روزنامه سایه شماره 2602 - مگ لند
0

روزنامه سایه شماره 2602

روزنامه سایه شماره 2602

روزنامه سایه شماره 2602

‫در ستاد هماهنگی اقتصادی تصویب شد؛‬ ‫تشکیل واحد رصد تورم‬ ‫تشـکیل «واحـد رصـد تـورم» و تهیـه برنامـه رشـد سـرمایه گذاری‬ ‫در حـوزه دسـتگاه های اجرایـی مختلـف‪ ،‬در سـتاد هماهنگـی‬ ‫اقتصـادی دولـت تصویـب شـد‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ سـتاد هماهنگـی‬ ‫اقتصـادی دولـت به ریاسـت ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی برگـزار و‬ ‫در ان‪ ،‬گزارشـی از اخریـن وضعیـت شـاخص های اقتصـادی کشـور‬ ‫ارائـه شـد‪ .‬در این نشسـت‪ ،‬اعضـای سـتاد هماهنگـی اقتصـادی‬ ‫دولـت مقـرر کردنـد واحـد رصـد تـورم به منظـور رصـد و کنتـرل رشـد‬ ‫ان در یکـی از معاونت هـای ریاسـت جمهوری تشـکیل شـود و‬ ‫سیاسـت های مقتضـی بـرای جلوگیـری از افزایـش قیمت هـا را بـه‬ ‫ایـن سـتاد پیشـنهاد کنـد‪.‬‬ ‫کشفپنی سیلین‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫در چنین روزی در سـال ‪1928‬؛ «الکسـاندر فلمینگ» (پزشـک و میکروبیولوژیسـت‬ ‫اسـکاتلندی) متوجـه یـک کپـک کشـنده با کتـری در حال رشـد در ازمایشـگاهش‬ ‫یسـیلین» می نامیـم و از اولیـن داروهـای‬ ‫شـد و چیـزی را کشـف کـرد کـه امـروزه «پن ‬ ‫یهـای بیماری زاسـت کـه‬ ‫یهـای ناشـی از با کتر ‬ ‫ساخت هشـده جهـت درمـان بیمار ‬ ‫همچنـان ب هصـورت گسـترده و موثـر کاربـرد دارد‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 6‬مهر ‪ 1401‬اول ربیع االول ‪ 28 1444‬سپتامبر ‪ 2022‬سال نوزدهم شماره ‪ 1500 2602‬تومان‬ ‫صد عملکرد صنعت گاز در نیمه نخست‪۱۴۰۱‬‬ ‫صفر تا ِ‬ ‫‪2‬‬ ‫تحقق رویاهای کودکانه‬ ‫با طعم مهاجرت!‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫ترا کنش باالی اینکـه در تمـام دنیـا‪ ،‬افـراد ب هشـکل مسـتقیم و‬ ‫یسـت الزم کـه در‬ ‫‪ 35‬میلیون تومان غیرمسـتقیم بایـد مالیـات دهنـد‪ ،‬امر ‬ ‫مالیات دارد‬ ‫کشـور مـا نیـز مـردم از سـال های دور‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫��نگاهی به دستاوردهای ملموس‬ ‫سیاست خارجی رئیس جمهوری‬ ‫سیر تعامالت دیپلماسی خارجی و فعال ایت اهلل سید ابراهیم رئیسی در یک سال اخیر‬ ‫از حضور در هفت کشـور اسـیایی و منطقه ای برای شـرکت در اجالس های مختلف تا‬ ‫میزبانی شش همتای ترکمنستانی‪ ،‬قزاقستانی‪ ،‬روسی‪ ،‬تاجیکی‪ ،‬ونزوئالیی و ترکیه ای‬ ‫و امیـر قطـر در تهـران تابه امروز به امضای بیش از ‪ ۹۶‬سـند‪ ،‬یادداشـت تفاهـم در حوزه‬ ‫اقتصادی‪،‬تجاری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬گردشگری‪ ،‬نفتی و پتروشیمی منجر شده است‬ ‫کـه درنوع خـود کم سـابقه اسـت‪ .‬ایـن تفاهم نامه هـا و اسـناد همـکاری ازانجـا اهمیـت‬ ‫دارد که می تواند نقشه راه تعامالت اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی بخش های دولتی‬ ‫و خصوصی را در سـال های اینده ترسـیم کرده و بخصوص در‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فـواد حسـین؛ وزیـر امـور خارجـه عـراق گفـت که میانجیگری کشـورش میان‬ ‫ایـران و عربسـتان همچنـان ادامـه دارد و بغـداد تلاش دارد مذاکـرات را بـه‬ ‫سـطح وزرای خارجـه برسـاند‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ۸۰‬میلیارد تومان اعتبار برای‬ ‫احداث موزه دفاع مقدس خراسان جنوبی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫معاون عمرانی استاندار کرمان مطرح کرد؛‬ ‫شهردار خرم اباد خبر داد؛‬ ‫لزوم اعطای تسهیالت کم بهره‬ ‫برای مالکان بناهای تاریخی‬ ‫سرپرست اداره کل اموزش وپرورش مازندران‪:‬‬ ‫افتتاح شهربازی «کیو»‬ ‫تا ‪ 10‬روزاینده‬ ‫‪6‬‬ ‫محدودیتی برای ثبت نام‬ ‫دانش اموزان اتباع خارجی وجود ندارد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره ا گهی مناقصه‪1401/47/71467 :‬‬ ‫مورخه‪1401/07/04 :‬‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی اسـتان اذربایجـان غربـی درنظـردارد مناقصـه عمومـی وا گـذاری نگهـداری و‬ ‫راهبـری تاسیسـات مرکـز اموزشـی درمانـی شـهید مطهـری ارومیـه را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت برگـزار کند‪ .‬کلیه‬ ‫مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا کت ها‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقص هگـران درصورت عدم عضویت قبلی‪،‬‬ ‫نسـبت بـه انجـام مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی جهـت اخـذ شـرایط مناقصـه و شـرکت در‬ ‫مناقصه اقـدام کنند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬مورخه ‪1401/07/06‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬از مورخه ‪ 1401/07/06‬الی ‪1401/07/10‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه مدارک‪ :‬تا سـاعت ‪ 16‬مورخه ‪( 1401/07/23‬مهلت زمانی انجام بارگذاری مدارک شـرکت در مناقصه در سـامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت و تحویل پا کت "الف" به حراسـت دانشـگاه)‬ ‫زمان بازگشایی‪ :‬ساعت ‪9‬صبح مورخه ‪1401/07/24‬‬ ‫تهـا‪:‬‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر درخصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پا ک ‬ ‫ادرس‪ :‬ارومیه‪ ،‬بلوار رسالت‪ ،‬انتهای کوی اورژانس‪ ،‬ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه‪ -‬تلفن تماس‪044-31937299 :‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪021-41934 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1385977 :‬‬ ‫امور قراردادها و مناقصات حوزه فنی و اجرایی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اذربایجان غربی‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ‫ته‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ ‬ ‫ه‬ ‫ها‬ ‫دوشنبه‪ 28‬شهریور ‪ 22/1401‬صفر ‪ 19/1444‬سپتامبر ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره‪ 1500 / 415‬تومان‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها‬ ‫و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫سفر پرماجرای‬ ‫مهدیپاکدل‬ ‫از چهارراه استانبول تا کاخ گلستان‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫‪sarafrazan 94@gmail.com‬‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫ُر خ به ُ ر خ‬ ‫با ُ‬ ‫تار خ سینمای ایران‬ ‫‪3‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫‪2‬‬ ‫پرداخت هزینه اغتشاشات از جیب مردم‬ ‫در نتیج ــه اغتشاش ــات روزه ــای اخی ــر در کل کش ــور‪،‬‬ ‫خس ــارت های زی ــادی ازس ــوی اغتشاش ــگران ب ــه ام ــوال‬ ‫عموم ــی و دولت ــی وارد ام ــد ک ــه امارهای ــی دراین زمین ــه‬ ‫منتش ــر ش ــد؛ ام ــا هن ــوز ب ــراورد کامل ــی از ای ــن خس ــارات‬ ‫اع ــام نش ــده اس ــت‪ .‬ب هگ ــزارش ایبن ــا؛ علیرض ــا قیطاس ــی؛‬ ‫که ــای دولت ــی از تخری ــب‬ ‫دبی ــر ش ــورای هماهنگ ــی بان ‬ ‫‪ ۱۲‬ش ــعبه بان ــک در کش ــور خب ــر داد و گف ــت‪ ۵۰ :‬درص ــد‬ ‫ازاین میــزان بیــن ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۶۰‬درصــد و نیمــی دیگــر هــم ‪ ۹۰‬تــا‬ ‫نه ــا‬ ‫‪ ۱۰۰‬درص ــد تخری ــب ش ــده اس ــت‪ .‬وی بابیان اینک ــه ای ‬ ‫نه ــا اس ــیب ب ــه‬ ‫یس ــت و صدمـ ـه زدن ب ــه ا ‬ ‫ام ــوال عموم ‬ ‫اقتص ــاد و زندگ ــی م ــردم اس ــت‪ ،‬تا کی ــد ک ــرد‪ :‬شیشــه های‬ ‫‪ ۲۴۰‬شــعبه شکســته شــده اســت و ‪ ۲۱۹‬دســتگاه خودپرداز‬ ‫نیــز اســیب دیــد‪ .‬قیطاســی افــزود‪ ۱۳۴ :‬دوربیــن در بیــرون‬ ‫از شــعب تخریــب شــده و تابلــو ســردر ‪ ۱۰‬شــعبه نیــز اســیب‬ ‫دی ــده اس ــت‪ .‬همچنی ــن ب ــرای ‪ ۱۱‬ش ــعبه ه ــم خس ــارت‬ ‫جزئــی ایجــاد و دومــورد هــم ســرقت از شــعب اعــام شــده‪.‬‬ ‫که ــای اس ــتان هم ــدان نی ــز‬ ‫دبی ــر ش ــورای هماهنگ ــی بان ‬ ‫یه ــای اخی ــر بی ــش‬ ‫گف ــت‪ :‬اش ــوبگران در جری ــان ناارام ‬ ‫که ــای ش ــهر‬ ‫از دومیلی ــارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون توم ــان ب ــه بان ‬ ‫هم ــدان خس ــارت زدن ــد‪ .‬به گفت ــه محم ــد طوماس ــی؛‬ ‫ط ــی اش ــوب ها‪ ،‬شیشـ ـه های ‪ ۳۶‬بان ــک در مرک ــز اس ــتان‬ ‫هم ــدان شکس ــته ش ــد و ب ــه ‪ ۱۸‬دس ــتگاه خودپ ــرداز نی ــز‬ ‫اس ــیب وارد ش ــد‪ .‬خس ــارت های واردام ــده تنه ــا ب ــه مرا ک ــز‬ ‫اقتص ــادی و تج ــاری نیس ــت‪ .‬طب ــق اع ــام س ــخنگوی‬ ‫وزارت بهداش ــت ت ــا ‪ ۳۱‬ش ــهریورماه ‪ ۶۱‬امبوالن ــس س ــازمان‬ ‫اورژان ــس کش ــور در جری ــان اغتشاش ــات تخری ــب ش ــده‬ ‫اس ــت‪ .‬پ ــدرام پ ــا ک وی؛ بابیان اینک ــه خس ــارات وارده‬ ‫سه ــا بی ــش از ‪ ۳۰‬میلیاردتوم ــان ب ــراورد‬ ‫ب ــه ای ــن امبوالن ‬ ‫یشــود‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬اختاللــی کــه ممکــن اســت‬ ‫تقریبــی م ‬ ‫سه ــا در خدم ــات فوریت ــی‬ ‫از ناحی ــه تخری ــب امبوالن ‬ ‫پزشــکی و فراینــد درمــان بیمــاران ایجــاد شــود‪ ،‬از خســارت‬ ‫م ــادی زیان بارت ــر اس ــت‪ .‬حمل ــه ب ــه امبوالن ــس ازنظ ــر‬ ‫انس ــانی محک ــوم اس ــت و از کس ــی ج ــز اف ــراد اغتشاش ــگر‬ ‫متص ــور نیس ــت‪ .‬اغتشاش ــگرانی ک ــه ب ــا تخری ــب امبوالن ــس‬ ‫بــا جــان و ســامت مــردم بــازی می کننــد بایــد پاســخگوی‬ ‫اق ــدام ضدانس ــانی خ ــود باش ــند‪ .‬برخ ــی براورده ــا از‬ ‫خس ــارات واردش ــده در برخ ــی اس ــتان ها نی ــز اع ــام ش ــده‬ ‫اســت‪ .‬عبــاس ذا کریــان؛ فرمانــدار قــم نیــز گفتــه اســت کــه‬ ‫ً‬ ‫طــی اغتشاشــات چندروزاخیــر‪ ،‬تقریبــا پنج میلیاردتومــان‬ ‫خس ــارت ب ــه ام ــوال عموم ــی و خدمات ــی ش ــهر ق ــم وارد‬ ‫ش ــده و ش ــکایت م ــردم درم ــورد تخری ــب ام ــوال خصوص ــی‬ ‫م ــردم ص ــورت گرفت ــه ک ــه هن ــوز می ــزان ان جمع بن ــدی‬ ‫نش ــده اس ــت‪ .‬بررس ــی خس ــارت های واردام ــده نش ــان‬ ‫می ده ــد ای ــن مردم ان ــد ک ــه عالو هب ــر تحم ــل هزین هه ــای‬ ‫روان ــی اغتشاش ــات اخی ــر‪ ،‬بای ــد هزین هه ــای واردام ــده‬ ‫که ــای خصوص ــی‬ ‫را ه ــم بپردازن ــد‪ .‬ب ــدون ش ــک بان ‬ ‫ته ــای‬ ‫س ــهام دارانی دارد ک ــه ا کن ــون بای ــد در صور ‬ ‫به ــای واردام ــده ب ــه‬ ‫س ــودوزیان خ ــود‪ ،‬هزین ــه تخری ‬ ‫ش ــعب خ ــود را ه ــم مش ــاهده کنن ــد‪ .‬درم ــورد بانک ه ــای‬ ‫دولت ــی ه ــم چ ــون مال ــک ان ه ــا دول ــت اس ــت‪ ،‬ب ــا فش ــار‬ ‫ً‬ ‫ب ــه بودج ــه دول ــت‪ ،‬نهایت ــا ای ــن هزین هه ــا از بیت الم ــال‬ ‫پرداخــت خواهــد شــد‪ .‬هزینه هایــی کــه بــه امــوال عمومــی‬ ‫در ســطح شــهر ماننــد نرد ههــای معابــر‪ ،‬سطل اشــغال ها‪،‬‬ ‫ماش ــین های اتش نش ــانی و ‪ ...‬وارد ام ــده ه ــم از ای ــن از‬ ‫عوارضــی کــه مــردم بــرای ابادانــی شــهر خــود بــه شــهرداری‬ ‫داده انــد پرداخــت می گــردد‪ .‬خســارت ســایر مرا کــز دولتــی‬ ‫مانن ــد دادگس ــتری ها و مرا ک ــز و خودروه ــای پلی ــس ه ــم‬ ‫یش ــود و در‬ ‫ک ــه از بودج هه ــای دولت ــی تامی ــن مال ــی م ‬ ‫اغتشاش ــات اخی ــر اس ــیب دیده ان ــد به ناچ ــار از بودج ــه‬ ‫دول ــت یعن ــی بیت الم ــال جب ــران خواه ــد ش ــد‪ .‬بس ــیاری‬ ‫از کس ــبه و به وی ــژه در مرا ک ــزی از ش ــهرها ک ــه مح ــور‬ ‫اقدام ــات اغتشاش ــگران ب ــوده‪ ،‬اع ــام می کنن ــد ک ــه ب ــرای‬ ‫درامان مان ــدن از اش ــوب ها ناچارن ــد حوال ــی س ــاعت ‪۵‬‬ ‫عص ــر و قب ــل از تاریک ــی ه ــوا‪ ،‬کسـ ـب وکار خ ــود را تعطی ــل‬ ‫کنن ــد ک ــه ای ــن تصمی ــم ناخواس ــته باع ــث کاه ــش می ــزان‬ ‫فــروش در اوج تقاضــا و افــت درامــد انــان شــده‪ .‬بســیاری از‬ ‫ایــن کس ـب وکارها کــه بــا عبــور از دوســال ســخت کرونایــی‬ ‫ح ــاال مجال ــی ب ــرای کاس ــبی یافته ان ــد‪ ،‬از ت ــرس واردش ــدن‬ ‫خس ــارت ها س ــنگین‪ ،‬ناچارن ــد از خی ــر بخش ــی از درام ــد‬ ‫خــود بگذرنــد تــا الاقــل در امــان باشــند‪ .‬تجرب ههــای قبلــی‬ ‫در ســال های ‪ ۸۸‬و ‪ ۹۸‬نشــان داد کــه در یــک برنامــه کلــی‪،‬‬ ‫مه ــای‬ ‫عوام ــل اغتش ــاش داخل ــی‪ ،‬زمین ــه را ب ــرای تحری ‬ ‫همه جانب ــه خارج ــی فراه ــم می کنن ــد و درواق ــع اب ــزار‬ ‫تحری ــم را به دس ــت کش ــورهای غرب ــی می دهن ــد‪ .‬هرچن ــد‬ ‫کمت ــر نه ــادی و مجموعـ ـه ای باق ــی مان ــده ک ــه تا کن ــون‬ ‫ً‬ ‫تحری ــم نش ــده باش ــد‪ ،‬بااین وج ــود احتم ــاال پ ــس از‬ ‫اغتشاش ــات اخی ــر ه ــم جری ــان تحریم کنن ــده غرب ــی‬ ‫مه ــای اقتص ــادی بیش ــتری‬ ‫دسـ ـت به کار ش ــده و تحری ‬ ‫مهــای قبلــی‪،‬‬ ‫علیــه مــردم مــا وضــع خواهــد کــرد‪ .‬در تحری ‬ ‫حت ــی ام ــکان دسترس ــی م ــردم ب ــه بس ــیاری از امکان ــات‬ ‫پزش ــکی و داروه ــا مس ــدود ش ــد و درحقیق ــت غربی ه ــا از‬ ‫م ــردم ای ــران انتق ــام گرفتن ــد‪ .‬به همین عل ــت پیش بین ــی‬ ‫یش ــود ک ــه ب ــا هم ــکاری اغتشاش ــگران داخل ــی و‬ ‫م ‬ ‫تحریم کنن ــدگان خارج ــی‪ ،‬بازه ــم فش ــار ب ــه م ــردم ای ــران‬ ‫وارد شــود کــه به اشــکال مختلــف ماننــد کمبــود کاال و تــورم‬ ‫ب ــروز می یاب ــد؛ هرچن ــد م ــردم نش ــان داده ان ــد راه های ــی‬ ‫مه ــا خواهن ــد یاف ــت؛ ام ــا ای ــن‬ ‫ب ــرای مقابل ــه ب ــا ای ــن تحری ‬ ‫چی ــزی از ع ــداوت تحریم کنن ــدگان خارج ــی و هم ــکاران‬ ‫داخل ــی ان ــان نمی کاه ــد‪ .‬بس ــیاری از م ــردم اعتق ــاد دارن ــد‬ ‫بایــد حداقــل بخشــی از خســارات واردشــده از جیــب خــود‬ ‫یک ــه ب ــا سوءاس ــتفاده از جای ــگاه‬ ‫اغتشاش ــگران و افراد ‬ ‫خ ــود ب ــه تحری ــک م ــردم پرداخت ــه و زمین ــه ادغ ــام م ــردم‬ ‫و اغتشاش ــگران را فراه ــم کرده ان ــد تامی ــن ش ــود ک ــه ای ــن‬ ‫خواس ــته نی ــاز ب ــه ورود ج ــدی ق ــوه قضائی ــه و پیگی ــری‬ ‫ج ــدی و عادالن ــه پروند هه ــای ان ــان دارد‪ .‬الزم به ذک ــر‬ ‫اس ــت گروه ــی از م ــردم نس ــبت ب ــه موضوع ــات مختل ــف‬ ‫گالیه ه ــای به ح ــق دارن ــد و اعت ــراض خ ــود را به روش ه ــای‬ ‫مس ــالمت امیز ب ــروز می دهن ــد ام ــا دراین بی ــن‬ ‫فرصت طلب ــان از فض ــای به وجودام ــده سوءاس ــتفاده‬ ‫می کنن ــد‪ .‬دراین بی ــن بای ــد ه ــم فرص ــت اب ــراز اعت ــراض‬ ‫مــردم فراهــم باشــد و هــم مــردم صــف خــود را بــا اشــوبگران‬ ‫ج ــدا کنن ــد ت ــا دس ــتگاه های انتظام ــی و امنیت ــی بتوانن ــد‬ ‫به درس ــتی ب ــه وظای ــف خ ــود عم ــل کنن ــد‪.‬‬ ‫انتونی گارنر‬ ‫بحران غذا!‬ ‫تلنگر‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫چهارشنبه ‪ 6‬مهر ‪ 1401‬شماره‪2602‬‬ ‫نگاهی به دستاوردهای ملموس‬ ‫سیاست خارجی رئیس جمهوری‬ ‫کســال اخیر از‬ ‫ســیر تعامــات دیپلماســی خارجــی و فعــال ای ـت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی در ی ‬ ‫سهــای مختلــف تــا میزبانــی‬ ‫حضــور در هفــت کشــور اســیایی و منطق ـه ای بــرای شــرکت در اجال ‬ ‫شــش همتــای ترکمنســتانی‪ ،‬قزاقســتانی‪ ،‬روســی‪ ،‬تاجیکــی‪ ،‬ونزوئالیــی و ترکی ـه ای و امیــر قطــر در‬ ‫تهــران تابه امــروز بــه امضــای بیــش از ‪ ۹۶‬ســند‪ ،‬یادداشــت تفاهــم در حــوزه اقتصادی‪،‬تجــاری‪،‬‬ ‫سیاســی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری‪ ،‬نفتــی و پتروشــیمی منجــر شــده اســت کــه درنو عخــود ک مســابقه‬ ‫اســت‪ .‬ب هگــزارش پایــگاه اطالع رســانی دولــت؛ ایــن تفاهم نام ههــا و اســناد همــکاری ازانجــا اهمیــت‬ ‫شهــای دولتــی و‬ ‫دارد کــه می توانــد نقش ـه راه تعامــات اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی و اجتماعــی بخ ‬ ‫خصوصــی را در ســال های اینــده ترســیم کــرده و بخصــوص در حوز ههــای اقتصــادی بــا گشــایش‬ ‫بازارهــای جدیــد‪ ،‬تحری مهــای امریــکا را در محدودســازی تجــارت کشــورمان بکــم اثــر می کنــد‪.‬‬ ‫نهــا‬ ‫ازای ـن رو ای ـت اهلل رئیســی؛ رئیس جمهــوری در نشســت بــا اعضــای کابینــه ســیزدهم از ا ‬ ‫لســازی کمیســیون های مشــترک همــکاری بــا کشــورهای طــرف توافق‪ ،‬این اســناد‬ ‫خواســته بــا فعا ‬ ‫را بــه مرحلــه اجــرا برســانند و تــا منافــع اقتصــادی ان بــرای مــردم ایــران ملمــوس شــود‪ .‬عالوه برایــن‬ ‫امضای این اســناد و تفاهم نامه ها درواقع نشــانه ای از گســترش روابط میان تهران با کشــورهای‬ ‫یســت کــه‬ ‫همســایه و منطقــه و همچنیــن عاملــی بــرای ایجــاد رونــق بیشــتر در روابــط اقتصاد ‬ ‫یهــا بیــن ایــران و همســایگان کــه در دیدارهــای خارجــی رئیــس‬ ‫به اختصــار بــه ســندهای همکار ‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫دولــت ســیزدهم و همچنیــن در تهــران به امضــا رســیده اســت‪ ،‬پرداختــه م ‬ ‫نفـت‪ ،‬راه وشهرسـازی و نیـز رئیـس سـازمان‬ ‫توسـعه تجـارت کشـورمان و همتایـان عمانـی‬ ‫نهـا رسـیده اسـت‪ .‬امضـای ایـن اسـناد در‬ ‫ا ‬ ‫شتـر درراسـتای‬ ‫شـرایطی صـورت گرفـت کـه پی ‬ ‫ایجـاد زمین ههـای گسـترش روابـط اقتصـادی و‬ ‫تجـاری ایـران و عمـان‪ ،‬هیئتـی ‪ ۵۰‬نفـره از تجار و‬ ‫فعـاالن اقتصـادی ایـران بـه عمـان سـفر کـرده‬ ‫بودنـد‪ .‬مراسـم امضـای اسـناد همـکاری و‬ ‫یادداشـت تفاهـم بیـن تهـران و تاشـکند در‬ ‫حضـور روسـای جمهـوری و بیـن وزرای ایـران و‬ ‫ازبکسـتان به تازگـی در سـاختمان مرکـز کنگـره و‬ ‫در مجموعه گردشـگری جاده ابریشـم سمرقند‬ ‫برگزار شد و دو کشور ‪ ۱۷‬سند همکاری درزمینه‬ ‫انـرژی‪ ،‬صنعـت‪ ،‬کشـاورزی‪ ،‬ورزشـی و فرهنگـی‬ ‫امضـا کردنـد‪ .‬افزایـش همـکاری در عرصـه ‬ ‫کشـاورزی‪ ،‬انـرژی‪ ،‬گمـرک‪ ،‬تلاش بـرای توسـعه‬ ‫یهـای ورزشـی‪ ،‬علمـی‪ ،‬فنـاوری و‬ ‫همکار ‬ ‫نـواوری‪ ،‬افزایـش تبـادالت فرهنگـی‪ ،‬همـکاری‬ ‫یسـازی‬ ‫درزمینـه بهداشـت ودرمان‪ ،‬عملیات ‬ ‫حمل ونقـل جهانـی ازطریـق بنـدر چابهـار‪،‬‬ ‫یهـای محیط زیسـتی‪ ،‬توسـعه صنعـت‬ ‫همکار ‬ ‫گردشـگری و تسـهیل صـدور روادیـد بـرای تجار‪،‬‬ ‫اعضـای محافـل علمـی و گرو ههـای توریسـتی‬ ‫موضـوع اسـناد همـکاری امضاشـده میـان‬ ‫مقامـات دو کشـور هسـتند‪ .‬به گفتـه‬ ‫رئیس جمهـوری؛ باتوج هبـه اراده دو کشـور‬ ‫حجـم تبـادالت تجاری طرفین می توانـد در گام‬ ‫اول از ‪ ۵۰۰‬میلیـون دالر فعلـی سـه تـا چهاربرابـر‬ ‫افزایـش یابـد‪ .‬ایـن سـفر رئیس جمهـوری یکی از‬ ‫پربارتریـن سـفرهای خارجـی وی بـه کشـورهای‬ ‫همسـایه و منطقـه ای بـود کـه عالو هبـر امضـای‬ ‫‪ ۱۷‬سـند‪ ،‬بـا ‪ ۱۱‬عضـو سـران شـانگهای دیـدار و‬ ‫گفت وگو کرد‪ .‬درادامه اسـناد و تفاهم نامه هایی‬ ‫یشـود‪:‬‬ ‫کـه در تهـران به امضـا رسـیدند‪ ،‬مـرور م ‬ ‫رئیسـی در ‪ ۱۴۰۱‬میزبـان پنـج رئیس جمهـوری از‬ ‫روسیه‪ ،‬ترکیه‪ ،‬ونزوئال‪ ،‬تاجیکستان و قزاقستان‬ ‫و امیـر قطـر بـود کـه در برخـی از ایـن دیدارهـا‬ ‫اسـناد همکاری به امضا رسید‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫نهم خردادماه امسـال میزبان همتای تاجیکی‬ ‫خـود بعـد امیر قطر بـود که مقامات ارشـد ایران‬ ‫و تاجیکسـتان در حضـور ایـت اهلل رئیسـی و‬ ‫امامعلـی رحمـان ‪ ۱۷‬سـند همـکاری در‬ ‫حوز ههـای سیاسـی‪ ،‬اقتصـادی‪ ،‬تجـاری‪،‬‬ ‫حمل ونقـل‪ ،‬سـرمایه گذاری‪ ،‬تکنولوژی های نو‪،‬‬ ‫محیط زیسـت‪ ،‬ورزشـی‪ ،‬انـرژی‪ ،‬قضـا‪ ،‬اموزشـی و‬ ‫تحقیقاتی و گردشـگری امضا کردند‪ .‬این اسـناد‬ ‫توسـط وزرای امـور خارجـه‪ ،‬صمـت‪ ،‬نفـت‪،‬‬ ‫راه وشهرسـازی‪ ،‬نیـرو‪ ،‬امـور اقتصـادی و دارایـی‪،‬‬ ‫میراث فرهنگـی و گردشـگری‪ ،‬دادگسـتری‪،‬‬ ‫ورزش وجوانـان‪ ،‬تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی و‬ ‫روسـای سـازمان بـورس و اوراق بهـادار و اتـاق‬ ‫بازرگانـی و صنایـع و معـادن و کشـاورزی‬ ‫نهـا به امضـا‬ ‫کشـورمان و همتایـان تاجیـک ا ‬ ‫رسـید‪ .‬درواقع تهران و سـمرقند در صدر بیشـتر‬ ‫قراردادهـای همـکاری قـرار دارنـد‪ .‬نیـکالس‬ ‫یکـه جـو بایـدن‪ ،‬رئیس جمهـور‬ ‫مـادورو روز ‬ ‫«یادداشـت تفاهم همکاری درزمینه مطالعات‬ ‫تحلیلـی و تبـادل تجربـه میـان وزارت صنعـت‪،‬‬ ‫معـدن و تجـارت و وزارت تجـارت و همگرایـی‬ ‫قزاقسـتان»‪« ،‬یادداشـت تفاهـم همـکاری‬ ‫درخصـوص افزایـش تجـارت دوجانبـه‪ ،‬میـان‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و وزارت تجارت‬ ‫و همگرایـی قزاقسـتان»‪« ،‬یادداشـت تفاهـم‬ ‫همـکاری بیـن وزارت جهـاد کشـاورزی ایـران و‬ ‫وزارت کشاورزی قزاقستان درزمینه کشاورزی»‪،‬‬ ‫«یادداشـت تفاهـم همـکاری بیـن وزارت جهـاد‬ ‫کشـاورزی ایـران و وزارت کشـاورزی و وزارت‬ ‫صنعت و توسعه زیرساخت قزاقستان درزمینه‬ ‫تجـارت و ترانزیـت محصـوالت کشـاورزی»‪،‬‬ ‫«یادداشـت تفاهم همکاری بین صداوسیمای‬ ‫ایـران و اژانـس دولتـی خبـر قزاقسـتان»‪،‬‬ ‫«یادداشـت تفاهـم همـکاری شـرکت ملـی نفـت‬ ‫ایـران بـا شـرکت گاز مونـای گاز قزاقسـتان»‪،‬‬ ‫«یادداشت تفاهم همکاری میان راه اهن ایران‬ ‫و شـرکت سـهامی راه اهـن ملـی قزاقسـتان»‬ ‫اسـنادی بـود کـه در حضـور سـران ایـران و‬ ‫قزاقسـتان به امضـای وزرا ‪ ،‬اسـتانداران و‬ ‫مسـئوالن مربوطـه دو کشـور رسـید‪ .‬هفتمیـن‬ ‫اجلاس سـران کشـورهای ضامـن رونـد اسـتانه‬ ‫(ایـران‪ ،‬ترکیـه و روسـیه) ‪ ۲۸‬تیـر امسـال‬ ‫به میزبانـی تهـران برگـزار شـد کـه در حاشـیه ان‪،‬‬ ‫مقامـات ایـران و ترکیـه در حضـور روسـای‬ ‫جمهـوری دو کشـور هشـت سـند و یادداشـت‬ ‫تفاهم همکاری در موضوعات متنوع سیاسی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬ورزشی و فرهنگی امضا کردند‪ .‬طرح‬ ‫جامـع همـکاری بلندمدت میان ایـران و ترکیه‪،‬‬ ‫موافقت نامـه در زمین ههـای توسـعه تامیـن‬ ‫اجتماعـی و ورزش‪ ،‬حمایـت از بنگا ههـای‬ ‫یهـای رادیـو و‬ ‫کوچـک اقتصـادی‪ ،‬همکار ‬ ‫تلویزیونـی و همـکاری میـان سـازمان‬ ‫ک اقتصادی و فنـی ایران و‬ ‫سـرمایه گذاری و کمـ ‬ ‫دفتـر سـرمایه گذاری ریاسـت جمهوری ترکیـه از‬ ‫یسـت کـه به امضـای‬ ‫اسـناد و تفاهم نامه های ‬ ‫کسـاله‬ ‫مسـئوالن دو کشـور رسـید‪ .‬در دوره ی ‬ ‫ریاسـت جمهوری ایـت اهلل رئیسـی توجـه بـه‬ ‫تقویـت روابـط ایران با همسـایگان و کشـورهای‬ ‫دوست فرامنطقه ای شتاب فزاینده ای گرفت و‬ ‫رفت وامدهایـی بیـن مقامـات عالی رتبه ایـران و‬ ‫کشـورهای روسـیه‪ ،‬قطـر‪ ،‬عمـان‪ ،‬تاجیکسـتان‪،‬‬ ‫ترکمنسـتان و ونزوئلا‪ ،‬ازبکسـتان‪ ،‬عمـان و‬ ‫قزاقسـتان انجـام شـده و از مجمـوع هفـت سـفر‬ ‫کسـال‪۵۲ ،‬‬ ‫خارجـی رئیس جمهـوری دراین ی ‬ ‫سـند همـکاری در پنـج کشـور تاجیکسـتان‪،‬‬ ‫قطـر‪ ،‬عمـان‪ ،‬ازبکسـتان و ترکمنسـتان و ‪۳۵‬‬ ‫سـند در داخـل به امضـای ایـران و کشـورهای‬ ‫متـر از‬ ‫همسـایه رسـیده اسـت‪ .‬حـال انچـه مه ‬ ‫امضـا اجـرای تفاهم نامه هاسـت؛ اینکه شـخص‬ ‫یشـدن‬ ‫رئیس جمهـوری بارهـا بـر عملیات ‬ ‫توافقـات در سـفرهای خارجـی تا کیـد دارد کـه‬ ‫ایـن‪ ،‬نیازمنـد پیگیـری مجدانـه دسـتگاه های‬ ‫مسـئول و به ویـژه کمیسـیون های مشـترک‬ ‫تشکیل شده با کشورهای طرف توافق است‪.‬‬ ‫بیسـت ویکمین دوره اجلاس سـران سـازمان‬ ‫همـکاری شـانگهای ‪ ۲۶‬شـهریورماه ‪ ۱۴۰۰‬بـا‬ ‫حضـور سـران ‪ ۱۲‬کشـور عضـو و ناظـر در شـهر‬ ‫دوشـنبه برگزار شـد و رئیسان جمهوری روسیه‪،‬‬ ‫چیـن‪ ،‬هنـد و مغولسـتان هـم ب هشـکل مجـازی‬ ‫دراین نشسـت حضـور داشـتند کـه ایـت اهلل‬ ‫رئیسـی در اولیـن سـفر خارجـی خـود به میزبانی‬ ‫دوشـنبه بـا سـران هشـت کشـور عضـو دیـدار و‬ ‫گفت وگـو کـرد؛ یکـی از مهم تریـن دسـتاوردهای‬ ‫سفر امضای هشت سند همکاری بین تهران و‬ ‫نسـفر طرفیـن شـش‬ ‫دوشـنبه بـود‪ .‬درای ‬ ‫یادداشـت تفاهـم همـکاری‪ ،‬یـک توافق نامـه و‬ ‫یهـای گمرکـی در‬ ‫پروتـکل فنـی همکار ‬ ‫زمین ههـای گردشـگری‪ ،‬کار‪ ،‬تعـاون بیـن‬ ‫عبدالملکـی وزیـر تعـاون‪ ،‬کار‪ ،‬رفـاه اجتماعـی‪،‬‬ ‫حسـین امیـر عبدالهیـان وزیـر امـور خارجـه‪،‬‬ ‫علی ا کبر محرابیان وزیر نیرو‪ ،‬عزت اهلل ضرغامی‬ ‫وزیر میراث فرهنگی و گردشگری‪ ،‬امین حسین‬ ‫رحیمـی وزیـر دادگسـتری بـا مقامـات دولـت‬ ‫تاجیکسـتان امضـا شـد‪ .‬درواقـع نخسـتین‬ ‫تفاهم نام ههـای همـکاری ایـران در دوره‬ ‫ریاسـت جمهوری ایـت اهلل رئیسـی بـا‬ ‫تاجیکسـتان به امضـا رسـید‪ .‬رئیس جمهـوری‬ ‫ایـران کـه بـرای حضـور در ششـمین اجلاس‬ ‫سـران مجمـع کشـورهای صادرکننـده گاز در‬ ‫اذرمـاه بـه دوحـه سـفر کـرده بـود‪ ،‬مقامـات‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران و قطـر در حضـور‬ ‫ایـت اهلل رئیسـی و امیـر قطـر‪ ۱۴ ،‬سـند همـکاری‬ ‫امضا کردند‪ .‬این اسـناد در حوزه های سیاسـت‬ ‫خارجـی‪ ،‬رادیـو و تلویزیون‪ ،‬ورزش‪ ،‬حمل ونقل‪،‬‬ ‫بـرق‪ ،‬اسـتاندارد‪ ،‬فرهنگـی و اموزشـی بیـن‬ ‫حسـین امیرعبداللهیـان وزیـر امـور خارجـه‪،‬‬ ‫رسـتم قاسـمی وزیـر راه وشهرسـازی و علی ا کبـر‬ ‫محرابیـان وزیـر نیـرو و رئیـس ایرانـی کمیسـیون‬ ‫مشترک‪ ،‬با مقامات قطر به امضا رسید‪ .‬درواقع‬ ‫در دومیـن سـفر خارجـی رئیسـی حجـم امضـا‬ ‫قراردادهـای همـکاری ایـران و قطر دوبرابر شـد‪.‬‬ ‫در حاشـیه اجلاس سـران سـازمان همـکاری‬ ‫اقتصـادی (ا کـو) قـرارداد سـه جانبه سـواپ گاز از‬ ‫ترکمنسـتان بـه جمهـوری اذربایجـان از خـا ک‬ ‫ایـران بـا حضور ایت اهلل رئیسـی و الهـام علی اف‪،‬‬ ‫روسـای جمهـوری ایـران و اذربایجـان به امضـا‬ ‫رسـید و قـرار اسـت سـاالنه ‪ ۱٫۵‬تـا‬ ‫دومیلیاردمترمکعـب گاز از ترکمنسـتان بـه‬ ‫جمهوری اذربایجان از خا ک ایران انتقال یابد‪.‬‬ ‫رئیس جمهـوری ایـران دوم خردادمـاه امسـال‬ ‫در صـدر هیئتـی عالی رتبـه بـه عمـان رفـت؛‬ ‫سـفری یـک روزه کـه بـا هـدف ارتقـای روابـط در‬ ‫حوز ههـای تجـارت‪ ،‬حمل ونقـل‪ ،‬انـرژی‪،‬‬ ‫گردشـگری و به ویـژه گردشـگری سلامت بیـن‬ ‫تهران‪-‬مسـقط صـورت گرفتـه و مقامـات ارشـد‬ ‫ایـران و عمـان ‪ ۱۲‬سـند همـکاری در حوز ههـای‬ ‫سیاسـی‪ ،‬روابـط اقتصـادی و تجـاری‪ ،‬انـرژی‪،‬‬ ‫حمل ونقـل‪ ،‬علمـی‪ ،‬محیط زیسـت‪ ،‬ورزشـی و‬ ‫یهـای دیپلماتیـک امضـا کردنـد‪ .‬ایـن‬ ‫همکار ‬ ‫اسـناد به امضـای وزرای امـور خارجـه‪ ،‬صمـت‪،‬‬ ‫امریـکا در لس انجلـس میزبـان نهمیـن اجلاس‬ ‫سـران کشـورهای قـاره امریکا بـود تا دربـاره انچه‬ ‫«سـاخت اینده ای پایـدار‪ ،‬انعطاف پذیر و برابر»‬ ‫خوانـده شـده‪ ،‬تبادل نظـر کننـد‪ ،‬به اتفـاق دو‬ ‫کشـور نیکارا گوئـه و کوبـا‪ ،‬حاضـر بـه شـرکت‬ ‫دراین اجلاس نشـده بودنـد راهـی تهـران شـد تا‬ ‫ثابـت شـود کـه «امریـکای جنوبـی دیگـر‬ ‫حیاط خلـوت امریـکا نیسـت» بلکـه فراتـرازان‬ ‫ا کنـون بـه متحـدی بـرای ایـران علیـه‬ ‫سیاسـت های یکجانبه گرایانـه امریـکا تبدیـل‬ ‫شـده اسـت‪ .‬به همین منظـور مـادورو بـا دعـوت‬ ‫رسـمی سـید ابراهیـم رئیسـی ‪ ۲۱‬خردادمـاه بـه‬ ‫تهـران سـفر کـرد و در مجموعـه کاخ سـعداباد‬ ‫‪۲۰‬سـاله را میان دو کشـور را‬ ‫سـند همکاری های ‬ ‫به امضـا رسـاندند کـه ایـن سـند پـس از امضـای‬ ‫سـند ‪ ۲۵‬سـاله همـکاری ایـران و چیـن‪ ،‬دومیـن‬ ‫یسـت که ایـران انجام می دهد‪.‬‬ ‫اقدام بلندمدت ‬ ‫‪۲۰‬سـاله توسـط‬ ‫امضـای سـند جامـع همـکاری ‬ ‫روسـای جمهـوری ایـران و ونزوئلا مهم تریـن‬ ‫بخـش ایـن سـفر بـود کـه نشـان از اغـاز فصلـی‬ ‫جدیـد از روابـط دو کشـور داشـت کـه از ان‬ ‫به عنـوان روابـط راهبـردی یـاد کردنـد‪ .‬مراسـم‬ ‫امضـای نـه سـند همـکاری بیـن تهـران و‬ ‫عشـق اباد ‪ ۲۵‬خـرداد در حضـور روسـای‬ ‫جمهـوری و بیـن وزیـران دو کشـور در سـعداباد‬ ‫یهـا در‬ ‫برگـزار شـد کـه ایـن سـند همکار ‬ ‫زمینه های «تفاهم تجاری‪-‬اقتصادی‪ ،‬علمی‪-‬‬ ‫فنـی و فرهنگـی بیـن اسـتان خراسـان شـمالی و‬ ‫اسـتان اخـال ترکمنسـتان»‪« ،‬یادداشـت تفاهم‬ ‫همـکاری تجاری‪-‬اقتصـادی‪ ،‬علمی‪-‬فنـی و‬ ‫فرهنگـی بیـن اسـتان گلسـتان و اسـتان بالـکان‬ ‫ترکمنسـتان» و «یادداشـت تفاهـم همـکاری‬ ‫تجاری‪-‬اقتصادی‪ ،‬علمی‪-‬فنی و فرهنگی بین‬ ‫اسـتان خراسـان رضـوی و اسـتان مـرو‬ ‫ترکمنسـتان» بـود‪ .‬نیـز «یادداشـت تفاهـم‬ ‫همکاری بین صداوسـیمای جمهوری اسالمی‬ ‫ایـران و کمیتـه دولتـی رادیـو و تلویزیـون‬ ‫ترکمنستان»‪« ،‬برنامه مبادالت علمی فرهنگی‪،‬‬ ‫هنـری و اموزشـی بیـن ایـران و ترکمنسـتان»‪،‬‬ ‫«یادداشـت تفاهـم تشـکیل کارگـروه مشـترک‬ ‫سـرمایه گذاری»‪« ،‬تفاهم نامـه جامـع توسـعه‬ ‫یهـای حمل ونقلـی و ترانزیتـی» و‬ ‫همکار ‬ ‫«یادداشـت تفاهـم همـکاری درزمینه حفاظت‬ ‫محیط زیسـت» بـ ه امضـای مقامـات عالی رتبـه‬ ‫مربوطـه در حضـور سـران ایـران و ترکمنسـتان‬ ‫رسـید‪ .‬پـس از بازگشـت مـادورو بـه کشـور‬ ‫رئیس جمهـوری ‪ ۲۹‬خردادمـاه میزبـان همتـای‬ ‫قزاقسـتانی خـود در تهران بـود و دراین دیدار نه‬ ‫سـند همـکاری و یادداشـت تفاهـم در حضـور‬ ‫روسـای جمهـوری بیـن وزرای دو کشـور در‬ ‫سـعداباد به امضـا رسـید‪« .‬یادداشـت تفاهـم‬ ‫میـان مرکـز مطالعـات سیاسـی وزارت امـور‬ ‫خارجـه و موسسـه تحقیقـات سیاسـت خارجی‬ ‫امـور خارجـه قزاقسـتان»‪« ،‬برنامـه مبـادالت‬ ‫فرهنگـی بیـن وزارت فرهنگ وارشـاد اسلامی‬ ‫ایـران و وزارت فرهنـگ و ورزش قزاقسـتان»‪،‬‬ ‫صد عملکرد صنعت گاز در نیمه نخست ‪۱۴۰۱‬‬ ‫صفر تا ِ‬ ‫صنعـت گاز ایـران همـگام بـا اغـاز سـال نـو کـه‬ ‫باعنـوان «تولیـد‪ ،‬دانش بنیـان؛ اشـتغال افرین»‬ ‫نا مگـذاری شـد‪ ،‬افزون براینکـه بـرای تحقـق‬ ‫این موضـوع گام هایـی مهـم برداشـته؛ افزایـش‬ ‫حهـا‬ ‫تولیـد گاز و شتاب بخشـی بـه انجـام طر ‬ ‫و پروژ ههـای گازرسـانی را در دسـتورکار دارد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش شـانا؛ سـال ‪ ۱۴۰۱‬بـا تا کید بیش ازپیش‬ ‫بـر سـاخت داخـل و توسـعه همـکاری بـا‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان اغـاز شـد کـه صنعـت‬ ‫گاز ایـران تا کنـون درایـن راه گا مهـای ارزنـده و‬ ‫مثبتـی برداشـته اسـت‪ .‬واحدهـا و شـرکت های‬ ‫زیرمجموعه شـرکت ملی گاز ایران در سـال های‬ ‫اخیـر به ویـژه بـا اعمـال تحری مهـا بیش ازپیـش‬ ‫یکـردن تجهیـزات‬ ‫یسـازی و ایران ‬ ‫ب هسـوی بوم ‬ ‫حرکـت کردنـد‪ .‬برای نمونـه می توان به پیوسـتن‬ ‫ایران به باشگاه جهانی تعمیرات شیرهای توپی‬ ‫تمام جوش و خودکفایی صنعت گاز در ساخت‬ ‫محفظه احتـراق توربین زیمنس با صرفه جویی‬ ‫سـاالنه ‪ ۱۰‬میلیون یورو اشـاره کرد‪ .‬مجید چگنی؛‬ ‫معـاون وزیـر نفـت و مدیرعامـل شـرکت ملـی‬ ‫گاز ایـران در سـخنانی اعلام کـرده کـه سیاسـت‬ ‫ایـن شـرکت حمایـت از دانش بنیان هاسـت و‬ ‫حـدود صددرصـد همـه تجهیـزات صنعـت گاز‬ ‫یشـود‪ .‬ازسـویی‬ ‫ایـران از تولیـد داخـل تامیـن م ‬ ‫تابسـتان امسـال درحالـی سـپری شـد کـه بـا‬ ‫گازرسـانی پایـدار و حدا کثـری بـه نیروگا ههـای‬ ‫چیـک‬ ‫کشـور شـاهد خاموشـی گسـترده در هی ‬ ‫از مناطـق نبودیـم‪ .‬محمدرضـا جوالیـی؛ مدیـر‬ ‫دیسـپاچینگ شـرکت ملـی گاز از عملکـرد‬ ‫مناسـب ایـن شـرکت در گازرسـانی بـه نیروگا ههـا‬ ‫در تیرمـاه و مردادمـاه امسـال هم زمـان بـا فصـل‬ ‫تعمیرات اساسـی پاالیشـگاه ها خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫نبـازه نسـبت بـه‬ ‫گازرسـانی بـه نیروگا ههـا درای ‬ ‫پارسـال شـش درصد افزایش یافته‪ .‬او همچنین‬ ‫بااشـاره به گازرسـانی ‪ ۳۰۰‬میلیون مترمکعبـی بـه‬ ‫نیروگا ههـای کشـور در یـک روز‪ ،‬ایـن موفقیـت را‬ ‫رکـوردی تـازه در سـال ‪ ۱۴۰۱‬اعلام کـرد و از قطـع‬ ‫مصـرف نفـت گاز در نیروگا ههـا خبـر داد‪ .‬موضـوع‬ ‫قابل توجـه دیگـر در نیمـه اول امسـال به ویـژه‬ ‫در روزهـای پایانـی تابسـتان‪ ،‬امادگـی صنعـت‬ ‫گاز بـرای اغـاز فصـل سـرد سـال باتا کیدبـر کنترل‬ ‫ناتـرازی گاز بـا بهین هسـازی مصـرف بـوده کـه بـا‬ ‫انجـام تعمیرات اساسـی و توسـعه ذخیر هسـازی‬ ‫گاز دنبـال شـده اسـت‪ .‬توسـعه گازرسـانی بـه‬ ‫شـهرها و روسـتاهای ایـران در پایـان نیمـه‬ ‫کسـالگی‬ ‫نخسـت امسـال و هم زمـان بـا ی ‬ ‫دولـت سـیزدهم بـا وجـود اعمـال تحری مهـا و‬ ‫فشـار اقتصـادی فـراوان نه تنهـا متوقـف نشـد‪،‬‬ ‫بلکـه بـا تلاش کارکنـان صنعـت گاز کشـور این کار‬ ‫باتکیه بر توان داخلی و حضور موثر شـرکت های‬ ‫ترا کنش باالی‪ 35‬میلیون تومان‬ ‫مالیات دارد‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫اینکـه در تمـام دنیـا‪ ،‬افـراد ب هشـکل مسـتقیم و غیرمسـتقیم بایـد مالیـات‬ ‫یسـت الزم کـه در کشـور مـا نیـز مـردم از سـال های دور‪ ،‬ان را‬ ‫دهنـد‪ ،‬امر ‬ ‫پذیرفته انـد و بـه ان پایبنـد هسـتند؛ زیـرا پرداخت مالیات‪ ،‬یکـی از مهم ترین‬ ‫تهـا بـوده و در اینـده اقتصـاد کشـورها ب هصـورت‬ ‫منابـع درامـدی دول ‬ ‫قابل مالحظـه ای تاثیرگـذار اسـت‪ .‬ازسـوی دیگر؛ پرداخـت صحیـح مالیـات‪،‬‬ ‫باعـث کاهـش اختلاف طبقاتـی و تامیـن خدمـات و نیازهـای عمومـی مـردم‬ ‫یشـود که رفاه عمومی و پیشـرفت بلندمدت را به همراه خواهد‬ ‫در جامعه م ‬ ‫داشـت‪ .‬ایـن یـک مصوبـه هم هشـمول و در همـه کشـورهای معمـول جهـان‬ ‫چکـس نبایـد بـرای پرداخـت ایـن دیـن ‪ ،‬بـه بیراهـه بـرود؛ چرا کـه ا گر‬ ‫بـوده و هی ‬ ‫یکـه به دنبـال عدم پرداخـت این دین به جامعه اسـت ‪ ،‬به‬ ‫چنیـن شـود‪ ،‬فرد ‬ ‫یشـود تا مالیات و وجوه دریافتی ان را بپردازد که‬ ‫راه های ناصواب متوسـل م ‬ ‫گوشـه ای از بیت المـال را تشـکیل می دهـد و صاحـب ان تمـام ملت هسـتند؛‬ ‫یکـه بـا‬ ‫نصـورت می گوینـد ان فـرد حق النـاس کـرده اسـت؛ درصورت ‬ ‫و درای ‬ ‫توصی ههـای پیامبـران همـه ادیـان الهی و امامان شـیعه‪ ،‬همه افـراد باید این‬ ‫وظیفه را به خوبی و بدون ک مو کاسـت ادا کنند؛ اما متاسـفانه به نظرمی رسـد‬ ‫فشـار کلـی پرداخـت مالیـات بـر دوش حقوق بگیـران و صاحبـان ِح َـرف‬ ‫کم درامـد در جامعـه ماسـت و تا کنـون رسـم بـر ایـن بـوده اسـت کـه اداره امـور‬ ‫مالیاتـی‪ ،‬مالیـات حقـوق و درامـد اقشـار کم درامـد را به راحتـی و سـهولت‬ ‫دریافـت می کنـد و در مقابـل صاحبـان شـرکت های بـزرگ‪ ،‬کارخانـه داران‪،‬‬ ‫یهـا و بازرگانـان متمـول‪ ،‬همیشـه در فکـر عدم پرداخـت یـا میـزان کـم‬ ‫تولید ‬ ‫پرداخت مالیات هستند؛ همچنین بعضی از دستگاه های کشوری از طریق‬ ‫مصوبـات مورد قبـول دولـت‪ ،‬با وجود همـه درامد و انجام کارهـای بازرگانی‪ ،‬از‬ ‫پرداخت مالیات معاف هسـتند؛ اما در حال حاضر سـخنی در این باب ندارم‬ ‫یبـر تعلـق‬ ‫و مقالـه امـروز پیرامـون یـک مصوبـه نه چنـدان کارشناسـانه مبن ‬ ‫شهـای حسـاب های بـاالی ‪ 35‬میلیون تومـان اشـخاص‬ ‫مالیـات بـه ترا کن ‬ ‫یسـت کـه به نظرمی رسـد کار کارشناسـی صحیـح بـر روی ان صـورت‬ ‫حقوق ‬ ‫نگرفتـه اسـت و ایـن مصوبـه می توانـد از را ههـا و ترفندهـای متعـدد از شـمول‬ ‫ً‬ ‫مالیـات خـارج شـود‪ .‬اوال مـا بسـیاری از حقوق بگیرهـای خـاص را داریـم کـه‬ ‫شـاید دو برابـر ایـن ترا کنـش حقوق دریافت می کنند؛ درنتیجـه باید پرداخت‬ ‫ً‬ ‫مالیـات داشـته باشـند کـه معمـوال دسـتگاه های مربوطـه براسـاس مصوبـات‬ ‫امـور مالیاتـی‪ ،‬مالیـات حقـوق را پرداخـت می کننـد؛ اما در مـورد ترا کنش های‬ ‫بـاالی ‪ 35‬میلیون تومـان‪ ،‬یـک نـوع از دور زدن مالیـات وجـود دارد کـه فـرد‬ ‫می توانـد این مبلـغ ‪ 35‬میلیون تومانـی را بـا افتتـاح حسـاب قرض الحسـنه‬ ‫بـرای همـه اعضـای خانـواده ‪ ،‬دور بزنـد کـه یـک طلبـکار ‪ 100‬میلیون تومانـی‪،‬‬ ‫ایـن مطلـب را ب هنـام خـود‪ ،‬همسـر و یـک فرزنـد خانـواده خـرد می کنـد تـا‬ ‫ً‬ ‫مالیـات نپـردازد؛ یعنـی عملا گرفتـاری خانواد ههـا زیادتـر شـده و بروکراسـی‬ ‫کهـا زیادتـر‬ ‫یشـود کـه در راسـتای ان‪ ،‬کار بان ‬ ‫شـامل اعضـای خانـواده هـم م ‬ ‫یشـود کـه‬ ‫شتـر م ‬ ‫کهـا نیـز بی ‬ ‫شـده و سـرگردانی و معطلـی مراجعیـن بـه بان ‬ ‫کهـا را موجـب‬ ‫به نوعـی اسـترس و تشـویش و عصبانیـت مراجعیـن بـه بان ‬ ‫ننـوع مصوبـات را‬ ‫یشـود‪ .‬ای کاش کارشناسـان اقتصـادی در کشـور مـا‪ ،‬ای ‬ ‫م ‬ ‫ً‬ ‫قبلا بـا مـردم در میـان بگذارنـد و ازنظـر همـه مـردم به خصـوص کارشناسـان‬ ‫و زعمـای اقتصـادی‪ ،‬بااطلاع شـوند و سـپس ان را از تیـغ تصویـب بگذراننـد‪.‬‬ ‫درمـورد خـاص ذکرشـده نیسـت به نظرمی رسـد انجـام چنین قانونـی دوام‬ ‫چندانی نداشته باشد و به باور بسیاری از همکاران ما که به امور اقتصادی‬ ‫ً‬ ‫نمـورد دارنـد‪ ،‬پس ازمدتـی کـه‬ ‫فهـای زیـادی در ای ‬ ‫کاملا واقـف هسـتند و حر ‬ ‫شهـای بـاالی ‪ 35‬میلیون تومـان بگـذرد‪ ،‬متولیـان‬ ‫از اجـرای مالیـات بـر ترا کن ‬ ‫ً‬ ‫یشـوند در ان تغییراتی ایجاد کنند تا‬ ‫مجـددا بـا تبصر ههـای زیـادی مجبور م ‬ ‫یهـا و کسـبه را به دنبـال داشـته باشـد‪.‬‬ ‫رضایـت بازار ‬ ‫تلگرافی‬ ‫تامین معلم برای مناطق روستایی‪ ،‬عشایر و کم برخوردار‬ ‫مدیرکل دفتر توسعه عدالت اموزشی و اموزش عشایر برخی اظهارات درباره‬ ‫کمبـود معلـم در مناطـق کم برخـوردار‪ ،‬روسـتایی و عشـایر را مربـوط به پیش‬ ‫از اغـاز سـال تحصیلـی جدیـد دانسـت و از تامیـن معلـم بـرای این مناطـق در‬ ‫ابتـدای مهـر خبـر داد‪ .‬به گـزارش پانـا؛ صفرعلـی یازرلـو دربـاره اخریـن جزئیات‬ ‫تامیـن معلـم بـرای کالس هـای درس مناطـق روسـتایی ‪ ،‬عشـایر و محـروم‬ ‫گفـت‪ :‬براسـاس گزارش هـای ارسـالی‪ ،‬همـه کالس هـا در مناطـق روسـتایی‪،‬‬ ‫عشـایری و محـروم اسـتان ها دایـر شـده و کالسـی کـه بـدون معلـم باشـد و‬ ‫اداره ای کـه در تامیـن نیـروی انسـانی خـود دچار مشـکل باشـد‪ ،‬نداریـم‪ .‬وی‬ ‫درباره اینکـه معلم هـای حاضـر در کالس درس‪ ،‬امسـال بـه چـه شـیوه وارد‬ ‫دسـتگاه تعلیم وتربیـت شـده اند‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن نیروهـا به طرق مختلـف تامیـن‬ ‫شـده اند ازجمله شـیوه پیمانی‪ ،‬خرید خدمات‪ ،‬بازنشسـتگانی که دوباره به‬ ‫فضای تعلیم وتربیت بازگشـته اند و همچنین نیروهای جدیدی که در سـال‬ ‫جدیـد جـذب شـده اند‪.‬‬ ‫نیاز صنعت پتروشیمی‬ ‫به سرمایه گذاری ساالنه هفت تا ‪ ۱۰‬میلیارددالر‬ ‫مدیـر برنامه ریـزی و توسـعه شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی بااشـاره به‬ ‫برنامه ریزی توسعه این صنعت در برنامه هفتم و هشتم توسعه گفت‪ :‬طبق‬ ‫پیش بینـی بایـد سـاالنه هفت تـا ‪ ۱۰‬میلیـارددالر دراین صنعت سـرمایه گذاری‬ ‫شـود‪ .‬به گزارش شـانا؛ حسـن عباس زاده در حاشـیه شـانزدهمین نمایشـگاه‬ ‫ایران پالسـت بااعالم اینکـه از ابتـدای راه انـدازی صنایـع پتروشـیمی در‬ ‫کشـور تا کنـون حـدود ‪ ۸۵‬میلیـارددالر سـرمایه گذاری دراین صنعـت انجـام‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬طر ح هایـی تـازه در قالـب برنامـه هفتـم و هشـتم صنعـت‬ ‫پتروشـیمی در دسـتورکار داریـم‪ .‬بـرای برنامـه هفتـم کـه در سـال ‪ ۱۴۰۶‬پایـان‬ ‫می یابـد نیازمنـد یـک بسـته سـرمایه گذاری حـدود ‪ ۳۷‬دالری هسـتیم کـه‬ ‫تا کنـون حـدود نه میلیـارددالر ان هزینـه شـده‪ .‬وی بابیان اینکـه بـرای‬ ‫پروژه هـای برنامـه هشـتم بـه سـرمایه گذاری های تـازه نیـاز داریـم‪ ،‬افـزود‪ :‬در‬ ‫سه سـال اخیر شـاهد بودیـم سـاالنه حـدود سـه میلیارددالر سـرمایه گذاری‬ ‫شـده اسـت کـه این عـدد در سـال های گذشـته وجـود نداشـت‪.‬‬ ‫توسعه شهرک های صنعتی خصوصی؛‬ ‫رویکرد جدی وزارت صمت‬ ‫یکـه‬ ‫دانش بنیـان شـتاب بیشـتر گرفـت طور ‬ ‫درصـد بهره منـدی خانـوار شـهری از گاز طبیعی‬ ‫بـه مـرز ‪ ۹۹‬درصـد و خانـوار روسـتایی بـه حـدود‬ ‫شهـا در هفته‬ ‫‪ ۸۵‬درصـد رسـیده اسـت‪ .‬ایـن تال ‬ ‫دولـت و بـا برگـزاری ایینـی رسـمی بـا حضـور‬ ‫جـواد اوجـی؛ وزیـر نفـت دنبـال و ‪ ۶۰۹۶‬پـروژه‬ ‫گازرسـانی و توسـعه ای صنعـت گاز بـا اعتبـار‬ ‫‪ ۱۵۶‬هزارمیلیاردریـال بهر هبـرداری یـا کلنگ زنـی‬ ‫شـد‪ .‬بست هشـدن پرونـده گازرسـانی بـه شـهرها و‬ ‫روسـتاهای خراسـان جنوبـی‪ ،‬انتخـاب «شـرکت‬ ‫گاز سیستان وبلوچسـتان» به عنـوان قطـب‬ ‫راهبـری نظـام جمـع اوری اطالعـات در شـرق و‬ ‫جنوب شرق‪ ،‬گازرسانی به پایانه مرزی خسروی‪،‬‬ ‫احـداث نیـروگاه خورشـیدی ‪ ۳۰‬کیلوواتـی در‬ ‫شـرکت گاز اصفهـان‪ ،‬بهره منـدی صددرصـدی‬ ‫روسـتاهای بـاالی ‪ ۲۰‬خانـوار همدان و پیشـرفت‬ ‫‪ ۸۴‬درصـدی دربرداشـت اطالعـات مکانـی‬ ‫تجهیزات و تاسیسـات گازرسـانی کشور‪ ،‬تکمیل‬ ‫عملیـات تزریـق گاز بـه فـاز ‪ ۷‬بندرعبـاس و‬ ‫اجـرای پـروژه گازرسـانی بـه طـرح نهضـت ملـی‬ ‫مسـکن در مازنـدران از دیگـر اخبـار موردتوجـه‬ ‫نحـوزه بـوده‪ .‬ایـران‪ ،‬سـومین تولیدکننـده‬ ‫درای ‬ ‫گاز طبیعـی در جهـان بـا ظرفیـت پاالیـش روزانـه‬ ‫بیـش از ‪ ۱۰۳۰‬میلیون مترمکعـب اسـت کـه پارس‬ ‫جنوبـی نقـش ‪ ۷۵‬درصـدی و تعیین کننـده ای‬ ‫در این تامیـن و پاالیـش گاز کشـور دارد‪ .‬احمـد‬ ‫باهـوش؛ مدیرعامـل مجتمـع گاز پـارس جنوبی‬ ‫اعالم کرده اسـت‪« :‬با تکمیل تاسیسـات مربوط‬ ‫بـه صـادرات گاز مایـع گـرم در سـایت ‪ ۲‬پـارس‬ ‫نسـایت‬ ‫جنوبـی و اسـکله صادراتـی گوگـرد درای ‬ ‫نسـازی‬ ‫به همـراه تکمیـل واحدهـای شیری ‬ ‫و ذخیر هسـازی گاز مایـع در پاالیشـگاه های‬ ‫سـایت ‪ ۲‬پـارس جنوبـی‪ ،‬امـکان افزایـش تولیـد و‬ ‫صـادرات محصـوالت جانبی پاالیشـگاه ها فراهم‬ ‫می شـود»‪ .‬افزایـش ‪ ۳۷۰‬کیلومتـری خطـوط لوله‬ ‫زیرپوشـش مجتمـع گاز پارس جنوبـی‪ ،‬موافقت‬ ‫معـاون وزیـر نفـت بـا ارزیابـی تعالـی سـازمانی‬ ‫پاالیشـگاه های گاز ایـران‪ ،‬ظرفیـت تولیـد روزانـه‬ ‫‪ ۸۰‬میلیون مترمکعـب گاز در پاالیشـگاه فجـر‬ ‫جـم و شناسـایی ‪ ۹۰‬شـرکت دانش بنیـان بـرای‬ ‫توسـعه همـکاری دراین مجموعـه‪ ،‬بهر هبـرداری‬ ‫از واحد تغلیظ گاز اسـیدی در پاالیشـگاه شـهید‬ ‫‪۱۵۰۰‬تـن‬ ‫هاشـمی نژاد و تولیـد روزانـه حـدود ‬ ‫گوگـرد دراین پاالیشـگاه گاز‪ ،‬افزایـش ‪ ۶۷‬درصدی‬ ‫فـراورش گاز در پاالیشـگاه بیدبلنـد و افزایـش‬ ‫‪ ۵۰‬درصـدی تولیـد محصـوالت پاالیشـگاه گاز‬ ‫ایلام فقـط بخشـی از اقدا مهـای انجا مشـده‬ ‫در پاالیشـگاه های گازی ایـران اسـت‪ .‬شـرکت‬ ‫انتقـال گاز ایـران ازلحـاظ حجـم خطـوط لولـه و‬ ‫تاسیسـات بهره برداری (بیـش از ‪ ۳۸‬هزارکیلومتر‬ ‫خط لوله و ‪ ۸۸‬ایسـتگاه تقویت فشـار گاز با ‪۳۲۶‬‬ ‫واحـد کمپرسـوری‪ ،‬نـه پایانـه صـادرات و واردات‬ ‫گاز و ‪ ۸۰۰‬ایستگاه مخابراتی‪ ۸۰۰۰ ،‬کیلومتر شبکه‬ ‫فیبـر نـوری‪ ۴۰۰۰ ،‬کیلومتـر شـبکه ما کروویـو)‪،‬‬ ‫رتبـه اول در اسـیا و خاورمیانـه و رتبـه چهـار را‬ ‫در جهـان پـس از کشـورهای امریـکا‪ ،‬روسـیه و‬ ‫کانـادا ب هخـود اختصـاص داده اسـت که ظرفیت‬ ‫انتقـال بیـش از ‪ ۲۸۰‬میلیاردمترمکعـب گاز در‬ ‫سـال را دارد‪ .‬غالمعبـاس حسـینی؛ مدیرعامـل‬ ‫ایـن شـرکت ضمـن اعلام امادگـی بـرای ورود بـه‬ ‫فصـل سـرد سـال‪ ،‬از انجـام منسـجم برنامه های‬ ‫تعمیـرات خطـوط لولـه و توربوکمپرسـورها در‬ ‫نیمـه اول امسـال خبـر داد‪ .‬او اعلام کـرده‬ ‫مقـدار انتقـال روزانـه گاز شـیرین کشـور امسـال‬ ‫بـه بیـش از ‪ ۸۸۰‬میلیون مترمکعـب می رسـد‪.‬‬ ‫صرفه جویـی ‪ ۶۴۰‬میلیاردریـال از محـل‬ ‫نشـرکت‪ ،‬تکمیـل اجـرای‬ ‫جابه جایـی کاال درای ‬ ‫نسـازی خطـوط لولـه در تقاطـع‬ ‫‪ ۳۰‬پـروژه ایم ‬ ‫بـا رودخان ههـا‪ ،‬پایـان موفقیت امیـز عملیـات‬ ‫اتصـال خـط لولـه انتقـال گاز به کارخانه سـیمان‬ ‫سیسـتان ازسـوی منطقـه ‪ ۶‬عملیـات انتقـال‬ ‫یسـازی بیـش از ‪ ۲۷۰‬قطعـه و ریزقطعـه‬ ‫گاز‪ ،‬بوم ‬ ‫در منطقـه ‪ ۴‬عملیـات انتقـال گاز‪ ،‬تکمیـل‬ ‫پـروژه اتصـال خـط لولـه انتقـال گاز مرودشـت بـه‬ ‫پتروشـیمی شـیراز به همـت منطقـه ‪ ۵‬عملیـات‬ ‫انتقـال گاز‪ ،‬اغـاز بهر هبـرداری خـط لولـه انتقـال‬ ‫گاز بـه نیـروگاه اریـن شـماره ‪ ۲‬و انجـام عملیـات‬ ‫اتصـال نهایـی و تزریـق گاز بـه ان ب هطـول‬ ‫‪ ۷۴۹۳‬متـر توسـط منطقـه ‪ ۸‬عملیـات انتقـال‬ ‫گاز و اتصـال نهایـی خـط انتقـال گاز ‪ ۱۶‬اینـچ‬ ‫نیـروگاه سـیکل ترکیبـی زرنـد به شـبکه سراسـری‬ ‫ازسـوی منطقـه ‪ ۶‬عملیـات انتقـال گاز از دیگـر‬ ‫نحـوزه اسـت‪.‬‬ ‫تهـای انجا مشـده درای ‬ ‫فعالی ‬ ‫توسـعه ذخیر هسـازی گاز طبیعـی در کشـور‬ ‫در دولـت سـیزدهم بیش ازپیـش موردتوجـه‬ ‫قـرار گرفتـه و رضـا نوشـادی؛ مدیرعامـل شـرکت‬ ‫مهندسـی و توسـعه گاز ایـران باتا کیدبـر تاثیـر‬ ‫توسـعه ذخیر هسـازی گاز بر پیشـبرد دیپلماسی‬ ‫یشـدن مصوبـه توسـعه هفـت‬ ‫انـرژی‪ ،‬از نهای ‬ ‫میـدان و اجـرای هم زمـان ‪ ۱۴‬طـرح توسـعه‬ ‫ذخیر هسـازی گاز طبیعـی خبـر داده اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫شرکت داخلی سازی ‪ ۱۰۰‬دستگاه توربوکمپرسور‪،‬‬ ‫اغـاز عملیـات اجرایـی فـاز دوم ذخیر هسـازی گاز‬ ‫شـوریجه‪ ،‬عبـور خـط لولـه گاز ‪ ۳۰‬اینچـی از زیـر‬ ‫نبـار در خاورمیانـه‪ ،‬تکمیـل پـروژه‬ ‫اب بـرای اولی ‬ ‫گازرسـانی بـه زابـل را در کارنامـه دارد‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫شـرکت مهندسـی و توسـعه گاز ضمن اینکـه‬ ‫امسال را سال سیستان وبلوچستان اعالم کرده؛‬ ‫بابیان اینکـه سـال ‪ ۱۴۰۱‬بیـش از ‪ ۱۰۰۰‬کیلومتـر‬ ‫خطـوط لولـه انتقـال گاز به بهر هبـرداری‬ ‫می رسـد گفتـه کـه بیـش از ‪ ۵۰‬درصـد ان در‬ ‫سیستان وبلوچسـتان اجرایـی خواهـد شـد‪.‬‬ ‫معـاون وزیـر صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت‪ ،‬گفـت‪ :‬دولت سـیزدهم به جـد دنبال‬ ‫کاهـش تصدی گری سـت و رویکـرد جـدی وزارت صمـت توسـعه شـهرک های‬ ‫صنعتی خصوصی سـت‪ .‬به گزارش شـاتا؛ علی رسـولیان در نشسـت سراسـری‬ ‫مدیـران شـهرک ها و نواحـی صنعتـی غیردولتـی کشـور کـه به میزبانی شـهرک‬ ‫صنعتی غیردولتی بهارسـتان البرز برگزار شـد‪ ،‬افزود‪ :‬دولت سـیزدهم و وزارت‬ ‫صمـت اعتقـاد ویـژه ای بـه فعالیـت شـهرک های صنعتـی خصوصـی دارنـد‬ ‫و بـر حمایـت از بخـش خصوصـی توانمنـد بـرای ایجـاد شـهرک های صنعتـی‬ ‫خصوصـی تا کیـد می کنند‪.‬‬ ‫ سازی بیش از ‪ ۹۰‬درصد از تجهیزات مرزبانی‬ ‫بومی ِ ‬ ‫فرمانـده مرزبانـی فراجـا از تحویـل ‪ ۶۰‬الی ‪ ۷۰‬فروند شـناور به دریابانی مرزبانی‬ ‫خبـر داد‪ .‬به گـزارش ایلنـا؛ سـردار احمـد گـودرزی دربـاره افزایـش تجهیـزات‬ ‫مرزبانـی در حـوزه دریابانـی بـرای جلوگیـری از قاچـاق گفت‪ :‬امـروز این امکان‬ ‫و قـدرت را داریـم کـه از مرکـز و سـتاد مرزبانـی تـا دوردسـت ترین برجـک را بـا‬ ‫بهره گیـری از تجهیـزات نویـن پایـش کنیـم‪ .‬دراین راسـتا تجهیـزات برتـر و‬ ‫نویـن در کنتـرل و نظارت هـای مـرزی به شـکل ویـژ ه ارتقـاء یافتـه اسـت‪ .‬وی‬ ‫ادامـه داد‪ :‬بیـش از ‪ ۹۰‬درصـد از تجهیـزات مرزبانـی‪ ،‬بومـی و تولیـد داخـل و‬ ‫یسـت‬ ‫محصـول دانـش و تخصـص جوانـان و شـرکت های دانش بنیان داخل ‬ ‫به گونه ای کـه با به کارگیری تجهیزات بومی توانسـتیم نظارت های مـرزی را در‬ ‫گلوگاه هـای ورودی و خروجـی بـا دقـت و سـرعت افزایـش دهیـم‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 21‬میلیارد مترمکعبی اب کشور‬ ‫ایـران در سـال ابـی ‪ ،1400-1401‬میـزان ‪ 18‬درصـد کمتـر از متوسـط بلندمدت‬ ‫بـاران دریافـت کـرد کـه معـادل ‪ 21‬میلیاردمترمکعـب اب اسـت‪ .‬ازسـوی دیگر‬ ‫پاییـزی خشـک درپیـش داریـم دراین راسـتا بایـد در همـه مصـارف اب‪،‬‬ ‫بازنگـری جـدی به وجـود ایـد‪ .‬به گـزارش فـارس؛ سـال ابـی ‪ 1401-1400‬کـه از‬ ‫‪ 1‬مهـر پارسـال اغـاز شـده بـود ‪ 31 ،‬شـهریور سـال ‪ 1401‬به اتمـام رسـید‪ .‬سـالی‬ ‫کـه همـراه بـا خـود هـم خشک سـالی های شـدید در بخـش اعظمـی از کشـور‬ ‫به همـراه داشـت و هـم سـیالب را بـرای مناطقـی ایجـاد کـرد تـا باردیگـر ثابـت‬ ‫شـود سـیل و خشک سـالی به عنوان دو روی یک سکه تغییرات اب و هوایی‬ ‫در کشـور ما اثرگذاری قابل توجهی دارد‪ .‬بررسـی اماری اخرین وضعیت دما‪،‬‬ ‫بارش ها و منابع ابی کشـور بیانگر ان اسـت که طی سـال ابی جاری‪ ،‬متوسـط‬ ‫دمای کشور نسبت به دوره زمانی بلندمدت ‪ 1.1‬درجه در کل کشور افزایش‬ ‫داشـته‪ .‬حدا کثر این تغییرات در کهگیلوی هو بویر احمد به ‪ 1.9‬درجه افزایش‬ ‫و در ایلام بـه ‪ 1.7‬درجـه رشـد رسـید‪.‬‬ صفحه 2 ‫دعوت‬ ‫رویداد‬ ‫چهارشنبه ‪ 6‬مهر ‪ 1401‬شماره‪2602‬‬ ‫هشتمینهمایشبین المللی‬ ‫«شمس و موالنا»‬ ‫در هشـتمین همایـش بین المللـی «شـمس و موالنـا» کـه‬ ‫هفتـم و هشـتم مهرمـاه ‪ 1401‬در خـوی برگـزار می شـود‪ ،‬از‬ ‫چهـار عنـوان کتـاب تازه تالیـف در حـوزه شـمس پژوهی‬ ‫و نیـز قطعـه موسـیقی «پـل نـور» سـاخته کیـوان سـا کت‬ ‫رونمایـی خواهـد شـد‪ .‬این رویـداد‪ ،‬بـا حضـور اسـتادانی‬ ‫یشـهر اسـتانبول‪ ،‬سـلجوق قونیـه‪ ،‬‬ ‫از دانشـگاه های بات ‬ ‫اتاتـورک ارزروم و یوزونجی ییـل‪ ،‬همچنیـن سـخنرانان‬ ‫مدعو از دانشـگاه های تهران‪ ،‬شـیراز‪ ،‬تبریز‪ ،‬ارومیه‪ ،‬عالمه‬ ‫طباطبایـی‪ ،‬زنجـان‪ ،‬سیستان وبلوچسـتان و پژوهشـگاه‬ ‫علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود‪ .‬تعدادی‬ ‫از اسـتادان خارجی و داخلی نیز طی روزهای نهم و دهم‪،‬‬ ‫این رویـداد علمـی را ب هصـورت مجـازی ادامـه می دهنـد‪ .‬از‬ ‫‪ 53‬مقالـه رسـیده بـه مرحلـه نهایـی داوری‪ ،‬شـش مقالـه‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫به صـورت حضـوری ارائـه و ‪ 30‬مقالـه چـاپ م ‬ ‫عقـد قـرارداد همـکاری بـا اسـاتید دانشـگاه های خارجـی و‬ ‫ارائـه جدیدتریـن یافت ههـا از نسـخ خطی شـمس تبریـزی از‬ ‫رویدادهـای همایـش اسـت‪.‬‬ ‫ا کران انالین دو بسته فیلم کوتاه‬ ‫بسته «ویرگول‪ ،‬پاییز »‬ ‫بسـته «ویرگـول‪ ،‬پاییـز» از امـروز تـا ‪ ۶‬اذرمـاه ‪ ۱۴۰۱‬چهـار‬ ‫فیلـم کوتـاه «تانـک شـب» سـاخته امیررضـا زریـن بخـش‪،‬‬ ‫«اضاف هبـار» سـاخته یـاس میالنـی‪« ،‬جایـی در میـان‬ ‫گاوها» ساخته محمدعلی حسینی و حسین فالح ابادی‪،‬‬ ‫«پـل» سـاخته وحیـد حسـین زاده را ب هصـورت فروشـی‬ ‫دردسـترس مخاطبـان هـر سـه پلتفـرم قـرار می دهـد‪.‬‬ ‫«تانک شـب» سـاخته و به نویسندگی امیررضا زرین بخش‬ ‫و به تهیه کنندگـی موسسـه صنـدوق بیمـه بتاجـا و انجمـن‬ ‫سـینمایی جوانـان ایـران در ژانـر جنگـی و دفـاع مقـدس‬ ‫تهیـه و تولیـد شـده و علیرضـا جاللی تبار و هـادی دیباجی‬ ‫در ان بـازی دارنـد‪ .‬بهـزاد عبـدی اهنگسـاز و مهـدی‬ ‫مبـرداری ایـن فیلـم کوتـاه اسـت‪.‬‬ ‫ایل بیگـی مدیـر فیل ‬ ‫«اضاف هبـار» سـاخته یـاس میالنـی‪ ،‬نویسـندگی نویـد‬ ‫الیقـی و تهیه کنندگـی یـاس میالنـی و انجمـن سـینمای‬ ‫جوانـان ایـران در ژانـر ملـودرام تهیـه و تولیـد شـده و نویـد‬ ‫الیقـی و تیـام منیـری نیـز به عنـوان بازیگـر دراین فیلـم‬ ‫کوتـاه نقش افرینـی کرده انـد‪« .‬جایـی در میـان گاوهـا»‬ ‫به کارگردانـی‪ ،‬نویسـندگی و تهیه کنندگـی محمدعلـی‬ ‫حسـینی و حسـین فالح ابـادی در ژانـر درام تهیـه و تولیـد‬ ‫شده و فرید سجادی حسینی‪ ،‬وحید نفر‪ ،‬علیرضا مهران‪،‬‬ ‫فائقه شلالوند و امیر شـاه علی بازیگران ان هسـتند‪« .‬پل»‬ ‫سـاخته وحیـد حسـین زاده‪ ،‬نوشـته مریـم اسـمی خانی‬ ‫و تهیه کنندگـی وحیـد حسـین زاده‪ ،‬مریـم اسـمی خانی و‬ ‫انجمـن سـینمای جوانـان ایـران در ژانـر ملـودرام تهیـه و‬ ‫تولیـد شـده اسـت‪.‬‬ ‫بسته «مکث کوتاه»‬ ‫بسـته «مکـث کوتـاه» از امـروز در بـازه نامحـدود‪ ،‬دو اثـر‬ ‫«نـورا جـان» سـاخته مهـدی نـوری‪ Low Battery ،‬سـاخته‬ ‫سـید حمیـد حسـینی و مسـتند کوتـاه «اقـای شـعار»‬ ‫سـاخته محمدحسـن خوش رفتـار را ب هصـورت اشـترا کی‪،‬‬ ‫دردسـترس مخاطبـان پلتفر مهـای هاشـور‪ ،‬ودیـو و تیـوال‬ ‫قرار می دهد‪« .‬نورا جان» نوشـته و کارگردانی مهدی نوری‬ ‫و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران در ژانر درام‬ ‫تهیه و تولید شده و مریم الهامیان‪ ،‬بهرام نوری گندم اباد‪،‬‬ ‫محمد امیری و پانیسا اتابکی در ان نقش افرینی کرده اند‪.‬‬ ‫فیلـم کوتـاه ‪ Low Battery‬به نویسـندگی و کارگردانـی سـید‬ ‫حمیـد حسـینی و تهیه کنندگـی سـید حمیـد حسـینی و‬ ‫انجمن سینمای جوانان ایران در ژانر فانتزی و درام تهیه‬ ‫و تولیـد شـده‪« .‬اقـای شـعار» به نویسـندگی و کارگردانـی‬ ‫یسـت‬ ‫محمدحسـن خوشـرفتار‪ ،‬یک مسـتند کوتاه تاریخ ‬ ‫کـه در انجمـن سـینمای جوانـان ایـران تهیـه و تولید شـده‬ ‫است‪.‬‬ ‫«ا کـران انالیـن اشـترا کی» یعنـی مخاطبـان فیلـم کوتـاه بـا‬ ‫داشـتن حـق اشـترا ک پلتفر مهـای هاشـور‪ ،‬ودیـو و تیـوال‬ ‫مهـا را تماشـا کننـد و فیلم هایـی کـه‬ ‫می تواننـد ایـن فیل ‬ ‫یشـوند‪ ،‬بـا هزینـه‬ ‫ب هصـورت فروشـی ا کـران انالیـن م ‬ ‫بسـته ای ‪ ۲۴‬هزارتومـان و هـر فیلـم هشـت هزارتومان در‬ ‫ودیو‪ ،‬هاشور و تیوال قابل تماشاست‪ .‬امور پخش و توزیع‬ ‫انجمـن سـینمای جوانـان ایـران بال غبـر ‪ ۲۰۰‬فیلـم کوتـاه‬ ‫را کـه در انجمـن سـینمای جوانـان ایـران تولیـد شـده اند‪،‬‬ ‫ب هصـورت اشـترا کی و برخـی فروشـی در پلتفر مهـای‬ ‫مختلـف‪ ،‬ا کـران انالیـن کـرده اسـت‪.‬‬ ‫شاتر‬ ‫شف�یره‬ ‫تنها در صورتی پسر زنده خواهد شد که‬ ‫شاه‪ ،‬گلوی دختر را ببرد و خونش را بریزد‪!...‬‬ ‫داریوش فائزی‪ ،‬مهرنوش بلمه‪ ،‬حامی‬ ‫علیزاده‪ ،‬سهند جعفری زاد‪ ،‬رویا صدوقی‪،‬‬ ‫نگین تقوی راد و وصال امینی؛ بازیگران‬ ‫کارگردانی مهدی‬ ‫این تئاتر به نویسندگی و‬ ‫ِ‬ ‫شاه پیری هستند که تا ‪ 19‬مهرماه ‪ 1401‬در‬ ‫«تئاترشهر»( سالن چهارسو)‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫رضا جاویدی‬ ‫ُر خ به ُ ر خ با ُ‬ ‫«تار خ» سینمای ایران‬ ‫عراقی ها؛ صدرنشین امار سفر به ایران‬ ‫بیشـترین امـار «سـفر بـه ایـران» بـه پنـج کشـور همسـایه اختصـاص دارد؛‬ ‫ درحالی کـه عراقی هـا همچنـان در صدر امار سـفر به ایران هسـتند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسـنا؛ صدرنشـینی عراقی هـا کـه در امار مسـافران ایـران نزدیک بـه یک دهه‬ ‫اسـت ادامه دارد‪ ،‬فقط در سـال ‪ ۱۳۹۹‬که جهان درگیر همه گیری کرونا شـده‬ ‫و مرزهـا اغلـب بسـته و پروازهـا معلـق بـود‪ ،‬تحت تاثیـر قـرار گرفـت؛ طبـق امـار‬ ‫وزارت میراث فرهنگـی و گردشـگری در سـال ‪ ۱۳۹۹‬امـار سـفر افغانسـتانی ها‬ ‫بـه ایـران از عراقی هـا پیشـی گرفتـه بیشـترین تعـداد سـفر را بـه ایران داشـتند‬ ‫یهـا‬ ‫و عراقی هـا پـس از ترکیـه‪ ،‬در جایـگاه سـوم قـرار گرفتنـد‪ .‬امسـال امـا عراق ‬ ‫تا کنـون در صـدر مسـافران ورودی بـه ایـران قـرار گرفته انـد‪ .‬هرچنـد امارهـا تـا‬ ‫پایـان تیرمـاه به روزرسـانی شـده و امارهـای تازه هنوز منتشـر نشـده اسـت اما‬ ‫ترکیب همسـایگان در میان پنج کشـور نخسـت که بیشـترین مسـافران را در‬ ‫ایـران دارنـد‪ ،‬تغییـر نکـرده و به نوعی تثبیت شـده‪ .‬براین مبنا؛ تـا پایان تیرماه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬کـه حـدود یک میلیون نفـر بـه ایـران سـفر کرده انـد‪ ،‬به ترتیـب عـراق‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬افغانسـتان‪ ،‬جمهوری اذربایجان و پا کسـتان بیشـترین تعداد مسـافر‬ ‫را در ایـران داشـته اند‪ .‬طبـق اخریـن امار وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشـگری و‬ ‫صنایع دسـتی از وقتـی صـدور ویـزا از سـر گرفته شـده اسـت‪ ،‬یعنـی از ابان ماه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تـا پایـان تیرمـاه ‪ ۱۴۰۱‬نیـز حـدود دومیلیـون و ‪ ۹۵۰‬هـزار تبعـه خارجـی‬ ‫بـه کشـور ایـران سـفر کرده انـد کـه باعنـوان گردشـگر در امارهـا ثبـت شـده اند‪.‬‬ ‫تعـداد گردشـگران یـا مسـافران خارجـی بنـا بـر اعلام وزارت میراث فرهنگـی‪،‬‬ ‫گردشـگری و صنایع دسـتی در سـال ‪ ۱۴۰۰‬یک میلیـون و ‪ ۹۵۷‬هـزار و ‪ ۸۴۲‬نفـر‬ ‫بود و در سـال ‪ ۹۹‬درحالی که صدور ویزای توریسـتی ایران متوقف شـده بود‬ ‫و فقط ویزای تجاری و درمان صادر می شـد ‪ ۵۵۸‬هزار و ‪ ۳۹‬نفر به ایران سـفر‬ ‫کردنـد‪ .‬با انکـه امارهـا حا کـی از رونـد رشـد تدریجـی سـفر بـه ایـران اسـت امـا‬ ‫به گفتـه اژانـس داران؛ بازگشـت گردشـگران برخی کشـورها به ایـران باتوجه به‬ ‫هشـدارهای سـفر کـه داده شـده‪ ،‬به کنـدی درحال انجـام اسـت‪.‬‬ ‫امی ــن ت ــارخ؛ بازیگ ــر مول ــف تئات ــر‪ ،‬س ــینما و‬ ‫تلویزی ــون کش ــورمان درحال ــی دوم مهرماه‬ ‫‪۶۹‬س ــالگی‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬براث ــر ایس ــت قلب ــی در ‬ ‫درگذش ــت ک ــه مهم تری ــن ی ــادگار مان ــدگار‬ ‫او ب ــه جمل ــه اولی ــن تم ــام اموزش های ــش‬ ‫یک ــه می گف ــت‪« :‬جس ــم‬ ‫بازمی گش ــت؛ جای ‬ ‫یس ــت؛ ام ــا تفک ــر و نام ــش‬ ‫انس ــان فان ‬ ‫می توان ــد اب ــدی باش ــد»‪ ۲۸ .‬ش ــهریور‬ ‫یش ــدن بازیگ ــر مول ــف‪،‬‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬خب ــر بستر ‬ ‫نس ــاز و بازیگرپ ــرور عرص ــه تئات ــر‪،‬‬ ‫جریا ‬ ‫س ــینما و تلویزی ــون کش ــورمان به دلی ــل‬ ‫عارض ــه قلب ــی در بیمارس ــتان موج ــی از‬ ‫نگرانی و ناراحتی را میان دوســـتداران بازیگر‬ ‫و عالقه من ــدان به عرصه هنرهای نمایش ــی‬ ‫کش ــورمان ب ــا خ ــود به هم ــراه داش ــت ام ــا‬ ‫س ــرانجام در صبح روز ش ــنبه (دوم مهرماه)‬ ‫یش ــد؛ رسانه ای شد‪.‬‬ ‫انچه نباید ش ــنیدنی م ‬ ‫امی ــن ت ــارخ درگذش ــت! دلی ــل درگذش ــت او‬ ‫یک ــه در‬ ‫عارض ــه ایس ــت قلب ــی ب ــود! اتفاق ‬ ‫نخس ــتین مواجهه هریک از دوستداران این‬ ‫بازیگ ــر و عالقه من ــدان ب ــه ح ــوزه هنره ــای‬ ‫نمایش ــی کش ــورمان در تمام ــی عرصه های‬ ‫تئات ــر‪ ،‬س ــینما و تلویزی ــون اندوهی س ــخت‬ ‫نه ــا اوار ک ــرد‪ .‬زنده نام‬ ‫و عمی ــق را ب ــر قلب ا ‬ ‫ت ــارخ در کن ــار س ــبک مول ــف بودن ــش در‬ ‫عرص ــه بازیگ ــری در س ــه س ــاحت تئات ــر‪،‬‬ ‫س ــینما و تلویزی ــون ک ــه درهریـ ـک از ای ــن‬ ‫رس ــانه ها گون ــه بازیگ ــری منحصرب هف ــردی را‬ ‫از خـــود ارائـــه مـــی داد؛ در حوزه بازیگـــر و نیز‬ ‫پ ــرورش هنرمندان بازیگر دس ــتی بس ــیارباال‬ ‫داشت‪ .‬همچنین س ــهم باالیی از هنرمندان‬ ‫شناخت هش ــده نس ــل دوم انقالب مس ــتقیم‬ ‫و غیرمس ــتقیم از تربیت یافت ــگان مکت ــب‬ ‫بازیگ ــری ت ــارخ هس ــتند‪.‬‬ ‫تارخ‬ ‫اج ــازه بدهید در ای ‬ ‫نف ــراز از یادنامه امین ِ‬ ‫س ــینمای ایران در قالب یک ــی از هنرجویان او‬ ‫خبـ ـه رخ مقاب ــل نام ــش با احت ــرام بایس ــتم و‬ ‫ر ‬ ‫جملـ ـه ای را ک ــه هم ــواره در ابت ــدای تمام ــی‬ ‫کالس های اموزشـــی اش به ان اشـــاره می کرد را‬ ‫به عن ــوان مت ــن و بط ــن ی ــادگار مان ــدگار امین‬ ‫ت ــارخ نق ــل کن ــم‪ .‬او هم ــواره در ابت ــدای‬ ‫کت ــک هنرجوی ــان را خط ــاب‬ ‫کالس های ــش ت ‬ ‫ق ــرار مـ ـی داد و می گفت‪ :‬ا گ ــر برای کس ــب نام؛‬ ‫ش ــهرت و ثروت به هنر بازیگ ــری روی اورده اید‬ ‫از همی ــن دری که امدید خارج ش ــوید‪ .‬جس ــم‬ ‫یس ــت و در ای ــن تردیدی نیس ــت؛‬ ‫انس ــان فان ‬ ‫ام ــا هن ــر و هنرمن ــد می توان ــد در اب ــدی کردن‬ ‫نام؛ ی ــاد و تفکر هر انس ــانی از خ ــود هنرمند تا‬ ‫یگ ــذارد‬ ‫نه ــا تاثی ــر م ‬ ‫کس ــانی که اث ــارش ب ــر ا ‬ ‫نقش ــی باال داشته باش ــد‪ .‬این باالترین رسالت‬ ‫ه ــر بازیگ ــر در جه ــان اس ــت‪ .‬ا گ ــر چی ــزی‬ ‫غیرازاین اس ــت مس ــیر را اش ــتباه امدید اما ا گر‬ ‫هدفتان این اس ــت پی ــش از ام ــوزش بازیگری‬ ‫بای ــد انس ــانیت؛ اخ ــاق و معرف ــت را بیاموزید‪.‬‬ ‫ریش ــه امی ــن ت ــارخ به عن ــوان یک ــی از بازیگران‬ ‫س ــرامد و مولف هنر بازیگری کش ــورمان مانند‬ ‫ی از نام ــداران این عرص ــه س ــخت و‬ ‫بس ــیار ‬ ‫عمی ــق در تئات ــر نهفت ــه اس ــت‪ .‬نخس ــتین‬ ‫تجربی ــات ت ــارخ در عرص ــه بازیگری ب ــه ایفای‬ ‫شه ــای لورنزاچی ــو‬ ‫نقش های ــش در نمای ‬ ‫(‪)۱۳۵۲‬؛ هنری چهـــارم (‪)۱۳۵۲‬؛ اتللو (‪)۱۳۵۴‬؛‬ ‫الزارت ــی و زن نی ــک س ــچوان (‪)۱۳۵۵‬؛ بک ــت‬ ‫(‪ )۱۳۵۸‬و س ــرانجام س ــرامد ان ها مرگ یزدگرد‬ ‫(‪ )۱۳۵۸‬به نویس ــندگی و کارگردان ــی به ــرام‬ ‫بیضای ــی بازمی گش ــت‪ .‬جایی که مس ــیر او را در‬ ‫قام ــت بازیگر ب ــه تلویزیون ملی باز کرد و س ــال‬ ‫‪ ۱۳۵۶‬در تله تئات ــر «ارثی ــه ایران ــی» به قل ــم‬ ‫زند هن ــام ا کب ــر رادی ب ــا کارگردان ــی محم ــود‬ ‫محمد یوس ــف به گونـ ـه ای ب ــه ایف ــای نق ــش‬ ‫پرداخت ک ــه به ــرام بیضایی نتوانس ــت از کنار‬ ‫نام او برای نمایش ــش و بعد فیلم سینمایی ای‬ ‫که براس ــاس ان نمای ــش ‪-‬مرگ یزدگ ــرد‪ -‬تولید‬ ‫ک ــرد بگ ــذرد‪ .‬ای ــن اغ ــاز س ــکوی پرت ــاب‬ ‫ته ــای ت ــارخ در هن ــر بازیگ ــری ب ــود‪ .‬او‬ ‫فعالی ‬ ‫بازیگ ــری مول ــف ب ــود زی ــرا هن ــگام ایف ــای‬ ‫نقش های ــش حتی نزدیک تری ــن افرادی که او را‬ ‫یش ــناختند نی ــز نمی توانس ــتند ذره ای از‬ ‫م ‬ ‫س ــیمای حقیق ــی؛ خصوصی ــات اخالق ــی و‬ ‫ی و روان ــی او را درهریـ ـک از‬ ‫منوی ــات روحـ ـ ‬ ‫یک ــرد بشناس ــند‪.‬‬ ‫کارا کترهای ــی ک ــه ایف ــا م ‬ ‫کت ــک کارا کترهای ــش؛‬ ‫درع ــوض در ارائ ــه ت ‬ ‫تام وتم ــام ب ــا او هم ذات پن ــداری می کردن ــد‪.‬‬ ‫امی ــن ت ــارخ مولف ب ــود؛ زی ــرا مهم تری ــن اصل‬ ‫هن ــر بازیگ ــری را تحقی ــق‪ ،‬پژوه ــش‪ ،‬مطالعه و‬ ‫کتاب خوانی می دانس ــت‪ .‬تارخ بازیگری مولف‬ ‫ب ــود؛ زی ــرا تمری ــن و روزام دب ــودن بازیگ ــران را‬ ‫نس ــازی هن ــر‬ ‫اصلی تری ــن س ــند تحق ــق جریا ‬ ‫بازیگری می دانس ــت‪ .‬بازیگری مول ــف بود؛ زیرا‬ ‫در ایف ــای تک تک کارا کترهایش ن ــه به طول و‬ ‫شه ــا و ن ــه ب ــه نق ــش اول و دوم و‬ ‫ع ــرض نق ‬ ‫چن ــدم ب ــودن ان ها کار داش ــت‪ .‬بلک ــه همواره‬ ‫سه ــای‬ ‫براین نکت ــه تا کی ــد داش ــت و در کال ‬ ‫اموزشـ ـی اش نی ــز م ــدام این مس ــئله را ب ــه‬ ‫هنرجوی ــان تک ــرار می کرد ک ــه در ایف ــای نقش‬ ‫به دنبال ش ــخصیت هایی باش ــید ک ــه بتوانید‬ ‫ب ــر مخاطب ــان تاثیر خ ــود را بگذارید واال ش ــما‬ ‫به عن ــوان هنرمن ــد ب ــا دیگ ــران هی ــچ تفاوت ــی‬ ‫نخواهید داش ــت‪ .‬امی ــن تارخ بازیگ ــری مولف‬ ‫عکس‪ :‬حامد خورشیدی‬ ‫امـور پخـش و توزیـع انجمـن سـینمای جوانـان ایـران‬ ‫نمـاه پاییـز‪ ،‬دو بسـته فیلـم کوتـاه‬ ‫هم زمـان بـا اغـاز اولی ‬ ‫«ویرگـول‪ ،‬پاییـز» و «مکـث کوتـاه» را برای نمایش انالین در‬ ‫پلتفر مهـای هاشـور‪ ،‬ودیـو و تیـوال از امـروز؛ ‪ ۶‬مهرمـاه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫ب هصـورت اشـترا کی و فروشـی دردسـترس مخاطبـان فیلـم‬ ‫کوتـاه قـرار داده اسـت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بـــود؛ زیرا به جای دویدن به دنبـــال کارگردانان‪،‬‬ ‫نس ــاز سینما‬ ‫بس ــبک؛ جریا ‬ ‫کارگردانان صاح ‬ ‫و تلویزی ــون مانن ــد به ــرام بیضای ــی؛ زند هن ــام‬ ‫علی حاتمی؛ رس ــول صدرعامل ــی؛ محمدعلی‬ ‫نجفی؛ داوود میرباقری؛ مسعود کیمیایی و ‪...‬‬ ‫دنبال ــش بودن ــد‪ .‬او بازیگ ــری مول ــف ب ــود؛ زیرا‬ ‫حت ــی در دوره ُمدش ــدن َرس ـ ِـم ُپ ــرکاری و‬ ‫درامده ــا و دس ــتمزدهای نجوم ــی‪ ،‬ب ــا بیش از‬ ‫چهارده ــه فعالی ــت در عرص ــه بازیگ ــری‬ ‫تنهاوتنه ــا به ایفای کارا کترهایی تعهد داش ــت‬ ‫و دل می بس ــت ک ــه بتوان ــد پاسـ ـخ گوی‬ ‫اموز هه ــای خود ب ــه هنرجویان ــش و احترام به‬ ‫مخاطبانش باش ــد؛ یعنی انتخاب نقش هایی‬ ‫ک ــه در هم ذات پن ــداری و تاثیرگ ــذاری ب ــر‬ ‫مخاطب باالترین س ــهم را داش ــته باش ــند‪ .‬در‬ ‫یک ــه‬ ‫س ــال های بع ــد از پی ــروزی انق ــاب زمان ‬ ‫تلویزیون و س ــینمای ایران از جریان سینمای‬ ‫تج ــاری و خلق اثار ب ــازاری فاصل ــه می گرفت و‬ ‫ س ــمت تولی ــد اث ــار اندیشـ ـه محور می رف ــت؛‬ ‫ش ــاهد تولید سریال ها و اثار س ــینمایی بودیم‬ ‫ک ــه حتی امروز با گذش ــت بی ــش از چهاردهه از‬ ‫انق ــاب هنوزه ــم از ان اثار به عنوان اث ــار تراز و‬ ‫لس ــازی و س ــینمایی یاد‬ ‫معی ــار در هن ــر سریا ‬ ‫یش ــود‪ .‬دو س ــریال س ــربداران (محمدعل ــی‬ ‫م ‬ ‫یس ــینا (کیه ــان‬ ‫نجف ــی ‪ )۱۳۶۲-۱۳۶۰‬و بوعل ‬ ‫رهگذر ‪)۱۳۶۴‬؛ س ــریال های مان ــدگاری بود که‬ ‫نق ــش اول ه ــردو برعه ــده امی ــن ت ــارخ ب ــود‪.‬‬ ‫شه ــای‬ ‫یک ــه یک ــی از ماندگارتری ــن نق ‬ ‫جای ‬ ‫روحانیان مبارز (ش ــیخ حس ــن جوری) با بازی‬ ‫امی ــن ت ــارخ در س ــریال س ــربداران هنوزه ــم‬ ‫به عن ــوان الگوی ــی ب ــرای بازیگران ــی ک ــه در‬ ‫س ــریال های تاریخ ــی ایف ــای نق ــش می کنن ــد‬ ‫مورد رصد ق ــرار می گیرد‪ .‬در حوزه س ــریال های‬ ‫تاریخ ــی و اقتباس ــی طب ــق زندگی نام ــه‬ ‫(بیوگراف ــی) ش ــخصیت های ب ــزرگ و نام ــدار‬ ‫کش ــورمان ایف ــای نقش امی ــن ت ــارخ در نقش‬ ‫یس ــینا پزش ــک و دانش ــمند بزرگ ایرانی‬ ‫ابوعل ‬ ‫دیگ ــر خاط ــره مان ــدگار از نخس ــتین گا مه ــای‬ ‫بازیگ ــری مولف ب هن ــام تارخ بود ک ــه ُمهر تایید‬ ‫دوب ــاره ای ب ــر هن ــر او در قام ــت بازیگ ــر در‬ ‫س ــال های بع ــد از پی ــروزی انق ــاب ب ــود و این‬ ‫اغـــاز راه امین تارخ از دهه ‪ ۶۰‬تـــا اوایل دهه ‪۹۰‬‬ ‫خورش ــیدی به عن ــوان یک ــی از موفق تری ــن و‬ ‫متعهدتری ــن بازیگ ــران در ح ــوزه تولی ــد اث ــار‬ ‫مان ــدگار ب ــود‪ .‬زنده نام علی حاتمی ک ــه خود از‬ ‫نام اورتری ــن و گزیده کارتری ــن کارگردان ــان‬ ‫یش ــود در تولید دو‬ ‫س ــینمای ایران شناخته م ‬ ‫نه ــا به عنوان‬ ‫اث ــر س ــینمایی مان ــدگار ک ــه از ا ‬ ‫اث ــار درخش ــان تاری ــخ س ــینما ای ــران نی ــز ی ــاد‬ ‫می شود یعنی «مادر» (‪ )۱۳۶۸‬و «دل شدگان»‬ ‫(‪ )۱۳۷۰‬درب ــاره انتخ ــاب ش ــخصیت های‬ ‫چک ــس‬ ‫فیلم نامـ ـه اش این گون ــه می گوی ــد‪« :‬هی ‬ ‫ج ــز تارخ نمی توانس ــت ش ــیدایی جالل الدین‬ ‫جوان ــی پدر در مادر؛ و ش ــوریدگی و دلباختگی‬ ‫لش ــدگان را‬ ‫طاه ــر خوانن ــده گروه موس ــیقی د ‬ ‫ایف ــا کند‪ .‬پیش از اغ ــاز ن ــگارش فیلم نامه این‬ ‫دو اث ــر؛ تمامی خصوصیت های ش ــخصیت ها‬ ‫را که از صفات ب ــارز در هنر بازیگری امین تارخ‬ ‫بود را انتخاب ک ــردم و این دو کارا کتر را برای او‬ ‫ب ــه رش ــته تحری ــر دراوردم»؛ و الح ــق وقت ــی به‬ ‫ای ــن دو اث ــر س ــینمایی ن ــگاه می کنی ــم در کنار‬ ‫درخش ــش کارگردان ــی حاتم ــی هنوزه ــم‬ ‫یه ــای مان ــدگار زند هن ــام ت ــارخ در این دو‬ ‫باز ‬ ‫اث ــر را می توانی ــم به عن ــوان الگویی ت ــراز در هنر‬ ‫نس ــاز‬ ‫بازیگ ــری مول ــف س ــینمای جریا ‬ ‫بعدازانق ــاب اس ــامی به خاط ــر بیاوری ــم‪ .‬در‬ ‫ده ــه ‪ ۸۰‬که مجموعه های تلویزیونی محوریت‬ ‫خود را بع ــد از الگوگیری و الهام گرفتن از جریان‬ ‫س ــینمای مذهب ــی و دین ــی ک ــه بع ــد در هن ــر‬ ‫س ــینمای ای ــران به عنوان «س ــینمای م ــاورا»‬ ‫یش ــد ب ــر ح ــوزه تولیدات س ــریالی‬ ‫ش ــناخته م ‬ ‫طب ــق مفاهی ــم مذهب ــی و معن ــوی ب ــا نگرش‬ ‫ماورایی اس ــتوار ک ــرده بودند باردیگ ــر در رصد‬ ‫مهم تری ــن س ــریال های این عرص ــه ب ــه اث ــاری‬ ‫ً‬ ‫نه ــا تمام ــا ب ــه‬ ‫برمی خوری ــم ک ــه نق ــش اول ا ‬ ‫امی ــن ت ــارخ س ــپرده ش ــده ب ــود‪ .‬از س ــریال‬ ‫نس ــاز و اثرگ ــذار اغم ــا به کارگردان ــی‬ ‫جریا ‬ ‫س ــیروس مق ــدم و نقش دکتر طاه ــا پژوهان با‬ ‫ب ــازی امی ــن ت ــارخ گرفت ــه ت ــا خس ــته دالن‬ ‫به کارگردان ــی س ــیروس الوند کن ــار نقش افرینی‬ ‫ت ــارخ کنار زنده نام داود رش ــیدی؛ اس ــتاد علی‬ ‫نصیری ــان ی ــا س ــریال جراح ــت به کارگردان ــی‬ ‫محمدمه ــدی عس ــگرپور ‪ ...‬درهریـ ـک از ان ها‬ ‫یه ــای‬ ‫یت ــوان درخش ــان ترین نقش افرین ‬ ‫م ‬ ‫ش ــخصیت های مان ــدگار اث ــار تلویزیون ــی‬ ‫کش ــورمان را یک ب هی ــک به نام تارخ س ــند زد و‬ ‫در حافظ ــه تاری ـ ِـخ تلویزیون و دوس ــتداران اثار‬ ‫نمایش ــی ثب ــت و ضب ــط ک ــرد‪ .‬ای ــن مولف ــه در‬ ‫حوزه س ــینما نیز ت ــارخ را به یک ــی از بزرگ ترین‬ ‫بازیگ ــران ده هه ــای ‪۶۰‬؛ ‪ ۷۰‬و نیم ــه ده ــه ‪۸۰‬‬ ‫خورش ــیدی کش ــورمان بدل کرد‪ .‬ایفای نقش‬ ‫خلی ــل س ــهرابی ب ــا ب ــازی او در اث ــر درخش ــان‬ ‫پ ــوران درخش ــنده به عن ــوان پرن ــده کوچ ــک‬ ‫خوش ــبختی در قام ــت پدر ملیحه س ــهرابی با‬ ‫یک ــه براثر ضربه‬ ‫ب ــازی عطیه معصومی ‪-‬دختر ‬ ‫روح ــی در کودکی قدرت تکلم خود را از دس ــت‬ ‫داده‪ -‬تا پاییزان اثر ماندگار رس ــول صدرعاملی‬ ‫ک ــه یک ــی از اولی ــن عاش ــقانه های س ــینمای‬ ‫مل ــودرام کش ــورمان در س ــال های پ ــس از‬ ‫ناب‬ ‫پی ــروزی انق ــاب اس ــامی ب ــود‪ .‬یا نق ــش ِ‬ ‫ضدقهرمان جذاب و دوست داش ــتنی مسعود‬ ‫کیمیایی در فیلم س ــرب؛ همه وهمه در قامت‬ ‫هن ــر بازیگ ــری درخش ــان امی ــن ت ــارخ نهفت ــه‬ ‫اس ــت‪ .‬ان چنان که اش ــاره ش ــد در اغاز دهه ‪۹۰‬‬ ‫تارخ بیش ــترین وق ــت و زمان خ ــود را در حوزه‬ ‫پ ــرورش هنرمندان ج ــوان در عرص ــه بازیگری‬ ‫اس ــتوار کرد‪ .‬فصل مهمی از وق ــت و زمان خود‬ ‫را ان گون ــه ک ــه خ ــود ب ــر ان تا کی ــد داش ــت ب ــه‬ ‫تربی ــت نیروهایی پرداخ ــت تا بتوانن ــد جریان‬ ‫تئات ــر؛ س ــینما و تلویزی ــون ای ــران را هم ــواره بر‬ ‫مدار درخش ــش اس ــتوار نگ ــه دارن ــد‪ .‬بی تردید‬ ‫یت ــوان در بس ــیاری از بازیگ ــران نس ــل دوم‬ ‫نم ‬ ‫انق ــاب ن ــگاه ک ــرد و در حوزه اموزش ب هش ــکل‬ ‫مس ــتقیم و غیرمس ــتقیم رد و اثر انگشت امین‬ ‫نه ــا‬ ‫ت ــارخ در مس ــیر تربی ــت هن ــر بازیگ ــری ا ‬ ‫نیافت‪ .‬هرچند او دراین ایام نیز چه در ش ــبکه‬ ‫امار‬ ‫نمایش خانگی؛ یا در س ــریال های تلویزیونی و‬ ‫یه ــای کوتاه ــی‬ ‫اث ــار س ــینمایی نقش افرین ‬ ‫داش ــته ام ــا انچه امی ــن ت ــارخ در تاری ــخ تئاتر؛‬ ‫س ــینما و تلویزی ــون ای ــران از خ ــود ب هی ــادگار‬ ‫گذاش ــته؛ ب ــا وج ــود کم فروغ ــی فعالی ــت ط ــی‬ ‫یک ده ــه اخ ــر حیات ــش به عن ــوان یک ــی از‬ ‫نس ــازترین‬ ‫اصلی تری ــن؛ مهم تری ــن و جریا ‬ ‫الگوه ــای بازیگ ــری در ارائ ــه کارا کتره ــای‬ ‫درخش ــان ب هن ــام و ی ــاد زند هن ــام ت ــارخ رق ــم‬ ‫خ ــورده و ت ــا همیش ــه تاری ــخ در ذه ــن‬ ‫دوس ــتداران هن ــر او و عالقه من ــدان ب ــه عرصه‬ ‫هنره ــای نمایش ــی ب هی ــادگار خواه ــد مان ــد‪.‬‬ ‫مت ــر ان که هرچن ــد دوم مه ــر ‪ ۱۴۰۱‬با‬ ‫ازهمه مه ‬ ‫امی ــن ت ــارخ در قامت یک بازیگ ــر خداحافظی‬ ‫کردی ــم ام ــا مهم تری ــن ام ــوزه او ک ــه در ابتدای‬ ‫این گ ــزارش حرفش رف ــت هم ــواره در کنار نام‬ ‫ای ــن هنرمن ــد برگزی ــده و مول ــف به عن ــوان‬ ‫اصلی تری ــن مع ــرف ش ــخصیت او ج ــاودان و‬ ‫اب ــدی خواه ــد بود و ان اینکه‪ :‬جس ــم انس ــان‬ ‫یس ــت؛ ام ــا تفک ــر و نامش می توان ــد ابدی‬ ‫فان ‬ ‫باش ــد‪ .‬امین ت ــارخ ‪ ۲۰‬م ــرداد ‪ ۱۳۳۲‬در ش ــیراز‬ ‫متول ــد ش ــد‪ .‬او در س ــال ‪ ۱۳۵۶‬از دانش ــکده‬ ‫هنره ــای نمایش ــی دانش ــگاه ته ــران‬ ‫فار غ التحصی ــل ش ــد و تحصی ــات تکمیل ــی‬ ‫خ ــود را س ــال ‪ ۱۳۶۳‬ب ــا کس ــب م ــدرک‬ ‫فوق لیس ــانس در رش ــته مدیری ــت فرهنگ ــی‬ ‫به پای ــان ب ــرد‪ .‬وی به عن ــوان هنرپیش ــه و عضو‬ ‫هیئت داوری در جش ــنواره های ملی بی شمار‬ ‫نط ــور به عن ــوان عض ــو هیئت مدی ــره‬ ‫و همی ‬ ‫خان ــه س ــینما حض ــوری فع ــال داش ــت‪ .‬ت ــارخ‬ ‫به عن ــوان میهمان به جش ــنواره های مس ــکو‪،‬‬ ‫ژاپ ــن و الم ــان دعوت ش ــد‪ .‬نقش افرین ــی او در‬ ‫مه ــای م ــرگ یزدگ ــرد‪ ،‬پرن ــده کوچ ــک‬ ‫فیل ‬ ‫خوش ــبختی‪ ،‬دلش ــدگان‪ ،‬س ــارا و پابرهن ــه در‬ ‫بهش ــت؛ نی ــز س ــریال های س ــربداران‪ ،‬بوعل ــی‬ ‫س ــینا‪ ،‬معصومی ــت ازدسـ ـت رفته‪ ،‬اغم ــا و‬ ‫جراح ــت او را ب ــه یک ــی از هنرمن ــدان محبوب‬ ‫بس ــیاری از عالقه مندان به هن ــر هفتم تبدیل‬ ‫ک ــرده اس ــت‪ .‬وی س ــال ‪ ۱۳۷۳‬اولی ــن مدرس ــه‬ ‫بازیگ ــری را ب هن ــام «کارگاه ازاد بازیگ ــری» در‬ ‫تهران تاس ــیس ک ــرد‪ .‬حبیب رضای ــی‪ ،‬مهتاب‬ ‫کرامتی‪ ،‬ترانه علیدوس ــتی‪ ،‬پوریا پورس ــرخ‪ ،‬بیتا‬ ‫ب ــادران‪ ،‬غزل صارمی‪ ،‬ش ــهرام قائدی و ش ــبنم‬ ‫مقدم ــی از جمله هنرمن ــدان فار غ التحصیل از‬ ‫ای ــن کارگاه بازیگ ــری هس ــتند که توس ــط او به‬ ‫عرص ــه س ــینما و تلویزی ــون معرف ــی ش ــده اند‪.‬‬ ‫ت ــارخ در پانزدهمین جش ــنواره فجر برای بازی‬ ‫در فیل ــم س ــینمایی ماه و خورش ــید س ــیمر غ‬ ‫بلوری ــن بهتری ــن بازیگ ــر نق ــش مکمل م ــرد را‬ ‫نخ ــود ک ــرد و در دوره بیسـ ـت وچهارم‬ ‫ازا ‬ ‫جش ــنواره ب ــرای ب ــازی در فیل ــم س ــینمایی‬ ‫پرونده های هاوان ــا نامزد دریافت جایزه ش ــد‪.‬‬ ‫ای ــن هنرمن ــد ب ــرای نقش افرین ــی در س ــریال‬ ‫معصومیت ازدسـ ـت رفته برنده تندیس شبکه‬ ‫‪ ،3‬تندی ــس حاف ــظ و تندی ــس جش ــنواره‬ ‫عاش ــورائیان ش ــد‪ .‬وی در س ــال ‪ ۱۳۸۷‬ل ــوح‬ ‫افتخار «هنرمند ملی» را دریافت کرد‪.‬‬ ‫امین خرمی‪ /‬ایرنا‬ ‫فستیوال‬ ‫«پادشاهان جهان» ؛‬ ‫برنده جایزه اصلی جشنواره سن سباستین‬ ‫«پادشـاهان جهـان » از کلمبیـا برنـده جایـزه صـدف طالیـی جشـنواره سـن‬ ‫سباسـتین ‪ ۲۰۲۲‬شـد‪ .‬به گـزارش مهـر؛ هفتادمیـن دوره جشـنواره فیلـم‬ ‫سن سباسـتین بـا اهـدای جایـزه صـدف طالیـی خـود بـه فیلـم کلمبیایـی‬ ‫«پادشاهان جهان» به کار خود پایان دارد‪ .‬لورا مو را کارگردان این اثر‪ ،‬جایزه‬ ‫بهتریـن فیلـم را در مراسـمی کـه به تازگـی برگـزار شـد‪ ،‬دریافـت کـرد‪ .‬ایـن فیلـم‬ ‫دربـاره پنج مـرد جـوان از مدلیـن (دومیـن شـهر بزرگ کلمبیا) اسـت که سـعی‬ ‫دارنـد در زندگـی جلـو برونـد‪ .‬جایـزه بهتریـن بازیگـری نیـز به صـورت مشـترک‬ ‫بـه دو بازیگـر جـوان بـرای ایفـای نخسـتین نقششـان در فیلم هایـی دربـاره‬ ‫مشـکالت دوران نوجوانی رسـید و کارال کوئیلز برای بازی در فیلم اسـپانیایی‬ ‫«مادرانـه» و پـل کرچـر بـرای بازی در فیلم فرانسـوی «پسـر زمسـتانی» جایزه‬ ‫صـدف نقـره ای دونوسـتیا را بـرای بازیگـری از هفتادمیـن دوره جشـنواره‬ ‫سن سباسـتین دریافـت کردنـد‪ .‬رناتـا لرمـن بـرای «جایگزیـن» برنـده جایـزه‬ ‫بهتریـن بازیگـر نقـش مکمـل شـد‪ .‬جنکـی کاوامـورا؛ کارگـردان ژاپنی نیـز برای‬ ‫سـاخت ‪ Hyakka‬یـا «دائره المعـارف» دربـاره پسـری کـه مـادرش مبتلا بـه‬ ‫زوال عقـل اسـت‪ ،‬بهتریـن کارگـردان این دوره شـناخته شـد‪ .‬ماریان ماتیاس؛‬ ‫کارگـردان امریکایـی بـا اولیـن فیلـم خـود باعنـوان «دونـده» برنده جایـزه ویژه‬ ‫هیئـت داوران ایـن دوره شـد‪ .‬جایـزه فیلـم منتخـب تماشـا گران نصیـب درام‬ ‫«ارژانتیـن‪ »۱۹۸۵ ،‬سـاخته سـانتیا گو میتـره شـد و «هیـوال» سـاخته رودریگـو‬ ‫سـوروگویان بهتریـن فیلـم اروپایـی شـد‪.‬‬ ‫بنر‬ ‫معرفی عکاس برتر مسابقه عکاسی تئاتر «شمشیرها»‬ ‫نمایش «شمشیرها» به نویسندگی صادق شمسایی و کارگردانی امیرحسین‬ ‫غفاری؛ ‪ ۲۹‬شهریور ماه به اجراهایش در پردیس تئاتر تهران خاتمه داد و در‬ ‫اییـن اختتامیـه کـه در پایـان اخریـن اجـرای ایـن اثـر برگـزار شـد‪ ،‬نفـر برگزیـده‬ ‫مسابقه عکاسی تئاتر «شمشیرها» معرفی شد‪« .‬سیاوش حبیبی» توانست‬ ‫میـان ‪ ۱۰‬عـکاس شـرکت کننده در رویـداد‪ ،‬جایـزه پنج میلیون ریالـی و لـوح‬ ‫سـپاس عکاس برتر مسـابقه عکاسی تئاتر «شمشـیرها» را از دستان حسین‬ ‫عالم بخـش؛ مدیـر پردیـس تئاتـر تهـران و علـی برجـی؛ نویسـنده و کارگـردان‬ ‫تئاتـر دریافـت کنـد‪ .‬داوری رویـداد را فـرزاد جمشـیددانایی‪ ،‬هلیـا سـعیدی و‬ ‫امیـر محنتـی بر عهـده داشـتند‪ .‬در بیانیـه هیئـت داوران مسـابقه عکاسـی‬ ‫تئاتر «شمشـیرها» چنین امده اسـت‪ :‬عکس های ارسـالی از سـوی عکاسـان‬ ‫شرکت کننده در مسابقه عکاسی تئاتر «شمشیرها» حا کی از این بود که ان ها‬ ‫هنـوز در حال تجربه اندوزی انـد و بـا مقتضیـات صحنـه تئاتـر به اندازه کافـی‬ ‫اشـنا نیسـتند؛ در نتیجـه‪ ،‬نتوانسـته اند لحظـه قطعی را بـا کادربنـدی اصولی‬ ‫ثبت کنند و ارائه دهند‪ .‬همچنین‪ ،‬ا کثر عکاسان هیچ ویرایشی در عکس ها‬ ‫انجام نداده بودند که این دلیل باعث شد تعداد عکس هایی که به مرحله‬ ‫نهایـی راه می یابنـد‪ ،‬کمتـر از تعـداد اسـتاندارد بـرای داوری باشـد؛ از ایـن رو‪،‬‬ ‫الزم اسـت عکاسـان زین پس هنگام شـرکت در مسـابقات عکاسـی‪ ،‬توجه به‬ ‫مقولـه ویرایـش مناسـب عکس هـا را از یـاد نبرند تا عکس هایشـان در مراحل‬ ‫ابتدایـی رویدادهـا از گردونـه رقابـت حـذف نشـود‪ .‬داوران مسـابقه عکاسـی‬ ‫تئاتـر «شمشـیرها» بـرای همـه عکاسـان عرصـه تئاتـر ارزوی موفقیت می کند‬ ‫و امیـدوار اسـت برگـزاری این گونـه رویدادهـا بتوانـد نقشـی هرچنـد انـدک در‬ ‫ارتقای سـطح عکاسـی تئاتر داشـته باشد؛ همچنین‪ ،‬منجر به حضور بیشتر‬ ‫عکاسـان در اجراها برای ثبت لحظه های ماندگار این هنر فرهنگسـاز شـود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظر به اینکه اقای محمدرضا صباغیان فرزند محمدتقی به شماره شناسـنامه ‪ 345‬به اسـتناد دو برگ‬ ‫استشـهادیه گواهـی شـده منضـم بـه تقاضـای کتبـی جهـت دریافت سـند مالکیت المثنـی نوبـت اول به‬ ‫ایـن اداره مراجعـه کـرده و مدعی سـت سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪ 485‬فرعـی مجـزی شـده از ‪383‬‬ ‫فرعـی از ‪ 238‬اصلـی واقـع در بخـش یـک اربعـه تربت حیدریه‪ ،‬به علت نامعلوم مفقود شـده که سـپس با‬ ‫بررسـی سـوابق و سـامانه مدیریت کشـوری امال ک تربت حیدریه‪ ،‬سـند مالکیت مذکور ذیل ثبت ‪41581‬‬ ‫دفتـر ‪ 106‬صفحـه ‪ 73‬بـه نـام فداحسـین فدردی کرمانـی فرزنـد غالمرسـول صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪.‬‬ ‫سـپس نامبـرده مع الواسـطه تمامـت مـورد ثبت فوق را برابر سـند رسـمی ‪ 85248‬مورخـه ‪1388/12/20‬‬ ‫دفترخانه ‪ 5‬تربت حیدریه به محمدرضا صباغیان منتقل کرده است و سپس برابر سند رسمی ‪85249‬‬ ‫مورخه ‪ 1388/12/20‬دفتر اسـناد رسـمی ‪ 5‬تربت حیدریه‪ ،‬تمامت مورد ثبت در رهن بانک ملی مرکزی‬ ‫قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬سـامانه مدیریـت کشـوری املا ک بیـش از این حکایتـی ندارد‪ .‬لذا به اسـتناد مـاده ‪120‬‬ ‫ائین نامه اصالحی قانون ثبت‪ ،‬مراتب یک نوبت ا گهی و متذکر می شود هر کسی نسبت به ملک مورد‬ ‫ا گهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود اسـت بایسـتی ظرف ده روز از تاریخ‬ ‫انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی‪ ،‬به ایـن اداره‬ ‫تسـلیم کنـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عـدم وصـول اعتراض در مهلت مقـرر و یا وصول اعتراض بـدون ارائه‬ ‫سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‪ ،‬نسـبت بـه صدور سـند مالکیت المثنـی و تسـلیم ان به متقاضی‬ ‫اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/07/06 :‬‬ ‫سیدامین موسوی اسفیوخی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1457‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای مهـدی نـوری فرزنـد علی اصغـر بـه شـماره ملـی ‪ 0902628178‬بـه اسـتناد یـک بـرگ‬ ‫استشـهادیه گواهـی شـده و تقاضـای کتبـی شـماره ‪ 10/1401/3113‬مورخـه ‪ 1401/06/31‬جهـت دریافـت‬ ‫سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه و مدعی سـت سـند مالکیـت ششـدانگ یکبـاب‬ ‫منـزل پلا ک ‪ 5993‬فرعـی از ‪ 3026‬اصلـی بخـش یـک حومـه کاشـمر بـه ادرس‪ :‬کاشـمر‪ ،‬خیابـان ‪12‬‬ ‫فروردیـن‪ 12 ،‬فروردیـن یـک‪ ،‬پلا ک ‪ 6/1‬بـه علـت سـهل انگاری گـم شـده و اسـت و برابـر دفتـر املا ک‬ ‫کاشـمر سـند مالکیـت تمامـی ششـدانگ پال ک فـوق به شـماره چاپـی ‪058159‬و‪ 98‬و شـماره الکترونیک‬ ‫‪ 139920306012004243‬صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه‬ ‫اسـتناد قسـمت پنج تبصره یک اصالحی ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت امال ک متذکر می گردد هر کس‬ ‫نسبت به ملک مورد ا گهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید‬ ‫ظـرف مـدت ‪ 10‬روز پـس از انتشـار ا گهـی بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند‬ ‫مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی تسـلیم نمایـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـاء مهلت مقـرر عدم ارسـال‬ ‫اعتـراض‪ ،‬سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضـی تحویـل خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/07/06 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک کاشمر‬ ‫م الف ‪822‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم ام البنیـن عبدالهی بنده قرائـی فرزنـد علی اصغـر بـه شماره شناسـنامه ‪ 27‬و شـماره‬ ‫ملی ‪ 0902561911‬به اسـتناد یک برگ استشـهادیه گواهی شـده و تقاضای کتبی شـماره ‪10/1401/3099‬‬ ‫مورخه ‪ 1401/06/30‬جهت دریافت سـند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی سـت‬ ‫سـند مالکیـت تمامـی ‪250‬سـهم مشـاع از ‪599723‬سـهم ششـدانگ پلا ک ‪ 1098‬فرعـی از ‪ 159‬اصلـی‬ ‫بخـش دو کاشـمر بـه ادرس‪ :‬کاشـمر‪ ،‬اراضـی بحرابـاد بـه علـت سـهل انگاری گـم شـده و اسـت و برابر دفتر‬ ‫امال ک کاشـمر سـند مالکیت تمامی ‪250‬سـهم از ‪599723‬سـهم ششـدانگ پال ک فوق به شماره چاپی‬ ‫‪351170‬هــ‪ 98‬و شـماره الکترونیـک ‪ 139920306012002294‬صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬دفتـر املا ک‬ ‫بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا به اسـتناد قسـمت پنج تبصره یـک اصالحـی مـاده ‪ 120‬ائین نامه قانون‬ ‫ثبـت املا ک متذکـر می گـردد هر کس نسـبت به ملک مورد ا گهی معامله ای انجـام داده یا مدعی وجود‬ ‫سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد بایـد ظـرف مـدت ‪ 10‬روز پـس از انتشـار ا گهـی بـه ایـن اداره مراجعـه و‬ ‫اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی تسـلیم نمایـد‪ .‬درغیراینصـورت‬ ‫پس از انقضاء مهلت مقرر عدم ارسال اعتراض‪ ،‬سند مالکیت المثنی طبق مقررات صادر و به متقاضی‬ ‫تحویـل خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/07/06 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک کاشمر‬ ‫م الف ‪821‬‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظر به اینکه اقای جواد کریمی دارای شناسـنامه شـماره ‪ 0730412350‬به شـرح دادخواسـت به کالسـه‬ ‫‪ 3/0100765‬از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان‬ ‫رضـا کریمـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 0720953030‬در تاریـخ ‪ 1401/06/07‬در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود‬ ‫زندگـی گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬جـواد کریمـی فرزنـد اسـفندیار کـد ملی‬ ‫‪ 0730412350‬متولـد ‪ 1353/01/03‬صـادره از تربت جام قلعه نومیرزاجعفرفرزنـد پـدر متوفـی ‪ -2‬ملیـح‬ ‫دورانـی فرزنـد احمـد کـد ملـی ‪ 0730185540‬متولـد ‪ 1356/06/03‬صـادره از امغان مادر متوفی‪ .‬اینک با‬ ‫انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور را به اسـتناد مـاده ‪362‬ق امور حسـبی در یک نوبت ا گهی‬ ‫می کند تا هر کسـی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد‪ ،‬از تاریخ نشـر ا گهی ظرف یک ماه‬ ‫بـه ایـن شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهـی صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫از طرف قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان تربت جام‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد صبـا جی تی ایکـس مـدل ‪ 1377‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪874 -42‬ق‪ 51‬و‬ ‫شماره موتور ‪ 00080847‬و شماره شاسی ‪ S1412277564160‬به مالکیت محسن اسعدی مفقود شده‬ ‫و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1458‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت‪ ،‬سـند‪ ،‬سـند کپمانـی و بـرگ سـبز موتورسـیکلت پـرواز ‪ 150CC‬سـوپر مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪ 766-79512‬و شماره موتور ‪ KMHCG155FM0201106‬و شماره تنه ‪ N2N**15059013104‬مفقود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1460‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری پژو ‪ 405‬جی ال ایکس ای ‪ 1/8‬مدل ‪ 1383‬با شـماره پال ک ایران ‪167 -74‬و‪33‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 12483184778‬و شـماره شاسـی ‪ 83080551‬بـه مالکیـت حمیـد برزگـر مفقود شـده و از‬ ‫درجه اعتبار ساقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1459‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1387‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪631 -32‬ص‪ 38‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 2740577‬و شـماره شاسـی ‪ S1412287901318‬بـه مالکیـت محمـد همتی قلـه زو مفقـود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ سـبز موتورسـیکلت تیزتـک ‪ 125CC‬بـه رنـگ قرمـز زرشـکی مـدل ‪ ۱۳۸۹‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪ 637-۱۳۵۵۲‬و شماره موتور ‪ NCR12581110872‬و شماره تنه ‪ NCR***125T893621Q‬به مالکیت‬ ‫مهـدی عباسـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ط‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای امیـن علیـدادی فرزنـد غیب الـه بـه موجـب دو بـرگ استشـهادیه شـهادت شـهود‬ ‫تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت نوبـت اول ششـدانگ یکبـاب منـزل مسـکونی بـه شـماره پلا ک‬ ‫‪ 3588‬فرعـی از ‪ 166‬اصلـی بخـش ‪ 13‬مشـهد را نمـوده و مدعی سـت سـند مالکیـت مزبـور بـه دلیـل‬ ‫جابجایی مفقود شده است که به حکایت سامانه مدیریت امال ک کشوری ششدانگ پال ک فوق ذیل‬ ‫ثبـت ‪ 26732‬صفحـه ‪ 442‬دفتـر ‪ 167‬بـه نـام نجیب الـه سـلجوقی ثبـت و سـند مالکیـت ‪ 103280‬صـادر‬ ‫و تسـلیم شـده‪ ،‬سـپس برابـر سـند شـماره ‪ 1373/09/24-104810‬دفتـر ‪ 5‬جـام بـه نـام امیـن علیـدادی‬ ‫منتقـل شـده اسـت‪ .‬پرونـده ثبتـی و دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتی نـدارد‪ .‬لـذا به اسـتناد تبصره یک‬ ‫ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت‪ ،‬مراتب یک نوبت ا گهی و متذکر می شـود هر کس نسـبت به ملک مورد‬ ‫ا گهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظرف ‪ 10‬روز از تاریخ‬ ‫انتشـار این ا گهی‪ ،‬اعتراض کتبی خود را به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند مالکیت رسـمی به این‬ ‫یسـت درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض‪ ،‬بدون‬ ‫اداره تسـلیم کند‪ .‬بدیه ‬ ‫ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی‪ ،‬نسبت به صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول و تسلیم ان‬ ‫بـه متقاضی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/07/06 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600i‬مـدل ‪ 1382‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪752 -42‬ن‪ 34‬و شـماره موتور‬ ‫‪ 11538207704‬و شـماره شاسـی ‪ 82907756‬بـه مالکیـت سیدحسـین اب سـواران مفقـود شـده و از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫چهارشنبه ‪ 6‬مهر ‪ 1401‬شماره‪2602‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای پویـا جدی فـر برابـر گواهـی حصـر وراثـت شـماره ‪-140025390005507887‬‬ ‫‪ 1400/05/31‬شـعبه ‪ 312‬شـورای حـل اختلاف مشـهد از مالـک جـواد فیروزکوهی فـر فرزنـد غالمحیدر به‬ ‫موجب دو برگ استشهادیه شهادت شهود‪ ،‬تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نوبت اول ششدانگ‬ ‫یکبـاب مرغـداری بـه شـماره پلا ک ‪ 4‬فرعـی از ‪ 1470‬اصلـی بخش ‪ 13‬مشـهد را نموده و مدعی سـت سـند‬ ‫مالکیـت مزبـور بـه دلیـل جابجایـی مفقـود شـده اسـت کـه بـه حکایـت سـامانه مدیریـت امال ک کشـوری‬ ‫ششـدانگ پلا ک فـوق ذیـل شـماره الکترونیکـی ‪ 111 139520306007001119‬بـه نـام جـواد فیروزکوهی فـر‬ ‫ثبـت و سـند مالکیـت ‪384263‬د‪ 93‬صادر و برابـر دسـتور شـماره ‪1400/08/06-140005806227001051‬‬ ‫واحـد اجـرای اداره ثبـت جـام در قبـال مبلـغ ‪ 6594000000‬ریـال بازداشـت اسـت‪ .‬پرونـده ثبتـی و دفتـر‬ ‫املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ایین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب‬ ‫یـک نوبـت ا گهـی و متذکر می شـود هر کس نسـبت به ملک مـورد ا گهی معامله ای انجـام داده یا مدعی‬ ‫وجود سند مالکیت نزد خود است‪ ،‬بایستی ظرف ‪ 10‬روز از تاریخ انتشار این ا گهی‪ ،‬اعتراض کتبی خود‬ ‫را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند مالکیت رسمی به این اداره تسلیم کند‪ .‬بدیهی ست درصورت‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض‪ ،‬بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه‬ ‫رسـمی‪ ،‬نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/07/06 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای حمیـد ایرانیان چهارمن نیـم فرزنـد سـیف الدین بـه موجـب دو بـرگ استشـهادیه‬ ‫شـهادت شـهود تقاضای صدور المثنی سـند مالکیت نوبت اول ششـدانگ یک قطعه زمین به شـماره‬ ‫پلا ک ‪ 811‬فرعـی از ‪ 167‬اصلـی بخـش ‪ 13‬مشـهد را نمـوده و مدعی سـت سـند مالکیـت مزبـور بـه دلیـل‬ ‫جابجایی مفقود شده است که به حکایت سامانه مدیریت امال ک کشوری ششدانگ پال ک فوق ذیل‬ ‫شـمار الکترونیکـی ‪ 140020306007004038‬بـه نـام حمیـد ایرانیان چهارمن ونیـم ثبـت و سـند مالکیـت‬ ‫‪935204‬هــ‪ 99‬صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬پرونـده ثبتـی و دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪.‬‬ ‫لـذا بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ایین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می شـود‬ ‫هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود‬ ‫اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف ‪ 10‬روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند‬ ‫مالکیت یا سند مالکیت رسمی به این اداره تسلیم کند‪ .‬بدیهی ست درصورت عدم وصول اعتراض در‬ ‫مهلت مقرر و یا وصول اعتراض‪ ،‬بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی‪ ،‬نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیـت المثنـی نوبـت اول و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/07/06 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانم سـهیال کا کـری برابـر وکالتنامـه شـماره ‪ 1391/08/25-35679‬دفتر ‪ 10‬جـام از مالک‬ ‫غالمرسـول کبودانی قاسـمی فرزنـد اسـمعیل بـه موجـب دو بـرگ استشـهادیه شـهادت شـهود تقاضـای‬ ‫صـدور المثنـی سـند مالکیـت نوبـت اول ششـدانگ یکبـاب منـزل مسـکونی بـه شـماره پلا ک ‪ 1‬فرعـی از‬ ‫‪ 43-44‬اصلـی بخـش ‪ 13‬مشـهد را نمـوده و مدعی سـت سـند مالکیـت مزبـور به دلیـل جابجایی مفقود‬ ‫شـده اسـت کـه بـه حکایـت سـامانه مدیریـت املا ک کشـوری ششـدانگ پلا ک فوق ذیـل ثبـت ‪52567‬‬ ‫صفحـه ‪ 385‬دفتـر ‪ 263‬بـه نـام غالمرسـول کبودانی قاسـمی ثبـت و سـند مالکیـت ‪322638‬الـف‪79‬‬ ‫صـادر و تسـلیم شـده و بـه موجـب دسـتور شـماره ‪ 1396/06/14-102/960760‬شـعبه ‪ 102‬دادگاه‬ ‫کیفـری تربت جـام در قبـال مبلـغ ‪ 750/000/000‬ریـال و برابـر دسـتور شـماره ‪-1398025003745634‬‬ ‫‪ 1398/12/05‬شـعبه دوم بازپرسـی دادسـرای تربت جـام در قبـال مبلـغ ‪ 1/000/000/000‬ریـال بازداشـت‬ ‫اسـت‪ .‬پرونـده ثبتـی و دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪120‬‬ ‫ایین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می شـود هـر کـس نسـبت بـه ملک مـورد ا گهی‬ ‫معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود است‪ ،‬بایستی ظرف ‪ 10‬روز از تاریخ انتشار‬ ‫ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیت یا سـند مالکیت رسـمی بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم کند‪ .‬بدیهی سـت درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض‪ ،‬بدون ارائه‬ ‫سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی‪ ،‬نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی نوبت اول و تسـلیم ان به‬ ‫متقاضـی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/07/06 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای غالم رضـا دنکـوب فرزنـد جـواد بـه موجـب دو بـرگ استشـهادیه شـهادت شـهود‬ ‫تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت نوبـت اول ششـدانگ یکبـاب منـزل مسـکونی بـه شـماره پلا ک‬ ‫‪ 516‬فرعـی از ‪ 136-160-161‬اصلـی بخـش ‪ 13‬مشـهد را نمـوده و مدعی سـت سـند مالکیـت مزبـور بـه‬ ‫دلیـل جابجایـی مفقـود شـده اسـت کـه بـه حکایـت سـامانه مدیریـت املا ک کشـوری ششـدانگ پلا ک‬ ‫فـوق ذیـل ثبـت ‪ 6086‬صفحـه ‪ 218‬دفتـر ‪ 68‬بـه نام فضل اله کاللی ثبت و سـند مالکیـت ‪ 525304‬صادر‬ ‫و تسـلیم شـده سـپس برابـر سـند شـماره ‪ 16/8/52-38948‬دفتـر ‪ 5‬جـام بـه نـام غالمرضـا دنک کـوب‬ ‫منتقـل شـده و برابـر سـند شـماره ‪ 1381/09/27-5279‬دفتـر ‪ 14‬جام به مبلـغ ‪ 1233785‬ریـال در رهن‬ ‫بانک کشـاورزی قرار گرفته اسـت‪ .‬پرونده ثبتی و دفتر امال ک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا به اسـتناد‬ ‫تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ایین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می شـود هر کس نسـبت‬ ‫به ملک مورد ا گهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظرف‬ ‫‪ 10‬روز از تاریخ انتشـار این ا گهی‪ ،‬اعتراض کتبی خود را به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند مالکیت‬ ‫رسـمی بـه ایـن اداره تسـلیم کنـد‪ .‬بدیهی سـت درصورت عدم وصـول اعتراض در مهلت مقـرر و یا وصول‬ ‫اعتراض‪ ،‬بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی‪ ،‬نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی نوبت‬ ‫اول و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/07/06 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای مجتبـی پیام عسـکری فرزنـد علی ا کبـر بـه موجـب دو بـرگ استشـهادیه شـهادت‬ ‫شـهود تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت نوبـت اول مـوازی ‪75000‬سـهم از ‪2649600‬سـهم‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن زراعـی بـه شـماره پلا ک ‪ 211‬فرعـی از ‪ 130‬اصلی بخش ‪ 13‬مشـهد را نمـوده و‬ ‫مدعی سـت سـند مالکیت مزبور به دلیل جابجایی مفقود شـده اسـت که به حکایت سـامانه مدیریت‬ ‫املا ک کشـوری مـوازی ‪75000‬سـهم از ‪2649600‬سـهم ششـدانگ پلا ک فـوق ذیـل شـماره الکترونیکـی‬ ‫‪ 139920306007003069‬به نام مجتبی پیام عسکری ثبت و سند مالکیت ‪039734‬و‪ 98‬صادر و تسلیم‬ ‫شـده اسـت‪ .‬پرونده ثبتی و دفتر امال ک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا به اسـتناد تبصره یک ماده ‪120‬‬ ‫ایین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می شـود هـر کـس نسـبت بـه ملک مـورد ا گهی‬ ‫معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود است‪ ،‬بایستی ظرف ‪ 10‬روز از تاریخ انتشار‬ ‫ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیت یا سـند مالکیت رسـمی بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم کند‪ .‬بدیهی سـت درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض‪ ،‬بدون ارائه‬ ‫سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی‪ ،‬نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی نوبت اول و تسـلیم ان به‬ ‫متقاضـی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/07/06 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی تثبیت حدود و تعیین متراژ‬ ‫به منظـور تثبیـت موقعیـت ششـدانگ پال ک هـای ‪ ۲۱‬و ‪ ۲۲‬فرعـی از ‪ ۷۹‬اصلـی اراضـی حجت ابـاد واقـع در‬ ‫بخـش ‪ ۷‬حـوزه ثبتـی جویـن‪ ،‬مـورد تقاضـای اقـای مجتبـی کاوش (نقابـی) بدین وسـیله اخطار می شـود‬ ‫کـه تعییـن متـراژ و تثبیـت موقعیت پال ک های مذکور در روز چهارشـنبه مـورخ ‪ ۱۴۰۱/07/30‬از سـاعت‬ ‫‪ ۱۱‬الی ‪۱۳‬ظهر در محل وقوع ملک به عمل خواهد امد‪ .‬لذا به منظور حصول اطمینان از عدم تضییع‬ ‫حقـوق سـایر مالکیـن و همجـواران‪ ،‬چنانچـه در مـورد حـدود و حقـوق ارتفاقـی ملـک مذکـور حقـی بـرای‬ ‫خـود قائـل هسـتید‪ ،‬در روز و سـاعت مقـرر در محـل حضـور بهـم رسـانید و مطالـب خـود را اظهـار داریـد‪.‬‬ ‫درصـورت عـدم حضـور و نبـودن اختلاف‪ ،‬نسـبت بـه تعیین متراژ و تثبیت حـدود پال ک های فـوق اقدام‬ ‫و بـه نـام متقاضـی سـند مالکیت تک برگـی صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫محمود ابراهیمی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جوین‬ ‫مفقودی (نوبت دوم)‬ ‫مدرک فار غ التحصیلی اینجانب سمانه ناصری فرزند ایرج به ش ش ‪ ۱۱۲۳۵‬صادره از سبزوار در مقطع‬ ‫کارشناسـی رشـته مهندسـی کامپیوتـر‪ -‬نرم افـزار صـادره از واحـد دانشـگاهی ازاد اسلامی مشـهد مفقـود‬ ‫شـده و فاقد اعتبار اسـت‪ .‬از یابنده تقاضا می شـود اصل مدرک را به دانشـگاه ازاد اسلامی واحد مشـهد‬ ‫به نشـانی مشـهد‪ ،‬قاسـم اباد (شهرک غرب)‪ ،‬بلوار امامیه‪ ،‬تقاطع استاد یوسفی‪ ،‬پردیس دانشگاه‪ ،‬ضلع‬ ‫شـرقی‪ ،‬سـازمان مرکزی دانشـگاه ازاد اسلامی مشهد‪ ،‬کدپسـتی ‪ ۹۱۸۷۱۴۷۵۷۸‬ارسال فرماید‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو کشـاورزی ترا کتـور ‪ ITM-475‬دو دیفرانسـیل بـه رنـگ قرمـز روغنی مدل ‪ 1400‬با شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪842 -62‬ک‪ 28‬و شـماره موتـور ‪ MT4A2W50368J‬و بـه شـماره شاسـی ‪ X03910D2‬بـه‬ ‫مالکیـت شـعبان اسـماعیل پور مفقـود شـده و فاقـد اعتبار اسـت‪/.‬ب‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب سـکینه عباس پورسـر خ قلعه مالـک خـودرو سـواری سـمند ‪ LX-EF7-1700‬بـه رنـگ سـفید‬ ‫روغنـی مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪121 -42‬و‪ 42‬و شـماره موتـور ‪ 14790032004‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAACJ1JC1BF301851‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش (برگ سـبز) تقاضای رونوشـت المثنی اسـناد‬ ‫مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف ده روز بـه دفتر‬ ‫حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایران خـودرو واقـع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه کنـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت پـس از انقضـای مهلـت مزبـور‪ ،‬طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪/.‬ب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 140160306006002233‬هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون‬ ‫مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقـای محمـود الهـی فرزنـد بدرالدیـن بـه شماره شناسـنامه ‪ 3455‬صـادره از خـواف نسـبت بـه قسـمتی‬ ‫از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 127/50‬مترمربـع (یکصـد و بیسـت و هفـت و پنجاه صـدم‬ ‫مترمربـع) قسـمتی از پلا ک ‪ 121‬فرعـی از اراضـی ربـاط علیـا پلا ک یـک اصلـی دهسـتان اربعـه واقـع در‬ ‫خراسـان رضـوی بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه خریـداری مع الواسـطه از مالکیـن رسـمی‬ ‫اقدس و علی اصغر شکفته محرز شده است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این ا گهی در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر تا درصورتی که اشـخاص ذینفع به ارای‬ ‫اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی تا دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را بـه اداره‬ ‫ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخذ کننـد‪ .‬معترض باید ظرف یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‬ ‫مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل کند و گواهی تقدیم دادخواسـت بـه اداره ثبت‬ ‫محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامات ثبـت موکول به ارائه حکم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتی‬ ‫کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نشـود یـا معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی‬ ‫محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می کنـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از‬ ‫مراجعـه متضـرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/21 :‬‬ ‫سیدامین موسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1446‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند ‪ ،‬برگ سـبز و کارت موتورسـیکلت ساوین ‪ 125‬به رنگ طوسـی مدل ‪ 1389‬با شماره پال ک ‪-28143‬‬ ‫‪ 571‬و شـماره موتـور ‪ NDR125*05124710X‬و شـماره تنـه ‪ NDR***125E8936252‬بـه مالکیـت‬ ‫ابراهیم رضائی مقدم فرزند حبیب اله با شـماره ملی ‪ 1861114524‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط‬ ‫است‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری جـک ‪ S5‬اتوماتیـک بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1396‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪681 -34‬ن‪ 32‬و شماره موتور ‪ HFC4GA301DH0010905‬و شماره شاسی ‪NAKSH7321HB145714‬‬ ‫به مالکیت حمزه همراهی با شماره ملی ‪ 1861370512‬مفقود شده و فاقد اعتبار است‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری دنـا بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1401‬با شـماره پلا ک ایـران ‪287 -34‬ن‪ 87‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 147H0667754‬و شـماره شاسـی ‪ NE526565‬بـه مالکیـت حسـین اقاجـری فرزنـد عطـاءاهلل بـه‬ ‫شـماره ملـی ‪ 1850336806‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم سـحر باصفـا بـه موجـب گواهـی حصـر وراثـت شـماره ‪-9909957725401759‬‬ ‫‪ 1399/11/18‬شـعبه ‪ 3‬شـورای حـل اختلاف تربت جـام احـدی از ورثـه مالـک محمدتقـی باصفـا فرزنـد‬ ‫علی جمعه به موجب دو برگ استشـهادیه شـهادت شـهود تقاضای صدور المثنی سـند مالکیت نوبت‬ ‫اول ششـدانگ یکباب منزل مسـکونی به شـماره پال ک ‪ 972‬فرعی از ‪ 3‬اصلی بخش ‪ 13‬مشـهد را نموده‬ ‫و مدعی سـت سـند مالکیت مزبور به دلیل جابجایی مفقود شـده اسـت که به حکایت سامانه مدیریت‬ ‫املا ک کشـوری ششـدانگ پلا ک فـوق ذیـل ثبـت ‪ 21945‬صفحـه ‪ 337‬دفتـر ‪ 142‬بـه نـام محمدتقـی‬ ‫باصفـا ثبـت و سـند مالکیـت ‪908517‬ب‪ 90‬صـادر و تسـلیم شـده سـپس برابـر سـند شـماره ‪-51929‬‬ ‫‪ 1395/01/29‬دفتـر ‪ 10‬تربت جـام در قبـال مبلـغ ‪ 1/180/000/000‬ریـال بـه مـدت ‪ 10‬سـال در رهـن بانـک‬ ‫کشـاورزی اسـت‪ .‬پرونده ثبتی و دفتر امال ک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا به اسـتناد تبصره یک ماده‬ ‫‪ 120‬ایین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می شـود هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد‬ ‫ا گهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظرف ‪ 10‬روز از تاریخ‬ ‫انتشـار این ا گهی‪ ،‬اعتراض کتبی خود را به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند مالکیت رسـمی به این‬ ‫اداره تسـلیم کند‪ .‬بدیهی سـت درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض‪ ،‬بدون‬ ‫ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی‪ ،‬نسبت به صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول و تسلیم ان‬ ‫بـه متقاضی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/07/06 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهـی تحدیـد حـدود اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫بـه موجـب تبصـره مـاده ‪ 13‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه فوق االشـاره‪ ،‬تحدید حدود قانونی ششـدانگ یکباب سـاختمان احداثی در‬ ‫پلا ک ‪ 18‬شهرسـتان اسلام ابادغرب بـه موجـب رای شـماره ‪ 140160316002002104‬هیـات حـل اختلاف‬ ‫مندرج در قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند‪ ،‬به مالکیت داریوش عسکری فرزند‬ ‫خداداد به شماره ملی ‪ 3340457832‬و شماره شناسنامه ‪ 829‬صادره از اسالم ابادغرب در ششدانگ‬ ‫یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 200/39‬مترمربع در روز چهارشـنبه مورخ ‪ 1401/07/27‬راس سـاعت‬ ‫‪ 11/30‬در محـل وقـوع ملـک‪ ،‬انجـام خواهـد شـد‪ .‬لـذا بـه موجـب ایـن ا گهـی‪ ،‬به کلیه مالکیـن پال ک های‬ ‫مجـاور اخطـار می شـود کـه در روز و سـاعت مقـرر در محـل حضـور بهـم رسـانند‪ .‬مطابـق مـاده ‪ 15‬قانـون‬ ‫ثبت اسناد و امال ک‪ ،‬چنانچه تقاضا کننده در موقع تحدید حدود‪ ،‬خود یا نماینده اش حاضر نباشند‪،‬‬ ‫ملـک مـورد تقاضـا بـا حـدود اظهارشـده از طـرف مجاوریـن‪ ،‬تحدید حـدود خواهد شـد‪ .‬مطابق مـاده ‪20‬‬ ‫قانـون ثبـت اسـناد‪ ،‬مجاورینـی کـه نسـبت بـه حـدود یـا حقـوق ارتفاقـی حقـی بـرای خـود قائـل هسـتند‪،‬‬ ‫می توانند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت محل تسلیم‬ ‫کنند‪ ،‬درغیراینصورت اداره ثبت اسناد‪ ،‬بدون توجه به اعتراض‪ ،‬عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/07/06 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1‬الف‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند ال ایکـس بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪741 -24‬س‪ 75‬و شـماره موتـور ‪ 12490163236‬و شـماره شاسـی ‪ NAA309130305BF879697‬بـه‬ ‫مالکیـت حسـین حسـینی بـا شـماره ملـی ‪ 1861679467‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقای ساالر محمدی به استناد وکالتنامه شماره ‪ 2119‬مورخ ‪ 1401/06/02‬تنظیمی دفتر ‪ 197‬گیالنغرب‬ ‫برابـر درخواسـت شـماره ‪ 140185658947000072‬مـورخ ‪ 01401/06/28‬و دو بـرگ استشـهادیه مصـدق‬ ‫شده تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ‪ 197‬گیالنغرب مدعی ست که سند مالکیت ششدانگ یکباب‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪ 180/14‬مترمربـع پلا ک ‪ 699‬فرعـی از ‪ 3‬اصلی ناحیه ‪ 34‬شهرسـتان گیالنغرب بخش‬ ‫شش کرمانشاه به شماره سریال ‪ 377418‬که ذیل ثبت ‪ 3864‬صفحه ‪ 33‬دفتر گیالنغرب به نام خانم‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیـان کـه در هیـات موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در‬ ‫بخـش ‪ 14‬مشـهد واحـد ثبتـی شهرسـتان تایبـاد مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض ان محـرز و رای الزم صـادر شـده جهـت اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهـی می شـود‪ :‬اقـای عبدالرحمـن مختـاری به‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 194‬کـد ملـی ‪ 0749360305‬صـادره از تایبـاد فرزنـد بـرات در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 203/95‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 4614‬فرعـی از ‪ 251‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪14‬‬ ‫مشـهد حـوزه ثبـت ملـک تایبـاد از محـل قسـمتی از مالکیـت عبدالرحمـن مختـاری و قسـمتی از پلا ک کالسـه ‪ .1400-469‬لـذا به موجـب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تلکیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه کثیراالنتشـار منتشـر تا درصورتی که اشـخاص ذینفع به ارای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند باید از تاریخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی تـا دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخذ کنند‪ .‬معترضیـن باید ظرف یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی‬ ‫محـل کـرده و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اسـت‪ .‬درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشـود یا معترض‪،‬‬ ‫گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می کند و صدور سـند مالکیت مانـع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/22 :‬‬ ‫مهدی حسین زاده‪ ،‬کفیل ثبت اسناد و امال ک تایباد‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160327008000280‬مورخـه ‪ 1401/06/06‬هیـات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانیه تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی شـرکت سـهامی خـاص تولیـدی و بسـته بندی سـیوان‬ ‫زنجـان در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا کاربـری تولیـدی بـه مسـاحت ‪1500‬‬ ‫مترمربـع واقـع در سـلطانیه از مالکیـت رسـمی خـود متقاضـی شـرکت تولیـدی‬ ‫بسـته بندی سـیوان محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در‬ ‫دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه‬ ‫صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضـای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/07/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/23 :‬‬ ‫سعید غریبی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سلطانیه‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم سـحر باصفـا بـه موجـب گواهـی حصـر وراثـت شـماره ‪-9909957725401759‬‬ ‫‪ 1399/11/18‬شـعبه ‪ 3‬شـورای حـل اختلاف تربت جـام احـدی از ورثـه مالـک محمدتقـی باصفـا فرزنـد‬ ‫علی جمعه به موجب دو برگ استشـهادیه شـهادت شـهود تقاضای صدور المثنی سـند مالکیت نوبت‬ ‫اول ششدانگ یکباب منزل مسکونی به شماره پال ک ‪ 1549‬فرعی از ‪ 3‬اصلی بخش ‪ 13‬مشهد را نموده‬ ‫و مدعی سـت سـند مالکیت مزبور به دلیل جابجایی مفقود شـده اسـت که به حکایت سامانه مدیریت‬ ‫املا ک کشـوری ششـدانگ پلا ک فـوق ذیـل ثبـت ‪ 24249‬صفحـه ‪ 554‬دفتـر ‪ 153‬بـه نـام محمدتقـی‬ ‫باصفـا ثبـت و سـند مالکیـت ‪794020‬الـف‪ 91‬صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬پرونـده ثبتـی و دفتـر املا ک‬ ‫بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لذا به اسـتناد تبصره یک مـاده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت‪ ،‬مراتب یک نوبت‬ ‫ا گهـی و متذکـر می شـود هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود‬ ‫سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف ‪ 10‬روز از تاریخ انتشـار ایـن ا گهی‪ ،‬اعتراض کتبی خـود را به‬ ‫پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یـا سـند مالکیـت رسـمی بـه ایـن اداره تسـلیم کنـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض‪ ،‬بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه‬ ‫رسـمی‪ ،‬نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/07/06 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160301060002450‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫الف الـه سـعیدی الو فرزنـد فر ج الـه بـه شماره شناسـنامه ‪ 15‬صـادره از خلخـال‬ ‫در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در ان بـه مسـاحت ‪531/09‬‬ ‫مترمربع از پال ک شـماره ‪ 2709‬فرعی از ‪ 8‬اصلی واقع در جعفراباد اخوان بخش‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن خریداری از شـرکت تعاونی مسـکن صنایع شـیمیایی‬ ‫پارچیـن محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/06 :‬‬ ‫محمود داودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ورامین‬ ‫م الف ‪264‬ث‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/06/10-1401/3097‬پرونـده کالسـه‬ ‫‪ 1401/290‬موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه‬ ‫ثبـت ملـک منطقـه دو بجنورد تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی‬ ‫اقـای علـی مهنانـی فرزنـد رمضانعلـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 11‬صـادره‬ ‫از بجنـورد در ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت ‪3980/91‬‬ ‫مترمربـع از پلا ک شـماره ‪ 819‬فرعـی از ‪ 28‬اصلـی اراضـی مهنـان واقع‬ ‫در خراسـان شـمالی بخـش دو حـوزه ثبـت ملـک منطقـه دو بجنـورد‬ ‫کـه مقـدار ‪ 29‬مترمربـع از ملـک مـورد تقاضـا محـدوده حریـم مسـیل‬ ‫قـرار گرفتـه کـه بـه عنوان حقـوق ارتفاقـی وزارت نیرو گواهی می شـود‪،‬‬ ‫از محـل مالکیـت ثبتـی نصـرت مهنانـی فرزنـد فر ج الـه محـرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبت بـه فاصله ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/06 :‬‬ ‫علی اوسط رستمی‪ ،‬رئیس ثبت‬ ‫شناسه ا گهی ‪1378779‬‬ ‫اسناد و امال ک ناحیه ‪ 2‬بجنورد‬ ‫گوهـر نجفقلـی فرزنـد عزیـز به شـماره ملی ‪ 3329142049‬ثبت شـده‪ ،‬به علت سـهل انگاری مفقود شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا مراتـب طبـق تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت‪ ،‬ا گهی می شـود تا چنانچه شـخصی‬ ‫مدعی انجام معامله و یا وجود سـند نزد خود باشـد‪ ،‬مراتب را ظرف مدت ‪ 10‬روز پس از انتشـار ا گهی به‬ ‫ایـن اداره اعلام و ارسـال کنـد‪ .‬بدیهی سـت پـس از انقضـای مهلـت مقرر؛ نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫المثنی اقدام خواهد شـد و سـند مالکیت اولیه باطل و از درجه اعتبار سـاقط خواهد شـد‪.‬‬ ‫نقدی‪ ،‬رئیس دفتر اسناد و امال ک شهرستان گیالنغرب‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب مالـک خـودرو سـواری پیـکان بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1378‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪745 -29‬هــ‪ 39‬و شـماره موتـور ‪ 11127853493‬و شـماره شاسـی ‪ 78457075‬بـه علـت فقـدان اسـناد‬ ‫فـروش (سـند کمپانـی و بـرگ سـبز) تقاضـای رونوشـت المثنی اسـناد مذکـور را نموده اسـت‪ .‬لذا چنانچه‬ ‫هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف ده روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت‬ ‫ایران خـودرو واقـع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه کنـد‪ .‬بدیهی سـت پـس از انقضـای مهلت‬ ‫ً‬ ‫مزبـور‪ ،‬طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪ .‬ضمنـا بـرگ سـبز بـه نـام اقـای حامـد شـامحمدی اسـت‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو سـواری پیـکان بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1382‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪841 -29‬د‪ 26‬و شـماره موتـور ‪ 11282006722‬و شـماره شاسـی ‪ 82489614‬بـه مالکیـت شـهاب نظـری‬ ‫مفقـود شـده و فاقـد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب رسـول کرم پـور مالـک خـودرو سـواری پـژو ‪ 405-GLX‬مـدل ‪ 1399‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪447 -29‬هـ‪ 47‬و شـماره موتور ‪ 124K1428145‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM11VE2LK566333‬به علت‬ ‫فقدان اسـناد فروش (برگ سـبز و سـند کمپانی) تقاضای رونوشـت المثنی اسـناد مذکور را نموده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظرف ده روز به دفتر حقوقی سـازمان فروش‬ ‫شـرکت ایران خـودرو واقـع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه کنـد‪ .‬بدیهی سـت پـس از انقضای‬ ‫مهلـت مزبـور‪ ،‬طبـق ضوابط مقرر اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پرایـد جی ال ایکـس ای بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1386‬بـا‬ ‫شـماره پلا ک ایـران ‪821-29‬هــ‪ 27‬و شـماره موتـور ‪ 1656118‬و شـماره شاسـی ‪ S1412285919828‬بـه‬ ‫مالکیـت رضـا قهرمانـی مفقـود شـده و اعتبـار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/05/24-140160318011004954‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم منیـژه نـوروز فرزنـد حسـن بـه شماره شناسـنامه ‪ 881‬صـادره از تهران‬ ‫در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر یکبـاب خانـه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 505‬مترمربـع پلا ک‬ ‫‪ 370‬فرعـی از ‪ 47‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 1‬و ‪ 2‬متصـل بهـم فرعـی از ‪ 47‬اصلـی واقـع در‬ ‫قریـه پشتمسـار بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق ناصـر فیروزی پشتمسـاری محـرز شـده اسـت‪ .‬لذا به‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به‬ ‫صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ اولین انتشـار‬ ‫ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه‬ ‫از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/07/06 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/643‬‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬مـاده ‪ ۱۳‬ایین نامـه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر اراء صـادره هیئـت موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض خانـم سـمیرا نصیـری بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ ۱۰۲۵۶‬و شـماره ملـی ‪ ۲۱۲۲۶۵۲۱۲۸‬صـادره از گـرگان فرزنـد علـی متقاضـی کالسـه پرونـده‬ ‫‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۱۹۹‬در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده اسـت بـه مسـاحت‬ ‫‪ 149.84‬مترمربـع از پلا ک ‪ 89‬اصلـی واقـع در اراضـی خرگوش تپـه بخـش ‪ 3‬حـوزه ثبـت ناحیـه ‪ 2‬گـرگان‬ ‫طبـق رای صـادره حکایـت از تصرفـات متقاضـی دارد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به‬ ‫فاصله پانزده روز ا گهی می شـود‪ .‬ازاین رو اشـخاصی که نسـبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـا ذکـر شـماره پرونـده‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض بـه مرجع ثبتی‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مرجـع ذیصلاح قضائـی تقدیـم و گواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه ایـن اداره ارائه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/21 :‬‬ ‫حجـت اهلل تجـری‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک منطقـه دو گـرگان‪ ،‬از‬ ‫م الـف ‪12837‬‬ ‫طـرف محمدامیـن صافـی‬ ‫مفقودی (نوبت دوم)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب امیرحسـین صالح پـور فرزنـد عبدالشـهید دارای شناسـنامه شـماره‬ ‫‪ 1820313141‬در مقطـع کارشناسـی رشـته مهندسـی شـیمی صـادره از واحـد دانشـگاهی ازاد اسلامی‬ ‫ابـادان مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود اصـل مدرک را به دانشـگاه‬ ‫ازاد اسلامی واحـد ابـادان ارسـال فرمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/07/20 :‬‬ ‫ابادان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/05/19-140160318011004814‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای داود ایامی روزبهانـی فرزنـد علی محمـد بـه شماره شناسـنامه ‪1249‬‬ ‫صـادره از بروجـرد در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر یکباب خانـه و محوطه به مسـاحت ‪186‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 360‬فرعـی از ‪ 31‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 31‬اصلـی واقـع در قریـه‬ ‫فشـخام بخش ‪ 22‬گیالن خریداری نسـق ام لیال زربافی فشـخامی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه‬ ‫مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض و پس از انقضای مدت مذکور‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/23 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/675‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/05/04-437214016031801100‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسام پرورش ندامانی فرزند ناظم به شماره شناسنامه ‪2670110959‬‬ ‫صـادره از رشـت در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر یکبـاب سـاختمان (خانـه و اسـطبل) و‬ ‫محوطـه بـه مسـاحت ‪ 1575/37‬مترمربـع پلا ک ‪ 1450‬فرعـی از ‪ 88‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از‬ ‫پلا ک ‪ 104‬فرعـی از ‪ 88‬اصلـی واقـع در قریـه گـوراب زرمیـخ بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری نسـق سـیدجعفر‬ ‫سـیدنژادگوراب زرمخی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز ا گهی می شود‪ .‬چنانچه اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی به شرح مذکور اعتراض‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/23 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/676‬‬ ‫مفقودی (نوبت سوم)‬ ‫گواهـی موقـت فار غ التحصیلـی اینجانـب نـادر علیرضـازاده فرزنـد سـیروس بـه‬ ‫شماره شناسنامه و کد ملی ‪ ۲۸۴۰۰۶۴۵۳۷‬صادره از سلماس متولد ‪ ۱۳۶۹‬در مقطع‬ ‫کارشناسـی ناپیوسـته رشـته مهندسـی تکنولـوژی نرم افـزار کامپیوتـر صـادره از واحـد‬ ‫دانشـگاهی ازاد اسلامی بنـاب مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪ .‬از یابنـده‬ ‫تقاضـا می شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد بنـاب ارسـال فرمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/07/06 :‬‬ ‫ارومیه‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160327008000242‬مورخـه ‪ 1401/05/05‬هیـات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـلطانیه تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای مجتبـی طاهـری فرزنـد ا کبـر بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 4400131599‬صادره از سـلطانیه در ششـدانگ یکباب سـاختمان تحت پال ک‬ ‫‪ 5058‬فرعـی از ‪ 766‬و ‪ 904‬فرعـی از ‪ 64‬اصلـی بخـش سـه زنجـان بـه مسـاحت‬ ‫‪ 115/57‬مترمربـع واقـع در سـلطانیه خریـداری از مالـک رسـمی خانـم فاطمـه‬ ‫غالمرضایـی فرزنـد یدالـه محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس‬ ‫از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود‬ ‫را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/06 :‬‬ ‫سعید غریبی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سلطانیه‬ صفحه 4 ‫ا گهی ‪5‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 6‬مهر ‪ 1401‬شماره‪2602‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160327004000078‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ایجـرود تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقـای موسـی کرمـی فرزنـد مسـیب بـه شـماره ملـی ‪ 4282270225‬صـادره از‬ ‫زنجـان در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪ 132549/78‬مترمربـع‬ ‫پال ک فرعی ‪ 943‬از ‪ 132‬اصلی واقع در بخش ‪ 5‬زنجان روسـتای سـعیداباد از‬ ‫مالکیت رسمی متقاضی محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی که اشـخاص نسـبت‬ ‫به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضـای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/07/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/23 :‬‬ ‫علی غالمی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان ایجرود‬ ‫رایگان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160327004000077‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ایجـرود تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقـای موسـی کرمـی فرزنـد مسـیب بـه شـماره ملـی ‪ 4282270225‬صـادره از‬ ‫زنجـان در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪ 179224/82‬مترمربـع‬ ‫پلا ک فرعـی ‪ 945‬از ‪ 132‬اصلـی واقع در بخش ‪ 5‬زنجان روسـتای سـعیداباد از‬ ‫مالکیت رسمی متقاضی محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی که اشـخاص نسـبت‬ ‫به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضـای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/07/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/23 :‬‬ ‫علی غالمی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان ایجرود‬ ‫ا گهی تجدید مناقصه عمومی شماره ‪/1401/05‬ت‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران‪2001091314000014 :‬‬ ‫شهرداری کهریزک درنظردارد به استناد مصوبه شماره ‪ 1401/1/13153‬مورخ ‪ 1401/03/21‬استانداری تهران و جانشین شورای اسالمی شهر کهریزک‪،‬‬ ‫نسبت به برگزاری تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرح ذیل اقدام کند‪.‬‬ ‫شماره ردیف اعتبار‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫مدت اجرای پروژه‬ ‫مبلغ براورد اولیه (ریال)‬ ‫مبلغ سپرده (ریال)‬ ‫‪40220440116‬‬ ‫پروژه اجرای لکه گیری اسفالت معابر‬ ‫سطح شهر کهریزک‬ ‫‪ 6‬ماه‬ ‫(بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده)‬ ‫‪13/011/823/819‬‬ ‫‪660/000/000‬‬ ‫لذا از کلیه شـرکت های واجد شـرایط (دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری و رتبه معتبر در رشـته راه و باند از سـازمان مدیریت و برنامه ریزی و گواهینامه تایید صالحیت ایمنی‬ ‫یشـود جهت دریافت اسـناد به سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد ایران) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه فرمایند‪ .‬کلیه‬ ‫از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی) دعوت م ‬ ‫تهـا‪ ،‬از طریق درگاه سـامانه مذکور انجام خواهد شـد و الزم اسـت‬ ‫مراحـل برگـزاری تجدیـد مناقصـه از دریافـت اسـناد تجدیـد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پا ک ‬ ‫متقاضیان شرکت در تجدید مناقصه درصورت عدم عضویت در سامانه‪ ،‬نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضا الکترونیکی برای کلیه صاحبان امضا مجاز و مهر سازمانی اقدام‬ ‫الزم به عمـل اورند‪.‬‬ ‫مبلغ خرید اسناد تجدید مناقصه‪ :‬به مبلغ ‪ 3/000/000‬ریال‬ ‫تاریخ انتشار فراخوان در سامانه‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/07/06‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪ :‬از ساعت ‪ 09:00‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1401/07/06‬لغایت ساعت ‪ 19:00‬روز یکشنبه مورخ ‪1401/07/10‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهادات‪ :‬تا ساعت ‪ 19:00‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/07/20‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 11:30‬روز پنجشنبه مورخ ‪1401/07/21‬‬ ‫اطالعات تماس و ادرس شهرداری کهریزک‪ :‬جاده قدیم تهران قم‪ ،‬کهریزک‪ ،‬بلوار شهید بهشتی‪ ،‬شهرداری کهریزک‪ ،‬واحد امور قراردادها‬ ‫تلفن تماس‪ 021 56523850 :‬داخلی ‪250‬‬ ‫‪ -1‬شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -2‬هزینه ا گهی در کلیه مراحل به عهده برنده تجدید مناقصه است‪.‬‬ ‫‪ -3‬برندگان اول‪ ،‬دوم و سوم تجدید مناقصه‪ ،‬هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند‪ ،‬سپرده انان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد تجدید مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/30 :‬‬ ‫م الف ‪۴۴۵‬‬ ‫علی کلهر؛ شهردار کهریزک‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫سـند مالکیـت ششـدانگ یکبـاب سـاختمان پلا ک ‪ 19/966‬اصلـی واقـع‬ ‫در بخـش ‪ 13‬سـلماس بـه مسـاحت ‪ 70/58‬مترمربـع در دفتـر الکترونیکـی‬ ‫‪ 139820313002003631‬بـه شـماره چاپـی ‪ 290704‬بـه نـام اقای محمدیوسـف‬ ‫خدائی ممکانـی ثبـت و صـادر شـده اسـت‪ .‬سـپس مالـک بـا ارائـه درخواسـت و‬ ‫استشـهاد محلـی‪ ،‬اعلام کـرده کـه سـند اولیـه مفقـود شـده اسـت‪ .‬لـذا موضـوع‬ ‫یشـود‪ .‬چنانچه هر‬ ‫طی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشـار ا گهی م ‬ ‫شـخص نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه کـرده کـه در بـاال ذکـر نشـده اسـت‬ ‫یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف ده روز از انتشـار‬ ‫ا گهی‪ ،‬به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت یا سند‬ ‫معامله تسلیم کند‪ .‬ا گر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا درصورت اعتراض‪،‬‬ ‫اصل سـند مالکیت یا سـند معامله ارائه نشـود‪ ،‬اداره ثبت سند مالکیت المثنی‬ ‫را برابـر مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬صـادر خواهد کرد و درصورت ارائه سـند‬ ‫مالکیـت یـا سـند معاملـه‪ ،‬صورتمجلـس مبنـی بـر وجـود ان نـزد معتـرض‪ ،‬در دو‬ ‫نسـخه تنظیـم و یـک نسـخه ان بـه متقاضـی المثنـی تسـلیم و اصـل سـند بـه‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫دهنـده ان مسـترد م ‬ ‫م الف ‪ 2‬حسین تهنیت سلطان احمدی‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد و‬ ‫امال ک سلماس‪ ،‬از طرف سعید عرفانی‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای حسـینعلی شـاهی بـه موجـب وکالتنامـه شـماره ‪ 3668‬مـورخ ‪1401/03/11‬‬ ‫ً‬ ‫تنظیمـی دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره ‪ 107‬زاهـدان وکالتـا از طـرف خانـم زینـب‬ ‫فرشـچی و بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهاد محلـی کـه بـه امضـای شـهود و بـه گواهـی‬ ‫دفتـر اسـناد رسـمی شـماره ‪ 107‬زاهـدان رسـیده مدعی سـت کـه سـند مالکیـت‬ ‫ششـدانگ اعیـان اپارتمـان مسـکونی پلا ک ‪ 22710/13420‬اصلـی واقـع در بخـش‬ ‫یـک بلوچسـتان شـهر زاهـدان‪ ،‬بلوار پرسـتار مـورد ثبـت ‪ 133582‬صفحـه ‪ 322‬دفتر‬ ‫‪ 793‬بـه شـماره چاپـی ‪ 424890‬سـری الـف‪ 91/‬مالکیـت خانـم زینـب فرشـچی بـه‬ ‫علـت جابجایـی مفقـود شـده و نامبـرده درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی‬ ‫نمـوده‪ .‬لـذا مراتـب بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامـه ثبـت‪ ،‬در یـک نوبـت‬ ‫ا گهـی می شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود‪ ،‬یـا انجـام‬ ‫معامله نسـبت به ملک مرقوم اسـت‪ ،‬از تاریخ نشـر این ا گهی ظرف ‪ 10‬روز‪ ،‬اعتراض‬ ‫خـود را بـه ضمیمـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه‪ ،‬بـه ایـن اداره اعالم و رسـید‬ ‫دریافت کند تا مورد رسـیدگی قرار گیرد‪ .‬واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسـیدن‬ ‫واخواهـی و یـا درصـورت اعتـراض‪ ،‬اصـل سـند ارائـه نشـود‪ ،‬نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/07/06 :‬‬ ‫حسـینعلی مالیـی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک زاهـدان‪ ،‬از‬ ‫م الـف ‪607‬‬ ‫طـرف عباسـعلی ا کبـری‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫فرمانده انتظامی گلستان خبر داد؛‬ ‫اعظمدستجردی‬ ‫کشف زمین خواری ‪ ۴۰‬میلیاردی در گنبدکاووس‬ ‫نخـواری در گنبـدکاووس خبـر داد‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی گلسـتان از کشـف زمی ‬ ‫سـردار محمدسـعید فاضـل دادگـر اظهـار کـرد‪ :‬بـا اشـراف اطالعاتـی مامـوران‬ ‫نخـواری‪،‬‬ ‫یبـر وقوع یک فقره زمی ‬ ‫پلیـس امنیـت اقتصادی گنبـدکاووس مبن ‬ ‫موضـوع ب هطـور ویـژه در دسـتورکار مامـوران انتظامـی قـرار گرفـت‪ .‬فرمانـده‬ ‫انتظامی گلستان افزود‪ :‬با بررسی های میدانی ماموران انتظامی و همکاری‬ ‫نماینـده اداره منابع طبیعـی و هماهنگـی بـا مراجـع قضائـی و بهره گیـری از‬ ‫نقشه های هوایی بیش از ‪ ۹۴۰۰۰‬متر از اراضی ملی و طبیعی را که غیرقانونی‬ ‫تصـرف شـده بود‪ ،‬کشـف و خلعید شـد‪ .‬فاضـل دادگر بابیان اینکـه برابر اعالم‬ ‫کارشناسـان‪ ،‬ارزش اراضـی تصرف شـده بیـش از ‪ ۴۰‬میلیاردریـال بـراورد شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬دراین راسـتا یـک متهـم دسـتگیر و پـس از تشـکیل پرونـده بـه‬ ‫نخـواری‬ ‫مراجـع قضائـی معرفـی شـد‪ .‬وی مبـارزه بـا مفاسـد اقتصـادی و زمی ‬ ‫تهـای ماموریـت پلیـس امنیـت اقتصادی عنوان و بیـان کرد‪:‬‬ ‫را یکـی از اولوی ‬ ‫پلیس قاطعانه با سـودجویان و اخالل گران نظم و امنیت اقتصادی برخورد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل جمعیت هالل احمر گلستان اعالم کرد؛‬ ‫ُ‬ ‫درپی واژ گونی مینی بوس‬ ‫نه مصدوم؛‬ ‫ِ‬ ‫مدیرعامـل جمعیـت هالل احمـر‬ ‫گلسـتان از واژگونـی یک دسـتگاه‬ ‫یبـوس بـا نـه مصـدوم‬ ‫مین ‬ ‫در اسـتان خبـر داد‪ .‬قاسـم‬ ‫غریب ابـادی گفـت‪ :‬واژگونـی‬ ‫یبـوس در محـور اق قلا‬ ‫ک مین ‬ ‫یـ ‬ ‫بـه گـرگان قبـل از شـورحیات‪ ،‬بـه‬ ‫هالل احمـر گـزارش شـد‪ .‬مدیرعامـل جمعیـت هالل احمـر گلسـتان افـزود‪:‬‬ ‫بالفاصلـه دو تیـم امدادی متشـکل از چهارنفـر از پایگاه قرق به محل حادثه‬ ‫نهـا مصـدوم‬ ‫اعـزام شـدند‪ .‬ایـن سـانحه‪ ۱۲ ،‬حادثه دیـده داشـت کـه نه نفـر ا ‬ ‫شـده بودنـد‪ .‬هشـت مصـدوم توسـط عوامـل اورژانس و یک مصدوم توسـط‬ ‫جمعیـت هالل احمـر بـه بیمارسـتان منتقـل شـدند‪.‬‬ ‫اقدام پرقدرت شهرداری برای اسفالت معابر اصلی‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫گلسـتان عملیاتـی م ‬ ‫یـک بـراورد دقیـق از تمـام گذرهایـی کـه‬ ‫مشـمول ترمیـم مسـیرهای فرسـوده اسـت‪،‬‬ ‫توسـط معاونـت فنـی احصـاء شـده کـه طبـق‬ ‫اولویـت شـبانه روزی در دسـتورکار مدیریـت‬ ‫شـهری قرار دارد‪ .‬روکش اسـفالت شریان های‬ ‫مهـم و حیاتی سـطح شـهر از جملـه اقدامات‬ ‫روتیـن و پیاپـی اسـت کـه ازسـوی شـهرداری‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫خبر‬ ‫چهارشنبه ‪ 6‬مهر ‪ 1401‬شماره‪2602‬‬ ‫یو حرفه ای مازندران‬ ‫همکاری اداره کل اموزش فن ‬ ‫با پارک علم و فناوری استان‬ ‫شهردار خرم اباد خبر داد؛‬ ‫افتتاح شهربازی «کیو» خرم اباد تا ‪ 10‬روزاینده‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫ش ــهردار خرم اب ــاد از بهر هب ــرداری از‬ ‫ش ــهربازی کی ــو ظ ــرف ‪ ۱۰‬روزاین ــده خب ــر‬ ‫داد‪ .‬س ــعید فتوح ــی در بازدی ــد از‬ ‫ش ــهربازی کی ــو بااش ــاره به ض ــرورت افتت ــاح‬ ‫و بهر هب ــرداری از این مجموع ــه تفریح ــی‬ ‫گف ــت‪ :‬گرچ ــه راه ان ــدازی ش ــهربازی کی ــو‬ ‫یک ــی از نیازه ــا و دغدغه ه ــای ش ــهروندان‬ ‫خرم اب ــادی ب ــوده ام ــا این مجموع ــه از‬ ‫‪ ۱۰‬سال گذش ــته تاب هح ــال تعطی ــل ب ــوده ک ــه‬ ‫از م ــردم عذرخواه ــی می کنی ــم‪ .‬ش ــهرداری‬ ‫ب هص ــورت مش ــارکتی ب ــا س ــرمایه گذار تواف ــق‬ ‫نم ــود ک ــه ش ــهربازی راه ان ــدازی گ ــردد ک ــه‬ ‫خوش ــبختانه ام ــاده افتت ــاح اس ــت‪.‬‬ ‫نصب دستگاه ها توسط سرمایه گذار‬ ‫ش ــهردار بابیان اینک ــه ا کث ــر دس ــتگاه ها‬ ‫توس ــط س ــرمایه گذار نص ــب ش ــده گف ــت‪:‬‬ ‫عالو هب ــر نص ــب دس ــتگاه ها و تجهی ــزات‬ ‫داخ ــل محوط ــه‪ ،‬س ــالن سرپوش ــیده‬ ‫مج ــزا ب ــا ‪ ۲۳‬وس ــیله ب ــازی همچنی ــن‬ ‫س ــالن دیگ ــری ب هن ــام س ــالن وحش ــت نی ــز‬ ‫نه ــا‬ ‫ایج ــاد ش ــده تجهی ــزات موردنی ــاز ا ‬ ‫نص ــب و ام ــاده بهر هب ــرداری هس ــتند‪.‬‬ ‫فتوح ــی اف ــزود‪ :‬طب ــق ق ــرارداد؛ تاب هح ــال‬ ‫س ــرمایه گذار موف ــق ب ــه اس ــتقرار چه ــار‬ ‫دس ــتگاه ب ــازی نش ــده ک ــه متعه ــد ش ــده‬ ‫ت ــا س ــال این ــده چه ــار دس ــتگاه یادش ــده‬ ‫را نی ــز در ش ــهربازی مس ــتقر کن ــد‪ .‬وی‬ ‫بااش ــاره به ساخت وس ــاز عمران ــی در‬ ‫ش ــهربازی تصری ــح ک ــرد‪ :‬س ــرمایه گذاری‬ ‫‪۱۰‬س ــال بهر هب ــرداری فق ــط‬ ‫درپای ــان ‬ ‫وس ــایل ب ــازی را می توان ــد از ش ــهربازی‬ ‫خ ــارج نمای ــد هرگون ــه عملی ــات عمران ــی‬ ‫و ساخت وس ــازهای انجا مش ــده ب ــه‬ ‫یگ ــردد‪.‬‬ ‫ش ــهرداری تحوی ــل م ‬ ‫قرارداد مشروط ‪ 10‬ساله سرمایه گذار‬ ‫یک ــه‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬س ــرمایه گذار درصورت ‬ ‫طب ــق تعه ــد چه ــار دس ــتگاه باقی مانـــده‬ ‫‪۱۰‬س ــال‬ ‫را نص ــب نمای ــد طب ــق ق ــرارداد ت ــا ‬ ‫در ش ــهربازی بهر هب ــرداری می کن ــد ام ــا‬ ‫ا گ ــر دس ــتگاه های باقی مان ــده را نتوان ــد‬ ‫ت ــا س ــال این ــده نص ــب کن ــد‪ ،‬ق ــراردادش‬ ‫یش ــود‪ .‬فتوح ــی‬ ‫جس ــال تعدی ــل م ‬ ‫ب ــه پن ‬ ‫س ــرمایه گذاری‬ ‫بااش ــاره به اینکه‬ ‫‪ ۲۰‬میلیاردتومان ــی در ش ــهربازی ص ــورت‬ ‫گرفت ــه اف ــزود‪ :‬ازاین مبل ــغ ح ــدود‬ ‫‪ ۱۰‬میلیاردتوم ــان عملی ــات عمران ــی انج ــام‬ ‫داده ک ــه اس ــفالت کل محوط ــه ش ــهربازی‬ ‫بخش ــی از عملی ــات عمران ــی س ــرمایه گذار‬ ‫در ش ــهربازی کی ــو اس ــت‪.‬‬ ‫فعالیت هر دستگاه بازی؛‬ ‫منوط به اخذ مجوز استاندارد‬ ‫ش ــهردار خرم اب ــاد از دردسـ ـت اجرابودن‬ ‫اخ ــذ مج ــوز اس ــتاندارد وس ــایل ب ــازی‬ ‫ش ــهربازی خب ــر داد و گف ــت‪ :‬ب ــرای رعای ــت‬ ‫اص ــول ایمن ــی و اس ــتاندارد ت ــا وس ــیله ای‬ ‫مج ــوز اس ــتاندارد نگی ــرد اج ــازه فعالی ــت‬ ‫نخواه ــد داش ــت ازایـ ـن رو ا کثری ــت‬ ‫دس ــتگاه ها مج ــوز اس ــتاندارد را دریاف ــت‬ ‫کردن ــد‪ .‬فتوح ــی ادام ــه داد‪ :‬ت ــا ‪ ۱۰‬روزاین ــده‬ ‫و پ ــس از اخ ــذ مج ــوز اس ــتاندارد چن ــد‬ ‫وس ــیله ب ــازی باقی مان ــده مراس ــم افتت ــاح‬ ‫و بهر هب ــرداری از این مجموع ــه تفریح ــی‬ ‫برگ ــزار خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫ایجاد رستوران های سنتی‬ ‫جهت استفاده همشهریان‬ ‫وی گفـت‪ :‬تلاش شـده مجموعـه ای‬ ‫سرشـار از امکانـات رفاهـی و تفریحـی بـرای‬ ‫خانواد ههـای همشـهری ایجـاد شـود تـا بـا‬ ‫ارامـش خاطـر سـاعاتی را در کنـار خانـواده‬ ‫بگذراننـد به همین منظـور عالو هبـر‬ ‫تجهیزات بازی‪ ،‬رسـتوران‪ ،‬رسـتوران سنتی‪،‬‬ ‫یشـاپ‪ ،‬دم نوش خانـه نیـز راه انـدازی‬ ‫کاف ‬ ‫گردیـده و مـردم می تواننـد اسـتفاده‬ ‫کننـد‪ .‬شـهردار خرم ابـاد درپاسخ ب هسـوال‬ ‫یبـر اخریـن وضعیـت‬ ‫خبرنـگار سـایه مبن ‬ ‫شـهربازی دانشـجو گفـت‪ :‬تاب هحـال دوبـار‬ ‫شـهربازی را جهـت حضـور سـرمایه گذار‬ ‫بـه مزایـده گذاشـته امـا متاسـفانه تا کنـون‬ ‫این مجموعـه قدیمـی شـهربازی متقاضـی‬ ‫نداشـته و همچنـان بالتکلیـف اسـت‪.‬‬ ‫امادگی شهرداری‬ ‫جهت واگذاری شهربازی دانشجو‬ ‫فتوحـی افـزود‪ :‬قصـد داریـم مجموعـه‬ ‫را بـا حفـظ کاربـری قدیمـی یعنـی‬ ‫همـان شـهربازی ب هصـورت مشـارکتی بـا‬ ‫سـرمایه گذار وا گـذار نماییـم و شـهرداری‬ ‫خرم ابـاد امادگـی هرگونـه همـکاری‬ ‫جهـت وا گـذاری شـهربازی دانشـجو‬ ‫بـه بخـش خصوصـی را دارد‪ .‬مجموعـه‬ ‫شـهربازی دانشـجو مسـاحت بـاال و فضـای‬ ‫مناسـبی جهـت سـرمایه گذاری دارد و هـر‬ ‫سـرمایه گذاری تمایـل بـه سـرمایه گذاری‬ ‫دراین مجموعـه را داشـته باشـد هرگونـه‬ ‫همـکاری و همراهـی را بـا وی در دسـتورکار‬ ‫قـرار خواهیـم گذاشـت‪.‬‬ ‫هشدار منابع طبیعی استان‬ ‫نسبت به احتمال وقوع اتش سوزی جنگل ها‬ ‫فرمانـده یـگان حفاظـت‬ ‫منابع طبیعـی و ابخیـزداری‬ ‫گلسـتان نسـبت به احتمال‬ ‫وقـوع اتش سـوزی در‬ ‫لهـا و مراتـع اسـتان‬ ‫جنگ ‬ ‫به دلیـل گرمـای هوا هشـدار‬ ‫داد‪ .‬عیسـی گلبینـی گفـت‪:‬‬ ‫یشـود شـهروندان نکات ایمنی و مراقبت های الزم را در پیشـگیری‬ ‫توصیه م ‬ ‫از وقـوع اتش سـوزی رعایـت کننـد‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬از روشـن کردن و رها کـردن‬ ‫اتش و اسـتفاده از هر وسـیله قابل اشـتعال دیگر خودداری شـود‪ .‬وی تا کید‬ ‫کـرد‪ :‬پیشـگیری از حریـق در عرص ههـای ملـی و طبیعـی به عنوان سـاده ترین‬ ‫اقـدام نیازمنـد مشـارکت فعـال همـه مـردم با هـدف حفاظت از سـرمایه های‬ ‫یسـت‪ .‬همـه نیروهـای منابع طبیعـی در اماد هبـاش کامل انـد‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫مل ‬ ‫شسـوزی ازطریـق‬ ‫مـردم اسـتان می تواننـد بـا مشـاهده هرگونـه عالئـم ات ‬ ‫سـامانه تلفنـی گویـای ‪ ۱۵۰۴‬و ‪( ۱۳۹‬امـداد جنـگل و مرتـع) نسـبت بـه‬ ‫اطالع رسـانی به موقـع اقـدام کننـد تـا بـا قیـد فوریـت پیگیـری شـود‪ .‬اداره کل‬ ‫هواشناسـی گلسـتان پیش بینـی کـرده بـود کـه بـا ورود سـامانه کم فشـار بـه‬ ‫لهـا و‬ ‫شسـوزی در جنگ ‬ ‫اسـتان و مانـدگاری ان تـا ابتـدای هفتـه احتمـال ات ‬ ‫مراتـع گلسـتان افزایـش می یابـد‪.‬‬ ‫پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان‬ ‫بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم‪ /‬موضـوع حفـظ‬ ‫و اعتلای سلامت جامعـه از ان دسـته‬ ‫مسائلی ست که اهمیت ان بر کسی پوشیده‬ ‫نبـوده و نقـش موثـر مهندسـی بهداشـت‬ ‫محیـط دراین راسـتا پیـام اور سلامتی بـرای‬ ‫یسـت‪ .‬روز جهانـی‬ ‫مـردم شـریف ایـران اسالم ‬ ‫شهـای‬ ‫بهداشـت محیـط همـواره یـاداور تال ‬ ‫بی منـت و شـبانه روزی خدمتگـزاران این عرصـه در نظـام سلامت اسـت کـه‬ ‫سـختی های فـراوان ایـن حرفـه را ب هجـان خریـده و بـرای توسـعه سلامت در‬ ‫جامعـه از هیـچ کوششـی فروگذار نکرده اند‪ .‬خوشـبختانه فعالیت مهندسـی‬ ‫بهداشـت محیـط به عنـوان یـک فعالیـت منسـجم‪ ،‬منشـا اثـرات زیـادی در‬ ‫ارتقـای سلامت مـردم بـوده کـه بـا همـت واال و تلاش بی وقفـه همـکاران‬ ‫دراین حیطـه روزبـه روز درخشـش و اثربخشـی بیشـتری داشـته کـه بـر هیـچ‬ ‫انسـان دوسـتدار سلامت پوشـیده نیسـت‪ .‬این جانـب ضمـن عـرض تبریک‬ ‫روز جهانـی بهداشـت محیـط از تمـام خدمـات شایسـته و ارزشـمند عزیـزان‬ ‫به ویژه در روزهای سـخت مبارزه با ویروس منحوس کرونا قدردانی نموده و‬ ‫سـربلندی و توفیق در خدمت به جامعه را برایشـان از درگاه خداوند متعال‬ ‫خواسـتارم‪.‬‬ ‫انتخاب بنیاد مسکن استان‬ ‫به عنوان دستگاه اجرایی برتر‬ ‫بنیاد مسـکن انقالب اسلامی گلسـتان در بیست وسـومین جشـنواره شهید‬ ‫رجایـی کـه بـا حضور دکتر سـید محمد حسـینی؛ معاون رئیس جمهـوری در‬ ‫امـور مجلـس‪ ،‬دکتـر زنگانه؛ اسـتاندار‪ ،‬دکتر عابدی؛ رئیس سـازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ریـزی اسـتان‪ ،‬سـردار ملـک شـاهکویی؛ فرمانـده سـپاه نینـوای‬ ‫اسـتان‪ ،‬معاونیـن اسـتاندار و مدیـران دسـتگاه های اجرایـی اسـتان برگـزار‬ ‫شـد‪ ،‬به عنوان دسـتگاه اجرایی برتر اسـتان در اجرا و پیگیری مصوبات سـفر‬ ‫ریاسـت جمهوری انتخـاب‪ ،‬معرفـی و از مهنـدس حسـینی؛ مدیـرکل بنیـاد‬ ‫مسـکن اسـتان تجلیـل شـد‪ .‬کسـب این رتبـه در میـان دسـتگاه های اجرایی‬ ‫اسـتان را حاصـل برنامه ریـزی‪ ،‬تلاش و کوشـش شـبانه روزی کلیـه همـکاران‬ ‫به ویـژه مدیـرکل در خدمـت بی منـت بـه مـردم اسـتان می دانـد و زحمـات‬ ‫شهـای صادقانـه همـکاران محتـرم را ارج می نهـد‪ .‬به امیـد کسـب‬ ‫و تال ‬ ‫موفقیت های بیشـتر و ارتقای جایگاه بنیاد مسـکن اسـتان در خدمتگزاری‬ ‫بـه مـردم شـریف اسـتان‪.‬‬ ‫رئیس شورای شهر گرگان بیان کرد؛‬ ‫چالش شورا و شهرداری برای طلب پیمانکاران‬ ‫رئیس شورای شهر گرگان گفت‪ :‬طلب چندماهه پیمانکاران از شهرداری به‬ ‫چالشـی برای شـورا و شـهرداری تبدیل شـده اسـت و باید به راه حل اساسـی‬ ‫یهـا دسـت یابیـم‪ .‬ناصـر گرزیـن در نو دو یکمیـن‬ ‫بـرای پرداخـت ایـن بده ‬ ‫جلسه شورای شهر گرگان اظهار کرد‪ :‬این حق طبیعی پیمانکاران است که‬ ‫طلب خود را بعد از چندین ماه اتمام طر ح ها از شـهرداری درخواسـت کنند‬ ‫و شـهرداری نیـز موظـف بـه پرداخـت اسـت‪ .‬بایـد به سمت وسـویی برویـم که‬ ‫ب هجـای تهاتـر بـا پیمانکاران طلـب ان ها نقدی پرداخت شـود‪ .‬گرزین گفت‪:‬‬ ‫چنانکـه ایـن گـره کـور بـاز نشـود همچنان شـهرداری بـا پیمانـکاران با چالش‬ ‫مواجـه خواهـد شـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬درحال حاضـر شـهرداری بدهـکاری زیـادی‬ ‫بـه پیمانـکاران دارد کـه نقـدی پرداخـت شـده و نـه ب هصـورت تهاتـری و ا گـر‬ ‫این مسـئله حـل نشـود ممکـن اسـت دیگـر نتوانیـم از خدمـات پیمانـکاران‬ ‫اسـتفاده کنیم‪.‬‬ ‫سرپرست اداره کل اموزش وپرورش مازندران‪:‬‬ ‫محدودیتی برای ثبت نام دانش اموزان اتباع خارجی وجود ندارد‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫سرپرس ــت اداره کل اموزش وپ ــرورش مازن ــدران بابیان اینکه‬ ‫تن ــام دانش ام ــوزان اتب ــاع خارجی‬ ‫هیچ مش ــکلی ب ــرای ثب ‬ ‫وج ــود ن ــدارد‪ ،‬گف ــت‪ :‬تمام ــی دانش اموزانی که برگ ــه مجوز‬ ‫اقام ــت ازس ــوی اس ــتانداری مازن ــدران را داش ــته باش ــند به‬ ‫س ــهولت در مدارس سراس ــر اس ــتان ثبت نام خواهند ش ــد‪.‬‬ ‫حس ــین کمالی تا کید ک ــرد که ب ــرای ثبت نام اتب ــاع خارجی‬ ‫ارائ ــه برگه اقامت دانش اموزان که باید ازس ــوی اداره کل اتباع‬ ‫یس ــت‪ .‬وی‬ ‫خارجی اس ــتانداری مازندران صادر ش ــود‪ ،‬الزام ‬ ‫با تا کید بر اینک ــه اموزش وپ ــرورش از ج ــذب دانش ام ــوزان‬ ‫اتب ــاع خارجی اس ــتقبال می کن ــد‪ ،‬اف ــزود‪ :‬اینک ــه فرزندانی از‬ ‫ملیت های دیگ ــر را با ام ــوزش و اموزه های ایرانی‪-‬اس ــامی‬ ‫اش ــنا و ا گاه س ــازیم‪ ،‬یکی از اه ــداف اموزش وپرورش اس ــت‪.‬‬ ‫سرپرس ــت اداره کل اموزش وپ ــرورش مازن ــدران همچنی ــن‬ ‫تن ــام برخ ــی از اتب ــاع دارای برگه اقامت اش ــاره‬ ‫ب ــه ع ــدم ثب ‬ ‫ک ــرد و گف ــت‪ :‬متاس ــفانه ای ــن اف ــراد برگ ــه اقامت مرب ــوط به‬ ‫اس ــتان های دیگر را در اختیار دارند؛ درحالی که جابه جایی‬ ‫نه ــا نیازمند تائید مجدد اس ــت‪ .‬کمال ــی همچنین تا کید‬ ‫ا ‬ ‫کرد‪ :‬تحصی ــل دانش اموزان اتب ــاع خارجی همانند تحصیل‬ ‫دیگ ــر ش ــهروندان اس ــت و ان ها مش ــمول تمام ــی خدمات‬ ‫اموزش ــی خواهند ب ــود‪ .‬سرپرس ــت اداره کل اموزش وپرورش‬ ‫مازن ــدران همچنین پیش بینی دانش ام ــوزان اتباع خارجی‬ ‫س ــا کن در اس ــتان را ح ــدود یک هزارنفر عنوان ک ــرد و گفت‪:‬‬ ‫تن ــام تا کن ــون ‪ ۶۰۰‬نفر‬ ‫طب ــق اخری ــن گ ــزارش از س ــامانه ثب ‬ ‫ازاین تع ــداد موف ــق ب هن ــام نویس ــی در م ــدارش ش ــدند‪.‬‬ ‫یش ــود؛ در س ــال تحصیل ــی ج ــاری ح ــدود‬ ‫پیش بین ــی م ‬ ‫سه ــای درس مدارس اس ــتان‬ ‫‪ ۵۳۰‬ه ــزار دانش ام ــوز بر کال ‬ ‫بنشینند که امسال برای نخس ــتین سال تحصیلی این امار‬ ‫یس ــت؛ استان‬ ‫یش ــود‪ .‬گفتن ‬ ‫ش ــامل متولدین مهرماه نیز م ‬ ‫مازندران یکی از ‪ ۱۵‬اس ــتان ممنوع کش ــور برای حضور اتباع‬ ‫خارجی اس ــت که از سال ‪ ۱۳۹۱‬براساس مصوبه شورای عالی‬ ‫امنیت ملی برای اقامت اتباع کش ــورهای افغانستان و عراق‬ ‫ممنوع ش ــد‪ .‬براس ــاس قانون فقط ان دسته از اتباع خارجی‬ ‫می توانن ــد در اس ــتان مازن ــدران اقام ــت داش ــته باش ــند که‬ ‫دارای مادر ایرانی‪ ،‬همس ــر ایرانی داش ــته باشند و یا با هدف‬ ‫گردش ــگری ‪ ،‬ماموریت کوتاه مدت کاری و یا سرمایه گذاری به‬ ‫استان س ــفر کنند‪.‬‬ ‫فرماندار ساری در ائین معارفه سرپرست معاونت سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی فرمانداری‪:‬‬ ‫فرمانداری‪ ،‬مظهر انصاف‪ ،‬اقتدار و اخالق است‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫فرمانـدار شهرسـتان سـاری ضمـن تسـلیت‬ ‫به مناسـبت ایـام رحلـت رسـول ا کـرم(ص) و‬ ‫شـهادت امـام حسـن؟ع؟ و امام رضـا؟ع؟‪،‬‬ ‫بـه عـزت و کرامـت ملـت ایـران در سـایه‬ ‫یکپارچگـی‪ ،‬اتکاء به خداونـد و اطاعـت‬ ‫ن وچـرا از رهبـری اشـاره کـرد و افـزود‪:‬‬ ‫بی چو ‬ ‫ایـران اسلامی بـه برکـت اسلام‪ ،‬عـزت پیـدا‬ ‫کـرده اسـت و بـه برکـت اسلام از زیـر سـلطه‬ ‫بیگانـگان خـارج شـده اسـت و بـه برکـت‬ ‫اسالم دل های مردمش به هم نزدیک شده‬ ‫اسـت و ملـت ایـران در سـای ه اسلام ازادی‪،‬‬ ‫کرامـت‪ ،‬پیشـرفت و عـزت را می خواهنـد ‪.‎‬‬ ‫‪ ‎‬ب هگـزارش روابط عمومـی فرمانـداری‬ ‫شهرسـتان سـاری؛ محمدعلـی نوبخـت در‬ ‫ائیـن معارفـه سرپرسـت معاونـت سیاسـی‪،‬‬ ‫امنیتـی و اجتماعـی فرمانـداری شهرسـتان‬ ‫سـاری ضمـن تقدیـر از زحمـات بابابـی در‬ ‫دوران تصـدی پسـت معاونـت سیاسـی‪،‬‬ ‫امنیتـی و اجتماعـی فرمانـداری شهرسـتان‬ ‫سـاری‪ ،‬گفـت‪ :‬فرمانـداری‪ ،‬مظهـر انصـاف‪،‬‬ ‫اقتـدار و اخلاق اسـت و وظیفـه مـا اسـتفاده‬ ‫تهـا درجهـت توسـعه و‬ ‫از تمامـی ظرفی ‬ ‫توانمنـدی اقشـار مـردم‪ ،‬کرامت بخشـیدن‪،‬‬ ‫زدودن یـاس و ناامیـدی و ایجـاد انگیـزه‬ ‫اسـت‪ .‬وی با اشـاره به اینکه هـدف بـزرگ‬ ‫پیامبـران و امامـان تامین عدالت اجتماعی‬ ‫بـود‪ ،‬افـزود‪ :‬اولیـن ارزش در نظـام مـا ازلحاظ‬ ‫یسـت و‬ ‫عملـی‪ ،‬تامیـن عدالـت اجتماع ‬ ‫این مهم باید در تمام برنامه ریزی ها و کارها‬ ‫مورد توجـه قـرار گیـرد‪ .‬فرمانـدار شهرسـتان‬ ‫سـاری ابراهیمـی را فـردی متعهـد‪ ،‬پیگیـر‪،‬‬ ‫لکـرده و دارای تجربـه ارزنـده در‬ ‫تحصی ‬ ‫حوزه معاونت سیاسـی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی‬ ‫خوانـد و تصریـح کـرد‪ :‬معاونـت سیاسـی‪،‬‬ ‫امنیتـی و اجتماعـی بایـد بالنـده‪ ،‬پرتحـرک و‬ ‫اشـرافیت کامـل بـر تمامی مسـائل سیاسـی‪،‬‬ ‫امنیتـی‪ ،‬اجتماعـی و فرهنگـی داشـته باشـد‬ ‫و در همـه برنام ههـا بایـد عدالـت اجتماعـی‬ ‫و پرکـردن شـکاف های طبقاتـی موردنظـر‬ ‫و هـدف باشـد تـا بتوانیـم معنویـت‪ ،‬دیـن‪،‬‬ ‫اخلاق و عدالـت را در جامعـه مسـتقر کنیم‪.‬‬ ‫انتصاب سرپرست مدیریت روابط عمومی شرکت نفت ستاره خلیج فارس‬ ‫عنایت الهشکیبائیان‬ ‫بـا حکـم علیرضـا جعفرپـور؛ مدیرعامـل‬ ‫جفـارس‪ ،‬علیـداد‬ ‫شـرکت نفـت سـتاره خلی ‬ ‫واحـدی به عنـوان سرپرسـت مدیریـت‬ ‫روابط عمومـی و بین الملـل و بزرگ تریـن‬ ‫پاالیشـگاه میعانـات گازی جهـان منصـوب‬ ‫شـد‪ .‬در حکـم انتصـاب وی امـده اسـت‪:‬‬ ‫تبـه مراتـب تعهـد و تجـارب ارزنـده‬ ‫باعنای ‬ ‫جنابعالـی به موجـب ایـن حکـم به عنـوان‬ ‫«سرپرسـت مدیریـت روابط عمومـی و‬ ‫بین الملل» شـرکت نفت ستاره خلیج فارس‬ ‫یشـوید‪ .‬امید اسـت با بهره گیری‬ ‫منصوب م ‬ ‫از تـوان و دانـش علمـی و فنـی‪ ،‬اسـتفاده‬ ‫بهینـه از امکانـات و تجهیـزات موجـود‬ ‫و برقـراری ارتباطـات موثـر و همـکاری‬ ‫سـازنده بـا مخاطبـان‪ ،‬در تحقـق اهـداف و‬ ‫تهـای مدیریـت روابط عمومـی و‬ ‫ماموری ‬ ‫بین الملـل خاصـه در مـوارد ذیـل‪ ،‬تلاش و‬ ‫اهتمـام ویـژه ای معمـول فرماییـد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬برنامه ریـزی و نظـارت بـر اجـرای‬ ‫تهـای مربـوط بـه امـور فرهنگـی و‬ ‫فعالی ‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬انتشـارات و تبلیغـات‪ ،‬ارتباطـات‬ ‫و رسـانه و به روزرسـانی تارنمـای شـرکت‬ ‫‪ .۲‬هماهنگـی و پیگیـری امـور تشـریفات‬ ‫شـرکت در چارچـوب برنام ههـای مصـوب‬ ‫‪ .۳‬تجزیه وتحلیـل اخبـار و اطالعـات‬ ‫منتشـره توسـط رسـانه های عمومـی‬ ‫تهـای شـرکت و تهیـه‬ ‫طبـا فعالی ‬ ‫درارتبا ‬ ‫پاسـخ و جوابیـه الزم ‪ .۴‬شناسـایی زمینـه‬ ‫همـکاری و برقـراری ارتباطـات و توسـعه‬ ‫تعاملات تخصصـی در سـطح بین المللـی بـا‬ ‫هماهنگـی مدیریـت عامـل و سـازمان های‬ ‫شهـای الزم ‪ .۵‬برپایـی‬ ‫ذی ربـط و تهیـه گزار ‬ ‫نمایشـگاه ها‪ ،‬تهیـه و توزیـع بروشـورها و‬ ‫جایـگاه و تبیین جایـگاه شـرکت‪« .‬واحدی»‬ ‫فعـال فرهنگـی‪ ،‬مذهبـی و رسـانه ای اسـتان‬ ‫هرمـزگان اسـت کـه پیش ازایـن قریـب بـه‬ ‫‪1 0‬سـال در واحـد فرهنگـی روابط عمومـی‬ ‫جفـارس عهـده دار‬ ‫شـرکت نفـت سـتاره خلی ‬ ‫مسـئولیت بوده اسـت‪ .‬او مدیریت دارالقران‬ ‫بسـیج کارگـری سـپاه اما مسـجاد ؟ع؟‬ ‫اسـتان هرمـزگان‪ ،‬فرماندهـی پایـگاه بسـیج‬ ‫سـردار شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی‬ ‫جفـارس‪ ،‬مسـئول‬ ‫شـرکت نفـت سـتاره خلی ‬ ‫فرهنگـی جامعـه اسلامی کارگـران هرمـزگان‪،‬‬ ‫نماینـده امـور ایثارگـران در شـرکت نفـت‬ ‫جفـارس‪ ،‬عضویـت در شـورای‬ ‫سـتاره خلی ‬ ‫امربه معـروف و نهی ازمنکـر پاالیشـگاه سـتاره‬ ‫جفـارس‪ ،‬عضویـت در شـورای فرهنگـی‬ ‫خلی ‬ ‫جفـارس و ‪ ...‬را نیـز در‬ ‫پاالیشـگاه سـتاره خلی ‬ ‫کارنامـه دارد‪ .‬همچنیـن از مجریـان اسـتان‬ ‫و قاریـان برتـر اسـتان قـدس رضـوی و رسـانه‬ ‫یسـت کـه دارای عناویـن و رتب ههـای‬ ‫مل ‬ ‫مختلـف دراین زمینـه اسـت‪.‬‬ ‫عباســعلی کوشــکی‪ /‬ســید حســین درویشــی؛ مدیــرکل بــا دکتــر نعمـت زاده؛‬ ‫رئیـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری مازنـــدران دیـــدار و درخصـــوص توس ــعه‬ ‫همکاری ه ــای مش ــترک فی مابی ــن گفت وگ ــو ک ــرد‪ .‬دراین دی ــدار نعم ـت زاده؛‬ ‫رئی ــس پ ــارک عل ــم و فن ــاوری مازن ــدران گف ــت‪ :‬تم ــام ت ــاش پ ــارک عل ــم و‬ ‫فنـــاوری بـــا مشـــارکت دســـتگاه های مرتبـــط رســـیدن بـــه جایـــگاه واقع ــی‬ ‫اقتصـــاد کشـــور بـــا رویکـــرد اصـــاح مـــدل کســـب وکار اســـت‪ .‬به گـــزارش‬ ‫روابط عمومـــی و مرکـــز اطالع رســـانی اداره کل امـــوزش فنـــی و حرفـ ـه ای‬ ‫مازن ــدران؛ وی ادام ــه داد ‪ :‬ظرفیت ه ــای متفرقـ ـه ای در بخ ــش کسـ ـب وکار‬ ‫در جامعـــه وجـــود دارد کـــه می شـــود بـــا انـــدک حمایـــت و نشـــان دادن‬ ‫مس ــیر علم ــی و عمل ــی‪ ،‬ان ــان را ب ــه جای ــگاه مطل ــوب درام ــدی رس ــاند‪ .‬س ــید‬ ‫یو حرف ـه ای مازن ــدران دراین دی ــدار‬ ‫حس ــین درویش ــی؛ مدی ــرکل ام ــوزش فن ‬ ‫گف ــت‪ :‬کث ــرت جامع ــه ه ــدف ب ــرای ام ــوزش‪ ،‬خ ــاق ب ــودن و نخبگ ــی برخ ــی‬ ‫از کارام ــوزان اموزش دی ــده می طلب ــد ک ــه بی ــن ایـ ـن اداره کل و پ ــارک عل ــم و‬ ‫فن ــاوری اس ــتان هم ــکاری تنگاتنگ ــی وج ــود داش ــته باش ــد‪ .‬درهمین راس ــتا‬ ‫نعمـت زاده؛ رئیــس پــارک علــم و فنــاوری مازنــدران گفــت‪ :‬مــا ظرفیــت ایجــاد‬ ‫مرکــز رشــد‪ ،‬خانــه خــاق و مرکــز نــواوری مشــترک بــا امــوزش فنی وحرفـه ای را‬ ‫داری ــم ت ــا مه ــارت اموخت ــگان نخب ــه دراین مجموع ــه ارتق ــاء یابن ــد‪.‬‬ ‫شو پرورش عنوان کرد؛‬ ‫وزیر اموز ‬ ‫توزیع دوهزار میلیارد تومان تجهیزات کارگاهی‬ ‫بین هنرستان های کشور‬ ‫اقبال خان ــم جاسـ ـم نژاد‪ /‬وزیـــر‬ ‫امـــوزش و پـــرورش از توزیـــع‬ ‫دوهزار میلیارد تومـــان تجهیـــزات‬ ‫اختصاصـــی کارگاهـــی بیـــن‬ ‫هنرس ــتان های سراس ــر کش ــور خب ــر‬ ‫داد‪ .‬یوس ــف ن ــوری در ایی ــن افتت ــاح‬ ‫پـــروژه اموزشـــی ‪ ۱۲‬کالســـه برکـــت‬ ‫ابـــادان اظهـــار کـــرد‪ :‬مهم تریـــن‬ ‫بس ــتر تحق ــق ش ــعار س ــال و توس ــعه‬ ‫مو تربیـــت اســـت؛ زیـــرا این نه ــاد‬ ‫کمـــی و کیفـــی مرا کـــز دانش بنیـــان تعلی ‬ ‫می توان ــد ب ــا تربی ــت دانش اموزان ــی خ ــاق‪ ،‬ایده پ ــرداز و متفک ــر گام مهم ــی‬ ‫در راســـتای کارافرینـــی و بـــه تبـــع ان کمـــک بـــه تولیـــد بـــردارد‪ .‬به گـــزارش‬ ‫شو پـــرورش خوزســـتان؛ وی در ادامـــه ضم ــن‬ ‫روابط عمومـــی اداره کل اموز ‬ ‫تقدیـــر از تالش هـــای خیریـــن مدرسه ســـاز در راســـتای تحقـــق نهض ــت‬ ‫ارتق ــای ش ــاخص های فض ــای اموزش ــی در کش ــور‪ ،‬اف ــزود‪ :‬عل ــم‪ ،‬اجته ــاد‪،‬‬ ‫عمــل و تولیــد ارکان تحقــق تعلیــم و تربیــت تمــام ســاحتی هســتند کــه بایــد‬ ‫از بســتر مدرســه و فضــای اموزشــی مناســب دنبــال شــوند و خیریــن نقــش‬ ‫مهم ــی در تحق ــق ای ــن ام ــر در کش ــور ایف ــا می کنن ــد ک ــه شایس ــته تقدی ــر و‬ ‫شو پ ــرورش گف ــت‪ :‬در دوره ابتدای ــی دانش ام ــوزان‬ ‫تش ــکر اس ــت‪ .‬وزی ــر اموز ‬ ‫ب ــا ایده پ ــردازی و خل ــق دان ــش اش ــنا می ش ــوند و نقط ــه عط ــف ش ــکل گیری‬ ‫شـــخصیت علمـــی دانش امـــوزان اســـت‪ .‬در دوره متوســـطه اول ای ــن‬ ‫ش ــخصیت ش ــکل پی ــدا می کن ــد و در دوره متوس ــطه دوم ب ــه ظه ــور و ب ــروز‬ ‫می رس ــد‪ .‬همچنی ــن در مرحل ــه دانش ــگاهی و در خاتم ــه ای ــن مراح ــل مه ــم‬ ‫شو پ ــرورش‬ ‫تکمی ــل ش ــخصیت علم ــی‪ ،‬ش ــاهد رس ــیدن ب ــه اه ــداف اموز ‬ ‫در تربی ــت دانش ام ــوزان ت ــراز انق ــاب اس ــامی و گام دوم خواهی ــم ب ــود ک ــه‬ ‫ب ــه تولی ــد دان ــش می پردازن ــد‪ .‬ن ــوری در پای ــان ضم ــن اش ــاره ب ــه رویک ــرد‬ ‫شو پ ــرورش در تروی ــج مهارت ام ــوزی بی ــن دانش ام ــوزان‪ ،‬خاطرنش ــان‬ ‫اموز ‬ ‫کـــرد‪ :‬دوهزار میلیارد تومـــان اعتبـــار بـــرای خریـــد تجهیـــزات کارگاه ــی‬ ‫هنرســـتان های سراســـر کشـــور اختصـــاص یافتـــه اســـت‪.‬‬ ‫رئیس جهاد کشاورزی ایالم خبر داد؛‬ ‫توزیع ‪ ۷۰۰‬تن مر غ درراستای تنظیم بازار در ایالم‬ ‫س ــمیه اذرمه ــر‪ /‬رئیـــس جهـــاد‬ ‫کشـــاورزی ایـــام از توزیـــع ‪ ۷۰۰‬تـــن‬ ‫م ــر غ جه ــت تنظی ــم ب ــازار در ای ــام‬ ‫خب ــر داد‪ .‬اذرن ــوش عم ــوزاده اظه ــار‬ ‫کـــرد‪ :‬در فروردین مـــاه ســـال جـــاری‬ ‫شـــش درصد کاهـــش جوجه ریـــزی‬ ‫و در اردیبهشـــت ‪ ۶.۵‬درصـــد‬ ‫افزایـــش جوجه ریـــزی در ســـطح‬ ‫مرغداری هـــای اســـتان داشـــته ایم‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـــه این میـــزان در مردادمـــاه بـــه ‪ ۳۳‬درصـــد و شـــهریورماه‬ ‫بـــه ‪ ۲۴‬درصـــد کاهـــش رســـیده اســـت‪ ،‬گفـــت‪ :‬خوشـــبختانه بـــا اقدام ــات‬ ‫انجام شـــده کمبـــود مـــر غ در اســـتان نداریـــم‪ .‬همیـــن االن بیـــش از نی ــاز‬ ‫اس ــتان جوجه ری ــزی داش ــته ایم‪ .‬قیم ــت م ــر غ در اس ــتان تاب ــع دو اس ــتان‬ ‫هم جـــوار کرمانشـــاه و خوزســـتان اســـت چرا کـــه قیمـــت مـــر غ در ایـــن دو‬ ‫اســتان بیــش از قیمــت این محصــول در ایــام اســت‪ .‬وی بابیان اینکــه تنهــا‬ ‫اس ــتان غ ــرب کش ــور ک ــه م ــر غ کیلوی ــی ‪ ۶۳‬هزارتوم ــان عرض ــه می ش ــود ای ــام‬ ‫اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬یک ــی از راهکاره ــا در ح ــوزه کنت ــرل قیم ــت م ــر غ این اس ـت که‬ ‫یســت‬ ‫قیمت هــای مصــوب را اعــام کنیــم کــه نتیجــه ان کاهــش جوجه ریز ‬ ‫به این دلیل ک ــه قیم ــت براب ــر هزین ــه تمام ش ــده ب ــرای مرغداری س ــت‪ .‬وی‬ ‫ی ــاداور ش ــد‪ :‬راه ــکار بع ــدی اع ــام قیمت ه ــا طب ــق عرضه وتقاضاس ــت ک ــه‬ ‫درنهایــت باعــث افزایــش جوجه ریــزی می شــود و قیمــت متعــادل را در بــازار‬ ‫ایج ــاد می کن ــد ک ــه این ام ــر نی ــز نیازمن ــد ب ــازه زمان ــی دو ت ــا ســه ماهه ب ــوده‬ ‫و در برخ ــی مقاط ــع نی ــز ش ــاهد افزای ــش قیم ــت م ــر غ در اس ــتان خواهی ــم‬ ‫بــود‪ .‬عمــوزاده بابیان اینکــه درراســتای کنتــرل قیمــت مــر غ از ابتــدای ســال‬ ‫تا کنــون ‪ ۷۰۰‬تــن مــر غ منجمــد در بــازار توزیــع شــده اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬باتوج هبــه‬ ‫یش ــود‬ ‫قیمـــت مـــر غ در اســـتان های هم جـــوار‪ ،‬تالش هـــای زیـــادی م ‬ ‫کـــه مـــر غ زنـــده از اســـتان ایـــام بـــه خوزســـتان و کرمانشـــاه خـــارج ش ــود‪.‬‬ ‫وی بابیان اینک ــه می ــزان تولی ــد م ــر غ در ای ــام طب ــق می ــزان جوجه ری ــزی‬ ‫س ـه برابر میــزان تقاضــا در اســتان اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بایــد کوشــید از خــروج مــر غ‬ ‫زنـــده بـــه اســـتان های هم جـــوار جلوگیـــری کـــرد‪.‬‬ ‫معاون عمرانی استاندار کرمان مطرح کرد؛‬ ‫لزوم اعطای تسهیالت کم بهره‬ ‫برای مالکان بناهای تاریخی‬ ‫عف ــت ف ــاح‪ /‬مع ــاون عمران ــی اس ــتاندار‬ ‫کرمـــان بااشـــاره به رهاشـــدن بناهـــای‬ ‫تاریخــی توســط مالــکان خصوصــی بیــان‬ ‫کـــرد‪ :‬دربرخی مـــوارد محدودیت هایـــی‬ ‫ایجـــاد می شـــود کـــه مالکیـــن بناهـــای‬ ‫تاریخــی ســمت مــا نمی اینــد و الزم اســت‬ ‫بســـته های تشـــویقی بـــرای مالکیـــن‬ ‫درنظـــر گرفتـــه و تســـهیالت کم بهـــره‬ ‫و کمک هـــای بالعـــوض پرداخـــت‬ ‫ش ــود‪ .‬س ــید مصطف ــی ایت اللهی موس ــوی در کارگ ــروه گردش ــگری اس ــتان‬ ‫بااش ــاره به س ــاماندهی و مرم ــت قلع ـ ه دخت ــر و قلع ــه اردش ــیر کرم ــان اظه ــار‬ ‫ک ــرد‪ :‬ب ــرای دریاف ــت اعتب ــار کم ــک می کنی ــم و بای ــد کار به س ــرانجام برس ــد‬ ‫و زمین ــه بازدی ــد گردش ــگران فراه ــم ش ــود‪ .‬پارس ــال ط ــرح وس ــیعی اط ــراف‬ ‫ای ــن قلعه ه ــا دی ــده ش ــده ک ــه قابلی ــت اجرای ــی نداش ــت و م ــردم س ــال ها‬ ‫معط ــل ش ــدند‪ .‬ا کن ــون ط ــرح در حال بهینه سازی س ــت و ت ــا ‪1.5‬ماه این ــده‬ ‫تکمی ــل می ش ــود‪ .‬موس ــوی بااش ــاره به اینکه کرم ــان اث ــار فرهنگ ــی و تاریخ ــی‬ ‫زی ــادی دارد و بای ــد دراین ح ــوزه وق ــت بگذاری ــم و بای ــد هم ــه کم ــک کنی ــم‪،‬‬ ‫گف ــت‪ :‬ب ــرای بح ــث قلعه ه ــای دخت ــر و اردش ــیر بای ــد کارگ ــروه فن ــی تش ــکیل‬ ‫ً‬ ‫و هم ــه مباح ــث دنب ــال ش ــود ت ــا کار به نتیج ــه برس ــد ضمن ــا دکل موج ــود‬ ‫در این محوط ــه بای ــد جابه ج ــا ش ــود و هم ــه کاره ــای مربوط ــه انج ــام ش ــده‬ ‫اســت‪ .‬وی بااشــاره به رهاشــدن بناهــای تاریخــی توســط مالــکان خصوصــی‬ ‫بی ــان ک ــرد‪ :‬دربرخی م ــوارد محدودیت های ــی ایج ــاد می ش ــود ک ــه مالکی ــن‬ ‫بناهـــای تاریخـــی ســـمت مـــا نمی اینـــد و الزم اســـت بســـته های تشـــویقی‬ ‫ب ــرای مالکی ــن درنظ ــر گرفت ــه و تس ــهیالت کم به ــره و کمک ه ــای بالع ــوض‬ ‫ً‬ ‫پرداخـــت شـــود‪ .‬کاروانســـراها در موقعیت هایـــی قـــرار دارنـــد کـــه حتم ــا‬ ‫ب ــرای مالکی ــن درامدزای ــی دارد و بای ــد توجی ــه ش ــوند و ب ــا همراه ــی و کم ــک‬ ‫میراث فرهنگ ــی س ــاماندهی ش ــود‪ .‬وی بااش ــاره به مانع تراشـ ـی ها در رون ــد‬ ‫کاره ــا در دس ــتگاه های مختل ــف و گالی ــه از عملک ــرد بانک ه ــا بی ــان ک ــرد‪:‬‬ ‫هم ــه بای ــد ب ــا همدل ــی کاره ــا را پی ــش ببری ــم‪.‬‬ صفحه 6 ‫راه و نگاه‬ ‫شهرستان‬ ‫چهارشنبه ‪ 6‬مهر ‪ 1401‬شماره‪2602‬‬ ‫وا کاوی چگونگی اغاز جنگ تحمیلی از کرمانشاه‬ ‫‪7‬‬ ‫ارتقای سنگر علم و دانش‬ ‫باید مهم ترین اولویت جوانان باشد‬ ‫ارتــش بعــث عــراق از ‪ ۱۵‬شــهریورماه ‪ ۵۹‬عملیــات گســترده‪‎‬ای را در مناطــق‬ ‫م ــرزی اس ــتان کرمانش ــاه انج ــام داد‪ ،‬ام ــا ب ــا دف ــاع هس ــته های مقاوم ــت‬ ‫اس ــتراتژی جن ــگ س ــریع و پرش ــدت رژی ــم بع ــث ب ــه جن ــگ فرسایش ــی‬ ‫تبدی ــل ش ــد‪ .‬ب هگ ــزارش تس ــنیم؛ منطق ــه «خ ــان لیل ــی» ی ــا «زین الق ــوس»‬ ‫منطقـ ـه ای تپه ماه ــور اس ــت ک ــه در جن ــوب قصرش ــیرین و در ش ــرق‬ ‫یگ ــذرد‪.‬‬ ‫خانقی ــن ق ــرار دارد و تنه ــا ج ــاده قصرش ــیرین نف ــت ش ــهر از ان م ‬ ‫ته ــا پی ــش تعرض ــات و تهاجم ــات درخ ــور توجه ــی‬ ‫ارت ــش ع ــراق ک ــه از مد ‬ ‫را در مناط ــق م ــرزی ای ــران انج ــام داده ب ــود در ‪ 15‬ش ــهریور ‪ 59‬در منطق ــه‬ ‫«زین الق ــوس» عملی ــات گس ــترده ای را اج ــرا ک ــرد‪ .‬در اغ ــاز ع ــراق حری ــم‬ ‫هوای ــی منطق ــه را ب ــا دو فرون ــد جنگن ــده شکس ــت و پاس ــگاه های م ــرزی‬ ‫را بمب ــاران ک ــرد و در ای ــن حمل ــه ی ــک تی ــپ زره ــی تقوی ــت ش ــده ارت ــش‬ ‫ع ــراق ش ــرکت داش ــت و ب ــا برت ــری کم ــی ی ــک ب ــه ‪ 12‬در براب ــر نیروه ــای‬ ‫ای ــران توانس ــت پاس ــگاه های م ــرزی و همچنی ــن منطق ــه زین الق ــوس را‬ ‫ب ــه اش ــغال دراورد‪ .‬در پ ــی تج ــاوزات پرا کن ــده ب ــه مناط ــق م ــرزی اس ــتان‬ ‫کرمانشــاه ارتــش عــراق در ‪ 31‬شــهریور ماه ‪ 59‬بــا پشــتیبانی هوایــی و اتــش‬ ‫س ــنگین توپخان ــه هج ــوم سراس ــری خ ــود را ب ــه ش ــهرهای اس ــتان اغ ــاز‬ ‫ک ــرد و در ای ــن هج ــوم س ــپاه دوم ع ــراق ب ــا بهره گی ــری از ‪ 80‬درص ــد ت ــوان‬ ‫رزم ــی خ ــود لش ــکرهای ‪ 4‬و ‪ 8‬پی ــاده و ‪ 6‬و ‪ 12‬زره ــی حمل ــه را از هش ــت‬ ‫مح ــور فرع ــی اغ ــاز ک ــرد‪ .‬لش ــکر ‪ 6‬زره ــی تح ــت ام ــر س ــپاه دوم ارت ــش ع ــراق‬ ‫ماموری ــت تص ــرف قصرش ــیرین را ب ــر عه ــده داش ــت و در ‪ 31‬ش ــهریور ماه‬ ‫‪ 59‬ب ــا حم ــات ش ــدید توپخان ــه و بمب ــارن پ ــی در پ ــی قصرش ــیرین ت ــک‬ ‫نه ــای ع ــراق اغ ــاز ش ــد و لش ــکر ‪ 6‬زره ــی از دو مح ــور اصل ــی ش ــمالی‬ ‫یگا ‬ ‫و جنوب ــی ب ــه قصرش ــیرین حمل ــه ک ــرد‪ .‬دش ــمن ب ــا وج ــود ای ــن لشکرکش ــی‬ ‫گســترده در ‪4 8‬ســاعت درگیــری نتوانســت وارد شــهر شــود و بــا ورود لشــکر‬ ‫هش ــت پی ــاده از دو مح ــور باباه ــادی و س ــرپل ذهاب و لش ــکر چه ــار‬ ‫پیــاده از خــان لیلــی بــه چــم امــام حســن جــاده گیالغــرب بــه قصرشــیرین‬ ‫مس ــدود ش ــد و س ــرانجام لش ــکر ‪ 6‬زره ــی توانس ــت وارد قصرش ــیرین‬ ‫ش ــده و ان را اش ــغال کن ــد‪ .‬لش ــکر هش ــت پی ــاده ارت ــش ع ــراق از دو مح ــور‬ ‫نه ــای لش ــکر‬ ‫ش ــمالی و ش ــمال غربی ب ــه س ــرپل ذه ــاب حمل ــه ک ــرد و یگا ‬ ‫هش ــت ب ــا پیش ــروی ب ــه س ــمت جن ــوب در دوم مه ــر س ــال ‪ 59‬ب ــه ش ــهر‬ ‫س ــرپل ذهاب رس ــیدند؛ ام ــا پ ــس از ی ــک درگی ــری س ــنگین عقب نش ــینی‬ ‫ک ــرده و در ارتفاع ــات قراوی ــز مس ــتقر ش ــدند‪ .‬ب ــا س ــقوط قصرش ــیرین لش ــکر‬ ‫چه ــار پی ــاده در صب ــح پنج ــم مهرم ــاه ‪ 59‬ب ــه هم ــراه تی ــپ ‪ 24‬مکانی ــزه ب ــا‬ ‫عب ــور از س ـه راهی س ــرپل ذهاب‪ ،‬گیالنغ ــرب‪ ،‬قصرش ــیرین خ ــود را ب ــه ش ــهر‬ ‫گیالنغ ــرب رس ــاند‪ .‬ای ــن ق ــوای دش ــمن ب ــه دلی ــل مقاوم ــت دالورن ــه م ــردم‬ ‫گیالنغ ــرب خس ــارت زی ــادی دیدن ــد و در ادام ــه حرک ــت م ــردم‪ ،‬عملی ــات‬ ‫هوای ــی هوانی ــروز نی ــز اس ــیب فروان ــی ب ــه انته ــای س ــتون ق ــوای ش ــمن‬ ‫وارد ک ــرد ب ــه ط ــوری ک ــه مجب ــور ب ــه عقب نش ــینی از ش ــهر و اس ــتقرار در‬ ‫چن ــد کیلومت ــری غ ــرب ان ش ــدند‪ .‬ه ــدف ارت ــش ع ــراق در ای ــن منطق ــه‬ ‫دســتیابی بــه تنگــه اســتراتژیک پاتــاق بــود تــا بــا تکیــه بــه مواضــع طبیعــی‬ ‫ان دس ــتاوردهای نظام ــی خ ــود را تثبی ــت کنن ــد و در هم ــان نخس ــتین‬ ‫روز هج ــوم رژی ــم بع ــث ع ــراق هس ــته های مقاومت ــی از نیروه ــای س ــپاه و‬ ‫نه ــا‬ ‫م ــردم تش ــکیل ش ــد ک ــه اف ــراد داوطل ــب ارت ــش و ژاندارم ــری نی ــز ب ــه ا ‬ ‫پیوس ــتند و دف ــاع جانان ــه ای ــن هس ــته های مقاوم ــت نیروه ــای مهاج ــم‬ ‫را از دس ــتیابی ب ــه اه ــداف گس ــترده خ ــود ناامی ــد ک ــرد و اس ــتراتژی جن ــگ‬ ‫س ــریع و پرش ــدت ع ــراق را ب ــه جنگ ــی فرسایش ــی کش ــاند و ب ــه ای ــن ترتی ــب‬ ‫ارت ــش ع ــراق پ ــس از ی ــک هفت ــه ت ــاش تنه ــا ب ــه ش ــهر قصرش ــیرین ک ــه در‬ ‫‪ 15‬کیلومت ــری م ــرز ق ــرار داش ــت تس ــلط یاف ــت و پدافن ــد ناق ــص و ناموزون ــی‬ ‫را پذیرف ــت‪.‬‬ ‫مصرف ‪ 960‬میلیون مترمکعب گاز طبیعی در استان‬ ‫سرپرســـت شـــرکت گاز خراســـان جنوبـــی از‬ ‫مصـــرف ‪ 960‬میلیون مترمکعـــب گاز طبیعـــی‬ ‫در شش ماهه نخســـت امســـال در اســـتان‬ ‫خبـــر داد‪ .‬رحمـــان محمـــودی گفـــت‪ :‬طـــی‬ ‫شش ماهه نخســـت ســـال در بخش هـــای‬ ‫مختلـــف‪ 960 ،‬میلیون مترمکعـــب گاز مصرف‬ ‫شـــده کـــه نســـبت بـــه دوره مشـــابه پارســـال‪،‬‬ ‫حدود ‪ 133‬میلیون مترمکعب افزایش مصرف ثبت شـــده اســـت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫بیشـــترین مقـــدار مصـــرف گاز اســـتان مربوط به بخـــش نیروگاهی بـــوده که‬ ‫دراین بخـــش ‪ 551‬میلیون مترمکعـــب گاز مصـــرف شـــده اســـت‪ .‬همچنین‬ ‫در شش ماهه نخســـت ســـال در بخـــش خانگـــی‪ ،‬عمومی و تجـــاری حدود‬ ‫‪ 190‬میلیون مترمکعـــب و در بخش هـــای صنعتـــی‪ ،‬ســـیمان و ‪ CNG‬نی ــز‬ ‫درمجموع حـــدود ‪ 219‬میلیون مترمکعب گاز طبیعی مصرف شـــده اس ــت‪.‬‬ ‫سرپرســـت شرکت گاز اســـتان خراسان جنوبی یاداور شـــد‪ :‬باتوجه به شروع‬ ‫فصل ســـرد امیدواریم مشـــترکین گرامی رعایت نکات ایمنـــی را به طورکامل‬ ‫مدنظر قـــرار دهند و بـــا رعایت دمای رفـــاه (بین ‪ 18‬تا ‪ 21‬درجه ســـانتی گراد)‬ ‫و صرفه جویـــی در مصـــرف گاز طبیعـــی یاری دهنـــده شـــرکت گاز ب ــرای‬ ‫خدمات رســـانی هرچه بهتـــر باشـــند‪.‬‬ ‫تقدیر از کارمند مختر ع دانش بنیان شرکت گاز استان‬ ‫بـزرگ علمـی دنیـا خواهـد بـود‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫امـروز بایـد همـه توجـه داشـته باشـند‬ ‫کـه مـا در شـرایط تحریـم بـه این درجـه از‬ ‫تهـای عظیـم رسـیده ایم کـه بـا انواع‬ ‫موفقی ‬ ‫تهـا و‬ ‫تهـا‪ ،‬سـختی ها‪ ،‬محرومی ‬ ‫محدودی ‬ ‫کاسـتی ها همـراه بـود و ایـن بسیارارزشـمند‬ ‫اسـت‪ .‬وی گفـت‪ :‬مازنـدران در اخریـن‬ ‫نظرسنجی شـورای عالی فرهنگ عمومی در‬ ‫امیـد بـه زندگی رتبه نخسـت کشـور را کسـب‬ ‫کـرد کـه یعنـی جوانـان مـا شـاداب هسـتند و‬ ‫خانواد ههـای مـا امیـد بـه اینـده دارنـد و این‬ ‫امیـد می توانـد در ایـن جوانـان تبلـور یابـد‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در مازنـدران افـزود‪ :‬ما‬ ‫مدعـی نیسـتیم مـردم مـا در شـرایطی قـرار‬ ‫دارنـد کـه از همـه لحاظ ارامش و رفـاه دارند؛‬ ‫یهـا‬ ‫تهـای غرب ‬ ‫بلـه مـردم مـا به دلیـل خباث ‬ ‫یهـای گذشـته در سـختی های‬ ‫و نامدیریت ‬ ‫زیـادی قـرار دارند‪ .‬وی علت عقب ماندگی ها‬ ‫مهـا‬ ‫را چهاردهـه اعمـال سـخت ترین تحری ‬ ‫دانسـت و گفـت‪ :‬شـرایط کنونـی کشـور‬ ‫ناشـی از این اسـت که قلدرهـای جهانـی‬ ‫و نمایندگانشـان در کشـورهای منطقـه‬ ‫‪ ۴۳‬سـال ایـران اسلامی را به دلیـل سـردادن‬ ‫فریـاد ازادی خواهـی در محاصـره سـخت‬ ‫اقتصـادی قـرار دادنـد امـا جوانـان مـا‬ ‫نشـرایط سـخت و محرومیـت در‬ ‫درهمی ‬ ‫یهـا توانسـتند بـه‬ ‫تمامـی علـوم و تکنولوژ ‬ ‫قلـه علمـی دسـت یابنـد و افتخـار جمهوری‬ ‫اسلامی‪ ،‬رشـد علمـی جوانـان اسـت‪.‬‬ ‫اسـتاندار مازنـدران بـا تشـریح تلاش دولـت‬ ‫بـرای ایجـاد بهتریـن بسـترها جهـت رشـد‬ ‫علمـی‪ ،‬افـزود‪ :‬دولـت تلاش دارد تـا جوانـان‬ ‫بتواننـد در بهتریـن شـرایط و بـا کمتریـن‬ ‫دغدغه در عرصه های علمی و جهانی خود‬ ‫را به نمایـش بگذارنـد و پرچـم نظام اسلامی‬ ‫را در دنیـا به اهتـزاز دراورنـد‪ .‬حسـینی پور‬ ‫خطـاب بـه دانش امـوزان گفـت‪ :‬جایـگاه‬ ‫خـود را سـنگر علـم بـه باالتریـن درجـات‬ ‫برسـانید تـا در سـایه خـون و رشـادت های‬ ‫یتـر برابـر زورگویـی‬ ‫شـهدا‪ ،‬شـاهد ایرانـی قو ‬ ‫دشـمنان باشـیم‪ .‬هم زمـان بـا سراسـر کشـور‬ ‫سال تحصیلی حضوری در استان مازندران‬ ‫پـس از حـدود دوسـال امـوزش غیرحضـوری‬ ‫‪۵۳‬هـزار دانش امـوز‬ ‫و مجـازی و بـا حضـور ‪ ۶‬‬ ‫اغـاز شـد‪.‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی در مراسم خطبه خوانی شب شهادت امام رضا ؟ع؟‪:‬‬ ‫تشیع‪ ،‬مدیون قیام علمی اما م هشتم(ع) است‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫تولیـت اسـتان قـدس رضـوی گفـت‪ :‬جریـان‬ ‫تشـیع به همان میـزان کـه مدیـون قیـام‬ ‫یسـت‪ ،‬مدیـون قیـام علمـی‬ ‫خونیـن حسین ‬ ‫یسـت‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫رضو ‬ ‫احمـد مـروی در ائیـن خطبه خوانـی شـب‬ ‫شـهادت امام رضا؟ع؟ که با حضور خادمان‬ ‫و زائـران رضـوی در بـارگاه مطهـر حضـرت‬ ‫ثامن الحجـج ؟ع؟ برگـزار شـد؛ بااشـاره به‬ ‫برخـی القـاب امـام علی بن موسـی الرضا؟ع؟‪،‬‬ ‫ابـراز کـرد‪ :‬امـام هشـتم ؟ع؟ القـاب مهمـی‬ ‫دارنـد کـه تامـل در هرکـدام از ان هـا بابـی از‬ ‫علـم و معرفـت را بـرای انسـان می گشـاید؛‬ ‫یکـی از ایـن القـاب «صدیـق الشـهید» اسـت‬ ‫کـه در زیـارت و صلـوات خاصـه موردتا کیـد‬ ‫قـرار گرفتـه و از شـیعیان خواسـته شـده‬ ‫بـا ایـن لقـب بـه ایـن امـام معصـوم سلام‬ ‫دهنـد‪ .‬وی بـه شـرایط پیچیـده دوران‬ ‫امامـت حضـرت رضـا؟ع؟ اشـاره و تصریـح‬ ‫کـرد‪ :‬حضـرت ثامن الحجـج ؟ع؟ در یکـی از‬ ‫پیچیده ترین شـرایط تاریخ تشـیع به امامت‬ ‫رسـیدند؛ دران دوران کسـی که خالفـت را در‬ ‫دسـت داشـت ب هگـواه همـه مورخـان یکـی‬ ‫از زیرک تریـن و سیاسـتمدارترین خلفـای‬ ‫عباسـی ب هنـام «مامـون» بـود کـه این امـر‬ ‫شـرایط را بـرای تشـخیص حـق از باطـل‬ ‫یکـرد‪ .‬وی تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫بسیاردشـوار م ‬ ‫مامـون به دروغ خـود را محب اهل بیت ؟ع؟‬ ‫معرفـی و در محافـل علمـی خالفت بالفصل‬ ‫حضـرت علی بن ابی طالـب؟ع؟ را اثبـات‬ ‫و به دنبـال ایـن شـیطنت‪ ،‬خالفـت خـود را‬ ‫بـه حضـرت رضـا؟ع؟ تقدیـم کـرد تـا مقـام‬ ‫رضا بهنام‬ ‫سرپرست شرکت گاز خراسان جنوبی اعالم کرد؛‬ ‫استاندار مازندران‪:‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫اسـتاندار مازنـدران گفـت‪ :‬عصبانیـت‬ ‫بخـوردگان ناشـی از رشـد‬ ‫بدخواهـان و فری ‬ ‫علمی جوانان کشور است و امروز مهم ترین‬ ‫اولویـت بـرای همـه بایـد ارتقابخشـی سـنگر‬ ‫علـم و دانـش باشـد تـا ایـران اسلامی‬ ‫یتـر از همیشـه بسـازیم‪ .‬سـید محمـود‬ ‫قو ‬ ‫حسـین پور در مراسـم اغـاز سـال تحصیلـی‬ ‫و نواختـن «زنـگ مهـر» در دبیرسـتان‬ ‫دخترانـه شـیوا (شهرسـتان امـل) بـا تشـریح‬ ‫دسـتاوردهای علمـی کشـور پـس از پیـروزی‬ ‫انقالب‪ ،‬افزود‪ :‬امروز ایران اسالمی و جوانان‬ ‫ان در عرص ههـای علمـی بـرای جهـان الگـو‬ ‫هسـتند و جهـان علمـی سـر تعظیـم نسـبت‬ ‫بـه جوانـان و نوجوانـان کشـور فـرود اورده و‬ ‫بـه ایـن قـدرت اعتـراف می کنـد‪ .‬وی ادامـه‬ ‫یهـا‪،‬‬ ‫یهـا‪ ،‬دل نگران ‬ ‫داد‪ :‬یکـی از ناراحت ‬ ‫نهـای جریـان‬ ‫حسـادت ها و ندید ‬ ‫اپوزیسـیون جمهـوری اسلامی همیـن رشـد‬ ‫علمـی جوانـان و نوجوانـان ماسـت کـه ان ها‬ ‫را عصبانی می کند‪ .‬استاندار مازندران اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬در کرسـی های بین المللـی جوانـان‬ ‫ایرانـی اعـم از دختـر و پسـر در عرص ههـای‬ ‫مهـم و رشـته های مختلـف باافتخـار پرچـم‬ ‫جمهـوری اسلامی را بـاال می برنـد کـه نشـان‬ ‫از عـزت ملـت بـزرگ ایران و ذلـت بدخواهان‬ ‫انـدک دارد و ا گـر در همیـن مسـیر و رشـدی‬ ‫کـه در حـوزه علمـی داریـم در عرص ههـای‬ ‫مختلـف طـی بشـود‪ ،‬جمهـوری اسلامی در‬ ‫بهـای‬ ‫اینـده نزدیـک به عنـوان یکـی از قط ‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫و جایـگاه واالی امامـت را از چشـم مـردم‬ ‫بیندازد‪ .‬در پس این پیشـنهاد به ظاهر زیبا‬ ‫و فریبنـده نقشـه ای پیچیـده و خطرنـا ک‬ ‫بـود؛ اینکـه مامـون به دنبـال این بودکـه‬ ‫امامـت را از چشـم مـردم بینـدازد و موجـب‬ ‫سـقوط امامـت شـود تـا مـردم بگوینـد‬ ‫فرزنـدان رسـول اهلل (ص) نیـز به دنبـال‬ ‫مقـام و دنیـا هسـتند‪ .‬امـام وارد یـک مبـارزه‬ ‫بسیارپیچیده و خستگی ناپذیر با شیطنت‬ ‫مامـون شـده بودند که ا گـر مامون به نتیجه‬ ‫می رسـید امامت ساقط شـده و قداستش را‬ ‫از دسـت مـی داد؛ لـذا ایشـان بایـد بـه مـردم‬ ‫ا گاهـی بدهنـد و مـردم را روشـن کننـد و بـا‬ ‫بیـان صادقانـه حقیقـت را برای مردم اشـکار‬ ‫نماینـد‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین مـروی‬ ‫بابیان اینکـه امام رضـا؟ع؟ «صدیـق» اسـت‬ ‫به این معنا کـه اعتقـاد‪ ،‬عمـل و گفتـارش‬ ‫یکـه مامـون‬ ‫یسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬ان وقت ‬ ‫یک ‬ ‫ریا کارانـه و فریبکارانـه پیشـنهاد خالفـت را‬ ‫بـه امام رضـا؟ع؟ عرضـه می کنـد ایشـان بـا‬ ‫منطقـی بسـیارقوی می فرماینـد «مامـون‬ ‫ا گـر خالفـت حـق توسـت نمی توانـی ایـن‬ ‫حـق را بـه دیگـران بدهـی و ا گـر حـق تـو‬ ‫نیسـت پـس بـه چـه جرئتـی ردای خالفـت‬ ‫را غاصبانـه ب هتـن کـردی؟» وی خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬امام رضـا؟ع؟ باصداقـت و بـرای رضـای‬ ‫الهـی بـه تبییـن اسلام حقیقـی برمی خیزنـد‬ ‫و نقشـه های پیچیـده مامـون را بـا زیرکـی‬ ‫یکـه مامـون‬ ‫ تمـا م پاسـخ می دهنـد تاجای ‬ ‫می بینـد در برابـر منطـق قـوی و زیرکـی‬ ‫فوق العـاده ایشـان نمی توانـد مقاومـت کنـد‬ ‫و امامـت را به چالـش بکشـاند‪ .‬ازایـن رو‬ ‫تصمیـم بـه شـهادت امـام معصـوم و مظلوم‬ ‫می گیـرد و امام رضـا؟ع؟ این مسـیر طوالنـی‬ ‫دفـاع از اسلام و ا گاهی بخشـی بـه مـردم‬ ‫را تـا شـهادت ادامـه می دهنـد و کمتریـن‬ ‫نرمشـی برابـر خالفت غاصب مامـون از خود‬ ‫نشـان نمی دهنـد‪ .‬تولیـت اسـتان قـدس‬ ‫باتا کیدبراینکه جریان تشیع به همان میزان‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫کـه مدیـون قیـام خونیـن حسین ‬ ‫یسـت؛ گفـت‪:‬‬ ‫مدیـون قیـام علمـی رضو ‬ ‫امام رضـا؟ع؟ از هر فرصتی برای اشـکارکردن‬ ‫چهره مامون و خالفت غاصبانه او اسـتفاده‬ ‫می کردنـد؛ لـذا بخشـی از زندگـی مبـارک‬ ‫امام رضـا؟ع؟ بـه جهـاد تبیین گذشـت تا مرز‬ ‫میـان اسلام نبـوی و علـوی از اسلام امـوی‬ ‫و عباسـی بـرای مـردم اشـکار شـود‪ .‬وی بـه‬ ‫خطبـه ‪ 172‬نهج البالغـه اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫یهـای‬ ‫ام ام علـی؟ع؟ در این خطبـه ویژگ ‬ ‫رهبـر جامعـه اسلامی را معرفـی می کننـد‬ ‫و در فـرازی می فرماینـد «پرچـم هدایـت و‬ ‫رهبـری جامعـه اسلامی در دسـت کسـی‬ ‫باید باشـد که اهل بصیرت باشـد‪ ،‬مسـائل را‬ ‫بداند‪ ،‬دشمنان دین را بشناسد و مکرهای‬ ‫انـان را خـوب درک کنـد و قـدرت بیـان و‬ ‫تبییـن بـرای مـردم داشـته و اهـل پایـداری‬ ‫و مقاومـت باشـد و درایـن راه سـختی های‬ ‫طاقت فرسـا را تحمـل و عالـم بـه دیـن‬ ‫باشـد»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪ :‬امـروز مسـئولیت‬ ‫تمـام شـیعیان این اسـت که بـا الگوپذیـری از‬ ‫حضـرت ثامن الحجـج ؟ع؟ در راه شـناخت‬ ‫درسـت حقیقـت قـدم بردارنـد‪ ،‬در مسـیر‬ ‫جهاد تبیین بکوشـند و دراین راه اسـتقامت‬ ‫کننـد و دراین مسـیر نورانـی از هیچ تهدیدی‬ ‫نهراسـند و دچـار تردیـد نشـوند‪ .‬تولیـت‬ ‫یکـه‬ ‫اسـتان قـدس رضـوی از تمـام افراد ‬ ‫در میزبانـی از زائـران حضـرت رضـا؟ع؟ در‬ ‫دهـه اخـر صفـر به نحـوی نقـش داشـته اند‪،‬‬ ‫قدردانی کرد و گفت‪ :‬از خانواده بزرگ خدام‬ ‫بهـای‬ ‫تهـای مذهبـی و موک ‬ ‫رضـوی‪ ،‬هیئ ‬ ‫یکـه نمـادی از اربعیـن حسـینی را در‬ ‫مردم ‬ ‫اطـراف حـرم مطهـر به نمایـش گذاشـتند و‬ ‫هرکـدام ب هسـهم خود پذیـرای زائـران رضوی‬ ‫بودنـد‪ ،‬کمـال تقدیـر و تشـکر را دارم‪.‬‬ ‫طی مراســـمی با حضور سرپرســـت شـــرکت‬ ‫گاز خراســـان جنوبـــی از کارمنـــد مختـــر ع‬ ‫و دانش بنیـــان شـــرکت گاز اســـتان تقدیـــر‬ ‫شـــد‪ .‬رحمـــان محمـــودی دراین مراســـم‬ ‫گفـــت‪ :‬حمایت از شـــرکت های دانش بنیان‬ ‫موردتا کیـــد شـــرکت گاز بـــوده و بســـیار‬ ‫خرســـندیم کـــه یکـــی از کارمنـــدان مـــا‬ ‫به عنـــوان مختـــر ع دانش بنیـــان تا کنـــون‬ ‫موفـــق به ثبـــت ‪ 14‬اختـــراع درزمینـــه محصـــوالت ارگونومی شـــده که باعث‬ ‫کاهـــش اســـیب های اســـکلتی در محیط هـــای کاری می شـــود‪ .‬سرپرس ــت‬ ‫شـــرکت گاز اســـتان خراســـان جنوبی افزود‪ :‬مطهره نازی نژاد همکار ش ــاغل‬ ‫در واحـــد بهداشـــت‪ ،‬ایمنـــی و محیط زیســـت با ثبـــت ‪ 14‬اختـــراع به عنوان‬ ‫فنـــاور برتـــر اســـتان در ســـال ‪ 97‬و جهادگـــر نمونـــه علـــم و فنـــاوری اس ــتان‬ ‫در ســـال های ‪ 97‬و ‪ 98‬انتخـــاب شـــده اســـت‪ .‬عمـــل بـــه فرمایشـــات مقام‬ ‫معظـــم رهبری با تبیین شـــعار ســـال مبنی بـــر اهمیت تولیـــد‪ ،‬دانش بنیان‬ ‫و اشـــتغال افرین؛ در دســـتورکار این مجموعـــه قـــرار گرفته اســـت‪ .‬وی تا کید‬ ‫کـــرد‪ :‬شـــرکت گاز خراســـان جنوبـــی یک ســـازمان خدمات رســـان اســـت که‬ ‫بـــرای ارتقای کیفیت خدمات ارائه شـــده و افزایش رضایت مشـــترکین اماده‬ ‫همـــکاری بـــا شـــرکت های دانش بنیـــان و طر ح هـــای پژوهشی ســـت‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ۸۰‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫برای احداث موزه دفاع مقدس‬ ‫مدیـــرکل حفـــظ اثـــار و نشـــر ارزش های دفـــاع مقـــدس خراســـان جنوبی از‬ ‫اختصـــاص ‪ ۸۰‬میلیارد تومـــان بـــرای احـــداث مرکـــز فرهنگـــی و مـــوزه دف ــاع‬ ‫مقـــدس خراســـان جنوبـــی خبـــر داد‪ .‬ســـرهنگ غالمرضـــا فالحـــی گف ــت‪:‬‬ ‫بـــا پیگیری هـــای دو ســـاله و در ســـفر رئیس جمهـــوری بـــه اســـتان مبل ــغ‬ ‫‪ ۸۰‬میلیارد تومـــان طی سه ســـال برای ایـــن منظور اختصـــاص می یابد‪ .‬وی‬ ‫بیـــان کـــرد‪ :‬بر این اســـاس ‪ ۱۰‬میلیارد تومـــان ســـال ‪ ۳۵ ،۱۴۰۱‬میلیارد توم ــان‬ ‫ســـال ‪ ۱۴۰۲‬و ‪ ۳۵‬میلیارد تومـــان هـــم ســـال ‪ ۱۴۰۳‬بـــرای ســـاخت مرک ــز‬ ‫فرهنگـــی و موزه دفـــاع مقدس خراســـان جنوبی اختصـــاص خواهد یافت‪.‬‬ ‫مدیـــرکل حفـــظ اثـــار و نشـــر ارزش هـــای دفـــاع مقـــدس خراســـان جنوبی‬ ‫افـــزود‪ :‬از خـــرداد ســـال جاری عملیـــات اجرایـــی ان در شـــش هزار متر مربع‬ ‫اغـــاز شـــده اســـت و پیگیریم تـــا اعتبار ســـال اول بـــرای احداث مـــوزه دفاع‬ ‫مقـــدس را به ‪ ۳۰‬میلیارد تومـــان افزایش دهیـــم‪ .‬فالحی ادامه داد‪ :‬در س ــفر‬ ‫رئیس جمهوری به اســـتان همچنیـــن ‪ ۱۵‬میلیارد تومان برای موزه اســـتکبار‬ ‫ســـتیزی طبس اختصـــاص یافت که بـــا ‪ ۴۰‬درصد پیشـــرفت‪ ،‬در ســـه هزار و‬ ‫‪ ۷۰۰‬متر مربـــع در حال ســـاخت اســـت و طی دو ســـال احداث می شـــود‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکـــه ‪ ۹.۵‬هکتـــار محوطه ســـازی مـــوزه دفاع مقدس اســـتان انجام‬ ‫شـــده و بـــرای این منظور پیشـــنهاد اختصـــاص اعتبار در ســـفر دوم رئیس‬ ‫جمهـــور به خراســـان جنوبـــی را مطرح کرده ایـــم‪ ،‬تصریح کـــرد‪ :‬در ‪ ۶۲‬نقطه‬ ‫اســـتان شـــهدای گمنام به خـــا ک ســـپرده شـــده اند و ‪ ۲۱‬یادمان شـــهدای‬ ‫گمنام در حال ســـاخت اســـت‪.‬‬ ‫استاندار خراسان جنوبی‪:‬‬ ‫بصیرت و تبیین ادامه راه شهدا ست‬ ‫اســـتاندار خراســـان جنوبـــی گفـــت‪ :‬پابرجایـــی و اقتـــدار نظـــام مقـــدس‬ ‫جمهـــوری اســـامی از برکت خون شهداســـت و ادامـــه راه انـــان برخورداری‬ ‫از بصیـــرت و تبییـــن اســـت‪ .‬به گـــزارش روابط عمومی اســـتانداری خراس ــان‬ ‫جنوبـــی؛ جـــواد قناعت در حاشـــیه مراســـم تشـــییع پیکر شـــهید حس ــین‬ ‫یوســـفی هریونـــد و تجمع بـــزرگ امـــت رســـول اهلل (ص) در بیرجنـــد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫کشـــور و نظـــام مـــا‪ ،‬مدیـــون خـــون شهداســـت‪ .‬وی تصریـــح کـــرد‪ :‬مل ــت‪،‬‬ ‫جوانـــان خـــود را بـــه قربانگاه فرســـتادند تا انقالب پیروز شـــود‪ ،‬بعـــد عزیزان‬ ‫خـــود را در عرصه هـــای مختلـــف به میدان فرســـتادند تا نظام حفظ ش ــود‪.‬‬ ‫اســـتاندار خراســـان جنوبی افزود‪ :‬در شـــرایط فعلی هم که دشمن در حال‬ ‫جنـــگ نرم و شناختی ســـت‪ ،‬باز هم این مردم هســـتند کـــه در مقابل همه‬ ‫نیرنگ ها ایســـتاده اند‪ .‬وی گفت‪ :‬با همه مشـــکالتی که در کشور وجود دارد‬ ‫و نقدهایـــی کـــه به این مشـــکالت هســـت‪ ،‬مردم که بـــرای پیـــروزی انقالب‬ ‫جوانـــان خـــود را تقدیم کرده انـــد‪ ،‬اصل نظـــام را قبول دارنـــد‪ .‬قناعت ادامه‬ ‫داد‪ :‬هرچنـــد صباحـــی به واســـطه تشـــییع پیکر شـــهید عزیـــزی‪ ،‬این نکته‬ ‫بـــه همـــه ما یـــاداوری می شـــود که ایـــن انقالب چه مســـیری را طـــی کرده و‬ ‫چـــه خون هایـــی برای حفـــظ ان ریخته شـــده اســـت‪ .‬وی با بیان اینکه باید‬ ‫یـــاد و خاطـــره شـــهدا را زنـــده نگهداریـــم‪ ،‬گفت‪ :‬مشـــکالت عدیده و بس ــیار‬ ‫بزرگ کشـــورهای پیشـــرفته به خاطر دیکتاتـــوری رســـانه ای‪ ،‬هرگز منعکس‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫نمی شـــود؛ امـــا کوچک ترین مشـــکل در کشـــور مـــا چند صد برابر م ‬ ‫اســـتاندار خراســـان جنوبی با تا کید بر کارامـــدی مســـئوالن و کار ان ها برای‬ ‫نظـــام و در راســـتای خدمـــت بـــه مـــردم افـــزود‪ :‬ایـــن وظیفـــه ما ســـت که با‬ ‫پیـــروی از شـــهدا‪ ،‬امام خمینی (ره) و مقـــام معظم رهبری بـــا بصیرت افزایی‬ ‫و دشمن شناســـی‪ ،‬فتنه ها را بشناســـیم‪.‬‬ ‫رونمایی از ‪ ۴۵۰‬اثر تولیدی حوزه دفاع مقدس‬ ‫مدیـــرکل صد او ســـیمای اســـتان خراســـان جنوبـــی گفـــت‪ :‬از ‪ ۴۵۰‬اث ــر‬ ‫فاخـــر تولیدی کـــه ‪ ۱۲۰‬برنامـــه تلویزیونـــی صد او ســـیمای اســـتان در حوزه‬ ‫دفـــاع مقـــدس اســـت‪ ،‬رونمایـــی شـــد‪ .‬به گـــزارش تســـنیم؛ علیرضـــا اینه دار‬ ‫در این مراســـم با اشـــاره به اینکه صد او ســـیما همـــواره توجه ویـــژه به موضوع‬ ‫ایثار و شـــهادت داشـــته اســـت‪ ،‬گفت‪ :‬بـــرای تولیـــدات فاخر این ســـازمان‪،‬‬ ‫بنیـــاد شـــهید‪ ،‬بنیـــاد حفـــظ اثـــار و نشـــر ارزش های دفـــاع مقدس و س ــپاه‬ ‫ک کرده انـــد‪ .‬وی با بیان اینکه حوزه دفـــاع مقدس‬ ‫انصارالرضـــا اســـتان کمـــ ‬ ‫همچنـــان جـــای تبییـــن و کار دارد‪ ،‬افـــزود‪ :‬امـــروز از ‪ 450‬برنامـــه رادیویی و‬ ‫تلویزیونی تولید صدا و ســـیمای اســـتان‪ ،‬معادل ‪ 100‬ساعت برنامه رونمایی‬ ‫شـــد‪ .‬مدیرکل صد او ســـیمای اســـتان خراســـان جنوبی گفت‪ 80 :‬برنامه یاد‬ ‫یـــاران با اســـتناد به وصایای شـــهدا‪ 20 ،‬نمایـــش رادیویی بلنـــد‪ 50 ،‬نمایش‬ ‫کوتـــاه معرفی شـــهدا و رزمنـــدگان دفـــاع مقـــدس و ‪ 60‬برنامه یاد شـــقایق از‬ ‫جملـــه این اثـــار فاخر اســـت‪ .‬وی با بیان اینکه امادگی کامـــل برای همکاری‬ ‫بـــا اداره کل فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی در تولیـــدات حـــوزه دفـــاع مقدس را‬ ‫داریـــم افـــزود‪ :‬در طول ســـال نیـــز در بخش هـــای مختلـــف تولیـــدات حوزه‬ ‫ایثـــار و شـــهادت در کندا کتور هـــای صـــدا‪ ،‬ســـیما و خبـــر وجـــود دارد و ب ــه‬ ‫ان اهمیـــت داده می شـــود‪ .‬اینـــه دار تصریـــح کرد‪ :‬بـــرای تولیـــدات کیفی در‬ ‫رســـانه‪ ،‬دســـتگاه های فرهنگی از جمله صد او سیما نیازمند حمایت است‪.‬‬ ‫فرمانده ســـپاه انصارالرضا؟ع؟ اســـتان خراســـان جنوبی هم در این مراس ــم‬ ‫گفـــت‪ :‬در خصـــوص دفـــاع مقـــدس تا کنـــون هـــر چـــه کار کردیـــم به ان ــدازه‬ ‫کافـــی نبـــوده و ضروری ســـت از یـــادگاران ان زمـــان که ا کنون ســـن و س ــالی‬ ‫از ان ها گذشـــته مســـتندات تهیه شـــود‪ .‬ســـردار محمدرضا مهدوی افزود‪:‬‬ ‫در دوران دفـــاع مقـــدس مدیـــران برخـــاف برخی مســـئوالن امـــروز که تنها‬ ‫دنبال دیده شـــدن هســـتند‪ ،‬به دنبال کار جهادی و فی ســـبیل اهلل بودند و‬ ‫به دنبـــال حضـــور در مقابـــل دوربین هـــا و تریبون هـــا نبودند‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬اعظم دستجردی‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 6‬مهر ‪ 1401‬اول ربیع االول ‪ 28 1444‬سپتامبر ‪ 2022‬سال نوزدهم شماره ‪2602‬‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫یب ــرد‪ .‬لباس‬ ‫ش ــب از نیم ــه گذش ــته؛ ول ــی از ذوق خواب ــش نم ‬ ‫تکوان ــدو را از ت ــن خارج نکرده و ب ــا همان لب ــاس در رختخواب‬ ‫دراز کش ــیده و به رویاهایش فکر می کند‪ .‬دس ــتش را زیر س ــرش‬ ‫گذاش ــته و از زی ــر پشـ ـه بند به س ــتاره هایی ک ــه مس ــیر فرداها را‬ ‫نش ــان می دهن ــد‪ ،‬خیره ش ــده‪ .‬ی ــاد ان روز ش ــوم و بمب گذاری‬ ‫در مدرس ــه می افت ــد‪ .‬یاد همکالسـ ـی ها و هم مدرسـ ـه ای هایی‬ ‫ک ــه االن در اس ــمان کن ــار همان س ــتاره ها هس ــتند! از پدر قول‬ ‫گرفت ــه ا گر هزین ــه وس ــایل و ثبت نام باش ــگاه را خ ــودش فراهم‬ ‫تن ــام کن ــد! دنی ــا و رویاهای‬ ‫کن ــد‪ ،‬او را در باش ــگاه تکوان ــدو ثب ‬ ‫ک ــودکان مهاج ــر ب ــا ارزوه ــا و دنی ــای س ــایر بچه های ای ــن کره‬ ‫یک ــه جن ــگ و خونریزی و‬ ‫نه ــم زمان ‬ ‫خا ک ــی متف ــاوت اس ــت؛ ا ‬ ‫نه ــا را مجب ــور ب ــه ترک خان ــه و کاش ــانه می کند‪.‬‬ ‫بگ ــذاری ا ‬ ‫بم ‬ ‫یک ــه هم ــه سرنوش ــت و رویاهایش ــان در کیف دس ــتی ی ــا‬ ‫روز ‬ ‫یش ــود؛ دوس ــتان‪ ،‬خاط ــرات گذش ــته‬ ‫کوله پش ــتی خالص ــه م ‬ ‫و تم ــام دی ــروز را فرام ــوش می کنند و ف ــردا را باید در س ــرزمینی‬ ‫جه ــای ناس ــور‬ ‫مه ــا و رن ‬ ‫غری ــب جس ــتجو کنن ــد‪ .‬تصوی ــر زخ ‬ ‫این روزهای افغانس ــتان در پ ــی خروج نیروه ــای امریکایی پس‬ ‫‪۲۰‬س ــال اشغال‪ ،‬همراه اس ــت با مهاجرت‪ ،‬نومیدی‪ ،‬گرسنگی‬ ‫از ‬ ‫و رن ــج والدین ــی که جنگ و مهاج ــرت را در سرزمینش ــان پایانی‬ ‫نیس ــت‪ .‬هرچن ــد مهاج ــرت از افغانس ــتان ب ــه این روزه ــا ختم‬ ‫یش ــود و سال هاس ــت مردم این دی ــار لفظ مهاج ــرت را با اه‬ ‫نم ‬ ‫و نفرین مس ــببانش هج ــی می کنند‪ .‬در چنی ــن اوضاعی برخی‬ ‫از بی ــم ن ــان و ج ــان‪ ،‬کودکانش ــان را می فروش ــند و دخت ــرکان و‬ ‫پس ــرکان بی گن ــاه و معص ــوم‪ ،‬بـ ـه ازای مبلغ ــی ناچی ــز که ش ــاید‬ ‫بتوان ــد ب ــه زنده مان ــدن دیگ ــر اعض ــای خان ــواده کم ــک کن ــد‪،‬‬ ‫یش ــوند ک ــه بیگان ــگان غربی‪-‬امریکای ــی‬ ‫قربان ــی سرنوش ــتی م ‬ ‫برایش ــان ترس ــیم کرده اند‪ .‬عده ای نیز زندگ ــی در جهنم جدید‬ ‫را برنمی تابند و تس ــلیم روزگار ش ــده و قص ــد مهاجرت می کنند‪.‬‬ ‫نح ــال جن ــگ و خونری ــزی و مهاج ــرت مان ــع رویاپ ــردازی‬ ‫باای ‬ ‫یش ــود و به تعبی ــری رویاه ــا و ارزوه ــای کودکان ــه‬ ‫ک ــودکان نم ‬ ‫نش ــرایطی رویای‬ ‫تناس ــبی با زمان و م ــکان ندارند؛ ام ــا درچنی ‬ ‫ورزش ــکار ش ــدن و کس ــب مدال و قهرمان ــی و ‪ ...‬بیش ــتر به یک‬ ‫ً‬ ‫ش ــوخی مانن ــد اس ــت چه رس ــدبه اینکه کس ــی واقع ــا بتواند به‬ ‫نه ــم در مهاج ــرت! هرچن ــد میوه چین ــی و‬ ‫نه ــا فک ــر کن ــد ا ‬ ‫ا ‬ ‫دس ــتیابی به ارزوه ــای کودکانه در باغ مهاجرت چندان اس ــان‬ ‫نیس ــت بااین وجود هس ــتند ک ــودکان مهاجری که ب ــه ارزوهای‬ ‫س ــرزمین م ــادری خ ــود در دی ــاری غریب دس ــت یافته ان ــد و با‬ ‫«تصمیمات مردان ــه» به «ارزوهای کودکان ــه» خود جامه عمل‬ ‫پوشاندند‪.‬‬ ‫باس ــط یک ــی از این ک ــودکان مهاجر اس ــت ک ــه هم ــراه خانواده‬ ‫خود در یکی از ش ــهرهای خراس ــان س ــکنی گزیده و به خودش‬ ‫قول داده پرچم کشـــورش را در اوردگاه های ورزشـــی باال ببرد‪ .‬او‬ ‫عاش ــق تکواندوست و باوجوداینکه هیچ مربی نداشته بسیاری‬ ‫از حرکات تکواندو را اموخته اس ــت‪ .‬پدر کارگ ــری می کند و او نیز‬ ‫همراه دوس ــتش حنیف در اطراف خانه دست فروش ــی می کند‬ ‫کخ ــرج خان ــواده اس ــت‪ .‬دسـ ـت های زمخ ــت و چه ــره‬ ‫و کم ‬ ‫بس ــوخته اش حا کی ازان اسـ ـت که ب ــا کار بیگان ــه نیس ــت و‬ ‫افتا ‬ ‫در س ــرزمین م ــادری نی ــز برای مع ــاش تالش می کرده اس ــت‪ .‬او‬ ‫سه ــای تکوان ــدواش را بر ت ــن کرده و دسـ ـت های خواهرش‬ ‫لبا ‬ ‫را محکم گرفته و همراه مادر اس ــتوار ب هس ــمت باش ــگاه ورزشی‬ ‫ق ــدم برمـ ـی دارد‪ .‬در راه حنی ــف می بیند و ب ــه او لبخند می زند‪.‬‬ ‫نزدی ــک باش ــگاه ص ــدای مرب ــی ک ــه در ح ــال فرم ــان دادن ب ــه‬ ‫یش ــود‪ .‬قلب باس ــط تند می زند‪.‬‬ ‫ورزش ــکاران اس ــت ش ــنیده م ‬ ‫مرب ــی باس ــط را می پذی ــرد و حت ــی را ش ــهریه را نی ــز ب هش ــرط‬ ‫خوان ــدن درس و کمک ب ــه خانواده‪ ،‬نیم بها محاس ــبه می کند‪.‬‬ ‫یس ــت که ورزش‬ ‫کیمی ــا یوس ــفی از دیگر ورزش ــکاران افغانستان ‬ ‫را از کودک ــی در ای ــران اغ ــاز ک ــرده و ب ــه مرات ــب ب ــاالی ورزش ــی‬ ‫دس ــت یافته اس ــت‪ .‬جایگاهی که خودش معتقد ش ــاید ا گر در‬ ‫افغانس ــتان بود‪ ،‬ش ــاید ب ــدان دس ــت نمی یاف ــت‪ .‬پدرومادرش‬ ‫قبل از ازدواجش ــان باتوجه به شرایط س ــختی که در افغانستان‬ ‫داش ــتند‪ ،‬مجب ــور ب ــه مهاج ــرت ش ــدند و ب ــه ای ــران امدن ــد‪.‬‬ ‫نه ــا در ای ــران ماندگار ش ــدند و ب ــا ه ــم ازدواج کردند‪ .‬حاصل‬ ‫ا ‬ ‫ازدواجش ــان چهار فرزند بود‪ .‬یک دختر و س ــه پس ــر‪ .‬باتوجه به‬ ‫نه ــا در ایران س ــا کن اند‪ .‬کیمیا‬ ‫ش ــرایط حا کم بر افغانس ــتان ا ‬ ‫نش ــهر ش ــروع‬ ‫در مش ــهد به دنی ــا ام ــده و دوومیدان ــی را در ای ‬ ‫ک ــرده‪ .‬یک خانم پیشکس ــوت که مهاجر هم ب ــود برای دختران‬ ‫مهاجر در مش ــهد دوره اس ــتعدادیابی برگزار کرد و او نیز ش ــرکت‬ ‫نج ــا ب ــه ورزش دوومیدان ــی عالقه من ــد ش ــد‪ .‬او‬ ‫ک ــرد و از هما ‬ ‫ا کن ــون ‪2 4‬س ــال دارد و عاش ــق دوومیدان ــی و دوهای س ــرعت‬ ‫اس ــت‪ .‬ماده تخصصـ ـی اش دوی ‪ ۱۰۰‬متر اس ــت و عضو تیم ملی‬ ‫دوومیدانی افغانســـتان و رکورددار دوهای ســـرعت کشورشـــان‬ ‫اس ــت‪ .‬در دو دوره المپی ــک ش ــرکت ک ــرده و در بازی های توکیو‬ ‫ه ــم پرچم دار کش ــورش بوده اس ــت‪.‬‬ ‫یس ــت ک ــه در کنار‬ ‫فاطم ــه اس ــحاقی دیگر ورزش ــکار افغانستان ‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫تحقق «رویاهای کودکانه» با طعم مهاجرت!‬ ‫ورزش ب ــا جن ــگ و فق ــر و تبعی ــض می جنگ ــد‪ .‬دی ــدن پدری که‬ ‫‪ 30‬س ــال است به دلیل معلولیت ناش ــی از تصادف‪ ،‬در گوشه ای‬ ‫از خان ــه روی زمی ــن درازکش اس ــت‪ ،‬به تنهای ــی می تواند انگیزه‬ ‫شه ــای بلندت ــر افزای ــش ده ــد ت ــا اندکی از‬ ‫فاطم ــه را ب ــرای پر ‬ ‫ان ــدوه پدر بکاه ــد و لحظاتی لبخند رضایت بر لبانش بنش ــاند‪.‬‬ ‫درواق ــع تصوی ــر تکراری پ ــدر روی تخ ــت‪ ،‬در کنار ‪1 0‬س ــاعت کار‬ ‫شه ــای بلن ــد فاطم ــه ‪ 15‬س ــاله برای‬ ‫شس ــالگی مان ــع پر ‬ ‫از ش ‬ ‫کس ــب م ــدال در رش ــته دوومیدان ــی نش ــده اس ــت‪ .‬فاطم ــه‬ ‫یک ــی از مهاج ــران جن ــگ پایان ناپذی ــر داخل ــی افغانس ــتان به‬ ‫ای ــران اس ــت‪ .‬او در دومیـ ـن دوره لیگ دوومیدانی پرش ــین ویژه‬ ‫دخت ــران ک ــه ب ــا حض ــور ‪ ۱۸۰‬بازیکن دختر در ورزش ــگاه ش ــهید‬ ‫کشـــوری برگزار شـــد در دوی ‪ ۶۰‬متر رده س ــنی اول م ــدال برنز را‬ ‫کس ــب کرد‪ .‬در مس ــابقات انتخابی دوومیدانی دختران سراس ــر‬ ‫ً‬ ‫کش ــور هم حضور داش ــته و اخیرا هم به عنوان یک ــی از دختران‬ ‫صاح ــب رک ــورد در مس ــابقات انتخاب ــی دخت ــران در ته ــران‬ ‫انتخ ــاب ش ــد‪ .‬او می گوید هنگام مس ــابقه ب ه س ــختی هایی که‬ ‫کش ــیده ام فکر می کنم‪ .‬ت ــاش می کنم که رم ــق در پاهایم باقی‬ ‫بمان ــد تا بتوان ــم بلند و بهت ــر بپرم و رک ــورد بزنم‪.‬‬ ‫گه ــای‬ ‫متصدی ــان مس ــابقات جهان ــی ساعتش ــان را ب ــا جن ‬ ‫داخلی افغانس ــتان ک ــوک نمی کنند و مهاجران افغانس ــتانی نیز‬ ‫جن ــگ و خونریزی و مهاجرت را مانعی ب ــرای ورزش نمی بینند‪.‬‬ ‫درچنین شرایطی ان ها برای کس ــب امادگی با ورزشکاران ایرانی‬ ‫تمرین می کنند و برگزاری مس ــابقات شناس ــایی اس ــتعدادهای‬ ‫مه ــای منتخ ــب مهاجرین ب ــرای حضور در‬ ‫جدی ــد و تقویت تی ‬ ‫ته ــای بی ــرون م ــرزی و داخل ایران مس ــیری هم ــوار برای‬ ‫رقاب ‬ ‫یس ــت‪ .‬کمیته ووش ــو پناهندگان‬ ‫ته ــای جهان ‬ ‫ش ــرکت در رقاب ‬ ‫در ایـــران از زمان ایجاد در ســـال ‪ ۱۳۹۴‬زیرمجموعه فدراس ــیون‬ ‫ووش ــو جمهوری اس ــامی ایران توانس ــته ‪ 1350‬ووشوکار مهاجر‬ ‫را ثبت فدراس ــیون ووش ــو ایران نماید که از این تع ــداد‪ ۱۱ ،‬مربی‬ ‫و داور خانـــم و ‪ ۳۳‬مرب ــی و داور اق ــا تحوی ــل جامع ــه مهاجرین‬ ‫داده ش ــده اس ــت‪ .‬به گفت ــه مس ــئول کمیت ــه ووش ــو پناهندگان‬ ‫در ای ــران؛ درحال حاض ــر بی ــن ‪ ۳۵۰۰‬ت ــا ‪ ۴۵۰۰‬ووش ــوکار مهاج ــر‬ ‫در ای ــران مش ــغول فعالیت های ورزشـ ـی اند که دوس ــوم ان ها را‬ ‫جوان ــان و نوجوانان تش ــکیل می دهند‪.‬‬ ‫ورزش ــکاران افغانس ــتانی که در ایران و در کنار ورزشکاران ایرانی‬ ‫تمری ــن کردند و به مس ــابقات جهانی و المپی ــک راه پیدا کردند‬ ‫کم نیس ــتند‪ .‬هدایت روح اهلل نیکپا؛ قهرمان م ــدال اور المپیکی‬ ‫افغانس ــتان در رش ــته تکوان ــدو می گوید‪ :‬طب ــق اعالم مرک ــز امار‬ ‫ای ــران ح ــدود سـ ـه میلیون نفر مهاج ــر افغ ــان در ای ــران زندگی‬ ‫می کنند‪ .‬هدای ــت از جمعیت ‪ 300‬هزارنفری جامعه ورزش ــکاران‬ ‫افغ ــان خب ــر می ده ــد و می گوی ــد‪« :‬ما در رش ــته های بس ــیاری‬ ‫ورزش ــکار داریم‪ .‬برای هر رش ــته هم کمیته ای تش ــکیل داده ایم‬ ‫و یکی از مربیان باس ــابقه ان رش ــته ازطریق انتخابات مس ــئول‬ ‫نه ــا ب ــه رش ــته های رزمی عالق ــه فراوان‬ ‫ان رش ــته ش ــده»‪ .‬افغا ‬ ‫دارن ــد‪ .‬رئیس ش ــورای عالی ورزش مهاجرین افغانس ــتانی مقیم‬ ‫نه ــا در ان‬ ‫ای ــران افزود‪« :‬ش ــورای ورزش ــی ‪ 58‬رش ــته را که افغا ‬ ‫فعال ان ــد و ورزش ــکاران نخب ــه پ ــرورش داده ان ــد را شناس ــایی و‬ ‫ثب ــت ک ــرده اس ــت»‪ .‬همای ــون رضایی یک ــی از مربی ــان تکواندو‬ ‫نیز معتقد اس ــت؛ باتوجه به اینک ــه ایران قط ــب تکواندو جهان‬ ‫اس ــت و مرک ــز جهان ــی تکوان ــدو نی ــز در ای ــران مس ــتقر اس ــت‪،‬‬ ‫مهاج ــران افغ ــان که در ایران بزرگ ش ــده اند ا گر ب ــه مقامی هم‬ ‫برس ــند‪ ،‬هم ب ــرای ما و ه ــم برای ای ــران یک افتخار اس ــت‪.‬‬ ‫احمدی؛ یکی از مربیان باش ــگاه های ورزش ــی حاش ــیه مش ــهد‬ ‫یه ــا‬ ‫می گوی ــد‪« :‬این روزه ــا ک ــه به دلی ــل برخ ــی ناهماهنگ ‬ ‫تن ــام کودکان افغ ــان در م ــدارس ایرانی به وی ــژه ان هایی که‬ ‫ثب ‬ ‫به تازگ ــی وارد ایران ش ــده اند‪ ،‬با مش ــکالتی مواجه ش ــده اس ــت‬ ‫ام ــا ثبت نام کودکان مهاجر در باش ــگاه ها و کالس های ورزش ــی‬ ‫یش ــود‪ .‬ان ها باانگی ــزه کن ــار ایرانی ها ورزش‬ ‫به راحت ــی انجام م ‬ ‫می کنن ــد و عالو هب ــر کار و درس‪ ،‬ورزش را ه ــم باجدی ــت دنب ــال‬ ‫می کنن ــد و تعدادی ازان ها هم هس ــاله در مس ــابقات مختلف به‬ ‫مقا مه ــای متع ــددی نائ ــل می ایند»‪.‬‬ ‫نس ــاله در افغانس ــتان‪ ،‬باع ــث ش ــده ک ــه ش ــمار‬ ‫جن ــگ چندی ‬ ‫زیادی از ش ــهروندان این کش ــور برای زنده ماندن‪ ،‬به کشورهای‬ ‫دیگ ــر‪ ،‬به وی ــژه ای ــران مهاج ــرت کنن ــد‪ .‬بی تردی ــد مهاج ــرت‬ ‫محدودیت های ــی را به وی ــژه برای ک ــودکان و نوج ــوان به همراه‬ ‫ته ــا در ام ــوری غیرضروری بیش ــتر‬ ‫دارد و ش ــاید ای ــن محدودی ‬ ‫به چش ــم بیایند؛ ام ــا امروز ش ــاهدیم کودکان مهاج ــری زیادی‬ ‫در عرص هه ــای ورزش ــی مش ــغول به فعالیت هس ــتند‪ .‬وج ــود‬ ‫نه ــا به‬ ‫چندصده ــزار ورزش ــکار مهاج ــر در کش ــور ک ــه برخی ازا ‬ ‫م ــدارج ب ــاالی جهانی دس ــت یافته حج ــت گفتار فوق اس ــت‪.‬‬ ‫ام ــروز «باس ــط» ها و «کیمیا »ه ــا و «فاطمه »ه ــا رویاه ــای‬ ‫گمشد هش ــان را در ورزش ــگاه ها و در کن ــار ک ــودکان ایران ــی‬ ‫یش ــان‬ ‫می جویند تا در س ــرزمینی که چندان از س ــرزمین مادر ‬ ‫نه ــا را بیابند‪.‬‬ ‫دور نیس ــت‪ ،‬ا ‬ ‫کلینیک‬ ‫عالئم افسردگی در کودکان‬ ‫کـودکان مراحـل رشـدی مختلفـی را در زندگـی می گذرانند که شناختشـان به‬ ‫والدیـن کمـک می کنـد منطقی تر با ان ها رفتـار کنند‪ .‬به گزارش سلامت نیوز؛‬ ‫افسردگی دوران کودکی با احساسات عادی و روزمره که کودکان در حال رشد‬ ‫از ان رنـج می برنـد متفـاوت اسـت‪ .‬فقـط بـه ایـن دلیـل کـه کـودک غمگیـن‬ ‫ً‬ ‫به نظـر می رسـد‪ ،‬لزومـا بـه ایـن معنـی نیسـت کـه او افسـردگی قابـل توجهـی‬ ‫دارد؛ امـا ا گـر غـم و انـدوه دائمـی شـود یـا بـا فعالیت هـای اجتماعـی عـادی‪،‬‬ ‫عالیـق‪ ،‬کارهـای مدرسـه یـا زندگـی خانوادگی تداخل پیدا کند‪ ،‬ممکن اسـت‬ ‫به این معنی باشد که ان ها بیماری افسردگی دارند‪ .‬به خاطر داشته باشید‬ ‫در حالی کـه افسـردگی یـک بیمـاری جدی سـت‪ ،‬یـک بیمـاری قابل درمـان‬ ‫نیـز هسـت‪ .‬عالئـم افسـردگی در کـودکان متفـاوت اسـت‪ .‬ایـن بیمـاری اغلـب‬ ‫تشـخیص داده نمی شـود و درمـان نمی شـود؛ زیـرا عالئـم به عنـوان تغییـرات‬ ‫عاطفـی و روانـی عـادی ناپدیـد می شـوند‪ .‬مطالعـات اولیـه پزشـکی بـر روی‬ ‫قو خـوی افسـرده کـودک بـا‬ ‫افسـردگی «نقـاب دار» متمرکـز بـود کـه در ان خل ‬ ‫کنش یا رفتار خشمگین نشان داده می شد‪ .‬در حالی که این اتفاق می افتد‪،‬‬ ‫به ویژه در کودکان کوچک تر‪ ،‬بسـیاری از کودکان مانند بزرگ سـاالن افسـرده‪،‬‬ ‫قو خـوی ضعیـف نشـان می دهنـد‪ .‬عالئـم اولیـه افسـردگی‬ ‫غمگینـی یـا خل ‬ ‫حـول محـور غـم و انـدوه‪ ،‬احسـاس ناامیـدی و تغییـرات خلقـی می چرخـد‪.‬‬ ‫عالئـم و نشـانه های افسـردگی در کـودکان عبارتنـد از‪ :‬بدخلقی یا عصبانیت‪ ،‬‬ ‫احسـاس غـم و ناامیـدی مداوم‪ ،‬کناره گیری اجتماعی‪ ،‬حساسـیت بیشـتری‬ ‫نسـبت بـه طرد شـدن‪ ،‬تغییـر در اشـتها (افزایـش یـا کاهـش اشـتها)‪ ،‬تغییـرات‬ ‫در خـواب (بی خوابـی یـا خـواب زیـاد )‪ ،‬طغیـان صوتـی یـا گریه کـردن ‪ ،‬مشـکل‬ ‫در تمرکـز‪ ،‬خسـتگی و کم انرژی بـودن‪ ،‬شـکایات فیزیکـی (ماننـد معـده درد‬ ‫و سـردرد ) کـه بـه درمـان پاسـخ نمی دهنـد ‪ ،‬مشـکل در طـول رویدادهـا و‬ ‫تهـای‬ ‫فعالیت هـا در خانـه یـا بـا دوسـتان‪ ،‬در مدرسـه‪ ،‬در طـول فعالی ‬ ‫فوق برنامه و سـایر سـرگرمی ها یا عالیق‪ ،‬احسـاس بی ارزشـی یا گناه‪ ،‬اختالل‬ ‫در تفکـر یـا تمرکـز‪ ،‬افـکار مـرگ یـا خودکشـی‪ .‬البتـه همـه کـودکان همـه ایـن‬ ‫عالئـم را ندارنـد‪ .‬در واقـع‪ ،‬ا کثـر ان هـا عالئـم متفاوتـی را در زمان های مختلف‬ ‫و در شـرایط مختلف نشـان می دهند‪ .‬ا گرچه برخی از کودکان ممکن اسـت‬ ‫در محیط هـای سـاختاریافته به خوبـی بـه عملکـرد خـود ادامـه دهنـد‪ ،‬ا کثـر‬ ‫کودکان مبتال به افسردگی‪ ،‬تغییرات قابل توجهی در فعالیت های اجتماعی‪،‬‬ ‫از دسـت دادن عالقـه بـه مدرسـه‪ ،‬عملکـرد تحصیلـی ضعیـف یـا تغییـر در‬ ‫ظاهـر خواهنـد داشـت‪ .‬کـودکان همچنیـن ممکـن اسـت شـروع بـه مصـرف‬ ‫مـواد مخـدر یـا الـکل کننـد‪ ،‬به خصـوص ا گـر سـن ان هـا بـاالی ‪ 12‬سـال باشـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ن وسـال‬ ‫ا گرچـه در جوانـان زیـر ‪ 12‬سـال نسـبتا نـادر اسـت؛ امـا کـودکان کم س ‬ ‫نیـز ممکـن اسـت اقـدام به خودکشـی کنند و ممکن اسـت زمانی کـه ناراحت‬ ‫یا عصبانی هستند این کار را به صورت تکانشی انجام دهند‪ .‬دختران بیشتر‬ ‫احتمال دارد اقدام به خودکشی کنند؛ اما پسرها به احتمال زیاد وقتی اقدام‬ ‫ً‬ ‫بـه خودکشـی می کننـد‪ ،‬واقعـا خـود را می کشـند‪ .‬کودکانـی کـه دارای سـابقه‬ ‫خانوادگـی خشـونت‪ ،‬سـوء مصرف الـکل ‪ ،‬یـا سوء اسـتفاده فیزیکـی یـا جنسـی‬ ‫هسـتند‪ ،‬مانند ان هایی که عالئم افسـردگی دارند‪ ،‬در معرض خطر بیشـتری‬ ‫بـرای خودکشـی هسـتند‪ .‬حـدود سـه درصد از کـودکان و هشـت درصد از‬ ‫نوجوانـان در ایاالت متحـده افسـردگی دارند‪ .‬این عارضه به طور قابل توجهی‬ ‫در پسـران زیر ‪ 10‬سـال شـایع تر اسـت؛ اما در سـن ‪ 16‬سـالگی‪ ،‬دختران بیشـتر‬ ‫دچـار افسـردگی می شـوند؛ ماننـد بزرگسـاالن‪ ،‬افسـردگی در کـودکان می تواند‬ ‫ناشـی از ترکیبـی از چیزهایـی باشـد کـه بـه سلامت جسـمانی‪ ،‬رویدادهـای‬ ‫زندگـی‪ ،‬سـابقه خانوادگـی‪ ،‬محیط زندگی‪ ،‬اسـیب پذیری ژنتیکـی و اختالالت‬ ‫قو خـوی گـذرا نیسـت و‬ ‫بیوشـیمیایی مربـوط می شـود‪ .‬افسـردگی یـک خل ‬ ‫وضعیتـی نیسـت کـه بـدون درمـان مناسـب از بین بـرود‪ .‬اختلال دوقطبـی‬ ‫در نوجوانـان بیش تـر از کـودکان کوچک تـر اسـت؛ امـا اختلال دوقطبـی در‬ ‫کـودکان می توانـد شـدیدتر از نوجوانـان باشـد‪ .‬کودکانی که سـابقه خانوادگی‬ ‫افسـردگی دارنـد‪ ،‬بیشـتر در معرض خطـر افسـردگی هسـتند‪ .‬کودکانـی کـه‬ ‫ً‬ ‫والدینشـان افسـردگی دارنـد‪ ،‬معمـوال اولیـن دوره افسـردگی خـود را زودتـر‬ ‫ج ومـرج یـا‬ ‫از کـودکان دیگـر تجربـه می کننـد‪ .‬کـودکان خانواده هـای پر هر ‬ ‫خانواده هایـی کـه مـدام دعـوا می کننـد‪ ،‬یـا کـودکان و نوجوانانـی کـه مـوادی‬ ‫مانند الکل و مواد مخدر مصرف می کنند نیز در معرض خطر بیشتری برای‬ ‫افسـردگی هستند‪.‬‬ ‫کیوسک‬ ‫‪KoooraWorld‬‬ ‫جام جهانی برگزار نخواهد شد؟!‬ ‫حسـاب توئیتـری کـوره ورد مدعـی شـد کـه دبیـر شـورای امنیـت روسـیه در‬ ‫اظهارنظـری عجیـب و تکان دهنـده اعلام کـرد کـه جام جهانـی ‪ ۲۰۲۲‬قطـر‬ ‫برگـزار نخواهـد شـد؛ درعین حـال چنـد سـایت خبـری عربـی دیگـر اعلام‬ ‫تهـای‬ ‫کردنـد چنیـن اظهاراتـی صحـت نـدارد‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ تـا اغـاز رقاب ‬ ‫جام جهانـی ‪ ۲۰۲۲‬قطـر کمتـر از دوماه دیگـر باقـی مانـده اسـت‪ .‬باوجودانکـه‬ ‫ً‬ ‫قطـر تقریبـا بـه امادگـی کامـل بـرای میزبانـی این رقابت هـا رسـیده اسـت امـا‬ ‫ازیک طـرف المـان این کشـور را شایسـته میزبانـی نمی دانـد و ازطرف دیگـر‬ ‫هـم روس هـا تهدیـد بـه برگزارنشـدن ایـن رقابـت می کننـد‪ .‬توئیتـر عربـی‬ ‫«کـوره ورد» مدعـی شـد‪ :‬نیـکالی پاتروشـف؛ دبیـر شـورای امنیـت روسـیه در‬ ‫اظهارنظـری جنجالـی و شـوک اور گفـت‪ :‬امسـال جام جهانـی وجـود نخواهـد‬ ‫داشـت‪ .‬در هفته هـای اخیـر همه چیـز تغییـر خواهـد کـرد‪ .‬فیفـا تیـم ملـی‬ ‫فوتبـال روسـیه را به خاطـر حمله این کشـور بـه اوکراین از پلـی اف جام جهانی‬ ‫ً‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬کنـار گذاشـت تـا نهایتـا ایـن تیـم ملـی فوتبـال ولـز باشـد کـه با شکسـت‬ ‫اوکرایـن راهـی مرحلـه گروهـی جام جهانـی شـود‪ .‬درعین حـال «عربی پسـت»‬ ‫صحـت توئیـت منتسـب بـه پاتروشـف را زیرسـوال بـرد و نوشـت‪ :‬هیـچ منبعی‬ ‫ً‬ ‫بـرای صحـت اظهـارات وجـود نـدارد؛ زیـرا نیکـوالی پاتروشـف اخیـرا هیـچ‬ ‫بیانیـه ای دراین زمینـه صـادر نکـرده و هیـچ رسـانه روسـی یـا خارجی نیـز ان را‬ ‫بازتـاب نـداده اسـت‪ .‬ایـن رسـانه عرب زبـان درادامـه دراین بـاره گـزارش داد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫عالوه برایـن‪ ،‬ایـن خبـر صرفـا در چندیـن حسـاب کاربـری در شـبکه های‬ ‫اجتماعـی و بـدون اشـاره بـه منبـع منتشـر شـده‪ .‬ایـن اولین بـاری نیسـت کـه‬ ‫چنین شـایعاتی درباره جام جهانی قطر منتشـر می شـود و پیش تر اظهارات‬ ‫مشـابهی به والدیمیر پوتین؛ رئیس جمهوری روسـیه نسـبت داده شـده بود‬ ‫و شـبکه های اجتماعـی به نقـل از وی اعلام کـرده بودنـد که پوتیـن تهدید به‬ ‫لغـو جام جهانـی قطـر درصورت مشـارکت نداشـتن روسـیه در ان کرده اسـت‪.‬‬ ‫هم چنیـن سـایت اسـپورت ‪ ۲۴‬امـارات هـم ایـن خبـر را این گونـه منتشـر کـرد‪:‬‬ ‫مسـئول روسـی در اظهارنظـری تائیدنشـده گفـت کـه هرگـز جام جهانـی در‬ ‫سـال جـاری برگـزار نخواهـد شـد‪ .‬در هفته هـای پیـش رو اتفاقاتـی رخ خواهـد‬ ‫داد‪ .‬ایـن خبـر در شـبکه های اجتماعـی بازتاب هـای زیـادی داشـته و حتـی‬ ‫صفحـه توئیتـری صـدای بارسـلونا هـم ایـن خبـر را منتشـر کـرده اسـت‪ .‬البتـه‬ ‫برخی منابع عربی مانند سایت «اخبار الکره العالمیه» و «المرصد» این خبر‬ ‫را درسـت ندانسـته اند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 3102

روزنامه سایه 3102

شماره : 3102
تاریخ : 1403/03/30
روزنامه سایه 3101

روزنامه سایه 3101

شماره : 3101
تاریخ : 1403/03/29
روزنامه سایه 3100

روزنامه سایه 3100

شماره : 3100
تاریخ : 1403/03/27
روزنامه سایه 3099

روزنامه سایه 3099

شماره : 3099
تاریخ : 1403/03/26
روزنامه سایه 3097

روزنامه سایه 3097

شماره : 3097
تاریخ : 1403/03/23
روزنامه سایه 3096

روزنامه سایه 3096

شماره : 3096
تاریخ : 1403/03/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!