روزنامه سایه شماره 2652 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2652

روزنامه سایه شماره 2652

روزنامه سایه شماره 2652

‫رئیس جمهوریتاکیدکرد؛‬ ‫سازمان استاندارد؛ مکلف به جلوگیری قاطعانه از کم فروشی‬ ‫رئیس جمهـوری صیانـت از اعتمـاد مـردم بـه سـازمان اسـتاندارد را‬ ‫مورد تا کیـد قـرار داد و گفـت کـه ایـن سـازمان موظـف اسـت بـدون‬ ‫کمترین مالحظه و مسـامحه‪ ،‬از کم فروشـی رسـمی و تولید یا توزیع‬ ‫کاالی بی کیفیت و غیراسـتاندارد در کشـور جلوگیری کند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنـا؛ ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی کیفیـت کاال را یکـی از مسـائل‬ ‫مهـم و محـوری در تولیـد کاال نامیـد و افـزود‪« :‬هـدف مهـم کاالی‬ ‫اسـتاندارد‪ ،‬تولید کـردن اسـت و عالوه بـر مدیـران مرا کـز تولیـدی؛‬ ‫سـازمان اسـتاندارد به عنوان مرجعی حا کمیتی و دسـتگاه نظارتی‪،‬‬ ‫موظـف اسـت بـر کیفیـت کاال نظـارت کنـد»‪.‬‬ ‫تنظیموصیت نامهنوبل‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1895‬؛ «الفـرد نوبـل» اخریـن وصیت نامـه خـود را در کلوبی‬ ‫دارایی خود را برای تاسـیس بنیاد نوبل‬ ‫نـروژی امضـا می کنـد کـه به موجب ان؛ همه‬ ‫ِ‬ ‫و اهـدای جایـزه ای کـه ب هنـام خـودش ایجـاد شـد؛ ب هجـا گذاشـت‪ .‬ایـن شـیمی دان‪،‬‬ ‫مهنـدس‪ ،‬مبتکـر و اسلح هسـاز سـوئدی‪ ،‬به عنـوان «مختـر ع دینامیـت» شـناخته‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫م ‬ ‫یک شنبه ‪ 6‬اذر ‪ 2 1401‬جمادی االولی ‪ 27 1444‬نوامبر ‪ 2022‬سال نوزدهم شماره ‪ 1500 2652‬تومان‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‪:‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫امروز مهم ترینشیو هدشمن‪،‬جعلو دروغ پردازی ست‬ ‫‪8‬‬ ‫اصالحات در استانه‬ ‫امتحانیجدید‬ ‫ژانرهای نوین‬ ‫در مصرف مواد ارایشی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا�یی افراطی؛‬ ‫کمال گر ِ‬ ‫متهم ردیف اول خودکشی‬ ‫دکتـر مونـا عباسـی؛ روان درمانگـر و روانـکاو می گویـد‪« :‬بیـش از ‪ ۲۵‬درصـد از نوجوانـان‬ ‫و جوانـان جامعـه دچـار الگـوی منفـی افراطـی کمال گرایـی هسـتند‪ .‬بررسـی ها نشـان‬ ‫می دهـد کـه متاسـفانه سـطح کمال گرایـی در نوجوانـان تاحـدی باالسـت کـه ان هـا‬ ‫به دالیلـی مثـل کمال گرایـی و انتظاراتـی نظیـر کسـب نمـره بـاال‪ ،‬رتبـه برتـر در کنکـور‬ ‫یـا یک شـبه ثروتمندشـدن دسـت بـه خودکشـی می زنند»‪.‬این روزهـا کمال گرایـی‪،‬‬ ‫نهـا نه تنهـا‬ ‫زندگـی جوانـان تجلـی کـرده‪ .‬ا ‬ ‫بی عیب ونقـص بـودن در تمـام زمینه هـای‬ ‫ِ‬ ‫می خواهنـد ازنظـر وضـع مالـی در باالتریـن سـطح قـرار بگیرنـد بلکـه تلاش می کننـد تـا‬ ‫ازنظـر ظاهـری کامـل باشـند‪ .‬دوروبرمـان کـم نیسـتند جوانانـی کـه‪...‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ۱۱‬گام بیدبلند خلیج فارس‬ ‫جمع اوری گازهای مشعل؛‬ ‫از رویا تا واقعیت‬ ‫کریسـتین بوبن؛ نویسـنده فرانسـوی که بیش از ‪ ۳۰‬اثرش به زبان فارسـی نیز‬ ‫ترجمه شـده بود‪ ،‬در سـن ‪ ۷۱‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫به همت موسسه خیریه «مهر سهیال» صورت گرفت؛‬ ‫راه اندازی ازمایشگاه تحقیقات مولکولی‬ ‫و ژنتیک سرطان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی اعالم کرد؛‬ ‫استاندارمازندرانبیانکرد؛‬ ‫افزایشی مصرف گاز‬ ‫روند‬ ‫ِ‬ ‫در استان‬ ‫استاندار قزوین خبر داد؛‬ ‫تاخیر در صدور مجوزها؛‬ ‫مهم ترین مانع توسعه مازندران‬ ‫‪7‬‬ ‫اجرای طرح‬ ‫اصالح مصرف روغن خورا کی‬ ‫‪6‬‬ ‫ا گهی تجدید یکم مزایده عمومی تک مرحله ای ‬ ‫وا گذاری پارکینگ عمومی‬ ‫ردیف‬ ‫نام پروژه‬ ‫مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)‬ ‫براورد یک سال براساس قیمت‬ ‫کارشناسی شده(ریال)‬ ‫هزینه خرید اسناد (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫اجاره پارکینگ عمومی شهر قیامدشت‬ ‫‪72.000.000‬‬ ‫‪1.440.000.000‬‬ ‫‪2.180.000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـهرداری قیامدشـت به اسـتناد مجوز شـماره ‪ 401/485‬شورای محترم اسالمی شهر قیامدشـت‪ ،‬درنظردارد نسبت به وا گذاری‬ ‫پارکینـگ عمومـی بـه صـورت اجـاره بـه مـدت یـک سـال از طریـق مزایـده عمومی‪ ،‬اقـدام کند‪ .‬لـذا از اشـخاص حقوقی و حقیقی‬ ‫دعـوت می شـود بـا دردست داشـتن مـدارک شناسـایی‪ ،‬جهـت دریافـت اسـناد مزایده‪ ،‬به شـهرداری شـهر قیامدشـت مراجعه یا با‬ ‫شـماره تلفـن ‪ 33590072-6‬داخلـی ‪ 111‬تمـاس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫‪ -1‬محـل و مهلـت دریافـت اسـناد مزایـده‪ :‬شـرکت کنندگان می تواننـد جهـت دریافـت اسـناد مزایـده از روز یکشـنبه مـورخ ‪ 1401/09/13‬لغایـت پایـان وقـت اداری روز‬ ‫چهارشـنبه مـورخ ‪ 1401/09/23‬بـه واحـد امـور قراردادهـای شـهرداری مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‪ -2‬مهلـت تحویـل پیشـهادات‪ :‬شـرکت کنندگان می بایسـت حدا کثـر تـا پایـان وقـت اداری روز پنجشـنبه مـورخ ‪ 1401/09/24‬قیمت های پیشـنهادی خـود را طبق‬ ‫شـرایط اعالمـی‪ ،‬بـه دبیرخانـه شـهرداری تحویـل و رسـید دریافـت کننـد‪ .‬بـه پیشـنهادات واصله بعد از مهلـت مذکور‪ ،‬ترتیـب اثر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مبلـغ سـپرده شـرکت در مزایـده‪ :‬شـرکت کنندگان می بایسـت مبلـغ ‪ 72.000.000‬ریـال بـه عنـوان سـپرده شـرکت در مزایـده به صـورت نقـدی بـه حسـاب جـاری‬ ‫‪ 0111559255009‬بانـک ملـی واریـز و یـا ضمانت نامـه بانکـی بـه نـام شـهرداری قیامدشـت دریافـت و در پا کـت "الـف" قـرار داده و همـراه مـدارک تحویـل دهنـد‪.‬‬ ‫‪ -4‬پیشـنهاددهنده بایسـتی مدارک الزم اعم از اساسـنامه‪ ،‬اخرین تغییرات و رزومه شـرکت را دارا باشـند و اشـخاص حقیقی گواهی عدم اعتیاد و گواهی سوءپیشـینه‬ ‫را دارا باشـند و در بـرگ شـرایط شـرکت در مزایـده بـا مهـر و امضـا در پا کـت "ب" ارائـه کنند و تصاویر تمامی مدارک‪ ،‬برابر اصل شـود‪.‬‬ ‫‪ -5‬مبلغ پیشنهادی در پا کت "ج" به صورت شفاف و براورد دقیق‪ ،‬ارائه شود‪.‬‬ ‫‪ -6‬به پیشنهادات مخدوش و دارای قلم خوردگی‪ ،‬فاقد سپرده و مدارک درخواستی پس از موعد مقرر‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -7‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -8‬هزینه ا گهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده است‪.‬‬ ‫‪ -9‬زمان بازگشایی پیشنهادات‪ :‬اسناد در روز شنبه مورخ ‪ 1401/09/26‬بازگشایی می شوند‪.‬‬ ‫م الف ‪630‬‬ ‫بیشتر خودروهای‬ ‫محیط بانانفرسودههستند‬ ‫‪7‬‬ ‫نوب‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/09/06 :‬‬ ‫علیسالجقه‪:‬‬ ‫به استناد ماده ‪ 63‬ایین نامه مالی و معامالتی دانشگاه های علوم پزشکی‬ ‫شماره فراخوان مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‪2001090407000176 :‬‬ ‫مناقصه گزار‪ :‬دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز‪ -‬مرکز اموزشی درمانی شهید رجایی‬ ‫موضوع‪ :‬مناقصه عمومی یک مرحله ای وا گذاری امور خدمات‪ ،‬نظافت و پشتیبانی مرکز اموزشی درمانی شهید رجایی‬ ‫مهلـت و محـل خریـد اسـناد مناقصـه‪ :‬از سـاعت ‪ 8:00‬مورخـه ‪ 1401/09/07‬الـی سـاعت ‪ 19:00‬مورخـه ‪ 1401/09/12‬از طریـق سـامانه تـدارکات‬ ‫الکترونیکـی دولـت بـه ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫اخرین مهلت ارسال اسناد مناقصه‪ :‬ساعت ‪ 15:30‬مورخه ‪ 1401/09/26‬از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫زمان و محل بازگشایی پیشنهادهای رسیده‪ :‬راس ساعت ‪ 8:00‬مورخه ‪ 1401/09/28‬در محل ستاد دانشگاه علوم پزشکی البرز‬ ‫میزان و نوع سپرده تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬به مبلغ ‪ 3/255/520/000‬ریال به صورت فیش واریزی به حساب جاری ‪( 218126438‬شبا ‪ )IR930130100000000218126438‬نزد‬ ‫بانک رفاه شـعبه بهار کرج کد ‪ 972‬یا ارائه ضمانت نامه بانکی به نام دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانی البرز‬ ‫ مدت اعتبار ضمانت نامه در زمان بازگشایی پا کات‪ ،‬نباید کمتر از ‪ 3‬ماه باشد‪.‬‬‫تذکر‪ :‬درصورت دریافت اخطار کتبی قطعی بابت طرف قرارداد بودن با دانشگاه و واحدهای تابعه ان‪ ،‬متقاضی حق شرکت در مناقصه را نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ پرداخت هزینه انتشار ا گهی ها به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬‫ کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات‪ ،‬مجاز و مختار است‪.‬‬‫اطالعات تماس دسـتگاه مناقصه گزار‪ :‬کرج‪ ،‬بلوار طالقانی شـمالی‪ ،‬باالتر از میدان طالقانی‪ ،‬شـهرک اداری‪ ،‬سـاختمان مرکزی دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشتی درمان البرز‪-‬‬ ‫تلفن تماس‪026-32563369 :‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1417375‬‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/13 :‬‬ ‫حسین ترکاشوند؛ شهردار قیامدشت‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی‬ ‫مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرمان‬ ‫هر هفتهدوشنبه ها‬ ‫شهرداری منطق دو کرمان درنظردارد نسبت به زیرسازی معابر سطح منطقه‬ ‫از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت‬ ‫(سـتاد) اقدام کند‪.‬‬ ‫مبلغ براورد اولیه‪ :‬به مبلغ ‪ 8.655.680.416‬ریال‬ ‫ضمانت شرکت در مناقصه‪ :‬به مبلغ ‪ 440.000.000‬ریال‬ ‫نحوه پرداخت‪ 30 :‬درصد نقد و مابقی تهاتر با زمین یا پروانه ساختمانی یا هر دو‬ ‫شرایط مناقصه گزار‪ :‬کلیه پیمانکاران دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته راه و ترابری‬ ‫مهلـت و محـل خریـد اسـناد مناقصـه‪ :‬از مـورخ ‪ 1401/9/01‬لغایـت ‪ 1401/09/12‬از طریـق سـامانه‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫مهلت تسلیم پیشنهادات‪ :‬تا مورخه ‪ 1401/09/22‬از طریق سامانه ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬در مورخه ‪1401/09/23‬‬ ‫سـایر اطالعـات و جزئیـات‪ ،‬در اسـناد مناقصـه و اطالعـات تکمیلـی ا گهـی‪ ،‬در سـایت شـهرداری‬ ‫‪ kermancity.ir‬منـدرج شـده اسـت‪.‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1414819‬‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫دوشنبه‪ 30‬ابان ‪ 26/1401‬ربیعالثانی ‪ 21/1444‬نوامبر ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره‪ 1500 / 423‬تومان‬ ‫حسین یاری؛ حیدر خوشمرام‬ ‫چگونهجمشیدقاسمپور شد؟‬ ‫‪www.mag lan d .ir‬‬ ‫‪www.sa raf raza n n e ws.ir‬‬ ‫‪s a ra f ra z a n 9 4 @ g m a i l . co m‬‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫تجارت با اسیا؛‬ ‫فرصتی طالیی برای امریکای التین‬ ‫اسیا به طور فزاینده ای نقش محوری در توسعه اقتصادی‬ ‫امریـکای التیـن ایفـا می کنـد و موقعیـت خـود را به عنـوان‬ ‫یـک مقصـد اسـتراتژیک صـادرات و یکـی از شـرکای تجـاری‬ ‫اصلـی منطقـه تثبیـت می کنـد‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا به نقـل از‬ ‫تارنمـای اسـپانیایی اسـپوتنیک مونـدو؛ روابـط تجـاری‬ ‫میـان اسـیا و امریـکای التیـن در ماه های اخیر بهبود یافته‬ ‫و عالو هبـر سـفر «میـگل دیـاز کانـل» رئیس جمهـوری کوبـا‬ ‫بـه چیـن‪ ،‬عالقه منـدی ایـن غـول اسـیایی بـرای امضـای‬ ‫توافق تجارت ازاد با السـالوادور مشـهود است اما این همه‬ ‫ماجـرا نیسـت؛ کـره جنوبـی از سـال ‪ ،۲۰۱۸‬درحال مذا کـره‬ ‫بـا «مرکوسـور» (بلـوک تجـاری شـامل ارژانتیـن‪ ،‬برزیـل‪،‬‬ ‫پارا گوئـه و اروگوئـه) بـر سـر توافـق تجـارت ازاد اسـت و در‬ ‫سـال های اخیر با تماس مداوم با دولت های این کشـورها‬ ‫درتالش اسـت تا روند این توافق را تسـریع کند‪« .‬فلورنسـیا‬ ‫روبیولـو» تحلیلگـر ارژانتینـی بـه اسـپوتنیک گفـت‪ ،‬تجارت‬ ‫یشـود و چشـم انداز‬ ‫بـا چیـن ب هطـور فزاینـده ای مهـم م ‬ ‫بشـرقی و کـره جنوبـی را‬ ‫خـوب روابـط بـا اسـیای جنو ‬ ‫تقویـت می کنـد‪ .‬عالو هبـر چیـن‪ ،‬مبـادالت تجـاری بیـن‬ ‫بشـرقی اسـیا وجـود‬ ‫امریـکای التیـن و جوامـع جنو ‬ ‫دارد‪ .‬به گفتـه وی‪ ،‬روابـط تجـاری بیـن دو منطقـه بیـش‬ ‫از عوامـل ایدئولوژیـک یـا سیاسـی‪ ،‬بـه عوامـل اقتصـادی‬ ‫وابسـته اسـت‪ .‬واقعیـت روابـط امریـکای التین با اسـیا فراتر‬ ‫از نقـش مهـم ایاالت متحـده به عنـوان دومیـن شـریک‬ ‫تجـاری ا کثـر جوامـع منطقـه‪ ،‬ادامـه دارد‪ .‬چیـن بـرای‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫ا کثریت قریب به اتفـاق کشـورها شـریک تجاری اصل ‬ ‫به اسـتثنای مکزیـک و ارژانتیـن کـه همچنـان برزیـل را‬ ‫به عنـوان شـریک تجـاری اصلی خـود دارند‪ .‬چین در سـال‬ ‫‪ ۱۴ ،۲۰۲۱‬درصـد از مجمـوع صـادرات امریـکای التیـن را‬ ‫دریافـت کـرد و ‪ ۲۱‬درصـد از واردات کشـورهای این منطقـه‬ ‫را ب هخـود اختصـاص داد‪ .‬دومیـن کشـور اسـیایی کـه‬ ‫اهمیـت باالیـی بـرای امریـکای التیـن دارد‪ ،‬هنـد اسـت‪.‬‬ ‫تبـا چیـن نیسـت امـا درحال یافتـن‬ ‫«هنـد ا گرچـه دررقاب ‬ ‫یسـت؛‬ ‫برخـی نقـاط ضعـف ماننـد تولیـد بـا منشـا کشاورز ‬ ‫و یـا درمـورد ارژانتیـن‪ ،‬صـادرات روغـن سـویا»‪ .‬این سـطح‬ ‫یتـوان یـک «رابطـه ابتدایـی»‬ ‫از روابـط بـا هنـد را ا گرچـه م ‬ ‫دانسـت کـه هنوز بر سـرمایه گذاری اندک هنـد در امریکای‬ ‫التیـن دال لـت دارد امـا بـه مـا امـکان می دهـد تـا اینـده ای‬ ‫از تعمیـق روابـط را پیش بینـی کنیـم‪ .‬روبیولـو بااشـاره به‬ ‫اهمیت «اتحادیه کشورهای جنوب شرقی اسیا» (اسه ان)‬ ‫متشـکل از اندونـزی‪ ،‬مالـزی‪ ،‬ویتنـام‪ ،‬تایلنـد‪ ،‬فیلیپیـن‪،‬‬ ‫سنگاپور‪ ،‬کامبوج‪ ،‬الئوس‪ ،‬برمه و برونئی گفت‪ :‬کشورهای‬ ‫ایـن بلـوک دارای حـدود ‪۶۰۰‬میلیون نفـر جمعیـت اسـت و‬ ‫بـرای بسـیاری جوامـع امریکای التین یک بازار اسـتراتژیک‬ ‫اسـت‪ .‬رابطـه بـا اسـیا بـرای کشـورهای مخـروط جنوبـی‬ ‫امریـکای جنوبـی ماننـد کشـورهای امریـکای مرکـزی یـا‬ ‫حتی مکزیک یکسان نیست‪ .‬کشورهای جنوبی همچون‬ ‫برزیـل‪ ،‬ارژانتیـن‪ ،‬شـیلی یـا اروگوئـه روابـط خـود بـا اسـیا را‬ ‫نهـا یـا مـواد غذایـی کشـاورزی بنـا نهاده انـد‪.‬‬ ‫بـر هیدروکرب ‬ ‫مبـادالت تجـاری شـیلی بـر مـس‪ ،‬برزیل بر سـویا یـا روغن و‬ ‫صـادرات ارژانتیـن و اروگوئـه بـر مشـتقات سـویا بـا صـادرات‬ ‫روبه رشـد گوشـت تمرکـز یافتـه اسـت‪ .‬درمقابـل‪ ،‬مکزیـک‬ ‫تولیـد اولیـه مهمـی همچـون امریـکای جنوبـی نـدارد و در‬ ‫تولید کاالهای واسطه ای‪ ،‬رقیب چین محسوب می شود‪.‬‬ ‫«تمـک» (‪ )T-MEC‬به عنـوان توافـق تجـاری مکزیـک بـا‬ ‫ایاالت متحـده و کانـادا کـه کاهـش واردات از چیـن‪ ،‬جـزو‬ ‫یکـی از بندهـای ان اسـت‪ ،‬مانـع دیگـری در نزدیکـی روابط‬ ‫تجـاری و اقتصـادی مکزیـک بـا چیـن اسـت‪ .‬ایـن تحلیلگـر‬ ‫ارژانتینـی یـاداور شـد کـه برخلاف کشـورهای امریـکای‬ ‫جنوبـی‪ ،‬مکزیـک دارای کسـری تجـاری ‪۹۱‬میلیـارددالری‬ ‫بـا چین اسـت‪ .‬گنجانـدن مکزیک در امـار و تجزیه وتحلیل‬ ‫روابـط اقتصـادی و تجـاری با چین‪ ،‬تراز تجاری کل منطقه‬ ‫یکـه‬ ‫امریـکای التیـن را بـا کسـری مواجـه می کنـد؛ درحال ‬ ‫حـذف مکزیـک از دامنـه ایـن روابط‪ ،‬مـازاد را برای امریکای‬ ‫التیـن نشـان می دهـد‪ .‬به این ترتیـب‪ ،‬ایجـاد یـک قـرار‬ ‫ازاد تجـاری بـا چیـن‪ ،‬بـرای مکزیـک دشـوارتر خواهـد بـود‬ ‫یسـت کـه‬ ‫چرا کـه این کشـور دارای یـک صنعـت تولید ‬ ‫یشـود‪ .‬تـراز تجـاری‬ ‫بـا صنعـت چیـن دچـار اصطـکا ک م ‬ ‫ارژانتیـن درمـورد چیـن نشـان می دهـد واردات این کشـور‬ ‫از چیـن‪ ،‬شـش میلیارددالر بیشـتر از صـادرات اسـت‪.‬‬ ‫براسـاس این گزارش‪ ،‬ایـن تـراز تجـاری منفـی‪ ،‬بـا صـادرات‬ ‫یشـود‪ .‬کـره جنوبـی و‬ ‫بـه ویتنـام‪ ،‬تاحـدودی جبـران م ‬ ‫ژاپـن همچنیـن به دنبـال تقویـت روابـط بـا امریـکای التیـن‬ ‫و حفـظ روابـط قـوی به ویـژه بـا شـیلی و برزیـل هسـتند‪.‬‬ ‫نهـا همچنـان «تعرف ههـای بـاال بـر واردات‬ ‫نحـال‪ ،‬ا ‬ ‫باای ‬ ‫محصـوالت کشـاورزی» دارنـد؛ عاملـی کـه توسـعه روابـط را‬ ‫تحت تاثیـر قـرار می دهـد‪ .‬به گفتـه روبیولـو‪ ،‬روابـط تجـاری‬ ‫بیـن اسـیا و امریـکای التیـن به لطـف چشـم انداز رشـد‬ ‫اقتصـادی و جمعیتـی غـول دیگـر منطقـه‪ ،‬هنـد‪ ،‬بـه رشـد‬ ‫خـود ادامـه خواهـد داد‪ .‬بااین حـال‪ ،‬ایـن رشـد «اهسـته تر‬ ‫از انچـه چیـن تجربـه کـرده» خواهـد بـود‪ .‬گذشـته از‬ ‫چشـم اندازهای جالـب ویتنـام بـرای جذب سـرمایه گذاری‬ ‫خارجـی‪ ،‬بنـگالدش ا گرچـه امـروز بازار مهمی نیسـت اما در‬ ‫اینده می تواند بازار چشمگیر تقاضای مواد غذایی باشد‪.‬‬ ‫«تاتیانـا ِخلـوز» اقتصـاددان کلمبیایـی و هماهنگ کننـده‬ ‫انجمن امریکای التین برای مطالعات اسـیایی و افریقایی‬ ‫دراین کشـور به اسـپوتنیک گفت تجارت با چین همچنان‬ ‫نحـال‪ ،‬تنـوع‬ ‫در مرکـز توجـه امریـکای التیـن قـرار دارد‪ ،‬باای ‬ ‫بخشـیدن عرضـه امریـکای التیـن ب هسـمت چیـن یـک‬ ‫ضـرورت اسـت؛ بایـد درنظـر داشـت کـه برنامـه چیـن بـرای‬ ‫یهـای فسـیلی واضـح اسـت و مـا در اینـده‬ ‫گـذار از انرژ ‬ ‫لسـنگ بـا چیـن‬ ‫شـاهد این حجـم تجـارت نفـت یـا زغا ‬ ‫نخواهیـم بـود‪« .‬امریـکای التیـن بایـد ب هسـمت اشـکال‬ ‫نهـا]‬ ‫مختلـف روابـط بـا چیـن حرکـت کنـد‪ ،‬زیـرا [هیدروکرب ‬ ‫نهـا جالـب نخواهـد بـود‪ .‬این تغییر ب هسـمت‬ ‫دیگـر بـرای ا ‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر می تواند خیلی سریع اتفاق بیفتد‬ ‫و امریـکای التیـن بایـد ایـن تغییـر را درک کنـد»‪ .‬ازطرفـی‪،‬‬ ‫کشـورهای اسـیایی نیـز از فقـدان یکپارچگـی منطقـه ای‬ ‫در امریـکای التیـن اسـیب دیده انـد و مجبورنـد مذا کـرات‬ ‫«تک ب هتـک» بـا کشـورها را در اولویـت قـرار دهنـد‪ .‬به گفتـه‬ ‫این کارشناس کلمبیایی‪« ،‬این واقعیت که امریکای التین‬ ‫یکپارچگـی منطقـه ای منسـجم نـدارد به این معناسـت که‬ ‫تهـا و اهـداف‬ ‫چیـن بایـد مورد ب همـورد پیـش بـرود و اولوی ‬ ‫مشـخصی خـاص هـر کشـور تعییـن کنـد»‪ .‬نبـود انسـجام و‬ ‫یکپارچگـی منطقـه ای سـبب شـده سـال ها از مذا کـرات‬ ‫تجـاری کشـوری چـون اروگوئه با چین و کره جنوبی بگذرد‬ ‫و ازسـوی کشـوری ماننـد کلمبیـا مقاومـت شـدیدی در‬ ‫برابـر ایـن توافـق وجـود داشـته باشـد و از اینکـه ایـن غـول‬ ‫نهـا را کسـاد کنـد‪ ،‬بیمنـا ک باشـند‪.‬‬ ‫اسـیایی‪ ،‬بـازار ا ‬ ‫بن کاندیس‬ ‫ادن هازارد کارتون‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یک شنبه ‪ 6‬اذر ‪ 1401‬شماره‪2652‬‬ ‫اصالحات در استانه امتحانی جدید‬ ‫‪ ۱۱‬گام بیدبلند خلیج فارس‬ ‫جمع اوری گازهای مشعل؛ از رویا تا واقعیت‬ ‫رویــای جلوگیــری از ســوختن گازهــای مشــعل‬ ‫چنددهــه اســت کــه به عنــوان یکــی از‬ ‫دغدغ ههــای اصلــی زیس ـت محیطی جــدای‬ ‫شهــای اساســی‬ ‫از ســوزاندن ثــروت‪ ،‬از چال ‬ ‫دولتمــردان شــده اســت‪ ،‬امــا ایــا ایــن رویــا‬ ‫یشــود؟ عــزم ملــی ای ـن را می گویــد‪.‬‬ ‫محقــق م ‬ ‫‪ .۱‬قرارداد یک میلیارد و ‪ ۱۰۹‬میلیون دالری طرح‬ ‫«بهسـازی و احـداث تاسیسـات جمـع اوری‬ ‫گازهـای مشـعل» در شـرق کارون سـال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫جفـارس و شـرکت ملـی‬ ‫میـان هلدینـگ خلی ‬ ‫مناطـق نفت خیـز جنـوب امضـا و ازسـوی‬ ‫جفـارس از‬ ‫شـرکت پاالیـش گاز بیدبلنـد خلی ‬ ‫نطـرح‬ ‫مهرمـاه ‪ ۱۳۹۸‬فعـال شـد‪ .‬بـا اجـرای ای ‬ ‫ششـدن مشـعل های منطقـه‬ ‫ضمـن خامو ‬ ‫و جلوگیـری از سـوزاندن ثـروت و حفـظ‬ ‫محیط زیسـت‪ ،‬خـورا ک ایـن پاالیشـگاه افزون بر‬ ‫تثبیت‪ ،‬افزایش می یابد‪ .‬پاالیشگاه گاز بیدبلند‬ ‫جفـارس دران روزهـا به عنـوان بزرگ تریـن‬ ‫خلی ‬ ‫تاسیسـات جمع اوری و فراورش گازهای همراه‬ ‫نفـت ایـران با پیشـرفت مناسـبی مراحل پایانی‬ ‫تسـر می گذاشـت و تجربـه‬ ‫لشـدن را پش ‬ ‫تکمی ‬ ‫‪۱۱۰‬سـاله صنعـت‬ ‫موفقـی بـرای تحقـق رویـای ‬ ‫نفـت بـرای جلوگیـری از سـوخت گازهـای‬ ‫یشـد‪.‬‬ ‫مشـعل محسـوب م ‬ ‫‪« .۲‬طـرح بهسـازی و احـداث تاسیسـات‬ ‫جمـع اوری گازهـای مشـعل» در پهنـه چهـار‬ ‫اسـتان خوزسـتان‪ ،‬کهگیلویه وبویراحمـد‪،‬‬ ‫بوشـهر و قسـمتی از اسـتان فـارس شـامل ‪۲۷‬‬ ‫پـروژه فرعـی و شـش پـروژه مشـترک اسـت؛ ‪۲۷‬‬ ‫پـروژه طـرح در سـه گـروه جـای گرفته انـد؛ پنـج‬ ‫پـروژه درزمینـه پیش ترا کـم تزریـق گاز‪ ۱۰ ،‬پـروژه‬ ‫جمع اوری گازهای مشـعل و ‪ ۱۲‬پروژه بهسـازی‬ ‫نطـرح درمجمـوع حـدود‬ ‫تاسیسـات‪ .‬درای ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬کیلومتـر خـط لولـه احـداث م ‬ ‫‪ .۳‬طراحـی مفهومـی طـرح بهسـازی و احـداث‬ ‫تاسیسـات جمـع اوری گازهـای مشـعل پیـش‬ ‫لشـدن قـرارداد و طراحـی مطالعـات‬ ‫از فعا ‬ ‫مهندسـی پایـه نیـز از مهرمـاه سـال ‪ ۹۸‬اغـاز و‬ ‫به دلیـل گسـتردگی پـروژه و تغییراتی که درطول‬ ‫اجـرای طراحـی ازسـوی صاحـب کار (شـرکت‬ ‫ملـی مناطـق نفت خیـز جنـوب) به وجـود امـد‪،‬‬ ‫نبـر شـد‪ .‬طراحـی مهندسـی پایـه ازسـوی‬ ‫زما ‬ ‫یک شرکت ایرانی انجام و بیش از ‪ ۱۰‬هزار نقشه‬ ‫و مـدارک مهندسـی تهیـه شـد و موردتاییـد‬ ‫مناطـق نفت خیـز جنـوب قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬تمامـی مراحـل اجرایـی طـرح بهسـازی و‬ ‫احـداث تاسیسـات جمـع اوری گازهای مشـعل‬ ‫ازجملـه تاییـد اسـناد مناقصـه‪ ،‬بـراورد قیمـت‬ ‫مناقص ههـا‪ ،‬انتخـاب پیمانـکاران‪ ،‬بازگشـایی‬ ‫پـا کات مناقص ههـا در کمیتـه مشـترک مدیریت‬ ‫‪JMC‬؛ کارگروهـی متشـکل از چهـار نماینـده‬ ‫جفـارس و‬ ‫از شـرکت پاالیـش گاز بیدبلنـد خلی ‬ ‫چهـار نماینده از شـرکت ملـی مناطق نفت خیز‬ ‫جنـوب تصویـب شـده اسـت‪ .‬شـرکت پاالیـش‬ ‫جفـارس در طـرح بهسـازی و‬ ‫گاز بیدبلنـد خلی ‬ ‫احـداث تاسیسـات جمـع اوری گازهای مشـعل‬ ‫«مجـری و سـرمایه گذار» و مناطـق نفت خیـز‬ ‫جنـوب «صاحـب کار» اسـت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬در ابتـدای اجـرای طـرح بهسـازی و احـداث‬ ‫تاسیسـات جمـع اوری گازهـای مشـعل‪۲۷ ،‬‬ ‫نشـده‪ ،‬اولویت بنـدی‬ ‫پـروژه راهبـردی تدوی ‬ ‫شـدند‪ ،‬بنابرایـن ابتـدا پنـج پـروژه پیش ترا کـم‬ ‫شـامل پیش ترا کـم ‪ ،۹۰۰‬پیش ترا کـم ‪،۱۰۰۰‬‬ ‫بازگردانـی پازنـان‪ ،‬تزریـق گاز گچسـاران و تزریـق‬ ‫یبـی حکیمـه بـه انضمـام پروژ ههـای‬ ‫گاز ب ‬ ‫نهـا در برنامـه اجـرا قـرار گرفتنـد‪.‬‬ ‫برق رسـانی ا ‬ ‫ایـن پنـج پـروژه‪ ،‬پروژه هایـی بودند کـه به لحاظ‬ ‫سـرمایه گذاری‪ ،‬کمتریـن سـرمایه امـا بیشـترین‬ ‫اثرگـذاری را بـر تامیـن خـورا ک پاالیشـگاه‬ ‫جفـارس داشـتند‪ ،‬زیـرا تاحدودی‬ ‫بیدبلنـد خلی ‬ ‫ازسـوی مناطـق نفت خیـز جنـوب پیـش‬ ‫رفتـه بودنـد‪ .‬بـراورد اولیـه سـرمایه موردنیـاز‬ ‫نیـورو‬ ‫این پروژ ههـا نزدیـک ‪ ۱۳۰‬تـا ‪ ۱۴۰‬میلیو ‬ ‫بـود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬سـه پـروژه پیش ترا کـم ‪ ،۹۰۰‬پیش ترا کـم‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬و تزریـق گاز گچسـاران به همـراه‬ ‫سـه پسـت بـرق در کنـار هـر پـروژه امسـال‬ ‫به بهر هبـرداری می رسـند کـه بـا بهر هبـرداری‬ ‫از هـر پـروژه حـدود ‪ ۹۰۰‬میلیون فوت مکعـب‬ ‫گاز در روز‪ ۳۵۰ ،‬میلیون فوت مکعـب گاز در‬ ‫روز و ‪ ۱۷۰‬میلیون فوت مکعـب گاز در روز بـه‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫خـورا ک پاالیشـگاه بیدبلنـد افـزوده م ‬ ‫پـروژه بازگردانـی پازنـان در شـش ماهه اول‬ ‫سـال اینـده (‪ )۱۴۰۲‬به بهر هبـرداری می رسـد‪.‬‬ ‫پسـت بـرق ‪ ۴۰۰‬کیلوولـت کـه جـزو بزرگ تریـن‬ ‫پسـت های بـرق کشـور اسـت اوایـل سـال اینده‬ ‫به بهر هبـرداری خواهـد رسـید‪.‬‬ ‫جفـارس‬ ‫‪ .۷‬خـورا ک پاالیشـگاه بیدبلنـد خلی ‬ ‫بـا تکمیـل پروژ ههـای اولویـت اول‪ ،‬بیـش‬ ‫از یک میلیاردفوت مکعـب خواهـد شـد‪.‬‬ ‫پروژ ههـای جمـع اوری گازهـای مشـعل شـامل‬ ‫رگ سـفید‪ ،‬اغاجـاری ‪ ،۵ ،۴ ،۳ ،۲ ،۱‬مـارون ‪،۳‬‬ ‫‪ ۵‬و رامشـیر و پازنـان اسـت‪ .‬تمـام این پروژ ههـا‬ ‫بـه پیمانکارهـا وا گـذار شـده اسـت‪ .‬این پروژه ها‬ ‫نگـروه‪،‬‬ ‫پیشـرفت های متفاوتـی دارنـد و درای ‬ ‫باالتریـن پیشـرفت ‪ ۵۰‬درصـد اسـت‪.‬‬ ‫‪ .۸‬قـرارداد اجـرای طـرح بهسـازی و احـداث‬ ‫تاسیسـات جمـع اوری گازهـای مشـعل کـه از‬ ‫مهـر ‪ ۹۸‬امضـا شـد بایـد در ‪۴ ۲‬مـاه به پایـان‬ ‫می رسـید‪ ،‬امـا به دلیـل تخصیـص نیافتـن‬ ‫تسـهیالت ارزی ازسـوی صنـدوق توسـعه ملـی‬ ‫نطـرح بـا شـتاب پیـش نرفـت‪ .‬پـس‬ ‫اجـرای ای ‬ ‫جفـارس‬ ‫از راه انـدازی پاالیشـگاه بیدبلنـد خلی ‬ ‫و تثبیـت شـرایط بهر هبـرداری و امـکان فـروش‬ ‫محصـوالت از اواسـط سـال ‪ ،۱۴۰۰‬تامیـن منابـع‬ ‫ارزی و ریالـی ازسـوی پاالیشـگاه انجـام شـد و‬ ‫اجـرای طـرح جمـع اوری گازهـای مشـعل در‬ ‫وضـع مناسـبی قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫‪ .۹‬همـه تجهیـزات و تمامـی پیمانـکار‬ ‫بشـده طـی فراینـد مناقصـه طـرح‬ ‫انتخا ‬ ‫بهسـازی و احـداث تاسیسـات جمـع اوری‬ ‫یسـت و همـه تجهیـزات و‬ ‫گازهـای مشـعل ایران ‬ ‫اقلام موردنیاز ازسـوی سـازندگان ایرانی تامین‬ ‫نطـرح تـا پایـان دولـت‬ ‫یشـود‪ .‬مقـرر اسـت ای ‬ ‫م ‬ ‫سـیزدهم در سـال ‪ ۱۴۰۴‬تکمیـل شـود‪ ،‬امـا‬ ‫نطـرح درطول این چهارسـال‬ ‫زیرپروژ ههـای ای ‬ ‫یشـوند‪ .‬ا کنـون ‪5000‬نفـر‬ ‫ب همـرور وارد مـدار م ‬ ‫دراین پروژ ههـا ب هطـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم‬ ‫ً‬ ‫مشـغول کارنـد کـه عمومـا از نیروهـای بومـی‬ ‫هسـتند ‪.‬‬ ‫جفـارس‬ ‫‪ .۱۰‬شـرکت پاالیـش گاز بیدبلنـد خلی ‬ ‫اجـرای طـرح بهسـازی و احـداث تاسیسـات‬ ‫جمـع اوری گازهـای مشـعل را باوجودانکـه‬ ‫تامیـن ‪ ۷۰۰‬میلیـون دالر سـرمایه موردنیـاز‬ ‫نطـرح ازسـوی صنـدوق توسـعه ملـی‬ ‫ای ‬ ‫میسـر نشـد‪ ،‬متوقـف نکـرد و بـه کمـک منابـع‬ ‫جفـارس و خـود شـرکت‬ ‫مالـی هلدینـگ خلی ‬ ‫نطـرح را پیـش بـرد‪،‬‬ ‫و تسـهیالت بانکـی ای ‬ ‫یکـه از یک میلیـارد و ‪ ۱۰۹‬میلیـون دالر‬ ‫طور ‬ ‫نیـورو‬ ‫سـرمایه موردنیـاز طـرح‪ ۸۷۰ ،‬میلیو ‬ ‫فعـال و قراردادهـا بـا ‪ ۱۹‬پیمانـکار ‪۱۰ ،EPCC‬‬ ‫مشـاور و پنـج قـرارداد خریـد منعقـد و بال غبـر‬ ‫نیـورو در پـروژه منابـع مالـی تزریـق‬ ‫‪ ۲۸۰‬میلیو ‬ ‫شده و مجموع پیشرفت طرح ‪ ۳۲‬درصد است‬ ‫نطـرح خـورا ک گاز پاالیشـگاه‬ ‫کـه بـا تکمیـل ای ‬ ‫بیدبلند خلیج فارس به دومیلیاردفوت مکعب‬ ‫در روز خواهد رسید‪ .‬با اجرای طرح بهسازی و‬ ‫احداث تاسیسـات جمع اوری گازهای مشعل‪،‬‬ ‫روزانـه ‪ ۶۰۰‬میلیون فوت مکعـب گاز جمـع اوری‬ ‫یشـود کـه ‪ ۴۹۰‬میلیون فوت مکعـب مسـتقیم‬ ‫م ‬ ‫جفـارس مـی رود و‬ ‫بـه پاالیشـگاه بیدبلنـد خلی ‬ ‫مـازاد ان ازطریـق پروژ ههـای بهسـازی ازسـوی‬ ‫مناطـق نفت خیـز جنـوب دراختیـار ذی نفعان‬ ‫دیگـر قـرار می گیـرد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬بیدبلند خلیج فارس با اغاز طرح بهسازی و‬ ‫احـداث تاسیسـات جمـع اوری گازهای مشـعل‬ ‫نطـرح محیط زیسـتی‬ ‫حکـردن ای ‬ ‫به دنبـال طر ‬ ‫در جهـان اسـت‪ .‬هرچهارسـال یک بار‬ ‫یشـود‬ ‫کنوانسـیون های محیط زیسـت برگـزار م ‬ ‫و کشـورهای صنعتـی جهـان تعهدهایـی‬ ‫بـرای کاهـش گازهـای گلخانـه ای می دهنـد‪.‬‬ ‫ایـران نیـز در کنوانسـیون پاریـس متعهـد بـه‬ ‫کاهـش گازهـای گلخانـه ای شـده اسـت‪ .‬اجرای‬ ‫نطـرح به تنهایـی ‪ ۹۸‬درصـد سـهم نفـت‬ ‫ای ‬ ‫و گاز در تعهـد ایـران در کنوانسـیون پاریـس را‬ ‫در بخـش نفـت و گاز پوشـش می دهـد و ایـن‬ ‫نشـان دهنده اهمیـت بـاالی پـروژه به لحـاظ‬ ‫محیط ز یستی سـت‪.‬‬ ‫شانا‬ ‫انتظار ‪ ۱۰‬هزار کیلومتر خط راه اهن برای دریافت اعتبار‬ ‫ِ‬ ‫مسـئوالن حـوزه حمل ونقـل و باالتریـن مقـام‬ ‫کشـور بـه لـزوم توسـعه خطـوط ریلـی تا کیـد‬ ‫دارنـد و دراین میـان به گفتـه وزیـر اقتصـاد‪،‬‬ ‫حـدود ‪ ۱۰‬هزارکیلومتـر خطـوط راه اهـن دارای‬ ‫حهـای‬ ‫مجـوز اجـرا هسـتند و قانونـا جـزء طر ‬ ‫یشـوند کـه بـرای اجـرای‬ ‫اجرایـی شـناخته م ‬ ‫نهـا در مـدت چهارسـال بـا فـرض اضافـه‬ ‫ا ‬ ‫ً‬ ‫حهـای جدیـد‪ ،‬تقریبـا ‪ ۲۵‬برابـر‬ ‫نشـدن طر ‬ ‫میـزان فعلـی اعتبـار الزم اسـت‪ .‬به گزارش ایسـنا؛‬ ‫ً‬ ‫مقـام معظـم رهبـری اخیـرا باتا کیدبـر توسـعه‬ ‫خطـوط ریلـی گفتنـد‪« :‬بـا وجـود تا کیدهـای‬ ‫تهـای مختلـف‬ ‫مکـرر دراین زمینـه‪ ،‬در دول ‬ ‫ب هجـز در مقطـع بعـد از رحلـت امـام بزرگـوار‬ ‫کـه کارهایـی انجـام شـد‪ ،‬کوتاهـی شـده اسـت‪،‬‬ ‫البتـه دراین دولـت قصـد دارنـد کارهایـی انجـام‬ ‫نشـاءاهلل دراین زمینـه‬ ‫بدهنـد‪ .‬مـا بایسـتی ا ‬ ‫رفت وامدهـا و حمل ونقـل بتوانیـم جایـگاه‬ ‫خودمـان را پیـدا کنیـم»‪ .‬دراین راسـتا احسـان‬ ‫ً‬ ‫خاندوزی ‪-‬سـخنگوی اقتصـادی دولت‪ -‬اخیرا‬ ‫بااشـاره به بیانـات اخیـر رهبـری دربـاره توسـعه‬ ‫یبـر وجـود‬ ‫خطـوط ریلـی و اعلام دولـت مبن ‬ ‫تـوان سـاخت هزارکیلومتـر ریـل در سـال‪ ،‬اظهـار‬ ‫کـرد‪ :‬توسـعه خطـوط ریلـی از سیاسـت های‬ ‫کالن و مسـتمر در اسـتاد باالدسـتی باتوج هبـه‬ ‫مزایـای متعـدد ان در افزایـش ایمنـی ترابـری‪،‬‬ ‫کاهش مصرف سـوخت و حمـل ارزان تر بارهای‬ ‫معدنی‪ ،‬صنعتی و تجاری و امکان کسب درامد‬ ‫ارزی از حمـل بارهـای ترانزیتی سـت‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه توانمنـدی احـداث خطـوط ریلـی‬ ‫در داخـل کشـور چـه ازنظـر دانـش و فـن اوری‪،‬‬ ‫چـه ازنظـر امـکان تولیـد مصالـح و چـه ازنظـر‬ ‫تـوان پیمانـکاری در داخـل کشـور وجـود دارد‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬امـکان سـاخت خطـوط به میزان سـاالنه‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬کیلومتـر اغـراق نیسـت‪ .‬حمل ونقـل ریلـی‬ ‫ً‬ ‫معمـوال در سیاسـت گذاری ها دارای اولویـت‬ ‫اسـت ولـی در عمـل و اجـرا بـه ایـن سیاسـت‬ ‫نزدیـک نشـده ایم‪ ،‬یعنـی رشـد شـبکه ترابـری‬ ‫ریلـی طـی سـال های گذشـته کمتـر از توسـعه‬ ‫شـبکه جـاده ای بـوده و رونـد سـهم ترابـری‬ ‫ریلـی از ترابـری کشـور نزولـی شـده اسـت‪.‬‬ ‫سـخنگوی اقتصـادی دولـت بااشـاره به اینکه‬ ‫میـزان سـاخت خطـوط ریلـی به تناسـب‬ ‫اعتبـارات صـورت می گیـرد‪ ،‬گفـت‪ :‬ا گـر سـاالنه‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬کیلومتـر اجـرای خطـوط را درنظـر داشـته‬ ‫باشـیم و بـا فـرض هزینـه تقریبـی هرکیلومتـر‬ ‫راه اهـن حدود ‪ ۳۰۰‬میلیاردریال‪ ،‬نیازمند سـاالنه‬ ‫یکـه اعتبـار‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزارمیلیاردریـال هسـتیم درحال ‬ ‫مصـوب سـال جـاری مـا در قانـون بودجـه سـال‬ ‫جـاری ‪ ۳۳‬هزارمیلیاردریـال اسـت‪ .‬البتـه هـدف‬ ‫اجـرای سـاالنه ‪ ۱۰۰۰‬کیلومتـر هنـوز مـورد توافـق‬ ‫و رسـمی نیسـت و به تناسـب اعتبـارات‪ ،‬مقـدار‬ ‫تکمیـل خطـوط میـزان سـاخت خطـوط ریلـی‬ ‫به تناسـب اعتبارات صورت می گیـرد‪ .‬خاندوزی‬ ‫گفـت‪ :‬ازنظـر دسـتگاه اجرایـی اعتبـار موردنیـاز‬ ‫یعنـی اعتبـار مناسـب کـه بتوان طـرح اجرایـی را‬ ‫نمـدت‬ ‫در مـدت معقـول اجـرا کـرد کـه البتـه ای ‬ ‫بسـتگی بـه شـرایط طـرح تفـاوت دارد‪ .‬بـرای‬ ‫مثال ا گر یک طرح معین مثل راه اهن چابهار‪-‬‬ ‫زاهـدان را درنظـر بگیریـم‪ ،‬درصـورت وجـود‬ ‫جسـال قابل اجراسـت‬ ‫اعتبـار کافـی در مـدت پن ‬ ‫و به طورمیانگیـن سـاالنه بـرای اجـرای ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫حجـم عملیـات اعتبـار الزم دارد تـا در مـدت‬ ‫جسـال پایـان یابـد‪ .‬وزیـر اقتصـاد خاطرنشـان‬ ‫پن ‬ ‫حهـای سـاخت راه اهـن‬ ‫کـرد‪ :‬البتـه برخـی از طر ‬ ‫سـاده تر هسـتند و اجرای ان ها درصورت وجود‬ ‫منابـع کافـی در مـدت دو یـا س هسـال هم مقدور‬ ‫یتـوان زمـان‬ ‫اسـت‪ ،‬پـس به طورمیانگیـن م ‬ ‫مناسـب بـرای پیشـرفت هـر طـرح را چهارسـال‬ ‫درنظر گرفت‪ .‬خاندوزی بابیان اینکه به طورکلی‬ ‫اعتبـارات سـاخت راه اهـن درمقایسـه با میـزان‬ ‫اعتبـار الزم به مراتـب کمتـر اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬در‬ ‫شـرایط کنونـی حـدود ‪ ۱۰‬هزارکیلومتـر خطـوط‬ ‫راه اهـن دارای مجـوز اجـرا هسـتند و قانونـا جـزء‬ ‫یشـوند و بـرای‬ ‫حهـای اجرایـی شـناخته م ‬ ‫طر ‬ ‫نهـا در مـدت چهارسـال بـا فـرض‬ ‫اجـرای ا ‬ ‫ً‬ ‫حهـای جدید‪ ،‬تقریبـا ‪ ۲۵‬برابر‬ ‫اضافه نشـدن طر ‬ ‫میـزان فعلـی اعتبـار الزم داریـم‪ .‬وی کمبـود‬ ‫یشـدن‬ ‫اعتبار را عامل تعویق عملیات یا طوالن ‬ ‫دوره اجـرا دانسـت و گفـت‪ :‬این وضعیـت ازنظـر‬ ‫مهندسـی و اقتصـادی مطلـوب نیسـت و‬ ‫منجـر بـه اسـتهال ک زودرس پـروژه و کاهـش‬ ‫یشـود ولـی مـا یک دسـتگاه‬ ‫بهـره وری مالـی م ‬ ‫اجرایـی هسـتیم کـه نقشـی در شـروع بـه اجرای‬ ‫طـرح جدیـد یـا میـزان بودجـه نداریـم و ناچـار‬ ‫هسـتیم به تناسـب اعتبـارات تخصیص یافتـه‬ ‫حهـای دردسـت اقدام را به پیـش ببریـم‪.‬‬ ‫طر ‬ ‫نشـرایط‪،‬‬ ‫بـرای اسـتفاده بهتـر از منابـع درهمی ‬ ‫هنگام بودجه ریزی پیشنهاد تمرکز منابع مالی‬ ‫حهـای رو بـه خاتمـه را داریـم و در هـر‬ ‫روی طر ‬ ‫طـرح جدیـد هـم ب هجـای شـروع عملیـات در‬ ‫یشـود از یک بخـش‬ ‫تمـام طـول مسـیر سـعی م ‬ ‫معین کار را شروع کنیم که همان بخش بتواند‬ ‫کارایی داشـته باشد‪ .‬وی درباره تامین اعتبارات‬ ‫حهـای ریلـی توضیـح داد‪ :‬اسـتفاده از سـایر‬ ‫طر ‬ ‫یشـود‪ ،‬بـرای مثـال در‬ ‫منابـع مالـی نیـز دنبـال م ‬ ‫طـرح راه اهـن چابهار‪-‬زاهـدان بـا موافقـت مقام‬ ‫معظـم رهبـری از تسـهیالت صنـدوق توسـعه‬ ‫ملـی اسـتفاده کرده ایم و بخـش زاهدان‪-‬خاش‬ ‫ً‬ ‫ب هطـول ‪ ۱۵۰‬کیلومتـر را اخیـرا به بهر هبـرداری‬ ‫رسـانده ایم‪ .‬چنانچـه منابـع مالـی کافـی فراهـم‬ ‫شـود‪ ،‬امسـال حـدود ‪۴۰۰‬کیلومتـر طـرح دیگـر‬ ‫را دراسـتانه تکمیـل داریـم‪ .‬همچنیـن در طـرح‬ ‫راه اهـن میانه‪-‬اردبیـل توانسـته ایم تسـهیالت‬ ‫کهـا جـذب کنیـم کـه باعـث‬ ‫مالـی از بان ‬ ‫سـرعت گرفتن اجـرای طـرح شـده‪ .‬سـخنگوی‬ ‫اقتصادی دولت به استفاده از منابع مالی تهاتر‬ ‫نفتـی بـرای اجـرای فـوری برخـی از پروژ ههـای‬ ‫مهـم ریلـی اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬اسـتفاده از روش‬ ‫تهاتـر نفتـی بـرای ‪ ۲۶۰۰‬کیلومتـر مدنظـر دولـت‬ ‫قرار گرفته است که امیدواریم با عملیاتی شدن‬ ‫ان تحـول قابل توجهـی در روند سـاخت راه اهن‬ ‫کشـور محقـق شـود‪ .‬رویکـرد بـه سـرمایه گذاری‬ ‫غیردولتـی نیـز بـرای رفـع مشـکل فـوق ضـرورت‬ ‫ننـوع اعتبـارات بـرای‬ ‫دارد کـه اسـتفاده از ای ‬ ‫مـا کـه مجـری طـرح هسـتیم‪ ،‬فراهـم نشـده و‬ ‫نیازمنـد تغییراتـی در قوانیـن و مقـررات بـرای‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫بکـردن سرمایه گذار ‬ ‫مشـوق ها و جذا ‬ ‫بخـش ریلـی چـه درزمینـه زیرسـاخت و چـه‬ ‫در حـوزه خریـد نـاوگان نیازمنـد سـرمایه گذاری‬ ‫سـنگین اسـت و نگهـداری خطـوط ریلـی در‬ ‫بخش توسـعه و زیرسـاخت حائزاهمیت اسـت؛‬ ‫البتـه فقـط تکمیـل خـط ریلـی مهـم نیسـت‪،‬‬ ‫بلکـه مسـئوالن بایـد چشـمه های بـار را بـرای‬ ‫ترانزیـت پیـدا کننـد‪ ،‬ا گرنـه راه انـدازی خـط ریلـی‬ ‫برای سـرمایه گذار صرفه نـدارد‪ .‬درصورت تامین‬ ‫منابـع مالـی‪ ،‬باید بـه راه اهن با یـک اولویت ویژه‬ ‫پرداختـه شـده و سـه میلیارد یـورو در بهسـازی‬ ‫و نوسـازی نـاوگان و ایجـاد خطـوط جدیـد و‬ ‫نهـا‬ ‫دوخطـه کـردن خطـوط هزینـه شـود‪ ،‬ای ‬ ‫یسـت کـه می توانـد در ایجـاد‬ ‫همـه از عوامل ‬ ‫اشـتیاق بـرای بخـش خصوصـی تاثیرگذار باشـد‬ ‫کـه در حـوزه حمل ونقـل ریلـی چـه مسـافری‬ ‫و چـه بـاری حضـور فعـال داشـته باشـند‪.‬‬ ‫دراین راسـتا سـید میعـاد صالحـی؛ مدیرعامـل‬ ‫راه اهـن جمهـوری اسلامی ایـران نیـز هفتـه‬ ‫گذشـته و در پایـان سـفر دوروزه خـود بـه مسـکو‬ ‫و پـس از دیـدار بـا مدیرعامل راه اهن روسـیه‪ ،‬در‬ ‫صفحـه توییتـر خـود نوشـت‪ :‬در اجلاس ریلـی‬ ‫یهـا و‬ ‫‪ CCTT‬در مسـکو‪ ،‬درخصـوص توانمند ‬ ‫عـزم ایـران بـرای جهـش ترانزیت ریلـی در کریدور‬ ‫شـمال‪-‬جنوب سخنرانی کردم‪ .‬با هدف گذاری‬ ‫‪ ۱۲‬میلیون تنـی در تفاهمـات بـا اقـای بلازروف؛‬ ‫مدیرعامـل راه اهن روسـیه‪ ،‬صفحـه جدیدی در‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫روابـط ریلـی بین المللـی ایران گشـوده م ‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫جبه ــه اصالح ــات ب ــا اتم ــام هشت س ــال دوره ریاسـ ـت جمهوری روحان ــی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫تقریب ــا در ح ــال کم ــا بس ــر می ب ــرد و به خص ــوص ب ــا وزرای دول ــت رئیس ــی‬ ‫گو بـــوی جبهـــه پای ــداری‬ ‫کـــه حتـــی می تـــوان اذعـــان کـــرد تا انـــدازه ای رن ‬ ‫احمدی ن ــژاد را داش ــتند‪ ،‬رفته رفت ــه از ش ــور و ح ــرارت افت ــاده و در مجل ــس‬ ‫ش ــورای اس ــامی ه ــم به ج ــز چن ــد چه ــره سرش ــناس ک ــه در ادوار گذش ــته‬ ‫نیــز ب ـ ه نمایندگــی مجلــس انتخــاب شــده بودنــد‪ ،‬نتوانســتند به اندازه کافــی‬ ‫نفـــوذی در دولـــت رئیســـی داشـــته باشـــند‪ .‬در فعالیت هـــای اجتماع ــی و‬ ‫سیاســی نیــز از اعتبــار انــان کاســته شــد و به جــز چنــد روزنامــه اصالح طلــب‪،‬‬ ‫فعالی ــت قابل توجه ــی نداش ــتند و کم ک ــم این گ ــروه همانن ــد س ــایر گرو هه ــا‬ ‫ً‬ ‫از اذهـــان زدوده شـــدند‪ .‬این گـــروه کـــه معمـــوال در بزنگاه هـــای تاریخ ــی‪،‬‬ ‫موقعیت هـــا را به خوبـــی درک می کنـــد و از ان بهـــره می جوینـــد‪ ،‬این روزه ــا‬ ‫کـــه در کشـــور اعتراضاتـــی روی داده اســـت‪ ،‬دســـت به کار شـــده اند‪ .‬رئی ــس‬ ‫ً‬ ‫اصالحـــات بـــه مقـــام رهبـــری نامـــه می نویســـد و در مقـــام دفـــاع صراحت ــا‬ ‫اع ــام می کن ــد ک ــه تغیی ــر رژی ــم جمه ــوری اس ــامی ب ــه نف ــع کش ــور نیس ــت ت ــا‬ ‫ً‬ ‫ش ــاید بتوانن ــد ازاین منظ ــر‪ ،‬مج ــددا خ ــودی نش ــان داده و موقعی ــت ممت ــاز‬ ‫گذش ــته را ب ــه چن ــگ بیاورن ــد؛ درنتیج ــه موقعی ــت را مغتن ــم ش ــمرده‪ ،‬ب ــا‬ ‫چند نف ــر از اف ــراد رده ب ــاالی اصالح ــات‪ ،‬جلس ــاتی تش ــکیل داده و ب ــا بعض ــی‬ ‫از صاحب منصبـــان حکومتـــی وارد مذا کـــره و گفت وگـــو شـــده اند و امی ــد‬ ‫لگ ــرا‬ ‫دارن ــد دراین بره ــه زمان ــی مناس ــب‪ ،‬در لب ــاس وف ــاداری ب ــه جبه ــه اصو ‬ ‫و موافق ــان صد درص ــدی نظ ــام جمه ــوری اس ــامی ای ــران‪ ،‬ب ــاب گفت وگ ــو ب ــا‬ ‫ً‬ ‫مس ــئولین را ب ــاز کنن ــد و در ایــن راه‪ ،‬مذا کرات ــی را ه ــم داش ــته اند ت ــا مج ــددا‬ ‫همدلــی و هم زبانــی میــان مــردم و دولــت ایجــاد شــود‪ .‬دراین صــورت رایزنــی‬ ‫نگ ــروه‬ ‫اصالحات ــی ا گ ــر ب ــه نتای ــج مثب ــت منج ــر ش ــود و امتی ــاز ارام ــش ب ــه ای ‬ ‫ً‬ ‫لگــرا‬ ‫برســد‪ ،‬باردیگــر جبهــه اصالحــات تقویــت شــده و مجــددا دوقطبــی اصو ‬ ‫و اصالحــات شــکل می گیــرد و از وضعیــت فعلــی کــه دولــت و مجلــس و قــوه‬ ‫ً‬ ‫قضائیــه از جبهــه اصول گرایــی برگزیــده شــده اند و اصالحاتی هــا کال کنــار زده‬ ‫ً‬ ‫شــده اند و تقریبــا هیــچ پســت مهــم دولتــی را در اختیــار ندارنــد‪ ،‬خــارج شــده‬ ‫و بار دیگ ــر ب ــه فعالی ــت خ ــود درگذش ــته ادام ــه می دهن ــد ت ــا وجه ــه و اعتب ــار‬ ‫از دســـت رفته را بـــه چنـــگ بیاورنـــد؛ امـــا یـــک نکتـــه مهـــم و غیرقابل ان ــکار‬ ‫را م ــردم ش ــریف ای ــران می دانن ــد و به خوب ــی تش ــخیص می دهن ــد؛ اینک ــه‬ ‫ک ــدام گ ــروه ی ــا جبه ــه پایبن ــد ب ــه ارمان ه ــای رهب ــر فقی ــد انق ــاب هس ــتند‬ ‫و در ادامـــه از ایـــت اهلل خامنـــه ای؛ رهبـــر معظـــم انقـــاب و خط مش ــی او‬ ‫به طـــور صد درصـــدی حمایـــت و پشـــتیبانی می کننـــد؛ بنابرایـــن‪ ،‬حض ــور‬ ‫ی پی ــش برون ــد‬ ‫مج ــدد این ــان نمی توان ــد به س ــادگی ص ــورت بگی ــرد و تا جایــ ‬ ‫کــه پشــتیبانی مــردم را نیــز به دســت بیاورنــد‪ .‬حتــی ا گــر رهبــری و ســران ســه‬ ‫ق ــوه ه ــم اقب ــال و روی خ ــوش ب ــه ان ه ــا نش ــان داده باش ــند ‪ ،‬باز ه ــم ای ــن‬ ‫م ــردم‪ ،‬بهتری ــن قاض ــی خواهن ــد ب ــود و تف ــاوت خدمتگ ــزار یکرن ــگ و اف ــراد‬ ‫دورو را تمی ــز بس ــیار می دهن ــد؛ بنابرای ــن اصالحاتی ه ــا بای ــد رن ــج و زحم ــت‬ ‫زی ــادی را متحم ــل ش ــوند ت ــا اب رفت ــه را ب ــه ج ــوی ب ــاز بیاورن ــد؛ به ویژه اینک ــه‬ ‫تنی چن ــد از این اف ــراد‪ ،‬پ ــس از اف ــول این گ ــروه در کش ــور‪ ،‬ی ــا خ ــود ب ــه اروپ ــا‬ ‫و امری ــکا مهاج ــرت کرده ان ــد ی ــا اینک ــه بعض ــی از این ــان ب ــا معاندی ــن خارج ــی‬ ‫هماهنــگ شــده و ســخنانی را کــه انــان در بلندگوهــای تبلیغاتــی بیگانــگان‬ ‫و مخالفــان نظــام جمهــوری اســامی ایــران ســر می دهنــد‪ ،‬در کشــور عنــوان‬ ‫کـــرده و حتـــی از انـــان پشـــتیبانی می کننـــد و درنتیجـــه اقبـــال انـــان ب ــرای‬ ‫ً‬ ‫جل ــب رضای ــت م ــردم نجی ــب کش ــور‪ ،‬بس ــیار ضعی ــف و تقریب ــا غیرممک ــن‬ ‫می نمایــد؛ بنابرایــن هرچندکــه مذا کــرات اینــان بــا بعضــی از مســئولین جنبــه‬ ‫خیرخواهــی داشــته و دوســت دارنــد کــه مشــکالت موجــود از میــان برداشــته‬ ‫شـــود؛ امـــا بایـــد گفـــت کـــه به نظر می رســـد اصالحـــات شـــانس چندان ــی‬ ‫ً‬ ‫ن ــدارد ک ــه بتوان ــد مج ــددا در دای ــره ق ــدرت و حت ــی اعتم ــاد م ــردم کش ــور‬ ‫ق ــرار گی ــرد‪ .‬ازطرف ــی بعض ــی از اصالحاتی ه ــا‪ ،‬خ ــود از طرف ــداران کارگ ــزاران‬ ‫تســر ایـت اهلل هاشمی رفســنجانی و پیــرو افــکار‬ ‫هســتند کــه در گذشــته‪ ،‬پش ِ ‬ ‫و عقای ــد او هس ــتند ک ــه دارای هی ــچ دفت ــر و تش ــکیالتی نیس ــتند و در ی ــک‬ ‫ً‬ ‫اقلی ــت چند نف ــری‪ ،‬جلس ــاتی را گا هو بی ــگاه برگ ــزار می کنن ــد ک ــه صرف ــا جنب ــه‬ ‫دیدوبازدی ــد در دای ــره دوس ــتی گذش ــته را دارد و در ام ــور سیاس ــی به نظ ــر‬ ‫نمی رس ــد ک ــه کارای ــی خاص ــی داش ــته باش ــند‪ .‬به هرح ــال مس ــائل اخی ــر‪،‬‬ ‫یک باردیگــر جبهــه اصالحــات را در شــرف امتحانــی جدیــد قــرار داده اســت‬ ‫ک ــه قب ــول ش ــدن ان در وضعی ــت فعل ــی به نظ ــر مش ــکل می رس ــد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫‪ ۳۹.۲‬درصد؛ متوسط راندمان نیروگاه های کشور‬ ‫ســخنگوی صنعــت بــرق با اشــاره به اینکه متوســط راندمــان نیروگاهــی ایــران‬ ‫از برخ ــی کش ــورهای اروپای ــی باالت ــر اس ــت گف ــت‪ :‬در حال س ــاخت نی ــروگاه ب ــا‬ ‫راندمـــان باالی ‪ ۵۰‬درصدیـــم‪ .‬به گـــزارش مهـــر؛ راندمـــان پاییـــن نیروگا هه ــا‬ ‫یک ــی از مس ــائل چالش برانگیزی س ــت ک ــه این روزه ــا ب ــر س ــر زبان ه ــا افت ــاده؛‬ ‫از طرفـــی کارشاناســـان امـــر از چنیـــن مســـئله ای گالیـــه دارنـــد و از ط ــرف‬ ‫دیگ ــر مس ــئوالن زی ــر ب ــار چنی ــن مس ــئله ای نمی رون ــد‪ .‬مصطف ــی رجب ــی‬ ‫مشـــهدی می گویـــد‪ :‬متوســـط راندمـــان نیروگاه هـــای کشـــور ‪ ۳۹.۲‬درص ــد‬ ‫اس ــت به عبارت ــی همت ــراز برخ ــی از کش ــورهای اروپایی س ــت به عنوان مث ــال‬ ‫در کشـــور ایتالیـــا راندمـــان ‪ ۳۹‬درصـــدی دارد در حالی کـــه مـــا ‪ ۳۹.۲‬درص ــد‬ ‫متوس ــط س ــالیانه داری ــم‪.‬‬ ‫اغاز مذا کرات برای صادرات میگو به چین‬ ‫رئیـــس ســـازمان شـــیالت گفـــت‪ :‬امیدواریـــم در ســـال جـــاری صـــادرات‬ ‫میگ ــو ب ــه چی ــن رش ــد قابل توجه ــی داش ــته باش ــد‪ .‬در حال حاض ــر میگ ــو‬ ‫ب ــه روس ــیه‪ ،‬ام ــارات‪ ،‬قط ــر‪ ،‬عم ــان و بخش ــی ب ــه چی ــن ص ــادر ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫به گـــزارش ایلنـــا؛ حســـین حســـینی در پاســـخ به اینکه ســـازمان شـــیالت از‬ ‫قه ــای اولی ــه ب ــرای ص ــادرات میگ ــو ب ــه چی ــن خب ــر داد ای ــا امس ــال‬ ‫تواف ‬ ‫توانســـتیم میگـــو بـــه این کشـــور صـــادر کنیـــم؟ گفـــت‪ :‬ســـال گذش ــته از‬ ‫‪ 57‬هزار ت ــن میگ ــو تولی ــد ش ــده در کش ــور ‪ 32‬هزار ت ــن ان ب ــه چی ــن ص ــادر‬ ‫ش ــد؛ از انجایی ک ــه میگ ــو تولید ش ــده س ــایر کش ــورها در ب ــازار چی ــن موج ــود‬ ‫اس ــت منتظ ــر هس ــتیم ک ــه قیم ــت این محص ــول ب ــه ن ــرخ مطل ــوب نزدی ــک‬ ‫ش ــود س ــپس میگوه ــای تولی ــدی را ب ــه چی ــن ص ــادر کنی ــم‪ .‬مع ــاون وزی ــر‬ ‫کش ــاورزی از مذا ک ــرات تج ــار چین ــی ب ــا تولیدکنن ــدگان ایران ــی خب ــر داد و‬ ‫اف ــزود‪ :‬امیدواری ــم ص ــادرات میگ ــو ب ــه چی ــن هر چه س ــریع تر انج ــام ش ــود‪.‬‬ ‫برنام ــه ص ــادرات میگ ــو در اف ــق ‪ 1404‬ح ــدود ‪ 160‬هزار ت ــن اس ــت ک ــه امس ــال‬ ‫ح ــدود ‪ 68‬هزار ت ــن میگ ــو تولی ــد کردی ــم‪.‬‬ ‫رسمی طرح ملی توان خرید‬ ‫اغاز به کار‬ ‫ِ‬ ‫طــرح ملــی تــوان خریــد بــا هــدف حمایــت از کاالی ایرانــی و با عنــوان جهــاد‬ ‫کاال بــا حضــور مســئولین وزارت صمــت‪ ،‬اتــاق اصنــاف ایــران و اتــاق اصنــاف‬ ‫ً‬ ‫ته ــران رس ــما افتت ــاح ش ــد‪ .‬به گ ــزارش ش ــاتا؛ مه ــدی کریم ــی (رئی ــس ش ــورای‬ ‫جه ــاد کاال) با اش ــاره به اه ــداف ط ــرح جه ــاد کاال گف ــت‪ :‬ه ــدف م ــا از اج ــرای‬ ‫این طــرح‪ ،‬تســهیل در فراینــد خریــد لوازم خانگــی ایرانــی بــا قیمــت مناســب‬ ‫و ش ــرایط اقس ــاط مناس ــب ب ــود ک ــه به لط ــف خ ــدا این مه ــم محق ــق ش ــد‪.‬‬ ‫در این ط ــرح‪ ،‬ح ــذف واس ــطه ها و واری ــز مس ــتقیم مناب ــع مال ــی ب ــه حس ــاب‬ ‫تولیدکننـــده لوازم خانگـــی ایرانـــی اولویـــت مجموعـــه جهـــاد کاال بـــوده ت ــا‬ ‫مصرف کننــده نهایــی بــا کمتریــن هزینــه بتوانــد کاالی مورد نیــاز خــودرا تهیــه‬ ‫کن ــد‪ .‬در این ط ــرح دول ــت و همچنی ــن بانک ه ــا همراه ــی الزم را داش ــته اند‬ ‫و بـ ـه زودی در تم ــام ‪ ۳۲‬اس ــتان کش ــور‪ ،‬این ط ــرح اجرای ــی خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫ط ــرح در ابت ــدای راه ب ــوده و تا این لحظ ــه ح ــدود ‪ ۵۰‬هزار میلی ــارد از طری ــق‬ ‫بانک ه ــای مختل ــف تامی ــن مناب ــع ش ــده اس ــت‪ .‬به هم ــت مجموع ــه جه ــاد‬ ‫کاال قص ــد داری ــم در س ــال ‪ ۱۴۰۲‬می ــزان مناب ــع را ب ــه ‪100‬هزار میلیارد توم ــان‬ ‫برســـانیم‪ .‬وی گفـــت‪ :‬از دیگـــر برنامه هـــای مجموعـــه جهـــاد کاال‪ ،‬ط ــرح‬ ‫ضمان ــت کاالی ایرانی س ــت ک ــه ط ــی ماه ه ــای این ــده اجرای ــی خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫بایـــد مصرف کننـــده کاالی ایرانـــی بـــا خیـــال اســـوده کاالی تولیـــد داخ ــل‬ ‫را خریـــداری کنـــد و بر همین اســـاس طـــرح ضمانـــت کاالی ایرانـــی را در‬ ‫دس ــتور کار خ ــود ق ــرار دادی ــم‪.‬‬ ‫سهم‪ ۳۰‬درصدی اشتغال روستایی از طر ح های توسعه ای‬ ‫مدیـر پـروژه هـای اشـتغال روسـتایی و فرا گیـر وزارت کار گفـت‪ :‬تـا پایـان ‪۱۴۰۰‬‬ ‫حدود ‪ ۱۰۵۶۸۱‬میلیارد ریال تسـهیالت اشـتغال روسـتایی از سوی موسسات‬ ‫عامـل پرداخـت شـده اسـت‪ .‬به گزارش تسـنیم؛ رامیـن اسـدی با بیان اینکه از‬ ‫حهـای‬ ‫کل اشـتغال ایجاد شـده‪ ،‬سـهم طر ح هـای ایجـادی ‪ 64‬درصـد؛ و طر ‬ ‫توسـعه ای و سـرمایه در گردش به ترتیب ‪ 30‬و شـش درصد است‪ ،‬گفت‪ :‬انتظار‬ ‫مـی رود در طر ح هـای توسـعه ای‪ ،‬اشـتغال ایجاد شـده از پایـداری بیشـتری‬ ‫برخوردار باشـد‪ .‬وی افزود‪ :‬از کل تعداد طر ح های پرداختی‪ ،‬سـهم دسـتگاه‬ ‫اجرایـی ‪ 56‬و نهادهـای حمایتـی ‪ 44‬درصـد اسـت‪ .‬باتوجه به اینکـه سـهم‬ ‫نهـا در‬ ‫نهادهـای حمایتـی از تسـهیالت پرداختـی حـدود ‪ 15‬درصـد و سـهم ا ‬ ‫تعـداد طر ح هـای حمایت شـده حـدود ‪ 44‬درصـد اسـت‪ ،‬می تـوان اسـتنباط‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫نمود که طر ح های نهادهای حمایتی عمدتا خود اشتغالی و خرد هستند‪.‬‬ صفحه 2 ‫نیش‬ ‫ژانرهای نوین در مصرف مواد ارایشی‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫داش ــتن رک ــورد فی نفس ــه چی ــز ب ــدی نیس ــت و ا گ ــر درب ــاب‬ ‫مســائل ورزشــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬هنــری‪ ،‬علمــی و ســایر ژانرهــای‬ ‫مثبــت باشــد نه تنهــا بــد نیســت بلکــه جــای بســی شــعف‬ ‫و شــادمانی نیــز هســت امــا متاســفانه در ســال های اخیــر‬ ‫در برخ ــی ام ــور صاح ــب رک ــورد و عناوی ــن بین الملل ــی‬ ‫ش ــده ایم ک ــه نه تنه ــا ج ــای ش ــعف و س ــرور نیس ــت بلک ــه‬ ‫یس ــت و به قول ــی « ک ــز‬ ‫ج ــای بس ــی تاس ــف و ناخرسند ‬ ‫تاس ــف دش ــمنان را ب ــر زب ــان واحس ــرتا س ــت»؛ چ ــه ب ــه‬ ‫برس ــد ب ــه دوس ــتان‪ ،‬اش ــنایان‪ ،‬اق ــوام و س ــایر فامیل ه ــای‬ ‫نس ــبی و س ــببی و ‪ ...‬مش ــت نمون ــه خ ــروار‪ .‬ای ــن داس ــتان‬ ‫ه ــم اس ــتفاده بی حدوحص ــر از لوازم ارایش ــی اس ــت ک ــه‬ ‫نه ــم در ن ــوع حجی ــم و‬ ‫ب ــرای ع ــده ای از ن ــان ش ــب (ا ‬ ‫بت ــر ش ــده اس ــت‬ ‫شش ــیرین ف ــراوان) واج ‬ ‫دارای جو ‬ ‫یک ــه هم هس ــاله مقادی ــر معتناب ــه ارز مملک ــت و‬ ‫تا جای ‬ ‫پ ــول نف ــت ازاب گذش ــته (ب ــا بدبخت ــی و زحم ــات برخ ــی‬ ‫دوس ــتان در بن ــد) ص ــرف واردات ای ــن وس ــایل ب ــه کش ــور‬ ‫یش ــود ک ــه بس ــیاری از ان ها قاچ ــاق و ازنظ ــر بهداش ــتی‬ ‫م ‬ ‫دارای مش ــکالت عدیده ان ــد‪ .‬دردمندانـ ـ ه اینک ــه‬ ‫له ــای لوازم ارای ــش درحال یافت ــن‬ ‫گردانن ــدگان ای ــن کارت ‬ ‫بازاره ــای جدی ــد ب ــرای ف ــروش محص ــوالت می باش ــند ک ــه‬ ‫متاس ــفانه جمعی ــت ه ــدف ان ــان (ب ــا ع ــرض ش ــرمندگی) از‬ ‫جماع ــت نس ــوان ب ــه جماع ــت ذک ــور ه ــم کش ــیده ش ــده‪.‬‬ ‫کرونول ــوژی ی ــا به عبارت ــی جس ــتاری در تاری ــخ درب ــاب‬ ‫ارای ــش نش ــان می ده ــد این قبی ــل ام ــور در گذش ــته نی ــز‬ ‫مسبوق ب هس ــابقه ب ــود ول ــی از روی حس ــاب وکتاب و‬ ‫قاع ــده و قان ــون؛ فی المث ــل قدم ــا معتق ــد بودن ــد‪ :‬ارای ــش‬ ‫پیــران بــود افــزون ز جوانــان‪ /‬تعمیــر ضــرور اســت بناهــای‬ ‫کهــن را! امــا االن دوره و زمانــه پش ـت ورو شــده اســت و پیــر‬ ‫و ج ــوان و زن و م ــرد هم ــه در کار ارای ــش هس ــتند و حت ــی‬ ‫ش ــاهد بودی ــم ک ــه در برخ ــی مجال ــس خ ــاص جماع ــت‬ ‫نس ــوان درب ــاب زیبای ــی ب ــه جماع ــت ذک ــور حس ــودی نی ــز‬ ‫نموده ان ــد! هرچن ــد دولت ه ــای س ــابق و فعل ــی ب ــا اج ــرای‬ ‫حه ــا نظی ــر «برچس ــب اصال ــت» و «ش ــبنم»‬ ‫برخ ــی طر ‬ ‫و برنام هه ــای فرهنگ ــی و اجتماع ــی درص ــدد کاه ــش‬ ‫مص ــرف م ــواد ارایش ــی غیربهداش ــتی و قاچ ــاق ب ــوده و‬ ‫ً‬ ‫هســتند ولــی نقــدا اتفــاق خاصــی نیفتــاده و ملــت کمــا کان‬ ‫پی ــرو داس ــتان «االنس ــان حری ــص عل ــی م ــا من ــع» هس ــتند‬ ‫فه ــا بده ــکار نیس ــت‪ .‬ازانجا ک ــه‬ ‫و گوشش ــان ب ــه ای ــن حر ‬ ‫از قدی ــم گفته ان ــد «نشس ــتن کسـ ـی که زمین ــش زده ان ــد‪،‬‬ ‫از کس ــی بـ ـه زور س ــرپا نگه ــش داش ــته اند‪ ،‬زیبات ــر اس ــت»‬ ‫درب ــاب کاس ــتن اس ــتفاده از ای ــن وس ــایل نکات ــی را ی ــاداور‬ ‫می ش ــویم‪:‬‬ ‫ال ــف‪ .‬النگ ش ــات‪ :‬متاس ــفانه الگوب ــرداری نس ــل ج ــوان از‬ ‫هنرپیش ــگان ام ــری طبیع ــی و رای ــج اس ــت‪ .‬ای ــن بزرگ ــواران‬ ‫ه ــم در رویک ــرد ارای ــش غلی ــظ برایش ــان پ ــرده س ــینما و‬ ‫ق ــاب تلویزی ــون‪ ،‬ش ــبکه خانگ ــی و ش ــبکه های اجتماع ــی‬ ‫ن ــدارد و ه ــر چه ــار گزین ــه برایش ــان صحی ــح اس ــت‪.‬‬ ‫یش ــود صداوس ــیما تدبی ــری بیندیش ــد و‬ ‫پیش ــنهاد م ‬ ‫ی ــک کمیت ــه اخ ــاق ی ــا کمیت ــه انضباط ــی (ب ــدون کمیت ــه‬ ‫اســتیناف و ســایر مخلفــات) تشــکیل دهــد تــا من بعــد بــه‬ ‫هنرپیشــگانی کــه عــرف و هنجارهــای اجتماعــی را رعایــت‬ ‫نت ــر‬ ‫گه ــای پایی ‬ ‫نمی کنن ــد‪ ،‬کمت ــر ب ــازی برس ــد و در لی ‬ ‫ت ــوپ بزنن ــد نه اینک ــه در برنام هه ــای زن ــده تلویزیون ــی‬ ‫مب ــردار نگون بخ ــت مجب ــور ش ــود دائ ــم‬ ‫ول ــو باش ــند و فیل ‬ ‫گش ــات ی ــا نم ــای دور ط ــرف را به تصوی ــر بکش ــد!‬ ‫الن ‬ ‫ب‪ .‬جرائــم خــاص گالنــی‪ :‬بســیاری از مــواد ارایشــی قاچــاق‬ ‫ً‬ ‫یشــوند و اصــا‬ ‫ب هصــورت فلــه و گالنــی بــه کشــور حمــل م ‬ ‫یش ــود‬ ‫اوض ــاع بهداش ــتی مناس ــبی ندارن ــد‪ .‬پیش ــنهاد م ‬ ‫بعــد از دســتگیری برخــی از ایــن قاچاقچیــان دانه درشــت‪،‬‬ ‫ان ه ــا را مجب ــور ب ــه اس ــتفاده از م ــواد ارایش ــی خودش ــان‬ ‫ً‬ ‫کنیــم‪ .‬اصــا صورتشــان را داخــل گالــن بزنیــم و دربیاوریــم‪.‬‬ ‫ب ــاور کنی ــد ج ــای دوری نم ـی رود!‬ ‫پ‪ .‬مالی ــات و افزای ــش قیم ــت‪ :‬در برخ ــی کش ــورها‬ ‫به منظــور جلوگیــری از مصــرف برخــی مــواد خا ک برســری‬ ‫نظی ــر س ــیگار و مش ــروبات الکل ــی‪ ،‬عالو هب ــر اخ ــذ مالی ــات‬ ‫ف ــراوان‪ ،‬قیم ــت این محص ــوالت را تاحدزی ــادی افزای ــش‬ ‫می دهن ــد‪ .‬هرچن ــد در ای ــران افزای ــش قیم ــت ام ــری‬ ‫ع ــادی تلق ــی می ش ــود و ش ــرکت ها ب ــا «رویک ــرد دورهم ــی»‬ ‫ته ــا را دوالپهن ــا حس ــاب می کنن ــد‬ ‫و «خودج ــوش» قیم ‬ ‫یش ــود‪ ،‬عالو هب ــر‬ ‫نم ــورد خ ــاص نی ــز توصی ــه م ‬ ‫ول ــی درای ‬ ‫«رویک ــرد دورهم ــی» یک نم ــوره دیگ ــر ب ــه قیم ــت ای ــن‬ ‫وس ــایل اضاف ــه ش ــود بلک ــه مل ــت فق ــط در م ــوارد خ ــاص‬ ‫نظی ــر مجال ــس ش ــادی از ای ــن وس ــایل اس ــتفاده کنن ــد و‬ ‫ب ــرای خ ــروج از من ــزل جه ــت خری ــد دو قال ــب ک ــره ی ــا ی ــک‬ ‫دبــه ماســت‪ ،‬خودشــان را ماسـت مالی نکننــد و بــه همــان‬ ‫دو پ ــاف اودکل ــن قناع ــت کنن ــد! ش ــاداب باش ــید‪.‬‬ ‫مناسبت هفته‬ ‫روز پرستار و بهورز‬ ‫ب هپـاس زحمـات شـبانه روزی پرسـتاران و بهورزانـی کـه‬ ‫در مرا کـز بهـداری‪ ،‬وظیفـ ‏ه نگهـداری‪ ،‬مراقبـت و درمـان‬ ‫بیمـاران را برعهـده دارنـد و بـا تاسـی بـه بانـوی بزرگـوار‬ ‫اسلام؛ حضـرت زینـب ؟س؟ کـه از بیمـار کربلا‪ ،‬حضـرت‬ ‫اما مسـجاد؟ع؟ و کـودکان‪ ،‬مراقبـت می‏کـرد‪ ،‬پنجـم‬ ‫جمـادی االول (‪ 9‬اذرمـاه ‪ )1401‬برابـر بـا زاد روز ان اسـو ‏ه‬ ‫صبر و شـکیبایى‪ ،‬به عنوان «روز پرسـتار و بهورز» در نظام‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران نام گـذاری شـده اسـت‪ .‬ایـن روز‪،‬‬ ‫ضمـن یـاداوری رشـادت‏های دختـر امیرالمومنیـن؟ع؟‬ ‫در صحن ‏ههـای خطـر و رویارویـی بـا سـختی‏های زمـان‪،‬‬ ‫زمینه‏ای برای سپاسگزاری و ار ج نهادن به مقام پرستاران‬ ‫ـورزان ایـن مرز وبـوم اسـت کـه خاطـر ‏ه شـیرزن‬ ‫و تقدیـر از به ِ‬ ‫کربلا را فرامـوش نخواهنـد کـرد‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫یک شنبه ‪ 6‬اذر ‪ 1401‬شماره‪2652‬‬ ‫‪3‬‬ ‫استفاده از ماسک‬ ‫برای کرونای خسته و انفلو انزای تازه نفس‬ ‫طبـق اعلام وزارت بهداشـت ا کنـون اسـتفاده از‬ ‫ماسک در میان مردم به زیر ‪ ۲۰‬درصد در اما کن‬ ‫یکـه هنـوز در فصـل‬ ‫عمومـی رسـیده؛ درحال ‬ ‫سـرد سـال دو ویـروس کشـنده انفلوانـزا و کرونـا‬ ‫همچنـان در حـال تاختـن و مبتال کـردن مـردم‬ ‫سهـا‬ ‫هسـتند و زندگـی همـه در سـایه ایـن ویرو ‬ ‫در امـان نیسـت‪ .‬حضـور افـراد بـدون ماسـک در‬ ‫تمـام اما کـن عمومـی‪ ،‬وسـایل نقلیه‪ ،‬متـرو‪ ،‬بـازار‬ ‫و خیابـان این روزهـا بـه عـادت قبـل از اسـفند‬ ‫‪ ۹۸‬و روزهـای بـدون ماسـک برگشـته روزهایی که‬ ‫کرونـا پـس از شـیوع‪ ،‬ماسـک را به عنـوان یـک نیاز‬ ‫اساسـی و ضـروری بـرای مـردم تبدیـل کـرد امـا‬ ‫این روزهـا دوبـاره اسـتفاده از ماسـک در حـال‬ ‫کمرنـگ شـدن اسـت‪ .‬محیـط اداری و بـازاری‪،‬‬ ‫نهـا و اما کـن عمومـی همـه مـردم بـدون‬ ‫خیابا ‬ ‫یشـوند و این موضـوع باعـث‬ ‫ماسـک حاضـر م ‬ ‫شـده ا گرچـه کرونا رنگ باختـه اما انفلوانزایی که‬ ‫تازه نفـس تـازه شـیوع پیـدا کـرده و ممکـن اسـت‬ ‫نمـاه و اوج سـرمای زمسـتان‬ ‫تـا اواسـط بهم ‬ ‫در تمـام ایـران خوش رقصـی کنـد اسـتفاده از‬ ‫نشـرایطی دوچنـدان می کنـد‪.‬‬ ‫ماسـک را درچنی ‬ ‫تـا قبـل از شـیوع کرونـا مگـر در شـرایط خیلـی‬ ‫حسـاس بـا الودگی شـدید هوا ان هم برخـی افراد‬ ‫به دلیل حساسـیت موضوع از ماسـک اسـتفاده‬ ‫می کردنـد امـا بـا وجـود کرونـا کـه زندگـی را بـرای‬ ‫همه سـخت کـرد‪ ،‬ماسـک‪ ،‬الکل‪ ،‬شست وشـوی‬ ‫مرتب دسـت ها به عادتی همیشـگی برای مردم‬ ‫تبدیل شـد اما این روزها هم بسـیاری ازاین موارد‬ ‫بـا وجـود ویـروس انفلوانـزا به فراموشـی سـپرده‬ ‫شـده‪ .‬اسـتفاده از ماسـک کـه به طورمیانگیـن‬ ‫شـاید در موارد حسـاس و طبق ضرورت ازسـوی‬ ‫مـردم موردتوجـه اسـت و شـاید ماسـک زودتـر‬ ‫از بقیـه شـیوه نامه های بهداشـتی به فراموشـی‬ ‫سـپرده شـد‪ ،‬خسـتگی از کرونـا بـا شـرایط بسـیار‬ ‫حـاد ان در دوران سـخت زندگـی‪ ،‬ماسـک را بـه‬ ‫یـک اقـدام اضافـه در دوران انفلوانـزا بـرای مـردم‬ ‫تبدیـل کـرده اسـت‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ ا گرچـه هنـوز‬ ‫مسـئوالن وزارت بهداشـت‪ ،‬اپیدمیولوژیسـت ها‬ ‫و پزشـکان متخصـص عفونـی به واسـطه وجـود‬ ‫هم زمـان کرونـا و انفلوانـزا بـرای پیشـگیری از‬ ‫یهـای تنفسـی و ویروسـی‪ ،‬اسـتفاده از‬ ‫بیمار ‬ ‫ماسـک در فضـای بسـته‪ ،‬رعایـت بهداشـت‬ ‫دسـت ها‪ ،‬تزریـق وا کسـن انفلوانـزا و دز یـاداور‬ ‫وا کسـن کرونـا به ویـژه بـرای افـراد دارای نقـص‬ ‫ایمنـی‪ ،‬بیمـاران بـا مشـکالت مزمـن تنفسـی‪،‬‬ ‫بیمـاری عصبـی مزمن‪ ،‬بیمـاران کبـدی‪ ،‬کلیوی‪،‬‬ ‫سـکته مغـزی‪ ،‬زنـان بـاردار‪ ،‬کـودکان و افـراد مبتال‬ ‫به قندخون باال ضروری می دانند‪ .‬مرکز سلامت‬ ‫محیـط و کار وزارت بهداشـت‪ ،‬درمـان و امـوزش‬ ‫شتـر اعلام کـرد‪ :‬اسـتفاده از ماسـک‬ ‫پزشـکی پی ‬ ‫توسـط خدمت دهنـدگان و خدمت گیرنـدگان‬ ‫در اما کـن عمومـی اسـتان های کشـور در ابـان‬ ‫بـه ‪ ۱۹.۹۹‬درصـد کاهـش یافتـه اسـت‪ ،‬ا کنـون‬ ‫بیشترین میزان استفاده از ماسک در فرودگاه ها‬ ‫بـا ‪ ۷۶.۴۷‬درصـد و دانشـگاه ها ‪ ۴۳.۵۲‬درصـد‬ ‫و کمترین میـزان اسـتفاده از ماسـک در اما کـن‬ ‫تفریحـی و مرا کـز ورزشـی بـا ‪ ۱۷.۸۲‬درصـد و‬ ‫‪ ۱۶.۰۷‬درصـد بـوده اسـت‪ .‬این موضـوع کـه شـاید‬ ‫مـردم به خاطـر شـرایط دوران کرونـا و خسـتگی از‬ ‫ان وضعیـت دیگـر تمایلـی به اسـتفاده از ماسـک‬ ‫ندارنـد پذیرفتـه امـا در شـرایط کنونـی بـا وجـود‬ ‫ویـروس کرونـا بایـد این مسـئله بـاز جـدی گرفتـه‬ ‫شـود‪ .‬شـهنام عرشـی؛ رئیـس مرکـز مدیریـت‬ ‫یهـای وا گیـر وزارت بهداشـت‪ ،‬درمـان و‬ ‫بیمار ‬ ‫امـوزش پزشـکی دربـاره وضعیـت شـیوع ویـروس‬ ‫کرونا در کشور اظهار داشت‪ :‬ا کنون این بیماری‬ ‫در حداقـل پیـک شـیوع قـرار دارد و هنـوز مـوج‬ ‫نحـال‬ ‫جدیـدی شـکل نگرفتـه اسـت‪ .‬وی باای ‬ ‫یکـه سیسـتم ایمنـی‬ ‫معتقـد اسـت‪ :‬امـا افراد ‬ ‫ضعیفـی دارنـد احتمـال ابتلای هم زمـان بـه‬ ‫بیمـاری کرونـا و انفلوانـزا را دارند و به همین دلیل‬ ‫باید این افراد‪ ،‬شـیوه نامه های بهداشـتی به ویژه‬ ‫اسـتفاده از ماسـک و رعایـت اصـول بهداشـتی‬ ‫قتـر از سـایر افـراد رعایـت کننـد‪ .‬عرشـی‬ ‫را دقی ‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬از ابتـدای امسـال تـا اواسـط ابـان‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۷‬نمونه انفلوانزا در کشور مثبت اعالم‬ ‫شـده و در همـان هفتـه سـوم ابـان از سـه هزار‬ ‫‪۹۹‬مـورد ازنظـر ابتلا بـه‬ ‫کهـزار و ‬ ‫و ‪ ۱۷۵‬نمونـه‪ ،‬ی ‬ ‫انفلوانـزا مثبـت گـزارش شـده اسـت‪ .‬رئیـس مرکـز‬ ‫یهـای وا گیـر وزارت بهداشـت‪،‬‬ ‫مدیریـت بیمار ‬ ‫درمان و اموزش پزشکی افزود‪ :‬از ابتدای امسال‬ ‫تا کنـون مـوارد مـرگ ناشـی از انفلوانـزا بیـن ‪۳۰‬‬ ‫تـا ‪ ۴۰‬نفـر در کشـور بـوده اسـت و در گـروه سـنی‬ ‫کمـورد فوتـی گـزارش‬ ‫جسـال نیـز تنهـا ی ‬ ‫زیرپن ‬ ‫یسـت که در سـال ‪ ۹۶‬شـمار‬ ‫شـد؛ این درحال ‬ ‫جان باختـگان ‪ ۲۱‬نفر بـود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نتیجه‬ ‫شهـا نشـان می دهـد کـه هرسـال ‪ ۴۰‬درصـد‬ ‫ازمای ‬ ‫از مراجعیـن بـا عالئـم سـرماخوردگی بـه انفلوانـزا‬ ‫مبتلا هسـتند‪ .‬ویـروس کرونـا از زمـان شـیوع‬ ‫تا کنـون بـا چندیـن جهـش مـردم ایـران را درگیـر‬ ‫این بیماری کرد و نشان داد که فصل گرم و سرد‬ ‫سال هیچ تفاوتی برای شیوع این ویروس ندارد‬ ‫بنابراین تابستان و زمستان کرونا با جهش های‬ ‫بسیارسـخت مـردم را بـه ایـن ویـروس کشـنده‬ ‫مبتلا کـرد‪ .‬این روزهـا کـه فصـل سـرد را سـپری‬ ‫می کنیـم بسـیاری از مـردم تصـور مبتلا نشـدن‬ ‫بـه ویـروس کرونـا و انفلوانـزا را دارنـد امـا این گونـه‬ ‫نیسـت و براسـاس گفتـه مسـئوالن چـون ایـن‬ ‫ویـروس ممکـن اسـت تـا اواسـط بهمـن شـیوع‬ ‫داشته باشد پس رعایت بسیاری از شیوه نامه ها‬ ‫به ویژه استفاده از ماسک ضروری و الزامی ست‪.‬‬ ‫طبـق امارهـای وزارت بهداشـت ا کنـون مـوارد‬ ‫ابتلا بـه بیمـاری انفلوانـزا در کشـور ثابـت مانـده‬ ‫یهـا نشـان می دهـد کـه شـیوع‬ ‫اسـت و پیش بین ‬ ‫این ویروس ممکن اسـت تا اواسـط بهمن ادامه‬ ‫یابـد‪ .‬مـردم کشـور در بیـش از دوسـال از شـیوع‬ ‫ویـروس کرونـا به دلیـل رعایـت شـیوه نامه های‬ ‫بهداشـتی و فاصل هگـذاری اجتماعـی و اسـتفاده‬ ‫مـداوم از ماسـک کمتـر بـه انفلوانـزا شـدند امـا‬ ‫این روزهـا بیشـترین مبتالیـان بـه ایـن ویـروس‬ ‫کودکان هسـتند کـه باید برای این موضـوع مردم‬ ‫برنامه ریـزی جـدی داشـته باشـند‪ .‬براسـاس‬ ‫داد ههـای موجـود وزارت بهداشـت‪ ،‬حـدود‬ ‫‪ ۴۰‬درصـد از مـوارد سـرماخوردگی مربـوط بـه‬ ‫انفلوانـزای نـوع ‪ A‬اسـت و ازانجا کـه شـیوع ایـن‬ ‫ویـروس چندین هفتـه زودتـر از مـوارد مشـابه‬ ‫در سـال های گذشـته بـود بنابرایـن مـردم بایـد‬ ‫در رعایـت بسـیاری از این مسـائل توجـه ویـژه‬ ‫داشـته باشـند‪ .‬بـرای مبتال نشـدن دیگـر افـراد‬ ‫بـه انفلوانـزا باتوجه به اینکـه پیـک خـروج ایـن‬ ‫ویـروس از بـدن بیمـاران بیـن پنـج تـا هشـت روز‬ ‫اسـت دراین مدت رعایت بسـیاری شـیوه نامه ها‬ ‫بهداشـتی ازجملـه اسـتفاده مـداوم از ماسـک‬ ‫هنـگام برخـورد بـا دیگـر افـراد خانـواده می توانـد‬ ‫بسـیارتاثیرگذار باشد‪ .‬شهنام عرشی؛ رئیس مرکز‬ ‫یهـای وا گیـر وزارت بهداشـت‬ ‫مدیریـت بیمار ‬ ‫همچنان معتقد اسـت که مردم باید اسـتفاده از‬ ‫ماسـک و وا کسیناسـیون را به عنوان دو موضوع‬ ‫مهـم جـدی بگیرنـد زیـرا طبـق پیش بینـی قبلـی‬ ‫این احتمال وجود دارد که در دنیا پیکی از کرونا‬ ‫در اواخـر پاییـز و اوایـل زمسـتان رخ دهـد‪ .‬وی‬ ‫معتقـد اسـت‪ :‬ا گـر تغییـرات وسـیعی در ویـروس‬ ‫ایجـاد نشـود‪ ،‬شـدت پیک های قبلـی را نخواهد‬ ‫کمـاه بعـد از اروپا‬ ‫داشـت و ازانجا کـه مـا حـدود ی ‬ ‫گون ههـای شـایع ان کشـورها را تجربـه می کنیـم‪،‬‬ ‫همـواره از مـردم می خواهیـم نـکات پیشـگیری‬ ‫ازجمله ماسک و وا کسیناسیون را رعایت کنند‪.‬‬ ‫پیش بینـی افزایـش مـوارد کرونـا در اواخـر پاییـز‬ ‫ً‬ ‫احتمـاال بـا سـویه هایی از ویـروس خواهد بود که‬ ‫تاب هحـال در کشـور نداشـته ایم و تمامـی مجامـع‬ ‫بین المللـی درمـورد پیش بینـی رونـد کرونـا ذکـر‬ ‫یهـا روزبـه روز غیردقیـق‬ ‫می کننـد کـه پیش بین ‬ ‫لهـای‬ ‫یشـود‪ ،‬زیـرا رونـد رعایـت پروتک ‬ ‫م ‬ ‫بهداشـتی کشـورها تغییـر می کند‪ .‬درشـرایطی که‬ ‫کرونـا تاحـدودی بـا شـیوع بسـیارپایین در‬ ‫کشـور خـود را نشـان می دهـد بـرای جلوگیـری‬ ‫از ابتلا بـه ایـن ویـروس و حتـی انفلوانـزا بهتـر‬ ‫اسـت مـردم تزریـق وا کسـن را ضـروری بداننـد‬ ‫همان گونـه کـه متخصصـان اعلام کردنـد کـه‬ ‫تزریـق هم زمـان وا کسـن کرونـا و انفلوانـزا بالمانـع‬ ‫اسـت‪ .‬این نکتـه بسـیارمهم اسـت کـه ا گرچـه‬ ‫هیـچ مشـکلی بـرای تزریـق هم زمـان وا کسـن‬ ‫کرونـا و انفلوانـزا وجـود نـدارد امـا بهتـر اسـت ایـن‬ ‫دو وا کسـن بافاصلـه از هـم تزریـق شـود‪ .‬همـه‬ ‫لکـه کرونـا و‬ ‫این موضوعـات نشـان می دهـد حا ‬ ‫انفلوانزا را در کشـور شـاهد هسـتیم بهتر اسـت با‬ ‫رعایـت شـیوه نامه های بهداشـتی و اسـتفاده از‬ ‫طهـای بسـته و امـکان عمومـی‬ ‫ماسـک در محی ‬ ‫مانـع ابتلای خـود و اعضـای خانـواده بـه ایـن‬ ‫یهـای کشـنده شـویم‪.‬‬ ‫بیمار ‬ ‫به همت موسسه خیریه «مهر سهیال» صورت گرفت؛‬ ‫راه اندازی ازمایشگاه تحقیقات مولکولی و ژنتیک سرطان‬ ‫سعیدجمالی‬ ‫نشسـت اصحـاب رسـانه بـا مسـئولین موسسـه‬ ‫خیریـه «مهـر سـهیال» در اسـتانه بهر هبـرداری‬ ‫از ازمایشـگاه تحقیقـات مولکولـی و ژنتیـک‬ ‫سـرطان تشـکیل شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫موسسـه خیریـه «مهـر سـهیال» در این نشسـت‬ ‫جمعـی از اصحـاب رسـانه و سـیمای البرز حضور‬ ‫داشـتند که به گفت وگو پرداختند‪ .‬ناصر امینی؛‬ ‫مدیرعامـل موسسـه خیریـه «مهـر سـهیال» بـا‬ ‫تقدیـر از حضـور خبرنـگاران و اصحـاب رسـانه‬ ‫در این نشسـت گفـت‪ :‬این ازمایشـگاه تحقیقاتی‬ ‫به همـت حامیـان صنعتـی و تولید کننـدگان‬ ‫پلیمـر و نیکـوکاران و بـا هـدف انجـام پروژ ههـای‬ ‫تحقیقاتـی در این مرکـز تاسـیس و راه انـدازی‬ ‫شـده اسـت‪ .‬مدیرعامـل موسسـه خیریـه «مهـر‬ ‫تهـای ایـن مرکـز‬ ‫سـهیال» بـا تشـریح فعالی ‬ ‫در این نشسـت گفـت‪ :‬در اساسـنامه موسسـه بـر‬ ‫اموزش و پیشگیری تا کید شده است و موسسه‬ ‫کهـای‬ ‫خیریـه «مهـر سـهیال» عالو هبـر کم ‬ ‫مـادی و مـددکاری‪ ،‬امـوزش را از ارکان اصلـی‬ ‫برنام ههـای موسسـه درحمایـت از خانواد ههـای‬ ‫درمان جویـان تحت پوشـش بر شـمرد‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به برگزاری کالس ها و کارگاه های اموزشی‬ ‫درحـال برگـزاری ایـن مرکـز گفـت‪ :‬موسسـه‬ ‫خیریـه «مهـر سـهیال» عالو هبـر خیریـه بـودن در‬ ‫کمـک بـه بیمـاران مبتال ب هسـرطان و معیشـت‬ ‫خانواد ههـای ایـن عزیـزان برنام ههـای ورزشـی‪،‬‬ ‫هنـری‪ ،‬موسـیقی‪ ،‬خودشناسـی‪ ،‬روانشناسـی و‬ ‫همچنیـن برنام ههـای ا گاهی رسـانی از سـرطان‬ ‫را در دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت‪ .‬ناصـر‬ ‫ن مرکز‬ ‫امینی در خصوص اقدامات پیشگیرانه ای ‬ ‫گفـت‪ :‬ایـن مرکـز در راسـتای رسـالت پیشـگیری و‬ ‫امـوزش اقـدام بـه تجهیـز و راه انـدازی ازمایشـگاه‬ ‫تریبون‬ ‫رئیسسازمانحفاظتمحیط زیست‪:‬‬ ‫بیشتر خودروهای محیط بانان فرسوده هستند‬ ‫رئی ــس س ــازمان حفاظ ــت محیط زیس ــت بابیان اینک ــه بیش ــتر تجهی ــزات‬ ‫به خص ــوص وس ــایل نقلیه محیط بان ــان وضعی ــت خوب ــی ندارن ــد و ط ــول‬ ‫عم ــر ان ه ــا بی ــش از ‪ ۱۰‬س ــال اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬ای ــن وضعی ــت ب ــرای س ــازمان‬ ‫حا کمیت ــی و نظارت ــی ک ــه بای ــد در زمین ــه اج ــرای قان ــون ه ــوای پ ــا ک الگ ــو‬ ‫باش ــد ج ــای تاس ــف دارد بنابرای ــن ط ــی برنام ــه سه س ــاله ‪ ۳۰۰۰‬وس ــیله نقلیه‬ ‫دراختی ــار پاس ــگاه ها ق ــرار خواه ــد گرف ــت‪ .‬به گ ــزارش ایس ــنا؛ عل ــی س ــاجقه‬ ‫در حاش ــیه مراس ــم ارس ــال تجهی ــزات اس ــتحقاقی س ــالیانه محیط زیس ــت‬ ‫محیط بانــان یــگان حفاظــت محیط زیســت بــا اعتبــار ‪ ۲۲‬میلیاردتومــان بــه‬ ‫‪ ۳۱‬اســتان کــه در محوطــه مــوزه تنــوع زیســتی برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬این موضــوع‬ ‫بــرای اولین بــار در کشــور در قالــب تجهیــزات اســتحقاقی محیط بانــان اتفــاق‬ ‫می افتــد‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬تمــام ایــن کاالهــا تولیــد داخلــی و یک بســته کامــل‬ ‫هــم بــرای شــرایط زمســتانی و هــم تابســتانی محیط بانــان اســت‪ .‬درراســتای‬ ‫ایج ــاد نظ ــم و نظ ــام محیط بان ــان‪ ،‬کیفی ــت جن ــس بسیارمناس ــب اس ــت و‬ ‫سه ــا‬ ‫ب هص ــورت س ــاالنه ای ــن اتف ــاق خواه ــد افت ــاد و امیدواری ــم ک ــه ای ــن لبا ‬ ‫محیط بان ــان را در براب ــر اتفاق ــات احتمال ــی و حمل ــه متج ــاوزان ایم ــن کن ــد‪.‬‬ ‫رئی ــس س ــازمان حفاظ ــت محیط زیس ــت اف ــزود‪ :‬تامی ــن جلیق ــه ضدگلول ــه‬ ‫نی ــز ه ــر پنج س ــال اتف ــاق می افت ــد ام ــا ت ــاش س ــازمان این اسـ ـت که دائ ــم‬ ‫به روزرســـانی شـــود و محیط بانـــان را حفاظـــت کنـــد‪ .‬وی باتا کیدبراینک ــه‬ ‫محیط بانـــان به لحـــاظ تجهیـــزات به خصـــوص وســـایل نقلیه وضعی ــت‬ ‫مناســـبی نـــدارد و تمـــام وســـایل نقلیه فرســـوده و طـــول عمرشـــان بی ــش‬ ‫از ‪ ۱۰‬ســـال اســـت گفـــت‪ :‬این موضـــوع بـــرای دســـتگاه نظارتـــی حا کمیت ــی‬ ‫همچ ــون س ــازمان محیط زیس ــت ک ــه بای ــد در ح ــوزه قان ــون ه ــوای پ ــا ک‬ ‫الگ ــو باش ــد وضعی ــت مناس ــبی نیس ــت چرا ک ــه ای ــن خودروه ــا تولیدکنن ــده‬ ‫االینده هـــا هســـتند و این موضـــوع جـــای تاســـف دارد‪ .‬تمـــام خودروه ــا‬ ‫به خصــوص خودروهایــی کــه در مناطــق صعب العبــور قــرار دارنــد‪ ،‬فرســوده‬ ‫هس ــتند و از ماموریت ه ــای س ــوم و‪ ...‬به بع ــد فرس ــوده ش ــده اند و کارای ــی‬ ‫مناس ــبی ندارن ــد‪ .‬گوی ــا زم ــان تهی ــه تنه ــا قیم ــت معی ــار ب ــوده و ب ــه کیفی ــت‬ ‫توجه ــی نش ــده اس ــت‪ .‬س ــاجقه ادام ــه داد‪ :‬ب ــا تا کیدات ــی ک ــه در دول ــت‬ ‫ش ــد س ــعی می کنی ــم در ب ــازه زمان ــی سه س ــاله ‪ ۳۰۰۰‬وس ــیله نقلیه دراختی ــار‬ ‫پاس ــگاه ها ق ــرار گی ــرد‪ .‬به تازگ ــی تم ــام خودروه ــای مختل ــف خودروس ــازهای‬ ‫داخل ــی در ابع ــاد دفاع ــی و ‪ ...‬ازمای ــش میدان ــی ش ــدند‪ .‬وی اف ــزود‪ :‬ت ــاش‬ ‫می کنیـــم کـــه درصـــورت تاییـــد ازمایـــش میدانـــی از تولیـــدات داخـــل و در‬ ‫غیـــر ایـــن صـــورت از محصـــوالت خارجـــی اســـتفاده کنیـــم‪ .‬خوشـــبختانه‬ ‫درخص ــوص تامی ــن موتورس ــیکلت مش ــکلی نداری ــم و ح ــدود ‪ ۱۲۰۰‬دس ــتگاه‬ ‫موت ــور ب ــه پاس ــگاه ها‪ ،‬نمایندگی ه ــا و ادارات کل ارس ــال ش ــده اس ــت‪ .‬ای ــن‬ ‫موتورهــا داخلــی هســتند و شــاید چنــدان کیفیــت مناســب نباشــد امــا ســعی‬ ‫می کنی ــم ب ــا توصی ــه ب ــه تولیدکنن ــدگان کیفی ــت افزای ــش یاب ــد و از تولی ــد‬ ‫داخل ــی اس ــتفاده کنی ــم‪ .‬این اق ــام ب ــه تم ــام ‪ ۴۰۰۰‬نف ــر محیط ب ــان تعل ــق‬ ‫خواهــد گرفــت‪ .‬وی درپاسـخ به اینکه ایــا خــودروی کارکنــان ســازمان ازجملــه‬ ‫رئی ــس س ــازمان حفاظ ــت محیط زیس ــت االینده ان ــد ی ــا خی ــر؟ گف ــت‪ :‬س ــعی‬ ‫می کن ــم از خودروه ــای برق ــی اس ــتفاده کن ــم‪ .‬امی ــدوارم ب ــه جای ــی برس ــیم‬ ‫ک ــه هم ــه از خودروه ــای برق ــی بهره من ــد ش ــوند‪ .‬ش ــهردار ته ــران ق ــول داده‬ ‫اقداماتــی را بــرای تامیــن وســایل حمل ونقــل برقــی عمومــی و ایســتگاه های‬ ‫شـــارژ و تغذیـــه ان انجـــام دهـــد‪ .‬ان شـــاءاهلل بـــا تحقـــق این امـــر تغیی ــرات‬ ‫اساس ــی را ش ــاهد خواهی ــم ب ــود‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫ممنوعیت صید ماهی های خاویاری خزر‬ ‫ِ‬ ‫مدیرکل دفتر حفاظت از زیسـت بوم ها و سـواحل دریایی توضیحاتی درباره‬ ‫یهـای خاویـاری‬ ‫یهـای خاویـاری ارائـه داد و گفـت‪ :‬صیـد ماه ‬ ‫وضعیـت ماه ‬ ‫نهـا ممنـوع اسـت‪ .‬ب هگـزازش مهـر؛ محمـد‬ ‫دریـای خـزر و فـروش خاویـار ا ‬ ‫یهـای خاویـاری در دریـای خـزر گفـت‪:‬‬ ‫طالبـی متیـن دربـاره وضعیـت ماه ‬ ‫جنـوع ماهـی خاویـاری داریـم کـه عمده ترین تعـداد این گونه ها‬ ‫به طور کلـی پن ‬ ‫در دریـای خـزر سـمت ایـران اسـت‪ .‬وی با اشـاره به اینکه سـازان شـیالت‬ ‫یهـای خاویـاری برنام ههـای‬ ‫بایـد بـرای بازسـازی ذخایـر گونـه ای ایـن ماه ‬ ‫نهـا محـدود اسـت لـذا‬ ‫مدونـی اجـرا کنـد‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن گونـه از ماهـی تعـداد ا ‬ ‫یهـا حائز اهمیـت بـوده و بایـد مورد توجـه قـرار‬ ‫ننـوع ماه ‬ ‫تکثیـر مصنوعـی ای ‬ ‫نحـوزه ورود یافتـه و‬ ‫گیـرد‪ .‬وی افـزود‪ :‬سـازمان حفاظـت محیط زیسـت در ای ‬ ‫مکاتباتـی هـم بـا سـازمان شـیالت صـورت گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫وقوع ساالنه ‪ ۱۷۲‬هزار شکستگی‬ ‫ناشی از پوکی استخوان‬ ‫رئیس پژوهشـگاه غدد و متابولیسـم دانشـگاه علوم پزشـکی تهران از ‪ ۷۲‬هزار‬ ‫شکسـتگی ناشـی از پوکـی اسـتخوان سـاالنه در کشـور و مـرگ ‪ ۴۲۰۰‬نفـر‬ ‫از این تعـداد خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش ایلنـا؛ افشـین اسـتوار در رابط هبـا اخریـن‬ ‫وضعیـت پوکـی اسـتخوان در کشـور گفـت‪ :‬ترا کـم اسـتخوان افـراد در بـدو‬ ‫‪۳۰‬سـالگی بـه حدا کثـر‬ ‫تولـد افزایـش پیـدا می کنـد و در سـنین بیـن ‪ ۲۵‬تـا ‬ ‫تـوده اسـتخوانی می رسـد‪ .‬تـوده اسـتخوانی تحت تاثیـر دوران کودکـی و‬ ‫نحـال تغذیـه نامناسـب‪ ،‬کم تحرکـی یـا مـواردی ماننـد‬ ‫یسـت؛ در عی ‬ ‫نوجوان ‬ ‫الودگـی هـوا‪ ،‬مصـرف سـیگار و الـکل می تواند تـوده اسـتخوانی را پایین تر نگه ‬ ‫یکـه تـوده اسـتخوانی او در ایـن دوران کمتـر رشـد کـرده باشـد‪ ،‬ایـن‬ ‫دارد‪ .‬فرد ‬ ‫اسـتعداد را دارد کـه در دوران سـالمندی دچـار پوکـی اسـتخوان شـود‪.‬‬ ‫افزایش توانمندی ‪ 120‬هزار معلم ابتدایی‬ ‫با طرح «ارتقای صالحیت حرفه ای»‬ ‫تحقیقـات مولکولی و ژنتیک سـرطان نمـوده که‬ ‫یسـت و در خدمـت‬ ‫هم ا کنـون امـاده بهره بردار ‬ ‫دانشـگاه و محققین اسـت‪ .‬مدیرعامل موسسه‬ ‫در ادامـه گفـت‪ :‬ازمایشـگاه تحقیقـات مولکولـی‬ ‫و ژنتیـک سـرطان مهـر سـهیال در ‪ 100‬متـر فضـای‬ ‫ازمایشـگاهی‪ -‬تحقیقاتی و ‪ 45‬متـر فضـای‬ ‫اموزشـی مجزا برای برگـزاری کارگا ههـا و دوره های‬ ‫اموزشـی راه انـدازی شـده اسـت‪ .‬دکتـر نکوئیـان؛‬ ‫متخصـص ژنتیـک سـرطان و بیو تکنولـوژی‬ ‫پزشـکی‪ ،‬عضـو هیئت مدیـره موسسـه و‬ ‫هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و دیگر‬ ‫سخنران این نشست‪ ،‬گفت‪ :‬خدا را شا کریم که با‬ ‫همکاری و همدلی حامیان صنعتی و نیکوکاران‬ ‫توانسـتیم یـک ازمایشـگاه تحقیقـات مولکولـی‬ ‫و ژنتیـک سـرطان را ب هصـورت هدفمنـد بـرای‬ ‫ً‬ ‫حهـای مولکولـی و مخصوصـا ژنتیکـی‬ ‫انجـام طر ‬ ‫پیشـرفته‪ ،‬در خدمـت محققیـن‪ ،‬پزشـکان و‬ ‫دانشگاه در موسسه خیریه «مهر سهیال» ایجاد‬ ‫کنیم‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬این موسسـه بنا دارد؛‬ ‫شهـا و تجهیـزات‬ ‫اسـتفاده ابـزاری از همـه بخ ‬ ‫ازمایشـگاه را در اختیار اسـاتید و دانشـگاه ها قرار‬ ‫دهـد تـا قدمـی هرچنـد کوچـک بـرای شـناخت‬ ‫و تحقیقـات سـرطان بـردارد‪ .‬دکتـر نکوئیـان‬ ‫بـا ارزشـمند خوانـدن ایـن مرکـز تحقیقاتـی در‬ ‫اسـتان البـرز گفـت‪ :‬مـا امیدواریـم بـا همـکاری‬ ‫حهـای تحقیقاتـی‬ ‫دانشـگاه ها بتوانیـم طر ‬ ‫دانشـجویان و پروژ ههـای محققیـن و همچنیـن‬ ‫در پایان نام ههـای دانشـجویان دکتـرا همـکاری‬ ‫کنیـم و هیئت مدیـره ایـن موسسـه نیـز همـه‬ ‫امکانـات را بـرای تحقـق این امـر فراهـم خواهـد‬ ‫نمـود‪ .‬عضـو هیئت مدیـره و مسـئول ازمایشـگاه‬ ‫تحقیقـات مولکولـی و ژنتیـک سـرطان موسسـه‬ ‫خیریـه «مهـر سـهیال» بـا ارزشـمند خوانـدن‬ ‫این نشسـت و نقـش مهـم رسـانه در معرفـی‬ ‫ایـن مرکـز تحقیقاتـی نوپـا گفـت‪ :‬مـا امیدواریـم‬ ‫این نشسـت پـل ارتباطـی مـا بـا سـایر مرا کـز‬ ‫تحقیقاتی و همچنین دانشگاه ها و دانشجویان‬ ‫ً‬ ‫یسـت کـه یقینـا‬ ‫باشـد؛ چر اکـه ایـن رسـالت مهم ‬ ‫به خوبـی بـه ان عمـل خواهیـد نمـود‪ .‬وی‬ ‫با اشـاره به اقدامـات پیشـگیرانه ایـن موسسـه‬ ‫گفـت‪ :‬مـا سـعی کرده ایـم بـا برپایـی سـمینارهای‬ ‫اموزشـی در بیـن خانواد ههـا سـفیران سلامت را‬ ‫بـه جامعـه بفرسـتیم‪ .‬ما نه تنهـا به امـوزش بیمار‬ ‫مبتالب هسـرطان پرداخته ایـم؛ بلکـه بـه خانـواده‬ ‫و حتـی بـه افـراد سـالم هـم امـوزش می دهیـم تـا‬ ‫بتواننـد زندگـی بهتـر و بـدون بیمـاری را تجربـه‬ ‫نماینـد‪ .‬وی با اشـاره به نحـوه برخـورد بـا بیمـار‬ ‫مبتالب هسـرطان نیـز گفـت‪ :‬امـروزه نحـوه برخـورد‬ ‫و صحبت با بیماران مبتالبه سرطان بسیار مهم‬ ‫اسـت؛ چر اکـه ممکـن اسـت با گفتن یکـه کلمه یا‬ ‫یک جمله‪ ،‬امید را از یک بیمار سلب نمائیم‪ .‬ما‬ ‫در موسسه خیریه «مهر سهیال» امید را سرلوحه‬ ‫قـرار داده ایـم تـا بتوانیـم بهتـر و موثرتـر بـه درمـان‬ ‫بیمـاران کمـک کنیـم‪ .‬در ادامـه افـراد حاضـر از‬ ‫ازمایشگاه تحقیقاتی و سایر واحدهای این مرکز‬ ‫تهـای موسسـه خیریـه‬ ‫بازدیـد کردنـد و بـا فعالی ‬ ‫«مهر سهیال» بیشتر اشنا شدند‪ .‬موسسه خیریه‬ ‫«مهر سـهیال» با مجوز رسـمی از اسـتانداری البرز‬ ‫از سـال ‪ ۹۳‬بـا هـدف حمایـت از بیمـاران مبتلا‬ ‫بـه سـرطان ب هصـورت مردم نهـاد‪ ،‬غیر دولتـی و‬ ‫غیر انتفاعـی بـا حمایـت صنعتگـران و همچنیـن‬ ‫جامعـه پزشـکی شـروع بـه فعالیـت کـرده اسـت‪.‬‬ ‫این موسسـه با هدف اموزش پیشـگیری درمان‬ ‫تا کنـون توانسـته بـه بیـش از ‪ ۱۵۰۰‬نفـر از بیمـاران‬ ‫مبتلا بـه سـرطان خدمت رسـانی کنـد‪.‬‬ ‫ش وپـرورش از امـوزش از ارائـه‬ ‫سرپرسـت معاونـت امـوزش ابتدایـی اموز ‬ ‫شهـای حرفـه ای و تکمیلـی بـه ‪1 20‬هـزار معلـم مقطـع ابتدایـی در سـال‬ ‫اموز ‬ ‫تحصیلـی جـاری خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش پانـا؛ معصومـه نجفـی پازوکـی دربـاره‬ ‫اخریـن جزئیـات طـرح بررسـی صالحیـت حرفـه ای معلمـان در مقطـع‬ ‫ابتدایـی‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬بررسـی صالحیـت حرفه ای معلم همچون گذشـته‬ ‫حهـای پرا کنـده صـورت گیـرد امـا همان طور کـه شـاهد‬ ‫می توانـد از طریـق طر ‬ ‫نشـیوه اثربخشـی کمتـری دارد‪ .‬در طـرح جدیـد روی برنام ههـای‬ ‫بودیـم ای ‬ ‫درسـی تمرکـز دارد و در چهـار درس فارسـی‪ ،‬ریاضـی‪ ،‬علـوم و هدیـه اسـمانی‬ ‫توانمندسـازی انجـام خواهـد شـد و بـرای هر یـک از ایـن چهـار درس‪ ،‬تعـداد‬ ‫‪ 30‬هـزار معلـم تحت امـوزش قـرار می گیرنـد‪.‬‬ ‫تامین‪ ۱.۵‬میلیون عدد انسولین قلمی‬ ‫مدیـرکل دارو و مـواد تحـت کنتـرل سـازمان غـذا و دارو با بیان اینکـه ا کنـون‬ ‫حداقل ‪ ۱.۵‬میلیون عدد انسولین قلمی از هر نوع در بازار تامین شده است‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬انسـولین فقـط بـا نسـخه پزشـک و ثبت اطالعـات بیمار و بـدون تغییر‬ ‫قیمـت در سـامانه تیتـک قابـل عرضـه اسـت‪ .‬ب هگـزارش تسـنیم؛ دکتر محمد‬ ‫پیکان پور درباره روند تامین انسـولین اظهار کرد‪ :‬تمرکز ویژه ای برای تامین‬ ‫انسولین از مسیر تولید و واردات در کشور انجام شده تا بیماران دغدغه ای‬ ‫درمورد داروی مصرفی خود نداشـته باشـند‪ .‬وی افزود‪ :‬طبق سیاسـت های‬ ‫اتخاذ شـده‪ ،‬انسـولین بیشـتری نسـبت به قبل در دسـتور کار برای تامین قرار‬ ‫گرفتـه تـا کسـری های مقطعـی که شـاهد ان بودیم‪ ،‬جبران شـود‪.‬‬ ‫ برابرشدن یارانه حمایت معیشتی جانبازان‬ ‫سه‬ ‫ِ‬ ‫معـاون رئیس جمهـوری و رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران در دیـدار‬ ‫بـا جمعـی از خانواد ههـای شـهدا و ایثارگـران شهرسـتان البـرز کـه در سـالن‬ ‫اجتماعـات شـهیداوینی الونـد برگـزار شـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬یکـی از اقدامـات‬ ‫مهـم مـا پرداخـت مسـتمری کمک معیشـت بـه جانبـازان اسـت کـه مبلـغ‬ ‫ایـن مسـتمری بـا سـه برابر افزایـش از یک میلیـون و ‪ ۶۰۰‬هزار تومـان بـه‬ ‫‪ ۴.۵‬میلیون تومـان رسـیده اسـت‪ .‬به گزارش انا؛ سـید امیرحسـین قاضـی زاده‬ ‫هاشـمی همچنین از جذب ‪ ۶۷‬هزار نفر از اعضای خانواده شـهدا و ایثارگران‬ ‫کسـال اخیر خبـر داد و گفـت‪:‬‬ ‫در دسـتگاه های دولتـی و حکومتـی طـی ی ‬ ‫همچنیـن یکـی از برنام ههـای مهـم مـا اجـرای قانـون تبدیل وضعیت شـغلی‬ ‫و اسـتخدامی ایثارگـران بـود کـه بـا اجـرای ایـن قانـون در ‪ ۳۶‬ماه گذشـته‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار نفـر از ایثارگـران کارمنـد دولـت تبدیـل وضعیـت شـدند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫یک شنبه ‪ 6‬اذر ‪ 1401‬شماره‪2652‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪1401/08/01-140160319014003799‬هیـات‬ ‫دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه‬ ‫ثبـت ملـک جیرفـت تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضـی اقای حامـد بدوی دلفارد‬ ‫فرزنـد مالـک بـه شماره شناسـنامه ‪ 3020245125‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ‬ ‫یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 190‬مترمربـع پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 579‬اصلـی مفـروز و مجزی‬ ‫شـده از پلا ک ‪ 26‬فرعـی از ‪ 579‬اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی رهجـرد جیرفـت‬ ‫بخـش ‪ 45‬کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اقای عباس دهقان محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی‪ ،‬اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه‬ ‫این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضای‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/20:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/09/06 :‬‬ ‫جـواد فاریابـی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1414889‬‬ ‫جیرفـت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/08/09-140160319014004029‬هیـات‬ ‫دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبـت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقـای خدارضا مرادی پورکر‬ ‫فرزنـد میرزارضـا بـه شماره شناسـنامه ‪ 36‬صـادره از بافت در ششـدانگ یکباب خانه‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 425‬مترمربـع پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 26‬اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پال ک‬ ‫ فرعـی از ‪ 26‬اصلـی قطعـه یـک واقـع در اراضـی دولت ابـاد اسـفندقه جیرفـت بخش‬‫‪ 44‬کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای جـواد ابوسـعیدی محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی‪ ،‬اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه‬ ‫این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضای‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/20:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/09/06 :‬‬ ‫جـواد فاریابـی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1414885‬‬ ‫جیرفـت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/08/03-140160319014003859‬هیـات‬ ‫دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه‬ ‫ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای کیوان مرادی مسکونی‬ ‫فرزنـد حسـن بـه شماره شناسـنامه ‪ 3020201497‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ‬ ‫یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 225‬مترمربـع پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 581‬اصلـی مفـروز و مجـزی‬ ‫شده از پال ک ‪ -‬فرعی از ‪ -81‬اصلی قطعه دو واقع در اراضی حسین اباد جیرفت بخش‬ ‫‪ 45‬کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای ابراهیـم سـیدیان محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به‬ ‫منظور اطالع عموم‪ ،‬مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که‬ ‫اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‪ ،‬اعتراضی داشته باشند می توانند‬ ‫از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس‬ ‫از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/20:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/09/06 :‬‬ ‫جـواد فاریابـی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1414882‬‬ ‫جیرفـت‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانـم عصمـت جعفری مفـرد فرزنـد عبـاس بـه وکالـت از اقـای مجیـد کاردان پورطهرانـی فرزنـد علـی بـه‬ ‫موجـب وکالتنامـه شـماره ‪ 10513‬مـورخ ‪ 1401/08/18‬دفترخانه ‪ 1553‬تهران به ادرس تهران‪ ،‬شـهرری‪،‬‬ ‫خیابان بیات‪ ،‬جنب بانک سپه‪ ،‬شماره ‪ 206‬و ‪ 208‬با تسلیم یک برگ استشهاد مصدق به شماره به‬ ‫شـرح وارده بـه شـماره ‪ 4029778‬مـورخ ‪ 1401/08/18‬اعلام کـرده سـند مالکیت ششـدانگ یک قطعه‬ ‫زمیـن‪ ،‬نـوع ملـک طلـق‪ ،‬بـه پلا ک ثبتـی ‪ 2090‬فرعـی از ‪ 162‬اصلـی‪ ،‬مفـروز و مجـزا شـده از ‪ 1543‬فرعی از‬ ‫اصلـی واقـع در بخـش ‪ 12‬ناحیـه ‪ 02‬حـوزه ثبـت ملـک شـهرری اسـتان تهـران به مسـاحت ‪ 125‬مترمربع‬ ‫بـا مشـخصات ملـک‪ :‬یـک قطعـه زمیـن‪ ،‬نـوع ملک طلق بـا کاربری‪ ،‬بـه پال ک ثبتـی ‪ 2090‬فرعـی از ‪162‬‬ ‫اصلـی‪ ،‬مفـروز و مجـزا شـده از ‪ 1543‬فرعـی از اصلی مذکـور واقع در بخش ‪ 12‬ناحیه ‪ 02‬حوزه ثبت ملک‬ ‫شـهرری اسـتان تهـران بـه مسـاحت ‪ 125‬مترمربـع‪ .‬متـن ملـک شـماره دو هـزار و نـود فرعـی از یکصـد و‬ ‫شصت و دو اصلی مفروز و مجزی شده از شماره یک هزار و پانصد و چهل و سه فرعی واقع در بخش‬ ‫دوازده حوزه ثبتی شـهرری اسـتان تهران به مسـاحت ‪ 125‬مترمربع (یکصد و بیسـت و پنج مترمربع)‪.‬‬ ‫مشـخصات مالکیـت‪ :‬مالکیـت عصمـت جعفری مفـرد فرزند عباس بـه شماره شناسـنامه ‪ 285‬متولد‬ ‫‪ 1335/01/10‬صادره از ری دارای شماره ملی ‪ 0491084145‬با جز سهم ‪ 6‬از کل سهم ‪ 6‬بعنوان مالک‬ ‫ششـدانگ عرصـه و اعیـان بـه اسـتثنا ثمنیـه عرصـه و اعیـان اصلـی بـه شـماره چاپـی ‪ 620969‬سـری‬ ‫الـف سـال ‪ 96‬بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی ‪ 139620301024036939‬ثبـت شـده اسـت و طبـق گواهـی‬ ‫دفتـر املا ک در رهـن نمی باشـد کـه بـه علـت سـهل انگاری مفقود شـده‪ ،‬تقاضـای صدور المثنی سـند‬ ‫مالکیـت نمـوده اسـت‪ .‬لـذا طبـق مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب در یک نوبت ا گهی می شـود‬ ‫تـا هـر کـس نسـبت بـه ملک مورد ا گهی معاملـه ای کرده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود اسـت‪،‬‬ ‫بایـد تـا ده روز پـس از انتشـار ا گهـی‪ ،‬بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند‬ ‫مالکیـت یـا سـند معاملـه‪ ،‬تسـلیم کنـد‪ .‬ا گـر ظـرف مهلـت مقـرر‪ ،‬اعتراضـی نرسـد و یـا درصـورت اعتراض‬ ‫اصل سـند مالکیت یا سـند معامله ارائه نشـود‪ ،‬اداره ثبت المثنی سـند مالکیت را طبق مقررات صادر‬ ‫و بـه متقاضی تسـلیم خواهـد کرد‪.‬‬ ‫سـیدمهدی المعـی‪ ،‬رئیـس واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرری‪ ،‬از طـرف‬ ‫م الـف ‪624‬‬ ‫سـهراب عزیزنـژاد‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای قربانعلـی اقابگلـو بـه ادرس شـهرری بـا تسـلیم یـک بـرگ استشـهاد مصـدق بـه شـماره‬ ‫‪ 1401/05/29-15374‬دفتـر ‪ 41‬شـهرری بـه شـرح وارده بـه شـماره ‪ 4029558‬مـورخ‬ ‫‪ 1401/08/17‬اعلام کـرده سـند مالکیـت ششـدانگ یک قطعه خانه به پال ک ثبتـی ‪ 4006‬فرعی‬ ‫از ‪ 120‬اصلـی‪ ،‬مفـروز و مجـزا شـده از ‪ 3305‬فرعـی از اصلـی مذکـور‪ ،‬قطعـه ‪ 68‬در طبقـه و واقع در‬ ‫بخـش ‪ 12‬ناحیـه ‪ 02‬حـوزه ثبـت ملـک شـهرری اسـتان تهـران بـه مسـاحت ‪ 157/97‬مترمربع با‬ ‫مالکیت قربانعلی اقابگلو فرزند ابراهیم به شماره شناسـنامه ‪ 533‬متولد ‪ 1320/03/02‬صادره‬ ‫از اوج دارای شـماره ملی ‪ 5388804003‬با جز سـهم ‪ 6‬از کل سـهم ‪ 6‬بعنوان مالک ششـدانگ‬ ‫عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ‪ 58098‬مورخ ‪ 1373/05/04‬دفترخانه اسناد رسمی‬ ‫شـماره ‪ 2‬شـهرری اسـتان تهران‪ ،‬موضوع سـند مالکیت اصلی به شـماره چاپی ‪ 620258‬که در‬ ‫صفحـه ‪ 293‬دفتـر املا ک جلـد ‪ 1390‬ذیل شـماره ‪ 315930‬ثبت شـده اسـت که طبـق دادنامه‬ ‫حصر وراثت شـماره ‪ 1401/01/28-637802‬شـعبه ‪ 958‬شـورای حل اختالف شـهرری‪ ،‬ایشـان‬ ‫فـوت نمـوده و وراث ایشـان محسـن‪ ،‬مسـعود‪ ،‬منصـور‪ ،‬میثـم‪ ،‬زهـره‪ ،‬زهـرا و لیلا همگـی بگلـو‬ ‫فرزندان و فاطمه نوری همسـر متوفی هسـتند و طبق گواهی دفتر امال ک‪ ،‬در رهن نمی باشـد‬ ‫که به علت نقل و انتقال مفقود شده و تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده است‪ .‬لذا‬ ‫یشـود تـا هر کس نسـبت‬ ‫طبـق مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب در یـک نوبـت ا گهـی م ‬ ‫بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای کـرده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود اسـت‪ ،‬بایـد تا ده‬ ‫روز پس از انتشـار ا گهی‪ ،‬به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت‬ ‫یا سند معامله‪ ،‬تسلیم کند‪ .‬ا گر ظرف مهلت مقرر‪ ،‬اعتراضی نرسد و یا درصورت اعتراض اصل‬ ‫سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائـه نشـود‪ ،‬اداره ثبـت المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقـررات‬ ‫صـادر و بـه متقاضی تسـلیم خواهـد کرد‪.‬‬ ‫سـیدمهدی المعـی‪ ،‬رئیـس واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرری‪ ،‬از‬ ‫م الـف ‪628‬‬ ‫طـرف سـهراب عزیزنـژاد‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای محمدصـادق انصـاری فرزنـد غالمحسـین بـه ادرس شـهرری‪ ،‬بیـن میـدان نمـاز و خیابـان‬ ‫یزدانخواه‪ ،‬پال ک ‪ 181‬با تسـلیم یک برگ استشـهاد مصدق به شـرح وارده به شـماره ‪ 24031271‬مورخ‬ ‫‪ 1401/08/29‬اعالم کرده سـند مالکیت ششـدانگ یک دسـتگاه اپارتمان به پال ک ثبتی ‪ 27048‬فرعی‬ ‫از ‪ 123‬اصلـی‪ ،‬مفـروز و مجـزا شـده از ‪ 27048‬فرعـی از اصلـی مذکـور‪ ،‬قطعـه ‪ 2‬در طبقـه اول واقـع در‬ ‫بخش ‪ 12‬ناحیه ‪ 02‬حوزه ثبت ملک شهرری استان تهران به مساحت ‪ 87/10‬مترمربع با مشخصات‬ ‫ملـک‪ :‬ششـدانگ یـک قطعـه اپارتمـان نـوع ملک طلق با کاربری‪ ،‬به پلا ک ثبتی ‪ 27048‬فرعـی از ‪123‬‬ ‫اصلی‪ ،‬مفروز و مجزا از ‪ 27048‬فرعی از اصلی مذکور‪ ،‬قطعه ‪ 2‬در طبقه ‪ 1‬و واقع در بخش ‪ 12‬ناحیه ‪02‬‬ ‫حوزه ثبت ملک شـهرری اسـتان تهران به مسـاحت ‪ 87/1‬مترمربع منضمات‪ :‬به انضمام ششـدانگ‬ ‫یک واحد پارکینگ به مسـاحت ‪ 12‬مترمربع قطعه سـوم تفکیکی واقع در طبقه همکف و ششـدانگ‬ ‫یکباب انباری به مسـاحت ‪ 2/45‬مترمربع قطعه سـوم تفکیکی واقع در طبقه همکف با مشـخصات‬ ‫مالکیـت‪ :‬مالکیـت محمدصـادق انصـاری فرزند غالمحسـین بـه شماره شناسـنامه ‪ 362‬دارای شـماره‬ ‫ملـی ‪ 1219053848‬بـا جـز سـهم ‪ 6‬از کل سـهم ‪ 6‬بعنـوان مالـک ششـدانگ عرصـه و اعیـان بـا شـماره‬ ‫مسـتند مالکیـت ‪ 28541‬مـورخ ‪ 1387/02/02‬دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره ‪ 13‬شـهرری اسـتان‬ ‫تهـران‪ ،‬موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بـه شـماره چاپـی ‪ 0124368‬سـری ب سـال ‪ 85‬کـه در صفحـه ‪19‬‬ ‫دفتـر املا ک جلـد ‪ 2231‬ذیـل شـماره ‪ 548175‬ثبـت شـده اسـت‪ .‬محدودیـت‪ :‬نـدارد و طبـق گواهـی‬ ‫دفتـر املا ک در رهـن نمی باشـد کـه بـه علـت سـوختگی از بیـن رفتـه تقاضـای صـدور المثنـی سـند‬ ‫مالکیـت نمـوده اسـت‪ .‬لـذا طبـق مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب در یک نوبت ا گهی می شـود‬ ‫تـا هـر کـس نسـبت بـه ملک مورد ا گهی معاملـه ای کرده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود اسـت‪،‬‬ ‫بایـد تـا ده روز پـس از انتشـار ا گهـی‪ ،‬بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند‬ ‫مالکیـت یـا سـند معاملـه‪ ،‬تسـلیم کنـد‪ .‬ا گـر ظـرف مهلـت مقـرر‪ ،‬اعتراضـی نرسـد و یـا درصـورت اعتراض‬ ‫اصل سـند مالکیت یا سـند معامله ارائه نشـود‪ ،‬اداره ثبت المثنی سـند مالکیت را طبق مقررات صادر‬ ‫و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد کرد‪.‬‬ ‫سـیدمهدی المعـی‪ ،‬رئیـس واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرری‪ ،‬از طـرف‬ ‫م الـف ‪629‬‬ ‫سـهراب عزیزنـژاد‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای محسـن علـی زاده بـه ادرس محلـه شـهرری (ارد ایـران)‪ ،‬خیابـان شـهید محمـود‬ ‫شـیرمحمدی‪ ،‬خیابـان شـهید بـرادران اسـماعیلی (نصیـر)‪ ،‬پلا ک ‪ ،38‬طبقـه اول‪ ،‬واحـد ‪ 2‬بـا‬ ‫تسـلیم دو بـرگ استشـهاد مصـدق بـه شـماره ‪ 407201‬مـورخ ‪ 1401/08/07‬دفترخانـه ‪ 34‬ری‬ ‫بـه شـرح وارده ‪ 4029604‬مـورخ ‪ 1401/08/17‬اعلام کـرده کـه ششـدانگ یـک قطعـه اپارتمـان‬ ‫مسکونی به پال ک ثبتی ‪ 7663‬فرعی از ‪ 162‬اصلی‪ ،‬مفروز و مجزا شده از ‪ 7397‬فرعی از اصلی‬ ‫مذکـور‪ ،‬قطعـه ‪ 2‬در طبقـه ‪ 1‬و واقـع در بخـش ‪ 12‬ناحیـه ‪ 02‬حـوزه ثبـت ملـک شـهرری اسـتان‬ ‫تهران به مسـاحت ‪ 63/56‬مترمربع به انضمام انباری قطعه ‪ 6‬به مسـاحت ‪ 1/66‬مترمربع به‬ ‫نام محسن علی زاده فرزند مجتبی شماره شناسنامه ‪ 2‬متولد ‪ 1350/02/20‬صادره از کهریزک‬ ‫دارای شـماره ملی ‪ 6649801674‬با جز سـهم ‪ 6‬از کل سـهم ‪ 6‬بعنوان مالک ششـدانگ عرصه‬ ‫و اعیان با شـماره مسـتند مالکیت ‪ 30841‬مورخ ‪ 1400/02/08‬دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره‬ ‫‪ 58‬شـهرری اسـتان تهـران‪ ،‬موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بـه شـماره چاپـی ‪ 305216‬سـری‬ ‫ج سـال ‪ 99‬بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی ‪ 140020301024003908‬ثبـت شـده اسـت‪ ،‬بـه علـت‬ ‫جابجایـی منـزل مفقـود شـده و تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیت نموده اسـت‪ .‬لـذا طبق‬ ‫ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت‪ ،‬مراتب در یک نوبت ا گهی می شود تا هر کس نسبت به ملک‬ ‫مـورد ا گهـی معاملـه ای کـرده یـا مدعـی وجود سـند مالکیت نـزد خود اسـت‪ ،‬باید تـا ده روز پس‬ ‫از انتشـار ا گهی‪ ،‬به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند‬ ‫معاملـه‪ ،‬تسـلیم کنـد‪ .‬ا گـر ظـرف مهلت مقرر‪ ،‬اعتراضی نرسـد و یـا درصورت اعتراض اصل سـند‬ ‫مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائـه نشـود‪ ،‬اداره ثبـت المثنی سـند مالکیت را طبـق مقررات صـادر و‬ ‫بـه متقاضی تسـلیم خواهـد کرد‪.‬‬ ‫سـیدمهدی المعـی‪ ،‬رئیـس واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرری‪ ،‬از‬ ‫م الـف ‪630‬‬ ‫طـرف محمـد جعفرعلـی‬ ‫ا گهی دعوت برگزاری مجمع عمومی فوق العاده‪ ،‬مجمع عمومی فوق العاده و‬ ‫مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت حمل ونقل داخلی کاالی لقمان‬ ‫براباد خواف‬ ‫بدینوسیله از سهامداران محترم شرکت حمل ونقل داخلی کاالی لقمان براباد خواف‬ ‫بـه شناسـه ملـی ‪ 10862080704‬و شـماره ثبـت ‪ 392‬دعـوت می شـود در جلسـه مورخه‬ ‫‪ 1401/09/19‬جهـت برگـزاری مجمـع عمومـی فوق العـاده سـاعت ‪8‬صبـح درخصـوص‬ ‫نقل و انتقال سـهام‪ ،‬مجمع عمومی فوق العاده سـاعت ‪12‬ظهر درخصوص کاهش‬ ‫تعـداد اعضـای هیئت مدیـره؛ و مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده سـاعت‬ ‫‪16‬بعدازظهـر درخصـوص انتخـاب اعضـای هیئت مدیـره‪ ،‬بازرسـین و روزنامـه کـه در‬ ‫مرکـز اصلـی شـرکت واقع در شهرسـتان خـواف‪ ،‬خیابان مرزداران‪ ،‬نرسـیده به نمایندگی‬ ‫ایران خـودرو‪ ،‬کدپسـتی ‪ 9561863969‬برگـزار خواهـد شـد‪ ،‬حضـور بهـم رسـانند‪.‬‬ ‫درصـورت عـدم حضـور کلیـه سـهامداران‪ ،‬جلسـات بـا ا کثریـت اعضـا برگـزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬نقل و انتقال سهام (مجمع عمومی فوق العاده ‪8‬صبح)‬ ‫‪ -2‬کاهش تعداد اعضای هیئت مدیره (مجمع عمومی فوق العاده ‪12‬ظهر)‬ ‫‪ -3‬انتخـاب اعضـای هیئت مدیـره (مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده‬ ‫‪16‬بعدازظهـر )‬ ‫‪ -4‬انتخاب بازرسین (مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ‪16‬بعدازظهر)‬ ‫‪ -5‬انتخاب روزنامه (مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ‪16‬بعدازظهر)‬ ‫هیئت مدیرهشرکت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306023000162‬مـورخ ‪ 1401/08/08‬هیـات اول موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک مـه والت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضی شهرداری فیض اباد در یکباب ساختمان اداری (محل ساختمان فعلی‬ ‫شـهرداری واقـع در حاشـیه میـدان امـام خمینـی) بـه مسـاحت ‪ 980.10‬مترمربـع‬ ‫قسمتی از پال ک ‪ 22‬فرعی از ‪ 49‬اصلی واقع در اراضی حسن اباد بخش ‪ 2‬مه والت‬ ‫از محـل مالکیـت کلیـه مالکیـن مشـاعی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از‬ ‫اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/06 :‬‬ ‫عبدالـه گلشـن ابادی به اباد‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و‬ ‫م الـف ‪7/401/128‬‬ ‫املا ک مـه والت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر اراء شماره ‪ 140160326006000969‬و ‪ 140160326006000974‬مورخه ‪1401/07/11‬‬ ‫هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضـی لیلا احمدی جوزانـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 4358‬و کـد ملـی ‪3930518491‬‬ ‫صادره از مالیر فرزند یارمحمد در سـه دانگ مشـاع و متقاضی اشـرف احمدی جوزانی‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 2985‬و کـد ملـی ‪ 3930508702‬صـادره از مالیـر فرزنـد رحیـم در‬ ‫سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 183/60‬مترمربع قسـمتی از‬ ‫اراضـی پلا ک ‪ 1‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 4‬مالیـر خریـداری از مالـک رسـمی محـرز شـده‬ ‫است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‪ ،‬مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪.‬‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتـراض داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه‬ ‫ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/21 :‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1406349‬‬ ‫حسـن ابراهیم قاجاریـان‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫م الـف ‪362‬‬ ‫شهرسـتان مالیر‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز ترا کتـور کشـاورزی ‪ ITM399-2WDA‬تک دیفرانسـیل ‪ 1006‬مـدل ‪ 1387‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪255 -18‬ک‪ 11‬و شـماره موتـور ‪ YAW2090U‬و شـماره شاسـی ‪ G07672‬بـه مالکیـت محسـن‬ ‫ابراهیم خانـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1532‬‬ ‫اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/21 :‬‬ ‫محمد فندرسکی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک اق قال‬ ‫م الف ‪13390‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سند‪ ،‬فا کتور فروش کارخانه و برگ سبز خودرو سواری پراید ‪ 131-SE‬مدل ‪ 1394‬با شماره پال ک ایران‬ ‫‪971 -74‬م‪ 95‬و شـماره موتـور ‪ 5297199‬و شـماره شاسـی ‪ NAS411100E3576295‬بـه مالکیـت مریـم‬ ‫میربلوک مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1544‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 140160306011003956‬مورخـه ‪ 1401/07/11‬هیـات موضـوع‬ ‫مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی سـبزوار تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی‬ ‫محمدعلـی کسـکنی فرزنـد حجی حسـین بـه شماره شناسـنامه ‪ 753‬صـادره از سـبزوار نسـبت بـه‬ ‫ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 241.44‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 126‬فرعـی از ‪ 5‬اصلـی‬ ‫واقع در بخش ‪ 3‬سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت رسمی حجی حسین کسکنی محرز شده است‪.‬‬ ‫لذا به استناد مفاد ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه مربوطه‪ ،‬این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز‬ ‫از طریق این روزنامه منتشر می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته‬ ‫باشـند‪ ،‬در شـهرها بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی در روزنامـه و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق رای در‬ ‫محل تا دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ کنند‪ .‬معترض باید‬ ‫ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬مبـادرت به تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومـی محل کرده‬ ‫و گواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد‪ .‬دراینصـورت اقدامـات ثبـت‪ ،‬موکـول‬ ‫بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نشـود یـا معتـرض‪،‬‬ ‫گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند‬ ‫مالکیت می کند‪ .‬صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪ .‬برابر ماده ‪ 13‬ایین نامه‬ ‫ً‬ ‫مذکور در مورد ان قسمت از امال کی که قبال نسبت به انها اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده‪ ،‬واحد ثبتی‬ ‫طبـق رای هیـات پـس از تنظیـم اظهارنامـه ثبتـی حـاوی تحدید حـدود ملـک‪ ،‬مراتـب را در اولین ا گهی‬ ‫نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رسـاند و نسـبت به امال ک در جریان ثبت‬ ‫و فاقد سـابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد ثبتی ا گهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشـر می کند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/21 :‬‬ ‫علی اب باریکی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک سبزوار‬ ‫م الف ‪401/518‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز موتورسـیکلت احسـان ‪ 200‬مـدل ‪ 1398‬بـا شـماره پلا ک ‪ 777-22289‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 0196N14491084‬و شـماره تنـه ‪ N14BVEKNEK1Y21035‬بـه مالکیـت محمداسـماعیل ندرتـی‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1543‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ سـبز موتورسـیکلت پیشـتاز ‪ 150-DB‬مـدل ‪ 1393‬بـا شـماره پلا ک ‪ 771-72721‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 0149NEG500185‬و شـماره شاسـی ‪ NEG***150B9300017‬بـه مالکیـت عبدالحمیـد‬ ‫تعالـی رودی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد صبـا جی تی ایکـس مـدل ‪ 1381‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪757 -42‬ص‪58‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 00325915‬و شـماره شاسـی ‪ S1412281789296‬بـه مالکیـت محمـود روشـنی کاریانی‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز و سـند خودرو وانت پیکان ‪ 1600-OHV‬مدل ‪ 1387‬با شـماره پال ک ایران ‪511 -42‬ص‪ 75‬و‬ ‫شـماره موتور ‪ 11487033999‬و شـماره شاسـی ‪ NAAA46AA28G032632‬به مالکیت محمدسـجاد‬ ‫قوی کتف مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند کمپانـی و کارت خـودرو سـواری دوو سـی یلو بـه رنـگ مشـکی مـدل ‪ ۱۳۸۲‬بـا شـماره‬ ‫پال ک ایران ‪۲۴۲ -۴۲‬ب‪ ۶۳‬و شـماره موتور ‪ 009579H‬و شـماره شاسـی ‪ IR81165053529‬به مالکیت‬ ‫غالمرضـا عالمی کاریزمـه بـا کـد ملـی ‪ ۰۸۴۸۹۲۶۶۶۸‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ف‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت پیـکان بـا شـماره پلا ک ایـران ‪625 -26‬ص‪ 27‬و شـماره موتـور ‪11490082992‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ NAAA46AA4CG313937‬بـه مالکیـت امیـد چامـه مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 140160306011004117‬مورخـه ‪ 1401/07/17‬هیـات موضـوع‬ ‫مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی سـبزوار تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی‬ ‫محمدعلـی روحانیـان فرزنـد محمدحسـن بـه شماره شناسـنامه ‪ 29385‬صـادره از سـبزوار نسـبت بـه‬ ‫ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 26.87‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 3017‬فرعـی از ‪ 6‬اصلـی‬ ‫واقع در بخش ‪ 3‬سبزوار مع الواسطه از محل مالکیت رسمی حجی حسین کوشکی محرز شده است‪.‬‬ ‫لذا به استناد مفاد ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه مربوطه‪ ،‬این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز‬ ‫از طریق این روزنامه منتشر می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته‬ ‫باشـند‪ ،‬در شـهرها بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی در روزنامـه و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق رای در‬ ‫محل تا دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ کنند‪ .‬معترض باید‬ ‫ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬مبـادرت به تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومـی محل کرده‬ ‫و گواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد‪ .‬دراینصـورت اقدامـات ثبـت‪ ،‬موکـول‬ ‫بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نشـود یـا معتـرض‪،‬‬ ‫گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند‬ ‫مالکیت می کند‪ .‬صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪ .‬برابر ماده ‪ 13‬ایین نامه‬ ‫ً‬ ‫مذکور در مورد ان قسمت از امال کی که قبال نسبت به انها اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده‪ ،‬واحد ثبتی‬ ‫طبـق رای هیـات پـس از تنظیـم اظهارنامـه ثبتـی حـاوی تحدید حـدود ملـک‪ ،‬مراتـب را در اولین ا گهی‬ ‫نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رسـاند و نسـبت به امال ک در جریان ثبت‬ ‫و فاقد سـابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد ثبتی ا گهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشـر می کند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/21 :‬‬ ‫علی اب باریکی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک سبزوار‬ ‫م الف ‪401/514‬‬ ‫ا گهی اختصاصی موضوع ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و سـاختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰2100‬مـورخ ‪ 1401/07/24‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان اق قلا‬ ‫پرونده کالسه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۲55‬تصرفات مالکانه و بالمعارص متقاضی اقای یحیی اینچه برونی‬ ‫فرزنـد ارازمحمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 18‬کـد ملـی ‪ 2032240009‬صـادره از گنبـدکاووس در ششـدانگ‬ ‫یک قطعه زمین با بنای احداثی به مسـاحت ‪ 250‬مترمربع‪ ،‬در قسـمتی از باقیمانده ششـدانگ پال ک‬ ‫شماره ‪ 348‬فرعی از ‪ ۱‬اصلی واقع در اراضی اق قال بخش ‪ ۷‬حوزه ثبتی ملک شهرستان اق قال از سهمی‬ ‫کلیـه وراث محمدجـان واثقـی کمافرض الـه تاییـد شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر اراء شـماره ‪-140160306011004201 -140160306011004200‬‬ ‫‪ 140160306011004199 -140160306011004198‬مورخـه ‪ 1401/07/21‬هیـات موضـوع مـاده یـک قانـون‬ ‫مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی سـبزوار تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی غالمحسـین نسـبت بـه‬ ‫سـه دانگ مشـاع‪ ،‬طیبـه‪ ،‬معصومـه‪ ،‬فاطمـه شـهرت همگـی ایـزی هـر یـک نسـبت بـه یکدانـگ مشـاع‪،‬‬ ‫همگـی فرزنـدان حبیب الـه در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 144/24‬مترمربـع تمامـت‬ ‫پلا ک باقیمانـده ‪ 361‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 12‬سـبزوار بالواسـطه از محـل مالکیـت مالـک‬ ‫رسـمی حبیـب اهلل محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مفـاد مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ایین نامـه مربوطه‪،‬‬ ‫ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق ایـن روزنامه منتشـر می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص‬ ‫ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬در شـهرها بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی در‬ ‫روزنامـه و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق رای در محـل تـا دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خود را بـه اداره ثبت محل وقوع‬ ‫ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬مبـادرت بـه‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل کـرده و گواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه اداره ثبـت محـل‬ ‫تحویـل دهـد‪ .‬دراینصـورت اقدامـات ثبـت‪ ،‬موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه‬ ‫اعتراض در مهلت قانونی واصل نشـود یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محل‬ ‫ارائـه نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت محـل مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می کنـد‪ .‬صـدور سـند مالکیـت مانـع از‬ ‫ً‬ ‫مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪ .‬برابـر مـاده ‪ 13‬ایین نامه مذکـور در مورد ان قسـمت از امال کی که قبال‬ ‫نسـبت بـه انهـا اظهارنامـه ثبتـی پذیرفتـه نشـده‪ ،‬واحد ثبتـی طبق رای هیـات پس از تنظیـم اظهارنامه‬ ‫ثبتـی حـاوی تحدیـد حـدود ملـک‪ ،‬مراتـب را در اولیـن ا گهـی نوبتی و تحدیـد حدود به صـورت همزمان‬ ‫به اطالع عموم می رسـاند و نسـبت به امال ک در جریان ثبت و فاقد سـابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد ثبتی‬ ‫ا گهـی تحدیـد حـدود را بـه صـورت اختصاصـی منتشـر می کنـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/21 :‬‬ ‫علی اب باریکی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک سبزوار‬ ‫م الف ‪401/516‬‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب میلاد بیابانـی مالـک خـودرو سـواری پـژو اردی بـه رنـگ سـفید صدفـی مـدل ‪ 1380‬بـا شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪874 -29‬هــ‪ 37‬و شـماره موتـور ‪ 22328013007‬و شـماره شاسـی ‪ 0080713395‬بـه علـت‬ ‫فقـدان اسـناد فـروش (سـند کمپانـی) تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا‬ ‫چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف مـدت ده روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان‬ ‫فـروش شـرکت ایران خـودرو واقـع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه کنـد‪ .‬بدیهی سـت پـس از‬ ‫انقضـای مهلـت مزبـور‪ ،‬طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب راضیـه حاتمـی مالـک خـودرو وانـت بـار پیـکان بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1385‬بـا شـماره‬ ‫پال ک ایران ‪748 -29‬هـ‪ 22‬و شماره موتور ‪ 11284088947‬و شماره شاسی ‪ 12164791‬به علت فقدان‬ ‫اسناد فروش (سند کمپانی‪ ،‬سند سبز‪ ،‬کارت خودرو و کارت سوخت) تقاضای رونوشت المثنی اسناد‬ ‫مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هر کس ادعایی در مـورد خودرو مذکور دارد‪ ،‬ظرف مـدت ده روز به‬ ‫دفتر حقوقی سـازمان فروش شـرکت ایران خودرو واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه کند‪.‬‬ ‫بدیهی سـت پـس از انقضـای مهلـت مزبور‪ ،‬طبـق ضوابط مقرر اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫فا کتـور فـروش اتـاق ارکان اصلـی خـودرو سـواری پرایـد بـه رنـگ یشـمی متالیـک مـدل ‪ 1381‬بـا شـماره‬ ‫پال ک ایران ‪257 -29‬د‪ 62‬و شماره موتور ‪ 00374270‬و شماره شاسی ‪ S1412281840825‬به مالکیت‬ ‫منوچهـر حسـینی مفقـود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم همراه‬ ‫با ارزیابی فشرده به شماره ‪1401/4‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـهرداری رامهرمـز درنظـردارد بـه اسـتناد بودجـه عمرانـی سـالیانه جـاری شـهرداری مصوبـه شـورای‬ ‫اسالمی شهر رامهرمز به شرح ذیل‪ ،‬نسبت به برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار واجد شرایط اقدام‬ ‫کنـد‪ .‬لـذا از شـرکت هایی کـه دارای صالحیـت هسـتند‪ ،‬دعـوت می شـود جهت دریافـت اوراق و اسـناد‬ ‫مناقصـه ذیـل به سـامانه سـتادایران مراجعه فرمایند‪.‬‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫مبلغ پایه طبق فهرست بهاء ‪1401‬‬ ‫(ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه(ریال)‬ ‫رتبه‬ ‫احداث شبکه جمع اوری و دفع اب های سطحی‬ ‫شهر رامهرمز‪ ،‬محدوده خیابان ولی عصر(عج)‬ ‫‪68/159/712/399‬‬ ‫‪3/407/985/620‬‬ ‫‪ 5‬ابنیه و ساختمان یا ‪ 5‬اب‬ ‫‪ -1‬دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شهرداری رامهرمز‬ ‫‪ -2‬نوع تضمین شـرکت در مناقصه‪ :‬ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز وجه نقد به حسـاب سـپرده به شـماره ‪3100001722007‬‬ ‫نزد بانک ملی مرکزی شـعبه رامهرمز‬ ‫‪ -3‬زمان و محل دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از مورخه ‪ 1401/09/06‬لغایت ‪ 1401/09/17‬در سامانه ستادایران‬ ‫‪ -4‬محـل و مهلـت تحویـل پیشـنهادها‪ :‬بارگـذاری در سـامانه سـتادایران و به صورت کاغذی بـه ادرس‪ :‬خوزسـتان‪ ،‬رامهرمز‪،‬‬ ‫خیابـان شـهید چراغـزاده‪ ،‬شـهرداری رامهرمـز‪ ،‬امـور اداری‪ -‬تـا پایان وقـت اداری روز سه شـنبه مـورخ ‪1401/09/29‬‬ ‫‪ -5‬محل گشایش پا کت های مناقصه‪ :‬به ادرس خوزستان‪ ،‬رامهرمز‪ ،‬خیابان شهید چراغزاده‪ ،‬شهرداری رامهرمز‬ ‫* زمان تشکیل جلسه کمیسیون مناقصه (یک مرحله ای)‪ :‬ساعت ‪ 13‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/09/30‬‬ ‫‪ -6‬مبلـغ خریـد اسـناد مناقصـه‪ :‬مبلـغ ‪ 700.000‬ریـال واریـز بـه حسـاب سـیبا بـه شـماره ‪ 3100001725001‬نـزد بانـک ملی شـعبه‬ ‫مرکـزی رامهرمز‬ ‫‪ -7‬بـه پیشـنهادهای مشـروط‪ ،‬فاقـد امضـاء‪ ،‬مبهـم‪ ،‬مخـدوش و فاقـد سـپرده و فاقـد گواهـی تعییـن صالحیـت معتبـر (رتبـه) از‬ ‫ً‬ ‫سوی سازمان برنامه و بودجه و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -8‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -9‬برندگان اول‪ ،‬دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند‪ ،‬سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -10‬مناقصه گرانـی کـه اسـناد مناقصـه را دریافـت می کننـد‪ ،‬حدا کثـر ظرف مدت ‪ 72‬سـاعت‪ ،‬بایسـتی عدم شـرکت خـود را با ذکر‬ ‫ً‬ ‫دالیـل بـه شـهرداری رامهرمز (واحـد امور قراردادها) کتبـا اعالم کنند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنا سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و اوراق مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫م الف ‪12/495‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری رامهرمز‬ ‫رایگان‬ ‫رایگان‬ صفحه 4 ‫رویداد ‪5‬‬ ‫یک شنبه ‪ 6‬اذر ‪ 1401‬شماره‪2652‬‬ ‫دکت ــر مون ــا عباس ــی؛ روان درمانگ ــر و روان ــکاو می گوی ــد‪« :‬بی ــش از‬ ‫‪ ۲۵‬درص ــد از نوجوان ــان و جوان ــان جامع ــه دچ ــار الگ ــوی منف ــی‬ ‫افراط ــی کمال گرای ــی هس ــتند‪ .‬بررسـ ـی ها نش ــان می ده ــد ک ــه‬ ‫متاس ــفانه س ــطح کمال گرای ــی در نوجوان ــان تاح ــدی باالس ــت‬ ‫نه ــا به دالیل ــی مث ــل کمال گرای ــی و انتظارات ــی نظی ــر کس ــب‬ ‫ک ــه ا ‬ ‫کش ــبه ثروتمندش ــدن‬ ‫نم ــره ب ــاال‪ ،‬رتب ــه برت ــر در کنک ــور ی ــا ی ‬ ‫دس ــت ب ــه خودکش ــی می زنن ــد»‪.‬‬ ‫این روزه ــا کمال گرای ــی‪ ،‬بی عیب ونق ــص ب ــودن در تم ــام‬ ‫نهــا نه تنهــا می خواهنــد‬ ‫زمین ههــای زندگـ ِـی جوانــان تجلــی کــرده‪ .‬ا ‬ ‫ازنظ ــر وض ــع مال ــی در باالتری ــن س ــطح ق ــرار بگیرن ــد بلک ــه ت ــاش‬ ‫می کنن ــد ت ــا ازنظ ــر ظاه ــری کام ــل باش ــند‪ .‬دوروبرم ــان ک ــم نیس ــتند‬ ‫جوانان ــی ک ــه به خاط ــر جسـ ـت وجوی کم ــال و بی عیب ونقص ــی‪،‬‬ ‫لگ ــرا‬ ‫این ــده را ب ــرای خودش ــان تیره وت ــار کرده ان ــد چرا ک ــه ایدئا ‬ ‫هســتند و جــز بــه کمــال و بهتریــن بــودن رضایــت نمی دهنــد‪ .‬نســل‬ ‫جدی ــد انتظ ــارات باالی ــی از دیگ ــران دارن ــد و نس ــبت ب ــه نس ـل های‬ ‫قبلــی انتظــارات بیشــتری از خــود دارنــد؛ امــا یــک ســوال مهــم‪« :‬ایــا‬ ‫انتظــار بهتریــن بــودن از خودمــان نگران کننــده اســت؟» دکتــر مونــا‬ ‫عباس ــی؛ متخص ــص روانشناس ــی س ــامت‪ ،‬روان درمانگ ــر و روان ــکاو‬ ‫می گوی ــد برخ ــاف انچ ــه اف ــراد تص ــور می کنن ــد ک ــه کمال گرای ــی ی ــک‬ ‫نط ــور نیس ــت؛ کمال گرای ــی نه تنه ــا‬ ‫مح ــرک س ــالم اس ــت ام ــا ای ‬ ‫می توان ــد ش ــما را از زندگ ــی ناراض ــی کن ــد بلک ــه می توان ــد س ــامت‬ ‫روان اف ــراد را نی ــز به خط ــر بین ــدازد‪ .‬هم ــه م ــا انس ــان ها در زندگ ــی‬ ‫ دنب ــال ت ــاش هس ــتیم ت ــا رش ــد کنی ــم و اس ــتعدادهای بالقو هم ــان‬ ‫را پ ــرورش دهی ــم‪ .‬درواق ــع‪ ،‬هم ــه م ــا انس ــان ها پتانس ــیل هایی‬ ‫داری ــم و س ــعی می کنی ــم ای ــن پتانس ــیل ها را بالفع ــل کنی ــم ت ــا ب ــه‬ ‫کمــال مطلــوب دســت پیــدا کنیــم امــا دســتیابی بــه کمــال همیشــه‬ ‫مثب ــت نیس ــت‪ .‬عباس ــی ب ــا تقس ــیم کمال گرای ــی ب ــه س ــالم و ناس ــالم‬ ‫یک ــه دارای ویژ گ ــی کمال گرای ــی مطل ــوب ی ــا س ــالم‬ ‫می گوی ــد‪« :‬فرد ‬ ‫نه ــا‬ ‫یس ــت ک ــه ب ــرای ا ‬ ‫اس ــت‪ ،‬در مس ــیر زندگ ــی به دنب ــال اهداف ‬ ‫شه ــا ب ــه او احس ــاس ل ــذت بخش ــی‬ ‫ت ــاش می کن ــد و ای ــن تال ‬ ‫می ده ــد»‪ .‬عباس ــی درخص ــوص کمال گرای ــی ناس ــالم می گوی ــد‪:‬‬ ‫یه ــای کمال گرای ــی نامطل ــوب ی ــا ناس ــالم‬ ‫یک ــه دارای ویژگ ‬ ‫«فرد ‬ ‫ً‬ ‫اس ــت‪ ،‬معم ــوال اه ــداف دس ـت نیافتنی‪ ،‬غیرمنطق ــی ی ــا غیرمعق ــول‬ ‫ً‬ ‫را دنب ــال می کن ــد‪ .‬این اف ــراد معم ــوال فق ــط ب ــه نتیج ــه و رس ــیدن ب ــه‬ ‫ـیر رســیدن بــه اهــداف‬ ‫هــدف فکــر می کننــد و همیشــه درطــول مسـ ِ‬ ‫یقــراری‪ ،‬اضطــراب و ناامیــدی دارنــد»‪ .‬ایــن روانشــناس‬ ‫احســاس ب ‬ ‫می گوی ــد‪« :‬اف ــراد دارای کمال گرای ــی ناس ــالم به دلیل انک ــه ایدئ ــال و‬ ‫یش ــان بسیارباالس ــت‪ ،‬درنهای ــت حالت های ــی‬ ‫اس ــتانداردهای زندگ ‬ ‫مث ــل افس ــردگی و احس ــاس عزت نف ــس پایی ــن را تجرب ــه می کنن ــد»‪.‬‬ ‫عباس ــی بااش ــاره به عالئ ــم س ــندروم پرفکشنیس ــم ی ــا کمال گرای ــی‬ ‫افراط ــی می گوی ــد‪« :‬در ای ــن س ــندرم‪ ،‬ف ــرد حت ــی ب ــا رس ــیدن ب ــه‬ ‫اه ــداف‪ ،‬ارزوه ــا و انتظ ــارات‪ ،‬احس ــاس رضای ــت ن ــدارد و ح ــال‬ ‫خوب ــی را احس ــاس نمی کن ــد؛ درواق ــع ای ــن ف ــرد همیش ــه احس ــاس‬ ‫یق ــراری دارد و همیش ــه احس ــاس می کن ــد کار نیمه تم ــام‬ ‫ب ‬ ‫دیگ ــری وج ــود دارد؛ درس ــت مث ــل کوهن ــوردی ک ــه ی ــک قل ــه را‬ ‫فت ــح می کن ــد و احس ــاس می کن ــد قل ــه دیگ ــری وج ــود دارد ک ــه‬ ‫بای ــد فت ــح کن ــد و به همین ترتی ــب همیش ــه در پ ــی جسـ ـت وجوی‬ ‫یس ــت ک ــه تمام ــی ه ــم ن ــدارد»‪ .‬ای ــن روانش ــناس‪،‬‬ ‫فت ــح قله های ‬ ‫کمال گرای ــی افراط ــی را نوع ــی اخت ــال ش ــخصیت می دان ــد و‬ ‫می گوی ــد‪« :‬کمال گرای ــی افراط ــی می توان ــد ج ــزو زیرمجموع ــه‬ ‫له ــای ش ــخصیت وس ــواس و اجب ــار ب ــه انج ــام ی ــک کار‬ ‫اختال ‬ ‫یش ــان‬ ‫ق ــرار بگی ــرد؛ چ ــون این اف ــراد هی ــچ ح ــد متوس ــطی در زندگ ‬ ‫ب ــرای انج ــام کاره ــا قائ ــل نیس ــتند و همیش ــه احس ــاس می کنن ــد‬ ‫ک ــه بای ــد کاره ــا را به نحواحس ــن انج ــام دهن ــد؛ بنابرای ــن‪ ،‬شکس ــت‬ ‫نه ــا احس ــاس اضط ــراب‬ ‫و انجا من ــدادن درس ــت کاره ــا ب ــرای ا ‬ ‫سه ــای زی ــادی را ایج ــاد می کن ــد»‪ .‬وی ادام ــه می ده ــد‪:‬‬ ‫و هرا ‬ ‫ گرایی افراطی؛ متهم ردیف اول خودکشی‬ ‫کمال‬ ‫ِ‬ ‫یش ــود‬ ‫ـراس نگران کنن ــده در این اف ــراد باع ــث م ‬ ‫«اضط ــراب و ه ـ ِ‬ ‫نهــا از انجــام کارهــا ســر بــاز زننــد و یــک الگــوی اجتنابــی در انجــام‬ ‫ا ‬ ‫کاره ــا داش ــته باش ــند؛ به عبارتـ ـی ‪ ،‬ف ــرد ب ــا ای ــن ذهن ــت منف ــی ک ــه‬ ‫مبــادا کار را خــراب کنــد یــا شکســتی در هدفــش داشــته باشــد‪ ،‬وارد‬ ‫ً‬ ‫یشــود و غالبــا از تــاش بــرای رســیدن بــه اهدافــش‬ ‫مقولــه کاری نم ‬ ‫دســت برمـی دارد»‪ .‬عباســی سرمنشــا ظهــور ســندروم پرفکشنیســم‬ ‫در نوجوان ــان و جوان ــان را خانواد هه ــا می دان ــد و می گوی ــد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫لگ ــرا‪ ،‬فرزن ــدان کمال گرای ــی تربی ــت می کنن ــد؛‬ ‫«معم ــوال والدی ــن کما ‬ ‫یه ــا و اس ــتعدادهای‬ ‫ای ــن والدی ــن بدون درنظرگرفت ــن توانای ‬ ‫فرزندش ــان‪ ،‬از هم ــان کودک ــی از او انتظ ــارات باالی ــی دارن ــد و حت ــی‬ ‫گاه ــی والدی ــن تمای ــل دارن ــد ت ــا فرزندش ــان ادامه دهن ــده ارزوه ــای‬ ‫ناتم ــام خودش ــان باش ــند‪ .‬این دس ــته والدی ــن‪ ،‬ای ــن ذهنی ــت را در‬ ‫فرزندش ــان ایج ــاد می کنن ــد ک ــه ت ــو بای ــد تنه ــا برحس ــب معیارهای ــی‬ ‫ک ــه م ــا تعیی ــن می کنی ــم ف ــان کار ی ــا رفت ــار را انج ــام ده ــی»‪ .‬وی‬ ‫در نقط ــه مقاب ـ ِـل والدی ــن س ــخت گیر‪ ،‬ب ــه والدین ــی اش ــاره می کن ــد‬ ‫ک ــه فرزندش ــان را بیش ازان ــدازه تش ــویق می کنن ــد‪« :‬والدین ــی ک ــه‬ ‫فرزندش ــان را بیش ازان ــدازه تش ــویق می کنن ــد نی ــز می توانن ــد باع ــث‬ ‫ایج ــاد س ــندروم پرفکشنیس ــم در فرزندش ــان ش ــوند‪ .‬درواق ــع‪،‬‬ ‫دوست داش ــتن های ش ــرطی و تش ــویق ها ب ــه ک ــودک ای ــن پیغ ــام را‬ ‫می دهــد کــه مــا خــودت را دوســت نداریــم بلکــه ان رفتــار‪ ،‬دســتاورد‬ ‫یش ــود‬ ‫نه ــا باع ــث م ‬ ‫و موفقیت ــت ب ــرای م ــا لذت بخ ــش اس ــت و ای ‬ ‫ت ــا ت ــو را دوس ــت داش ــته باش ــیم»‪ .‬وی ای ــن دوست داش ــتن های‬ ‫ش ــرطی را عام ــل ایج ــاد اضط ــراب در ک ــودکان می دان ــد‪« :‬بچ هه ــا‬ ‫ب ــا این گون ــه دوست داش ــتن ها ازط ــرف والدی ــن‪ ،‬تص ــور می کنن ــد‬ ‫یک ــردن والدینش ــان باش ــند و وقت ــی‬ ‫همیش ــه بای ــد به دنب ــال راض ‬ ‫احس ــاس می کنن ــد نمی توانن ــد انتظ ــارات پدرومادرش ــان را ب ــراورده‬ ‫یش ــوند»‪ .‬ای ــن‬ ‫کنن ــد‪ ،‬دچ ــار ناتوان ــی‪ ،‬ناامی ــدی و افس ــردگی م ‬ ‫روانش ــناس ادام ــه می ده ــد‪« :‬عالوه براینک ــه س ــبک فرزندپ ــروری‬ ‫والدی ــن در ابت ــای فرزن ــدان ب ــه ای ــن س ــندروم تاثی ــر دارد ام ــا ن ــوع‬ ‫سرش ــت ی ــا خلق وخ ــوی بچه ه ــا ه ــم می توان ــد تاثیرگ ــذار باش ــد‪.‬‬ ‫درواق ــع‪ ،‬بعض ــی بچ هه ــا به دلی ــل مس ــائل سرش ــتی ی ــا ژنتیک ــی‪،‬‬ ‫س ــختگیری های زی ــادی نس ــبت ب ــه خودش ــان دارن ــد»‪ .‬به گفت ــه‬ ‫عباســی؛ ســن نوجوانــی زنــگ خطــری بــرای ابتــا بــه ایــن ســندروم‬ ‫اس ــت‪« :‬بچ هه ــا در دوران کودک ــی ش ــاید خیل ــی متوج ــه انتظ ــارات‬ ‫ب ــاالی والدی ــن و کمال گرای ــی نش ــوند ام ــا ب ــا ورود ب ــه س ــن بل ــوغ‪،‬‬ ‫نوج ــوان احس ــاس می کن ــد ک ــه بای ــد یک مق ــدار ب ــه سرنوش ــتش‬ ‫یت ــر ن ــگاه کن ــد و از نوجوان ــی به بع ــد‪ ،‬به دلی ــل مواج ــه ب ــا‬ ‫جد ‬ ‫چالش های ــی مث ــل انتخ ــاب رش ــته و ش ــغل‪ ،‬کمال گرای ــی افراط ــی‬ ‫یش ــود»‪ .‬ای ــن روانش ــناس می گوی ــد‬ ‫گت ــر م ‬ ‫در نوجوان ــان پررن ‬ ‫بی ــش از ‪ ۲۵‬درص ــد از نوجوان ــان و جوان ــان جامع ــه دچ ــار الگ ــوی‬ ‫منف ــی افراط ــی کمال گرای ــی هس ــتند و ادام ــه می ده ــد‪« :‬متاس ــفانه‬ ‫س ــطح کمال گرای ــی در نوجوان ــان تاح ــدی باالس ــت ک ــه بررسـ ـی ها‬ ‫نش ــان داده نوجوان ــان و جوان ــان به دالیل ــی مث ــل کمال گرای ــی‬ ‫و انتظارات ــی نظی ــر کس ــب نم ــره ب ــاال‪ ،‬رتب ــه برت ــر در کنک ــور ی ــا‬ ‫کش ــبه ثروتمندش ــدن دس ــت ب ــه خودکش ــی می زنن ــد»‪ .‬وی‬ ‫ی ‬ ‫درب ــاره س ــنجش می ــزان کمال گ ــرا ب ــودن اف ــراد توضی ــح می ده ــد‪:‬‬ ‫شه ــای اطمینان بخ ــش ب ــرای دس ــتیابی به تش ــخیص‬ ‫«یک ــی از رو ‬ ‫می ــزان کمال گرای ــی‪ ،‬مراجع ــه ب ــه متخص ــص و روان ــکاو اس ــت ک ــه‬ ‫درایـ ـن روش به کم ــک پرسش ــنامه‪ ،‬می ــزان کمال گرای ــی مثبـــت و‬ ‫یش ــود»‪ .‬ای ــن روانشـــناس‬ ‫منف ــی ف ــرد نمر هگ ــذاری و ارزیاب ــی م ‬ ‫شه ــای س ــنجش کمال گرای ــی را خودارزیابـــی‬ ‫یکی دیگ ــر از رو ‬ ‫نامی ــد و اف ــزود‪« :‬اف ــراد می توانن ــد ب ــا خ ــودکاوی و ارزیابـــی خـــود‬ ‫بررس ــی کنن ــد ک ــه ای ــا بع ــد از رس ــیدن ب ــه هدفش ــان احســـاس‬ ‫ل ــذت می کنن ــد ی ــا همچن ــان احس ــاس نگران ــی و اضط ــراب دارن ــد؟‬ ‫ای ــا فرج ــام ی ــک کار برایش ــان مه ــم اس ــت ی ــا کیفی ــت کار؟ ایـــا از‬ ‫ت ــرس اینک ــه نتوانن ــد کاری را به طورکام ــل انج ــام دهنـــد‪ ،‬مرتـــب‬ ‫یه ــا می توانـــد‬ ‫ان را عق ــب می اندازن ــد؟ این گون ــه خودارزیاب ‬ ‫در تش ــخیص می ــزان کمال گرای ــی موث ــر باش ــد»‪ .‬عباســـی دربـــاره‬ ‫یک ــه ف ــرد‪ ،‬ه ــدف‬ ‫خط ــرات کمال گرای ــی افراط ــی می گوی ــد‪« :‬هنگام ‬ ‫تب ــودن خ ــودش را ب ــا دس ــتاوردها و اس ــتاندارهای‬ ‫و احس ــاس مثب ‬ ‫یس ــنجد‪ ،‬وقت ــی نتوان ــد ب ــه نتیج ــه دلخواه ــش برس ــد‪،‬‬ ‫باالی ــی م ‬ ‫خ ــودش را س ــرزنش ک ــرده و احس ــاس به دردنخور ب ــودن می کن ــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ای ــن احس ــاس نهایت ــا منج ــر ب ــه کمب ــود اعتمادبه نف ــس‪ ،‬احس ــاس‬ ‫ش ــرم‪ ،‬احس ــاس گن ــاه‪ ،‬احس ــاس خجال ــت درارتباط بـــا دیگـــران‬ ‫یش ــود»‪ .‬وی می گوی ــد افرادی کـــه دچـــار‬ ‫و خودکم بین ــی م ‬ ‫ً‬ ‫س ــندروم پرفکشنیس ــم هس ــتند غالب ــا اش ــتباهات خودشـــان را‬ ‫خیلـ ـی زود فرام ــوش نمی کنن ــد و مرت ــب نش ــخوار ذهنـــی دارنـــد‪:‬‬ ‫یسـ ـت که نس ــبت‬ ‫«احساس ــات منف ــی در این اف ــراد گاه ــی درحد ‬ ‫ب ــه خودش ــان تصوی ــر منف ــی پی ــدا می کنن ــد؛ همچنیـــن چـــون‬ ‫خ ــود ایدئ ــال این اف ــراد ب ــا خ ــود واقعی ش ــان خیل ــی فاصل ــه دارد‬ ‫و اغل ــب احس ــاس می کنن ــد ک ــه هیچ وق ــت نمی تواننـــد بـــه ان‬ ‫اســتانداردهای خودشــان برســند‪ ،‬متاســفانه دســت بــه خودکشــی‬ ‫می زدن ــد»‪ .‬عباس ــی به منظ ــور پیش ــگیری از س ــندروم کمال گرای ــی‬ ‫افراط ــی می گوی ــد‪« :‬خانواد هه ــا بای ــد دس ــت از مقایس ــه فرزندش ــان‬ ‫بـــا دیگـــران بردارنـــد و در دوران مدرســـه ســـعی کننـــد نم ــرات‬ ‫فرزندش ــان را ب ــا خ ــودش مقایس ــه کنن ــد ن ــه ب ــا همکالســی هایش؛‬ ‫همچنیــن والدیــن بایــد اســتعدادهای منحصربه فــرد فرزندشــان را‬ ‫شناســایی و ان هــا را تقویــت کننــد؛ والدیــن نبایــد بنــا بــه خواســته‬ ‫خـــود‪ ،‬فرزندشـــان را در مســـیری هدایـــت کننـــد کـــه اســـتعداد و‬ ‫پتانس ــیلی دران زمین ــه ن ــدارد‪ .‬ای ــن رفتاره ــا باع ــث رش ــد هوی ــت و‬ ‫شـــخصیت در کـــودکان می شـــود»‪ .‬ایـــن روان درمانگـــر می افزای ــد‪:‬‬ ‫«والدی ــن از کودک ــی بای ــد ای ــن ح ــس را در فرزندش ــان ایج ــاد کنن ــد‬ ‫ک ــه ارزش ــمندبودن فق ــط رس ــیدن ب ــه ه ــدف نیس ــت بلک ــه ت ــاش‬ ‫ک ــردن مه ــم اس ــت‪ .‬همچنی ــن ا گ ــر ک ــودک اقدام ــات کوچک ــی ب ــرای‬ ‫رســـیدن بـــه اهدافـــش انجـــام می دهـــد‪ ،‬والدیـــن می توانن ــد او را‬ ‫تش ــویق کنن ــد؛ حت ــی ب ــه بزرگ س ــاالن پیش ــنهاد می کن ــم ک ــه ا گ ــر‬ ‫بـــرای رســـیدن بـــه هدفـــی کارهایـــی انجـــام می دهنـــد‪ ،‬بـــه خ ــود‬ ‫جایـــزه بدهنـــد و خودشـــان را تشـــویق کننـــد»‪ .‬عباســـی درپای ــان‬ ‫تا کیـــد می کنـــد‪« :‬ا گـــر احســـاس می کنیـــد کـــه کمال گرای ــی در‬ ‫توانایــی شــما بــرای داشــتن یــک زندگــی شــاد اختــال ایجــاد کــرده‬ ‫ی ــا باع ــث ش ــده ت ــا به دنب ــال اسیب رس ــاندن ب ــه خ ــود ی ــا دیگ ــران‬ ‫ً‬ ‫باشــید‪ ،‬حتمــا بــه روان پزشــک یــا متخصــص ســامت روان مراجعــه‬ ‫کنی ــد چرا ک ــه درم ــان؛ به وی ــژه درم ــان ش ــناختی‪-‬رفتاری ب ــه ش ــما‬ ‫شه ــای جدی ــدی ب ــرای تفک ــر درم ــورد اه ــداف و‬ ‫کم ــک می کن ــد رو ‬ ‫دس ــتاوردهای خ ــود بیاموزی ــد»‪.‬‬ ‫هدی سادات پا ک نهاد‪ /‬ایرنا‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫انتقال الیروب به خلیج گرگان‬ ‫‪ ۷۰‬میلیاردتومان هزینه دارد‬ ‫اسـتاندار بااشـاره به ضـرورت تکمیـل‬ ‫هرچ هسـریع تر پـروژه الیروبـی خلیـج گـرگان‬ ‫گفـت‪ :‬انتقـال الیـروب بـه خلیـج گـرگان‬ ‫‪ ۷۰‬میلیاردتومـان هزینـه دارد‪ .‬علی محمـد‬ ‫زنگانـه در دیـدار بـا رئیـس جمعیـت‬ ‫هالل احمـر اظهـار کـرد‪ :‬از اسـفند سـال‬ ‫گذشـته تا کنـون فقـط حـدود ‪ ۱۰‬درصـد از‬ ‫اعتبـارات پروژ ههـای عمرانـی مصوب در سـفر رئیس جمهوری به این اسـتان‬ ‫تخصیـص یافـت‪ .‬اسـتاندار گلسـتان افـزود‪ :‬هرچنـد رقـم تخصیصـی به سـایر‬ ‫نتـر از میـزان اختصاص یافتـه بـه گلسـتان اسـت امـا‬ ‫اسـتان های کشـور پایی ‬ ‫فهـا و مصوبـات سـفر ایـت اهلل رئیسـی عملیاتـی شـده‬ ‫بایـد تلاش کنیـم حر ‬ ‫و بـر روی زمیـن باقـی نمانـد‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬ا گـر به دنبـال اثبـات مقولـه‪،‬‬ ‫صادق الوع دبـودن دولـت سـیزدهم هسـتیم‪ ،‬بایـد بـرای تحقـق وعد ههـا‬ ‫تلاش کنیـم؛ ا گـر نتوانیـم بـه این موضـوع جامعه عمـل بپوشـانیم فاجعه ای‬ ‫در فکـر و اندیشـه مـردم اتفـاق خواهـد افتاد‪ .‬وی بیان کـرد‪ :‬یکی از مهم ترین‬ ‫مصوبـات سـفر رئیس جمهـوری بـه گلسـتان موضـوع الیروبی خلیج گـرگان و‬ ‫شهـا‬ ‫یسـت کـه بـا وجـود همـه تال ‬ ‫کانـال اصلـی و اب رسـان بـه ایـن پهنـه اب ‬ ‫فقـط ‪ ۱۰۰‬میلیاردتومـان اعتبـار بـه این پروژه اختصاص یافته اسـت‪ .‬اسـتاندار‬ ‫افـزود‪ :‬بـرای انتقـال الیـروب اصلی برای فعالیـت دراین پروژه‪ ،‬کاتر سا کشـن از‬ ‫رود ولـگا و از مسـیر دریـای سـیاه درحال انتقـال بـه گلسـتان اسـت کـه حـدود‬ ‫نپـروژه بـا‬ ‫‪ ۷۰‬میلیاردتومـان اعتبـار نیـاز اسـت‪ .‬در تامین اعتبـارات نهایـی ای ‬ ‫نپـروژه دچـار تردیـد شـده اند‪ .‬بی توجهـی و‬ ‫مشـکل مواجهیـم و مجریـان ای ‬ ‫کم توجهـی بـه موضـوع خلیـج گـرگان ناشـی از بی کفایتـی و ظلـم مدیـران در‬ ‫تهـای گذشـته سـبب شـده تـا ایـن پهنـه ابـی بـه یـک تهدیـد و کانـون‬ ‫دول ‬ ‫ریزگـرد بـرای گلسـتان تبدیـل شـود‪ .‬اسـتاندار بـه مباحـث اخیـر و اتفاقـات‬ ‫هفت ههـای گذشـته در کشـور اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬بـا وجـود همـه مباحـث و‬ ‫اتفاقـات نا گـوار در برخـی اسـتان ها شـاهد ظرفیـت و تـاب اوری بـاالی مـردم‬ ‫یبـا مجموعـه نظـام هسـتیم و مباحـث و وقایع‬ ‫والیتمـدار گلسـتان درهمراه ‬ ‫این اسـتان در حداقـل ممکـن به ثبـت رسـیده اسـت‪ .‬وی اضافه کـرد‪ :‬در اوج‬ ‫اغتشاشـات در برخـی از اسـتان های کشـور توانسـتیم پانزدهمیـن جشـنواره‬ ‫اقوام و فرهنگ ایران زمین را با استقبال و تماشای ‪ ۲۵۰‬هزارنفر از احاد مردم‬ ‫از سراسـر ایران داشـته باشـیم که بیانگر والیتمداری امام و مذاهب مختلف‬ ‫در گلسـتان اسـت‪.‬‬ ‫رئیس سازمان غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد؛‬ ‫حل مشکالت کمبود دارو تا سه هفته اینده‬ ‫رئیـس سـازمان غـذا و دارو دانشـگاه علوم پزشـکی گلسـتان گفـت‪ :‬بـا‬ ‫افزایـش تولیـد دارو و واردات برخـی از داروهـا‪ ،‬مشـکالت کمبـود دارو به ویـژه‬ ‫یشـود‪ .‬پانیـذ صدرایـی دربـاره‬ ‫انتی بیوتیـک تـا سـه هفته اینده برطـرف م ‬ ‫مشکالت کمبود دارو و گران شدن ان در گلستان اظهار کرد‪ :‬مشکل کمبود‬ ‫دارو تا خردادماه امسـال با فروکش کردن شـیوع بیماری کرونا تاحدودزیادی‬ ‫برطـرف شـده بـود‪ .‬از مهرمـاه امسـال بـا شـدت یافتن شـیوع جـدی انفلوانـزا‬ ‫در کشـور کمبـود دارو در کشـور و گلسـتان افزایـش یافـت‪ .‬وی دربـاره کمبـود‬ ‫دارو در اسـتان افـزود‪ :‬میـزان تولیـد دارو در کشـور باتوج هبـه شـیوع انفلوانـزا‬ ‫پاسـخگوی نیـاز بیمـاران نبـوده و بـرای اشـباع میـزان داروی تقاضـا شـده‬ ‫می بایست واردات دارو و تولید داروها افزایش پیدا کند‪ .‬رئیس سازمان غذا‬ ‫و دارو دانشـگاه علوم پزشـکی گلسـتان خاطرنشـان کـرد‪ :‬افزایـش تولیـد دارو‬ ‫به ویژه سرم و انتی بیوتیک در سطح کشور به حدا کثر تولید رسیده و برخی‬ ‫داروها نیز از کشـور هندوسـتان وارد و در بین داروخانه های اسـتان گلستان‬ ‫توزیع شـده اسـت منتهی تا رسـیدن به بهبود شـرایط توزیع از زمان افزایش‬ ‫تولیـد تـا زمـان توزیـع و فروشـان در داروخان ههـا بـه دو تـا سـه هفته زمـان نیـاز‬ ‫یشـود درصورت عدم تشـدید انفلوانزا مشـکل کمبود‬ ‫اسـت که پیش بینی م ‬ ‫نمـدت زمانـی رفـع شـود‪ .‬وی گفـت‪ :‬یکـی از مشـکالت افزایـش قیمـت‬ ‫درای ‬ ‫دارو افزایـش قیمـت تما مشـده دارو به دلیـل حـذف ارز ترجیحـی و افزایـش‬ ‫نـرخ تـورم بـرای تولیدکننـدگان بـوده و ازطرف دیگـر کمیسـیون قیمت گذاری‬ ‫دارو تلاش دارد تـا افزایـش قیمـت تمام شـده دارو را بـا افزایش تعهد سـازمان‬ ‫بیم هگـر هم زمـان کـرده تـا هزینه دارو از جیب بیمـاران کمتر شـود‪ .‬وی درباره‬ ‫کمبـود دارو انسـولین گفـت‪ :‬باتوجه به اینکـه انسـولین انـواع مختلـف دارد‬ ‫یتـوان برندهـای دیگـر را جایگزیـن‬ ‫درصـورت کمبـود یـک برنـد از ایـن دارو م ‬ ‫کـرد و درمـورد ایـن دارو مشـکل خاصـی وجـود نـدارد‪ .‬هـر دارو نـرخ مصـوب‬ ‫داشـته کـه در سـامانه دارو کشـور قیمـت ان مشـخص بـوده و شـهروندان‬ ‫درصـورت شـکایت در حـوزه دارو بـا شـماره ‪ ۳۱۹۳۲۵۳۶‬معاونـت غـذا و دارو‬ ‫یـا سرشـماره ‪ ۱۹۰‬شـکایات خـود را مطـرح کننـد‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی گلستان خبر داد؛‬ ‫تدوین نقشه راه مشارکتی‬ ‫برای ساماندهی گردشگری روستای زیارت‬ ‫میراث فرهنگـی‪،‬‬ ‫مدیـرکل‬ ‫گردشـگری و صنایع دسـتی‬ ‫اسـتان گفـت‪ :‬نقشـه راه مشـارکتی‬ ‫بـرای سـاماندهی گردشـگری‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫روسـتای زیـارت تدویـن م ‬ ‫محمدجـواد سـاوری در جلسـه‬ ‫بررسـی طـرح سـاماندهی‬ ‫گردشـگری روسـتای زیـارت گـرگان اظهـار کـرد‪ :‬تنهـا راه خـروج از مشـکالت‬ ‫اقتصـادی و اصلی تریـن راهـکار توسـعه اسـتان متناظـر بـا پتانسـیل ها و‬ ‫یسـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬قـرارگاه عملیاتـی‬ ‫ظرفیت هایـش توسـعه صنعـت گردشگر ‬ ‫توسعه گردشگری استان گلستان با دستور استاندار گلستان تشکیل شده و‬ ‫در نخستین گامطرحساماندهی گردشگریروستایزیارت گرگاندر دستورکار‬ ‫ایـن قـرارگاه قـرار گرفـت‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪ :‬بـا تشـکیل این جلسـات بـا مشـارکت‬ ‫تهـای دادگسـتری اسـتان و‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی و خدمات رسـان و حمای ‬ ‫دادسرای گرگان دنبال تدوین نقشه راه مشارکتی باتوجه به مقررات دستگاه ها‬ ‫برای سـاماندهی گردشـگری روسـتای زیارت هسـتیم‪ .‬سـاوری اضافه کرد‪۲۳ :‬‬ ‫دسـتگاه اجرایـی متولـی‪ ،‬ذی نفـع و ذی مدخل در امر سـاماندهی گردشـگری‬ ‫روسـتای زیـارت هسـتند کـه بایـد پای کار امده تا مسـائل و مشـکالت موجـود را‬ ‫رفع کنیم‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی گلستان بیان‬ ‫کرد‪:‬متاسفانهتاکنون کنشگریمثبتیدرخصوصساماندهیروستایزیارت‬ ‫انجام نشده و باید ابتدا دستگاه های اجرایی و خدمات رسان زیرساخت های‬ ‫رونـق اقتصـادی را بـرای روسـتای زیـارت مهیا کـرده و پـس ازان از جامعه محلی‬ ‫انتظار همراهی و همکاری داشته باشیم‪ .‬درطول‪ ۱۵‬سال گذشته طرح توسعه‬ ‫اقتصـادی روسـتای زیـارت به نتیجـه نرسـیده و ادلـه ای هـم بـرای عدم اجـرای‬ ‫طر ح های توسعه ای برای جامعه محلی ذکر نشده است‪ .‬ساوری گفت‪ :‬برای‬ ‫رسـیدن بـه راهـکاری بـرای سـاماندهی این روسـتای مهـم بایـد طـرح توسـعه‬ ‫اقتصادی این روستا براساس مطالعات دقیق و با پشتوانه کارشناسی تدوین‬ ‫شود تا فارغ از هر راهکار و نتیجه ای‪ ،‬اقناع عمومی جامعه محلی انجام شود‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬طبـق مطالعـه اولیـه ا گـر بتوانیـم در افـق ‪ ۱۴۱۰‬سـاالنه ‪۱ ۲۷‬هـزار‬ ‫گردشـگر را با ضریب ماندگاری ‪ ۲.۵‬روز به روسـتای زیارت جذب کنیم‪ ،‬مسـائل‬ ‫اقتصـادی این روسـتا برطـرف خواهـد شـد‪.‬‬ ‫مدیرکل دامپزشکی استان خبر داد؛‬ ‫برگزاری ‪ ۴۹۹‬اردوی جهادی روستایی‬ ‫مدیـرکل دامپزشـکی گلسـتان گفـت‪:‬‬ ‫ایـن اداره کل از ابتـدای سـال ‪ ۴۹۹‬اردوی‬ ‫جهـادی را در روسـتای سـخت گذر‪ ،‬مـرزی‬ ‫و محـروم این اسـتان بـرای ارائـه خدمـت‬ ‫بـه دامـداران اجـرا کـرد‪ .‬علـی کاووسـی در‬ ‫حاشـیه اجـرای طـرح جهـادی مایه کوبـی‬ ‫تـب برفکـی در روسـتای «قلمـس» واقـع‬ ‫نوار مرزی گمیشـان افزود‪ :‬پوشـش این تعداد روسـتای اسـتان با اعزام ‪ ۱۶‬گروه‬ ‫جهادی دامپزشـکی با بهره گیری از ‪ ۳۴‬نفر از کارشناسـان و دامپزشـکان انجام‬ ‫شده‪ .‬مشارکت گروه ها در اجرای سم پاشی ‪ ۱۷۰‬هزارراس دام و ‪ ۶۲۸۵۹‬مترمربع‬ ‫از اماکن پرورش دام‪ ،‬مایه کوبی ‪ ۲۹۰‬هزارراس گوسفند و ُبز و ‪ ۴۵۹۹‬قالده سگ‬ ‫و درمـان ‪ ۵۰۰۰‬راس دام بـود‪ .‬کاووسـی گفـت‪ :‬عالوه برایـن‪ ،‬گرو ههـای اعزامـی‬ ‫جهـادی دامپزشـکی گلسـتان بـرای دامـداران هـدف‪ ۱۲۸ ،‬کالس اموزشـی‬ ‫‪۳‬مـورد‬ ‫ترویجـی‪ ۶۱ ،‬کارگاه اموزشـی بیمـاری مشـترک بیـن انسـان و دام‪ ۵۸ ،‬‬ ‫معاینه رایگان گله های گوسفند و ُبز و دام سنگین و‪ ۲۰‬هزارمترمربع ضدعفونی‬ ‫رایگان اماکن نگهداری دام را انجام داده است‪ .‬وی گفت‪ :‬اجرای طرح اردوی‬ ‫جهـادی ایـن اداره کل بـا همـکاری بسـیج ب هصـورت مسـتمر در دسـتورکار قـرار‬ ‫دارد و ظرفیـت خوبـی بـرای کمـک هرچه بهتـر بـه پایـش پـرورش دام منطقـه و‬ ‫حمایت از دامداران مناطق محروم است‪ .‬مطابق گزارش اداره کل دامپزشکی‬ ‫گلسـتان‪ ،‬دراین اسـتان یک میلیـون و ‪ ۵۰۰‬هـزارراس دام سـبک و ‪ ۱۵۰‬هـزارراس‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫دام سـنگین ازسـوی بهر هبـرداران‪ ،‬پـرورش داده م ‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫یک شنبه ‪ 6‬اذر ‪ 1401‬شماره‪2652‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫تو گو با مدیرکل نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس کردستان مطرح شد؛‬ ‫در گف ‬ ‫تدارک برای گسترش خدمات کمی و کیفی‬ ‫عرصه اموزشی در کردستان‬ ‫ارش مرادی‬ ‫مدرسـه نقطه شـروع پرورش نیروی انسـانی‬ ‫موردنیـاز توسـعه اسـت‪ ،‬بنابرایـن میـزان‬ ‫کارایـی ان در پیشـبرد برنامـه پیشـرفت‬ ‫مملکـت بسـتگی بـه حـدود اسـتانداردهای‬ ‫اموزشی مدرسه داشته و هرچه میزان کمی‬ ‫و کیفـی مـدارس باالتر باشـد به همان میزان‬ ‫کارامـدی نیـروی انسـانی افزایـش یافتـه‬ ‫و رسـیدن بـه اهـداف توسـعه بهتـر و‬ ‫سـریع تر اسـت‪ .‬نـگاه بـه وضعیـت مـدارس‬ ‫کردسـتان نشـانه وجـود کمبودهـای فـراوان‬ ‫یکـه‬ ‫یسـت به طور ‬ ‫درزمینـه کمـی و کیف ‬ ‫نحـوزه از کمبـود کالس درس‪ ،‬وسـایل‬ ‫ای ‬ ‫کمک اموزشـی‪ ،‬امکانـات ورزشـی و ‪ ...‬دارد‬ ‫کـه توانسـته تاثیـر منفـی بـر رونـد فرا گیـری‬ ‫دانش امـوزان بگـذارد و نیازمنـد اعمـال‬ ‫یسـت‪ .‬رگه هایـی از تغییـر‬ ‫تغییـرات ساختار ‬ ‫رویکـرد در مدیریـت اموزشـی به ویـژه در‬ ‫شهـای اموزشـی دیـده‬ ‫حـوزه مـدارس و رو ‬ ‫یشـود امـا به انـدازه نیـاز نیسـت و ضـرورت‬ ‫م ‬ ‫دارد تا دولت دراین راستا سخاوت بیشتری‬ ‫ب هخـرج دهـد زیرا همه مسـئولین این حوزه‬ ‫کمبـود بودجـه را بزرگ تریـن عامـل تاخیر در‬ ‫افزایـش کیفیـت معرفی می کنند‪ .‬کردسـتان‬ ‫در ردیـف اسـتان هایی قـرار دارد کـه از‬ ‫کمبـود کمـی و کیفـی در حـوزه امـوزش رنـج‬ ‫یبـرد و سال هاسـت کـه همـه متصدیـان‬ ‫م ‬ ‫این موضـوع را تذکـر می دهنـد و از متولیـان‬ ‫امـر خواسـتارند تـا دراین راسـتا تجدیدنظـر‬ ‫کننـد تـا رونـد اموزش وپـرورش جوانـان و‬ ‫ایند هسـازان را بیش ازایـن اسـیب نبینـد‪.‬‬ ‫مقایسـه وضعیـت فعلـی بـا سه دهه گذشـته‬ ‫حکایـت از اعمـال تغییـرات عمـده در‬ ‫سهـای درس و تجهیـزات‬ ‫تامیـن کال ‬ ‫کمک اموزشـی دارد زیـرا امـروزه خبـری از‬ ‫سهـای پرجمعیـت‪،‬‬ ‫مـدارس مخروبـه‪ ،‬کال ‬ ‫مدارس فاقد فضای ورزشـی و ‪ ...‬نیسـت اما‬ ‫بازهم درمقایسـه با روند روبه رشـد جهانی با‬ ‫کمبودهایـی در حـوزه کمـی و کیفـی مواجـه‬ ‫نبـودن جمعیـت کردسـتان‬ ‫هسـتیم‪ .‬جوا ‬ ‫سـبب افزایـش ضـرورت توجـه بـه توسـعه‬ ‫همه جانبـه مـدارس اسـتان شـده زیـرا ایـن‬ ‫نسـل ب هسـمت دردسـت گرفتن سرنوشـت‬ ‫کشـور گام برمـی دارد و بایـد تمام زمینه های‬ ‫نهـا فراهـم‬ ‫افزایـش تـوان علمـی و مهارتـی ا ‬ ‫گـردد تـا اینـده مرزوبـوم بـا مشـکالتی ماننـد‬ ‫نبـودن‬ ‫کمبـود نیـروی انسـانی و پایی ‬ ‫نهـا روبـه رو‬ ‫مهـارت عملـی و تـوان علمـی ا ‬ ‫نشـود؛ بنابرایـن متولیـان اداره کشـور بایـد‬ ‫رونـد اموزش وپـرورش را از مسـائل مربـوط‬ ‫بـه کمبـود بودجـه دور نگـ ه داشـته و ایـن‬ ‫کمبـود را در سـایر حوز ههـا تقسـیم کننـد‪.‬‬ ‫هنـوز در برخـی روسـتاهای کردسـتان‬ ‫کودکانی داریم که در عین داشتن استعداد‬ ‫بـاال‪ ،‬به علـت ناتوانـی مالـی و عدم تامیـن‬ ‫هزین ههـای تحصیـل در شـهر و روسـتاهای‬ ‫یشـود‬ ‫مجـوار مجبـور بـه ترک تحصیـل م ‬ ‫ه ‬ ‫کـه ا گـر دولـت برنامـه ای بـرای تامیـن زمینـه‬ ‫نهـا در مـدارس شـبانه روزی اجرا‬ ‫تحصیـل ا ‬ ‫کنـد این افـراد می تواننـد تبدیـل بـه نیـروی‬ ‫کارامـد نظام توسـعه کشـور شـوند‪ .‬دعـوت از‬ ‫خیریـن و نیکـوکاران متمـول بـرای مشـارکت‬ ‫در مدرس هسـازی روشـی مناسـب بـرای‬ ‫مقابلـه بـا کمبـود بودجـه در حـوزه امـوزش‬ ‫اسـت و تا کنـون توانسـته موفـق عمـل کنـد‬ ‫یهـای خـاص‬ ‫نحـوزه نیـاز بـه بازنگر ‬ ‫امـا ای ‬ ‫دارد تـا بتـوان بیش ازایـن از تـوان این افـراد‬ ‫اسـتفاده کـرد‪ .‬درراسـتای انجـام رسـالت‬ ‫حرفـه ای کـه ایجـاد پـل ارتباطـی بیـن مـردم‬ ‫و دولـت اسـت‪ ،‬گفت وگویـی بـا مدیـرکل‬ ‫نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس کردستان‬ ‫انجـام شـده و وی بـه نـکات قاتبل توجهـی‬ ‫اشـاره کرده اسـت‪ .‬مهندس ماجد احمدی‬ ‫بااشـاره به رونـد مدیریـت تامیـن نیازهـای‬ ‫کمـی و کیفـی امـوزش گفـت‪ :‬امـوزش رکـن‬ ‫اصلـی توسـعه اسـت چـون رسـالت سـنگین‬ ‫تامیـن نیروی انسـانی کشـور را برعهـده دارد‬ ‫نحـوزه هزینـه شـود بر سـرمایه‬ ‫و هرچـه درای ‬ ‫انسانی‪ ،‬علمی و مهارتی افزوده شده و روند‬ ‫توسـعه بـا سـرعت بیشـتر و کیفیـت باالتـر‬ ‫پیـش مـی رود اما این را باید درنظر گرفت که‬ ‫کمبـود منابع مالی موجب تاخیـر در اجرای‬ ‫یشـود و دولـت بـا توجـه‬ ‫برخـی پروژ ههـا م ‬ ‫نحـوزه نگریسـته و کمترین فشـار‬ ‫ویـژه بـه ای ‬ ‫کمبـود بودجـه را بـر رونـد مدرس هسـازی‪،‬‬ ‫مقاو مسـازی مـدارس و تجهیـز مـدارس بـه‬ ‫یشـود ولـی‬ ‫امکانـات کمک اموزشـی وارد م ‬ ‫باز نیازمند عنایت بیشـتر است‪ .‬دراین روند‬ ‫مـا نیـاز به حمایت و مشـارکت جامعه داریم‬ ‫و از افراد متمول و عالقه مند به اینده کشور‬ ‫درخواسـت می کنیـم تا دولت را دراین راسـتا‬ ‫یـاری دهنـد‪ ،‬مـا هرسـال جشـنواره خیریـن‬ ‫مدرس هسـاز را در اسـتان برگـزار می کنیـم تـا‬ ‫کهـای‬ ‫نیکـوکاران در زمـان مشـخص کم ‬ ‫خـود را بـه دولـت برسـانند امـا ایـن حمایـت‬ ‫نبایـد بـه زمـان برگـزاری جشـنواره خالصـه‬ ‫یسـت تا تبدیل به یک فرایند‬ ‫شـود و ضرور ‬ ‫همیشـگی شـود‪ ،‬تا کنـون دولـت توانسـته‬ ‫مبلغـی کالن ازاین محـل بـه مدرس هسـازی‬ ‫و تجهیـز و نوسـازی مـدارس اختصـاص‬ ‫دهـد امـا باتوج هبـه روحیـه نیکـوکاری و‬ ‫ایثـار ایرانیـان به ویـژه کردهـا بازهـم امـکان‬ ‫کهـا وجـود دارد‪ .‬احمدی‬ ‫افزایـش ایـن کم ‬ ‫درخصـوص عملکـرد سـال اخیـر اعلام کـرد‪:‬‬ ‫در فاصلـه سـال مالـی ‪ 1400‬و ‪ 1401‬ایـن‬ ‫اداره کل ‪ 137‬پـروژه بـا ‪ 717‬کالس درس و‬ ‫‪ 95‬میلیـارد و ‪ 472‬میلیـون و ‪ 300‬هزارتومـان‬ ‫اعتبـار را دردسـت اجرا داشـت کـه‬ ‫همـه موردبهر هبـرداری قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬استانداردسـازی‬ ‫سیسـتم های گرمایشـی مـدارس یکـی‬ ‫از رویکردهـای اصلـی دولـت اسـت زیـرا‬ ‫تنهـا درصـورت حضـور دانش امـوزان در‬ ‫یتـوان کیفیـت‬ ‫مـدارس اسـتاندارد م ‬ ‫اموزشـی را بـه حـد اعلـی رسـاند کـه دولـت‬ ‫و مدیریـت ارشـد کردسـتان عنایـت خـاص‬ ‫یکـه در سـال‬ ‫نحـوزه دارنـد به طور ‬ ‫بـه ای ‬ ‫اموزشـی ‪ 1401-1400‬تعـداد ‪ 177‬مدرسـه‬ ‫بـا ‪ 660‬کالس درس بـا ‪ 19‬میلیاردتومـان‬ ‫اعتبـار اجـرا شـده و هم زمـان بـا اغـاز سـال‬ ‫تحصیلـی تحویـل ادارات اموزش وپـرورش‬ ‫اسـتان شـدند‪ ،‬عالوه برایـن ‪ 58‬میلیـارد‬ ‫و ‪ 900‬میلیون تومـان اعتبـار بـرای خریـد‬ ‫سهـای‬ ‫تجهیـزات هنرسـتان ها‪ ،‬کال ‬ ‫اموزشـی‪ ،‬اداری و ازمایشـگاهی تخصیـص‬ ‫یافـت‪ .‬مدیـرکل سـازمان نوسـازی مـدارس‬ ‫کردسـتان گفـت‪ :‬در دوسـال اخیر ‪ 47‬پـروژه‬ ‫خیریـن بـا ‪ 135‬کالس درس و پنج میلیـارد‬ ‫و ‪ 390‬میلیون تومـان اعتبـار سـاخته شـد که‬ ‫رویکرد اصلی دولت سـوق دادن کمک های‬ ‫خیریـن بـه مناطـق کمتربرخـوردار اسـتان‬ ‫اسـت و درتالشـیم تـا بـا همـکاری مجمـع‬ ‫خیریـن نیکـوکار کردسـتان امـکان افزایـش‬ ‫حضـور نیکـوکاران را فراهـم نماییـم‪ .‬وی‬ ‫رسـیدگی مسـتمر بـه وضعیـت بهداشـتی‬ ‫و رفاهـی مـدارس را یکـی از وظایـف اصلـی‬ ‫سـازمان نوسـازی دانسـت و گفـت‪ :‬مـا در‬ ‫یـک روال بازرسـی مـداوم دراین زمینـه موارد‬ ‫نیازمنـد بـه بازسـازی و تعمیـر را شناسـایی‬ ‫و در سـریع ترین زمـان ممکـن عملیـات‬ ‫یکـه در‬ ‫موردنیـاز را انجـام می دهیـم به طور ‬ ‫دوره اخیـر اموزشـی ‪ 246‬چشـمه سـرویس‬ ‫بهداشـتی در ‪ 81‬مدرسـه بـا ‪ 16‬میلیـارد و‬ ‫‪ 500‬میلیون تومان هزینه احداث و بازسازی‬ ‫نمـدت ‪ ۴۵۶۲۰‬مترمربـع اسـفالت‬ ‫شـد‪ .‬درای ‬ ‫محوطـه مـدارس بـا ‪ 20‬میلیاردتومـان‬ ‫اعتبـار اجـرا شـد‪ .‬احمـدی اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫درزمینـه تجهیـزات کالسـی‪ ،‬اداری‪،‬‬ ‫اموزشـگاهی و هوشمندسازی هم عملیات‬ ‫مربوطـه در ‪ 137‬مدرسـه بـا پنج میلیـارد و‬ ‫‪ 890‬میلیون تومـان به پایـان رسـید‪ .‬ایـن‬ ‫مقام مسـئول تعداد پروژه های افتتاح شده‬ ‫در هفتـه دولـت را ‪ 21‬پـروژه بـا ‪ 102‬کالس و‬ ‫‪ 29‬میلیـارد و ‪ 32‬میلیون تومـان اعلام کـرد‪.‬‬ ‫مدیریـت نوسـازی مدارس کردسـتان حجم‬ ‫عظیمی از پتانسیل کار تعریف شده را اماده‬ ‫کـرده کـه درصـورت تامین اعتبـار عملیـات‬ ‫اجرایـی فـوری اغـاز خواهـد شـد‪.‬‬ ‫پایان هفتمین رویداد ملی جام قهرمانان بازی های یارانه ای در مشهد‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫هفتمیـن رویـداد ملـی جـام قهرمانـان‬ ‫یهـای رایانـه ای کـه از سه روزگذشـته‬ ‫باز ‬ ‫در مشـهد اغـاز شـده اسـت‪ ،‬بـا معرفـی‬ ‫برگزیـدگان در پردیـس سـینمایی پـارک‬ ‫نشـهر پایـان یافـت‪ .‬دبیـر هفتمیـن‬ ‫بـازار ای ‬ ‫یهـای‬ ‫رویـداد ملـی جـام قهرمانـان باز ‬ ‫ویدئویـی ایـران گفـت‪ :‬این رویـداد ازسـوی‬ ‫یهـای رایانـه ای هم زمـان‬ ‫بنیـاد ملـی باز ‬ ‫در شـش اسـتان در دو بخـش حضـوری‬ ‫یهـای ایرانـی انالیـن از دوروز قبـل‬ ‫و باز ‬ ‫یسـت‪ .‬محمدصادق‬ ‫تا کنـون درحال برگزار ‬ ‫دهنـادی بابیان اینکـه درایـن دوره از‬ ‫تهـا اسـتان های خراسـان رضـوی‪،‬‬ ‫رقاب ‬ ‫خوزسـتان‪ ،‬اردبیـل‪ ،‬مازنـدران‪ ،‬قزویـن و‬ ‫شهرسـتان های تهـران شـرکت کرده انـد‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬روال شـرکت دراین مسـابقات‬ ‫به این نحـو بـوده کـه افـراد در سـایت‬ ‫یشـدند‬ ‫تنـام و گروه بنـدی م ‬ ‫بازیکـو ثب ‬ ‫تهـای منتخـب این اسـتان ها‬ ‫و گیم ن ‬ ‫تهـای انـان را در حـوزه فیفـا ‪ ۲۲‬برگـزار‬ ‫رقاب ‬ ‫می کردنـد‪ .‬وی اظهـار داشـت‪ :‬مراسـم‬ ‫نهایـی در مرا کـز اسـتان ها عالو هبـر معرفـی‬ ‫برگزیـدگان‪ ،‬همـراه بـا برپایـی یـک نمایشـگاه‬ ‫و چند کارگاه در حوزه های سـواد رسـانه ای‪،‬‬ ‫یسـازها و معرفـی‬ ‫بـازی و تجربـه باز ‬ ‫یسـازی ایـران بـوده اسـت‪.‬‬ ‫صنعـت باز ‬ ‫یهـای‬ ‫دبیـر هفتمیـن جـام قهرمانـان باز ‬ ‫ویدئویـی ایـران گفـت‪ :‬برنـدگان مجموعـه‬ ‫ایـن شـش اسـتان در مرحلـه نهایـی‬ ‫این دوره از مسـابقات در تهران که زمسـتان‬ ‫یشـود‪ ،‬حضـور یافتـه و فـرد‬ ‫امسـال برگـزار م ‬ ‫تهـای‬ ‫برنـده‪ ،‬جـام هفتمیـن دوره از رقاب ‬ ‫یهـای رایانـه ای کشـور را در دسـت‬ ‫باز ‬ ‫شهـای‬ ‫خواهـد گرفـت‪ .‬وی یکـی از بخ ‬ ‫اضاف هشـده بـه مسـابقات هفتمیـن جـام‬ ‫یهـای رایانـه ای امسـال را‬ ‫قهرمانـان باز ‬ ‫بخـش زنـان ذکـر و بیـان کـرد‪ :‬بازی کنندگان‬ ‫تنـام و در‬ ‫زن در شـش اسـتان مذکـور ثب ‬ ‫یهـای‬ ‫یهـای فیفـا ‪ ۲۲‬یـا باز ‬ ‫بخـش باز ‬ ‫موردعالقـه خـود حضـور یافتنـد‪ ،‬لـذا در‬ ‫مراسـم نهایـی مرحلـه اسـتانی ایـن دوره‬ ‫عالو هبـر اعلام برنـدگان بخـش فیفـا ‪،۲۲‬‬ ‫بانـوی برگزیـده این بخـش نیـز معرفـی‬ ‫یشـود‪ .‬دهنـادی اضافـه کـرد‪ :‬در بخـش‬ ‫م ‬ ‫تهـا کـه‬ ‫یهـای ایرانـی ایـن دوره از رقاب ‬ ‫باز ‬ ‫از ‪ 8‬اذرماه در سراسـر کشـور برگزار می شـود‪،‬‬ ‫چهـار بازی «کاتاف‪ ،‬فوتبالیسـتارز‪ ،‬منچیکو‬ ‫و کوویـز» مهیـا شـده کـه از کـودک تـا‬ ‫گسـال می تواننـد درایـن دوره حضـور‬ ‫بزر ‬ ‫یابنـد‪ ،‬بـرای نخسـتین بار درایـن دوره جوایز‬ ‫مشـابهی ماننـد جوایـز فیفـا ‪ ۲۲‬بـا همـان‬ ‫رقـم بـرای برنـدگان درنظـر گرفتـه شـده‬ ‫اسـت‪ .‬مدیـرکل فرهنگ وارشـاد خراسـان‬ ‫رضـوی گفـت‪ :‬در بخش بازی هـای رایانه ای‬ ‫سـال های سـال مصرف کننـده بوده ایـم و‬ ‫یهـای مختلفـی کـه در سـایر کشـورها‬ ‫باز ‬ ‫یشـد را از سـکوهای مختلـف چـه‬ ‫تولیـد م ‬ ‫ازطریـق تلفن همراه یا ازطریق کنسـول های‬ ‫بـازی مورداسـتفاده قـرار می دادیـم‪ .‬محمـد‬ ‫حسـین زاده افـزود‪ :‬امـروز به همـت جوانـان‬ ‫یهـای‬ ‫خوش فکـر و بااسـتعداد ایرانـی‪ ،‬باز ‬ ‫متعـددی چـه در سـطح تلفن همـراه یـا در‬ ‫سـطح کنسـول های بـازی درحال تولیـد‬ ‫اسـت و درکنـاران بازی کنند ههـا و بازیگرانـی‬ ‫گسـال‬ ‫در سـنین کـودک‪ ،‬نوجـوان یـا بزر ‬ ‫یهـا شـرکت می کننـد‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫دراین باز ‬ ‫ی رایانـه ای می توانـد بـرای کشـور‬ ‫تولیـد بـاز ‬ ‫درامـدزا باشـد و ا کنـون شـرکت های زیـادی‬ ‫نحـوزه فعـال بـوده و تولیـدات مختلف‬ ‫درای ‬ ‫را روانـه بـازار کرده انـد‪ ،‬ازسـویی ا گـر بازی هـا‬ ‫متناسـب بـا فرهنـگ بومـی ایـران باشـد‪،‬‬ ‫می توانـد تفریـح سـالمی بـرای اقشـار‬ ‫نوجـوان و جـوان ب هشـمار رود‪ .‬مدیـرکل‬ ‫فرهنگ وارشـاد خراسـان رضـوی گفـت‪ :‬از‬ ‫دیـدگاه فرهنگـی بازی هایـی کـه متناسـب‬ ‫ً‬ ‫بـا زیسـت بوم ایرانی ‪-‬اسلامی باشـند قطعـا‬ ‫می تواننـد اثرگـذاری مثبـت فرهنگـی هـم‬ ‫داشـته باشـند‪ .‬مـا در اغـاز یـک رویـداد‬ ‫فرهنگی هسـتیم و هفتمین جام قهرمانان‬ ‫یهـای رایانـه ای می توانـد یـک تفریـح‬ ‫باز ‬ ‫سـالم بـرای نوجوانـان و جوانـان درنظـر‬ ‫یهـای‬ ‫گرفتـه شـود تـا به همـت بنیـاد باز ‬ ‫رایانـه ای کشـور‪ ،‬ان را تـداوم بخشـید‪.‬‬ ‫استاندارمازندران‪:‬‬ ‫تاخیر در صدور مجوزها؛ مهم ترین مانع توسعه مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫اسـتاندار مازنـدران گفـت ‪ :‬یکـی از مهم تریـن‬ ‫موانـع توسـعه و رشـد در این اسـتان تاخیـر‬ ‫در صـدور مجوزهاسـت کـه این چالـش بایـد‬ ‫هرچه زودتـر بـر طـرف شـود تـا سـرمایه گذار‬ ‫هیـج دغدغـه ای نداشـته باشـد‪ .‬سـید‬ ‫محمـود حسـینی پور در اییـن بهر هبـرداری‬ ‫مزرعـه تکثیـر و پـرورش زالـو در روسـتای‬ ‫حیرت بخـش کجـور نوشـهر بـا قدردانـی از‬ ‫سـرمایه گذار و مجموعـه کارکنـان ایـن مزرعه‬ ‫در راه انـدازی ایـن طـرح تولیـدی افـزود‪:‬‬ ‫گالی ههـای بجایـی در این مجموعـه مطـرح‬ ‫شد که ارائه مجوزها باید تسهیل شود‪ ،‬این‬ ‫ایـرادات و گالیـه را پذیـرا هسـتیم‪ ،‬امـروز ایـن‬ ‫عـزم وجـود دارد کـه مـدت یک مـاه پروانـه‬ ‫بـه سـرمایه گذار بدهیـم‪ .‬وی اظهارداشـت‪:‬‬ ‫جوانـان مـا اراده دارنـد و در کنـار ان موانـع و‬ ‫مشکالت هم وجود دارد؛ اما در هشت سال‬ ‫دفـاع مقـدس بـا کمتریـن امکانـات و‬ ‫تجهیـزات جوانـان ایـن سـرزمین افتخـار‬ ‫افریدنـد‪ .‬اسـتاندار مازنـدران بـا گرامیداشـت‬ ‫هفتـه بسـیج و کارافرینـان ایـن مجموعـه که‬ ‫بـا روحیـه جهـادی تلاش کردنـد ایـن واحـد‬ ‫را به بهره برداری رسـاندند‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫امـروز در واقـع شـروع کار اسـت و امده ایـم‬ ‫جشـن بگیریـم و افـق روشـنی از توانمنـدی‬ ‫جوانـان را ببینیـم‪ .‬اسـتاندار مازنـدران ادامه‬ ‫داد ‪ :‬امروز جوانان مازندران اراده کنند؛ پای‬ ‫کار بیاینـد و قـدرت جـوان ان اسـت کـه جـزو‬ ‫پیشقراول در حوزه کار هستند‪ ،‬همین اراده‬ ‫جوانان سـبب شـد فرایند صدور مجوزها به‬ ‫حـدود یـک مـاه رسـیده اسـت و کمتـر هـم‬ ‫یشـود‪ .‬مازنـدران در حـوزه هوشـی رتبـه‬ ‫م ‬ ‫نخسـت را دارد و بیشـترین بیـکار اسـتان‬ ‫کارشناسـان ارشـد هسـتند و بـ ه هر میـزان‬ ‫کارهـای دانش بنیـان صـورت گیـرد بیـکاری‬ ‫یشـود و مجموعـه نیـروی انسـانی‬ ‫کمتـر م ‬ ‫هـم نقـش اساسـی دارنـد‪.‬‬ ‫کسب رتبه اول محیط زیستی کشور‬ ‫توسط شرکت پاالیش نفت تهران‬ ‫مدیرعامـل شـرکت پاالیـش‬ ‫نفـت تهـران گفـت‪ :‬طـی‬ ‫بررسـی های به عمل امـده‬ ‫و ارزیابی هـای صورت گرفتـه‬ ‫از اقدامـات محیط زیسـتی‬ ‫پاالیشـگاه های نفـت کشـور‪،‬‬ ‫شـرکت پاالیـش نفـت تهـران‬ ‫توانسـت ضمن کسب جایگاه‬ ‫شهـای‬ ‫پنج سـتاره‪ ،‬رتبـه اول محیط زیسـت را کـه حاصـل عملکـرد و تال ‬ ‫نفـر در‬ ‫ایـن شـرکت در سـال ‪ ۱۴۰۰‬بـوده‪ ،‬کسـب کـرده اسـت‪ .‬حامـد ارما ‬ ‫چهل ویکمیـن نشسـت کمیتـه تخصصـی شـرکت ملـی پاالیـش و پخـش‬ ‫فراورده هـای نفتـی بـه طر ح هـا و برنامه هـای محیط زیسـتی شـرکت پاالیـش‬ ‫نفـت تهـران در شـش حـوزه مدیریـت و کاهـش االینده هـای هـوا و تغییـرات‬ ‫اقلیمـی‪ ،‬مدیریـت اب و پسـاب‪ ،‬مدیریـت پسـماند‪ ،‬کنتـرل الودگـی خـا ک و‬ ‫اب زیرزمینـی‪ ،‬مدیریـت مخاطـرات زیسـت محیطی و اقدامـات انجام گرفتـه‬ ‫برای جامعه شـهری و جوامع محلی اطراف پاالیشـگاه اشـاره کرد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫بـا پرداخـت هزینـه انتقـال و لوله گـذاری اب تهـران بـه باقرشـهر و روسـتاهای‬ ‫اطـراف بـا هـدف صیانـت از جامعـه شـهری جهـت تامیـن اب شـرب مناسـب‬ ‫برای مردم جنوب تهران اقدامی ماندگار صورت گرفت‪ .‬ارمان فر یاداور شـد‪:‬‬ ‫به طورکلـی اجـرای طر ح هـای توسـعه ای در کشـور و دیگـر طر ح هـای کنتـرل‬ ‫مصـرف اقداماتـی شـجاعانه ازسـوی پاالیشـگاه ها خواهـد بـود کـه موجـب‬ ‫کاهـش االیندگـی و کمـک بـه حفـظ محیط زیسـت می شـود‪ .‬شـرکت پاالیـش‬ ‫نفت تهران تالش داشـته با انجام هرگونه همکاری با سـازمان محیط زیسـت‬ ‫اسـتان تهـران‪ ،‬رویکـردی متفـاوت دراین خصـوص اتخـاذ کننـد‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫شرکت پاالیش نفت تهران پیرامون طر ح های محیط زیستی اتی این شرکت‬ ‫گفـت‪ :‬طراحـی‪ ،‬مهندسـی‪ ،‬سـاخت و نصـب واحـد تصفیـه نفتـای سـنگین‬ ‫‪ ،CCR‬کاهـش بنـزن و اتان زدایـی گاز مایع‪ ،‬پروژه ارزیابی اثار زیسـت محیطی‬ ‫احـداث ‪ RCD‬جهـت کاهـش گوگـرد از نفت کـوره تولیـدی پاالیشـگاه طبـق‬ ‫اسـتاندارد ‪ ،۲۰۲۰‬احـداث واحـد بهینه سـازی و کاهـش نفت کـوره تولیـدی‬ ‫(‪ )Fuel Oil Upgrading‬و طر ح هـای پتروپاالیشـی درراسـتای بهبـود‬ ‫محصـوالت بـا ارزش افـزوده بـاال و احـداث خـط ‪63‬کیلوولـت و اتصـال نیـروگاه‬ ‫گازی ری بـه پسـت بـرق پاالیشـگاه از اقدامـات محیط زیستی سـت کـه در‬ ‫شـرکت پاالیش نفت تهران درحال پیگیری و اجراسـت‪ .‬شـرکت پاالیش نفت‬ ‫تهـران بـا ظرفیـت پاالیش ‪ ۲۵۰‬هزاربشـکه در روز ‪ ۱۷‬تا ‪ ۲۰‬درصد انرژی کشـور را‬ ‫تولید می کند‪ .‬این پاالیشـگاه سـال ‪ ۱۳۴۷‬تاسـیس شـده و اینک مشـتمل بر‬ ‫دو پاالیشـگاه جنوبـی و شمالی سـت‪.‬‬ ‫فرماندار ری خبر داد؛‬ ‫توزیع ‪ ۳۰۰‬میلیاردتومان بین طر ح های عمرانی شهرستان‬ ‫فرمانـدار ویـژه ری گفـت‪ ۳۰۰ :‬میلیاردتومـان اعتبـار طـی دوماه اخیـر بـرای‬ ‫طر ح های عمرانی این شهرستان جهت سرعت بخشی به روند اجرای ان ها‬ ‫توزیـع شـده اسـت‪ .‬حمیـد زمانـی در شـورای اداری شهرسـتان ری بااشـاره به‬ ‫وجود هماهنگی میان مدیران شهرستان که به ایجاد ارامش در شهرستان‬ ‫منجـر شـده افـزود‪ :‬درامـد و پـول انباشـته ای در سـطح شهرسـتان وجـود‬ ‫داشـت که با هماهنگی اداری و قضائی الزم به طر ح های عمرانی اولویت دار‬ ‫شهرسـتان توزیـع شـد‪ .‬به گفتـه ایـن مسـئول در نیمـه نخسـت سـال جـاری‪،‬‬ ‫تمـام تمرکـز مـا بـر انتخـاب افـرادی بـود کـه تنهـا دغدغه شـان خدمت رسـانی‬ ‫بـه مـردم بـدون تعلق خاطـر نسـبت بـه شـخص و جریـان خاصـی باشـد‪ .‬وی‬ ‫یـاداور شـد‪ :‬ا کنـون ری‪ ،‬جوان تریـن شـورای معاونـان اسـتان تهـران را دارد‬ ‫موضوعـی کـه بـه تایید اسـتاندار نیز رسـیده اسـت‪ .‬وی گفـت‪ :‬برای حفاظت‬ ‫از زمین هـای کشـاورزی و جلوگیـری از تغییرکاربـری غیرقانونـی ان هـا بـدون‬ ‫حضـور افـراد‪ ،‬اسـتقرار سیسـتم تمام الکترونیـک را در دسـتورکار داریـم‪.‬‬ ‫فرمانـدار ویـژه ری گفـت‪ :‬درشـرایطی که طر ح هـای عمرانـی را تنهـا بااتکابـه‬ ‫بودجـه دولتـی نمی تـوان پیـش بـرد‪ ،‬ازهمیـن رو بایـد بـه جـذب و جلـب‬ ‫مشارکت بخش خصوصی پرداخت‪ .‬این مسئول خاطرنشان کرد‪ :‬با همین‬ ‫رویکرد و با تسـهیل قوانین و شـرایط‪ ،‬مسـئله شـکل گیری شـهر پروتئین را در‬ ‫شـهرری دنبال می کنیم که در دهه فجر سـال جاری به بهره برداری می رسـد‬ ‫کـه زنجیـره تولیـد‪ ،‬تامیـن و توزیـع محصـوالت پروتئینی در ان شـکل می گیرد‬ ‫و می توانـد پاسـخگوی نیـاز اسـتان تهـران باشـد‪ .‬زمانـی ادامـه داد‪ :‬تمـام‬ ‫کارهـا بـا روحیـه جهـادی دنبـال می شـود و دراین مسـیر هماهنگـی مناسـب‬ ‫و قابل تقدیـری میـان مدیـران شهرسـتان شـکل گرفتـه اسـت‪ .‬فرمانـدار ویژه‬ ‫ری تا کیـد کـرد‪ :‬حرکـت و نـگاه جهـادی‪ ،‬جرئـت تصمیم گیـری درلحظـه و‬ ‫نهراسـیدن در اجرای کارها رمز موفقیت و پیشـبرد سـریع برنامه ها در سطح‬ ‫شهرسـتان اسـت کـه بایـد باجدیـت دنبـال شـود‪ .‬وی بابیان اینکـه اغلـب‬ ‫مدیـران مـا قبـل از حادثـه در محـل حضور دارند و مشـکالت را رفع می کنند‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬اقدامـات و حفـظ روحیـه جهـادی نکتـه موردتا کیـد‬ ‫رئیس جمهـوری اسـت‪ .‬بـا هـر حرکتـی کـه منجـر بـه کاهـش امیـد مـردم شـود‬ ‫به شـدت برخـورد و بـرای تقویـت امیـدواری انـان کمـک می کنیـم‪ .‬فرمانـدار‬ ‫ویـژه ری گفـت‪ :‬هـر اقـدام بـدون هماهنگـی‪ ،‬تصمیـم احساسـی و نا گهانـی‬ ‫کـه منجـر بـه ایجـاد تنـش شـود بـدون هماهنگـی بـا شـورای تامین در سـطح‬ ‫این شهرسـتان ممنـوع اسـت‪ .‬زمانـی بـه اغتشاشـات هفته هـای گذشـته در‬ ‫سطح کشور اشاره کرد و افزود‪ :‬تمام کفر در مقابل تمام حق ایستاده است؛‬ ‫دشمن در فتنه و اغتشاشات اخیر همه توان خود را به کف خیابان ها اورد‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه باید به اهداف دشـمنان واقف شـد‪ ،‬یاداور شـد‪ :‬این فتنه و‬ ‫درگیری هـا همان گونـه کـه رهبـر معظم انقالب فرمودنـد‪ ،‬هیچ ماهیت حزبی‬ ‫و جناحی ندارد و دشـمنان اشـکارا عناد خود را علیه ارزش های دین اسلام‬ ‫و نظـام اعلام کرده انـد‪ .‬وی یـاداور شـد‪ :‬فتنـه اخیـر دشـمنان؛ بـا بصیـرت‪،‬‬ ‫هوشـیاری‪ ،‬دشمن شناسـی و موقعیت شناسـی مـردم راه بـه جایـی نبـرد و‬ ‫باردیگـر شکسـت را بـرای جبهـه باطـل رقـم زد‪.‬‬ ‫تولیت استانحضرتعبدالعظیم ؟ع؟‪:‬‬ ‫همه گروه های معاند‪ ،‬وارد میدان شده اند‬ ‫تولیـت اسـتان حضـرت عبدالعظیم‬ ‫حسـنی ؟ع؟ بابیان اینکـه بایـد‬ ‫شـرایط کنونـی را تحلیـل کـرد و از‬ ‫تاریـخ درس عبـرت گرفـت گفـت‪:‬‬ ‫امـروز ماننـد جنـگ احـزاب همـه‬ ‫گروه هـای معانـد بـرای مقابلـه‬ ‫بـا نظـام جمهـوری اسلامی وارد‬ ‫میـدان شـده اند‪ .‬حجت االسلام سـید علـی قاضی عسـکر در شـورای اداری‬ ‫شهرسـتان بااشـاره به خدمات رسـانی به خانواده شـهدا‪ ،‬افزود‪ :‬ا گر خواهان‬ ‫یـاری انقلاب هسـتیم بایـد بـه مـردم رسـیدگی شـود و ا گـر بناسـت از بحـران‬ ‫کنونـی عبـور کنیـم‪ ،‬افـراد در هـر مسـئولیتی بایـد ان را به بهترین نحـو انجـام‬ ‫دهند و مشـکالت مردم را برطرف سـازند‪ .‬رهبر معظم انقالب از سـال هاقبل‬ ‫در قالـب مفاهیـم مختلفـی ماننـد تهاجـم‪ ،‬شـبیخون و ناتـوی فرهنگـی‬ ‫تذکـرات الزم را درخصـوص برنامـه و توطئه هـای دشـمنان داده بودنـد امـا‬ ‫درعمـل بـرای مواجهـه بااین شـرایط اقدامـی نشـد‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪ :‬بـا وجـود‬ ‫تمـام هشـدارهایی کـه رهبـر معظـم انقلاب در سـال های گذشـته نسـبت به‬ ‫تهاجم و شبیخون فرهنگی دشمنان داده بود‪ ،‬ا کنون باردیگر تمام فشارها‬ ‫بـر دوش معظم لـه اسـت و مـا بایـد بـا هوشـیاری و بصیـرت رهبر فرزانـه را تنها‬ ‫نگذاریـم‪ .‬وی گفـت‪ :‬در تاریـخ نیـز همین جریـان وجود دارد‪ ،‬امـروز نیز ا گر ما‬ ‫فقـط بـه هدایـت رهبر انقالب تکیه کنیم و تحلیل مناسـب نداشـته باشـیم‪،‬‬ ‫احتمـال ضربـه و اسـیب خوردن جامعـه بـاال مـی رود‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه‬ ‫شایسـته ترین افـراد را بایـد بـرای مدیریـت در جامعـه انتخـاب کـرد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫ملا ک را بـر شایسته سـاالری و شایسـته گزینی بگذاریـد‪ ،‬اینکـه عـده ای بـر‬ ‫سـر کسـب ریاسـت و مدیریـت از همدیگـر سـبقت بگیرنـد یکـی از عوامـل‬ ‫یسـت‪ .‬امام علـی ؟ع؟ ‪ ۱۴‬قرن قبـل‬ ‫سسـت کننده پایه هـای جامعـه اسالم ‬ ‫سـوءمدیریت را باعـث ویرانـی جامعـه دانسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬در جامعـه ا گـر کسـی‬ ‫فـردی را بـرای مسـئولیتی بگمـارد کـه می دانـد فـرد شایسـته تری نیـز وجـود‬ ‫دارد بـه خـدا و جامعـه خیانـت کـرده اسـت‪ .‬هرزمان کـه بـا ارزش هـای الهـی‬ ‫بودیـم‪ ،‬خداونـد بـه مـا یـاری می رسـاند و ا گـر بـه ان هـا پشـت کردیـم نبایـد‬ ‫انتظـار یـاری و موفقیـت داشـته باشـیم‪ .‬تولیـت اسـتان مقـدس حضـرت‬ ‫عبدالعظیـم حسـنی ؟ع؟ خاطرنشـان کـرد‪ :‬تاریـخ اسلام گویـای همین نکته‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫اسـت کـه ا گـر بـه ایـن سـنت های الهـی توجـه نشـود جامعـه نابـود م ‬ صفحه 6 ‫یادداشت‬ ‫شهرستان‬ ‫یک شنبه ‪ 6‬اذر ‪ 1401‬شماره‪2652‬‬ ‫عبداله سید کتولی*‬ ‫ایجاد انگیزه در دانش اموزان؛‬ ‫گامی مهم در پرورش استعدادها‬ ‫‪7‬‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫رضا بهنام‬ ‫افزایشی مصرف گاز در استان‬ ‫روند‬ ‫ِ‬ ‫ایجاد پردیس علم و فناوری سالمت شاهوار‬ ‫در شاهرود‬ ‫حمیدرضا جاللی‬ ‫ائیـن معرفـی دسـتاوردهای فنـاوری و‬ ‫دانش بنیـان دانشـگاه علوم پزشـکی و‬ ‫پردیس فناوری سالمت شاهوار با مشارکت‬ ‫پـارک علمـی و فنـاوری سـمنان (شـاهرود)‬ ‫بـا حضـور دکتـر جاللـی؛ معـاون اسـتاندار‬ ‫و فرمانـدار ویـژه شـاهرود‪ ،‬دکتـر شـیبانی؛‬ ‫رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی شـاهرود‪،‬‬ ‫دکتـر نظـری؛ رئیـس پـارک علـم و فنـاوری‬ ‫اسـتان سـمنان و دکتـر امامیـان؛ معـاون‬ ‫تحقیقـات و فنـاوری دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫شـاهرود در سـالن مجـازی دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی شـاهرود برگـزار شـد‪ .‬رئیـس‬ ‫دانشـگاه علوم پزشکی شـاهرود از راه اندازی‬ ‫پردیـس علـم و فنـاوری سلامت شـاهوار‬ ‫دراین شهرسـتان بـا همـکاری پـارک علـم‬ ‫و فنـاوری اسـتان سـمنان خبـر داد‪ .‬دکتـر‬ ‫شـیبانی دراین جلسـه ضمـن ارائـه گـزارش‬ ‫حـوزه فنـاوری دانش بنیـان ایـن دانشـگاه‪،‬‬ ‫بابیان اینکـه بـه حـوزه فنـاوری و پژوهـش‬ ‫نـگاه جدی دغدغه مند داریـم‪ ،‬افزود‪ :‬حوزه‬ ‫سلامت وسیع است و عمده پژوهش هایی‬ ‫کـه تولید علم شـده‪ ،‬دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫نقـش عمـده دارد‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫درصـد اعتبـارات ایـن دانشـگاه در حـوزه‬ ‫فنـاوری بـه یک ونیـم سـطح ارتقـاء یافتـه‬ ‫تـا شـعار سـال و دغدغ ههـا را جامـه عمـل‬ ‫بپوشـانیم‪ ،‬گفـت‪ :‬مکانـی مجهـز در شـهر‬ ‫بسـطام را دراختیـار پـارک علـم و فنـاوری‬ ‫اسـتان قـرار دادیـم تـا پردیـس علـم و‬ ‫فنـاوری سلامت شـکل گرفتـه و عملیاتـی‬ ‫شـود‪ .‬وی بابیان اینکـه جهـاد تبییـن یعنـی‬ ‫بیـان دسـتاوردها و ارائـه خدمـات نویـن و‬ ‫فعالیت های جدید‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪ :‬شـعار‬ ‫مقـام معظـم رهبـری درراسـتای دانشـگاه‬ ‫سـطح سـه اسـت و در دانشـگاه های نـوع‬ ‫چهـار در دنیـا بـا شناسـایی نیازهـا‪ ،‬پژوهش‬ ‫یشـود کـه بـا ان فاصلـه‬ ‫و فـراوری انجـام م ‬ ‫داریم‪ .‬دکتر شـیبانی بااشـاره به اینکه کمیته‬ ‫تحقیقـات و فنـاوری دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫نسـال متوالـی رتبـه‬ ‫شـاهرود بـرای دومی ‬ ‫برتـر دانشـگاه های کشـور را کسـب کـرده‬ ‫گفـت‪ :‬دانشـگاه علوم پزشـکی از دودرصـد‬ ‫دانشـمندان جهـان ماننـد؛ دکتـر امامیـان و‬ ‫دکتر صالحی تشکیل شده که باعث افتخار‬ ‫اسـت‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه تولیـد علـم تنهـا‪،‬‬ ‫مشـکالت مـا را حـل نمی کنـد و خط مشـی‬ ‫نمی دهـد و فنـاوری مهـم اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫کهـای علـم و فنـاوری دراین راستاسـت‪.‬‬ ‫پار ‬ ‫تفاهم نامـه ای منعقـد شـده تـا ایـن پردیـس‬ ‫فنـاوری سلامت شـاهوار محقـق شـود‪.‬‬ ‫تاسیس مرکز رشد در میامی‬ ‫درادامـه رئیـس پارک علم و فناوری سـمنان‬ ‫از ایجـاد سـه پردیـس علـم و فنـاوری در‬ ‫حوز ههـای سلامت‪ ،‬کشـاورزی و اقتصـاد‬ ‫دیجیتـال و مرکـز رسـد در میامـی خبـر داد و‬ ‫افـزود‪ :‬درحال حاضـر ‪ ۵۱‬پـارک علم و فناوری‬ ‫و ‪ ۲۲‬پردیـس تخصصـی علـم و فنـاوری در‬ ‫کشـور درحال فعالیـت می باشـند و بـا ایجـاد‬ ‫پردیـس علـم و فنـاوری سلامت‪ ،‬شـاهرود‬ ‫قطـب فنـاوری پزشـکی منطقـه خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬دکتـر محسـن نظـری بابیان اینکـه در‬ ‫کسـال اخیر‬ ‫اخریـن ارزیابـی ارائ هشـده در ی ‬ ‫چهـار پـارک علـم و فنـاوری در سـطح یـک‬ ‫ارزیابـی شـدند‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬پـارک علـم و‬ ‫فنـاوری سـمنان جـزو این رتبـه قـرار گرفـت‬ ‫و پـارک بـزرگ سـطح یـک کشـوریم‪ .‬وی‬ ‫باتا کیدبراینکـه پردیـس فنـاوری سلامت‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی شـاهرود یکـی از‬ ‫یسـت‪ ،‬اظهـار‬ ‫سهـای تخصص ‬ ‫ایـن پردی ‬ ‫داشـت‪ :‬دبیرخانـه اسـتانی سـتاد توسـعه‬ ‫دانش بنیـان را پیشـنهاد دادیـم و تا کنـون‬ ‫‪ ۱۴‬جلسـه اسـتانی برگـزار و ‪ ۱۵۰‬مصوبـه‬ ‫درحمایـت از شـرکت های دانش بنیـان‬ ‫داشـتیم و دراین راسـتا نیـز پـارک اسـتان‬ ‫یسـت‪ .‬وی خاطرنشـان‬ ‫برگزیـده کشور ‬ ‫کـرد‪ :‬تا کنـون ‪ ۸۳‬شـرکت دانش بنیـان در‬ ‫زمین ههـای مختلـف تحت پوشـش پـارک‬ ‫علـم و فنـاوری اسـتان هسـتند و تسـهیالت‬ ‫بنـد الـف تبصـره ‪ ۱۸‬و قانـون جهـش‬ ‫تولیـد بنیـان نیـز دراختیـار ایـن پـارک قـرار‬ ‫گرفتـه اسـت‪ .‬وی بااشـاره به اینکه توسـعه‬ ‫سهـا در دسـتورکار اسـت و مجـوز دو‬ ‫پردی ‬ ‫پردیـس دیگـر در حـوزه کشـاورزی و اقتصـاد‬ ‫دیجیتـال را اخـذ کرده ایـم افـزود‪ :‬هـدف‬ ‫یسـت و بایـد‬ ‫سهـا شبکه ساز ‬ ‫ایجـاد پردی ‬ ‫اسـتفاده شـود‪ .‬رئیـس پـارک علـم و فنـاوری‬ ‫اسـتان سـمنان‪ ،‬اذعـان داشـت‪ :‬هم ا کنـون‬ ‫قطـب فنـاوری سلامت و توسـعه اشـتغال‬ ‫را دنبـال می کنیـم و ظرفیـت دانشـگاه‬ ‫یسـت و بـا ایـن‬ ‫علوم پزشـکی شـاهرود مل ‬ ‫پردیـس تسـهیل شـرکت های دانش بنیـان‬ ‫یشـود همچنیـن مجـوز‬ ‫سلامت انجـام م ‬ ‫ایجـاد مرکـز رشـد در میامـی از وزارت علـوم‬ ‫تحقیقـات و فنـاوری کسـب شـد‪.‬‬ ‫ثبت ‪ ۷۴‬اختراع داخلی و خارجی‬ ‫معاونـت تحقیقـات و فنـاوری دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی شـاهرود از فعالیـت شـش‬ ‫شـرکت دانش بنیـان‪ ،‬ثبـت ‪ ۷۴‬اختـراع‬ ‫داخلـی و خارجـی و تولیـد ‪ ۶۶‬محصـول‬ ‫در ‪ ۳۱‬واحـد فنـاور دانشـگاه خبـر داد‪.‬‬ ‫دکتـر محمدحسـن امامیـان بااشـاره به‬ ‫سیاسـت های اجرایـی فنـاوری و نـواوری‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی شـاهرود افـزود‪:‬‬ ‫حمایـت از فنـاوران‪ ،‬تجهیـز و توسـعه‪،‬‬ ‫افزایـش قراردادهـا‪ ،‬جلـب مشـارکت ها‪،‬‬ ‫احـداث مرکـز نـواوری سلامت و احـداث‬ ‫پردیـس سلامت از سیاسـت های ایـن‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫معاونـت در حـوزه فنـاوری و نواور ‬ ‫وی افـزود‪ :‬تعـداد واحدهـای فنـاور ایـن‬ ‫دانشـگاه ‪ ۳۱‬واحـد اسـت کـه شـش مورد‬ ‫دانش بنیـان اسـت و ثبـت ‪ ۷۴‬اختـراع‬ ‫داخلـی و سـه مورد اختـراع خارجـی‬ ‫توسـط اسـاتید‪ ،‬دانشـجویان و فنـاوران‬ ‫و خـروج موفقیت امیـز ‪ 12‬واحـد فنـاور و‬ ‫‪ 66‬محصـول دارای نمونـه اولیـه تولیـد‬ ‫شـده کـه ازاین تعـداد پنـج محصـول دارای‬ ‫مجـوز و شـش محصـول تجـاری بخشـی‬ ‫تهـای حـوزه فنـاوری دانشـگاه‬ ‫از فعالی ‬ ‫علوم پزشـکی شـاهرود اسـت‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫تصویـب ‪ ۷۱‬پـروژه فنـاوری در شـورای‬ ‫پژوهـش دانشـگاه گفـت‪ :‬جـذب منابـع از‬ ‫بخـش خصوصـی بـه ارزش یک میلیـارد و‬ ‫‪ 215‬میلیون ریـال‪ ،‬انعقـاد قـرارداد عاملیت با‬ ‫صندوق پژوهش و فناوری سـمنان به مبلغ‬ ‫هشـت میلیاردریال‪ ،‬عقـد ‪ 75‬فقـره قـرارداد‬ ‫فـروش و خدمـات بـه ارزش ‪ 241‬میلیـارد و‬ ‫‪ 500‬میلیون ریـال‪ ،‬انعقاد بیـش از هفت مورد‬ ‫تفاهم نامـه همـکاری بـا دانشـگاه ها و‬ ‫سـازمان های مختلـف و تغییـر وضعیـت‬ ‫ازمایشـگاه جامـع تحقیقـات از ازمایشـی بـه‬ ‫فعـال و عضویـت در ‪ Labs Net‬از اقدامـات‬ ‫حـوزه فنـاوری دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫شـاهرود اسـت‪ .‬معـاون تحقیقـات و فناوری‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی شـاهرود بـه ارائـه‬ ‫چهـار پروپـوزال محصول محـور بـه معاونـت‬ ‫تحقیقـات و فنـاوری وزارت بهداشـت‬ ‫اشـاره کـرد و افـزود‪ :‬طراحـی و سـاخت‬ ‫زخـم پـوش نانوگیاهـی‪ ،‬طراحـی و سـاخت‬ ‫هیـدروژل الژینـات حـاوی ترکیبـات گیاهـی‬ ‫و نانـو‪ ،‬تجهیـز کارگاه و تولیـد انبـوه سیسـتم‬ ‫مکاترونیکـی انتقـال بین تختـی اتـاق عمـل‪،‬‬ ‫تجهیـز کارگاه و تولیـد دسـتگاه قابل حمـل‬ ‫الکترونیکـی شـوک پیس قلبـی و احیـای‬ ‫ریـوی بااین عناویـن اسـت‪ .‬وی بـه کسـب‬ ‫رتبه نخسـت فناوری دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫تهـای فناورانـه‬ ‫شـاهرود در ارزیابـی فعالی ‬ ‫دانشـگاه ها در ‪ 1401‬اشـاره و بیـان کـرد‪:‬‬ ‫پردیس فناوری سلامت شـاهوار در ورودی‬ ‫بسـطام به مسـاحت بال غبـر ‪ 5100‬مترمربـع‪،‬‬ ‫‪ 28‬اتـاق‪ ،‬یـک سـالن امـوزش و سـاختمان‬ ‫سـرایداری اسـت‪ .‬معـاون تحقیقـات و‬ ‫فنـاوری دانشـگاه علوم پزشـکی شـاهرود‬ ‫از مسـئوالن مـوارد ذیـل را خواسـت‪.1 :‬‬ ‫اعتمـاد و بـاور واقعـی شـرکت های فنـاور و‬ ‫یسـازی‬ ‫دانش بنیـان ‪ .2‬مشـارکت در تجار ‬ ‫محصـوالت دانش بنیـان ‪ .3‬اجـرای‬ ‫قوانیـن ابال غشـده درخصـوص حمایـت از‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان ‪ .4‬مسـاعدت‬ ‫در کوتا هکـردن مسـیر دریافـت مجوزهـا ‪.5‬‬ ‫اعلام نیازهـای فنـاوری خـود بـه مرا کـز رشـد‬ ‫و شـرکت های فنـاور‪.‬‬ ‫ضرورت تحول در حوزه بهداشت ودرمان‬ ‫فرمانـدار ویـژه شـاهرود دراین جلسـه گفـت‪:‬‬ ‫در حـوزه بهداشـت ودرمان تحـول ضـرورت‬ ‫و مطالبـه مـردم اسـت و بخـش قابل اعتنای‬ ‫خدمـات از دولـت نیـز دراین راستاسـت‬ ‫و بایـد موردتوجـه قـرار گیـرد‪ .‬دکتـر جاللـی‬ ‫بااشـاره به نقـش موثـر پـارک علم و فنـاوری و‬ ‫دانشـگاه علوم پزشکی در تحقق شعار سال‬ ‫جـاری‪ ،‬افـزود‪ :‬امـروز رقابـت در بهره مندی از‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان باتوج هبـه شـعار‬ ‫سـال وجـود دارد و تکلیـف دراین راسـتا‬ ‫مشـخص اسـت‪ .‬وی گفـت‪ :‬پدیـده شـوم‬ ‫تسـازی در حـوزه‬ ‫کرونـا ضـرورت ظرفی ‬ ‫بهداشـت ودرمان از جنبـه پدافنـدی و‬ ‫سرعت بخشـی را بیشـتر کـرده و بایـد بعـد از‬ ‫حـوزه امـوزش بـه بهداشـت توجـه ویـژه کرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬تعاملات‪ ،‬همراهـی‬ ‫و همـکاری بایـد از دغدغ ههـای جـدی در‬ ‫حـوزه بهداشـت ودرمان باشـد و پدیـده‬ ‫کرونـا درسـی بـرای سرعت بخشـی بـه نظـام‬ ‫تسـازی بـود‪ .‬وی‬ ‫اصلاح و بهبـود و ظرفی ‬ ‫ً‬ ‫بااشـاره به اینکه برای باالبردن کیفیت حتما‬ ‫بایـد شـرکت های دانش بنیـان دراین راسـتا‬ ‫قـرار گیـرد‪ ،‬گفـت‪ :‬در شـش ماهه اول امسـال‬ ‫یکـه تا کنـون انجـام‬ ‫جـری بایـد کارهای ‬ ‫شـده ارزیابـی؛ و مـرور قوانیـن بـرای تغییـر و‬ ‫یشـد و از دسـتگاه های‬ ‫مطالبه گری برگزار م ‬ ‫اجرایـی درراسـتای حمایـت از شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان‪ ،‬تقدیـر و تکالیـف جدیدتـری‬ ‫داشـته باشـیم‪ .‬درادامـه‪ ،‬از دکتـر امامیـان‬ ‫و دکتـر صالحـی به عنـوان دانشـمندان‬ ‫برتـر دودرصـد دنیـا و دکتـر ناظمـی؛ رئیـس‬ ‫مرکـز رشـد دانشـگاه علوم پزشـکی شـاهرود‪،‬‬ ‫مهنـدس میرزایی‪ ،‬خانم مهنـدس داوودی‬ ‫و مهنـدس شـیخ زاده درراسـتای پیشـبرد‬ ‫اهـداف پژوهشـی و فنـاوری دانشـگاه‬ ‫علوم پزشکی شاهرود با اهدای لوح و هدیه‬ ‫تقدیـر به عمـل امـد‪.‬‬ ‫جانمایی ‪ ۲۰۰‬مخزن نگهداری شن برای فصل سرما در شهرری‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان خراسـان جنوبـی گفـت‪ :‬مصـرف گاز طبیعـی‬ ‫طـی هشت ماهه نخسـت سـال جـاری نسـبت بـه دوره زمانـی مشـابه سـال‬ ‫گذشـته ‪ 134‬میلیون مترمکعـب افزایـش داشـته اسـت‪ .‬رحمـان محمـودی‬ ‫شهـای مختلـف‪ ،‬حـدود یک میلیـارد و‬ ‫نمـاه در بخ ‬ ‫گفـت‪ :‬تـا پایـان ابا ‬ ‫‪ 240‬میلیون مترمکعـب گاز مصـرف شـده کـه نسـبت بـه دوره مشـابه سـال‬ ‫گذشـته اسـتان‪ ،‬حـدود ‪ 134‬میلیون مترمکعـب افزایـش مصـرف ثبـت شـده‬ ‫اسـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬بیشـترین مقـدار مصـرف گاز اسـتان مربـوط بـه بخـش‬ ‫نیروگاهـی بـوده کـه دراین بخـش ‪ 648‬میلیون مترمکعـب گاز مصـرف شـده‬ ‫نمـدت در بخـش خانگـی‪ ،‬عمومـی و تجـاری‬ ‫اسـت‪ .‬وی تصریـح کـرد‪ :‬درای ‬ ‫حدود ‪ 237‬میلیون مترمکعب و در بخش های صنعتی‪ ،‬سیمان و ‪ CNG‬نیز‬ ‫درمجمـوع حـدود ‪ 355‬میلیون مترمکعـب گاز طبیعـی مصـرف شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی بااشاره به افزایش مصرف گاز در استان گفت‪ :‬بیشترین مقدار ثبت شده‬ ‫مصـرف گاز طبیعـی در اسـتان در بخـش خانگـی مربوط بـه ‪ 25‬ابان ماه بوده‬ ‫که حدود چهارمیلیون مترمکعب گاز طبیعی در اسـتان مصرف شـده اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز خراسـان جنوبـی یـاداور شـد‪ :‬باتوج هبـه شـروع فصـل‬ ‫سـرد امیدواریـم مشـترکین گرامـی رعایـت نـکات ایمنـی را کامـل مدنظـر قـرار‬ ‫دهنـد و بـا رعایـت دمـای رفـاه (بین ‪ 18‬تـا ‪ 21‬درج هسـانتی گراد) و صرفه جویی‬ ‫در مصـرف گاز طبیعـی یاری دهنـده شـرکت گاز بـرای خدمات رسـانی‬ ‫هرچه بهتـر باشـند‪.‬‬ ‫اغاز طرح پایش مصرف گاز در استان‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی گفت‪ :‬با هدف مدیریت انرژی‬ ‫و صرفه جویـی‪ ،‬طـرح پایـش مصـرف گاز در اسـتان اغـاز شـده اسـت‪ .‬رحمـان‬ ‫محمـودی گفـت‪ :‬براسـاس بخشـنامه صرفه جویـی مصـرف بهینـه و ایمـن‬ ‫ازسـوی معاون اول رئیس جمهوری و ابالغ به کلیه ادارات و نهادهای دولتی‬ ‫درجهـت رعایـت حدا کثر صرفه جویی‪ ،‬شـرکت گاز خراسـان جنوبـی اقدام به‬ ‫نهـای دولتـی نمـوده اسـت‪ .‬وی بـا اشـاره‬ ‫پایـش مصـرف گاز در ادارات و ارگا ‬ ‫‪ 109‬پایـش انجا مشـده از ابتـدای اذرمـاه در اسـتان افـزود‪ :‬مطابـق بخشـنامه‬ ‫صرفه جویی‪ ،‬ادارات و ارگان های دولتی می بایست در وقت اداری نسبت به‬ ‫رعایـت دمـای رفاه (‪ 18‬تا ‪ 21‬درج هسـانتی گراد) اقدام و در سـاعات غیـراداری و‬ ‫روزهـای تعطیـل‪ ،‬سـامانه های گرمایشـی را خامـوش کنند‪ .‬محمـودی گفت‪:‬‬ ‫درراسـتای انجام این ماموریت‪ ،‬بازرسـان شـرکت گاز اسـتان با مراجعه منظم‬ ‫و روزانـه بـه ادارات‪ ،‬سـازمان ها و نهادهـای دولتـی نسـبت بـه پایـش و کنتـرل‬ ‫دمـای مصـرف گاز طبیعـی در ادارات (‪ ۱۸‬تـا ‪ ۲۱‬درج هسـانتی گراد) اقـدام و‬ ‫درصـورت عدم رعایـت‪ ،‬پـس از اخطـار کتبـی و بازرسـی مجـدد نسـبت بـه‬ ‫یگـردد‪ .‬وی‬ ‫قطـع گاز اداراتـی کـه از مفاد بخشـنامه پیروی نمی کنند‪ ،‬اقدام م ‬ ‫بااعالم اینکـه در ایـام سـرد تامیـن گاز پایـدار بـرای بخـش خانگـی در اولویـت‬ ‫اسـت از مدیـران ادارات دولتـی درخواسـت کـرد تـا بـا رعایـت صرفه جویـی در‬ ‫مصـرف گاز طبیعـی یاری رسـان شـرکت گاز دراین امـر باشـند‪.‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫تشـهری و‬ ‫سرپرسـت معاونـت خدما ‬ ‫محیط زیسـت شـهرداری منطقـه ‪ ۲۰‬تهـران‬ ‫یـک سـایت مرکـزی سـتاد برف روبـی در‬ ‫محـدوده شـهرری اغازبه فعالیـت کـرده و‬ ‫دراین راسـتا نیـز ‪ ۲۰۰‬مخـزن نگهـداری شـن‬ ‫بـرای فصـل سـرما در معابـر شـهرری نصـب‬ ‫و جانمایـی شـد‪ .‬سـعید منـوری رضایـی‬ ‫اعلام کـرد‪ :‬امسـال برابـر سـنوات گذشـته‬ ‫سـتاد برف روبـی شـهرداری منطقـه ‪ ۲۰‬بـا‬ ‫برگـزاری جلسـات هماهنگـی بـا یـک سـایت‬ ‫مرکـزی و ‪ ۱۳‬سـایت فرعـی اغاز بـه کار کـرد‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول ادامـه داد‪ ۲۰۰ :‬دسـتگاه‬ ‫مخـزن زردرنـگ نگهـداری شـن مخصـوص‬ ‫در معابـر شـهرری نصـب و ‪ ۶۰‬دسـتگاه‬ ‫خـودروی سـنگین‪ ،‬نیم هسـنگین و سـبک‬ ‫بـه این موضـوع اختصـاص یافتـه اسـت‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬سـایت برف روبـی تـا پایـان‬ ‫اسـفندماه فعـال خواهـد بـود‪ .‬وی یـاداور‬ ‫شـد‪ :‬درحال حاضـر ‪ ُ ۱۲۰۰‬تـن شـن و نمـک‬ ‫مخصـوص‪ ُ ۱۰۰ ،‬تـن نمـک صنعتـی و ‪ ُ ۲۰۰‬تـن‬ ‫شـن و تعـداد ‪ ۴۰۰۰‬کیسـه مخصـوص در‬ ‫سـایت مرکـزی دپـو شـده اسـت‪.‬‬ ‫اجرای طرح نگهداشت شهر‬ ‫برای بهبود فضای سبز‬ ‫وی از طـرح نگهداشـت شـهر درراسـتای‬ ‫تغییـر بصـری فضـای شـهر و افزایـش‬ ‫رضایتمنـدی شـهروندان خبـر داد و گفـت‪:‬‬ ‫شـهرداری درطـول ایـام مختلـف سـال بـا‬ ‫هـدف حفاظـت از فضـای سـبز شـهری‬ ‫و حفـظ زیبایـی شـهر و بهره مندشـدن‬ ‫شـهروندان از فضـای سـبز متناسـب بـا‬ ‫لهـای مختلـف‪ ،‬اقداماتـی انجـام‬ ‫فص ‬ ‫می دهـد‪ .‬منـوری ادامـه داد‪ :‬در زمسـتان‬ ‫هـم هـرس شـاخه های خشـکیده و زائـد و‬ ‫فرم دهـی درختـان دسـتورکار مـا بـوده کـه‬ ‫انجـام شـد‪ .‬کوددهـی زمسـتانه یکی دیگـر‬ ‫از اقدامـات فضـای سـبز شـهرداری منطقـه‬ ‫‪ ۲۰‬بـرای حفاظـت از درختـان بـوده کـه‬ ‫نپـروژه بـا کـود گرانولـه (کمپوسـت) همـراه‬ ‫ای ‬ ‫بـا کند وکـوب پـای درختـان جهـت هوادهـی‬ ‫و اصلاح بافـت خـا ک و بـا هـدف تقویـت‬ ‫درختان و درختچه های سـطح شـهر انجام‬ ‫یشـود‪ .‬وی گفـت‪ :‬هـدف انجـام عملیـات‬ ‫م ‬ ‫سراسـری هـرس و کوددهـی درختـان‬ ‫این اسـت که باعـث بهبـود وضعیـت فضـای‬ ‫یشـود و همچنیـن افزایـش‬ ‫سـبز شـهر م ‬ ‫تولیـد شـاخه های جـوان‪ ،‬فرم دهـی و‬ ‫حـذف شـاخه های خشـک از اهمیـت ویـژه ‬ ‫برخـوردار اسـت‪ .‬ازایـن رو طـرح نگهداشـت‬ ‫شـهر درراسـتای تغییـر بصـری فضـای شـهر‬ ‫و افزایـش رضایتمنـدی شـهروندان شـهر‬ ‫درحال انجـام اسـت تـا شـهری شـاداب‪،‬‬ ‫جـذاب و پرنشـاط بـرای شـهروندان داشـته‬ ‫نطـرح روز ‪ ۲‬اذر ‪ ۱۴۰۱‬در ناحیـه‬ ‫باشـیم‪ .‬ای ‬ ‫تشـهری و فضـای‬ ‫‪ ۴‬به همـت اداره خدما ‬ ‫سـبز از صفائیـه تـا چهـارراه خـط اهـن انجـام‬ ‫نهـای شـهری‪،‬‬ ‫کسـازی الما ‬ ‫و نسـبت بـه پا ‬ ‫تل هگـذاری و شست وشـوی جـداول اقـدام‬ ‫شـد‪.‬‬ ‫افتتاح کانون نوجوانان‬ ‫در ناحیه ‪ 1‬شهرری‬ ‫شـهردار ناحیـه ‪ 1‬منطقـه ‪ ۲۰‬تهـران هـم‬ ‫از افتتـاح کانـون نوجوانـان در محلـه‬ ‫غیـوری خبـر داد و گفـت‪ :‬ضـرورت امـوزش‬ ‫نوجوانـان و جلـب مشـارکت انـان‪ ،‬تشـکیل‬ ‫یـک کانـون به جهـت پـرورش اسـتعدادها‬ ‫و ایجـاد فضایـی بـرای افزایـش مهـارت انـان‬ ‫یکـرد کـه بـا همـت و همـکاری‬ ‫را ایجـاب م ‬ ‫ناحیـه ‪ 1‬در سـرای محلـه غیـوری افتتـاح‬ ‫هدف تشـکیل‬ ‫شـد‪ .‬محمـد حیـدری گفـت‪ِ :‬‬ ‫کانـون نوجوانـان‪ ،‬امـوزش‪ ،‬جلب و مشـارکت‬ ‫تهـای‬ ‫نوجوانـان درراسـتای انجـام فعالی ‬ ‫مشـترک و ایجـاد بسـتر مناسـب به منظـور‬ ‫حضـور فرهنگـی و اجتماعـی نوجوانـان‬ ‫تهـای ایـن کانـون در شـش‬ ‫اسـت‪ .‬فعالی ‬ ‫کمیتـه شـامل محیط زیسـت‪ ،‬ترافیـک و‬ ‫الودگـی هـوا‪ ،‬فرهنگـی ورزشـی‪ ،‬سلامت‬ ‫ایمنـی و بهداشـت‪ ،‬مشـارکت های مردمـی‪،‬‬ ‫روابط عمومـی و فنـاوری خواهـد بـود‪.‬‬ ‫بحرانی اراضی در معرض تصرف در استان کرمان‬ ‫شناسایی ‪ 90‬نقطه‬ ‫ِ‬ ‫عفت فالح‬ ‫س ــید مه ــدی قوی ــدل در جلس ــه ش ــورای‬ ‫معاونین دادگس ــتری اس ــتان کرمان گفت‪:‬‬ ‫رف ــع تص ــرف از ‪ 2276‬هکت ــار اراض ــی ملی‪،‬‬ ‫‪ 47‬هکت ــار اراض ــی بنی ــاد مس ــکن‪ ،‬رف ــع‬ ‫تصرف ‪ 110‬هکت ــار اراضی راه و شهرس ــازی و‬ ‫شناس ــایی ‪ 90‬نقطه بحرانی اس ــتان انجام‬ ‫شده اس ــت‪ .‬معاون اجتماعی و پیشگیری‬ ‫از وقوع جرم دادگس ــتری کل استان کرمان‬ ‫با اش ــاره به اینکه ‪ 27‬برنامه منطبق با س ــند‬ ‫تح ــول قضای ــی ب ــرای معاونت پیش ــگیری‬ ‫از وق ــوع ج ــرم پیش بین ــی ش ــده‪ ،‬اظه ــار‬ ‫ک ــرد‪ :‬از جمل ــه برنامه های ای ــن معاونت در‬ ‫حوزه های کاهش تصادفات‪ ،‬پیش ــگیری از‬ ‫جرایم مرتب ــط با زمین‪ ،‬س ــاماندهی روابط‬ ‫حقوق ــی اش ــخاص در ح ــوزه معام ــات‬ ‫ام ــا ک و وس ــایل نقلیه‪ ،‬راهب ــری و اجرای‬ ‫برنامه جامع پیش ــگیری از اعتیاد‪ ،‬برگزاری‬ ‫ته ــای ارتباطی‬ ‫دور هه ــای اموزش ــی مهار ‬ ‫مبتنی بر س ــبک زندگ ــی ایرانی و اس ــامی‪،‬‬ ‫انج ــام اقدام ــات و تدابی ــر پیش ــگیرانه در‬ ‫ح ــوزه قاچ ــاق کاال و ارز و اج ــرای برنام ــه‬ ‫پیش ــگیری از کالهب ــرداری س ــایبری و‬ ‫پرتک ــرار اس ــت‪ .‬وی اف ــزود‪ :‬اج ــرای برنام ــه‬ ‫جام ــع پیش ــگیری از خش ــونت‪ ،‬راهب ــری‬ ‫یش ــدن‬ ‫س ــاز و کاره ــای اس ــتانی عملیات ‬ ‫قان ــون حمای ــت از اطف ــال و نوجوان ــان‪،‬‬ ‫نقش موثر ‪ GIS‬در توسعه شبکه های برق رسانی‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود خبر داد؛‬ ‫امـروزه در برخـی مـدارس بـا دانش اموزانـی مواجه‬ ‫یشـویم کـه انگیـزه ای بـرای ادامـه تحصیـل‪،‬‬ ‫م ‬ ‫درس خوانـدن یـا حتی حضور در مدرسـه ندارند‪.‬‬ ‫ایـن دانش امـوزان کـه اینـده را بـرای خودشـان‬ ‫مبهـم و خا کسـتری ترسـیم می کننـد‪ ،‬نه تنهـا بـه‬ ‫مقولـه درس و تحصیلـی عالقـه ای از خـود بـروز‬ ‫نمی دهنـد‪ ،‬بلکـه نسـبت بـه مسـائل اجتماعـی‪ ،‬فرهنگـی و حتـی سلامت‬ ‫نهـا عیـان‬ ‫خـود نیـز بی توجـه هسـتند و نشـانه هایی از افسـردگی و انـزوا در ا ‬ ‫نشـرایطی ایجـاد انگیـزه قبـل از اتخـاذ هر تصمیمی مهم ترین‬ ‫اسـت‪ .‬درچنی ‬ ‫یسـت؛ یعنـی معلـم بایـد ایـن‬ ‫راهـکار در کمـک بـه چنیـن دانش اموزان ‬ ‫توانایـی را داشـته باشـد بـا ایجـاد انگیـزه و امیـد در دانش امـوزان در گام اول‬ ‫نهـا را از بحـران و چالشـی کـه در دام ان گرفتـار شـده اند‪ ،‬نجـات دهـد و در‬ ‫ا ‬ ‫نهـا بـه درس و مدرسـه یـا‬ ‫قد مهـای بعـدی نسـبت بـه عالقه من دسـاختن ا ‬ ‫تهـای دیگـر و کشـف اسـتعدادهای ذاتی ان ها تلاش کند‪ .‬درحقیقت‬ ‫مهار ‬ ‫انگیزه تاثیر مسـتقیمی روی تالش برای رسـیدن به اهداف مشـخص دارد و‬ ‫ا گـر فـرد انگیـزه و انـرژی کافـی بـرای ادامـه زندگـی نداشـته باشـد ‪ ،‬تلاش بـرای‬ ‫شناسـایی اسـتعداد و نشـان دادن مسـیر تحـول و ‪ ...‬بی فایـده اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫انگیـزه اسـت کـه اهـداف مشـخصی را ترسـیم می کنـد و افـراد را وادار می کنـد‬ ‫بـرای رسـیدن بـه ان تلاش کننـد؛ بنابرایـن انگیـزه روی انتخاب هایـی کـه‬ ‫دانـش امـوزان می کنند تاثیـر می گذارد‪ .‬به عنوان مثال؛ این هنر انگیزه اسـت‬ ‫کـه دانش امـوز باوجـود خسـتگی شـدید از اسـتراحت یـا خـواب بعدازظهـر‬ ‫صرف نظـر کـرده و در کالس فیزیکیـا زبـان یـا فوتسـال شـرکت می کنـد یـا تـا‬ ‫پاسی از شـب بیدار می مانـد خـط تمریـن می کنـد یـا مسـائل ریاضـی را حـل‬ ‫یسـت که انسـان‬ ‫می کند‪ .‬به لحاظ روانشناسـی انگیزه به معنای میل و رغبت ‬ ‫را وادار بـه انجـام دادن یـا انجـام نـدادن کاری می کنـد‪ .‬محققـان به طورکلـی‬ ‫انگیـزه را بـه دودسـته درونـی و بیرونـی تقسـیم می کننـد‪ .‬انگیـزه درونـی‪ ،‬میل‬ ‫یسـت کـه حتـی بـدون وجـود پـاداش بیرونـی‪،‬‬ ‫و اشـتیاق بـرای انجـام کار ‬ ‫بـرای شـخص‪ ،‬بسیارارزشـمند یـا لذت بحش اسـت؛ اما انگیـزه بیرونی تمایل‬ ‫یسـت کـه نتیجـه یـا پـاداش خاصـی را بـرای شـخص به ارمغـان‬ ‫بـه انجـام کار ‬ ‫نهـا‬ ‫مـی اورد‪ .‬انگیـزه یادگیـری در دانش امـوزان‪ ،‬به معنـای تمایـل درونـی ا ‬ ‫مشارکت طوالنی مدت و با کیفیت‪ ،‬در فرایند یادگیری و متعهد ماندن‬ ‫برای‬ ‫ِ‬ ‫بـه ایـن فراینـد اسـت‪ .‬ایـن تمایـل می توانـد ناشـی از انگیز ههـای درونـی یـا‬ ‫ً‬ ‫منابـع بیرونـی باشـد‪ .‬برای مثـال؛ برخـی دانش امـوزان تکالیـف خـود را صرفـا‬ ‫به دلیـل حـس خوبـی که یادگیـری یا تکمیل کردن تکالیف بـرای ان ها ایجاد‬ ‫می کنـد‪ ،‬انجـام می دهنـد (انگیـزه درونـی)؛ امـا برخی دیگـر‪ ،‬بـا هـدف دریافت‬ ‫پـاداش‪ ،‬تایی دشـدن توسـط معلـم یا اجتنـاب از جریمه شـدن‪ ،‬وظایف خود‬ ‫را انجـام می دهنـد (انگیـزه بیرونـی) هنر معلم ایجاد تناسـب بین انگیزه های‬ ‫یسـت‪ .‬هـرگاه معلـم بتوانـد بـا ظرافـت و توانمنـدی کـه دارد از‬ ‫درونـی و بیرون ‬ ‫دانش امـوزان خـود شـناخت کافـی به دسـت بیـاورد و انگیز ههـای درونـی‬ ‫ً‬ ‫نهـا را توامـان برانگیزانـد‪ ،‬قطعـا دانش امـوزان در انتخـاب و طـی‬ ‫و برونـی ا ‬ ‫شهـای کمتـری مواجـه خواهنـد شـد‪ .‬شایان ذکر اسـت؛ ایـن‬ ‫مسـیر بـا چال ‬ ‫تنها شـناخت و تالش معلم برای ایجاد انگیزه در دانش اموزان کافی نیسـت‬ ‫و مقـوالت زیـادی در ایجـاد انگیـزه موثرنـد و باورهـا و عقایـد دانش امـوزان‪،‬‬ ‫رفتـار والدیـن و محیطـی کـه دانش امـوز در ان رشـد کـرده‪ ،‬باورهـای معلمـان‬ ‫درمورد اموزش و یادگیری و انتظاراتی که از دانش اموزان خود دارند‪ ،‬نحوه و‬ ‫مراحل رشـد دانش اموزان و بسـیاری شـرایط محیطی ‪ ،‬روانی‪ ،‬اجتماعی و ‪...‬‬ ‫بر میزان یا حتی شـکل گیری انگیزه در دانش اموزان موثر هسـتند؛ اما نقش‬ ‫معلـم باتوج هبـه اعتمـادی کـه بیـن دانش امـوز و معلـم وجـود دارد‪ ،‬بسـیاری‬ ‫حیاتی و تاثیرگذار اسـت‪ .‬تحقیقات نشـان داده اسـت که هرچقدر راهکارها‪،‬‬ ‫نصایـح و اسـتراتژی های اموزش ِـی‪ -‬کاربردی معلمـان‪ ،‬بـا سـبک زندگـی‬ ‫یهـای یادگیـری دانش امـوز مطابقـت بیشـتری داشـته‬ ‫تحصیلـی و توانمند ‬ ‫یشـود و مطالـب را بهتر یاد‬ ‫باشـد‪ ،‬انگیـزه دانش امـوز برای یادگیری بیشـتر م ‬ ‫ک یادگیـری را در دانش امـوز‬ ‫می گیـرد؛ بنابرایـن هـر معلمـی بایـد بتوانـد سـب ‬ ‫شهـا و طـرح درس‬ ‫خـود شناسـایی کنـد و راهکارهـای مناسـبی را در اموز ‬ ‫خود بگنجاند‪ .‬اشنایی با سبک های مختلف یادگیری به معلمان و اساتید‬ ‫شهـای مناسـب تری برای امـوزش بـه دانش اموز خود‬ ‫کمـک می کنـد تـا از رو ‬ ‫استفاده کنند و انگیزه بیشتری در ان ها در ایجاد کنند‪ .‬نا گفته نماند تمام‬ ‫هـدف اموزش وپـرورش ایجـاد شـرایط مناسـب بـرای درس خوانـدن دانـش‬ ‫امـوزان نیسـت و گاهـی معلـم می توانـد بـا به دسـت اوردن شـناخت کافـی از‬ ‫دانش امـوز موفـق بـه کشـف سـایر اسـتعدادهای درونـی دانش امـوز شـود‪.‬‬ ‫تهـای خوشنویسـی‪ ،‬نقاشـی‪ ،‬ورزشـی‪ ،‬اوایـی‪ ،‬نگارشـی و نویسـندگی‪،‬‬ ‫مهار ‬ ‫نهـا باعـث‬ ‫فـن بیـان و ‪ ...‬برخـی از اسـتعدادهایی هسـتند کـه پـرورش ا ‬ ‫رشـد دانش امـوزان رد مسـیرهای نویـن مـی شـود‪ .‬در پایـان بایـد اشـاره کـرد‬ ‫یشـود‬ ‫کـه شـیوه های متعـددی بـرای ایجـاد در دانش امـوزان بـه کار بـرده م ‬ ‫کـه تشـویق‪ ،‬حـق انتخـاب‪ ،‬انتخـاب تکلیـف مناسـب‪ ،‬تشـویق دانش امـوزان‬ ‫بـه کار گروهـی‪ ،‬تحقیـق راجـع بـه موضوعـات مختلـف‪ ،‬شـناخت روحیـات‬ ‫سهـای‬ ‫یهـای دانش امـوزان‪ ،‬توضیـح در خصـوص ضـرورت در ‬ ‫و ویژگ ‬ ‫ارائه شـده‪ ،‬ایجـاد فضـای شـاد در مـدارس‪ ،‬گـرد اوری نظـرات دانش امـوزان‪،‬‬ ‫توجـه بـه حـاالت روحـی و روانـی دانش امـوزان و ‪ ...‬برخـی از راهکارهـای‬ ‫کاربـردی در ایجـاد انگیـزه در دانش امـوزان محسـوب می شـوند‪.‬‬ ‫شو پرورش علی اباد کتول‬ ‫*مدیر اموز ‬ ‫راه و نگاه‬ ‫توس ــعه کم ــی و کیف ــی مرا ک ــز مالق ــات‬ ‫فرزندان طالق‪ ،‬توســـعه کارگاه های اموزش‬ ‫مهارت های ارتباطی بین زوجین‪ ،‬توس ــعه‬ ‫کم ــی و کیف ــی مرا ک ــز مش ــاوره‪ ،‬راهب ــری‬ ‫وس ــازماندهی دی ــده بان ــان پیش ــگیری و‬ ‫اج ــرای ط ــرح اورژان ــس قضای ــی از جمل ــه‬ ‫دیگ ــر برنام هه ــای معاون ــت اجتماع ــی و‬ ‫پیش ــگیری از وقوع جرم دادگستری استان‬ ‫کرم ــان ب هش ــمار مـ ـی رود‪.‬‬ ‫جـی ای اس فراتـر از یـک نرم افـزار اسـت و علمی سـت کـه امـروزه به عنـوان‬ ‫مسـازی‬ ‫ااطالعات مکانی شـناخته شـده اسـت و می تواند ما را به یک تصمی ‬ ‫درسـت هدایت کند‪ .‬مهندس مهرداد دادخواه؛ معاون مهندسـی و نظارت‬ ‫شـرکت توزیـع بـرق اصفهـان در نشسـتی صمیمـی کـه در اسـتانه روز جهانـی‬ ‫‪ GIS‬بـا همـکاران ایـن حـوزه داشـت‪ ،‬بـا بیان این مطلـب گفـت ‪ :‬ایـن دانـش‬ ‫در حـوزه برق رسـانی بـه مشـترکین قابلیـت و مزایـای زیـادی دارد و می توانـد‬ ‫دسترسـی سـریع بـه اطالعـات ‪ ،‬جمع بنـدی انـواع مختلـف داده هـا ‪ ،‬تحلیـل‬ ‫اطالعـات را به صـورت یک جـا و با هـم را به وجـود بیـاورد و سـرعت عمـل‬ ‫الزم را ایجـاد کنـد ‪ .‬دادخـواه تصریـح کـرد‪ :‬ایـن علـم بـرای صنعـت بـرق بسـیار‬ ‫با اهمیت اسـت و به علت گسـتردگی شـبکه های توزیع ‪ ،‬اسـتفاده از فن اوری‬ ‫بـرای خدمت رسـانی بهتـر ضـرورت دارد؛ به عبارتـی شـرکت های توزیـع‬ ‫یبـر‬ ‫بـرق بـا مسـایلی نظیـر پیچیدگـی در مکان یابـی ‪ ،‬طراحـی و توسـعه مبتن ‬ ‫دانـش ذهنـی و تجربـی نیـروی انسـانی‪ ،‬تغییـر الگـوی رفتـار مشـترکین‪ ،‬تغییر‬ ‫الگـوی شهرسـازی و بـه تبـع تغییـر تقاضـای مشـترکین و ‪ ...‬مواجـه هسـتند؛‬ ‫درنتیجـه اداره کـردن ایـن شـبکه وسـیع بـا پیچیدگی هـای منحصر ب هفـرد‬ ‫خـود نیازمنـد به کارگیـری سیسـتم های مدیریـت اطالعـات و سـاختار جدید‬ ‫اسـت‪ .‬از سـوی دیگر ایجاد شـبکه های هوشـمند‪ ،‬مولدهای تولید پرا کنده و‬ ‫‪ ...‬بـر پیچیدگی هـای مدیریـت ایـن شـبکه می افزایـد و یکـی از سیسـتم های‬ ‫موثـر در مدیریـت شـبکه های توزیـع‪ ،‬سیسـتم های مبتنی بـر اطالعـات‬ ‫جغرافیایـی (‪ )GIS‬اسـت‪ .‬وی ایـن دانـش را بسـیار کاربـردی عنـوان کـرد‬ ‫یتـوان‬ ‫و بـه دیگـر همـکاران نیـز توصیـه کـرد کـه بـا اشـنایی بـا این حـوزه م ‬ ‫مسـیر تعالـی و پیشـرفت سـازمان را بیـش از پیـش ارتقـاء داد‪ .‬وی در پایـان‬ ‫بـرای همـکاران حـوزه ‪ GIS‬از خداونـد منـان موفقیـت و سلامتی را خواهـان‬ ‫شـد‪ .‬مهنـدس متقـی؛ مدیر دفتـر کنتـرل برنامـه و پـروژه شـرکت توزیـع بـرق‬ ‫اصفهـان نیـز در دیـدار صمیمی که با همکاران ‪ GIS‬داشـت‪ ،‬گفت ‪ :‬اسـتفاده‬ ‫از تکنولـوژی جـی ای اس (‪ )GIS‬در ارتباط بـا داده هـای حجیـم‪ ،‬پیچیـده‬ ‫و تصمیم گیری هـای مبتنی بـر ایـن داده هـا‪ ،‬اجتناب ناپذیـر اسـت‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪ :‬در مهندسـی شـبکه های توزیـع از جملـه شـبکه های فشـار متوسـط‬ ‫و ضعیـف بررسـی مکان هـا و جغرافیـای شـهراز اهمیـت ویـژه ای برخـوردار‬ ‫اسـت؛ به عبارتـی ایجـاد زیر سـاخت های اسـتاندارد و خدمت رسـانی پایـدار‬ ‫بـه مـردم به طور قطـع بـا بهره گیـری از ایـن دانـش بسـیار ارزشـمند اسـت؛‬ ‫چرا کـه سیسـتم های اطالعـات جغرافیایی ابـزار قدرتمندی برای جمـع اوری‬ ‫و تحلیـل داده هـای مختلـف مکانی هسـتند‪ .‬متقی افـزود‪ :‬افزایش جمعیت‬ ‫شـهرها و تقاضـای روزافـزون صنعـت بـرق در بخش هـای خانگـی ‪ ،‬صنعتـی ‪،‬‬ ‫کشـاورزی و سـایر مصـارف ‪ ،‬شـرکت های توزیـع را به وجـود اطالعـات دقیـق و‬ ‫بهنـگام از وضعیـت شـبکه فشـار متوسـط و فشـار ضعیـف برق در یـک پایگاه‬ ‫داده جامـع مـکان محـور به همـراه تجزیـه و تحلیل هـای مرتبـط ‪ ،‬نیازمنـد‬ ‫می سـازد‪ .‬وی در ادامـه خاطر نشـان کـرد ‪ :‬شـرکت توزیـع بـرق اصفهـان بـا‬ ‫فراهم کـردن امـکان ذخیره سـازی و نمایـش کلیـه اطالعـات مـکان‪ ،‬مدیـران‬ ‫این مجموعه را قادر می سـازد تا به صورت بهینه و سیسـتماتیک ‪ ،‬مجموعه‬ ‫فعالیت هـا و طر ح هـای مرتبـط بـا ان شـرکت را سـازماندهی کننـد‪ .‬وی‬ ‫خاطر نشـان کـرد ‪ :‬این شـرکت توانسـته الگـوی خوبی برای دیگر شـرکت های‬ ‫توزیـع باشـد و توانسـته یـک بانـک اطالعاتـی مطمئـن ‪ ،‬کارامـد و اطالعـات‬ ‫صحیح را در زمان و مکان مناسـب ذخیره و نتایج به دسـت امده از پردازش‬ ‫ان هـا را تحـت بهتریـن شـرایط اسـتاندارد نگهـداری کـرده و در زمین ههـای‬ ‫مختلـف برنامه ریـزی ‪ ،‬طراحـی و توسـعه ‪ ،‬امـور بهره بـرداری و ‪ ...‬در اختیـار‬ ‫کاربران قرار دهد که در نهایت موجب رضایت مندی مشـترکین خواهد بود ‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫معرفی اولین مدرس رسمی سواد رسانه ای مازندران‬ ‫عباسـعلی کوشـکی‪ /‬سـومین نشسـت فعـاالن سـواد رسـانه ای کشـور در‬ ‫تهـران بـا حضـور مدیـران وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی ‪ ،‬رئیـس مرکـز‬ ‫توسـعه فرهنـگ و هنـر در فضای مجـازی‪ ،‬رئیس شـورای برنامه ریزی فضای‬ ‫مجـازی ‪ ،‬انجمـن سـواد رسـانه ای کشـور و اسـاتید مدعـو دانشـگاه ها و سـایر‬ ‫نحـوزه برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی و مرکـز اطالع رسـانی‬ ‫فعـاالن ای ‬ ‫یو حرفه ای مازندران؛ دراین مراسـم کیقباد سـلیمان پور؛‬ ‫اداره کل اموزش فن ‬ ‫یو حرفه ای نوشـهر به عنوان اولین مدرس رسـمی‬ ‫کارشـناس مرکز اموزش فن ‬ ‫سواد رسانه ای استان مازندران با دریافت گواهینامه و کارت شناسایی ویژه‬ ‫مدرسـین معرفی شـد‪ .‬در پنل سـوم این نشسـت که با مدیرت انجمن سـواد‬ ‫شهـای امـوزش سـواد رسـانه ای بـود ‪ ،‬کیقبـاد‬ ‫رسـانه ای کشـور در محـور چال ‬ ‫نشـده در این بخش پرداخت که مورد توجه‬ ‫سـلیمان پور به ارائه پروژه تدوی ‬ ‫حاضریـن قـرار گرفت ‪.‬‬ ‫استاندار قزوین خبر داد؛‬ ‫اجرای طرح اصالح مصرف روغن خورا کی‬ ‫علـی بهبهانـی‪ /‬اسـتاندار قزویـن‬ ‫گفـت‪ :‬طـرح اصلاح مصـرف‬ ‫روغـن خورا کـی در اسـتان اجـرا؛ و‬ ‫روغن زیتـون تولیـد بومـی قزویـن‬ ‫نهـای‬ ‫تاحـدی جایگزیـن روغ ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫خورا کـی مایـع و جامـد م ‬ ‫محمدمهـدی اعالیـی در نشسـت‬ ‫سـتاد تنظیـم بـازار کاالهـای اساسـی‬ ‫اسـتان قزویـن کـه در سـالن جلسـات‬ ‫اسـتانداری قزویـن برگـزار شـد‪،‬‬ ‫باتا کیدبـر لـزوم توزیـع روغن زیتـون‬ ‫با کیفیت در استان‪ ،‬هدف اجرای این طرح را افزایش شاخص های سالمت‬ ‫و ارزان رسـاندن روغن سـالم به دسـت مردم دانست و گفت‪ :‬امروز بزرگ ترین‬ ‫دلیل مرگ ومیر در کشور سکته قلبی ست که یکی از عواملش چربی موجود‬ ‫ثهـای طب سـنتی بر اصلاح روغن‬ ‫در روغـن اسـت و به همین خاطـر در بح ‬ ‫نهـای‬ ‫مصرفـی خانـوار تا کیـد جـدی شـده اسـت‪ .‬ضمن اینکـه اغلـب روغ ‬ ‫خورا کـی موجـود پای ههـای پارافینـی و ناسـالم دارد‪ .‬اعالیـی بابیان اینکـه‬ ‫نطـرح بایـد با مشـارکت جهاد کشـاورزی‪ ،‬صمت و دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫ای ‬ ‫اجـرا شـود‪ ،‬افـزود‪ :‬اجـرای طـرح هـم باعـث شـاخص های سلامت در جامعـه‬ ‫خواهد شد و هم اینکه حمایت از تولید روغن زیتون در استان قزوین است‪.‬‬ ‫درضمـن خوشـبختانه تولیدکننـده بـزرگ زیتـون هسـتیم و واحدهـای تولید‬ ‫زیتون هم اوضاع مالیشـان خوب اسـت‪ .‬دراین طرح باید روغن زیتون بدون‬ ‫واسـطه بـه دسـت مصرف کننـده هم اسـتانی برسـانیم؛ یعنـی روغن زیتـون را‬ ‫بـا همـان قیمتـی کـه کارخانـه دار بـه تعـاون روسـتایی می فروشـد‪ ،‬بـ ه دسـت‬ ‫ً‬ ‫نطـرح می توانیـم‬ ‫مـردم برسـانیم و نهایتـا کارمـزد مختصـری بگیریـم‪ .‬بـا ای ‬ ‫نتـر را نسـبت بـه قیمـت بـازار بـه مـردم‬ ‫روغن زیتـون را ‪ 30‬تـا ‪ 40‬درصـد ارزا ‬ ‫نهـای جامـد کیلویـی ‪85‬‬ ‫عرضـه کنیـم‪ .‬اسـتاندار بـا ذکـر اینکـه در حـال روغ ‬ ‫یشـود‪ ،‬گفـت‪ :‬ا گـر بتوانیـم روغن زیتـون‬ ‫تـا ‪ 90‬هزارتومـان بـه مـردم فروختـه م ‬ ‫نطـرح اسـتقبال می کنند‬ ‫کیلویـی ‪ 110‬تـا ‪ 120‬هزارتومـان بفروشـیم‪ ،‬مـردم از ای ‬ ‫نهـای زیتـون‬ ‫و بعـد می توانیـم بـا کارخان ههـای روغن کشـی هماهنـگ و روغ ‬ ‫را ب هصـورت قسـطی بـه مـردم عرضه کنیـم‪ .‬پس تعاونی های مصـرف کارکنان‬ ‫دولـت بایـد بـرای فروش زیتون به کارمندان و سـایر مجموعه های جمعیتی‬ ‫ً‬ ‫فعـال شـوند و نهایتـا اجـرای طـرح بـه همـه دسـتگاه های اداری و کارخان ههـا‬ ‫یتـوان روغن زیتـون را در‬ ‫نطـرح م ‬ ‫و واحدهـای صنعتـی اعلام شـود‪ .‬درای ‬ ‫بسـته های حداقـل پنـج تـا ‪ 10‬کیلوگرمـی بسـته بندی کـرد تـا تعاونـی کارکنـان‬ ‫نهـا را خریـد کننـد و ب هصـورت قسـطی بـه مـردم بفروشـند‪.‬‬ ‫بتواننـد ا ‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬اعظم دستجردی‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫یک شنبه ‪ 6‬اذر ‪ 2 1401‬جمادی االولی ‪ 27 1444‬نوامبر ‪ 2022‬سال نوزدهم شماره ‪2652‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫تریبون‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‪:‬‬ ‫امروز مهم ترین شیو ه دشمن‪ ،‬جعل و دروغ پردازی ست‬ ‫رهبـر معظـم انقلاب در دیـدار صدهانفـر از بسـیجیان‪ ،‬تشـکیل‬ ‫بسـیج را از مهم تریـن و بزرگ تریـن ابتـکارات امام خمینـی (ره)‬ ‫خواندنـد و بـا ذکـر گوشـه هایی از بـرکات حضـور بسـیج در‬ ‫میدان های مختلف ‪40‬سـال اخیر تا کید کردند‪ :‬بسـیج در جایگاه‬ ‫و شانی باالتر از یک سازمان نظامی ‪ ،‬و درواقع یک فرهنگ و تفکر‬ ‫و گفتمان است که ظرفیت دارد کشور را در حرکت عظیم ملت‪ ،‬با‬ ‫گا مهـای بلنـد به پیـش ببـرد‪ .‬حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای بـا بیـان‬ ‫تحلیل کالن از جایگاه بسیج در جغرافیای سیاسی دنیای اسالم‬ ‫و شکسـت نقشـه راهبـردی امریـکا مقابـل ملـت ایـران و لـزوم فهـم‬ ‫دقیـق بسـیج از عرصـه کارزار وسـیع ایـران بـا امریـکا‪ ،‬گفتنـد‪ :‬امـروز‬ ‫یسـت تا با‬ ‫مهم تریـن شـیوه بدخواهـان ایران‪ ،‬جعـل و دروغ پرداز ‬ ‫تسـلط بـر مغزهـا‪ ،‬اهـداف خـود را محقـق کنـد‪ .‬ب هگـزارش پایـگاه‬ ‫اطالع رسـانی دفتـر مقام معظم رهبـری؛ دراین دیـدار که به صورت‬ ‫ـیجیان سراسـر کشـور به مناسـبت روز‬ ‫زنـده در اجتماعـات بس‬ ‫ِ‬ ‫یشـد‪ ،‬رهبر انقالب اسلامی‪ ،‬تبدیل تهدیدها به‬ ‫بسـیج دریافت م ‬ ‫َ‬ ‫ـدادادی امام خمینـی برشـمردند و گفتنـد‪:‬‬ ‫فرصـت را از َملـکات خ‬ ‫ِ‬ ‫امـام در اذر ‪ ۵۸‬چندهفتـه پـس از تسـخیر النـه جاسوسـی و بعـد از‬ ‫یهـا‪ ،‬به جای اینکـه مثـل روسـای غالـب‬ ‫تهدیدهـای امریکای ‬ ‫کشـورها از ایـن تهدیدهـا بترسـد‪ ،‬باتا کیدبـر ضـرورت وجـود‬ ‫‪ ۲۰‬میلیـون بسـیجی در کشـور‪ ،‬ملـت را بـا یـک بسـیج عمومـی وارد‬ ‫میـدان کـرد‪ .‬ایشـان بااشـاره به بیانیـه واال و شـیوای امـام در اذر‬ ‫‪ ۱۳۶۷‬یعنـی ن هسـال پـس از تشـکیل بسـیج و اسـتفاده ایشـان از‬ ‫تعابیـر عجیـب و ادبیـات فاخـر در مـدح بسـیج‪ ،‬افزودنـد‪ :‬بسـیج‬ ‫به گونـه ای عمـل کـرد که امام خمینـی در ان بیانیه ماننـد پدری که‬ ‫بـه فرزندانـش عشـق مـی ورزد‪ ،‬بسـیج را مدرسـه عشـق و مکتـب‬ ‫َ‬ ‫شـاهدان و شـهیدان گمنـام می خوانـد و بـا وجـود برخـورداری از‬ ‫عظمتی که دنیا و تاریخ را تکان داد‪ ،‬بسیجی بودن را افتخار خود‬ ‫یشـمرد و دسـت یکایک بسـیجیان را می بوسـد‪ .‬رهبر انقالب‪،‬‬ ‫برم ‬ ‫ـیجیان‬ ‫مخاطـب بیانیـه سرشـار از عشـق و ارادت امـام را همـه بس‬ ‫ِ‬ ‫گذشـته و حال و اینده دانسـتند و افزودند‪ :‬امام در همین بیانیه‪،‬‬ ‫بسـیج دانشـجو و طلبـه را اعلام می کنـد که نشـان می دهد بسـیج‬ ‫در نـگاه امـام (ره) فقـط مربـوط بـه میـدان نظامـی نیسـت بلکـه‬ ‫نهـا ازجملـه عرصـه علـم دیـن و علـم‬ ‫بسـیجی بایـد در همـه میدا ‬ ‫مـادی حضـور داشـته باشـد‪ .‬حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای حضـور‬ ‫بسـیج در دفـاع مقـدس را حضـوری بسـیار کارامـد‪ ،‬گره گشـا‪،‬‬ ‫درخشـان و موفقیـت در ازمونـی پرشـکوه خواندنـد و افزودنـد‪:‬‬ ‫یسـت و‬ ‫باوجودایـن‪ ،‬جایـگاه بسـیج باالتـر از یـک سـازمان نظام ‬ ‫درحقیقـت بسـیج یـک فرهنـگ و گفتمـان و تفکـر اسـت‪ .‬حضـرت‬ ‫یهـای فرهنـگ بسـیجی‪ ،‬بـه‬ ‫ایـت اهلل خامنـه ای در تبییـن ویژگ ‬ ‫«خدمت بی تظاهر و بی توقف به اجتماع و کشـور» اشـاره کردند و‬ ‫ّ‬ ‫گفتنـد‪ :‬بسـیجی بـدون داشـتن حتـی انتظـار تشـکر‪ ،‬وارد میـدان‬ ‫یشـود و خطـرات ان را ب هجـان می خرد‪ .‬ایشـان‬ ‫جهـاد و خدمـت م ‬ ‫در بیـان مصادیقـی از ایـن خدمـات‪ ،‬بـه تلاش سـخت و دشـوار در‬ ‫هنگامـه بالهـای طبیعـی ازجملـه سـیل‪ ،‬به جان خریـدن خطـر‬ ‫ابتالبه کرونـا و مـرگ بـرای نجـات جـان بیمـاران و حضـور‬ ‫کهـای‬ ‫خستگی نشـناس بـا شـیوه های ابتـکاری در گسـترش کم ‬ ‫مومنانـه‪ ،‬اشـاره کردنـد و افزودنـد‪ :‬جوانـان برخـوردار از فرهنـگ‬ ‫بسیجی در محیط های علم و دانش نیز افتخارات بسیار افریدند‬ ‫نگـذار‬ ‫کـه شـهدای هسـته ای و مرحـوم کاظمی اشـتیانی بنیا ‬ ‫موسسـه رویـان از جملـه انـان هسـتند‪ .‬رهبـر انقلاب حضـور‬ ‫نهـای مقابله با دشـمن‬ ‫بی محابـا‪ ،‬دالورانـه و باهم هتـوان در میدا ‬ ‫را از دیگـر جلو ههـای فرهنـگ و تفکـر بسـیجی خواندنـد و گفتنـد‪:‬‬ ‫فرهنـگ بسـیجی‪ ،‬فرهنـگ مجاهـدان گمنـام اسـت کـه بـدون‬ ‫چشم داشـت و بـا خطرپذیـری‪ ،‬از همـه وجـود خـود بـرای خدمـت‬ ‫ـیدن دیگران مظلوم‬ ‫بـه کشـور مایـه می گذارنـد و برای رهایی بخش ِ‬ ‫نکـه در قضایـای اخیـر‪ ،‬بسـیجیان‬ ‫یشـوند‪ ،‬همچنا ‬ ‫واقـع م ‬ ‫مظلومانـه در عرصـه بودنـد تـا ملـت در مقاب ِـل اغتشاشـگران و‬ ‫عناصـر غافـل یـا مـزدور دچـار مظلومیـت نشـود‪ .‬حضـرت ایـت اهلل‬ ‫خامنـه ای «پرهیـز کامل از ناامیدی درهرشـرایط» را از ویژگی های‬ ‫مهم فرهنگ بسیجی دانستند و افزودند‪ :‬برخالف برخی سخنان‬ ‫روشـنفکری‪ ،‬انقطـاع نسـلی در بسـیج وجـود نـدارد و بسـیجیان‬ ‫ـوان امـروز باوجوداینکـه امـام و دفـاع مقـدس را‬ ‫نوجـوان و ج ِ‬ ‫ندیده انـد همچـون دهه شـصتی ها با همان روحیـه در میدان کار‬ ‫و تلاش و جهـاد هسـتند‪ .‬ایشـان ظرفیـت کشـور بـرای «پـرورش‬ ‫شهـای نـو بـه نـو» و ظرفیـت بسـیج بـرای‬ ‫بسـیج و تربیـت روی ‬ ‫«توسـعه و پیشـرفت کشـور» را دو واقعیـت ممتـاز برشـمرده و‬ ‫بااشـاره به وجـود روحیـه بسـیجی و شـجاعت و نهراسـیدن از ورود‬ ‫بـه میـدان در نسـل های پیشـین ملـت ایـران گفتنـد‪ :‬در حکومـت‬ ‫تهـای فاسـد‬ ‫طاغـوت ایـن روحیـه به دسـت بیگانـگان یـا حکوم ‬ ‫یشـد‪ .‬رهبر انقلاب افزودنـد‪ :‬باتوجه به معنای حقیقی‬ ‫سـرکوب م ‬ ‫بسـیجی‪ ،‬اشـخاصی همچـون شـیخ محمـد خیابانـی‪ ،‬محمدتقـی‬ ‫پسـیان‪ ،‬میـرزا کوچـک خـان جنگلـی‪ ،‬اقـا نجفـی و حاج اقـا نـوراهلل‪،‬‬ ‫یتـوان به نوعـی‬ ‫اسیدعبدالحسـین الری و رئیسـعلی دلـواری را م ‬ ‫بسـیجی نامیـد‪ .‬حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای‪ ،‬پیـروزی انقلاب را‬ ‫باعـث ازادشـدن روحیـه و فرهنـگ بسـیجی دانسـتند و گفتنـد‪:‬‬ ‫انقلاب بـا دادن امیـد‪ ،‬روحیـه ضداسـتعماری و ضداسـتبدادی را‬ ‫در ملـت ازاد کـرد و در پرتـو حضـور امـام (ره) که به ملـت روح و جان‬ ‫مـی داد اسـتعداد فرهنـگ و تفکـر بسـیجی شـکوفا شـد‪ .‬ایشـان‬ ‫کتاب ها و شـر ح حال شـهیدان بسـیجی در دفاع مقدس را حاوی‬ ‫ـزرگان‬ ‫مطالـب حیرت انگیـز خواندنـد و افزودنـد‪ :‬عظمـت ان ب ِ‬ ‫یکـه یـک بسـیجی سـاده بودنـد ‪ ،‬انسـان را‬ ‫میـدان نبـرد‪ ،‬درحال ‬ ‫متحیـر می کنـد‪ .‬حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای‪ ،‬امتـداد بسـیج در‬ ‫جهان اسالم را یکی دیگر از برکات بسیج دانستند و تا کید کردند‪:‬‬ ‫به لطـف خداونـد ایـن یـادگار امـام‪ ،‬امـروز در کشـور و جهـان اسلام‬ ‫فعـال اسـت و در اینـده هـم باقـی خواهـد مانـد و ثمـرات ان دیـده‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬ایشـان بـا یـاداوری تعبیـر امام درمورد بسـیج کـه ان را‬ ‫براسـاس ایـات قرانـی «شـجره ای طیبـه» خوانده بودنـد که ثمرات‬ ‫شـیرین خود را در هر دوره ای بروز می دهد‪ ،‬افزودند‪ :‬نشـان دادن‬ ‫نوزایی و زنده بودن انقالب‪ ،‬پیشـرفت کشـور به برکت کار جهادی‬ ‫و بی توقـع‪ ،‬برجست هشـدن عنصـر معنویـت در هـر فعالیتـی کـه بـا‬ ‫روحیـه بسـیج شـکل بگیـرد و ارمان گرایـی در کنـار عمل گرایـی از‬ ‫یسـت که ایـن روحیه بایـد در جامعه‬ ‫جملـه بـرکات روحیـه بسیج ‬ ‫حفـظ شـود و دچـار افـت مغـرور شـدن نشـود‪ .‬حضـرت ایـت اهلل‬ ‫خامنه ای درادامه به تحلیل جایگاه بسیج در جغرافیای سیاسی‬ ‫دنیـای اسلام پرداختنـد و گفتنـد‪ :‬جایـگاه بسـیج را بایـد فراتـر از‬ ‫مسـائل روزمـره و مقابلـه بـا اغتشاشـات اخیـر دانسـت‪ .‬ایشـان بـا‬ ‫بررسـی چرایـی رویکـرد ویـژه اسـتعمار بـه منطقـه غـرب اسـیا‬ ‫افزودنـد‪ :‬اسـتعمار غـرب کـه درابتـدا اروپـا مظهـر ان بـود و سـپس‬ ‫امریـکا‪ ،‬توجـه خـاص و ویـژه ای بـه منطقـه مـا داشـته و دارد زیـرا‬ ‫منطقـه غـرب اسـیا مرکـز عمـده نفـت و انـرژی و منابع طبیعـی و‬ ‫چهـارراه ارتباطـی شـرق و غـرب اسـت و براین اسـاس رژیـم جعلـی و‬ ‫غاصـب صهیونیسـتی دراین منطقـه پای هگـذاری شـد تـا غـرب در‬ ‫منطقه غرب اسیا برای غارت منابع و ایجاد جنگ و تفرقه انگیزی‪،‬‬ ‫پایـگاه داشـته باشـد‪ .‬رهبـر انقلاب باتا کیدبراینکـه مهم تریـن و‬ ‫حسـاس ترین نقطـه در منطقـه راهبـردی غرب اسـیا‪ ،‬ایران اسـت‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کردند‪ :‬برهمین اسـاس‪ ،‬درابتدا انگلیسـی ها و سـپس‬ ‫یهـا سـرمایه گذاری ویـژه ای بخصـوص بـرای مـزدور پروری‬ ‫امریکای ‬ ‫در ایـران کردنـد تـا سـلطه کامـل داشـته باشـند‪ .‬حضـرت ایـت اهلل‬ ‫خامنه ای درتشریح سلطه و فشار امریکایی ها بر ایران و حا کمان‬ ‫قبل ازانقلاب گفتنـد‪ :‬ایـن فشـار به گونـه ای بـود کـه در خاطـرات‬ ‫رجـال سیاسـی دوران پهلـوی ذکر شـده؛ حتـی محمدرضا پهلوی‬ ‫یهـای فزاینـده امریـکا گله منـد بـود امـا جرئـت‬ ‫از باج خواه ‬ ‫به زبـان اوردن نداشـت‪ .‬ایشـان بااشـاره به پیـروزی انقالب در نقطه‬ ‫کانونـی سـلطه اسـتعمار غـرب در منطقـه غـرب اسـیا گفتنـد‪ :‬وقوع‬ ‫انقلاب‪ ،‬نا گهـان ُچـرت اسـتعمارگران را پـاره و ضربـه ای مهلـک‪،‬‬ ‫گیج کننـده و غافلگیرانـه بـه سیاسـت های اسـتعماری در جزیـره‬ ‫َ‬ ‫نهـا وارد کـرد‪ .‬رهبـر انقلاب باتا کیدبراینکـه انقلاب اسلامی‬ ‫امـن ا ‬ ‫سـد مسـتحکمی در مقابل حضور امریکا و غرب در منطقه شـد و‬ ‫هویـت جدیـدی را به وجـود اورد‪ ،‬خاطرنشـان کردنـد‪ :‬انقلاب‬ ‫اسلامی‪ ،‬هویـت وابسـتگی کشـور را تبدیـل بـه «هویـت اسـتقالل و‬ ‫اسـتحکام و روحیـه روی پـای خـود ایسـتادن و از موضـع قـدرت‬ ‫ً‬ ‫جنـدادن»‪ ،‬کـرد و ایـن تفکـر طبعـا در ایـران منحصـر‬ ‫حـرف زدن و با ‬ ‫نمانـد و در منطقـه اثـر گذاشـت‪ .‬حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای‬ ‫بااشـاره به مباحـث مربـوط بـه صـدور انقلاب در اوایـل پیـروزی‬ ‫نسـال های ابتدایـی انقلاب‬ ‫انقلاب اسلامی گفتنـد‪ :‬مـن در هما ‬ ‫در نمازجمعه گفتم‪ ،‬انقالب همچون بوی گل و هوای بهاری ست‬ ‫یشـود و همـه ان را استشـمام‬ ‫کـه خـودش در فضـا پیچیـده م ‬ ‫می کننـد و کسـی نمی توانـد جلـوی ان را بگیـرد به همین علـت‬ ‫ً‬ ‫انقالب اسالمی طبیعتا مردم منطقه را دگرگون و ان ها را بیدار کرد‬ ‫یهـا بایـد به فکـر علاج‬ ‫یهـا و به ویـژه امریکای ‬ ‫بنابرایـن غرب ‬ ‫نهـا بر ایـران را از بین برده و‬ ‫می افتادنـد زیـرا نهـال انقالب سـلطه ا ‬ ‫منطقـه را دچـار تزلـزل کـرده بـود‪ .‬حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای‬ ‫مهم تریـن مشـکل غـرب بـرای مقابلـه بـا نظـام اسلامی ابتـدای‬ ‫پیـروزی انقلاب را حضـور مـردم و نیروهـای انقالبـی در صحنـه‬ ‫دانسـتند که تبلور عینی ان شکسـت صدام و حامیان غربی او در‬ ‫تسـال دفـاع مقـدس بـود‪ .‬رهبـر انقلاب اسلامی بااشـاره به‬ ‫هش ‬ ‫یهـا کـه حـدود ‪۱ ۵‬سـال قبل به وسـیله‬ ‫طراحـی امریکای ‬ ‫شـخصیت های برجسـته این کشـور افشـا شـد‪ ،‬گفتنـد‪ :‬طراحـی‬ ‫ان ها این بودکه شـش کشـور عراق‪ ،‬سـوریه‪ ،‬لبنان‪ ،‬لیبی‪ ،‬سودان و‬ ‫سومالی را ساقط کنند تا درنهایت‪ ،‬امتداد و عمق راهبردی ایران‬ ‫در منطقـه از بیـن بـرود و بـا تضعیـف کشـور ‪ ،‬درنهایـت خـود نظـام‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران سـاقط شـود‪ .‬حضرت ایـت اهلل خامنه ای‬ ‫خاطرنشان کردند‪ :‬اما تفکر و امتداد انقالب اسالمی در سه کشور‬ ‫عـراق‪ ،‬سـوریه و لبنـان کارکـرد پیـدا کـرد و کار بـزرگ و مهمـی انجـام‬ ‫شـد کـه عبارت اسـت از شکسـت امریـکا در ایـن سـه کشـور‪ .‬ایشـان‬ ‫نبـردن حـزب اهلل و‬ ‫بااشـاره به شکسـت طراحـی امریـکا بـرای ازبی ‬ ‫َ‬ ‫نهـزار‬ ‫امـل در لبنـان و نا کامـی در عـراق و سـوریه بـا وجـود چندی ‬ ‫میلیـارددالر هزینـه و هـزاران سـاعت کار فکری بـا به کارگیری صدها‬ ‫متفکـر تا کیـد کردنـد‪ :‬ایـن نقشـه و توطئـه در منطقـه‪ ،‬بـا نیـروی‬ ‫عظیم و کارامد جمهوری اسالمی خنثی شد و مظهر و پرچم این‬ ‫نیـروی عظیـم‪ ،‬شـخصی ب هنـام «حـاج قاسـم سـلیمانی» بـود؛‬ ‫یشـود کـه چـرا نـام «حـاج قاسـم»‬ ‫بنابرایـن ا کنـون مشـخص م ‬ ‫نحـد بـرای مـردم ایـران‪ ،‬محبـوب و بـرای دشـمنان‪ ،‬تااین حد‬ ‫تاای ‬ ‫ناراحت کننـده اسـت‪ .‬رهبـر انقلاب‪ ،‬بسـیجیان را بـه فهم و تحلیل‬ ‫کالن از ایـن کارزار وسـیع و پرهیـز از محدودکـردن دیـد خـود بـه‬ ‫درگیـری بـا چنـد عنصـر ضدانقلاب توصیـه کردنـد و گفتند‪ :‬بـا این‬ ‫یتـوان فهمیـد علـت اصـرار دشـمن بـر‬ ‫تحلیـل کالن اسـت کـه م ‬ ‫برجا مهـای ‪ ۲‬و ‪ ۳‬چـه بـود کـه در داخـل نیـز عـده ای البـد از روی‬ ‫غفلـت حـرف ان ها را تکرار می کردند‪ .‬ایشـان دراین زمینه افزودند‪:‬‬ ‫ً‬ ‫برجـام ‪ ۲‬یعنـی ایـران حضـور منطقـه ای خـود را کاملا رهـا کنـد و‬ ‫برجـام ‪ ۳‬یعنـی ایـران متعهد شـود که هیچ سلاح راهبـردی و مهم‬ ‫ماننـد موشـک و پهپـاد تولیـد نکنـد تـا در مقابـل تهاجـم‪،‬‬ ‫دسـت خالی باشـد‪ .‬حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای‪ ،‬حضـور بسـیج در‬ ‫کشور را سینه سپر کردن مقابل چنین توطئه های بزرگی دانسته و‬ ‫تا کید کردند‪ :‬شـما بسـیجیان دراین میدان نبرد‪ ،‬از حرم دفاع و با‬ ‫ اور لبنان و‬ ‫ـش دس ‬ ‫تس ِـاز امریـکا مبارزه کردید و بـه دالوران رزم ِ‬ ‫داع ِ‬ ‫فلسـطینی ها هـر چـه توانسـتید کمـک کردیـد و بازهـم کمـک‬ ‫خواهیـم کـرد‪ .‬ایشـان باتا کیدبراینکـه میـدان رزم بسـیج چنیـن‬ ‫یسـت نه فقـط مبـارزه بـا چنـد اغتشاشـگر‬ ‫میـدان وسـیع و عمیق ‬ ‫خیابانی افزودند‪ :‬این به معنای صرف نظرکردن بسیج از مقابله با‬ ‫اغتشاشـگران نیسـت زیرا ان مسـئله نیز باید عالج و هر اغتشاشگر‬ ‫و تروریسـتی مجـازات شـود امـا بسـیجی بایـد قـدر خـود و بسـیج را‬ ‫بدانـد و محـدود بـه کارهـای جزئـی نشـود و بدانـد اغتشاشـگر نیـز‬ ‫یسـت کـه در ان نقشـه بـزرگ شکسـت‬ ‫سرانگشـت همـان دست ‬ ‫خـورده و اینجـا بـه میدان امده اسـت‪ .‬رهبر انقالب اسلامی تا کید‬ ‫کردند‪ :‬بسـیج فراموش نکند که مبارزه و درگیری اصلی با اسـتکبار‬ ‫یسـت و ایـن چندنفـر‪ ،‬غافـل یـا جاهـل یـا بی اطلاع و دارای‬ ‫جهان ‬ ‫تحلیـل غلـط یا مـزدور هسـتند‪ .‬ایشـان باابرازتاسـف از تحلیل های‬ ‫سسـت و بی مایـه برخـی افـراد گفتنـد‪ :‬بعضـی از این افـراد در‬ ‫روزنام ههـا و فضـای مجازی می گویند برای تمام کردن اغتشاشـات‬ ‫بایـد «مشـکلتان را بـا امریـکا حـل کنیـد» و «صـدای ملـت را‬ ‫بشـنوید»‪ .‬حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای بـا طـرح ایـن سـوال کـه‬ ‫یشـود»‪ ،‬گفتنـد‪ :‬ایـن یک‬ ‫«چگونـه مشـکل امریـکا بـا ایـران حـل م ‬ ‫یسـت و قصـد دعـوا نداریـم‪ .‬ایـا مشـکل بـا‬ ‫سـوال جـدی و واقع ‬ ‫یشـود؟‬ ‫نشسـتن و مذا کر هکـردن و تعهد گرفتـن از امریـکا حـل م ‬ ‫ایشـان بـا یـاداوری مذا کـرات الجزایـر بـا امریکایی ها در سـال ‪۱۳۵۹‬‬ ‫بر سر ازادی گروگان ها و تعهد امریکا به ازادکردن ثروت های ایران‬ ‫و پرهیـز از مداخلـه در امـور داخلی ما‪ ،‬گفتنـد‪ :‬ما همه گروگان ها را‬ ‫مهـا و‬ ‫ازاد کردیـم امـا امریـکا بـه تعهـدات خـود ازجملـه رفـع تحری ‬ ‫تهـای مسدودشـده ملت عمل نکـرد‪ .‬رهبر انقالب‪،‬‬ ‫ازادکـردن ثرو ‬ ‫قرارگرفتن ‪ 2000‬روستا در دولت سیزدهم تحت پوشش ارتباطی‬ ‫ِ‬ ‫مجـری طـرح توسـعه ارتباطـات روسـتایی گفـت‪ :‬از ابتـدا دولـت‬ ‫سـیزدهم تا کنون ‪ 2000‬روسـتا تحت پوشـش شـبکه ارتباطی پایدار‬ ‫و با کیفیـت قـرار گرفته انـد و ‪ ۱۵۰۰‬روسـتای دیگـر نیـز تـا پایـان سـال‬ ‫یشـوند‪ .‬ب هگـزارش میـزان و بنـا‬ ‫بـه شـبکه ملـی اطالعـات متصـل م ‬ ‫بـه اعلام وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعات؛ ایرج روحی (مشـاور‬ ‫وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات در توسـعه ارتباطات روسـتایی‬ ‫و مجـری طـرح خدمـات عمومـی اجبـاری موسـوم بـه ‪)USO‬‬ ‫قتـری‬ ‫بااشـاره به اینکه ابتـدای دولـت سـیزدهم بایـد بـراورد دقی ‬ ‫از وضعیـت موجـود توسـعه ارتباطـات در روسـتاها به دسـت‬ ‫می اوردیـم‪ ،‬گفـت‪ :‬بـا انجـام ایـن بررسـی ها بیـش از ‪ ۷۵۰۰‬روسـتا که‬ ‫نیـاز بـه توسـعه ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات داشـت‪ ،‬شناسـایی‬ ‫شـد‪ .‬وی سـهولت دسترسـی بـه اینترنـت پرسـرعت و افزایـش‬ ‫کاربردهای فناوری اطالعات و مطالبات مردم در استفاده از شبکه‬ ‫اینترنت پرسـرعت را دلیل افزایش امار روسـتاها عنوان کرد‪ .‬مشـاور‬ ‫وزیر در توسـعه ارتباطات و فناوری اطالعات در مناطق روسـتایی‬ ‫بااشـاره به اینکه ‪ ۲۰۰۰‬روسـتا از ابتـدای دولـت سـیزدهم تا کنـون بـه‬ ‫اینترنـت دسترسـی پیـدا کرده انـد‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬گـزارش پیشـرفت‬ ‫کار ب هصـورت دوماهـه تهیـه و امارها به تفکیک و با شـفافیت کامل‬ ‫بـا نـام روسـتا و میـزان پیشـرفت کار مشـخص شـده اسـت‪ .‬روحـی‬ ‫بااشـاره به اینکه کار در روسـتاهای باقیمانـده بسیارسـخت اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬باالرفتـن هزین ههـا بـرای تهیـه تجهیـزات توسـط اپراتورهـا و‬ ‫شـرایط موجود در کشـور از مشـکالت پیش روی توسـعه ارتباطات‬ ‫در روستاهاسـت‪ .‬مجـری طـرح خدمـات عمومـی اجبـاری بـه‬ ‫مهـا در‬ ‫بدعهـدی امریـکا در قضیـه برجـام یعنـی برداشـتن تحری ‬ ‫مقابل کاهش فعالیت صنعت هسته ای را نمونه دیگری از بطالن‬ ‫حل مشکل با امریکا ازطریق مذا کره دانستند و افزودند‪ :‬مذا کره‪،‬‬ ‫مشـکل مـا بـا امریـکا را حـل نمی کنـد؛ بلکـه بـاج دادن بـه امریـکا‬ ‫کبـار بـاج دادن هـم قانـع‬ ‫مشـکل را حـل می کنـد کـه البتـه بـه ی ‬ ‫نیسـتند و هربـار بـاج جدیـدی خواهند خواسـت‪ .‬ایشـان افزودند‪:‬‬ ‫یسـازی ‪ ۲۰‬درصـد را تعطیـل کنیـد‪ ،‬بعـد‬ ‫اول می گوینـد غن ‬ ‫یسـازی پنج درصـد را‪ ،‬بعـد کل صنعـت هسـته ای را‪ ،‬بعـد تغییـر‬ ‫غن ‬ ‫سشـدن پشـت‬ ‫قانـون اساسـی را مطالبـه می کننـد‪ ،‬بعـد محبو ‬ ‫یکـردن دسـت ایـران و تعطیلـی صنایـع دفاعـی را‪.‬‬ ‫مرزهـا و خال ‬ ‫حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای باتا کیدبراینکـه ممکـن اسـت یک نفـر‬ ‫حتـی جمهـوری اسلامی را قبـول نداشـته باشـد امـا هیـچ ایرانـی‬ ‫باغیرتـی حاضر نیسـت چنین باج هایـی را بدهد‪ ،‬گفتند‪ :‬بنابراین‬ ‫مذا کـره بـا امریـکا مشـکلی را حـل نمی کنـد و تنهـا درصـورت‬ ‫بـاج دادن در همـه مسـائل اساسـی و عبـور از همـه خطـوط قرمـز‬ ‫اسـت کـه امریـکا ماننـد دوره پهلـوی دیگر کاری با کشـور نـدارد؛ اما‬ ‫نشـیوه‪ ،‬انقلاب کردند و این همه شـهید دادند؟‬ ‫ایـا مـردم بـرای ای ‬ ‫یبـر «شـنیدن‬ ‫ایشـان درمقابـل تجویـز دیگـر برخـی مدعیـان مبن ‬ ‫صـدای ملـت» تا کیـد کردنـد‪ :‬صـدای رعداسـای ملـت‪ ،‬امسـال در‬ ‫‪ ۱۳‬ابان بلند شـد؛ ایا ان را شـنیدید؟ شـما بشـنوید صدای ملت را‪.‬‬ ‫ان جمعیـت عظیـم و بیـش از ‪ ۱۰‬میلیونـی در تشـییع شـهید‬ ‫سـلیمانی صـدای ملـت بـود‪ .‬امـروز تشـییع شـهدا در شـهرهای‬ ‫مختلـف و شـعارهای مـردم علیـه تروریسـم و اغتشاشـگر صـدای‬ ‫یشـنوید؟ رهبـر انقلاب در‬ ‫ملـت اسـت‪ .‬شـما صـدای ملـت را نم ‬ ‫بخـش پایانـی سخنانشـان بـه بیـان چنـد توصیـه بـه بسـیجیان‬ ‫پرداختند‪« :‬بسـیجی بمانید و روحیه و ایمان بسـیجی را در خود‬ ‫حفـظ کنیـد»‪« ،‬قـدر خـود را بدانیـد البتـه خاصیـت بسـیجی‬ ‫تفاخر نکـردن اسـت امـا قـدر ایـن توفیـق خـدادادی را بدانیـد»‪،‬‬ ‫«دشـمن و نقـاط ضعـف و نقشـه های ان را بشناسـید و در مقابـل‬ ‫دشمنی که با بزرگ و قوی جلوه دادن خود به دنبال غافلگیرکردن‬ ‫شماسـت‪ ،‬هوشـیار باشـید» و «رشـد معنـوی خـود را مراقبـت و‬ ‫اندازه گیـری کنیـد»‪ .‬ایشـان در توصیـه پنجم به بسـیجیان گفتند‪:‬‬ ‫امـروز مهم تریـن شـیوه بدخواهان‪ ،‬جعل و دروغ پردازی به وسـیله‬ ‫یسـت‪ ،‬در مقابـل این شـگرد با‬ ‫تلویزیون هایشـان یـا فضـای مجاز ‬ ‫عمـل بـه وظیفـه جهـاد تبییـن‪« ،‬روشـن بینی خـود را افزایـش‬ ‫دهیـد» و اجـازه ندهیـد دشـمنی کـه بیش از تسـلط بر سـرزمین ها‬ ‫نهـدف دسـت یابـد‪ .‬رهبـر‬ ‫به دنبـال تسـلط بـر مغزهاسـت‪ ،‬به ای ‬ ‫انقلاب در توصیـه ششـم باتا کیدبراینکـه «امادگـی عملـی خـود را‬ ‫حفظ کنید و غافلگیر نشوید»‪ ،‬گفتند‪ :‬حواس همگان بخصوص‬ ‫مسـئوالن کشـور بایـد درخصـوص مسـائل اطـراف کشـور هم جمع‬ ‫باشـد چرا کـه بـرای مـا هـم منطقـه غـرب اسـیا‪ ،‬هـم قفقـاز و هـم‬ ‫مناطـق شـرقی کشـور مهـم اسـت و بایـد حـواس مـا به همـه این ها‬ ‫باشـد کـه دشـمن چـه کاری می خواهـد انجـام دهـد؟ حضـرت‬ ‫ایـت اهلل خامنـه ای بااشـاره به اسـتفاده مسـتکبران از فرصـت‬ ‫جام جهانـی و غفلـت ناشـی از تمرکـز همـه چشـم ها بـه ان بـرای‬ ‫انجـام کارهـای دیگـر (ماننـد دور ههـای قبلـی ایـن مسـابقات)‪،‬‬ ‫مراقبـت و هوشـیاری دراین مقطـع را موردتا کیـد قـرار دادنـد و‬ ‫نکـه اسـم جام جهانـی را اوردیـم بگوییـم کـه دیـروز‬ ‫افزودنـد‪ :‬ا کنو ‬ ‫نشـاءاهلل‬ ‫بچ ههـای تیـم ملـی مـا چشـم ملـت را روشـن کردنـد و ا ‬ ‫چشمشـان روشـن باشـد کـه ملـت را خوشـحال کردنـد‪ .‬ایشـان در‬ ‫توصیه هفتم‪ ،‬بسـیجیان را به مراقبت از نفوذ افراد ناباب و فاسـد‬ ‫در بسـیج سـفارش کردنـد و توصیـه اخـر خـود را بـه یـک دسـتور‬ ‫قرانـی اختصـاص دادنـد کـه «سسـت نشـوید و غمگیـن نگردیـد‪،‬‬ ‫شما برترید ا گر ایمان داشته باشید»‪.‬‬ ‫مشـکالت موجـود بـرای توسـعه ارتباطـات در مناطـق روسـتایی‬ ‫اشـاره کـرد و ادامـه داد‪ :‬هزین ههـای بـاال بـرای برق رسـانی و ایجـاد‬ ‫جاد ههـای دسترسـی بـه مکان سـایت ها‪ ،‬نبود لینک انتقـال برای‬ ‫بشـده بـه شـبکه و محدودیـت ظرفیـت‬ ‫اتصـال سـایت های نص ‬ ‫یسـت که در توسـعه ارتباطات‬ ‫اجرایـی اپراتورهـا‪ ،‬برخـی از مشکالت ‬ ‫در مناطق روسـتایی وجود دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬برای پایداری و بهبود‬ ‫کیفیت‪ ،‬نیاز به اجرای حداقل ‪۱۰‬هزارکیلومتر فیبرنوری وجود دارد‬ ‫کـه عمـده این پروژه باید توسـط شـرکت مخابـرات انجام شـود‪ .‬وی‬ ‫بااشاره به وضعیت ارتباطات در روستاهای سیستان وبلوچستان‬ ‫گفـت‪ :‬در یک سال گذشـته دولـت سـیزدهم ‪ ۵۲۰‬روسـتای‬ ‫این اسـتان تحت پوشـش ارتباطـی قـرار گرفتنـد‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫تکلیـف مـا در برنامه ششـم توسـعه‪ ،‬رسـیدن بـه پوشـش ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫روسـتاهای بـاالی ‪ ۲۰‬خانـوار بـود کـه تا کنـون این رقـم بـه ‪ ۸۸‬درصد‬ ‫رسـیده اسـت و برابـر برنامه ریـزی صورت گرفته تا پایان سـال جاری‬ ‫هیـچ اسـتان زیـر ‪ ۸۰‬درصـد ارتباطـات روسـتایی نخواهیـم داشـت‪.‬‬ ‫روحی‪ ،‬رشـد متوازن اسـتان ها در ارتباطات روسـتایی را بسیارمهم‬ ‫عنـوان کـرد و گفت‪ :‬به طورمثال خراسـان جنوبی که عقب افتادگی‬ ‫جدی در حوزه ارتباطات روسـتایی داشـت درهمین مدت دوبرابر‬ ‫متوسـط کشـوری رشـد داشـته اسـت‪ .‬وی بااشـاره به اینکه ‪۴۰‬‬ ‫نمـدت تحت پوشـش شـبکه‬ ‫روسـتای بـدون هیـچ ارتباطـی درای ‬ ‫ارتباطـی با کیفیـت و پایـداری قـرار گرفتنـد‪ ،‬افـزود‪ :‬ازاین تعـداد ‪۱۸‬‬ ‫روسـتا مربـوط بـه کرمـان بـود کـه پیـش ازان هیـچ امـکان ارتبـاط‬ ‫مخابراتـی دراین روسـتاها وجـود نداشـت‪.‬‬ ‫ شدن مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه‬ ‫هوشمند ِ‬ ‫رئیـس مرکـز مبـارزه بـا پول شـویی سـازمان بـورس و اوراق بهـادار بابیان اینکـه‬ ‫درصـدد تشـکیل واحـدی به نـام اداره نظـارت هوشـمند دراین مرکـز‬ ‫هسـتیم‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن اداره‪ ،‬وظیفـه طراحـی و پیاده سـازی سـامانه هایی را‬ ‫عهـده دار اسـت کـه نظـارت هوشـمند و مکانیـزه بـر اجـرای مقـررات مبـارزه‬ ‫بـا پول شـویی را امکان پذیـر می کنـد‪ .‬به گـزارش سـازمان بـورس و اوراق‬ ‫بهـادار؛ ابوالقاسـم فرجی نیـا بااشـاره به مطالبـات مرکـز اطالعـات مالـی (‪)FIU‬‬ ‫به عنـوان نهـاد باالدسـتی مرکـز مبـارزه بـا پول شـویی از ایـن مرکز‪ ،‬گفـت‪ :‬برای‬ ‫سروسـامان دادن بـه تکالیـف مقـرر در قانـون مبـارزه بـا پول شـویی و تامیـن‬ ‫مالـی تروریسـم و ایین نامـه مربوط بـه ان‪ ،‬ابتـدا ایـن تکالیـف دسـته بندی‬ ‫شـدند و باتوجه بـه اولویت بندی هـای حـوزه مقررات گذاری‪ ،‬نخسـت تدوین‬ ‫مقـررات جدیـد مبـارزه بـا پول شـویی براسـاس قانـون و ایین نامـه جدیـد‬ ‫انجـام شـد تـا مقـررات مبـارزه بـا پول شـویی در بـازار سـرمایه متناسـب بـا‬ ‫قانـون و ایین نامـه جدیـد و منطبـق بـا اسـتانداردهای بین المللی ارتقـا داده‬ ‫شـود‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬پیش تـر از ایـن‪ ،‬شـش دسـتورالعمل درارتباط بـا مبـارزه‬ ‫نهـا‬ ‫بـا پول شـویی در حـوزه بـازار سـرمایه وجـود داشـت کـه تاریـخ تصویـب ا ‬ ‫مربـوط بـه سـال ‪ ۹۰‬می شـد؛ بنابرایـن‪ ،‬الزم بـود دسـتورالعمل های مذکـور‪ ،‬بـا‬ ‫لشـویی‬ ‫تدویـن دسـتورالعمل جدیـد اجرایـی ایین نامـه و قانون مبارزه با پو ‬ ‫(کـه در سـال های ‪ ۱۳۹۷‬و ‪ ۱۳۹۸‬تصویـب شـده اند) بـه روز شـود‪ .‬ایـن مقـام‬ ‫مسـئول خاطرنشـان کـرد‪ :‬ا کنـون ایـن دسـتورالعمل تهیـه شـده و در کمیتـه‬ ‫تدویـن مقـررات اسـت و پـس از تاییـد ایـن کمیتـه نخسـت بـه هیئت مدیـره‬ ‫سـازمان بـورس و سـپس بـه شـورای عالی مقابلـه و پیشـگیری از جرائـم‬ ‫پول شـویی و تامیـن مالـی تروریسـم ارسـال و پـس از تصویـب ان مرجـع‪ ،‬بـه‬ ‫اشـخاص حقیقـی و حقوقـی مشـمول بـازار سـرمایه ابلاغ می شـود‪ .‬فرجی نیـا‬ ‫بابیان اینکـه بیـش از ‪ ۷۰۰‬نهـاد مالـی تحت نظـارت سـازمان بـورس قـرار دارنـد‬ ‫نهـا نـام‬ ‫کـه به عنـوان شـخص مشـمول در قانـون مبـارزه بـا پول شـویی از ا ‬ ‫بـرده شـده اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬سـازمان بورس ضمن اینکه به عنـوان متولی نظارت‬ ‫بـر ایـن اشـخاص مشـمول دراین قانـون محسـوب می شـود‪ ،‬باتوج هبـه نـوع‬ ‫تهـای‬ ‫وظایـف و اقدامـات واحدهـای داخـل سـازمان همچـون معاون ‬ ‫نظـارت بـر نهادهـای مالـی و ناشـران کـه اختیـار و وظیفـه صـدور مجـوز انـواع‬ ‫نهادهـای مالـی و انتشـار اوراق بهـادار را دارنـد‪ ،‬شـخص مشـمول نیز ب هشـمار‬ ‫مـی رود‪ .‬وی بااشـاره به دسـتورالعمل دیگـری به نـام «دسـتورالعمل حـدود و‬ ‫چگونگـی ارائـه غیرحضـوری خدمـات پایـه بـه ارباب رجـوع در بـازار سـرمایه»‬ ‫کـه پیش نویـس ان در مـدت اخیـر توسـط مرکـز مبـارزه بـا پول شـویی تدویـن‬ ‫شـده‪ ،‬اذعان کرد‪ :‬با شـیوع همه گیری کرونا‪ ،‬براسـاس مصوبه سـازمان بورس‬ ‫برخـی از خدمـات هماننـد سـجامی شـدن و دریافت کد معامالتـی به صورت‬ ‫غیرحضـوری درامـد‪ .‬درحال حاضـر بـا کم رنگ شـدن همه گیـری کرونـا و‬ ‫تکلیـف مقـرر ایین نامـه اجرایـی ضـرورت داشـت چارچـوب و الزامـات مدنظـر‬ ‫درخصوص خدمات غیرحضوری منطبق با قانون و ایین نامه تدوین شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پیش نویس دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری‬ ‫بـه ارباب رجـوع در بـازار سـرمایه تهیـه و در کمیتـه تدویـن سـازمان بـورس‬ ‫نهایـی شـده و در صـف نوبـت تصویـب هیئت مدیـره سـازمان اسـت کـه پـس‬ ‫از تصویـب بـه شـورای عالی مقابلـه و پیشـگیری از جرائـم پول شـویی و تامین‬ ‫مالی تروریسـم ارسـال و پس از تصویب در شـورای مزبور به اشـخاص حقیقی‬ ‫و حقوقـی مشـمول بـازار سـرمایه ابلاغ خواهـد شـد‪ .‬فرجی نیـا بابیان اینکـه‬ ‫احصاء خدماتی که در بازار سرمایه توسط سازمان بورس‪ ،‬ارکان و نهادهای‬ ‫مالـی بـه ارباب رجـوع ارائـه می شـود‪ ،‬از جملـه مـواردی بـود کـه در ایین نامـه‬ ‫بـرای ایـن مرکـز تکلیـف شـده و مرکـز اطالعـات مالـی و نهادهـای ذی ربـط‬ ‫از مرکـز مبـارزه بـا پول شـویی سـازمان مطالبـه می کردنـد‪ ،‬عنـوان کـرد‪ :‬بـرای‬ ‫این اقـدام‪ ،‬نخسـت همـه خدمـات قابل ارائـه‪ ،‬بـا تعامـل بـا ارکان و نهادهـای‬ ‫مالی احصا شـدند و سـپس خدمات پایه و خدمات غیرپایه براسـاس تعریف‬ ‫قانـون‪ ،‬تفکیـک و در مرحلـه بعـد‪ ،‬ایـن خدمـات براسـاس سـطح ریسـک‬ ‫ی و بـه مرکـز اطالعـات مالـی نیـز ارسـال شـده کـه پـس از تاییـد‪،‬‬ ‫طبقه بنـد ‬ ‫مبنای تصمیمات و اقدامات بعدی در حوزه شناسایی ارباب رجوع و مبارزه‬ ‫بـا پول شـویی قـرار خواهـد گرفـت‪ .‬رئیـس مرکـز مبـارزه بـا پول شـویی سـازمان‬ ‫بـورس احصـای شـاخص های معاملات مشـکوک را از دیگـر اقدامـات مرکـز‬ ‫نبـاره‬ ‫مبـارزه بـا پول شـویی در حـوزه مقررات گـذاری برشـمرد و افـزود‪ :‬درای ‬ ‫الزم بـود الگوهـای ترا کنش هـای غیرمعمـول و نامتعـارف اسـتخراج و پـس از‬ ‫ارسـال بـه مرکـز اطالعـات مالـی و تاییـد در کارگـروه مربوطـه‪ ،‬از ان هـا به عنوان‬ ‫الگـو و مبنـای اسـتخراج و گزارش دهـی معاملات مشـکوک اسـتفاده شـود‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه چه نـوع مـدرک شناسـایی ازسـوی سـرمایه گذاران خارجـی‬ ‫قابل قبـول اسـت‪ ،‬بـرای اشـخاص مشـمول بـازار سـرمایه همـواره مـورد ابهـام‬ ‫بوده‪ ،‬گفت‪ :‬در پی این ابهام و باتوجه به پیگیری های صورت گرفته و ابالغیه‬ ‫مرکـز اطالعـات مالـی ایـن ابهـام رفـع؛ و مـدارک قابل قبـول بـرای شناسـایی‬ ‫و ارائـه خدمـت بـه اشـخاص خارجـی تعییـن و بـه اشـخاص مشـمول بـازار‬ ‫سـرمایه ابالغ شـده است‪ .‬فرجی نیا بااشـاره به اینکه درصدد تشکیل واحدی‬ ‫به نـام اداره نظـارت هوشـمند دراین مرکـز هسـتیم‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن اداره‪ ،‬وظیفـه‬ ‫طراحی و پیاده سـازی سـامانه هایی را عهده دار اسـت که نظارت هوشـمند و‬ ‫مکانیـزه بـر اجـرای مقـررات مبـارزه بـا پول شـویی را امکان پذیـر می کنـد‪ .‬البته‬ ‫پـس از پیاده سـازی و اسـتقرار سـامانه‪ ،‬راهبـری و کنتـرل مکانیـزه و هوشـمند‬ ‫اجـرای مقـررات مبـارزه بـا پول شـویی و کشـف و گزارش دهـی عملیـات‬ ‫مشـکوک نیـز دراین واحـد صـورت خواهـد گرفـت‪ .‬ا کنـون‪ ،‬سـند نیازمنـدی‬ ‫سـامانه های موردنیـاز دراین مرکـز درحال تهیـه اسـت کـه پـس از تکمیـل بـه‬ ‫واحد فناوری اطالعات جهت پیاده سـازی و طراحی سـامانه ارسـال خواهد‬ ‫شـد‪ .‬وی پروفایـل مشـتریان و نظـارت بـر معاملات ان هـا در حـوزه مبـارزه بـا‬ ‫پول شـویی را سـامانه ای جامـع و کامـل و به عنـوان یکـی از سـامانه های‬ ‫در دسـت طراحـی و اجـرا خوانـد و افـزود‪ :‬دراین سـامانه اطالعات پایـه‬ ‫مشـتریان‪ ،‬سـطح ریسـک و میـزان فعالیـت ان هـا ثبـت می شـود کـه براسـاس‬ ‫ایـن اطالعـات‪ ،‬معاملات مشـتریان به صـورت هوشـمند رصـد خواهـد شـد‬ ‫و چنانچـه میـزان معاملات وی از سـطح تعریف شـده بـرای او باالتـر رود‪ ،‬یـا‬ ‫براسـاس شـاخص های تعریف شـده‪ ،‬ترا کنش هـا غیرمعمـول و غیرمتعـارف‬ ‫داشـته باشـد‪ ،‬هشـدارهای الزم بـه اداره نظـارت هوشـمند به منظـور انجـام‬ ‫اقدامات بعدی فرسـتاده خواهد شـد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬سـامانه گزارش عملیات‬ ‫مشـکوک‪ ،‬سـامانه دیگری سـت کـه مـورد مطالبـه مرکز اطالعـات مالی بـوده و‬ ‫در شرف طراحی ست؛ ازطریق این سامانه‪ ،‬گزارش های واصله از واحدهای‬ ‫درون سـازمانی یـا اشـخاص مشـمول بـازار سـرمایه درخصـوص عملیـات و‬ ‫معاملات مشـکوک‪ ،‬ثبـت و بررسـی و پیگیـری می شـوند‪ .‬وی تاییـد صالحت‬ ‫تمامی مسـئولین مبارزه با پول شـویی در اشـخاص مشـمول بازار سرمایه را از‬ ‫دیگر اقدامات در دسـت مرکز مبارزه با پول شـویی سـازمان برشمرد و تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬دراین خصـوص نخسـت فراینـد و رویـه و فرم هـای مربـوط بـه تاییـد‬ ‫صالحیت تخصصی اشـخاص متقاضی‪ ،‬طراحی و سـپس به نهادهای مالی‬ ‫و ارکان ارسـال شـد تـا پـس از تکمیـل به همـراه مـدارک خواسـته شـده بـه مرکز‬ ‫بازگرداننـد‪ .‬رئیـس مرکـز مبـارزه بـا پول شـویی سـازمان بـورس بررسـی فر مهـا و‬ ‫مدارک و مسـتندات دریافت شـده و ارزیابی متقاضیان را مرحله دوم خواند‬ ‫و ادامـه داد‪ :‬دراین مرحلـه بـه مـدارک و مسـتندات دریافت شـده براسـاس‬ ‫سـوابق علمـی‪ ،‬اموزشـی‪ ،‬اجرایـی و تجربـی امتیـاز داده می شـود‪ .‬در مرحلـه‬ ‫سـوم‪ ،‬از ایـن نماینـدگان بـرای مصاحبـه تخصصـی که در کمیتـه ای با حضور‬ ‫نماینـدگان مرکـز اطالعـات مالـی انجـام می شـود‪ ،‬دعـوت به عمـل می ایـد‪.‬‬ ‫تا کنـون نزدیـک بـه ‪ ۴۰‬نماینـده بـرای مصاحبـه بـه سـازمان بـورس دعـوت‬ ‫شـده اند کـه در فراینـد مصاحبـه‪ ،‬برخـی تاییـد و برخی دیگر رد شـده اند‪ .‬پس‬ ‫از تاییـد صالحیـت تخصصـی‪ ،‬اقدامـات الزم بـرای اخـذ تاییدیه هـای امنیتی‬ ‫و عمومـی از مراجـع ذیصلاح صـورت می گیـرد کـه پـس از تاییـد ان مراجـع‪،‬‬ ‫این افـراد به عنـوان مسـئول مبـارزه بـا پول شـویی ان نهـاد مالـی معرفـی و‬ ‫منصـوب خواهنـد شـد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2706

روزنامه سایه 2706

شماره : 2706
تاریخ : 1401/11/12
روزنامه سایه 2705

روزنامه سایه 2705

شماره : 2705
تاریخ : 1401/11/11
روزنامه سایه 2704

روزنامه سایه 2704

شماره : 2704
تاریخ : 1401/11/10
روزنامه سایه 2703

روزنامه سایه 2703

شماره : 2703
تاریخ : 1401/11/09
روزنامه سایه 2702

روزنامه سایه 2702

شماره : 2702
تاریخ : 1401/11/08
روزنامه سایه 2700

روزنامه سایه 2700

شماره : 2700
تاریخ : 1401/11/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!