روزنامه سایه شماره 2600 - مگ لند
0

روزنامه سایه شماره 2600

روزنامه سایه شماره 2600

روزنامه سایه شماره 2600

‫رئیس ستاد کل نیروهای مسلح‪:‬‬ ‫تغییر مرزهای منطقه را تحمل نمی کنیم‬ ‫رئیـس سـتاد کل نیروهـای مسـلح گفـت‪« :‬همان طورکـه بارهـا اعلام‬ ‫کرده ایـم؛ تغییـرات در مرزهـای منطقـه را تحمـل نخواهیـم کـرد‬ ‫و بـه اذربایجـان و ارمنسـتان توصیـه داریـم مشـکالت خـود را از‬ ‫را ههـای مسـالمت امیز و گفت وگـو حـل کننـد؛ مـا توسـل بـه جنـگ‬ ‫را بر نمی تابیـم و در برابـر ان‪ ،‬سـا کت نمی نشـینیم»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛‬ ‫سرلشـکر محمـد باقـری در مراسـم رژه نیروهـای مسـلح هم زمـان‬ ‫بـا اغـاز «هفتـه دفـاع مقـدس» با بیان اینکـه در تاریـخ کشـور ایـران‬ ‫دفـاع مقـدس سـراغاز حیـات جدیـد ملـت ایـران بـرای تاریخ سـازی‬ ‫و نقش افرینی در تغییر معادالت و هندسـه قدرت جهانی به شـمار‬ ‫مـی رود‪ ،‬افـزود‪« :‬هرچـه زمـان می گـذرد‪ ،‬ایـن تاثیرگـذاری بیش از گذشـته نمایـان می شـود»‪.‬‬ ‫تاسیس شرکت «هوندا»‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫در چنین روزی در سـال ‪1948‬؛ «هوندا موتور» تاسـیس شـد؛ یک شـرکت خوشه ای‬ ‫ژاپنی چندملیتی که به خاطر طراحی و تولید موتورسیکلت‪ ،‬خودرو و موتور خودرو‬ ‫در جهـان شـناخته شـد ه اسـت‪ .‬ایـن شـرکت توسـط مهندسـی ب هنـام «سوییشـیرو‬ ‫هونـدا» پایه گـذاری شـد و از ‪ ۱۹۵۹‬تا کنـون‪ ،‬بزرگ تریـن تولیدکننـده موتورسـیکلت در‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫جهان محسـوب م ‬ ‫شنبه ‪ 2‬مهر ‪ 27 1401‬صفر ‪ 24 1444‬سپتامبر ‪ 2022‬سال نوزدهم شماره ‪ 1500 2600‬تومان‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫هیچ ایرانی برای حضور در ایران ممنوع الورود نیست‬ ‫‪5‬‬ ‫سـازمان ملـل متحـد‪ ،‬تنهـا سازمانی سـت کـه تمـام‬ ‫سازمان ملل‬ ‫یا سازمان قدرت ها کشـورهای جهـان عضـو ان بـوده‪ ،‬حـق عضویـت‬ ‫پرداخـت می کننـد و در بزنگاه هـای سـخت‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اینده م�بهم اقتصاد؛‬ ‫نتیجه شوک قیمت انرژی و غذا‬ ‫از زمـان اغـاز جنـگ روسـیه و اوکرایـن‪ ،‬تاثیـر اختلاالت عرضـه انـرژی‪ ،‬در همه چیـز؛ از‬ ‫قیمـت مـواد غذایـی تـا تولیـد بـرق و تمایلات مصرف کننـده در حال گسـترش اسـت‪.‬‬ ‫در وا کنش بـه افزایـش شـدید قیمت هـا‪ ،‬بسـیاری از کشـورهای «سـازمان همـکاری و‬ ‫توسعه اقتصادی» (‪ )OECD‬از ذخایر استراتژیک نفت خود استفاده می کنند‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫از مـاه مـارس‪ ،‬ایاالت متحـده به میـزان یک میلیون بشـکه نفـت در روز‪ ،‬از ایـن ذخایـر‬ ‫ً‬ ‫فروختـه اسـت‪ .‬این اقـدام‪ ،‬ا گرچـه اخیـرا تاحـدودی منجـر به کاهش قیمت بنزین شـده‬ ‫«کسـری موجـود» ممکـن اسـت تـا سـال ‪ 2023‬ادامـه یابـد که بی شـک‪ ،‬باعث‬ ‫اسـت؛ امـا‬ ‫ِ‬ ‫شـد‪...‬‬ ‫خواهـد‬ ‫ هـا‬ ‫ت‬ ‫قیم‬ ‫افزایـش‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی استان البرز‪:‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی مازندران خبر داد؛‬ ‫‪ ۹۴‬هزارنفر در البرز تحت پوشش‬ ‫بیمه فرا گیر خانواده ایرانی قرار گرفتند‬ ‫استاندار ایالم‪:‬‬ ‫جمع اوری کمک های نقدی و غیرنقدی‬ ‫هم استانی ها در پویش مشق مهربانی‬ ‫‪2‬‬ ‫استقامت مردم ایالم در زمان جنگ تحمیلی‬ ‫مایه فخر ملی ست‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫انا هلل و انا الیه راجعون‬ ‫همکار گرامی جناب اقای مهندس سجاد عباسی‬ ‫سردبیر محترم ماهنامه های جوان و چرخ صنعت‬ ‫بدینوسیله درگذشت پدر گرامیتان را به جنابعالی و خانواده های داغدار‪ ،‬تسلیت عرض کرده‬ ‫و از خداونـد منـان بـرای ان مرحـوم‪ ،‬عل ّـو درجـات و بـرای بازمانـدگان صبـر جمیـل و اجـر جزیـل‬ ‫خواسـتاریم‪ .‬مـا را در غـم خـود شـریک بدانیـد‪ .‬روحش شـاد و یـادش گرامی‪.‬‬ ‫محسن شیرازی نژاد‪ ،‬روح اله حسین زاده‪ ،‬انیسه اسماعیلی‪ ،‬رضا فغانی‪ ،‬مصطفی هدایی‪،‬‬ ‫مصطفی علی ا کبری‪ ،‬علی اشرف خانلری و خبرنگاران شهرستان ری‬ ‫ا گهی فراخوان مناقصه عمومی شماره ‪ /21‬بیست و یک‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شهرداری نسیم شهر درنظردارد نسبت به اجرای پروژه پیاده روسازی و خشکه چینی خیابان کشاورز واقع در حصارک پایین به شماره ‪2001093980000021‬‬ ‫از طریق مناقصه عمومی اقدام کند‪ .‬لذا اشـخاص واجد شـرایط‪ ،‬جهت دریافت اسـناد فراخوان و اطالعات بیشـتر می توانند از تاریخ ‪ 1401/06/27‬با مراجعه به‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬در فراخوان شرکت کنند‪.‬‬ ‫‪ -1‬مبلغ اعتبار پروژه‪ :‬به مبلغ ‪ 10.000.000.000‬ریال‬ ‫ً‬ ‫‪ -2‬سـپرده شـرکت در مناقصه‪ :‬به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال که بایسـتی نقدا به حسـاب شـماره ‪( 0107183411008‬شـماره شـبا ‪)IR780170000000107183411008‬‬ ‫نزد بانک ملی به نام شهرداری نسیم شهر واریز و یا به صورت ضمانتنامه بانکی‪ ،‬تسلیم دبیرخانه این شهرداری شود‪ .‬الزم به ذکر است چنانچه برندگان اول و دوم مناقصه‪ ،‬حاضر به انعقاد قرارداد‬ ‫نشـوند‪ ،‬سـپرده انان به ترتیب به نفع شـهرداری ضبط خواهد شـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -3‬مهلت و محل دریافت اسـناد مناقصه‪ :‬از تاریخ انتشـار ا گهی تا سـاعت ‪ 14:30‬روز د وشـنبه مورخ ‪ 1401/07/04‬و محل دریافت ان صرفا از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد)‬ ‫بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬اسـت‪.‬‬ ‫تهـای پیشـنهاد قیمـت خـود را کـه برابـر شـرایط منـدرج در اسـناد مناقصـه تنظیـم شـده اسـت‪ ،‬حدا کثـر تـا سـاعت ‪ 13:30‬روز‬ ‫‪ -4‬مهلـت و محـل تسـلیم پیشـنهادات‪ :‬متقاضیـان می بایسـت پا ک ‬ ‫س هشـنبه مـورخ ‪ 1401/07/19‬در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (‪ )www.setadiran.ir‬بارگـذاری کننـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تهـای "ب" و "ج"‪ ،‬اسـناد فیزیکـی (کاغـذی) و اسـناد فاقـد‬ ‫تهـای پیشـنهاد "ب" و "ج" دارای امضـای الکترونیکـی‪ ،‬مـورد پذیـرش اسـت و در جلسـه بازگشـایی پا ک ‬ ‫تذکـر‪ :‬صرفـا اسـناد پا ک ‬ ‫امضـای الکترونیکـی (دارای مهـر گـرم) بـه هیچ وجـه مـورد پذیرش نیسـت‪.‬‬ ‫‪ -5‬مدارک الزم جهت دریافت اسناد‪ :‬متقاضیان جهت دریافت اسناد‪ ،‬می بایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (‪ )www.setadiran.ir‬نسبت به تهیه اسناد اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪ -6‬زمان بازگشایی پیشنهادها‪ :‬ساعت ‪ 14:00‬روز سه شنبه مورخ ‪1401/07/19‬‬ ‫‪ -7‬شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -8‬هزینه درج ا گهی به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/27 :‬‬ ‫م الف‪107/16 :‬‬ ‫یوسف نصیری؛ شهردار نسیم شهر‬ ‫ا گهی مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی‬ ‫سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان درنظردارد نسبت به بهره برداری‬ ‫از تابلوهـای تبلیغاتـی کوچـک از نـوع پرتابـل (اسـترابورد) بـه مـدت ‪ 4‬سـال بـا ‪ 15‬درصـد‬ ‫افزایـش سـالیانه در هـر سـال نسـبت بـه سـال قبـل را از طریـق برگـزاری مزایـده عمومـی در‬ ‫سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) اقـدام کند‪ .‬لذا کلیـه متقاضیان (کانون ها و شـرکت های تبلیغاتی که‬ ‫دارای مجـوز فعالیـت از اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی باشـند) می تواننـد در مزایـده شـرکت کنند‪.‬‬ ‫مهلـت و محـل دریافـت اسـناد مزایـده‪ :‬از مورخـه ‪ 1401/06/29‬لغایـت ‪ -1401/07/09‬سـامانه سـتاد بـه ادرس‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫مهلت و محل تسلیم پیشنهادات‪ :‬تا مورخه ‪ 1401/07/19‬در سامانه ستاد به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کات‪ :‬در مورخه ‪1401/07/20‬‬ ‫لیسـت جـدول تابلوهـا‪ ،‬بـا مشـخصات و سـایر اطالعـات تکمیلـی‪ ،‬در سـایت شـهرداری بـه ادرس ‪kermancity.ir‬‬ ‫قابـل رویـت اسـت‪.‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1383033‬‬ ‫مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرمان‬ ‫عکس‪:‬محمدرضاعلیمددی‬ ‫راهپیمایی مردم سراسر کشور‬ ‫در محکومیت اغتشاشات اخیر‬ ‫سـرگئی الوروف؛ وزیـر خارجـه روسـیه گفـت کـه مسـکو اجـازه نخواهـد داد‪،‬‬ ‫غرب از اوکراین به عنوان سـکوی پرش برای تهدید امنیت روسـیه اسـتفاده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫صدرنشینی سیستان و بلوچستان در کشور‬ ‫با عملکرد تعاونی ها‬ ‫‪8‬‬ ‫مهدیهاشمی؛‬ ‫بازیگریهمه فن حریف‬ ‫و تمام نشدنی‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه ‪ 2‬مهر ‪ 1401‬شماره‪2600‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫شنبه ‪ 2‬مهر ‪ 1401‬شماره‪2600‬‬ ‫اینده مبهم اقتصاد؛ نتیجه شوک قیمت انرژی و غذا‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫از زمــان اغــاز جنــگ روســیه و اوکرایــن‪ ،‬تاثیــر‬ ‫اختــاالت عرضــه انــرژی‪ ،‬در همه چیــز؛ از‬ ‫قیمــت مــواد غذایــی تــا تولیــد بــرق و تمایــات‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫در حال گســترش‬ ‫مصرف کننــده‬ ‫تهــا‪ ،‬بســیاری‬ ‫شبــه افزایــش شــدید قیم ‬ ‫در واکن ‬ ‫از کشــورهای «ســازمان همــکاری و توســعه‬ ‫اقتصــادی» (‪ )OECD‬از ذخایــر اســتراتژیک نفــت‬ ‫خــود اســتفاده می کننــد‪ .‬در واقــع‪ ،‬از مــاه مــارس‪،‬‬ ‫ایاالت متحــده به میــزان یک میلیون بشــکه‬ ‫نفــت در روز‪ ،‬از ایــن ذخایــر فروختــه اســت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫این اقــدام‪ ،‬ا گرچــه اخیــرا تاحــدودی منجــر بــه‬ ‫ـری‬ ‫کاهــش قیمــت بنزیــن شــده اســت؛ امــا «کسـ ِ‬ ‫موجــود» ممکــن اســت تــا ســال ‪ 2023‬ادامــه یابــد‬ ‫تهــا خواهــد‬ ‫یشــک‪ ،‬باعــث افزایــش قیم ‬ ‫کــه ب ‬ ‫شــد‪ .‬تحلیلگــران «بانــک جهانــی»‪ ،‬شــوک های‬ ‫انــرژی در نیم قرن گذشــته و نقــش ان در «اقتصــاد‬ ‫جهانــی اینــده» را بررســی کرده انــد و بــه نتایــج‬ ‫قابل توجهــی رســیده اند‪.‬‬ ‫پیش بینی می شود قیمت انرژی تا پایان سال ‪ 2022‬به افزایش ‪50‬درصدی برسد؛‬ ‫ایا جهان می تواند با این چالش بزرگ دست وپنجه نرم کند؟‬ ‫شوک قیمت انرژی و غذا‬ ‫انرژی‬ ‫دهه ‪70‬‬ ‫غذا‬ ‫قیمت حامل های انرژی تا ‪64‬درصد‬ ‫بر نوسان قیمت مواد غذایی‬ ‫اثرگذار است‪.‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2005-2008‬‬ ‫جهش قیمت انرژی‬ ‫شوک های قیمت انرژی؛‬ ‫از سال ‪ 1979‬تا سال ‪2022‬‬ ‫ـرژی فعلـی در مقایسـه با‬ ‫شـوک قیمـت ان ِ‬ ‫شهـای قبلـی چگونـه اسـت؟ قیمـت سـاالنه‬ ‫جه ‬ ‫نفـت خـام میانگیـن ‪ 93‬دالر در هـر بشـکه در سـال‬ ‫‪ 2022‬اسـت‪ .‬بـرای مقایسـه بایـد بدانیـد کـه در‬ ‫شـوک های قیمتـی سـال های ‪ 2008‬و ‪ ،1979‬نفـت‬ ‫ـام ‪ 127‬دالر و ‪ 119‬دالر در هـر‬ ‫خـام به ترتیـب بـه ارق ِ‬ ‫بشـکه رسـیدند‪ .‬انچه بحران انرژی در سـال جاری‬ ‫تهـا‬ ‫میلادی را متمایـز می کنـد این اسـت که قیم ‬ ‫در تمـام انـواع سـوخت ها افزایـش یافتـه اسـت‪ .‬ا گـر‬ ‫در گذشـته تاثیـر شـوک های قیمتـی کم وبیـش در‬ ‫یشـد‪ ،‬حـاال‬ ‫محدوده هایـی خـاص مشـاهده م ‬ ‫ً‬ ‫ماجـرا متفـاوت اسـت و تقریبـا چیـزی و جایـی‬ ‫وجود ندارد که از اثار سـوء ان درامان مانده باشـد؛‬ ‫ازایـن رو‪ ،‬بسـیاری کشـورها ماننـد المـان و هلنـد‬ ‫به دنبال تامین زغال سنگ برای جبران اختالالت‬ ‫موجـود در عرضـه نفـت هسـتند؛ ضمن اینکـه‬ ‫قیمت گاز طبیعی نیز در اروپا به باالترین حد خود‬ ‫رسیده‪ .‬ازان سو‪ ،‬قیمت مواد غذایی افزایش یافته‬ ‫و قیمـت اقلام کشـاورزی بـا افزایـش هزین ههـای‬ ‫اولیـه در سـوخت‪ ،‬مـواد شـیمیایی و کـود؛ در سـال‬ ‫‪ 2022‬به میـزان ‪18‬درصـد افزایـش یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫قیمت کود به تنهایی با افزایش ‪ 70‬درصدی همراه‬ ‫بوده که به دلیل تسـلط روسـیه بر بازار جهانی کود‬ ‫اسـت؛ چرا کـه حجـم عمـده صـادرات کود جهـان را‬ ‫دراختیـار دارد‪.‬‬ ‫اثرات سه گانه افزایش قیمت انرژی‬ ‫ً‬ ‫نفـت تقریبـا در رونـد تولیـد و عرضـه همه چیـز‬ ‫دخیـل اسـت؛ از تهیـه یـک سـوپ سـاده گرفتـه تـا‬ ‫تولیـد گوشـی هوشـمند‪ .‬درواقـع‪« ،‬قیمـت نفـت»‬ ‫ـزان ‪ 64‬درص ِـد تغییـرات قیمـت مـواد غذایـی‬ ‫تـا می ِ‬ ‫را تحت تاثیـر قـرار می دهـد‪ .‬پرسـش این اسـت که‬ ‫شـوک های انـرژی و غذایـی چگونـه می توانـد در‬ ‫اینـده نزدیـک‪ ،‬بـر «اقتصـاد جهـان» تاثیـر بگـذارد؟‬ ‫‪ .1‬افزایش تورم جهانی‬ ‫در سـال ‪« ،2022‬تـورم» بـه پدیـده ای جهانـی‬ ‫ل ‪World Bank‬؛‬ ‫تبدیـل شـد و طبـق تجزی هو تحلیـ ‬ ‫ درصد بازارهای‬ ‫بر ‪ 100‬درصد جوامع پیشرفته و ‪87‬‬ ‫ِ‬ ‫نوظهـور و اقتصادهـای در حال توسـعه تاثیـر‬ ‫ً‬ ‫گذاشـت‪ .‬به عبارتـی‪ ،‬تقریبـا د وسـوم اقتصادهـای‬ ‫پیشرفته و کمی بیش از نیمی از بازارهای نوظهور‪،‬‬ ‫تـورم باالتـر از هدفـی کـه در سـال ‪ 2021‬پیش بینـی‬ ‫یشـد را تجربـه کردنـد‪ .‬این موضـوع‪ ،‬شـرایط‬ ‫م ‬ ‫پولـی را ب هشـدت مختـل کـرده اسـت کـه ضـرر‬ ‫ایجادشـده بـرای هـر گروه از کشـورها نیز دراین بین‬ ‫ً‬ ‫محفـوظ اسـت؛ مثلا وقتـی ایاالت متحـده یـا دیگـر‬ ‫جوامـع توسـعه یافته و ثروتمنـد‪ ،‬درمواجه هبـا‬ ‫ً‬ ‫شـوک قیمتـی‪ ،‬سیاسـت های پولـی خـود را سـریعا‬ ‫تشـدید کرده انـد‪ ،‬بازارهـای نوظهـور و اقتصادهـای‬ ‫نتـر افتـاده و‬ ‫در حال توسـعه در دام اسـتقراض کال ‬ ‫نهـای مالـی را تجربـه کرده انـد‪.‬‬ ‫بحرا ‬ ‫جهانی اهسته تر‬ ‫‪ .2‬رشد‬ ‫ِ‬ ‫شـوک های قیمـت انـرژی می توانـد چشـم انداز‬ ‫رشـد جهانـی را تغییـر دهد و عوامل به هم پیوسـته‬ ‫متعـددی دراین میان وجـود دارند که دامنه اثرات‬ ‫ً‬ ‫را گسـترده می کننـد؛ مثلا بـروز نوسـان قیمـت‪،‬‬ ‫ـال سیاسـت های پولـی و قرنطین ههـای ناشـی‬ ‫اعم ِ‬ ‫از کوویـد‪ 19-‬در «چیـن»‪ ،‬به راحتـی بـر «رشـد‬ ‫جهانـی» تاثیـر منفـی می گذارنـد‪.‬‬ ‫‪ .3‬افزایش ناامنی غذایی و ناارامی اجتماعی‬ ‫حتـی قبـل از شـوک قیمـت انـرژی در سـال ‪،2022‬‬ ‫ناامنـی غذایـی جهانـی به دلیـل ‪COVID-19‬‬ ‫و فشـارهای تورمـی فزاینـده‪ ،‬در حال افزایـش‬ ‫تهـای‬ ‫بـود‪ .‬کمبـود مـداوم مـواد غذایـی و قیم ‬ ‫بـاال می توانـد میلیون ها نفـر را دچـار «ناامنـی‬ ‫ت بـاالی‬ ‫غذایـی حـاد» کنـد‪ .‬عالوه بر ایـن؛ قیمـ ‬ ‫حامـل انـرژی و مـواد غذایـی‪ ،‬اغلـب بـا اعتراضـات‬ ‫تـوده ای‪ ،‬خشـونت سیاسـی و شـورش همـراه و‬ ‫یکـه سـریالنکا و پـرو از قبـل‬ ‫در ارتبـاط اسـت‪ .‬در حال ‬ ‫شـاهد اعتراضـات گسـترده بوده انـد‪ ،‬ترکیـه و مصـر‬ ‫نیـز در معرض خطـر ناارامـی اجتماعی انـد؛ زیـرا‬ ‫هزین ههـای زندگـی افزایـش یافتـه و بحـران غذایی‪،‬‬ ‫یشـود‪ .‬چنیـن اوضاعـی البتـه محـدود بـه‬ ‫بدتـر م ‬ ‫این کشـورها کـه نـام بردیـم‪ ،‬نیسـت و بایـد به عنوان‬ ‫خطـری بین المللـی بـه ان نگریسـت‪.‬‬ ‫چالش هایجهانی‬ ‫از زمـان جنـگ جهانـی دوم‪« ،‬شـوک های قیمـت‬ ‫تهـای اصلـی رشـد‬ ‫نفـت» یکـی از محدودی ‬ ‫اقتصـادی بـوده‪ .‬بـا ادامـه جنـگ در اوکرایـن‪،‬‬ ‫چشـم انداز بازار انرژی‪ ،‬چندان روشـن نیسـت؛ زیرا‬ ‫تعـدادی از عوامـل ژئوپلیتیکی می توانند بر حرکت‬ ‫طبـه ان تاثیـر بگذارنـد؛ کـه‬ ‫قیمـت نفـت و اثـار مربو ‬ ‫هریـک‪ ،‬گزارشـی جدا گانـه می طلبنـد‪.‬‬ ‫شوک هاینفتی‬ ‫شوک های قیمتی نفت‬ ‫افزایش قیمت انرژی و سیاست های پولی تطبیقی؛‬ ‫محرک های اصلی رکود تورمی در دهه ‪.1970‬‬ ‫قیمت مواد غذایی‬ ‫در اوریل ‪2020‬‬ ‫بیش از ‪ 85‬درصد باالتر از‬ ‫اوریل همان سال بود‪.‬‬ ‫درصد تغییر در شاخص های قیمت ماهانه انرژی و مواد غذایی در یک دوره ‪ 24‬ماهه‪.‬‬ ‫قبل از سال ‪ ،1979‬تغییر قیمت انرژی با استفاده از تغییر قیمت نفت محاسبه می شد‪.‬‬ ‫تاریخی خود از سال های دهه ‪ 70‬بود؛ چرا؟‬ ‫رکورد‬ ‫جهش قیمت انرژی در سال ‪ 2022‬شاهد دومین ِ‬ ‫ِ‬ ‫درحال حاضر صنعت نفت با چالش های زیر روبه روست‪:‬‬ ‫پایین ذخایر نفتی‬ ‫ظرفیت‬ ‫ِ‬ ‫اختالل در عرضه؛‬ ‫از زمان حمله روسیه به ا کراین‬ ‫شوک های پایدار قیمت انرژی می تواند اسیب های دنباله داری درپی داشته باشد؛‬ ‫که فراتر از افزایش قیمت در مواد غذایی و سوخت خواهد بود‪.‬‬ ‫اثرات سه گانه افزایش قیمت انرژی‬ ‫ً‬ ‫نفت تقریبا در روند تولید و عرضه همه چیز دخیل است؛ از غذا گرفته تا گوشی های هوشمند‪.‬‬ ‫اثار سوء سه گانه شوک های انرژی و غذایی بر «اقتصاد جهان» را مرور می کنیم‪:‬‬ ‫افزایش ناامنی غذایی و ناارامی اجتماعی‬ ‫جهانی اهسته تر‬ ‫رشد‬ ‫ِ‬ ‫افزایش قیمت سوخت و غذا می تواند منجر به بروز‬ ‫ناارامی های سیاسی و اجتماعی شود؛ که پیش تر در‬ ‫نقاطی از دنیا شاهد شروع ان بوده ایم‪.‬‬ ‫افق رشد در سراسر جهان می تواند‬ ‫با بادهای مخالف بزرگ تری مواجه شود‪.‬‬ ‫ا کثریت قریب به اتفاق کشورهایجهان‬ ‫ممکن است تورم باالتری را تجربه کنند‪.‬‬ ‫ناامنی غذایی در جهان‬ ‫سناریوهایمتنوع‬ ‫رشد جهانی‬ ‫کشورهایی که‬ ‫تورم باالتر از هدف دارند‬ ‫افریقایزیرصحرایی‬ ‫خاورمیانه‬ ‫و شمال افریقا‬ ‫اسیایجنوبی‬ ‫امریکای التین‬ ‫و کارائیب‬ ‫خط پایه‬ ‫ت انقباضی فدرال رزرو‬ ‫با احتساب سیاس ‬ ‫با احتساب جهش قیمت انرژی‬ ‫با احتساب ادامه کرونا در چین‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫ســـازمان ملـــل متحد‪ ،‬تنها سازمانی ســـت کـــه تمام کشـــورهای جهان عضو‬ ‫ان بـــوده‪ ،‬حـــق عضویـــت پرداخت می کننـــد و در بزنگاه های ســـخت و الزم‪،‬‬ ‫وارد عمـــل شـــده و پاره ای از اوقـــات‪ ،‬حتـــی با توســـل بـــه زور‪ ،‬وارد اختالفات‬ ‫درون کشـــوری یـــا بین کشـــورها می شـــود‪ .‬ایـــن ســـازمان زیرمجموعه هایی‬ ‫ً‬ ‫دارد کـــه در مســـائل فرهنگـــی‪ ،‬اجتماعـــی و بهداشـــتی‪ ،‬مســـتقیما دخالت‬ ‫می کننـــد‪ .‬تنهـــا کشـــوری کـــه از این ســـازمان خارج شـــده و هیـــچ بهایی به‬ ‫مصوبـــات ان نمی دهـــد‪ ،‬کشـــور کـــره شمالی ســـت کـــه ســـازمان ملـــل ای ــن‬ ‫کشـــور را خودکامه نامیده اســـت و با وجودی که ســـازمان ملـــل متحد‪ ،‬هیچ‬ ‫ابـــزاری بـــرای نفـــوذ در ان نـــدارد‪ ،‬پاره ای از اوقـــات‪ ،‬مصوبات جاری ش ــورای‬ ‫امنیت یـــا مجمع عمومی شـــورا‪ ،‬قطعنامه هایی در مـــورد ان صادر می کند‪.‬‬ ‫در این میان بعضی از کشـــورهای بـــزرگ مانند چین و روســـیه که خود عضو‬ ‫اصلـــی دارای حـــق وتو دراین ســـازمان هســـتند‪ ،‬روابـــط سیاســـی و بازرگانی‬ ‫بـــا ایـــن کشـــور دارنـــد‪ .‬در مجمـــع ســـالیانه ایـــن ســـازمان‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫کشـــورمان در هنگام ایراد ســـخنرانی خود‪ ،‬با حضور ســـران کشورهای عضو‪،‬‬ ‫این ســـازمان را به نوعی وابســـته خوانده و اراده و اختیار ان را زیر ســـوال برده‬ ‫اســـت‪ .‬از جمله اینکـــه گفتـــه اســـت ســـازمان ملل متحـــد‪ ،‬ســـازمان ملت ها‬ ‫نیســـت و حتی ســـازمان دولت ها هم نیست بلکه ســـازمان قدرت هاست و‬ ‫ضو طویل‪،‬‬ ‫این تعبیری ســـت بســـیار زیبا که از بـــدو ایجاد این ســـازمان عری ‬ ‫ایـــن پدیـــده ناپســـند‪ ،‬همـــراه ان و عجیـــن در تصمیم گیری ها بوده اس ــت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫حال ســـوال اینجاســـت ؛ اوال چرا باید پنج کشـــور بزرگ دارای یک حق نابجا‬ ‫و غیراصولی باشـــند که در ســـازمان ملل ا گر ‪ 170‬کشـــور طرحی را به تصویب‬ ‫برســـاند‪ ،‬یکـــی از این پنج کشـــور حـــق وتـــودار می تواند تمام خواســـته های‬ ‫بـــه حق نماینـــدگان همه کشـــورها را مبنی بـــر تصویب یک طـــرح وتو کنند‪.‬‬ ‫اینجاســـت کـــه ایـــن پنـــج کشـــور خـــود را تافته جدابافتـــه و قوی تـــر از بقی ــه‬ ‫دانســـته کـــه می توان گفـــت ارای هریـــک از این پنج کشـــور‪ ،‬بـــا رای مجموع‬ ‫تمام کشـــورهای عضـــو این ســـازمان برابری می کنـــد و حتـــی می تواند زایل‬ ‫کننـــده نظـــرات مصوبه انان شـــود‪ .‬پـــس باید ســـازمانی که بدین نحـــو اداره‬ ‫می شـــود را محـــل چانه زنـــی ابرقدرتان دانســـت و درنتیجه بایـــد اذعان کرد‬ ‫که ســـخن رئیس جمهوری کشـــورمان در ســـازمان ملل متحـــد و در اجالس‬ ‫عمومـــی‪ ،‬به مثابه اعالم خطری بود برای این ســـازمان که بـــا این تعبیر‪ ،‬کل‬ ‫موجودیـــت ان زیرســـوال رفته اســـت‪ .‬در مجمع عمومی حتی کشـــور امریکا‬ ‫ً‬ ‫که قســـمت اعظمی از هزینه این ســـازمان را معموال تقبل می کند و بسیاری‬ ‫از هزینه هـــای نگهداری و حفـــظ و امنیت جان اعضـــای ان را تامین می کند‬ ‫هم باید صاحب یک رای باشـــد و نه بیشـــتر؛ و چـــون تبعیض ناصواب بین‬ ‫اعضـــای ان پیرامـــون رای دادن وجـــود دارد‪ ،‬بایـــد گفت که این ســـازمان به‬ ‫حقوق اعضای خود که براســـاس اساســـنامه ایجاد ان‪ ،‬حق یک رای دارند‪،‬‬ ‫پایبنـــد نیســـت؛ اما از دســـت بر قضا بر اختالفـــات زیاد بین کشـــورها نظارت‬ ‫دارد و در مواقـــع لـــزوم‪ ،‬اقدامـــات شایســـته ای برای حل اختالفـــات صورت‬ ‫می دهـــد که همین کارکرد‪ ،‬وجود ان را ضروری کرده اســـت‪ .‬خوشـــبختانه در‬ ‫اجالس های ســـالیانه‪ ،‬اعضاء یا ســـران کشورهایی که در ان شرکت می کنند‪،‬‬ ‫ازادانه می توانند از مشـــکالت موجود جهانی ســـخن بگوینـــد و حتی ازادانه‬ ‫از کشـــورهای بـــزرگ حق وتـــودار انتقاد کننـــد و بر این پایـــه‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫کشـــورمان‪ ،‬انتقـــادات زیـــادی را متوجـــه رژیم صهیونیســـتی کـــرد و از دولت‬ ‫قبلـــی امریـــکا کـــه ان را مســـبب اصلی ایجـــاد گروه تکفیـــری داعـــش و ایجاد‬ ‫خســـارت و خرابـــی بـــرای کشـــورهای منطقـــه به خصـــوص عـــراق و س ــوریه‬ ‫دانســـت‪ ،‬به شـــدت انتقاد کرده و زیاده خواهی های امریـــکا را عامل نفاق در‬ ‫منطقـــه و تخریـــب و ویرانی دانســـت‪ .‬اینک بایـــد ارزو کنیم که با فشـــارهای‬ ‫اعضـــای ان کـــه نماینـــدگان کشـــورهای جهـــان هســـتند‪ ،‬هر چه زودتر حق‬ ‫وتو را از پنج کشـــور بزرگ جهان ســـلب کنند تا همه کشـــورها‪ ،‬ســـازمان ملل‬ ‫متحد را ســـازمان قدرت هـــا ندانند‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫هدف گذاری پوشش ‪ 100‬تا ‪ 150‬هزار نفر‬ ‫برای خروج از بی سوادی‬ ‫مدیـرکل دفتـر نظـارت‪ ،‬سـنجش و ارزشـیابی سـازمان نهضـت سـواداموزی‬ ‫گفـت‪ :‬هدف گـذاری سـازمان نهضـت سـواداموزی‪ ،‬زیر پوشـش قرار دادن‬ ‫سـاالنه ‪ 100‬تـا ‪ 150‬هزار نفـر بـرای خـروج از بی سوادی سـت‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫پانـا؛ مهـدی نامجومنـش اظهـار کـرد‪ :‬افـراد ‪ 10‬تـا ‪ 49‬سـاله‪ ،‬جامعـه هـدف‬ ‫سواداموزی هستند که تحت پوشش قرار می گیرند‪ .‬وی با بیان اینکه مبنای‬ ‫کار نهضت سـواداموزی‪ ،‬سرشـماری های رسـمی سراسری ست‪ ،‬گفت‪ :‬طبق‬ ‫اخریـن سرشـماری در سـال ‪ 1395‬جمعیـت افـراد بی سـواد ایرانی دومیلیون‬ ‫و ‪ 300‬هزار نفـر بـوده و بـا احتسـاب اتبـاع خارجـی دومیلیـون و ‪ 700‬هزار نفـر‬ ‫بی سـواد در کشـور داریـم‪ .‬وی ابـراز کـرد‪ :‬از سـال ‪ 95‬به بعـد‪ ،‬سـاالنه تعـدادی‬ ‫از افـراد بی سـواد تحت پوشـش رفتـه کـه ا گـر قبولی هـای ان هـا را کسـر کنیـم‪،‬‬ ‫تعـداد بی سـوادان هم ا کنـون کمتـر از دومیلیـون و ‪ 300‬هزار نفـر شـده اسـت‪.‬‬ ‫افزایش تقاضا که با فرارسیدن زمستان‬ ‫بیشتر نیز خواهد شد‬ ‫تعداد انسان های درگیر با بحران غذا‬ ‫در نقاط مختلف جهان به میلیون نفر‪:‬‬ ‫سازمان ملل یا سازمان قدرت ها‬ ‫افزایش تورم جهانی‬ ‫اقتصادهایپیشرفته‬ ‫بازارهای نوظهور و جوامع درحال توسعه‬ ‫خودکفایی در تولید کاتالیست های مورد نیاز صنعت نفت‬ ‫معـاون وزیـر نفـت در امـور گاز با اشـاره به دسـتاوردهای صنعـت پتروشـیمی‬ ‫در زمینـه کاتالیسـت گفـت‪ :‬به لطـف خـدا و تلاش محققـان کشـور‪ ،‬شـاهد‬ ‫رسـیدن بـه مرزهـای خودکفایـی در تولیـد کاتالیسـت های مورد نیـاز صنعـت‬ ‫نفـت تـا سه سـال اینده خواهیـم بـود‪ .‬به گـزارش شـانا؛ مجیـد چگنـی در‬ ‫رونمایـی از سـند روزامد شـده کاتالیسـت صنعـت نفـت و امضـای شـش‬ ‫قـرارداد‪ ،‬تفاهم نامـه و موافقت نامـه میـان شـرکت پژوهـش و فنـاوری‬ ‫پتروشـیمی بـا شـرکت های داخلـی ضمن گرامیداشـت هفته دفـاع مقدس و‬ ‫یـاد و خاطـره شـهیدان دوران جنـگ تحمیلـی‪ ،‬گفـت‪ :‬بـا امضـای ایـن اسـناد‬ ‫در صنعت پتروشـیمی‪ ،‬شـرکت های دانش بنیان و پژوهشـگران ایرانی ثابت‬ ‫کردنـد کـه هیـچ کاری در صنعـت پتروشـیمی نیسـت کـه ایرانیـان نتواننـد از‬ ‫عهـده ان براینـد‪ .‬وی با اشـاره به خودکفایـی ‪ ۹۸‬درصدی صنعت پتروشـیمی‬ ‫کشـور در زمینـه کاتالیسـت از لحـاظ وزنی اظهار کـرد‪ :‬امـروز‪ ،‬ما در این صنعت‬ ‫شـاهد افتخارهایـی تـازه هسـتیم‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۶۵‬شهرک و ناحیه صنعتی غیردولتی‬ ‫معـاون فنـی سـازمان صنایـع کوچـک و شـهرک های صنعتـی گفـت‪:‬‬ ‫‪۶۵‬شـهرک و ناحیـه صنعتـی غیردولتـی در ایـران به بهره بـرداری رسـیده اند‬ ‫کـه زمینه سـاز اشـتغال ‪ ۱۶۸‬هزار نفـر شـده اند‪ .‬به گـزارش شـاتا؛ فتحعلـی‬ ‫محمـدزاده با بیان این مطلـب‪ ،‬افـزود‪ ۱۱۰ :‬پروانـه تاسـیس بـرای شـهرک ها و‬ ‫نواحـی صنعتـی غیردولتـی در کشـور وجـود دارد که از میان ان ها ‪ ۶۵‬شـهرک‬ ‫‪۲۲‬هـزار و‬ ‫و ناحیـه صنعتـی غیردولتـی به بهره بـرداری رسـیده اسـت‪ .‬نیـز ‬ ‫‪ ۲۱۰‬هکتـار اراضـی در اختیـار شـهرک ها و نواحـی صنعتـی غیردولتی سـت کـه‬ ‫فـاز عملیاتـی ان شـامل ‪ ۱۰‬هـزار و ‪ ۹۵۱‬هکتـار و زمیـن صنعتـی ان نیـز شـامل‬ ‫هفت هـزار و ‪ ۸۰۰‬هکتـار می شـود‪ .‬معـاون فنـی سـازمان صنایـع کوچـک و‬ ‫شـهرکهای صنعتـی ایـران در خصـوص قراردادهـای منعقـد ه در شـهرک ها‬ ‫و نواحـی صنعتـی غیر دولتـی بیـان کـرد‪ :‬تا کنـون نه هـزار و ‪ ۹۱۲‬فقـره قـرارداد‬ ‫در این شـهرک ها و نواحـی صنعتـی منعقـد شـده کـه چهارهـزار و ‪ ۳۷۱‬هکتـار‬ ‫زمیـن صنعتـی در راسـتای ایـن قراردادهـا وا گـذار شـده اسـت‪.‬‬ ‫همکاری فائو و ایران برای افزایش بهره وری کشاورزی‬ ‫سـازمان خواربـار و کشـاورزی ملـل متحـد‪ ،‬دولـت ایـران و کشـاورزان محلـی‬ ‫منطقـه اذربایجـان غربـی بـرای اجـرای طرحـی کـه بـا هـدف بهـره وری اب و‬ ‫حفاظـت از درامـد کشـاورزان اغـاز شـده‪ ،‬همـکاری خواهنـد کـرد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایلنـا؛ این پـروژه بـا هدف صرفه جویی در مصرف اب در حـوزه دریاچه ارومیه‬ ‫ً‬ ‫و هم زمـان بهبـود معیشـت کشـاورزان‪ ،‬اخیـرا مرحلـه جدیـد از مداخلات‬ ‫در سـایت ازمونـه را اغـاز کـرده اسـت‪ .‬در این بیـن‪ ،‬ابتـکار فائـو بـر اسـتفاده از‬ ‫رویکردهـای نویـن متمرکـز اسـت کـه به مشـارکت مسـتقیم کشـاورزان محلی‬ ‫منتهـی می شـود‪ .‬فائـو معتقـد اسـت؛ بـرای اجـرای بهتـر مداخلات بهـره وری‬ ‫اب‪ ،‬به برنامه ریزی مشـارکتی نقشـه راه در کنار کشـاورزان داوطلب در سایت‬ ‫پـروژه نیـاز اسـت‪.‬‬ ‫عرضه گسترده مر غ منجمد در بازار‬ ‫جبرئیـل بـرادری گفـت‪ :‬با توجه بـه رونـد افزایشـی قیمـت مـر غ گـرم در بـازار و‬ ‫جهـت رفـاه حـال مصرف کننـدگان‪ ،‬عرضـه گوشـت مـر غ منجمـد در مرا کـز‬ ‫عرضه اعم از فروشـگاه های زنجیره ای‪ ،‬صنوف منتخب و سـازمان میدان ها‬ ‫اغـاز شـد‪ .‬به گـزارش مهـر؛ سرپرسـت جهـاد کشـاورزی اسـتان تهـران افـزود‪:‬‬ ‫بـا هماهنگـی وزارت جهـاد و شـرکت پشـتیبانی امـور دام بـا هـدف تسـریع‬ ‫در تنظیـم بـازار ایـن کاالی اساسـی‪ ،‬هر کیلوگـرم مـر غ منجمـد بـا کاهـش‬ ‫‪ 5000‬تومانـی نسـبت بـه قیمـت مصـوب‪ ،‬هـر کیلوگـرم ‪ ۴۰‬هزار تومـان عرضـه‬ ‫می شـود‪ .‬وی گفت‪ :‬واحدهای صنفی و فروشـگاه ها می توانند برای دریافت‬ ‫عمـده مـر غ منجمـد و توزیـع بـه شـرکت پشـتیبانی امـور دام اسـتان تهـران‬ ‫مراجعـه کننـد‪.‬‬ صفحه 2 ‫گرامافون‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه ‪ 2‬مهر ‪ 1401‬شماره‪2600‬‬ ‫بوسه بر ماه‬ ‫الب ــوم موس ــیقی «بوس ــه ب ــر م ــاه» یک ــی از تازه تری ــن اث ــار‬ ‫یس ــت ک ــه در‬ ‫منتشرش ــده مرک ــز موس ــیقی ح ــوزه هنر ‬ ‫ً‬ ‫اخی ــرا به اهنگس ــازی همای ــون رحیمی ــان‪ ،‬خوانندگ ــی‬ ‫حســام الدین ســراج و روایــت وحیــد جلیلونــد در دســترس‬ ‫شــنوندگان قــرار گرفــت‪ .‬همایــون رحیمیــان (تنظیــم بــرای‬ ‫ارکســتر)‪ ،‬ارســان کامــکار‪ ،‬میثــم مروســتی‪ ،‬امیــن غفــاری و‬ ‫کوشــا صرافی مهــر (نوازنــدگان ویولــن)‪ ،‬امیرحســین طایــی‪،‬‬ ‫ســهراب برهمنــدی و کوشــا صرافی مهــر (نوازنــدگان ویــوال)‪،‬‬ ‫کریــم قربانــی و داود منــادی (نوازنــدگان ویولنســل)‪ ،‬میــاد‬ ‫مه ــراوا‪ ،‬کاوه رمض ــان زاده‪ ،‬ص ــارم صب ــا و هوم ــن ش ــعبانی‬ ‫( گــروه همخــوان)‪ ،‬کــوروش دانایــی (نوازنــده تــار )‪ ،‬مســعود‬ ‫ارام ــش (نوازن ــده س ــنتور )‪ ،‬صاب ــر س ــوری (نوازن ــده ع ــود)‪،‬‬ ‫داود ورزی ــده (نوازن ــده ن ــی)‪ ،‬باب ــک بنی حس ــینی (نوازن ــده‬ ‫س ــازهای کوبـ ـه ای) در الب ــوم یادش ــده هم ــکاری دارن ــد‪.‬‬ ‫حس ــام الدین س ــراج در توضی ــح ای ــن اث ــر موس ــیقایی‬ ‫یب ــرد ب ــر‬ ‫نوش ــته اس ــت‪« :‬حدی ــث حس ــن ت ــو را‪ ،‬ن ــور م ‬ ‫دوش‪ /‬ش ــکوه ن ــام ت ــو را ح ــور می ب ــرد ب ــر دس ــت‪ .‬می ت ــوان‬ ‫گف ــت باش ــکوه ترین ن ــام در ج ــان و دل م ــردم ای ــران ن ــام‬ ‫اوس ــت‪ .‬مظه ــر جوانم ــردی‪ ،‬پهلوان ــی‪ ،‬مهربان ــی‪ ،‬غی ــرت‬ ‫و ش ــجاعت اس ــت‪ .‬او ک ــه در راه دوس ــت‪ ،‬از نث ــار دس ــت‬ ‫و چش ــم و ج ــان دری ــغ نمی کن ــد‪ .‬فرش ــته گف ــت بین ــداز‬ ‫دس ــت و دوس ــت بگی ــر‪ /‬حری ــف عش ــق چنی ــن می ده ــد‬ ‫ب ــه دلب ــر دس ــت»‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سینمای «دفاع مقدس» از اغاز تا امروز‬ ‫از اسمان به گل سرخ‬ ‫انتلنائیس‬ ‫منطقامریکایی!‬ ‫تلنگر‬ ‫بلند شو!‬ ‫شاتر‬ ‫شمش�یرها‬ ‫کرامت رودساز‪ ،‬امیر مولوی‪ ،‬مرتضی ناجی‪ ،‬مهسا‬ ‫ا کبرپور‪ ،‬سعیده جمشیدی‪ ،‬محمدرضا کردی‪،‬‬ ‫نواب نصیری‪ ،‬محمدرضا فروتن‪ ،‬مسعود ممیزی‪،‬‬ ‫علی نوروزیان‪ ،‬سینا کارگذار‪ ،‬مهدی بامی‪ ،‬یزدان‬ ‫منیریان‪ ،‬مرتضی صابر‪ ،‬ناصر کاشانی‪ ،‬رضا کلماتی‪،‬‬ ‫ابراهیم اذریان و مهرداد اسماعیل زاده؛ بازیگران‬ ‫ کارگردانی امیرحسین غفاری هستند‬ ‫این نمایش به‬ ‫ِ‬ ‫که برپایه متن صادق شمسایی؛‬ ‫‪ 15‬تا ‪ 29‬شهریورماه ‪ 1401‬در «پردیس تئاتر تهران»‬ ‫( سالن اصلی) به روی صحنه رفت‪.‬‬ ‫علی اصغرخوشکار‬ ‫مهدی هاشمی؛ بازیگری همه فن حریف و تمام نشدنی‬ ‫مه ــدی هاش ــمی در بازه ه ــای زمان ــی متف ــاوت در س ــینما و تلویزی ــون‬ ‫غیبـــت دارد امـــا هربـــار باقـــدرت بازگشـــته و نشـــان داده بازیگ ــری‬ ‫تمام نشدنی ســـت‪ .‬او بازیگـــری همه فن حریـــف اســـت و بـــا وج ــود‬ ‫ریزنقش ب ــودن‪ ،‬از پ ــس ب ــازی در ه ــر نقش ــی برمی ای ــد؛ فرق ــی نمی کن ــد‬ ‫م ــردی س ــرخورده ی ــا پادش ــاه‪ ،‬کارا گاه ــی س ــختگیر ی ــا پزش ــکی مهرب ــان‬ ‫باش ــد‪.‬‬ ‫قفسه‬ ‫«از اس ــمان ب ــه گل س ــرخ؛ نام هه ــای عاش ــقانه انت ــوان‬ ‫و کنس ــوئلو دوس ــنت‪-‬ا گزوپری» ب ــا ترجم ــه ابوالفض ــل‬ ‫اهلل دادی توســط نشــر نــو منتشــر و راهــی بــازار نشــر شــد‪.‬‬ ‫ای ــن کت ــاب‪ ،‬یک ــی از عناوی ــن مجموع ــه «کتابخان ــه یاده ــا‬ ‫و خاطره ها»ســت کــه ایــن ناشــر منتشــر می کنــد‪ .‬نســخه‬ ‫اصل ــی ای ــن کت ــاب ک ــه ویراس ــته الب ــن س ــریزیه اس ــت‪،‬‬ ‫س ــال ‪ ۲۰۲۱‬توس ــط انتش ــارات گالیم ــار در فرانس ــه منتش ــر‬ ‫ش ــد‪ .‬نام هه ــای انت ــوان دوس ــنت ا گزوپ ــری و همس ــرش‬ ‫‪۷۷‬س ــال پ ــس از مفقودش ــدن ا گزوپ ــری‪ ،‬کش ــف ش ــدند‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ش ــخصیتی ک ــه ا گزوپ ــری برای ــش نام ــه نوش ــته؛ یعن ــی‬ ‫نق ــدر در زندگ ــی م ــردش تاثیرگ ــذار ب ــوده ک ــه‬ ‫کنس ــوئلو ا ‬ ‫الهام بخ ــش نوش ــتن «ش ــازده کوچول ــو» ش ــد و ا گزوپ ــری‬ ‫ه ــم اق ــرار ک ــرده ب ــود می خواس ــته ای ــن اث ــرش را ب ــه او‬ ‫تقدی ــم کن ــد و در یک ــی از نامه های ــش از ع ــدم انج ــام‬ ‫ایـ ـن کار اع ــام تاس ــف ک ــرده اس ــت‪ .‬انت ــوان و کنس ــوئلو‬ ‫لب ــار در ارژانتی ــن دی ــدار ک ــرده و در دم عاش ــق ه ــم‬ ‫او ‬ ‫ شــدند‪ .‬انتــوان از کنســوئلو دعــوت کــرد ســوار هواپیمــا بــر‬ ‫فــراز اســمان پــرواز کننــد‪ .‬در طــی همیــن پــرواز خطرنــا ک‬ ‫و نمایش ــی ب ــود ک ــه انت ــوان از کنس ــوئلو ک ــه از ت ــرس‬ ‫می لرزی ــد خواس ــتگاری ک ــرد‪ ،‬و ای ــن اغ ــاز قصـ ـه ای ش ــد‬ ‫عاشــقانه و پر فراز و نشــیب کــه روایــت لحظاتــش در کتــاب‬ ‫پیـ ـش رو ام ــده اس ــت‪ .‬نام هه ــای من ــدرج در این کت ــاب‬ ‫دربرگیرن ــده روای ــت دو زندگی ان ــد؛ نام هه ــای «از اس ــمان‬ ‫یس ــت؛ زندگ ــی زن ــی ک ــه از‬ ‫ب ــه گل س ــرخ» روای ــت دو زندگ ‬ ‫ـس پرد هه ــای زم ــان به زیبای ــی پدی ــدار ش ــده و زندگ ــی‬ ‫پـ ِ‬ ‫نویس ــنده ای خلب ــان ک ــه ان طور ک ــه خ ــود می گف ــت؛ تنه ــا‬ ‫ب ــا م ــرگ ب ــه ارام ــش می رس ــید و وع ــده مـ ـی داد ک ــه در‬ ‫ابدی ــت چش ـم انتظار گل س ــرخ زندگ ـی اش بمان ــد‪ .‬ب هج ــز‬ ‫یادداش ــت مترج ــم‪ ،‬پیش گفتاره ــای مارتی ــن مارتین ــز‬ ‫فروکتوســو و اولیویــه دا گــه و مقالــه «او یــک شــعر خواهــد‬ ‫ب ــود» ب ــه قل ــم الب ــن س ــریزیه؛ کت ــاب پی ـش رو دربرگیرن ــده‬ ‫‪ ۱۷۲‬نام ــه بی ــن ا گزوپ ــری و همس ــرش اس ــت ک ــه در س ــه‬ ‫فص ــل اصل ــی « امری ــکای جنوب ــی‪ ،‬فرانس ــه‪ ،‬افریق ــای‬ ‫ش ــمالی (‪« ،»)۱۹۴۰-۱۹۳۰‬نیوی ــورک (دس ــامبر ‪-۱۹۴۰‬‬ ‫اوری ــل ‪ »)۱۹۴۳‬و « افریق ــای ش ــمالی‪ ،‬س ــاردینیا (اوری ــل‬ ‫‪ -۱۹۴۳‬ژوئی ــه ‪ »)۱۹۴۴‬گ ــرداوری ش ــده اند‪ .‬پی ــش از ای ــن‬ ‫ فص ــول ه ــم یادداش ــتی درب ــاره این نس ــخه از نام هه ــا‬ ‫درج ش ــده‪ .‬در انتهــای کت ــاب ه ــم پیوس ــتی چ ــاپ شــده‬ ‫ک ــه دو نام ــه از انت ــون دوس ــنت ا گزوپ ــری ب ــه ان ــری دو‬ ‫ِس ــگونی و ی ــک پزش ــک در نیوی ــورک را ش ــامل می ش ــود‪.‬‬ ‫تریبون‬ ‫ً‬ ‫گونــه «دفــاع مقــدس»‪ ،‬تنهــا گونــه غیروارداتــی ســینمای ماســت؛ گون ـه ای کامــا وطنــی کــه‬ ‫فرازونشــیب های بســیاری را ب هخــود دیــده اســت‪ .‬هرچندکــه سیاســت خاصــی در پیدایــش ان‬ ‫دخیــل نبــوده امــا درادامــه‪ ،‬برخــی کارشــکنی ها در لــوای حمایــت ازاین گونــه‪ ،‬ســبب مظلومیــت ان‬ ‫شــد‪ .‬ســینمای «دفــاع مقــدس»‪ ،‬در ابتــدای دهــه ‪ ،۶۰‬ژانــر مســتقلی نبــود؛ مامنی برای فیل مســازانی‬ ‫نســال ها‪ ،‬ســینمای ایــران پذیــرای دو دســته فیل مســاز بــود‪:‬‬ ‫بــود کــه دغدغــه اجتمــاع داشــتند‪ .‬درا ‬ ‫یک دســته‪ ،‬کســانی که از ســینمای قبل ازانقــاب امــده بودنــد و می خواســتند به واســطه ســاخت‬ ‫اثــاری بــا محوریــت جنــگ‪ ،‬تطهیــر شــده و بــه دامــن فیل مســازی در نظــام جدیــد ایــران بازگردنــد و‬ ‫دســته دوم‪ ،‬جوانان خالقی که تازه به ناوگان ســینمایی کشــور افزوده شــده بود‪ .‬بدنه فیلم سازان‬ ‫ســینمای ایــران در دهــه ‪ ،۶۰‬خــارج از ایــن دو دســته نبــود‪ .‬به همین دلیــل جنــگ‪ ،‬وجــه غالــب‬ ‫ً‬ ‫یتــوان از نــص صریــح اجتمــاع دهــه‬ ‫ســینمای مــا مخصوصــا در نیمــه نخســت دهــه ‪ ۶۰‬اســت‪ .‬نم ‬ ‫‪ ۶۰‬ســخن گفــت و ردپــای جنــگ و کشــتار را در ان لحــاظ نکــرد‪ .‬به همین دلیــل‪ ،‬ســینمای اجتماعــی‬ ‫ً‬ ‫نســال ها کــه بعــدا بــه ســینمای «دفاع مقدس» معروف شــد‪ ،‬پذیــرای حجم قابل توجهــی از اثاری‬ ‫ا ‬ ‫بــا محوریــت جنــگ تحمیلــی بــود‪ .‬ایــن اتفــاق ســبب شــد کــه دهــه ‪ ۶۰‬تابه امروز‪ ،‬بیشــترین کمیــت را‬ ‫در ســال های ژانــر «دفــاع مقــدس» داشــته باشــد‪.‬‬ ‫لهجـه بیشـتر به نسـبت «حاتمی کیـا» ادامـه‬ ‫می دهـد‪« .‬نسـل سـوخته» و به ویـژه «قـارچ‬ ‫سـمی» حاصـل ایـن نـگاه انتقـادی بـه اد مهـای‬ ‫ جامانـده از جنـگ و سوءاسـتفاده های انـان از‬ ‫ان رخداد عظیم اسـت‪ .‬مسـیر سـینمای «دفاع‬ ‫مقـدس» در نیمـه دوم دهـه ‪ ،۷۰‬با سـاخته های‬ ‫ایـن دو سـینما گر‪ ،‬به کلـی تغییـر کـرده و روح‬ ‫مطالب هگـری‪ ،‬ب هجـای تقدیـس نیروهـای ایرانی‪،‬‬ ‫موردتوجـه قـرار می گیـرد‪ .‬در چنیـن فضایـی‪ ،‬ان‬ ‫ً‬ ‫تهـای نسـبتا همه جانبـه کـه تـا پیـش از‬ ‫حمای ‬ ‫نیمـه دوم دهـه ‪ ۷۰‬از اثـار سـینمای «دفـاع‬ ‫مقـدس» صـورت می گرفـت‪ ،‬ب هشـکل محدودتـر‬ ‫دنبـال شـد‪ .‬در این نیمـه‪ ،‬بسـیاری از ژانرهـای‬ ‫سـینمای ایـران بـا ارتقـای کیفیـت مفهومـی‬ ‫مواجـه شـد و ملـودرام به عنـوان گونـه غالـب‪،‬‬ ‫توفیق های بسیاری در مقیاس اجرایی خود در‬ ‫سـطح بین الملـل به دسـت اورد‪ .‬در نیمـه دوم‬ ‫دهـه ‪ ،۷۰‬مـوج جدیـدی از کارگردانـان بـه‬ ‫سـینمای ایـران اضافـه شـدند کـه خاسـتگاهی‬ ‫ً‬ ‫صرفـا اجتماعـی داشـتند؛ به ویـژه پـس از‬ ‫گشـایش های بسـیار کـه درزمینـه بازتعریـف‬ ‫نسـال ها به وجـود‬ ‫دغدغ ههـای اجتماعـی ا ‬ ‫امـده بـود و سـینما‪ ،‬حیـات دگربـاره ای را ب هخـود‬ ‫می دیـد‪ .‬در فصـل رویـش ملودرا مهـا و‬ ‫یهـای ایرانـی کـه بـا اسـتقبال بسـیارخوب‬ ‫کمد ‬ ‫یشـد‪ ،‬سـینمای «دفـاع‬ ‫مخاطبـان مواجـه م ‬ ‫تهـا‪،‬‬ ‫مقـدس»‪ ،‬در تنـش بـا بیـان برخـی صراح ‬ ‫نماینـدگان بسـیاری را از دسـت داد تـا پـس از‬ ‫یـک دوره شـکوهمند‪ ،‬در نیمـه دوم دهـه ‪ ،۷۰‬به‬ ‫تولیـدات حداقلـی برسـد کـه بسـیاری از ان‬ ‫تولیـدات نمی توانسـتند جریـان خاصـی را بـه‬ ‫هنـگام نمایـش و ثبـت در تاریـخ بیافریننـد‪ .‬در‬ ‫دهـه ‪ ،۸۰‬رقابـت سـینما گران میـان دو گونـه‬ ‫ملـودرام و کمـدی درگرفـت‪ .‬دراین دهـه‪،‬‬ ‫کمدی های نازل‪ ،‬با شدت هرچه بیشتر تولید و‬ ‫بـه گیشـه های پررونـق سـینما تبدیـل شـدند‪.‬‬ ‫«حاتمی کیـا» کـه پـس از «اژانس شیشـه ای»‪ ،‬اثر‬ ‫نسـازی خلـق نکـرده بـود‪ ،‬ترجیـح داد بـر‬ ‫جریا ‬ ‫همان مدار مدارا‪ ،‬فیلم بسـازد‪« .‬مالقلی پور» اما‬ ‫مـرد عاصـی سـینمای جنـگ بـود‪ .‬اثـر بـزرگ و‬ ‫پرخـرج (بیگ پرودا کشـن) «مزرعـه پـدری» را بـا‬ ‫سـرمایه دومیلیاردتومانـی در سـال ‪ ۸۲‬جلـوی‬ ‫دوربیـن بـرد و بزرگ تریـن شکسـت کارنامـه اش را‬ ‫تجربـه کـرد‪ .‬ایـن فیلـم‪ ،‬نـه در جشـنواره تحویـل‬ ‫گرفته شـد و نه در ا کران‪ ،‬به سـالن های بیشـتر از‬ ‫‪ ۴۰‬سـینما رسـید‪ .‬ایـن شکسـت فاحـش در‬ ‫کارنامه وی سبب شد تا او برای مدتی‪ ،‬از سینما‬ ‫قهـر کند و سـپس با ملـودرام عاطفی «میم مثل‬ ‫مـادر» در سـال ‪ ،۸۵‬اخریـن فیلـم کارنامـه اش را‬ ‫برای مردم بسـازد‪ .‬درگذشـت وی در اسفند ‪،۸۵‬‬ ‫سـینمای «دفـاع مقـدس» را بـا سـکته ناقصـی‬ ‫نسـال‪ ،‬سـینمای «دفـاع‬ ‫مواجـه کـرد‪ .‬تاا ‬ ‫مقـدس»‪ ،‬دو نماینـده بـزرگ داشـت کـه‬ ‫نهـا فـوت می کنـد‪ .‬رجحـان نـگاه‬ ‫اصلی تریـن ا ‬ ‫به نسـبت‬ ‫یپـور»‬ ‫«مالقل ‬ ‫کمال گرایانـه‬ ‫«حاتمی کیـا» دراین بودکـه جنـاح مقابـل نیـز بـه‬ ‫فیل مهـای او توجـه داشـتند‪ .‬جریـان خاصـی‬ ‫یپـور» را به نفـع خـود مصـادره‬ ‫نتوانسـت «مالقل ‬ ‫کنـد و همیـن‪ ،‬سـبب شـد تـا فیل مهـای او‬ ‫مقبولیـت خاصـی میـان دو جناح سیاسـی پیدا‬ ‫کنـد‪ .‬ایـن اتفاق حتی تا امـروز برای «حاتمی کیا»‬ ‫رخ نـداده اسـت‪ .‬فار غ ازایـن دو فیل مسـاز‪ ،‬کمتـر‬ ‫فیل مسـازی را سـراغ داریـم کـه تـا نیمـه دهـه ‪،۸۰‬‬ ‫نقـش بسـته اسـت‪ .‬جریـان سینوسـی سـینمای‬ ‫«دفاع مقدس» طی چهاردهه اول حیات خود‪،‬‬ ‫چنـدان بـا سیاسـت پیـش نرفـت‪ .‬در تمـام‬ ‫نسـال ها‪ ،‬برخـی نگا ههـای به اصطلاح‬ ‫ای ‬ ‫حمایت گرانـه‪ ،‬سـبب تخریـب ایـن سـینما و‬ ‫موضع گیـری جریـان مقابـل شـد‪ .‬درکناراینکـه‬ ‫مسـئوالن سـینمایی وقـت نیـز هیـچ برنامـه ای‬ ‫بـرای نجـات ایـن گونـه وطنـی از خـود نشـان‬ ‫نسـال ها‪ ،‬افـق دیگـر گونه ها‬ ‫ندادنـد‪ .‬در تمـام ای ‬ ‫بـا ارتقـای مفهومـی همـراه بـود امـا سـینمای‬ ‫«دفـاع مقـدس» بـا همـان شـکل ابتدایـی‪،‬‬ ‫نبـاره‬ ‫مدیریـت و حمایـت شـد؛ از پخـش چندی ‬ ‫تلویزیونی اثار تا جوایزی که ب هشـکلی سفارشـی‬ ‫نهـا تعلـق گرفـت و ابـراز نگرانی هایـی کـه از‬ ‫بـه ا ‬ ‫کاهـش تولیـدات ایـن گونـه بـر زبـان مسـئوالن‬ ‫یشـدن یک دهه اخیـر‬ ‫یشـد‪ .‬دوقطب ‬ ‫جـاری م ‬ ‫سـینمای ایران‪ ،‬میان کمدی و ملودرام و سـهم‬ ‫سـینمای «دفـاع مقـدس» دراین بـازی‪ ،‬زمـان‬ ‫مـرده ا کـران شـد و همـان برچسـب های‬ ‫همیشـگی نظیـر سـینمای نفتـی‪ ،‬سـینمای‬ ‫دولتـی و ‪ ...‬سـینمای مقاومـت‪ ،‬می توانسـت‬ ‫سومین جریان سازی گونه «دفاع مقدس» طی‬ ‫نسـاز اول‪،‬‬ ‫سـه دهه اخیر باشـد‪ .‬در حرکـت جریا ‬ ‫یک سلطه (هژمونی) افسارگسیخته ای در دهه‬ ‫‪ ۶۰‬ب هسـمت سـینمای جنـگ گرایـش یافـت کـه‬ ‫مردمی بود‪ .‬در حرکت جریان ساز دوم‪ ،‬جسارت‬ ‫بـرای پرداخت ادم های به جامانده از جنگ‪ ،‬در‬ ‫تهـای خودجـوش نوابغ سـینمای‬ ‫نتیجـه حرک ‬ ‫جنگ بود که با تحسـین حدا کثری مواجه شـد‬ ‫امـا سـینمای مقاومـت‪ ،‬بـا یـک جبهه گیـری کار‬ ‫خـود را اغـاز کـرد و نتوانسـت بـه جریـان مردمی و‬ ‫موردپسند عامه تبدیل شود‪ .‬در اسیب شناسی‬ ‫یتـوان بـه تـوان لجسـتیکی‬ ‫چنیـن رخـدادی‪ ،‬م ‬ ‫تهـای خالقانـه و البتـه‬ ‫محـدود‪ ،‬نبـود روای ‬ ‫سیاسـت گذاری های اشـتباهی کـه ایـن گونـه را‬ ‫ً‬ ‫تمامـا دولتـی معرفـی کردنـد‪ ،‬اشـاره کـرد‪ .‬درسـت‬ ‫یشـد تنهـا گونـه وطنی‬ ‫در نقطـه ای کـه گمـان م ‬ ‫سـینمای کشـور‪ ،‬بـه اخـر خـط رسـیده و بایـد‬ ‫نپـس تنهـا شـاهد تکـرار مکـررات باشـیم‪،‬‬ ‫ازای ‬ ‫«موقعیـت مهـدی» ظهـور کـرد؛ اثـری کـه روایـت‬ ‫یـک پوسـت اندازی کمال گرایانـه در اغـاز‬ ‫پنجمیـن دهـه حیـات ایـن گونـه محسـوب‬ ‫نسـازی‬ ‫یشـد‪ .‬فیلمـی کـه نقـاط عطـف جریا ‬ ‫م ‬ ‫ده ههـای قبـل سـینمای جنـگ را ب هصـورت‬ ‫توامـان در خـود می دیـد؛ هـم نتیجـه قیامـی‬ ‫خودجوش در روزگار سـونامی ملودرام و کمدی‬ ‫بود و هم از سـینمای مقاومت سـخن می گفت‪.‬‬ ‫البتـه قالـب بیوگرافـی اثـر و ابتکارهایـی کـه در‬ ‫شـکل روایـی و بصـری فیلـم بـه کار بسـته شـد‪،‬‬ ‫سـهم قابل توجهـی دراین موفقیـت محسـوب‬ ‫یتـوان از ان به عنوان‬ ‫یکـه حاال م ‬ ‫یشـود؛ اتفاق ‬ ‫م ‬ ‫حیـات نویـن سـینمای جنـگ در اغـاز پنجمین‬ ‫دهـه حیـات خـود تفسـیر شـود؛ حرکتـی کـه بـا‬ ‫ً‬ ‫تحسـین مخاطبـان و منتقـدان‪ ،‬قطعـا در قالـب‬ ‫نسـازی چهـارم ایـن گونـه‪ ،‬در مقـام‬ ‫جریا ‬ ‫فشـکن ظاهـر شـده و بـا الگوسـازی‪ ،‬زمینـه را‬ ‫ص ‬ ‫برای تداوم این خط فکری در میان فیلم سازان‬ ‫نحـوزه فراهـم مـی اورد‪ .‬اثـار‬ ‫دغدغه منـد ای ‬ ‫نسـازی «موقعیـت مهـدی»‪،‬‬ ‫محتوایـی و جریا ‬ ‫در اینـده ای نزدیـک‪ ،‬بـه جریـان فاخـر و بـارز این‬ ‫تهـای بسـیاری را‬ ‫گونـه تبدیـل شـده و موفقی ‬ ‫نصیب ان خواهد کرد‪.‬‬ ‫مجتبیاردشیری‪/‬ایرنا‬ ‫در نیمه دوم دهه ‪ ،۶۰‬ورق به شکلی نامحسوس‬ ‫برگشـت‪ .‬ایـران در مسـیر ابادانـی قـرار گرفـت و‬ ‫سـینمای ایـران به واسـطه چنـد حضـور‬ ‫بین المللـی‪ ،‬توانسـت تقسـیم بندی هایی در‬ ‫حـوزه گونـه (ژانر )هـای سـینمایی داشـته باشـد؛‬ ‫ً‬ ‫یکـه بعـدا بـه سـینمای گلخانـه ای‬ ‫همـان اتفاق ‬ ‫تعبیـر شـد‪ .‬در اواخـر دهـه ‪ ،۶۰‬نمـودار (چـارت)‬ ‫فیل مسـازان مشـخص شـده بـود‪ .‬البتـه بایـد بـه‬ ‫این مهـم توجـه داشـت کـه سـینمای اجتماعـی‬ ‫نیمـه دوم دهـه ‪ ،۶۰‬نتوانسـت همپـای دیگـر‬ ‫گون ههـا‪ ،‬فراینـدی مترقـی داشـته باشـد‪ .‬تیغ تند‬ ‫ممیـزی روی سـوژه ها سـبب شـد تـا کارگردانـان‪،‬‬ ‫بیشـتر بـه سـراغ سـوژه هایی برونـد که بـا ممیزی‬ ‫کمتـری همراه بود‪« .‬دفاع مقـدس» و کودک؛ دو‬ ‫ژانر موردعالقه کارگردانانی بود که می خواسـتند‬ ‫در سـینمای اجتماعـی فعالیـت کننـد امـا‬ ‫نمی توانسـتند بـه انچـه می خواهنـد‪ ،‬برسـند‪.‬‬ ‫به همین دلیـل اسـت که در نیمه دوم دهـه ‪ ۶۰‬و‬ ‫تاحـدودی در نیمـه نخسـت دهـه ‪ ،۷۰‬شـاهد‬ ‫درخشـان ترین اثـار حـوزه سـینمای کـودک‬ ‫نسـال ها کار‬ ‫هسـتیم‪ .‬برخـی کارگردان هایـی درا ‬ ‫کـودک انجـام دادنـد کـه دیگـر تابه امـروز هرگـز‬ ‫ب هسـمت ان نرفتنـد‪ .‬همیـن مولفـه کج دارومریـز‬ ‫درمـورد سـینمای «دفـاع مقـدس» نیـز اتفـاق‬ ‫ً‬ ‫افتـاد‪ .‬مسـلما در نیمـه دوم دهـه ‪ ،۶۰‬بیشـترین‬ ‫کارگردانانـی کـه بـه سـینمای «دفـاع مقـدس»‬ ‫وفـادار ماندنـد‪ ،‬همان نسـل جدیـدی بودند که‬ ‫در هیاهـوی پس ازانقلاب‪ ،‬بـه ناوگان سـینمایی‬ ‫‪۳۰‬سـال کـه‬ ‫کشـور افـزوده شـدند‪ .‬جوانانـی زیر ‬ ‫حضـوری میدانـی در جبهـه داشـته و ب همـدد‬ ‫تهـای فـردی‪ ،‬روایات نـاب از این رخداد‬ ‫خالقی ‬ ‫عظیـم در سـینه داشـتند‪ .‬نـوک پیـکان چنیـن‬ ‫یپـور» و «ابراهیـم‬ ‫جریانـی‪« ،‬رسـول مالقل ‬ ‫حاتمی کیـا» بودند‪ .‬در دهـه ‪ ،۷۰‬فضا برای کار در‬ ‫یشـود‪ .‬گونه ها با تعدد اثار همراه‬ ‫سـینما بازتر م ‬ ‫یشـوند و گونـه ا کشـن کـه در دهـه ‪ ۶۰‬و حتـی‬ ‫م ‬ ‫امـروز‪ ،‬حلقـه مفقـوده سـینمای ملـی بـود و‬ ‫هسـت‪ ،‬بـا کثـرت اثـار همـراه شـده و مـردم هـم‬ ‫اسـتقبال خوبـی ازاین گونـه به عمـل اورنـد‪ .‬ایـن‬ ‫اتفاق در نیمه اول دهه ‪ ،۷۰‬نمود بیشتری دارد‪.‬‬ ‫البتـه سـینمای «دفـاع مقـدس» در ایـن نیمـه‪،‬‬ ‫بیشـتر در همـان مسـیر روایتگـری دهـه ‪ ۶۰‬قـرار‬ ‫دارد‪ .‬در این نیمـه‪ ،‬دوربیـن سـینمای جنـگ‪ ،‬در‬ ‫نهـای نبـرد باقـی مانـده و از همـان‬ ‫همـان میدا ‬ ‫یبـرد‪ .‬بـا‬ ‫فرمـول عملیاتـی بـرای روایـت بهـره م ‬ ‫تکثر گونه های سـینمایی و توفیق هرچه بیشـتر‬ ‫نهـا‪ ،‬سـینمای جنـگ نیـز نیـاز مبـرم خـود را در‬ ‫ا ‬ ‫یـک پوسـت اندازی اسـتراتژیک می بینـد‪ .‬ایـن‬ ‫اتفـاق در نیمـه دوم دهـه ‪ ۷۰‬رخ می دهـد‪.‬‬ ‫شقـراول چنیـن جریانـی‪« ،‬حاتمی کیـا» و‬ ‫پی ‬ ‫«اژانـس شیشـه ای» اوسـت‪ .‬در قالـب جدیـد‬ ‫سـینمای «دفـاع مقـدس»‪ ،‬دیگـر دوربیـن‪،‬‬ ‫تعلق خاطـری بـه نمادهایـی چـون خا ک ریـز‪،‬‬ ‫سـنگر و جبهـه نمی بینـد‪ .‬جـای سـوژه و ابـژه‬ ‫(عینی گرایـی) تغییـر کـرده و دوربیـن سـراغ‬ ‫اد مهـای به جا مانـده از جنـگ مـی رود‪ .‬صراحت‬ ‫بیـان «اژانـس شیشـه ای» در پیاد هکـردن ایـن‬ ‫تئـوری‪ ،‬موافقـان بسـیاری را ب هخـود دیـد؛‬ ‫هرچندکـه بعدهـا‪ ،‬تعـداد مخالفـان ایـن نـگاه‪،‬‬ ‫بیشـتر از موافقـان ان شـدند‪« .‬حاتمی کیـا» پس‬ ‫از ایـن اثـر پرسـروصدا‪ ،‬بـه سـینمای ارام‬ ‫یگـردد امـا‬ ‫پیش ازایـن فیلـم خـود بازم ‬ ‫یپـور»‪ ،‬ایـن مشـی انتقـادی را باصراحـت‬ ‫«مالقل ‬ ‫دغدغـه «دفـاع مقدس» را داشـته باشـد‪ .‬عمده‬ ‫تولیداتـی کـه در حـوزه سـینمای جنـگ سـاخته‬ ‫یپـور» و‬ ‫یشـد‪ ،‬ا گـر متعلـق بـه «مالقل ‬ ‫م ‬ ‫«حاتمی کیا» نبود‪ ،‬درنتیجه وزش نسیم موقتی‬ ‫بـود کـه توسـط یـک کارگـردان‪ ،‬جـدی گرفتـه‬ ‫یشـد یا نهادی دولتی‪ ،‬سـفارش سـاخت اثر را‬ ‫م ‬ ‫داده بود‪ .‬درچنین وضعیتی که سینمای «دفاع‬ ‫مقـدس»‪ ،‬اصلی تریـن فیل مسـاز خود را از دسـت‬ ‫داده بـود‪ ،‬ایـن گونـه‪ ،‬مهجورتـر شـد‪ .‬سـینما‬ ‫گرایش بیشـتری ب هسـمت ملودرام ها پیـدا کرد و‬ ‫نهادهـای دولتـی کـه حـاال تنهـا حامیـان گونـه‬ ‫«دفـاع مقـدس» بودنـد‪ ،‬درطول سـال‪ ،‬بـه‬ ‫ً‬ ‫تشـمار می رسـیدند کـه ا کثـرا بـا‬ ‫تولیـدات انگش ‬ ‫شکسـت های سـنگینی در گیشـه مواجـه‬ ‫یشـد‪ .‬وضعیـت سـینمای «دفـاع مقـدس» در‬ ‫م ‬ ‫یـک دگردیسـی اشـکار‪ ،‬از تاللـو دهـه ‪ ۶۰‬خـود بـه‬ ‫نا کامـی و انزوایـی بـزرگ در پایـان دهـه ‪ ۸۰‬رسـید‬ ‫کـه حتـی نـگاه حمایت گرانـه جشـنواره هایی‬ ‫مانند فجر نیز نتوانست استقبال ذائقه عمومی‬ ‫را بـرای ایـن اثـار به ارمغـان بیـاورد‪ .‬در دهـه ‪،۹۰‬‬ ‫شـکل معادلـه بـه کل تغییـر یافـت‪ .‬نظـام‬ ‫سرمایه داری در سینما سمت بخش خصوصی‬ ‫متمایـل شـد و بـرای نخسـتین بار‪ ،‬نهادهـای‬ ‫دولتی‪ ،‬با ریاضت های مالی بسیار‪ ،‬کرسی تعدد‬ ‫اثـار را بـه بخـش خصوصـی وا گـذار کردنـد‪.‬‬ ‫سـرمایه های بسـیاری از این بخـش بـه سـینما‬ ‫تزریـق شـد کـه البتـه اعتقـاد یـا توجهـی بـه‬ ‫سـینمای «دفـاع مقـدس» نداشـتند‪ .‬عمـده‬ ‫سـرمایه ها در خدمت ملودرام ها و کمدی هایی‬ ‫یشـدن داشـتند یا سود‬ ‫بود که یا سـاختار جهان ‬ ‫خوبـی را در گیشـه و البتـه پشـت صحنه تولیـد‪،‬‬ ‫بـرای صاحبـان ان به همـراه می اوردنـد‪ .‬در‬ ‫همیـن کش وقـوس‪ ،‬سـینمای «دفاع مقـدس»‪،‬‬ ‫یـک زیرشـاخه مفهومـی ب هنـام «سـینمای‬ ‫مقاومـت» به خود دید‪« .‬حاتمی کیا» تاحدودی‬ ‫نسـمت گرایـش پیـدا کـرد که البتـه هیچ گاه‬ ‫به ای ‬ ‫نسـازی مطلـوب‬ ‫نتوانسـت بـه ان جریا ‬ ‫موردانتظـار دسـت یابـد؛ گرچـه وی هنوزهـم‬ ‫بزرگ تریـن نماینـده به جامانـده از دوران نبـوغ‬ ‫این گونه از سینمای «دفاع مقدس» به حساب‬ ‫می ایـد‪ .‬سـینمای مقاومـت هر چـه نداشـت‪،‬‬ ‫سـبب رونـق حداقلـی بیـان ارزشـی در سـینمای‬ ‫این دهـه شـد‪ .‬گونـه «دفـاع مقـدس» کـه دیگـر‬ ‫ً‬ ‫واقعـا به فراموشـی سـپرده شـده بـود و گاه در‬ ‫جشـنواره فیلـم فجـر نیـز حتـی یـک نماینـده‬ ‫ننـگاه‪ ،‬بـه تولیـد چنـد‬ ‫ب هخـود نمی دیـد‪ ،‬باای ‬ ‫فیلم در سـال رسـید‪ .‬برخی نهادهای دولتی نیز‬ ‫بـا کنارگذاشـتن نـگاه سـنتی و محتـاط‪ ،‬عزمـی‬ ‫جدیـد در شـکل حمایـت خـود از این پروژ ههـا را‬ ‫اغـاز کردنـد و سـبب شـد تـا حداقـل سـینمای‬ ‫مقاومـت به نمایندگـی از سـینمای «دفـاع‬ ‫مقدس» دیروز‪ ،‬به تولیداتی ساالنه برسد‪ .‬البته‬ ‫باید به این نکته مهم اشـاره داشت که سینمای‬ ‫«دفـاع مقـدس» امـروز‪ ،‬همچنـان در وضعیـت‬ ‫انـزوای عجیـب خـود قـرار دارد‪ .‬متاسـفانه‬ ‫حامیـان ایـن سـینما و به ویـژه سـازندگان ایـن‬ ‫گونـه اثـار‪ ،‬نتوانسـتند از پـس خط کشـی های‬ ‫مرسـوم حزبـی خـارج شـوند و عمـوم ایـن اثـار در‬ ‫نگاه سیاسـی خالصه شـده که طرفداران خاص‬ ‫خویـش را دارنـد‪ .‬بسـیاری از اثار «دفاع مقدس»‬ ‫امروز که متعلق به سینمای مقاومت اند‪ ،‬با نقد‬ ‫طـرف سیاسـی مقابـل مواجـه شـده و برچسـب‬ ‫یسـازی بـر پیشـانی تمامـی ایـن فیلم ها‬ ‫سفارش ‬ ‫یب ــرد‪.‬‬ ‫یزدگ ــرد س ــوم از ت ــرس حمل ــه اع ــراب ف ــرار ک ــرده و ب ــه اس ــیابی پن ــاه م ‬ ‫کس ــی نمی دان ــد در ش ــبی ک ــه یزدگ ــرد ب ــه اس ــیاب وارد ش ــد چ ــه اتفاق ــی‬ ‫افت ــاده ام ــا تاری ــخ روای ــت می کن ــد ک ــه یزدگ ــرد کش ــته ش ــده‪ .‬به ــرام بیضای ــی‬ ‫در فیل ــم س ــینمایی «م ــرگ یزدگ ــرد» داس ــتان را این گون ــه روای ــت می کن ــد‪:‬‬ ‫موب ــد‪ ،‬س ــرکرده و س ــردار س ــپاه یزدگ ــرد س ــوم وارد اس ــیاب ش ــده و ب ــا جن ــازه‬ ‫ش ــاه روب ـه رو می ش ــوند‪ .‬اس ــیابان (ب ــا ب ــازی مه ــدی هاش ــمی)‪ ،‬زن اس ــیابان‬ ‫(ب ــا ب ــازی سوس ــن تس ــلیمی) و دخت ــر اس ــیابان (ب ــا ب ــازی یاس ــمن ارام ــی)‬ ‫تنه ــا متهم ــان موج ــود هس ــتند‪ .‬به م ــرور ای ــن س ــوال پی ــش می ای ــد ک ــه‬ ‫نکن ــد انک ــه جن ــازه اش روی زمی ــن اس ــت اس ــیابان باش ــد و انک ــه خ ــودش را‬ ‫اســیابان می خوانــد یزدگــرد باشــد‪« .‬مــرگ یزدگــرد» یــک نمایش در نمایــش‬ ‫اســـت‪ .‬شـــخصیت های اصلـــی بـــه لبـــاس دیگـــری درمی اینـــد و هرب ــار‬ ‫بـــا بازی کـــردن نقـــش دیگـــری بخشـــی از حقیقـــت را افشـــا می کنن ــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫به همین خاطـــر هریـــک از شـــخصیت ها عمـــا چنـــد نقـــش را ب هش ــکل‬ ‫هم زمـــان بـــازی می کننـــد‪ .‬هاشـــمی نیـــز هم زمـــان در نقـــش اســـیابان و‬ ‫پادش ــاه حاض ــر ش ــده اس ــت‪ .‬اس ــیابان م ــردی بدبخ ــت و بیچ ــاره اس ــت ک ــه‬ ‫از زندگ ــی هی ــچ ن ــدارد ج ــز حقارت ــی ک ــه ب ــا خ ــود حم ــل می کن ــد‪ .‬درمقاب ــل‬ ‫پادشـــاه مـــردی متکبـــر و ظالـــم اســـت کـــه بـــا وجـــود شکســـت خورده و‬ ‫فراری ب ــودن همچن ــان در حال ِ س ــتم کردن ب ــه زیردس ــتان اس ــت‪ .‬هاش ــمی‬ ‫هم زم ــان ب ــه ای ــن دو انس ــان ک ــه فرس ــنگ ها ب ــا ه ــم فاصل ــه دارن ــد‪ ،‬ج ــان‬ ‫داده اس ــت‪ .‬حض ــور او چن ــان قانع کنن ــده اس ــت ک ــه دیگ ــر مه ــم نیس ــت‬ ‫تاریـــخ چـــه روایـــت کـــرده اســـت‪ .‬هاشـــمی ایـــن شـــک را بـــه دل بینن ــده‬ ‫می ان ــدازد ک ــه هی ــچ بعی ــد نیس ــت انک ــه در اس ــیاب م ــرد اس ــیابان ب ــوده و‬ ‫یزدگ ــرد زندگ ــی ت ــازه ای ب ــا زن اس ــیابان ش ــروع ک ــرده باش ــد‪ .‬ی ــک کارگ ــردان‬ ‫ســـینما (بـــا بـــازی داریـــوش فرهنـــگ) بعدازســـال ها از امریـــکا بـــه ای ــران‬ ‫برگش ــته و قص ــد دارد اولی ــن فیلم ــش را بس ــازد‪ .‬در یک ــی از صحنه ه ــا پ ــای‬ ‫مس ــازی‬ ‫نق ــش اول فیل ــم‪ ،‬پیم ــان (ب ــا ب ــازی هاش ــمی) می ش ــکند‪ .‬گ ــروه فیل ‬ ‫تصمی ــم می گی ــرد ب ــرای به پایان ب ــردن فیل ــم به دنب ــال بازیگ ــری ش ــبیه ب ــه‬ ‫پیمــان بگردنــد‪ .‬ان هــا دست فروشــی به نــام رضــا (بازهــم بــا بــازی هاشــمی)‬ ‫ً‬ ‫را پی ــدا می کنن ــد ک ــه به لح ــاظ فیزیک ــی کام ــا ش ــبیه ب ــه پیم ــان اس ــت ام ــا‬ ‫درکــی از هنرپیشــگی و رفتــار ســر صحنــه نــدارد‪ .‬مهــدی هاشــمی در نقــش‬ ‫رض ــا حض ــوری گ ــرم و دل نش ــین دارد‪ .‬رض ــا ب ــا تض ــاد رفت ــاری ک ــه ب ــا گ ــروه‬ ‫فیلم ب ــرداری دارد‪ ،‬صحنه ه ــای ش ــیرینی خل ــق می کن ــد و ب ــا دلدادگــی اش‬ ‫بــه هنرپیشــه نقــش اصلــی زن (بــا بــازی افســانه بایــگان) «دو فیلــم بــا یــک‬ ‫بلیــت» را از خشــکی درمـی اورد‪ .‬فرهنــگ و هاشــمی زوج هنــری هســتند کــه‬ ‫باع ــث ش ــکل گیری اث ــاری مان ــدگار در س ــینما و تلویزی ــون ای ــران ش ــده اند‪.‬‬ ‫س ــریال های «افس ــانه س ــلطان و ش ــبان»‪« ،‬طلس ــم ش ــدگان» و «راه ش ــب»‬ ‫و فیلم هــای «دو فیلــم بــا یــک بلیــت» و «بهتریــن بابــای دنیــا» نتیجــه ایــن‬ ‫هم ــکاری پرثم ــر هس ــتند‪ .‬اث ــاری ک ــه هاش ــمی در ان ه ــا ازادان ــه به نمای ــش‬ ‫توانایی های ــش پرداخت ــه اس ــت‪ .‬در س ــالی ک ــه ابوالفض ــل پورع ــرب ب ــا فیل ــم‬ ‫س ــینمایی ع ــروس در جش ــنواره حض ــور داش ــت‪ ،‬مه ــدی هاش ــمی ب ــا فیل ــم‬ ‫ســینمایی «دو فیلــم بــا یــک بلیــت» برنــده ســیمر غ بلوریــن بهتریــن بازیگــر‬ ‫نق ــش اول م ــرد ش ــد‪ .‬ش ــیرین (ب ــا ب ــازی فاطم ــه معتمداری ــا) و احم ــد (ب ــا‬ ‫ب ــازی هاش ــمی) کارمن ــدان ش ــرکت داروس ــازی هس ــتند‪ .‬ش ــیرین ک ــه زن ــی‬ ‫عدالت طل ــب اس ــت ب ــا کم ــک احم ــد ب ــه اخت ــاس مدیرعام ــل ش ــرکت پ ــی‬ ‫می بـــرد و باعـــث اخـــراج او می شـــود‪ .‬احمـــد انتظـــار دارد پـــس از اخ ــراج‬ ‫مدیرعامـــل‪ ،‬خـــودش به جـــای او بنشـــیند امـــا هیئت امنـــا شـــیرین را‬ ‫به عن ــوان مدیرعام ــل جدی ــد منص ــوب می کن ــد‪ .‬ای ــن تغیی ــر جای ــگاه باع ــث‬ ‫ایجــاد تنــش در زندگــی خصوصــی شــیرین و احمــد می شــود‪ .‬احمــد تحمــل‬ ‫سبــازی‬ ‫نــدارد در محیــط کار زیردســت همســرش باشــد پــس در خانــه‪ ،‬رئی ‬ ‫درمـ ـی اورد‪ .‬تقاب ــل هاش ــمی و معتمداری ــا در ی ــک ب ــازی م ــوش و گربـ ـه ای‬ ‫ج ــذاب و مف ــرح از اب درام ــده‪ .‬هاش ــمی ب ــا ب ــازی غلو ش ــده و باتوج هب ــه‬ ‫اختــاف قــدش بــا معتمداریــا‪ ،‬بارهاوبارهــا خــودش را در موقعیــت مظلــوم‬ ‫قــرار می دهــد و انتظــار دارد از ایــن مظلومیــت به نفــع خــودش بهــره ببــرد؛‬ ‫ام ــا ش ــیرین ب ــا سیاسـ ـت های زنانـ ـه اش تم ــام ای ــن موقعیت ه ــا را کنت ــرل‬ ‫می کن ــد و مان ــع از ای ــن می ش ــود ک ــه زندگ ــی خانوادگ ـی اش ب ــا احم ــد دچ ــار‬ ‫اســیب شــود‪ .‬همســر اســیه ســال هاپیش در تصــادف رانندگــی کشــته شــده‬ ‫ام ــا اس ــیه (ب ــا ب ــازی مهت ــاب کرامت ــی) هن ــوز ب ــا ای ــن حقیق ــت کن ــار نیام ــده‬ ‫و ب ــرای یافت ــن ش ــوهرش ا گه ــی در روزنام ــه چ ــاپ می کن ــد‪ .‬پس ازچن ــدی‬ ‫س ــروکله م ــردی ش ــبه دیوانه (ب ــا ب ــازی مه ــدی هاش ــمی) پی ــدا می ش ــود ک ــه‬ ‫گوی ــا ش ــوهر اس ــیه اس ــت‪ .‬هیچ ک ــس قب ــول نمی کن ــد او ش ــوهر اس ــیه باش ــد‬ ‫ام ــا زن ب ــه این قضی ــه ایم ــان دارد‪ .‬فیل ــم «الزایم ــر» می کوش ــد موضوع ــات‬ ‫عجی ــب و پیچی ــده ای مانن ــد ایم ــان ی ــا تردی ــد را در قال ــب داس ــتانی س ــاده‬ ‫بی ــان کن ــد‪ .‬هاش ــمی ام ــا ف ــار غ از موض ــوع فیل ــم‪ ،‬تصویرگ ــر ش ــخصیتی ت ــازه‬ ‫اســت‪ .‬مــا هیــچ شــناختی از مــرد و گذشــته اش نداریــم و حتــی نمی دانیــم او‬ ‫حقیقــت را می گویــد یــا نــه‪ .‬ایــن تصویــر بی شــکل را هاشــمی بــا فرورفتــن در‬ ‫قالــب کارا کتــری کــه گویــا هنــوز بــه بلــوغ نرســیده به تصویــر می کشــد‪ .‬انــگار‬ ‫هنــوز بچــه اســت؛ نــه درکــی از ماهیــت خــودش و شــکل رفتــارش دارد و نــه‬ ‫می دان ــد در چ ــه موقعیت ــی ق ــرار گرفت ــه‪ .‬او ذوق زده ب ــا ه ــر موض ــوع ت ــازه ای‬ ‫روب ـه رو می ش ــود و ب ــا کنج ــکاوی ب ــه هرجای ــی س ــرک می کش ــد چ ــون ب ــرای‬ ‫او همه چی ــز بازی س ــت‪ .‬هاش ــمی ب ــرای ب ــازی در «الزایم ــر» و «اق ــا یوس ــف»‬ ‫شایســته دریافــت جایــزه تشــخیص داده و برنــده ســیمر غ بلوریــن بهتریــن‬ ‫بازیگــر نقــش اول مــرد از جشــنواره بین المللــی فیلــم فجــر شــد‪ .‬اوایــل دهــه‬ ‫‪ ۵۰‬گروه هــای مبــارز سیاســی بــر ســر اختالفــات فکــری و عقیدتــی بــه جــان‬ ‫هـــم افتـــاده و در حال تسویه حســـاب هســـتند‪ .‬دراین بیـــن ســـاوا ک ک ــه‬ ‫متوج ــه نمی ش ــود چ ــرا بای ــد ان ه ــا به ج ــای مب ــارزه ب ــا ش ــاه درحال مب ــارزه‬ ‫ب ــا خودش ــان باش ــند‪ ،‬تحقیق ــات گس ــترده ای را به سرپرس ــتی بهمن ــش (ب ــا‬ ‫بـــازی هاشـــمی) اغـــاز می کنـــد‪ .‬بهمنـــش در میـــان شـــخصیت هایی ک ــه‬ ‫هاشــمی در نقــش ان هــا ظاهــر شــده‪ ،‬منحصربه فــرد اســت‪ .‬مــرد بی رحــم و‬ ‫باهوشــی کــه در راه انجام وظیف ـه اش خشــونت م ـی ورزد و شــقاوت ب هخــرج‬ ‫می ده ــد‪ .‬ادم رک وراس ــتی در قام ــت ی ــک کارا گاه ک ــه نمی ت ــوان به راحت ــی‬ ‫دورش زد‪ .‬برن ــده نهای ــی در داس ــتان «س ــیانور» بهمن ــش اس ــت ک ــه مقه ــور‬ ‫پیچیدگ ــی اوضاع ــی ک ــه در ان گرفت ــار ش ــده نمی ش ــود و ب ــا بهره گی ــری از‬ ‫هـــوش ذاتـــی اش‪ ،‬معمایـــی ســـخت را حـــل می کنـــد‪« .‬روزگار قریـــب» ب ــه‬ ‫سرگذش ــت دکت ــر محم ــد قری ــب (بنیان گ ــذار تخص ــص پزش ــکی اطف ــال در‬ ‫نس ــالی و‬ ‫ای ــران) از کودک ــی ت ــا م ــرگ می پ ــردازد‪ .‬اج ــرای نق ــش دوران میا ‬ ‫پی ــری دکت ــر قری ــب به عه ــده مه ــدی هاش ــمی ب ــود‪ .‬بخش ه ــای مرب ــوط‬ ‫ب ــه ب ــازی مه ــدی هاش ــمی در نق ــش دکت ــر قری ــب دو ویژگ ــی منحصرب هف ــرد‬ ‫سرپاســت و بــه بیمارســتان منتقــل نشــده‪،‬‬ ‫دارنــد‪ .‬وقتــی دکتــر قریــب هنــوز ِ‬ ‫بـــا ادمـــی صلح جـــو‪ ،‬مهربـــان و مصلحت اندیـــش مواجـــه می شـــویم ک ــه‬ ‫خی ــر هم ــه را می خواه ــد‪ .‬هاش ــمی این مقط ــع از زندگ ــی قری ــب را ب هش ــکلی‬ ‫به تصویـــر کشـــیده کـــه گویـــی قریـــب پـــدر و اســـتادی نه فقـــط ب ــرای‬ ‫شــا گردانش بلکــه بــرای همــه مــردم اســت؛ امــا شــاهکار بازیگــری هاشــمی‬ ‫ً‬ ‫وقتی س ــت ک ــه دکت ــر قری ــب روی تخ ــت بیمارس ــتان اس ــت و عم ــا ام ــکان‬ ‫حرکــت نــدارد‪ .‬هاشــمی فقــط دراز کشــیده و تــکان نمی خــورد و بــرای بیــان‬ ‫احساس ــاتش اب ــرازی ج ــز ص ــدای بی حال ــش ن ــدارد‪ .‬امکان ــات دراختی ــار‬ ‫بازیگ ــر درح ــد صدای ــی ل ــرزان ک ــم ش ــده اند ول ــی هاش ــمی ب ــا همی ــن ص ــدا‬ ‫کاری می کنــد تــا بــاور کنیــم دکتــر حتــی در بســتر بیمــاری و مــرگ نیــز در فکــر‬ ‫کم ــک ب ــه دیگ ــران و حل ک ــردن مش ــکالت ان هاس ــت‪ .‬امی ــر (ب ــا ب ــازی رض ــا‬ ‫عطــاران) ورشکســته و بدهــکار اســت‪ .‬همــراه دوســتانش (بــا بــازی مهــدی‬ ‫هاش ــمی و احم ــد مهرانف ــر) تصمی ــم می گیرن ــد دس ــت ب ــه اعم ــال خ ــاف‬ ‫بزننــد تــا بــه زنــدان بیافتنــد‪ .‬دومیــن همــکاری هاشــمی بــا مســعود اطیابــی‬ ‫پــس از فیلــم ســینمایی «تگــزاس ‪ ،»2‬ا کشــن کمــدی مفرحــی از اب درامــده‬ ‫کــه هاشــمی یکــی از ســتون های کمــدی ان اســت‪« .‬انفــرادی» یــک کمــدی‬ ‫بی پ ــرده و افسارگس ــیخته اس ــت‪ .‬س ـه نفر می خواهن ــد ب ــه زن ــدان برون ــد ام ــا‬ ‫ه ــرکار می کنن ــد دس ــتگیر نمی ش ــوند‪ .‬ب ــازی بازیگ ــران نی ــز رفته رفت ــه اغ ــراق‬ ‫بیش ــتری پی ــدا می کن ــد و هاش ــمی ک ــه تس ــلط باالی ــی در ب ــازی اغراق امی ــز‬ ‫دارد‪ ،‬کم ــک باالی ــی ب ــه لح ــن و حس وح ــال فیل ــم ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫سیامکاحمدی فر‪/‬سینماتیکت‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫شنبه ‪ 2‬مهر ‪ 1401‬شماره‪2600‬‬ ‫اعالم ثبت طالق‬ ‫اقای محمدصابر سلیمانی فرزند عبدالجمیل به شماره گذرنامه ‪PO2488637‬؛‬ ‫بـا توجـه بـه دو اخطـار قبلـی و عدم حضور جنابعالی جهـت اجرای صیغه طالق‬ ‫و ثبت و با توجه به دادنامه قطعی شماره ‪ 15798‬مورخ ‪ 1401/05/25‬از شعبه‬ ‫یـک دادگاه خانـواده فردیـس‪ ،‬طلاق خلـع نوبـت اول بـه شـماره ترتیـب ‪2682‬‬ ‫مورخ ‪ 1401/06/31‬مابین شـما و خانم ممتاز ایمانی در این دفتر جاری شـد و‬ ‫بـه ثبـت رسـید‪ .‬مراتـب جهت اطالع به شـما‪ ،‬اعالم می شـود‪.‬‬ ‫دکتر علی عاشری‪ ،‬سردفتر طالق ‪ 34‬کرج‬ ‫م الف ‪/502‬ف‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306021000022‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانون تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بردسـکن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقای محمد رحمتی فرزند غالمرضا به شماره شناسـنامه ‪ 21‬صادره از بردسـکن‬ ‫در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 393/14‬مترمربـع قسـمتی‬ ‫از پلا ک ‪ 485‬فرعـی از ‪ 4‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 4‬حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک بردسـکن خریـداری از مالـک رسـمی اقـای عبـاس سـاالری مطلق محـرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مـدت دو ماه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/01 :‬‬ ‫غالمرضا گنج بخش‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک بردسکن‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه سه‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160310457000387‬مورخـه ‪ 1401/03/07‬کـه در هیـات‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقـه سـه سـاری تصرفـات مالکانـه خانم‬ ‫فائزه بارانی فرزند ذبیح اله به شـماره ملی ‪ 2080170066‬به شـماره پرونده ‪-196‬‬ ‫‪ 1400‬نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪200‬‬ ‫(دویسـت) مترمربـع قسـمتی از پلا ک شـماره ‪ 33‬اصلی واقـع در بخش ‪ 28‬ثبت‬ ‫سـاری خریـداری مع الواسـطه از مالـک رسـمی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی‬ ‫که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی به مـدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/06/19 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/02 :‬‬ ‫فریبرز یوسـفیان حمیدی‪ ،‬رئیس اداره ثبت‬ ‫شناسـه ا گهی ‪1376404‬‬ ‫اسـناد و امال ک شهرسـتان ساری منطقه ‪3‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 12005383‬مـورخ ‪ 1395/05/14‬هیـات اول موضـوع قانـون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نکا تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی اقای‬ ‫علـی علی نـژاد بـه شـماره ملـی ‪ 4999443066‬فرزنـد محمدعلـی در ششـدانگ‬ ‫عرصـه و اعیـان یـک قطعـه زمین با بنای احداثی به مسـاحت ‪ 135/71‬مترمربع‬ ‫پال ک ‪ 4‬اصلی واقع در مازندران بخش ‪ 9‬ثبت نکا به کالسه ‪ 1720/91‬خریداری‬ ‫شـده از اقـای سیدمسـلم محمدپـور محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود تـا درصورتـی کـه‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه‬ ‫ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت اعتـراض بـر ثبـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/06/19 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/02 :‬‬ ‫امیـر خندان رباطـی‪ ،‬سرپرسـت اداره ثبـت‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1378516‬‬ ‫اسـناد و املا ک شهرسـتان نکا‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160308002000566‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک قایـن تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی‬ ‫خانـم زهره سـادات مرتضی زاده فـرد فرزنـد سـیدمرتضی بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 5678‬صـادره از قائـن در ششـدانگ یکبـاب منـزل مسـکونی بـه مسـاحت‬ ‫‪ 262/73‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 993‬اصلـی واقـع در اراضـی شـهر بخش‬ ‫‪ 11‬شهرسـتان قاینـات خریـداری از مالـک رسـمی خانـم حاجیـه واقعـی محـرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/06/19 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/02 :‬‬ ‫محمد براتی اسـداباد‪ ،‬کفیل ثبت اسـناد‬ ‫شناسـه ا گهی ‪1378579‬‬ ‫و املا ک قاین‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 6305‬مورخ ‪ 1401/05/18‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک بهشـهر تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای حیـدر‬ ‫خلیـل خلیلـی فرزنـد اسـمعیل نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای‬ ‫احداثی به مساحت ‪ 310/89‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 1695‬فرعی از ‪ 49‬اصلی‬ ‫به شـماره کالسـه ‪ 1398/841‬واقع در اراضی خلیل شـهر بخش ‪ 17‬ثبت بهشـهر‬ ‫محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه‬ ‫‪ 14‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه‬ ‫مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/02 :‬‬ ‫محمدمهدی قلیان‪ ،‬سرپرست اداره ثبت‬ ‫شناسه ا گهی ‪1378646‬‬ ‫اسـناد و امال ک بهشهر‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع مـاده یـک‬ ‫قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی امـل مورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه و بالمعارض‬ ‫انـان محـرز و رای الزم صـادر شـده‪ ،‬جهـت اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهـی می شـود‪:‬‬ ‫امال ک متقاضیان واقع در بخش نه ثبت امل‪ -‬دهستان لیتکوه‬ ‫‪ 19‬اصلی (قریه کاسب محله)‬ ‫‪ 66‬فرعـی خانـم اعظـم خداپرسـت در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـا‬ ‫کاربـری باغـی بـه مسـاحت ‪ 209/90‬مترمربـع خریـداری شـده بالواسـطه از دانیـال نصرتـی‬ ‫و مع الواسـطه از معصومـه ساسـانی و سـیدعلی ا کبر و سـیدعبداله میرائیـز و روح الـه‬ ‫عسگر ی کاسـب‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه‪ ،‬ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از‬ ‫طریـق روزنامـه محلـی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیـات الصـاق‪،‬‬ ‫تـا درصورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬بایـد از تاریخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی در روسـتاها از طریـق الصـاق در محـل‪ ،‬تـا دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را به‬ ‫اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از‬ ‫تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل کنـد و‬ ‫گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محل تحویل دهـد‪ .‬دراینصـورت اقدامات ثبت‬ ‫موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اسـت و درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل‬ ‫نشـود یـا معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل ارائـه نکنـد‪ ،‬اداره‬ ‫ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می کنـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه‬ ‫متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪ .‬بدیهی سـت برابـر مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مذکـور‪ ،‬در مـورد قسـمتی‬ ‫ً‬ ‫از امال کـی کـه قبلا اظهارنامـه ثبتـی پذیرفتـه نشـده‪ ،‬واحـد ثبتـی بـا رای هیـات‪ ،‬پـس از‬ ‫تنظیـم اظهارنامـه حـاوی تحدید حـدود‪ ،‬مراتب را در اولیـن ا گهی نوبتی و تحدید حدود‬ ‫به صـورت همزمـان‪ ،‬بـه اطلاع عموم می رسـاند و نسـبت بـه امال ک در جریـان ثبت و فاقد‬ ‫سـابقه تحدیـد حـدود‪ ،‬واحـد ثبتـی ا گهـی تحدیـد حـدود را به صـورت اختصاصـی منتشـر‬ ‫می کنـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/07/02 :‬‬ ‫فیض الـه ذبیحـی‪ ،‬سرپرسـت اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1381544‬‬ ‫املا ک امـل‬ ‫مفقودی مدرک تحصیلی (نوبت سوم)‬ ‫مدرک دانشـنامه فار غ التحصیلی اینجانب رضا صفائی نسـب فرزند هوشـنگ به شماره شناسـنامه ‪ ۱۰۳۹۹‬صادره از ارا ک در مقطع کارشناسـی ارشـد رشـته تربیت بدنی و علوم ورزشـی‪ -‬مدیریت ورزشـی به شـماره‬ ‫دانشـنامه ‪ ۱۸۹۷۱۲۱۰۳۱۲۷‬مـورخ ‪ ۱۳۹۸/09/04‬صـادره از واحـد دانشـگاهی ازاد اسلامی ارا ک در تاریـخ ‪ ۱۴۰۱/02/15‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد‬ ‫اسلامی واحـد ارا ک بـه نشـانی میـدان امـام خمینـی(ره)‪ ،‬بلـوار امام خمینی(ره)‪ ،‬شـهرک دانشـگاهی دانشـگاه ازاد اسلامی ارا ک صنـدوق پسـتی ‪ ۳۸۱۳۵/567‬اداره فار غ التحصیالن ارسـال فرماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/07/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۱/06/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۱/06/05 :‬‬ ‫ارا ک‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫حوزه شهرستان ساری منطقه سه‬ ‫امال ک واقع در قریه رسکت پال ک ‪ 22‬اصلی‬ ‫بخش ‪ 29‬منطقه ‪ 3‬ثبت ساری‬ ‫‪ -1‬برابر رای شـماره ‪ 140160310457001531‬مورخه ‪1401/05/31‬‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان مازنـدران بـه شـماره شناسـه ملـی ‪ 14000296547‬و‬ ‫شـماره پرونـده ‪ 1399-169‬نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن با بنـای احداثی‬ ‫(خانه بهداشـت) به مسـاحت ‪( 563/73‬پانصد و شـصت و سـه متر و هفتاد و سـه)‬ ‫مترمربع‬ ‫امال ک واقع در قریه اجارستاق پال ک ‪ 44‬اصلی بخش ‪ 3‬منطقه ‪ 3‬ثبت ساری‬ ‫‪ -2‬برابـر رای شـماره ‪ 140160310457001480‬مورخـه ‪ 1401/05/29‬دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی اسـتان مازنـدران بـه شـماره شناسـه ملـی ‪ 14000296547‬و شـماره‬ ‫پرونـده ‪ 1399-99‬نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی (خانـه‬ ‫بهداشـت) بـه مسـاحت ‪( 692‬ششـصد و نـود و دو) مترمربـع‬ ‫امال ک واقع در قریه سیاهدشت پال ک ‪ 14‬اصلی بخش ‪29‬‬ ‫منطقه ‪ 3‬ثبت ساری‬ ‫‪ -3‬برابـر رای شـماره ‪ 140160310457001510‬مورخـه ‪ 1401/05/30‬دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی اسـتان مازنـدران بـه شـماره شناسـه ملـی‬ ‫‪ 14000296547‬و شـماره پرونده ‪ 1399-98‬نسـبت به ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی (خانـه بهداشـت) به مسـاحت‬ ‫‪( 855/60‬هشـتصد و پنجـاه و پنـج متـر و شـصد) مترمربـع‬ ‫کـه در هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقـه سـه سـاری تصرفـات مالکانـه‬ ‫نسـبت بـه ششـدانگ خریـداری مع الواسـطه از مالـک رسـمی محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به‬ ‫این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضای‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/19 :‬‬ ‫فریبـرز یوسـفیان حمیدی‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1378523‬‬ ‫اسـناد و املا ک شهرسـتان سـاری منطقـه ‪3‬‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای عابدشـه محمدنیـا دارای شماره شناسـنامه ‪ 3650728230‬بـه شـرح دادخواسـت بـه کالسـه‬ ‫‪ 97/1401‬از این شـورا درخواسـت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شـادروان ثناءاهلل‬ ‫محمدنیـا بـه شماره شناسـنامه ‪ 3641029767‬در تاریـخ ‪ 1401/06/20‬در اخریـن اقامتـگاه دائمی خود‬ ‫بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به‪ -1 :‬عابدشه محمدنیا فرزند رحمت‬ ‫شـماره ملـی ‪ 3650728230‬پـدر متوفـی ‪ -2‬زبیـده ثنانـی فرزنـد غالم نبـی شـماره ملـی ‪3651783723‬‬ ‫مـادر متوفـی والغیـر‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور را در یـک نوبـت در یکـی از‬ ‫روزنامه های کثیراالنتشـار ا گهی می کند تا هر کسـی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد‪،‬‬ ‫از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه ایـن شـورا تقدیم کنـد؛ واال گواهـی صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫ال ل محمد بادپا‪ ،‬رئیس شورای حل اختالف شماره ‪ 2‬نگور‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظر به اینکه اقای حسـن نیری ترشـیزی برابر وکالتنامه شـماره ‪ 20957‬مورخه ‪ 1399/11/14‬دفترخانه‬ ‫یک کاشـمر از طرف جواد قالی بافان فرزند علی ا کبر متولد ‪ 1363‬به شماره شناسـنامه ‪ 5134‬و شـماره‬ ‫ملی ‪ 0901375314‬به استناد یک برگ استشهادیه گواهی شده و تقاضای کتبی شماره ‪10/1401/3090‬‬ ‫مورخه ‪ 1401/06/30‬جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی ست‬ ‫سـند مالکیت ‪236/88‬سـهم مشـاع از ‪45481‬سهم ششـدانگ اراضی قنات بحراباد پال ک ‪ 468‬فرعی‬ ‫از ‪ 159‬اصلی بخش دو کاشـمر به ادرس‪ :‬کاشـمر‪ ،‬اراضی بحراباد به علت سـهل انگاری گم شـده اسـت و‬ ‫برابر دفتر امال ک کاشـمر سـند مالکیت تمامی ‪236/88‬سـهم مشـاع از ‪45481‬سـهم ششدانگ پال ک‬ ‫فوق به شماره چاپی ‪194744‬ب‪ 95‬و شماره الکترونیک ‪ 139620306012006869‬به صورت تک برگی‬ ‫صادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬دفتر امال ک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا به اسـتناد قسـمت پنج تبصره‬ ‫یـک اصالحـی مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت املا ک متذکـر می گـردد هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد‬ ‫ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نزد خود می باشـد باید ظـرف مـدت ‪ 10‬روز‬ ‫پـس از انتشـار ا گهـی بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند‬ ‫معاملـه رسـمی تسـلیم نمایـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـاء مهلـت مقـرر عـدم ارسـال اعتـراض‪ ،‬سـند‬ ‫مالکیـت المثنـی طبـق مقررات صـادر و به متقاضی تحویل خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/07/02 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک کاشمر‬ ‫م الف ‪819‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 206‬تیـپ ‪ 2‬مـدل ‪ 1384‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪154 -64‬ق‪ 48‬و شـماره‬ ‫موتور ‪ 10FSS15049891‬و شـماره شاسـی ‪ 19821795‬به مالکیت علی قاسـمی مفقود شـده و از درجه‬ ‫اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ط‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪343 -32‬ق‪ 88‬و شـماره موتـور ‪ 12489037424‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM01CA6AR513597‬بـه‬ ‫مالکیـت محمدکیـان میـرزااول مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری کیـا ‪ CERATO-2000‬مـدل ‪ 1396‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪638 -74‬ص‪ 26‬و‬ ‫شـماره موتور ‪ G4KD/GH567383‬و شـماره شاسـی ‪ NAS621200H1022603‬به مالکیت ارزو لقمانی‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1456‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد ‪ 131-SL‬مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪363 -36‬ن‪ 62‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 4417247‬و شـماره شاسـی ‪ S3412290378623‬بـه مالکیـت محمدبلـوچ قرائی مفقود شـده و از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1455‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ ۲۰۶‬اریـان بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ ۱۳۸۸‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪258 -64‬ق‪ ۲۶‬و شـماره موتـور ‪ ۱۳۳۸۸۰۱۱۷۸۷‬و شـماره شاسـی ‪ NAAP41FDXAJ270510‬بـه‬ ‫مالکیـت هـادی محمـدی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ط‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد جی ال ایکـس ای دوگانه سـوز بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1386‬بـا‬ ‫شـماره پلا ک ایـران ‪356 -59‬ج‪ 98‬و شـماره موتـور ‪ 2161252‬و شـماره شاسـی ‪ S1412286619037‬بـه‬ ‫مالکیـت ابوالقاسـم هنرمندحقیقـی چمثقالـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫گرگان‬ ‫مفقودی (نوبت اول)‬ ‫گواهـی موقـت پایـان تحصیلات اینجانـب فریبـا اباریـان فرزنـد عبدالرحیـم بـا شـماره ملـی ‪1850191530‬‬ ‫صـادره از بهبهـان در مقطـع کارشناسـی رشـته کامپیوتـر فار غ التحصیـل سـال ‪ 1390‬صـادره از واحـد‬ ‫دانشگاهی ازاد اسالمی بهبهان مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪ .‬از یابنده تقاضا می شود ان‬ ‫را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد بهبهـان ارسـال فرمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/07/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/08/02 :‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند بـه رنـگ نقـره ای مـدل ‪ 1384‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪267 -24‬ب‪ 21‬و شـماره موتـور ‪ 12484185149‬و شـماره شاسـی ‪ 17616011‬بـه مالکیـت حمیـده‬ ‫حمیـداوی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫اخطار ثبت طالق‬ ‫اقـای حسـین زار ع تل بابینـه؛ چـون طبـق حکـم شـماره ‪ 140137390000441175‬شـعبه اول دادگاه‬ ‫عمومی بهبهان حکم طالق شما با خانم رقیه فقیه کلوانقی صادر شده است‪ ،‬به شما اخطار می شود‬ ‫ظرف مدت ‪ 7‬روز از تاریخ انتشار ا گهی‪ ،‬به دفتر طالق ‪ 21‬بهبهان جهت ثبت طالق مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت مطابـق مقررات عمل خواهد شـد‪ .‬ادرس‪ :‬بهبهان‪ ،‬خیابان کرم نسـب‪ ،‬دفتـر ازدواج ‪30‬‬ ‫و ‪ 21‬طلاق بهبهان‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب مالـک خـودرو سـواری پـژو ‪ 206‬اریـان به رنگ خا کسـتری متالیـک مدل ‪ 1389‬با شـماره پال ک‬ ‫ایـران ‪514 -29‬هــ‪ 36‬و شـماره موتـور ‪ 13389025420‬و شـماره شاسـی ‪ NAAP41FD7BJ298458‬بـه‬ ‫علـت فقـدان اسـناد فـروش (سـند کمپانی) تقاضای رونوشـت المثنی اسـناد مذکـور را نموده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف ده روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش‬ ‫شـرکت ایران خودرو واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه کند‪ .‬بدیهی سـت پس از انقضای‬ ‫ً‬ ‫مهلـت مزبـور‪ ،‬طبـق ضوابـط مقرر اقدام خواهد شـد‪ .‬ضمنا طبق وکالتنامه‪ ،‬اقای کیوان درسـتی جهت‬ ‫هرگونه اقـدام‪ ،‬اختیار تـام دارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب مالـک خـودرو وانـت پیـکان به رنگ سـفید مدل ‪ 1388‬با شـماره پلا ک ایـران ‪256 -29‬ب‪62‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 11487096403‬و شـماره شاسـی ‪ NAAA46AA29G063378‬بـه علـت فقـدان اسـناد‬ ‫فـروش (سـند کمپانـی) تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس‬ ‫ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف ده روز بـه دفتر حقوقی سـازمان فروش شـرکت ایران خودرو‬ ‫واقـع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه کند‪ .‬بدیهی سـت پـس از انقضای مهلـت مزبور‪ ،‬طبق‬ ‫ً‬ ‫ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪ .‬ضمنـا طبـق وکالتنامـه‪ ،‬اقـای سـیف اله فتاحـی جهـت هرگونـه اقـدام‪،‬‬ ‫اختیار تـام دارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز‪ ،‬سـند کمپانـی و کارت موتورسـیکلت هونـدا ‪ 125CC‬بـه رنـگ توسـی مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره‬ ‫موتور ‪ 61572000‬و شـماره تنه ‪ 8507302‬به مالکیت منوچهر بیرامی مفقود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/05/24-140160318011004956‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای حسـین احمدزاده فیـروز فرزنـد عبدالـه بـه شماره شناسـنامه ‪1795‬‬ ‫صـادره از تهـران در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر یکبـاب خانـه و محوطـه بـه مسـاحت‬ ‫‪ 398/78‬مترمربـع پلا ک ‪ 164‬فرعـی از ‪ 14‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 45‬فرعـی از ‪ 14‬اصلـی‬ ‫واقـع در قریـه مردخـه بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق علی ا کبـر حجام سـیاه تنی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ‬ ‫اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/07/02 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/731‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 1401/05/31-140160318011005347‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم صغـری مهدوی هـزاوه فرزنـد رحمـن بـه شماره شناسـنامه ‪2‬‬ ‫صـادره از ارا ک در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر سـاختمان (خانه و محوطه) به مسـاحت‬ ‫‪ 233/95‬مترمربـع پلا ک ‪ 62‬فرعـی از ‪ 79‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 79‬اصلـی‬ ‫واقـع در قریـه ولـد بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق شـهبار پورقلی ولـدی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ اولیـن‬ ‫انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت‬ ‫یک ماه از تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/07/02 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/734‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ کمپانـی و شناسـنامه سـبز خـودرو سـواری تنـدر ‪ 90A‬مـدل ‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪756 -56‬ل‪ 61‬و شماره موتور ‪ 100016316RR014221‬و شماره شاسی ‪NAALSRBYWFA514381‬‬ ‫به مالکیت ابراهیم کرم زاده هفتخوانی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫ا گهی اعالن نظریه کمیسیون تشخیص ماده ‪ 12‬قانون زمین شهری (نوبت دوم)‬ ‫کمیسـیون تشـخیص موضوع ماده ‪ 12‬قانون زمین شـهری در اسـتان کردسـتان به موجب نظریه های مندرج در جدول ذیل موات (م‪-‬و‪-‬ا‪-‬ت) اعالم کرده اسـت‪ .‬لذا با توجه عدم دسترسـی به مالکین و به اسـتناد مصوبه مورخ ‪1370/11/23‬‬ ‫مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت و بـه فاصلـه ده روز بـه اطلاع مالکیـن و صاحبـان حقوق قانونی می رسـاند‪ .‬درصورت اعتراض به نظریـه صادره‪ ،‬اعتراض خود را حدا کثر ظرف مدت سـه ماه از تاریخ انتشـار اخرین ا گهی‪،‬‬ ‫بـه مراجـع صالحـه قضائـی تقدیـم دارنـد‪ .‬درصورت عدم اعتراض در مهلت زمانی یاد شـده‪ ،‬نظریه صادره قطعی اسـت‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره رای‬ ‫نوعیت‬ ‫تاریخ‬ ‫محل وقوع‬ ‫مساحت (متر مربع)‬ ‫پال ک ثبتی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2138‬‬ ‫موات‬ ‫‪1401/04/21‬‬ ‫سنندج‬ ‫‪646‬‬ ‫واقع در قسمتی از پال ک ثبتی ‪ 2714‬اصلی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2147‬‬ ‫موات‬ ‫‪1401/04/30‬‬ ‫کامیاران‬ ‫‪386‬‬ ‫واقع در قسمتی از پال ک ثبتی ‪ 51‬اصلی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2154‬‬ ‫موات‬ ‫‪1401/05/03‬‬ ‫سنندج‬ ‫‪1014/7‬‬ ‫واقع در قسمتی از پال ک ثبتی ‪ 2747‬اصلی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2157‬‬ ‫موات‬ ‫‪1401/05/05‬‬ ‫کامیاران‬ ‫‪333‬‬ ‫واقع در قسمتی از پال ک ثبتی ‪ 50‬اصلی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2161‬‬ ‫موات‬ ‫‪1401/05/05‬‬ ‫بانه‬ ‫‪3202/5‬‬ ‫واقع در قسمتی از پال ک ثبتی ‪ 1696‬اصلی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2163‬‬ ‫موات‬ ‫‪1401/04/12‬‬ ‫دهگالن‬ ‫‪3031‬‬ ‫واقع در قسمتی از پال ک ثبتی ‪ 87‬اصلی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2164‬‬ ‫موات‬ ‫‪1401/04/12‬‬ ‫دهگالن‬ ‫‪16850‬‬ ‫واقع در قسمتی از پال ک ثبتی ‪ 87‬اصلی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2173‬‬ ‫موات‬ ‫‪1401/05/25‬‬ ‫سنندج‬ ‫‪162‬‬ ‫واقع در قسمتی از پال ک ثبتی ‪ 2339‬اصلی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2189‬‬ ‫موات‬ ‫‪1401/06/02‬‬ ‫دیواندره‬ ‫‪924‬‬ ‫واقع در قسمتی از پال ک ثبتی ‪ 58‬اصلی‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2193‬‬ ‫موات‬ ‫‪1401/06/02‬‬ ‫دیواندره‬ ‫‪8564‬‬ ‫واقع در قسمتی از پال ک ثبتی ‪ 58‬اصلی‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2197‬‬ ‫موات‬ ‫‪1401/06/05‬‬ ‫سنندج‬ ‫‪47‬‬ ‫واقع در قسمتی از پال ک ثبتی ‪ 2713‬اصلی‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2203‬‬ ‫موات‬ ‫‪1401/06/06‬‬ ‫سنندج‬ ‫‪4655‬‬ ‫واقع در قسمتی از پال ک ثبتی ‪ 1161‬اصلی‬ ‫م الف ‪2012‬‬ ‫هیمن محمدی بهرام‪ ،‬سرپرست معاونت امال ک و حقوقی‬ ‫ا گهی ابالغ صورت مجلس افرازی‬ ‫بدینوسـیله صورت مجلـس افـرازی شـماره ‪ 10/1401/3060‬مـورخ ‪ 1401/06/28‬بـه ضمیمـه کروکـی نقشـه افـرازی و نظریـه رئیـس ثبـت‪ ،‬مربـوط بـه پلا ک ثبتـی ‪2475‬‬ ‫فرعی از ‪ 3027‬اصلی بخش یک حومه کاشمر مالکیت محمدمهدی اسماعیلی‪ ،‬واقع در کاشمر‪ ،‬خیابان ظهوری ترشیزی ‪ ،14‬نیم قطعه ‪ 4‬جنوبی به شرح ذیل‪،‬‬ ‫ا گهـی می شـود‪ .‬شایسـته اسـت کلیـه مالکیـن مشـاعی پلا ک مذکـور‪ ،‬چنانچـه بـه مـورد افـراز و نحـوه ان اعتـراض دارنـد‪ ،‬اعتـراض خـود را ظـرف مهلـت ‪ 10‬روز از تاریـخ‬ ‫انتشـار ا گهـی‪ ،‬بـه دادگاه صالحـه تسـلیم و رونوشـت ان را بـه ایـن اداره ارسـال کننـد‪ .‬درصـورت عـدم اعتـراض‪ ،‬سـند مالکیـت مفـروزی به نام متقاضی صادر و تسـلیم‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان کاشمر‪ ،‬از طرف محمود قاسمی‬ ‫م الف ‪816‬‬ ‫صورتمجلس افرازی قسمتی از پال ک ‪ 2475‬فرعی از ‪ 3027‬اصلی بخش یک حومه کاشمر‬ ‫ً‬ ‫احترامـا در اجـرای دسـتور ‪ 10/1401/2458‬مورخـه ‪ 1401/05/23‬ذیـل درخواسـت افـراز اقـای جـواد فیـض وکیـل اقـای محمدمهـدی اسـماعیلی در اجـرای مـاده ‪ 2‬ائین نامـه قانـون افـراز و فـروش املا ک مشـاع بـه‬ ‫عـرض می رسـاند تمامـی ‪154/4‬سـهم از ‪7112‬سـهم ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه پلا ک ‪ 2475‬فرعـی از ‪ 3027‬اصلـی بخـش یـک حومـه کاشـمر کـه برابـر سـند ‪ 61668‬مورخـه ‪ 1392/02/31‬دفتـر ‪ 30‬کاشـمر بـه‬ ‫اقـای محمدمهـدی اسـماعیلی انتقـال قطعـی شـده اسـت‪ ،‬در جریـان ثبـت اسـت‪ .‬عملیـات مقدماتی ثبت به پایان رسـیده اسـت که نامبرده تقاضای افراز تمامی سـهم مشـاعی فـوق را کرده اند و ا گهـی دعوت به‬ ‫افراز ان طی شـماره ‪ 2568‬مورخه ‪ 1401/05/25‬در روزنامه سـایه چاپ و منتشـر و به مالکین مشـاعی ابالغ شـده اسـت و وقت ان ‪ 1401/06/08‬سـاعت ‪9‬صبح تعیین شـده اسـت‪ .‬لذا اینجانبان مجید ابراهیمی‬ ‫بـه عنـوان نماینـده و علیرضـا یوسـف زاده نقشـه بردار ثبـت‪ ،‬در معیـت متقاضـی در موعـد مقـرر در اخطاریـه‪ ،‬بـه محـل وقـوع ملـک مـورد تقاضـا عزیمـت کـرده که پس از بررسـی پرونده ثبتی مشـخص شـد که قطعه‬ ‫ً‬ ‫مـورد درخواسـت به صـورت یـک قطعـه زمیـن اسـت و ضمنـا بـه جـز سـه قطعه باقیمانده‪ ،‬بقیه پال ک مفروز و سـند تحت پال ک های مختلف صادر شـده اسـت و شـهرداری کاشـمر بـا افراز قطعه موردنظـر برابر نامه‬ ‫‪ 401005541‬مورخه ‪ 1401/05/13‬منضم به کروکی پیوست‪ ،‬موافقت خود را با افراز اعالم کرده است که حدود اولیه و حدود قطعه افرازی و حدود قطعه باقیمانده به شرح ذیل است و برای قطعه افرازی شماره‬ ‫ً‬ ‫‪ 19549‬فرعـی منظـور شـد‪ .‬ضمنـا تصرفـات متقاضی با مالکیت در پرونده ثبتی مطابقـت دارد‪.‬‬ ‫حـدود اولیـه‪ :‬ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪ 7112‬مترمربع به شـماره پلا ک ثبتـی ‪ 2475‬فرعـی از ‪ 3027‬اصلی‬ ‫ً‬ ‫بخش یک حومه کاشـمر‪ .‬شـماال‪ :‬مرزیسـت به طول (‪ )147/60‬یکصد و چهل و هفت متر و شـصت سـانتیمتر به خیابان‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪10‬متـری؛ شـرقا‪ :‬درب و دیـوار بـه طـول (‪ )48/00‬چهـل و هشـت متـر بـه خیابـان؛ جنوبـا‪ :‬درب و دیـوار بـه طـول (‪)148/70‬‬ ‫ً‬ ‫یکصد و چهل و هشـت متر و هفتاد سـانتیمتر به خیابان؛ غربا‪ :‬درب و دیوار به طول (‪ )48/35‬چهل و هشـت متر و سـی‬ ‫و پنـج سـانتیمتر به خیابان ‪60‬متـری‪ .‬حقوق ارتفاقـی ندارد‪.‬‬ ‫حـدود قطعـه افـرازی‪ :‬ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه شـماره پلا ک ‪ 19549‬فرعـی مفـروزی از ‪ 2475‬فرعـی از ‪ 3027‬اصلی‬ ‫بخـش یـک حومـه کاشـمر بـه مسـاحت ‪ 154/36‬مترمربـع کـه در سـهم اختصاصـی اقـای محمدمهـدی اسـماعیلی قـرار‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫خواهـد گرفـت‪ .‬شـماال‪ :‬بـه طـول ‪ 6/75‬متـر درب و دیواریسـت بـه میلان؛ شـرقا‪ :‬بـه طـول ‪ 22‬متـر بـه دیـوار پلا ک ‪19183‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫فرعـی؛ جنوبـا‪ :‬بـه طـول ‪ 6/62‬متـر مرزیسـت بـه زمیـن پلا ک ‪ 17975‬فرعـی؛ غربـا‪ :‬در ‪ 5‬قسـمت اول بـه طـول ‪ 2/28‬متـر به‬ ‫دیـوار پلا ک ‪ 16593‬فرعـی‪ ،‬دوم بـه طـول ‪ 5/33‬متـر‪ ،‬سـوم کـه شمالی سـت بـه طـول ‪ 0/40‬متر‪ ،‬چهـارم به طـول ‪ 14/00‬متر‬ ‫بـه دیـوار پلا ک ‪ 18780‬فرعـی‪ ،‬پنجـم بـه طـول ‪ 0/60‬متـر مرزیسـت بـه ممـر عـام‪ .‬حقـوق نـدارد‪.‬‬ ‫حدود باقیمانده قطعه ‪ :1‬ششـدانگ یک قطعه زمین به مسـاحت ‪ 306/07‬مترمربع به شـماره پال ک ثبتی ‪ 2475‬فرعی‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫از ‪ 3027‬اصلـی بخـش یـک حومـه کاشـمر‪ .‬شـماال‪ :‬بـه طـول ‪ 42/12‬متـر مرزیسـت بـه میلان؛ شـرقا‪ :‬بـه طـول ‪ 10/38‬متـر‬ ‫ً‬ ‫مرزیسـت بـه پلا ک ‪ 18950‬فرعـی از ‪ 2475‬فرعـی؛ جنوبـا‪ :‬اول بـه طـول ‪ 27/35‬متـر مرزیسـت‪ ،‬دوم بـه طـول ‪ 13/63‬متـر‬ ‫ً‬ ‫مرزیسـت بـه پلا ک ‪ 8658‬فرعـی از ‪ 2475‬فرعـی؛ غربـا‪ :‬بـه طـول ‪ 6‬متـر مرزیسـت بـه پلا ک ‪ 8658‬فرعـی از ‪ 2475‬فرعـی‪.‬‬ ‫حقـوق ارتفاقی نـدارد‪.‬‬ ‫حدود باقیمانده قطعه ‪ :2‬ششـدانگ یک قطعه زمین به مسـاحت ‪ 290/95‬مترمربع به شـماره پال ک ثبتی ‪ 2475‬فرعی‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫از ‪ 3027‬اصلـی بخـش یـک حومـه کاشـمر‪ .‬شـماال‪ :‬بـه طـول ‪ 22/46‬متـر مرزیسـت بـه میلان؛ شـرقا‪ :‬بـه طـول ‪ 13/87‬متـر‬ ‫ً‬ ‫مرزیسـت بـه پلا ک ‪ 18780‬فرعـی از ‪ 2475‬فرعـی؛ جنوبـا‪ :‬اول به طول ‪ 82‬سـانتیمتر مرزیسـت به پلا ک ‪ 18780‬فرعی‪ ،‬دوم‬ ‫ً‬ ‫بـه طـول ‪ 9/11‬متـر‪ ،‬سـوم بـه طـول ‪ 12/60‬متـر مرزیسـت بـه پلا ک ‪ 8535‬فرعـی از ‪ 2475‬فرعـی؛ غربـا‪ :‬بـه طـول ‪ 11/64‬متـر‬ ‫مرزیسـت بـه پلا ک ‪ 18950‬فرعـی از ‪ 2475‬فرعـی‪ .‬حقـوق ارتفاقـی ندارد‪.‬‬ ‫حـدود باقیمانـده قطعـه ‪ :3‬ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪ 230/46‬مترمربـع بـه شـماره پلا ک ثبتـی ‪2475‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫فرعـی از ‪ 3027‬اصلـی بخـش یـک حومـه کاشـمر‪ .‬شـماال‪ :‬بـه طـول ‪ 7/09‬متـر مرزیسـت بـه میلان؛ شـرقا‪ :‬اول بـه طـول‬ ‫ً‬ ‫‪ 20‬متـر مرزیسـت بـه پلا ک ‪ 16748‬فرعـی‪ ،‬دوم بـه طـول ‪ 14/50‬متـر مرزیسـت بـه پلا ک ‪ 16813‬فرعـی؛ جنوبـا‪ :‬بـه طـول‬ ‫ً‬ ‫‪6/08‬متـر مرزیسـت بـه پلا ک ‪ 8535‬فرعـی از ‪ 2475‬فرعـی؛ غربـا‪ :‬شـرقا اول بـه طـول ‪ 11/30‬متـر‪ ،‬دوم کـه جنوبی سـت بـه‬ ‫طول ‪40‬سـانتیمتر مرزیسـت به پال ک ‪ 17992‬فرعی‪ ،‬سـوم به طول ‪ 22/50‬متر مرزیسـت به پال ک ‪ 19183‬فرعی مورد افراز‪.‬‬ ‫حقـوق ارتفاقـی نـدارد‪.‬‬ صفحه 4 ‫شنبه ‪ 2‬مهر ‪ 1401‬شماره‪2600‬‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه ‪ 2‬مهر ‪ 1401‬شماره‪2600‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رایانه های ساخته شده از پارچه‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫هیچ ایرانی برای حضور در ایران «ممنوع الورود» نیست‬ ‫رئیس جمه ــوری بابیان اینک ــه دف ــاع از حق ــوق اف ــراد ج ــزو‬ ‫یس ــت تصری ــح ک ــرد‪ :‬اعت ــراض در هم ــه‬ ‫ذات جمه ــوری اسالم ‬ ‫ج ــای دنی ــا هس ــت‪ ،‬ام ــا اغتش ــاش را هیچ کس ــی قب ــول ن ــدارد‪.‬‬ ‫ب هگ ــزارش ایس ــنا؛ س ــید ابراهی ــم رئیس ــی در اخری ــن برنام ــه‬ ‫در چهارمیـ ـن روز از س ــفر ب ــه نیوی ــورک در نشس ــتی ب ــا حض ــور‬ ‫ایرانی ــان مقی ــم امری ــکا ش ــرکت ک ــرد‪ .‬وی ضم ــن قدردان ــی از‬ ‫شه ــای تخ ــت روانچ ــی به عن ــوان س ــفیر و نماین ــده ای ــران‬ ‫تال ‬ ‫در س ــازمان مل ــل متح ــد با اش ــاره ب ه گ ــزارش ارائ هش ــده از‬ ‫بان ــک جهان ــی درزمین ــه پیش ــرفت های جمه ــوری اس ــامی‬ ‫در عرص هه ــای مختل ــف‪ ،‬گف ــت‪ :‬حقیق ــت ان اسـ ـت که ای ــران‬ ‫به برک ــت انق ــاب اس ــامی و نیروه ــای فرهیخت ــه‪ ،‬جوان ــان‪،‬‬ ‫زن ــان و م ــردان خ ــود پیش ــرفت های بس ــیاری ک ــرده اس ــت‪،‬‬ ‫ام ــا برخ ــی نمی خواهن ــد ان را بی ــان کنن ــد‪ .‬رئیس ــی ب ــا ی ــاداوری‬ ‫مه ــا و تهدیده ــا ب ــه جمه ــوری اس ــامی‬ ‫تمام ــی فش ــارها‪ ،‬تحری ‬ ‫و مل ــت ای ــران‪ ،‬اظه ــار داش ــت‪ :‬ب ــا وج ــود ای ــن فش ــارها بازه ــم‬ ‫بس ــیاری از فرهیخت ــگان از ای ــن تهدی ــدات فرص ــت س ــاختند و‬ ‫متوق ــف نش ــدند‪ .‬رئیس جمه ــوری بااش ــاره به تولی ــد ‪ ۹۶‬درص ــد‬ ‫از داروی م ــورد کش ــور در داخ ــل و ص ــادرات محص ــوالت‬ ‫داروی ــی ب ــه دیگ ــر کش ــورها اظه ــار داش ــت‪ :‬دانش ــمندان و‬ ‫جوان ــان م ــا باپش ــتکار و انگی ــزه کاره ــای بس ــیاربزرگی انج ــام‬ ‫یک ــه ای ــران درحال حاض ــر در عرص هه ــای‬ ‫داده ان ــد به طور ‬ ‫مختل ــف ح ــرف ب ــرای گفت ــن دارد‪ .‬رئیس ــی صنای ــع هس ــته ای‬ ‫و نظام ــی را از جمل ــه ای ــن پیش ــرفت ها دانس ــت ک ــه در‬ ‫ته ــا ب ــا‬ ‫عی ــن اعم ــال بیش ــترین تهدی ــدات و محدودی ‬ ‫ت ــاش دانش ــمندان و فرهیخت ــگان ایران ــی و در دانش ــگاه ها‬ ‫و مرا ک ــز علم ــی همی ــن کش ــور به دس ــت ام ــده اس ــت‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری یکی از انتظارات مردم از ایرانیان خارج ازکشور را کمک‬ ‫به سرزمین مادری خود دانست و از فراهم بودن زمینه کار اقتصادی و‬ ‫سرمایه گذاری در ایران و تضمین اصل و سود سرمایه سخن گفت‪ .‬وی با‬ ‫محترم شمردن حقوق ایرانیان خارج ازکشور بر ضرورت تسهیل در امور‬ ‫کنسولی انان تاکید کرد‪ .‬رئیس جمهوری سهولت رفت وامد ایرانیان به کشور و‬ ‫فراهم کردن جاذبه های شغلی و تحصیلی را الزم و ضروری دانست و تاکید کرد‪:‬‬ ‫هیچ ایرانی برای حضور در ایران ممنوع الورود نیست‬ ‫رئیس جمه ــوری ب ــا تش ــریح سیاس ــت توس ــعه ارتباط ــات ب ــا‬ ‫مش ــدن زمین ــه افزای ــش ص ــادرات‬ ‫کش ــورهای همس ــایه از فراه ‬ ‫ب ــه این کش ــورها خب ــر داد و گف ــت‪ :‬سیاس ــت م ــا توج ــه ب ــه‬ ‫تولی ــد‪ ،‬اش ــتغال و می ــدان دادن ب ــه کاره ــای دانش بنی ــان‬ ‫ً‬ ‫مه ــا حتم ــا‬ ‫اس ــت‪ .‬رئیس ــی تا کی ــد ک ــرد‪ :‬برداشت هش ــدن تحری ‬ ‫می توان ــد رون ــد رش ــد و پیش ــرفت های فعل ــی را تس ــریع کن ــد‪،‬‬ ‫ام ــا ا گ ــر به هردلی ــل ای ــن اتف ــاق انج ــام نش ــد نبای ــد متوق ــف‬ ‫ش ــویم و تاب هح ــال ه ــم متوق ــف نش ــده ایم‪ .‬رئیس جمه ــوری‬ ‫یک ــی از انتظ ــارات م ــردم از ایرانی ــان خار ج ازکش ــور را کم ــک ب ــه‬ ‫مب ــودن زمین ــه کار‬ ‫س ــرزمین م ــادری خ ــود دانس ــت و از فراه ‬ ‫اقتص ــادی و س ــرمایه گذاری در ای ــران و تضمی ــن اص ــل و س ــود‬ ‫ســرمایه ســخن گفــت‪ .‬وی بــا محتر مشــمردن حقــوق ایرانیــان‬ ‫خار ج ازکش ــور ب ــر ض ــرورت تســـهیل در ام ــور کنس ــولی ان ــان‬ ‫تا کی ــد ک ــرد‪ .‬رئیس جمه ــوری س ــهولت رفت وام ــد ایرانی ــان ب ــه‬ ‫مک ــردن جاذب هه ــای ش ــغلی و تحصیل ــی را الزم و‬ ‫کش ــور و فراه ‬ ‫ض ــروری دانس ــت و تا کی ــد ک ــرد‪ :‬هی ــچ ایران ــی ب ــرای حض ــور در‬ ‫ای ــران ممنوع ال ــورود نیس ــت‪ .‬وی ا کثری ــت قابل توج ــه ایرانی ــان‬ ‫خار ج ازکش ــور را از چهر هه ــای فرهیختـ ـه ای دانس ــت ک ــه در‬ ‫خار ج ازکش ــور ی ــا کسـ ـب وکارهای بس ــیار باش ــرافتی دارن ــد ی ــا‬ ‫دنبــال تحقیــق‪ ،‬تحصیــل و پژوهــش هســتند‪ .‬رئیس جمهــوری‬ ‫ارتب ــاط فرهنگ ــی و اقتص ــادی ایرانی ــان خار ج ازکش ــور را ب ــا‬ ‫س ــرزمین اب ــا و اج ــدادی خ ــود مه ــم ارزیاب ــی ک ــرد و گف ــت‪ :‬در‬ ‫مالقات های ــی ک ــه دراین چن ــدروز ب ــا س ــران برخ ــی کش ــورها‬ ‫نهــا بــه موضــوع تمــدن ایــران اشــاره داشــتند‪.‬‬ ‫داشــتم همــه ا ‬ ‫یســت کــه بایــد همــواره ان را پاسداشــت‪.‬‬ ‫ایــن تمــدن سرمایه ا ‬ ‫وی ب ــر ض ــرورت ارتب ــاط جمه ــوری اس ــامی ای ــران ب ــا هم ــه‬ ‫کش ــورهای دنی ــا تا کی ــد ک ــرد و اف ــزود‪ :‬ا گ ــر کش ــوری بخواه ــد‬ ‫ً‬ ‫ب ــا م ــا دش ــمنی کن ــد طبیعت ــا بای ــد در مقابل ــش مقاوم ــت ک ــرد‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫وی ب ــه دی ــدار خ ــود ب ــا مدی ــران ارش ــد رس ــانه های امریکای ــی‬ ‫اش ــاره ک ــرد و گف ــت‪ :‬دراین دی ــدار س ــندی ارائ ــه ک ــردم ک ــه‬ ‫ً‬ ‫مس ــئول سیاس ــت خارج ــی اتحادی ــه اروپ ــا رس ــما اع ــام‬ ‫می کن ــد ک ــه مت ــن س ــخنان جمه ــوری اس ــامی در مجم ــع‬ ‫ً‬ ‫عموم ــی س ــازمان مل ــل منطق ــی و کام ــا منطب ــق ب ــا مق ــررات‬ ‫ب ــوده اس ــت؛ ام ــا امپرات ــوری رس ــانه ای اس ــتکبار تم ــام ت ــاش‬ ‫خ ــود را ب ـه کار ب ــرده اس ــت ت ــا ای ــن س ــخن و منط ــق را ب ــد جل ــوه‬ ‫ده ــد‪ .‬ایـ ـت اهلل رئیس ــی ب ــا گالی ــه از اس ــتانداردهای دوگان ــه‬ ‫حق ــوق بش ــری در غ ــرب گف ــت‪ :‬در قضیـ ـه ای ک ــه در ای ــران‬ ‫بــرای دختــر عزیــزی پیــش امــد خــودم بــا خانــواده اش تمــاس‬ ‫نج ــا ه ــم پیگی ــری‬ ‫یش ــود و از همی ‬ ‫گرفت ــم و گفت ــم پیگی ــری م ‬ ‫می کن ــم؛ ام ــا در همی ــن غ ــرب و انگلی ــس در ‪ ۲۸‬هفت ــه ‪ ۸۱‬زن‬ ‫دچ ــار اس ــیب و تع ــدادی ف ــوت ش ــدند؛ ای ــا روی این موض ــوع‬ ‫ه ــم حساس ــیت هس ــت؟ ای ــا ی ــک اطالعی ــه ص ــادر ش ــد؟ س ــال‬ ‫قب ــل در همی ــن امری ــکا ‪ ۱۱۰۰‬نف ــر به دس ــت پلی ــس کش ــته‬ ‫ش ــدند؛ چ ــرا کس ــی ب ــرای ان اطالعی ــه ص ــادر نمی کن ــد؟ چ ــرا‬ ‫کس ــی س ــوال نمی کن ــد ای ــن ‪ ۱۱۰۰‬نف ــر چط ــور به دس ــت پلی ــس‬ ‫کش ــته ش ــدند؟ رئیس جمه ــوری ب ــا ی ــاداوری قت ــل خاش ــقچی؛‬ ‫روزنام هن ــگار عربس ــتانی در ترکی ــه س ــوال خ ــود را تک ــرار ک ــرد ک ــه‬ ‫یش ــود؟ رئیس ــی‬ ‫نب ــاره برافروخت ــه نم ‬ ‫چ ــرا ام ــروز کس ــی درای ‬ ‫بابیان اینک ــه دف ــاع از حق ــوق اف ــراد ج ــزو ذات جمه ــوری‬ ‫یس ــت‪ ،‬تصری ــح ک ــرد‪ :‬موض ــوع ف ــوت ای ــن دخت ــر‬ ‫اسالم ‬ ‫عزی ــز را همان طورک ــه ب ــه پ ــدر ای ــن دخترخان ــم ق ــول داده ام‬ ‫باجدی ــت پیگی ــری خواهی ــم ک ــرد‪ .‬وی ب ــا تش ــریح وظای ــف‬ ‫ســازمان قضائــی نیروهــای مســلح بــرای رســیدگی بــه تخلفــات‬ ‫نیروهــای نظامــی گفــت‪ :‬اعتــراض اشــکالی نــدارد امــا اغتشــاش‬ ‫چج ــای دنی ــا پذیرفتن ــی نیس ــت؛ چ ــون امنی ــت م ــردم و‬ ‫در هی ‬ ‫جامع ــه را به خط ــر می ان ــدازد‪.‬‬ ‫تهـای‬ ‫پژوهشـگران امریکایـی در پژوهـش جدیـدی سـعی کرده انـد تـا قابلی ‬ ‫رایانـه معمولـی را در یـک لبـاس ادغـام کننـد کـه بـه تراشـه‪ ،‬باتـری یـا سـایر‬ ‫تجهیـزات الکترونیکـی نیـازی نـدارد‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ «دن پرسـتون»‬ ‫(‪ ،)Dan Preston‬مهنـدس مکانیـک دانشـگاه رایـس بـا یـک پیراهـن دکمـه دار‬ ‫به تماس ویدیویی وارد شده است‪ .‬سبک شخصی او ممکن است متعارف‬ ‫باشـد؛ اما او اینجاسـت تا درباره طراحی خالقانه جدیدش بگوید‪ .‬پرسـتون و‬ ‫گروهـش‪ ،‬یـک لبـاس مشـکی بـراق ابـداع کرده اند که کار خـود را بـدون نیاز به‬ ‫وسـایل الکترونیکـی انجـام می دهـد‪ .‬این لبـاس می تواند با فشـار یک دکمه‪،‬‬ ‫کاله خـود را باالوپاییـن ببـرد و حـاوی یـک حافظـه سـاده به انـدازه یـک بیـت‬ ‫اسـت که داده ها را ذخیره می کند‪ .‬به گفته پرسـتون؛ این یک فناوری بادوام‬ ‫غیـر الکترونیکـی در یک دسـتگاه مبتنی بـر پارچـه اسـت‪ .‬ایـن لبـاس حـاوی‬ ‫«اردوینو» یا تراشه های نیمه رسانا نیست و به باتری نیازی ندارد‪ .‬پرستون و‬ ‫گروهـش‪ ،‬تکه هایـی از یـک پارچـه تافته نایلونی تجـاری را برش دادنـد و ان ها‬ ‫را به هـم چسـباندند تـا کیسـه هایی بـادی به انـدازه نصف یـک کارت ویزیت را‬ ‫تشکیل دهند‪ .‬ان ها کیسه ها را با لوله های نرم کوچک به هم وصل کردند و‬ ‫ان هـا را در لبـاس قـرار دادند‪ .‬با فشـاردادن دکمه های روی لباس‪ ،‬جریان هوا‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫از یـک محفظـه حـاوی دی ا کسـید کربـن ازطریـق کیسـه ها کنتـرل م ‬ ‫کیسـه ها تـا می شـوند و بـاز می شـوند تـا پیچ خوردگی هایـی را ایجـاد کننـد کـه‬ ‫کیسـه هـوا را بـاد می کنـد تـا کاله باالوپاییـن بـرود‪ .‬پرسـتون گفـت‪« :‬در نـگاه‬ ‫نخسـت‪ ،‬ایـن لبـاس بیشـتر شـبیه چـرخ دوچرخـه به نظـر می رسـد تـا رایانـه؛‬ ‫امـا می تـوان کیسـه های پـر از هـوا را کـه روی ژا کـت نصـب شـده اند‪ ،‬مشـابه‬ ‫ترانزیستورهای الکترونیکی تصور کرد‪ .‬ترانزیستورها در یک مدار الکترونیکی‪،‬‬ ‫جریان الکترون ها یا جریان الکتریکی را براساس ولتاژ موجود در مدار کنترل‬ ‫می کنند‪ .‬ما فقط ولتاژ را با فشار و جریان الکترون ها را با جریان هوا جایگزین‬ ‫می کنیم»‪« .‬مایکل ونر»؛ مهندس مکانیک دانشـگاه ویسکانسـین مدیسـن‬ ‫ً‬ ‫کـه دراین پژوهـش دخالتـی نداشـت‪ ،‬گفـت‪« :‬مـن واقعـا خوشـحالم کـه مـردم‬ ‫را فراتـر از پیشـرفت های حـوزه فنـاوری پوشـیدنی می بینم‪ .‬به ویژه‪ ،‬اسـتفاده‬ ‫این گـروه از پارچـه و هـوا‪ ،‬کاری جدیـد اسـت‪ .‬فناوری هـای پوشـیدنی ماننـد‬ ‫ً‬ ‫فیت بیـت (‪ )Fitbit‬و اپـل واچ (‪ )Apple Watch‬معمـوال نمونه هـای متوسـطی‬ ‫تهـای‬ ‫از تطبیـق بـا دسـتگاه های سـنتی هسـتند»‪ .‬ایـن لبـاس در گـروه ربا ‬ ‫نـرم قـرار می گیـرد‪ .‬ربات هـای نـرم‪ ،‬ماشـین های خـودکار و قابل برنامه ریـزی‬ ‫هسـتند که از مواد انعطاف پذیر مانند السـتیک‪ ،‬سـیلیکون یا پارچه ساخته‬ ‫شـده اند‪ .‬پژوهشـگران در سـال های اخیـر‪ ،‬طراحـی ربات هـای نرمـی را اغـاز‬ ‫ً‬ ‫کرده انـد کـه شـاید بتواننـد در کنـار انسـان کار کننـد‪ .‬ایـن ربات هـا معمـوال بـا‬ ‫دقـت کمتـری نسـبت بـه همتایـان فلـزی سـفت خـود حرکـت می کننـد؛ امـا‬ ‫لمس مالیم تری دارند‪ .‬ونر ادامه داد‪« :‬ا گر هنگام کارکردن‪ ،‬یک ربات سـفت‬ ‫به شـما ضربه بزند و شـما خوش شـانس باشـید‪ ،‬به بیمارسـتان می روید؛ اما‬ ‫ا گـر یـک ربـات نـرم بـه شـما برخـورد کنـد‪ ،‬همـه می خندنـد و اوقات خوشـی را‬ ‫سـپری می کننـد»‪ .‬پژوهشـگران برای سـاخت نمونـه اولیه این لبـاس‪ ۱۰۰ ،‬متر‬ ‫نایلـون خریدنـد‪« .‬ونسـا سـانچز» (‪)Vanessa Sanchez‬؛ دانشـمند علـوم مواد‬ ‫دانشـگاه اسـتنفورد و از پژوهشـگران این پروژه گفت‪ :‬ممکن اسـت این مقدار‬ ‫ً‬ ‫پارچـه زیـاد به نظـر برسـد؛ امـا تامین کنندگان معمـوال ترجیح می دهنـد در هر‬ ‫زمان‪ ،‬حداقل یک کیلومتر را بفروشند‪ .‬ان ها به نیازهای ناچیز دانشگاهیان‬ ‫عـادت نداشـتند‪ .‬وی افـزود‪ :‬ایـن کار‪ ،‬یـک چالـش عملـی به شـمار مـی رود؛‬ ‫ً‬ ‫زیـرا ممکـن اسـت چیـزی دریافـت کنیـم کـه واقعـا خـوب کار کنـد؛ امـا فقـط‬ ‫هرچندماه یک بـار می توانیـم نمونـه ای از ان را دریافـت کنیـم‪ .‬پژوهشـگران‬ ‫ً‬ ‫نهـا‬ ‫امیدوارنـد کـه مقیـاس کار ان هـا بعـدا افزایـش یابـد‪ .‬پرسـتون گفـت کـه ا ‬ ‫در مراحـل اغازیـن تشـکیل یـک شـرکت هسـتند تا این فنـاوری را دردسـترس‬ ‫مصرف کننـدگان قـرار دهنـد‪ .‬همچنیـن‪ ،‬ان هـا می خواهنـد ایمنـی ایـن‬ ‫نهـا را در‬ ‫لباس هـا را در ازمایش هـای بالینـی بررسـی کننـد تـا مـردم بتواننـد ا ‬ ‫محیط هـای پزشـکی مورداسـتفاده قـرار دهند‪.‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫مالقات عمومی مدیر مخابرات منطقه‬ ‫با مردم علی اباد کتول‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫خبر‬ ‫شنبه ‪ 2‬مهر ‪ 1401‬شماره‪2600‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی مازندران خبر داد؛‬ ‫مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی لرستان‪:‬‬ ‫مدیـر مخابـرات منطقـه گلسـتان با مـردم شهرسـتان علی اباد کتـول مالقات‬ ‫کـرد‪ .‬دکتـر غالمعلـی شـهمرادی بـا حضـور در اداره مخابـرات علی اباد کتـول از‬ ‫نزدیـک بـا مـردم مالقـات داشـت‪ .‬مدیر مخابـرات منطقه گلسـتان باتا کیدبر‬ ‫رفـع مشـکالت مخابراتـی مـردم دراسـر ع وقت و اهمیـت ان در رضایتمنـدی‬ ‫حدا کثـری مـردم گفـت‪ :‬شناسـایی مشـکالت و مالقـات و گفت وگـو بـا مـردم‬ ‫نقـش موثـری در تسـریع حـل مشـکالت داشـته و فرصـت ایجـاد خواهـد کـرد‬ ‫نهـا اقـدام نماییـم‪.‬‬ ‫تـا درخواسـت های مـردم را دانسـته و درجهـت تامیـن ا ‬ ‫در مالقـات عمومـی مـردم علی ابـاد کتول با مدیر مخابرات منطقه گلسـتان‪،‬‬ ‫شهـای روسـتایی و شـهری‬ ‫مشـکالت مخابراتـی مراجعه کننـدگان در بخ ‬ ‫یهـا بـرای تامیـن‬ ‫مطـرح و دسـتورات الزم جهـت رفـع ان صـادر و هماهنگ ‬ ‫درخواسـت ها انجـام شـد‪.‬‬ ‫اغاز طرح برچسب گذاری الشه های گوشت‬ ‫در کشتارگاه های دام‬ ‫سرپرسـت دامپزشکی گلسـتان از اغاز طرح برچسـب گذاری الشه های گوشت‬ ‫در کشـتارگاه های اسـتان خبر داد‪ .‬کاووسـی گفت‪ :‬طبق دسـتورالعمل ابالغی‬ ‫نسـازی نشـانه گذاری الشـه های‬ ‫از سـازمان دامپزشـکی کشـور دربـاره یکسا ‬ ‫دام کشـتاری‪ ،‬طرح در گلسـتان اجرایی شـد‪ .‬وی افزود‪ :‬برخی افرادی که برای‬ ‫خرید گوشت به قصابی یا فروشگاه های پروتئینی مراجعه می کنند جنسیت‬ ‫یشـده برای ان ها مهم اسـت اما امکان تشخیص این موضوع‬ ‫گوشـت خریدار ‬ ‫بـرای خریـدار میسـر نبـود‪ .‬بـا اغـاز طـرح برچسـب گذاری بـر روی الشـه های‬ ‫گوشـت در کشـتارگاه های صنعتـی اسـتان ایـن امـکان بـرای خریـداران فراهـم‬ ‫شـد‪ .‬وی گفـت‪ :‬برچسـب ابـی نشـان دهنده جنسـیت نـر و برچسـب زردرنـگ‬ ‫نشـانگر جنسـیت ماده الشه گوشـت اسـت‪ .‬او افزود‪ :‬در گلسـتان سـه کشتارگاه‬ ‫صنعتی وجود دارد که درحال حاضر طرح برچسب گذاری در دو کشتارگاه اغاز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬کاووسـی گفت‪ :‬سایر کشتارگاه های دام غیر صنعتی گلستان هم‬ ‫یشـوند‪ .‬او ادامـه داد‪:‬‬ ‫بـه زودی مجهـز بـه طرح برچسـب گذاری الشه گوشـت م ‬ ‫بازرسان اداره کل و مسئوالن فنی بهداشتی دامپزشکی بر روند اجرای صحیح‬ ‫نطـرح نظـارت کامـل دارند‪.‬‬ ‫ای ‬ ‫تجلیل استاندار از بانوی کوهنورد محجبه استان‬ ‫اسـتاندار گلستان از بانوی‬ ‫کوهنـورد گلسـتانی کـه بـا‬ ‫حجـاب چـادر‪ ،‬موفـق بـه‬ ‫فتـح قلـه ارارات شـده طـی‬ ‫مراسـمی تجلیل کرد‪ .‬زهره‬ ‫عباسـی؛ بانـوی کوهنـورد‬ ‫گلسـتانی بـا شـعار حجـاب‬ ‫هویـت مـن اسـت موفـق بـه صعـود قلـه ارارات در کشـور ترکیـه شـد‪ .‬فالحـی؛‬ ‫رئیـس هیئـت کوهنـوردی گلسـتان بیـان کرد‪ :‬ایـن بانوی کوهنورد گلسـتانی‬ ‫توانسـته بـا حجـاب چـادر قلـه کـوه ارارات کشـور ترکیـه را کـه بیـش از ‪ ۵۰۰۰‬متـر‬ ‫ارتفاع دارد فتح کند‪ .‬سفر این کوهنورد گلستانی شهریور امسال انجام شد‬ ‫و یک هفتـه ب هطـول انجامیـد‪ .‬قلـه کو ههـای دماونـد‪ ،‬سـبالن و قلـه چندیـن‬ ‫کوه مرتفع کشـور را هم این بانوی کوهنورد با حجاب چادر فتح کرده اسـت‪.‬‬ ‫معرفی مسئول دفتر مدیرعامل شرکت گاز استان‬ ‫طـی حکمـی ازسـوی علـی طالبـی؛ مدیرعامـل شـرکت گاز گلسـتان‪ ،‬مسـیب‬ ‫ملـک به عنـوان مسـئول دفتـر و دبیرخانـه هیئت مدیـره شـرکت گاز اسـتان‬ ‫منصـوب شـد‪ .‬در نشسـتی کـه به همین منظـور در محـل سـالن اجتماعـات‬ ‫شـرکت برگـزار شـد حکـم مسـئول جدیـد دفتـر مدیرعامـل و دبیرخانـه‬ ‫هیئت مدیـره شـرکت بـه وی اعطـاء گردیـد‪ .‬دراین حکـم از خدمـات ارزنـده‬ ‫محمدرضـا حاجی ابـادی؛ مسـئول سـابق ایـن دفتـر در دوره تصـدی‬ ‫مسـئولیت تقدیـر به عمـل امـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل برق منطقه ای گیالن مطرح کرد؛‬ ‫کمک به توسعه منطقه ازاد انزلی؛‬ ‫از رسالت های مهم شرکت‬ ‫ابراهیـم نیازمنـد‪ /‬بهمـن داراب زاده؛ رئیـس هیئت مدیـره و مدیرعامـل شـرکت‬ ‫بـرق منطقـه ای گیلان بـا عیسـی فرهـادی؛ رئیـس هیئت مدیـره و مدیرعامـل‬ ‫سـازمان منطقـه ازاد انزلـی دیـدار و گفت وگـو کـرد‪ .‬داراب زاده بااشـاره به رونـد‬ ‫توسـعه ای منطقـه ازاد و اتصـال قریب الوقـوع این منطقـه بـه راه اهـن سراسـری‬ ‫گفـت‪ :‬شـرکت بـرق منطقـه ای گیالن امادگـی الزم جهت توسـعه همکاری های‬ ‫فی مابیـن را دارد و از ان حمایـت و اسـتقبال ویـژه می کنـد‪ .‬مدیرعامـل شـرکت‬ ‫تهـای قانونـی منطقـه ازاد انزلـی گفـت‪:‬‬ ‫بـرق منطقـه ای گیلان بااشـاره به مزی ‬ ‫منطقـه ازاد انزلـی فرصـت مطلوبی برای سـرمایه گذاران اسـت و سـرمایه گذاران‬ ‫تهـای قانونـی بسـیارخوبی بـرای سـرمایه گذاری‬ ‫داخلـی و خارجـی از مزی ‬ ‫دراین منطقه برخوردارند‪ .‬وی افزود‪ :‬باتوجه به توسعه منطقه ازاد انزلی و رشد‬ ‫و پیشـرفت خـوب و سـریع منطقه‪ ،‬شـرکت برق منطقـه ای گیالن نـگاه و توجه‬ ‫ویژه ای به منطقه ازاد ازنظر زیرساخت های برق دارد تا بستر و زیرساخت الزم‬ ‫بـرای سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی دراین منطقـه فراهـم شـود‪ .‬داراب زاده‬ ‫اضافه کرد‪ :‬نمونه بارز ان‪ ،‬افتتاح و بهره برداری از نیروگاه ‪ 25‬مگاواتی کاسـپین‬ ‫در منطقـه ازاد انزلـی بـرای تامیـن بـرق مصرفـی منطقـه بـود کـه ارزشـمند و‬ ‫یسـت‪ .‬مدیرعامل شـرکت برق منطقه ای گیالن گفت‪ :‬کمک به رشـد‬ ‫ستودن ‬ ‫و توسـعه اسـتان و منطقـه ازاد انزلـی از رسـالت های مهـم ایـن شـرکت اسـت و‬ ‫درایـن راه از هیـچ کوششـی دریـغ نخواهـد کـرد و از سـرمایه گذاران در اسـتان و‬ ‫منطقـه ازاد انزلـی حمایـت ویـژه می کنـد تـا بیش ازپیـش شـاهد رشـد و توسـعه‬ ‫استان عزیزمان باشیم‪ .‬دراین نشست فرهادی؛ مدیرعامل سازمان بااشاره به‬ ‫لـزوم تامیـن بـرق واحدهای تولیـدی‪ ،‬به جذب سـرمایه گذار در حوزه نیـروگاه و‬ ‫تولیـد بـرق در منطقـه ازاد انزلی اشـاره کرد و گفت‪ :‬نیاز اسـت باتوجه به توسـعه‬ ‫همه جانبـه منطقـه ازاد تجاری و صنعتی انزلـی‪ ،‬خدمات دهی در حـوزه انرژی‬ ‫به ویـژه در مجتمـع بنـدری کاسـپین و شـهرک های صنعتـی منطقـه افزایـش‬ ‫یابـد‪ .‬دراین دیـدار کـه معاونیـن دو حـوزه نیـز حضـور داشـتند‪ ،‬درخصـوص‬ ‫پیشـنهاد های همـکاری تبادل نظـر شـد‪.‬‬ ‫انجمن ها بازوان اداره کل‬ ‫فرهنگ وارشاد اسالمی هستند‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫منصــور احمــدی؛ مدیــرکل فرهنگ وارشــاد‬ ‫لرس ــتان در نشس ــت ب ــا اعض ــای انجم ــن‬ ‫نه ــای‬ ‫خوشنویس ــی لرس ــتان گف ــت‪ :‬انجم ‬ ‫فرهنگی‪،‬هن ــری ب ــازوان اداره کل ارش ــادند‪.‬‬ ‫نشســت منصــور احمــدی؛ مدیــرکل ارشــاد و‬ ‫تپ ــور؛ مع ــاون هن ــری‪،‬‬ ‫س ــید غالم رض ــا نعم ‬ ‫س ــینمایی‪ ،‬س ــمعی و بص ــری اداره کل ب ــا‬ ‫جمع ــی از پیشکس ــوتان و صاحب نظ ــران‬ ‫انجم ــن خوشنویس ــی لرس ــتان در مح ــل‬ ‫س ــالن ش ــهید حیدری ــان اداره کل ارش ــاد‬ ‫لرس ــتان برگ ــزار ش ــد‪ .‬احم ــدی برگ ــزاری‬ ‫نه ــای‬ ‫سلس ــله جلس ــات را ب ــا انجم ‬ ‫مختل ــف فرهنگی وهن ــری را مبنای ــی‬ ‫ب ــرای تقوی ــت و رش ــد فرهنگ وهن ــر‬ ‫لرس ــتان برش ــمرد و اف ــزود‪ :‬خوشنویس ــی‬ ‫هن ــری بس ــیار فاخ ــر و نفی ــس اس ــت‪.‬‬ ‫مدی ــرکل فرهنگ وارش ــاد اس ــامی لرس ــتان‬ ‫خوشنویس ــی را یک ــی از زیباتری ــن هنره ــای‬ ‫بص ــری برش ــمرد و اف ــزود‪ :‬ای ــن هن ــر‬ ‫متکی ب هخ ــود اس ــت و هم ــه می توانن ــد از‬ ‫یهــای ان برخــوردار شــوند‪ .‬احمــدی‬ ‫زیبای ‬ ‫گف ــت‪ :‬در اداره کل فرهنگ وارش ــاد اس ــامی‬ ‫کامل تری ــن و باالتری ــن اولوی ــت در تربی ــت‬ ‫هنرمنــدان انجمن هاســت و در مجراهایــی‬ ‫نه ــای فرهنگ ــی هن ــری اقدام ــی‬ ‫ج ــز انجم ‬ ‫ش ــاخص ص ــورت نمی گی ــرد‪ .‬مج ــرای‬ ‫حرک ــت م ــا درراس ــتای ام ــور اداری و ام ــور‬ ‫نهــا هســتند‪ .‬وی‬ ‫هنــری هنرمنــدان‪ ،‬انجم ‬ ‫نه ــای هن ــری و فرهنگ ــی را ب ــازوان‬ ‫انجم ‬ ‫اداره کل فرهنگ وارش ــاد اس ــامی دانس ــت‬ ‫نه ــا‬ ‫و اف ــزود‪ :‬وجاه ــت قانون ــی انجم ‬ ‫در وزارت فرهنگ وارش ــاد اس ــامی یک ــی‬ ‫از دالی ــل حمای ــت از ان هاس ــت چرا ک ــه‬ ‫نه ــا در حیط ــه قوانی ــن‬ ‫ته ــای ا ‬ ‫فعالی ‬ ‫و مق ــررات مش ــخص ص ــورت می گی ــرد‪.‬‬ ‫مدی ــرکل فرهنگ وارش ــاد لرس ــتان‬ ‫برگ ــزاری منظ ــم جش ــنواره های مختل ــف‬ ‫را یک ــی از را هه ــای ارتق ــای س ــطح هن ــر‬ ‫در اس ــتان برش ــمرد و اف ــزود‪ :‬رس ــالت م ــا‬ ‫نه ــای‬ ‫یس ــت و انجم ‬ ‫ام ــوزش هن ــر متعال ‬ ‫م ــا بای ــد جش ــنواره های حرفـ ـه ای و‬ ‫کارگا هه ــای اموزش ــی ب ــا حض ــور اس ــتادان‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی استان البرز‪:‬‬ ‫‪ ۹۴‬هزارنفر در البرز تحت پوشش بیمه فراگیر خانواده ایرانی قرار گرفتند‬ ‫علیرضانصیرمنش‬ ‫سـعدزاده؛ مدیـرکل تامیـن اجتماعـی البـرز‬ ‫درتشـریح بیمـه فرا گیـر خانـواده گفـت‪:‬‬ ‫سـازمان تامیـن اجتماعـی دیگـر هماننـد‬ ‫گذشـته نیسـت که فقط چند بیمه محدود‬ ‫را بـرای خدمـات درمانـی و بازنشسـتگی‬ ‫حهـای‬ ‫عرضـه کنـد و دراین راسـتا طر ‬ ‫جدیـد معرفـی نمـوده ازجملـه بیمـه زنـان‬ ‫خانـه دار و بیمـه دانشـجویان نشـان داده‬ ‫کـه تامیـن اجتماعـی به فکـر اسـایش بیشـتر‬ ‫مـردم اسـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬تامیـن اجتماعـی‬ ‫بـا گسـترش خدمـات‪ ،‬سـعی نمـوده اسـت‪،‬‬ ‫بسـیاری از هزین ههـا را کاهـش دهـد‪ .‬حـاال‬ ‫ایـن سـازمان بـا معرفـی طـرح بیمـه فرا گیـر‬ ‫خانـواده ایرانـی به دنبـال ایـن اسـت تـا‬ ‫خانواد ههـا بتواننـد‪ ،‬بهتـر و سـاده تر از قبـل‬ ‫از بیم ههـای مختلـف اسـتفاده کننـد؛ امـا‬ ‫ایـن بیم ههـا چیسـت و چـه خدماتـی دارد‬ ‫و چـه مـواردی را پوشـش می دهـد؟ وی‬ ‫ننـوع‬ ‫درادامـه به طورکامـل بـه تشـریح ای ‬ ‫بیمه پرداخته و گفت‪ :‬بیمه فرا گیر خانواده‬ ‫یسـت کـه انـواع بیم ههـای‬ ‫ایرانـی‪ ،‬بسته ا ‬ ‫مرتبـط بـا خانـواده و افـرادش ازجملـه‬ ‫دختران و خانم های خانه دار‪ ،‬دانشـجویان‬ ‫یشـود‪ .‬وی درخصوص اینکـه‬ ‫را شـامل م ‬ ‫چه کسـانی می تواننـد از طـرح اسـتفاده‬ ‫کننـد گفـت‪ :‬هـدف از نا مگـذاری طـرح‬ ‫این اسـت که نشـان دهـد خانواد ههـا‬ ‫بیش از همـه می تواننـد از خدمـات تامیـن‬ ‫اجتماعـی بهره منـد شـوند‪ .‬در بیمـه فرا گیـر‬ ‫خانـواده ایرانـی‪ ،‬زنـان خانـه دار‪ ،‬دختـران‬ ‫و دانشـجویان بـا سـن بیـن ‪ ۱۸‬تـا ‪۵ ۰‬سـال‪،‬‬ ‫نطـرح اسـتفاده کننـد‪.‬‬ ‫می تواننـد از ای ‬ ‫فرزنـدان خانـواده قبـل از تشـکیل خانـواده‬ ‫و بـا پرداخـت مبلغـی به عنـوان حـق‬ ‫بیمـه ب هصـورت ماهیانـه از مزایـای تامیـن‬ ‫اجتماعـی بهره منـد شـده و زودتـر از بقیـه‬ ‫بـه سـن بازنشسـتگی برسـند و مسـتمری‬ ‫یکـه‬ ‫دریافـت کننـد‪ .‬به عبارتـی ‪ ،‬افراد ‬ ‫تحت پوشـش هیـچ بیمـه ای نیسـتند و‬ ‫شـغل ثابتی ندارند می توانند از طرح فرا گیر‬ ‫اسـتفاده کننـد تـا بـرای خـود سـابقه ای‬ ‫تهـای بیـن‬ ‫ایجـاد کننـد‪ .‬وی در بیـان تفاو ‬ ‫نطـرح و دیگـر بیم ههـا افـزود‪ :‬هـدف‬ ‫ای ‬ ‫سـازمان تامیـن اجتماعـی در اجـرای اصـل‬ ‫‪ ۲۹‬قانـون اساسـی براین اسـت که افـراد‬ ‫بیشـتری در جامعـه تحت پوشـش بیمـه‬ ‫قـرار بگیرنـد لـذا درراسـتای ارائه بیمـه فرا گیر‬ ‫خانـواده ایرانـی این افـراد می تواننـد عالو هبـر‬ ‫پوشـش هزین ههـای پزشـکی خـود‪ ،‬از‬ ‫خدمـات بازنشسـتگی‪ ،‬فـوت و ازکارافتادگـی‬ ‫هـم اسـتفاده کننـد‪ .‬برخلاف گذشـته کـه‬ ‫فقـط گـروه خاصـی می توانسـتند‪ ،‬خـود را‬ ‫بیمـه کننـد و متاسـفانه بسـیاری از مـردم‬ ‫قـادر نبودنـد از مزایای بیمه اسـتفاده کنند‪،‬‬ ‫ا کنون با وجود طر ح هایی مانند این بیمه‪،‬‬ ‫همـه افـراد جامعـه می تواننـد تحت پوشـش‬ ‫بیمه قـرار بگیرند‪ .‬مدیرکل تامین اجتماعی‬ ‫اسـتان البـرز درخصوص اینکـه چگونـه از‬ ‫بیمـه طـرح فرا گیـر خانـواده ایرانی اسـتفاده‬ ‫نطـرح بیمـه‬ ‫کنیـم گفـت‪ :‬اسـتفاده از ای ‬ ‫یسـاده اسـت؛ لـذا متقاضیـان‬ ‫فرا گیـر خیل ‬ ‫می تواننـد بـه سـامانه خدمـات غیرحضوری‬ ‫سـازمان تامیـن اجتماعـی بـه نشـانی‬ ‫تنـام‬ ‫‪ es.tamin.ir‬مراجعـه کنیـد‪ .‬فراینـد ثب ‬ ‫نطـرح‬ ‫بـرای هریـک از ایـن بیم ههـای ای ‬ ‫ً‬ ‫یسـت و اصلا نیـاز‬ ‫ب هصـورت غیرحضور ‬ ‫نیسـت متقاضـی بـه شـعبه یـا کارگـزاری‬ ‫تامیـن اجتماعـی مراجعـه کنـد مگراینکـه‬ ‫تنـام او به وجود‬ ‫مشـکل خاصـی در رونـد ثب ‬ ‫بیایـد کـه چـاره ای جـز مراجعـه حضـوری‬ ‫نطـرح‬ ‫نیسـت‪ .‬وی بـه معرفـی بیم ههـای ای ‬ ‫پرداخـت‪ :‬هـدف از معرفی طرح بیمه فرا گیر‬ ‫خانـواده ایرانـی ایـن اسـت تـا همـه اعضـای‬ ‫خانـواده دیگـر نگرانـی بابـت هزین ههـای‬ ‫درمان و بازنشسـتگی نداشـته باشـند‪ .‬بیمه‬ ‫زنان خانه دار و بیمه دانشجویی دو طرحی‬ ‫هسـتند کـه بیم هگـزاران ایـن دو گـروه را‬ ‫تحت پوشـش قـرار می دهـد‪.‬‬ ‫بیمه زنان و دختران خانه دار‬ ‫خانـه داری هـم یـک شـغل اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫یسـت کـه مقـام معظـم رهبـری نیـز‬ ‫شعار ‬ ‫بـر ان تا کیـد داشـته اند؛ امـا متاسـفانه‬ ‫ایـن شـغل برخلاف بقیـه مزایایـی ازجملـه‬ ‫بیمـه نـدارد لـذا تامیـن اجتماعـی بـا معرفـی‬ ‫بیمـه زنـان خانـه دار سـعی کـرده تـا حداقـل‬ ‫مهـا را برطـرف کنـد‪.‬‬ ‫نگـروه از خان ‬ ‫نگرانـی ای ‬ ‫زنـان خانـه دار بـا پرداخـت مبلغـی (حـق‬ ‫بیمـه) ب هصـورت ماهیانـه می تواننـد‪،‬‬ ‫عالو هبـر بهره منـدی از مزایـای بازنشسـتگی‬ ‫اسـتفاده و هم زمـان از خدمـات درمانـی‬ ‫ازطریـق همسـر یـا پدرومـادر هـم اسـتفاده‬ ‫کننـد‪ .‬شـرط سـنی تحت پوشـش قرارگرفتـن‬ ‫بیمـه زنـان خانـه دار بیـن ‪ ۱۸‬تـا ‪۵ ۰‬سـال‬ ‫مهـای بـدون داشـتن بیمـه یـا‬ ‫ اسـت‪ .‬خان ‬ ‫ً‬ ‫ان هایی که قبال تحت پوشـش بیمه اجباری‬ ‫بوده انـد؛ امـا حـاال بیکار شـده اند یـا در خانه‬ ‫ننـوع‬ ‫پـروژه ای کار می کننـد‪ ،‬می تواننـد از ای ‬ ‫بیمـه اسـتفاده کننـد‪ .‬ازکارافتادگـی‪ ،‬فـوت‪،‬‬ ‫حقـوق بازنشسـتگی و دفترچـه درمـان‬ ‫(درصـورت واریـز حـق درمـان) از مـوارد‬ ‫ننـوع بیمـه اسـت‪.‬‬ ‫تحت پوشـش ای ‬ ‫بیمهدانشجویان‬ ‫دانشـجویان می تواننـد بـا پرداخـت مبلـغ‬ ‫ماهانـه‪ ،‬سـوابق بیمـه بـرای خـود خریـداری‬ ‫نطـرح بـرای بازنشسـتگی و‬ ‫کننـد‪ .‬البتـه ای ‬ ‫یسـت و ا گر دانشجو‬ ‫در شـرایطی ازکارافتادگ ‬ ‫بخواهـد از مزایـای درمانـی ان هـم اسـتفاده‬ ‫کنـد‪ ،‬می توانـد هم زمـان بـا پرداخـت حـق‬ ‫بیمـه از دفترچـه والدین خود اسـتفاده کند‬ ‫و درصـورت بیمه نبـودن پدرومـادر می توانـد‬ ‫با پرداخت سـرانه درمـان از دفترچه درمانی‬ ‫نیـز اسـتفاده کنـد‪ .‬این بیمه نامه دارای سـه‬ ‫نـرخ ‪ ۱۶ ،۱۴‬و ‪ ۲۰‬درصـد اسـت کـه دودرصـد‬ ‫برعهـده دولـت اسـت‪ .‬وی گفـت‪ :‬در مهرمـاه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تعـداد افـراد تحت پوشـش بیمـه فرا گیر‬ ‫خانواده ایرانی اسـتان البرز ‪ ۸۳۹۸۱‬نفر بوده‬ ‫کـه در پایـان تیرماه سـال جاری بـه ‪ ۹۴۰۰۰‬نفر‬ ‫رسـیده و افزایـش ‪12.5‬درصـدی را نشـان‬ ‫می دهـد‪.‬‬ ‫به مناسبت اغاز هفته دفاع مقدس برگزار شد؛‬ ‫مرمت ساباط معین التجار اهواز اغاز شد‬ ‫رئیـس اداره میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایـ ع دسـتی اهـواز گفـت‪ :‬مرمـت‬ ‫سـاباط معین التجـار اهـواز اغـاز شـده اسـت‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی اداره کل‬ ‫میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی خوزسـتان؛ تبار قریـب افـزود‪ :‬ایـن‬ ‫سـاباط یکـی از اثـار شـاخص تاریخـی و ثبت ملـی شهرسـتان اهـواز محسـوب‬ ‫می شود که در مجموعه معین التجار که شامل سرای معین التجار‪ ،‬حجره ها‬ ‫و بـازار می باشـد‪ ،‬واقـع شـده اسـت‪ .‬وی گفـت‪ :‬باتوج هبـه قدمـت‪ ،‬اهمیـت اثر و‬ ‫اسـیب های موجود‪ ،‬با تامین اعتبار طرح از محل منابع اسـتانی‪ ،‬رفع خطر و‬ ‫حفاظت سـاباط اغاز شـده اسـت که باتوجه به برنامه زمان بندی‪ ،‬پیش بینی‬ ‫شهـای پیـش رو در پاییـز‪ ،‬بـه پایـان برسـد‪ .‬رئیـس اداره‬ ‫یشـود تـا قبـل از بار ‬ ‫م ‬ ‫میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی اهـواز با اشـاره به اینکه مرمـت‬ ‫قهـا و تویز ههـا و عایـق روی تـاق از اهـم اقدامـات حفاظتـی در‬ ‫سـتون ها‪ ،‬تا ‬ ‫حـال انجـام اسـت‪ ،‬ابـراز امیـدواری کـرد تـا بـا همکاری سـایر بخش های مرتبط‬ ‫از جملـه شـهرداری اهـواز و سـازمان های مرتبـط بـا ان‪ ،‬بتـوان در اینـده نزدیک‬ ‫شـاهد سـاماندهی مجموعه و معابر ان و همچنین پویایی بازار و بهره برداری‬ ‫به عنوان یک مجموعه فرهنگی در این محدوده باشیم‪ .‬ساباط جنب خانه‬ ‫معین التجار‪ ،‬مربوط به اوایل دوره قاجار و در اهواز‪ ،‬در قسمتی از بازار قدیمی‬ ‫ی ‪ ۱۳۷۸‬بـا شـماره ‪۲۵۴۸‬‬ ‫ایـن شـهر واقـع شـده اسـت‪ .‬ایـن اثـر در هشـتم د ‬ ‫به عنـوان یکـی از اثـار ملـی ایـران به ثبت رسـید‪.‬‬ ‫برجس ــته کش ــوری برگ ــزار کنن ــد و رتب ــه‬ ‫هن ــری و حرفـ ـه ای اس ــتان را ارتق ــا دهن ــد‪.‬‬ ‫نهـــای‬ ‫وی ب ــر ض ــرورت تش ــکیل انجم ‬ ‫شهرس ــتان ها تا کی ــد ک ــرد و اف ــزود‪ :‬مدی ــران‬ ‫ادارات فرهنگ وارش ــاد در شهرس ــتان ها‬ ‫نه ــای فرهنگی وهنـــری‬ ‫ب ــر احی ــای انجم ‬ ‫تپ ــور نی ــز‬ ‫اهتم ــام داش ــته باش ــند‪ .‬نعم ‬ ‫بابیان اینک ــه ب ــا حض ــور پیشکس ــوتان در‬ ‫هم ــه عرص هه ــا ش ــاهد همدل ــی و رف ــع‬ ‫مشــکالت خواهیــم بــود افــزود‪ :‬بایــد زمینــه‬ ‫را ب ــرای بهره من ــدی جوان ــان از تجربیـــات‬ ‫پیشکس ــوتان در انجم ــن خوشنویس ــی‬ ‫بیش ازپی ــش فراه ــم کنی ــم‪ .‬مع ــاون هن ــری‬ ‫اداره کل فرهنگ وارش ــاد لرس ــتان باتا کیدب ــر‬ ‫یکپارچگ ــی انجم ــن خوشنویس ــی لرس ــتان‬ ‫گف ــت‪ :‬یک ــی از ن ــکات مهم ــی ک ــه در‬ ‫نه ــا بای ــد ب ــه ان‬ ‫پیش ــبرد اه ــداف انجم ‬ ‫توج ــه ش ــود حف ــظ یکپارچگ ــی و وح ــدت‬ ‫می ــان اعضاس ــت ک ــه موج ــب انس ــجام‬ ‫و بهت ــر برگزارش ــدن برنام هه ــا خواه ــد‬ ‫ش ــد‪ .‬ش ــرکت کنندگان دراین نشس ــت‬ ‫ب ــه بی ــان دغدغ هه ــای خ ــود ب ــا مدی ــرکل‬ ‫فرهنگ وارش ــاد لرس ــتان پرداختن ــد و مق ــرر‬ ‫ش ــد جش ــنواره خوشنویس ــی اس ــتانی در‬ ‫سـ ـه ماهه پایان ــی س ــال در لرس ــتان برگ ــزار‬ ‫ش ــود‪ .‬منص ــور احم ــدی در دی ــدار ب ــا‬ ‫هنرمن ــدان تجس ــمی لرس ــتان گف ــت‪ :‬یک ــی‬ ‫از اه ــداف اداره کل حمای ــت از هنره ــای‬ ‫تجس ــمی و تقوی ــت اقتص ــاد هن ــر اس ــت‪.‬‬ ‫دراین راس ــتا نمایش ــگاه و فروش ــگاه دائم ــی‬ ‫اث ــار هنرمن ــدان در فضای ــی مناس ــب در‬ ‫مجتم ــع فرهنگ ــی هن ــری ارش ــاد ایج ــاد‬ ‫خواه ــد ش ــد‪ .‬احم ــدی دراین جلس ــه‬ ‫بابیان اینک ــه هنره ــای تجس ــمی ب ــا عم ــق‬ ‫ج ــان هم ــراه هس ــتند اف ــزود‪ :‬تم ــام م ــردم‬ ‫ای ــران و جه ــان از دی ــدن ه ــر اث ــر هن ــری‬ ‫ل ــذت می برن ــد‪ .‬وی اف ــزود‪ :‬هنره ــای‬ ‫ت و اله ــام‬ ‫تجس ــمی فق ــط به منظ ــور ل ــذ ‬ ‫خالقانــه مورداســتفاده قــرار نمی گیــرد؛ بلکــه‬ ‫می توانــد بــا نشــان دادن مشــکالت جامعــه‬ ‫در قال ــب ی ــک اث ــر هن ــری‪ ،‬ب ــه ریشـ ـه کنی‬ ‫مش ــکالت و بالطب ــع پ ــرورش جامع ــه‬ ‫کم ــک کنن ــد‪ .‬احم ــدی اش ــاعه فرهنگ ــی‬ ‫خ ــاص ازطری ــق هنره ــای تجس ــمی را از‬ ‫یه ــای هنره ــای تجس ــمی برش ــمرد و‬ ‫ویژگ ‬ ‫افــزود‪ :‬هنرهــای تجســمی از قدرتمندتریــن‬ ‫ابزاره ــای ارتباط ــی ب هش ــمار می رون ــد‪.‬‬ ‫مدی ــرکل فرهنگ وارش ــاد اس ــامی لرس ــتان‬ ‫بابیان اینک ــه یک ــی از اه ــداف اداره کل‬ ‫حمای ــت از هنره ــای تجس ــمی و تقوی ــت‬ ‫اقتص ــاد هن ــر اس ــت اف ــزود‪ :‬پ ــس از پای ــان‬ ‫تعمی ــرات مجتم ــع فرهنگ ــی هن ــری ارش ــاد‬ ‫خرم اب ــاد‪ ،‬نمایش ــگاه و فروش ــگاه دائم ــی‬ ‫اث ــار هنرمن ــدان را در فضای ــی مناس ــب‬ ‫فراهــم خواهیــم کــرد‪ .‬وی مجتمــع فرهنگــی‬ ‫هنــری ارشــاد خرم ابــاد را خاســتگاهی بــرای‬ ‫نه ــای ادب ــی و هن ــری لرس ــتان‬ ‫هم ــه انجم ‬ ‫برش ــمرد و اف ــزود‪ :‬امیدواری ــم براس ــاس‬ ‫بــراورد پیمانــکار تــا ایــام نــوروز تعمیــرات ان‬ ‫ً‬ ‫نه ــا مج ــددا‬ ‫به اتم ــام برس ــد و دفات ــر انجم ‬ ‫فع ــال ش ــوند و تاان زم ــان تمهی ــدات الزم‬ ‫ازطری ــق مدی ــر مجتم ــع ب ــرای برگ ــزاری‬ ‫نه ــا اندیش ــیده‬ ‫برنام هه ــای انجم ‬ ‫خواه ــد ش ــد‪ .‬مدی ــرکل فرهنگ وارش ــاد‬ ‫لرس ــتان اف ــزود‪ :‬درراس ــتای ش ــعار تح ــول‬ ‫و عدالت مح ــوری دول ــت س ــیزدهم و‬ ‫برنام هه ــای وزی ــر فرهنگ وارش ــاد و‬ ‫دســتیابی بــه هــدف توســعه اقتصــاد هنــر و‬ ‫کسـ ـب وکارهای فرهنگی وهن ــری و صیان ــت‬ ‫از هنره ــای مل ــی‪ ،‬بوم ــی و محل ــی‪ ،‬ط ــرح‬ ‫امــوزش رایــگان رشــته های مختلــف هنــری‬ ‫در مناط ــق مح ــروم‪ ،‬کمترتوس ــعه یافته‬ ‫لرس ــتان نی ــز درحال اجراس ــت و هی ــچ‬ ‫هنرام ــوزی در اس ــتان به دلی ــل نداش ــتن‬ ‫پ ــول نبای ــد از کالس ام ــوزش هن ــر بی به ــره‬ ‫باش ــد‪ .‬احم ــدی رس ــالت اداره کل‬ ‫فرهنگ وارش ــاد لرس ــتان را تولی ــد هن ــر‬ ‫فاخ ــر برش ــمرد و اف ــزود‪ :‬دراین راس ــتا‬ ‫ت ــاش می کنی ــم ب ــا برگ ــزاری جش ــنواره های‬ ‫مختل ــف‪ ،‬کارگا هه ــای اموزش ــی تخصص ــی‬ ‫و دع ــوت از مربی ــان ت ــراز اول کش ــور ب ــرای‬ ‫برگ ــزاری دور هه ــای مختل ــف در ح ــوزه‬ ‫نه ــدف نزدی ــک‬ ‫هنره ــای تجس ــمی به ای ‬ ‫تپ ــور ب ــه ظرفی ــت بس ــیارباالی‬ ‫ش ــویم‪ .‬نعم ‬ ‫انجم ــن هنره ــای تجس ــمی لرس ــتان اش ــاره‬ ‫و ب ــر تقوی ــت ارتب ــاط بی ــن هنرمن ــدان در‬ ‫نه ــای مختل ــف به وی ــژه انجم ــن‬ ‫انجم ‬ ‫هنره ــای تجس ــمی لرس ــتان تا کی ــد ک ــرد و‬ ‫مبــودن هنرمنــدان‬ ‫افــزود‪ :‬ارتبــاط و درکناره ‬ ‫یش ــود مش ــکالتی ک ــه وج ــود دارد‬ ‫باع ــث م ‬ ‫برط ــرف ش ــود‪.‬‬ ‫صبحگاه مشترک نیروهای یگان حفاظت بندر امیراباد‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫به مناس ــبت فرا رس ــیدن هفت ــه دف ــاع‬ ‫یه ــای‬ ‫مق ــدس و گرامیداش ــت دالور ‬ ‫رزمنــدگان اســام ‪ ،‬صبحــگاه مشــترک یــگان‬ ‫حفاظــت بندرامیرابــاد بــا مشــارکت نیروهای‬ ‫نظامــی و انتظامــی و حفاظــت شــرکت های‬ ‫مس ــتقر در ای ــن بن ــدر برگ ــزار ش ــد‪ .‬ب هگ ــزارش‬ ‫روابط عمومـــی اداره کل بنادرودریانـــوردی‬ ‫امیر اب ــاد؛ در اس ــتانه فرارس ــیدن هفت ــه‬ ‫دف ــاع مق ــدس صبح ــگاه مش ــترک ی ــگان‬ ‫حفاظ ــت بن ــدر امیراب ــاد ب ــا حض ــور ناخ ــدا‬ ‫یک ــم خلب ــان عس ــگری صاب ــر نوچمن ــی؛‬ ‫فرمانــده پایــگاه دریایــی ارتــش شــرق خــزر و‬ ‫مســئولین بندرامیرابــاد در میــدان صبحگاه‬ ‫ای ــن بن ــدر برگ ــزار ش ــد‪ .‬در اغ ــاز این مراس ــم‬ ‫حجت االسالم والمس ــلمین رس ــول پور در‬ ‫نکوداش ــت جان فش ــانی های رزمن ــدگان‬ ‫اس ــام در هش ــت س ــال دف ــاع مق ــدس‬ ‫ب ــه ای ــراد س ــخن پرداخ ــت و در ادام ــه‬ ‫محمدعل ــی اص ــل س ــعیدی پ ــور مدی ــرکل‬ ‫بنادرودریان ــوردی در س ــخنانی ضم ــن‬ ‫گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس و تســلیت‬ ‫ای ــام س ــوگواری ده ــه س ــوم م ــاه صف ــر‪ ،‬ب ــه‬ ‫اهمیــت و نقــش بــی بدیــل ایثــار و فــدا کاری‬ ‫جوانــان ایــن مرزوبــوم در شــکل گیری نظــام‬ ‫مق ــدس جمه ــوری اس ــامی ای ــران و حف ــظ‬ ‫ارمانه ــای انق ــاب اش ــاره ک ــرد‪ .‬پی ــش از اغ ــاز‬ ‫نهـــای‬ ‫مراس ــم مدعوی ــن حاض ــر از یگا ‬ ‫حاض ــر در می ــدان س ــان دیدن ــد و ب ــه روح‬ ‫امام خمینـ ـی (ره) بنیانگ ــذار جمه ــوری‬ ‫اســامی ایــران و شــهیدان انقــاب اســامی ‪،‬‬ ‫دف ــاع مق ــدس و مدافع ــان ح ــرم ادای‬ ‫یس ــت؛ در این مراس ــم‬ ‫احت ــرام کردن ــد‪ .‬گفتن ‬ ‫د وت ــن از نیروه ــای ی ــگان حفاظـــت‬ ‫بندرامیراب ــاد ک ــه ب ــه ارتق ــاء درج ــه نائ ــل‬ ‫امدنـ ـد ‪ ،‬از محمدعل ــی اص ــل س ــعیدی پور؛‬ ‫مدی ــرکل بنادرودریان ــوردی امیراب ــاد درج ــه‬ ‫خ ــود را دریاف ــت کردن ــد‪.‬‬ ‫جمع اوری کمک های نقدی و غیرنقدی هم استانی ها‬ ‫در پویش مشق مهربانی‬ ‫عباسـعلی کوشـکی‪ /‬مدیـرکل‬ ‫بهزیسـتی مازنـدران از جمـع اوری‬ ‫بیـش از ‪ 37‬میلیاردریـال کمـک‬ ‫نقـدی و غیرنقـدی هم اسـتانی ها‬ ‫در پویـش مشـق مهربانـی خبـر داد‪.‬‬ ‫دکتـر فریبـا بریمانـی تحصیـل را از‬ ‫حقـوق اولیـه کودکان ونوجوانـان‬ ‫دانسـت و گفـت‪ :‬بسـیاری از‬ ‫خانواده هـا به دلیـل مشـکالت مالی‬ ‫نمی تواننـد لوازم التحریـر و وسـایل موردنیـاز دانـش امـوزان را تهیـه کننـد‬ ‫بنابرایـن پویـش «مشـق مهربانـی» بـا هـدف تهیـه وسـایل موردنیـاز دانـش‬ ‫امـوزان اجـرا شـده اسـت‪ .‬وی بابیان اینکـه هم اسـتانی های عزیـز همـواره‬ ‫نشـان دادنـد حامـی جامعـه هـدف بهزیسـتی اند افـزود‪ :‬دراسـتانه بازگشـایی‬ ‫مـدارس مشـارکت های مردمـی خـرد و کالن بـرای تامیـن مایحتـاج تحصیلی‬ ‫فرزندان تحت پوشش بهزیستی استان از اول شهریورماه امسال جمع اوری‬ ‫شـده اسـت‪ .‬وی بابیان اینکـه این طـرح به صـورت هماهنـگ در کل کشـور‬ ‫اجرایـی شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬خیریـن تا کنـون ‪37‬میلیاردریـال کمـک نقـدی‬ ‫و غیرنقـدی در مشـق مهربانـی کردنـد؛ ‪33‬میلیاردریـال کمـک غیرنقـدی و‬ ‫چهارمیلیاردریـال نقـدی‪.‬‬ ‫اتصال نیروگاه راشد تربت حیدریه به شبکه گاز‬ ‫نپـور ازغنـدی‪ /‬مدیـر مهندسـی و اجـرای طر ح هـای شـرکت گاز‬ ‫یاسـر وط ‬ ‫خراسـان رضـوی از تزریـق موفـق گاز طبیعـی بـه شـبکه نیـروگاه تولیـد بـرق‬ ‫راشـد در تربت حیدریـه خبـر داد‪ .‬سـید مصطفـی حیـدری گفـت‪ :‬بـرای‬ ‫گازرسـانی بـه این پـروژه ‪ 3500‬متـر خـط انتقـال ‪ 16‬اینـچ همـراه یـک ایسـتگاه‬ ‫تقلیـل فشـار‪ ،‬یـک ایسـتگاه میترینـگ و یک قطعـه شـیر گاز بـا نظـارت فنـی‬ ‫شـرکت گاز اسـتان نصـب و اجرایـی شـد‪ .‬وی بابیان این مطلـب کـه عملیـات‬ ‫تزریـق گاز پـروژه گازرسـانی بـه ایـن نیـروگاه بـا هـدف تولیـد بـرق طـی مدتـی‬ ‫کمتـر از دومـاه انجـام شـده اسـت افـزود‪ :‬دراین طـرح شـرکت گاز خراسـان‬ ‫رضـوی ‪ 85‬هزارمترمکعب بر سـاعت گاز را بـه نیـروگاه راشـد اختصـاص خواهد‬ ‫داد‪ .‬حیـدری اسـتفاده از کنتـور التراسـونیک بـا قابلیـت ارسـال دیتـا بـه مرکـز‬ ‫اسـتان را از ویژگی هـای این پـروژه عنـوان کـرد و افـزود‪ :‬طراحـی ‪Intrinsically‬‬ ‫‪ Safe‬سیسـتم الکترونیکـی‪ ،‬ایمـن برابـر انفجـار‪ ،‬دقـت بـاال‪ ،‬هزینـه نگهـداری‬ ‫پاییـن و تنـوع درگاه هـای ارتباطـی از دیگـر ویژگی هـای ایـن کنتـور اسـت‪.‬‬ ‫مدیر مهندسـی و اجرای طر ح های شـرکت گاز خراسـان رضوی تصریح کرد‪:‬‬ ‫پروژه ملی گازرسـانی به نیروگاه راشـد تربت حیدریه با همکاری منطقه چهار‬ ‫عملیـات انتقـال گاز و واحدهـای گازرسـانی بـه طـرح جنـوب‪ ،‬اندازه گیـری و‬ ‫توزیـع گاز‪ ،‬گازرسـانی بـه صنایـع و هماهنگـی فـروش شـرکت گاز اسـتان در‬ ‫کوتاه ترین زمـان ممکـن انجـام شـد‪ .‬نیـروگاه سـیکل ترکیبـی راشـد هفتمیـن‬ ‫نیـروگاه تولیـد بـرق اسـتان خراسـان رضوی سـت کـه بـه شـبکه سراسـری گاز‬ ‫متصـل شـده اسـت‪.‬‬ ‫در پنج ماهه سال ‪ 1401‬در بنادر غرب هرمزگان صورت گرفت؛‬ ‫افزایش چشمگیر ‪ 8.2‬برابری ترابری مسافران بین المللی‬ ‫عنایت الـه شـکیبائیان‪ /‬مدیـر‬ ‫بنادرودریانـوردی غـرب هرمـزگان‬ ‫از افزایـش ‪ 8.2‬برابـری ترابـری‬ ‫مسافران بین المللی و تردد ایمن‬ ‫بیـش از ‪ 299‬هزارنفـر مسـافر در‬ ‫مسـیرهای داخلـی طی پنج ماهه‬ ‫سـال ‪ 1401‬بـدون هیچ گونـه‬ ‫حادثـه دریایـی خبـر داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی مدیریـت بنادرودریانوردی‬ ‫بندرلنگه و غرب اسـتان هرمزگان؛ مرتضی سـاالری گفت‪ :‬بنادر لنگه‪ ،‬افتاب‬ ‫و چـارک به مقصـد کیـش‪ ،‬ابوموسـی و سـایر جزایـر خلیج فـارس و بالعکـس‬ ‫در حـوزه سـفرهای داخلـی توانسـت در پنج ماهـه سـال ‪ ،1401‬جابه جایـی‬ ‫‪299871‬نفـر سـفر را در مسـیرهای مذکـور بـا رشـدی ‪ 160‬درصـدی به ثبـت‬ ‫برسـانند و دراین زمینـه جایـگاه پنجـم در بیـن بنـادر کشـور را ب هخـود‬ ‫اختصـاص دهنـد‪ .‬وی بااشـاره به افزایـش چشـمگیر ‪ 8.2‬برابـری ترابـری‬ ‫مسـافران بین المللـی ازطریـق بندرلنگـه در پنج ماهـه سـال ‪ 1401‬افـزود‪:‬‬ ‫بندرلنگـه بـا جابجایـی ‪ 10739‬نفـر مسـافر و رشـد ‪ 725‬درصـدی نسـبت‬ ‫به مـدت مشـابه سال گذشـته توانسـت عملکـرد قابل توجهـی را در کارنامـه‬ ‫عملیاتـی پنج ماهـه خـود ثبـت کنـد‪ .‬گفتنی سـت؛ اسـتان هرمـزگان به دلیـل‬ ‫نزدیکـی بـه خلیج فـارس و دریـای عمـان‪ ،‬بنـادر مهمـی ازلحـاظ تجـاری و‬ ‫مسـافری دارد کـه برخی ازان هـا در غـرب اسـتان هرمـزگان واقـع شـده اسـت‬ ‫و اداره بنادرودریانـوردی غـرب اسـتان هرمـزگان بـا نظـارت بـر ‪ ۶۰۰‬کیلومتـر مرز‬ ‫دریایی و پوشـش بر ‪ ۱۰‬بندر تجاری و مسـافری‪ ،‬کانون مهمی برای تبادالت‬ ‫تجـاری و همچنیـن سـفرهای دریایـی کشـور محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫رئیس خانه صمت یزد بیان کرد؛‬ ‫مشکل مهم فعاالن اقتصادی؛‬ ‫شناخت و انتخاب مشاورین امین‬ ‫رئیـس خانـه صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت یـزد بااشـاره به اغـاز کار کمیسـیون‬ ‫مشـاوران ایـن خانـه گفـت‪ :‬یکـی از مشـکالت مهم فعاالن اقتصادی شـناخت‬ ‫و انتخـاب مشـاورین امیـن و کاربلـد درزمینه هـای مختلـف اسـت کـه بـا ایجـاد‬ ‫شـبک ه مشـاورین و خبـرگان برجسـته دراین کمیسـیون انجـام شـد‪ .‬سـید‬ ‫علی ا کبـر کالنتـر درباره اهمیت بهره گیری از مشـاوره در اقتصـاد روز دنیا افزود‪:‬‬ ‫در عصـر انقلاب صنعتـی و باتوجه بـه سـرعت توسـعه صنعـت در دنیا‪ ،‬نیـاز به‬ ‫ورود علـم و مشـاوره در تمـام ارکان صنعـت و تولیـد احسـاس می شـود‪ .‬وی‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬سـرمایه گذاران و مدیـران واحدهای صنعتی و تولیدی برای اینکه‬ ‫بتواننـد از تهدیدهـا دور بماننـد و هزینه هـای گـزاف ناشـی از اشـتباهات و‬ ‫عدم شـناخت بـه ان هـا تحمیـل نشـود بایـد از ابتـدا در انتخاب موضـوع و نوع‬ ‫تولیـد‪ ،‬تاسـیس و بهره بـرداری و بسـیاری زمینه هـا نظیـر حقوقـی و قراردادهـا‪،‬‬ ‫منابـع انسـانی‪ ،‬مالـی‪ ،‬بانکـی و ارزی‪ ،‬گمرکـی‪ ،‬فـروش‪ ،‬مالیاتی‪ ،‬محیط زیسـت‪،‬‬ ‫حقـوق کار‪ ،‬تامیـن اجتماعـی‪ ،‬انـرژی و ‪ ...‬اشـراف داشـته باشـند‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫باتوجه بـه گسـتردگی علـوم و تخصص هـا‪ ،‬بهتریـن راهـکار دراین زمینـه بهـره از‬ ‫مشـاورین باتجربه‪ ،‬ا گاه‪ ،‬خبره و امین اسـت‪ .‬دراین راسـتا ما باتوجه به اهداف‬ ‫و رسـالت های خانـه صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت پـس از شناسـایی مسـائل و‬ ‫مشـکالت مبتالبه صنعتگران و فعاالن اقتصادی نسـبت به ایجاد کمیسیون‬ ‫مشـاورین بـا بهره گیـری از کارشناسـان و اسـاتید مجـرب در قالـب ‪ ۱۲‬دپارتمان‬ ‫در حوزه هـای مختلـف اقـدام کردیـم‪ .‬رئیـس خانـه صمـت اسـتان یـزد گفـت‪:‬‬ ‫امید است این کمیسیون بتواند در جلوگیری از خسارت ها و تهدیدها کمک‬ ‫شـایانی بـرای مدیـران عرصه صنعت و تولید باشـد‪ .‬در اسـتان یـزد ‪ ۳۰۰۰‬واحد‬ ‫صنعتـی و معدنـی بـا اشـتغال ‪۱۰۰‬هزارنفـر فعالیـت می کند‪.‬‬ صفحه 6 ‫دریچه‬ ‫شهرستان‬ ‫شنبه ‪ 2‬مهر ‪ 1401‬شماره‪2600‬‬ ‫‪7‬‬ ‫از نظافت صحن و سرا تا تامین اقالم موردنیاز؛‬ ‫اما کنمتبرکهرضوی‪،‬مهیایحضور زائرانهستند‬ ‫هم زمـان بـا دهه اخر صفر‪ ،‬اسـتان قدس رضوی با پیش بینی تمهیـدات الزم‪،‬‬ ‫قهـا تـا تهیـه اقلام موردنیـاز‬ ‫از نظافـت و شست وشـوی مسـتمر صحـن و روا ‬ ‫زائران‪ ،‬اماکن متبرکه را به بهترین شکل مهیای حضور خیل پرشور شیفتگان‬ ‫امام رضا ؟ع؟ کرده است‪ .‬خادمان حرم مطهر رضوی به رسم هرساله‪ ،‬تمام قد‬ ‫امـاده میزبانـی از دلـدادگان ایـن حریـم نورانی انـد که از گوشـه وکنار جهان خود‬ ‫را بـه مراسـم عـزاداری سـالروز رحلـت حضـرت محمـد مصطفی ؟ص؟ و شـهادت‬ ‫امام حسـن مجتبـی ؟ع؟ و امام رضـا ؟ع؟ بـه ایـن اسـتان مقدس می رسـانند‪.‬‬ ‫اختصاص پارکینگ های‪ 3،۱‬و ‪ 4‬ویژه استفاده زائران‬ ‫پارکینگ های زیرگذر حرم مطهر رضوی شامل ‪ 3 ،۱‬و ‪ 4‬با هدف تسهیل زیارت‬ ‫زائـران امـام هشـتم ؟ع؟ ب هطـور اختصاصـی بـرای اسـتفاده زائـران درنظر گرفته‬ ‫شـده و پارکینـگ شـماره ‪ 2‬نیـز بـرای اسـتفاده خادمـان و تسـهیل تشـرف ان ها‬ ‫اختصاص یافته اسـت‪.‬‬ ‫تنظیفو غبارروبیاماکنمتبرکه‬ ‫باتوج هبـه تشـرف گسـترده زائـران دراین ایـام‪ ،‬خدمـات بخـش تنظیـف حـرم‬ ‫مطهـر رضـوی از جمـع اوری غبـار تا شست وشـوی مکانیـزه صحن ها با تقویت‬ ‫نیرو شبانه روزی و مستمر در دهه اخر صفر درحال انجام است‪ .‬سرویس های‬ ‫بهداشـتی اما کـن متبرکـه رضـوی بـا ظرفیـت کامـل امـاده خدمت رسـانی بـه‬ ‫نکـه ‪ ۱۷۰۰‬چشـمه‬ ‫محبـان خانـدان عصمـت و طهـارت ؟ع؟ هسـتند چنا ‬ ‫سـرویس بهداشـتی در ‪ 12‬محـل فعـال خواهنـد بـود کـه منظـم تنظیـف و‬ ‫یشـوند‪ .‬همچنیـن ‪ 13‬وضوخانـه شـامل هشـت وضوخانـه در‬ ‫ضدعفونـی م ‬ ‫نهـا دردسـترس نمازگـزاران در بارگاه ملکوتی‬ ‫قهـا و پنـج وضوخانـه در صح ‬ ‫روا ‬ ‫امـام هشـتم ؟ع؟ قـرار گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫تامین‪ 500‬هزار ُمهر نماز‬ ‫تمهیـدات الزم بـرای تامیـن و توزیـع اقلام مصرفـی و رفاهـی موردنیـاز زائـران‬ ‫همچـون لیـوان یک بارمصـرف‪ ،‬صابـون مایـع‪ُ ،‬مهـر نمـاز و پالسـتیک زبالـه‪،‬‬ ‫به مقـدار موردنیـاز باتوج هبـه پیش بینـی حضـور پرشـور زائـران و تشـرف‬ ‫نهـا در ایـام پایانـی مـاه صفـر اتخـاذ شـده اسـت‪ .‬به طورمثـال‬ ‫شـبانه روزی ا ‬ ‫پیش بینـی شـده روزانه یک میلیون لیـوان یک بارمصـرف مورداسـتفاده زائران‬ ‫قـرار گیـرد‪ 500 .‬هـزار ُمهـر نمـاز نیـز درلحظـه در حـرم مطهـر در گـردش اسـت‪.‬‬ ‫تهیه‪ 60‬هزار شاخه گل‬ ‫تهیـه ‪6 0‬هـزار شـاخه گل بـرای فضاارایـی حـرم مطهـر رضـوی در شـب شـهادت‬ ‫حضـرت ثامن الحجـج ؟ع؟ و شـام غریبـان این امـام همام در دسـتورکار بخش‬ ‫گل ارایـی قـرار دارد‪ 350 .‬جا گلدانـی نیـز بازسـازی شـده تـا در صحـن پیامبـر‬ ‫اعظـم ؟ص؟ در جایـگاه برگـزاری مراسـم در ایـوان ولی عصـر ؟جع؟ در ایام پایانی‬ ‫صفر استفاده شود‪ .‬همچنین باتوجه به هم زمانی هفته دفاع مقدس با دهه‬ ‫اخـر صفـر‪ ،‬غبارروبـی مزار شـهدا در بهشـت ثامن ؟ع؟ انجـام خواهد شـد و مزار‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫ایـن شـهدای واالمقـام بـا ‪ 700‬گلـدان گل ارایـی م ‬ ‫کرمان‬ ‫عفت فالح‬ ‫شهردار کرمان‪:‬‬ ‫شهرداری امکان برگزاری رزمایش اطفای حریق‬ ‫در بازار کرمان را دارد‬ ‫شـهردار کرمـان گفـت‪ :‬شـهرداری‪ ،‬امـکان‬ ‫برگـزاری رزمایـش اطفـای حریق در بـازار کرمان‬ ‫جهـت سـنجش میـزان امادگـی و قـدرت عمل‬ ‫اتش نشـانی در زمـان بـروز حادثـه در بـازار را‬ ‫دارد‪ .‬سـعید شـعرباف‪ ،‬در جلسـه بـا مدیـرکل‬ ‫پدافنـد غیرعامـل اسـتان کرمـان کـه بـا حضـور‬ ‫محمدرضـا عسـکری؛ مدیـر بحـران و پدافنـد‬ ‫غیرعامـل شـهرداری کرمـان و به منظـور برنامه ریـزی هفتـه پدافنـد غیرعامـل‬ ‫تشـکیل شـد‪ ،‬بابیان اینکـه موضـوع بحـران و پدافنـد غیرعامـل‪ ،‬سـاختار‬ ‫مشـخصی در شـهرداری دارد و مسـائل مربوط بـه ان به صـورت روزانـه پیگیـری‬ ‫می شـود‪ ،‬افزود‪ :‬مسـائلی مانند سـازه های ناایمن‪ ،‬سـیالب‪ ،‬فرونشسـت زمین‬ ‫و زلزلـه‪ ،‬به طـور مرتـب درحال بررسـی اسـت و نواقص و مشـکالت موجـود اعالم‬ ‫می شـود‪ .‬شـهرداری‪ ،‬امـکان برگـزاری رزمایـش اطفـای حریـق در بـازار کرمـان‬ ‫جهت سـنجش میزان امادگی و قدرت عمل اتش نشـانی در زمان بروز حادثه‬ ‫در بازار را دارد‪ .‬شـهردار کرمان خاطرنشـان کرد‪ :‬سـتاد پدافند غیرعامل جهت‬ ‫برنامه ریـزی رزمایـش و برنامه هـای شـهرداری در هفتـه پدافنـد غیرعامـل در‬ ‫شهرداری کرمان تشکیل خواهد شد‪ .‬مدیرکل پدافند غیرعامل استان کرمان‬ ‫نیز دراین جلسـه بااشـاره به اینکه در شـهرهای باالی ‪ ۲۰۰‬هزارنفر جمعیت باید‬ ‫سـتاد پدافنـد غیرعامـل به ریاسـت شـهردار‪ ،‬جهـت برنامه ریـزی هفتـه پدافنـد‬ ‫غیرعامـل تشـکیل شـود‪ ،‬افـزود‪ :‬بـا همـکاری شـهرداری و اسـتفاده از تبلیغـات‬ ‫محیطـی می توانیـم مـردم را نسـبت بـه اهمیـت پدافنـد غیرعامـل و اقدامـات‬ ‫انجام شده دراین راستا ا گاه کنیم‪ .‬پیمان سالجقه‪ ،‬بااشاره به اینکه مطالعات‬ ‫پدافند غیرعامل شـهر کرمان انجام شـده‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪ :‬دوازدهم ابان ماه‬ ‫به عنـوان «پدافنـد شـهری‪ ،‬شـهر امـاده و پایدار» نام گذاری شـده که شـهرداری‬ ‫کرمـان نیـز می توانـد برنامه هایـی به همین مناسـبت داشـته باشـد‪.‬‬ ‫یک طرفه شدن برخی معابر گلزار شهدا و «پردیسان قائم؟جع؟»‬ ‫معـاون حمل ونقـل و امـور زیربنایـی شـهردار کرمـان گفـت‪ :‬اجـرای طـرح‬ ‫سـاماندهی ترافیکی گلزار شـهدا و مجموعۀ «پردیسـان قائم؟جع؟» از اوایل‬ ‫مهرماه اغاز می شـود‪ .‬مهدی نیکویی‪ ،‬با بیان اینکه طراحی طرح سـاماندهی‬ ‫ترافیکـی گلـزار شـهدا و مجموعـه «پردیسـان قائـم؟جع؟» از دی مـاه سـال‬ ‫گذشـته اغاز شـده و چندین جلسـه برگزار شـد تا درنهایت این طرح به تصویب‬ ‫شـورای ترافیـک اسـتان رسـید‪ ،‬افـزود‪ :‬براسـاس این طـرح‪ ،‬تعـدادی از معابـر و‬ ‫دسترسـی های گلـزار شـهدا و «پردیسـان قائـم؟جع؟» باید تعریض شـود‪ .‬وی‬ ‫ادامـه داد‪ :‬بـا اجـرای این طـرح‪ ،‬بعضـی از معابـر یک طرفـه می شـوند‪ ،‬در برخـی‬ ‫نقـاط‪ ،‬معابـر جدیـدی احـداث می شـود‪ ،‬بعضـی نقـاط پارک ممنـوع شـده و‬ ‫تعـدادی پارکینـگ جدیـد در نظـر گرفتـه می شـود و نقـاط بحرانـی و حادثه خیز‬ ‫اصلاح خواهـد شـد‪ .‬معـاون حمل ونقـل و امـور زیربنایـی شـهردار کرمـان بیان‬ ‫کـرد‪ :‬سـعی داریـم سـاماندهی به گونـه ای باشـد کـه دسترسـی ها بـه قبـور‪ ،‬گلـزار‬ ‫شـهدا و خیابان هـای اطـراف‪ ،‬قطـع نشـود‪ .‬نیکویـی با بیان اینکـه اجـرای طرح‬ ‫سـاماندهی ترافیکـی گلـزار شـهدا و مجموعـه «پردیسـان قائـم؟جع؟» ظـرف‬ ‫یک هفته اینـده اغـاز می شـود‪ ،‬افـزود‪ :‬سـعی داریـم اجـرای ایـن طـرح تـا پیـش‬ ‫از سـالگرد شـهادت سـپهبد شـهید حاج قاسـم سـلیمانی‪ ،‬به پایان برسـد‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به ترافیک سنگین این محدوده در روزهای اخر هفته و مناسبت های‬ ‫ویـژه‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن طـرح با اسـتفاده از نظـرات کارشناسـان خبـرۀ ترافیـک و‬ ‫مشـاور تهیـه شـده کـه مشـکالت ترافیکـی گلـزار شـهدا و مجموعـه «پردیسـان‬ ‫قائـم؟جع؟» را در ایـام مختلـف ازجملـه روزهـای اخـر هفتـه و مناسـبت های‬ ‫مختلـف و سـالگرد شـهادت سـردار سـلیمانی‪ ،‬بررسـی کرده انـد‪ .‬نیکویـی بیـان‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به مدل سازی هایی که انجام شده‪ ،‬پیش بینی می کنیم با اجرای‬ ‫ایـن طـرح‪ ،‬مشـکل بـار سـنگین ترافیـک در روزهـای پایانـی هفته مرتفع شـود؛‬ ‫البتـه در ایـام و مناسـبت های خـاص مثـل سـالگرد شـهادت سـردار دل هـا کـه‬ ‫محدودیت هـای ترافیکـی ویـژه ای بایـد ِاعمال شـود‪ ،‬مشـکالتی وجـود خواهد‬ ‫داشـت‪ ،‬امـا تـا حـد زیـادی مشـکالت ترافیکـی ایـن منطقـه برطـرف می شـود‪.‬‬ ‫وی یـاداور شـد‪ :‬قبـل از شـروع اجـرای طـرح ترافیکـی گلـزار شـهدا و مجموعـۀ‬ ‫«پردیسـان قائـم؟جع؟»‪ ،‬بنرهایـی در محـل نصـب می شـود و همـه تغییـرات‬ ‫اطالع رسـانی خواهـد شـد تـا شـهروندان بـا مشـکل مواجـه نشـوند‪.‬‬ ‫نیاز استان بوشهر؛‬ ‫حمایت از طرح فناورانه تولید جاذب های نفتی‬ ‫الودگ ــی نفت ــی دری ــا و س ــاحل از‬ ‫یس ــت ک ــه بوش ــهر هرس ــال‬ ‫چالش های ‬ ‫باره ــا ب ــا ان مواج ــه و هزین هه ــای هنگف ــت‬ ‫یش ــود؛ ا کن ــون‬ ‫کس ــازی را متحم ــل م ‬ ‫پا ‬ ‫مه ــای فن ــاور مرک ــز رش ــد بوش ــهر‬ ‫یک ــی از تی ‬ ‫جاذب های ــی طراح ــی ک ــرده ک ــه هزین ــه ان‬ ‫کس ــوم نمون ــه خارج ــی و ب ــرای تولی ــد‬ ‫ی ‬ ‫انب ــوه نیازمن ــد ج ــذب س ــرمایه گذار اس ــت‪.‬‬ ‫یه ــای نفت ــی و‬ ‫ب هگ ــزارش ایرن ــا؛ الودگ ‬ ‫روغن ــی در اس ــتانی ک ــه میزب ــان بزرگ تری ــن‬ ‫پایانــه صــادرات نفــت کشــور‪ ،‬چهــار میــدان‬ ‫نفتــی و امدوشــد شــمار باالیــی از شــناورها‬ ‫و کشتی هاس ــت‪ ،‬چالش ــی پرتک ــرار اس ــت و‬ ‫این ام ــر حمای ــت از تولی ــدات مقابل ـه ای ب ــا‬ ‫ً‬ ‫ای ــن مش ــکل را کام ــا توجیه پذی ــر می کن ــد‪.‬‬ ‫طبــق اعــام رئیــس اداره ایمنــی و حفاظــت‬ ‫دریای ــی اداره کل بنادرودریان ــوردی اس ــتان‬ ‫جفــارس در محــدوده‬ ‫بوشــهر‪ ،‬پارســال خلی ‬ ‫به ــای اس ــتان بوش ــهر ‪۴۳‬ب ــار ب ــه نف ــت‬ ‫ا ‬ ‫و پس ــاب های نفت ــی ال ــوده ش ــده ک ــه‬ ‫نه ــای‬ ‫نش ــمار ‪۱۲‬م ــورد نش ــت از میدا ‬ ‫ازای ‬ ‫قش ــدگی‬ ‫نفت ــی‪ ،‬دوم ــورد ناش ــی از غر ‬ ‫کب ــار‬ ‫شس ــوزی‪ ،‬ی ‬ ‫ش ــناورها‪ ،‬دوم ــورد ات ‬ ‫نش ــت گازوئی ــل و در ‪۳۰‬م ــورد تخلی ــه‬ ‫غیرقانون ــی م ــواد نفت ــی ازس ــوی ش ــناورها‬ ‫ب ــه دری ــا ب ــوده اس ــت‪ .‬به گفت ــه حج ــت‬ ‫یه ــا از می ــزان و‬ ‫خس ــروی؛ ای ــن الودگ ‬ ‫مه ــا کوچ ــک مانن ــد تخلی ــه س ــهوی‬ ‫حج ‬ ‫شــناورها تــا نش ـت های گســترده از ســکوها‬ ‫و خط ــوط انتق ــال در فراس ــاحل متغی ــر‬ ‫اس ــت‪ .‬ان طورک ــه او گف ــت‪ :‬پارس ــال ب ــرای‬ ‫کس ــازی این می ــزان از الودگ ــی نفت ــی‬ ‫پا ‬ ‫عالو هب ــر ‪۹۰۰۰‬لیت ــر امحا کنن ــده ش ــیمیایی‪،‬‬ ‫بی ــش از ‪۴۰۰‬ع ــدد ب ــوم و بی ــش از ‪ ۳۰۰۰‬پ ــد‬ ‫ج ــاذب ب ــرای جمـ ـع اوری ای ــن االیند هه ــا‬ ‫اس ــتفاده ش ــده اس ــت‪ .‬به گفت ــه وی؛ در‬ ‫لس ــال ‪۳۸‬ب ــار الودگ ــی نفت ــی در‬ ‫نیمه او ‬ ‫به ــا و س ــواحل اس ــتان رخ داده اس ــت‪.‬‬ ‫ا ‬ ‫نگاه ــی ب ــه ام ــار می ــزان الودگ ــی نفت ــی‬ ‫به ــای بوش ــهر و تجهی ــزات و ل ــوازم‬ ‫در ا ‬ ‫کس ــازی ان‪ ،‬به خوب ــی‬ ‫به کاررفت ــه ب ــرای پا ‬ ‫اهمی ــت اقتص ــادی تولی ــد این محص ــوالت‬ ‫در داخ ــل کش ــور و به وی ــژه در اس ــتان را‬ ‫انتصاب سرپرست مدیریت بازرگانی کاال شرکت نفت ستاره خلیج فارس‬ ‫عنایت الهشکیبائیان‬ ‫زهیـر نوروزیـان به عنوان سرپرسـت مدیریت‬ ‫بازرگانی کاال شرکت نفت ستاره خلیج فارس‬ ‫منصـوب شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی و‬ ‫بین الملـل شـرکت نفت سـتاره خلیج فارس؛‬ ‫بـا حکـم علیرضـا جعفرپـور؛ مدیرعامـل‬ ‫جفـارس‪ ،‬زهیـر‬ ‫شـرکت نفـت سـتاره خلی ‬ ‫نوروزیـان به عنـوان سرپرسـت مدیریـت‬ ‫بازرگانـی کاالی بزرگ تریـن پاالیشـگاه‬ ‫میعانـات گازی جهـان منصـوب شـد‪.‬‬ ‫در حکـم انتصـاب وی امـده اسـت‪ :‬نظـر‬ ‫بـه تجـارب‪ ،‬تخصـص و تعهـد جنابعالـی‪،‬‬ ‫به موجـب ایـن حکـم به عنـوان «سرپرسـت‬ ‫مدیریـت بازرگانـی کاال» شـرکت نفـت سـتاره‬ ‫یشـوید‪ .‬امید اسـت‬ ‫خلیج فارس منصوب م ‬ ‫یهـای همـکاران‬ ‫بـا بهره گیـری از توانمند ‬ ‫محترم در انجام وظایف و تکالیف سـازمانی‬ ‫بـه شـرح ذیـل موفـق و مویـد باشـید‪.۱ .‬‬ ‫تهیـه‪ ،‬تنظیـم و تدویـن مشـی کالن نظـام‬ ‫تامیـن بازرگانـی کاال به عنـوان یکـی از اصـول‬ ‫راهبردی در تقویت تولید ملی در چارچوب‬ ‫یهـا و مصوبـات‬ ‫سیاسـت ها‪ ،‬هدف گذار ‬ ‫هیئت مدیـره و برنام ههـای مصـوب‬ ‫سرپرسـت گمـرکات اسـتان کرمـان با اشـاره به اینکه اسـتراتژیک ترین محصـول‬ ‫صادراتی استان پسته است که دچار مشکالتی ست‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه صادرات‬ ‫پسـته در کما ب هسـر می برد‪ .‬محمد ثمررخی در جلسـه کارگروه توسعه صادرات‬ ‫اسـتان کرمان اظهار کرد‪ :‬تاکنون نسـخه مشـخصی برای حل مسـئله صادرات‬ ‫اسـتان کرمـان پیچیـده نشـده اسـت‪ .‬وی با اشـاره به اینکه اسـتراتژیک ترین‬ ‫محصول صادراتی استان پسته است که دچار مشکالتی ست‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه‬ ‫صادرات پسـته در کما به سـر می برد‪ .‬ثمررخی بیان کرد‪ :‬از سـال گذشته گمرک‬ ‫اسـتان کرمـان بـه سـمت صـادرات محصـوالت مسـی هـم امـد و از ان سـال‬ ‫‪ ۱۸‬درصـد مجمـوع صـادرات اسـتان از صنعـت مـس اسـت و امـروز ارزش دالری‬ ‫صـادرات مـس بـا پسـته برابـری می کنـد و امسـال صنعـت مـس پـا به پای پسـته‬ ‫دارد صـادرات انجـام می دهد‪ .‬براسـاس امار گمرکات اسـتان کرمـان‪ ،‬تراز تجاری‬ ‫ً‬ ‫استان در حال حاضر منفی ست که این صرفا به دلیل کاهش صارات نیست و‬ ‫در شش ماهه نخست امسال وصولی درامد از محل واردات ‪ ۳۱۳‬درصد نسبت‬ ‫به سال قبل افزایش داشته است‪ .‬ضمن اینکه واردات استان کاالهای مصرفی‬ ‫و لوکـس نیسـت‪ ،‬بلکـه مـواد اولیـه بـرای خطـوط تولیـد و واردات کارخان ههـای‬ ‫خـط تولیـد بـوده اسـت‪ .‬وی اظهـار کـرد‪ :‬باید ببینیم گمرکات اسـتان های دیگر‬ ‫چـه جذابیت هایـی بـرای صادرکننـدگان مـا دارنـد کـه ایـن قابلیـت در اسـتان‬ ‫کرمـان وجـودد نـدارد‪ .‬ثمررخی با اشـاره به مشـکل تعهـدات ارزی صادرکنندگان‬ ‫افزود‪ :‬عدم بازاریابی مناسب‪ ،‬عدم تعریف بازارهای جدید‪ ،‬مباحث بهداشتی‪،‬‬ ‫بسـته بندی‪ ،‬عدم توجـه بـه سـلیقه مشـتریان خارجـی و عـدم تولیـد برنـد از‬ ‫مشـکالت حـوزه صـادرات اسـتان کرمان اسـت‪.‬‬ ‫شـرکت ‪ .۲‬تهیـه و تدویـن دسـتورالعمل ها و‬ ‫روی ههـای کاری مرتبـط بـا راهبـرد سیسـتم‬ ‫پشـتیبانی سـاخت داخـل‪ ،‬کنتـرل کاال‪،‬‬ ‫تدارکات و خدمات کاال‪ ،‬عملیات انبارداری‪،‬‬ ‫تهـا ‪.۳‬‬ ‫بررسـی منابـع و شناسـایی ظرفی ‬ ‫تحقیـق و شـناخت از منابـع تولیـدی و‬ ‫تامین کننـدگان داخلـی و خارجـی‪ ،‬ارزیابـی‬ ‫تهـای‬ ‫یهـا و قابلی ‬ ‫و شناسـایی توانمند ‬ ‫سـازندگان و تولیدکننـدگان داخلـی‬ ‫درراسـتای تحقـق امـر مهـم خودکفایـی ‪.۴‬‬ ‫شناسـایی کلیـه اجنـاس‪ ،‬ماشـین االت‪،‬‬ ‫تجهیـزات و قطعـات موردنیـاز عملیـات‬ ‫شـرکت و ایجـاد بانـک اطالعاتـی مرتبـط بـا‬ ‫تهـای زنجیره تامین و تـدارکات کاال و‬ ‫فعالی ‬ ‫برقـراری سـامانه یکنواخـت کاال ‪ .۵‬نظـارت و‬ ‫کنترل بر حسـن اجرای عملیات نگهداشت‬ ‫و کنتـرل موجـودی کاال طبـق موازیـن‬ ‫صحیـح عملیـات انبـارداری ‪ .۶‬بهره گیـری‬ ‫از شـیوه های نویـن تجـارت الکترونیـک‬ ‫درزمینـه خریـد‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬ترخیـص و امور‬ ‫گمرکـی ‪ .۷‬نظـارت بـر پیاد هسـازی و اسـتقرار‬ ‫و اجـرای نظـام طبقه بنـدی کاال و سیسـتم‬ ‫کدینـگ کلیه اجناس و قطعـات ‪ .۸‬راهبری‪،‬‬ ‫برنامه ریـزی‪ ،‬نظـارت و هماهنگـی بـر‬ ‫فرایندهـای عملیـات کاال و انبارها ‪ .۹‬نظارت‬ ‫بـر عملکرد پیمانـکاران درخصـوص تامین و‬ ‫حمـل به موقـع کاال و پیشـگیری از وقفـه در‬ ‫استمرار تولید ‪ .۱۰‬نظارت بر تدوین و تعیین‬ ‫معیارهـای فنـی و بازرگانـی جهـت ارزیابـی‪،‬‬ ‫ممیـزی و رتبه بنـدی شـرکت های سـازنده‬ ‫و تائیـد نهائـی فهرسـت عرضه کننـدگان و‬ ‫فروشـندگان کاال و خدمـات‪ .۱۱ .‬بازرسـی و‬ ‫ممیـزی خریـد در معاملات جـز و متوسـط‪،‬‬ ‫بررسـی اسـناد اسـتعالم و تطبیـق فرایندهـا‬ ‫بـا ضوابـط و دسـتورالعمل های موضوعـه‬ ‫همچنیـن از زحمـات جنـاب اقای مهندس‬ ‫عمـاد زارعـی در مـدت عهـده داری ایـن‬ ‫مسـئولیت تشـکر و قدردانـی شـده اسـت‪.‬‬ ‫نوروزیـان پیش ازایـن ریاسـت تـدارکات کاال‬ ‫و مهندسـی سیسـتم ها و بهـره وری را در‬ ‫جفـارس عهـده دار‬ ‫شـرکت نفـت سـتاره خلی ‬ ‫بـوده اسـت و از سـال ‪ 1385‬در شـرکت ها و‬ ‫پروژ ههـای نفتـی اسـتان هرمـزگان در حـوزه‬ ‫بازرگانـی و تـدارکات کاال فعالیـت داشـته‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫معاون مسکن و ساختمان اداره کل را هو شهرسازی استان خبر داد؛‬ ‫رد صالحیت ‪ ۳۰‬هزار نفر از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫سـید عبـاس رهگشـای؛ معـاون مسـکن و سـاختمان اداره کل‬ ‫‪۱۴‬هـزار‬ ‫راه و شهرسـازی مازنـدران از پایـان بررسـی صالحیـت ‪ ۵‬‬ ‫تنـام شـدگان طـرح نهضـت ملـی مسـکن در‬ ‫و ‪ ۲۲۰‬نفـر از ثب ‬ ‫اسـتان خبر داد‪ .‬سـیدعباس رهگشـای گفت‪ :‬از این تعداد نام‬ ‫‪۳۰‬هـزار و ‪ ۱۰۱‬نفـر از ایـن متقاضیـان به علـت نداشـتن شـرایط‬ ‫ ‬ ‫قانونی حذف شـده اسـت‪ .‬معاون مسـکن وسـاختمان افزود‪:‬‬ ‫‪۱۱۹‬هـزار متقاضـی در اسـتان‬ ‫‪۱۱‬هـزار و ‬ ‫در مجمـوع حـدود ‪ ۵‬‬ ‫صالحیت اولیه برای بهره مندی از تسهیالت و خانه دار شدن‬ ‫در طـرح نهضـت ملـی مسـکن را کسـب کردنـد کـه از این تعداد‬ ‫‪۷۰‬هـزار و ‪ ۱۲۶‬نفـر سـهم ‪ ۴۰۰‬میلیون ریالـی خودشـان را بـرای‬ ‫ ‬ ‫خانه دار شـدن پرداخـت کرده انـد‪ .‬وی سـهم مازنـدران بـرای‬ ‫نخسـتین سـال اجـرای طـرح نهضـت ملـی مسـکن را سـاخت‬ ‫‪ ۳۸‬هزار واحد مسـکونی اعالم و بیان کرد‪ :‬با توجه به اسـتقبال‬ ‫یهـا در پرداخـت سـهم مالـی خودشـان‪،‬‬ ‫چشـمگیر مازندران ‬ ‫امادگی برای سـاخت تعداد بیشتری خانه در سـال اول وجود‬ ‫دارد‪ .‬رهگشـای اظهـار داشـت‪ :‬بیشـترین میـزان اسـتقبال از‬ ‫طرح نهضت ملی مسـکن در اسـتان را مربوط به سـاری‪ ،‬بابل‬ ‫و امـل اعلام کـرد و گفـت‪ :‬در مجمـوع حـدود ‪ ۲۵‬درصـد از افـراد‬ ‫تشـده در این طرح‪ ،‬شـهروندان‬ ‫واجد شـرایط و احراز صالحی ‬ ‫ایـن سـه شهرسـتان بـزرگ مازنـدران هسـتند‪ .‬رهگشـای‬ ‫با اظهار اینکه کمترین اسـتقبال از نام نویسـی در طرح مربوط‬ ‫به جویبار و گلوگاه بوده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در مجموع دو هزار‬ ‫کهـزار و ‪ ۹۲۵‬نفـر هـم در گلـوگاه بـرای‬ ‫و ‪ ۸۰۳‬نفـر در جویبـار و ی ‬ ‫تنـام کردند‪.‬‬ ‫خانه دار شـدن در قالـب نهضـت ملی مسـکن ثب ‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬رونـد اعطـای تسـهیالت ‪ ۳۵۰‬میلیون تومانـی‬ ‫به متقاضیان مرکز استان و ‪ ۳۰۰‬میلیون تومانی به متقاضیان‬ ‫دیگـر شهرسـتان های مازنـدران کـه تمـام شـرایط اداری و‬ ‫احراز صالحیـت طـرح نهضـت ملـی مسـکن را طـی کرده انـد‪،‬‬ ‫در حـال انجـام اسـت و تاکنـون ‪ ۸۰‬میلیارد تومـان بـه ایـن‬ ‫متقاضیـان پرداخـت شـد‪.‬‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫امضای تفاهم نامه همکاری‬ ‫بین بهزیستی و جهاد دانشگاهی استان ایالم‬ ‫تفاهم نام ــه هم ــکاری بی ــن بهزیس ــتی ای ــام و جه ــاد دانش ــگاهی اس ــتان‬ ‫ای ــام به امض ــای مدی ــرکل و رئی ــس ای ــن اداره کل و نه ــاد انقالب ــی رس ــید‪.‬‬ ‫حســـین نورعلیونـــد؛ مدیـــرکل بهزیســـتی ایـــام باتا کیدبراینکـــه نتیج ــه‬ ‫ته ــای‬ ‫انعق ــاد تفاهم نامه ه ــا بای ــد اس ــتفاده متقاب ــل دس ــتگاه ها از ظرفی ‬ ‫یکدیگـــر باشـــد‪ ،‬اظهـــار کـــرد‪ :‬این مجموعـــه بـــه اجـــرای تمـــام بنده ــای‬ ‫تفاهم نامه ه ــا مقی ــد اس ــت و تم ــام ت ــاش خ ــود را بـ ـه کار خواه ــد گرف ــت‪.‬‬ ‫ســـید غالمرضـــا حســـینی؛ رئیـــس جهـــاد دانشـــگاهی واحـــد ایـــام نی ــز‬ ‫بـــا ارائـــه گزارشـــی از فعالیت هـــای جهـــاد دانشـــگاهی درزمین هه ــای‬ ‫مختلـــف امـــوزش و اشـــتغال‪ ،‬پژوهشـــی و فرهنگـــی‪ ،‬گفـــت‪ :‬امیدواری ــم‬ ‫همکاری ه ــای گذش ــته دو دس ــتگاه درزمینه ه ــای مختل ــف ت ــداوم یاب ــد‪.‬‬ ‫به گ ــزارش ایس ــنا؛ ه ــدف از تنظی ــم تفاهم نام ــه هم ــکاری دوجانب ــه تعام ــل‬ ‫ی علمـــی‪ ،‬اموزشـــی‪ ،‬پژوهشـــی و فرهنگـــی بـــا رویک ــرد‬ ‫و توســـعه همـــکار ‬ ‫بهب ــود و ارتق ــای توانمن ــدی جامع ــه ه ــدف بهزیس ــتی ب ــا اولوی ــت اش ــتغال‬ ‫و کارافرینـــی‪ ،‬پیشـــگیری از اســـیب های اجتماعـــی و اســـتفاده مطل ــوب‬ ‫از توانایی هـــا و امکانـــات علمـــی‪ ،‬فرهنگـــی‪ ،‬تخصصـــی‪ ،‬ازمایشـــگاهی و‬ ‫ســـاختمانی بـــرای پیشـــبرد اهـــداف مدنظـــر اســـت‪ .‬توســـعه و گســـترش‬ ‫همکاری ه ــای مش ــترک و بهره من ــدی از امکان ــات و ظرفیت ه ــای طرفی ــن‬ ‫درراس ــتای برگ ــزاری دور هه ــای اموزش ــی با کیفی ــت ب ــرای جامع ــه ه ــدف‬ ‫س ــازمان بهزیس ــتی‪ ،‬بهره گی ــری گروه ه ــای همی ــار زن ــان سرپرس ــت خان ــوار‬ ‫از خدم ــات موسس ــات مجموع ــه جه ــاد دانش ــگاهی ازجمل ــه مرک ــز رش ــد‬ ‫و خانـــه خـــاق به منظـــور نیازســـنجی بـــازار کار و اتصـــال بـــه بـــازار کار و‬ ‫همچنی ــن برندس ــازی محص ــوالت‪ ،‬شناس ــایی موسس ــات و خوشـ ـه های‬ ‫کارافرینـــی و تولیـــدی موفـــق‪ ،‬شبکه ســـازی و اتصـــال گروهـــای همی ــار‬ ‫زنـــان سرپرســـت خانـــوار بـــه زنجیره هـــای ارزش و درنهایـــت برندس ــازی‬ ‫محصــوالت تولیــدی و انجــام پژوهش هــای کاربردی‪ -‬مطالعاتــی اشــترا کی‬ ‫حهــای پژوهشــی‪ ،‬اموزشــی‪ ،‬فرهنگــی‬ ‫و ایجــاد زمینــه الزم بــرای اجــرای طر ‬ ‫و کارافرین ــی درراس ــتای ارتق ــای جام ــع ه ــدف از جمل ــه م ــوارد هم ــکاری‬ ‫ای ــن تفاهم نام ــه اس ــت‪.‬‬ ‫استاندار ایالم‪:‬‬ ‫استقامت مردم ایالم در زمان جنگ تحمیلی‬ ‫مایه فخر ملی ست‬ ‫اســـتاندار ایـــام گفـــت‪ :‬رشـــادت‪،‬‬ ‫مقاومـــت و ایســـتادگی مـــردم ایـــام در‬ ‫دوران هشت ســـال دفـــاع مقـــدس‬ ‫از مهم تریـــن مفاخـــر ثبت شـــده‬ ‫درطول تاریـــخ کشـــور اســـت‪ .‬حســـن‬ ‫بهرام نیـــا در اییـــن تجلیـــل و تکریـــم‬ ‫پیشکســوتان دفــاع مقــدس و مقاومــت‬ ‫اظه ــار داش ــت‪ :‬رزمن ــدگان دوران دف ــاع‬ ‫مق ــدس طالهای ــی ب ــا عی ــار ب ــاال بودن ــد‬ ‫ک ــه روای ــان و جنگ دیده ه ــای جن ــگ تحمیل ــی بای ــد ای ــن گنجین هه ــای‬ ‫ن ــاب را ب ــه نس ــل جدی ــد معرف ــی کنن ــد‪ .‬توس ــعه و بس ــط ارزش ه ــای دف ــاع‬ ‫مقـــدس در جامعـــه و بـــرای نســـل های اینـــده کـــه دوران جنـــگ و نب ــرد‬ ‫را درک نکـــرده و ندیده انـــد‪ ،‬برعهـــده پیشکســـوتان و رزمنـــدگان جن ــگ‬ ‫یســت‪ .‬اســتاندار ایــام بــه کنگــره بــزرگ اربعیــن اشــاره کــرد و ادامــه‬ ‫تحمیل ‬ ‫داد‪ :‬م ــردم اس ــتان ای ــام در اس ــتقبال و بدرق ــه زائ ــران خ ــوش درخش ــیدند‬ ‫و خدمات رســـانی مطلـــوب و شایســـته ای از زائـــران داشـــتند‪ .‬بهرام نی ــا‬ ‫باتا کیدبراینکــه هیــچ مشــکلی ازنظــر تامیــن اتوبــوس و تــردد زائــران وجــود‬ ‫نداشـــت‪ ،‬تا کیـــد کـــرد‪ :‬متوســـط مانـــدگاری مســـافران در پایانـــه برک ــت‬ ‫‪ ۲۰‬دقیق ــه ب ــود و در ش ــب اخ ــر م ــوج برگش ــت ب ــه یک س ــاعت رس ــید‪ .‬وی‬ ‫گف ــت‪ :‬هم ــه مس ــئوالن‪ ،‬م ــردم و موکب ه ــا ب ــا تمام ــی ظرفی ــت‪ ،‬هم ــت و‬ ‫هم افزایـــی خودجـــوش و گســـترده بـــه زائـــران خدمت رســـانی کردن ــد‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست ایالم اعالم کرد؛‬ ‫زیست ‪ ۵۷‬راس گوزن زرد ایرانی در سایت ایالم‬ ‫ِ‬ ‫مدی ــرکل حفاظ ــت محیط زیس ــت ای ــام گف ــت‪ ۵۷ :‬راس گ ــوزن زرد ایران ــی‬ ‫در ســـایت ایـــام زندگـــی می کننـــد‪ .‬علیرضـــا محمـــدی اظهـــار داش ــت‪:‬‬ ‫گ ــوزن زرد ایران ــی یک ــی از گون هه ــای ن ــادر و البت ــه درحال انق ــراض اس ــت‬ ‫ک ــه تغیی ــرات زیس ــتگاهی و بح ــث ش ــکار بی روی ــه باع ــث ش ــده جمعی ــت‬ ‫ان هـــا در تمـــام کشـــورهای عـــراق‪ ،‬ترکیـــه و اروپـــا منقـــرض شـــود و تنه ــا‬ ‫در ای ــران اس ــت ک ــه این گون ــه تا کن ــون منق ــرض نش ــده اس ــت‪ .‬وی بی ــان‬ ‫ک ــرد‪ :‬گونـ ـه ای ک ــه در س ــایت پ ــرورش و تکثی ــر گ ــوزن زرد ایران ــی در ای ــام‬ ‫نه ــا افزای ــش یافت ــه اس ــت‪ .‬وی ادام ــه داد‪ :‬در س ــال ‪ ۸۶‬تع ــداد‬ ‫ش ــمار ا ‬ ‫شـ ـش راس گ ــوزن زرد ایران ــی از جزی ــره اش ــک ارومی ــه ب ــه ای ــام انتق ــال‬ ‫داده ش ــد و درحال حاض ــر ‪ ۵۷‬راس گـــوزن دراین ســـایت موجـــود اس ــت‪.‬‬ ‫مدیـــرکل حفاظـــت محیط زیســـت ایـــام عنـــوان کـــرد‪ :‬در ســـال ج ــاری‬ ‫نس ــایت متول ــد ش ــد و هم ا کن ــون‬ ‫اولی ــن گوس ــاله گ ــوزن زرد ایران ــی درای ‬ ‫از شــرایط خوبــی برخــوردار اســت‪ .‬وی گفــت‪ :‬ســایت گــوزن زرد در اســتان‬ ‫ایــام بــه یکــی از ســایت های موفــق پــرورش این گونــه از بیــن ســایت های‬ ‫پـــرورش گـــوزن زرد ایرانـــی در کشـــور باتوجه بـــه وضعیـــت توپوگراف ــی و‬ ‫اقلی ــم‪ ،‬تبدی ــل ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن اعالم کرد؛‬ ‫سرپرست گمرکات استان کرمان تاکید کرد؛‬ ‫رکود در وضعیت پسته؛‬ ‫استراتژیک ترین محصول صادراتی استان‬ ‫نش ــان می ده ــد‪ .‬ح ــاال یک ــی از ش ــرکت های‬ ‫فن ــاور مس ــتقر در مرک ــز رش ــد جام ــع‬ ‫جف ــارس بوش ــهر موف ــق ب ــه طراح ــی و‬ ‫خلی ‬ ‫به ــای نف ــت و گاز ش ــده ک ــه‬ ‫تولی ــد جاذ ‬ ‫به گفت ــه مدی ــر ای ــن تی ــم در کس ــری ازثانیه‬ ‫الودگ ــی ایجادش ــده در خش ــکی و دری ــا‬ ‫را ج ــذب می کن ــد‪ .‬رئی ــس پ ــارک علـــم و‬ ‫جف ــارس معتق ــد اس ــت ام ــروزه‬ ‫فن ــاوری خلی ‬ ‫یک ــی از مش ــکالت عم ــده محیط زیس ــتی‬ ‫یه ــای دریای ــی‬ ‫به وی ــژه درزمین ــه الودگ ‬ ‫یس ــت ک ــه‬ ‫نش ــت م ــواد روغن ــی و نفت ‬ ‫س ــاالنه هزین ــه هنگفت ــی را ب ــه نهاده ــای‬ ‫متولــی و دســتگاه های مرتبــط بــا حفاظــت‬ ‫محیط زیس ــت وارد می کن ــد‪ .‬به گفت ــه‬ ‫به ــای‬ ‫ابوالحس ــن رزمی نی ــا؛ جاذ ‬ ‫تولی ــدی واح ــد فن ــاور ایم ــن س ــاحل اس ا‬ ‫درمقایسـ ـه با تولی ــدات رقب ــای موج ــود‪ ،‬از‬ ‫فا کتوره ــای ارزن ــده ای برخ ــوردار اس ــت‪ .‬او‬ ‫به ــا پ ــس از‬ ‫گف ــت‪ :‬غرق نش ــدن ای ــن جاذ ‬ ‫اش ــباع کام ــل‪ ،‬قابلی ــت اب گری ــزی و نف ــت‬ ‫نه ــای‬ ‫دوس ــتی و ج ــذب ان ــواع هیدروکرب ‬ ‫نفت ــی و ام ــکان تولی ــد ب هش ــکل سفارش ــی‬ ‫یه ــای مش ــتری‬ ‫بس ــته ب ــه نیازمند ‬ ‫یس ــت ک ــه ب ــه ای ــن‬ ‫از شاخصه های ‬ ‫یه ــای نفت ــی و روغن ــی‬ ‫به ــای الودگ ‬ ‫جاذ ‬ ‫مزی ــت بخش ــیده اس ــت‪ .‬اس ــتان بوش ــهر ب ــا‬ ‫داش ــتن بی ــش از ‪ ۹۰۰‬کیلومت ــر م ــرز دریای ــی‬ ‫‪۸۰‬بــار الودگــی نفتــی دریــا‬ ‫و تجربــه بیــش از ‬ ‫مس ــال اخیر‪ ،‬بی ــش از‬ ‫تنه ــا در یک ونی ‬ ‫هرج ــای دیگ ــر نیازمن ــد محص ــول فناوران ــه‬ ‫تولیدش ــده توس ــط جوان ــان ای ــن مرزوب ــوم‬ ‫اس ــت و ج ــذب س ــرمایه گذار و حمای ــت‬ ‫نپ ــروژه عالو هب ــر اش ــتغال زایی‬ ‫دولت ــی از ای ‬ ‫و صرفه جوی ــی ارزی‪ ،‬تامی ــن نی ــازی مب ــرم‬ ‫از داخــل نیــز در پــی خواهــد داشــت‪ .‬غفــور‬ ‫نوری ــان؛ مدی ــر ای ــن واح ــد فن ــاور مس ــتقر‬ ‫جف ــارس درب ــاره‬ ‫در مرک ــز رش ــد جام ــع خلی ‬ ‫به ــای الودگ ــی نفت ــی تولیدش ــده‬ ‫جاذ ‬ ‫به ــای نف ــت و‬ ‫تیم ــش گف ــت‪ :‬ای ــن جاذ ‬ ‫گاز ایــن تــوان را دارد تــا الودگــی ایجادشــده‬ ‫در خش ــکی و دری ــا را در کس ــری ازثانیه‬ ‫شه ــای‬ ‫ج ــذب کن ــد‪ .‬او اف ــزود‪ :‬ازمای ‬ ‫انجا مش ــده نش ــان داد این محص ــوالت‬ ‫نس ــبت ب ــه نمون هه ــای موج ــود داخل ــی‬ ‫و واردات ــی ق ــدرت ج ــذب بیش ــتری دارد و‬ ‫ازنظ ــر هزین ــه ه ــم مقرون به صرف ــه اس ــت‪،‬‬ ‫کس ــوم‬ ‫یک ــه هزین ــه ه ــر پ ــد ت ــا ی ‬ ‫طور ‬ ‫یســت‪ .‬مدیــر ایــن تیــم فنــاور‬ ‫نمونــه خارج ‬ ‫به ــای الودگ ــی‬ ‫اضاف ــه ک ــرد‪ :‬ای ــن جاذ ‬ ‫نفت ــی و روغن ــی ت ــوان ج ــذب الودگ ــی ت ــا‬ ‫‪ ۹۰‬درص ــد از حج ــم خ ــود را دارد و نس ــبت‬ ‫ب ــه نمون هه ــای مورداس ــتفاده کنون ــی از‬ ‫افریق ــای جنوب ــی وضعیت ــی بهت ــر دارد‪ .‬وی‬ ‫البت ــه گف ــت ک ــه ط ــرح متخصص ــان ای ــن‬ ‫به ــای الودگ ــی نفت ــی‬ ‫ش ــرکت ب ــرای جاذ ‬ ‫ب هص ــورت نمون ــه تولی ــد ش ــده ام ــا ب ــرای‬ ‫انبو هس ــازی نیازمن ــد س ــرمایه گذاری ب ــرای‬ ‫خ ــط تولی ــد اس ــت ت ــا بتوان ــد نی ــاز اس ــتان‬ ‫را کام ــل پوش ــش ده ــد؛ نی ــازی ک ــه به گفت ــه‬ ‫او؛ باتوج هب ــه ن ــوار س ــاحلی طوالن ــی‬ ‫یس ــت و اداره کل بنادرودریان ــوردی و‬ ‫حتم ‬ ‫ش ــرکت های متع ــدد نف ــت و گاز می توان ــد‬ ‫بــازار هــدف ان باشــد‪ .‬مدیــر ایــن تیــم فنــاور‬ ‫مس ــتقر در بوش ــهر گف ــت‪ :‬ج ــذب نش ــتی‬ ‫روغ ــن و م ــواد نفت ــی در حج ــم کم وزی ــاد‬ ‫در صنای ــع نف ــت‪ ،‬بندره ــا‪ ،‬کش ــتیرانی‬ ‫و کارخان هه ــا‪ ،‬ج ــذب ‪۱۰۰‬درص ــدی و‬ ‫انعطاف پذی ــری مناس ــب ب ــرای ج ــذب‬ ‫یه ــای هیدروکربن ــی نفت ــی در‬ ‫الودگ ‬ ‫دری ــا‪ ،‬رودخان ــه و دریاچ هه ــا و همچنی ــن‬ ‫تمیزنگه داش ــتن اط ــراف دس ــتگاه های‬ ‫یه ــای‬ ‫دارای نش ــتی روغ ــن از کارای ‬ ‫یش ــده ای ــن ش ــرکت‬ ‫به ــای طراح ‬ ‫جاذ ‬ ‫اس ــت‪ .‬به گفت ــه او؛ ا گ ــر بتوانی ــم چه ــار ت ــا‬ ‫جت ــن محص ــول تولی ــد کنی ــم در ب ــازار‬ ‫پن ‬ ‫به ــا حض ــوری موث ــر خواهن ــد‬ ‫ای ــن جاذ ‬ ‫یس ــت‬ ‫داش ــت و ای ــن نی ــاز ب ــه سرمایه گذار ‬ ‫لش ــده از متخصص ــان‬ ‫و تی ــم تشکی ‬ ‫محیط زیس ــت و ایمن ــی و بهداش ــت‬ ‫حرفـ ـه ای‪ ،‬ام ــاده اس ــتفاده از دان ــش فن ــی‬ ‫خ ــود و گس ــترش تولی ــدات اس ــت‪ .‬به گفت ــه‬ ‫جف ــارس؛‬ ‫رئی ــس پ ــارک عل ــم و فن ــاوری خلی ‬ ‫اصح ــاب بازرگان ــی در کل کش ــور بای ــد ب ــرای‬ ‫حمای ــت از ای ــن اید هه ــای ن ــو ج ــذب‬ ‫ش ــوند‪ .‬رزمی نی ــا گف ــت‪ :‬س ــرمایه گذاری‬ ‫در تولی ــد فناوران ــه محص ــوالت مقابل ــه ب ــا‬ ‫یه ــای زیسـ ـت محیطی‪ ،‬نه تنه ــا‬ ‫الودگ ‬ ‫کم ــک ب ــه زیسـ ـت بوم فن ــاوری بلک ــه‬ ‫کم ــک ب ــه ح ــل مس ــائل زیسـ ـت محیطی‬ ‫یش ــود‪ .‬مجموع ــه پ ــارک عل ــم‬ ‫محس ــوب م ‬ ‫جف ــارس تا کن ــون توانس ــته از‬ ‫و فن ــاوری خلی ‬ ‫ش ــرکت های برازن ــده دراین زمین ــه حمای ــت‬ ‫کن ــد و امی ــد اس ــت ب ــا هم ــت و حمای ــت در‬ ‫صنع ــت و دس ــتگاه های دولت ــی حرکت ــی‬ ‫روبه رش ــد را دراین زمین ــه ش ــاهد باش ــیم‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫فرسودگی ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬درصدی زیرساخت های بهداشت ودرمان گیالن‬ ‫ِ‬ ‫منا محمدی‬ ‫دکتر ارسلان سـاالری بااشـاره به تزریق بیش‬ ‫از پنج میلیون دز وا کسن در ایام کرونا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ایـام پیـک کرونـا‪ ،‬گاهی حتی تا ‪ ۲۰۰۰‬بیمار‬ ‫در بیمارسـتان ها و مرا کـز اموزشـی و درمانـی‬ ‫بستری بودند و تعداد بیماران درگیر با کرونا‬ ‫در اسـتان تا کنون به ‪ ۹۵‬هزار بستری رسیده‬ ‫اسـت‪ .‬رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی گیلان‬ ‫بااشـاره به افتتـاح ‪ ۲۷‬پـروژه سلامت محور‬ ‫در هفتـه دولـت یـاداور شـد‪ :‬بـرای افزایـش‬ ‫خدمـات و امکانـات دانشـگاه‪ ،‬از ظرفیـت‬ ‫ارتش‪ ،‬سپاه‪ ،‬قرارگاه خاتم االنبیاء ؟ص؟ و سایر‬ ‫نهادهـا اسـتفاده شـد‪ .‬وی بااشـاره به وجـود‬ ‫مشـکالتی ازجملـه سـالمندی در گیلان و‬ ‫حجـم بـاالی مسـافرت ها بـه گیلان تصریـح‬ ‫کـرد‪ :‬گیلان ازاین نظـر شـرایطی متفـاوت بـا‬ ‫سـایر اسـتان ها دارد زیـرا عالو هبـر افزایـش‬ ‫بـار درمانـی بهداشـتی در اسـتان به خاطـر‬ ‫مسـافرپذیری و سـالمندی‪ ۴۰ ،‬تـا ‪۵۰‬درصـد‬ ‫زیرسـاخت های بهداشـت ودرمان مـا نیـز‬ ‫فرسوده است‪ .‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫تهـای دانشـگاه‬ ‫گیلان بااشـاره به موفقی ‬ ‫در ایـام کرونـا‪ ،‬تا کیـد کـرد‪ :‬علیرغم مشـکالت‬ ‫موجـود در ایـام کرونـا‪ ،‬دو خوابـگاه پسـران‬ ‫و دختـران بـه ظرفیـت خوابگاهـی دانشـگاه‬ ‫اضافـه شـد‪ .‬دکتـر سـاالری بااشـاره به تجهیـز‬ ‫بیمارسـتان های اسـتان بـه دسـتگاه های‬ ‫‪ ،MRI، CT Scan‬تخت های ویژه‪ ،‬تخت های‬ ‫بیمارسـتانی و ‪ ...‬گفـت‪ :‬طـی س هسـال اخیر‪،‬‬ ‫بـرای ‪ ۱۴۰‬عضـو هیئت علمـی‪ ،‬تعیین تکلیف‬ ‫شـده اسـت‪ .‬وی بـا ابـراز امیـدواری بـرای‬ ‫سـاخت بیمارسـتان های جایگزیـن رازی‬ ‫و شـفا در رشـت‪ ،‬گفـت‪ :‬درتلاش هسـتیم‬ ‫تـا بیمارسـتان های شـهید بهشـتی انزلـی‬ ‫و دکتـر پیـروز الهیجـان را نیـز گسـترش‬ ‫دهیـم‪ .‬وی بـر لـزوم بازنگـری دربـاره کالن‬ ‫منطق ههـای کشـور‪ ،‬تا کیـد کـرد و بااشـاره به‬ ‫سهـای دانشـگاهی در‬ ‫لـزوم تقویـت پردی ‬ ‫کشـور‪ ،‬اذعـان داشـت‪ :‬بـا تقویـت پردیـس‬ ‫یتـوان خـروج دانشـجویان از کشـور‬ ‫انزلـی م ‬ ‫را کاهـش داد و ایـن می بایسـت در کل کشـور‬ ‫موردتوجـه قـرار گیـرد زیـرا عالو هبـر خـروج ارز‬ ‫از کشـور‪ ،‬کیفیت اموزشـی و مسائل فرهنگی‬ ‫دانشجویان نیز تحت تاثیر قرار می گیرد‪ .‬وی‬ ‫درادامـه بااشـاره به اسـتقرار دسـتگاه های‬ ‫رادیولـوژی‪ ،‬سـونوگرافی‪ CT Scan ،‬و ‪MRI‬‬ ‫در مرا کـز درمانـی سـطح اسـتان‪ ،‬اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬دراین زمینـه‪ ،‬عالو هبـر تجهیـز مرا کـز‬ ‫اموزشـی درمانـی‪ ،‬بـا تجهیز بیمارسـتان های‬ ‫شهرسـتان های اسـتان‪ ،‬از اعـزام بیمـاران بـه‬ ‫مرکـز اسـتان یـا خـروج از اسـتان جلوگیـری‬ ‫شـد‪ .‬رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی گیلان‬ ‫بابیان اینکـه امکانـات درمانـی اسـتان تنهـا‬ ‫در خدمـت گیالنیـان قـرار نگرفتـه‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫گیالن به علت مسافرپذیربودن درطول سال‬ ‫بـه بخـش قابل توجهـی از گردشـگران‬ ‫خدمت رسانی می کند و با افزایش تجهیزات‬ ‫و خدمـات در گیلان‪ ،‬درواقـع بـه تمـام مـردم‬ ‫کشـور خدمت رسـانی می کنیـم‪.‬‬ ‫جانشین فرماندهی سپاه امیرالمومنین ؟ع؟ استان خبر داد؛‬ ‫اجرای ‪ ۵۰۰‬برنامه فرهنگی در هفته دفاع مقدس‬ ‫جانش ــین فرمانده ــی س ــپاه امیرالمومنیـ ـن ؟ع؟ اس ــتان ای ــام گف ــت‪۵۰۰ :‬‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫برنام ــه متن ــوع فرهنگ ــی در هفت ــه دف ــاع مق ــدس در ای ــام اج ــرا م ‬ ‫به گ ــزارش تس ــنیم؛ س ــردار قدرت ال ــه کریمی ــان با بیان اینک ــه «م ــا مق ــاوم‬ ‫هســـتیم» شـــعار محـــوری برنامه هـــای هفتـــه دفـــاع مقـــدس در س ــال‬ ‫جاری ســـت‪ ،‬اظهـــار کـــرد‪ :‬برنامه هـــای هفتـــه دفـــاع مقـــدس در اس ــتان‬ ‫ایـــام در ‪ 76‬عنـــوان و ســـرفصل و در ‪ 500‬ریز برنامـــه در دســـتور کار ق ــرار‬ ‫تت ــر‬ ‫دارد و تالش شـــده بـــا رویکـــرد ابتـــکاری‪ ،‬نواورانـــه و خالقانـــه متفاو ‬ ‫از س ــال های قب ــل برگ ــزار ش ــود‪ .‬وی ب ــا تش ــریح عناوی ــن روزه ــای هفت ــه‬ ‫دفـــاع مقـــدس‪ ،‬اظهـــار کـــرد‪ :‬امســـال سعی شـــده کـــه ایـــن برنام هه ــا ب ــر‬ ‫مبن ــای نام گ ــذاری ای ــام هفت ــه دف ــاع مق ــدس و ب ــا رویک ــرد جدی ــدی ب ــا‬ ‫حض ــور و مش ــارکت اقش ــار مختل ــف م ــردم و ب ــا رویک ــرد مردم ــی به منظ ــور‬ ‫توس ــعه و تعمی ــق فرهن ــگ دف ــاع مق ــدس تهی ــه و ت ــدارک دی ــده ش ــود‪.‬‬ ‫جانشـــین فرماندهـــی ســـپاه امیرالمومنیـــن ؟ع؟ اســـتان ایـــام گف ــت‪:‬‬ ‫همایـــش پیشکســـوتان جهـــاد و شـــهادت‪ ،‬برگـــزاری برنامه هـــای دف ــاع‬ ‫مقـــدس در صداوســـیما به مـــدت هفت شـــب‪ ،‬نواختـــن زنـــگ ایث ــار و‬ ‫مقاوم ــت‪ ،‬غبار روب ــی م ــزار ش ــهدا‪ ،‬یادواره ه ــای ش ــهدا‪ ،‬اج ــرای تئات ــر ب ــا‬ ‫موض ــوع دف ــاع مق ــدس‪ ،‬تولی ــدات چندرس ــانه ای‪ ،‬حض ــور س ــازمان یافته‬ ‫در نماز جمعـــه‪ ،‬برگـــزاری میـــز خدمـــت‪ ،‬افتتـــاح طر ح هـــای محرومی ــت‬ ‫مهــای پزشــکی بــه نقــاط محــروم اســتان نمونــه هایــی از‬ ‫زدایــی‪ ،‬اعــزام تی ‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫برنام ــه های ــی اس ــت ک ــه در هفت ــه دف ــاع مق ــدس اج ــرا م ‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬اعظم دستجردی‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫شنبه ‪ 2‬مهر ‪ 27 1401‬صفر ‪ 24 1444‬سپتامبر ‪ 2022‬سال نوزدهم شماره ‪2600‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫صدرنشینی سیستان و بلوچستان در کشور با عملکرد تعاونی ها‬ ‫سیامکنرماشیری‬ ‫اغاز هفته تعاون در سیستان و بلوچستان‪ ،‬با عطرافشانی گلزار شهدا‬ ‫ویژه برنامه های ســـتاد گرامیداشـــت هفته تعاون سیســـتان و بلوچســـتان‪ ،‬با ایین‬ ‫عطرافشـــانی و غبارروبی گلزار شهدا اغاز شـــد‪ .‬مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫سیســـتان و بلوچســـتان‪ ،‬در اییـــن ادای احترام به مقام شـــامخ شـــهدای زاهدان‬ ‫گفـــت‪« :‬در طلیعـــه برنامه هـــای گرامیداشـــت هفتـــه تعـــاون‪ ،‬بـــه همـــراه مدیـــران‬ ‫دســـتگاه های تابعـــه وزارت متبـــوع و جمعـــی از تعاون گـــران‪ ،‬در گلـــزار شـــهدای‬ ‫زاهـــدان حضـــور پیـــدا کردیم؛ چرا کـــه حفـــظ و پاســـداری از ارزش هـــا و ارمان های‬ ‫ایـــن عزیزان را وظیفـــه یکایک خود می دانیـــم»‪ .‬حامد ارامش افـــزود‪« :‬تعاون گران‬ ‫اســـتان‪ ،‬با پیـــروی از راه جاویدان شـــهدای گران قدر‪ ،‬در مســـیر خدمـــت به مردم‬ ‫و میهـــن عزیـــز ایـــران و خطه صبـــور و والیی سیســـتان و بلوچســـتان‪ ،‬اســـتوارتر از‬ ‫گذشـــته گام برمی دارنـــد»‪ .‬وی اضافـــه کرد‪« :‬در هفته تعاون ســـال جـــاری‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۷۰۰‬ویژه برنامـــه بـــا همکاری اتاق تعاون و دســـتگاه های عضو ســـتاد گرامیداشـــت‬ ‫این هفته‪ ،‬در اســـتان پیش بینی و برگزار خواهد شـــد»‪ .‬مدیرکل تعـــاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی اســـتان گفت‪« :‬برگزاری هفدهمین جشـــنواره تعاونی هـــای برتر و افتتاح‬ ‫اولیـــن واحدهـــای مســـکونی طرح اقدام ملی مســـکن کشـــور در زاهـــدان‪ ،‬ازجمله‬ ‫این برنامه هاســـت»‪.‬‬ ‫هفدهمین جشنواره تعاونی های برتر سیستان و بلوچستان؛‬ ‫کارگزاران برای رسیدن به عدالت تالش کنند‬ ‫معـــاون توســـعه مدیریـــت و منابـــع وزارت تعـــاون‪ ،‬کار و رفـــاه اجتماعـــی بـــا بیـــان‬ ‫اینکـــه مســـئولیت ها در نظام جمهوری اســـامی‪ ،‬امانتی ســـت که شـــهدا بر دوش‬ ‫مـــا گذاشـــته اند‪ ،‬گفـــت‪« :‬کارگـــزاران برای رســـیدن به عدالـــت تالش کنند»‪ .‬ســـید‬ ‫محمدرضـــا حســـینی (معاون توســـعه مدیریـــت و منابـــع وزارت تعـــاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعـــی) در هفدهمین جشـــنواره تعاونی های برتر سیســـتان و بلوچســـتان در‬ ‫زاهـــدان‪ ،‬بیان داشـــت‪« :‬مـــا که کارگـــزار نظام جمهوری اســـامی هســـتیم‪ ،‬باید به‬ ‫این نکتـــه توجه داشـــته باشـــیم که هـــدف از تشـــکیل و برپایی نظام اســـامی چه‬ ‫بـــوده تـــا ان را درطول زمـــان مرور کنیـــم»‪ .‬معاون توســـعه مدیریت و منابـــع وزارت‬ ‫تعـــاون‪ ،‬کار و رفـــاه اجتماعـــی ادامـــه داد‪« :‬هـــدف از تشـــکیل جمهـــوری‪ ،‬برپایـــی‬ ‫عدالـــت و قســـط بوده اســـت و باید مرور شـــود که مســـیر حرکت خودمـــان را درگذر‬ ‫زمان کم نکنیم»‪ .‬حســـینی بااشـــاره به اینکه بر ما کارگزاران نظـــام جمهوری واجب‬ ‫اســـت کـــه جامعـــه و محیـــط خودمـــان را به ســـمت عدالـــت ســـوق دهیـــم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«تبعیـــض‪ ،‬ضـــد عدالت اســـت و مـــا را از عدالـــت دور می کنـــد»‪ .‬وی افـــزود‪« :‬ا گر بر‬ ‫ایـــن مبنـــا حرکت کنیم‪ ،‬هرکســـی با البـــی و قدرت‪ ،‬بـــه امکانات و منابع دسترس ــی‬ ‫داشـــته باشـــد‪ ،‬از عدالت و اهداف نظام دور می شـــود»‪ .‬معاون توســـعه مدیریت و‬ ‫منابـــع وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی یاداور شـــد‪« :‬مـــا کارگزاران نظام جمهوری‬ ‫اســـامی‪ ،‬هزاران شهید داده ایم؛ شـــهدا برای دســـتیابی به منافع مادی و دنیوی‬ ‫به شـــهادت نرســـیدند‪ ،‬بلکه بـــرای ارزش های اساســـی انقالب "عدالت‪ ،‬اســـتقالل‬ ‫و ازادی" شـــهید شـــدند»‪ .‬حســـینی گفـــت‪« :‬ا گـــر رضایت مطلـــوب از مـــا کارگزاران‬ ‫وجـــود ندارد‪ ،‬به خاطر فاصله و رفتاری ســـت که بین ما و شـــهدا وجـــود دارد»‪ .‬وی‬ ‫افـــزود‪« :‬ما امروز در حالی ســـکان دار مســـئولیت ها هســـتیم که ا گر شـــهدا بودند‪،‬‬ ‫مـــا ســـکان دار نبودیـــم و لذا مســـئولیت ها امانتی ســـت که از شـــهدا به ما رســـیده‬ ‫اســـت»‪ .‬معاون توســـعه مدیریت و منابع وزارت تعـــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گفت‪:‬‬ ‫«بایـــد مـــا کارگـــزاران نظام‪ ،‬برای رســـیدن به عدالـــت تالش کنیم‪ .‬ا گر کســـی امانت‬ ‫مســـئولیت را دارد‪ ،‬بایـــد درراه عدالـــت حرکت کند و ایـــن حرکـــت درراه عدالت را از‬ ‫خودش شـــروع کند و شـــعار ندهد»‪.‬‬ ‫‪ 40‬هزار نفر در پروژه های عمرانی سیستان و بلوچستان‬ ‫در سال ‪ 1401‬مشغول به کار هستند‬ ‫همچنیـــن حامـــد ارامـــش بااشـــاره به اینکه سیســـتان و بلوچســـتان بـــه کارگاه‬ ‫تبدیل شـــده اســـت‪ ،‬بیـــان داشـــت‪« :‬دســـتاوردهای دولـــت را بـــه اطـــاع مـــردم‬ ‫برســـانیم تـــا در جامعـــه امیدافرینـــی ایجاد شـــود»‪ .‬ارامش گفـــت‪« :‬بـــرای اولین بار‬ ‫در سیســـتان و بلوچســـتان‪ ،‬شـــرکت های بزرگ معدنی کشـــور وارد استان شده اند‬ ‫نه ــا‬ ‫و ســـرمایه گذاری های کالن در معـــادن اســـتان در حـــال شکل گیری ســـت؛ ای ‬ ‫خدمات نظام اســـت که بر کســـی پوشـــیده نیســـت»‪ .‬وی افزود‪« :‬مطابق هرساله‪،‬‬ ‫امســـال هفتـــه تعـــاون را گرامی می داریـــم به امید انکـــه تعاونی های برتـــر خودمان‬ ‫را معرفـــی کـــرده و ایجـــاد انگیزه بیـــن تعاونی ها شـــود»‪ .‬مدیـــرکل تعـــاون کار و رفاه‬ ‫اجتماعـــی سیســـتان و بلوچســـتان از ثبت نـــام ‪ 443‬تعاونی در ســـامانه خبر داد و‬ ‫یاداور شـــد‪« :‬این مقدار ثبت نام در مقایســـه با سال گذشـــته‪ 285 ،‬درصد افزایش‬ ‫داشـــته اســـت»‪ .‬ارامـــش گفـــت‪« :‬پـــس از ارزیابی هـــای به عمل امـــده از تعاونی ها‪،‬‬ ‫ازلحـــاظ کمی و کیفی‪ ،‬درمجموع ‪ 11‬تعاونی رتبه اول اســـتانی را کســـب کرده اند که‬ ‫ایـــن تعاونی ها برای رتبه بندی کشـــوری به تهران معرفی شـــده اند»‪ .‬وی به دیدگاه‬ ‫مقـــام معظـــم رهبـــری بر نقـــش اقتصادمحور مـــردم‪ ،‬یعنـــی تعاونی ها اشـــاره کرد و‬ ‫افـــزود‪« :‬وقتـــی تعاونی هـــا پای کار بیایند و ســـرمایه خـــرد را جذب کنیـــم‪ ،‬هدفمند‬ ‫کردن ســـرمایه ها و اســـتفاده از ان در تولید‪ ،‬منجر به کاهش فقر و افزایش اشـــتغال‬ ‫و کاهـــش شـــکاف های اجتماعی و افزایش تولید می شـــود»‪ .‬مدیرکل تعـــاون کار و‬ ‫رفاه اجتماعی سیســـتان و بلوچســـتان گفت‪« :‬با تالش مضاعف و روحیه جهادی‬ ‫و هم افزایـــی و تعاملـــی کـــه بیـــن مـــردم وجـــود دارد‪ ،‬در جهـــت رفـــع مشـــکالت و‬ ‫دغدغه هـــای مردم تـــاش و کوشـــش کنیم»‪.‬‬ ‫سیستان و بلوچستان‪ ،‬رتبه چهارم ایجاد اشتغال در بین سایر استان ها‬ ‫حامـــد ارامش در نشســـت خبری بـــا اصحاب رســـانه‪ ،‬با گرامیداشـــت هفته دولت‬ ‫و اغـــاز هفتـــه تعـــاون اظهـــار داشـــت‪« :‬بـــا اقدامـــات مطلـــوب دولـــت ســـیزدهم و‬ ‫مدیریـــت اســـتاندار و همـــکاری مدیـــران دســـتگاه های اجرایی‪ ،‬این اســـتان‪ ،‬رتبه‬ ‫چهـــارم در ســـامانه رصـــد اشـــتغال را کســـب کـــرد»‪ .‬وی بیـــان کـــرد‪« :‬سیســـتان و‬ ‫بلوچســـتان بـــا ثبت ‪ ۱۴‬هـــزار و ‪ ۵۷‬نفـــر‪ ،‬رتبه برتـــر اشـــتغال را در بین اســـتان های‬ ‫کشـــور بـــه خـــود اختصـــاص داده اســـت»‪ .‬مدیـــرکل تعـــاون‪ ،‬کار و رفـــاه اجتماع ــی‬ ‫سیســـتان بلوچســـتان‪ ،‬بابیان اینکـــه بـــرای اشـــتغال اســـتان‪ ،‬ریل گـــذاری بســـیار‬ ‫خوبـــی انجام شـــده‪ ،‬ابراز امیـــدواری کرد که در ســـال اینده با راه اندازی و گســـترش‬ ‫صنایـــع فـــوالد‪ ،‬شـــاهد اشـــتغال بیشـــتری در شهرســـتان ها خواهیـــم بـــود‪ .‬وی از‬ ‫روســـای ادارات و بانک هـــا خواســـت بـــرای تســـهیل و تســـریع در پیشـــبرد هـــدف‬ ‫اشـــتغال زایی و تحقق کامل تعهد اشـــتغال در ســـطح اســـتان‪ ،‬همچون گذشته و‬ ‫با تـــوان باالتر تالش کنند‪ .‬ارامش اظهار داشـــت‪ ۲۸« :‬هزار نفر تعهد اشـــتغال زایی‬ ‫در سیســـتان و بلوچســـتان در ســـال ‪ ۱۴۰۱‬بـــوده که تا کنون اشـــغال ‪ ۱۴‬هـــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫نفـــر در ســـامانه رصد ثبت شـــده اســـت»‪ .‬وی بیان کرد‪« :‬سیســـتان و بلوچســـتان‬ ‫باوجوداینکـــه فاقـــد هرگونـــه کارخانـــه و بنگاه هـــای بـــزرگ اقتصادی ســـت‪ ،‬رتب ــه‬ ‫چهارم ایجاد اشـــتغال را در بین ســـایر اســـتان های کشـــور در ســـال ‪ ۱۴۰۱‬به دست‬ ‫اورده اســـت»‪ .‬مدیـــرکل تعـــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی سیســـتان بلوچســـتان گفت‪:‬‬ ‫«کارگروه اشـــتغال این اســـتان‪ ،‬هرمـــاه به صورت مـــداوم و با حضور اســـتاندار برگزار‬ ‫می شـــود و دراین زمینـــه نیـــز جـــزو اســـتان های برتـــر در برگـــزاری کارگروه اشـــتغال‬ ‫بـــه ریاســـت اســـتاندار هســـتیم»‪ .‬وی افزود‪« :‬بســـته اشـــتغال منطقه سیســـتان‪،‬‬ ‫کس ــالی های چندین س ــاله و نبود اشتغال‬ ‫باتوجه به ش ــرایط منطقه در پی خش ‬ ‫و جلوگی ــری از مهاج ــرت‪ ،‬در ش ــمال سیس ــتان و بلوچس ــتان اج ــرا ش ــد»‪ .‬ارامش‬ ‫ادامه داد‪« :‬بس ــته پیش ــنهادی اش ــتغال منطقه سیس ــتان ب ــا ‪ ۸۷۰‬میلیاردتومان‬ ‫اعتب ــار ب ــرای ‪ ۳۲‬هزار نف ــر در این منطقه ش ــغل ایج ــاد خواهد کرد ک ــه تا کنون ‪۱۰‬‬ ‫حه ــای عمرانی سیس ــتان مش ــغول ب ــکار ش ــده اند»‪ .‬وی تصریح‬ ‫ه ــزار نف ــر در طر ‬ ‫کرد‪« :‬بس ــته اشتغال حوزه سیس ــتان‪ ،‬در انتهای سال گذش ــته تهیه و یک کارگروه‬ ‫فرعی نیز ذیل کارگروه اش ــتغال اس ــتان‪ ،‬ویژه اش ــتغال این منطقه‪ ،‬تش ــکیل ش ــد‪.‬‬ ‫این بس ــته شامل ‪ ۱۳‬رسته ش ــغلی متناس ــب با اقلیم منطقه‪ ،‬کم اب بر و زودبازده‬ ‫اس ــت»‪ .‬مدی ــرکل تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماعی سیس ــتان بلوچس ــتان گف ــت‪« :‬در‬ ‫بس ــته پیشنهادی اشتغال منطقه سیستان‪ ،‬تفکیک شهرس ــتانی این مشاغل در‬ ‫فش ــده‬ ‫منطق ــه موردنظر‪ ،‬مش ــخص و برش های ماهانه برای ایجاد اش ــتغال تعری ‬ ‫اس ــت»‪ .‬وی بااشاره به طرح جهش ملی مسکن در سیس ــتان و بلوچستان افزود‪:‬‬ ‫نط ــرح عالو هب ــر ایج ــاد اش ــتغال برای ‪ ۱۶‬ه ــزار نفر‪ ،‬س ــبب احی ــای واحدهای‬ ‫«ای ‬ ‫تولیدی درزمینه ساخت وس ــاز مس ــکن نیز ش ــده اس ــت»‪ .‬ارامش بیان کرد‪۱۴۲« :‬‬ ‫ه ــزار و ‪ ۲۰۰‬واحد‪ ،‬تعهد سیس ــتان و بلوچس ــتان برای س ــاخت واحد مس ــکونی در‬ ‫قال ــب ط ــرح جهش ملی مس ــکن طی چهار س ــال اس ــت»‪.‬‬ ‫افتتاح اولین واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی مسکن کشور در زاهدان‬ ‫در اخری ــن روز از هفت ــه تع ــاون‪ ،‬ب ــا حض ــور ویدئوکنفرانس ــی رئیس جمه ــور‪۴۵۷ ،‬‬ ‫طرح تعاونی سراس ــر کش ــور ازجمله تحویل اولین واحدهای مس ــکونی اقدام ملی‬ ‫مس ــکن در زاه ــدان افتتاح ش ــد‪ .‬مدی ــرکل تع ــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی سیس ــتان‬ ‫و بلوچس ــتان گف ــت‪« :‬در ای ــن مراس ــم و ب هط ــور هم زمان با سراس ــر کش ــور‪ ،‬طرح‬ ‫‪ ۶۴‬واح ــدی تعاون ــی امی ــد این ــدگان زاهدان‪ ،‬ک ــه از اولی ــن خانه های ط ــرح اقدام‬ ‫ملی مس ــکن در کش ــور و اس ــتان اس ــت‪ ،‬به همش ــهریان در زاهدان تحویل شد»‪.‬‬ ‫حام ــد ارامش اف ــزود‪« :‬این واحدهای مس ــکونی‪ ،‬در زمینی به مس ــاحت پنج هزار‬ ‫مترمرب ــع ب ــا هزینـ ـه ای بال غب ــر ‪ ۳۲۰‬میلیاردریال در مدت کمتر از دوس ــال‪ ،‬توس ــط‬ ‫ش ــرکت تعاون ــی امید ایندگان زاهدان س ــاخته و ب ــه مردم عزیز تحویل ش ــد»‪ .‬وی‬ ‫اظه ــار داش ــت‪« :‬خوش ــبختانه ب ــا عملکرد خ ــوب ش ــرکت های تعاونی سیس ــتان‬ ‫و بلوچس ــتان در اج ــرای ط ــرح نهض ــت مل ــی مس ــکن‪ ،‬نگا هه ــا ب ــه ای ــن ح ــوزه و‬ ‫یه ــا‪ ،‬ک ــه به خاط ــر عملک ــرد گذش ــته مخدوش ش ــده ب ــود‪ ،‬تغییر‬ ‫مش ــارکت تعاون ‬ ‫ک ــرد»‪ .‬مدی ــرکل تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی‪ ،‬بابیان اینکه هم اینک چه ــار هزار و‬ ‫‪ ۷۰۰‬واحد مس ــکونی با مش ــارکت تعاونی ها در طرح نهضت ملی مس ــکن سیستان‬ ‫نش ــاءاهلل تا پایان‬ ‫و بلوچس ــتان در حال س ــاخت اس ــت‪ ،‬افزود‪« :‬با رون ــد کنونی‪ ،‬ا ‬ ‫یش ــود»‪ .‬ارامش اضافه ک ــرد‪« :‬امروز‬ ‫امس ــال دو ه ــزار واحد به متقاضیان تحویل م ‬ ‫ب ــا حض ــور رئیس جمه ــور‪ ،‬همچنین از ش ــرکت های تعاون ــی برگزیده در جش ــنواره‬ ‫یه ــای برت ــر مل ــی قدردانی ش ــد»‪ .‬وی گف ــت‪« :‬در این بخش از سیس ــتان و‬ ‫تعاون ‬ ‫بلوچس ــتان‪ ،‬ش ــرکت تعاونی خدمات بازرگانی ش ــادی تجارت پاس ــاوان شایس ــته‬ ‫تقدیر معرفی ش ــد»‪.‬‬ ‫صدرنشینی سیستان و بلوچستان در کشور با عملکرد تعاونی ها‬ ‫مدی ــرکل تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی سیس ــتان و بلوچس ــتان گف ــت‪« :‬عملکرد‬ ‫مطل ــوب ش ــرکت های تعاون ــی مس ــکن‪ ،‬باع ــث ش ــد ت ــا اس ــتان در ط ــرح نهضت‬ ‫مل ــی مس ــکن در کش ــور صدرنش ــین ش ــود»‪ .‬حام ــد ارام ــش اف ــزود‪« :‬براس ــاس‬ ‫امارهای اعال مش ــده‪ ،‬سیس ــتان و بلوچس ــتان توانس ــته اس ــت رتبه نخست کشور‬ ‫را در اج ــرای ط ــرح نهض ــت ملی مس ــکن کس ــب کن ــد»‪ .‬وی اظهار داش ــت‪« :‬این‬ ‫موفقیت‪ ،‬مرهون مش ــارکت اتحادیه و تعاونی هایی ســـت که علی رغم مشـــکالت و‬ ‫شه ــای ف ــراوان‪ ،‬نه تنها وقفـ ـه ای در کار ان ها ایجاد نشـــد‪ ،‬بلکه بـــا پیگیری و‬ ‫چال ‬ ‫خوش عه ــدی توانس ــتند در صدر اس ــتان های کشـــور از حیـــث اجرای طـــرح‪ ،‬قرار‬ ‫گیرن ــد»‪ .‬مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اس ــتان یاداور شـــد‪« :‬در طرح نهضت‬ ‫ً‬ ‫مل ــی مس ــکن‪ ،‬مجموع ــا ‪ ۲۶‬ش ــرکت تعاونی مس ــکن و عمران در ســـه شهرســـتان‬ ‫زاه ــدان‪ ،‬چابه ــار و ایرانش ــهر مش ــارکت دارن ــد»‪ .‬ارامش افـــزود‪« :‬این شـــرکت های‬ ‫تعاون ــی‪ ،‬که از خوش نامان عرصه ساخت وس ــاز مســـکن سیســـتان و بلوچســـتان‬ ‫به ش ــمار می روند؛ کار س ــاخت پنج ه ــزار و ‪ ۵۰۰‬واحد مســـکونی را در طرح نهضت‬ ‫مل ــی مس ــکن بر عهده دارن ــد»‪ .‬وی بیان ک ــرد‪« :‬هم اینک این طرح در شهرســـتان‬ ‫زاه ــدان ح ــدود ‪ ۵۰‬درص ــد و در س ــایر شهرس ــتان ها ‪ ۶۰‬درصـــد پیشـــرفت فیزیکی‬ ‫دارد»‪ .‬مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اس ــتان تصریح کرد‪« :‬از سالیان گذشته‬ ‫نق ــش اتحادیه و ش ــرکت های تعاونی مس ــکن در ساخت وســـاز‪ ،‬منطبـــق با اصول‬ ‫یج ــای سیس ــتان و بلوچس ــتان پررنگ بوده اســـت و این تجربه‬ ‫و مق ــررات در جا ‬ ‫گران بها‪ ،‬ضامن موفقیت انان در اجرای طرح نهضت ملی مســـکن شـــده اســـت»‪.‬‬ ‫ارام ــش تا کید کرد‪« :‬ای ــن امادگی وجود دارد تا به محض اغـــاز اجرای طرح نهضت‬ ‫ملی مس ــکن در نقاط دیگر اس ــتان‪ ،‬از ش ــرکت های تعاونی خوش نام دراین حوزه‪،‬‬ ‫برای پیش ــبرد مطلوب طرح اس ــتفاده ش ــود»‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۲۸۵‬درصدی مشارکت تعاونی های سیستان و بلوچستان‬ ‫در جشنواره تعاونی های برتر‬ ‫مدی ــرکل تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماعی سیس ــتان و بلوچســـتان گفت‪« :‬مشـــارکت‬ ‫اتحادی ــه و تعاونی های اس ــتان در جش ــنواره تعاونی های برتر امســـال‪ ،‬به نســـبت‬ ‫س ــال قب ــل‪ ۲۸۵ ،‬درص ــد با افزای ــش روبرو ب ــوده اســـت»‪ .‬حامد ارامش گفـــت‪« :‬در‬ ‫ً‬ ‫فرایند نام نویس ــی هفدهمین جش ــنواره تعاونی های برتر‪ ،‬مجموعـــا ‪ ۴۴۳‬اتحادیه‬ ‫و تعاونی‪ ،‬در دو بخش عمومی و مناطق ازاد‪ ،‬از سیســـتان و بلوچســـتان ثبت نام و‬ ‫پرسش ــنامه تخصصی را تکمیل کرده اند؛ که در مقایســـه با دوره قبل جشـــنواره که‬ ‫س ــال گذش ــته برگزار شد‪ ،‬افزایش مش ــارکت ‪ ۲۸۵‬درصدی را نشـــان می دهد»‪ .‬وی‬ ‫اظهار داش ــت‪« :‬جش ــنواره تعاونی های برتر‪ ،‬هرسال باهدف معرفی توانمندی ها و‬ ‫ته ــای بخش تعاون و تقوی ــت این بخش از اقتصاد کشـــور‪ ،‬به منظور ایجاد‬ ‫ظرفی ‬ ‫اش ــتغال پای ــدار‪ ،‬ارتقای س ــهم اقتص ــاد تعاون ــی در تولیـــد ناخالص ملـــی‪ ،‬افزایش‬ ‫رف ــاه عمومی و توس ــعه عدالت اجتماعی و گس ــترش نقش موثر تعاون در ســـطوح‬ ‫عال ــی تصمیم گیری اقتصادی کش ــور در س ــطوح اســـتانی و ملی برگزار می شـــود»‪.‬‬ ‫مدی ــرکل تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی سیس ــتان و بلوچســـتان تصریـــح کـــرد‪:‬‬ ‫«خوش ــبختانه دراین دوره‪ ،‬با ت ــاش جمعی همکاران ما در معاونـــت امور تعاون و‬ ‫روس ــا و کارشناسان ادارات شهرس ــتان و به ویژه تعامل و مشـــارکت تعاون گران این‬ ‫اس ــتان‪ ،‬ازلحاظ کیفیت فرایند تکمیل پرسشنامه تخصصی‪ ،‬در سطح کشور‪ ،‬رتبه‬ ‫نخس ــت و از حیث کمیت (تعداد تعاونی ثبت نام شـــده) پس از هرمزگان‪ ،‬رتبه دوم‬ ‫کش ــور را سیس ــتان و بلوچس ــتان به دس ــت اورد»‪ .‬ارامش گفت‪« :‬هم اینک مرحله‬ ‫یهـــای برتـــر درحال انجـــام اســـت»‪.‬‬ ‫ارزیاب ــی و داوری هفدهمی ــن جش ــنواره تعاون ‬ ‫وی اظه ــار داش ــت‪« :‬برگزیدگان پ ــس از طی مرحلـــه ارزیابی و جمع بنـــدی نمرات‬ ‫نهایی‪ ،‬در دو س ــطح اس ــتانی و ملی معرفی و در هفته تعاون (شـــهریورماه) از ان ها‬ ‫تجلی ــل خواهد ش ــد»‪ .‬مدی ــرکل تع ــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعـــی اســـتان اضافه کرد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«درحال حاض ــر مجموع ــا دو ه ــزار و ‪ ۵۴۵‬تعاون ــی و اتحادیـــه فعال در سیســـتان و‬ ‫بلوچس ــتان وج ــود دارد که در س ــال "تولید‪ ،‬دانش بنیان و اشـــتغال افریـــن" بر ان‬ ‫هس ــتیم تا از تعاونی هایی که متناس ــب با مزیت های منطقه ای تشـــکیل شـــده و‬ ‫اش ــتغال ایج ــاد کند‪ ،‬با اس ــتفاده از ابزار قانون ــی‪ ،‬نهایت حمایت را انجـــام دهیم»‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 3122

روزنامه سایه 3122

شماره : 3122
تاریخ : 1403/04/24
روزنامه سایه 3121

روزنامه سایه 3121

شماره : 3121
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه سایه 3119

روزنامه سایه 3119

شماره : 3119
تاریخ : 1403/04/20
روزنامه سایه 3118

روزنامه سایه 3118

شماره : 3118
تاریخ : 1403/04/19
روزنامه سایه 3117

روزنامه سایه 3117

شماره : 3117
تاریخ : 1403/04/18
روزنامه سایه 3116

روزنامه سایه 3116

شماره : 3116
تاریخ : 1403/04/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!