روزنامه سایه شماره 2653 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2653

روزنامه سایه شماره 2653

روزنامه سایه شماره 2653

‫وزیر کشور خبر داد؛‬ ‫تشکیل اردوگاه های خاص زندانیان معتاد‬ ‫اعطای حق رای زنان در نیوزیلند‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1893‬؛ حـق رای زنـان در نیوزیلنـد به تصویـب رسـید‪.‬‬ ‫نهـا‬ ‫درواقـع‪ ،‬در ‪ ۱۹‬سـپتامبر ‪ ۱۸۹۳‬الیحـه انتخاباتـی فرمانـدار حـق رای زنـان را بـه ا ‬ ‫اعطـا کـرد و زنـان بـرای اولین بـار در انتخابات ‪ ۲۸‬نوامبر ان سـال رای دادند‪ .‬در سـال‬ ‫‪« ،۱۸۹۳‬الیزابـت ییتـس» شـهردار شـهر وان هونـگا شـد‪.‬‬ ‫وزیـر کشـور با اشـاره به مـاده ‪ ۴۲‬قانـون اصلاح قانـون مبـارزه بـا مـواد‬ ‫مخـدر و الحـاق مـوادی بـه ان‪ ،‬گفـت‪« :‬اردوگاه هـای خـاص بـرای‬ ‫زندانیـان معتـادی کـه در زنـدان حضـور دارنـد‪ ،‬تشـکیل می شـود‬ ‫و این اقـدام بر عهـده قـوه قضائیـه اسـت»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ احمـد‬ ‫وحیـدی در حاشـیه جلسـه شـورای اجتماعـی کشـور در جمـع‬ ‫خبرنـگاران افـزود‪« :‬در این جلسـه دربـاره سـه موضـوع گفت وگـو‬ ‫شـد کـه اولین مـورد‪ ،‬کارگـروه مبـارزه بـا اعتیـاد بـود و چند مبحـث در‬ ‫دسـتور کار ان قـرار داشـت»‪ .‬وی همچنیـن از تصویـب ائین نامـه ای‬ ‫در مـورد معتـادان و تقسـیم نقش هر یـک از دسـتگاه ها در این حوزه‬ ‫خبـر داد‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫دوشنبه ‪ 7‬اذر ‪ 3 1401‬جمادی االولی ‪ 28 1444‬نوامبر ‪ 2022‬سال نوزدهم شماره ‪ 1500 2653‬تومان‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫سواحل مکران‪ ،‬منطقه راهبردی کشور است‬ ‫‪2‬‬ ‫این روزهـا افـراد مراجعه کننـده بـه داروخانه هـا‪ ،‬فقـط «نـه»‬ ‫چالش‬ ‫انتی بیوتیک می شـنوند‪ .‬ایـن قصه ای سـت دردنـا ک بـرای دردمندانـی‬ ‫که بـرای یافتـن‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫هیچیسم و �پوچیسم در شعر امروز‬ ‫هنـــر و هنرمنـــد همـــواره به عنـــوان حلقـــه اتصـــال میـــان جامعـــه و فرهنگ یـــک ملت‬ ‫مطـــرح بوده اند؛ به ویژه در جوامع درحال توســـعه که هنوز از نظر سیاســـی‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعـــی حلقه هـــای مفقوده بســـیاری را برای اســـتحکام و ثبات زنجیره پیش ــرفت و‬ ‫معرفی هویت خود به جهان احســـاس می کنند‪ .‬هنرمند مســـتقل برپایه تعریف اصیل‬ ‫هنـــر که درون مایـــه ای جهانـــی دارد و بـــا درک صحیـــح و بی غرضانه از شـــرایط جامعه‬ ‫می توانـــد نقشـــی اساســـی را در انعکاس روحیـــات‪ ،‬خواســـته ها و توانمندی های مردم‬ ‫ـتن‬ ‫خـــود ایفـــا کند‪ .‬بـــرای این مهم پیش ازهرچیز تعهـــد اخالقی یک هنرمند به خویش ـ ِ‬ ‫خویش و درک اصالت حقیقی انســـان اهمیت دارد؛ ادرا ک این مســـئله که هنر در ذات‬ ‫خود‪ ،‬رســـالتی هستی شـــمول را دربردارد و هنرمنـــد به عنوان‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫محمـد شـیا ع السـودانی؛ نخسـت وزیر عـراق به دعـوت ایـت اهلل سـید‬ ‫ابراهیـم رئیسـی امـروز در صـدر هیئتـی اقتصـادی و سیاسـی بـا هـدف توسـعه‬ ‫همکاری هـای دوجانبـه و منطقـه ای بـه تهـران سـفر می کنـد‪.‬‬ ‫انتخاب شرکت کشت و صنعت مغان‬ ‫به عنوان سرقطب دامی شمال غرب کشور‬ ‫‪6‬‬ ‫اینماد؛ ابزاری برای مقابله با قاچاق کاال و قمار‬ ‫مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران بیان کرد؛‬ ‫برخورداری کشاورزان از مزایای طرح‬ ‫کشاورزی قراردادی با ثبت نام در طرح‬ ‫‪8‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد فارس اعالم کرد؛‬ ‫مدیرکل بهزیستی کردستان عنوان کرد؛‬ ‫پرداخت ‪ ۱۹۱‬میلیاردتومان وام‬ ‫به مددجویان کمیته امداد استان‬ ‫عملکرد موفق شهرداری سنندج‬ ‫در مناسب سازی محیط شهری برای معلولین‬ ‫‪6‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫‪7‬‬ ‫نوب‬ ‫روابط عمومی و اموزش همگانی شرکت اب و فاضالب استان هرمزگان‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شهرداریشهربابک‬ ‫کارفرما‪ :‬اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اذربایجان غربی‬ ‫ادرس‪ :‬ارومیـه‪ ،‬خیابـان والفجـر ‪ ،2‬نرسـیده بـه پـل میثـم‪ ،‬اداره کل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان‬ ‫اذربایجـان غربـی‬ ‫ردیف‬ ‫نام پروژه‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫براورد اولیه‬ ‫تضمین‬ ‫‪1‬‬ ‫لکه گیری و روکش اسفالت محور خوی‪ -‬چالدران از کیلومتر‬ ‫‪ 30‬الی ‪( 39‬حوزه استحفاظی شهرستان خوی)‬ ‫‪-47‬ر‪01-‬‬ ‫‪39.080.698.853‬‬ ‫‪1.954.034.943‬‬ ‫شرایط مناقصه گران‪ :‬پیمانکاران دارای رتبه حداقل ‪ 5‬راه و ترابری از سازمان برنامه و بودجه می توانند در این مناقصه شرکت کنند‪.‬‬ ‫مهلـت و محـل تحویـل (فـروش) اسـناد مناقصـه‪ :‬از مورخـه ‪ 1401/09/06‬تـا مورخه ‪ 1401/09/12‬فقط از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت به‬ ‫ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ فراخوان‪ :‬تا ساعت ‪ 10:00‬روز دوشنبه مورخ ‪1401/09/21‬‬ ‫زمان و محل بازگشایی پیشنهادها‪ :‬ساعت ‪ 09:00‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1401/09/23‬از طریق سامانه ستاد‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1416472‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اذربایجان غربی‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه)‬ ‫دومرحله ای‪ -‬پاالیشگاه دهم (فاز ‪)19‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫پاالیشـگاه دهـم پـارس جنوبـی فـاز ‪ 19‬درنظـردارد مناقصـه عمومـی همزمـان بـا ارزیابـی کیفـی (یکپارچـه) شـماره ‪ R10/1401/016‬بـا شـماره تقاضـای ‪ 9940027‬و‬ ‫شـماره فراخـوان در سـامانه سـتاد ایـران ‪ 2001097684000025‬بـه شـرح ‪ CAPACITOR‬را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار کنـد‪ .‬کلیـه مراحـل‬ ‫برگـزاری مناقصـه‪ ،‬از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی پا کت هـا‪ ،‬از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) بـه ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد‪ .‬الزم اسـت مناقصه گـران درصـورت عـدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضای الکترونکی را‬ ‫جهت شـرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫براورد مناقصه‪ :‬به مبلغ ‪ 240.000.000.000‬ریال‬ ‫نـوع و مبلـغ تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار‪ :‬بـه مبلـغ ‪ 1.200.000.000‬ریـال و به صـورت یکـی از تضامین قابل قبـول وفق ایین نامه تضمین شـماره ‪/123402‬ت‪‍ 50659‬ه مـورخ ‪ 1394/09/22‬هیـات وزیران‬ ‫مورد قبول اسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬در مورخه ‪1401/09/12‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه‪ :‬تا مورخه ‪1401/09/19‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهادات‪ :‬تا مورخه ‪1401/10/03‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ارزیابی کیفی مناقصه گران‪ :‬در مورخه ‪1401/10/03‬‬ ‫اطالعات تماس دسـتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر درخصوص اسـناد مناقصه و ارائه ضمانتنامه فرایند ارجاع کار (پا کت الف)‪ :‬ادرس‪ :‬اسـتان بوشـهر‪ ،‬شهرسـتان کنگان‪ ،‬کیلومتر ‪20‬‬ ‫جـاده کنـگان بـه عسـلویه‪ ،‬سـایت ‪ 2‬منطقـه ویژه اقتصـادی انرژی پارس‪ ،‬پاالیشـگاه دهم‪ ،‬فاز ‪ -19‬تلفن تمـاس‪ :‬اداره خدمـات کاالی پاالیشـگاه دهـم‪07731466283-07731466287 :‬‬ ‫کمیسیون مناقصات پاالیشگاه دهم‪07731466394-07731466393 :‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪ 021-41934 :‬دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها‪ ،‬در سایت سامانه ‪ www.setadiran.ir‬موجود است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/09/07 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1416866‬‬ ‫روابط عمومی مجتمع گاز پارس جنوبی‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫هر هفتهدوشنبه ها‬ ‫شـهرداری شـهربابک درنظـردارد طبـق بنـد ‪ 5‬مصوبـه ‪ 69‬شـورای محتـرم اسلامی شـهر‪ ،‬مناقصه خرید تجهیـزات ایمنی اتش نشـانی خـود را از طریق‬ ‫سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت بـه شـماره ثبـت سـامانه ‪ 2001005616000023‬برگـزار کنـد‪ .‬کلیـه مراحـل مناقصه‪ ،‬از دریافت اسـناد مناقصه تـا ارائه‬ ‫پیشـنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشـایی پا کات‪ ،‬از طریق درگاه سـامانه تدارکات دولت (سـتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شـد‪ .‬الزم‬ ‫اسـت مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سـامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه‬ ‫محقق سـازند‪ .‬مناقصه گران بایسـتی دارای پروانه فعالیت باشـند‪.‬‬ ‫براورد اولیه‪ :‬به مبلغ ‪ 40.000.000.000‬ریال‬ ‫مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬به مبلغ ‪ 2.000.000.000‬ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر‬ ‫توجه‪ :‬چنانچه برندگان اول و دوم مناقصه‪ ،‬حاضر به مبادله پیمان نشوند‪ ،‬سپرده شرکت در مناقصه انان به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫مهلـت ارسـال اسـناد مناقصـه‪ :‬مناقص هگـران بایسـتی اسـناد مناقصـه را از طریـق سـامانه‪ ،‬دریافـت و باتوجـه بـه مندرجـات اسـناد و شـرایط مناقصـه‪،‬‬ ‫مـدارک درخواسـتی را شـامل پا کـت الـف‪ ،‬ب و ج‪ ،‬ب هصـورت فایـل ‪ pdf‬تـا سـاعت ‪ 12‬روز شـنبه مـورخ ‪ 1401/09/26‬در سـامانه اسـکن و بارگـذاری کننـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه‪ :‬در مورخه ‪1401/09/08‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد از سامانه‪ :‬تا ساعت ‪ 12‬روز سه شنبه مورخ ‪1401/09/15‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهادات از طریق سامانه‪ :‬تا ساعت ‪ 12‬روز شنبه مورخ ‪1401/09/26‬‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقص هگـزار‪ :‬ادرس‪ :‬اسـتان کرمـان‪ ،‬شـهربابک‪ ،‬بلـوار شـهدای هفتـم تیـر‪ ،‬سـاختمان شـهرداری شـهربابک‪ ،‬کدپسـتی‬ ‫‪ -7751811177‬تلفـن تمـاس‪03434122006 :‬‬ ‫زمان و محل بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 12‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/08/27‬در محل دفتر شهردار به ادرس دستگاه مناقصه گزار است‪.‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬تلفن تماس‪ 021-4934 :‬دفتر ثبت نام‪88969737-85193768 :‬‬ ‫ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬‫ سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/09/07 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1415343‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا گهی تجدید مناقصه‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت اب وفاضلاب اسـتان هرمـزگان بـه عنـوان دسـتگاه مناقصه گـزار درنظـردارد مناقصـه مشـروحه ذیـل را از طریق سـامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه‪ ،‬از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و‬ ‫بازگشایی پا کت ها‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‬ ‫و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬بهره برداری‪ ،‬نگهداری و تعمیرات کلیه تاسیسات و انشعابات اب مناطق تحت پوشش امور اب و فاضالب شهرستان بندر لنگه و خمیر‬ ‫مبلـغ بـراورد اولیـه‪ :‬بـه مبلـغ ‪ 309.482.796.032‬ریـال (سـیصد و نـه میلیـارد و چهارصـد و هشـتاد و دو میلیـون و هفتصـد و نود و شـش هـزار و سـی و دو ریال)‪ -‬اعتبار‬ ‫پـروژه فـوق از طریـق منابـع داخلی‪ -‬جاری تامین می شـود‬ ‫مبلـغ تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار‪ :‬بـه مبلـغ ‪ 12.189.655.921‬ریـال (دوازده میلیـارد و صـد و هشـتاد و نـه میلیـون و ششـصد و پنجـاه و پنـج هـزار و نهصـد و‬ ‫بیسـت و یـک ریال)‬ ‫رتبه و رشته موردنظر‪ :‬رتبه ‪ 5‬اب‬ ‫مبلغ خرید اسناد‪ :‬به مبلغ ‪ 5.000.000‬ریال‪ -‬واریز به شماره حساب سپهر ‪ 0102934990003‬بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬از ساعت ‪ 14‬مورخه ‪ 1401/09/06‬تا ساعت ‪ 14‬مورخه ‪1401/09/13‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬تا ساعت ‪ 14‬مورخه ‪1401/09/26‬‬ ‫زمان و محل بازگشـایی پاکت ها‪ :‬سـاعت ‪ 10‬مورخه ‪ 1401/09/27‬در سـالن کنفرانس شـرکت اب و فاضالب اسـتان هرمزگان‪ -‬حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک‬ ‫از پیشنهاددهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادها‪ ،‬ازاد است‪.‬‬ ‫امتیاز کیفی الزم‪ :‬پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم (‪ )%70‬بازگشایی خواهد شد‪.‬‬ ‫پیشـنهاددهندگان موظف هسـتند اسـناد مناقصه را از سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬دریافت و با توجه به مندرجات اسـناد‬ ‫لهـای ‪ pdf‬در سـامانه فوق درج کنند‪.‬‬ ‫مناقصـه‪ ،‬مـدارک الزم شـامل پـا کات الـف‪ ،‬ب و ج را تهیـه و ب هصـورت فای ‬ ‫سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـزار جهـت دریافت اطالعات بیشـتر درخصوص اسـناد مناقصـه و ارائه پاکت های الـف‪ :‬ادرس‪ :‬بندرعباس‪ ،‬بلـوار ناصر‪ ،‬جنب‬ ‫بیمارستان شریعتی‪ ،‬شرکت اب و فاضالب استان هرمزگان‪ ،‬امور قراردادها‪ -‬تلفن تماس‪ 33350582-86-87 :‬سایت اینترنتی شرکت اب و فاضالب استان هرمزگان‬ ‫به نشـانی ‪www.AbfaHormozgan.com‬‬ ‫اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس تهران‪ 27313131 :‬دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫م الف ‪1401/36‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی‬ ‫هومن سیدی؛‬ ‫جذابیت‬ ‫ُ‬ ‫ند جسارت!‬ ‫با طعم ت ِ‬ ‫‪2‬‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫دوشنبه‪ 30‬ابان ‪ 26/1401‬ربیعالثانی ‪ 21/1444‬نوامبر ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره‪ 1500 / 423‬تومان‬ ‫حسین یاری؛ حیدر خوشمرام‬ ‫چگونهجمشیدقاسمپور شد؟‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫‪www.m agland.ir‬‬ ‫‪w w w.s a ra f razannews.ir‬‬ ‫‪sar afra za n 9 4 @gma il.c om‬‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫دوشنبه ‪ 7‬اذر ‪ 1401‬شماره‪2653‬‬ ‫چالش انتی بیوتیک‬ ‫در نشست «چیستی و چرایی اعتراضات» مطرح شد؛‬ ‫سواحل مکران‬ ‫منطقه راهبردی کشور است‬ ‫دولت ها چگونه مطالبات را «سرریز» کردند؟‬ ‫یک ــه دش ــمن‬ ‫رئیس جمه ــوری خدمتگ ــزاری ب ــه مردم ‬ ‫را در توطئ ــه اخی ــر ه ــم ن ــا کام گذاش ــتند افتخ ــاری ب ــرای‬ ‫دول ــت دانس ــت و تا کی ــد ک ــرد‪ :‬دش ــمن ان ــواع توطئه ه ــا‬ ‫را علی ــه مل ــت ای ــران بــه کار بس ــت ام ــا ای ــن مل ــت از هم ــه‬ ‫ایــن توطئ ههــا ســربلند بیــرون امــد و امــروز بــه همــه عالــم‬ ‫نه ــای بلن ــد انق ــاب‬ ‫اع ــام می کن ــد ک ــه همچن ــان ب ــر ارما ‬ ‫ش ــکوهمند اس ــامی مان تا کی ــد داری ــم‪ .‬ب هگ ــزارش پای ــگاه‬ ‫اطالع رس ــانی دول ــت؛ دکت ــر س ــید ابراهی ــم رئیس ــی ک ــه‬ ‫به منظ ــور بازدی ــد از رژه یگان ه ــای نمون ــه نی ــروی دری ــای‬ ‫ارت ــش ب ــه جاس ــک س ــفر ک ــرده ب ــود‪ ،‬پ ــس از س ــان دی ــدن‬ ‫از این مراســم در اجتمــاع پرشــور مــردم شهرســتان ضمــن‬ ‫تقدی ــر از خدم ــات ارزش ــمند نیروه ــای مس ــلح به وی ــژه‬ ‫بس ــیجیان دالور‪ ،‬س ــپاه پاس ــداران انق ــاب اس ــامی و‬ ‫نی ــروی دریای ــی ارت ــش‪ ،‬فعالی ــت تج ــاری و اقتص ــادی و‬ ‫اقتص ــاد دری ــا را از محوری تری ــن مس ــائل این منطق ــه‬ ‫عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬در کنــار برخــی مشــکالت زیرســاختی‬ ‫نظیــر احــداث جــاده و تامیــن اب شــرب روســتایی‪ ،‬بحــث‬ ‫تج ــارت و دادوس ــتد و صی ــد و صی ــادی از مس ــائل مه ــم‬ ‫و مح ــوری درزمین ــه درامدزای ــی و ایج ــاد اش ــتغال ب ــرای‬ ‫م ــردم این منطق ــه اس ــت ک ــه بای ــد ب ــه ان توج ــه ج ــدی‬ ‫ته ــای دول ــت‬ ‫داش ــت‪ .‬وی اف ــزود‪ :‬ام ــروز یک ــی از اولوی ‬ ‫یه ــا دراین منطق ــه و تبدی ــل س ــواحل‬ ‫جب ــران عقب ماندگ ‬ ‫مک ــران ب ــه مرک ــز اقتص ــادی و تج ــاری نه فق ــط ب ــرای‬ ‫اس ــتان هرم ــزگان و سیستان وبلوچس ــتان‪ ،‬بلک ــه ب ــرای‬ ‫ته ــای‬ ‫سراس ــر کش ــور اس ــت‪ .‬رئیس ــی بابیان اینک ــه ظرفی ‬ ‫این منطق ــه می توان ــد ای ــن س ــواحل را ب ــه نقط ــه‬ ‫بس ــیارمهم و راهب ــردی اقتص ــادی‪ ،‬تج ــاری‪ ،‬گردش ــگری‬ ‫و تولی ــدی در کش ــور تبدی ــل کن ــد‪ ،‬تصری ــح ک ــرد‪ :‬دول ــت‬ ‫خدمتگ ــزار بن ــا دارد ب ــا کم ــک ش ــما م ــردم عزی ــز‪ ،‬باانگی ــزه‬ ‫و پرت ــاش ب ــرای ابادان ــی این منطق ــه ت ــاش کن ــد‪ .‬وی‬ ‫صنایع دس ــتی تولیدش ــده به دس ــت بان ــوان این منطق ــه‬ ‫تهــای مهــم اقتصــادی جاســک برشــمرد‬ ‫را از دیگــر ظرفی ‬ ‫و اف ــزود‪ :‬ب ــه هم ــه مس ــئوالن و همچنی ــن کارافرین ــان‬ ‫و س ــرمایه گذاران اطمین ــان می ده ــم ک ــه جاس ــک از‬ ‫یس ــت ک ــه س ــرمایه گذاری در ان ه ــم‬ ‫جمل ــه مناطق ‬ ‫تضمی ــن س ــرمایه و ه ــم تضمی ــن س ــود را به هم ــراه دارد‪.‬‬ ‫وی همچنی ــن فرهن ــگ غن ــی و ص ــدق و صف ــای م ــردم‬ ‫جاس ــک را س ــتود و تصری ــح ک ــرد‪ :‬این منطق ــه همچنی ــن‬ ‫از جمل ــه مناطق ــی در کش ــور اس ــت ک ــه جل ــوه انس ــجام‬ ‫مل ــی و همزیس ــتی ش ــیعه و س ــنی ب ــوده و مردم ــان ان ب ــا‬ ‫فرهن ــگ و باصف ــا س ــال ها درکناره ــم به خوب ــی زندگ ــی‬ ‫کرده ان ــد‪ .‬رئیس جمه ــوری درادام ــه ب ــا ی ــاداوری قان ــون‬ ‫مس ــئولیت های اجتماع ــی ش ــرکت های ب ــزرگ صنعت ــی‬ ‫ازجمل ــه ش ــرکت مل ــی نف ــت‪ ،‬تصری ــح ک ــرد‪ :‬ش ــرکت های‬ ‫ته ــای اقتص ــادی‬ ‫فع ــال منطق ــه بای ــد در کن ــار فعالی ‬ ‫ً‬ ‫و تولی ــدی حتم ــا مس ــئولیت های اجتماع ــی خ ــود‬ ‫ازجمل ــه اح ــداث ج ــاده‪ ،‬تامی ــن اب اش ــامیدنی و ایج ــاد‬ ‫مرا ک ــز درمان ــی و اموزش ــی را در اولوی ــت ق ــرار دهن ــد ت ــا‬ ‫نش ــاءاهلل باردیگ ــر ک ــه ب ــه این منطق ــه و ب ــرای دی ــدار‬ ‫ا ‬ ‫نش ــهر س ــاحلی س ــفر‬ ‫ب ــا م ــردم عزی ــز جاس ــک ب ــه ای ‬ ‫نه ــا باش ــیم‪.‬‬ ‫می کنی ــم‪ ،‬ش ــاهد مرتف ــع ش ــدن مش ــکالت ا ‬ ‫رئیس ــی بابیان اینک ــه حض ــور دراین منطق ــه و در اجتم ــاع‬ ‫پرش ــور م ــردم جاس ــک ب ــرای دول ــت مس ــئولیت مضاعف ــی‬ ‫نه ــا ایج ــاد ک ــرده اس ــت‪،‬‬ ‫درراس ــتای ح ــل مش ــکالت ا ‬ ‫اظه ــار داش ــت‪ :‬به تعبی ــر رهب ــر عظیم الش ــان انق ــاب‬ ‫هی ــچ مش ــکل غیرقابل حل ــی در کش ــور وج ــود ن ــدارد‪ ،‬ام ــا‬ ‫را هح ــل ای ــن مش ــکالت ن ــه در خ ــارج از مرزه ــا بلک ــه در‬ ‫دســت و بســته به همــت جوانــان‪ ،‬نخبــگان و متخصصــان‬ ‫کش ــورمان اس ــت‪ ،‬چرا ک ــه س ــلطه گران تاب هح ــال از مش ــکل‬ ‫هیــچ کشــور و ملتــی گره گشــایی نکردنــد‪ .‬رئیس جمهــوری‬ ‫ات ــکال ب ــه خ ــدای متع ــال و اعتم ــاد ب ــه داش ــته ها را رم ــز‬ ‫موفقی ــت مل ــت ای ــران در مس ــیر توس ــعه و پیش ــرفت‬ ‫عن ــوان ک ــرد و اف ــزود‪ :‬بااتکاب ــه ای ــن دو عنص ــر امیدبخ ــش‪،‬‬ ‫این منطق ــه و بلک ــه سراس ــر کش ــور می توان ــد ش ــاهد‬ ‫جلو هه ــای پیش ــرفت و ابادان ــی باش ــد‪ .‬وی بااش ــاره به‬ ‫هفت ــه بس ــیج‪ ،‬مس ــئوالن را ب ــه بهره گی ــری از روحی ــه و‬ ‫فرهن ــگ بس ــیجی ب ــرای گره گش ــایی از مش ــکالت م ــردم و‬ ‫پیشــبرد امــور کشــور توصیــه کــرد و گفــت‪ :‬روحیــه و فرهنگ‬ ‫بســیجی یعنــی کار و فعالیــت پرتــاش و پرامید بــرای خدا و‬ ‫بــدون چشم داشــت از مــردم درجهــت گشــایش مشــکالت‬ ‫کشــور و انتظــار داریــم همــه مدیــران و مســئوالن در همــه‬ ‫ســطوح بــا ایــن روحیــه و فرهنــگ درجهــت حــل مشــکالت‬ ‫م ــردم ق ــدم بردارن ــد‪ .‬وی تصری ــح ک ــرد‪ :‬دول ــت مردم ــی‬ ‫گره گش ــایی از مش ــکالت م ــردم را وظیف ــه خ ــود می دان ــد و‬ ‫یکــه مشــکالت مــردم‬ ‫هیــچ منتــی بــر مــردم نــدارد و تازمان ‬ ‫این منطق ــه و دیگ ــر نق ــاط کش ــور به طورکام ــل رف ــع نش ــده‬ ‫باش ــد‪ ،‬بازه ــم ب ــه ای ــن س ــفرها ادام ــه خواهی ــم داد‪ .‬وی‬ ‫یک ــه از‬ ‫بابیان اینک ــه نوک ــری و خدمتگ ــزاری ب ــرای مردم ‬ ‫ج ــان و م ــال و همه چی ــز خ ــود گذش ــتند و دش ــمن را در‬ ‫توطئــه اخیــر هــم نــا کام گذاشــتند افتخــاری بــرای دولــت‬ ‫اس ــت‪ ،‬تا کی ــد ک ــرد‪ :‬دش ــمن درط ــول ‪ ۴۳‬سال گذش ــته از‬ ‫جن ــگ تحمیل ــی و غائل ــه منافقی ــن و تروره ــای پی درپ ــی‬ ‫در س ــال های اغازی ــن پی ــروزی انق ــاب گرفت ــه ت ــا تحری ــم و‬ ‫تهدیــد و فتن ههــای متعــدد علیــه ملــت ایــران بــکار بســت‬ ‫ت ــا ای ــن مل ــت را از مس ــیری ک ــه درپی ــش گرفت ــه پش ــیمان‬ ‫کنــد امــا ملــت بــزرگ ایــران از همــه ایــن توطئ ههــا ســربلند‬ ‫بیــرون امــد و امــروز به عنــوان یــک ملــت پرافتخــار در دنیــا‬ ‫بــه همــه عالــم اعــام مـی دارد کــه ‪۴ ۳‬ســال تهدیــد‪ ،‬تحریــم‪،‬‬ ‫فتنــه‪ ،‬فشــار و جنــگ نظامــی نتوانســت مــا را از رســیدن بــه‬ ‫نه ــای بلن ــد‬ ‫اهدافم ــان مای ــوس کن ــد و همچن ــان ب ــر ارما ‬ ‫انق ــاب ش ــکوهمند اس ــامی مان تا کی ــد داری ــم‪.‬‬ ‫روبرتلواندوفسکی‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫کارتون‬ ‫«چیســتی و چرایــی اعتراضــات» عنــوان‬ ‫یســت کــه به همــت‬ ‫نشســت تخصص ‬ ‫انجمــن جامعه شناســی ایــران برگــزار شــد‪.‬‬ ‫دراین نشســت‪ ،‬جامعه شناســانی نظیــر‬ ‫«افســانه کمالــی» اســتاد دانشــگاه الزهــرا‪،‬‬ ‫«اســداهلل نقــدی» اســتاد دانشــگاه همــدان و‬ ‫«ابوالفضــل مرشــدی» اســتاد دانشــگاه یــزد به‬ ‫سخنرانی پرداختند‪ .‬همچنین سمیه توحیدلو‬ ‫دبیــر این نشســت بــود‪ .‬درادامــه مشــروح‬ ‫این نشســت را می خوانیــد‪.‬‬ ‫افسـانه کمالـی نخسـتین سـخنران نشسـت‪،‬‬ ‫بحثـش را بـا مسـئله اعتمـاد بـه نهادهـا و‬ ‫سـازمان ها چنیـن اغـاز کـرد‪ :‬در روزنام ههـای‬ ‫پیشـرو و انتقـادی گذشـته نوشـته شـده کـه‬ ‫‪۵۰‬سـال اخیر‪ ،‬رجـال سیاسـی و امنـای‬ ‫درطـول ‬ ‫امـور دولتـی ایـران وضعیـت خـود در لیاقـت‪،‬‬ ‫بصیـرت و دانـش اداری‪ ،‬قابلیـت فکـری و تمـام‬ ‫یسـت بـروز‬ ‫صفاتـی را کـه الزمـه یـک مـرد سیاس ‬ ‫ً‬ ‫داده و کاملا نتیجـه امتحانـات خـود را اشـکار‬ ‫سـاخته اند بـه درجـه ای کـه ا گـر عقیـده هـر‬ ‫مـرد صحرا گـردی را بپرسـی‪ ،‬می گویـد کـه ایـران‬ ‫رجـل نـدارد‪ .‬وی افـزود‪ :‬نکتـه فـوق مربـوط بـه‬ ‫سـال ‪ ۱۹۱۵‬اسـت؛ امـا افرادی کـه دران زمـان‬ ‫نویسـنده بودنـد‪ ،‬خودشـان هـم بـه تاریـخ‬ ‫درازتـری از این وضعیـت اشـاره کرده انـد‪ .‬بـرای‬ ‫مثـال در یکـی از مطالبـی کـه در سـال ‪ ۱۳۰۵‬و در‬ ‫روزنامـه ای چـاپ شـده‪ ،‬این نکتـه اشـاره شـده‬ ‫که این کیفیت متعلق به هزارسـال قبل نیست؛‬ ‫بلکـه پیوسـتگی وجـود دارد؛ یعنـی تاثیـر همـان‬ ‫عوامل خفیه در تمام امور اجتماعی و فرهنگی‬ ‫اشـکار اسـت و شـاید در نتیجـه مـرور زمـان و‬ ‫تغییـرات گونا گون تبدیل لباس شـده اما ریشـه‬ ‫یسـت و تغییـر‬ ‫و اسـاس ان ب هجـای خـود باق ‬ ‫نکرده اسـت‪ .‬این اسـتاد دانشگاه گفت‪ :‬درواقع‬ ‫تهـای مـن همین اسـت که‬ ‫نکتـه اصلـی صحب ‬ ‫انچـه درطول تاریـخ کشـور خـود می بینیـم‪،‬‬ ‫یسـت‪ .‬ا گرچـه از سـال ‪ ۱۹۱۵‬تـا ‪۲۰۲۱‬‬ ‫بی اعتماد ‬ ‫فاصلـه بسـیاری وجـود دارد‪ ،‬امـا کنـش مـردم‬ ‫یسـت‪ .‬طـی ‪۲ ۰‬سـال‬ ‫شهـای سلب ‬ ‫مـا همـان کن ‬ ‫پژوهشـی کـه در حـوزه اعتمـاد داشـته ام‪ ،‬بایـد‬ ‫نمـدت شـرایط اعتمـاد‬ ‫بگویـم کـه نه تنهـا درای ‬ ‫بهتـر نشـده‪ ،‬بلکـه حتـی بدتـر هـم شـده اسـت‪.‬‬ ‫به گفتـه کمالـی؛ بـرای مثـال در پژوهشـی کـه در‬ ‫سـال ‪ ۱۳۸۲‬درخصـوص اعتمـاد بـه نهادهـا و‬ ‫سـازمان ها انجـام شـد‪ ،‬نتایـج نشـان داد میـزان‬ ‫اعتمـاد مـردم بـه سـه قـوه وقـت درواقـع مـا را‬ ‫در یـک نقطـه مـرزی قـرار داده اسـت؛ یعنـی در‬ ‫جایـی بودیـم کـه شـکاف بزرگـی را بیـن دولـت و‬ ‫ملـی شـاهد بودیـم‪ .‬همچنیـن وقتـی راجـع بـه‬ ‫یهـای مسـئوالن سـوال پرسـیده شـد‪،‬‬ ‫ویژگ ‬ ‫مـردم تخصص و مهـارت الزم مسـئوالن در اداره‬ ‫کشـور‪ ،‬تجربـه و پختگـی بـرای انجـام وظایـف‪،‬‬ ‫عمـل بـه وعد ههـا و مقابلـه بـا فسـاد اقتصـادی‬ ‫را در سـطح نـازل و نامطلوبـی (زیـر ‪ ۱۰‬درصـد)‬ ‫ارزیابـی می کردنـد؛ پـس در این ‪ ۲۰‬سـال بـا امـدن‬ ‫تهـا هیـچ اتفـاق‬ ‫و رفتـن تمـام دور ههـا و دول ‬ ‫خاصـی نیفتـاده اسـت و زوال اعتمـاد بیشـتر‬ ‫شهـا‬ ‫شـکل گرفتـه‪ .‬درواقـع‪ ،‬انچـه در پژوه ‬ ‫اشـکار اسـت‪ ،‬این اسـت که اعتمـاد متقابـل‬ ‫چـه در سـطح ملـی و چـه در سـطح اسـتانی‬ ‫و چـه در میـان گرو ههـا و چـه بیـرون از گرو ههـا‬ ‫ازهم گسسـتگی دارد‪.‬‬ ‫اسـداهلل نقـدی؛ جامع هشـناس شـهری بیشـتر‬ ‫لهـای خـود درمـورد اعتراضـات اخیـر را از‬ ‫تحلی ‬ ‫زاویـه این رشـته چنیـن بیـان کـرد‪ :‬جامعـه ایران‬ ‫درطـول چنددهه اخیـر‪ ،‬تحـوالت اجتماعـی‬ ‫بسـیاری را تجربـه کـرده کـه گاهـی هـم خـود‬ ‫تهـا در ایجـاد تحـوالت نقـش داشـته اند‪.‬‬ ‫دول ‬ ‫درواقـع‪ ،‬کم توجهـی باعـث شـده کـه سـرریز‬ ‫مطالبـات اجتماعـی ب هشـکل امـروزی نمایـان‬ ‫شـود‪ .‬وی گفـت‪ :‬جامعـه ایـران در حوالـی ‪۱۳۰۰‬‬ ‫جامعـه ای روستایی‪-‬عشـیره ای بـود و تنهـا‬ ‫‪ ۱۸‬تـا ‪ ۲۰‬درصـد جمعیـت در مناطـق شـهری‬ ‫اسـکان داشـتند و حـدود ‪ ۸۰‬درصـد جامعـه‬ ‫ایـران در نقـاط روسـتایی و جامعـه عشـایری‬ ‫یسـت که درطـول‬ ‫سـا کن بـود‪ .‬این درحال ‬ ‫‪ ۱۰۰‬سال گذشـته جامعـه ب هشـدت شـهری‬ ‫شـده اسـت یعنـی درسـت نسـبت اشـاره شـده‪،‬‬ ‫برعکـس شـده اسـت‪ .‬چنیـن تحـول بزرگـی‪،‬‬ ‫تغییراتـی را در سـبک زندگـی و مناسـبات مـردم‬ ‫نسـال ها‪ ،‬بخش هایـی‬ ‫نشـان می دهـد‪ .‬درای ‬ ‫از جامعـه دچـار نوسـازی شـده و بخش هایـی‬ ‫لخـود باقـی مانـده اسـت‪ .‬ایـن اسـتاد‬ ‫به حا ‬ ‫دانشـگاه گفـت‪ :‬وزارت کشـور‪ ،‬چندسـال قبل‬ ‫یـک رصـد اجتماعـی انجـام داده و در ان‬ ‫حاشیه نشـینی را به عنـوان مـادر مسـائل دیگـر‬ ‫عنـوان کـرده بـود‪ .‬امـروزه امـار رسـمی وجـود‬ ‫یکـه در حاشـیه ها و یـا مناطـق‬ ‫نـدارد‪ ،‬امـا افراد ‬ ‫کم برخـوردار زندگـی می کننـد‪ ،‬بـه ‪ ۲۰‬میلیون نفـر‬ ‫یسـت‬ ‫هـم می رسـد و ایـن یکـی از اتفاقات مهم ‬ ‫نسـال ها‪ ،‬مناسـبات اجتماعـی‬ ‫کـه درطول ای ‬ ‫مـا را متحـول کـرده اسـت‪ .‬به گفتـه وی؛ دربـاره‬ ‫امـوزش و سـواد نیـز اتفـاق بسـیارمهمی افتـاده‪.‬‬ ‫وقتـی گسـترش امـوزش عالی صورت گرفـت و در‬ ‫یسـت‬ ‫همـه شـهرها‪ ،‬دانشـگاه زده شـد‪ ،‬طبیع ‬ ‫نمـدت‬ ‫لکـرده هـم درای ‬ ‫کـه تعـداد زنـان تحصی ‬ ‫افزایـش یابـد و مسـئوالن بایـد فرصـت اشـتغال‬ ‫نگـروه از جمعیـت فراهـم کننـد و ا گـر‬ ‫را بـرای ای ‬ ‫چنین فرصتی فراهم نشـود‪ ،‬نوعی «محرومیت‬ ‫نسـبی» به وجـود می ایـد و ایـن یکـی از‬ ‫یهـای امـروز ایـران اسـت‪ .‬جامعـه بـا فقـر‬ ‫بیمار ‬ ‫می توانـد کنـار ایـد امـا بـا فقـر ناشـی از تبعیـض‬ ‫نمی توانـد‪ .‬نقـدی در پایـان سـخنرانی خـود‬ ‫نمـوارد‪ ،‬فضـای مجـازی‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬درکنارای ‬ ‫و جوانـی جمعیـت هـم موضوعـات مهمـی‬ ‫شهـای‬ ‫هسـتند‪ .‬کارگـزاران می خواهنـد ارز ‬ ‫خـود را در فراینـد جامعه پذیـری ازطریـق رسـانه‬ ‫و امـوزش منتقـل کننـد‪ ،‬دراین میـان افـراد دیگـر‬ ‫شهـای خـود را به نحـوی دیگـر منتقـل‬ ‫هـم ارز ‬ ‫یشـود‪ ،‬زبـان‬ ‫می کننـد‪ ،‬چنیـن امـری سـبب م ‬ ‫مشـترکی و یـا گفتمـان مشـترکی وجـود نداشـته‬ ‫باشـد‪.‬‬ ‫مرشـدی‪ ،‬اخریـن سـخنران نشسـت گفـت‪:‬‬ ‫به نظـر مـن اعتراضـات اخیـر‪ ،‬چیـزی فراتـر از‬ ‫یـک رخـداد اسـت‪ .‬درمورداینکـه چـه نامـی‬ ‫یشـود روی ایـن رخـداد گذاشـت‪ ،‬هنـوز‬ ‫م ‬ ‫شهـای‬ ‫به نتیجـه نرسـیده ام‪ ،‬امـا تغییـر جنب ‬ ‫اجتماعـی کـه جامعه شناسـان از ان سـخن‬ ‫گفته انـد‪ ،‬شـاید نزدیک تریـن مفهـوم باشـد‪.‬‬ ‫هرچندکـه دراین اعتراضـات زنـان‪ ،‬جوانـان و‬ ‫نوجوانان و حتی قومیت ها پیشـرو هسـتند‪ ،‬اما‬ ‫هـر چـه جلوتـر می رویـم‪ ،‬ایـن اعتراضـات دامنـه‬ ‫وسـیع تری را دربرمی گیـرد‪ .‬نعمـت اهلل فاضلـی‬ ‫ایـن اعتراضـات را یـک پدیـده تـام اجتماعـی‬ ‫می نامـد‪ .‬به نظـر مـن ایـن پدیـده تـام اجتماعی‬ ‫قتـری‬ ‫شـاید بـه مـا کمـک کنـد تـا فهـم عمی ‬ ‫ً‬ ‫یتـوان گفـت‬ ‫از ان داشـته باشـیم‪ .‬حتمـا م ‬ ‫ایـن اعتراضـات ابعـاد اقتصـادی‪ ،‬اجتماعـی‬ ‫و فرهنگـی دارد و اقشـار مختلـف جامعـه را‬ ‫مشـغول خـود کـرده اسـت‪ .‬این اسـتاد دانشـگاه‬ ‫افـزود‪ :‬ایـن پدیـده یـک شـوک جدی بـه جامعه‬ ‫وارد کـرده و فقـط هـم دامن گیـر متخصصـان‪،‬‬ ‫کارشناسـان و دانشـگاهیان نیسـت‪ .‬هـم ذهـن‪،‬‬ ‫هـم قلـب و هـم بـدن اد مهـا را درگیـر خـود کـرده‬ ‫اسـت و ازهمین جهـت‪ ،‬همـان پدیـده تـام‬ ‫اجتماعی ست‪ .‬برگر و ال کمن در کتاب «ساحت‬ ‫اجتماعـی واقعیـت»‪ ،‬جامعـه را دارای سـه گام‬ ‫یسـازی‬ ‫یسـازی و درون ‬ ‫یسـازی‪ ،‬عین ‬ ‫برون ‬ ‫می داننـد‪ .‬براین مبنـا؛ ا گـر بخواهیـم اعتراضـات‬ ‫اخیـر را تحلیـل کنیـم بایـد بگوییـم که انسـان ها‬ ‫موجوداتـی هسـتند کـه هسـتی های نامتعیـن‬ ‫دارنـد و بـا برون ریـزی دنیـای درونشـان‬ ‫(احساسـات‪ ،‬ا گاهـی‪ ،‬تردیدهـا و‪ )...‬خـود را‬ ‫نامتعیـن می کننـد و بـه هسـتی خـود تعیـن‬ ‫می بخشـند‪ .‬جامعـه از این نگاه‪ ،‬یک برسـاخته‬ ‫یهـای‬ ‫یسـت کـه حاصـل برون ریز ‬ ‫اجتماع ‬ ‫نهـا‬ ‫نهـای انسان هاسـت‪ .‬در گام دوم ای ‬ ‫جها ‬ ‫شهـا جنبـه‬ ‫در قالـب نظا مهـای دانـش و ارز ‬ ‫عینـی می یابنـد‪ ،‬در مرحلـه سـوم چـون جامعـه‬ ‫یسـت‪ ،‬بنابرایـن نیاز اسـت‬ ‫یـک موجـود متحرک ‬ ‫معناهـای ذهنـی را کـه جنبـه عینـی پیـدا کـرده‬ ‫مشـروعیت دهد‪ .‬به گفته مرشـدی؛ جامعه یک‬ ‫رابطـه دیالکتیـک میـان ایـن سـه مرحلـه دارد و‬ ‫یتـوان چنـد نکتـه را اسـتنتاج‬ ‫براین اسـاس م ‬ ‫کـرد؛ نخسـت اینکه جامعـه سـاخت انسـان و‬ ‫محصـول انسان هاسـت‪ .‬هرچنـد عینیـت پیـدا‬ ‫می کنـد‪ ،‬امـا هیـچ گاه نبایـد فرامـوش کـرد کـه‬ ‫همـه ایـن قوانیـن و مقـررات درواقـع حاصـل‬ ‫خـود ماسـت‪ .‬جامعـه محصول یـک فرد یـا گروه‬ ‫نیسـت‪ ،‬بلکـه محصـول همه مـا انسان هاسـت‪.‬‬ ‫نکتـه اینجاسـت کـه ا گـر قشـرهایی از جامعـه‬ ‫در ایـن فراینـد جامعه پذیـری نقش افرینـی‬ ‫یشـان متوقف‬ ‫نکننـد‪ ،‬فراینـد خود تحقق بخش ‬ ‫نهـا درافتاده ایـم‪.‬‬ ‫یشـود و گویـا بـا انسـانیت ا ‬ ‫م ‬ ‫انسـان ها نیـاز دارنـد در ساخت هشـدن جامعـه‬ ‫مشـارکت داشـته باشـند‪ .‬ازطرفـی ایـن نـگاه‬ ‫بـه مـا می گویـد کـه جامعـه یـک فراینـد پویـا‬ ‫لشـدن اسـت‪ .‬درسـت اسـت کـه‬ ‫و درحا ‬ ‫زمان هایـی ثبـات پیـدا می کنـد‪ ،‬امـا نبایـد‬ ‫فرامـوش کـرد کـه جامعـه مـدام درحال حرکـت‬ ‫اسـت‪ .‬مرشـدی همچنیـن اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫نکتـه جالـب برگـر و ال کمـن بحـث «شـی وارگی»‬ ‫اسـت‪ .‬وقتـی میـان فراینـد دیالکتیکـی اختلال‬ ‫ایجـاد شـود‪ ،‬انسـان هایی کـه جهـان بیرونـی را‬ ‫ـان‬ ‫سـاخته اند احسـاس می کننـد کـه ایـن جه ِ‬ ‫بیـرون اسـت کـه تغییـرات را ایجـاد کـرده و نـه‬ ‫خودشـان و ازایـن رو هـم قابل تغییـر نیسـتند‪.‬‬ ‫نکتـه اخـر انکـه در عصـر مـدرن‪ ،‬مدرنیتـه دو‬ ‫نسـاالری و حامالن‬ ‫حامـل مهـم فنـاوری و دیوا ‬ ‫ثانـوی نظیـر شهرنشـینی‪ ،‬رسـانه ها و امـوزش‬ ‫نهـای معنایـی‬ ‫عمومـی دارد‪ .‬دراین دنیـا‪ ،‬جها ‬ ‫متکثـر شـده و شکل وشـمایل مختلفـی پیـدا‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬گسـتردگی ایـن زیسـت جهان ها‬ ‫دراین دنیـا بسـیار اسـت و مـا نبایـد ان را نادیـده‬ ‫بگیریـم‪ .‬برای اینکـه نظم معنایی کالن انسـجام‬ ‫ً‬ ‫داشته باشد حتما باید یک نظام معنایی کالن‬ ‫هم باشـد‪ .‬زمانی نظام معنایی کالن در جامعه‬ ‫مـدرن می توانـد باقـی بماند که همه جهان ها را‬ ‫نهـا را جـای دهـد‪ .‬ایـن‬ ‫به رسـمیت بشناسـد و ا ‬ ‫جهان معنایی باید ان قدر هوشمند باشند که‬ ‫ان را به رسـمیت بشناسـند‪ .‬مرشـدی درنهایـت‬ ‫گفـت‪ :‬مـا گویـا فرامـوش کرده ایـم کـه نسـل های‬ ‫جدیـد نیـز نیـاز بـه خـود تحقق بخشـی و‬ ‫نهـای معنایـی خـود دارنـد‪.‬‬ ‫برون ریـزی جها ‬ ‫ایـن نهادهـا و ایـن جامعـه دارای وضعیـت‬ ‫نهـا در جریـان‬ ‫دیالکتیکی انـد‪ ،‬یعنـی همـه ای ‬ ‫یشـوند و سـیالیت‬ ‫یشـدن بازتفسـیر م ‬ ‫اجتماع ‬ ‫ً‬ ‫خـود را پیـدا می کننـد‪ .‬مجموعـا احسـاس‬ ‫می کنـم ایـن فراینـد به فراموشـی سـپرده شـده‬ ‫اسـت و چـون ایـن دیالکتیـک دچـار مشـکل‬ ‫یهـا را‬ ‫یتـوان بخشـی از ایـن ناارام ‬ ‫شـده‪ ،‬پـس م ‬ ‫ناشـی ازان دانسـت‪.‬‬ ‫ایرنا‬ ‫«اینماد»؛ ابزاری برای مقابله با قاچاق کاال و قمار‬ ‫یکـه اجـرای الـزام اینمـاد بـرای درگاه های‬ ‫درحال ‬ ‫پرداخت اینترنتی با هدف جلوگیری از فعالیت‬ ‫سـایت های قمـار‪ ،‬شـرط بندی‪ ،‬کال هبـرداری و‬ ‫عرضه کاالهای قاچاق‪ ،‬تقلبی و ممنوعه اسـت‬ ‫امـا عـده ای بـا اظهـارات خالف واقـع سـعی در‬ ‫تحریک فعاالن فضای مجازی و مسئوالن برای‬ ‫مقابلـه با اینمـاد دارند‪ .‬به گزارش فـارس؛ اجرای‬ ‫تیـار و‬ ‫الـزام اینمـاد بـرای شـرکت های پرداخ ‬ ‫پاالیـش درگا ههـای پرداخـت قدیمـی درحالـی‬ ‫از سـال گذشـته طبق قوانین و مقررات مصوب‬ ‫لبـا وزارت صمـت‬ ‫توسـط بانـک مرکـزی درتعام ‬ ‫درحال انجـام اسـت کـه برخـی نظیـر مسـئوالن‬ ‫نتـک طـی یک سال گذشـته بـا‬ ‫انجمـن فی ‬ ‫اظهـارات نادرسـت‪ ،‬سـعی در انحـراف موضـوع‬ ‫دارنـد‪ .‬اجـرای الـزام اینمـاد بـرای درگا ههـای‬ ‫پرداخت اینترنتی با هدف جلوگیری از فعالیت‬ ‫سـایت های قمـار‪ ،‬شـرط بندی‪ ،‬کال هبـرداری‪،‬‬ ‫عرضـه کاالهـای ممنوعه‪ ،‬قاچاق‪ ،‬تقلبی و غیره‬ ‫درجهـت حمایـت از کسـب وکارهای قانونمنـد‬ ‫و حقـوق مـردم‪ ،‬طبـق مـاده ‪ 103‬ایین نامـه‬ ‫لشـویی و همچنین‬ ‫اجرایـی قانون مبازره با پو ‬ ‫ماده ‪ 11‬قانون پایانه های فروشـگاهی و سـامانه‬ ‫مودیـان از سـال های گذشـته در دسـتورکار‬ ‫لبـا وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫بانـک مرکـزی درتعام ‬ ‫و تجـارت قـرار دارد‪ .‬بعـد از دوسـال اجـرای‬ ‫ایـن الـزام قانونـی بـرای شـرکت های خدمـات‬ ‫پرداخـت (‪ ،)PSP‬اذر سـال گذشـته الـزام اینمـاد‬ ‫برای درگاه های پرداخت جدید ان ها عملیاتی‬ ‫شـد و مـرداد امسـال بـا تصویـب دسـتورالعمل‬ ‫مبـارزه بـا قاچـاق در فضـای مجـازی و تعییـن‬ ‫مهلـت سـه ماهه بـرای پاالیـش درگا ههـای‬ ‫پرداخـت قدیمـی و پایـان مهلـت مذکـور در‬ ‫ابـان امسـال بـه مراحـل پایانـی خـود نزدیـک‬ ‫شـد‪ .‬از پارسـال عـده ای نظیـر همین مسـئوالن‬ ‫یهـای تنـد همـراه‬ ‫نتـک موضع گیر ‬ ‫انجمـن فی ‬ ‫بـا اظهـارات خالف واقـع درپیـش گرفته انـد‬ ‫ درحالی که عالوه بر سیستمی و هوشمندسازی‬ ‫فراینـد اعطـای اینمـاد از دوسـال قبل و کاهـش‬ ‫میانگین زمان اعطای اینماد به کمتر از یک روز‬ ‫(چندسـاعت)‪ ،‬به پیشـنهاد بخـش خصوصـی‬ ‫فراینـد ساد هشـده اینمـاد تحت عنـوان اینمـاد‬ ‫بـدون سـتاره به عنـوان اولیـن مجـوز ثبت محـور‬ ‫از سـال گذشـته طراحـی و پیاد هسـازی شـد‬ ‫ً‬ ‫یکـه ظـرف کمتـر از ‪ 10‬دقیقـه صرفـا‬ ‫به گونه ا ‬ ‫بـا احـراز هویـت و دامنـه قابل دریافـت اسـت‪.‬‬ ‫یشـدن «اینمـاد‬ ‫هم زمـان بـا اطالعیـه عملیات ‬ ‫حشـده به ویـژه‬ ‫بـدون سـتاره»‪ ،‬ادعـای مطر ‬ ‫بـازه زمانـی ‪ 10‬دقیقـه ای ان موردتردیـد و حتـی‬ ‫انـکار قـرار گرفـت کـه پـس از مرکـز تتـا ان فیلـم‬ ‫دریافـت اینمـاد بـدون سـتاره توسـط یـک کاربـر‬ ‫با سرعت کار معمولی از ابتدای بازکردن سایت‬ ‫تنـام و تکمیـل اطالعـات تـا دریافت‬ ‫اینمـاد‪ ،‬ثب ‬ ‫طشـده طی اطالعیه‬ ‫کـد اینمـاد را به صورت ضب ‬ ‫رسـمی منتشـر کـرد‪ .‬سـپس سـطح فعالیـت‬ ‫ُ‬ ‫کسـب وکارهای خـرد توسـط همـان افـراد‬ ‫موردانتقـاد قـرار گرفـت ولـی پـس از اسـتقبال‬ ‫گسـترده کسـب وکارهای خـرد و عبـور تعـداد‬ ‫اینماد بدون ستاره از چندهزار عدد‪ ،‬بررسی ها‬ ‫نشـان داد کـه بیـش از ‪ 99‬درصـد کسـب وکارها‬ ‫بـدون رسـیدن بـه سـطح فعالیـت مذکـور‪،‬‬ ‫ً‬ ‫درحال ادامـه فعالیـت خود هسـتند کـه مجددا‬ ‫حشـده را ثابـت‬ ‫غیرواقعـی بـودن ادعاهـای مطر ‬ ‫کـرد‪ .‬همیـن رونـد از سـال گذشـته کمابیـش‬ ‫ادامه داشـت و در هر اتفاق ازجمله مسـدودی‬ ‫چنـد درگاه پرداخـت یـک شـرکت ‪ PSP‬به دلیـل‬ ‫سه تخلف هم زمان «ایجاد حساب تجمیعی»‪،‬‬ ‫«بـا هویـت اقتصـادی شـخص ثالـث» و «ارائـه‬ ‫ً‬ ‫تهـای غیرمجـاز» کـه مسـتقیما‬ ‫درگاه بـه فعالی ‬ ‫توسـط شاپرک شناسـایی و مسدود شده بود و‬ ‫هیچ ارتباطی با اینماد نداشـت‪ ،‬با ادبیات تند‬ ‫علیـه اینمـاد جوسـازی و تهمت پرا کنـی کردند‪.‬‬ ‫پیـرو تصویـب دسـتورالعمل مبازره بـا قاچاق در‬ ‫فضـای مجـازی در جلسـه اعضای اصلی سـتاد‬ ‫مرکـزی مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز در حضـور‬ ‫رئیس جمهـوری در مـرداد امسـال و تعییـن‬ ‫مهلـت سـه ماهه بـرای پاالیـش درگا ههـای‬ ‫پرداخـت قدیمـی در مـاده ‪ 3‬دسـتورالعمل‬ ‫نمـاه‪ ،‬شـرکت‬ ‫و پایـان مهلـت ان در ابا ‬ ‫شـاپرک طـی بخشـنامه خـود بـه شـرکت های‬ ‫تیـار اعلام کـرد کـه طـی مهلـت‬ ‫پرداخ ‬ ‫شش هفته ای درگاه های قدیمی ان ها پاالیش‬ ‫و درصـورت نداشـتن اینمـاد‪ ،‬مسـدود خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬هم زمـان بـا این موضوع‪ ،‬مـوج جدیدی از‬ ‫تیـار‬ ‫اظهـارات خالف واقـع توسـط چنـد پرداخ ‬ ‫محـدود شـروع شـد و در عجیب تریـن مـورد‬ ‫نتـک در توئیتـی مدعـی‬ ‫رئیـس انجمـن فی ‬ ‫شـد کسـب وکارهای اسـنپ‪ ،‬اسـنپ پی و لنـدو‬ ‫یسـت که دومـورد اول‬ ‫اینمـاد ندارند این درحال ‬ ‫ً‬ ‫از سال هاقبل اینماد داشته و اخیرا نیز تمدید‬ ‫ً‬ ‫کرده انـد و مـورد سـوم نیـز اتفاقـا اینمـاد داشـته‬ ‫ولـی به دلیـل تعـدد شـکایات بـدون پاسـخ در‬ ‫تهـای پسـینی تعلیـق شـده اسـت کـه‬ ‫نظار ‬ ‫نمـوارد ب هسـادگی بـا یـک بررسـی سـاده‬ ‫ای ‬ ‫بـرای عموم افراد قابل مشـاهده اسـت‪ .‬توضیح‬ ‫اینکـه تعـداد اینمادهـای کسـب وکارهای‬ ‫ذیـل گـروه اسـنپ بـرای دامن ههـای مختلـف‬ ‫شسـال قبل‬ ‫دورقمـی و اولیـن ان مربـوط بـه ش ‬ ‫اسـت و درمـورد کسـب وکار لنـدو نیـز ابتـدای‬ ‫امسـال تعـداد شـکایات بـدون پاسـخ ناشـی‬ ‫از عـدم واریـز اقسـاط پرداختـی توسـط مـردم‬ ‫بـه بانـک تسـهیالت دهنده و عدم پیگیـری و‬ ‫پاسـخگویی مناسـب بـه مصرف کننـدگان بـه‬ ‫ً‬ ‫جایـی رسـید کـه نهایتـا بـا ورود معـاون بانـک‬ ‫مرکـزی موضـوع تاحـدی حل وفصـل شـد‪.‬‬ ‫ایـن‪ ،‬به روشـنی کارکـرد اینمـاد درحمایـت از‬ ‫حقـوق مـردم و جلوگیـری از ادامـه فعالیـت‬ ‫نهـا‬ ‫کسـب وکارهای متخلـف تـا اصلاح رفتـار ا ‬ ‫را نشـان می دهـد‪ .‬در ما ههـای اخیـر انجمـن‬ ‫صنفـی پرداختیانـی طـی دونوبـت مکاتبـه‬ ‫یهـای مختلـف از وزارت‬ ‫رسـمی و پیگیر ‬ ‫صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت‪ ،‬بانـک مرکـزی‪ ،‬مرکـز‬ ‫ملـی فضـای مجـازی و غیـره تسـریع در پاالیـش‬ ‫یهـا به منظـور‬ ‫درگا ههـای قدیمـی پرداختی ا ‬ ‫پایـان دادن بـه عد مشـفافیت‪ ،‬رانـت و انحصـار‬ ‫ایجادشـده دراین زمینـه را مطالبـه و حتـی‬ ‫رسـانه ای کـرده بـود‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫این روزهـا افـراد مراجعه کننـده بـه داروخانه هـا‪ ،‬فقـط «نـه» می شـنوند‪ .‬ایـن‬ ‫قصه ای سـت دردنـا ک بـرای دردمندانـی کـه بـرای یافتـن انتی بیوتیـک بایـد‬ ‫پاشـنه های کفـش را بـاال بکشـند؛ جنـس کفـش را از اهـن اختیـار کننـد کـه‬ ‫بتواننـد بـه ده هـا محلـه تهـران سـر بزننـد تا شـاید بخت یارشـان باشـد و برای‬ ‫عفونـت گلـو‪ ،‬یـک ورقـه انتی بیوتیـک بخرنـد‪ .‬تـازه زمانی کـه داروخانـه ایـن‬ ‫کپسـول همیشـه فراوان در گذشـته را داشـته باشـد‪ ،‬باز هـم «نـه» می گوینـد‬ ‫و از بیمـار طلـب نسـخه رسـمی دکتـر می کنـد‪ .‬ایـن داستانی سـت کـه زیبنـده‬ ‫کشور سرفراز ما نبوده و نخواهد بود‪ .‬باید پرسید کدام فرد یا مسئول‪ ،‬عامل‬ ‫یـا مسـبب نبـود انتی بیوتیـک اسـت؟ داروهـای خـاص ا گـر نباشـد یـا کمیـاب‬ ‫ً‬ ‫شـود‪ ،‬بـرای ان بهانه هـای زیـادی کـه معمـوال وارد نشـده ؛ تحریـم هسـتیم؛‬ ‫دولـت در اختیـار مـا قـرار نـداده و ده هـا عـذر و بهانـه غیرواقعـی دیگـر شـنیده‬ ‫می شـود؛ امـا این ماجـرا فـرق می کنـد و اینجاسـت کـه سـکوت مسـئولین‬ ‫ن مورد خاص‪ ،‬غیرقابل باور می نماید‪ .‬ا گر تحریم‬ ‫بهداشـتی در کشـور و در ای ‬ ‫هسـتیم یـا ا گـر وارد نشـده کـه هـر دوی ایـن بهانه هـا را بایـد عـذر بدتـر از گنـاه‬ ‫بدانیـم‪ ،‬وفـور ان داروهـا در مغازه هـای مخصـوص و در پسـتوهای خیابـان‬ ‫و کوچه هـای ناصرخسـرو را چگونـه بایـد توجیـه کنیـم؟ اینجاسـت کـه بایـد‬ ‫بـه بهداشـتی ها بگوییـم «دم خـروس را بایـد بـاور کنیـم یـا قسـمت حضـرت‬ ‫عبـاس را؟!» ایـن دوگانگـی و حتـی چندگانگـی را بایـد چگونـه تفسـیر کنیـم و‬ ‫ً‬ ‫حـال وروز افـراد نیازمنـد دارو را کـه معموال از طبقه فرودسـت جامعه هسـتند‬ ‫ً‬ ‫و پـول مراجعـه بـه دکتـر را هـم ندارنـد‪ .‬این افراد معمـوال برای سـرماخوردگی و‬ ‫بیماری هـای ناشـی از ویـروس و دگرگونـی نا گهانی هوا‪ ،‬دکتری نمی شناسـند‬ ‫کـه بتواننـد ویزیت رایگان شـوند‪ ،‬پـس به ناچار روی بـه خوددرمانی می اورند‬ ‫کـه بایـد نزدیک تریـن و فوری تریـن درمـان را کـه همانـا انتی بیوتیـک و قـرص‬ ‫مسـکن اسـت‪ ،‬انتخـاب کننـد و رو به سـوی داروخانـه کـرده و یـک ورقـه‬ ‫ً‬ ‫انتی بیوتیـک ابتیـاع کننـد تـا درمانی که هر چند ریشـه ای نیسـت‪ ،‬ولی موقتا‬ ‫از درد نجاتشـان دهـد‪ .‬می تـوان گفـت کـه حداقل حـدود ‪ 15‬درصد از جامعه‬ ‫هـدف مـا‪ ،‬بـا زحمـت می توانـد دارو بخرند تا چه رسـد به مراجعه به پزشـکان‬ ‫و دادن ویزیـت ‪ 100‬هزارتومانـی‪ ،‬پـس باز هـم بایـد نـوک پیـکان گلـه و شـکایت‬ ‫تو درمان و امـوزش پزشـکی بگیریـم تـا شـاید‬ ‫را به سـمت وزارت بهداشـ ‬ ‫یک بـار هـم کـه شـده بـرای رضـای خـدا حداقـل پاسـخ ایـن کمبـود را به ملت‬ ‫بدهنـد‪ .‬گو اینکـه مـردم هـر پاسـخی را از انـان بشـنوند‪ ،‬ان را غیرقابل قبـول‬ ‫می داننـد؛ چرا کـه ا گـر دارو کـم اسـت‪ ،‬پـس در بـازار ازاد چـرا فـراوان اسـت؟‬ ‫اینجـا بایـد نکتـه ای را مورد توجـه قـرار داد؛ در گذشـته قیمـت دارو و درمـان‬ ‫در کشـور مـا ارزان تـر از تمامـی کشـورهای خاورمیانـه بـوده اسـت و درنتیجـه‬ ‫ً‬ ‫معمـوال داروهـای اولیـه و حتـی کمیـاب‪ ،‬به واسـطه ارزانـی‪ ،‬بـه بسـیاری از‬ ‫کشـورهای همسـایه از مبـادی غیررسـمی صـادر می شـده اسـت‪ ،‬امـا مـا را‬ ‫چـه شـده اسـت کـه با وجـود چنـد ده شـرکت تولیـد دارو در کشـور‪ ،‬بایـد بـرای‬ ‫ابتدایی ترین داروی مسکن‪ ،‬دچار کمبود باشیم‪ .‬پس وزارت بهداشت باید‬ ‫پاسـخ کمبـود را بـه مـردم‪ ،‬به شـکلی مسـتدل بدهـد تـا مـردم نجیب و شـریف‬ ‫کشـورمان قانع شـوند‪ .‬این شـرکت های تولیدی به جای سـاختن دارو‪ ،‬حتی‬ ‫دارویی به نام انتی بیوتیک که فروش ان بسـیار ارزان اسـت و درامد چندانی‬ ‫بـرای سـازندگان دارو نـدارد و سـازندگان به جـای سـاخت این قبیـل داروهـا‬ ‫رو به سـوی سـاخت مـواد ارایشـی و بهداشـتی پردرامـد کرده انـد کـه باعـث‬ ‫شـده اسـت در داروخانـه به جـای عرضـه مـواد پزشـکی‪ ،‬انبارهـای خـود را از‬ ‫خمیردنـدان‪ ،‬کرم هـای زیبایـی‪ ،‬لوسـیون های معطـر‪ ،‬شـامپوها و پودرهـای‬ ‫زیبایـی پـر کـرده و از ان طریـق بـه بـازار و نقطـه هـدف کـه همانـا داروخانـه‬ ‫اسـت‪ ،‬محصـوالت خـود را روانـه کننـد تـا این قبیـل محصـوالت گران قیمـت‬ ‫بـرای شـرکت های تولیدکننـده دارو‪ ،‬درامـد بیشـتری را عایـد انان کنـد‪ .‬کار به‬ ‫جایـی رسـیده اسـت کـه هـر داروخانـه ای را کـه نـگاه می کنیـم‪ ،‬ده هـا قفسـه‬ ‫کوچـک و ویتریـن ان از مـواد ارایشـی پـر شـده اسـت و داروهـا اغلـب در پشـت‬ ‫مغازه هـا قـرار دارد‪ .‬پـس رو بـه خـدای رحمـان و رحیم می اوریـم و از درگاهش‬ ‫طلـب عافیـت بـرای همـه مـردم کشـورمان می کنیـم‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫« مخاطب محوری» و «مشارکت محوری»؛‬ ‫رویکرد جدید فعالیت های پرورشی در مدارس‬ ‫معاون پرورشـی و فرهنگی در نشسـت هم اندیشـی مدیران و روسـا‪ ،‬معاونان‬ ‫پرورشـی و تربیت بدنـی مناطـق ‪ 15‬گانـه اموزشـی اسـتان مرکـزی و اعضـای‬ ‫شو پـرورش این اسـتان‪ ،‬مخاطب محـوری‬ ‫شـورای معاونـان اداره کل اموز ‬ ‫و مشـارکت محوری را رویکـرد جدیـد فعالیت هـای پرورشـی در مـدارس‬ ‫ش‪‎‬هـای پیـش روی‬ ‫عنـوان کـرد‪ .‬به گـزارش پانـا؛ اصغـر باقـرزاده در تشـریح چال ‬ ‫شو پـرورش گفـت‪ :‬تشـتت اراء‪ ،‬عدم توجـه‬ ‫معاونـت پرورشـی در اموز ‬ ‫ت‪‎‬هـای این حـوزه‪ ،‬تفکیـک و‬ ‫بـه مخاطب محور بـودن برنام ه‪‎‬هـا و فعالی ‬ ‫جداسـازی موضـوع تربیـت از امـوزش و کمبـود نیـروی انسـانی از جملـه‬ ‫چالش‪‎‬هـای مهـم مـا در حـوزه پرورشـی و فرهنگی سـت‪.‬‬ ‫فرسودگی نیمی از ناوگان کامیونی‬ ‫ِ‬ ‫لو نقـل و سـوخت گفـت‪ :‬از ‪ 400‬هـزار نـاوگان‬ ‫سرپرسـت مرکـز مدیریـت حم ‬ ‫موجـود بـاری‪ ،‬حـدود نیمـی یعنـی ‪188‬هـزار نـاوگان فرسـوده هسـتند و‬ ‫نشـهری‬ ‫همان طور کـه گفتـه شـد برنامه ریـزی بـرای نوسـازی نـاوگان برو ‬ ‫انجـام شـده و نوسـازی نـاوگان امـری ضروری سـت چرا کـه علاوه بـر االیندگـی‬ ‫هـوا به دلیـل تـردد این میـزان نـاوگان فرسـوده‪ ،‬میـزان مصـرف ایـن نـاوگان تـا‬ ‫سـه برابر افزایـش می یابـد‪ .‬به گـزارش ایلنا؛ علیرضـا احمدی افـزود‪ :‬به طورکلی‬ ‫لو نقـل دو طـرح نوسـازی و توسـعه مطـرح اسـت کـه‬ ‫در بحـث نـاوگان حم ‬ ‫در بخش هایـی کـه از ُبعـد نـاوگان بـا کمبـود ارائـه خدمـات مواجهیـم ماننـد‬ ‫کامیون هـای یخچـال دار یـا سـرویس تا کسـی های برون شـهری در بخـش‬ ‫توسـعه‪ ،‬سـرمایه گذاری انجـام می شـود‪ .‬در ُبعـد نـاوگان‪ ،‬نسـبت به تقاضایی‬ ‫کـه بـرای جابه جایـی بـار وجود دارد این موضوع مورد بررسـی قـرار می گیرد که‬ ‫طـرح نوسـازی یـا طـرح توسـعه بایـد در دسـتور اجـرا باشـد‪.‬‬ ‫ شدن ورودی اب به سدها‬ ‫مثبت ِ‬ ‫با بررسـی میزان ورودی و خروجی اب به سـدها و همچنین وضعیت ذخایر‬ ‫ابـی در یک هفته اخیـر‪ ،‬شـاهد افزایـش ‪ ۱۰۰‬میلیون مترمکعبـی حجـم ذخایـر‬ ‫ابی سـدهای کشـور و رسـیدن ان به ‪ ۱۸‬میلیاردمترمگعب هستیم‪ .‬به گزارش‬ ‫انـا؛ امـار رسـمی شـرکت مدیریـت منابـع اب ایـران نشـان می دهد طـی ‪ ۶۵‬روز‬ ‫نخسـت سـال ابـی جـاری (از ‪ 1‬مهـر تـا ‪ ۵‬اذرمـاه) میـزان ورودی اب بـه سـد ها‬ ‫دومیلیـارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون مترمکعـب بـوده کـه این رقـم نسـبت بـه ورودی‬ ‫دومیلیـارد و ‪ ۳۹۰‬میلیون مترمکعبـی اب بـه سـد های کشـور در مدت مشـابه‬ ‫سـال گذشـته‪ ،‬رشـدی ‪ ۱۳‬درصـدی داشـته اسـت‪ .‬در ‪ ۶۵‬روزی کـه از سـال‬ ‫ابـی جـاری می گـذرد‪ ،‬در مجمـوع سـه میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون مترمکعـب اب از‬ ‫سـد های کشـور بـرای مصـارف مختلـف خـارج شـده اسـت‪.‬‬ ‫اموزش ‪ ۱۶۰۰‬فرمانده دادرس پیشرفته‬ ‫معـاون دانشـجویی و جوانـان هالل احمـر از امـوزش ‪« ۱۶۰۰‬فرمانـده دادرس‬ ‫پیشـرفته» خبـر داد و گفـت‪ :‬جوانـان قطـب مهـم هالل احمرنـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫مهر؛ سـیدعلی منیری با اشـاره به اهمیت حضور تیم های دادرس پیشـرفته‬ ‫در امدادرسـانی حـوادث‪ ،‬افـزود‪ :‬جوانـان اینده سـازان و اینده پـروران کشـور‬ ‫هسـتند‪ .‬ایـن مقـام مسـئول در هالل احمـر گفـت‪ :‬پرچـم خدمت رسـانی‬ ‫در سـایه اعتلای شـخصیت جوانـان و سـازمان جوانـان در قالـب اجـرای‬ ‫برنامه هـای فرهنگـی و اجتماعـی در جمعیـت هالل احمـر در اهتـزاز اسـت‪.‬‬ ‫افت ‪ ۱۳‬درصدی تولید برگ سبز چای‬ ‫رئیـس سـازمان چـای کشـور با اشـاره به اینکه تولیـد بـرگ سـبز چـای نسـبت‬ ‫بـه سـال گذشـته حـدود ‪ ۱۳‬درصـد کاهـش داشـته اسـت گفـت‪ ۸۰ :‬درصـد‬ ‫باغـات چـای کشـور در اراضـی دیـم واقع شـده و به بارندگی وابسـته هسـتند‪.‬‬ ‫به گـزارش وزارت جهـاد کشـاورزی؛ حبیـب جهانسـاز با بیان اینکـه از ابتـدای‬ ‫فصل برداشـت تا کنون خرید برگ سـبز چای به بیش از ‪ 116‬هزار تن رسـیده‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬تا کنـون افزون بـر ‪ 813‬میلیارد تومـان و معـادل ‪ 85‬درصـد مطالبـات‬ ‫چایـکاران پرداخـت شـده اسـت‪ .‬از این میـزان خریـد ‪ 76‬درصـد سـهم دولـت‬ ‫بـوده و ‪ 24‬درصـد دیگـر از سـهم دولت باقی مانده کـه برای پرداخت به موقع‬ ‫وجـه چایـکاران‪ ،‬مکاتبـات و اقدامـات الزم را بـرای تخصیـص پـول از سـازمان‬ ‫برنام هو بودجـه کشـور انجـام شـده اسـت‪.‬‬ صفحه 2 ‫نگره‬ ‫هنر‬ ‫دوشنبه ‪ 7‬اذر ‪ 1401‬شماره‪2653‬‬ ‫‪3‬‬ ‫هندسه نقوش در بافت پارچه‬ ‫نحوه شکل گیری نقوش هندسی در بافت پارچه و چگونگی‬ ‫نهـا‪ ،‬از مهم تریـن فنـون هنرمندانـه‬ ‫گسـترش و ترسـیم ا ‬ ‫تهـای خالقانـه در دنیـای پرنقـش‬ ‫جهـت انجـام فعالی ‬ ‫منسـوجات اسـت‪ .‬قواعد و روابط هندسـی‪ ،‬متاثر از دانشـی‬ ‫نهـا در هنرهـای سـنتی ایـران ازجملـه‬ ‫هسـتند کـه بازتـاب ا ‬ ‫در معـرق کاشـی‪ ،‬اینـه کاری و طراحـی و سـاخت ارسـی ها‬ ‫نهـا‪،‬‬ ‫یشـوند و از دل طراحـی ترکیبـی ا ‬ ‫به وضـوح دیـده م ‬ ‫گاه نقوشـی پدیـد می ایـد کـه می تواند زینت بخـش بوم های‬ ‫هنـری و منسـوجات باشـد‪ .‬حال انکـه نحـوه شـکل گیری‬ ‫نقـوش هندسـی در بافـت پارچـه و چگونگـی گسـترش و‬ ‫ترسـیم ان ها‪ ،‬یکی از مهم ترین فنون هنرمندانه درراسـتای‬ ‫تهـای خالقانـه در دنیای پرنقش منسـوجات‬ ‫انجـام فعالی ‬ ‫اسـت‪( .‬البتـه برخـی رویکردهـای نوین درزمینـه بهره مندی‬ ‫از اشـکال هندسـی در جریـان طراحـی لبـاس بـه سـاخت‬ ‫یهـای‬ ‫یبـر نقـوش هندسـی و پیل ‬ ‫اشـکال اوریگامـی مبتن ‬ ‫متعـدد مرتبـط اسـت)‪ .‬نقـوش هندسـی در هنرهـای ملـی‬ ‫و سـنتی ایـران بسـیار پرکاربـرد بـوده کـه همـواره ترسـیم ایـن‬ ‫نقوش بر بستر و زمینه های خاص هندسی انجام می شود‬ ‫نهـا بـا کمتریـن خطـا فراهـم شـود؛ البتـه‬ ‫تـا امـکان رسـم ا ‬ ‫یسـت‬ ‫هنرمنـدان عرصـه طراحـی و بافـت پارچـه‪ ،‬چندسال ‬ ‫کـه به این مقولـه روی خوش نشـان داده انـد و هنرمنـدان‬ ‫می تواننـد باتکی هبـر همـان قواعـد ترسـیم نقـوش هندسـی‪،‬‬ ‫نهـا در طراحـی‬ ‫شهـای جدیـد پرداختـه و از ا ‬ ‫بـه ترسـیم نق ‬ ‫پارچـه بهـره گیرنـد‪ .‬کلیـات نقـوش هندسـی‪ ،‬تاریـخ نقـوش‬ ‫هندسـی در هنرهـای باسـتانی و هنرهـای سـنتی ایـران‪،‬‬ ‫کاربـرد نقـوش هندسـی در هنرهـای سـنتی ایـران‪ ،‬اشـنایی‬ ‫بـا مقدمـات ترسـیم نقـوش هندسـی زمـان‪ ،‬ابـزار و وسـایل‬ ‫موردنیـاز‪ ،‬اصـول طراحـی هندسـی‪ ،‬شـبکه ها و زمین ههـای‬ ‫شـکل گیری نقـوش هندسـی‪ ،‬اشـنایی بـا نحـوه ترسـیم‬ ‫نقوش هندسـی ازطریق شـبکه های مربع و مثلث‪ ،‬طراحی‬ ‫شکل ها و نقش ها براساس شبکه مربع (شطرنجی)‪ ،‬اشکال‬ ‫طبیعی‪ ،‬مفاهیم گره و نقش در نقوش هندسی‪ ،‬اشنایی با‬ ‫اسـامی و اصطالحـات نقـوش هندسـی‪ ،‬تعریـف لغـت و گـره‪،‬‬ ‫تهـای معـروف در نقـوش هندسـی‪ ،‬اشـنایی بـا‬ ‫ترسـیم لغ ‬ ‫نحـوه تکثیـر و گسـترش نقـوش هندسـی (تکـرار انعکاسـی‪،‬‬ ‫تکـرار انتقالـی‪ ،‬تکـرار چرخشـی)‪ ،‬اشـنایی بـا نحـوه ترسـیم‬ ‫نقـوش هندسـی ازطریـق زمینـه مربـع‪ ،‬مسـتطیل و دایـره‪،‬‬ ‫ترسـیم گر ههـای معـروف هندسـی در هنرهای سـنتی ایران‬ ‫و اشـنایی بـا رنـگ و کاربـرد ان در انـواع نقـوش هندسـی از‬ ‫یسـت که عالقه مندان به فعالیت های هنری‬ ‫سرفصل های ‬ ‫یبـر هندسـه نقـوش بهتـر اسـت بـر ان مسـلط باشـند‪.‬‬ ‫مبتن ‬ ‫نبـاب و براسـاس چکیـده مقالـه ای باعنـوان «تحـول‬ ‫درای ‬ ‫نقـوش هندسـی و تکامـل اشـکال و مفاهیـم ان در هنـر‬ ‫اسالمی» این گونه می خوانیم‪« :‬در هر فرهنگ و نزد فالسفه‬ ‫اعداد و اشکال برای بیان مفهوم خلقت دررابطه با عناصر و‬ ‫زمان به کاررفته اسـت‪ .‬هندسـه و ریاضیات در فلسفه یونان‬ ‫و سپس روم نماینده جهان معقول و نمونه اعالیی دانسته‬ ‫شد که خدا جهان جسمانی را که ما در ان زندگی می کنیم‪،‬‬ ‫نهـا افریـده اسـت‪ .‬بنـد رومـی یـا گره هندسـی یکـی از‬ ‫برپایـه ا ‬ ‫سهـای‬ ‫اصـول هفتگانـه تزئیـن در هنـر ایـران‪ ،‬یکـی از اقتبا ‬ ‫هنـر اسلامی از فلسـفه یونـان و هنـر بیزانـس اسـت‪ .‬تصـور‬ ‫ً‬ ‫مـی رود ایـن اقتبـاس بعـد از ظهـور اسلام صرفـا براسـاس‬ ‫منافـات نداشـتن نقـوش هندسـی بـا جهان بینـی اسلامی‬ ‫در اثار معماری و سـایر هنرها تا قرن سـوم هجری بکار رفته‬ ‫است‪ .‬کم کم با ترجمه اثار یونانی تا قرن چهارم‪ ،‬ذهن نوین‬ ‫اسلامی اثار فلسـفی و علمی فرهنگ های مختلف را هضم‬ ‫کـرده و حیـات عقالنـی جدیـدی بـرای مسـلمانان پدیـدار‬ ‫یشـود کـه رنـگ خالـص اسلامی بـر خـود داشـته اسـت‪.‬‬ ‫م ‬ ‫دراین تحول اندیشمندانی چون ابن سینا‪ ،‬فارابی (هندسه‬ ‫عملـی و نظـری)‪ ،‬اخـوان الصفـاء‪ ،‬سـهروردی و ابـن عربـی بـا‬ ‫تاثیرپذیـری از حروفیـه و تعلیمـات هرمسـی‪ ،‬عرفـان عملـی‬ ‫و نظـری را موردبحـث قـرار داده کـه در هنـر و معمـاری ایـران‬ ‫نمـود پیـدا کـرده اسـت؛ بنابرایـن ا گر اغـاز نقوش هندسـی از‬ ‫فلسفه و هنر یونان بود‪ ،‬اما طی سیزده قرن کاربرد و تکامل‪،‬‬ ‫به صورت عملی و نظری در حوزه هندسه و مفاهیم عرفانی‬ ‫در جهـان اسلام به ویـژه ایـران ان را به عنـوان یکـی از عناصـر‬ ‫بـارز هنـر اسلامی دراورد»‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫با محوریت کرونا برگزار می شود؛‬ ‫رویداد ایده پردازی «سینما سالمت»‬ ‫رویـداد‬ ‫اولیـن‬ ‫ایده پـردازی «سـینما‬ ‫سلامت» بـا محوریـت‬ ‫کرونـا اواخـر دی مـاه ‪1401‬‬ ‫به همتبنیادسینمایی‬ ‫فارابـی؛ و بـا موضـوع‬ ‫کرونـا و دسـتاوردهای‬ ‫نظام پزشـکی کشـور در‬ ‫مهـار ایـن اپیدمـی برگـزار‬ ‫می شـود‪ .‬محورهـای‬ ‫این رویـداد عبارت انـد‬ ‫از مواجهـه علمـی و عملـی بـا کرونـا (دسـتاوردهای علمـی و‬ ‫تخصصـی ماننـد تولیـد وا کسـن‪ ،‬تولیـد تجهیـزات پزشـکی‬ ‫مرتبط با درمان کرونا‪ ،‬کرونا و قرنطینه‪ ،‬تربیت متخصصین‬ ‫و تـداوم امـوزش پزشـکی و ‪)...‬؛ خدمـات ارائه شـده توسـط‬ ‫کادر درمـان (کوویـد‪ ۱۹-‬و مادرانگـی‪ ،‬ارتبـاط والدیـن کادر‬ ‫درمان و فرزندان در کرونا)؛ نمایش قدرت پزشکی و جایگاه‬ ‫مطلوب ما در منطقه (نقش بانوان متخصص‪ ،‬محدودیت‬ ‫پیونـد اعضـا در همه گیـری کرونـا‪ ،‬درمـان نابـاروری در کرونـا)‬ ‫و نیـز فعالیت هـای مردمـی و جهـادی در حـوزه سلامت‬ ‫(بازنمایـی فعالیت هـای جهادی و بسـیج مردمـی در کمک‬ ‫بـه کادر درمـان)‪ .‬عالقه منـدان بـه حضـور دراین رویـداد‬ ‫بایـد طـرح یک صفحـه ای خـود را حدا کثـر تـا ‪ ۲۵‬اذر بـه‬ ‫داوری ان‪ ۲۶ ،‬اذر تـا ‪۲‬‬ ‫دبیرخانـه جشـنواره ارسـال کننـد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫دی مـاه و منتورینـگ اثـار ‪ ۳‬تـا ‪ ۹‬دی مـاه انجـام می شـود‪.‬‬ ‫شـرکت کنندگان بایـد طـرح نهایـی (هفت صفحـه ای) خـود‬ ‫را حدفاصـل ‪ ۱۰‬تـا ‪ ۱۶‬دی مـاه دراختیـار دبیرخانـه بگذارنـد‪.‬‬ ‫بررسـی طر ح هـای نهایی ‪ ۱۷‬تـا ‪ ۲۱‬دی ماه بـوده و این رویداد‬ ‫طـی ‪ ۲۲‬و ‪ ۲۳‬دی مـاه ‪ ۱۴۰۱‬برگـزار می شـود‪ .‬به منظـور ارتباط‬ ‫بـا دبیرخانـه رویـداد می توانیـد ازطریـق @‪cinemasalamat‬‬ ‫‪ fcf.ir‬یا شماره های ‪ ۸۸۱۹۴۲۳۳‬و ‪ ۸۸۱۹۴۲۵۷‬اقدام کنید‪.‬‬ ‫شاتر‬ ‫فرزند یک خنیاگرم‬ ‫نگاهی به برادر کشی در طول تاریخ با اقتباس‬ ‫داستانی از شاهنامه! انسیه ابراهیمی‪ ،‬فاطمه‬ ‫تواضعی‪ ،‬سجاد خباز‪ ،‬فاطمه خراسانی‪ ،‬فاطمه‬ ‫ دهقانی‪ ،‬فراز شیرانی‪ ،‬فرهود فدوی‪ ،‬زیبا کاظمی‪،‬‬ ‫هستی کرمی‪ ،‬امیرحسین رنجی کوزه کنان‪ ،‬زهرا‬ ‫ مهرابی‪ ،‬ایسان نوریان‪ ،‬هوشمند هنرکار و سحر‬ ‫ یافتیان؛ بازیگران این نمایش به نویسندگی و‬ ‫کارگردانی شکرخدا گودرزی هستند که تا ‪ 11‬اذرماه‬ ‫ِ‬ ‫‪ 1401‬ساعت ‪ 19:30‬در «تئاترشهر» ( سالن چهارسو)‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫علی اصغرخوشکار‬ ‫هیچیسم و پوچیسم در شعر امروز‬ ‫تریبون‬ ‫ُ‬ ‫ند جسارت!‬ ‫هومن سیدی؛ جذابیت با طعم ت ِ‬ ‫سروناز بهبهانی‬ ‫‪sarvenaz.behbahani@gmail.com‬‬ ‫هن ــر و هنرمند هم ــواره به عن ــوان حلق ــه اتصال می ــان جامعه و‬ ‫فرهن ــگ ی ــک مل ــت مط ــرح بوده ان ــد؛ به وی ــژه در جوام ــع‬ ‫درحال توس ــعه ک ــه هن ــوز از نظر سیاس ــی‪ ،‬اقتص ــادی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫حلق هه ــای مفقوده بس ــیاری را برای اس ــتحکام و ثب ــات زنجیره‬ ‫پیش ــرفت و معرف ــی هویت خ ــود به جه ــان احس ــاس می کنند‪.‬‬ ‫هنرمن ــد مس ــتقل برپای ــه تعری ــف اصی ــل هن ــر ک ــه درون مایه ای‬ ‫جهان ــی دارد و ب ــا درک صحی ــح و بی غرضان ــه از ش ــرایط جامع ــه‬ ‫می تواند نقش ــی اساس ــی را در انع ــکاس روحیات‪ ،‬خواس ــته ها و‬ ‫یه ــای م ــردم خ ــود ایف ــا کن ــد‪ .‬ب ــرای این مه ــم‬ ‫توانمند ‬ ‫ـتن خویش و‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫خوی‬ ‫به‬ ‫هنرمند‬ ‫یک‬ ‫اخالقی‬ ‫تعهد‬ ‫ـز‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ ازهرچ‬ ‫پیش‬ ‫ِ‬ ‫درک اصالت حقیقی انس ــان اهمیت دارد؛ ادرا ک این مس ــئله که‬ ‫یش ــمول را درب ــردارد و هنرمند‬ ‫هنر در ذات خود‪ ،‬رس ــالتی هست ‬ ‫به عن ــوان دارن ــده و ارائه دهن ــده ای ــن ودیع ــه تاریخی و انس ــانی‪،‬‬ ‫ـئول چگونگ ــی انتق ــال پیا مه ــا از درونی تری ــن الی هه ــای‬ ‫مس ـ ِ‬ ‫یش ــک هنر یک ــی از مهم ترین‬ ‫اجتماع به دنیای بیرون اس ــت‪ .‬ب ‬ ‫و مطمئن تری ــن راهکارها برای رهایی بش ــر از اس ــارت س ــکوت و‬ ‫یس ــت ک ــه در قال ــب بی ــان ظریف‪ ،‬دقی ــق و در‬ ‫فری ــاد نا گفته های ‬ ‫ســـایه ازادی هنر یا هنری ازاد تجلی می یابد‪ .‬روشـــن است که در‬ ‫ه ــر جامعـ ـه ای بر اس ــاس ش ــرایط خ ــاص و پیش ــینه تاریخ ــی و‬ ‫فرهنگ ــی اقوام س ــا کن در ان گرایش به یکی از مق ــوالت در حوزه‬ ‫هن ــر بیش ــتر موردتوج ــه بوده اس ــت‪ .‬در کش ــور م ــا نی ــز از دیرباز‬ ‫ادبی ــات و به خص ــوص ش ــعر جایگاه وی ــژه ای را در می ــان مردم و‬ ‫حتی س ــردمداران حکومت ها داش ــته اس ــت‪ .‬از اهمیت سرودن‬ ‫اش ــعار درب ــاری و دریاف ــت صل ــه گرفت ــه ت ــا زمزم ــه تک بیت های‬ ‫کنایه امی ــز از اش ــعار ب ــزرگان در کوچ ــه و ب ــازار‪ ،‬هم هو هم ــه‬ ‫نش ــان دهنده اهمیت‪ ،‬کاربرد و شان خاص ش ــعر در نزد ایرانیان‬ ‫نح ــال کم ــا کان وج ــود اندیش ــمندان و ش ــاعران‬ ‫اس ــت‪ .‬درعی ‬ ‫بی بدیل ــی همچ ــون فردوس ــی‪ ،‬س ــعدی‪ ،‬حاف ــظ و موالن ــا ک ــه بر‬ ‫قل هه ــای رفی ــع و منی ــع کالم و عرف ــان ایس ــتاده اند‪ ،‬از افتخارات‬ ‫یش ــود؛ بزرگانی که هن ــوز که هنوز‬ ‫مل ــی و تاریخی ما محس ــوب م ‬ ‫اس ــت برای بی ــان ش ــرایط اجتماع ــی و بس ــیاری از س ــکوت ها و‬ ‫نا گفت هه ــا در عص ــر حاضر ب ــه کالم انان اس ــتناد می کنیم؛ گویی‬ ‫حاف ــظ و موالنا بیش از ش ــاعران امروز بس ــیاری از نانوش ــته های‬ ‫این زم ــان ح ــس می کردند؛ امری که ش ــاید ریش ــه در توج ــه انان‬ ‫به حقیقت انس ــان و جوهره هنر در پرتو اصال ــت ذات الهی دارد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫چه بس ــا به نظ ــر می رس ــد ک ــه الزام ــا اس ــتفاده از واژگان رای ــج‬ ‫امروزی‪ ،‬شـــعارهای کوبنده سیاســـی و اجتماعی و داعیه دفاع از‬ ‫انس ــان و مذم ــت فق ــر و جن ــگ و ش ــوربختی ن ــوع بش ــر و ارائ ــه‬ ‫قالب های مدرن تنها نیاز و تنها ش ــرط الزم برای بیان دل نش ــین‬ ‫حقیقت و همس ــویی با مردم درد کش ــیده امروز نباش ــد‪ .‬هرچند‬ ‫بر هیچ کس پوش ــیده نیس ــت وجود ش ــاعرانی که از دل این عصر‬ ‫برخاس ــته باش ــند و با تعهد نگاه‪ ،‬احس ــاس و قلم خود‪ ،‬ش ــرایط‬ ‫موج ــود در دنی ــای م ــدرن ام ــروز را با هم ــه معضالت و مس ــائل‬ ‫مخصوص ب ــه این دوره از نزدیک دریابند و نیازهای بش ــر امروز و‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫شه ــای جامعه در قبال او را لمس کنند‪ ،‬امری ضرور ‬ ‫کن ‬ ‫نش ــمول مرزهای‬ ‫ش ــاعرانی هنرمن ــد ک ــه بتوانن ــد ب ــا ن ــگاه جها ‬ ‫موج ــود را دره ــم نوردی ــده و در تعامل ــی فرهنگـ ـی ‪ ،‬رابط ــی میان‬ ‫جامع ــه خود و جوامع دیگر باش ــند‪ .‬هنرمندانی که با ش ــعر خود‬ ‫دریچه های ــی را ب هس ــوی رهای ــی‪ ،‬درک عمی ــق زیبایی ‪ ،‬اندیش ــه‬ ‫بک ــر زندگ ــی و هم زیس ــتی انس ــانی در زمی ــن خس ــته از تک ــرار‬ ‫بگش ــایند ‪ .‬اینکه ما هنوزهم به واس ــطه پیش ــینیان خود در دنیا‬ ‫یش ــود ان چنان که شایسته و بایسته‬ ‫یش ــویم و گفته م ‬ ‫مطرح م ‬ ‫اس ــت در ادبی ــات جهانی ام ــروز ش ــناخته نش ــده ایم‪ ،‬درصورت‬ ‫صح ــت چنین وضعیت ــی جای تاس ــف و تام ــل دارد؛ چرا که ما با‬ ‫چنان پیش ــینه ادب ــی و تاریخی نباید امروز دچار رکود و س ــکوتی‬ ‫یک ــه بس ــیاری از کش ــورها ب اس ــرعت از م ــا‬ ‫درد اور باش ــیم؛ در حال ‬ ‫پیش ــی گرفته و اندیشه های جهانی نویسندگانش ــان را به دنیای‬ ‫هن ــر ام ــروز عرض ــه می کنن ــد‪ .‬بای ــد پذیرف ــت ک ــه ش ــعر به عنوان‬ ‫یس ــت که ش ــاعر در ان‬ ‫بازت ــاب و اینه تمام نمای احوال جامعه ا ‬ ‫زندگ ــی می کن ــد؛ حتی ا گ ــر اندک توجهی از س ــوی او ب ــه اجتماع‬ ‫ً‬ ‫ش ــده و اساس ــا اش ــعار او کمت ــر ب ــار اجتماع ــی به همراه داش ــته‬ ‫نش ــناختی و روحی او‬ ‫باش ــد‪ ،‬می توان این تاثیر را در مس ــائل روا ‬ ‫دریافـ ـت ‪ .‬برای نمون ــه؛ کیفیت ش ــعر عاش ــقانه در جامعه ای که‬ ‫ً‬ ‫یس ــت طبیعتا با س ــرودن ش ــعر‬ ‫درگی ــر جنگ و انقالب و خونریز ‬ ‫عاش ــقانه در جامعـ ـه ای ک ــه ارام ــش و اس ــایش و رف ــاه ب ــر ان‬ ‫حکم فرماس ــت‪ ،‬بس ــیارمتفاوت اس ــت؛ زیرا تضادهای اجتماعی‬ ‫عامل ــی غیرقابل ان ــکار در تف ــاوت نگ ــرش و ن ــوع ن ــگاه ادم ــی به‬ ‫زندگ ــی هس ــتند؛ به بیان ــی جان مای ــه هس ــتی از ارتباط انس ــانی‬ ‫یش ــود؛ به وی ــژه در‬ ‫ش ــاعر ب ــا محی ــط اجتماع ــی‪ ،‬معنا پذی ــر م ‬ ‫س ــرزمینی چون ای ــران که هم ــواره ش ــعر در ان به عن ــوان یکی از‬ ‫مهم تری ــن روش های مفاهمه جای ــگاه خود را ثبت کرده اس ــت‪.‬‬ ‫هر چند ادبیات و ش ــعر در پرتو مقام ش ــامخ تاریخی و ارزش های‬ ‫درونی خود هدفی رس ــانه ای برای تبلیغ معرف ــی و توضیح دادن‬ ‫ته ــای ب ــاالی کالم ــی و‬ ‫چی ــزی نیس ــت؛ ام ــا با توج هب ــه ظرفی ‬ ‫ته ــای درونـ ـی اش هم ــواره بیش ــترین تاثیر را ب ــر روح افراد‬ ‫قابلی ‬ ‫گ ــذارده و بیش ــترین س ــهم را در بازخ ــورد و ام ــوزش مفاهی ــم در‬ ‫بس ــتری ارام ب ــه جامع ــه خ ــود دارد‪ .‬برهمین اس ــاس اس ــت ک ــه‬ ‫اثرگ ــذاری یک ترانه یا س ــرود ملی نیز تاحد زیادی ب ــه تاثیر کالم و‬ ‫حش ــده در ان ارتب ــاط دارد‪ .‬هرچند‬ ‫ارتب ــاط مردم با مفاهیم مطر ‬ ‫یش ــود ک ــه در این روزه ــا به واس ــطه کم حوصلگ ــی و‬ ‫دی ــده م ‬ ‫ش ــتاب زدگی اف ــراد ب ــرای انتق ــال پیام ها‪ ،‬ص ــرف بر زب ــان اوردن‬ ‫یت ــوان ان ها را زیر هم نوش ــت‪ ،‬کفایت می کند‬ ‫جمالت ــی که گاه م ‬ ‫ک ــه ش ــما را ش ــاعری هنرمن ــد بنامن ــد؛ صد البت ــه ک ــه در اینج ــا‬ ‫مقص ــود ما از ش ــعر‪ ،‬کالمی چن ــان اصیل و خیال انگیز اس ــت که‬ ‫یه ــای زندگی و ش ــرایط جامعه م ــدرن در عصر ما‬ ‫حت ــی روزمره گ ‬ ‫نیز نمی تواند اصل خالقیت و حقیقت هنری ان را تحت الش ــعاع‬ ‫ق ــرار ده ــد و بر خ ــاف انچ ــه ک ــه ام ــروزه بس ــیار گفته و ش ــنیده‬ ‫یش ــود‪ ،‬ش ــعر به مفهوم حقیقی خ ــود نه تنها به عن ــوان ابزاری‬ ‫م ‬ ‫برای پیش ــبرد اهداف عصر مدرنیته ق ــرار نمی گیرد بلکه می تواند‬ ‫قش ــدن در ورطه‬ ‫ب ــا تعام ــل منطقی و س ــازنده منجی هن ــر از غر ‬ ‫س ــنت زدایی و حام ــی ان در پ ــرواز ب هس ــوی این ــده و گری ــز از‬ ‫واپس گرای ــی باش ــد‪ .‬ح ــال ای ــن پرس ــش مط ــرح اس ــت ک ــه‬ ‫بادرنظرگرفت ــن چنی ــن جایگاه بلند مرتبـ ـه ای برای هن ــر واقعی و‬ ‫یش ــود و ایا می توان‬ ‫ش ــعر حقیقی ایا کار برای هنرمند سخت نم ‬ ‫بس ــیاری از نمونه کا هس ــروده های این روزگار س ــرزمینمان را کوه‬ ‫ً‬ ‫س ــترگ ش ــعر امروز ب هش ــمار اورد؟ پاس ــخ این اسـ ـت که بله قطعا‬ ‫س ــخت خواه ــد ش ــد و س ــخت گیرانه تر اینک ــه بس ــیاری از اث ــار‬ ‫تولیدی را نمی توان به عنوان پیشـــینه ش ــعر فارس ــی برای اینده‬ ‫متصور بود‪ .‬انبوه انتش ــار کتب شـــعر و تولید بی مقیاس اشعاری‬ ‫ً‬ ‫یش ــناختی‪ ،‬اصال ــت کالم و‬ ‫ک ــه غالب ــا فاق ــد جنب هه ــای زیبای ‬ ‫معنای ــی تاثیر گذار هس ــتند را ش ــاید در دنی ــای س ــردرگم امروز با‬ ‫تعابی ــری همچ ــون نواورانه‪ ،‬پسـ ـت مدرن و خالق بت ــوان توجیه ‬ ‫ک ــرد؛ دست نوش ــته هایی ک ــه در پاره ای از اوق ــات ب ــا ناهمگونی و‬ ‫هر ج ومر ج گرای ــی در ف ــرم و محت ــوا و اندک ــی ن ــواوری بی پای ــه‪ ،‬به‬ ‫تلنگ ــری تصنعی ب ــر الیه های س ــطحی روح مخاطب (ش ــنونده)‬ ‫ً‬ ‫یت ــوان چنی ــن اث ــاری را‬ ‫بس ــنده می کنن ــد؛ ام ــا قطع ــا نم ‬ ‫س ــرمایه گذاری برای ادبیات فارس ــی در فردا و فرداها به حس ــاب‬ ‫یت ــوان انتظار‬ ‫نش ــرایطی نی ــز نم ‬ ‫یس ــت ک ــه در چنی ‬ ‫اورد‪ .‬طبیع ‬ ‫گســـترش شـــعر و ادب ایران را در خارج از مرزهای کشور داشت و‬ ‫حت ــی در این اش ــفته بازار‪ ،‬باید منتظر بود ک ــه گاه اثار مورد قبول‬ ‫نیز نادیده گرفته ش ــوند‪ .‬در اینکه ش ــعر امروز به ویژه ش ــعر جوان‬ ‫م ــا رون ــدی رو به اف ــول و حرکت ــی در مس ــیر لغ ــزش و انحط ــاط را‬ ‫تجرب ــه می کند ی ــا سرمشـ ـق های فصل جدی ــدی از ش ــعر ایرانی‬ ‫یت ــوان ب هس ــادگی اظهارنظر کرد؛‬ ‫درح ــال رقم خوردن اس ــت‪ ،‬نم ‬ ‫اما انچه ضروری به نظرمی رس ــد بررس ــی روان شناختی کمبودها‬ ‫یه ــای درون ــی و س ــرکوب های اجتماع ــی خی ــل‬ ‫و فروخوردگ ‬ ‫یش ــماری از اف ــراد اس ــت ک ــه خ ــود را ش ــاعر معرفی ک ــرده و در‬ ‫ب ‬ ‫بس ــیاری از موارد‪ ،‬خ ــود نیز این فری ــب را باور کرده ان ــد‪ .‬افرادی که‬ ‫گاه نه تنه ــا ب ــا خ ــود بیگانه اند بلکـــه حداقلی ترین اطالع ــات را از‬ ‫مفهوم ش ــعر و ادبیات دارند‪ .‬چه بس ــا ا گر بسیاری از انان متوجه‬ ‫مسئولیت خطیر شاعری باش ــند دیگر دست به قلم نمی بردند‪.‬‬ ‫البته در اینکه ش ــعر پژوا ک روح و بیان لطیف دردها و شادی ها‪،‬‬ ‫اشـ ـک ها و لبخندهاس ــت نیز ش ــکی نداریم و حق بازی با واژه ها‬ ‫و ن ــوازش کلم ــات را حت ــی ب ــرای التی ــام درده ــای درون ــی و راز و‬ ‫نی ــازی ب ــا خ ــود و محبوب خ ــود در خل ــوت شـ ـب های تنهایی‪،‬‬ ‫چک ــس نمی توان ــد و نباید از دیگری دریغ کن ــد و در این وادی‬ ‫هی ‬ ‫جوان ــان مس ــتعد و با اتی ــه بس ــیاری نی ــز احتیاج به پش ــتیبانی و‬ ‫حمای ــت دارند؛ ام ــا نکته تامل برانگی ــز اینکه حتی ا گ ــر این افراد‬ ‫ب هس ــادگی عن ــوان ش ــاعر را ب ــر خ ــود می گذارن ــد‪ ،‬کارشناس ــان و‬ ‫ادیب ــان ب ــر چنی ــن ب ــاوری صح ــه نگذاش ــته و ب هص ــرف رواب ــط‬ ‫دوس ــتانه و اداهای روش ــنفکرانه جایگاه ش ــعر پارسی را تا چیدن‬ ‫چن ــد کلمه ام ــروزی ب ــرای بی ــان مفاهی ــم سیاس ــی و اجتماعی‬ ‫یهـ ـا ی کاذب چه‬ ‫تقلی ــل ندهن ــد‪ .‬هرچند ریش ــه ای ــن خودباور ‬ ‫در خص ــوص منتقدی ــن و چه ش ــاعران که نتیجه نارس ــایی های‬ ‫یس ــت را می توان در ش ــرایط اجتماع ــی پیچیده‬ ‫عمی ــق فرهنگ ‬ ‫ای ــران جس ــتجو ک ــرد‪ .‬تن ــزل س ــطح پذی ــرش و تقاضای م ــردم و‬ ‫یت ــوان در‬ ‫ظه ــور س ــطحی نگری در تمامی الی هه ــای جامعه را م ‬ ‫بس ــیاری از پدید هه ــای ام ــروز به عین ــه دی ــد و از انج اک ــه تغیی ــر‬ ‫ح ــواس هنری هر جامعـ ـه ای با تغیی ــر در مدل رفت ــاری و کارکرد‬ ‫مفاهیم اصلی اجتماعی و کاربس ــت اخالقیات و اندیشه فردی و‬ ‫گروهی‪ ،‬پیوندی تنگاتنگ و درونی دارد‪ ،‬شـــاید وجود ناش ــاعران‬ ‫بس ــیار و گرای ــش بی پایه واس ــاس جوانان به س ــرودن ش ــعر را نیز‬ ‫بتوان در زمره این مس ــائل اجتماعی به بحثی د وس ــویه نشست‪.‬‬ ‫مورد دیگر‪ ،‬تحوالت سیاس ــی صدس ــاله اخیر و جریان بی ثبات و‬ ‫پرفراز و نش ــیب سیاس ــی ای ــران اس ــت که مج ــال تفک ــر و تثبیت‬ ‫س ــاختار فرهنگی و عقیدتی اجتماع را تاحدودی از جامعه ایران‬ ‫که (نویسنده‪ ،‬ش ــاعر و خواننده و مخاطب را در بر می گیرد) گرفته‬ ‫اس ــت‪ .‬ازس ــوی دیگر ش ــرایط بحران ــی اقتص ــادی‪ ،‬جن ــگ و‬ ‫مه ــای اقتصادی‬ ‫پس لرز هه ــای ناشـ ـی از ان‪ ،‬به هم ــراه اث ــار تحری ‬ ‫بین الملل ــی و ب ــار کمرش ــکن گ ــذران زندگ ــی در کن ــار سیس ــتم‬ ‫نا کارام ــد ام ــوزش عال ــی می توانند ب ــه عواملی تبدیل ش ــوند که‬ ‫ت ــوان بهت ــر اندیش ــیدن و تفک ــر درزمینه مس ــائل عمی ــق را از ما‬ ‫دری ــغ کنند تا بیش ازهرچیز به افرادی تبدیل ش ــویم که نس ــبت‬ ‫ب ــه ح ــوادث و اتفاق ــات مختل ــف ب ــه ی ــک هیاه ــوی اینترنتی و‬ ‫جس ــواری در ش ــبکه های مج ــازی ا کتف ــا می کنن ــد و عم ــر‬ ‫مو ‬ ‫یم ــان از ی ــک پس ــت اینس ــتا گرامی ت ــا اس ــتوری‬ ‫دغدغه مند ‬ ‫یس ــت‪ .‬ح ــال در این بزنگاه تاریخی ش ــاید جوان ــان بیش از‬ ‫بعد ‬ ‫دیگر اقش ــار جامع ــه در مس ــیر اماج ب ــا و توفان نابس ــامانی قرار‬ ‫گرفته ان ــد و هم ــه این عوامل دست به دسـ ـت هم دادن ــد تا جوان‬ ‫پریش ــان‪ ،‬کم درام ــد و خس ــته از موان ــع بس ــیار‪ ،‬راه برون رف ــت از‬ ‫عقد هه ــای فروخورده خود را عاجزانه جس ــتجو کن ــد؛ و چه چیز‬ ‫بهت ــر از ش ــعر بیم ــار و سهل انگاشت هش ــده امروز می تواند س ــیل‬ ‫جوان ــان عاشق پیش ــه و ش ــهرت طلب را ب هخ ــود ج ــذب کن ــد‪.‬‬ ‫ش ــعری که با ظهور نیما و ش ــعر ن ــو دیگر از زم ــره کاری تخصصی‬ ‫که پش ــتوانه مطالعاتی بس ــیار درزمینه ادب گذش ــته و تس ــلط بر‬ ‫گوی ــش پارس ــی را می طلبید خارج ش ــده و حاال هرک ــس می تواند‬ ‫مخ ــود ش ــعر بگوید؛ عاملی ک ــه در جای‬ ‫دل ب ــه دری ــا زده و به زع ‬ ‫خ ــود موج ــب دلس ــردی و دل زدگ ــی صاحبان اندیش ــه از ش ــعر‬ ‫ام ــروز نیز هس ــت‪ .‬ش ــاید ا گر بس ــیاری از ش ــاعران ام ــروز پیش از‬ ‫نیم ــا به دنی ــا می امدن ــد‪ ،‬هرگ ــز دنب ــال ش ــعر و حرف ــه س ــخت و‬ ‫تخصصی ش ــاعری نمی رفتن ــد! هر چند نیاز به توضی ــح ندارد که‬ ‫یس ــت و مرحله ای‬ ‫ظهور ش ــعر ن ــو تحولی عظی ــم در نظ ــم پارس ‬ ‫تاریخ ــی در ادبی ــات م ــا ب هش ــمار می ای ــد؛ رخ ــدادی ک ــه معرفی‬ ‫ب ــزرگان کم نظی ــری همچ ــون اخ ــوان‪ ،‬ش ــاملو و ف ــروغ‪ ،‬فری ــدون‬ ‫مش ــیری و نام های بس ــیار پس از ان ه ا از برکات و نتایج برجسته‬ ‫یش ــود؛ اما شاید شرایط دنیای ش ــتاب زده امروز‬ ‫ان محس ــوب م ‬ ‫و ش ــاید هم بی توجه ــی و عدم درک صحیح و احس ــاس تعهد در‬ ‫نه ــا و هج ــوم و گرای ــش بی امان اف ــراد به‬ ‫ن ــزد ش ــاعران پ ــس از ا ‬ ‫ش ــعر نو‪ ،‬س ــپید و ‪ ...‬موجب ش ــده که حقیقت و جوهره این هنر‬ ‫بلندمرتبه به بوته فراموش ــی سپرده شود و ش ــاعرنمایانی اشنا با‬ ‫کلم ــات ب ــا توجیهات ــی نظی ـ ِـر مدرنیس ــم‪ ،‬پست مدرنیس ــم‪،‬‬ ‫هیچیس ــم‪ ،‬پوچیس ــم و ‪ !...‬مفاهیم ــی مبت ــذل‪ ،‬دم دس ــتی و‬ ‫نح ــوزه ک ــرده و انحطاط ــی افس ــوس برانگیز را‬ ‫بی مغ ــز را وارد ای ‬ ‫ب ــرای ش ــعر ام ــروز پارس ــی رق ــم زنن ــد‪ .‬بای ــد پذیرف ــت ک ــه صرف‬ ‫هم اوایی با مس ــائل روز اجتماعی و سیاس ــی شاید به بیانی شما‬ ‫را ب ــه ت ــوده م ــردم نزدی ــک ک ــرده و افتخ ــار دهان پرک ــن هنرمند‬ ‫دغدغه من ــد و ا گاه از مس ــائل روز را نصیب ش ــما گرداند؛ اما هرگز‬ ‫چ وخ ــم ادبیات‬ ‫ش ــما را ب ــه یک ش ــاعر قابل اعتن ــا در دنیای پرپی ‬ ‫پارس ــی تبدیل نخواهد ک ــرد‪ .‬فقدانی که ش ــاید برای بس ــیاری از‬ ‫این اف ــراد اهمی ــت چندان ــی هم نداش ــته باش ــد؛ ام ــا درهرحال‬ ‫ا گاهانـــه ندیدن واقعیت با عادت به ندیدن تفاوت بس ــیار دارد‪.‬‬ ‫کب ــار قرائت‬ ‫اینکه ش ــعر باید چی ــزی بیش از مانیفس ــتی برای ی ‬ ‫یس ــت ک ــه ربط ــی ب ــه ف ــرم اث ــر و‬ ‫باش ــد و دیگ ــر هی ــچ‪ ،‬واقعیت ‬ ‫یت ــوان ن ــو س ــرود ب ــا وزن ــی از‬ ‫ایدئول ــوژی صاح ــب اث ــر ن ــدارد؛ م ‬ ‫بی وزن ــی حقیقت‪ ،‬مدرن اندیش ــید با ایمان به گذش ــته نیکی ها‬ ‫و پسـ ـت مدرن ش ــاعر ش ــد؛ اما حقیق ــت را از ی ــاد نب ــرد؛ نه چون‬ ‫ام ــروز ک ــه در خی ــل عظیم ش ــاعران باید ب ــرای غربت ش ــعر گریه‬ ‫کرد‪ .‬ش ــاید توجه دقیق تر ‪ ،‬بررس ــی متعهدانه و به یاد اوردن تاریخ‬ ‫ارزش ــمند ادبی ــات خ ــود و همچنین تحلیـ ـل ‪ ،‬تفس ــیر و مطالعه‬ ‫عمی ــق اث ــار ب ــزرگان معاص ــر ک ــه توج ــه ب ــه اث ــار ان ــان نه تنه ــا‬ ‫کم اهمیت نبوده بلکه ش ــاید در عصر حاضر بی ــش از تحلیل اثار‬ ‫یس ــت‪ .‬از یاد نبریم که ما‬ ‫گذش ــتگان بتواند راهگشا باشد‪ ،‬ضرور ‬ ‫ه ــرگاه توانس ــتیم ادبیات بیم ــار خ ــود را از درون مداوا ک ــرده و با‬ ‫شه ــای هن ــری این ــه جه ــان ام ــروز و پیرام ــون خ ــود‬ ‫حف ــظ ارز ‬ ‫باشیم‪ ،‬انگاه خواهیم توانس ــت در تعاملی جهانی‪ ،‬شاهد عرضه‬ ‫و اس ــتقبال از اث ــار ش ــاعران و نویس ــندگان خ ــود در سراس ــر دنیا‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫هوم ــن س ــیدی پی ــش از کارگردان ــی‪ ،‬در اث ــار مع ــروف و پرفروش ــی نظی ــر‬ ‫لخ ــواب»‪« ،‬کم ــدی انس ــانی» و «مص ــادره» ب ــازی و‬ ‫«خ ــط وی ــژه»‪« ،‬پ ‬ ‫جوای ــز متع ــددی را کس ــب ک ــرد‪« .‬هوم ــن س ــیدی» در مس ــند کارگ ــردان‪،‬‬ ‫اولیــن فیلــم بلنــدش را ســال ‪ ۸۹‬بــا نــام «افریقــا» ســاخت و از همــان ابتــدا‬ ‫یه ــای موج ــود در‬ ‫نش ــان داد به تصویرکش ــیدن خش ــونت و ناهنجار ‬ ‫جامع ــه عالق ــه دارد‪ .‬در کار بع ــدی اش «س ــیزده» ای ــن خش ــونت را س ــمت‬ ‫شه ــای نوجوانان ــه ب ــرد و در «اعتراف ــات ذه ــن خطرن ــا ک‬ ‫مش ــکالت و چال ‬ ‫م ــن» ای ــن خش ــونت و بزه ــکاری را در قالب ــی انتزاع ــی به تصوی ــر کش ــید‪.‬‬ ‫در «خشـ ـم وهیاهو» ب ــه یک ــی از پرس ــروصداترین پروند هه ــای جنای ــی‬ ‫پرداخ ــت و در «مغزه ــای کوچ ــک زنـ ـگ زده» نش ــان داد ب ــه کارگردان ــی‬ ‫پخت ــه تبدی ــل ش ــده ک ــه ب ــا جهان بین ــی خاص ــش اث ــاری را خل ــق می کن ــد‬ ‫کــه می توانــد حتــی در عرص ههــای جهانــی هــم حرفــی بــرای گفتــن داشــته‬ ‫باشــد‪« .‬ســیدی» کــه بازیگــری کاربلــد و موفــق اســت پــس از تجربــه ســاخت‬ ‫ش ــش فیل ــم کوت ــاه موف ــق‪ ،‬دس ــت ب ــه س ــاخت اث ــری بلن ــد و س ــینمایی‬ ‫زد ک ــه ب ــا س ــاخت ان دغدغه من ــدی و هن ــرش را عالو هب ــر بازیگ ــری در‬ ‫مس ــازی ه ــم نش ــان داد‪« :‬افریق ــا» داس ــتان زندگ ــی س ــه ج ــوان‬ ‫عرص ــه فیل ‬ ‫اس ــت ک ــه اتفاق ــی و به اجب ــار مافوقش ــان درگی ــر ی ــک ماج ــرای مخ ــوف‬ ‫چک ــدام ایـ ـن کاره نیس ــتند و تنه ــا‬ ‫یک ــه هی ‬ ‫یش ــوند درحال ‬ ‫گروگان گی ــری م ‬ ‫خرده فروش ــان م ــواد مخدرن ــد ک ــه ناخواس ــته درگی ــر این ماج ــرای جنای ــی‬ ‫یشــود و درادامــه‬ ‫شــده اند‪« .‬افریقــا» بــا یــک تعقیب وگریــز خیابانــی اغــاز م ‬ ‫شــخصیت هایی خا کســتری‪ ،‬ناامیــد و متعلــق بــه طبقــه فرودســت جامعــه‬ ‫را نش ــان می ده ــد ک ــه در گ ــرداب سرشکس ــتگی گرفت ــار ش ــده و راه ف ــراری‬ ‫از ای ــن گ ــرداب نمی یابن ــد‪ .‬ش ــهاب حس ــینی‪ ،‬ج ــواد عزت ــی‪ ،‬امی ــر جدی ــدی‬ ‫و ازاده صم ــدی دراین فیل ــم ایف ــای نق ــش کرده ان ــد ک ــه هرک ــدام نقش ــی‬ ‫نبــار در ان کار‬ ‫متفــاوت از خــود ارائــه داده انــد‪ .‬امیــر جدیــدی کــه بــرای اولی ‬ ‫بش ــده ای را به نمای ــش گذاش ــت‬ ‫جل ــوی دوربی ــن رف ــت‪ ،‬ب ــازی حسا ‬ ‫و این ــده ای درخش ــان را ب ــرای خ ــود نوی ــد داد‪ .‬ش ــهاب حس ــینی نی ــز در‬ ‫شهــای قبل ـی اش‪ ،‬نشــان داد کــه می توانــد حتــی بــا‬ ‫نقشــی متفــاوت بــا نق ‬ ‫گفت ــن ‪ 10‬کلم ــه‪ ،‬از پ ــس نق ــش ی ــک خ ــاف کاری خرد هپ ــا نی ــز مانن ــد دیگ ــر‬ ‫یه ــای خ ــوب خ ــود‬ ‫نقش های ــش بربیای ــد‪ .‬ازاده صم ــدی ه ــم یک ــی از باز ‬ ‫ً‬ ‫را ارائ ــه داده و نهایت ــا ج ــواد عزت ــی ب ــا هم ــان طن ــز همیش ــگی خ ــود س ــعی‬ ‫ک ــرده اندک ــی از س ــیاهی و تاریک ــی موض ــوع فیل ــم بکاه ــد ام ــا موضوع ــی ک ــه‬ ‫نقــدر تلــخ و قابل تامــل اســت کــه لحظ ههــای طنــز‬ ‫فیلــم بــدان پرداختــه ا ‬ ‫هــم نتوانســت از تلخــی ان بکاهــد‪« .‬ســیدی» در اولیــن تجربــه ســینمایی‬ ‫پیامده ــای فق ــر و اعتی ــاد را در فضای ــی تاری ــک و ناراحت کنن ــده به تصوی ــر‬ ‫لب ــاور مخاط ــب را در به ــت و‬ ‫کش ــید و ب ــا پایان ــی ش ــوک برانگیز و غیرقاب ‬ ‫یبــرد‪« .‬ســیزده» دومیــن فیلــم بلنــد او‪ ،‬روایتــی از دردســرهای‬ ‫حیــرت فروم ‬ ‫نوجوان ــی تازه به بلوغ رس ــیده اس ــت ک ــه والدین ــش ب ــا یکدیگ ــر اخت ــاف‬ ‫ش ــدید دارن ــد و دراس ــتانه جدایی ان ــد‪« .‬بمان ــی» (یس ــنا میرطهماس ــب)‬ ‫‪13‬ســاله در دوره ای کــه بــا فشــارهای دوره بلــوغ دس ـت وپنجه نــرم می کنــد‬ ‫و بیش از هر زمــان بــه توجــه‪ ،‬محبــت و امــوزش خانــواده نیــاز دارد‪ ،‬محبــت‬ ‫م ــادر و حمای ــت پ ــدر خ ــود را از دس ــت می ده ــد و ای ــن نا کام ــی‪ ،‬س ــراغازی‬ ‫یه ــای اجتماع ــی ک ــه‬ ‫یش ــود ب ــرای ش ــروع مش ــکالت روان ــی و ناهنجار ‬ ‫م ‬ ‫سرتاس ــر زندگـ ـی اش را تحت الش ــعاع ق ــرار داده‪« .‬بمان ــی» همان طورک ــه از‬ ‫نامــش پیداســت‪ ،‬انــگار محکــوم بــه مانــدن اســت و حــق انتخابــی برایــش‬ ‫وج ــود ن ــدارد‪ .‬او در عم ــق اس ــتخر تنهای ــی و بی کس ــی خ ــود فرورفت ــه‬ ‫و ب هش ــیوه نامناس ــب ب ــه کش ــف ناش ــناخته های دنی ــای درون خ ــود‬ ‫طبـ ـه ان‪ ،‬از ان دس ــته‬ ‫شه ــای مربو ‬ ‫یپ ــردازد‪ .‬به بلوغ رس ــیدن و چال ‬ ‫م ‬ ‫یس ــت ک ــه در س ــینمای ای ــران کمت ــر ب ــدان پرداخت ــه ش ــده و‬ ‫مسائل ‬ ‫ً‬ ‫غالب ــا نا گفت ــه باق ــی می مان ــد ام ــا «س ــیدی» در «س ــیزده» این مس ــئله را‬ ‫یک ــه بینن ــده را‬ ‫به گونـ ـه ای ملم ــوس و قابـ ـل درک بی ــان ک ــرده؛ به گونه ا ‬ ‫ب ــه گ ــوش دادن‪ ،‬دی ــدن و تجرب هک ــردن محک ــوم ک ــرده و هم ــه ان چی ــزی را‬ ‫نس ــال از شنیدنش ــان ف ــرار ک ــرده‪ ،‬پی ــش چش ــمانش به گونــه ای‬ ‫ک ــه سالیا ‬ ‫تاثیرگ ــذار به تصوی ــر کش ــیده و بی ــان ک ــرده اس ــت‪ .‬فیل ــم «س ــیزده» جوای ــز‬ ‫نه ــا‬ ‫متع ــددی را ب ــرای کارگ ــردان و عوامل ــش به ارمغ ــان اورده ک ــه از بی ــن ا ‬ ‫یت ــوان ب ــه جای ــزه وی ــژه هیئـ ـت داوران ب ــرای بهتری ــن کارگران ــی ازس ــوی‬ ‫م ‬ ‫ُ‬ ‫‪32‬امیــن جشــنواره فیلــم فجــر نــام بــرد‪« .‬اعترافــات ذهــن خطرنــا ک مــن»‬ ‫شش ــده و از‬ ‫یس ــت ک ــه دراث ــر مص ــرف اس ــید‪ ،‬دچ ــار فرامو ‬ ‫داس ــتان مرد ‬ ‫‪۲ ۴‬س ــاعت گذش ــته اش چی ــزی به خاط ــر نمـ ـی اورد‪ .‬نمی دان ــد کیس ــت؟‬ ‫یش ــود؟ تنه ــا‬ ‫کجاس ــت؟ و ب ــرای انج ــام چ ــه هدف ــی از خ ــواب بی ــدار م ‬ ‫یش ــود این اسـ ـت که روزهای ــش درگی ــر تک ــرار و‬ ‫یک ــه متوج ــه ان م ‬ ‫چیز ‬ ‫یس ــت و یـ ـک روز را زندگ ــی می کن ــد‪ ،‬فرام ــوش می کن ــد و ای ــن‬ ‫فراموش ‬ ‫ً‬ ‫یش ــود! «اعتراف ــات ذه ــن خطرن ــا ک م ــن»‪ ،‬س ــومین‬ ‫چرخ ــه دائم ــا تک ــرار م ‬ ‫یس ــت ک ــه عالو هب ــر کارگردان ــی و نویس ــندگی‬ ‫مه ــای سید ‬ ‫اث ــر و یک ــی از فیل ‬ ‫در ان ب ــه ایف ــای نق ــش ه ــم پرداخت ــه؛ اث ــری انتزاع ــی ب ــا س ــوژه ای جدی ــد و‬ ‫یتــوان نمونــه مشــابه ان را در ســینمای مــا مشــاهده‬ ‫نامعمــول کــه کمتــر م ‬ ‫ک ــرد و همین ام ــر گواه ــی براین مس ــئله اس ــت ک ــه «س ــیدی» خ ــود را‬ ‫مح ــدود ب ــه س ــاخت اث ــار تک ــراری نمی کن ــد و جهان بین ــی و رویک ــرد خ ــاص‬ ‫مس ــازی‬ ‫خ ــودش را دارد و بر اس ــاس ان اهسته وپیوس ــته در مس ــیر فیل ‬ ‫خ ــاص خ ــودش پی ــش مـ ـی رود و دس ــت ب ــه س ــاخت اث ــاری می زن ــد ک ــه‬ ‫نتیجـ ـه اش می توان ــد عصیانگ ــر باش ــد‪« :‬فره ــاد» (س ــیامک صف ــری)‬ ‫ش ــخصیت اصل ــی داس ــتان‪ ،‬درگی ــر برزخ ــی ش ــده ک ــه ن ــه از گذش ــته اش‬ ‫چی ــزی می دان ــد و ن ــه اطرافیان ــش را به خاط ــر مـ ـی اورد و ن ــه حت ــی از‬ ‫نگ ــو ب ــا توهم ــات ذهن ــی‬ ‫زنده بودن ــش مطمئ ــن اس ــت‪ .‬ش ــخصیتی هذیا ‬ ‫یش ــود ک ــه خ ــود را همس ــر‪ ،‬فرزن ــد‬ ‫اش ــفته ک ــه به تدری ــج درگی ــر اف ــرادی م ‬ ‫یش ــود ک ــه هم ــه‬ ‫و دوس ــت او معرف ــی می کنن ــد ام ــا به تدری ــج متوج ــه م ‬ ‫این اف ــراد دروغ می گوین ــد و قص ــد ش ــومی را در س ــر دارن ــد ک ــه زندگ ــی او را‬ ‫ب ــه ناب ــودی می کش ــد‪ .‬س ــیامک صف ــری‪ ،‬ن ــگار جواهری ــان‪ ،‬عب ــاس غزال ــی‪،‬‬ ‫هومــن ســیدی‪ ،‬رویــا نونهالــی‪ ،‬بابــک حمیدیــان و میتــرا حجــار دراین فیلــم‬ ‫ایفــای نقــش کرده انــد‪« .‬ســیدی» در فضاســازی ایــن اثــر به گون ـه ای عمــل‬ ‫یک ــه‬ ‫یب ــرد؛ جای ‬ ‫ک ــرده ک ــه بینن ــده را ب ــه اعم ــاق ذه ــن اش ــفته فره ــاد م ‬ ‫اصال ــت و واقعی ــت‪ ،‬حافظ ــه و توه ــم در حال ــت بینابین ــی ق ــرار گرفت ــه و‬ ‫تعلیق ــی ج ــذاب را ب ــرای مخاط ــب به ارمغ ــان مــی اورد‪« .‬خش ــم و هیاه ــو»‬ ‫نح ــال عاطف ــی از زندگ ــی ی ــک‬ ‫داس ــتانی جنای ــی و پیچی ــده و درعی ‬ ‫ثهــای‬ ‫خواننــده را روایــت می کنــد‪ .‬وی در ایـن درام موضــوع خیانــت و مثل ‬ ‫عش ــقی را به تصوی ــر می کش ــد‪ :‬زندگ ــی ی ــک خوانن ــده (نوی ــد محم ــدزاده)‬ ‫ک ــه مس ــیر زندگــی اش پ ــس از اش ــنایی ب ــا دخت ــری ج ــوان (ب ــا ب ــازی طن ــاز‬ ‫یه ــای زی ــادی‬ ‫طباطبای ــی) به کل ــی تغیی ــر می کن ــد و دچ ــار پیچیدگ ‬ ‫یش ــود ک ــه همس ــر ای ــن خوانن ــده‬ ‫یش ــود‪ .‬داس ــتان از جای ــی اغ ــاز م ‬ ‫م ‬ ‫یکــه می افتــد‬ ‫یشــود و اتفاقات ‬ ‫مشــهور از رابطــه پنهانــی همســرش باخبــر م ‬ ‫یس ــت ب ــرای بازش ــدن ی ــک‬ ‫درنهای ــت قتل ــی را رق ــم می زن ــد ک ــه مقدمه ا ‬ ‫پرون ــده پلیس ــی و پ ــر از حدس وگم ــان‪« .‬س ــیدی» داس ــتان را از ن ــگاه‬ ‫تم ــام ش ــخصیت ها بی ــان می کن ــد و س ــه روای ــت متف ــاوت از م ــرد (خس ــرو‬ ‫پارس ــا)‪ ،‬زن (حن ــا) و دان ــای کل (کارگ ــردان) را به تصوی ــر می کش ــد و بینن ــده‬ ‫یک ــه‬ ‫را ب ــه قض ــاوت درم ــورد هری ـک از س ــه روای ــت دع ــوت می کن ــد؛ به گونه ا ‬ ‫هرکــس می توانــد برداشــت و تفســیر خــود را از داســتان داشــته باشــد‪ .‬ایــن‬ ‫اث ــر‪ ،‬س ــیمر غ بلوری ــن جای ــزه وی ــژه هیئــت داوران را از ســی وچهارمین دوره‬ ‫جش ــنواره فیل ــم فج ــر ب ــرای او به ارمغ ــان اورد‪ .‬حلبی اب ــادی در اط ــراف‬ ‫تهــران‪ ،‬مردمــی حاشیه نشــین بــا کمتریــن امکانــات رفاهــی؛ و توحشــی کــه‬ ‫به مثابــه یــک ســبک زندگــی پذیرفتــه شــده و ازقضــا بحــث مــواد مخــدر کــه‬ ‫نب ــار ن ــه ب ــه مض ــرات و اس ــیب های مص ــرف ان؛ بلک ــه ب ــه تولی ــد ان در‬ ‫ای ‬ ‫یس ــت‬ ‫نه ــا موارد ‬ ‫س ــوله ای مت ــروک در حاش ــیه ش ــهر پرداخت ــه اس ــت؛ ای ‬ ‫کــه در پنجمیــن ســاخته «ســیدی» بــه ان پرداخت هشــده و ان را بــه مــوردی‬ ‫عجی ــب در س ــینمای ای ــران تبدی ــل ک ــرده‪« :‬مغزه ــای کوچ ــک زنــگ زده»‬ ‫تهــای رعـب اور را در قالــب‬ ‫یســت گانگســتری و اجتماعــی کــه موقعی ‬ ‫درام ‬ ‫صحن هه ــای ا کش ــن ب ــه س ــیاه ترین ش ــکل به تصوی ــر کش ــیده اس ــت‪ .‬فیل ــم‪،‬‬ ‫یس ــت ک ــه در حاش ــیه ش ــهر زندگ ــی می کنن ــد‬ ‫داس ــتان زندگ ــی خانواده ا ‬ ‫و معضالت ــی همچ ــون فق ــر‪ ،‬ب ــزه‪ ،‬اعتی ــاد و خش ــونت زندگ ــی تم ــام اعض ــای‬ ‫ان را تحت الش ــعاع ق ــرار داده و ب هس ــمت ناب ــودی کش ــانده‪« .‬س ــیدی»‬ ‫بــرای ان‪ ،‬جوایــز متعــددی؛ ازجملــه ســیمر غ بهتریــن فیلم نامــه‪ ،‬بهتریــن‬ ‫صدا گ ــذاری‪ ،‬بهتری ــن فیل ــم از ن ــگاه تماش ــا گران و بهتری ــن فیل ــم از ن ــگاه‬ ‫ُ‬ ‫هنروتجرب ــه را ازس ــوی ‪36‬امیــن دوره جش ــنواره فیل ــم فج ــر گرف ــت‪.‬‬ ‫فیلیموشات‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫دوشنبه ‪ 7‬اذر ‪ 1401‬شماره‪2653‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبت‬ ‫ورثه خانم گلثومه ناطق فرزند عیسـی به شماره شناسـنامه ‪ ۷۸۳‬و کد ملی‬ ‫‪ ۰۸۲۸۱۵۶۱۷۴‬صـادره از شـیروان بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه کـه صحت‬ ‫امضـاء شـهود مذکـور در ان در دفتـر اسـناد رسـمی شـماره ‪ ۳۳‬شهرسـتان‬ ‫فـاروج گواهـی شـده اسـت‪ ،‬مدعـی شـده اند کـه سـند مالکیـت ششـدانگ‬ ‫یکبـاب منـزل پلا ک شـماره ‪ ۶۶‬فرعـی از ‪ ۱۱۵‬اصلی بخـش ‪ ۳‬قوچان که ذیل‬ ‫صفحـه ‪ ۳۰۱‬دفتـر ‪ ۱۸۶‬بـه شـماره ثبـت ‪ ۲۷۴۱۸‬بـه شـماره چاپـی ‪ ۲۶۰۰۹۱‬بـه‬ ‫نـام وی صـادر شـده‪ ،‬بـه علـت جابجایـی مفقـود شـده اسـت و درخواسـت‬ ‫صـدور سـند المثنـی نموده انـد‪ .‬لـذا طبـق مـاده ‪ ۱۲۰‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪،‬‬ ‫مراتـب یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا هـر کـس مدعـی انجـام معاملـه نسـبت‬ ‫بـه ملـک مذکـور بـوده و یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود اسـت‪ ،‬ظرف‬ ‫مـدت ‪ ۱۰‬روز پـس از انتشـار ا گهـی بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را‬ ‫ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه‪ ،‬تسـلیم کند‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫چنانچه ظرف مهلت مقرر‪ ،‬اعتراض نرسـد‪ ،‬اداره ثبت طبق مقررات نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی اقـدام خواهـد کرد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/09/07 :‬‬ ‫محمداسـماعیل فرهمند‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسـناد‬ ‫م الف ‪1588‬‬ ‫و املا ک فاروج‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫سـند مالکیـت ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه پلا ک ثبتـی ‪ 20/3326‬اصلـی‬ ‫بخـش ‪ 13‬سـلماس در دفتـر ‪ 35‬صفحـه ‪ 223‬ذیـل ثبـت ‪ 30829‬بـا شـماره چاپـی‬ ‫‪ 577104‬بـه مسـاحت ‪ 90/60‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان سـلماس‪ ،‬خیابـان باهنـر‬ ‫شـرقی‪ ،‬تقاطـع رضایـی بـه نـام اقای محمد تقـی زاده یالقوزاغاجی فرزند دوسـت علی‬ ‫ثبـت‪ ،‬صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬نامبـرده بـا ارائـه درخواسـت بـه شـماره وارده‬ ‫‪ 140121713002007742‬مورخ ‪ 1401/08/14‬و استشـهاد محلی اعالم کرده که سـند‬ ‫مالکیـت مذکـور مفقـود شـده و درخواسـت المثنـی نمـوده اسـت‪ .‬لـذا موضـوع طـی‬ ‫یشـود‪ .‬چنانچه هر شـخص‬ ‫یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشـار ا گهی م ‬ ‫نسـبت به ملک مورد ا گهی معامله کرده که در باال ذکر نشـده اسـت یا مدعی وجود‬ ‫سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف ده روز از انتشـار ا گهـی‪ ،‬به ثبت محل‬ ‫مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم کند‪ .‬ا گر‬ ‫ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسـد و یا درصورت اعتراض‪ ،‬اصل سـند مالکیت یا سـند‬ ‫معامله ارائه نشود‪ ،‬اداره ثبت سند مالکیت المثنی را برابر ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون‬ ‫ثبت‪ ،‬صادر خواهد کرد و درصورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله‪ ،‬صورتمجلس‬ ‫مبنـی بـر وجـود ان نـزد معتـرض‪ ،‬در دو نسـخه تنظیـم و یـک نسـخه ان بـه متقاضـی‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫المثنـی تسـلیم و اصـل سـند بـه دهنده ان مسـترد م ‬ ‫یعقوب جوادی اهرنجانی‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک سلماس‪ ،‬از‬ ‫طرف احمدعلی حسین پوری‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه ثبتی شهرستان ساری‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160310456008038‬مـورخ ‪ 1401/08/14‬کـه در هیـات‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقـه ‪ 2‬سـاری تصرفـات مالکانـه خانـم‬ ‫ملیحـه باجـان باجـان تلمـادره فرزنـد فتح الـه بـه شـماره ملـی ‪5769487275‬‬ ‫نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمین بـا بنـای احداثی بـه مسـاحت ‪137/35‬‬ ‫مترمربـع از ‪ 2‬اصلـی واقـع در قریـه کاسـگرمحله بخش ‪ 5‬ثبت سـاری محرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی‬ ‫اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/07 :‬‬ ‫بهنـام سـراج پور‪ ،‬مدیـر واحـد ثبتـی حـوزه‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1408758‬‬ ‫ثبـت ملـک منطقـه دو سـاری‬ ‫ا گهی ماده‪ 3‬قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی و مشاعی‬ ‫هیـات حـل اختلاف مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و املا ک منطقـه‬ ‫یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده تشکیلی طبق‬ ‫قانـون مذکـور را براسـاس گـزارش کارشناسـان و بـه اسـتناد مـدارک‬ ‫موجـود در پرونـده بـه شـرح ذیـل تاییـد نموده انـد‪.‬‬ ‫ رای شـماره ‪ 140160330001006375‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه ‪1401114430001000404‬‬‫مربـوط بـه تقاضـای اقـای حسـن باباخانی جمکرانـی فرزنـد عبـاس در ششـدانگ یکبـاب‬ ‫سـاختمان به مسـاحت ‪ 98/61‬مترمربع پال ک شـماره ‪ 3509‬فرعی از ‪ 245‬فرعی از ‪ 1‬اصلی‬ ‫واقـع در قـم بخـش چهـار حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قم مبایعه نامه عـادی مع الواسـطه از‬ ‫عبـاس باباخانـی سـند مالکیـت مشـاعی صـادره در دفتر ‪ 62‬صفحـه ‪72‬‬ ‫از انجایی کـه مقـرر شـده اسـت پـس از نشـر ا گهـی و انقضـای موعـد مقـرر‪ ،‬سـند مالکیـت‬ ‫رسـمی صـادر شـود‪ ،‬بـا توجـه به عدم دسترسـی به مالکین مشـاعی‪ ،‬مراتـب در دو نوبت به‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬تـا چنانچـه اشـخاص ذینفع‪ ،‬اعتراضی داشـته باشـند ظرف‬ ‫مـدت ‪ 2‬مـاه از تاریـخ انتشـار ا گهـی نوبـت اول‪ ،‬اعتـراض خـود را به اداره ثبت اسـناد منطقه‬ ‫یک قم تسـلیم و رسـید ان را اخذ و ظرف یک ماه پس از تسـلیم اعتراض به اداره ثبت‪ ،‬به‬ ‫دادگاه مراجعـه و دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم و گواهـی ان را بـه ایـن اداره‬ ‫تحویل دهند‪ .‬الزم به توضیح است که صدور سند براساس قانون مذکور‪ ،‬مانع از مراجعه‬ ‫متضرر بـه دادگاه نخواهـد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/22 :‬‬ ‫مهدی زار ع شحنه‪ ،‬رئیس ثبت منطقه یک قم‬ ‫م الف ‪15339‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160326006001154‬مورخـه ‪ 1401/08/14‬هیـات اول موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک مالیر تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی‬ ‫ماشـاهلل بنالو به شماره شناسـنامه ‪ 418‬و کد ملی ‪ 3932777794‬فرزند خدابخش‬ ‫در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب خانه (یکدانگ مفروز ) (کاربری مسـکونی)‬ ‫به مسـاحت ‪ 95/71‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 3‬فرعی از ‪ 793‬اصلی واقع در بخش‬ ‫‪ 1‬مالیـر خریـداری از مالـک رسـمی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪،‬‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/09/07 :‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1417102‬‬ ‫حسـن ابراهیم قاجاریان‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسـناد و امال ک‬ ‫م الف ‪396‬‬ ‫شهرستان مالیر‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۱۴۰۱۱۱۶۰۳۲۷۰۰۳۰۰۳۰۰۰۰۶۶۳‬مورخـه ‪ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵‬هیـات‬ ‫اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک خدابنـده تصرفـات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای تیمور کچلو فرزند قربان به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ ۱۴۰‬صـادره از قیـدار بـه کـد ملـی ‪ ۵۸۷۹۸۷۴۶۲۱‬در ششـدانگ سـاختمان‬ ‫مسـکونی بـه مسـاحت ‪ ۲۸۲۱/۰۵‬مترمربـع از پلا ک ‪ ۸‬فرعـی از ‪ ۱۴۰‬اصلـی بخـش‬ ‫‪ ۴‬زنجـان واقـع در قریـه محمدلـو خریـداری از مالک رسـمی اقای صفرعلی کچلو‬ ‫فرزنـد محمـد برابـر قولنامـه عـادی مورخـه ‪ ۱۳۸۱/0۲/۱۰‬محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ‬ ‫تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۱/۰۹/۰۴ :‬‬ ‫جواد شفیعی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک خدابنده‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک خـودرو سـواری پرایـد جی ال ایکـس ای بـه رنـگ سـفید روغنی مدل ‪ 1389‬با شـماره پلا ک ایـران ‪616 -24‬و‪ 54‬و شـماره موتور‬ ‫‪ 3639316‬و شـماره شاسـی ‪ S1412289548870‬به مالکیت حسـن عبدالخانی با کد ملی ‪ 5268994263‬مفقود شـده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط است‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫ا گهی ماده سه قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مشاعی‬ ‫هیـات حـل اختلاف مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و املا ک منطقـه دو قـم تصرفـات مالکانـه مفـروزی متقاضیـان‬ ‫پروند ههـای تشـکیلی طبـق قانـون مذکـور را براسـاس گـزارش کارشناسـان و به اسـتناد مـدارک موجـود در پرونده‬ ‫بـه شـرح ذیـل تاییـد نموده اند‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شـماره ‪ 140160330002011646‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430002001967‬مربـوط بـه تقاضـای خانم ظریفه حیدری قندرقالو‬ ‫فرزنـد اذن الـه در دودانـگ مشـاع از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در ان‬ ‫احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت ‪ 144‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک شـماره‬ ‫‪ 417‬فرعـی از ‪ 2142‬اصلـی واقـع در قـم بخـش حـوزه ثبـت ملـک اداره دو‬ ‫قـم مالکیـت متقاضـی طـی سـند قطعـی صفحـه ‪ 468‬دفتـر ‪( 534‬م الـف‬ ‫‪)15329‬‬ ‫‪ -2‬رای شـماره ‪ 140160330002011999‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1401114430002000760‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای اصغـر رحمتـی فرزنـد‬ ‫فدایعلی در ششـدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شـده به مسـاحت‬ ‫‪ 60/61‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک شـماره فرعـی از باقیمانـده ‪2167/2‬‬ ‫اصلـی کـه طبـق بخشـنامه سـازمان بـه پلا ک ‪ 2167/2/455‬اصلـی تبدیـل‬ ‫شـده واقـع در قـم بخـش حـوزه ثبـت ملـک اداره دو قـم مبایعه نامـه عـادی‬ ‫و خریـداری مع الواسـطه از وراث ابوالفضـل احسـانی صفحـه ‪ 494‬دفتـر ‪14‬‬ ‫(م الـف ‪)15330‬‬ ‫‪ -3‬رای شـماره ‪ 140160330002011393‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1401114430002000983‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای ابوالفضـل فقانـی فرزنـد‬ ‫خـداداد در ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه دران احـداث بنا شـده به مسـاحت‬ ‫‪ 68‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک شـماره ‪ 5‬فرعـی از ‪ 2329‬اصلـی واقـع در‬ ‫قـم بخـش حـوزه ثبـت ملک اداره دو قم مالکیت متقاضی طی سـند قطعی‬ ‫شـماره ‪ 42400‬مـورخ ‪ 1400/07/21‬دفترخانـه ‪ 54‬قـم (م الـف ‪)15331‬‬ ‫‪ -4‬رای شـماره ‪ 140160330002010585‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1399114430002000035‬مربوط به تقاضای اقای محمدموسـی میکائیلی‬ ‫فرزنـد سـیف اله در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده‬ ‫است به مساحت ‪ 48‬مترمربع در قسمتی از پال ک شماره ‪ 2‬فرعی از ‪2305‬‬ ‫اصلـی واقـع در قـم بخـش حـوزه ثبـت ملـک اداره دو قـم مبایعه نامـه عـادی‬ ‫مع الواسـطه از محمدعلـی فتح ابادی بزچلوئـی مالـک رسـمی کـه در صفحه‬ ‫‪ 298‬دفتـر ‪ 76‬بـه نامـش ثبـت شـده اسـت (م الـف ‪)15332‬‬ ‫‪ -5‬رای شـماره ‪ 140160330002011587‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1401114430002000381‬مربـوط بـه تقاضـای خانـم افسـانه معصومـی فرزند‬ ‫علیرضـا در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 82/32‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 2‬فرعـی از ‪ 2302‬اصلـی واقـع‬ ‫در قـم بخـش حـوزه ثبـت ملـک اداره دو قـم مبایعه نامـه عـادی از ناصـر‬ ‫بهرامی سـجاد ثبـت دفتـر الکترونیـک ‪( 1398-11357‬م الـف ‪)15333‬‬ ‫‪ -6‬رای شـماره ‪ 140160330002011290‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430002000698‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای حسـن کیانی دوسـت‬ ‫فرزنـد حسـین در ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 59/75‬مترمربع در قسـمتی از پال ک شـماره فرعی از ‪2605/103‬‬ ‫اصلـی واقـع در قـم بخـش حـوزه ثبـت ملـک اداره دو قـم مالکیـت متقاضـی‬ ‫طـی سـند قطعـی صفحـه ‪ 280‬دفتـر ‪( 277‬م الـف ‪)15334‬‬ ‫‪ -7‬رای شـماره ‪ 140160330002011479‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1401114430002000600‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای عبـاس متنعم خدائـی‬ ‫فرزنـد احمـد در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا‬ ‫شـده بـه مسـاحت ‪ 133‬مترمربـع پلا ک شـماره فرعـی از ‪ 1772‬اصلـی واقـع‬ ‫در قـم بخـش حـوزه ثبـت ملـک اداره دو قـم مبایعه نامـه عـادی و خریـداری‬ ‫مع الواسـطه از نقـی صادقـی (م الـف ‪)15335‬‬ ‫‪ -8‬رای شـماره ‪ 140160330002011707‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1401114430002000681‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای محمـد جعفـری فرزنـد‬ ‫قنبر ششـدانگ قطعه زمین که در ان احداث بنا شـده به مسـاحت ‪55/10‬‬ ‫مترمربـع در قسـمتی از پلا ک شـماره ‪ 3‬فرعـی از ‪ 2305‬اصلـی واقـع در قـم‬ ‫بخـش حـوزه ثبـت ملـک اداره دو قـم مالکیـت متقاضـی طـی سـند قطعـی‬ ‫شـماره ‪ 19306‬مـورخ ‪ 1394/10/28‬دفترخانـه ‪ 7‬قـم (م الـف ‪)15336‬‬ ‫‪ -9‬رای شـماره ‪ 140160330002011705‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1401114430002000697‬مربـوط بـه تقاضـای خانـم فاطمـه نظـری فرزنـد‬ ‫محـرم‪ ،‬ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت‬ ‫‪ 90‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک شـماره ‪ 5‬فرعـی از ‪ 2302‬اصلـی واقـع در‬ ‫قـم بخـش حـوزه ثبـت ملـک اداره دو قـم مبایعه نامـه عـادی و خریـداری‬ ‫مع الواسـطه از ا کبـر الونـد صفحـه ‪ 302‬دفتـر ‪( 533‬م الـف ‪)15337‬‬ ‫‪ -10‬رای شـماره ‪ 140160330002011554‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430002001790‬مربـوط بـه تقاضـای خانـم مولـود احمـدی فرزنـد‬ ‫جعفـر در ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت‬ ‫‪ 114‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک شـماره فرعـی از ‪ 2148‬اصلـی واقـع در‬ ‫قـم بخـش حـوزه ثبـت ملـک اداره دو قـم مبایعه نامـه عـادی و خریـداری‬ ‫مع الواسـطه از بیرامعلـی نظـری و رسـول قنبری پرویـن (م الـف ‪)15338‬‬ ‫‪ -11‬رای شـماره ‪ 140160330002011045‬مربـوط بـه پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1400114430002001739‬مربـوط بـه تقاضـای اقـای عبـاس محمودابـادی‬ ‫فرزنـد یدالـه در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 32‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک شـماره باقیمانـده ‪ 1‬فرعـی‬ ‫از ‪ 2484‬اصلـی کـه طبـق بخشـنامه سـازمان بـه ‪ 166‬فرعـی از ‪ 1‬فرعـی از‬ ‫‪ 2484‬اصلـی واقـع در قـم بخـش حـوزه ثبت ملک اداره دو قم تبدیل شـده‬ ‫مبایعه نامـه عـادی مع الواسـطه از سیدحسـین اقایـی مالـک رسـمی کـه در‬ ‫صفحـه ‪ 151‬دفتـر ‪ 15‬بـه نامـش ثبـت شـده اسـت (م الـف ‪)15340‬‬ ‫از انجایی کـه مقـرر شـده اسـت پـس از نشـر ا گهـی و انقضـای موعـد مقـرر‪،‬‬ ‫سـند مالکیـت رسـمی صـادر شـود‪ ،‬بـا توجـه بـه عـدم دسترسـی بـه مالکیـن‬ ‫مشـاعی‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود تـا چنانچـه‬ ‫اشـخاص ذینفـع‪ ،‬اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ 2‬مـاه از تاریـخ‬ ‫انتشـار ا گهی نوبت اول‪ ،‬اعتراض خود را به اداره ثبت اسـناد منطقه دو قم‬ ‫تسـلیم و رسـید ان را اخـذ و ظـرف یـک مـاه پـس از تسـلیم اعتـراض بـه اداره‬ ‫ثبـت‪ ،‬بـه دادگاه مراجعـه و دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم و‬ ‫گواهـی ان را بـه ایـن اداره تحویـل دهنـد‪ .‬الزم بـه توضیـح اسـت کـه صـدور‬ ‫سـند براسـاس قانـون مذکـور‪ ،‬مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/07 :‬‬ ‫عباس پورحسنی حجت ابادی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم‬ ‫مفقودی‬ ‫سـه بـرگ سـند کمپانـی موتورسـیکلت کمیـن ‪ 150CC‬بـه رنـگ سـبز مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪ 781-73318‬و شـماره موتـور ‪ 150NEA1503040‬و شـماره تنـه ‪ NEA***150P9562653‬بـه مالکیت‬ ‫محمد نوروزبه مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پیـکان ‪ 1600‬مـدل ‪ 1381‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪579 -36‬ن‪ 77‬و‬ ‫شماره موتور ‪ 11128139020‬و شماره شاسی ‪ 81441174‬به مالکیت سجاد اسدی قلعه نی مفقود شده‬ ‫و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1545‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬کارت خـودرو‪ ،‬بیمه نامـه و کارت سـوخت خـودرو سـواری پـژو پـارس ‪ TU5‬بـه رنـگ سـفید‬ ‫مـدل ‪ ۱۳۹۷‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪۸۳۵ -۳۸‬ن‪ ۷۵‬و شـماره موتـور ‪ 181B0056760‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAN11FE0JH553593‬به مالکیت شـهرام حسـین زهی با شـماره ملی ‪ ۳۷۱۰۲۴۹۸۳۱‬مفقود شـده‬ ‫و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ز‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405-GLX-1800i‬مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪867 -36‬م‪66‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 12488345234‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM01CA3AR502900‬بـه مالکیـت الهـام‬ ‫رضائی زراشـکی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی موتورسـیکلت باجـاج پالـس ‪ RS200‬مدل ‪ 1397‬با شـماره پلا ک ‪ 136-87383‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ JLZWHB02466‬و شـماره تنـه ‪ N5PADCJHFJAT01999‬بـه مالکیـت میلاد کریمـی مفقـود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری سـایپا ‪ 111-SE‬مدل ‪ 1393‬با شـماره پال ک ایران ‪718 -36‬م‪ 51‬و شـماره موتور‬ ‫‪ 5059917‬و شـماره شاسـی ‪ NAS431100E5771059‬به مالکیت شـهال ابارشـی مفقود شـده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط است‪/.‬س‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/08/09-140160306277000308‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زاوه تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی سـازمان جنگل هـا‪ ،‬مراتـع و ابخیـزداری بـه شناسـه ملـی‬ ‫‪ 14001927278‬در ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مسـاحت ‪ 183241/48‬مترمربع قسـمتی از‬ ‫پال ک ‪ 185‬اصلی واقع در بخش ‪ 4‬زاوه خریداری از مالکیت مشاعی متقاضی رسمی محرز شده است‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی‬ ‫به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/21 :‬‬ ‫حمیدرضا توسلی فرشه‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زاوه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/08/09-140160306277000309‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زاوه تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی سـازمان جنگل هـا‪ ،‬مراتـع و ابخیـزداری بـه شناسـه ملـی‬ ‫‪ 14001927278‬در ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مسـاحت ‪ 158938/56‬مترمربع قسـمتی از‬ ‫پال ک ‪ 185‬اصلی واقع در بخش ‪ 4‬زاوه خریداری از مالکیت مشاعی متقاضی رسمی محرز شده است‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی‬ ‫به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/21 :‬‬ ‫حمیدرضا توسلی فرشه‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زاوه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/08/09-140160306277000310‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زاوه تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی سـازمان جنگل هـا‪ ،‬مراتـع و ابخیـزداری بـه شناسـه ملـی‬ ‫‪ 14001927278‬در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی به مسـاحت ‪ 67242/52‬مترمربع قسـمتی از‬ ‫پال ک ‪ 185‬اصلی واقع در بخش ‪ 4‬زاوه خریداری از مالکیت مشاعی متقاضی رسمی محرز شده است‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی‬ ‫به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/21 :‬‬ ‫حمیدرضا توسلی فرشه‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زاوه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/08/09-140160306277000311‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زاوه تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی سـازمان جنگل هـا‪ ،‬مراتـع و ابخیـزداری بـه شناسـه ملـی‬ ‫‪ 14001927278‬در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 91482/47‬مترمربـع قسـمتی از‬ ‫پال ک ‪ 185‬اصلی واقع در بخش ‪ 4‬زاوه خریداری از مالکیت مشاعی متقاضی رسمی محرز شده است‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی‬ ‫به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/21 :‬‬ ‫حمیدرضا توسلی فرشه‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زاوه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/08/09-140160306277000312‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زاوه تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی سـازمان جنگل هـا‪ ،‬مراتـع و ابخیـزداری بـه شناسـه ملـی‬ ‫‪ 14001927278‬در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 50461/84‬مترمربـع قسـمتی از‬ ‫پال ک ‪ 185‬اصلی واقع در بخش ‪ 4‬زاوه خریداری از مالکیت مشاعی متقاضی رسمی محرز شده است‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی‬ ‫به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/21 :‬‬ ‫حمیدرضا توسلی فرشه‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زاوه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/08/09-140160306277000313‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زاوه تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی سـازمان جنگل هـا‪ ،‬مراتـع و ابخیـزداری بـه شناسـه ملـی‬ ‫‪ 14001927278‬در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعی به مسـاحت ‪ 33275/79‬مترمربع قسـمتی از‬ ‫پال ک ‪ 185‬اصلی واقع در بخش ‪ 4‬زاوه خریداری از مالکیت مشاعی متقاضی رسمی محرز شده است‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی‬ ‫به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/21 :‬‬ ‫حمیدرضا توسلی فرشه‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زاوه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/08/09-140160306277000314‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زاوه تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی سـازمان جنگل هـا‪ ،‬مراتـع و ابخیـزداری بـه شناسـه ملـی‬ ‫‪ 14001927278‬در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی به مسـاحت ‪ 45133/53‬مترمربع قسـمتی از‬ ‫پال ک ‪ 185‬اصلی واقع در بخش ‪ 4‬زاوه خریداری از مالکیت مشاعی متقاضی رسمی محرز شده است‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی‬ ‫به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/21 :‬‬ ‫حمیدرضا توسلی فرشه‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زاوه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/08/09-140160306277000315‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زاوه تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی سـازمان جنگل هـا‪ ،‬مراتـع و ابخیـزداری بـه شناسـه ملـی‬ ‫‪ 14001927278‬در ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مسـاحت ‪ 41222‬مترمربع قسـمتی از پال ک‬ ‫‪ 185‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 4‬زاوه خریـداری از مالکیـت مشـاعی متقاضـی رسـمی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی‬ ‫به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/21 :‬‬ ‫حمیدرضا توسلی فرشه‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زاوه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/08/09-140160306277000316‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زاوه تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی سـازمان جنگل هـا‪ ،‬مراتـع و ابخیـزداری بـه شناسـه ملـی‬ ‫‪ 14001927278‬در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 22335/14‬مترمربع قسـمتی از‬ ‫پال ک ‪ 185‬اصلی واقع در بخش ‪ 4‬زاوه خریداری از مالکیت مشاعی متقاضی رسمی محرز شده است‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی‬ ‫به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/21 :‬‬ ‫حمیدرضا توسلی فرشه‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زاوه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/08/09-140160306277000317‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زاوه تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی سـازمان جنگل هـا‪ ،‬مراتـع و ابخیـزداری بـه شناسـه ملـی‬ ‫‪ 14001927278‬در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 10321/42‬مترمربـع قسـمتی از‬ ‫پال ک ‪ 185‬اصلی واقع در بخش ‪ 4‬زاوه خریداری از مالکیت مشاعی متقاضی رسمی محرز شده است‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی‬ ‫به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/21 :‬‬ ‫حمیدرضا توسلی فرشه‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زاوه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/08/14-140160306277000319‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زاوه تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی سـازمان جنگل هـا‪ ،‬مراتـع و ابخیـزداری بـه شناسـه ملـی‬ ‫‪ 14001927278‬در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 68660/56‬مترمربع قسـمتی از‬ ‫پال ک ‪ 185‬اصلی واقع در بخش ‪ 4‬زاوه خریداری از مالکیت مشاعی متقاضی رسمی محرز شده است‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی‬ ‫به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/21 :‬‬ ‫حمیدرضا توسلی فرشه‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زاوه‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 140160306011004485‬مورخ ‪ 1401/08/01‬هیات موضوع ماده‬ ‫یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتی سـبزوار تصرفـات مالکانه و بالمعارض متقاضـی کاظم قره قلی‬ ‫فرزنـد محمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 649‬صـادره از سـبزوار نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 62.50‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 210‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در بخش ‪ 12‬سـبزوار مع الواسـطه‬ ‫از محل مالکیت مالک رسـمی حسـن زرقی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به اسـتناد مفاد ماده ‪ 3‬قانون و ماده‬ ‫‪ 13‬ایین نامـه مربوطـه‪ ،‬ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق ایـن روزنامه منتشـر می شـود‪.‬‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬در شـهرها بایـد از تاریـخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی در روزنامـه و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق رای در محـل تـا دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را‬ ‫بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ کننـد‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل کـرده و گواهـی تقدیـم دادخواسـت‬ ‫را بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد‪ .‬دراینصـورت اقدامـات ثبـت‪ ،‬موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه‬ ‫اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصل نشـود یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواسـت به‬ ‫دادگاه عمومی محل ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت می کند‪ .‬صدور سند‬ ‫مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪ .‬برابـر مـاده ‪ 13‬ایین نامـه مذکـور در مورد ان قسـمت‬ ‫ً‬ ‫از امال کـی کـه قبلا نسـبت بـه انهـا اظهارنامـه ثبتـی پذیرفتـه نشـده‪ ،‬واحـد ثبتی طبـق رای هیـات پس از‬ ‫تنظیـم اظهارنامـه ثبتـی حـاوی تحدیـد حـدود ملـک‪ ،‬مراتـب را در اولیـن ا گهـی نوبتـی و تحدیـد حدود‬ ‫به صـورت همزمـان بـه اطلاع عموم می رسـاند و نسـبت به املا ک در جریان ثبت و فاقد سـابقه تحدید‬ ‫حـدود‪ ،‬واحـد ثبتـی ا گهـی تحدیـد حـدود را بـه صـورت اختصاصی منتشـر می کند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/22 :‬‬ ‫علی اب باریکی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک سبزوار‬ ‫م الف ‪401/501‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 140160306011004447‬مورخـه ‪ 1401/07/30‬هیـات موضـوع‬ ‫مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی سـبزوار تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی رضـا‬ ‫دلقنـدی فرزنـد حسـین بـه شماره شناسـنامه ‪ 16554‬صـادره از سـبزوار نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 146.10‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 210‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در بخش ‪ 12‬سبزوار‬ ‫مع الواسـطه از محـل مالکیـت مالـک رسـمی حسـن زرقـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مفـاد مـاده‬ ‫‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ایین نامـه مربوطـه‪ ،‬ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق ایـن روزنامـه‬ ‫منتشـر می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص ذینفع به ارای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬در شـهرها‬ ‫بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی در روزنامـه و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق رای در محـل تـا دو مـاه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ کنند‪ .‬معترض بایـد ظرف یک ماه‬ ‫از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬مبادرت به تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محل کرده و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواسـت را بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد‪ .‬دراینصـورت اقدامـات ثبـت‪ ،‬موکـول بـه ارائـه حکـم‬ ‫قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نشـود یـا معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل ارائـه نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت محـل مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫می کنـد‪ .‬صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضرر به دادگاه نیسـت‪ .‬برابـر مـاده ‪ 13‬ایین نامه مذکور‬ ‫ً‬ ‫در مورد ان قسـمت از امال کی که قبال نسـبت به انها اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشـده‪ ،‬واحد ثبتی طبق‬ ‫رای هیـات پـس از تنظیـم اظهارنامـه ثبتـی حـاوی تحدید حدود ملـک‪ ،‬مراتـب را در اولین ا گهی نوبتی‬ ‫و تحدیـد حـدود به صـورت همزمـان بـه اطلاع عمـوم می رسـاند و نسـبت بـه املا ک در جریـان ثبـت و‬ ‫فاقـد سـابقه تحدیـد حـدود‪ ،‬واحـد ثبتـی ا گهـی تحدید حـدود را بـه صورت اختصاصی منتشـر می کند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/22 :‬‬ ‫علی اب باریکی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک سبزوار‬ ‫م الف ‪401/500‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مـادر خـودرو سـواری سـمند ‪ LX‬بـه رنگ سـفید صدفی روغنـی مدل ‪ 1387‬با شـماره پلا ک ایران‬ ‫‪914 -34‬ن‪ 68‬و شماره موتور ‪ 12486231123‬و شماره شاسی ‪ 73506373‬به مالکیت علی زرین کاله‬ ‫با شـماره ملی ‪ 1850265119‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسـنامه سـبز و برگ کمپانی موتورسـیکلت یاماها ‪ 125‬مدل ‪ 1386‬با شـماره پال ک ‪ 578-94887‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 577001869‬و شـماره تنـه ‪ 125G8601869‬بـه مالکیـت فریبـرز پا ک روان پشـتیری مفقود‬ ‫شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت‪ ،‬شناسـنامه سـبز و بـرگ کمپانـی ترا کتـور کشـاورزی تـک دیفرانسـیل ای تـی ام ‪ 285‬مدل‬ ‫‪ 1390‬با شـماره پال ک ایران ‪227 -46‬ک‪ 11‬و شـماره موتور ‪ LFW01774Y‬و شـماره شاسـی ‪ L15900‬به‬ ‫مالکیـت فریبـرز محمـدی مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫ا گهی مزایده‬ ‫به موجب پرونده اجرایی کالسـه‪ ،‬له محمدمهدی فرامرزی علیه امیر همتی به اسـتناد سـند تعهدی‬ ‫شـماره ‪ 64667‬مورخ ‪ 1398/07/16‬پرونده تحت ‪ 140000355‬تشـکیل شـد و یک دسـتگاه ترا کتور به‬ ‫شـماره پال ک ایران ‪389 -18‬ک‪ 13‬و شـماره موتور ‪ B6167‬و شـماره شاسـی ‪ EP09352‬متعلق به اقای‬ ‫امیـر همتـی کـه طبـق نظـر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ ‪ 1.300.000.000‬ریـال ارزیابـی شـد‪ .‬مشـخصات‪:‬‬ ‫ترا کتـور فرگوسـن ‪ 475‬مـدل ‪ 1392‬بـه قرمـز ‪ 4‬سـیلندر‪ ،‬گازوئیل سـوز‪ ،‬فاقـد اتـاق‪ ،‬السـتیک سـی درصـد‪،‬‬ ‫فاقـد بیمـه‪ ،‬ا گـزوز شکسـته و چراغهـا شکسـته اسـت و درصـورت تعمیـر‪ ،‬ترا کتـور امـاده بـکار اسـت‪ ،‬از‬ ‫سـاعت ‪ 9‬الـی ‪ 12‬روز یکشـنبه مـورخ ‪ 1401/09/20‬در اداره ثبـت اسلام ابادغرب واقـع در خیابـان‬ ‫راه کربلا از طریـق مزایـده بـه فـروش می رسـد‪ .‬شـرکت در مزایده منوط به پرداخـت ده درصد از مبلغ پایه‬ ‫کارشناسـی به حسـاب سـپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسـه مزایده اسـت‪ .‬برنده‬ ‫مزایـده مکلـف اسـت مابه التفـاوت مبلـغ فـروش را ظرف مـدت ‪ 5‬روز از تاریخ مزایده‪ ،‬به حسـاب سـپرده‬ ‫واریـز کنـد‪ .‬درصورتـی کـه وجـه مانـده را واریـز نکنـد‪ ،‬مبلـغ موصـوف قابـل اسـترداد نبـوده و بـه حسـاب‬ ‫خزانـه واریـز و فـروش از درجـه اعتبـار سـاقط و مزایـده تجدیـد می شـود‪ .‬مزایـده از مبلـغ پایـه شـروع و بـه‬ ‫ً‬ ‫باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه می شـود و کلیـه هزینه هـای قانونـی بـه عهـده برنـده مزایـده‬ ‫ً‬ ‫اسـت‪ .‬نیم عشـر و حـق مزایـده نقـدا وصـول خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/09/07 :‬‬ ‫فریبرز امینی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1/173‬الف‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت‪ ،‬سـند کمپانـی و کارت خـودرو سـواری پـژو ‪ RD-1600‬به رنگ توسـی روشـن روغنی مدل‬ ‫‪ 1381‬با شـماره پال ک ایران ‪522 -22‬ق‪ 32‬و شـماره موتور ‪ 22328110417‬و شـماره شاسـی ‪81710285‬‬ ‫مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت خـودرو سـواری پـژو ‪ ROA‬بـه رنـگ نوک مـدادی روغنـی مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪996 -29‬ن‪ 56‬و شـماره موتـور ‪ 11686033726‬و شـماره شاسـی ‪ 61206192‬مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خودرو سـواری تیبا ‪ 2‬به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1398‬با شـماره پال ک ایران ‪268 -19‬ل‪99‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ M15/8845487‬و شـماره شاسـی ‪ NAS831100K5849733‬بـه مالکیـت سیدخسـرو‬ ‫حسینی چشـمه کبودی مفقـود شـده و اعتبار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ صفحه 4 ‫ا گهی ‪5‬‬ ‫دوشنبه ‪ 7‬اذر ‪ 1401‬شماره‪2653‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد صبـا جی تی ایکـس بـه رنـگ‬ ‫سـبز یشـمی متالیـک مـدل ‪ 1378‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪236 -36‬ق‪ 72‬و شـماره موتـور ‪ 00133454‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ S1412278614362‬به مالکیت مریم صحرانورد عشـرت ابادی‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪945‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری پراید ‪ 132‬به رنگ سـفید روغنی مدل‬ ‫‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪526 -36‬ق‪ 65‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 4445675‬و شـماره شاسـی ‪ S5420090078468‬بـه مالکیـت‬ ‫رضـا نخعی پـور قلعه بـاال مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪948‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز موتورسیکلت باسـتان ‪ CDI-125CC‬به رنگ مشکی‬ ‫مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ‪ 641-42722‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ *125A*9041761‬و شـماره تنـه ‪ND2***125D9040657‬‬ ‫به مالکیت ابوالقاسـم زار ع بیدکی مفقود شـده و از درجه اعتبار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪946‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند ‪ SE-XU7‬بـه رنـگ‬ ‫سـفید روغنـی مـدل ‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪146 -14‬د‪ 98‬و شـماره موتور ‪ 124K0007909‬و شـماره شاسی‬ ‫‪ NAACN1CM2CF208380‬به مالکیت علوان پاتو با شـماره‬ ‫ملی ‪ 1758000163‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی تربت جام‬ ‫نظر به دستور مواد یک و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬امال ک واحد ثبتی تربت جام متقاضیانی که در هیات‬ ‫موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی تربت جام مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض انان محرز و رای الزم صادر شده‪ ،‬جهت اطالع عموم به شرح ذیل ا گهی می شود‪.‬‬ ‫‪ -1‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/07/09-140160306007000839‬تصرفـات مالکانـه و‬ ‫بالمعارض متقاضی خانم مریم اردوئی نسـبت به سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یک‬ ‫قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 62958.10‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک شـماره ‪ 33‬فرعـی مجـزی شـده از ‪12‬‬ ‫فرعی از ‪ 303‬اصلی اراضی حسن اباد باالجام واقع در خراسان رضوی بخش ‪ 13‬مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام‬ ‫خریـداری از مالـک رسـمی خانـم معصـوم اردوئـی محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -2‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/07/09-140160306007000840‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی خانم شـهربانو‬ ‫نامجو نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت‪ 62958.10‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پلا ک شـماره ‪ 33‬فرعـی مجـزی شـده ‪ 12‬فرعـی از ‪ 303‬اصلـی اراضـی حسـن اباد باالجـام واقع در خراسـان رضوی‬ ‫بخش ‪ 13‬مشـهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک رسـمی خانم معصوم اردوئی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -3‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/07/11-140160306007000859‬تصرفـات مالکانـه و بالمعارض متقاضی اقای امیرصالح‬ ‫احمـدی در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 330000‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 149‬فرعـی‬ ‫از ‪ 315‬اصلـی اراضـی اسـماعیل خان واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک تربت جـام‬ ‫خریـداری از خریـداری از مالکیـن رسـمی ‪ -1‬رسـول مغنی باشـی ‪ -2‬محمـد بوسـتانی ‪ -3‬غلام غوث قلعه کاهـی ‪-4‬‬ ‫امیـر شـادمهری ‪ -5‬حیـدر شاه پرسـت ‪ -6‬فـاروق ایلبیگـی ‪ -7‬عبدالرحیـم رحمتـی ‪ -8‬طالـب علیشـاهی ‪ -9‬غالم‬ ‫شـادمهری ‪ -10‬حسـام الدین تیمـوری ‪ -11‬رمضـان یعقوبـی ‪ -12‬غیـاث یعقوبـی ‪ -13‬حـاج عبدالرحمـان صنمـی‬ ‫‪ -14‬دالورخـان اسـحقی ایلبیگی ‪ -15‬ابراهیـم اسـحقی ایلبیگی ‪ -16‬سـرورخان اسـحقی ایلبیگی ‪ -17‬غالم نبـی‬ ‫اسحاقی ایلبیگی ‪ -18‬محمد بوستانی ‪ -19‬احمد علیشاهی ‪ -20‬عظیم شاهی ‪ -21‬غالم شاهی ‪ -22‬کریم کریمی‬ ‫محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -4‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/07/11-140160306007000857‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای جمعـه‬ ‫احمـدی نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 295377‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک‬ ‫شـماره ‪ 149‬فرعی از ‪ 315‬اصلی اراضی اسـماعیل خان واقع در خراسـان رضوی بخش ‪ 13‬مشـهد حوزه ثبت ملک‬ ‫تربت جـام خریـداری از مالکیـن رسـمی ‪ -1‬رسـول مغنی باشـی ‪ -2‬محمـد بوسـتانی ‪ -3‬غلام غوث قلعه کاهـی ‪-4‬‬ ‫امیـر شـادمهری ‪ -5‬حیـدر شاه پرسـت ‪ -6‬فـاروق ایلبیگـی ‪ -7‬عبدالرحیـم رحمتـی ‪ -8‬طالـب علیشـاهی ‪ -9‬غالم‬ ‫شـادمهری ‪ -10‬حسـام الدین تیمـوری ‪ -11‬رمضـان یعقوبـی ‪ -12‬غیـاث یعقوبـی ‪ -13‬حـاج عبدالرحمـان صنمـی‬ ‫‪ -14‬دالورخـان اسـحقی ایلبیگی ‪ -15‬ابراهیـم اسـحقی ایلبیگی ‪ -16‬سـرورخان اسـحقی ایلبیگی ‪ -17‬غالم نبـی‬ ‫اسحاقی ایلبیگی ‪ -18‬محمد بوستانی ‪ -19‬احمد علیشاهی ‪ -20‬عظیم شاهی ‪ -21‬غالم شاهی ‪ -22‬کریم کریمی‬ ‫محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -5‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/07/11-140160306007000858‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای داود‬ ‫احمـدی نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعی بـه مسـاحت ‪ 208021‬مترمربع در قسـمتی از پلا ک ‪149‬‬ ‫فرعـی از ‪ 315‬اصلـی اراضـی اسـماعیل خان واقـع در خراسـان رضـوی بخش ‪ 13‬مشـهد حـوزه ثبت ملک تربت جام‬ ‫خریداری از مالکین رسمی ‪ -1‬رسول مغنی باشی ‪ -2‬محمد بوستانی ‪ -3‬غالم غوث قلعه کاهی ‪ -4‬امیر شادمهری‬ ‫‪ -5‬حیـدر شاه پرسـت ‪ -6‬فـاروق ایلبیگـی ‪ -7‬عبدالرحیـم رحمتـی ‪ -8‬طالـب علیشـاهی ‪ -9‬غلام شـادمهری ‪-10‬‬ ‫حسـام الدین تیمـوری ‪ -11‬رمضـان یعقوبـی ‪ -12‬غیـاث یعقوبـی ‪ -13‬حـاج عبدالرحمـان صنمـی ‪ -14‬دالورخـان‬ ‫اسـحقی ایلبیگی ‪ -15‬ابراهیـم اسـحقی ایلبیگی ‪ -16‬سـرورخان اسـحقی ایلبیگی ‪ -17‬غالم نبـی اسـحاقی ایلبیگی‬ ‫‪ -18‬محمد بوستانی‪ -19‬احمد علیشاهی‪ -20‬عظیم شاهی‪ -21‬غالم شاهی‪ -22‬کریم کریمی محرز شده است‪.‬‬ ‫‪ -6‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/07/09-140160306007000842‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای محمـد‬ ‫فاطمی احمدابـادی نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 167.85‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک‬ ‫شـماره ‪ 7167‬فرعی از ‪ 166‬اصلی اراضی اسـماعیل اباد واقع در خراسـان رضوی بخش حوزه ثبت ملک تربت جام‬ ‫خریـداری از مالکیـت مشـاعی متقاضی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -7‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/07/10-140160306007000844‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مرتضـی‬ ‫سـفری نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 107.85‬مترمربع قسـمتی از پال ک شـماره ‪ 12‬فرعی‬ ‫از ‪ 732‬اصلی واقع در خراسـان رضوی بخش ‪ 13‬مشـهد حوزه ثبت ملک تربت جام از مالکیت مشـاعی متقاضی‬ ‫محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -8‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/07/10-140160306007000847‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی خانـم کبـری‬ ‫اورسـن نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 170‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک شـماره ‪ 5‬فرعـی از‬ ‫‪ 3‬اصلـی اراضـی یحیی ابـاد واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک تربت جـام خریـداری‬ ‫مع الواسـطه از مالـک رسـمی اقابیـک ایرانی علی خواجـه محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -9‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/07/29-140160306007000805‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه‬ ‫رشـیدپور نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 239.28‬مترمربع قسمتی از پال ک شـماره ‪6793‬‬ ‫از ‪ 3318‬فرعـی از ‪ 166‬اصلـی اراضـی اسـماعیل اباد واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫تربت جـام خریـداری کل مالکیـت مشـاعی متقاضـی طبـق سـند رسـمی ‪ 1394/11/14-48789‬دفترخانـه اسـناد‬ ‫رسـمی ‪ 10‬تربت جـام محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -10‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/06/29-140160306007000800‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی خانـم مهنـاز‬ ‫بخشـایش نسـبت به ششـدانگ یکباب ساختمان به مسـاحت ‪ 152.55‬مترمربع قسمتی از پال ک شـماره ‪7167‬‬ ‫فرعـی از ‪ 166‬اصلـی اراضـی اسـماعیل اباد واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک تربت جـام‬ ‫خریداری کل مالکیت مشـاعی متقاضی برابر سـند رسـمی ‪ 16018‬در مورخ ‪ 1399/02/28‬دفتر ‪ 249‬مشـهد محرز‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫‪ -11‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/07/09-140160306007000841‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی خانـم اشـرف‬ ‫دنگ کـوب نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان مسـاحت ‪ 300‬مترمربـع کل پلا ک شـماره ‪ 528‬فرعـی از ‪166‬‬ ‫اصلـی واقـع در اراضـی اسـماعیل اباد خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک تربت جـام مبایعه نامـه‬ ‫عـادی و دادنامـه شـماره ‪ 9909975172500880‬بـه مـورخ ‪ 1399/09/25‬خریـداری مع الواسـطه از غالم حسـین‬ ‫نـداف محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -12‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/06/29-140160306007000804‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای‬ ‫نجم الدین قربانی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 199.95‬مترمربع قسمتی از پال ک شماره‬ ‫‪ 7167‬فرعـی از ‪ 166‬اصلـی اراضـی اسـماعیل اباد واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫تربت جـام از محـل مالکیـت مشـاعی متقاضـی محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -13‬برابر رای شـماره ‪ 1401/07/18-140160306007000914‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم گل جان‬ ‫چوپان مرادابادی در ششـدانگ یکباب سـاختمان مسـاحت ‪ 123.1‬مترمربع قسمتی از پال ک شـماره ‪ 1880‬فرعی‬ ‫از ‪ 3‬اصلـی اراضـی یحیی ابـاد واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک تربت جـام خریـداری‬ ‫مع الواسـطه از زارعیـن و مالکیـن یحیی ابـاد پلا ک ‪ 1880‬فرعـی از ‪ 3‬اصلـی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -14‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/07/17-140160306007000891‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای مجیـد‬ ‫برزگـر در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 167.30‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک شـماره ‪ 167‬اصلـی اراضی‬ ‫دولت ابـاد واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه ثبـت ملک تربت جام خریـداری از مالک رسـمی اقای‬ ‫مهـدی صادقی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -15‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/07/18-140160306007000920‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای علیرضـا‬ ‫عبدلـی در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 74.27‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک باقیمانـده ‪ 725‬اصلـی‬ ‫اراضـی تربت جـام واقـع در خراسـان رضـوی بخـش حـوزه ثبـت ملـک تربت جـام خریـداری از مالـک رسـمی اقـای‬ ‫رجبعلـی عزت احمـدی محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -16‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/07/18-140160306007000913‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی خانـم زینـت‬ ‫ندائی در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ‪ 299.15‬مترمربع قسمتی از پال ک باقیمانده ‪8‬‬ ‫فرعی از ‪ 1446‬اصلی اراضی تربت جام واقع در خراسان رضوی بخش حوزه ثبت ملک تربت جام مالکیت مشاعی‬ ‫متقاضی محرز شـده است‪.‬‬ ‫‪ -17‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/07/18-140160306007000917‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی خانـم فخـری‬ ‫ندائی در ششـدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی مسـاحت ‪ 312.5‬مترمربع قسـمتی از پال ک شـماره ‪ 8‬فرعی‬ ‫از ‪ 1446‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه ثبـت ملک تربت جام مالکیت مشـاعی متقاضی‬ ‫محرز شـده است‪.‬‬ ‫‪ -18‬برابر رای شماره‪ 1401/07/18-140160306007000912‬تصرفات ومالکانه بالمعارض متقاضی اقای شیرمحمد‬ ‫کیانی پور در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 146.65‬مترمربع قسمتی از پال ک شماره ‪ 2‬فرعی از ‪876‬‬ ‫اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک تربت جـام خریـداری مع الواسـطه از مالکیـن‬ ‫رسـمی ‪ -1‬مهنـاز محرراحمـدی ‪ -2‬شـقایق محرراحمـدی ‪ -3‬شـبنم محرراحمـدی ‪ -4‬شـکوفه محرراحمـدی‬ ‫‪ -5‬ذبیح الـه محرراحمـدی ‪ -6‬شـهین محرراحمـدی ‪ -7‬شـهناز محرراحمـدی ‪ -8‬الهـه محرراحمـدی ‪ -9‬امیـد‬ ‫محرراحمـدی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -19‬برابر رای شـماره ‪ 1401/07/21-140160306007000963‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم حمیده‬ ‫یونسـی در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 220.04‬مترمربع قسـمتی از پال ک شـماره ‪ 15‬فرعی از ‪985‬‬ ‫اصلی واقع در خراسان رضوی بخش‪ 13‬مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام کل مالکیت مشاعی متقاضی حمیده‬ ‫یونسـی طبق سـند رسـمی ‪ 1400/08/19-172976‬دفتر ‪ 5‬تربت جام محرز شـده است‪.‬‬ ‫‪ -20‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/07/14-140160306007000873‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای‬ ‫رحمت الـه سـاالری تیمنکی در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 250‬مترمربع قسـمتی از پال ک شـماره‬ ‫تجـام‬ ‫‪ 1880‬فرعـی از ‪ 3‬اصلـی اراضـی یحیی ابـاد واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک ترب ‬ ‫خریـداری مع الواسـطه از مالـک رسـمی خانـم نسـاء افشـاری امیرابادی محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -21‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/07/16-140160306007000875‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضی خانم مرضیه‬ ‫جانسـاراحمدی در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 205‬مترمربع قسـمتی از پال ک شـماره ‪ 975‬اصلی‬ ‫واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک تربت جـام خریـداری از مالـک رسـمی اقـای ذبیح الـه‬ ‫شـاهینی محرز شـده است‪.‬‬ ‫‪ -22‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/07/16-140160306007000877‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای‬ ‫علی محمـد نـادری نسـبت بـه سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 104.05‬مترمربـع در‬ ‫قسمتی از پال ک شماره باقیمانده ‪ 1‬فرعی از ‪ 927‬اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ‪ 13‬مشهد حوزه ثبت ملک‬ ‫تربت جـام خریـداری از مالـک رسـمی خانـم گل افـروز دلخواه احمـدی محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -23‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/07/16-140160306007000876‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضی اقای محمد‬ ‫نـادری نسـبت بـه سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 104.05‬مترمربـع در قسـمتی از‬ ‫پال ک شماره باقیمانده ‪ 1‬فرعی از ‪ 927‬اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ‪ 13‬مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام‬ ‫خریداری از مالک رسـمی خانم گل افروز دلخواه احمدی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -24‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/07/18-140160306007000905‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای احمـد‬ ‫شـاهینی نسـبت به سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب ساختمان به مسـاحت کل ‪ 26.48‬مترمربع کل پال ک‬ ‫شـماره ‪ 265‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک تربت جـام تقسـیم نامه عـادی و‬ ‫انتقـال قهـری از مالـک رسـمی اقای امراله شـاهینی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -25‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/07/18-140160306007000908‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی خانـم ثریـا‬ ‫شـاهینی نسـبت بـه سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان کل پلا ک ‪ 265‬اصلـی واقـع در بخـش ‪13‬‬ ‫مشـهد حوزه ثبت ملک تربت جام تقسـیم نامه عادی و انتقال قهری از مالک رسـمی اقای امراله شـاهینی محرز‬ ‫شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -26‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/07/18-140160306007000910‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای محمـد‬ ‫شاهینی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 280.88‬مترمربع (مقدار ‪ 263.20‬مترمربع از پال ک شماره‬ ‫‪ 96‬اصلی و مقدار ‪ 17.68‬مترمربع از پال ک ‪ 101‬الی ‪ 104‬اصلی) واقع در خراسان رضوی بخش ‪ 13‬مشهد حوزه ثبت‬ ‫ملک تربت جام تقسـیم نامه عادی از مالک رسـمی اقای امراله شـاهینی محرز شـده است‪.‬‬ ‫‪ -27‬برابر رای شماره ‪ 1401/07/21-140160306007001019‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای یاسر رسولی‬ ‫در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 182‬مترمربع قسـمتی از پال ک شـماره ‪ 2‬فرعی از ‪ 562‬اصلی اراضی‬ ‫شـهر جـام واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حوزه ثبـت ملک تربت جام خریـداری از مالک رسـمی اقای‬ ‫عبدالقادر قانع احمدی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -28‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/07/21-140160306007000994‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای‬ ‫غوث الدیـن قربانـی در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن محصـور بـا بنـای احداثـی مسـاحت ‪ 483.03‬مترمربـع در‬ ‫قسـمتی از پال ک هـای شـماره ‪ 167‬اصلـی نسـبت بـه ‪ 67.03‬مترمربـع و ‪ 818‬فرعـی از ‪ 167‬اصلـی نسـبت بـه ‪416‬‬ ‫مترمربـع واقـع در اراضـی دولت ابـاد بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک تربت جـام خراسـان رضـوی از محـل‬ ‫مالکیـت مشـاعی غوث الدیـن قربانـی و مبایعه نامـه عـادی خریـداری بالواسـطه از مالـک رسـمی خواجه محمـود‬ ‫جامی االحمـدی محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -29‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/07/21-140160306007000998‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای‬ ‫غوث الدیـن قربانـی در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن محصـور بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت کل ‪ 351.69‬مترمربع‬ ‫در قسـمتی از پال ک هـای شـماره ‪ 167‬اصلـی نسـبت بـه ‪ 12.34‬مترمربـع و ‪ 818‬فرعـی از ‪ 167‬اصلـی نسـبت بـه‬ ‫‪ 339.35‬مترمربع واقع در اراضی دولت اباد بخش ‪ 13‬مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام خراسان رضوی از محل‬ ‫مالکیـت مشـاعی غوث الدیـن قربانـی و مبایعه نامـه عـادی خریـداری بالواسـطه از مالـک رسـمی خواجه محمـود‬ ‫جامی االحمـدی محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -30‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/07/21-140160306007000993‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای‬ ‫غوث الدین قربانی در ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی مساحت ‪ 536.55‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پال ک هـای شـماره ‪ 167‬اصلـی بـه مسـاحت ‪ 169.75‬مترمربـع و ‪ 818‬فرعـی از ‪ 167‬اصلـی بـه مسـاحت ‪366.80‬‬ ‫مربع واقع در اراضی دولت اباد بخش ‪ 13‬مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام از محل مالکیت مشاعی غوث الدین‬ ‫قربانـی و مبایعه نامـه عـادی خریـداری بالواسـطه از مالـک رسـمی خواجه محمـود جامی االحمـدی محـرز شـده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -31‬برابر رای شماره‪ 1401/07/25-140160306007001181‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی دولت جمهوری‬ ‫اسلامی ایـران بـه نمایندگـی اداره کل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه احتماعـی اسـتان خراسـان رضـوی در ششـدانگ یکبـاب‬ ‫سـاختمان اداری مسـاحت ‪ 24950.90‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک شـماره باقیمانـده ‪ 5‬فرعـی از ‪ 3‬اصلـی اراضـی‬ ‫یحیی اباد واقع در خراسان رضوی بخش ‪ 13‬مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری طبق توافق نامه عادی‬ ‫از محـل مالکیـت مالکیـن رسـمی ‪ -1‬محمدعلـی رحمتی ‪ -2‬دین محمد ایرانی ‪ -3‬اسـماعیل اسـدی ‪ -4‬یوسـف‬ ‫ایرانـی ‪ -5‬یازقلیـج پهلـوان ‪ -6‬کریـم برنقـری ‪ -7‬ورثـه علیجـان رمضانی ‪ -8‬مراد اسـدی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -32‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/07/25-140160306007001180‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی دولـت‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران بـه نمایندگـی اداره کل تعـاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اسـتان خراسـان رضوی در ششـدانگ‬ ‫یکباب ساختمان اداری مساحت‪ 1357.45‬مترمربع قسمتی از پال ک شماره باقیمانده‪ 5‬فرعی از ‪ 3‬اصلی اراضی‬ ‫یحیی اباد واقع در خراسان رضوی بخش ‪ 13‬مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری طبق توافق نامه عادی‬ ‫از محـل مالکیـت مالکیـن رسـمی ‪ -1‬محمدعلـی رحمتی ‪ -2‬دین محمد ایرانی ‪ -3‬اسـماعیل اسـدی ‪ -4‬یوسـف‬ ‫ایرانـی ‪ -5‬یازقلیـج پهلـوان ‪ -6‬کریـم برنقـری ‪ -7‬ورثـه علیجـان رمضانی ‪ -8‬مراد اسـدی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -33‬برابر رای شماره ‪ 1401/08/11-140160306007001684‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم محبوبه‬ ‫جاقوری بژگانی در ششدانگ یک قطعه باغ به استثناء بهای ثمن اعیان به مساحت ‪ 45260‬مترمربع قسمتی از‬ ‫پال ک باقیمانده ‪ 5‬اصلی اراضی باغسـنگان واقع در خراسـان رضوی بخش حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری‬ ‫از محل مالکیت مشـاعی متقاضی برابر سـند رسـمی ‪ 1390/07/24-13792‬دفترخانه شـماره ‪ 2‬تربت جام محرز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪ -34‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/08/07-140160306007001641‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم سـحر‬ ‫غیاثـی بـه والیـت پـدرش جـواد غیاثـی در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 79.95‬مترمربـع قسـمتی از‬ ‫پلا ک شـماره ‪ 4624‬فرعـی از ‪ 1387‬فرعـی از ‪ 3‬اصلـی اراضـی یحیی ابـاد واقـع در خراسـان رضوی بخش ‪ 13‬مشـهد‬ ‫حوزه ثبت ملک تربت جام کل مالکیت مشاعی متقاضی طبق سند رسمی ‪ 1397/11/14-99669‬دفترخانه ‪28‬‬ ‫تجـام محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫ترب ‬ ‫‪ -35‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/08/07-140160306007001643‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقای هادی‬ ‫پری خسته در ششدانگ یکباب ساختمان مساحت ‪ 245.74‬مترمربع قسمتی از پال ک شماره ‪ 1880‬فرعی از ‪3‬‬ ‫اصلی اراضی یحیی اباد واقع در خراسان رضوی بخش ‪ 13‬مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالکیت‬ ‫رسـمی اقای یوسـف دربارپناه محرز شده است‪.‬‬ ‫‪ -36‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/07/30-140160306007001335‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضی اقای مهران‬ ‫یسـردابی در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مساحت ‪ 182‬مترمربع قسـمتی از پال ک شـماره ‪ 173‬و ‪174‬‬ ‫عبداله ‬ ‫اصلی اراضی سعداباد و غصن اباد واقع در خراسان رضوی بخش ‪ 13‬مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری‬ ‫از مالک رسمی نعمت اله عظیم پور کل مالکیت مشاعی متقاضی محرز شده است‪.‬‬ ‫‪ -37‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/07/30-140160306007001342‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضی اقای هاشـم‬ ‫وحیدیـان در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 163‬مترمربع قسـمتی از پلا ک شـماره ‪ 48‬فرعـی از ‪173‬‬ ‫تجـام خریـداری‬ ‫و ‪ 174‬اصلـی اراضـی سـعداباد و غصن ابـاد واقـع در خراسـان رضـوی بخـش حـوزه ثبـت ملـک ترب ‬ ‫مع الواسـطه از مالک رسـمی اشـکان جامی االحمدی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -38‬برابر رای شماره‪ 1401/08/03-140160306007001549‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم ام البنین‬ ‫محرمی حیانو در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‪ 112.60‬مترمربع پال ک باقیمانده‪ 7555‬فرعی از ‪7053‬‬ ‫فرعـی از ‪ 166‬اصلـی اراضـی اسـماعیل اباد واقـع در خراسـان رضـوی بخـش حـوزه ثبت ملـک تربت جام خریـداری از‬ ‫مالک رسمی خانم هما پورعزیزی محرز شده است‪.‬‬ ‫‪ -39‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/07/16-140160306007000878‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای احمد‬ ‫نصرالهی در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 150‬مترمربع قسـمتی از پال ک شـماره ‪ 7167‬فرعی از ‪166‬‬ ‫اصلی اراضی اسماعیل اباد واقع در خراسان رضوی بخش ‪ 13‬مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام از محل مالکیت‬ ‫مشـاعی خود متقاضی طبق سـند رسـمی ‪ 1400/09/01-64575‬دفترخانه ‪ 14‬محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -40‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/08/01-140160306007001419‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای یونـس‬ ‫شاهینی در ششدانگ یک قطعه زمین با بنائی احداثی با کاربری ورزشی به مساحت ‪ 261.35‬مترمربع قسمتی‬ ‫تجـام واقـع در خراسـان رضـوی بخـش حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫از پلا ک باقیمانـده ‪ 2‬فرعـی از ‪ 840‬اصلـی اراضـی ترب ‬ ‫تربت جام خریداری از حبیب اله شـاهینی و هاجر شـاهینی دو نفر وراث مالک رسـمی ابدال شـاهینی محرز شـده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -41‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/07/30-140160306007001344‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی خانـم صغـرا‬ ‫بهرامی در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 90‬مترمربع قسـمتی از پال ک شـماره ‪ 6‬فرعی از ‪ 1169‬اصلی‬ ‫واقع در خراسـان رضوی بخش ‪ 13‬مشـهد حوزه ثبت ملک تربت جام کل مالکیت مشـاعی متقاضی طبق سـند‬ ‫رسـمی ‪ 1398/07/18-103156‬محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -42‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/07/30-140160306007001334‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای‬ ‫عبدالحمید خجندی نیا در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 116.60‬مترمربع قسـمتی از پال ک شـماره‬ ‫تجـام خریـداری از‬ ‫‪ 1400‬فرعـی از ‪ 1392‬فرعـی از ‪ 167‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش حـوزه ثبـت ملـک ترب ‬ ‫مالـک رسـمی اقـای اسـفندیار مقصودپـور محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -43‬برابر رای شماره ‪ 1401/07/16-140160306007000874‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه‬ ‫ابراهیمی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 149.5‬مترمربع قسمتی از پال ک شماره ‪ 1152‬اصلی واقع‬ ‫در خراسـان رضوی بخش حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری مع الواسـطه از مالک رسـمی اقای رحیم کبودانی‬ ‫محرز شـده است‪.‬‬ ‫‪ -44‬برابر رای شماره ‪ 1401/08/07-140160306007001644‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای محمود‬ ‫سپهری سنگانی در ششدانگ یکباب ساختمان به استثنای بهای ثمن اعیان به مساحت‪ 201‬مترمربع قسمتی‬ ‫تجـام خریـداری از‬ ‫از پلا ک شـماره ‪ 1136‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک ترب ‬ ‫مالک رسـمی اقای احمد خدام حضوری محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -45‬برابر رای شماره ‪ 1401/08/07-140160306007001642‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای امین اله‬ ‫احدی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 197.70‬مترمربع قسمتی از پال ک های باقیمانده ‪ 313‬فرعی‬ ‫از ‪ 166‬اصلـی نسـبت بـه ‪ 176.70‬مترمربـع و ‪ 7216‬فرعـی از ‪ 166‬اصلـی (نسـبت بـه موازی ‪ 21‬مترمربع به اسـتثنا بها‬ ‫ثمن عرصه و اعیان) اراضی اسـماعیل اباد واقع در خراسـان رضوی بخش حوزه ثبت ملک تربت جام مبایعه نامه‬ ‫عادی خریداری از مالکین رسـمی ‪ - 1‬قهرمان احدی کل مالکیت مشـاعی نسـبت به پال ک باقیمانده ‪ 313‬فرعی‬ ‫و مالکین رسمی ‪ -2‬سعید ‪ -3‬رضا ‪ -4‬لیال ‪ -5‬سوسن ‪ -6‬رویا ‪ -7‬طاهره شهرت همگی گچ پزان نسبت به پال ک‬ ‫‪ 7216‬فرعی از ‪ 166‬اصلی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -46‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/08/01-140160306007001415‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای مهـدی‬ ‫حیدری قره چماق رونجـی نسـبت بـه تمامـت ‪ 2266‬سـهم مشـاع از ‪ 6442‬سـهم ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه‬ ‫مسـاحت کل ‪ 6442‬مترمربع پال ک ‪ 102‬فرعی از ‪ 57‬اصلی اراضی رونج واقع در خراسـان رضوی بخش ‪ 13‬مشـهد‬ ‫تجـام مبایعه نامـه خریـداری از ورثـه مالک رسـمی غالمرضـا حیدری قره چماق رونجی محرز‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک ترب ‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫‪ -47‬برابر رای شماره‪ 1401/07/21-140160306007000970‬تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای عبدالمجید‬ ‫جریراحمـدی نسـبت بـه ‪2‬سـهم مشـاع از ‪13‬سـهم ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه‬ ‫مساحت ‪ 1015.20‬مترمربع در کل پال ک های شماره ‪ 1‬فرعی از ‪ 1059‬اصلی و ‪ 10‬فرعی از‬ ‫‪ 1062‬اصلی واقع در خراسـان رضوی بخش ‪ 13‬مشـهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک رسـمی اقای‬ ‫محمدامین جریراحمدی نسبت به پال ک ‪ 1‬فرعی از ‪ 1059‬اصلی و احمدرضا اقامحمدی نسبت به پال ک ‪ 10‬فرعی‬ ‫از ‪ 1062‬اصلی و کل سـهم مشـاعی متقاضی از پال ک ‪ 1‬فرعی از ‪ 1059‬اصلی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -48‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/07/21-140160306007000978‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای‬ ‫فضل احمد جریراحمدی نسبت به ‪2‬سهم مشاع از ‪13‬سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪1015.20‬‬ ‫کهـای شـماره ‪ 1‬فرعـی از ‪ 1059‬اصلـی و ‪ 10‬فرعـی از ‪ 1062‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش‬ ‫مترمربـع در کل پال ‬ ‫‪ 13‬مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری مع الواسطه از مالک رسمی محمدامین جریراحمدی نسبت به‬ ‫پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 1059‬اصلـی و احمدرضـا اقامحمـدی نسـبت بـه پلا ک ‪ 10‬فرعی از ‪ 1062‬اصلی و کل سـهم مشـاعی‬ ‫متقاضـی از پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 1059‬اصلـی محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -49‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/07/21-140160306007000966‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی خانم پروین‬ ‫جریراحمدی نسـبت به ‪1‬سـهم مشـاع از ‪13‬سـهم ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 1015.20‬مترمربع در‬ ‫کل پلا ک شـماره ‪ 1‬فرعـی از ‪ 1059‬اصلـی و ‪ 10‬فرعـی از ‪ 1062‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه‬ ‫ثبت ملک تربت جام خریداری مع الواسـطه از مالک رسـمی محمدامین جریراحمدی نسـبت به پال ک ‪ 1‬فرعی از‬ ‫‪ 1059‬اصلی و احمدرضا اقامحمدی نسبت به پال ک ‪ 10‬فرعی از ‪ 1062‬اصلی و کل سهم مشاعی متقاضی از پال ک‬ ‫‪ 1‬فرعی از ‪ 1059‬اصلی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -50‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/07/21-140160306007000980‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقای مسـعود‬ ‫جریراحمدی نسـبت به ‪2‬سـهم مشـاع از ‪13‬سـهم ششدانگ یکباب ساختمان به مسـاحت ‪ 1015.20‬مترمربع در‬ ‫کهـای شـماره ‪ 1‬فرعـی از ‪ 1059‬اصلـی و ‪ 10‬فرعـی از ‪ 1062‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد‬ ‫کل پال ‬ ‫تجـام خریـداری مع الواسـطه از مالـک رسـمی محمدامیـن جریراحمدی نسـبت به پلا ک ‪1‬‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک ترب ‬ ‫فرعی از ‪ 1059‬اصلی و احمدرضا اقامحمدی نسبت به پال ک ‪ 10‬فرعی از ‪ 1062‬اصلی و کل سهم مشاعی متقاضی‬ ‫از پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 1059‬اصلـی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -51‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/07/21-140160306007000985‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای سـعید‬ ‫جریراحمدی نسـبت به ‪2‬سـهم مشـاع از ‪13‬سـهم ششدانگ یکباب ساختمان به مسـاحت ‪ 1015.20‬مترمربع در‬ ‫کهـای شـماره ‪ 1‬فرعـی از ‪ 1059‬اصلـی و ‪ 10‬فرعـی از ‪ 1062‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد‬ ‫کل پال ‬ ‫تجـام خریـداری مع الواسـطه از مالـک رسـمی محمدامیـن جریراحمدی نسـبت به پلا ک ‪1‬‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک ترب ‬ ‫فرعی از ‪ 1059‬اصلی و احمدرضا اقامحمدی نسبت به پال ک ‪ 10‬فرعی از ‪ 1062‬اصلی و کل سهم مشاعی متقاضی‬ ‫از پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 1059‬اصلـی محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -52‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/07/21-140160306007000989‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای‬ ‫محمدرحیم جریراحمدی نسبت به ‪2‬سهم مشاع از ‪13‬سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪1015.20‬‬ ‫کهـای شـماره ‪ 1‬فرعـی از ‪ 1059‬اصلـی و ‪ 10‬فرعـی از ‪ 1062‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش‬ ‫مترمربـع در کل پال ‬ ‫‪ 13‬مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری مع الواسطه از مالک رسمی محمدامین جریراحمدی نسبت به‬ ‫پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 1059‬اصلـی و احمدرضـا اقامحمـدی نسـبت بـه پلا ک ‪ 10‬فرعی از ‪ 1062‬اصلی و کل سـهم مشـاعی‬ ‫متقاضـی از پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 1059‬اصلـی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -53‬برابر رای شماره ‪ 1401/07/21-140160306007000992‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای نوراحمد‬ ‫جریراحمدی نسـبت به ‪2‬سـهم مشـاع از ‪13‬سـهم ششدانگ یکباب ساختمان به مسـاحت ‪ 1015.20‬مترمربع در‬ ‫کهـای شـماره ‪ 1‬فرعـی از ‪ 1059‬اصلـی و ‪ 10‬فرعـی از ‪ 1062‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد‬ ‫کل پال ‬ ‫تجـام خریـداری مع الواسـطه از مالـک رسـمی محمدامیـن جریراحمدی نسـبت به پلا ک ‪1‬‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک ترب ‬ ‫فرعی از ‪ 1059‬اصلی و احمدرضا اقامحمدی نسبت به پال ک ‪ 10‬فرعی از ‪ 1062‬اصلی و کل سهم مشاعی متقاضی‬ ‫از پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 1059‬اصلـی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -54‬برابر رای شـماره ‪ 1401/08/08-140160306007001656‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه‬ ‫محمـدزاده در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 263.30‬مترمربع قسـمتی از پال ک باقیمانـده ‪ 6‬فرعی‬ ‫از ‪ 3‬اصلـی اراضـی تربت جـام واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک تربت جـام خریـداری‬ ‫مع الواسـطه از مالـک رسـمی امیـر کریمی تیمـوری محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -55‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/08/08-140160306007001655‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای‬ ‫غالم عبـاس علیـزاده در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان مرغـداری بـه مسـاحت ‪ 7500‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک‬ ‫‪ 135‬فرعـی از باقیمانـده ‪ 151‬اصلـی اراضـی دوسـنگ واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 15‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫تجـام خریـداری از مالـک رسـمی عبدالکریـم اورافـر محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫ترب ‬ ‫‪ -56‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/08/14-140160306007001711‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای علـی‬ ‫یسـلجوقی در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 196.15‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک باقیمانـده ‪5‬‬ ‫مراد ‬ ‫فرعی از ‪ 3‬اصلی اراضی یحیی اباد واقع در خراسان رضوی بخش ‪ 13‬مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری‬ ‫از شـرف تاجی خویـردی مالـک رسـمی محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -57‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/08/03-140160306007001552‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی خانم پروانه‬ ‫محمدی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 244.85‬مترمربع قسمتی از پال ک باقیمانده ‪ 1880‬فرعی‬ ‫نسبت به ‪ 205.65‬مترمربع و قسمتی از پال ک ‪ 4‬فرعی نسبت به ‪ 39.20‬مترمربع از ‪ 3‬اصلی اراضی یحیی اباد واقع‬ ‫در خراسان رضوی بخش حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک رسمی یازقلیچ پهلوان فر نسبت به پال ک‬ ‫‪ 1880‬فرعی محمدخان کریمی تیموری نسبت به پال ک ‪ 4‬فرعی از ‪ 3‬اصلی محرز شده است‪.‬‬ ‫‪ -58‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/08/08-140160306007001654‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی خانـم زینب‬ ‫روحی حاجی ابـادی در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 140‬مترمربـع قسـمتی از پال ک شـماره ‪ 6‬فرعی‬ ‫از ‪ 3‬اصلـی اراضـی یحیی ابـاد واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک تربت جـام خریـداری‬ ‫یفـرد محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫مع الواسـطه از مالـک رسـمی همایـون کریم ‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و مـاده ‪13‬‬ ‫ائین نامـه قانـون مذکـور‪ ،‬ایـن ا گهـی در دو نوبـت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشـار در شـهرها‬ ‫منتشـر و در روسـتاها رای هیات الصاق‪ ،‬تا درصورتیکه اشـخاص ذینفع به اراء اعالم شـده‪ ،‬اعتراض داشـته باشـند ‬ ‫بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصاق ا گهی در محل‪ ،‬ظـرف مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ کنند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل کـرده و گواهی تقدیم دادخواسـت را بـه اداره ثبت محل‬ ‫تحویـل دهـد‪ .‬کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت‪ ،‬موکـول به ارائه حکم قطعـی دادگاه اسـت‪ .‬درصورتی که اعتـراض در‬ ‫مهلت قانونی واصل نشود یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت‬ ‫مبادرت به صدور سـند مالکیت می کند و صدور سـند مالکیت‪ ،‬مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/22 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫سمنان‬ ‫دوشنبه ‪ 7‬اذر ‪ 1401‬شماره‪2653‬‬ ‫حمیدرضا جاللی‬ ‫فرمانده انتظامی شهر گرگان خبر داد؛‬ ‫با حضور مدیران توزیع برق خراسان شمالی انجام شد؛‬ ‫ماموریت جدید ملی برای قرارگاه امنیت غذایی ایران رقم خورد؛‬ ‫اختالفات شخصی و قتل همسایه‬ ‫توسط دو برادر سابقه دار‬ ‫فرمانـده انتظامـی شـهر گـرگان گفـت‪ :‬اختالفات شـخصی دو بردار سـابقه دار با‬ ‫همسـایه خـود منجـر بـه قتل همسـایه شـد و دراین حادثه یک نفر دیگـر دچار‬ ‫مجروحیت شد‪ .‬سرهنگ علی تجری درباره وقوع حادثه تیراندازی در اطراف‬ ‫محلـه اوزینـه گـرگان اظهـار کـرد‪ :‬وقـوع تیرانـدازی منجـر بـه جـرح بـه پلیـس ‪۱۱۰‬‬ ‫گـزارش شـد‪ .‬بالفاصلـه تیـم عملیاتـی پلیـس ‪ ۱۱۰‬بـه محـل اعـزام و در تحقیقات‬ ‫نخسـت مشـخص شـد دونفـر از افـراد سـابقه دار و شناخت هشـده منطقـه بـا‬ ‫همسایه خود وارد مشاجره لفظی شده و بااستفاده از سالح وینچستر پنج تیر‬ ‫بـه وی شـلیک و ایـن فـرد را مجـروح کردنـد و از محـل متـواری شـدند‪ .‬فرمانـده‬ ‫انتظامی گرگان خاطرنشـان کرد‪ :‬دراین بین براثر تیراندازی انجا مشـده توسـط‬ ‫این افراد‪ ،‬فردی دیگر که هیچ ارتباطی با درگیری نداشته نیز دچار مجروحیت‬ ‫شـد‪ .‬تجـری بابیان اینکـه دراین واقعـه نفـر اول در بیمارسـتان فـوت کـرد و روند‬ ‫درمـان فـرد دوم ادامـه دارد‪ ،‬افـزود‪ :‬عاملان واقعـه شناسـایی شـده و اقدامـات‬ ‫الزم برای دستگیری این افراد ادامه می یابد‪ .‬طبق مستندات موجود و روایت‬ ‫شـاهدان حادثـه و بررسـی های پلیـس‪ ،‬ایـن حادثـه براثـر اختالفـات شـخصی‬ ‫نشـدن جزئیات‬ ‫رقم خورده اما تالش پلیس برای دسـتگیری متهمان و روش ‬ ‫بیشـتر ماجرا درحال انجام اسـت‪.‬‬ ‫مدیرکل راه وشهرسازی استان عنوان کرد؛‬ ‫ گرفتن نوسازی واحدهای فرسوده شهری‬ ‫سرعت ِ‬ ‫مدیرکل راه وشهرسازی گلستان گفت‪ :‬تصویب و ابالغ ایین نامه اجرایی بند ک‬ ‫تبصره ‪ ۱۱‬بودجه ‪ ۱۴۰۱‬موجب تسریع در ساخت واحدهای فرسوده و محالت‬ ‫یشـود‪ .‬مهـدی ملـک اظهـار کـرد‪ :‬ائین نامه اجرایـی بند ک‬ ‫ناکارامـد شـهری م ‬ ‫تبصره ‪ ۱۱‬قانون بودجه سـال جاری برای اعطای سـند به امال ک تصرفی واقع‬ ‫در محدوده و حریم شهرها ازسوی دولت ابالغ شد‪ .‬براساس این ایین نامه به‬ ‫وزارت راه وشهرسازی مجوز داده می شود تا اراضی ملی که براساس طر ح های‬ ‫مصوب شـهری در ان ها ساخت وسـاز انجام شـده و درحال بهره برداری بوده را‬ ‫نبـار در‬ ‫بـه مالـکان اعیانـی وا گـذار کنـد‪ .‬وی بابیان اینکه این موضـوع برای اولی ‬ ‫دولـت مردمـی سـیزدهم اتفـاق افتـاده‪ ،‬گفـت‪ :‬دراین مصوبـه سـکونت گاه های‬ ‫غیررسـمی کـه پیـش از ‪ ۹۴‬به تصـرف اشـخاص درامـده در اولویـت اسـت‪ .‬وی‬ ‫ایـن ایین نامـه را فرصـت مناسـبی بـرای صـدور سـند مالکیـت بـرای اراضـی‬ ‫تصرفی در سـکونت گاه های غیررسـمی خواند و افزود‪ :‬هدف بازافرینی شـهری‬ ‫در دولـت سـیزدهم محرومیت زدایـی از محلات ناکارامـد و بافـت فرسـوده‬ ‫اسـت‪ .‬وی گفت‪ :‬مردم در اجرای طرح بازافرینی شـهری نقش پررنگی داشـته‬ ‫یسـت همـه شـهروندان ازجملـه سـازندگان خـرد و کالن‪ ،‬مالـکان و‬ ‫و ضرور ‬ ‫ساکنان بافت ها در امر نوسازی مشارکت کنند‪ .‬این طرح در هفت منطقه در‬ ‫شهر گرگان‪ ،‬چهار منطقه در گنبدکاووس و همچنین در زمین هایی که عرصه‬ ‫یشـدن دارد‪ .‬این مناطـق در گرگان‬ ‫نهـا متعلـق به دولـت بوده قابلیت اجرای ‬ ‫ا ‬ ‫شـامل محلـه قلعه حسـن‪ ،‬اوزینـه‪ ،‬انجیـراب‪ ،‬کـوی محتشـم‪ ،‬اسلام اباد‪ ،‬کـوی‬ ‫عرفـان‪ ،‬چنـاران بـوده و در گنبـدکاووس محلات سـیداباد‪ ،‬بدلجـه‪ ،‬افعـان ابـاد‬ ‫یشـوند‪ .‬چنانچه‬ ‫و چای بوئین جزو سـکونت گاه های غیررسـمی محسـوب م ‬ ‫متقاضـی در محلات هـدف بازافرینـی قصـد نوسـازی بنایـی داشـته باشـد‪ ،‬از‬ ‫تهـای طـرح نهضـت ملـی مسـکن نیـز‬ ‫تمامـی تسـهیالت‪ ،‬تخفیفـات و حمای ‬ ‫برخـوردار خواهد شـد‪.‬‬ ‫شهردار گرگان‪:‬‬ ‫تامین بودجه یکی از اصلی ترین وظایف شهرداران است‬ ‫شـهردار گـرگان گفـت‪ :‬تامیـن بودجـه یکـی از‬ ‫اصلی تریـن وظایـف شـهرداران اسـت کـه بـرای‬ ‫دسـتیابی بـه ان به فراخـور شـرایط اقتصـادی‬ ‫و فرهنگـی کشـور و شـهر برنام ههـای مختلفـی‬ ‫یشـود تـا اداره شـهر با چالـش روبه رو‬ ‫ترسـیم م ‬ ‫نباشـد‪ .‬سـید محمدرضـا سـیدالنگی گفـت‪:‬‬ ‫رویکـرد جدیـد شـهرداری گـرگان بر محور خلق‬ ‫یهـا و مسـتغالت ایـن نهـاد اسـتوار اسـت و مولدسـازی‬ ‫ارزش افـزوده از دارای ‬ ‫اراضی و عرصه های متعلق به شهرداری به عنوان اصلی ترین راهبرد شهرداری‬ ‫در دستورکار قرار دارد و تالش می کنیم فصل جدیدی در بخش تامین منابع‬ ‫شهـای مختلفـی بـرای تامیـن بودجـه‬ ‫درامـدی ترسـیم کنیـم‪ .‬وی گفـت ‪ :‬بخ ‬ ‫یشـود به عنوان مثـال احـداث واحدهـای‬ ‫شـهر در الیحـه بودجـه دیـده م ‬ ‫نهـا‬ ‫خدماتـی ماننـد جایگا ههـای توزیـع سـوخت بنزیـن و گاز مایـع یـا اجـاره ا ‬ ‫یسـت امـا سـود این بخـش پاسـخگوی نیـاز مالـی‬ ‫از مـوارد درامدزایـی شهردار ‬ ‫شـهرداری نیسـت‪ .‬سـیدالنگی ادامـه داد ‪ :‬احـداث بـازار مـوزه هفـت شـهر بـا‬ ‫زیربنای ‪ ۵۰۰۰۰‬مترمربع و شهربازی مدرن با امکان استقرار و پیش بینی حدود‬ ‫یسـت کـه اجـرای ان از دور ههـای‬ ‫‪ ۱۰۰‬ابـزار بـازی و سـرگرمی از جملـه طر ح های ‬ ‫گذشـته مدیریت شـهری اغاز شـده و تالش می کنیم زمان بهره برداری ان ها را‬ ‫کوتاه تر کنیم تا ازاین محل به درامد پایدار برسیم‪ .‬برای دوره پیش رو به دنبال‬ ‫احداث واحدهای مسـکونی و تجاری در اراضی شـهرداری هسـتیم تا در دوره‬ ‫کوتـاه شـاهد خلـق ارزش افـزوده از ایـن اراضـی باشـیم‪ .‬وی گفـت‪ ۶۰ :‬درصـد‬ ‫بودجـه امسـال شـهرداری گـرگان بر محوریت کسـب منابع درامـدی از صنعت‬ ‫سـاختمان و فـروش پروانـه و عـوارض سـاختمان نهـاده شـده کـه امیدواریـم بـا‬ ‫یشـده ایـن منابـع درامـدی محقـق شـود‪.‬‬ ‫مشـوق های پیش بین ‬ ‫انتخاب شرکت کشت و صنعت مغان‬ ‫به عنوان سرقطب دامی شمال غرب کشور‬ ‫پروین حسینی‬ ‫ش ــرکت کش ــت و صنع ــت مغ ــان س ــرقطب‬ ‫ش ــمال غرب کش ــور ب ــرای ‪1 00‬ه ــزار دام‬ ‫س ــبک و ‪ ۵۰۰۰‬دام س ــنگین انتخ ــاب و‬ ‫عملی ــات اجرای ــی ان اغ ــاز ش ــد‪ .‬دکت ــر‬ ‫ین ــژاد؛ مع ــاون ام ــور تولی ــدات‬ ‫دماوند ‬ ‫دام ــی وزارت جه ــاد کش ــاورزی در بازدی ــد‬ ‫از ای ــن بن ــگاه اقتص ــادی اظه ــار داش ــت‪:‬‬ ‫هم ــکاران وزارت جه ــاد کش ــاورزی چه ــار‬ ‫قط ــب دام ــی ب ــرای پ ــرورش دام س ــبک‬ ‫و س ــنگین در کش ــور طراح ــی کرده ان ــد‬ ‫ک ــه عالو هب ــر خراس ــان رض ــوی‪ ،‬ته ــران و‬ ‫اصفه ــان ش ــرکت کش ــت و صنع ــت مغ ــان‬ ‫نی ــز در اردبی ــل به عن ــوان س ــرقطب‬ ‫انتخــاب شــده و اتحادیــه دامــداران‪ ،‬بانــک‬ ‫کش ــاورزی و س ــازمان دامپزش ــکی درجه ــت‬ ‫تحق ــق سیاس ـت های دول ــت ب ــرای تنظی ــم‬ ‫ب ــازار هم ــکاری خواهن ــد ک ــرد‪ .‬حض ــور دکت ــر‬ ‫محمــدی در صحنــه به عنــوان مدیرعامــل‬ ‫ش ــرکت کش ــت و صنع ــت مغ ــان انگی ــزه ای‬ ‫ش ــد ب ــرای بازدی ــد از بزرگ تری ــن بن ــگاه‬ ‫اقتص ــادی اس ــتان ت ــا در مح ــل حاض ــر‬ ‫ش ــده و از نزدی ــک ب ــه بح ــث و بررس ــی‬ ‫مس ــائل اق ــدام کنی ــم‪ .‬ایش ــان رزوم ــه ب ــاال‬ ‫و روش ــنی داش ــته و به رغم اینک ــه س ــمت‬ ‫بزرگ ــی ب ــرای دکت ــر قاس ــم محم ــدی در‬ ‫وزارتخان ــه درنظ ــر گرفت ــه ش ــده ب ــود‪ ،‬وی ب ــا‬ ‫تواضــع و فروتنــی خدمــت در شــرکت کشــت‬ ‫و صنع ــت مغ ــان را ب ــه پس ــت حس ــاس در‬ ‫ین ــژاد بی ــان‬ ‫ته ــران ترجی ــح داد‪ .‬دماوند ‬ ‫ک ــرد‪ :‬حض ــرت ایـ ـت اهلل رئیس ــی عنای ــت و‬ ‫لط ــف وی ــژه ب ــه ش ــرکت کش ــت و صنع ــت‬ ‫مغ ــان داش ــته و ب ــا ن ــگاه وی ــژ ه ک ــه در ق ــوه‬ ‫قضائی ــه ب ــه ش ــرکت داش ــت‪ ،‬عامل ــی ب ــرای‬ ‫ابطــال وا گــذاری و بازگشــت بــه بدنــه دولــت‬ ‫ش ــد و هن ــگام س ــکان داری ق ــوه مجری ــه‬ ‫دس ــتور دادن ــد‪ ،‬دول ــت تم ــام ت ــاش خ ــود‬ ‫را ب ــرای احی ــای ان انج ــام ده ــد‪ .‬مع ــاون‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت‪ :‬بــرای تبدیــل‬ ‫ش ــرکت کش ــت و صنع ــت مغ ــان به عن ــوان‬ ‫قط ــب تولی ــد دام در ش ــمال غرب کش ــور‬ ‫بـ ـه ازای ه ــر راس دام س ــهمیه مش ــخص و‬ ‫نه ــاده ان تامی ــن خواه ــد ش ــد‪ .‬وی اف ــزود‪:‬‬ ‫درص ــورت مناسـ ـب بودن کش ــش ب ــازار‬ ‫ش ــرکت پش ــتیبانی دام دس ــت ش ــرکت‬ ‫مغ ــان را ب ــرای ف ــروش مس ــتقیم و حت ــی‬ ‫ص ــادرات ان ب ــه کش ــورهای خارج ــی ب ــاز‬ ‫خواه ــد گذاش ــت و چنانچ ــه درخواس ــتی‬ ‫ازســوی بــازار داخلــی نباشــد‪ ،‬خــود شــرکت‬ ‫ً‬ ‫پشــتیبانی راســا وارد عمــل شــده و ازطریــق‬ ‫خری ــداری دا مه ــای س ــبک تولی ــدی‬ ‫ته ــای الزم را دراین خص ــوص‬ ‫حمای ‬ ‫به عم ــل خواه ــد اورد‪ .‬ه ــدف اصل ــی م ــا‬ ‫تولی ــد گوش ــت و تنظی ــم ب ــازار ه ــدف ب ــوده‬ ‫و قیمــت روز و سیاسـت های دولــت اعمــال‬ ‫خواه ــد ش ــد‪ .‬در ح ــوزه طی ــور نی ــز چنی ــن‬ ‫برنامـه ای داریــم‪ .‬معــاون وزیــر اذعــان کــرد‪:‬‬ ‫م ــا چ ــاره ای ج ــز س ــوق ب هس ــمت امنی ــت‪،‬‬ ‫خودکفای ــی‪ ،‬اقت ــدار و حا کمی ــت غذای ــی‬ ‫نداری ــم‪ .‬تکان هه ــای جن ــگ در منطق ــه‪،‬‬ ‫علیرغــم اینکــه امنیــت غذایــی را در جهــان‬ ‫ب ــا چال ــش مواج ــه نم ــوده ول ــی جمه ــوری‬ ‫مه ــای‬ ‫اس ــامی ای ــران ب ــا وج ــود تحری ‬ ‫ناجوانمردانــه دشــمنان در تامیــن نیازهای‬ ‫ین ــژاد بی ــان‬ ‫غذای ــی ت ــاپ اس ــت‪ .‬دماوند ‬ ‫داش ــت‪ :‬ب ــه زنبورعس ــل به عن ــوان دام‬ ‫یش ــود‪ .‬عس ــل ش ــرکت مغ ــان‬ ‫نگریس ــته م ‬ ‫از رتب ــه خوب ــی برخ ــوردار اس ــت و زمین ــه‬ ‫ب ــرای تولی ــد این محص ــول مهی ــا ب ــوده‬ ‫و ب هس ــبب وج ــود باغ ــات و دان هه ــای‬ ‫روغن ــی‪ ،‬ای ــن بن ــگاه تولی ــدی از ظرفی ــت‬ ‫زی ــادی ب ــرای تولی ــد عس ــل برخ ــوردار‬ ‫اســت‪ .‬دکتــر شــریف؛ مدیــرکل مرکــز اصــاح‬ ‫ن ــژاد دام کش ــور نی ــز گف ــت‪ :‬بای ــد ضم ــن‬ ‫لک ــردن مباح ــث در ح ــوزه دام‬ ‫ردوبد ‬ ‫س ــبک و س ــنگین مس ــائل را به چالـــش‬ ‫کش ــیده و جه ــت اقتصادی تر ک ــردن‬ ‫تولی ــدات اق ــدام کنی ــم و بادرنظرگرفت ــن‬ ‫ب ــازار ب ــه تولی ــد بپردازی ــم‪ .‬ش ــرکت مغ ــان‬ ‫یس ــت و ا گ ــر مس ــیر‬ ‫مجموع ــه منسجم ‬ ‫اصلــی مشــخص و تیمــی توســط وزارتخانــه‬ ‫و ای ــن ش ــرکت تش ــکیل داده ش ــود‪،‬‬ ‫ش ــاخص های اقتص ــادی می توان ــد ب ــرای‬ ‫نب ــران‬ ‫تولی ــد‪ ،‬مس ــیر را انتخ ــاب کن ــد‪ .‬افزو ‬ ‫مجموع ــه مرک ــز ن ــژاد برنام ــه خوب ــی دارد‬ ‫و ش ــرکت مغ ــان نی ــز بای ــد درخص ــوص‬ ‫صــادرات تلیســه برنامــه مطالعـه ای داشــته‬ ‫باش ــد‪ .‬محم ــدی تا کی ــد ک ــرد‪ :‬در ط ــرح‬ ‫تولی ــد ق ــراردادی گوش ــت کش ــور ب ــا جام ــه‬ ‫عم ــل پوش ــاندن ب ــه ماموری ــت جدی ــد‬ ‫مل ــی ب ــرای ق ــرارگاه امنی ــت غذای ــی ای ــران‪،‬‬ ‫ش ــرکت کش ــت و صنع ــت مغ ــان س ــرقطب‬ ‫ش ــمال غرب کش ــور ب ــرای ‪1 00‬ه ــزار دام‬ ‫س ــبک و ‪ ۵۰۰۰‬دام س ــنگین انتخ ــاب و‬ ‫عملیــات اجرایــی ان اغــاز شــد‪ .‬افزون بــران‬ ‫ش ــرکت مغ ــان امادگ ــی فعالی ــت در ح ــوزه‬ ‫دا مپ ــروری در منطق ــه قر هب ــاغ جمه ــوری‬ ‫اذربایج ــان را دارد‪ .‬حس ــن نظیف ــی؛ رئی ــس‬ ‫هیئت مدی ــره و مع ــاون کش ــاورزی و‬ ‫دا مپ ــروری ش ــرکت گف ــت‪ :‬ش ــرکت مغ ــان‬ ‫به عن ــوان بزرگ تری ــن ش ــرکت کش ــت و‬ ‫صنع ــت و دا مپ ــروری ای ــران ب ــا داش ــتن‬ ‫شــبکه ابیــاری در ســطح بــزرگ‪ ۲۰۰۰ ،‬هکتــار‬ ‫زمی ــن زراع ــی دی ــم و ‪ ۱۵۰۰۰‬هکت ــار اب ــی ک ــه‬ ‫‪ ۴۰۰۰‬هکت ــار ان دارای سیس ــتم ابی ــاری‬ ‫نوی ــن اس ــت‪ ،‬تن ــوع محص ــول کش ــاورزی‬ ‫ان زیــاد اســت‪ .‬ایــن شــرکت براســاس مــدل‬ ‫الگ ــوی کش ــت وزارتخان ــه اق ــدام نم ــوده‬ ‫و عالو هب ــر کش ــت گن ــدم‪ ،‬ج ــو و کل ــزا در‬ ‫کش ــت س ــویا‪ ،‬چغندرقن ــد و ذرت نی ــز فع ــال‬ ‫اس ــت‪ .‬وی اف ــزود‪ :‬کارخان ــه قن ــد مغ ــان ب ــا‬ ‫ظرفی ــت اس ــمی ‪ ۵۰۰۰‬ت ــن ب ــه تولی ــد ش ــکر‬ ‫پرداخت ــه و عالو هب ــران کارخان هه ــای‬ ‫لبنی ــات‪ ،‬پروس ــس می ــوه‪ ،‬روغن کش ــی‬ ‫زیت ــون‪ ،‬پروس ــس ب ــذر‪ ،‬خ ــورا ک دام و‬ ‫رب نی ــز از دیگ ــر واحده ــای صنعت ــی‬ ‫ش ــرکت اس ــت‪ .‬رئی ــس هیئت مدی ــره و‬ ‫مع ــاون کش ــاورزی و دا مپ ــروری ش ــرکت‬ ‫گف ــت‪ :‬درخص ــوص ام ــوزش دپارتمان ــی‬ ‫را ب ــا س ــازمان فنی وحرفـ ـه ای راه ان ــدازی‬ ‫ترا کت ــور‬ ‫پنج دس ــتگاه‬ ‫کرده ای ــم‪.‬‬ ‫شاسـ ـی بلند باتوج هب ــه نی ــاز خری ــداری‬ ‫گردی ــده و ب ــرای توس ــعه دا مپ ــروری نی ــز از‬ ‫مح ــل مناب ــع داخل ــی س ــرمایه گذاری های‬ ‫قابل توج ــه انج ــام گرف ــت‪ .‬دراین دی ــدار‬ ‫دکت ــر س ــعادتی پور مش ــاور مع ــاون وزی ــر؛‬ ‫مهن ــدس نوبخ ــت‪ ،‬معاون ــت ام ــور دام‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان؛ مهندس‬ ‫حس ــنیان‪ ،‬مدی ــرکل پش ــتیبانی ام ــور دام؛‬ ‫مهنــدس محبـی زاده‪ ،‬مدیرعامــل اتحادیــه‬ ‫دام ــداران و مهن ــدس تقـ ـی زاده‪ ،‬رئی ــس‬ ‫س ــازمان جه ــاد اس ــتان اردبی ــل حض ــور‬ ‫داش ــتند‪ .‬منص ــور کریم ــی‪ ،‬مدی ــر مجتم ــع‬ ‫دا مپ ــروری؛ هوش ــنگ محم ــدی‪ ،‬مدی ــر‬ ‫ام ــور فن ــی و عمران ــی؛ مصطف ــی ف ــوالدی‪،‬‬ ‫مدی ــر حراس ــت و افش ــار کالنت ــری‪ ،‬مدی ــر‬ ‫ام ــور بازرگان ــی ش ــرکت کش ــت و صنع ــت‬ ‫مغ ــان نی ــز دراین جلس ــه حض ــور یافتن ــد‪.‬‬ ‫دکت ــر جعف ــری؛ مع ــاون ش ــرکت پش ــتیبانی‬ ‫امــور دام کشــور چنیــن بیــان کــرد‪ :‬درزمینــه‬ ‫ذخی ــره اس ــتراتژیک گوش ــت کش ــور نس ــبت‬ ‫ب ــه تامی ــن ‪ 40‬هزارت ــن گوش ــت اق ــدام‬ ‫گردی ــده ک ــه قس ــمت عم ــده ان از تولی ــدات‬ ‫یس ــت‪ .‬دراین خص ــوص مش ــارکت‬ ‫داخل ‬ ‫را اص ــل ق ــرار داده و تولیدکنن ــده را درگی ــر‬ ‫ب ــازار نموده ای ــم‪ .‬درزمین ــه دام س ــبک ب ــا‬ ‫تش ــکل های اس ــتان س ــمنان کار مش ــابهی‬ ‫را ش ــروع کرده ای ــم‪ .‬م ــا چهارم ــاه ب ــه‬ ‫تولیدکنند هه ــا نه ــاده می دهی ــم و بع ــد از‬ ‫موع ــد مق ــرر گوش ــت موردنی ــاز را ب ــرای ب ــازار‬ ‫مطالب ــه خواهی ــم ک ــرد‪ .‬قاس ــم محم ــدی؛‬ ‫مدیرعام ــل ش ــرکت کش ــت و صنع ــت‬ ‫مغ ــان بی ــان داش ــت‪ :‬باتوج هب ــه اقدامات ــی‬ ‫ک ــه درط ــول دوسال گذش ــته انجام گرفت ــه‬ ‫اس ــت‪ ،‬وضعی ــت ش ــرکت کش ــت و صنع ــت‬ ‫مغ ــان خ ــوب و روبه رش ــد اس ــت‪ .‬می ــزان‬ ‫دام تحویل ــی زم ــان تحویل گی ــری ش ــرکت‬ ‫بع ــد از ابط ــال وا گ ــذاری ‪ ۱۷۳۰۰‬راس ب ــود‬ ‫ک ــه درحال حاض ــر ب ــه ‪ ۲۱۰۰۰‬راس افزای ــش‬ ‫پی ــدا ک ــرده اس ــت‪ .‬تولی ــد روزان ــه ش ــیر خ ــام‬ ‫نس ــبت ب ــه تاری ــخ قب ــل از ‪ 1399.10.15‬ک ــه‬ ‫به می ــزان ‪1 65‬ت ــن ب ــود‪ ،‬درحال حاض ــر‬ ‫ب ــه ‪ 200‬ال ــی ‪ 235‬ت ــن رس ــیده و مش ــتقات‬ ‫لبن ــی ان در کارخان ــه لبنی ــات تولی ــد و ب ــا‬ ‫یگ ــردد‪.‬‬ ‫برن ــد مغان ــه در ب ــازار عرض ــه م ‬ ‫عالو هبــر تولیــدات قبلــی بــا تکمیــل زنجیــره‬ ‫ارزش نس ــبت ب ــه تولی ــد ماس ــت موس ــیر‬ ‫و روغ ــن زرد نی ــز اق ــدام ک ــرده و بـ ـه زودی‬ ‫ب ــا برن ــد مالیک ــو ص ــادر خواه ــد ش ــد‪ .‬وی‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬کارهــای فاخــر زیــادی توســط‬ ‫مدیری ــت ش ــرکت انج ــا م گرفت ــه اس ــت ک ــه‬ ‫افزایــش ‪ 30‬الــی ‪ 40‬درصــدی راندمــان تولیــد‬ ‫محص ــوالت زراع ــی در دوس ــال پی درپ ــی‬ ‫و ثب ــت رک ــورد باالتری ــن می ــزان تولی ــد‬ ‫محص ــول در واح ــد س ــطح درطول تاری ــخ‬ ‫یس ــابقه‬ ‫تاس ــیس ای ــن بن ــگاه اقتص ــادی ب ‬ ‫و بی نظی ــر ب ــوده اس ــت‪ 170 .‬میلیاردتوم ــان‬ ‫از مح ــل مناب ــع داخل ــی ش ــرکت‪،‬‬ ‫س ــرمایه گذاری انجام گرفت ــه ک ــه ‪ 50‬درص ــد‬ ‫ان در دا مپ ــروری ب ــوده و در س ــال این ــده‬ ‫درنظ ــر داری ــم این می ــزان س ــرمایه گذاری‬ ‫را ب ــه ‪ 350‬میلیاردتوم ــان افزای ــش دهی ــم‪.‬‬ ‫وی تا کی ــد نم ــود‪ :‬درحال حاض ــر بی ــش از‬ ‫‪ ۳۲۰۰‬نف ــر نی ــروی ثاب ــت داری ــم ک ــه جه ــت‬ ‫حمای ــت از مس ــائل رفاه ــی و معیش ــتی‬ ‫ان ــان عالو هب ــر پرداخ ــت به موق ــع حق ــوق‬ ‫بس ــته های معیش ــتی نق ــدی و غیرنق ــدی‬ ‫در مناس ــبت های مختل ــف مل ــی و‬ ‫یگ ــردد‪.‬‬ ‫مذهب ــی ب ــه پرس ــنل اعط ــا م ‬ ‫تعاون ــی مص ــرف کارکن ــان جه ــت خری ــد‬ ‫مایحتــاج بــا کســر از حقــوق تقویــت خواهــد‬ ‫ش ــد‪ .‬تعاون ــی اعتب ــار نی ــز ب ــه پرداخ ــت‬ ‫تس ــهیالت موردنی ــاز اق ــدام خواه ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫باتوجه به اینک ــه بس ــیاری از ش ــاغلین‬ ‫ش ــرکت فاق ــد مس ــکن ب ــوده و پرداخ ــت‬ ‫اجاره به ــا بخ ــش عم ــده ای از حق ــوق‬ ‫ان ــان را می بلع ــد‪ ،‬ب ــا تاس ــیس تعاون ــی‬ ‫مس ــکن ب ــه اح ــداث من ــزل مس ــکونی‬ ‫ب ــرای تمام ــی کارکن ــان اق ــدام خواه ــد ش ــد‬ ‫ک ــه زمی ــن موردنی ــاز ب ــرای اج ــرای پ ــروژه‬ ‫ام ــاده ش ــده و در این ــده نزدی ــک عملی ــات‬ ‫اجرای ــی اح ــداث من ــازل اغ ــاز خواه ــد‬ ‫ش ــد‪ .‬مدیرعام ــل ش ــرکت کش ــت و صنع ــت‬ ‫مغ ــان گف ــت‪ :‬ظرفی ــت ‪1 00‬ه ــزارراس دام‬ ‫ً‬ ‫یس ــت‪ .‬قب ــا ش ــرکت‬ ‫س ــبک ام ــر مبارک ‬ ‫‪9 3‬ه ــزارراس دام س ــبک داش ــت ک ــه در‬ ‫مقاطع ــی بنابه دالیل ــی تعطی ــل ش ــده و‬ ‫س ــالن هایی ک ــه ب ــرای این ام ــر اختص ــاص‬ ‫یافت ــه ب ــود‪ ،‬بخشـ ـی ازان ها ام ــاده احی ــای‬ ‫دوب ــاره پرواربن ــدی گوس ــفند اس ــت و‬ ‫برخی دیگ ــر نی ــاز ب ــه مرم ــت و بازس ــازی‬ ‫دارد‪ .‬در اس ــتارت و ف ــاز اولی ــه امادگ ــی‬ ‫‪3‬ه ــزارراس‬ ‫راه ان ــدازی گوس ــفندداری ب ــا ‪ 0‬‬ ‫را داری ــم ک ــه افزای ــش این می ــزان ب ــه ‪50‬‬ ‫فگ ــذاری ک ــرده‬ ‫ال ــی ‪ 100‬ه ــزارراس را هد ‬ ‫و در این ــده ص ــادرات ان را در برنام ــه‬ ‫کاری خوی ــش داری ــم‪ .‬وی گف ــت‪ :‬ش ــرکت‬ ‫مغ ــان در بح ــث تامی ــن گوش ــت موردنی ــاز‬ ‫کش ــور ب ــا دیال ــوگ مش ــارکتی وارد بح ــث‬ ‫ش ــده و دراین خص ــوص گ ــود بیزن ــس‬ ‫ش ــرکت‪ ،‬دا مپ ــروری ان اس ــت‪ .‬باتوج هب ــه‬ ‫لش ــدن کارت بازرگان ــی بای ــد س ــاختار‬ ‫ح ‬ ‫ف ــروش ان را تغیی ــر داده و عالو هب ــر ف ــروش‬ ‫زن ــده و بس ــته بندی ان ب ــا برن ــد مغان ــه‬ ‫ب هص ــورت صادرات مح ــور وارد موض ــوع‬ ‫ش ــد‪.‬‬ ‫رئیس شورای شهر گرگان اعالم کرد؛‬ ‫افزایش هزینه مدیریت شهری‬ ‫رئیـس شـورای شـهر گـرگان گفـت‪ :‬هزینـه‬ ‫مدیریـت شـهر ب هسـبب گرانـی و افزایـش تـورم‬ ‫نسـبت بـه سـال های قبـل رشـد چشـمگیری‬ ‫داشـته و قیمـت اجـرای یـک پـروژه نسـبت بـا‬ ‫رشـد چندبرابـری روبه روسـت‪ .‬ناصـر گرزیـن‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬پیش بینـی منابـع درامـدی‬ ‫ثابـت و پایـدار بـرای شـهرداری از سـال هاقبل‬ ‫در دسـتورکار مدیریـت شـهری قـرار گرفتـه و بـه زودی شـاهد به ثمرنشسـتن‬ ‫این رویکـرد خواهیـم بـود‪ .‬در سـال های گذشـته و بـا وجـود تنگناهـای مالـی‪،‬‬ ‫پـروژه بـزرگ بـازار هفـت مـوزه و شـهربازی در گـرگان اغـاز شـد کـه بـا بهر هبـرداری‬ ‫از ان ها بخشـی از مشـکالت درامدی شـهرداری برطرف خواهد شـد‪ .‬در لوایح‬ ‫بودجه سـال های گذشـته و امسـال افزون بر نیمی از منابع درامدی شهرداری‬ ‫بـه حـوزه ساخت وسـاز گـره خـورده و باتوج هبـه نوسـانات ایـن صنعـت درنظـر‬ ‫داریم رویکرد جایگزین و پشتیبان برای این ردیف درنظر بگیریم‪ .‬عضو شورای‬ ‫اسلامی گـرگان افـزود‪ :‬بـرای دسـتیابی بـه بهـره وری حدا کثـری از مسـتغالت و‬ ‫امال ک و مولدسازی در ان ها نیاز است تا مجموع دارایی های منقول احصا و‬ ‫شناسنامه دار شود‪ .‬گرزین گفت‪ :‬تاکنون مستغالت و امال ک سازمان سیما و‬ ‫منظر شهرداری گرگان در سامانه امال ک بارگذاری شده و شهرداری گرگان باید‬ ‫تـا پایـان سـال در سـازمان های زیرمجموعـه نیـز این رویـه را تعمیـم دهـد‪.‬‬ ‫اقبال خانـم جاسـم نژاد‪ /‬توسـعه و بهین هسـازی سـه پسـت بـرق فوق توزیـع در‬ ‫دزفـول بـا حضـور مدیرعامل شـرکت برق خوزسـتان و نماینده مـردم دزفـول در‬ ‫مجلـس بررسـی و تمهیـدات الزم دراین خصـوص اندیشـیده شـد‪ .‬در نشسـتی‬ ‫کـه بـا حضـور محمـود دشـت بزرگ؛ مدیرعامـل شـرکت‪ ،‬سـید احمـد اوایـی؛‬ ‫نماینـده دزفـول در مجلـس‪ ،‬فرمانـدار‪ ،‬مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق‬ ‫خوزسـتان و مسـئوالن محلی در فرمانداری دزفول برگزار شـد‪ ،‬مسـائل و موانع‬ ‫نشـهر بررسـی و مقـرر شـد ضمـن توسـعه پسـت‬ ‫توسـعه سـه پسـت بـرق درای ‬ ‫یشـاپور‪ ،‬پسـت قدیمـی ‪ 132‬بـه ‪ 11‬کیلوولـت فرعـی‬ ‫‪ 400‬بـه ‪ 132‬کیلوولـت جند ‬ ‫دزفـول بهین هسـازی و در قالـب یـک پسـت ‪ GIS‬بازسـازی و پسـت موقـت ‪132‬‬ ‫به ‪ 33‬کیلوولت رودبند نیز به صورت ‪ GIS‬دائم احداث شـود‪ .‬از جمله موانعی‬ ‫کـه مانـع از انجـام این اقدامـات شـده موضـوع تملـک زمیـن در دزفـول اسـت و‬ ‫نشست مربوطه نیز برای برطرف کردن این مشکل و وا گذاری زمین به شرکت‬ ‫بـرق منطقـه ای خوزسـتان بـوده برگزار و مقرر شـد که زمین های موردنیـاز برای‬ ‫توسـعه و بهین هسـازی پسـت های مذکور به برق منطقه ای خوزسـتان تحویل‬ ‫داده شـود‪ .‬تعامل و همکاری میان سـازمان ها و پیگیری رفع این مشـکالت از‬ ‫جملـه موضوعاتـی بـود کـه دراین نشسـت موردتا کید قرار گرفتـه اسـت‪ .‬بازدید‬ ‫نهـا از دیگـر برنام ههـای محمـود‬ ‫از سـه پسـت مذکـور و بررسـی وضعیـت ا ‬ ‫دشت بزرگ مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان در دزفول بوده است‪.‬‬ ‫شـماری از مدیـران شـرکت توزیـع بـرق خراسـان شـمالی‪ ،‬از دسـتاوردهای‬ ‫توزیـع بـرق سـمنان در حوزه هـای سـازمان دهی و طبقه بنـدی مشـاغل و‬ ‫هیئت مدیـره بازدیـد به عمـل اوردنـد‪ .‬معـاون منابـع انسـانی شـرکت بـرق‬ ‫اسـتان گفـت‪ :‬دراین برنامـه نحـوه محاسـبه مـزد شـغل‪ ،‬سـنوات‪ ،‬فوق العـاده‬ ‫نامساعد کار‪ ،‬رقم ثابت سالیانه و نحوه محاسبه اقالم غیرنقدی‪ ،‬موردبحث‬ ‫و تبادل نظر طرفین قرار گرفته است‪ .‬بامداد یغمائی باعنوان اینکه الگوهای‬ ‫پیاده سـازی اقلام مربـوط بـه اضافـه کار‪ ،‬ماموریـت و مـواردی ازقبیـل اقلام‬ ‫غیرحکمـی موردبحـث واقـع شـده افـزود‪ :‬جزئیـات طـرح درخصـوص نحـوه‬ ‫پیاده سـازی در سـامانه طبقه بنـدی پیمانـکاران و سـامانه محاسـبه حقـوق‬ ‫پیمانـکاران از جملـه مواردی سـت کـه پیرامـون ان بحـث و بررسـی صـورت‬ ‫پذیرفتـه اسـت‪ .‬وی یـاداور شـد‪ :‬اقلام مربـوط بـه طـرح وزارت نیـرو در‬ ‫نشسـت های مشـترک بررسـی شـده تـا نقـاط مشـترک دراین طـرح حاصـل‬ ‫گردیـده و چالش هـای موجـود رفـع ابهـام شـود‪ .‬این برنامه که بـا حضور مدیر‬ ‫دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل‪ ،‬مدیر سازمان دهی و طبقه بندی مشاغل‪،‬‬ ‫رئیس اداره ممیزی و تمرکز حسـاب ها و کارشـناس خدمات پرسـنلی شرکت‬ ‫توزیـع بـرق خراسـان شـمالی همـراه بـود‪ ،‬اقدامـات و فعالیت هـای دفتـر‬ ‫هیئت مدیـره شـرکت توزیـع برق اسـتان سـمنان نیز مـورد بازدید قـرار گرفت‪.‬‬ ‫هم زمان با هفته بسیج انجام شد؛‬ ‫تجلیل از بسیجیان نمونه شرکت توزیع برق استان‬ ‫مراسـم تجلیـل از بسـیجیان نمونـه شـرکت توزیـع بـرق اسـتان سـمنان بـا‬ ‫حضـور مدیرعامـل‪ ،‬رئیـس سـازمان بسـیج کارمنـدان و جمعـی از همـکاران‬ ‫ایـن شـرکت به مناسـبت هفتـه بسـیج برگـزار شـد‪ .‬رئیـس سـازمان بسـیج‬ ‫کارمندان سـپاه قائم ال محمد ؟جع؟ سـمنان بابیان اینکه بسـیج و شـجره‬ ‫طیبه بسـیج از اغازین روزهای انقالب اسلامی شـکل گرفت گفت‪ :‬ماموریت‬ ‫بسـیج‪ ،‬حفـظ انقلاب اسلامی و دسـتاوردهای خطیـر ان اسـت‪ .‬سـرهنگ‬ ‫پاسـدار محمـد امامـی اظهـار کـرد‪ :‬بسـیج باتکیه بـر ایمـان بـه خـدا‪ ،‬وحـدت‬ ‫کلمـه‪ ،‬اخلاص و تبعیـت از والیـت‪ ۴۳ ،‬سـال اسـت ماموریت هـای خـود را‬ ‫به نحـو شایسـته ای اجـرا می کنـد و کارنامـه درخشـانی را رقـم زده اسـت‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه بسـیج در تمامی عرصه ها وارد میدان می شـود افزود‪ :‬بسیج‬ ‫و بسـیجیان بـا حضـور اثرگـذار خـود در حوزه هـای مختلـف‪ ،‬بـر مشـکالت‬ ‫فائـق امـده و امـروزه انقلاب اسلامی توسـعه پیـدا کـرده و به دنیا صادر شـده‬ ‫اسـت‪ .‬سـرهنگ امامـی بااظهاراینکـه دشـمن واقف اسـت که پیشـرفت های‬ ‫بسیارمناسـبی در کشـور صـورت گرفتـه و هـرروز مشـکالتی را رقـم می زنـد و‬ ‫امـروز هـم یـک جنـگ ترکیبـی را دنبـال می کنـد اضافـه کـرد‪ :‬در موضـوع کرونـا‬ ‫که یک جنگ بیولوژیک بوده با اجرای طرح شهید سلیمانی‪ ،‬پیگیری های‬ ‫الزم بـرای پیشـگیری و مهـار ایـن بیمـاری عملیاتـی شـده و دراین بخـش هـم‬ ‫کارنامـه درخورتوجهـی داریـم‪ .‬وی باعنوان اینکـه پیوسـت های رسـانه ای‬ ‫توسـط دشـمن در فضـای مجـازی پیاده سـازی و به اذعـان خودشـان‬ ‫ت خـورده اسـت تصریـح کـرد‪ :‬دشـمن در سـناریوی خـودش و انچه با‬ ‫شکسـ ‬ ‫ایـران چالـش دارنـد و درصـدد جنـگ ترکیبی هسـتند‪ ،‬ان نرم افـزار جمهوری‬ ‫اسلامی ایـران اسـت‪ ،‬نظامـی کـه بـا محوریـت رهبـری اداره می گـردد و ایـن‬ ‫نظـام الهـی بـه جهان صـادر می شـود‪ .‬درادامه‪ ،‬گـزارش فعالیت های عمومی‬ ‫و تخصصـی پایگاه های بسـیج شـرکت‪ ،‬توسـط حمید نظری؛ فرمانـده پایگاه‬ ‫بسـیج نور ارائه شـده و باتوجه به کسـب رتبه برتر پایگاه بسـیج شـرکت توزیع‬ ‫برق سمنان در ارزیابی عملکرد صنعت اب وبرق کشور مربوط به سال ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫از فرماندهـان پایگاه هـای مقاومـت بسـیج نـور‪ ،‬رعـد‪ ،‬کربال‪ ،‬شـهید عباسـپور‪،‬‬ ‫عمـار و فجـر و اعضـای شـورای پایـگاه بسـیج نـور قدردانـی به عمـل امـد و از‬ ‫مجتبـی حسـن ابادی‪ ،‬محمدرضـا معمـار‪ ،‬هـدی مخمـس‪ ،‬مرتضـی عـرب‬ ‫شـاهجویی‪ ،‬خسـرو پوربخش‪ ،‬محمود مشـکین قلم‪ ،‬رشـید رضایی‪ ،‬اسداهلل‬ ‫سـعیدی‪ ،‬احمد اسـماعیلی و امیر میراخورلو‪ ،‬به عنوان بسـیجیان نمونه‪ ،‬با‬ ‫اهـدای لـوح تقدیـر و هدایایـی تجلیـل صـورت پذیرفـت‪.‬‬ ‫فارس‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫مدیرکل کمیته امداد فارس اعالم کرد؛‬ ‫پرداخت ‪ ۱۹۱‬میلیاردتومان وام به مددجویان کمیته امداد‬ ‫مدیـرکل کمیتـه امـداد فـارس گفـت‪ :‬بیـش‬ ‫‪ ۱۹۱‬میلیاردتومـان وام از محـل صنـدوق امداد‬ ‫والیـت اسـتان در سـرفصل های مختلـف بـه‬ ‫افـراد واجدشـرایط در هشت ماهه امسـال‬ ‫پرداخـت شـده اسـت‪ .‬مرتضـی موصلـی گفـت‪:‬‬ ‫ایـن نهـاد در هشت ماهه امسـال‪ ،‬بـا همـت‬ ‫خیـران اسـتان موفـق بـه پرداخـت ‪ ۹۵۷‬فقـره‬ ‫تسـهیالت بـه واجدیـن ازطریـق سـپرده های ویـژه شـده اسـت‪ .‬او افـزود‪:‬‬ ‫رفـع مشـکل مسـکن افـراد تحت حمایـت یکـی از مواردی سـت کـه همـواره‬ ‫در اولویـت برنامه هـای امـداد بـوده و دراین مقولـه در هشت ماهه امسـال‬ ‫صنـدوق قرض الحسـنه امـداد والیـت فـارس توانسـته ‪ ۳۶۴۳‬فقره تسـهیالت‬ ‫ویـژه مسـکن را بـا اعتبـار ‪ ۵۶۶‬میلیـارد و ‪ ۷۷۵‬میلیون ریـال بـه افـراد متقاضـی‬ ‫و واجدشـرایط پرداخـت کنـد‪ .‬موصلـی یـاداور شـد‪ :‬عالوه بـر مـوارد مذکـور‬ ‫‪ ۸۵۵۱‬فقره تسـهیالت در سـرفصل حمایتی‪ ۱۴۴۹ ،‬فقره در سرفصل اشتغال‪،‬‬ ‫‪ ۷۱۱‬فقره در سـرفصل اموزش کسـب وکار و ‪ ۲۹۶‬فقره نیز در سـرفصل فرهنگی‬ ‫بـا اعتبـاری بیـش از ‪ ۱۲۳‬میلیاردتومـان از محـل صنـدوق امـداد والیـت‬ ‫بـه واجدیـن‪ ،‬ارائـه شـده اسـت‪ .‬مدیـرکل امـداد فـارس خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫درمجموع و در هشت ماهه امسـال ‪ ۱۵۶۰۷‬فقره تسـهیالت در سـرفصل های‬ ‫مختلفـی کـه اشـاره شـد و بـا اعتبـاری بالغ بـر ‪ ۱۹۱‬میلیاردتومـان بـه افـراد‬ ‫واجدشـرایط پرداخـت شـده اسـت‪.‬‬ ‫کلیدخوردنشنبه هایمطالبه گری‬ ‫ِ‬ ‫خبر‬ ‫توسعه پست ‪ 400‬کیلوولت جندی شاپور‬ ‫و دو پست ‪ GIS‬در دزفول‬ ‫بازدید از دستاوردهای شرکت توزیع برق استان‬ ‫اجرای تعمیرات شبکه برق لرستان توسط ‪ ۶۸‬اکیپ عملیاتی‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق‬ ‫لرسـتان از تعمیـرات شـبکه بـرق اسـتان‬ ‫توسـط ‪ ۶۸‬ا کیـپ عملیاتـی خبـر داد‪.‬‬ ‫مهـران امیـری گفـت ‪ :‬اقدامـات گسـترده ای‬ ‫جهـت فصـل سـرما توسـط شـرکت‬ ‫توزیـع بـرق لرسـتان برنامه ریـزی و اجـرا‬ ‫شـده اسـت تـا فصـل سـرما و بارندگـی‬ ‫بـا کمتریـن خاموشـی ممکـن سـپری‬ ‫یهـای‬ ‫شـود‪ .‬وی با بیان اینکـه در بارندگ ‬ ‫نمـاه امسـال بـا اقدامـات موثـری کـه‬ ‫ابا ‬ ‫در دو ماه گذشـته انجـام دادیـم شـاهد‬ ‫کاهـش ‪ ۶۰‬درصـدی خاموشـی ها نسـبت به‬ ‫اولیـن بارندگـی سـنوات قبـل بودیـم ‪ ،‬ابـراز‬ ‫داشـت‪ :‬امیدواریـم بـا اقدامات گسـترده ای‬ ‫کـه انجـام شـده‪ ،‬بتوانیـم تـا پایـان فصـل‬ ‫سـرد امسـال این رونـد را داشـته باشـیم‬ ‫و زمسـتانی بـدون خاموشـی را سـپری‬ ‫کنیـم و در نهایـت موجبـات رضایتمنـدی‬ ‫هم اسـتانی های عزیـز را فراهـم نماییـم‪.‬‬ ‫کشـدن بـه فصـل‬ ‫وی با اشـاره به نزدی ‬ ‫سـرما اظهـار داشـت‪ :‬در گام اول برنامـه‬ ‫بازدید از شـبکه فشـار متوسـط و شناسایی‬ ‫معایب شـبکه از اواسـط شـهریور ماه شـروع‬ ‫و هم زمـان بیـش از ‪ ۶۸‬ا کیـپ عملیاتـی‬ ‫نسـبت بـه تعمیـرات گسـترده شـبکه اقـدام‬ ‫نموده انـد و تا کنـون ‪ ۹۰‬درصـد شـبکه‬ ‫به میـزان ‪ ۹۸۰۰‬کیلومتـر بازدیـد و ‪ ۸۰‬درصـد‬ ‫یشـده‪ ،‬رفـع شـده‬ ‫معایـب شناسای ‬ ‫اسـت‪ .‬امیـری افـزود‪ ۱۰ :‬درصـد معایـب بـه‬ ‫یگـردد که در فصل‬ ‫شـاخه زنی درختـان برم ‬ ‫شـاخه زنی از اذر تا اسـفند ماه با هماهنگی‬ ‫شـهرداری ها انجـام خواهـد گرفـت‪ .‬وی بـه‬ ‫اقدامـات صورت گرفتـه جهـت کاور کـردن‬ ‫شـبکه اشـاره و اعالم کردنـد‪ :‬مناقصه خرید‬ ‫کاورهـای عایـق جهـت نصـب در مناطقـی‬ ‫کـه پرنـده زدگـی داریـم در حال اجر اسـت‬ ‫کـه این موضـوع ضمـن کاهـش خاموشـی‬ ‫کمک شـایانی در بحث جلوگیری از اسـیب‬ ‫بـه پرنـدگان خواهـد داشـت‪ .‬امیـری گفـت‪:‬‬ ‫عالو هبـر تعمیـرات بـرق کـه بر اسـاس قطـع‬ ‫برق و اجرای عملیات تعمیرات اسـت ‪ ،‬این‬ ‫شـرکت ا کیـپ خـط گـرم شـامل دو پیمانکار‬ ‫و دو ا کیـپ شـرکت دارد کـه ب هصـورت خـط‬ ‫یکـه بـرق قطـع نشـده اقـدام‬ ‫گـرم و در حال ‬ ‫بـه تعمیـرات شـبکه می نماینـد ‪ .‬سرپرسـت‬ ‫شـرکت توزیـع بـرق لرسـتان با اشـاره به‬ ‫شرو گفـت‪ :‬عالو هبـر‬ ‫یهـای پیـ ِ ‬ ‫بارندگ ‬ ‫پهـای اتفاقـات ‪ ۴۸ ،‬ا کیـپ کمکـی نیـز‬ ‫ا کی ‬ ‫سـاماندهی شـده اند تا در زمان بارندگی به‬ ‫پهـای اتفاقـات کمـک نماینـد‪ .‬مهـران‬ ‫ا کی ‬ ‫یهـای‬ ‫امیـری با بیان اینکـه در بارندگ ‬ ‫نمـاه امسـال بـا اقدامـات موثـری کـه‬ ‫ابا ‬ ‫در دوماه گذشـته انجـام دادیـم‪ ،‬شـاهد‬ ‫کاهـش ‪ ۶۰‬درصـدی خاموشـی ها نسـبت به‬ ‫اولیـن بارندگـی سـنوات قبـل بودیـم ‪ ،‬ابـراز‬ ‫داشـت‪ :‬امیدواریـم بـا اقدامات گسـترده ای‬ ‫کـه انجـام شـده بتوانیـم تـا پایـان فصـل‬ ‫سـرد امسـال این رونـد را داشـته باشـیم‬ ‫و زمسـتانی بـدون خاموشـی را سـپری‬ ‫کنیـم و در نهایـت موجبـات رضایتمنـدی‬ ‫هم اسـتانی های عزیـز را فراهـم نماییـم‪.‬‬ ‫وی در پایـان گفـت‪ :‬هم اسـتانی های عزیـز‬ ‫در صورت داشـتن خاموشـی با سـامانه ‪۱۲۱‬‬ ‫تمـاس گرفتـه و همـکاران دراسـر ع وقت‬ ‫اقـدام بـه رفـع خاموشـی خواهنـد کـرد‪.‬‬ ‫به ابتـکار معاونـت اجتماعـی سـپاه فجـر فـارس هم زمـان بـا سـالروز تاسـیس‬ ‫بسـیج مسـتضعفان و درراسـتای گفت وگـوی بی واسـطه مـردم و مسـئولین‪،‬‬ ‫طـرح «شـنبه های مطالبه گـری» در شـیراز کلیـد خـورد‪ .‬در اولیـن جلسـه‬ ‫این اقـدام‪ ،‬معاونـت اجتماعـی سـپاه فجـر فـارس میزبـان حجت االسلام‬ ‫حسـین ملک مـکان؛ رئیـس شـورای هماهنگـی تبلیغـات اسلامی اسـتان‬ ‫بـود‪ .‬دراین جلسـه کـه بـا حضـور تعـدادی از نماینـدگان مـردم و تشـکل های‬ ‫مردمی برگزار شـد حاضران پیرامون موضوعاتی نظیر برگزاری راهپیمایی ها‪،‬‬ ‫مناسـبت ها و بررسـی وضـع موجـود و فاصلـه تـا وضـع مطلـوب‪ ،‬به بحـث و‬ ‫نطـرح‬ ‫تبادل نظـر پرداختنـد‪ .‬حجت االسلام ملک مـکان بـا اسـتقبال از ای ‬ ‫بـه بیـان وظایـف ‪ ۱۳‬گانـه شـورای هماهنگـی تبلیغـات اسلامی پرداخـت و‬ ‫بـه تشـریح وضـع موجـود و ارائـه برخـی از اقدامـات ایـن شـورا در موضوعـات‬ ‫کمـکان‬ ‫مختلـف اشـاره کـرد‪ .‬در ادامـه گفت وگوهـای مطالبه گـران بـا مل ‬ ‫بـه موضـوع اسـتفاده از ظرفیت هـای مردمـی و هیئت هـای اندیشـه ورز‬ ‫تهـای‬ ‫ت مردمـی ازقبیـل هیئ ‬ ‫دراین شـورا اشـاره و از عدم اسـتفاده از ظرفیـ ‬ ‫مذهبـی و مسـاجد در برگـزاری مراسـمات و رویدادهـا گالیـه شـد‪ .‬همچنیـن‬ ‫توجـه ویـژه بـه اقشـار مختلـف مـردم در مراسـمات و پیش بینـی برنام ههـای‬ ‫مختص هر قشر به خصوص کودکان‪ ،‬نوجوانان و جوانان از دیگر موضوعاتی‬ ‫بـود کـه دراین جلسـه بـه ان اشـاره شـد و برنامه ریـزی دقیـق و اجرایـی بـرای‬ ‫اجرایی شـدن این موضـوع در دسـتورکار قـرار گرفـت‪ .‬اصلاح وضعیـت صـوت‬ ‫مراسم های شیراز‪ ،‬استفاده از نمادهای جذاب و کارهای خالقانه‪ ،‬استفاده‬ ‫ح دراین جلسه بود‪.‬‬ ‫از ظرفیت جوانان در اجرای برنامه ها از دیگر موارد مطر ‬ ‫تهیه لیست بازبینه اجرای مراسمات و ایجاد کمیته های مختلف اجرایی از‬ ‫دیگر مسائلی بود که در مطالبات به ان اشاره شد‪ .‬استفاده از ظرفیت های‬ ‫یشـدن‬ ‫مردمی در کمیته های اجرایی و رسـیدگی بیشـتر به موضوع رسانه ا ‬ ‫رویدادهـا نیـز از مـواردی بـود کـه حجت االسلام ملک مـکان بـه ان اشـاره کرد‬ ‫و قـول حـل این موضوعـات را داد‪ .‬نظـارت و ارزیابـی دسـتگاه های دخیـل‬ ‫در اجـرای مراسـمات و ارسـال نواقـص و اعلام نتایـج عملکردهـا بـا مراجـع‬ ‫ذیصالح و مردم مطالبه جدی گروه های مطالبه گر بود که با قول مساعدت‬ ‫رئیس شـورای هماهنگی تبلیغات اسـتان در مسـیر اجرا قرار گرفت‪ .‬درپایان‬ ‫پـس از ارائـه مطالبـات مردمـی‪ ،‬حجت االسلام ملک مـکان ضمـن پذیـرش‬ ‫برخی نقاط ضعف و مشکالت موجود در مسائل مطر ح شده قول همکاری‬ ‫و پیگیـری بیشـتر بـرای رفـع موانـع‪ ،‬از افـراد خوش فکـر و توانمنـد درراسـتای‬ ‫همـکاری بـا ایـن شـورا برای بهبود شـرایط برگزاری تجمعـات‪ ،‬راهپیمایی ها و‬ ‫همچنیـن بهبـود شـرایط زیرسـاختی دعـوت کـرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫راه و نگاه‬ ‫تبدیل مشهد به قطب پزشکی هسته ای‬ ‫و تولید رادیوداروی کشور‬ ‫فریبا شریف اباد‬ ‫سـازمان انـرژی اتمـی و اسـتان قـدس رضـوی بـا هـدف تولیـد رادیوداروهـای‬ ‫جدیـد‪ ،‬افزایـش بهـره وری کشـاورزی به ویـژه در حوزه تولید انواع بـذر و ایجاد‬ ‫کارخانـه پرتودهـی محصـوالت کشـاورزی‪ ،‬تفاهم نامـه همکاری امضـا کردند‪.‬‬ ‫در قالـب ایـن تفاهم نامـه کـه بـا حضـور مالـک رحمتـی؛ قائم مقـام تولیـت‬ ‫اسـتان قـدس و محمـد اسلامی؛ رئیـس سـازمان انـرژی اتمـی امضـا شـد‪،‬‬ ‫لشـرق کشـور بـه قطب پزشـکی هسـته ای دنبال‬ ‫تحقـق هـدف تبدیـل شما ‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬طبـق تفاهم نامـه؛ اسـتان قـدس رضـوی بـا همـکاری سـازمان‬ ‫انرژی اتمی‪ ،‬عالوه بر توسـعه حوزه پزشـکی هسـته ای‪ ،‬ارتقای رادیوداروهای‬ ‫تولیدشـده در کشـور را در دسـتورکار قـرار می دهـد‪.‬‬ ‫تولید رادیوداروهای جدید با همکاری استان قدس رضوی‬ ‫دکتـر مالـک رحمتـی؛ قائم مقـام تولیـت اسـتان قـدس رضـوی در مراسـم‬ ‫امضـای ایـن تفاهم نامـه اظهـار کـرد‪ :‬از مطالبـات جـدی تولیـت محتـرم‪،‬‬ ‫اجـرای برنام ههـای تحولـی و افزایـش بهـره وری در مجموعـه اسـتان اسـت‬ ‫تهـای شـرکت های دانش بنیـان‬ ‫کـه این مهـم ازطریـق اسـتفاده از ظرفی ‬ ‫قابل انجام و چندسالی سـت‪ ،‬اسـتان قدس رضوی دراین زمینه ورود جدی‬ ‫دارد و سـازمان انـرژی اتمـی در عرصـه علمی و فناوری‪ ،‬پیشـرفت های خوبی‬ ‫را در کشـاورزی‪ ،‬ا کتشـافات معدنی‪ ،‬دارویـی و پزشـکی هسـته ای دارد کـه‬ ‫امیدواریـم بـا اغـاز این همـکاری بتوانیم بـا توانمندی های ارزشـمند موجود‬ ‫در سـازمان انـرژی اتمـی برای افزایش بهـره وری همه مجموعه های مرتبط و‬ ‫رفـع مشـکالت مـردم در حـوزه پزشـکی گا مهـای موثـر برداریـم‪.‬‬ ‫به دنبال ارتقای ظرفیت و تولید داروهای جدید هستیم‬ ‫رحمتی افزود‪ :‬درزمینه پزشـکی هسـته ای‪ ،‬تولید رادیودارو و سـایر داروهای‬ ‫خـاص تا کنـون سـرمایه گذاری های مطلوبـی انجـام شـده کـه باتوج هبـه نیـاز‬ ‫نهـا هسـتیم تـا عالو هبـر‬ ‫کشـور و توسـعه دانـش فنـی‪ ،‬نیازمنـد به روزرسـانی ا ‬ ‫ارتقـای ظرفیـت تولیـد‪ ،‬داروهـای جدیـد نیـز بـه چرخـه تولیـد اضافـه شـود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حوزه پزشـکی هسـته ای شـاهد تحولی در سـازمان انرژی اتمی‬ ‫هسـتیم و دراین راسـتا اقداماتـی بـرای خدمت رسـانی بـه مـردم تـدارک دیـده‬ ‫شـده اسـت‪ .‬قائم مقـام تولیـت اسـتان قـدس رضـوی‪ ،‬پای هگـذاری کشـاورزی‬ ‫دانش بنیـان را نیـز یکـی از اقدامـات ارزشـمند ایـن نهـاد در سـال های اخیـر‬ ‫دانسـت و افـزود‪ :‬این مهـم یکی از اولویت های اساسـی اسـتان قـدس رضوی‬ ‫را به خـود اختصـاص داده و امـروز درزمینـه کاهـش مصـرف اب و افزایـش‬ ‫بهـره وری ان در مـزار ع‪ ،‬اصلاح الگـوی کشـت و تولیـد بذرهـای دانش پایـه‬ ‫و ایجـاد با غهـای مکانیـزه پسـته و گـردو کارهـای خوبـی انجـام گرفتـه کـه‬ ‫یسـت و امیدواریـم بـا ایـن تفاهم نامـه‪،‬‬ ‫ایـن همـکاری‪ ،‬اغـاز حرکـت بزرگ ‬ ‫این اقدامـات سـرعت و رشـد بیشـتری در پـی داشـته باشـد‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫تهـای سـازمان انـرژی اتمـی تا کیـد کـرد‪ :‬معتقدیـم‬ ‫یهـا و ظرفی ‬ ‫توانمند ‬ ‫دانـش و تجربـه خوبـی در سـازمان انـرژی اتمـی نهفتـه و بـا امضـای ایـن‬ ‫تفاهم نامه‪ ،‬مشـارکت جدیدی برای بهبود محصوالت کشـاورزی و مقابله با‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫تهـای مشـکل زا بـا اخریـن دانـش و فنـاوری روز اغـاز م ‬ ‫اف ‬ ‫استفاده از ظرفیت های استان قدس برای توسعه پزشکی هسته ای‬ ‫محمـد اسلامی؛ رئیـس سـازمان انـرژی اتمـی نیـز بابیان اینکـه اسـتان قدس‬ ‫تهـای خوبـی را دراختیـار دارد‬ ‫رضـوی در بخـش سلامت و تولیـد دارو ظرفی ‬ ‫تهـای ارزشـمندی در حوز ههـای صنعتـی‪ ،‬تولیـدی‬ ‫گفـت‪ :‬ایـن نهـاد فعالی ‬ ‫و فناوری هـای نویـن انجـام داده اسـت‪ .‬وی بااشـاره به سـند چشـم انداز‬ ‫‪2 0‬سـاله جمهـوری اسلامی گفـت‪ :‬باتوج هبـه افـق ‪ 20‬سـاله کشـور کـه امسـال‬ ‫توسـط رئیس جمهـوری در ‪ ۲۰‬فروردیـن اعلام شـد‪ ،‬پزشـکی هسـته ای‪،‬‬ ‫توسـعه می یابد که دراین راسـتا باتوجه به تفاهم نامه مقدماتی منعق دشـده‬ ‫بهـای‬ ‫لشـرق کشـور بـه یکـی از قط ‬ ‫بـا اسـتان قـدس رضـوی‪ ،‬منطقـه شما ‬ ‫پزشـکی هسـته ای و تولیـد رادیـودارو تبدیـل خواهـد شـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اتمام فاز اول پیاده سازی حفاظت و اتوماسیون‬ ‫در شبکه توزیع برق استان اردبیل‬ ‫پرویـن حسـینی‪ /‬معـاون بهره بـرداری و دیسـپاچینگ شـرکت توزیـع بـرق‬ ‫اردبیـل اعلام کـرد کـه باتوجه بـه گسـتردگی تجهیزات حفاظتـی؛ فـاز اول پـروژه‬ ‫پیاده سـازی حفاظـت از تجهیـزات شـبکه به اتمـام رسـید‪ .‬ناصـر عبدالهیـان‬ ‫گفـت‪ :‬این اقـدام در قالـب برنامـه میان مـدت تعریـف شـده بـود کـه بـا همـت‬ ‫همـکاران رلیـاژ در ابان مـاه سـال جـاری‪ ،‬بـا تسـت نهایـی عملکـرد هریـک از‬ ‫تجهیـزات به پایـان رسـید‪ .‬وی گفـت‪ :‬بـا اتمام پروژه‪ ،‬شـاهد کاهـش مدت زمان‬ ‫خاموشـی‪ ،‬افزایـش رضایتمنـدی مشـترکان‪ ،‬مدیریت سـریع بـار در زمان پیک‬ ‫و مدیریـت خاموشـی ها در مواقـع بحـران خواهیـم بـود‪ .‬وی گفـت‪ :‬باتوجه بـه‬ ‫اهداف مطر ح شده ‪ ۱۱۰‬دستگاه رله ثانویه‪ ۱۶ ،‬دستگاه ریکلوزر زمینی و هوایی‪،‬‬ ‫هفت دسـتگاه سکشـنالیزر در سـطح اسـتان شناسـایی شـد و پـس از تعمیـر‬ ‫و انجـام محاسـبات فنـی و اعمـال هماهنگـی حفاظتـی بـا شـبکه باالدسـتی‬ ‫موردبهره برداری مجدد قرار گرفت‪ .‬معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت‬ ‫بابیان اینکـه ‪ ۳۶‬دسـتگاه سکسـیونر کنتـرل از راه دور خریـداری شـده بـا همت‬ ‫همکاران در کمترین زمان ممکن جایابی و قبل از شروع پیک تابستان امسال‬ ‫بـرای مدیریـت بارهای کشـاورزی و صنعتـی موردبهره برداری قـرار گرفت؛ اظهار‬ ‫امیـدواری کـرد کـه قابلیـت رویت پذیری این نوع از تجهیـزات می تواند گامی نو‬ ‫در مدیریت و هدایت همکاران اتفاقات در جایابی خطا فراهم کند‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫باتوجه بـه فعالیت هـای انجام یافتـه‪ ،‬از دیگـر برنامه هـای ایـن معاونـت‪ ،‬خریـد‬ ‫تجهیـزات حفاظتـی نوین و اتمام نصب تجهیزات کنترل پذیری بـرای بارهای‬ ‫تحویل اولیه اسـت‪ .‬وی فراهم سـاختن بسترهای الزم برای تحلیل رکوردهای‬ ‫ثبت شـده در تجهیـزات حفاظتـی درراسـتای انالیـز حـوادث و انجـام تعمیرات‬ ‫پیشگیرانهاضطراری رااز دیگر برنامه هایمعاونتبهره برداریو دیسپاچینگ‬ ‫شـرکت برشمرد‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی کردستان عنوان کرد؛‬ ‫عملکرد موفق شهرداری سنندج‬ ‫در مناسب سازی محیط شهری برای معلولین‬ ‫ارش مـرادی‪ /‬مدیـرکل بهزیسـتی کردسـتان‬ ‫گفـت‪ :‬شـهرداری سـنندج بهتریـن عملکـرد‬ ‫را در موضـوع مناسب سـازی داشـته اسـت‪.‬‬ ‫رسـولی در جلسـه سـتاد هماهنگی و پیگیری‬ ‫مناسب سـازی اسـتان کـه در سـالن شـهدای‬ ‫گمنـام اسـتانداری برگـزار شـد‪ ،‬بابیان اینکـه‬ ‫‪ 30‬درصـد محیـط شـهری بـرای معلولیـن‬ ‫مناسب سازی شده‪ ،‬گفت‪ :‬برخی دستگاه ها مانند شهرداری سنندج عملکرد‬ ‫خوبـی دراین حـوزه داشـته‪ .‬مناسب سـازی‪ ،‬دسـترس پذیری و تـردد و تحـرک‬ ‫برای گروه های خاص به ویژه افراد دارای معلولیت در قانون حمایت از حقوق‬ ‫معلـوالن در سـال ‪ 97‬در چهـار مـاده و شـش تبصـره و ائین نامـه اجرایـی ان در‬ ‫اذرمـاه ‪ 98‬در ‪ 16‬مـاده و چهـار تبصـره بـه تمام دسـتگاه ها ابالغ شـد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫قـروه و کامیـاران به عنـوان شـهرهای پایلـوت بدون مانـع در امر مناسب سـازی‬ ‫براسـاس موانـع و چالش هـای موجـود در شهرسـتان فعالیـت خواهنـد کـرد‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه جلسـات سـتاد هماهنگـی مناسب سـازی در سـطح اسـتان‬ ‫و شهرسـتان ها برگـزار می شـود‪ ،‬اذعـان کـرد‪ :‬متاسـفانه باوجوداینکـه جلسـات‬ ‫سـتاد هماهنگـی مناسب سـازی مصوبـات بسـیارخوبی دارد امـا مصوباتـی کـه‬ ‫اجرای ان نیازمند تامین اعتبار است در اولویت دستگاه ها قرار نمی گیرد‪ .‬وی‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬قـروه و کامیـاران به عنـوان مجریـان شـهرهای بـدون مانـع انتخـاب‬ ‫شده اند و امیدواریم اعتبارات الزم در حوزه رفع موانع محیطی‪ ،‬مناسب سازی‬ ‫معابـر عمومـی و پیاده روهـا و پـارک محیـط شـهری بـه این شـهرها اختصـاص‬ ‫یابـد‪ .‬وی اضافـه کـرد‪ :‬درحال حاضـر ‪ ۶۷۰۰۰‬خانـوار کردسـتانی بـا ‪ ۱۴۰‬هزارنفـر‬ ‫جمعیـت زیرپوشـش خدمـات مسـتمر و غیرمسـتمر بهزیسـتی هسـتند‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪ ۳۳۰۰۰ :‬خانـوار ازاین تعداد مسـتمری بگیر و مابقی در سـایر قالب هـای از‬ ‫ایـن سـازمان خدمـات دریافـت می کننـد‪ .‬رسـولی بـه شناسـایی ‪ ۳۵۲۱۱‬معلول‬ ‫ً‬ ‫در اسـتان اشـاره کـرد و گفـت‪ ۲۱۰۱۰ :‬معلـول ازاین تعـداد مسـتقیما از بهزیسـتی‬ ‫خدمـات مسـتمر دریافـت می کننـد‪ .‬به گفتـه وی؛ معلولیت هـای جسـمی‬ ‫حرکتـی‪ ،‬بینایـی و شـنوایی بیشـترین درصـد معلولیـت را در کردسـتان به خود‬ ‫اختصـاص داده و ا کنـون ‪ 634‬معلـول در مرا کـز نگهـداری خدمـات دریافـت‬ ‫می کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬ساماندهی نشـدن معابر شـهری ویژه معلوالن بزرگ ترین‬ ‫مانـع پیـش روی جامعـه هـدف بهزیسـتی در اسـتان اسـت کـه امیدواریـم بـا‬ ‫نحـوزه باشـیم‪.‬‬ ‫مشـارکت بخش هـای مختلـف شـاهد تحـول درای ‬ ‫شهرستان‬ ‫دوشنبه ‪ 7‬اذر ‪ 1401‬شماره‪2653‬‬ ‫‪7‬‬ ‫درگفت وگوبا مدیر امور شعب بانک مسکن در کردستان مطرح شد؛‬ ‫بانک مسکن کردستان ‪ 129‬درصد‬ ‫منابع تسهیالتی خود را پرداخت کرده است‬ ‫ارش مرادی‬ ‫مسـکن بزرگ ترین دغدغه مردم کردسـتان‪،‬‬ ‫بزرگ تریـن عامـل ناارامـی روانـی خانواد ههـا‬ ‫و بزرگ تریـن عامـل پدید ههـای خطرنـا ک‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی مردم اسـت‬ ‫زیرا موجب اوارگی اجاره نشینان در محالت‬ ‫شـهرها‪ ،‬بلعیـدن بخـش بزرگـی از درامـد‬ ‫خانوارهـای فاقـد مسـکن شـخصی‪ ،‬بـروز‬ ‫نشـدن‬ ‫اختالفـات درون خانوادگـی‪ ،‬گریزا ‬ ‫جوانـان از ازدواج‪ ،‬خـودداری از فرزنـداوری‬ ‫و ایجـاد انگیـزه و تمایـل بـه عـدول از اخلاق‬ ‫و قانـون شـده اسـت‪ .‬مسـکن پرقدرت تریـن‬ ‫یسـت زیـرا به علـت‬ ‫حـوزه پیشـران اقتصاد ‬ ‫داشـتن ارتبـاط بـا بیـش از ‪ 200‬محصـول و‬ ‫مهـارت می توانـد عالو هبـر تثبیـت مشـاغل‬ ‫موجـود سـبب ایجـاد حجـم عظیمـی از‬ ‫تهـا بـرای‬ ‫اشـتغال شـود‪ ،‬بنابرایـن دول ‬ ‫رسیدن به موفقیت در پیشبرد توسعه باید‬ ‫عالو هبـر حـوزه تولیـد و تجـارت درراسـتای‬ ‫تقویـت بخـش مسـکن برنامه ریـزی کننـد‪.‬‬ ‫نـگاه بـه وضعیـت مسـکن در کردسـتان‬ ‫حکایـت از وجـود کمبـود مسـکن‪ ،‬رونـق‬ ‫ساخت وسـاز سـرپناه غیراصولـی و سـکونت‬ ‫در سـرپناه غیراسـتاندارد دارد کـه هرکـدام‬ ‫تبعـات منفـی خاص خـود را بـر روند اقتصاد‬ ‫خانواده‪ ،‬شرایط روانی افراد‪ ،‬تولید و اشتغال‬ ‫تهـا ادامـه خواهد داشـت‪.‬‬ ‫گذاشـته و تـا مد ‬ ‫گرانـی مسـکن‪ ،‬باالبـودن اجـاره و ودیعـه‬ ‫زندگـی اجاره نشـینان را بـا بحـران روبـه رو‬ ‫نشـرایط در چندسـال اخیر‬ ‫کـرده و تـداوم ای ‬ ‫به علـت اسـتمرار این وضعیـت گرایـش بـه‬ ‫ً‬ ‫سـکونت در خان ههـای کاملا غیراسـتاندارد‪،‬‬ ‫سـکونت بیش از یک خانواده در یک واحد‬ ‫و کاهـش شـدید قدرت خرید اجاره نشـینان‬ ‫رواج یافتـه اسـت‪ .‬مقامـات دولتـی وضعیـت‬ ‫توپوگرافـی کوهسـتانی و باالبـودن سـاخت‬ ‫زمیـن‪ ،‬عد مصـدور جـواز بـرای اراضـی‬ ‫نبـودن قـدرت مالـی‬ ‫قولنامـه ای و پایی ‬ ‫مـردم کردسـتان را علـت وضعیـت بحرانـی‬ ‫بیـان می کننـد کـه باتوج هبـه وظایـف دولـت‬ ‫در قبـال مسـکن مـردم به هیچ عنـوان‬ ‫قابل پذیـرش نیسـت و ایـن را بایـد پذیرفـت‬ ‫نحـوزه بسـیارضعیف‬ ‫عملکـرد دولـت درای ‬ ‫بـوده و برنام ههـای الزم بـرای سـامان دادن‬ ‫به این عرصه نداشـته و تنها به ا هو ناله کردن‬ ‫و اجـرای برنام ههـای کلیشـه ای بسـنده‬ ‫کرده اسـت‪ .‬تسـهیالت بانکی یکـی از عوامل‬ ‫حمایتـی اصلـی در حـوزه مسـکن اسـت‬ ‫نحـوزه به چالـش‬ ‫کـه کمبـود یـا نبـودش ای ‬ ‫می کشـد چـون موجـب افزایـش قـدرت‬ ‫خریـد‪ ،‬ساخت وسـاز و کیفیـت خواهـد‬ ‫شـد‪ ،‬بانـک مسـکن به عنـوان بانـک عامـل‬ ‫تامیـن تسـهیالت بانکـی معرفـی شـده تـا‬ ‫رونـد در چارچـوب منسـجم پیـش رود‪.‬‬ ‫برخـی نهادهـای مسـئول و مدیران اسـتانی‬ ‫درتالش انـد تـا رونـد تسـهیالت را عامـل‬ ‫بازدارنـده در تامیـن مسـکن کردسـتان‬ ‫معرفـی کننـد امـا ایـن را بایـد دانسـت ایـن‬ ‫ادبیـات حالـت فراربه جلـو و فرافکنـی‬ ‫رایـج در اداره کشـور نامیـد زیـرا نـگاه بـه‬ ‫امـار و ارقـام اعالمـی توسـط ایـن بانـک و‬ ‫مشـاهده واقعیـات مـدارک واقعـی بـرای‬ ‫رد ایـن ادعاسـت‪ .‬شـرایط فعلـی ب هحـدی‬ ‫یسـت کـه مجالـی بـرای یافتـن مقصـر‬ ‫بحران ‬ ‫باقـی نگذاشـته و فرافکنـی وضعیـت را‬ ‫یبـرد‪ ،‬بنابرایـن یافتـن‬ ‫ب هسـمت فاجعـه م ‬ ‫مقصـر را بگذاریـد بـرای اینـده و مدیریـت‬ ‫مسـکن را بایـد سـامان دهی کـرد زیـرا اعـدام‬ ‫مقصـر نمی توانـد مرهمـی بـر ایـن زخـم‬ ‫عمیـق باشـد چه رسـد بـه معرفـی کردنـش‪.‬‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫نشت «اسیدسولفوریک»‬ ‫در پتروشیمی ایالم تلفات جانی نداشت‬ ‫رئی ــس روابط عموم ــی پتروش ــیمی ای ــام گف ــت‪ :‬نش ــت «اسیدس ــولفوریک»‬ ‫در الفی ــن پتروش ــیمی ای ــام موج ــب مس ــمومیت تع ــدادی از پرس ــنل ش ــد‬ ‫ک ــه خوش ــبختانه ای ــن حادث ــه تلف ــات جان ــی نداش ــت‪ .‬علیرض ــا معراج ــی‬ ‫گفــت‪ :‬یک دســتگاه تانکــر حامــل مــواد شــیمیایی حیــن عملیــات «تزریــق‬ ‫اسیدســـولفوریک جهـــت خنثی ســـازی کاســـتیک ضایعاتـــی» در واح ــد‬ ‫الفیـــن دچـــار نشـــتی شـــد کـــه دراین حادثـــه ‪ ۱۹‬نفـــر دچـــار مســـمومیت‬ ‫ش ــدند‪ .‬وی اف ــزود‪ :‬ب ــا ت ــاش کادر درم ــان ش ــرکت پتروش ــیمی‪ ،‬اورژان ــس و‬ ‫هالل احم ــر اس ــتان‪ ،‬مصدوم ــان ب ــه مرا ک ــز درمان ــی انتق ــال یافتن ــد‪ .‬طب ــق‬ ‫اعـــام مرا کـــز درمانـــی شـــهید مصطفـــی و امام خمینـــی (ره)‪ ،‬چهارنف ــر از‬ ‫کارکنـــان در بخـــش مراقب هـــای ویـــژه بســـتری و حـــال عمومـــی ‪ ۱۵‬نف ــر‬ ‫از مصدومـــان رضایت بخـــش گـــزارش شـــده اســـت‪ .‬معراجـــی اف ــزود‪:‬‬ ‫کارشناســـان شـــرکت پتروشـــیمی ایـــام درحال بررســـی دلیـــل یـــا دالیل ــی‬ ‫احتمال ــی ای ــن حادث ــه هس ــتند‪.‬‬ ‫رفع نقاط حادثه خیز‬ ‫محورهای ایالم‪-‬حمیل‪-‬کرمانشاه‬ ‫همه متولیان باید این را بدانند که با برنامه‬ ‫واحد کشـوری و طر ح های مبتنی بر شـرایط‬ ‫یتـوان حـوزه مسـکن‬ ‫سـایر اسـتان ها نم ‬ ‫کردسـتان را مدیریـت کـرد زیـرا دراینجـا‬ ‫باالبـودن هزینـه اماد هسـازی زمیـن‪ ،‬وجـود‬ ‫نبـودن‬ ‫نیـاز انباشـته چندسـال اخیر‪ ،‬پایی ‬ ‫قـدرت مالـی مـردم و تـداوم ساخت وسـاز‬ ‫غیرمجـاز و غیراصولـی می طلبـد دولـت‬ ‫برنامه های ویژه و متناسب با شرایط استان‬ ‫یتـوان بـه‬ ‫نصـورت نم ‬ ‫تعریـف کنـد در غیر ای ‬ ‫اینـده امیـدوار بـود چون ا گـر غیرازاین بود با‬ ‫مـدل مدیریـت زمیـن شـهری‪ ،‬مسـکن مهـر‪،‬‬ ‫نحـوزه در‬ ‫مسـکن ملـی و نهضـت ملـی ای ‬ ‫کردستان سروسـامان می یافت‪ .‬برای اطالع‬ ‫از اخریـن وضعیـت پرداخـت تسـهیالت‬ ‫مسـکن گفت وگویی با مدیر امور شعب این‬ ‫بانک در کردسـتان انجام داده ایم که اینک‬ ‫پیـش روی شماسـت‪.‬‬ ‫امیـد راسـتبین بااشـاره به رویکـرد ایـن‬ ‫بانـک در پرداخـت تسـهیالت گفـت‪ :‬بانـک‬ ‫مسـکن به عنـوان بانـک عامـل تامیـن‬ ‫تسـهیالت بانکـی درزمینـه سـاخت‪ ،‬خریـد‬ ‫نحـوزه تعییـن شـده و مدیریـت‬ ‫و تعمیـر ای ‬ ‫کشـوری بانـک سـرفصل های متنوعـی‬ ‫نسـازی‬ ‫بـرای پرداخـت تسـهیالت و اسا ‬ ‫دسترسـی متقاضیـان تعریـف کـرده تـا‬ ‫امـکان پاسـخگویی بـه همه تقاضاهـا فراهم‬ ‫شـود‪ ،‬براین اسـاس تمـام درخواسـت های‬ ‫متقاضیانـی کـه مراحـل قانونـی شـهرداری‪،‬‬ ‫راه وشهرسـازی و کمیسـیون مـاده ‪ 5‬را طـی‬ ‫کـرده باشـند در سـریع ترین زمـان موفـق بـه‬ ‫یشـوند و باید دانسـت‬ ‫دریافت تسـهیالت م ‬ ‫ً‬ ‫کـه ایـن بانـک راسـا و به تشـخیص خـود‬ ‫نمی تواند تسهیالت پرداخت کند‪ .‬در زمان‬ ‫تامیـن ضمانـت هـم از هرنـوع بهانه جویـی‬ ‫خـودداری می کنـد زیـرا براین باوراسـت که‬ ‫نهـای‬ ‫سـخت گیری دراین راسـتا زیا ‬ ‫جبران ناپذیـر بـر رونـد تامیـن مسـکن‬ ‫یگـذارد‪.‬‬ ‫و حـل مشـکالت نیازمنـدان م ‬ ‫مدیـر امـور شـعب بانـک مسـکن کردسـتان‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬بـرای اثبـات ایـن ادعـا اشـاره‬ ‫می کنـم به این واقعیـت کـه براسـاس ضوابط‬ ‫بانکـداری بایـد تـا سـقف ‪ 85‬درصـد از منابـع‬ ‫بـه تسـهیالت اختصـاص یابـد امـا بانـک‬ ‫مسـکن کردسـتان به علت احسـاس تکلیف‬ ‫در پاسـخگویی بـه تقاضـای مـردم بیـش از‬ ‫‪ 129‬درصـد منابـع را به تسـهیالت اختصاص‬ ‫داده کـه درمقایسـه با سـایر اسـتان ها‬ ‫عملکـردی مناسـب داریـم‪ ،‬برای نمونـه‬ ‫یکـه ‪ 17‬درصـد جمعیـت کشـور در‬ ‫درحال ‬ ‫تهـران زندگـی می کنـد ‪ 54‬درصـد سـپرده ها‬ ‫در ان متمرکـز شـده امـا ‪ 61‬درصـد منابـع را‬ ‫به عنـوان تسـهیالت پرداخـت کـرده اسـت‪،‬‬ ‫اسـتان همـدان بـا دودرصـد جمعیت کشـور‬ ‫و ‪ ۰٫۹‬درصـد سـپرده را داشـته و ‪ ۰٫۸‬درصـد‬ ‫سـپرده پرداخـت کـرده اسـت‪ .‬راسـتبین‬ ‫میـزان پرداخـت تسـهیالت بـه مسـکن مهـر‬ ‫را ‪14531‬میلیاردریـال اعلام و تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫سـهمیه کردسـتان ‪ ۴۸۴۳۸‬واحـد بـود کـه‬ ‫بانـک مسـکن همـه تقاضاهـا را پاسـخ داد تـا‬ ‫مـردم بتواننـد بـا حداقـل مشـکالت صاحب‬ ‫سـرپناه شـوند و درحال حاضـر ‪ ۱۷۶۳‬واحـد‬ ‫نیمه تکمیـل داریـم کـه به علـل مختلـف‬ ‫چکـدام از موانـع‬ ‫هنـوز تکمیـل نشـده امـا هی ‬ ‫ربطـی بـه تسـهیالت بانکـی نـدارد و مـا‬ ‫حاضریم درصورت حل مشکالت تسهیالت‬ ‫نهـا را تامیـن کنیـم‪ .‬مدیـر امـور شـعب‬ ‫ا ‬ ‫بانـک مسـکن کردسـتان درمـورد عملکـرد‬ ‫سـال گذشـته گفـت‪ :‬در ‪ 1400‬درحـدود‬ ‫‪ ۲۳۹۰‬فقـره تسـهیالت تکلیفـی بـه ارزش‬ ‫ درصد کل تسـهیالت‬ ‫‪1924‬میلیاردریال (‪35‬‬ ‫ِ‬ ‫کهـای‬ ‫تکلیفـی اسـتان) توسـط تمـام بان ‬ ‫دولتی و خصوصی ست و درمقایسه با میزان‬ ‫سـپرده ها و منابع حکایت از تالشـی مسـتمر‬ ‫دارد‪ .‬عالوه برایـن در بخـش غیـر تکلیفـی‬ ‫کـه شـامل سـاخت‪ ،‬خریـد‪ ،‬تعمیر‪ ،‬اقسـاطی‬ ‫ناشـی از سهم الشـرکه‪ ،‬قرض الحسنه و سایر‬ ‫‪ ۶۲۷۹‬فقـره بـا ‪7100‬میلیاردریـال پرداخـت‬ ‫کرده ایـم کـه تنهـا ‪ ۱۷۰۰‬فقـره ان در خـارج از‬ ‫حـوزه مسـکن بـوده کـه حکایـت از پرداخـت‬ ‫‪ 10‬درصـد از کل پرداختـی اسـتان را دارد؛‬ ‫یسـت که تنهـا شـش درصد منابع‬ ‫این درحال ‬ ‫اسـتان را دراختیـار داریـم‪ .‬وی باتا کیدبـر‬ ‫ضـرورت تسـریع در اجـرای نهضـت ملـی‬ ‫مسـکن تصریـح کـرد‪ :‬براسـاس مصوبـه‬ ‫دولـت در چهارسـال اول دولـت سـیزدهم‬ ‫چهارمیلیون واحـد مسـکن احـداث خواهـد‬ ‫شـد کـه سـهم بانـک مسـکن از پرداخـت‬ ‫تسـهیالت ان ‪ 430‬هزارواحـد اسـت و مابقـی‬ ‫سـهم سـایر بانک هاسـت امـا این را بایـد ذکر‬ ‫کنم که کارشناسـان عدم تمرکز منابع بانکی‬ ‫در بخـش مسـکن را علـت افزایـش اجاره بهـا‬ ‫و قیمـت خانـه می داننـد‪ ،‬کن دبـودن رونـد‬ ‫بازگشـت سـرمایه یکـی از علـل دوری گزینـی‬ ‫کهـا از پرداخـت وام بـه بخـش‬ ‫برخـی بان ‬ ‫مسـکن می داننـد امـا بانـک مسـکن بـا‬ ‫نگرشـی غیرازایـن بـه «کند »بـودن بازگشـت‬ ‫سـرمایه می نگـرد و براین باوراسـت که‬ ‫پرداخت ماهیانه اقساط سبب شکل گیری‬ ‫گـردش مالـی مناسـب خواهـد شـد‪ .‬تا کنـون‬ ‫از ‪ ۸۷۲۳۹‬واحـد سـهم اسـتان ‪ ۹۲۱۰‬نفـر‬ ‫افتتـاح حسـاب کرده انـد‪ .‬میـزان تسـهیالت‬ ‫بـرای مرا کـز اسـتان ها ‪ 350‬میلیون تومـان‬ ‫و بـرای سـایر شـهرها ‪ 300‬میلیون تومـان‬ ‫بـا سـود ‪ 18‬درصـد‪ ،‬بازپرداخـت ‪ 20‬سـاله‬ ‫و س هسـال انتظـار اسـت‪ .‬وی عدم اطلاع‬ ‫کافـی جامعـه از سـرفصل تسـهیالت حـوزه‬ ‫«خودمالـک» گفت‪ :‬عـده ای براین باورندکه‬ ‫تنهـا زمینـه ای وا گذارشـده توسـط دولـت‬ ‫مشـمول نهضـت ملـی مسـکن هسـتند‬ ‫یکـه خـود‬ ‫امـا ایـن را بدانیـد کـه افراد ‬ ‫دارای زمیـن هسـتند می تواننـد از مزایـای‬ ‫نطـرح اسـتفاده کننـد و‬ ‫تسـهیالت ای ‬ ‫نهـا سـریع تر از دیگـران‬ ‫مراحـل اداری ا ‬ ‫خواهـد بـود‪ .‬تا کنـون بـا ‪ ۱۰۸۹‬واحـد بـا‬ ‫‪3494‬میلیاردریـال عقد قـرارداد کرده ایم که‬ ‫‪ 561‬واحد ان خودمالک هسـتند‪ .‬راسـتبین‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬ا گـر ‪ 20‬درصـد مجمـوع‬ ‫منابـع بانکـی کشـور دراختیـار بخـش‬ ‫مسـکن قـرار گیـرد کشـور بـه مرحلـه مـازاد‬ ‫تولیـد می رسـد بدون اینکـه نیـاز بـه خلـق‬ ‫پـول جدیـد و تحمیـل تـورم ناشـی از خلـق‬ ‫پـول بـر جامعـه باشـد‪ ،‬پـس ضـرورت دارد‬ ‫کهـای کشـور درراسـتای تخصیـص‬ ‫تـا بان ‬ ‫اعتبـارات خـود تجدیدنظـر کننـد‪ .‬ا کنـون‬ ‫کهـا ‪ 90‬درصـد منابـع را دراختیـار‬ ‫برخـی بان ‬ ‫بخـش خدمـات قـرار می دهنـد‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫تسـهیالت مسـکن تنهـا تسـهیالت کاملا‬ ‫چشـرایطی وارد بـازار‬ ‫هدفمنـد اسـت و درهی ‬ ‫یشـود و بیشـترین تاثیـر را بـر روند‬ ‫دال لـی نم ‬ ‫تولیـد و تجـارت دارد زیـرا طیفـی عظیمـی از‬ ‫مشـاغل و تولیـدات مصالـح سـاختمانی و‬ ‫تجهیـزات را دربرمی گیـرد و موجـب رونـق‬ ‫نهـا هـم شـد‪ .‬وی درخصـوص عملکـرد‬ ‫ا ‬ ‫ایـن بانـک در پرداخـت تسـهیالت مسـکن‬ ‫ملـی گفـت‪ :‬تا کنـون ‪ ۵۱۱۷۶‬واحـد بـه‬ ‫بانـک معرفـی شـده کـه ‪1769‬واحـد موفـق‬ ‫بـه عقـد قـرارداد‪ ۱۱۹۷ ،‬واحـد در مرحلـه‬ ‫دفترخانـه قـرار دارنـد و میـزان تسـهیالت‬ ‫درنظر گرفت هشـده بـرای متقاضیـان در‬ ‫مرکـز اسـتان ‪ 350‬میلیون تومـان و سـایر‬ ‫شهرسـتان ها هم ‪ 300‬میلیون تومان با سـود‬ ‫‪1 8‬سـاله‪ ،‬بازپرداخـت ‪2 0‬سـاله و س هسـال‬ ‫انتظـار اسـت‪.‬‬ ‫تغییر دو عضو هیئت مدیره ذوب اهن اصفهان‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫به اسـتناد مصوبـه مجمـع عمومـی عـادی‬ ‫نمـاه‬ ‫‪ ۲۵‬تیرمـاه و در جلسـه ‪ ۳۰‬ابا ‬ ‫هیئت مدیـره ذوب اهـن اصفهـان دو عضـو‬ ‫هیئت مدیـره شـرکت تغییـر کـرد‪ .‬طبـق‬ ‫تصمیمـات هیئت مدیـره شـرکت‪ ،‬مهـدی‬ ‫کوهـی به نمایندگـی از شـرکت فراورد ههـای‬ ‫نسـوز ایـران به عنـوان رئیـس‪ ،‬ایـرج رخصتـی‬ ‫به نمایندگـی از هلدینـگ سـرمایه گذاری‬ ‫صدرتامیـن به عنـوان نایب رئیـس و‬ ‫مدیرعامـل‪ ،‬مهـرداد توالییـان به نمایندگی از‬ ‫شرکت توسعه معادن پارس تامین به عنوان‬ ‫عضـو‪ ،‬مجیـد کریمـی ریـزی به نمایندگـی از‬ ‫شـرکت سـرمایه گذاری صباتامیـن به عنـوان‬ ‫عضـو و محسـن زیـوه به نمایندگـی از شـرکت‬ ‫پویـش بـازرگان ذوب اهن اصفهـان به عنوان‬ ‫عضـو هیئت مدیـره ذوب اهـن اصفهـان‬ ‫انتخـاب شـدند‪ .‬اییـن تودیـع و معارفـه‬ ‫دو عضـو اسـبق هیئت مدیـره ذوب اهـن‬ ‫اصفهـان در محـل هلدینـگ صدرتامیـن بـا‬ ‫حضـور مسـئولین ایـن هلدینـگ و اعضـای‬ ‫هیئت مدیـره شـرکت برگـزار شـد‪ .‬دراین ایین‬ ‫بـا تقدیـر از زحمـات منصـور یـزدی زاده؛‬ ‫رئیـس و مرتضـی یزدخواسـتی؛ نایب رئیـس‬ ‫پیشـین هیئت مدیـره ذوب اهـن اصفهـان‪،‬‬ ‫مهـدی کوهـی و مجیـد کریمـی ریـزی‬ ‫به عنـوان اعضـای جدیـد هیئت مدیـره‬ ‫شـرکت معرفـی شـدند‪ .‬کوهـی؛ رئیـس‬ ‫جدیـد هیئت مدیـره ذوب اهـن اصفهـان‬ ‫بابیان اینکـه عضـوی از خانـواده بـزرگ فـوالد‬ ‫کشـور هسـتم‪ ،‬گفـت‪ :‬بـا همدلـی‪ ،‬تلاش‬ ‫جمعـی‪ ،‬برنام ههـای دانش محـور و بهـر ه از‬ ‫تـوان و تجربیـات یکایـک همـکاران‪ ،‬رونـد‬ ‫تهـای ذوب اهـن اصفهـان اسـتمرار‬ ‫موفقی ‬ ‫خواهـد یافـت‪ .‬وی ذوب اهـن اصفهـان را‬ ‫نمـاد صنعـت فـوالد نامیـد و افـزود‪ :‬ایـن‬ ‫شـرکت بانـی شـکوفایی معـادن کشـور‪،‬‬ ‫تامیـن زیرسـاخت های الزم بـرای احـداث‬ ‫و توسـعه صنایـع نویـن و امـوزش و تامیـن‬ ‫منابـع انسـانی موردنیـاز صنایـع در کشـور‬ ‫یشـود‪ .‬یـزدی زاده؛ رئیـس‬ ‫محسـوب م ‬ ‫ایالم‬ ‫پیشـین هیئت مدیـره شـرکت نیـز همدلـی و‬ ‫همبسـتگی مجموعـه ذوب اهـن اصفهـان را‬ ‫عامل گذر از بحران ها و اسـتمرار موفقیت ها‬ ‫عنـوان نمـود و حمایت هیئت مدیره شـرکت‬ ‫از برنام ههـای مهنـدس رخصتـی را خواسـتار‬ ‫شد‪ .‬ایرج رخصتی نیز با قدردانی از زحمات‬ ‫منصـور یـزدی زاده و مرتضـی یزدخواسـتی‬ ‫دو عضـو سـابق هیئت مدیـره ذوب اهـن‬ ‫اصفهـان‪ ،‬بـه شـرایط ایـن شـرکت پرداخـت‬ ‫و گفـت‪ :‬ذوب اهـن درطـول فعالیـت خـود‬ ‫فرازوفرودهـای زیـادی داشـته و همیشـه‬ ‫بااتکابـه نیروهـای توانمنـد خـود روبه جلـو‬ ‫حرکت کرده و دسـتاوردهای بزرگی به دسـت‬ ‫اورده است‪ .‬وی افزود‪ :‬با حضور اعضا جدید‬ ‫هیئت مدیـره و با بهـره از تجربیات و همدلی‬ ‫یکایـک همـکاران‪ ،‬مشـکالت موجـود حـل‬ ‫خواهـد شـد و ذوب اهـن اصفهـان بـه مسـیر‬ ‫بالنـده خـود ادامـه می دهـد‪ .‬مهـدی کوهی؛‬ ‫فار غ التحصیـل کارشناسـی ارشـد مدیریـت‪،‬‬ ‫عالوه بر سـوابق اموزشـی متعدد‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫و عضـو هیئت مدیـره شـرکت پتـرو عمـران‬ ‫مکـران‪ ،‬مدیرعامـل و عضـو هیئت مدیـره‬ ‫هلدینـگ توسـعه معـادن روی ایـران‪،‬‬ ‫مدیرعامـل و نایب رئیـس هیئت مدیـره‬ ‫هلدینـگ بین المللـی مهندسـی ایـران‬ ‫«ایرتیـک»‪ ،‬مدیرعامـل و عضـو هیئت مدیره‬ ‫شـرکت فـوالد شـرق کاوه‪ ،‬مدیرعامـل و عضـو‬ ‫هیئت مدیـره شـرکت پتروشـیمی غدیـر‪،‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت سـاختمانی فتـح امیـن‪،‬‬ ‫رئیـس هیئت مدیـره هلدینـگ کالسـیمین‪،‬‬ ‫رئیـس هیئت مدیـره شـرکت بازرگانـی‬ ‫صنعـت روی‪ ،‬رئیـس هیئت مدیـره شـرکت‬ ‫سـرمایه گذاری صنایـع و معـادن کوثـر‪،‬‬ ‫رئیـس هیئت مدیـره هلدینـگ توسـعه و‬ ‫تجهیـز معـادن‪ ،‬عضـو هیئت مدیـره شـرکت‬ ‫پتروشـیمی فـن اوران‪ ،‬رئیـس هیئت مدیـره‬ ‫شـرکت خـط لولـه انتقـال گاز مکـران‪،‬‬ ‫عضـو هیئت مدیـره شـرکت پتروشـیمی‬ ‫هنـگام (عسـلویه)‪ ،‬رئیـس هیئت مدیـره‬ ‫شـرکت پتروشـیمی اوره امونیـا ک چابهـار‪،‬‬ ‫عضـو هیئت مدیـره فـوالد سـبزوار‪ ،‬عضـو‬ ‫هیئت مدیـره شـرکت ایریکا‪-‬المـان‪ ،‬عضـو‬ ‫هیئت مدیـره شـرکت ایراسـکو‪-‬ایتالیا‪ ،‬عضـو‬ ‫هیئت مدیـره شـرکت مهندسـی و بازرسـی‬ ‫فنـی ایـکا‪ ،‬نایب رئیـس هیئت مدیـره شـرکت‬ ‫مهندسـی بیـدک‪ ،‬عضـو هیئت مدیـره‬ ‫شـرکت بین المللـی تولیـد و توسـعه مـواد‬ ‫فلـزی (ایمپادکو‪-‬فـوالد خراسـان) و عضـو‬ ‫هیئت مدیـره و قائم مقـام شـرکت خدمـات‬ ‫پـارس را در سـوابق اجرایـی خـود به ثبـت‬ ‫رسـانده اسـت‪ .‬مجیـد کریمـی ریـزی نیـز‬ ‫دارای دکتـرای اقتصـاد مالـی‪ ،‬عالو هبـر د ههـا‬ ‫طـرح پژوهشـی در مباحـث اقتصـادی و‬ ‫مالـی و اموزشـی در سـطح کشـور‪ ،‬مدیـرکل‬ ‫دفتـر مطالعـات بازارهـای مالـی و بازرگانـی‬ ‫وزارت امـور اقتصـاد و دارایـی‪ ،‬مدیرعامـل‬ ‫شـرکت فنـاوری هوشـمند مالـی امیـن‪،‬‬ ‫مشـاور اقتصـادی بـازار متشـکل ارزی‪ ،‬عضـو‬ ‫هیئت مدیره شرکت کارگزاری رضوی‪ ،‬مشاور‬ ‫اقتصـادی و مدیـر تحقیـق و توسـعه شـرکت‬ ‫بـازار متشـکل ارزی بانـک مرکـزی‪ ،‬مدیـر‬ ‫پروژه توکنایز کردن دارایی های مالی شـرکت‬ ‫توسعه مدیریت راهبردی امین‪ ،‬مدیر پروژه‬ ‫بررسی و تبیین انواع اوراق بهادار اسالمی در‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬عضو ابرپروژه‬ ‫طـرح اصلاح نظـام بانکـی کشـور‪ ،‬کارشـناس‬ ‫و مشـاور اقتصـادی دفتـر نمایندگـی‬ ‫مقـام معظـم رهبـری در شـورای امنیـت‬ ‫ملـی‪ ،‬مشـاوره کارگـروه «شـناخت صنعـت‬ ‫دانش بنیان بانک توسـعه صادرات ایران» و‬ ‫کارشناس مرکز پژوهش‪ ،‬تحقیقات و توسعه‬ ‫مالـی اسلامی سـازمان بـورس و اوراق بهـادار‬ ‫از سـوابق اجرایـی وی اسـت‪.‬‬ ‫فرش ــاد دوس ــتی در جلس ــه بررس ــی نق ــاط پرحادث ــه مح ــور ایالم‪ -‬حمی ــل‪-‬‬ ‫ کرمانشـــاه اظهـــار داشـــت‪ :‬بـــرای رفـــع نقـــاط پرحادثـــه در محوره ــای‬ ‫مختل ــف اس ــتان پروژه ه ــای متع ــدد توس ــط راه وشهرس ــازی‪ ،‬راه ــداری و‬ ‫حمل ونق ــل ج ــاده ای و ش ــرکت س ــاخت و توس ــعه زیربناه ــای حمل ونق ــل‬ ‫دردست اجراســـت کـــه پیگیـــری تامین اعتبـــار این طر ح هـــا از را هه ــای‬ ‫مختل ــف در دس ــتورکار ق ــرار دارد ت ــا رون ــد اج ــرای ان ه ــا تس ــریع ش ــود‪ .‬وی‬ ‫افـــزود‪ :‬یکـــی از پرترددتریـــن محورهـــای ارتباطـــی اســـتان محـــور ای ــام‪-‬‬ ‫ حمیل‪ -‬کرمانشــاه اســت کــه رفــع نقــاط پرحادثــه ایــن محــور در دســتورکار‬ ‫ب ــوده و دراین زمین ــه چن ــد تقاط ــع غیرهم س ــطح درحال اج ــرا و مطالع ــه‬ ‫اســـت کـــه بـــا تامین اعتبـــار الزم اجـــرای این طر ح هـــا تســـریع خواه ــد‬ ‫ش ــد‪ .‬در مح ــور ایالم‪ -‬حمی ــل‪ ،‬تون ــل دوم ازادی‪ ،‬زیرگ ــذر ارغ ــوان‪ ،‬تقاط ــع‬ ‫غیرهم ســـطح ســـه راهی کارزان‪ ،‬تقاطـــع غیرهم ســـطح جـــاده قدی ــم‬ ‫س ــرابله‪ ،‬چهارخطه ش ــدن باقی مان ــده ای ــن مح ــور در ح ــوزه اس ــتحفاظی‬ ‫اســـتان و ‪ ...‬درحال اجـــرا ســـت‪.‬‬ ‫‪ ۱۳۰‬میلیاردریال هزینه‬ ‫برای ارتقای ایمنی محور ایالم‪-‬چوار‬ ‫س ــید زاهدی ــن چش ــمه خاور گف ــت‪ :‬به منظ ــور افزای ــش ایمن ــی‪ ،‬تس ــهیل‬ ‫تـــردد کاربـــران جـــاده ای و لـــزوم توجـــه بـــه نگهـــداری راه هـــا‪ ،‬مجموع ــه‬ ‫راهـــداری اســـتان نســـبت بـــه نصـــب بیـــش از پنج کیلومتـــر نیوجرس ــی‬ ‫جایگزیـــن گاردریل هـــا در محـــور ایالم‪-‬چـــوار محـــدوده ششـــدار اق ــدام‬ ‫کـــرده اســـت‪ .‬وی افـــزود‪ :‬بیـــش از پنج کیلومتـــر روکـــش اســـفالت و‬ ‫‪ ۳٫۵‬کیلومتـــر عملیـــات شانه ســـازی راه دراین مســـیر ارتباطـــی پرت ــردد‬ ‫انجـــام شـــده اســـت‪ .‬مدیـــرکل راهـــداری و حمل ونقـــل جـــاده ای ای ــام‬ ‫ی ــاداور ش ــد‪ :‬اس ــفالت این مس ــیر هم ا کن ــون در مراح ــل پایان ــی ق ــرار دارد‬ ‫و بعـــد از انجـــام عملیـــات اســـفالت‪ ۴۲ ،‬کیلومتـــر خط کشـــی ایـــن مح ــور‬ ‫یشــود‪ .‬وی گفــت‪ :‬هــدف نگهــداری راه‪ ،‬تقلیــل میــزان خرابــی راه‬ ‫انجــام م ‬ ‫و افزایــش عمــر ان‪ ،‬کاهــش هزینه هــای اســتهال ک وســایل نقلیه بــا تامیــن‬ ‫س ــطوح عب ــور مناس ــب و مطل ــوب و ایج ــاد ش ــرایط مناس ــب جه ــت ت ــردد‬ ‫ایم ــن اس ــت‪ .‬وی اضاف ــه ک ــرد‪ :‬موثرتری ــن ش ــرایط ب ــرای حمل ونق ــل ارام‬ ‫و ایم ــن‪ ،‬داش ــتن یک روی ــه س ــالم راه هم ــراه ب ــا نص ــب عالئ ــم ایمن ــی الزم‬ ‫ب ــوده ت ــا بت ــوان ب ــا خیال ــی اس ــوده ت ــردد ک ــرد و از اهداف ــی ک ــه ای ــن اداره کل‬ ‫حه ــای‬ ‫ب ــرای دس ــتیابی ب ــه ان ت ــاش می کن ــد مطالع ــه و فراهم ک ــردن طر ‬ ‫یب ــودن‬ ‫الزم ب ــرای انج ــام و اج ــرای رویه ه ــای اس ــفالتی مناس ــب و اقتصاد ‬ ‫ان اس ــت‪.‬‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی ایالم تاکید کرد؛‬ ‫ایجاد نهالستان مجزا و مختص‬ ‫تولید نهال مناطق بیابانی‬ ‫نهــای‬ ‫حهــای اجرایــی در بخــش بیابا ‬ ‫ابراهیــم پیرزادیــان در بازدیــد از طر ‬ ‫شهرس ــتان دهل ــران گف ــت‪ :‬اس ــتان ای ــام ب ــا داراب ــودن س ــه ا کوسیس ــتم‬ ‫جنــگل‪ ،‬مرتــع و بیابــان به لحــاظ دارابــودن مــرز مشــترک طوالنــی بــا عــراق‬ ‫در شهرس ــتان دهل ــران‪ ،‬دارای کانون ه ــای بحران ــی ازلح ــاظ می ــزان س ــطح‬ ‫پرا کنـــش بیابـــان در اســـتان اســـت‪ .‬وی افـــزود‪ :‬اداره کل منابع طبیع ــی و‬ ‫ابخیـــزداری ایـــام بـــرای مدیریـــت هرزاب هـــا‪ ،‬احیـــاء و تقویـــت پوش ــش‬ ‫گیاه ــی در مناط ــق بیابان ــی س ــطوح گس ــترده از مناط ــق را تحت پوش ــش‬ ‫عملی ــات اجرای ــی ق ــرار داده و براین ــد فعالیت ه ــای مذک ــور ایج ــاد پوش ــش‬ ‫ً‬ ‫جنگلـــی نســـبتا پایـــدار در مناطـــق بحرانی ســـت کـــه نقـــش بســـیاری در‬ ‫کاهـــش ریزگردهـــا و جلوگیـــری از فرســـایش بـــادی و ذخیـــره نـــزوالت و‬ ‫کاه ــش س ــیالب های فصل ــی در منطق ــه اس ــت‪ .‬مدی ــرکل منابع طبیع ــی‬ ‫و ابخیـــزداری ایـــام بـــر توســـعه نهالســـتان تولیـــد گونه هـــای بیابان ــی در‬ ‫شهرســتان های دهلــران و مهــران تا کیــد کــرد و خواســتار ایجــاد نهالســتان‬ ‫مج ــزا و مخت ــص تولی ــد نه ــال مناط ــق بیابان ــی ش ــد‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش استان اعالم کرد؛‬ ‫امادگی هنرستان های ایالم‬ ‫برای پذیرش دانش اموزان عراقی‬ ‫مدیـــرکل اموزش وپـــرورش ایـــام گفـــت‪ :‬هنرســـتان های اســـتان جه ــت‬ ‫طـــرح دیپلماســـی فرهنگـــی و مهارتـــی‪ ،‬امادگـــی پذیـــرش یـــا تعلی ــم‬ ‫دانش امـــوزان عراقـــی را دارنـــد‪ .‬علـــی درویشـــی اظهـــار داشـــت‪ :‬یک ــی‬ ‫از برنامه هـــای مهـــم دولـــت‪ ،‬طـــرح دیپلماســـی فرهنگـــی و مهارت ــی‬ ‫بـــرای دانـــش امـــوزان کشـــورهای همســـایه ایـــران اســـت کـــه در قال ــب‬ ‫این طـــرح بایـــد رایزنـــی بـــرای ادامـــه تحصیـــل دانش امـــوزان عراق ــی‬ ‫ســـا کن در اســـتان های هم جـــوار در هنرســـتان های اســـتان یـــا اع ــزام‬ ‫مربـــی بـــه این اســـتان ها انجـــام گیـــرد‪ .‬وی افـــزود‪ :‬یکـــی از بزرگ تری ــن‬ ‫و بهتریـــن هنرســـتان های علـــوم کشـــاورزی کشـــور در اســـتان ایـــام و‬ ‫شهرســتان چــرداول اســت؛ ایــن هنرســتان فرصتــی مناســب بــرای جــذب‬ ‫دانش ام ــوزان عراقی س ــت ی ــا هنرس ــتان های فنی وحرفـ ـه ای و کاردان ــش‬ ‫در اســـتان های مبـــدا عراقـــی دایـــر و از معلمـــان و مربیـــان ایـــام ب ــرای‬ ‫امـــوزش دانش امـــوزان عراقـــی بهره گیـــری شـــود؛ این طـــرح دیپلماس ــی‬ ‫فرهنگ ــی و مهارت ــی فرصت ــی مغتن ــم ب ــرای عرض ــه دان ــش و فرهن ــگ ایران ــی‬ ‫بـــه دانش امـــوزان عراقی ســـت‪.‬‬ ‫برنامه ریزی برای احداث‬ ‫دو نیروگاه خورشیدی برق در ایالم‬ ‫مدیرعامـــل شـــرکت توزیـــع بـــرق ایـــام گفـــت‪ :‬وزارت نیـــرو احـــداث دو‬ ‫نیـــروگاه خورشـــیدی دراین اســـتان را جهـــت تامیـــن هرچه بیشـــتر ب ــرق‬ ‫پای ــدار برنامه ری ــزی ک ــرده اس ــت‪ .‬ولـ ـی اهلل ناص ــری اف ــزود‪ :‬ای ــن نیروگا هه ــا‬ ‫ش ــامل دو نی ــروگاه ‪ ۲۰‬و ‪ ۲۵‬مگاوات ــی و درمجم ــوع به ظرفی ــت ‪ ۴۵‬م ــگاوات‬ ‫هســـتند‪ .‬وی افـــزود‪ :‬ســـاختگاه های موردنیـــاز بـــرای ایـــن نیروگا هه ــای‬ ‫خورش ــیدی احص ــا‪ ،‬معرف ــی و زمی ــن موردنی ــاز نی ــز تامی ــن ش ــده اس ــت و‬ ‫درص ــورت ج ــذب س ــرمایه گذار رون ــد اح ــداث ان ه ــا اغ ــاز خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫مدیرعامـــل شـــرکت توزیـــع بـــرق ایـــام یـــاداور شـــد‪ :‬وزارت نیـــرو ب ــرق‬ ‫تولیـــدی نیروگاه هـــای خورشـــیدی را به شـــکل تضمینـــی و ب هص ــورت‬ ‫‪ ۲۰‬س ــاله خری ــداری می کن ــد ک ــه ای ــن فراین ــد به ش ــکل مناقص ــه بی ــن ای ــن‬ ‫یه ــای‬ ‫وزارتخان ــه و س ــرمایه گذار ص ــورت می گی ــرد‪ .‬ناص ــری ب ــه برنامه ریز ‬ ‫انجام ش ــده ب ــرای اح ــداث نیروگاه ه ــای زی ــر ‪ ۱۰‬م ــگاوات پرداخ ــت و تا کی ــد‬ ‫کـــرد‪ :‬نیروگاه هـــای خورشـــیدی بیـــن یـــک تـــا ‪ ۱۰‬مـــگاوات در محـــدوده‬ ‫متوس ــط نیروگاه ــی ق ــرار دارن ــد؛ ا کثری ــت نیروگاه ه ــای خورش ــیدی کش ــور‬ ‫دراین بـــازه تعریـــف می شـــوند‪ .‬وی گفـــت‪ :‬شـــرکت توزیـــع بـــرق اس ــتان‬ ‫تا کن ــون ‪ ۲۵‬س ــاختگاه را ب ــرای اح ــداث ای ــن نیروگاه ه ــا به منظ ــور ج ــذب‬ ‫س ــرمایه گذار معرف ــی و ب ــا تع ــدادی از س ــرمایه گذاران نی ــز رایزنی ه ــای الزم‬ ‫ب ــرای اجرایی ش ــدن ان ه ــا ص ــورت گرفت ــه اس ــت‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬اعظم دستجردی‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫دوشنبه ‪ 7‬اذر ‪ 3 1401‬جمادی االولی ‪ 28 1444‬نوامبر ‪ 2022‬سال نوزدهم شماره ‪2653‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫معاون اقتصادی رئیس جمهوری در بازدید از بندر امیراباد بیان کرد؛‬ ‫قابلیت تبدیل بندر امیراباد به نخستین بندر حمل یکسره کشور‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫مع ــاون اقتص ــادی رئیس جمه ــوری از بن ــدر امیراب ــاد‬ ‫بازدیــد کــرد‪ .‬محســن رضایــی در راســتای ســفر دوروزه‬ ‫خـــود بـــه اســـتان مازنـــدران در حاشـــیه بازدیـــد از‬ ‫اســـکله ها ‪ ،‬پروژه هـــای دردســـت اجرا و رونـــد تخلیـــه‬ ‫و بارگیـــری کاال در بنـــدر امیرابـــاد ‪ ،‬بابیان اینکـــه‬ ‫روابـــط جمهـــوری اســـامی ایـــران بـــا کشـــورهای‬ ‫حـــوزه دریـــای خـــزر نظیـــر قزاقســـتان‪ ،‬ترکمنســـتان‬ ‫و روســـیه توســـعه پیـــدا کـــرده اســـت‪ ،‬گفـــت‪ :‬افـــق‬ ‫تجــاری قابل توجهــی در ســال های اینــده پی ـش روی‬ ‫اقتصـــاد کشـــور اســـت؛ به طوری کـــه میـــزان تجـــارت‬ ‫در ده ــه این ــده‪ ،‬چندین براب ــر افزای ــش پی ــدا خواه ــد‬ ‫کـــرد‪ .‬وی رونـــد صـــادرات و واردات بنـــدر امیرابـــاد‬ ‫در ســـال جـــاری را مطلـــوب ارزیابـــی و بـــر ضـــرورت‬ ‫توســـعه بنـــدر امیرابـــاد و لـــزوم افزایـــش ظرفیـــت‬ ‫تخلیـــه و بارگیـــری کاال بـــه ‪ 10‬میلیون تـــن باتوجه بـــه‬ ‫تح ــوالت بی ــن روس ــیه و اروپ ــا و تمای ــل تج ــاری ای ــن‬ ‫کشــور بــه مســیر کریــدور شــمال‪ -‬جنوب و همچنیــن‬ ‫عالقه منـــدی کشـــورهایی همچـــون هندوســـتان‪،‬‬ ‫چیـــن و ژاپـــن بـــه ترانزیـــت کاال از مســـیر ایـــران بـــه‬ ‫کش ــورهای ح ــوزه دری ــای خ ــزر تا کی ــد ک ــرد‪ .‬رضای ــی‬ ‫اف ــزود‪ :‬دول ــت س ــیزدهم از تبدی ــل بن ــدر امیراب ــاد در‬ ‫اســتان مازنــدران بــه منطقــه ازاد اقتصــادی اســتقبال‬ ‫و حمای ــت می کن ــد‪ .‬در س ــال های گذش ــته اقدامات ــی‬ ‫بـــرای تبدیل شـــدن بنـــدر امیرابـــاد بـــه منطقـــه ازاد‬ ‫اقتصـــادی انجـــام شـــد؛ امـــا به دلیـــل اختالفـــات‬ ‫مس ــئوالن و نماین ــدگان وق ــت مازن ــدران در مجل ــس‬ ‫ش ــورای اس ــامی این ط ــرح به س ــرانجام نرس ــید ام ــا‬ ‫دولـــت امادگـــی الزم بـــرای تحقـــق این مهـــم را دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬بن ــدر امیراب ــاد به تنهای ــی ب ــر‬ ‫دیگ ــر بن ــادر س ــواحل دری ــای خ ــزر تن ــه مـ ـی زد؛ ام ــا‬ ‫متاســـفانه در ســـال های اخیـــر تحـــرک الزم بـــرای‬ ‫رون ــق و توس ــعه ان ازس ــوی دولتم ــردان وق ــت نب ــود‪.‬‬ ‫ارائ ــه پیش ــنهاد ب ــرای تعیی ــن و تصوی ــب منطق ــه ازاد‬ ‫در مازنـــدران ســـابقه دســـتکم ســـه دهه ای دارد و‬ ‫اخرین ب ــار موض ــوع منطق ــه ازاد مازن ــدران ت ــا مرحل ــه‬ ‫تصوی ــب ش ــدن در مجل ــس ش ــورای اس ــامی پی ــش‬ ‫رفـــت ولـــی مخالفـــت تعـــدادی از نماینـــدگان وقـــت‬ ‫اســـتان در مجلـــس بـــا تبدیـــل بنـــدر امیرابـــاد بـــه‬ ‫منطقـــه ازاد از دســـتورکار نهـــاد قانون گـــذاری کنـــار‬ ‫گذاش ــته ش ــد‪ .‬مازن ــدران ب ــا دراختیارداش ــتن ح ــدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬کیلومت ــر س ــاحل دری ــای خ ــزر‪ ،‬بیش ــترین خ ــط‬ ‫ســـاحلی ارتباط گیـــری را بـــا کشـــورهای حاشـــیه‬ ‫ایـــن دریـــا ازطریـــق چهـــار بنـــدر در اختیـــار دارد‪.‬‬ ‫این اســـتان همچنیـــن ازطریـــق خـــط ریلـــی اینچـــه‬ ‫ب ــرون‪ -‬اس ــیای میان ــه‪ ،‬ام ــکان ارتباط گی ــری ب ــا اروپ ــا‬ ‫را ه ــم داراس ــت‪ .‬تولی ــد ‪ ۷۲‬ن ــوع محص ــول کش ــاورزی‬ ‫به میـــزان بیـــش از هفت میلیـــون و ‪ ۵۰۰‬هزارتـــن در‬ ‫س ــال و داش ــتن رتب ــه اول ت ــا س ــوم در تولی ــد دس ــتکم‬ ‫‪ ۱۵‬نــوع محصــول کشــاورزی مزیــت و قابلیــت دیگــری‬ ‫اســـت کـــه مازنـــدران را بـــه پرظرفیت تریـــن نقطـــه‬ ‫کشـــور در ایجـــاد منطقـــه ازاد تبدیـــل کـــرده اســـت‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکـــه مهم تریـــن مزیت هـــای اقتصـــادی‬ ‫منطق ــه ازاد نس ــبت ب ــه س ــایر مناط ــق ازجمل ــه وی ــژه‬ ‫ً‬ ‫اقتصـــادی معافیت هـــای مالیاتـــی و گاهـــا گمرکـــی‬ ‫صادرات ــی و واردات ــی‪ ،‬ج ــذب س ــرمایه گذاری خارج ــی‬ ‫بـــا مالکیـــت ‪ ۱۰۰‬درصـــدی‪ ،‬افزایـــش درامـــد ناشـــی از‬ ‫فعالیت هـــای خدماتـــی (حمل ونقـــل‪ ،‬بارگیـــری و‬ ‫تخلیــه‪ ،‬بانکــداری‪ ،‬بیمــه گــری و توریســم) و اشــتغال‬ ‫اســـت‪ ،‬تحقـــق منطقـــه ازاد در مازنـــدران می توانـــد‬ ‫اقتصـــاد ایـــن اســـتان و کشـــور را متحـــول کنـــد‪.‬‬ ‫براس ــاس قان ــون تش ــکیل مناط ــق ازاد در اس ــتان ها‬ ‫نیـــاز بـــه مصوبـــه مجلـــس شـــورای اســـامی دارد و‬ ‫پ ــس از تایی ــد هیئت وزی ــران در قال ــب الیحـ ـه ای ب ــه‬ ‫مجلـــس شـــورای اســـامی ارســـال می شـــود‪.‬‬ ‫نقش محوری بندر امیراباد‬ ‫در تحقق برنامه های اقتصادی دولت‬ ‫معـــاون اقتصـــادی رئیس جمهـــوری ادامـــه داد‪:‬‬ ‫باتوجه بـــه تقویـــت روابـــط اقتصـــادی جمهـــوری‬ ‫اس ــامی ای ــران ب ــا کش ــورهای منطق ــه دری ــای خ ــزر‬ ‫ازجمل ــه ترکمنس ــتان‪ ،‬قزاقس ــتان و روس ــیه افق ه ــای‬ ‫تجـــاری جدیـــدی پیش بینی شـــده کـــه بن ــدر‬ ‫امیرابـــاد در تحقـــق برنامه هـــای اقتصـــادی دول ــت‬ ‫جایـــگاه ویـــژه ای دارد‪ .‬رضایـــی تصریـــح کـــرد‪ :‬در‬ ‫یک سال گذشـــته اقدامـــات زیرســـاختی خوبـــی در‬ ‫بن ــدر امیراب ــاد ازس ــوی دول ــت انج ــام ش ــد و می ــزان‬ ‫بارگیـــری‪ ،‬بارانـــدازی و تخلیـــه انـــواع کاالهایـــی از‬ ‫ایـــران بـــه کشـــورهای منطقـــه و بالعکـــس ســـرعت‬ ‫گرفتـــه اســـت‪.‬وی گفـــت‪ :‬تجـــارت در دهـــه اینـــده از‬ ‫بن ــادر ش ــمالی کش ــور به وی ــژه بن ــدر امیراب ــاد افزای ــش‬ ‫خواهـــد یافـــت و چندبرابـــر گذشـــته می شـــود و‬ ‫برگزاری جشنواره «صد دانه یاقوت» در شهرری‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫جشـنواره «صـد دانـه یاقـوت» بـا هـدف عرضـه‬ ‫انـار و مشـتقات ان در کنـار ارائـه صنایع دسـتی و‬ ‫سـوغات اسـتان ها‪ ،‬در فرهنگسـرای والء شـهرری‬ ‫درحال برگزاری ست‪ .‬محسن دستمالچی؛ مدیر فرهنگی‬ ‫هنـری شـهرداری منطقـه ‪ ۲۰‬و رئیـس فرهنگسـرای وال‬ ‫بااشـاره به برگـزاری جشـنواره انـار تـا ‪ ۱۱‬اذر امسـال افـزود‪:‬‬ ‫بـرای نخسـتین بار جشـنواره انـار باعنـوان «صـد دانـه‬ ‫یاقـوت» را در فرهنگسـرا وال برگـزار می کنیـم‪ .‬وی یـاداور‬ ‫شـد‪ :‬باتوج هبـه اسـتقبال خوبـی کـه از جشـنواره شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬احتمـال تمدیـد ان نیـز وجـود دارد‪ .‬دسـتمالچی‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬ایـن جشـنواره بـا هـدف ایجـاد تفریحـات‬ ‫سـالم خانوادگـی و افزایـش نشـاط بیـن جوانـان همـراه بـا‬ ‫برنام ههـای متنـوع از جملـه برگـزاری مسـابقات ورزشـی‪،‬‬ ‫دیجیتـال و فکـری درنظـر گرفته ایـم؛ عالقه منـدان‬ ‫می تواننـد از سـاعت ‪ ۱۶‬تـا ‪ ۲۱‬در فرهنگسـرای وال شـهرری‬ ‫واقـع در میـدان نمـاز حضـور یابنـد‪ .‬به گفتـه وی در‬ ‫حاشـیه ایـن جشـنواره امکاناتـی اعـم از فوتبال دسـتی‪،‬‬ ‫یهـای فکری‪ ،‬فوتبـال ادمکی‪ ،‬لیگ فوتبال‬ ‫ایرها کـی‪ ،‬باز ‬ ‫یهـای دوسـتانه‬ ‫در کنسـول های دیجیتالـی و دیگـر باز ‬ ‫به صـورت رایـگان امـاده پذیرایـی از مهمانـان اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر فرهنگـی هنـری شـهرداری منطقـه ‪ ۲۰‬و رئیـس‬ ‫فرهنگسـرای وال خاطرنشـان کـرد‪ :‬همـه روزه از سـاعت‬ ‫‪ 17:30‬در سـالن های فرهنگسـرا برنام ههـای متنوعـی‬ ‫اعـم از ا کروبـات‪ ،‬شـعبده بازی‪ ،‬مسـابقات و موسـیقی‬ ‫یشـود‪ .‬وی اعلام کـرد‪ :‬در کنـار غرف ههـای‬ ‫نیـز برگـزار م ‬ ‫جشـنواره انـار کـه شـهروندان می تواننـد خریدهـای خـود‬ ‫را انجـام دهنـد‪ ،‬پویـش ایـران پیـروز به جهـت حمایـت از‬ ‫ملـی پوشـان فوتبـال در جام جهانـی ‪ ۲۰۲۲‬قطـر تشـکیل‬ ‫شـده اسـت‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬تونـل نـور مزیـن بـه‬ ‫سـه رنـگ سـبز‪ ،‬سـفید و قرمـز ایجـاد شـده و فضـای‬ ‫جالبـی را در کنـار بنرهـا و اسـتندهای تیـم ملـی بـرای‬ ‫عکاسـی عالقه منـدان بـه فوتبـال ایجـاد کـرده اسـت‪.‬‬ ‫رضـا دوسـتعلی؛ دبیـر اجرایـی یازدهمیـن جشـنواره‬ ‫شهـای‬ ‫«صـد دانـه یاقـوت» گفـت‪ :‬ایـن جشـنواره در بخ ‬ ‫متنـوع شـامل عرضـه انـار و مشـتقات ان‪ ،‬نمایشـگاه‬ ‫سـوغات اسـتان ها و صنایع دسـتی اقـوام‪ ،‬نمایشـگاه‬ ‫فـرش دسـتباف‪ ،‬برنام ههـای متنوع فرهنگی هنـری برای‬ ‫اشـنایی شـهروندان بـا میراث فرهنگی‪ ،‬تولیـدات هنری و‬ ‫صنایع دسـتی نقاط مختلف ایران در چهار فرهنگسـرای‬ ‫وال‪ ،‬اشـراق‪ ،‬خـاوران و بهمـن تـدارک دیـده شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی دربـاره حضـور اسـتان های مختلـف در جشـنواره‬ ‫انـار «صـد دانـه یاقـوت» اظهـار داشـت‪ :‬از هفـت اسـتان‬ ‫انارخیـز دراین جشـنواره حضـور دارنـد و محصوالتشـان را‬ ‫عرضه می کنند‪ .‬دوسـتعلی ادامه داد‪ :‬در بخش سـوغات‬ ‫و صنایع دسـتی هـم بیشـتر اسـتان های کشـور ازجملـه‬ ‫شـهرهای شـیراز‪ ،‬یـزد‪ ،‬کرمـان‪ ،‬زنجـان‪ ،‬اصفهـان‪ ،‬قـم و‬ ‫سایر شهرها که سوغات مشهوری دارند و غرفه هایی برپا‬ ‫کرده انـد‪ .‬ایـن مسـئول بابیان اینکـه امـکان بازدید گروهی‬ ‫نیـز بـرای عالقه منـدان دراین جشـنواره فراهـم شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬یاداور شـد‪ :‬فرهنگسـراهای والء‪ ،‬اشـراق‪ ،‬خاوران و‬ ‫بهمـن بـا اجرای برنامه های متنوع تفریحی‪ ،‬ورزشـی ویژه‬ ‫نوجوانان و جوانان و برگزاری لیگ مسـابقات از سـاعت ‪۹‬‬ ‫تـا ‪ ۱۲‬میزبـان دانش امـوزان شـهر تهـران هسـتند‪.‬‬ ‫پایگاه خبری تحلیلی سایه انال�ین‬ ‫‪www.sayehonline.ir‬‬ ‫یک ــه بی ــن روس ــیه و کش ــورهای‬ ‫باتوج هب ــه اتفاقات ‬ ‫غرب ــی افت ــاد‪ ،‬روس ــیه خواس ــتار ص ــادرات محص ــوالت‬ ‫نه ــای ای ــران ب ــه کش ــورهای‬ ‫خ ــود از درگاه داال ‬ ‫مختل ــف جه ــان اس ــت و دراین بی ــن بن ــدر امیراب ــاد‬ ‫نق ــش غیرقابل ان ــکاری در تحق ــق این ام ــر دارد‪.‬‬ ‫مع ــاون اقتص ــادی رئیس جمه ــوری اف ــزود‪ :‬ژاپ ــن‬ ‫و چی ــن ه ــم ب ــرای ص ــادرات کاال ازطری ــق بن ــادر‬ ‫ای ــران حس ــاب وی ــژه ای ب ــاز کردن ــد و ب ــرای توس ــعه‬ ‫ص ــادرات و واردات بای ــد زیرس ــاخت ها در بن ــدر‬ ‫امیراب ــاد را ام ــاده کنی ــم‪ .‬رضای ــی خاطرنش ــان ک ــرد‪:‬‬ ‫از اس ــتاندار مازن ــدران می خواه ــم طرح ــی به می ــزان‬ ‫نت ــن تج ــارت کاال در س ــال از بن ــدر امیراب ــاد‬ ‫‪ ۱۰‬میلیو ‬ ‫را امــاده کنــد و دولــت بــرای تحقــق این امــر در ســطح‬ ‫مل ــی پیگی ــری و اقدام ــات الزم را انج ــام خواه ــد‬ ‫کس ــال اینده ت ــاش‬ ‫داد‪ .‬وی اضاف ــه ک ــرد‪ :‬ط ــی ی ‬ ‫کس ــره ب ــار از کش ــتی ب ــه‬ ‫خواهی ــم ک ــرد ک ــه حم ــل ی ‬ ‫کامی ــون و کش ــتی ب ــه قط ــار در بن ــدر امیراب ــاد انج ــام‬ ‫ش ــود ت ــا باایـ ـن کار هزین ــه بارگی ــری و تخلی ــه ب ــرای‬ ‫تاج ــر کاه ــش یاب ــد‪ .‬ازنظ ــر هوشمندس ــازی ه ــم بای ــد‬ ‫در بن ــدر امیراب ــاد اقدامات ــی انج ــام ش ــود و ای ــن بن ــدر‬ ‫یه ــای روز تجهی ــز ش ــود‪ .‬س ــید‬ ‫ب ــه اخری ــن فناور ‬ ‫محمــود حســینی پور؛ اســتاندار مازنــدران کــه معــاون‬ ‫اقتص ــادی رئیس جمه ــوری را دراین بازدی ــد همراه ــی‬ ‫یک ــرد‪ ،‬نق ــش بن ــدر امیراب ــاد را در راهب ــرد جمه ــوری‬ ‫م ‬ ‫لک ــردن کری ــدور ش ــمال‪-‬‬ ‫اس ــامی ای ــران جه ــت فعا ‬ ‫جن ــوب مه ــم ارزیاب ــی و اب ــراز امی ــدواری ک ــرد ب ــا رف ــع‬ ‫موان ــع صادرات ــی بن ــدر امیراب ــاد ب ــه ه ــاب ص ــادرات‬ ‫نپ ــور؛‬ ‫کاال در منطق ــه تبدی ــل ش ــود‪ .‬محمدتق ــی انزا ‬ ‫مدیــرکل بنادرودریانــوردی امیرابــاد نیــز دراین بازدیــد‬ ‫از ارائــه بســته پیشــنهادی رفــع موانــع توســعه ای بنــدر‬ ‫امیراب ــاد ب ــه مع ــاون اقتص ــادی رئیس جمه ــوری خب ــر‬ ‫لس ــازی مناس ــب کارخان هه ــای مس ــتقر‬ ‫داد و فعا ‬ ‫در بن ــدر ب ــا رف ــع موان ــع قانون ــی و تامی ــن تجهی ــزات‬ ‫جدی ــد و م ــدرن تخلی ــه و بارگی ــری کاال را بخش ــی از‬ ‫نحــوزه عنــوان کــرد‪ .‬بنــدر‬ ‫پیشــنهادهای موجــود درای ‬ ‫امیراب ــاد در اس ــتان مازن ــدران به عن ــوان بزرگ تری ــن‬ ‫بنــدر حاشــیه دریــای خــزر بــا قرارگرفتــن در موقعیــت‬ ‫جغرافیای ــی خ ــاص باتوج هب ــه سیاسـ ـت گذاری های‬ ‫دیپلماس ــی اقتص ــادی دول ــت س ــیزدهم می توان ــد‬ ‫ته ــا‪ ،‬نق ــش وی ــژه ای در‬ ‫ب ــا شکوفاس ــازی ظرفی ‬ ‫مقاو مس ــازی اقتص ــاد کش ــور ب ــا توس ــعه تج ــارت‬ ‫بین الملل ــی و ص ــادرات کاال ایف ــا کن ــد‪ .‬بن ــدر امیراب ــاد‬ ‫بــا حــدود ‪ 1300‬هکتــار وســعت و همچنیــن ‪ ۲۲۰‬هکتــار‬ ‫پس کران ــه ب ــا داراب ــودن اراضـــی پشـــتیبانی وســـیع‪،‬‬ ‫زیرس ــاخت حمل ونق ــل م ــدرن چندوجه ــی‪ ،‬اس ــکله‬ ‫رو‪-‬رو ریل ــی و کامیـــون جهـــت ترانزیـــت و حمـــل‬ ‫یکس ــره کاال و همچنیـــن دسترســـی اســـان بـــه بـــازار‬ ‫مص ــرف کش ــورهای ســـی ای اس ‪ CIS‬بـــا جمعیـــت‬ ‫بال غب ــر ‪ ۳۰۰‬میلی ــون به تنهای ــی ب ــر تمام ــی پنج بن ــدر‬ ‫حاش ــیه خ ــزر تن ــه می زن ــد و ظرفی ــت فوق الع ــاده ای‬ ‫در توس ــعه اقتص ــادی و پـــرش تجـــاری کشـــور دارد‪.‬‬ ‫بن ــدر امیراب ــاد درکن ــاران ک ــه ی ــک ظرفی ــت صادرات ــی‬ ‫و تج ــاری در منطق ــه ب هش ــمار مـ ـی رود ب ــا داراب ــودن‬ ‫کارخانج ــات متع ــددی همچ ــون گ ــچ‪ ،‬ف ــوالد‪ ،‬کاغ ــذ و‬ ‫س ــیلوهای متع ــدد از بن ــادر نس ــل س ــوم کش ــور اس ــت‬ ‫و عم ــده ‪ ۷.۵‬میلیون ت ــن کاالی صادرات ــی کش ــورهای‬ ‫مختل ــف جه ــان از بنـــادر اســـتاراخان‪ ،‬ا کتائـــو‪،‬‬ ‫اولی ــا‪ ،‬با ک ــو‪ ،‬گوس ــان و ماخـــاچ وارد بنـــدر امیرابـــاد‬ ‫یشــود‪ .‬اتصــال بــه شــبکه ریلــی کشــور‪ ،‬بهره منــدی‬ ‫م ‬ ‫از ‪ ۱۵‬پس ــت اس ــکله بـــا ظرفیـــت ‪ ۷.۵‬میلیون تـــن‬ ‫و بهره من ــدی از ظرفیـــت اتصـــال کریـــدور ترانزیـــت‬ ‫بین الملل ــی ش ــمال بـــه جنـــوب (‪ )INSTC‬از دیگـــر‬ ‫یه ــای ش ــاخص بنـــدر امیرابـــاد اســـت‪.‬‬ ‫ویژگ ‬ ‫مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران بیان کرد؛‬ ‫برخورداری کشاورزان از مزایای طرح کشاورزی قراردادی با ثبت نام در طرح‬ ‫کش ــاورزان مازندران ــی ب ــا انعق ــاد ق ــرارداد خری ــد گن ــدم در قال ــب ط ــرح کش ــاورزی‬ ‫ته ــا و مش ــوق های وی ــژه برخ ــوردار خواهن ــد ش ــد‪ .‬مدی ــرکل‬ ‫ق ــراردادی از حمای ‬ ‫غل ــه و خدم ــات بازرگان ــی مازن ــدران گف ــت‪ :‬رقابت پذی ــری تولیدکنن ــدگان‪ ،‬کاه ــش‬ ‫نوس ــانات قیم ــت‪ ،‬کاه ــش حاش ــیه ب ــازار‪ ،‬کاه ــش ضایع ــات محص ــوالت کش ــاورزی‪،‬‬ ‫افزایــش صــادرات‪ ،‬تامیــن نهادهــا و افزایــش بهــره وری در مقیــاس ســطح از مهم تریــن‬ ‫ین ــژاد اف ــزود‪ :‬براس ــاس ش ــیوه نامه‬ ‫مزای ــای کش ــت ق ــراردادی اس ــت‪ .‬عباس ــعلی وفای ‬ ‫ابالغ ــی ب ــه تولیدکنن ــدگان محص ــول‪ ،‬تولیدکنن ــدگان نهاد هه ــای تولی ــد و مجری ــان ی ــا‬ ‫پش ــتیبانان توس ــعه کش ــاورزی ق ــراردادی درراس ــتای تکمی ــل زنجی ــره ارزش‪ ،‬خری ــد‬ ‫نهاده ــا‪ ،‬م ــواد اولی ــه‪ ،‬ماش ــین االت و اقدام ــات توس ــعه ای و ارائ ــه خدم ــات اموزش ــی‪،‬‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫فن ــی‪ ،‬توس ــعه ای و دانش بنی ــان و تحقیقات ــی تس ــهیالت بانک ــی پرداخ ــت م ‬ ‫وی بخشــودگی بخشــی از اب بهــا و بیمــه محصــول و تامیــن نهاد ههــای کشــاورزی را از‬ ‫دیگــر مزایــای الگــوی کشــت کشــاورزی عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬یارانه هایــی نیــز براســاس‬ ‫الگ ــوی کش ــت ب ــه کش ــاورزان تخصی ــص می یاب ــد‪ .‬مدی ــرکل غل ــه و خدم ــات بازرگان ــی‬ ‫اس ــتان اج ــرای قان ــون الگ ــوی کش ــت را موج ــب رش ــد دان ــش و فن ــاوری در بخ ــش‬ ‫کش ــاورزی و افزای ــش به ــره وری خوان ــد و گف ــت‪ :‬توس ــعه کش ــت ق ــراردادی ب ــا اولوی ــت‬ ‫گن ــدم زمین هس ــاز خوداتکای ــی و خودکفای ــی در محص ــوالت راهب ــردی خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫ین ــژاد افــزود‪ :‬کشــاورزان می توانن ــد ازطری ــق مراجعــه بــه ســایت ش ــرکت‬ ‫مهنــدس وفائ ‬ ‫مادرتخصص ــی بازرگان ــی دولت ــی ای ــران ب ـه ادرس ‪ ،gtc.ir‬اپلیکیش ــن کش ــت ق ــراردادی را‬ ‫بــر روی گوشــی خــود دانلــود و نصــب نمــوده و در ســامانه ثبت نــام کــرده تــا از مزایــای‬ ‫ان برخ ــوردار ش ــوند و درصورت ل ــزوم می توانن ــد ازطری ــق تم ــاس ب ــا معاون ــت بازرگان ــی‬ ‫اداره کل غل ــه ی ــا معاون ــت تولی ــدات گیاه ــی جه ــاد کش ــاورزی مازن ــدران س ــواالت خ ــود‬ ‫را مط ــرح کنن ــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2706

روزنامه سایه 2706

شماره : 2706
تاریخ : 1401/11/12
روزنامه سایه 2705

روزنامه سایه 2705

شماره : 2705
تاریخ : 1401/11/11
روزنامه سایه 2704

روزنامه سایه 2704

شماره : 2704
تاریخ : 1401/11/10
روزنامه سایه 2703

روزنامه سایه 2703

شماره : 2703
تاریخ : 1401/11/09
روزنامه سایه 2702

روزنامه سایه 2702

شماره : 2702
تاریخ : 1401/11/08
روزنامه سایه 2700

روزنامه سایه 2700

شماره : 2700
تاریخ : 1401/11/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!