روزنامه سایه شماره 2598 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2598

روزنامه سایه شماره 2598

روزنامه سایه شماره 2598

‫رئیسمجلس‪:‬‬ ‫مجلس‪ ،‬موضوع «مهسا امینی» را‬ ‫تا اصالح ساختارها رسیدگی می کند‬ ‫انتصاب اولین قاضی زن در امریکا‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1981‬؛ «سـاندرا دی اوکانـر» به اتفـاق ارا توسـط سـنای‬ ‫ایاالت متحـده به عنـوان اولیـن قاضـی زن دادگاه عالـی تائیـد شـد‪ .‬وی کـه متولـد ‪26‬‬ ‫نحـوزه فعالیـت‬ ‫مـارس سـال ‪ 1930‬در ال پاسـو (تگـزاس) اسـت؛ تـا سـال ‪ 2006‬درای ‬ ‫داشـت و بعـدازان‪ ،‬ریاسـت کالـج «ویلیـام انـد مـاری» در ویرجینیـا را عهـده دار شـد‪.‬‬ ‫رئیـس مجلـس گفـت‪« :‬کمیسـیون امـور داخلی مجلس بـا حدا کثر‬ ‫دقـت و موشـکافی کامـل تمامـی زوایـای پرونـده درگذشـت مهسـا‬ ‫امینـی را در سـریع ترین زمـان ممکـن بـه اطلاع نماینـدگان و مـردم‬ ‫شـریف ایـران برسـاند»‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ محمدباقـر قالیبـاف‬ ‫ً‬ ‫گفـت‪« :‬این جانـب مجـددا تا کیـد می کنـم کـه رسـیدگی دقیـق و‬ ‫اطالع رسـانی تمـام ابعـاد پرونـده درگذشـت ایشـان‪ ،‬ضروری سـت‪.‬‬ ‫بـرای جلوگیـری از تکـرار این قبیـل مـوارد‪ ،‬فرایندهـا و شـیوه اجـرا در‬ ‫گشـت های امنیـت اخالقـی فرماندهـی کل انتظامـی را مورد بررسـی‬ ‫قـرار دهـد تـا بـرای رفـ ع اشـکاالت موجـود در چگونگـی اجـرای ان‪،‬‬ ‫اقـدام شـود»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 30‬شهریور ‪ 24 1401‬صفر ‪ 21 1444‬سپتامبر ‪ 2022‬سال نوزدهم شماره ‪ 1500 2598‬تومان‬ ‫واکاوی اولین حضور رئیس جمهوری در سازمان ملل متحد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫ماموریت ایت اهلل رئیسی در نیویورک چیست؟‬ ‫‪2‬‬ ‫خبـر تلـخ اسـت؛ سـنگین اسـت‪ .‬خبـر سـنگین تر از‬ ‫کشتی؛‬ ‫ورزش اول‪ ،‬شکست تلخی سـت‪ ...‬باالخره رسـیده بود بالیی ولی به خیر‬ ‫نگذشـت! داسـتان امـروز قصه پرغصـه‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫م�پزشکی مازندران‬ ‫راهکار دانشگاه علو ‬ ‫برای سالمت دانش اموزان‬ ‫ارتقای سلامت و افزایش امید به زندگی ازطریق پیشـگیری‪ ،‬ا گاه سازی‪ ،‬حساس سازی‬ ‫و ارائـ ه خدمـات ازجملـه اقدامـات کاربـردی دانشـگاه علوم پزشـکی مازنـدران در سـطح‬ ‫شهرسـتان های اسـتان اسـت‪ .‬بازگشـائی مـدارس و همچنیـن توجـه بـه سلامت‬ ‫دانش امـوزان‪ ،‬موضوعی سـت کـه در معاونـت بهداشـتی این مجموعـه برنامه هـای‬ ‫مدونـی بـرای ان تعریـف می شـود و راهبردهایـی بـرای تامیـن امنیـت سلامت‬ ‫دانش امـوزان در حوزه هـای مختلـف برنامه ریـزی می کنـد‪ .‬باتوجه بـه تـداوم وضعیـت‬ ‫کرونایـی در جهـان‪ ،‬انتظـار مـی رود کـه راهبردهـای حـوزه سلامت کـه توسـط دانشـگاه‬ ‫تدویـن می شـود‪ ،‬در سـایر دسـتگاه های اجرایـی‪...‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ایـت اهلل دکتـر سـید ابراهیـم رئیسـی؛ رئیس جمهوری ایـران کـه در نیویورک‬ ‫بسـر می بـرد‪ ،‬دیـروز بـا امانوئـل مکـرون؛ رئیس جمهـوری فرانسـه در سـازمان‬ ‫ملـل بـا یکدیگـر دیـدار و گفت وگـو کرد‪.‬‬ ‫اولویت برنامه های استان قدس رضوی در دهه اخر صفر؛‬ ‫در تحقیقات ‪ Studying in Switzerland‬مشخص شد؛‬ ‫ژانرهای محبوب عالقه مندان به کتاب در چهارگوشه جهان‬ ‫‪3‬‬ ‫شو پرورش تشریح کرد؛‬ ‫سخنگوی اموز ‬ ‫جزئیات بازگشایی مدارس‬ ‫در هفته اول مهرماه‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی یزد اعالم کرد؛‬ ‫نگهداری از کودکان بی سرپرست‬ ‫و بدسرپرست‪ ،‬در ‪ 13‬خانه غیردولتی استان‬ ‫‪5‬‬ ‫سرپرست معاونت فنی و مهندسی اداره کل بندر امیراباد خبر داد؛‬ ‫راه اندازی چهاردستگاه ناوتکس‬ ‫برای شناورهای خدماتی بندر امیراباد‬ ‫ضرورت تسهیل زیارت‬ ‫و حفظ کرامت زائر‬ ‫‪7‬‬ ‫خداحافظی راجر فدرر‬ ‫از دنیای تنیس حرفه ای‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جناب اقای سعید جابری انصاری‬ ‫انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز‬ ‫تبریک گفته؛ برای شـما موفقیت روزافزون از خداوند بزرگ خواسـتاریم‪.‬‬ ‫علی ا کبر بهبهانی؛ مدیرمسئول روزنامه سایه‬ ‫ا گهی ارزیابی کیفی مناقصه شماره ‪39-1401-1‬ط‪-‬ع‬ ‫اداره کل راه اهـن اذربایجـان درنظردارد بنابر ائین نامه اجرایی بنـد "ج" ماده ‪ 12‬قانون‬ ‫برگزاری مناقصات‪ ،‬نسـبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران واجد شـرایط جهت دعوت‬ ‫بـه مناقصه به شـرح زیـر‪ ،‬اقدام کند‪.‬‬ ‫‪ -1‬شرح مختصر موضوع مناقصه‪ :‬ارزیابی کیفی مناقصه پروژه تکمیل عملیات‬ ‫زیرگـذر دولت اباد مرند‬ ‫‪ -2‬مـدت و محـل اجـرا‪ :‬مـدت زمـان انجـام کار ‪ 6‬مـاه و محـل انجـام کار در محـور تبریـز‪ -‬جلفـا‪ ،‬ایسـتگاه‬ ‫مرند اسـت‪.‬‬ ‫‪ -3‬متقاضیـات شـرکت در مناقصـه از مـورخ ‪ 1401/06/31‬بایـد بـه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت‬ ‫(سـتاد) بـه ادرس ‪ https://www.setadiran.ir‬مراجعـه و تـا سـاعت ‪ 14‬مـورخ ‪ 1401/07/10‬نسـبت بـه‬ ‫دریافت اسـناد ارزیابی کیفی مناقصه اقدام و تا سـاعت ‪10‬صبح مورخ ‪ 1401/07/25‬نسـبت به تکمیل‬ ‫و بارگـذاری اطالعـات در سـامانه و ارسـال اقـدام کننـد‪.‬‬ ‫‪ -4‬کلیـه مراحـل مناقصـه اعـم از دریافـت اوراق و شـرکت در مناقصـه‪ ،‬از مرحلـه ارزیابـی کیفـی تـا انتهـای‬ ‫فراینـد مناقصـه در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬و به شـماره‬ ‫فراخـوان ‪ 2001001333000005‬انجـام می پذیـرد‪ .‬مناقصه گـران فایـل اسـناد ارزیابـی را در مهلـت مقـرر و بـا‬ ‫فرمـت ‪ PDF‬در سـامانه بارگـذاری کننـد‪.‬‬ ‫‪ -5‬محل تامین اعتبار‪ :‬اعتبارات طر ح های عمرانی‬ ‫‪ -6‬براورد اولیه‪ :‬به مبلغ ‪ 49.834.652.766‬ریال‬ ‫‪ -7‬شـرکت کنندگان در فراخـوان می بایسـت دارای گواهینامـه صالحیـت پیمانـکاری معتبـر از سـازمان‬ ‫برنامـه و بودجـه کشـور در رشـته راه و ترابـری و یـا در رشـته سـاختمان و ابنیـه بـا حداقـل پایـه پنـج (‪ ،)5‬به‬ ‫همـراه گواهینامـه تاییـد صالحیـت ایمنـی از وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی باشـند‪.‬‬ ‫‪ -8‬به موضوع قرارداد این مناقصه‪ ،‬تعدیل و پیش پرداخت تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫پـس از ارزیابـی کیفـی‪ ،‬از مناقصه گـران واجـد شـرایط کـه حداقـل امتیـاز الزم را کسـب کـرده باشـند‪ ،‬جهـت‬ ‫دریافـت اسـناد مناقصـه‪ ،‬از طریـق سـامانه سـتاد‪ ،‬دعـوت بـه عمـل خواهـد امـد‪.‬‬ ‫متقاضیـان شـرکت در فراخـوان‪ ،‬درصـورت عـدم عضویت در سـامانه‪ ،‬نسـبت به ثبت نـام و دریافت گواهی‬ ‫امضـای الکترونیکـی (به صـورت برخـط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سـازمانی‪ ،‬اقـدام الزم را به‬ ‫عمل اورند‪.‬‬ ‫جهت انجام مراحل عضویت و پشتیبانی سامانه ستاد با شماره ‪ 1456‬تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1383554‬‬ ‫اداره کل راه اهن اذربایجان‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫چهارشنبه ‪ 30‬شهریور ‪ 1401‬شماره‪2598‬چهارشنبه ‪ 30‬شهریور ‪ 1401‬شماره‪2598‬‬ ‫کشتی؛ ورزش اول‪ ،‬شکست‬ ‫واکاوی اولین حضور رئیس جمهوری در سازمان ملل متحد‬ ‫ماموریت ایت اهلل رئیسی در نیویورک چیست؟‬ ‫ســخنرانی در صحــن ســازمان ملــل‪ ،‬از معــدود‬ ‫یســت کــه جهــان می توانــد صداهــای مســتقل‬ ‫فرصت های ‬ ‫را نیــز بشــنود و ایـت اهلل رئیســی به عنــوان صــدای ملــت ایــران‬ ‫در نخســتین حضــور خــود‪ ،‬از ایــن تریبــون دربــاره ضــرورت‬ ‫نظــم عادالنــه در جهــان ســخن خواهــد گفــت‪ .‬ب هگــزارش ایرنــا؛‬ ‫بیســتمین حضــور رئیس جمهــوری از ایــران در ســازمان ملــل‬ ‫برای شــرکت در هفتادوهفتمین نشســت مجمع عمومی این‬ ‫نهــاد بین المللــی بــا ســخنرانی امــروز (‪ ۳۰‬شــهریور ) ای ـت اهلل‬ ‫یخــورد‪ .‬رئیس جمهــوری‬ ‫«ســید ابراهیــم رئیســی» رقــم م ‬ ‫صبــح دوشــنبه در صــدر هیئتــی سیاســی عــازم نیویــورک‪ ،‬مقــر‬ ‫ســازمان ملــل شــد تــا از پتانســیل ایــن نهــاد بــرای پیگیــری‬ ‫منافــع ملــی و تبییــن گفتمــان سیاســت خارجــی دولــت‬ ‫ســیزدهم به عنــوان گفتمانــی برامــده از انقــاب اســامی بهــره‬ ‫یهــای صهیونیســتی‬ ‫گیــرد‪ .‬تقالهــای ســناتورهای امریــکا و الب ‬ ‫بــرای لغــو ســفر رئیســی و جلوگیــری از شنید هشــدن ایــن صــدا‬ ‫بی نتیجــه مانــد و اکنــون رئیس جمهــوری در امریــکا و امــاده‬ ‫ســخنرانی در مهم تریــن نشســت ســران کشــورهای جهــان‬ ‫اســت؛ نشســتی کــه پــس از دوســال میزبانــی مجــازی ســازمان‬ ‫یشــود کــه‬ ‫ملــل به دلیــل همه گیــری کرونــا‪ ،‬حضــوری برگــزار م ‬ ‫باتوج هبــه فرصــت هم اندیشــی و مالقــات چهره به چهــره بــا‬ ‫مقامــات دیگــر جوامــع و بیــان صریــح مواضــع ایــران بر اهمیت‬ ‫ایــن حضــور می افزایــد‪ .‬حســین امیرعبداللهیــان (وزیــر امــور‬ ‫خارجــه)‪ ،‬علــی باقــری (معاون سیاســی او)‪ ،‬محمد جمشــیدی‬ ‫(معــاون سیاســی دفتــر رئیس جمهــوری) و وحیــد جــا ل زاده‬ ‫(رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس)‬ ‫نســفر همراهــی کرده انــد‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری را درای ‬ ‫کس ــال‬ ‫ب ــرای پاسـ ـخ دادن ب ــه پرس ــش ف ــوق باید م ــروری بر ی ‬ ‫ریاس ــت جمهوری ایت اهلل رئیسی داش ــت‪ .‬از اول تابستان ‪۱۴۰۰‬‬ ‫ت ــا اخ ــر تابس ــتان ‪ ،۱۴۰۱‬تمام ت ــاش امریکا‪ ،‬رژیم صهیونیس ــتی‬ ‫نه ــا ب ــر موض ــوع ایران هراس ــی اس ــتوار ب ــوده ت ــا‬ ‫و متح ــدان ا ‬ ‫ازاین رهگذر جمهوری اس ــامی را منزوی س ــازند‪ .‬حاال‪ ،‬رئیس ــی‬ ‫در مق ــام رئی ــس دولت ــی ک ــه در یک سال گذش ــته بیش ــترین‬ ‫هجمه ها را به خود دیده‪ ،‬س ــخنران مهم ترین نشس ــت س ــاالنه‬ ‫رهب ــران جهان اس ــت و ای ــن خود اصلی ترین نش ــانه شکس ــت‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫فش ــارها و مهم تری ــن اهمی ــت این س ــفر ه ــم ارزیابی م ‬ ‫ایت اهلل رئیس ــی با گفتم ــان نظ ــم و عدالت در نیوی ــورک حضور‬ ‫دارد؛ «نظ ــم عادالن ــه بین الملل ــی ازطری ــق چندجانبه گرای ــی‬ ‫اقتص ــادی»‪ .‬بی عدالت ــی و بی نظم ــی واقعی ــت ام ــروز جه ــان‬ ‫اس ــت که حتی ا گ ــر با هزاران ترفند رس ــانه ای در اس ــتودیوهای‬ ‫رنگارنگ هم پوش ــانده ش ــود‪ ،‬باز قابل کتمان نیست و محصول‬ ‫مس ــتقیم یک جانبه گرای ــی در دنی ــای امروز اس ــت‪ .‬ب ــا انتخاب‬ ‫ای ــن گفتم ــان ازس ــوی ایـ ـت اهلل رئیس ــی‪ ،‬چرای ــی ای ــن انتخاب‬ ‫س ــوال اصل ــی اف ــکار عموم ــی به وی ــژه در ای ــران خواهد ب ــود اما‬ ‫کیس ــت ک ــه ندان ــد جمه ــوری اس ــامی از بزرگ تری ــن قربانی ــان‬ ‫بی نظم ــی و بی عدالت ــی در روابط بین الملل ب ــوده و مردم ایران‬ ‫سال هاس ــت از یک جانبه گرای ــی امری ــکا متحم ــل اس ــیب های‬ ‫بس ــیاری ش ــده اند‪ .‬کافی ست فهرس ــت تحریم های امریکا علیه‬ ‫مردم ایران موردبررس ــی قرار گیرد تا مش ــخص شود این هژمونی‬ ‫منف ــی حتی ک ــودکان بیمار را ه ــم تحت تاثیر ق ــرار داده و زندگی‬ ‫را ب ــر ان ها س ــخت ک ــرده اس ــت‪ .‬به ر خ کش ــیدن ای ــن بی نظمی‬ ‫و بی عدالت ــی ب ــه مدعی ــان ان‪ ،‬مهم تری ــن ماموری ــت و رس ــالت‬ ‫رئیسی در صحن سازمان ملل اس ــت‪ .‬مبارزه با یک جانبه گرایی‬ ‫ام ــا اداب و اصول ــی دارد ک ــه دولت ان را در کلمه اخر ش ــعار خود‬ ‫یس ــت‬ ‫منعکس ک ــرده؛ پادزهر یک جانبه گرایی‪ ،‬چندجانبه گرای ‬ ‫ام ــا با چه اب ــزاری؟ ایس ــتادن در براب ــر هژمونی امری ــکا از دیدگاه‬ ‫ای ــران‪ ،‬ج ــز ب ــا اب ــزار اقتص ــادی ممک ــن نخواه ــد ب ــود‪ .‬ای ــن‬ ‫نه ــا دراختی ــار اروپ ــا و امری ــکا ب ــوده و ا کن ــون ب ــا ظه ــور‬ ‫اب ــزار قر ‬ ‫ته ــای اقتص ــادی مانند چی ــن و هند مان ــدن ان دراختیار‬ ‫قدر ‬ ‫غ ــرب بعی ــد به نظ ــر می رس ــد‪ .‬درک این موضوع ازس ــوی دولت‬ ‫س ــیزدهم‪ ،‬س ــبب ش ــده ک ــه ای ــران سیاس ــت نزدیک ــی ب ــه این‬ ‫ته ــای نوظهور اقتص ــادی را درپیش گیرد ک ــه عضویت در‬ ‫قدر ‬ ‫س ــازمان همکاری ش ــانگهای هم دراین راس ــتا ارزیابی می شود‪.‬‬ ‫لک ــه تازه ترین‬ ‫س ــفر رئیس ــی به نیویورک مهم اس ــت؛ به این دلی ‬ ‫نش ــانه شکس ــت سیاسـ ـت ها و تح ــرکات امری ــکا ب ــرای ان ــزوای‬ ‫ای ــران اس ــت‪ .‬گفتمان ــی ک ــه رئیس ــی دراین نشس ــت درقالب ان‬ ‫س ــخن خواه ــد گف ــت‪ ،‬ض ــرورت ام ــروز جه ــان اس ــت و ای ــده‬ ‫یه ــای‬ ‫چندجانبه گرای ــی‪ ،‬اب ــزار عمل ــی مقابل ــه ب ــا زیاده خواه ‬ ‫امری ــکا و متحدان ــش‪ .‬ایـ ـت اهلل رئیس ــی پنجمین رئی ــس دولت‬ ‫ایران اس ــت ک ــه در چهاردهه گذش ــته در س ــازمان مل ــل حضور‬ ‫یافت ــه ت ــا به نمایندگی از م ــردم ایران س ــخن بگوی ــد‪ .‬پیش ازاین‬ ‫«محمدعل ــی رجایی»‪ ،‬ایت اهلل «س ــید علی خامنه ای»‪« ،‬س ــید‬ ‫محمد خاتم ــی»‪« ،‬محم ــود احمدی نژاد» و «حس ــن روحانی»‬ ‫مس ــئوالن عالی رتبـ ـه ای از ای ــران بودن ــد که در مجم ــع عمومی‬ ‫شه ــای م ــردم ای ــران در‬ ‫س ــازمان مل ــل درب ــاره مهم تری ــن چال ‬ ‫مقاطع مختلف س ــخن گفتند‪ .‬محمدعلی رجای ــی ‪ ۲۶‬مهرماه‬ ‫‪ ۵۹‬در س ــازمان مل ــل و در نزدیک تری ــن فاصل ــه ب ــا مجس ــمه‬ ‫ازادی‪ ،‬ب ــا نش ــان دادن اث ــار ش ــکنجه های خ ــود در زندان های‬ ‫یس ــتیز پهل ــوی‪ ،‬حامی ــان وی را به باد انتق ــاد گرفت‬ ‫رژی ــم ازاد ‬ ‫نه ــا را افش ــا ک ــرد و‬ ‫و درو غب ــودن ادعاه ــای حق ــوق بش ــری ا ‬ ‫هشـــدار داد انتقال این حمای ــت از دیکتاتـــوری در داخل ایران‬ ‫ب ــه دیکتات ــور بعث و حمای ــت از وی در جنگ علیه ای ــران‪ ،‬تکرار‬ ‫اش ــتباهات گذشته است‪ .‬ایت اهلل س ــید علی خامنه ای دومین‬ ‫رئیس جمه ــوری ای ــران ب ــود ک ــه ‪ ۳۱‬ش ــهریور ‪ ۶۶‬ب ــه نیوی ــورک‬ ‫س ــفر کرد؛ س ــفری که در بحبوحـــه جنگ تحمیلی علی ــه ایران‬ ‫ص ــورت گرف ــت و رئیس جمه ــوری وق ــت در س ــخنرانی خود به‬ ‫جنای ــات ص ــدام پرداخت ام ــا براین نکته تا کید ک ــرد که انقالب‬ ‫م ــردم ای ــران ب ــا جنگ و فش ــار خارج ــی تضعیف نخواهد ش ــد‪.‬‬ ‫ا کبر هاش ــمی رفس ــنجانی رئیس دولت های س ــازندگی درطول‬ ‫دوران مس ــئولیت خ ــود ب ــه س ــازمان مل ــل نرفت تا ‪11‬س ــال بعد‬ ‫س ــید محم ــد خاتم ــی در ‪ ۳۰‬ش ــهریور ‪ ۱۳۷۷‬در س ــازمان مل ــل‬ ‫حض ــور یاب ــد و در دومی ــن حض ــورش در س ــال ‪ ۷۹‬از ای ــده‬ ‫گفت وگوی تمدن ها س ــخن بگوی ــد‪ .‬محم ــود احمدی نژاد بین‬ ‫س ــال های ‪ ۸۴‬تا ‪ ۹۱‬هشـ ـت بار به نیویورک س ــفر کرد و مهم ترین‬ ‫نس ــفرها تبیی ــن پیش نیازه ــای عدالت برای‬ ‫گفتم ــان وی درای ‬ ‫جه ــان بود‪ .‬حس ــن روحانی نیز از س ــال ‪ ۱۳۹۲‬ت ــا ‪ ۱۳۹۹‬درطول‬ ‫تس ــال ریاسـ ـت جمهوری هفت بار حض ــوری و یک بار هم‬ ‫هش ‬ ‫مجازی (به دلیل کرونا) س ــخنرانی کرد و از صلح خواهی ایرانیان‬ ‫دران مقطع س ــخن گفت؛ و ا کنون‪ ،‬سید ابراهیم رئیسی صدای‬ ‫ای ــران خواهد ب ــود و از ضرورت پایـــان یک جانبه گرایی در جهان‬ ‫س ــخن می گوید؛ س ــخنی که برخـــاف گفتمان های گذش ــته به‬ ‫عم ــل و واقعی ــت نزدیک تر اس ــت‪.‬‬ ‫ ای ــا با رئیس جمه ــوری امری ــکا دی ــدار و گفت وگوی ــی خواهید‬‫داشت؟‬ ‫ خیر‪.‬‬‫ای ــن دیالوگ برقرارش ــده می ــان ایت اهلل رئیس ــی و ی ــک خبرنگار‬ ‫در اولی ــن نشس ــت خب ــری وی در تیرم ــاه پارس ــال و در مق ــام‬ ‫رئیس جمه ــوری بود که امس ــال و طی دومین نشس ــت خبری‬ ‫نیز تکرار ش ــد‪ .‬ایت اهلل رئیس ــی پیش از پرواز به نیویورک تصریح‬ ‫ک ــرد‪« :‬در هیچ زمینه ای ب ــرای مذا کره یا مالق ــات با امریکایی ها‬ ‫برنامه ری ــزی نش ــده و هیچ دی ــداری ب ــا ان ها نداریم»‪ .‬پرس ــش‬ ‫چرایی‬ ‫مه ــم در اذهان عمومی پـ ـس ازان «نه» و «هی ـ ِـچ» قاطع‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ان خواه ــد بود که برای پاس ــخ ب ــه ان‪ ،‬م ــرور رویدادهای همین‬ ‫یک ده ــه روابط ای ــران و امریکا کاف ــی خواهد ب ــود‪ .‬امریکا پس از‬ ‫ما هه ــا مذا ک ــره با ای ــران به ق ــراردادی رس ــید که به اذع ــان خود‬ ‫نه ــا گامی مهم درراس ــتای صلح جهان ــی بود اما هن ــوز جوهر‬ ‫ا ‬ ‫امض ــای بارا ک اوباما خش ــک نش ــده بود ک ــه «دونال ــد ترامپ»؛‬ ‫س ــا کن تازه کاخ س ــفید‪ ،‬از برج ــام خارج ش ــد و تحریم ها را علیه‬ ‫م ــردم ای ــران بازگردان ــد‪ .‬این عهدش ــکنی مهم تری ــن دلیل «نه»‬ ‫رئیس ــی به هرگونه مذا کره با امریکاست‪ .‬کاخ سفید پس از پایان‬ ‫مس ــئولیت ترامپ و ب ــا وجود تم ــام ادعاهای جو بای ــدن بازهم‬ ‫بر همان سیاس ــت فش ــار حدا کثری خ ــود ادامه داد و دس ــت از‬ ‫یه ــای خود برنداش ــت‪ .‬ب ــا چنین رویـ ـه ای به تعبیر‬ ‫زیاده خواه ‬ ‫بنیان گذار انقالب اس ــامی؛ ایران با امری ــکا روابط ایجاد نخواهد‬ ‫کرد؛ مگراینکه ادم بش ــود و از ظلم کردن دس ــت ب ــردارد‪ .‬واقعیت‬ ‫ان اسـ ـت که دی ــدار و مذا کره با رئیس جمه ــوری امریکا در مقطع‬ ‫کنونی جز ژس ــت سیاس ــی برای ــش هم زمان با انتخاب ــات کنگره‪،‬‬ ‫س ــودی عمل ــی ب ــرای ای ــران ن ــدارد و این می ــزان هوش ــیاری در‬ ‫دول ــت س ــیزدهم و رئیس جمه ــوری وجود دارد ک ــه چنین برگ‬ ‫برن ــده ای برای بایدن‪ ،‬ب ــدون وجود تضمین و منفعتی رو نکند‪.‬‬ ‫مل ــت ای ــران ب ــا تهدیده ــا و تحری مه ــا متوقف نش ــده و ب ــا تمام‬ ‫دش ــواری ها ب ــه راه خوی ــش ادام ــه می ده ــد و ای ــن‪ ،‬مهم تری ــن‬ ‫و بزرگ تری ــن پش ــتوانه رئیس جمه ــوری در س ــفر ب ــه نیوی ــورک‬ ‫اس ــت‪ .‬ابراهی ــم رئیس ــی اداره ای ــران را ب ــا تم ــام دش ــواری ها ب ــه‬ ‫غ ــرب و مذا ک ــره ب ــا غرب گ ــره ن ــزد و در یک سال گذش ــته معطل‬ ‫چی ــزی نمان ــد و ای ــن وجه تمای ــز دولت س ــیزدهم اس ــت که در‬ ‫یه ــا پیرامون مهم ترین تح ــوالت جهانی‪،‬‬ ‫تمام دیداره ــا و رایزن ‬ ‫نقطه اتکای رئیس ــی خواهد ب ــود‪ .‬پرونده هس ــته ای ایران یکی‬ ‫یس ــت ک ــه درایـ ـن دوره از نشس ــت مجمع‬ ‫از مهم تری ــن مباحث ‬ ‫عمومی ســـازمان ملل است‪ .‬سیاست رسمی ایران در مذا کرات‪،‬‬ ‫یه ــای امری ــکا در‬ ‫یس ــت ک ــه از تک ــرار زیاده خواه ‬ ‫اخ ــذ تضمین ‬ ‫ً‬ ‫یس ــت که اساس ــا‬ ‫قب ــال ای ــران جلوگی ــری کند؛ لغ ــو تحریم های ‬ ‫یس ــت‬ ‫مذا کرات برای ان اغاز ش ــد و بست هش ــدن پرونده پادمان ‬ ‫ک ــه نه طبق واقعیات که برمبنای توهمات و دسیسـ ـه های رژیم‬ ‫صهیونیس ــتی باردیگر گشوده شده اس ــت‪ .‬همراهی علی باقری‬ ‫(رئیس تی ــم مذا کراتی ایران) با رئیس جمهوری از دید بس ــیاری‬ ‫ـدان‬ ‫ـوپ در می ـ ِ‬ ‫از تحلیلگ ــران فرصت ــی ب ــرای غ ــرب اس ــت ت ــا ت ـ ِ‬ ‫شه ــای منطقه غرب‬ ‫خ ــود را با هوش ــیاری ب هب ــازی بگیرند‪ .‬تن ‬ ‫اس ــیا‪ ،‬از موضوع ــات همیش ــگی نشسـ ـت های س ــازمان ملل و‬ ‫گفت وگوهای ســـران اســـت و حال درگیری های مرزی اذربایجان‬ ‫و ارمنس ــتان‪ ،‬تش ــکیل دولت در عراق‪ ،‬شرایط اقتصادی لبنان و‬ ‫تحوالت افغانس ــتان و س ــوریه اولویت رایزنی هاست و جمهوری‬ ‫اس ــامی به عن ــوان یک ــی از مهم تری ــن نقش افرین ــان منطق ــه‪،‬‬ ‫یه ــا خواهد ب ــود‪ .‬درنهای ــت منازعه روس ــیه و‬ ‫کان ــون ای ــن رایزن ‬ ‫اوکراین به عن ــوان تازه ترین بحران جهان مح ــور تبادل نظرهای‬ ‫بس ــیار میان روسای جمهوری کش ــورهای مختلف خواهد بود‪.‬‬ ‫خداحافظی راجر فدرر از دنیای تنیس حرفه ای‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫«راجـر فـدرر» اعلام کـرد کـه دوره اتـی «لیـور کاپ» اخریـن حضور‬ ‫او برای ‪( ATP‬تور تنیس در سـطح جهانی برای مردان تنیسـور؛‬ ‫یشـود) و مسـابقات‬ ‫کـه توسـط انجمـن حرفـه ای تنیـس برگـزار م ‬ ‫تجـاری تنیـس خواهـد بـود‪ .‬به عبارتی دیگـر‪« ،‬پادشـاه چمـن»‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫در حال خداحافظـی بـا ورزش محبوبـش در ُبعـد حرفه ا ‬ ‫فدرر افسـانه ای به روایت اعداد‬ ‫نگاهی داریم به زندگی حرفه ای ِ‬ ‫سوئیسی تنیس حرفه ای‬ ‫و ارقام در این اینفوگرافیک ها‪ .‬بازیکن ً ِ‬ ‫جهـان؛ بـرای ‪ ۲۳۷‬هفتـه پیاپـی و مجموعا ‪ ۳۱۰‬هفتـه در جایگاه‬ ‫اول فهرسـت مـردان شـماره ‪ ۱‬تنیـس جهـان بـود ه اسـت‪ .‬او بـا ‪۲۰‬‬ ‫گرنداسـلم‪ ،‬پـس از «رافائـل نـادال» بـا ‪۲۲‬؛ و «نـوا ک جوکوویـچ»‬ ‫بـا ‪ ۲۱‬قهرمانـی در این رقابت هـا در رده سـوم قـرار دارد‪ .‬او در کنـار‬ ‫«بیـورن بـرگ»‪ ،‬رکـورددار قهرمانـی متوالـی در مسـابقات تنیـس‬ ‫جسـال متوالـی قهرمـان مسـابقات‬ ‫ویمبلـدون؛ و همچنیـن پن ‬ ‫تنیـس ویمبلـدون بـود ه اسـت‪ .‬ایـن ورزشـکار‪ ،‬در ‪16‬سـپتامبر‬ ‫‪ 2022‬خداحافظـی اش از دنیـای تنیـس را اعلام کرد‪ .‬او در سـال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬بـرای شـانزدهمین بار پیاپـی از سـوی هـواداران به عنـوان‬ ‫محبوب تریـن بازیکـن مـرد تنیـس جهـان انتخـاب شـد‪ .‬فـدرر از‬ ‫سـال ‪ ۲۰۰۳‬ایـن جایـزه را ب هخـود اختصـاص داده اسـت‪.‬‬ ‫گاه شمار ‪ 20‬گرنداسلم یک اسطوره‬ ‫مسابقاتتنیسویمبلدون‬ ‫ُ‬ ‫تنیس ازاد (اپن) امریکا‬ ‫مسابقاتتنیسویمبلدون‬ ‫ُ‬ ‫تنیس ازاد (اپن) استرالیا‬ ‫ُ‬ ‫تنیس ازاد (اپن) امریکا‬ ‫مسابقاتتنیسویمبلدون‬ ‫ُ‬ ‫تنیس ازاد (اپن) امریکا‬ ‫مسابقاتتنیسویمبلدون‬ ‫ُ‬ ‫تنیس ازاد (اپن) استرالیا‬ ‫ُ‬ ‫تنیس ازاد (اپن) امریکا‬ ‫مسابقاتتنیسویمبلدون‬ ‫ُ‬ ‫تنیس ازاد (اپن) استرالیا‬ ‫ُ‬ ‫تنیس ازاد (اپن) امریکا‬ ‫مسابقاتتنیسویمبلدون‬ ‫ُ‬ ‫تنیس ازاد (اپن) فرانسه‬ ‫ُ‬ ‫تنیس ازاد (اپن) استرالیا‬ ‫مسابقاتتنیسویمبلدون‬ ‫ُ‬ ‫تنیس ازاد (اپن) استرالیا‬ ‫مسابقاتتنیسویمبلدون‬ ‫ُ‬ ‫تنیس ازاد (اپن) استرالیا‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫خبر تلخ است؛ سنگین است‪ .‬خبر سنگین تر از تلخی ست‪ ...‬باالخره رسیده‬ ‫یسـت که‬ ‫بـود بالیـی ولـی به خیر نگذشـت! داسـتان امروز قصه پرغصه کشت ‬ ‫طـی حداقـل چهاردهـه اخیـر‪ ،‬شکسـتی بـه ایـن سـنگینی را متحمـل نبـوده‬ ‫اسـت‪ .‬اخر ورزش کشـتی‪ ،‬ورزش اول و مدال اور کشـور ماسـت و قدمت ان به‬ ‫شـش هزار سـال تاریـخ ایـران می رسـد کـه پاره ای از اوقـات روح تقـدس گرفته و‬ ‫از دل ان‪ ،‬پهلوانان کشور طلوع می کنند‪ .‬پهلوانی که باید ملبس به بسیاری‬ ‫از محسنات باشد و در ان از مروت‪ ،‬مردانگی‪ ،‬بزرگ منشی‪ ،‬گذشت‪ ،‬بردباری‬ ‫و باالخـره لوطی گـری نشـانه های فـراوان دیـده شـود؛ درعین حـال جماعـت‬ ‫نیز ان را همیشـه با احترام می نگرند‪ .‬در مسـابقات اسـیایی و المپیک کسـب‬ ‫چهـار یـا پنـج مـدال طلا‪ ،‬اثـرش از قهرمانـی در مسـابقات پربیننـده فوتبـال‬ ‫بیشـتر خواهـد بـود‪ .‬در مسـابقات باشـگاهی کشـورمان‪ ،‬ظرفیـت سـالن از‬ ‫یـک روز قبـل از مسـابقه بـا فـروش بلیـت ان تکمیـل می شـود‪ .‬از نظـر بودجـه‪،‬‬ ‫یسـت‬ ‫تشـریفات‪ ،‬شـرایط مسـابقه و تماشـاچی‪ ،‬این ورزش دارای ویژگی های ‬ ‫که خاص کشـور ماسـت‪ .‬چون ایرانیان را اعتقاد بر این اسـت که ابداع کشـتی‬ ‫به سـبک امروزی‪ ،‬جزئی از تاریخ خاص ایرانیان باسـتان و کشـور ایران اسـت‬ ‫کـه در درازای تاریـخ ملـل‪ ،‬یکـی از ورزش هایی سـت کـه در کشـورهای روسـیه‪،‬‬ ‫امریکا و ایران به ان توجه بسـیاری می شـود‪ .‬شـاید شکسـت تیم کشـتی ما در‬ ‫مسابقات جهانی اخیر که روسیه نیز از حضور در این مسابقات که در سطح‬ ‫جهانـی برگـزار می شـد‪ ،‬محـروم بـود‪ ،‬جـای تامـل و تفکـر دارد؛ چرا کـه وقتـی‬ ‫سطح مسابقات در حد نازلی برگزار شده باشد‪ ،‬شکست تیم ملی جمهوری‬ ‫اسلامی‪ ،‬سـوال برانگیز اسـت‪ .‬از جملـه در کشـتی فرنگـی‪ ،‬مدت هاسـت کـه‬ ‫کادر مربیان و سرپرستان ان بدون تغییر مانده است؛ درنتیجه با وجودی که‬ ‫مربـی بسـیار ورزیـده و کاردان عهـده دار ان اسـت‪ ،‬امـا در ورزش نیـز ماننـد‬ ‫ً‬ ‫بقیـه هنرهـا و تکنیک هـا‪ ،‬دائمـا به کمک تجهیزات فنی و ازمایشـگاهی‪ ،‬افراد‬ ‫بـا یافته هـای جدیـد اشـنا می شـوند و درنتیجـه بایـد از نیروهـای تازه نفـس‬ ‫اسـتفاده شـود تـا از قافلـه جهانـی عقـب نمانیـم‪ .‬البتـه در راس فدراسـیون‪،‬‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫یک چهره قهرمان که در سـطح جهان دارای افتخار و اشـتهار بسیار ‬ ‫قـرار دارد کـه از دسـت بر قضا‪ ،‬تحصیل کـرده دکتـری تربیت بدنـی بـوده و هنـوز‬ ‫جوان و دارای انرژی سرشـار اسـت؛ اما چه بسـا بسـیاری از انرژی این قهرمان‪،‬‬ ‫صـرف مسـائل سیاسـی و حتـی رویارویـی و مخالفت بـا معاونـت وزارت ورزش‬ ‫اسـت کـه تضـاد بسـیاری بـا هـم دارنـد و اغلب بگومگوهـای ایـن دو نفر‪ ،‬علنی‬ ‫و حتـی نقل شـده در شـبکه های مجازی سـت و چـون ایـن اختالفـات حا کـم‬ ‫بـر ورزش شـده اسـت‪ ،‬فرصـت ابتـکار و نـواوری را از فدراسـیون کشـتی گرفتـه‬ ‫است و درنتیجه شکست اخیر را باید تا اندازه ای به خاطر اختالفات موجود‬ ‫کهـای‬ ‫دانسـت‪ .‬گو اینکـه نبایـد از حـق بگذریـم کـه بودجـه فدراسـیون و کم ‬ ‫مختلفی که از نهادها و سازمان های مختلف و حتی پاره ای از افراد عالقه مند‬ ‫بـه کشـتی‪ ،‬بـه ایـن فدراسـیون می شـود‪ ،‬ان را از نظـر مالـی‪ ،‬در مقایسـه با سـایر‬ ‫ورزش ها‪ ،‬برخوردار از شرایط بهتری کرده است و اوضاع مالی این فدراسیون‬ ‫درخور توجه و مناسـب اسـت و از نظر برگزاری مسـابقات بین المللی کشـتی و‬ ‫حضـور در تورنمنت هـای جهانـی و حتـی رویدادهـای چنـد کشـوری‪ ،‬نیز تیم‬ ‫ً‬ ‫مـا چیـزی کـم نـدارد؛ چرا کـه کشـتی گیران مـا مرتبـا در حـال اجـرای مسـابقه‬ ‫و اشـنایی بـا فنـون مختلـف قـرار دارنـد و نبایـد شکسـت اخیـر را نیـز بـه عـدم‬ ‫اجـرای مسـابقات تدارکاتـی مرتبـط دانسـت؛ بنابرایـن شـاید یـک خانه تکانـی‬ ‫جـدی بـرای کشـتی مـا ضروری سـت تـا ایـن ورزش ملـی و باسـتانی کـه در‬ ‫گوشه گوشـه کشـور طرفداران زیادی دارد‪ ،‬همچنان بر تارک مسابقات کشتی‬ ‫جهانـی‪ ،‬اسـیایی و المپیـک بدرخشـد و بتوانیـم پرچـم پرافتخـار کشـورمان را‬ ‫بـرای همیشـه در صحنـه مسـابقات بـه اهتـزاز دراوریـم‪ .‬در پایـان چـه خـوب‬ ‫می شـد ا گـر از قهرمانـان و افتخارافرینـان گذشـته این رشـته ورزشـی در لباس‬ ‫مشـاور و همـراه اسـتفاده می شـد تـا تجربیـات ارزنـده انـان در طبـق اخلاص‬ ‫بـرای مسـئولین و ورزشـکاران کشـتی قـرار بگیرد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫جزئیات بازگشایی مدارس در هفته اتی‬ ‫شو پـرورش تا کیـد کـرد تعطیلات هفتـه اینـده به هیچ وجـه‬ ‫سـخنگوی اموز ‬ ‫تاثیری در زمان بازگشـایی مدارس ندارد و شـنبه ‪ 2‬مهر همه مدارس سراسـر‬ ‫کشـور میزبـان دانش امـوزان خواهنـد بـود‪ .‬به گـزارش پانـا؛ صـادق سـتاری فرد‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬ان شـاءاهلل جشـن بازگشـایی مـدارس بـا حضـور پرشـور همـه‬ ‫دانش اموزان کشور برپا خواهد شد و تعطیلی روز یک شنبه تاثیری در زمان‬ ‫بازگشـایی مـدارس نخواهـد داشـت‪ .‬وی دربـاره تعطیالت هفتـه اینده گفت‪:‬‬ ‫مدارس طی هفته اینده در روزهای غیرتعطیل دایر هستند و فقط روزهای‬ ‫یک شـنبه و سه شـنبه تعطیـل خواهنـد بـود‪ .‬بنابرایـن تعطیلات مذکـور‬ ‫تاثیـری در فعالیـت مـدارس در روزهـای غیر تعطیـل نـدارد‪ .‬با توجه به اینکـه‬ ‫اول مهـر ‪ ،‬جمعـه اسـت‪ ،‬روز شـنبه دوم مهـر به عنـوان روز ملـی بازگشـایی‬ ‫مـدارس در نظـر گرفتـ ه شـده اسـت‪ .‬امروز؛ چهارشـنبه ‪ 30‬شـهریور نیز جشـن‬ ‫شـکوفه ها در سراسـر کشـور برگـزار می شـود‪.‬‬ ‫ شدن شش دکل جدید‬ ‫افزوده ِ‬ ‫به ناوگان شرکت ملی حفاری‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ملـی نفـت ایـران از تصویـب خریـداری شـش دکل جدیـد‬ ‫خبـر داد و گفـت‪ :‬بر این مبنـا؛ سـه دکل دریایی و سـه دکل خشـکی به ناوگان‬ ‫عملیاتـی شـرکت ملـی حفـاری اضافـه می شـود کـه امـکان حضـور قدرتمنـد‬ ‫ملـی حفـاری در خلیج فـارس را بـاز ایجـاد می کنـد‪ .‬به گـزارش شـانا؛ محسـن‬ ‫خجسـته مهر در حاشـیه بازدیـد از شـرکت ملـی حفاری و نشسـت بـا مدیران‬ ‫ارشـد ایـن شـرکت گفـت‪ :‬وزارت نفـت و شـرکت ملـی نفت ایـران نگاه حمایتی‬ ‫بـه شـرکت ملـی حفـاری دارنـد و ایـن شـرکت نقـش حیاتـی و مهـم در زنجیـره‬ ‫ میلیارددالری شـرکت‬ ‫ارزش تولیـد ایفـا می کنـد‪ .‬وی با اشـاره به توافقنامـه یک‬ ‫ِ‬ ‫ملـی مناطـق نفت خیز جنوب و ملی حفاری تصریح کـرد‪ :‬با توجه به ضرورت‬ ‫بازسـازی و تعمیـرات‪ ۲۰۰ ،‬میلیـون دالر بـرای بازسـازی نـاوگان حفـاری ایـن‬ ‫شـرکت اختصـاص داده شـده اسـت‪.‬‬ ‫ضرورت ارائه تسهیالت به مالکان خودروهای فرسوده‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬باید تسهیالتی به مالکان موتورسیکلت‬ ‫و خودروهـای فرسـوده ارائـه شـود تـا بـرای اسـقاط انگیـزه داشـته باشـند و‬ ‫از طرفی دیگـر‪ ،‬تولیـد متوقـف نشـود‪ .‬به گـزارش شـاتا؛ سـید رضـا فاطمی امیـن‬ ‫در جریـان بررسـی تقاضـای د و فوریـت بـرای رسـیدگی بـه الیحـه الحـاق یـک‬ ‫تبصـره بـه مـاده ‪ ۱۰‬قانـون سـاماندهی صنعـت خـودرو گفـت‪ :‬در شـرایط‬ ‫امـروز بایـد خـودرو‪ ،‬موتورسـیکلت یـا کامیـون اسـقاط شـود تـا یـک کامیـون‬ ‫قابل شـماری گـذاری باشـد‪ .‬اصـل این موضـوع درسـت و صحیـح اسـت و مـا‬ ‫باید یک سـازوکاری ایجاد کنیم تا خودروهای فرسـوده‪ ،‬موتورهای فرسـوده‬ ‫یـا خودروهـای سـنگین فرسـوده از رده خـارج شـوند‪.‬‬ ‫وجود سه میلیون مشمول غایب در کشور‬ ‫عناوین کسب شده در بدمینتون سینگل مردان‬ ‫ُ‬ ‫مسابقات تنیس ازاد (اپن) استرالیا‬ ‫تهـای‬ ‫رئیـس سـازمان وظیفـه عمومـی فراجـا بـا تشـریح برخـی از محدودی ‬ ‫ایجاد شـده بـرای مشـموالن غایـب اعلام کـرد که سـه میلیون مشـمول غایب‬ ‫در کشـور داریـم‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ سـردار تقـی مهری گفت‪ :‬مشـموالن غایب‪،‬‬ ‫اجـازه خـروج از کشـور را ندارنـد‪ .‬این افـراد اجـازه اسـتخدام در سـازمان های‬ ‫دولتـی را ندارنـد و به کارگیـری ان هـا مشـمول جریمـه بـرای کارفرماسـت‪.‬‬ ‫همچنین به این افراد تسهیالت بانکی داده نخواهد شد و طبق هماهنگی‬ ‫کـه بـا بانـک مرکـزی وجـود دارد؛ ایـن خدمـات بـه ان هـا ارائـه نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫وی دربـاره تعـداد مشـموالن غایـب گفـت‪ :‬متولدیـن سـال ‪ ۱۳۵۵‬تـا ‪۱۳۸۳‬‬ ‫در حال حاضر مشـمول سـربازی هسـتند دران بازه‪ ۲۱ ،‬میلیون ذکور در کشـور‬ ‫داشـتیم و ازاین تعـداد حـدود سـه میلیون نفر غایـب هسـتند‪.‬‬ ‫تلنگر‬ ‫تنیسویمبلدون‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫تنیس ازاد (اپن) امریکا تنیس ازاد (اپن) فرانسه‬ ‫خرید!‬ ‫انجلبولیگان‬ صفحه 2 ‫رویداد‬ ‫چهارشنبه ‪ 30‬شهریور ‪ 1401‬شماره‪2598‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 30‬شهریور ‪ 1401‬شماره‪2598‬‬ ‫‪3‬‬ ‫فهرست‬ ‫به مناسبت «روز جهانی صلح»‬ ‫‪ 10‬فیلم ماندگار سینما با موضوع جنگ‬ ‫علیرضانیاکان‬ ‫‪ 30‬شــهریور مصــادف بــا «روز جهانــی صلح» اســت؛ ازایـن رو‪ ،‬نگاهی کوتاه‬ ‫بــه ‪ 10‬فیلم ســینمایی با موضــوع جنــگ می اندازیم‪.‬‬ ‫در تحقیقات ‪ Studying in Switzerland‬مشخص شد؛‬ ‫ژانرهای محبوب عالقه مندان به کتاب در چهارگوشه جهان‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫شــما عاشــق کــدام ســبک ادبــی هســتید؟ عاشــقانه‪،‬‬ ‫علمی‪-‬تخیلــی یــا بیوگرافــی؟ بر اســاس تحقیقاتــی کــه توســط‬ ‫ً‬ ‫‪ Studying in Switzerland‬منتشــر شــده؛ احتمــاال پاســخ‬ ‫ـای کشــوری کــه در ان زندگــی می کنیــد‪ ،‬متفــاوت‬ ‫شــما برمبنـ ً ِ‬ ‫اســت؛ مثــا فانتــزی در اروپــا محبوبیــت بیشــتری دارد و ژانــر‬ ‫یکــه‬ ‫وحشــت در امریــکای التیــن پرخوانند هتــر اســت؛ در حال ‬ ‫بهــای شــعر هســتند کــه بیشــترین محبوبیــت را‬ ‫در اســیا‪ ،‬کتا ‬ ‫دارنــد‪ .‬ترجیــح مطالعــه‪ ،‬از کشــوری به کشــور دیگر نیز متفاوت‬ ‫ زبانان بریتانیــا‬ ‫اســت‪ .‬ازاین منظــر در قــاره اروپــا‪ ،‬انگلیس ـی‬ ‫ِ‬ ‫و ایرلنــد به احتمال زیــاد اثــار کالســیک بیشــتری را در خانــه‬ ‫ً‬ ‫دارنــد‪ ،‬نروژی هــا ظاهــرا داســتان جنایــی را انتخــاب می کننــد؛‬ ‫ـدن‬ ‫و هلندی زبانــان (چــه در بلژیــک و چــه در هلنــد) بــه خوانـ ِ‬ ‫یــک تریلــر خــوب‪ ،‬تمایــل دارنــد‪ .‬از انجا که صنعت جهانی نشــر‬ ‫کتــاب در ســال ‪ 2022‬بــه درامــد ‪112.5‬میلیــارددالری رســیده‬ ‫ننــوع رصدهــا بــرای دانســتن اینکــه کــدام کتــاب‬ ‫اســت‪ ،‬ای ‬ ‫و نویســنده ممکــن اســت در کشــوری خــاص شــکوفا شــود‪،‬‬ ‫ارزشــمند اســت‪ .‬حقایــق ایــن پژوهــش‪ ،‬حاصــل جم ـع اوری‬ ‫امــار و ارقــام تعــداد دفعاتی ســت کــه هــر ژانــر کتــاب در جوامــع‬ ‫مختلــف در سراســر جهــان (به زبــان انگلیســی و به زبــان‬ ‫مــادری) در گــوگل جسـت وجو شــده‪ .‬صرف نظــر از نــوع کتابــی‬ ‫کــه انتخــاب می کنیــد‪ ،‬واقعیــت انکارنشــدنی این اسـت که دنیــا‬ ‫ً‬ ‫«بــدون کتــاب» قطعــا مثــل قبــل نخواهــد بــود‪ .‬ایــن مخلوقات‪،‬‬ ‫صده اســال اســت مــا را ســرگرم می کننــد‪ ،‬بــه مــا امــوزش‬ ‫می دهنــد و الهــام می بخشــند؛ بنابرایــن‪ ،‬شایســته چیــزی‬ ‫بیــش از مناســبت هایی نمادیــن ماننــد «روز جهانــی کتــاب»‬ ‫بهــا محترم انــد و بایــد به احترامشــان تما مقــد‬ ‫هســتند؛ کتا ‬ ‫ایســتاد و کاله از ســر برداشــت‪.‬‬ ‫کتـاب همچنـان بخـش مهمـی از زندگـی ماسـت و مطالعـه بـرای‬ ‫بسـیاری از مـردم جهـان‪ ،‬سـرگرمی محبـوب ب هشـمار می ایـد‪.‬‬ ‫به طور میانگیـن یـک فـرد بـا میـزان مطالعـه معمولـی‪ ،‬هر سـال‬ ‫‪ 12‬تـا ‪ 13‬رمـان می خوانـد؛ و اینکـه چگونـه مـردم چ هنـوع کتابـی‬ ‫را بـرای خوانـدن انتخـاب می کننـد‪ ،‬مدت هاسـت کنجـکاوی‬ ‫محققان را برانگیخته اسـت‪ .‬در نتیجه‪ ،‬انتشـار کتاب‪ ،‬دارای بازار‬ ‫ً‬ ‫بزرگی در سراسـر جهان اسـت و بعضا سـودهایی قابل توجه را نیز‬ ‫نصیـب ناشـران می کنـد‪ .‬در حـوزه ادبیـات‪ ،‬ژانرهـای متعـددی‬ ‫وجـود دارد؛ کـه ایـن تعـدد ژانـری به منظـور پاسـخگویی بـه‬ ‫ـوع مخاطبـان مختلـف طراحـی شـده اسـت‪.‬‬ ‫خواسـته های متن ِ‬ ‫برخی از خوانندگان به سمت شعر کشیده می شوند؛ در حالی که‬ ‫برخی دیگر به گون ه رازالود یا عاشـقانه متمایل هسـتند؛ اما کدام‬ ‫ژانرهـای کتـاب‪ ،‬محبوب تریـن هسـتند و مـردم در سراسـر جهـان‬ ‫چـه می خواننـد؟ پاسـخ‪ ،‬از کشـوری بـه کشـور دیگر‪ ،‬بسـتگی دارد‬ ‫و متفـاوت اسـت‪.‬‬ ‫یافته هایکلیدی‬ ‫‪ .1‬کتـب عاشـقانه‪ ،‬کالسـیک و شـعر از نظـر محبوبیـت در میـان‬ ‫خواننـدگان در کل جهـان در صـدر فهرسـت قـرار دارنـد‪.‬‬ ‫بهـای کالسـیک را بیشـتر در خان ههـای‬ ‫‪ .2‬به احتمال زیـاد کتا ‬ ‫کشـورهای انگلیسـی زبان پیـدا می کنیـد‪.‬‬ ‫‪ .3‬کتـب ترسـنا ک‪ ،‬محبوب تریـن ژانـر در کشـورهای التیـن‬ ‫هستند؛ در حالی که فانتزی‪ ،‬محبوب ترین ژانر در اروپا محسوب‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫‪ .4‬اسـیایی ها بیـش از هـر گونـه دیگـری‪ ،‬در اینترنـت بـرای «کتاب‬ ‫شـعر» جسـت وجو می کنند‪.‬‬ ‫‪ .5‬رمـان هیجان انگیـز‪ ،‬در کشـورهای هلندی زبـان انتخـاب اول‬ ‫یکـه خواننـدگان نـروژی‪ ،‬داسـتان جنایـی را بیش از‬ ‫اسـت؛ در حال ‬ ‫سـایر ژانرهـا انتخـاب می کنند‪.‬‬ ‫عشق در کانون توجه کتاب دوستان اقصی نقاط جهان‬ ‫حیـن مطالعـه‪ ،‬چه چیـزی شـما را به وجـد مـی اورد و شـور مطالعه‬ ‫را بیشـتر در شـما برمی انگیـزد؟ ا گـر پاسـخ شـما بـه حـس لـذت‬ ‫بهـای شـعر‪ ،‬کالسـیک یـا عاشـقانه اشـاره‬ ‫ناشـی از مطالعـه کتا ‬ ‫دارد؛ بایـد بگوییـم کـه در گـروه خوبـی هسـتید‪ .‬طبـق داد ههـای‬ ‫ما؛ این سـه ژانر از نظر محبوبیت در میان خوانندگان در سراسـر‬ ‫نهـای فانتـزی‪ ،‬کالسـیک‪ ،‬شـعر‪،‬‬ ‫جهـان؛ بـا تسـلط و فـروش رما ‬ ‫ماجراجویانـه و همـه ژانرهـای دیگر‪ ،‬در صدر فهرسـت قـرار دارند‪.‬‬ ‫یکـه پاریـس؛ ملقـب بـه شـهر عشـاق‪ ،‬در فرانسـه واقـع‬ ‫ازانجای ‬ ‫بهـای عاشـقانه‬ ‫شـده؛ دورازتصـور نیسـت کـه فرانسـوی ها کتا ‬ ‫را ترجیـح می دهنـد‪ .‬البتـه جـدا از زیبایـی خیره کننـده و سـبک‬ ‫زندگـی رمانتیـک‪ ،‬برخی از بهترین داسـتان های عاشـقانه جهان‬ ‫در واقـع‪ ،‬از انجـا امده انـد‪ .‬همچنیـن جالـب اسـت بدانیـد کـه‬ ‫ً‬ ‫بهـای عاشـقانه و ترسـنا ک را تقریبـا‬ ‫خواننـدگان در ونزوئلا کتا ‬ ‫در یک سـطح مطالعه می کنند‪ .‬برپایه گزارش ‪( NPD‬یک شـرکت‬ ‫تحقیقاتـی بـازار امریکایـی کـه در سـال ‪ 2017‬به عنـوان هشـتمین‬ ‫شـرکت بـزرگ تحقیقـات بـازار در جهـان رتبه بنـدی شـد)؛ بـه‬ ‫داسـتان های عاشـقانه‪ ،‬بایـد «ژانـر میلیـارد دالری» اطلاق شـود؛‬ ‫فـروش ‪ 47‬میلیون نسـخه از انـواع کتـب منتشـره دراین ژانـر در‬ ‫سـال ‪ 2021‬کـه به نسـبت سـال قبلـش‪ ،‬افزایشـی ‪ 24‬درصـدی‬ ‫داشـت‪ ،‬مهرتائیـدی براین مدعاسـت‪ .‬کتـب سـبک رمانـس‬ ‫ب هقـدری مشتری پسـندند کـه هرجـا عرضـه شـوند‪ ،‬به راحتـی‬ ‫ب هفـروش می رسـند‪ :‬خواربارفروشـی ‪ ،‬داروخانـه ‪ ،‬کتاب فروشـی و‬ ‫حتـی فروشـگاه های انالیـن‪ .‬عاشـقانه را بایـد ژانـر محبـوب مـردم‬ ‫فرانسـه‪ ،‬مجارسـتان‪ ،‬ونزوئلا‪ ،‬افریقـای جنوبـی‪ ،‬اسـپانیا‪ ،‬برزیـل‪،‬‬ ‫پرتغـال‪ ،‬رومانـی و یونـان خوانـد‪.‬‬ ‫کشورهای انگلیسی زبان؛ خوره اثار کالسیک‬ ‫یکـه همـه کشـورها بـرای اثـار کالسـیک خـود‪ ،‬ارزش قائـل‬ ‫در حال ‬ ‫هسـتند‪ ،‬داده های ما نشـان می دهد که به نظر می رسـد جوامع‬ ‫ً‬ ‫انگلیسـی زبان واقعـا طوفانـی از احتـرام و اشـتیاق بـه میـراث‬ ‫یشـان نشـان می دهنـد‪ .‬این امـر به ویـژه در «انگلسـتان»‪،‬‬ ‫فرهنگ ‬ ‫برجسـته اسـت کـه تعـداد زیـادی از نویسـندگان مطـرح جهـان؛‬ ‫یشـوند‪ ،‬بـه انجـا تعلـق دارنـد‪.‬‬ ‫کـه امـروزه کالسـیک محسـوب م ‬ ‫خالقان وطنی را ترجیح‬ ‫ازاین رو‪ ،‬کتاب خوان های انگلیسـی‪ ،‬اثار‬ ‫ِ‬ ‫می دهنـد‪ .‬البتـه وقتـی دقیق شـویم‪ ،‬زبان انگلیسـی و ارزش های‬ ‫ان تا حد زیادی توسـط «شکسـپیر» و دیگر نویسندگان کالسیک‬ ‫یسـت کـه اهال ِـی انگلسـتان نـگاه‬ ‫شـکل گرفتـه؛ بنابرایـن‪ ،‬منطق ‬ ‫ویـژه ای بـه ادبیـات کالسـیک خـود داشـته؛ و بـه مخلوقـات‬ ‫ادبـی شـکل گرفته در ان اب وخـا ک کـه سـربلند از دل امتحـان‬ ‫زمـان بیـرون امده انـد و گاه قدمتـی صد هاسـاله دارنـد‪ ،‬چنیـن بـا‬ ‫ً‬ ‫احسـاس قـوی و متعصبانـه‪ ،‬نظـر کنند‪ .‬حتمـا دلیلی وجـود دارد‬ ‫کـه اثـاری ماننـد «غـرور و تعصـب»‪« ،‬دیویـد کاپرفیلـد»‪« ،‬موبـی‬ ‫نقـرن پـس از اولیـن نگارششـان‪ ،‬هنـوز بـه زیـر‬ ‫دیـک» و ‪ ...‬چندی ‬ ‫نهـا همیشـه ارزش مطالعـه داشـته اند و بـرای‬ ‫چـاپ می رونـد؛ ا ‬ ‫نسـل جدیـدی از خواننـدگان نیز کهنه نخواهند شـد‪ .‬در سـوئد‪،‬‬ ‫هنگ کنـگ‪ ،‬اسـترالیا‪ ،‬ایاالت متحـده‪ ،‬بریتانیـا‪ ،‬ایرلنـد و نیوزلنـد‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫بیشـتر از سـایر کشـورها اثـار کالسـیک خوانـده م ‬ ‫محبوب ترین ژانرهای کتاب در ایاالت متحده‬ ‫طبق این گزارش؛ محبوب ترین ژانر در ایاالت متحده کتاب های‬ ‫کالسـیک هسـتند؛ و پـس از ان‪ ،‬اثـار عاشـقانه و شـعر‪ .‬تعجـب اور‬ ‫ً‬ ‫اسـت بدانیـد اثـار کالسـیک‪ ،‬در هـر ایالـت از ایاالت متحـده تقریبا‬ ‫یشـوند‪ .‬ا گـر فیلترهـای اضافـی را‬ ‫در یـک سـطح جسـت وجو م ‬ ‫بهـای عاشـقانه‬ ‫بـه جسـت وجو اضافـه کنیـم‪ ،‬می بینیـم کـه کتا ‬ ‫و شـعر‪،‬‬ ‫یهـا هسـتند‪ .‬ژانرهـای دیگـر ماننـد مانـگا‪ ،‬داسـتان های‬ ‫اصل ‬ ‫تاریخی و جنایی‪ ،‬همگی در رده های میانی بوده و توسط تعداد‬ ‫ً‬ ‫یشـوند‪ .‬ا گـر سـری بـه‬ ‫تقریبـا مشـابهی از عالقه منـدان «سـرچ» م ‬ ‫بهـای پرفـروش نشـریه «نیویورک تایمـز» بزنیـد‪،‬‬ ‫فهرسـت کتا ‬ ‫هر هفتـه چنـد عنـوان ادبـی را خواهیـد دیـد کـه بیـن دسـته ای از‬ ‫نویسـندگان مشـهور ژانر عاشـقانه و فانتزی مانند «کالین هوور»‬ ‫(معـروف به خاطـر نـگارش «ما تمامش می کنیـم»)‪« ،‬مت هیگ»‬ ‫(معـروف به خاطـر نـگارش «کتابخانـه نیم هشـب») و «نیتـا پـروز»‬ ‫(معـروف به خاطـر نـگارش «خدمتـکار») قـرار گرفته انـد‪.‬‬ ‫داغ اروپایی‬ ‫فانتزی؛ ژانر ِ‬ ‫ـزی‬ ‫ت‬ ‫فان‬ ‫ـب‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫از‬ ‫ـا‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ ‬ ‫اروپای‬ ‫از‬ ‫ـیاری‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ـه‬ ‫ک‬ ‫ـت‬ ‫س‬ ‫نی‬ ‫جـای تعجـب‬ ‫ِ‬ ‫نهـا را سـرزنش‬ ‫خـوب‪ ،‬لـذت می برنـد؛ و چه کسـی می توانـد ا ‬ ‫نهـا خلـق پرجزئیـات جهانـی متفـاوت و رویایـی کـه‬ ‫کنـد؟ ا ‬ ‫یسـازند تـا خواننـدگان‪ ،‬در ان ‬ ‫نویسـندگان در کتاب هایشـان م ‬ ‫غوطـه ور شـوند را دوسـت دارنـد‪ .‬اسـتفاده از زبان هـای اصیـل و‬ ‫ابداعی؛ و همچنین ایجاد کشورها و تمدن ها و خلق تاریخ های‬ ‫جدیـد‪ ،‬به نظـر عشـاق کتـاب در اروپـا‪ ،‬به مثابـه فرصتـی بـرای‬ ‫یسـت‪ .‬البتـه دلیـل اصلـی محبوبیـت ایـن ژانـر در اروپـا‬ ‫یادگیر ‬ ‫ً‬ ‫احتماال به این دلیل اسـت که از نظر تاریخی‪ ،‬بیشـتر داسـتان های‬ ‫ً‬ ‫فانتزی صرفا بر مکان های الهام گرفته از این قاره تمرکز می کنند‪.‬‬ ‫نهـای خیالـی ُپـر از ماجرا اتفاق می افتند که باعث‬ ‫نهـا در جها ‬ ‫ا ‬ ‫نهـا بـرای خواننـدگان در هـر‬ ‫محبوبیـت و جذابیـت گسـترده ا ‬ ‫بهـا‬ ‫یشـود‪ .‬ا گـر بـه معروف تریـن و پرمخاطب تریـن کتا ‬ ‫سـنی م ‬ ‫یشـوید کـه ژانـر‬ ‫و سـریال های تمـام دوران نـگاه کنیـد‪ ،‬متوجـه م ‬ ‫فانتـزی‪ ،‬بـر سـایر ژانرهـا غالب اسـت‪ .‬چنـد عنـوان‪ ،‬محض نمونه‬ ‫عبارت انـد از «هابیـت»‪ ،‬مجموعـه «هـری پاتـر» و سـه گانه «اربـاب‬ ‫اهالی جمهوری‬ ‫حلق ههـا»؛ کـه همـه ا ‬ ‫نهـا در اروپا رخ می دهنـد‪ِ .‬‬ ‫چـک‪ ،‬لهسـتان‪ ،‬المـان‪ ،‬ایتالیـا‪ ،‬سـوئیس‪ ،‬دانمـارک‪ ،‬اتریـش و‬ ‫روسـیه؛ طرفـداران پروپاقـرص فانتـزی هسـتند‪.‬‬ ‫سرحال هلندی‬ ‫تریلرهای زنده و‬ ‫ِ‬ ‫یهـا عاشـق خوانـدن داسـتان های گیـرا‬ ‫به نظـر می رسـد هلند ‬ ‫شهـای تکان دهنـده خـود هسـتند‪.‬‬ ‫شهـا و چرخ ‬ ‫و ُپـر از پیچ ‬ ‫بهـای هیجان انگیـز در هلنـد و بلژیـک در بهتریـن وضعیـت‬ ‫کتا ‬ ‫ممکـن هسـتند و ایـن ژانـر در دو کشـور یادشـده‪ ،‬از اسـتحکام‬ ‫باالیـی برخوردارنـد‪ .‬البتـه ا گـر اهـل ادبیـات باشـید‪ ،‬خواهیـد دید‬ ‫سهـای سـینمایی؛ به ویـژه‬ ‫کـه چقـدر از ایـن بنیـه قـوی در اقتبا ‬ ‫ً‬ ‫انـواع ابکـی هالیـوود‪ ،‬تحلیـل رفتـه و توصیـه می کنیـم کـه حتمـا‬ ‫یشـان مطالعـه کنیـد تـا انچـه‬ ‫اول داسـتان ها را در شـکل کتاب ‬ ‫می گوییـم را درک کنیـد‪ .‬یـک نمونـه از بالهایـی کـه ایاالت متحده‬ ‫ـازی فیلـم‬ ‫سـر یکـی از بهتریـن رما ‬ ‫نهـای تریلـر هلنـد اورد‪ ،‬بازس ِ‬ ‫‪ The Vanishing‬بود؛ که از کتابی به نام ‪ The Golden Egg‬نوشته‬ ‫«تیم کرابه» (ژورنالیسـت هلندی) اقتباس شـده اسـت‪ .‬ژانر تریلر‬ ‫بهـا را‬ ‫در ادبیـات هلنـد‪ ،‬مدت هاسـت کـه بـازار ایـن گونـه از کتا ‬ ‫در جوامـع هلندی زبـان در سـلطه دارد‪ .‬یکـی از قدرتمندتریـن‬ ‫چهر ههـای تریلرنویـس در ادبیـات هلند‪« ،‬ساسـکیا نورت» اسـت‬ ‫کـه لقـب پرفروش تریـن بانـوی ژانـر تریلـر را دارد و در سـال ‪،2013‬‬ ‫نهـای هیجان انگیـز‬ ‫جایـزه ‪ Master Prize‬را بـرای تغییـر بـازار رما ‬ ‫یهـا نیـز از شـیفتگان ایـن ژانـر قلمـداد‬ ‫هلنـد دریافـت کـرد‪ .‬بلژیک ‬ ‫می شـوند‪.‬‬ ‫جغرافیای نوردیک‬ ‫مسیر هموار جنایی نویس ها در‬ ‫ِ‬ ‫یهـا کـرم کتاب هسـتند‬ ‫نظرسـنجی ها نشـان داده اسـت کـه نروژ ‬ ‫و عالق هشـان بـه مطالعـه تنهـا بـه سـاعات و روزهـای تعطیـل‬ ‫یشـود‪ .‬مطالعـه‪ ،‬یـک سـرگرمی محبـوب‪ ،‬در تمـام‬ ‫منحصـر نم ‬ ‫لسـال اسـت‪ .‬روایـات جنایـی کـه در فضایـی تیـره‬ ‫سـاعات در طو ‬ ‫و در محیط های دل خراش و افسرده کننده اسکاندیناوی اتفاق‬ ‫ً‬ ‫می افتد؛ اصطالحا در انجا به ژانر «نوار نوردیک» (‪)Nordic Noir‬‬ ‫معـروف شـده؛ و یـک دارای ِـی مهـم فرهنگ ِـی محبـوب اسـت کـه‬ ‫یهـا بر ان مبنـا؛‬ ‫ان هـا ان را ‪ Påskekrim‬می نامنـد (سـنتی کـه نروژ ‬ ‫درطـول تعطیلات «عیـد پـا ک» بـه تماشـای سـریال های جنایی‬ ‫می پردازنـد شـبکه های تلویزیونـی ملـی (ماننـد ‪ )NRK‬نیـز‬ ‫هر سـال سـریال های خاصـی را انتخـاب می کنند کـه در تعطیالت‬ ‫ً‬ ‫یشـود)‪ .‬اساسـا در نـروژ‪ ،‬خوانـدن داسـتان های جنایی‬ ‫پخـش م ‬ ‫به انـدازه خـوردن شـکالت و رفتـن بـه اسـکی‪ ،‬رایـج اسـت؛ حتـی‬ ‫وقتـی کتابـی بـرای خوانـدن ندارنـد‪ ،‬تلویزیـون‪ ،‬پخـش انبوهـی از‬ ‫مهـای جنایـی و ترسـنا ک را بـرای مـردم تـدارک می بینـد‪.‬‬ ‫فیل ‬ ‫کانادایی ها و اسیایی ها؛ و ذوق شعر تاریخی‬ ‫هند‪ ،‬فیلیپین‪ ،‬افریقای جنوبی‪ ،‬ترکیه‪ ،‬کانادا‪ ،‬سـنگاپور و فنالند‬ ‫را بایـد جوامـع عالقه منـد بـه شـعر نامیـد‪ .‬اسـیا؛ مرجـع برخـی‬ ‫نسـرایی‬ ‫نهـای جهـان‪ ،‬سـنت های داستا ‬ ‫از قدیمی تریـن زبا ‬ ‫روح نواز و محل پا گرفتن فرهنگ های مختلف‪ ،‬رویای هر هوادار‬ ‫دواتشه ادبیات در جهان است‪ .‬از هند گرفته تا سنگاپور‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫فیلیپیـن و ‪ ...‬ادبیـات اسـیایی به انـدازه تنوع فرهنگ ِـی موجود در‬ ‫ان ها‪ ،‬گسـترده و متنوع اسـت‪ .‬وقتی که صحبت از شـعر می شود‪،‬‬ ‫ً‬ ‫کشـورهای اسـیایی‪ ،‬تاریخـی طوالنـی دارنـد و مطمئنـا شـیفته‬ ‫شـاعران خـود هسـتند‪ .‬بررسـی داد ههـای ایـن گـزارش نشـان‬ ‫می دهـد؛ محبوب تریـن ژانـر مطالعـه در کشـورهای اسـیایی‪،‬‬ ‫یتـوان چنیـن‬ ‫نهـا و مجموع ههـای شـعر هسـتند‪ .‬البتـه م ‬ ‫دیوا ‬ ‫یسـت‬ ‫حـدس زد کـه ایـن‪ ،‬ت احـدی ناشـی از احسـاس غـرور مل ‬ ‫کـه باعـث تولـد شـاعران برجسـته و مشـهور جهانی ماننـد «لو یو»‬ ‫یپـو» (شـاعر چین ِـی ایین تائو بـا اثاری‬ ‫(مـورخ و شـاعر چینـی)‪« ،‬ل ‬ ‫پیچیده و خیال انگیز)‪« ،‬وانگ وی» (شـاعر و نقاش چینی) و ‪...‬‬ ‫ُ‬ ‫یهـا نیـز بـا شـعر و شـاعری اخـت‬ ‫شـده اسـت‪ .‬جالب انکـه کانادای ‬ ‫هسـتند؛ میـزان مطالعـه اثـاری از شـاعرانی بـا شـهرت بین المللـی‬ ‫یشـک شـعر‪،‬‬ ‫ماننـد «مـارگارت اتـوود» و «لئونـارد کوهـن»‪ ،‬ب ‬ ‫محبوب تریـن ژانـر ادبـی در کاناداسـت‪.‬‬ ‫چه خبر از سبک ماجراجویانه؟‬ ‫کتاب هایـی در سـبک ماجراجویـی شـاید محبوب تریـن ژانـر‬ ‫این روزهـا نباشـند؛ امـا این مسـئله بـرای خواننـدگان ترکیـه ای‪،‬‬ ‫ی و کـره ای صدق نمی کنـد‪ .‬اثار نوشت هشـده دراین ژانر‪،‬‬ ‫اسـترالیای ‬ ‫نهـا هنـگام جسـت وجو‬ ‫بهتریـن نـوع کتاب هایـی بوده انـد کـه ا ‬ ‫بـرای سرگر مشـدن و مطالعـه؛ به ویـژه طـی پاندمـی و قرنطینـه‬ ‫انتخـاب کرده انـد‪ .‬چر اکـه نـه؟ یـک داسـتان ماجراجویـی خـوب‪،‬‬ ‫مـا را بـه دنیاهایـی می کشـاند که فقـط در جهـان کتاب ها فرصت‬ ‫نهـا را پیـدا می کنیـم‪ .‬یـک روایـت ماجراجوی ِـی‬ ‫روبه روشـدن بـا ا ‬ ‫ـود امکانـی‬ ‫جـذاب‪ ،‬می توانـد مـا را بـه قلمرویـی برسـاند کـه در نب ِ‬ ‫ب هنـام ادبیـات‪ ،‬هرگـز فرصـت دیـدارش را نمی یافتیـم‪ .‬مـا بـه‬ ‫شـخصیت ها و انچـه برایشـان مهـم اسـت‪ ،‬اهمیـت می دهیـم‪.‬‬ ‫از خلال ایـن اثـار‪ ،‬بـه مناطقـی می رویـم کـه هرگـز شـاید در‬ ‫بهـای مـا نبوده انـد‪ ،‬تـوان زیسـتن در انجاهـا را نداشـتیم و‬ ‫انتخا ‬ ‫جسـارت رودرروشـدن با حوادثی که در روند قصه ها رخ می دهد‬ ‫را در خـود نمی دیدیـم‪ .‬شـاید هـم گهگاه طی مطالعه یکـی از این‬ ‫قصه ها‪ ،‬جرقه ای از ماجراجویی را در درون خود کشف می کنیم‬ ‫کـه از ان غافـل بودیـم‪.‬‬ ‫همدستی فرهنگ التین و ژانر وحشت‬ ‫ِ‬ ‫هیـچ جایـزه ای بـرای حـدس زدن اینکـه محبوب تریـن ژانـر کتاب‬ ‫اثار ترسنا ک هستند‪ ،‬وجود ندارد! ان ها برخی‬ ‫در جوامع التین‪ِ ،‬‬ ‫از بهتریـن شـیاطین جهـان تاریکـی را دارنـد‪( Llorona :‬یـک روح‬ ‫انتقا مجـوی اسـطوره ای اسـپانیایی‪-‬امریکایی کـه گفته انـد در‬ ‫قشـده اش‪ ،‬پرسـه می زند)‪،‬‬ ‫نواحی سـاحلی در سـوگ فرزندان غر ‬ ‫‪( Cuco‬هیـوالی روحـی افسـانه ای؛ معـادل لولوخورخـوره کـه در‬ ‫بسـیاری از سـرزمین های اسـپانیایی زبان و پرتغالی زبـان معـروف‬ ‫ ای امریـکای جنوبـی کـه‬ ‫اسـت) و ‪( Chupacabra‬موجـود افسـانه ِ‬ ‫شهـای مربـوط به دید هشـدن ان در پورتوریکو پخش‬ ‫ن گزار ‬ ‫اولیـ ‬ ‫شـد‪ .‬ان را موجـودی می داننـد کـه بـه احشـام اهلـی و به ویـژه‬ ‫نهـا هیوالهـای‬ ‫نهـا را می مکـد)‪ .‬ا ‬ ‫ُبـز حملـه می کنـد و خـون ا ‬ ‫اسـطوره ای و داسـتان های ترسـنا ک بسـیاری نیـز دارنـد کـه برای‬ ‫یک عمـر وحشـت افرینی کافـی هسـتند‪ .‬ارواح در امریکای التین‪،‬‬ ‫بسـیار محبوب اند؛ حتـی اثار نویسـنده ای مانند «گابریل گارسـیا‬ ‫نهـا‬ ‫مارکـز» نیـز پـر از ارواح اسـت کـه وقتـی در طـول داسـتان‪ ،‬از ا ‬ ‫ً‬ ‫صحبـت می کنـد‪ ،‬انـگار کاملا از موضوعـی طبیعـی حـرف می زند‪.‬‬ ‫نگـذار سـایت ‪ Latin Horror‬کـه بـه ادبیـات‬ ‫«ادویـن پـا گان»؛ بنیا ‬ ‫ترسنا ک در جغرافیای امریکای التین می پردازد؛ در مصاحبه ای‬ ‫تهـای‬ ‫گفتـه‪« :‬ب هشـکلی سـنتی و دیرپـا‪ ،‬همیشـه عاشـق حکای ‬ ‫نهـا‬ ‫مربـوط بـه ارواح و قص ههـای ترسـنا ک و گوتیـک بوده ایـم‪ .‬ا ‬ ‫در تار وپـود شـخصیت مـا بافته شـده اند»‪ .‬بااین حسـاب‪ ،‬تکلیف‬ ‫نهـای ونزوئلا‪ ،‬ارژانتیـن و مکزیـک نیـز مشـخص شـده‬ ‫کتاب خوا ‬ ‫است‪.‬‬ ‫جنگ و صلح (‪)1956‬‬ ‫کارگردان‪ :‬کینگ ویدور‬ ‫بازیگران‪ :‬ادری هپبورن‪ ،‬هنری فوندا و مل فرر‬ ‫ماجراهای خانواده ای روسی طی حمله «ناپلئون»‪ .‬در سال ‪ 1812‬نیروهای‬ ‫ناپلئـون بسـیاری از مناطـق اروپـا را تحت کنتـرل دراورده انـد‪ .‬روسـیه یکـی از‬ ‫محـدود کشورهایی سـت کـه هنـوز فتـح نشـده‪ .‬دراین میـان‪ ،‬خانـواده ای در‬ ‫روسـیه وجـود دارد کـه پدرشـان می میـرد و ‪...‬‬ ‫دیکتاتور بزرگ (‪)1940‬‬ ‫کارگردان‪ :‬چارلی چاپلین‬ ‫بازیگران‪ :‬چارلی چاپلین‪ ،‬پولت گدار و جک اوکی‬ ‫در سـال های جنـگ جهانـی اول در کشـور تومانیـا‪ ،‬سـربازی به نـام «چارلـی»‬ ‫(چاپلیـن) براثـر سـانحه سـقوط هواپیمـا حافظـه اش را از دسـت می دهـد‪.‬‬ ‫وقتـی چشـم بـاز می کنـد‪ ،‬خـود را در اسایشـگاه روانـی می یابـد و پس ازمدتـی‬ ‫که طی ان‪ ،‬حا کمیت کشـور به دسـت دیکتاتوری به نام «هینکل» (چاپلین)‬ ‫افتـاده‪ ،‬از انجـا مرخـص می شـود؛ امـا ‪...‬‬ ‫صلح جو (‪)1997‬‬ ‫کارگردان‪ :‬میمی لیدر‬ ‫بازیگران‪ :‬جرج کلونی‪ ،‬نیکول کیدمن و مارسل اوریس‬ ‫سرهنگ ارتش امریکا (جورج کلونی) و زنی که رئیس اوست‪ ،‬باید تسلیحات‬ ‫اتمی روسیه را که دزدیده شده بیابند؛ قبل ازاینکه این تسلیحات به دست‬ ‫تروریست ها بیفتد‪.‬‬ ‫متولد چهارم جوالی (‪)1989‬‬ ‫کارگردان‪ :‬الیور استون‬ ‫بازیگران‪ :‬تام کروز‪ ،‬کارولین کاوا و ریموند جی بری‬ ‫«ران کوویـک» (کـروز ) بـا غـرور و اعتقـاد بـه موضـع عادالنـه امریـکا بـه ویتنـام‬ ‫مـی رود‪ .‬در میـدان جنـگ‪ ،‬او یکـی از هم رزمانـش را به طور تصادفی می کشـد‬ ‫و کمی بعـد دراثـر اصابـت گلولـه‪ ،‬از کمـر بـه پاییـن فلـج می شـود‪ .‬در بازگشـت‬ ‫بـه خانـه و پـس از پشت سرگذاشـتن یـک دوره بی بندو بـاری‪ ،‬دوبـاره بـر خـود‬ ‫مسـلط شـده و در جنبـش ضدجنـگ شـرکت می کنـد‪.‬‬ ‫کاله سبزها (‪)1968‬‬ ‫کارگردانان‪ :‬روی کولگ و جان وین‬ ‫بازیگران‪ :‬جان وین‪ ،‬جیم هاتون و دیوید جانسون‬ ‫کلنـل «مایـک کربـی» دو گـروه از کاله سـبزها را بـرای ماموریتـی در جنـوب‬ ‫ویتنام‪ ،‬با خود همراه می کند‪ .‬ماموریت اول‪ ،‬ساخت و کنترل یک اردوگاه؛ و‬ ‫ماموریـت دوم‪ ،‬ربـودن یکـی از ژنرال هـای ویتنـام جنوبی سـت‪.‬‬ ‫عشق و شرف (‪)2006‬‬ ‫کارگردان‪ :‬یوجی یامادا‬ ‫بازیگران‪ :‬تا کویا کیمورا‪ ،‬ری دن و میتسوگورو باندو‬ ‫جـوان نابینـا و همسـرش‬ ‫سـامورایی‬ ‫ایـن فیلـم‪ ،‬نگاهـی بـه رابطـه بیـن یـک‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫دارد؛ زن بـا فدا کاری هـای بسـیار‪ ،‬درتلاش اسـت تـا شـرف شـوهرش حفـظ‬ ‫شـود‪.‬‬ ‫تپه همبرگر (‪)1987‬‬ ‫کارگردان‪ :‬جان ایروین‬ ‫بازیگران‪ :‬دان چیدل‪ ،‬مایکل بوتمن و انتونی باریل‬ ‫فیلمی بسیار واقع گرایانه از یکی از خونین ترین نبردهای جنگ ویتنام‪.‬‬ ‫کشتی (‪)1981‬‬ ‫کارگردان‪ :‬ولفگانگ پترسن‬ ‫بازیگران‪ :‬یورگن پروشنو‪ ،‬کالوس ونمن و هربرت گرونمیر‬ ‫دراین فیلـم‪ ،‬زندگـی روزمره کارکنـان یک زیردریایی المانی و تالش ان ها برای‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫انجـام هرچه بهتـر ماموریـت در دریـای مدیترانـه به تصویـر کشـیده م ‬ ‫زیردریایـی به بهترین شـکل ممکـن می توانـد کشـتی های جنگـی متفقیـن را‬ ‫غـرق کنـد؛ امـا خـود نیز دچار اسـیب دیدگی شـدید می شـود‪ .‬تلاش کاپیتان‬ ‫زیردریایـی و کارکنـان ان باعـث می شـود زیردریایـی از مانـدن در عمق نجات‬ ‫یابـد‪ .‬روزی کـه قـرار اسـت زیردریایـی ورود قهرمانانـه خـود بـه کشـور را جشـن‬ ‫بگیـرد‪ ،‬بنـدر توسـط هواپیمـا بمبـاران شـده و زیردریایـی منفجـر و کلیـه‬ ‫کارکنان ان کشته می شوند‪ .‬این فیلم‪ ،‬یک درام جنگی به تمام معناست که‬ ‫بـا وجـود هیجانـات موجـود طـی داسـتان فیلـم‪ ،‬پایانـی غم انگیز بـا محتوای‬ ‫ضدجنـگ دارد‪.‬‬ ‫مو (‪)1979‬‬ ‫کارگردان‪ :‬میلوش فورمن‬ ‫بازیگران‪ :‬جان سوج‪ ،‬تریت ویلیامز و بورلی دی انجلو‬ ‫اواخـر دهـه ‪1960‬؛ «کلـود» (سـویج)‪ ،‬یـک کابـوی اوکالهامایـی بـه نیویـورک‬ ‫می ایـد و قـرار اسـت پس ازچنـدی بـرای خدمـت نظـام رهسـپار ویتنـام شـود‪.‬‬ ‫چنـدروز پیـش از اعـزام‪ ،‬در پـارک‪ ،‬چنـد هیپی را حیـن اوازخواندن می بیند و‬ ‫بـا رهبـر ان هـا؛ «برگـر» (ویلیامـز)‪ ،‬اشـنا می شـود‪.‬‬ ‫المان‬ ‫دانمارک‬ ‫فانتزی‬ ‫فانتزی‬ ‫تریلر‬ ‫فانتزی‬ ‫بلژیک‬ ‫اتریش‬ ‫سوئد‬ ‫مانگا‪ ،‬کالسیک‬ ‫فنالند‬ ‫شعر‬ ‫لهستان‬ ‫فانتزی‬ ‫رومانی‬ ‫کره جنوبی‬ ‫ترکیه‬ ‫ماجراجویی‬ ‫ماجراجویی‪،‬شعر‬ ‫هنگ کنگ‬ ‫هند‬ ‫کالسیک‬ ‫شعر‬ ‫فیلیپین‬ ‫شعر‬ ‫سنگاپور‬ ‫شعر‬ ‫رمانس‬ ‫نیوزیلند‬ ‫کالسیک‬ ‫فانتزی‬ ‫نروژ‬ ‫جنایی‬ ‫بریتانیا‬ ‫کالسیک‬ ‫ایرلند‬ ‫کالسیک‬ ‫مجارستان‬ ‫رمانس‬ ‫ایتالیا‬ ‫فانتزی‬ ‫افریقایجنوبی‬ ‫شعر‪ ،‬رمانس‬ ‫شعر‬ ‫کالسیک‬ ‫رمانس‬ ‫فرانسه‬ ‫کانادا‬ ‫ایاالت متحده‬ ‫پرتغال‬ ‫یونان‬ ‫رمانس‬ ‫دوری «مجیـد انتظامـی» از صحنـه‪،‬‬ ‫«ارکسـتر ملـی ایـران» پـس از یک دهـه ِ‬ ‫برگزیـده ای از اثـار وی را در قالـب کنسـرت «همـراه بـا خاطر ههـا» در «تـاالر‬ ‫وحـدت» روی صحنـه می بـرد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی و امور بین الملل بنیاد‬ ‫رودکـی؛ اجـرای این رویـداد به مناسـبت «هفتـه دفـاع مقـدس» به رهبـری ایـن‬ ‫هنرمند خواهد بود‪ .‬این رویداد‪ 6 ،‬تا ‪ 10‬مهرماه ساعت ‪ ۲۱‬با همکاری مشترک‬ ‫بنیـاد رودکـی‪ ،‬انجمـن موسـیقی ایـران و دفتر موسـیقی معاونـت هنـری وزارت‬ ‫گو ارشاد اسالمی اجرا می شود‪ .‬عالقه مندان می توانند بلیت این رویداد‬ ‫فرهن ‬ ‫را از سـایت «ایران کنسـرت» به نشـانی ‪ www.iranconcert.com‬تهیـه کننـد‪.‬‬ ‫سوئیس‬ ‫اسپانیا‬ ‫استرالیا‬ ‫ماجراجویی‪ ،‬کالسیک‬ ‫همراه با خاطره ها‬ ‫تریلر‬ ‫فانتزی‬ ‫فانتزی‬ ‫دعوت‬ ‫هلند‬ ‫چک‬ ‫روسیه‬ ‫چگونه جنگ را برنده شدم؟ (‪)1967‬‬ ‫کارگردان‪ :‬ریچارد لستر‬ ‫بازیگران‪ :‬روی کینر‪ ،‬جان لنون و مایکل کرافورد‬ ‫یـک فرمانـده نیروهـای غیرمجاز انگلیسـی‪ ،‬نیروهایش را به اشـتباه ب هسـمت‬ ‫شـمال افریقـا و اروپـا هدایـت می کنـد و انجـا ‪...‬‬ ‫مکزیک‬ ‫رمانس‬ ‫وحشت‬ ‫ونزوئال‬ ‫رمانس‬ ‫وحشت‪ ،‬رمانس‬ ‫برزیل‬ ‫رمانس‬ ‫ارژانتین‬ ‫وحشت‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫چهارشنبه ‪ 30‬شهریور ‪ 1401‬شماره‪2598‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند موتورسـیکلت تک تـاز بـه رنـگ سـفید‬ ‫مـدل ‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک ‪ 568-75815‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 0124NEJ030229‬و شـماره تنـه ‪ MEJ125G9405458‬بـه‬ ‫مالکیـت رضـا بگدلـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫رامهرمز‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو سـواری پی کـی سـپند مـدل ‪1381‬‬ ‫بـا شـماره پلا ک ایـران ‪221 -42‬ص‪ 65‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ M11102558‬و شـماره شاسـی ‪ PSW68F1002357‬بـه‬ ‫مالکیـت اسـماعیل دهقـان مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای عیدمحمـد رمضانی پـور بـه شـرح دادخواسـت بـه کالسـه ‪ 2/0100774‬از ایـن شـورا‬ ‫درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنین توضیـح داده که شـادروان براتعلـی گدائی چهارمن نیم‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 171‬در تاریـخ ‪ 1363/04/20‬در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه و ورثـه‬ ‫حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬ولی محمـد گدائی چهارمن نیـم فرزنـد براتعلـی کـد ملـی‬ ‫‪ 0731377257‬متولـد ‪ 1310/01/03‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفی ‪ -2‬مصطفی غفوری نسـب فرزند‬ ‫براتعلـی کـد ملـی ‪ 0732247780‬متولـد ‪ 1319/01/10‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی‪ .‬مرحـوم بـه جـز‬ ‫ورثـه فـوق‪ ،‬ورثـه دیگـری نـدارد‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبـور را به اسـتناد ماده‬ ‫‪362‬ق امـور حسـبی در یـک نوبـت ا گهـی می کنـد تا هر کسـی اعتـراض دارد و یا وصیتنامـه از متوفی نزد‬ ‫او باشـد‪ ،‬از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه ایـن شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهـی صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫از طرف قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تربت جام‬ ‫مفقودی مدرک تحصیلی (نوبت اول)‬ ‫مـدرک دانشـنامه فار غ التحصیلـی اینجانـب ارزو رنجبـران فرزنـد غالمحسـین بـه‬ ‫شماره شناسناسنامه ‪ ۱۵۷‬صادره از ارا ک در مقطع کارشناسی رشته مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫بـه شـماره دانشـنامه ‪ ۱۵۸۸۱۲۱۰۴۸۳۰‬مـورخ ‪ ۱۳۸۹/08/23‬صـادره از واحـد دانشـگاهی ازاد‬ ‫یشـود‬ ‫اسلامی ارا ک در تاریخ ‪ ۱۴۰۱/06/01‬مفقود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪ .‬از یابنده تقاضا م ‬ ‫اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد ارا ک بـه نشـانی میـدان امـام خمینـی(ره)‪ ،‬بلـوار‬ ‫امام خمینی(ره)‪ ،‬شهرک دانشگاهی دانشگاه ازاد اسالمی ارا ک صندوق پستی ‪۳۸۱۳۵/567‬‬ ‫اداره فار غ التحصیلان ارسـال فرمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/30 :‬‬ ‫تاریخ نوبت چاپ سوم ‪1401/07/27‬‬ ‫ارا ک‬ ‫ا گهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫در اجـرای مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه اجرایـی‬ ‫قانون یاد شـده‪ ،‬اسـامی افرادی که اسـناد عادی یا رسمی‬ ‫انـان در هیـات مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و املا ک بجنـورد مـورد رسـیدگی‬ ‫و تائیـد قـرار گرفتـه جهـت اطلاع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در دو‬ ‫نشریه ا گهی های ثبتی (کثیراالنتشار و محلی) به شرح ذیل ا گهی می شود‪:‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت دانشـجویی اینجانب مطهره اقاسـیان بیک به شـماره ملی ‪ 0820431079‬فرزند فریمان با شـماره‬ ‫دانشـجویی ‪ 9711505‬ورودی ‪ 1397‬در رشـته کارشناسـی مامایـی صـادره از دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫خراسـان شـمالی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ب‬ ‫ا گهیتحدیدحدوداختصاصی‬ ‫چـون تحدیـد حـدود ششـدانگ پلا ک ‪ 62‬فرعـی از ‪497‬‬ ‫اصلـی واقـع در بخـش ‪ 1‬طبـس تا کنون به عمل نیامـده‪ ،‬اینک‬ ‫برحسـب درخواسـت کتبـی اقـای حسـین نـوروزی‪ ،‬متقاضـی‬ ‫ثبـت و بـا رعایـت مـواد ‪ 14‬و ‪ 15‬قانـون ثبـت‪ ،‬عملیـات تحدیـد‬ ‫حـدود ان سـاعت ‪8‬صبـح روز شـنبه مـورخ ‪ 1401/07/23‬در‬ ‫محـل شـروع و بـه عمـل خواهـد امد‪ .‬لذا بدینوسـیله با انتشـار ا گهـی از متقاضی و‬ ‫صاحبـان املا ک مجـاور دعوت می شـود تا در روز و سـاعت مقـرر‪ ،‬در محل حضور‬ ‫بـه هـم رسـانند و هـر ادعایـی نسـبت بـه حـدود یـا حقـوق ارتفاقـی ان دارنـد‪ ،‬بـه‬ ‫نماینده محدد اظهار و ابراز دارند‪ .‬کسانی که به عملیات تحدید حدود‪ ،‬واخواهی‬ ‫داشته باشند‪ ،‬می توانند به استناد ماده ‪ 20‬قانون ثبت و در اجرای مواد ‪ 74‬و ‪86‬‬ ‫ً‬ ‫ائین نام اصالحی قانون ثبت‪ ،‬از تاریخ تحدید ظرف یک ماه‪ ،‬اعتراض خود را کتبا‬ ‫بـه اداره ثبـت اسـناد طبـس تسـلیم و رسـید دریافـت کننـد و نیـز ظـرف مـدت یک‬ ‫مـاه از تاریـخ اعتـراض بـه اداره ثبت‪ ،‬دادخواسـت خود را به مرجع ذیصالح قضائی‬ ‫تسـلیم و گواهـی الزم از مرجـع قضائـی مربوطـه اخـذ و بـه اداره ثبـت تسـلیم کنـد‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت اقدامـات قانونـی بنـا بـه تقاضـای ذینفع بـه عمل خواهـد امد‪.‬‬ ‫تاریخانتشار‪1401/06/30:‬‬ ‫غالمرضا کدخدائی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫شناسه ا گهی ‪1383473‬‬ ‫و امال ک طبس‬ ‫بخش دو بجنورد پال ک ‪ 171‬اصلی اراضی سوهانی‬ ‫ششـدانگ یکبـاب انبـاری از پلا ک شـماره ‪ 129‬فرعـی از ‪ 171‬اصلـی فـوق بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 82‬مترمربـع ابتیاعـی اقـای رضـا ایرانـی از محـل مالکیـت رسـمی‬ ‫ضیاءالدین نظام الشـریعه برابر رای شـماره ‪ 1401 -2000‬مورخه ‪1401/06/07‬‬ ‫کالسـه ‪1400-0360‬‬ ‫لذا بدینوسـیله به فروشـندگان و مالکین مشـاعی و اشخاص ذینفع در ارای‬ ‫اعلام شـده ابلاغ می شـود چنانچـه اعتراضـی دارنـد‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار‬ ‫ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را‬ ‫بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معترضین باید‬ ‫ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت‬ ‫بـه دادگاه عمومـی محـل کننـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت‬ ‫محـل تحویـل دهنـد‪ .‬درصورتـی کـه اعتـراض در مهلت قانونی واصل نشـود‬ ‫یـا معتـرض گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل ارائه نکند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند خواهد کرد‪ .‬ضمنا صدور سـند مالکیت‬ ‫مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بـود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/30 :‬‬ ‫ا کبر اقبالی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک‬ ‫شناسه ا گهی ‪1375305‬‬ ‫منطقه یک بجنورد‬ ‫رایگان‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری سـاینا ‪ SAINA‬مدل ‪ 1400‬با شـماره پال ک ایران ‪327 -26‬د‪ 31‬و شـماره موتور‬ ‫‪ M15/9335923‬و شـماره شاسـی ‪ NAS831100M5751283‬به مالکیت رضا اتش فراز مفقود شـده و از‬ ‫درجه اعتبار سـاقط است‪/.‬س‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظربه اینکـه اقـای مرادعلـی معصومـی زاده (فسـنقری) بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده‬ ‫منضـم بـه تقاضـای کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیت المثنی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعه کـرده و‬ ‫مدعی سـت سـند مالکیت دودانگ مشـاع از ششـدانگ پال ک ‪ 1851‬فرعی جدا شـده از ‪ 162‬اصلی واقع‬ ‫در بخش ‪ 3‬شهرستان سبزوار که متعلق به وی است به علت نقل مکان مفقود شده است‪ .‬با بررسی‬ ‫دفتـر املا ک معلـوم شـد مالکیـت فوق الذکـر ذیـل دفتـر ‪ 100‬صفحـه ‪ 79‬ذیـل شـماره ‪ 12632‬املا ک بـه‬ ‫شـماره چاپـی ‪ 662503‬بـه نـام نامبـرده ثبـت و سـند صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬دفتـر املا ک بیـش از‬ ‫ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر‬ ‫می شـود هـر کـس نسـبت بـه ملک مـورد ا گهی معامله ای انجـام داده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد‬ ‫خـود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض کتبـی خـود را به پیوسـت‬ ‫اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی‪ ،‬به این اداره تسلیم کند‪ .‬بدیهی ست درصورت عدم وصول‬ ‫اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی‪ ،‬نسـبت به‬ ‫صـدور سـند مالکیـت المثنی و تسـلیم ان بـه متقاضی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/06/30 :‬‬ ‫علی اب باریکی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سبزوار‬ ‫م الف ‪401/447‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160306012001833‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کاشـمر تصرفـات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای سعید ثابتی مقدم فرزند عباس به شماره شناسنامه ‪ 0690483309‬صادره از‬ ‫تربت حیدریه در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 160/35‬مترمربع از پال ک ‪ 841‬فرعی از ‪58‬‬ ‫اصلـی واقـع در بخـش سـه کاشـمر بـه ادرس خیابـان قائـم ‪ ،30‬نوغابـی ‪ ،18‬پلا ک ‪ 12‬خریـداری از مالـک‬ ‫رسـمی اقای محمدرضا ابراهیمی (احدی از ورثه اسـماعیل ابراهیمی) محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه‬ ‫صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهـی به مدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/15 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‪ ،‬از طرف محمود قاسمی‬ ‫م الف ‪775‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 140160306012001834‬و ‪ 140160306012001835‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه‬ ‫ثبـت ملـک کاشـمر تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم زهـرا عیسـی زاده فرزنـد حسـین بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 65‬صادره از کاشـمر در یکدانگ مشـاع از ششـدانگ اعیان یکباب ساختمان و علی‬ ‫ذبیحـی فرزنـد محمدحسـین بـه شماره شناسـنامه ‪ 0052510719‬صـادره از تهـران در پنجدانـگ مشـاع‬ ‫از ششـدانگ اعیـان یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 216‬مترمربـع از پلا ک ‪ 1560‬فرعـی از ‪ 3027‬اصلـی‬ ‫واقـع در بخـش یـک حومـه کاشـمر بـه ادرس کاشـمر‪ ،‬حاشـیه خیابـان بهـار خریـداری از مالـک رسـمی‬ ‫مالکیـت اداره اوقـاف محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتـراض داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/15 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‪ ،‬از طرف محمود قاسمی‬ ‫م الف ‪777‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/06/05-140160322002004336‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم بگـم نـوری بـه شناسـنامه شـماره ‪ 547‬کـد ملـی‬ ‫‪ 3672675350‬صـادره از زابـل فرزنـد ابراهیـم به صورت ششـدانگ یکباب منزل به مسـاحت ‪481/85‬‬ ‫مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 991‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش دو سیسـتان‬ ‫شهرسـتان زابـل‪ ،‬کوچـه ‪ 24‬منشـعبه از بلـوار ایـت اهلل بختیاری وا گذاری طبق سـند عـادی از احمدرضا‬ ‫عسـکری محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامه‬ ‫کثیراالنتشـار ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/15 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪735‬‬ ‫رایگان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/05/26-140160322002003872‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای موسـی میرشـکاری بـه شناسـنامه شـماره ‪ 1338‬کـد‬ ‫ملـی ‪ 3673559801‬صـادره از زابـل فرزنـد صفـر به صورت ششـدانگ یکباب منزل به مسـاحت ‪271/10‬‬ ‫مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 522‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش دو سیسـتان‬ ‫شهرسـتان زابـل‪ ،‬بلـوار شـهید باهنـر‪ ،‬باهنـر یکـم وا گذاری طبق سـند عـادی از رمضـان غریـب زاده محرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار‬ ‫ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و‬ ‫پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/15 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪729‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/05/25-140160322002003836‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم زهـرا سـنچولی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 1144‬کـد ملـی‬ ‫‪ 3671685980‬صـادره از زابـل فرزنـد محمدامیـر به صـورت ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت‬ ‫‪ 135/20‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 103‬فرعـی از ‪ 1059‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش یـک‬ ‫سیسـتان شهرسـتان زابـل‪ ،‬خیابـان فردوسـی‪ ،‬فردوسـی چهلـم وا گذاری طبق سـند عـادی از معصومه‬ ‫بهرامی کهخائی ژالـه صفحـه ‪ 7‬دفتـر ‪ 145‬محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در روزنامه کثیراالنتشـار ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/15 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪728‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/05/18-140160322002003667‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانم جان بی بی ناصری پل خشـتی به شناسـنامه شـماره‬ ‫‪ 4880027693‬کـد ملـی ‪ 4880027693‬صـادره از مینودشـت فرزنـد گل محمـد به صـورت ششـدانگ‬ ‫یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 388‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 17953‬فرعـی از ‪ 324‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در‬ ‫سیستان و بلوچستان بخش دو سیستان شهرستان زابل‪ ،‬حسن اباد‪ ،‬کوچه شرکت گاز‪ ،‬روبروی درب‬ ‫پرسـی گاز وا گـذاری طبـق سـند عـادی از محمدرضـا سرگل حسـین زاده احـدی از ورثـه محمدعلی محرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار‬ ‫ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و‬ ‫پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/15 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪726‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/23-140160322002002245‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای عیسـی ایران پناهـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 598‬کـد‬ ‫ملـی ‪ 3670824596‬صـادره از زابـل فرزنـد عبـاس به صـورت ششـدانگ یـک دربنـد مغـازه بـه مسـاحت‬ ‫‪ 24/06‬مترمربع پال ک شماره ‪ 989‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش دو سیستان‬ ‫شهرسـتان زابـل‪ ،‬جلـب سـیاحان‪ ،‬ابتـدای کوچـه ایـرج افشاری سیسـتانی مالکیـت مشـاعی متقاضـی‬ ‫صفحـه ‪ 549‬دفتـر ‪ 5‬محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫در روزنامه کثیراالنتشار ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/15 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪725‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/06/03-140160322002004324‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه پنجه کوبـی زاده بـه شناسـنامه شـماره‬ ‫‪ 13985‬کـد ملـی ‪ 3622150793‬صـادره از زاهـدان فرزنـد حسـن به صـورت ششـدانگ یکبـاب منـزل‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 124/54‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 2726‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان‬ ‫بخـش دو سیسـتان شهرسـتان زابـل‪ ،‬خیابـان هامـون‪ ،‬هامـون ‪ 12‬مالکیـت مشـاعی متقاضـی موضـوع‬ ‫سـند کاداسـتری ‪ 140020322002002820‬محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در روزنامه کثیراالنتشـار ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/15 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪724‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی و بـرگ سـبز خـودرو سـواری لیفـان ‪ 620‬بـه رنـگ مشـکی متالیـک مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪312 -82‬و‪ 26‬و شـماره موتـور ‪ Y00903956‬و شـماره شاسـی ‪NAKNF4214BB100581‬‬ ‫بـه مالکیـت مائـده کریمـی راد بـا کـد ملـی ‪ 4830164352‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1392‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪856 -49‬ط‪ 34‬و شماره موتور ‪ 124K0171423‬و شماره شاسی ‪ 522146‬به مالکیت حمید چامی نژاد‬ ‫فرزنـد عبدالرحیـم بـه شـماره ملـی ‪ 7575157689‬مفقـود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ سـفید بـا شـماره پلا ک ایـران ‪791 -24‬س‪ 85‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 124K0130351‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN01CA9DK815452‬بـه مالکیـت احمـد دبیری فرزند‬ ‫غالمرضـا بـا کـد ملـی ‪ 1861641648‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/01/24-140160316002000174‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسالم ابادغرب‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم نصرت خبـره فرزند چـراغ بـه شماره شناسـنامه ‪ 510‬صادره‬ ‫از کرمانشـاه در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 71/08‬مترمربع پال ک فرعی ‪ 2641‬از ‪ 1‬اصلی‬ ‫واقـع در اسلام ابادغرب‪ ،‬شهرسـتانی‪ ،‬خیابـان بسـیج مسـتضعفین خریـداری برابر مبایعه نامه عـادی از‬ ‫عزیـز مرادعلی محمـدی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع عموم‪ ،‬مراتـب در دو نوبت به فاصله ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/30 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1/108‬الف‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس ‪ TU5‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1397‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪963 -29‬هــ‪ 47‬و شـماره موتـور ‪ 181B0093026‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN11FE8JH972405‬بـه‬ ‫مالکیـت شـاهزنان الماسـی مفقـود شـده و اعتبـار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو وانـت پرایـد بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1399‬بـا شـماره پلا ک ایران‬ ‫‪491 -98‬ل‪ 44‬و شـماره موتـور ‪ M136496081‬و شـماره شاسـی ‪ NAS451100L4916708‬بـه مالکیـت‬ ‫علـی ملکـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ا گهی تجدید مناقصه عمومی شماره ‪/1401/05‬ت‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫اول‬ ‫شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران‪2001091314000014 :‬‬ ‫شهرداری کهریزک درنظردارد به استناد مصوبه شماره ‪ 1401/1/13153‬مورخ ‪ 1401/03/21‬استانداری تهران و جانشین شورای اسالمی شهر کهریزک‪،‬‬ ‫نسبت به برگزاری تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرح ذیل اقدام کند‪.‬‬ ‫مـداد نارنجـی کورسـوی امیـدی بـرای رنگ زدن بـه رویای تحصیل کودکان نیازمند در پویش جمع اوری اقالم موردنیاز سـخت افزار‬ ‫یمـان بپیوندیـد تا درکنـار هم بـه ادامه روند تحصیـل کودکان‬ ‫و لـوازم التحریـر از مقطـع پیش دبسـتانی تـا دانشـگاه؛ بـه جمـع نارنج ‬ ‫تهـای مالـی‪ ،‬از ایـن حـق طبیعـی‬ ‫نیازمنـد کمـک کنیم‪.‬بسـیاری از ایـن کـودکان رویـای تحصیـل در سـر دارنـد امـا بـه دلیـل محدودی ‬ ‫محـروم هسـتند‪.‬چرا که تحصیـل کـردن بـا دسـتانی خالـی و بـدون امکانـات‪ ،‬به راحتی میسـر نیسـت‪ .‬در سـال تحصیلـی جدید نیز‪،‬‬ ‫کنـار یکدیگـر می مانیـم تـا مسـیر تحصیـل کودکان نیازمند بسـیاری را همـوار کنیم و انها را به رویایشـان برسـانیم‪.‬‬ ‫شماره کارت‪6104337770005005 :‬‬ ‫شماره تماس مددکار‪09394639720 :‬‬ ‫شماره ردیف اعتبار‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫مدت اجرای پروژه‬ ‫مبلغ براورد اولیه (ریال)‬ ‫مبلغ سپرده (ریال)‬ ‫‪40220440116‬‬ ‫پروژه اجرای لکه گیری اسفالت معابر‬ ‫سطح شهر کهریزک‬ ‫‪ 6‬ماه‬ ‫(بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده)‬ ‫‪13/011/823/819‬‬ ‫‪660/000/000‬‬ ‫لذا از کلیه شـرکت های واجد شـرایط (دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری و رتبه معتبر در رشـته راه و باند از سـازمان مدیریت و برنامه ریزی و گواهینامه تایید صالحیت ایمنی‬ ‫یشـود جهت دریافت اسـناد به سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد ایران) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه فرمایند‪ .‬کلیه‬ ‫از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی) دعوت م ‬ ‫تهـا‪ ،‬از طریق درگاه سـامانه مذکور انجام خواهد شـد و الزم اسـت‬ ‫مراحـل برگـزاری تجدیـد مناقصـه از دریافـت اسـناد تجدیـد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پا ک ‬ ‫متقاضیان شرکت در تجدید مناقصه درصورت عدم عضویت در سامانه‪ ،‬نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضا الکترونیکی برای کلیه صاحبان امضا مجاز و مهر سازمانی اقدام‬ ‫الزم به عمـل اورند‪.‬‬ ‫مبلغ خرید اسناد تجدید مناقصه‪ :‬به مبلغ ‪ 3/000/000‬ریال‬ ‫تاریخ انتشار فراخوان در سامانه‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/07/06‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪ :‬از ساعت ‪ 09:00‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1401/07/06‬لغایت ساعت ‪ 19:00‬روز یکشنبه مورخ ‪1401/07/10‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهادات‪ :‬تا ساعت ‪ 19:00‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/07/20‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 11:30‬روز پنجشنبه مورخ ‪1401/07/21‬‬ ‫اطالعات تماس و ادرس شهرداری کهریزک‪ :‬جاده قدیم تهران قم‪ ،‬کهریزک‪ ،‬بلوار شهید بهشتی‪ ،‬شهرداری کهریزک‪ ،‬واحد امور قراردادها‬ ‫تلفن تماس‪ 021 56523850 :‬داخلی ‪250‬‬ ‫‪ -1‬شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -2‬هزینه ا گهی در کلیه مراحل به عهده برنده تجدید مناقصه است‪.‬‬ ‫‪ -3‬برندگان اول‪ ،‬دوم و سوم تجدید مناقصه‪ ،‬هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند‪ ،‬سپرده انان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد تجدید مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/30 :‬‬ ‫م الف ‪۴۴۵‬‬ ‫علی کلهر؛ شهردار کهریزک‬ صفحه 4 ‫همدان‬ ‫چهارشنبه ‪ 30‬شهریور ‪ 1401‬شماره‪2598‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرام ذبیحی‬ ‫افتتاح ساختمان اداری اداره گاز شهرستان رزن‬ ‫بـا حضـور فرمانـدار رزن‪ ،‬جمعـی از مدیـران‬ ‫و مسـئولین اسـتانی و شهرسـتانی‪ ،‬پـروژه‬ ‫احـداث سـاختمان اداری این شهرسـتان‬ ‫به بهر هبـرداری رسـید‪ .‬محمدصـادق‬ ‫محبی نظـر؛ مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان‬ ‫همـدان اظهـار داشـت‪ :‬عملیـات اجرایـی‬ ‫این پـروژه از دی مـاه سـال ‪ 1399‬اغـاز و در‬ ‫هفتـه دولـت ‪ 1401‬به بهر هبـرداری رسـید‪ .‬وی بابیان اینکـه بـرای اجـرای‬ ‫نپـروژه‬ ‫نپـروژه بال غبـر ‪ 4.5‬میلیاردتومـان هزینـه شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬ای ‬ ‫ای ‬ ‫شـامل ‪ 1600‬مترمربـع کـه ‪ 1020‬مترمربـع زیربنـا و در سـه طبقه احـداث شـده‬ ‫است که ان شاء اهلل در فضای اداری مطلوب و مناسب بتوانیم بیش ازپیش‬ ‫خدمـات ارزنـده ای را در شـان مـردم شهرسـتان رزن و توابـع ان ارائـه نماییم‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬طراحـی فضاهـای سـاختمان در چارچـوب اسـتاندارهای‬ ‫فشـده مناسـب بـوده و امـکان اسـتفاده حدا کثـری از نـور طبیعـی بـا‬ ‫تعری ‬ ‫رویکـرد صرفه جویـی در مصـرف انـرژی مطابـق بـا مبحـث ‪ 19‬مقـررات ملـی‬ ‫سـاختمان را مهیا سـاخته‪ .‬اسـتفاده از مصالح متناسـب با اقلیم و محیط از‬ ‫نپـروژه ب هشـمار مـی رود‪.‬‬ ‫مزایـای ای ‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫سخنگوی صنعت برق در جنوب غرب کشور توضیح داد؛‬ ‫چرا سرمایه گذاری در حوزه انرژی خورشیدی‬ ‫در خوزستان کم است؟‬ ‫انعقاد تفاهم نامه همکاری شهرداری کرمان‬ ‫با اداره اموزش وپرورش استثنایی استان‬ ‫عفـت فلاح‪ /‬شـهردار کرمـان گفـت‪ :‬درراسـتای انجـام مسـئولیت اجتماعـی‬ ‫و کمـک بـه دانش امـوزان دارای معلولیـت‪ ،‬تفاهم نامـه همـکاری شـهرداری‬ ‫کرمـان بـا اداره اموزش وپـرورش اسـتثنایی اسـتان کرمـان منعقـد شـد‪.‬‬ ‫سـعید شـعرف باف در حاشـیه نشسـتی بـا حضـور مدیـرکل اموزش وپـرورش‬ ‫اسـتثنایی اسـتان و مشـاور شـهردار در امور نابینایان و افراد دارای معلولیت‬ ‫بابیان اینکـه دانش امـوزان مـدارس اسـتثنایی شـهر کرمـان مشـمول ایـن‬ ‫تفاهم نامـه هسـتند‪ ،‬گفـت‪ :‬دراین راسـتا قـرار اسـت شـهرداری کرمـان بخـش‬ ‫قابل توجهـی از سـرویس دهی ایـن مـدارس را برعهـده بگیریـد‪ .‬این اقـدام‬ ‫تنهـا در یـک یـا دو شـهر کشـور انجـام شـده و شـهرداری نیـز در قالب عمل به‬ ‫مسـئولیت اجتماعـی‪ ،‬بـه ایـن قشـر کمـک خواهـد کـرد‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫بسـیاری از خانواده هـای دانش امـوزان دارای معلولیـت‪ ،‬دچـار محرومیـت و‬ ‫نیازمند کمک هسـتند‪ ،‬گفت‪ :‬شـهرداری با قبول سـرویس دهی به این افراد‪،‬‬ ‫قصـد دارد بـاری از دوش خانواده هـای ایـن دانش امـوزان بـردارد‪ .‬وی‬ ‫دربـاره اعتبـار اختصـاص داد هشـده و حجـم سـرویس دهی‪ ،‬گفـت‪ :‬بـه زودی‬ ‫بـا براوردهـای انجام شـده دراین خصـوص‪ ،‬اطالع رسـانی خواهـد شـد و‬ ‫سـرویس دهی به دانش اموزان محروم و اسـتثنایی در دسـتورکار قرار خواهد‬ ‫گرفـت‪ .‬طبـق لیسـت ارائ هشـده ازسـوی اموزش وپـرورش اسـتثنایی اسـتان‬ ‫کرمـان‪ 13 ،‬مدرسـه اسـتثنایی در کرمـان معرفـی شـده کـه نیـاز اسـت بـه ‪900‬‬ ‫دانش امـوز سـرویس دهی شـود‪ .‬بـرای این میـزان دانش امـوز‪ ،‬بـاالی ‪ 50‬تـا‬ ‫یبـوس و سـواری نیـاز اسـت‪ .‬در تفاهم نامه‬ ‫‪ 60‬عـدد سـرویس از نـوع ون‪ ،‬مین ‬ ‫منعقدشده بین شهرداری و اداره اموزش وپرورش استثنایی‪ ،‬تعهداتی برای‬ ‫شـهرداری دیـده شـده کـه یکی ازمـوارد‪ ،‬مربـوط بـه حمل ونقـل دانش امـوزان‬ ‫مدارس استثنایی سـت‪ .‬مدت تفاهم نامه از زمان انعقاد تا پایان سـال ‪۱۴۰۲‬‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫تعییـن شـده و درصـورت توافـق طرفیـن‪ ،‬قابل تمدیـد و بازبین ‬ ‫برگزاری ‪ ۶۰‬برنامه برای کودکان ونوجوانان‬ ‫مدیـر کانـون پرورش فکـری کودکان ونوجوانان ایالم از برگـزاری ‪ ۶۰‬عنوان برنامه‬ ‫قصه گویـی‪ ،‬شـعرخوانی‪ ،‬معرفـی سـرزمین‪ ،‬نشـریه نگاری‪ ،‬تحقیـق‪ ،‬کاردسـتی‪،‬‬ ‫نمایـش عروسـکی‪ ،‬نمایـش و نقـد فیلـم‪ ،‬نمایـش خلاق‪ ،‬بازدیدهـا‪ ،‬معرفـی‬ ‫مشاغل‪ ،‬نقاشی‪ ،‬خوشنویسی‪ ،‬سفالگری برای کودکان ونوجوانان استان خبر‬ ‫داد‪ .‬فاطمـه رسـتگار اظهـار کـرد‪ :‬کانون هـای پرورش فکـری کودکان ونوجوانان‬ ‫به عنـوان یکـی از نهادهـای فرهنگـی می توانـد بـا تولیـد و عرضـه خدمـات و‬ ‫محصـوالت فرهنگـی به ویـژه در اوقـات فراغـت دانش امـوزان‪ ،‬نقـش کلیـدی‬ ‫در تربیـت و امـوزش کـودکان و نوجـوان داشـته باشـند‪ .‬دراین راسـتا کانـون‬ ‫پرورش فکری استان در تابستان امسال با هدف پرورش کودکان و نوجوانانی‬ ‫خردمنـد‪ ،‬معرفـی اسـتعدادهای درخشـان و افزایـش شـادی و نشـاط در میان‬ ‫کودک ونوجـوان‪ ،‬اقـدام بـه برگـزاری ‪ ۶۰‬عنـوان برنامـه فرهنگـی‪ ،‬هنـری‪ ،‬ادبـی‪،‬‬ ‫علمی‪ ،‬پژوهشی در قالب فعالیت های عمومی و کارگاه های تخصصی توسط‬ ‫مربیـان فرهنگـی‪ ،‬هنـری و ادبـی بـرای کودکان ونوجوانـان هفـت تـا ‪ ۱۷‬سـال در‬ ‫مرا کـز ثابـت و سـیار روسـتایی لحـاظ کـرد‪.‬‬ ‫افزایشهمکاری های‬ ‫جهاد دانشگاهی و فنی وحرفه ای استان‬ ‫بغـرب‬ ‫سـخنگوی صنعـت بـرق در جنو ‬ ‫کشـور گفـت‪ :‬ریزگردهـا و سـایر االیندگی های‬ ‫محیطی در خوزسـتان باعث کاهش شـدت‬ ‫لهـای خورشـیدی‬ ‫تابـش خورشـید بـه پن ‬ ‫یشـود کـه این امـر بـرای سـرمایه گذاران‬ ‫م ‬ ‫نحـوزه مطلـوب نیسـت‪ .‬کیومـرث زمانـی‬ ‫ای ‬ ‫درخصـوص سـرمایه گذاری در حـوزه انـرژی‬ ‫خورشـیدی در اسـتان اظهـار کـرد‪ :‬احـداث‬ ‫نیروگا ههـای خورشـیدی بـه سـرمایه گذاری‬ ‫زیـادی نیـاز دارد و دراین زمینـه ا گـر‬ ‫بخواهیـم مقایسـه ای داشـته باشـیم‬ ‫نیروگا ههـای سـوخت فسـیلی هـم قیمـت‬ ‫سـوخت پایینـی دارد و هـم سـرمایه گذاری‬ ‫اولیـه کمتـری نسـبت بـه نیروگا ههـای‬ ‫خورشـیدی نیـاز دارنـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬برگشـت‬ ‫سـرمای ه اولیـه نیروگا ههـای خورشـیدی‬ ‫بسـیار درازمـدت اسـت؛ بنابرایـن در تمـام‬ ‫کشـورهای دنیـا بـرق خورشـیدی را بـا قیمت‬ ‫باالتـر از سـایر نیروهـا خریـداری می کننـد تـا‬ ‫سرمایه گذاران خود را دراین حوزه ترغیب به‬ ‫سرمایه گذاری کنند‪ .‬یکی از مشکالت اصلی‬ ‫سـرمایه گذاران نیـروی خورشـیدی در ایـران‬ ‫نیـز همین مسـئله قیمـت ک مفـروش اسـت‬ ‫کـه توجیـه اقتصـادی پیـدا نمی کنـد‪ .‬زمانـی‬ ‫بیـان کـرد‪ :‬بـا روی کارامـدن دولـت جدیـد‬ ‫برگزاری نشست هم اندیشی‬ ‫سرپرست شرکت گاز خراسان شمالی با کارکنان‬ ‫فریبـا محمـدی‪ /‬بـا حضـور سـید محمـود‬ ‫هاشـمی؛ سرپرسـت شـرکت گاز خراسـان‬ ‫شـمالی نشسـت هم اندیشـی بـا حضـور‬ ‫کارکنان برگزار شـد‪ .‬هاشـمی سـخنان خود‬ ‫را بـا بیانـات رهبـری دربـاره اهمیـت منابـع‬ ‫انسـانی و اولویـت نیـروی انسـانی اغـاز‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬گاز ثـروت اسـت؛ نفـت ثـروت‬ ‫متـر‪ ،‬نیـروی‬ ‫تهـا مه ‬ ‫اسـت؛ امـا از ایـن ثرو ‬ ‫انسـانی بااسـتعداد و عالقه منـد و دارای‬ ‫تـوان کار اسـت‪ .‬مـا ایـن ثـروت را داریـم؛ اصـل ایـن اسـت‪ .‬وی گفـت‪ :‬منابـع‬ ‫انسـانی مهم ترین و اصلی ترین منبع یک سـازمان‪ ،‬نهاد یا شـرکت محسـوب‬ ‫شـده و ازاین رو اهمیت به نیروی انسـانی بایسـتی در همه شـرایط و لحظات‬ ‫موردتوجه همه بخش ها و به ویژه مدیریت منابع انسـانی شـرکت قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مدیران و مسـئولین و همچنین کارشناسـان حوزه منابع انسـانی‬ ‫بایسـتی با برنامه ریزی و رویکرد جدید به نیروی انسـانی شـاغل در سـازمان‬ ‫نـگاه کـرده و ضمـن امـوزش نیروهـای متخصـص و توانمنـد‪ ،‬بـا مدیریـت‬ ‫شهـای مختلـف شـرکت‬ ‫توسـعه منابـع انسـانی محیـط بانشـاطی را در بخ ‬ ‫ایجاد نماید‪ .‬وی بااشاره به اینکه توجه به نیروی انسانی بسیارمهم و دارای‬ ‫اهمیـت بـوده‪ ،‬گفـت‪ :‬نـوع برخـورد بـا کارکنـان تالشـگر شـرکت گاز بایسـتی در‬ ‫شهـا و مجموعـه‬ ‫همـه شـرایط و لحظـات موردتوجـه همـه مسـئولین بخ ‬ ‫مدیریت منابع انسـانی قرار گیرد‪ .‬وی به اهمیت نقش تک تک همکاران در‬ ‫مجموعـه شـرکت بـرای پیشـبرد اهـداف شـرکت پرداختـه و بااشـاره به اخرین‬ ‫اقدامـات و دسـتاوردهای شـرکت تا کیـد کـرد‪ :‬نبایـد فشـردگی کار‪ ،‬موجـب‬ ‫غفلـت از مشـکالت و نظـرات همـکاران شـود‪.‬‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫مدیر کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان اعالم کرد؛‬ ‫تقدیر فرمانده قرارگاه پدافند هوایی شهید جهانتاش‬ ‫از مدیرعامل شرکت گاز استان همدان‬ ‫فرماندهـان قـرارگاه پدافنـد هوایـی و گـردان رادارهـای تا کتیکـی شـهید‬ ‫جهانتـاش همـدان بـا حضـور در محـل ایـن شـرکت از زحمـات مدیرعامـل‬ ‫ایـن شـرکت بـا اهـدای لـوح تقدیـر نمودنـد‪ .‬دراین جلسـه سـرهنگ سـید‬ ‫سـعید سـاران؛ فرمانـده گـردان رادارهـای تا کتیکـی ایـن قـرارگاه ضمـن ابلاغ‬ ‫یفـرد بـه مدیرعامل این شـرکت مراتب‬ ‫سلام و خداقـوت امیرسـرتیپ صباح ‬ ‫تقدیـر و تشـکر را از گازرسـانی بـه مرا کـز کنتـرل و پدافندی مسـتقر در منطقه‬ ‫و پشـتیبانی فنـی از ان را اعلام نمـود و افـزود‪ :‬قـرارگاه شـهید جهانتـاش بـا‬ ‫نهـای متعـدد موشـکی هـا گ‪ ،‬سـایت رادار و یـگان پهپـادی‪ ،‬یـادگار‬ ‫یگا ‬ ‫یسـت کـه در راه دفـاع از مـرز و خـا ک ایـران تااخرین لحظـه‬ ‫شـهدای سوباش ‬ ‫و اخریـن نفـس مقاومـت؛ و وفـاداری خویـش را بـه نظـام مقـدس جمهـوری‬ ‫اسلامی بـا نوشـیدن شـربت شـهادت اثبـات نمودنـد‪ .‬سـپس سـرهنگ‬ ‫محمـد شـکری از دیگـر فرماندهـان قـرارگاه کـه از یـادگاران شهداسـت افـزود‪:‬‬ ‫پشـتیبانی شـرکت گاز همـدان و اهمیـت بخشـی بـه کارکنـان ایـن قـرارگاه‬ ‫تا کتیکـی ارزشـمند اسـت و ایـن ‪ ،‬جـز بـا تدبیـر و دغدغه منـدی مدیریـت این‬ ‫یشـد‪ .‬محمدصـادق محبی نظـر؛ مدیرعامـل شـرکت گاز‬ ‫شـرکت حاصـل نم ‬ ‫تهـای‬ ‫اسـتان همـدان گفـت‪ :‬امنیـت و اسـایش امـروز مـا مرهـون مجاهد ‬ ‫مـردان وطـن و رزمنـدگان دفاع مقدس‪ ،‬دفاع از حرم و تک تک خدمتگزاران‬ ‫امنیت اسـت و شـرکت گاز اسـتان درراسـتای ارائه خدمات به این قشـر معزز‬ ‫از هیـچ تالشـی فروگـذار نیسـت‪ .‬به برکـت خـون مطهـر شـهدا امـروز شـاهد‬ ‫اعتلا و اقتـدار نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی در منطقـه و دنیـا هسـتیم‬ ‫یجـای دنیـا ا گـر‬ ‫و ایـن اقتـدار درطول تاریـخ بی مثـال اسـت‪ .‬ا کنـون در جا ‬ ‫اسـم ایـران مـی رود اقتـدار و اسـتقالل ان هم ضمیمه جدانشـدنی ان اسـت‪.‬‬ ‫درانتهـا فرماندهـان ایـن قـرارگاه تا کتیکـی بـا اهـدای لـوح بـه مدیرعامـل ایـن‬ ‫شـرکت توفیقـات روزافـزون ایشـان و همه کارکنـان این شـرکت را از درگاه الهی‬ ‫خواسـتار شـدند‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫طرحـی ازسـوی وزارت نیـرو و سـازمان سـاتبا‬ ‫بـرای سـرمایه گذاران در حـوزه فتوسـل ها و‬ ‫نیروگا ههـای خورشـیدی بـه شـورای اقتصاد‬ ‫تسـاعت‬ ‫پیشـنهاد شـد که قیمت هرکیلووا ‬ ‫بـرق نیروگا ههـای خورشـیدی ب هصـورت‬ ‫ارزی و ‪ ۶.۹‬ده مسـنت یورو خریـداری شـود‬ ‫نعـدد معـادل بـاالی دوهزارتومـان‬ ‫کـه ای ‬ ‫تسـاعت اسـت‪ .‬ا گـر ایـن‬ ‫بـرای هرکیلووا ‬ ‫قیمـت را بـا قیمـت بـرق در خوزسـتان‬ ‫کـه متوسـط قیمـت ان ‪ ۱۰۰‬تومـان اسـت‪،‬‬ ‫مقایسـه کنیـم نزدیـک بـه ‪ ۲۰‬برابـر قیمـت‬ ‫حهـای مختلـف اسـت‪.‬‬ ‫متوسـط بـرق در طر ‬ ‫وی افـزود‪ :‬بحـث قیمـت‪ ،‬چالـش اساسـی‬ ‫برای کل کشـور اسـت که براسـاس پیشـنهاد‬ ‫ارائ هشـده ازسـوی وزارت نیـرو بـه شـورای‬ ‫تسـاعت‬ ‫اقتصـاد‪ ،‬مصـوب شـد هرکیلووا ‬ ‫را به قیمـت ‪ ۶.۹‬ده مسـنت یورو خریـداری‬ ‫کننـد؛ بنابرایـن پس ازایـن تصویـب ایـن‬ ‫پیشـنهاد‪ ،‬نسـبت بـه نصـب ایـن سـازه ها در‬ ‫خوزسـتان اقـدام شـد‪ .‬سـخنگوی شـرکت‬ ‫بـرق منطقـه ای خوزسـتان تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫طبـق قـراردادی کـه بیـن مدیرعامـل شـرکت‬ ‫بـرق منطقـه ای خوزسـتان و مدیرعامـل‬ ‫سـازمان سـابتا منعقـد شـد از چهارهـزار‬ ‫مـگاوات‪1 040 ،‬مـگاوات ان بـه خوزسـتان‬ ‫تخصیص یافت؛ بنابراین ا گر سـرمایه گذاری‬ ‫حاضـر بـه سـرمایه گذاری دراین زمینـه‬ ‫باشـد تـا ‪1 040‬مـگاوات در خوزسـتان امـکان‬ ‫سـرمایه گذاری وجـود دارد‪ .‬زمانـی بیـان کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضـر ظرفیـت قـرارداد وجـود دارد‬ ‫و قیمـت خوبـی نسـبت بـه سـال های قبـل‬ ‫دارد امـا متاسـفانه در اولیـن مناقصـه کـه‬ ‫برگزار کردیم هیچ سرمایه گذاری حاضر نشد‬ ‫خوزسـتان را انتخـاب کند‪ .‬وجـود ریزگردها و‬ ‫یهـای محیطـی شـدت تابـش‬ ‫سـایر االیندگ ‬ ‫خورشـید به پنل های خورشـیدی را کاهش‬ ‫یهـا‬ ‫می دهـد و درنهایـت نشسـت ایـن الودگ ‬ ‫لهـای‬ ‫باعـث نیـاز بـه سـرویس دهی پن ‬ ‫یشـود و این اقدام هزینه های‬ ‫خورشیدی م ‬ ‫یبـرد‪ .‬این مسـائل‬ ‫سـرمایه گذاران را بـاال م ‬ ‫بـرای سـرمایه گذاران مطلـوب نیسـت چـون‬ ‫نهـا را کاهـش می دهـد و همـه‬ ‫هـم تولیـد ا ‬ ‫یبـرد‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫نهـا را بـاال م ‬ ‫هزین ههـای ا ‬ ‫عامـل دیگـر‪ ،‬مربـوط بـه رطوبـت بـاال در‬ ‫ما ههـای زیـادی از سـال در خوزسـتان اسـت‬ ‫یشـود شـدت تابش خورشید به‬ ‫که باعث م ‬ ‫زمین کاهش پیدا کند‪ .‬این مسئله نیز تولید‬ ‫نیروگا ههـای خورشـیدی را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫همچنیـن از دیگـر عوامـل نامطلـوب بـرای‬ ‫سـرمایه گذاران در خوزسـتان در حـوزه تولید‬ ‫انرژی خورشیدی‪ ،‬شدت گرمای زیاد است‪.‬‬ ‫ایـن گرمـا باعـث تولیـد نیـروی خورشـیدی‬ ‫یشـود بلکـه باعـث جلوگیـری از برخـورد‬ ‫نم ‬ ‫لهـا‬ ‫نهـا و اشـعه نـور خورشـید بـه پن ‬ ‫فوتو ‬ ‫نهـا کـم‬ ‫یشـود و درنهایـت بازدهـی ا ‬ ‫م ‬ ‫یشـود‪ .‬زمانـی عنـوان کـرد‪ :‬بهتریـن نقـاط‬ ‫م ‬ ‫لهـای خورشـیدی و تولیـد‬ ‫بـرای ایـن پن ‬ ‫نیـروی خورشـیدی‪ ،‬نقـاط مرتفـع اسـت کـه‬ ‫هـم شـدت تابـش زیـادی وجـود دارد و هـم‬ ‫هـوای تمیـز و الودگـی کمتـری نسـبت بـه‬ ‫سـایر نقاط دارد‪ .‬این شـدت تابش و تمیزی‬ ‫هـوا بازدهـی نیروگاه ها و پنل ها را باال می برد‪.‬‬ ‫بغـرب‬ ‫سـخنگوی صنعـت بـرق در جنو ‬ ‫کشـور بیـان کـرد‪ :‬در سـال های گذشـته یـک‬ ‫نیـروگاه یک مگاواتـی یـا هزار کیلوواتـی در‬ ‫منطقـه شـاوور داشـتیم کـه سـرمایه گذاری‬ ‫تمـگاوات بـود توسـط‬ ‫شـد و چـون زیـر هف ‬ ‫یشـد‪.‬‬ ‫ت توزیع برق منطقه مدیریت م ‬ ‫شـرک ‬ ‫همچنیـن سـه سـرمایه گذار ‪ ۲۰۰‬کیلوواتـی‬ ‫در منطقـه سردشـت دزفـول داریـم کـه ایـن‬ ‫نیروگاه ها حالت مزرعه داشتند و درمجموع‬ ‫ایـن چهار نیـروگاه‪ ۱۱.۶ ،‬دهم مگاوات نیروی‬ ‫خورشـیدی را تولیـد می کننـد کـه ب هصـورت‬ ‫پرا کنـده توسـط ادارات مختلـف یـا بعضـی از‬ ‫اقشـار اسـتفاده شـده اسـت‪.‬‬ ‫مزیت های ــی اختص ــاص داده و امکانات ــی را‬ ‫پیش بینی کرده ان ــد و می توان با بهره گیری‬ ‫از ای ــن مزیت ها و امکان ــات و با اجرای طرح‬ ‫نهض ــت ملی مس ــکن ش ــرایطی ایج ــاد کرد‬ ‫که م ــردم صاحب خان ــه ش ــوند‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫در مس ــکن مه ــر ک ــه کار بس ــیاربزرگی ه ــم‬ ‫ب ــود‪ ،‬کل زمینی که دول ــت به ان اختصاص‬ ‫داد ب ــرای یک میلیون واح ــد ب ــود و بـــرای‬ ‫سـ ـه میلیون واحد دیگر م ــردم زمین تامین‬ ‫کردن ــد؛ ام ــا در ط ــرح نهضت ملی مســـکن‬ ‫دول ــت می خوان ــد ب ــرای ه ــر چهار میلیون‬ ‫واح ــد زمی ــن تامی ــن کن ــد و ایـ ـن کار را ه ــم‬ ‫خواهیم ک ــرد‪ .‬وزی ــر را هو شهرس ــازی اضافه‬ ‫دارد زمی ــن در اختی ــار م ــردم ق ــرار دهی ــم‬ ‫ت ــا خودش ــان با اس ــتفاده از تس ــهیالتی ک ــه‬ ‫دریاف ــت می کنن ــد اق ــدام به س ــاخت کنند‬ ‫و اولوی ــت نیز با س ــاخت واحدهای ویالیی‬ ‫یک طبقه و بع ــدازان دوطبقه اس ــت‪ .‬وزیر‬ ‫را هو شهرس ــازی گف ــت‪ :‬در برخی اس ــتان ها‬ ‫نو بلوچس ــتان‪ ،‬زنج ــان و‬ ‫نظی ــر سیستا ‬ ‫ت وس ــازها ش ــروع ش ــده و‬ ‫قزوی ــن ساخ ‬ ‫ً‬ ‫بعضا پیش ــرفت های خوبی نیز داش ــته اند‬ ‫و امیدواری ــم در اس ــتان ف ــارس و ش ــهر‬ ‫ش ــیراز نیز با تامی ــن زمین موردنیاز ش ــاهد‬ ‫ش ــتاب گرفتن اج ــرای ط ــرح نهض ــت ملی‬ ‫مس ــکن باشیم‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی یزد اعالم کرد؛‬ ‫نگهداری از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در ‪ 13‬خانه غیردولتی استان‬ ‫تعـداد ‪ 13‬خانـه غیردولتـی و یـک مرکـز‬ ‫دولتـی در قالـب شـیرخوارگاه تحت نظـارت‬ ‫بهزیسـتی از ‪ 139‬کـودک بی سرپرسـت و‬ ‫بدسرپرسـت در یـزد نگهـداری می کننـد‪.‬‬ ‫رضـا ابهـت در مجمـع مشـورتی حـوزه‬ ‫بیـش از ‪ ۷۰‬هـزار زائـر اربعیـن در ایالم اسـکان اضطراری داده شـدند‪ .‬غالمرضا‬ ‫علی محمـدی گفـت‪ :‬در مـدت حضـور زائـران بیـش از ‪ ۵۰‬هـزار زائـر خدمـات‬ ‫سـرپایی و به ‪ ۲۵۰۰‬نفر نیز به صورت بسـتری موقت خدمات ارائه شـد‪ .‬به جز‬ ‫ارائـه خدمـات درمانـی به زائـران‪ ،‬خدمات دیگری ازجمله جابه جایـی زائران‬ ‫با ویلچر‪ ،‬تعمیرات و شست وشوی البسه زائران نیز در مرز مهران انجام شد‬ ‫و بـا ‪ ۵۸‬ویلچـر‪ ۶۵۰۰ ،‬زائـر منتقـل‪ ،‬با چهارچرخ خیاطی‪ ۱۲۵۰۰ ،‬البسـه تعمیر‬ ‫و بـا ‪ ۱۲‬دسـتگاه لباسشـویی‪ ،‬لبـاس ‪ ۶۰۰‬زائـر شست وشـو شـد‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫جمعیـت هالل احمـر اسـتان ایلام اضافـه کـرد‪ :‬درزمینـه خدمـات حـوادث‬ ‫جـاده ای توسـط جمعیـت هالل احمـر از ‪ ۱۴‬تـا ‪ ۲۸‬شـهریورماه‪ ۵۸ ،‬حادثـه‬ ‫جـاده ای اتفـاق افتـاد کـه ‪ ۲۵۴‬نفر مصدوم شـدند‪ ۲۳ .‬نفر رهاسـازی و ‪ ۶۵‬نفر‬ ‫از انـان بـه مرا کـز درمانـی انتقـال یافتنـد‪ .‬نیـز ‪ ۲۲‬هـزار تسـت فشـارخون‪۴۰۰۰ ،‬‬ ‫امـوزش چهره به چهـره‪ ۷۰۰۰ ،‬بروشـور‪ ۴۰۰۰ ،‬ماسـک‪ ۸۰۰۰ ،‬اب معدنـی توزیع و‬ ‫‪ ۷۵۰‬پیام اموزشـی جهت اطالع رسـانی زائران در فضای مجازی ارسـال شـد‪.‬‬ ‫نظافت کامل شهر مهران دوهفته زمان می برد‬ ‫تالش برای افزایش تسهیالت مسکن‬ ‫ک ــرد‪ :‬کار بزرگ ــی که مجلس در همین راس ــتا‬ ‫انج ــام داد این بودک ــه ‪ ۲۰‬درصد تس ــهیالت‬ ‫که ــا را ب ــه مس ــکن اختص ــاص داد‬ ‫بان ‬ ‫و ا گ ــر غیرازای ــن باش ــد‪ ،‬مس ــکنی ه ــم‬ ‫س ــاخته نخواهد ش ــد‪ .‬وی گفت‪ :‬س ــاخت‬ ‫چهار میلی ــون مس ــکن ب ــرای جمه ــوری‬ ‫اس ــامی با توجه به برخ ــورداری از این همه‬ ‫مهن ــدس و پیمانکار توانمن ــد و همچنین‬ ‫مصال ــح س ــاختمانی ف ــراوان نبای ــد کار‬ ‫س ــخت و پیچیده ای باش ــد؛ اما نیاز اس ــت‬ ‫ک ــه هم ــه پ ــای کار باش ــند و با جدی ــت ب ــه‬ ‫وظایف خ ــود عمل کنن ــد‪ .‬قاس ــمی افزود‪:‬‬ ‫بای ــد در ش ــهرهایی ک ــه ام ــکان ان وج ــود‬ ‫اسکان اضطراری بیش از ‪ ۷۰‬هزار زائر اربعین‬ ‫شهردار مهران‪:‬‬ ‫وزیر را هو شهرسازی مطرح کرد؛‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫وزی ــر را هو شهرس ــازی با بیان اینک ــه در‬ ‫کش ــور ح ــدود هشـ ـت میلیون مس ــتاجر‬ ‫داری ــم‪ ،‬ت ــداوم عقب ماندگ ــی در عرض ــه و‬ ‫تقاضای مس ــکن را موجب مواجهه کش ــور‬ ‫ب ــا مخاطرات ــی ج ــدی دانس ــت و گف ــت‪:‬‬ ‫به دنب ــال ای ــن هس ــتیم که س ــهم بانک ها‬ ‫از ‪ ۴۰۰‬میلیون توم ــان تس ــهیالت س ــاخت‬ ‫مس ــکن را افزای ــش دهی ــم ت ــا س ــهم اورده‬ ‫م ــردم کمت ــر ش ــود‪ .‬رس ــتم قاس ــمی در‬ ‫ش ــورای عالی شهرس ــازی و معم ــاری ایران‬ ‫در ش ــیراز افزود‪ ۶۰ :‬تا ‪ ۷۰‬درصد هزینه سبد‬ ‫خانواره ــا مرب ــوط به مس ــکن اس ــت و امروز‬ ‫در کش ــور حدود هشـ ـت میلیون مس ــتاجر‬ ‫داری ــم؛ ام ــا با این وج ــود در ح ــوزه عرض ــه‬ ‫و تقاض ــای مس ــکن ب ــا ی ــک عقب ماندگ ــی‬ ‫ج ــدی نی ــز مواجه هس ــتیم و این مس ــئله‬ ‫می توان ــد ب ــرای کش ــور ایج ــاد خط ــر کن ــد‪.‬‬ ‫قاس ــمی ادام ــه داد‪ :‬بای ــد ب ــرای تامی ــن‬ ‫مس ــکن مردم فکر اساس ــی و ج ــدی کنیم‪.‬‬ ‫مس ــکن جزو ضروریات بس ــیار جدی مردم‬ ‫اس ــت‪ ،‬نمی توان انتظار داش ــت ک ــه جوان‬ ‫ما بدون داش ــتن مسکن تش ــکیل خانواده‬ ‫ده ــد و ا گ ــر ه ــم تش ــکیل ده ــد از ه ــم‬ ‫می پاش ــد؛ چر اک ــه جایی ب ــرای زندگی کردن‬ ‫ن ــدارد‪ .‬قاس ــمی گف ــت‪ :‬دول ــت و مجل ــس‬ ‫در دیـدار مدیـرکل امـوزش‬ ‫فنی وحرفه ای اسـتان و رئیس جهاد‬ ‫دانشگاهیواحداستانبر هم افزایی‬ ‫بـرای افزایـش مهارت امـوزی تا کیـد‬ ‫شـد‪ .‬مهنـدس حامـد سـلیمانی؛‬ ‫مدیـرکل امـوزش فنی وحرفـه ای‬ ‫اسـتان گفـت‪ :‬هم افزایـی بـرای بـروز‬ ‫استعدادها و شکوفایی توانمندی ها رسالت اصلی مشترک تمام مرا کز علمی‬ ‫و اموزشی سـت‪ .‬وی تربیـت نیـروی کار و اشـاعه اموزش هـای فنی وحرفـه ای تـا‬ ‫دل روسـتاها را کارکـرد اموزش هـای فنی وحرفـه ای عنـوان کـرد و گفـت‪ :‬جهـاد‬ ‫دانشـگاهی به عنـوان یـک شـریک علمـی می توانـد دراین زمینـه نقش افریـن‬ ‫باشـد‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه شـعار امسـال وظیفـه همـه دسـتگاه ها جهـت‬ ‫هم افزایـی را بیشـتر کـرده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬باتمام تـوان و فـارغ از نـام و برندهـای‬ ‫اداری امـاده همـکاری بـا سـایر دسـتگاه ها دراین راسـتا هسـتیم‪ .‬وی امـوزش‬ ‫سـربازان‪ ،‬نیروهـای نظامـی و زندانیـان را از فعالیت هـای فنی وحرفه ای اسـتان‬ ‫عنـوان کـرد و گفـت‪ :‬المپیادهـای شهرسـتانی بـرای شناسـایی اسـتعدادها در‬ ‫اینـده نزدیـک در برگـزار خواهـد شـد‪ .‬وی از فعالیـت این مجموعـه در حـوزه‬ ‫دانش بنیـان خبـر داد و تصریـح کـرد‪ :‬دو شـرکت دانش بنیـان درحال اجـرای‬ ‫دو طـرح پـرورش ماهیـان سـردابی و پـرورش قـارچ هسـتند کـه کار تـا جاهـای‬ ‫خوبـی پیـش رفتـه و بـه زودی جزئیـات ان ها اعالم خواهد شـد‪ .‬سـید غالمرضا‬ ‫حسینی؛ عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی و رئیس واحد ایالم نیز گزارشی‬ ‫از فعالیت هـای جهـاد دانشـگاهی در حوزه هـای مختلف پژوهشـی و فناورانه‪،‬‬ ‫اموزشـی‪ ،‬فرهنگی و اشـتغال‪ ،‬راه اندازی مرکز جامع سلامت زنان‪ ،‬ایجاد خانه‬ ‫خلاق و نـواوری و راه انـدازی مرکـز اصلاح نـژاد دام ارائـه کـرد‪.‬‬ ‫شـبه خانواده بهزیسـتی کـه بـا حضـور‬ ‫کارشناسـان بهزیسـتی کشـور ب هصـورت‬ ‫مجـازی برگـزار شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬تعـداد ‪ 16‬مرکـز‬ ‫مثبـت زندگـی نیـز دررابط هبـا فرزنـدان‬ ‫تحت مراقبـت در خانـواده ارائـه خدمـت‬ ‫محمـد نادعلی پـور گفـت‪ :‬باتوجه به اینکـه مـوج بازگشـت زائـران کمـا کان‬ ‫ً‬ ‫ادامـه دارد و شـهر مهـران کاملا تخلیـه نشـده اسـت‪ ،‬امکان نظافت گسـترده‬ ‫ً‬ ‫شـهر وجـود نـدارد‪ .‬وی افـزود‪ :‬تقریبـا ‪ ۶۰‬درصـد خودروهـای شـخصی‬ ‫مسـتقر در مهـران‪ ،‬این شـهر را به مقصـد اسـتان های خـود تـرک کرده انـد و‬ ‫این رونـد تـا پایـان هفتـه جـاری ادامـه خواهـد داشـت‪ .‬شـهردار مهـران گفت‪:‬‬ ‫شـهرداری منطقـه ‪ 5‬تهـران هرچنـد نظافـت خیابان هـا و معابـر اصلـی شـهر‬ ‫را به طورمـداوم انجـام می دهـد امـا به علـت تـردد مکـرر زائـران‪ ،‬پسـماندهای‬ ‫جدیـد تولیـد و در محیـط رهـا می شـود‪ .‬حجـم اصلـی نظافـت مهـران در‬ ‫کوچه هـا و داخـل محلات اسـت کـه با خروج ماشـین زائران توسـط نیروهای‬ ‫شـهرداری مهـران انجـام خواهـد گرفـت‪ .‬وی اضافه کـرد‪ :‬عالوه بر داخل شـهر‬ ‫مهـران باتوجه به اینکـه پارکینگ هـای برکـت و اربعیـن متعلـق بـه شـهرداری‬ ‫مهـران اسـت‪ ،‬از پـل زائـر تـا محـدوده پاسـگاه بهرام ابـاد‪ ،‬ازسـوی نیروهـای‬ ‫شـهرداری نظافـت و تمیـزکاری صـورت می گیـرد‪ .‬بـرای نظافـت و تنظیـف‬ ‫داخل شهر و دیگر مناطق تحت پوشش شهرداری مهران‪ ،‬نوبت های کاری‬ ‫نیروهـا بـا خـروج کامـل خودروها افزایـش می یابد‪ .‬نیروهای شـهرداری تهران‬ ‫با اتمام موج بازگشـت زائران‪ ،‬فعالیت خود در مهران را به پایان می رسـانند و‬ ‫نظافـت اصلـی شـهر بـا خـود نیروهـای شـهرداری مهـران اسـت‪.‬‬ ‫ساماندهی ‪ ۶۰۰‬زائر گمشده به همت بهزیستی‬ ‫‪ ۶۰۰‬زائر گمشده به همت بهزیستی ایالم ساماندهی شدند‪ .‬حسین نورعلیوند‬ ‫بابیان اینکـه این تعـداد زائـر بـه سـتاد گمشـدگان بهزیسـتی مسـتقر در مـرز‬ ‫مهـران اعلام شـده گفـت‪ :‬این افـراد توسـط کارکنـان و تیـم اورژانـس اجتماعـی‬ ‫بهزیسـتی مسـتقر در مـرز تحویـل خانواده هایشـان شـدند‪ .‬به منظـور تسـریع‬ ‫در رونـد سـاماندهی گمشـدگان عالوه بـر سـتاد گمشـدگان در پایانه مـرزی یک‬ ‫پایگاه دیگر نیز در شهر مهران راه اندازی شد‪ .‬مدیرکل بهزیستی ایالم به سایر‬ ‫خدمات این اداره کل به زائران اشاره کرد و گفت‪ :‬حمل زائران با ویلچر‪ ،‬اهدای‬ ‫ویلچـر و عصـا به صـورت امانـی و تعمیـر ویلچـر از دیگـر خدمـات ایـن اداره کل‬ ‫بـه زائـران دراین مـدت بـود‪ .‬وی پرداخـت کمک هزینـه بـه زائـران درراه مانـده‪،‬‬ ‫تحویل مدارک هویتی‪ ،‬سـاک و وسـایل گمشده به صاحبانشـان را از خدمات‬ ‫ایـن اداره کل بـه زائـران در مـرز مهران برشـمرد‪ .‬نورعلیوند بااشـاره به مسـئولیت‬ ‫سـاماندهی زائـران گمشـده در ایـام اربعیـن امسـال باعنـوان سـتاد گمشـدگان‬ ‫ازسـوی سـتاد اربعیـن بـه بهزیسـتی‪ ،‬گفـت‪ :‬بـا برپایـی این سـتاد در ایـام اربعین‬ ‫نهـا‬ ‫حسـینی بهزیسـتی مکلـف بـه سـاماندهی زائـران گمشـده و نگهـداری از ا ‬ ‫تـا زمـان تحویـل بـه خانواده هایشـان اسـت‪ .‬وی همچنیـن از پخـت و توزیـع‬ ‫غـذا ‪ ۳۵۰۰‬پـرس غـذا و میان وعـده بیـن زائـران حسـینی توسـط ایـن اداره کل‬ ‫دراین مـدت خبـر داد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل گمرکات اصفهان عنوان کرد؛‬ ‫ترخیص بدون معطلی کاالهای وارداتی و صادراتی‬ ‫فوالدمبارکه‪ ،‬با تعریف مسیر ابی‬ ‫می دهنـد‪ .‬وی تعـداد فرزنـدان امداد بگیـر‬ ‫یـا تحت مراقبـت در خانـواده را ‪ 277‬نفـر‬ ‫ذکـر کـرد و گفـت‪ :‬در شـش ماهه اول سـال‬ ‫‪ 29‬فرزنـد بازپیونـد بـه والدیـن و بسـتگان‬ ‫موثـر شـد ه و چهـار فرزند به زندگی مسـتقل‬ ‫و ازدواج راه یافتنـد‪ .‬مدیـرکل بهزیسـتی‬ ‫یـزد درخصـوص کـودکان وا گذارشـده بـه‬ ‫خانواد ههـای متقاضـی فرزندخواندگـی‬ ‫گفـت‪ :‬در شـش ماهه اول سـال جـاری‬ ‫بـا طـی مراحـل قانونـی هشـت کـودک‬ ‫بـه فرزندخواندگـی سـپرده شـده اند‪.‬‬ ‫حهـای بهزیسـتی در‬ ‫وی بااشـاره به طر ‬ ‫حـوزه شـبه خانواده در شـش ماهه اول‬ ‫امسـال گفـت‪ :‬پایـش پروند ههـای فرزنـدان‬ ‫تحت مراقبـت در خان ههـا و شـیرخوارگاه‬ ‫ب هصـورت تیمـی‪ ،‬اجـرای طـرح سـاماندهی‬ ‫و اصلاح و به روزرسـانی اطالعـات فرزنـدان‬ ‫تحت مراقبـت مقیـم خان ههـا در سـامانه‬ ‫ارمغـان‪ ،‬برگـزاری دور ههـای اموزشـی ویـژه‬ ‫تیـم مراقبـت در خان ههـا‪ ،‬مـددکاران مرا کـز‬ ‫مثبـت زندگـی و کارشناسـان شـبه خانواده‬ ‫شهرسـتان ها‪ ،‬ا گا هسـازی جهـت اشـنایی‬ ‫مدیـران ارشـد اسـتان و مقامـات قضائـی‬ ‫اسـتان بـا مشـکالت فرزنـدان و ارائـه‬ ‫راهکارهـای تسـهیلگر بـه بهزیسـتی‪ ،‬بازدیـد‬ ‫از خان ههـا و مرا کـز مثبـت زندگـی و بررسـی‬ ‫مشـکالت در قالـب یک برنامـه مدون طبق‬ ‫دسـتورالعمل برخـی اقدامـات صورت گرفتـه‬ ‫نمـدت اسـت‪ .‬در مجمـع مشـورتی‬ ‫درای ‬ ‫شـبه خانواده بهزیسـتی دونفـر از مدیـران‬ ‫عامـل خانـه کودکان ونوجوانـان‪ ،‬نماینـده‬ ‫مرا کـز مثبـت و نماینـده کارشناسـان‬ ‫شـبه خانواده بهزیسـتی اسـتان نیـز حضـور‬ ‫شهـای‬ ‫داشـتند کـه بـه بیـان گـزارش و چال ‬ ‫نحـوزه و پیشـنهاد هایی بـرای‬ ‫موجـود درای ‬ ‫بهبـود کیفیـت خدمـات پرداختنـد‪.‬‬ ‫رزیتـا توکلـی‪ /‬رسـول کوهسـتانی؛ مدیـرکل گمـرک اصفهـان طـی دیـدار بـا‬ ‫مدیرعامل فوالدمبارکه از گمرک برای تسـهیل امور گمرکی و ترخیص سـریع تر‬ ‫تجهیـزات طر ح هـای توسـعه و مـواد اولیـه ورودی و محصـوالت صادراتـی‬ ‫فوالدمبارکه خبر داد‪ .‬وی بابیان اینکه مشکالت و مباحث حوزه ترخیص اقالم‬ ‫وارداتـی و صادراتـی ایـن شـرکت موردبررسـی و تجزیه وتحلیل قرار گرفـت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬در کشور فقط دو گمرک اختصاصی وجود دارد که متعلق به فوالدمبارکه‬ ‫و ذوب اهـن اصفهـان هسـتند؛ بااین حـال موضـوع و اهمیـت ایجـاد مجتمـع‬ ‫گمرکی نیز موردتا کید قرار گرفت تا این شرکت بتواند حجم عظیمی از واردات‬ ‫و صـادرات خـود را ازطریـق همیـن مجتمـع ترخیـص کنـد‪ .‬مدیـرکل گمـرکات‬ ‫اصفهـان بااشـاره به لـزوم ایجـاد باسـکول ریلـی بـرای تسـهیل هرچه بیشـتر‬ ‫ترخیـص کاالهـا گفت‪ :‬گمرک دراین زمینه نیز همـکاری خواهد کرد تا ترخیص‬ ‫اقلام توسـعه ای فوالدمبارکـه در کوتاه ترین زمـان ممکـن انجـام شـود‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکه فوالدمبارکه صنعتی مادر و بزرگ ترین فوالدساز کشور است ادامه‬ ‫داد‪ :‬برای بخش گمرک این شرکت چارت اختصاصی تدارک دیده شده و نگاه‬ ‫گمرک بر این اصل اسـتوار اسـت که بیشـترین تسـهیالت را به شرکت های مادر‬ ‫ارائه کند‪ .‬وی تخصیص مسیر «ابی» به فوالدمبارکه برای انجام هرچه سریع تر‬ ‫امور گمرکی را ازجمله تسهیالت دیگر اداره گمرک برای شرکت های تولیدکننده‬ ‫و بزرگ مانند فوالدمبارکه دانست و اظهار داشت‪ :‬پیش ازاین مسیرهای سبز‪،‬‬ ‫زرد و قرمـز وجـود داشـتند ولـی ازاین پـس بـا تعریـف مسـیر ابـی تلاش خواهیـم‬ ‫کـرد اقلام فوالدمبارکـه بـدون معطلـی در گمـرک بـرای نصب در محل شـرکت و‬ ‫مکان هـای موردنظـر ترخیص شـوند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫خبر‬ ‫چهارشنبه ‪ 30‬شهریور ‪ 1401‬شماره‪2598‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 30‬شهریور ‪ 1401‬شماره‪2598‬‬ ‫استاندار مازندران خبر داد؛‬ ‫احداث بزرگ ترین موزه و کمپ کشتی جهان‬ ‫در جویبار به نام «حسن یزدانی»‬ ‫سرپرست معاونت فنی و مهندسی اداره کل بندر امیراباد خبر داد؛‬ ‫راه اندازی چهاردستگاه ناوتکس‬ ‫برای شناورهای خدماتی بندر امیراباد‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫سرپرسـت معاونـت فنـی و مهندسـی اداره کل بنادرودریانـوردی‬ ‫امیرابـاد از راه انـدازی چهاردسـتگاه ناوتکـس بـرای شـناورهای‬ ‫خدماتـی بنـدر امیرابـاد بـا هـدف افزایـش ایمنـی حمل ونقـل و‬ ‫جلوگیـری از خطـرات احتمالـی خبـر داد‪ .‬محمدیاسـین یزدانـی‬ ‫بابیان اینکـه نصـب گیرنـده اخبـار ناوتکـس به عنـوان جزئـی از‬ ‫تجهیـزات اجبـاری کشـتی ها از الزامـات سیسـتم جهانـی ایمنـی‬ ‫یشـود‪ ،‬از راه انـدازی‬ ‫و اضطـرار دریـای (‪ )GMDSS‬محسـوب م ‬ ‫چهاردسـتگاه ناوتکـس برای شـناورهای خدماتی بنـدر امیراباد‬ ‫جهـت افزایـش ایمنـی حمل ونقـل و جلوگیـری از خطـرات‬ ‫احتمالـی خبـر داد‪ .‬وی بـه کاربـرد وسـیع سـامانه های مخابراتی‬ ‫و نقـش پشـتیبانی سـازمان بنادرودریانـوردی در اطالع رسـانی‬ ‫در بخـش حمل ونقـل دریایـی اشـاره کـرد و یـاداور شـد‪ :‬اسـتقرار‬ ‫سیسـتم ناوتکـس در بندرهـا و متعاقب ان در کشـتی ها موجب‬ ‫افزایـش وسـعت دریافـت روزانـه اطالعـات ب هصـورت متنـی‬ ‫کم حجـم و ارسـال پیـام کـه یکـی از شـاخص های بهبـود ایمنـی‬ ‫یشـود‪ .‬سرپرسـت‬ ‫در حمل ونقـل دریایـی ب هشـمار می ایـد‪ ،‬م ‬ ‫معاونـت فنـی و مهندسـی درتشـریح خدمـات ارائ هشـده توسـط‬ ‫سیسـتم ناوتکـس گفـت‪ :‬پیا مهـای مربوطـه دراین سیسـتم‬ ‫یشـود‬ ‫روی دو فرکانـس بین المللـی و ملـی ارسـال و دریافـت م ‬ ‫کـه طبـق برنامـه زمان بنـدی‪ ،‬ارسـال پیـام ناوتکـس هـر‬ ‫‪۲۴‬سـاعت شـش نوبت‬ ‫چهارسـاعت یک بار و در ‬ ‫انجـام می پذیـرد‪ .‬وی گفـت‪ :‬تبـادل اطالعـات‬ ‫دررابط هبـا مناطـق تحت عملیات تجسـس و نجات‬ ‫و اطالعـات درمـورد هـر حادثـه دریایـی بـا ذکـر محل‬ ‫و مختصـات جغرافیائـی ان ازطریـق ایـن سیسـتم‬ ‫امکان پذیـر اسـت‪ .‬ناوتکـس یـک سیسـتم خـودکار‬ ‫و بین المللـی بـرای ارسـال اخطارهـای هواشناسـی و‬ ‫یهـا‪ ،‬اخطارهـای ناوبری دریایی‪ ،‬عملیات‬ ‫پیش بین ‬ ‫جسـت وجو و نجات‪ ،‬اطالعیه عالئم کمک ناوبری و‬ ‫‪ ...‬بـه کشتی هاسـت کـه مجـوز تاسـیس و راه انـدازی‬ ‫ان توسـط سـازمان جهانـی دریانـوردی صـورت‬ ‫می گیـرد‪.‬‬ ‫سـید محمـود حسـینی پور در مراسـم اسـتقبال از قهرمانـان مازندرانـی تیـم‬ ‫ملی کشـتی ازاد باعنوان اینکه این اسـتقبال‪ ،‬مقدمه ای کوچک برای برگزاری‬ ‫جشـنی باشـکوه طی روزهای اینده خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬قهرمانان بزرگ کشـتی‬ ‫مازنـدران به نمایندگـی از مـردم ایـران درایـن اوردگاه بـزرگ حضـور داشـتند زیـرا‬ ‫دراصل کشـتی مازندران نایب قهرمان جهان شـد‪ .‬کشـتی مازندران با پهلوانی‬ ‫تبلـور پیـدا کـرد و عجین شـده اسـت چرا کـه قهرمانان ما هرکـدام الگویـی برای‬ ‫جامعـه جوانـان ایرانـی هسـتند‪ .‬نماینـده عالـی دولـت در اسـتان‪ ،‬گفـت‪ :‬مـا‬ ‫وظیفـه داریـم به عنوان مسـئولین اسـتان بیـش از دیگران به مقولـه حمایت از‬ ‫قهرمانـان کشـتی توجـه کنیم به همین بـا برنامه ریزی و به افتخـار این پیروزی‬ ‫بـزرگ‪ ،‬بزرگ تریـن مـوزه و کمـپ کشـتی جهـان به نـام بزرگ مـرد اخلاق حسـن‬ ‫یزدانـی در جویبـار و توسـط بانـک پاسـارگاد بـه زودی کلنگ زنـی خواهـد شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬جویبـار پایتخـت کشـتی ایـران اسـت و هیچ کـس نمی توانـد این نام‬ ‫را عوض کند و ما نسبت به رشادتی که این قهرمانان انجام دادند‪ ،‬مسابقات‬ ‫بین المللـی کشـتی را در جویبـار برگـزار خواهیـم کرد‪.‬‬ ‫استاندار فارس مطرح کرد؛‬ ‫توجه به موزه دفاع مقدس در جهاد تبیین‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫اسـتاندار فـارس از حـل مشـکل کارخانـه ای‪.‬تـی‪.‬ای بعـد از‬ ‫‪۱۵‬سـال خبـر داد و اعلام کـرد ایـن واحـد صنعتـی بـه زودی‬ ‫ ‬ ‫یشـود‪ .‬محمدهـادی ایمانیـه‬ ‫بـه مزایـده گذاشـته م ‬ ‫در شـورای اداری فـارس ضمـن تقدیـر از حرمـت بـزرگ‬ ‫فارسـی ها در مراسـم اربعین امسـال‪ ،‬گفت‪ :‬در انتقال زائران‬ ‫کار بی نظیـری ازسـوی راهـداری فـارس رخ داد کـه جـای‬ ‫بهـای فـارس به ویـژه در مسـیر عبـور‬ ‫تشـکر دارد‪ .‬کار موک ‬ ‫زائـران ارزشـمند و سـخاوتمندانه بـود و ازاین جهـت بایـد‬ ‫تشـکر ویـژه کـرد‪ .‬اسـتاندار فـارس بااشـاره به اینکه ‪ ۱۰۰‬پـروژه‬ ‫عمرانـی در هفتـه دفـاع مقـدس درنظـر گرفته شـده‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫تعـداد نـاوگان هواپیمایـی فـارس افزایـش می یابـد و نـاوگان‬ ‫سهـای برقـی نیـز در فـارس و شـیراز موردپیگیـری قرار‬ ‫اتوبو ‬ ‫گرفتـه اسـت‪ .‬وی بابیان اینکـه مسـئله ای‪.‬تـی‪.‬ای بعـد از‬ ‫‪ 15‬سـال حـل شـد و بـه زودی بـه مزایـده می رود‪ ،‬تا کیـد کرد‪:‬‬ ‫مالک جدید حق تغییر کاربری ندارد و باید در مسیر تولید‬ ‫اسـتفاده شـود‪ .‬او بـه نوسـان قیمـت در بـازار لوازم التحریـر‬ ‫دراسـتانه بازگشـایی مـدارس اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬در همـه‬ ‫شـهرها غرف ههـای عرضـه این محصـوالت بـا قیمـت کمتـر‬ ‫برقـرار شـود و باتوجه به اینکـه دراسـتانه بازگشـایی مـدارس‬ ‫و دانشـگاه ها هسـتیم همـه مدیـران کنـار اموزش وپـرورش‬ ‫و دانشـگاه ها قـرار بگیرنـد تـا تربیـت نسـل جـوان و نوجـوان‬ ‫در یـک فضـای ارام و پرنشـاط انجـام گیـرد‪ .‬اسـتاندار فـارس‬ ‫باتا کیدبـر لـزوم انجـام جهـاد تبییـن و نقـش مـوزه دفـاع‬ ‫مقـدس دراین امـر بـرای تکمیـل ایـن مـوزه اعلام امادگـی و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در بحث ایثارگران ازسـوی دسـتگاه های اجرایی‬ ‫دقت بیشـتری شـود‪ .‬وی خواسـتار سـاماندهی قبور مطهر‬ ‫شـهدا به ویـژه شـهدای گمنـام تـا پایان امسـال شـد و گفت‪:‬‬ ‫به مناسبت هفته دفاع مقدس انجام شد؛‬ ‫دیدار نماینده ولی فقیه در استان و استاندار مازندران‬ ‫با خانواده شهید «صادق نقوی»‬ ‫زمینه اشـتغال فرزندان شـهدا در دسـتگاه های اجرایی نیز‬ ‫فراهم شـود‪ .‬ایمانیه بااشـاره به کسـب رتبه ‪ 2‬اشـتغال طبق‬ ‫تعـداد بیم هشـدگان بـه فارس عنـوان کـرد‪ :‬در جذب تبصره‬ ‫‪ ۱۸‬نیـز فـارس رتبـه اول کشـور را به خـود اختصـاص داده و‬ ‫کارخان ههـای تعطیـل از رکـود خـارج شـده کـه فرمانـداران‬ ‫بـرای شـهرک های صنعتـی و واحدهایـی کـه دچـار رکـود‬ ‫شـدند‪ ،‬بایـد همـت ویـژه داشـت‪ .‬او بابیان اینکـه بـرای قطار‬ ‫شیراز‪-‬بوشـهر اعتبـار یک میلیـارد و ‪ ۲۰۰‬میلیـون دالری‬ ‫مصـوب شـده‪ ،‬افـزود‪ :‬موافقـت اولیـه بـرای راه اهـن شـیراز‪-‬‬ ‫اهـواز جلـب شـده و امیداسـت که هرچ هسـریع تر اجرایـی‬ ‫شـود‪ .‬وی بابیان اینکـه امسـال فـاز اول نهضـت روخوانـی‬ ‫یشـود اجـرای نمایـش محشـر اشـاره و تا کیـد‬ ‫قـران تمـام م ‬ ‫کـرد‪ :‬هر شـب چهـار تـا شـش هزارنفر از ایـن نمایـش دیـدن‬ ‫می کننـد کـه قابل تقدیـر اسـت‪.‬‬ ‫به مناسـبت هفتـه دفـاع مقـدس‪ ،‬ایـت اهلل محمـدی الئینـی؛ نماینـده رهبری‬ ‫در اسـتان و حسـینی پور؛ اسـتاندار مازنـدران بـا همراهـی پا کـدل؛ معاون بنیاد‬ ‫شـهید و امـور ایثارگـران‪ ،‬سـردار مسـلمی؛ فرمانـده سـپاه کربالی اسـتان‪ ،‬سـردار‬ ‫میرزایی؛ فرماندهی انتظامی استان‪ ،‬فرمانده فراجای استان‪ ،‬زمانی؛ مسئول‬ ‫امور ایثارگران وزارت کشـور با خانواده شـهید واالمقام صادق نقوی از شـهدای‬ ‫تو گـو کردند‪.‬‬ ‫هشت سـال دفـاع مقـدس دیـدار و گف ‬ ‫افتتاح مرکز مدیریت مهارت اموزی و مشاوره شغلی دانشجویان در دانشگاه مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫سید حسین درویشی؛ مدیرکل‪ ،‬با حضور در دانشگاه مازندران و دیدار با‬ ‫دکتر علی نژاد؛ رئیس دانشگاه ضمن عقد یک تفاهم نامه؛ مجوز تاسیس‬ ‫مرکـز مدیریـت مهارت امـوزی و مشـاوره شـغلی دانشـجویان در دانشـگاه‬ ‫مازنـدران را بـا هـدف امـوزش مهارتـی دانشـجو صـادر و مرکـز فـوق را افتتاح‬ ‫کـرد‪ .‬مدیـرکل امـوزش فنی وحرفـه ای مازنـدران گفـت‪ :‬بیـش از ‪ ۵۰‬درصـد‬ ‫مهارت جویـان کشـور کـه بـه مرا کـز فنی وحرفـه ای مراجعـه می کننـد‪،‬‬ ‫فار غ التحصیـل دانشـگاهی اند؛ به عبارتـی این میزان مراجعه کننده نشـان‬ ‫می دهـد فار غ التحصیلان دانشـگاهی بـا اموزشـی کوتا همـدت می تواننـد‬ ‫به کار مشـغول شـوند‪ .‬اموزش فنی وحرفه ای از ارکان مهم و اساسـی برای‬ ‫ورود به بازار کار و دستیابی به مشاغل پایدار و باثبات محسوب می شود‬ ‫تـا بتواننـد به عنـوان نیروهـای خلاق و کارامد در توسـعه و پیشـرفت کشـور‬ ‫نقشـی اثرگـذار برعهـده گیرند‪.‬‬ ‫امادگی ‪ 100‬درصدی شرکت گاز همدان‬ ‫برای ورود به فصل سرد‬ ‫شـهرام ذبیحی‪ /‬تعمیرات اساسـی تجهیزات‪ ،‬ایسـتگاه ها و شـبکه گازرسـانی‬ ‫اسـتان همـدان بر اسـاس برنامـه در جریـان اسـت تـا ایـن شـرکت بـرای ورود‬ ‫بـه فصـل سـرد سـال و تامیـن پایـدار گاز بخـش هـای مختلـف‪ ،‬امادگـی‬ ‫‪ 100‬درصدی داشته باشد‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز استان همدان‪ ،‬در حاشیه‬ ‫بازدید از ایستگاه های ‪ CGS‬شهر همدان گفت‪ :‬عملیات تعمیرات اساسی‪،‬‬ ‫همه سـاله در فصـل گـرم سـال اغـاز می شـود تـا بـا افزایـش ضریـب اطمینـان‬ ‫تجهیـزات بتوانیـم در فصـل سـرد سـال‪ ،‬گاز طبیعـی مورد نیـاز مشـترکین را‬ ‫به صـورت پایـدار و ایمـن تامیـن نماییم‪ .‬محمدصادق محبی نظر با اشـاره به‬ ‫اجـرای عملیـات تعمیـرات اساسـی ایسـتگاه های تقلیـل فشـار گاز ‪ 100‬هـزار و‬ ‫‪ 180‬هزارمترمکعب برسـاعت کـه تامین کننـده گاز شـهر همـدان هسـتند‪.‬‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتـی خراسـان رضـوی درنظـردارد فراخـوان ارزیابـی کیفـی جهـت برگـزاری مناقصـه عمومـی اجـرای پـروژه احـداث‬ ‫مـدول دوم تصفیه خانـه فاضلاب شـهرک صنعتـی چنـاران بـا مشـخصات زیـر را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت برگـزار کند‪.‬‬ ‫کلیـه مراحـل برگـزاری فراخـوان ارزیابـی کیفـی از دریافـت و تحویـل اسـناد اسـتعالم ارزیابـی کیفـی تـا ارسـال دعوتنامـه جهـت سـایر مراحـل‬ ‫مناقصه‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران‬ ‫درصـورت عـدم عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق‬ ‫سـازند‪ .‬تاریـخ انتشـار فراخـوان در سـامانه مـورخ ‪ 1401/06/29‬اسـت‪ .‬اطالعـات و اسـناد مناقصـه عمومـی پـس از برگـزاری فراینـد ارزیابـی‬ ‫کیفـی و ارسـال دعوتنامـه‪ ،‬از طریـق سـامانه سـتاد بـرای مناقصه گـران ارسـال خواهد شـد‪.‬‬ ‫اخرین مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی‪ :‬ساعت ‪ 14‬مورخ ‪1401/07/07‬‬ ‫مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی‪ :‬ساعت ‪ 14‬مورخ ‪1401/07/21‬‬ ‫اطالعات تماس شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا کت های "الف"‪ :‬ادرس‪ :‬مشهد‪ ،‬بلوار خیام‪ ،‬بعد‬ ‫از خیام ‪ -35‬تلفن تماس‪ -37642005 :‬نمابر‪37642003 :‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪1456 :‬‬ ‫مشـخصات کار‪ :‬اجـرای کامـل عملیـات سـاختمانی و تاسیسـات و تجهیـزات الکترومکانیـکال‪ ،‬طبـق مشـخصات فنـی و نقشـه های اجرایـی‪ ،‬بـه انضمـام طـرح‪ ،‬تهیـه‪ ،‬سـاخت و‬ ‫ازمایـش تجهیـزات الکترومکانیـکال در کارخانـه سـازنده‪ ،‬حمـل تجهیـزات و سیسـتم کنتـرل و ابزاردقیـق به محل انبار کارفرمـا‪ ،‬نصب‪ ،‬ازمایـش‪ ،‬راه اندازی‪ ،‬تهیه دسـتورالعمل های‬ ‫بهره بـرداری و راهبـری تاسیسـات و تجهیـزات تصفیه خانـه و امـوزش کادر کارفرمـا‬ ‫مبلغ براورد‪ 368.328.383.145 :‬ریال براساس فهارس بهای سال ‪( 1401‬اعتبار طرح عمرانی)‬ ‫مدت انجام کار‪ 14 :‬ماه‬ ‫رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران‪ :‬تمامی پایه های رشته اب از سازمان برنامه و بودجه‪.‬‬ ‫تضمیـن شـرکت در مناقصـه‪ :‬سـیزده میلیـارد و سـیصد و شـصت و هفـت میلیـون ریـال به صورت تضامین قابل قبـول مربوط‪ ،‬منـدرج در ائین نامه تضمین معامالت دولتی به شـماره‬ ‫‪/123402‬ت‪50659‬ه‍ـ مـورخ ‪1394/09/22‬‬ ‫رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران‪ :‬تمامی پایه های رشته اب از سازمان برنامه و بودجه‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/29 :‬‬ ‫م الف ‪6469‬‬ ‫ا گهی فراخوان شناسایی سرمایه گذاران‬ ‫روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی‬ ‫شـرکت اب وفاضالب اسـتان خراسـان جنوبی درنظردارد به اسـتناد بند "ت" تبصره ‪ 8‬قانون بودجه سـال ‪ 1401‬از طریق انتشـار فراخوان و برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای و با رعایت قوانین‪،‬‬ ‫مقـررات و ایین نام ههـای مربوطـه‪ ،‬نسـبت بـه دعـوت از سـرمایه گذاران بخـش غیردولتـی جهـت تامیـن منابع مالی و مشـارکت در پروژه های کاهش هدررفت اب اسـتان با اسـتفاده از سـازوکار‬ ‫بیـع متقابل و با شـرایط ذیـل اقدام کند‪:‬‬ ‫موضـوع پـروژه‪ :‬کاهـش هدررفـت اب بـا انجـام عملیاتـی کـه منجـر بـه کاهـش حجـم هدررفـت واقعـی و کاهـش حجـم هدررفـت ظاهـری اب شـود‪ ،‬از طریق شناسـایی و رفع نشـت از سـامانه‬ ‫ابرسـانی و نیز شناسـایی و رفع انشـعابات غیرمجاز‬ ‫زمان اجرا‪ :‬حداقل یک سال‬ ‫محل پروژه‪ :‬هر یک از شهرستان های بیرجند‪ ،‬طبس‪ ،‬قائن‪ ،‬فردوس‬ ‫سرمایه پذیر‪ :‬شرکت اب وفاضالب استان خراسان جنوبی‬ ‫نحوه بازگشت اصل و سود سرمایه‪ :‬از محل تامین منابع ابی‪ ،‬اعم از اب یا پساب‪ ،‬معادل اب صرفه جویی شده به واسطه انجام پروژه کاهش هدررفت اب و اصالح شبکه توزیع و خطوط انتقال‪،‬‬ ‫که جهت استفاده در مصارف صنعت در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرد‪.‬‬ ‫شرایط متقاضیان سرمایه گذاری‪ :‬شخص حقوقی با امکان تامین سرمایه موردنیاز و داشتن سابق مدیریتی‪ ،‬اجرایی و بهره برداری پروژه در صنعت اب و فاضالب‬ ‫نشانی سرمایه پذیر‪ :‬بیرجند‪ ،‬بلوار شهید بهشتی‪ ،‬انتهای شهید بهشتی ‪ ،7‬شرکت اب وفاضالب استان خراسان جنوبی‪ -‬تلفن تماس‪ 056-31032100 :‬فکس دبیرخانه‪056-32226682 :‬‬ ‫ سـرمایه گذاران واجـد شـرایط می تواننـد تـا پایـان وقـت اداری مـورخ ‪ 1401/07/23‬اظهارنامـه اعلام امادگـی و امـکان تامیـن منابـع مالـی پـروژه‪ ،‬بـه همـراه طـرح فنـی و مالی پیشـنهادی خـود را برای‬‫هر یک از شـهرهای مدنظر‪ ،‬به همراه اساسـنامه‪ ،‬ا گهی اخرین تغییرات شـرکت و دارندگان امضای مجاز‪ ،‬تصویر مصدق کارت ملی و شناسـنامه دارندگان امضای مجاز و مدارک دال بر احراز توان‬ ‫سـرمایه گذاری را بـه دفتـر حقوقـی و قراردادهای شـرکت اب وفاضلاب تحویل دهند‪.‬‬ ‫ یاداور می شود سایر اطالعات و اسناد الزم برای پیشبرد فرایندهای قانونی مناقصه و تشریح شرایط کار‪ ،‬پس از شناسایی سرمایه گذاران واجد شرایط به اطالع خواهد رسید‪.‬‬‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1383664‬‬ ‫دفتر حقوقی و قراردادهای شرکت اب وفاضالب خراسان جنوبی‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـهرداری اندیشـه درنظردارد به اسـتناد مجوز شـماره ‪/5/350‬د مورخ ‪ 1401/05/31‬موضوع ابالغ بند ‪ 6‬صورتجلسـه شـماره ‪ 60‬مورخ ‪1401/05/11‬‬ ‫شورای اسالمی شهر اندیشه‪ ،‬اجرای عملیات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های بیمه واجد شرایط (تحت پوشش ‪ SOS‬و حداقل‬ ‫دارای توانگری مالی با رتبه یک از سـال ‪ 1396‬و باالترین میانگین درصد توانگری) وا گذار کند‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضوع مناقصه‪ :‬خدمات بیمه درمان گروهی تعداد حدود ‪ 780‬نفر از کارکنان شهرداری اندیشه و سازمان های تابعه به همراه خانواده های تحت پوشش انها‬ ‫‪ -2‬سـپرده شـرکت در مناقصـه‪ :‬مبلـغ ‪ 21.060.000.000‬ریـال اسـت‪ .‬بـه همیـن منظـور ضمانتنامـه بانکـی بـه نفـع شـهرداری اندیشـه یـا واریـز نقـدی بـه حسـاب جـاری سـیبا بـه شـماره‬ ‫‪ 0113994456001‬نزد بانک ملی ایران شعبه بلوار ازادی اندیشه کد ‪( 2417‬شماره حساب شبا ‪ )IR150170000000113994456001‬تهیه و برابر دستورالعمل مندرج در کاربرگ مناقصه به‬ ‫همـراه پیشـنهاد قیمـت ارائـه شـود‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت نفـرات اول‪ ،‬دوم و سـوم مناقصـه هـرگاه حاضـر بـه عقـد قـرارداد نشـوند‪ ،‬سـپرده انـان بـه ترتیـب بـه نفـع کارفرمـا ضبـط خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -3‬مهلـت و محـل دریافـت اسـناد مناقصـه‪ :‬از تاریـخ انتشـار ا گهـی لغایـت پایـان وقـت اداری روز چهارشـنبه مـورخ ‪ 1401/06/30‬و محـل دریافـت ان صرفـا از طریـق سـامانه تـدارکات‬ ‫الکترونیکـی دولـت ‪ www.setadiran.ir‬اسـت‪.‬‬ ‫‪ -4‬مهلت و محل تسـلیم پیشـنهادات‪ :‬متقاضیان می بایسـت پا کت های پیشـنهاد قیمت خود را که برابر شـرایط مندرج در کاربرگ مناقصه‪ ،‬تنظیم شـده اسـت‪ ،‬حدا کثر تا پایان سـاعت‬ ‫اداری روز شنبه مورخ ‪ 1401/07/09‬به دبیرخانه شهرداری تحویل و در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ‪ www.setadiran.ir‬بارگذاری کنند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تذکر‪ :‬صرفا اسناد پا کت های پیشنهاد "ب" و "ج" دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است‪ .‬در جلسه بازگشایی پا کت های "ب" و "ج"‪ ،‬اسناد فیزیکی (کاغذی) و اسناد فاقد‬ ‫امضای الکترونیکی (دارای مهر گرم) به هیچ وجه مورد پذیرش نیست‪.‬‬ ‫‪ -5‬مدارک الزم جهت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬متقاضیان جهت دریافت اسناد می بایست از طریق سامانه ستاد نسبت به خرید اسناد شرکت در مناقصه اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪ -6‬زمان بازگشایی پیشنهادها‪ :‬پایان ساعت اداری روز شنبه مورخ ‪ 1401/07/09‬است‪.‬‬ ‫‪ -7‬شهرداری اندیشه در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات بدون ذکر دلیل‪ ،‬مختار است‪.‬‬ ‫‪ -8‬هزینه درج ا گهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/23 :‬‬ ‫بهروز کاویانی؛ شهردار اندیشه‬ ‫م الف ‪1401-12‬‬ ‫ا گهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی‬ ‫مناقصه عمومی و دو مرحله ای شماره ‪53127552‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت گاز اسـتان خراسـان جنوبـی درنظـردارد المنـت فیلتـر موردنیـاز خـود بـه شـرح ذیـل و بـا مشـخصات و شـرایط کلـی منـدرج در اسـناد مناقصـه و مطابـق بـا اسـتانداردهای شـرکت ملـی گاز ایـران‬ ‫((‪ )IGS-M-PM-111 (1‬و مورد تایید بازرسـی فنی شـرکت گاز اسـتان خراسـان جنوبی‪ ،‬را از بین سـازندگان و یا تامین کنندگان ذیصالح خریداری کند‪ .‬بدین منظور از کلیه شـرکت های سـازنده و یا تامین کننده که‬ ‫توانایـی تامیـن کاالی مذکـور و تهیـه تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار را دارنـد‪ ،‬دعـوت می شـود جهـت شـرکت در فراخوان به سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬به شـماره‬ ‫فراخـوان ‪ 2001091444000060‬مراجعـه و اسـناد مناقصه را دریافت کنند‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬هیچ یک از تولیدکنندگان‪ ،‬مجاز به معرفی اشخاص حقوقی دیگر به عنوان نماینده نیستند؛ درغیراینصورت مناقصه گزار‪ ،‬مجاز به حذف شخص معرفی شده خواهد بود‪.‬‬ ‫نـام و نشـانی دسـتگاه مناقصه گـزار‪ :‬شـرکت گاز اسـتان خراسـان جنوبـی (سـهامی خـاص)‪ ،‬بیرجنـد‪ ،‬سـایت اداری‪ ،‬بلـوار پیامبـر اعظـم؟ص؟‪ ،‬ابتـدای خیابـان شـهدای نیـروی انتظامی‪ ،‬شـرکت گاز اسـتان خراسـان‬ ‫جنوبـی‪ ،‬طبقـه اول‪ ،‬امـور قراردادهـا‪ -‬کدپسـتی‪ -9719866838 :‬تلفـن تمـاس ‪ 056-32392000 :‬نمابـر قراردادهـا ‪056-32400523 :‬‬ ‫محل تامین اعتبار پیمان‪ :‬اعتبارات سرمایه ای (منابع داخلی‪ -‬طر ح های غیرعمرانی) شرکت گاز استان خراسان جنوبی‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬خرید ‪ 44‬قلم المنت فیلتر در ابعاد مختلف (تقاضای شماره ‪)0130004‬‬ ‫نـوع و مبلـغ تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار‪ :‬تضمین هـای اعالم شـده در ایین نامه تضمین برای معامالت دولتی بـه شـماره ‪/123402‬ت‪‍ 50659‬ه مـورخ ‪ -1394/09/22‬به مبلـغ ‪ 1.800.000.000‬ریال (یک‬ ‫میلیارد و هشتصد میلیون ریال)‬ ‫شـرایط مناقصه گران‪ -1 :‬داشـتن شـخصیت حقوقی و مجوز تولید‪ ،‬تهیه و یا فروش از مراجع ذیصالح؛ ‪ -2‬توانایی ارائه انواع ضمانتنامه بانکی طبق ضوابط کارفرما؛ ‪ -3‬داشـتن تجربه‪ ،‬حسـن سـابقه و توان مالی‬ ‫متناسـب با قرارداد؛ ‪ -4‬توانایی رعایت اسـتانداردهای شـرکت ملی گاز ایران؛ ‪ -5‬ارائه ایران کد کاال الزامی سـت‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی‪ :‬از مورخه ‪ 1401/06/29‬لغایت ساعت ‪ 08:00‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/07/06‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی بر روی سامانه ستاد‪ :‬ساعت ‪ 08:00‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/07/20‬‬ ‫اعالم نتایج ارزیابی کیفی‪ :‬در مورخه ‪1401/07/25‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از مورخه ‪ 1401/07/25‬لغایت ساعت ‪ 08:30‬روز پنجشنبه مورخ ‪1401/07/28‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه بر روی سامانه ستاد‪ :‬ساعت ‪ 08:30‬روز یکشنبه مورخ ‪1401/08/08‬‬ ‫زمان و مکان بازگشایی پا کات "الف" و "ب"‪ :‬ساعت ‪ 09:00‬روز یکشنبه مورخ ‪ -1401/08/08‬سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی‬ ‫زمـان و مـکان بازگشـایی پـا کات "ج"‪ :‬پـس از ارزیابـی فنـی بازرگانـی پیشـنهادها‪ ،‬پا کت هـای مالـی شـرکت های واجـد شـرایط در تاریـخ ‪ ،1401/08/11‬در محـل سـالن جلسـات شـرکت گاز اسـتان خراسـان جنوبـی‬ ‫گشـایش خواهد یافت‪ .‬الزم به ذکر اسـت تاریخ و مکان اعالم شـده جهت گشـایش پا کات مالی‪ ،‬قطعی نبوده و با توجه به روند ارزیابی فنی بازرگانی پیشـنهادها‪ ،‬امکان تغییر وجود خواهد داشـت‪ .‬با این وجود‪،‬‬ ‫ایـن شـرکت نسـبت بـه دعـوت از مناقصه گرانـی کـه پیشـنهاد فنی انهـا مورد تائیـد قرار گیـرد‪ ،‬به صورت کتبـی اقدام خواهـد کرد‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکـه کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی پـا کات‪ ،‬از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام‬ ‫خواهد شـد‪ ،‬هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسـناد مناقصه‪ ،‬بایسـتی اسـناد را تا اخرین مهلت ذکر شـده در ا گهی از طریق سـامانه سـتاد دریافت و یا بارگذاری کنند‪ .‬مناقصه گران می بایسـت اسـناد‬ ‫مناقصه را پس از بارگذاری در سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت‪ ،‬تا قبل از شـروع جلسـه کمیسـیون مناقصات‪ ،‬به صورت فیزیکی نیز به دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراسـت شـرکت گاز اسـتان خراسـان جنوبی‬ ‫تحویل دهند‪.‬‬ ‫این ا گهی در سایت های ‪ http://iets.mporg.ir ،www.shana.ir ،www.nigc-skgc.ir‬و ‪ www.setadiran.ir‬قابل رویت است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/29 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1380944‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 6 ‫گلستان‬ ‫چهارشنبه ‪ 30‬شهریور ‪ 1401‬شماره‪2598‬‬ ‫شهرستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫استقرار ‪ ۶۰‬پایگاه پویش شور عاطفه ها در استان گلستان‬ ‫مدیرکل کمیتهامداد گلستانبااشاره بهاستقرار ‪ ۶۰‬پایگاهپویششور عاطفه ها‬ ‫در اسـتان گفـت‪ :‬پویـش شـور عاطف ههـا بـا هـدف تامیـن مایحتـاج تحصیلـی‬ ‫یشـود‪ .‬عیسـی بابایی اظهار داشـت‪ :‬شـور‬ ‫دانش امـوزان تحت حمایـت اجـرا م ‬ ‫عاطفه ها باهدف تامین مایحتاج تحصیلی دانش اموزان تحت حمایت از ‪15‬‬ ‫مردادماه شـروع و تا ‪ 15‬مهرماه ادامه دارد‪ .‬وی بااشـاره به پیش بینی مشـارکت‬ ‫‪ 12‬میلیاردتومانـی گلسـتانی ها در سـال جـاری عنـوان کـرد‪ :‬هم اسـتانی ها و‬ ‫خیراندیشـان‪ ،‬پارسـال بیـش از ‪ 10‬میلیـارد و ‪ 800‬میلیون تومـان برای تهیـه لوازم‬ ‫کمک اموزشی برای ادامه تحصیل دانش اموزان نیازمند کمک کردند‪ .‬امسال‬ ‫نیـز بـا برپایـی پایگا ههـای نمادین در میدان های اصلی شـهر برای جمـع اوری‬ ‫کهـای هم اسـتانی های خیـر و نیکـوکار صـورت می گیـرد و ا کثریـت جـذب‬ ‫کم ‬ ‫کهـای مردمـی ب هصـورت غیرحضـوری و الکترونیکـی انجـام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫کم ‬ ‫«شـور عاطف ههـا» در ‪ 500‬مرکـز نیکـوکاری اسـتان کرمـان اغـاز شـد‪ .‬بابایـی بـا‬ ‫اعلام ‪ 60‬پایـگاه ثابـت مسـتقر در میدان های اصلی شـهرهای سـطح اسـتان و‬ ‫امادگی همه دفاتر کمیته امداد و ‪ 360‬مرکز نیکوکاری برای دریافت کمک های‬ ‫نقدی و غیرنقدی مردم مانند کیف و کفش و نوشت افزار و ملزومات اموزشی‬ ‫تحصیلی‪ ،‬خواسـتار مشـارکت باشـکوه نیکوکاران در کمک رسـانی برای تامین‬ ‫مایحتاج تحصیلی اموزشـی دانش اموزان و دانشـجویان بی بضاعت شـد‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬تا ‪ 31‬شهریور پایگاه های مستقر در میدان های اصلی شهرهای استان‬ ‫و روز جمعه اول مهرماه در مصالهای نمازجمعه‪ ،‬اماده جمع اوری کمک های‬ ‫مردمـی بـرای دانش امـوزان نیازمنـد هسـتند و در ‪ 11‬مهرمـاه به صورت نمادین‬ ‫در مدارس استان زنگ شور عاطفه ها نواخته می شود‪ .‬کمیته امداد گلستان‬ ‫دارای بیـش از ‪ ۱۶۲۰۰‬دانش امـوز و ‪ 1300‬دانشـجوی تحت حمایـت اسـت کـه از‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫خدمـات اموزشـی و کمک هزینـه تحصیلـی این نهاد بهره مند م ‬ ‫با هدف افزایش سطح همکار ی ها صورت گرفت؛‬ ‫دیدار مدیرعامل شرکت گاز‬ ‫با مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری گلستان‬ ‫باهدفافزایشسطحهمکاریو‬ ‫تعامالت علی طالبی؛ مدیرعامل‬ ‫شـرکت گاز گلسـتان و همراهـان‬ ‫بـا حمیـد سلامتی؛ مدیـرکل‬ ‫منابع طبیعـی و ابخیـزداری‬ ‫ت وگـو کـرد‪.‬‬ ‫اسـتان دیـدار و گف ‬ ‫دراین دیـدار طالبـی بـا تبریـک انتصـاب ارزنـده مدیـرکل منابع طبیعـی و‬ ‫ابخیزداری اسـتان‪ ،‬مطالبی را درراسـتای توسـعه گازرسانی و نقش ان درزمینه‬ ‫صیانت از منابع طبیعی بیان کرد و خواسـتار توسـعه سـطح همکاری های دو‬ ‫سازمان شد‪ .‬وی بر اهمیت گاز طبیعی در صیانت از منابع طبیعی گفت‪ :‬یکی‬ ‫از اهداف این شرکت کنار توسعه گازرسانی‪ ،‬کمک به حفظ جنگل ها و منابع‬ ‫اسـت که با تامین گرمایش موردنیاز مردم‪ ،‬نیازی به بریدن درختان و تخریب‬ ‫منابـع نبـوده و ایـن ‪ ،‬می توانـد عامـل موثـری در حفـظ منابع طبیعـی باشـد‪.‬‬ ‫درادامـه مدیـرکل منابع طبیعـی و ابخیـزداری گلسـتان ضمـن خوشـامدگویی‬ ‫و ابـراز تشـکر از محبـت مدیرعامـل گاز گلسـتان و همراهـان‪ ،‬از مسـاعدت و‬ ‫همـکاری شـرکت گاز درزمینـه توسـعه گازرسـانی و اهتمـام بـه منابع طبیعـی‬ ‫تقدیـر و از شـرکت گاز به عنـوان همـراه و همیـار همیشـگی در نیـل بـه اهـداف‬ ‫ایـن اداره به ویـژه صیانـت از منبـع طبیعـی اسـتان یـاد کـرد‪ .‬سلامتی افـزود‪:‬‬ ‫ایـن اداره کل امادگـی دارد تـا همـواره درزمینـه فراینـد توسـعه گازرسـانی اسـتان‬ ‫و صـدور مجوزهـای مربوطـه همـکاری نمـوده و تعاملات خـود را بـا شـرکت گاز‬ ‫بیش ازپیـش ارتقـاء ببخشـد‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه شورای معاونین بهزیستی گلستان‬ ‫جلسـه شـورای معاونیـن بهزیسـتی اسـتان گلسـتان بـا حضـور محمدمهـدی‬ ‫امیـری؛ رئیـس اداره پذیـرش و هماهنگـی گرو ههـای هـدف بهزیسـتی کشـور در‬ ‫سالن سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بهزیستی گلستان برگزار شد‪ .‬امیری‬ ‫بابیان اینکـه تفکـر جزیره ای در بهزیسـتی جایـی ندارد‪ ،‬گفـت‪ :‬همه معاونت ها‬ ‫و دفاتـر بایـد در ارائـه خدمت باهم هماهنگ باشـند‪ .‬مددجویان باید توانمند‬ ‫شـوند و سیاسـت مـا در سـازمان این اسـت که از پرداخـت مسـتمری ب هسـمت‬ ‫نهـا پیش رویـم‪ .‬وی بابیان اینکـه مـددکاران بایـد قـوی ظاهـر‬ ‫توانمندسـازی ا ‬ ‫شـوند‪ ،‬ابـراز کـرد‪ :‬مـددکاران بایـد تلاش کننـد کـه بـا امـوزش و توانمندسـازی‬ ‫مددجویان را توانمند کنند‪ .‬بایستی بر روی توانمندسازی مددجویان در حوزه‬ ‫اشـتغال و مسـکن کار شـود و بخصـوص در حـوزه زنـان سرپرسـت بایـد کارهـای‬ ‫بیشـتری صـورت گیـرد‪ .‬وی گفـت‪ :‬متاسـفانه مشـکالت معیشـتی و اجاره بهـا‬ ‫یسـخت شـده‬ ‫مسـکن بـرای مـردم و بخصـوص جامعـه هـدف بهزیسـتی خیل ‬ ‫است‪ .‬رئیس اداره پذیرش و هماهنگی بهزیستی کشور عنوان کرد‪ :‬این اداره‪۱۲‬‬ ‫شرح وظیفه در کنار سایر معاونت ها دارد‪ ،‬گاهی دستورالعمل ها را می نویسیم‬ ‫و بالفاصلـه ان را اصلاح می کنیـم‪ .‬تغییـر دسـتورالعمل ها به این دلیل اسـت که‬ ‫شرایط جامعه درحال تغییر است‪ .‬درادامه سرپرست بهزیستی گلستان گفت‪:‬‬ ‫یشـود‪ .‬عـارف‬ ‫ارائـه خدمـات الکترونیکـی منجـر بـه کاهـش هزینـه مددجـو م ‬ ‫کیانـی گفـت‪ :‬زیرسـاخت های فنـاوری‪ ،‬اطالعـات‪ ،‬اشـنایی از اطالعـات موجـود‬ ‫و دسـتورالعمل های حوز ههـای مختلـف می تواند منجر بـه کاهش هزینه های‬ ‫مددجویـان شـود‪ .‬در امـوزش مـددکاران باید وقت بیشـتری اختصـاص دهیم‪.‬‬ ‫دراین جلسه رئیس پذیرش و هماهنگی بهزیستی کشور از سرپرست بهزیستی‬ ‫گلسـتان به منظـور ارتقـای حوزه پذیرش گلسـتان تقدیـر کرد‪.‬‬ ‫شهردار گرگان خبر داد؛‬ ‫بهره برداری از پروژه «بازار هفت شهر» تا پایان سال اینده‬ ‫تشـهر تـا‬ ‫شـهردار گـرگان ابـراز امیـدواری کـرد پـروژه سـرمایه گذاری بـازار هف ‬ ‫پایان سـال ‪ 1402‬به بهره برداری برسـد‪ .‬سـید محمدرضا سـیدالنگی در بازدید‬ ‫نپـروژه سـرمایه گذاری شـهرداری گـرگان در‬ ‫تشـهر گفـت‪ :‬ای ‬ ‫از پـروژه بـازار هف ‬ ‫لسـاخت‬ ‫عرصـه ای به مسـاحت چهارهکتـار بـا زیربنـای ‪ ۶۸‬هزارمترمربع درحا ‬ ‫یهـای اداری‪ ،‬تجـاری‪ ،‬خدماتـی‬ ‫نپـروژه بـا کاربر ‬ ‫اسـت‪ .‬وی بااشـاره به اینکه ای ‬ ‫نپـروژه پنـج بـازار اصلـی و دو بـازار‬ ‫یشـود‪ ،‬بیـان کـرد‪ :‬درای ‬ ‫و فرهنگـی احـداث م ‬ ‫نهـای تفریحـی سـینما و‬ ‫فرعـی کـه شـامل بزرگ تریـن ابشـار موزیـکال و مکا ‬ ‫اسـتخر در ان پیش بینـی شـده اسـت‪ .‬وی باتا کیدبـر توجـه بـه موضوعـات‬ ‫فرهنگـی و اجتماعـی‪ ،‬افـزود‪ :‬عالو هبـر توجـه ویـژه بـر مشـاعات و خدمـات‬ ‫نپـروژه بـه موضوعـات حـوزه عفـاف و حجـاب بـرای بانـوان نیـز‬ ‫عمومـی‪ ،‬درای ‬ ‫توجـه شـده اسـت‪ .‬وی باتوج هبـه پیشـرفت خـوب اجـرای پـروژه خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬سـرمایه گذار نیازمنـد حمایت اسـت تـا موانـع اجرایی پیـش رو با همکاری‬ ‫مدیران شهری و سایر دستگاه ها برطرف شود و سرعت احداث افزایش یابد‪.‬‬ ‫تشـهر در سـطح کشـور موردتوجـه قرار‬ ‫سـیدالنگی بابیان اینکـه پـروژه بازار هف ‬ ‫نپـروژه حوزه گردشـگری تـا پایان ‪ ۱۴۰۲‬در شـهر‬ ‫می گیـرد‪ ،‬ابـراز امیـدواری کـرد ای ‬ ‫گـرگان به بهر هبـرداری برسـد‪.‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫اجرای طرح احیای منابع اب زیرزمینی‬ ‫با انسداد چاه های غیرمجاز‬ ‫اولویت برنامه های استان قدس رضوی در دهه اخر صفر؛‬ ‫ضرورت تسهیل زیارت و حفظ کرامت زائر‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫مصطف ــی فیض ــی؛ مدیرعال ــی ح ــرم مطه ــر‬ ‫رض ــوی ضم ــن تش ــکر از ب ــرادران ع ــراق‬ ‫درخص ــوص پذیرای ــی از زائری ــن مث ــل‬ ‫س ــال های گذش ــته گف ــت‪ :‬از حض ــور پرش ــور‬ ‫م ــردم در اربعی ــن باتوج هب ــه ش ــرایطی‬ ‫ک ــه دش ــمنان س ــعی در انح ــراف از ای ــن‬ ‫حضــور میلیونــی دارنــد و همچنیــن حضــور‬ ‫خواه ــران و ب ــرادران در برنام ــه جامان ــدگان‬ ‫اربعی ــن در مش ــهد مق ــدس بس ــیار‬ ‫سپاس ــگزاریم‪ .‬وی بی ــان ک ــرد‪ :‬درخص ــوص‬ ‫مناســبت ها مــا از مــاه رجــب ســال گذشــته‬ ‫تا کن ــون هی ــچ فرص ــت ارام ــی نداش ــتیم و‬ ‫خــود را موظــف می دانیــم شــرایط مناســب‬ ‫را ب ــرای تس ــهیل زی ــارت و حف ــظ کرام ــت‬ ‫زائ ــران فراه ــم کنی ــم‪ .‬وی ادام ــه داد‪ :‬ب ــه‬ ‫نه ــا‬ ‫هم ــه موا ک ــب اع ــام کردی ــم برپای ــی ا ‬ ‫ب ــا رعای ــت اص ــول ایمن ــی باش ــد و موا کب ــی‬ ‫ک ــه از قب ــل اع ــام امادگ ــی کردن ــد در حری ــم‬ ‫ح ــرم مطه ــر اس ــکان می دهی ــم و س ــعی‬ ‫م ــا این اسـ ـت که فض ــای ح ــرم در اختی ــار‬ ‫زی ــارت باش ــد و خدم ــات ارائ هش ــده ب ــرای‬ ‫ع ــزاداران در غی ــر از حری ــم ح ــرم مطه ــر‬ ‫انج ــام ش ــود‪ .‬حجت االس ــام ش ــریعتی نژاد؛‬ ‫مع ــاون تبلیغ ــات اس ــامی اس ــتان ق ــدس‬ ‫بابیان اینک ــه ‪ ۲۵‬برنام ــه وی ــژه ب ــرای ده ــه‬ ‫اخــر صفــر برنامه ریــزی شــده اســت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫ش ــعار امس ــال اس ــتان ق ــدس رض ــوی در‬ ‫دهــه اخــر صفــر‪ ،‬خدمــت کریمانــه و جهــاد‬ ‫عالمانــه ذیــل محــور موضوعــی «خــردورزی‬ ‫در زندگ ــی رضوی »س ــت و باتوج هب ــه‬ ‫تق ــارن این ده ــه ب ــا هفت ــه مب ــارک دف ــاع‬ ‫مق ــدس‪« ،‬مقاوم ــت و جه ــاد خردمندان ــه»‬ ‫عنص ــر ش ــکوفایی جامع ــه اس ــامی و مح ــور‬ ‫موضوع ــی هم ــه مباح ــث م ــا خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫وی اع ــام ک ــرد‪ :‬نخس ــتین برنام ــه سلس ــله‬ ‫یس ــت‬ ‫س ــخنرانی ها و مراس ــم سوگوار ‬ ‫ک ــه از ش ــب اربعی ــن اغ ــاز ش ــده اس ــت و‬ ‫ت ــا ش ــام ش ــهادت امام رضـ ـا ؟ع؟ ادام ــه‬ ‫دارد‪ .‬دراین مراس ــم از س ــخنرانان برت ــر‬ ‫کش ــور دع ــوت ش ــده اس ــت‪ .‬وی در ادام ــه‬ ‫گف ــت‪ :‬در ش ــش شـ ـب پایانی م ــاه صف ــر‬ ‫ویژه برنام ــه س ــوگواری در بخ ــش دوم رواق‬ ‫یش ــود‪ .‬مع ــاون تبلیغ ــات‬ ‫ام ــام (ره) برگ ــزار م ‬ ‫اس ــامی اس ــتان ق ــدس اف ــزود‪ :‬س ــومین‬ ‫برنامه مح ــوری‪ ،‬حس ــینیه ح ــرم اس ــت ک ــه‬ ‫یس ــت‬ ‫محف ــل برگ ــزاری هیئ ــات مذهب ‬ ‫یش ــود‪ .‬وی‬ ‫و در صح ــن ق ــدس برگ ــزار م ‬ ‫اظه ــار ک ــرد‪ :‬همچنی ــن اجتم ــاع دوم م ــا‬ ‫در روز ش ــهادت امام رضـ ـا ؟ع؟ بع ــد از نم ــاز‬ ‫ظه ــر و عص ــر در صح ــن پیامب ــر اعظ ــم‬ ‫یش ــود‪ .‬یک ــی از برنام هه ــای‬ ‫برگ ــزار م ‬ ‫ح ــرم مطه ــر مراس ــم خطبه خوان ــی ش ــب‬ ‫ش ــهادت امام رض ـا ؟ع؟ بع ــد از نم ــاز مغ ــرب‬ ‫و عش ــا در صح ــن پیامب ـر ؟ص؟ اس ــت ک ــه ب ــا‬ ‫س ــخنرانی تولی ــت اس ــتان ق ــدس رض ــوی و‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫مرثی هس ــرایی برگ ــزار م ‬ ‫دیگ ــر ویژه برنامه های ــی ب ــرای مخاطب ــان‬ ‫یس ــت‪ .‬مراس ــم س ــوگواری‬ ‫تخصص ‬ ‫ته ــای نوج ــوان در حس ــینیه ح ــرم‬ ‫هیئ ‬ ‫برگ ــزار خواه ــد ش ــد‪ .‬وی بااش ــاره به‬ ‫برنام هه ــای هفت ــه دف ــاع مق ــدس گفـــت‪:‬‬ ‫نخس ــتین برنام ــه برگ ــزاری مراس ــم یادب ــود‬ ‫ش ــهدای ح ــرم مطه ــر رض ــوی ب ــا هم ــکاری‬ ‫بنی ــاد ش ــهید در ت ــاالر ق ــدس اس ــت ک ــه از‬ ‫کل کش ــور دراین برنام ــه حض ــور می یابن ــد‪.‬‬ ‫هم زم ــان‪ ،‬مراس ــم غبارروب ــی م ــزار ش ــهدا‪،‬‬ ‫ویژه برنام ــه از ح ــرم ت ــا بهش ــت را خواهی ــم‬ ‫داشــت و همچنیــن نمایشــگاه هفتــه دفــاع‬ ‫مقــدس از ‪ ۳۱‬شــهریور ماه اغــاز هفتــه دفــاع‬ ‫مقــدس در ایــوان باب الهــادی ؟ع؟ افتتــاح‬ ‫خواهــد شــد و پذیــرای زائــران خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مع ــاون تبلیغ ــات اس ــتان ق ــدس رض ــوی‬ ‫در ادام ــه‪ :‬از برگ ــزاری در رواق حض ــرت‬ ‫زه ــرا ؟س؟ س ــوگواری زن ــان نوغ ــان و‬ ‫ســوگواری ویــژه کــودکان در صحــن حضــرت‬ ‫زه ــرا ؟س؟ و همچنی ــن ویژه برنام ــه زائـــران‬ ‫پی ــاده ب ــا عن ــوان مراس ــم پاب ــوس ت ــا پای ــان‬ ‫صف ــر خب ــر داد‪ .‬محم ــد ش ــبان؛ سرپرس ــت‬ ‫معاون ــت خدم ــات و رف ــاه زائ ــران ح ــرم‬ ‫مطهــر رضــوی در ادامــه افــزود‪ :‬در روزهــای‬ ‫‪۲۳‬ه ــزار‬ ‫پایان ــی م ــاه صف ــر‪ ،‬توزی ــع غ ــذا از ‬ ‫وع ــده ب ــه ‪ ۴۰‬وع ــده ناه ــار و ش ــام افزای ــش‬ ‫پی ــدا می کن ــد و دوه ــزار وع ــده غ ــذا نی ــز در‬ ‫یش ــود و ب ــا‬ ‫حاش ــیه ش ــهر مش ــهد توزی ــع م ‬ ‫ایجــاد ‪ ۱۳۲‬موکــب در حریــم مطهــر رضــوی‬ ‫نیــز روزانــه ‪ ۵۰۰‬هــزار وعــده شــام و ناهــار بیــن‬ ‫ع ــزاداران توزی ــع خواه ــد ش ــد‪ .‬وی اف ــزود‪:‬‬ ‫چایخان هه ــای ح ــرم مطه ــر نی ــز ب هص ــورت‬ ‫ش ــبانه روزی فعالی ــت می کنن ــد و ب ــرای ای ــن‬ ‫ای ــام ‪ ۱۱‬میلی ــون لی ــوان چ ــای درنظ ــر گرفت ــه‬ ‫ش ــده اس ــت‪ .‬وی ادام ــه داد‪ :‬دراین ای ــام دو‬ ‫بیمارس ــتان صحرای ــی در دو ط ــرف ح ــرم‬ ‫مطهــر و همچنیــن ‪ ۷۲‬دســتگاه امبوالنــس‬ ‫در حری ــم ح ــرم مطه ــر رض ــوی مس ــتقر‬ ‫یش ــوند‪ .‬ش ــبان گف ــت‪ :‬قفسـ ـه های‬ ‫م ‬ ‫نگه ــداری امان ــات ه ــم از ‪ 7571‬قفس ــه ب ــه‬ ‫‪۱۱‬ه ــزار قفس ــه و تع ــداد صندل ــی چ ــر خ دار از‬ ‫ ‬ ‫‪ 1700‬ب ــه ‪ 2500‬صندل ــی افزای ــش می یاب ــد‪.‬‬ ‫اجرای نمایش ائینی اسمان هشتم در‬ ‫بست شیخ طوسی‬ ‫ش ــریعتی نژاد در ادام ــه ی ــاداور ش ــد‪ :‬برنام ــه‬ ‫س ــید امی ــن توکلـ ـی زاده ؛ مع ــاون اما ک ــن‬ ‫متبرک ــه ح ــرم مطه ــر رض ــوی ه ــم گف ــت‪:‬‬ ‫پارس ــال طب ــق سرش ــماری انجا مش ــده‬ ‫هم زم ــان ب ــا س ــالروز رحل ــت پیامب ــر‬ ‫اعظ ــم؟ص؟ یک میلی ــون و شـ ـش هزارنفر‬ ‫وارد ح ــرم مطه ــر رض ــوی ش ــدند و امس ــال‬ ‫یش ــود این رق ــم ب ــه‬ ‫پیش بین ــی م ‬ ‫دومیلی ــون زائ ــر برس ــد‪ .‬وی اظه ــار داش ــت‪:‬‬ ‫‪ ۱۴‬موک ــب ج ــاده ای در ده ــه اخ ــر صف ــر‬ ‫داریــم کــه از ظرفیــت خادمــان حــرم مطهــر‬ ‫ته ــای اس ــتانی‬ ‫رض ــوی و دیگ ــر ظرفی ‬ ‫یش ــود ک ــه در چه ــار مح ــور‬ ‫اس ــتفاده م ‬ ‫ورودی ب ــه ح ــرم حض ــور خواهن ــد داش ــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امســال در ایــام عــزاداری محــرم‬ ‫‪ ۵۰۰‬هیئ ــت مذهب ــی ب ــه ح ــرم مطه ــر‬ ‫رض ــوی مش ــرف ش ــدند و پیش بین ــی‬ ‫یش ــود در ده ــه اخ ــر م ــاه صف ــر ‪2500‬‬ ‫م ‬ ‫هیئ ــت ع ــزاداری از مش ــهد و دیگ ــر نق ــاط‬ ‫کش ــور ب ــه ح ــرم مطه ــر ش ــرفیاب ش ــوند‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬هم زم ــان ب ــا س ــالروز وف ــات‬ ‫پیامبــر ا کــرم؟ص؟ ‪ ۱۶‬موکــب خدمت رســانی‬ ‫در مجموع ههــای ورزشــی‪ ،‬مــدارس و دیگــر‬ ‫نه ــای اس ــکان ع ــزاداران و همچنی ــن‬ ‫مکا ‬ ‫‪ ۱۴‬موک ــب بی ــن ج ــاده ای در مس ــیرهای‬ ‫نیش ــابور‪ ،‬قوچ ــان‪ ،‬س ــرخس و فریم ــان‬ ‫ب ــه مش ــهد ب ــرای خدمت رس ــانی مس ــتقر‬ ‫ته ــای‬ ‫نه ــا خدم ‬ ‫خواهن ــد ش ــد ک ــه در ا ‬ ‫یش ــود ازجمله اینک ــه‬ ‫مختل ــف ارائ ــه م ‬ ‫‪ ۳۰‬ه ــزار جف ــت کف ــش بی ــن زائ ــران پی ــاده‬ ‫نیازمن ــد توزی ــع ش ــده اس ــت‪ .‬او ادام ــه داد‪:‬‬ ‫باتوج هب ــه تا کی ــد تولی ــت اس ــتان ق ــدس‬ ‫یب ــر ل ــزوم حض ــور زائ ــران در‬ ‫رض ــوی مبن ‬ ‫برنام هه ــای ح ــرم مطه ــر رض ــوی‪ ،‬ق ــرار‬ ‫اس ــت ایی ــن خطبه خوان ــی ش ــب ش ــهادت‬ ‫امام رض ــا؟ع؟ همانن ــد ش ــب عاش ــورا ب ــا‬ ‫حضــور خادمــان و زائــران انجــام شــود‪ .‬وی‬ ‫اضاف ــه ک ــرد‪ :‬از س ـه ماه پی ــش ب ــرای اج ــرای‬ ‫برنام هه ــای ده ــه اخ ــر صف ــر (موا ک ــب‬ ‫نش ــهری) برنامه ری ــزی‬ ‫برون اس ــتانی و درو ‬ ‫کرده ای ــم و ت ــا ب ــه االن بی ــش از ‪ ۱۰۰‬جلس ــه‬ ‫هماهنگ ــی برگ ــزار ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی استان اعالم کرد؛‬ ‫شناسایی بیش از ‪ ۱۷۰۰۰‬مودی جدید در چهارماه امسال در اردبیل‬ ‫ابراهی ــم قلـ ـی زاده؛ مدی ــرکل ام ــور مالیات ــی‬ ‫کس ــال اخیر ب ــا ایج ــاد‬ ‫اردبی ــل گف ــت‪ :‬در ی ‬ ‫پای ــگاه جام ــع اطالع ــات مودی ــان مالیات ــی‬ ‫بی ــش از ‪ ۲۳۰۰۰‬و در چهارم ــاه امس ــال‬ ‫بی ــش از ‪ ۱۷۰۰۰‬م ــودی جدی ــد در اس ــتان‬ ‫شناس ــایی ش ــده‪ .‬وی بابیان اینک ــه امس ــال‬ ‫ط ــی مهل ــت مق ــرر قانون ــی ب ــرای ارائ ــه‬ ‫ً‬ ‫اظهارنام ــه صاحب ــان مش ــاغل‪ ،‬مجموع ــا‬ ‫بی ــش از ‪ 83538‬فق ــره اظهارنام ــه و ف ــرم‬ ‫تبص ــره م ــاده (‪ )100‬ازس ــوی اش ــخاص‬ ‫حقیق ــی دریاف ــت ش ــده اس ــت از رش ــد‬ ‫‪ 75‬درص ــدی اظهارنام هه ــای دریافت ــی‬ ‫از اش ــخاص حقیق ــی در س ــال ج ــاری‬ ‫خب ــر داد‪ .‬وی باتا کیدبراینک ــه امس ــال در‬ ‫ح ــوزه اش ــخاص حقوق ــی ش ــاهد افزای ــش‬ ‫اظهارنام ــه و می ــزان مالی ــات اب ــرازی بودی ــم‪،‬‬ ‫ً‬ ‫گف ــت‪ :‬مجموع ــا امس ــال تع ــداد ‪4472‬‬ ‫اظهارنام ــه توس ــط اش ــخاص حقوق ــی ب ــه‬ ‫ای ــن اداره کل ارس ــال ش ــد‪ .‬مدی ــرکل ام ــور‬ ‫مالیات ــی اس ــتان بااش ــاره به اینکه تخصی ــص‬ ‫ع ــوارض ش ــهرداری ها در س ــال قب ــل‬ ‫نس ــبت ب ــه م ــدت مش ــابه ‪ 57‬درص ــدی‬ ‫رشــد داشــته‪ ،‬گفــت‪ :‬در ســال ‪ 1400‬از محــل‬ ‫مشــارکت مــردم اســتان در پرداخــت مالیات‬ ‫ب ــر ارزش اف ــزوده‪ ،‬بی ــش از ‪ 1411‬میلیاردری ــال‬ ‫یه ــا‬ ‫به حس ــاب ش ــهرداری ها‪ ،‬دهیار ‬ ‫یه ــای اس ــتان ب هص ــورت‬ ‫و فرماندار ‬ ‫مســتقیم واریــز شــده و بخشــی از اقدامــات‬ ‫اجرای ــی و عمران ــی ک ــه م ــردم عزی ــز م ــا‬ ‫دراین مناط ــق مش ــاهده می کنن ــد از مح ــل‬ ‫ایــن مشــارکت اســت‪ .‬در چهارماهــه امســال‬ ‫بال غب ــر ‪ 539‬میلیاردری ــال از مح ــل ع ــوارض‬ ‫ارزش اف ــزوده به حس ــاب ش ــهرداری ها و‬ ‫یه ــای س ــطح اس ــتان واری ــز ش ــده‬ ‫دهیار ‬ ‫ک ــه نس ــبت ب ــه م ــدت مش ــابه ‪ 233‬درص ــد‬ ‫رش ــد داش ــته اس ــت‪ .‬وی بااش ــاره به‬ ‫برنام هه ــای س ــازمان ام ــور مالیات ــی‬ ‫کش ــور‪ ،‬اج ــرای قان ــون دائم ــی مالی ــات ب ــر‬ ‫ارزش اف ــزوده‪ ،‬مقابل ــه ب ــا ف ــرار مالیات ــی‪،‬‬ ‫قان ــون پایان هه ــای فروش ــگاهی و توس ــعه‬ ‫خدم ــات الکترونیک ــی را از دس ــتاوردهای‬ ‫مه ــم نظ ــام مالیات ــی در دوره جدی ــد‬ ‫خوان ــد و گف ــت‪ :‬تمرک ــز ب ــر پروند هه ــای‬ ‫شه ــای‬ ‫ب ــزرگ و مه ــم مالیات ــی‪ ،‬رص ــد ترا کن ‬ ‫بانک ــی مش ــکوک و مقابل ــه ب ــا ش ــرکت های‬ ‫ص ــوری و کاغ ــذی در قال ــب برنام ــه مقابل ــه‬ ‫ب ــا ف ــرار مالیات ــی از عوام ــل موث ــر در تحق ــق‬ ‫درامده ــای مالیات ــی اس ــتان اس ــت ک ــه‬ ‫نتیج ــه ان تحق ــق ‪ 134.4‬درص ــدی‬ ‫درامده ــای مالیات ــی اس ــتان در ‪1400‬‬ ‫اس ــت‪ .‬در پنج ماهه امس ــال ج ــاری نی ــز‬ ‫بال غب ــر ‪ 645‬میلیاردتوم ــان درام ــد مالیات ــی‬ ‫در اس ــتان محق ــق ش ــده ک ــه نس ــبت ب ــه‬ ‫مــدت مشــابه ‪ 47‬درصــد رشــد دارد‪ .‬ابراهیــم‬ ‫قلـ ـی زاده تصری ــح ک ــرد‪ :‬ب ــا اج ــرای قان ــون‬ ‫پایان هه ــای فروش ــگاهی و س ــامانه مودی ــان‪،‬‬ ‫فعالی ــت اقتص ــادی اش ــخاص بیش ازپی ــش‬ ‫ش ــفاف خواه ــد ش ــد و ام ــکان ف ــرار مالیات ــی‬ ‫ب ــه کمترین می ــزان کاه ــش خواه ــد یاف ــت‪.‬‬ ‫وی ب ــه سـ ـه پایه مالیات ــی جدی ــد ش ــامل‬ ‫مالیــات بــر خان ههــای لوکــس و بــاغ ویالهــا‪،‬‬ ‫مالی ــات ب ــر خان هه ــای خال ــی و مالی ــات ب ــر‬ ‫خودروه ــای لوک ــس اش ــاره ک ــرد و گف ــت‪:‬‬ ‫شناس ــایی پای هه ــای جدی ــد مالیات ــی‬ ‫موج ــب کاه ــش فش ــار ب ــر مودی ــان و ایج ــاد‬ ‫عدال ــت مالیات ــی در کش ــور خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫مسئول دبیرخانه شورای سالمندان استان اعالم کرد؛‬ ‫دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گلستان بیان کرد؛‬ ‫لزوم توجه جدی برای ایجاد‬ ‫حوزه توانمندسازی و اشتغال معتادان بهبودیافته‬ ‫دبیـر شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر اسـتان گلسـتان گفـت‪:‬‬ ‫باز اجتماعی نمـودن افـراد دچار شـده بـه سـوءمصرف مـواد مخـدر بـا ایجـاد‬ ‫حوزه توانمندسـازی و اشـتغال معتادان بهبودیافتگان در اسـتان از ضروریات‬ ‫نسـال ها برنامـه مدونـی بـرای ان تدویـن نشـده اسـت‪.‬‬ ‫امـر اسـت زیـرا طـی ای ‬ ‫مهـدی طالبـی گفـت‪ :‬اینکـه چن دسـال اسـت معتـادان متجاهـر جمـع اوری و‬ ‫یشـوند امـا هنـگام خـروج برنامـه ای بـرای‬ ‫پهـای تـرک اعتیـاد درمـان م ‬ ‫در کم ‬ ‫توانمندسـازی و اشـتغال انـان اندیشـیده نشـده به نوعـی یـک تسلسـل ایجـاد‬ ‫می کنـد و الزم اسـت ایـن چرخـه در اسـتان تکمیـل گـردد زیرا این افـراد به دلیل‬ ‫نداشـتن مهارت یا شـغل مناسـب مجدد به این چرخه بازمی گردند‪ .‬اشـتغال‬ ‫یشـود کـه خیرین اسـتان‬ ‫معتـادان درحال درمـان و بهبودیافتـه زمانـی حـل م ‬ ‫یشـک این عمـل‬ ‫نحـوزه نیـز ورود کننـد‪ .‬ب ‬ ‫همچـون دیگـر اسـتان ها درای ‬ ‫خیرخواهانـه کمتـر از مدرس هسـازی و حـوزه سلامت نیسـت چرا کـه اعتیـاد‬ ‫به عنـوان یکـی از اسـیب های جـدی اجتماعـی بایـد موردتوجـه بیشـتری‬ ‫قـرار گیـرد‪ .‬طالبـی گفـت‪ :‬در کنـار سـاخت مدرسـه چنانچـه بـه مسـئله ترمیـم‬ ‫یشـک در دیگـر‬ ‫ویتریـن اجتماعـی و ارتقـای امنیـت اجتماعـی توجـه نشـود ب ‬ ‫حوزه های اجتماعی نیز تاثیر سو خواهد گذاشت و ابعاد این مسئله و اعتیاد‬ ‫به کودکان ونوجوانان نیز اسیب می زند‪ .‬دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد‬ ‫پهـای ترک اعتیاد‬ ‫مخـدر اسـتان گفـت‪ :‬هنگامی که فردی بـرای درمان به کم ‬ ‫یشـدن‬ ‫یشـود‪ ،‬خانـواده وی نیـز تـا زمـان بهبـودی و بـاز اجتماع ‬ ‫فرسـتاده م ‬ ‫نیازمنـد توجـه و حمایـت اجتماعـی هسـتند در غیـر ایـن صـورت اسـیب‬ ‫دوچنـدان خواهـد شـد لـذا این افـراد بایـد در حیـن درمـان مهـارت بیاموزنـد یـا‬ ‫مشـغول فعالیتـی باشـند تـا بعـد از بهبـودی و امـکان اشـتغال در همـان مکان‬ ‫بتواننـد نیازهـای روزمـره خـود و خانواد هشـان را مرتفـع کننـد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫بـه زنـان به میـزان حداقـل یک دهـه ذکـر کـرد‬ ‫و افـزود‪ :‬در جامعـه ایـران شـانس ازدواج‬ ‫مجدد مردان سالمند درصورت فوت همسر‬ ‫تهـای‬ ‫بیشـتر بـوده و بسـیاری از محدودی ‬ ‫ازدواج مجـدد را درمقایسـه با زنـان ندارنـد‪.‬‬ ‫شبـودن نهـم مهرمـاه روز‬ ‫وی بااشـاره به درپی ‬ ‫جهانی سـالمندان گفت‪ :‬هفته گرامیداشـت‬ ‫تکریم و منزلت سالمندان از ‪ 6‬الی ‪ 12‬مهرماه‬ ‫ازسوی بهزیستی اعالم شده و درهمین راستا‬ ‫برنام ههـای متعـددی بـرای گرامیداشـت‬ ‫این هفتهپیش بینیشدهاست‪.‬نشانبرخی‬ ‫از برنام ههـای گرامیداشـت این هفتـه را کـه بـا‬ ‫مشـارکت دسـتگاه های عضـو ایـن دبیرخانـه‬ ‫و سـمن های فعـال در حـوزه سـالمندی اجـرا‬ ‫خواهنـد شـد را مشـتمل بر ارائـه خدمـات‬ ‫توان بخشـی بـه سـالمندان‪ ،‬گردهمایـی‬ ‫منتخبین سـالمند‪ ،‬دیدار مسـئولین اسـتان‬ ‫از مرا کـز توان بخشـی سـالمندان‪ ،‬انعـکاس‬ ‫رسـانه ای اهمیـت موضـوع سـالمندی‪،‬‬ ‫ارائـه خدمـات سـنجش سلامت و مشـاوره‬ ‫نشـناختی ویـژه سـالمندان‪ ،‬شناسـایی‬ ‫روا ‬ ‫و معرفـی سـالمندان و بازنشسـتگان موفـق و‬ ‫دارای مشـارکت اجتماعـی بـاال‪ ،‬هماهنگـی بـا‬ ‫متولیـان امـور مذهبـی و فرهنگـی به منظـور‬ ‫ترویـج برخـی مبانـی ازجملـه فرهنـگ تکریـم‬ ‫و منزلـت سـالمندی‪ ،‬کتاب خوانـی‪ ،‬ارتقـای‬ ‫کشف بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیاردتومان لوازم یدکی قاچاق‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ری از کشـف بیـش از ‪ ۱۰۰‬میلیاردتومـان‬ ‫لوازم یدکـی خودروهـای خارجـی کـه به صـورت قاچـاق وارد و دپـو شـده‬ ‫بـود‪ ،‬خبـر داد‪ .‬سـرهنگ دوسـتعلی جلیلیـان توضیـح داد‪ :‬همکارانـم در‬ ‫پلیـس امنیـت اقتصـادی بـا انجـام کار اطالعاتـی از دپـوی انـواع لوازم یدکـی‬ ‫خودروهـای خارجـی در یـک انبـار در محـدوده خاورشـهر باخبـر و تیمـی از‬ ‫مامـوران بـا هماهنگـی بـا مرجـع قضائـی بـه انبـار مربوطـه اعـزام شـدند و در‬ ‫بازرسـی محـل بیـش از ‪ ۱۰‬هزارقطعـه لوازم یدکـی خودروهـای خارجـی کشـف‬ ‫و ضبـط شـد‪ .‬به گفتـه وی؛ کارشناسـان ارزش ایـن لوازم یدکـی قاچـاق را‬ ‫بیـش از ‪ ۱۰۰‬میلیاردتومـان اعلام کردنـد‪ .‬فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ری‬ ‫گفـت‪ :‬انبـار لـوازم مکشـوفه پلمـب و یـک متهـم نیـز دراین راسـتا دسـتگیر و با‬ ‫تکمیـل پرونـده بـه مراجع قضائی تحویل شـد‪ .‬ری با بیش از یک میلیون نفر‬ ‫جمعیـت یکـی از شهرسـتان های اسـتان تهـران در ایـران اسـت‪.‬‬ ‫اعمال محدودیت های ترافیکی بهشت زهرا؟س؟‬ ‫در روز ‪ ۳۱‬شهریور‬ ‫محدودیت هـای ترافیکـی پیرامـون بهشـت زهرا؟س؟ در ‪ ۳۱‬شـهریور‬ ‫هم زمـان بـا برگـزاری رژه نیروهـای مسـلح اعلام شـد‪ .‬روابط عمومـی سـازمان‬ ‫بهشـت زهرا؟س؟ دراین رابطـه اعلام کـرد‪ :‬از سـاعت ‪ ۲۴‬چهارشـنبه ‪۳۰‬‬ ‫شـهریورماه تـا پایـان مراسـم رژه‪ ،‬تـردد و توقـف کلیـه وسـایل نقلیه جـز‬ ‫خودروهـای مجـاز بـرای رژه در بزرگراه شـهید هاشـمی و بلوار عالمه عسـگری‬ ‫ممنـوع اسـت‪ .‬اعمـال محدودیت هـا و ممنوعیت هـای ترافیکـی هم زمـان بـا‬ ‫برگـزاری مراسـم رژه نیروهـای مسـلح (‪ ۳۱‬شـهریور ) در معابـر منتهـی به محل‬ ‫برگزاری رژه و اطراف حرم مطهر امام خمینی (ره) و بهشت حضرت زهرا ؟س؟‪،‬‬ ‫اجرا می شود‪ .‬ماموران پلیس راهور تهران بزرگ از ساعت ‪ ۲۴‬روز چهارشنبه‬ ‫‪ ۳۰‬شـهریورماه‪ ،‬شـب قبل از مراسـم رژه نیروهای مسـلح در معابر منتهی به‬ ‫ضلع شمالی حرم مطهر امام راحل مستقر می شوند و نسبت به ساماندهی‬ ‫ترافیـک منطقـه اقـدام می کننـد‪ .‬شـهروندانی کـه پنج شـنبه هم زمـان بـا‬ ‫برگزاری مراسم رژه نیروهای مسلح قصد حضور در بهشت زهرا ؟س؟ را دارند‪،‬‬ ‫از جاده قدیم تهران‪-‬قم (شهید رجایی) به عنوان محور جایگزین استفاده‬ ‫کننـد‪ ۳۱ .‬شـهریور ‪ ۱۳۵۹‬سـالروز اغـاز جنـگ تحمیلـی عراق علیه ایران اسـت‬ ‫و در تقویـم رسـمی کشـور نیـز باعنـوان نخسـتین روز از هفتـه دفـاع مقـدس‬ ‫نام گـذاری شـده اسـت‪.‬‬ ‫فارس‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫مدیرکل بنیاد حفظ اثار فارس خبر داد؛‬ ‫اجرای ‪ ۱۲‬هزار برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس‬ ‫مدیـرکل بنیـاد حفـظ اثـار و نشـر‬ ‫ارزش هـای دفـاع مقـدس فـارس از‬ ‫اجـرای ‪ ۱۲‬هـزار برنامـه در هفتـه دفـاع‬ ‫مقـدس امسـال خبـر داد کـه جهـاد‬ ‫تبییـن از مهم تریـن ان هاسـت ‪ .‬سـردار‬ ‫سـعید کوشـکی در جلسـه شـورای‬ ‫اداری فـارس بابیان اینکـه مـوزه اسـتان‬ ‫از سـال ‪ ۷۷‬در دسـتورکار قـرار گرفتـه و امیـد داریـم مجموعـه مـوزه در سـال‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬به بهره بـرداری برسـد‪ ،‬گفـت‪ :‬فـاز ‪ 1‬مسـتقر اسـت‪ ،‬فـاز ‪ 2‬بعـد از وا گذاری‬ ‫زمیـن و فـاز ‪ 3‬نیـز زمیـن مجـاور بایـد تهاتـر شـود تـا بـه ظرفیـت خوبـی برسـد‪.‬‬ ‫او بابیان اینکـه مـردم فـارس همـواره جـزء پیشـروها به ویـژه در دفـاع مقـدس‬ ‫بوده انـد‪ ،‬افـزود‪ ۳۸۵ :‬شـهید گمنـام در ‪ ۱۴۰‬نقطـه اسـتان فارس دفن شـدند‬ ‫کـه ازاین جهـت رتبـه سـه کشـور را دارد و ایـن عالوه بـر ‪ ۱۵۰۰۰‬شـهید اسـتان‬ ‫اسـت‪ .‬وی بااشـاره به برنامه هـای هفتـه دفـاع مقـدس عنـوان کـرد‪۴۲ :‬‬ ‫برنامه محـوری و اجـرای ‪ ۱۲۰۰۰‬برنامـه توسـط پایگاه هـای مقاومـت و بسـیج‬ ‫تدبیر شده و جهاد تبیین با محوریت دفاع مقدس از مهم ترین ان هاست‪ .‬‬ ‫تجلیل و تکریم ‪ ۱۰۰‬هزار پیشکسوت‪ ،‬برپایی نمایشگاه ها و برگزاری یادواره ها‬ ‫از دیگـر برنامه هـای محـوری این هفتـه اسـت کـه مدیـرکل بنیـاد حفـظ اثـار و‬ ‫شهـای دفـاع مقـدس اسـتان فـارس بـه ان اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫نشـر ارز ‬ ‫مدیرعامل ابفای فارس‪:‬‬ ‫رتبه ‪ 18‬یزد در مقوله سالمندی کشور‬ ‫سـرعت رشـد «جمعیـت سـالمندی» بیـش‬ ‫از سـه برابر متوسـط رشـد «جمعیـت کشـور»‬ ‫اسـت و یزد رتبه ‪ 18‬سـالمندی کشـور را دارد‪.‬‬ ‫مسـئول دبیرخانه شـورای سالمندان استان‬ ‫در دومین جلسـه شـورای سـالمندان استان‬ ‫یـزد گفـت‪ :‬باایـن روال تـا سـال ‪ 1421‬جمعیت‬ ‫سـالمندان کشـور نسـبت بـه وضعیـت فعلـی‬ ‫دوبرابـر شـده و تـا نسـبت ‪ 20‬درصـد کل‬ ‫جمعیـت کشـور افزایـش می یابـد‪ .‬مسـعود‬ ‫نشـان شـعار امسـال هفتـه گرامیداشـت‬ ‫سـالمندان را «تـاب اوری و مشـارکت زنـان‬ ‫سـالمند» ذکـر کـرد و گفـت‪ :‬هم ا کنـون تعـداد‬ ‫«زنـان سـالمند تنهـا» در کشـور چهاربرابـر‬ ‫«مـردان سـالمند تنها»سـت‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫تغییـر روند اجتماعـی و خانوادگـی در جامعه‬ ‫گفـت‪ :‬روحیـه اسـتقالل خواهی فرزنـدان‬ ‫متعاقـب ازدواج و جداشـدن محـل سـکونت‬ ‫نهـا از والدیـن و ازطرفـی عـدم ازدواج‬ ‫ا ‬ ‫مجـدد زنـان بعـد از فـوت همسـر از دالیـل‬ ‫افزایـش زنـان سـالمند تنهاسـت‪ .‬مسـئول‬ ‫دبیرخانـه شـورای سـالمندان بهزیسـتی یـزد‬ ‫از دالیـل دیگـر فزونـی «زنـان سـالمند تنهـا»‬ ‫را کمتربـودن میانگیـن عمـر مـردان نسـبت‬ ‫جهـت اجـرای طـرح احیـاء و‬ ‫تعادل بخشـی منابـع اب زیرزمینـی‬ ‫و صیانـت از منابـع ابـی‪ ،‬طـی‬ ‫یک هفته گذشـته ‪ ۳۳‬چـاه غیرمجـاز‬ ‫اب در شهرسـتان های تهـران‬ ‫مسـدود شـد‪ .‬مدیـر امـور منابـع اب‬ ‫شهرسـتان های شـهریار‪ ،‬ملارد و شـهر‬ ‫قدس‪ ،‬بااشـاره به انسـداد ‪ ۱۱‬حلقه چاه غیرمجاز گفت‪ :‬با این اقدام‪ ،‬از تخلیه‬ ‫سـاالنه بیـش از ‪ ۲۰۲‬هزارمترمکعـب اب از سـفره های زیرزمینـی جلوگیـری‬ ‫شـد‪ .‬محمدرضـا گیتی پـژوه افـزود‪ :‬بـا تالش واحـد حقوقی و با همـکاری گروه‬ ‫گشـت و بازرسـی و اخـذ دسـتور قضائـی ‪ ۱۱‬حلقـه چـاه غیرمجـاز در محـدوده‬ ‫عملکـرد ایـن امـور‪ ،‬به عمق کلـی ‪ ۳۸۰‬متر و دبی ‪ ۱۰.۵‬لیتربرثانیه پر و مسـدود‬ ‫گردید‪ .‬مدیر امور منابع اب شهریار گفت‪ :‬طی هفته قبل‪ ،‬تعداد دودستگاه‬ ‫کنتـور حجمـی و هوشـمند بـر روی چاه هـای دارای پروانـه بهره بـرداری در‬ ‫محـدوده عملکـرد ایـن امـور نصـب شـد‪ .‬سرپرسـت امـور منابـع اب تهـران و‬ ‫پردیـس از انسـداد ‪ ۱۲‬حلقـه چـاه غیرمجـاز و جلوگیری از خروج سـاالنه بیش‬ ‫از ‪ ۱۱۸۰۰۰‬مترمکعب اب از سفره های زیرزمینی خبر داد‪ .‬وحید مرادی نسب‬ ‫افـزود‪ :‬بـا تلاش کارشناسـان واحـد حقوقـی‪ ،‬بازرسـی و نظـارت و بـا اخـذ‬ ‫دسـتور قضائـی طـی یک هفتـه کاری‪ ۱۲ ،‬حلقـه چـاه غیرمجـاز در محـدوده‬ ‫ً‬ ‫عملکـرد امـور در تهـران و پردیـس مجموعـا بـا دبـی شـش لیتربرثانیـه و عمق‬ ‫کلـی ‪ ۲۷۱‬متـر‪ ،‬پـر و مسـدود شـد‪ .‬وی باتا کیدبـر ارتبـاط خـوب و همـکاری‬ ‫تنگاتنـگ بـا دسـتگاه قضائی بـرای برخورد با متخلفان و متجـاوزان به منابع‬ ‫اب سـطحی و زیرزمینـی گفـت‪ :‬برداشـت های بی رویـه اب سـبب افت سـطح‬ ‫اب هـای زیرزمینـی شـده و کاهـش سـطح اب هـای زیرزمینـی خطـرات و‬ ‫عواقـب جبران ناپذیـری در پـی دارد و باتوجه بـه اهمیـت موضـوع‪ ،‬ایـن امـور‬ ‫طبـق قانـون بـا هرگونـه تخلف درزمینه اب های سـطحی و زیرزمینـی برخورد‬ ‫می کنـد‪.‬‬ ‫برایپیشبرداهدافتوسعه ایمنتظر اعتباراتنمی مانیم‬ ‫سلامت در ابعاد جسـمی و معنوی و توسـعه‬ ‫تهـای ارتباطـی و سـواد رسـانه ای‬ ‫مهار ‬ ‫سـالمندان عنـوان کـرد و افـزود همگـی بایـد‬ ‫تلاش مضاعـف نماییـم تـا زیرسـاخت های‬ ‫یـک «محیـط دوسـتدار سـالمند» در اسـتان‬ ‫یـزد فراهـم گـردد‪ .‬دومیـن جلسـه شـورای‬ ‫سـالمندان اسـتان یـزد در ‪ 23‬شـهریورماه بـا‬ ‫دستورکار هماهنگی برنامه های گرامیداشت‬ ‫روز جهانـی سـالمندان در اسـتان و بررسـی‬ ‫پیشـنهادهای دریافتـی به منظـور «تدویـن‬ ‫برنامـه جامـع سـالمندان اسـتان» بـا حضـور‬ ‫نمایندگان دستگاه های عضو این شورا برگزار‬ ‫شـد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ابفـای فـارس گفـت‪ :‬بـرای پیشـبرد اهـداف توسـعه ای در‬ ‫حـوزه اب وفاضلاب‪ ،‬منتظـر اعتبـارات دولتی نمی مانیم‪ .‬علـی جان صادق پور‬ ‫در جلسـه ای با فرماندار شهرسـتان و اعضای شـورای اسلامی شهر اوز‪ ،‬ضمن‬ ‫بررسـی مسـائل مربوط به اب رسـانی شـهری و روستایی این شهرستان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بـرای پیشـبرد اهـداف توسـعه ای خـود در حـوز ه اب وفاضلاب‪ ،‬نبایـد متکی به‬ ‫اعتبارات دولتی باشیم‪ .‬صادق پور‪ ،‬بااشاره به این موضوع که خیرین اب رسان‬ ‫همواره در شهرسـتان های جنوب اسـتان فارس منشا خدمات عام المنفعه و‬ ‫اقدامـات خداپسـندانه بوده انـد‪ ،‬گفت‪ :‬ما در شهرسـتان های جنوبـی‪ ،‬به ویژه‬ ‫شهرسـتان اوز همـواره شـاهد حضـور پررنـگ خیریـن مهـرورز و نیکـوکار در‬ ‫عرصـ ه اب رسـانی بـه مـردم بوده ایـم‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬طـی سـال های اخیـر نیـز‬ ‫خیریـن نیکـوکار و مـردم بخشـند ه شهرسـتان اوز همـواره بـدون چشم داشـت‬ ‫در احـداث و اجـرای طر ح هـای اب رسـانی مشـارکت داشـته اند کـه البتـه از این‬ ‫مردم بلندطبع همین انتظار را داریم‪ .‬مدیر عامل شرکت ابفای استان فارس‬ ‫درادامـه بااشـاره به اینکه کمبـود منابـع مالی شـرایط را به گونه ای رقم زده اسـت‬ ‫کـه دیگـر بـرای اجرای طر ح های اب رسـانی منتظر و متکی به اعتبـارات دولتی‬ ‫نباشـیم‪ .‬صادق پور‪ ،‬شـرکت ابفای اسـتان فارس را پیش قدم در ارائه خدمات‬ ‫موثر اب وفاضالب در استان فارس عنوان نمود و گفت‪ :‬به همراهی مسئولین‬ ‫محلـی بـرای پیشـبرد مطلـوب امـور نیازمندیـم و درصـورت تامیـن اعتبـارات‬ ‫موردنیـاز امـاد ه اجـرای طر ح ها و پروژه های جدید اب رسـانی در شهرسـتان اوز‬ ‫هسـتیم‪ .‬دراین جلسـه که محمدی فرماندار و جهانگیر عطوفت شـعار مدیر‬ ‫امور ابفای شهرستان اوز و همچنین تنی چند از اعضای شورای اسالمی شهر‬ ‫اوز‪ ،‬اخرین وضعیت منابع اب و روند اب رسـانی به مردم شـهرها و روسـتاهای‬ ‫این شهرستان و همچنین مسائل و مشکالت موجود دراین حوزه موردبررسی‬ ‫و تبادل نظـر قـرار گرفت‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬اعظم دستجردی‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 30‬شهریور ‪ 24 1401‬صفر ‪ 21 1444‬سپتامبر ‪ 2022‬سال نوزدهم شماره ‪2598‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫راهکار دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای سالمت دانش اموزان دراستانه بازگشایی مدارس‪:‬‬ ‫تغذیه مناسب و ورزش با رعایت فاصله گذاری اجتماعی‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫سســازی و ارائ ه خدمات ازجمله اقدامات‬ ‫ارتقای ســامت و افزایش امید به زندگی ازطریق پیشــگیری‪ ،‬ا گا هســازی‪ ،‬حسا ‬ ‫کاربردی دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران در ســطح شهرســتان های اســتان اســت‪ .‬بازگشــائی مدارس و همچنین توجه‬ ‫بــه ســامت دانش امــوزان‪ ،‬موضوعی ســت کــه در معاونــت بهداشــتی این مجموعــه برنامه هــای مدونــی بــرای ان تعریــف‬ ‫می شــود و راهبردهایــی بــرای تامیــن امنیــت ســامت دانش امــوزان در حوزه هــای مختلــف برنامه ریــزی می کنــد‪ .‬باتوجه بــه‬ ‫یشــود‪ ،‬در‬ ‫تــداوم وضعیــت کرونایــی در جهــان‪ ،‬انتظــار مـی رود که راهبردهای حوزه ســامت که توســط دانشــگاه تدوین م ‬ ‫ســایر دســتگاه های اجرایــی نیــز جــدی گرفته شــود‪ .‬فاصله گــذاری اجتماعی یکــی از راهبردهــای جلوگیری از شــیوع کرونا و‬ ‫ورزش و فعالیت بدنی؛ سپر محکم تدافعی درمقابله با کرونا‬ ‫دکت ــر فره ــاد غالم ــی؛ رئی ــس دانش ــگاه علوم پزش ــکی مازن ــدران‬ ‫دربـــاره اهمیـــت ورزش و فعالیـــت بدنـــی می گویـــد‪« :‬ورزش‬ ‫به ویـــژه در ســـنین کودکـــی و نوجوانـــی باعـــث ازادکـــردن‬ ‫انرژی ه ــای اندوخت ــه می ش ــود و ای ــن خ ــود بس ــیار لذت بخ ــش‬ ‫و ارامش دهنـــده اســـت»‪ .‬وی اضافـــه کـــرد‪« :‬توجـــه به ســـامت‬ ‫جســم یــک اصــل بــوده و درکنــاران بایــد بــه بحــث تغذیــه ســالم‪،‬‬ ‫خــواب کافــی و مهم تــر از همــه بــه ورزش توجــه مناســبی شــود»‪.‬‬ ‫دکتـــر غالمـــی بااعالم اینکـــه ورزش بـــرای ازبین بـــردن اضطـــراب‬ ‫این روزه ــا بس ــیارموثر اس ــت‪ ،‬اف ــزود‪« :‬تثبی ــت فرهن ــگ ورزش در‬ ‫خانــه و نهادینه کــردن ایــن فرهنــگ بیــن خانواده هــا بســیار دارای‬ ‫اهمی ــت ب ــوده و بای ــد به عن ــوان تجربـ ـه ای جدی ــد موردمطالع ــه‬ ‫قــرار گیــرد و بــر تــداوم ان کوشــید»‪ .‬رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫مازن ــدران ادام ــه داد‪« :‬ای ــده ورزش در خان ــه ه ــم ب ــرای اف ــراد و‬ ‫ه ــم ب ــرای جوام ــع بح ــران زده از کرون ــا بس ــیار فایده بخ ــش اس ــت‬ ‫ک ــه ج ــدای از مباح ــث س ــامتی دیگ ــر فوای ــد ان صرفه جوی ــی در‬ ‫وق ــت‪ ،‬پایین ام ــدن هزینه ه ــای مال ــی‪ ،‬رعای ــت بهداش ــت ف ــردی‪،‬‬ ‫حضــور نداشــتن در اجتمــاع و درنتیجــه ان پاییــن امــدن ریســک‬ ‫ابتـــا بـــه ویـــروس کرونـــا را به همـــراه دارد»‪ .‬وی بااعالم اینکـــه‬ ‫توج ــه ب ــه ورزش در خان ــه به دلی ــل تهدی ــدات ناش ــی از ش ــیوع‬ ‫مجــدد کرونــا مورد تا کیــد مقامــات وزارت بهداشــت اســت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«درچنین ش ــرایطی ورزش می توان ــد به عن ــوان ی ــک س ــپر محک ــم‬ ‫درمقابله ب ــا کرون ــا و ه ــر وی ــروس دیگ ــری در این ــده بـ ـه کار گرفت ــه‬ ‫ش ــود»‪.‬‬ ‫روابط عمومـی دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی مازنـدران‬ ‫درراسـتای ارتقای سـطح سـواد سلامت مردم و نهادینه کردن سـبک زندگی سالم‬ ‫و پیشـگیری از بیماری هـا‪ ،‬بااسـتفاده از ظرفیـت رسـانه ها اقدام بـه ترویج فرهنگ‬ ‫خود مراقبتی و بررسی مولفه های موثر بر سالمت در استان مازندران کرده است‪.‬‬ ‫در گزارشـی که می خوانید محافظت از سلامت دانش اموزان دراستانه بازگشایی‬ ‫مـدارس موردبررسـی قرار گرفته اسـت‪.‬‬ ‫نمــوارد بحــث تغذیــه مناســب و توجــه بــه امــر ورزش‪،‬‬ ‫یشــود؛ امــا درکنارای ‬ ‫تامیــن امنیــت ســامت دانش امــوزان محســوب م ‬ ‫مبحثی ســت کــه بایــد برنامه ریــزی الزم بــرای ســامت ایــن قشــر درراســتای ان صــورت گیــرد‪ .‬بعــد از حضــور دانش امــوزان در‬ ‫مــدارس یکــی از راهبردهــای وزارت بهداشــت توجــه بــه امــر ورزش و تغذیــه در ســطح مــدارس اســت و به عقیــده مقامــات‬ ‫یهــای‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی مازنــدران‪ ،‬کم توجهــی بــه این موضــوع در بلندمــدت زمینــه ابتــا دانش امــوزان بــه بیمار ‬ ‫نحــوزه‬ ‫نگــزارش بنــا داریــم بااســتفاده از ظرفیــت کارشناســان ای ‬ ‫غیروا گیــر نظیــر دیابــت و فشــارخون را فراهــم می کنــد‪ .‬درای ‬ ‫بــه برخــی از چالش هــای ســامت ماننــد کم تحرکــی و مشــکالتی کــه ممکــن اســت جوامــع دانش امــوزی را در اینــده درگیــر‬ ‫کنــد‪ ،‬پرداختــه و راهکارهــای الزم بــرای برون رفــت از ایــن مشــکالت را موردبحــث و بررســی قــرار دهیــم‪.‬‬ ‫‪ ۵‬تــا ‪ ۱۷‬ســال را روزی حداقــل ‪ ۶۰‬دقیقــه در روز به مــدت حداقــل‬ ‫ســـه روز در هفتـــه اعـــام کـــرد و گفـــت‪ :‬ایـــن فعالیت هـــا شـــامل‬ ‫ت بدنــی متوســط تــا شــدید اســت کــه شــامل فعالیت هایــی‬ ‫فعالیـ ‬ ‫می شــود کــه اســتخوان و ماهیچــه را اســتحکام می بخشــد و بایــد‬ ‫در برنامــه کاری قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫بزرگ ساالن باالی ‪ ۱۸‬سال‬ ‫معـــاون بهداشـــتی درمانـــی دانشـــگاه علوم پزشـــکی مازنـــدران‪،‬‬ ‫زم ــان فعالی ــت بزرگ س ــاالن ب ــاالی ‪ 18‬س ــال را درمجم ــوع حداق ــل‬ ‫چطور هنگام ورزش کردن در دوره کووید‪ ۱۹-‬ایمن بمانیم؟‬ ‫معـــاون بهداشـــتی درمانـــی دانش ــگاه علوم پزش ــکی مازن ــدران‬ ‫دربـــاره توجـــه بـــه ورزش در زم ــان ابتالبه کرون ــا‪ ،‬گف ــت‪« :‬ف ــرد‬ ‫مبتالبه کرون ــا ب ــا اعالئ ــم ت ــب‪ ،‬س ــرفه و مش ــکل تنفس ــی از ورزش‬ ‫پرهیـــز کنـــد و ضمـــن توق ــف در من ــزل توصی هه ــای پزش ــکی را‬ ‫مدنظ ــر ق ــرار ده ــد»‪ .‬وی ادام ــه داد‪« :‬ا گ ــر ف ــرد مبت ــا ق ــادر ب ــه‬ ‫یس ــت‪ ،‬ب ــا رعای ــت دغدغ هه ــای‬ ‫پیـــاده روی یـــا دوچرخه سوار ‬ ‫بهداش ــتی‪ ،‬درمان ــی دسـ ـت های خ ــود را قب ــل از رفت ــن‪ ،‬هن ــگام‬ ‫رســیدن بــه مقصــد و به محــض رســیدن بــه خانــه بــا اب و صابــون‬ ‫بشـــوید و بحـــث توجـــه بـــه فاصل هگ ــذاری اجتماع ــی و رعای ــت‬ ‫مباحــث بهداشــتی درمانــی در پــارک یــا فضــای عمومــی در هنــگام‬ ‫دوی ــدن ی ــا ورزش ک ــردن لح ــاظ ش ــود»‪ .‬رئی ــس مرک ــز بهداش ــت‬ ‫یک ــه ف ــرد بیم ــار ب هص ــورت‬ ‫اســـتان خاطرنشـــان کـــرد‪« :‬درصورت ‬ ‫مرت ــب فعالی ــت ورزش ــی نداش ــته‪ ،‬ب ــا راه رفت ــن و ورزش های ــی ب ــا‬ ‫ق ــدرت ک ــم و ب ــا زم ــان کوت ــاه مث ــل پن ــج ت ــا ‪ ۱۰‬دقیق ــه اس ــتارت زده‬ ‫ته ــای‬ ‫و به تدریـــج تـــا ‪ 30‬دقیقـــه درط ــول هفت ــه زم ــان فعالی ‬ ‫ی خ ــود‬ ‫خ ــود را افزای ــش ده ــد و به تدری ــج ب ــر می ــزان امادگ ــی بدن ـ ‬ ‫بیفزای ــد»‪ .‬دکت ــر علیپ ــور بااعالم اینک ــه انتخ ــاب فعالی ــت بدن ــی‬ ‫یس ــت ک ــه ضم ــن توج ــه ب ــه مباح ــث‬ ‫مناس ــب ازجمل ــه اقدامات ‬ ‫ورزشــی‪ ،‬خطــر اســیب بــه افــراد را کاهــش می دهــد‪ ،‬افــزود‪« :‬افــراد‬ ‫برحســب شــرایط ســامتی و تندرســتی خــود‪ ،‬فعالیــت مناســب را‬ ‫انتخ ــاب کنن ــد»‪.‬‬ ‫چطور در خانه و اطراف خانه فعال بمانیم؟‬ ‫معـــاون بهداشـــتی درمانـــی دانش ــگاه علوم پزش ــکی مازن ــدران‬ ‫یم ــدت ب ــرای کار‪،‬‬ ‫ضم ــن توصی ــه ب ــه ع ــدم نشس ــتن های طوالن ‬ ‫مطالع ــه و تماش ــای تلویزی ــون‪ ،‬گف ــت‪ :‬ب ــرای کاه ــش نشس ــتن در‬ ‫داری ــد»‪.‬‬ ‫میزان تاثیر مصرف صبحانه در یادگیری دانش اموزان‬ ‫دکت ــر علیپ ــور؛ معاون ــت بهداش ــتی و خدم ــات درمان ــی دانش ــگاه‬ ‫علوم پزش ــکی مازن ــدران اعتق ــاد دارد‪« :‬س ــن ورود ب ــه دبس ــتان‬ ‫شســال تمــام اســت کــه ســن رشــد کــودک به حســاب می ایــد‪،‬‬ ‫ش ‬ ‫دراین مقطــع ســنی‪ ،‬تغذیــه مناســب از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار‬ ‫چرا به فعالیت بدنی نیاز داریم؟‬ ‫دکت ــر غالم ــی درارتباط ب ــا ل ــزوم توج ــه ب ــه تح ــرکات بدن ــی‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫«حـــرکات بدنـــی مرتـــب‪ ،‬هـــم بـــه بـــدن و هـــم بـــه مغـــز ســـود‬ ‫می رس ــاند؛ همچنی ــن ورزش‪ ،‬زمین ــه کاه ــش فش ــارخون‪ ،‬کنت ــرل‬ ‫وزن و کاهـــش خطـــر بیمـــاری قلبـــی‪ ،‬دیابـــت نـــوع دو و انـــواع‬ ‫س ــرطان را فراه ــم می کن ــد»‪ .‬وی اضاف ــه ک ــرد‪« :‬ورزش در ک ــودکان‬ ‫باعــث تقویــت رشــد شــده و خطــرات بیمــاری در اینــده را کاهــش‬ ‫حرکتـــی پایـــه ای در‬ ‫داده و بـــا توصیـــه بـــه ورزش مهارت هـــای‬ ‫ِ‬ ‫ک ــودکان نهادینـ ـ ه ش ــده و زمینه س ــاز تقوی ــت رواب ــط اجتماع ــی‬ ‫می شـــود»‪.‬‬ ‫حداقل میزان فعالیت پیشنهادشده برای سنین مختلف‬ ‫درهمین ارتبـــاط دکتـــر عبـــاس علیپـــور؛ معـــاون بهداشـــتی‬ ‫درمانــی دانشــگاه علوم پزشــکی مازنــدران‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬ســازمان‬ ‫بهداش ــت جهان ــی ب ــرای می ــزان فعالی ــت بدن ــی اف ــراد در تم ــام‬ ‫ســنین پیشــنهادهایی داده اســت کــه افــراد بــرای بهبــود ســامتی‬ ‫نه ــا را انج ــام دهن ــد»‪.‬‬ ‫و تندرس ــتی خ ــود بای ــد ا ‬ ‫کودکان و بزرگ ساالن ‪ ۵‬تا ‪ ۱۷‬سال‬ ‫وی می ــزان فعالی ــت پیشنهادش ــده ب ــرای ک ــودکان و بزرگ س ــاالن‬ ‫‪ ۱۵۰‬دقیقــه فعالیــت بدنـ ِـی متوســط یــا حداقــل ‪ ۷۵‬دقیقــه فعالیـ ِـت‬ ‫بدنـــی شـــدید شـــامل فعالیت هـــای تقویت کننـــده ماهیچـــه‬ ‫به م ــدت دوروز ی ــا بیش ــتر درط ــول هفت ــه عن ــوان ک ــرد؛ همچنی ــن‬ ‫اف ــراد مس ــن ب ــا ت ــوان حرکت ــی ضعی ــف بای ــد ب ــرای بهب ــود تع ــادل و‬ ‫جلوگیــری از افتــادن به مــدت سـه روز یــا بیشــتر در هفتــه فعالیــت‬ ‫بدن ــی داش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫کب ــار س ــه ت ــا پنج دقیق ــه‬ ‫طوالنی مـــدت هـــر ‪ ۲۰‬تـــا ‪ ۳۰‬دقیق ــه ی ‬ ‫اس ــتراحت کنی ــد‪.‬‬ ‫برنامه روزانه منظمی برای فعالیت بدنی داشته باشید‬ ‫معـــاون بهداشـــتی درمانـــی دانش ــگاه علوم پزش ــکی مازن ــدران‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬داشــتن زمانــی مشــخص بــرای تحــرک داشــتن‬ ‫ب ــه ش ــما کم ــک می کن ــد ت ــا مطمئ ــن ش ــوید ک ــه ه ــرروز فعالی ــت‬ ‫اس ــت و نق ــش موث ــری در افزای ــش ایمن ــی و س ــامت ک ــودکان‬ ‫دارد»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪« :‬باتوج هبــه احتمــال بازگشــایی مــدارس‪،‬‬ ‫ن ش ــرایط خ ــاص ک ــه ب ــا پاندم ــی‬ ‫رعای ــت ن ــکات تغذیــه ای در ایــ ‬ ‫کرونــا مواجــه هســتیم‪ ،‬نقــش مهمــی در ارتقــای ســامت و تقویــت‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن و درنتیجــه تــوان مواجهــه و مقابلــه کــودکان‬ ‫بــا کرونــا دارد»‪ .‬معــاون بهداشــتی درمانــی دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫مازنــدران‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬دانش امــوزان به دلیــل قــرار داشــتن‬ ‫صت ــری دارن ــد ت ــا‬ ‫در س ــن رش ــد‪ ،‬نی ــاز ب ــه توجه ــات تغذی ـه ای خا ‬ ‫نهــا هــم تقویــت شــود»‪ .‬وی‬ ‫ضمــن رشــد بیشــتر‪ ،‬قــدرت تمرکــز ا ‬ ‫ادام ــه داد‪« :‬در تغذی ــه کودکان ــی ک ــه در س ــنین ابتدای ـ ِـی ورود ب ــه‬ ‫گســاالن تفاوت هایــی بایــد قائــل شــد کــه‬ ‫مدرســه هســتند‪ ،‬بــا بزر ‬ ‫این تفــاوت در کیفیــت پروتئیــن مصرفــی ان هاســت؛ یعنــی میــزان‬ ‫نه ــای با کیفی ــت ب ــاال در ک ــودکان بای ــد بی ــش از‬ ‫مص ــرف پروتئی ‬ ‫نه ــای‬ ‫گس ــاالن باش ــد؛ به همین دلی ــل مص ــرف ان ــواع پروتئی ‬ ‫بزر ‬ ‫مم ــر غ و لبنی ــات می توان ــد در‬ ‫حیوان ــی مث ــل ان ــواع گوش ـت ها‪ ،‬تخ ‬ ‫تامی ــن ای ــن پروتئی ــن موردنی ــاز بس ــیارموثر و مفی ــد باش ــد»‪ .‬دکت ــر‬ ‫علیپ ــور ی ــاداور ش ــد‪« :‬درکن ــار توج ــه ب ــه بح ــث تقوی ــت حافظ ــه‬ ‫بایــد برنامــه تغذیـه ای طــوری تنظیــم شــود کــه وزن دانش امــوزان‬ ‫ه ــم متع ــادل ش ــود؛ یعن ــی ن ــه ب ــه کم وزن ــی مبت ــا ش ــوند و ن ــه از‬ ‫اضافـ ـه وزن رن ــج ببرن ــد ک ــه این مس ــئله ب ــا ی ــک برنامه ری ــزی‬ ‫صحی ــح غذای ــی قابل اجراس ــت»‪ .‬رئی ــس مرک ــز بهداش ــت اس ــتان‬ ‫خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬برنام ــه غذای ــی ک ــه دارای ترکیب ــی از هم ــه‬ ‫گرو هه ــای غذای ــی به وی ــژه پروتئی ــن حیوان ــی و م ــواد غذای ــی‬ ‫نه ــا تاحدزی ــادی‬ ‫ک ــه سرش ــار از ام ــاح و م ــواد مفی ــد و ویتامی ‬ ‫ب ــه تع ــادل وزن ک ــودکان در س ــن ورود ب ــه مدرس ــه کم ــک ک ــرده و‬ ‫منجــر بــه افزایــش قــدرت تمرکــز و افزایــش سیســتم ایمنــی بــدن‬ ‫یش ــود»‪ .‬مع ــاون بهداش ــتی و خدم ــات درمان ــی دانش ــگاه‬ ‫م ‬ ‫علوم پزشــکی مازنــدران‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬باتوج هبــه همه گیــری کرونــا‬ ‫و بازگش ــایی م ــدارس‪ ،‬از م ــواد غذای ــی ب ــرای ک ــودکان اس ــتفاده‬ ‫نه ــا کم ــک کن ــد‬ ‫کنی ــم ک ــه ب ــه تقوی ــت سیس ــتم ایمن ــی ب ــدن ا ‬ ‫ت ــا بتوانن ــد درمقابل هب ــا ای ــن بیم ــاری عملک ــرد مناس ــبی داش ــته‬ ‫باش ــند؛ خانواد هه ــا در زم ــان بازگش ــایی م ــدارس باتوج هب ــه‬ ‫ً‬ ‫ش ــیوع کرون ــا‪ ،‬حتم ــا در خ ــوردن صبحان ــه ب ــرای کودکش ــان‪،‬‬ ‫لک ــه ص ــرف صبحان ــه باع ــث‬ ‫جدی ــت داش ــته باش ــند؛ به این دلی ‬ ‫دریاف ــت م ــواد مغ ــذی مختلف ــی ب ــرای ک ــودک می ش ــود ک ــه ب ــه‬ ‫افزای ــش تمرک ــز و یادگی ــری درس هایـــش کمـــک می کنـــد»‪ .‬وی‬ ‫ادام ــه داد ‪» :‬در کودکان ــی ک ــه وع ــده صبحان ــه را ح ــذف می کنن ــد‬ ‫می ــزان دریاف ــت می ــان وعد هه ــا و مـــواد غذایـــی ناســـالم مثـــل‬ ‫چیپ ــس‪ ،‬پف ــک‪ ،‬بیس ــکویت‪ ،‬کیـــک و ‪ ...‬افزایـــش پیـــدا کـــرده و‬ ‫نگ ــروه از ک ــودکان افزای ــش می یاب ــد»‪.‬‬ ‫چاق ــی و اضافـ ـه وزن در ای ‬ ‫مع ــاون بهداش ــتی و خدم ــات درمان ــی دانش ــگاه علوم پزش ــکی‬ ‫مازن ــدران‪ ،‬از خانواد هه ــا خواس ــت ک ــه ضم ــن توج ــه ب ــه ص ــرف‬ ‫وع ــده ناه ــار ک ــودکان‪ ،‬بهت ــر اس ــت از غ ــات س ــبوس دار‪ ،‬می ــوه‬ ‫و س ــبزیجات ت ــازه و لبنی ــات در ای ــن وعده ه ــا اس ــتفاده کنن ــد‪.‬‬ ‫رئی ــس مرک ــز بهداش ــت اس ــتان دراختیارقـــراردادن میان وعـــده‬ ‫مچ ــرب ی ــا دس ــر س ــاده برای اینک ــه ک ــودک‬ ‫ش ــیرهای کوچ ــک ک ‬ ‫یش ــده مض ــر در اوق ــات گرس ــنگی فاصل ــه‬ ‫از م ــواد غذای ــی فراور ‬ ‫بگی ــرد را بس ــیارضروری عن ــوان کـــرد و گفـــت‪« :‬عدم مصـــرف‬ ‫فسـ ـت فودها و نوش ــیدنی های شـــیرین و گازدار موردتوجـــه‬ ‫خانواد هه ــا ق ــرار گی ــرد؛ چرا ک ــه مص ــرف این ن ــوع م ــواد غذای ــی‬ ‫می توانــد منجــر بــه اختــال در عملکــرد سیســتم ایمنــی کــودکان‬ ‫شــود و بهتــر اســت کــه خانواد ههــا توجــه زیــادی بــر مــواد غذایــی‬ ‫مصرف ــی کودکانش ــان داش ــته باش ــند و به ج ــای این ن ــوع م ــواد‬ ‫غذای ــی از میو هه ــا‪ ،‬س ــبزیجات خش ــکبار‪ ،‬اجیل ه ــا و مغز ج ــات‬ ‫ب ــرای می ــان وعد هه ــای کودکانش ــان به ــره بگیرن ــد»‪ .‬وی اضاف ــه‬ ‫ک ــرد‪« :‬بررسـ ـی ها نش ــان می دهـــد کـــه خـــوردن اب میوه هـــای‬ ‫فص ــل در میان وعد هه ــای قب ــل از ظه ــر ب ــه یادگی ــری مطال ــب‬ ‫س ــخت علم ــی در ک ــودکان کمـــک می کنـــد؛ به همین دلیـــل‬ ‫والدی ــن می توانن ــد ب ــا تهی ــه اب میوه هـــای خانگـــی بـــرای‬ ‫فرزن ــدان خ ــود‪ ،‬مغزش ــان را همیشـــه فعـــال نگه داشـــته و از‬ ‫خس ــتگی‪ ،‬بی حوصلگ ــی و کس ــالت های ان هـــا در کالس هـــای‬ ‫درس جلوگی ــری کنن ــد؛ دانش ام ــوزان درط ــول روز بای ــد از تم ــام‬ ‫گرو هه ــای غذای ــی مث ــل میوه هـــا‪ ،‬ســـبزیجات‪ ،‬پروتئین هـــا‪،‬‬ ‫غ ــات و لبنی ــات به ان ــدازه اس ــتفاده کنن ــد»‪ .‬دکت ــر علیپ ــور ادام ــه‬ ‫داد‪« :‬م ــواد غذای ــی سرش ــار از اهـــن یکـــی از نیازهـــای ضـــروری‬ ‫دانش ام ــوزان اس ــت ک ــه در گوشـــت‪ ،‬حبوبـــات و تخم مـــر غ بـــه‬ ‫فراوان ــی وج ــود دارد‪ .‬توج ــه ب ــه مص ــرف ام ــاح روی ک ــه نق ــش‬ ‫مناســبی در رشــد قــد و افزایــش تمرکــز کــودکان دارد‪ ،‬در دســتورکار‬ ‫تغذیـ ـه ای خانواد هه ــا ق ــرار گی ــرد ک ــه ای ــن ام ــاح در اجیل ه ــا‪،‬‬ ‫خش ــکبار‪ ،‬حبوب ــات و میو هه ــای خشک شـــده وجـــود دارد»‪.‬‬ ‫مع ــاون بهداش ــتی و خدمات درمانـــی دانشـــگاه علوم پزشـــکی‬ ‫مازن ــدران بااعالم اینک ــه ویتامین ه ــای «ا» و «س ــی» در س ــامت‬ ‫ک ــودکان بس ــیارموثر اس ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬داش ــتن خ ــواب کاف ــی ب ــرای‬ ‫ک ــودکان در افزای ــش تمرک ــز و یادگی ــری نق ــش بس ــیار موث ــری دارد‬ ‫و خانواد هه ــا بای ــد ب ــه ای ــن نکت ــه ب ــرای رش ــد مناس ــب کودکش ــان‬ ‫توج ــه وی ــژه ای داش ــته باش ــند»‪.‬‬ ‫شیر بخورید‬ ‫دکت ــر علیپ ــور درب ــاره ض ــرورت توجـــه بـــه تغذیـــه شـــیر در بیـــن‬ ‫کــودکان‪ ،‬گفــت‪« :‬براســاس تحقیــق به عمل امــده مشــخص شــده‬ ‫ک ــه مص ــرف ش ــیر در پیش ــرفت تحصیلـــی دانش امـــوزان موثـــر‬ ‫یت ــوان ب ــا مص ــرف حداق ــل یک لی ــوان ش ــیر مق ــداری از‬ ‫اس ــت و م ‬ ‫نی ــاز جس ــمی دانش ام ــوزان را تامی ــن ک ــرد»‪.‬‬ ‫با تغذیه مناسب به جنگ چاقی بروید‬ ‫دکت ــر علیپ ــور بااعالم اینک ــه تغذیـــه دانش امـــوزان درایـــن دوران‬ ‫ً‬ ‫اص ــا خ ــوب نیس ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬مس ــئله تغذی ــه چن ــد بع ــد دارد‪.‬‬ ‫اولی ــن و مهم تری ــن بع ــد ان این اســت که دانش ام ــوز هنگامی ک ــه‬ ‫در خان ــه اس ــت و هی ــچ تفریح ــی ن ــدارد‪ ،‬غی ــر از گاه ــی تلویزی ــون‬ ‫تماشـ ـا کردن ی ــا اس ــتفاده از تبلـــت و گوشـــی و ‪ ...‬ناخـــودا گاه‬ ‫ً‬ ‫ب هس ــمت یخچ ــال و خ ــوردن مـــی رود‪ .‬مخصوصـــا افرادی کـــه‬ ‫نط ــور‬ ‫چاق ــی ژنتیک ــی دارن ــد و می ــل ب ــه غ ــذا خ ــوردن دارن ــد‪ .‬ای ‬ ‫یک ــه وقتش ــان ب ــرای مدرس ــه ی ــا رفت ــن ب ــه باش ــگاه و‬ ‫اف ــراد هنگام ‬ ‫‪ ...‬تل ــف نش ــود‪ ،‬ناخ ــودا گاه ب هس ــمت خ ــوردن می رون ــد»‪ .‬رئی ــس‬ ‫مرک ــز بهداش ــت اس ــتان در پایـــان گفـــت‪« :‬وقتـــی دانش امـــوز‬ ‫بخواه ــد درس ــت تغذی ــه کن ــد بای ــد طب ــق ه ــرم غذای ــی تغذی ــه‬ ‫کنــد؛ یعنــی گوشــت و لبنیــات‪ ،‬همچنیــن میوه جــات و ســبزیجات‬ ‫و غ ــات و مغزیج ــات را به ان ــدازه مص ــرف کن ــد‪ .‬متاس ــفانه کرون ــا‬ ‫خیل ــی از اف ــراد را بی ــکار ک ــرد‪ .‬خیلـــی از افـــراد االن طبـــق هـــرم‬ ‫غذای ــی غ ــذا نمی خورن ــد؛ یعن ــی ب ــا افزای ــش قیمت ه ــا مجبورن ــد‬ ‫بیشــتر از نــان و غــات و یــا چربی هــا اســتفاده کننــد‪ .‬علــت دیگــر‬ ‫ه ــم این اسـ ـت که بعض ــی اف ــراد فک ــر می کنن ــد ب ــا غ ــذا خ ــوردن‬ ‫می توانن ــد سیس ــتم ایمن ــی خ ــود را ب ــاال ببرن ــد و ان ــواع غذاه ــا را‬ ‫می خورن ــد ت ــا کرون ــا نگیرن ــد»‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سایه 2597

روزنامه سایه 2597

شماره : 2597
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه سایه 2596

روزنامه سایه 2596

شماره : 2596
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه سایه 2595

روزنامه سایه 2595

شماره : 2595
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه سایه 2593

روزنامه سایه 2593

شماره : 2593
تاریخ : 1401/06/23
روزنامه سایه 2592

روزنامه سایه 2592

شماره : 2592
تاریخ : 1401/06/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!