روزنامه سایه شماره 2601 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2601

روزنامه سایه شماره 2601

روزنامه سایه شماره 2601

‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬مهر ‪ 29 1401‬صفر ‪ 26 1444‬سپتامبر ‪ 2022‬سال نوزدهم شماره ‪ 1500 2601‬تومان‬ ‫دولت ها از اسیب دیدگان چگونه حمایت کردند؟‬ ‫‪ ۶.۵‬میلیون نفر در جهان‬ ‫‪۶.۵‬‬ ‫قربانی کرونا‬ ‫‪4‬‬ ‫اطالعیه ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره ‪1401/08‬‬ ‫یهـای منتشـره در روزنام ههـای جهـان اخبـار مـورخ ‪ 1401/06/07‬و روزنامـه سـایه مـورخ ‪ 1401/06/07‬بـا‬ ‫پیـرو ا گه ‬ ‫موضـوع خریـد‪ ،‬حمـل‪ ،‬جابجایـی و اجـرای سیسـتم ‪( ICS‬سیسـتم ارتباطـات یکپارچـه تجهیـزات مخابراتـی مرکـز‬ ‫‪ MRSC‬و کنتـرل تـردد و ترافیـک دریایـی) اداره کل بنـدر و دریانـوردی خرمشـهر‪ ،‬بـه اطلاع مناقصه گـران می رسـاند‬ ‫تغییـرات اسـناد مناقصـه فوق الذکـر (ب هشـرح ذیـل) را از سـامانه سـتاد دریافـت و جایگزیـن صفحـات اسـناد کننـد‪.‬‬ ‫ مشخصات سرور سخت افزار (‪)13-1‬‬‫ پیوست شماره یک‪ -‬شرایط خصوصی و مشخصات فنی تجهیزات (صفحه ‪)12‬‬‫ مشخصات فنی مانیتور صنعتی (صفحه ‪)16‬‬‫ شرایط خصوصی (صفحه ‪)28‬‬‫ لیست تجهیزات موجود در مخابرات دریایی (صفحه ‪)30‬‬‫ً‬ ‫ضمنا‪ ،‬سایر شرایط تغییر نکرده است‪.‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1385439‬‬ ‫اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر‬ ‫رایگان‬ صفحه 1 ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫فرمانده انتظامی گلستان خبر داد؛‬ ‫ُ‬ ‫کشف چهارتن انواع مواد مخدر در استان‬ ‫‪2‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬مهر ‪ 1401‬شماره‪2601‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫در دیدار رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور با مدیرعامل سازمان منطقه ازاد انزلی مطرح شد؛‬ ‫ُ‬ ‫چهارتـن‬ ‫فرمانـده انتظامـی اسـتان گلسـتان گفـت‪ :‬از ابتـدای سـال تا کنـون‬ ‫و ‪ 500‬کیلوگـرم انـواع مخـدر کشـف شـد و امـار سـرقت ها در اسـتان ‪ 13‬درصـد‬ ‫افزایـش داشـته اسـت‪ .‬سـردار سـعید فاضـل دادگـر افـزود‪ 90 :‬درصـد سـارقان‬ ‫اسـتان معتاد و ‪ 80‬درصد انان سـارقان سـابقه دار هستند و بیش از ‪ 50‬درصد‬ ‫سـرقت ها در اسـتان مربـوط بـه سـرقت های خـرد اسـت‪ .‬وی تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫در دسـتورالعمل پیشـگیری از وقـوع سـرقت کـه از وزارت کشـور ابلاغ شـد‪،‬‬ ‫دسـتگاه های مختلـف دراین موضـوع مسـئولیت دارنـد و بایـد به مسـئولیت‬ ‫خـود عمـل کننـد و همـه انتظـارات نبایـد ازسـوی پلیـس باشـد‪ .‬مـا بـه کمـک‬ ‫نهـای خلا‬ ‫سـایر دسـتگاه ها ازجملـه نیـروی مقاومـت بسـیج در مکا ‬ ‫نهـای مداربسـته در روسـتاها‬ ‫احتیـاج داریـم و نیـاز اسـت بـا نصـب دوربی ‬ ‫و محلات خلـوت نسـبت بـه ارتقـای شـاخص های امنیتـی در برخـی از‬ ‫مناطـق برنام ههـای مشـخصی تهیـه و تدویـن شـود‪ .‬وی گفـت‪ 775 :‬نفـر‬ ‫حهـای مختلـف پلیـس در سـال جـاری دسـتگیر شـدند‪ .‬تعداد‬ ‫متهـم در طر ‬ ‫پرونده های ورودی به پلیس فتای اسـتان امسـال ‪ 41‬درصد افزایش داشـته‬ ‫کـه بـا تلاش همکارانـم ‪ 92‬درصـد پروند ههـا منجـر بـه کشـف شـد‪ .‬بررسـی‬ ‫پروند ههـای پلیـس فتـا نشـان داد بیشـترین وقـوع مربـوط بـه کال هبـرداری‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫تهـای اینترنت ‬ ‫رایانـه ای و هتـک حیثیـت و نشـر ا کاذیـب و مزاحم ‬ ‫بازدید سرپرست اداره کل دامپزشکی استان‬ ‫از شرکت قطعه بندی و بسته بندی پروتئین‬ ‫دکتـر کاووسـی؛ سرپرسـت‬ ‫اداره کل دامپزشـکی از یـک واحـد‬ ‫قطعه بنـدی و بسـته بندی‬ ‫فراورده هـای خـام دامـی واقـع‬ ‫ققلا بازدیـد‬ ‫در شـهرک صنعتـی ا ‬ ‫کـرد‪ .‬ایـن واحـد صنعتـی کـه از‬ ‫پروژ ههـای قابل افتتـاح اسـتان‬ ‫در هفتـه دولـت اسـت‪ ،‬بـا چهـار خـط تولیـد انـواع مـواد پروتئینـی گـرم و‬ ‫منجمد ازجمله انواع گوشـت قرمز‪ ،‬سـفید‪ ،‬میگو و ‪ ...‬در زمینی به مسـاحت‬ ‫‪۳۰۰۰‬مترمربع در شـهرک صنعتی اق قال قرار دارد‪ .‬شـرکت یادشـده در فاز اول‬ ‫بـا جـذب حـدود ‪ ۱۰۰‬نیرو درراسـتای تحقق عملی شـعار امسـال خواهد بود‪.‬‬ ‫درخواست مخابرات منطقه از کشاورزان‬ ‫در مراقبت از مسیرهای فیبر‬ ‫دکتر غالمعلی شهمرادی در جلسه کنترل پروژه نگهداری و بهینه سازی سیار‬ ‫گفـت‪ :‬بایـد مشـخص شـود قطعی فیبـر ناشـی از سـرقت‪ ،‬خرابکاری یا خسـارت‬ ‫غیرعمـد بـوده و از کشـاورزان خواسـت تـا هنـگام عملیـات کاشـت و برداشـت‬ ‫مراقـب مسـیرهای فیبـر بـوده تـا خسـارتی بـه ان وارد نشـود‪ .‬وی هماهنگـی بـا‬ ‫شورا‪ ،‬دهیار و کشاورزان جهت ا گاهی از مسیر فیبر در روستاها را خواستار شد‬ ‫و گفت اطالع رسانی الزم دراین زمینه صورت گیرد تا کمتر شاهد خسارات وارده‬ ‫به مسیر فیبر در سطح استان باشیم که موجب اختالل در ارتباطات مخابراتی‬ ‫شـود‪ .‬مدیر مخابرات منطقه گلسـتان یکی از اهداف تشـکیل جلسـات کنترل‬ ‫پروژه را رسیدگی به جزئیات مراحل اجرای عملیات توسعه خواند و شناسایی‬ ‫مشـکالت و ارائه راهکار مناسـب برای بهبود روند اجرا را مهم ارزیابی کرد و ان را‬ ‫از وظایف کارشناسـان فنی خواند‪ .‬دراین جلسـه که مدیریت شـبکه‪ ،‬مدیریت‬ ‫ارتباطـات سـیار‪ ،‬روسـا و کارشـناس مرتبـط حضور داشـتند پـاره ای از مشـکالت‬ ‫پاور‪ ،‬فیبر و مسـیر انتقال و ‪ ...‬نیز موردبررسـی قرار گرفت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شروع پروژه لکه گیری و روکش محور رامهرمز‪-‬میداوود‬ ‫محمدعلـی بهونـد یوسـفی‪ /‬رئیـس اداره راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫شهرسـتان رامهرمـز از شـروع پـروژه لکه گیـری و روکش محور رامهرمز‪-‬میـداوود‬ ‫خبـر داد‪ .‬مجیـد بایمانـی اظهـار کـرد‪ :‬اجـرای پـروژه لکه گیـری و روکـش گردنـه‬ ‫محـور رامهرمـز‪ -‬میـداوود بـا اعتبـاری معـادل ‪ ۱۰۰‬میلیاردریال اغاز شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه این محور یکی از محورهای مهم با تردد متوسط‪ ۶۰۰۰‬خودرو‬ ‫نپـروژه ب هصـورت تراش اسـفالت و روکش خواهد‬ ‫در روز اسـت افـزود‪ :‬اجـرای ای ‬ ‫بـود و تـا یک ماه اینـده به پایـان خواهـد رسـید‪ .‬بایمانـی عنـوان کـرد‪ :‬باتوج هبـه‬ ‫انجام عملیات راه سازی در محور مذکور ضروری ست رانندگان محترم ضمن‬ ‫هوشـیاری کامـل‪ ،‬احتیـاط الزم را در محـدوده کارگاهـی به عمـل اورنـد‪.‬‬ ‫دیدار مدیرکل بنادرودریانوردی گیالن‬ ‫با ازادگان شاغل دراین اداره کل‬ ‫منـا محمـدی‪ /‬حسـین یونسـی در دیـدار بـا ازادگان اداره کل بنادرودریانـوردی‬ ‫اسـتان گیلان بـا تبریـک و پاسداشـت سـالروز بازگشـت ازادگان سـرافراز بـه‬ ‫تسـال دوران‬ ‫میهـن اسلامی اظهـار داشـت‪ :‬ازادگان از یـادگاران ارزشـمند هش ‬ ‫دفـاع مقدس انـد‪ .‬وی بابیان اینکـه ازادگان نمـاد حقانیـت و مقاومـت بـوده‪،‬‬ ‫یسـت‪ .‬مدیرکل‬ ‫خاطرنشـان کرد‪ :‬تجلیل از ازادگان‪ ،‬تجلیل از ازادگی و مردانگ ‬ ‫بنادرودریانوردی استان گیالن بااشاره به اینکه ازادگان با ایثار و غیرت‪ ،‬سال ها‬ ‫نهـای انقالب و معمار کبیر ان دسـت‬ ‫رنـج و اسـارت را تحمـل کردنـد امـا از ارما ‬ ‫نهـای انان به عنوان‬ ‫نکشـیدند‪ ،‬افـزود‪ :‬همه ما وظیفـه داریـم‪ ،‬از ازادگان و ارما ‬ ‫شهـای انقالبـی را در جامعـه نـگاه داری و پاسداشـت کنیم‪ .‬یونسـی‬ ‫یکـی از ارز ‬ ‫حضور ازادگاندر اداره کلبنادرودریانوردیاستان گیالنرامایهمباهاتخواند‬ ‫و گفـت‪ :‬ازادگان گنجینـه گران بهـای دفـاع مقـدس و از بـرکات انقالب هسـتند‪.‬‬ ‫گفتنی ست؛ روز ‪ ۲۶‬مرداد سال ‪ ،۱۳۶۹‬میهن اسالمی شاهد حضور اولین گروه‬ ‫نهـا و اسـارتگاه های‬ ‫ازادگان سـرافرازی بـود کـه پس ازسـال ها اسـارت در زندا ‬ ‫رژیم بعث عراق‪ ،‬قدم به خاک پاک میهن اسالمی خود گذاشتند و نخستین‬ ‫وا کنـش انـان‪ ،‬بوسـه بـر خـاک ایـران و ریختن اشـک شـوق بود‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ سـبز خـودرو سـواری دوو سـی یلو مـدل ‪1378‬‬ ‫بـا شـماره پلا ک ایـران ‪669 -12‬ل‪ 39‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 773515‬و شماره شاسی ‪ IR78165011208‬به مالکیت‬ ‫رضـا ارزو مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪/.‬ق‪.‬ن‬ ‫مفقودی مدرک تحصیلی (نوبت اول)‬ ‫مـدرک موقـت فار غ التحصیلـی اینجانـب زهـرا محمـدی فرزنـد حمدالـه بـه‬ ‫شماره شناسناسـنامه ‪ 1512‬صـادره از ارا ک در مقطـع کارشناسـی رشـته تربت بدنـی بـه‬ ‫شماره گواهی موقت ‪ 70055‬مورخ ‪ 1387/10/22‬صادره از واحد دانشگاهی ازاد اسالمی‬ ‫ارا ک در تاریـخ ‪ ۱۴۰۱/05/19‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود‬ ‫اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد ارا ک بـه نشـانی میـدان امـام خمینـی(ره)‪،‬‬ ‫بلـوار امـام خمینـی(ره)‪ ،‬شـهرک دانشـگاهی دانشـگاه ازاد اسلامی ارا ک صنـدوق پسـتی‬ ‫‪ ۳۸۱۳۵/567‬اداره فار غ التحصیلان ارسـال فرمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/07/04 :‬‬ ‫ارا ک‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/05/02-140160318011004233‬هیـات موضـوع قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر‬ ‫در واحـد ثبـت اسـناد صومع هسـرا تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم ا کـرم‬ ‫توکلی کودهـی فرزنـد محمدرسـول بـه شماره شناسـنامه ‪ 1456‬صـادره از صومع هسـرا‬ ‫در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیـان احداثـی بـه مسـاحت ‪800‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 272‬فرعـی از ‪ 64‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 39‬فرعـی از‬ ‫‪ 64‬اصلـی واقـع در قریـه فتم هسـر بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری نسـق محمدرسـول‬ ‫توکلی فتم هسـری محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت‬ ‫یشـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار‬ ‫ا گهی به مدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پس از‬ ‫کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/04 :‬‬ ‫یدالـه شـهبازی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان‬ ‫م الـف ‪910/674‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫توسعه همکاری های دوجانبه‬ ‫در دستورکار قرار می گیرد‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫عیس ــی فره ــادی؛ رئی ــس هیئت مدی ــره‬ ‫و مدیرعام ــل س ــازمان منطق ــه ازاد انزل ــی‬ ‫ب ــا محمدعل ــی قن ــادزاده؛ رئی ــس س ــازمان‬ ‫بس ــیج مهندس ــین عم ــران و معم ــاری‬ ‫کش ــور دی ــدار و گفت وگ ــو ک ــرد‪ .‬مدیرعام ــل‬ ‫س ــازمان منطق ــه ازاد انزل ــی ب ــا بی ــان فراین ــد‬ ‫افزای ــش و کاه ــش مح ــدوده این منطق ــه‬ ‫ظ ــرف س ــال های اخی ــر و مش ــکالت‬ ‫پیش ام ــده ب ــرای ج ــذب س ــرمایه گذار‬ ‫ته ــا‬ ‫به دلی ــل محدودی ــت اراض ــی‪ ،‬ظرفی ‬ ‫یه ــای منطق ــه متب ــوع خ ــود‬ ‫و توانمند ‬ ‫در حوز هه ــای مختل ــف بن ــدری‪ ،‬ترانزی ــت‬ ‫کاال‪ ،‬تولی ــد و ف ــراوری محص ــوالت مختل ــف‬ ‫صنعت ــی و کش ــاورزی را ب ــرای اقتص ــاد مل ــی‬ ‫حائزاهمی ــت ارزیاب ــی نم ــود و گف ــت‪ :‬یک ــی‬ ‫ته ــای منطق ــه ازاد‬ ‫از بزرگ تری ــن مزی ‬ ‫انزلــی نزدیکــی بــه نقــاط پرترا کــم جمعیتــی‬ ‫کش ــور در منطق ــه ش ــمال و ش ــمال غرب‬ ‫ای ــران اس ــامی و پایتخ ــت کش ــور به عن ــوان‬ ‫ته ــای ج ــذب گردش ــگر‪ ،‬تامی ــن‬ ‫ظرفی ‬ ‫م ــواد اولی ــه واحده ــای تولی ــدی و افزای ــش‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫ی صادرات ــی محس ــوب م ‬ ‫توانمن ــد ‬ ‫وی ب ــا ارائ ــه تحلیل ــی از جای ــگاه و نق ــش‬ ‫منطق ــه ازاد انزل ــی در توس ــعه م ــراودات‬ ‫ای ــران ب ــا کش ــورهای ح ــوزه دری ــای خ ــزر‬ ‫و اوراس ــیا به دلی ــل نزدیک ــی و داراب ــودن‬ ‫ارتباط ــات کاری‪ ،‬اف ــزود‪ :‬عالو هب ــر وج ــود‬ ‫دو بن ــدر کاس ــپین و انزل ــی در مح ــدوده‬ ‫این منطقــه در منطقــه ازاد انزلــی درحــدود‬ ‫‪ ۲۰۰۰۰‬نف ــر مش ــغول به کار ب ــوده و از ‪۱۶۰‬‬ ‫واح ــد تولیدی‪-‬صنعت ــی این منطق ــه‬ ‫‪ ۹۸‬درص ــد مش ــغول به فعالیت می باش ــند؛‬ ‫درنتیج ــه به عن ــوان یک ــی از مهم تری ــن‬ ‫ته ــای‬ ‫نه ــای کسـ ـب وکار و ظرفی ‬ ‫کانو ‬ ‫توس ــعه همه جانب ــه اس ــتان گی ــان‪،‬‬ ‫ط ــرح توس ــعه مح ــدوده این منطق ــه در‬ ‫دس ــتورکار اس ــتان ق ــرار دارد ت ــا ب ــا الح ــاق‬ ‫ش ــهرک های صنعت ــی و رون ــق فض ــای‬ ‫کسـ ـب وکار توس ــط بهره من ــدی از مزای ــا‬ ‫ته ــای منطق ــه ازاد انزل ــی‪،‬‬ ‫و معافی ‬ ‫‪ ۳۰۰۰۰‬نف ــر ب ــر ظرفی ــت اش ــتغال زایی‬ ‫نه ــا اف ــزوده ش ــود‪ .‬مدیرعام ــل‬ ‫موج ــود ا ‬ ‫ســازمان منطقــه ازاد انزلــی بــا بیــان گســتره‬ ‫و تن ــوع ساخت وس ــازهای ایجادش ــده و‬ ‫لس ــاخت دراین منطق ــه خواس ــتار‬ ‫درحا ‬ ‫هم ــکاری ب ــا بس ــیج مهندس ــین کش ــور در‬ ‫حوز هه ــای نظارت ــی و مش ــاوره ای ش ــد‪.‬‬ ‫درادامــه رئیــس ســازمان بســیج مهندســین‬ ‫عمــران و معمــاری کشــور بــا ارائــه گزارشــی از‬ ‫یهــای‬ ‫ســاختار‪ ،‬روندهــای کاری و توانمند ‬ ‫س ــازمان متب ــوع خ ــود و عضوی ــت ح ــدود‬ ‫‪ ۶۰۰۰۰‬نف ــر بس ــیجی دراین نه ــاد اظه ــار‬ ‫داش ــت‪ :‬مهم تری ــن کارکرده ــای م ــا‬ ‫مطالب هگ ــری و تس ــهیلگری پروژ هه ــای‬ ‫دولت ــی و کم ــک ب ــه رف ــع مش ــکالت بخ ــش‬ ‫یس ــت و درهمین راس ــتا حض ــور‬ ‫اجرای ‬ ‫حه ــای س ــاخت مس ــکن‪،‬‬ ‫فعال ــی در طر ‬ ‫مباح ــث عمران ــی‪ ،‬زیرس ــاخت مس ــکن‬ ‫روس ــتایی و جه ــاد اب رس ــانی داش ــته و‬ ‫مش ــارکت در ط ــرح نهض ــت مل ــی مس ــکن‬ ‫یش ــدن اس ــت‪ .‬وی ب ــا‬ ‫درحال نهای ‬ ‫اس ــتقبال از کم ــک و خدمت رس ــانی در‬ ‫منطق ــه ازاد انزل ــی گف ــت‪ :‬ازس ــوی دیگر‬ ‫به دنب ــال اج ــرای ط ــرح ایج ــاد روس ــتاهای‬ ‫الگ ــو در مناط ــق مختل ــف کش ــور‬ ‫به منظ ــور رف ــع مس ــائل زیرس ــاخت های‬ ‫عمران ــی‪ ،‬اقتص ــادی‪ ،‬اش ــتغال روس ــتایی‬ ‫سک ــردن‬ ‫و فرهنگ ــی؛ جه ــت معکو ‬ ‫مهاج ــرت در روس ــتاهای کش ــوریم؛ زی ــرا‬ ‫بخ ــش قابل توجه ــی از اقتص ــاد کش ــور در‬ ‫ته ــای‬ ‫روس ــتاها ش ــکل گرفت ــه و از ظرفی ‬ ‫خوب ــی برخ ــوردار می باش ــند‪ .‬درنتیج ــه‬ ‫حض ــور روس ــتاییان در مناط ــق روس ــتایی‬ ‫مس ــتلزم وج ــود زیرس ــاخت های الزم و‬ ‫اتص ــال اقتص ــاد روس ــتا ب ــا مناط ــق ش ــهری‬ ‫و اقتصــاد کشــور بــوده تــا نه تنهــا مهاجرتــی‬ ‫ص ــورت نگرفت ــه بلک ــه ش ــاهد اس ــتقبال‬ ‫و حض ــور نیروه ــای کار دراین مناط ــق‬ ‫باش ــیم‪ .‬درپای ــان‪ ،‬رئی ــس س ــازمان بس ــیج‬ ‫مهندس ــین عم ــران و معم ــاری کش ــور‬ ‫ب ــا همراه ــی معاونی ــن بن ــدری و عمران ــی‬ ‫س ــازمان از زیرس ــاخت ها و امکان ــات‬ ‫موج ــود و درحال اح ــداث مجتم ــع بن ــدری‬ ‫کاس ــپین بازدی ــد به عم ــل اورد‪.‬‬ ‫درخشش شرکت گاز خراسان رضوی در پاسخگویی به درخواست های مردمی‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫ش ــرکت مل ــی گاز ای ــران در پاس ــخگویی‬ ‫ب ــه درخواسـ ـت های مردم ــی در بح ــث‬ ‫انتش ــار و دسترس ــی ازاد ب ــه اطالع ــات و در‬ ‫س ــطح وزارت نف ــت‪ ،‬خ ــوش درخش ــید‪ .‬در‬ ‫دومی ــن نشس ــت هم اندیش ــی نماین ــدگان‬ ‫صنع ــت نف ــت در س ــامانه انتش ــار و‬ ‫دسترس ــی ازاد ب ــه اطالع ــات ک ــه ب ــا حض ــور‬ ‫دبی ــر کمیس ــیون انتش ــار و دسترس ــی ازاد‬ ‫ب ــه اطالع ــات و مدی ــرکل روابط عموم ــی‬ ‫وزارت نف ــت برگ ــزار ش ــد‪ ،‬ش ــرکت مل ــی‬ ‫گاز ای ــران رتب ــه س ــوم در پاس ــخگویی‬ ‫ب ــه درخواسـ ـت های مردم ــی در مس ــیر‬ ‫اج ــرای قان ــون انتش ــار و دسترس ــی ازاد‬ ‫ب ــه اطالع ــات را در می ــان مجموع ــه‬ ‫صنع ــت نف ــت ب هخ ــود اختص ــاص داد‪.‬‬ ‫دراین نشس ــت‪ ،‬عل ــی فروزن ــده؛ مدی ــرکل‬ ‫روابط عموم ــی وزارت نف ــت ب ــا اه ــدای‬ ‫شه ــای روابط عموم ــی‬ ‫ل ــوح تقدی ــر‪ ،‬از تال ‬ ‫شــرکت ملــی گاز ایــران‪ ،‬تقدیــر کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫شه ــای موث ــر هم ــکاران ان مجموع ــه و‬ ‫تال ‬ ‫شه ــای مختل ــف ان‬ ‫همچنی ــن س ــایر بخ ‬ ‫ش ــرکت در پاس ــخگویی ب ــه م ــردم در مس ــیر‬ ‫اج ــرای قان ــون انتش ــار و دسترس ــی ازاد ب ــه‬ ‫یس ــت‪ .‬وی‬ ‫اطالع ــات‪ ،‬شایس ــته قدردان ‬ ‫اف ــزود‪ :‬بدین وس ــیله کس ــب رتب ــه س ــوم در‬ ‫پاس ــخگویی ب ــه درخواسـ ـت های مردم ــی‬ ‫در س ــامانه انتش ــار و دسترس ــی ازاد ب ــه‬ ‫اطالعــات وزارت نفــت را بــه مجموعــه وزیــن‬ ‫ش ــرکت مل ــی گاز ای ــران تبری ــک می گویی ــم‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬ب ــدون ش ــک ت ــداوم ت ــاش‬ ‫ش ــما در افزای ــش ش ــفافیت‪ ،‬س ــبب ارتق ــای‬ ‫جای ــگاه صنع ــت نف ــت ن ــزد م ــردم و رش ــد‬ ‫تا پایان مهر ماه افتتاح می شود؛‬ ‫فاز نخست کارخانه صنایع خالق شهری سیمان ری‬ ‫سرپرس ــت س ــازمان نوس ــازی ش ــهر ته ــران از افتتاح ف ــاز نخس ــت کارخانه‬ ‫ن ــواوری و صنای ــع خ ــاق ش ــهری در اواخ ــر مهرماه س ــال ج ــاری در محل‬ ‫کارخانه س ــیمان ری خب ــر داد‪ .‬ب هگ ــزارش اداره ارتباطات و ام ــور بین الملل‬ ‫س ــازمان نوس ــازی ش ــهر ته ــران؛ در جلسـ ـه ای ک ــه ب ــا حض ــور رئی ــس مرکز‬ ‫یه ــای راهب ــردی ریاسـ ـت جمهوری و سرپرس ــت س ــازمان نوس ــازی‬ ‫فناور ‬ ‫ش ــهر تهران برگزار شد‪ ،‬س ــاز و کارهای اجرایی‪ ،‬پش ــتیبانی و پیش بینی های‬ ‫الزم به منظ ــور افتت ــاح فاز نخس ــت کارخانه نواوری و صنایع خالق ش ــهری‬ ‫کارخان ــه س ــیمان ری م ــورد بح ــث و بررس ــی قرار گرف ــت‪ .‬مه ــدی هدایت؛‬ ‫سرپرس ــت س ــازمان نوس ــازی ش ــهر تهران با اش ــاره به حمایت این سازمان‬ ‫ته ــای دانش بنیان و ش ــرکت های اس ــتارت اپی از انج ــام اقدامات‬ ‫از فعالی ‬ ‫الزم ب ــرای افتت ــاح ف ــاز نخس ــت کارخانه س ــیمان ری در اواخ ــر مهرماه خبر‬ ‫یه ــای صورت گرفت ــه‬ ‫داد‪ .‬وی اف ــزود‪ :‬با توج هب ــه مذا ک ــرات و هماهنگ ‬ ‫پیش نویس تفاهم نامه ای میان س ــازمان نوس ــازی ش ــهر ته ــران و معاونت‬ ‫علم ــی ریاسـ ـت جمهوری تهی ــه و تدوی ــن ش ــده اس ــت و طی روزه ــای اتی‬ ‫به امض ــای طرفین خواهد رس ــید‪ .‬هدایت خاطرنش ــان کرد‪ :‬در این جلس ــه‬ ‫مقرر ش ــد؛ س ــازمان نوس ــازی ش ــهر تهران و معاونت علم ــی در چهارچوب‬ ‫تفاهم نام ــه منعق دش ــده با ش ــهرداری تهران نس ــبت به تعری ــف پروژه های‬ ‫مش ــترک و حمای ــت از ش ــرکت های دانش بنی ــان اق ــدام می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت پاالیش نفت تهران‪:‬‬ ‫‪ ۱۵‬درصد از تولید انرژی کشور‬ ‫برعهده پاالیشگاه نفت تهران است‬ ‫مدیرعام ــل ش ــرکت پاالیش نف ــت ته ــران گفت‪ :‬ای ــن پاالیش ــگاه به تنهایی‬ ‫‪ ۱۵‬درص ــد از انرژی کش ــور را تولی ــد و نقش مهمی در این زمین ــه ایفا می کند‪.‬‬ ‫ب هگ ــزارش روابط عموم ــی ش ــرکت پاالی ــش نف ــت ته ــران‪ ،‬حام ــد ارمان فر در‬ ‫شه ــای مجلس ش ــورای اس ــامی ب ــا هدف‬ ‫دی ــدار ب ــا اعض ــای مرک ــز پژوه ‬ ‫شه ــای ش ــرکت های پاالیش ــی نکات ــی را پیرامون‬ ‫رف ــع برخ ــی موان ــع و چال ‬ ‫برخ ــی اقدامات و تعامالت این ش ــرکت ب ــا نهادهای باالس ــری و حا کمیتی‬ ‫برش ــمرد‪ .‬وی اظهار داش ــت‪ :‬ش ــرکت پاالیش نف ــت تهران ب ــا قدمتی بیش‬ ‫نف ــر گفت‪ :‬این‬ ‫از ‪ ۵۰‬س ــال‪ ،‬نق ــش مهم ــی در تامین انرژی کش ــور دارد‪ .‬ارما ‬ ‫ش ــرکت در ده ــه اخی ــر س ــرمایه گذاری ها و اقدامات مهمی جه ــت پایداری‬ ‫بو کار‪ ،‬ادام ــه تولی ــد‪ ،‬ارتق ــای کیفی ــت محص ــوالت و از هم ــه مه مت ــر‬ ‫کسـ ـ ‬ ‫اج ــرای پروژ هه ــای متع ــدد در جهت رف ــع االیند هه ــای زیسـ ـت محیطی از‬ ‫چرخه تولیدات این ش ــرکت انجام داده اس ــت‪ .‬مدیرعامل ش ــرکت پاالیش‬ ‫نف ــت تهران گف ــت‪ :‬با تح ــوالت مهمی که در ح ــوزه عرضه و تقاضای س ــبد‬ ‫یه ــای نه چندان مطل ــوب‬ ‫ان ــرژی در دنی ــا در حال وق ــوع اس ــت و پیش بین ‬ ‫مص ــارف نف ــت خ ــام و فراورد هه ــای نفت ــی ط ــی دو دهه این ــده‪ ،‬ش ــرکت ها‬ ‫در تالش ان ــد ت ــا تدابیر جدی ــدی را برای ح ــل معضالت پیـ ـش رو در بخش‬ ‫بو کارها ب ــا ان اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫بس ــازی س ــبد فعالیت ها و کسـ ـ ‬ ‫انرژی و متناس ‬ ‫وی رس ــالت این ش ــرکت را ارتقای کیفیت محصوالت برشمرد و خاطرنشان‬ ‫ک ــرد‪ :‬این مهم نه فقط موجب افزای ــش ارزش ریالی محصوالت و س ــوداوری‬ ‫یش ــود؛ بلکه منجر ب ــه کاه ــش االیندگی های‬ ‫بیش ــتر ب ــرای س ــهام داران م ‬ ‫محی ــط زیس ــتی در ح ــوزه مص ــرف س ــوخت کش ــور نی ــز خواه ــد ش ــد ک ــه‬ ‫نش ــهر ته ــران تعمی ــم می یابد‪ .‬بازدید از تاسیس ــات‬ ‫مناف ــع ان به تمام کال ‬ ‫پاالیش ــگاه و اقدامات و دس ــتاوردهای ش ــرکت پاالیش نفت تهران درجهت‬ ‫یس ــازی محصوالت و کاه ــش االینده های محیط زیس ــت پایان بخش‬ ‫کیف ‬ ‫این دی ــدار بود‪.‬‬ ‫دستگیری سارق مسافرکش نما در ری‬ ‫س ــرمایه اجتماع ــی ان خواه ــد ب ــود‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینک ــه ای ــن وزارتخان ــه‪ ،‬دس ــتگاهی‬ ‫قانون من ــد‪ ،‬پاس ــخگو و ش ــفاف اســـت‪،‬‬ ‫اظه ــار داش ــت‪ :‬قاعده من ــدی وزارت نف ــت‬ ‫در می ــان دس ــتگاه های اجرای ــی کش ــور‬ ‫مش ــهور اس ــت ام ــا متاس ــفانه چنی ــن‬ ‫تصوی ــری از ان وج ــود ن ــدارد ک ــه یک ــی از‬ ‫ابزاره ــا ب ــرای تغیی ــر ای ــن تصوی ــر و تبدی ــل‬ ‫ان ب ــه یک ــی از پاس ــخگوترین دس ــتگاه های‬ ‫کش ــور‪ ،‬بهره من ــدی از س ــامانه انتش ــار و‬ ‫دسترس ــی ازاد ب ــه اطالع ــات اس ــت‪ .‬وی‬ ‫اف ــزود‪ :‬ای ــن ش ــفافیت بای ــد ب ــه رویــه ای در‬ ‫مجموع ــه صنع ــت نف ــت تبدی ــل ش ــود و‬ ‫هم ــه قرارداده ــا و اس ــناد ش ــفاف دراختی ــار‬ ‫ق ــرار گی ــرد زی ــرا بس ــیاری ازموارد ک ــه ُمه ــر‬ ‫یخ ــورد‪ ،‬می توان ــد محرمان ــه‬ ‫محرمان ــه م ‬ ‫نباشــد‪ .‬وی درپایــان تا کیــد کرد‪ :‬ان شــاءاهلل‬ ‫یش ــود و‬ ‫این نشسـ ـت ها س ــاالنه برگ ــزار م ‬ ‫امی ــد اس ــت ام ــار ش ــفافیت اف ــزوده ش ــود؛‬ ‫همچنی ــن نبای ــد از تولی ــد اخب ــار مرتب ــط ب ــا‬ ‫نس ــامانه غفل ــت‬ ‫عملک ــرد انجا مش ــده درای ‬ ‫ک ــرد‪ .‬دبی ــر کمیس ــیون انتش ــار و دسترس ــی‬ ‫ازاد ب ــه اطالع ــات نی ــز دراین نشس ــت‬ ‫اظه ــار ک ــرد‪ :‬راه اصول ــی و پایـ ـه ای مب ــارزه‬ ‫ب ــا فس ــاد‪ ،‬ازادس ــازی اطالع ــات اس ــت ن ــه‬ ‫بگیر و ببنده ــا؛ زی ــرا وقت ــی ای ــن اطالع ــات‬ ‫دراختی ــار م ــردم باش ــد‪ ،‬اعتم ــاد م ــردم ب ــه‬ ‫حا کمی ــت فراه ــم و س ــرمایه اجتماع ــی‬ ‫یش ــود‪ .‬حس ــین‬ ‫ب ــرای حا کمی ــت تامی ــن م ‬ ‫نش ــرایط م ــردم‪،‬‬ ‫انتظام ــی اف ــزود‪ :‬درای ‬ ‫متخصص ــان و س ــمن ها ب ــر دس ــتگاه های‬ ‫اجرای ــی نظ ــارت ک ــرده و تفک ــر سیس ــتمی‬ ‫در جامع ــه ش ــکل می گی ــرد‪ .‬ضمن انک ــه‬ ‫جای ــگاه کش ــور در س ــطح جهان ــی در‬ ‫ح ــوزه ش ــفافیت بهب ــود می یاب ــد ک ــه‬ ‫نتیج ــه ان‪ ،‬افزای ــش س ــرمایه گذاری‬ ‫خواه ــد ب ــود‪ .‬دبی ــر کمیس ــیون انتش ــار‬ ‫و دسترس ــی ازاد ب ــه اطالع ــات گف ــت‪:‬‬ ‫ا گ ــر اطالع ــات دس ــتگاه های اجرای ــی‬ ‫بازت ــاب داده ش ــود‪ ،‬طب ــق ای ــن اطالع ــات‪،‬‬ ‫یش ــود ام ــا ا گ ــر اطالع ــات‬ ‫نقدوبررس ــی م ‬ ‫نا کاف ــی باش ــد‪ ،‬نق ــد دقی ــق نخواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫دراین نشس ــت اع ــام ش ــد؛ وزارت نف ــت‬ ‫رتب ــه اول بیش ــترین اس ــناد منتشرش ــده‬ ‫و رتب ــه نخس ــت بیش ــترین پاس ــخگویی‬ ‫ب ــه درخواسـ ـت های مردم ــی در س ــامانه‬ ‫انتش ــار و دسترس ــی ازاد ب ــه اطالع ــات را در‬ ‫س ــال ‪ ۱۴۰۰‬به دســـت اورد‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان‬ ‫ری از دسـتگیری راننـده‬ ‫مسـافرکش نمایی کـه طلای‬ ‫زن مسـافر را سـرقت کـرده بـود‪،‬‬ ‫خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش پلیـس ری؛‬ ‫سـرهنگ دوسـتعلی جلیلیـان‬ ‫گفـت‪ :‬در پی تشـکیل پرونـده ای‬ ‫در کالنتـری ‪ ۱۷۶‬حسـن اباد بـا عنـوان سـرقت و زورگیـری در پوشـش‬ ‫مسافرکشـی‪ ،‬بررسـی موضـوع در دسـتورکار عوامـل تجسـس قـرار گرفـت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در بررسـی های اولیه مشـخص شـد‪ ،‬سـارق سـوژه خود را تحت عنوان‬ ‫مسـافر از مبـدا حسـن اباد بـه مقصـد کهریـزک سـوار خـودرو کـرده و درطـول‬ ‫مسـیر با سـوار کردن هم دسـت خود و با تهدید سلاح سـرد اقدام به زورگیری‬ ‫طالجـات خانـم مسـافر بـه ارزش یک میلیـارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون ریـال می کننـد‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ری تصریـح کـرد‪ :‬مامـوران بـا انجـام تحقیقـات‬ ‫گسترده و به کارگیری اقدامات پلیسی‪ ،‬موفق شدند مخفیگاه سارق اصلی را‬ ‫شناسایی و در یک عملیات ضربتی وی را دستگیر کنند‪ .‬سرهنگ جلیلیان‬ ‫بابیان اینکـه سـارق پـس از دسـتگیری بـه سـرقت بـه عنف طالجات با شـیوه‬ ‫زورگیری تحت پوشـش مسـافرکش اقرار کرد‪ ،‬افزود‪ :‬با همکاری سـارق هویت‬ ‫دیگـر همدسـت وی به دسـت امده و دسـتگیری دیگـر متهـم در دسـتورکار‬ ‫پلیـس ری قـرار دارد‪ .‬وی بـه شـهروندان توصیـه کـرد‪ :‬به هیچ وجـه به عنـوان‬ ‫نهـای‬ ‫مسـافر سـوار خودروهـای مشـکوک نشـوند و درصورت امـکان از ناوگا ‬ ‫حمل ونقـل عمومـی اسـتفاده کننـد‪.‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/05/12-140160318011004650‬هیـات موضـوع قانون تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد‬ ‫ثبـت اسـناد صومع هسـرا تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای حمیـد زینلـی‬ ‫فرزنـد میرزایحیـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 47‬صـادره از رفسـنجان در ششـدانگ یـک‬ ‫قطعـه زمیـن مشـتمل بر اعیـان احداثی به مسـاحت ‪ 1864/52‬مترمربع پلا ک ‪421‬‬ ‫فرعـی از ‪ 70‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 9‬فرعـی از ‪ 70‬اصلـی واقـع در قریـه‬ ‫شـارم بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری نسـق حبیب اله پورحبیب یکتا محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫چنانچه اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی به شرح مذکور اعتراض‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی به مدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضای‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقررات‬ ‫سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/04 :‬‬ ‫یدالـه شـهبازی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان‬ ‫م الـف ‪910/673‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/06/10-140160318011005811‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبـت اسـناد صومع هسـرا تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای حسـین‬ ‫تسـیرت فرزنـد عبداالمیـر بـه شماره شناسـنامه ‪ 845‬صـادره از تهـران در‬ ‫صداق ‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیـان احداثـی بـه مسـاحت ‪954/32‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 1234‬فرعـی از ‪ 67‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 7‬فرعـی از‬ ‫‪ 67‬اصلـی واقـع در قریـه چوبـه بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق محمدصـادق‬ ‫سـعادتمندی اباتری محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫یشـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ اولین‬ ‫انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ‬ ‫رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض و‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/07/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/18 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان‬ ‫م الف ‪910/705‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 1401/06/03-140160318011005513‬و ‪-140160318011005514‬‬ ‫‪ 1401/06/03‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم بی بی دهقـان نصیـری فرزنـد حسـن بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 2‬صـادره از نائیـن و اقـای داود جعفری مجـد فرزنـد مصطفـی بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 519‬صـادره از قـم در ششـدانگ یـک قطعه زمین مشـتمل بر اعیان‬ ‫ً‬ ‫احداثـی بـه مسـاحت ‪ 1380‬مترمربـع (مشـاعا بالسـویه) پلا ک ‪ 1258‬فرعـی از ‪ 28‬اصلـی‬ ‫مفروز و مجزی شده از پال ک ‪ 1‬فرعی از ‪ 28‬اصلی واقع در قریه چنه سر بخش ‪ 22‬گیالن‬ ‫خریداری از نسـق زمان سـجودی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬چنانچه اشخاصی نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ اولیـن‬ ‫انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضائی تقدیم‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از‬ ‫کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/07/04 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان‬ ‫م الف ‪910/704‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/05/22-140160318011004901‬هیـات موضـوع قانـون تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد‬ ‫ثبـت اسـناد صومع هسـرا تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی اقای سیداسـماعیل‬ ‫علوی گوراب زرمخی فرزند سـیدا کبر به شماره شناسـنامه ‪ 1531‬صادره از صومعه سرا‬ ‫در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ‪ 400/22‬مترمربع‬ ‫پلا ک ‪ 1452‬فرعـی از ‪ 88‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 55‬فرعـی از ‪88‬‬ ‫اصلـی واقـع در قریـه گـوراب زرمیـخ بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری نسـق سیداسـماعیل‬ ‫علوی گوراب زرمخـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫یشـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ اولین‬ ‫انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ‬ ‫رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض و‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/04 :‬‬ ‫یدالـه شـهبازی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان‬ ‫م الـف ‪910/672‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/05/31-140160306023000083‬هیـات اول موضـوع قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر‬ ‫ً‬ ‫در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک مـه والت (جهـت اصلاح حـدود و نتیجتـا افزایـش‬ ‫مسـاحت تصرفـات بـه مقـدار ‪ 2/06‬مترمربـع) تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقـای غالمرضـا کارگـذاری فرزنـد علی اصغـر بـه شماره شناسـنامه ‪ 59‬صـادره از‬ ‫تربت حیدریه در یکباب خانه به مساحت ‪ 302/38‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪2323‬‬ ‫مجـزی از ‪ 872‬فرعـی واقـع در اراضـی فیض ابـاد پلا ک ‪ 42‬اصلـی بخـش ‪ 2‬مـه والت از‬ ‫محـل مالکیـت مشـاعی رسـمی خـود متقاضـی اقـای غالمرضـا کارگـذاری محـرز شـده‬ ‫است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪.‬‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه‬ ‫ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضای‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/04 :‬‬ ‫عبداله گلشن ابادی به اباد‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک‬ ‫م الف ‪7/401/95‬‬ ‫مه والت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160327100000231‬هیـات اول‪/‬دوم موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ناحیـه دو زنجـان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضـی اقـای مرتضـی احمدی فـر فرزنـد بهروزعلـی بـه شماره شناسـنامه ‪527‬‬ ‫صـادره از زنجـان و سـیکنه صفی لـو فرزنـد محمدیوسـف بـه شناسـنامه ‪ 902‬و کـد‬ ‫ملـی ‪ 4281231323‬پرونـده کالسـه ‪ 140111442710000032‬در یکبـاب خانـه بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 97/58‬مترمربـع مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک صفـر فرعـی از ‪2850‬‬ ‫اصلـی واقـع در بخـش ‪ 2‬زنجـان خریـداری از مالـک رسـمی فریـده اقایـاری محـرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین ا گهی به مـدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/19 :‬‬ ‫علیرضا حسن زاده شاه ابادی‪ ،‬رئیس ثبت و اسناد و امال ک ناحیه دو زنجان‬ صفحه 2 ‫چشم انداز‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬مهر ‪ 1401‬شماره‪2601‬‬ ‫‪ ۱۰‬فیلم برتر در مورد بیت کوین و بال کچین‬ ‫نگاهی به امار نشر تاریخ و جغرافیا‬ ‫در بهار سال ‪1401‬‬ ‫گ ــزارش اطالعات و اماری موسس ــه خانه کت ــاب و ادبیات‬ ‫ای ــران باعنوان «ائینه نش ــر ایران» ویژه بهار ‪ 1401‬منتش ــر‬ ‫ش ــد‪ .‬نکت ــه جالب ــی ک ــه در ام ــار ارائ هش ــده وج ــود دارد‬ ‫یس ــت ک ــه میان امار نش ــر س ــال ‪ 1400‬و‬ ‫حالت مقایسه ا ‬ ‫‪ 1401‬ص ــورت گرفت ــه ک ــه این مقایس ــه تطبیق ــی می تواند‬ ‫ن ــکات جالب ــی دربرداش ــته باش ــد‪ .‬در گ ــزارش بهار س ــال‬ ‫‪ 1401‬از جمل ــه نکاتی که قابل توجه اس ــت‪ ،‬افزایش رش ــد‬ ‫‪ 52‬درصدی عناوین کتاب هاس ــت که دلی ــل ان را کاهش‬ ‫اپیدمی کرونا و برگزاری نمایشگاه کتاب بین المللی تهران‬ ‫دانس ــتند که س ــهم این رش ــد عناوی ــن در ح ــوزه تاریخ و‬ ‫جغرافیا ‪ 166‬درصد نس ــبت به پارس ــال اس ــت‪ .‬در جدول‬ ‫پش ــده‬ ‫یت ــر از اث ــار چا ‬ ‫موضوع ــی ام ــار و اطالع ــات جزئ ‬ ‫انتش ــار یافته که نش ــان می دهد کتاب های منتشرش ــده‬ ‫درزمین ــه تاری ــخ و جغرافی ــا از ‪ 918‬عنوان کت ــاب به ‪1563‬‬ ‫عنوان رس ــیده که نس ــبت به س ــال قبل ‪ 70‬درصد رشد را‬ ‫نش ــان می دهد‪ .‬در یک ــی از جداول خوبی کـــه در گزارش‬ ‫یس ــت‬ ‫ائینه نش ــر ای ــران جای داده ش ــده‪ ،‬اطالعات ریز ‬ ‫که با ش ــاخص تع ــداد تالی ــف‪ ،‬ترجمه‪ ،‬چ ــاپ اول و چاپ‬ ‫مج ــدد طراحی ش ــده اس ــت‪ .‬در این طراحی ح ــوزه تاریخ‬ ‫و جغرافی ــا ب ــه موضوعات ــی چ ــون تاری ــخ و جغرافی ــای‬ ‫ش ــهرها و تاریخ ادواری تقسیم ش ــده و اطالعات هر دوره‬ ‫به تفکی ــک امده اس ــت‪ .‬در موض ــوع (تاری ــخ و جغرافیای‬ ‫عموم ــی و س ــایر کش ــورها) ‪ 454‬کت ــاب تالیف ــی‪ 192 ،‬اث ــر‬ ‫ترجمه عنوان ش ــده که ازاین تع ــداد ‪ 322‬کتاب چاپ اول‬ ‫یش ــود‪ .‬دراین امار تعداد‬ ‫و ‪ 324‬اث ــر چاپ مجدد دیده م ‬ ‫کت ــب چ ــاپ اول و مجدد به هم نزدیک اس ــت که نش ــان‬ ‫از ای ــن دارد مخاط ــب کتاب های این موض ــوع عالقه مند‬ ‫اس ــت کتاب هایی با موضوع (تاری ــخ و جغرافیای عمومی‬ ‫و س ــایر کش ــورها) را رصد کند‪ .‬مقایس ــه تعداد چاپ اول و‬ ‫به ــای این حوزه‬ ‫مجدد موضوع باال نش ــان می دهد کتا ‬ ‫نج ــدول ‪ 182‬اث ــر تالی ــف‬ ‫مخاطب ــان خ ــود را دارد‪ .‬در ای ‬ ‫و ‪ 12‬کت ــاب ترجم ــه در سرش ــاخه موضوع ــی (تاری ــخ و‬ ‫جغرافیای ش ــهرهای ایران) به ثبت رس ــیده ک ــه از این امار‬ ‫‪ 178‬کت ــاب چ ــاپ اول و ‪ 16‬اث ــر چ ــاپ مج ــدد ق ــرار دارد‪.‬‬ ‫نح ــوزه بیش ــتر‬ ‫ای ــن ام ــار حا کی ازان اسـ ـت که مولف ــان ای ‬ ‫به ــای‬ ‫در عرص ــه داخل ــی فعالی ــت دارن ــد‪ .‬درادام ــه کتا ‬ ‫زمین ــه تاری ــخ ایران ب ــا مولف ــه زمان ــی (از حمله مغ ــول تا‬ ‫به ــای تالیف ــی ‪ 78‬اثر اس ــت و ‪13‬‬ ‫قاجاری ــان) س ــهم کتا ‬ ‫کتاب ترجم ــه را نش ــان می دهد‪ .‬ضمن اینک ــه ‪ 46‬عنوان‬ ‫چ ــاپ اول دارد و ‪ 45‬اثر چاپ مجدد ثبت ش ــده‪ .‬نزدیکی‬ ‫ام ــار چ ــاپ اول و مج ــدد درایـ ـن رده موضوعی ه ــم تکرار‬ ‫ش ــده اس ــت‪ ۶۶ .‬کت ــاب س ــهم تالی ــف و ‪ 17‬اث ــر ترجم ــه‬ ‫در موض ــوع ای ــران‪( ،‬تاری ــخ ای ــران پیش ازاس ــام) دی ــده‬ ‫یش ــود‪ .‬ضمن اینک ــه دراین میان ‪ 43‬عن ــوان چاپ اول‬ ‫م ‬ ‫و ‪ 40‬کت ــاب چاپ مج ــدد وجود دارد؛ ام ــا موضوع بعدی‬ ‫یک ــه در‬ ‫ام ــار و ارق ــام فرازوف ــرود زی ــادی دارن ــد به طور ‬ ‫ش ــاخه (تاریخ ای ــران دوره جمهوری اس ــامی) ‪ 63‬کتاب‬ ‫تالیف ــی و ‪ 0‬عن ــوان اثر ترجمه گنجانده ش ــده‪ .‬تفاوت زیاد‬ ‫تالی ــف و رتبه صف ــر ترجم ــه قابل تامل اس ــت‪ .‬همچنین‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫‪ 50‬کتاب چ ــاپ اول و ‪ 13‬اثر چاپ مجدد دیده م ‬ ‫به ــای‬ ‫نکت ــه جال ــب در ام ــار ف ــوق بازه ــم فاصل ــه کتا ‬ ‫نح ــال نکته اصلی‬ ‫چ ــاپ اول و چ ــاپ مجدد اس ــت؛ باای ‬ ‫دراین موض ــوع صفرب ــودن کت ــب ترجم هش ــده اس ــت که‬ ‫بای ــد دی ــد عل ــت این رقم پایی ــن ریش ــه در چه مس ــائلی‬ ‫دارد؟ در ح ــوزه (تاریخ ایران در دوره پهلوی) ‪ 39‬کتاب در‬ ‫رس ــته تالیف اس ــت و س ــه اثر ترجمه به چش ــم می خورد‪.‬‬ ‫یش ــود و ‪20‬‬ ‫درهمین زمین ــه ‪ 22‬کتاب چ ــاپ اول دیده م ‬ ‫کت ــاب چاپ مج ــدد ک ــه دراین امار ی ــک رویک ــرد نزدیک‬ ‫را ش ــاهدیم؛ ام ــا درزمین ــه تالی ــف و ترجمه هن ــوز فاصله‬ ‫نح ــوزه یک ــی از موضوع ــات‬ ‫یک ــه ای ‬ ‫زی ــاد اس ــت درحال ‬ ‫پرپژوه ــش و تالی ــف اس ــت و ازطرف ــی خار ج ازای ــران نی ــز‬ ‫محققان و پژوهش ــگران زی ــادی دراین زمینه کار می کنند‬ ‫یش ــود گاه به صورت تالیف‬ ‫که اثارش ــان داخل منتش ــر م ‬ ‫گاه ــی ه ــم ب هش ــکل ترجم ــه‪ .‬اخری ــن موض ــوع (تاری ــخ‬ ‫ایران پس از اس ــام ت ــا حمله مغول) اس ــت ک ــه ‪ 18‬عنوان‬ ‫تالیف ــی ق ــرار دارد و ی ــک اث ــر ترجم ــه گنجان ــده ش ــده که‬ ‫پش ــده ‪ 17‬اث ــر چ ــاپ اول را‬ ‫از همی ــن تع ــداد کت ــاب چا ‬ ‫ب هخ ــود اختص ــاص داده و دو کت ــاب چ ــاپ مج ــدد ق ــرار‬ ‫دارد‪ .‬کمتری ــن ام ــار تالی ــف و ترجم ــه درزمین ــه تاری ــخ به‬ ‫ایـ ـن دوره تعل ــق دارد‪ .‬ح ــوزه موضوع ــی خاص ــی از تاریخ‬ ‫که پژوهش ــگران و محققان اندک ــی دراین رابطه تحقیق و‬ ‫پژوه ــش می کنند و اثارش ــان مخاطبان خاص ــی دارد‪ .‬در‬ ‫امار کل ــی کتب منتشرش ــده درزمینه تاری ــخ ‪ 1319‬عنوان‬ ‫کت ــاب تالیف ــی و ‪ 244‬اثر ترجم ــه ثبت ش ــده؛ ازاین تعداد‬ ‫‪ 967‬کت ــاب چ ــاپ اول و ‪ 596‬اث ــر چاپ مجدد ق ــرار دارد‪.‬‬ ‫به ــای دف ــاع مق ــدس را نی ــز باید‬ ‫البت ــه دراین ام ــار کتا ‬ ‫حس ــاب کرد‪ .‬ب ــا همه ای ــن تفاصی ــل ع ــدد ‪ 1563‬عنوان‬ ‫کت ــاب تاریخ و جغرافیا در بهار س ــال ‪ 1401‬جای امیدواری‬ ‫دارد برای کس ــانی که اثار منتشرش ــده دراین زمینه را رصد‬ ‫می کنن ــد‪ .‬ضمن اینک ــه بیش ــترین امار چ ــاپ کتاب های‬ ‫تاریخ ــی درزمین ــه تالی ــف اس ــت و ترجمه س ــهم کمتری‬ ‫به ــای اول باالس ــت و‬ ‫دارد‪ .‬ازطرف ــی ام ــار چ ــاپ کتا ‬ ‫چ ــاپ مج ــدد در میان ــه ق ــرار دارد‪ .‬در ج ــدول وضعی ــت‬ ‫نش ــر موض ــوع «دانش عموم ــی» اخری ــن گزینه (نس ــخه‬ ‫خط ــی و کتاب های نادر ) گنجانده ش ــده ک ــه امار جدول‬ ‫ج ــای تام ــل و نگران ــی دارد‪ :‬تمام ارق ــام تالی ــف‪ ،‬ترجمه‪،‬‬ ‫چ ــاپ اول و چ ــاپ مج ــدد عدد صفر ثبت ش ــده اس ــت!‬ ‫یک ــه فعاالن نس ــخ خطی در ایران بس ــیارند و هنوز‬ ‫درحال ‬ ‫دراین زمین ــه کم وبیش فعالی ــت دارند‪ .‬حاال باید بررس ــی‬ ‫ک ــرد چ ــرا در به ــار ‪ 1401‬ام ــار و ارقام چاپ نس ــخه خطی و‬ ‫نق ــدر نگران کننده اس ــت‪ .‬ایا وضعیت‬ ‫به ــای نادر ای ‬ ‫کتا ‬ ‫کاغ ــذ و دارابودن مخاطب خاص ب ــر این زمینه موضوعی‬ ‫به ــای‬ ‫تاثی ــر گذاش ــته اس ــت؟ درپای ــان نگاه ــی ب ــه کتا ‬ ‫عل ــوم سیاس ــی در زیرمجموع ــه عل ــوم اجتماع ــی‬ ‫نح ــوزه دارد‪ .‬باتوج هب ــه تع ــداد‬ ‫نش ــان از ک ــم رونق ــی ای ‬ ‫زی ــادی از محقق ــان و پژوهش ــگرانی ک ــه درزمین ــه عل ــوم‬ ‫سیاس ــی دسـ ـت به قلم دارن ــد‪ ،‬چ ــاپ بی ــش از ‪ 100‬کتاب‬ ‫دراین موض ــوع چندان رضایت بخش نیس ــت؛ اما با همه‬ ‫این کم وکاس ــتی ها امار چ ــاپ کتاب های علوم سیاس ــی‬ ‫درزمین ــه تالی ــف ‪ 117‬و ‪ 76‬اث ــر در ترجم ــه ثبت ش ــده که‬ ‫ازاین تع ــداد ‪ 134‬اث ــر چ ــاپ اول و ‪ 59‬کت ــاب چاپ مجدد‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫دیده م ‬ ‫شاتر‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫فهرست‬ ‫یونس احمدیان؛ نوازنده و مدرس موسیقی‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫بعد معنوی‬ ‫فعالیت در حرفه موسیقی‬ ‫باید حفظ شود‬ ‫امینکردبچهچنگی‬ ‫‪Aminkordbacheh@gmail.com‬‬ ‫یونــس احمدیــان‪ ،‬مــدرس موســیقی‪ ،‬ضمــن تا کیــد بــر ایــن‬ ‫مفهــوم کــه امــروز‪ ،‬اموزش وپــرورش اصولــی در هنرســتان های‬ ‫موســیقی زمین هســاز شــکوفایی و کشــف اســتعدادهای هنــری‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬بعد معنوی فعالیت در حرفۀ موســیقی باید حفظ‬ ‫شــود‪ .‬یونــس احمدیــان‪ ،‬مــدرس گیتــار پــاپ و صداســازی‪ ،‬در‬ ‫حــوزۀ اســتقبال هنرجویــان در دوران پــس از کرونــا بــا اشــاره بــه‬ ‫شهــای مجــازی همچنــان پیگیــری‬ ‫ایــن کــه در ایــن دوره‪ ،‬اموز ‬ ‫یشــود‪ ،‬گفــت‪« :‬در شــرایطی هســتیم کــه بــه واســطۀ کم رنگ تر‬ ‫م ‬ ‫سهــای موســیقی‬ ‫شــدن بیمــاری کرونــا‪ ،‬اســتقبال از برگــزاری کال ‬ ‫یشــود و ا گــر بخواهیــم در کنــار همــۀ ایــن مســائل‪،‬‬ ‫بیشــتر م ‬ ‫اشــاره ای نیــز بــه اوضــاع اقتصــادی مــردم داشــته بــاش باشــیم‪،‬‬ ‫بایــد بگوییــم کــه امــروز هنــر بــه لحــاظ مســائل اقتصادی نســبت‬ ‫بــه نیازهــای اولیــه و معیشــتی‪ ،‬در اولویــت دوم خانواد ههــا قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪».‬‬ ‫همه گیری کروناو مسائلمالیو اقتصادی‬ ‫بر اقتصاد کالس هایموسیقیتاثیر گذاشت‬ ‫وی کـه مـدت ‪ 12‬سـال اسـت در حـوزۀ نوازندگـی و ‪ 6‬سـال در حـوزۀ‬ ‫یپـردازد‪ ،‬در بخشـی دیگـر از ایـن‬ ‫تدریـس موسـیقی بـه فعالیـت م ‬ ‫گفتگـو‪ ،‬بـا اشـاره بـه ایـن امـر کـه در کنـار هـم گرفتـن همـۀ مسـائل‪،‬‬ ‫بـراوردی دارد کـه بـراورد همـۀ ایـن مسـائل‪ ،‬منجر به عدم اسـتقبال‬ ‫یشـود‪ ،‬افزود‪« :‬همه گیری بیماری کرونا‪،‬‬ ‫از کالس های موسـیقی م ‬ ‫حضور هنرجویان در کالس های موسیقی را کم رنگ تر کرده است‪،‬‬ ‫امـا وجـود بسـیاری از مسـائل اقتصـادی و معیشـتی نیـز بـه ایـن‬ ‫مسـئله دامـن می زنـد‪ ».‬ایـن مـدرس موسـیقی‪ ،‬در بخشـی دیگـر از‬ ‫ً‬ ‫ایـن گفتگـو‪ ،‬بـا تا کید بر این مفهوم که معموال کسـانی که بخواهند‬ ‫یشـوند که با اصول اخالقی‬ ‫با مافیا ُبر بخورند‪ ،‬با مسـائلی مواجه م ‬ ‫نهـا در تضـاد اسـت و منافـات دارد‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬بایـد‬ ‫و اعتقـادات ا ‬ ‫بگوییم که به همین دلیل است که هر کسی وارد مافیای موسیقی‬ ‫ت زمان های بسـیار‬ ‫یشـود و بـه همیـن دلیل‪ ،‬کسـانی کـه در مد ‬ ‫نم ‬ ‫طوالنـی در حـوزۀ موسـیقی فعالیـت کرده انـد و بـه عنـوان شـغل‬ ‫و اولویـت اول درامـدی بـه ان نـگاه می کننـد‪ ،‬بیشـتر بـه امـوزش‬ ‫می پردازنـد و از امـوزش موسـیقی کسـب درامـد می کننـد‪».‬‬ ‫اموزش وپرورشاصولیدر هنرستان هایموسیقیزمینه ساز‬ ‫شکوفاییو کشفاستعدادهایهنریاست‬ ‫احمدیـان‪ ،‬در همیـن راسـتا‪ ،‬وجـود هنرسـتان های موسـیقی در‬ ‫سیستم اموزش وپرورش کشور را در حوزۀ شناسایی‪ ،‬رشد و پرورش‬ ‫اسـتعدادهای هنـری در زمین ههـای مختلـف رشـته های متعـدد‬ ‫موسـیقی برشـمرده و بـا اشـاره بـه ایـن مفهـوم که ا گر سیسـتمی که‬ ‫یشـود‪ ،‬اصولـی‬ ‫بـرای شـناخت اسـتعدادهای هنـری اسـتفاده م ‬ ‫باشـد‪ ،‬این سیسـتم می تواند تاثیرات بسـیاری در شـناخت‪ ،‬رشد و‬ ‫پرورش اسـتعدادهای موسـیقی در کشور داشته باشد‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«دقیقـا در چنیـن موقعیت هایـی اسـت کـه عالقه منـدان بـه عرصۀ‬ ‫موسـیقی بـا قـرار گرفتـن در شـرایط‪ ،‬می تواننـد خـود را در عرصـۀ‬ ‫موسـیقی بهتـر بشناسـند و بایـد گفـت کـه نگا ههـا در ایـن زمینـه‪،‬‬ ‫بـا توجـه بـه تجربیـات و شـناختی کـه هـر کـس دارد‪ ،‬نـگاه متفاوتـی‬ ‫در ایـن زمینـه دارد‪ ،‬البتـه کـه تاثیـر مدرسـان بـا تجربـه و توانمنـد در‬ ‫شـکل گیری و جهـت دهـی ایـن نگا ههـا غیرقابـل انـکار اسـت‪».‬‬ ‫تجربـه می کند‪ ،‬تا کید کـرد‪« :‬ا گر بخواهم در حوزه های مختلفی که‬ ‫یپـردازم‪ ،‬یکی را انتخاب کنم‪ ،‬باید بگویم که‬ ‫نهـا م ‬ ‫بـه فعالیـت در ا ‬ ‫تجربۀ انتقال مفاهیم موسیقی‪ ،‬نسبت به نوازندگی و کسب درامد‬ ‫از ایـن حـوزه‪ ،‬برای من بسـیار خوشـایندتر اسـت‪».‬‬ ‫شمی کنند‬ ‫بسیاریاز مردمبه کیفیت اثار موسیقی که گو ‬ ‫دقتنمی کنند‬ ‫احمدیـان‪ ،‬منابـع انتشـار موسـیقی در کشـور را یکـی از مهم تریـن‬ ‫زمین ههـای نیازمنـد توجـه از سـوی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی‬ ‫برشـمرده و ضمن ابراز تاسـف از این امر که امروز‪ ،‬بسـیاری از مردم‪،‬‬ ‫به این موضوع دقت نمی کنند که چیزی را گوش می دهند‪ ،‬خاطر‬ ‫نشـان کرد‪« :‬ا گر مرا کز انتشـار موسیقی در کشـور که در حوزۀ ترویج‬ ‫موسـیقی فعالیـت می کننـد‪ ،‬بـه کیفیـت بیشـتر توجه کننـد‪ ،‬برخی‬ ‫یشـود و مـن امـروز‪ ،‬خالهـای‬ ‫از خال هـای موجـود در موسـیقی پـر م ‬ ‫یشـود و بـه نظـر مـن‪ ،‬ا گـر چنیـن‬ ‫بسـیاری دی ایـن زمینـه دیـده م ‬ ‫نگاهـی در مرا کـز انتشـار موسـیقی در کشـور وجـود داشـته باشـد‪،‬‬ ‫یشـود و اتفاقـات‬ ‫بسـیار از مسـائل موجـود در ایـن عرصـه حـل م ‬ ‫بسـیار خوبـی در ایـن زمینـه خواهد افتـاد‪».‬‬ ‫نوازندۀ موسیقی به سراغ سازهای می رود که‬ ‫بتواند با ان ارتباط برقرار کند‬ ‫ایـن نوازنـدۀ سـاز پیانـو‪ ،‬بـا اشـاره بـه ایـن نکتـه کـه ایـن موضوعـات‬ ‫قتـر نـگاه کنیـم‪ ،‬در برخـی از‬ ‫در همـۀ اصنـاف وجـود دارد و ا گـر دقی ‬ ‫موارد دیده می شود که کارها‪ ،‬در شرایطی که باید به درستی انجام‬ ‫شـود‪ ،‬دقیـق و درسـت صورت نمی پذیـرد و در برخی از مـوارد انجام‬ ‫یشـود‪ ،‬امـا بایـد گفـت کـه در بسـیاری از مـوارد‪ ،‬ایـن نگا ههـا بـه‬ ‫م ‬ ‫صورت اصولی انجام نمی شود‪ ،‬اظهار داشت‪« :‬به یقین حوزه های‬ ‫مختلف موسـیقی‪ ،‬مانند امـوزش‪ ،‬نوازندگـی و دریافت حس خوب‬ ‫و انتقـال تجربـه بـه نسـل اینـده‪ ،‬در یـک وجـود یـک فـرد‪ ،‬تفکیـک‬ ‫یشـود و در پلـۀ نخسـت‪ ،‬بحـث شـخصی و ارتبـاط بـا سـازهای‬ ‫م ‬ ‫موسیقی بسیار مهم است و به همین دلیل‪ ،‬در انتخاب ساز برای‬ ‫یادگیـری بـه ایـن موضـوع نـگاه نکـردم کـه اسـتقبال جمعـی تـا چـه‬ ‫ن سـازی رفتـم کـه در درجـۀ اول‪ ،‬توانسـتم‬ ‫انـدازه اسـت و بـه سـراغ ا ‬ ‫بـا ان ارتبـاط برقـرار کنـم‪ ».‬احمدیـان‪ ،‬عالقـه را بـه عنـوان نخسـتین‬ ‫اولویت اصلی و شخصی خویش در حوزۀ انتخاب ساز در نوازندگی‬ ‫برشـمرده و با بیان این که همواره برای او مهم اسـت که با یک سـاز‬ ‫ارامـش بگیـرد و ارتبـاط برقـرار کنـد‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬مبحث بعـدی در‬ ‫ایـن زمینـه امـرار معـاش و درامدزایی در موسـیقی اسـت کـه در این‬ ‫زمینـه‪ ،‬بایـد گفـت که مسـائل اقتصـادی از حوزه های مهمی اسـت‬ ‫کـه بسـیاری از مسـائل زندگـی مـا بـه ان گـره خـورده اسـت و نیازمنـد‬ ‫توجه بیشـتری در این زمینه هسـتیم و به همین خاطر‪ ،‬بسـیاری‬ ‫از افراد در حوزۀ موسیقی به درامدزایی به عنوان نخستین اولویت‬ ‫خویـش نـگاه می کنند‪».‬‬ ‫گزینش و انتخاب ترانه از مسائل مهم موسیقی در کشور است‬ ‫وی در همین راسـتا‪ ،‬ترانه در موسـیقی را یکی از مهم ترین مسـائل‬ ‫موجود در حوزۀ موسـیقی برشـمرده و ضمن ابراز خرسـندی از این‬ ‫امـر کـه امـروز‪ ،‬شـاعران بسـیار خوبی نیز در حوزۀ موسـیقی فعالیت‬ ‫می کننـد‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬در عیـن ایـن کـه شـاعرانن و تران هسـرایان‬ ‫خوبـی در ایـن زمینـه داریـم‪ ،‬گزینـش و انتخـاب شـعر نیـز بایـد بـه‬ ‫تهـای مهـم در حوزۀ موسـیقی قرار بگیـرد و به‬ ‫عنـوان یکـی از اولوی ‬ ‫ان توجـه شـود‪ ».‬ایـن نوازنـدۀ سـاز پیانـو‪ ،‬کپـی کاری در موسـیقی‬ ‫را یکـی از مهم تریـن عوامـل بی جانـی موسـیقی در شـرایط فعلـی‬ ‫برشـمرده و یـاداور شـد‪« :‬امـروز‪ ،‬گروه هـای در حـوزۀ تشـخیص اثـار‬ ‫نهـا را بـه گـوش مردم می رسـانند‬ ‫کپـی موسـیقی گام برمی دارنـد و ا ‬ ‫و باید در این زمینه نظارت بیشـتری وجود داشـته باشـد تا چنین‬ ‫رخدادهایـی بـه وقـع نپیونـدد‪».‬‬ ‫بعدمعنویفعالیتدر حرفۀموسیقیبایدحفظشود‬ ‫وی‪ ،‬بـا تا کیـد بـر ایـن مفهـوم کـه درامدزایـی اولویـت اول او در حوزۀ‬ ‫موسیقی نبوده است و در شریاطی قرار گرفته است که می توانسته‬ ‫اسـت اوضـاع اقتصـادی خویـش را در وضعیـت بهتـری قـرار دهـد‪،‬‬ ‫اما نپذیرفته اسـت‪ ،‬خاطر نشـان کرد‪« :‬در این شـرایط‪ ،‬من اعتقاد‬ ‫دارم کـه کار در موسـیقی بایـد بـه گونـه ای باشـد کـه بعد معنـوی ان‬ ‫نیـز حفـظ شـود‪ ».‬ایـن اسـتاد موسـیقی‪ ،‬انتقـال درسـت و اصولـی‬ ‫مفاهیـم هنـری را از جملـۀ مقوله هـای مهـم در حـوزۀ شـخصی هـر‬ ‫مدرس موسـیقی دانسـته و با تا کید بر این مفهوم که هر کسـی که‬ ‫بتوانـد ایـن موضـوع در در خویش تقویت کند تا بتوانـد ان چه را که‬ ‫اموخته اسـت‪ ،‬به دیگران انتقال بدهد‪ ،‬حسـی بسـیار خوشـایند را‬ ‫رسانه باید موسیقی با کیفیت منتشر کند‬ ‫احمدیـان در پایـان ایـن گفتگـو‪ ،‬کـه هنرمنـد‪ ،‬بـا تکیـه بـر دانـش‬ ‫و خالقیـت خـود‪ ،‬بـه ایجـاد تغییـرات مثبـت در نگـرش و بینـش‬ ‫موسـیقی‪ ،‬می توانـد بـه مانـدگاری برسـد‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن تغییـرات‬ ‫ممکـن اسـت در زمـان حیـات یـک اسـتاد موسـیقی در ایـن دنیـا‬ ‫اتفـاق نیفتـد و ممکـن اسـت ایـن اتفـاق‪ ،‬پـس از درگذشـت اسـاتید‬ ‫اتفـاق بیفتـد‪ ،‬چـرا کـه بـه خوبـی دیده ایـم کـه بسـیاری از اسـاتید‪،‬‬ ‫پس از درگذشتشـان شـناخته شـدند و ا گر رسـانه ها و مرا کز انتشـار‬ ‫موسـیقی بتواند در کیفیت انتشـار اثار‪ ،‬توجه الزم را داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می توان شـاهد رخدادهای بسـیار خوبی در حوزۀ موسـیقی بود‪».‬‬ ‫عکس‪ :‬مینا قانع‬ ‫مرکـز افکارسـنجی ایسـپا اسـفند ماه ‪1400‬‬ ‫طـرح «سـنجش احسـاس خشـم مـردم‬ ‫ایـران» را بـا حجـم نمونـه ‪ 2088‬نفـر از‬ ‫سـا کنین مناطـق شـهری و روسـتایی‬ ‫به صورت تلفنی اجرا کرد‪ .‬در این نظرسنجی‬ ‫کـه نظـرات افـراد باالی ‪ 18‬سـال در ان‬ ‫مور دسـنجش قـرار گرفتـه‪ ،‬پاسـخگویان در‬ ‫سـه محور «حالت خشـم»‪« ،‬صفت خشم»‬ ‫و «کنترل خشـم» ارزیابی شـدند‪ .‬مهم ترین‬ ‫یافته های این نظرسـنجی از این قرار اسـت‪:‬‬ ‫براسـاس نتایـج حاصلـه؛ ‪ 33.6‬درصـد از‬ ‫پاسـخگویان اظهـار کرده انـد کـه به میـزان‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫زیـاد یـا کاملا موافق انـد کـه «معمـوال زود از‬ ‫کـوره در می رونـد»‪ 15.2 ،‬درصـد گفته انـد‬ ‫کـه اطرافیانشـان انـان را فـردی عصبانـی‬ ‫می داننـد‪ 23.4 ،‬درصـد در زمان عصبانیت‬ ‫شـروع بـه دا دو فریـاد می کننـد‪ 5.1 ،‬درصـد‬ ‫بکـردن یـا شکسـتن اشـیا‬ ‫اقـدام بـه پرتا ‬ ‫می کننـد‪ 3.6 ،‬درصـد گفته انـد هنـگام‬ ‫بو شتم‬ ‫عصبانیت طرف مقابل را مورد ضر ‬ ‫قـرار می دهنـد‪ 31.4 ،‬درصـد گفته انـد‬ ‫یکـه دیگـران رفتـار خشـمگین‬ ‫در صورت ‬ ‫نهـا داشـته باشـند‪ ،‬رفتـار متقابـل را‬ ‫بـا ا ‬ ‫در پیـش می گیرنـد و همچنیـن ‪ 11.3‬درصـد‬ ‫اشـاره کرده انـد احسـاس می کننـد‬ ‫در همین لحظـه از دسـت کسـی یـا چیـزی‬ ‫عصبانـی هسـتند‪.‬‬ ‫روز جهانی مساجد‬ ‫‪ 21‬اوت هر سال «روز جهانی مساجد»‬ ‫نام گذاری شده است‪ .‬در سال ‪۱۳۴۸‬‬ ‫در چنین روزی‪« ،‬مسجداالقصی»؛‬ ‫قبله اول مسلمین جهان‪ ،‬توسط‬ ‫صهیونیست ها به اتش کشیده شد‪.‬‬ ‫محمدعطایی‬ ‫بیت کویــن به عنــوان اولیــن ارز دیجیتــال جهــان در ســال ‪ ۲۰۰۹‬ظهــور کــرد‪.‬‬ ‫در ابتــدای امــر‪ ،‬ارزش پایینــی داشــت و چنــدان موردتوجــه قــرار نگرفــت؛‬ ‫امــا کم کــم تکنولــوژی کــه ســبب ایجــاد ایــن ارز شــده بــود‪ ،‬تحت عنــوان‬ ‫شــبکه غیرمتمرکــز بال کچیــن‪ ،‬توجــه جامعــه جهانــی را به خــود جلــب کــرد‪.‬‬ ‫به محــض موردتوجــه قرارگرفتــن بال کچیــن و بیت کویــن‪ ،‬فیلم نامه هایــی‬ ‫دربــاره ان نوشــته و بــه فیلم هایــی جــذاب در ســینما و تلویزیــون تبدیــل‬ ‫نهــا‬ ‫شــدند‪ .‬به گــزارش بیت پیــن؛ دراین گــزارش‪ 10 ،‬نمونــه از بهترین هــای ا ‬ ‫را معرفــی کرده ایــم‪.‬‬ ‫«دیـپ وب»‪« ،‬وب عمیـق» یـا «عمـق وب»‪ ،‬فیلمـی دربـاره ظهـور نسـل‬ ‫جدیـدی از اینترنـت اسـت کـه فنـاوری غیرمتمرکـز ان‪ ،‬فراتـر از قانـون قـرار‬ ‫گرفتـه اسـت‪ .‬دیـپ وب نـام نسـل جدیـد اینترنـت دراین فیلـم اسـت‪ .‬عمـق‬ ‫وب مسـتندی جـذاب و دیدنـی محصـول کشـور امریـکا به کارگردانـی الکـس‬ ‫وینتـر اسـت کـه در سـال ‪ ۲۰۱۵‬میلادی منتشـر شـد‪ .‬ایـن مسـتند موفـق‬ ‫شـده امتیـاز ‪ ۷.۰‬را از سـایت ‪ IMDB‬کسـب نمایـد‪ .‬بازیگرانـی چـون نیـکالس‬ ‫کریستین و سیندی کان دراین مستند دیدنی به ایفای نقش پرداخته اند‪.‬‬ ‫روایـت کننـده داسـتان دیـپ وب‪ ،‬کیانـو ریـوز اسـت‪ .‬بـا تماشـای ایـن فیلـم‬ ‫می تـوان تاحدزیـادی بـا تکنولـوژی رمزنگاری شـده‪ ،‬اینترنـت نویـن کـه‬ ‫به صـورت تمرکزگریـز ارائـه می شـود‪ ،‬اشـنا شـوید‪.‬‬ ‫فیلـم سـریالی «اینسـاید جـاب» را می تـوان یکـی از جدیدتریـن فیلـم دربـاره‬ ‫ً‬ ‫بال کچیـن دانسـت کـه ا گرچـه مسـتقیما بـه این امـر اشـاره نمی کنـد امـا در‬ ‫جریـان ایـن فیلـم می تـوان ماهیـت غیرمتمرکـز مالـی را تشـخیص داد‪.‬‬ ‫انیمیشـن ‪ 2021 Inside Job‬درمـورد شـرکتی مخفـی به نـام ‪Cognito Inc‬‬ ‫اسـت کـه به صـورت مخفیانـه اقـدام بـه کارهـای شـرورانه ای و یـک توطئـه‬ ‫بـزرگ و جهانـی را مقدمه چینـی می کننـد‪ .‬از ایجـاد پوشـش های پیچیـده‬ ‫گرفتـه تـا انجمن هـای مخفـی توسـط ایـن شـرکت مخفـی ایجادشـده و‬ ‫حتـی اداب ورسـومی را همـراه بـا نقـاب به همـراه دارنـد کـه بـرای دیگـر افـراد‬ ‫عجیب وغریـب خواهـد بـود‪ .‬ریـگان ریدلـی در صـدر ایـن اتفاقـات قـرار دارد‪.‬‬ ‫او نابغـه فناوری سـت کـه ضـد اجتمـاع بـوده و به عنـوان یـک فـرد عجیـب‪،‬‬ ‫معتقـد اسـت دنیـا می توانـد جـای بهتـری بـرای زندگی کـردن باشـد‪.‬‬ ‫«بانکـداری در بیت کویـن» یکی دیگـر از انـواع فیلـم دراین بـاره اسـت کـه در‬ ‫ان بـه بررسـی ظهـور بیت کویـن پرداختـه می شـود‪ .‬سـیر تکاملـی اسـتفاده‬ ‫از ایـن ارز دیجیتـال را می تـوان به راحتـی دراین فیلـم مشـاهده کـرد‪ .‬فیلـم‬ ‫«بانکـداری در بیت کویـن» همچنیـن بسـیاری از سـازندگان اولیـه ایـن ارز‬ ‫را بررسـی می کنـد‪ .‬بـا تماشـای ایـن فیلـم می تـوان متوجـه شـد کـه چطـور‬ ‫ً‬ ‫پذیرنـدگان اولیـه یـک فناوری از قبول ان فراری هسـتند‪ ،‬اما بعـدا راه را برای‬ ‫اسـتفاده سـایرین همـوار می کننـد‪.‬‬ ‫مسـتند «ماشـین اعتمـاد‪ :‬داسـتان بال کچیـن» یکی دیگـر از انـواع فیلـم‬ ‫بال کچیـن و فیلـم ارزهـای دیجیتـال اسـت کـه بـه بررسـی دقیـق و پایـه ای‬ ‫یتـوان‬ ‫تکنولـوژی زیربنایـی ارزهـای دیجیتـال می پـردازد‪ .‬به طوری کـه م ‬ ‫در ان بـه سوءاسـتفاده اطالعاتـی غول هـای تکنولـوژی کنونـی پـی بـرد‪ .‬بـا‬ ‫تماشـای فیلـم می تـوان به صـورت گام بـه گام بـا فنـاوری نویـن اطالعاتـی و‬ ‫مالـی مبتنی بـر بال کچیـن اشـنا شـوید‪ .‬دراین فیلـم بال کچیـن‪ ،‬همچنیـن بـه‬ ‫مخالفـان این حـوزه نیـز پرداختـه می شـود‪.‬‬ ‫فیلـم «پایـان پـول‪ ،‬همان طورکـه می دانیـم» یـک مسـتند اموزشـی دربـاره‬ ‫جایگزینـی ارزهـای دیجیتـال به جـای پول هـای رایـج اسـت‪ .‬ایـن فیلـم کـه‬ ‫روش هـای نویـن پرداخـت را معرفـی می کنـد‪ ،‬درمـورد سوءاسـتفاده های‬ ‫شهـای‬ ‫ایـن سیسـتم نیـز بـه بررسـی پرداختـه‪ .‬ا گـر موضـوع اسـتفاده از رو ‬ ‫پرداخـت غیرمتمرکـز مبتنی بـر بال کچین و ارزهای دیجیتال برای شـما هنوز‬ ‫درک نشـده‪ ،‬تماشـای ان بـه درک شـما از این موضـوع کمـک می کنـد‪.‬‬ ‫فیلـم «کریپتوپیـا» بـا کمک گرفتـن از بازیگـران اصلی حـوزه ارزهای دیجیتال‬ ‫بـه بیـان تمـام زوایـای قابل توجـه درمـورد فنـاوری غیرمتمرکـز بال کچیـن‬ ‫و ارزهـای دیجیتـال می پـردازد‪ .‬هافمـن کـه «پایـان پـول‪ ،‬همان طورکـه‬ ‫می دانیـم» را در سـال ‪ ۲۰۱۵‬سـاخته بـود‪ ،‬پنج سـال بعد‪ ،‬دوبـاره بیت کویـن‬ ‫را موردبررسـی قـرار داد و یـک فیلـم بیت کوینـی دیگـر به عنـوان کریپتوپیـا‬ ‫سـاخت‪ .‬درواقـع دراین فیلـم مسـتند بـه بررسـی بسـیار موشـکافانه‬ ‫این موضـوع پرداختـه و مخالفت هـا و دیدگاه هـای مختلـف در ایـن عرضـه‬ ‫را به نمایـش گذاشـته اسـت‪ .‬ویتالیـک بوتریـن که خالـق ارز دیجیتـال اتریوم‬ ‫اسـت‪ ،‬دراین فیلم مسـتند به ایفای نقش پرداخته اسـت‪ .‬دیگر افراد حاضر‬ ‫دراین فیلـم کـه نقـش مهمـی در توسـعه ارزهـای دیجیتـال و شـبکه های‬ ‫غیرمتمرکـز دارنـد به بررسـی فناوری های غیرمتمرکـز پرداخته اند‪ .‬این فیلم‬ ‫نهـا‬ ‫برنـده جوایـز بسـیاری از جشـنواره های مختلـف شـده کـه از جملـه ا ‬ ‫کشـاخ‬ ‫می تـوان بـه جایـزه بهتریـن مسـتند داسـتانی از جشـنواره فیلـم ت ‬ ‫اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫«زندگـی برپایـه بیت کویـن» دربـاره یـک زوج اسـت کـه می خواهند تمـام امور‬ ‫زندگـی خـود را بااسـتفاده از بیت کویـن به انجام برسـانند‪ .‬این فیلـم در ‪۲۰۱۴‬‬ ‫سـاخته شـده کـه دران زمـان‪ ،‬بیت کویـن چنـدان بـرای مـردم شناخت هشـده‬ ‫نبـود‪ .‬ایـن فیلـم‪ ،‬حاصـل زندگـی ‪۹۰‬روزه ایـن زوج بااسـتفاده از بیت کویـن‬ ‫اسـت‪ .‬دراین فیلـم بیت کویـن مسـتند‪ ،‬زوجـی هـدف خـود را روی زندگـی‬ ‫سـه ماهه بـا بیت کویـن قـرار می دهند و در پی تحقق این هدف دسـت به کار‬ ‫می شـوند‪ .‬تماشـای ایـن فیلـم می توانـد بـرای دوسـتداران کریپتـو جـذاب‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫«کریپتـو» داسـتان مامـوری جـوان در ایاالت متحـده اسـت کـه موظـف‬ ‫می شـود تـا یـک سـایت فاسـد را منهدم کنـد‪ .‬این اثر هیجان انگیـز و جنایی‬ ‫در رابطـه بااسـتفاده از ارزهـای دیجیتـال در پیشـبرد اهـداف منفـی حکایت‬ ‫دارد‪ .‬دراین فیلـم می تـوان بـه ماهیـت پول شـویی و کاله برداری هـای مالـی‬ ‫در حـوزه کریپتـو اشـنایی یافـت‪.‬‬ ‫«پـول جادویـی‪ :‬انقلاب بیت کویـن»‪ ،‬یـک فیلـم مسـتند دیگـر دربـاره‬ ‫بیت کویـن اسـت کـه در ان بـه قابلیت های شـگفت انگیز و جادویـی ارزهای‬ ‫دیجیتـال ازجملـه بیت کوین پرداخته شـده‪ .‬با تماشـای ایـن فیلم می توان‬ ‫اطالعـات بیشـتری درمـورد قابلیت هـای برتـر بیت کوین و ارزهـای دیجیتال‬ ‫ً‬ ‫به دسـت اورد‪ .‬طبیعتـا ایـن فنـاوری‪ ،‬اینـده اقتصـاد بشـر را رقـم می زنـد‪،‬‬ ‫بنابرایـن بایـد یـاد بگیریـم کـه اطالعـات خـود درمـورد ان را ارتقـاء دهیـم‪.‬‬ ‫«مسـتر ربـات» یـا «اقـای ربـات» یـک سـریال درمـورد ارزهـای دیجیتـال‬ ‫بـا محوریـت امنیـت اسـت‪ .‬در سـریال مسـتر ربـات کـه یـک مجموعـه‬ ‫چندقسـمتی تلویزیونی سـت‪ ،‬یـک هکـر جـوان کـه بـه اختلال افسـردگی‬ ‫نیـز دچـار اسـت‪ ،‬بـا دعـوت یـک شـخصیت ناشـناس به نام اقـای ربـات‪ ،‬وارد‬ ‫مسـیری می شـود تـا شـرکتی کـه در ان کار می کنـد و مشـکوک بـه کارهـای‬ ‫غیرقانونی سـت را از بیـن ببـرد‪ .‬خـود رئیـس شـرکت نیـز ازطرفی دیگر از نقش‬ ‫اصلـی کـه هکـر اسـت‪ ،‬می خواهد بـه وی کمک کنـد‪ .‬دراین فیلـم بال کچین‪،‬‬ ‫نقـش هکـر جـوان را رامـی ملـک بـازی می کند که برنده جایـزه بهترین بازیگر‬ ‫نقـش اول مـرد نیـز شـده اسـت‪ .‬کرسـتین اسـلیتر نیـز برنـده جایـزه بهتریـن‬ ‫نقـش مکمـل شـده اسـت‪.‬‬ صفحه 3 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬اعظم دستجردی‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬مهر ‪ 29 1401‬صفر ‪ 26 1444‬سپتامبر ‪ 2022‬سال نوزدهم شماره ‪2601‬‬ ‫نمـدت‬ ‫یگـذرد‪ ،‬درای ‬ ‫بیـش از دوسـال از شـروع پاندمـی کرونـا م ‬ ‫‪ ۶.۵‬میلیون نفـر جـان خـود را از دسـت دادنـد‪ .‬بیـش از ‪۶۱۵‬‬ ‫میلیون نفـر مبتلا و صدهـا میلیون نفـر دچـار اسـیب های روانـی‪،‬‬ ‫اقتصـادی و اجتماعـی شـدند؛ امـا کشـورها بـرای حمایـت از‬ ‫تهـای‬ ‫اسـیب دیدگان ایـن بحـران انسـانی چـه کار کردنـد؟ حمای ‬ ‫اجتماعـی در بحـران کرونـا موضوعـی اسـت کـه در دوران پسـا کرونا‬ ‫موردتوجـه بسـیار از کشـورها قـرار گرفـت‪ .‬تجـارب سیاسـت گذاران‬ ‫و حا کمـان کشـورها درحمایـت از اسـیب دیدگان کرونـا موضوعـی‬ ‫قابل تامـل اسـت‪ .‬دراین زمینـه دفتـر مطالعـات اجتماعـی مرکـز‬ ‫شهـای مجلـس بـا مـرور تجـارب شـش کشـور کانـادا‪ ،‬ژاپـن‪،‬‬ ‫پژوه ‬ ‫ایتالیا‪ ،‬ارژانتین‪ ،‬یونان و فرانسـه این موضوع را بررسـی کرده اسـت‪.‬‬ ‫مـرور ایـن تجارب می تواند برای مسـئوالن و سیاسـت گذاران کشـور‬ ‫مفید باشـد‪ .‬براین اسـاس به مرور ارزیابی این پژوهش می پردازیم‪:‬‬ ‫ایـن گـزارش امسـال و قبـل از شـروع مـوج هفتـم کرونـا در ایـران‬ ‫انجـام شـده اسـت‪ .‬بررسـی های ایـن گـزارش نشـان می دهـد کـه‬ ‫تهـا از میـان انـواع اسـتراتژی های حمایـت اجتماعـی شـامل‬ ‫دول ‬ ‫ارائه مسـاعدت های اجتماعی‪ ،‬بیمه های اجتماعی و تقویب بازار‬ ‫کار به مسـاعدت های اجتماعی در دوران پسـا کرونا بیشـتر تمایل‬ ‫داشـته اند‪ .‬در مقدمـه ایـن پژوهـش امـده اسـت‪ :‬بـروز همه گیـری‬ ‫کرونـا در ابتـدا بـرای بسـیاری از کشـورها یـک پدیـده ناشـناخته و‬ ‫غیرمنتظـره بـود و نظا مهـای سیاسـت گذاری امـکان بهره منـدی از‬ ‫تجـارب گذشـته را بـرای مقابلـه بـا ایـن پدیـده نداشـتند و اقدامات‬ ‫ً‬ ‫و تصمیماتـی کـه می گرفتنـد عمومـا به منظـور حـل بحرانـی‬ ‫غیرمترقبـه بـود‪ .‬پدیـده ای کـه سیسـتم های اجتماعـی را دچـار‬ ‫اختلال کـرد و پیامدهـای گسـترده ای در حـوزه بهداشـت ودرمان‪،‬‬ ‫اقتصـاد‪ ،‬نهادهـای اقتصـادی‪ ،‬اجتماعـی و فرهنگـی داشـت و بـه‬ ‫لشـدن بسـیاری از شـرکت ها و بنگا ههـای اقتصـادی منجـر‬ ‫تعطی ‬ ‫شـد‪ .‬میلیون هانفر بیکار شـدند و با کاهش درامدها دامنه فقر در‬ ‫بیشـتر کشـورها گسـترده تر شـد‪.‬‬ ‫امـا بـا گذشـت زمان و افزایش دانش بشـر درباره بیمـاری کووید‪۱۹-‬‬ ‫تهـا بـرای مدیریـت ایـن بحـران سیاسـت های مناسـب تری‬ ‫دول ‬ ‫را بـه کار گرفتنـد‪ .‬جوامعـی کـه ازنظـر اقتصـادی و اجتماعـی‬ ‫اسـتحکام بیشـتری داشـتند بـا سـرعت بیشـتری خـود را ترمیـم‬ ‫لتـری را بـرای مهـار اسـیب های کرونـا و‬ ‫کردنـد و راهبردهـای کام ‬ ‫توانمندسازی جامعه به کار گرفتند‪ .‬پاندمی کرونا زمانی شروع شد‬ ‫کـه ‪ ۵۵‬درصـد مـردم دنیـا هیـچ نـوع حمایـت اجتماعـی نداشـتند‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬درصـد فاقـد بیمـه درمانـی بودنـد و فقـط ‪ ۲۰‬درصـد افراد بیـکار از‬ ‫مزایـای بیمـه بیکاری اسـتفاده می کردند‪ .‬از طرفی دومیلیـارد کارگر‬ ‫(‪ ۶۱.۲‬درصد شاغالن جهان) در بخش غیررسمی اشتغال داشتند‬ ‫و بـا بی ثباتـی شـغلی روبـه رو بودند‪ ۸۰ .‬درصد بنگا ههـای اقتصادی‬ ‫دنیـا متوسـط و کوچـک و غیررسـمی بودنـد و شـاغالن ایـن مرا کـز‬ ‫یکـه‬ ‫تهـا برخـوردار نبودنـد‪ .‬افراد ‬ ‫از سیاسـت های حمایتـی دول ‬ ‫درمعـرض انـواع مخاطـرات بهداشـتی و ایمنـی بودنـد و حتـی بـه‬ ‫ماسـک و وسـایل ضدعفونی کمتری دسترسـی داشـتند‪ .‬بسیاری‬ ‫از این کارگران امکان اسـتفاده از مرخصی اسـتعالجی را نداشـتند‪.‬‬ ‫جمعیـت بزرگـی از انـان در خان ههـای کوچـک و حتـی بـدون اب ‬ ‫لوله کشـی زندگـی می کننـد‪ .‬هزین ههـای درمـان بـرای بسـیاری‬ ‫از انـان غیرقابل تحمـل اسـت و هرسـال ‪ ۱۰۰‬میلیون نفـر از مـردم‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫دنیـا به خاطـر هزین ههـای کمرشـکن درمـان دچـار فقـر م ‬ ‫این وضعیت در کشورهای درحال توسعه به مراتب وخیم تر است‪.‬‬ ‫تهـای اجتماعـی از مـردم در دوران کرونـا بـه‬ ‫دراین تحقیـق حمای ‬ ‫سـه راهبـرد اصلـی تقسـیم شـده اسـت کـه شـامل مسـاعدت های‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬بیم ههـای اجتماعـی و تقویـب بـازار کار اسـت‪ .‬نتایـج‬ ‫ایـن مطالعـه نشـان می دهـد در ابتـدای پاندمـی کرونـا بسـیاری از‬ ‫کشـورها تصمیمات مبتنی بر ازمون وخطا داشـتند‪ .‬سیسـتم های‬ ‫درمانی در برخی کشورها فلج شد و به علت فوریت و اضطرار زمانی‬ ‫حمایـت از اسـیب دیـدگان و مشـاغل را در دسـتورکار قـرار دادنـد و‬ ‫مسـاعدت های اجتماعـی مسـتقیم داشـتند امـا در ادامـه با تولید‬ ‫تهـا ب هسـمت راهبردهـای‬ ‫وا کسـن و کنتـرل بیمـاری‪ ،‬حرکـت دول ‬ ‫بیمـه ای و تقویـت بـازار کار و توانمندسـازی پایـدار اقتصادی پیش‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫بررسیسیاست هایحمایتی‬ ‫شش کشور منتخب در دوران پسا کرونا‬ ‫‪ -۱‬کانـادا‪ :‬ایـن کشـور بـرای احیـای موتـور اقتصـادی پـس از کرونـا‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیـارددالر کانـادا اختصـاص داد‪ .‬صاحبـان کسـب وکار خـرد از‬ ‫یارانه اضطرار دستمزدها برخوردار شده اند‪ .‬این کمک تا‪ ۶۵‬درصد‬ ‫یکـه فعالیتشـان ب هصـورت‬ ‫حقـوق کارکنـان بـود‪ .‬عالو هبـران افراد ‬ ‫اجبـاری محـدود شـد‪ ۲۵ ،‬درصـد اضافـه هـم دریافـت کردنـد‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫دولت ها از اسیب دیدگان چگونه حمایت کردند؟‬ ‫‪ ۶.۵‬میلیون نفر در جهان قربانی کرونا‬ ‫همچنیـن کارکنـان شـرکت هایی کـه به علـت کرونـا اسـیب دیدنـد‬ ‫ماهیانـه دوهـزار دالر کانـادا (هفتـه ای ‪ ۵۰۰‬دالر ) کمـک اضطـراری‬ ‫گرفتنـد‪ .‬دولـت کانـادا از پاییز ‪ ۲۰۲۰‬بیمه بیکاری را جایگزین برنامه‬ ‫حمایت مالی کرد البته این افراد همچنان از کمک مالی اضطراری‬ ‫یهـای کـه ناتوانـی‬ ‫یشـوند‪ .‬عالو هبـران کانادای ‬ ‫هـم برخـوردار م ‬ ‫جسـمی دارنـد تـا سـقف ‪ ۶۰۰‬دالر کمـک مالـی جدا گانـه می گیرنـد‪.‬‬ ‫همچنیـن همـه دانشـجویان تمام وقـت تـا سـقف شـش هزار دالر‬ ‫و دانشـجویان نیمه وقـت تـا سـقف ‪ ۳۶۰۰‬دالر دریافـت کردنـد و‬ ‫بـورس دانشـجویان دارای ناتوانـی جسـمی نیـز دوبرابر شـد‪ .‬دولت‬ ‫کانـادا همچنیـن بـه خانواد ههـای کم درامـد بـه ازای هرنفـر ‪ ۴۰۰‬دالر‬ ‫کمک هزینـه اعتبـاری بـرای خریـد کاال و خدمـات پرداخـت کـرد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ژاپـن‪ :‬دولـت ژاپـن درمقابل هبـا کرونـا عملکـرد مناسـبی داشـت؛‬ ‫امـا حمایـت از اسـیب دیدگان را هـم فرامـوش نکـرد‪ .‬دولـت ایـن‬ ‫کشـور بـه کارفرماهایـی کـه به علـت اسـترس کرونـا بـه زنـان بـاردار‬ ‫مرخصـی می دهنـد بـه ازای هـر پنـج تـا ‪ ۱۹‬روز مرخصی بـا حقوق هر‬ ‫‪۲۵۰‬یـن درنظـر گرفتـه اسـت و درصـورت افزایـش ایـن مرخصـی‬ ‫زن‪ ،‬‬ ‫بـه ازای هـر ‪ ۲۰‬روز اضافـه ‪ ۱۵۰‬هزار یـن می افزایـد‪ .‬ایـن کمـک بـرای‬ ‫هـر شـرکت تـا سـقف ‪ ۲۰‬کارمنـد قابل افزایـش اسـت‪ .‬همچنیـن بـه‬ ‫خانواد ههـای تـک والـد ‪ ۵۰‬هزار یـن پرداخـت و بـه ازای هـر فرزنـد‬ ‫یشـود‪ .‬عالو هبـران کمـک مالی صندوق‬ ‫‪ ۳۰‬هزار یـن بـه ان اضافـه م ‬ ‫حمایت از اسیب دیدگان کرونا از اواسط سال ‪ ۲۰۲۰‬انجام می شود‬ ‫و بـه هریـک از سـا کنان ایـن کشـور هـزار یـن (معـاف از مالیـات)‬ ‫پرداخت شده است‪ .‬دولت ژاپن به همه صاحبان کسب وکارهای‬ ‫نیـن و بـرای‬ ‫اسـیب دیده خـرد و متوسـط نیـز تـا سـقف دومیلیو ‬ ‫موسسـات انفـرادی تـا سـقف یک میلیـون یـن کمـک کـرده اسـت‪.‬‬ ‫همچنیـن بـه ازای هـر کـودک ‪ ۱۰‬هزار یـن بـه خانواد ههـا پرداخـت‬ ‫یشـود‪ .‬کاهـش مالیـات و تزریـق پـول بـه بـازار بـرای کاهـش فشـار‬ ‫م ‬ ‫اقتصـادی نیـز از دیگـر اقدامـات ایـن کشـور بـوده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -۳‬ایتالیـا‪ :‬اختصـاص ‪ ۲۵‬میلیـارددالر بـرای اهـداف بهداشـتی و‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬اختصـاص ‪ ۱۰‬میلیـارد یـورو بـرای حمایـت از مشـاغل‪،‬‬ ‫پرداخـت یارانـه بـرای کارگـران فصلـی‪ ،‬کمـک ‪ ۵۰۰‬یورویـی بـه ازای‬ ‫هرنفـر بـرای جبـران خسـارت مشـاغل ازاد‪ ،‬پرداخـت ‪ ۸۰‬درصـد‬ ‫دسـتمزدها برای شـاغالن اسیب دیده تا سقف ‪ ۲۱۵۹‬یورو به عالوه‬ ‫چهارمـاه معافیـت از مالیـات‪ .‬ازجملـه اقدامـات دولت ایتالیاسـت‪.‬‬ ‫همچنیـن کارفرمایـان در مناطقـی کـه بیشـترین اسـیب کرونایـی‬ ‫بـوده اسـت‪ ،‬چهـار هفتـه کمـک مالـی دریافـت کردنـد‪ .‬تخفیـف‬ ‫‪ ۳۰‬درصدی سهم کارفرمایان از کسورات قانونی‪ .‬تخصیص ماهانه‬ ‫‪ ۶۰۰‬یـورو بـرای کارکنـان خـود اشـتغال بـرای حـدود پنج میلیون نفـر‬ ‫و تخصیـص پـاداش ‪ ۶۰۰‬یورویـی بـرای پرسـتاران و مراقبـان کـودک‬ ‫که در مواقع اضطراری و قرنطینه دردسترس هستند‪ .‬این پاداش‬ ‫بـرای کارکنـان مرا کـز بهداشـتی و درمانـی حاضـر در محـل کار بـه‬ ‫دوهزار یـورو می رسـد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬ارژانتین‪ :‬اقتصاد ارژانتین بعد از کرونا ‪ ۱۹‬درصد کوچک تر شـد‬ ‫یسـابقه بـوده اسـت‪ .‬بااین وجـود از سـال‬ ‫کـه در ‪ ۱۶‬سـال گذشـته ب ‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬مزایای بیمه بیکاری معادل ‪ ۷۰‬درصد حقوق پایه برای افراد‬ ‫بیـکار تمدیـد شـد‪ .‬دولـت ایـن کشـور بـا تخصیـص درامـد اضطـرار‬ ‫خانـوار بـه هـر خانـواده معـادل ‪ ۶۰‬درصـد حداقـل دسـتمزدها‬ ‫پرداخـت کـرد‪ .‬ایـن کمـک ‪ ۲.۸‬میلیون نفـر را از فقـر نجـات داد‪.‬‬ ‫عالو هبـران دولـت ارژانتیـن صنـدوق یارانـه خانواده هـای قربانیـان‬ ‫‪۱۵‬هـزار دالر غرامـت‬ ‫حـوادث را راه انـدازی کـرد و بـه هـر خانـواده ‬ ‫پرداخـت کـرد‪ .‬پرداخـت غرامـت دو برابری به کارکنان اخراج شـده‬ ‫و ممنوعیـت اخـراج بـدون دلیـل موجـه از دیگـر اقدامـات دولـت‬ ‫ارژانتین در دوران پس از کرونا بوده اسـت‪ .‬همچنین شـرکت های‬ ‫اب‪ ،‬بـرق و گاز حـق قطـع انشـعاب مشـتریان را درطـول سـه ماه‬ ‫پرداخت نشـدن قبـوض ندارنـد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬یونان‪ :‬دولت یونان نیز که سال ها با بحران مالی دست وپنجه‬ ‫نـرم می کنـد‪ ،‬تدابیـری را بـرای حمایـت از اسـیب دیـدگان کرونـا‬ ‫بـه کار گرفـت‪ .‬همـه شـرکت ها از تخفیـف ‪ ۶۰‬درصـدی اجـاره ملـک‬ ‫کسـب وکار برخـوردار شـدند‪ .‬همچنیـن موجرانـی کـه نیمـی از‬ ‫اجار هشـان را پرداخـت کننـد‪ ،‬غرامـت دریافـت می کننـد‪ .‬کارکنـان‬ ‫شـرکت ها که از کرونا اسـیب دیدند ماهیانه ‪ ۵۳۴‬یورو کمک مالی‬ ‫دریافت می کنند‪ .‬همچنین شـاغالنی که تعلیق شـده اند به جای‬ ‫‪۸۰۰‬یـورو به عنوان کمک مالی دریافت می کنند‪ .‬اخراج‬ ‫‪ ۵۳۴‬یـورو‪ ،‬‬ ‫کارکنـان ممنـوع شـد؛ امـا کارفرمایـان می تواننـد سـاعات کاری‬ ‫نصـورت ‪ ۶۰‬درصـد زیـان انهـا را دولت‬ ‫کارکنـان را نصـف کننـد و درای ‬ ‫یونـان جبـران کـرد‪.‬‬ ‫نهـای‬ ‫‪ -۶‬فرانسـه‪ :‬دولـت فرانسـه درمجمـوع بـرای جبـران زیا ‬ ‫اقتصـادی شـرکت ها و بنگا ههـای اقتصـادی در کرونـا ‪ ۴۷۰‬میلیـارد‬ ‫یـورو اختصـاص داد کـه البتـه به کسـری بودجـه ‪ ۱۱.۴‬درصدی این‬ ‫کشـور منجـر شـد‪ .‬دولـت ایـن کشـور بااسـتفاده از ایـن اعتبـار بـه‬ ‫خانواده های دارای کودک که نیازمند پرستار هستند یک حقوق‬ ‫کامـل بـرای اسـتخدام پرسـتار اختصـاص داد‪ .‬همـه هزین ههـای‬ ‫ازمایش کرونا برای همه افراد دارای نسخه یا بدون نسخه توسط‬ ‫یشـود و رایـگان اسـت‪ .‬دراین کشـور اسـتفاده از‬ ‫بیمـه پرداخـت م ‬ ‫ماسـک اجبـاری و بـرای همـه مـردم ازطریق پسـت ماسـک رایگان‬ ‫بـه در خانـه ارسـال شـد‪ .‬در کشـور فرانسـه از مـارس ‪ ۲۰۲۰‬حـدود‬ ‫دومیلیـون و ‪ ۸۰۰‬هزارنفـر از حمایـت مالـی بـه ارزش ‪ ۲۰‬میلیار دیـورو‬ ‫برخـوردار شـدند‪ .‬دولـت ایـن کشـور بـه همـه حقوق بگیـران‬ ‫تمام وقـت‪ ،‬نیمه وقـت و سـاعتی یـا روزمـزد کـه در دوران کرونا بیکار‬ ‫شـدند‪ ،‬معـادل ‪ ۸۴‬درصد حقوق خالـص پرداخت کرد‪ .‬همچنین‬ ‫بـا ایجـاد صنـدوق همبسـتگی بـرای کمـک بـه شـرکت های‬ ‫‪۱۵۰۰‬یـورو درنظـر گرفـت‪ .‬بـه کارگـران فصلـی‬ ‫اسـیب دیده از کرونـا ‬ ‫و جوانـان دارای شـغل پاره وقـت بازمانـده از شـغل نیـز ماهانـه‬ ‫‪ ۹۰۰‬یـورو پرداخـت کـرد‪ .‬همچنیـن کارکنـان اسـیب پذیر کـه امـکان‬ ‫دورکاری نداشـتند نیـز ‪ ۷۵‬درصـد حقـوق خالـص خـود را از دولـت‬ ‫فرانسـه دریافـت می کردنـد‪ .‬عالو هبـران رئیس جمهـوری فرانسـه‬ ‫بـرای هریـک از ‪ ۳۲۰‬هـزار نیروی شـاغل در بخش خدمـات درمانی‬ ‫و مراقبتـی بیـن ‪ ۵۰۰‬تـا ‪ ۱۰۰۰‬یـورو به عنـوان پـاداش درنظـر گرفـت‪.‬‬ ‫همچنیـن همـه کارکنـان ایـن بخـش کـه در خـط مقـدم مبـارزه بـا‬ ‫کرونـا بودنـد معـادل ‪ ۵۰‬درصد حقوق‪ ،‬اضافـه کاری دریافت کردند‪.‬‬ ‫ضمن اینکـه تمـام کارکنانـی کـه در دوران کرونـا مجبـور بـه افزایـش‬ ‫سـاعت کار بودنـد تا سـقف هـزار یورو اضافه دریافـت کردند‪ .‬دولت‬ ‫کهـای ویـژه ای بـرای‬ ‫فرانسـه همچنیـن از اوایـل سـال ‪ ۲۰۲۰‬کم ‬ ‫اقشـار کم درامـد درنظـر گرفـت کـه براسـاس تعـداد فرزنـد بیـن ‪۳۰۰‬‬ ‫تهـای مالـی‬ ‫‪۹۰۰‬یـورو متغیـر اسـت‪ .‬بـرای کارفرمایـان نیـز حمای ‬ ‫تـا ‬ ‫مختلفـی شـامل معافیـت در پرداخـت کسـورات قانونـی‪ ،‬تعویـق‬ ‫مهلـت پرداخـت مالیـات‪ ،‬کمک هزینـه اجـاره ملکـی به میـزان‬ ‫‪ ۳۰‬تـا ‪ ۵۰‬درصـد مبلـغ اجاره بهـا‪ ،‬پرداخـت وام بـا تضمیـن دولـت‬ ‫بـا بهـره یک درصـدی و سررسـید قسـط از سـال ‪ ۲۰۲۳‬یـا وام بـا‬ ‫بهـره دودرصـدی و سررسـید قسـط از سـال ‪ ۲۰۲۴‬درنظـر گرفـت‪.‬‬ ‫همچنین به شـرکت های با کمتر از ‪ ۱۰‬شـاغل وام ‪ ۱۰‬هزار یورویی و‬ ‫شـرکت های بـا ‪ ۱۰‬تـا ‪ ۵۰‬شـاغل وام دولتـی ‪ ۵۰‬هزار یورویـی پرداخت‬ ‫کـرد‪ .‬دولـت فرانسـه همچنیـن در دوران کرونـا امکانـات رایـگان‬ ‫مختلفـی بـرای راه انـدازی کسـب وکارها در فضـای مجـازی فراهـم‬ ‫‪۱۲۰‬هـزار شـرکت‬ ‫نیـورو بـرای کمـک بـه ‬ ‫کـرد‪ .‬همچنیـن ‪ ۶۰‬میلیو ‬ ‫لشـده در دوران کرونـا درنظـر گرفـت‪ .‬به این ترتیـب فرانسـه‬ ‫تعطی ‬ ‫یکـی از جامع تریـن الگوهـای حمایـت اجتماعی از اسـیب دیدگان‬ ‫کرونـا را در دنیـا اجـرا کـرد‪ /.‬افشـین شـاعری؛ ایرنـا‬ ‫دریچه‬ ‫دالیل محرومیت کودکان از تحصیل چیست؟‬ ‫همـواره بـا شـروع سـال تحصیلـی موضـوع جامانـدگان از تحصیـل و لـزوم‬ ‫شهـا طـی‬ ‫امـوزش کـودکان اتبـاع در کشـور مطـرح می شـود‪ .‬براسـاس گزار ‬ ‫سـالیان اخیـر امـار جامانـدگان از تحصیـل همـواره رونـدی کاهشـی داشـته‬ ‫اسـت؛ امـا این رونـد در دوسـال اخیر رونـدی افزایشـی شـده اسـت‪ .‬شـیوع‬ ‫ویـروس کرونـا و غیرحضـوری شـدن امـوزش مدارس در کنار تحوالت سیاسـی‬ ‫در کشـور همسـایه افغانسـتان و هجـوم اوارگان افغانسـتانی موجـب شـد تـا‬ ‫در دوسـال اخیر تعـداد جامانـدگان از تحصیـل افزایـش یابـد‪ .‬به همین دلیـل‬ ‫امـوزش کـودکان جامانـده از تحصیـل در مناطـق محـروم و یـا کمتربرخـوردار‬ ‫و ثبت نـام همـه کـودکان اتبـاع از اولویت هـای وزارت اموزش وپـرورش اسـت‪.‬‬ ‫یوسف نوری؛ وزیر اموزش وپرورش در برنامه صف اول شبکه خبر درخصوص‬ ‫تعـداد کـودکان اتبـاع گفت‪ :‬پیش بینی می شـود که تعـداد دانش امـوزان اتباع‬ ‫حـدود ‪ ۵۶۰‬هزارنفـر اسـت؛ امـا اتبـاع جدیـد کـه سال گذشـته به دلیـل وضعیت‬ ‫کشـور همسـایه وارد ایران شـده اند و به نوعی یک جمعیت جهشـی هسـتند؛‬ ‫تخمیـن زده می شـود حـدود ‪ ۳۰۰‬هزارنفـر از این افـراد دانش امـوز باشـند؛ البته‬ ‫این افـراد وارد مناطـق پرترا کـم مـا شـده اند کـه ارائـه خدمـات در ایـن نقـاط‪،‬‬ ‫مقـداری بـرای مـا مشـکل اسـت‪ .‬حضـور کـودکان اتبـاع در مناطـق پرترا کـم‬ ‫کشـور موجـب شـده اسـت تـا انـان از تحصیـل بازبماننـد؛ زیـرا مـدارس عـادی‬ ‫ً‬ ‫اطـراف انـان ظرفیـت محـدودی داشـته و عمدتـا ظرفیت انـان از قبل تکمیل‬ ‫شـده اسـت‪ .‬شـروع سـال تحصیلـی و عـدم ثبت نـام بسـیاری از کـودکان کار یـا‬ ‫کـودکان اتبـاع در مـدارس کشـور باردیگـر اهمیـت سـازمان های مردم نهـاد و‬ ‫خیریـن در امـر مدرسه سـازی و مدرسـه گردانـی را بـرای مـا یـاداوری می کنـد‪.‬‬ ‫به همین مناسـبت جمعـی از فعاالن اجتماعـی در حوزه اموزش کـودکان کار و‬ ‫کودکان اتباع با حضور در مدرسـه کودکان کار ارفک ضمن گرامیداشـت سـال‬ ‫تحصیلـی جدید بر پوشـش حدا کثـری اموزش برای تمام کـودکان جامانده از‬ ‫تحصیل تا کید کردند‪ .‬ارفک (انجمن روشنگران فردای کودک) یکی از همین‬ ‫سـازمان های مردم نهـاد اسـت کـه ازسـوی وزارت کشـور به صـورت اختصاصـی‬ ‫در امـر امـوزش کـودکان کار و کـودکان اتبـاع فعالیـت دارد‪ .‬بخشـی از کـودکان‬ ‫بازمانده ازتحصیـل به دلیـل بزهـکاری و روی اوردن بـه اقدامـات غیرقانونـی‪،‬‬ ‫تحصیـل را رهـا می کننـد‪ .‬محسـنی؛ عضـو هیئت مدیـره انجمـن حمایـت از‬ ‫کـودکان کار درخصـوص کـودکان محـروم از تحصیل گفت‪ :‬بسـیاری از کودکان‬ ‫کار و کودکان اتباعی که هویت انان به تایید مراجع مربوطه قرار گرفته اسـت؛‬ ‫به دلیـل عـدم وجـود ظرفیـت ثبت نـام نمی شـوند‪ .‬وی درخصـوص دالیـل‬ ‫محرومیت کودکان از تحصیل گفت‪ :‬برخی از خانواده های افغان از مشکالت‬ ‫حقوقـی رنـج می برنـد یا پرونـده ای در محا کم قضائی دارند‪ .‬متاسـفانه بخش‬ ‫دیگـری از کـودکان بازمانده ازتحصیـل به دلیـل بزهـکاری و روی اوردن بـه‬ ‫اقدامـات غیرقانونـی‪ ،‬تحصیـل را رهـا می کننـد‪ .‬دلیل سـوم هم کودکانی اسـت‬ ‫کـه درمعـرض اسـیب های اجتماعـی قـرار دارنـد‪ .‬عضـو هیئت مدیـره انجمـن‬ ‫حمایـت از کـودکان کار تا کیـد کـرد‪ :‬بهره کشـی ظالمانـه توسـط خانـواده یـا‬ ‫ً‬ ‫کارفرمـا بـه محرومیـت کـودکان از تحصیـل منجـر می شـود‪ .‬مـا واقعا دسـتمان‬ ‫بسـته اسـت؛ نـه می توانیـم کـودک را از یـک خانـواده ظالـم بـرای همیشـه رهـا‬ ‫کنیم و نه کودکی را که نیازمند کار اسـت از محیط کار نامناسـب خارج کنیم‪.‬‬ ‫عدالت اموزشـی نیازمند زدودن گونه های تبعیض اسـت و اموزش برای همه‬ ‫ً‬ ‫گروه هـا خصوصـا اقشـار اسـیب پذیر نبایـد تبعیض امیـز باشـد‪ .‬کودکـی کـه از‬ ‫ابتدا نابرابری را حس کند در بزرگ سالی بازتاب خشم و گریز از قانون خواهد‬ ‫داشـت‪ .‬نـگاه جبرانـی و تامینـی بایـد در اولویـت نظـام بودجـه ای و حکمرانـی‬ ‫باشـد تـا به جـای هزینـه اموزش وپـرورش بـا تاوانـی گزاف تـر در زنـدان‪ ،‬سـرانه‬ ‫هنگفـت ندهیـم‪ .‬کودکـی کـه می توانـد در بزرگ سـالی بـه فـردی موفـق بـرای‬ ‫جامعه خویش تبدیل شود نباید با عدم توجه به فردی بزهکار تبدیل شود‪.‬‬ ‫استفاده حداکثری از توان فعاالن مدنی و داوطلب‬ ‫جعفر کوشا؛ رئیس اتحادیه کانون های وکالی دادگستری کشور بابیان اینکه‬ ‫جای کودک در کارگاه و سـر چهارراه نیسـت اظهار داشـت‪ :‬کودک باید کودکی‬ ‫کنـد و غبـار فقـر در چهـره او اغاز انحراف از وضعیت شایسـته اجتماعی اسـت‪.‬‬ ‫نظـام حمایتـی مـا بایـد قوی تـر عمـل کنـد و بـا اسـتفاده حدا کثـری از تـوان‬ ‫فعاالن مدنی و داوطلب نگذاریم هیچ استعداد و ظرفیت کودکانه ای محروم‬ ‫از کودکـی و بازمانده ازتحصیل شـود‪.‬‬ ‫وی از کانون های وکالی سراسـر کشـور خواسـت با مدارس ارتباط وسـیع تری‬ ‫ً‬ ‫داشته باشند و خدمات حمایتی و مشورتی ارائه نمایند‪ .‬خصوصا درخصوص‬ ‫اتبـاع و حـق بـر هویـت کـودک یـا مـوارد خشـونت علیـه کـودکان بـا مسـئولیت‬ ‫شهـا‬ ‫اجتماعـی و رسـالت حرفـه ای به صورت جـدی پیگیـری نماینـد و گزار ‬ ‫و توصیه هـای خـود را بـا مسـئوالن در میـان بگذارنـد‪ .‬مصطفـی بینا کاشـانی‬ ‫هـم کـه یکـی از خیریـن در حـوزه امـوزش کـودکان اسـت؛ بابیان اینکـه کودکان‬ ‫ترخیـص شـده از مرا کـز بهزیسـتی به علـت عدم توجـه جـدی بـه امـوزش بـه‬ ‫بزهـکاری روی اوردنـد؛ گفـت‪ :‬ا گـر کـودکان اسـیب دیده از معضالت اجتماعی‬ ‫بـدون امـوزش وارد جامعـه شـوند؛ درحقیقـت بـدون امادگـی بـه جامعـه پـرت‬ ‫می شوند و به طور ناخودا گاه بازهم با اسیب های جدیدی برخورد می کنند‪.‬‬ ‫کودکان فاقد مدارک هویتی؛ محروم از تحصیل‬ ‫دانش امـوزان بـرای تحصیـل نیازمنـد مـدارک هویتی هسـتند؛ یکی از مـواردی‬ ‫کـه زیـاد بـا ان مواجـه می شـویم کودکانی اسـت که پـدری افغانسـتانی و مادری‬ ‫ایرانـی دارنـد امـا به این دلیـل کـه پـدر افغان انها فوت کرده اسـت؛ فاقـد مدارک‬ ‫هویتی هستند و این کودکان تحت هیچ شرایطی نمی توان موجبات تحصیل‬ ‫انـان فراهـم شـود‪ .‬طاهـره پژوهـش؛ مدیرعامـل انجمـن حمایـت از حقـوق‬ ‫کـودکان بابیان اینکـه طبـق قانـون بایـد بـه کـودکان بـا پـدری افغانسـتانی و‬ ‫مادری ایرانی شناسنامه داده شود؛ گفت‪ :‬مهم ترین قدم در تحقق تحصیل‬ ‫کـودکان بازمانده ازتحصیـل شناسـنامه دار کـردن انـان اسـت‪ .‬بـه رسـمیت‬ ‫شـناخته شـدن کـودک بـرای هـر خدمتـی نیازمند مـدرک هویتی اسـت‪ .‬حتی‬ ‫کودک کاری که مشـغول به کار اسـت ا گر مدرک هویتی نداشـته باشـد حقوقش‬ ‫هـم پایمـال می شـود‪ .‬مدیرعامـل انجمـن حمایـت از حقـوق کـودکان گفـت‪:‬‬ ‫کـودکان افغانسـتانی کـه در دهـه ‪ ۸۰‬بـا ان هـا مواجـه بودیـم کودکانـی بودند که‬ ‫از ظلـم طالبـان‪ ،‬در ایـران هـم تحصیـل و هـم کار کردنـد‪ .‬کودکانـی کـه در دهـه‬ ‫‪ ۹۰‬بـا ان هـا مواجـه بودیـم؛ کودکانـی هسـتند کـه فقـط به دلیـل اقتصـادی وارد‬ ‫ایـران شـدند‪ .‬ایـن کـودکان ا گر وضعشـان هم خوب شـود درس نمی خوانند و‬ ‫فقط سرپرسـت دیگر کودکان هسـتند‪ .‬به همین خاطر ما فقط درحال تالش‬ ‫هسـتیم تـا نشـان دهیـم مـدارس علمـی کـودکان کار چیسـت و سـواداموزی تا‬ ‫چه حد برای ان ها ضرورت دارد‪ .‬علی صداقتی خیاط ملقب به «عمو خیاط»‬ ‫کـه یکی دیگـر از فعـاالن حـوزه امـوزش کـودکان کار اسـت؛ بابیان اینکـه الگـوی‬ ‫نمـره نـدادن به صـورت عـددی در کارنامه مدت هاسـت منسـوخ شـده اسـت؛‬ ‫گفـت‪ :‬زبان فارسـی خیلی شـیرین اسـت‪ .‬شـاید امـوزش درس هـای دیگر کمی‬ ‫سـخت باشـد اما خواندن و نوشـتن به دلیل توانایی زبان شیرین فارسی برای‬ ‫کـودکان سـخت نیسـت‪ .‬وی بـه شـیوه های امـوزش زبـان فارسـی بـه کـودکان‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬زبـان فارسـی شـیرین ترین بـرای نـگارش اسـت؛ می توانیـم‬ ‫دوسـاله جشـن سـواداموزی کل کـودکان کشـور را برگـزار کنیـم‪ .‬این امـر به دلیل‬ ‫ً‬ ‫شـیرینی و ادبیـات غنـی زبـان فارسـی کامال ممکن اسـت‪ .‬نیـروی ارزان کودکان‬ ‫کار‪ ،‬مهاجرت بیش ازحد اتباع افغانستانی و مشکالت اقتصادی در سال های‬ ‫یکـه‬ ‫اخیـر موجـب افزایـش کـودکان بازمانده ازتحصیـل شـده اسـت؛ درحال ‬ ‫به همین نسـبت متاسـفانه ظرفیـت الزم بـرای امـوزش ایـن کـودکان در بدنـه‬ ‫نظام اموزشی کشور دیده نشده است‪ .‬تحصیل رایگان برای کودکان کار بیش‬ ‫از هـر چیـز بـه ایجاد شـرایط کمک معیشـتی بـرای این کودکان نیازمند اسـت‪.‬‬ ‫کودکی که سـبد خانواده اش خالی باشـد قادر نیسـت تنها با شـهریه رایگان به‬ ‫درس خوانـدن مشـتاق شـود‪ .‬در ابتـدای هرسـال تحصیـل همـه مسـئوالن بـر‬ ‫اهمیت تحصیل رایگان کودکان اشاره می کنند؛ اما بازهم سال تحصیلی تمام‬ ‫می شـود و عـده زیـادی از کـودکان کار بازهـم از تحصیـل محـروم می ماننـد‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2655

روزنامه سایه 2655

شماره : 2655
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه سایه 2654

روزنامه سایه 2654

شماره : 2654
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه سایه 2653

روزنامه سایه 2653

شماره : 2653
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه سایه 2652

روزنامه سایه 2652

شماره : 2652
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه سایه 2651

روزنامه سایه 2651

شماره : 2651
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه سایه 2649

روزنامه سایه 2649

شماره : 2649
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!