روزنامه سایه شماره 2606 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2606

روزنامه سایه شماره 2606

روزنامه سایه شماره 2606

‫رئیسجمعیتهالل احمر‪:‬‬ ‫داوطلبان هال ل احمر‪ ،‬شناسنامه دار می شوند‬ ‫اهدای نوبل ادبیات به «نادین گوردیمر»‬ ‫رئیـس جمعیـت هالل احمـر با اشـاره به اینکه توانمندسـازی‬ ‫داوطلبـان در دسـتور کار هالل احمـر اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬داوطلبـان ایـن‬ ‫جمعیت به زودی شناسـنامه دار خواهند شـد»‪ .‬به گزارش جمعیت‬ ‫هالل احمر؛ پیرحسین کولیوند در جلسه شورای معاونین جمعیت‬ ‫هالل احمـر گفـت‪« :‬امـروز ضـرورت دارد پیشـنهادهای مـردم بـرای‬ ‫باال بـردن کیفیـت خدمات رسـانی در پیـاده روی اربعیـن حسـینی‬ ‫جمـع اوری شـود‪ .‬در بحـث امـوزش بایـد امداد رسـانی و کمک هـای‬ ‫لو نقـل عمومـی نظیـر کامیـون و اتوبـوس‪،‬‬ ‫اولیـه بـرای راننـدگان حم ‬ ‫دانش امـوزان مـدارس‪ ،‬دانشـگاه ها و دهیـاران جـدی گرفتـه شـود‪.‬‬ ‫به عبارتـی‪ ،‬بایـد بحـث امـوزش کمک هـای اولیـه بـه همـه مـردم جدی تـر دنبـال شـود»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫در چنین روزی در سال ‪1991‬؛ «نادین گوردیمر» برنده جایزه نوبل ادبیات اعالم شد‪.‬‬ ‫وی کـه متولـد ‪ ۲۰‬نوامبـر ‪ ۱۹۲۳‬و فوت شـده در ‪ ۱۳‬ژوئیـه ‪ ۲۰۱۴‬اسـت؛ نویسـنده و فعـال‬ ‫سیاسـی اهـل افریقـای جنوبـی؛ و از چهره های سرشـناس ادبیات جهـان علیه اپارتاید‬ ‫بـود‪ .‬مطر ح تریـن اثـری وی رمان «دختر برگر» اسـت‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬مهر ‪ 6 1401‬ربیع االول ‪ 3 1444‬اکتبر ‪ 2022‬سال نوزدهم شماره ‪ 1500 2606‬تومان‬ ‫راستی ازمایی وعده ایالن ماسک؛‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫ایا اینترنت ماهواره ای به زودی به ایران می رسد؟‬ ‫‪2‬‬ ‫رکوردهای بازدید یوتیوب‬ ‫در دستان «کی‪ -‬پاپ»‬ ‫به راســـتی تا کنـــون کســـی از خـــود پرســـیده اس ــت که‬ ‫عوارض‬ ‫کم ــورد؟‬ ‫پارک کنار خیابان مـــا در تهـــران چنـــد نـــوع عـــوارض داریـــم؟ ی ‬ ‫دومـــورد؟ چنـــ د مـــورد؟ ا گـــر میـــزان عوارضاتی‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫��نگاهی گذرا به عرصه عکاسی خیابانی‬ ‫ً‬ ‫«عکاسی خیابانی» ذاتا یک اصطالح ناخوشایند است؛ پدیده ای که هم زمان سبک ها‬ ‫و روش های مختلف عکاسی را دربرمی گیرد و نیز می تواند کاری را که یک عکاس انجام‬ ‫می دهد‪ ،‬بسیارمحدود تعریف کند؛ ازاین رو‪ ،‬بسیاری از عکاسان خیابانی‪ ،‬این اصطالح‬ ‫را دوست ندارند‪ .‬برخی از عکاسان خیابانی معتقدند این سبک عکاسی درزمینه ثبت‬ ‫احساسـات و بیـان افـراد اسـت؛ درحالی کـه برخی دیگـر ممکـن اسـت تا کیـد بیشـتری بـر‬ ‫محیط شـهری داشـته باشـند‪ .‬بااین حال‪ ،‬من معتقدم موثرترین عکس های خیابانی‪،‬‬ ‫ان هایـی هسـتند کـه هـم عنصـر انسـانی و هـم محیـط شـهری را ترکیـب می کننـد‪.‬‬ ‫ثبـت لحظـه ای کـه در ان‪ ،‬یـک فـرد در حال ارتبـاط بـا محیـط اسـت یـا در ان محیـط‬ ‫در حال ارتبـاط بـا فـرد اسـت‪ ،‬نشـانه واقعـی یک عـکاس خیابانـی‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ایت اهلل سید ابراهیم رئیسی؛ رئیس جمهوری هدف دشمن از طراحی توطئه‬ ‫جدید را بازداشتن کشور از پیشرفت دانست و گفت‪« :‬دشمنان به قصد انزوای‬ ‫کشـور‪ ،‬وارد میدان شـده اند؛ اما در این توطئه هم شکسـت خوردند»‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ 17‬مرکز روزانه سالمندی در استان یزد‬ ‫‪7‬‬ ‫فریدااسکوبدو؛‬ ‫معمار الهام بخش‬ ‫سال ‪ 2022‬نشریه تایم‬ ‫‪3‬‬ ‫استاندار مازندران‪:‬‬ ‫رئیس کل دادگستری خراسان رضوی مطرح کرد؛‬ ‫صنعت توریسم مازندران‬ ‫نیازمند فضای گفت وگو ست‬ ‫استاندار اصفهان بیان کرد؛‬ ‫تحقق اقتصاد دانش ُ بنیان در اصفهان؛‬ ‫نیازمند تشکیل بانک اطالعاتی ‬ ‫لزوم بهره گیری از بسترهای قانونی‬ ‫برای دریافت نقدهای منصفانه و عالمانه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نقش مددکاران اجتماعی در بهبود بیماران درگیر اعتیاد‬ ‫ا گهی مزایده فروش امالک‬ ‫شماره ‪2001000181000001‬‬ ‫اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان مرکـزی درنظـردارد نسـبت بـه فـروش اما کـن ورزشـی مـازاد خـود (بـا‬ ‫مشـخصات ذیل الذکر) از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسـناد مزایده‪ ،‬با بهره گیری از سـامانه‬ ‫تـدارکات الکترونیکـی دولـت بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬و بـا شـماره مزایـده ‪ 140004‬و شـماره سیسـتمی‬ ‫‪ 2001000181000001‬به صـورت الکترونیکـی اقـدام کنـد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫ادرس‬ ‫پال ک‬ ‫فرعی‬ ‫پال ک‬ ‫اصلی‬ ‫نوع‬ ‫ملک‬ ‫کاربری‬ ‫‪1‬‬ ‫فراهان‪ ،‬بلوار شهید‬ ‫چمران‪ ،‬نبش خیابان‬ ‫شهدای مدافع حرم‬ ‫‪782‬‬ ‫‪74‬‬ ‫زمین‬ ‫تجاری‬ ‫مساحت‬ ‫(مترمربع)‬ ‫‪200‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قیمت پایه (ریال)‬ ‫مبلغ ودیعه (ریال)‬ ‫میزانمالکیت‬ ‫‪23.700.000.000‬‬ ‫‪1.185.000.000‬‬ ‫ششدانگ‬ ‫دبیرخانه کمیته استانی ماده ‪ 5‬قانون الحاق ‪2‬‬ ‫اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی‬ ‫شهـای‬ ‫بیمـاری اعتیـاد یکـی از چال ‬ ‫یسـت کـه سلامت جسـم‬ ‫جوامـع امروز ‬ ‫و روان افـراد را در معـرض خطـر قـرار‬ ‫می دهـد و حتـی افـراد بهبود یافتـه از‬ ‫ایـن بیمـاری در معـرض خطـر بازگشـت و‬ ‫عـود مجـدد عالئـم ایـن بیماری هسـتند‪.‬‬ ‫بر اسـاس تحقیقـات به عمل امـده‬ ‫انچـه کـه در مـورد لغـزش و بازگشـت بـه‬ ‫یتـوان‬ ‫اعتیـاد حائز اهمیـت اسـت را م ‬ ‫در مـوارد ذیـل دسـته بندی کـرد‪:‬‬ ‫‪ .1‬اختالفـات و عـدم ا گاهـی خانـواده از‬ ‫ا گهی تجدید مناقصه شماره ‪401/24‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫مناقصه گزار‪ :‬شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان‬ ‫نوع مناقصه‪ :‬عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬انجام خدمات بازدید‪ ،‬تعمیر و نگهداری خطوط انتقال و فوق توزیع ناحیه شمال‬ ‫مبلـغ تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار‪ :‬بـه مبلـغ ‪ 4/750/000/000‬ریـال‪ -‬ضمانتنامـه شـرکت در فراینـد ارجـاع کار می بایسـت دارای ‪ 3‬ماه اعتبـار از اخرین مهلت تحویل‬ ‫پـا کات و همچنیـن قابلیـت تمدیـد به مـدت ‪ 3‬ماه دیگر باشـد‪.‬‬ ‫تاریخ دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه‪ :‬از ساعت ‪ 15‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1401/07/06‬لغایت ساعت ‪ 19‬روز پنجشنبه مورخ ‪1401/07/14‬‬ ‫نحوه دریافت پا کات ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه‪ :‬مراجعه به صفحه اعالن عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫تاریخ تحویل پا کات ارزیابی کیفی و مناقصه‪ :‬حدا کثر تا ساعت ‪ 8:00‬روز شنبه مورخ ‪1401/07/30‬‬ ‫تاریخ و محل بازگشایی پا کات ارزیابی کیفی‪ :‬راس ساعت ‪ 8:30‬روز شنبه مورخ ‪ -1401/07/30‬امور تدارکات و قراردادهای شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان‬ ‫نحوه تحویل پا کات ارزیابی کیفی و مناقصه‪ :‬پا کات ارزیابی کیفی و مناقصه که توسـط مناقصه گر تهیه می شـود‪ ،‬می بایسـت به دو شـکل تحویل شـود‪ -1 :‬بارگذاری پا کات‬ ‫(پا کـت ارزیابـی کیفـی‪ ،‬پا کـت الـف‪ ،‬پا کـت ب و پا کـت ج) به صورت الکترونیکی در سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت مطابق با زمانبندی؛ ‪ -2‬تحویل فیزیکی فقط پا کت "الف"‬ ‫مناقصه‪ ،‬مطابق با زمانبندی‪ ،‬به ادرس زاهدان‪ ،‬حدفاصل دانشـگاه ‪ 37‬و ‪ ،39‬دبیرخانه شـرکت برق منطقه ای سیسـتان و بلوچسـتان‪ ،‬تلفن تماس‪05431137049 :‬‬ ‫ تحویل پا کات به هر دو روش الزامی ست‪.‬‬‫مدت انجام کار‪ 12 :‬ماه شمسی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/07/11 :‬‬ ‫م الف ‪621‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1387914‬‬ ‫روابط عمومی شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫هر هفتهدوشنبه ها‬ ‫زمان انتشار در سایت‪ :‬از مورخه ‪ 1401/07/11‬لغایت ساعت ‪ 19/00‬مورخه ‪1401/07/24‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مزایده‪ :‬تا ساعت ‪ 18/00‬مورخه ‪1401/07/12‬‬ ‫تاریخ بازدید‪ :‬از مورخه ‪ 1401/07/14‬لغایت ساعت ‪ 12/00‬مورخه ‪1401/07/24‬‬ ‫اخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت‪ :‬تا ساعت ‪ 19/00‬مورخه ‪1401/07/24‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کات‪ :‬در ساعت ‪ 10/00‬مورخه ‪1401/07/26‬‬ ‫زمان اعالم به برنده مزایده‪ :‬در ساعت ‪ 10/00‬مورخه ‪1401/07/27‬‬ ‫شرایط شرکت در مزایده‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -1‬برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بوده و کلیه مراحل فرایند مزایده‪ ،‬شامل‬ ‫دریافـت اسـناد مزایـده‪ ،‬ارسـال پیشـنهاد قیمـت و اطلاع از وضعیـت برنـده بـودن مزایده گـران محتـرم‪ ،‬از ایـن‬ ‫طریق امکان پذیر اسـت‪.‬‬ ‫‪ -2‬کلیـه اطالعـات مـوارد فـروش ملـک‪ ،‬شـامل مشـخصات‪ ،‬شـرایط و نحـوه فـروش‪ ،‬در بـرد اعلان عمومـی‬ ‫کارتابـل امـوال غیرمنقـول سـامانه سـتاد‪ ،‬قابـل مشـاهده‪ ،‬بررسـی و انتخـاب اسـت‪.‬‬ ‫‪ -3‬عالقه منـدان بـه شـرکت در مزایـده می بایسـت جهـت ثبت نـام و دریافـت گواهـی الکترونیکـی (توکـن) بـا‬ ‫شـماره ذیـل تمـاس حاصـل فرماینـد‪ :‬مرکـز پشـتیبانی و راهبـری سـامانه‪1456 :‬‬ ‫‪ -4‬بازگشایی پا کات مزایده با حداقل یک متقاضی انجام می پذیرد‪.‬‬ ‫‪ -5‬هزینـه ثبـت قـرارداد و کلیـه مراحـل صـدور سـند و انتقـال ان در دفترخانـه اسـناد رسـمی‪ ،‬بـه عهـده برنـده‬ ‫مزایده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -6‬متقاضیـان شـرکت در مزایـده فـروش‪ ،‬الزم اسـت نسـبت بـه وار یـز ‪ %5‬قیمـت پایـه کارشناسـی‬ ‫زمیـن‪ ،‬یـا به صـورت الکترونیکـی و از طریـق سـامانه سـتاد و یـا به صـورت فیـش واریـزی بـه شـماره حسـاب‬ ‫‪ 4051005507520475‬بـه نـام وزرات ورزش و جوانـان‪ ،‬اقـدام و فیـش واریـزی را بـه دبیرخانـه کمیتـه اسـتانی‬ ‫مـاده ‪ 5‬اداره کل تحویـل دهنـد‪.‬‬ ‫‪ -7‬مزایده گـر اقـرار می کنـد کـه در هنـگام شـرکت در مزایـده‪ ،‬مشـمول قانـون منـع مداخلـه وزرا‪ ،‬نماینـدگان‬ ‫مجلـس و کارمنـدان دولـت در معاملات دولتـی نمی باشـد‪.‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1388038 :‬‬ ‫زهره حسین جانی*‬ ‫بیمـاری اعتیـاد‪ .2 .‬بیـکاری‪ .3 .‬محیـط‬ ‫زندگـی الـوده‪ .4 .‬عـدم پیگیـری جلسـات‬ ‫روان درمانـی‪ .5 .‬وسوسـه فـردی‪ .‬در‬ ‫تحقیقـات به عمل امـده از دیـدگاه افـراد‬ ‫یتـوان بـه انتخـاب کمـپ‬ ‫مـورد مطالعـه م ‬ ‫تـرک اعتیـاد مناسـب‪ ،‬حمایـت و نظـارت‬ ‫بیشـتر خانـواده‪ ،‬پذیرفت هشـدن از طـرف‬ ‫اجتمـاع‪ ،‬نـگاه تشـویقی ب هجـای نـگاه‬ ‫تنبیهـی‪ ،‬امنیت شـغلی‪ ،‬حمایت عاطفی‬ ‫و روحـی اشـاره داشـت و ایـن عوامـل‬ ‫را مهم تریـن راه کار هـای پیشـگیری از‬ ‫بازگشـت بـه مـواد مخـدر دانسـت؛ امـا‬ ‫اعتیـاد از منظـر درمانگـران مـددکار نیـز‬ ‫ویژ گـی هـای خـاص خـود را دارد‪ .‬در‬ ‫مقولـه مـددکاری تـرک اعتیـاد‪ ،‬توسـط‬ ‫یـک مـددکار بیش از انچـه بـه یـک فـرد‬ ‫معتـاد توجـه شـود‪ ،‬بـه شـرایط اجتماعـی‬ ‫و محیطـی کـه بـه سـاختار اجتماعـی و‬ ‫خانوادگـی افـراد معتـاد معطـوف اسـت‪،‬‬ ‫پرداختـه می شـود‪ .‬مطالعـه ایـن شـرایط‬ ‫اجتماعـی بسـیار مهـم اسـت؛ چرا کـه‬ ‫ً‬ ‫نهایتـا منجـر بـه روی اوردن یـک فـرد بـه‬ ‫اعتیـاد یـا جرائـم مرتبـط بـا ان یـا عـود‬ ‫مجـدد ایـن بیمـاری می شـود‪ .‬درواقـع‬ ‫مطالعه شرایط اجتماعی و محیطی فرد‪،‬‬ ‫از مهم تریـن وظایف یـک درمانگر مددکار‬ ‫اجتماعی سـت‪ .‬عالوه بر ایـن شـناخت‬ ‫توانمندی هـای بیمـار نیـز نکته ای بسـیار‬ ‫حائراهمیـت اسـت؛ به همین خاطـر‬ ‫مددکار از شـروع بازپروری معتاد در مرا کز‬ ‫بـا رفتـار حرفـه ای ضمـن توجـه بـه نـکات‬ ‫مثبـت و اسـتعدادهای نهفتـه در فـرد‬ ‫معتـاد نسـبت بـه شناسـایی عوامـل موثـر‬ ‫بـه گرایـش به مواد مخـدر اقدام می نماید‬ ‫تـا نسـبت بـه حـل مسـئله شـناخت بهتـر‬ ‫و موثر تـری پیـدا کنـد‪ .‬پـس از بررسـی‬ ‫مراحـل یـاد شـده و انجـام اقدامـات موثـر‬ ‫توسـط مـددکار‪ ،‬بـه مرحلـه ای حسـاس‬ ‫می رسـیم کـه مـی توانـد در تکمیـل رونـد‬ ‫بهبـودی نقـش موثـری داشـته باشـد و‬ ‫ان مرحلـه پیگیـری پـس از درمـان افـراد‬ ‫مبتال به بیماری اعتیاد اسـت که به نوعی‬ ‫می تـوان ان را از مهم تریـن مراحل برخورد‬ ‫بـا معضل اعتیاد دانسـت؛ به ویـژه که این‬ ‫مرحلـه هـم در زمینـه پذیـرش خانوادگـی‬ ‫و رفتـار سـازنده تر افـراد خانـواده بـرای‬ ‫کمـک بـه فـرد بیمـار و هـم در زمینـه‬ ‫پذیرش اجتماعی فرد پس از بازگشـت به‬ ‫اجتمـاع‪ ،‬بسـیار موثـر و قابل توجـه اسـت‪.‬‬ ‫به همین سـبب از نقـش زیربنایـی و مهـم‬ ‫درمانگـران مـددکار نمی تـوان ب هسـادگی‬ ‫گذشـت‪.‬‬ ‫* کارشناس و مدیر مرکز مددکاری‬ ‫مرکز ترک اعتیاد و بازپروری سروش‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬شهریور ‪ 22/1401‬صفر ‪ 19 /1444‬سپتامبر ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 415‬تومان‬ ‫سفر پرماجرای‬ ‫مهدیپاکدل‬ ‫از چهارراه استانبول تا کاخ گلستان‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫‪w w w.ma gla nd.ir‬‬ ‫‪www. sar af ra za nne w s .ir‬‬ ‫‪sar afr az an 94@ g m ai l . co m‬‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫ارتقای رتب ه ایران‬ ‫در شاخص جهانی نواوری ‪۲۰۲۲‬‬ ‫براس ــاس گ ــزارش ش ــاخص جهان ــی ن ــواوری ‪،۲۰۲۲‬‬ ‫س ــوئیس‪ ،‬ایاالت متح ــده امری ــکا‪ ،‬س ــوئد‪ ،‬انگلس ــتان‬ ‫و هلن ــد نواورتری ــن اقتصاده ــای جهان ان ــد و چی ــن‬ ‫دراس ــتانه ورود ب ــه جم ــع ‪ ۱۰‬کش ــور ن ــواور جه ــان ق ــرار‬ ‫دارد‪ .‬ب هگــزارش نقــل از معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت‬ ‫جمه ــوری؛ س ــایر اقتصاده ــای نوظه ــور نی ــز عملک ــردی‬ ‫ً‬ ‫ق ــوی از خ ــود به نمای ــش گذاش ــته اند؛ مث ــا هن ــد و ترکی ــه‬ ‫نب ــار در می ــان ‪ ۴۰‬کش ــور ن ــواور برت ــر جه ــان ق ــرار‬ ‫ب ــرای اولی ‬ ‫گرفته ان ــد‪ .‬گ ــزارش ‪ GII‬س ــال ‪ 2022‬حا کی ازان اســت که ب ــا‬ ‫وج ــود ش ــیوع کووی ــد ‪ ۱۹‬در س ــال ‪ ،۲۰۲۱‬هزین ــه تحقی ــق‬ ‫و توس ــعه و س ــایر س ــرمایه گذاری های انجا مش ــده روی‬ ‫ته ــای نواوران ــه همچن ــان فزاین ــده ب ــوده اس ــت‬ ‫فعالی ‬ ‫ام ــا چالش های ــی در ترجم ــه ای ــن س ــرمایه گذاری ها ب ــه‬ ‫یشــود‪ .‬بررســی نتایــج گــزارش‬ ‫اثــار اقتصــادی مشــاهده م ‬ ‫ً‬ ‫نش ــان می ده ــد رش ــد به ــره وری ک ــه معم ــوال ب ــا افزای ــش‬ ‫یش ــود‪ ،‬را ک ــد ب ــوده‪ .‬ب ــا وج ــود افزای ــش‬ ‫ن ــواوری تحری ــک م ‬ ‫هزینـ ـ ه تحقی ــق و توس ــعه و س ــرمایه گذاری خطرپذی ــر‪،‬‬ ‫نش ــانه هایی از کاه ــش رش ــد پیش ــرفت فناوران ــه و‬ ‫یش ــود‪ .‬البت ــه‪ ،‬ب ــا پ ــرورش‬ ‫پذی ــرش فن ــاوری مش ــاهده م ‬ ‫قت ــر بو مس ــازگان های ن ــواوری‪ ،‬دوره ای جدی ــد از‬ ‫دقی ‬ ‫جه ــای ن ــواوری‬ ‫یب ــر ن ــواوری به رهب ــری مو ‬ ‫رش ــد مبتن ‬ ‫«عص ــر دیجیت ــال» و «عل ــوم عمی ــق» می توان ــد اغ ــاز‬ ‫ش ــود‪ .‬گ ــزارش ‪ GII‬نش ــان می ده ــد هم زم ــان ب ــا خ ــروج از‬ ‫همه گیــری کوویــد ‪ ،۱۹‬نــواوری در یــک دوراهــی قــرار دارد‪.‬‬ ‫یک ــه س ــرمایه گذاری های ن ــواوری در س ــال های‬ ‫درحال ‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬و ‪ ۲۰۲۱‬افزای ــش یاف ــت‪ ،‬چشـ ـم انداز س ــال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫ته ــای جهان ــی و به واس ــطه ادام ــه‬ ‫به دلی ــل عدم قطعی ‬ ‫یب ــر ن ــواوری‪ ،‬مبه ــم‬ ‫عملک ــرد ضعی ــف در به ــره وری مبتن ‬ ‫اس ــت‪ .‬به همین دلی ــل نه تنه ــا بای ــد ب ــه س ــرمایه گذاری‬ ‫در نــواوری توجــه داشــته باشــیم‪ ،‬بلکــه بایــد بــه چگونگــی‬ ‫ترجم ــه ان ب ــه اث ــار اقتص ــادی و اجتماع ــی نی ــز بیش ــتر‬ ‫توج ــه کنی ــم‪ .‬برتری ــن ش ــرکت های جهان ــی ازنظ ــر هزین ــه‬ ‫ً‬ ‫تحقی ــق و توس ــعه‪ ،‬هزین هه ــای ‪ R&D‬خ ــود را تقریب ــا‬ ‫‪ ۱۰‬درص ــد افزای ــش دادن ــد و ب ــه بی ــش از ‪ ۹۰۰‬میلی ــارددالر‬ ‫در س ــال ‪ ۲۰۲۱‬رس ــاندند ک ــه بیش ــتر از س ــال ‪( ۲۰۱۹‬قب ــل‬ ‫ً‬ ‫از همه گی ــری) اس ــت‪ .‬پیش ــران ای ــن افزای ــش عمدت ــا‬ ‫چه ــار صنع ــت ب ــوده اس ــت‪ :‬س ــخت افزار فن ــاوری‬ ‫اطالع ــات و ارتباط ــات و تجهی ــزات الکتریک ــی؛ نرم اف ــزار‬ ‫و خدم ــات فن ــاوری اطالع ــات و ارتباط ــات؛ داروس ــازی‬ ‫و زیسـ ـت فناوری؛ و فل ــزات س ــاختمانی و صنعت ــی‪.‬‬ ‫س ــرمایه گذاری در تحقی ــق و توس ــعه جهان ــی در ‪ ۲۰۲۰‬ب ــا‬ ‫ن ــرخ ‪ ۳٫۳‬درص ــد رش ــد ک ــرد ام ــا نس ــبت ب ــه رش ــد تاریخ ــی‬ ‫‪ ۶٫۱‬درص ــدی س ــال ‪ ۲۰۱۹‬کاه ــش یافت ــه ب ــود‪ .‬تخصی ــص‬ ‫بودجــه دولتــی بــرای اقتصادهــای دارای بیشــترین هزینــه‬ ‫‪ R&D‬رشــدی قدرتمنــد را در ‪ ۲۰۲۰‬تجربــه کــرد؛ امــا تصویــر‬ ‫بودج هه ــای دولت ــی ‪ R&D‬در س ــال ‪ ۲۰۲۱‬بس ــیارمتفاوت‬ ‫ب ــود؛ بودج ــه تحقی ــق و توس ــعه در جمه ــوری ک ــره و‬ ‫الم ــان روبه رش ــد ب ــود ام ــا در ایاالت متح ــده امری ــکا و‬ ‫ژاپ ــن کاه ــش یاف ــت‪ .‬معام ــات س ــرمایه گذاری خطرپذی ــر‬ ‫در س ــال ‪ ۲۰۲۱‬به می ــزان ‪ ۴۶‬درص ــد افزای ــش یاف ــت و‬ ‫رک ــوردی قابل مقایس ــه ب ــا س ــال های رون ــق اینترن ــت در‬ ‫اواخ ــر ده ــه ‪ ۱۹۹۰‬را ثب ــت ک ــرد‪ .‬امری ــکای التی ــن و مناط ــق‬ ‫کارائی ــب و افریق ــا ش ــاهد قوی تری ــن رش ــد س ــرمایه گذاری‬ ‫خطرپذی ــر بوده ان ــد‪ .‬دورنم ــای س ــرمایه گذاری خطرپذی ــر‬ ‫لت ــر اس ــت؛ سیاســت های پول ــی‬ ‫ب ــرای س ــال ‪ ۲۰۲۲‬معتد ‬ ‫ســخت گیرانه و تاثیــر ان بــر ســرمایه خطرپذیــر بــه کاهــش‬ ‫یش ــود‪ .‬در رده بن ــدی‬ ‫س ــرمایه گذاری خطرپذی ــر منج ــر م ‬ ‫س ــاالنه ظرفی ــت و خروج ــی ن ــواوری اقتصاده ــای جه ــان‪،‬‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫تغیی ــرات کلی ــدی در ‪ ۱۵‬کش ــور برت ــر مش ــاهده م ‬ ‫ایاالت متح ــده امری ــکا ب ــه رده ‪ ،۲‬هلن ــد ب ــه جای ــگاه ‪،۵‬‬ ‫س ــنگاپور ب ــه جای ــگاه ‪ ،۷‬الم ــان ب ــه جای ــگاه ‪ ۸‬و چی ــن ب ــه‬ ‫جای ــگاه ‪ ۱۱‬ارتق ــا یافته ان ــد‪ .‬کان ــادا ب ــه رتب ــه ‪ ۱۵‬بازگش ــته‬ ‫نب ــار در‬ ‫اس ــت‪ .‬ترکی ــه (‪ )۳۷‬و هن ــد (‪ )۴۰‬ب ــرای اولی ‬ ‫می ــان ‪ ۴۰‬کش ــور برت ــر جه ــان ج ــای گرفته ان ــد‪ .‬ویتن ــام‬ ‫(‪ ،)۴۸‬ایـــران (‪ )۵۳‬و فیلیپی ــن (‪ )۵۹‬اقتصادهای ــی ب ــا‬ ‫درام ــد متوس ــط هس ــتند ک ــه س ــریع ترین رش ــد عملک ــرد‬ ‫ت رتب ــه‬ ‫ن ــواوری را تابه ام ــروز داش ــته اند‪ .‬ای ــران ب ــا هفـ ـ ‬ ‫ارتق ــا نس ــبت ب ــه ‪ ۲۰۲۱‬در جای ــگاه ‪ ۵۳‬جه ــان‪ ،‬جای ــگاه‬ ‫دوم منطق ــه اس ــیای مرک ــزی و جنوب ــی و جای ــگاه س ــوم‬ ‫کش ــورهای دارای درام ــد متوس ــط ب ــه پایی ــن ق ــرار گرفت ــه‬ ‫نس ــال متوال ــی‪ ،‬در س ــطح توس ــعه خ ــود‬ ‫و ب ــرای دومی ‬ ‫ازنظ ــر ن ــواوری باالت ــر از ح ــد انتظ ــار عم ــل ک ــرده‪ .‬ای ــران‬ ‫در ش ــاخص هایی مانن ــد ثب ــت عالم ــت تج ــاری (رتب ــه ‪)۱‬‬ ‫و دانش اموخت ــگان عل ــوم و مهندس ــی (رتب ــه ‪ )۲‬پیش ــتاز‬ ‫یه ــای ن ــواوری‪ ،‬عملک ــردی‬ ‫اس ــت‪ .‬ای ــران ازنظ ــر خروج ‬ ‫مش ــابه اقتصاده ــای اروپای ــی ب ــا درام ــد ب ــاال مانن ــد لتون ــی‬ ‫(رتب ــه ‪ )۴۱‬و کرواس ــی (رتب ــه ‪ )۴۲‬دارد‪ .‬برخ ــی اقتصاده ــای‬ ‫درحال توســعه ازنظــر نــواوری درمقایس ـه با ســطح توســعه‬ ‫اقتص ــادی خ ــود فرات ــر از انتظ ــار عم ــل کرده ان ــد؛ ازجمل ــه‬ ‫اندون ــزی‪ ،‬ازبکس ــتان و پا کس ــتان‪ .‬هش ــت کش ــور دارای‬ ‫عملکــرد نــواوری فراتــر از انتظــار از صحــرای افریقــا هســتند‬ ‫نه ــا هس ــتند‪ .‬در‬ ‫و کنی ــا‪ ،‬روان ــدا و موزامبی ــک پیش ــتاز ا ‬ ‫امری ــکای التی ــن و کارائی ــب نی ــز برزی ــل‪ ،‬پ ــرو و جامائی ــکا‬ ‫درمقایسـ ـه با س ــطح توس ــعه خ ــود عملک ــردی فرات ــر از‬ ‫انتظ ــار داش ــته اند‪ .‬ترکی ــه و هن ــد‪ ،‬ب ــا ارتق ــای عملک ــرد‬ ‫ن ــواوری در س ــایه ش ــوک های واردش ــده ب ــه زنجیر هه ــای‬ ‫تامی ــن جهان ــی‪ ،‬تاثی ــر مثبت ــی ب ــر دورنم ــای ن ــواوری‬ ‫داش ــته اند و اندون ــزی پتانس ــیل نویدبخش ــی ب ــرای‬ ‫ن ــواوری از خ ــود نش ــان داده‪ .‬س ــایر قهرمان ــان منطق ـه ای‬ ‫ماننــد شــیلی و برزیــل در امریــکای التیــن‪ ،‬افریقای جنوبی‬ ‫و بوتســوانا در صحــرای افریقــا نیــز عملکــرد نســبی خــود در‬ ‫نــواوری را ارتقــا داده انــد‪ .‬پارســال در اوج همه گیــری کرونــا‪،‬‬ ‫ایــران توانســت بــا گســترش زیسـت بوم نــواوری و فنــاوری‪،‬‬ ‫ج ــزو پیش ــروترین کش ــورها در عرص ــه ن ــواوری ش ــود و ب ــا‬ ‫ت ــاش ش ــرکت های دانش بنی ــان و خ ــاق‪ ،‬توانس ــت ب ــا‬ ‫هف ــت رتب ــه ارتق ــا‪ ،‬در جای ــگاه ش ــصتم جه ــان ق ــرار بگی ــرد‬ ‫و این رون ــد صع ــودی در س ــال ج ــاری نی ــز ب ــا هف ــت رتب ــه‬ ‫ارتقــا‪ ،‬ادامــه یابــد و جمهــوری اســامی ایــران را در جایــگاه‬ ‫یسـ ـت که رتب ــه ای ــران در‬ ‫‪ ۵۳‬ق ــرار ده ــد؛ این درحال ‬ ‫ش ــاخص ن ــواوری جهان ــی‪ ،‬به عنوان مث ــال در س ــال ‪۱۳۹۴‬‬ ‫ک ــه س ــال های اغازی ــن ش ــکل گیری زیسـ ـت بوم ن ــواوری و‬ ‫دانش بنی ــان در کش ــور اس ــت‪ ،‬بی ــن ‪ ۱۴۳‬کش ــور‪ ۱۲۱ ،‬ب ــود‬ ‫نه ــا‪ ،‬اس ــتارت اپ ها‪ ،‬نخب ــگان‪،‬‬ ‫و ب ــا ت ــاش دانش بنیا ‬ ‫س ــرامدان و پژوهش ــگران کش ــور‪ ،‬جای ــگاه ای ــران‪ ،‬ش ــرایط‬ ‫مســاعدتری یافتــه و بــا رشــد ایــن زیس ـت بوم و پشــتیبانی‬ ‫و حمای ــت هم ــه دس ــتگاه ها و تصوی ــب قان ــون جه ــش‬ ‫یش ــود این رتب ــه در‬ ‫تولی ــد دانش بنی ــان‪ ،‬پیش بین ــی م ‬ ‫این ــده نزدی ــک ب هط ــور چش ــمگیری بهب ــود یاب ــد و ای ــران‬ ‫ب ــه جای ــگاه درخ ــوری دس ــت یاب ــد‪.‬‬ ‫انتونیسانتوس‬ ‫ارزش قلم! تلنگر‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬مهر ‪ 1401‬شماره‪2606‬‬ ‫عوارض پارک کنار خیابان‬ ‫راستی ازمایی وعده ایالن ماسک؛‬ ‫ایا «اینترنت ماهواره ای» به زودی به ایران می رسد؟‬ ‫در روزهای ناارام ایران و درحالی که دسترســی‬ ‫بــه «اینترنــت» دشــوار و در مــواردی دسترســی‬ ‫بــه اینترنــت جهانــی ناممکــن شــده‪ ،‬برخــی‬ ‫کار بــران در فضــای توئیتــر از «ایــان ماســک»؛‬ ‫نگــذار اینترنــت ماهــواره ای‬ ‫مدیرعامــل و بنیا ‬ ‫استارلینک درخواســت ارائه خدمات اینترنت‬ ‫ماهــواره ای داشــتند و او هــم وعــده رســاندن‬ ‫ســریع ایــن اینترنــت بــه مــردم ایــران را داده؛ اما‬ ‫یشــود اینکــه ایــا تحقــق‬ ‫پرسشــی کــه مطــرح م ‬ ‫یســت؟!‬ ‫چنیــن وعــده ای در کوتا همــدت شدن ‬ ‫ماســک‪ ،‬مالــک شــرکت بــزرگ «تســا»؛‬ ‫ثروتمندتریــن مــرد جهــان اســت کــه چنیــن‬ ‫وعــده ای را در حســاب توئیتــر خود اعــام کرد‪.‬‬ ‫اینترنت ماهواره ای چیست؟‬ ‫یسـیم اسـت‬ ‫اینترنـت ماهـواره ای‪ ،‬اتصالـی ب ‬ ‫شـامل سـه بشـقاب ماهـواره ای ‪ :‬یکـی در مرکـز‬ ‫ارائه دهنـدگان خدمـات اینترنتـی‪ ،‬یکـی در فضا‬ ‫و دیگـری متصـل بـه منـزل اسـتفاده کننده از‬ ‫خدمـات‪ .‬عالو هبـر دیـش ماهـواره‪ ،‬همچنین به‬ ‫یـک مـودم و کابل هایـی نیاز اسـت کـه به دیش‬ ‫و مـودم اسـتفاده کننده برسـد‪ .‬وقتـی همه چیـز‬ ‫وصـل شـد‪ ISP ،‬سـیگنال اینترنـت را بـه دیـش‬ ‫در فضـا ارسـال و سـپس ان را بـرای متقاضـی‬ ‫ارسـال می کند‪ .‬هربار درخواسـتی داده می شود‬ ‫(بازشـدن صفحـه جدیـد‪ ،‬دانلـود کـردن‪ ،‬ایمیل‬ ‫فرسـتادن و ‪ )...‬بـه دیـش در فضـا و سـپس بـه‬ ‫مرکـز (‪ )ISP‬مـی رود‪ .‬درخواسـت تکمیـل شـده؛‬ ‫سـپس ازطریق فضا به مودم متقاضی و سـپس‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫بـه رایانـه وی ارسـال م ‬ ‫مزیت اینترنت ماهواره ای‬ ‫نسبت به اینترنت کابلی‬ ‫تنهـا دلیلـی کـه ممکـن اسـت از اینترنـت‬ ‫ماهـواره ای اسـتفاده کنیـد این اسـت که در‬ ‫منطقـه ای زندگـی کنیـد کـه سـایر گزین ههـای‬ ‫اینترنـت ماننـد کابـل یـا ‪ DSL‬دردسـترس‬ ‫نیسـت‪ .‬جـز ایـن‪ ،‬دلیـل موجهی برای اسـتفاده‬ ‫از اینترنـت ماهـواره ای وجـود نـدارد‪.‬‬ ‫اینترنت ماهواره ای استارلینک چیست؟‬ ‫ابتـکار ‪ Starlink‬یـک پـروژه اینترنـت ماهـواره ای‬ ‫بلندپروازانـه اسـت کـه توسـط مالـک اسـپیس‬ ‫یشـود‪ .‬او قصـد دارد تـا سـال‬ ‫ایکـس‪ ،‬تامیـن م ‬ ‫‪ ۲۰۲۷‬بـه بیـش از سـه میلیاردنفر در سراسـر‬ ‫دنیـا دسترسـی بـه اینترنـت دهـد‪ .‬کسـانی که‬ ‫ً‬ ‫عمدتـا در مناطـق دورافتـاده زندگـی می کننـد‬ ‫یـا به هردلیلـی در دسترسـی بـه اینترنـت در‬ ‫سراسـر جهـان مشـکل دارنـد‪ ،‬از مشـتریان‬ ‫اصلـی پـروژه هسـتند‪ .‬اسـتارلینک ب هطـور‬ ‫رسـمی در سـال ‪ ۲۰۱۵‬معرفـی شـد و هـدف‬ ‫ان‪ ،‬ارائـه پوشـش اینترنتـی گسـترده بـا پرتـاب‬ ‫هـزاران ماهـواره کوچـک بـه مـدار پاییـن زمیـن‬ ‫در ترکیـب بـا گیرند ههـای روی زمیـن اسـت‪.‬‬ ‫شهـای ماهـواره ای‬ ‫اسـتارلینک ازطریـق دی ‬ ‫دردسـترس مـردم عـادی قـرار خواهـد گرفـت و‬ ‫هزینـه اسـتفاده از ایـن سـرویس‪ ،‬از ‪ ۱۱۰‬دالر در‬ ‫یشـود و هزینـه سـخت افزار ان‬ ‫مـاه شـروع م ‬ ‫‪ ۵۹۹‬دالر اسـت‪.‬‬ ‫استارلینک‬ ‫اینترنت بدون محدودیت ارائه می دهد؟‬ ‫اسـتارلینک ادعـا می کنـد در همـه هفـت قـاره‬ ‫دردسـترس اسـت‪ .‬در سپتامبر (شـهریور‪-‬مهر)‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬بنیـاد ملـی علوم ایاالت متحـده اعالم کرد‬ ‫درحال ازمایـش سـرویس قطبـی اسـتارلینک‬ ‫در قطـب جنـوب اسـت امـا در نقشـه رسـمی‪،‬‬ ‫پوشـش اسـتارلینک در همـه قار ههـا ب هجـز‬ ‫چنـد کشـور ظاهـر شـده؛ به عنوان مثال شـمال‬ ‫کانـادا‪ ،‬نـروژ‪ ،‬سـوئد‪ ،‬سراسـر فنالنـد و ایسـلند‪،‬‬ ‫قـاره افریقـا‪ ،‬بخـش زیـادی از امریـکای جنوبـی‬ ‫و قـاره اسـیا هنـوز اتصـال اسـتارلینک ندارنـد‪.‬‬ ‫اسـتارلینک می توانـد اینترنـت به نسـبت‬ ‫ارزان تری نسبت به اینترنت کابلی و ماهواره ای‬ ‫در مناطـق روسـتایی و حومـه ای ارائـه کنـد‪.‬‬ ‫در بسـیاری از مناطـق‪ ،‬کاربـران حومـه شـهری‬ ‫به انـدازه کاربـران شـهری هزینـه می پردازنـد امـا‬ ‫اینترنـت بسـیار کندتـری دارنـد‪.‬‬ ‫ایا کاربران از سرعت اینترنت استارلینک‬ ‫رضایت دارند؟‬ ‫تعـداد کاربـران اسـتارلینک در چندمـاه اول‬ ‫ارائـه سـرویس اینترنـت ماهـواره ای‪ ،‬بـه بیـش‬ ‫از ‪ ۱۰‬هزارنفـر افزایـش یافـت‪ .‬شـبکه تلویزیونـی‬ ‫‪ CNBC‬برای دریافت نخستین برداشت واقعی‬ ‫از ایـن سـرویس بـا بیـش از ‪ ۵۰‬نفر کـه از خدمات‬ ‫ایـن اینترنـت اسـتفاده می کردنـد صحبـت کـرد‪.‬‬ ‫افراد موردبررسی شامل خانوارهایی در کانادا و‬ ‫‪ ۱۳‬ایالـت ایاالت متحده مانند کالیفرنیا‪ ،‬کلرادو‪،‬‬ ‫ایداهـو‪ ،‬ایـووا‪ ،‬میشـیگان‪ ،‬مین هسـوتا‪ ،‬اوهایـو‪،‬‬ ‫واشـنگتن‪ ،‬ویسکانسـین و ‪ ...‬بودنـد‪ .‬بیشـتر‬ ‫ایـن کاربـران در مناطـق روسـتایی یـا دورافتـاده‬ ‫مانند زمین های کشـاورزی یا بیابان‪ ،‬دسترسی‬ ‫محـدود بـه پهنـای بانـد زمینـی داشـتند و‬ ‫تعداد کمی نیز به طورکلی دسترسـی نداشـتند‪.‬‬ ‫نشـبکه‬ ‫یکـی از کاربـران در مونتانـا بـه ای ‬ ‫یکـه تنهـا گزینـه پهنـای بانـد‬ ‫گفـت‪« :‬تازمان ‬ ‫دردسترسـم اسـتارلینک باشـد ان را نگه خواهم‬ ‫داشـت»‪ .‬یکی دیگـر از کاربـران از کلـرادو گفـت‪:‬‬ ‫«سـخت ترین قسـمت نصـب تجهیـزات‪ ،‬نصـب‬ ‫دیـش روی پشـت بام و کشـیدن سـیم از بیـرون‬ ‫بـه داخـل خانـه بـود»‪ .‬یکـی از کاربـران از ایالـت‬ ‫ً‬ ‫میـن نیـز گفـت‪« :‬سـرویس کاملا قابل اعتمـاد‬ ‫کبـار چنـد قطعـی رخ‬ ‫اسـت؛ هرچندوقت ی ‬ ‫می دهـد»‪ .‬طبـق اظهـارات نخسـتین گـروه از‬ ‫کاربرانـی کـه از اینترنـت ماهـواره ای اسـتارلینک‬ ‫اسـتفاده کردنـد گویـا ایـن اینترنـت درمقایسـه با‬ ‫اینترنـت کابلـی ازنظـر سـرعت و محدودیـت‪،‬‬ ‫مشـکالت کمتـری دارد؛ هرچنـد ایـن‪ ،‬همـه‬ ‫ماجـرا نیسـت‪.‬‬ ‫اینترنت استارلینک نقص ندارد؟‬ ‫بـا وجـود همـه ادعاهـای ماسـک دررابط هبـا‬ ‫دسترسـی اسـان افـراد مختلـف در سراسـر دنیـا‬ ‫به استارلینک به ویژه در مناطقی که دسترسی‬ ‫یهـای‬ ‫سـخت بـه اینترنـت کابلـی دارنـد و ویژگ ‬ ‫منحصرب هفـرد ایـن اینترنـت نسـبت بـه رقبـا‬ ‫امـا نقص هایـی هـم دارد کـه ایلان ماسـک‬ ‫وعـده رفـع ایـن نقایـص را در درازمـدت داده‬ ‫صهـا‪ ،‬هزینـه‬ ‫اسـت‪ .‬از جملـه ایـن معایـب و نق ‬ ‫بسـیارزیاد خریـد و نصـب تجهیـزات و اشـترا ک‬ ‫اینترنـت اسـتارلینک اسـت کـه بـا ادعـای ان‬ ‫یبـر دردسـترس قرارگرفتـن اینترنـت بـرای‬ ‫مبن ‬ ‫کاربـران مناطـق محـروم درتضـاد اسـت‪ .‬کاربران‬ ‫در ایاالت متحـده بـرای سـرعت دومگابیـت‬ ‫در ثانیـه حـدود ‪ ۱۰۰‬دالر در مـاه می پردازنـد‬ ‫یسـت کـه در مـاه بـرای‬ ‫و ایـن‪ ،‬دوبرابـر مبلغ ‬ ‫اینترنـت کابلـی بـا سـرعت ‪ ۲۵‬برابـر اینترنـت‬ ‫ماهـواره ای می پردازنـد‪ .‬عالوه بران‪ ،‬اسـتارلینک‬ ‫درحال حاضـر امـکان ارائـه اینترنـت قابل حمـل‬ ‫را نـدارد؛ امـا یـک ویژ گـی افزودنـی پولـی معرفـی‬ ‫کـرده کـه به مشـتریان امـکان می دهـد خدمات‬ ‫ً‬ ‫نهـای مختلـف کـه‬ ‫خـود را موقتـا بـه مکا ‬ ‫نهـا توسـط ماهـواره‬ ‫ادرس سـرویس دائمـی ا ‬ ‫یشـود‪ ،‬منتقـل کننـد‪ .‬ایـن‬ ‫اسـتارلینک ارائـه م ‬ ‫افزونـه ‪ ۲۵‬دالر اضافـی در مـاه بـرای کاربـران در‬ ‫نحـال بازهـم‬ ‫ایاالت متحـده هزینـه دارد‪ .‬باای ‬ ‫کاربـران نمی تواننـد در جایـی خار ج ازخانـه‪،‬‬ ‫محـل کار و در حالـت غیرثابـت از ایـن اینترنـت‬ ‫اسـتفاده کننـد‪ .‬طبـق اظهـارات کاربـران‬ ‫نهـا هزینـه مسـاوی بابت‬ ‫اسـتارلینک؛ ا گرچـه ا ‬ ‫ایـن اینترنـت پرداخـت می کنند اما سـرعت این‬ ‫اینترنـت در مناطـق شـهری و پرترا کـم کندتـر‬ ‫بـوده و در مناطـق بـاز ماننـد روسـتاها و بیابـان‬ ‫بیشـتر اسـت‪ .‬تغییرات اب وهوایی نیز می تواند‬ ‫بر سـرعت ارائه اینترنت ماهواره ای اسـتارلینک‬ ‫یـا حتـی قطعـی ان تاثیـر بگـذارد‪ .‬انسـدادهای‬ ‫جزئـی می تواننـد بـر قـدرت سـیگنال تاثیـر‬ ‫بگذارنـد‪ .‬دیـش بایـد ب هسـمت جنـوب باشـد‬ ‫یکـه در مسـیر سـیگنال باشـد ماننـد‬ ‫و هرچیز ‬ ‫درختـان و سـاختمان ها می توانـد بـر کیفیـت‬ ‫تاثیـر بگـذارد‪ .‬اسـتارلینک در بسـیاری مناطـق‬ ‫دنیـا پوشـش اینترنـت نـدارد و به نظـر می رسـد‬ ‫بـرای ارائـه خدمـات اینترنتی نیاز بـه مجوزهای‬ ‫رسـمی کشـورهای مختلـف داشـته باشـد‪.‬‬ ‫استارلینک می تواند در ایران هم فعال شود؟‬ ‫یکـی از موانـع اصلـی بـرای ایرانیانـی کـه‬ ‫می خواهنـد از اینترنـت اسـتارلینک اسـتفاده‬ ‫یبـودن ایـن ابـزار اسـت‪ .‬ازانجا که‬ ‫کننـد‪ ،‬امریکای ‬ ‫ایـن شـرکت در ایاالت متحـده ثبـت شـده‪ ،‬بایـد‬ ‫از تحری مهـای ایاالت متحـده پیـروی کنـد‪.‬‬ ‫ماسـک دوشـنبه ‪ ۲۸‬شـهریور ‪ ۱۴۰۱‬گفـت‪:‬‬ ‫ایـن شـرکت بـرای ارائـه خدمـات پهنـای بانـد‬ ‫ماهـواره ای اسـتارلینک در ایـران‪ ،‬درخواسـت‬ ‫معافیـت از تحری مهـا علیـه ایـران خواهـد کـرد!‬ ‫او ایـن درخواسـت را در پـی قطعـی و اختلال‬ ‫اینترنـت سراسـری در ایـران به دلیـل ایجـاد‬ ‫یهـا بیـان کـرد؛ بعدازانکـه برخـی در توئیتر‬ ‫ناارام ‬ ‫از ماسـک خواسـتند ایسـتگاه های اینترنتـی‬ ‫یبـر ماهـواره را در ایـران ارائـه دهـد‪.‬‬ ‫مبتن ‬ ‫نگـذاران‬ ‫در پـی ایـن درخواسـت ماسـک‪ ،‬قانو ‬ ‫کنگـره ایاالت متحـده امریـکا‪ ،‬در نامـه ای بـه‬ ‫«جانـت یلـن» وزیـر خزانـه داری ایاالت متحـده‬ ‫نوشـتند کـه ا گـر چنینـی درخواسـتی بـرای‬ ‫شـما ارسـال شـد‪ ،‬ب هسـرعت ان را تائیـد کنیـد‪.‬‬ ‫نهـا همچنیـن از خزانـه داری خواسـتند‬ ‫ا ‬ ‫سیاسـت های خـود را بـرای تقویـت دسترسـی‬ ‫بـه ارتباطـات در کشـورهای تحری مشـده‬ ‫روشـن کنـد‪ .‬به این ترتیـب‪ ،‬وزارت خزانـه داری‬ ‫امریـکا اجـازه ارسـال برخـی تجهیـزات اینترنتـی‬ ‫ماهـواره ای را بـه ایـران صـادر کـرد‪ .‬دفتـر کنتـرل‬ ‫یهـای خارجـی وزارت خزانـه داری‬ ‫دارای ‬ ‫(‪ )OFAC‬نیـز در بیانیـه ای اعلام کـرد‪« :‬مجـوز‬ ‫صـادرات سـخت افزار‪ ،‬نرم افـزار و خدمـات‬ ‫مرتبـط بـا ارتباطـات ازطریـق اینترنـت بـه ایـران؛‬ ‫از جملـه برخـی خدمـات اتصـال اینترنـت و‬ ‫پایان ههـای ماهـواره ای مسـکونی مجـاز را صـادر‬ ‫می کنـد»‪ .‬همچنیـن دراین بیانیـه امـده اسـت‪:‬‬ ‫«بـرای هرگونـه صادراتـی کـه تحـت مجوزهـای‬ ‫موجـود نباشـد‪ OFAC ،‬از درخواسـت‬ ‫تهـای‬ ‫مجوزهـای خـاص بـرای مجـوز فعالی ‬ ‫حمایـت از ازادی اینترنـت در ایـران اسـتقبال‬ ‫می کنـد»‪ .‬ا گرچـه ایاالت متحـده بـا درخواسـت‬ ‫فـوری رفـع تحریـم بـرای ارائـه خدمـات اینترنـت‬ ‫ماهـواره ای بـه ایرانیـان موافقـت کـرده امـا‬ ‫تحریـم تنهـا مانـع اسـتفاده از ایـن ابـزار نیسـت؛‬ ‫مشـکل انتقـال پـول‪ ،‬ارائـه مجوز ازسـوی دولت‪،‬‬ ‫انتقـال تجهیـزات و هزینـه بـاالی ان همچنـان‬ ‫پابرجاسـت‪ .‬همان گونـه کـه گفتـه شـد؛ هزینـه‬ ‫سـخت افزار ایـن اینترنـت ‪ ۵۹۹‬دالر اسـت و‬ ‫هزینـه اشـترا ک ان‪ ،‬از ‪ ۱۱۰‬دالر در مـاه شـروع‬ ‫یشـود کـه پرداخـت این رقـم بـاال بـرای همـه‬ ‫م ‬ ‫افـراد فراهـم نیسـت و شـاید تنهـا بـرای برخـی‬ ‫مجتم عهـا به صرفـه باشـد؛ مگراینکـه ماسـک‬ ‫ایـن هزینـه را برای ایرانیان تغییـر دهد یا رایگان‬ ‫جهـزار‬ ‫کنـد؛ همان گونـه کـه ازطـرف ماسـک پن ‬ ‫«ترمینـال اسـتارلینک» (همـان رسـیور و دیش)‬ ‫بـرای دولـت اوکرایـن ارسـال شـد و ب هشـکل‬ ‫رایـگان بـه این کشـور رسـید‪ .‬ازسـوی دیگر‪ ،‬در‬ ‫ایـران امـکان انتقـال پـول تجهیـزات و حـق‬ ‫اشـترا ک ایـن سـامانه فراهـم نیسـت؛ حال انکـه‬ ‫شـهروندان اوکراینـی به دلیـل دسترسـی بـه‬ ‫کارت های اعتباری جهانی مانند «مسـترکارت»‬ ‫و «ویـزا» می تواننـد هزینـه ماهانـه اینترنـت‬ ‫اسـتارلینک را بپردازنـد‪ .‬البتـه ا گـر ایرانیـان‬ ‫ازطریق افرادی در کشـورهای دیگر این مشـکل‬ ‫را حـل کننـد یـا ایلان ماسـک از برخـی هزین ههـا‬ ‫صرف نظـر کنـد‪ .‬موضـوع دیگـر‪ ،‬مجـوز دولـت‬ ‫اسـت؛ وزیر ارتباطات دروا کنش به اخبار حضور‬ ‫اسـتارلینک در ایـران گفتـه‪« :‬ا گـر هـر اپراتـور‬ ‫ارائه دهنـده خدمـات اینترنت ماهـواره ای طبق‬ ‫قواعـد بین المللـی و قواعـد جمهـوری اسلامی‬ ‫عمـل کنـد‪ ،‬اسـتقبال هـم می کنیـم»؛ اما روشـن‬ ‫است که اینترنت بدون محدودیت‪ ،‬با قواعدی‬ ‫نهـا سـخن گفـت‪« ،‬متفـاوت»‬ ‫کـه وزیـر از ا ‬ ‫اسـت‪ .‬ا گـر مجـوز دولـت نباشـد‪ ،‬ارسـال پرتعداد‬ ‫تجهیـزات ماهـواره ای هـم امکان پذیـر نیسـت‪.‬‬ ‫مـورد دیگـر البتـه سـطح برخـورد بـا ایـن ابـزار‬ ‫اسـت‪ .‬در ایـران در زمان هایـی نیـروی انتظامـی‬ ‫باشـدت بااسـتفاده از دیـش ماهـواره برخـورد‬ ‫یکـرد و بـه جمـع اوری ابـزار و برخـورد بـا‬ ‫م ‬ ‫نهـا می پرداخـت؛ امـا‬ ‫عوامـل توزیـع و فـروش ا ‬ ‫بـا گسـترش ایـن ابـزار‪ ،‬مقابلـه بـا دیـش ماهـواره‬ ‫کم رنگ شـد‪ .‬درصورت برخورد بااستفاده از این‬ ‫ً‬ ‫ابـزار‪ ،‬معمـوال به کارگیری ان دشـوار خواهد شـد‪.‬‬ ‫جمع بندی‬ ‫ا کنـون مانـع تحریـم از پیـش پـای ورود اینترنت‬ ‫ماهـواره ای برداشـته شـده و ا گر هیچ اسـتثنای‬ ‫ویـژه ای بـرای ایـران درنظـر گرفتـه نشـود‪ ،‬ا گـر در‬ ‫داخـل ایـران کسـی دیـش و رسـیور اسـتارلینک‬ ‫را نصـب کـرده و به ترتیبـی هزینـه ماهانـه ان را‬ ‫پرداخـت کنـد‪ ،‬می توانـد بـه اینترنـت دسترسـی‬ ‫داشـته باشـد؛ حتی ا گر در ایران هرگونه ارتباط‬ ‫نحـال‪ ،‬همچنـان‬ ‫اینترنتـی قطـع باشـد‪ .‬باای ‬ ‫مشـکالتی نظی ِـر هزینـه بـاال‪ ،‬تجهیـزات‪ ،‬مجـوز‬ ‫و امـکان انتقـال پـول و تجهیـزات ایـن ماهـواره‪،‬‬ ‫به دشـواری در ایران ممکن است‪ .‬بااین وصف‪،‬‬ ‫اسـتفاده از اینترنـت ماهـواره ای اسـتارلینک‪،‬‬ ‫به ایـن زودی‪ ،‬به اسـانی و بـرای همـه در ایـران‬ ‫فراهـم نیسـت؛ یادمـان نـرود! حتـی در اوکرایـن‬ ‫کـه دولتـش‪ ،‬یـک پـای ورود ایـن تجهیـزات بود‪،‬‬ ‫اقدامـات ایلان ماسـک به معنـای «دسترسـی‬ ‫یهـا بـه اینترنـت» نبـود‪.‬‬ ‫همـه اوکراین ‬ ‫ارینب سیفی‪ /‬ایرنا‬ ‫برنامه ریزی دوساله برای تبدیل تهران به قطب گردشگری‬ ‫پره ــام جانفش ــان درب ــاره تبدی ــل ته ــران ب ــه‬ ‫قطب گردش ــگری گفت‪ :‬م ــا برای اینک ــه تهران‬ ‫در کش ــور به عنوان مقصد گردشگری شناخته‬ ‫ش ــود‪ ،‬برنامه کوتاه مدتی داری ــم‪ .‬همان طورکه‬ ‫می دانی ــد تهران همیش ــه فرس ــتنده گردش ــگر‬ ‫ب ــوده به ویژه در روزهای تعطی ــل مرا کز اقامتی‬ ‫له ــای م ــا خالی از گردش ــگر بودن ــد‪ .‬وی‬ ‫و هت ‬ ‫لش ــدن‬ ‫ادام ــه داد‪ :‬برنامه ری ــزی ما برای تبدی ‬ ‫یم ــاه ‪1400‬‬ ‫ته ــران ب ــه قط ــب گردش ــگری‪ ،‬از د ‬ ‫برای نوروز ‪ 1401‬ش ــروع ش ــد‪ .‬ای ــن برنامه ریزی‬ ‫کوتاه مدت دوساله را از س ــال ‪ 1400‬تا ‪ 1402‬اجرا‬ ‫خواهیم ک ــرد‪ .‬در نوروز ‪ 1401‬ب ــا برنامه ریزی که‬ ‫داش ــتیم ته ــران را به قطب گردش ــگری تبدیل‬ ‫کردی ــم‪ .‬یک ــی از دالیل این بودک ــه از مردم تمام‬ ‫کش ــور دع ــوت کردی ــم از جاذبه های ــی ک ــه در‬ ‫ته ــران وج ــود دارد اع ــم از جاذب هه ــای مرا ک ــز‬ ‫که ــا و مرا ک ــز تاریخ ــی‬ ‫س ــرگرمی‪ ،‬تفریح ــی‪ ،‬پار ‬ ‫و ته ــران قدی ــم‪ ،‬مرا ک ــز خری ــد و گردش ــگری‬ ‫ش ــهری‪ ،‬مجموعه هایی مانند ب ــاغ کتاب‪ ،‬پل‬ ‫طبیع ــت‪ ،‬مجموع ــه فرهنگ ــی توچ ــال و پارک‬ ‫نگ ــردی و‪ ...‬دی ــدن کنن ــد‪.‬‬ ‫ارم و توره ــای تهرا ‬ ‫ب هگ ــزارش تس ــنیم؛ مدی ــرکل میراث فرهنگ ــی‪،‬‬ ‫گردش ــگری و صنایع دس ــتی ته ــران تصری ــح‬ ‫ک ــرد‪ :‬وقتی مردم متوجه ش ــدند ته ــران در ایام‬ ‫یس ــت به این شهر سفر‬ ‫تعطیالت‪ ،‬ش ــهر خلوت ‬ ‫و اس ــتقبال کردند‪ .‬این برنامه دوس ــاله خواهد‬ ‫بود و تا کن ــون که هفت ماه از اغاز ان گذش ــته‪،‬‬ ‫نش ــاءاهلل ب ــرای‬ ‫نتیج ــه مثبت ــی داش ــته و ا ‬ ‫ن ــوروز ‪ 1402‬و س ــال های بع ــد ه ــم ادام ــه پیدا‬ ‫خواهد ک ــرد‪ .‬این مق ــام مس ــئول بااعالم اینکه‬ ‫«ما کتاب مس ــیرهای گردش ــگری ته ــران‪ ،‬ری‪،‬‬ ‫ش ــمیران را در دول ــت جدی ــد چ ــاپ کردی ــم‬ ‫ک ــه در باف ــت قدیم هش ــت مس ــیر گردش ــگری‬ ‫تهران‪ ،‬ری و ش ــمیران وج ــود دارد»‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫کتاب ب ــا مقدمه س ــید عزت اهلل ضرغام ــی وزیر‬ ‫میراث فرهنگ ــی‪ ،‬گردش ــگری و صنایع دس ــتی‬ ‫نوشته ش ــده‪ .‬این کتاب مس ــیر به مسیر برای‬ ‫یک ــه قص ــد گردش ــگری خانوادگ ــی دارند‬ ‫افراد ‬ ‫راهنم ــای خوبی برای ان هاس ــت‪ .‬جانفش ــان‬ ‫همچنی ــن توضی ــح داد‪ :‬م ــا هش ــت مس ــیر در‬ ‫مرک ــز ته ــران‪ ،‬ری و ش ــمیران تعری ــف کردی ــم و‬ ‫هم ــه را ب هص ــورت مس ــیرهای خوداموزگون ــه‬ ‫نش ــان دادی ــم و دراین مس ــیرها جاذب هه ــای‬ ‫گردش ــگری تفریح ــی را معرف ــی کردی ــم‪ .‬م ــردم‬ ‫ته ــران اس ــتقبال خوب ــی از این کت ــاب کردند‪،‬‬ ‫عالقه مندان می توانند این کت ــاب را از اداره کل‬ ‫میراث فرهنگ ــی اس ــتان ته ــران تهی ــه کنن ــد‪،‬‬ ‫همچنی ــن قص ــد داری ــم نس ــخه الکترونی ــک‬ ‫ان را ه ــم دراختی ــار کارب ــران ق ــرار دهی ــم‪ .‬وی‬ ‫ب ــا بی ــان برنامه های هفته گردش ــگری اس ــتان‬ ‫ته ــران اظه ــار ک ــرد‪ 17 :‬پ ــروژه گردش ــگری را‬ ‫در اس ــتان ته ــران ک ــه ش ــامل هتل اپارتم ــان‪،‬‬ ‫مجتم عه ــای بو مگ ــردی‪ ،‬مجتم عه ــا و مرا ک ــز‬ ‫تفریح ــی و س ــرگرمی‪ ،‬س ــفره خانه های س ــنتی‬ ‫ب ــود‪ ،‬ب ــا س ــرمایه گذاری ‪ 411‬میلیاردتوم ــان و‬ ‫اش ــتغال زایی مس ــتقیم ‪ 418‬نفر با حض ــور وزیر‬ ‫نم ــوارد‬ ‫میراث فرهنگ ــی افتت ــاح کردی ــم‪ .‬ازای ‬ ‫یت ــوان ب ــه هتل اپارتم ــان رونی ــا در ته ــران‬ ‫م ‬ ‫اش ــاره ک ــرد ک ــه ب ــرای ‪ 40‬نف ــر اش ــتغال زایی‬ ‫مس ــتقیم ب ــا س ــرمایه گذاری ‪ 200‬میلیاردتومان‬ ‫ته ــای مدی ــرکل‬ ‫دارد‪ .‬طب ــق صحب ‬ ‫میراث فرهنگ ــی‪ ،‬گردش ــگری و صنایع دس ــتی‬ ‫اس ــتان ته ــران؛ اقامت ــگاه س ــنتی ارزم ــان‬ ‫فیروزک ــوه‪ ،‬دو بو مگ ــردی در ورامی ــن‪ ،‬س ــه مرکز‬ ‫تفریح ــات و س ــرگرمی در ب ــرج میالد‪ ،‬بوس ــتان‬ ‫قائ ــم یافت اب ــاد‪ ،‬بوس ــتان ‪ 22‬بهم ــن‪ ،‬مرک ــز‬ ‫تفریح ــات س ــرگرمی در پا کدش ــت و ح ــدود نه‬ ‫س ــفره خانه در تهران‪ ،‬شمیران‪ ،‬شهریار‪ ،‬قدس‬ ‫حش ــده در‬ ‫و ش ــهرری از دیگ ــر پروژ هه ــای افتتا ‬ ‫یس ــت‪ .‬ای ــن مق ــام مس ــئول‬ ‫هفت ــه گردشگر ‬ ‫همچنی ــن تا کی ــد ک ــرد‪ :‬مراس ــم تجلی ــل از‬ ‫یش ــود‬ ‫واحده ــای گردش ــگری نمون ــه برگزار م ‬ ‫ک ــه دراین مراس ــم از ‪ 25‬واح ــد گردش ــگری‬ ‫نمون ــه اع ــم از اژانس های خدمات مس ــافرتی‪،‬‬ ‫س ــفره خانه‪ ،‬هت ــل و مجتم ــع گردش ــگری‬ ‫یش ــود و به عن ــوان واح ــد نمون ــه‬ ‫قدردان ــی م ‬ ‫یش ــوند‪ ،‬عالوه برای ــن‬ ‫گردش ــگری معرف ــی م ‬ ‫شه ــای گردش ــگری را ه ــم ب هص ــورت‬ ‫اموز ‬ ‫رای ــگان درزمین ـ ٔـه فض ــای مج ــازی و به صورت‬ ‫حض ــوری اع ــم از بازاریاب ــی در گردش ــگری‪،‬‬ ‫کارگردان ــی راهنما و مس ــائل مختل ــف پذیرایی‬ ‫در قالب وبینار خواهیم داش ــت‪ .‬جانفشان در‬ ‫پایان گفته هایش خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬برنامه ای‬ ‫نی ــز ب ــا هم ــکاری ش ــرکت اراض ــی عباس اب ــاد‬ ‫ته ــران با عن ــوان اس ــتارت اپ های گردش ــگری‬ ‫در منطق ــه ویژه گردش ــگری عباس اب ــاد داریم‬ ‫ک ــه باتوج هب ــه نا مگ ــذاری امس ــال به نام س ــال‬ ‫نس ــمت رفتی ــم‪.‬‬ ‫دانش بنی ــان به ای ‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫به راســـتی تا کنون کســـی از خود پرســـیده اســـت که مـــا در تهـــران چند نوع‬ ‫عـــوارض داریـــم؟ یک مورد؟ دومـــورد؟ چن د مـــورد؟ ا گـــر میـــزان عوارضاتی را‬ ‫ی ســـال‪ ،‬فقط به شـــهرداری پرداخـــت می کنند نـــام ببریم‪،‬‬ ‫کـــه تهرانی هـــا ط ‬ ‫ً‬ ‫تـــازه ممکـــن اســـت بعضی هـــا یادشـــان بیایـــد کـــه ایـــا مـــردم واقعا عـــوارض‬ ‫ا کســـیژن مصرفـــی را هـــم پرداخـــت می کننـــد؟! هرچه باشـــد در شـــهرداری‬ ‫ً‬ ‫کالن شـــهر تهـــران‪ ،‬ظاهـــرا نزدیـــک بـــه ‪ ۶۰‬هزار نفـــر حقوق بگیر وجـــود دارد؛‬ ‫حتـــی روابط عمومـــی شـــهرداری‪ ،‬یـــک ســـاختمان چند طبقـــه اســـت ک ــه‬ ‫در بـــاالی شـــهر وجـــود دارد کـــه شـــاید بیـــش از ‪ ۴۰‬یـــا ‪ ۵۰‬نفـــر دراین بخ ــش‬ ‫مشـــغول به کار هســـتند‪ .‬ا گر بدانیم و به یاد بیاوریم‪ ،‬شـــهرداری شهر پاریس؛‬ ‫پایتخت فرانســـه‪ ۳۰ ،‬هزار نفر پرســـنل دارد‪ ،‬در وهله نخســـت این فرضیه به‬ ‫ذهنمـــان خطـــور می کند که بایـــد پاریـــس و شـــهرداری ان از ســـازمان های‬ ‫غیرفعـــال باشـــد یا اینکـــه به زعم عـــوام‪ ،‬پایتخت ما بســـیار تمیزتـــر از پاریس‬ ‫باشـــد کـــه هـــر دو نظریـــه غیرقابل بـــاور و در اصطـــاح‪ ،‬تصوری غلط اس ــت؛‬ ‫چرا کـــه نه تهـــران تمیزتر اســـت و نه شـــهرداری ما فعال تـــر از پاریـــس؛ اما در‬ ‫یادداشـــت امروز‪ ،‬مروری خواهیم داشـــت بر عوارض متعددی که ســـا کنین‬ ‫تهـــران بابـــت خدمـــات شـــهری بـــه شـــهرداری تهـــران پرداخـــت می کنن ــد‪.‬‬ ‫تو ســـاز اســـت که بدون‬ ‫بدیهی تریـــن و اشـــناترین پرداخـــت‪ ،‬عوارض ساخ ‬ ‫پرداخـــت عـــوارض‪ ،‬امـــکان ســـاخت حتـــی یـــک الونک هـــم وجود ن ــدارد‪.‬‬ ‫بایـــد روزها و ســـاعت ها در راهرو های شـــهرداری و از این طبقـــه به ان طبقه‪،‬‬ ‫تو امد کنیم تـــا از هفت خوانـــی به نام عوارض ســـاخت‪ ،‬بگذریم؛‬ ‫ان قـــدر رف ‬ ‫به نحوی کـــه برای پرداخت ایـــن عوارض‪ ،‬باید زمان زیـــادی صرف وقت کرد‪.‬‬ ‫وقتی شـــروع به ســـاخت شـــد و درهنگامی که بنا تکمیل شـــد‪ ،‬باید عوارض‬ ‫نوســـازی را بـــا خواهـــش و تمنـــا از ما بپذیرنـــد تا برگـــه ای به نام پایـــان کار به‬ ‫دســـتمان برســـد‪ .‬درون همیـــن ســـاختمان‪ ،‬بایـــد بابـــت تامیـــن پارکینگ‪،‬‬ ‫عـــوارض پرداخـــت شـــود؛ یعنی بـــرای پارک ماشـــین در ملک شـــخصی هم‬ ‫باید عـــوارض پرداخت شـــود‪ .‬برای خرید ماشـــین و فـــروش ان باید عوارض‬ ‫پرداخت شـــود‪ .‬برای عوارض ســـالیانه باید ســـالی یک بار عـــوارض پرداخت‬ ‫شـــود‪ .‬ا گر در پارکینگ شـــهرداری‪ ،‬ماشـــین را بـــرای ‪ ۱۰‬دقیقـــه توقف دهیم‪،‬‬ ‫ً‬ ‫بایـــد عـــوارض پرداخـــت کنیم‪ .‬از همـــه این ها گذشـــته‪ ،‬اخیرا ماشـــین های‬ ‫ســـیار دوربیـــن دار راهنمایـــی و رانندگی‪ ،‬ا گر ماشـــینی بـــرای یک دقیقه هم‬ ‫توقف کرده باشـــد‪ ،‬ان را مشـــمول جریمه می کننـــد‪ .‬بـــرای ورود به محدوده‬ ‫یس ــت‬ ‫طـــرح ترافیک مرکز شـــهر‪ ،‬باید عوارض پرداخت شـــود و باالخره مدت ‬ ‫ا گـــر در کنـــار خیابـــان‪ ،‬ماشـــین را ‪ ۱۰‬دقیقـــه پـــارک کننـــد‪ ،‬عوارضـــی ب ــرای‬ ‫صاحـــب ماشـــین به نام عوارض کنـــار خیابان صادر شـــده و بـــه تلفن همراه‬ ‫پیامـــک می شـــود‪ .‬خوشـــبختانه مـــردم نجیـــب مـــا بـــرای حفـــظ و بق ــای‬ ‫نظام و ســـامت شـــهر تهران‪ ،‬تا کنـــون هرچقدر عـــوارض وضـــع می کنند‪ ،‬با‬ ‫وظیفه شناســـی تمام و بـــا طیب خاطـــر‪ ،‬ان را پرداخت می کننـــد؛ اما همین‬ ‫مـــردم وظیفه شـــناس انتظـــار دارنـــد کـــه درازای پرداخت عـــوارض متعدد‪،‬‬ ‫شـــهرداری نیـــز خدمـــات الزم را بـــه شـــهروندان ارائه کنـــد؛ به طورمثـــال؛ ا گر‬ ‫دســـت اندازی در خیابان ایجاد شـــد‪ ،‬شـــهرداری منطقه مربوطه نسبت به‬ ‫لکه گیـــری ان اقدام کند تـــا خودروهای زیادی در چاله ایجاد شـــده نیافتند‬ ‫و بـــه جلوبندی ماشین هایشـــان خســـارت وارد نشـــود‪ .‬همچنیـــن در یکی‬ ‫یش ــود‬ ‫از قبوضـــی کـــه صادر می شـــود‪ ،‬به عوارضی به نام پســـماند اشـــاره م ‬ ‫کـــه صاحبان منـــازل‪ ،‬باید بابت جمـــع اوری زبالـــه و تبدیل ان به پســـماند‪،‬‬ ‫عـــوارض بپردازنـــد‪ .‬خالصـــه چشـــمتان روز بد نبیند‪ ،‬بـــا مواردی کـــه به نظر‬ ‫خوانندگان عزیز رســـاندیم‪ ،‬شـــاید در هیچ کشـــوری از جهان این همه تنوع‬ ‫عـــوارض وجود نداشـــته باشـــد و درنتیجـــه مردم هـــم ناچار نمی شـــوند که‬ ‫عوارض دیگری پرداخت کنند‪ .‬امیدوارم شـــهرداری و شـــورای اســـامی شهر‬ ‫تهـــران بیش ازاین عـــوارض جدید نتراشـــند و بـــه خلق اهلل تحمیـــل نکنند‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫درج ‪ QR « ۵۸۰۰‬کد» در ‪ ۷۰۰‬کتاب درسی‬ ‫رئیـس سـازمان پژوهـش و برنامه ریـزی اموزشـی با اشـاره به اینکه پارسـال‬ ‫‪ ۲۲۶۸‬رمزینـه سـریع پاسـخ بـر روی ‪ ۲۸۲‬کتـاب درسـی درج شـده بـود‬ ‫گفـت‪ :‬امسـال ایـن امـار بیـش از دو برابـر شـده اسـت‪ .‬به گـزارش پانـا؛‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین علـی لطیفـی دربـاره نصـب رمزینه هـای سـریع‬ ‫پاسـخ یـا همـان کیو‪.‬ار‪.‬کدهـا بـر روی کتـب درسـی کـه از سـال گذشـته اغـاز‬ ‫شـده بود توضیحاتی ارائه و اظهار کرد‪ :‬در سـال گذشـته‪ ۲۸۲ ،‬کتاب درسـی‬ ‫دارای رمزینه های سـریع پاسـخ شـدند که امسـال به ‪ ۷۰۶‬کتاب رسـید‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪ :‬در سـال قبـل تعـداد ‪ ۲۲۶۸‬رمزینـه بـر روی ‪ ۲۸۲‬کتـاب درج کردیـم‬ ‫کـه امسـال بـه ‪ ۵۸۶۶‬مـورد رسـیده و در واقـع عالوه بـر رمزینه های سـال قبل‪،‬‬ ‫رمزینه هـای جدیـدی بـه کتـب افـزوده شـده اسـت‪.‬‬ ‫اعالم امادگی ‪ ۱۷‬سرمایه گذار‬ ‫برای تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی با اشـاره به برنامه ریـزی بـرای‬ ‫تولیـد ‪ ۲۰‬محصـول تـازه پتروشـیمی در کشـور گفـت‪ :‬بـرای ‪ ۱۷‬تـا ‪ ۱۸‬محصـول‬ ‫سـرمایه گذار داخلـی پیش قـدم شـده اسـت‪ .‬به گـزارش شـانا؛ مرتضـی‬ ‫شـاهمیرزایی با اشـاره به ‪ ۱۵‬سـالی کـه پس از انقلاب کشـور درگیـر جنـگ و‬ ‫بازسـازی بـوده‪ ،‬گفـت‪ :‬در زمـان انقلاب حـدود ‪ ۱.۵‬میلیون تـن محصـول‬ ‫بشـده‬ ‫پتروشـیمی تولید می شـد اما امروز بر قله ‪ ۹۰‬میلیون تن ظرفیت نص ‬ ‫پتروشـیمی قـرار داریـم و ایـن به معنـای ‪ ۶۰‬برابر شـدن تولیـد محصـوالت‬ ‫پتروشیمی سـت‪.‬‬ ‫هدف گذاری دولت برای افزایش تولید‬ ‫معـاون صنایـع عمومـی وزارت صنعـت معـدن و تجـارت گفـت‪ :‬هم ا کنـون‬ ‫میـزان تولیـد داخلـی و صـادرات نسـبت بـه قبـل بـرای تامین نیـاز داخـل و‬ ‫صادرات با رشـد همراه بوده که بیانگر هدف گذاری دولت به سـمت افزایش‬ ‫تولیـد اسـت‪ .‬به گـزارش شـاتا؛ محمد مهدی بـرادران گفت‪ :‬حمایـت از تولید‬ ‫ملـی مهم تریـن وظیفـه ماسـت شـاخص ارزیابـی مدیـران در مجموع ههـای‬ ‫اسـتانی و سـتاد وزارتخانه این اسـت که بتوانیم حجم بیشـتری از تولید را در‬ ‫داخـل کشـور رقـم بزنیـم‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬الزمـه افزایـش تولیـد این اسـت که‬ ‫سـطح بـه سـطح بـرای دسـتیابی به تولیـدات داخلـی با رفع نواقـص بتوانیم‬ ‫از حیث کمی و کیفی افزایش تولید داشته باشیم و با تکمیل زنجیره تولید‬ ‫ضمـن تامیـن ‪ ۱۰۰‬درصـدی بـازار داخلی‪ ،‬نگاهـی به بازار های جهانی داشـته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫اصالح ‪ ١٠٠٠‬نقطه حادثه خیز تا سال اینده‬ ‫معـاون سـازمان راهـداری گفـت‪ :‬بودجـه مورد نیـاز در ‪ ٩۶‬بـرای رفـع ‪١۵٠٠٠‬‬ ‫نقطـه حادثه خیـز مصوب شـده ‪2000‬میلیارد تومـان بـود کـه در ان زمـان‬ ‫‪ ٣٠٠‬میلیارد تومان بیشتر پول نداشتیم‪ .‬امروز ‪ ١٠٠٠‬نقطه باقی مانده که برای‬ ‫یسـت که‬ ‫اصلاح ان حداقـل بـه ‪5000‬میلیارد تومـان نیـاز داریـم‪ .‬این در حال ‬ ‫بودجـه سـازمان راهـداری در بهتریـن حالت ‪ ١٠٠٠‬میلیارد تومان اسـت؛ یعنی‬ ‫یک پنجـم بودجـه مورد نیـاز را در اختیـار داریـم‪ .‬ب هگـزارش ایلنـا؛ رضـا ا کبـری‬ ‫با بیان اینکـه برنامـه سـازمان اصلاح ‪ ۵٠٠‬نقطـه حادثه خیـز در سـال اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬تـا پایـان سـال اینـده ‪ ١٠٠٠‬نقطـه حادثه خیـز اصلاح می شـوند‪.‬‬ ‫وجود چهارمیلیون راس دام سبک مازاد‬ ‫مدیرعامـل اتحادیـه مرکـزی دام سـبک کشـور با اشـاره به اینکه‬ ‫چهارمیلیـون راس دام سـبک مـازاد در کشـور داریـم‪ ،‬گفـت‪ :‬هنـوز هیـچ دام‬ ‫زنـده ای صـادر نشـده و حتـی بـه قرنطینـه هـم نرفته اسـت‪ .‬به گزارش ایسـنا؛‬ ‫افشـین صـدر دادرس علـت کنـدی رونـد صـادرات دام را وجـود ابهاماتـی‬ ‫در شـیوه نامه صـادرات دام دانسـت و افـزود‪ :‬مصوبـه امسـال شـورای‬ ‫قیمت گذاری در خصوص صادرات دام مصوبه خوبی بود اما شـیوه نامه ان‬ ‫بسـیار پیچیده و دارای ابهامـات بسیاری سـت‪.‬‬ ‫برنامه ریزی برای افتتاح و رونمایی‬ ‫از سامانه ملی باروری سالم‬ ‫رئیـس مرکـز مدیریـت امـار و اطالعـات وزارت بهداشـت و درمـان از افتتـاح‬ ‫و رونمایـی از سـامانه ملـی بـاروری سـالم در اینـده ای نزدیـک خبـر داد و‬ ‫گفـت‪ :‬در این سـامانه کل مسـیر بـارداری رصـد می شـود و اطالعـات و سـوابق‬ ‫مراجعات را در اختیار بیماران و متخصصان قرار می دهیم‪ .‬به گزارش فارس؛‬ ‫امیـن بیگلری خانـی در رابطه بـا رونـد الکترونیکی شـدن خدمـات بهداشـتی‬ ‫و درمانـی در کشـور گفـت‪ :‬بحـث الکترونیکی شـدن خدمـات بهداشـتی و‬ ‫درمانـی در ایـران از سـال ‪ 1360‬و ابتـدا هـم از ازمایشـگاه های تشـخیص‬ ‫طبـی و پزشـکی اغـاز شـد‪ .‬اوایـل دهـه ‪ 70‬بیمارسـتان های کشـور مجهـز بـه‬ ‫سـامانه های بیمارسـتانی شـدند و بعد هم پروژه هایی مانند نسخه نویسـی‬ ‫الکترونیکی اجرایی شـد و در حال حاضر در حال پیگیری به کار بسـتن هوش‬ ‫مصنوعـی در فرایندهـای مربـوط بـه حـوزه سلامت هسـتیم‪.‬‬ صفحه 2 ‫پیشنهاد‬ ‫ابی نارنجی‬ ‫نمایشـی از گـروه «متـد» برمبنـای متـن «جـو پنهـال» و‬ ‫به کارگردان ِـی «دانیـال محبی» که رسـول محمودی‪ ،‬مهدی‬ ‫نجاتـی و کیمیـا غالمـی در ان بـازی دارنـد‪ .‬ایـن نمایش بین‬ ‫روزهـای ‪ ۱۳‬تـا ‪ ۲۲‬مهرمـاه (سـاعت ‪ )18‬در کرمانشـاه؛ کارگاه‬ ‫یشـود؛ و در خالصه داسـتان‬ ‫نمایـش «تـاالر انتظـار» اجـرا م ‬ ‫ان امـده‪ :‬زیر سـیگاریم شکسـت! شیشـه پنجـره هـم‬ ‫نطـور! هیچ کدومشـون نتونسـتن پیـروز بشـن؛ هـردو‬ ‫همی ‬ ‫کشـیر شـدن‪ .‬مامورا می خوان‬ ‫شکسـت خورده‪ ،‬خرد و خا ‬ ‫که باهاشون برم‪ .‬ازم می خوان که از اداره شون بازدید کنم!‬ ‫رویداد‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬مهر ‪ 1401‬شماره‪2606‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رکوردهای بازدید «یوتیوب» در دستان «کی‪ -‬پاپ»‬ ‫جادوی زبان‬ ‫نشـر «قطـره» ایـن اثـر «سـیروس شمیسـا» را بـا تیـراژ‬ ‫‪ ۵۰۰‬نسخه‪ ،‬در ‪ ۲۵۰‬صفحه و به بهای ‪ ۱۰۲‬هزار تومان منتشر‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬کتـاب‪ ،‬هشـت فصـل به ترتیـب با این عناویـن‬ ‫دارد‪« :‬کلیـات»‪« ،‬بدیـع»‪« ،‬کلمـات محتمـل الضدیـن»‪،‬‬ ‫«ریشـه لغـات»‪« ،‬شـعبده بازی هـای زبانـی»‪« ،‬تصادفـات‬ ‫زبانـی»‪« ،‬خاطره پنهان» و «ناخودا گاه متون»‪ .‬نویسـنده‪،‬‬ ‫در بخشـی از پیشـگفتار خـود بـر ایـن کتـاب نوشـته اسـت‪:‬‬ ‫«عمـده هـدف مـن این بو دکـه مفهوم کلی جـادوی زبـان را‬ ‫که باعث ارتباطات متعددی در بین کلمات؛ چه پنهان و‬ ‫یشـود‪ ،‬توضیـح دهـم»‪.‬‬ ‫چـه اشـکار‪ ،‬م ‬ ‫تلواسه‬ ‫اهنگسازی خودش؛ که‬ ‫البومی از «وحید رضایی نسب» با‬ ‫ِ‬ ‫در سـبک فولکلـور و شـامل هفـت قطعـه اسـت‪ .‬تران ههـای‬ ‫ان نیـز توسـط اعظـم حسـینی سـروده شـده اسـت‪ .‬رشـید‬ ‫شـعبانی‪ ،‬فرشـید مجیـدی‪ ،‬حمیدرضـا رزمخـواه و محمـد‬ ‫عباسـی؛ نوازنـدگان ان بـوده و حامـد کا کاونـد نیـز تنظیـم‬ ‫قطعـات را برعهـده داشـته اسـت‪.‬‬ ‫شین‬ ‫فیلمـی به کارگردانـی «میثـم کزازی» و تهیه کنندگی شـهاب‬ ‫حسـینی؛ در ژانـر درام‪-‬دلهـره اور‪ .‬در این فیلـم‪ ،‬شـهاب‬ ‫حسـینی‪ ،‬علـی شـادمان‪ ،‬جمشـید هاشـم پور و محمـود‬ ‫پا ک نیـت بـازی کرده انـد‪ .‬در خالصه ماجـرای فیلـم امـده‬ ‫ی می ماند و همیشـه فرصت‬ ‫اسـت‪ :‬اثر ظلم‪ ،‬در جهان باق ‬ ‫کافـی بـرای جبـران در اختیـار نداریـم؛ ایـن را نوشـین در پـی‬ ‫یشـان با تمام وجـود درمی یابـد!‬ ‫کشـف راز خانوادگ ‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫بعدازاینکـه ‪ BTS‬اعلام کرد فعالیت های گروهی‬ ‫را به دلیـل احتمـال زیـاد شـروع خدمت سـربازی‬ ‫اجبـاری در کـره جنوبـی متوقـف کـرده اسـت‪،‬‬ ‫به نظـر می رسـد صحنـه به خوبـی امـاده شـده تـا‬ ‫بزرگ تریـن ارتیسـت های کی ‪-‬پـاپ بعـدی بـرای‬ ‫افزایـش محبوبیـت‪ ،‬قـدم بردارنـد‪Blackpink :‬؛‬ ‫یـک گـروه موسـیقایی چهارنفره که البـوم جدید‬ ‫خـود باعنـوان ‪ Born Pink‬را پـس از دوسـال‬ ‫انتظـار‪ ،‬در ‪ 16‬سـپتامبر ‪ 2022‬منتشـر کردنـد‪.‬‬ ‫همان طورکـه نمـودار حاضـر طبـق داد ههـای‬ ‫یشـده توسـط ‪ Kworb.net‬نشـان‬ ‫جمع اور ‬ ‫نگـروه‪،‬‬ ‫می دهـد؛ اهنـگ ‪ Pink Venom‬از ای ‬ ‫تسـر گذاشـته‬ ‫نیـز یـک نقطه عطـف مهـم را پش ‬ ‫اسـت‪ .‬کلیـپ این قطعـه کـه در سـبک ‪Trap‬‬ ‫‪( Pop‬یکـی از سـبک های ترکیب ِـی موسـیقی‬ ‫الکترونیـک) سـاخته شـده؛ طـی کمتـر از دوروز‬ ‫(‪ 1.4‬روز ) توانسـت بـه رکـورد ‪ 100‬میلیـون بازدیـد‬ ‫ـارم رده بنـدی‬ ‫در «یوتیـوب»؛ و بـه رتبـه چه ِ‬ ‫کل موزیک ویدئوهایـی کـه سـریع ترین «حـد‬ ‫اسـتانه» (بازدیـد ‪100‬میلیونـی) را ثبـت کرده انـد‪،‬‬ ‫برسـد‪ .‬دیگر ویدئوهای ارائه شـده توسـط ان ها؛‬ ‫یعنـی ‪ How You Like That‬و ‪ Ice Cream‬نیـز‬ ‫یکـه‬ ‫در رتب ههـای سـه و شـش قـرار دارنـد؛ درحال ‬ ‫نگـروه‬ ‫اولیـن تک اهنـگ یکـی از چهـار عضـو ای ‬ ‫ب هنـام «اللیسـا مانوبـان» (رپـر تایلنـدی و‬ ‫خواننـده) در رتبـه هفتـم جـدول اسـت! دوتـا‬ ‫از سـه تک اهنـگ انگلیسـی زبان گـروه ‪BTS‬‬ ‫کـه ‪ Butter‬و ‪ Dynamite‬نـام دارنـد‪ ،‬البتـه بهتـر‬ ‫‪24‬سـاعت بـه ان‬ ‫عمـل کرده انـد و درحـدود ‬ ‫نقطه عطـف دسـت یافتنـد! قطعـات ‪Boy With‬‬ ‫نگـروه نیـز‬ ‫‪ Luv‬و ‪ Permission To Dance‬از ای ‬ ‫به ترتیـب در رتب ههـای پنجـم و هشـتم هسـتند؛‬ ‫ـذر ‪2.1‬روز به این جایـگاه‬ ‫کـه قطعـه اخـری بـا گ ِ‬ ‫رسـید‪ .‬نکتـه قابل توجـه‪ ،‬غیبـت کار مشـترک‬ ‫‪ BTS‬بـا گـروه را ک بریتانیای ِـی ‪Coldplay‬‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫با عنـوان ‪ My Universe‬دراین رده بند ‬ ‫موزیک ویدئـوی ان‪ ،‬در سـپتامبر ‪ 2021‬منتشـر‬ ‫ً‬ ‫شد و مجموعا فقط ‪ 231‬میلیون بازدید داشت‪.‬‬ ‫جنوبی این فهرسـت‪ ،‬در‬ ‫اولیـن هنرمنـد غیر کـره‬ ‫ِ‬ ‫جایگاه ‪ 12‬قرار دارد‪ B Praak :‬که با قطعه سبک‬ ‫‪( Desi Pop‬پـاپ تلفیق ِـی هندی‪-‬امریکایـی)‬ ‫ب هنـام ‪ Filhaal2 Mohabbat‬وارد میـدان شـده؛‬ ‫ـذر ‪ 2.9‬روز بـرای رسـیدن بـه مـرز‬ ‫ا ‬ ‫نهـم بعـد از گ ِ‬ ‫‪ 100‬میلیـون بازدیـد‪ .‬پـس ازان‪ ،‬هنرمنـدان غربـی‬ ‫ـری ‪،ix9ine6‬‬ ‫ماننـد «دنیـل هرنانـدز» بـا نـام هن ِ‬ ‫«تیلـور سـوئیفت» و «اریانـا گرانده» قـرار گرفتند‪.‬‬ ‫یتـوان گفـت کـه کی‪-‬پـاپ‪ ،‬یکـی از‬ ‫حـاال دیگـر م ‬ ‫سـه صـادرات مهـم فرهنگی کـره جنوبـی در کنار‬ ‫«کی ‪-‬بیوتی» و «کی ‪-‬دراما» ب هشـمار می رود که‬ ‫در چندسال گذشـته ب هسـرعت بـه یـک پدیـده‬ ‫جهانـی تبدیـل شـد‪ .‬گـروه ‪ BTS‬به تنهایـی تـا ‪12‬‬ ‫سـپتامبر سـال ‪ 2022‬حـدود ‪ 29‬میلیارد اسـتریم‬ ‫در ‪ Spotify‬داشـت و یـک نظرسـنجی اخیـر در‬ ‫بیـن طرفـداران کی ‪-‬پـاپ کـه توسـط «بنیـاد‬ ‫تبـادل فرهنگـی کـره و بین الملـل» (‪)KOFIC‬‬ ‫خانه پدری فروغ‬ ‫خانه پدری فروغ فرخزاد (شاعر معاصر ایرانی)‬ ‫با شماره سند ‪ ۳۲۱۰۸‬در فهرست اثار ملی ثبت‬ ‫شد‪ .‬بسیاری از اثار فروغ اینجا ایجاد شده؛ و خانه‪،‬‬ ‫عالوه بر تاریخی بودن‪ ،‬دارای شئون ادبی و ملی ست‪.‬‬ ‫این خانه‪ ،‬در محله چهار راه مولوی منطقه ‪ 11‬تهران‬ ‫شو قوس سرانجام‬ ‫واقع است؛ و پس از چند سال ک ‬ ‫به تملک شهرداری درامد و کارهای مرمت و بازسازی‬ ‫ان به زودی اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫شایان محرابی‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫محمد بویری‬ ‫‪Mohammadboveiry2000@outlook.com‬‬ ‫ً‬ ‫«عکاسـی خیابانـی» ذاتـا یـک اصطلاح ناخوشـایند اسـت؛ پدیـده ای کـه‬ ‫هم زمـان سـبک ها و روش هـای مختلـف عکاسـی را دربرمی گیـرد و نیـز‬ ‫می توانـد کاری را کـه یـک عـکاس انجـام می دهـد‪ ،‬بسـیارمحدود تعریـف‬ ‫کنـد؛ ازایـن رو‪ ،‬بسـیاری از عکاسـان خیابانـی‪ ،‬ایـن اصطلاح را دوسـت‬ ‫ندارنـد‪ .‬برخـی از عکاسـان خیابانـی معتقدنـد این سـبک عکاسـی درزمینـه‬ ‫ثبـت احساسـات و بیـان افـراد اسـت؛ درحالی کـه برخی دیگـر ممکـن اسـت‬ ‫تا کیـد بیشـتری بـر محیـط شـهری داشـته باشـند‪ .‬بااین حـال‪ ،‬مـن معتقـدم‬ ‫موثرتریـن عکس هـای خیابانـی‪ ،‬ان هایـی هسـتند کـه هـم عنصـر انسـانی و‬ ‫هـم محیـط شـهری را ترکیـب می کننـد‪ .‬ثبـت لحظـه ای کـه در ان‪ ،‬یـک فـرد‬ ‫در حال ارتبـاط بـا محیـط اسـت یـا در ان محیـط در حال ارتبـاط بـا فـرد اسـت‪،‬‬ ‫نشـانه واقعـی یـک عـکاس خیابانـی حرفه ای سـت‪ .‬یـک فـرد بـا کمتریـن‬ ‫امکانـات هـم می توانـد به عنـوان عـکاس خیابانـی شـناخته و حتـی مطـرح‬ ‫شـود؛ مشـروط به اینکه نگاه هنرمندانه در او پوشـیده شـده باشد‪« .‬عکاسی‬ ‫خیابانـی» یکـی از ژانرهایـی بـوده کـه درطول تاریخ سـبب شـده هنر عکاسـی‬ ‫ی بیشـتر ازقبل‪ ،‬شـناخته شـود و اهمیت پیدا کند‪« .‬عکاسـی خیابانی»‬ ‫خیل ‬ ‫می توانـد بـه ژانرهـای بسـیاری ماننـد گـزارش‪ ،‬پرتـره خیابانـی‪ ،‬سـفر‪ ،‬انتزاعی‪،‬‬ ‫هنرهـای زیبـا و ‪ ...‬منشـعب شـود‪ .‬درادامـه‪ ،‬ژانرهـای دیگـری پدیـد امدنـد و‬ ‫ایـن اتفـاق باعـث افـت «عکاسـی خیابانـی» شـد‪ .‬این سـبک پـس از افـت‪ ،‬از‬ ‫سـال ‪ ۱۹۰۰‬تـا ‪ ۱۹۸۰‬دوبـاره در امریـکا و اروپـا اوج گرفـت‪ .‬چنـد عـکاس مطـرح‬ ‫کـه «الیـوت ارویـت» و «دایـان اربـس» برخی ازان هـا هسـتند کـه هنـر عکاسـی‬ ‫اوج خـود رسـاندند‪ .‬بسـیاری از عکاسـان بـزرگ؛ ازجملـه بسـیاری از‬ ‫را بـه ِ‬ ‫«مگنـوم»‪ ،‬بـه «عکاسـی خیابانـی» پرداخته انـد‪ .‬بسـیاری از ایـن بـزرگان‪،‬‬ ‫ماننـد «گـری وینوگرنـد»‪ ،‬از ایـن اصطلاح بیـزار بودنـد و ترجیـح می دادنـد‬ ‫کـه ان هـا را تنهـا «عـکاس» خطـاب کننـد‪ .‬حتـی مردی کـه بسـیاری ان را پـدر‬ ‫عکاسـی خیابانـی می نامنـد‪« :‬هانـری کارتیـه برسـون»‪ ،‬هرگـز از کار خـود‬ ‫به عنـوان «عکاسـی خیابانـی» یاد نکرد‪« .‬عکاسـی خیابانی» بـا وجود قدمت‬ ‫و اهمیتـش در دیگـر کشـورها؛ هنـوز در ایـران ان طورکـه بایـد موردتوجـه و‬ ‫ً‬ ‫اهمیـت قـرار نگرفتـه‪ .‬اولیـن تصویـری کـه معمـوال بـرای «عکاسـی خیابانـی»‬ ‫بـه ذهـن خطـور می کنـد‪ ،‬تصویـر افرادی سـت کـه در پیاده روها در شـهرهای‬ ‫بـزرگ قـدم می زننـد‪ .‬البتـه این‪ ،‬یکی از جنبه های اصلی «عکاسـی خیابانی» ‬ ‫ً‬ ‫اسـت؛ امـا ایـن ژانـر فراتـر از ان اسـت‪ .‬تقریبـا در همه جـا؛ از شـهرهای بـزرگ‬ ‫حبـودن‪،‬‬ ‫گرفتـه تـا حومه هـای کوچـک می تـوان ایـن کار را انجـام داد‪ .‬صری ‬ ‫یکـی از تکنیک هـای «عکاسـی خیابانـی» اسـت‪ .‬زندگـی واقعـی و لحظـات‬ ‫برنامه ریزی نشـده و خودجـوش را نشـان می دهـد‪ .‬درحالی کـه بسـیاری از‬ ‫پروژه های «عکاسـی خیابانی» شـامل برخی پرتره ها می شـوند‪ ،‬این پرتره ها‬ ‫اغلـب احساسـی صریـح بـه ان هـا دارند؛ یک لحظـه واقعی را نشـان می دهند‬ ‫کـه نـگاه اجمالـی بـه شـخص می دهـد‪ .‬یک اشـاره‪ ،‬احسـاس یا ایـده می تواند‬ ‫عکس را خاص کند‪ .‬احسـاس خودانگیختگی‪ ،‬تکنیک «عکاسـی خیابانی»‬ ‫ا سـت و ایـن اغلـب بااسـتفاده از افق هـای کج‪ ،‬تاحدی تار یا خـارج از فوکوس‬ ‫یهـا یـا‬ ‫تقویـت می شـود‪ .‬لحظـات‪ ،‬نورپـردازی خشـن یـا ناقـص‪ ،‬ترکیب بند ‬ ‫پرسـپکتیوهای تصادفـی‪.‬‬ ‫«عکاسی خیابانی» برای من چیست‪:‬‬ ‫ مسـتند زندگـی و وضعیـت انسـان‪ ،‬افـراد‪ ،‬مـکان و زمـان در قالـب لحظـات‬‫ثبت شـده‪.‬‬ ‫ هیچ کنترلی روی عناصر موجود در عکس وجود ندارد‪ .‬شـما فقط چشـم‬‫و دوربیـن خـود را کنترل می کنید‪.‬‬ ‫توانایـی دیـدن یـا حس کـردن یک لحظـه‬ ‫کنـش‪.‬‬ ‫ مشـاهده‪ ،‬پیش بینـی و وا‬‫ِ‬ ‫منحصربه فرد از زندگی و وا کنش به ان‪ .‬وا کنش شما به چیزی که می بینید‪،‬‬ ‫روی عکس گرفتـن تاثیر می گـذارد‪.‬‬ ‫ ثبت لحظاتی که در زندگی روزمره مشاهده نمی شوند‪.‬‬‫مینیمالیست بودن‪.‬‬‫ ثبت لحظات در زمان برای ایندگان‪.‬‬‫ سورئال واقعی و معمولی را خارق العاده می کند‪.‬‬‫ اسـتفاده از کادربنـدی و زمان بنـدی بـرای گفتـن چیـزی در عکـس‪ .‬الزم‬‫نیسـت عمیـق باشـد؛ امـا بایـد جالـب باشـد‪.‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫چهره هفته‬ ‫‪2.1‬‬ ‫فریدا اسکوبدو؛ معمار الهام بخش سال ‪2022‬‬ ‫تکاپوی رنگ ها در جامعه شناسی‬ ‫در «روانشناسـی رنـگ»‪ ،‬هـر طیـف رنگی که قوه باصره بـا ان مواجه‬ ‫یشـود و تجزیه وتحلیـل ان را ازطریـق سلسـله اعصـاب واقـع در‬ ‫م ‬ ‫شـبکیه بـه مغـز محـول می کنـد‪ ،‬تاثیراتـی روانـی مثبـت و منفـی‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫ذکرشـده کـه اثـر مسـتقیم ان ابتـدا بـر خلق وخـو متجلـی م ‬ ‫ً‬ ‫گهـای‬ ‫گهـای سـرد و شب هسـرد و رن ‬ ‫گهـا در دو حـوزه رن ‬ ‫اصـوال رن ‬ ‫یشـود کـه دو اثـر متفـاوت و مقابـل‬ ‫گـرم و شـبه گرم طبقه بنـدی م ‬ ‫گهـای سـرد و شـبه سـرد درون گرایـی‪،‬‬ ‫نسـبت به هم دارنـد؛ رن ‬ ‫گهـای گـرم و‬ ‫عزلـت و شـاید تفکـر و اندیشـه را موجـب شـده و رن ‬ ‫شـبه گرم برون گرایی و بروز عواطف‪ ،‬احساسـات و تخلیه هیجانات‬ ‫را بـه اسـتانه قلیـان وامی دارنـد‪ .‬در زندگـی روزمـره مواضعـی مخفی‪،‬‬ ‫نیمه مخفـی و عیـان را می توانیـم سـراغ بگیریـم کـه هرکـدام بسـته‬ ‫ب هشـکل و شـمایل طبیعی شان یا برحسـب نوع ساخت و جنس و‬ ‫بافت به کاررفته در ان ها رنگ های مخصوص به خود را دارا هستند‬ ‫و ایـن میـان مواضـع عیان که بیشـترین مواجهه با چشـم انسـان را‬ ‫ً‬ ‫دارنـد قطعـا تاثیـر بیشـتری بـر خلق وخـو براسـاس انچـه درمـورد‬ ‫روانشناسـی رنـگ بـه ان اشـاره شـد‪ ،‬خواهنـد گذاشـت‪ .‬یکـی ازان‬ ‫مواضـع مهـم و عیـان در زندگـی هریک ازمـا‪ ،‬لبـاس اسـت؛ چـه خـود‬ ‫شاتر‬ ‫نگاهی گذرا به عرصه «عکاسی خیابانی»‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪26.8‬دقیقه؛متوسط‬ ‫زمانی کهعالقه مندان‬ ‫به کی ‪-‬پاپ در جهان‪،‬‬ ‫ماهانه صرف ان‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫انجام شـد‪ ،‬نشـان داده است که دنبال کنندگان‬ ‫موسـیقی کـره جنوبـی به طورمیانگیـن‪،‬‬ ‫‪ 27‬دقیقـه و ‪ 10.8‬دالر ماهانـه صـرف می کننـد تـا‬ ‫بـا هنرمندانـی نظی ِـر ‪BTS، Blackpink، Twice‬‬ ‫نحـال‪ ،‬صنعت‬ ‫یـا ‪ Monsta X‬سـرگرم شـوند‪ .‬باای ‬ ‫چندمیلیـارددالری کی ‪-‬پـاپ‪ ،‬بـدون ایـراد‬ ‫هـم نیسـت‪ .‬مسـتندهایی ماننـد ‪Muses of 9‬‬ ‫‪ Star Empire‬سـاخته ‪ Hark-Joon Lee‬سـویه‬ ‫تاریـک و پشـت پرده ایـن مـوج را بررسـی کـرده‬ ‫و با اسـتفاده از اظهـارات تکان دهنـده سـتارگان‬ ‫ی ‪-‬پـاپ‪ ،‬از سـویه های نا گفتـه و‬ ‫قبل ِـی جریـان ک ‬ ‫ناپیـدای ان پـرده بر می دارند؛ که چه فشـارهای‬ ‫مضاعفـی بـر سلامت جسـم و روان این افـراد‬ ‫جهـای‬ ‫می ایـد و بـا چـه وابسـتگی مالـی و مو ‬ ‫نظـرات نفرت انگیـز انالیـن دسـت وپنجه نـرم‬ ‫می کننـد‪ .‬در اینفوگرافیـک حاضـر مشـاهده‬ ‫می کنیـد کـه هریـک از قطعـات طـی چـه ‬ ‫مدت زمانـی بـه مـرز بازیـد ‪100‬میلیـون رسـیده‬ ‫اسـت‪ :‬رتبـه اول در کمتـر از یـک روز؛ و رتبـه اخـر‬ ‫طـی کمـی بیشـتر از دوروز!‬ ‫تریبون‬ ‫ان را تهیـه کـرده و پوشـیده باشـیم چـه در قامـت فـرد و افراد جامعه‬ ‫هرلحظه و هر ان دیده و با ان مواجه شویم‪ .‬بی شک چنین موضع‬ ‫عیانـی ازانجا کـه مرتـب در تیـررس دیـد هریک ازماسـت به جهـت‬ ‫فراوانی برخورد باید عالوه بر فرم زیبنده؛ طراحی و دوختی شـکیل‬ ‫که روانشناسـی خطوط و فرم ان هم به نوبه خود جای بحث دارد‪،‬‬ ‫از رنگ هایـی موجـه کـه بـر روان و اعصـاب هریک ازمـا تاثیـر مثبـت‬ ‫نهـا‬ ‫دارنـد‪ ،‬برخـوردار باشـند‪ .‬صرف نظـر از دو رنـگ غالـب و کاربـرد ا ‬ ‫در پوشا ک و اینکه از رنگ های خنثی محسوب می شوند‪ ،‬هر یک‬ ‫یشـمار‬ ‫باتوج هبـه بـاور و نگـرش فرهنگـی اقـوام جلوه گاهـی از ب ‬ ‫معنایی و منظورهای خاص هستند‪ .‬طبق روانشناسی رنگ غلبه‬ ‫هریـک از دو حـوزه جامـع رنگـی یعنـی چـه سـرد چـه گـرم وضعیـت‬ ‫روانـی را از حـد اعتـدال خـارج می کنـد کـه درنتیجـه یـا بـا جامعـه‬ ‫نگـرا کـه جوششـی با همنـوع خود نـدارد روبه رو خواهیـم بود یا‬ ‫درو ‬ ‫نگـرا کـه در ان هیجـان و عواطـف بـر خـردورزی چیـره‬ ‫بـا جامعـه برو ‬ ‫اسـت‪ .‬به هرتقدیـر ا گـر بنـا بـر داشـتن جامعـه ای شـادمان و پویـا‪،‬‬ ‫گاه متفکـر و گاه پرشـور‪ ،‬گاه تامل برانگیـز و گاه شـورانگیز اسـت؛ لـذا‬ ‫بایـد بـه منطـق تلفیـق و اسـتفاده معقـول از ترکیـب الـوان گونا گـون‬ ‫در طراحـی و تولیـد پوشـا ک پـی بـرد‪ .‬چنیـن مدلـی نه نافی شـرع و‬ ‫ضبـا عـرف جامعـه اسـت و ب هشـرط رعایـت شـان مـکان و‬ ‫نـه درتعار ‬ ‫فضـای مورداسـتفاده ان‪ ،‬در کنـار فـرم و طراحـی اشـکال گونا گونـی‬ ‫که برای دوخت لباس معمول و مرسوم است می تواند نویدبخش‬ ‫جامعـه ای سـرزنده‪ ،‬پویـا و متکـی بـر ِخ َـرد سـلیم باشـد‪.‬‬ ‫عطیهپژم‪/‬هنرانالین‬ ‫مجلـه «تایـم» فهرسـت سـاالنه خـود را شـامل ‪ ۱۰۰‬نفـر از تاثیرگذارتریـن‬ ‫چهره هـای جهـان در سـال ‪ ۲۰۲۲‬منتشـر کـرد؛ کـه از چهره هـای الهام بخـش‬ ‫نهـا‬ ‫و هنـری تـا رهبـران سیاسـی را در شـش بخـش دربرگرفتـه و در میـان ا ‬ ‫نـام «فریـدا اسـکوبدو»؛ معمـار مکزیکـی به چشـم می خـورد‪ .‬نـام او در بخـش‬ ‫نـواوران تاثیرگـذار جهـان در سـال جـاری میلادی قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬گابریـل‬ ‫کامـارا دربـاره «فریـدا اسـکوبدو» در مجلـه «تایـم» نوشـته اسـت‪« :‬او معمـاری‬ ‫متفکر و هنرمندی حساس است‪ .‬هنر او تلفیقی شگفت انگیز از کاوش های‬ ‫خلاق‪ ،‬تفکـر انتقـادی و پیشـینه فرهنگـی گسترده ای سـت کـه ب هشـکلی‬ ‫اسـتادانه بـا زمینه هـای متضـاد به شـیوه های ظریـف و درخشـان گفتوگـو‬ ‫می کند‪ .‬به نظر می رسـد فریدا بیشـتر به شـیوه هایی که معماری را با مسـائل‬ ‫ً‬ ‫روزمـره پیونـد می دهـد‪ ،‬عالقه مند اسـت و نهایتا می تواند با تشـویق جامعه‪،‬‬ ‫روابـط اجتماعـی را متحـول کنـد‪ .‬پـس از اجـرای مجموعـه ای از پروژ ههـای‬ ‫عمومـی فوق العـاده؛ ازجملـه پاویـون گالری هـای سـرپنتین ‪ ۲۰۱۸‬و اثـاری در‬ ‫مکزیک‪ ،‬او یک استودیوی هنری را به مجموعه ای با موزه‪ ،‬اقامتگاه و کارگاه‬ ‫که با دیوارهای بتنی سـوراخ دار و نقاشـی های دیواری بزرگ طراحی شـده به‬ ‫ً‬ ‫دیوارنـگاره ای مـدرن تبدیـل کـرده‪ .‬او اخیـرا بـرای طراحی بخـش جدید موزه‬ ‫متروپولیتن نیویورک انتخاب شد‪ .‬به عنوان یک زن مکزیکی و یک دوست‪،‬‬ ‫نمی توانسـتم بـه کار پرشـور و مـداوم او روی روش هـای جدیـد معمـاری‬ ‫افتخـار نکنم»‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/06/08-140160322002004532‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل‪،‬‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای علیرضـا رخشانی نسـب بـه شناسـنامه شـماره ‪ 16677‬کـد‬ ‫ملـی ‪ 3670165681‬صـادره از زابـل فرزنـد علـی به صـورت ششـدانگ یکبـاب منزل به مسـاحت ‪264/21‬‬ ‫مترمربع پال ک شـماره ‪ 5‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در سیسـتان و بلوچسـتان بخش دو سیسـتان شهرسـتان‬ ‫زابـل‪ ،‬خیابـان کارگـر وا گـذاری طبـق سـند عـادی از کبـری گلشـنی احـدی از ورثـه محمـد گلشـنی محـرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار‬ ‫ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی تقدیم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/07/11 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪855‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظربه اینکـه اقـای محمـد کوهی مقدم تربقـان فرزنـد محمـد برابـر وکالت نامـه شـماره ‪ 125838‬مورخـه‬ ‫‪ 1395/05/21‬دفتـر ‪ 4‬کاشـمر از طـرف اقـای حسـن ابراهیمی فروتقـه فرزنـد ابراهیـم بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0902238116‬بـه اسـتناد یـک بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده و تقاضـای کتبـی شـماره ‪10/1401/3203‬‬ ‫مورخه ‪ 1401/07/07‬جهت دریافت سـند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی سـت‬ ‫سـند مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن پلا ک ‪ 1640‬فرعی از ‪ 58‬اصلی بخش سـه کاشـمر بـه ادرس‪:‬‬ ‫کاشـمر‪ ،‬روسـتای فروتقـه‪ ،‬کوچـه جواداالئمـه بـه علـت سـهل انگاری گم شـده و اسـت و برابر دفتـر امال ک‬ ‫کاشمر سند مالکیت تمامی ششدانگ پال ک فوق به شماره چاپی ‪ 048288‬در دفتر ‪ 169‬صفحه ‪448‬‬ ‫بـه شـماره ثبـت ‪ 45909‬بـه نـام اقـای حسـن ابراهیمی فروتقـه صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬دفتـر املا ک‬ ‫بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد قسـمت پنج تبصره یـک اصالحی مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانون‬ ‫ثبـت املا ک متذکـر می گـردد هر کس نسـبت به ملک مـورد ا گهی معامله ای انجـام داده یا مدعی وجود‬ ‫سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد بایـد ظـرف مـدت ‪ 10‬روز پـس از انتشـار ا گهـی بـه ایـن اداره مراجعـه و‬ ‫اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی تسـلیم نمایـد‪ .‬درغیراینصـورت‬ ‫پس از انقضاء مهلت مقرر عدم ارسال اعتراض‪ ،‬سند مالکیت المثنی طبق مقررات صادر و به متقاضی‬ ‫تحویـل خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/07/11 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک کاشمر‬ ‫م الف ‪835‬‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظر به اینکه خانم فاطمه میراسـکندری دارای شناسـنامه شـماره ‪ 0730960668‬به شـرح دادخواسـت‬ ‫بـه کالسـه ‪ 2/0100778‬از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه‬ ‫شـادروان محمدابراهیـم حیـدری بـه شماره شناسـنامه ‪ 26‬در تاریـخ ‪ 1401/03/28‬در اقامتـگاه دائمـی‬ ‫خـود بـدرود زندگـی گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬فاطمـه میراسـکندری‬ ‫فرزنـد محمـد کـد ملـی ‪ 0730960668‬متولـد ‪ 1357/03/01‬صـادره از تربت جـام همسـر متوفـی ‪-2‬‬ ‫صغـری حیـدری فرزنـد محمدابراهیـم کد ملـی ‪ 0730424626‬متولـد ‪ 1356/02/05‬صـادره از تربت جام‬ ‫فرزنـد متوفـی ‪ -3‬علی ا کبـر حیـدری فرزنـد محمدابراهیـم کـد ملـی ‪ 0732177812‬متولـد ‪1360/04/30‬‬ ‫صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -4‬علی اصغـر حیـدری فرزنـد محمدابراهیـم کـد ملـی ‪0732544211‬‬ ‫متولـد ‪ 1365/02/09‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -5‬فاطمـه حیـدری فرزنـد محمدابراهیـم کـد‬ ‫ملـی ‪ 0732547660‬متولـد ‪ 1360/02/20‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -6‬حیـدر حیـدری فرزنـد‬ ‫محمدابراهیـم کـد ملـی ‪ 0720072344‬متولـد ‪ 1368/12/08‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -7‬زهـرا‬ ‫حیـدری فرزنـد محمدابراهیـم کـد ملـی ‪ 0720229022‬متولـد ‪ 1371/03/02‬صـادره از تربت جـام فرزنـد‬ ‫متوفـی ‪ -8‬حسـین حیـدری فرزنـد محمدابراهیـم کـد ملـی ‪ 0721883796‬متولـد ‪ 1397/01/03‬صـادره‬ ‫از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -9‬زینـب حیـدری فرزنـد محمدابراهیـم کـد ملـی ‪ 0982227566‬متولـد‬ ‫‪ 1398/02/24‬صادره از مشـهد فرزند متوفی‪ .‬اینک با انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور را به‬ ‫اسـتناد مـاده ‪362‬ق امـور حسـبی در یـک نوبـت ا گهـی می کنـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد و یا وصیتنامه‬ ‫از متوفـی نـزد او باشـد‪ ،‬از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه ایـن شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهـی صـادر‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫از طرف قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تربت جام‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم کشـور چوفانی چنگ ابـادی دارای شناسـنامه شـماره ‪ 0731535707‬بـه شـرح‬ ‫دادخواسـت بـه کالسـه ‪ 4/0100797‬از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن‬ ‫توضیـح داده کـه شـادروان نورجـان رحمتی رحمت ابـادی بـه شماره شناسـنامه ‪ 0730340317‬در‬ ‫تاریـخ ‪ 1358/10/05‬در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحومـه‬ ‫منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬کشـور چوفانی چنگ ابـادی کـد ملـی ‪ 0731535707‬متولـد ‪1330/01/01‬‬ ‫صـادره از تربت جام منصوریـه فرزنـد متوفیـه ‪ -2‬صنوبـر چوفانی چنگ ابـادی کـد ملـی ‪0731535693‬‬ ‫متولـد ‪ 1331/02/03‬صـادره از تربت جام منصوریـه فرزنـد متوفیـه ‪ -3‬لیلا چوفانی چنگ ابـادی کـد‬ ‫ملـی ‪ 0731535685‬متولـد ‪ 1333/11/10‬صـادره از تربت جام منصوریـه فرزنـد متوفیـه ‪ -4‬وزیـر‬ ‫عرفانی چنگ ابـادی کـد ملـی ‪ 0730307301‬متولـد ‪ 1322/02/01‬صـادره از تربت جام چشـمه گل‬ ‫فرزنـد متوفیـه ‪ -5‬نـوری عرفانی چنگ ابـادی کـد ملـی ‪ 0730307298‬متولـد ‪ 1319/10/25‬صـادره از‬ ‫تربت جام چشـمه گل فرزنـد متوفیـه ‪ -6‬ابراهیـم چوفانی چنگ ابـادی کـد ملـی ‪ 0732266777‬متولـد‬ ‫‪ 1337/03/01‬صادره از تربت جام منصوریه فرزند متوفیه‪ .‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست‬ ‫مزبـور را بـه اسـتناد مـاده ‪362‬ق امـور حسـبی در یـک نوبـت ا گهـی می کنـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد و یا‬ ‫وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد‪ ،‬از تاریخ نشـر ا گهی ظرف یک ماه به این شـورا تقدیم کند؛ واال گواهی‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫از طرف قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان تربت جام‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز کامیـون تانکـر حمـل مواد سـوختی بنز بـه رنگ قرمز روغنـی مدل ‪ 1372‬با شـماره پلا ک ایران‬ ‫‪416 -32‬ع‪ 37‬و شـماره موتور ‪ 10059045‬و شـماره شاسـی ‪ 16576293‬به مالکیت مهدی ا کبری فرزند‬ ‫محمدعلی با کد ملی ‪ 0700333401‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪416‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت دانشـجویی اینجانـب فاطمـه رحمانی چنـار فرزنـد حسـن بـه شـماره ملـی ‪ 5530084214‬با شـماره‬ ‫دانشـجویی ‪ 9711515‬در رشـته مامایی ورودی ‪ 1397‬صادره از دانشـگاه علوم پزشـکی خراسـان شـمالی‬ ‫مفقـود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪/.‬ب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد ‪ 132‬بـه رنـگ مشـکی متالیـک مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪735 -36‬ق‪ 73‬و شـماره موتـور ‪ 3315204‬و شـماره شاسـی ‪ S1422288138967‬بـه مالکیـت زهـرا‬ ‫مهدیـزاده مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪833‬‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانب زهرا مهدیزاده مالک خودرو سـواری پراید ‪ 132‬با شـماره پال ک ایران ‪735 -36‬ق‪ 73‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 3315204‬و شـماره شاسـی ‪ S1422288138967‬بـه علـت فقدان اسـناد فروش تقاضای رونوشـت‬ ‫المثنی اسـناد مذکور را نموده اسـت‪ .‬لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد‪ ،‬ظرف ده‬ ‫روز به دفتر حقوقی سـازمان فروش شـرکت ایران خودرو واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه‬ ‫نمایـد‪ .‬بدیهی سـت پـس از انقضای مهلت مزبـور‪ ،‬طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شـد‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪834‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز ترا کتـور کشـاورزی ‪ ۲۸۵‬ای تـی ام مـدل ‪ ۱۳۹۱‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪۴۸۴ -46‬ک‪ ۱۲‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ LFW80484Y‬و شـماره شاسـی ‪ N3HKA1CE2TAM15047‬بـه مالکیت علیرضا اشـرف کوچک‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫اخطاریه حکم طالق‬ ‫جناب اقای سعید نوروزی فرزند عباسعلی؛ طبق مفاد رای کالسه پرونده ‪ 0001027‬صادره از دادگستری‬ ‫شهرسـتان جویـن‪ ،‬شـما محکـوم بـه طلاق همسـرتان خانـم مریـم عباس ابادی عربـی می باشـید‪ .‬لـذا‬ ‫مقتضی سـت در تاریـخ ‪ 1401/07/۲۵‬در دفترخانـه طلاق شـماره چهـار جویـن بـه نشـانی شهرسـتان‬ ‫جویـن‪ ،‬نقـاب‪ ،‬محلـه شـمس اباد‪ ،‬نبـش خیابـان فرهنـگ حاضـر و نسـبت به اجـرای صیغه طلاق اقدام‬ ‫فرماییـد‪ .‬درغیراینصـورت برابـر مقـررات‪ ،‬طلاق بـه صـورت غیابـی صـادر می شـود‪.‬‬ ‫رمضانعلی تشکری صالح‪ ،‬سردفتر طالق شماره ‪ ۴‬نقاب‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫حوزه ثبتی قائم شهر‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع مـاده‬ ‫یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی قائم شـهر مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه و‬ ‫بالمعـارض انـان محـرز و رای الزم صـادر شـده‪ ،‬جهـت اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهـی‬ ‫می شـود‪:‬‬ ‫امال ک متقاضیان واقع در قریه ابندانسر پال ک ‪ 48‬اصلی بخش ‪16‬‬ ‫‪ 4772‬فرعی به نام اقای حسـین حیدری االشـتی نسـبت به ششـدانگ یک قطعه زمین‬ ‫کـه در ان احـداث بنـا شـده اسـت بـه مسـاحت ‪ 104‬مترمربـع خریـداری بـدون واسـطه از‬ ‫اقـای محمدیـار خلیلی کالـی مالک رسـمی‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق‬ ‫این روزنامه محلی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها عالوه بر انتشـار ا گهی‪،‬‬ ‫رای هیـات الصـاق تـا درصورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬باید از تاریخ انتشـار اولین ا گهی و در روسـتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ کننـد‪ .‬معترض باید‬ ‫ظرف یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی‬ ‫محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراینصورت‬ ‫اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و درصورتی که اعتراض در مهلت‬ ‫قانونـی واصـل نشـود یـا معتـرض گواهی تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محـل ارائه‬ ‫نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیت می کند و صدور سـند مالکیـت مانع از‬ ‫مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪ .‬بدیهی سـت برابـر مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مذکـور در مـورد‬ ‫ً‬ ‫قسـمتی از امال کـی کـه قبلا اظهارنامـه ثبتـی پذیرفتـه نشـده‪ ،‬واحـد ثبتـی بـا رای هیـات‬ ‫پـس از تنظیـم اظهارنامـه حـاوی تحدیـد حدود‪ ،‬مراتـب را در اولین ا گهی نوبتی و تحدید‬ ‫حـدود بـه صـورت همزمـان بـه اطالع عموم می رسـاند و نسـبت به املا ک در جریان ثبت‬ ‫و فاقـد سـابقه تحدیـد حـدود‪ ،‬واحـد ثبتـی ا گهـی تحدیـد حـدود را بـه صـورت اختصاصی‬ ‫منتشـر می کند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/27 :‬‬ ‫یونـس قصابـی‪ ،‬کفیـل اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1375125‬‬ ‫قائم شهر‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬مهر ‪ 1401‬شماره‪2606‬‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چـون تحدیـد حـدود ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 2072‬مترمربـع پلا ک ‪397‬‬ ‫فرعـی از ‪ 18‬اصلـی واقـع در بخـش دو سیسـتان شهرسـتان نیمـروز اراضـی روسـتای پشـت ادیمی مـورد‬ ‫تقاضـای علـی پودینه صبـور فرزنـد محمـد و غیـره تا کنـون بـه عمـل نیامـده اسـت‪ ،‬لـذا برحسـب تقاضای‬ ‫کتبـی نامبـرده‪ ،‬تحدیـد حـدود در روز پنجشـنبه مـورخ ‪ 1401/08/05‬در محـل شـروع و بـه عمـل خواهـد‬ ‫امـد‪ .‬بدینوسـیله بـه اطلاع مجاوریـن و مسـتدعی ثبـت پلا ک فـوق می رسـاند تـا در روز تعییـن شـده در‬ ‫محـل حضـور بـه هـم رسـانند‪ .‬درصورتیکـه مسـتدعی ثبـت پلا ک فـوق و یـا نماینـده قانونـی وی حضـور‬ ‫نداشـته باشـد‪ ،‬تحدیـد حـدود بـر طبـق اظهـار مجاوریـن‪ ،‬برابر مـاده ‪ 15‬قانـون ثبت به عمـل خواهد امد‬ ‫و اعتـراض مجاوریـن نیـز برابـر مـاده ‪ 20‬قانون ثبت از تاریخ تنظیـم صورت مجلس تحدیدی ظرف مدت‬ ‫ً‬ ‫سی روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬ضمنا برابر تبصره ماده واحده قانونی تعیین تکلیف پرونده های معترض‬ ‫ثبتـی مصـوب سـال ‪ ،1373‬اعتـراض بـه تقاضـای ثبـت و تحدیـد حـدود موضـوع مـاده ‪ 16‬و ‪ 20‬قانـون‬ ‫ثبـت‪ ،‬می بایـد توسـط معتـرض ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تنظیـم اعتـراض بـه مرجـع ثبتی‪ ،‬بـا تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه مرجـع ذیصلاح قضائـی صـورت پذیـرد‪ .‬واخواهـی الزم از دادگاه زابـل اخذ و بـه اداره ثبت‬ ‫محـل تسـلیم و رسـید دریافـت دارد واال حـق او سـاقط خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/07/11 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪858‬‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چـون تحدیـد حـدود ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 26855‬مترمربـع پلا ک ‪398‬‬ ‫فرعـی از ‪ 18‬اصلـی واقـع در بخـش دو سیسـتان شهرسـتان نیمـروز اراضـی روسـتای پشـت ادیمی مـورد‬ ‫تقاضـای علـی پودینه صبـور فرزنـد محمـد و غیـره تا کنـون بـه عمـل نیامـده اسـت‪ ،‬لـذا برحسـب تقاضای‬ ‫کتبـی نامبـرده‪ ،‬تحدیـد حـدود در روز پنجشـنبه مـورخ ‪ 1401/08/05‬در محـل شـروع و بـه عمـل خواهـد‬ ‫امـد‪ .‬بدینوسـیله بـه اطلاع مجاوریـن و مسـتدعی ثبـت پلا ک فـوق می رسـاند تـا در روز تعییـن شـده در‬ ‫محـل حضـور بـه هـم رسـانند‪ .‬درصورتیکـه مسـتدعی ثبـت پلا ک فـوق و یـا نماینـده قانونـی وی حضـور‬ ‫نداشـته باشـد‪ ،‬تحدیـد حـدود بـر طبـق اظهـار مجاوریـن‪ ،‬برابر مـاده ‪ 15‬قانـون ثبت به عمـل خواهد امد‬ ‫و اعتـراض مجاوریـن نیـز برابـر مـاده ‪ 20‬قانون ثبت از تاریخ تنظیـم صورت مجلس تحدیدی ظرف مدت‬ ‫ً‬ ‫سی روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬ضمنا برابر تبصره ماده واحده قانونی تعیین تکلیف پرونده های معترض‬ ‫ثبتـی مصـوب سـال ‪ ،1373‬اعتـراض بـه تقاضـای ثبـت و تحدیـد حـدود موضـوع مـاده ‪ 16‬و ‪ 20‬قانـون‬ ‫ثبـت‪ ،‬می بایـد توسـط معتـرض ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تنظیـم اعتـراض بـه مرجـع ثبتی‪ ،‬بـا تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه مرجـع ذیصلاح قضائـی صـورت پذیـرد‪ .‬واخواهـی الزم از دادگاه زابـل اخذ و بـه اداره ثبت‬ ‫محـل تسـلیم و رسـید دریافـت دارد واال حـق او سـاقط خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/07/11 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪859‬‬ ‫ا گهی ابالغ و احضار‬ ‫اقـای محمـود شـاه زنی فرزنـد بشـیراله مجهول المـکان؛ همسـر شـما برابـر دادنامـه شـماره‬ ‫‪ 140129390001400598‬شـعبه اول دادگاه عمومـی (حقوقـی) دادگسـتری شهرسـتان هیرمنـد بـا بـذل‬ ‫مهریـه دو میلیـون و پانصدهـزار تومـان اسـت‪ ،‬تقاضـای ثبـت طالق نموده اسـت‪ .‬الزم اسـت ظـرف مدت‬ ‫ده روز پـس از انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬در دفترخانـه بـه ادرس شهرسـتان هیرمنـد‪ ،‬تقاطـع بلـوار سیدالشـهدا‬ ‫و خیابـان هیرمنـد‪ ،‬حاضـر شـوید‪ .‬درغیراینصـورت طبـق مقـررات اقـدام بـه ثبـت خواهـد شـد و اعتـراض‬ ‫بعـدی مسـموع نخواهـد بـود‪.‬‬ ‫دوست محمد‪ ،‬سردفتر ازدواج شماره ‪ 11‬و طالق شماره ‪ 63‬هیرمند‬ ‫م الف ‪861‬‬ ‫ا گهی ابالغ و احضار‬ ‫اقـای احمـد جهانتیـغ فرزنـد گل محمـد مجهول المـکان؛ همسـر شـما برابـر دادنامـه شـماره‬ ‫‪ 14012939000318483‬شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان زهک‪ ،‬تقاضای ثبت‬ ‫طلاق نمـوده اسـت‪ .‬لـذا الزم اسـت ظـرف مـدت ده روز پـس از انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬در ایـن دفترخانـه بـه‬ ‫ادرس شهرسـتان هامـون‪ ،‬شـهر محمدابـاد‪ ،‬خیابـان امـام علـی(ع)‪ ،‬جنـب دفتر پیشـخوان دولت حاضر‬ ‫شـوید‪ .‬درغیراینصورت طبق مقررات اقدام به ثبت خواهد شـد و اعتراض بعدی مسـموع نخواهد بود‪.‬‬ ‫مرتضی غالمیان‪ ،‬سردفتر ازدواج شماره ‪ 99‬و طالق شماره ‪ 62‬محمداباد‬ ‫م الف ‪863‬‬ ‫ا گهـی ابلاغ مفـاد رای صـادره از طـرف هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‪،‬‬ ‫املا ک و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪1390/09/20‬‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160301057004302‬مـورخ ‪ 1401/06/07‬صـادره از هیـات موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‪ ،‬امال ک و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مصوب ‪ 1390/09/20‬مسـتقر‬ ‫در اداره ثبـت اسـناد و املا ک شـهریار‪ ،‬تصرفـات مالکانـه اقـای محمدحسـین جهانـی فرزنـد احمـد بـه‬ ‫صـورت ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 150/19‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 597‬فرعـی از ‪ 12‬اصلـی‬ ‫واقع در شـهریار محرز شـده و برابر محتویات پرونده ثبتی و دفتر امال ک مربوطه‪ ،‬ششـدانگ یک قطعه‬ ‫زمیـن نـوع ملـک طلـق بـه پلا ک ثبتـی ‪ 597‬فرعـی از ‪ 12‬اصلـی مفـروز و مجزی شـده از ‪ 105‬فرعـی از اصلی‬ ‫مذکـور‪ ،‬قطعـه ‪ 164‬واقـع در بخـش ‪ 00‬ناحیـه ‪ 00‬حـوزه ثبـت ملـک شـهریار اسـتان تهران به مسـاحت ‪1000‬‬ ‫مترمربـع متـن ملـک شـماره پانصـد و نـود و هفـت فرعـی از دوازده اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از شـماره‬ ‫یکصـد و چهـار فرعـی قطعـه یکصـد و شـصت و چهـار تفکیکـی واقـع در حـوزه ثبتی شـهریار اسـتان تهران‬ ‫بـه مسـاحت (‪ )1000‬یـک هـزار مترمربـع‪ ،‬توضیحـات ملـک مشـخصات منضمـات ملـک‪ :‬مشـخصات‬ ‫مالکیـت‪ :‬مالکیت محمدحسـین جهانی فرزنـد احمد شماره شناسـنامه ‪ 5‬متولـد ‪ 1358/03/01‬صادره‬ ‫از مهریـز دارای شـماره ملـی ‪ 4469893374‬بـا جـز سـهم ‪ 200‬از کل سـهم ‪ 1000‬بـه عنـوان مالک دویسـت‬ ‫سـهم مشـاع از یـک هـزار سـهم عرصـه و اعیـان بـا شـماره مسـتند مالکیـت ‪ 11003‬مـورخ ‪1397/04/17‬‬ ‫دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره ‪ 52‬شـهر شـهریار اسـتان تهران‪ ،‬موضوع سـند مالکیت اصلی به شـماره‬ ‫چاپی ‪ 446159‬سـری ج سـال ‪ 96‬با شـماره دفتر الکترونیکی ‪ 139720301057012270‬ثبت شـده اسـت‪.‬‬ ‫در ضمـن ملـک مربوطـه از مالکیـت محمدحسـین جهانـی مالـک مشـاعی اسـت کـه نامبـرده در هیـات‬ ‫حضـور نیافتـه و هیـات مقـرر کـرده بـا اعمال ماده ‪ 3‬قانـون مذکور و ماده ‪ 13‬ائین نامـه اجرایی ان مصوب‬ ‫‪ 1391/04/25‬نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت بـه نـام متصـرف فوق الذکـر اقـدام شـود‪ .‬لـذا بدینوسـیله‬ ‫مفـاد رای صـادره بـه نامبـرده و بـه اشـخاص ذینفـع جهـت اطلاع در دو نوبـت بـا فاصلـه پانـزده روز ا گهی‬ ‫می شـود تـا چنانچـه بـه مفـاد رای صـادره اعتـراض دارنـد‪ ،‬اعتـراض خـود را ظـرف مـدت دو مـاه از تاریـخ‬ ‫انتشـار اولین ا گهی‪ ،‬به اداره ثبت اسـناد و امال ک شـهریار تسـلیم و رسـید دریافت دارند‪ .‬درصورت عدم‬ ‫اعتـراض ظـرف مهلـت مقـرر‪ ،‬ایـن اداره نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت برابـر مقـررات اقـدام خواهـد کرد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنـا صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/27 :‬‬ ‫رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار‬ ‫م الف ‪9874‬‬ ‫ا گهـی ابلاغ مفـاد رای صـادره از طـرف هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‪،‬‬ ‫املا ک و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪1390/09/20‬‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160301057004490‬مـورخ ‪ 1401/06/14‬و رای اصالحـی شـماره‬ ‫‪ 140160301057004785‬مـورخ ‪ 1401/06/21‬صـادره از هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی‪ ،‬املا ک و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬مسـتقر در اداره ثبـت‬ ‫اسـناد و امال ک شـهریار‪ ،‬تصرفات مالکانه اقای حمیدرضا صادقی فرزند ابوالقاسـم به صورت ششـدانگ‬ ‫یکبـاب باغچـه بـه مسـاحت ‪ 718/92‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 2098‬فرعـی از ‪ 49‬اصلـی واقـع در‬ ‫شـهریار محـرز شـده و برابـر محتویـات پرونـده ثبتـی و دفتـر املا ک مربوطـه‪ ،‬ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ‬ ‫نـوع ملـک طلـق بـه پلا ک ثبتـی ‪ 2098‬فرعـی از ‪ 49‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از ‪ 375‬فرعـی از اصلـی‬ ‫مذکـور‪ ،‬قطعـه ‪ 1‬واقـع در بخـش ‪ 00‬ناحیـه ‪ 00‬حـوزه ثبـت ملـک شـهریار اسـتان تهـران بـه مسـاحت ‪19107‬‬ ‫مترمربـع مشـخصات مالکیـت‪ :‬مالکیـت منصـور اخبـاری فرزنـد غالمعلـی شماره شناسـنامه ‪ 49‬متولـد‬ ‫‪ 1330/09/09‬صادره از شـهریار دارای شـماره ملی ‪ 4910838651‬با جز سـهم ‪ 6‬از کل سـهم ‪ 6‬به عنوان‬ ‫مالک ششدانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ‪ -‬مورخ ‪ 1398/11/29‬موضوع سند مالکیت‬ ‫اصلـی بـه شـماره چاپـی ‪ 126355‬ثبـت شـده اسـت و نسـبت بـه پلا ک مذکـور سـند المثنـی صادره شـده‬ ‫است‪ ،‬سپس مقادیر بسیار زیادی در اجرای ماده ‪ 147‬قانون ثبت به غیر انتقال یافته است‪ .‬در ضمن‬ ‫ملـک مربوطـه از مالکیـت منصـور اخبـاری اسـت کـه نامبـرده در هیات حضـور نیافته و هیات مقـرر کرده‬ ‫بـا اعمـال مـاده ‪ 3‬قانـون مذکـور و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه اجرایـی ان مصـوب ‪ 1391/04/25‬نسـبت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیـت بـه نـام متصـرف فوق الذکـر اقـدام شـود‪ .‬لـذا بدینوسـیله مفـاد رای صـادره بـه نامبـرده و بـه‬ ‫اشـخاص ذینفـع جهـت اطلاع در دو نوبـت بـا فاصلـه پانـزده روز ا گهـی می شـود تـا چنانچـه به مفـاد رای‬ ‫صـادره اعتـراض دارنـد‪ ،‬اعتـراض خـود را ظـرف مـدت دو مـاه از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی‪ ،‬بـه اداره ثبـت‬ ‫اسـناد و املا ک شـهریار تسـلیم و رسـید دریافـت دارنـد‪ .‬درصـورت عـدم اعتـراض ظـرف مهلت مقـرر‪ ،‬این‬ ‫ً‬ ‫اداره نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت برابر مقررات اقـدام خواهد کرد‪ .‬ضمنا صدور سـند مالکیت مانع از‬ ‫مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بـود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/27 :‬‬ ‫رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار‬ ‫م الف ‪9875‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان بهبهـان‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401603170070001452‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضـی اقـای مجیـد فالحـت فرزنـد عبدالکریـم بـه شناسـنامه ‪ 32996‬و شـماره ملـی ‪1860325947‬‬ ‫صـادره از بهبهـان نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 25/21‬مترمربـع در قسـمتی از‬ ‫پلا ک ‪ 5749/5‬اصلـی واقـع در بخـش یـک بهبهـان انتقـال ملـک بـه موجـب سـند رسـمی (سـند قطعی‬ ‫شـماره ‪ 1358/04/16-22166‬دفتـر ‪ 14‬بهبهـان) محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا مشـخصات متقاضـی و ملـک‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫حوزهثبتیقائم شهر‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع مـاده یـک قانـون‬ ‫مذکور مستقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض انان‬ ‫محـرز و رای الزم صـادر شـده‪ ،‬جهـت اطلاع عموم به شـرح ذیل ا گهی می شـود‪:‬‬ ‫امال ک متقاضیان واقع در قریه چهارمزرعه پال ک ‪ 68‬اصلی بخش ‪16‬‬ ‫‪ 124‬فرعی به نام اقای علی رمضان نژاد دیزابادی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است به مساحت ‪ 379/20‬مترمربع خریداری‬ ‫مع الواسطه از اقای احمد صمدی کوچکسرائی مالک رسمی‬ ‫‪ 124‬فرعـی بـه نـام اقـای صدیـف دهقانی مغـوان نسـبت بـه سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ‬ ‫یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است به مساحت ‪ 379/20‬مترمربع خریداری‬ ‫مع الواسـطه از اقای احمد صمدی کوچکسـرائی مالک رسـمی‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق‬ ‫این روزنامه محلی‪ /‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار ا گهی‪ ،‬رای‬ ‫هیـات الصـاق تـا درصورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند‪،‬‬ ‫بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تا دو مـاه اعتراض‬ ‫خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ کنند‪ .‬معتـرض باید ظرف یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید‬ ‫و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراینصورت اقدامات ثبت‬ ‫موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتی کـه اعتراض در مهلـت قانونی واصل‬ ‫نشـود یا معترض گواهی تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت‬ ‫مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می کند و صدور سـند مالکیت مانـع از مراجعه متضرر به‬ ‫دادگاه نیسـت‪ .‬بدیهی سـت برابـر مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مذکـور در مـورد قسـمتی از امال کـی که‬ ‫ً‬ ‫قبلا اظهارنامـه ثبتـی پذیرفتـه نشـده‪ ،‬واحـد ثبتـی بـا رای هیـات پـس از تنظیـم اظهارنامـه‬ ‫حـاوی تحدیـد حـدود‪ ،‬مراتـب را در اولیـن ا گهـی نوبتی و تحدید حـدود به صورت همزمان‬ ‫به اطالع عموم می رسـاند و نسـبت به امال ک در جریان ثبت و فاقد سـابقه تحدید حدود‪،‬‬ ‫واحـد ثبتـی ا گهـی تحدید حـدود را به صورت اختصاصی منتشـر می کند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/27 :‬‬ ‫یونـس قصابـی‪ ،‬کفیـل اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1380000‬‬ ‫قائم شـهر‬ ‫مـورد تقاضـا بـه منظـور اطلاع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص‬ ‫نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی‬ ‫بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید عرض حال‪ ،‬ظـرف مدت یک‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/07/11 :‬‬ ‫احمدی‪ ،‬سرپرست ثبت بهبهان‪ ،‬از طرف رامیان‬ ‫م الف ‪8/172‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد ‪ 131‬بـه رنـگ نقـره ای متالیـک بـا شـماره پلا ک ایـران ‪994 -16‬ن‪ 84‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 2186108‬و شـماره شاسـی ‪ 1412286638259‬بـه مالکیـت الهـام عبـادی فرزنـد حبیـب بـا‬ ‫کـد ملـی ‪ 5270040281‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 206‬هاچ بـک بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1400‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪518 -34‬ن‪ 69‬و شـماره موتـور ‪ 182A0142894‬و شـماره شاسـی ‪ MJ455117‬بـه مالکیـت فرنـاز قدسـی‬ ‫بـا شـماره ملـی ‪ 5270033119‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانـم هاجـر درویشـی وکیـل مالـک (محمدعلـی چمـن ارا) طبـق وکالتنامـه ‪ ۲۵۵۹۶‬مـورخ ‪۱۳۹۷/0۳/۲۱‬‬ ‫دفترخانـه ‪ ۳۳۰‬ابـادان کـه بـه موجـب دو بـرگ استشـهاد محلـی گواهـی شـده در دفترخانـه ‪۲۸۰‬‬ ‫ابـادان مدعی سـت کـه سـند مالکیـت بـه شـماره ‪۹۱۵۴۵۱‬الـف‪ ۹۶‬بـه شـماره دفتـر الکترونیـک‬ ‫‪ ۱۳۹۷۲۰۳۱۷۰۰۳۰۰۲۶۱۷‬مربـوط بـه ششـدانگ پلا ک ‪ ۲۱۷۵/۱۷‬بخـش ‪ ۹‬ابـادان بـه علـت جابجایـی‬ ‫مفقـود شـده و درخواسـت صـدور سـند مالکیـت نموده انـد‪ .‬لـذا در اجرای تبصـره یک اصالحی مـاده ‪۱۲۰‬‬ ‫ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب اعلام تـا هـر کـس کـه مدعی انجـام معامله و یا وجود سـند مالکیـت مذکور‬ ‫ً‬ ‫در نزد خود است‪ ،‬از تاریخ انتشار ا گهی ظرف مدت ‪ ۱۰‬روز‪ ،‬اعتراض خود را کتبا و ضمن ارائه اصل سند‬ ‫مالکیـت و یـا سـند خریـداری‪ ،‬بـه این اداره اعالم کند‪ .‬درغیراینصورت سـند مالکیت المثنی به نام مالک‬ ‫صادر و سـند مالکیت مفقود شـده از درجه اعتبار سـاقط خواهد شـد‪ .‬محدودیت دفتر امال ک‪ :‬رهنی‬ ‫شـماره ‪ ۲۵۵۹۱‬مورخ ‪ ۱۳۹۷/0۳/۲۱‬دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره ‪ ۳۳۰‬شـهر ابادان اسـتان خوزسـتان‬ ‫کـه بـه نفـع بانـک تجـارت مدیریـت شـعب اسـتان خوزسـتان سرپرسـتی جنـوب غـرب شـعبه ابومسـلم‬ ‫ابـادان بـه مبلـغ ‪ 1/060/۰۰۰/۰۰۰‬ریـال بـه مـدت ‪ ۲۴۰‬مـاه ثبـت شـده اسـت‪.‬‬ ‫بهزاد مردانی‪ ،‬سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابادان‪ ،‬از طرف محسن حصاوی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/05/14-140160316002001998‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسلام ابادغرب‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای سـعید رحیمـی فرزنـد نعمـت بـه شماره شناسـنامه ‪1133‬‬ ‫صـادره از اسلام ابادغرب در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 304/49‬مترمربـع پلا ک فرعـی‬ ‫از ‪ 18‬اصلـی واقـع در اسلام ابادغرب‪ ،‬بـدره ای محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطالع عموم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی به مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/07/11 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫‪ /1/‬الف‬ ‫ا گهی ماده ‪ 10‬ایین نامه الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن‬ ‫اقـای یوسـف محمـدی فرزنـد عبدالکریـم بـه شـماره ملـی ‪ 4949046217‬تقاضـای سـند مالکیـت‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ واقـع در بخش ‪ 5‬کرمانشـاه حوزه ثبتی کرنـد به مسـاحت ‪ 1083/63‬مترمربع‬ ‫تحـت پلا ک ‪ 2021‬فرعـی ‪ 282‬از ‪ 30‬اصلـی در اجـرای الحـاق مـواد بـه قانـون سـاماندهی را نمـوده اسـت‪.‬‬ ‫لذا چنانچه اشـخاصی که نسـبت به اصل ملک اعتراض دارند‪ ،‬از تاریخ انتشـار ا گهی ظرف بیسـت (‪)20‬‬ ‫روز‪ ،‬اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد و امال ک داالهو تسلیم کنند‪ .‬درغیراینصورت‬ ‫برابـر مقـررات اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/07/11 :‬‬ ‫عادل خسروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک داالهو‬ ‫م الف ‪/74‬م‪/2/‬د‬ ‫ا گهی ماده ‪ 10‬ایین نامه الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن‬ ‫اقـای فرهـاد سـهرابی فرزنـد ابراهیـم بـه شـماره ملـی ‪ 4949041975‬تقاضـای سـند مالکیـت ششـدانگ‬ ‫یکباب ساختمان واقع در بخش ‪ 5‬کرمانشاه حوزه ثبتی کرند به مساحت ‪ 209/91‬مترمربع تحت پال ک‬ ‫‪ 2017‬فرعـی ‪ 282‬از ‪ 30‬اصلـی در اجـرای الحـاق مـواد بـه قانـون سـاماندهی را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه‬ ‫اشـخاصی که نسـبت به اصل ملک اعتراض دارند‪ ،‬از تاریخ انتشـار ا گهی ظرف بیسـت (‪ )20‬روز‪ ،‬اعتراض‬ ‫خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد و امال ک داالهو تسلیم کنند‪ .‬درغیراینصورت برابر مقررات‬ ‫اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/07/11 :‬‬ ‫عادل خسروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک داالهو‬ ‫م الف ‪/75‬م‪/2/‬د‬ ‫ا گهی ماده ‪ 10‬ایین نامه الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن‬ ‫اقـای یاسـین محمـودی فرزنـد محمدکریـم بـه شـماره ملـی ‪ 4949925849‬تقاضـای سـند مالکیـت‬ ‫سه دانگ یکباب ساختمان واقع در بخش ‪ 5‬کرمانشاه حوزه ثبتی کرند به مساحت ‪ 253/84‬مترمربع‬ ‫تحت پال ک ‪ 2016‬فرعی ‪ 282‬از ‪ 30‬اصلی در اجرای الحاق مواد به قانون سـاماندهی را نموده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫چنانچه اشخاصی که نسبت به اصل ملک اعتراض دارند‪ ،‬از تاریخ انتشار ا گهی ظرف بیست (‪ )20‬روز‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه صـورت مکتـوب بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک داالهـو تسـلیم کننـد‪ .‬درغیراینصـورت‬ ‫برابـر مقـررات اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/07/11 :‬‬ ‫عادل خسروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک داالهو‬ ‫م الف ‪/76‬م‪/2/‬د‬ ‫ا گهی ماده ‪ 10‬ایین نامه الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن‬ ‫خانـم نازنیـن محمـدی فرزنـد محمـد بـه شـماره ملـی ‪ 3369920727‬تقاضای سـند مالکیت سـه دانگ‬ ‫یکبـاب سـاختمان واقـع در بخـش ‪ 5‬کرمانشـاه حـوزه ثبتـی کرنـد بـه مسـاحت ‪ 253/84‬مترمربـع تحـت‬ ‫پلا ک ‪ 2016‬فرعـی ‪ 282‬از ‪ 30‬اصلـی در اجـرای الحـاق مـواد بـه قانـون سـاماندهی را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا‬ ‫چنانچـه اشـخاصی کـه نسـبت بـه اصـل ملـک اعتـراض دارنـد‪ ،‬از تاریـخ انتشـار ا گهـی ظـرف بیسـت (‪)20‬‬ ‫روز‪ ،‬اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت اسناد و امال ک داالهو تسلیم کنند‪ .‬درغیراینصورت‬ ‫برابـر مقـررات اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/07/11 :‬‬ ‫عادل خسروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک داالهو‬ ‫م الف ‪/76‬م‪/2/‬د‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت هوشـمند کامیـون الونـد بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1393‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪464 -29‬ع‪33‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ ISF38S314189182701‬و شـماره شاسـی ‪ NADV4JBB3EJ057134‬بـه شـماره‬ ‫هوشـمند ‪ 2920315‬بـه مالکیـت راضیـه رسـتمی فرزنـد هاشـم بـا کـد ملـی ‪ 3341588906‬مفقود شـده و‬ ‫از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب علی ا کـرم مالصالحـی مالک خودرو سـواری پـژو ‪ 405-GLX-XU7‬به رنگ خا کسـتری متالیک‬ ‫مـدل ‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪383 -29‬هــ‪ 51‬و شـماره موتـور ‪ 124K0104800‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAM01GA9DR591344‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش (سـند کمپانـی) تقاضای رونوشـت المثنی‬ ‫اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هر کس ادعایـی در مورد خودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف ده روز به‬ ‫دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر‪ ،‬ساختمان سمند مراجعه نماید‪.‬‬ ‫بدیهی سـت پـس از انقضـای مهلـت مزبـور‪ ،‬طبـق ضوابـط مقـرر اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند کمپانـی و کارت خـودرو سـواری پرایـد صبـا بنزینی به رنگ مشـکی روغنی مـدل ‪ 1384‬با‬ ‫شـماره پال ک ایران ‪883 -19‬م‪ 59‬و شـماره موتور ‪ 01320901‬و شـماره شاسـی ‪ S1412284673721‬مفقود‬ ‫شـده و فاقد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیه مدارک شـامل شناسـنامه سـبز و برگ کمپانی خودرو سـواری پراید به رنگ نقره ای با شـماره پال ک‬ ‫ایـران ‪213 -46‬م‪ 98‬و شـماره موتـور ‪ 1845829‬و شـماره شاسـی ‪ S1412285295818‬بـه وکالتـی میلاد‬ ‫علوی زاده شـالکوهی مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسـنامه سـبپز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬جی ال ایکـس ای ‪ 8/1‬مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪634 -46‬ق‪ 47‬و شـماره موتـور ‪ 12488103127‬و شـماره شاسـی ‪ NAAMO1CA59E108902‬بـه‬ ‫مالکیـت فاطمـه ربیعـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫مفقودی (نوبت سوم)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب حمیـده زحمتـی فرزنـد اسـداله بـه شماره شناسـنامه ‪ 1802‬صـادره از‬ ‫بهبهـان در مقطـع کاردانـی رشـته کامپیوتـر صـادره از واحـد دانشـگاهی ازاد اسلامی بهبهـان بـا شـماره‬ ‫‪ 168621500513‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪ .‬از یابنده تقاضا می شـود اصل مـدرک را به‬ ‫دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد بهبهـان ارسـال فرمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/07/11 :‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی فقدان مدرک تحصیلی (نوبت سوم)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب پریسـا وکیلیـان فرزنـد منصـور بـه شماره شناسـنامه ‪3240750279‬‬ ‫صـادره از کرمانشـاه در مقطـع کاردانـی رشـته مدیریـت بازرگانـی صـادره از واحـد دانشـگاهی ازاد اسلامی‬ ‫هرسـین بـا شـماره ‪ 1510781‬در مـورخ ‪ 1392/06/16‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪ .‬از یابنـده تقاضـا‬ ‫می شـود اصل مدرک را به دانشـگاه ازاد اسلامی واحد هرسـین به نشـانی هرسـین‪ ،‬دانشـگاه ازاد اسالمی‬ ‫هرسـین ارسـال فرماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/07/11 :‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/06/03-140160318011005508‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای غالمرضا برادران نصیـری فرزند رضا به شماره شناسـنامه ‪ 1350‬صادره‬ ‫از صومعه سـرا در ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر یکباب خانه و محوطه به مسـاحت ‪1020/44‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 153‬فرعـی از ‪ 85‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 13‬فرعـی از ‪ 85‬اصلـی واقع در قریه‬ ‫مهویـزان بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری مالکیـت احمـد‪ ،‬جوادرضـا‪ ،‬ایـوب و داود و بانـوان اشـرف‪ ،‬عاصیـه‬ ‫جملگـی نصـرزاده (بـرادران نصیـری) محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی به شـرح‬ ‫مذکور اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی به مدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود را به‬ ‫ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض و پس‬ ‫از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/28 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/693‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/05/20-140160318011004838‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای پرویـز صفرزاده مالسـرائی فرزنـد محمدجـواد بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 383‬صادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر اعیان احداثی به مسـاحت ‪747‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 69‬فرعـی از ‪ 5‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 1‬فرعی از ‪ 5‬اصلی واقع در قریه مالسـرا‬ ‫بخـش ‪ 25‬گیلان خریـداری از نسـق محمدجـواد صفـرزاده محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪2‬‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/28 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/698‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/05/09-140160318011004508‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای پرویـز شالچی مقدم ماسـوله فرزنـد عـزت بـه شماره شناسـنامه ‪2073‬‬ ‫صـادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر یکبـاب خانـه و محوطـه بـه مسـاحت‬ ‫‪ 551‬مترمربـع پلا ک ‪ 1169‬فرعـی از ‪ 49‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 120‬فرعـی از ‪ 49‬اصلـی واقـع‬ ‫در قریـه کسـماء بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری نسـق عـزت شالچی مقدم ماسـوله محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به‬ ‫صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ اولین انتشـار‬ ‫ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه‬ ‫از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیـت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/28 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/699‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/05/20-140160318011004822‬و رای اصالحـی ‪-140160318011006398‬‬ ‫‪ 1401/06/22‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای حمیـد‬ ‫خدام کهنکـی فرزنـد عزیـزاهلل بـه شماره شناسـنامه ‪ 3802‬صـادره از ری در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫مشـتمل بـر اعیـان احداثـی بـه مسـاحت ‪ 780/10‬مترمربـع پلا ک ‪ 197‬فرعـی از ‪ 40‬اصلـی مفـروز و مجـزی‬ ‫شـده از پلا ک ‪ 1‬و ‪ 14‬فرعـی از ‪ 40‬اصلـی واقـع در قریـه کمـاء بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق صبـدل‬ ‫ناصـر کامجـو محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی به شـرح مذکـور اعتراض داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/28 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/700‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1397/04/02-139760318011003955‬و رای اصالحـی ‪-140160318011001168‬‬ ‫‪ 1401/02/19‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم زهـرا‬ ‫گلر خ عربانـی فرزنـد حسـین بـه شماره شناسـنامه ‪ 5‬صـادره از رودسـر در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 354/36‬مترمربـع پلا ک ‪ 9376‬فرعـی از ‪ 42‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪288‬‬ ‫فرعـی از ‪ 42‬اصلـی واقـع در قریـه عربـان بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از مالکیـت غلام پوراحمـدی محـرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه‬ ‫اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی به شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می توانند‬ ‫از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/28 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/702‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ‪1‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت اب و فاضلاب اسـتان ایلام درنظـردارد انجـام پروژه هـای با مشـخصات ذیـل را از طریق مناقصه عمومی به‬ ‫پیمانـکاران دارای گواهـی صالحیـت صـادره از سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی در رشـته موردنیـاز بـه شـرح جدول‬ ‫ذیـل و همچنیـن دارنـده گواهینامـه صالحیـت ایمنـی صـادره از اداره تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی وا گـذار کنـد‪ .‬لـذا‬ ‫از پیمانـکاران واجـد شـرایط دعـوت بـه عمـل می ایـد جهـت دریافـت اسـناد و شـرکت در مناقصـه و ارائـه پیشـنهاد‬ ‫قیمت‪ ،‬به سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه کنند‪ .‬جهت کسـب اطالعات بیشـتر با شـماره‬ ‫تلفـن ‪ 08432230120-7‬داخلـی ‪ 313‬گـروه قراردادهـا تمـاس حاصـل فرماییـد‪ .‬در ضمـن مبالـغ تضمیـن‪ ،‬براسـاس ائین نامـه تضمیـن‬ ‫معاملات دولتی می باشـد‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬پرداخت هزینه ا گهی های مناقصه به عهده برنده است‪.‬‬ ‫شماره‬ ‫مناقصه‬ ‫عنوان مناقصه‪ -‬شهرستان محل اجرا‬ ‫مدت‬ ‫پیمان‬ ‫رشته کاری‬ ‫براورد اولیه (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪140194‬‬ ‫حفاظت و نگهبانی تاسیسات تامین اب شرب سطح استان‬ ‫ایالم (مهران‪ ،‬دهلران‪ ،‬ملکشاهی)‬ ‫(مناقصه بار اول)‬ ‫‪ 12‬ماه‬ ‫اب‪ ،‬پایه ‪5‬‬ ‫‪76.905.470.900‬‬ ‫‪3.845.273.545‬‬ ‫تذکر‪ :‬ارائه اصل ضمانتنامه (پا کت الف) عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد‪ ،‬به صورت فیزیکی به دبیرخانه حراست واقع در میدان دفاع‬ ‫مقدس‪ ،‬شرکت اب و فاضالب استان ایالم‪ ،‬دفتر حراست الزامی ست‪.‬‬ ‫مهلت دریافت (دانلود) اسناد‪ :‬از مورخه ‪ 1401/07/10‬لغایت ساعت ‪13‬بعدازظهر مورخه ‪1401/07/14‬‬ ‫مهلت ارائه پیشنهاد قیمت‪ :‬از مورخه ‪ 1401/07/14‬لغایت ساعت ‪13‬بعدازظهر مورخه ‪1401/07/27‬‬ ‫زمان برگزاری جلسه بازگشایی پا کات مناقصه‪ :‬ساعت ‪10‬صبح مورخه ‪1401/07/30‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/07/10 :‬‬ ‫م الف ‪401/11‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان ایالم‬ صفحه 4 ‫ا گهی ‪5‬‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬مهر ‪ 1401‬شماره‪2606‬‬ ‫رایگان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت نیسـان بـه رنـگ ابـی مـدل ‪ 1390‬بـا‬ ‫شـماره پلا ک ایـران ‪359 -24‬ل‪ 45‬و شـماره موتـور ‪ 597921‬و‬ ‫شـماره شاسـی ‪ NAZPL140TBO303060‬به مالکیت اشـرف‬ ‫محسـنی کیش مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫رامهرمز‬ ‫مفقودی مدرک تحصیلی (نوبت سوم)‬ ‫مـدرک دانشـنامه فار غ التحصیلـی اینجانـب مجتبـی رضائـی فرزنـد نصرت الـه بـه‬ ‫شماره شناسناسـنامه ‪ 711‬صـادره از الیگـودرز در مقطـع کاردانـی رشـته کامپیوتـر‪ -‬کاربـرد‬ ‫کامپیوتر به شماره دانشنامه ‪ 503746‬مورخ ‪ ۱۳۸1/10/01‬در تاریخ ‪ ۱۴۰۱/05/19‬مفقود شده‬ ‫و فاقـد اعتبـار اسـت‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد‬ ‫ارا ک به نشـانی میدان امام خمینی(ره)‪ ،‬بلوار امام خمینی(ره)‪ ،‬شـهرک دانشـگاهی دانشـگاه‬ ‫ازاد اسلامی ارا ک صنـدوق پسـتی ‪ ۳۸۱۳۵/567‬اداره فار غ التحصیلان ارسـال فرمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۱/06/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۱/06/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/07/11 :‬‬ ‫ارا ک‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ کمپانی خودرو سواری پژو پارس ‪ XU7‬به رنگ سفید‬ ‫روغنـی مـدل ‪ ۱۳۹۲‬بـا شـماره موتـور ‪ 124K0266106‬و‬ ‫شـماره شاسـی ‪ NAAN01CA8DK837801‬بـه مالکیـت‬ ‫جعفـر ته بنـدی فرزنـد غالمرضـا مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ج‬ ‫فقدان مدرک تحصیلی (نوبت سوم)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب احسـان افضلی پـور فرزنـد ا کبـر بـه‬ ‫شماره شناسناسـنامه ‪ 4420178401‬صـادره از یـزد در مقطـع کارشناسـی ارشـد‬ ‫رشـته متالـوژی و مـواد بـه شـماره ‪ 930273209‬صـادره از واحد دانشـگاهی ازاد علوم‬ ‫تحقیقـات مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود اصـل مـدرک‬ ‫را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد علـوم تحقیقـات بـه نشـانی تهـران‪ ،‬بزرگـران شـهید‬ ‫سـتاری ارسـال فرمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۱/06/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۱/06/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/07/11 :‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظر به اینکه اقای نوراله میثمی برابر تقاضانامه شماره ‪ 18557‬مورخه ‪1401/07/09‬‬ ‫منضم به دو برگ گواهی استشهادیه و شهادت شهود‪ ،‬تقاضای المثنی نوبت اول را‬ ‫نموده و مدعی ست که سند مالکیت پال ک ‪ 176‬فرعی از ‪ 11‬اصلی بخش ‪ 12‬نیشابور‬ ‫بـه علـت جابجایـی مفقـود شـده کـه بـه حکایـت دفتـر املا ک‪ ،‬سـند مالکیـت پلا ک‬ ‫مزبـور ذیـل صفحـه ‪ 2‬دفتـر ‪ 94‬املا ک ششـدانگ پلا ک مزبـور بـه نـام نورالـه میثمـی‬ ‫ثبت و سـند مالکیت صادر و تسـلیم شـده اسـت‪ ،‬دفتر امال ک بیش از این حکایتی‬ ‫نـدارد‪ .‬و برابـر اسـناد رهنـی ‪ 1384/11/23-88547‬و ‪1392/12/21-112718‬‬ ‫دفترخانـه ‪ 17‬نیشـابور در رهـن بانـک تجـارت اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه سـند مالکیـت‬ ‫مزبـور جهـت انجـام هرگونـه معاملـه ای بـه ان دفترخانـه ارائـه شـد‪ ،‬از انجـام معاملـه‬ ‫خـودداری‪ ،‬سـند مربوطـه را اخـذ و جهـت ابطـال بـه این اداره ارسـال فرماییـد‪ .‬لذا به‬ ‫یشـود‬ ‫اسـتناد مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر م ‬ ‫هـر کسـی نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعی وجود سـند‬ ‫مالکیـت نـزد خـود اسـت بایسـتی ظـرف ده روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض‬ ‫خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یا سـند معامله رسـمی‪ ،‬بـه این اداره تسـلیم‬ ‫یسـت درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض‬ ‫کند‪ .‬بدیه ‬ ‫بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‪ ،‬نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫سـیدابوالفضل حسـینی‪ ،‬مدیـر واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫م الـف ‪1324‬‬ ‫ملـک نیشـابور‬ ‫دادنامه‬ ‫شماره پرونده‪2/965/97 :‬‬ ‫تاریخ رسیدگی‪1397/03/27 :‬‬ ‫شماره دادنامه‪ )1397/03/23( 314 :‬مرجع رسیدگی‪ :‬شعبه ‪ 965‬شورای حل اختالف ‪ 20‬تهران‬ ‫خواسته‪ :‬مطالبه طلب‬ ‫خوانده‪ :‬علیرضا سبزی‬ ‫خواهان‪ :‬مهرداد کامرانی‬ ‫گردشـکار‪ :‬خواهان درخواسـتی به خواسـته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشـته که پس از ارجاع‬ ‫بـه ایـن حـوزه و ثبـت بـه کالسـه فـوق و جـری تشـریفات قانونـی در وقـت فوق العـاده‪ /‬مقـرر حـوزه‪ ،‬بـه‬ ‫تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل است و باتوجه به محتویات پرونده‪ ،‬پس از شور و تبادل نظر ختم‬ ‫رسـیدگی را اعلام و بـه شـرح زیـر مبـادرت به صـدور رای می کند‪.‬‬ ‫رای قاضی شورا‬ ‫درخصـوص دادخواسـت خواهـان اقـای مهـرداد کامرانـی بـه طرفیت خوانـده اقای علیرضا سـبزی به‬ ‫خواسـته مطالبـه طلـب بـه میـزان ‪ 199/000/000‬ریـال بابـت فـروش البسـه و خسـارت تاخیـر و هزینـه‬ ‫دادرسـی با توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان به شـرح صورتجلسـه مورخ ‪1397/02/30‬‬ ‫مبنـی بـر فـروش البسـه طـی فا کتـور شـماره ‪ 2302‬مـورخ ‪ 1394/07/02‬از خوانـده طلبـکار اسـت و‬ ‫نظربه اینکـه خوانـده علی رغـم ابلاغ قانونـی از طریـق نشـر ا گهـی روزنامـه بـه شـماره ‪ 353‬در جلسـه‬ ‫رسیدگی حاضر نشده و الیحه ای مبنی بر برائت ذمه خویش به شورا ارائه ننموده و با توجه به اینکه‬ ‫خواهـان امضـای فا کتـور را امضـا خریـدار می دانـد و بـا توجـه بـه عـدم حضـور خوانـده و اینکـه دفاعـی‬ ‫از خـود نکـرده اسـت و امضـای فا کتـور بـا امضـای خواهـان در دادخواسـت متفـاوت اسـت‪ ،‬لـذا شـورا‬ ‫ً‬ ‫دعوی خواهان را ثابت تشـخیص مسـتندا به ماده ‪ 198‬و ‪ 522‬و ‪ 519‬قانون ایین دادرسـی مدنی و ‪9‬‬ ‫و ‪ 18‬قانـون شـورای حـل اختلاف‪ ،‬حکـم به محکومیـت خوانده به پرداخـت مبلـغ ‪ 199/000/000‬ریال‬ ‫بابت اصل خواسـته و خسـارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواسـت ‪ 1397/01/14‬لغایت اجرای‬ ‫حکم و هزینه دادرسی به مبلغ ‪ 2/490/000‬ریال در حق خواهان صادر و اعالم می شود‪ ،‬رای صادره‬ ‫ً‬ ‫مسـتندا بـه مـاده ‪ 306‬و ‪ 336‬قانـون اییـن دادرسـی مدنـی و ‪ 25‬و ‪ 27‬قانـون شـورای حـل اختلاف‬ ‫غیابـی و ظـرف مهلـت ‪ 20‬روز‪ ،‬قابـل واخواهـی در شـورا و سـپس بعـد از ‪ 20‬روز قابل تجدیدنظرخواهی‬ ‫در محا کـم عمومـی حقوقی شهرسـتان ری اسـت‪.‬‬ ‫قاضی شعبه ‪ 965‬شورای حل اختالف شهرستان ری‬ ‫م الف ‪836‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/05/10-14016031901402224‬هیـات‬ ‫اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبـت ملک جیرفت‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای هدایـت سـاالری فرزنـد دادعبـاس بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 147‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت‬ ‫‪ 386‬مترمربع پال ک ‪ -‬فرعی از ‪ 1‬اصلی مفروز و مجزا شده از پال ک ‪ 12‬فرعی از ‪ 1‬اصلی‬ ‫قطعـه یـک واقـع در اراضـی محمدابـاد مسـکون جبالبـارز جیرفـت بخـش ‪ 34‬کرمان‬ ‫خریـداری از مالـک رسـمی ورثـه الـب ارسلان محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظـور اطالع‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی که اشـخاص‬ ‫عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/28 :‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160327008000207‬مورخـه ‪ 1401/04/22‬هیـات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـلطانیه تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای منوچهر کاری فرزند حسـینعلی به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 76‬صـادره از سـلطانیه در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان تحـت پلا ک ‪5048‬‬ ‫فرعـی از ‪ 64‬اصلـی بخـش سـه زنجـان بـه مسـاحت ‪ 167/95‬مترمربـع واقـع در‬ ‫سـلطانیه خریـداری از مالـک رسـمی خـود متقاضـی منوچهـر کاری محـرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی‬ ‫م ‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪.‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫بدیه ‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/11 :‬‬ ‫سعید غریبی‪ ،‬رئیس ثبت و اسناد و امال ک سلطانیه‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬مهر ‪ 1401‬شماره‪2606‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫فرماندهانتظامیاستان‪:‬‬ ‫کشف زمین خواری ‪ ۴۰‬میلیاردی در گنبدکاووس‬ ‫فرمانـده انتظامـی گلسـتان از کشـف یک فقـره زمین خـواری بـه ارزش بیـش از‬ ‫‪ ۴۰‬میلیاردریال در شهرستان گنبدکاووس خبر داد‪ .‬سردار سعید دادگر اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬بـا اشـراف اطالعاتـی مامـوران پلیـس امنیـت اقتصـادی شهرسـتان‬ ‫گنبـدکاووس مبنی بـر وقـوع یک فقـره زمین خـواری‪ ،‬موضـوع به طـور ویـژه در‬ ‫دسـتورکار مامـوران انتظامـی قـرار گرفـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬بـا بررسـی های میدانـی‬ ‫مامـوران انتظامـی و همـکاری نماینـده اداره منابع طبیعـی و هماهنگـی بـا‬ ‫مراجـع قضائـی و بهره گیـری از نقشـه های هوایـی بیـش از ‪ ۹۴۰۰۰‬متـر از اراضـی‬ ‫ملی و طبیعی را که به صورت غیرقانونی تصرف شده بود‪ ،‬کشف و خلعید شد‪.‬‬ ‫دادگـر بابیان اینکـه برابـر اعلام کارشناسـان‪ ،‬ارزش اراضـی تصرف شـده بیـش از‬ ‫‪ 40‬میلیاردریـال بـراورد شـده‪ ،‬گفـت‪ :‬دراین راسـتا یـک متهـم دسـتگیر و پـس از‬ ‫تشکیلپروندهبهمراجعقضائیمعرفیشد‪.‬فرماندهانتظامیاستان گلستان‬ ‫مبارزه با مفاسد اقتصادی و زمین خواری را یکی از اولویت های ماموریت پلیس‬ ‫امنیـت اقتصـادی عنـوان و خاطرنشـان کـرد‪ :‬پلیـس قاطعانـه بـا سـودجویان و‬ ‫اخالل گـران نظـم و امنیـت اقتصادی برخـورد کرده و از شـهروندان می خواهیم‬ ‫هرگونه فعالیت مجرمانه در حوزه قاچاق کاال‪ ،‬احتکار‪ ،‬زمین خواری و اخالل در‬ ‫بـازار را ازطریـق تمـاس بـا شـماره تلفن ‪ 110‬بـه پلیـس اطلاع دهند‪.‬‬ ‫سرپرست اداره کل دامپزشکی استان اعالم کرد؛‬ ‫‪ ۲۰‬کشور؛ مقصد محصوالت دام‪ ،‬طیور و ابزیان تولیدی‬ ‫سرپرسـت اداره کل دامپزشـکی گلستان گفت‪:‬‬ ‫از اول سـال گواهـی بهداشـتی صـادرات بـرای‬ ‫محصـوالت در حـوزه دام‪ ،‬طیـور و ابزیـان‬ ‫تولیـدی و فـراوری شـده این اسـتان بـه ‪۲۰‬‬ ‫کشـور از اسـیا‪ ،‬اروپـا و امریـکا صـادر و ازطریـق‬ ‫تجـار ارسـال شـد‪ .‬علـی کاووسـی اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫گواهـی بهداشـتی صـادرات محصـوالت حـوزه‬ ‫دام‪ ،‬طیـور و ابزیـان از گلسـتان بـرای عـراق‪ ،‬کامبـوج‪ ،‬هنگ کنـگ‪ ،‬قرقیزسـتان‪،‬‬ ‫ویتنـام‪ ،‬افغانسـتان‪ ،‬امـارات‪ ،‬سـوریه‪ ،‬مکزیـک‪ ،‬کانـادا‪ ،‬تایـوان‪ ،‬سـنگاپور‪ ،‬قطـر‪،‬‬ ‫ترکمنسـتان‪ ،‬ارمنسـتان‪ ،‬اذربایجـان‪ ،‬قزاقسـتان‪ ،‬روسـیه‪ ،‬چیـن‪ ،‬مالـزی و‬ ‫عمـان بـوده‪ .‬دراین بـازه محصـوالت صادرشـده شـامل ‪ ۴۳‬کیلوگـرم خاویـار‪،‬‬ ‫‪ ۱۹۲۰۰۰‬کیلوگـرم میگـو‪ ۴۶۹۰۰۰ ،‬کیلوگـرم االیـش مـرغ‪ ۱۹۱۶۰۰۰ ،‬کیلوگـرم پا و پنجه‬ ‫مـرغ‪ ۲۲۳۱۰۰۰ ،‬کیلوگـرم پـودر گوشـت‪ ۲۰۱۱۰۰۰ ،‬کیلوگـرم خـورا ک ابزیـان گرمابـی‬ ‫(طیـور )‪ ،‬بیـش از ‪ ۵۶۷۶۵۷‬کیلوگـرم لبنیـات‪ ۵۳۷۶۰ ،‬قطعـه پولـت تخم گـذار‬ ‫(جوجـه درحال رشـد بـرای تخم گـذاری) و ‪ ۱۲۱۰۰۰۰‬قطعـه جوجـه یـک روزه‬ ‫گوشتی سـت‪ .‬گلسـتان واقـع در شـمال کشـور از قطب هـای مهـم پـرورش دام‪،‬‬ ‫طیـور و ابزیـان اسـت و بیـش از ‪ ۷۰۰۰۰‬بهره بـردار در حـوزه دام پـروری این اسـتان‬ ‫فعالیـت دارنـد‪.‬‬ ‫بازدید رایگان از موزه ها به مناسبت هفته گردشگری‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی گلستان گفت‪ :‬بازدید از موزه های استان به مناسبت‬ ‫هفتـه گردشـگری یک هفتـه رایـگان خواهـد بـود‪ .‬حمـد جـواد سـاوری گفـت‪:‬‬ ‫به مناسـبت هفتـه گردشـگری از ‪ ۷‬مهـر تـا یک هفتـ ه بازدیـد از تمـام موزه هـا‬ ‫و سـایت های تاریخـی بافـت قدیـم گلسـتان رایـگان خواهـد بـود‪ .‬میـراث‬ ‫جهانـی گنبـد قابـوس‪ ،‬کاخ مـوزه گـرگان‪ ،‬موزه هـای «باستان شناسـی گـرگان‪،‬‬ ‫صنایع دسـتی گـرگان‪ ،‬مردم شناسـی گمیشـان‪ ،‬تاریـخ طبیعی علی ابـاد کتول‪،‬‬ ‫مردم شناسـی ازادشـهر‪ ،‬باستان شناسـی و مردم شناسـی مینودشـت و فـرش‬ ‫گنبـدکاووس» از اما کـن و موزه هـای قابل بازدیـد در اسـتان اسـت‪.‬‬ ‫معاونتوان بخشیبهزیستیگلستان‪:‬‬ ‫‪ ۱ ۹۷‬کودک ناشنوای زیر شش سال‬ ‫تحت پوششبهزیستیهستند‬ ‫معـاون توان بخشـی اداره کل بهزیسـتی گلسـتان از تحت پوشـش بودن ‪۱۹۷‬‬ ‫کـودک ناشـنوا و کم شـنوای زیـر شش سـال در بهزیسـتی خبـر داد‪ .‬امانیـان‬ ‫گفت‪ :‬این کودکان در اولویت کاشـت حلزون هسـتند تا بتوانند مانند کودکان‬ ‫عادی تحصیل کنند‪ .‬او بابیان اینکه تشخیص کاشت حلزون به عهده پزشک‬ ‫متخصـص گـوش و حلـق و بینـی و تیـم پزشکی سـت افزود‪ :‬البته ممکن اسـت‬ ‫مشـکل برخی ازان هـا بـا سـمعک حـل شـود‪ .‬او افـزود‪ :‬شناسـایی کـودکان برای‬ ‫ً‬ ‫کاشت حلزون‪ ،‬معموال زیر یک سالگی تشخیص داده می شود و بهترین زمان‬ ‫بـرای کاشـت دوره زبان اموزی سـت و کـودکان زیـر شش سـال تحت پوشـش‬ ‫اولویت کاشت هستند اما پشت نوبت کاشت نیستند و تمام کسانی که کاندید‬ ‫کاشـت هسـتند کاشـت را انجـام داده یـا درحال انجام انـد‪ .‬وی گفـت‪ :‬کاشـت‬ ‫حلـزون در گلسـتان انجـام نمی شـود و بـرای این منظـور بـه اسـتان های دیگـر‬ ‫فرسـتاده می شـوند‪ .‬او افزود‪ :‬درمجموع ‪ ۸۳۵۰‬ناشـنوا و کم شنوا تحت پوشش‬ ‫بهزیسـتی اسـتان اند کـه برخی ازان هـا سرپرسـت خانوارنـد‪ .‬امانیـان افـزود‪:‬‬ ‫ازاین تعداد ‪ ۱۳۴۲‬نفر ناشـنوایی خفیف‪ ۲۹۷۰ ،‬نفر متوسـط‪ ۲۸۹۰ ،‬نفر شدید و‬ ‫‪ ۱۰۳۳‬نفـر هـم ناشـنوایی از نـوع خیلی شـدید دارنـد‪ .‬او بابیان اینکـه ‪ ۵۲۰۰‬نفـر از‬ ‫ان هـا مسـتمری دریافت می کننـد افزود‪ :‬مابقـی در دهک های بـاالی درامدی‬ ‫ی بازنشسـته اند کـه از تامیـن اجتماعـی حقـوق دریافـت می کننـد‪.‬‬ ‫بـوده و برخـ ‬ ‫معـاون توان بخشـی اسـتان گفـت‪ :‬چهـار مرکـز «کـودک و خانـواده کم شـنوا» در‬ ‫اسـتان فعـال اسـت کـه خدمـات گفتاردرمانـی و خدمـات شـنوایی دراین مرا کز‬ ‫توسـط گفتاردرمان گـر و شنوایی شـناس انجـام می شـود‪ .‬سـمعک شـنوایی بـا‬ ‫اولویـت کـودکان و دانش امـوزان دراختیـار ان هـا قـرار می گیـرد‪ .‬امانیـان گفت‪ :‬تا‬ ‫سـقف ‪ ۲۵۰‬میلیون تومـان تسـهیالت اشـتغال زایی چهاردرصـد بـا بازپرداخـت‬ ‫بلندمـدت بـه واجـدان شـرایط اعطـا می شـود‪ .‬او بابیان اینکـه همچنیـن بـه‬ ‫کارفرمایـی کـه یکـی از افـراد تحت پوشـش را به کار گیـری کنـد نیـز وام پرداخـت‬ ‫می شـود افزود‪ :‬حتی حق بیمه کارفرمایی نیز بسـته به میزان درصد شـنوایی‬ ‫فـرد پرداخـت می شـود‪ .‬بـه سرپرسـتان خانـوار نیـز وام بالعـوض مسـکن تعلـق‬ ‫می گیـرد و عالوه بـران مسـتمری به صـورت ماهیانـه و براسـاس تعـداد نفـرات‬ ‫خانـوار پرداخـت می شـود‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری خراسان رضوی مطرح کرد؛‬ ‫لزوم بهره گیری از بسترهای قانونی‬ ‫برای دریافت نقدهای منصفانه و عالمانه‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫رئیـ ـس کل دادگس ــتری خراس ــان رض ــوی‬ ‫گفت‪ :‬خواس ــت احاد جامعه اس ــتقرار نظم‬ ‫و امنیت پایدار و برخ ــوردار با برهم زنندگان‬ ‫یس ــت‪ .‬غالمعل ــی‬ ‫نظ ــم و امنی ــت عموم ‬ ‫صادق ــی در دی ــدار با جمع ــی از نمایندگان‬ ‫اس ــتان در مجل ــس که در مجتم ــع قضائی‬ ‫والی ــت مش ــهد برگ ــزار ش ــد؛ ب ــا تقدی ــر از‬ ‫شه ــای ارزن ــده نماین ــدگان م ــردم‪ ،‬ب ــر‬ ‫تال ‬ ‫ل ــزوم تقوی ــت نق ــش حمایت ــی و نظارت ــی‬ ‫مجلس ش ــورای اس ــامی با هدف پیشبرد‬ ‫سیاسـ ـت های اصول ــی نظ ــام مق ــدس‬ ‫جمهوری اس ــامی ای ــران درزمین ــه ارتقای‬ ‫نق ــدر‬ ‫خدمت رس ــانی ب ــه ش ــهروندان گرا ‬ ‫تا کی ــد ک ــرد‪ .‬وی بااش ــاره به دیدگا هه ــای‬ ‫مقام معظ ــم رهبری درزمین ــه میدان داری‬ ‫م ــردم در صحن هه ــای مختل ــف اجتماعی‬ ‫گفت‪ :‬رهبری س ــال هاپیش بر لزوم اس ــتقرار‬ ‫کرسـ ـی های ازاداندیش ــی و بسترس ــازی‬ ‫ب ــرای ارائ ــه نقده ــای س ــازنده‪ ،‬منصفانه و‬ ‫عالمانه‪ ،‬بر عملکرد مس ــئولین تا کید و ان را‬ ‫درجه ــت رش ــد و بالندگ ــی ای ــران اس ــامی‬ ‫س ــازنده دانس ــتند‪ .‬وی افزود‪ :‬از بسترهای‬ ‫قانونی ب ــرای دریافت نقده ــای منصفانه و‬ ‫عالمان ــه باید به ــره برد و با وج ــود نیروهای‬ ‫فعال مردمی؛ زمینه های رش ــد همه جانبه‬ ‫اجتماع ــی را فراه ــم اورد ت ــا نس ــل جدی ــد‬ ‫ب ــا پش ــتوانه و حمایت نسـ ـل های گذش ــته‬ ‫راه خ ــود را ب هس ــمت قل هه ــای ع ــزت‪،‬‬ ‫عظم ــت و اقت ــدار در قالب بیانی ــه گام دوم‬ ‫انق ــاب ط ــی کن ــد‪ .‬وی بااش ــاره به حض ــور‬ ‫پرش ــور جوانان و نوجوان ــان در عرصه های‬ ‫مختلف علم ــی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬ورزش ــی و هنری‬ ‫گف ــت‪ :‬م ــا بای ــد زمین هس ــاز رش ــد فرزن ــدان‬ ‫باش ــیم و براین اس ــاس ه ــر مس ــئولی در هر‬ ‫ته ــای س ــازنده‬ ‫جایگاه ــی بای ــد از فعالی ‬ ‫این نس ــل پرش ــور و پرت ــوان حمای ــت کند‪.‬‬ ‫رئیـ ـس کل دادگس ــتری خراس ــان رض ــوی‬ ‫نقش نمایندگان مجلس ش ــورای اس ــامی‬ ‫را درزمین ــه بسترس ــازی تح ــول و تعال ــی‬ ‫جامعه موثر دانس ــت و اف ــزود‪ :‬این موضوع‬ ‫در دوران اخی ــر ب هش ــدت موردتوج ــه‬ ‫ریاس ــت قوه قضائی ــه ب ــوده و براین مبنا نیز‬ ‫اقدامات خوبی به ویژه در اس ــتان خراسان‬ ‫رض ــوی به انج ــام رس ــیده ک ــه ب ــا محوریت‬ ‫دف ــاع توام ــان از حق ــوق خصوص ــی و‬ ‫عموم ــی در اینده ادام ــه خواهد یافت‪ .‬وی‬ ‫بااش ــاره به امض ــای تفاهم نام ــه هم ــکاری‬ ‫بی ــن دس ــتگاه قضائ ــی و مجل ــس ش ــورای‬ ‫اس ــامی گف ــت‪ :‬در اس ــتان ها ب هش ــدت‬ ‫نیازمن ــد تعام ــات س ــازنده بین مس ــئوالن‬ ‫قضائ ــی و نماین ــدگان مردم هس ــتیم و این‬ ‫تعام ــات در خراس ــان رض ــوی از وضعی ــت‬ ‫مطلوب ــی برخ ــوردار اس ــت ت ــا در پرت ــو این‬ ‫تعام ــات ش ــاهد انعکاس و حل مش ــکالت‬ ‫ش ــهروندان باش ــیم‪ .‬رئیس کل دادگس ــتری‬ ‫خراس ــان رض ــوی اف ــزود‪ :‬اقت ــدار پلی ــس‪،‬‬ ‫نیروه ــای نظام ــی‪ ،‬انتظام ــی‪ ،‬امنیت ــی و‬ ‫ً‬ ‫نهایتا مراج ــع حا کمیتی با هدف صیانت از‬ ‫کیان نظ ــام مقدس ایران و تامین اس ــایش‬ ‫و ارام ــش ش ــهروندان و امنی ــت عموم ــی‬ ‫م ــردم باید حفظ ش ــود کمااینکه در س ــایر‬ ‫جوام ــع هرگون ــه تع ــرض به هردلی ــل ب ــه‬ ‫نیروهای حافظ امنی ــت اجتماعی و پلیس‬ ‫ب هش ــدت م ــورد نکوه ــش اف ــکار عموم ــی‬ ‫و برخورده ــای قانون ــی ق ــرار می گی ــرد‪.‬‬ ‫رئی ــس ش ــورای قضائ ــی خراس ــان رض ــوی‬ ‫گف ــت‪ :‬تخری ــب ام ــوال عمومی‪ ،‬اتـ ـش زدن‬ ‫تاسیس ــات و اما ک ــن و حت ــی اف ــراد ازجمله‬ ‫نی ــروی پلی ــس و حمل ــه ب ــه خیم هه ــای‬ ‫ع ــزاداری حض ــرت اباعبداهلل الحس ــین ؟ع؟‬ ‫و به شهادت رس ــاندن حاف ــظ امنیت مردم‬ ‫عزادار‪ ،‬تحریک جوانان و نوجوانان معصوم‬ ‫ب ــه ایج ــاد بی نظم ــی و اخ ــال در زندگ ــی‬ ‫ازنظ ــر م ــردم و همچنی ــن ازنظ ــر قان ــون؛‬ ‫نقد ی ــا حتی اعت ــراض و مطالبه محس ــوب‬ ‫یش ــود و خواس ــت اح ــاد جامع ــه‬ ‫نم ‬ ‫اس ــتقرار نظم و امنیت پای ــدار و برخوردار با‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫برهم زنندگان نظم و امنیت عموم ‬ ‫رئیـ ـس کل دادگس ــتری خراس ــان رض ــوی با‬ ‫ته ــای‬ ‫تقدی ــر از نیروه ــای مردم ــی‪ ،‬هیئ ‬ ‫مذهب ــی و م ــردم فرهیخته و وطن پرس ــت‬ ‫گفت‪ :‬همواره حضور م ــردم در صحنه های‬ ‫مختل ــف بابرک ــت و موث ــر ب ــوده و ایثارگ ــری‬ ‫م ــردم عزی ــز در تم ــام صحن هه ــا نش ــانگر‬ ‫شه ــا‬ ‫عالق ــه همگان ــی ب ــه صیان ــت از ارز ‬ ‫و هنجاره ــای اجتماع ــی و حف ــظ‬ ‫دس ــتاوردهای نظ ــام مق ــدس جمه ــوری‬ ‫اس ــامی ای ــران باتکیه بر فرهن ــگ مقاومت‬ ‫و اس ــتقامت اس ــت‪ .‬وی اف ــزود‪ :‬نیروه ــای‬ ‫تحت ام ــر ق ــوای سـ ـه گانه در اس ــتان بای ــد‬ ‫تم ــام هم وغ ــم خ ــود را درجهت اس ــایش‪،‬‬ ‫ارام ــش و حل مش ــکالت م ــردم به کارگیرند‬ ‫ً‬ ‫و قطع ــا دس ــتگاه قضائ ــی دراین راس ــتا از‬ ‫تم ــام ظرفیت های قانونی ب ــرای حمایت از‬ ‫مدیران خ ــدوم که کار جهادی را س ــرلوحه‬ ‫اقدام ــات خ ــود ق ــرار داده اند به ــره خواهد‬ ‫ب ــرد‪ .‬دراین دی ــدار نماین ــدگان خراس ــان‬ ‫رض ــوی در مجلس ش ــورای اس ــامی نیز با‬ ‫ارائ ــه دیدگا هه ــا و نظ ــرات خ ــود خواس ــتار‬ ‫ارتق ــای تعام ــات فی مابی ــن در س ــطح‬ ‫استان ش ــدند‪ .‬دراین دیدار صفایی و سایر‬ ‫نماین ــدگان حاض ــر در جلس ــه به مس ــائلی‬ ‫همچ ــون لزوم حف ــظ وحدت بی ــن مردم و‬ ‫مس ــئوالن‪ ،‬بسترس ــازی برای شنیده شدن‬ ‫نقده ــای منصفان ــه و عالمان ــه‪ ،‬حمای ــت‬ ‫از نهاده ــای قانون ــی و حا کمیت ــی ازجمل ــه‬ ‫پلی ــس‪ ،‬برخ ــورد ب ــا برهم زنن ــدگان نظ ــم و‬ ‫امنی ــت عمومی‪ ،‬توجه به حقوق ش ــهروند‪،‬‬ ‫تهی ــه و تصویب قانون جام ــع امنیت ملی‪،‬‬ ‫افزایش هزینه ارتـــکاب جرائم به ویژه جرائم‬ ‫خاص و خش ــن در جامعه‪ ،‬اص ــاح قوانین‬ ‫به نف ــع جامع ــه‪ ،‬اقدام ــات پیش ــگیرانه و‬ ‫اج ــرای مدبران ــه قان ــون‪ ،‬بسترس ــازی برای‬ ‫نقش افرین ــی بیش ــتر نوجوان ــان و جوان ــان‬ ‫در عرص هه ــای گونا گ ــون‪ ،‬تقویت نهادهای‬ ‫رس ــانه ای حمای ــت از تولی ــد و اش ــتغال و‬ ‫حمای ــت از مناط ــق مح ــروم و م ــرزی و ‪...‬‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫به میزبانی اردبیل صورت گرفت؛‬ ‫سخنرانی وزیر بهداشت‬ ‫در کنگره ملی سالیانه و بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی‬ ‫پروین حسینی‬ ‫وزی ــر بهداش ــت‪ ،‬درمان و اموزش پزش ــکی‪،‬‬ ‫مرجعیت علم ــی ایران به خصوص در حوزه‬ ‫پزش ــکی و س ــامت را افق ــی دسـ ـت یافتنی‬ ‫دانست و خواس ــتار حفظ و ارتقای جایگاه‬ ‫فعل ــی ح ــوزه س ــامت ای ــران در منطق ــه‬ ‫ش ــد‪ .‬دکت ــر به ــرام عین الله ــی ب ــا حض ــور‬ ‫در بیست وس ــومین کنگ ــره مل ــی س ــالیانه‬ ‫و نهمی ــن کنگ ــره بین الملل ــی پژوهش ــی‬ ‫دانش ــجویان علوم پزش ــکی به میزبان ــی‬ ‫اردبی ــل‪ ،‬س ــطح خدم ــات حوزه س ــامت و‬ ‫علوم پزش ــکی ایران را در منطقه قابل قبول‬ ‫و مطل ــوب ارزیاب ــی ک ــرد و بااش ــاره به دیدار‬ ‫خ ــود ب ــا وزیر بهداش ــت ن ــه کش ــور منطقه‬ ‫نه ــا ب ــه ق ــدرت سیس ــتم‬ ‫گف ــت‪ :‬هم ــه ا ‬ ‫بهداشـــت ودرمان ایـــران اذعـــان دارند‪ .‬وی‬ ‫توس ــعه رش ــته های مختلف علوم پزش ــکی‬ ‫در ایـــران را به رغم ‪۴ ۳‬س ــال فش ــار و تحریم‪،‬‬ ‫س ــتودنی خواند و اف ــزود‪ :‬این دس ــتاوردها‬ ‫و جای ــگاه فعل ــی ح ــوزه س ــامت کش ــور ما‬ ‫در س ــایه مجاه ــدت همگان ــی به دس ــت‬ ‫ام ــده اس ــت‪ .‬وزی ــر بهداش ــت‪ ،‬درم ــان و‬ ‫ام ــوزش پزش ــکی بااش ــاره به س ــفر اتب ــاع‬ ‫کش ــورهای هم جوار به ایران ب ــرای دریافت‬ ‫خدم ــات درمان ــی و س ــامت‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪:‬‬ ‫بس ــیاری از مقام ــات کش ــورهای همســـایه‬ ‫در دیداره ــای خود خواس ــتار کم ــک ایران‬ ‫درزمین ــه خدم ــات بهداشـ ـت ودرمان‬ ‫هس ــتند و بای ــد این رس ــالت و نق ــش خود‬ ‫را در منطق ــه حف ــظ ک ــرده و ادام ــه دهیم‪.‬‬ ‫وی خودب ــاوری و اتکا ب هخ ــود را در ح ــوزه‬ ‫سالمت و بهداشـــت ضروری خواند و افزود‪:‬‬ ‫دانش ــگاه های علوم پزش ــکی که مظهر علم‬ ‫و مح ــل تولی ــد و نم ــاد حرک ــت ب هس ــمت‬ ‫ته ــای‬ ‫پیش ــرفت هس ــتند‪ ،‬بای ــد از ظرفی ‬ ‫موج ــود حدا کث ــر اس ــتفاده ک ــرده و ب ــرای‬ ‫رش ــد علم ــی و قرارگرفت ــن ای ــران در جایگاه‬ ‫ممتاز منطق ــه تالش کنند‪ .‬دکتر عین اللهی‬ ‫یب ــر‬ ‫بابیان اینک ــه نظ ــام اموزش ــی مبتن ‬ ‫ج ــزوه و حفظ یافت هه ــای دیگران رس ــالت‬ ‫دانش ــگاه نیس ــت‪ ،‬تا کی ــد ک ــرد‪ :‬دانش ــگاه‬ ‫مح ــل ضب ــط و بیان نیس ــت بلک ــه مکانی‬ ‫یش ــود و باید‬ ‫ب ــرای تولید علم محس ــوب م ‬ ‫ب ــه محل ــی ب ــرای ش ــکوفایی و تولی ــد عل ــم‬ ‫تبدیل ش ــود‪ .‬وی دانش ــجو پروری و کمک‬ ‫به تولید علم را مهم ترین وظیفه اس ــتادان‬ ‫دانش ــگاه دانس ــت و اضاف ــه ک ــرد‪ :‬بای ــد به‬ ‫ابت ــکار و تولی ــد عل ــم در دانش ــگاه امتی ــاز‪،‬‬ ‫نم ــره و رونق دهیم‪ .‬وزیر بهداش ــت‪ ،‬درمان‬ ‫و ام ــوزش پزش ــکی بااش ــاره به احتم ــال‬ ‫ت ــداوم تحری ــم دش ــمنان علی ــه کش ــور‪ ،‬ب ــر‬ ‫ض ــرورت کس ــب اس ــتقالل علم ــی کش ــور‬ ‫تا کی ــد ک ــرد و گف ــت‪ :‬ب ــرای توس ــعه علم ــی‬ ‫باید م ــرز بین اس ــتاد و دانش ــجو برداش ــته‬ ‫و فراین ــد تحصی ــل در دانش ــگاه ب ــه حرکت‬ ‫علم ــی منس ــجم و متعالی ختم ش ــود‪ .‬وی‬ ‫بر لزوم توج ــه به علوم نافع در دانش ــگاه ها‬ ‫و حض ــور دانش ــجویان در مرا ک ــز تحقیقاتی‬ ‫دانش ــگاهی تا کی ــد ک ــرد و گف ــت‪ :‬روس ــای‬ ‫دانش ــگاه ها بای ــد پذی ــرای دانش ــجویان در‬ ‫مرا ک ــز تحقیقاتی باش ــند و برای ایـ ـن کار به‬ ‫مرا ک ــز تحقیقات ــی ک ــه دانش ــجویان را به کار‬ ‫می گیرن ــد و ب ــه دانش ــجویان و اس ــتادان‬ ‫محق ــق‪ ،‬امتی ــاز دهند‪.‬‬ ‫پیام مدیرکل بهزیستی مازندران به مناسبت «روز جهانی سالمندان»‬ ‫موجبـات تامیـن‪ ،‬حفـظ و ارتقـای سلامت جسـمانی‪ ،‬روانی‬ ‫و مشـارکت های اجتماعـی سـالمندان را فراهـم سـازند‪.‬‬ ‫یسـت بنـ ا بـر وظایـف‬ ‫بهزیسـتی کـه متولـی سلامت اجتماع ‬ ‫ذاتـی و قانونـی خـود تلاش می کنـد ازطریـق هم افزایـی‬ ‫تهـای بالقـوه موجـود و بـا همـکاری سـازمان های‬ ‫ظرفی ‬ ‫غیردولتـی در حـوزه سـالمندی‪ ،‬وضعیـت رفـاه سـالمندان را‬ ‫بـا مطالب هگـری در ایجـاد و توسـعه زیرسـاخت های مناسـب‪،‬‬ ‫گسـازی در‬ ‫انسـجام و تقویت سـمن های سـالمندی‪ ،‬فرهن ‬ ‫تکریـم سـالمندان‪ ،‬امـوزش مهارت های سـبک زندگی سـالم‬ ‫خبر‬ ‫یک مسئول خبر داد؛‬ ‫کسب رتبه دوم بنیاد مهدویت لرستان در کشور‬ ‫مدیـر بنیـاد فرهنگـی حضـرت مهـدی؟جع؟‬ ‫لرسـتان با تا کی دبـر لـزوم توجـه دسـتگاه ها بـه‬ ‫برنام ههـای مهدویـت به ویـژه برنام ههـای‬ ‫نهـم ربیـع االول‪ ،‬اغـاز والیـت و امامـت‬ ‫امام زمـان؟جع؟‪ ،‬گفـت‪ :‬بنیـاد فرهنگـی‬ ‫حضـرت مهـدی؟جع؟ لرسـتان در بیـن‬ ‫اسـتان های کشـور‪ ،‬رتبـه دوم را کسـب کـرد‪.‬‬ ‫تهـای‬ ‫حجت االسلام محمدجـواد چراغـی در جلسـه سیاسـت گذاری فعالی ‬ ‫مهـدوی در لرسـتان‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬بنیـاد مهدویـت لرسـتان در بین اسـتان های‬ ‫کشـور رتبـه دوم را کسـب کـرده اسـت‪ .‬وی بااشـاره به اینکه مدیـران نسـبت بـه‬ ‫مباحث مهدویت توجه بیشتر داشته باشند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مقام معظم رهبری‬ ‫درخصوص اعتقاد به مهدویت می فرمایند‪ :‬در بین خاندان پیامبر اسالم؟ص؟‬ ‫شخصی ظهور می کند و تبعیض و فاصله های طبقاتی را از بین می برد‪ .‬چراغی‬ ‫باتا کیدبراینکـه کسـانی عقایـد اسلامی و مهـدوی را بـدون مطالعـه موردتردید‬ ‫یهـای‬ ‫قـرار می دهنـد‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬از دیـدگاه مقـام معظـم رهبـری یکـی از ویژگ ‬ ‫مهدویت‪ ،‬ایجاد امید در جامعه اسـت و کسـی که معتقد به موضوع مهدویت‬ ‫است دچار ناامیدی نمی شود ازطرفی استکبار به دنبال ایجاد ناامیدی ست‪.‬‬ ‫مدیر بنیاد فرهنگی حضرت مهدی؟جع؟ لرستان باتا کیدبر لزوم تالش برای‬ ‫عملی کردن منویات مقام معظم رهبری درراسـتای مباحث مهدوی‪ ،‬اضافه‬ ‫کـرد‪ :‬برگـزاری جشـنواره علمـی فرهنگـی‪ ،‬نمایشـگاه غدیـر و مهـدوی‪ ،‬برگـزاری‬ ‫چندیـن مسـابقه کتاب خوانـی‪ ،‬مسـابقه بهـار و مهدویـت‪ ،‬مسـابقات غدیـر و‬ ‫مهدویت‪ ،‬کارگاهشبهه شناسیمربیان‪،‬نشست هایدانش اموزیدر مدارس‪،‬‬ ‫طـرح اطعـام مهـدوی و جشـنواره تایپوگرافـی القـاب و اسـماء امام زمان؟جع؟‬ ‫تهـای بنیـاد فرهنگـی حضـرت مهـدی؟جع؟ لرسـتان در‬ ‫بخشـی از فعالی ‬ ‫شش ماهه نخسـت سـال اسـت‪ .‬وی بااشـاره به اجـرای طـرح س هشـنبه های‬ ‫نهـای مذهبـی بـا موضـوع مهدویـت در‬ ‫مهـدوی‪ ،‬دیوارنویسـی و نصـب الما ‬ ‫سـطح اسـتان لرسـتان‪ ،‬گفـت‪ :‬بنیـاد فرهنگی حضـرت مهدی؟جع؟ لرسـتان‬ ‫بودجـه خاصـی نـدارد‪ ،‬تعـدادی از دسـتگاه های اجرایـی خودجـوش پـای کار‬ ‫هسـتند و برخـی دسـتگاه ها فعالیتـی ندارنـد‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫و فعال و ایجاد محیط دوستدار سالمند شاخص های کلی‬ ‫کیفیـت زندگـی ایـن عزیـزان را ارتقـاء بخشـد‪ .‬این جانـب روز‬ ‫جهانی سالمند در سال ‪ 1401‬با شعار «تاب اوری و مشارکت‬ ‫زنـان سـالمند» را تبریـک عـرض نمـوده و ضمـن ار ج نهـادن‬ ‫بـه جایـگاه ارزشـمند ایـن بزرگـواران‪ ،‬لـزوم دریافـت بهتریـن‬ ‫خدمات را ازسـوی کسـانی که برای دهه ها به این اب وخا ک‬ ‫خدمـت کرده انـد‪ ،‬بـه همـگان یـاداوری می کنـم و از خداونـد‬ ‫متعال دوام عمر‪ ،‬صحت و سالمتی را برای همه سالمندان‬ ‫و بازنشسـتگان عزیـز مسـالت می نمایـم‪.‬‬ ‫بازدید معاون رئیس جمهوری از اسایشگاه کهریزک‬ ‫و فرهنگسرای عطر نرگس باقرشهر‬ ‫معـاون رئیس جمهـوری‬ ‫در امـور زنـان و خانـواده‬ ‫به مناسـبت روز سـالمند از‬ ‫اسایشـگاه خیریـه کهریـزک‬ ‫در شـهرری بازدیـد کـرد‪.‬‬ ‫انسـیه خزعلـی طـی سـفر‬ ‫یـک روزه به ری‪ ،‬از اسایشـگاه‬ ‫خیریـه سـالمندان بازدیـد‬ ‫و به مناسـبت روز سـالمند بـه مددجویـان گل تقدیـم کـرد‪ .‬دکتـر حسـین‬ ‫تهـای‬ ‫نحوی نـژاد؛ مدیـر اسایشـگاه کهریـزک دراین بازدیـد بااشـاره به فعالی ‬ ‫گسـترده ایـن اسایشـگاه از دهـه ‪ ۵۰‬تا کنـون‪ ،‬از تالش برای گسـترش خدمات‬ ‫در منـزل‪ ،‬ایـن موسسـه خبـر داد‪ .‬وی افـزود‪ :‬ا کنـون بـه ‪ ۸۰۰‬مددجـو در‬ ‫یشـود‬ ‫خانـه و کنـار خانـواده خدمـت درمانـی و اجتماعـی موردنیـاز ارائـه م ‬ ‫و به این طریـق سـالمندان و مددجویـان همچنـان از محبـت و حضـور گـرم‬ ‫اعضـای خانـواده برخوردار هسـتند‪ .‬وی یاداور شـد‪ :‬یکـی از خدمات خاصی‬ ‫کـه ایـن اسایشـگاه ارائـه می کنـد مربـوط بـه خدماتی بیمـاران مبتال بـه ام اس‬ ‫اسـت کـه تنهـا مرکـز نگهـداری ایـن بیمـاران را راه انـدازی کـرده اسـت‪ .‬مدیـر‬ ‫اسایشـگاه کهریـزک از توسـعه خدمـات ایـن اسایشـگاه بـا هـدف کارافرینـی‬ ‫و ایجـاد اشـتغال بـرای سـالمندان و کم توانـان در قالـب ‪ ۴۵‬کارگاه فنـی‬ ‫خبـر داد و بـه ایجـاد فضایـی بـرای ازدواج سـالمندان و تشـکیل خانـواده‬ ‫در این اسایشـگاه اشـاره کرد‪ .‬وی خواسـتار حمایت دولت در جلب همکاری‬ ‫و مشـارکت بیمه هـا به منظـور برقـراری بیمـه خدمـات اجتماعـی بـرای‬ ‫بهره گیـری در دوران سـالمندی شـد و یکـی از مشـکالت کنونـی را افزایـش‬ ‫روزافـزون مبتالیـان بـه الزایمـر برشـمرد و گفـت‪ :‬باتوجه بـه امـار روزافـزون‬ ‫ایـن بیمـاران‪ ،‬اسایشـگاه درتلاش اسـت کلینیـک ویـژه الزایمـر راه انـدازی‬ ‫کنـد‪ .‬معـاون رئیس جمهـوری در امـور زنـان و خانـواده دراین سـفر یـک روزه‪،‬‬ ‫همچنیـن از فرهنگسـرای عطـر نرگـس که با هدف رسـیدگی به امـور خانواده‬ ‫و کارافرینـی در باقرشـهر شهرسـتان ایجـاد شـده بازدیـد کـرد‪ .‬انسـیه خزعلـی‬ ‫در این بازدیـد دیـداری بـا سـالمندان حاضـر در این فرهنگسـرا داشـته و بـه‬ ‫ایـن عزیـزان به رسـم مهربانـی گل تقدیـم کـرد‪ .‬حمیـد زمانـی؛ فرمانـدار ویـژه‬ ‫ری نیـز دراین بازدیـد گفـت‪ :‬این شهرسـتان به خاطـر برخـورداری از پشـتوانه‬ ‫وزیـن فرهنگـی و مذهبـی‪ ،‬تربیت شـدگانی دارد کـه سـاختار خانـواده متاثـر از‬ ‫این فضاسـت و وضعیت خوبی دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬مسـائل حاشـیه ای که داریم‬ ‫به خاطـر تغییـر الگوی جمعیتـی بوده و طرفدار پیدا کـرده ولی با ان وضعیت‬ ‫سـنتی کـه دارد نگرانـی چندانـی نداریم‪ .‬زمانی اظهار داشـت‪ :‬باقرشـهر وقتی‬ ‫از شـهرری جـدا شـد در قضیـه ایجـاد امکانـات بـرای خانواده هـا و اموزشـی‬ ‫وضعیـت خوبـی داشـت امـروز حتـی پیشـرفت این شـهر از خـود شـهرری نیـز‬ ‫بیشتر است‪ .‬حسین قضاتلو؛ شهردار باقرشهر نیز گفت‪ :‬شهرداری باقرشهر‬ ‫از سـال ‪ ۷۵‬جـدای از منطقـه ‪ ۲۰‬تشـکیل شـد و پنـج دوره شـورا داشـته‪ .‬ایـن‬ ‫مرکـز بهمن مـاه پارسـال بازگشـایی و مخروبـه ای بـود کـه بازافرینـی و باعنـوان‬ ‫بانـوان و خانـواده و کارافرینـی فعـال شـد‪ .‬قضاتلـو ادامـه داد‪ :‬طـرح غربالگـری‬ ‫به مناسـبت روز سـالمند و با حضور فاطمیون انجام می شـود‪ .‬درتالشـیم هر‬ ‫نیازی که هست برای خانواده ها رقم بزنیم و کنار ان فضایی برای کارافرینی‬ ‫و امـوزش داشـته باشـیم‪ .‬سـوله ازدواج اسـان هـم امـاده بهره برداری سـت اما‬ ‫نیـاز بـه سـه میلیاردتومان بـرای تجهیـز دارد‪ .‬به گفتـه وی؛ طبـق سرشـماری‬ ‫‪ ۹۵‬جمعیـت این شـهر بـه ‪ ۶۵‬هزارنفـر رسـید امـا ا کنون بـا حضور اتباع و رشـد‬ ‫ان بـه ‪ ۹۰‬هزارنفـر می رسـد‪.‬‬ ‫فرماندار ری‪:‬‬ ‫اجازه ورود مجدد اشوب طلبان را نخواهیم داد‬ ‫فرمانـدار ویـژه ری گفـت‪:‬‬ ‫دراین شهرسـتان ا کنـون هیـچ‬ ‫دغدغه ای درخصوص اغتشاشـات‬ ‫و اشـوب ها نیسـت و اجـازه ورود‬ ‫مجـدد بـه اشـوب طلبان نخواهیـم‬ ‫داد‪ .‬حمید زمانی افزود‪ :‬در طراحی‬ ‫جدیـد توطئـه ای کـه به تازگـی‬ ‫کشـور بـا ان درگیـر اسـت برخـی‬ ‫فکـر می کردنـد امنیـت شـهرری را می تواننـد مخـدوش و متالطـم کننـد‪ .‬وی‬ ‫یـاداور شـد‪ :‬افرادی کـه از خـارج شهرسـتان امـده بودند‪ ،‬بنا را بر این داشـتند‬ ‫کارهایـی انجـام دهنـد کـه تنهـا در یک شـب و ان هـم در یـک مـکان محـدود‬ ‫موفـق بـه ایجـاد اختالالتـی شـدند‪ .‬زمانـی اظهـار داشـت‪ :‬این افـراد به خیـال‬ ‫خـام فکـر می کردنـد می تواننـد بدنه اجتماعی شـهرری را بـا خود همراه کنند‬ ‫کـه به هیچ عنـوان موفـق نشـدند و در همـان سـاعات اولیـه کنتـرل اوضـاع‬ ‫به دست امد؛ حتی کسبه و واحدهای صنفی نیز مغازه های خود را تعطیل‬ ‫نکردنـد‪ .‬فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری گفـت‪ :‬بـا متانـت و بـا هوشـمندی‬ ‫نیروهـای انتظامـی‪ ،‬امنیتـی و اطالعاتـی قضیـه بـا ارامـش کامـل حـل شـد و‬ ‫هیچ گونه خسارت مردمی و دولتی وارد نشد و باقدرت با اغتشاشات مقابله‬ ‫کردند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬باتوجه به دستگیری های هدفمندی که انجام‬ ‫گرفت‪ ،‬ثابت شـد که افراد از سـا کنان شـهرری نیسـتند و هدایت شـده بودند‬ ‫ا گرچه افرادی نیز تحت تاثیر قرار گرفتند‪ .‬وی افزود‪ :‬پس از ان شب نیز هیچ‬ ‫تالطم امنیتی دراین شـهر نداشـته ایم و نخواهیم داشـت‪ .‬فرماندار ویژه ری‬ ‫گفت‪ :‬نیروهای امنیتی و انتظامی نه فقط امنیت این شهر را تامین می کنند‬ ‫بلکـه امـاده هسـتند کـه بـه نیروهـای امنیتـی دیگـر نقـاط نیـز کمـک کننـد‪.‬‬ ‫در ایین افتتاحیه سپاه ناحیه حضرت روح اهلل (ره) صورت گرفت؛‬ ‫تقدیر از مدیرعامل‬ ‫شرکت صنایع بسته بندی فراورده های شیری پگاه‬ ‫در افتتاحیـه سـپاه ناحیـه‬ ‫حضـرت روح اهلل (ره) کـه بـا‬ ‫حضـور سـرتیپ پاسـدار علـی‬ ‫فـدوی؛ جانشـین فرماندهـی‬ ‫سـپاه پاسـداران‪ ،‬سـردار‬ ‫ذوالقـدر؛ فرمانـده سـپاه‬ ‫حضـرت سیدالشـهدا ؟ع؟‬ ‫اسـتان تهـران‪ ،‬معـاون‬ ‫اسـتاندار و فرمانـدار ویـژه‬ ‫ری‪ ،‬ائمه جمعه و سایر مسئولین در محل ساختمان سپاه ناحیه حضرت‬ ‫روح اهلل (ره) برگـزار شـد‪ ،‬از خدمـات و همـکاری مهنـدس سـیاح؛ مدیرعامـل‬ ‫شـرکت صنایـع بسـته بندی پـگاه درراسـتای مسـئولیت های اجتماعـی و‬ ‫فعالیت هـای عام المنفعـه تقدیـر شـد‪ .‬در بخشـی از تقدیرنامـه امـده اسـت‪:‬‬ ‫تهـای‬ ‫تعامـل صمیمانـه و سرشـار از تعهـد جنابعالـی بـا برنامه هـا و ماموری ‬ ‫سـپاه ناحیـه حضـرت روح اهلل (ره) بسـیار ارزنـده اسـت لـذا جهـت تقدیـر از‬ ‫فعالیت هـای ان مجموعـه و همـکاران گران قدرتـان ایـن لـوح سـپاس تقدیـم‬ ‫حضورتـان می گـردد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫استاندار اصفهان بیان کرد؛‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫دکتـر فریبـا بریمانـی؛ مدیـرکل بهزیسـتی مازنـدران در پیامی‬ ‫روز جهانـی و هفتـه ملـی گرامیداشـت تکریـم و منزلـت‬ ‫نشـرح اسـت‪:‬‬ ‫سـالمندان را تبریـک گفـت‪ .‬متـن پیـام به ای ‬ ‫بسـمه تعالی‪ /‬دوران سـالمندی دوره کمـال‪ ،‬پختگـی‪،‬‬ ‫بردبـاری‪ ،‬خردمنـدی و صالبـت اسـت و سـالمندان‬ ‫سـرمایه های انسـانی و خزائنـی ارزشـمند از تجربیاتـی‬ ‫نهـای‬ ‫گران بهـا هسـتند کـه نقـش مهمـی را در حفـظ بنیا ‬ ‫خانـواده و جامعـه ایفـا می نماینـد‪ .‬سـالمند روایتگـر تفکـر و‬ ‫تعمـل نـوع بشـر در پـس تکرارهـای ایینـه وار تاریـخ‪ ،‬غنـی از‬ ‫کول هبـار تجربـه زیسـته اسـت و تکریـم و منزلت انـان برگرفته از‬ ‫فرهنگ غنی تکامل انسـانی و موردتا کید دین مبین اسلام‬ ‫اسـت‪ .‬باتوجه به اینکه جامعه ما ب هسـمت سـالمندی پیش‬ ‫نقـدر‪ ،‬از اهمیـت‬ ‫مـی رود‪ ،‬انچـه درخصـوص سـالمندان گرا ‬ ‫و اولویـت ویـژه ای برخـوردار اسـت؛ توجـه بـه چگونگـی‬ ‫نهـا در نهایـت ارامـش و بـا‬ ‫یشـدن سـال های عمـر ا ‬ ‫سپر ‬ ‫یسـت‪ .‬دسـتیابی بـه‬ ‫سلامت جسـمانی‪ ،‬روانـی و اجتماع ‬ ‫این امـر بـا تکریـم از شـان و جایـگاه ایـن جـوان دالن‪ ،‬بررسـی‬ ‫مشـکالت و موانـع و ایجـاد راهکارهایـی بـرای دسـتیابی‬ ‫بـه سـالمندی فعـال و پویـا امکان پذیـر اسـت‪ .‬ازایـن رو‪،‬‬ ‫روز جهانـی سـالمند فرصـت مغتنمـی خواهـد بـود تـا تمـام‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی و عمـوم افـراد جامعـه هم زمـان‬ ‫بـا طراحـی و برنامه ریـزی در حـوزه سلامت اجتماعـی‬ ‫تحقق اقتصاد دانش ُ بنیان در اصفهان؛‬ ‫نیازمند تشکیل بانک اطالعاتی ‬ ‫اسـتاندار اصفهـان گفـت‪ :‬تحقـق اقتصـاد‬ ‫دانش ُ بنیان ُمسـتلزم تشـکیل بانک اطالعاتی‬ ‫مورد نیـاز صنایـع و سـازمان های اسـتان و‬ ‫تلاش بـرای رفـع ان اسـت‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛‬ ‫سـیدرضا مرتضـوی در جلسـه قـرارگاه اقتصـاد‬ ‫دانش بنیـان اسـتان اصفهـان در اسـتانداری‬ ‫افـزود‪ :‬این امـر می توانـد در راه رفـع مشـکالت‬ ‫و ارتقـای اقتصـاد ُمبتنی بـر دانـش و فناوری هـای نویـن موثـر باشـد‪ .‬وی‬ ‫با تا کید بر اینکـه فناوری هـای نویـن و دانش بنیـان بایـد در زمینـه تولیـد و‬ ‫صنایـع بیـش از گذشـته اسـتفاده شـود‪ ،‬افـزود‪ :‬این مهـم رونـق اقتصـادی را‬ ‫در اسـتان و در پـی ان در سـطح کشـور به همـراه خواهـد داشـت‪ .‬اسـتاندار‬ ‫اصفهـان اظهـار داشـت‪ :‬به دلیـل محدودیـت فضـای فیزیکـی شـهرک علمـی‬ ‫تحقیقاتـی و سـایر مرا کـز رشـد دانشـگاهی و نیـاز جـدی بـه فضـای اداری و‬ ‫کارگاهـی بـرای اسـتقرار شـرکت ها و موسسـه های فنـاور‪ ،‬تمـام دسـتگاه ها و‬ ‫سازمان ها موظفند تا فضای اداری و کارگاهی مازاد خود را در اختیار شهرک‬ ‫علمـی و تحقیقاتـی اسـتان و سـایر مرا کز مشـابه قـرار دهند‪ .‬مرتضـوی اضافه‬ ‫کـرد‪ :‬دادگسـتری نیـز بایـد یـک شـعبه امـور قضایـی مرتبـط بـا مجموع ههـای‬ ‫دانش بنیـان تشـکیل دهـد تـا امـور حقوقـی ان هـا در مدت زمـان کمتـری‬ ‫پیگیـری شـود‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬مباحـث دانش بنیـان از اصلی تریـن‬ ‫سیاسـت های سـال های اخیر بوده که امسال نیز در شعار سـال وجود دارد؛‬ ‫درنتیجـه همـت و تلاش بـرای تحقـق ان از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت‪.‬‬ صفحه 6 ‫راه و نگاه‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬مهر ‪ 1401‬شماره‪2606‬‬ ‫نگرانی از بحرانی شدن وضعیت تاالب هورالعظیم‬ ‫معـاون محیط زیسـت طبیعـی اداره کل حفاظـت محیط زیسـت خوزسـتان‬ ‫سـطح اب دار تـاالب هورالعظیـم را کمتـر از ‪ ۴۰‬درصـد اعلام کـرد و گفت‪ :‬حق ابه‬ ‫هورالعظیم در سـال ابی گذشـته تامین نشـده و باتوجه به شـرایط فعلی و اغاز‬ ‫کشت پاییزه‪ ،‬نگرانی از بحرانی شدن وضعیت این تاالب وجود دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنـا؛ سـید عـادل مـوال اظهـار کـرد‪ :‬سـطح اب دار هورالعظیـم درحال حاضـر‬ ‫ب دارد و بعضـی‬ ‫بـه کمتـر از ‪ ۴۰‬درصـد رسـیده اسـت کـه برخـی قسـمت های ا ‬ ‫قسـمت ها فقـط مرطـوب اسـت‪ .‬وی بابیان اینکـه ورودی از رودخانـه کرخـه‬ ‫بـه تـاالب هورالعظیـم بسـیارناچیز اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬در قسـمت جنوبـی تـاالب کـه‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫همیشـه اب دار بوده خیلی از عرصه ها خشـک شـده و ابی وارد ان نم ‬ ‫موال اضافه کرد‪ :‬خروجی اب از سد کرخه موجی و مقطعی ست که در مناطق‬ ‫یشـود ازاین رو حق ابه هورالعظیم در پایین دست‬ ‫باالدسـت تاالب برداشـت م ‬ ‫یسـت کـه ‪۳۰‬‬ ‫یشـود‪ .‬وی تصریـح کـرد‪ :‬سـازمان اب وبـرق مدع ‬ ‫تامیـن نم ‬ ‫یسـت که‬ ‫یشـود‪ ،‬این درحال ‬ ‫مترمکعب درثانیـه اب از سـد کرخـه رهاسـازی م ‬ ‫سـهمیه اب تـاالب تامیـن نشـده و طبـق مشـاهدات همـکاران‪ ،‬میـزان ورودی‬ ‫یکـه بایـد بسـیار‬ ‫بد رثانیـه اسـت درحال ‬ ‫بـه تـاالب حـدود یـک تـا دومترمکع ‬ ‫بیش ازاین باشد‪ .‬به گفته وی؛ هیچ ابی طبق حق ابه و میزان اب تعیین شده‪،‬‬ ‫وارد تاالب هورالعظیم نشـده اسـت و ابی که ا کنون در برخی نقاط وجود دارد‬ ‫باقیمانده از سیالب های سال های گذشته است‪ .‬موال افزود‪ :‬با وجود کم ابی‪،‬‬ ‫یپـروری در باالدسـت هورالعظیـم بودیـم‬ ‫شـاهد کشـاورزی‪ ،‬شـلتوک کاری و ابز ‬ ‫یشـود‪ .‬معـاون حفاظـت‬ ‫ازسـوی دیگر کشـت پاییـزه هـم بـه بـه زودی اغـاز م ‬ ‫محیط زیسـت خوزسـتان تا کیـد کـرد‪ :‬بـا میـزان ابـی کـه بـه تـاالب می رسـد‪،‬‬ ‫باتوج هبـه شـرایط موجـود و اغـاز کشـت پاییـزه وضعیـت ایـن تـاالب ب هسـوی‬ ‫بحران پیش می رود‪ .‬وی شـرایط زیسـتگاهی هورالعظیم را نامطلوب توصیف‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬زندگـی زیسـتمندان و مهاجـرت پرنـدگان بسـتگی بـه وجـود اب ‬ ‫دارد‪ ،‬بنابرایـن ا گـر اب هورالعظیـم تامین نشـود شـاهد اتفاقـات بدی خواهیم‬ ‫بـود و انتظـار مرگ ومیـر ابزیـان را خواهیـم داشـت‪ .‬مـوال افـزود‪ :‬پیگیری هایـی‬ ‫شهـا بـه مراجـع بـاال ارائـه شـده اسـت امـا هنـوز بـه نتیجه نرسـیده‬ ‫انجـام و گزار ‬ ‫و سـازمان های متولـی کنترلـی روی برداشـت های باالدسـت ندارنـد‪ .‬ا گـر اب‬ ‫وجـود داشـته و حق ابـه تـاالب را ندهنـد مجبوریـم اقدامـات سـخت گیرانه ای‬ ‫یبـر‬ ‫انجـام دهیـم‪ .‬وی درپاسـخ به پیشـنهاد برخـی فعـاالن محیط زیسـت مبن ‬ ‫انتقـال اب از کارون بـه هورالعظیـم توسـط کانـال سـلمان‪ ،‬افـزود‪ :‬شـیب ایـن‬ ‫یسـت کـه امـکان انتقـال اب وجـود نـدارد‪ .‬ازسـوی دیگر همـه‬ ‫کانـال به صورت ‬ ‫نقـدر غنـی‬ ‫چکـدام از حوض ههـا ا ‬ ‫حوض ههـای ابـی اسـتان فقیـر هسـتند و هی ‬ ‫شسـوزی‬ ‫نیسـت کـه بشـود ابـی بـه هورالعظیـم منتقـل کـرد‪ .‬مـوال بااشـاره به ات ‬ ‫در هورالعظیـم به دلیل خشـکیدگی‪ ،‬بیـان کرد‪ :‬بیـش از ‪ ۲۲۰۰۰‬هکتار در بخش‬ ‫عراقـی و ‪ ۵۲۰‬هکتـار در بخـش ایرانـی هورالعظیـم از ابتـدای تابسـتان امسـال‬ ‫شسـوزی شـده اسـت‪ .‬براسـاس این گزارش؛ تـاالب مـرزی‬ ‫تاکنـون دچـار ات ‬ ‫بهـای‬ ‫هورالعظیـم بـا بیـش از ‪ ۳۰۰‬هزارهکتـار وسـعت اخریـن بازمانـده تاال ‬ ‫کسـوم ان در ایـران و دوسـوم ان در کشـور عـراق قـرار‬ ‫بین النهریـن اسـت کـه ی ‬ ‫دارد‪ .‬ایـن زیسـتگاه منحصرب هفـرد‪ ،‬در جنوب غربـی کشـور در خوزسـتان و در‬ ‫انتهـای رود کرخـه واقـع اسـت‪ .‬بحـران اب در حوضـه کرخـه از پارسـال تاکنون‪،‬‬ ‫ایـن تـاالب را نیـز بـا تنـش مواجـه کرده اسـت‪ .‬براسـاس مـاده ‪ ۳‬ایین نامه نحوه‬ ‫بهـا‪ ،‬نحـوه تخصیـص حق ابـه محیط زیسـتی‬ ‫حفاظـت‪ ،‬احیـا و مدیریـت تاال ‬ ‫نهـا پـس از تامیـن اب شـرب نسـبت بـه‬ ‫بهـا از رودخان ههـای باالدسـت ا ‬ ‫تاال ‬ ‫بهـای‬ ‫یسـت که نیـاز ابـی تاال ‬ ‫سـایر مصـارف دارای اولویـت اسـت و این درحال ‬ ‫ـکی بخش های‬ ‫خوزسـتان اخرین اولویت مسـئوالن استان ‬ ‫یسـت‪ .‬در پی خش ِ‬ ‫شسـوزی های‬ ‫وسـیعی از هورالعظیـم‪ ،‬ایـن تـاالب از اوایـل تابسـتان شـاهد ات ‬ ‫یکـه دود غلیـظ ناشـی ازان در‬ ‫گسـترده به ویـژه در بخـش عراقـی بـوده به طور ‬ ‫شسـوزی‬ ‫برخـی روزهـا تـا شـش شهرسـتان در خوزسـتان را دربرمی گیـرد‪ .‬ات ‬ ‫یسـت کـه حق ابـه ان تامیـن نشـود‪.‬‬ ‫شهـای هورالعظیـم در زمان ‬ ‫یکـی از چال ‬ ‫شسـوزی در بخش هایی از هورالعظیم در عراق‪ ،‬شـهر‬ ‫تابسـتان پارسـال نیز ات ‬ ‫کسـالی شـدیدی در‬ ‫ُر ِّفیع را چندین روز درگیر کرد اما در تابسـتان ‪ ۹۷‬که خش ‬ ‫شسـوزی در بخش های ایرانی و عراقی تاالب از تیر‬ ‫خوزسـتان رخ داده بود‪ ،‬ات ‬ ‫نسـال ادامـه داشـت‪.‬‬ ‫تـا مهـر ا ‬ ‫خبر‬ ‫استاندار فارس خبر داد؛‬ ‫تقویت مالی موسسات قرانی استان فارس‬ ‫در بودجه ‪۱۴۰۲‬‬ ‫قاسـم توانایـی‪ /‬اسـتاندار فـارس بابیان اینکه‬ ‫هم ا کنـون فصل نوشـتن بودجه ‪ ۱۴۰۲‬اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬تلاش می کنیـم تـا اعضـای اتحادیـه‬ ‫قرانی دیداری با وزیر فرهنگ وارشـاد اسلامی‬ ‫داشـته باشـند‪ .‬به گزارش روابط عمومی و امور‬ ‫بین الملـل اسـتانداری فـارس؛ محمدهـادی‬ ‫ایمانیـه در گردهمایـی مدیـران عامـل‬ ‫اتحادیـه تشـکل های قرانـی کشـور کـه به میزبانی شـیراز برگزار شـد‪ ،‬بااشـاره به‬ ‫حشـده ازسـوی شـرکت کنندگان در ایـن‬ ‫درخواسـت ها و پیشـنهادات مطر ‬ ‫گردهمایـی اظهـار داشـت‪ :‬تلاش می کنیم تا اعضـای اتحادیه قرانـی دیداری‬ ‫با وزیر فرهنگ وارشـاد اسلامی داشـته باشـند‪ .‬اسـتاندار فارس گفت‪ :‬دولت‬ ‫هم ا کنـون درحـال نوشـتن بودجـه ‪ 1402‬اسـت؛ که ا گر اقدامـی بخواهد برای‬ ‫بودج ههـای قرانـی شـود‪ ،‬بهتریـن زمـان هم ا کنـون اسـت به همین دلیـل‬ ‫ً‬ ‫تالش می کنیم تا این دیدار حتما انجام شود‪ .‬وی بابیان اینکه پیشنهادات‬ ‫خود را از دولت و مجلس بیان کنید‪ ،‬گفت‪ :‬برخی از اختیارات و امکانات در‬ ‫اختیـار دولـت نیسـت؛ بلکـه در اختیـار مجلس اسـت لذا انتظـارات خـود را از‬ ‫هر دو قوه بیان کنید‪ .‬اسـتاندار فارس خواسـتار تسـریع در ارائه پیشنهادات‬ ‫تهـای فاخـر‬ ‫اتحادیـه تشـکل های قرانـی شـد و افـزود‪ :‬اتحادیـه بایـد از فعالی ‬ ‫مناسـب قرانـی الگوبـرداری کنـد و تبدیل به مکانـی برای جمـع اوری کارهای‬ ‫پرا کنده وزین شـود‪ ،‬اما تا کنون نه جمع اوری درست وحسـابی شـده است و‬ ‫نه اطالع رسانی درست از دستاوردها انجام پذیرفته است‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫یتـوان انجـام داد‪ ،‬توجه بـه عملکردهای الگویی‬ ‫یکی دیگـر از کارهایـی کـه م ‬ ‫‪ 31‬اسـتان و همچنیـن ‪ 3‬هـزار موسسـه اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬در اسـتان فـارس یـک‬ ‫مشـاور قرانـی بـرای اسـتاندار انتخـاب شـده اسـت کـه شـاید این مسـئله در‬ ‫سـایر اسـتان ها رخ نـداده اسـت و شـاید بتـوان از فـارس الگویـی بـرای ایـن‬ ‫قضیـه در اسـتان های دیگـر قـرار داد‪.‬‬ ‫مدیر رسانه های صوتی و تصویری استان قدس رضوی خبر داد؛‬ ‫پخش ‪ 800‬ساعت برنامه از شبکه های ملی و بین المللی‬ ‫در دهه اخر صفر‬ ‫یاسـر وطن پـور ازغنـدی‪ /‬مدیـر رسـانه های صوتـی و تصویـری اسـتان قـدس‬ ‫گفـت‪ :‬هم زمـان بـا دهـه اخـر صفـر شـبکه های مختلـف ملـی و بین المللـی‬ ‫‪۸‬سـاعت برنامـه مناسـبتی از حـرم مطهـر رضـوی تولیـد کردنـد‪ .‬سـید‬ ‫‪ ۴۱‬‬ ‫محمدرضـا موسـوی کیا گفـت‪ :‬بـا تلاش خادمـان رسـانه ای اسـتان قـدس‬ ‫رضـوی دراین مجموعـه و مشـارکت و همراهـی شـبکه های ملـی و بین المللی‬ ‫در ایـام پایانـی مـاه صفـر سـال ‪ 1401‬بیـش از ‪ 40‬شـبکه ملـی و بین المللـی بـا‬ ‫‪84‬سـاعت معـادل ‪ ۵۲۵۲۰‬دقیقـه پخـش‪ ،‬بسـتر ارتبـاط معنـوی از‬ ‫بیـش از ‪ 1‬‬ ‫قـاب تلویزیـون و دریچ ههـای رادیویـی را فراهـم کردنـد کـه ‪ ۴۱۵۰۰‬دقیقـه بـه‬ ‫برنامه های تلویزیونی و ‪ ۹۰۲۰‬دقیقه به برنامه های رادیویی اختصاص یافت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬دراین ایام بیش از ‪ 150‬نفر از عوامل رسـانه ای شـبکه های مختلف‬ ‫میهمـان اسـتان قـدس بودنـد و تمـام اسـتودیوها و تجهیـزات این مجموعـه‬ ‫در کنـار عوامـل فنـی مدیریـت رسـانه های صوتـی و تصویـری اسـتان قـدس‬ ‫رضـوی تمام وقـت همـراه عوامـل اعزامـی شـبکه های مختلـف تلاش کردند تا‬ ‫بهترین تصاویر را از قاب رسـانه های تصویری به نمایش دراورند‪ .‬موسـوی کیا‬ ‫ً‬ ‫افزود‪ :‬دراین ایام تقریبا تمامی برنامه های عزاداری و سخنرانی و مراسم های‬ ‫مختلـف کـه بـا تلاش معاونـت تبلیغـات و ارتباطـات اسلامی اسـتان قـدس‬ ‫یکـه‬ ‫رضـوی در حـرم برگـزار شـد‪ ،‬پوشـش رسـانه ای قـرار گرفـت‪ .‬به طور ‬ ‫دراین ایـام قریـب بـه ‪ ۱۵۰۰۰‬دقیقـه برنامـه بـه روی انتـن شـبکه های مختلـف‬ ‫ملـی و بین المللـی رفـت‪ .‬وی گفـت‪ :‬درمجمـوع قریـب بـه ‪1 42‬سـاعت برنامـه‬ ‫از شـبکه های بین المللـی‪ 185 ،‬سـاعت برنامـه تلویزیونـی از شـبکه های ملی‪،‬‬ ‫بیش از ‪ 150‬ساعت برنامه از شبکه های رادیویی‪ 250 ،‬ساعت برنامه پوششی‬ ‫از بـارگاه منـور پخـش شـد و بیـش از ‪ 115‬سـاعت ارتبـاط زنـده بـا شـبکه های‬ ‫اسـتانی و پخش تصاویر زنده به درخواسـت شـبکه های مختلف انجام شـد‪.‬‬ ‫وی بااشاره به رشد هشت درصدی میزان پخش برنامه ها نسبت به پارسال‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬امیـدوارم طـی ایـن ایـام خدمـات شـبانه روزی خادمـان رسـانه ای‬ ‫این مجموعه و شبکه های مختلف ملی و بین المللی موردرضایت شیفتگان‬ ‫رضـوی و ولی نعمتمـان حضـرت رضـا ؟ع؟ قـرار گرفتـه باشـد‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیرکل اموزش فنی وحرفه ای استان گزارش داد؛‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی مازندران تاکید کرد؛‬ ‫اموزش مهارتی ‪ 22‬هزارنفر‬ ‫در اموزشگاه های ازاد فنی وحرفه ای استان‬ ‫امایش سرزمینی؛‬ ‫تنها راه برون رفت از یکنواختی در گردشگری‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی مازندران‬ ‫بـه طـرح ریـزی براسـاس امایـش سـرزمین و ظرفیـت محلـی‬ ‫تا کید کرد و گفت‪ :‬این مسئله تنها راه برون رفت از یکنواختی‬ ‫و کرختـی در گردشـگری اسـت‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫اداره کل میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی‬ ‫مازنـدران؛ صـادق برزگـر در همایـش روز جهانـی گردشـگری‬ ‫کـه در هتـل میزبان بابلسـر برگزار شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬مازنـدران دارای‬ ‫تنـوع ظرفیـت و منابع طبیعـی‪ ،‬انسـانی و ائینـی بـرای جـذب‬ ‫یتـوان بـرای این تنوع نسـخه واحدی‬ ‫یسـت کـه نم ‬ ‫گردشگر ‬ ‫ارائه داد‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫مازنـدران امایـش سـرزمینی و برنامه ریـزی براسـاس تـوان و‬ ‫داشـته های گردشـگری را تنها راه حل برون رفت از یکنواختی‬ ‫و کرختـی ایـن صنعـت دانسـت و افـزود‪ :‬بایـد داشـته ها و‬ ‫یهـای نقطـه بـه نقطـه اسـتان شناسـایی و شناسـانده‬ ‫ویژگ ‬ ‫شود تا هم گردشگر و سرمایه گذاران و از همه مهم تر مدیران‬ ‫محلـی نسـبت بـه بهر هبـرداری مناسـب از ان اقـدام کننـد‪ .‬او‬ ‫حـوزه گردشـگری را فراتـر از مسـئولیت اداری و نهـادی عنـوان‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬بایـد تمامـی نهادهـای اجرایـی جهـت توسـعه‬ ‫گردشـگری و برنامه ریـزی در ایـن بخـش بخصـوص جـذب‬ ‫سـرمایه گذار وارد میـدان شـوند و ب هصـورت جهـادی همصدا‬ ‫باشـند‪ .‬برزگـر خواسـتار همـکاری بیشـتر نهادهایـی همچون‬ ‫جهاد کشـاورزی‪ ،‬منابع طبیعی و محیط زیسـت و همچنین‬ ‫تسـازی و جـذب سـرمایه گذاران شـد و‬ ‫شـهرداران در ظرفی ‬ ‫تا کیـد کـرد‪ :‬بـدون این همکاری تمامـی اید ههـا و برنامه های‬ ‫گردشـگری محکـوم بـه شکسـت خواهـد بـود‪ .‬او پیگیـری‬ ‫دیپلماسی گردشگری و همچنین رایزنی های منطقه را یکی‬ ‫از راهبردهـای اصلـی ایـن مجموعـه عنـوان کـرد و ادامـه داد‪:‬‬ ‫اسـتفاده از اسـتارتاپ ها یـک ضـرورت و تکلیـف اسـت کـه در‬ ‫مازنـدران ایـن مسـئله کلیـد خـورده اسـت‪.‬‬ ‫استاندار مازندران‪:‬‬ ‫صنعت توریسم مازندران بیش از توسعه زیرساخت ها‬ ‫نیازمندفضایگفت وگو ست‬ ‫اسـتاندار مازنـدران نیـز پنـدار و گفتـار مناسـب در گردشـگری‬ ‫را بـر جـذب سـرمایه گذاری خارجـی و توسـعه ایـن صنعـت‬ ‫الزامـی دانسـت و گفـت‪ :‬امـروز صنعـت توریسـم اسـتان‬ ‫بیـش از توسـعه زیرسـاخت ها نیازمنـد گفتمـان و فضـای‬ ‫گفت وگ وسـت‪ .‬سـیدمحمود حسـینی پور در این همایـش در‬ ‫بابلسـر با انتقاد از نگاه دولتی بخش خصوصی به گردشـکری‬ ‫گفـت‪ :‬برخلاف تصـور گردشـگری صنعتـی پرجاذبـه اسـت و‬ ‫نهـا را بـا خـود‬ ‫بایـد ایـن صنعـت مدیـران را ب هخـود جـذب و ا ‬ ‫همـراه کند‪ .‬اسـتاندار مازنـدران نگاه دولتی و مدیریت دولتی‬ ‫بـر گردشـگری را خـارج از خواسـت و برنامـه دولـت و اسـتان‬ ‫عنـوان کـرد و گفـت‪ :‬مـا به دنبـال ایـن هسـتیم کـه گردشـگری‬ ‫را به دسـت فعاالن و متخصصان این حوزه بدهیم‪ .‬اسـتاندار‬ ‫مازنـدران ایـن مسـئله را نیازمنـد اراده جمعـی عنـوان کـرد‬ ‫و افـزود‪ :‬یقه گیـری و مقسـریابی در حـوزه گردشـگری بـرای‬ ‫یهـا هیـچ دردی از نیـاز امـروز‬ ‫یهـا و نا کام ‬ ‫چرایـی عقب ماندگ ‬ ‫کجـا مقصریابـی متوقـف‬ ‫اسـتان حـل نخواهـد کـرد‪ .‬بایـد ی ‬ ‫شـود و همه خود را در قبال کاسـتی های گردشـگری مسـئول‬ ‫بداننـد‪ .‬حسـینی پور ادبیـات گردشـگری را بـا عشـق‪ ،‬جـاذب‬ ‫و پویـا دانسـت و افـزود‪ :‬امـروز کشـورهای موفـق در حـوزه‬ ‫گردشـگری دارای گفتمـان و ادبیـات جذبـی اسـت‪ .‬قطـار‬ ‫توسـعه گردشـگری اسـتان بـه حرکـت درامـده اسـت و البتـه‬ ‫تـا بـه امـروز نیـز در حـوزه گردشـگری اسـتان کارهـای خوبـی‬ ‫انجـام شـد‪ .‬او بـر نیـاز شـکل گیری پنـدار درسـت و مناسـب در‬ ‫گردشـگری اسـتان تا کیـد کـرد و گفـت‪ :‬پنـدار درسـت یعنـی‬ ‫فهم مناسـب ازشـرایط و اقنا عسـازی جامعه محلی و ساختار‬ ‫مدیریتی و حا کمیتی که ان ها را همراه سازند‪ .‬نماینده عالی‬ ‫دولت در مازندران گفتار مناسب را نیز الزمه دیگر گردشگری‬ ‫عنـوان کـرد و ادامـه داد‪ :‬الزم اسـت فعـاالن و عالمـان حـوزه‬ ‫شهـای دولتـی را به دنبـال خـود کشـانده‬ ‫گردشـگری بخ ‬ ‫نهـا را در مسـیر درسـت قـرار دهنـد‪ .‬حسـینی پور پنـدار‬ ‫وا ‬ ‫و گفتـار مناسـب در گردشـگری را بـر جـذب سـرمایه گذاری‬ ‫خارجـی و توسـعه ایـن صنعـت الزامـی دانسـت و گفـت‪ :‬امـروز‬ ‫صنعت توریسم استان بیش از توسعه زیرساخت ها نیازمند‬ ‫گفتمـان و فضـای گفت وگ وسـت‪ .‬اسـتاندار مازنـدران افـزود‪:‬‬ ‫بـرای توسـعه گردشـگری مازنـدران نیازمنـد همـکاری همـه‬ ‫شهـای مختلـف خصوصـی و دولتـی هسـتیم‪.‬‬ ‫گرو ههـا و بخ ‬ ‫ا گـر مـا بخواهیـم مازنـدران بـه عنـوان برتریـن اسـتان کشـور‬ ‫یهـای گردشـگری محسـوب‬ ‫در حـوزه برخـوداری از ویژگ ‬ ‫یشـود‪ .‬همایـش روز جهانـی گردشـگری شـامگاه شـنبه در‬ ‫م ‬ ‫هتـل میزبـان بابلسـر برگـزار شـد کـه در این مراسـم از فعـاالن‬ ‫نمونـه حـوزه گردشـگری تجلیـل شـد‪.‬‬ ‫جاذبه های گردشگری متعدد در بوشهر و وضعیت اقامتگاه ها‬ ‫تهـا و جاذب ههـای گردشـگری‬ ‫به رغـم ظرفی ‬ ‫متعدد و متنوع در بوشـهر‪ ،‬زیرسـاخت های‬ ‫اقامتـی دراین اسـتان به خوبـی رشـد‬ ‫نکـرده و بایـد نـگاه ویژ هتـری بـه این بخـش‬ ‫صـورت گیـرد‪ .‬بوشـهر دارای جاذبه هـای‬ ‫گردشـگری متعـدد و متنوعـی در نقـاط‬ ‫یسـت کـه گردشـگرانی از‬ ‫شـهری و روستای ‬ ‫نقـاط مختلـف کشـور بـرای اسـتفاده از ایـن‬ ‫جاذب ههـا بـه این اسـتان سـفر می کننـد‪.‬‬ ‫یتـوان مهم تریـن جاذبـه‬ ‫سـاحل و دریـا را م ‬ ‫گردشـگری در اسـتان بوشـهر خوانـد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش مهـر؛ وجـود ‪ ۹۰۰‬کیلومتـر سـاحل‬ ‫دراین اسـتان باعـث شـده تـا مـردم از نقـاط‬ ‫مختلف برای بهره مندی از این ساحل زیبا‬ ‫بوشـهر را به عنـوان مقصـد گردشـگری خـود‬ ‫انتخـاب کننـد‪ .‬وجـود نخلسـتان های زیبا و‬ ‫تشـده‪ ،‬گنبدهـای‬ ‫سرسـبز‪ ،‬مناطـق حفاظ ‬ ‫نمکـی‪ ،‬اثـار تاریخـی و میراث فرهنگـی‬ ‫گران بهـا‪ ،‬موز ههـا‪ ،‬مناطـق گردشـگری‬ ‫صنعتـی‪ ،‬نیـروگاه اتمـی‪ ،‬جزایـر متعـدد‪،‬‬ ‫مناطـق تاریخـی همچـون شـهر سـیراف و‬ ‫گـور دختـر و ‪ ...‬از مهم تریـن جاذب ههـای‬ ‫تهـا‬ ‫اسـتان بوشـهر اسـت‪ .‬علی رغـم ظرفی ‬ ‫و جاذب ههـای گردشـگری متعـدد و متنـوع‬ ‫در اسـتان بوشـهر‪ ،‬زیرسـاخت های اقامتـی‬ ‫دراین اسـتان به خوبـی رشـد نکـرده و بایـد‬ ‫نـگاه ویژ هتـری بـه این بخـش صـورت گیـرد‪.‬‬ ‫لهـا و‬ ‫اقامتگا ههـای مناسـب نظیـر هت ‬ ‫رسـتوران های با کیفیـت‪ ،‬فضاهـای تفریحـی‬ ‫یهـای دریایـی و سـاحلی از مهم تریـن‬ ‫و باز ‬ ‫نیازمندی های گردشـگری در بوشـهر اسـت‬ ‫کـه تا کنـون ان گونـه کـه بایـد رشـد نکـرده‬ ‫اسـت‪ .‬بـرای اسـتان سـاحلی بوشـهر وجـود‬ ‫یهـای‬ ‫کهـای بـزرگ دریایـی بـا باز ‬ ‫پار ‬ ‫یسـت کـه‬ ‫ابـی یکـی از مهم تریـن نیازهای ‬ ‫تهـای فـراوان از شـمال تـا‬ ‫بـا وجـود ظرفی ‬ ‫جنـوب اسـتان تا کنـون محقـق نشـده‪ .‬نبود‬ ‫لهـای با کیفیـت در نقـاط مختلـف‬ ‫هت ‬ ‫اسـتان و به ویـژه در مرکـز اسـتان یکـی از‬ ‫فهـا در حـوزه گردشـگری‬ ‫مهم تریـن ضع ‬ ‫یشـود و بایـد تلاش‬ ‫بوشـهر محسـوب م ‬ ‫بهتـر و بیشـتری دراین زمینـه انجـام شـود‪.‬‬ ‫درزمینـه ایجـاد زیرسـاخت های گردشـگری‬ ‫تهـای الزم را از بخـش‬ ‫دولـت بایـد حمای ‬ ‫خصوصـی داشـته باشـد تـا زمینـه تقویـت‬ ‫فضاهـای اقامتـی در اسـتان فراهـم شـود و‬ ‫گردشـگران به راحتی بتوانند مکان مناسبی‬ ‫را بـرای اقامـت و گـذران اوقـات خـود در‬ ‫اسـتان بوشـهر داشـته باشـند‪.‬‬ ‫لزوم تقویت‬ ‫زیرساخت هایگردشگریبوشهر‬ ‫نماینـده مـردم بوشـهر‪ ،‬گنـاوه و دیلـم‬ ‫تهـای کم نظیـر‬ ‫در مجلـس‪ ،‬بـه ظرفی ‬ ‫گردشـگری در اسـتان اشـاره و اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫یسـت کـه‬ ‫بوشـهر دارای جاذب ههـای فراوان ‬ ‫نهـا نشـده‬ ‫تا کنـون به خوبـی توجهـی بـه ا ‬ ‫اسـت‪ .‬عبدالکریـم جمیـری باتا کیدبـر لـزوم‬ ‫تهـای گردشـگری اسـتان‬ ‫شناسـایی ظرفی ‬ ‫بوشـهر تا کیـد کـرد‪ :‬حـوزه گردشـگری دارای‬ ‫یسـت‬ ‫تهـای اشـتغال زایی فراوان ‬ ‫فرص ‬ ‫کـه بایـد بـرای رفـع مشـکالت بیـکاری‬ ‫نحـوزه اسـتفاده بیشـتری شـود‪ .‬وی‬ ‫ازای ‬ ‫خواسـتار طراحی و برنامه ریـزی برای جذب‬ ‫گردشـگر در اسـتان بوشـهر شـد و ادامـه‬ ‫تهـای فراوانـی کـه در‬ ‫داد‪ :‬باتوج هبـه ظرفی ‬ ‫اسـتان بوشـهر وجـود دارد باید بـرای تقویت‬ ‫زیرسـاخت های اقامتـی تلاش شـود‪ .‬وی‬ ‫تا کیـد کـرد‪ :‬بـرای تحقـق این موضـوع بایـد‬ ‫برنامه ریـزی کوتاه مدت و بلندمدت داشـته‬ ‫باشـیم و فضاهـای گردشـگری مناسـبی در‬ ‫اسـتان ایجـاد شـود‪.‬‬ ‫افزایش ظرفیت های اقامتی استان‬ ‫مدیـرکل میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری‬ ‫و صنایع دسـتی بوشـهر نیـز بااشـاره به‬ ‫تهـای ممتـاز این اسـتان اظهـار‬ ‫ظرفی ‬ ‫داشت‪ :‬افزایش ظرفیت اقامتی و گردشگری‬ ‫در بوشـهر به عنـوان یـک اولویـت مهـم در‬ ‫دسـتورکار اسـت‪ .‬اسـماعیل سـجادی منش‬ ‫اضافـه کـرد‪ :‬ظرفیـت اقامتـی و گردشـگری‬ ‫اسـتان بوشـهر در نیمـه نخسـت امسـال‬ ‫‪ ۲۰‬درصـد افزایـش یافـت و تعـداد تخت هتل‬ ‫و اقامتگا ههـای گردشـگری بـه بـاالی ‪۶۶۰۰‬‬ ‫تخـت رسـید‪ .‬وی از تخصیـص اعتبـارات‬ ‫حهـای‬ ‫تبصـره ‪ ۱۸‬قانـون بودجـه بـه طر ‬ ‫گردشـگری اسـتان خبـر داد و گفـت‪ :‬تا کنون‬ ‫بیـش از چهاربرابـر سـهمیه درنظر گرفتـه در‬ ‫حهـای گردشـگری جـذب‬ ‫عرصـه اجـرا طر ‬ ‫شـده اسـت‪ .‬وی اثـار تاریخـی بوشـهر را‬ ‫یکـی از مهم تریـن جاذب ههـا عنـوان کـرد و‬ ‫افـزود‪ :‬اما کـن گردشـگری در اسـتان مرمـت‪،‬‬ ‫بازسـازی و احیا شـده اسـت‪ .‬سجادی منش‬ ‫از سـاماندهی گورسـتان تاریخـی بریتانیـای‬ ‫متجـاوز در شـهر بوشـهر به عنـوان نمـاد‬ ‫شکسـت اسـتعمار پیـر انگلیـس خبـر‬ ‫داد و اضافـه کـرد‪ :‬سـاختمان گردشـگری‬ ‫مقاومـت «مجلسـی ال عصفـور» در بافـت‬ ‫تاریخـی بوشـهر بازسـازی و مرمـت شـد‪ .‬وی‬ ‫از معرفـی نمادهـای مبـارزان و سـرداران‬ ‫اسـتان به عنـوان گردشـگری مقاومـت خبـر‬ ‫حهـای مهمـی در عرصـه‬ ‫داد و افـزود‪ :‬طر ‬ ‫محتوایـی و فیزیکـی اما کـن گردشـگری‬ ‫یشـود‪ .‬انتظـار مـی رود بـا‬ ‫مقاومـت اجـرا م ‬ ‫تلاش مسـئوالن زمینـه حضـور با کیفیـت‬ ‫گردشـگران در بوشـهر فراهـم شـود تـا هـم از‬ ‫جاذب ههـای گردشـگری اسـتان بتوانند بهره‬ ‫ببرنـد و هم اینکـه بتواننـد اقامـت مناسـبی‬ ‫را در زمـان حضـور خـود در بوشـهر داشـته‬ ‫باشـند‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ 17‬مرکز روزانه سالمندی در استان یزد‬ ‫س ــالمندی تحت نظ ــارت بهزیس ــتی را ‪17‬‬ ‫مرک ــز ذکر ک ــرد و گفت‪ :‬تع ــداد مرا ک ــز روزانه‬ ‫در اس ــتان تهران هم ا کنون س ــه مرکز است‬ ‫ک ــه این نش ــان می دهد بهزیس ــتی اســـتان‬ ‫ی ــزد در راه ان ــدازی و گس ــترش مرا ک ــز روزانه‬ ‫س ــالمندی درمقایسـ ـه با س ــایر اس ــتان ها‬ ‫اهتم ــام ج ــدی داش ــته اس ــت‪ .‬وی ب ــر‬ ‫ض ــرورت بیش ازپیش توس ــعه مرا ک ــز روزانه‬ ‫برگزاری جشنواره خیریه غذا در بندر امیراباد‬ ‫ِ‬ ‫بــرای نخســتین بار جشــنواره خیریــه غــذا در اداره کل بنــدر و دریانــوردی بنــدر‬ ‫امیراب ــاد برگ ــزار ش ــد‪ .‬ای ــن جش ــنواره به هم ــت ام ــور بان ــوان و روابط عموم ــی‬ ‫بن ــدر امیراب ــاد و یک ــی از موسس ـه های خیری ــه مرک ــز اس ــتان ب ــا ه ــدف تروی ــج‬ ‫فعالیت ه ــای خیرخواهان ــه در س ــالن س ــاختمان اداری ای ــن اداره کل برگ ــزار‬ ‫شـــد‪ .‬دراین رویـــداد غذاهـــای متنـــوع بـــا هـــدف کســـب درامد بـــرای ام ــور‬ ‫خیری ــه عرض ــه و درام ــد حاصــل ازان ص ــرف درم ــان ک ــودکان بیم ــار خواه ــد‬ ‫ش ــد‪ .‬ای ــن جش ــنواره مورداس ــتقبال بی نظی ــر بان ــوان ش ــاغل‪ ،‬همس ــران و‬ ‫فرزن ــدان دخت ــر کارکن ــان بن ــدر امیراب ــاد ق ــرار گرف ــت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫استاندار خراسان رضوی خواستار شد؛‬ ‫پیگیری علت توقف ثبت اطالعات استان‬ ‫در سامانه رصد اشتغال‬ ‫نپـور ازغنـدی‪/‬‬ ‫یاسـر وط ‬ ‫اسـتاندار خراسـان رضـوی‬ ‫دسـتگاه های‬ ‫گفـت‪:‬‬ ‫مربوطـه بایـد توقـف ثبـت‬ ‫اطالعـات در سـامانه رصـد‬ ‫اشـتغال را پیگیـری کننـد‬ ‫تـا بـه دریافـت تسـهیالت‬ ‫الزم بـرای متقاضیـان نیـز‬ ‫ُ‬ ‫منجـر شـود‪ .‬یعقوبعلـی نظـری در ‪52‬امین نشسـت قرارگاه اشـتغال خراسـان‬ ‫رضوی افزود‪ :‬انچه مشـخص اسـت در واقعیت میدانی اشـتغال ایجاد شـده‬ ‫ولـی به واسـطه برخـی مشـکالت‪ ،‬اطالعـات در سـامانه رصـد ثبـت نشـده و‬ ‫مسئوالن دستگاه های مربوطه باید این موضوع را پیگیری کنند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬اشـتغال پایـدار در روسـتا بایـد همـراه بـا شـناخت و ظرفیت انجا باشـد و‬ ‫برای حل مشـکالت باید چاره اندیشـی کرد تا اشـتغال در همان محل ایجاد‬ ‫شود و از مهاجرت مردم به شهرها جلوگیری شود‪ .‬استاندار خراسان رضوی‬ ‫ً‬ ‫گفـت‪ :‬تحلیـل وضعیـت موجود اسـتان باید دقیقا به دسـت ایـد تا در تحلیل‬ ‫و تصمیم گیـری قـرارگاه اشـتغال موردتوجه قـرار گیرد‪ .‬همچنین باید ظرفیت‬ ‫روسـتاهای مختلـف و دسـتگاه ها و نهادهـای خدمت رسـان را شناسـایی‬ ‫کـرد و براسـاس ان و منابـع موجـود‪ ،‬همـراه بـا تمایلات و امکانـات روسـتایی‬ ‫کـه می تـوان ایجـاد کـرد بـه یـک مـدل تجربـه شـده و اجرایـی رسـید‪ .‬مدیـرکل‬ ‫اداره تعـاون‪ ،‬رفـاه و تامیـن اجتماعـی خراسـان رضـوی هـم گفـت‪ :‬جمعیـت‬ ‫روسـتاهای اسـتان ‪ ۱۷۳۰۴۶۷‬نفـر اسـت کـه در ‪ ۳۲۸۱‬روسـتا سـا کن هسـتند‬ ‫و تا کنـون تعـداد کل بیـکاران روسـتایی اسـتان ‪ ۲۸۰۲۷‬نفـر در ‪ ۱۵۹۱‬روسـتا‬ ‫ثبـت شـده اسـت‪ .‬محمدامیـن بابایـی افـزود‪ :‬ا کنـون ‪ ۲۰۰۰‬نفر در روسـتاهای‬ ‫خراسـان رضـوی انـواع تسـهیالت بـرای ایجـاد اشـتغال را دریافـت کرده انـد‪.‬‬ ‫همچنیـن ایجـاد کسـب وکارهای جدیـد با همکاری یـک شـتاب دهنده‪ ،‬اغاز‬ ‫شـده اسـت کـه درحال بررسـی شـرایط هسـتند و تا کنـون ‪ ۱۳‬ایـده متناسـب‬ ‫بـا روسـتاها به دسـت امـده و ایـن کار درحال پیگیـری بـرای روسـتاهای دیگـر‬ ‫اسـت‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬هم ا کنـون کمیتـه امـداد خراسـان رضـوی بیشـترین‬ ‫ثبت اطالعات را در سـامانه رصد انجام داده و الزم اسـت تا سـایر دسـتگاه ها‬ ‫نیـز دراین خصـوص بـا جدیـت بیشـتری وارد شـوند‪.‬‬ ‫استاندار قزوین‪:‬‬ ‫معاون توان بخشی بهزیستی استان یزد خبر داد؛‬ ‫مراسم گرامیداش ــت روز جهانی سالمندان‬ ‫با حضور ‪ 350‬نفر از س ــالمندان مرا کز روزانه‬ ‫س ــالمندی اس ــتان یزد با ش ــعار «تاب اوری‬ ‫و مش ــارکت زن ــان س ــالمند» هم زم ــان ب ــا‬ ‫روز جهان ــی س ــالمندان در بوس ــتان ازادی‬ ‫ی ــزد برگ ــزار ش ــد‪ .‬ب هگ ــزارش روابط عموم ــی‬ ‫بهزیس ــتی اس ــتان یزد؛ معاون توان بخشی‬ ‫بهزیس ــتی اس ــتان ی ــزد دراین مراس ــم‬ ‫گف ــت‪ :‬جمعی ــت س ــالمندی در ای ــران طی‬ ‫یش ــود؛ درحالی که‬ ‫‪ 20‬س ــال اینده دوبرابر م ‬ ‫از همی ــن تغیی ــر وضعی ــت دوبرابر ش ــدن‬ ‫جمعی ــت س ــالمندی در برخی از کش ــورها‬ ‫یش ــود‪ .‬ای ــن‬ ‫ط ــی ‪5 0‬س ــال حاص ــل م ‬ ‫مقایس ــه داللت بر یک هش ــدار مهم اس ــت‬ ‫که م ــا بای ــد در این ب ــازه ی زمان ــی محدود‪،‬‬ ‫ضم ــن شناس ــایی نیازه ــای س ــالمندی‬ ‫نس ــبت به رف ــع ان ها تالش کنیم‪ .‬محس ــن‬ ‫ین ــژاد‪ ،‬تع ــداد فعل ــی مرا ک ــز روزان ــه‬ ‫صباغ ‬ ‫ســید حســین درویشــی؛ امــوزش فنی وحرف ـه ای مازنــدران در بیــان عملکــرد‬ ‫شـــش ماهه اول ســـال‪ ،‬بـــه فعالیـــت اموزشـــگاه های ازاد فنی وحرفـــه ای در‬ ‫اســـتان پرداخـــت و گفـــت‪ 3230 :‬اموزشـــگاه ازاد فنی وحرفـــه ای بـــا ‪1629‬‬ ‫مربـــی و در ‪ 6774‬دوره اموزشـــی توانســـتند ‪ 22408‬نفـــر از عالقه من ــدان‬ ‫کســـب مهـــارت را تحت پوشـــش اموزش هـــای مهارتـــی قـــرار دهنـــد‪ .‬وی‬ ‫اف ــزود‪ :‬درراس ــتای مصوب ــات هیئت دول ــت مبنی ب ــر تس ــهیل ص ــدور مج ــوز‪،‬‬ ‫شه ــای‬ ‫ایـــن اداره کل بـــه مشـــارکت بخـــش خصوصـــی در اجـــرای اموز ‬ ‫فنی وحرفــه ای توج ــه وی ــژه نم ــود و در شــش ماهه اول ‪ 102‬پروان ــه تاس ــیس‬ ‫شه ــای مهارت ــی توس ــط‬ ‫اموزش ــگاه ازاد ص ــادر و ب ــرای پوش ــش بیش ــتر اموز ‬ ‫ای ــن موسس ــات مج ــوز ‪ 90‬رش ــته اموزش ــی جدی ــد نی ــز ص ــادر ش ــد‪ .‬س ــید‬ ‫ته ــای‬ ‫حســـین درویشـــی اظهـــار داشـــت‪ :‬جوانـــان بـــا فرا گیـــری مهار ‬ ‫فنی وحرفـــه ای درواقـــع نیـــروی خالقیـــت و کاربـــردی خـــود را در فضای ــی‬ ‫شه ــای مهارت ــی‬ ‫رقابت ــی در راه خدم ــت ب ــه م ــردم بــه کار می گیرن ــد ل ــذا اموز ‬ ‫زمینه ســاز ایجــاد حرفه هــای باثبــات اســت و از پدیدامــدن شــغل های کاذب‬ ‫و ناپای ــدار ک ــه توس ــعه همه جانب ــه کش ــور را ه ــدف ق ــرار می ده ــد و س ــبب‬ ‫اســـیب های مختلـــف اجتماعـــی می شـــود‪ ،‬جلوگیـــری به عمـــل مـــی اورد‪.‬‬ ‫س ــالمندی در اس ــتان تا کی ــد ک ــرد و افزود‪:‬‬ ‫درحال حاضر نی ــز یزد به افزای ــش ‪ 10‬برابری‬ ‫مرا ک ــز روزان ــه س ــالمندی نی ــاز دارد و ب ــرای‬ ‫رف ــع این چالش باید تمهیداتی اندیش ــیده‬ ‫ش ــود‪ .‬گفتنی ست؛ این مراس ــم که با هدف‬ ‫تکری ــم و منزل ــت س ــالمندان و همچنی ــن‬ ‫تعمیق بخش ــی اق ــدا م مس ــئولین ذی ربط‬ ‫در اس ــتان برگزار ش ــد‪ ،‬مش ــتمل ب ــر اجرای‬ ‫مراس ــم متنوع بود و در حاش ــیه این مراسم‬ ‫نی ــز ایس ــتگاه های غربالگ ــری س ــامت‬ ‫س ــالمندان اع ــم از س ــنجش فش ــارخون‬ ‫و قن دخ ــون‪ ،‬س ــنجش توده بدن ــی‪،‬‬ ‫نش ــناختی‪،‬‬ ‫مش ــاوره تغذی ــه‪ ،‬مش ــاوره روا ‬ ‫س ــنجش بینایی و ش ــنوایی‪ ،‬مش ــاوره‬ ‫حقوق ــی‪ ،‬مش ــاوره خدم ــات توان بخش ــی‪،‬‬ ‫مش ــاوره فن ــاوری دیجیتال‪ ،‬ایس ــتگاه های‬ ‫تفریحات ســـالم و‪ ...‬به ارائه خدمات رایگان‬ ‫ب ــه س ــالمندان بازدیدکنن ــده پرداختن ــد‪.‬‬ ‫تبدیل قزوین به قطب گردشگری‬ ‫نیازمند ارتقای زیرساخت هاست‬ ‫اسـتاندار قزویـن گفـت‪:‬‬ ‫تبدیـل قزویـن بـه یکـی از‬ ‫قطب هـای گردشـگری‬ ‫کشـور نیازمنـد ارتقـای‬ ‫زیرسـاخت ها و افزایـش‬ ‫جـذب سـرمایه گذار اسـت‪.‬‬ ‫به گـزارش ایرنـا؛ محمـد‬ ‫مهدی اعالیی به مناسـبت‬ ‫هفتـه گردشـگردی در مراسـم افتتـاح یـک مجتمـع رفاهـی و گردشـگری در‬ ‫شـهر صنعتـی البـرز افـزود‪ :‬قزویـن از جاذبه هـای فـراوان تاریخـی و طبیعـی‬ ‫برخـوردار بـوده و اسـتعداد ایـن را کـه بـه یکـی از قطب هـای مهـم گردشـگری‬ ‫ایـران بـدل شـود را دارد؛ امـا بـا ضعـف زیرسـاخت در این حـوزه روبه ر وسـت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه توسـعه گردشـگری از اولویت های اصلی ما به شمار می رود‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬در این رابطـه از سـرمایه گذاران حوزه گردشـگری حمایت های‬ ‫الزم را به عمـل می اوریـم‪ .‬اسـتاندار قزویـن گفـت‪ :‬گردشـگری و نقـش ان‬ ‫در توسـعه قزویـن را نبایـد به شـکل شـعاری دنبـال کنیـم؛ بلکـه بایـد همـه‬ ‫دسـتگاه های ذی ربط به این موضوع مهم کمک کنند و ان را در دسـتور کار‬ ‫خـود قـرار دهنـد‪ .‬وی با بیان اینکـه خداونـد هرانچـه از نعمـات خـود بـوده را‬ ‫بـه اسـتان قزویـن بخشـیده اسـت‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬موقعیـت جغرافیایـی و‬ ‫ارتباطـی ممتـاز قزویـن در واقـع مـا را در کنـار یـک فرصـت بی نظیـر و یـک رود‬ ‫نیـل قـرار داده کـه بایـد از ان بـرای جـذب گردشـگر اسـتفاده کنیـم‪ .‬اعالیـی‬ ‫گفت‪ :‬روزانه به شـکل میانگین ‪ ۸۰۰‬هزار خودرو از مسـیرهای ارتباطی اسـتان‬ ‫عبـور مـی کننـد و حتـی در ایـام تعطیلات نـوروز ایـن رقـم بـه یک میلیـون‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬هـزار خـودرو نیـز رسـید کـه یـک ظرفیـت بالقـوه بـرای جـذب گردشـگر‬ ‫به شـمار مـی رود‪ .‬اسـتاندار قزویـن اظهـار داشـت‪ :‬بایـد بـرای اسـتفاده از‬ ‫فرصت هـا در حـوزه گردشـگری و جـذب گردشـگر خالقیـت و ابتـکار ب هخـرج‬ ‫دهیـم و از قوانیـن و امکانـات موجـود نهایـت اسـتفاده را ببریـم‪ .‬وی اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬متاسـفانه فضـای گردشـگری در شـهر قزویـن بـا وجـود ظرفیت های‬ ‫بـاال حا کـم نیسـت و ا گـر راهنمایـان بـر سـر بناهـا و جاذبـه هـا حضـور نداشـته‬ ‫باشند‪ ،‬گردشگری بودن این شهر نمایان نمی شود‪ .‬اعالیی همچنین گفت‪:‬‬ ‫فضاسـازی بناهـا و محوطه هـای تاریخـی نیـز در جذب گردشـگر موثر اسـت؛‬ ‫از ایـن رو از مسـووالن ذی ربـط خواسـته ایم تـا نورپـردازی بناهـا و جاذب ههـا را‬ ‫مورد توجـه قـرار دهنـد‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬اعظم دستجردی‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬مهر ‪ 6 1401‬ربیع االول ‪ 3 1444‬اکتبر ‪ 2022‬سال نوزدهم شماره ‪2606‬‬ ‫در تم ــام ط ــول تار ی ــخ‪ ،‬ش ــجاعت جزئ ــی جدایی ناپذی ــر از‬ ‫یش ــد که کتک‬ ‫مردانگ ــی بوده اس ــت‪ .‬ب ــزدل نه تنها تحقیر م ‬ ‫یش ــد؛ اما ا گر‬ ‫یخ ــورد یا حتی در دادگاه به اعدام محکوم م ‬ ‫م ‬ ‫ً‬ ‫واقع بین باش ــیم‪ ،‬باید اذعان کنیم که ش ــجاعت صرفا افتخار‬ ‫و اوازه به بار نیاورده بلکه کش ــته های بس ــیار و قساوت های‬ ‫بی پای ــان نیز از خ ــود به یادگار گذاش ــته‪ .‬ش ــجاعت می تواند‬ ‫به خش ــونت ک ــور و انتقام جویی خودخواهانه منجر ش ــود و‬ ‫ازاین جه ــت ش ــاید بی فایده نباش ــد که یک بار ه ــم تاریخ را‬ ‫ازمنظر ترس ــوها ببینیم‪.‬‬ ‫«ی ــک بزدل ممکن اس ــت موجب شکس ــت در یک نبرد ش ــود‪،‬‬ ‫یک نبرد می تواند منجر به شکس ــت در یک جنگ ش ــود و یک‬ ‫جنگ می تواند باعث ازدسـ ـت دادن کشور ش ــود»‪ .‬این را تافتن‬ ‫بیمی ــش؛ دریابان و نماینده محافظه کار مجلس‪ ،‬در س ــخنرانی‬ ‫خ ــود در مجل ــس ع ــوام (‪ )۱۹۳۰‬گف ــت‪ .‬ای ــن س ــخن تجل ــی‬ ‫ً‬ ‫یس ــت که احتم ــاال به اندازه خود جنگ قدم ــت دارد‪ .‬ادم‬ ‫تفکر ‬ ‫ب ــزدل فقط ب ــه امنیت خود اهمی ــت؛ و اطالع ــات را لو می دهد‪،‬‬ ‫خ ــودش را هدف ش ــلیک دش ــمن می کن ــد و ازاین جه ــت برای‬ ‫هم رزمان ــش بدتر از دش ــمنی ش ــجاع اس ــت‪ .‬ب ــزدل حتی وقتی‬ ‫ً‬ ‫ف ــرار نکن ــد ه ــم می توان ــد صرفا ب ــا ظاه ــرش وحش ــت بپرا کند‪.‬‬ ‫ب هق ــول هوم ــر در کتاب «ایلی ــاد» چنین ف ــردی نمی تواند یکجا‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫بنش ــیند‪ ،‬دندان قروچه می کند و مدام رنگش عوض م ‬ ‫له ــا‪ ،‬از ت ــرس‪ ،‬خودش ــان را هم خ ــراب می کنند‪.‬‬ ‫می گوین ــد بزد ‬ ‫تعجبی ن ــدارد که س ــربازان در میدان نب ــرد‪ ،‬بیش ازاینکه رویای‬ ‫لب ــودن نگران ان ــد‪.‬‬ ‫نب ــودن در س ــر بپرورانن ــد‪ ،‬از بزد ‬ ‫قهرما ‬ ‫نه ــم جای تعجب ن ــدارد که چ ــرا بزدلی را س ــرزنش امیزترین‬ ‫ای ‬ ‫نه ــم نه فق ــط ب ــرای س ــربازان)؛‬ ‫رذیل ــت اخالق ــی می دانن ــد (ا ‬ ‫یک ــه قهرمان ــان به ش ــهرت و افتخار می رس ــند‪ ،‬بزدالن‬ ‫باوجود ‬ ‫ً‬ ‫معم ــوال محک ــوم ب ــه چی ــزی بدت ــر از رس ــوایی اند‪ :‬فراموش ــی‪.‬‬ ‫ویرژی ــل‪ ،‬راهنم ــای دانت ــه‪ ،‬از ب ــزدالن منفع ــل ک ــه در اتاق های‬ ‫یگ ــذارد‬ ‫انتظ ــار جهن ــم س ــا کن اند چنی ــن می گوی ــد‪« :‬دنی ــا نم ‬ ‫نه ــا باقی بماند»‪ .‬خ ــود ویرژیل ه ــم نمی خواهد از‬ ‫گزارش ــی از ا ‬ ‫ان ها ح ــرف بزن ــد‪ .‬بااین حال‪ ،‬ح ــرف زدن از بزدل ــی می تواند به‬ ‫م ــا کم ــک کن ــد رفت ــار انس ــان درمواجه هب ــا ت ــرس را قض ــاوت و‬ ‫ً‬ ‫یس ــت‬ ‫هدایت کنیم‪ .‬بیمیش درادامه گفت‪« :‬ترس کامال طبیع ‬ ‫و س ــراغ همه می اید‪ .‬کسـ ـی که بر ترس ــش غلب ــه می کند قهرمان‬ ‫اس ــت و هر ک ــس مغلوب ترس ــش ش ــود ب ــزدل اس ــت و هر چه بر‬ ‫س ــرش بیاید سزاوار اوس ــت»؛ اما ش ــاید همه چیز به این سادگی‬ ‫سه ــا غلبه ناپذیرند‪ .‬ارس ــطو می گوید که فقط‬ ‫نباش ــد‪ :‬برخی تر ‬ ‫س ــلت ها از زلزل ــه و س ــیل نمی ترس ــند و م ــا ح ــق داری ــم ان ها را‬ ‫یس ــت ک ــه در ترس‬ ‫دیوان ــه بدانی ــم‪ .‬او می گوی ــد که بزدل «مرد ‬ ‫اف ــراط می کن ــد‪ :‬او از چیزهایی اش ــتباه می ترس ــد و ب هش ــیوه ای‬ ‫اش ــتباه و فهرس ــت این اش ــتباهات همچن ــان ادام ــه دارد»‪ .‬ما‬ ‫ً‬ ‫نوعا وقت ــی یک ادم را بزدل می دانیم ک ــه ترس او درمقابل خطر‬ ‫پیـ ـش رو نامتناس ــب باش ــد‪ ،‬وقت ــی مغل ــوب ای ــن ترس ش ــود و‬ ‫نتوان ــد کاری را ک ــه بای ــد ‪-‬یعن ــی وظیفـ ـه اش را‪ -‬انج ــام ده ــد‪.‬‬ ‫درضم ــن‪ ،‬همان طورک ــه زب ــان جنس ــیت زده ارس ــطو و بیمیش‬ ‫ً‬ ‫نش ــان می دهد‪ ،‬م ــا برچس ــب ب ــزدل را نوعا ب ــرای م ــردان به کار‬ ‫می بری ــم‪ .‬حتی امروزه اس ــتعمال ای ــن لفظ درب ــاره زنان عجیب‬ ‫ً‬ ‫اس ــت و ظاه ــرا به کمی توضیح نی ــاز دارد‪ .‬ا گر ان طورکه بیمیش‬ ‫ً‬ ‫یس ــت که س ــرش می ای ــد‪ ،‬دقیقا‬ ‫می گوید؛ بزدل س ــزاوار هرچیز ‬ ‫تب ــا‬ ‫چه چی ــزی س ــر او می ای ــد؟ صحب ــت بیمی ــش درمخالف ‬ ‫یش ــد ک ــه قرار ب ــود حکم م ــرگ ب ــرای بزدلی و‬ ‫طرح ــی مطرح م ‬ ‫ت ــرک خدم ــت را ملغ ــی کن ــد‪ .‬منط ــق او واض ــح اس ــت‪ .‬ا گر یک‬ ‫ب ــزدل می تواند وجود یک کش ــور را به نیس ــتی بدل کند‪ ،‬کش ــور‬ ‫هم باید مش ــتاق باش ــد تا وجود بزدل را به نیس ــتی تبدیل کند‪.‬‬ ‫ـتن بزدالن‪ ،‬تاریخی بلند و متن ــوع دارد‪ .‬رومیان گاهی‬ ‫رس ــم کش ـ ِ‬ ‫بزدالن را ازطریق فوس ــتواریوم اعدام می کردن ــد‪ .‬در ابتدای این‬ ‫ایی ــن دراماتیک‪ ،‬ی ــک مامور قان ــون با چوب دس ــتی اش به فرد‬ ‫مته ــم ضربه ای می زد و با این اش ــاره‪ ،‬تم ــام س ــربازان اردوگاه ان‬ ‫نق ــدر با چماق می زدند تا بمیرد‪ .‬روش ــی ک ــه در دنیای‬ ‫م ــرد را ا ‬ ‫م ــدرن ترجیح می دهن ــد‪« ،‬جوخه اتش» اس ــت‪ .‬بریتانیایی ها و‬ ‫فرانس ــوی ها در جن ــگ جهان ــی اول صده ــا س ــرباز و المان ها و‬ ‫سه ــا در جن ــگ جهان ــی دوم ده هاه ــزار س ــرباز را به خاط ــر‬ ‫رو ‬ ‫بزدل ــی و ترک خدمت‪ ،‬هدف گلوله ق ــرار دادند‪ .‬تحقیر‪ ،‬مجازاتی‬ ‫یس ــت ک ــه مونتن ــی ه ــم در «از‬ ‫لت ــر ب ــرای بزدل ‬ ‫به مرات ــب معمو ‬ ‫یش ــود‪ .‬مونتن ــی‪ ،‬با نقل‬ ‫کیف ــر بزدل ــی» (‪ )۱۵۸۰‬ایـ ـن را ی ــاداور م ‬ ‫س ــخن ترتولیان مبنی براینکه «بهتر اس ــت خ ــون در چهره یک‬ ‫م ــرد جمع ش ــود تااینکه از بدنش فروبچکد»‪ ،‬این تفکر را ش ــرح‬ ‫می ده ــد‪ :‬ادم بزدل ــی ک ــه اج ــازه زندگ ــی می یاب ــد ممکن اس ــت‬ ‫شرمگین ش ــود و دلیرانه بجنگد‪ .‬روش های تحقیر از روش های‬ ‫کش ــتن ه ــم متنوع تر اس ــت‪ :‬از پوش ــاندن لب ــاس زنانه ت ــا زدن‬ ‫برچس ــب و خال کوب ــی ت ــا تراش ــیدن س ــر و اجب ــار ب ــه حم ــل‬ ‫پ ــا کاردی ک ــه روی ان نوش ــته اند «ب ــزدل» ت ــا نام بردن و ش ــرح‬ ‫تب ــارش در روزنامه ش ــهر‪ .‬بزدل‪ ،‬چه بمی ــرد و چه‬ ‫کاره ــای خف ‬ ‫زنده بمانـــد‪ ،‬مجازاتش بای ــد درمالعام انجام ش ــود تا با جرمش‬ ‫تناس ــب داشته باش ــد‪ .‬وقتی می کوش ــد فرار کند و مخفی شود‪،‬‬ ‫بدترین الگوی رفتاری را نش ــان می دهد‪ ،‬ت ــرس را مانند عفونت‬ ‫می گس ــتراند و ازاین طری ــق‪ ،‬گ ــروه را به خط ــر می ان ــدازد‪.‬‬ ‫یش ــود»‪.‬‬ ‫ضرب المثل ــی المان ــی می گوی ــد «ی ــک ب ــزدل د هت ــا م ‬ ‫کردن ب ــزدل برای کس ــانی که‬ ‫ـش دس ــتگیری و انگشـ ـت نما ِ‬ ‫نمای ـ ِ‬ ‫تماش ــا می کنن ــد حک ــم وا کس ــن را دارد‪ .‬ای ــن تذک ــری قدرتمند‬ ‫یس ــت ک ــه خودش ــان ه ــم درص ــورت تس ــلیم برابر‬ ‫درب ــاره بهای ‬ ‫بزدلی‪ ،‬می پردازند‪ .‬روان شناس ــان تکاملی چی ــز زیادی راجع به‬ ‫بزدل ــی نگفته اند؛ ش ــاید به این خاطرک ــه در پی ال ــزام تکاملی به‬ ‫حفظ نف ــس‪ ،‬چنین امری بدیهی به نظر می رس ــد؛ اما اجماعی‬ ‫گس ــترده وج ــود دارد ک ــه انتخ ــاب طبیع ــی می توان ــد به نف ــع‬ ‫رفتارهای غیربزدالنه‪ ،‬همکارانه و نوع دوس ــتانه باش ــد‪ .‬بسیاری‬ ‫«ایثارگری مصلحتی» نش ــان می دهند؛‬ ‫از حیوان ــات رفتاره ــای‬ ‫ِ‬ ‫یعنی‪ ،‬ب ــا درخطرانداخت ــن جان خود‪ ،‬ش ــانس دیگ ــران را برای‬ ‫زندگ ــی (و تولیدمث ــل) افزای ــش می دهن ــد‪ .‬ی ــک خرگ ــوش‪،‬‬ ‫به محض اینک ــه ببین ــد روباه ــی درحال پرسـ ـه زدن اس ــت‪ ،‬پ ــا بر‬ ‫زمین می کوبد و پش ــتش را ب ــاال می برد تا همنوعان ــش را از خطر‬ ‫ا گاه س ــازد هرچندک ــه ایـ ـن کار توجه خط ــر را ب هس ــوی خودش‬ ‫جل ــب می کن ــد‪ .‬خرگوش های ــی که به زمی ــن پا می کوبن ــد میزان‬ ‫یش ــود‬ ‫بقای خویشانش ــان را افزایش می دهند‪ .‬این امر باعث م ‬ ‫ژن پا کوبی ش ــانس بیش ــتری برای انتقال (ازطریق خواهر‪ ،‬برادر‬ ‫ن نی ــز به ایج ــاد خرگوش های‬ ‫ی ــا عموزاده) داش ــته باش ــد که ای ‬ ‫شه ــا ب ــه کس ــانی که پ ــا‬ ‫پا ک ــوب بیش ــتر می انجام ــد‪ .‬خرگو ‬ ‫نمی کوبن ــد حمله نمی برند و هرچند پرخاش ــگری درون گونه ها‬ ‫خیلی ش ــایع اس ــت‪ ،‬تا کنون مشاهده نش ــده که هیچ حیوانی‪،‬‬ ‫ب هج ــز انس ــان‪ ،‬همن ــوع خ ــود را به این خاط ــر مج ــازات کند که‬ ‫عم ـ ِـل ایثارگ ــری مصلحت ــی را ک ــه از او انتظ ــار می رف ــت انج ــام‬ ‫ً‬ ‫ن ــداده‪ .‬اخی ــرا کی ــت ینس ــن و همکاران ــش در موسس ــه‬ ‫انسان شناس ــی تکاملی ما کس پالنک در المان پژوهشی انجام‬ ‫دادن ــد ک ــه در س ــال ‪ ۲۰۱۲‬درص ــورت جلسـ ـه های ا کادمی ملی‬ ‫عل ــوم (پ ــی‪.‬ان‪ِ .‬ای‪ .‬اس) منتش ــر ش ــد‪ .‬ای ــن پژوه ــش نش ــان‬ ‫می ده ــد حت ــی ش ــامپانزه ه ــم ک ــه از نزدیک تری ــن خویش ــان‬ ‫ماس ــت‪ ،‬چنی ــن مجازات ــی را روی «ش ــخص ثال ــث» انج ــام‬ ‫ً‬ ‫نمی دهد؛ این ش ــاید رس ــمی منحصرا انس ــانی باش ــد‪ .‬مجازات‬ ‫ش ــخص ثال ــث ب ــرای بزدل ــی می توان ــد حت ــی بی منفع ــت ی ــک‬ ‫ارت ــش س ــازمان یافته ی ــا نظ ــام سیاس ــی مرک ــزی رخ ده ــد ک ــه‬ ‫این نکت ــه را س ــارا متی ــو و راب ــرت بوی ــد در س ــال ‪ ۲۰۱۱‬در پی‪.‬ان‪.‬‬ ‫نش ــناس ک ــه دران زمان‬ ‫ِای‪ .‬اس نش ــان می دهند‪ .‬این دو انسا ‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫تاریخ مختصر بزدلی!‬ ‫در دانش ــگاه کالیفرنی ــا در لس انجل ــس مش ــغول کار بودن ــد‪ ،‬به‬ ‫مطالع ــه قبیل ــه تورکان ــا پرداختند‪ .‬ای ــن قبیله «پیش ــادولتی» و‬ ‫س ــا کن ش ــرق افریقا ش ــبانانی تس ــاوی خواه هس ــتند ک ــه گاهی‬ ‫ب ــرای دزدی احش ــام ب ــه گروه های دیگ ــر حمله می برن ــد‪ .‬وقتی‬ ‫یک م ــرد تورکان ــا ب ــدون دلیلی موج ــه نپذی ــرد در حمله حاضر‬ ‫ش ــود ی ــا هن ــگام خطر ف ــرار کن ــد‪ ،‬ممکن اس ــت مجازات ش ــود‪.‬‬ ‫دامن ــه ای ــن مج ــازات از «تنبی ــه زبانی غیررس ــمی» ت ــا مجازات‬ ‫ش ــدید جس ــمی ازجمله بس ــتن به درخت و ش ــاق زدن است‪.‬‬ ‫فه ــای ثال ــث (و نه فق ــط خویش ــان‪ ،‬همس ــایگان ی ــا‬ ‫اینک ــه طر ‬ ‫یک ــه ب ــا اعم ــال ب ــزدل به خط ــر افتاده ان ــد) در فراین ــد‬ ‫مردم ‬ ‫مجازات ش ــرکت می کنند ام ــکان اجرای ان را در مقیاس ــی بزرگ‬ ‫مق ــدور می نمای ــد و در بح ــث جن ــگ‪ ،‬ا گ ــر همه چیز دیگ ــر برابر‬ ‫باش ــد‪ ،‬کارام ــدی در مج ــازات (و جلوگی ــری از ) بزدل ــی‪ ،‬ش ــانس‬ ‫پی ــروزی را افزایش می ده ــد‪ .‬مردم تورکانا ش ــجاعت را در جنگ‬ ‫تحس ــین می کنن ــد و پ ــاداش می دهند‪ ،‬ام ــا متیو و بوی ــد یاداور‬ ‫یش ــوند ک ــه ا گر مش ــوق های مثب ــت ب ــرای انگیزش اف ــراد به‬ ‫م ‬ ‫ـگی کار درس ــت طی حمله ها کافی بود‪« ،‬نیازی به‬ ‫ِ‬ ‫انجام همیش ـ ِ‬ ‫نه ــا نتیجـ ـ ه می گیرند‪:‬‬ ‫مج ــازات مس ــتقیم وج ــود نداش ــت»‪ .‬ا ‬ ‫یس ــازد‬ ‫چنی ــن مجازات ــی فقط هم ــکاری گس ــترده را ممکن نم ‬ ‫یس ــت‪ .‬ا گ ــر بخواهی ــم به بی ــان بیمی ــش‬ ‫بلک ــه ب ــرای ان ضرور ‬ ‫بگویی ــم‪ ،‬ا گر یک بزدل می تواند باعث ازدسـ ـت رفتن یک کش ــور‬ ‫ش ــود و کش ــور تمایلی ب ــه محکوم کردن ب ــزدل ن ــدارد‪ ،‬پس خود‬ ‫کش ــور ممک ــن اس ــت محک ــوم ش ــود؛ ام ــا عجی ــب اس ــت ک ــه‬ ‫با گذشـ ـت زمان‪ ،‬تمایلمان برای محکو مک ــردن یا مجازات بزدلی‬ ‫کمتر ش ــده اس ــت‪ .‬بیمیش در مناظره شکس ــت خورد‪ .‬پارلمان‬ ‫مج ــازات مرگ برای بزدل ــی و ترک خدم ــت را در اوریل ‪ ۱۹۳۰‬لغو‬ ‫ک ــرد‪ .‬کش ــورهای دیگ ــری نی ــز چنی ــن کرده ان ــد؛ برخ ــی در متن‬ ‫قانون و بس ــیاری دیگر درعمل‪ .‬تحت ایین نام ــه نظامی امریکا‪،‬‬ ‫ت ــرک خدم ــت در دوران جنگ همچنان مجازات م ــرگ دارد اما‬ ‫از س ــال ‪ ۱۸۶۵‬تنها یک س ــرباز به نام ادی اسلوویک به این جرم‬ ‫(ی ــا ه ــر ج ــرم نظام ــی دیگ ــر ‪-‬تج ــاوز ب ــه عن ــف و قتل مس ــائل‬ ‫نه ــم در س ــال ‪ ۱۹۴۵‬ب ــود‪.‬‬ ‫متفاوتی ان ــد) اع ــدام ش ــده ک ــه ا ‬ ‫جلس ــات دادس ــرای نظام ــی ب ــرای بزدل ــی بس ــیارکم ش ــده و‬ ‫بس ــیاری از س ــربازان اروپای ــی که ب هج ــرم بزدلی ی ــا ترک خدمت‬ ‫گه ــای جهان ــی اعدام ش ــدند پس از مرگ عفو ش ــدند؛‬ ‫در جن ‬ ‫حتی برخی جوامع مجس ــمه هایی به احترام ان ها س ــاخته اند‪.‬‬ ‫دالی ــل زی ــادی ب ــرای ای ــن تح ــول وج ــود دارد‪ .‬اول ازهمـ ـه ‬ ‫یسـ ـت که ارنس ــت ترت ــل (نماین ــده حزب کارگ ــر در مجلس‬ ‫چیز ‬ ‫ک ــه پویش ــی بلندمدت ب ــرای بران ــدازی حکم مرگ ب ــرای جرائم‬ ‫ً‬ ‫نظام ــی داش ــت)‪ ،‬در مناظ ــره ب ــا بیمی ــش‪ ،‬ان را «فش ــار تقریب ــا‬ ‫ً‬ ‫توصیف ناپذیر جنگ های مدرن» خواند‪ .‬قطعا همیش ــه فش ــار‬ ‫زی ــادی در جنگ بوده و کس ــانی نظیر مارتی ــن ون کرولد؛ مورخ‬ ‫نظام ــی‪ ،‬تردی ــد دارن ــد ای ــن فش ــار در دوران م ــدرن بدتر ش ــده‬ ‫کت ــر از تماش ــای‬ ‫یااینک ــه بمب ــاران توپ خانـ ـه ای تروماتی ‬ ‫کند هش ــدن پوس ــت س ــر خویش ــاوندان باش ــد؛ ام ــا بی منط ــق‬ ‫نیس ــت که فکر کنی ــم مقی ــاس جن ــگاوری م ــدرن ‪-‬توانایی ان‬ ‫ـیب بیش ــتر در مسافتی بیش ــتر برای مدت های‬ ‫برای اعمال اس ـ ِ‬ ‫یت ــر‪ -‬فش ــاری بیش ــتر نس ــبت ب ــه س ــابق به وج ــود اورده‬ ‫طوالن ‬ ‫اس ــت‪ .‬ا گ ــر س ــلت ها از زلزل ــه نمی ترس ــیدند‪ ،‬بمب ــاران توکی ــو‪،‬‬ ‫یش ــد‪ .‬وقتی‬ ‫درس ــدن یا لندن ش ــاید باعث تجدیدنظر ان ها م ‬ ‫یس ــت‪ ،‬چن ــدان مهم نیس ــت فش ــار جنگ‬ ‫بح ــث ب ــر س ــر بزدل ‬ ‫یس ــابقه اس ــت یا نه؛ مهم این اسـ ـت که چنی ــن ادرا کی‬ ‫مدرن ب ‬ ‫نب ــار در س ــال‬ ‫یش ــدن را ب ــرای اولی ‬ ‫یک ــه موج ‬ ‫وج ــود دارد‪ .‬زمان ‬ ‫‪ ۱۹۱۵‬تش ــخیص دادن ــد‪ ،‬فک ــر می کردن ــد به عل ــت م ــواد‬ ‫یت ــر‬ ‫یس ــت ک ــه از هرانچ ــه جه ــان تا کن ــون دی ــده قو ‬ ‫منفجره ا ‬ ‫یه ــای جدید‬ ‫اس ــت‪ .‬س ــاح های جدید الج ــرم موج ــب بیمار ‬ ‫خواهند ش ــد‪ .‬ب ــرای تبیی ــن دردنش ــان های عجیبی مث ــل لرز‪،‬‬ ‫س ــرگیجه‪ ،‬فرورفت ــن در وضعیت ناا گاه ــی و فلج ک ــه در زنان به‬ ‫یش ــد‪ ،‬ب ــه اصطالح ــات جدیدی نی ــاز بود‪.‬‬ ‫هیس ــتری تعبی ــر م ‬ ‫همان طورک ــه الی ــن ش ــوالتر در «بیم ــاری زن ــان» (‪)۱۹۸۵‬‬ ‫یش ــدن» اهنگ ــی بس ــیار‬ ‫خاطرنش ــان می کن ــد‪ ،‬لف ــظ «موج ‬ ‫مردان هت ــر داش ــت‪ .‬حتی وقتی پزش ــکان به این نتیجه رس ــیدند‬ ‫ً‬ ‫یس ــت‪ ،‬این لفظ‬ ‫یش ــدن اختالل ــی کام ــا روان شناخت ‬ ‫که موج ‬ ‫پابرج ــا مان ــد و به اولین اصط ــاح از میان مجموعـ ـه ای از الفاظ‬ ‫(«روان نژن ــدی جن ــگ»‪« ،‬خس ــتگی نب ــرد»‪« ،‬اختالل استرس ــی‬ ‫پس از اس ــیب روانی») تبدیل ش ــد که ب هق ــول ترتل؛ روش هایی‬ ‫رس ــمی و جایگزی ــن ب ــرای «قضاوت ــی همدردان هت ــر و ب ــا درک ــی‬ ‫قت ــر از مردانی که ک ــم اورده بودند» به دس ــت می داد‪ .‬نکته‬ ‫عمی ‬ ‫این نیسـ ـت که س ــربازانی ک ــه ایـــن بیم ــاری در ان ها تش ــخیص‬ ‫ً‬ ‫یش ــد واقع ــا ب ــزدل بودند بلکه س ــوءرفتاری ک ــه پیش تر‬ ‫داده م ‬ ‫ان را بازت ــاب نقص ــی ش ــخصیتی ی ــا تحری ــف هوی ــت جنس ــیتی‬ ‫می دانس ــتند ح ــاال به احتمال زیادتر نش ــانه بیماری محس ــوب‬ ‫تغییرناپذیر مردانگ ــی این چنین‬ ‫یش ــد‪ .‬انگار هه ــای ُصل ــب و‬ ‫م ‬ ‫ِ‬ ‫پیچیده ش ــده و به چالش کش ــیده ش ــد‪ .‬قضاوت اخالقی جای‬ ‫خ ــود را ب ــه درم ــان پزش ــکی داد‪ .‬ای ــن تح ــول ه ــم با پیش ــرفت‬ ‫بش ــناختی‬ ‫پزش ــکی پیش ــرفت ک ــرده اس ــت‪ .‬تسـ ـت های عص ‬ ‫جدید توانس ــته ش ــواهد مرب ــوط به صدم ــات انفجار ب ــه مغز را‬ ‫ً‬ ‫شناس ــایی کن ــد تاحدی که حتی در دهه پی ــش و قطعا در قرنی‬ ‫پی ــش قابل تش ــخیص نب ــود‪ .‬به لط ــف چنی ــن تسـ ـت هایی‪،‬‬ ‫یش ــدن احیا‬ ‫پژوهش ــگران هم ــان فرضیه اولی ــه را درب ــاره موج ‬ ‫یس ــت‪ .‬ما امروزه ایـ ـن را هم بهتر‬ ‫کرده ان ــد؛ اینکه علت ان فیزیک ‬ ‫می دانیم که عوامل فیزیولوژیک‪ ،‬نظیر ش ــکل به ادامه و س ــطح‬ ‫کورتی ــزول‪ ،‬می توان ــد توانایی مقابل ــه با ت ــرس را در افراد مختلف‬ ‫ً‬ ‫بیش ــتر یا کمت ــر کند‪ .‬رفت ــار ظاه ــرا «بزدالنه» (عالم ــت نقل قول‬ ‫یش ــود) ربطی به ش ــخصیت یا مردانگی‬ ‫گاهی نا گهان ضروری م ‬ ‫ن ــدارد بلکه ب ــا ژن‪ ،‬محی ــط و تروم ــا ارتب ــاط دارد‪ .‬باتوجه به این‬ ‫تح ــول‪ ،‬تعجب ــی ن ــدارد ک ــه طب ــق مجموع ــه داد هه ــای گ ــوگل‬ ‫نگ ــرام‪ ،‬کارب ــرد واژ هه ــای «ب ــزدل» و «بزدلی» درمقایسـ ـه با کل‬ ‫ِا ‬ ‫کلمات انگلیس ـ ِـی منتشره درطول قرن بیس ــتم به نصف کاهش‬ ‫یافته اس ــت‪ .‬باوجوداینکه بزدلی دیگر مثل س ــابق در زبان رایج‬ ‫نیس ــت‪ ،‬تحقی ــر ان از بی ــن نرفت ــه‪ .‬ی ــک س ــده روان درمان ــی‬ ‫نتوانس ــته یک هزاره تقبی ــح را از میان ببرد‪ .‬ای ــن حالت حتی بر‬ ‫واژگان ــی ه ــم س ــایه افکن ــده کـــه درک بدیل ــی از ت ــرک وظیف ــه‬ ‫ً‬ ‫س ــربازان به دلی ــل تروم ــا به دس ــت می ده ــد؛ مث ــا س ــربازان‬ ‫خجالت می کش ــند از روان پزش ــک کم ــک بگیرند چ ــون این کار‬ ‫بزدل ــی به حس ــاب می ای ــد‪ .‬درضم ــن واژه «ب ــزدل» را هن ــوز ب ــا‬ ‫داللت ــی منف ــی و به عن ــوان برچس ــبی ب ــرای تروریسـ ـت ها‪،‬‬ ‫یش ــنویم‪ .‬چنی ــن‬ ‫ک ــودک ازاران و دیگ ــر مجرم ــان درند هخ ــو م ‬ ‫کارب ــردی از ای ــن واژه بی فکران ــه و نادرس ــت اس ــت ام ــا نش ــان‬ ‫می ده ــد که توهی ــن همچنان پابرجاس ــت‪ ،‬حت ــی باوجودی که‬ ‫تفک ـ ِـر پش ـ ِـت ان بس ــیار رو به ابه ــام رفته اس ــت‪ .‬ک ــودک ازاران را‬ ‫ش ــاید بت ــوان ازاین جهت بزدل دانس ــت که با تمای ــات خود (و‬ ‫یش ــوند‪ .‬تروریسـ ـت ها ه ــم‬ ‫عواق ــب وحش ــتنا کش) روبـ ـه رو نم ‬ ‫یت ــوان ان را بزدلی‬ ‫ش ــاید گن ــاه چی ــزی را داش ــته باش ــند ک ــه م ‬ ‫عقیدت ــی نامی ــد یعنی ترس افراط ــی از اینکه از چش ــم خدا یا در‬ ‫مس ــیر نهضتش ــان ب ــزدل به نظ ــر این ــد؛ اما وقت ــی به این اش ــرار‬ ‫ً‬ ‫یس ــت که از‬ ‫تحقیر کسان ‬ ‫«ب ــزدل» می گوییم‪ ،‬منظورمان معموال‬ ‫ِ‬ ‫انس ــان های اسیب پذیر یا درمانده سوءاس ــتفاده می کنند‪ .‬این‬ ‫کارب ــرد می تواند حس خوبی داش ــته باش ــد اما می تواند م ــا را از‬ ‫فکرکردن ب ــه بزدلی خود نیز منحرف و از اب ــزاری اخالقی محروم‬ ‫نه ــم نه فقط‬ ‫کن ــد؛ اب ــزاری اخالقی ک ــه می تواند مفید باش ــد‪ ،‬ا ‬ ‫برای س ــربازان و م ــردان‪ .‬بیمیش در مجلس ع ــوام گفت‪« :‬همه‬ ‫خود م ــن هم همیـ ـن االن دچار ترس‬ ‫م ــا از ت ــرس رنج می بری ــم‪ِ .‬‬ ‫هس ــتم اما ا گر بنش ــینم و احساس ــم را بیان نکنم‪ ،‬ترسو خواهم‬ ‫بود»‪ .‬فکر می کنم احس ــاس او اش ــتباه بود‪ .‬اعدام کس ــی به جرم‬ ‫نه ــا‬ ‫بزدل ــی چیزه ــای زی ــادی را نادی ــده می گی ــرد ک ــه یکی ازا ‬ ‫ته ــای انس ــان درمواجهه با‬ ‫اموخت هه ــای م ــا درب ــاره محدودی ‬ ‫نح ــال‪ ،‬ب ــه بیمی ــش‬ ‫گه ــای م ــدرن اس ــت‪ .‬باای ‬ ‫وحش ــت جن ‬ ‫احت ــرام می گذارم که س ــا کت ننشس ــت و برای ــم ارزش دارد که او‬ ‫ـرم بزدل ــی به ــره گرفت تا خ ــودش را ب ــرای یک نبرد‬ ‫چط ــور از ش ـ ِ‬ ‫مهیب سیاس ــی تقویت کن ــد‪ .‬گرچه او ب ــاور داش ــت مردی که بر‬ ‫یگ ــذارم که‬ ‫ت ــرس غلبه کن ــد قهرمان اس ــت اما ب ــه او احت ــرام م ‬ ‫نب ــازی تحوی ــل نمی گی ــرد‪ .‬او‬ ‫خ ــودش را به خاط ــر قهرما ‬ ‫یس ــت ک ــه می توانی ــد راه ــش را دنب ــال کنی ــد ه ــرگاه‬ ‫الگوی ‬ ‫می خواهی ــد در دف ــاع از ی ــک نهض ــت س ــخن بگویی ــد ول ــی از‬ ‫دورنمای ان می ترس ــید و باوجوداین‪ ،‬فکر می کنید کار درس ــت‬ ‫ً‬ ‫همین اس ــت‪ .‬اینکه ب هخ ــود بگویید قهرمانید احتماال به ش ــما‬ ‫هم بیش ــتر از یک س ــرباز کمک نخواهد ک ــرد‪ .‬این مفهوم خیلی‬ ‫واالس ــت و این واژه براثر اس ــتفاده زیاد از معنا تهی شده (همین‬ ‫یش ــود درب ــاره «دالوری» ه ــم گف ــت)؛ ام ــا ا گ ــر ب ــه خودتان‬ ‫را م ‬ ‫بگویید که بلندنش ــدن و حرف نزدن بزدالنه اس ــت‪ ،‬انگاه ش ــاید‬ ‫نش ــده با بزدلی اس ــیب های‬ ‫ننگ عجی ‬ ‫از صندلی تان برخیزید‪ِ .‬‬ ‫ش ــدیدی به وج ــود اورده اس ــت ک ــه در کس ــانی که باب ــت ای ــن‬ ‫ـیب کمتر‬ ‫«جرم» فرضی تاوان پس داده اند اش ــکارتر اس ــت‪ .‬اس ـ ِ‬ ‫ِ‬ ‫یس ــت که از ترس ننگ بزدلی‪،‬‬ ‫اش ــکار اما فرا گیرتر متوجه افراد ‬ ‫ً‬ ‫اقدامات ــی بی محابا و معموال خش ــن انج ــام داده ان ــد‪ .‬ا گر این را‬ ‫ب هی ــاد داش ــته باش ــیم‪ ،‬کمتر حاض ــر خواهی ــم بود از برچس ــب‬ ‫«ب ــزدل» اس ــتفاده کنی ــم به خص ــوص وقت ــی کس ــی از ِاعم ــال‬ ‫خش ــونت س ــر باز می زن ــد‪ .‬خیلی اوق ــات پ ــس از پای ــان ماجرا با‬ ‫یش ــویم ک ــه س ــرباززدن از جنگ نه‬ ‫ن ــگاه ب ــه عق ــب متوج ــه م ‬ ‫بی جرئت ــی و نه نامردی بلکه دوراندیش ــانه و حتی دالورانه بوده‬ ‫اس ــت‪ .‬ط ــی بح ــران موش ــکی کوب ــا در س ــال ‪ ،۱۹۶۲‬ادالی‬ ‫استیونس ــون؛ س ــفیر امری ــکا در س ــازمان مل ــل‪ ،‬پ ــس از توصیه‬ ‫مصالحه با ش ــوروی ب ــه رئیس جمهور کندی گف ــت‪« :‬ا کثر افراد‬ ‫ً‬ ‫احتم ــاال م ــرا ب ــزدل خواهن ــد خوان ــد ‪ ...‬ام ــا ش ــاید در اتاقی که‬ ‫یس ــت‪ ،‬ب ــه ی ــک ب ــزدل نی ــاز داش ــته‬ ‫بح ــث از جن ــگ هسته ا ‬ ‫باش ــیم»‪ .‬ساموئل جانس ــون هم اظهار کرد که «بزدلی متقابل»‬ ‫م ــا را در صل ــح و ارامش نگ ــه مـ ـی دارد‪ .‬بااین حال‪ ،‬نن ــگ بزدلی‬ ‫ان را ب ــه راهنم ــا و مهمیز خوبی برای عملک ــرد ما تبدیل می کند‬ ‫نه ــم نه فق ــط در میدان نبرد یا رقابت سیاس ــی که بیمیش در‬ ‫ا ‬ ‫ان حض ــور داش ــت‪ ،‬بلک ــه هر ج ــا ت ــرس و وظیفه با ه ــم درتضاد‬ ‫باش ــند‪ .‬همه ما در بس ــترهای گونا گونی ازجمله ش ــخصی ترین‬ ‫ته ــا‪ ،‬با تسویه حس ــاب های مش ــابهی روبه رو هس ــتیم؛‬ ‫موقعی ‬ ‫ خریدن ش ــرم بزدل ــی می تواند‬ ‫ن‬ ‫ جا‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ ها‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ک‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫نمونه ها‬ ‫ِ‬ ‫مفیدت ــر از روی ــای واالی قهرمانی باش ــد؛ اما افس ــوس که به نظر‬ ‫می رس ــد هم ــه م ــا همیش ــه به وظیف ــه اج ــازه می دهی ــم جای‬ ‫خ ــود را به ت ــرس بدهد‪ .‬م ــارک تواین می نویس ــد‪« :‬ش ــایع ترین‬ ‫طرف‬ ‫ضعف انس ــان بیزاری اوس ــت از اینکه به خاطر حض ــور در ِ‬ ‫نامحبوب ماجرا‪ ،‬او را ب هش ــکل ناخوش ــایندی انگشت نما کنند‬ ‫یس ــت و ویژگی‬ ‫و از او دوری جوین ــد‪ .‬ن ــام دیگ ــر ان بزدلی اخالق ‬ ‫ـارز ‪ ۹۹۹۹‬نف ــر از هر ‪ ۱۰۰۰۰‬نفر اس ــت‪ .‬این ویژگی چنان ش ــایع و‬ ‫بـ ِ‬ ‫ً‬ ‫یس ــت که دیگ ــر اصال ش ــبیه بزدلی نیس ــت»‪ .‬ش ــاید علت‬ ‫عاد ‬ ‫این باش ــدکه بن ــا ب ــه اس ــتدالل س ــورن کیرکگ ــور؛ فیلس ــوف‬ ‫دانمارکی‪ ،‬اولی ــن کاری که بزدلی می کند این اسـ ـت که نمی گذارد‬ ‫ً‬ ‫«یک انس ــان بداند چه چیز خوب و واقعا بزرگ و ش ــریف اس ــت؛‬ ‫ته ــای دور و نزدیک‬ ‫اینک ــه چه چیز باید هدف تالش ها و زحم ‬ ‫او باش ــد»؛ ام ــا فکرک ــردن درب ــاره بزدل ــی ‪-‬تام ــل درب ــاره تقبی ــح‬ ‫یس ــت‪-‬‬ ‫دیرینـ ـه ای که چه خوب و چه بد‪ ،‬هنوز در فکر ما جار ‬ ‫می توان ــد ذهنم ــان را متمرک ــز کند بر یافتن پاس ــخی ب ــرای این‬ ‫ً‬ ‫س ــوال ک ــه دقیق ــا بای ــد چـ ـه کار بکنی ــم و کمکم ــان کن ــد ب ــر‬ ‫ترس های ــی غلبه کنی ــم که ما را از انج ــام ان وا می دارد‪ .‬عجیب و‬ ‫ش ــاید متناق ــض به نظر می رس ــد ک ــه می خواهم از بزدل ــی دفاع‬ ‫نه ــم اول از هرچیز در براب ــر کاربرد ناهنج ــار و بی فکرانه‬ ‫کن ــم‪ ،‬ا ‬ ‫ای ــن لف ــظ‪ .‬این کارب ــرد ناهنج ــار‪ ،‬اس ــیب های زی ــادی به همراه‬ ‫ی ک ــه به ان ها‬ ‫داش ــته به خصوص برای کس ــانی که ب هج ــرم بزدل ‬ ‫ً‬ ‫نس ــبت داده ان ــد تحقی ــر و بعضا کش ــته ش ــده اند‪ .‬حت ــی وقتی‬ ‫نش ــانه ای از بزدلی در رفتار کسی باشد‪ ،‬بهتر است در قضاوتش‬ ‫ب هق ــول ترت ــل؛ «هم ــدردی و درک ــی عمیق تر» داش ــته باش ــیم‪.‬‬ ‫لوئی فردینان س ــلین در رمان «س ــفر به انتهای ش ــب» (‪)۱۹۳۲‬‬ ‫ک ــه درب ــاره جن ــگ جهان ــی اول و عواق ــب ان اس ــت‪ ،‬پ ــا را فرات ــر‬ ‫یگ ــذارد‪ .‬راوی‪ ،‬ضم ــن ت ــرس از اینک ــه «در می ــان دومیلی ــون‬ ‫م ‬ ‫دیوان ــه یاوه گوی قهرمان باز که تا دندان مس ــلح اند» تنهاس ــت‪،‬‬ ‫نق ــدر عق ــل دارم ک ــه‬ ‫ب هخ ــود تبری ــک می گوی ــد ک ــه «ا ‬ ‫یک باربرای همیش ــه بزدل ــی را برگزین ــم»‪ .‬س ــلین ش ــجاعت را‬ ‫مشکلی می دانس ــت که بزدلی چاره ان اس ــت‪ .‬استیونسون هم‬ ‫چنی ــن تفکری داش ــت‪ .‬دالی ــل مجاب کننده ای وج ــود دارد که‬ ‫حت ــی وقتی بح ــث جنگ هس ــته ای مطرح نیس ــت هم چنین‬ ‫یش ــود‬ ‫دیدگاه ــی را بپذیری ــم‪ .‬هر چه باش ــد جانس ــون یاداور م ‬ ‫ک ــه «بزدلی متقابل» م ــا را در صلح و ارامش نگه مـ ـی دارد‪ .‬البته‬ ‫نمی خواه ــم بزدل ــی را به طورکامل و ب ــا اغوش ب ــاز بپذیرم‪ .‬پس‬ ‫ش ــیوه دوم دف ــاع م ــن از بزدل ــی درتضادب ــا ش ــیوه اول اس ــت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تحقی ــری ک ــه هنوزه ــم معم ــوال ب ــرای بزدل ــی قائ ــل هس ــتیم‬ ‫می توان ــد ذهن م ــا را بر یافتن پاس ــخ به این س ــوال متمرکز کند‬ ‫ً‬ ‫ک ــه دقیق ــا باید چـ ـه کاری انج ــام دهیم و ب ــه ما کم ــک نماید بر‬ ‫ترس های ــی غلبه کنیم ک ــه ما را از انج ــام ان و امـ ـی دارد‪ .‬مفهوم‬ ‫نه ــم نه فق ــط در‬ ‫بزدل ــی می توان ــد تفک ــر م ــا را هدای ــت کن ــد ا ‬ ‫نبردهای اش ــکار سیاس ــت ک ــه بیمی ــش از ان س ــخن می گوید‪.‬‬ ‫نحوه عشـ ـق ورزیدن ما‪ ،‬کیس ــتی و کجایی ما‪ ،‬کاره ــای ما‪ ،‬تفکر‬ ‫م ــا‪ ،‬حت ــی دانس ــته های م ــا و انچ ــه ب هخ ــود اج ــازه می دهی ــم‬ ‫بدانی ــم؛ گاه به نظ ــر می رس ــد تم ــام ای ــن خصیص هه ــا ب ــا ترس‬ ‫افراط ــی و ش ــانه خالی کردن از وظیفه ش ــکل گرفته ان ــد و ان قدر‬ ‫دوام اورده ان ــد ک ــه به «هنج ــار» تبدیل ش ــده اند‪ .‬تام ــل درباره‬ ‫بزدلی می تواند به ما کمک کند بر ان ها غلبه کنیم‪.‬‬ ‫علیرضا شفیعی نسب‪ /‬ترجمان‬ ‫سوت‬ ‫پنالتی ها؛ بالی جان ژنرال‬ ‫تیــم اســتقالل در ورزشــگاه شــهید ســلیمانی ســیرجان میهمــان گل گهــر‬ ‫ً‬ ‫ســیرجان بــود و توانســت نهایتــا بــا دو گل محبــی و کویــن یامــگا بــه برتــری‬ ‫‪ 2‬بــر ‪ 1‬مقابــل ایــن تیــم دســت یابــد و یــک دیــدار مهــم و حســاس نیم فصــل‬ ‫نخســت را بــا پیــروزی پشت ســر بگــذارد‪ .‬این نتیجــه در شــرایطی رقــم خــورد‬ ‫کــه دو تیــم تــا پایان ‪90‬دقیقه قانونی مســابقه به تســاوی ‪ 1‬بر ‪ 1‬رضایــت داده‬ ‫بودنــد ولــی حرکــت عجیــب امیــن قاســمی نــژاد در دقیقــه ‪ ۹۲‬و دادن یــک‬ ‫ضربه پنالتی به اســتقالل نتیجه را در پایان بازی به ســود این تیم برگرداند‪.‬‬ ‫ای ـن را می تــوان بدشانســی قلعه نویــی مقابــل تیــم ســابقش قلمــداد کــرد‬ ‫ولــی امــار شکس ـت های قلعه نویــی مقابــل اســتقالل در ســال های اخیــر‬ ‫بــا ضربــات پنالتــی گــره خــورده اســت و امــار عجیب وغریبــی دراین خصوص‬ ‫وجــود دارد‪ .‬در هفــت تقابــل اخیر قلعه نویی‪-‬اســتقالل داور هفت خطای‬ ‫پنالتــی به ســود اســتقالل اعــام کــرده اســت کــه چهــار پنالتــی ان به عقیــده‬ ‫کارشناسان داوری اشتباه بوده‪ .‬البته پنالتی استقالل به گفته کارشناسان‬ ‫داوری و کادر فنــی گل گهــر درســت بــود ولــی امــار پنالتی هــای اســتقالل‬ ‫مقابــل تیم هــای قلعه نویــی عجیــب و جالب توجــه اســت‪.‬‬ ‫اشتباه فاحش بیژن حیدری‬ ‫شـروع شکسـت های سـریالی قلعه نویـی مقابـل اسـتقالل مربـوط بـه‬ ‫لیـگ نوزدهـم اسـت‪ .‬در ‪ 11‬اردیبهشـت سـال ‪ 99‬بـود کـه دو تیـم در هفتـه‬ ‫بیسـت وهفتم لیـگ برتـر به مصـاف هـم رفتنـد و درشـرایطی که بـازی پایاپـای‬ ‫پیش می رفت و این سـپاهان بود که بیشـتر نبض بازی را در کنترل داشـت‪،‬‬ ‫روی یـک ضدحملـه دیاباتـه و شـایان مصلـح در یـک کـورس قـرار گرفتنـد و‬ ‫مدافـع سـپاهان کـه سـعی داشـت مهاجـم ابی هـا را متوقـف کنـد‪ ،‬بـا خطـای‬ ‫وی سرنگون شد و دراین صحنه بیژن حیدری در تصمیمی عجیب به جای‬ ‫اعلام خطـا به سـود سـپاهان‪ ،‬نقطـه پنالتـی را نشـان داد‪ .‬ایـن پنالتـی جریـان‬ ‫بازی را تغییر داد و درادامه مصلح یک بار هم به اشـتباه دروازه سـپاهان را باز‬ ‫کـرد تـا چهـره ویـژه تیـم دراین شکسـت باشـد‪ .‬گل محمـد محبی به اسـتقالل‬ ‫نیز نتوانست مانع شکست سپاهان در اولین تقابل مجیدی و قلعه نویی و‬ ‫در روز پراشـتباه مصلـح و بیـژن حیـدری باشـد‪.‬‬ ‫دومین تقابل و بازهم شایان مصلح‬ ‫نه روزبعـد دو تیـم بـاز به مصـاف هـم رفتنـد و این بـار تقابـل ان هـا در مرحلـه‬ ‫یک چهـارم نهایـی جـام حذفی بود‪ .‬شـایان مصلـح دراین بـازی بازهم قربانی‬ ‫اشـتباه داوری شـد و این بـار مهـدی قایـدی بـود کـه بـا شبیه سـازی توانسـت‬ ‫موعـود بنیادی فـر را فریـب داده و از داور به اشـتباه پنالتـی بگیـرد و اسـتقالل‬ ‫بـا گل وریـا غفـوری از روی نقطـه پنالتـی پیـش افتـاد و در نیمـه دوم علـی‬ ‫کریمـی اختلاف را بـه دو گل رسـاند تـا مجیـدی دومین تقابلـش با قلعه نویی‬ ‫را هـم پیـروز شـود و دراین دیـدار اشـتباهات داوری و پنالتی هـا تاثیـر خـود را‬ ‫گذاشتند‪.‬‬ ‫بازی سوم و بازهم جنجال‬ ‫در بـازی سـوم دو سـرمربی این بـار قلعه نویـی روی نیمکـت گل گهـر نشسـته‬ ‫بـود‪ .‬ایـن بـازی ا گرچـه پنالتـی به سـود اسـتقالل نداشـت ولـی دو صحنـه‬ ‫مشـکوک داشـت کـه بـا اعتـراض گل گهری هـا همـراه بـود و تعـدادی از‬ ‫کارشناسـان داوری هـم ایـن اعتـراض را به حـق می دانسـتند‪ .‬یکـی پنالتـی‬ ‫دیده نشـده بابـت خطـای محمـد نـادری روی اقاجانپـور در محوطـه جریمه‬ ‫بـود‪ .‬میرزابیگـی؛ کارشـناس داوری دران مقطـع دراین خصـوص اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫مهم تریـن صحنـه در نیمـه دوم در دقیقـه ‪ ۵۲‬رقـم خـورد کـه برخـورد بازیکـن‬ ‫اسـتقالل بـا بازیکـن گل گهـر خطـای پنالتـی بـود‪ .‬بازیکـن اسـتقالل محمـد‬ ‫اقاجانپور را از پشت شارژ کرد؛ داور می توانست دراین صحنه خطای پنالتی‬ ‫اعالم کند اما این کار را انجام نداد‪ .‬درمجموع به جز همان پنالتی دقیقه ‪۵۲‬‬ ‫کـه بایـد بـرای گل گهر اعالم می شـد‪ ،‬تصمیم اشـتباه یـا اثرگذار دیگری توسـط‬ ‫زاهدی فـرد مشـاهده نکردیـم و کمـک داوران نیـز به درسـتی پرچـم زدنـد‪.‬‬ ‫همچنیـن درخصـوص گل اول اسـتقالل هـم نویـد مظفـری عنـوان کـرد‪ :‬در‬ ‫صحنه گل اول استقالل کمک داور به درستی تشخیص داد که توپ از خط‬ ‫رد شـده؛ امـا اعتقـاد مـن براین اسـت که خطایـی کـه قبـل ازان اعلام و منجـر‬ ‫بـه ضربـه ایسـتگاهی بـرای اسـتقالل شـد‪ ،‬خطـا نبـود و داور نبایـد ان را اعلام‬ ‫می کـرد‪ .‬همـان تـوپ هـم وارد دروازه گل گهـر شـد‪.‬‬ ‫بازی چهارم‪ ،‬جنجال جام حذفی‬ ‫دو تیـم در مرحلـه نیمه نهایـی جام حذفی به مصاف هم رفتنـد‪ .‬دراین دیدار‬ ‫گل گهـر از اسـتقالل پیـش افتـاد امـا بـاز ضربـات پنالتـی به کمـک مجیـدی‬ ‫و شـا گردانش امـد‪ .‬در صحنـه روی شـوت مهدی پـور‪ ،‬تـوپ بـه دسـت‬ ‫بازیکـن گل گهـر برخـورد کـرد و داور تصمیـم گرفـت پنالتـی بگیـرد‪ .‬دران مقطع‬ ‫کارشناسـان داوری ایـن تصمیـم را اشـتباه داور مسـابقه دانسـتند‪ .‬اسـتقالل‬ ‫دراین بـازی یـک پنالتـی دیگـر هـم به دسـت اورد کـه گل گهری هـا بـه ان‬ ‫معترض بودند و با این دو ضربه پنالتی ‪ 1-2‬به برتری رسیدند و پیروز شدند‬ ‫و بـه فینـال راه یافتنـد‪ .‬بعـد از ایـن بـازی امیـر قلعه نویـی از فـرط عصبانیـت‬ ‫صحبت هایـی در نشسـت خبـری مطـرح کـرد کـه منجـر بـه محرومیـت‬ ‫طوالنی مـدت وی شـد‪.‬‬ ‫بازی پنجم‪ ،‬تساوی و حکم کمیته انضباطی‬ ‫بـازی پنجـم دو تیـم اتفـاق خاصـی ازلحاظ داوری نداشـت و دو تیم موقعیت‬ ‫چندانـی هـم روی دروازه هـم خلـق نکردنـد‪ .‬در دیـداری کـه قلعه نویـی‬ ‫به دلیل محرومیت از روی سکوها عملکرد شا گردانش را تماشا می کرد بازی‬ ‫بـا تسـاوی بـدون گل به پایـان رسـید‪ .‬پـس از بـازی اسـتقالل بابـت اسـتفاده‬ ‫از مهاجـم گابنـی از گل گهـر شـکایت کـرد و بـا حکـم کمیتـه انضباطـی و تاییـد‬ ‫اسـتیناف بـازی ‪ 3‬بـر صفـر شـد امـا نتیجـه حاصلـه در زمین مسـابقه تسـاوی‬ ‫بـدون گل بـود‪.‬‬ ‫بازی ششم‪ ،‬بازهم بیژن حیدری‬ ‫انتخـاب بیـژن حیـدری به عنـوان داور مسـابقه حسـاس تصمیمـی ازسـوی‬ ‫کمیتـه داوران بـود کـه بـا انتقـادات زیـادی همـراه بـود‪ .‬باتوجه بـه سـابقه‬ ‫تقابل هـای دو تیـم و حساسـیت های ایجادشـده و البتـه سـابقه اشـتباه‬ ‫فاحشـی کـه بیـژن حیـدری در تقابل هـای پیشـین دو سـرمربی داشـت‬ ‫خیلی هـا عقیـده داشـتند بهتـر اسـت داور دیگـری بـرای ایـن بـازی انتخـاب‬ ‫ً‬ ‫نبـازی‬ ‫شـود امـا بیـژن حیـدری درنهایـت ایـن بـازی را سـوت زد و اتفاقـا درای ‬ ‫نیـز جنجـال داوری داشـتیم‪ .‬در بـازی اخیـر دو تیـم سـه پنالتی ازسـوی بیژن‬ ‫حیـدری گرفتـه شـد کـه به عقیـده کارشناسـان داوری دو پنالتـی صحیـح بـود‬ ‫ولی ا کثر کارشناسان پنالتی دوم استقالل را حاصل اشتباه فاحش حیدری‬ ‫می دانسـتند کـه باعـث شـد اسـتقالل به واسـطه ان بـه پیـروزی برسـد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2655

روزنامه سایه 2655

شماره : 2655
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه سایه 2654

روزنامه سایه 2654

شماره : 2654
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه سایه 2653

روزنامه سایه 2653

شماره : 2653
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه سایه 2652

روزنامه سایه 2652

شماره : 2652
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه سایه 2651

روزنامه سایه 2651

شماره : 2651
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه سایه 2649

روزنامه سایه 2649

شماره : 2649
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!