روزنامه سایه شماره 2651 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2651

روزنامه سایه شماره 2651

روزنامه سایه شماره 2651

‫سرمربی تیم ملی فوتبال ایران‪:‬‬ ‫این برد‪ ،‬هدیه ای به مردم ایران است‬ ‫اکران اولین فیلم تکنی کالر‬ ‫ ای ‪ The Toll of the Sea‬به عنـوان‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1922‬؛ فیلـم ‪53‬دقیقـه ِ‬ ‫اولیـن سـاخته هالیـوودی بـا تکنیـک تکنی کالـر‪ ،‬ا کـران شـد‪ .‬ایـن فیلـم صامـت را‬ ‫«چسـتر فرانکلیـن» کارگردانـی کـرد و «انا می ونگ» در اولین نقش اصلـی اش‪ ،‬در ان‬ ‫بـازی داشـت‪ .‬طـرح داسـتانش نیـز برداشـتی از «مـادام باترفلای» بـود‪.‬‬ ‫سـرمربی تیـم ملـی فوتبـال ایـران بعـد از پیـروزی برابـر ولـز بـا تمجید‬ ‫از شـا گردانش گفـت کـه خـوب بـازی کردیـم و توانسـتیم غـرور و‬ ‫اعتبارمان را برگردانیم و کرامت خودمان را به دست بیاوریم‪ .‬او این‬ ‫بـرد را تقدیـم مـردم ایـران کـرد‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ کارلـوس کـی روش‬ ‫بعـد از پیـروزی ‪ ۲‬بـر صفـر ایـران برابـر ولـز در دومیـن دیـدارش در‬ ‫جام جهانـی قطـر در نشسـت خبـری گفـت‪« :‬از امـروز کارمـان را‬ ‫بـرای بـازی بـا امریـکا شـروع می کنیـم‪ .‬امادگـی ما بـا ذهن های تـازه و‬ ‫اسـتراحت خـوب شـروع می شـود»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫شنبه ‪ 5‬اذر ‪ 1401‬یک جمادی االولی ‪ 26 1444‬نوامبر ‪ 2022‬سال نوزدهم شماره ‪ 1500 2651‬تومان‬ ‫ضدایرانی‪:‬‬ ‫دستیار وزیر خارجه در واکنش به قطعنامه ِ‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫هنر ان است که تهدید را به فرصت تبدیل کنیم‬ ‫‪2‬‬ ‫اب ‪ 11000‬مصرف کننده اب یـــا مایـــه حیـــات کـــه بیـــش از ‪ 70‬درص ــد ک ــره‬ ‫زمی ــن را دربرگرفت ــه‪ ،‬حیاتی تری ــن عنص ــر روی ک ــره‬ ‫قطع شد‬ ‫زمیـــن به شـــمار مـــی رود کـــه بی شـــک‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اقتصاد رمالی؛ از قتل ‪۳۵۰‬هزار تومانی‬ ‫تا فالگ�یری دومیلیاردی!‬ ‫رمال هـا‪ ،‬طالع بین هـا و طلسم نویسـان و ‪ ...‬این روزهـا در دخمه هـا از مشتریانشـان‬ ‫پذیرایـی نمی کننـد بلکـه کسب وکارشـان را بـه فضـای پرمخاطـب سـامانه های مجـازی‬ ‫برده انـد‪ .‬شـاید عجیـب به نظـر برسـد کـه در هـزاره سـوم و در عصـر گسـترش اطالعـات و‬ ‫رشـد ا گاهـی جوامـع‪ ،‬هنـوز رمـاالن و فالگیـران می تواننـد ازطریـق ارائـه خدماتـی چـون‬ ‫طلسـم بندی و طلسم گشـایی‪ ،‬فال گیـری‪ ،‬بازکـردن سـرکتاب و ارائـه اذکار مشکل گشـا بـه‬ ‫کسانی که از حل مشکالتشان عاجزند‪ ،‬برای خود کسب درامد کنند‪ .‬اختالل در اینترنت‬ ‫و انسـداد پرکاربردترین پلتفرم های شـبکه های اجتماعی در دوماه گذشـته‪ ،‬کاروکاسـبی‬ ‫بسـیاری از کسـانی که ازاین فضـا بـرای تبلیـغ و فـروش محصـوالت‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ی دوجانبه ایران و هند را‬ ‫علی باقری؛ معاون سیاسی وزارت خارجه‪ ،‬همکار ‬ ‫ضرورتـی انکارناپذیـر بـرای تامین منابع ملی دو کشـور و موجب تحکیم صلح‬ ‫و ثبات در منطقه دانسـت‪.‬‬ ‫برگزاری رویداد اموزشی ایمنی و بهینه سازی‬ ‫ِ‬ ‫مصرف گاز در شرکت گاز استان کردستان‬ ‫صندوق بین المللی پول اعالم کرد؛‬ ‫‪6‬‬ ‫هند؛ پنجمین اقتصاد بزرگ جهان‬ ‫معاون سازمان پرورش استعدادهای درخشان خبر داد؛‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیرعامل اب منطقه ای لرستان اعالم کرد؛‬ ‫«علمی نو»؛ گام مهم سمپاد‬ ‫برای ارائه اموزش های المپیادی‬ ‫تولیت استان قدس رضوی‪:‬‬ ‫ازسرگرفتن عملیات اجرایی‬ ‫ِ‬ ‫سد مخملکوه خرم اباد‬ ‫‪2‬‬ ‫تفکر بسیج باید در تمام جغرافیای‬ ‫ایران اسالمی گسترش یابد‬ ‫‪7‬‬ ‫ا گهی نقل و انتقال‬ ‫شناور لنج باری‬ ‫نوب‬ ‫به شماره ثبت ‪ -25172‬چابهار‬ ‫‪7‬‬ ‫ا گهی نقل و انتقال‬ ‫شناور لنج باری‬ ‫ت‬ ‫سوم‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫سوم‬ ‫به شماره ثبت ‪ -25283‬چابهار‬ ‫بـه اسـتناد رونوشـت سـند شـماره ‪ 20315‬مـورخ ‪ 1392/07/29‬بـا‬ ‫شناسـه سـند ‪ 139211455755000002‬دفترخانـه اسـناد رسـمی ‪27‬‬ ‫مینـاب‪ ،‬اقـای احمـد رسـتم زاده فرزنـد ابراهیم ششـدانگ مالکیت‬ ‫لنـج بـاری بـه شـماره ثبـت ‪ -25172‬چابهـار را بـه اقـای احمـد‬ ‫نـوروی فرزنـد حسـن انتقـال قطعـی داده اسـت‪ .‬مراتـب بـه اسـتناد‬ ‫مـاده ‪ 25‬قانـون دریایـی ایـران ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/08/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/09/05 :‬‬ ‫م الف ‪156‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫بـه اسـتناد رونوشـت سـند شـماره ‪ 102527‬مـورخ ‪ 1401/04/01‬بـا‬ ‫شناسـه سـند ‪ 140111452622000021‬دفترخانـه اسـناد رسـمی ‪8‬‬ ‫چابهـار‪ ،‬اقـای عبدالحمیـد برفـر فرزنـد محمدبخـش ششـدانگ‬ ‫مالکیـت لنـج باری به شـماره ثبـت ‪ -25283‬چابهـار را به اقای‬ ‫ابـوذر بـاور فرزنـد ابابکـر انتقـال قطعـی داده اسـت‪ .‬مراتـب بـه‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫اسـتناد مـاده ‪ 25‬قانـون دریایـی ایـران ا گهـی م ‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/08/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/09/05 :‬‬ ‫م الف ‪157‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫ا گهی مزایده عمومی ‪FRW103‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان مازندران‪ -‬ساری درنظردارد در راستای اعمال ماده ‪ 3‬قانون حفاظت و در چارچوب سیاست های‬ ‫دولـت محتـرم جمهـوری اسلامی‪ ،‬حسـب نظریـه کمیتـه فنـی ایـن اداره کل بـه شـماره ‪ 1401/965‬مـورخ ‪ 1401/08/01‬و نامـه درخواسـت اداره‬ ‫جنـگل کاری‪ ،‬پارک هـا و ذخیره گاه هـای جنگلـی بـه شـماره ‪ 1401/1096‬مـورخ ‪ ،1401/08/22‬اجـرای مدیریـت طـرح زراعـت چـوب در حـوزه‬ ‫روسـتای قادیـکال بـزرگ (میدانـک) شهرسـتان قائمشـهر را بـا رعایـت قوانین و مقررات جاری به اشـخاص حقیقی یا حقوقـی واجد صالحیت‬ ‫وا گـذار کند‪.‬‬ ‫مهلـت دریافـت اسـناد مزایـده‪ :‬متقاضیـان بـرای کسـب اطالعـات و دریافـت اسـناد و مـدارک و شـرکت در مزایـده می توانند از تاریخ انتشـار ا گهی نوبت اول تا سـاعت ‪ 18‬روز سه شـنبه‬ ‫مـورخ ‪ 1401/09/08‬بـه دبیرخانـه اداره کل واقـع در سـاری‪ ،‬انتهـای بلوار پاسـداران مراجعه کنند‪.‬‬ ‫مهلت تحویل پیشنهادها‪ :‬به ادرس فوق الذکر تا ساعت ‪ 18‬روز شنبه مورخ ‪1401/09/19‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬راس ساعت ‪10‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪1401/09/20‬‬ ‫مبلـغ بـراورد اولیـه‪ :‬هزینه هـای کل اجـرای تعهـدات طـرح (بـدون احتسـاب بهـره مالکانـه) بـرای ‪ 10‬سـال‪ ،‬بـا توجـه بـه تعهـدات ‪ 1/852/479/000‬ریـال براورد شـده که باید بوسـیله برنده‬ ‫مزایـده (مجـری طـرح) و براسـاس برنامه هـای زمانبندی‪ ،‬هزینه شـود‪.‬‬ ‫مبلغ و نوع سـپرده شـرکت در مزایده‪ :‬به مبلغ ‪ 93/000/000‬ریال و برابر ایین نامه تضمین در معامالت دولتی مصوبه ‪ 1394/09/22‬هیات محترم وزیران اسـت که باید به صورت یکی‬ ‫از روش های ذیل‪ ،‬تهیه و در پا کت "الف‪ :‬تسـلیم شـود‪.‬‬ ‫مدت اعتبار پیشنهادها‪ :‬به مدت (سه) ‪ 3‬ماه از تاریخ تحویل پیشنهادهاست‪.‬‬ ‫سایر شروط و تعهدات در متن ا گهی ذکر خواهد شد‪.‬‬ ‫محل دریافت‪ ،‬تحویل اسناد‪ ،‬و گشایش پیشنهادها‪ :‬سامانه تدارکات الکترونیک دولت به ادرس اینترنتی ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1415296‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان مازندران‪ -‬ساری‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی‬ ‫مهارت هایارتباطی‬ ‫ روایت علی مس چی‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـهرداری باغسـتان درنظـر دارد فراخـوان تکمیـل زیرسـازی و اسـفالت معابـر نصیرابـاد (فـاز ‪ )2‬را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار کنـد‪.‬‬ ‫بدینوسـیله از اشـخاص حقوقـی واجـد شـرایط (دارا بـودن حداقـل رتبـه ‪ 5‬در رشـته راه و بانـد از سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی) جهـت شـرکت در مناقصـه‬ ‫دعوت به عمل می اید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری فراخوان‪ ،‬از دریافت و تحویل اسـناد فراخوان تا بازگشـایی پا کت ها‪ ،‬از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫تنـام و‬ ‫دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد‪ .‬متقاضیـان شـرکت در فراخـوان‪ ،‬درصـورت عـدم عضویـت در سـامانه‪ ،‬نسـبت بـه ثب ‬ ‫دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی (ب هصـورت برخـط) بـرای کلیـه صاحبـان امضـای مجـاز و مهر سـازمانی اقـدام الزم را به عمـل اورند‪.‬‬ ‫‪ -1‬مبلغ براورد قرارداد‪ :‬تا سقف ‪ 50/000/000/000‬ریال با کلیه کسورات قانونی و ‪ %9‬مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫‪ -2‬سپرده شرکت در مناقصه‪ :‬به مبلغ ‪ 2/500/000/000‬ریال‪ -‬به صورت واریز نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی مورد پذیرش شهرداری باغستان‬ ‫‪ -3‬مهلت خرید اسناد مناقصه‪ :‬از روز شنبه مورخه ‪ 1401/09/12‬تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ‪ -1401/09/16‬اسناد و مدارک از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫(سـتاد) به نشـانی ‪ www.setadiran.ir‬قابل دریافت است‪.‬‬ ‫‪ -4‬قیمـت اسـناد مناقصـه‪ :‬بـه مبلـغ ‪ 1/500/000‬ریـال (یـک میلیـون و پانصدهـزار ریـال) اسـت کـه بـه حسـاب ‪ 0105369696009‬بانـک ملـی شـعبه خادم ابـاد ب هصـورت الکترونیکـی از طریـق سـامانه‬ ‫تـدارکات الکترونیکـی (سـامانه سـتاد) دولـت قابـل پرداخت اسـت‪.‬‬ ‫‪ -5‬مهلت و محل تحویل پیشنهادات‪ :‬تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/09/27‬از طریق بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‬ ‫‪ -6‬تاریخ تشکیل کمیسیون معامالت عمده و بازگشایی پا کت ها‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪1401/09/28‬‬ ‫‪ -7‬مناقصه گران می بایست اصل فیش واریز نقدی و ضمانتنامه شرکت در مناقصه را پیش از پایان مهلت تحویل پیشنهادات‪ ،‬به امور قراردادهای شهرداری باغستان تحویل دهند‪.‬‬ ‫‪ -8‬هزینه انتشار دو نوبت ا گهی در روزنامه‪ ،‬به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬ ‫‪ -9‬نشانی‪ :‬شهریار‪ ،‬باغستان‪ ،‬بلوار امام خمینی(ره)‪ ،‬بلوار ولیعصر؟جع؟‪ ،‬خیابان الله دوم اصلی‪ ،‬شهرداری باغستان‪ ،‬امور قراردادها‪ -‬تلفن تماس‪021-65238006 :‬‬ ‫سایت شهرداری‪www.baghestan.ir :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/09/05 :‬‬ ‫م الف ‪1401-13‬‬ ‫یگانه مظهر‪،‬شهردار باغستان‬ ‫‪3‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت برق منطقه ای اذربایجان درنظردارد خرید ‪ 20‬دسـتگاه باتری شـارژر ‪ 48‬و ‪ 110‬ولت و ‪3‬‬ ‫دستگاه شارژر پورتابل‪ 110‬ولت و ‪ 3‬دستگاه پورتال‪ 48‬ولت را به صورت مناقصه عمومی یک‬ ‫مرحلـه ای‪ ،‬از طریـق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شـماره فراخـوان ‪2001001119000056‬‬ ‫به ادرس الکترونیکی ‪ www.setadiran.ir‬به مناقصه گر واجد شرایط وا گذار کند‪.‬‬ ‫بهای فروش اسناد مناقصه‪ :‬به مبلغ‪ 200/000‬ریال (دویست هزار ریال)‬ ‫شروع فروش اسناد مناقصه‪ :‬از ساعت‪۸‬صبح مورخ‪1401/09/03‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬تا ساعت‪ ۱۹‬مورخه‪1401/09/07‬‬ ‫مهلت بارگذاری پیشنهادات در سامانه ستاد ایران‪ :‬تا ساعت‪۹‬صبح مورخ‪1401/09/21‬‬ ‫بازگشایی پاکت‪ :‬ساعت‪۱۰‬صبح مورخ‪1401/09/21‬‬ ‫مبلغ تضمین شـرکت در مناقصه‪ :‬به مبلغ ‪ 1/334/300/000‬ریال (یک میلیارد و سـیصد و سـی و چهار میلیون و سـیصد‬ ‫هزار ریال) به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی به حسـاب شـبا به شـماره ‪ IR030100004001106406376190‬نزد‬ ‫بانک مرکزی جمهوری اسلامی به نام شـرکت برق منطقه ای اذربایجان‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪021-41934:‬‬ ‫جهت اخذ اطالعات بیشتر به سایت های زیر مراجعه و یا با شماره تلفن‪ 041-31073227‬تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫‪www.tavanir.org.ir‬‬ ‫‪www.Iets.mporg.ir‬‬ ‫‪www.azrec.co.ir‬‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/09/01 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1414469:‬‬ ‫روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اذربایجان‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫زندگی در دنیای متاورس‬ ‫یک سال از زمانی که اصطالح متاورس بر سر زبان ها افتاد‪،‬‬ ‫نمـدت‪ ،‬بحث هـا و حواشـی زیـادی دربـاره‬ ‫می گـذرد‪ .‬درای ‬ ‫ان به راه افتاد اما بااین حال هنوزهم مشـخص نیسـت کی‬ ‫و چگونـه قـرار اسـت اینـده فنـاوری اینترنـت را تغییـر دهـد‪.‬‬ ‫به گزارش انا؛ دنیای تکنولوژی‪ ،‬توقف ناپذیر اسـت‪ .‬هرروزه‬ ‫یشـنویم کـه جلـوه دیگـری از‬ ‫اصطالحـات جدیـدی را م ‬ ‫یهـا کـه‬ ‫تکنولـوژی را بـه مـا نشـان دهنـد‪ .‬یکـی از تکنولوژ ‬ ‫در دنیای فناوری اهمیت بسـیاری پیدا کرده‪« ،‬متاورس»‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن واژه از ترکیـب متـا بـه معنـی فراتـر و یونیـورس‬ ‫به معنای جهان ایجاد شده که جهان برتر یا برتر از جهان‬ ‫خوانده می شـود‪ .‬متاورس درواقع پیوند جهان فیزیکی با‬ ‫زندگـی دیجیتـال‪ ،‬دنیـای اواتارهـا و نسـل بعـدی اینترنـت‬ ‫ی حضور اسـت‬ ‫اسـت‪ .‬متاورس سـه مفهوم اصلی دارد‪ .‬یک ‬ ‫کـه به مفهـوم احسـاس بـودن در فضـای مجـازی ب هطـور‬ ‫واقعـی در کنـار افـراد دیگـر اشـاره دارد‪ .‬ان طورکه تحقیقات‬ ‫نشـان می دهنـد‪ ،‬کیفیـت تعاملات انالیـن بـا ایجـاد حـس‬ ‫حضـور واقعـی دراین فضـا بهبـود پیـدا می کنـد‪ .‬ایـن حـس‬ ‫یهـای واقعیـت مجـازی‬ ‫حضـور بااسـتفاده از تکنولوژ ‬ ‫همچـون نمایشـگرهایی کـه روی سـر قرار می گیرنـد‪ ،‬ایجاد‬ ‫یشـود‪ .‬تعامل پذیـری مفهـوم دیگـر متـاورس اسـت‪.‬‬ ‫م ‬ ‫تعامل پذیـری یعنـی مـا در متـاورس می توانیـم بـا تمـام‬ ‫مهـای‬ ‫یهـای دیجیتـال خـود ازجملـه اواتـار و ایت ‬ ‫دارای ‬ ‫یشـده از مبدائـی بـه مقصـد دیگـر سـفر‬ ‫مجـازی جمع اور ‬ ‫ً‬ ‫کنیـم‪ .‬مثلا می توانیـد خودرویـی را کـه در یـک بـازی یـا‬ ‫حتـی وب سـایت طراحـی کرده ایـد‪ ،‬در بـازی دیگـری از‬ ‫یسـت کـه‬ ‫ان اسـتفاده کنیـد‪ .‬مفهـوم سـوم استاندارساز ‬ ‫قابلیـت تعامل پذیـری بیـن پلتفر مهـا و سـرویس ها را در‬ ‫سراسـر متـاورس ممکـن می کنـد‪ .‬اسـتانداردهایی کـه‬ ‫یشـود‪ ،‬اسـتفاده گسـترده‬ ‫بـرای متـاورس درنظـر گرفتـه م ‬ ‫از ان را در سراسـر دنیـا امکان پذیـر می کنـد‪ .‬سـازمان های‬ ‫بین المللـی نظیـر گـروه تعامل پذیـری متـاورس بـاز ایـن‬ ‫اسـتانداردها را تعریـف می کننـد‪ .‬حـال پرسشـی کـه ذهـن‬ ‫بسـیاری ازافراد عالقه منـد بـه ایـن فنـاوری را درگیـر کـرده‬ ‫این اسـت که پـس چه زمانـی می توانیـم در دنیـای متاورس‬ ‫کسـال از زمانی که اصطالح متاورس بر سـر‬ ‫زندگی کنیم‪ .‬ی ‬ ‫ثهـا و حواشـی‬ ‫نمـدت‪ ،‬بح ‬ ‫یگـذرد‪ .‬درای ‬ ‫نهـا افتـاد‪ ،‬م ‬ ‫زبا ‬ ‫نحـال‬ ‫زیـادی دربـاره ایـن تکنولـوژی بـه راه افتـاد باای ‬ ‫هنوزهـم مشـخص نیسـت کـی و چگونـه قـرار اسـت اینـده‬ ‫اینترنـت را شـکل دهـد‪ .‬متـاورس هنـوز محقـق نشـده امـا‬ ‫کبـاره هـم به وقـوع نمی پیونـدد و نیـاز‬ ‫تغییروتحـوالت ی ‬ ‫بـه زمـان دارنـد‪ .‬شـاید یـاداوری ایـن حقیقـت کـه اولیـن‬ ‫تمـاس از شـبکه موبایـل‪ ،‬مربـوط بـه سـال ‪ ۱۹۷۳‬اسـت‪،‬‬ ‫جالب باشـد‪ .‬شـاید ان زمان درک این موضوع که در اینده‬ ‫قـرار اسـت گوشـی هایی هوشـمند دراختیارمـان قـرار گیـرد‬ ‫یمـان وابسـته به ان شـود‪ ،‬سـخت به نظـر‬ ‫کـه همـه زندگ ‬ ‫می رسـید امـا مـا امـروزه در عصـر گوشـی های هوشـمند‬ ‫یشـود؛‬ ‫زندگـی می کنیـم و روزبه روز به امکانات ان اضافه م ‬ ‫امکاناتـی همچـون سـرعت شـارژ باتـری‪ ،‬ارتقـای کیفیـت‬ ‫تصویربـرداری و ‪ ...‬بـا وجـود پیشـرفت تکنولـوژی و اهمیت‬ ‫ً‬ ‫فنـاوری در زندگـی امـروزه امـا احتمـاال زمـان زیـادی باقـی‬ ‫مانـده تـا به طورکامـل پـا بـه دنیـای متـاورس بگذاریـم؛‬ ‫چرا کـه هنـوز موانعـی بـر سـر راه ان هسـت کـه بزرگ تریـن‬ ‫یسـت‪ .‬شـبکه جهانی‬ ‫تهـای سخت افزار ‬ ‫مانـع‪ ،‬محدودی ‬ ‫تهـای ان در سراسـر جهـان نمی توانـد‬ ‫اینترنـت و قابلی ‬ ‫به درستی از این فناوری جدید پشتیبانی کند‪ .‬این شبکه‬ ‫نهـا کاربـر به طورهم زمـان پشـتیبانی‬ ‫بایـد بتوانـد از میلیو ‬ ‫کند‪ .‬ضمن اینکه ا گر این توانایی هم باشـد‪ ،‬مصرف انرژی‬ ‫برای شـبکه های برق و محیط زیسـت مشکالت بسیاری را‬ ‫به دنبال دارد و باید به دنبال راهی برای پشت سرگذاشـتن‬ ‫ایـن موانـع باشـیم‪ .‬چالـش بـزرگ دیگـری کـه بـر سـر راه‬ ‫یسـت‪ .‬ا گـر‬ ‫متـاورس قـرار دارد‪ ،‬قابلیـت تعامل پذیر ‬ ‫پیشـگامان متـاورس بـه گیمرهـا اجـازه بدهنـد محتوایـی‬ ‫را کـه دراین پلتفـرم ایجـاد شـده‪ ،‬بـه پلتفـرم دیگـر منتقـل‬ ‫کننـد‪ ،‬تعامل پذیـری کـه یکـی از سـه رکـن اصلـی متـاورس‬ ‫یشـود‪ ،‬رخ می دهـد‪ .‬برای اینکـه قابلیـت‬ ‫محسـوب م ‬ ‫تعامل پذیـری ایجـاد شـود بایسـتی شـرکت های صاحـب‬ ‫ایـن پلتفر مهـا کمـی از کنتـرل خود بر محتوایشـان و تجربه‬ ‫کاربری بازیکنان چشم پوشـی کنند‪ .‬ازطرفی هر تکنولوژی‬ ‫جدیـدی مسـتلزم معرفـی و ایجـاد زیرسـاخت های الزم‬ ‫بـرای بهره گیـری مـردم در جامعـه اسـت‪ .‬دراین راسـتا الزم‬ ‫اسـت فرهنـگ اسـتفاده از ان در کشـور جـا بیفتـد تـا افـراد‬ ‫بیشـتری بـه اسـتفاده از ایـن فنـاوری نویـن ترغیـب شـوند‪.‬‬ ‫همان طورکه اشـاره شـد‪ ،‬هـر تکنولوژی و فنـاوری جدیدی‬ ‫مکـم به وجـود می ایـد و زندگـی مـردم ان دوره‬ ‫به تدریـج و ک ‬ ‫یکـه از اینترنـت نسـل اول بـه‬ ‫را دربرمی گیـرد‪ .‬مثـل زمان ‬ ‫نسـل دوم رفتیم‪ ،‬همه گیری متاورس هم با پیوندخوردن‬ ‫بیشـتر افـراد در دنیـای مجـازی‪ ،‬به طورطبیعـی اتفـاق‬ ‫می افتـد‪ .‬نا گفتـه نمانـد کـه تا کنـون جلوه هایـی از‬ ‫متـاورس ایجـاد شـده اسـت؛ اینترنـت‪ ،‬واقعیـت مجـازی‪،‬‬ ‫واقعیـت افـزوده‪ ،‬بازی هـای ویدئویـی‪ ،‬ارزهـای دیجیتـال و‬ ‫یتـوان‬ ‫نهـای غیرمثلـی و ‪ ...‬امـا اینکـه در چه زمانـی م ‬ ‫توک ‬ ‫ایـن امکانـات را در هماهنگـی کامـل باهـم مورداسـتفاده‬ ‫قـرار داد‪ ،‬هنـوز پاسـخ روشـنی بـرای ان وجـود نـدارد‪.‬‬ ‫لهـای تکنولـوژی هنـوز درتالش انـد تـا‬ ‫نحـال‪ ،‬غو ‬ ‫باای ‬ ‫زودتـر از رقبـای خـود‪ ،‬جامعـه کاربرانشـان را بـرای زندگـی‬ ‫در متـاورس امـاده کننـد‪ .‬البتـه در شـرایطی که تعـداد‬ ‫زیـادی از شـرکت های بـزرگ فناوری در دنیا سـرمایه گذاری‬ ‫گسـترده ای روی فناوری هـای واقعیـت مجـازی (‪)VR‬‬ ‫و واقعیـت افـزوده (‪ )AR‬کرده انـد گـزارش منتشر شـده‬ ‫در سـایت تحلیلـی استاتیسـتا حا کی از ان اسـت که هنـوز‬ ‫یهـا‬ ‫ا کثـر کاربـران دسـتگاه های الکترونیکـی بـا ایـن فناور ‬ ‫ارتبـاط برقـرار نکـرده و واقعیـت مجـازی و واقعیـت افـزوده‬ ‫هنـور در مراحـل اولیـه پذیـرش عمومـی قـرار دارنـد‪ .‬پـس از‬ ‫نهـا‬ ‫معرفـی متـاورس به عنـوان شـبکه ای گسـترده از جها ‬ ‫و شبی هسـازی های سـه بعدی پایـدار کـه ب هصـورت انـی‬ ‫یشـوند ابزار هـای مجهـز بـه‬ ‫و لحظه به لحظـه پـردازش م ‬ ‫واقعیـت مجازی و واقعیت افزوده بیش از پیش مورد توجه‬ ‫شـرکت های فعـال در حـوزه فنـاوری قـرار گرفـت‪ .‬در جهـان‬ ‫متـاورس از فناوری هـای واقعیت افزوده و واقعیت مجازی‬ ‫بـرای ردیابـی‪ ،‬نشـان دادن حالت هـای چهـره و مـواردی‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫دیگـر اسـتفاده م ‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫شنبه ‪ 5‬اذر ‪ 1401‬شماره‪2651‬‬ ‫ابراز نارضایتی مردم از وجود کاالی قاچاق تقلبی‬ ‫نم ــاه مجی ــد افتخ ــاری‪ ،‬عض ــو‬ ‫اوای ــل ابا ‬ ‫هیئت مدی ــره اتحادی ــه تولیدکنن ــدگان و‬ ‫صادرکننــدگان پوشــا ک و نســاجی درگفت وگوبــا‬ ‫رس ــانه ها اع ــام ک ــرد؛ ‪ ۹۹‬درص ــد پوش ــا ک‬ ‫خارج ــی در کش ــور ازطری ــق قاچ ــاق وارد کش ــور‬ ‫ش ــده‪ .‬ای ــن عض ــو اتحادی ــه پیش ازای ــن نی ــز‬ ‫خب ــر از فعالی ــت گس ــترده بال گره ــای قاچ ــاق‬ ‫پوش ــا ک نی ــز خب ــر داده ب ــود‪ .‬وی گفت ــه ب ــود‪:‬‬ ‫«قاچاقچی ــان در فض ــای مج ــازی صفح ــه‬ ‫دارن ــد و تبلی ــغ می کنن ــد و قیم ــت و کاال ارائ ــه‬ ‫می دهن ــد‪ .‬حت ــی انتق ــال کاالی قاچ ــاق‬ ‫کانتین ــری را در صفح ــات خ ــود به نمای ــش‬ ‫مک ــم بال گره ــای قاچ ــاق ایج ــاد‬ ‫می گذارن ــد و ک ‬ ‫یش ــوند»‪ .‬امی ــد قالیب ــاف؛ س ــخنگوی‬ ‫م ‬ ‫ً‬ ‫وزارت صم ــت اخی ــرا ضم ــن بی ــان اینک ــه‬ ‫ان ــدازه ب ــازار پوش ــا ک کش ــور نه میلی ــارددالر‬ ‫اس ــت‪ ،‬اذع ــان داش ــت‪ :‬براورده ــای مختل ــف‬ ‫یش ــود‬ ‫از می ــزان قاچ ــاق پوش ــا ک ارائ ــه م ‬ ‫ام ــا طب ــق اع ــام اتحادی ــه پوش ــا ک در‬ ‫هفت ماهه امس ــال ‪ ۱.۵‬میلی ــارددالر پوش ــا ک‬ ‫قاچ ــاق وارد کش ــور ش ــده اس ــت‪ .‬طب ــق‬ ‫اع ــام محمدمه ــدی ب ــرادران؛ مع ــاون‬ ‫صنای ــع عموم ــی وزارت صم ــت‪ ،‬س ــهم کاالی‬ ‫قاچ ــاق از شـ ـش میلیارددالر ارزش کل‬ ‫ب ــازار لوازم خانگ ــی‪ ،‬ح ــدود ‪ ۱.۷‬میلی ــارددالر‬ ‫ب ــوده؛ به عبارت ــی ح ــدود ‪ ۴۰‬درص ــد از ب ــازار‬ ‫لوازم خانگــی‪ ،‬دراختیــار قاچاقچیــان قــرار دارد‪.‬‬ ‫عب ــاس هاش ــمی؛ دبی ــرکل انجم ــن صنای ــع‬ ‫لوازم خانگ ــی چندی پی ــش اع ــام ک ــرده ب ــود‪،‬‬ ‫س ــاالنه ح ــدود ‪ 1.5‬میلی ــارددالر لوازم خانگ ــی‬ ‫یش ــود‪ ،‬مش ــخص اس ــت‬ ‫قاچ ــاق وارد کش ــور م ‬ ‫واردات این می ــزان‪ ،‬کار کول هب ــر نیس ــت‪،‬‬ ‫کار ب هص ــورت ق ــوی و س ــازمان دهی ش ــده‬ ‫درحال انج ــام اس ــت‪ .‬اظه ــارات تندوتی ــز‬ ‫تولیدکنن ــدگان درب ــاره وف ــور کاالی قاچ ــاق در‬ ‫کش ــور به طورمس ــتمر در س ــال های گذش ــته‬ ‫ش ــنیده ش ــده اس ــت؛ ام ــا متاس ــفانه برخ ــورد‬ ‫ج ــدی دراین زمین ــه ازس ــوی متولی ــان ام ــر‬ ‫مب ــارزه ب ــا قاچ ــاق انج ــام نش ــده اس ــت‪ .‬س ــتاد‬ ‫مب ــارزه ب ــا قاچ ــاق کاال و ارز نی ــز به عن ــوان‬ ‫فرمانده ــی س ــتاد برخ ــورد ب ــا قاچ ــاق در کش ــور‬ ‫ً‬ ‫نی ــز دائم ــا ب هج ــای اسیب شناس ــی و رف ــع‬ ‫ً‬ ‫موانــع‪ ،‬عمومــا بــه کتمــان امــار و اخبــار درزمینه‬ ‫قاچ ــاق و به نوع ــی توجی ــه عملک ــرد خ ــود‬ ‫روی اورده اس ــت‪ .‬م ــاه گذش ــته‪ ،‬امیرمحم ــد‬ ‫پرها مف ــر؛ مدی ــرکل دفت ــر پیش ــگیری س ــتاد‬ ‫مب ــارزه ب ــا قاچ ــاق کاال و ارز‪ ،‬ضم ــن محرمان ــه‬ ‫اعال مک ــردن اماره ــای قاچ ــاق در کش ــور گفت ــه‬ ‫بــود‪« :‬رســانه ها بیشــتر اوقــات ســتاد مبــارزه بــا‬ ‫قاچــاق کاال و ارز را موردهجمــه قــرار می دهنــد‪،‬‬ ‫شه ــای س ــتاد مب ــارزه ب ــا‬ ‫با این وج ــود گزار ‬ ‫قاچــاق کاال و ارز دربــاره عملکــرد دســتگاه های‬ ‫متول ــی ح ــوزه برخ ــورد ب ــا قاچ ــاق و تخلف ــات‬ ‫و کـ ـم کاری ان ــان دراین زمین ــه محرمان ــه‬ ‫شه ــا مرت ــب ب ــه مجل ــس‬ ‫اس ــت؛ ام ــا گزار ‬ ‫یش ــود»‪.‬‬ ‫و نهاده ــای باالدس ــتی ارائ ــه م ‬ ‫یسـ ـت که ای ــن س ــتاد هیچ گون ــه‬ ‫این درحال ‬ ‫گزارش ــی درزمین ــه عملک ــرد دس ــتگاه های‬ ‫نظارتــی و انتظامــی و وزارت صمــت دربرخوردبــا‬ ‫قاچ ــاق اع ــام نک ــرده‪ .‬بامراجع هب ــه وب ــگاه‬ ‫رس ــمی س ــتاد مب ــارزه ب ــا قاچ ــاق کاال و ارز‬ ‫یش ــویم ک ــه نه تنه ــا ای ــن س ــایت‬ ‫متوج ــه ان م ‬ ‫خال ــی از هرگون ــه ام ــار رس ــمی تجمیع ــی از‬ ‫می ــزان قاچ ــاق در کش ــورمان اس ــت بلک ــه‬ ‫مدت هاس ــت اطالع ــات ان نی ــز به روزرس ــانی‬ ‫ً‬ ‫شه ــای ان منس ــوخ‬ ‫نش ــده و بعض ــا گزار ‬ ‫ش ــده و غیرقابل اس ــتناد اس ــت‪ .‬براس ــاس‬ ‫پژوه ــش و نظرس ــنجی جدی ــدی ک ــه دانش ــگاه‬ ‫فردوس ــی مش ــهد ب ــا هم ــکاری ب ــا وزارت‬ ‫صم ــت در تابس ــتان ‪ ۱۴۰۱‬انج ــام داده اس ــت‪،‬‬ ‫م ــردم نی ــز امی ــد چندان ــی نس ــبت ب ــه برخ ــورد‬ ‫ب ــا پدی ــده ش ــوم قاچ ــاق در کش ــور ندارن ــد‪.‬‬ ‫برهمین اس ــاس‪ ۴۶ ،‬درص ــد پاس ــخگویان‬ ‫ته ــا هیـ ـچ گاه ع ــزم ج ــدی‬ ‫معتقدن ــد ک ــه دول ‬ ‫بـــرای برخ ــورد ب ــا قاچ ــاق نداش ــته اند و‬ ‫ای ــن ش ــیوع قاچ ــاق باع ــث ش ــده اس ــت ک ــه‬ ‫اجن ــاس تقلب ــی‪ ،‬جایگزی ــن اجن ــاس اصی ــل‬ ‫در ب ــازار ش ــود‪ ۴۸ .‬درص ــد پاس ــخگویان نی ــز‬ ‫اذع ــان داش ــته اند اجن ــاس خارج ــی ب ــدون‬ ‫ً‬ ‫ضمان ــت موج ــود در ب ــازار معم ــوال اجناس ــی‬ ‫تقلب ــی و فاق ــد کیفی ــت هس ــتند‪ .‬ازس ــوی دیگر‬ ‫دراین نظرس ــنجی ها‪ ۴۹ ،‬درص ــد نی ــز اع ــام‬ ‫کرده ان ــد ک ــه دول ــت قص ــد مقابل ــه ب ــا قاچ ــاق‬ ‫را داش ــته اس ــت؛ ام ــا درعم ــل ق ــادر ب ــه‬ ‫انج ــام این مه ــم نب ــوده اس ــت‪ .‬کارشناس ــان‬ ‫عل ــت این قضی ــه را نی ــز ب ــه عدم تکمی ــل‬ ‫س ــامانه های مب ــارزه ب ــا قاچ ــاق س ــامانه‬ ‫جام ــع تج ــارت مرب ــوط می دانن ــد‪ .‬تا کن ــون‬ ‫‪۱۰‬س ــال از تاس ــیس س ــامانه‬ ‫بع ــد از ح ــدود ‬ ‫جام ــع تج ــارت ای ــن س ــامانه به طورکام ــل‬ ‫تکمی ــل نش ــده‪ .‬س ــید ج ــواد حس ــینی کیا؛‬ ‫عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن شــهریورماه‬ ‫امس ــال دراین ب ــاره گفت ــه ب ــود‪« :‬قان ــون مب ــارزه‬ ‫ب ــا قاچ ــاق کاال و ارز مص ــوب ‪ ۱۳۹۲‬مجل ــس‬ ‫ش ــورای اس ــامی ب ــا ایج ــاد هش ــت س ــامانه‬ ‫اصل ــی و ‪ ۱۳‬س ــامانه فرع ــی‪ ،‬ب ــرای شناس ــایی‬ ‫و مب ــارزه ب ــا قاچ ــاق کاال و ارز موافق ــت ک ــرده‬ ‫اس ــت ام ــا متاس ــفانه ای ــن س ــامانه ها ا کن ــون‬ ‫به طورکام ــل در کش ــور تکمی ــل نش ــده اند»‪.‬‬ ‫متاســفانه‪ ،‬نبــود برخوردهــای مســتمر بــا کاالی‬ ‫قاچ ــاق ک ــه موج ــب عرض ــه اس ــان و ب ــدون‬ ‫مش ــکل ای ــن کااله ــا در س ــطح کش ــور ش ــده‬ ‫اس ــت‪ ،‬باع ــث ش ــیوع ی ــک بدبین ــی گس ــترده‬ ‫در بی ــن ش ــهروندان از باب ــت وج ــود ران ــت‬ ‫دولت ــی در برخورد نک ــردن ب ــا قاچ ــاق ش ــده‬ ‫اس ــت‪ .‬دراین نظرس ــنجی ‪ ۶۷‬درص ــد قاطعان ــه‬ ‫اع ــام کرده ان ــد کس ــانی که مس ــئول برخ ــورد ب ــا‬ ‫قاچ ــاق هس ــتند خودش ــان در قاچ ــاق دارای‬ ‫منفع ــت هس ــتند‪ .‬س ــتاد مب ــارزه ب ــا قاچ ــاق‬ ‫کاال و ارز به عن ــوان دس ــتگاه هماهنگ کنن ــده‬ ‫برخ ــورد ب ــا قاچ ــاق در کل کش ــور‪ ،‬وظیف ــه دارد‬ ‫اس ــامی دس ــتگاه های متخل ــف و کـ ـم کار در‬ ‫ح ــوزه مقابل ــه ب ــا قاچ ــاق را در رس ــانه ها اع ــام‬ ‫کن ــد‪ .‬طب ــق م ــاده ‪ ۴‬پیش نوی ــس ائین نام ــه‬ ‫اجرای ــی قان ــون مب ــارزه ب ــا قاچ ــاق کاال و ارز در‬ ‫س ــال ‪ ،۱۳۹۳‬ق ــرارگاه س ــتاد مب ــارزه ب ــا قاچ ــاق‬ ‫نهــای‬ ‫می بایســت به طورمســتمر عملکــرد ارگا ‬ ‫ذی رب ــط را تحت نظ ــر بگی ــرد و ضم ــن انج ــام‬ ‫پیگیری ه ــای الزم از ارگان ه ــا‪ ،‬ک ـم کاری ان ــان را‬ ‫ب ــه مقام ــات مس ــئول گ ــزارش کن ــد‪ .‬ای ــن س ــتاد‬ ‫ً‬ ‫از س ــال های دور مرتب ــا در رس ــانه ها نس ــبت‬ ‫ب ــه جم ـع اوری قاچ ــاق در س ــطح عرض ــه اع ــام‬ ‫ً‬ ‫امادگ ــی ک ــرده؛ ام ــا عم ــا اجن ــاس قاچ ــاق‬ ‫هن ــوز به وف ــور در مرا ک ــز عرض ــه اصل ــی ش ــهرها‬ ‫به راحت ــی در دس ــترس اس ــت‪ .‬به نظ ــر می رس ــد‬ ‫بــا وجــود تا کیــدات موکــد مقــام معظــم رهبــری‬ ‫و ریاس ـت جمهوری نس ــبت ب ــه برخ ــورد ج ــدی‬ ‫و قاط ــع ب ــا هرگون ــه ورود قاچ ــاق ب ــه کش ــور‪،‬‬ ‫وق ــت ان اسـ ـت که تغیی ــرات و تح ــوالت ج ــدی‬ ‫در ح ــوزه مب ــارزه ب ــا قاچ ــاق پدی ــد ای ــد و در‬ ‫انتخ ــاب مس ــئوالن و ی ــا حت ــی س ــاختار ای ــن‬ ‫نه ــاد تجدیدنظ ــر ش ــود‪ ،‬کمااینک ــه ای ــن س ــتاد‬ ‫یس ــت ک ــه در‬ ‫از جمل ــه مع ــدود دستگاه های ‬ ‫دول ــت س ــیزدهم نس ــبت ب ــه دول ــت گذش ــته‬ ‫هیچ گون ــه تغیی ــری را تجرب ــه نک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫محم ــد صفای ــی؛ عض ــو کمیس ــیون اقتص ــادی‬ ‫ً‬ ‫مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬مــاه گذشــته صریحــا‬ ‫عملک ــرد س ــتاد مب ــارزه ب ــا قاچ ــاق کاال و ارز را‬ ‫ضعی ــف ارزیاب ــی ک ــرده و درب ــاره تذک ــره مجل ــس‬ ‫ب ــه ای ــن س ــتاد گفت ــه ب ــود‪« :‬ریاس ــت س ــتاد‬ ‫مب ــارزه ب ــا قاچ ــاق کاال و ارز رئیس جمه ــور‬ ‫اس ــت؛ ل ــذا تذک ــرات مجل ــس ب ــه عملک ــرد‬ ‫ضعیــف ایــن ســتاد‪ ،‬بــه شــخص رئیس جمهــور‬ ‫یش ــود؛ درحال حاض ــر نکت ــه مس ــلم‬ ‫داده م ‬ ‫این اس ـت که مجل ــس از عملک ــرد کنون ــی س ــتاد‬ ‫مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز راضــی نبــوده و ایــن‬ ‫مش ــکل بای ــد ازس ــوی دولت ترمی ــم ش ــود»‪.‬‬ ‫محمدحسین سیف اللهی مقدم‪ /‬مهر‬ ‫رتبه چهار ایران در تولید دانش طب سنتی‬ ‫مدیـرکل دفتـر طـب ایرانـی و مکمـل وزارت‬ ‫بهداشـت‪ ،‬درمـان و امـوزش پزشـکی گفـت‪:‬‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران در تولیـد دانـش در‬ ‫حـوزه طـب سـنتی‪ ،‬رتبـه چهـارم دنیـا را دارد‪.‬‬ ‫به گزارش وبدا؛ نفیسه حسینی یکتا در نشست‬ ‫«طـرح ادغـام اموز ههـای طـب ایرانـی در نظـام‬ ‫سلامت کشـور» افـزود‪ :‬از سـال ‪ ۲۰۰۰‬تـا ‪۲۰۱۵‬‬ ‫میلادی شـاهد رشـد ‪ ۴۰۰‬درصـدی رونـد انتشـار‬ ‫مقـاالت ایـران در حـوزه طـب سـنتی در سـطح‬ ‫یکـه ا کنـون ایـران رتبـه‬ ‫جهـان بودیـم؛ به نحو ‬ ‫چهـارم علمـی دنیـا پـس از چیـن‪ ،‬هنـد و امریـکا‬ ‫را دارد‪ .‬وی بااشـاره به اینکه جمهـوری اسلامی‬ ‫ایـران درزمینـه طـب سـنتی و مکمـل دارای‬ ‫مرجعیـت علمـی در جهـان اسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫درس دوواحـدی طـب سـنتی بـرای رشـته های‬ ‫پزشـکی‪ ،‬دندانپزشـکی‪ ،‬مامایـی‪ ،‬پرسـتاری‪،‬‬ ‫داروسـازی و تغذیـه در هشـت دانشـگاه و ‪۱۳‬‬ ‫گـروه اموزشـی علوم پزشـکی در سـطح کشـور‬ ‫یشـود‪ .‬مدیـرکل دفتـر طـب ایرانـی و‬ ‫ارائـه م ‬ ‫مکمـل وزارت بهداشـت بااشـاره به برنام ههـای‬ ‫خوبـی کـه از ‪ ۹۳‬در شهرسـتان اردکان اسـتان‬ ‫یـزد درزمینـه طـب سـنتی انجـام شـده‪ ،‬ادامـه‬ ‫داد‪ :‬این برنام ههـا موجـب ارتقـای ‪ ۳۰‬تـا‬ ‫‪ ۹۰‬درصـدی در شـاخص های سـطح زندگـی‬ ‫مـردم منطقـه شـده اسـت‪ .‬وی یـاداور شـد‪:‬‬ ‫هـدف کلـی از ادغـام اموز ههـای طـب ایرانـی‬ ‫در سـطح یـک نظـام سلامت کشـور‪ ،‬افزایـش‬ ‫سـطح سـواد سلامت مـردم و توسـعه سـبک‬ ‫یهـای‬ ‫زندگـی سـالم بـرای کاهـش بـار بیمار ‬ ‫غیروا گیـر اسـت و امـوزش سـبک زندگـی مطابق‬ ‫اموز ههـای شـش گانه طـب سـنتی در گـروه‬ ‫شسـال را شـامل‬ ‫هـدف کـه جمعیـت بـاالی ش ‬ ‫یشـود‪ ،‬انجـام خواهـد گرفـت‪ .‬وی تصریـح‬ ‫م ‬ ‫شهـای عجیب وغریـب کـه گاه ارائـه‬ ‫کـرد‪ :‬رو ‬ ‫یشـود در چارچـوب طـب ایرانـی و سـنتی‬ ‫م ‬ ‫نمی گنجـد‪ .‬طـب سـنتی ایرانـی طبـق منابـع‬ ‫نوشـتاری و انتقـال نسل به نسـل در چارچـوب‬ ‫تعریـف سـازمان بهداشـت جهانـی یـک مکتـب‬ ‫اسـت کـه ایـن مکتـب ازطـرف ایـن سـازمان نیـز‬ ‫به رسـمیت شـناخته شـده‪ .‬وی تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫مطابـق دیـدگاه سـازمان بهداشـت جهانـی‪،‬‬ ‫طب سنتی مجموعه علوم و تجربیات نظری و‬ ‫عملی ست که به اشـکال مختلف دارویی‪ ،‬برای‬ ‫حفظ سالمتی و پیشگیری‪ ،‬تشخیص و درمان‬ ‫یهـا بـکار مـی رود و ب هصـورت گفتـاری‬ ‫بیمار ‬ ‫یـا نوشـتاری از نسـلی بـه نسـل دیگـر در یـک‬ ‫منطقـه جغرافیایـی انتقـال می یابـد و قابلیـت‬ ‫روزامد شـدن با حفظ چارچوب های اساسـی را‬ ‫دارد‪ .‬مدیـرکل دفتـر طب ایرانـی و مکمل وزارت‬ ‫بهداشـت خاطرنشـان کـرد‪ :‬برنامـه ادغـام در‬ ‫مرحله نخسـت در سـطح یک و ‪ ۱۴‬دانشـکده و‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی کشـور اجـرا و در مراحـل‬ ‫بعـدی طـرح ادغـام در سـطوح باالتـر و حـوزه‬ ‫یشـود‪ .‬حسـینی بابیان اینکه‬ ‫درمـان نیـز اجرا م ‬ ‫اسـناد باالدسـتی و برنام ههـای پنجـم و ششـم‬ ‫توسعه کشور بر این ادغام تصریح دارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‪ ۴۰‬پسـت سـازمانی در معاونت های غذا و دارو‪،‬‬ ‫بهداشـت ودرمان ‪ ۶۱‬دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫نهـا فعال‬ ‫کشـور وجـود دارد کـه تعـداد کمـی از ا ‬ ‫هسـتند و بایـد پـس از ادغـام فعـال شـوند‪.‬‬ ‫تشریح اقدامات وزارت کشور در قرارگاه جوانی جمعیت‬ ‫بالل ذوالفقار عابدین‬ ‫لیونلمسی کارتون‬ ‫«زینـب اختـری» مدیرکل امـور زنان و خانـواده وزارت‬ ‫کشـور دربـاره اقدامـات وزارت کشـور دربـاره اجـرای‬ ‫قانـون جوانـی جمعیـت گفـت‪ :‬در قانـون جوانـی‬ ‫جمعیـت مـاده ‪ ۱‬بنـد پ امـده اسـت کـه اسـتانداران‬ ‫وظیفـه راهبـری و نظـارت بـر اجـرای دقیـق قانـون‬ ‫جمعیـت را دارنـد درهمین راسـتا مـا در وزارت کشـور‬ ‫ستادی را باعنوان قرارگاه خانواده و جوانی جمعیت‬ ‫راه انـدازی کردیـم‪ .‬به گـزارش ایلنـا؛ وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫ایـن قـرارگاه در ‪ ۳۱‬اسـتان کشـور تشـکیل شـده اسـت‬ ‫البتـه مـا تلاش داریـم ایـن قـرارگاه در فرمانداری های‬ ‫هـر شـهر نیـز به ریاسـت فرمانـدار و دبیـری مدیـرکل‬ ‫امـور بانـوان و خانـواده راهبـری شـود‪ .‬جلسـات‬ ‫ایـن قرارگا ههـا ب هصـورت ماهانـه برگـزار شـده و همـه‬ ‫دسـتگاه ها موظـف بـه ارائـه گـزارش بـه اسـتاندار یـا‬ ‫فرمانـدار هسـتند‪ .‬مدیـرکل امـور زنـان و خانـواده‬ ‫وزارت کشـور تصریـح کـرد‪ :‬مـا تمـام ایـن گزارش هـا را‬ ‫شهـا‪ ،‬اقدامـات و ابهاماتـی کـه وجـود‬ ‫کـه شـامل چال ‬ ‫دارد را از اسـتان ها دریافـت می کنیـم‪ .‬گاهی اوقـات‬ ‫در اجـرای فرایندهـا مشـکالتی وجـود دارد کـه ایـن‬ ‫مشـکالت و بازخوردهـا جمـع اوری شـده و ما تا کنون‬ ‫شهـا را هـم بـه کمیسـیون‬ ‫در دو مرحلـه ایـن گزار ‬ ‫فرهنگی و همچنین به فرا کسیون جمعیت مجلس‬ ‫ارائـه کرده ایـم تـا اصالحـات الزم چنانچـه موردنیـاز‬ ‫است صورت گیرد‪ .‬اختری خاطرنشان کرد‪ :‬براساس‬ ‫مصوبـه سـتاد ملـی جمعیـت وزارت کشـور مکلـف‬ ‫اسـت درخصـوص ا گا هسـازی راهبـران جمعیـت‬ ‫موضوعـات اموزشـی را تدویـن و تصویـب کنـد‪ .‬وی‬ ‫ادامـه داد‪ :‬سـتاد ملـی جمعیـت در هـر وزارت خانـه‬ ‫یـک قـرارگاه دارد و راهبرانـی کـه در ایـن قرارگا ههـا‬ ‫حضـور دارنـد بایـد بـر قانـون جمعیـت مسـلط بـوده‬ ‫و درخصـوص این موضـوع دغدغه منـد باشـند و‬ ‫نهـا وجـود‬ ‫چالش هایـی کـه دراین زمینـه بـرای ا ‬ ‫دارد نیـز رفـع شـود‪ .‬مدیـرکل امـور زنـان و خانـواده‬ ‫وزارت کشـور دربـاره وضعیـت زنـان اسـیب دیده یـا‬ ‫درمعرض اسـیب خاطرنشـان کرد‪ :‬کارگروهی در ذیل‬ ‫سـازمان امـور اجتماعـی دراین زمینـه برنامه ریـزی‬ ‫کـرده اسـت درواقـع وظیفـه وزارت کشـور میانـداری‬ ‫دسـتگاه های متولـی را دارد و نیـز برنامـه جامعـی را‬ ‫تدویـن کنـد کـه در راهبـری و اجرای برنامه ها توسـط‬ ‫دسـتگاه ها نظـارت می کنـد‪.‬‬ ‫اب ‪ 11000‬مصرف کننده قطع شد‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫اب یـــا مایـــه حیـــات کـــه بیـــش از ‪ 70‬درصـــد کـــره زمیـــن را دربرگرفت ــه‪،‬‬ ‫حیاتی تری ــن عنص ــر روی ک ــره زمی ــن به ش ــمار مـ ـی رود ک ــه بی ش ــک پ ــس از‬ ‫ا کســیژن یــا هــوا‪ ،‬موجودیــت انســان‪ ،‬حیــوان و حتــی نباتــات بــه ان بســتگی‬ ‫دارد‪ .‬از زمان ه ــای بس ــیار قدی ــم گفته ان ــد ک ــه گرس ــنگی را می ت ــوان ب ــرای‬ ‫مدت ــی تحم ــل ک ــرد؛ ام ــا ب ــدون اب نمی ش ــود زندگ ــی ک ــرد‪ .‬به عبارت دیگ ــر‬ ‫تش ــنگی بس ــیار زودت ــر از گرس ــنگی می توان ــد انس ــان را از پ ــای دربی ــاورد؛ ام ــا‬ ‫همیــن اب باالخــره روزی تمــام می شــود کــه در ان وقــت پایــان عمــر بشــریت‬ ‫یک ــرد‬ ‫هـــم فرامی رســـد‪ .‬باز هـــم شـــاید در یـــک قـــرن پیـــش‪ ،‬بشـــر فکـــر نم ‬ ‫ک ــه روزی فرا برس ــد ک ــه در ای ــن ک ــره خا ک ــی کش ــورهایی یاف ــت ش ــوند ک ــه در‬ ‫اث ــر بی اب ــی‪ ،‬حت ــی از روی نقش ــه جغرافیای ــی زمی ــن ه ــم مح ــو ش ــوند؛ ام ــا و‬ ‫ب هه ـر روی در دو ده ــه اخی ــر‪ ،‬بس ــیاری از کش ــورها در اث ــر ع ــدم ن ــزوالت ب ــرف‬ ‫ن و در حالی کـــه کـــره زمیـــن حتـــی تـــا دو درجـــه گرم تـــر شـــده اس ــت‪،‬‬ ‫و بـــارا ‬ ‫به ش ــدت در خط ــر خشک س ــالی و بی اب ــی ق ــرار گرفته ان ــد‪ .‬متاس ــفانه یک ــی‬ ‫از کشـــورهای کـــم اب دراین ســـال ها و شـــاید بـــدون اب در ‪ 20‬تـــا ‪4 0‬س ــال‬ ‫اینــده‪ ،‬کشــور عزیــز مــا ایــران اســت کــه در معــرض شــدید بی ابــی قــرار دارد و‬ ‫اســراف و زیــاده روی در مصــرف اب‪ ،‬حتــی بــرای کارهــای غیرضــروری‪ ،‬باعــث‬ ‫شـــده اســـت کـــه ‪ 10‬اســـتان از اســـتان های کشـــور‪ ،‬به شـــدت در مخاط ــره‬ ‫بی اب ــی و کم اب ــی ق ــرار گیرن ــد و ح ــدس زده می ش ــود ت ــا ‪ 10‬س ــال این ــده چن ــد‬ ‫اس ــتان کش ــور به واس ــطه بی اب ــی و ک ــوچ م ــردم ان ب ــه س ــایر اس ــتان ها‪ ،‬از‬ ‫صحن ــه کش ــور م ــا و ب ــا ن ــام اس ــتان ح ــذف ش ــوند ک ــه حادث ش ــدن چنی ــن‬ ‫وضعیت ــی‪ ،‬فاجعه ب ــار خواه ــد ب ــود و به یقی ــن نمی ت ــوان دول ــت و مس ــئولین‬ ‫را عامــل ان دانســت؛ چــون مصرف کنندگانــی هســتند کــه تا کیــدات دولــت و‬ ‫کارشناســان را نادیــده گرفتــه و همچنــان اب را بیش تــر از حــد نرمــال مصــرف‬ ‫می کنن ــد‪ .‬هن ــوز در کوچ ــه و خیابان ه ــای ته ــران‪ ،‬ده ها نف ــر ب ــرای س ــاعت ها‬ ‫از اب ش ــرب ب ــرای شس ــتن زمی ــن و باغچ ــه اس ــتفاده می کنن ــد و تا کی ــدات‬ ‫مس ــئولین را ب ــرای عدم مص ــرف‪ ،‬نادی ــده گرفت ــه و وقع ــی ب ــه ان نمی گذارن ــد‪.‬‬ ‫در این می ــان چنی ــن افرادی ک ــه ب ــا هی ــچ زبان ــی نمی ت ــوان مفه ــوم بی اب ــی را‬ ‫ب ــه ان ــان تفهی ــم ک ــرد‪ ،‬در ش ــمار مصرف کنن ــدگان بی منط ــق و بی انص ــاف‬ ‫اب هســـتند تـــا باالخـــره ســـازمان ابفـــای کشـــور مجبـــور شـــد کـــه ‪11000‬‬ ‫مصرف کننـــده را به نـــام بدمصرف کننـــدگان‪ ،‬مـــورد تنبیـــه قـــرار دهنـــد ک ــه‬ ‫ب ــه قط ــع اب ان ه ــا منج ــر ش ــد‪ .‬س ــوال اصل ــی اینجاس ــت ک ــه چ ــرا ع ــده ای از‬ ‫م ــردم در لب ــاس ازخودراض ــی ب ــودن‪ ،‬حاض ــر می ش ــوند اب را ک ــه بای ــد بی ــن‬ ‫‪80‬میلیون نف ــر عادالن ــه تقس ــیم ش ــود‪ ،‬ب ــرای شس ــتن خودروه ــای خ ــود و‬ ‫فرزندانش ــان ب ــه مص ــرف برس ــانند ی ــا س ــاعت ها اب ش ــرب و قابل اس ــتفاده را‬ ‫ب ــاز گذاش ــته ت ــا ح ــول و حوال ــی خان ــه و اپارتم ــان خ ــود را شست وش ــو کنن ــد‪.‬‬ ‫در عــوض کشــاورزان خوزســتان کــه در روزگاران پیشــین‪ ،‬بــا اب کارون بهترین‬ ‫و پیشــرفته ترین مــواد غذایــی و ســبزیجات را کاشــت کــرده و بــه اقصی نقــاط‬ ‫کش ــور ص ــادر می کردن ــد و حت ــی در خوزس ــتان گ ــرم‪ ،‬برن ــج مصرف ــی خ ــود‬ ‫را نیـــز کشـــت و برداشـــت می کردنـــد؛ بـــا مشـــکل کم ابـــی مواجـــه هس ــتند‬ ‫و در دیگ ــر اس ــتان حاصلخی ــز کش ــور؛ اصفه ــان نص ــف جه ــان‪ ،‬از تش ــنگی و‬ ‫بی اب ــی بای ــد از س ــایر ش ــهرهای کش ــور اب اش ــامیدنی را ب ــه دی ــار زاین ــده رود‬ ‫رســاند و همین طــور کشــاورزان زحمتکــش اصفهانــی‪ ،‬همیشــه بایــد در پــی‬ ‫حقاب ــه خ ــود باش ــند ک ــه درنتیج ــه این عوام ــل‪ ،‬ش ــهر اصفه ــان ک ــه از نظ ــر‬ ‫درام ــد س ــرانه و اوض ــاع کل ــی اقتص ــادی‪ ،‬یک ــی از مناط ـ ِـق درج ــه اول کش ــور‬ ‫بـــود‪ ،‬این روزهـــا بایـــد از تامیـــن اب مصرفـــی خـــود عاجـــز باشـــد‪ .‬حت ــی در‬ ‫ته ــران؛ پایتخ ــت زیب ــای اس ــیا‪ ،‬در پ ــاره ای از مناط ــق ان‪ ،‬کمب ــود اب واض ــح‬ ‫ً‬ ‫اس ــت و کام ــا احس ــاس می ش ــود؛ ام ــا در براب ــر این مناط ــق کــم اب ش ــهری‬ ‫ته ــران‪ ،‬در مناط ــق ب ــاالی ش ــهر در نهای ــت بی انصاف ــی‪ ،‬می بینی ــم ک ــه اب‬ ‫در کوچـــه و خیابان هـــای ان هـــا همیشـــه جاری ســـت‪ .‬به هـــرروی دول ــت‬ ‫ً‬ ‫هر چه زودت ــر بای ــد اوال نس ــبت ب ــه س ــاخت خودروه ــای برق ــی اق ــدام کن ــد ت ــا‬ ‫نط ــور‬ ‫از مص ــرف اب در به حرک ـت دراوردن خودروه ــا اس ــتفاده نش ــود و همی ‬ ‫در تابس ــتان ها به ج ــای کولره ــای اب ــی ک ــه ش ــاید یـ ـک دوم مص ــرف کش ــور‬ ‫بایــد صــرف تامیــن هــوای خنــک موردنیــاز ایرانیــان شــود‪ ،‬از کولرهــای گازی‬ ‫اس ــتفاده ش ــود‪.‬‬ ‫تریبون‬ ‫ضدایرانی‪:‬‬ ‫دستیار وزیر خارجه در واکنش به قطعنامه ِ‬ ‫هنر ان است که تهدید را به فرصت تبدیل کنیم‬ ‫دسـتیار وزیـر امـور خارجـه‬ ‫کشورمان تصویب قطعنامه‬ ‫ضد ایرانـی شـورای حقـوق‬ ‫بشـر سـازمان ملـل را‬ ‫تهدیـدی دانسـت کـه‬ ‫بایـد بـه فرصـت تبدیـل‬ ‫شـود‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛‬ ‫سـید رسـول موسـوی‬ ‫توئیـت کـرد‪ :‬ایـن قطعنامـه‬ ‫تهدیدی سـت بـرای ایـران‪ .‬هنـر ان اسـت تهدیـد را بـه فرصـت تبدیـل کنیـم‬ ‫نه انکه وقت خود را با به ر خ کشـیدن رفتارهای متضاد تصویب کنندگان هدر‬ ‫دهیـم‪ .‬تحقیـق و تفحـص بی طرفانـه کمیتـه ملـی رسـیدگی به حـوادث اخیر‬ ‫کـه در وزارت کشـور تشـکیل شـده و ارائـه صادقانـه گزارش به مـردم تهدیدات‬ ‫را به فرصت تبدیل می کند‪ .‬در پی تشـکیل جلسـه ویژه شـورای حقوق بشـر‬ ‫سـازمان ملـل بـرای بررسـی «وضعیـت حقـوق بشـر» در ایـران‪ ،‬قطعنامـه ای‬ ‫علیه ایران در شـورای حقوق بشـر سـازمان ملل با ‪ ۲۵‬رای موافق‪ ،‬شـش رای‬ ‫مخالـف و ‪ ۱۵‬رای ممتنـع به تصویـب رسـید‪ .‬تصویب این قطعنامه به معنای‬ ‫موافقـت ایـن شـورا با ایجاد هیئتی حقیقت یاب درباره ادعاهـا درباره «نقض‬ ‫حقـوق بشـر توسـط ایـران» در اغتشاشـات اخیـر اسـت‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫«علمی نو»؛ گام مهم سمپاد‬ ‫برای ارائه اموزش های المپیادی‬ ‫معـاون اسـتعدادیابی سـازمان ملـی پـرورش اسـتعدادهای درخشـان‬ ‫دسترسـی عمـوم دانش امـوزان بـه اموزش های مرتبـط با المپیادهای علمی‬ ‫را گام مهمـی جهـت تحقـق عدالـت اموزشـی برشـمرد‪ .‬به گـزارش پانـا؛ امیـد‬ ‫نقشـینه دربـاره برنامـه تلویزیونـی «علمـی نـو» اظهـار داشـت‪ :‬علمـی نـو‪ ،‬یک‬ ‫برنامـه تلویزیونـی اسـت کـه از طریـق شـبکه امیـد در دسـترس دانش امـوزان‬ ‫قـرار دارد و موضـوع ان امـوزش المپیادهـای علمـی بـرای همـه دانش امـوزان‬ ‫اسـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬با توجه به اینکـه کـودکان و نوجوانـان طـی سـال تحصیلـی‬ ‫فقـط کتـب درسـی خـود را می خواننـد و رونـد رسـمی و تعریف شـده ای بـرای‬ ‫اشـنایی بـا المپیادهـا وجـود نـدارد‪ ،‬ارائـه عمومـی این نـوع امـوزش در شـبکه‬ ‫امیـد یـک اتفـاق بسـیار خوب و ارزشـمند تلقـی می شـود‪.‬‬ ‫دوبرابرشدن سود سهام عدالت‬ ‫ِ‬ ‫رئیـس سـازمان خصوصی سـازی گفـت‪ :‬امسـال بـا تدبیـری کـه وزیـر اقتصـاد‬ ‫و شـورای عالی بـورس داشـتند در دو مرحلـه سـود سـهام عدالـت واریـز‬ ‫و پیش بینـی می شـود ارقـام ان دو برابـر سـال گذشـته باشـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫شـادا؛ حسـین قربانـزاده گفـت‪ :‬در سـه نشسـتی کـه بـا حضـور فعـاالن بخـش‬ ‫خصوصـی صنعـت و اسـاتید دانشـگاه برگـزار شـد در چنـد حـوزه نکاتـی بیـان‬ ‫شد‪ .‬حوزه نخست‪ ،‬مربوط به نحوه مداخله دولت بود که دولت در جایگاه‬ ‫تنظیم گری چه ورود و ظهوری دارد‪ .‬دوم مبحث اهلیت سنجی و صالحیت‬ ‫خریداران بود و سـوم بحث باز شـدن قفل سـهامداری این خودروسازان بود‬ ‫ً‬ ‫کـه با توجه بـه سـهام چرخشـی و تودلـی کـه هـر دو شـرکت دارنـد حتمـا بـرای‬ ‫اینکـه کارایـی و بهـره وری بیشـتر شـود و مداخلـه دولـت کاهـش و بـه صفـر‬ ‫ً‬ ‫نزدیـک شـود الزم اسـت حتمـا وا گـذار شـود‪.‬‬ ‫ساخت اسکله های جدید در بندرها‬ ‫معـاون وزیـر را هو شهرسـازی از ایجـاد نه اسـکله جدید در بندرهای مسـافری‬ ‫و امادگـی سـازمان بنـادر بـرای جـذب نیـروی متخصـص بومـی در صنعـت‬ ‫دریانـوردی خبـر داد‪ .‬به گـزارش پایگاه خبری وزارت را هو شهرسـازی؛ علی ا کبر‬ ‫صفایـی بـر تـداوم حرکـت ان سـازمان بـرای تحقـق سیاسـت های دولـت‬ ‫سـیزدهم و توسـعه اقتصـاد دریامحـور تا کید کـرد و گفت‪ :‬بـرای بنادر کوچک‬ ‫تـا دهـه فجـر امسـال خبرهایـی خوبی خواهیـم داشـت‪ .‬مدیرعامل سـازمان‬ ‫بنادر و دریانـوردی‪ ،‬در حاشـیه بازدیـد معـاون رئیس جمهـوری و رئیـس‬ ‫سـازمان امـور اداری و اسـتخدامی کشـور از بنـادر هرمـزگان گفـت‪ :‬سـازمان‬ ‫بنادر و دریانوردی در اجرای سیاسـت های دولت و توسـعه اقتصاد دریا محور‬ ‫و اسـتفاده از ظرفیت هـای مناسـب در حـوزه دریایـی بـرای تجـارت خارجی و‬ ‫ارتباطات اقتصادی با کشـورهای همسـایه اقدام کرده و در ابعاد بین المللی‬ ‫ایـن کار بـا جدیـت در دسـتور کار قـرار داده اسـت‪.‬‬ صفحه 2 ‫غرفه‬ ‫اقتصاد‬ ‫شنبه ‪ 5‬اذر ‪ 1401‬شماره‪2651‬‬ ‫نمایشگاه انرژی و سازه های دریایی‬ ‫‪3‬‬ ‫اقتصاد رمالی؛‬ ‫از قتل ‪۳۵۰‬هزار تومانی تا فالگیری دومیلیاردی!‬ ‫زمان‪ 8 :‬تا ‪ 9‬اذر‬ ‫بازید‪ 9 :‬تا ‪29‬‬ ‫مکان‪ :‬هلند (امستردام)‬ ‫نمایشگاه مبلمان و صنایع وابسته‬ ‫زمان‪ 8 :‬تا ‪ 11‬اذر‬ ‫بازید‪ 16 :‬تا ‪21‬‬ ‫مکان‪ :‬ایران (مشهد)‬ ‫نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی‬ ‫زمان‪ 8 :‬تا ‪ 11‬اذر‬ ‫بازید‪ 16 :‬تا ‪21‬‬ ‫مکان‪ :‬ایران (مشهد)‬ ‫نوزدهمین نمایشگاه ایران متافو‬ ‫زمان‪ 9 :‬تا ‪ 12‬اذر‬ ‫بازید‪ 8 :‬تا ‪15‬‬ ‫مکان‪ :‬ایران (تهران)‬ ‫نمایشگاه فرش‪ ،‬موکت و کف پوش‬ ‫زمان‪ 9 :‬تا ‪ 12‬اذر‬ ‫بازید‪ 16 :‬تا ‪21‬‬ ‫مکان‪ :‬ایران (شیراز )‬ ‫نهـا و طلسم نویسـان و ‪...‬‬ ‫لهـا‪ ،‬طالع بی ‬ ‫رما ‬ ‫این روزهـا در دخم ههـا از مشتریانشـان پذیرایی‬ ‫نمی کننـد بلکـه کسب وکارشـان را بـه فضـای‬ ‫پرمخاطـب سـامانه های مجازی برده اند‪ .‬شـاید‬ ‫عجیب به نظر برسـد که در هزاره سـوم و در عصر‬ ‫گسـترش اطالعـات و رشـد ا گاهـی جوامـع‪ ،‬هنـوز‬ ‫رمـاالن و فالگیـران می تواننـد ازطریـق ارائـه‬ ‫خدماتـی چـون طلسـم بندی و طلسم گشـایی‪،‬‬ ‫فال گیـری‪ ،‬بازکـردن سـرکتاب و ارائـه اذکار‬ ‫مشکل گشـا بـه کسـانی که از حـل مشکالتشـان‬ ‫عاجزنـد‪ ،‬بـرای خـود کسـب درامد کننـد‪ .‬اختالل‬ ‫در اینترنـت و انسـداد پرکاربردتریـن پلتفر مهـای‬ ‫شـبکه های اجتماعـی در دوماه گذشـته‪،‬‬ ‫کاروکاسـبی بسـیاری از کسـانی که ازاین فضا برای‬ ‫تبلیـغ و فـروش محصـوالت خـود اسـتفاده‬ ‫می کننـد‪ ،‬کسـاد کـرده اسـت‪ .‬براسـاس برخـی‬ ‫براوردهـا‪ ،‬درامد و اشـتغال بیـش از ‪ ۱۱‬میلیون نفر‬ ‫بـه اینترنـت و پلتفر مهـای شـبکه اجتماعـی‬ ‫وابسـته اسـت‪ .‬بخش مهمی از این کسب وکارها‬ ‫بـه مشـاغل خـرد و خانگـی اختصـاص دارد؛‬ ‫کسـب وکارهایی کـه ب هصـورت رسـمی امـاری از‬ ‫نهـا در دسـتگاه های دولتـی موجـود نیسـت‪.‬‬ ‫ا ‬ ‫دراین فضـای متکثـر‪ ،‬رمـاالن و مدعیـان‬ ‫دعانویسـی‪ ،‬سـرکتاب بازکنی و ‪ ...‬هـم زیسـت‬ ‫نگـروه هـم ماننـد سـایرین در یکـی‬ ‫می کننـد‪ .‬ای ‬ ‫دوماه گذشـته بـا چالـش فیلترینـگ و قطـع‬ ‫راه های ارتباطی با مشتریان خود مواجه شده و‬ ‫بازارشـان تاحـدی از رونـق افتـاده اسـت‪.‬‬ ‫یشـدن زمان این محدودیت ها‪ ،‬این گروه‬ ‫طوالن ‬ ‫را همچـون سـایر مشـاغل به تکاپـو انداخته تا با‬ ‫ارتباط گیـری مجـدد بـا مشـتریان خـود و ارائـه‬ ‫فهـای ویـژه‪ ،‬کسـانی را کـه بـه در بسـته‬ ‫تخفی ‬ ‫خورده انـد و حاضرنـد بـرای حـل مشـکل خـود از‬ ‫علـوم غریبـه کمـک بگیرنـد‪ ،‬به بـازار خـود جذب‬ ‫کننـد‪ .‬پیـام ادمیـن یـک کانـال تلگرامـی در حوزه‬ ‫رمالـی‪ ،‬توجـه دوبـاره من را بـه این موضوع جلب‬ ‫کـرد و موجـب شـد گزارشـی را کـه ماه هاپیـش‬ ‫قصـد نوشـتن ان را داشـتیم و درمـوردش از چند‬ ‫نحـوزه پرسـش هایی کـرده بودیـم‪،‬‬ ‫فعـال درای ‬ ‫دوبـاره در دسـتورکار قـرار دهیـم‪ .‬ادمیـن پیـام‬ ‫داده بـود تخفیفـی ویـژه داریـم و ب همـدت‬ ‫‪ ۴۸‬سـاعت هرگونـه دعـا و طلسـمی را بـدون‬ ‫اجـرت کامـل «اسـتاد» ارائـه می دهیـم‪ .‬اولویـت‬ ‫شتـر «مراجعـه‬ ‫یسـت کـه پی ‬ ‫هـم بـا کسان ‬ ‫مجـازی» داشـته اند‪ .‬گفتـم در خاطـرم نیسـت‬ ‫شتـر بـرای کدام مشـکلم سـوال پرسـیدم و او‬ ‫پی ‬ ‫گفـت بـرای «بازگشـت معشـوق»؛ بازگشـت‬ ‫معشـوق عبارتـی پرتکـرار و مشـتری جذب کن در‬ ‫تبلیغـات این افـراد اسـت و مـن باهمین عنـوان‬ ‫مراجـع کانـال شـده بـودم‪ .‬بـاب خوبـی بـود برای‬ ‫طـرح پرسـش های جدیـد و سـردراوردن از کار‬ ‫کسـانی که این روزهـا در بحبوحـه مشـکالت‬ ‫ریزودرشـت مـردم‪ ،‬بااسـتفاده از اسـتیصال‬ ‫ناا گاهـان‪ ،‬پـول خوبـی به جیـب می زننـد‪ .‬گفتـم‬ ‫مشـکالتم بیشـتر و متنو عتـر شـده و االن فقـط‬ ‫می خواهـم معشـوق کذایـی بمیـرد‪.‬‬ ‫درکمال تعجـب ادمیـن پیـام داد کـه بـا پرداخـت‬ ‫‪ ۳۵۰‬هزارتومـان و دریافـت طلسـم مـرگ‪ ،‬فـرد‬ ‫موردنظـر را راهـی قبرسـتان می کنـد و در برابـر‬ ‫پرسـش مـن که چه تضمینی وجـود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یشـه و بعـد چنـدروز‬ ‫«نگـران نباشـید‪ ،‬مریـض م ‬ ‫می میـره‪ .‬فقـط کافیـه اسـم خـودش و مـادرش را‬ ‫بگوییـد کـه در طلسـم بیایـد»‪ .‬جالـب شـد‪ ،‬ایـن‬ ‫جماعـت بـرای کسـب درامد‪ ،‬بـرای حـذف‬ ‫فیزیکـی افـراد هـم نسـخه هایی دارند‪ ،‬پرسـیدم‪:‬‬ ‫بایـد حضـوری بیایـم؟ گفـت‪ :‬نـه پسـت می کنیم‪.‬‬ ‫از صفحـه ای اینسـتا گرامی بـا تبلیغـات بسـیار‪،‬‬ ‫مهـره مـار خواسـتم و نوشـتم «می خواهـم همـه‬ ‫بـه حرفـم گـوش کننـد» ادمیـن مهـره مـار را در‬ ‫براورد هشـدن مطلوبـم موثـر دانسـت امـا‬ ‫«دابایـوی سـبز» را موثرتـر؛ بـا هزینـه پسـت و‬ ‫اعمـال دعـا یک میلیـون و ‪ ۵۰۰‬هزارتومـان اب‬ ‫یخـورد‪ .‬دنـدان نیـش مـار و مهردانـه را هـم‬ ‫م ‬ ‫پیشـنهاد داد و قیمـت ان را یک میلیـون و‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزارتومـان اعلام کـرد‪ .‬او در برابـر پرسشـم که‬ ‫ً‬ ‫نقـدر گـران‪ ،‬گفت قبال قیمت هر مهردانه‬ ‫چـرا ای ‬ ‫حـدود ‪ ۱۰‬میلیـون بـوده امـا به دلیـل افزایـش‬ ‫رفت وامـد بـه هنـد و خریدوفـروش عمـده‪،‬‬ ‫قیمتـش بـه زیر دومیلیون تومان رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫درپاسـخ به اصـرارم درمورداینکـه چـه تضمینـی‬ ‫دارد کـه موثـر باشـد‪ ،‬بـه رضایـت مشـتری هایش‬ ‫اسـتناد کـرد و گفـت‪ :‬یکـی از مشـتری های مـن‬ ‫دومیلیـون مهردانـه خریـد و به خاطـر تاثیـرات‬ ‫فوق العاده ان در زندگی اش‪ ،‬حاال حاضر نیست‬ ‫ان را یک میلیاردتومان هم بفروشـد‪ .‬ادمین یک‬ ‫‪۱۱‬هـزار دنبال کننـده‬ ‫کانـال تلگرامـی بـا بیـش از ‬ ‫درپاسـخ به نحـوه تاثیرگذاری مهره مـار را توضیح‬ ‫داد‪ :‬مهـره مـار جادو و جنبل نیسـت‪ ،‬خرافه هم‬ ‫نیسـت‪ .‬مهره مار با انرژی سـروکار دارد و به دلیل‬ ‫دارابـودن حالـت مغناطیسـی‪ ،‬انـرژی مثبـت‬ ‫اطراف جمع می کند‪ .‬سازوکار ان تابعی از قانون‬ ‫یسـت‪ .‬خداونـد در بـدن مـا‬ ‫جهـان هست ‬ ‫انسـان ها مغناطیـس قـرار داده‪ ،‬مهـره مـار ایـن‬ ‫مغناطیس را فعال و انرژی منفی را دفع می کند‪.‬‬ ‫به همین دلیـل وقتـی مهـره مـار کنارتـان باشـد‪،‬‬ ‫ارامتـان می کنـد و بهتـر بـه کارهایتـان می رسـید‪.‬‬ ‫وقتی با ان ارتباط برقرار کنید‪ ،‬راه های جدیدی‬ ‫یشـود‪ ،‬حـس می کنیـد‬ ‫در زندگـی برایتـان بـاز م ‬ ‫مهره مار موجودی زنده اسـت که به شـما انرژی‬ ‫مثبـت می دهـد‪ .‬جـز خاصیـت ارام بخشـی بـرای‬ ‫اعصـاب و روان‪ ،‬در جـذب روزی و تسـخیر و‬ ‫جـذب محبـت فـرد موردعالق هتـان هـم تاثیـر‬ ‫قـوی دارد‪ .‬رسـیدن بـه خودبـاوری و‬ ‫اعتمادبه نفـس‪ ،‬برگردانـدن عشـق‪ ،‬رسـیدن بـه‬ ‫عشـق موردنظـر‪ ،‬جـذب خواسـتگار زیـاد‪ ،‬باطـل‬ ‫سـحر قوی‪ ،‬عزیز شـدن‪ ،‬درمان افسـردگی و رفع‬ ‫کلیـه مشـکالت از دیگـر خاصیت هایـی بـود کـه‬ ‫ادمیـن بـرای مهـره مـار و درواقـع بـرای‬ ‫به دام انداختن مشـتری کنجکاوش برشمرد‪ .‬به‬ ‫کانـال دیگـر رجـوع کـردم‪ .‬این بار با طرح مشـکل‬ ‫«رئیـس ناسـازگار» کـه می خواسـتم مطیـع‬ ‫خواسـته های مـن در امـور کاری باشـد‪ .‬بازهـم‬ ‫را هحـل ارائـه شـد؛ زبان بنـد ‪۱۵۰‬هزارتومـان و‬ ‫طلسم تسخیر ‪۲۰۰‬هزارتومان‪ .‬ادمین درپاسخ به‬ ‫تردیـدم کـه «می ترسـم َش ِـر ایـن طلسـم ها دامن‬ ‫نطـور اطمینـان بخشـید‪:‬‬ ‫خـودم را بگیـرد» ای ‬ ‫ً‬ ‫«دعاهـا کاملا قرانـی هسـتند و بـرای شـما‬ ‫بی خطر»‪ .‬دیگری راهکار «حرز شریف» و دعای‬ ‫هند؛ پنجمین اقتصاد بزرگ جهان‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫همیـن یک دهه پیـش‪ ،‬تولیـد ناخالـص داخلـی (‪« )GDP‬هنـد»‪،‬‬ ‫یازدهمیـن تولیـد ناخالـص داخلـی در جهـان بـود‪ .‬ا کنـون بـا پیش بینـی‬ ‫رشـد هفت درصـدی بـرای پایـان ‪ ،2022‬اقتصـاد این کشـور ازنظـر انـدازه‪،‬‬ ‫از «بریتانیـا» پیشـی گرفتـه و ان را بـه «پنجمیـن اقتصـاد بـزرگ» تبدیـل‬ ‫یسـت کـه براسـاس اخریـن امـار «صنـدوق‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬ایـن‪ ،‬ادعای ‬ ‫بین المللـی پـول» (‪ )IMF‬عنـوان شـده‪ .‬توسـعه «هنـد» بـا دوره ای از تـورم‬ ‫سـریع در «بریتانیـا» هم زمـان شـده کـه باعـث ایجـاد بحـران هزینـه زندگـی‬ ‫شاتر‬ ‫دستفروشی‬ ‫در چند قاب ساده‬ ‫دستفروشی‪ ،‬از مشاغلی ست که از دیرباز‬ ‫در بیشتر کشورها رونق داشته و دستخوش‬ ‫تغییراتی شده است و حتی در برخی موارد‬ ‫کاسبی مغازه داران را نیز از سکه انداخته است‪.‬‬ ‫دستفروشان که در گذشته در مکان معینی‬ ‫بساط کوچکی داشتند و کاالی مشخصی‬ ‫ً‬ ‫یا بعضا دست سازی را کمی ارزان تر و با سود‬ ‫کمتری می فروختند تا کمک خرجی باشد برای‬ ‫زندگی شان؛ امروزه در تمام سطح شهر بساط‬ ‫می کنند و جای چر خ دستی کوچک خود را به‬ ‫صندوق عقب خودرو‪ ،‬وانت بارها‪ ،‬وا گن مترو‪،‬‬ ‫خیابان های پهن یا نیمی از پیاده راه ها داده اند‪.‬‬ ‫فروغ طاهرخانی‬ ‫و خطـر رکـود اقتصـادی در انجاسـت؛ بحرانـی کـه بانـک مرکـزی انگلیـس‬ ‫ـداد «برگزیـت»‪ ،‬منجـر‬ ‫پیش بینـی می کنـد تـا سـال ‪ 2024‬ادامـه یابـد‪ .‬رخ ِ‬ ‫بـه پیشـی گرفتن تولیـد «هنـد» از «بریتانیـا» در سـه ماهه پایانـی ‪ 2021‬شـد؛‬ ‫یسـت که در ابتـدای سـال ‪ 2022‬هنـوز تغییـری در رتبه بنـدی‬ ‫این درحال ‬ ‫ایجاد نشده بود‪ .‬بانگاهی به اینده‪« ،‬صندوق بین المللی پول» پیش بینی‬ ‫کـرده کـه این وضعیـت بـه موقعیتـی جدیـد تبدیـل شـود و انتظـار مـی رود‬ ‫«هند» تا سـال ‪ 2027‬از «بریتانیا» جلوتر بایسـتد و تاان زمان به «چهارمین‬ ‫یکـه «بریتانیا» همچنان‬ ‫اقتصـاد بـزرگ» در جهـان تبدیـل شـود؛ یعنی زمان ‬ ‫ً‬ ‫رتبـه ششـم را احتمـاال حفـظ کـرده اسـت‪.‬‬ ‫«فتح مهمات و نفوذ کالم» پیشنهاد داد و برای‬ ‫تحریـر اولـی ‪۱۸۰‬هزارتومـان و بـرای دومـی کـه‬ ‫دفعـه دوم ان را دعـای «جلـب فتوحـات و‬ ‫گشـایش امـورات» خوانـد‪۱۵۰ ،‬هزارتومـان طلـب‬ ‫کـرد‪ .‬قیمـت دعاهـا و طلسـم ها در صفحـات‬ ‫ً‬ ‫مجـازی تقریبـا مشـابه هسـتند گویـی بـر سـر‬ ‫نهـا توافقـی صـورت گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫تعرف ههـای ا ‬ ‫یـک صفحـه تلگرامـی بـا ‪۱۱۱‬هـزار دنبال کننـده‬ ‫بـرای دعـای ازدواج و دعـای رزق و روزی هرکـدام‬ ‫‪۳۰۰‬هزارتومـان قیمـت داد‪ .‬نـرخ دعـا بـرای‬ ‫بچه دارشـدن در پیجـی با ‪۲۳‬هـزار دنبال کننده‪،‬‬ ‫یک میلیـون و ‪۲۰۰‬هزارتومـان بـود چرا کـه‬ ‫دعانویس برای تحریر این دعا به وسایلی چون‬ ‫مشـق سـیاه‪ ،‬روغـن گـرگ‪ ،‬زعفـران و گالب نیـاز‬ ‫داشـت‪ .‬اینکـه مراجعـه بـه چنیـن افـرادی بـرای‬ ‫رفـع مشـکالت متعـدد کارسـاز اسـت یا نـه را بهتر‬ ‫اسـت از زبـان کسـانی بشـنویم کـه دراین زمینـه‬ ‫تجربـه دارنـد‪ :‬فاطمـه‪ .‬ب بـه ذکـر تجربـه خـود‬ ‫ً‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬پسـر ‪ ۳۴‬سـاله من اصال تمایلی‬ ‫بـه زن گرفتـن ندارد‪ .‬از این مسـئله ناراحت بودم‬ ‫تااینکـه تبلیغـی در فضـای مجـازی توجهـم را‬ ‫جلب کرد‪ .‬رجوع کرده و مشکلم را مطرح کردم‪،‬‬ ‫مسـئول صفحه به من گفت باید ‪ ۵۰۰‬هزارتومان‬ ‫واریـز کـرده و یکسـری کارهـا را انجـام دهیـد‪.‬‬ ‫بعدازمدتـی دعاهـای زیـادی برایـم ارسـال کـرد‪.‬‬ ‫حـدود ‪ ۲۰‬برگـه دعـا کـه بایـد قبـل از اذان مغـرب‬ ‫یکـردم‪.‬‬ ‫نهـا را به همـراه اسـپند دود م ‬ ‫همـه ا ‬ ‫دعـای دیگـری بـود کـه بایـد در اب انداختـه و به‬ ‫پسـرم می خورانـدم‪ .‬یـک ماهـی را هم باید گرفته‬ ‫یکـردم‪ .‬بـه همـه توصی ههـا‬ ‫و در بیابـان چـال م ‬ ‫کسـال‪ ،‬هنـوز‬ ‫عمـل کـردم امـا به رغـم گذشـت ی ‬ ‫پسـرم تمایلـی بـه ازدواج نشـان نمی دهـد‪ .‬رویا‪ .‬ر‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬درحال حاضـر بـه هـر فالگیـری‬ ‫رجـوع می کنـم همـه تنهـا دنبـال پـول هسـتند و‬ ‫چکـدام از گفته هایشـان درسـت نیسـت‪.‬‬ ‫هی ‬ ‫فالگیرهـای قدیمـی خـوب بودنـد‪ .‬او ادامـه داد‪:‬‬ ‫سـال ‪ ۸۵‬بود که شـنیدم یک فالگیر قهوه به نام‬ ‫منصوره در یکی از شـهرهای مرکزی کشـور است‬ ‫کـه فال هایـش حـرف نـدارد‪ .‬ان زمـان خبـری از‬ ‫فضـای مجـازی نبـود‪ .‬همـراه دونفـر از دوسـتانم‬ ‫رفتیـم تـا برایمـان فـال بگیـرد‪ .‬منصـوره گفـت‪ :‬از‬ ‫این مقطـع تحصیلـی کـه در ان قـرار داری‪ ،‬یـک‬ ‫مقطـع باالتـر مـی روی‪ .‬برایـت یـک مشـکل مالـی‬ ‫مهـم اتفـاق می افتـد‪ .‬سـر کار اداری مشـغول‬ ‫خواهـی شـد‪ .‬اوایـل سـرکار رفتـن یـا اوایـل ادامـه‬ ‫تحصیـل ازدواج می کنـی‪ .‬بـا شـخصی ازدواج‬ ‫می کنـی کـه ادمـی مسـتقل اسـت و بـه تـو بسـیار‬ ‫عالقه دارد‪ .‬با او پنج سـال اختالف سـنی داری و‬ ‫بـا ازدواجتـان مخالفـت شـدیدی خواهـد شـد‪.‬‬ ‫منصـوره حتـی بـا دسـتش فـرم بینـی همسـر‬ ‫اینـده ام را در هـوا کشـید و چنـد حـرف از اسـم و‬ ‫فامیلی همسـر اینده ام را هم به من گفت‪ .‬همه‬ ‫این ها درسـت از اب درامد ولی من هنوز ازدواج‬ ‫نکـرده ام امـا خواسـتگاری با چنیـن ویژگی هایی‬ ‫دارم‪ .‬منصـوره بـه دوسـتم گفت تـا دوهفته دیگر‬ ‫ً‬ ‫ازدواج می کنـی‪ .‬دقیقـا حمیـده سـر ‪10‬روز بـا‬ ‫خواسـتگارش ازدواج کـرد‪ .‬راسـت گوترین فالگیـر‬ ‫همیـن منصـوره بـود کـه دیـدم‪ .‬شـبنم‪ .‬ر از‬ ‫کال هبـرداری فالگیرهـا گفت و تجربـه اش را چنین‬ ‫پیش بینی‬ ‫برایبریتانیا‬ ‫شـرح داد‪ :‬سـال ‪ ،۹۷‬رقـم ‪ ۵۰۰‬هزارتومـان بـرای‬ ‫یک فالگیر واریز کردم‪ .‬قرار بود انگشتر مو ِکل دار‬ ‫برایم ارسال کند‪ ،‬اما دوهفته بعدازان پلیس فتا‬ ‫او را گرفـت‪ .‬بعـد از پیگیـری بسـیار‪ ،‬وکیـل فـرد‬ ‫رمـال‪ ،‬پـول را برایـم واریـز کـرد‪ .‬می گفتنـد ازطریق‬ ‫همـان صفحه مجـازی‪ ،‬حـدود دومیلیاردتومان‬ ‫کاله بـرداری کـرده اسـت‪ .‬ان هـا یـک زن و شـوهر‬ ‫لهـای واریـزی به حسـاب بچـه‬ ‫بودنـد و پو ‬ ‫نهـا می رفـت‪ .‬مریـم‪ .‬ش بـه ذکـر‬ ‫دوسـاله ا ‬ ‫خاطـره ای از مراجعـه اش بـه یـک فالگیـر‬ ‫پرداخت‪ :‬در شهرسـتان در محله ما پیرزنی بود‬ ‫کبـار ‪ ۴۰‬هزارتومـان از مـن‬ ‫کـه فـال می گرفـت‪ .‬ی ‬ ‫گرفـت و فالـم را دیـد‪ .‬پیـرزن بـه من گفت‪ :‬پسـری‬ ‫که دوستش داری زن دارد و به تو دروغ گفته‪ .‬او‬ ‫را رهـا کـن چـون تـو بـا خویشـاوند یکـی از‬ ‫دامادهایتان ازدواج می کنی‪ .‬ان روز این حرف را‬ ‫بـاور نکـردم امـا بعدازمدتـی فهمیـدم تمـام‬ ‫فهـای فالگیـر درسـت بـود‪ .‬طیبـه‪ .‬س از‬ ‫حر ‬ ‫تجربـه خـود گفـت‪ :‬مدتـی بـود اشـفته بـودم و‬ ‫دوسـت داشـتم بدانـم در اینـده چـه سرنوشـتی‬ ‫در انتظـارم اسـت‪ .‬به توصیـه یکـی از دوسـتان به‬ ‫صفحه ای در اینستا گرام مراجعه کردم‪ .‬دوستم‬ ‫می گفـت همـه حرف هایی کـه جناب رمـال به او‬ ‫گفتـه‪ ،‬درسـت از اب درامـده‪ .‬وسوسـه شـدم و در‬ ‫خرداد ‪ ۱۴۰۱‬وارد صفحه شـده و درخواسـت فال‬ ‫کـردم تـا بدانـم ازدواج می کنـم یـا نـه‪ .‬قیمـت فـال‬ ‫‪ ۱۶۰‬هزارتومـان بـود‪ .‬گفـت کـه ایـن خواسـتگار‪،‬‬ ‫ً‬ ‫فعلا مشـکل خانوادگـی و مالـی دارد ولـی تـا‬ ‫کسـال دیگر بـا او ازدواج خواهـی کـرد‪ .‬طیبـه‬ ‫ی ‬ ‫افـزود‪ :‬برایـم جالـب شـد‪ .‬بـرای خاطرجمعـی‬ ‫پیـش فالگیـر دیگـری رفتـم کـه قیمـت فالـش‬ ‫‪ ۵۰‬هزارتومان بود‪ .‬گفت که در مسـیر ازدواجتان‬ ‫مخالفت هـای زیـادی وجـود دارد ولـی اواخـر‬ ‫زمستان و اوایل بهار این پسر از تو خواستگاری‬ ‫خواهـد کـرد‪ .‬سـراغ فالگیـر دیگـری رفتـم کـه‬ ‫نرخش دوبرابر قبلی بود‪ .‬فالگیر اب پا کی را روی‬ ‫دستم ریخت و گفت‪ :‬وقت خودت را با این ادم‬ ‫تلـف نکـن‪ ،‬ازدواجـی بـا او نـداری‪ .‬گفتـم پـس بـا‬ ‫چه کسـی و در چه زمانـی ازدواج می کنـم؟ دیگـر‬ ‫جواب نداد‪ .‬گفت‪ :‬برو سـنگین و رنگین بنشـین‬ ‫تا بختت بیاید؛ سـراغ کسـی نرو! این روزها فال و‬ ‫فالگیری از حالت تفریح و سرگرمی خارج شده و‬ ‫بـازار مالـی بزرگـی پیرامـون ان ایجاد شـده اسـت‪.‬‬ ‫نرخ فال حضوری‪ ،‬بسـته به کالس کار و منطقه‬ ‫سـکونت فالگیـر‪ ،‬از شـمال تـا جنـوب شـهرها‬ ‫خهـا از‬ ‫متفـاوت اسـت‪ .‬بسته ب هشـرایط‪ ،‬نر ‬ ‫‪۱۰۰‬هـزار تـا چنـد میلیون تومـان متغیـر اسـت‪.‬‬ ‫ ‬ ‫خهـای فالگیـری در فضـای مجـازی‬ ‫نر ‬ ‫به همین ترتیـب اسـت‪ .‬فالگیرهـا بـدون نیـاز بـه‬ ‫سـرمایه و بـدون پرداخت مالیـات‪ ،‬درامد خوبی‬ ‫کسـب می کننـد‪ .‬اغلـب این افـراد‪ ،‬شـیوه کاری‬ ‫مشـابه دارنـد‪ .‬انـان بـا ارائـه اطالعـات کلـی و‬ ‫قابل تعمیم و الگوهای ثبت به مشـتریان‪ ،‬تیری‬ ‫در تاریکـی می اندازنـد‪ ،‬ا گـر گفت هشـان ب همـذاق‬ ‫مشـتری خـوش امـد‪ ،‬یـک مشـتری بـه جمـع‬ ‫مشتریان معتقد و وفادار ان ها اضافه می شود و‬ ‫ا گـر مشـتری نپسـندید هـم چیـزی را از دسـت‬ ‫نداده اند‪.‬‬ ‫اعظم حمیدپور و فرشته جهانی‪ /‬ایرنا‬ ‫پیش بینی‬ ‫برای هند‬ ‫تریبون‬ ‫ روایت علی مس چی‬ ‫مهارت های ارتباطی به‬ ‫ِ‬ ‫بسـیاری ازافراد به دنبـال این هسـتندکه بدانند مفهوم مهارت هـای ارتباطی‬ ‫چیسـت؟ پاسـخ این اسـت‪ :‬به توانایی انتقال اطالعات به دیگران به صورت‬ ‫کارامـد و موثـر مهـارت ارتباطـی گفتـه می شـود کـه می توانـد ارتباطـات فـردی‬ ‫و شـغلی فـرد را بهبـود بخشـیده و باعـث افزایـش کیفیـت زندگـی او شـود‪ .‬از‬ ‫نمونه هـای ایـن مهـارت می تـوان بـه اظهارنظـر جمعـی یـا گروهـی و بیـان‬ ‫احساسـات یـا اتفاقاتی کـه در اطرافتـان رخ می دهـد‪ ،‬اشـاره کـرد‪ .‬مهـارت‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫ارتباطـی کـه تاثیرگـذاری ارتبـاط را مشـخص می کنـد دارای مراحل ‬ ‫به این صورت کـه در مرحلـه اول اطالعـات و داده هـا تولیـد می شـوند و در‬ ‫مرحلـه دوم ایـن اطالعـات به یک رسـانه بـرای انتقال به مخاطبان موردنظر‬ ‫تبدیـل می شـوند‪ ،‬البتـه سـبک ارتباطـات متفـاوت بـوده و در طـی فراینـد‬ ‫ارتبـاط ممکـن اسـت هـر فـردی از چنـد روش یـا حالـت بـرای انتقـال پیامش‬ ‫بـه دیگـران اسـتفاده کنـد‪ .‬این شـروع کننده ارتباط اسـت کـه باید به ماهیت‬ ‫اطالعاتی که می خواهد ان را به دیگران منتقل کند‪ ،‬توجه داشـته باشـد اما‬ ‫فراینـد ارتبـاط به همان انـدازه کـه بـه منبـع تولید اطالعات وابسـته اسـت‪ ،‬به‬ ‫روشی که گیرنده‪ ،‬اطالعات را دریافت می کند نیز بستگی دارد‪ .‬براین اساس‬ ‫مفهـوم مهارت هـای ارتباطـی به صـورت کلـی شـامل مـوارد زیـر اسـت‪:‬‬ ‫‪ .1‬درک‪ ،‬جذب و به اشترا ک گذاری درست اطالعاتی که ارائه می شود‪.‬‬ ‫‪ .2‬داشـتن ارتبـاط کالمـی‪ ،‬نوشـتاری و ‪ ...‬به صورتی کـه دیگـران ان را بفهمنـد‬ ‫و درک کننـد‪.‬‬ ‫‪ .3‬احترام گذاشـتن بـه دیـدگاه افـراد ازطریـق نشـان دادن عالقـه و تعامـل‬ ‫برقرارکـردن بـا ان هـا‪.‬‬ ‫‪ .4‬اسـتفاده از ا گاهـی‪ ،‬دانـش مربوطـه و امـوزش مهارت هـای ارتباطـی موثـر‬ ‫بـرای توضیـح و روشـن سـاختن افـکار و ایده هـا‪.‬‬ ‫‪ .5‬گـوش دادن بـه صحبت هـای دیگـران هنگامی کـه ارتباط برقـرار می کنند و‬ ‫پرسـیدن سـواالت مناسـب برای درک بهتر از گفته ها و نظرات ان ها‪.‬‬ ‫چرا داشتن مهارت های ارتباطی اهمیت دارد؟‬ ‫در همـه جنبه هـای زندگـی چـه شـخصی باشـد چـه حرفـه ای‪ ،‬داشـتن‬ ‫مهارت هـای ارتباطـی قـوی بـرای هـر فـردی الزم و ضروری سـت‪ .‬همچنیـن‬ ‫ازنظـر تجـاری باتوجه به اینکـه تمـام معاملات ازطریـق ارتباطـات صـورت‬ ‫می گیـرد‪ ،‬داشـتن مهـارت ارتباطـی باعـث می شـود تـا بتوانیـد اطالعـات را بـا‬ ‫دقـت و سـرعت بیشـتری درک کنیـد‪ ،‬ازطرفـی ضعـف در ایـن مهـارت منجـر‬ ‫به سـوءتفاهم و ناامیدی در افراد خواهد شـد‪ .‬طبق مطالعاتی که به وسـیله‬ ‫انجمـن مدیریـت منابـع انسـانی ‪ SHPM‬بـر روی ‪ 400‬شـرکت صـورت گرفـت‪،‬‬ ‫مشـخص شـد کـه متوسـط‪ ،‬شـرکت هایی که ارتبـاط موثر و کافـی با مخاطب‬ ‫هـدف خـود نداشـتند‪ ،‬سـاالنه ‪62.4‬میلیـون دالر متحمـل ضـرر شـدند‪،‬‬ ‫پـس درحال حاضـر کـه هـوش مصنوعـی و فناوری هـای دیجیتالـی دیگـر‬ ‫تهـای‬ ‫زندگـی انسـان را دچـار تغییـر و دگرگونـی کرده انـد‪ ،‬نیـاز به وجـود مهار ‬ ‫ارتباطی و تقویت ان ها بیشترازگذشـته احسـاس می شـود‪ .‬درصورتی که شما‬ ‫بخواهیـد مهارت هـای ارتباطـی خـود را تقویـت نماییـد‪ ،‬الزم اسـت درابتـدا‬ ‫بدانیـد کـه ایـن مهارت هـا شـامل چـه مـواردی می شـوند و پـس شـناخت‪،‬‬ ‫درصـدد ارتقـای ان هـا براییـد‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬در تمـام سـطوح یـک سـازمان کلیـد‬ ‫اصلـی حفـظ روابـط کاری قـوی‪ ،‬وجـود ارتباطـات موثـر اسـت و ایـن مهـارت‬ ‫ً‬ ‫می توانـد باعـث اعتمـاد بیـن کارمنـدان شـود کـه نهایتـا ایـن اعتمـاد منجـر‬ ‫بـه افزایـش بهـره وری شـده و تقویـت روحیـه تیمـی را به وجـود مـی اورد؛‬ ‫به همین دلیـل اسـت کـه در سـال های اخیـر مشـاهده می شـود داشـتن‬ ‫مهـارت ارتباطـی بـاال به عنـوان اصـل کلـی بـرای اسـتخدام نیـروی انسـانی‬ ‫توسـط کارفرمایـان مطـرح می شـود‪.‬‬ ‫اشنایی با انواع مهارت های ارتباطی‬ ‫انـواع مختلفـی از مهارت هـای ارتباطـی بـرای تمریـن و امـوزش وجـود دارنـد‬ ‫کـه بـه شـما کمـک می کنند تا بتوانید به رابـط موثری تبدیل شـوید؛ درادامه‬ ‫برخی ازان هـا را برایتـان شـرح می دهیـم‪:‬‬ ‫ گوش دادن فعال‬‫منظـور از مهـارت گـوش دادن فعـال ایـن اسـت تمـام توجـه خـود را بـه فردی‬ ‫دارنـدگان ایـن ویژگـی‪ ،‬به دلیـل‬ ‫بدهیـد کـه بـا شـما درحال صحبـت اسـت‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫توجـه و احترامـی کـه بـرای شـنیدن حـرف دیگـران قائـل می شـوند‪ ،‬در نظـر‬ ‫مخاطـب محتـرم هسـتند‪ .‬ایـن مهـارت می تواند به صورت شـفاهی‪ ،‬کتبی یا‬ ‫هر رسـانه دیگری انجام شـود‪ .‬شـما می توانید باتوجه به زبان بدن و حاالت‬ ‫چهـره دیگـران به گونـه ای بهتـر بـا ان هـا ارتبـاط برقـرار کنید‪.‬‬ ‫ داشتن اعتمادبه نفس‬‫یکی دیگـر از راه هـای تقویـت مهارت هـای ارتباطـی این اسـت که در انجـام‬ ‫کارهایتـان اعتمادبه نفـس داشـته باشـید چرا کـه مـردم بیشـتر تمایـل دارنـد‬ ‫بـا افـرادی ارتبـاط برقـرار کننـد کـه اعتمادبه نفـس باالیـی دارنـد‪ .‬یادتـان‬ ‫باشـد حتـی بـا داشـتن اعتمادبه نفـس‪ ،‬ایـده ای نه چنـدان خالقانـه و‬ ‫جـذاب می توانـد توجهـات زیـادی را سـمت خـود جلـب کنـد‪ .‬چنانچـه بیان‬ ‫ایـده ای بـزرگ توسـط فردی کـه بـه خـود اطمینـان کافـی نـدارد و به عبارتـی‪،‬‬ ‫اعتمادبه نفسـش پاییـن اسـت‪ ،‬باعـث می شـود تـا مـردم نتواننـد بـا ایـده او‬ ‫ارتبـاط مناسـبی برقـرار کننـد‪ .‬اعتمادبه نفـس را می تـوان به وسـیله تمـاس‬ ‫چشـمی‪ ،‬وضعیـت بدنـی و تـن صـدا نشـان داد و تسـلط بـه ایـن مهـارت بـه‬ ‫ً‬ ‫شـما کمـک می کنـد تـا هنـگام اسـتدالل و ارائـه یـک کار‪ ،‬کاملا امـاده باشـید‪.‬‬ ‫ انطباق با سبک ارتباطی مخاطب‬‫منظـور از ایـن مهارت انتخاب سـبک و روشـی مناسـب برای برقـراری ارتباط‬ ‫بـا دیگـران اسـت‪ .‬شـما بایـد ایـن کار را باتوجه بـه فردی کـه قصـد برقـراری‬ ‫ً‬ ‫ارتبـاط بـا او را داریـد‪ ،‬برگزینیـد؛ مثلا ا گـر دانشـجو هسـتید و می خواهیـد بـا‬ ‫یکـی از اسـاتید دانشـگاه ارتبـاط برقـرار کنیـد‪ ،‬بهتریـن روش ارسـال ایمیـل‬ ‫اسـت‪ .‬می توانیـد ازطریـق برنامه هـای اجتماعی نظیـر فیس بـوک‪ ،‬واتس اپ‬ ‫تهـای‬ ‫یـا اس ام اس هـم ایـن کار را انجـام دهیـد؛ بنابرایـن بهتـر اسـت موقعی ‬ ‫مختلفی را که می خواهید در ان ها با دیگران درارتباط باشید‪ ،‬بررسی کنید‬ ‫تـا بتوانیـد یـک روش مناسـب را انتخـاب کنیـد‪.‬‬ ‫ مهارت ذهن باز‬‫هنگامی کـه شـما بـا دیگـران مخالـف هسـتید‪ ،‬ایـن مهـم اسـت کـه بتوانیـد بـا‬ ‫دیـدگاه ان هـا هـم درد باشـید و از خشـونت خـودداری کنیـد‪ .‬ا گرچـه فرقـی‬ ‫نمی کنـد‪ ،‬فـرد موردنظـر شـما کارفرمـا‪ ،‬کارمنـد یـا یـک دوسـت باشـد؛ اما بهتر‬ ‫اسـت همیشـه بـه نظـر دیگـران احتـرام بگذاریـد و هرگـز افـرادی را کـه موافـق‬ ‫شـما نیسـتند‪ ،‬تحقیـر نکنیـد‪ .‬داشـتن مهـارت ذهـن بـاز کمـک می کند تـا در‬ ‫محل کار با همکارانتان ارتباط بهتری داشـته باشـید‪ .‬شـما باید این مسـئله‬ ‫را بپذیریـد کـه ا گـر بـا دیـدگاه افـراد موافـق نیسـتید‪ ،‬سـعی کنیـد بـا نظـر او‬ ‫همـدل باشـید و همیشـه احتـرام بگذاریـد‪ .‬این گونـه می توانیـد دوسـتانه‬ ‫مخالفتتـان را اعلام کـرده و از ایجـاد کدورت هایـی کـه ممکن اسـت در اینده‬ ‫کاری شـما اثـر بگـذارد‪ ،‬بپرهیزیـد‪.‬‬ ‫ شناخت زبان بدن‬‫بسـیاری ارتباطـات به وسـیله زبـان بـدن صـورت می پذیـرد‪ .‬خوانـدن‬ ‫نشانه های غیرکالمی یکی از مهم ترین فا کتورها در برقراری ارتباط با دیگران‬ ‫محسـوب می شـود‪ .‬بهتر اسـت ابتدا درک کنید که فرد مقابلتان می خواهد‬ ‫ازطریـق کلمـات چـه مطلبـی را بـه شـما بگویـد؟ بعـد اقـدام بـه خوانـدن‬ ‫سـیگنال هایی نمایید که او با بدنش به شـما نشـان می دهد‪ .‬برای رسـیدن‬ ‫به این جایگاه باید ابتدا شـناخت کاملی از مهارت زبان بدن داشـته باشـید‪.‬‬ ‫استفاده از حرکات دست‪ ،‬تماس چشمی و دقیق شدن به تن صدای افراد‬ ‫به منظـور فهمیـدن حـال ان هـا همان «زبان بدن» اسـت که شـما می توانید‬ ‫بـا یادگیـری ان‪ ،‬ارتبـاط بهتـری بـا دیگـران داشـته باشـید‪ .‬داشـتن حـس‬ ‫همدلـی بـا دیگـران‪ ،‬تـن صدا‪ ،‬درک نشـانه های غیرکالمی‪ ،‬اسـتفاده از رسـانه‬ ‫صحیح‪ ،‬ارسـال و دریافت بازخورد و پاسـخگویی نمونه های دیگری از انواع‬ ‫مهـارت ارتباطـی هسـتند کـه تقویـت ان هـا بـه شـما کمـک می کند تـا بتوانید‬ ‫در برقـراری ارتبـاط بـا مخاطبـان موفق تـر عمـل کنیـد‪.‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫باتوجه بـه مطالـب بیان شـده دراین مقاله؛ کسـب مهارت هـای ارتباطی موثر‬ ‫ا کنـون بـرای هـر فـردی بسـیار الزم و ضـروری خواهـد بـود و شـما می توانیـد‬ ‫بـا بهبـود و ارتقـای ان هـا در روابـط فـردی و کاری خـود پیشـرفت کنیـد و بـه‬ ‫موفقیـت برسـید‪ .‬بـرای تقویـت مهارت هـای ارتباطـی موثـر نـکات زیـر را هـم‬ ‫به خاطـر بسـپارید‪:‬‬ ‫بـرای صحبت کـردن بـا افرادی کـه شـناخت کمتـری نسـبت به ان ها داریـد‪،‬‬ ‫بهتـر اسـت برنامـه و نقشـه ذهنـی داشـته باشـید‪.‬‬ ‫هنگام گفت وگو سعی کنید تمام توجهتان به طرف مقابل باشد‪.‬‬ ‫از تکـرار کلمـات غیرضـروری خـودداری کنیـد؛ بیـان ان هـا شـما را فاقـد‬ ‫اعتمادبه نفـس کافـی نشـان می دهـد‪.‬‬ ‫حواسـتان بـه زبـان بدنتـان‪ :‬نحـوه برقـراری ارتبـاط چشـمی‪ ،‬طـرز نشسـتن‬ ‫و نـوع دسـت دادن بـا فـرد مقابلتـان باشـد؛ چرا کـه همـه این مـوارد جزئـی از‬ ‫مهارت هـای ارتباطـی کارامـد هسـتند‪.‬‬ ‫‪Alimeschi.com‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫شنبه ‪ 5‬اذر ‪ 1401‬شماره‪2651‬‬ ‫مفقودی‬ ‫دفترچه وکالت پایه یک اینجانب هوشنگ حاجتی فرزند‬ ‫نورعلـی بـا کـد ملـی ‪ ۵۲۶۸۶۹۸۲۳۰‬با شـماره پروانه وکالت‬ ‫پ‪/‬م‪ ۴۵۷۰۴/۱۸۷/‬در مورخـه ‪ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱‬مفقود شـده‬ ‫و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫مفقودی مدرک تحصیلی (نوبت دوم)‬ ‫مـدرک موقـت فار غ التحصیلـی اینجانـب محمدصابـر حمریـان فرزنـد غالمعلـی بـه‬ ‫شماره شناسـنامه و کـد ملـی ‪ ۰۵۲۰۲۱۹۴۹۱‬صـادره از ارا ک در مقطـع کارشناسـی ارشـد‬ ‫رشـته عمـران‪ -‬مدیریـت سـاخت بـه شـماره گواهـی موقـت ‪ ۵۴۱۸۴‬مـورخ ‪۱۳۹۷/09/14‬‬ ‫در تاریـخ ‪ ۱۴۰۰/03/01‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود اصـل‬ ‫مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد ارا ک بـه نشـانی میـدان امـام خمینـی(ره)‪،‬‬ ‫بلـوار امـام خمینـی(ره)‪ ،‬شـهرک دانشـگاهی دانشـگاه ازاد اسلامی ارا ک صنـدوق پسـتی‬ ‫‪ ۳۸۱۳۵/567‬اداره فار غ التحصیلان ارسـال فرمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/21 :‬‬ ‫ارا ک‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای صـادره هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی المـوت غربـی تصرفـات‬ ‫مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا مشـخصات متقاضیـان و‬ ‫املا ک مـورد تقاضـا بـه شـرح زیـر‪ ،‬بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی‬ ‫ً‬ ‫به مدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود را کتبا به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی‬ ‫یسـت درصـورت‬ ‫تقدیـم و گواهـی ان را بـه ایـن واحـد ثبتـی‪ ،‬تحویـل دهنـد‪ .‬بدیه ‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫اقـای جعفـر مـددی فرزنـد علی اصغـر بـه شماره شناسـنامه ‪ 866‬برابـر رای شـماره‬ ‫‪ 140160309010000268‬نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت ‪6121‬‬ ‫مترمربـع از پلا ک ‪ 68‬اصلـی بخـش ‪ 17‬المـوت غربـی‪ ،‬روسـتای ویـار‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/09/05 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1416487‬‬ ‫سراج‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک الموت غربی‬ ‫م الف ‪779‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 11403‬و ‪ 11503‬مـورخ ‪ 1401/08/23‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبت ملک بهشـهر تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضـی خانم ها نرگس‬ ‫و عفـرت شـهرت هـر دو نادعلـی زاده فرزندان غالمحسـین نسـبت به ششـدانگ یک‬ ‫قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ 273/62‬مترمربـع ( کـه سـهم هـر یـک‬ ‫بـه نسـبت سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ اسـت) قسـمتی از پلا ک ‪ 77‬فرعـی از ‪18‬‬ ‫اصلـی بـه شـماره کالسـه ‪ 444‬و ‪ 1401/446‬واقـع در اراضـی نقاش محلـه بخـش ‪17‬‬ ‫ثبـت بهشـهر محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت‬ ‫فاصله ‪ 14‬روز ا گهی م ‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مدت‬ ‫دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبـق مقررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/09/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/19 :‬‬ ‫محمدمهدی قلیان‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد‬ ‫شناسه ا گهی ‪1415065‬‬ ‫و امال ک بهشهر‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه ثبتی شهرستان ساری‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160310456008485‬مـورخ ‪ 1401/08/28‬کـه در هیـات‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقـه ‪ 2‬سـاری تصرفـات مالکانـه سـیدجلیل‬ ‫دانشـیار فرزنـد میرجمـال بـه شـماره ملـی ‪ 2090197838‬نسـبت بـه ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن بـا بنای احداثی بـه مسـاحت ‪ 6770/70‬مترمربـع از ‪ 47‬اصلی‬ ‫واقـع در قریـه سمسـکنده بخـش ‪ 4‬ثبت سـاری محرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی‬ ‫که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/09/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/20 :‬‬ ‫بهنـام سـراج پور‪ ،‬مدیـر واحـد ثبتـی حـوزه‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1415394‬‬ ‫ثبـت ملک منطقـه دو سـاری‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 12001993‬مـورخ ‪ 1401/07/14‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نـکا تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم سـیده بانو‬ ‫شریفی قلع هسـری بـه شـماره ملـی ‪ 4999512823‬فرزنـد سیدحسـین در ‪5‬دانـگ و‬ ‫‪24‬سـیر و ‪8‬مثقـال مشـاع عرصـه بـه انضمـام ششـدانگ اعیانـی یـک قطعـه زمیـن بـا‬ ‫بنای احداثی به مساحت ‪ 85/25‬مترمربع از پال ک ‪ 28‬اصلی به کالسه ‪424/1400‬‬ ‫واقـع در اراضـی نـکا بخـش ‪ 9‬ثبـت نـکا خریـداری شـده از اقـای مجتبـی غالمـی محـرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫می شود تا درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت اعتـراض بـر ثبـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبـق مقررات‬ ‫بدیه ‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/09/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/19 :‬‬ ‫امیـر خندان رباطـی‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1416647‬‬ ‫املا ک شهرسـتان نکا‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانـم سـکینه حسـینی نیا برابـر وکالتنامـه شـماره ‪ 99603‬مـورخ ‪ 1391/01/27‬دفتـر ‪۳‬‬ ‫کـرج از طـرف وراث مرحـوم ابوالفضـل حسـینی نیا ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه‬ ‫تصدیـق شـده اعلام نمـوده اسـت کـه اسـناد مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫قطعـه اول تفکیکـی بـه مسـاحت ‪ 238/65‬مترمربـع بـه شـماره پلا ک ‪ ۳۰۴۸‬فرعـی از‬ ‫‪ ۱۵7‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 1552‬فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در اراضـی‬ ‫حـوزه ثبتـی شهرسـتان ذیـل صفحـات ‪ ۲۲۵‬و ‪ 225‬دفتـر ‪ ۱۵۴‬و ثبـت ‪ 30638‬بـه نـام‬ ‫شـعبان ناصربخت و ناصر ناصربخت هر یک نسـبت به سـه دانگ مشـاع از ششدانگ‬ ‫یهـای ‪ 679312‬و ‪ 679311‬صـادر و تسـلیم شـد‪ ،‬سـپس‬ ‫ثبـت و اسـناد بـه شـماره چاپ ‬ ‫تمامـی مـورد ثبـت برابـر سـند انتقـال شـماره ‪ ۶۰۰۶‬مـورخ ‪ 1355/07/26‬دفتـر ‪ ۱۸‬کـرج‬ ‫مع الواسـطه بـه متقاضـی منتقـل که سـند مالکیـت به علـت سـهل انگاری و جابجایی‬ ‫مفقود شـده اسـت‪ .‬لذا تقاضای صدور سـند مالکیت المثنی نموده اسـت‪ .‬لذا مراتب‬ ‫بـه اسـتناد تبصـره یـک اصالحی به مـاده ‪ ۱۲۰‬ائین نامه قانون ثبـت در یک نوبت ا گهی‬ ‫می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت‬ ‫بـه ملـک مذکـور باشـد‪ ،‬از تاریـخ ایـن ا گهـی ظـرف مـدت ده روز‪ ،‬اعتراض خـود را ضمن‬ ‫یسـت‬ ‫ارائـه اصـل سـند مالکیـت بـه این اداره تسـلیم تا وفق مقررات عمل شـود‪ ،‬بدیه ‬ ‫چنانچـه ظـرف مـدت مقـرر اعتراضـی واصـل نشـود و یـا درصـورت اعتـراض‪ ،‬اصل سـند‬ ‫ارائـه نشـود‪ ،‬سـند مالکیـت المثنی طبـق مقررات به متقاضی تسـلیم خواهد شـد‪.‬‬ ‫مسـلم مـرزارا‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک ناحیـه یـک‬ ‫م الـف ‪504‬‬ ‫کـرج‪ ،‬از طـرف اسـماعیل کالنتری‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/08/10-1401603150030001250‬هیـات اول موضـوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک دهلـران‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضـی خانـم فاطمـه نوابـی فرزند حسـکی بـه شماره شناسـنامه ‪ 795‬صـادره‬ ‫از ابدانـان در یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 301/76‬مترمربـع پلا ک ‪ 772‬فرعـی از‬ ‫‪ 2749‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 2749‬اصلـی قطعـه ‪ 5‬ایلام واقـع‬ ‫در موسـیان خریـداری از عبدالـه دنیارونـدی و منتسـب بـه مالکیـت موسـی‬ ‫دینارونـدی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/05 :‬‬ ‫علی پیری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک دهلران‪ ،‬از طرف برخورداری‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 9063‬مـورخ ‪ 1401/07/18‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بهشـهر تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای علـی‬ ‫صفری تیرتاشـی فرزنـد ابوالحسـن نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای‬ ‫احداثـی بـه مسـاحت ‪ 241/65‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 6‬فرعـی از ‪ 18‬اصلـی بـه‬ ‫شـماره کالسـه ‪ 99/1089‬واقـع در اراضـی نقاش محلـه بخـش ‪ 17‬ثبـت بهشـهر محـرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 14‬روز ا گهی‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫م ‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/05 :‬‬ ‫محمدمهدی قلیان‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد‬ ‫شناسه ا گهی ‪1407896‬‬ ‫و امال ک بهشهر‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه سه‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160310457002127‬مورخه ‪ 1401/07/28‬که در هیات موضوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقـه سـه سـاری تصرفـات مالکانـه اقـای رشـید موسـوی‬ ‫فرزنـد میرهـادی بـه شـماره ملـی ‪ 2093153947‬بـه شـماره پرونـده ‪ 1401-94‬نسـبت‬ ‫به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ‪( 141/70‬یکصد و چهل‬ ‫و یـک متـر و هفتادصـدم) مترمربـع قسـمتی از پلا ک شـماره ‪ 3390‬اصلـی واقـع در‬ ‫بخش ‪ 1‬ثبت سـاری خریداری مع الواسـطه از مالک رسـمی با کسـر سـهم وقف محرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫م ‬ ‫داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/05 :‬‬ ‫فریبرز یوسفیان حمیدی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫شناسه ا گهی ‪1406632‬‬ ‫و امال ک شهرستان ساری منطقه ‪3‬‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫حوزه ثبتی نوشهر‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع مـاده‬ ‫یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی نوشـهر مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه و‬ ‫بالمعـارض انـان محـرز و رای الزم صـادر شـده‪ ،‬جهـت اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیل ا گهی‬ ‫می شـود‪:‬‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه ثبتی قائم شهر‬ ‫نظر به دسـتور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع مـاده‬ ‫یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی قائم شـهر مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانه‬ ‫و بالمعارض انان محرز و رای الزم صادر شـده‪ ،‬جهت اطالع عموم به شـرح ذیل ا گهی‬ ‫می شـود‪:‬‬ ‫امال ک متقاضیان واقع در قریه نارنج بن پال ک ‪ 60‬اصلی بخش ‪ 6‬قشالقی‬ ‫‪ 952‬فرعـی خانـم فریـده اهنگرنارنج بـن فرزنـد قربانعلـی نسـبت بـه ششـدانگ یـک‬ ‫قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثی بـه مسـاحت ‪ 240/17‬مترمربع خریـداری بدون واسـطه‪/‬‬ ‫باواسـطه از صفیـه درویـش‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز از طریـق ایـن روزنامـه محلـی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها علاوه‬ ‫بـر انتشـار ا گهـی‪ ،‬رای هیـات الصـاق تـا درصورتیکه اشـخاص ذینفع بـه ارای اعالم شـده‬ ‫اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار اولین ا گهـی و در روسـتاها از تاریخ الصاق‬ ‫در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید‬ ‫اخـذ کننـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره‬ ‫ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی‬ ‫دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصل نشـود یا معتـرض گواهی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل ارائـه نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیت می کند و صدور سـند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بدیهی ست برابر ماده ‪ 13‬ائین نامه مذکور در مورد قسمتی از امال کی که قبال اظهارنامه‬ ‫ثبتی پذیرفته نشـده‪ ،‬واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید‬ ‫حـدود‪ ،‬مراتـب را در اولیـن ا گهـی نوبتـی و تحدیـد حـدود بـه صـورت همزمـان بـه اطلاع‬ ‫عموم می رساند و نسبت به امال ک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد‬ ‫ثبتـی ا گهـی تحدیـد حـدود را بـه صـورت اختصاصـی منتشـر می کند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/09/05 :‬‬ ‫صفـر رضوانـی‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1416128‬‬ ‫نوشهر‬ ‫امال ک متقاضیان واقع در قریه کفشگرکال پال ک ‪ 25‬اصلی بخش ‪16‬‬ ‫‪ 18510‬فرعی به نام اقای قربانعلی حسـینی نسـبت به ششـدانگ یک قطعه زمین که‬ ‫در ان احـداث بنـا شـده اسـت بـه مسـاحت ‪ 291/17‬مترمربـع خریـداری مع الواسـطه از‬ ‫اقای شـفیع شفیعی کفشـگری مالک رسـمی‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز از طریـق ایـن روزنامـه محلـی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها علاوه‬ ‫بـر انتشـار ا گهـی‪ ،‬رای هیـات الصـاق تـا درصورتیکه اشـخاص ذینفع بـه ارای اعالم شـده‬ ‫اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار اولین ا گهـی و در روسـتاها از تاریخ الصاق‬ ‫در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید‬ ‫اخـذ کننـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره‬ ‫ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی‬ ‫دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصل نشـود یا معتـرض گواهی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل ارائـه نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیت می کند و صدور سـند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بدیهی ست برابر ماده ‪ 13‬ائین نامه مذکور در مورد قسمتی از امال کی که قبال اظهارنامه‬ ‫ثبتی پذیرفته نشـده‪ ،‬واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید‬ ‫حـدود‪ ،‬مراتـب را در اولیـن ا گهـی نوبتـی و تحدیـد حـدود بـه صـورت همزمـان بـه اطلاع‬ ‫عموم می رساند و نسبت به امال ک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد‬ ‫ثبتـی ا گهـی تحدیـد حـدود را بـه صـورت اختصاصـی منتشـر می کند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/09/05 :‬‬ ‫یونـس قصابـی‪ ،‬سرپرسـت اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1415002‬‬ ‫املا ک قائم شـهر‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظر به اینکه اقای سـعید مقدسـی پور به اسـتناد دو برگ استشـهادیه گواهی شـده منضم به تقاضای‬ ‫کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه کـرده و مدعی سـت سـند‬ ‫مالکیت ششدانگ پال ک یک فرعی از ‪ 3055‬اصلی واقع در بخش یک تربت حیدریه که متعلق به وی‬ ‫اسـت بـه علـت نامعلـوم مفقـود شـده که با بررسـی سـامانه مدیریت کشـوری امال ک تمامت مقـدار فوق‬ ‫ذیـل دفتـر الکترونیکـی ‪ 139920306006003142‬بـه نـام اقـای سـعید مقدسـی پور صادر و تسـلیم شـده‬ ‫اسـت‪ .‬دفتر امال ک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا به اسـتناد ماده ‪ 120‬ائین نامه اصالحی قانون ثبت‪،‬‬ ‫مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکر می شـود هر کسـی نسـبت به ملک مـورد ا گهی معامله ای انجـام داده‬ ‫یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود اسـت بایسـتی ظرف ده روز از تاریخ انتشـار این ا گهی‪ ،‬اعتراض‬ ‫خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‪ ،‬به ایـن اداره تسـلیم کند‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند‬ ‫معامله رسـمی‪ ،‬نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی و تسـلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/09/05 :‬‬ ‫سیدامین موسوی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1540‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا ‪ SHAHIN‬مـدل ‪ 1400‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪259 -95‬ص‪ 57‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ M15TC/2017834‬و شـماره شاسـی ‪ NAS111100M1017690‬بـه مالکیت کاظم بلوچ الشـاری‬ ‫مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1541‬‬ ‫ا گهـی ابلاغ اخطاریـه طـول و متـراژ ششـدانگ پلا ک ‪ 3‬فرعـی از ‪ 620‬اصلـی واقـع در اراضـی شـهر‬ ‫تربت جـام بخـش ‪ 13‬مشـهد‬ ‫بدینوسـیله بـه کلیـه مالکیـن مجـاور پال ک هـای ‪ 7‬فرعـی از ‪ 619‬اصلـی و ‪ 8‬فرعـی از ‪ 828‬اصلـی ابلاغ‬ ‫می شـود نظـر بـه اینکـه مالکیـن ششـدانگ پلا ک ‪ 3‬فرعـی از ‪ 620‬اصلـی واقـع در شـهر تربت جـام بخش‬ ‫‪ 13‬مشـهد تقاضـای تنظیـم صورتمجلـس تعییـن طـول و متـراژ ششـدانگ پلا ک مذکـور را نموده اسـت‬ ‫و مقـرر شـده نماینـده و نقشـه بردار ایـن اداره در مـورخ ‪ 1401/09/17‬سـاعت ‪10‬صبـح جهـت اجـرای‬ ‫عملیـات نقشـه برداری بـه محـل وقـوع ملـک عزیمـت نماینـد‪ .‬بدینوسـیله بـه علـت عـدم دسترسـی بـه‬ ‫سـایر مالکیـن همجـوار و بـه اسـتناد مـاده ‪ 18‬ائین نامـه اجـرای مفـاد اسـناد رسـمی ابلاغ می شـود که در‬ ‫تاریـخ مقـرر‪ ،‬در محـل وقوع ملک حضور بهم رسـانند‪ .‬بدیهی سـت عـدم حضور مالکین همجوار‪ ،‬مانع‬ ‫از انجـام عملیـات نقشـه برداری نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/09/05 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهـی ابلاغ اخطاریـه افـراز ششـدانگ پلا ک ‪ 3‬فرعـی از ‪ 1571‬اصلـی واقـع در اراضـی شـهر‬ ‫تربت جـام بخـش ‪ 13‬مشـهد‬ ‫نظـر بـه اینکـه قدیـر خالدادی امیرابـادی احـدی از مالکیـن مشـاعی ششـدانگ پلا ک ‪ 3‬فرعـی از ‪1571‬‬ ‫اصلـی واقـع در اراضـی شـهر تربت جـام بخـش ‪ 13‬مشـهد تقاضـای افـراز حصه مشـاعی خویـش را نموده‬ ‫اسـت؛ بدینوسـیله به سـایر مالکین غالمرضا دلشـاداحمدی و ولی محمد اسلامی و رحمت حسـینی و‬ ‫طیبه دلشـاداحمدی و یحیی حیدری رحمت و شایسـته تیموری ابالغ می شـود مقرر شـده نماینده و‬ ‫نقشـه بردار ایـن اداره در روز چهارشـنبه مـورخ ‪ 1401/09/16‬سـاعت ‪10‬صبـح جهـت اجـرای عملیـات‬ ‫افـراز بـه محـل وقـوع ملـک عزیمـت نماینـد‪ .‬لـذا بدینوسـیله بـه علـت عـدم دسترسـی بـه سـایر مالکیـن‬ ‫همجـوار و بـه اسـتناد مـاده ‪ 18‬ائین نامـه اجـرای مفـاد اسـناد رسـمی ابلاغ می شـود کـه در تاریـخ مقـرر‪،‬‬ ‫در محـل وقـوع ملـک حضـور بهـم رسـانند‪ .‬بدیهی سـت عـدم حضـور مالکیـن همجـوار‪ ،‬مانـع از انجـام‬ ‫عملیـات نقشـه برداری نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/09/05 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/06/29-140160306339000154‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک خوشـاب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای سـلطان ابراهیم نـگاری فرزنـد عبـاس بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 98‬صادره از سـبزوار در یکباب خانه به مسـاحت ‪ 273.61‬مترمربع قسـمتی از پال ک‬ ‫‪ 26‬فرعـی از ‪ 91‬اصلـی واقـع در روسـتای کالتـه حاج مطلـب بخـش ‪ 5‬خوشـاب خریداری از مالک رسـمی‬ ‫اقـای عبـاس نـگاری فرزنـد سـلطان محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/20:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/09/05 :‬‬ ‫علیرضا میرزائی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک خوشاب‬ ‫م الف ‪401/539‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک خـودرو سـواری پـژو ‪ 405-GLXi‬بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪551 -59‬ب‪ 61‬و شـماره موتـور ‪ 12491005687‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM11CA0CR488356‬بـه‬ ‫مالکیـت علـی رحمتی فـر مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫گرگان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس ‪ XU7‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1399‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪957 -34‬ج‪ 61‬و شـماره موتـور ‪ 124K1539281‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN01CE1LK057280‬بـه‬ ‫مالکیـت منصـور قنواتـی بـا کـد ملـی ‪ 5279750271‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا تیبـا ‪ 2‬هاچ بـک به رنگ سـفید روغنـی مدل ‪ 1400‬با شـماره پلا ک ایران‬ ‫‪614 -34‬ن‪ 68‬و شماره موتور ‪ M15/9221129‬و شماره شاسی ‪ NAS821100M1321638‬به مالکیت‬ ‫سـتار جنتی مقدم با شـماره ملی ‪ 6000018665‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و کارت شناسـایی خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪551 -24‬ل‪ 67‬و شـماره موتـور ‪ 164B0049843‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN11FE1FH362658‬بـه‬ ‫مالکیـت محمـد جلال زاده بـا کـد ملـی ‪ 1900186608‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهـی رای هیـات قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫(نوبـت اول)‬ ‫برابـر اراء صـادره هیـات تعییـن تکلیـف مسـتقر در ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان سـنندج تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضیـان ذیـل تاییـد شـده‪ .‬لـذا بدینوسـیله مشـخصات املا ک در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز‪ ،‬جهـت اطلاع عمـوم ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از‬ ‫تاریـخ الصـاق در محـل تـا مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم کنند و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم و گواهـی‬ ‫اخـذ و تحویـل اداره ثبـت دهنـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض‪،‬‬ ‫سـند مالکیـت طبـق مقـررات صـادر خواهـد شـد‪ .‬صـدور سـند مالکیـت‪ ،‬مانع مراجعـه متضرر بـه دادگاه‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫بخش ‪3‬‬ ‫‪ -1‬ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه نـام اقـای وفـا فتحـی فرزنـد محمـود به شماره شناسـنامه ‪ -‬صـادره‬ ‫از سـنندج بـا کـد ملـی ‪ 3720575039‬تحـت پلا ک ‪ 4101‬فرعـی از ‪ 2757‬اصلـی بخـش ‪ 3‬سـنندج بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 64/84‬مترمربع که از نسـق اقای شـاه محمد رسـتمی و احمد شـریعتی و علی ویسـی و غیره‬ ‫بـه ادرس سـنندج‪ ،‬خیابـان گلشـن‪ ،‬کوچـه گواللـه‪ ،‬پلا ک ‪22‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/09/05 :‬‬ ‫بهنام قباد‪ ،‬رئیس ثبت منطقه یک سنندج‬ ‫م الف ‪2279‬‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسـنامه سـبز خودرو نیسـان زامیاد مدل ‪ 1386‬با شـماره پال ک ایران ‪893 -46‬ج‪ 67‬و شـماره موتور‬ ‫‪ 395799‬و شـماره شاسـی ‪ 108197‬بـه مالکیـت سـهراب احمدی کاسـانی مفقـود شـده و از درجـه اعتبار‬ ‫ساقط است‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/07/25-140160318011007307‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علیرضا مددی نجف ابادی فرزند یداله به شماره شناسنامه ‪23655‬‬ ‫صـادره از نجف ابـاد در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیـان احداثـی بـه مسـاحت ‪482/54‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 128‬فرعـی از ‪ 48‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 2‬فرعـی از ‪ 48‬اصلـی واقع در قریه‬ ‫الرسر بخش ‪ 25‬گیالن خریداری از نسق علی امان اله زاده محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪2‬‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظرف مـدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/21 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/940‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/08/07-140160318011007787‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم عاطفـه دلجورونکیانـی فرزنـد کاظـم بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 2670109421‬صـادره از رشـت در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیـان احداثـی به مسـاحت‬ ‫‪ 200‬مترمربع پال ک ‪ 10823‬فرعی از ‪ 42‬اصلی مفروز و مجزی شـده از پال ک ‪ 8‬فرعی از ‪ 42‬اصلی واقع در‬ ‫قریـه عربـان بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق جعفـر پورحلـم محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظـور اطالع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه‬ ‫مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/21 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/941‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/08/08-140160318011007795‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای حسـین پرهیزکارمیاندهـی فرزنـد احمـد بـه شماره شناسـنامه ‪80‬‬ ‫صادره از صومعه سرا در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ‪ 32‬مترمربع پال ک ‪ 575‬فرعی از ‪ 50‬اصلی‬ ‫مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 68‬فرعـی از ‪ 50‬اصلـی واقـع در قریـه قصابسـرا بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری‬ ‫از نسـق علـی ستاره شـناس محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکـور‬ ‫اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی به مدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/21 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/942‬‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول (ذمه ای)‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه فـوق بـا موضـوع وصـول پرونـده مهریـه متعهـد‪ :‬منصـور‬ ‫خسـروی و کیومـرث خسـروی و فرهـاد خسـروی و بـرزو خسـروی و زریـن خسـروی و رنگینـه‬ ‫خسـروی و فـرزاد خسـروی و فرامـرز خسـروی‪ -‬متعهدلـه‪ :‬فرنگـی کرمی که طلب وصـول خود را‬ ‫امال ک مرحوم فرامرز خسـروی در پال ک ‪ 59‬اصلی بخش ماهیدشـت کرمانشـاه معرفی نموده‬ ‫اسـت‪ ،‬بدین شـرح ا گهی مزایده می شـود‪ :‬در اجرای سـند صلح قطعی شـماره ‪ 67303‬مورخ‬ ‫‪ 1345/04/12‬دفتر ‪ 12‬کرمانشـاه مبذر سـی و هفت‪ ،‬سـیصد و بیسـت و چهارم یکصد و پنجاه‬ ‫سـهم مشـاع اراضی مزروعی دیمی و یکصد و پنجاه سـهم مشـاع اراضی مزروعی ابی با حقابه‬ ‫مطابق معمول از ‪9070‬سهم مشاع از ششدانگ کل اراضی مزروعی پال ک ثبتی ‪ 59‬اصلی قریه‬ ‫ده پیر حیاتـی واقـع در بخـش شـش کرمانشـاه بـه نـام اقـای فرامـرز خسـروی فرزنـد رسـتم صلح‬ ‫قطعـی شـده اسـت کـه طبق نظـر کارشـناس رسـمی دادگسـتری بـه تاریـخ ‪ 1401/08/05‬اراضی‬ ‫مزروعـی بـه شـماره سـند ‪ 67303‬مـورخ ‪ 1345/04/12‬مرحـوم فرامرز خسـروی فرزند رسـتم به‬ ‫مقدار سی و هفت سیصد و بیست و چهارم ‪150‬سهم مشاع مزروعی دیمی و ‪ 150‬سهم مشاع‬ ‫مزروعـی ابـی بـا حقابـه مطابـق معمـول از ‪8070‬سـهم مشـاع از ششـدانگ کل اراضـی مزروعـی‬ ‫پال ک ‪ 59‬اصلی قریه ده پیرحیاتی بخش شـش کرمانشـاه صادره از دفتر ‪ 12‬کرمانشـاه صاحب‬ ‫نسـق زراعـی بـوده کـه قیمت پایه مزایده اراضی با توجه به کوچکی قطعـات و پرا کندگی اراضی‬ ‫ً‬ ‫مزروعـی جمعـا بـه مبلـغ کل ‪ 4650000000‬ریـال (چهـار میلیـارد و ششـصد و پنجـاه میلیـون‬ ‫ً‬ ‫ریـال) تعییـن و بـراورد می شـود و بـه باالترین قیمت پیشـنهادی نقدا فروخته می شـود‪ .‬مزایده‬ ‫از سـاعت ‪ 9‬الـی ‪ 12‬روز سه شـنبه مـورخ ‪ 1401/09/22‬در اداره ثبـت اسـناد و املا ک بخـش‬ ‫ماهیدشـت برگـزار می شـود‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهی هـای مربـوط بـه اب‪ ،‬بـرق‪ ،‬گاز‬ ‫اعـم از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـترا ک و مصـرف درصورتـی کـه مـورد مزایـده دارای انها باشـد و‬ ‫نیـز بدهی هـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده‪ ،‬اعـم از اینکـه رقـم قطعی‬ ‫ان معلوم شـده یا نشـده باشـد‪ ،‬به عهده برنده مزایده اسـت و نیز درصورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه‬ ‫پرداختـی بابـت هزینه هـای فـوق از محـل مازاد به برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫و حـق مزایـده نقـدا وصـول می شـود ضمنـا چنانچـه روز مزایـده تعطیـل رسـمی شـود‪ ،‬مزایـده‬ ‫روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهـد شـد و برابـر ایین نامـه‬ ‫شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت‬ ‫و حضـور خریـدار و یـا نماینـده قانونـی وی در جلسـه الزامی سـت‪ .‬برنـده مزایـده مکلـف اسـت‬ ‫مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مهلت ‪ 5‬روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع‬ ‫کنـد‪ .‬درصورتیکـه ظـرف مهلـت مقـرر‪ ،‬مانـده مبلـغ فـروش بـه حسـاب ثبـت واریـز نشـود‪ ،‬مبلـغ‬ ‫مزایده قابل اسـترداد نبوده و به حسـاب خزانه دولت واریز خواهد شـد‪ .‬دراینصورت عملیات‬ ‫فـروش از درجـه اعتبـار سـاقط و مزایـده تجدیـد خواهـد شـد‪ .‬اجـرای ثبـت تکلیفـی در تحویـل‬ ‫مـال مشـاعی بـه برنـده مزایـده نـدارد و ملـک مـورد مزایده فاقد بیمه اسـت‪.‬‬ ‫تاریخ مزایده‪1401/09/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/09/05 :‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امال ک بخش ماهیدشت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مصوب ‪ 1390/09/20‬مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملـک زبرخـان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی ‪ -1‬امیـد حسـامی فرزنـد حمیدرضـا‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 1050242701‬صـادره از نیشـابور در یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت‬ ‫‪ 1843‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 56‬اصلـی واقـع در اراضـی بایـره سـلطان اباد بخـش ‪4‬‬ ‫زبرخـان خریـداری از مالـک رسـمی داود بوژمهرانـی فرزنـد حسـین محـرز شـده اسـت‪-2 .‬‬ ‫مصیـب طاهـری فرزنـد ولـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 85‬صـادره از قدمـگاه در یـک قطعـه بـاغ‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 36382/80‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 11‬اصلـی بخـش ‪ 14‬زبرخـان واقـع‬ ‫در اراضـی احمدابـاد خریـداری از مالـک رسـمی شـهربانو تاجیـک فرزنـد ایـوب محـرز شـده‬ ‫اسـت‪ -3 .‬حسـین صدیقـی فرزنـد ابراهیـم بـه شماره شناسـنامه ‪ 31‬صـادره از قدمـگاه در‬ ‫یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 20038‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 41‬فرعـی از‬ ‫‪ 119‬اصلـی بخـش ‪ 3‬زبرخـان واقع در اراضی مجداباد خریداری از مالک رسـمی سیدحسـن‬ ‫موسـوی فرزنـد عبدالـه محـرز شـده اسـت‪ -4 .‬محمدبـری فیض ابـادی فرزنـد حسـن بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 3057‬صـادره از مشـهد در یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت‬ ‫‪ 472953‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 45‬اصلـی بخـش ‪ 14‬زبرخـان واقـع در اراضـی بایـره‬ ‫و قنـات حسـین اباد خریـداری از مالـک رسـمی جلیل الـه اخـروی و خلیل الـه اخـروی و‬ ‫محمدرضـا چمنـی همگـی فرزنـدان یوسـف علی اخـروی محـرز شـده اسـت‪ -5 .‬سـیدجواد‬ ‫محمـدی فرزنـد سیدهاشـم به شماره شناسـنامه ‪ 275‬صـادره از چکنه در یکبـاب خانه به‬ ‫مسـاحت ‪ 192/20‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 82‬فرعـی از ‪ 137‬اصلـی بخـش ‪ 3‬زبرخـان‬ ‫نپـرا محـرز شـده‬ ‫واقـع در اراضـی تلخ زنـج قدمـگاه خریـداری از مالـک رسـمی سـیدباقر چم ‬ ‫اسـت‪ -6 .‬محمدعلـی احمدی اصـل فرزنـد مصیـب بـه شماره شناسـنامه ‪ 8069‬در یـک‬ ‫قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 205207/36‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 11‬اصلـی‬ ‫بخـش ‪ 14‬زبرخـان واقـع در اراضـی احمدابـاد خریـداری از مالـک رسـمی مجتمـع کشـاورزی‬ ‫و دامپـروری شـاهد نیشـابور بـه شـماره ثبـت ‪ 403‬محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/09/05 :‬‬ ‫سیدحسن پورموسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زبرخان‬ ‫اخطار افراز‬ ‫خواهـان‪ :‬خانـم مهتـاب نثاری پـورازاد فرزنـد محمـد بـه ادرس‪ :‬اسـتان‬ ‫البـرز‪ ،‬کـرج‪ ،‬مهرویلا‪ ،‬خیابـان بزرگمهـر شـرقی‪ ،‬پلا ک ‪ ،۳۱۳‬واحـد ‪،۴‬‬ ‫طبقه ‪۲‬‬ ‫خوانده‪ :‬خانم فاطمه رئیسی فرزند عبدالجواد به ادرس‪ :‬استان تهران‪،‬‬ ‫خیابان ‪ ۱۷‬شهریور جنوبی‪ ،‬بعد از تیردوقلو‪ ،‬کوچه اسالمی‪ ،‬پال ک ‪۲۷‬‬ ‫بـا عنایـت بـه اینکه خانم مهتاب نثاری احدی از مالکین مشـاعی پال ک‬ ‫ثبتـی ‪ 17777‬فرعـی ‪ ۱۷۰‬اصلـی بـه موجـب درخواسـت شـماره ‪22633‬‬ ‫دسـتور مورخـه ‪ 1401/06/07‬تقاضـای افـراز سـهمی خـود را از ایـن اداره‬ ‫نموده و روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/09/22‬ساعت ‪۱۰‬صبح برای بازدید‬ ‫از محـل وقـوع ملـک تعییـن شـده؛ لذا مراتب بدینوسـیله به شـما ابالغ و‬ ‫اطالع داده می شود تا برای بازدید از محل در روز و ساعت تعیین شده‬ ‫در ایـن اداره یـا در محـل وقـوع ملـک‪ ،‬حضـور بهـم رسـانید‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫عـدم حضور شـما مانـع انجام کار نخواهد شـد‪.‬‬ ‫حسین رضا نوری شاد‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد‬ ‫م الف ‪502‬‬ ‫و امال ک ناحیه سه کرج‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای حامـد انصـاری ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه تصدیـق شـده اعلام‬ ‫نموده اسـت که سـند مالکیت ششـدانگ یک دسـتگاه اپارتمان مسکونی واقع‬ ‫در طبقـه ‪ 5‬قطعـه ‪ 8‬تفکیکـی بـه مسـاحت ‪ 153/03‬مترمربـع بـه شـماره پلا ک‬ ‫‪ 20225‬فرعـی از ‪ 161‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 8066‬فرعـی از اصلـی‬ ‫مذکـور واقـع در اراضـی حـوزه ثبتـی شهرسـتان بـه نـام متقاضـی ثبـت بـه شـماره‬ ‫چاپـی ‪ 968660‬و دفتـر الکترونیـک بـه شـماره ‪ 13992033100900956‬صـادر‬ ‫و تسـلیم شـد کـه سـند مالکیـت بـه علـت سـهل انگاری مفقـود شـده اسـت و‬ ‫تقاضای صدور سـند مالکیت المثنی نموده اسـت‪ .‬لذا مراتب به اسـتناد تبصره‬ ‫یـک اصالحـی بـه مـاده ‪ ۱۲۰‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬در یـک نوبت ا گهی می شـود‬ ‫تا چنانچه کسـی مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسـبت‬ ‫بـه ملـک مذکـور باشـد‪ ،‬از تاریـخ ایـن ا گهـی ظـرف مـدت ده روز‪ ،‬اعتـراض خـود‬ ‫را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن اداره تسـلیم تـا وفـق مقـررات عمـل‬ ‫یسـت چنانچـه ظـرف مـدت مقـرر‪ ،‬اعتراضـی واصـل نشـود و یـا‬ ‫شـود‪ .‬بدیه ‬ ‫درصـورت اعتـراض‪ ،‬اصل سـند ارائه نشـود‪ ،‬سـند مالکیت المثنی طبـق مقررات‬ ‫بـه متقاضـی تسـلیم خواهد شـد‪.‬‬ ‫مسـلم مـرزارا‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک ناحیـه‬ ‫م الـف ‪503‬‬ ‫یـک کـرج‪ ،‬از طـرف عاطفـه شـریفی تبار‬ صفحه 4 ‫بانکوبیه ‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 5‬اذر ‪ 1401‬شماره‪2651‬‬ ‫بانک صادرات ایران؛‬ ‫پرچم دار پویش ملی «ایران جوان»‬ ‫درراسـتای تا کیـدات مقـام معظـم رهبـری در حـوزه‬ ‫جوانـی جمعیـت و به همـت سـتاد ازدواج دانشـگاهیان‬ ‫(شـامل برخـی مجموع ههـای بـزرگ اقتصـادی و‬ ‫وزارتخان ههـای اموزش عالـی و وزارتخان ههـای حـوزه‬ ‫اقتصـاد و بانـک مرکـزی) پویشـی تحت عنـوان پویـش‬ ‫«ایـران جـوان» بـا عاملیـت بنیـاد ‪ ۱۵‬خـرداد‪ ،‬سـتاد‬ ‫اجرایـی فرمـان امـام و بانـک صـادرات ایـران به میـدان ‬ ‫عمـل امـده اسـت‪ .‬در فـاز اول ایـن پویـش ملـی و بـا‬ ‫جهـزار زوج‬ ‫اعتبـاری بال غبـر یک هزارمیلیاردریـال پن ‬ ‫نطـرح در اغـاز‬ ‫نطـرح شـده اند‪ .‬ای ‬ ‫مشـمول حمایـت ای ‬ ‫باحضـور دختـران و پسـرانی کـه در سـال ‪ ۱۴۰۱‬صاحـب‬ ‫فرزنـد شـده اند‪ ،‬شـروع شـده اسـت و در ادامـه اولویـت‬ ‫بـا دانشـجویان دارای سـه فرزنـد بـه بـاال ادامـه خواهـد‬ ‫داشـت‪ .‬درراسـتای لبیک گویـی بـه منویـات مقـام معظـم‬ ‫نطـرح نیـز پیشـگاه‬ ‫رهبـری بانـک صـادرات ایـران درای ‬ ‫بـوده و درراسـتای عمـل بـه مسـئولیت های اجتماعـی‬ ‫و تا کیـد بـر حمایـت از فرزنـداوری و جوانـی جمعیـت و‬ ‫تحقـق سیاسـت های دولـت‪ ،‬در نیمـه اول سـال جـاری‬ ‫بیـش از ‪ ٥٢‬هزارفقـره وام قرض الحسـنه فرزنـداوری‬ ‫نطـرح سـتاد اجرایـی فرمـان‬ ‫پرداخـت کـرده اسـت‪ .‬درای ‬ ‫امـام ازطریـق بنیـاد ‪ ۱۵‬خـرداد بـرای فرزنـد به دنیـا امـده‬ ‫یـک حسـاب بانکـی بـا مبلـغ دومیلیون تومـان افتتـاح‬ ‫کـرده و تقدیـم والدیـن می کنـد‪ ،‬بـه مـادر هـم کارت‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫یک میلیونـی به عنـوان هدیـه تولـد فرزنـد اعطاء م ‬ ‫وام بلندمـدت ‪ ۱۵‬میلیون تومانـی نیـز تقدیـم پـدر فرزنـد‬ ‫یشـود و همچنیـن بسـته های حمایتـی شـامل لباس و‬ ‫م ‬ ‫اسـباب بازی و پوشـک اسـت کـه در روزهـای اول به دنیـا‬ ‫یسـت؛ برای‬ ‫امـدن فرزنـد تقدیـم ان ها خواهد شـد‪ .‬گفتن ‬ ‫اسـتفاده از پویش ملی ایران جوان‪ ،‬سـامانه ای به نشـانی‬ ‫یشـده کـه زوج های‬ ‫‪ www.iranejavan.nahad.ir‬راه انداز ‬ ‫نسـامانه از خدمات و‬ ‫دانشـجو می توانند با ثبت نام درای ‬ ‫تهـای بنیـاد ‪ ۱۵‬خـرداد بهره منـد شـوند‪.‬‬ ‫حمای ‬ ‫درراسـتای توسـعه مناطـق کم برخـوردار کشـور‪ ،‬بانـک‬ ‫سـپه با اختصـاص ‪ 12‬هزارمیلیاردریـال‪ ،‬از احـداث و ایجاد‬ ‫نیروگا ههـای خورشـیدی حمایـت می کنـد‪ .‬دکتـر ایـت اهلل‬ ‫ابراهیمی در سفر کاری خود به استان قم‪ ،‬ضمن افتتاح‬ ‫نیـروگاه خورشـیدی خانگـی کـه بـا حضـور سـردار زهرایـی‬ ‫رئیـس سـازمان بسـیج سـازندگی کشـور صـورت گرفـت‪،‬‬ ‫از اختصـاص ‪ ۱۲‬هزارمیلیاردریـال اعتبـار توسـط بانـک‬ ‫سـپه بـرای ایجـاد و احـداث نیروگا ههـای خورشـیدی‬ ‫خبـر داد‪ .‬دکتـر ابراهیمـی گفـت‪ :‬بانـک سـپه همچـون‬ ‫گذشـته به عنـوان بـازوی توانمنـد دولـت در اجـرای‬ ‫حهـای ملـی‪ ،‬ضمـن همـکاری بـا سـازمان‬ ‫پروژ ههـا و طر ‬ ‫بسـیج سـازندگی‪ ،‬در سـاخت نیروگا ههـای خورشـیدی‬ ‫پنج کیلوواتـی در اقصی نقـاط کشـور مشـارکت می کنـد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک سـپه اظهار داشت‪ :‬متقاضیان دریافت‬ ‫اعطای «نشان عالی مدیر سال» به مدیرعامل بانک صادرات ایران‬ ‫هفتمی ــن اج ــاس سراس ــری نش ــان عال ــی مدی ــر‬ ‫س ــال ب ــا تجلی ــل از مدی ــران دانش بنی ــان در اقتص ــاد‬ ‫مقاومت ــی ب ــا حض ــور برخ ــی مس ــئوالن‪ ،‬نماین ــدگان‬ ‫شه ــای‬ ‫مجل ــس‪ ،‬مدی ــران نظ ــام بانک ــی‪ ،‬فع ــاالن بخ ‬ ‫مختل ــف صنع ــت‪ ،‬برگ ــزار و نش ــان وی ــژه ای ــن اج ــاس ب ــه‬ ‫مدیرعام ــل بان ــک ص ــادرات ای ــران اعط ــاء ش ــد‪ .‬عض ــو‬ ‫هیئت مدی ــره بان ــک ص ــادرات ای ــران دراین اج ــاس در‬ ‫شه ــای‬ ‫تبیی ــن ش ــرایط نظ ــام بانک ــی و حمای ــت از بخ ‬ ‫مختل ــف تولی ــد و اش ــتغال‪ ،‬گف ــت‪ :‬برخ ــاف برخ ــی‬ ‫تص ــورات‪ ،‬ن ــرخ تس ــهیالت در نظ ــام بانک ــی کش ــور‬ ‫نتــر از بســیاری از کشــورها‬ ‫باتوج هبــه شــرایط فعلــی‪ ،‬ارزا ‬ ‫اس ــت و نس ــبت تس ــهیالت ب ــه ت ــورم نص ــف اس ــت‪ .‬امی ــر‬ ‫یوس ــفیان اف ــزود‪ :‬فش ــار تقاض ــا ب ــرای تس ــهیالت بانک ــی‬ ‫در کش ــور ف ــراوان اس ــت و باتوج هب ــه محدودی ــت مناب ــع‬ ‫و برخ ــی تنگناه ــای بین الملل ــی‪ ،‬ام ــکان پاسـ ـخ گویی‬ ‫به تمام ــی تقاضاه ــا توس ــط نظ ــام بانک ــی میس ــر‬ ‫نیس ــت؛ همچنی ــن به دلی ــل کاه ــش ف ــروش اعتب ــاری و‬ ‫نسیه فروش ــی در صنع ــت‪ ،‬ات ــکای بیش ــتر نظ ــام بانک ــی‬ ‫ب ــر اس ــتفاده از ری ــال داخل ــی اس ــت‪ .‬بان ــک ص ــادرات‬ ‫شه ــای‬ ‫ای ــران ب ــرای پاس ــخگویی ب ــه نیازه ــای بخ ‬ ‫مختلــف صنعــت و حمایــت از تولیــد و اســتمرار اشــتغال‪،‬‬ ‫حه ــای نوی ــن‬ ‫عالو هب ــر اعط ــای تس ــهیالت‪ ،‬ازطری ــق طر ‬ ‫به وی ــژه ط ــرح ط ــراوت‪ ،‬اوراق گام‪ ،‬اعتب ــارات اس ــنادی‬ ‫حه ــای جدی ــد بان ــک‪،‬‬ ‫و ضمانت نام ــه و س ــایر طر ‬ ‫س ــهم برجس ــته ای درحمایـ ـت از واحده ــای اقتص ــادی‬ ‫داش ــته و ای ــن ماموری ــت همچن ــان باق ــوت ادام ــه دارد‪.‬‬ ‫عض ــو هیئت مدی ــره بان ــک ص ــادرات ای ــران همچنی ــن‬ ‫بابیان اینک ــه هی ــچ واح ــد تولی ــدی در کش ــور وج ــود‬ ‫نــدارد کــه نظــام بانکــی در رشــد و توســعه ان نقــش موثــر‬ ‫ایف ــا نک ــرده باش ــد‪ ،‬اف ــزود‪ :‬نق ــش نظ ــام بانک ــی در کم ــک‬ ‫بــه ایجــاد و اســتمرار اشــتغال بــر کســی پوشــیده نیســت‪.‬‬ ‫بان ــک ص ــادرات ای ــران در سال گذش ــته ب ــرای کم ــک ب ــه‬ ‫‪٨‬ه ــزار‬ ‫اس ــتمرار اش ــتغال ح ــدود ‪ ٥٠٠‬هزارنف ــر و ایج ــاد ‪ ٠‬‬ ‫ش ــغل جدی ــد و در س ــال ج ــاری ب ــرای اس ــتمرار اش ــتغال‬ ‫بی ــش از ‪ ٣١٥‬هزارنف ــر و ایج ــاد ‪٢ ٥‬ه ــزار ش ــغل جدی ــد‬ ‫تس ــهیالت مختلف ــی پرداخ ــت ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫عملیاتی شدن ‪ ۱۰۰‬درصدی تکالیف بانک مسکن در طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت‪ :‬با جمع قراردادهای‬ ‫منعقدشـده و درحـال انعقـاد بانـک مسـکن ذیـل طـرح‬ ‫نهضـت ملـی مسـکن‪ ،‬می توان گفت ایـن بانک قریب به‬ ‫‪ 100‬درصـد از تکالیـف خـود را عملیاتـی کرده اسـت‪ .‬سـید‬ ‫احسـان خانـدوزی دربـاره اقدامـات انجام شـده توسـط‬ ‫کهـای کشـور بـرای تامیـن مالـی طـرح نهضـت ملـی‬ ‫بان ‬ ‫کهـای کشـور بـه تعهـدات‬ ‫مسـکن گفـت‪ :‬بخشـی از بان ‬ ‫خـود عمـل نکردنـد کـه امیدواریـم بـا اهر مهـای نظارتـی‬ ‫بانک مرکزی این اتفاق هم رخ دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬بخشی‬ ‫کهـا به ویـژه بانک هایـی کـه در بخـش مسـکن‬ ‫از بان ‬ ‫موثـر هسـتند عملکـرد بسـیار قابل دفاعـی داشـته اند‪.‬‬ ‫کهـا در حـوزه‬ ‫درهمین راسـتا ‪ ۴۲۵‬هزارواحـد بـه بان ‬ ‫یشـده کـه ازاین تعـداد توسـط بانـک‬ ‫مسـکن معرف ‬ ‫مسـکن کـه مهم تریـن اهـرم شـبکه بانکـی در تامیـن‬ ‫اعتبار ‪ ۱۲‬هزارمیلیارد ریالی بانک سپه‬ ‫برای احداث نیروگاه های خورشیدی‬ ‫مالـی مسـکن اسـت ‪ ۱۸۵‬هزارواحـد بـه مرحلـه عقـد‬ ‫قـرارداد رسـیده و هزارواحـد نیـز در شـرف عقـد قـرارداد‬ ‫اسـت کـه در روزهـای اینـده انعقـاد قراردادهـای انـان نیز‬ ‫نمـوارد حـدود ‪ ۲۰۰‬هزارواحـد‬ ‫صـورت می گیـرد‪ .‬جمـع ای ‬ ‫یشـود کـه نشـان می دهـد این تعـداد واحـد‬ ‫مسـکونی م ‬ ‫در بانـک مسـکن بـه مرحلـه عقـد قـرارداد رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫خانـدوزی ادامـه داد‪ :‬تقریبـا ‪ ۶۲‬هزارمیلیاردتومـان‬ ‫یسـت کـه از سـمت بانـک مسـکن‬ ‫مبلـغ قراردادهای ‬ ‫یتـوان گفـت کـه بانـک‬ ‫دراین زمینـه منعقدشـده و م ‬ ‫مسـکن قریـب بـه ‪ ۱۰۰‬درصـد تکالیـف خـود را عملیاتـی‬ ‫کـرده و مـا کمتـر پرونـده تسـهیالت مسـکنی داریـم‬ ‫لشـده و اورده‬ ‫تشـمار ) که مدارکش تکمی ‬ ‫(درحد انگش ‬ ‫متقاضـی انجا مشـده باشـد؛ امـا بانـک مسـکن تامیـن‬ ‫مالـی ان را انجـام نـداده باشـد‪.‬‬ ‫انتشار نسخه جدید همراه بانک‬ ‫توسعه صادرات ایران سازگار با اندروید‬ ‫جدیدتریـن نسـخه همـراه بانـک توسـعه صـادرات ایران سـازگار با سیسـتم عامل اندرویـد (‪ )Android‬منتشـر‬ ‫شـد‪ .‬کاربـران با مراجع هبـه نشـانی پورتـال رسـمی بانـک ‪ https://www.edbi.ir‬بخـش خدمـات الکترونیـک‪،‬‬ ‫می تواننـد ایـن نسـخه را دریافـت کنند‪.‬‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه احداث نیروگاه های خورشیدی‬ ‫بـا حداقـل تضامیـن‪ ،‬می تواننـد بـا ارائـه معرفی نامـه از‬ ‫سـازمان بسیج سـازندگی‪ ،‬کمیته امداد امام خمینی (ره)‪،‬‬ ‫سـازمان بهزیسـتی‪ ،‬اداره کل امـور روسـتایی و شـوراهای‬ ‫اسـتانداری در قالـب انعقـاد قـرارداد بـا وزارت نیـرو بـه‬ ‫شـعب بانـک سـپه در سراسـر کشـور مراجعـه کننـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬باتوج هبـه مفـاد ابالغیـه بانـک مرکـزی هـر‬ ‫فـرد واجدشـرایط می توانـد ایـن تسـهیالت بـا نـرخ سـود‬ ‫چهاردرصد را حدا کثر به مبلغ یک هزار و ‪ 200‬میلیون ریال‬ ‫‪۸۰‬مـاه بـرای راه انـدازی نیـروگاه‬ ‫بـا بازپرداخـت حدا کثـر ‬ ‫خورشـیدی دریافـت کنـد و دراین راسـتا اعتبـار سـنجی‬ ‫متقاضیـان تسـهیالت طبـق ضوابـط و مقـررات جـاری و‬ ‫اخریـن دسـتورالعمل های ابالغـی بانـک مرکـزی انجـام‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫بازدید مدیرکل روابط عمومی بیمه مرکزی از بیمه ملت‬ ‫مدیـرکل روابط عمومـی بیمـه مرکـزی جمهـوری اسلامی در‬ ‫بازدیـد از بیمـه ملـت گفـت‪ :‬اسـتفاده از ظرفیـت رسـانه ها‬ ‫بـرای ارتقـای جایـگاه صنعـت بیمـه در افـکار عمومـی‬ ‫یسـت‪ .‬شـرکت های بیمـه بایـد از رسـانه های‬ ‫ضرور ‬ ‫تخصصـی صنعـت بیمـه و همچنیـن رسـانه های عمومـی‬ ‫کشـور‪ ،‬بـرای ارائـه برنام ههـا‪ ،‬ظرفیت هـا و کارنامـه موفـق‬ ‫خـود بـه جامعـه اسـتفاده کننـد‪ .‬مصطفـی رئوفـی‪ ،‬در دیـدار‬ ‫بـا ادریـس سـاالری؛ سرپرسـت روابط عمومـی بیمـه ملت‪ ،‬با‬ ‫تا کیـد بـر اهمیـت تعامـل دوسـویه و سـازنده بیمـه مرکـزی‬ ‫در حـوزه رسـانه‪ ،‬گفـت‪ :‬بایـد از ظرفیـت تمامـی رسـانه ها‬ ‫به خصـوص زحمت کشـان رسـانه های تخصصـی صنعـت‬ ‫بیمـه در پیشـبرد امـور ایـن صنعـت کمـک بگیریـم؛ چرا کـه‬ ‫نقـش رسـانه ها در شـکل گیری افـکار عمومـی حائزاهمیـت‬ ‫اسـت و می توانـد موجـب ارتقـای جایـگاه صنعـت بیمـه‬ ‫شـود‪ .‬ادریـس سـاالری‪ ،‬سرپرسـت روابط عمومـی بیمـه‬ ‫ملـت نیـز دراین دیـدار با تا کید بـر همیـاری و همـکاری‬ ‫بیمـه ملـت و بیمـه مرکـزی در مسـائل بیمـه ای و رسـانه ای‪،‬‬ ‫ً‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬قطعـا ایـن همـکاری می توانـد موانـع موجـود‬ ‫بـر سـر راه صنعـت بیمـه کشـور را کاهـش دهـد‪ .‬سرپرسـت‬ ‫روابط عمومـی بیمـه ملـت بـا قدردانـی از حضـور مصطفـی‬ ‫رئوفـی دراین شـرکت‪ ،‬گفـت‪ :‬توجـه شـما بـه نقـش رسـانه ها‬ ‫و روابط عمومـی در پیشـبرد امـور‪ ،‬ارزشـمند و قابل احتـرام‬ ‫اسـت و این موضـوع جـز بـا همـکاری و همدلـی همـه‬ ‫شـرکت ها و فعـاالن رسـانه ای میسـر نمی شـود‪.‬‬ ‫افزایش سهم بیمه گر از بازار؛ با ارائه خدمات و پشتیبانی بهتر به بیمه گذاران‬ ‫مدیـر امـور مشـتریان شـرکت بیمـه سـامان بااشـاره به عدم رعایت اصـول مشـتری مداری و‬ ‫پاسخ گویی سریع جهت بهبود تجربه مشتری در صنعت بیمه‪ ،‬گفت‪ :‬هر شرکت بیمه ای‬ ‫یشـک می تواند سـهم بیشـتری از‬ ‫که خدمات و پشـتیبانی بهتری به مشـتری ارائه کند ب ‬ ‫بازار را برای خود کسـب کند‪ .‬محسـن عسـگری بابیان اینکه دانش بیمه در سـطح جامعه‬ ‫فرا گیر نیسـت‪ ،‬گفت‪ :‬بسـیاری از بیمه گذاران و یا مشـتریانی که از خدمات بیمه اسـتفاده‬ ‫می کنند از دستورالعمل ها‪ ،‬قوانین و چارچوب های قانونی اطالعات کافی ندارند و هنگام‬ ‫بـروز خسـارت بـه تصـور اینکـه در زمـان خسـارت جبـران خدمـات کامـل اتفـاق می افتـد به‬ ‫شـرکت بیمـه بـرای دریافـت خسـارت مراجعـه می کننـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬همیـن عـدم دانـش‬ ‫یشـود و ازطرفی‪ ،‬صنعت بیمه‬ ‫باعث سوء برداشـت و نارضایتی بین بیمه گذار و بیمه گر م ‬ ‫دید بلندمدت بازاریابی و فرا گیر به مشـتری نداشـته و همچنین پاسـخ گویی و پشـتیبانی‬ ‫مناسـبی از بیم هگـذاران در بلندمـدت نـدارد‪ .‬مدیـر امـور مشـتریان شـرکت بیمـه سـامان‬ ‫گتـر‬ ‫معتقداسـت کـه‪ ،‬افزایـش رقابـت بیـن شـرکت های بیمـه ای منجـر بـه حضـور پررن ‬ ‫شـرکت های بیمه خواهد شـد و قدرت چانه زنی و انتخاب مشـتری را هم بیشـتر می کند‪.‬‬ ‫درگذشـته باتوجه بـه انحصـاری بـودن ارائه دهنـده خدمـت بیمـه ای‪ ،‬بیمه گـذار ناراضـی‬ ‫بازهـم مجبـور به انتخـاب مجدد همان شـرکت بیمه بود‪ ،‬زیرا خدمات از شـرکت دیگـری را‬ ‫نمی توانست دریافت کند؛ اما حضور شرکت های مختلف بیمه ای و پلتفرم های مجازی‬ ‫باعـث شـده تـا صنعت بیمه بیشـتر به فکـر رضایت و وفادار سـازی مشـتری باشـد‪.‬‬ ‫«گپ تایم» نواوری بیمه تجارت نو‬ ‫تنـو بـا هـدف توسـعه‬ ‫«گپ تایـم» بیمـه تجار ‬ ‫فرهنـگ نـواوری بـا حضـور نماینـدگان فعـال در‬ ‫تنـو بـا محوریـت‬ ‫ا کوسیسـتم دیجیتـال بیمـه تجار ‬ ‫مدیریـت کسـب وکارهای نویـن ایـن شـرکت اغـاز شـد‪.‬‬ ‫تنـو عنـوان جلسـات‬ ‫«گپ تایـم» نـواوری بیمـه تجار ‬ ‫یسـت کـه بـا حضـور مدیـران سـتادی‪،‬‬ ‫گفت وگو محور ‬ ‫تنـو برگـزار‬ ‫شـعب و نماینـدگان فعـال بیمـه تجار ‬ ‫می گردد‪ .‬محورهای موردبررسـی دراین جلسـات معرفی‬ ‫ا کوسیسـتم دیجیتـال بنـو‪ ،‬بررسـی مسـائل و نقـاط‬ ‫بهبـود سـامانه بنوشـاپ و شـنیدن پیشـنهادها و ارائـه‬ ‫راهکارهـای موثـر درراسـتای توسـعه فرهنـگ و خدمـات‬ ‫دیجیتال شرکت بیمه تجارت نو است‪ .‬بنوشاپ سامانه‬ ‫فـروش انالیـن بیمـه بـرای نماینـدگان و بازاریابـان اسـت‬ ‫کـه در اولیـن جلسـه «گپ تایـم» موردبررسـی قـرار گرفت‪.‬‬ ‫اعطای نشان عالی مدیر سال به مدیرعامل بانک ملت‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه ثبتی نوشهر‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع مـاده‬ ‫یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی نوشـهر مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانه و‬ ‫بالمعارض انان محرز و رای الزم صادر شـده‪ ،‬جهت اطالع عموم به شـرح ذیل ا گهی‬ ‫یشـود‪:‬‬ ‫م ‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه ثبتی قائم شهر‬ ‫نظر به دسـتور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع مـاده‬ ‫یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی قائم شـهر مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانه‬ ‫و بالمعارض انان محرز و رای الزم صادر شـده‪ ،‬جهت اطالع عموم به شـرح ذیل ا گهی‬ ‫می شـود‪:‬‬ ‫امال ک متقاضیان واقع در قریه سنگ تجن پال ک ‪ 22‬اصلی بخش ‪ 1‬قشالقی‬ ‫‪ 394‬فرعـی اقـای صـادق مهدی زاده تواسـانی فرزنـد محمدمهـدی نسـبت بـه‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی (کاربـری زراعـی) بـه مسـاحت ‪178/50‬‬ ‫کفـرد و ظفـر مظاهـری‬ ‫مترمربـع خریـداری بـدون واسـطه‪ /‬باواسـطه از سـیدجواد نی ‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز از طریـق ایـن روزنامـه محلـی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها علاوه‬ ‫بـر انتشـار ا گهـی‪ ،‬رای هیـات الصاق تا درصورتیکه اشـخاص ذینفـع به ارای اعالم شـده‬ ‫اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬باید از تاریخ انتشـار اولین ا گهی و در روسـتاها از تاریخ الصاق‬ ‫در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید‬ ‫اخـذ کننـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره‬ ‫ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی‬ ‫دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصل نشـود یا معترض گواهی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل ارائـه نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبادرت بـه صدور‬ ‫سـند مالکیت می کند و صدور سـند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بدیهی ست برابر ماده ‪ 13‬ائین نامه مذکور در مورد قسمتی از امال کی که قبال اظهارنامه‬ ‫ثبتی پذیرفته نشده‪ ،‬واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید‬ ‫حـدود‪ ،‬مراتـب را در اولیـن ا گهـی نوبتـی و تحدیـد حـدود بـه صـورت همزمـان بـه اطالع‬ ‫عموم می رساند و نسبت به امال ک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد‬ ‫ثبتـی ا گهـی تحدیـد حـدود را بـه صـورت اختصاصی منتشـر می کند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/21 :‬‬ ‫صفـر رضوانـی‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1408648‬‬ ‫نوشهر‬ ‫امال ک متقاضیان واقع در قریه کفشگرکال پال ک ‪ 25‬اصلی بخش ‪16‬‬ ‫‪ 18488‬فرعی به نام خانم اندیشه باقری گرجی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫که در ان احداث بنا شده است به مساحت ‪ 204/40‬مترمربع خریداری بدون واسطه‬ ‫از طریق اجرای احکام شعبه ‪ 2‬دادگاه خانواده شهرستان قائم شهر مالک رسمی‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز از طریـق ایـن روزنامـه محلـی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها علاوه‬ ‫بـر انتشـار ا گهـی‪ ،‬رای هیـات الصـاق تـا درصورتیکه اشـخاص ذینفع بـه ارای اعالم شـده‬ ‫اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار اولین ا گهـی و در روسـتاها از تاریخ الصاق‬ ‫در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید‬ ‫اخـذ کننـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره‬ ‫ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی‬ ‫دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصل نشـود یا معتـرض گواهی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل ارائـه نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیت می کند و صدور سـند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بدیهی ست برابر ماده ‪ 13‬ائین نامه مذکور در مورد قسمتی از امال کی که قبال اظهارنامه‬ ‫ثبتی پذیرفته نشـده‪ ،‬واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید‬ ‫حـدود‪ ،‬مراتـب را در اولیـن ا گهـی نوبتـی و تحدیـد حـدود بـه صـورت همزمـان بـه اطلاع‬ ‫عموم می رساند و نسبت به امال ک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد‬ ‫ثبتـی ا گهـی تحدیـد حـدود را بـه صـورت اختصاصـی منتشـر می کند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/21 :‬‬ ‫یونـس قصابـی‪ ،‬سرپرسـت اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1408323‬‬ ‫امال ک قائم شـهر‬ ‫رایگان‬ ‫نشـان عالـی مدیـر سـال ‪ 1401‬بـه رضـا دولت ابـادی؛‬ ‫مدیرعامـل بانـک ملـت اعطـا شـد‪ .‬در هفتمیـن‬ ‫اجلاس سراسـری نشـان عالـی «مدیـر سـال» کـه‬ ‫بـا حضـور تعـدادی از نماینـدگان مجلـس و فعـاالن‬ ‫عرصـه پتروشـیمی و عرصـه کارافرینـی کشـور‪،‬‬ ‫همچنین اعضای هیئت علمی دانشکده کارافرینی‬ ‫دانشـگاه تهـران در مرکـز همایش هـای بین المللـی‬ ‫صد او سـیما برگـزار شـد‪ ،‬بـا اهـدای تندیـس و لـوح‬ ‫سـپاس‪ ،‬از رضـا دولت ابـادی به عنـوان مدیـر سـال‬ ‫به خاطر عملکرد مثبت‪ ،‬تالش مستمر و تاثیرگذار و‬ ‫نگاه هدفمند و ارزشـمند در پیشـبرد اهداف بانک‬ ‫ملـت تجلیـل شـد‪ .‬در عین حـال در این همایـش‪ ،‬بـا‬ ‫اهـدای لوح هـای سـپاس‪ ،‬از اعضـای هیئت مدیـره‬ ‫بانـک ملـت هـم قدردانـی شـد‪.‬‬ ‫بیمه سرمد برای افزایش سرمایه مجمع فوق العاده برگزار می کند‬ ‫مجمـع عمومـی فوق العـاده بیمـه سـرمد‪ ،‬بـرای‬ ‫تصمیم گیـری در خصـوص افزایـش سـرمایه برگـزار‬ ‫یشـود‪ .‬مجمـع عمومـی فوق العاده این شـرکت با‬ ‫م ‬ ‫دسـتور تصمیم گیـری درخصـوص افزایـش سـرمایه‪،‬‬ ‫سـاعت ‪ ۱۴‬روز دوشـنبه ‪ ۱۴‬اذرمـاه ‪ ۱۴۰۱‬برگـزار‬ ‫یشـود‪ .‬محـل برگـزاری این مجمـع‪ ،‬سـاختمان‬ ‫م ‬ ‫اصلی شـرکت به نشـانی تهران‪ ،‬بلوار نلسـون ماندال‪،‬‬ ‫تقاطع خیابان اسفندیار‪ ،‬نبش خیابان ارش غربی‪،‬‬ ‫پلا ک ‪ ،113‬طبقـه دوم اسـت و سـهامداران محتـرم‬ ‫یـا نماینـدگان قانونـی انـان می تواننـد بـرای دریافت‬ ‫کارت ورود بـه جلسـه مجمـع‪ ،‬بـا در دست داشـتن‬ ‫کارت ملـی (درمـورد نماینـدگان قانونـی بـا ارائـه‬ ‫وکالت نامـه رسـمی) از سـاعت ‪ ،۱۳‬به نشـانی فـوق‬ ‫مراجعـه فرماینـد‪ .‬دسـتور جلسـه‪ :‬تصمیم گیـری‬ ‫در خصـوص افزایـش سـرمایه و سـایر مـواردی کـه در‬ ‫صالحیـت مجمـع عمومـی فوق العـاده اسـت‪.‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 12005345‬مـورخ ‪ 1396/05/26‬هیـات اول موضـوع قانـون تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نـکا تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای سـیدرضا‬ ‫رسولی قلع هسـری بـه شـماره ملـی ‪ 4999512149‬فرزنـد میرنجـف در ‪5‬دانـگ و‬ ‫‪24‬سـیر و ‪8‬مثقـال مشـاع عرصـه بـه انضمـام ششـدانگ اعیانـی یـک قطعـه زمیـن‬ ‫بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ 197/72‬مترمربـع از پلا ک ‪ 28‬اصلـی واقـع در اراضـی‬ ‫نـکا بخـش ‪ 9‬ثبـت نـکا خریـداری شـده از اقـای میرنجـف رسـولی محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫یشـود تـا‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه‬ ‫این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫یسـت‬ ‫دادخواسـت اعتـراض بـر ثبـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/08/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/09/05 :‬‬ ‫امیـر خندان رباطـی‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1406185‬‬ ‫املا ک شهرسـتان نـکا‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫شنبه ‪ 5‬اذر ‪ 1401‬شماره‪2651‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫اماده باش نیروهای منابع طبیعی برای مقابله با اتش‬ ‫دستگیری عامل همکاری با رسانه های معاند در ری‬ ‫فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز اعالم کرد؛‬ ‫تدارک بیش از ‪ ۵۰۰‬برنامه برای هفته بسیج‬ ‫مدی ــرکل منابع طبیع ــی و ابخی ــزداری گلس ــتان گف ــت‪ :‬نیروه ــای ی ــگان‬ ‫شس ــوزی احتمال ــی‬ ‫حفاظ ــت منابع طبیع ــی اس ــتان ب ــرای پیش ــگیری از ات ‬ ‫به حال ــت اماده ب ــاش درامده ان ــد‪ .‬حمی ــد س ــامتی اظه ــار ک ــرد‪ :‬براس ــاس‬ ‫یب ــر افزای ــش دم ــا در روزه ــای این ــده‪،‬‬ ‫پیش بین ــی هواشناس ــی مبن ‬ ‫له ــای‬ ‫له ــا و مرات ــع به وی ــژه جنگ ‬ ‫احتم ــال وق ــوع حری ــق در س ــطح جنگ ‬ ‫دست کش ــت وج ــود خواه ــد داش ــت‪ .‬مدی ــرکل منابع طبیع ــی و ابخی ــزداری‬ ‫گلســتان افــزود‪ :‬به منظــور پیشــگیری و مقابلــه بــا حریــق احتمالــی‪ ،‬نیــروی‬ ‫لهــا‬ ‫یــگان حفاظــت و نیروهــای طــرح جنــگل داری بــرای حفاظــت از جنگ ‬ ‫به طورکامــل امادگــی دارنــد‪ .‬شناســایی و ســازمان دهی بســیجیان گلســتان‬ ‫در قال ــب نیروه ــای همی ــار طبیع ــت ب ــرای پیش ــگیری‪ ،‬شناس ــایی و اطف ــای‬ ‫له ــا و مرات ــع اس ــتان انج ــام ش ــده اس ــت‪ .‬وی از‬ ‫حری ــق در س ــطح جنگ ‬ ‫مــردم خواســت از روش ـن کردن اتــش در دامنــه و حاشــیه جنگل هــا و مراتــع‬ ‫خ ــودداری ک ــرده و درص ــورت مش ــاهده اتش س ــوزی ان را ب ــه منابع طبیع ــی‬ ‫اط ــاع دهن ــد‪.‬‬ ‫ارائه بیش از ‪ ۴۰۰۰‬نفر خدمت به افراد کارتن خواب‬ ‫در گرمخانه شهرداری گرگان‬ ‫زینب طاهر‬ ‫فرمانـده سـپاه ناحیـه امامـت تبریـز گفـت‪:‬‬ ‫شـعار محـوری هفتـه بسـیج امسـال‪ ،‬بسـیج‬ ‫خدمتگـزار مـردم اسـت کـه براین اسـاس‪،‬‬ ‫بیـش از ‪ ۵۰۰‬برنامـه مردم محـور‪ ،‬بـرای‬ ‫یشـده اسـت‪ .‬سـرهنگ‬ ‫این هفته برنامه ریز ‬ ‫پاسـدار حسـین پوراسـماعیل بااشـاره به‬ ‫شـرایط اخیر کشـور اظهار داشـت‪ :‬دشمنان‬ ‫انقلاب همـواره درصـدد ایـن بودنـد کـه بـا‬ ‫مسـائل امنیتـی‪ ،‬اشـوب و اغتشـاش در‬ ‫جامعـه و به ویـژه در دانشـگاه ها و مـدارس‪،‬‬ ‫بـه هـدف خـود کـه همـان زیرسـوال بردن‬ ‫امنیـت داخلـی ماسـت دسـت یابنـد‪ .‬بعـد‬ ‫از فتن ههـای مختلـف در ده ههـای اخیـر‬ ‫کـه هرکـدام بـا روش خاصـی انجـام و بـه‬ ‫سـنگ خـورد‪ ،‬اینـک دشـمن بـه رویارویـی‬ ‫مسـلحانه روی اورده کـه در این قضایـا‬ ‫نیروهـای بسـیج توانسـته اند شـبانه روز و‬ ‫بی ادعا به دفاع از کیان کشـور و شـهروندان‬ ‫بپردازنـد‪ .‬وی گفـت‪ :‬برپایـی نمایشـگاه‬ ‫یشـده عملیـات والفجـر ‪ ۸‬در حـوزه‬ ‫بازساز ‬ ‫خسروشـاه‪ ،‬نمایشـگاه دسـتاوردهای‬ ‫زنـان‪ ،‬رزمایـش جهادگـران فاطمیـه ‪ ۲‬در‬ ‫حـوزه خواهـران خسروشـاه‪ ،‬باسـمنج و‬ ‫سـردرود‪ ،‬نشسـت های روشنگری و بصیرتی‬ ‫درراسـتای جهـاد تبییـن و ا گا هسـازی‪،‬‬ ‫برگـزاری اردوهـای جهـادی‪ ،‬ویزیـت رایـگان‬ ‫کهـای مومنانـه‪،‬‬ ‫پزشـکان‪ ،‬رزمایـش کم ‬ ‫مسـابقات ورزشـی در سـطح پایگا ههـا و‬ ‫نواحـی مختلـف‪ ،‬بازدیـد علمـی از پـارک علم‬ ‫و فنـاوری ربـع رشـیدی‪ ،‬کارگاه پیشـگیری از‬ ‫اعتیـاد و برپایـی نمایشـگاه مربوطـه‪ ،‬حضـور‬ ‫ا کیـپ سـازمان انتقـال خـون بـرای اهـدای‬ ‫خـون‪ ،‬ایجـاد میزخدمـت‪ ،‬ویزیـت رایـگان‬ ‫تغذیـه‪ ،‬روانشناسـی و مامایـی‪ ،‬توزیع غذای‬ ‫گـرم‪ ،‬یـادواره ‪ ۶۴‬شـهید واالمقـام منطقـه‬ ‫باسـمنج و ‪ ...‬از جملـه این برنامه هاسـت‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه درطول هفتـه بسـیج‪،‬‬ ‫رزمایـش کمـک مومنانـه هـم ادامـه خواهـد‬ ‫داشـت گفـت‪ :‬رزمایـش کمـک مومنانـه و‬ ‫توزیـع بسـته های معیشـتی‪ ،‬یکـی از نقـاط‬ ‫قوت و قابل تحسین در سپاه ناحیه امامت‬ ‫تبریـز اسـت کـه در چندسـال اخیر‪ ،‬در همـه‬ ‫مناسـبت های ملـی و مذهبـی و ‪ ...‬بیـن‬ ‫نیازمنـدان واقعـی توزیـع شـده کـه در سـال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬هم بیش از ‪ ۳۱‬هزاربسته‪ ،‬تهیه و توزیع‬ ‫شـده اسـت‪ .‬فرمانـده سـپاه ناحیـه امامـت‬ ‫تبریـز بااشـاره به وظیفـه بسـیج در بحـث‬ ‫جهـاد تبییـن گفـت‪ :‬بسـیجی بایـد جنـگ‬ ‫سـایبری‪ ،‬مجـازی و رسـانه ای را مثـل جنگ‬ ‫نظامـی و فیزیکـی‪ ،‬جـدی بگیـرد و به فرمـان‬ ‫رهبـر معظـم دراین راسـتا عمـل کنـد چرا کـه‬ ‫وا گذار کـردن میـدان در فضـای سـایبری‪،‬‬ ‫به مراتـب ویرانگرتـر اسـت‪ .‬در هفتـه بسـیج‪،‬‬ ‫چـه ب هشـکل حضـوری و چـه ب هصـورت‬ ‫مجـازی‪ ،‬درمـورد جهـاد تبییـن‪ ،‬برنام ههـای‬ ‫متنـوع داریـم کـه دراین برنام ههـا‪ ،‬سـعی‬ ‫می کنیـم کنـار نقدهـای منصفانـه و بررسـی‬ ‫موانـع و مشـکالت‪ ،‬بـه بیـان دسـتاوردها و‬ ‫پیشـرفت های نظـام مقـدس جمهـوری‬ ‫اسلامی ایـران‪ ،‬بپردازیـم‪ .‬سـرهنگ‬ ‫پاسـدار حسـین پوراسـماعیل بابیان اینکـه‬ ‫دشـمنان‪ ،‬در بعـد سـایبری و جنـگ نـرم‪،‬‬ ‫خـوب عمـل کرده انـد گفـت‪ :‬غفلـت برخـی‬ ‫یگـری در دهـه‬ ‫تهـا‪ ،‬نبـود روحیـه انقالب ‬ ‫دول ‬ ‫اخیـر و هزین ههـای هنگفـت مالـی امریـکا‬ ‫و متحدانـش‪ ،‬از عوامـل موفقیـت دشـمن‬ ‫نحـوزه بـوده کـه امیدواریـم بـا اسـتقرار‬ ‫درای ‬ ‫یگـری حا کـم‬ ‫دولـت جدیـد و روحیـه انقالب ‬ ‫بـر دولـت و مجلس‪ ،‬به کمک همین جوانان‬ ‫بسـیجی‪ ،‬شکست سـنگینی به دشمنان در‬ ‫عرصـه جنـگ نـرم وارد کنیـم‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫وضعیـت نگران کننـده بانـک و ذخیـره خون‬ ‫در اسـتان گفـت‪ :‬براسـاس اطالعـات و امـار‬ ‫موثـق‪ ،‬وضعیـت ذخیـره خـون در اسـتان‬ ‫مطلوب نیسـت و از بسـیجیان انتظار داریم‬ ‫دراین هفتـه‪ ،‬بـه بحـث اهـدای خـون توجـه‬ ‫بیشـتری کننـد هرچندکـه تمـام شـهروندان‬ ‫بایـد اهـدای مسـتمر خـون در تمـام ایـام‬ ‫سـال را فرامـوش نکننـد‪ .‬فرمانـده سـپاه‬ ‫ناحیـه امامـت تبریـز بابیان اینکـه سـپاه در‬ ‫امربه معـروف و نهی ازمنکـر‪ ،‬روش برخـورد‬ ‫مهربانانـه و ارشـادی را دنبـال می کنـد گفت‪:‬‬ ‫یهـا‪ ،‬برخلاف‬ ‫در قضیـه اغتشاشـات و ناارام ‬ ‫حاشی هسـازی های دشـمنان‪ ،‬نیروهـای‬ ‫نظامـی و امنیتـی هیـچ گاه شـروع کننده‬ ‫یهـا نبـوده اسـت بلکـه در جاهایـی‬ ‫درگیر ‬ ‫مجبـور بـه دفاع ازخـود شـده کـه ایـن‬ ‫یسـت امـا ب هصـورت‬ ‫یـک موضـوع طبیع ‬ ‫کلـی‪ ،‬تمـام مبنـای مـا برخـورد ارشـادی‬ ‫یسـت‪ .‬مسـئول نمایندگـی‬ ‫و فرهنگ ‬ ‫ولی فقیـه در سـپاه ناحیـه امامـت تبریـز هـم‬ ‫دراین جلسـه بـا تشـریح برنام ههـای هفتـه‬ ‫بسـیج گفـت‪ :‬بیـش از ‪ 100‬برنامـه حضـوری‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬برنامـه غیرحضـوری درزمینـه جهـاد‬ ‫تبییـن‪ ،‬بـرای هفتـه بسـیج تـدارک دیده ایم‪.‬‬ ‫دیـدار بـا خانـواده شـهدا و ایثارگـر‪ ،‬دیـدار بـا‬ ‫پیشکسـوتان بسـیجی‪ ،‬ا گا هسـازی سـبک‬ ‫زندگـی اسلامی در فضـای مجـازی‪ ،‬برپایـی‬ ‫طـرح مطالب هگـری از مسـئولین بـا رعایـت‬ ‫موازیـن قانونـی و حیطـه اختیـارات خـود‪،‬‬ ‫تبیین شاخصه های بسیج واقعی به مردم‪،‬‬ ‫از برنام ههـای فرهنگـی حـوزه نمایندگـی‬ ‫ولی فقیـه در سـپاه ناحیـه امامـت اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان اعالم کرد؛‬ ‫معــاون محیط زیســت و خدمات شــهری شــهرداری گــرگان از ارائــه ‪ ۴۰۳۱‬نفــر‬ ‫خدم ــت ب ــه اف ــراد بی س ــرپناه (کارتن خ ــواب) در گرمخان ــه ای ــن ش ــهرداری‬ ‫ط ــی م ــدت یک س ــال خب ــر داد‪ .‬احم ــد س ــاالری گف ــت‪ :‬گرمخان ــه ش ــهرداری‬ ‫گــرگان از زمــان شــروع فعالیــت از اذرمــاه ‪ ۱۴۰۰‬تــا پایــان ابان مــاه ‪ ۱۴۰۱‬ب ـه ازای‬ ‫نخ ــواب و بی خانم ــان خدمات رس ــانی‬ ‫‪ ۴۰۳۱‬نف ــر ش ــب ب ــه اف ــراد کارت ‬ ‫انج ــام داده اس ــت‪ .‬ورودی ه ــای گرمخان ــه در فص ــل س ــرما افزای ــش داش ــته‬ ‫نخ ــواب در گرمخان ــه‬ ‫ک ــه درهمین راس ــتا ‪ ۲۷۹‬نف ــر خدم ــت ب ــه اف ــراد کارت ‬ ‫ش ــهرداری ارائ ــه ش ــده اس ــت‪ .‬به طورمتوس ــط در ه ــر ش ــبانه روز هشـ ـت نفر‬ ‫یش ــوند و پنج نف ــر در ه ــر ش ــب ب هص ــورت ثاب ــت‬ ‫در گرمخان ــه پذی ــرش م ‬ ‫تش ــهری ش ــهرداری‬ ‫مراجع ــه می کنن ــد‪ .‬مع ــاون محیط زیس ــت و خدما ‬ ‫گــرگان گفــت‪ :‬ســاعت پذیــرش در گرمخانــه از ســاعت ‪ ۱۹‬الــی ‪ ۸‬صبــح اســت‬ ‫ک ــه در م ــدت اقام ــت خدم ــات بهداش ــتی‪ ،‬اس ــتحمام و یک وع ــده غ ــذای‬ ‫یش ــود‪ .‬وی تصری ــح ک ــرد‪ :‬باتوجه به اینک ــه‬ ‫گ ــرم ب ــه مددجوی ــان داده م ‬ ‫ا کثــر افــراد کارتن خــواب‪ ،‬معتــاد بــوده و البســه ان هــا الــوده و در ا کثــر مــوارد‬ ‫نی ــاز ب ــه تعوی ــض دارد‪ ،‬ش ــهرداری درحدت ــوان اق ــدام ب ــه تحوی ــل لب ــاس‬ ‫ن ــو ب ــه این اف ــراد می نمای ــد‪ .‬وی از ش ــهروندان‪ ،‬خی ــران و س ــازمان های‬ ‫مردم نه ــاد خواس ــت درصورت تمای ــل و تمک ــن مال ــی می توانن ــد درایـ ـن کار‬ ‫خیــر بــا شــهرداری همــکاری و البســه نــو را بــه افــراد نیازمنــد هدیــه نماینــد‪.‬‬ ‫وی باتوج هب ــه ش ــروع س ــرما از ش ــهروندان خواس ــت درص ــورت مش ــاهده‬ ‫اف ــراد کارتن خ ــواب ب ــا س ــامانه ‪ ۱۳۷‬تم ــاس حاص ــل نماین ــد ت ــا نس ــبت ب ــه‬ ‫جمـع اوری و انتقــال ان هــا بــه گرمخانــه اقدامــات اقــدام الزم صــورت پذیــرد‪.‬‬ ‫با هدف امادگی و سنجش گروه های واکنش اضطراری برگزار شد؛‬ ‫مانور حضور در اداره گاز منطقه ‪ ۱‬گرگان‬ ‫باه ــدف نمای ــش س ــطح امادگ ــی و س ــنجش گرو هه ــای وا کن ــش اضط ــراری‬ ‫و امادگ ــی مقابل ــه ب ــا فص ــل س ــرد‪ ،‬مان ــور حض ــور کارکن ــان بس ــیجی ش ــرکت‬ ‫گاز گلس ــتان برگ ــزار ش ــد‪ .‬دراین مراس ــم عل ــی طالب ــی؛ مدیرعام ــل ش ــرکت‬ ‫گاز اس ــتان‪ ،‬اعض ــای کمیت ــه بح ــران و کارگرو هه ــای عملیات ــی‪ ،‬تعمی ــرات‪،‬‬ ‫پش ــتیبان و اطالع رس ــانی و تبلیغ ــات‪ ،‬در اداره گاز منطق ــه ‪ ۱‬گ ــرگان حض ــور‬ ‫داش ــتند‪ .‬نجاری ــان؛ رئی ــس پدافن ــد غیرعام ــل و مدیری ــت بح ــران ش ــرکت گاز‬ ‫گلســتان گزارشــی از اهــداف انجــام ایــن مانــور و وظایــف و اختیــارات هریـک از‬ ‫گرو هه ــای وا کن ــش اضط ــراری ارائ ــه ک ــرد‪ .‬س ــید ج ــواد موس ــوی؛ رئی ــس‬ ‫اداره گاز منطق ــه ‪ ۱‬گ ــرگان و سیس ــتانی؛ رئی ــس حراس ــت و ضمی ــری؛ رئی ــس‬ ‫‪ HSE‬ش ــرکت گاز اس ــتان هرک ــدام جدا گان ــه ب ــر اهمی ــت امادگ ــی نیروه ــا‪،‬‬ ‫س ــطح هوش ــیاری و توج ــه بیش ازپی ــش ب ــه انج ــام وظای ــف محول ــه به وی ــژه‬ ‫دراین ای ــام تا کی ــد داش ــتند‪ .‬طالب ــی ب ــا تقدی ــر از متولی ــان برگ ــزاری مان ــور‬ ‫گف ــت‪ :‬انج ــام مانوره ــا و نمای ــش حض ــور و اماده س ــازی نیروه ــا ب ــا رعای ــت‬ ‫نظ ــم و دقت نظ ــر مه ــم ب ــوده و می توان ــد تمری ــن و پیش زمینـ ـه ای ب ــرای‬ ‫مواجه ــه ب ــا ح ــوادث واقع ــی و پیش بینی نش ــده باش ــد‪ .‬طالب ــی باتا کیدب ــر‬ ‫اســتمرار برگــزاری این گونــه مانورهــا بــه تشــریح رونــد توزیــع و حجــم مصــرف‬ ‫گاز اســتان پرداختــه و خواســتار هوشــیاری و امادگــی هرچه بیشــتر نیروهــای‬ ‫نه ــای احتمال ــی‬ ‫عملیات ــی و پش ــتیبانی و س ــایرین درزم ــان ض ــرورت و بحرا ‬ ‫و خدمات رس ــانی مناس ــب و مطل ــوب به وی ــژه در ای ــام س ــرد س ــال ش ــدند ت ــا‬ ‫امســال را نیــز هماننــد ســنوات قبــل بــدون هیــچ نگرانــی به پایــان برســانیم‪.‬‬ ‫برگزاری رویداد اموزشی ایمنی و بهینه سازی مصرف گاز‬ ‫ِ‬ ‫در شرکت گاز استان کردستان‬ ‫ارش مرادی‬ ‫شـرکت گاز کردسـتان بـا همـکاری مرکـز‬ ‫اموزش و پژوهش های توسعه و اینده نگری‬ ‫سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی دوره‬ ‫اموزشـی بـا محوریت مصرف بهینـه و رعایت‬ ‫نـکات ایمنـی دراسـتانه ورود بـه فصـل سـرد‬ ‫بـرای مدیـران و کارشناسـان روابط عمومـی‬ ‫به همراه مسئولین تاسیسات دستگاه های‬ ‫اجرایـی اسـتان در سـالن امفی تئاتـر شـرکت‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬احمـد فعل هگـری؛ مدیرعامـل‬ ‫در حاشـیه این رویـداد بابیـان ایـن سـوال‬ ‫کـه چـرا ایمنـی و مدیریـت مصـرف انـرژی‬ ‫اهمیـت دارد؟ گفـت‪ :‬ایمنـی بـرای حفـظ‬ ‫جـان و سـرمایه ها و مدیریـت انـرژی بـرای‬ ‫کاهـش هزین ههـا‪ ،‬محیط زیسـت و حفـظ‬ ‫منابـع انـرژی اهمیـت دارد‪ .‬فعل هگـری‬ ‫یـاداور شـد‪ :‬دوره اموزشـی اصلاح الگـوی‬ ‫مصـرف باتا کیدبـر مصرف بهینه گاز طبیعی‬ ‫دراسـتانه ورود بـه فصـل سـرما به عنـوان‬ ‫یـک ضـرورت اساسـی مطـرح اسـت‪ .‬وی‬ ‫رعایـت الگـوی مصـرف انـرژی در ادارات‬ ‫دولتـی را ضـروری شـمرد و گفـت‪ :‬رعایـت‬ ‫الگـوی مصـرف بهینـه گاز طبیعـی در ادارات‬ ‫دولتـی و مرا کـز صنعتـی و تولیـدی از اهـم‬ ‫واجبـات اسـت و همـه بایـد در مصـرف‬ ‫انـرژی صرفه جویـی کننـد‪ .‬وی بیـان کـرد‪:‬‬ ‫براسـاس مـاده ‪ 43‬قانـون بودجـه سـال ‪،99‬‬ ‫ادارات و ارگان هـای دولتـی مکلف انـد در‬ ‫سـال جـاری بـا راهکارهـای عملـی ‪ 10‬درصـد‬ ‫از مصـرف گاز طبیعـی را کاهـش دهنـد و‬ ‫بـرای بررسـی رعایـت ایـن مصوبـه‪ ،‬شـرکت‬ ‫گاز اسـتان کردسـتان هرسـال ازطریـق گـروه‬ ‫پایـش انـرژی ادارات دولتـی را رصـد می کند و‬ ‫به همین مناسبت دوره اموزشی با محوریت‬ ‫مصـرف بهینـه و رعایـت نـکات ایمنـی بـرای‬ ‫مدیـران و کارشناسـان روابط عمومـی‬ ‫به همراه مسئولین تاسیسات دستگاه های‬ ‫اجرایـی کردسـتان برگـزار شـد‪ .‬حامـد روحی؛‬ ‫رئیـس بهینـه مصـرف انـرژی شـرکت گاز‬ ‫اسـتان به عنوان اولیـن مـدرس دوره درمورد‬ ‫را ههـای صرفه جویـی در مصـرف گاز گفـت‪:‬‬ ‫سـهم بـاالی هزینه هـای انـرژی در ادارات‬ ‫یشـود نادیـده گرفـت به خصـوص بـا‬ ‫را نم ‬ ‫سردشـدن هـوا و به تبـع ان‪ ،‬بیشترشـدن‬ ‫مصـرف گاز طبیعـی در ادارات‪ ،‬درصـورت‬ ‫یسـازی هزین ههـای انـرژی و اعمـال‬ ‫واقع ‬ ‫مصوبـات هیئت وزیـران بـه یـک بحـران‬ ‫اقتصـادی در ادارات تبدیـل می شـود و‬ ‫بهتریـن و موثرتریـن راهـکار صرفه جویـی در‬ ‫یسـت به تبـع ان درصورت‬ ‫مصـرف گاز طبیع ‬ ‫صرفه جویی در مصرف انرژی موجب اعمال‬ ‫بـرای مصرف کننـدگان سـازمان های اجرایی‬ ‫یشـود‪ .‬رئیس بهینه مصرف انرژی شـرکت‬ ‫م ‬ ‫گاز کردسـتان گفـت‪ :‬شـاید ا گـر کمـی تامـل‬ ‫کنیـد راهکارهـای زیـادی بـرای صرفه جویـی‬ ‫در مصـرف گاز ب هیـاد اوریـد‪ .‬راهکارهایـی کـه‬ ‫هرکدام به طریقی به گوشـتان رسـیده یا ان را‬ ‫جایـی خوانـده یـا در رسـانه ها دیده ایـد‪ .‬از‬ ‫دوجـداره و عایـق کاری در و پنجر ههـا گرفتـه‬ ‫تـا نصـب پرد ههـای ضخیـم و قطـور و سـایر‬ ‫نهـا نیازمنـد تغییـرات‬ ‫یکـه برخی ازا ‬ ‫موارد ‬ ‫سـاختاری و اساسـی در سـاختمان و فضای‬ ‫زندگـی و کاری شماسـت؛ وقتـی ایـن را ههـا را‬ ‫یشـنوید‪ ،‬ایـن تغییـرات برایتـان مشـکل‬ ‫م ‬ ‫و گاه ناممکـن به نظـر می رسـد‪ .‬وی تصریـح‬ ‫کـرد‪ :‬سـاده ترین را ههـای صرفه جویـی در‬ ‫یتـوان بـه مـوارد زیـر‬ ‫مصـرف گاز طبیعـی م ‬ ‫اشـاره نمود؛ تاجایی که مقـدور منافذ خروج‬ ‫هـوا را ببندیـد‪ ،‬پوشـیدن لبـاس مناسـب‬ ‫فصـل سـرما‪ ،‬رعایـت دمـای رفـاه ‪ 18‬الـی‬ ‫‪ 21‬درج هسـانتی گراد در منـازل مسـکونی‬ ‫و در ادارات دولتـی ‪ 18‬در سـالن ها و ‪ 21‬در‬ ‫نهـا‬ ‫قهـا‪ ،‬سـرویس موتورخانـه و اصلاح ا ‬ ‫اتا ‬ ‫شـامل تنظیـم مشـعل‪ ،‬عایـق کاری و نصـب‬ ‫رسـوب گیر‪ ،‬اصلاح تجهیـزات فرسـوده‪،‬‬ ‫مسـاعت‬ ‫روشـن کردن سیسـتم گرمایشـی نی ‬ ‫شکـردن‬ ‫قبـل از شـروع سـاعت کاری و خامو ‬ ‫کسـاعت قبـل از اتمـام سـاعت کاری‪،‬‬ ‫ی ‬ ‫خاموش کردن سیستم گرمایشی در روزهای‬ ‫تعطیـل‪ ،‬جدا کـردن سیسـتم گرمایشـی‬ ‫سـرایداری از سیسـتم اداری‪ ،‬اسـتفاده از نور‬ ‫خورشـید در روزهـای افتابـی و تنظیم درجه‬ ‫حـرارت پکیـج در منـازل مسـکونی بیـن ‪ 50‬تا‬ ‫‪ 55‬درجـه جـزو راهکارهای سـاده و کم هزینه‬ ‫یسـت‪ .‬مهنـدس حامـد روحـی؛‬ ‫صرفه جوی ‬ ‫رئیـس بهین هسـازی مصـرف انـرژی شـرکت‬ ‫گاز اسـتان بـه طـرح رایـگان بهین هسـازی‬ ‫موتورخان ههـا اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬کلیـه‬ ‫مشـترکین خانگـی‪ ،‬تجـاری‪ ،‬ادارات‪،‬‬ ‫اما کـن اموزشـی و اما کـن مذهبـی و خیریـه‬ ‫تنـام در سـایت ‪www.‬‬ ‫می تواننـد بـا ثب ‬ ‫‪ Goc.nigc.ir‬درخواسـت اصلاح موتورخانـه‬ ‫خـود را ثبـت نماینـد‪ .‬در سـاعت دوم‬ ‫رویـداد مهنـدس فریـدون خسـروی؛ رئیـس‬ ‫ایمنـی و اتش نشـانی شـرکت گاز کردسـتان‬ ‫در مبحـث اسـتفاده ایمـن از گاز طبیعـی و‬ ‫وسـایل گازسـوز و راه های جلوگیری از نشـت‬ ‫گاز اشـاره و تصریـح کـرد‪ :‬اسـتفاده از بسـت‪،‬‬ ‫سرشـیلنگی و شـیلنگ مناسـب‪ ،‬کنتـرل‬ ‫پوسـیدگی لول ههـای گاز‪ ،‬نشـت یابی خانگی‬ ‫با کف صابون‪ ،‬بسـتن شـیر اصلی مصرف گاز‬ ‫هنـگام مسـافرت و مسـدودکردن شـیرهای‬ ‫یشـود‬ ‫نهـا اسـتفاده نم ‬ ‫گازی کـه از ا ‬ ‫بااسـتفاده از درپـوش از را ههـای جلوگیـری‬ ‫نهـا توجه‬ ‫از نشسـت گاز اسـت کـه بایـد بـه ا ‬ ‫شـود‪ .‬وی گفـت‪ :‬اسـتاندارد شـیلنگ گاز‬ ‫یک متـر و ‪ ۲۰‬سـانتی متر اسـت‪ ،‬شـیلنگ گاز‬ ‫انـواع مختلـف چـون پوسـت ماری‪ ،‬دوالیـه‪،‬‬ ‫تشـده الستیک‪ ،‬الستیکی در یک نوار‬ ‫تقوی ‬ ‫فلـز‪ ،‬شـیلنگ گاز فلـزی و ‪ ...‬دارد کـه بررسـی‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫و کنتـرل دوره ای شـیلنگ گاز ضرور ‬ ‫وی بـه خفگـی براثـر گاز مونوا کسـید کربـن‬ ‫اشـاره و تصریـح کـرد‪ :‬سـردرد‪ ،‬تهـوع‪،‬‬ ‫کم نفسـی‪ ،‬سـرگیجه و ازدسـت دادن‬ ‫هوشـیاری از نشـانه های مسـمومیت بـا‬ ‫مونوا کسـید کربـن اسـت و هشـدار داد‪:‬‬ ‫افـراد پیـش از نصـب و روشـن کردن بخـاری‬ ‫از بازبـودن مسـیر دودکـش و قرارداشـتن‬ ‫چشـکل بـر روی ان اطمینـان‬ ‫کالهـک ا ‬ ‫حاصـل کننـد‪ .‬سـردبودن قسـمت فوقانـی‬ ‫لولـه بخـاری نشـانه عد مخـروج گازهـای‬ ‫خطرنـا ک ناشـی از شـعله وسـایل گازسـوز‬ ‫ً‬ ‫اسـت و باید وسـایل گازسـوز سـریعا خاموش‬ ‫شـود‪ .‬عالوه برایـن بر نصب صحیح دودکش‬ ‫هـم بایـد دقـت شـود‪.‬‬ ‫برگزاری اولین جلسه شورای فرهنگی منطقه ‪ 8‬وزارت نفت در مشهد‬ ‫ِ‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫علـی زمانـی؛ دبیـر شـورای عالی فرهنگـی‬ ‫وزارت نفـت در اولیـن جلسـه شـورای‬ ‫فرهنگـی منطقـه ‪ 8‬صنعـت نفـت کـه بـا‬ ‫حضـور جمعـی از مدیـران وزارت نفـت و‬ ‫مدیـران عامـل شـرکت های تابعـه صنعـت‬ ‫نفت استان های خراسان رضوی‪ ،‬خراسان‬ ‫شـمالی و خراسـان جنوبـی در مشـهد‬ ‫برگـزار شـد گفـت‪ :‬انتظـار از مشـهد مقـدس‬ ‫به عنـوان مرکـز فرهنگـی جهـان تشـیع‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫توجـه ویـژه بـه موضوعـات فرهنگ ‬ ‫مطابـق شـیوه نامه شـورای عالی فرهنگـی‬ ‫یمـاه‬ ‫ابالغـی وزیـر محتـرم نفـت در ‪ 26‬د ‬ ‫سـال گذشـته ارتقـا و هماهنگـی در کلیـه‬ ‫تهـای فرهنگـی زیرمجموعـه وزارت‬ ‫فعالی ‬ ‫نفـت و ضـرورت ایجـاد نظامـی منسـجم در‬ ‫برنام ههـا‪ ،‬عـدم مـوازی کاری در واحدهـای‬ ‫ذی ربـط باتوج هبـه ابلاغ سیاسـت های‬ ‫کالن تدویـن شـده و همچنیـن لـزوم توجـه‬ ‫ویـژه بـه تاثیـرات این مهـم در مجموعـه‬ ‫فرهیختـه و خـدوم کارکنـان صنعـت نفـت‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫از وظایـف شـورای عالی فرهنگ ‬ ‫به گفتـه زمانـی؛ بازنگـری‪ ،‬تدویـن و ابلاغ‬ ‫سـند راهبـردی و شـیوه نامه فرهنگـی‬ ‫صنعـت نفـت و به روزرسـانی ان‪ ،‬هماهنگـی‬ ‫و نظـارت بـر اجـرای مصوبـات ابالغـی در‬ ‫چهـار شـرکت اصلـی و واحدهـای سـتادی‪،‬‬ ‫تهـای فرهنگـی صنعـت‬ ‫نظـارت بـر فعالی ‬ ‫نفـت براسـاس ضوابـط اجرایـی بودجـه‬ ‫سـاالنه از اهـم وظایـف و اختیـارات‬ ‫شـورای عالی فرهنگـی وزارت نفـت اسـت‪.‬‬ ‫هماهنگـی و نظـارت بـر برنام ههـای شـورای‬ ‫امربه معـروف‪ ،‬اقامـه نمـاز‪ ،‬سـتاد صیانـت‬ ‫حقـوق شـهروندی‪ ،‬عفـاف و حجـاب‪ ،‬زنـان‬ ‫و خانـواده و ارائـه گـزارش عملکـرد دوره ای‬ ‫یکپارچـه از اصلی تریـن دالیـل تشـکیل‬ ‫ایـن سـتاد اسـت‪ .‬دبیـر شـورای عالی‬ ‫فرهنگـی وزارت نفـت بابیان این مطلـب‬ ‫کـه دلیـل برگـزاری اولیـن جلسـه شـوراهای‬ ‫فرهنگـی مناطـق وزارت نفـت در مشـهد‬ ‫مقـدس توسـل و توجـه بـه حضـرت‬ ‫رضـا ؟ع؟ و امادگـی این اسـتان بـود گفـت‪:‬‬ ‫ماموریـت مهـم ایـن شـورا توجـه بـه کارکنـان‬ ‫و خانواد ههـای کارکنـان و توجـه بـه‬ ‫برنام ههـای فرهنگـی انـان اسـت‪ .‬حسـن‬ ‫افتخـاری؛ رئیـس شـورای فرهنگـی منطقـه‬ ‫‪ 8‬صنعت نفت کشـور در بخشـی از نشسـت‬ ‫شتـر هـم سـابقه‬ ‫گفـت‪ :‬خراسـان رضـوی پی ‬ ‫برگـزاری شـورای راهبـردی مدیـران صنعـت‬ ‫نفـت خراسـان بـزرگ را داشـته و برنامه های‬ ‫کاری بـا همـکاری مدیـران درحال انجـام‬ ‫لشـرق کشـور به دلیـل‬ ‫اسـت‪ .‬منطقـه شما ‬ ‫وجـود مضجـع شـریف و منـور رضـوی‬ ‫مهم تریـن مرکـز فرهنگـی کشـور اسـت‪ .‬وی‬ ‫یهـای خراسـان رضـوی‬ ‫یکی دیگـر از ویژگ ‬ ‫را دارابـودن زنجیـره کامـل تولیـد‪ ،‬پاالیـش‪،‬‬ ‫ذخیر هسـازی‪ ،‬انتقـال و توزیـع گاز دانسـت‬ ‫تهـای حاصلـه صنعـت‬ ‫و گفـت‪ :‬موفقی ‬ ‫لشـرق کشـور حاصل تعامل و‬ ‫نفت در شما ‬ ‫همـکاری گسـترده مدیـران و کارکنـان اسـت‬ ‫و همـه مدیـران شـرکت های تابعـه صنعـت‬ ‫لشـرق کشـور در اقدامـات‬ ‫نفـت شما ‬ ‫فرهنگـی پیشـرو و پیشـگام اند‪ .‬نمونـه ان‬ ‫فعالیـت در خدمت رسـانی بـه زائـران پیـاده‬ ‫در ایام شـهادت حضـرت رضا ؟ع؟ و برگزاری‬ ‫مراسـمات فرهنگـی اربعیـن و ‪ ...‬اسـت‪ .‬در‬ ‫ابتـدای جلسـه حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫ینـژاد؛ معـاون فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی‬ ‫گناباد ‬ ‫و زیـارت اسـتانداری خراسـان رضـوی بـه‬ ‫اهمیـت تولیـد و مصـرف اثـار فرهنگی اشـاره‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬نقطـه کانونـی ارتبـاط فرهنگی‪،‬‬ ‫تعامـل موثـر و مسـتمر بـا کارکنـان اسـت‪.‬‬ ‫تهـای‬ ‫وی خانـواده را نقطـه دوم فعالی ‬ ‫فرهنگـی خوانـد و افـزود‪ :‬نبایـد الگـوی‬ ‫کشـکل و کلیشـه ای بـرای همـه کارکنـان‬ ‫ی ‬ ‫و خانواد ههـای انـان در اجـرای برنام ههـای‬ ‫فرهنگـی پیاد هسـازی کنیم‪ .‬دراین نشسـت‬ ‫مدیـران عامـل شـرکت های تابعـه وزارت‬ ‫نفـت در خراسـان رضوی‪ ،‬خراسـان شـمالی‬ ‫و خراسـان جنوبـی ضمـن اسـتقبال از‬ ‫تشـکیل شـورای فرهنگـی منطقـه ‪ 8‬وزارت‬ ‫نفـت بـه مرکزیـت مشـهد بـه بیـان دیدگاه ها‬ ‫و دغدغ ههـای خـود در حوز ههـای فرهنگی‬ ‫پرداختنـد‪.‬‬ ‫فرمانـــده انتظامـــی شهرســـتان‬ ‫ری از دســـتگیری فردی کـــه‬ ‫اقـــدام بـــه تصویربـــرداری از‬ ‫اغتشاشــات شــهرری و همــکاری‬ ‫بــا رســانه های معانــد کــرده بــود‪،‬‬ ‫خب ــر داد‪ .‬س ــرهنگ دوس ــتعلی‬ ‫جلیلی ــان اع ــام ک ــرد‪ :‬فردی ک ــه‬ ‫اقـــدام بـــه تصویربـــرداری از‬ ‫اغتشاشــات شــهرری و همــکاری‬ ‫بـــا رســـانه های معانـــد می کـــرد‬ ‫ب ــا اقدام ــات تخصص ــی ی ــگان ضرب ــت فرمانده ــی انتظام ــی شهرس ــتان ری‬ ‫شناســایی و دســتگیر شــد‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬متهــم جهــت ســیر مراحــل‬ ‫قانونـــی تحویـــل مراجـــع قضائـــی شـــدند‪.‬‬ ‫زورگیری از اتباع کشورهای همسایه‬ ‫جلیلیــان در خبــری دیگــر گفــت‪ :‬دو ســارق مامورنمــا کــه از اتبــاع کشــورهای‬ ‫همس ــایه زورگی ــری می کردن ــد‪ ،‬دس ــتگیر ش ــدند‪ .‬در پ ــی تم ــاس ش ــهروندان‬ ‫ب ــا مرک ــز فوریت ه ــای پلیس ــی ‪ ۱۱۰‬مبنی ب ــر وق ــوع یک فق ــره س ــرقت زورگی ــری‬ ‫با عنــوان مامــوران انتظامــی از اتبــاع کشــور همســایه بــا ســاح ســرد (قمــه)‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مهــای عملیــات کالنتــری باقرشــهر‬ ‫باتوجه بــه حساســیت موضــوع ســریعا تی ‬ ‫ب ــه مح ــل اع ــزام ش ــدند‪ .‬وی اف ــزود‪ :‬ب ــا انج ــام تحقیق ــات میدان ــی مش ــخص‬ ‫ش ــد س ــارقان د وت ــن ب ــوده و ب ــا تهدی ــد‪ ،‬اف ــراد را ب ــه مخفی ــگاه خ ــود ب ــرده و‬ ‫اق ــدام ب ــه زورگی ــری و س ــرقت از ان ــان می نماین ــد‪ .‬جلیلی ــان بابیان اینک ــه‬ ‫دراین عملی ــات ضربت ــی هـ ـر دو س ــارق دس ــتگیر ش ــدند گف ــت‪ :‬در بازرس ــی‬ ‫از مخفیـــگاه انـــان‪ ،‬چنـــد قبضـــه ســـاح ســـرد از نـــوع (قمـــه) دودس ــتگاه‬ ‫تلفن همــراه مســروقه‪ ،‬مقــدار زیــادی پــول نقــد‪ ،‬چند عــدد کارت عابربانــک و‬ ‫یک عــدد بی ســیم کشــف گردیــد کــه به همــراه متهمــان بــه کالنتــری انتقــال‬ ‫داده و پ ــس از تکمی ــل پرون ــده تحوی ــل مراج ــع قضائ ــی ش ــدند‪ .‬فرمان ــده‬ ‫یک ــه‬ ‫انتظامـــی ری درخاتمـــه از شـــهروندان خواســـت از اعتمـــاد بـــه افراد ‬ ‫ص ــرف معرف ــی خ ــود به عن ــوان مام ــور ب ــه ان ــان مراجع ــه می کنن ــد خ ــودداری‬ ‫ک ــرده و ضم ــن روی ــت کارت شناس ــایی ان ــان درص ــورت مش ــاهده هرگون ــه‬ ‫ً‬ ‫مغای ــرت در رفت ــار ی ــا م ــورد مش ــکوک مرات ــب را ازطری ــق تلف ــن ‪ ۱۱۰‬س ــریعا ب ــه‬ ‫پلی ــس اط ــاع دهن ــد‪.‬‬ ‫دستگیری سارق به عنف طالجات زنان در حسن اباد‬ ‫وی از دســتگیری ســارق بــه عنــف محــدوده حسـن اباد کــه بــا تهدیــد ســاح‬ ‫س ــرد اق ــدام ب ــه س ــرقت طالج ــات خانم ه ــا می ک ــرد‪ ،‬ب ــا اقدام ــات فن ــی و‬ ‫تخصصــی تیــم عملیــات پلیــس ا گاهــی ایــن فرماندهــی خبــر داد و گفــت‪ :‬در‬ ‫بازرســی از مخفیــگاه متهــم دومیلیاردریــال طــای مســروقه کشــف کــه پــس‬ ‫از اخ ــذ ش ــکایت از مالباخت ــگان و تش ــکیل پرون ــده تحوی ــل مراج ــع قضائ ــی‬ ‫ش ــد‪.‬‬ ‫دستگیری زورگیران محدوده شهرری‬ ‫ِ‬ ‫س ــرهنگ واح ـد زاده؛ رئی ــس کالنت ــری ش ــهرری نی ــز از دس ــتگیری دو س ــارق‬ ‫زورگیــر کــه در ســاعات پایانــی شــب در پارک هــای خلــوت بااســتفاده از ســاح‬ ‫نهــا را به ســرقت می بردنــد خبــر‬ ‫ســرد و تهدیــد جوانــان و نوجوانــان امــوال ا ‬ ‫داد و گفــت‪ :‬در بازرســی از متهمــان دودســتگاه تلفن همــراه به همــراه مقــدار‬ ‫زی ــادی وج ــه نق ــد کش ــف ک ــه پ ــس از پای ــان تحقیق ــات و تش ــکیل پرون ــده‬ ‫تحویــل مراجــع قضائــی شــد‪.‬‬ ‫برگزاری یادواره شهدای تدارکات و پشتیبانی سپاه‬ ‫استان تهران‬ ‫بــا حضــور پرشــور بســیجیان و قشــرهای مختلــف مــردم و انقالبــی چهارمیــن‬ ‫یـــادواره شـــهدای تـــدارکات و پشـــتیبانی ســـپاه حضـــرت سیدالشـــهدا ؟ع؟‬ ‫اس ــتان ته ــران در اس ــتان ش ــیخ ص ــدوق ش ــهرری برگ ــزار ش ــد‪ .‬چهارمی ــن‬ ‫ی ــادواره ش ــهدای ت ــدارکات و پش ــتیبانی در اس ــتان ش ــیخ ص ــدوق ب ــا ح ــال و‬ ‫سه ــای ش ــهیدان در ورودی‬ ‫ه ــوای زم ــان دف ــاع مق ــدس ک ــه ب ــا ق ــاب عک ‬ ‫اس ــتان و ص ــدای روض ــه هم ــراه ب ــا نمایش ــگاهی از تصاوی ــر م ــادران انقالب ــی‬ ‫در پشــت جبهــه هــای جنــگ در حــال فراه مســازی تــدارکات بــرای فرزنــدان‬ ‫ملـــت ایـــران اســـامی در حـــال نان پختـــن‪ ،‬بســـته بندی اقـــام مورد نی ــاز و‬ ‫دوختـــن لباس هـــای رزمنـــدگان بودنـــد و خالقـــان خوشنویســـی و کت ــاب‬ ‫هم ــراه ب ــا غرف ــه ارزوه ــا ک ــه ب ــه نیاب ــت از ش ــهدا ص ــورت گرف ــت‪ .‬مراس ــم ب ــا‬ ‫ت ــاوت ق ــران کری ــم توس ــط ق ــاری بین الملل ــی ایـ ـت اهلل موس ــوی درچـ ـه ای‬ ‫اغ ــاز و ب ــا حض ــور گ ــردان بس ــیج ط ــاب و روحانی ــون اس ــتان ته ــران و ایج ــاد‬ ‫فض ــای عرفان ــی ب ــا خوان ــدن گ ــروه س ــرود هم ــراه ب ــا پرچ ــم اس ــتان ق ــدس‬ ‫رضــوی حــرم مطهــر امــام رضــا؟ع؟ ادامــه یافــت و بــه ســخنرانی اســتاد اخــاق‬ ‫ایــت اهلل مهــدی احــدی ختــم شــد‪ .‬ســردار احمــد ذوالقــدر؛ فرمانــده ســپاه‬ ‫حض ــرت سیدالش ــهدا؟ع؟ اس ــتان ته ــران نی ــز در ای ــن مراس ــم ب ــه س ــخنرانی‬ ‫پرداخــت و گفــت‪ :‬امــروز صحنه هــای مختلــف جهــاد ماننــد جهــاد فرهنگــی‬ ‫و جهــاد ا گاهــی پیــش روی مــا بــاز اســت‪ .‬مــردم مــا بــا بصیرتشــان بــه جنــگ‬ ‫دش ــمن می رون ــد‪ ،‬مل ــت م ــا ب ــا وج ــود تجرب ــه ‪ ۱۳‬اب ــان س ــال ‪ ۱۳۴۲‬و ‪ ۱۳۵۸‬و‬ ‫بــا وجــود گذشــت ‪ ۴۳‬ســال از ایــن روز‪ ،‬بار دیگــر در ‪ ۱۳‬ابــان در خیابــان هــا بــا‬ ‫امریکایی هــا جنگیدنــد و اعــام حضــور کردنــد‪ .‬ا کنــون ایــن اعــام حضــور مــا‬ ‫در اینجــا اثبــات می کنــد کــه مــا در راه شــهدا پایــدار هســتیم و نســل جدیــد‪،‬‬ ‫دانش ــجویان و دانش ام ــوزان‪ ،‬کارکن ــان ادارات‪ ،‬کارگ ــران‪ ،‬اصن ــاف‪ ،‬سیس ــتم‬ ‫ترابــری و بــازار مــا همــه در خدمــت انقــاب اســامی هســتند‪ .‬دبیــر چهارمیــن‬ ‫یــادواره شــهدای تــدارکات و پشــتیبانی ســپاه اســتان تهــران ســرهنگ افشــین‬ ‫ســهیلی ارشــدی افــزود‪ :‬ســپاه حضــرت سید الشــهدا ؟ع؟ ‪ ۱۱۰‬شــهید در حــوزه‬ ‫تــدارکات و پشــتیبانی تقدیــم کــرده اســت‪ .‬بــا زنده نگاه داشــتن یــاد و خاطــره‬ ‫ش ــهدا ک ــه رهب ــر معظ ــم انق ــاب ان را کمت ــر از خ ــود ش ــهادت نمی دانن ــد‪،‬‬ ‫بایــد بتوانیــم بــه وســیله همیــن یادواره هــا پیــام و یــاد شــهدا را گرامــی بداریــم‪.‬‬ ‫سهیلی ارشــد اضافــه کــرد‪ :‬این شــهدا رزمندگانــی بودنــد کــه در پشــت جبهــه‬ ‫و در خ ــط مق ــدم و ح ــوزه ه ــای ابرس ــانی‪ ،‬لجس ــتیکی‪ ،‬ت ــدارکات‪ ،‬تغذی ــه و‬ ‫مهم ــات حض ــور داش ــتند چ ــون می دانس ــتند ک ــه ی ــک رزمن ــده در خ ــط‬ ‫مق ــدم نی ــاز ب ــه نه نف ــر پش ــتیبان دارد ت ــا بتوان ــد در خ ــط مق ــدم بجنگ ــد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افتتاح نخستین مرکز تولید پالسما جنوب کشور در یزد‬ ‫نخسـتین مرکـز تولیـد پالسـما جنـوب کشـور در مراسـمی بـا حضـور جمعـی‬ ‫از مسـئوالن در اسـتان یـزد افتتـاح شـد‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ اشـکذر و بخـش‬ ‫ندوشـن در مجلـس شـورای اسلامی در این مراسـم گفـت‪ :‬امـروز بیـش از ‪۳۰‬‬ ‫نـوع محصـول پالسـما در دنیـا تجـاری می شـود و میـزان درخواسـت و تقاضـا‬ ‫در این خصـوص هـر روز در حـال افزایـش اسـت‪ .‬محمد صالـح جوکار‪ ،‬صنعت‬ ‫تولیـد پالسـما را از جملـه صنایـع نویـن و پـا ک کشـور بیـان کـرد و افـزود‪ :‬یـزد‬ ‫نحـوزه‬ ‫به واسـطه داشـتن نیروهـای علمـی و متخصـص شـاخص بایـد در ای ‬ ‫پیشـتاز باشـد‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬تولیـد انـواع داروهـای صنعتـی و‬ ‫شـیمیایی در یـزد از جملـه الزامـات اجرایـی بـرای توسـعه علمـی ایـن اسـتان‬ ‫است؛ زمینه الزم برای تحقق ان باید با مشارکت بخش خصوصی و حمایت‬ ‫جدی مسـئوالن و دسـت اندرکاران دولتی ایجاد شـود‪ .‬مرکز یاد شده با اعتبار‬ ‫یک صد میلیارد تومـان در هشـت بخـش مختلـف راه انـدازی شـده اسـت و‬ ‫میـزان نگهـداری پالسـما در ایـن مرکـز ‪ ۱۲۰‬هزار لیتـر اسـت‪.‬‬ صفحه 6 ‫راه و نگاه‬ ‫شهرستان‬ ‫شنبه ‪ 5‬اذر ‪ 1401‬شماره‪2651‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی‪:‬‬ ‫تفکر بسیج باید در تمام جغرافیای ایران اسالمی‬ ‫گسترش یابد‬ ‫یاسر وطن پور‬ ‫تولیت اس ــتان قدس رضوی گف ــت‪ :‬ا گر بخواهیم گفتمان انقالب اس ــامی‬ ‫براس ــاس تعری ــف ام ــام و رهبری در جامعه جریان داش ــته باش ــد؛ باید تفکر‬ ‫بس ــیج و فرهنگ ان همانند خون جاری در پیکر انسان در تمام جغرافیای‬ ‫ایران اس ــامی گس ــترش یابد ک ــه درصورت ایج ــاد توقف در ای ــن جریان‪ ،‬بر‬ ‫پیکره انقالب و نظام اس ــیب وارد خواهد ش ــد‪ .‬حجت االسالم والمس ــلمین‬ ‫احم ــد مروی؛ تولیت اس ــتان قدس رض ــوی هم زمان با هفته گرامیداش ــت‬ ‫بس ــیج مس ــتضعفین در دیدار با فرمانده ــان نواح ــی و حوزه های مقاومت‬ ‫بس ــیج مش ــهدالرضا؟ع؟‪« ،‬بس ــیج» را ازجمل ــه ی ــادگاران ارزش ــمند ام ــام‬ ‫راح ــل(ره) برش ــمرد و گفت‪ :‬بس ــیج مس ــتضعفین در اغاز ش ــکل گیری برای‬ ‫نخس ــتین بار در دوران دف ــاع مقدس و مبارزه با متجاوزی ــن جلوه گری کرد‪.‬‬ ‫بسیج متعلق به یک گروه خاص نیست‬ ‫وی با تا کید بر اینکه بس ــیج متعلق به یک قش ــر و گروه خاص نیس ــت؛ بلکه‬ ‫بس ــیج یک تفکر‪ ،‬فرهنگ و اندیشـ ـه ای برخاس ــته از اس ــام ناب محمدی‬ ‫و از ابت ــکارات امام خمینی(ره) اس ــت‪ ،‬افزود‪ :‬بس ــیج به معن ــای ایثار‪ ،‬تالش‪،‬‬ ‫اخ ــاص‪ ،‬خدمت خالصانه به مردم‪ ،‬ازخودگذش ــتگی برای نظ ــام‪ ،‬انقالب‪،‬‬ ‫م ــردم و والی ــت اس ــت‪ .‬حجت االسالم والمس ــلمین م ــروی‪ ،‬مق ــام معظ ــم‬ ‫رهبری را حامی سرس ــخت تفکر و فرهنگ بس ــیج مس ــتضعفین معرفی کرد‬ ‫و ادام ــه داد‪ :‬رهب ــر انق ــاب پ ــس از پیروزی انق ــاب اس ــامی و پایان جنگ‬ ‫تحمیل ــی با هوش ــمندی و تیزبینی تمام از بس ــیج حمایت کردند و بس ــیج‬ ‫ً‬ ‫را صرف ــا نه ــادی کارامد برای جنگ س ــخت ندانس ــتند؛ بلک ــه این فرهنگ‬ ‫و نه ــاد را گس ــترش دادن ــد ک ــه ام ــروز ش ــاهد جلوه های ــی ارزش ــمند از تفکر‬ ‫بس ــیج در ح ــوزه تولی ــد‪ ،‬عل ــم و دان ــش و دیگ ــر عرص هه ــا هس ــتیم‪ .‬تولیت‬ ‫اس ــتان ق ــدس رض ــوی با تا کید بر اینک ــه باید ش ــا کر نعمت امنیت باش ــیم‪،‬‬ ‫گف ــت‪ :‬کس ــانی که ب ــرای ایج ــاد امنی ــت در جامع ــه دین ــی ت ــاش‪ ،‬همت و‬ ‫فدا کاری می کنند‪ ،‬دس ــت خداوند هس ــتند و درواقع تامین امنیت ازسوی‬ ‫بس ــیجیان و نیروه ــای امنیت ــی‪ ،‬امت ــداد همان امنیتی اس ــت ک ــه خداوند‬ ‫متعال خواس ــته اس ــت‪ .‬تولیت اس ــتان قدس رض ــوی در بخ ــش دیگری از‬ ‫س ــخنانش‪ ،‬گریزی به وقایع کنونی کش ــور زد و بااش ــاره به اینکه درطول عمر‬ ‫‪ ۴۳‬س ــاله انقالب اسالمی ش ــاهد فتنه ها و حوادث بسیاری همچون حمله‬ ‫مس ــلحانه منافقین به مردم و ش ــهادت ‪ ۱۷‬هزارنفر از م ــردم بوده ایم‪ ،‬اضافه‬ ‫ک ــرد‪ :‬فتنه اخیر ک ــه تحت عنوان «زن زندگ ــی ازادی» اتفاق افت ــاد؛ به لحاظ‬ ‫یس ــابقه و‬ ‫عملی ــات میدانی و طراحی پشـ ـت صحنه درطول تاریخ انقالب ب ‬ ‫کم نظی ــر بود‪ .‬حجت االسالم والمس ــلمین م ــروی ادام ــه داد‪ :‬در فتنه اخیر‪،‬‬ ‫اغتش ــاش همراه با کش ــتن مردم و نیروهای بس ــیجی و امنیتی غیرمس ــلح‬ ‫توس ــط اغتشاشگران با س ــاح گرم و سرد را ش ــاهد بودیم و اغتشاشگران با‬ ‫نیت کش ــتن به می ــدان می امدند ت ــا عالوه بر ایجاد رعب و وحش ــت جنگ‬ ‫داخلی را ه بیندازند‪ .‬وی عامالن ایجاد فتنه اخیر در کش ــور را س ــرویس های‬ ‫لس ــعود معرفی و تصریح‬ ‫اطالعات ــی انگلیس‪ ،‬امریکا‪ ،‬رژیم صهیونیس ــتی و ا ‬ ‫ته ــای تروریس ــتی در این فتنه توس ــط‬ ‫ک ــرد‪ :‬مح ــور اصلی طراح ــی عملیا ‬ ‫س ــرویس اطالع ــات انگلیس انجام ش ــده بود‪.‬‬ ‫پروژه اسیب به نظام و طرح تجزیه کشور‬ ‫تولی ــت اس ــتان ق ــدس رض ــوی ب ــا تبیی ــن اه ــداف دش ــمنان در طراحی و‬ ‫حمای ــت از اغتشاش ــگران‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪ :‬نقش ــه و ط ــرح عام ــان ای ــن فتنه‬ ‫این بودکه با ایجاد اغتشاش ــات در کش ــور‪ ،‬هس ــته های اغتش ــاش را فعال و‬ ‫م ــردم ناراض ــی را ب ــرای پیوس ــتن به این هس ــته ها تش ــویق و تحریک کنند‬ ‫ت ــا مردم درمقاب ــل حکومت قرار گیرند تا برفرض خودش ــان نظ ــام و انقالب‬ ‫اس ــیب ببیند که خوش ــبختانه مردم با بصیرت کش ــورمان با ان ها همراهی‬ ‫نکردن ــد ام ــا در مرحل ــه دوم ب ــه س ــراغ پ ــروژه جن ــگ داخل ــی رفتن ــد ت ــا با‬ ‫اس ــتمرار ان بخش ــی از کش ــور را تجزیه کنن ــد و از قدرت حکوم ــت بکاهند‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمس ــلمین م ــروی خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬ممک ــن اس ــت مردم‬ ‫نس ــبت به ش ــرایط کنونی نارضایتی هایی داش ــته باش ــند اما پ ــای انقالب‪،‬‬ ‫اس ــام و والیتش ــان ایس ــتاده اند ک ــه حضور باش ــکوه مردم در تش ــییع پیکر‬ ‫ش ــهدای مداف ــع امنیت وف ــاداری ملت ب ــه نظ ــام را نش ــان داد‪ .‬وی یاداور‬ ‫ش ــد‪ :‬دش ــمنان ما نادان و احمق هستند و بدون تحلیل صحیح نسبت به‬ ‫حقیقت جامعه و کش ــورمان به دنبال قطع ش ــجره تنومند انقالب اس ــامی‬ ‫هس ــتند ک ــه با خ ــون بهتری ــن فرزندان اس ــام ابیاری ش ــده اس ــت‪ .‬تولیت‬ ‫اس ــتان ق ــدس رضوی با تا کی ــد بر اینکه ما ب ــه نصرت الهی ایم ــان و اعتقاد‬ ‫داری ــم‪ ،‬گفت‪ :‬تمام نقشـ ـه ها و فتنه هایی که ازس ــوی دش ــمنان و اس ــتکبار‬ ‫جهانی برای نابودی نظام جمهوری اس ــامی ایران طراحی و در کش ــورمان‬ ‫یش ــود‪ ،‬امتحان است‪ ،‬بدون ش ــک نظام مقدسمان از این‬ ‫پیاد هس ــازی م ‬ ‫وقای ــع س ــربلند بیرون می ای ــد و روزبـ ـه روز قوی تر‪ ،‬مس ــتحکم تر و س ــرفرازتر‬ ‫خواهد ش ــد‪.‬‬ ‫لزوم عمل به جهاد تبیین‬ ‫وی در بخ ــش دیگ ــری از س ــخنانش با تقدی ــر از بس ــیجیان مدافع امنیت‬ ‫ح ــرم امام رض ــا؟ع؟ و حری ــم ح ــرم مطه ــر‪ ،‬بر ل ــزوم عم ــل به جه ــاد تبیین‬ ‫تا کید کرد و گفت‪ :‬عمل به جهاد تبیین در س ــطح جامعه برای روش ــنگری‬ ‫نش ــاءاهلل‬ ‫حقای ــق و معرف ــی دس ــتاوردهای کش ــورمان الزام ــی اس ــت ت ــا ا ‬ ‫در این ــده ش ــاهد اتفاق ــی همچ ــون فتن ــه اخی ــر در کش ــورمان نباش ــیم‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمس ــلمین مروی تا کید کرد‪ :‬بس ــیج و مس ــاجد در شرایط‬ ‫کرون ــا بس ــیارخوب درخش ــیدند؛ درنتیج ــه هیچ وق ــت فعالی ــت خ ــود را در‬ ‫حوز هه ــای اجتماعی به عنوان پش ــتوانه تعطیل نکنی ــد و باتمام توان برای‬ ‫پیش ــرفت کش ــورمان در حوزه های مختلف تالش کنید و از خدمت رس ــانی‬ ‫مردم غفل ــت نکنید‪.‬‬ ‫کوتاه از قزوین‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫استعفای شهردار الوند پذیرفته شد‬ ‫خطمـی؛ نایب رئیـس شـورای شـهر الونـد بااشـاره به نتیجـه جلسـه شـورای‬ ‫شهر الوند اظهار کرد‪ :‬استعفای حسین هاشمی؛ شهردار الوند در دستورکار‬ ‫شـورای شـهر الونـد قـرار گرفـت و اسـتعفایش توسـط اعضـای شـورای شـهر‬ ‫یهـا معـاون شـهردار‬ ‫پذیرفتـه شـد و بـا رای ا کثریـت اعضـا‪ ،‬محمـد ذولقدر ‬ ‫به عنـوان سرپرسـت شـهرداری انتخـاب شـد‪.‬‬ ‫‪30‬درصدی نرخ کرایه‬ ‫افزایش‬ ‫ِ‬ ‫ناوگان عمومی درون شهری در قزوین‬ ‫مدیرعامـل سـازمان مدیریـت و نظـارت بـر تا کسـیرانی شـهرداری قزویـن‬ ‫نشـهری‬ ‫گفـت‪ :‬نـرخ جدیـد کرایـه نـاوگان حمل ونقـل عمومـی مسـافر درو ‬ ‫در نیمـه دوم سـال بـا ‪ ۳۰‬درصـد افزایـش اجرایـی شـد‪ .‬محمدرضـا وثوق نیـا‬ ‫افـزود‪ :‬برچسـب نـرخ کرای ههـای شـش ماهه دوم ‪ ۱۴۰۱‬بیـن راننـدگان تا کسـی‬ ‫درحال توزیع اسـت و رانندگان تا کسـی مکلف به نصب ان در سـمت راسـت‬ ‫شیشـه جلـوی تا کسـی هسـتند تـا بـرای مسـافرین قابل دیـد باشـد‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۱۲‬درصدی میانگین مدت‬ ‫حقوق معوق کارگران در قزوین‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان قزویـن گفـت‪ :‬درراسـتای‬ ‫پرداخـت معوقـات کارگـران؛ میانگیـن مـدت حقـوق معـوق کارگـران کاهـش‬ ‫‪ ۱۲‬درصدی داشـته اسـت‪ .‬عین اهلل کشـاورز ترک افزود‪ :‬امسـال هشت کمیته‬ ‫اسـتانی جهـت حمایـت از بنگا ههـای دارای مشـکل تشـکیل و بـه ‪ ۱۳‬بنـگاه‬ ‫اقتصـادی مشـکل دار بـا تعـداد ‪ ۱۹۲۱‬کارگـر درراسـتای صیانـت از نیـروی کار و‬ ‫اشـتغال کمـک شـد‪.‬‬ ‫اجرای طر ح های اب رسانی به ‪ ۳۲‬روستا در الموت شرقی‬ ‫بخشـدار المـوت شـرقی گفـت‪ :‬طـرح اب رسـانی بـه ‪ ۳۲‬روسـتا و شـهر معلـم‬ ‫کالیـه در بخـش المـوت شـرقی درحال اجراسـت‪ .‬اسـماعیل سـمیعی گفـت‪:‬‬ ‫اردیبهشـت امسـال کلنگ زنـی طـرح اب رسـانی بـه ‪ ۳۲‬روسـتا و شـهر معلـم‬ ‫کالیـه بـه زمیـن زده شـد و مـدت اجـرای ان ‪ ۳۰‬مـاه اسـت‪ .‬مبلـغ قـرارداد بـرای‬ ‫حهـا ‪ ۵۰‬میلیاردتومـان اسـت‪.‬‬ ‫اجـرای این طر ‬ ‫نیاز دستگاه های دیالیز قزوین به نوسازی‬ ‫مدیـر انجمـن خیریـه حمایـت از بیمـاران کلیـوی اسـتان قزویـن گفـت‪:‬‬ ‫درحال حاضـر فرسـوده بودن دسـتگاه های دیالیـز به ویـژه در مرکـز بوعلـی از‬ ‫شهـای اصلـی بیمـاران کلیـوی در اسـتان اسـت و دسـتگاه ها کیفیـت‬ ‫چال ‬ ‫یشـود‪ .‬فاطمه اشـدری بااشـاره به‬ ‫الزم را نداشـته و دیالیز با سـختی انجام م ‬ ‫بیمـاران نیازمنـد پیونـد کلیه در اسـتان گفـت‪ :‬اطالعات ‪ ۲۵‬بیمار در اسـتان‬ ‫قزویـن در سـامانه ثبـت شـده و در صـف دریافـت کلیـه از فـرد مـرگ مغـزی یـا‬ ‫زنـده هسـتند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ازسرگرفتن عملیات اجرایی‬ ‫ِ‬ ‫سد مخملکوه خرم اباد‬ ‫سید احمد حسینی‬ ‫مدیرعام ــل اب منطقـ ـه ای لرس ــتان‬ ‫صش ــدن پیمان ــکار س ــد‬ ‫بااش ــاره به مشخ ‬ ‫مخملک ــوه بی ــان داش ــت‪ :‬اح ــداث س ــد‬ ‫مخملک ــوه یک ــی از مطالب ــات م ــردم ش ــهر‬ ‫خرم اب ــاد ط ــی چندسال گذش ــته ب ــود ک ــه‬ ‫خوش ــبختانه بس ــترهای الزم ب ــرای تحق ــق‬ ‫صش ــدن‬ ‫این ام ــر فراه ــم ش ــد و ب ــا مشخ ‬ ‫نپ ــروژه ط ــی روزه ــای ات ــی‬ ‫پیمان ــکار ای ‬ ‫عملی ــات اجرای ــی ان از س ــر گرفت ــه خواه ــد‬ ‫ش ــد‪.‬‬ ‫اغازبه کار سد مخملکوه از سال ‪97‬‬ ‫داریــوش حس ـن نژاد گفــت‪ :‬ســد مخملکــوه‬ ‫ک ــه در ‪ 97‬اغازبـ ـه کار ک ــرد تا کن ــون ب ــا‬ ‫پیش ــرفت فیزیک ــی ‪ 22‬درص ــد و حج ــم‬ ‫مخ ــزن ‪ 34‬میلیون مترمکع ــب عالو هب ــر‬ ‫تامی ــن اب ش ــرب شهرس ــتان خرم اب ــاد‪ ،‬ب ــا‬ ‫اشــتغال زایی ‪ 3000‬نفــر می توانــد بــه مشــکل‬ ‫بی ــکاری دراین شهرس ــتان کم ــک کن ــد‪ .‬وی‬ ‫بابیان این مطل ــب ک ــه این روزه ــا مس ــئله‬ ‫کمب ــود اب در جه ــان ب ــه بحران ــی عموم ــی‬ ‫تبدیــل شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬کم ابــی گریبــان‬ ‫نیم ــی از جمعی ــت جه ــان را گرفت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫ســرانه منابــع جهانــی اب بــا رشــد جمعیــت‬ ‫و گس ــترش مناب ــع درحال کاه ــش اس ــت‪.‬‬ ‫خطر کم ابی و تهدید خشک سالی کشور‬ ‫مدیرعام ــل اب منطقــه ای لرس ــتان ادام ــه‬ ‫داد‪ :‬کمب ــود اب و بح ــث تن ــش اب ــی در ه ــر‬ ‫یش ــود و خط ــر‬ ‫اس ــتان و ش ــهری مط ــرح م ‬ ‫کس ــالی کش ــورمان را تهدی ــد‬ ‫کم اب ــی و خش ‬ ‫می کن ــد‪ .‬موثرتری ــن راه‪ ،‬مدیری ــت مص ــرف‬ ‫و صرفه جوی ــی اب توس ــط هم ــه م ــردم‬ ‫اس ــت‪ .‬وی بااش ــاره به اینکه صرفه جوی ــی‬ ‫در مصــرف اب فقــط معضــل ایــران نیســت‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬اقــدام بــرای صرفه جویــی‬ ‫ب ــا حض ــور هم ــکاران و فرزن ــدان ایش ــان‪ ،‬از‬ ‫برگزی ــدگان مس ــابقه نقاش ــی ب ــا اه ــدای ل ــوح‬ ‫تقدیــر تجلیــل کــرد‪ .‬مدیرعامــل شــرکت اب‬ ‫منطقـه ای لرســتان اظهــار داشــت‪ :‬خانــواده‬ ‫و محی ــط خان ــه یک ــی از عوام ــل تاثیرگ ــذار‬ ‫در ایج ــاد انگی ــزه و ترغی ــب فرزن ــدان ب ــه‬ ‫یس ــت و خان ــواده‬ ‫مطالع ــه و کتاب خوان ‬ ‫می توان ــد ش ــوق و عالق ــه ب ــه کتاب خوان ــی‬ ‫را در فرزن ــدان ایج ــاد ک ــرده و پ ــرورش ده ــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬خوانــدن کتــاب بــرای کــودکان در‬ ‫ســن پاییــن‪ ،‬ارتبــاط مســتقیم بــر موفقیــت‬ ‫نه ــا در مدرس ــه‪ ،‬اجتم ــاع و این ــده ش ــغلی‬ ‫ا ‬ ‫نه ــا داش ــته و تجرب ــه یادگی ــری درازم ــدت‬ ‫ا ‬ ‫یش ــود فرزن ــدان اف ــراد موثرت ــری‬ ‫س ــبب م ‬ ‫ب ــرای جامع ــه خ ــود باش ــند‪.‬‬ ‫در مص ــرف اب نه تنه ــا باع ــث کاهـــش‬ ‫یش ــود بلک ــه ب ــرای کش ــور و نس ــل‬ ‫هزین ــه م ‬ ‫این ــده نی ــز مفی ــد خواه ــد ب ــود‪ .‬ش ــاید ا گ ــر‬ ‫بدانی ــم ک ــه نب ــود اب چ ــه اس ــیب های‬ ‫جــدی بــه محیط زیســت و البتــه زندگــی مــا‬ ‫وارد می کن ــد بیش ــتر دلم ــان ب ــه ح ــال اب‬ ‫می س ــوزد‪.‬‬ ‫ازبین رفتنزمین های‬ ‫حاصلخیز و مرطوب؛ اثار کمبود اب‬ ‫مدیرعام ــل ش ــرکت اب لرس ــتان‬ ‫بابیان اینک ــه یک ــی از اث ــار کمب ــود اب‬ ‫نه ــای حاصلخی ــز و‬ ‫ازبین رفت ــن زمی ‬ ‫مرط ــوب اس ــت‪ ،‬دررابط هب ــا مص ــرف اب‬ ‫شه ــای مختل ــف ی ــاداور ش ــد‪ :‬از‬ ‫در بخ ‬ ‫‪ ۹۳‬میلیاردمترمکع ــب اب مصرف ــی کش ــور‪،‬‬ ‫‪ ۸۶‬میلیاردمترمکع ــب ان در کش ــاورزی و‬ ‫هفت میلیاردمترمکع ــب در بخ ــش صنع ــت‬ ‫یش ــود‪ ،‬این میـــزان‬ ‫و ش ــرب مص ــرف م ‬ ‫مص ــرف اب در کش ــاورزی نیازمن ــد‬ ‫انج ــام اقدام ــات الزم ب ــرای جلوگی ــری از‬ ‫هدررف ــت و صرفه جوی ــی اب در بخ ــش‬ ‫یس ــت‪ .‬وی اف ــزود‪ :‬در کش ــور م ــا‬ ‫کشاورز ‬ ‫هدررف ــت اب بی ــن ‪ ۲۸‬ت ــا ‪ ۳۰‬درص ــد اس ــت‬ ‫ک ــه بیش ــتر از میانگی ــن جهان ــی ب ــوده و‬ ‫یسـ ـت که این مق ــدار در دنی ــا‬ ‫این درحال ‬ ‫بی ــن ن ــه ت ــا ‪ ۱۲‬درص ــد گ ــزارش ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫استفاده از روش های ابیاری نوین‬ ‫ابیاری زیرسطحی‪ ،‬ابیاری قطره ای‬ ‫حسـ ـن نژاد گف ــت‪ :‬ب ــرای صرفه جوی ــی‬ ‫شه ــای‬ ‫در کش ــاورزی اس ــتفاده از رو ‬ ‫ابی ــاری نوی ــن‪ ،‬ابی ــاری زیرس ــطحی‪ ،‬ابی ــاری‬ ‫قط ــره ای‪ ،‬کش ــت گلخانـ ـه ای‪ ،‬جلوگی ــری از‬ ‫شه ــای ابی ــاری‬ ‫هدررف ــت اب‪ ،‬ح ــذف رو ‬ ‫غرقاب ــی‪ ،‬افزای ــش به ــره وری و ح ــذف‬ ‫بب ــر‬ ‫ش ــجاعانه محص ــوالت کش ــاورزی پرا ‬ ‫می توانــد مــا را در ذخیــره اب و حــل بحــران‬ ‫ی ــاری نمای ــد‪.‬‬ ‫تجلیل از برگزیدگان مسابقه نقاشی‬ ‫داری ــوش حس ـن نژاد در نشس ــتی صمیم ــی‬ ‫استفاده دشمنان از تمام ابزارهای‬ ‫رسانه ای و غیر رسانه ای برای تهاجم‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب لرســتان گفــت‪ :‬امــروز‬ ‫دش ــمنان از تم ــام ابزاره ــای رس ــانه ای و‬ ‫غیر رس ــانه ای ب ــرای تهاج ــم همه جانب ــه ب ــه‬ ‫خانواد هه ــا اس ــتفاده ک ــرده ک ــه نمون ــه ب ــارز‬ ‫ان کاهــش جمعیــت‪ ،‬تحقیــر خانــواده‪ ،‬ورود‬ ‫ش ــبکه های ماه ــواره ای و فض ــای مج ــازی‬ ‫ب ــه کان ــون خان ــواده‪ ،‬کاه ــش ارزش والدی ــن‬ ‫و س ــپردن ان ــان ب ــه خان ــه س ــالمندان‬ ‫اس ــت‪ .‬وی بااش ــاره به اینکه والدی ــن بای ــد‬ ‫ب ــا فرزن ــدان خ ــود ارتب ــاط مس ــتمر داش ــته‬ ‫باش ــند‪ ،‬اف ــزود‪ :‬پدروم ــادر ب ــا دانش افزای ــی‬ ‫و ارتق ــای عل ــم و فرهن ــگ بـ ـه روز جامع ــه‪،‬‬ ‫درک و تعام ــل متقاب ــل ب ــا فرزن ــدان داش ــته‬ ‫و بهتری ــن دوس ــت فرزن ــد خ ــود باش ــند ت ــا‬ ‫از تیره ــای س ــمی دش ــمنان قسـ ـم خورده‬ ‫انق ــاب ب ــرای انح ــراف جوان ــان و نوجوان ــان‬ ‫ای ــن مرزوب ــوم مص ــون بمانن ــد‪ .‬درادام ــه‪ ،‬ب ــا‬ ‫اه ــدای هدی ــه و ل ــوح تقدی ــر از برگزی ــدگان‬ ‫مس ــابقه نقاش ــی تجلی ــل ش ــد‪.‬‬ ‫نماینده مردم ترشیز در مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫چناران‬ ‫زهرا وکیلی‬ ‫برگزاری نشست خبری فرمانده‬ ‫ناحیه مقاومت بسیج چناران به مناسبت هفته بسیج‬ ‫نشســت خبــری به مناســبت هفتــه بســیج بــا محمــود حامــد؛ فرمانــده ناحیه‬ ‫مقاومــت بســیج چنــاران بــا حضــور اصحــاب رســانه در چنــاران برگــزار شــد‪.‬‬ ‫درراس ــتای این نشس ــت دررابطه ب ــا برنامه ه ــای هفت ــه بس ــیج و اقدام ــات‬ ‫انجام ش ــده ب ــرای ارام س ــازی چن ــاران از اغتش ــاش ها صحبت های ــی ص ــورت‬ ‫گرفـــت‪ .‬حامـــد برنامه هـــای هفتـــه بســـیج را این گونـــه شـــرح داد‪ :‬بیـــش از‬ ‫‪ ۱۵۰‬برنام ــه ازطری ــق پایگاه ه ــای بس ــیج به ص ــورت محلـ ـه ای و منطقـ ـه ای‬ ‫و در شهرس ــتان دراین هفت ــه درنظ ــر گرفت ــه ش ــده؛ یک ــی از این برنام هه ــا‪،‬‬ ‫تجدی ــد میث ــاق ب ــا خان ــواده شهداس ــت‪ .‬وی ادام ــه داد‪ :‬تجدی ــد بیع ــت ب ــا‬ ‫والی ــت‪ ،‬دی ــدار ب ــا نماین ــده ولی فقی ــه در شهرس ــتان و امام جمع ــه چن ــاران از‬ ‫دیگ ــر برنامه ه ــای این هفت ــه اس ــت ک ــه بس ــیجیان شهرس ــتان در نشس ــتی‬ ‫صمیم ــی‪ ،‬ضم ــن بی ــان گ ــزارش کار ب ــه ط ــرح مطالب ــات و دغدغ ــه خ ــود و‬ ‫مــردم خواهنــد پرداخــت‪ .‬حامــد افــزود‪ :‬یکی دیگــر از برنامه هــای این هفتــه‬ ‫برگ ــزاری مرحل ــه دوم رزمای ــش جهادگ ــران فاطم ــی ب ــود ک ــه در صبحگاه ــی‬ ‫مش ــترک ب ــا حض ــور بی ــش از ‪ ۲۰۰‬نف ــر از بس ــیجیان و گروه ه ــای جه ــادی و‬ ‫ب ــا همراه ــی و حض ــور مس ــئولین شهرس ــتان انج ــام ش ــد‪ .‬محم ــود حام ــد‬ ‫تصریـــح کـــرد‪ :‬اعـــزام گروه هـــای جهـــادی بـــه روســـتای قـــرق کـــه یک ــی از‬ ‫روس ــتاهای مح ــروم شهرس ــتان اس ــت از دیگ ــر برنامه ه ــای این روزهاس ــت‪.‬‬ ‫گروه ه ــای بس ــیج دانش ام ــوزی نی ــز دراین هفت ــه خ ــوش درخش ــیدند و ب ــا‬ ‫عالقــه چشــمگیری بــه ارائــه خدمــات پرداختنــد‪ .‬فرمانــده ناحیــه مقاومــت‬ ‫بس ــیج چن ــاران برنامه ه ــای دیگ ــری مانن ــد توزی ــع بس ــته های معیش ــتی‬ ‫و شناس ــایی زوج ه ــای نیازمن ــد‪ ،‬برگ ــزاری کارگاه ه ــای کارافرین ــی و اج ــرای‬ ‫برنامه هـــای فرهنگـــی و رســـانه ای را بیـــان کـــرد‪ .‬وی از تشـــکیل قـــرارگاه‬ ‫خدمت رس ــانی مش ــترک ب ــا ادارات خب ــر داد‪ :‬یک ــی از اتفاق ــات خ ــوب اخی ــر‬ ‫پای کارام ــدن ادارات و دس ــتگاه های خدمات رس ــان مانن ــد ب ــرق و اب و گاز‬ ‫و مخاب ــرات در ح ــل مش ــکالت زیرس ــاختی روس ــتاها و مناط ــق دورافت ــاده‬ ‫اســت‪ .‬حامــد‪ ،‬بســیج را خدمتگــزار مــردم دانســت‪ :‬دشــمن همــواره دنبــال‬ ‫تضعیــف نظــام و انقــاب بــوده و بســیج به عنــوان یکــی از نقــاط قــوت نظــام‪،‬‬ ‫همـــواره مـــورد هجمه هـــای بی امـــان بدخواهـــان ایـــران بـــوده‪ .‬در ح ــوزه‬ ‫رس ــانه و فرهنگ س ــازی‪ ،‬موض ــوع نشسـ ـت های بصیرت ــی ب ــا ه ــدف جه ــاد‬ ‫تبیی ــن ب ــا دع ــوت از اس ــاتید و س ــخنران های مط ــرح کش ــوری در دس ــتورکار‬ ‫ق ــرار گرفت ــه و در ‪ ۲۰‬نقط ــه شهرس ــتان برگ ــزار می ش ــود‪ .‬وی گف ــت‪ :‬برگ ــزاری‬ ‫یـــادواره شـــهدای امنیـــت‪ ،‬درطول هفتـــه بســـیج به صـــورت محلـــی و در‬ ‫س ــطح شهرس ــتانی نی ــز از رویداده ــای این هفت ــه اس ــت‪ .‬در اخ ــر جلس ــه‬ ‫حام ــد اش ــاره ک ــرد‪ :‬به مناس ــبت چهل وس ــومین س ــالگرد تش ــکیل بس ــیج ب ــا‬ ‫همراهی جمعی از بســیجیان و مســئولین شهرســتان از ‪ ۴۳‬خانواده شــهید‬ ‫دی ــدار و تجلی ــل خواهی ــم ک ــرد‪.‬‬ ‫تهاتر قیر در کشور را ممنوع کردیم‬ ‫عادله رحمانی‬ ‫جـواد‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫نیک بین؛ نماینده مردم ترشـیز در مجلس‬ ‫شـورای اسلامی با اشـاره به فسـاد گسـترده‬ ‫در تهاتـر قیـر بـرای زیرسـازی و اسـفالت‬ ‫نهـا و‬ ‫در سـطح کشـور و احـداث اتوبا ‬ ‫پروژ ههـای بـزرگ گفـت تهاتـر قیـر در سـطح‬ ‫کشـور را ممنـوع نمودیـم؛ امـا روسـتاهای‬ ‫اسـتان خراسـان رضـوی را با توج هبـه‬ ‫ناچیز بـودن حجـم قیـر ازاین مصوبـه‬ ‫استسـناء کردیـم تـا مشـکل قیـر بـرای‬ ‫روسـتاها برطـرف شـود‪.‬‬ ‫وی از جهـاد کشـاورزی خواسـت‬ ‫کسـالی ها و کمبـود اب‬ ‫باتوج هبـه خش ‬ ‫بـرای تغییـر الگـوی کشـت اقـدام نمایـد‪.‬‬ ‫نیک بیـن با اشـاره به اینکه معـادن حقـوق‬ ‫دولتـی خـود را پرداخـت می کننـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫متاسـفانه دولـت حقـوق دولتـی معـادن‬ ‫را بـه منطقـه پرداخـت نمی کنـد کـه بـا‬ ‫پیگیـری از وزیـر اقتصـاد قـول گرفتیـم کـه‬ ‫این رونـد هرچ هسـریع تر اصلاح شـود‪ .‬وی‬ ‫بـرای زمیـن چمـن مصنوعـی انابـد گفـت‪:‬‬ ‫مدرسـه ای بـرای احـداث ایـن زمین معرفی‬ ‫شـده و پیگیـر انجـام ان هسـتیم‪ .‬نماینـده‬ ‫مـردم در مجلـس شـورای اسلامی در مـورد‬ ‫نشـدن بخـش انابد گفـت‪ :‬این کار‬ ‫شهرستا ‬ ‫نبـر اسـت؛ البتـه پیگیری هایـی‬ ‫بسـیار زما ‬ ‫در این خصـوص از وزارتخانه انجا مشـده اما‬ ‫ایتم هایـی دارد کـه بایـد محقـق شـود‪ .‬وی‬ ‫یهـا از‬ ‫با اشـاره به پسـماند معـادن و نگران ‬ ‫مخاطرات زیسـت محیطی گفـت‪ :‬از محیط‬ ‫زیسـت شهرسـتان خواسـته ام هر مـاه‬ ‫گـزارش پایـش خود درمورد پسـماند معادن‬ ‫را برایـم بفرسـتند‪ .‬حجت االسلام نیک بیـن‬ ‫به سـند زمین ها و امال کی که منابع طبیعی‬ ‫بـا درج ا گهـی و روزنامـه ملـی اعلام کـرده‬ ‫اسـت گفت‪ :‬مردم روسـتاها چنانچه مدرک‬ ‫یـا شـاهد بـرای مالکیـت خـود ارائـه کننـد بـا‬ ‫طـرح شـکایت در دادگسـتری قابل پیگیری‬ ‫و پس گرفتـن اسـت‪ .‬وی بـه قنـات دوالب‬ ‫نیـز اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬با توج هبـه حضـور‬ ‫شهردار سیداباد چناران اعالم کرد؛‬ ‫خـودم در سـر چاه هایـی کـه حداقـل ‪20‬‬ ‫یهـم انباشـته شـده بـود‬ ‫تـا ‪ 30‬متـر اب رو ‬ ‫از مدیـر کل جهـاد کشـاورزی بـرای قنـات‬ ‫دوالب پیگیـری کـردم و قـول گرفتـم‬ ‫ایا مسـئوالن قول مدیر کل جهاد کشـاورزی‬ ‫را پیگیـری کردنـد؟ نیک بیـن در مـورد جاده‬ ‫انابـد بـه بردسـکن و انابـد بـه درونـه نیـز‬ ‫گفـت‪ :‬بال غبـر ‪ 63‬میلیارد تومـان هـم بـرای‬ ‫جـاده درونـه بـه انابـ د تـا خلیل ابـاد اخـذ‬ ‫شـده و بـرای اجـرا ابلاغ شـده‪ ،‬اداره راه‬ ‫شهرسـتان و اسـتان چه کار کرد برای جذب‬ ‫ایـن اعتبـار و بـرای ایـن جـاده چـه کاری‬ ‫انجـام داده انـد؟ نماینـده مـردم ترشـیز در‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی بـا گالیـه از برخـی‬ ‫مسئوالن اجرایی شهرستان و استان گفت‬ ‫نگـذاری و نظـارت اسـت‬ ‫کار نماینـده قانو ‬ ‫امـا با توج هبـه مشـکالت منطقـه بـا پیگیری‬ ‫فـراوان بـا گرفتـن ردیـف بودجـه یـا دسـتور‬ ‫از وزرا بـرای منطقـه تخصیـص بودجـه‬ ‫می گیریـم؛ امـا مسـئوالن بـرای جـذب ایـن‬ ‫اعتبـارات هیـچ اقدامـی نمی کننـد‪.‬‬ ‫شرکت برق خوزستان؛ مقام اول جشنواره شهید رجایی‬ ‫اقبال خانمجاسم نژاد‬ ‫شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان رتبـه اول‬ ‫را بیـن تمـام دسـتگاه های اجرایـی اسـتان‬ ‫در نهمیـن جشـنواره شـهید رجایـی کسـب‬ ‫کـرد‪ .‬ایـن شـرکت براسـاس ارزیابـی عملکـرد‬ ‫‪ 1400‬دسـتگاه های اجرایـی خوزسـتان کـه‬ ‫توسـط سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی‬ ‫اسـتان انجـام گرفـت‪ ،‬رتبـه نخسـت را در‬ ‫بیـن ‪ 63‬دسـتگاه اجرایـی شـرکت کننده در‬ ‫ارزیابـی درمجمـوع شـاخص های عمومـی‬ ‫و اختصاصـی بـا کسـب بیشـترین امتیـاز‬ ‫(‪ 1994.2‬از مجمـوع ‪ 2000‬امتیـاز ) کسـب‬ ‫کرد‪ .‬نهمین جشـنواره شـهید رجایی استان‬ ‫خوزستان در هشت شاخص عمومی نحوه‬ ‫ارائـه خدمات دسـتگاه و سـهولت اسـتفاده‪،‬‬ ‫شایسته ساالری در انتصاب نیروی انسانی‪،‬‬ ‫اجـرا و ارزیابـی دوره هـای اموزشـی مدیـران‬ ‫و کارکنـان‪ ،‬ارتقـای سلامت اداری دسـتگاه‪،‬‬ ‫نخـواه‬ ‫ارائـه خدمـت بـه شـهروندان توا ‬ ‫اسـتقرار نظام رسـیدگی به شکایات مردمی‪،‬‬ ‫اسـتقرار نظـام جامـع توسـعه و ترویـج‬ ‫فرهنـگ اقامـه نمـاز و اسیب شناسـی بهبـود‬ ‫عملکرد برگزار شد که شرکت برق منطقه ای‬ ‫خوزسـتان دراین بخـش ‪ 994.2‬امتیـاز‬ ‫از مجمـوع ‪ 1000‬امتیـاز را کسـب کـرد‪ .‬در‬ ‫پنـج شـاخص اختصاصـی توسـعه ظرفیـت‬ ‫پسـت های انتقـال و فوق توزیـع‪ ،‬توسـعه‬ ‫خطـوط انتقـال و فوق توزیـع‪ ،‬پایـداری‬ ‫شـبکه انتقـال‪ ،‬پایـداری شـبکه فوق توزیـع و‬ ‫میـزان تعامـل موثـر بـا شـرکت مادرتخصصی‬ ‫توانیـر درخصـوص وضعیـت پروژ ههـای‬ ‫دردسـت اقدام نیـز شـرکت بـرق منطقـه ای‬ ‫خوزسـتان امتیـاز کامـل ‪ 1000‬را کسـب کـرد و‬ ‫در شاخص عمومی و اختصاصی و مجموع‬ ‫ایـن دو شـاخص‪ ،‬موفـق بـه کسـب رتبـه‬ ‫اول در جشـنواره شـهید رجایـی خوزسـتان‬ ‫شـد‪ .‬شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان‬ ‫درحالـی رتبـه نخسـت جشـنواره شـهید‬ ‫رجایـی را کسـب کـرده کـه پیش ازایـن امتیـاز‬ ‫بشـده در شـاخص های اختصاصـی‬ ‫کس ‬ ‫را (توسـعه ظرفیـت پسـت ها و خطـوط و‬ ‫پایـداری شـبکه بـرق) ب هصـورت عملـی بـا‬ ‫پایـداری شـبکه بـرق انتقـال در اوج مصـرف‬ ‫تابسـتان گـرم نشـان داد و توانسـته بـود‬ ‫هـم بـرق موردنیـاز بخـش خانگـی و صنایـع‬ ‫را پایـدار سـازد و هـم اجـازه نـداد کـه چـرخ‬ ‫دیگر مشـاغل از حرکت بایسـتد‪ .‬شرکت برق‬ ‫منطقـه ای خوزسـتان در ارزیابـی عملکـرد‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی اسـتان در ‪ 1391‬در‬ ‫نمـدت (‪)1400‬‬ ‫جایـگاه ‪ 40‬نشسـت و درای ‬ ‫یهـا و ارتقـای عملکـرد خـود در‬ ‫بـا برنامه ریز ‬ ‫شـاخص های عمومـی و اختصاصـی موفـق‬ ‫بـه کسـب رتبـه اول در جشـنواره شـهید‬ ‫رجایی بین تمام دستگاه اجرایی خوزستان‬ ‫شـد‪ .‬در جشـنواره رجایی سـال قبل اسـتان‬ ‫کـه بـه ارزیابی عملکرد دسـتگاه های اجرایی‬ ‫اسـتان در ‪ 99‬پرداختـه بـود‪ ،‬شـرکت بـرق‬ ‫منطقـه ای خوزسـتان رتبـه دوم را در بیـن‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی خوزسـتان کسـب‬ ‫کـرده بـود‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 20‬میلیاردتومان؛‬ ‫پاداش شرکت توزیع برق خراسان رضوی به مشترکین کم مصرف‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫مدیر دفتـر نظـارت بـر فـروش و وصـول‬ ‫مطالبات شـرکت توزیع نیروی برق خراسان‬ ‫رضـوی گفـت‪ :‬مشـترکین کم مصـرف شـهری‬ ‫و روسـتایی اسـتان طـی چهارمـاه گـرم‬ ‫امسـال از خـرداد تـا شـهریورماه مشـمول‬ ‫دریافـت ‪ ۲۰‬میلیـارد و ‪ ۹۴۲‬میلیون تومـان‬ ‫پـاداش شـدند‪ .‬مهـدی شـفیعی زاده افـزود‪:‬‬ ‫میـزان مبلـغ کل قبـوض ایـن مشـترکین در‬ ‫مـدت مذبـور در حـوزه شـهری ‪ ۲۴‬میلیـارد‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬میلیون تومـان و در حـوزه روسـتایی‬ ‫‪ ۱۱‬میلیـارد و ‪ ۴۳۳‬میلیون تومـان اسـت کـه‬ ‫مشـترکین شـهری مشـمول ‪ ۱۴‬میلیـارد و‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیون تومـان و مشـترکین روسـتایی‬ ‫مشـمول شش میلیارد و ‪ ۶۴۲‬میلیون تومان‬ ‫پـاداش در قبـوض خـود شـدند‪ .‬وی بیـان‬ ‫کـرد‪ :‬پـاداش مدیریـت مصـرف برابـر بـا‬ ‫تعرفه هـای بـرق از ابتدای خردادماه امسـال‬ ‫اغـاز شـده و تـا پایـان شـهریورماه ادامـه‬ ‫داشت و فقط مشمول تعرفه خانگی است‪.‬‬ ‫شـفیعی زاده افـزود‪ :‬کل مشـترکین خانگـی‬ ‫شـرکت توزیـع نیـروی بـرق خراسـان رضـوی‬ ‫دراین دوره تا پایان شـهریورماه‪ ،‬یک میلیون‬ ‫‪۱۴۱‬هـزار و ‪ ۴۲۷‬اشـترا ک اسـت کـه شـامل‬ ‫و ‬ ‫‪۴۵۹‬هـزار‬ ‫‪۶۸۱‬هـزار و ‪ ۵۵۵‬مشـترک شـهری و ‬ ‫ ‬ ‫یشـود‪ .‬وی‬ ‫و ‪ ۸۷۲‬مشـترک روسـتایی م ‬ ‫گفـت‪ :‬قبوضـی کـه بـرای مشـترکین شـهری‬ ‫یشـود شـامل شـش‬ ‫لسـال صـادر م ‬ ‫درطو ‬ ‫قبـض تحت عنوان قبض دو ماهه اسـت؛ اما‬ ‫برای مشـترکین روستایی قبوض چهارماهه‬ ‫تحت عنـوان دور ههـای زوج و دور ههـای فرد‬ ‫یشـود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬براین اسـاس‬ ‫صادر م ‬ ‫‪ ۷۰۵‬هزار و ‪ ۳۲۰‬مشـترک شـهری در خراسان‬ ‫رضـوی طـی دوره چهارماهـه گـرم امسـال‬ ‫یعنـی از خردادمـاه تـا پایـان شـهریورماه‬ ‫مشمول دریافت پاداش یا تخفیف مدیریت‬ ‫فشـده اند‪ .‬شـفیعی زاده اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫مصر ‬ ‫تعداد مشـترکین روسـتایی خراسـان رضوی‬ ‫کـه در مـدت مزبور مشـمول دریافـت پاداش‬ ‫‪۲۳۹‬هـزار و ‪ ۵۱۰‬اشـترا ک‬ ‫شـده اند‪ ،‬شـامل ‬ ‫اسـت‪ ،‬بـا ایـن تفکیـک‪ ،‬ازاین تعداد مشـترک‬ ‫‪ ۱۰۲‬هـزار و ‪ ۷۶۹‬روسـتایی زوج و ‪ ۷۵‬هـزار و‬ ‫‪۱۵۱‬‬ ‫‪۶۱‬هـزار و ‬ ‫‪ ۶۲۶‬روسـتایی فـرد اسـت و ‬ ‫روسـتایی قبـض دوماهـه دریافـت کرده انـد‪.‬‬ ‫مدیر دفتـر نظـارت بـر فـروش و وصـول‬ ‫مطالبات شـرکت توزیع نیروی برق خراسان‬ ‫رضـوی گفـت‪ :‬درمجمـوع طـی چهارماهـه‬ ‫گـرم امسـال میـزان مصـرف بـرق مشـترکین‬ ‫‪۴۶۸‬هـزار و‬ ‫خانگـی اسـتان ‪ ۵۹۸‬میلیـون و ‬ ‫تسـاعت بـوده کـه درمقایسـه با‬ ‫‪ ۷۴۶‬کیلووا ‬ ‫مـدت مشـابه سـال قبل کـه ‪ ۶۳۰‬میلیـون و‬ ‫ً‬ ‫‪ ۹۳۳‬هزار و ‪ ۹۱۴‬کیلووات ساعت بوده‪ ،‬تقریبا‬ ‫تسـاعت‬ ‫میـزان مصـرف ‪ ۳۲‬میلیـون کیلووا ‬ ‫کاهـش یافتـه اسـت‪ .‬الگـوی صحیـح مصرف‬ ‫یشـود کـه متوسـط‬ ‫بـرق شـامل کسـانی م ‬ ‫مصـرف ماهیانـه انـان در ما ههـای گرم سـال‬ ‫تسـاعت و کمتـر ازاین میـزان‬ ‫‪ ۳۰۰‬کیلووا ‬ ‫و متوسـط مصـرف بـرق انـان در ما ههـای‬ ‫تسـاعت و کمتـر‬ ‫سـرد سـال ‪ ۲۰۰‬کیلووا ‬ ‫ازاین میـزان اسـت‪.‬‬ ‫وا گذاری جمع اوری پسماندهای بازیافتی‬ ‫در سیداباد چناران به دانش بنیان ها‬ ‫ش ــهردار س ــیداباد چن ــاران گف ــت‪ :‬اماده ای ــم جمـ ـع اوری کار پس ــماندهای‬ ‫بازیافت ــی در ش ــهر را ب ــه دانش بنیان ه ــا وا گ ــذار کنی ــم‪ .‬مهن ــدس احس ــان‬ ‫ترمـــه افـــزود‪ :‬گســـترش هوشمندســـازی فراینـــد تفکیـــک زبالـــه خش ــک از‬ ‫مب ــدا فرصتی س ــت ک ــه می ت ــوان ان را در چرخ ــه دوب ــاره مص ــرف ق ــرار داد‪.‬‬ ‫نه ــا‬ ‫ای ــده ش ــهرداری مش ــهد درزمین ــه پس ــماند و بهره گی ــری از دانش بنیا ‬ ‫الگ ــوی خوبی س ــت ک ــه می توان ــد ش ــاخص ها را ارتق ــاء ده ــد‪ .‬زندگ ــی م ــدرن‬ ‫ام ــروزی منج ــر ب ــه تولی ــد ان ــواع زباله ه ــای خش ــک می ش ــود ک ــه ا گ ــر ب ــرای‬ ‫ان چاره اندیش ــی نش ــود منج ــر ب ــه مش ــکالت زیس ـت محیطی خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫شــهردار ســیداباد چنــاران گفــت‪ :‬هوشمندســازی مدیریــت در حوزه تفکیک‬ ‫زبال ــه خش ــک ش ــهری و جلوگی ــری از دف ــن صدهات ــن زبال ــه و بهره من ــدی از‬ ‫ســرمایه های گران بهــا پیــش از پیــش بــه حفــظ محیط زیســت می انجامــد‪.‬‬ ‫ترمـــه تا کیـــد کـــرد‪ :‬ا کنـــون حجـــم زباله هـــای تولیـــدی بـــدون هیچ گون ــه‬ ‫فراینــدی بــه محــل دفــن گاه منتقــل می شــود‪ .‬رویکــرد شــهرداری ســیداباد‬ ‫چنــاران کاهــش میــزان تولیــد و تفکیــک زبالــه از مبــدا اســت‪ .‬شــهر ســیداباد‬ ‫در ‪ ۶۰‬کیلومت ــری غ ــرب مش ــهد واق ــع ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫یو حرفه ای‬ ‫تجلیل از هفت مرکز اموزشی برتر اموزش فن ‬ ‫محمد حس ــن بهبهان ــی‪ /‬هم زم ــان ب ــا اختتامی ــه هفت ــه ام ــوزش و مراس ــم‬ ‫تجلیـــل از برگزیـــدگان برتـــر اموزشـــی از هفـــت مرکـــز اموزشـــی برتـــر بخ ــش‬ ‫یو حرفـه ای خوزســتان تجلیــل شــد‪.‬‬ ‫دولتــی و خصوصــی اداره کل امــوزش فن ‬ ‫در پنجمی ـن روز از هفتــه کارافرینــی مســئولین محلــی شهرســتان بــا حضــور‬ ‫یو حرفـه ای بهبهــان از کارگاه هــای کارافریــن و اشــتغال زا‬ ‫در مرکــز امــوزش فن ‬ ‫بو کار‬ ‫بازدیــد کردنــد‪ .‬فرشــین پودنچــی؛ رئیــس مرکــز کارافرینــی و توســعه کسـ ‬ ‫در بازدی ــد از کارگاه ه ــای پ ــرورش ق ــار چ ‪ ،‬تعمی ــر و نص ــب کولره ــای دوتک ــه و‬ ‫عبا بافـــی با اشـــاره به ســـرمایه انـــدک بـــرای راه انـــدازی شـــغل های مذک ــور‬ ‫می ت ــوان در ی ــک ب ــازده ســه ماهه ب ــه س ــود اوری رس ــید‪ .‬وی مهارت ام ــوزی‬ ‫بو کار خ ــود دانس ــت و‬ ‫در این کارگاه ه ــا را زیر بن ــای اولی ــه ب ــرای ش ــروع کسـ ـ ‬ ‫ســپس ارتبــاط بــا بــازار‪ ،‬فضــای مجــازی و مارکتینــگ را در ارتقــای کار و حرفــه‬ ‫خ ــود از ن ــکات ب ــارز موفقی ــت جوان ــان ب ــرای کسـ ـب وکار خ ــود دانس ــت‪ .‬در‬ ‫پایــان بازدیــد از مدرســین مشــارکتی کــه در برنامه هــای دپارتمــان تخصصــی‬ ‫کارافرینـــی همـــکاری داشـــتند‪ ،‬تقدیـــر به عمـــل امـــد‪ .‬شایان ذکر اس ــت؛‬ ‫یو حرفـ ـه ای شهرس ــتان بهبه ــان و‬ ‫مهن ــدس پودنچ ــی؛ رئی ــس ام ــوزش فن ‬ ‫یو حرفـ ـه ای اس ــتان خوزس ــتان در هفت ــه‬ ‫مرک ــز متبوع ــه در بی ــن مرا ک ــز فن ‬ ‫ام ــوزش ک ــه ب ــا ش ــعار (ام ــوزش؛ زیر بن ــای فن ــاوری و اش ــتغال ) نامی ــده ش ــد‪،‬‬ ‫از ط ــرف اس ــتاندار خوزس ــتان مورد تقدی ــر ق ــرار گرف ــت‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬اعظم دستجردی‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫شنبه ‪ 5‬اذر ‪ 1401‬یک جمادی االولی ‪ 26 1444‬نوامبر ‪ 2022‬سال نوزدهم شماره ‪2651‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫فرماندار سازی‪:‬‬ ‫اساس گفتمان شهری‬ ‫باید مبتنی بر حفظ کرامت انسانی باشد‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫نشسـت با اعضای شـورا اسلامی شهر سـاری و سرپرست‬ ‫جدید شهرداری با حضور نوبخت؛ فرماندار مرکز استان‪،‬‬ ‫کاظم نـژاد؛ معـاون عمرانی فرمانداری شهرسـتان سـاری‪،‬‬ ‫شـعبانی؛ رئیـس شـورای اسلامی شـهر سـاری‪ ،‬احمـدی‬ ‫فوالدی؛ سرپرسـت شـهرداری سـاری و جمعی از اعضای‬ ‫شـورای اسلامی شـهر سـاری برگـزار شـد‪ .‬محمدعلـی‬ ‫نوبخـت ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهدا و‬ ‫امـام شـهدا (ره) و تبریـک به مناسـبت اغـاز هفتـه بسـیج‬ ‫مسـتضعفان و روز مسـجدمحوری و جامعـه اسلامی‬ ‫یبـر حفـظ‬ ‫گفـت‪ :‬اسـاس گفتمـان شـهری بایـد مبتن ‬ ‫کرامـت انسـانی باشـد‪ .‬حفـظ کرامـت انسـانی در کنـار‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫اخالق گرایی و معنویت زمین هسـاز توسـعه و ابادان ‬ ‫یبـر جهـاد‬ ‫وی بابیان اینکـه تفکـر بسـیجی نگـرش مبتن ‬ ‫اسـت کـه بـا معامله دانـی همخوانـی نـدارد گفـت‪ :‬از تفکـر‬ ‫یشـود‪ .‬تفکـر‬ ‫بسـیجی‪ ،‬مدیریـت جهـادی سـاخته م ‬ ‫قمـداری‪ ،‬جدیـت و قاطعیـت در‬ ‫جهـادی یعنـی اخال ‬ ‫مقابـل دفـاع از حقـوق شـهروندی‪ ،‬تدبیـر و برنامه ریـزی‪،‬‬ ‫عمـل بجـا و کار با کیفیـت و تکی هبـر علـم و دانـش اسـت و‬ ‫نتیجـه مدیریـت جهادی رسـیدن به کرامت شـهر اسـت‪.‬‬ ‫مقـام عالـی دولـت در سـاری بااشـاره به اینکه همدلـی و‬ ‫وحـدت نظـر اعضای شـورای شـهر و مجموعه شـهرداری‬ ‫ساری باعث ایجاد انگیزه‪ ،‬امیدافرینی و درنتیجه توسعه‬ ‫و شـکوفایی خواهـد شـد افـزود‪ :‬همدلـی شـورای اسلامی‬ ‫نمـداری و قانون گرایـی‪،‬‬ ‫شـهر و شـهرداری در بسـتر قانو ‬ ‫وحـدت و خدمـت بی منـت نویـد اینـده تماشـایی شـهر‬ ‫سـاری را می دهـد‪ .‬فرمانـدار مرکـز اسـتان ضمـن تقدیـر‬ ‫و تشـکر از زحمـات و عملکـرد طالبـی در مـدت تصـدی‬ ‫پسـت شـهردار سـاری و تبریـک بـه احمـدی فـوالدی‬ ‫به عنـوان سرپرسـت جدیـد شـهرداری سـاری گفـت‪:‬‬ ‫انچـه بـرای مـا اهمیـت دارد برنامه محوربـودن‪ ،‬خدمـت‬ ‫بی منـت‪ ،‬همگرایـی و همدلـی اعضـای شـورای اسلامی‬ ‫و مجموعـه شـهرداری بـا حوز ههـای نظارتـی‪ ،‬امنیتـی‪،‬‬ ‫قضائـی‪ ،‬نماینـدگان مجلـس‪ ،‬دسـتگاه های اجرایـی و‬ ‫نخبـگان درجهـت تغییـر‪ ،‬تحـول‪ ،‬ابادانـی و امیدافرینـی‬ ‫به نفـع مـردم اسـت‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری مازندران‪:‬‬ ‫‪ ۲۱۹‬نقطه حادثه خیز در راه های استان شناسایی شد‬ ‫مدیـرکل راهـداری مازنـدران از شناسـایی ‪ ۲۱۹‬نقطـه پرحادثـه در راه های اسـتان خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬از این تعداد ‪ ۱۴۲‬نقطه اصالح شـده اسـت‪ .‬حسـن جهانیان با اشـاره به وجود ‪۲۱۹‬‬ ‫نقطـه حادثه خیـز در را ههـای اسـتان اظهـار داشـت‪ :‬تا کنون نسـبت به اصلاح و رفـع ‪۱۴۲‬‬ ‫نقطه اقدام شده و از این تعداد ‪ ۵۱‬نقطه جزو نقاط پرحادثه در کشور به شمار می رود که‬ ‫‪ ۳۰‬نقطه اصالح شده است‪ .‬وی گفت‪ :‬سازمان راهداری منابعی را برای رفع نقاط حادثه‬ ‫خیـز ابلاغ کـرده و تا کنون پروژه های مختلفی در دست اجر اسـت و تمرکـز روی پروژه هایی‬ ‫مبتنی بر ارتقای وضعیت ایمنی راه ها ست‪ .‬وی نداشتن دوربرگردان را از جمله مشکالت‬ ‫را ههـا ذکـر کـرد و گفـت‪ :‬تکمیـل پروژ ههـای دوربرگـردان وزیرگـذر از جملـه طر ح ه اسـت و‬ ‫تا کنون ‪ ۱۳‬پروژه دوربرگردان در راه های اسـتان طراحی و تعریف شـده اسـت‪ .‬جهانیان با‬ ‫عنوان اینکه با همکاری بنیاد علوی‪ ،‬بسیج سازندگی و راهداری ‪ ۱۸‬کیلومتر از راه ارتباطی‬ ‫در شـرق اسـتان در دسـت بهسـازی و اسـفالت اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬دو پروژه دیگر نیز با همکاری‬ ‫ایـن بنیـاد در دسـت اقـدام بـرای اجر اسـت‪ .‬مدیـرکل راهـداری مازنـدران بااشـاره بـه وجود‬ ‫هزار کیلومتر راه فرعی در استان گفت‪4400 :‬کیلومتر راه روستایی اسفالته در استان وجود‬ ‫دارد و ‪ ۲۵۰‬روسـتای باالی ‪ ۲۰‬خانوار فاقد راه مناسـب هسـتند‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مازندران خبر داد؛‬ ‫دوهزارمیلیاردتومان اعتبار برای تعاونی های زنان مازندران‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی مازنـدران از امضـای تفاهم نامـه بـا بانـک توسـعه‬ ‫یهـا خبـر داد و گفـت‪ :‬از محـل منابـع ایـن‬ ‫تعـاون بـرای پرداخـت تسـهیالت بـه تعاون ‬ ‫بانـک‪ ،‬امسـال دوهزارمیلیاردتومـان اعتبـار در قالـب پرداخت تسـهیالت بـه تعاونی های‬ ‫زنـان این اسـتان درنظرگرفت هشـده اسـت‪ .‬علـی باقـری بابیان اینکـه بـرای پرداخـت‬ ‫یهـای زنـان هیچ گونـه محدودیتـی وجـود نـدارد‪ ،‬افـزود‪ :‬از‬ ‫تسـهیالت موردنیـاز بـه تعاون ‬ ‫مجمـوع اعتبـار درنظرگرفت هشـده‪ ،‬از ابتـدای امسـال تا کنـون تعاونی های زنـان مازندران‬ ‫موفـق بـه دریافـت ‪ ۸۰۰‬میلیون تومـان تسـهیالت موردنیـاز به عنـوان سـرمایه درگردش بـا‬ ‫کسـاله شـدند‪ .‬مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعی‬ ‫کارمـزد ‪ ۱۸‬درصـد و بـا بازپرداخـت ی ‬ ‫مازندران‪ ،‬شمار تعاونی های زنان در استان را ‪ ۲۸۰‬تعاونی فعال اعالم کرد و گفت‪ :‬طبق‬ ‫یهـا بایـد زنـان باشـند و به طورمیانگیـن‬ ‫قانـون ‪ ۲۰‬درصـد سـهامداران ایـن شـرکت تعاون ‬ ‫یهـای زنـان‬ ‫هـر یـک شـرکت تعاونـی بیـن هفـت تـا ‪ ۱۰‬عضـو دارد‪ .‬باقـری بیـان کـرد‪ :‬تعاون ‬ ‫مازندران در بخش خدمات‪ ،‬صنعت‪ ،‬پوشـا ک فعال هسـتند؛ همچنین از محل منابع‬ ‫بانک قرض الحسنه رسالت استان‪ ،‬امسال پنج میلیاردتومان اعتبار در قالب تسهیالت‬ ‫جسـاله درنظـر گرفتـه‬ ‫یهـای زنـان مازنـدران بـا کارمـزد دودرصـد و بازپرداخـت پن ‬ ‫بـه تعاون ‬ ‫شـد کـه تا کنـون ‪ ۵۰۰‬میلیون تومـان پرداخـت شـد‪ .‬مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫نبـودن سـطح سـواد اقتصـادی اعضـا‪ ،‬نداشـتن ا گاهـی و نبـود بازاریابـی‬ ‫مازنـدران‪ ،‬پایی ‬ ‫متناسـب بـا سـلیقه بـازار‪ ،‬نبـود ا گاهـی از قوانین و مقـررات مرتبط و کمبود نقدینگـی را از‬ ‫یهـای زنـان عنـوان کـرد و گفت‪ :‬بیشـتر تعاونی های‬ ‫عمده تریـن مشـکالت فـراروی تعاون ‬ ‫بهره برداری از طرح اب رسانی به ‪ ۱۶‬روستای‬ ‫شرق مازندران با مشارکت بنیاد برکت‬ ‫به مناس ــبت گرامیداش ــت هفته بس ــیج طرح اب رسانی‬ ‫ب ــه ‪ ۱۶‬روس ــتای شهرس ــتان های نکا‪ ،‬بهش ــهر و گلوگاه با‬ ‫مش ــارکت بنی ــاد برک ــت ب هص ــورت نمادین در روس ــتای‬ ‫کف ــرات ن ــکا افتت ــاح و‪ ۱۱۸۵۷‬نف ــر از م ــردم این روس ــتاها‬ ‫از نعم ــت اب اش ــامیدنی س ــالم و بهداش ــتی بهره من ــد‬ ‫نط ــرح اب رس ــانی‬ ‫ش ــدند‪ .‬در ایی ــن بهر هب ــرداری از ای ‬ ‫دکتر ش ــریعتی؛ نماینده مردم ش ــرق مازندران‪ ،‬مهندس‬ ‫اهنگران؛ معاون س ــتاد اجرایی فرمان حض ــرت امام (ره)‬ ‫در مازن ــدران‪ ،‬مهن ــدس به ــزاد ب ــرارزاده؛ مدیر عام ــل و ‬ ‫مهن ــدس خدابخش پور؛ مع ــاون بهره برداری و توس ــعه‬ ‫اب ش ــرکت‪ ،‬فرمان ــدار ن ــکا و جمعی از مس ــئوالن و مردم‬ ‫منطق ــه حضور داش ــتند‪ .‬ابت ــدا دکتر ش ــریعتی نماینده‬ ‫م ــردم ش ــرق مازن ــدران در مجل ــس ط ــی س ــخنانی ب ــا‬ ‫گرامیداش ــت هفته بس ــیج و قدردانی از زحمات کارکنان‬ ‫ابف ــای اس ــتان گفت‪ :‬در وضعیت س ــخت اقتص ــادی در‬ ‫دول ــت س ــیزدهم توانس ــتیم ‪۷۰۰‬میلیارد توم ــان اعتب ــار‬ ‫اب رســـانی به این روســـتاها بـــا تفکر جهـــادی و انقالبی‬ ‫کارکنان شـــرکت‪ ،‬بنیـــاد برکت و همدلی مردم انجام ش ــد‬ ‫و خوشـــحالیم کـــه توانســـتیم بـــه وظیفه ســـقایی خود‬ ‫به نحوشایســـته ای عمل کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬اب رس ــانی به‬ ‫ایـــن روســـتاها با هدف تامین اب شـــرب پایدار‪ ،‬س ــالم و‬ ‫بهداشـــتی‪ ،‬ایجاد ذخیره مطمئن و افزایش توان انتقال‬ ‫بـــا اجـــرای عملیاتی شـــامل احداث شـــش بـــاب مخزن‬ ‫ذخیره به حجـــم ‪۹۵۰‬متر مکعبـــی‪ ،‬خط انتقـــال به طول‬ ‫‪ ۷۴۰۰‬متر‪ ،‬شـــبکه توزیع به طول چهارهزار متر‪ ،‬بهس ــازی‬ ‫ســـه دهنه چشـــمه بـــا اب دهـــی هشـــت لیتر در ثانیه‬ ‫همچنین تجهیز یک باب ایســـتگاه پمپاژ و اجرای طرح‬ ‫برق به بهره بـــرداری رســـید‪ .‬وی اعتبار صرف شـــده برای‬ ‫ایـــن طـــرح اب رســـانی را ‪ ۶۸‬میلیارد ریـــال اعـــام ک ــرد و‬ ‫افـــزود‪ :‬با بهره بـــرداری از این طرح ‪ ۱۱۸۵۷‬نفـــر از اهالی ‪۱۶‬‬ ‫روســـتای شهرستان های نکا‪ ،‬بهشـــهر و گلوگاه از نعمت‬ ‫اب اشـــامیدنی ســـالم و پایـــدار بهره مند شـــدند‪.‬‬ ‫ب ــرای اب رس ــانی ب ــه ‪ ۶۰۰‬روس ــتای اســـتان مازنـــدران‬ ‫بگیری ــم و مق ــرر ش ــد ت ــا پای ــان ســـال ‪ ۱۴۰۳‬تمـــام نقاط‬ ‫کش ــور ب ــا هم ــکاری دول ــت‪ ،‬مجلس و ســـپاه پاســـداران‬ ‫از نعمت ا ب ش ــرب س ــالم و بهداشـــتی پایـــدار بهره مند‬ ‫ش ــوند‪ .‬در ادام ــه مهندس اهنگـــران معـــاون اجتماعی‬ ‫س ــتاد اجرای ــی فرم ــان حض ــرت امـــام (ره) در ســـخنان‬ ‫کوتاه ــی‪ ،‬خدمات رس ــانی به م ــردم مناطق محـــروم را از‬ ‫ته ــای این س ــتاد خوان ــد و افـــزود‪ :‬اب رســـانی به‬ ‫اولوی ‬ ‫‪۱۶‬روس ــتای ش ــرق مازن ــدران ب ــا همت جهادی شـــرکت‬ ‫بو فاضالب اس ــتان و بنیاد برکت صورت گرفت و یکی از‬ ‫ا ‬ ‫فعالیت های مهم این بنیاد به شـــمار مـــی رود؛ درنتیجه‬ ‫م ک ــه س ــهمی در ابادانـــی مناطـــق‬ ‫بس ــیار خوش ــحالی ‬ ‫مح ــروم روس ــتایی اس ــتان داریـــم‪ .‬در ادامـــه مهنـــدس‬ ‫ب ــرارزاده ضمن تبریک هفته بســـیج و با ابراز خرســـندی‬ ‫از بهره مندی مردم ‪ ۱۶‬روس ــتای محروم شـــرق اســـتان از‬ ‫نعمت اب اش ــامیدنی سالم و بهداشـــتی اظهار داشت‪:‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت استان مازندران‪:‬‬ ‫بیمه سالمت مازندران ماهانه‪ ۱۴۰‬میلیاردریال بیشتر‬ ‫برای هزینه دارو پرداخت می کند‬ ‫مدی ــرکل بیم ــه س ــامت اس ــتان مازن ــدران بااش ــاره به‬ ‫اج ــرای ط ــرح «داروی ــار» و ح ــذف ارز ترجیح ــی و‬ ‫تخصی ــص ان به ش ــرکت های دارویی گفت‪ :‬برای همین‬ ‫منظور این نه ــاد ماهان ــه ‪ ۱۲۰‬تا ‪ ۱۴۰‬میلیاردری ــال اعتبار‬ ‫بیش ــتر تخصی ــص یافت ــه اس ــت‪ .‬ط ــرح داروی ــار روز ‪۲۳‬‬ ‫تی ــر ‪ ۱۴۰۱‬در سراس ــر کش ــور به اج ــرا گذاش ــته ش ــد ت ــا‬ ‫ازاین طری ــق کاهش پرداختی از جی ــب مردم و پرداخت‬ ‫هزین هه ــای افزای ــش قیم ــت داروه ــا توس ــط بیم هه ــا‬ ‫ص ــورت بگیرد‪ .‬درراس ــتای اج ــرای سیاسـ ـت های ارزی‬ ‫ط ــرح داروی ــار ب ــا ه ــدف انتق ــال یاران ــه دارو ازطری ــق‬ ‫بیم هه ــا ب ــه م ــردم برنامه ری ــزی و اج ــرا ش ــده تا ب ــا این‬ ‫روش پرداخت ــی از جی ــب بیمار تغییری نداش ــته باش ــد‬ ‫نط ــرح ب هص ــورت وی ــژه‬ ‫ا گرچ ــه بیم ــاران خ ــاص درای ‬ ‫دی ــده ش ــدند و حت ــی برخ ــی از داروهای موردنیـــاز انها‬ ‫رون ــد کاهش ــی داش ــته اس ــت‪ .‬در ســـال های گذشـــته‬ ‫ب ــرای تامین م ــواد اولی ــه‪ ،‬ارز ترجیحـــی ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به‬ ‫ش ــرکت ها تخصی ــص پی ــدا می کـــرد کـــه این موضـــوع در‬ ‫باز هه ــای زمان ــی مختل ــف ب ــا انتقادهایی مواجه شـــده‬ ‫بود؛ زیرا تخلف ها و فا کتورس ــازی هایی دراین زمینه رخ‬ ‫می داد و مس ــیری برای فس ــاد در حوزه دارو شـــده بود‪.‬‬ ‫محمدرض ــا میرزایی افزود‪ :‬درحال حاضر بیمه ســـامت‬ ‫مازن ــدران ماهان ــه ‪ ۲۵۰‬میلیاردریـــال هزینـــه دارویـــی‬ ‫س ــرپایی بیم ــاران را پرداخ ــت می کنـــد کـــه تـــا پیـــش از‬ ‫اج ــرای ط ــرح داروی ــار این رق ــم حـــدود ‪ ۱۱۰‬میلیاردریال‬ ‫ب ــود‪ .‬وی ادام ــه داد‪ :‬ای ــن افزایش پرداختی ها ناشـــی از‬ ‫ح ــذف ارز ترجیح ــی برای بی ــش از ‪ 1400‬قلم دارو اســـت‬ ‫کـــه به دلیـــل حـــذف ارز ترجیحـــی از ان هـــا ایـــن داروها‬ ‫افزایش قیمت داشـــته اند که این داروها شـــامل داروی‬ ‫تمامـــی بیماری هـــا چـــه بیماران خـــاص و چـــه بیماران‬ ‫عادی اســـت‪ .‬به گفتـــه مدیرکل بیمه ســـامت مازندران‬ ‫ازانجایی که نرخ ارز ترجیحی در ســـامانه بیمه ها اعمال‬ ‫می شـــود‪ ،‬قرار اســـت تحت هیچ شـــرایطی تفاوت نرخ ارز‬ ‫ترجیحـــی شـــامل حـــال بیمـــاران نشـــود؛ بلکـــه بیمه ها‬ ‫متحمـــل بـــار ایـــن هزینه هـــا شـــوند‪ .‬میرزایـــی اف ــزود‪:‬‬ ‫دولت شـــش هزارمیلیاردتومان اعتبار برای اجرای طرح‬ ‫دارویـــار اختصاص داده اســـت کـــه با پرداخـــت این رقم‬ ‫بار گران شـــدن قیمـــت داروها بر دوش بیمـــاران نیفتد‪.‬‬ ‫وی همچنیـــن تعداد بیمـــاران خاص زیرپوشـــش بیمه‬ ‫ســـامت مازنـــدران را چهارهـــزار و ‪ ۷۵۰‬نفـــر اعـــام کرد‪.‬‬ ‫زنـان به علـت نداشـتن سـند ملکـی به عنـوان ضامـن‪ ،‬بـرای دریافـت تسـهیالت بانکـی بـا‬ ‫مشـکل مواجه هسـتند‪ .‬باقری بابیان اینکه بسـتر مناسـب برای حضور و فعالیت بانوان‬ ‫در عرص ههـای اقتصـادی کشـور به طورکامـل فراهـم نیسـت و علـت ان نیـز فقـر فرهنگـی‬ ‫در جامعـه اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬بسـتر فرهنگـی بـرای انجـام کارهـای اقتصـادی بانـوان در‬ ‫بخش خصوصی فراهم نیسـت به گونه ای که بسـیاری تعاونی های زنان برای تهیه محل‬ ‫کسـب خـود بـا مشـکل مواجه اند‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش فنی وحرفه ای مازندران اعالم کرد‪:‬‬ ‫بهره مندی بیش از ‪ 900‬نفر از بسیجیان استان‬ ‫از دوره های اموزش فنی وحرفه ای‬ ‫سـید حسـین درویشـی؛ مدیـرکل به مناسـبت هفتـه‬ ‫بسیج و پنجم اذر سالروز تاسیس بسیج مستضعفان‬ ‫گفـت‪ :‬فرهنـگ بسـیجی یـاداور مجاهـدت زنـان و‬ ‫شهـای اسلام‬ ‫یسـت کـه بـرای پاسداشـت ارز ‬ ‫مردان ‬ ‫عزیـز و دفـاع از ایـران اسلامی در عرص ههـای مختلـف‬ ‫دفاعـی‪ ،‬فرهنگـی‪ ،‬اعتقـادی‪ ،‬سـازندگی و دیگـر‬ ‫عرص ههـا باتمام وجـود وارد میـدان مبـارزه و جهـاد‬ ‫شـدند و فرهنگـی نـاب و ماندگار از اخلاص و فدا کاری‬ ‫را به تصویـر کشـیدند‪ .‬وی افـزود‪ :‬در سـال جـاری‬ ‫‪ 78‬کارگاه امـوزش فنی وحرفـه ای بـا مشـارکت بسـیج‬ ‫اسـتان تشـکیل شـد کـه در ان بـه ‪ 912‬نفـر بسـیجی در‬ ‫‪ 36‬رشـته اموزش داده شـد‪ .‬وی درخصوص همکاری‬ ‫بـا سـازمان بسـیج اسـتان بیـان کـرد‪ :‬ایـن اداره کل‬ ‫مسـازی بسـتر همـکاری و هم افزایـی‬ ‫درراسـتای فراه ‬ ‫بـا دسـتگاه های متصـدی‪ ،‬توافقـات کاری مختلـف‬ ‫را بـا اهدافـی چـون صرفه جویـی در هزین ههـای‬ ‫توانمندسـازی افـراد جامعـه‪ ،‬ایجـاد راهکارهـای‬ ‫حمایتـی پـس از امـوزش بـرای دسـتیابی بـه اشـتغال‬ ‫شهـای متناسـب بـا‬ ‫پایـدار‪ ،‬هدایـت و کنتـرل اموز ‬ ‫نشـده‪ ،‬تبـادل اطالعـات و تجربیـات‬ ‫چارچـوب تعیی ‬ ‫میـان دسـتگاه های مرتبـط‪ ،‬ایجـاد راهکارهـای بهینـه‬ ‫گسـازی اموزشی‪ ،‬بهینه سازی فرایندهای‬ ‫برای فرهن ‬ ‫اموزش های مهارتی و ‪ ...‬را در دستورکار خود قرار داده‬ ‫کـه همـکاری بـا جامعـه هـدف بسـیج یکـی از توافقـات‬ ‫بـوده کـه بـه حـول و قوه الهی تا کنـون این تفاهم کاری‬ ‫مشـترک از عملکـرد خوبـی برخـوردار بـوده اسـت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 3021

روزنامه سایه 3021

شماره : 3021
تاریخ : 1402/12/14
روزنامه سایه 3020

روزنامه سایه 3020

شماره : 3020
تاریخ : 1402/12/13
روزنامه سایه 3019

روزنامه سایه 3019

شماره : 3019
تاریخ : 1402/12/12
روزنامه سایه 3017

روزنامه سایه 3017

شماره : 3017
تاریخ : 1402/12/09
روزنامه سایه 3016

روزنامه سایه 3016

شماره : 3016
تاریخ : 1402/12/08
روزنامه سایه 3015

روزنامه سایه 3015

شماره : 3015
تاریخ : 1402/12/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!