ ‫نیس ــت و نی ــاز ب ــه تغیی ــر دارد‪ .‬وی اف ــزود‪:‬‬ ‫ترکی ــه رقی ــب سرس ــخت ای ــران در ع ــراق‬ ‫اس ــت و م ــا نباید به ای ــن ام ــار و ارقام فعلی‬ ‫قناع ــت کنی ــم چ ــون این ب ــازار را از دس ــت‬ ‫می دهی ــم‪ .‬وی تصری ــح کرد‪ :‬س ــرمایه های‬ ‫انس ــانی و پول ــی فراوانی در خ ــارج داریم که‬ ‫متعل ــق به کردهاس ــت و بای ــد زمینه حضور‬ ‫نه ــا در کش ــور فراه ــم ش ــود ک ــه وزارت‬ ‫ا ‬ ‫ام ــور خارج ــه برنامه خ ــاص برای رس ــیدن‬ ‫نه ــدف دارد ک ــه نیازمن ــد هم ــکاری‬ ‫به ای ‬ ‫اتاق بازرگانی ســـت‪ .‬دفاتـــر وزارت خارجه در‬ ‫اس ــتان ها تا چندس ــال قبل تنه ــا خدمات‬ ‫کنســـولی ارائه می داد اما امروزه باتمام توان‬ ‫در خدم ــت بخ ــش خصوص ــی و فع ــاالن‬ ‫اقتصادی قرار دارد و دســـت همه نهادهای‬ ‫خصوص ــی را به گرمی می فش ــاریم که برخی‬ ‫استان ها از این اس ــتفاده می کنند‪ .‬دستیار‬ ‫وزی ــر ام ــور خارجه بااش ــاره به اج ــرای طرح‬ ‫س ــامان دهی به مبادالت مرزی کردس ــتان‬ ‫گف ــت‪ :‬س ــامان دهی ب ــه مرزه ــای رس ــمی‪،‬‬ ‫بازارچ هه ــا و گذرگا هه ــا را بای ــد اج ــرا کنیم تا‬ ‫عالو هب ــر افزای ــش مب ــادالت م ــرزی موضوع‬ ‫قاچ ــاق را ه ــم ح ــل کنی ــم‪ .‬وی اف ــزود‪:‬‬ ‫امنی ــت کردس ــتان بهتری ــن بس ــتر توس ــعه‬ ‫کردس ــتان اس ــت ک ــه بای ــد توس ــط دولت و‬ ‫بخش خصوصی مورداس ــتفاده ق ــرار گیرد‪.‬‬ ‫س ــهرابی خواس ــتار حل تمام موانع تجارت‬ ‫در کردس ــتان شد‪.‬‬ ‫اعالم امادگی کامل اتاق بازرگانی سنندج‬ ‫برای همکاری با وزارت خارجه‬ ‫رئی ــس ات ــاق بازرگان ــی س ــنندج انتق ــاد از‬ ‫تاخی ــر در رفع موان ــع صادرات اظه ــار کرد‪:‬‬ ‫بخ ــش خصوص ــی کردس ــتان مش ــکالت و‬ ‫نه ــا‬ ‫مطالب ــات بس ــیاری دارد ک ــه برخی ازا ‬ ‫لش ــدنی دارد اما عدم‬ ‫ظاهری کوچک و ح ‬ ‫نه ــا زمینه ب ــروز موانع بزرگی‬ ‫رس ــیدگی به ا ‬ ‫ش ــده و رون ــد توس ــعه را به چالش کش ــیده‬ ‫اس ــت‪ .‬سید کمال حس ــینی افزود‪ :‬سالیانه‬ ‫هفت ت ــا هشـ ـت میلیارددالر ترانزیت کاالی‬ ‫ترکیه ازطری ــق مرزهای کردس ــتان به عراق‬ ‫یش ــود ک ــه کمتری ــن منفع ــت‬ ‫انج ــام م ‬ ‫اقتص ــادی را ب ــرای اس ــتان دارد ام ــا ایـ ـن را‬ ‫بای ــد دانس ــت ک ــه باتوجه به اینک ــه هم ــه‬ ‫کااله ــای ترانزیتی ترکیه در ای ــران نیز تولید‬ ‫ش ــده و ای ــران اولوی ــت خری ــد بازرگان ــان‬ ‫یت ــوان این رون ــد را ب هس ــود‬ ‫یس ــت م ‬ ‫عراق ‬ ‫کش ــور تغیی ــر داد‪ .‬وی گف ــت‪ :‬بزرگ تری ــن‬ ‫عام ــل تاثیرگذار ب ــر روند ب ــازار ایجاد حلقه‬ ‫ارتباط ــی مس ــتمر بی ــن دول ــت و بخ ــش‬ ‫یس ــت که در کش ــور ما این بس ــتر‬ ‫خصوص ‬ ‫با کمبودها و ایرادات متنوعی روبه روس ــت‬ ‫نه ــا وجود‬ ‫ک ــه اراده ای قاط ــع ب ــرای حل ا ‬ ‫ن ــدارد‪ .‬وی گف ــت‪ :‬اتاق بازرگانی س ــنندج از‬ ‫همکاری ب ــا وزارت ام ــور خارجه اس ــتقبال‬ ‫ک ــرده و امادگ ــی خود ب ــرای پیش ــبرد امور را‬ ‫اع ــام می کند‪.‬‬ ‫برداشت های سنتی دولت از تجارت؛‬ ‫مشکل اصلی توسعه کردستان‬ ‫نایب رئی ــس ات ــاق بازرگانی س ــنندج ضمن‬ ‫اش ــاره ب ــه پیوس ــتگی فرهنگ ــی و تاریخ ــی‬ ‫کرده ــا با ای ــران گفت‪ :‬ت ــا ‪5 00‬س ــال قبل که‬ ‫رون ــد مرزبندی کش ــورها انجام نش ــده بود‬ ‫هم ــه س ــرزمین کرده ــا ج ــزو ای ــران ب ــود و‬ ‫ا کن ــون نیز خ ــود را ایرانی دانس ــته و عالقه‬ ‫خاص ــی ب ــه ارتباط ب ــا ای ــران دارن ــد‪ .‬فاروق‬ ‫کیخس ــروی افزود‪ :‬کردس ــتان تامین کننده‬ ‫اب شرب‪ ،‬کش ــاورزی و صنعت استان های‬ ‫مج ــوار اس ــت ام ــا خ ــودش ب ــا مس ــائلی‬ ‫ه ‬ ‫نب ــودن س ــطح کش ــت ابی‬ ‫همچ ــون پایی ‬ ‫نب ــودن راندم ــان تولی ــد مواج ــه‬ ‫و پایی ‬ ‫اس ــت که ض ــرورت دارد دولت دراین راس ــتا‬ ‫اقدامات خ ــاص را در دس ــتورکار قرار دهد‪.‬‬ ‫وی گف ــت‪ :‬راه ان ــدازی خط اهن س ــنندج ‪-‬‬ ‫همدان ‪-‬مری ــوان و اتص ــال ان ب ــه اقلی ــم‬ ‫کردس ــتان و بن ــدر الذقیه س ــوریه می تواند‬ ‫انق ــاب عظیم ــی در تج ــارت ای ــران ایجاد‬ ‫کن ــد زیرا س ــبب افزای ــش س ــرعت مبادالت‬ ‫و کاه ــش هزین ــه حمل ونقل خواهد ش ــد‪.‬‬ ‫کیخس ــروی برداشـ ـت های س ــنتی دولت از‬ ‫تجارت و عدم اینده نگری را مش ــکل اصلی‬ ‫اقتصاد ای ــران معرف ــی کرد‪.‬‬ ‫ رویی توسعه کردستان‬ ‫روبه ِ‬ ‫با مشکل ضعف دانش تجارت‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی اس ــتاندار‬ ‫کردس ــتان بااش ــاره به اهمیت نق ــش وزارت‬ ‫ام ــور خارج ــه در توس ــعه اقتص ــادی گفت‪:‬‬ ‫حض ــور نمایندگ ــی وزارت ام ــور خارج ــه‬ ‫در کردس ــتان و اع ــام هم ــکاری ب ــا فعاالن‬ ‫اقتص ــادی فرصت ــی ب ــزرگ ب ــرای پیش ــبرد‬ ‫توس ــعه اس ــتان اس ــت که بخش خصوصی‬ ‫بای ــد از ان اس ــتفاده کن ــد‪ .‬حامد ق ــادرزاده‬ ‫افزود‪ :‬مش ــکل اصلی کردستان تنها ضعف‬ ‫زیرس ــاخت ها نیس ــت و ضع ــف دان ــش‬ ‫تج ــارت ه ــم داری ــم که ب ــرای ح ــل ان باید‬ ‫اق ــدام نم ــود ک ــه اس ــتان خراس ــان رضوی‬ ‫بااتکاب ــه افزای ــش دان ــش تجارت توانس ــته‬ ‫پیش ــرو بازرگان ــی ای ــران ش ــود‪ .‬وی گف ــت‪:‬‬ ‫ایج ــاد بانک اطالعات اقتص ــادی و تجاری‬ ‫یکی دیگ ــر از نیازه ــای کردس ــتان اس ــت تا‬ ‫هم ــه اطالعات مرب ــوط به تولی ــد و تجارت‬ ‫در ان ثبت ش ــده و در زم ــان موردنیاز از ان‬ ‫استفاده شود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬استانداری‬ ‫هم ــکاری کام ــل با ات ــاق بازرگانی س ــنندج‬ ‫داش ــته و برنامه ارتقای سطح کمی و کیفی‬ ‫ایـــن رواب ــط را در دس ــتورکار دارد‪.‬‬ ‫شـهردار منطقـه ‪ ۲۰‬تهـران از اغـاز مانـور برف روبـی و زمسـتانه دراین منطقـه‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬یک سـایت مرکزی ایجاد و ‪ ُ ۱۲۰۰‬تن شـن و نمک مخصوص‬ ‫بـرای زمسـتان دپـو کرده ایـم‪ .‬سـید محمـد ناظم رضـوی در حاشـیه مانـور‬ ‫برف روبـی و نمایـش امادگـی نیروهـای انسـانی و تجهیـزات برف روبـی در‬ ‫منطقـه ‪ ۲۰‬تهـران گفـت‪ :‬دراین مانـور کـه به منظـور امادگـی بـرای مدیریـت‬ ‫بارندگی ها و پیشگیری از بروز اب گرفتگی های احتمالی برگزار شد تجهیزات‬ ‫و امکانـات موردنیـاز بـرای خدمات رسـانی بهینـه بـه شـهروندان در مواقـع‬ ‫بـارش بـرف به نمایـش درامـد‪ :.‬دراین مانـور ‪ ۳۰۰‬نیـروی انسـانی بـا تجهیـزات‬ ‫انفـرادی‪ ،‬شش دسـتگاه خـودروی نمک پاش مکانیزه‪ ،‬پنج دسـتگاه کامیون‬ ‫با تیغه برف روب‪ ۱۲ ،‬دستگاه کامیون‪ ۲۵ ،‬دستگاه خاور‪ ،‬دودستگاه بابکت‪،‬‬ ‫یک دسـتگاه گریـدر‪ ،‬سه دسـتگاه لـودر‪ ،‬دودسـتگاه جرثقیـل و ‪ ۲۵‬دسـتگاه‬ ‫خـودروی پیـکاپ شـهربان و معبربـان بـرای مقابلـه بـا بارش هـای زمسـتانی‬ ‫به نمایـش گذاشـته شـد‪ .‬جهـت مدیریـت بارش هـای سـنگین فصلـی‪،‬‬ ‫تجهیـزات و ماشـین االت برف روبـی بـا یـک سـایت مرکـزی و ‪ ۱۳‬سـایت فرعی‪،‬‬ ‫نصـب ‪ ۲۰۰‬دسـتگاه مخـزن زردرنـگ نگهـداری شـن مخصـوص و تعـداد‬ ‫‪ ۶۰‬دسـتگاه خودروی سـنگین‪ ،‬نیمه سـنگین و سـبک راه اندازی شـده است‬ ‫و تـا پایـان اسـفندماه فعال خواهد بـود‪ .‬ناظم رضوی ادامه داد‪ ۱۲۰۰ :‬تن شـن‬ ‫و نمـک مخصـوص‪ ۱۰۰ ،‬تـن نمـک صنعتـی‪ ۲۰۰ ،‬تـن شـن و تعـداد ‪ ۴۰‬هزارعـدد‬ ‫کیسـه مخصوص در سـایت مرکزی دپو شـده اسـت‪ .‬شهردار منطقه ‪ ۲۰‬بیان‬ ‫کـرد‪ :‬سـایت اصلـی برف روبـی در موتـوری سـنگین و سـایت های فرعـی در‬ ‫داخل محوطه سـاختمان های شـهرداری نواحی هفت گانه‪ ،‬خیابان شـهید‬ ‫رجائـی ابتـدای خیابـان ابـان‪ ،‬مترو جوانمـرد قصاب و مترو شـهرری‪ ،‬خیابان‬ ‫کمیـل ابتـدای خیابـان اسـتانه‪ ،‬میـدان شـهید بروجـردی‪ ،‬چهـارراه فدائیـان‬ ‫اسلام و شـهید کریمی مسـتقرند‪ .‬مانور برف روبی با حضور علیرضا جعفری؛‬ ‫مدیـرکل امـور خدمات شـهری شـهرداری تهـران‪ ،‬مالکـی؛ قائم مقـام و معاون‬ ‫امـور مناطـق و ارزیابـی سـازمان مدیریـت پسـماند شـهرداری تهـران‪ ،‬علـی‬ ‫خلیلی؛ مدیر مکانیزاسیون و ارزیابی سازمان مدیریت پسماند شهر تهران‪،‬‬ ‫سـعید منـوری رضائـی؛ سرپرسـت معاونـت خدمات شـهری و محیط زیسـت‬ ‫و مدیـران ارشـد شـهرداری منطقـه ‪ ۲۰‬در خیابـان شـهید دسـتواره پارکینـگ‬ ‫رضائیـان برگزار شـد‪.‬‬ ‫مسئول امور بانوان و خانواده شهرداری کهریزک خبر داد؛‬ ‫برگزاری نمایشگاه محصوالت خانگی‬ ‫مریـم شـرفی؛ مسـئول امـور بانـوان و خانـواده شـهرداری کهریـزک از‬ ‫فعالیت هـای ایـن واحـد بـا همـکاری بسـیج خواهـران خبـر داد و گفـت‪:‬‬ ‫دراین راسـتا تعـدادی بسـته شـامل محصـوالت شـوینده و بهداشـتی بـا‬ ‫همکاری خانه هالل به نیازمندان شـهر کهریزک اهدا گردید‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫برگـزاری نمایشـگاه محصـوالت خانگـی شـامل چـرم دوزی‪ ،‬عروسـک بافی‪،‬‬ ‫خیاطـی‪ ،‬رزیـن‪ ،‬داروهـای گیاهـی و ‪ ...‬در مسـجد جامع الشـهدا بـرای دو روز‬ ‫ً‬ ‫افـزود؛ ایـن نمایشـگاه بـا هـدف توانمندسـازی بانـوان خانـه دار مخصوصـا‬ ‫بانـوان سرپرسـت خانـوار و رونق بخشـیدن بـه اقتصـاد خانواده ها برگزار شـد‪.‬‬ ‫شـرفی درپایـان بـه برگـزاری جشـنواره غذاهـای خانگی در حاشـیه نمایشـگاه‬ ‫کارافرینـی بانـوان اشـاره و اظهـار داشـت‪ :‬ایـن جشـنواره نیـز بـا هـدف ترغیـب‬ ‫خانواده هـا بـه اسـتفاده از غذاهـای خانگـی و ارگانیـک و پرهیـز از غذاهـای‬ ‫امـاده و غـذای فـوری برگـزار می گـردد‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه شورای معاونین‬ ‫و مسئولین شهرداری کهریزک‬ ‫داده خواهـد شـد‪ .‬وی باتا کیدبـر ضـرورت‬ ‫صرفه جویـی مشـترکان خانگـی و اداری‬ ‫در مصـرف گاز‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬ایـن شـرکت‬ ‫در انجـام رسـالت سـازمانی و مسـئولیت‬ ‫اجتماعـی خـود‪ ،‬بـا مشـارکت نیروهـای‬ ‫بسیجی حوزه گاز‪ ،‬دمای رفاه ادارات استان‬ ‫را رصـد کـرده و از نزدیـک مـورد پایـش قـرار‬ ‫می دهـد‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز خراسـان‬ ‫شـمالی بابیان اینکـه ایـن گشـت مسـتمر در‬ ‫سـاعات کاری ایـام هفتـه و نیـز در تعطیلات‬ ‫پایـان هفتـه مصـرف گاز و رعایـت دمـای رفاه‬ ‫در ادارات و سـاختمان های دولتـی را پایـش‬ ‫می کنـد‪ ،‬یـاداور شـد‪ :‬درصـورت عدم رعایـت‬ ‫صرفه جویـی در مصـرف یـا عدم رعایـت‬ ‫دمـای رفـاه‪ ،‬در مرحلـه اول اخطـار کتبـی بـه‬ ‫یشـود‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫ایـن ادارات ابلاغ م ‬ ‫فراینـد بازرسـی و پایـش دمـای محیـط‬ ‫ادارات‪ ،‬بانک هـا و موسسـات اموزشـی و‬ ‫دانشگاهی خراسان شمالی از نیمه ابان ماه‬ ‫امسال اغاز شده‪ ،‬افزود‪ :‬ادارات پرمصرف در‬ ‫مرحله اول اخطار کتبی دریافت و درصورت‬ ‫مشـاهده مجـدد عدم رعایـت صرفه جویـی‬ ‫یـا عدم رعایـت دمـای رفـاه‪ ،‬لیسـت اداراتـی‬ ‫کـه در مصـرف گاز صرفه جویـی نکننـد بـه‬ ‫اسـتانداری اعلام و در مراحـل بعـدی برابـر‬ ‫قوانیـن و مقـررات مربوطـه رفتـار خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬به گفتـه هاشـمی؛ رعایـت دمـای ‪ ۱۸‬تـا‬ ‫‪ ۲۱‬درج هسـانتی گراد در فضاهـای داخلـی‬ ‫و بسـته و دمـای ‪ ۱۸‬درج هسـانتی گراد در‬ ‫راهروهـا‪ ،‬روشـن کردن وسـایل گرمایشـی‬ ‫یک سـاعت قبـل از اغـاز وقـت اداری و‬ ‫کسـاعت قبـل از‬ ‫نهـا ی ‬ ‫شکـردن ا ‬ ‫خامو ‬ ‫پایـان وقـت اداری به صـورت محـدود در‬ ‫شکـردن وسـایل‬ ‫قهـای فعـال‪ ،‬خامو ‬ ‫اتا ‬ ‫گرمایشـی در روزهـای تعطیـل‪ ،‬سـرویس و‬ ‫تعمیـر دوره ای تجهیـزات گازسـوز ازطریـق‬ ‫متخصصـان مجـاز و نصـب سـامانه پایـش‬ ‫هوشـمند موتورخانـه به منظـور افزایـش‬ ‫ضریـب ایمنـی و بازدهـی وسـایل گازسـوز و‬ ‫انجـام معاینـه فنـی موتورخان ههـا از جملـه‬ ‫درخواسـت های شـرکت گاز بـرای مدیریـت‬ ‫مصـرف بهینـه و ایمـن گاز طبیعـی در بخش‬ ‫اداری سـت‪ .‬وی از مدیـران ادارات خواسـت‬ ‫کسـاعت‬ ‫وسـایل گرمایشـی سـازمان ها ی ‬ ‫قبل از اتمام ساعت کاری و نیز در تعطیالت‬ ‫اخـر هفته خاموش باشـند‪ .‬هم ا کنـون ‪۷۵۲‬‬ ‫روسـتا و ‪ ۲۵‬شـهر اسـتان خراسـان شـمالی از‬ ‫نعمـت گاز برخـوردار هسـتند‪.‬‬ ‫سرپرست شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم‪:‬‬ ‫اموزش‪ ،‬پلی به سوی رشد و سرامدی سازمان در صنعت نفت و گاز است‬ ‫عنایت الهشکیبائیان‬ ‫سرپرست شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم‬ ‫از ثبـت بیـش از ‪ 3065‬نفرسـاعت امـوزش‬ ‫در شـش ماه اول امسـال به جهـت پویایـی‬ ‫سـازمان و ارتقـای سـطح ا گاهـی و امـوزش‬ ‫کارکنـان دراین مجموعـه خبـر داد‪ .‬پارسـا‬ ‫پرویـن نقـش امـوزش را در توانمندسـازی‬ ‫کارکنـان و تجهیـز نیـروی انسـانی و ارتقـای‬ ‫سـطح ا گاهـی انـان به عنـوان باارزش تریـن‬ ‫سـرمایه های صنعت گاز بسـیارموثر دانسـته‬ ‫و افـزود‪ :‬این مجموعـه با ثبت بیـش از ‪3065‬‬ ‫نفرسـاعت امـوزش در شـش ماهه اول سـال‪،‬‬ ‫دوره های با کیفیت باال و بهره گیری از اساتید‬ ‫مجرب و ایجاد بسـتر مناسـب برای رسـیدن‬ ‫بـه رویکرد اسـتراتژی محور و حرکت ب هسـوی‬ ‫سـازمانی فرا گیـر از اهـم وظایـف مجموعـه‬ ‫امـوزش صنعـت گاز کشـور اسـت‪ .‬وی اضافـه‬ ‫شهـای‬ ‫کـرد‪ :‬امسـال به جهـت ارائـه اموز ‬ ‫فنـی‪ ،‬تخصصـی‪ ،‬عمومـی و ارتقـاء و‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ری از دسـتگیری یـک سـارق حرفـه ای پسـت‬ ‫مخابـرات بـا ‪ ۱۰۰‬فقره سـرقت دراین شهرسـتان خبر داد‪ .‬سـرهنگ دوسـتعلی‬ ‫جلیلیـان گفـت‪ :‬در پـی وقـوع چندفقـره از سـرقت پسـت های مخابـرات‬ ‫شهرسـتان ری کـه باعـث اخلال در خطـوط تلفـن و اینترنـت منطقـه‬ ‫شـده بـود‪ ،‬شناسـایی و دسـتگیری سـارق یـا سـارقان احتمالـی ب هصـورت‬ ‫ویـژه در دسـتورکار مامـوران انتظامـی قـرار گرفـت‪ .‬مامـوران کالنتـری ‪۱۷۶‬‬ ‫حسـن اباد بـا کار اطالعاتـی و تحقیقـات میدانـی به دسـت اوردنـد متهـم یـا‬ ‫متهمـان بااسـتفاده از اره اهن بـر‪ ،‬باجه هـای مخابراتـی را تخریـب و جعبـه‬ ‫پسـت مخابراتـی را سـرقت کرده انـد‪ .‬ایـن مقـام انتظامـی افـزود‪ :‬بـا راه انـدازی‬ ‫گشـت های هدفمنـد‪ ،‬یـک سـارق حرفـه ای هنـگام سـرقت پسـت مخابـرات‬ ‫شناسـایی و طـی عملیاتـی غافلگیرانـه دسـتگیر شـد‪ .‬فرمانـده انتظامـی ری‬ ‫بابیان اینکـه از متهـم هنـگام دسـتگیری سـه جعبـه پسـت مخابراتـی کشـف‬ ‫شـد‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬متهـم در تحقیقـات پلیـس بـه ‪ ۱۰۰‬فقـره سـرقت پسـت‬ ‫مخابـرات اعتـراف کـرد‪ .‬با جانمایی محل های سـرقت و تجمیـع پرونده های‬ ‫مشـابه‪ ،‬کشـف جزئیات پرونده ادامه دارد و متهم برای اخذ دسـتور قضائی‬ ‫بـه مرجـع قضائـی معرفـی شـد‪.‬‬ ‫برگزاری مانور زمستانه در شهرری‬ ‫اغاز پایش دمای رفاه سازمان ها و ادارات دولتی در خراسان شمالی‬ ‫فریبا محمدی‬ ‫پایش دمای رفاه سـازمان ها و ادارات دولتی‬ ‫اسـتان درراسـتای رعایـت الگـوی مصـرف‬ ‫انـرژی گاز در خراسـان شـمالی اغـاز شـد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان ضمن تبریک‬ ‫فرارسـیدن هفته بسیج گفت‪ :‬بسیج شرکت‬ ‫تهـای فرهنگـی‬ ‫گاز اسـتان‪ ،‬عالو هبـر ماموری ‬ ‫درراسـتای وظایـف سـازمانی‪ ،‬اقدامـات و‬ ‫فعالیت های ارزشمند و برنامه ریزی شده ای‬ ‫را اجرا کرده که از جمله ان پایش مصرف گاز‬ ‫ادارات و سـازمان ها دولتی در سـطح اسـتان‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬سـید محمـود هاشـمی گفـت‪:‬‬ ‫بـا هـدف صرفه جویـی و مدیریـت انـرژی‪،‬‬ ‫میـزان مصـرف گاز در ادارات و سـازمان های‬ ‫دولتـی این اسـتان اغـاز شـده و بـا بـرودت‬ ‫هـوا و ورود جبهـه هـوای سـرد و افزایـش‬ ‫مصـرف گاز و طبـق بخشـنامه صرفه جویـی‬ ‫مصـرف بهینـه و ایمـن ازسـوی معـاون اول‬ ‫رئیس جمهـوری و ابلاغ بـه کلیـه ادارات و‬ ‫نهادهـای دولتـی جهـت رعایـت حدا کثـر‬ ‫صرفه جویـی‪ ،‬شـرکت گاز خراسـان شـمالی‬ ‫ت پایـش مصـرف گاز‬ ‫اقـدام بـه تشـکیل گشـ ‬ ‫نهـای دولتـی نمـوده اسـت‪.‬‬ ‫در ادارات و ارگا ‬ ‫وی گفـت‪ :‬بـا مشـارکت نیروهـای بسـیجی‬ ‫گاز در سـطح اسـتان دمـای رفـاه ادارات از‬ ‫یشـود؛ دراین خصـوص‬ ‫نزدیـک پایـش م ‬ ‫عالو هبـر سـازمان ها‪ ،‬بـه مرا کـز اموزشـی‬ ‫هـم ورود کرده ایـم و درصـورت مشـاهده‬ ‫عدم رعایـت الگـوی مصـرف‪ ،‬تذکـرات‬ ‫بازداشت سارق پست های مخابرات ری‬ ‫بروز نمـودن دانـش و سـطح ا گاهـی مدیـران‬ ‫شهـای مختلـف سـازمان‪،‬‬ ‫و کارکنـان در بخ ‬ ‫دور ههـای متنـوع بـا موضوعـات متعـدد‬ ‫ازجملـه دور ههـای ایمنـی در بـرق‪ ،‬پدافنـد‬ ‫تهـای ارتباطـی‪ ،‬الگـوی‬ ‫غیرعامـل‪ ،‬مهار ‬ ‫مصـرف اب‪ ،‬حفاظـت فیزیکـی پیشـرفته‪،‬‬ ‫اشـنایی بـا تجهیـزات فـردی و ایمنـی در کار‪،‬‬ ‫ایمنـی و اطفـای حریـق‪ ،‬بهداشـت عمومـی‪،‬‬ ‫کهـای اولیـه‪ ،‬مدیریـت پسـماند و ‪ ...‬در‬ ‫کم ‬ ‫مجموعـه امـوزش پاالیشـگاه گاز سـرخون و‬ ‫شـهرک فجـر بـا حضور پرشـور پرسـنل اعـم از‬ ‫رسـمی‪ ،‬قـرارداد مـدت موقـت و ارکان ثالـث‬ ‫برگـزار شـده اسـت‪ .‬پرویـن اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫بـا تدبیـر و برنامه ریـزی مـدون کارشناسـان‬ ‫مجموعه اموزش شـرکت درراستای پیشبرد‬ ‫اهـداف و برنام ههـای سـازمان در بخـش‬ ‫دور ههـای مدیریتـی می تـوان از دور ههـای‬ ‫مدیریـت اسـترس‪ ،‬مدیریـت منابـع انسـانی‬ ‫و تدویـن و برنامه ریـزی اهـداف مدیریتـی‪،‬‬ ‫ایجـاد و افزایـش سـطح ارتباطـات موثـر در‬ ‫بیـن مدیـران و زیرمجموعـه‪ ،‬بهین هسـازی‬ ‫مصـرف انـرژی‪ ،‬اصـول برنامه ریـزی‬ ‫اسـتراتژیک مدیریـت ریسـک‪ ،‬حقـوق‬ ‫شـهروندی‪ ،‬مقابلـه بـا بحـران‪ ،‬مقـررات‬ ‫صـدور پروان ههـای انجـام کار نام بـرد‪ .‬پروین‬ ‫درپایـان ضمـن ابراز رضایت از سـطح کیفی و‬ ‫اجـرای متنوع دوره های اموزشـی برگزارشـده‬ ‫و اسـتقبال خـوب کارکنـان‪ ،‬بهره گیـری از‬ ‫ابـزار و روش هـای خالقانـه اموزشـی بـرای‬ ‫پیونـددادن توانمندی هـای سـازمان و‬ ‫فرصت هـای خـارج از سـازمان را از وظایـف‬ ‫مهـم و کلیـدی در سـطح صنعـت نفـت و گاز‬ ‫برشـمرد‪.‬‬ ‫جلسـه شـورای معاونیـن و مسـئولین شـهرداری کهریـزک با حضـور علی کلهر‬ ‫در سـالن جلسـات شـهرداری برگـزار شـد‪ .‬کلهـر گفـت‪ :‬این جلسـه بـا پیگیـری‬ ‫مصوبـات قبـل اغـاز و بـا ارائـه برنامه هـای پیـش روی شـهرداری و تصویـب‬ ‫مصوبـات جدیـد بـه فعالیـت خـود ادامـه داد‪ .‬دراین جلسـه مراسـم تکریـم‬ ‫حسـن حق بیـن؛ مدیرعامـل سـابق سـازمان مدیریـت حمل ونقـل و ترافیک‬ ‫شـهرداری و محمدرضـا راسـتین مرام؛ مسـئول سـابق واحـد منابـع انسـانی‬ ‫شـهرداری برگـزار شـد‪.‬‬ ‫معاون سپاه استان تهران‪:‬‬ ‫امروز باید در بین مردم امیدافرینی کنیم‬ ‫معـاون سیاسـی سـپاه حضـرت سیدالشـهدا ؟ع؟ اسـتان تهـران گفـت‪ :‬امـروز‬ ‫بایـد به سـمت جهـاد امیدافرینـی رفـت و بـه هـر میـزان کـه توانسـت امیـد را‬ ‫میـان مـردم گسـترش داد‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ علـی طـزری در گرهمایـی بسـیج‬ ‫ادارات شهرسـتان ری افـزود‪ :‬هر کسـی بـه هـر میـزان کـه می توانـد بایـد جهـاد‬ ‫تبییـن را انجـام دهـد؛ چرا کـه همان گونه که رهبر معظم انقالب فرمود تبیین‬ ‫امری فوری‪ ،‬فریضه‪ ،‬قطعی و عینی ست‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬رهبر معظم انقالب‬ ‫در اخریـن سـخنرانی خـود‪ ،‬نـکات بسـیار مهمی را مطـرح کردنـد کـه از جملـه‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫اشـاره بـه تلاش دشـمنان برای ایجـاد نا امنی و تمرکز بر بی ثبات ساز ‬ ‫طـزری یـاداور شـد‪ :‬امـروز یکـی از برنامه هـای دشـمن‪ ،‬ایجاد یـاس و نا امیدی‬ ‫و جنـگ روایت ها سـت؛ در حالی کـه واقعیـت بـا فضـای مجـازی تفـاوت دارد‪.‬‬ ‫در پایـان این مراسـم‪ ،‬از مـادر شـهید علیرضـا کردی؛ شـهید نوجوانی که پس‬ ‫از ‪ ۳۴‬سـال پیکـرش تفحـص شـده بـود‪ ،‬در کنـار خانـواده ایثارگران و شـهدای‬ ‫بسـیج ادارات تجلیل شـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫یزدی ها منتظر یخبندان باشند‬ ‫کارشـناس پیش بینـی اداره کل هواشناسـی یـزد از کاهـش پنـج تـا‬ ‫هفت درجـه ای دمـای هـوا تـا اواسـط هفتـه اینـده خبـر داد‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛‬ ‫سـید عبـاس میرحسـینی افـزود‪ :‬بـا نفـوذ زبانه هـای پرفشـار بـه اسـتان از‬ ‫امـروز رونـد کاهـش دمـا در اسـتان اغـاز شـده اسـت؛ همچنیـن دمـای هـوا در‬ ‫مناطـق کوهسـتانی و سردسـیر از اواخـر هفتـه جـاری تـا اواسـط هفتـه اینـده‬ ‫بـه زیر صفـر می رسـد‪ .‬وی اظهـار کـرد‪ :‬بر اسـاس نقشـه های هواشناسـی‬ ‫تـا پایـان هفتـه جـاری پایـداری نسـبی هـوا را خواهیـم داشـت و در مناطـق‬ ‫صنعتـی اسـتان انباشـت االینده هـای جـوی و کاهـش کیفیـت هـوا را شـاهد‬ ‫خواهیـم بـود‪ .‬میرحسـینی گفـت‪ :‬دمـای کمینـه شـهر یـزد در اوایـل هفتـه‬ ‫اینـده بـه چهار درجـه خواهـد رسـید‪ .‬بارش سـاالنه باران در اسـتان یزد بیش‬ ‫از ‪ ۶۰‬میلی متـر اعلام شـده اسـت‪.‬‬ صفحه 6 ‫خوزستان‬ ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه ‪ 8‬اذر ‪ 1401‬شماره‪2654‬‬ ‫اقبال خانمجاسم نژاد‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان اعالم کرد؛‬ ‫رکورد خرید بیش از ‪ ۱۷۰۰۰‬زنجیره مقره سیلیکونی برای‬ ‫مقاوم سازی شبکه برق خوزستان درمقابله با گردوغبار‬ ‫مدیرعامـل شـرکت بـرق‬ ‫خوزسـتان از خریـد بیـش‬ ‫از ‪ ۱۷۱۱۷‬زنجیـره مقـره‬ ‫سـیلیکونی برای بهینه سازی‬ ‫شـبکه انتقـال و فوق توزیـع‬ ‫اسـتان خبـر داد‪ .‬محمـود‬ ‫دشـت بزرگ اظهـار کـرد‪ :‬بـا‬ ‫هـدف اصلاح و بهین هسـازی‬ ‫شـبکه بـرق انتقـال و فوق توزیـع خوزسـتان و مقاو مسـازی ان درمقابل هبـا‬ ‫گردوغبـار و شـرایط جـوی‪ ،‬تعویـض مقر ههـای پرسـیلنی و شیشـه ای بـا‬ ‫مقر ههـای سـیلیکونی کـه از سـال های قبـل شـروع شـده شـدت بیشـتری‬ ‫گرفتـه اسـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬دراین راسـتا قـرارداد خریـد ‪ ۴۷۵۰‬مقـره سـیلیکونی‬ ‫عبـوری و کششـی بـا ارزش سـرمایه گذاری بیـش از ‪ 170‬میلیاردریـال جهـت‬ ‫خطـوط ‪ 230‬کیلوولـت ناحیـه مرکـز خریـداری کـه تا کنـون تعـداد ‪۲۷۶۳‬‬ ‫زنجیـره مقـره تحویـل ایـن شـرکت شـده و درحال نصـب در شـبکه هسـتند‪.‬‬ ‫در بخـش خطـوط ‪ 400‬کیلوولـت نیـز قـرارداد خریـد ‪ ۱۲۵۳‬زنجیـره مقـره‬ ‫سـیلیکونی ‪ 400‬کیلوولـت بـه ارزش سـرمایه گذاری بیـش از ‪ 70‬میلیاردریـال‬ ‫جهـت خـط ‪ 400‬کیلوولـت شمال غرب ‪-‬میالد ‪-‬ماهشـهر اصلـی منعقـد کـه‬ ‫تا کنـون تعـداد ‪ 614‬زنجیـره تحویـل ایـن شـرکت شـده اسـت‪ .‬دشـت بزرگ‬ ‫بابیان اینکـه مناقصـه خریـد ‪ ۱۱۱۱۴‬زنجیره مقره جدیـد (‪ 360‬میلیاردریال) نیز‬ ‫یسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬تعویـض زنجیـره مقـره خطـوط در مناطـق‬ ‫درحال برگزار ‬ ‫یشـود شـبکه درمقابل هبـا گردوغبـار و رطوبـت از مقاومـت الزم‬ ‫الـوده باعـث م ‬ ‫یشـود در‬ ‫برخـوردار گـردد و حـوادث ناخواسـته ای کـه باعـث خاموشـی م ‬ ‫شـبکه رخ ندهـد‪ .‬وی گفـت‪ :‬در سـال های اخیـر یکـی از اقدامـات مداومـی‬ ‫کـه در شـبکه خوزسـتان درحال انجـام بـوده مقابلـه بـا گردوغبـار اسـت؛‬ ‫دراین راسـتا تعویض زنجیره مقره خطوط‪ ،‬پوشـش عایقی پسـت ها (‪،)RTV‬‬ ‫احـداث ‪ 15‬پسـت ب هصـورت ‪ GIS‬و شستشـوی شـبانه روزی تجهیـزات‬ ‫درحال انجـام اسـت‪ .‬وی گفـت‪ :‬ایـن دیگـر به یکـی از وظایف اصلی ما تبدیل‬ ‫شـده و همان قدرکـه بـرای ایجـاد ظرفیـت جدیـد در شـبکه و حفـظ شـبکه‬ ‫موجـود الزم اسـت هزینـه و وقـت صـرف شـود‪ ،‬بـرای مقابلـه بـا گردوغبـار نیـز‬ ‫یهـای خـاص شـبکه بـرق خوزسـتان‬ ‫بایـد وقـت و هزینـ ه کـرد و ایـن از ویژگ ‬ ‫نشـدت و تکرار‪ ،‬کمتر به چشـم می خورد‪.‬‬ ‫اسـت که در سـایر نقاط کشـور باای ‬ ‫مدیرکل ورزش خوزستان‪:‬‬ ‫از عملکرد ورزش بانوان راضی نیستم‬ ‫مدیـرکل ورزش و جوانـان خوزسـتان گفـت‪ :‬بـا‬ ‫دسـت خالـی و بودج ههـای ناچیـزی کـه بـه‬ ‫ورزش اسـتان اختصـاص پیدا کـرده‪ ،‬کارهـای‬ ‫زیـادی انجـام شـده اسـت؛ امـا ایـن اقدامـات‬ ‫فقـط یـک قطـره در دریـای توقعـات بجـای‬ ‫جامعـه ورزش خوزسـتان اسـت‪ .‬به گـزارش‬ ‫ایسـنا؛ حمیـد بنی تمیـم با بیان اینکـه‬ ‫واقعیـت این اسـت که در مجمـوع از عملکـرد ورزش بانـوان ب هجـز یکـی‪ ،‬دو‬ ‫رشـته رضایـت نـدارم‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬در بخـش بانـوان اسـتان خوزسـتان‬ ‫ً‬ ‫تهـای بسـیاری وجـود دارد و بایـد بیشـتر از ایـن کار شـود‪ .‬قطعـا در‬ ‫ظرفی ‬ ‫کسـتاره هایـی در‬ ‫والیبـال و بسـکتبال بایـد بیشـتر از ایـن کار کنیـم؛ البتـه ت ‬ ‫هندبـال بانـوان‪ ،‬رشـته های جانبـازان و معلـوالن و فوتسـال داریـم و خـوب‬ ‫هـم کار شـده اسـت؛ امـا در مجمـوع در بیـن ‪ ۴۰‬و خـورده ای رشـته تحت نظر‪،‬‬ ‫رضایـت مطلـوب از عملکـرد ورزش بانـوان وجـود نـدارد‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪ :‬باید‬ ‫در رشـته های پرمـدال بـرای اسـتعدادیابی وقـت بگذاریـم و بایـد بدانیـم‬ ‫بـذر موفقیـت به راحتـی ثمـر نمی دهـد‪ .‬به طور مثـال؛ بایـد در رشـته های‬ ‫مدال اوری چون د وو میدانی و وزنه برداری بیشتر کار شود؛ البته طی برنامه‬ ‫تهـا خواسـته بودیـم کـه تیـم داری و مـدال اوری‬ ‫فگـذاری کـه از هیئ ‬ ‫هد ‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬پرداختـن بیشـتر بـه رشـته بانـوان خواسـته شـده اسـت کـه‬ ‫جسـالی زمـان می برد‪ .‬وی در خصـوص توجه بـه ورزش بانوان‬ ‫البتـه چهـار‪ ،‬پن ‬ ‫خوزستان با توجه به اینکه خیلی ها معتقدند در حق بانوان ورزشکار استان‬ ‫طی سـال های گذشـته اجحاف شـد‪ ،‬گفت‪ :‬از بدو ورودم دو ‪،‬سـه بار تقسـیم‬ ‫تهـای ورزشـی اسـتان و شهرسـتان ها داشـتیم کـه ورزش‬ ‫اعتبـار بیـن هیئ ‬ ‫بانوان نیز دیده شـد؛ روش من برای تزریق پول این نبود که خودم جدولی‬ ‫را تعییـن کنـم و اختصـاص بودجـه صـورت بگیـرد‪ .‬مـا بـرای انجـام این مهـم‬ ‫از نظـر کارشناسـان مـان بهره منـد شـدیم و متناسـب بـا پیشـبرد برنام ههـای‬ ‫شو جوانـان اسـتان‬ ‫نهـا از سـوی اداره کل ورز ‬ ‫تهـای ورزشـی کـه بـرای ا ‬ ‫هیئ ‬ ‫تعییـن شـده بـود‪ ،‬اعتبـارات را تقسـیم کردیـم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بازدید سرزده مدیر درمان تامین اجتماعی کردستان‬ ‫از بیمارستان تامین اجتماعی سقز‬ ‫ارش مـرادی‪ /‬اقـای دکتـر‬ ‫شـیرزاد قـادر پوراقـدم؛ مدیر‬ ‫درمـان تامیـن اجتماعـی‬ ‫کردسـتان ب هطـور سـرزده از‬ ‫بیمارستان تامین اجتماعی‬ ‫سـقز بازدیـد و از نزدیـک در‬ ‫جریـان مشـکالت بیمـاران‬ ‫و مراجعیـن قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫دراین بازدیـد کـه روسـای اداره حراسـت و روابط عمومـی مدیریـت درمـان نیـز‬ ‫حضـور داشـتند‪ ،‬دکتـر پور اقـدم بـا حضـور در درمانـگاه تخصصـی و اورژانـس‬ ‫شهـای بسـتری بیمارسـتان ضمـن گفت وگـو بـا بیمـاران و مراجعیـن از‬ ‫و بخ ‬ ‫نزدیـک در جریـان مشـکالت انـان قـرار گرفـت‪ .‬دکتـر پوراقـدم ضمـن تبریـک‬ ‫هفته بسیج و تقدیر و تشکر از همکاران و مسئولین بیمارستان جهت ارائه‬ ‫خدمـات بـه بیمـاران‪ ،‬نـکات و توصی ههـای هـای الزم را جهت رفع مشـکالت‬ ‫نشـده ازسـوی مراجعیـن و ارائـه خدمـات بهتـر و با کیفیـت را خواسـتار‬ ‫عنوا ‬ ‫شـدند‪.‬‬ ‫مدیر بهره برداری شرکت گاز استان اعالم کرد؛‬ ‫اغاز طرح پایش مصرف گاز‬ ‫در ادارات دولتی خراسان رضوی‬ ‫فهیمـه صدقـی‪ /‬مدیـر بهر هبـرداری شـرکت گاز خراسـان رضـوی از اغـاز طـرح‬ ‫پایـش ادارات و موسسـات دولتـی این اسـتان بـا هـدف مدیریـت مصـرف گاز‬ ‫طبیعـی از ابتـدای اذرمـاه خبر داد‪ .‬فرشـید دشـتی اظهار کـرد‪ :‬پایش مصرف‬ ‫گاز در ادارات‪ ،‬سـازمان ها و مرا کـز دولتـی و عمومـی‪ ،‬مسـاجد‪ ،‬حسـینیه ها و‬ ‫مـدارس اسـتان بـا هـدف همـکاری و هماهنگـی درجهـت امـوزش و اجـرای‬ ‫مطلـوب کنتـرل و نظـارت مصـرف گاز توسـط ‪ 27‬تیـم امـدادی از ابتـدای‬ ‫اذر امسـال تـا نیمـه اسـفند ‪ 1401‬در سـطح اسـتان انجـام خواهـد شـد‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪ :‬کارشناسـان شـرکت گاز خراسـان رضـوی دراین بازدیدهـا رعایـت‬ ‫دمـای ‪ 18-21‬درج هسـانتی گراد در فضـای داخلـی و بسـته و دمـای ‪ 18‬درجـه‬ ‫در راهروهـا و فضاهـای عمومـی و سرپوشـیده‪ ،‬کنتـرل روشـن کردن وسـایل‬ ‫کسـاعت‬ ‫نهـا ی ‬ ‫شکـردن ا ‬ ‫کسـاعت قبـل از اغاز بـه کار و خامو ‬ ‫گرمایشـی ی ‬ ‫قبل از پایان کار‪ ،‬کنترل خاموش بودن وسایل گرمایشی در روزهای تعطیل‬ ‫و کنتـرل گواهینام ههـای معاینـه فنـی‪ ،‬تعمیـر وسـایل گرمایشـی و دیگـر‬ ‫اقدامـات الزم را بـا هـدف افزایـش بازدهـی وسـایل گازسـوز پیگیـری خواهنـد‬ ‫کرد‪ .‬دشـتی گفت‪ :‬ادارات و سـازمان هایی که نسـبت به رعایت دستورالعمل‬ ‫مدیریـت مصـرف گاز بی تفـاوت باشـند در نوبـت اول اخطـار کتبـی دریافـت‬ ‫کـرده و درصـورت تکـرار موضـوع عالو هبـر اعلام به اسـتانداری مطابق مقررات‬ ‫مربـوط نسـبت بـه قطـع جریـان گاز مجموعـه انـان اقـدام خواهـد شـد‪ .‬وی‬ ‫وصـل مجـدد گاز ادارات و سـازمان هایی کـه نسـبت بـه رعایـت مدیریـت‬ ‫مصـرف گاز طبیعـی بی تفـاوت باشـند را منـوط بـه تعهـد رعایـت ضوابـط‬ ‫مدیریت بهینه مصرف گاز توسـط باالترین مقام مسـئول ان سـازمان عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬شرکت گاز خراسان رضوی با شماره تلفن ‪ 1594‬اماده راهنمایی‬ ‫متولیـان انـرژی سـازمان های دولتـی درباره نحوه مدیریت مصرف گاز اسـت‪.‬‬ ‫شرکت گاز خراسان رضوی پس از تهران‪ ،‬با دومیلیون و ‪ 600‬هزار مشترک گاز‬ ‫ن مصرف کننـده گاز طبیعـی را در بخش های مختلـف دارد‪.‬‬ ‫طبیعـی بیشـتری ‬ ‫‪7‬‬ ‫استاندار فارس‪:‬‬ ‫لزوم توجه به مولدسازی احساس می شود‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫اسـتاندار فـارس گفت‪ :‬شـرایط امـروز جامعه‬ ‫شـبیه شـرایط دوران جنـگ احـزاب در‬ ‫صـدر اسلام اسـت؛ ان زمـان شـجاعت‬ ‫حضـرت علـی ؟ع؟ پیـروزی اسلام را رقـم زد‬ ‫و امـروز زیرکـی و ذکاوت مردم و رهنمودهای‬ ‫داهیانـه مقـام معظـم رهبـری موجـب‬ ‫شکسـت دشـمنان شـد‪ .‬دکتر محمدهادی‬ ‫ایمانیـه در دیـدار بـا کارکنـان اداره کل‬ ‫اموزش وپـرورش و روسـا و اعضـای شـورای‬ ‫معاونیـن و مدیـران مـدارس اسـتان فـارس‬ ‫کـه ب هشـکل حضـوری و برخـط انجـام شـد‪،‬‬ ‫ضمـن تبریـک هفتـه بسـیج و گرامیداشـت‬ ‫یـاد و خاطـره شـهدای انقلاب به ویـژه‬ ‫شـهدای فرهنگـی و دانش امـوز گفـت‪:‬‬ ‫نقـدر وسـیع اسـت کـه‬ ‫جامعـه فرهنگیـان ا ‬ ‫تمـام جامعـه را فرامی گیـرد بنابرایـن هـرکاری‬ ‫در اموزش وپرورش انجام شـود تمام جامعه‬ ‫را تحت تاثیـر قـرار می دهـد‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫تلاش اموزش وپـرورش در دوران کرونـا و‬ ‫فرایند بازگشـت به اموزش های حضوری که‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫ب هسـختی محقـق شـد فرامـوش نم ‬ ‫گفـت‪ :‬شـرایط امـروز جامعـه ایـران شـبیه‬ ‫جنـگ احـزاب در صـدر اسلام اسـت؛‬ ‫دران برهـه حسـاس شـجاعت حضـرت‬ ‫علـی ؟ع؟ پیـروزی اسلام را رقـم زد و در‬ ‫شـرایط امـروز نیـز زیرکـی و ذکاوت مـردم و‬ ‫رهنمودهـای داهیانـه رهبـر معظـم انقلاب‬ ‫موجب شکسـت دشـمنان شـد‪ .‬اسـتاندار و‬ ‫رئیـس شـورای اموزش وپرورش فـارس ادامه‬ ‫یشـک دشـمن دسـت برنمـی دارد‬ ‫داد‪ :‬ب ‬ ‫ً‬ ‫و دائمـا از راهـی جدیـد و بـا ترفنـدی نـو‬ ‫تسـاله‬ ‫یشـود در جنـگ هش ‬ ‫وارد م ‬ ‫تهـا یکجـا تلاش کردنـد امـا‬ ‫همـه ابرقدر ‬ ‫شکسـت خوردنـد‪ .‬او افـزود‪ :‬از بـرکات‬ ‫سـختی های دو سـه ماه اخیر این بودکـه‬ ‫مسـئولین بیش ازپیـش متوجـه اهمیـت‬ ‫تهـای فرهنگـی شـدند‪ ،‬پـس چنانکه‬ ‫فعالی ‬ ‫در بحـث عمرانـی فـارس تلاش می کنـد در‬ ‫کشـور پیشـرو باشـد در حـوزه فرهنگـی نیـز‬ ‫بایـد پیشـرو باشـیم؛ بایـد دیـد در سـاخت‬ ‫انسـان و اندیشـه چقـدر هزینـه کرده ایـم‪،‬‬ ‫عقـل و منطـق می گویـد پیشـگیری برتـر از‬ ‫درمـان اسـت‪ .‬ایمانیـه خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫همان طورکـه در اسـتانداری یـک روز بـرای‬ ‫امـور عمرانـی تخصیـص داده ایـم‪ ،‬یـک روز‬ ‫هـم بـه فرهنـگ و امـور تربیتـی تخصیـص‬ ‫خواهیـم داد و امـور مـدارس‪ ،‬دانشـگاه ها‪،‬‬ ‫نهـا و دیگـر مرا کـز فرهنگـی را‬ ‫مسـاجد‪ ،‬کانو ‬ ‫بررسـی خواهیـم کـرد‪ .‬اسـتاندار بابیان اینکه‬ ‫دانش امـوزان ایده هـای خوبـی دارنـد‪ ،‬لـزوم‬ ‫تهـا و تالش برای‬ ‫درس گرفتـن از برخـی غفل ‬ ‫انجـام امـور فرهنگـی را یـاداور شـد و گفـت‪:‬‬ ‫بایـد فراتـرازان چـه در بخشـنامه ها امـده‬ ‫تهـا‪،‬‬ ‫عمـل کـرد و در بحـث توسـعه مهار ‬ ‫از هیـچ تالشـی دریـغ نکـرد زیـرا توسـعه‬ ‫تهـا بـه امـر اشـتغال و ترغیـب جوانـان‬ ‫مهار ‬ ‫یشـود‪ .‬وی‬ ‫بـه تشـکیل خانـواده منجـر م ‬ ‫بـا یـاداوری اینکـه بایـد بـرای راه انـدازی‬ ‫کارگا ههـای تولیـدی بااسـتفاده از ظرفیـت‬ ‫جوانـان مسـتعد‪ ،‬همـه کمـک کنیـم‪ ،‬لـزوم‬ ‫تقویـت بنیـه اعتقـادی و هویـت ملـی را مهم‬ ‫دانسـت و گفـت‪ :‬کمبـود فضاهـای اموزشـی‪،‬‬ ‫یسـت‬ ‫تجهیـزات‪ ،‬امکانـات و ‪ ...‬موضوع ‬ ‫کـه وجـود دارد‪ ،‬نبایـد نشسـت تـا همـه‬ ‫امکانـات مهیـا شـود و بعـد شـروع کاری کرد‪.‬‬ ‫اسـتاندار فـارس بابیان اینکـه ا گـر بخواهیـم‬ ‫اسـتان را از مشـکالت سـخت افزاری نجـات‬ ‫دهیـم بایـد همگـی در نهضـت مولدسـازی‬ ‫تلاش کنیـم‪ ،‬گفـت‪ :‬فـروش املا ک مـازاد‬ ‫اموزش وپـرورش بـرای حـل مشـکل‬ ‫کمبـود فضاهـای اموزشـی و در دسـتورکار‬ ‫یسـت‪ ،‬البتـه‬ ‫قـراردادن مولدسـازی ضرور ‬ ‫درامـد حاصـل از فـروش املا ک در محـل‬ ‫یشـود‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫هزینـه م ‬ ‫یسـت بـرای‬ ‫دانشـگاه فرهنگیـان‪ ،‬محل ‬ ‫نسـازی و تربیـت نیـروی موردنیـاز‪،‬‬ ‫انسا ‬ ‫پـس نیازمنـد رسـیدگی بـه مشـکالت ایـن‬ ‫دانشـگاهیم‪ ،‬گفـت‪ :‬سـاختمان جدیـدی‬ ‫یشـود‬ ‫بـرای دانشـگاه فرهنگیـان سـاخته م ‬ ‫تـا دانشـجومعلمان در محلـی شایسـته‪،‬‬ ‫تحصیل کنند‪ .‬او بابیان اینکه در هر بخشی‬ ‫یتـوان شـرکت های دانش بنیـاد ایجـاد‬ ‫م ‬ ‫کـرد تـا ایـن شـرکت ها بتوانند ارتقـای جامعه‬ ‫شهـای‬ ‫را موجـب شـوند‪ ،‬افـزود‪ :‬از تال ‬ ‫اموزش وپـرورش در توجـه بـه بیانیـه گام‬ ‫دوم انقلاب تقدیـر می کنـم تلاش ایـن‬ ‫نهـاد باعـث شـده فـارس به عنـوان اسـتان‬ ‫برتـر در اجـرای بیانیـه گام دوم انقلاب در‬ ‫سـطح کشـور معرفـی شـود و پیشـگام اسـت‬ ‫مهـم باشـد‪ .‬اسـتاندار فـارس از برگـزاری‬ ‫اردوهـای پیشـرفت اسـتقبال و خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬از برگـزاری اردوهـا حمایـت می کنیـم‬ ‫اردوهـای راهیـان نـور واجـب اسـت کـه‬ ‫انجـام شـود‪ .‬اردوهـای جهـادی‪ ،‬زیارتـی‪،‬‬ ‫پیشـرفت و راهیـان نـور بایـد توسـعه یابـد و‬ ‫اسـتانداری نیز همکاری می کند‪ .‬وی فارس‬ ‫را در برخـی مباحـث پزشـکی جـزو نقـاط برتـر‬ ‫جهـان دانسـت و گفـت‪ :‬جامعـه بایـد و ایـن‬ ‫دسـتاوردها مطلع شـود تا اثر سیاه نمایی ها‬ ‫کاهـش یابـد‪ .‬ما فریـب دشـمنان را نخواهیم‬ ‫خـورد امریـکا افغانسـتان را نابـود کـرد فکـر‬ ‫کردند امریکا بیاید افغانسـتان انجا گلسـتان‬ ‫یشـود امـا تنهـا مـزار ع کشـت تریـا ک‬ ‫م ‬ ‫توسـعه پیدا کـرد‪ .‬اسـتاندار بااشـاره به وجود‬ ‫استعدادهای خوب دراین استان‪ ،‬همراهی‬ ‫خـود بـرای تسـهیل در اردوهـای زیارتـی و‬ ‫جهـادی دانش امـوزی‪ ،‬بر لـزوم توجه جدی‬ ‫بـه اهمیـت اقامـه نمـاز تا کیـد و خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬نمـاز زندگـی را بیمـه می کنـد؛ هرکسـی‬ ‫به دنبـال عاقبت به خیـر فرزنـدان ایـن‬ ‫مملکـت باشـد‪ ،‬بـه نمـاز اهمیـت می دهـد‪.‬‬ ‫رئیس حسابرسی داخلی شرکت ملی گاز ایران‪:‬‬ ‫سیستم کنترل و نظارت داخلی مهم ترین اصل در فعالیت های گازرسانی ست‬ ‫پروین حسینی‬ ‫رئیـس حسابرسـی داخلـی شـرکت ملـی گاز‬ ‫ایران در نشسـت هم اندیشـی با مدیرعامل‬ ‫و اعضـای هیئت مدیـره شـرکت گاز اردبیـل‪،‬‬ ‫سیسـتم کنتـرل و نظـارت داخلـی را جـزو‬ ‫تهـای شـرکت های گاز‬ ‫الزامـات فعالی ‬ ‫اسـتانی عنـوان نمـود و گفـت‪ :‬کنتـرل‬ ‫و نظـارت داخلـی مهم تریـن اصـل در‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫فرایندهـای شـرکت های گازرسان ‬ ‫حسـین سـیاری در دیـدار بـا مدیرعامـل و‬ ‫اعضـای هیئت مدیـره ایـن شـرکت؛ کنترل و‬ ‫نظـارت داخلـی‪ ،‬رعایـت اصـل صرفه جویـی‬ ‫در هزین ههـا و رعایـت قوانیـن و مقـررات‬ ‫و انطبـاق فرایندهـای کاری شـرکت بـا‬ ‫الزامـات قانونـی را سـه اصـل کلیـدی در‬ ‫فرایند حسابرسـی برشـمرد و اظهار داشـت‪:‬‬ ‫عالو هبـر وجـود سیسـتم کنتـرل و نظـارت‬ ‫داخلـی در سـازمان‪ ،‬اطمینـان از کفایـت و‬ ‫کارایـی سیسـتم بایـد موردتوجـه مسـئولین‬ ‫تهـای‬ ‫قـرار گیـرد چرا کـه تمـام فعالی ‬ ‫سـازمان از جزءتریـن فراینـد تـا پروژ ههـای‬ ‫یبـر سیسـتم کنتـرل‬ ‫اجرایـی بایـد مبتن ‬ ‫داخلـی باشـد‪ .‬وی بابیان اینکـه سیسـتم‬ ‫لهـای داخلـی و مسـئولیت پذیری‬ ‫کنتر ‬ ‫مدیریـت در قبـال تصمیمـات گرفت هشـده‬ ‫در سـازمان همـواره مـورد پـردازش قـرار‬ ‫می گیـرد‪ ،‬بـه جایـگاه مدیریـت سـازمان‬ ‫به عنـوان فـرد مسـئول و تصمیم گیـر در‬ ‫لهـای داخلـی و کفایـت‬ ‫قبـال اعمـال کنتر ‬ ‫ان اشـاره نمـود و افـزود‪ :‬هـر اقـدام و‬ ‫قبـر مقـررات و الزامـات‬ ‫فعالیتـی بایـد منطب ‬ ‫نشـده باشـد و تمامـی مسـئولین‬ ‫تدوی ‬ ‫بایسـتی نسـبت به اجرای قوانین و مقررات‬ ‫اهتمـام ویـژه ای داشـته باشـند‪ .‬در بخـش‬ ‫دیگـری از این جلسـه میـر سـعید سـید‬ ‫متین؛ مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل‬ ‫بابیان اینکـه تمـام مدیـران و مسـئولین‬ ‫واحدهـای سـتادی بـه امـر حسابرسـی‬ ‫داخلـی اهتمـام ویـژه دارنـد؛ افـزود‪ :‬ا کنـون‬ ‫تمـام شـهرها و بیـش از ‪ 97‬درصـد جمعیـت‬ ‫روسـتایی از نعمـت گاز طبیعـی برخوردارنـد‬ ‫و پروژ ههـای گازرسـانی بـه ‪ 44‬روسـتای‬ ‫اسـتان در دست اجراسـت‪ .‬وی ارتقـای‬ ‫ضریـب پایـداری شـبکه های گاز طبیعـی در‬ ‫اسـتان را از برنامه هـای دردسـت اقدام ایـن‬ ‫شـرکت عنـوان و اظهـار داشـت‪ :‬برنام ههـای‬ ‫متعـددی اعـم از لوپ نمـودن خطـوط‬ ‫تغذیـه و شـبکه های توزیـع و احـداث‬ ‫خـط تقویتـی شـمال اسـتان و گازرسـانی‬ ‫بـه پـروژه گلخانـه ای ‪ ۲۵۰۰‬هکتـاری شـمال‬ ‫اسـتان در دو فـاز اجرایـی کـه از مصوبـات‬ ‫یسـت نمونـه ای از‬ ‫سـفر رئیس جمهور ‬ ‫اقدامـات اسـت‪ .‬در ادامـه نشسـت‪ ،‬سـید‬ ‫متیـن از خدمـات رئیـس و مجموعه سـاعی‬ ‫امـور حسابرسـی داخلـی شـرکت ملـی گاز‬ ‫ایـران تشـکر کـرد و حسابرسـی داخلـی را‬ ‫فراینـدی اثربخـش در بهره گیـری از منابـع‬ ‫سـازمان عنـوان نمـود و گفـت‪ :‬طـی مسـیر‬ ‫ً‬ ‫تعالـی در سـازمان ها قطعـا بـدون بهره گیری‬ ‫از ظرفیـت فرایندهـای کنترلـی و نظارتـی‬ ‫امـری غیرممکـن اسـت‪ .‬در پایـان‪ ،‬کلیـه‬ ‫مدعویـن ضمـن مشـورت و هم اندیشـی‬ ‫پیشـنهادهایی را بـرای بهبـود فرایندهـای‬ ‫حسابرسـی و کنتـرل داخلـی ارائـه نمودنـد‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی شهردار کرمان تاکید کرد؛‬ ‫ضرورت بازنگری جدی در ارقام بودجه فرهنگی سال اینده شهرداری کرمان‬ ‫عفت فالح‬ ‫مدیرعامـل و برخـی از مدیـران سـازمان‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری‬ ‫یـزد‪ ،‬جهـت هم اندیشـی و تبادل نظـر‪ ،‬بـه‬ ‫کرمان سـفر کردند‪ .‬معاون فرهنگی شـهردار‬ ‫کرمان‪ ،‬در حاشـیه سـفر مدیرعامل و برخی‬ ‫از مدیـران سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و‬ ‫ورزشـی شـهرداری یـزد‪ ،‬گفت‪ :‬یـزد و کرمان‪،‬‬ ‫مجـوار بـا تشـابهات فرهنگـی و‬ ‫دو شـهر ه ‬ ‫تاریخـی زیادنـد و تجربیاتـی قابل اسـتفاده ‬ ‫خشـعاعی‬ ‫بـرای هـم دارنـد‪ .‬عبدالرضـا شی ‬ ‫افـزود‪ :‬پیـرو سـفری کـه بـا برخـی از اعضـای‬ ‫شـورای شـهر کرمـان‪ ،‬شـهردار و معـاون‬ ‫تشـهری شـهردار‪ ،‬بـه یـزد داشـتیم‪،‬‬ ‫خدما ‬ ‫از همـکاران سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و‬ ‫ورزشـی یـزد دعـوت کردیـم بـرای تبادل نظـر‬ ‫بیشـتر و انتقـال تجربیـات‪ ،‬بـه کرمـان سـفر‬ ‫کننـد‪ .‬در سـفر یـک روزه مدیـران سـازمان‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد‬ ‫بـه کرمـان‪ ،‬در فضـای دوسـتانه‪ ،‬تبادل نظـر‬ ‫و انتقال تجربیات خوبی در قالب جلسـات‬ ‫مختلـف انجـام گرفـت‪ .‬مدیرعامـل سـازمان‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری‬ ‫کرمـان‪ ،‬مهم تریـن دسـتاورد ایـن سـفر‬ ‫را انتقـال تجربیـات دانسـت و گفـت‪:‬‬ ‫کرمـان و یـزد به لحـاظ بافـت فرهنگـی‪،‬‬ ‫اقلیـم‪ ،‬بـوم فرهنگـی‪ ،‬وسـعت و جمعیـت‪،‬‬ ‫نهـا باعـث‬ ‫بسـیار ب ههـم نزدیک انـد و ای ‬ ‫یشـود تجربیـات دو طـرف قابل انتقـال‬ ‫م ‬ ‫خشـعاعی‬ ‫و قابل اسـتفاده باشـد‪ .‬شی ‬ ‫افـزود‪ :‬این فرصـت را غنیمـت شـمردیم‬ ‫و سـعی کردیـم بـا مدیـران حوز ههـای‬ ‫مختلـف ایـن سـازمان‪ ،‬گفت وگوهـای‬ ‫مفصلـی داشـته باشـیم کـه بسـیارخوب‬ ‫و راهگشـا بـود‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬نیـز مقـرر‬ ‫شـد در یـک فرصـت دیگـر‪ ،‬بـا مدیـران‬ ‫سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی‬ ‫شـهرداری کرمـان‪ ،‬بـه یـزد سـفر کنیـم تـا در‬ ‫تهـای همـکاران سـازمان‬ ‫جریـان فعالی ‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی یـزدی قـرار‬ ‫بگیریـم‪ .‬معـاون فرهنگـی شـهردار کرمـان‪،‬‬ ‫بابیان اینکـه همـکاران سـازمان فرهنگـی‪،‬‬ ‫اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری یـزد در سـفر‬ ‫بـه کرمـان‪ ،‬از برخـی پروژ ههـای سـازمان‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری‬ ‫کرمـان بازدیـد کردنـد‪ ،‬گفـت‪ :‬همچنیـن‬ ‫در گفت وگوهایـی کـه داشـتیم‪ ،‬در یـزد‬ ‫نسـپاری خوبـی شـده و تجربـه خوبـی‬ ‫برو ‬ ‫نبـاره داشـتند کـه مـا نیز در شـهرداری‬ ‫درای ‬ ‫نسـپاری‬ ‫نسـمت می رویـم‪ .‬وی از برو ‬ ‫به ای ‬ ‫فرهنگسـرای کوثـر شـهرداری کرمـان خبـر‬ ‫داد و بااشـاره به تفـاوت بودجـه فرهنگـی‬ ‫شـهرداری های کرمـان و یـزد گفـت‪ :‬بودجـه‬ ‫ً‬ ‫فرهنگـی شـهرداری یـزد‪ ،‬تقریبـا شـش برابر‬ ‫بودجـه فرهنگـی شـهرداری کرمـان اسـت‬ ‫کـه این مسـئله نشـان می دهـد بایـد‬ ‫باتوج هبـه توقعـات مـردم کرمـان‪ ،‬بازنگـری‬ ‫جـدی در ارقـام بودجـه فرهنگـی سـال‬ ‫‪ 1402‬داشـته باشـیم‪ .‬معـاون اجتماعـی‬ ‫سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی‬ ‫شـهرداری یـزد نیـز‪ ،‬در نشسـت مشـترک‬ ‫مدیـران فرهنگـی شـهرداری یـزد و کرمـان‬ ‫مجـواری‬ ‫گفـت‪ :‬ازانجا کـه یـزد و کرمـان‪ ،‬ه ‬ ‫و تشـابهات فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی‪ ،‬میراثـی و‬ ‫اقلیمـی زیـادی با یکدیگـر دارنـد‪ ،‬می توانند‬ ‫تبـادالت و تعاملات خوبـی در زمین ههـای‬ ‫متعـدد بـا یکدیگـر داشـته باشـند‪ .‬محمـد‬ ‫فکـر بـا تشـکر از میزبانـی شـهرداری کرمـان‬ ‫افـزود‪ :‬موضوعـات اجتماعـی‪ ،‬گسـترده اند‬ ‫کـه امیدواریـم بـا همگرایـی‪ ،‬هم اندیشـی و‬ ‫هم فکـری و اسـتفاده از تجـارب هم بتوانیم‬ ‫گا مهـای روبه جلـو بـرای حـل مسـائل‬ ‫و خالقیـت و نـواوری در سـازمان های‬ ‫فرهنگـی و اجتماعـی یـزد و کرمـان برداریـم‪.‬‬ ‫استاندار در ایین افتتاح ازمایشگاه جامع سالمت بهداشت اردبیل‪:‬‬ ‫نوع اقدامات خیریه است‬ ‫کاستن از درد و االم مردم‪ ،‬عالی ترین ِ‬ ‫خیریـن سلامت‪ ،‬رئیـس‪ ،‬معاونیـن و مدیـران دانشـگاه‪،‬‬ ‫مسـئولین اسـتان و شهرسـتان و جمعـی از خیریـن سلامت‬ ‫کشـور و اسـتان برگـزار شـد‪ .‬عاملـی بااشـاره به عقب ماندگـی‬ ‫تاریخـی اردبیـل به ویـژه در حـوزه زیرسـاخت سلامت و‬ ‫بهداشـت ودرمان افـزود‪ :‬اسـتان در همـه شـاخص های‬ ‫سلامت از متوسـط کشـوری عقـب بـوده و بـرای رسـیدن بـه‬ ‫متوسـط کشـوری نیازمند نیت و اقدام خیرخواهانه خیرین‬ ‫سلامت اسـت‪ .‬وی اقدامـات خیریـن سلامت در اردبیـل در‬ ‫دوره کرونـا را سـتودنی خوانـد و گفـت‪ :‬در ‪ ۲.۵‬سال گذشـته‪،‬‬ ‫خیریـن سلامت بیـش از ‪9830‬میلیاردریال کمک خیریه به‬ ‫مـردم و بخـش سلامت ارائـه کردنـد‪.‬‬ ‫پروین حسینی‬ ‫استاندار اردبیل گفت‪ :‬کاستن از درد و االم مردم عالی ترین‬ ‫نهـا همـواره‬ ‫ـوع اقدامـات خیریـه اسـت و کار ارزشـمند ا ‬ ‫ن ِ‬ ‫مانـدگار اسـت‪ .‬اییـن افتتـاح ازمایشـگاه جامـع سلامت‬ ‫بهداشـت اردبیـل بـا حضـور دکتـر سـید حامـد عاملـی؛‬ ‫اسـتاندار اردبیـل‪ ،‬دکتـر حسـینعلی شـهریاری؛ رئیـس‬ ‫کمیسـیون بهداشـت ودرمان مجلـس و دبیـرکل مجمـع‬ ‫خیریـن سلامت کشـور‪ ،‬مهـدی ابویـی و مینـا تقـی زاده؛‬ ‫رئیس کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس خبر داد؛‬ ‫راه اندازی ‪ ۲ ۷۰۰‬سازمان مردم نهاد‬ ‫و تشکل خیریه سالمت در کشور‬ ‫رئیـس کمیسـیون بهداشـت ودرمان مجلـس و دبیـر‬ ‫خیریـن سلامت کشـور نیـز گفـت‪ :‬خیریـن سلامت طـی‬ ‫نه سال گذشـته بالغ بر ‪ ۱۱۰‬هزارمیلیاردریال به بخش سلامت‬ ‫و درمـان کشـور کمـک کرده انـد‪ .‬دکتـر حسـینعلی شـهریاری‬ ‫گفـت‪ :‬بـرای کمـک بـه رونـد درمـان و سلامت کشـور‪۲۷۰۰ ،‬‬ ‫سـازمان مردم نهـاد و تشـکل خیریـه سلامت در کشـور‬ ‫نهـا درجهـت کاهـش االم مـردم‬ ‫راه انـدازی شـده کـه همـه ا ‬ ‫و تامیـن سلامت جامعـه تلاش می کنند‪ .‬وی کاسـتن از درد‬ ‫جسـمی مـردم را بهتریـن نـوع فعالیـت خیریـه عنـوان کـرد و‬ ‫ادامـه داد‪ :‬خانـواده ابویـی به عنـوان یکـی از سـتاره های امور‬ ‫خیریـه در حـوزه سلامت‪ ،‬کار ارزشـمندی در سـطح کشـور‬ ‫نهـا در هم هجـا‬ ‫انجـام می دهنـد و اثـار کار خیرخواهانـه ا ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫دیـده م ‬ ‫اصفهان‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫تایید مجدد محصوالت ذوب اهن اصفهان‬ ‫برای صادرات با تمدید گواهینامه ‪CARES‬‬ ‫ممی ــزی خارج ــی مراقبت ــی گواهینام ــه ‪ CARES‬جه ــت ص ــادرات میلگ ــرد‬ ‫تولیـــدی ذوب اهـــن اصفهـــان بـــه جوامـــع منطقـــه بریتانیـــا و ح ــوزه‬ ‫خلیج فـــارس در شـــرکت با موفقیـــت انجـــام شـــد‪ .‬علیرضـــا رضوانی ــان؛‬ ‫مع ــاون برنامه ری ــزی و توس ــعه ذوب اه ــن اصفه ــان در جلس ــه افتتاحی ــه‬ ‫ایــن ممیــزی کــه بــا حضــور مدیــران مرتبــط در ســالن جلســات مدیرعامــل‬ ‫شـــرکت برگـــزار شـــد‪ ،‬بـــه بیـــان اقدامـــات انجام شـــده درزمینـــه ارتق ــای‬ ‫کیفی ــت پرداخ ــت و گف ــت‪ :‬ذوب اه ــن اصفه ــان فرات ــر از اج ــرای الزام ــات‬ ‫اســـتانداردهای موردبررســـی و اســـتقرار و تمدیـــد ان هـــا گام برداش ــته‬ ‫اس ــت‪ .‬محم ــد ص ــدری؛ مدی ــر کیفی ــت فرا گی ــر ذوب اه ــن اصفه ــان نی ــز‬ ‫گف ــت‪ :‬دومی ــن ممی ــزی مراقبت ــی بع ــد از اخ ــذ گواهینام ــه ‪ CARES‬در ‪ ۱‬و‬ ‫‪ ۲‬اذرمــاه توســط ســرممیز موسســه مذکــور ‪ Yavuz Deveciler‬از انگلســتان‬ ‫و در مدیریت ه ــای مرتب ــط انج ــام؛ و باتوجه ب ــه عدم مش ــاهده هیچ گون ــه‬ ‫عدم انطباقـــی‪ ،‬گواهینامـــه ‪ CARES‬تمدیـــد اعتبـــار شـــد‪ .‬وی گف ــت‪:‬‬ ‫مدیریت هـــای مختلـــف به ویـــژه حـــوزه خریـــد‪ ،‬برنامه ریـــزی و مهندس ــی‬ ‫صنایــع‪ ،‬نــورد‪ ،‬فوالدســازی‪ ،‬امــور فنــی و برنامه ریــزی تولیــد‪ ،‬اتوماســیون و‬ ‫ارتباطــات‪ ،‬بازاریابــی و فــروش خارجــی‪ ،‬روابط عمومــی‪ ،‬حراســت‪ ،‬فـن اوری‬ ‫اطالعـــات و دیگـــر مدیریت هـــای مرتبـــط در برگـــزاری موفقیت امی ــز‬ ‫ایـن دوره از ممیــزی مشــارکتی فعــال داشــتند‪ .‬ســرممیز موسســه ‪CARES‬‬ ‫نی ــز ب ــا تش ــریح چگونگ ــی ممی ــزی انجام ش ــده در قس ــمت های مختل ــف‬ ‫ش ــرکت‪ ،‬ت ــاش گس ــترده ذوب اه ــن اصفه ــان درجه ــت تحق ــق و ابق ــای‬ ‫شـــرایط اســـتاندارد ‪ BS4449‬دراین مجتمـــع صنعتـــی را زیـــاد دانس ــت‬ ‫و گفـــت‪ :‬ممیـــزی مراقبتـــی گواهینامـــه ‪ CARES‬در ذوب اهـــن اصفه ــان‬ ‫همانن ــد دوره ه ــای قبل ــی باموفقی ــت انج ــام ش ــد و گواهینام ــه مربوط ــه‬ ‫تمدیـــد اعتبـــار می شـــود‪ .‬ذوب اهـــن اصفهـــان تنهـــا دارنـــده گواهینام ــه‬ ‫‪ CARES‬در ایـــران اســـت‪.‬‬ ‫برگزاری جشنواره نخستین واژه‬ ‫ُ‬ ‫در روستای خم پیچ خوانسار‬ ‫ویژه برنامــه چهاردهمیــن جشــنواره نخســتین واژه بــا حضــور ‪ ۶۵‬دانش اموز‬ ‫ُ‬ ‫دبس ــتان ش ــهید طب ــرزدی روس ــتای خ ــم پی ــچ شهرس ــتان خوانس ــار برگ ــزار‬ ‫شـــد‪ .‬مدیـــر ابفـــای خوانســـار‪ ،‬در این مراســـم با اشـــاره به اینکه مهم تری ــن‬ ‫مـــاده بـــرای ادامـــه حیـــات موجـــودات اب اســـت‪ ،‬خاطرنشـــان ک ــرد‪:‬‬ ‫با توجه بـــه تالش هـــای زیـــادی کـــه توســـط خادمـــان مـــردم در ش ــرکت‬ ‫ابف ــای اس ــتان اصفه ــان به منظ ــور تولی ــد اب پای ــدار‪ ،‬س ــالم و بهداش ــتی‬ ‫انجـــام می شـــود‪ ،‬حفـــظ و حراســـت از ایـــن مایـــع حیاتـــی بیش از پی ــش‬ ‫حـــس می شـــود‪ .‬مهـــدی جهانگیـــری‪ ،‬در ادامـــه با بیان اینکـــه کش ــور‬ ‫م ــا ج ــزو کش ــورهای خش ــک محس ــوب می ش ــویم ک ــه مناب ــع اب ــی در ان‬ ‫بس ــیار مح ــدود اس ــت‪ ،‬تا کی ــد ک ــرد‪ :‬صرفه جوی ــی در مص ــرف اب و اش ــاعه‬ ‫فرهن ــگ مدیری ــت مص ــرف به وی ــژه از دوران دبس ــتان ب ــرای دانش ام ــوزان‬ ‫ام ــری ضروری س ــت ک ــه بای ــد مورد توج ــه ق ــرار گی ــرد‪ .‬وی گف ــت‪ :‬کلم ــه اب‬ ‫از نخس ــتین واژه هایی س ــت ک ــه دانش ام ــوزان ان را ف ــرا می گیرن ــد و از ای ــن‬ ‫عزی ــزان درخواس ــت می کن ــم ب ــا اش ــاعه فرهن ــگ مص ــرف درس ــت‪ ،‬همی ــار‬ ‫اب باش ــند‪ .‬گفتنی س ــت؛ در این جش ــنواره برنامه ه ــای متع ــددی از جمل ــه‬ ‫اجــرای ســرود‪ ،‬برگــزاری مســابقه بــرای دانش امــوزان و شــعر خوانی‪ ،‬همــراه‬ ‫ب ــا نمای ــش عروس ــکی ب ــرای دانش ام ــوزان برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬حائز دو ُرتبه برتر‬ ‫در بین پارک های علم و فناوری کشور شد‬ ‫کهــای‬ ‫شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان‪ ،‬حائــز دو ُرتبــه برتــر در بیــن پار ‬ ‫علــم و فنــاوری کشــور در زمینه هــای «طــرح دســتیار فنــاوری» و «برگــزاری‬ ‫تـــور فنـــاوری» شـــد‪ .‬به گـــزارش ایرنـــا؛ پارک هـــای علـــم و فنـــاوری برت ــر‬ ‫کش ــور در مراس ــم نکوداش ــت س ــالروز تاس ــیس معاون ــت فن ــاوری و ن ــواوری‬ ‫وزارت عل ــوم‪ ،‬تحقیق ــات و فن ــاوری معرف ــی و تجلی ــل ش ــدند ک ــه ش ــهرک‬ ‫علم ــی و تحقیقات ــی اصفه ــان نی ــز در بی ــن پارک ه ــای برت ــر ق ــرار گرف ــت‪.‬‬ ‫از نظ ــر «برگ ــزاری ت ــور فن ــاوری»‪ ،‬ش ــهرک علم ــی و تحقیقات ــی اصفه ــان و‬ ‫نو بلوچس ــتان‬ ‫پارک هـــای علـــم و فنـــاوری خراســـان شـــمالی و سیستا ‬ ‫نی ــز برت ــر ش ــناخته ش ــدند‪ .‬همچنی ــن در زمین ــه «ط ــرح دس ــتیار فن ــاوری»‬ ‫ش ــهرک علم ــی و تحقیقات ــی اصفه ــان و پ ــارک دانش ــگاه فردوس ــی مش ــهد‬ ‫و پ ــارک اس ــتان ف ــارس ج ــزو پ ــارک ه ــای برت ــر معرف ــی ش ــدند‪ .‬هم زم ــان ب ــا‬ ‫ایــن مراســم از تاثیرگذارتریــن چهره هــا در زمینــه توســعه فنــاوری و نــواوری‬ ‫کش ــور نی ــز تجلی ــل ش ــد ک ــه در می ــان ان ه ــا دونف ــر از اصفه ــان بودن ــد‪.‬‬ ‫حمی ــد مه ــدوی؛ رئی ــس پ ــارک عل ــم و فن ــاوری ش ــیخ بهای ــی و حس ــین‬ ‫حدی ــدی؛ مدی ــر پیش ــین مرا ک ــز رش ــد واحده ــای فن ــاور ش ــهرک علم ــی‬ ‫و تحقیقاتـــی اصفهـــان و مدیـــر فعلـــی نـــواوری‪ ،‬امورفنـــاوری و کارافرین ــی‬ ‫دانشـــگاه اصفهـــان در این مراســـم به عنـــوان افـــراد تاثیرگـــذار در توس ــعه‬ ‫فن ــاوری و ن ــواوری در پارک ه ــای عل ــم و فن ــاوری تقدی ــر ش ــدند‪.‬‬ ‫شو پرورش اصفهان اعالم کرد؛‬ ‫معاون تربیت بدنی و سالمت اموز ‬ ‫چاقی ‪ ۲۱‬درصد از دانش اموزان اصفهانی‬ ‫شو پــرورش اســتان اصفهــان‬ ‫معــاون تربیــت بدنــی و ســامت اداره کل اموز ‬ ‫با بیان اینک ــه ‪۲۱‬درص ــد دانش ام ــوزان اصفهان ــی دچ ــار اضاف ـه وزن و چاق ــی‬ ‫هس ــتند‪ ،‬از اج ــرای پروژه ه ــای کنت ــرل اضافـ ـه وزن و چاق ــی دانش ام ــوزان‬ ‫در س ــال تحصیل ــی ج ــاری خب ــر داد‪ .‬به گ ــزارش ایس ــنا؛ اذرکی ــوان امیرپ ــور‬ ‫در خصــوص اهمیــت ورزش دانش امــوزان و تاثیــر کرونــا بــر ان‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫در ســند تحولــی کــه در ابتــدای همه گیــری کرونــا ارائــه شــد‪ ،‬تمرکــز زیــادی‬ ‫بـــر کنتـــرل وزن دانش امـــوزان و اضافـــه وزن ان هـــا شـــده بـــود؛ بنابرای ــن‬ ‫می ــزان اضاف ــه وزن دانش ام ــوزان بررس ــی ش ــد‪ .‬بر اس ــاس ام ــار در س ــطح‬ ‫اســـتان اصفهـــان ‪ ۲۱‬درصـــد چاقـــی و اضافـــه وزن در بیـــن دانش ام ــوزان‬ ‫شو پـــرورش‬ ‫وجـــود دارد‪ .‬معـــاون تربیت بدنـــی و ســـامت اداره کل اموز ‬ ‫ً‬ ‫اســـتان اصفهـــان افـــزود‪ :‬میـــزان چاقـــی در دختـــران و پســـران تقریب ــا‬ ‫یکس ــان ب ــود؛ ام ــا ام ــار دخت ــران کم ــی باالت ــر ب ــود‪ .‬الزم اس ــت خانواده ه ــا‬ ‫و دانش ام ــوزان نس ــبت ب ــه چاق ــی توج ــه و حساس ــیت بیش ــتری داش ــته‬ ‫باشـــند‪ .‬وی با بیان اینکـــه ریشـــه تمـــام فعالیت هـــای تربیت بدن ــی و‬ ‫س ــامت در داخ ــل مدرس ــه اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬تعطیل ــی م ــدارس و در نتیج ــه‬ ‫کالس ه ــای غیرحض ــوری ورزش دانش ام ــوزان به دنب ــال ش ــیوع کرون ــا در‬ ‫بی تحرک ــی ک ــودکان نق ــش پررنگ ــی داش ــته اس ــت؛ ام ــا نمی ت ــوان گف ــت ک ــه‬ ‫در این زمـــان به صـــورت ‪ ۱۰۰‬درصـــدی تحـــرک دانش امـــوزان از بین رفت ــه؛‬ ‫چرا ک ــه تالش ه ــای بس ــیاری انج ــام ش ــد ت ــا ب ــا کم ــک معلم ــان‪ ،‬والدی ــن و‬ ‫ب ــا بهره گی ــری از فض ــای مج ــازی و چالش ه ــای ورزش ــی گونا گ ــون ت ــا ح ــد‬ ‫باالی ــی نی ــاز دانش ام ــوزان ب ــه تح ــرک بدن ــی تامی ــن ش ــود‪ .‬ضم ــن اینک ــه‬ ‫هی ــچ گزین ـ ه مناس ــبی ب ــرای جایگزین ش ــدن ب ــا ورزش عمل ــی وج ــود ن ــدارد‬ ‫سه ــای ورزش حض ــوری در م ــدارس نس ــبت ب ــه کالس ه ــای‬ ‫و ب ــازده کال ‬ ‫مج ــازی متف ــاوت اس ــت‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان خبر داد؛‬ ‫کمبود امکانات زیر ساختی در اصفهان‬ ‫اس ــتاندار اصفه ــان گف ــت‪ :‬یک ــی از چالش ه ــا‬ ‫و دغدغه هـــای اصلـــی اســـتان‪ ،‬کمبـــود‬ ‫امکان ــات زیرس ــاختی به رغ ــم انج ــام برخ ــی‬ ‫عملیـــات عمرانی ســـت‪ .‬به گـــزارش ایلنـــا؛‬ ‫س ــیدرضا مرتض ــوی اظه ــار داش ــت‪ :‬ضم ــن‬ ‫اینکـــه از ســـرمایه گذاری بخـــش خصوصـــی‬ ‫در اســـتان اســـتقبال می کنیـــم و معتقدیـــم‬ ‫مســـیر ســـرمایه گذاری بایســـتی روشـــن و بـــا بیشـــترین همـــکاری و‬ ‫هماهنگ ــی در دول ــت هم ــراه باش ــد‪ ،‬ام ــا از ابت ــدا پهنه بن ــدی مش ــخصی‬ ‫در اس ــتان تعری ــف ش ــده اس ــت ک ــه بایس ــتی ب ــه ان متعه ــد باش ــیم‪ .‬وی‬ ‫ادام ــه داد‪ :‬در ای ــن پهنه بن ــدی امکان ــات‪ ،‬زیرس ــاخت ها و بضاع ــت اب ــی‬ ‫ک ــه در دس ــترس داری ــم‪ ،‬در نظر گرفته ش ــده ک ــه بای ــد ای ــن ش ــاخص ها ب ــا‬ ‫یکدیگــر تطبیــق داشــته باشــند‪ .‬اســتاندار اصفهــان خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫پهنه بن ــدی مبن ــای مطالعات ــی ق ــوی و کارشناس ــی دارد و مل ــزم هس ــتیم‬ ‫ً‬ ‫بـــر ان مبنـــا پیـــش رویـــم‪ .‬بعضـــا در برخـــی شهرســـتان ها بـــا طر ح های ــی‬ ‫مواجـــه می شـــویم کـــه انـــدک تعریـــف اقتصـــادی در اســـتان ندارن ــد‪.‬‬ ‫از ایــن رو طر ح ه ــای س ــرمایه گذاران در سراس ــر اس ــتان ب ــا دق ــت و ب ــا ن ــگاه‬ ‫کارشناس ــی بررس ــی ش ــود؛ چرا ک ــه در س ــند امای ــش انتظ ــاری از این پهن ــه‬ ‫تعری ــف ش ــده ک ــه نبای ــد از ان تخط ــی ش ــود‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬اعظم دستجردی‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫سه شنبه ‪ 8‬اذر ‪ 4 1401‬جمادی االولی ‪ 29 1444‬نوامبر ‪ 2022‬سال نوزدهم شماره ‪2654‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی مازندران اعالم کرد؛‬ ‫یو حرفه ای مازندران اعالم کرد؛‬ ‫مدیر کل اموزش فن ‬ ‫مازندران؛ اماده جذب‬ ‫سرمایه گذاران افریقای جنوبی‬ ‫برگزاری ‪ 50‬دوره اموزش مهارتی‬ ‫برای سربازان وظیفه نیروی دریایی‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫رئیـس اتـاق بازرگانـی‪ ،‬صنایـع‪ ،‬معادن و کشـاورزی مازندران گفت‪ :‬توسـعه تجارت ایـران و‬ ‫یسـت و بـرای‬ ‫به ویـژه تجـار و بازرگانـان این اسـتان بـا افریقـای جنوبـی از رویکردهـای اصل ‬ ‫تهـای موجـود ب هشـکل مطلـوب اسـتفاده‬ ‫تحقـق این مهـم از تمـام امکانـات و ظرفی ‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬عبـداهلل مهاجـر در دیدار سـفیر افریقای جنوبـی در ایران با تجـار و بازرگانان‬ ‫مازنـدران‪ ،‬افـزود‪ :‬افریقـای جنوبـی از ظرفیـت مطلوبـی در حـوزه دا مپـروری و کشـاورزی‬ ‫تهـای موجـود‪ ،‬توسـعه‬ ‫برخـوردار اسـت و به دنبـال ایـن هسـتیم بـا بهره گیـری از ظرفی ‬ ‫تجارت ایران با افریقای جنوبی را ارتقا دهیم‪ .‬وی میزان صادرات کاال به افریقای جنوبی‬ ‫و واردات از این کشـور به ویـژه در سـال های اخیـر را در حـد قابل قبولـی خوانـد و بیـان کـرد‪:‬‬ ‫تهـای موجـود بیـن دو کشـور ایـران و افریقـای جنوبـی‪ ،‬میـزان صـادرات‬ ‫باتوج هبـه ظرفی ‬ ‫و واردات کاال از هـر دو کشـور بایـد افزایـش یابـد تـا بـه سـطح قابل قبـول برسـد‪ .‬رئیـس اتـاق‬ ‫بازرگانـی‪ ،‬صنایـع‪ ،‬معـادن و کشـاورزی مازنـدران بابیان اینکـه افریقـای جنوبـی به لحـاظ‬ ‫یسـت‪ ،‬گفت‪ :‬رابطه و مناسـبات سیاسـی بین دو کشـور‬ ‫اقتصادی یک کشـور قابل اتکای ‬ ‫می توانـد عالو هبـر رفـع مشـکالت فـراروی‪ ،‬مبادالت تجـاری بین ایران و افریقـای جنوبی را‬ ‫ً‬ ‫افزایش دهد و این امادگی کامال در سرمایه گذاران بخش خصوصی مازندران وجود دارد‪.‬‬ ‫شهـای‬ ‫تهـای منحصرب هفـرد و بالقـوه افریقـای جنوبـی در بخ ‬ ‫مهاجـر بااشـاره به ظرفی ‬ ‫تهـای موجـود ب هشـکل مطلـوب اسـتفاده کنیـم‪،‬‬ ‫مختلـف‪ ،‬افـزود‪ :‬ا گـر بتوانیـم از ظرفی ‬ ‫به طورحتـم شـاهد افزایـش سـطح مبـادالت تجـاری بیـن دو کشـور و از جملـه تجـار و‬ ‫بازرگانـان مازنـدران بـا تجـار افریقـای جنوبـی خواهیم بـود‪ .‬وی تصریـح کرد‪ :‬بـرای افزایش‬ ‫سطح مبادالت تجاری بین دو کشور‪ ،‬باید نقشه راه و دستورکاری ترسیم شود تا با بهر ه از‬ ‫ظرفیت های موجود‪ ،‬نسبت به افزایش سطح تجارت بین ایران و افریقای جنوبی اقدام‬ ‫کـرد‪ .‬رئیـس اتـاق بازرگانـی‪ ،‬صنایـع‪ ،‬معـادن و کشـاورزی مازنـدران گفـت‪ :‬نـگاه اقتصـادی‬ ‫سـفیر افریقـای جنوبـی در کشـور بـر نـگاه سیاسـی مقـدم اسـت و این خود ظرفیـت بزرگی‬ ‫یشـود و باتوج هبـه سـفر سـال اینـده رئیس جمهـوری بـه افریقـای جنوبـی‬ ‫محسـوب م ‬ ‫شـاهد اتفاقـات خوبـی در حـوزه تجـارت جهانـی خواهیـم بـود‪ .‬مدیـرکل هماهنگـی امـور‬ ‫اقتصـادی اسـتانداری مازنـدران نیـز گفت‪ :‬توسـعه مناسـبات تجاری با کشـورهای جهان‬ ‫و گسـترش روابـط بین الملـل از رویکردهـای اصلـی دولـت سـیزدهم اسـت و بـرای تحقـق‬ ‫ان و رسـیدن بـه اهـداف موردنظـر دراین بخـش تا کنـون اقدامـات مطلوبی صـورت گرفته‬ ‫نسـال وجود سـه بندر فریدونکنار‪ ،‬امیراباد و نوشـهر؛ و سـه فرودگاه در‬ ‫اسـت‪ .‬نادعلی که ‬ ‫تهـای مهـم مازندران توصیـف کرد و افزود‪ :‬این اسـتان‬ ‫نوشـهر‪ ،‬رامسـر و سـاری را از ظرفی ‬ ‫در بخش کشاورزی ی‪ ،‬صنایع تبدیلی و بوم گردی ظرفیت زیادی دارد‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫دولـت سـیزدهم بـر ایجـاد روابـط بین الملـل تا کیـد دارد‪ ،‬ابـراز امیـدواری کـرد باتوج هبـه‬ ‫سـفر احتمالـی سـال اینـده رئیس جمهـوری بـه افریقـای جنوبـی‪ ،‬افزایـش روابـط و سـطح‬ ‫مبادالت تجاری را شاهد باشیم‪ .‬مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران‬ ‫بابیان اینکـه افریقـای جنوبـی در حـوزه کشـاورزی‪ ،‬دامـداری و معـادن از ظرفیـت فراوانـی‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫برخوردار اسـت و معادن طال و مس منبع عظیم درامدی این کشـور محسـوب م ‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اماده جذب سـرمایه گذاران افریقای جنوبی در حوزه کشـاورزی و صنعت در‬ ‫مازندران هستیم‪ .‬وی بر لزوم نشست مشترک بین اتاق بازرگانی مازندران با اتاق بازرگانی‬ ‫افریقـای جنوبـی ب هصـورت ویدئو کنفرانسـی تا کیـد کـرد و گفـت‪ :‬برگـزاری ویدئو کنفرانسـی‬ ‫بیـن اعضـای اتـاق بازرگانـی دو کشـور‪ ،‬عالو هبـر رفـع موانـع و مشـکالت فـراروی و توسـعه‬ ‫مناسـبات تجـاری‪ ،‬زمینـه امضای تفاهم نامه همکاری تجار و بازرگانان مازنـدران با طرف‬ ‫افریقـای جنوبـی را فراهـم می کنـد و ازاین نظـر امادگـی کاملـی داریـم‪.‬‬ ‫یو حرفه ای مازندران به مناسـبت هفتم اذر روز نیروی دریایی گفت‬ ‫مدیر کل اموزش فن ‬ ‫‪ :‬هفتـم اذر مـاه هـر سـال یـاداور دلیرمـردان فرامـوش نشـدنی نیـروی دریایی اسـت که در‬ ‫یـک نبـرد تاریخـی کتـاب زرین افتخـارات دریادالن را مزین به پیروزی شـصت و هفتمین‬ ‫روز شـروع جنـگ تحمیلـی کردنـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی و مرکـز اطالع رسـانی اداره کل‬ ‫یو حرفه ای مازندران؛ سـید حسـین درویشـی در ادامه این گزارش به اهمیت‬ ‫اموزش فن ‬ ‫مهارت اموزی سـربازان وظیفه پرداخت و گفت‪ :‬دوران خدمت سـربازی بسـتر مناسـبی‬ ‫یسـت تـا پـس از‬ ‫شهـای مفیـد و بـازار محـور بـه ایـن سـرمایه های انسان ‬ ‫بـرای ارائـه اموز ‬ ‫یو حرفـه ای مازندران در خصوص‬ ‫پایان خدمـت وارد بـازار کار شـوند‪ .‬مدیر کل اموزش فن ‬ ‫عملکـرد ایـن اداره کل در سـال جـاری در حـوزه مهارت امـوزی سـربازان وظیفـه نیـروی‬ ‫دریایـی گفـت‪ :‬از ابتـدای سـال جـاری تـا کنـون ‪ 439‬سـرباز وظیفـه در‪ 15‬رشـته اموزشـی‬ ‫‪ 50‬دروه مهارتـی را طـی نمودنـد کـه این مهـم در ‪ 27‬کارگاه اموزشـی بـه تحقـق پیوسـت‪.‬‬ ‫یو حرفـه ای مازنـدران در خاتمـه بـه تعـداد‬ ‫سـید حسـین درویشـی؛ مدیـر کل امـوزش فن ‬ ‫کارگا ههـای اموزشـی بـه تفکیـک نـوع نیـروی نظامـی اشـاره کـرد و گفـت ‪ :‬سـهم مشـارکت‬ ‫نیروی دریایی سـپاه ‪ 2‬کارگاه اموزشـی ‪ ،‬نیروی دریایی نیروی انتظامی ‪ 10‬کارگاه اموزشـی‬ ‫و نیـروی دریایـی ارتـش جمهـوری اسلامی ‪ 15‬کارگاه اسـت‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکیاستان‪:‬‬ ‫‪ ۸۵‬درصد هزینه خدمات پرستاری مازندران به زودی پرداخت می شود‬ ‫استاندار مازندران‪:‬‬ ‫تبدیل بندر امیراباد به هاب صادراتی کریدور شمال ‪-‬جنوب‬ ‫امیرابـاد‪ ،‬نوشـهر و فریدونکنـار اسـت و باتوج هبـه تحوالت‬ ‫کشـورهای ‪ CIS‬و راهبـرد جمهـوری اسلامی ایـران بـرای‬ ‫لکـردن ایـن‬ ‫لکـردن کریـدور شـمال بـه جنـوب و فعا ‬ ‫فعا ‬ ‫کریـدور‪ ،‬بنـدر امیرابـاد نقـش مهمـی را ایفـا می کنـد‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪ :‬در بحـث صـادرات موانعـی وجـود دارد و تلاش‬ ‫داریـم تـا گـره صـادرات بـاز و بنـدر امیرابـاد به عنـوان هـاب‬ ‫صادراتـی کریـدور شـمال جنـوب دراختیـار کشـور قـرار‬ ‫تهـای بی نظیـری در‬ ‫اسـتاندار مازنـدران گفـت‪ :‬ظرفی ‬ ‫بنـدر امیرابـاد بـرای صـادرات وجـود دارد و تلاش داریـم تا‬ ‫بنـدر امیرابـاد «هـاب صادراتـی کریـدور شـمال ‪-‬جنوب»‬ ‫شـود‪ .‬سـید محمـود حسـینی پور در بازدیـد معـاون‬ ‫اقتصـادی رئیس جمهـوری از بنـدر امیرابـاد بابیان اینکـه‬ ‫بنـدر امیرابـاد هـاب صادراتـی کریـدور شـمال ‪-‬جنوب‬ ‫می شـود‪ ،‬افـزود‪ :‬اسـتان مازنـدران دارای سـه بنـدر‬ ‫نپـور؛ مدیـرکل بنـدر امیرابـاد نیـز‬ ‫گیـرد‪ .‬محمدتقـی انزا ‬ ‫لسـازی کارخان ههـای فعـال بنـدر‬ ‫بااشـاره به اینکه فعا ‬ ‫همچون نئوپان‪ ،‬ام دی اف و کاغذ یاداور شـد‪ :‬امیدواریم‬ ‫نمـوارد توجـه و بـرای رفـع مشـکالت اقـدام شـود‪.‬‬ ‫بـه ای ‬ ‫تجهیـز بنـدر بـه تجهیـزات جدیـد تخلیـه و بارگیـری از‬ ‫نیازهـای مهـم بوده و سـرمایه گذاری زیرسـاختی بـرای ان‬ ‫الزم اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی مازنـدران گفـت‪ ۸۵ :‬درصـد هزینـه خدمـات پرسـتاری‬ ‫یشـود‪ .‬فرهـاد‬ ‫به حسـاب دانشـگاه واریـز و طـی روزهـای اتـی بـه پرسـتاران پرداخـت م ‬ ‫ا گهی مناقصات عمومی یک مرحله ای‬ ‫تسلیت‬ ‫با کمال تاسف و تالم‪ ،‬مصیبت وارده درگذشت مرحوم مغفور‬ ‫مهـدی شـمالی اصل را بـه خانواده هـای محتـرم و داغـدار‬ ‫شـمالی اصل و نیک پـی صمیمانـه تسـلیت گفتـه؛ بـرای ان‬ ‫مرحوم‪ ،‬امرزش و رحمت واسعه الهی‪ ،‬و برای کلیه وابستگان‪،‬‬ ‫طول عمر و صبر و شکیبائی از خداوند متعال مسئلت داریم‪.‬‬ ‫عباسعلی کوشکی و خانواده‬ ‫خبر تلخ درگذشـت مرحوم هرمز هوشـمندراد؛ موجب دریغ و‬ ‫افسوس شد‪ .‬اینجانب درگذشت این پیشکسوت مطبوعات؛‬ ‫را به خانواده ان مرحوم و جامعه رسانه ای استان تسلیت گفته‬ ‫و بـرای ان عزیـز از دسـت رفتـه‪ ،‬ارزوی مغفـرت و ّ‬ ‫علـو درجـات و‬ ‫برای خانواده محترم ایشـان صبر و شـکیبایی مسـئلت دارم‪.‬‬ ‫یاسر وطن پور؛ سرپرست روزنامه سایه در شرق کشور‬ ‫ردیف‬ ‫کد‬ ‫مناقصه‬ ‫نام پروژه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪401-243‬‬ ‫خریدالکتروپمپ‬ ‫توربینی‬ ‫(عمودی) با توان‬ ‫‪ 400‬اسب بخار‬ ‫‪30‬‬ ‫محل‬ ‫تحویل‬ ‫سنندج‬ ‫طر ح های‬ ‫عمرانی‬ ‫مبلغ (ریال)‬ ‫‪1/100/000/000‬‬ ‫انواعتضمین‬ ‫ضمانتنامه‬ ‫بانکی‪،‬سپرده‬ ‫نقدی‪ ،‬اوراق‬ ‫مشارکت‬ ‫اصالح شبکه‬ ‫توزیع اب شهر‬ ‫قائم شهر همراه با‬ ‫ارزیابی(یکپارچه)‬ ‫‪2001005168000145‬‬ ‫حفر چاه اب شرب‬ ‫روستایمعلم کال‬ ‫کمدرهشهرستان‬ ‫امل‬ ‫‪2001005168000146‬‬ ‫‪ 12‬ماه‬ ‫‪29.430.815.892‬‬ ‫‪1.472.000.000‬‬ ‫عمرانی‬ ‫‪ 3‬ماه‬ ‫‪18.595.960.968‬‬ ‫‪930.000.000‬‬ ‫از ساعت‬ ‫‪ 9‬مورخ‬ ‫‪1401/09/07‬‬ ‫تا ساعت‬ ‫‪ 9‬مورخ‬ ‫‪1401/09/13‬‬ ‫تا ساعت ‪ 9‬مورخ‬ ‫‪1401/09/27‬‬ ‫ساعت‬ ‫‪ 9:30‬مورخ‬ ‫‪1401/09/27‬‬ ‫تا ساعت ‪ 9‬مورخ‬ ‫‪1401/09/23‬‬ ‫ا گهی تجدید مناقصه عمومی‬ ‫شـرکت اب وفاضلاب اسـتان کردسـتان درنظـردارد خریـد ذیـل را از طریـق مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای بـه‬ ‫تامین کننـدگان و تولیدکننـدگان واجـد صالحیـت وا گـذار کنـد‪.‬‬ ‫محل‬ ‫اعتبار‬ ‫موضوع پروژه‬ ‫شماره فراخوان‬ ‫مدت‬ ‫پروژه‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫مبلغتضمین‬ ‫(ریال)‬ ‫محل‬ ‫تامین‬ ‫اعتبار‬ ‫مهلتدریافت‬ ‫اسناد‬ ‫مهلت ثبت پیشنهاد در‬ ‫سامانه و تحویل پاکت‬ ‫“الف” به دبیرخانه‬ ‫تاریخبازگشایی‬ ‫ساعت‬ ‫‪ 9:30‬مورخ‬ ‫‪1401/09/23‬‬ ‫گواهینامه صالحیت موردنیاز برای شرکت در مناقصه ابرسانی‪ :‬گواهینامه صالحیت پیمانکاری حداقل رتبه ‪ 5‬رسته اب از سازمان برنامه و بودجه‬ ‫گواهینامه صالحیت موردنیاز برای شرکت در مناقصه حفر چاه‪ :‬گواهینامه صالحیت پیمانکاری حداقل رتبه ‪ 5‬رسته کاوش های زمینی از سازمان برنامه و بودجه‬ ‫محل تحویل پا کت های الف‪ :‬ساری‪ ،‬بلوار ازادی‪ ،‬خیابان رفاه‪ ،‬دبیرخانه شرکت‪ ،‬کدپستی‪ -4814896564 :‬تلفن تماس‪01133356511 :‬‬ ‫پست الکترونیک‪ECESARI@ABFA-MAZANDARAN.ir :‬‬ ‫محل بازگشایی پا کت های مناقصات‪ :‬ساری‪ ،‬بلوار ازادی‪ ،‬خیابان رفاه‪ ،‬طبقه چهارم‪ ،‬سالن اجتماعات شرکت اب وفاضالب مازندران‬ ‫تلفن تماس پشتیبانی سامانه ستاد‪ :‬مرکز تماس‪1456 :‬‬ ‫‪ -1‬مدت اعتبار پیشنهادها تا سه ماه پس از بازگشایی اسناد مناقصه بوده و این مدت برای یک بار قابل تمدید است‪.‬‬ ‫‪ -2‬سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫‪ -3‬حضور یک نماینده جهت شرکت در جلسه بازگشایی اسناد مناقصه‪ ،‬با ارائه معرفی نامه معتبر‪ ،‬ازاد است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/09/08 :‬‬ ‫م الف ‪527‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب وفاضالب استان مازندران‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی‬ ‫مبلغ و نوع تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـرکت اب وفاضلاب اسـتان مازنـدران بـه شـماره ثبـت ‪ 1311‬و شناسـه ملـی ‪ 10760177808‬و کـد اقتصـادی ‪ 411341441316‬درنظـردارد‬ ‫مطابق قانون برگزاری مناقصات‪ ،‬پروژه هایی با اطالعات مشـروحه جدول ذیل را به شـرکت های واجد شـرایط وا گذار کند‪ .‬کلیه مراحل‬ ‫برگزاری مناقصه‪ ،‬از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران‪ ،‬بازگشایی پا کت ها‪ ،‬ا گاهی از نتیجه مناقصات و عقد قرارداد‪،‬‬ ‫از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شـد‪.‬‬ ‫انا هلل و انا الیه راجعون‬ ‫مدت اجرا‬ ‫مدت تحویل‬ ‫(روز )‬ ‫غالمـی در مراسـم گرامیداشـت هفتـه بسـیج و سـالروز میلاد باسـعادت اسـوه اسـتقامت‬ ‫حضـرت زینـب ؟س؟ و روز پرسـتار گفـت‪ :‬تلفیـق خدمـت صادقانـه و مخلصانـه بـا مراقبت‬ ‫تخصصـی از بیمـار نمـاد یـک پرسـتار بسیجی سـت کـه الگویـش حضـرت زینـب به عنوان‬ ‫باارزش ترین الگوی پرسـتار بسیجی سـت‪ .‬رئیس دانشـگاه علوم پزشکی مازندران بسیج‬ ‫را ثـروت بـزرگ و ذخیـره خـداداد کشـور و یـادگار امـام راحـل خوانـد و اضافـه کـرد‪ :‬مشـی‬ ‫بسیجی‪ ،‬اخالص و خدمت بی توقع و بصیرت و مجاهدت است‪ .‬بسیجی یک فرهنگ‬ ‫اسـت کـه اخلاص و ایثـار و ازخودگذشـتگی بـا نـگاه بـه باالترین ارزش هـای معنوی پیش‬ ‫مـی رود‪ .‬وی از اجرایی شـدن قانـون تعرفه گـذاری خدمـات پرسـتاری خبـر داد و پای هگـذار‬ ‫و عامـل اصلـی تحقـق قانـون تعرفه گـذاری خدمـات پرسـتاری را مقـام معظـم رهبـری‬ ‫دانسـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬بـا پیگیری هـای انجام شـده‪ ۸۵ ،‬درصـد مبلـغ خدمـات پرسـتاری‬ ‫به صـورت علی الحسـاب به حسـاب دانشـگاه واریـز شـده و پرداخـت کارانـه در قالـب‬ ‫تعرفه گذاری خدمات پرستاری در روزهای اینده پرداخت می شود‪ ۱.۲ .‬هزارمیلیاردریال‬ ‫برای پرداخت علی الحسـاب سـه ماه پرسـتاران در قالب تعرفه گذاری خدمات پرسـتاری‬ ‫اختصاص یافته اسـت‪ .‬وی بااعالم اینکه با تصمیم وزارت بهداشـت ‪ ۳۰‬هزارنفر به عنوان‬ ‫سـربازان نظام درمانی جذب مرا کز درمانی می شـود‪ ،‬افزود‪ :‬در قبال کار سـنگینی که در‬ ‫بیمارسـتان ها انجـام می شـود ایجـاد تناسـب در وضعیـت نیـروی انسـانی و ارتقـای نظام‬ ‫پرداخـت ضروری سـت‪.‬‬ ‫واجدین‬ ‫شرکت در‬ ‫مناقصه‬ ‫شمارهسامانه‬ ‫ستاد دولت‬ ‫تولیدکنندگانو‬ ‫تامین کنندگان‬ ‫کاال‬ ‫‪2001007014000152‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬تا ساعت ‪ 19‬روز پنجشنبه مورخ ‪1401/09/10‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت‪ :‬تا ساعت ‪ 19‬روز دوشنبه مورخ ‪1401/09/21‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 10‬روز سه شنبه مورخ ‪1401/09/22‬‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر درخصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پا کـت الـف‪ :‬ادرس‪ :‬سـنندج‪،‬‬ ‫خیابـان امـام خمینـی (اسـتانداری)‪ ،‬روبـروی دبیرسـتان دخترانـه امـام‪ ،‬جنـب پسـت بانـک‪ ،‬شـرکت اب وفاضالب اسـتان کردسـتان‬ ‫تلفن تماس‪08733151082 :‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪021-41934 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫مهلت و محل تحویل پا کت الف (ضمانتنامه شـرکت در مناقصه)‪ :‬تا پایان وقت اداری روز دوشـنبه مورخ ‪ 1401/09/21‬به دفتر حراسـت و‬ ‫امور محرمانه شـرکت اب وفاضالب اسـتان کردستان‬ ‫م الف ‪12/824‬‬ ‫شرکت اب وفاضالب استان کردستان‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫اجاره ماشین االت عمرانی‬ ‫شـهرداری شـهریار درنظردارد به اسـتناد به درخواسـت شـماره ‪ 11314‬مورخ ‪ 1401/04/22‬معاونت فنی و عمرانی‪ ،‬نسـبت به برگزاری تجدید‬ ‫مناقصـه عمومـی اجـاره ماشـین االت عمرانی با براورد اولیه ‪ 10/994/884/500‬ریال با شـماره فراخـوان ‪ 2001093897000141‬در سـامانه‪،‬‬ ‫نسـبت بـه انتخـاب پیمانـکار اقـدام کنـد‪ .‬لـذا از متقاضیان واجد شـرایط دعوت به عمل می اید جهت دریافت اسـناد مناقصه به شـرح ذیل‪،‬‬ ‫تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی پا کت ها‪ ،‬از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت (سـتاد) بـه ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‪ -1‬مبلغ سـپرده شـرکت در مناقصه‪ :‬به مبلغ ‪ 550/000/000‬ریال اسـت‪ .‬سـپرده نفرات اول و دوم مناقصه‪ ،‬تا زمان انجام معامله و قرارداد‪ ،‬‬ ‫مسـترد نخواهد شـد‪( .‬سـپرده به صورت واریز نقدی به حسـاب سـپرده اشـخاص شـهرداری و یا ضمانتنامه بانکی)‬ ‫‪ -2‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به وا گذاری‪ ،‬در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫‪ -3‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -4‬هزینه درج ا گهی به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬ ‫‪ -5‬اسناد کلیه ماشین االت موضوع مناقصه‪ ،‬می بایست به نام (سند مالکیت) یا در اجاره شرکت یا اعضای هیئت مدیره باشد‪ .‬ارائه اسناد‬ ‫مثبته در پا کت "ب" الزامی ست‪.‬‬ ‫‪ -6‬مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از مورخه ‪ 1401/09/08‬لغایت ‪ 1401/09/17‬ساعت ‪ 13:00‬از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت‬ ‫‪ -7‬مهلت و محل ارائه پیشنهادات‪ :‬تا ساعت ‪ 13:00‬مورخه ‪ 1401/09/27‬در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫‪ -8‬زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬مورخه ‪ 1401/09/28‬در محل شهریار‪ ،‬میدان نماز‪ ،‬جنب پایانه ‪ 22‬بهمن‪ ،‬شهرداری شهریار‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/09/08 :‬‬ ‫م الف ‪1401-6‬‬ ‫محمدصادق کولی وند؛ شهردار شهریار‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2706

روزنامه سایه 2706

شماره : 2706
تاریخ : 1401/11/12
روزنامه سایه 2705

روزنامه سایه 2705

شماره : 2705
تاریخ : 1401/11/11
روزنامه سایه 2704

روزنامه سایه 2704

شماره : 2704
تاریخ : 1401/11/10
روزنامه سایه 2703

روزنامه سایه 2703

شماره : 2703
تاریخ : 1401/11/09
روزنامه سایه 2702

روزنامه سایه 2702

شماره : 2702
تاریخ : 1401/11/08
روزنامه سایه 2700

روزنامه سایه 2700

شماره : 2700
تاریخ : 1401/11/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!