روزنامه سایه شماره 2605 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2605

روزنامه سایه شماره 2605

روزنامه سایه شماره 2605

‫رئیس جمهوری اعالم کرد؛‬ ‫توبیخ دستگاه های خاطی در اجرای قانون بهبود فضای کسب وکار‬ ‫رئیس جمهـوری با تا کید بـر اجـرای قانـون بهبـود فضـای کسـب وکار‬ ‫توسـط دسـتگاه های اجرایـی‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬دسـتگاه های‬ ‫جامانـده در اجـرای ایـن قانـون‪ ،‬توبیـخ شـوند»‪ .‬به گـزارش پایـگاه‬ ‫اطالع رسـانی دولـت؛ ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی در اولیـن جلسـه‬ ‫شـورای عالی اجـرای سیاسـت های کلـی اصـل ‪ ۴۴‬قانـون اساسـی در‬ ‫دولـت سـیزدهم‪ ،‬پیام هـا و اهـداف مهـم اجـرای ایـن سیاسـت ها را‬ ‫شتاب بخشـی به رشـد اقتصادی‪ ،‬شکسـتن انحصارها‪ ،‬ایجاد اشـتغال‬ ‫و رونـق تولیـد دانسـت و گفـت‪« :‬هـدف اجـرای سیاسـت‪ ،‬وا گـذاری‬ ‫بنگا ههـای اقتصـادی دولـت بـه بخـش خصوصـی؛ و تشـویق مـردم بـه‬ ‫سـرمایه گذاری و تولیـد بـود»‪.‬‬ ‫قتل«جمالخاشقجی»‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫در چنین روزی در سـال ‪2018‬؛ «جمال خاشـقجی»؛ روزنامه نگار «واشنگتن پسـت»‬ ‫کـه اهـل عربسـتان و از منتقـدان دولـت این کشـور بـود‪ ،‬در کنسـولگری عربسـتان در‬ ‫کسـال پـس از حادثـه‪ ،‬در ‪ ۲۵‬سـپتامبر ‪۲۰۱۹‬‬ ‫اسـتانبول ترکیـه تـرور شـد‪ .‬حـدود ی ‬ ‫«محمـد بن سـلمان»؛ ولیعهد عربسـتان سـعودی مسـئولیت قتـل ایـن روزنامه نگار‬ ‫‪59‬سـاله را برعهـده گرفت‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 10‬مهر ‪ 5 1401‬ربیع االول ‪ 2 1444‬اکتبر ‪ 2022‬سال نوزدهم شماره ‪ 1500 2605‬تومان‬ ‫برنامهسه گانهصنعت گاز برای کاهشمشعل سوزی‬ ‫‪2‬‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫سلبریتی ها در کنار‬ ‫کدام مردم هستند؟!‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫علت رکود‬ ‫در صنایع کشور‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ضد بیماری‬ ‫�بهتر�ین م�یوه های ِ‬ ‫میوه هـا نه تنهـا مـواد غذایـی طبیعـی و خوشـمزه ای هسـتند؛ بلکـه منابعـی‬ ‫سلامتی بخش هـم به حسـاب می اینـد‪ .‬ان هـا مقادیـر فراوانـی انـواع ویتامیـن‪ ،‬املاح و‬ ‫فیبر دارند که مجموعشـان وا کسـنی کامل برای حفظ بیشـتر سلامتی اسـت‪ .‬مصرف‬ ‫میوه هـا مانـع بـروز بیماری هـا بوده و انجمن تغذیه و سلامت کانـادا توصیه می کند‪ ،‬هر‬ ‫فـردی بایـد روزانـه هفـت سـهم میوه و سـبزی تازه بخورد تا سلامت بماند‪ .‬البته بعضی‬ ‫میوه هـا خـواص سلامتی بخش بیشـتری دارنـد کـه در میـان ان هـا بـه بهترین هایشـان‬ ‫اشـاره می کنیـم‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تاثیر بی سابقه پاندمی کرونا‬ ‫بر گردشگری اروپا‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیرکل غله گلستان اعالم کرد؛‬ ‫شهردار بندر ماهشهر عنوان کرد؛‬ ‫تحول در اینده ای نزدیک؛‬ ‫تغییر در مبلمان شهری‬ ‫مدیرکل استاندارد ایالم اعالم کرد؛‬ ‫پرداخت ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫مطالبات گندم کاران‬ ‫‪8‬‬ ‫صدور و تمدید مهلت‬ ‫‪ ۳۹‬فقره پروانه کاربرد عالمت استاندارد‬ ‫‪6‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫نوب‬ ‫شماره‬ ‫مناقصه‬ ‫عنوان مناقصه‪ -‬شهرستان محل اجرا‬ ‫مدت‬ ‫پیمان‬ ‫رشته کاری‬ ‫براورد اولیه (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪140194‬‬ ‫حفاظت و نگهبانی تاسیسات تامین اب شرب سطح استان‬ ‫ایالم (مهران‪ ،‬دهلران‪ ،‬ملکشاهی)‬ ‫(مناقصه بار اول)‬ ‫‪ 12‬ماه‬ ‫اب‪ ،‬پایه ‪5‬‬ ‫‪76.905.470.900‬‬ ‫‪3.845.273.545‬‬ ‫تذکر‪ :‬ارائه اصل ضمانتنامه (پا کت الف) عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد‪ ،‬به صورت فیزیکی به دبیرخانه حراست واقع در میدان دفاع‬ ‫مقدس‪ ،‬شرکت اب و فاضالب استان ایالم‪ ،‬دفتر حراست الزامی ست‪.‬‬ ‫مهلت دریافت (دانلود) اسناد‪ :‬از مورخه ‪ 1401/07/10‬لغایت ساعت ‪13‬بعدازظهر مورخه ‪1401/07/14‬‬ ‫مهلت ارائه پیشنهاد قیمت‪ :‬از مورخه ‪ 1401/07/14‬لغایت ساعت ‪13‬بعدازظهر مورخه ‪1401/07/27‬‬ ‫زمان برگزاری جلسه بازگشایی پا کات مناقصه‪ :‬ساعت ‪10‬صبح مورخه ‪1401/07/30‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/07/10 :‬‬ ‫م الف ‪401/11‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان ایالم‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت سـهامی اب منطقـه ای مرکـزی (به عنـوان دسـتگاه مناقصه گـزار ) درنظـردارد مناقصـه تکمیـل خطـوط فرعـی روسـتایی‬ ‫حدفاصـل چشـمه هفتیـان تـا روسـتای جفتـان را براسـاس مشـخصات و شـرایط کلـی منـدرج ذیـل برگـزار کنـد‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضوع و نوع مناقصه‪ :‬تکمیل خطوط فرعی روستایی حدفاصل چشمه هفتیان تا روستای جفتان‪ -‬دو مرحله ای‬ ‫‪ -2‬مبلغ براوردی‪ :‬به مبلغ ‪ 127.891.039.418‬ریال‬ ‫‪ -3‬مبلـغ تضمیـن فراینـد ارجـاع کار‪ :‬بـه مبلغ ‪ 6.394.551.970‬ریال‪ ،‬به صورت ضمانتنامه بانکی طبق فرم پیوسـت اسـناد‬ ‫و یـا واریز نقدی‬ ‫‪ -4‬محل و مدت اجرای کار‪ :‬استان مرکزی‪ 10 -‬ماه‬ ‫‪ -5‬شرایط مناقصه گران‪ :‬شرکت های پیمانکاری دارای صالحیت رشته اب و ابنیه در کلیه پایه ها‬ ‫‪ -6‬مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به شماره فراخوان‬ ‫‪ ۲۰۰۱۰۰۱۱۶۴۰۰۰۰۱۴‬از تاریخ درج ا گهی‪ ،‬از سـاعت ‪8‬صبح روز شـنبه مورخ ‪ 1401/07/09‬الی سـاعت ‪8‬صبح روز یکشـنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/07/17‬به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه کرده و اسناد را دریافت کنند‪.‬‬ ‫‪ -7‬مهلـت ارسـال و زمـان بازگشـایی پـا کات مناقصـه‪ :‬متقاضیـان موظفنـد اسـناد را پـس از تکمیـل و ارائـه مـدارک خواسـته‬ ‫شـده‪ ،‬حدا کثـر تـا زمـان بازگشـایی پـا کات کـه در سـاعت ‪8‬صبح روز چهارشـنبه مـورخ ‪ 1401/08/04‬اسـت در سـامانه تـدارکات‬ ‫الکترونیکـی دولـت بارگـذاری کنند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/07/09 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1385970 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب منطقه ای مرکزی‬ ‫مازندران؛ پایلوت مدارس گردشگری کشور‬ ‫‪7‬‬ ‫عیسیزارع پور‪:‬‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫سفر را تسهیل می کند‬ ‫‪3‬‬ ‫مزایده عمومی یک مرحله ای‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـرکت اب و فاضلاب اسـتان ایلام درنظـردارد انجـام پروژ ههـای با مشـخصات ذیـل را از طریق مناقصه عمومی به‬ ‫پیمانـکاران دارای گواهـی صالحیـت صـادره از سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی در رشـته موردنیـاز بـه شـرح جدول‬ ‫ذیـل و همچنیـن دارنـده گواهینامـه صالحیـت ایمنـی صـادره از اداره تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی وا گـذار کنـد‪ .‬لـذا‬ ‫از پیمانـکاران واجـد شـرایط دعـوت بـه عمـل می ایـد جهـت دریافـت اسـناد و شـرکت در مناقصـه و ارائـه پیشـنهاد‬ ‫قیمت‪ ،‬به سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه کنند‪ .‬جهت کسـب اطالعات بیشـتر با شـماره‬ ‫تلفـن ‪ 08432230120-7‬داخلـی ‪ 313‬گـروه قراردادهـا تمـاس حاصـل فرماییـد‪ .‬در ضمـن مبالـغ تضمیـن‪ ،‬براسـاس ائین نامـه تضمیـن‬ ‫معاملات دولتی می باشـد‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬پرداخت هزینه ا گهی های مناقصه به عهده برنده است‪.‬‬ ‫ماریـا زاخـارووا؛ سـخنگوی وزارت امـور خارجـه روسـیه نخسـتین قانـون‬ ‫سیاست در غرب را امادگی برای دور انداختن متحدانش اعالم و تا کید کرد‪:‬‬ ‫«غـرب حتـی اگـر هزینه زیادی هم برای شـما بپردازد‪ ،‬معنایش این نیسـت که‬ ‫پـس از اسـتفاده‪ ،‬شـما را دور نمی انـدازد!»‬ ‫نوب‬ ‫وا گذاری بوفه مواد خورا کی بیمارستان ‪ 12‬فروردین شهرستان کهنوج (دانشگاه علوم پزشکی)‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت درنظردارد با رعایت قانون‪ ،‬از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای نسبت‬ ‫بـه وا گـذاری بوفـه مـواد خورا کـی بیمارسـتان ‪ 12‬فروردین شهرسـتان کهنوج اقدام کند‪ .‬اشـخاص واجد شـرایط می توانند به سـامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) مراجعه کرده و اقدام به ثبت نام در مناقصه مذکور کنند‪ .‬شـماره فراخوان‪5001091168000013 :‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪ :‬تا ساعت ‪ 14‬مورخ ‪1401/07/14‬‬ ‫اخرین مهلت و محل تحویل پا کت الف‪ :‬ساعت ‪ 14‬مورخ ‪1401/07/24‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنا جهت دریافت ضمانتنامه شرکت در مناقصه‪ ،‬مبلغ را به شماره شبا ‪ IR460130100000000276994838‬بانک رفاه واریز فرمایید‪.‬‬ ‫کد اقتصادی به شماره‪ 411399813169 :‬کد ملی به شماره‪14000235860 :‬‬ ‫ً‬ ‫همچنین الزاما پا کت "الف" را تا پایان تاریخ مهلت ارسال‪ ،‬به نشانی جیرفت‪ ،‬میدان انقالب‪ ،‬ستاد مرکزی‪ ،‬حراست دانشگاه‪ ،‬کد پستی ‪ 7860634204‬ارسال فرمایید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/07/09 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1386679 :‬‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جیرفت‬ ‫ا گهی تجدید مناقصه عمومی‬ ‫یک مرحله ای شماره ‪1401/12‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت سـهامی بـرق منطقـه ای باختـر درنظردارد نسـبت بـه وا گـذاری ارائه خدمـات بهره برداری به شـرح زیـر‪ ،‬از طریـق برگزاری‬ ‫مناقصـه عمومـی بـه شـرکت های واجـد صالحیـت‪ ،‬برابر شـرایط ذکر شـده در اسـناد مناقصه اقـدام کند‪.‬‬ ‫‪-1‬موضوعمناقصه‪:‬پروژهپایدارسازیترانس هایشرکتبرقمنطقه ایباختر‬ ‫‪ -2‬مدت انجام کار‪ :‬ده (‪ )10‬ماه شمسی‬ ‫‪ -3‬محل انجام کار‪ :‬پست های برق شرکت برق منطقه ای باختر‬ ‫‪ -4‬مبلغ براورد‪ :‬به مبلغ‪ 26/268/345/982‬ریال‬ ‫‪ -5‬سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬به مبلغ ‪ 1/313/418/000‬ریال به صورت یکی از تضامین قابل قبول ذکر شده در فرایند‬ ‫ارجاع کار‪ ،‬مطابق ائین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره ‪/123402‬ت‪50659/‬ه‍ مورخ ‪ 1394/09/22‬هیئت وزیران‬ ‫‪ -6‬محـل تحویـل پاکـت تضمیـن شـرکت در فرایند ارجـاع کار‪ :‬به نشـانی‪ :‬ارا ک‪ ،‬میدان امام خمینـی(ره)‪ ،‬بزرگـراه امام علی؟ع؟‪،‬‬ ‫جنـب پـل راه اهـن‪ ،‬دبیرخانه شـرکت برق منطقه ای باختر‬ ‫‪ -7‬اطالعـــات تمـــاس ســـامانه تـــدارکات الکترونیکـــی دولـــت جهـــت انجـــام مراحـــل عضویـــت در ســـامانه‪:‬‬ ‫تلفن تماس‪ 086-33245248 :‬مرکز راهبری و پشتیبانی‪1456 :‬‬ ‫‪ -8‬مهلـت دریافـت اسـناد مناقصـه‪ :‬کلیـه شـرکت های واجـد شـرایط متقاضـی شـرکت در مناقصـه فـوق می تواننـد جهـت اخـذ‬ ‫اسـناد مناقصـه از تاریـخ ‪ 1401/07/09‬لغایـت ‪ 1401/07/16‬بـه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت بـه ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫مراجعه کنند‪ .‬الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی در سامانه‪ ،‬مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضا‬ ‫الکترونیکـی را جهـت دریافـت اسـناد و شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪.‬‬ ‫‪ -9‬مهلت بارگذاری پیشنهادات‪ :‬تا ساعت‪ 12:00‬روز یکشنبه مورخ‪ 1401/08/01‬به نشانی فوق است‪.‬‬ ‫‪ -10‬زمـان بازگشـایی پیشـنهادات‪ :‬پیشـنهادات بارگـذاری شـده در سـاعت ‪10:30‬صبـح روز دوشـنبه مـورخ ‪ 1401/08/02‬در‬ ‫محل دفتر معاونت مالی و پشـتیبانی شـرکت سـهامی برق منطقه ای باختر به نشـانی باال به ترتیب قید شـده در اسـناد مناقصه‪،‬‬ ‫بازگشـایی می شود‪.‬‬ ‫ به پیشنهادات فاقد سپرده به مبلغ و صورت قید شده فوق الذکر‪ ،‬فاقد امضا‪ ،‬مشروط و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬‫ شرکت سهامی برق منطقه ای باختر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است‪.‬‬‫ ا گهی فوق در شبکه اطالع رسانی شرکت توانیر به نشانی‪ www.tavanir.org.ir‬قابل رویت است‪.‬‬‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/07/09 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1385967:‬‬ ‫شرکتسهامیبرقمنطقه ایباختر‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یک شنبه ‪ 10‬مهر ‪ 1401‬شماره‪2605‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۳.۵‬درصدی تولید غالت ایران‬ ‫س ــازمان جهان ــی خواروب ــار و کش ــاورزی مل ــل متح ــد‬ ‫(فائ ــو) ب ــا پیش بین ــی اف ــت ‪ ۱.۴‬درص ــدی تولی ــد غ ــات‬ ‫دنی ــا در س ــال ج ــاری اع ــام ک ــرد‪ :‬تولی ــد غ ــات اوکرای ــن‬ ‫نس ــال ‪ ۳۸‬درص ــد کاه ــش ام ــا تولی ــد غ ــات روس ــیه‬ ‫درای ‬ ‫بی ــش از ‪ ۱۰‬درص ــد افزای ــش خواه ــد یاف ــت‪ .‬ب هگ ــزارش‬ ‫ایرن ــا؛ س ــازمان جهان ــی خواروب ــار و کش ــاورزی مل ــل‬ ‫متح ــد (فائ ــو) در جدیدتری ــن گ ــزارش خ ــود از سلس ــله‬ ‫شه ــای دورنم ــای محص ــوالت و وضعی ــت غذای ــی‬ ‫گزار ‬ ‫یش ــود‪ ،‬پیش بین ــی‬ ‫ک ــه هرسـ ـه ماه یک بار منتش ــر م ‬ ‫ک ــرد تولی ــد غ ــات دنی ــا در س ــال ج ــاری می ــادی‬ ‫‪ ۱.۴‬درص ــد نس ــبت ب ــه پارس ــال کاه ــش یاب ــد و ب ــه‬ ‫نت ــن برس ــد‪ .‬براین اس ــاس امس ــال ‪۳۸.۹‬‬ ‫‪ ۲۷۷۴‬میلیو ‬ ‫نت ــن غل ــه کمت ــری در دنی ــا نس ــبت ب ــه س ــال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫میلیو ‬ ‫یش ــود‪ .‬پیش بین ــی ای ــن نه ــاد بین الملل ــی‬ ‫تولی ــد م ‬ ‫از تولی ــد غ ــات دنی ــا در س ــال ‪ ۲۰۲۲‬نس ــبت ب هگ ــزارش‬ ‫نت ــن کاه ــش داش ــته اس ــت‪.‬‬ ‫سـ ـه ماه قبل ‪ ۱۷.۲‬میلیو ‬ ‫کس ــالی ها در نیمک ــره ش ــمالی باع ــث‬ ‫ت ــداوم خش ‬ ‫کاه ــش پیش بین ــی فائ ــو از تولی ــد غ ــات دنی ــا در س ــال‬ ‫ج ــاری می ــادی ش ــده اس ــت‪ .‬براس ــاس این گزارش؛‬ ‫کس ــالی‬ ‫کش ــاورزی اروپ ــا بیش ــترین ضرب ــه را از خش ‬ ‫درمقایس ـه با مناط ــق ب ــزرگ دیگ ــر تولیدکنن ــده غ ــات در‬ ‫یک ــه انتظ ــار مــی رود‬ ‫س ــال ‪ ۲۰۲۲‬متحم ــل ش ــده به طور ‬ ‫تولی ــد غ ــات این منطق ــه در س ــال ج ــاری ‪ ۷.۷‬درص ــد‬ ‫نتــن‬ ‫نســبت بــه ســال قبــل کاهــش یابــد و بــه ‪ ۵۰۷‬میلیو ‬ ‫برس ــد‪ .‬ه ــوای داغ و خش ــک به وی ــژه اس ــیب زی ــادی‬ ‫ب ــه م ــزار ع ذرت در اروپ ــا زده و باع ــث کاه ــش ‪ ۱۶‬درص ــد‬ ‫برداش ــت محص ــول ذرت دراین منطق ــه نس ــبت ب ــه‬ ‫س ــال قب ــل ش ــده‪ .‬تولی ــد غ ــات در افریق ــا نی ــز امس ــال‬ ‫‪ ۴.۴‬درص ــد‪ ،‬در امری ــکای ش ــمالی ‪ ۰.۳‬درص ــد و در اس ــیا‬ ‫‪ ۰.۱‬درص ــد کاه ــش پی ــدا می کن ــد؛ ام ــا در امری ــکا جنوب ــی‬ ‫ش ــاهد افزای ــش ‪ ۱۰.۷‬درص ــدی تولی ــد غ ــات خواهی ــم‬ ‫نت ــن در‬ ‫ب ــود‪ .‬تولی ــد غ ــات این منطق ــه از ‪ ۲۲۷‬میلیو ‬ ‫نت ــن در س ــال ‪ ۲۰۲۲‬خواه ــد‬ ‫س ــال ‪ ۲۰۲۱‬ب ــه ‪ ۲۵۲‬میلیو ‬ ‫رس ــید‪ .‬گن ــدم به عن ــوان مهم تری ــن غل ــه تولی ــدی در‬ ‫دنی ــا ب ــا اف ــت تولی ــد چندان ــی در س ــال ج ــاری مواج ــه‬ ‫نخواه ــد ش ــد‪ .‬فائ ــو انتظ ــار دارد تولی ــد جهان ــی گن ــدم‬ ‫امس ــال تنه ــا ‪ ۰.۱‬درص ــد نس ــبت ب ــه س ــال قب ــل کاه ــش‬ ‫نت ــن برس ــد‪ .‬در س ــال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫یاب ــد و ب ــه ‪ ۷۷۷‬میلیو ‬ ‫نت ــن گن ــدم در دنی ــا تولی ــد ش ــده‬ ‫غب ــر ‪ ۷۷۸‬میلیو ‬ ‫بال ‬ ‫ب ــود‪ .‬تولی ــد برن ــج ب ــا اف ــت ‪ ۲.۱‬درص ــدی در س ــال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫نت ــن می رس ــد‪ .‬تولی ــد‬ ‫یش ــود و ب ــه ‪ ۵۱۴‬میلیو ‬ ‫مواج ــه م ‬ ‫نت ــن گ ــزارش ش ــده‬ ‫برن ــج دنی ــا در س ــال قب ــل ‪ ۵۲۵‬میلیو ‬ ‫ب ــود‪ .‬تولی ــد س ــایر غ ــات نی ــز امس ــال ‪ ۱.۸‬درص ــد کاه ــش‬ ‫نت ــن خواه ــد ش ــد‪ .‬ای ــن‬ ‫غب ــر ‪ ۱۴۸۲‬میلیو ‬ ‫می یاب ــد و بال ‬ ‫گ ــزارش همچنی ــن انتظ ــار دارد تج ــارت جهان ــی غ ــات‬ ‫در س ــال ج ــاری می ــادی ب ــا اف ــت ‪ ۱.۹‬درص ــدی نس ــبت‬ ‫نت ــن‬ ‫ب ــه س ــال قب ــل مواج ــه ش ــود و ب ــه ‪ ۴۶۹‬میلیو ‬ ‫برس ــد‪ .‬مص ــرف جهان ــی غ ــات نی ــز ‪ ۰.۱‬درص ــد کاه ــش‬ ‫نت ــن خواه ــد رس ــید‪ .‬براس ــاس‬ ‫یافت ــه و ب ــه ‪ ۲۷۹۲‬میلیو ‬ ‫پیش بین ــی فائ ــو؛ تولی ــد غ ــات دنی ــا در س ــال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫نس ــال نخواه ــد ب ــود و‬ ‫پاس ــخگوی کل نی ــاز م ــردم درای ‬ ‫کش ــورها مجبورن ــد بخش ــی از ای ــن نی ــاز را ب ــا برداش ــتن‬ ‫از ذخای ــر غل ــه خ ــود تامی ــن کنن ــد‪ .‬براین اس ــاس‬ ‫انتظ ــار مـ ـی رود ذخای ــر غ ــات دنی ــا در س ــال ج ــاری‬ ‫‪ ۲.۱‬درص ــد نس ــبت ب ــه س ــال قب ــل کاه ــش پی ــدا کن ــد‬ ‫نت ــن برس ــد‪ .‬هن ــد به عن ــوان یک ــی از‬ ‫و ب ــه ‪ ۸۴۵‬میلیو ‬ ‫بزرگ تری ــن صادرکنن ــدگان برن ــج دنی ــا ب ــا اف ــت بی ــش از‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫چهاردرص ــدی تولی ــد این محص ــول مواج ــه م ‬ ‫نت ــن اع ــام‬ ‫تولی ــد برن ــج هن ــد در س ــال قب ــل ‪ ۱۹۵‬میلیو ‬ ‫ش ــده ب ــود ک ــه انتظ ــار مـ ـی رود این رق ــم امس ــال ب ــه‬ ‫نت ــن کاه ــش یاب ــد‪ .‬تولی ــد برن ــج پا کس ــتانی‬ ‫‪ ۱۸۷‬میلیو ‬ ‫نت ــن‬ ‫نی ــز ب ــا کاه ــش شـ ـش درصدی ب ــه ‪ ۱۳.۲‬میلیو ‬ ‫می رس ــد‪ .‬براس ــاس پیش بین ــی فائ ــو؛ تولی ــد غ ــات‬ ‫کش ــور امری ــکا در س ــال ج ــاری می ــادی نی ــز ب ــا کاه ــش‬ ‫یش ــود‬ ‫‪ ۴.۲‬درص ــدی نس ــبت ب ــه س ــال قب ــل مواج ــه م ‬ ‫نت ــن می رس ــد‪ .‬روس ــیه باوجوداینک ــه‬ ‫و ب ــه ‪ ۴۳۳‬میلیو ‬ ‫درگی ــر جن ــگ ب ــا اوکرای ــن اس ــت تولی ــد غ ــات خ ــود‬ ‫نت ــن‬ ‫را ‪ ۱۰.۶‬درص ــد افزای ــش داده و ب ــه ‪ ۱۳۰‬میلیو ‬ ‫نت ــن غل ــه‬ ‫می رس ــاند‪ .‬در س ــال قب ــل ‪ ۱۱۷.۶‬میلیو ‬ ‫دراین کش ــور تولی ــد ش ــده ب ــود‪ .‬تولی ــد گن ــدم این کش ــور‬ ‫ب ــا رش ــد ‪ ۱۴‬درص ــدی نس ــبت ب ــه س ــال ‪ ۲۰۲۱‬ب ــه‬ ‫نت ــن در س ــال ‪ ۲۰۲۲‬می رس ــد‪ .‬اوکرای ــن ب ــا‬ ‫‪ ۸۶.۵‬میلیو ‬ ‫اف ــت ‪ ۳۸‬درص ــدی تولی ــد غ ــات خ ــود در س ــال ج ــاری‬ ‫یک ــه براس ــاس انتظ ــار فائ ــو؛ تنه ــا‬ ‫مواج ــه ش ــده به طور ‬ ‫نت ــن غل ــه دراین کش ــور ط ــی امس ــال تولی ــد‬ ‫‪ ۵۳.۱‬میلیو ‬ ‫نت ــن کمت ــر از س ــال‬ ‫یش ــود ک ــه این رق ــم ‪ ۳۲.۵‬میلیو ‬ ‫م ‬ ‫نت ــن‬ ‫قب ــل اس ــت‪ .‬تولی ــد گن ــدم اوکرای ــن از ‪ ۳۲.۲‬میلیو ‬ ‫نت ــن در امس ــال می رس ــد‪.‬‬ ‫در س ــال قب ــل ب ــه ‪ ۲۰‬میلیو ‬ ‫تولی ــد برن ــج در اوکرای ــن مانن ــد پارس ــال صف ــر خواه ــد‬ ‫نت ــن ب ــه‬ ‫ب ــود و تولی ــد س ــایر غ ــات از ‪ ۵۳.۴‬میلیو ‬ ‫نت ــن کاه ــش خواه ــد یاف ــت‪ .‬فائ ــو در بخ ــش‬ ‫‪ ۳۳.۱‬میلیو ‬ ‫دیگ ــری از گ ــزارش خ ــود ب ــه بررس ــی وضعی ــت تولی ــد‬ ‫غــات در ایــران پرداختــه و نوشــته اســت ا گرچــه امســال‬ ‫شهــا در مناطــق جنــوب مرکــزی ایــران خــوب نبــوده‬ ‫بار ‬ ‫ً‬ ‫شه ــای نس ــبتا خوب ــی‬ ‫ام ــا در س ــایر مناط ــق کش ــور بار ‬ ‫یش ــود تولی ــد غ ــات‬ ‫باری ــده ک ــه درنتیج ــه پیش بین ــی م ‬ ‫نت ــن‬ ‫ای ــران در ‪ 2022‬نس ــبت ب ــه پارس ــال ‪ ۲.۵‬میلیو ‬ ‫نت ــن‬ ‫مع ــادل ‪ ۱۳.۵‬درص ــد افزای ــش یاب ــد و ب ــه ‪ ۲۰.۳‬میلیو ‬ ‫نت ــن غل ــه تولی ــد‬ ‫برس ــد‪ .‬در پارس ــال تنه ــا ‪ ۱۷.۸‬میلیو ‬ ‫جس ــاله تولی ــد غ ــات در ای ــران‬ ‫ش ــده ب ــود‪ .‬متوس ــط پن ‬ ‫نت ــن ب ــوده اس ــت‪ .‬پیش بین ــی ش ــده تولی ــد‬ ‫‪ ۲۱‬میلیو ‬ ‫نت ــن برس ــد ک ــه نس ــبت ب ــه‬ ‫گن ــدم ای ــران ب ــه ‪ ۱۳‬میلیو ‬ ‫تولی ــد ‪ ۱۰.۴‬میلیون تن ــی س ــال قب ــل ‪ ۲۵‬درص ــد رش ــد‬ ‫خواه ــد داش ــت؛ ام ــا تولی ــد ش ــلتوک برن ــج در ای ــران‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزارت ــن کاه ــش خواه ــد یاف ــت و ب ــه سـ ـه میلیون تن‬ ‫می رســد‪ .‬تولیــد ســایر غــات نیــز بــدون تغییــر در ســطح‬ ‫نت ــن باق ــی خواه ــد مان ــد‪ .‬فائ ــو ذخای ــر غ ــات‬ ‫‪ ۴.۳‬میلیو ‬ ‫نت ــن ب ــراورد‬ ‫ای ــران در پای ــان س ــال ‪ ۲۰۲۱‬را ‪ ۱۱.۵‬میلیو ‬ ‫غب ــر‬ ‫ک ــرده و انتظ ــار دارد این رق ــم در س ــال ‪ ۲۰۲۲‬بال ‬ ‫نت ــن‬ ‫نت ــن افزای ــش یاب ــد و ب ــه ‪ ۱۲.۸‬میلیو ‬ ‫‪ ۱.۳‬میلیو ‬ ‫برس ــد‪.‬‬ ‫انتونیورودریگز‬ ‫اشک تمساح اروپا!‬ ‫تلنگر‬ ‫برنامه سه گانه صنعت گاز برای کاهش مشعل سوزی‬ ‫رئی ــس واح ــد بهداش ــت‪ ،‬ایمن ــی و‬ ‫محیط زیس ــت (اچ اس ای) ش ــرکت مل ــی‬ ‫گاز ای ــران ضم ــن رونمای ــی از برنام ــه‬ ‫سـ ـه گانه صنع ــت گاز ب ــرای کاه ــش‬ ‫لس ــوزی در پاالیش ــگاه های گاز‬ ‫مشع ‬ ‫کش ــور‪ ،‬از اق ــدام ب ــرای جمـ ـع اوری س ــاالنه‬ ‫بی ــش از دومیلیاردمترمکع ــب گاز مش ــعل‬ ‫در پاالیش ــگاه های پ ــارس جنوب ــی جه ــت‬ ‫حف ــظ محیط زیس ــت خب ــر داد‪ .‬ب هگ ــزارش‬ ‫شــانا؛ وزارت نفــت دولــت ســیزدهم از ابتــدای‬ ‫اغازب ـه کار تاکن ــون گام های ــی ج ــدی در ح ــوزه‬ ‫جمـ ـع اوری گازه ــای ارس ــالی ب ــه مش ــعل و‬ ‫جلوگی ــری از گازس ــوزی و اس ــتفاده بهین ــه‬ ‫از ان برداش ــته ش ــده ک ــه یک ــی از اه ــداف‬ ‫اعال مش ــده در برنام ــه ج ــواد اوج ــی؛ وزی ــر‬ ‫نف ــت اس ــت‪ .‬همس ــو ب ــا این موض ــوع‪ ،‬مج ــوز‬ ‫امض ــای ق ــرارداد و تامی ــن مال ــی اج ــرای‬ ‫پ ــروژه کاه ــش ‪ ۲۰‬درص ــدی گازس ــوزی در‬ ‫مش ــعل پاالیش ــگاه های ی ــک ت ــا ‪ ۱۰‬پ ــارس‬ ‫جنوب ــی ب ــا ه ــدف توق ــف س ــوختن س ــاالنه‬ ‫‪ ۲.۳‬میلیاردمترمکع ــب گاز ه ــم ص ــادر ش ــد‬ ‫ت ــا اج ــرای یک ــی از بزرگ تری ــن پروژ هه ــای‬ ‫محیط زیس ــتی صنع ــت نف ــت کلی ــد بخ ــورد‪.‬‬ ‫ط ــرح جام ــع توس ــعه پای ــدار موظ ــف‬ ‫ب ــه س ــامان دهی و مدیری ــت یکپارچ ــه‬ ‫هم ــه پاالیش ــگاه ها و تاسیس ــات پ ــارس‬ ‫جنوب ــی و اج ــرای ط ــرح مه ــار و پاالی ــش‬ ‫االیند هه ــای پ ــارس جنوب ــی ش ــامل نف ــت‪،‬‬ ‫نط ــرح توانس ــته‬ ‫یس ــت‪ .‬ای ‬ ‫گاز و پتروشیم ‬ ‫ب ــا هم ــکاری مدی ــران ش ــرکت های مل ــی گاز و‬ ‫صنای ــع پتروش ــیمی گا مه ــای اولی ــه را در س ــه‬ ‫بخ ــش مدیری ــت پاالی ــش و مص ــرف گازه ــای‬ ‫االین ــده‪ ،‬مدیری ــت مایع ــات االین ــده (ازجمل ــه‬ ‫دی س ــولفید اوی ــل «‪ )»DSO‬و مدیری ــت‬ ‫جام ــدات االین ــده (به وی ــژه گوگ ــرد) و جلوگی ــری‬ ‫از انتش ــار ان در فض ــا ب ــردارد‪ .‬باتوج هب ــه‬ ‫ارزش ب ــاالی اقتص ــادی گازه ــای مش ــعل و‬ ‫نه ــا‬ ‫مناف ــع غیرمس ــتقیمی ک ــه از جمــع اوری ا ‬ ‫یش ــود‪ ،‬کش ــورهای مختل ــف جه ــان‬ ‫حاص ــل م ‬ ‫نح ــوزه س ــرمایه گذاری های زی ــادی‬ ‫درای ‬ ‫انج ــام داده ان ــد و توانس ــته اند تاحدودزی ــادی‬ ‫از حج ــم گازه ــای مش ــعل بکاهن ــد‪ .‬کش ــورهای‬ ‫جف ــارس مانن ــد ام ــارات‪ ،‬کوی ــت‬ ‫حاش ــیه خلی ‬ ‫و عربس ــتان ازجمل ــه این کش ــورها هس ــتند‬ ‫ی ف ــراوان‬ ‫ک ــه به واس ــطه س ــرمایه گذار ‬ ‫دراین زمین ــه‪ ،‬بخ ــش زی ــادی از س ــکوهای‬ ‫نهــای نفتــی خامــوش‬ ‫مشــعل خــود را در میدا ‬ ‫نح ــوزه‬ ‫کرده ان ــد‪ .‬صنع ــت گاز ای ــران نی ــز درای ‬ ‫منفع ــل نمان ــده و برنام هه ــای متع ــددی را‬ ‫بــرای تحقــق ایــن هــدف ارزنــده محیط زیســتی‬ ‫دنب ــال می کن ــد‪ .‬احم ــد زمان ــی؛ مدی ــر‬ ‫هماهنگــی و نظــارت بــر تولیــد شــرکت ملــی گاز‬ ‫اعــام کــرده کــه صنعــت گاز متعهــد شــده ســال‬ ‫این ــده دراین موض ــوع اتفاق ــی ج ــدی بیفت ــد‬ ‫کس ــاله‪ ،‬س هس ــاله و درازمدت ــی را‬ ‫و برنام ــه ی ‬ ‫ب ــرای ان تدوی ــن ک ــرده ک ــه بخش ـی ازان تامی ــن‬ ‫کاال‪ ،‬بخش ــی اج ــرا و بخشـ ـی ازان تکمی ــل‬ ‫نیازه ــای فناوران ــه اس ــت‪ .‬همس ــو ب ــا ط ــرح‬ ‫این موض ــوع‪ ،‬غالمرض ــا بهمن نی ــا؛ رئی ــس‬ ‫واح ــد بهداش ــت‪ ،‬ایمن ــی و محیط زیس ــت‬ ‫(‪ )HSE‬ش ــرکت مل ــی گاز بااش ــاره به برنام هه ــای‬ ‫مجموع ــه ب ــرای جمـ ـع اوری گازه ــای مش ــعل‬ ‫در منطق ــه عس ــلویه گف ــت‪ :‬کاه ــش انتش ــار‬ ‫االیند هه ــای محیط زیس ــتی منتش ــره ب ــه‬ ‫محی ــط‪ ،‬هم ــواره یک ــی از رویکرده ــای اصل ــی‬ ‫ش ــرکت مل ــی گاز و ش ــرکت های تاب ــع جه ــت‬ ‫صیان ــت از محیط زیس ــت ب ــوده و تا کن ــون‬ ‫برنام هه ــا و اقدا مه ــای ارزن ــده متع ــددی در‬ ‫س ــطح ش ــرکت های زیرمجموع ــه صنع ــت گاز‬ ‫انج ــام ش ــده اس ــت‪ .‬وی ادام ــه داد‪ :‬منطق ــه‬ ‫عس ــلویه به دلی ــل تمرک ــز واحده ــای صنعت ــی‬ ‫مختل ــف‪ ،‬س ــطح انتش ــار الودگ ــی باالی ــی دارد‬ ‫و بهب ــود وض ــع محیط زیس ــتی ان به عل ــت‬ ‫مج ــواری واحده ــای صنعت ــی ب ــا مناط ــق‬ ‫ه ‬ ‫مس ــکونی‪ ،‬اهمی ــت بس ــیارباالیی داش ــته و‬ ‫دارد‪ ،‬ازایـ ـن رو برنام هه ــای متع ــددی ب ــرای‬ ‫کاه ــش الودگ ــی محیط زیس ــتی پاالیش ــگاه های‬ ‫‪ ۱۲‬گان ــه پ ــارس جنوب ــی برنامه ری ــزی ش ــده و‬ ‫درحال اجراس ــت‪ .‬رئی ــس اچ اس ای ش ــرکت‬ ‫مل ــی گاز ای ــران بابیان اینک ــه این برنام هه ــا‬ ‫در س ــه بخ ــش تقس ــیم بندی ش ــده اند‪،‬‬ ‫لس ــوزی‪ ،‬کاه ــش‬ ‫تصری ــح ک ــرد‪ :‬کاه ــش مشع ‬ ‫انتش ــار ا کس ــیدهای گوگ ــرد و تصفی ــه تکمیل ــی‬ ‫پس ــاب ها ازجمل ــه این برنامه هاس ــت ک ــه ب ــا‬ ‫اب ــاغ مصوب ــه هیئت وزی ــران در س ــال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫ق ــوت گرف ــت و ا کن ــون پروژ هه ــای اجرای ــی ان‬ ‫احصــا شــده و مراحــل مختلــف طراحــی و اجــرا‬ ‫را طــی می کننــد‪ .‬بهمن نیــا افــزود‪ :‬ایــن مصوبــه‬ ‫طیــف متنوعــی از اقدا مهــای مرتبــط بــا کاهــش‬ ‫الودگ ــی‪ ،‬پای ــش و کنت ــرل وض ــع محیط زیس ــت‬ ‫منطق ــه را دربرمی گی ــرد و براین اس ــاس تکالی ــف‬ ‫پرش ــماری ه ــم ب ــرای ش ــرکت های مل ــی نف ــت‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬پتروش ــیمی و س ــازمان منطق ــه وی ــژه‬ ‫اقتص ــادی ان ــرژی پ ــارس منظ ــور ش ــده‪ .‬وی‬ ‫گفــت‪ :‬تکالیــف مرتبــط بــا شــرکت ملــی گاز ایــران‬ ‫ً‬ ‫لس ــوزی و کاه ــش‬ ‫عمدت ــا ب ــر کاه ــش مشع ‬ ‫انتش ــار ا کس ــیدهای گوگ ــرد متمرک ــز اس ــت ک ــه‬ ‫طب ــق مصوب ــه یادش ــده درمجم ــوع ق ــرار اس ــت‬ ‫دی ا کس ــید گوگ ــرد منتش ــره از پاالیش ــگاه ها‬ ‫‪۴ ۸۸۵۰۰‬تــن در ســال درمجمــوع ‪ ۱۲‬پاالیشــگاه‬ ‫پ ــارس جنوب ــی کاه ــش یاب ــد ک ــه ای ــن ازطری ــق‬ ‫رف ــع مش ــکالت عملیات ــی‪ ،‬بهین هس ــازی‬ ‫فراین ــد و نص ــب سیس ــتم های تکمیل ــی در‬ ‫واحدهــای عملیاتــی پاالیشــگاه؛ به ویــژه واحــد‬ ‫گوگردس ــازی ان به دس ــت می ای ــد‪ .‬ب ــا انج ــام‬ ‫لســوزی گازهــای اســیدی‬ ‫ای ـن کار مقــدار مشع ‬ ‫کاه ــش می یاب ــد ک ــه ضم ــن افزای ــش محص ــول‬ ‫گوگ ــرد‪ ،‬بهب ــود قابل توجه ــی در کیفی ــت ه ــوای‬ ‫منطقــه حاصــل خواهــد شــد‪ .‬رئیــس اچ اس ای‬ ‫ش ــرکت مل ــی گاز ای ــران تا کی ــد ک ــرد‪ :‬همچنی ــن‬ ‫لس ــوزی پاالیش ــگاه های ‪ ۱۲‬گان ــه پ ــارس‬ ‫مشع ‬ ‫جنوب ــی ت ــا ‪ ۲۳۴۴‬میلیون مترمکع ــب در‬ ‫نب ــر بهب ــود‬ ‫س ــال کاه ــش می یاب ــد ک ــه افزو ‬ ‫قابل توج ــه کیفی ــت ه ــوای منطق ــه‪ ،‬س ــبب‬ ‫جلوگی ــری از انتش ــار گاز ش ــده و از ه ــدرروی‬ ‫مناب ــع ارزش ــمند هیدروکرب ــوری جلوگی ــری‬ ‫یش ــود‪ .‬بهمن نی ــا درب ــاره تصفی ــه تکمیل ــی‬ ‫م ‬ ‫پس ــاب های تولی ــدی ای ــن پاالیش ــگاه ها ه ــم‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬بــرای این موضــوع دو برنامــه اصلــی‬ ‫درنظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت‪ ،‬نخس ــت اح ــداث‬ ‫تصفیه خان ــه تکمیل ــی پاالیش ــگاه های یک ــم‬ ‫ت ــا هش ــتم ب ــا ظرفی ــت روزان ــه ‪ ۵۶۰‬مترمکع ــب‪،‬‬ ‫نی ــز اح ــداث تصفیه خان ــه متمرک ــز ب ــرای‬ ‫پاالیش ــگاه های نه ــم ت ــا دوازده ــم به ظرفی ــت‬ ‫‪ ۳۵۰‬مترمکعــب در روز کــه هــر دو برنامــه ازســوی‬ ‫یســت‪.‬‬ ‫شــرکت نفــت و گاز پــارس درحال پیگیر ‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ازس ــویی مطالع ــات مفهوم ــی‬ ‫ارتق ــای واحده ــای تصفیـ ـه ای موج ــود و‬ ‫اح ــداث تصفیه خان ــه متمرک ــز ه ــم ازس ــوی‬ ‫ان ش ــرکت انج ــام ش ــده و درحال تهی ــه اس ــناد‬ ‫تکمیل ــی ب ــرای وا گ ــذاری ب ــرای اجراس ــت‪.‬‬ ‫رئی ــس اچ اس ای ش ــرکت مل ــی گاز ای ــران‬ ‫درپاسخ به این پرسـ ـش که تا کن ــون چ ــه مق ــدار‬ ‫از انتش ــار االیند هه ــا جلوگی ــری ش ــده اس ــت؟‬ ‫گف ــت ‪ :‬به طورطبیع ــی ب ــا اغ ــاز بهر هب ــرداری از‬ ‫پاالیش ــگاه ها‪ ،‬اقدا مه ــای متع ــددی ب ــرای‬ ‫لس ــوزی و کاه ــش انتش ــار‬ ‫کاه ــش مشع ‬ ‫یش ــود و این رون ــد‬ ‫االیند هه ــا انج ــام م ‬ ‫مس ــتمر ت ــا رس ــیدن ب ــه س ــطح قابل قب ــول‬ ‫دنب ــال خواه ــد ش ــد ک ــه ب ــرای تحق ــق اه ــداف‬ ‫موردانتظ ــار مصوب ــه نی ــز اقدام های ــی انج ــام‬ ‫ش ــده و درحال اجراس ــت‪ .‬بهمن نی ــا گف ــت‪:‬‬ ‫هم ــه برنام هه ــا و اقدا مه ــا ازطری ــق کارگروه ــی‬ ‫ک ــه به منظ ــور نظ ــارت ب ــر اج ــرای برنام هه ــا در‬ ‫ش ــرکت مل ــی گاز و وزارت نف ــت تش ــکیل ش ــده‪،‬‬ ‫یش ــود و امی ــد اس ــت ب ــا تامی ــن‬ ‫پیگی ــری م ‬ ‫کام ــل مناب ــع مال ــی موردنی ــاز‪ ،‬هم ــه پروژ هه ــای‬ ‫موردنظــر عملیاتــی شــوند و اهــداف موردانتظــار‬ ‫مصوب ــه تحق ــق یابن ــد‪ .‬تهی ــه برنام هه ــای‬ ‫کس ــاله و س هس ــاله کاه ــش انتش ــار‬ ‫ی ‬ ‫لس ــوزی‬ ‫ا کس ــیدهای گوگ ــرد (‪ )SO2‬و مشع ‬ ‫پاالیش ــگاه های س ــایت ‪ ۱‬و ‪ ۲‬پ ــارس جنوب ــی‪،‬‬ ‫به کارگیــری مشــاور به منظــور تهیــه برنام ههــای‬ ‫س هس ــاله کاه ــش انتش ــار ا کس ــیدهای گوگ ــرد‬ ‫لس ــوزی پاالیش ــگاه های س ــایت‬ ‫و مشع ‬ ‫‪ ،۲‬رف ــع مش ــکالت عملیات ــی و بهین هس ــازی‬ ‫نس ــازی‬ ‫فراین ــدی متع ــدد در واحده ــای شیری ‬ ‫و بازیاب ــی گوگ ــرد‪ ،‬تهی ــه و پیاد هس ــازی‬ ‫دس ــتورالعمل های بهر هب ــرداری ب ــرای کاه ــش‬ ‫لس ــوزی گازت ــرش و اس ــیدی‪،‬‬ ‫مق ــدار مشع ‬ ‫کاه ــش مق ــدار گازس ــوزی در مش ــعل واح ــد‬ ‫مرکاپتان زدای ــی و مدیری ــت زم ــان تعمی ــرات‬ ‫اساس ــی واحده ــای بازیاف ــت گوگ ــرد ب ــرای‬ ‫لس ــوزی گاز اس ــیدی ازجمل ــه‬ ‫کاه ــش مشع ‬ ‫اه ــم اقدا مه ــای انجا مش ــده اس ــت‪ .‬رئی ــس‬ ‫اچ اس ای ش ــرکت مل ــی گاز ای ــران گف ــت‪:‬‬ ‫ازســویی به منظــور تحقــق اهــداف موردانتظــار‪،‬‬ ‫پروژ هه ــای متع ــددی دررابط هب ــا کاه ــش‬ ‫لس ــوزی و انتش ــار ا کس ــیدهای گوگ ــرد در‬ ‫مشع ‬ ‫پاالیش ــگاه ها احص ــا ش ــده ک ــه درحال اجراس ــت‬ ‫نه ــا نی ــز پای ــان یافت ــه ک ــه در نتیج ــه‬ ‫و برخی ازا ‬ ‫لس ــوزی‬ ‫انج ــام این اقدا مه ــا‪ ،‬مق ــدار مشع ‬ ‫پاالیشــگاه های پــارس جنوبــی در ســال ‪ ۱۴۰۰‬تــا‬ ‫‪ ۴۹۸‬میلیون مترمکع ــب (ح ــدود ‪ ۱۷.۶‬درص ــد)‬ ‫‪۲۷۷۷‬ت ــن‬ ‫ ‬ ‫کاه ــش یافت ــه و از انتش ــار ‪۵‬‬ ‫ترکیب ــات گوگ ــردی در پاالیش ــگاه های س ــایت‬ ‫‪ ۲‬پ ــارس جنوب ــی ه ــم جلوگی ــری ش ــده ک ــه‬ ‫مع ــادل کاه ــش ح ــدود ‪ ۲۴‬درص ــدی ای ــن‬ ‫پاالیشگاه هاس ــت‪ .‬بهمن نی ــا درادام ــه تا کی ــد‬ ‫لس ــوزی پاالیش ــگاه های‬ ‫ک ــرد‪ :‬مق ــدار مشع ‬ ‫اول ت ــا هش ــتم پ ــارس جنوب ــی در س ــال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫ح ــدود ‪ ۱۳۷۳‬میلیون مترمکع ــب ب ــود ک ــه‬ ‫براس ــاس مصوب ــه یادش ــده بای ــد ت ــا پای ــان‬ ‫س ــال ‪ ۱۴۰۵‬مق ــدار ‪ ۷۳۹‬میلیون مترمکع ــب ان‬ ‫اســتحصال شــود و بــه ‪ ۶۳۴‬میلیون مترمکعــب‬ ‫تقلی ــل یاب ــد‪ .‬براس ــاس مطالع ــات و‬ ‫یه ــای انجا مش ــده همس ــو‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫ب ــا کاه ــش گازس ــوزی در مش ــعل‪ ،‬درنظ ــر‬ ‫اس ــت این مق ــدار در پاالیش ــگاه های‬ ‫یک ــم ت ــا هش ــتم ت ــا پای ــان ‪ ۱۴۰۵‬ب ــه ح ــدود‬ ‫‪ ۳۰۷‬میلیون مترمکع ــب در س ــال برس ــد ک ــه‬ ‫این مقــدار کاهــش باالتــر از اهــداف موردانتظــار‬ ‫مصوب ــه اس ــت‪ .‬بااین تفاس ــیر پی ــرو اقدا مه ــای‬ ‫لس ــوزی‬ ‫انجا مش ــده در دوس ــال اخیر‪ ،‬مشع ‬ ‫پاالیش ــگاه های یادش ــده ت ــا اخ ــر ‪ ۱۴۰۰‬ب ــه‬ ‫ح ــدود ‪ ۱۲۵۰‬میلیون مترمکع ــب رس ــیده ک ــه‬ ‫نش ــان از کاه ــش ‪ ۱۲۳‬میلیون مترمکعب ــی‬ ‫لس ــوزی‬ ‫(مع ــادل ح ــدود نه درص ــد) مشع ‬ ‫در ای ــن پاالیش ــگاه ها ب ــوده بنابرای ــن نش ــان‬ ‫می ده ــد ح ــدود ‪ ۱۶.۶‬درص ــد اه ــداف‬ ‫موردانتظ ــار مصوب ــه ط ــی دوسال گذش ــته‬ ‫تحق ــق یافت ــه اس ــت‪ .‬رئی ــس اچ اس ای ش ــرکت‬ ‫مل ــی گاز ای ــران گف ــت‪ :‬در پاالیش ــگاه های‬ ‫لس ــوزی بای ــد‬ ‫پ ــارس ‪ ۲‬نی ــز مق ــدار مشع ‬ ‫‪ ۱۶۰۵‬میلیون مترمکع ــب در س ــال نس ــبت ب ــه‬ ‫س ــال ‪ ۱۳۹۷‬کاه ــش یاب ــد ک ــه برنام هه ــای‬ ‫لس ــوزی تهی ــه ش ــده و‬ ‫کس ــاله کاه ــش مشع ‬ ‫ی ‬ ‫برنام هه ــای س هس ــاله ان درحال تهی ــه اس ــت‪.‬‬ ‫بهمن نی ــا درپاسخ به این پرسـ ـش که ق ــرارداد‬ ‫یش ــود؟‬ ‫این پروژ هه ــا ب ــا ک ــدام نهاده ــا امض ــا م ‬ ‫گف ــت‪ :‬هم ــه برنام هه ــای بهب ــود مرب ــوط‬ ‫لس ــوزی و کاه ــش انتش ــار‬ ‫ب ــه کاه ــش مشع ‬ ‫ترکیب ــات گوگ ــردی‪ ،‬ازس ــوی ش ــرکت مجتم ــع‬ ‫گاز پ ــارس جنوب ــی زیرنظ ــر ش ــرکت مل ــی گاز‬ ‫ای ــران درحال انج ــام اس ــت‪ .‬این برنام هه ــا‬ ‫کس ــاله‪،‬‬ ‫ازنظ ــر زمان ــی ب ــه برنام هه ــای ی ‬ ‫یش ــوند‬ ‫جس ــاله تقس ــیم بندی م ‬ ‫س هس ــاله و پن ‬ ‫کس ــاله توس ــط‬ ‫ک ــه برنام هه ــای بهب ــود ی ‬ ‫متخصص ــان و کارشناس ــان مجتم ــع گاز پ ــارس‬ ‫جنوب ــی احص ــا ش ــده و دیگ ــر برنام هه ــا نی ــز‬ ‫ازطری ــق مطالع ــات مهندس ــی ک ــه ازس ــوی‬ ‫ش ــرکتی ایران ــی انج ــام خواه ــد ش ــد‪ .‬عملی ــات‬ ‫اجرای ــی پروژ هه ــای یادش ــده نی ــز توس ــط‬ ‫ش ــرکت مجتم ــع گاز پ ــارس جنوب ــی و گاه‬ ‫یش ــود‬ ‫ازطری ــق ش ــرکت های ایران ــی انج ــام م ‬ ‫ک ــه ممک ــن اس ــت در م ــواردی نیازمن ــد تامی ــن‬ ‫قطع ــات و تجهی ــزات از خار ج ازکش ــور باش ــد‪.‬‬ ‫پیش بینی ‪ UNWTO‬درباره اینده توریسم‬ ‫س ــازمان جهان ــی گردش ــگری از بازگش ــت ام ــار‬ ‫سطح‬ ‫گردش ــگری جهانی به حدود ‪ ۶۰‬درصد از‬ ‫ِ‬ ‫قب ــل از کرونا در هفت ماه نخس ــت س ــال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫خبر داده اس ــت‪ .‬بااین حال‪ ،‬کارشناسان برای‬ ‫چشـ ـم انداز باقی مان ــده س ــال‪ ،‬خوش بین ــی‬ ‫محتاطانـ ـه ای دارند؛ چرا که احتمال می دهند‬ ‫س ــفر در جه ــان تحت تاثیر افزایش ت ــورم ‪ ،‬نرخ‬ ‫جهان ــی نفت و متعاق ــب ان‪ ،‬گرانی حمل ونقل‬ ‫و اقام ــت و کاهش قدرت خری ــد مصرف کننده‬ ‫قرار گی ــرد‪ .‬به گزارش ایس ــنا؛ امارهای س ــازمان‬ ‫جهان ــی گردش ــگری‪ ،‬نش ــانه های ق ــوی از‬ ‫بهب ــودی اوض ــاع س ــفرهای بین الملل ــی را در‬ ‫هفت ماه نخس ــت سال ‪ ۲۰۲۲‬نش ــان می دهد‪،‬‬ ‫یک ــه ام ــار گردش ــگری ب ــه ‪ ۵۷‬درص ــد‬ ‫به طور ‬ ‫از س ــطح قب ــل از همه گی ــری رس ــیده اس ــت‪.‬‬ ‫براس ــاس اخری ــن س ــنجش های ‪،UNWTO‬‬ ‫تع ــداد گردش ــگران بین الملل ــی در فاصل ــه‬ ‫ما هه ــای ژانوی ــه ت ــا ژوئی ــه ‪ ۲۰۲۲‬درمقایسـ ـه با‬ ‫ً‬ ‫مدت مش ــابه ‪ ۲۰۲۱‬تقریبا سـ ـه برابر شده است‬ ‫ً‬ ‫(‪ ۱۷۲+‬درصد)‪ ،‬به ان معنا ک ــه این بخش تقریبا‬ ‫‪ ۶۰‬درص ــد از س ــطح قبل از همه گی ــری را بهبود‬ ‫بخش ــیده است‪ .‬این بهبودی متاثر از تقاضای‬ ‫بش ــده س ــفر در س ــال های همه گی ــری‬ ‫سرکو ‬ ‫کرون ــا و کاه ــش ی ــا لغ ــو محدودیت های س ــفر‬ ‫ت ــا ام ــروز ب ــوده اس ــت‪ .‬براس ــاس اماره ــای‬ ‫موج ــود ‪ ۸۶‬کش ــور ت ــا ‪ ۱۹‬س ــپتامبر ‪ ۲۰۲۲‬دیگر‬ ‫طب ــا کووی ــد‪ ۱۹-‬ب ــرای‬ ‫محدودیت ــی درارتبا ‬ ‫مس ــافران ندارن ــد‪ .‬زوراب پولولیکاش ــویلی؛‬ ‫دبی ــرکل س ــازمان جهان ــی گردش ــگری معتقد‬ ‫اس ــت‪« :‬گردش ــگری پیوس ــته درحال بهب ــود‬ ‫نح ــال چندی ــن چال ــش از‬ ‫اس ــت‪ .‬باای ‬ ‫ژئوپلیتی ــک گرفت ــه ت ــا اقتص ــاد مطرح اس ــت‪.‬‬ ‫یس ــت‪،‬‬ ‫ا کن ــون زم ــان بازنگری درباره گردشگر ‬ ‫نک ــه ب ــه کج ــا مـ ـی رود و چگون ــه ب ــر م ــردم‬ ‫ای ‬ ‫یگ ــذارد»‪ .‬تخمی ــن‬ ‫و س ــیاره زمی ــن تاثی ــر م ‬ ‫زده ش ــده درایـ ـن دوره هفت ماه ــه ‪۲۰۲۲‬‬ ‫بال غب ــر ‪ ۴۷۴‬میلی ــون گردش ــگر بین الملل ــی‬ ‫نع ــدد‬ ‫بی ــن کش ــورها س ــفر ک ــرده باش ــند‪ ،‬ای ‬ ‫یس ــت‬ ‫درمقایسـ ـه با ‪ ۱۷۵‬میلی ــون گردشگر ‬ ‫ک ــه در م ــدت مش ــابه در س ــال ‪ ۲۰۲۱‬س ــفر‬ ‫ک ــرده بودن ــد‪ .‬درمجم ــوع ‪ ۲۰۷‬میلی ــون س ــفر‬ ‫بین الملل ــی در فاصل ــه ماه های ژوئ ــن و ژوئیه‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬ثب ــت ش ــده اس ــت ک ــه بی ــش از دوبراب ــر‬ ‫تعداد مشاهده ش ــده در دوماه مشابه پارسال‬ ‫اس ــت‪ .‬این ما هه ــا درمجم ــوع ‪ ۴۴‬درصد از کل‬ ‫تم ــاه اول‬ ‫تش ــده در هف ‬ ‫یه ــای ثب ‬ ‫ورود ‬ ‫س ــال ‪ ۲۰۲۲‬را ب هخ ــود اختص ــاص داده ان ــد که‬ ‫دراین بین‪ ،‬س ــهم اروپ ــا ‪ ۳۰۹‬میلیون نف ــر بوده‬ ‫ک ــه ‪ ۶۵‬درصد از کل گردش ــگران دنیا را ش ــامل‬ ‫یش ــود‪ .‬اروپا و منطقه خاورمیانه سریع ترین‬ ‫م ‬ ‫بهب ــودی را در ماه های ژانویه ت ــا جوالی ‪۲۰۲۲‬‬ ‫تجرب ــه کرده اند؛ ورود به این کش ــورها به ترتیب‬ ‫ب ــه ‪ ۷۴‬و ‪ ۷۶‬درص ــد از س ــطح گردش ــگری‬ ‫ً‬ ‫بین الملل ــی ‪ ۲۰۱۹‬رس ــیده اس ــت‪ .‬اروپ ــا تقریب ــا‬ ‫تم ــاه اول س ــال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫سـ ـه برابر بیش ــتر از هف ‬ ‫(‪ ۱۹۰ +‬درصد) گردش ــگر داش ــته ک ــه این نتیجه‬ ‫بیش ــتر با تقاض ــای ق ــوی درون قاره ای و س ــفر‬ ‫از ایاالت متح ــده به دس ــت ام ــده اس ــت‪.‬‬ ‫این منطق ــه در م ــاه ژوئ ــن (‪ 21-‬درصد نس ــبت‬ ‫ب ــه ‪ )۲۰۱۹‬و ژوئی ــه (‪ ۱۶-‬درص ــد) عملک ــرد‬ ‫یت ــری داش ــته که بازت ــاب یک دوره ش ــلوغ‬ ‫قو ‬ ‫یس ــت‪ .‬عالوه برای ــن لغ ــو زودهن ــگام‬ ‫تابستان ‬ ‫ته ــای س ــفر در تع ــداد زی ــادی از‬ ‫محدودی ‬ ‫جوام ــع اروپای ــی ب ــه ای ــن نتای ــج دام ــن زده‬ ‫اس ــت؛ ‪ ۴۴‬کش ــور در اروپ ــا ت ــا ‪ ۱۹‬س ــپتامبر‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬هی ــچ محدودیت ــی مرتبط ب ــا کووید‪۱۹-‬‬ ‫ً‬ ‫نداش ــتند‪ .‬خاورمیان ــه نیز ش ــاهد رش ــد تقریبا‬ ‫چهاربراب ــری ورود گردش ــگران بین الملل ــی از‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫ا گـر واقع بینانـه بـه اوضـاع بـد اقتصـادی دولـت توجـه کنیـم و علـت رکـود در‬ ‫صنایـع را مـورد کنـدوکاو و نقـد کارشناسـانه قـرار دهیـم‪ ،‬کاسـب کاری دولت در‬ ‫پـاره از صنایـع‪ ،‬یکـی از عوامـل عمده عـدم رونق و درنهایـت زیان دهی صنایع‬ ‫یکـه‬ ‫وابسـته بـه دولـت یـا به اصطلاح خصولتی هـا به شـمار مـی رود؛ تا جای ‬ ‫بسـیاری از کارشناسـان اقتصـادی بـر ایـن باورنـد کـه دولـت نبایـد به دنبـال‬ ‫بو کار باشـد؛ بلکـه بایـد صنایع را به بخش خصوصـی وا گذار کـرده و خود‬ ‫کسـ ‬ ‫نقش نظارتی را درنهایت دقت ایفا کند‪ .‬همان گونه که در قانون اساسی که با‬ ‫دقت فراوان و با برگزاری بیش از ‪ ۶۰‬روز جلسـه با حضور کارشناسـان و پاره ای‬ ‫ً‬ ‫از روحانیـون به تصویـب امـده اسـت‪ ،‬اصـل ‪ ۴۴‬قانـون اساسـی صراحتـا اعلام‬ ‫کـرده کـه دولـت بایـد کارخانه هـا و شـرکت های دولتـی را بـه بخـش خصوصـی‬ ‫وا گـذار کنـد کـه ایـن مـاده از قانـون اساسـی‪ ،‬یکـی از مهم تریـن مـواد قانـون‬ ‫اساسـی به شـمار می اید و به تعبیر واضح تر‪ ،‬سـپردن کار مردم به مردم اسـت‪.‬‬ ‫وقتی این مصوبه به درستی اجرا شود‪ ،‬دولت می تواند وظیفه نظارتی خود را‬ ‫به خوبی انجام داده و وقتی از نظر جمیع جهات‪ ،‬محیط فعالیت در کارخانه‬ ‫مساعد شد‪ ،‬کارخانه یا صنعت‪ ،‬پربازده خواهد شد‪ .‬چون در کشور ما‪ ،‬شاید‬ ‫شهـای‬ ‫تو پا ‬ ‫تحت تاثیـر تحریم هـا و عـدم مدیریـت اصولـی و هزینـه و ریخ ‬ ‫دولتـی‪ ،‬به خصـوص اشـتغال ده ها نفـر در لبـاس مشـاور و بـازرس و القابـی‬ ‫از این دسـت و دریافـت حقوق هـای کالن و عـدم دلسـوزی بسـیاری از‬ ‫حقوق بگیران‪ ،‬تراز صنعت موردنظر منفی شده و چون اداره کرد ان در دست‬ ‫دولـت اسـت‪ ،‬به اجبـار دولـت بایـد کمبـود بودجـه را در ان صنعـت‪ ،‬بـا تزریـق‬ ‫ً‬ ‫پـول بـا هـر نامـی مثلا وام بدون بهره و نظایـر ان‪ ،‬تامین کند‪ .‬برای نمونه باید‬ ‫جا زظرفیـت‪،‬‬ ‫از کارخانه هـای خودروسـازی وطنـی یـاد کنیـم کـه اشـتغال خار ‬ ‫هیئت های مشـاوره ای‪ ،‬بازرسـی‪ ،‬کنترلی‪ ،‬روابط عمومی داخلی و بین المللی‬ ‫و ‪ ...‬صدها نفـر را بالـغ می شـود؛ تا جایی کـه هزینـه پرداخـت حقـوق کارکنـان‪،‬‬ ‫قسـمت اعظـم هزینه هـای خودروسـازان را شـامل شـده اسـت؛ بنابرایـن ا گـر‬ ‫بشـود نسـخه ای برای خروج صنایع از رکود پیچید‪ ،‬موثرترین نسـخه و دوای‬ ‫خـروج از رکـود‪ ،‬کناره گیـری دولـت از کاسبی سـت‪ .‬از سـوی دیگر‪ ،‬پرداخـت‬ ‫عـوارض و مالیـات و هزینه هـای مترتـب بـر یـک تشـکیالت دولتـی و دار ابـودن‬ ‫یـک سـاختمان بـزرگ و مجلـل و دکوراسـیون گران‪ ،‬در یک تشـکیالت دولتی‪،‬‬ ‫ا گـر حتمـی نباشـد‪ ،‬حداقل الزم اسـت که این قبیل هزینه های زائـد‪ ،‬در بخش‬ ‫خصوصـی کمتـر دیـده می شـود‪ .‬مـورد دیگـر اینکـه باالخـره عرضـه کاال توسـط‬ ‫دولـت‪ ،‬مسـتلزم رعایـت بیشـتر اسـت و بـرای رضایـت اهالی کشـور‪ ،‬ناچـار باید‬ ‫بـا قیمـت ارزان تـری در اختیـار مـردم قرار گیرد که باز هم موجبات زیان بیشـتر‬ ‫کارخانه هـای صنعتـی زیرپوشـش دولـت را فراهـم می کنـد‪ .‬حال انکـه بخـش‬ ‫خصوصـی‪ ،‬ایـن اجبـار را نـدارد و درنهایـت وقتـی محصـول امـاده عرضـه بـه‬ ‫خریداران و حتی از طریق صادرات‪ ،‬فرسـتادن به سـایر کشـورها شـد‪ ،‬مستلزم‬ ‫هزینه هـای بیشتری سـت؛ حال انکـه در کارخانه هـای خصوصـی چنیـن‬ ‫نخواهد بود‪ .‬از سـوی دیگر؛ در صادرات توسـط دولت‪ ،‬نمی توان رقابتی سـالم‬ ‫بـا سـایر صادرکننـدگان کشـورهای دیگر داشـت؛ چرا که انـان بخش خصوصی‬ ‫هسـتند و بـرای جلـب مشـتریان‪ ،‬بایـد تسـهیالت و امتیازات بیشـتری بدهند‬ ‫تـا محصـول انـان توانایـی رقابـت بـا دیگـران را داشـته باشـد‪ .‬اینـک امیدواریـم‬ ‫در جایی کـه اقتصاددانـان معتقدنـد رکـود اقتصـادی صنایـع‪ ،‬به خاطـر‬ ‫حضـور دولتی هـا در صنایـع اسـت‪ ،‬دوسـتان دولتـی هر چه زودتـر نسـبت بـه‬ ‫تحقـق اصـل ‪ ۴۴‬مبنی بـر خصوصی سـازی‪ ،‬بادرنظرگرفتـن همـه جوانـب و بـا‬ ‫قیمت هـای عادالنـه و بـا تضامنـی محکم‪ ،‬نسـبت بـه وا گذاری صنایـع دولتی‬ ‫بـه بخـش خصوصـی‪ ،‬هر چه زودتـر اقـدام الزم معمـول شـود‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫رتبه بندی مدارس غیردولتی‬ ‫براساس شاخص های اموزشی و پرورشی‬ ‫رئیـس سـازمان مـدارس و مرا کـز غیردولتـی و مشـارکت های مردمـی‪ ،‬از انجام‬ ‫رتبه بندی مدارس غیردولتی براساس شاخص های اموزشی و پرورشی خبر‬ ‫داد‪ .‬به گـزارش پانـا؛ احمـد محمـودزاده دربـاره رتبه بنـدی مـدارس غیردولتـی‬ ‫گفـت‪ ۴۳ :‬شـاخص در اسـناد باالدسـتی ازجملـه مصوبـات شـورای عالی‬ ‫اموزش وپرورش و سـند تحول بنیادین داریم که براین اسـاس شـاخص های‬ ‫اموزشـی و پرورشـی مشـخص شـده اسـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬در حـوزه مدیریتـی هـم‬ ‫شـهریه مدارس غیردولتی به شـاخص های درنظرگرفته شـده و رتبه بندی ها‬ ‫گره زده می شود و افزایش و کاهش شهریه مدارس غیردولتی به رتبه مدارس‬ ‫بسـتگی پیـدا می کنـد‪ .‬برخـی از برخوردهـا و حمایت هـای سـازمان از مدارس‬ ‫هـم به واسـطه ایـن رتبه بنـدی انجـام می شـود؛ ا گـر مدرسـه ای متناسـب بـا‬ ‫اییـن و شـاخص ها حرکـت می کنـد‪ ،‬رتبـه را افزایـش می دهیـم‪.‬‬ ‫افتتاح سامانه اطالعات مکانی داده های محیط زیست‬ ‫سـامانه اطالعـات مکانـی به منظـور دسترسـی بـه داده هـای محیط زیسـت بـا‬ ‫حضـور معـاون رئیس جمهـوری و رئیـس سـازمان حفاظـت محیط زیسـت‪،‬‬ ‫مدیـران ایـن سـازمان و نمایندگانـی از دانشـگاه خواجه نصیرالدیـن طوسـی‬ ‫(مشـاور سـامانه و مدیریـت طـرح) و شـرکت مهندسـین مشـاور مهـاب قـدس‬ ‫(مشـاور پایـگاه داده مکانـی) در سـازمان حفاظت محیط زیسـت افتتاح شـد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسـانی سـازمان حفاظت محیط زیسـت؛ علی سلاجقه‬ ‫بابیان اینکـه به عنـوان معلـم ارزوی دیرینـه ام بود زمانی پایگاه هـای اطالعاتی‬ ‫راه اندازی شـود تا همه کاربران به ویژه مجموعه دانشـگاهی و پژوهشـی کشـور‬ ‫بتواننـد اسـتفاده کننـد‪ ،‬افـزود‪ :‬مسـائل مربـوط بـه محیط زیسـت متنوع ترین‬ ‫بخـش کشـور اسـت و در تمـام الیه هـای مکانی مجموعه محیط زیسـت چون‬ ‫خـا ک‪ ،‬رودخانـه‪ ،‬اب هـای زیرزمینـی‪ ،‬تاالب ها‪ ،‬پوشـش جنگلی و مرتعـی و ‪...‬‬ ‫بایـد ماموریت هـای دسـتگاه ها قابلیـت پایـش داشـته باشـد و بتوانـد از تمـام‬ ‫الیه هـای مکانـی دسـتگاه های دیگـر اسـتفاده کنـد‪ .‬رئیـس سـازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست سامانه اطالعات مکانی را برای سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫به عنـوان دسـتگاه حا کمیتـی یکـی از زیرسـاخت های اصلـی بـرای شناسـایی‬ ‫داده های کشور دانست و گفت‪ :‬پایگاه های داده در سازمان هم استاتیک و‬ ‫هم دینامیک اسـت و پارامترهای مربوط به سـنگ‪ ،‬اب‪ ،‬باران‪ ،‬حیات وحش‬ ‫و غیـره به صـورت پویـا دراین سـازمان وجـود دارد و امیـدوارم داد ههـای جـوی‬ ‫چـون دمـا و گردوغبـار در سـامانه اطالعاتـی مکانی قـرار بگیرد‪.‬‬ ‫عدم دریافت مستمری ازسوی ‪ ۵۵‬درصد سالمندان‬ ‫گردشگران جهانی برمی گردند؟!‬ ‫ژانوی ــه ت ــا ژوئی ــه ‪ ۲۸۷+ ( ۲۰۲۲‬درصد) نس ــبت‬ ‫ب هم ــدت مش ــابه پارس ــال ب ــوده اس ــت‪ .‬تعداد‬ ‫گردش ــگران ورودی ب ــه کش ــورهای خاورمیان ــه‬ ‫در م ــاه ج ــوالی از س ــطح قب ــل از همه گی ــری‬ ‫فرات ــر رفت ــه (‪ ۳+‬درص ــد) ک ــه بیش ــتر به خاط ــر‬ ‫اغ ــاز ح ــج و عم ــره در کش ــور عربس ــتان ب ــوده‬ ‫اس ــت‪ .‬قار هه ــای امری ــکا (‪ ۱۰۳+‬درص ــد) و‬ ‫افریق ــا (‪ ۱۷۱+‬درص ــد) نی ــز از ژانوی ــه ت ــا ژوئی ــه‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬رش ــدی قوی را درمقایسـ ـه با س ــال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫تجرب ــه کرده ان ــد و به ترتی ــب ب ــه ‪ ۶۵‬درص ــد و‬ ‫‪ ۶۰‬درصد از س ــطح س ــال ‪ ۲۰۱۹‬رس ــیدند‪ .‬ورود‬ ‫گردشگران به اسیا و اقیانوس ــیه (‪ ۱۶۵+‬درصد)‬ ‫در هفت ماهـ ـه اول ‪ ۲۰۲۲‬بیش از دوبرابر ش ــده‬ ‫هرچندک ــه ام ــار ان ‪ ۸۶‬درص ــد کمتر از س ــطح‬ ‫س ــال ‪ ۲۰۱۹‬باق ــی مان ــده اس ــت ک ــه به خاط ــر‬ ‫بس ــته بودن بیش ــتر مرزها و محدودی ــت کرونا‬ ‫نق ــاره اس ــت (در دس ــته بندی س ــازمان‬ ‫درای ‬ ‫جهان ــی گردش ــگری‪ ،‬ای ــران در منطقه جنوب‬ ‫اس ــیا ق ــرار گرفت ــه و ام ــار ان دراین بخ ــش‬ ‫یش ــود)‪ .‬بهبودی در روند س ــفرها‬ ‫س ــنجش م ‬ ‫و قوی تر ش ــدن تقاضاها هرچند برای کش ــورها‬ ‫امیدوارکنن ــده اس ــت ام ــا چالش های ــی را در‬ ‫بخ ــش عملیات ــی و نی ــروی کار در ش ــرکت ها‬ ‫و زیرس ــاخت های گردش ــگری به وی ــژه در‬ ‫فرودگاه ها ایج ــاد ک ــرده‪ .‬عالوه براین‪ ،‬وضعیت‬ ‫اقتص ــادی ک ــه با جنگ روس ــیه علی ــه اوکراین‬ ‫تشدید ش ــده‪ ،‬نش ــانگر یک خطر بزرگ است؛‬ ‫حش ــده ترکیب ــی‬ ‫زی ــرا ای ــن پیش بین ــی مطر ‬ ‫از عوام ــل همچ ــون افزای ــش ن ــرخ به ــره در‬ ‫اقتصاده ــای ب ــزرگ‪ ،‬افزای ــش قیم ــت ان ــرژی و‬ ‫م ــواد غذای ــی و چشـ ـم انداز روبه رش ــد رک ــود‬ ‫جهان ــی همان طورک ــه توس ــط بان ــک جهان ــی‬ ‫احتم ــال داده ش ــده‪ ،‬تهدیده ــای اصل ــی‬ ‫ب ــرای احی ــای گردش ــگری بین الملل ــی در‬ ‫علت رکود در صنایع کشور‬ ‫باقیمان ــده س ــال ‪ ۲۰۲۲‬و البته در س ــال ‪۲۰۲۳‬‬ ‫باش ــد‪ .‬کاهش نمودار س ــرعت در گردش ــگری‬ ‫بین الملل ــی نی ــز در اخرین ش ــاخص اطمینان‬ ‫‪ UNWTO‬مش ــاهده می شود که نشان دهنده‬ ‫چشـ ـم انداز محتاطانه تری از رش ــد گردشگری‬ ‫بین المللی در باقی مانده س ــال ‪ ۲۰۲۲‬اس ــت‪،‬‬ ‫همچنین در روند رزروها نش ــانه هایی از رش ــد‬ ‫یش ــود‪ .‬ا گرچه انتظ ــار می رود‬ ‫کندت ــر دی ــده م ‬ ‫عملک ــرد گردش ــگری باالت ــر از ح ــد متوس ــط‬ ‫باش ــد‪ ،‬اما کارشناس ــان ب ــرای روند س ــفرهای‬ ‫بین الملل ــی در فاصل ــه ما هه ــای س ــپتامبر ت ــا‬ ‫سب ــا چهارماه پی ــش‪،‬‬ ‫دس ــامبر ‪ ۲۰۲۲‬درقیا ‬ ‫ً‬ ‫نت ــری درنظ ــر گرفته ان ــد؛ تقریب ــا‬ ‫امتی ــاز پایی ‬ ‫نیم ــی از کارشناس ــان (‪ ۴۷‬درصد) چشـ ـم انداز‬ ‫مثبتی را برای دوره س ــپتامبر تا دسامبر ‪۲۰۲۲‬‬ ‫یک ــه ‪ ۲۴‬درص ــد‬ ‫پیش بین ــی می کنن ــد درحال ‬ ‫انتظ ــار تغیی ــر خاص ــی ندارن ــد و ‪ ۲۸‬درص ــد‬ ‫معتقدند ک ــه اوضاع گردش ــگری می تواند بدتر‬ ‫شـــود‪ .‬کارشناسان درباره ســـال ‪ ۲۰۲۳‬مطمئن‬ ‫هس ــتند ت ــا ح ــدود ‪ ۶۵‬درصد عملک ــرد بهتری‬ ‫نسبت به ‪ ۲۰۲۲‬داش ــته باشد‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫وضعیت اقتص ــادی چشـ ـم انداز نامطمئنی را‬ ‫برای بازگش ــت به س ــطوح قبل از همه گیری در‬ ‫کوتا هم ــدت ایجاد ک ــرده‪ .‬هرچند کارشناس ــان‬ ‫چشـ ـم اندازی بهت ــری را ب ــرای گردش ــگری‬ ‫بین الملل ــی در س ــال ‪ ۲۰۲۴‬پیش بین ــی‬ ‫نه ــا ش ــرایط اقتصادی‬ ‫کرده ان ــد‪ .‬به عقی ــده ا ‬ ‫همچن ــان عام ــل اصلی ب ــر بهبود گردش ــگری‬ ‫نه ــا احتم ــال می دهن ــد‬ ‫یس ــت‪ .‬ا ‬ ‫بین الملل ‬ ‫افزای ــش ت ــورم و قیمت نفت منجر ب ــه افزایش‬ ‫یش ــود و‬ ‫هزین هه ــای حمل ونق ــل و اقام ــت م ‬ ‫نح ــال‪ ،‬ق ــدرت خری ــد مصرف کنن ــده و‬ ‫درعی ‬ ‫پس ان ــداز ان ها ب ــرای س ــفر را تحت فش ــار قرار‬ ‫می ده ــد‪.‬‬ ‫رئیـس انجمـن سالمندشناسـی بابیان اینکـه نگرانـی مـا در حـوزه سـالمندی‬ ‫بحـث افزایـش و رشـد جمعیـت سالمندی سـت کـه در دنیـا منحصرب هفـرد‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬نگـران هسـتیم کـه در ‪ ۱۴۱۰‬به بعـد بحـث چالـش سـالمندی‬ ‫در کشـور تبدیـل بـه بحـران شـود‪ .‬به گـزارش انـا؛ احمـد دلبـری در همایـش‬ ‫سـالمندی بابیان اینکـه کشـور مـا در ‪ ۴۰‬سال گذشـته خدمـات شایسـته ای‬ ‫در حـوزه بهداشـت ودرمان و بیمـه ای بـه جامعـه داشـته و به واسـطه ایـن‬ ‫خدمـات‪ ،‬امیـد زندگـی در کشـورمان ‪ ۲۰‬سـال افزایـش یافتـه و از میانگیـن‬ ‫جهانـی وضعیـت مـا بهتـر اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬به تناسـب ایـن افزایـش امیـد زندگـی‬ ‫انتظـار داریـم کیفیـت زندگـی این افـراد هـم افزایـش یابـد کـه بایـد دراین حوزه‬ ‫عـزم ملـی و بسـیج عمومـی اتفـاق بیفتـد که انچه شایسـته سـالمندان اسـت‬ ‫را انجـام دهیـم‪ .‬وی بااشـاره به اینکه بحث هـای بیمـه ای یکـی از مشـکالت‬ ‫جدی حوزه سالمندی ست‪ ،‬اظهار کرد‪ ۷۰ :‬درصد سالمندان بیمه تکمیلی‬ ‫ندارنـد و ‪ ۵۵‬درصـد سـالمندان مسـتمری دریافـت نمی کننـد‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ۱۰۰‬میلیون تسهیالت برای اشتغال سربازان‬ ‫فرمانـده قـرارگاه مهارت امـوزی کارکنـان وظیفـه سـتادکل نیروهـای مسـلح‬ ‫گفـت‪ ۱۰۰ :‬میلیون تومـان بـرای هـر سـرباز (تـا ‪ ۶۰‬هزارنفـر) بـرای تسـهیالت‬ ‫قرض الحسـنه پیش بینـی شـده‪ .‬به گـزارش مهـر؛ سـردار محمدجـواد‬ ‫زاده کمنـد فرمانـده قـرارگاه مهارت امـوزی کارکنـان وظیفـه سـتادکل نیروهای‬ ‫مسـلح در رونمایـی از سـامانه اعطـای تسـهیالت اشـتغال کارکنـان وظیفـه‬ ‫ماهـر منقضـی خدمت‪ ،‬گفت‪ :‬از اهداف اصلی تشـکیل قـرارگاه مهارت اموزی‬ ‫درابتدا توانمندسـازی سـربازان اسـت و بعدازان تامین نیاز اشـتغال سـربازان‬ ‫درراسـتای نیاز کشـور اسـت‪ .‬وی بابیان اینکه تسـهیل اشـتغال سـربازان بعد‬ ‫ی بـوده‪ ،‬افـزود‪ :‬بیـش از یک میلیون‬ ‫از خدمـت از اهـداف قـرارگاه مهارت امـوز ‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬هزارنفـر تحت پوشـش مهارت هـای عمومـی و تخصصـی قـرار گرفتنـد‬ ‫کـه ‪ ۷۵۰‬نفـر موفـق شـدند مـدرک بگیرنـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬بعـد از تصویـب سـند‬ ‫مهارت امـوزی در ‪ ۱۴۰۰‬موضـوع اشـتغال کارکنـان وظیفـه قوی تـر از گذشـته‬ ‫موردتوجـه قـرار گرفـت‪.‬‬ صفحه 2 ‫یادداشت‬ ‫سلبریتی ها در کنار کدام مردم هستند؟!‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫یهـا و اظهارنظـر برخـی سـلبریتی ها یـا همـان‬ ‫موضع گیر ‬ ‫افـراد مشـهور جامعـه در روزهـای اخیـر‪ ،‬ژانـر جدیـدی‬ ‫از نان به نر خ روز خـوردن را نمایـان سـاخت‪ .‬جماعتـی‬ ‫ً‬ ‫کـه اساسـا سـبک زندگـی‪ ،‬نیازهـا‪ ،‬مسـافرت ها‪ ،‬خـورا ک‪،‬‬ ‫پوشـا ک‪ ،‬دیدگا ههـا و میـزان دسـتمزد و یاران ههـای پنهانی‬ ‫تهـای ماهـوی‬ ‫کـه دریافـت می کننـد‪ ،‬بـا مـردم عـادی تفاو ‬ ‫عیانی دارد‪ ،‬امروز در پوشش حمایت از کدام مردم‪ ،‬ژست‬ ‫یکـه بابـت هر شـب‬ ‫اپوزیسـیونی ب هخـود گرفته انـد؟! افراد ‬ ‫اجـرا ‪ 30‬میلیون تومـان یـا به عبارتـی شـفاف تر‪ ،‬معـادل‬ ‫چهارمـاه حقـوق یـک معلـم دریافـت کرده انـد‪ ،‬امـروز خـود‬ ‫را مدافـع حقـوق مـردم می داننـد و درراسـتای حمایـت از‬ ‫مـردم عنـوان کـرده کـه هیـچ فریمـی از تصویـرش در رسـانه‬ ‫ملـی پخـش نشـود! قصـد زیرسـوال بردن هنـر یـا پایـان‬ ‫دوران هنرمنـدی‪ ،‬ورزش‪ ،‬مجری گـری و ‪ ...‬هیـچ هنرمنـد‬ ‫یا ورزشـکاری مطرح نیسـت ولی بپذیریم گسـترش چنین‬ ‫رویکـردی در جامعـه ماحصـل سـوءمدیریت‪ ،‬نخبه کشـی‬ ‫نسـال ها‬ ‫یسـت کـه درطول ای ‬ ‫و حصـار عریض وطویل ‬ ‫نهـا به ویـژه رسـانه ملـی کشـیده ایم!‬ ‫بـه دور برخـی ارگا ‬ ‫وقتـی دوبلور پیشکسـوت رسـانه ملـی در مصاحبـه عنوان‬ ‫می کند که از چهارسـالگی وارد صداوسـیما شـده است؛ اما‬ ‫درپاسخ ب هسـوال خبرنـگار درباره توصیه بـه جوانان عنوان‬ ‫می کنـد‪ ،‬عالقه منـدان بـه ایـن هنـر‪ ،‬تـا وقتی فوق لیسـانس‬ ‫نگرفته انـد‪ ،‬بـه دوبلـوری حتی فکر هم نکننـد‪ ،‬باید «عمق‬ ‫فاجعه» را درک کرد! درچنین شـرایطی‪ ،‬افرادی که ظرفیت‬ ‫یـا شایسـتگی بزرگـی ندارنـد و به کمـک قـاب جادویـی بـه‬ ‫جایگاهـی رسـیده اند‪ ،‬دچـار مگالومانیـا یـا خودبزرگ بینـی‬ ‫شـده و ب هخـود ایـن اجـازه را می دهند در تمـام موضوعات‬ ‫مرتبـط و غیرمرتبـط بـا تخصصشـان اظهارنظر کننـد‪ .‬البته‬ ‫حـق هـم دارنـد؛ وقتـی بـا نمایـش ال ک ناخـن پـا یـا نمایـش‬ ‫پـادری جدیـد منزلشـان هزاران نفـر بـه اظهارنظـر و تعریـف‬ ‫نهـا می پردازنـد‪ ،‬بـروز این دسـت توهمـات‬ ‫و تمجیـد از ا ‬ ‫ً‬ ‫یسـت؛ امـا طرفـه اینجاسـت این افـراد‬ ‫اساسـا طبیع ‬ ‫کـه در بزنگا ههـای حسـاس بـا جهت یابـی اشـتباه و بـا‬ ‫اظهارنظـرات اپوزیسـیونی‪ ،‬کشـف حجـاب‪ ،‬تراشـیدن مـو‪،‬‬ ‫انتخاب پوشـش های رنگی هدفمند یا انتشـار پسـت های‬ ‫ً‬ ‫«براندازانـه»‪ ،‬عملا موضعـی ضدنظـام و مـردم درپیـش‬ ‫می گیرنـد‪ ،‬چنـد صبـاح بعـد از پایـان غائلـه‪ ،‬دوبـاره در‬ ‫قـاب جاد ویـی رسـانه ملـی ظاهـر شـده و بـه ریـش همـه‬ ‫نهـا حمایـت کرده انـد‪ ،‬می خندنـد و بـه‬ ‫کسـانی که از ا ‬ ‫ان هایـی نیـز کـه بـه سخنانشـان وقعـی ننهادنـد‪ ،‬پوزخنـد‬ ‫یکـه در سـایر کشـورهای دنیـا سـلبریتی ها‬ ‫می زننـد! درحال ‬ ‫یکـه به هردلیلـی دارای شـهرتی ملـی و جهانـی‬ ‫یـا افراد ‬ ‫هسـتند‪ ،‬به هیچ عنـوان حـق اظهارنظـر در موضوعـات‬ ‫غیرتخصصـی ندارنـد و درصـورت بـروز چنیـن رفتـاری‬ ‫ازسـوی نهادهـای امنیتـی مـورد بازخواسـت جـدی قـرار‬ ‫می گیرنـد‪ .‬به نظـر می رسـد بعـد از پایـان ماجـرای اخیر باید‬ ‫ـاد برخـورد‪ ،‬بازخواسـت و حتـی محا کمـه‬ ‫باتما مقـوا بـه ارش ِ‬ ‫مدیرانـی برخاسـت کـه بـا ندانـم کاری و ترک فعـل هرازگاهی‬ ‫کشـور را تـا لبـه پرتـگاه می برنـد و خسـارت های میلیـاردی‬ ‫یسـازند‪.‬‬ ‫مـادی و معنـوی بـه کشـور و مـردم وارد م ‬ ‫غرفه‬ ‫نمایشگاه‬ ‫توانمندی های روستائیان و عشایر‬ ‫تاریخ برگزاری‪ 9 :‬تا ‪ 12‬مهرماه ‪1401‬‬ ‫زمان بازدید‪ ۸ :‬صبح تا ‪ ۱۵‬عصر‬ ‫مـکان برگـزاری‪ :‬تهـران‪ ،‬محـل دائمـی نمایشـگاه های‬ ‫بین المللـی تهـران‬ ‫رویداد‬ ‫یک شنبه ‪ 10‬مهر ‪ 1401‬شماره‪2605‬‬ ‫وزیر ارتباطات‪:‬‬ ‫ن زن سرپرست خانوار در کشور‬ ‫وجود شش میلیو ‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫زن ــان سرپرس ــت خان ــوار ک ــه طب ــق داد هه ــای‬ ‫ام ــاری موج ــود ح ــدود شـ ـش میلیون نفرند‪،‬‬ ‫اغل ــب ب ــرای دریاف ــت تس ــهیالت ب ــا مش ــکالت‬ ‫ج ــدی مواج ــه ش ــده ک ــه به همین منظ ــور‬ ‫دول ــت س ــیزدهم ب ــا ن ــگاه وی ــژه ب ــه ای ــن قش ــر‪،‬‬ ‫نه ــا ب ــا ایج ــاد صن ــدوق‬ ‫ب ــرای ای ــن مش ــکل ا ‬ ‫ضمان ــت تس ــهیالت چ ــاره ای اساس ــی‬ ‫اندیش ــیده اس ــت‪ .‬ب هگ ــزارش ایرن ــا؛ تش ــکیل‬ ‫صن ــدوق ضمان ــت تس ــهیالت زن ــان سرپرس ــت‬ ‫خان ــوار به عن ــوان گام ــی مه ــم و اساس ــی‬ ‫ته ــای ای ــن‬ ‫ب ــرای پای ــداری اش ــتغال و فعالی ‬ ‫بان ــوان در عرص ــه کار و تولی ــد برداش ــته ت ــا‬ ‫ای ــن بان ــوان نی ــز در جامع ــه ازاین طری ــق ب ــرای‬ ‫ح ــل مش ــکالت اقتص ــادی خ ــود عالو هب ــر‬ ‫داش ــتن ش ــغل بتوانن ــد تس ــهیالت موردنی ــاز‬ ‫را دریاف ــت کنن ــد‪ .‬ایج ــاد صن ــدوق ضمان ــت‬ ‫تس ــهیالت زن ــان سرپرس ــت خان ــوار در س ــتاد‬ ‫مل ــی زن و خان ــواده ب ــا حض ــور رئیس جمه ــوری‬ ‫به تصویــب رســید و همیــن بارقــه امیــدی بــرای‬ ‫ای ــن زن ــان داش ــت چرا ک ــه بااین اق ــدام بانوان ــی‬ ‫ک ــه سرپرس ــت خان ــوار ب ــوده دیگ ــر نی ــازی ب ــه‬ ‫داش ــتن ضام ــن ب ــرای دریاف ــت وام اش ــتغال‬ ‫که ــای ‪1‬‬ ‫نیس ــتند‪ .‬دراین راس ــتا بان ــوان در ده ‬ ‫تــا ‪ 5‬کــه امــکان اوردن ضامــن بــرای تســهیالت‬ ‫خ ــود را ندارن ــد‪ ،‬دول ــت ضمان ــت ان ــان خواه ــد‬ ‫ش ــد ت ــا ضم ــن نداش ــتن دغدغ ــه ب ــرای‬ ‫داش ــتن ضام ــن و ب ــا ایج ــاد اش ــتغال پای ــدار و‬ ‫مک ــردن زمین ــه کسـ ـب وکار ب ــا ف ــراغ ب ــال‬ ‫فراه ‬ ‫و عزتمن ــدی روی پ ــای خودش ــان بایس ــتند‪.‬‬ ‫باتوج هب ــه مش ــکالتی ک ــه بان ــوان ب ــرای داش ــتن‬ ‫ضام ــن تس ــهیالت خ ــود در جری ــان س ــفرهای‬ ‫اس ــتانی مط ــرح می کنن ــد بنابرای ــن تش ــکیل‬ ‫ای ــن صن ــدوق می توان ــد منج ــر ب ــه ایج ــاد‬ ‫اشــتغال بــرای بانــوان شــود و در اینــده مشــکلی‬ ‫مش ــدن‬ ‫ب ــرای ضمان ــت تس ــهیالت خ ــود و فراه ‬ ‫فرص ــت ش ــغلی نداش ــته باش ــند‪ .‬ازایـ ـن رو‪،‬‬ ‫عالو هب ــر اعتب ــار ‪ ۵۰۰‬میلیاردریال ــی اولی ــه ای ــن‬ ‫صن ــدوق ‪ ۱۰۰‬میلیاردری ــال دیگ ــر ازس ــوی بان ــک‬ ‫رف ــاه به دس ــتور وزی ــر اقتص ــاد دراین صن ــدوق‬ ‫تودی ــع ش ــد ت ــا بتوان ــد اف ــراد بیش ــتری را‬ ‫مش ــمول ای ــن ضمان ــت کن ــد و بخش ــی از‬ ‫دغدغــه زنــان سرپرســت خانــوار بــرای دریافــت‬ ‫تس ــهیالت اش ــتغال زایی رف ــع ش ــود و درواق ــع‬ ‫ای ــن اعتب ــار کم ــک دول ــت ب ــرای اش ــتغال زن ــان‬ ‫کارافری ــن اس ــت‪ .‬دراین راس ــتا مع ــاون اول‬ ‫رئیس جمه ــوری نی ــز ب ــا اب ــاغ مصوب ــه دول ــت‬ ‫درب ــاره تس ــهیل ضمان ــت وا مه ــای اش ــتغال‬ ‫ُ‬ ‫خ ــرد زن ــان سرپرس ــت خان ــوار مق ــرر ک ــرد ک ــه‬ ‫وا مه ــای کمت ــر از یک میلیاردری ــال ب ــه ای ــن‬ ‫قش ــر ب ــدون نی ــاز ب ــه ضام ــن قابل پرداخ ــت‬ ‫اس ــت‪ .‬پیش ــنهاد تس ــهیل ضمان ــت وا مه ــای‬ ‫ُ‬ ‫اش ــتغال خ ــرد زن ــان سرپرس ــت خان ــوار ب ــا به ــره‬ ‫از ظرفی ــت صن ــدوق ضمان ــت س ــرمایه گذاری‬ ‫نم ــاه س ــال ج ــاری‬ ‫تع ــاون نی ــز در فروردی ‬ ‫ازس ــوی س ــتاد مل ــی زن و خان ــواده و ب ــا حض ــور‬ ‫رئیس جمه ــوری مص ــوب و ب ــه تایی ــد وزرای‬ ‫عض ــو س ــتاد رس ــید‪ .‬پـ ـس ازان‪ ،‬معاون ــت‬ ‫رئیس جمه ــوری در ام ــور زن ــان و خان ــواده‬ ‫باتوج هب ــه روی ــه موج ــود درخص ــوص اب ــاغ‬ ‫نط ــرح‬ ‫مصوب ــات س ــتاد یادش ــده‪ ،‬پیش ــنهاد ای ‬ ‫را ب ــرای تصوی ــب نهای ــی ب ــه هیئت وزی ــران ارائ ــه‬ ‫ک ــرد ک ــه در جلس ــه دول ــت به تصوی ــب رس ــید‪.‬‬ ‫براســاس مصوبــه هیئت وزیــران‪ ،‬وزارت تعــاون‪،‬‬ ‫کار و رف ــاه اجتماع ــی موظ ــف ش ــده اقدام ــات‬ ‫که ــای‬ ‫الزم ب ــرای ص ــدور ضمانت نام ــه ب ــه بان ‬ ‫عام ــل جه ــت پرداخ ــت تس ــهیالت اش ــتغال‬ ‫که ــای ‪۱‬‬ ‫خ ــرد زن ــان سرپرس ــت خان ــوار (ده ‬ ‫ت ــا ‪ ۵‬درام ــدی) را از مح ــل اعتب ــارات صن ــدوق‬ ‫ضمان ــت س ــرمایه گذاری تع ــاون ت ــا س ــقف‬ ‫یک میلیاردری ــال بی نی ــاز ب ــه معرف ــی ضام ــن‬ ‫غی ــر انج ــام ده ــد‪ .‬درراس ــتای اج ــرای ط ــرح‬ ‫مص ــوب دول ــت ب ــرای تس ــهیل ضمان ــت‬ ‫وا مه ــای اش ــتغال گ ــروه ه ــدف وزارت تع ــاون‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی موظــف شــده بــا همــکاری‬ ‫معاون ــت رئیس جمه ــوری در ام ــور زن ــان و‬ ‫خان ــواده‪ ،‬اقدام ــات الزم را جه ــت بهره گی ــری از‬ ‫ظرفیــت صنــدوق ســرمایه گذاری تعــاون جهــت‬ ‫ُ‬ ‫ص ــدور ضمانت نام ــه تس ــهیالت اش ــتغال خ ــرد‬ ‫که ــای ‪ ۱‬ت ــا ‪۵‬‬ ‫زن ــان سرپرس ــت خان ــوار (ده ‬ ‫درام ــدی) ت ــا س ــقف یک میلیاردری ــال ب ــدون‬ ‫که ــای‬ ‫نی ــاز ب ــه معرف ــی ضام ــن غی ــر ب ــه بان ‬ ‫عام ــل و بااعتب ــار ‪ ۵۰۰‬میلیاردری ــال از مح ــل‬ ‫اعتبــارات صنــدوق به انجــام رســاند و درصــورت‬ ‫تامین اعتب ــار تکمیل ــی صن ــدوق‪ ،‬ص ــدور‬ ‫ضمانت نام ــه ازط ــرف صن ــدوق ت ــا پنج براب ــر‬ ‫یش ــود‪ .‬درب ــاره‬ ‫مبل ــغ تودی عش ــده انج ــام م ‬ ‫نح ــوه هماهنگ ــی و نظ ــارت ب ــر اج ــرای مصوب ــه‬ ‫مذک ــور‪ ،‬س ــتاد مل ــی زن و خان ــواده مس ــئولیت‬ ‫مس ــتقیم هماهنگ ــی‪ ،‬پای ــش و نظ ــارت ب ــر‬ ‫اقدام ــات هم ــه دس ــتگاه های ذی رب ــط را‬ ‫برعهــده داشــته و دســتگاه های مذکــور موظــف‬ ‫هســتند تمامــی اقدامــات و برنام ههــای خــود را‬ ‫در اج ــرای ای ــن مصوب ــه هرش ـش ماه یک بار ب ــه‬ ‫دبیرخان ــه س ــتاد مل ــی زن و خان ــواده (معاون ــت‬ ‫رئیس جمه ــوری در ام ــور زن ــان و خان ــواده)‬ ‫گــزارش کننــد‪ .‬عالوه برایــن‪ ،‬براســاس تقســیم کار‬ ‫نش ــده ازس ــوی دول ــت ب ــرای‬ ‫دس ــتگاهی تعیی ‬ ‫اج ــرای مصوب ــه یادش ــده‪ ،‬وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رف ــاه اجتماع ــی نس ــبت ب ــه ایج ــاد هماهنگ ــی‬ ‫الزم به منظ ــور س ــپرده گذاری مبالغ ــی از‬ ‫که ــای بالع ــوض‪ ،‬بودج هه ــای‬ ‫مح ــل کم ‬ ‫حمایت ــی و ی ــا مس ــئولیت اجتماع ــی‬ ‫دس ــتگاه ها در حس ــاب های صن ــدوق‬ ‫ضمان ــت س ــرمایه گذاری تع ــاون و نی ــز معرف ــی‬ ‫زن ــان سرپرس ــت خان ــوار واجدش ــرایط ص ــدور‬ ‫ضمانت نام ــه ب ــه صن ــدوق اق ــدام خواه ــد‬ ‫ک ــرد‪ .‬همچنی ــن تقوی ــت مناب ــع قرض الحس ــنه‬ ‫به منظ ــور ایج ــاد ت ــوان و امکان ــات ب ــرای‬ ‫اعط ــای تس ــهیالت قرض الحس ــنه ب ــه جامع ــه‬ ‫یب ــر‬ ‫ه ــدف و اح ــراز صالحی ــت متقاضی ــان مبن ‬ ‫تعیی ــن ده ــک درام ــدی (قرارداش ــتن در‬ ‫که ــای ‪ ۱‬ت ــا ‪ )۵‬و سرپرس ــت خان ــوار ب ــودن‬ ‫ده ‬ ‫به اس ــتناد اطالع ــات پای ــگاه رف ــاه ایرانی ــان‪،‬‬ ‫از دیگ ــر اقدام ــات ای ــن وزارتخان ــه در اج ــرای‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫بی شک‪ ،‬همه گیری ویروس کرونا بیشترین تاثیر را بر سفرهای‬ ‫نقـرن داشـته اسـت‪ .‬در سـال ‪ ،2019‬اروپـا از نظـر‬ ‫جهانـی در ای ‬ ‫تعـداد بازدیدکننـدگان جهانـی بـه باالتریـن سـطح خود رسـیده‬ ‫بود و در ان سال ‪ 579‬میلیون مسافر را پذیرفت‪ .‬در سال ‪،2020‬‬ ‫تعـداد مسـافران اروپایـی تصویـر بسـیار متفاوتی را ترسـیم کـرد و‬ ‫بـه زیـر ‪ 200‬میلیون نفـر رسـید‪ .‬در مقایسـه‪ ،‬اپیدمـی «سـارس»‬ ‫ب هسـختی در سـال ‪ 2003‬فروکـش کـرد و ا گرچـه بحـران مالـی‬ ‫جهانـی به وضـوح عامل کاهش در سـال های ‪ 2008‬و ‪ 2009‬بود؛‬ ‫امـا ایـن در مقایسـه با سـقوط فاجع هبـار ورودیـان بین المللـی‬ ‫کـه قـاره اروپـا در سـال ‪ 2020‬شاهدشـان بـود‪ ،‬چیـزی نبـود‪.‬‬ ‫بخـش سـفر و گردشـگری نشـانه های قـوی از بهبـودی را نشـان‬ ‫می دهـد؛ البتـه هنـوز خیلـی زود اسـت بگوییم چه زمانـی تعداد‬ ‫یشـوند‪ ،‬دوبـاره بـه‬ ‫توریسـت های بین المللـی کـه راهـی اروپـا م ‬ ‫یگـردد‪.‬‬ ‫سـطوح سـال ‪ 2019‬برم ‬ ‫یکی از فعالیت های ستاد مرکزی سازمان اتش نشانی‬ ‫اصفهان در بخش پیشگیری‪ ،‬نظارت و کنترل بر‬ ‫ساختمان ها جهت حفاظت در برابر حریق و حوادث‬ ‫است و در این راستا حدود ‪ ۱۹‬کارمند زن به صورت‬ ‫غیر عملیاتیو پشتیبانیدر حال فعالیت اند کهمهم ترین‬ ‫بخش این سازمان‪ ،‬قسمت بررسی و کنترل ضوابط‬ ‫تو سازهای معماری‬ ‫معماری و شهرسازی جهت ساخ ‬ ‫از منظر ایمنی و اتش نشانی ست‪ .‬افروز اعظمی (متولد‬ ‫‪ ۱۳۶۹‬و دانش اموخته معماری) و دختر یک اتش نشان‬ ‫نمونه بوده که این روزها پا به پای اتش نشان ها‬ ‫در حال فعالیت برای ایمنی و پیشگیری قبل از وقوع‬ ‫حادثه و اتش سوزی ست‪.‬‬ ‫خدیجه نادری‬ ‫وزیـر ارتباطـات در همایـش توسـعه‬ ‫گردشـگری ایـران کهـن بـا خالقیـت و‬ ‫نـگاه دانش بنیـان بابیان اینکه پیگیر‬ ‫اجـرای طـرح فیبـر نـوری منـازل و‬ ‫کسـب وکارها هسـتیم گفـت‪ :‬فنـاوری‬ ‫اطالعـات سـفر را تسـهیل می کنـد‪.‬‬ ‫به گـزارش مهـر؛ دومیـن همایـش‬ ‫توسـعه گردشـگری ایـران کهـن بـا خالقیـت و نـگاه دانش بنیـان بـا حضـور‬ ‫عیسـی زار ع پـور وزیـر ارتباطـات و عـزت اهلل ضرغامـی وزیـر میراث فرهنگـی در‬ ‫کوشـک باغ هنر برگزار شـد‪ .‬دراین مراسـم عیسـی زار ع پور وزیر گفت‪ :‬فناوری‬ ‫اطالعـات هـم سـفر را تسـهیل می کنـد و هم می توانـد موجب افزایـش فروش‬ ‫صنایع دسـتی و اشـتغال زایی شـود‪ .‬زار ع پور به اماده سـازی زیرسـاخت های‬ ‫اینترنـت در دولـت سـیزدهم بـرای فعالیـت کسـب وکارها اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫دولـت فنـاوری اطالعات را راهبردی می بیند و دراین مسـیر به دنبال توسـعه‬ ‫زیرسـاخت ها بـرای فعالیـت کسـب وکارهای مجـازی هسـتیم‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫رشـد ارتباطـات ثابـت و سـیار بیان کرد‪ :‬پیگیر اجرای طرح فیبـر نوری منازل‬ ‫و کسـب وکارها هسـتیم کـه بـا اجـرای این طـرح ‪ ۸۰‬درصـد مـردم بـه اینترنـت‬ ‫بـا سـرعت بـاال دسـت پیـدا می کننـد‪ .‬وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات‬ ‫بابیان اینکـه توسـعه زیرسـاخت های نسـل پنجـم را نیـز شـروع کرده ایـم‪،‬‬ ‫ادامـه داد‪ :‬ایـن جهـش در تولیـد و خدمـات محتـوا نقطه عطفـی ایجـاد‬ ‫می کنـد محتـوا و سـرویس این جریـان جدیـد بایـد توسـط بخـش خصوصـی‬ ‫فراهم شـود‪ .‬در حوزه گردشـگری نیز دنبال این هسـتیم که این راه ب هشـکل‬ ‫سـازمان یافته دنبـال شـود‪ .‬او بـه تشـکیل کارگـروه ویـژه اقتصـاد دیجیتـال در‬ ‫دولـت اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬به دنبـال ایـن هسـتیم موانـع سـر راه کسـب وکار‬ ‫فضـای مجـازی و هوشمندسـازی در کشـور برداشـته شـود‪ .‬او بااشـاره به‬ ‫اهمیـت مقولـه هـوش مصنوعی و تحلیـل داده ها در حوزه گردشـگری افزود‪:‬‬ ‫بایـد خودمـان را بـرای ایـن جهـش در گردشـگری هوشـمند امـاده کنیـم‪،‬‬ ‫درحال فراهم کـردن زیرسـاخت های الزم هسـتیم‪ .‬او همچنیـن بـه امضـای‬ ‫تفاهم نامه با وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی دراین راسـتا‬ ‫اشـاره و ابراز امیدواری کرد از ظرفیت های مغفول مانده گردشـگری در کشـور‬ ‫اسـتفاده شـود‪.‬‬ ‫ضد بیماری‬ ‫بهترین میوه های ِ‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫ط ــرح مص ــوب دول ــت خواه ــد ب ــود‪ .‬مع ــاون‬ ‫ام ــور زن ــان و خان ــواده ریاس ــت جمه ــوری نی ــز‬ ‫ب ــه اب ــاغ تاس ــیس و بهر هب ــرداری از صن ــدوق‬ ‫ضمان ــت اش ــتغال خ ــرد زن ــان سرپرس ــت‬ ‫توس ــط هیئت وزی ــران اش ــاره ک ــرد و گف ــت‪:‬‬ ‫هیئت وزی ــران دومی ــن مصوب ــه س ــتاد مل ــی‬ ‫زن و خان ــواده را ب ــه وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه‬ ‫اجتماع ــی ب ــا هم ــکاری معاون ــت ریاس ــت‬ ‫جمه ــوری در ام ــور زن ــان و خان ــواده اب ــاغ‬ ‫ک ــرد‪ .‬وی ادام ــه داد‪ :‬همچنی ــن مص ــوب ش ــد‬ ‫س ــتاد مل ــی زن و خان ــواده مس ــئولیت تقس ــیم‪،‬‬ ‫هماهنگ ــی‪ ،‬پای ــش و نظ ــارت ب ــر اقدام ــات‬ ‫هم ــه دس ــتگاه های ذی رب ــط را برعه ــده‬ ‫دارد‪ .‬خزعل ــی اظه ــار داش ــت‪ :‬دس ــتگاه های‬ ‫مذک ــور موظ ــف هس ــتند تمام ــی اقدام ــات و‬ ‫برنام هه ــای خ ــود را در اج ــرای تصویب نام ــه‬ ‫هرشـ ـش ماه یک بار ب ــه دبیرخان ــه س ــتاد مل ــی‬ ‫زن و خان ــواده (معاون ــت ریاس ــت جمه ــوری در‬ ‫ام ــور زن ــان و خان ــواده) گ ــزارش کنن ــد‪ .‬یک ــی از‬ ‫برنام هه ــای عملیات ــی ک ــه در دول ــت س ــیزدهم‬ ‫به اج ــرا گذاش ــته ش ــد تش ــکیل س ــتاد مل ــی زن‬ ‫و خان ــواده ب ــا حض ــور رئیس جمه ــوری ب ــود‬ ‫حه ــای مهم ــی ب ــرای‬ ‫نس ــتاد طر ‬ ‫ک ــه درای ‬ ‫ح ــوزه بان ــوان به تصوی ــب رس ــید ک ــه البت ــه‬ ‫مهم تری ــن ط ــرح س ــتاد مل ــی زن و خان ــواده‬ ‫ایج ــاد صن ــدوق ضمان ــت تس ــهیالت در ح ــوزه‬ ‫اش ــتغال ب ــرای زن ــان سرپرس ــت خان ــوار فاق ــد‬ ‫نگ ــروه بان ــوان‬ ‫پوش ــش حمایت ــی ب ــود چرا ک ــه ای ‬ ‫به دلی ــل نداش ــتن ضام ــن ام ــکان دریاف ــت‬ ‫تس ــهیالت را نداش ــته و ب ــا تش ــکیل صن ــدوق‬ ‫نه ــا‬ ‫نپ ــس دول ــت به عن ــوان ضام ــن ا ‬ ‫ازای ‬ ‫یش ــود‪ .‬ام ــار غیررس ــمی حا کی ازان اسـ ـت که‬ ‫م ‬ ‫نزدیــک بــه ش ـش میلیون زن سرپرســت خانــوار‬ ‫یسـ ـت که‬ ‫در کش ــور وج ــود دارد؛ این درحال ‬ ‫شت ــر و اوای ــل برنام ــه شش ــم ای ــن بان ــوان‬ ‫پی ‬ ‫نم ــدت‬ ‫سـ ـه میلیون نفر بوده ان ــد و درای ‬ ‫برخ ــی زن ــان خودسرپرس ــت ه ــم ب ــه این اف ــراد‬ ‫اضاف ــه ش ــده اند‪.‬‬ ‫بحراناقتصادی‬ ‫بین المللی‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫قبل از اتش‬ ‫فناوری اطالعات‪ ،‬سفر را تسهیل می کند‬ ‫کلینیک‬ ‫تاثیر بی سابقه پاندمی کرونا بر گردشگری اروپا‬ ‫شاتر‬ ‫‪3‬‬ ‫تریبون‬ ‫پاندمی سارس‬ ‫پاندمی کرونا‬ ‫میوه هــا نه تنهــا مــواد‬ ‫و‬ ‫طبیعــی‬ ‫غذایــی‬ ‫خوشــمزه ای هســتند؛ بلکــه‬ ‫ســامتی بخش‬ ‫منابعــی‬ ‫هــم به حســاب می اینــد‪.‬‬ ‫نهــا مقادیــر فراوانــی انــواع‬ ‫ا ‬ ‫ویتامیــن‪ ،‬امــاح و فیبــر دارنــد کــه مجموعشــان وا کســنی کامــل بــرای‬ ‫یهــا‬ ‫حفــظ بیشــتر ســامتی اســت‪ .‬مصــرف میوه هــا مانــع بــروز بیمار ‬ ‫بــوده و انجمــن تغذیــه و ســامت کانــادا توصیــه می کنــد‪ ،‬هــر فــردی بایــد‬ ‫روزانــه هفــت ســهم میــوه و ســبزی تــازه بخــورد تــا ســامت بمانــد‪ .‬البتــه‬ ‫بعضــی میوه هــا خــواص ســامتی بخش بیشــتری دارنــد کــه در میــان‬ ‫ان هــا بــه بهترین هایشــان اشــاره می کنیــم‪.‬‬ ‫سیب‬ ‫ارزش غذایی‪:‬‬ ‫یک عدد سیب متوسط حاوی ‪ 75‬واحد کالری و ‪ 3‬گرم فیبر است‪.‬‬ ‫ضد بیماری‪:‬‬ ‫عامل ِ‬ ‫سـیب حـاوی انتی ا کسـیدانی قـوی به نـام فالونوئیـد اسـت کـه مانـع ابتلا‬ ‫یـا گسـترش دیابـت شـده و در کنتـرل اسـم هـم موثـر اسـت‪ .‬مصـرف سـیب‪،‬‬ ‫پا ک کنندگـی دهـان و تمیـزی دندان هـا را هـم به دنبـال دارد‪.‬‬ ‫بد نیست بدانید‪:‬‬ ‫طعـم و رایحـه سـیب از سـلول های پوسـت ان می ایـد؛ به همین علـت‬ ‫توصیـه می شـود سـیب را بـا پوسـت خـورد؛ ضمن انکه عمـده ویتامین های‬ ‫سـیب‪ ،‬زیـر پوسـت ان جمـع می شـوند‪.‬‬ ‫اووکادو‬ ‫ارزش غذایی‪:‬‬ ‫کعـدد اووکادو حـاوی ‪ 114‬واحـد کالـری‪ 4.5 ،‬گـرم فیبـر و مقـدار‬ ‫نصـف ی ‬ ‫قابل توجهـی ویتامیـن ‪ E‬و فـوالت اسـت‪.‬‬ ‫ضد بیماری‪:‬‬ ‫عامل ِ‬ ‫چربی هـای غیراشـباع موجـود در اووکادو کاهنـده سـطح کلسـترول خـون‬ ‫بـوده و ا گـر ا گـر ان را در سـاندویچ ها جایگزیـن کـره کنیـد به سلامت قلبتان‬ ‫کمـک زیـادی کرده ایـد‪.‬‬ ‫بد نیست بدانید‪:‬‬ ‫ازانجا که بچه ها طعم و بافت اووکادو را دوسـت داشـته و چربی های مفید‬ ‫ان بـرای رشـد و تکامـل سیسـتم های مختلـف بدنـی بچه هـا مفیـد اسـت‪،‬‬ ‫بایـد ایـن میـوه را در سـبد غذایـی بچه هـا گنجانید‪.‬‬ ‫موز‬ ‫ارزش غذایی‪:‬‬ ‫یک عـدد مـوز متوسـط حـاوی ‪ 105‬واحـد کالـری‪ 3 ،‬گـرم فیبـر و مقـدار‬ ‫قابل توجهـی ویتامیـن ‪ ،B6‬پتاسـیم و فـوالت اسـت‪.‬‬ ‫ضد بیماری‪:‬‬ ‫عامل ِ‬ ‫هـر مـوز به طورمیانگیـن ‪ 422‬میلی گـرم پتاسـیم دارد کـه نسـبت بـه هر میوه‬ ‫دیگـر بیشـتر بـوده و ازایـن رو‪ ،‬در کاهش سـطح فشـارخون مفید اسـت‪.‬‬ ‫بد نیست بدانید‪:‬‬ ‫افرادی کـه بـه بعضـی از التکس هـای گیاهـی حساسـیت دارنـد‪ ،‬بـه مـوز هـم‬ ‫حساسـیت خواهنـد داشـت‪.‬‬ ‫زغال اخته‬ ‫ارزش غذایی‪:‬‬ ‫نصـف فنجـان زغال اختـه حـاوی ‪ 25‬واحـد کالـری‪ 2.5 ،‬گـرم فیبر و سرشـار از‬ ‫انتی ا کسـیدان است‪.‬‬ ‫ضد بیماری‪:‬‬ ‫عامل ِ‬ ‫تحقیقـات نشـان می دهـد کـه ویژگـی ضدبا کتریایـی زغال اختـه در‬ ‫پیشـگیری و درمـان عفونت هـای مجـاری ادراری مفیـد اسـت و حتـی‬ ‫کشـفیات جدیـد نشـان می دهـد مصـرف ایـن میـوه از سـنگ کلیـه و زخـم‬ ‫معـده هـم جلوگیـری می کنـد‪.‬‬ ‫بد نیست بدانید‪:‬‬ ‫برای کشـتن با کتری ها و مبارزه با پوسـیدگی دندانی می توانید اب طبیعی‬ ‫زغال اخته را بدون افزودن هیچ شـیرین کننده ای بنوشـید‪.‬‬ ‫طالبی‬ ‫ارزش غذایی‪:‬‬ ‫نصـف فنجـان طالبـی حـاوی ‪ 25‬واحد کالـری‪ ،‬کمتر از یک گرم فیبـر و مقدار‬ ‫قابل توجهی ویتامین ‪ ،A‬فوالت و پتاسـیم اسـت‪.‬‬ ‫ضد بیماری‪:‬‬ ‫عامل ِ‬ ‫طالبـی میـزان قابل توجهـی بتا کاروتـن دارد کـه کاهنـده خطـر ابتلا بـه‬ ‫اب مرواریـد بـوده و بـرای داشـتن رژیـم الغـری‪ ،‬مـاده غذایـی سلامت‪،‬‬ ‫سـیرکننده و کم کالـری مناسـبی اسـت‪.‬‬ ‫بد نیست بدانید‪:‬‬ ‫ازانجایی کـه با کتری هـا می تواننـد بیـرون پوسـته طالبـی هـم رشـد کننـد‪،‬‬ ‫بسـیارمهم اسـت کـه قبـل از قـاچ و مصرف کـردن ان‪ ،‬پوسـته اش را به خوبـی‬ ‫بشویید‪.‬‬ ‫گیالس‬ ‫ارزش غذایی‪:‬‬ ‫نصـف فنجـان گیلاس حـاوی ‪ 46‬واحـد کالـری‪ 1.5 ،‬گـرم فیبـر و سرشـار از‬ ‫انتی ا کسـیدان اسـت‪.‬‬ ‫ضد بیماری‪:‬‬ ‫عامل ِ‬ ‫ایـن میـوه نسـبت بـه سـایر میوه هـا ترکیبـات سلامتی بخش انتوسـیانین‬ ‫بیشـتری دارد کـه اثبـات شـده در کاهـش التهابـات و تسـکین دردهـای‬ ‫ارتریتـی مفیـد اسـت‪.‬‬ ‫بد نیست بدانید‪:‬‬ ‫گیالس هـای تـرش ویتامیـن ‪ C‬بیشـتری به نسـبت انـواع شـیرین دارنـد؛ امـا‬ ‫هنـگام حـرارت دادن بـرای تهیـه مربـا یـا کیک مقدار زیـادی از ان را از دسـت‬ ‫می دهنـد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫یک شنبه ‪ 10‬مهر ‪ 1401‬شماره‪2605‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306012001904‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کاشـمر تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای‪ /‬خانـم طـاوس خزاعی رابع فدافـن فرزنـد حسـن بـه شماره شناسـنامه ‪115‬‬ ‫صـادره از کاشـمر در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 429‬مترمربـع از پلا ک ‪ 1112‬فرعـی از ‪58‬‬ ‫اصلـی واقـع در بخـش سـه کاشـمر بـه ادرس خیابـان قائـم‪ ،‬کـوی شـهید وزان خریـداری از مالـک رسـمی‬ ‫اقـای رجـب یوسـفیان و محمـد کریمـی و مهـدی فتحی مقـدم محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی اعتـراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن ا گهی به مـدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/07/10 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‪ ،‬از طرف محمود قاسمی‬ ‫م الف ‪831‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/05/15-140160322002003640‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای امیـن سـارانی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 2772‬کـد ملـی‬ ‫‪ 3673619934‬صـادره از زابـل فرزنـد عظیـم به صورت ششـدانگ یک دربند مغازه به مسـاحت ‪24/45‬‬ ‫مترمربع پال ک شـماره ‪ 187‬اصلی واقع در سیسـتان و بلوچسـتان بخش یک سیسـتان شهرسـتان زابل‪،‬‬ ‫بـازار مرکـزی زابـل مالکیـت مشـاعی متقاضی موضـوع سـند قطعـی ‪ 1392/08/04-126963‬دفترخانه ‪2‬‬ ‫زابـل صفحـه ‪ 214‬دفتـر ‪ 82‬محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/07/10 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪856‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/06/07-140160322002004455‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل‪،‬‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم ارزو ظریف افشـان بـه شناسـنامه شـماره ‪3660384445‬‬ ‫کـد ملـی ‪ 3660384445‬صـادره از زابـل فرزنـد حسـن به صـورت ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت‬ ‫‪ 162/88‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 71‬فرعـی از ‪ 1194‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش یـک‬ ‫سیسـتان شهرسـتان زابـل‪ ،‬خیابـان شـهید باقـری‪ ،‬کوچـه شـهید شـکاری مالکیـت مشـاعی متقاضـی‬ ‫موضـوع دفتـر الکترونیکـی ‪ 140020322002005401‬محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به‬ ‫صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/07/10 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪848‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/06/13-140160322002004783‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای منصـور سـارانی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 169‬کـد ملـی‬ ‫‪ 3673225618‬صـادره از زابـل فرزنـد عظیـم به صـورت ششـدانگ یک دربند مغازه به مسـاحت ‪40/95‬‬ ‫مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 1‬و ‪ 2‬فرعـی از ‪ 186‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش یـک سیسـتان‬ ‫شهرسـتان زابل‪ ،‬بازار مرکزی‪ ،‬پاسـاژ بالل وا گذاری اعیان مالکیت مشـاعی متقاضی صفحه ‪ 82‬دفتر ‪95‬‬ ‫وا گـذاری عرصـه مالکیـت مشـاعی متقاضـی طبـق سـند قطعـی ‪ 1380/12/07-81033‬دفترخانه اسـناد‬ ‫رسـمی شـماره ‪ 2‬زابـل بـه میـزان ‪ 46/46‬مترمربـع کـه از ایـن میـزان مقـدار ‪ 40/95‬مترمربـع مربـوط بـه‬ ‫کالسـه فـوق اسـت‪ ،‬محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫در روزنامه کثیراالنتشـار ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/07/10 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪857‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/06/07-140160322002004457‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل‪،‬‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم حلیمـه ذوالفقاری کرباسـک بـه شناسـنامه شـماره ‪2465‬‬ ‫کـد ملـی ‪ 3670786066‬صـادره از زابـل فرزنـد مسـافر به صـورت ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت‬ ‫‪ 162/88‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 71‬فرعـی از ‪ 1194‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش یـک‬ ‫سیسـتان شهرسـتان زابـل‪ ،‬خیابـان شـهید باقـری‪ ،‬باقـری جنوبـی‪ ،‬کوچـه یـک شـهید شـکاری مالکیـت‬ ‫مشـاعی متقاضـی موضـوع دفتـر الکترونیکـی ‪ 140023022002005400‬محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/07/10 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪849‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/06/12-140160322002004720‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم امنـه لک زائـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 780‬کـد ملـی‬ ‫‪ 4879956937‬صـادره از ازادشـهر فرزنـد خدارحـم به صـورت ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت‬ ‫‪ 362‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 926‬فرعـی از ‪ 9‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش دو سیسـتان‬ ‫شهرسـتان زابل‪ ،‬بلوار ارتش‪ ،‬ارتش نهم‪ ،‬عمران سـوم وا گذاری طبق سـند عادی از احمدعلی سـرحدی‬ ‫احـدی از ورثـه غلام محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫در روزنامه کثیراالنتشـار ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/07/10 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪850‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/05/09-140160322002003403‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل‪،‬‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای رمضـان عباسـیان ادیمی مقدم بـه شناسـنامه شـماره ‪918‬‬ ‫کـد ملـی ‪ 3672852546‬صـادره از زابـل فرزنـد عبـاس به صـورت ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت‬ ‫‪ 175/91‬مترمربع پال ک شماره ‪ 869‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش دو سیستان‬ ‫شهرسـتان زابـل‪ ،‬کوچـه پشـت پمپ بنزین کردتمندانی‪ ،‬منشـعبه از بلـوار امام رضا(ع) مالکیت مشـاعی‬ ‫متقاضـی صفحـه ‪ 344‬دفتـر ‪ 59‬محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/07/10 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪851‬‬ ‫دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول‬ ‫شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری تایباد‬ ‫مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری‬ ‫تایباد در روز شـنبه مورخ ‪ 1401/08/14‬سـاعت ‪ 15:00‬در محل پارک مادر برگزار‬ ‫می شـود‪ .‬از کلیـه اعضـای محتـرم دعـوت می شـود بـا در دسـت داشـتن کارت‬ ‫شناسـایی جهـت اتخـاذ تصمیـم نسـبت بـه موضوعـات ذیـل‪ ،‬در ایـن جلسـه‬ ‫حضـور بهـم رسـانند‪ -1 .‬اعضـا می تواننـد حـق رای و حضـور خـود در مجمـع‬ ‫عمومـی را بـه موجـب وکالتنامـه کتبـی بـه عضـو دیگـر یـا غیرعضـو وا گـذار کننـد‪.‬‬ ‫دراینصـورت هـر عضـو‪ ،‬علاوه بـر رای خـود‪ ،‬حدا کثـر ‪ 3‬رای بـا وکالـت و غیرعضـو‬ ‫فقط یک رای وکالتی می تواند داشته باشد‪ -2 .‬جهت اخذ ورقه ورود به جلسه‬ ‫مجمـع و اعطـای وکالـت؛ عضـو بایـد بـه همـراه نماینـده خـود‪ ،‬بـا همـراه داشـتن‬ ‫مدارک شناسـایی معتبر در روز پنجشـنبه مورخ ‪ 1401/08/12‬سـاعت ‪ 8:00‬به‬ ‫اقـای مهنـدس منصـور محمـدی مراجعـه فرماینـد‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬اسـتماع گـزارش هیئت مدیـره؛ ‪ -2‬اسـتماع گـزارش هیئـت بازرسـان؛ ‪ -3‬طرح‬ ‫و تصویـب صورت هـای مالی و پیش بینـی بودجه ‪1401‬؛ ‪ -4‬ترمیم هیئت مدیره و‬ ‫انتخـاب ‪ 2‬نفـر عضـو اصلـی و ‪ 3‬نفر عضو علی البدل؛ ‪ -5‬انتخاب بازرسـان‬ ‫منصور محمدی؛مدیرعامل‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پرایـد ‪ 132-SE‬مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪353 -32‬ن‪ 47‬و شـماره موتور ‪ M13/5737011‬و شـماره شاسـی ‪ NAS421100G1205003‬به مالکیت‬ ‫رضا ذبیحی مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1465‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز‪ ،‬سـند و سـند کمپانی خودرو سـواری پراید مدل ‪ 1383‬با شـماره پال ک ایران ‪673 -12‬ص‪75‬‬ ‫و شماره موتور ‪ 00642498‬و شماره شاسی ‪ S1412282188528‬به مالکیت حسن حاتمی مفقود شده‬ ‫و از درجه اعتبار سـاقط است‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1466‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت‪ ،‬بـرگ سـبز و کارت خـودرو سـواری پـژو اردی بـه رنـگ سـبز یشـمی روغنـی بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪625 -32‬ص‪ 11‬و شـماره موتـور ‪ 11783026584‬و شـماره شاسـی ‪ 83126751‬بـه مالکیـت‬ ‫محمدباقـر ازادی بـزدی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫ا گهـی ابلاغ مفـاد رای صـادره از طـرف هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‪،‬‬ ‫املا ک و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪1390/09/20‬‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160301057004870‬مـورخ ‪ 1401/06/22‬صـادره از هیـات موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‪ ،‬امال ک و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مصوب ‪ 1390/09/20‬مسـتقر‬ ‫در اداره ثبـت اسـناد و املا ک شـهریار‪ ،‬تصرفـات مالکانـه اقـای علـی خواجونـد فرزند هوشـنگ بـه صورت‬ ‫دودانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثی به مسـاحت ‪ 84/28‬مترمربع قسـمتی‬ ‫از پلا ک ‪ 1461‬فرعـی از ‪ 53‬اصلـی واقـع در شـهریار محـرز شـده و برابـر محتویـات پرونـده ثبتـی و دفتـر‬ ‫امال ک مربوطه‪ ،‬ششـدانگ یک قطعه زمین به مسـاحت ‪ 1850‬مترمربع قطعه ‪ 442‬تفکیکی به شـماره‬ ‫پلا ک ‪ 1461‬فرعـی از ‪ 53‬اصلـی ذیـل ثبـت صفحـه ‪ 253‬و ‪ 257‬دفتـر ‪ 178‬بـه نـام اقـای یحیـی بهجت نیـا‬ ‫و حکیمه نقی زاده نونیاز هر یک نسـبت به سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ ثبت و سـند مالکیت صادر و‬ ‫تسـلیم شـده اسـت و طبق اسـناد مشـاعی متعدد در دفاتر اسـناد رسـمی‪ ،‬مقادیر متنابهی از مورد ثبت‬ ‫بـه غیـر وا گـذار شـده اسـت‪ .‬دفتـر املا ک مربوطـه حکایتی بیـش از این نـدارد‪ .‬در ضمن ملـک مربوطه از‬ ‫مالکیـت یحیـی بهجت نیـا و حکیمـه نقی زاده نونیـاز اسـت کـه نامبـرده در هیـات حضـور نیافتـه و هیـات‬ ‫مقـرر کـرده بـا اعمـال مـاده ‪ 3‬قانـون مذکور و ماده ‪ 13‬ائین نامـه اجرایی ان مصوب ‪ 1391/04/25‬نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت بـه نـام متصـرف فوق الذکـر اقـدام شـود‪ .‬لـذا بدینوسـیله مفـاد رای صـادره بـه‬ ‫نامبرده و به اشـخاص ذینفع جهت اطالع در دو نوبت با فاصله پانزده روز ا گهی می شـود تا چنانچه به‬ ‫مفاد رای صادره اعتراض دارند‪ ،‬اعتراض خود را ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین ا گهی‪ ،‬به اداره‬ ‫ثبـت اسـناد و املا ک شـهریار تسـلیم و رسـید دریافـت دارنـد‪ .‬درصورت عـدم اعتراض ظـرف مهلت مقرر‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ایـن اداره نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت برابـر مقـررات اقـدام خواهـد کـرد‪ .‬ضمنـا صـدور سـند مالکیت‬ ‫مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/07/10 :‬‬ ‫مهدی ناصری‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار‬ ‫م الف ‪9912‬‬ ‫مفقودی‬ ‫پال ک ترا کتور فرگوسـن ‪ 399‬به رنگ قرمز مدل ‪ 1389‬با شـماره پال ک ایران ‪141 -14‬ک‪ 13‬و شـماره موتور‬ ‫‪ YAW1828W‬و شماره شاسی ‪ J11333‬به مالکیت محمدعلی رحمتی فرزند شمس اله به شماره ملی‬ ‫‪ 1860311938‬مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو سـواری پرایـد بـه رنـگ نوک مـدادی متالیـک مـدل ‪ 1388‬با شـماره پلا ک ایران‬ ‫‪259 -24‬ب‪ 61‬و شـماره موتـور ‪ 3168806‬و شـماره شاسـی ‪ S1422288118431‬بـه مالکیـت عبدالکریـم‬ ‫فیوضـی بـا شـماره ملـی ‪ 1940017408‬مفقـود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و عادی نوبت اول‬ ‫انجمن صنفی رانندگان ناوگان حمل ونقل جاده ای کاال شهرستان سبزوار‬ ‫یشـود در جلسـات مجمع عمومی‬ ‫از کلیـه اعضـای محتـرم انجمـن مذکـور دعوت م ‬ ‫فوق العاده نوبت اول و عادی نوبت اول انجمن که در ساعت ‪ ۹‬و ‪ ۱۰‬روز پنجشنبه‬ ‫مـورخ ‪ 1401/08/05‬در انجمـن صنفـی راننـدگان واقـع در شـهرک صنایـع فـرودگاه‬ ‫یشـود حضـور بهـم رسـانند‪ .‬همچنیـن داوطلبیـن‬ ‫(تعاونـی کامیونـداران) برگـزار م ‬ ‫عضویـت در هیئت مدیـره و بازرسـان انجمـن از تار یـخ انتشـار ایـن ا گهـی ظـرف‬ ‫مـدت ‪ ۱۵‬روز می توانـد درخواسـت کتبـی خـود را بـه دفتـر انجمـن بـه ادرس شـهرک‬ ‫صنایـع فـرودگاه‪ ،‬انجمـن صنفـی راننـدگان حمـل کاال ارسـال و رسـید دریافـت کننـد‪.‬‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت داشـتن کارت شناسـایی الزام ‬ ‫دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده‪:‬‬ ‫‪ -1‬اصلاح اساسـنامه براسـاس اخریـن ایین نامـه ابالغـی از وزارت تعـاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفـاه اجتماعـی؛ ‪ -2‬اصلاح مـاده ‪ 30‬اساسـنامه؛ ‪ -3‬اصلاح مـاده ‪ 32‬اساسـنامه؛‬ ‫‪ -4‬سایر موارد‬ ‫دستور جلسه مجمع عمومی عادی‪:‬‬ ‫‪ -1‬گـزارش عملکـرد هیئت مدیـره؛ ‪ -2‬گـزارش مالـی خزانـه دار؛ ‪ -3‬گـزارش بازرس؛‬ ‫د‪ -‬انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسـان‬ ‫هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان سبزوار‬ ‫ا گهی تصمیم اداری مبنی بر رد افراز پال ک‪ 1605/1‬اصلی بخش‪ 12‬سلماس‬ ‫سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه به شماره ‪ 1605/1‬اصلی اراضی شهر بخش ‪ 12‬سلماس ذیل ثبت ‪ 1897‬صفحه ‪ 518‬دفتر جلد ‪ 22‬به نام اقای حیدر کاوه ئی صادر و تسلیم شده‬ ‫است‪ .‬حیدره کاوه ئی فوت و وراث برابر دادنامه‪ 60-528‬دادگاه شهرستان سلماس عبارتند از داداش و جعفر و اسماعیل و زهرا شهرت همگی کاوه ئی فرزندان‪ .‬جعفر کاوه ئی فوت و وراث‬ ‫برابـر دادنامـه ‪ 1394/11/14-1479‬شـعبه اول شـورای حـل اختلاف سـلماس عبارتنـد از نـادر و علـی و رضـا و جواد شـهرت همگی کاوه ئی فرزندان و راضیه کریمی همسـر متوفی‪ .‬اسـمعیل‬ ‫کاوه ئی فوت و وراث برابر دادنامه ‪ 1371/01/31-49‬شعبه دوم محا کم عمومی حقوق سلماس عبارتند از هدایت و عزیز و احمد و محمود و ا کبر و طاهره شهرت همگی کاوه ئی فرزندان‬ ‫و سلطنت عیوضلو همسر متوفی‪ .‬داداش کاوه ئی فوت و وراث برابر دادنامه‪ 1372/04/20-515‬شعبه دوم محاکم عمومی دادگاه حقوقی‪ 2‬سلماس عبارتند از اقایان و خانم ها سیروس‬ ‫و فیـروز و ناصـر و معصومـه و ملـوس شـهرت همگـی کاوه ئـی فرزنـدان‪ .‬سـیروس کاوه ئـی فـوت و وراث برابـر دادنامـه ‪-1682‬د‪ 1374/12/01‬شـعبه ‪ 123‬دادگاه عمومـی تهران عبارتنـد از اقای‬ ‫شهاب کاوه ئی پسر و خانم ها شبنم کاوه ئی دختر و عذرا عموزاده طباطبایی همسر متوفی‪ .‬مفاصاحساب مالیاتی ارائه نشده است‪ .‬سابقه بازداشتی نداشته و در قید رهن نمی باشد‪.‬‬ ‫سـند مالکیت ‪4‬سـهم مشـاع از ‪56‬سـهم ششـدانگ با شـماره دفتر الکترونیکی ‪ 140120313002001211‬به نام اقای نادر کاوه ئی ثبت شـده اسـت‪ .‬سـابقه بازداشـتی نداشـته و در قید رهن‬ ‫نمی باشد‪.‬‬ ‫سـند مالکیت ‪2‬سـهم مشـاع از ‪56‬سـهم ششـدانگ با شـماره دفتر الکترونیکی ‪ 140120313002001207‬به نام معصومه کاوه ئی ثبت شـده اسـت‪ .‬سـابقه بازداشـتی نداشـته و در قید رهن‬ ‫نمی باشد‪.‬‬ ‫سندمالکیت‪4‬سهممشاعاز ‪56‬سهمششدانگباشمارهدفتر الکترونیکی‪ 140120313002001206‬بهنامفیروز کاوه ئیثبتشدهاست‪.‬سابقهبازداشتینداشتهو در قیدرهننمی باشد‪.‬‬ ‫سند مالکیت‪4‬سهم مشاع از ‪56‬سهم ششدانگ با شماره دفتر الکترونیکی‪ 140120313002001208‬به نام جواد کاوه ئی ثبت شده است‪ .‬سابقه بازداشتی نداشته و در قید رهن نمی باشد‪.‬‬ ‫سند مالکیت‪4‬سهم مشاع از ‪56‬سهم ششدانگ با شماره دفتر الکترونیکی‪ 140120313002001213‬به نام رضا کاوه ئی ثبت شده است‪ .‬سابقه بازداشتی نداشته و در قید رهن نمی باشد‪.‬‬ ‫سـند مالکیـت ‪2‬سـهم مشـاع از ‪56‬سـهم ششـدانگ بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی ‪ 140120313002001210‬بـه نـام ملـوس کاوه ئـی ثبـت شـده اسـت‪ .‬سـابقه بازداشـتی نداشـته و در قیـد رهـن‬ ‫نمی باشـد‪.‬‬ ‫سندمالکیت‪4‬سهممشاعاز ‪56‬سهمششدانگباشمارهدفتر الکترونیکی‪ 140120313002001209‬بهنامعلی کاوه ئیثبتشدهاست‪.‬سابقهبازداشتینداشتهو در قیدرهننمی باشد‪.‬‬ ‫سندمالکیت‪4‬سهممشاعاز ‪56‬سهمششدانگباشمارهدفتر الکترونیکی‪ 140120313002001212‬بهنامناصر کاوه ئیثبتشدهاست‪.‬سابقهبازداشتینداشتهو در قیدرهننمی باشد‪.‬‬ ‫نسبت به سهم وراث سیروس کاوه ئی و وراث اسمعیل کاوه ئی سند مالکیت تجدیدی صادر نشده است‪.‬‬ ‫اقایان نادر و علی و رضا و جواد شـهرت همگی کاوه ئی مالکین یک ونیم دانگ مشـاع از ششـدانگ‪ ،‬خواسـتار افراز سـهمی خود از دیگر مالکین مشـاعی ششـدانگ شـده اند که با ارسـال‬ ‫نقشـه کداسـتری درخصوص قابلیت و یا عدم قابلیت افراز به اسـتناد ماده ‪ 154‬قانون ثبت از شـهرداری سـلماس اسـتعالم که شهرداری سـلماس طی شـماره ‪ 1401/06/07-14663‬اعالم‬ ‫داشته برابر ضوابط طرح تفصیلی شهر سلماس پال ک ثبتی مورد استعالم (‪ 1605/1‬اصلی) قابل افراز نمی باشد‪ .‬فلذا این اداره با توجه به اعالم شهرداری سلماس تصمیم بر رد درخواست‬ ‫افراز اتخاذ می نماید‪ .‬تصمیم اداری به نشانی اعالمی خواندگان افراز‪ ،‬ابالغ‪ ،‬که برابر اعالم مامور اداره پست سلماس‪ ،‬تصمیم اداری ابالغ واقعی نشده است‪ .‬به علت عدم ابالغ واقعی به‬ ‫نشـانی مالکیت مشـاعی‪ ،‬تصمیم متخذه مبنی بر رد افراز مطابق مقررات ماده ‪ 2‬قانون افراز و فروش امال ک مشـاع و ماده ‪ 18‬ائین نامه اجرای مفاد اسـناد رسـمی و برابر ماده ‪ 6‬ائین نامه‬ ‫افـراز و فـروش املا ک مشـاع بـه مالکیـن مشـاعی ابالغ و اعالم می شـود چنانچه مالکین مشـاعی به تصمیم مذکور اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬وفق مقـررات ماده ‪ 2‬قانـون افراز و فـروش امال ک‬ ‫ً‬ ‫مشـاع‪ ،‬ظرف مدت ‪ 10‬روز از تاریخ ابالغ و اعالن‪ ،‬اعتراض خود را کتبا به دادگاه صالحه محل وقوع ملک تسـلیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت سـلماس ارائه کنند‪.‬‬ ‫تاریخانتشار‪1401/07/10:‬‬ ‫یعقوب جوادی‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک سلماس‬ ‫م الف ‪10‬‬ ‫ا گهـی ابلاغ مفـاد رای صـادره از طـرف هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‪،‬‬ ‫املا ک و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪1390/09/20‬‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160301057004866‬مـورخ ‪ 1401/06/22‬صـادره از هیـات موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‪ ،‬امال ک و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مصوب ‪ 1390/09/20‬مسـتقر‬ ‫در اداره ثبت اسناد و امال ک شهریار‪ ،‬تصرفات مالکانه اقای محمدرضا خواجوند فرزند شجاع الدین به‬ ‫صـورت چهاردانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک قطعه زمین بـا بنای احداثی به مسـاحت ‪ 84/28‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 1461‬فرعـی از ‪ 53‬اصلـی واقـع در شـهریار محـرز شـده و برابـر محتویـات پرونـده ثبتـی‬ ‫و دفتـر املا ک مربوطـه‪ ،‬ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪ 1850‬مترمربـع قطعـه ‪ 442‬تفکیکـی‬ ‫بـه شـماره پلا ک ‪ 1461‬فرعـی از ‪ 53‬اصلـی ذیـل ثبـت صفحـه ‪ 253‬و ‪ 257‬دفتـر ‪ 178‬بـه نـام اقـای یحیـی‬ ‫بهجت نیـا و حکیمـه نقی زاده نونیـاز هـر یـک نسـبت بـه سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ ثبـت و سـند‬ ‫مالکیـت صـادر و تسـلیم شـده اسـت و از مالکیـت یحیـی بهجت نیـا مسـاحت ‪ 100‬مترمربـع مشـاع بـه غیر‬ ‫وا گـذار شـده اسـت و از مالکیـت حکیمـه نقی زاده نونیـاز مسـاحت های ‪ 120‬و ‪ 200‬و ‪ 120‬و ‪ 150‬و ‪ 50‬و ‪ 100‬و‬ ‫‪ 120‬مترمربع مشـاع طبق اسـناد مشـاعی تنظیمی در دفاتر اسـناد رسـمی‪ ،‬به غیر وا گذار شـده اسـت و از‬ ‫مالکیـت احـدی از مالکیـن مشـاعی مسـاحت های ‪ 93/5‬و ‪ 100‬مترمربـع در اجـرای قانون تعیین تکلیف‬ ‫بـه غیـر وا گـذار شـده اسـت و از مالکیـت نامبـردگان انتقالـی در اجـرای مـاده ‪ 147‬یـا قانـون تعیین تکلیف‬ ‫مشـاهده نشـد‪ .‬دفتـر املا ک مربوطـه حکایتـی بیـش از ایـن نـدارد‪ .‬در ضمـن ملـک مربوطـه از مالکیـت‬ ‫یحیـی بهجت نیـا و حکیمـه نقی زاده نونیـاز اسـت که نامبـرده در هیات حضور نیافته و هیـات مقرر کرده‬ ‫بـا اعمـال مـاده ‪ 3‬قانـون مذکـور و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه اجرایـی ان مصـوب ‪ 1391/04/25‬نسـبت بـه صدور‬ ‫سـند مالکیـت بـه نـام متصـرف فوق الذکـر اقـدام شـود‪ .‬لـذا بدینوسـیله مفـاد رای صـادره بـه نامبـرده و بـه‬ ‫اشـخاص ذینفـع جهـت اطلاع در دو نوبـت بـا فاصلـه پانـزده روز ا گهـی می شـود تـا چنانچـه به مفـاد رای‬ ‫صـادره اعتـراض دارنـد‪ ،‬اعتـراض خـود را ظـرف مـدت دو مـاه از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی‪ ،‬بـه اداره ثبـت‬ ‫اسـناد و املا ک شـهریار تسـلیم و رسـید دریافـت دارنـد‪ .‬درصـورت عـدم اعتـراض ظـرف مهلت مقـرر‪ ،‬این‬ ‫ً‬ ‫اداره نسـبت به صدور سـند مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد کرد‪ .‬ضمنا صدور سـند مالکیت مانع از‬ ‫مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/07/10 :‬‬ ‫مهدی ناصری‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار‬ ‫م الف ‪9913‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقای حسین سا کی به موجب وکالتنامه شماره ‪ 104129‬مورخ ‪ 1401/05/23‬دفترخانه ‪ 8‬شهرقدس که‬ ‫بـه موجـب نامـه شـماره ‪ 140185650211000149‬مـورخ ‪ 1401/06/24‬دفتر ‪ 8‬شـهرقدس به تایید رسـیده‬ ‫اسـت و بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه بـه شناسـه یکتـا ‪ 140102150211001310‬و رمـز تصدیـق ‪776477‬‬ ‫دفترخانـه ‪ 8‬شـهرقدس مدعـی فقـدان سـند مالکیت سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یک قطعـه زمین با‬ ‫بنای احداثی به شـماره ‪ 480‬فرعی از ‪ 76‬اصلی قطعه ‪ 818‬تفکیکی به مسـاحت ‪ 84/85‬مترمربع ذیل‬ ‫ثبت ‪ 312572‬صفحه ‪ 164‬دفتر ‪ 2234‬به نام رشـید سـا کی ثبت شـده و سـند مالکیت به شـماره چاپی‬ ‫‪003109‬ج‪ 93/‬صـادر و تسـلیم شـده بـه علـت سـهل انگاری مفقـود شـده اسـت‪ .‬لـذا مراتـب بـه اسـتناد‬ ‫تبصره ذیل ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت‪ ،‬در یک نوبت ا گهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام‬ ‫معامله نسـبت به پال ک فوق و یا وجود سـند مالکیت نزد خود اسـت‪ ،‬از تاریخ انتشـار این ا گهی‪ ،‬ظرف‬ ‫مدت ده روز‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید دریافت کند‪ .‬درغیراینصورت نسبت به صدور‬ ‫المثنـی‪ ،‬طبـق مقررات اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/07/10 :‬‬ ‫م الف ‪ 9916‬مهدی ناصری‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار‪ ،‬از طرف فضل اله لوائی‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانـم لیلا پادامـی بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه مصـدق شـده کـه امضـا شـهود ان ذیـل شناسـه یکتـا‬ ‫بـه شـماره ‪ 140102154514000338‬و ‪ 140102154514000339‬و رمـز تصدیـق ‪ 486629‬و ‪ 956812‬مـورخ‬ ‫‪ 1401/03/02‬دفترخانـه ‪ 22‬شـهریار رسـیده اسـت‪ ،‬مدعـی فقـدان سـند مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمیـن محصـور بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ 232/77‬مترمربـع قطعـه ‪ 1272‬تفکیکـی بـه شـماره پال ک‬ ‫‪ 892‬فرعـی از ‪ 76‬اصلـی مفـروز از پلا ک ‪ 76‬فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در هفت جـوی شـهریار ذیـل‬ ‫ثبـت ‪ 311542‬صفحـه ‪ 266‬دفتـر ‪ 2226‬بـه نـام خانـم لیلا پادامـی ثبت و سـند مالکیت به شـماره چاپی‬ ‫‪003220‬ج‪ 93/‬صـادر و تسـلیم شـده و بـه حکایـت ثبـت دفتـر املا ک در رهـن نمی باشـد‪ ،‬بـه علـت جـا‬ ‫گذاشـتن در تا کسـی مفقـود شـده اسـت‪ .‬لـذا مراتـب بـه اسـتناد تبصـره ذیـل مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون‬ ‫ثبـت‪ ،‬در یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه پلا ک فـوق و یـا‬ ‫وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬از تاریخ انتشـار این ا گهـی‪ ،‬ظرف مـدت ده روز‪ ،‬اعتراض خـود را به‬ ‫ایـن اداره تسـلیم و رسـید دریافـت کنـد‪ .‬درغیراینصـورت نسـبت بـه صـدور المثنـی‪ ،‬طبـق مقـررات اقـدام‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/07/10 :‬‬ ‫م الف ‪ 9917‬مهدی ناصری‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار‪ ،‬از طرف فضل اله لوائی‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کارخانـه خـودرو سـواری پرایـد مـدل ‪ ۱۳۸۵‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪۶۶۲ -۵۲‬ص‪ ۴۴‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ ۱۴۱۴۱۰۱‬و شماره شاسی ‪ S1412285761153‬به مالکیت مریم صحرا گرد مفقود شده و اعتبار ندارد‪/.‬ق‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت خـودرو و بـرگ سـبز خـودرو وانـت مـزدا دوکابیـن ‪ B2001‬بـه رنـگ متالیـک مـدل ‪ ۱۳۹۱‬بـا شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪۳۸۵ -۴۲‬ب‪ ۱۷‬و شـماره موتـور ‪ FEA06490‬و شـماره شاسـی ‪NAGP2PC12CB125195‬‬ ‫ بـه مالکیـت علـی جمعـه ابوعطایـی بـا کـد ملـی ‪ ۰۸۴۹۳۸۷۷۵۲‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬ف‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت پیـکان مـدل ‪ ۱۳۹۰‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪335 -86‬ب‪ ۹۱‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 11490095124‬و شـماره شاسـی ‪ NAAA46AA4CG316126‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـاینا بـا شـماره پلا ک ایـران ‪۱۶۷ -۲۶‬ص‪ ۴۶‬و شـماره موتـور ‪M15/9070544‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ NAS831100L5700006‬بـه مالکیـت ریحـان قلیـچ زاده مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫ساقط اسـت‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫گواهینامـه پایـه سـوم و موتورسـیکلت‪ ،‬کارت بازنشسـتگی‪ ،‬کارت بنیـاد و کارت ملـی هوشـمند اینجانـب‬ ‫قربان نظـر نـادری فرزنـد محمدعلـی متولـد ‪ ۱۳۴۷‬بـا شـماره ملـی ‪ ۰۸۲۹۱۲۸۵۳۰‬مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160327001000853‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ناحیـه یـک زنجـان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضـی اقـای محمدرضـا حیـدری فرزنـد محمداقـا بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 55785‬در یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 170/0‬مترمربـع پلا ک فرعـی از ‪ 42‬اصلـی‬ ‫مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 9044‬فرعـی از ‪ 42‬اصلـی واقـع در بخش ‪ 7‬زنجان‬ ‫نکـوه خریـداری از مالـک رسـمی اقـای احمـد محمـدی فرزنـد‬ ‫روسـتای پایی ‬ ‫سـیف علی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/07/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/26 :‬‬ ‫محمدرضا حسنی‪ ،‬رئیس ثبت و اسناد و امال ک ناحیه یک زنجان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/01/29-140160316002000254‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسلام ابادغرب‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم نقـره حمیدنـژاد فرزنـد نجفعلـی بـه شماره شناسـنامه ‪792‬‬ ‫صادره از اسلام ابادغرب در ششـدانگ یکباب سـاختمان مسـکونی به مسـاحت ‪ 79/70‬مترمربع پال ک‬ ‫‪ 2653‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در اسلام ابادغرب برابـر مبایعه نامـه عـادی از حمـزه چراغ ویسـیان و عـدم‬ ‫دسترسـی بـه مالـک اولیـه محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه‬ ‫‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/07/10 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫‪ 1/118‬الف‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت خـودرو سـواری سـاینا بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1396‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪784 -19‬و‪ 51‬و شـماره موتور ‪ M158392040‬و شـماره شاسـی ‪ NAS831100H5717621‬مفقود شـده و‬ ‫از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب حشـمت اله یـاری مالـک خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬مـدل ‪ 1396‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪298 -29‬د‪ 23‬و شـماره موتـور ‪ 124K1127639‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM11VE2HK013611‬بـه علـت‬ ‫فقدان اسـناد فروش (برگ سـبز و سـند کمپانی) تقاضای رونوشـت المثنی اسـناد مذکور را نموده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظرف ده روز به دفتر حقوقی سـازمان فروش‬ ‫شـرکت ایران خودرو واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه نماید‪ .‬بدیهی سـت پس از انقضای‬ ‫مهلـت مزبور‪ ،‬طبـق ضوابط مقرر اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز و سـند سـفید خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس ای بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1386‬بـا‬ ‫شـماره پلا ک ایـران ‪736 -29‬هــ‪ 52‬و شـماره موتـور ‪ 1913144‬و شـماره شاسـی ‪ S1412286068501‬بـه‬ ‫مالکیـت محمدمهـدی حسـنی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160316002002128‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک اسلام ابادغرب‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم غزال احمدی فرزند علی بشماره شناسـنامه ‪ 264‬صـادره از‬ ‫اسلام ابادغرب در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 115/62‬مترمربع پال ک ‪ 7‬فرعی از ‪ 3‬اصلی‬ ‫واقـع در اسلام ابادغرب‪ ،‬فرهنگیـان‪ ،‬خیابـان ونـدر منصـوری خریـداری برابـر مبایعه نامـه عـادی محـرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتی‬ ‫که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/23 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1/104‬الف‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/05/19-140160318019003204‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای عبدالعلـی رضایی نژادهره دشـت فرزنـد اصلان بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 87‬صـادره از تالـش در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪444/21‬‬ ‫مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 12792‬از ‪ 9‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 69‬واقـع در قریـه ریـک بخـش ‪28‬‬ ‫گیلان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای نریمـان محمدی ریـک محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/27 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/442‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/05/20-482114016031801100‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مهدی افرین زادویشه سـرائی فرزند رحمت به شماره شناسـنامه ‪723‬‬ ‫صـادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمین مشـتمل بر اعیـان احداثی به مسـاحت ‪554/35‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 65‬فرعـی از ‪ 31‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 2‬فرعـی از ‪ 31‬اصلـی واقـع در قریـه‬ ‫نوکاشـت بخـش ‪ 25‬گیلان خریـداری نسـق رحمـت افرین زادویشه سـرائی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به‬ ‫صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ اولین انتشـار‬ ‫ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه‬ ‫از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/27 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/678‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160327001000940‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملک ناحیـه یک زنجان تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی‬ ‫اقـای تقـی رزاقـی فرزنـد احمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 535‬نسـبت بـه اعیانـی‬ ‫پنج ونیم دانـگ از ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 62/64‬مترمربع پال ک‬ ‫‪ 3277‬فرعـی از ‪ 42‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 12‬فرعـی از ‪ 42‬اصلـی‬ ‫واقـع در بخـش ‪ 7‬زنجـان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای ناصـر خدیـو محـرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫ا گهی م ‬ ‫اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫بدیه ‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/07/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/26 :‬‬ ‫محمدرضا حسنی‪ ،‬رئیس ثبت و اسناد و امال ک ناحیه یک زنجان‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه) پرونده اجرایی به شماره بایگانی ‪140000638‬‬ ‫به موجب پرونده اجرایی کالسـه ‪ 140000638‬متعهد له‪ :‬خانم تحفه بگم قدرتی به وکالت اقای حسـین قاسـمی متعهد‪ :‬اقای سـعید (نایب علی سـابق) زار ع مقدم ششـدانگ یک دسـتگاه اپارتمان مسـکونی‬ ‫به شـماره پال ک ثبتی ‪ 8494‬فرعی (هشـت هزار و چهارصد و نود و چهار فرعی) مفروز و مجزا شـده از ‪ 5929‬فرعی (پنج هزار و نهصد و بیسـت و نه فرعی) از دو ناحیه اصلی ‪ 04‬بخش ‪ 5‬قوچان قطعه سـه در‬ ‫طبقه ‪ 3‬حوزه ثبت ملک شیروان استان خراسان شمالی به مساحت ‪ 128/82‬مترمربع (یکصد و بیست و هشت متر و هشتاد و دو دسیمترمربع) واقع در طبقه سوم که ‪ 3/78‬مترمربع ان تراس مسقف‪،‬‬ ‫یسـت و ادرس ملک اسـتان خراسـان شـمالی‪ ،‬شهرسـتان شـیروان‪ ،‬خیابان فرهنگ‪ ،‬فرهنگ ‪ ،3‬پال ک ‪ ،46‬طبقه سـوم که سـند مالکیت ششدانگ ان با شماره مستند مالکیت‬ ‫‪ 3/74‬مترمربع ان پیشرفتگ ‬ ‫‪ 1396/8795‬مورخ ‪ 1395/11/29‬موضوع سـند مالکیت اصلی به شـماره چاپی ‪ 036331‬سـری ب سـال ‪ 96‬با شـماره دفتر الکترونیکی ‪ 139620307114005415‬به نام نایب علی زار ع مقدم (سـابق) سـعید‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫زار ع مقـدم (کنونـی) مدیـون پرونـده ثبـت و سـند صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬بـا حـدود اپارتمـان‪ :‬شـماال‪ :‬دیـوار و پنجـره اسـت بطـول (‪ )8/50‬هشـت متـر و پنجـاه سـانتیمتر بـه فضای معبر؛ شـرقا‪ :‬در شـش‬ ‫قسمت‪ ،‬که قسمت پنجم ان شمالی‪ ،‬قسمت سوم ان جنوبی ست‪ .‬اول دیواریست بطول (‪ )0/44‬چهل و چهار سانتیمتر به فضای معبر‪ ،‬دوم دیواریست بطول (‪ )2/96‬دو متر و نود و شش سانتیمتر به‬ ‫فضای ملک مجاور شـماره ‪ 5928‬فرعی از شـماره ‪ 2‬اصلی‪ ،‬سـوم دیواریسـت بطول (‪ )0/80‬هشـتاد سـانتیمتر به دا کت‪ ،‬چهارم دیواریسـت بطول (‪ )0/50‬پنجاه سـانتیمتر به دا کت‪ ،‬پنجم دیواریسـت بطول‬ ‫ً‬ ‫(‪ )0/80‬هشـتاد سـانتیمتر به دا کت‪ ،‬ششـم دیواریسـت بطول (‪ )13/47‬سـیزده متر و چهل و هفت سـانتیمتر به فضای ملک مجاور شـماره ‪ 5928‬فرعی از شـماره ‪ 2‬اصلی؛ جنوبا‪ :‬در دو قسـمت‪ ،‬اول دیوار و‬ ‫ً‬ ‫پنجره است بطول (‪ )5/12‬پنج متر و دوازده سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی‪ ،‬دوم نیم دیوار بطول (‪ )2/94‬دو متر و نود و چهار سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی؛ غربا‪ :‬در نه قسمت‪ ،‬که قسمت های‬ ‫چهارم و پنجم ان شمالی‪ ،‬قسمت های دوم و هفتم ان جنوبی ست‪ .‬اول دیواریست بطول (‪ )1/39‬یک متر و سی و نه سانتیمتر به دا کت‪ ،‬دوم دیواریست بطول (‪ )0/73‬هفتاد و سه سانتیمتر به دا کت‪،‬‬ ‫سـوم دیواریسـت بطول (‪ )4/64‬چهار متر و شـصت و چهار سـانتیمتر به فضای ملک مجاور شـماره ‪ 5930‬فرعی از شـماره ‪ 2‬اصلی‪ ،‬چهارم دیواریسـت بطول (‪ )2/10‬دو متر و ده سـانتیمتر به اتاق اسانسـور‪،‬‬ ‫پنجم دیواریسـت بطول (‪ )1/15‬یک متر و پانزده سـانتیمتر به راه پله مشـاعی‪ ،‬ششـم درب و دیوار اسـت بطول (‪ )5/55‬پنج متر و پنجاه و پنج سـانتیمتر به راه پله مشـاعی‪ ،‬هفتم دیواریسـت بطول (‪)3/25‬‬ ‫سـه متر و بیسـت و پنج سـانتیمتر به راه پله مشـاعی‪ ،‬هشـتم دیواریسـت بطول (‪ )5/49‬پنج متر و چهل و نه سـانتیمتر به فضای ملک مجاور شـماره ‪ 5930‬فرعی از شـماره ‪ 2‬اصلی‪ ،‬نهم دیواریسـت بطول‬ ‫ً‬ ‫(‪ )0/44‬چهـل و چهـار سـانتیمتر بـه فضـای معبـر‪ .‬مشـخصات منضمـات ملـک‪ :‬پارکینـگ قطعـه ‪ 1‬بـه مسـاحت ‪ 19.49‬واقـع در طبقـه ‪ 0‬بـه حـدود اربعـه‪ :‬شـماال‪ :‬درب و دیـوار اسـت بطـول (‪ )3/55‬سـه متـر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫و پنجـاه و پنـج سـانتیمتر بـه خیابـان؛ شـرقا‪ :‬درب و دیـوار اسـت بطـول (‪ )5/49‬پنـج متـر و چهـل و نـه سـانتیمتر بـه پیلـوت مشـاعی؛ جنوبـا‪ :‬دیواری سـت بطـول (‪ )3/55‬سـه متـر و پنجـاه و پنج سـانتیمتر به‬ ‫ً‬ ‫یسـت بطـول (‪ )5/49‬پنـج متـر و چهـل و نـه سـانتیمتر بـه ملـک مجـاور شـماره ‪ 5930‬فرعـی از شـماره ‪ 2‬اصلـی‪ ،‬که بـه علت عدم پرداخت مهریـه به تعداد ‪( 100‬یکصد) قطعه سـکه‬ ‫راه پلـه مشـاعی؛ غربـا‪ :‬دیوار ‬ ‫تمام بهار ازادی موضوع سـند ازدواج شـماره ‪ 17923‬مورخ ‪ 1374/10/16‬تنظیمی دفتر ازدواج شـماره ‪ 12‬شـهر شـیروان اسـتان خراسـان شـمالی منجر به صدور اجرائیه و تشـکیل پرونده اجرایی به شـماره‬ ‫بایگانی ‪ 140000638‬در شـعبه اجرای اداره ثبت اسـناد و امال ک شـیروان شـده و ششـدانگ پال ک ثبتی یک دسـتگاه اپارتمان مسـکونی به شـماره پال ک ثبتی ‪ 8494‬فرعی مفروز و مجزا شـده از ‪ 5929‬فرعی‬ ‫از دو اصلـی ناحیـه ‪ 04‬بخـش ‪ 5‬قوچـان قطعـه سـه واقـع در طبقـه ‪( 3‬سـوم) (ملکـی سـعید زار ع مقـدم (نایب علـی زار ع مقـدم سـابق) بـا جمیـع توابـع‪ ،‬متعلقـات‪ ،‬لواحـق و حقـوق شـرعیه و عرفیـه و اب و بـرق و‬ ‫گاز منصوبـه کـه بـه صـورت یـک دسـتگاه اپارتمـان اسـت بـا رعایـت مقـررات بازداشـت شـده و طبـق نظریـه کارشـناس رسـمی دادگسـتری وارده بـه شـماره ‪ 122/401‬مـورخ ‪ 1401/02/21‬ملـک مذکـور به نشـانی‪:‬‬ ‫خراسـان شـمالی‪ ،‬شـهر شـیروان‪ ،‬خیابان فرهنگ‪ ،‬فرهنگ ‪ ،3‬پال ک ‪ ،46‬طبقه سـوم واقع شـده اسـت و توصیف ملک عبارت اسـت از اینکه‪ :‬سـاختمان مورد ارزیابی با قدمت ‪ 5‬سـاله و دارای اسانسور‪ ،‬ملک‬ ‫یسـاز و دارای سـه واحد مسـکونی و واحد مورد ارزیابی واقع در طبقه سـوم‪ ،‬نمای سـاختمان سـنگ‪ ،‬سـقف تیرچه بلوک‪ ،‬اسـکلت سـاختمان بتنی‪ ،‬تاسیسـات موجود شـوفاژ‪،‬‬ ‫مورد ارزیابی به صورت جنوب ‬ ‫مسـاحت عرصـه ‪ 218/88‬مترمربـع و مسـاحت اعیـان ‪ 128/83‬مترمربـع‪ ،‬شـماره و تاریـخ پروانـه سـاخت ‪ 31141‬مورخـه ‪ 1395/01/26‬از شـهرداری شـیروان و شـماره پایانـکار ‪ 17593‬مورخـه ‪ 1396/11/17‬و‬ ‫اسـکلت سـاختمان بتنـی‪ .‬عرصـه ملـک بـه صـورت جنوبـی و ملـک موردنظـر بـا توجـه بـه ارزش منطقـه و موقعیـت مکانـی و مقطـع زمانی و بـا درنظر گرفتن تمامـی عوامل موثر بـر ارزیابـی و قدمت ملک طبق‬ ‫نظریه کارشـناس رسـمی دادگسـتری‪ ،‬ششـدانگ پال ک ثبتی مذکور به مبلغ ‪ 10/306/400/000‬ریال ارزیابی شـده اسـت و برابر کارشـناس رسـمی دادگسـتری اپارتمان مذکور در تصرف مسـتاجر اسـت و در روز‬ ‫دوشنبه مورخ ‪ 1401/07/25‬از ساعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬در محل اداره ثبت اسناد و امال ک شیروان شعبه اجرا به نشانی‪ :‬شیروان‪ ،‬خیابان امام رضا(ع)‪ ،‬جنب بیمارستان امام خمینی(ره) از طریق مزایده بفروش‬ ‫یسـت و شـرکت در‬ ‫می رسـد‪ .‬مزایـده از مبلـغ ‪ 10/306/400/000‬ریـال (ده میلیـارد و سـیصد و شـش میلیـون و چهارصـد هـزار ریـال) شـروع و بـه باالترین قیمت پیشـنهادی فروخته خواهد شـد‪ .‬مزایده حضور ‬ ‫جلسـه مزایده برای عموم ازاد اسـت و منوط به پرداخت ‪ 10‬درصد از مبلغ پایه کارشناسـی به حسـاب سـپرده ثبت و تحت شناسـه واریز اعالمی و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسـه مزایده اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫لـذا خریـدار و یـا خریـداران می بایسـت تـا قبـل از شـروع وقـت مزایـده‪ ،‬اصـل فیـش واریـزی مبلـغ ودیعـه ده درصد به نام خود را به همراه درخواسـت کتبی به واحد اجرا تسـلیم و ثبت کنند‪ .‬ضمنـا برنده مزایده‬ ‫مکلـف اسـت مابه التفـاوت مبلـغ فـروش را ظـرف مـدت پنـج روز از تاریـخ مزایـده بـه حسـاب صندوق ثبـت تودیع کند‪ .‬درصورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حسـاب سـپرده ثبـت واریز نکند‪ ،‬مبلغ‬ ‫مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬دراینصورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می شود و هزینه های قانونی برابر مقررات وصول خواهد شد‪ .‬این ا گهی‬ ‫ً‬ ‫یهـای سـازمان ثبـت‪ ،‬قـرار خواهد گرفت‪ .‬ضمنا خریداران می بایسـت ‪ 24‬سـاعت قبل از روز مزایده‪ ،‬نسـبت به پرداخـت ‪ 10‬درصد از مبلغ پایه‬ ‫پـس از تاییـد نهایـی فراینـد مزایـده و ارسـال ا گهـی در سـایت ا گه ‬ ‫کارشناسـی به حسـاب سـپرده ثبت اقدام کنند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/07/10 :‬‬ ‫علی محمودی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شیروان‬ صفحه 4 ‫یک شنبه ‪ 10‬مهر ‪ 1401‬شماره‪2605‬‬ ‫اینفوگرافیک ‪5‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫یک شنبه ‪ 10‬مهر ‪ 1401‬شماره‪2605‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫جای خالی مساجد در شهرک های جدید‬ ‫مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه گلسـتان از عـدم تعبیـه فضاهـای مذهبـی‬ ‫ماننـد مسـجد در شـهرک ها و شـهرهای جدیـد اسـتان انتقـاد کـرد‪.‬‬ ‫حجت االسلام روح اهلل سـلیمانی فرد گفـت‪ :‬اسـتان گلسـتان رتبـه پنجـم را‬ ‫ازنظر موقوفات و رقبات دارد و ‪ ۷۱‬هزار رقبه وقفی در استان به ثبت رسیده‬ ‫اسـت‪ .‬مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریه گلسـتان از وجود ‪ ۱۲۳‬امامـزاده و بقعه‬ ‫متبرکـه در اسـتان خبـر داد و افـزود‪ ۳۷۰۰ :‬مـکان مذهبـی و ‪ ۲۹۰۰‬مسـجد در‬ ‫اسـتان داریـم‪ .‬وی بیـان کـرد‪ ۱۴۰۰ :‬خـادم مسـجد و اما کـن مذهبـی داریـم‬ ‫نهـا اهل سـنت هسـتند‪ .‬سـلیمانی فرد اضافه کـرد‪ :‬اعتبارات‬ ‫کـه ‪ ۶۰‬درصـد ا ‬ ‫امـکان مذهبـی در سـال گذشـته ‪ ۲۴‬میلیاردتومـان بـود کـه ‪ ۶۷‬درصـد ان‬ ‫محقق شـد و رشـد هشـت برابر را شاهد بودیم‪ .‬مدیرکل اوقاف و امور خیریه‬ ‫گلسـتان افـزود‪ :‬پرا کنـش جغرافیایـی اما کـن مذهبـی در اسـتان مناسـب‬ ‫ً‬ ‫نیسـت مثلا در شـهرک های جدیـد و مسـکن مهـر‪ ،‬مسـجد و فضاهـای‬ ‫عمومـی وجـود نـدارد و ا گـر می خواهیـم اسـیب اجتماعـی کمتـر شـود بایـد‬ ‫راه وشهرسـازی دراین زمینه ورود جدی تری داشـته باشـد‪ .‬وی عنوان کرد‪:‬‬ ‫گلسـتان رتبـه ‪ ۲۵‬در فعالیـت قرانـی داشـت کـه پارسـال به همـت متولیـان‬ ‫بـه رتبـه چهـارم رسـیدیم و امیدواریـم کـه چهر ههـای جدیـد را دراین زمینـه‬ ‫یکـردن وقـف‪ ،‬توجـه بـه بانـوان و نظـارت بـر‬ ‫معرفـی کنیـم‪ .‬وی گفـت‪ :‬مردم ‬ ‫خیری ههـای از جملـه رویکردهـای جدیـد سـازمان اوقـاف اسـت‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون گلستان خبر داد؛‬ ‫وقوع ‪ ۱۸۰‬حادثه کار طی سال گذشته‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه‬ ‫اجتماعـی گلسـتان از وقـوع‬ ‫‪ ۱۸۰‬حادثـه حیـن کار طـی‬ ‫سـال گذشـته در اسـتان خبـر‬ ‫داد و گفـت‪ :‬در این اتفاقـات‬ ‫‪ ۱۸‬نفـر فـوت کردنـد‪ .‬حسـینعلی‬ ‫گفـت‪:‬‬ ‫خواجه مظفـری‪،‬‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫‪ ۵۰‬درصد حوادث کار در گلسـتان و کشـور در بخش ساختمان ساز ‬ ‫مدیـرکل‪ ،‬تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعی گلسـتان افـزود‪ :‬از دالیل این حوادث‬ ‫تهـای پرمخاطـره دراین صنعـت ماننـد تخریـب‪ ،‬گودبـرداری و‬ ‫بـه فعالی ‬ ‫یبـودن حضـور کارگـران سـاختمانی در‬ ‫حفـاری‪ ،‬فعالیـت در ارتفـاع‪ ،‬موقت ‬ ‫پروژ ههـا و سـختی فراینـد تامیـن وسـایل اسـتحفاظی و کنتـرل مدیریتـی‬ ‫یبـودن کارگا ههـای سـاختمانی‬ ‫یگـردد‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬موقت ‬ ‫نهـا برم ‬ ‫ا ‬ ‫نسـازی کارگاه را به چشـم هزینـه ببینـد‬ ‫یشـود کـه سـازندگان ایم ‬ ‫باعـث م ‬ ‫‪۱۸۰‬مـورد‬ ‫درنتیجـه حـوادث افزایـش یابـد‪ .‬خواجه مظفـری گفـت‪ :‬پارسـال ‬ ‫حادثـه ناشـی از کار در گلسـتان ثبـت شـد و ازاین تعـداد ‪ ۱۸‬نفـر جـان خود را‬ ‫از دسـت دادند‪ .‬مدیرکل‪ ،‬تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گلسـتان بابیان اینکه‬ ‫نسـازی بوده‪،‬‬ ‫درمجمـوع ‪ ۵۰‬درصـد حـوادث ناشـی از کار در حـوزه ساختما ‬ ‫افـزود‪ :‬از ‪ ۱۸‬جان باختـه هـم ‪ ۱۳‬نفـر یعنـی حـدود ‪ ۷۰‬درصـد دراین بخـش‬ ‫جان خود را از دسـت دادند‪ .‬وی بااشـاره به اقدامات اداره کار برای توسـعه‬ ‫فرهنگی ایمنی در کارگاه ها‪ ،‬گفت‪ :‬پارسـال برای ‪ ۱۰۰۰‬نفر از مهندسـان حوزه‬ ‫سـاختمان‪ ۳۰۰ ،‬کارفرمـا ‪ ۲۲۰۰‬کارگـر دوره اموزشـی برگـزار شـد‪.‬‬ ‫مدیرعامل اب منطقه ای استان خبر داد؛‬ ‫کاهش ‪ ۲۷‬درصدی ذخایر ابخوان های گلستان‬ ‫مدیرعامـل شـرکت اب منطقـه ای‬ ‫گلسـتان از کاهـش ‪ ۲۷‬درصـدی‬ ‫نهـای اسـتان در‬ ‫ذخایـر ابخوا ‬ ‫پایـان شـهریور امسـال نسـبت‬ ‫بـه دوره بلندمـدت خبـر داد‪.‬‬ ‫سـید محسـن حسـینی اظهـار‬ ‫کـرد‪ :‬از اول مهـر ‪ ۱۴۰۰‬لغایـت ‪۳۱‬‬ ‫شـهریور ماه ‪ ۱۴۰۱‬در گلسـتان‬ ‫برمبنـای ایسـتگاه های اب‬ ‫منطقـه ای‪ ،‬میزان بارندگی تجمعی‬ ‫متوسـط اسـتان ‪ ۴۵۱‬میلی متـر بـوده کـه نسـبت بـه امـار بلندمـدت بـا‬ ‫‪ ۴۷۰‬میلی متـر‪ ،‬چهاردرصـد کاهـش را نشـان می دهـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬متوسـط‬ ‫نمـدت ‪ ۱۶.۷‬درجـ ه بـوده کـه نسـبت بـه امـار‬ ‫یشـده درای ‬ ‫دمـای اندازه گیر ‬ ‫بلندمـدت بـا ‪ ۱۶.۲‬درجـه ‪ ۰.۵ ،‬درجـه افزایـش را نشـان می دهـد‪ .‬وی بیـان‬ ‫یشـده در ایسـتگاه های شـاخص رودخان ههـای‬ ‫کـرد‪ :‬روانـاب اندازه گیر ‬ ‫اسـتان‪ ،‬بیـن ‪ ۸۸‬درصـد کاهـش تـا یک درصـد کاهـش را نسـبت به امـار دوره‬ ‫بلندمـدت نشـان می دهـد‪ .‬در اخـر شـهریور و انتهـای سـال ابـی ذخیـره‬ ‫نهـای اسـتان حـدود ‪ ۳۳۲‬میلیون مترمکعـب (حـدود ‪ ۲۷‬درصـد)‬ ‫ابخوا ‬ ‫کاهـش را نسـبت بـه امـار دوره بلندمـدت نشـان می دهـد‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫نهـای عمیـق‬ ‫نهـای کم عمـق حـدود ‪ ۲۶۱‬میلیون مترمکعـب و ابخوا ‬ ‫ابخوا ‬ ‫حـدود ‪ ۷۱‬میلیون مترمکعـب کاهـش داشـته اسـت‪.‬‬ ‫استاندار گلستان‪:‬‬ ‫عدم برنامه ریزی‪ ،‬به معنای شکست است‬ ‫شهرستان ری‬ ‫امام جمعه ری‪:‬‬ ‫استاندار مازندران‪:‬‬ ‫دربرخوردبا موقوفه خواران در مازندران‬ ‫تعارف نداریم‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫اسـتاندار مازندران بااشـاره به ارزشمندبودن‬ ‫جایـگاه وقـف چـه ازنظـر شـرعی چـه ازنظـر‬ ‫قانونی گفت‪ :‬در مازندران‪ ،‬استانی که دارای‬ ‫یسـت بـرای برخورد‬ ‫موقوفـات و اما کن زیاد ‬ ‫بـا موقوف هخـواران تعارفی نداریـم و باجدیت‬ ‫ موضـوع را پیگیـری می کنیـم‪ .‬سـید محمـود‬ ‫حسـینی پور افزود‪ :‬موقوفـات ازنظر قانونی و‬ ‫شـرعی امر مشـخصی هسـتند و افرادی که با‬ ‫این حوزه به نوعی بازی می کنند دربرخوردبا‬ ‫نهـا تعـارف نداریـم‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫ا ‬ ‫دربرخوردبـا موقوف هخـواران هـر فـرد در هـر‬ ‫جایـگاه که باشـد اقـدام الزم صـورت می گیرد‬ ‫و تعلـل نخواهیـم کـرد و باایـن کار ناصـواب‬ ‫یشـود‪ .‬وی از فرمانداران خواست‬ ‫برخورد م ‬ ‫تـا موقوف هخـواران را در شهرسـتان ها بـه‬ ‫اسـتانداری ها معرفـی کننـد تـا دراین زمینـه‬ ‫اقـدام صـورت گیـرد‪ .‬حسـینی پور بااشـاره به‬ ‫فهـای انجا مشـده در مازنـدران‪،‬‬ ‫تعـدد وق ‬ ‫ان را نشـاءت گرفته از درک درسـت مـردم‬ ‫اسـتان نسـبت بـه این موضـوع دانسـت‬ ‫و گفـت‪ :‬تعـدد زیـاد وقـف اسـتان بـا نیـت‬ ‫انجـام عـزاداری امام حسـین ؟ع؟ و برگـزاری‬ ‫یهـا بـه‬ ‫تعزیـه نشـانگر دل بسـتگی مازندران ‬ ‫یسـت‪ .‬مازنـدران‪ ،‬اسـتانی‬ ‫مسـیر عاشورای ‬ ‫کـه ملقـب بـه دیار علویان اسـت از ان همین‬ ‫دل بسـتگی و وابسـتگی بـه مسـائل دینـی‬ ‫انتظـار مـی رود‪ .‬مقـام عالـی دولت در اسـتان‬ ‫نهـای مذهبـی‬ ‫مازنـدران از تعـدد مکا ‬ ‫دراین اسـتان به عنـوان سـند تشـیع و ارادت‬ ‫مـردم اسـتان بـه اهل بیـت ؟ع؟ خوانـد و‬ ‫گفـت‪ :‬از سـال ‪ ۲۸۰‬هجـری قمـری ایـن دیـار‬ ‫پناهـگاه اهل بیـت و امامـزادگان اسـت و‬ ‫نهـای فرهنگی می باشـند‪.‬‬ ‫امامـزادگان کانو ‬ ‫حرکتمازندران‬ ‫به سمتمقصد گردشگری مذهبی‬ ‫حسـینی پور افـزود‪ :‬مازنـدران‪ ،‬اسـتانی‬ ‫یسـت‬ ‫کـه مقصـد گردشـگران پرشمار ‬ ‫نهـا مسـافر بـه انجـا می اینـد و‬ ‫کـه میلیو ‬ ‫یهـا به دنبال ان انـد کـه این اسـتان را‬ ‫خیل ‬ ‫کانـون مقصـد تفریحـات اسلامی و دینـی‬ ‫نباشـد؛ امـا بـا اقداماتـی کـه انجـام می دهیـم‬ ‫نبایـد اجـازه بدهیم این افـراد به ان چیزی که‬ ‫به دنبـال ان هسـتند تبدیـل شـود‪ .‬اسـتاندار‬ ‫مازنـدران تا کیـد کـرد‪ :‬بـا اقدامـات اسلامی‬ ‫یشـود مازنـدران مرکـز ثقـل‬ ‫کـه انجـام م ‬ ‫دیـار علویـان باقـی بمانـد چرا کـه این اسـتان‬ ‫‪۱۰‬هـزار شـهید را تقدیـم نظـام کـرده‬ ‫بیـش از ‬ ‫اسـت‪ .‬به گفتـه وی؛ مدیریـت اسـتان در‬ ‫حـوزه اجرایـی اماده اسـت تـا از ظرفیت های‬ ‫اوقـاف مازنـدران بـرای ارتقـای و احیـای‬ ‫فرهنـگ دینـی و اسلامی اسـتفاده کنـد‪ .‬وی‬ ‫کارکـرد اوقـاف در ُبعـد فرهنگـی و معیشـتی‬ ‫تاثیرگـذار در مازنـدران دانسـت و گفـت‪ :‬بقاع‬ ‫متبرکه امامـزادگان می توانند به مقصد مهم‬ ‫گردشـگری مذهبی تبدیل شـوند‪ .‬این مقام‬ ‫ارشـد مازنـدران از اداره کل اوقـاف و امـور‬ ‫خیریـه خواسـت تـا بـا تشـکیل کارگرو ههـای‬ ‫تخصصـی بررسـی چگونگـی اسـتفاده از‬ ‫ظرفیـت اما کـن دینـی و مذهبـی اسـتان‬ ‫بـرای گردشـگری را اقـدام کنـد‪ .‬وی توضیـح‬ ‫داد‪ :‬موضـوع وقـف در مازنـدران از اصالـت‬ ‫برخـوردار اسـت و در تاریـخ نیـز بـه نقـش‬ ‫مـردم مازنـدران دراین خصـوص اشـاره شـد‬ ‫و بایـد این موضـوع دینـی و معنـوی را حفـظ‬ ‫و ترویـج دهیـم‪ .‬اسـتاندار مازنـدران اجـرای‬ ‫درسـت و دقیـق نیـات واقـف را در جلـب و‬ ‫جـذب واقفـان جدیـد تاثیرگـذار دانسـت و‬ ‫گفـت‪ :‬خوشـبختانه در مازنـدران عمـل بـه‬ ‫نیـات واقفـان به درسـتی و خوبـی انجـام‬ ‫یشـود کـه زمین هسـاز اسـتقبال بیشـتر‬ ‫م ‬ ‫مـردم به این مقولـه اسـت‪.‬‬ ‫پرکردن خالهای کرونایی‬ ‫با تقویت اماکن دینی و علمی‬ ‫حسـینی پور گفـت‪ :‬کرونـا و تعطیلـی حـدود‬ ‫س هسـال اسـت مرا کـز فرهنگـی‪ ،‬دینـی و‬ ‫دانشـگاهی به عنـوان مرا کـز تولیـد علـم‪،‬‬ ‫عبـادت و فرهنـگ در جامعـه باعـث بـروز‬ ‫خالهایـی در جامعـه شـده کـه نتیجـه ان‬ ‫حضـور بیشـتر جوانـان و نوجوانـان در‬ ‫فضـای مجـازی هسـتیم‪ .‬امـروز فضـای‬ ‫مجـازی جایگزیـن مرا کـز دینـی و فرهنگـی‬ ‫در جامعـه شـده و خـورا ک فکـری بـه نسـل‬ ‫نهـا را ب هسـمتی‬ ‫امـروز مـا تزریـق می کننـد و ا ‬ ‫کـه می خواهنـد سـوق می دهنـد‪ .‬به گفتـه‬ ‫اسـتاندار مازنـدران؛ در حـوادث اخیر شـاهد‬ ‫هسـتیم کـه نسـل جـوان و نوجـوان مـا در‬ ‫نهـا بـازی فضـای مجـازی باعنـوان‬ ‫خیابا ‬ ‫امـوزش جنـگ شـهری را پیـاده کردنـد و این‬ ‫نمـدت‬ ‫نشـان می دهـد کـه دشـمنان درای ‬ ‫حـدود س هسـال کرونایـی بیـکار ننشسـته و‬ ‫بدین گونـه اقدامـات انحرافـی خـود را رقـم‬ ‫زده اسـت‪ .‬وی گفـت‪ :‬در برخـی از اتفاقـات‬ ‫حـوادث اخیـر بخشـی از ایـن جوانـان و‬ ‫یهـای‬ ‫یکـه در باز ‬ ‫نوجوانـان ان چیزهای ‬ ‫فضـای مجـازی یـاد گرفتنـد را در صحنـه‬ ‫واقعـی اجـرا کردنـد و هیـچ انگیـزه ای هـم‬ ‫نداشـتند‪ .‬وی بااشـاره به انفجـار اطالعـات‬ ‫در فضـای مجـازی بیـان کـرد‪ :‬دراین راسـتا‬ ‫نیـاز داریـم تـا بـه توسـل بـه ذخایـر و مرا کـز‬ ‫معنـوی ازجملـه امامـزادگان این موضـوع را‬ ‫جـدی بگیریـم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی‪:‬‬ ‫ایثارگران‪ ،‬افتخار شرکت گاز خراسان رضوی هستند‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز خراسـان رضـوی‬ ‫ایثارگـران را افتخـار ایـن شـرکت دانسـت و‬ ‫تسـال دفـاع‬ ‫گفـت‪ :‬جنـگ تحمیلـی و هش ‬ ‫مقـدس نمـاد ایثـار‪ ،‬خودبـاوری و تحقـق‬ ‫وعـده الهـی بـود‪ .‬حسـن افتخـاری در اییـن‬ ‫تجلیـل از ایثارگـران که در سـالن اجتماعات‬ ‫اداره مرکـزی ایـن شـرکت برگـزار شـد گفـت‪:‬‬ ‫افتخـار شـرکت گاز خراسـان رضـوی امـار‬ ‫بـاالی ایثارگـر چـه ازنظـر کمـی و چـه‬ ‫یسـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬پای هگـذاران اصلـی‬ ‫کیف ‬ ‫شـرکت گاز اسـتان همکارانـی بودنـد کـه‬ ‫نهـا بـه درجـه رفیـع شـهادت نائـل‬ ‫برخی ازا ‬ ‫امـده و تعـداد قابل توجـه دیگـری افتخـار‬ ‫ازادگی را به همراه داشـته یا در خیل شـریف‬ ‫ایثارگـران هسـتند‪ .‬وظیفـه امـروز مـا حفـظ و‬ ‫حراست از جایگاه و شان مجموعه ای ست‬ ‫کـه بـا تلاش و ایثـار ایـن عزیـزان حاصـل‬ ‫شـده اسـت‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز خراسان‬ ‫رضـوی‪ ،‬ایثارگـران را افتخـار کشـور دانسـت‬ ‫و افـزود‪ :‬دفـاع مقـدس سراسـر درس ایثـار‬ ‫و ازخودگذشـتگی بـود‪ .‬جنـگ تحمیلـی‬ ‫تسـال دفـاع مقـدس نمـاد ایثـار‪،‬‬ ‫و هش ‬ ‫خودبـاوری و تحقـق وعـده الهـی بـود‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین سـید مهـدی‬ ‫حائـری زاده؛ رئیـس شـورای اقامـه نمـاز‬ ‫شـرکت ملـی گاز ایـران هـم دراین مراسـم‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬ایثارگـران‪ ،‬قهرمانـان واقعـی‬ ‫کشـور هسـتند‪ .‬ازخودگذشـتگی و ایثـار‬ ‫ایـن دلیرمـردان موجـب امنیـت و ارامـش‬ ‫امـروز کشـور مـا شـده و بایـد قـدردان انـان‬ ‫باشـیم‪ .‬وی تصریـح کـرد‪ :‬به برکـت خـون‬ ‫شـهدا و مجاهـدت ایثارگـران امـروز ایـران‬ ‫اسلامی در همـه حوز ههـا پیشـرفت های‬ ‫فراوانی داشـته اسـت‪ .‬سـید امیر شوشتری؛‬ ‫مدیـرکل اموزش وپـرورش خراسـان رضـوی‬ ‫تسـال جنـگ‬ ‫و از رزمنـدگان و ازادگان هش ‬ ‫تحمیلـی هـم به عنـوان سـخنران بعـدی‬ ‫این مراسـم بـه بیـان خاطراتـی از دوران‬ ‫تسـاله پرداخـت‬ ‫اسـارت و جنـگ هش ‬ ‫و گفـت‪ :‬دفـاع مقـدس موجـب توسـعه‬ ‫فرهنـگ ایثـار و ازخودگذشـتگی در بیـن‬ ‫مـردم شـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬در دوران اسـارت‬ ‫رزمندگان ایرانی در بعضی مواقع فقط برای‬ ‫‪2 4‬سـاعت یـک بطـری اب داشـتند ولـی بـا‬ ‫ایثـار و ازخودگذشـتگی قطره قطـره اب را بـه‬ ‫یکدیگـر هدیـه و تعـارف می کردنـد‪ .‬اجـرای‬ ‫سـرود مذهبـی ظهـور توسـط گـروه سـرود‬ ‫بسـیج پایـگاه شـهید ارجمنـد شـرکت گاز‬ ‫اسـتان و تجلیـل از ایثارگـران و خانواده های‬ ‫انـان بـا اهـدای لـوح تقدیـر و شـاخه گل از‬ ‫دیگـر برنام ههـای این مراسـم بـود‪.‬‬ ‫مدیرکلعشایر اصفهان‪:‬‬ ‫اسـتاندار گلسـتان گفـت‪ :‬عدم برنامه ریـزی به معنـای شکسـت اسـت؛‬ ‫و شکسـت برنامه ریـزی معنـای برنامه ریـزی بـرای شکسـت را می دهـد‬ ‫کـه بنابرایـن مـا براسـاس توصیـه بـزرگان‪ ،‬ایـات‪ ،‬احادیـث و روایـات نیـاز‬ ‫بـه برنامه ریـزی بـرای حرکـت داریـم‪ .‬علی محمـد زنگانـه در برنامـه اغـاز‬ ‫هفتـه گردشـگری اظهـار کـرد‪ :‬بـرای حـوزه میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و‬ ‫صنایع دسـتی‪ ،‬در فرصـت طالیـی سـفر اسـفند پارسـال رئیس جمهـوری‬ ‫بـه گلسـتان‪1100 ،‬میلیاردریـال مصوبـه داشـتیم‪ .‬ایـن سـرمایه گذاری در‬ ‫دو مجموعـه سـایت پشـتیبان ‪ ۱۳۸‬هکتـاری بنـدر ترکمـن و ‪ ۲۲‬هکتـاری‬ ‫گردشـگری داخـل جزیـره خواهـد بـود‪ .‬وی بیـان کـرد‪ :‬معتقدیـم در ذیـل‬ ‫سـند چشـم انداز اسـتان ‪ ۳۱‬برنامه بخشـی وجود دارد که یکی ازان ها حوزه‬ ‫شهـا‬ ‫یسـت کـه در همـه بخ ‬ ‫میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دست ‬ ‫ـش موردنظـر صاحب نظـران‪ ،‬مدیـران‪ ،‬ذینفعـان و متخصصـان‬ ‫و این بخ ِ‬ ‫بایـد جمـع شـوند و چشـم انداز ان بخـش را ذیـل سـند چشـم انداز اسـتان‬ ‫ترسیم کنند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬درهریک از این ‪ ۳۱‬بخش‪ ،‬باید وضعیت‬ ‫موجود‪ ،‬وضعیت مطلوب و برنامه رسـیدن به ان باسـرعت مشـخص شـود‪.‬‬ ‫یهـای اولیـه انجا مشـده نماینـده مـردم شهرسـتان های‬ ‫وی افـزود‪ :‬در رایزن ‬ ‫غـرب اسـتان (کردکـوی‪ ،‬بنـدر ترکمـن‪ ،‬بندرگـز و گمیشـان) در مجلـس بـا‬ ‫نماینـده قـرارگاه سـازندگی خاتم االنبیـا قـرار شـد تـا هلدینـگ مربوطـه ایـن‬ ‫قـرارگاه در جزیـره «اشـوراده» سـرمایه گذاری کنـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬پـس از ایـن‬ ‫مصوبـه بـا یـک مدیریـت مشـارکتی بـا حضـور کارشناسـان‪ ،‬روسـای ادارات‬ ‫و صاحب نظـران در جلسـه ای بـه روش مناسـب بـرای توزیـع اعتبـار بـه یـک‬ ‫جمع بنـدی رسـیدیم تـا از ریال به ریـال مصوبـه ب هسـود حدا کثـری بـرای‬ ‫اسـتان بـا اثربخشـی بـاال برسـیم‪.‬‬ ‫مدیرکل غله گلستان اعالم کرد؛‬ ‫پرداخت ‪ ۱۰۰‬درصد مطالبات گندم کاران‬ ‫مدیـرکل غلـه و خدمـات بازرگانـی‬ ‫گلسـتان از پرداخـت ‪ ۱۰۰‬درصـد‬ ‫مطالبـات گنـدم کاران اسـتان‬ ‫خبـر داد و گفـت‪ :‬در سـال جـاری‪،‬‬ ‫کشـاورزان کشـور ‪ ۷۱۶۹۰۰۰‬تن گندم‬ ‫بـه مرا کـز خریـد تحویـل دادنـد‬ ‫کـه نسـبت بـه پارسـال ‪ ۵۸‬درصـد‬ ‫رشـد داشـته اسـت‪ .‬محمدباقـر‬ ‫منوچهـری افـزود‪ :‬در گلسـتان‬ ‫تحویـل گنـدم از خردادمـاه اغـاز شـده و تا کنـون گنـدم کاران ‪۷ ۵۸۶۸۰‬تـن‬ ‫گنـدم طـی ‪ ۱۵۵۱۰۹‬محمولـه بـه ‪ ۱۲۰‬مرکـز خریـد (کارخان ههـا و سـیلوها)‬ ‫تحویل دادند که دوبرابر پارسـال بوده اسـت‪ .‬وی از پرداخت کل مطالبات‬ ‫گنـدم کاران اسـتان خبـر داد و بیـان کـرد‪8760 :‬میلیاردتومـان به حسـاب‬ ‫کشـاورزان واریـز شـده اسـت‪ .‬منوچهـری گفـت‪ :‬تحویـل گنـدم نسـبت‬ ‫بـه پارسـال ‪ ۶۹‬درصـد در گلسـتان رشـد داشـته کـه ‪ ۱۱‬درصـد از میانگیـن‬ ‫رشـد کشـوری باالتـر اسـت‪ .‬وی درخصـوص قیمـت خریـد تضمینـی سـال‬ ‫بعـد اضافـه کـرد‪ :‬قیمـت سـال بعـد‪ ،‬طبـق شـنیده ها ‪ ۱۳۵۰۰‬تومـان بـه ازای‬ ‫هرکیلوگـرم گنـدم بـوده کـه هنـوز ب هطـور رسـمی اعلام نشـده اسـت‪.‬‬ ‫احداث مجتمع های اب رسانی عشایری در اصفهان مستلزم تامین اعتبارات است‬ ‫مدیـرکل عشـایر اصفهـان گفـت‪ :‬احـداث‬ ‫مجتم عهـای اب رسـانی عشـایری‬ ‫دراین اسـتان با هدف تامین اب اشامیدنی‬ ‫پایدار و بهداشـتی مسـتلزم تامین اعتبارات‬ ‫اسـت‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ مختـار اسـفندیاری‬ ‫افـزود‪ :‬تامیـن اب دائـم بهداشـتی از جملـه‬ ‫یسـت؛ زیـرا‬ ‫ضروریـات جامعـه عشایر ‬ ‫بهبـود رفـاه و حفـظ سلامت ایـن قشـر‬ ‫پرتلاش را به همـراه خواهـد داشـت‪ .‬وی‬ ‫با تا کید بر اینکـه تخصیـص اعتبـارات‪،‬‬ ‫حهـای اب رسـانی و دیگـر‬ ‫الزمـه اجـرای طر ‬ ‫پروژ ههـای مرتبـط اسـت‪ ،‬اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫تامیـن بخـش قابل توجهـی از گوشـت و‬ ‫محصـوالت کشـاورزی کشـور توسـط عشـایر‬ ‫یشـود؛ بنابراین توجـه و حمایت از‬ ‫انجـام م ‬ ‫انان اهمیـت دارد‪ .‬وی با بیان اینکه احداث‬ ‫مجتم عهـای اب رسـانی دراین منطقـه‬ ‫سـاالنه به طورمتوسـط بـرای ‪ ۵۰۰‬خانـوار‬ ‫یشـود‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬در سـال جـاری‬ ‫انجـام م ‬ ‫حفـر چـاه اب اشـامیدنی و اجـرای شـبکه‬ ‫داخلـی بـرای عشـایر عـرب جرقویـه واقـع‬ ‫در شـرق اصفهـان را در دسـتور کار داریـم‪.‬‬ ‫مدیـرکل عشـایر اصفهـان با اشـاره به اینکه‬ ‫نشـبکه شـش کیلومتر اسـت‪،‬‬ ‫طـول ای ‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬بـرای ان ‪ ۱۰‬کیلومتـر شـبکه برق‬ ‫یشـود‪ .‬اسـفندیاری با اشـاره به‬ ‫نیـز اجـرا م ‬ ‫دیگـر پروژ ههـای مرتبـط بـا تامیـن اب‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬امسـال اب رسـانی سـیار‬ ‫بـرای ‪ 3700‬خانـوار عشـایری در اسـتان بـا‬ ‫اعتبـاری بال غبـر شـش میلیارد تومان انجـام‬ ‫شـد‪ .‬براسـاس امـار اداره کل امـور عشـایر‬ ‫اسـتان اصفهـان‪ 9605 ،‬خانـوار عشـایری‬ ‫در اسـتان اصفهـان زندگـی می کننـد کـه‬ ‫این تعداد شـامل ایالت قشـقایی‪ ،‬بختیاری‬ ‫و عـرب جرقویـه هسـتند‪ .‬در شـهرهای‬ ‫بوییـن میاندشـت‪ ،‬فریـدن و چـادگان واقـع‬ ‫در غـرب اسـتان ‪ ۲۷‬هزار نفـر عشـایر ایـل‬ ‫بختیـاری و در سـمیرم‪ ،‬دهاقـان و شـهرضا‬ ‫در شـمال اسـتان ‪ ۲۴‬هزار نفـر از ایـل‬ ‫قشـقایی و محمدابـاد و نصرابـاد در شـرق‬ ‫اصفهـان سـه هزار نفر عشـایر از طایفـه عـرب‬ ‫جرقویـه سـکونت دارنـد‪ .‬عشـایر اصفهـان‬ ‫‪ ۲۸‬درصـد مـواد کاالهـای این اسـتان را‬ ‫تامیـن و ‪ ۳۰‬تـا ‪ ۳۵‬هزار متر مربـع انـواع‬ ‫فـرش‪ ،‬جاجیـم‪ ،‬گلیـم‪ ،‬کیـف و محصوالتـی‬ ‫‪۳۰۰‬تـن‬ ‫از این دسـت‪ ۵۵ ،‬هزار تـن لبنیـات‪ ،‬‬ ‫عسـل و ‪ ۱۵۰‬هزار تـن سـیب درختی تولیـد‬ ‫می کننـد‪.‬‬ ‫در اغتشاشات اخیر‪ ،‬نیروی انتظامی مظلوم واقع شد‬ ‫امام جمعـه شـهرری گفـت‪:‬‬ ‫در اغتشاشـات اخیـر نیـروی‬ ‫انتظامـی کـه همـواره در کنـار و‬ ‫خـادم مـردم بوده اسـت‪ ،‬مظلوم‬ ‫واقـع شـد‪ .‬حجت االسلام سـید‬ ‫علی شـاهچراغی در خطبه های‬ ‫نمازجمعـه این هفتـه افـزود‪:‬‬ ‫در روزهـای پایانـی هفتـه دفـاع‬ ‫مقـدس دشـمنان بـا توطئه چینـی اغتشاشـاتی را در داخـل و خـارج ایجـاد‬ ‫کردنـد‪ .‬مشـخص شـد کـه عمـده مرکـز اغتشاشـات ازسـوی حـزب دموکـرات‬ ‫کوملـه اسـت و تا کنـون نیـز بارهـا در مـرز با همیـن نیروها درگیری ایجاد شـده‬ ‫اسـت‪ .‬حجت االسلام شـاهچراغی گفت‪ :‬کار سـپاه پاسـداران کارسـتان بود و‬ ‫مقر این کومله ها را بمباران کردند و نشـان دادند که ا گر بنا باشـد جمهوری‬ ‫اسلامی بـا دشـمنان برخـورد کنـد مـرز نمی شناسـد‪ .‬امام جمعـه شـهرری‬ ‫گفت‪ :‬نیروی زمینی سـپاه اعالم کرد که ا گر بنا باشـد به این شـرارت ها ادامه‬ ‫دهنـد بـه ایـن حملات و برخوردهـای خـود ادامـه خواهـد داد‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫بایـد از نیروهـای مقتـدر نظـام در ارتـش و سـپاه قـدردان بـود کـه نیـروی برتـر‬ ‫را ازهرنظـر در منطقـه دارنـد‪ .‬حجت االسلام شـاهچراغی ادامـه داد‪ :‬با حضور‬ ‫مـردم شـریف و عزیـز مـا ایـن قائلـه و اغتشـاش جمـع شـد و معانـدان نظـام‬ ‫جمهوری اسلامی در این اتفاقات تا توانسـتند قربانی گرفتند‪ ،‬تخریب کردند‬ ‫و خسـارت زدند و هنوزهم هیچ بعید ندانید که شـیاطین در حاشـیه دنبال‬ ‫حـرکات ایذایـی هسـتند‪ .‬امام جمعه شـهرری اعالم کرد‪ :‬درمورد اغتشاشـات‬ ‫احـاد ملـت از زن و مـرد کـه هـم متدیـن و هم وطـن دوسـت هسـتند جنایات‬ ‫این اغتشاشـگران را محکوم کرده اند و محکوم می کنند و خواهان پرداخت‬ ‫هزینـه تمـام خسـارات وارده و خون هـای ریخته شـده ازسـوی مقصـران و‬ ‫متهمـان اصلـی هسـتند‪ .‬وی اضافـه کـرد‪ :‬تعـداد زیـادی از این افـراد فریـب‬ ‫خورده انـد و ندانسـته وارد میـدان شـده اند و تخریـب کرده انـد و همـه بایـد‬ ‫به روشـنگری و ا گاه سـازی این افراد کمک کنند‪ .‬حجت االسلام شـاهچراغی‬ ‫بیـان کـرد‪ :‬مجـازات این افـراد این اسـت که بایـد اسـیب ها و خسـارات وارده را‬ ‫جبران کنند و از والدین تعهد گرفته شود فرزندان خود را کنترل کنند تا وارد‬ ‫ایـن وادی نشـوند‪ .‬امام جمعـه شـهرری گفـت‪ :‬در میـان اغتشاشـگران تعداد‬ ‫زیـادی لیـدر و فرمانـده هسـتند و برخی فریب خوردگان را به صحنـه اورده اند‬ ‫کـه نبایـد بـه این افـراد رحـم کـرد و مـردم خواسـتار اشـد مجـازات نسـبت بـه‬ ‫انـان هسـتند‪ .‬تعـدادی هـم از این افرادی کـه وارد ایـن میـدان شـده اند نـان‬ ‫ملـت را خورده انـد و به شـهرت رسـیده اند‪ .‬مـردم مـا دیگـر این افـراد را از خـود‬ ‫نمی داننـد و این هـا را در صـف دشـمنان می بیننـد و کسـی که پشـت بـه ملت‬ ‫و مقدسـات خود می کند ارزش این را ندارد که از او حمایت شـود‪ .‬وی یاداور‬ ‫شـد‪ :‬عده ای از همین هنرمندان و ورزشـکاران نیز در کنار مردم ایسـتادند و‬ ‫اعلام برائـت کردنـد کـه از انـان قـدردان هسـتیم‪ .‬امام جمعـه شـهرری گفـت‪:‬‬ ‫دراین حوادث اخیر نیروی انتظامی مظلوم واقع شـد و شـبانه روز ایسـتادگی‬ ‫کـرد و طـی سـال های گذشـته ‪ ۱۳‬هـزار شـهید داده انـد و ا کنـون نیـز در همـه‬ ‫صحنه هـا بـه کمـک مـردم می ایـد‪ .‬در پایـان نمازجمعه نیـز نمازگـزاران و امت‬ ‫شـهیدپرور شهرسـتان ری ضمـن حمایـت از نیروی نظامـی و انتظامی فراجا‬ ‫و بسـیج و سـپاه بـرای جمع کـردن بسـاط اغتشاشـگران و اشـوبگران یاو هگـو؛‬ ‫و ابـراز برائـت و انزجـار از متهمـان و عامالن و پشـتیبانی کنندگان اغتشاشـات‬ ‫اخیـر خواسـتار اشـد مجـازات بـرای عاملان ایـن اتفاقـات تلـخ شـدند‪.‬‬ ‫هفته گردشگری در ری؛‬ ‫از برگزاری مسابقه نقاشی تا افتتاح اقامتگاه قلعه خواجه‬ ‫رئیـس اداره میراث فرهنگـی‪،‬‬ ‫گردشـگری و صنایع دسـتی‬ ‫شهرسـتان ری از برگـزاری‬ ‫مسـابقه نقاشـی اثـار تاریخـی‬ ‫ویـژه کـودکان پنـج تـا ‪ ۱۵‬سـال‬ ‫به مناسـبت هفتـه گردشـگری‪،‬‬ ‫خبـر داد‪ .‬نـوروز تقی پـور‬ ‫بابیان این مطلـب افـزود‪ :‬ایـن‬ ‫مسـابقه به مناسـبت هفتـه‬ ‫گردشـگری و بـرای معرفـی اثـار تاریخـی بـه کـودکان برگـزار می شـود‪ .‬نقاشـی ها‬ ‫بایـد خالقانـه و بـا ذهنیـت کـودکان باشـد‪ .‬به گفتـه وی؛ عالقه منـدان تـا ‪۱۳‬‬ ‫مهـر فرصـت دارنـد اثـار فرزنـدان خـود را بـه اداره میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری‬ ‫و صنایع دسـتی ری ارسـال کننـد‪ .‬رئیـس اداره میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری‬ ‫و صنایع دسـتی شهرسـتان قرچـک نیـز از برگـزاری تـور گردشـگری کشـاورزی‬ ‫بـرای کـودکان هفـت تـا ‪ ۱۳‬سـال خبـر داد و گفـت‪ :‬در این تـور نیـم روزه کودکان‬ ‫بـا زیرنظـر کارشناسـان زنبـورداری از مزرعـه زنبورعسـل بازدیـد می کننـد‪.‬‬ ‫مریـم خدابنـده افـزود‪ :‬در این تـور کـودکان بـا مراحـل تولیـد عسـلی طبیعـی و‬ ‫شـغل زنبـورداری اشـنا می شـوند‪ .‬به گفتـه وی؛ ایـن تـور رایـگان و بـا همـکاری‬ ‫شـهرداری و اداره جهـاد کشـاورزی قرچـک برگـزار می شـود‪ .‬رئیـس اداره‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی شهرسـتان ورامین نیز از افتتاح‬ ‫اقامتـگاه بوم گـردی قلعه خواجـه هم زمـان بـا هفتـه گردشـگری خبـر داد و‬ ‫افـزود‪ :‬ایـن اقامتـگاه بـا سـرمایه گذاری ‪ ۵۰‬میلیاردریـال و اشـتغال مسـتقیم‬ ‫‪ ۱۰‬نفـر افتتـاح می شـود‪ .‬محمدرضـا تاجیـک گفـت‪ :‬سـاختار و مصالـح ایـن‬ ‫ً‬ ‫اقامتـگاه سـنتی کاملا همگـون و براسـاس خانه هـای حاشـیه کویـر اسـت‪.‬‬ ‫وی بیان داشـت‪ :‬توسـعه اقامتگاه های بوم گردی در ورامین موجب توسـعه‬ ‫گردشـگری و حفـظ اصالـت بافـت تاریخـی روسـتاها می شـود‪ .‬روزهـای هفتـه‬ ‫گردشـگری امسـال بـا شـعار «رویـش اندیشـه های نـو در گردشـگری ایـران»‬ ‫ح نام گـذاری شـده اند‪:‬‬ ‫به این شـر ‬ ‫‪ ۵‬مهر؛ ایران مهد زیارت شیعیان و تمدن ادیان‬ ‫‪ ۶‬مهر؛ گردشگری در چهار اقلیم ایران‬ ‫‪ ۷‬مهر؛ گردشگری و پیوند اقوام ایرانی‬ ‫‪ ۸‬مهر؛ ایران سرای اندیشمندان و مفاخر فرهنگی و ادبی‬ ‫‪ ۹‬مهر؛ گردشگری دردسترس برای همه گردشگران‬ ‫‪ ۱۰‬مهر؛ گردشگری و غذاهای ایرانی‬ ‫‪ ۱۱‬مهر؛ طبیعت گردی و گردشگری روستایی‬ ‫ادای احترام مدیران بخش کهریزک‬ ‫به شهدای دفاع مقدس‬ ‫علـی کلهـر؛ شـهردار کهریـزک‬ ‫به همـراه مدیـران ارشـد بخـش‬ ‫و تیـم کاراتـه بانـوان شـهرداری‬ ‫کهریـزک بـا حضـور در قطعـه‬ ‫شـهدای بهشـت زهرا ؟س؟ غبار از‬ ‫مـزار شـهدای معـزز هشت سـال‬ ‫دفـاع مقدس زدودند و با تقدیم‬ ‫شـاخ گل و قرائـت فاتحـه یـاد ایـن عزیـزان را گرامـی داشـتند‪ .‬کلهـر گفـت‪:‬‬ ‫درزمانی کـه دنیـا علیـه انقلاب اسلامی ایـران اتش افـروزی می کـرد این شـهدا‬ ‫و ایثارگـران بودنـد کـه بـا بصیـرت خـود از نهـال نوپـای انقلاب اسلامی دفاع و‬ ‫بـا خـون خـود ایـن نهـال نـو پا را تنومنـد کردنـد‪ .‬وی افزود‪ :‬با کمـی تامل هنوز‬ ‫کینـه دشـمنان انقلاب قابل رویـت اسـت ولی امت رسـول اهلل ؟ص؟ با حماسـه‬ ‫حضـور خـود در روز رحلـت نبـی مکـرم اسلام بازهـم نشـان دادنـد کـه نظـام و‬ ‫رهبـری خـط قرمـز ایـن مـردم بصیـر هسـتند و خواهنـد بـود‪ .‬به مناسـبت روز‬ ‫اتش نشـانی و خدمـات ایمنـی؛ ضمـن ادای احتـرام به شـهدای اتش نشـان‪،‬‬ ‫مـزار ایشـان غبارروبـی شـد‪.‬‬ ‫برگزاری همایش دوچرخه سواری با حضور جوانان‬ ‫همایـش دوچرخه سـواری بـا حضـور امیـن بابایی‪ ،‬علـی کلهر‪ ،‬محمد معینی‬ ‫و مسئولین اداره ورزش وجوانان کهریزک و باقرشهر در شهر کهریزک در ایام‬ ‫بزرگداشـت دفـاع مقـدس جهـت یادبـود شـهدای معـزز کهریـزک و باقرشـهر‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬علـی کلهر خاطرنشـان کرد‪ :‬این همایـش با هدف معرفی فرهنگ‬ ‫جهـاد و ایثارگـری بـه جوانـان بخـش کهریـزک برگـزار و درپایـان به قیدقرعـه از‬ ‫تعـدادی از ورزشـکاران تجلیل شـد‪.‬‬ صفحه 6 ‫مازندران‬ ‫شهرستان‬ ‫یک شنبه ‪ 10‬مهر ‪ 1401‬شماره‪2605‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫‪7‬‬ ‫پیام رئیس دانشگاه علوم پزشکی برای محکومیت‬ ‫اشوب های فتنه انگیز اخیر و حمایت از نیروی انتظامی‬ ‫ رئیس دانشـگاه علوم پزشکی مازندران محکومیت‬ ‫اشـوب های فتنه انگیـز اخیـر و حمایـت از نیـروی‬ ‫انتظامی پیامی منتشـر کرد که متن ان ب هشـر ح زیر‬ ‫است‪ :‬بسم اهلل الرحمن الرحیم‪ /‬و مکروا و مکرواهلل و‬ ‫اهللخیرالماکرین‪/‬انقالبشکوهمنداسالمیایران‬ ‫کـه بـا حضـور ملتـی مجاهـد زیـر سـایه پرچـم اسلام‬ ‫نـاب محمـدی و تحـت زعامـت و رهبـری امـام راحـل شـکل گرفـت‪ ،‬احیا کننـده‬ ‫تهـای روزافـزون ایران‬ ‫شهـای واالی اسلامی و انسـانی بـوده اسـت‪ .‬موفقی ‬ ‫ارز ‬ ‫در عرصه های مختلف علمی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و‪ ...‬باعث شـد که اسـتکبار‬ ‫جهانـی از به کارگیـری هرگونـه دسیسـه شـیطانی بـرای تخریـب انقلاب و نظـام‬ ‫جمهـوری اسلامی فروگـذار ننمایـد‪ .‬ما ضمن حمایـت از بـرادران ایثارگر نیروی‬ ‫انتظامـی در مقابل هبـا اشـوب های فتنه انگیـز اخیـر‪ ،‬هرگونـه اهانت به مصحف‬ ‫شریف قران‪ ،‬هتاکی علیه پیامبر عظیم الشان اسالم‪ ،‬خسارت و تخریب اموال‬ ‫عمومی‪ ،‬هتک حرمت قوانین اجتماعی و اغتشاشاتی که امنیت ملی و ارامش‬ ‫مـردم را به خطـر می انـدازد محکـوم می نماییـم‪ .‬تجربـه گران بهـای جمهـوری‬ ‫اسالمی ایران نشان می دهد که این فتنه نیز با هوشیاری و همدلی ملت ا گاه‬ ‫و مسـلمان ایران خاموش خواهد شـد و سـران و مشـوقان اغتشـاش همچون‬ ‫گذشـته رسـوا خواهنـد شـد‪ .‬این جانـب از هم اسـتانی های عزیـز باالخـص‬ ‫کارکنـان زحمتکـش ‪ ،‬اعضای محترم هیئت علمی و دانشـجویان غیـور و فهیم‬ ‫کـه بـا هوشـیاری و بصیـرت ‪ ،‬از این رفتارهای ضد اجتماعی معلوم الحـال دوری‬ ‫کرده اند تشکر کرده‪ ،‬از همه نخبگان و اقشار علمی و فرهنگی و ورزشی جهت‬ ‫حضـور در کنـار مـردم بـرای مقابلـه بـا اغتشاشـگران و تبییـن و روشـنگری نیت‬ ‫شـوم سـران فتنه جهت بصیرت افزایی و حفظ فاصله و مرزبندی با دشـمنان‬ ‫قسـم خورده کشـور دعـوت می نمایـم‪ /.‬دکتـر فرهـاد غالمـی؛ رئیـس دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی مازندران‪.‬‬ ‫معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران اعالم کرد؛‬ ‫جوجه ریزی ‪ 13‬میلیون قطعه ای در مازندران‬ ‫معـاون بهبـود تولیـد دامـی جهـاد کشـاورزی مازنـدران از جوجه ریـزی‬ ‫‪ ۱۳۴۲۴۰۰۰‬قطعه ای در مرغداری های گوشـتی اسـتان شـهریورماه امسال خبر‬ ‫داد و دربـاره تولیـد جوجـه درج هیـک کارخان ههـای جوجه کشـی‪ ،‬مـزارع مـرغ‬ ‫مادر گوشتی‪ ،‬جوجه ریزی مزارع مرغ مادر و مرغ گوشتی مازندران در سامانه‬ ‫سـماصط‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬شـهریورماه امسـال ‪ ۱۳۴۲۴۴۶۱‬قطعـه جوجه ریـزی‬ ‫یهـای گوشـتی مازنـدران انجـام شـد‪ .‬وی تعـداد جوجـه گوشـتی‬ ‫در مرغدار ‬ ‫تولیـدی کارخان ههـای جوجه کشـی اسـتان را ‪ ۳۹۸۶۶۶۲۸‬قطعـه و جوجـه‬ ‫گوشـتی تولیدی مزارع مرغ مادر گوشـتی را ‪ ۲۷۱۸۴۱۹۹‬قطعه خواند‪ .‬مسـعود‬ ‫احمدی حاجـی بااشـاره به جوجه ریـزی ‪ ۱۳۴۲۴۴۶۱‬قطعـه ای در مـزارع مـرغ‬ ‫گوشـتی و جوجه ریـزی ‪ ۱۷۹۸۵۵‬قطعـه ای در مـزارع مـرغ مادر گوشـتی اسـتان‬ ‫در شـهریورماه امسـال‪ ،‬پیش بینـی کـرد بـا این تعـداد جوجه ریـزی‪۲ ۴۲۴۰ ،‬تـن‬ ‫گوشت سفید تولید و به بازار مصرف عرضه شود‪ .‬وی گفت‪ ۳۳۴۷۱۶۸ :‬قطعه‬ ‫از جوجه ریزی های انجا مشـده در شـهریور از نژاد اپالس‪ ۱۳۰۴۵۹۰ ،‬قطعه نژاد‬ ‫اریـن‪ ۶۸۵۳۸۸۳ ،‬قطعـه نـژاد راس و ‪ ۱۷۲۸۱۲۰‬قطعـه نـژاد کاب بـود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نماینده اردکان تاکید کرد؛‬ ‫تضمین سالمت محیط زیست؛ با توسعه پایدار‬ ‫نماینـده مـردم اردکان در مجلـس گفـت‪ :‬سلامت محیط زیسـت می توانـد‬ ‫یشـده و پایـدار‪ ،‬تضمیـن شـود ب هشـرط انکه همـه‬ ‫ازطریـق توسـعه برنامه ریز ‬ ‫دراین امـر سـهیم بـوده و محـدود بـه سـازمان حفاظـت محیط زیسـت نشـود‪.‬‬ ‫محمدرضـا دشـتی در نشسـت بـا سرپرسـت ایـن اداره کل بااشـاره به اینکه‬ ‫یسـت اظهـار داشـت‪ :‬این روزهـا تبعـات‬ ‫حفـظ محیط زیسـت وظیفـه همگان ‬ ‫یهـای زیسـت محیطی ناشـی از رشـد صنایـع تنهـا بـه این شهرسـتان‬ ‫الودگ ‬ ‫یشـود و این معضـل متوجـه تمـام اسـتان اسـت‪ .‬نماینـده مـردم‬ ‫خالصـه نم ‬ ‫اردکان در مجلـس شـورای اسلامی عنـوان کـرد‪ :‬اسـتان یـزد با داشـتن صنایع و‬ ‫معادن زیادی که طی دهه های اخیر احداث شـده‪ ،‬ظرفیت ایجاد واحدهای‬ ‫شهـای‬ ‫االینـده جدیـد را نـدارد‪ .‬وی ورود مهاجریـن بـه اردکان را یکـی از چال ‬ ‫توسعه صنعتی این شهرستان خواند و افزود‪ :‬در کنار معضالت محیط زیستی‪،‬‬ ‫چالش های فرهنگی و اجتماعی از اسیب های ورود مهاجرین به اردکان بوده‬ ‫است‪ .‬امروزه‪ ،‬مقابله با مسائل زیست محیطی و ایجاد محیط زیستی مناسب‬ ‫بـرای زندگـی انسـان‪ ،‬بـه یکی از مهم تریـن دغدغه های دولت ها در سراسـر دنیا‬ ‫تبدیـل شـده‪ ،‬ازایـن رو گفتمـان مشـترک بـرای حفـظ محیط زیسـت و تحقـق‬ ‫یسـت‪ .‬سـید رضا‬ ‫توسـعه پایـدار بیـن مسـئولین اسـتان و نخبـگان امری ضرور ‬ ‫نورانیان؛ سرپرسـت حفاظت محیط زیسـت اسـتان هم گفت‪ :‬بنده و همکاران‬ ‫محیط زیسـت اسـتان بر خود وظیفه دانسـتیم با نمایندگان مردم در مجلس‬ ‫شـورای اسلامی پیرامون مسـائل مربوط به محیط زیسـت اسـتان‪ ،‬قابلیت ها‪،‬‬ ‫نحـوزه دیـدار و گفت وگـو داشـته‬ ‫شهـای موجـود درای ‬ ‫تهـا و چال ‬ ‫محدودی ‬ ‫باشیم و از نقطه نظرات نمایندگان برای رسیدن به محیط زیستی سالم و پایدار‬ ‫بهره ببریم‪ .‬وی بابیان اینکه یزد به عنوان یکی از استان های صنعتی و معدنی‬ ‫همـواره در مسـیر پرشـتاب توسـعه بـوده و این امـر خطـرات و تهدیداتـی را بـرای‬ ‫محیط زیست به همراه داشته‪ ،‬افزود‪ :‬حفاظت از محیط زیست به معنی حفظ‬ ‫حیات و سلامت انسـان و سـایر زیسـتمندان اسـت‪ ،‬موضوعی که متاسـفانه با‬ ‫توسـعه نامتـوازن ب هشـدت دچـار چالـش شـده و به خطـر افتـاده اسـت‪.‬‬ ‫رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بم در شرق کرمان‪:‬‬ ‫‪ ۳۵‬مدرسه بم در زمین های وقفی ست‬ ‫رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بم در شرق کرمان که می گوید؛ ‪ ۳۵‬مدرسه این‬ ‫شهرستان در زمین های وقفی قرار دارند به تشریح اقدامات این نهاد در خرافه‬ ‫زدایی نیز در مورد برخی اماکن که مردم این منطقه باورهای مذهبی به ان ها‬ ‫داشـته اند پرداخت‪ .‬حجت االسلام علی سـتوده به مناسـبت دهه وقف افزود‪:‬‬ ‫نهـای وقفـی قـرار دارنـد دارای سـند اجـاره هسـتند کـه کار‬ ‫مدارسـی کـه در زمی ‬ ‫شو پرورش و نیز خیران درحال انجام‬ ‫احداث یا نوسازی ان ها با همکاری اموز ‬ ‫اسـت‪ .‬وی با اشـاره به یکـی از قدیمی تریـن موقوف ههـای اسـتان کرمـان در بـم بـا‬ ‫عنوان موقوفه رجب بن برهان الدین با قدمتی بیش از ‪ ۷۰۰‬سـال اظهار داشـت‬ ‫کـه شـهرک امیراباد و روسـتاهای خواجه عسـکر‪ ،‬قلعه عسـکر و حـراران جـزو این‬ ‫نهـای ایـن موقوفـه در‬ ‫موقوفـه هسـتند‪ .‬به گفتـه وی؛ حـدود ‪ ۳۰‬هکتـار از زمی ‬ ‫شـهرک امیرابـاد قـرار دارد کـه بـه بنیـاد مسـکن وا گـذار شـد ه تـا طبـق تشـخیص‬ ‫بنیـاد مسـکن بـه جوانـان فاقـد مسـکن اختصـاص داده شـود‪ .‬حجت االسلام‬ ‫سـتوده درخصوص شـجره نامه امام زادگان بم نیز تا کید کرد‪ :‬در شهرسـتان بم‬ ‫شش امامزاده به نام های سیدطاهرالدین‪ ،‬سیدعبداهلل نارتیچ‪ ،‬خواجه حسن‬ ‫عسـکری‪ ،‬زید‪ ،‬علی ابن حسـن مثنی معروف به اسـیری و امام زاده سـید احمد‬ ‫خراسـانی قـرار دارنـد کـه همگـی دارای شـجره نامه های معتبـری هسـتند‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به اینکه برخی امام زاده ها بسیار شاخص هستند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬امام زاده‬ ‫علی بن حسـن مثنی معروف به امام زاده اسـیری بسـیار امامزاده شاخصی ست‬ ‫که از طرف پدر به امام حسـین؟ع؟ و از طرف مادر به امام حسـن مجتبی؟ع؟‬ ‫می رسد‪ .‬ستوده می گوید دلیل اینکه در شهرستان بم بیشتر از شهرهای دیگر‬ ‫شـرق اسـتان امـام زاده وجـود دارد والیت پذیـری مـردم ایـن منطقـه بـوده؛ زیـرا‬ ‫امـام زاده همیشـه بـه مکانـی کـه مردم ان منطقه بیشـترین اسـتقبال را داشـته‬ ‫می رفتنـد و مـردم بم همیشـه از دیرباز میزبـان امـام زادگان بوده اند‪.‬‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول (نوبت اول)‬ ‫بـه موجـب نیابـت صـادره از دادگاه شهرسـتان شـیروان بـه شـماره ‪ ۱۴۰۱۲۷۹۹۰۰۰۰۴۹۰۹۱۶‬در‬ ‫کالسـه پرونـده اجرایـی شـماره ‪ ۰۱۰۰۰۲۱‬محکوم علیهـم محکـوم بـه پرداخـت ‪ ۱۷۰‬عـدد سـکه بهـار‬ ‫ازادی بابـت مهریـه از ماتـرک متوفـی علـی سـراج در حـق محکو ملـه خانـم افسـانه کمالـی بابـت‬ ‫اصـل خواسـته و ‪ ۵‬درصـد محکو مبـه بابـت نیم عشـر دولتـی شـده اسـت‪ .‬دایـره اجـرای احـکام‬ ‫مدنـی بخـش سـرحد درنظـردارد حسـب تقاضـای محکو ملـه مطابـق با نظریه کارشناسـی نسـبت‬ ‫به مزایده اموال غیرمنقول ان مرحوم واقع در روستای میالنلو علیا و منطقه گلول که شامل‪-۱ :‬‬ ‫یـک قطعـه زمیـن دیم با نام محلی سـرچاوی داخل روسـتا بـا کاربری زراعی با حدود اربعه شـمال‬ ‫غالمرضـا احسـانی‪ ،‬جنـوب کیوانپـور‪ ،‬شـرق جـاده‪ ،‬غـرب مرتـع‪ ،‬با مسـاحت حـدود ‪ ۲۲۴۰‬مترمربع‬ ‫مفروز‪ ،‬فاقد سـند ثبتی و فاقد حق ارتفاق و در تصرف کسـی نمی باشـد که از ناحیه کارشـناس به‬ ‫مبلغ ‪ ۵۶/۰۰۰/۰۰۰‬ریال ارزیابی شـده اسـت؛ ‪ -۲‬یک قطعه زمین دیم با نام محلی کورته کوچک‬ ‫با کاربری زراعی با حدود اربعه شـمال مرتع‪ ،‬جنوب نورمحمد‪ ،‬شـرق نورمحمد‪ ،‬غرب شـیار‪ ،‬واقع‬ ‫در منطقه گینگ دره گلول با مسـاحت حدود ‪ ۱۸۵۰‬مترمربع مفروز‪ ،‬فاقد سـند ثبتی و فاقد حق‬ ‫ارتفـاق و در تصـرف کسـی نمی باشـد کـه از ناحیـه کارشـناس بـه مبلـغ ‪ ۵۵/۵۰۰/۰۰۰‬ریـال ارزیابـی‬ ‫شـده اسـت؛ ‪ -۳‬یـک قطعـه زمیـن ابـی داخـل روسـتا تحـت عنـوان بـاغ بـا کاربـری زراعـی بـا حـدود‬ ‫اربعـه شـمال مرتـع‪ ،‬جنـوب نورمحمـد‪ ،‬شـرق نورمحمـد‪ ،‬غـرب راه و شـیار‪ ،‬بـا یـک اطـاق سـیمانی‬ ‫حـدود دو متـر در دومتـر و مسـاحت حـدود ‪ ۶۰۰‬مترمربـع کـه در مـدار ‪ ۱۲‬دارای حقابـه بـوده کـه‬ ‫بـا مشـاهده اب موجـود تکافـوی نیـاز ابـی بـاغ نخواهـد بـود و مفروز و فاقد سـند ثبتـی و فاقد حق‬ ‫ارتفـاق و در تصـرف کسـی نمی باشـد کـه از ناحیـه کارشـناس بـه مبلـغ ‪ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰‬ریـال ارزیابـی‬ ‫شـده اسـت را درخصـوص پرونـده ‪ ۰۱۰۰۰۲۱‬اجـرای احـکام مدنـی دادگاه بخـش سـرحد در حضـور‬ ‫نماینده حوزه قضائی و دادورز اجرای حقوقی بفروش برسـاند‪ .‬مورد مزایده از قیمت کارشناسـی‬ ‫مذکـور شـروع و بـه فـرد یـا افـرادی کـه باالترین قیمت را پیشـنهاد کننـد وا گذار خواهد شـد‪ .‬مکان‬ ‫مزایـده‪ :‬دادگاه عمومـی بخـش سـرحد‪ ،‬دفتـر شـعبه اجـرای احـکام مدنـی دادگاه عمومـی بخـش‬ ‫سـرحد‪ .‬زمـان مزایـده روز شـنبه مورخـه ‪ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰‬از سـاعت ‪ ۹‬الـی ‪ .۱۰‬طالبیـن بـه خریـد‬ ‫می تواننـد در مـدت ‪ ۵‬روز قبـل از موعـد مزایـده از مـال مـورد مزایده به نشـانی فوق بازدید به عمل‬ ‫اورنـد‪ .‬ضمنـا برنـده مزایـده بایسـتی ‪ %۱۰‬مبلـغ مـورد مزایـده را فی المجلـس بـه عنـوان سـپرده بـه‬ ‫دایـره اجـرا تسـلیم کنـد و مابقـی را ظـرف یـک مـاه پرداخـت کنـد واال مبلـغ سـپرده شـده بـه نفـع‬ ‫یشـود‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت هزینـه نقـل و انتقـال اسـناد بـه عهـده خریـدار (برنـده‬ ‫دولـت ضبـط م ‬ ‫مزایده) اسـت‪.‬‬ ‫سمانه قاسمی‪ ،‬دادورز شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه بخش سرحد‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫‪ ۳۱۰‬هزارنفر در استانتحت پوششبیمهسالمتهستند‬ ‫سومین رودخانه پر اب کشور؛‬ ‫پنهان زیر جلبک ها‬ ‫مدیـرکل بیمـه سلامت ایلام گفـت‪ :‬تمـام افـراد فاقـد بیمـه‪ ،‬رایـگان بیمـه‬ ‫می شوند‪ .‬ا کنون ‪ ۳۱۰‬هزارنفر تحت پوشش بیمه سالمت هستند و افراد فاقد‬ ‫بیمـه نیـز می تواننـد به صـورت رایـگان تحت پوشـش بیمـه خدمـات درمانـی‬ ‫قـرار گیرنـد‪ .‬نورالدیـن رحیمـی افزود‪ :‬سـه دهـک اول را بدون اینکـه مراجعه ای‬ ‫به ادارات کل بیمه سلامت یا دفاتر پیشـخوان داشـته باشـند‪ ،‬با اسـتفاده کد‬ ‫ملی‪ ،‬رایگان بیمه شده اند و می توانند از خدمات بستری و سرپایی استفاده‬ ‫کنند‪ .‬خدمات درمان ناباروری نیز به طورکامل تحت پوشش بیمه قرار گرفته‬ ‫اسـت‪ .‬تمـام زوج هـای نابـارور در سـامانه ثبت نـام می شـوند و در سـال سـه بار‬ ‫می تواننـد از خدمـات نابـاروری اسـتفاده کننـد‪ .‬مدیـرکل بیمـه سلامت ایلام‬ ‫ً‬ ‫عنوان کرد‪ :‬این افراد قبال تا سـقف ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان می توانسـتند از خدمات‬ ‫یکـه بـه‬ ‫نابـاروری اسـتفاده کننـد‪ ،‬امـا ا کنـون سـقف برداشـته شـده و درصورت ‬ ‫مرا کـز دولتـی مراجعـه کننـد ‪ ۹۰‬درصد هزینه هـای بحث ناباروری توسـط بیمه‬ ‫سلامت پرداخـت می شـود‪ .‬چنانچـه بـه مرا کـز خصوصـی و خیریـه مراجعـه‬ ‫کننـد‪ ،‬تعرفـه ایـن دو بخـش نیـز توسـط بیمـه پرداخـت می شـود‪ .‬رحیمـی‬ ‫گفـت‪ :‬تمـام مـادران باردار به صورت رایگان تحت پوشـش بیمـه قرار می گیرند‪،‬‬ ‫فرزنـدان ان هـا نیـز تـا پنج سـال رایـگان تحت پوشـش بیمه بـوده و می تواننـد از‬ ‫خدمـات بهداشـت ودرمان در حـوزه سلامت اسـتفاده کننـد‪.‬‬ ‫توزیع‪ ۱۳۲۴‬تن کودشیمیاییدر سرابله‬ ‫توقــف ریــزش فاضــاب ‪ ۶۰‬درصــد جمعیــت‬ ‫دزف ــول ب هص ــورت س ــنتی ب ــه رودخان ــه‬ ‫دزف ــول‪ ،‬نیازمن ــد دس ــتکم ‪ ۳۰۰‬میلی ــارد‬ ‫اعتب ــار اس ــت ک ــه درص ــورت تامی ــن منظ ــره‬ ‫ای ــن رود تغیی ــر می کن ــد‪ .‬ری ــزش فاض ــاب‬ ‫ب ــه رودخان هه ــا ام ــروزه یک ــی از معض ــات‬ ‫یس ــت ک ــه باع ــث‬ ‫ب ــزرگ جامع ــه بشر ‬ ‫یگ ــردد‪.‬‬ ‫نش ــدن زش ــتی ها روی اب م ‬ ‫نمایا ‬ ‫در اه ــواز ه ــرروزه د هه ــا لول ــه فاض ــاب‬ ‫مســیر های زیرزمینــی را طــی کــرده و پــس از‬ ‫جمــع اوری اب ال ــوده ش ــهروندان راه خ ــود‬ ‫را ب هس ــمت رودخان ــه کارون می یابن ــد‪ .‬در‬ ‫به ــای با کیفی ــت‬ ‫دزف ــول نی ــز ک ــه یک ــی از ا ‬ ‫اس ــتان یعن ــی دز در ان ج ــاری اس ــت‪،‬‬ ‫‪ ۶۰‬درص ــد فاض ــاب م ــردم ب هص ــورت‬ ‫له ــای روب ــاز روان ــه‬ ‫س ــنتی و ازطری ــق کانا ‬ ‫نش ــهر‬ ‫رودخان ــه جری ــان یافت ــه درای ‬ ‫یش ــوند‪ .‬فاض ــاب دس ــتکم ‪ ۲۵‬هزارنف ــر‬ ‫م ‬ ‫س ــا کن در منطق ــه زیباش ــهر دزف ــول روزان ــه‬ ‫ب هص ــورت س ــنتی ب ــدون تصفی ــه در‬ ‫رودخان ــه دز می ری ــزد‪ .‬رودخان ــه دز هدی ــه‬ ‫رش ــته کوه های زا گ ــرس ب ــه دش ــت پهن ــاور‬ ‫خوزس ــتان اس ــت ک ــه از اس ــتان لرس ــتان‬ ‫سرچش ــمه می گی ــرد؛ ام ــا در دزف ــول یک ــی‬ ‫یس ــت ک ــه هم ــواره‬ ‫از جاذب هه ــای طبیع ‬ ‫گردش ــگران را از سراس ــر کش ــور ب هس ــمت‬ ‫خ ــود می کش ــاند‪ .‬این مس ــئله موج ــب‬ ‫نگران ــی برخ ــی فع ــاالن محیط زیس ــت و‬ ‫ً‬ ‫شــهروندان شــده کــه معمــوال اخــر هفت ههــا‬ ‫را در برخ ــی نق ــاط ای ــن رودخان ــه س ــپری‬ ‫می کنن ــد‪ .‬ش ــایان یک ــی از س ــا کنان دزف ــول‬ ‫ب ــه م ــا می گوی ــد ک ــه بار ه ــا ای ــن مش ــکل را‬ ‫ب ــه مس ــئوالن مربوط ــه اط ــاع داده ان ــد‪ ،‬ام ــا‬ ‫نح ــوزه ص ــورت‬ ‫تا کن ــون اق ــدام عمل ــی درای ‬ ‫نپذیرفت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫فاضالب ‪ ۲۵‬هزارنفر در منطقه زیباشهر‬ ‫ً‬ ‫دزفول مستقیما به رودخانه دز می ریزد‬ ‫محمدحس ــن پ ــراور؛ رئی ــس ش ــورای ش ــهر‬ ‫ته ــای‬ ‫دزف ــول ب ــا تایی ــد صح ــت صحب ‬ ‫یب ــر ورود مس ــتقیم‬ ‫ش ــهروندان مبن ‬ ‫فاض ــاب منطق ــه زیباش ــهر دزف ــول ب ــه‬ ‫رودخان ــه دز گف ــت‪ :‬منطق ــه زیباش ــهر‬ ‫دزف ــول ب ــا جمعی ــت ‪ ۲۵‬هزارنف ــری هن ــوز‬ ‫از ش ــبکه فاض ــاب برخ ــوردار نب ــوده‪،‬‬ ‫ح ــل ای ــن مش ــکل از وظای ــف اداره ابف ــای‬ ‫این شهرس ــتان اس ــت و پیگی ــری مس ــتمر‬ ‫ازس ــوی ش ــورای ش ــهر و ش ــهرداری دزف ــول‬ ‫ازطریــق مبــادی زی ربــط صورت گرفتــه‪ ،‬امــا‬ ‫تا کنــون ایــن مشــکل برطــرف نشــده اســت‪.‬‬ ‫او می گوی ــد‪ :‬فاض ــاب ش ــهری در نقـــاط‬ ‫دیگــر شهرســتان دزفــول بــا حجــم بســیارکم‬ ‫ب ــه رودخان ــه ش ــفاف و زالل دز ریخت ــه‬ ‫یش ــود ک ــه دراین بی ــن فاض ــاب منطق ــه‬ ‫م ‬ ‫زیباش ــهر دزف ــول ب ــا ش ــدت بیش ــتری‬ ‫یش ــود؛ به همین دلی ــل‬ ‫وارد رودخان ــه م ‬ ‫ض ــرورت دارد از ورود فاض ــاب در تمام ــی‬ ‫مناط ــق جلوگی ــری به عم ــل ای ــد‪ .‬به گفت ــه‬ ‫پ ــراور؛ باوجوداینک ــه ش ــورای ش ــهر و‬ ‫ش ــهرداری دزف ــول بار ه ــا ای ــن مش ــکل را ب ــه‬ ‫اداره ابف ــا تذک ــر داده اس ــت‪ ،‬ام ــا ایـ ـن اداره‬ ‫درنظــر نگرفت ــن بودج ــه مل ــی وزارت خان ــه‬ ‫را عامــل اصلــی حــل نشــدن مشــکل شــبکه‬ ‫فاض ــاب منطق ــه زیباش ــهر بی ــان می کن ــد‪.‬‬ ‫تکمیل فاضالب دزفول‬ ‫نیازمند ‪ ۳۰۰‬میلیاردتومان است‬ ‫مدی ــر ابف ــای منطق ــه دزف ــول نی ــز ب ــا تایی ــد‬ ‫این مس ــئله اذع ــان دارد ت ــا نرس ــیدن‬ ‫اعتبــارات و بودجــه حداقــل ‪ ۳۰۰‬میلیــاردی‬ ‫امــکان اتمــام طــرح فاضــاب دزفــول وجــود‬ ‫ن ــدارد‪ .‬حس ــین س ــعادتی ف ــر می گوی ــد‪:‬‬ ‫دف ــع فاض ــاب در دزف ــول ب ــه چن ــد روش‬ ‫انج ــام می پذی ــرد؛ در برخ ــی مناط ــق‬ ‫یه ــای روب ــاز‬ ‫ش ــهرداری ب ــا اح ــداث جو ‬ ‫فاض ــاب را ب هس ــمت رودخان ــه دز هدای ــت‬ ‫ک ــرده و در برخ ــی مناط ــق نی ــز چ ــاه جذب ــی‬ ‫ثش ــده ت ــا فاض ــاب ش ــهروندان دف ــع‬ ‫احدا ‬ ‫گ ــردد‪ .‬او بابیان اینک ــه ا کن ــون ‪ ۴۰‬درص ــد‬ ‫م ــردم دزف ــول ب ــه ش ــبکه فاض ــاب وص ــل‬ ‫هســتند‪ ،‬افــزود‪۴ ۲ :‬هــزار انشــعاب فاضــاب‬ ‫در دزف ــول وج ــود دارد ک ــه ش ــامل ‪۱۶۰‬‬ ‫یش ــود‪ ،‬ام ــا فاض ــاب‬ ‫ت ــا ‪ ۱۷۰‬هزارنف ــر م ‬ ‫‪ ۶۰‬درص ــد دیگ ــر ب هص ــورت س ــنتی دف ــع‬ ‫یش ــود‪ .‬به گفت ــه اق ــای س ــعادتی فر چه ــار‬ ‫م ‬ ‫مرحل ــه ب ــرای اح ــداث ش ــبکه فاض ــاب‬ ‫نی ــاز اس ــت؛ خ ــط انتق ــال هش ـت کیلومتری‬ ‫ب هس ــمت دزف ــول‪ ،‬ایس ــتگاه پمپ ــاژ‪،‬‬ ‫ی ــک ش ــبکه اصل ــی و ی ــک ش ــبکه‬ ‫ً‬ ‫انش ــعابی خانگ ــی ک ــه هزین ــه ان جمع ــا‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیاردتوم ــان می رس ــد؛ حال انک ــه‬ ‫ابف ــای دزف ــول تنه ــا ‪ ۲۳‬میلیاردتوم ــان‬ ‫اعتبــار مصــوب دارد کــه ممکــن اســت بیــن‬ ‫‪ ۶۰‬تــا ‪ ۸۰‬درصــد ان واریــز شــود‪ .‬مدیــر ابفــای‬ ‫یت ــوان‬ ‫منطق ــه دزف ــول بابیان اینک ــه نم ‬ ‫ب ــا ای ــن اعتب ــار کاری از پی ــش ب ــرد‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫نماین ــده مجل ــس و مدیرعام ــل ابف ــا‬ ‫خوزس ــتان در پ ــی ج ــذب اعتب ــار از مح ــل‬ ‫م ــاده ‪ ۵۶‬قان ــون هس ــتند ک ــه ا گ ــر اب ــاغ‬ ‫ش ــود ط ــی چندس ــال صددرص ــد فاض ــاب‬ ‫یگ ــردد؛ ام ــا ا گ ــر اب ــاغ‬ ‫دزف ــول جم ـع اوری م ‬ ‫نش ــود هی ــچ اتفاق ــی رخ نمی ده ــد‪.‬‬ ‫تکلیف شهروندان تا تامین اعتبارات‬ ‫و راه حل دراین حوزه چیست؟‬ ‫پ ــس از مصاحب ــه ب ــا مدی ــر ابف ــا منطق ــه‬ ‫دزف ــول ب ــا یک ــی از کارشناس ــان محی ــط‬ ‫زیس ــتی درخص ــوص مش ــکالت فاض ــاب‬ ‫و را هح ــل رف ــع ان ب ــه گفت وگ ــو‬ ‫پرداختی ــم‪ .‬او س ــاده ترین روش ح ــل‬ ‫به ــای ش ــهری را در‬ ‫مش ــکل فاضال ‬ ‫ابت ــدا تامین اعتب ــار ایج ــاد گ ــودال‬ ‫زیس ــتی دانس ــت‪ .‬س ــعید عی ــدی گم ــاری‬ ‫حه ــای‬ ‫دراین خص ــوص گف ــت‪ :‬اج ــرای طر ‬ ‫محی ــط زیس ــتی و زیرس ــاخت های اصل ــی‬ ‫مانن ــد کنت ــرل فاض ــاب و ‪ ...‬در س ــایر‬ ‫کش ــور ها پی ــش از اق ــدام ب ــه توس ــعه‬ ‫ش ــهری‪ ،‬اح ــداث کارخان ــه و ‪ ...‬ص ــورت‬ ‫می پذی ــرد و از اولوی ــت وی ــژه ای برخ ــوردار‬ ‫اس ــت ک ــه این مه ــم اولوی ــت کش ــور م ــا‬ ‫حه ــا اغل ــب ب ــه‬ ‫نب ــوده و در ش ــروع طر ‬ ‫یش ــود‪ .‬او می گوی ــد‪:‬‬ ‫فراموش ــی س ــپرده م ‬ ‫س ــهل انگاری مس ــئوالن دراین زمین ــه‬ ‫مش ــدن مش ــکالت ش ــده و‬ ‫س ــبب فراه ‬ ‫فجای ــع زیسـ ـت محیطی را رق ــم می زن ــد‪،‬‬ ‫همان طورک ــه مش ــاهده می کنی ــم‬ ‫وصل نب ــودن ش ــبکه فاض ــاب در منطق ــه‬ ‫زیباش ــهر دزف ــول ب ــه فاض ــاب اصل ــی ی ــا‬ ‫نب ــودن تصفیه خان ــه مس ــتقل ش ــهری‬ ‫دراین منطق ــه‪ ،‬نم ــودی از اهم ــاالت‬ ‫محیــط زیســتی و بهداشــتی اســت‪ .‬به گفتــه‬ ‫رئیــس ســابق ادارات محیط زیســت شــمال‬ ‫خوزس ــتان باتوجه به اینک ــه منطق ــه‬ ‫زیباش ــهر دزف ــول ط ــی س ــال های اخی ــر‬ ‫در ش ــمال ش ــهر و در مج ــاورت رودخان ــه‬ ‫دز بناش ــده ب هص ــورت طبیع ــی مس ــیر‬ ‫تبخی ــری وج ــود نداش ــته و فاض ــاب‬ ‫این منطق ــه ب هس ــرعت و ب ــا ش ــیب‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫تن ــدی ب ــه رودخان ــه دز تخلی ــه م ‬ ‫اق ــای گم ــاری گف ــت‪ :‬ای ــن مش ــکل در‬ ‫به ــا بس ــیارکمتر دی ــده‬ ‫س ــایر فاضال ‬ ‫به ــا مس ــیر‬ ‫یش ــود چرا ک ــه ا کث ــر فاضال ‬ ‫م ‬ ‫یت ــری را ت ــا رس ــیدن ب ــه رودخان ــه‬ ‫طوالن ‬ ‫ط ــی می کنن ــد و این فرص ــت بیش ــتری‬ ‫ب ــرای تبخی ــر ایج ــاد می کن ــد ک ــه به تبـ ـع ان‬ ‫شــدت و اثــرات مخــرب کمتــری نســبت بــه‬ ‫فاضــاب منطقــه زیباشــهر دزفــول خواهنــد‬ ‫داش ــت‪ .‬ای ــن کارش ــناس محیط زیس ــت‬ ‫م ــوادی ک ــه هم ــراه فاض ــاب منطق ــه‬ ‫ً‬ ‫زیباشــهر دزفــول هســتند را عمومــا از مــواد‬ ‫شــوینده و شــیمیایی عنــوان کــرد کــه باعــث‬ ‫ایج ــاد رش ــد جلبک ــی و ب ــوی مش ــمئزکننده‬ ‫یش ــود؛ ازطرف ــی‬ ‫در منطق ــه و رودخان ــه م ‬ ‫ای ــن فراین ــد موج ــب ازدس ـت رفتن قابلی ــت‬ ‫یگ ــردد‪.‬‬ ‫اب ش ــرب م ‬ ‫راه حل موقت چیست؟‬ ‫همچنی ــن این قبی ــل اب ال ــوده و ب ــدون‬ ‫تصفی ــه و حت ــی پیش تصفی ــه ب ــرای‬ ‫مص ــارف کش ــاورزی نی ــز مج ــاز نیس ــت؛‬ ‫چرا ک ــه االیند هه ــا ازطری ــق دس ــتگاه پمپ ــاژ‬ ‫ب ــه اراض ــی کش ــاورزی انتق ــال یافت ــه و اب‬ ‫یش ــود‬ ‫ال ــوده وارد قس ــمت حیات ــی گی ــاه م ‬ ‫و محص ــوالت کش ــاورزی ارزش غذای ــی‬ ‫خ ــود را از دس ــت می دهن ــد‪ ،‬این موض ــوع‬ ‫یش ــود ب ــه چرخ ــه ص ــادرات ضرب ــه‬ ‫باع ــث م ‬ ‫ســنگینی وارد شــود‪ .‬ســعید عیــدی گمــاری‬ ‫بااش ــاره به کمب ــود اعتب ــارات الزم جه ــت‬ ‫ایجــاد شــبکه فاضــاب در زیباشــهر دزفــول‬ ‫یت ــوان ب ــا روش س ــاده‬ ‫ی ــاداور ش ــد ک ــه م ‬ ‫حف ــر گ ــودال و کاش ــت گون هه ــای گیاه ــی‬ ‫اب ــزی و کن ــار اب ــزی در مس ــیر ورود فاض ــاب‬ ‫ب ــه رودخان ــه (مش ــابه فاض ــاب چمگل ــک‬ ‫اندیمش ــک) مش ــکل را ت ــا تامین اعتب ــار‬ ‫به صورت موق ــت برط ــرف ک ــرد‪ .‬گون هه ــای‬ ‫گیاه ــی اب ــزی و کن ــار اب ــزی در گ ــودال ی ــا‬ ‫حوضچ ــه در مس ــیر ورودی فاض ــاب‬ ‫ضمــن کاهــش ســرعت ورود فاضــاب خــام‬ ‫یش ــوند تصفی ــه‬ ‫ب ــه رودخان ــه دز باع ــث م ‬ ‫و فیلتراس ــیون ب هص ــورت طبیع ــی انج ــام‬ ‫گی ــرد‪ .‬ورود فاض ــاب ب ــه رودخان هه ــای‬ ‫خوزس ــتان یک ــی از مهم تری ــن عل ــل توس ــعه‬ ‫نیافت ــن س ــواحل اس ــت؛ س ــواحلی ک ــه‬ ‫می توان ــد در تابس ــتان تفریح ــگاه باارزش ــی‬ ‫بــرای فــرار از گرمــای طاقت فرســای جنــوب‬ ‫باش ــد؛ ام ــا به دلی ــل ری ــزش فاض ــاب از‬ ‫توس ــعه عقب مان ــده اس ــت‪ .‬ح ــاال تنه ــا نی ــاز‬ ‫اساســی نــه نبــود برنامــه و اجــرای مطالعــات‬ ‫بلکــه تامیــن هرچه زودتــر اعتبــارات اســت تــا‬ ‫یه ــای محی ــط زیس ــتی‪،‬‬ ‫در کن ــار رف ــع نگران ‬ ‫محــل تفریــح شــهروندان نیــز فراهــم شــود‪/.‬‬ ‫موس ــوی؛ باش ــگاه خبرن ــگاران ج ــوان‬ ‫با حضور معاون پارلمانی وزیر «زنگ گردشگری» در مازندران به صدا درامد‬ ‫مازندران؛ پایلوت مدارس گردشگری کشور‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫معـاون امـور مجلـس‪ ،‬حقوقـی و اسـتان ها‬ ‫وزارت میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و‬ ‫صنایع دستی کشور گفت‪ :‬مازندران پایلوت‬ ‫یشـود‪ .‬جـواد‬ ‫مـدارس گردشـگری کشـور م ‬ ‫واحدی در مراسـم نواختن زنگ گردشگری‬ ‫به مناسـبت گرامیداشـت هفتـه گردشـگری‬ ‫در مدرسـه کوثـر سـاری گفـت‪ ۱۸۳ :‬طـرح‬ ‫گردشـگری بـا هزینـه ‪3200‬میلیاردتومـان‬ ‫از وزارتخانـه ویدئو کنفرانسـی هم زمـان در‬ ‫یشـود‪ .‬وی افـزود‪ :‬عمـده‬ ‫کشـور افتتـاح م ‬ ‫حهـای زیرسـاختی گردشـگری‬ ‫این طر ‬ ‫قابل افتتـاح مربـوط بـه اسـتان های تهـران‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬گلسـتان‪ ،‬گیالن و مازندران است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬اسـتان مازندران به دلیـل دارابودن‬ ‫از تمـدن غنـی‪ ،‬جاذب ههـای طبیعـی و‬ ‫شهـای میراث فرهنگـی‪،‬‬ ‫تاریخـی در بخ ‬ ‫صنایع دسـتی و گردشـگری یکـی از‬ ‫اسـتان های پایلوت گردشگری کشور است‪.‬‬ ‫او بـا بابیان اینکـه در مازنـدران ایـن نبـوغ‬ ‫را شـاهدیم کـه اموزش وپـرورش بـا نـگاه بـه‬ ‫توسـعه اسـتان و گردشـگرپذیر بودن ان‬ ‫صهـای‬ ‫بـا احسـاس نیـاز کـردن بـه تخص ‬ ‫گردشـگری اقـدام بـه راه انـدازی رشـته های‬ ‫گردشـگری کـرده اسـت جـای تقدیـر‬ ‫دارد؛ تصریـح کـرد‪ :‬از وزارت خانـه پیگیـر‬ ‫خواهـم شـد تـا مدرسـه گردشـگری در‬ ‫اسـتان مازنـدران و شـهر سـاری دایـر‬ ‫شـود و به عنـوان پایلـوت در کشـور مدلـی‬ ‫فعالیت‪ ۲۲۰‬مزرعه پرورش ماهی‬ ‫مدیـرکل امـور شـیالت ایلام اظهـار کـرد‪ :‬ایلام به لحاظ اینکـه از منابـع ابـی‬ ‫بسـیارخوبی ازجملـه سـدها‪ ،‬رودخانه هـا‪ ،‬سـراب ها و چاه هـای کشـاورزی‬ ‫برخـوردار اسـت‪ ،‬دارای ظرفیت هـای بزرگـی بـرای احـداث مزار ع پـرورش ماهی‬ ‫گرمابی و سردابی سـت‪ .‬رضا سـلیمانی بااشـاره به اینکه هم ا کنون مزار ع زیادی‬ ‫در سـطح اسـتان احـداث شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬در اسـتان ‪ ۲۲۰‬مزرعـه پـرورش‬ ‫ماهـی گرمابـی و سـردابی فعـال اسـت کـه بـرای ‪ ۲۵۰۰‬نفـر به صـورت مسـتقیم و‬ ‫غیرمسـتقیم شـغل ایجـاد کـرده اسـت‪ .‬مدیـرکل امـور شـیالت ایلام افـزود‪ :‬کل‬ ‫یپـروری ‪ ۱۰۳۸۲‬تـن و سـرانه مصـرف ابزیـان در‬ ‫تولیـدات اسـتان در حـوزه ابز ‬ ‫حـدود ‪ ۸.۸‬کیلوگـرم بـه ازای هرنفـر اسـت‪ .‬ارزش تولیـدات ابزی پـروری طبـق‬ ‫براوردهـای انجام شـده ‪ ۲۵۰‬میلیاردتومـان اسـت و عمـده تولیـدات اسـتان در‬ ‫مزار ع پرورش ماهی سـردابی از نوع گونه قزل االسـت‪ .‬سـلیمانی افزود‪ :‬پرورش‬ ‫قزل اال در مزار ع سـردابی به دمای اب زیر ‪ ۱۸‬درجه نیاز دارد‪ ،‬در مجتمع های‬ ‫پرورش ماهی روستای کلم و سراب کالن عمده این نوع پرورش ماهی صورت‬ ‫می گیـرد‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬هزار دانش اموز ایالمی؛تحت پوشش کمیتهامداد‬ ‫مدیرکل کمیته امداد ایالم با اعالم برگزاری جشن عاطفه ها در نقاط مختلف‬ ‫اسـتان‪ ،‬گفـت‪ :‬براسـاس برنامه ریـزی صورت گرفتـه توسـط کمیتـه امـداد و‬ ‫اموزش وپـرورش‪ ،‬امسـال هم زمـان بـا بازگشـایی مـدارس‪ ،‬اییـن شـور عاطفه ها‬ ‫درحـدود ‪ ۷۰۰‬مدرسـه دراین اسـتان برگـزار می شـود‪ .‬رضـا طاهـری بابیان اینکـه‬ ‫حـدود ‪ ۱۰‬هزارنفـر دانش امـوز نیازمنـد در اسـتان داریم افـزود‪ :‬طبق تمهیدات؛‬ ‫بـرای دریافـت کمک هـای مردم نوع دوسـت اسـتان ‪ ۸۲‬مرکز نیکـوکاری و دفاتر‬ ‫کمیته جهت جمع اوری هدایای دانش اموزان و اولیا درنظرگرفته شده است‪.‬‬ ‫وی بااشاره به حمایت کمیته امداد ایالم از ‪ ۱۱‬هزار دانش اموز و دانشجو گفت‪:‬‬ ‫هم ا کنـون ‪ ۸۰‬دانشـجوی دکتـرا و ‪ ۲۹۰‬نخبـه علمـی از خدمـات ویژه فرهنگی و‬ ‫تحصیلی کمیته امداد اسـتان برخوردار هسـتند‪.‬‬ ‫صدور و تمدیدمهلت‬ ‫‪ ۳۹‬فقره پروانه کاربرد عالمت استاندارد‬ ‫مدیـرکل اسـتاندارد ایلام گفـت‪ ۳۹ :‬فقـره‬ ‫پروانـه کاربـرد عالمـت اسـتاندارد نیمـه‬ ‫نخسـت سـال جاری در این اسـتان صادر‬ ‫و تمدید مهلت شد‪ .‬به گزارش ایرنا؛ مهناز‬ ‫همتـی افـزود‪ :‬از این تعـداد ‪ ۲۰‬مـورد صـدور‬ ‫و ‪ ۱۹‬مورد تمدید پروانه عالمت استاندارد‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬وی از صـدور ‪ ۳۱‬مـورد پروانـه‬ ‫عالمـت اسـتاندارد در سـال گذشـته خبـر‬ ‫داد و گفـت‪ :‬در این مـدت هشـت مـورد تمدیـد‪ ،‬شـش مـورد ابطـال و ‪ ۱۱‬پروانـه‬ ‫نیـز تعلیـق شـد‪ .‬مدیـرکل اسـتاندارد ایلام تا کیـد کـرد‪ :‬صـدور پروانـه کاربـرد‬ ‫عالمـت اسـتاندارد از جملـه تکالیـف قانونـی بـرای حصـول اطمینـان از رعایت‬ ‫الزامات اسـتاندارد‪ ،‬اسـتمرار کنترل کیفیت محصوالت در واحدهای تولیدی‬ ‫تحـت پوشـش اسـتان و ترغیـب ایـن واحدهـا بـه ارتقـای کیفیـت محصـوالت‬ ‫تولید شـده بر اسـاس معیارهای سـازمان ملی اسـتاندارد‪ ،‬اسـت‪ .‬دبیر شـورای‬ ‫اسـتاندارد اسـتان ایالم ادامه داد‪ :‬کارشناسـان این اداره کل به صورت مسـتمر‬ ‫بـه بازدیـد از خـط تولیـد‪ ،‬مـواد اولیـه و شـرایط نگهـداری فـراورده؛ همچنیـن‬ ‫بررسی اسناد و مدارک مربوط به کالیبراسیون و ازمایشات انجام شده در واحد‬ ‫کنترل کیفیت شـرکت می پردازند‪ .‬به گفته وی؛ کارشناسـان به طور تصادفی از‬ ‫کاالهای تولید شده جهت ارزیابی انطباق محصول تولیدی با استانداردهای‬ ‫ملـی مربوطـه‪ ،‬نمونه بـرداری کرده و در صورت داشـتن شـرایط مذکور و انطباق‬ ‫ازمایشـات بـا اسـتاندارد ملـی مربوطه‪ ،‬صـدور پروانه اسـتاندارد انجام می گیرد‪.‬‬ ‫همتـی گفـت‪ :‬شـهروندان می توانند بـرای اطالع از اصالـت و اعتبار محصوالت‬ ‫دارای نشـان اسـتاندارد در ج شـده روی محصول به هنگام خرید‪ ،‬کد ‪ ۱۰‬رقمی‬ ‫ذیل عالمت استاندارد روی محصول را به سامانه پیامکی ‪ ۱۰۰۰۱۵۱۷‬ارسال تا‬ ‫بـا دریافـت سـریع پاسـخ از اصالـت کاال اطمینـان حاصل کنند‪.‬‬ ‫استاندار خبر داد؛‬ ‫جذب‪ ۶۰۰‬میلیارد توماناز تسهیالتتبصره‪۱۸‬‬ ‫بـرای اسـتان های دیگـر باشـد‪ .‬مدیـرکل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دستی‬ ‫مازنـدران نیـز بـر ارتقـای دانـش گردشـگری‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬تفاهم نامـه همـکاری‬ ‫درزمینـه ارتقـای دانـش گردشـگری بـا اداره‬ ‫اموزش وپـرورش مازنـدران بسـته شـده‪.‬‬ ‫تهـای‬ ‫او بابیان اینکـه مازنـدران ظرفی ‬ ‫بی نظیری در گردشگری دارد از برنامه های‬ ‫شهـای‬ ‫توسـعه ای ایـن اداره کل در بخ ‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دستی‬ ‫خبـر داد و گفـت‪ :‬دانش امـوزان سـفیران‬ ‫گردشـگری مـا هسـتند کـه بـه اهمیـت‬ ‫موضـوع؛ زنـگ گردشـگری در اسـتان را‬ ‫در مدرسـه ب هصـدا دراوردیـم‪ .‬رئیـس‬ ‫اموزش وپـرورش ناحیـه ‪ 2‬سـاری هـم‬ ‫نهـا در‬ ‫با اشـاره به اینکه ناحیـه دو جـز اولی ‬ ‫راه انـدازی رشـته گردشـگری در مـدارس‬ ‫اسـتان بـود خاطرنشـان کـرد‪ :‬چهارسـال‬ ‫فعالیـت دراین رشـته ‪ 37‬دانش امـوز را در‬ ‫رشـته گردشـگری امـوزش و سـامان دهی‬ ‫کـرد‪ .‬زین العابدیـن نوکنـده افـزود‪ :‬رشـته‬ ‫گردشـگری؛ رشـته ای نوپـا در اسـتان بـوده‬ ‫کـه نیازمنـد نـگاه ویـژه مسـئولین در اجـرای‬ ‫سـند تحـول بنیادیـن اموزش وپـرورش‬ ‫دراین خصـوص هسـتیم‪ .‬او بابیان اینکـه‬ ‫لکـه نـگاه مدیـران ارشـد اسـتانی به ویـژه‬ ‫حا ‬ ‫اسـتاندار مازنـدران نسـبت بـه گردشـگری‬ ‫یسـت همـه دسـتگاه ها‬ ‫مثبـت و حمایت ‬ ‫کحـال‬ ‫نسـپاری ها کم ‬ ‫بایـد در برو ‬ ‫اموزش وپـرورش باشـند تـا روند روبه رشـدی‬ ‫را کـه امـروز در رویکـرد این رشـته شـاهد‬ ‫هسـتیم بـا مشـکل برنخوریـم کـه ا گـر چنین‬ ‫شـود مجبـور بـه برگشـت بـه عقـب خواهیـم‬ ‫بـود کـه زیبنـده اسـتان نیسـت‪ .‬محمدعلـی‬ ‫نوبخـت؛ فرمانـدار سـاری هـم دراین مراسـم‬ ‫بابیان اینکـه در حکمرانـی اسلامی و دولـت‬ ‫نسـپاری امـور به دسـت مـردم‬ ‫سـیزدهم برو ‬ ‫از امور مهم اسـت گفت‪ :‬ازاین رو گردشـگری‬ ‫به عنـوان سـکویی بـرای توسـعه در حـوزه‬ ‫اقتصـاد برای ما از اهمیت ویـژه ای برخوردار‬ ‫اسـت و نـگاه ویـژه ای بـه توسـعه این بخـش‬ ‫در مرکـز اسـتان وجـود دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی قزوین خبر داد؛‬ ‫اغاز تملک اراضی فاز دوم شهرک گلخانه ای نودهک‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های کشـاورزی‬ ‫قزویـن گفـت‪ :‬تملـک اراضی فاز دوم شـهرک‬ ‫گلخانـه ای نودهـک تا کسـتان بـا تخصیـص‬ ‫بخشـی از اعتبـارات سـفر رئیس جمهـوری‬ ‫کلیـد خـورد‪ .‬ب هگـزارش ایلنـا؛ محمدرضـا‬ ‫حسـینی تصریـح کـرد‪ :‬بـا همـکاری اداره کل‬ ‫منابـع طبیعـی و ابخیـزداری اسـتان‪ ،‬تملـک‬ ‫اراضـی ملـی بـرای الحـاق به فـاز دوم شـهرک‬ ‫گلخانـه ای نودهـک تا کسـتان را اغـاز‬ ‫کرده ایـم‪ .‬مدیرعامـل شـرکت شـهرک های‬ ‫مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایالم گفت‪ ۱۳۲۴ :‬تن کود شیمیایی‬ ‫در شهرسـتان سـرابله توزیـع شـد‪ .‬ایـت جمالـی اظهـار داشـت‪ :‬ازاین تعـداد‪،‬‬ ‫‪ ۹۹۷‬تـن کـود اوره‪ ۶۰ ،‬تـن کود سـوپر فسـفات تریپـل‪ ۱۵۶ ،‬تـن و ‪ ۵۰۰‬کیلوگرم کود‬ ‫کلرور پتاسیم‪ ۳۲ ،‬تن و ‪ ۵۰۰‬کیلوگرم سولفات پتاسیم و ‪ ۷۳‬تن و ‪ ۵۰۰‬کیلوگرم کود‬ ‫سولفات پتاسیم پودری و پنج تن کود فسفات ‪13‬درصد است‪ .‬در سال زراعی‬ ‫ً‬ ‫قبل با هماهنگی کارگزاری ها و افزایش تزریق کود شیمیایی خصوصا کود اوره‬ ‫در شهرسـتان‪ ،‬مشـکلی ازنظـر کمبـود کـود نداشـتیم و این رونـد امسـال ادامـه‬ ‫دارد‪ .‬به گفتـه مدیـر شـرکت خدمـات حمایتـی کشـاورزی ایلام؛ اینک پنج مرکز‬ ‫توزیع کود شـیمیایی در سـرابله فعال است‪.‬‬ ‫کشـاورزی قزویـن افـزود‪ 80 :‬میلیارد ریـال از‬ ‫اعتبارات سـفر رئیس جمهوری برای شهرک‬ ‫گلخانـه ای نودهـک تخصیـص یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫حسـینی عنـوان کـرد‪ :‬در ایـن خصـوص‬ ‫‪ 30‬میلیارد ریـال از ایـن منابـع صـرف امـور‬ ‫تملـک زمیـن‪ ،‬هزینه های تعـادل دام و مرتع‬ ‫و صـدور سـند خواهـد شـد‪ .‬وی اضافـه کرد‪:‬‬ ‫بـا همـکاری شـرکت اب منطقـه ای اسـتان‬ ‫در پـی تامیـن اب بـرای فـاز دوم شـهرک‬ ‫گلخانـه ای نودهـک از محـل تخصیـص اب‬ ‫سـد نهـب هسـتیم‪ .‬ایـن مسـئول بـا اشـاره‬ ‫بـه اینکـه بهر هبـرداری از ایسـتگاه پمپـاژ اب‬ ‫فـاز نخسـت شـهرک گلخانـه ای نودهـک‬ ‫انجـام شـده‪ ،‬تا کیـد کـرد‪ :‬اسـتخر ذخیـره‬ ‫یسـت کـه‬ ‫اب ایـن شـهرک نیازمنـد تعمیرات ‬ ‫انجـام ایـن مسـئله در دسـتور کار قـرار گرفتـه‬ ‫اسـت‪ .‬مدیرعامـل شـرکت شـهرک های‬ ‫کشـاورزی قزویـن اعلام کـرد‪ 50 :‬میلیارد ریال‬ ‫از اعتبـارات اختصـاص یافتـه از سـفر‬ ‫رئیس جمهـوری بـه اسـتان صـرف تکمیـل‬ ‫عملیـات گازرسـانی بـه فـاز نخسـت شـهرک‬ ‫گلخانـه ای نودهـک خواهـد شـد‪ .‬حسـینی‬ ‫یاداور شـد‪ :‬در جریان سـفر رئیس جمهوری‬ ‫بـه اسـتان قزویـن‪ ،‬اماد هسـازی فـاز دوم‬ ‫شـهرک گلخانـه ای نودهـک به مسـاحت‬ ‫‪ 500‬هکتـار به تصویـب رسـید‪ .‬همچنیـن‬ ‫وی خاطر نشـان کـرد‪ :‬فـاز نخسـت شـهرک‬ ‫گلخانـه ای نودهـک به مسـاحت ‪ ۶۵‬هکتـار‬ ‫نیز طی سـال های گذشـته اماد هسـازی و در‬ ‫اختیـار سـرمایه گذاران قـرار گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫اسـتاندار ایلام در نشسـت تسـهیالت تبصـره ‪ ۱۸‬با تا کید بر اینکـه از مجمـوع‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان تسهیالت تبصره‪ ۱۸‬بیش از ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان جذب شده ‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬حتی یک ریال از رقم تسهیالت تبصره ‪ ۱۸‬نباید برگشت داده شود‪ .‬دکتر‬ ‫حسـن بهرام نیا در نشسـت تسـهیالت تبصره ‪ ۱۸‬اسـتان‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬با توجه به‬ ‫بخشـنامه صادر شـده در خصوص تمدید تسـهیالت تبصره ‪ ،۱۸‬مهلت جذب‬ ‫ایـن تسـهیالت تـا پایـان دی مـاه سـال جاری تمدیـد شـد‪ .‬وی با بیان اینکـه‬ ‫حتـی یک ریـال از رقـم تسـهیالت تبصـره ‪ ۱۸‬نبایـد برگشـت داده شـود‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫جذب این تسـهیالت در رونق اقتصادی و توسـعه استان نقش بسـزایی دارد‪.‬‬ ‫اسـتاندار ایلام با بیان اینکـه دسـتگاه هایی کـه از نظر جذب تسـهیالت تبصره‬ ‫‪ ۱۸‬عملکردشـان ضعیف داشـته اند‪ ،‬فرصت دارند تا پایان دی ماه سـال جاری‬ ‫عقب ماندگی خود را جبران کند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬با این حال دستگاه های اجرایی‬ ‫نظیـر را هو شهرسـازی‪ ،‬کمیتـه امـداد‪ ،‬بهزیسـتی و تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫عملکـرد بسـیار خوبـی داشـتند کـه جـای تقدیـر دارد‪ .‬وی بـا قدردانـی از همـه‬ ‫دستگاه های اجرایی و بانک هایی که بهترین عملکرد را در جذب تسهیالت‬ ‫تبصره ‪ ۱۸‬داشتند‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل اهمیت ویژه امور اقتصادی و حوزه اشتغال‬ ‫ت مرتـب برگـزار می شـود‪.‬‬ ‫اسـتان نشسـت های تبصـره ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۸‬به صـور ‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/05/03-140160319014002032‬هیـات اول موضـوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعارض‬ ‫متقاضـی اقـای محمـد کریمی مسـکونی فرزنـد ابراهیـم بـه شماره شناسـنامه ‪6‬‬ ‫صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 189/62‬مترمربـع‬ ‫پال ک ‪ -‬فرعی از ‪ 579‬اصلی مفروز و مجزا شده از پال ک ‪ 28‬فرعی از ‪ 579‬اصلی‬ ‫قطعـه دو واقـع در اراضـی رهجـرد جیرفـت بخـش ‪ 45‬کرمان خریـداری از مالک‬ ‫رسـمی اقـای حسـن دهقـان محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪،‬‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد‬ ‫از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫یسـت درصـورت‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/10 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬اعظم دستجردی‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫یک شنبه ‪ 10‬مهر ‪ 5 1401‬ربیع االول ‪ 2 1444‬اکتبر ‪ 2022‬سال نوزدهم شماره ‪2605‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫شهردار بندر ماهشهر عنوان کرد؛‬ ‫تحول در اینده ای نزدیک؛ تغییر در مبلمان شهری‬ ‫محمدعلیبهوندیوسفی‬ ‫مهندس حســین صفری (شــهردار پرتالش و موفق بندر ماهشهر)‬ ‫از ابتــدای مســئولیت خــود تاکنــون‪ ،‬برنام ههــای مختلفــی را بــرای‬ ‫تغییــر در مبلمــان شــهری‪ ،‬ارائــه خدمــات و رضایتمندی مــردم‪ ،‬اجرا‬ ‫و در دســت اقــدام دارد‪ .‬ایــن شــهردار پرتــاش در گفت وگویــی‪ ،‬بــه‬ ‫تهــای شــهرداری بنــد ماهشــهر پرداخــت‪.‬‬ ‫تشــریح فعالی ‬ ‫خدمات انجام شده باید به اطالع مردم برسد‬ ‫یکـه بـه فرمـوده‬ ‫مهنـدس حسـین صفـری اظهـار داشـت‪« :‬ازانجای ‬ ‫حضـرت امـام(ره)‪ ،‬بیـان خدمـات دولـت و خدمـات دسـتگاه های‬ ‫یکـه شـهرداری‬ ‫اجرایـی‪ ،‬یکـی از واجبـات و اولویت هاسـت و ازانجای ‬ ‫ماهشهر‪ ،‬جزو شهرداری هایی ست که در تعدد پروژه و اجرا‪ ،‬در سطح‬ ‫نشـاءاهلل مـردم عزیـز بنـدر‬ ‫شـهر در سـال ‪ ۱۴۰۱‬اقداماتـی را اغـاز کـرده؛ ا ‬ ‫ماهشـهر و حومه در اینده ای نزدیک؛ شـاهد تحول اساسـی در سـطح‬ ‫شهر خواهند بود»‪ .‬وی افزود‪« :‬امسال ضمن اینکه اولویت را به بحث‬ ‫یهـای شـهر‪ ،‬توجـه بـه مناطـق حاشـیه ای‪ ،‬شـهرک ها و تکمیـل‬ ‫ورود ‬ ‫پروژه های نیمه تمام گذاشتیم‪ ،‬لذا با هماهنگی و تعامل بسیار خوبی‬ ‫کـه بـا شـورای شـهر صـورت گرفـت‪ ،‬الحمـدهلل‪ ،‬بودجـه عمرانـی شـهر بـا‬ ‫یـک جهـش بیش از ‪ 40‬درصدی باعث شـد که درمجموع بیـش از ‪160‬‬ ‫پروژه را در سطح شهر اغاز کنیم‪ .‬پروژه های متعددی که شاید در نوع‬ ‫خود‪ ،‬هم ازنظر ریالی و هم ازنظر حجم‪ ،‬بسیار حائزاهمیت هستند»‪.‬‬ ‫احداثبندر تجاریماهشهر‬ ‫شـهردار بنـدر ماهشـهر عنـوان کـرد‪« :‬یکـی از پروژه هایـی کـه بعـد از‬ ‫یسـت کـه‬ ‫مطالعـات و بررسـی‪ ،‬اسـتارت ان زده شـد‪ ،‬پـروژه بنـدر تجار ‬ ‫زمین هسـاز رشـد اقتصـادی‪ ،‬بحـث اشـتغال و ورود بازارچـه مـرزی و‬ ‫یسـت کـه بااعتبـاری بال غبـر ‪ 52‬میلیاردتومـان شرو عشـده و‬ ‫ته لنج ‬ ‫امیدواریـم ظـرف مـدت ‪ ۱۵‬ماه‪ ،‬سـاختمان بندر و گمرک تکمیل شـود‬ ‫و در ادامه با "الیروبی خور" که توسـط سـازمان بنادر اغاز خواهد شـد‪،‬‬ ‫جهـا و کشـتی های تجـاری در نزدیکـی شـهر‬ ‫مـردم عزیـز شـاهد ورود لن ‬ ‫خواهنـد بـود»‪ .‬مهنـدس صفـری بیـان کـرد‪« :‬در بحـث تکمیـل پـارک‬ ‫ساحلی مجید‪ ،‬اسکله تفریحی طراحی شده و در مرحله انعقاد قرارداد‬ ‫اسـت‪ .‬این پارک‪ ،‬زمین هسـاز توسـعه فرهنگ گردشـگری و جشـن های‬ ‫یسـت که دراین صورت‪ ،‬مردم چهارفصل از جشـن های دریایی‬ ‫دریای ‬ ‫برخـوردار خواهنـد شـد»‪.‬‬ ‫تغییرات اساسی در ورودی های ماهشهر‬ ‫یهـای شـهر بیـان کـرد‪« :‬ماهشـهر سـه‬ ‫شـهردار ماشـهر در مـورد ورود ‬ ‫ورودی دارد‪ ،‬شـامل ورودی از سـمت بنـدر امـام بـه اهـواز‪ ،‬کـه فـاز اول‬ ‫ان اغازشـده و بـا قـراردادی بال غبـر ‪ ۱۸‬میلیاردتومـان‪ ،‬درحال انجـام‬ ‫اسـت و بیـش از ‪ ۲۰‬تـا ‪ ۳۰‬درصـد پـروژه پیشـرفت داشـته اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫یشـود‪ .‬در ادامـه‪ ،‬فازهـای‬ ‫پـروژه به عنـوان ویتریـن شـهر محسـوب م ‬ ‫بعـدی به همیـن منـوال ادامـه خواهنـد داشـت‪ .‬ضمن اینکـه از سـمت‬ ‫میدان الغدیر‪ ،‬ورودی از امیدیه را اغاز خواهیم کرد و در ورودی سـوم‬ ‫از سـمت هندیجـان هـم کارهایـی صـورت گرفته که یکی از ان ها سـوله‬ ‫ارامستان بوده که در حال تکمیل است؛ در ادامه‪ ،‬مجموعه فرهنگی‬ ‫حسـینیه اسـت کـه پـروژه ان بااعتبـاری بال غبـر ‪ 10/5‬میلیاردتومـان در‬ ‫ورودی بـاغ رضـوان اغازشـده کـه یکـی از پروژ ههـای شـاخص و خـوب‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫شـهرداری محسـوب م ‬ ‫شهرک ها و مناطق حاشیه ای در اولویت ماست‬ ‫شـهردار ماهشـهر بـا بیـان اینکـه شـهرک ها و به خصـوص مناطـق‬ ‫تهـای ماسـت افـزود‪« :‬درمجمـوع در شـرق‬ ‫حاشـیه ای‪ ،‬از اولوی ‬ ‫فشـده داریـم‪ .‬از‬ ‫طالقانـی‪ ،‬بیـش از ‪ 62‬میلیاردتومـان پـروژه تعری ‬ ‫ی بـا قـراردادی بال غبـر‬ ‫بهـای سـطح ‬ ‫پروژ ههـای مهـم‪ ،‬پـروژه کانـال ا ‬ ‫‪ ۱۶‬میلیـارد و دویسـت میلیون تومـان اسـت‪ .‬همچنیـن پـروژه احـداث‬ ‫سـاختمان فرهنگسـرا‪ ،‬در مرحله طراحی و تکمیل تشـریفات مناقصه‬ ‫اسـت‪ .‬از دیگـر پروژ ههـا‪ ،‬پـروژه احـداث زمیـن چمن ورزشـی‪ ،‬بااعتباری‬ ‫بال غبـر هشـت و نیـم میلیاردتومان اسـت که در شـرف انجـام قـرار دارد‪.‬‬ ‫نهـم در مرحلـه انعقـاد قـرارداد و‬ ‫همچنیـن پـروژه پـارک خطـی‪ ،‬کـه ا ‬ ‫انتخـاب پیمانـکار هسـتیم؛ ضمن اینکـه بـه زودی بـا تکمیـل فازهـای‬ ‫بـرق‪ ،‬بازارچـه ماهـی و ابزیـان‪ ،‬میـوه و تر هبـار شـهرک طالقانـی راه اندازی‬ ‫نهـا هـم بحـث عمرانی این شـهرک‪ ،‬شـامل‬ ‫خواهـد شـد و در تکمیـل ا ‬ ‫فاضلاب و اسـفالت را در نظـر داریـم که ب هشـدت پیگیر هسـتیم»‪ .‬وی‬ ‫در موضـوع پـروژ ه پـارک خطـی بیـان کـرد‪« :‬در شـهرک شـهید رجایـی‪،‬‬ ‫پـارک خطـی در کنـار کریدور اسـت که درحال انجام اسـت‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫نشـاءاهلل‬ ‫بهـای سـطحی شـهرک شـهید رجایـی‪ ،‬ا ‬ ‫پـروژه کانـال ا ‬ ‫امسـال تکمیل و عملیاتی خواهد شـد‪ .‬مورد بعدی کمپ یحیی خان‬ ‫اسـت کـه کارهـای ریـزی انجـام خواهیـم داد‪ .‬از مهم تریـن و شـاید‬ ‫شاخص ترین کارهایی که انجام خواهد شد‪ ،‬توسعه فضاهای ورزشی‪،‬‬ ‫احـداث و تکمیـل و بهسـازی کلیـه زمین ههـای ورزشـی در سـطح شـهر‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫نهـا اصلاح شـده و مجموعـه بـازی نصـب م ‬ ‫نهـای ا ‬ ‫کـه چم ‬ ‫احداث دو پل روگذر‬ ‫مهندس حسین صفری همچنین گفت‪« :‬از دیگر پروژه هایی که شاید‬ ‫بسیار حائزاهمیت هستند‪ ،‬دو پل روگذر در مدخل ورودی از میدان‬ ‫الغدیر و بلوار دانشجو را در مرحله طراحی داریم که با مشارکت شرکت‬ ‫زیرساخت راه های کشور و سازمان بنادر انجام خواهیم داد»‪ .‬شهردار‬ ‫لسـازی‬ ‫ماهشـهر ادامـه داد‪« :‬در بحـث پروژ ههـا‪ ،‬پروژ ههـای ساح ‬ ‫و درواقـع تکمیـل ضلـع غربـی "خـور" و پـروژه بانـد کنـدروی کنـار‬ ‫کالنتـری ‪ 12‬را داریـم کـه این هـا به صـورت امانـی دارد انجـام می شـوند‪.‬‬ ‫ضمن اینکه پارک های محله ای در ناحیه صنعتی‪ ۱۸۰ ،‬دستگاه‪ ،‬کوی‬ ‫توحیـد و نوپـاژ‪ ،‬درحال انجام هسـتند‪ .‬همچنین تکمیـل فازهای بین‬ ‫یهـای منطقـه فاز هفت هـم درحال انجام اسـت»‪ .‬وی بیـان کرد‪:‬‬ ‫بلوک ‬ ‫«پروژه های ریزودرشت زیادی داریم که درمجموع بیش از ‪ 168‬پروژه‪،‬‬ ‫بااعتبار و قراردادی بالغ بر ‪ ۴۲۰‬میلیاردتومان پروژه عمرانی خواهد بود‬ ‫که درحال حاضر بیش از ‪ ۱۰۰‬پروژه یا درحال انجام اسـت و یا در مرحله‬ ‫نشـاءاهلل ایـن کارهـا انجـام خواهـد شـد و مـا و‬ ‫انتخـاب پیمانـکار؛ کـه ا ‬ ‫مردم ماهشـهر‪ ،‬شـاهد تغییر اساسـی در چهره شـهر خواهیم بود»‪.‬‬ ‫تجهیز شهرداری ماهشهر به سیستم هوشمند‬ ‫شـهردار ماهشـهر ابراز داشـت‪« :‬ما در بحث سـاختار اداری و سیسـتم‬ ‫هوشـمند‪ ،‬سیسـتم جامـع شهرسـازی‪ ،‬درامـد و نوسـازی را باعنـوان‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی‬ ‫نوب‬ ‫روابط عمومی شرکت اب منطقه ای مرکزی‬ ‫‪www.sayehonline.ir‬‬ ‫از همه مردم تشکر می کنیم‬ ‫مهنـدس حسـین صفـری در پایـان گفـت‪« :‬انتظـارات مـردم را درک‬ ‫می کنیـم؛ زیـرا نیـاز بـه مرا کـز تفریحـی و خدماتی دارنـد‪ .‬در ایـن رابطه‪،‬‬ ‫مجموعـه شـهربازی "خـور سـیو" هـم در شـرف تکمیـل اسـت‪ .‬ا گـر‬ ‫اسـتاندارد ان تائیـد شـود‪ ،‬مـردم در فصـل پاییـز و زمسـتان‪ ،‬از ایـن‬ ‫مجموعـه شـهربازی‪ ،‬کـه شـاید یکـی از شـهربازی های منحصرب هفـرد‬ ‫اسـت بهره منـد خواهنـد شـد‪ .‬درمجمـوع‪ ،‬مـا خدماتـی کـه در شـان‬ ‫مـردم اسـت را در دسـتور کار داریـم‪ .‬شـاید بتـوان گفـت در اینـده ای‬ ‫نزدیـک‪ ،‬همـه ایـن پروژه هـا مـورد بهره بـرداری و اسـتفاده عمـوم قـرار‬ ‫خواهنـد گرفـت‪ .‬همین جـا الزم می دانـم از همـه اعضای شـورا و مردم‪،‬‬ ‫تقدیـر و تشـکر کنـم و امیـدوارم کـه بتوانیـم در جهـت خدمتگـزاری‬ ‫ً‬ ‫بیشـتر و بهتـر و اعتلای نـام بندر ماهشـهر گام برداریـم و واقعا بتوانیم‬ ‫در بیـن مـردم روسـفید باشـیم»‪.‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت سـهامی اب منطقه ای مرکزی (به عنوان دسـتگاه مناقصه گزار ) درنظردارد مناقصه احداث بهسـازی چشـمه هفتیان‬ ‫را براسـاس مشـخصات و شـرایط کلی مندرج ذیل برگزار کند‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضوع و نوع مناقصه‪ :‬احداث بهسازی چشمه هفتیان‪ -‬دو مرحله ای‬ ‫‪ -2‬مبلغ براوردی‪ :‬به مبلغ ‪ 116.012.445.054‬ریال‬ ‫‪ -3‬مبلـغ تضمیـن فراینـد ارجـاع کار‪ :‬بـه مبلغ ‪ 5.800.623.000‬ریال‪ ،‬به صورت ضمانتنامه بانکی طبق فرم پیوسـت اسـناد و‬ ‫یـا واریز نقدی‬ ‫‪ -4‬محل و مدت اجرای کار‪ :‬استان مرکزی‪ 8 -‬ماه‬ ‫‪ -5‬شرایط مناقصه گران‪ :‬شرکت های پیمانکاری دارای صالحیت رشته ابنیه در کلیه پایه ها‬ ‫‪ -6‬مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به شماره فراخوان‬ ‫‪ ۲۰۰۱۰۰۱۱۶۴۰۰۰۰۱۳‬از تاریخ درج ا گهی‪ ،‬از سـاعت ‪8‬صبح روز شـنبه مورخ ‪ 1401/07/09‬الی سـاعت ‪8‬صبح روز یکشـنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/07/17‬به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه کرده و اسناد را دریافت کنند‪.‬‬ ‫‪ -7‬مهلت ارسال و زمان بازگشایی پا کات‪ :‬متقاضیان موظفند اسناد را پس از تکمیل و ارائه مدارک خواسته شده‪ ،‬حدا کثر‬ ‫تا زمان بازگشایی پا کات که در ساعت ‪8‬صبح روز چهارشنبه مورخ ‪ 1401/08/04‬است در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫بارگذاری کنند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/07/09 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1385971 :‬‬ ‫پایگاه خبری تحلیلی سایه انال�ین‬ ‫"شـهروند سـپار" داریـم‪ ،‬تـا کلیـه کارهـای اداری و مراحلـی کـه منتـج‬ ‫یشـود‪ ،‬کاسـته شـود و به عنـوان‬ ‫بـه حضـور مـردم در شـهرداری م ‬ ‫برون سپاری کارهای اداری‪ ،‬شاهد یک سیستم جامع‪ ،‬کامل و مکانیزه‬ ‫خواهیم شـد تا مردم از درون منازل خودشـان بتوانند خدماتی که از‬ ‫شـهرداری نیـاز دارنـد به صورت غیرمسـتقیم انجـام دهند‪ .‬همین طور‬ ‫در بحـث صـدور‪ ،‬درخواسـت پروانـه و پرداخـت عـوارض‪ ،‬کـه یکـی از‬ ‫یشـده و با مشاوری که‬ ‫طر ح های بسـیار جام عسـت؛ سـرورها خریدار ‬ ‫بشـده‪ ،‬با الگوپذیری از شـهرهای بزرگی مانند اصفهان‪ ،‬تهران‬ ‫انتخا ‬ ‫و مشـهد‪ ،‬به عنـوان اولیـن شـهری در اسـتان خوزسـتان خواهیـم بـود‬ ‫کـه بحـث سیسـتم جامـع شهرسـازی‪ ،‬نوسـازی و درامـد را به عنـوان‬ ‫نسـپاری" خدمـات در سـطح شـهر خواهیـم‬ ‫"شـهروند سـپار" و "برو ‬ ‫فسـازی و کاهـش ارتبـاط‬ ‫داشـت؛ یکـی از کارهایـی کـه در بحـث شفا ‬ ‫و سلامت کار در سـطح شـهر خواهیـم داشـت»‪ .‬وی بیـان کـرد‪:‬‬ ‫«درمجمـوع تعامـل‪ ،‬هماهنگی و مشـورت پذیری با مجموعه اعضای‬ ‫شـورای شـهر داریـم کـه خوشـبختانه همراهـی بسـیار خوبـی دارنـد‪.‬‬ ‫یسـت کـه مـردم در بحـث پروژ ههـا‪ ،‬شـاهد یـک‬ ‫درواقـع امسـال سال ‬ ‫تحـول اساسـی خواهنـد بود‪ .‬ضمن اینکه مـا در موارد کارهـای روزمره‪،‬‬ ‫به طـور مثـال خدماتـی و اسـفالت؛ خوشـبختانه بـه روز هسـتیم»‪.‬‬ ‫شـرکت توزیـع بـرق شهرسـتان اصفهـان درنظـردارد خدمـات موردنیـاز خـود را بـه شـرح ذیـل و به اسـتناد قانـون برگزاری مناقصـات و ائین نامه معامالت شـرکت‪ ،‬از طریـق برگزاری‬ ‫مناقصـه عمومـی یـک مرحله ای بـه پیمانکاران واجد شـرایط وا گـذار کند‪.‬‬ ‫شماره‬ ‫مناقصه‬ ‫شرکت‬ ‫شماره مناقصه در‬ ‫سامانهستاد‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫تاریخ توزیع‬ ‫دفترچه‬ ‫‪40114080‬‬ ‫‪۲۰۰۱۰۹۴۰۱۸۰۰۰۰۱۴‬‬ ‫مناقصه عملیات توسعه‪ ،‬اصالح و‬ ‫بهینه سازی شبکه‪ ،‬نیرورسانی به متقاضیان‬ ‫و روشنایی معابر (شامل احداث شبکه‬ ‫فشار ضعیف‪ ،‬فشار متوسط و پست هوایی‬ ‫و روشنایی معابر‪ ،‬رفع حریم و جابجایی‬ ‫تاسیسات و پایه های موجود‪ ،‬تعویض‬ ‫تاسیسات و پایه های فرسوده) در محدوده‬ ‫روستاهای ابخارک‪ ،‬علون اباد‪ ،‬موسی اباد‪،‬‬ ‫هریزه جبل‪ ،‬جشوقان‪ ،‬جندابه‪ ،‬رجان‪ ،‬مزرعه‬ ‫نو‪ ،‬میرجعفر و شهرهای کوهپایه سجزی و‬ ‫تودشک‪ -‬بسته ‪ 2‬سال ‪1401‬‬ ‫‪1401/07/11‬‬ ‫مهلتتهیه‬ ‫دفترچه‬ ‫‪1401/07/18‬‬ ‫اخرینمهلت‬ ‫بارگذاری و‬ ‫تحویلپا کات‬ ‫‪1401/07/28‬‬ ‫بازگشایی‬ ‫اسناد ارزیابی‬ ‫کیفی‬ ‫‪1401/07/30‬‬ ‫بازگشایی‬ ‫پاکات‬ ‫مناقصه‬ ‫‪1401/08/03‬‬ ‫مبلغتضمین‬ ‫(ریال)‬ ‫‪1.900.000.000‬‬ ‫پیشـنهاددهندگان می تواننـد اسـناد مناقصـه بـه شـرح فـوق را از طریـق سـایت ‪ www.setadiran.ir‬دریافـت و حدا کثـر تـا پایـان وقـت اداری روز پنجشـنبه مـورخ ‪1401/07/28‬‬ ‫در سـامانه فـوق بارگـذاری کننـد‪ .‬همچنیـن اسـناد فیزیکـی (پـا کات الـف‪ -‬ضمانتنامـه) خـود را بـه نشـانی‪ :‬جاده اصفهـان نائین‪ ،‬روسـتای جیالن ابـاد‪ ،‬مدیریت برق نواحی شـرق‬ ‫اصفهـان‪ ،‬دبیرخانـه امـور تحویـل دهنـد‪ .‬بـه پیشـنهادهایی کـه بعـد از مهلـت مقرر بارگـذاری شـود‪ ،‬ترتیب اثـر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی ‪http://tender.tavanir.org.ir‬‬ ‫سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی ‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی ‪http://eepdc.ir‬‬ ‫جهت کسـب اطالعات بازرگانی با شـماره تلفن ‪ 031-24132950‬اداره مالی و اداری‪ ،‬اقای جواد کرباسـی؛ و جهت ا گاهی بیشـتر در مورد الزامات‪ ،‬اطالعات و شـرح خدمات این‬ ‫مناقصه‪ ،‬با شـماره تلفن ‪ 031-34122935‬اداره مهندسـی و طر ح ها تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت‪ :‬مرکز تماس‪ 021-41934 :‬دفتر ثبت نام‪ 021-88969737 :‬و ‪021-85193768‬‬ ‫ نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه در اسناد مندرج است‪.‬‬‫نسـپاری شـرکت توزیـع بـرق شهرسـتان اصفهـان‪ ،‬بـه نشـانی ‪ http://www.eepdc.ir‬مراجعـه‬ ‫تهـای خـود در سـامانه برو ‬ ‫ مناقص هگـران جهـت به روزرسـانی مـدارک و فعالی ‬‫فرماینـد‪( .‬درصـورت هرگونـه سـوال بـا شـماره تلفـن ‪ 32241153‬اقـای امیرانـی تمـاس حاصـل فرماییـد‪).‬‬ ‫ شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا ‪ 72‬ساعت قبل از بازگشایی پا کت ها برای خود محفوظ می دارد‪.‬‬‫تهـا‪ ،‬بـا مراجعـه بـه سـایت شـرکت و یـا تمـاس بـا واحـد مناقصـه و مزایـده‪ ،‬از اخریـن اصالحات‬ ‫ شـرکت کنندگان در مناقصـه می بایسـت دو روز قبـل از اخریـن تاریـخ تحویـل پا ک ‬‫نصـورت مسـئولیت عـدم رعایـت ایـن بند‪ ،‬به عهـده مناقصه گران اسـت‪.‬‬ ‫احتمالـی اسـناد مطلـع شـوند‪ ،‬درغیرای ‬ ‫ پیشنهادات رسیده با حضور اعضای کمیسیون معامالت‪ ،‬باز و قرائت خواهد شد‪.‬‬‫ حضور پیشنهاددهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه) در جلسه بازگشایی پا کات ازاد است‪.‬‬‫ به مدارک‪ ،‬پیشنهادات و نامه های فاقد امضا‪ ،‬مخدوش یا پیشنهاداتی که بعد از انقضا مهلت مقرر واصل شوند‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬‫ شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬‫ سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬‫م الف ‪145-17‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2655

روزنامه سایه 2655

شماره : 2655
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه سایه 2654

روزنامه سایه 2654

شماره : 2654
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه سایه 2653

روزنامه سایه 2653

شماره : 2653
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه سایه 2652

روزنامه سایه 2652

شماره : 2652
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه سایه 2651

روزنامه سایه 2651

شماره : 2651
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه سایه 2649

روزنامه سایه 2649

شماره : 2649
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!