روزنامه سایه شماره 2596 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2596

روزنامه سایه شماره 2596

روزنامه سایه شماره 2596

‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫لو فصل موضوعات پادمانی‬ ‫هر توافقی بدون ح ‬ ‫ادعایی بی فایده است‬ ‫تصویب حق رای زنان نیوزیلند‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1893‬؛ قانـون انتخابـات نیوزیلنـد تغییر کـرد و به همه زنان‬ ‫این کشـور‪ ،‬حـق رای داده شـد‪ .‬زنـان نیوزیلنـدی بـرای اولین بـار در انتخابـات ‪۲۸‬‬ ‫نبـار بود که‬ ‫نوامبـر رای دادنـد و «الیزابـت ییتـس» شـهردار وان هونـگا شـد‪ .‬ایـن اولی ‬ ‫یشـد‪.‬‬ ‫چنیـن پسـتی در امپراتـوری بریتانیـا بـه یـک زن داده م ‬ ‫رئیس جمهـوری باتا کیدبراینکـه «تضمین هـای غـرب بایـد بـرای ایـران‬ ‫اطمینان بخـش باشـد» گفـت‪« :‬شـما بایـد بـه جمهـوری اسلامی حـق‬ ‫بدهید که تضمین بخواهد؛ چون با کشور یا کشورهایی طرف نیست که‬ ‫به پیمانشان عمل کرده باشند؛ بلکه با امریکایی طرفیم که نقض پیمان‬ ‫کـرده و خـود بـه ان اقـرار می کنـد»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ ایـت اهلل سـید ابراهیـم‬ ‫تو دومین‬ ‫رئیسـی در جریـان سـفر بـه ازبکسـتان بـرای شـرکت در بیسـ ‬ ‫اجالس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای‪ ،‬گفت وگویی‬ ‫لو فصل موضوعات‬ ‫بـا الجزیـره داشـت و گفـت‪« :‬رفع تحریم ها باید‪ ،‬بـا ح ‬ ‫پادمانـی همـراه باشـد‪ .‬ا گر قرار باشـد موضوعـات ادعایی که ما معتقدیم‬ ‫سیاسـی و بی اسـاس هسـتند‪ ،‬علیـه ایـران باقی بماننـد‪ ،‬توافـق‪ ،‬اثر و فایـده ای نـدارد»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬شهریور ‪ 22 1401‬صفر ‪ 19 1444‬سپتامبر ‪ 2022‬سال نوزدهم شماره ‪ 1500 2596‬تومان‬ ‫مشاور کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی اعالم کرد؛‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫حکمرانینخبگان‬ ‫در عرصه های مدیریتی‬ ‫وجود‪ 14‬میلیونحاشیه نشیندر کشور‬ ‫لوازم التحریر وارداتی‬ ‫و اولیای درمانده‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یک سازمان و چند �پرسش؛‬ ‫ا�یران از شا��نگهای چه می خواهد؟‬ ‫‪3‬‬ ‫نـگاه بـه شـرق و منطقـه دیگـر تشـریفاتی نیسـت و ایـن واقعیـت را اعضـای شـانگهای‬ ‫به خوبـی درک کـرده و عضویـت دائـم جمهـوری اسلامی دراین سـازمان را پذیرفتنـد تـا‬ ‫ایـران همـگام بـا اسـیا بـرای شـکل دهی بـه نظـم جدیـد جهـان بکوشـد‪« .‬شـانگهای»‬ ‫پرتکرارتریـن نامی سـت کـه این روزهـا در خبرهـای رسـمی می شـنویم و از عضویـت دائم‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران در ان می خوانیـم‪ .‬بـرای بسـیاری شـاید ایـن پرسـش مطـرح‬ ‫شـود کـه ایـن سـازمان چیسـت و چـرا عضویـت ایـران در ان اهمیـت دارد‪...‬‬ ‫از لوئی چهاردهم تا ملکه ویکتوریا؛‬ ‫پادشاهانی با طوالنی ترین دوره حکمرانی‬ ‫‪2‬‬ ‫انسـیه خزعلـی؛ معـاون امـور زنـان و خانـواده ریاسـت جمهوری گفـت‪« :‬‏در‬ ‫گفت وگـوی مسـتقیم بـا والدیـن مرحومـه‪‎‬مهسـا امینـی‪ ،‬اطمینـان دادم کـه‬ ‫با جدیـت پیگیـر روشن شـدن تمـام ابعـاد این موضـوع هسـتیم»‪.‬‬ ‫از اغاز سال جاری تاکنون محقق شد؛‬ ‫تعمیرات اساسی و زیرابی هشت فروند‬ ‫شناور عملیاتی در بندر امیراباد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس اداره صمت قدس‪:‬‬ ‫دغدغه اداره صمت‬ ‫تبدیل پروانه های صنفی به صنعتی ست‬ ‫‪8‬‬ ‫شهردار یزد خبر داد؛‬ ‫انجام لکه گیری اسفالت معابر‬ ‫منتهی به مدارس یزد‬ ‫‪6‬‬ ‫یک دههفعالیت‬ ‫گروه «شباهنگ» درگفت وگوبا‬ ‫محمود درویشی و فاطمه قیصرپناه‬ ‫تولیت استان قدس رضوی تاکید کرد؛‬ ‫همراهی و همکاری استان قدس با دولت‬ ‫برای رفع مشکالت زائران‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جناب اقای سعید جابری انصاری‬ ‫انتصـاب شایسـته جنابعالـی به عنـوان مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـتان البـرز را تبریـک عـرض می کنیـم‪.‬‬ ‫رجـای واثـق دارد حضـور شـما در ایـن مسـئولیت‪ ،‬به عنـوان خادمـی صدیـق و والیتمـدار بـا کول هبـار گرانـی از تجربـه‪،‬‬ ‫نویدبخـش نشـاط و تحـرک بیش ازپیـش ان مدیریـت محتـرم خواهـد شـد‪ .‬دوام توفیقـات و مزیـد عـزت و سلامت‬ ‫جنابعالـی را از جهانـدار جان افریـن مسـئلت دارم‪.‬‬ ‫علیرضا نصیرمنش؛ سرپرست روزنامه سایه در استان البرز‬ ‫اصالحیه ا گهی‬ ‫مزایده عمومی‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫پیـرو ا گهـی مناقصـه عمومـی منتشـر شـده در ایـن روزنامـه بـه شـماره های ‪ 2593‬مـورخ ‪1401/06/23‬‬ ‫(نوبت اول) و ‪ 2594‬مورخ ‪( 1401/06/24‬نوبت دوم)‪ ،‬مربوط به بنیاد مسـکن انقالب اسلامی اسـتان‬ ‫سیستان وبلوچسـتان‪ ،‬به اطالع می رسـاند عنوان مزایده "تعدادی از زمین های روسـتایی با کاربری‬ ‫تجـاری‪ ،‬را جهـت خدمـات محله ایـی روسـتایی در روسـتای گنـک شهرسـتان سـیب و سـوران"‬ ‫صحیـح اسـت که بدینوسـیله اصالح می شـود‪.‬‬ ‫م الف ‪576‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1380921‬‬ ‫روزنامهسراسری‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سیستان وبلوچستان‬ ‫ا گهی تجدید مزایده کتبی‬ ‫به اسـتناد ماده ‪ 30‬ائین نامه مالی شـهرداری های تهران و مرا کز اسـتان ها و از محل ردیف درامدی ‪ 140101‬بودجه سـال ‪،1401‬‬ ‫شـهرداری سـاری درنظـردارد بهره بـرداری از فضـای تبلیغاتـی پل هـای عابـر پیـاده در سـطح شـهر بـه شـرح مجموعه هـای‬ ‫اعالمـی مجـزا در اسـناد مزایـده را بـه مـدت یکسـال از طریـق مزایـده عمومی وا گـذار کند‪.‬‬ ‫‪ -1‬براورد اولیه هر مجموعه تبلیغاتی به شرح جدول ذیل است‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫نوع تابلو‬ ‫مکان نصب (جانمایی تابلو)‬ ‫تعداد‬ ‫متراژ هر سمت‬ ‫عرشه(مترمربع)‬ ‫مبلغ پایه ماهانه (ریال)‬ ‫مبلغ پایه ساالنه (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت‬ ‫در مزایده (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫عرشه پل‬ ‫بلوار خزر‪ ،‬روبروی طوبی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪290.000.000‬‬ ‫‪3.480.000.000‬‬ ‫‪174.000.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عرشه پل‬ ‫بلوار امام رضا؟ع؟‪ ،‬مجتمع گلسار‬ ‫‪2‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪310.000.000‬‬ ‫‪3.720.000.000‬‬ ‫‪186.000.000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عرشه پل‬ ‫بلوار کشاورز‪ ،‬ابتدای چراغ قرمز‪،‬‬ ‫شهدای محراب‬ ‫‪2‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪330.000.000‬‬ ‫‪3.960.000.000‬‬ ‫‪198.000.000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عرشه پل‬ ‫بلوار خزر‪ ،‬ابتدای ششصد‬ ‫دستگاه از میدان خزر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪101.5‬‬ ‫‪350.000.000‬‬ ‫‪4.200.000.000‬‬ ‫‪210.000.000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫عرشه پل‬ ‫بلوار ازادی‪ ،‬روبروی برق منطقه ای‬ ‫‪2‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪200.0000.000‬‬ ‫‪2.400.000.000‬‬ ‫‪120.000.000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫عرشه پل‬ ‫کمربندی غربی‪ ،‬ابتدای نظام‬ ‫مهندسی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪370.000.000‬‬ ‫‪4.440.000.000‬‬ ‫‪222.000.000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫عرشه پل‬ ‫بلوار امام رضا؟ع؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪310.000.000‬‬ ‫‪3.720.000.000‬‬ ‫‪186.000.000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫عرشه پل‬ ‫میدانمعلم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪100.0000.000‬‬ ‫‪1.200.000.000‬‬ ‫‪60.000.000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫عرشه پل‬ ‫بلوار کشاورز‪ ،‬صادقیه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪270.000.000‬‬ ‫‪3.240.000.000‬‬ ‫‪162.000.000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫عرشه پل‬ ‫بلوار کشاورز‪ ،‬مهدشت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪250.000.000‬‬ ‫‪3.000.000.000‬‬ ‫‪150.000.000‬‬ ‫‪ -2‬مهلـت خریـد اسـناد مزایـده‪ :‬متقاضیـان می بایسـتی از تاریـخ ‪ 1401/06/28‬لغایـت ‪ 1401/07/02‬نسـبت بـه خریـد اسـناد مزایـده کتبـی از طریـق سـامانه‬ ‫تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) اقـدام کننـد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مبلـغ خریـد اسـناد مزایـده‪ :‬کلیـه متقاضیـان شـرکت در مزایـده می بایسـتی جهت خرید اسـناد مزایـده‪ ،‬مبلـغ ‪ 3.000.000‬ریال به حسـاب درامد شـهرداری‬ ‫سـاری بـه شـماره ‪ 0108598799000‬نـزد بانـک ملـی ایـران واریز فرمایند‪.‬‬ ‫‪ -4‬متقاضیـان می بایسـت سـپرده شـرکت در مزایـده کتبـی را برابـر مبلـغ منـدرج در اسـناد مزایـده‪ ،‬بـه حسـاب سـپرده شـهرداری سـاری واریـز و یـا معـادل ان‬ ‫ضمانتامـه معتبـر بانکـی ارائـه کنند‪.‬‬ ‫‪ -5‬شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز است‪.‬‬ ‫‪ -6‬سایر اطالعات در اسناد مزایده مندرج است‪.‬‬ ‫م الف ‪13854‬‬ ‫جواد طالبی خارکشی؛ شهردار ساری‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫پساببا کیفیت؛‬ ‫ظرفیت بزرگ ابی در کشور‬ ‫ت تصفیه خانـه فاضلاب زمینـه تولیـد‬ ‫اسـتفاده از ظرفیـ ‬ ‫سـاالنه ‪ 2.1‬میلیاردمترمکعـب پسـاب با کیفیـت را مهیـا‬ ‫کرده که می تواند در بخش صنعت و فضای سـبز شـهری‬ ‫مورداسـتفاده قـرار گیـرد‪ .‬به گـزارش فـارس؛ هفتـه گذشـته‬ ‫بـود کـه سیاسـت های کلـی برنامـه هفتـم توسـعه پـس از‬ ‫مشـورت بـا مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام بـا اولویـت‬ ‫پیشـرفت اقتصادی توام با عدالت تعیین و به سـران سـه‬ ‫قوه‪ ،‬رئیس مجمع تشـخیص مصلحت و رئیس سـتادکل‬ ‫نیروهـای مسـلح ابلاغ شـد‪ .‬براین مبنـا؛ یکی ازمـوارد مهـم‬ ‫موردتوجـه دراین برنامـه کـه در مـاده ‪ 7‬سیاسـت های‬ ‫کلـی منعکـس شـده‪ ،‬توجـه بـه مسـئله پسـاب به عنـوان‬ ‫یکـی از حلقه هـای مفقـوده صنعـت اب کشـور اسـت‪.‬‬ ‫براین اسـاس در مـاده ‪ 7‬سیاسـت های کلـی برنامـه‬ ‫هفتـم توسـعه امـده تـا «برنامه ریـزی بـرای دسـتیابی بـه‬ ‫سـایر اب هـا و بازچرخانـی اب هـای صنعتـی و پسـاب»‬ ‫در دسـتورکار قـرار گیـرد‪ .‬نکتـه قابل توجـه در مسـئله‬ ‫پسـاب های عـدم اطلاع کافـی مـردم نسـبت بـه ایـن‬ ‫صنعـت در کشـور اسـت‪ .‬براسـاس پژوهـش انجام شـده‬ ‫توسـط یکـی از مرا کـز افکارسـنجی رسـمی در کشـور کـه در‬ ‫دو اسـتان مرکزی کشـور انجام شده است‪ 47.55 ،‬درصد‬ ‫از مـردم ایـن دو اسـتان اطالعـی از تعریـف پسـاب ندارنـد‬ ‫و تنهـا ‪ 22.7‬درصـد به طـور دقیـق پسـاب را بـا تعاریـف‬ ‫اصلـی معرفـی کرده انـد‪ .‬عالوه برایـن ‪ 3.45‬درصـد از‬ ‫مـردم ایـن دو اسـتان فکـر می کننـد‪ ،‬پسـاب همـان اب‬ ‫الـوده جـاری در سـطح شـهرهای کشـور اسـت‪ .‬براسـاس‬ ‫تعاریـف علمـی‪ ،‬پسـاب عبارت اسـت از اب خار ج شـده از‬ ‫تصفیه خانه هـای فاضلاب مطابـق اسـتانداردهای ملـی‬ ‫کـه عملیـات بهبـود کیفیـت بـر ان اعمـال شـده و قابلیـت‬ ‫اسـتفاده در مصـارف مختلـف دارد‪ .‬باتوجه بـه ایـن‬ ‫تعریف‪ ،‬مشـخص می شـود پسـاب با فاضالب خار ج شـده‬ ‫از مصـارف مختلـف در کشـور متفـاوت اسـت‪ .‬براین مبنـا‬ ‫پسـاب بـه ابـی گفتـه می شـود کـه از یـک مرحلـه سـنگین‬ ‫فـراوری به نـام تصفیه خانـه عبـور کـرده و هم ا کنـون‬ ‫قابلیـت اسـتفاده در کشـور را دارا اسـت‪ .‬براسـاس اخریـن‬ ‫امارنامـه ماهانـه صنعـت اب وبـرق مربـوط بـه مردادمـاه‬ ‫‪ ،1401‬تعـداد ‪ 258‬تصفیه خانـه فاضلاب در مـدار‬ ‫فعالیت انـد کـه روزانـه ‪ 5754‬هزارمترمکعـب اب تولیـد‬ ‫می کننـد‪ .‬بـا فـرض ثابت بـودن این عـدد طـی ‪ 365‬روز‬ ‫سـال‪ 2.1 ،‬میلیاردمترمکعـب پسـاب در هرسـال ازطریـق‬ ‫تصفیه خانه هـای فاضلاب در کشـور مهیـا اسـتفاده‬ ‫دوبـاره خواهـد شـد‪ .‬براین مبنـا اسـتفاده مجـدد از ایـن‬ ‫درشـرایطی که ‪ 53‬درصد از مشـترکان کشـور تحت پوشـش‬ ‫شـبکه فاضلاب قـرار دارنـد‪ ،‬می توانـد زمینـه کاهـش‬ ‫‪ 1.5‬درصـد اسـتفاده از اب تجدیدپذیـر در کشـور را‬ ‫فراهـم کنـد‪ .‬نکتـه قابل توجـه اینکـه ا کنـون در کل کشـور‬ ‫هشـت میلیون و ‪ 781‬هـزار مشـترک فاضلاب در کشـور‬ ‫هسـت کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه پارسـال شـاهد رشـد‬ ‫‪ 5.3‬درصدی مشـترکان هسـتیم و با ارتقای پوشش دهی‬ ‫شـبکه فاضلاب این رقـم نیـز افزایـش پیـدا می کنـد‪.‬‬ ‫اسـتفاده از پسـاب خروجـی تصفیه خانه هـای فاضلاب‬ ‫کشـور کـه اسـتاندارد کافـی را داراسـت یکـی از بهتریـن‬ ‫منابـع بـرای صنایـع کشـور به حسـاب می ایـد‪ .‬براین مبنـا‬ ‫درشـرایطی که میـزان اب موردنیـاز در صنعـت ا کنـون‬ ‫سـاالنه ‪ 1.3‬میلیاردمترمکعـب بـراورد می شـود‪ ،‬لـذا بـا‬ ‫ظرفیـت موجود تصفیه خانه های فاضالب کشـور‪ ،‬امکان‬ ‫پوشـش ‪ 100‬درصـدی نیـاز صنعـت از پسـاب با کیفیـت‬ ‫هسـت‪ .‬دراین شـرایط به نظـر می رسـد کلیـه صنایـع‬ ‫کشـور بایـد بـا توسـعه خطـوط انتقـال زمینـه اسـتفاده از‬ ‫منابـع پسـاب در محـل تصفیه خانه هـای کشـور را فراهـم‬ ‫کـرده و میـزان اسـتفاده از اب تجدیدپذیـر خـود را بـه‬ ‫صفـر برسـانند‪ .‬باتوجه بـه تولیـد ‪ 2.1‬میلیاردمترمکعـب‬ ‫پسـاب درشـرایطی که فـرض شـود‪ 1.3 ،‬میلیاردمترمکعـب‬ ‫از ایـن اب بـرای صنعـت مهیـا شـود‪ ،‬لـذا همچنـان‬ ‫‪ 800‬میلیون مترمکعـب تولیـد پسـاب بـا ظرفیـت فعلـی‬ ‫تصفیه خانه هـای کشـور وجـود دارد کـه می توانـد سـهم‬ ‫فضـای سـبز شـهر های کشـور شـود و جلـوی اتلاف‬ ‫منابـع اب زیرزمینـی دراین مناطـق را به حداقـل برسـاند‪.‬‬ ‫دراین راسـتا‪ ،‬صـادق نیک نژاد(کارشـناس حـوزه منابـع‬ ‫ً‬ ‫اب) گفـت‪« :‬در برخـی از شـهرهای کشـور کـه اتفاقـا‬ ‫مشـکل اب هـم وجـود دارد‪ ،‬فضـای سـبز سـاالنه بیـش‬ ‫ً‬ ‫از ‪ 1.2‬میلیاردمترمکعـب اب مصـرف می کنـد کـه تمامـا از‬ ‫منابـع اب زیرزمینـی اسـتفاده می شـود»‪ .‬ایـن کارشـناس‬ ‫حـوزه منابـع اب تا کیـد کـرد‪« :‬درحالـی این میـزان اب از‬ ‫سـرانه اب تجدیدپذیر کشـور تامین می شود که به راحتی‬ ‫می تـوان دراین بخـش از پسـاب با کیفیـت اسـتفاده کرد»‪.‬‬ ‫نکتـه مهـم اینکـه بـا توسـعه ظرفیت هـای تصفیه خانـه‬ ‫فاضلاب و اسـتقرار سـامانه های جدیـد امـکان رشـد‬ ‫حداقـل دوبرابـری تولیـد پسـاب هسـت کـه می تـوان از‬ ‫این بخـش در مصارفـی نظیـر صنایـع و بخش فضای سـبز‬ ‫اسـتفاده کـرد‪ .‬بـا رعایـت اسـتانداردها امـکان اسـتفاده از‬ ‫ایـن منبـع در مصارفـی نظیـر کشـاورزی نیـز مهیاسـت‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫دو شنبه ‪ 28‬شهریور ‪ 1401‬شماره‪2596‬‬ ‫لوازم التحریر وارداتی و اولیای درمانده‬ ‫یک سازمان و چند پرسش؛‬ ‫ایران از شانگهای چه می خواهد؟‬ ‫نــگاه بــه شــرق و منطقــه دیگــر تشــریفاتی‬ ‫نیســت و ایــن واقعیــت را اعضــای شــانگهای‬ ‫به خوبــی درک کــرده و عضویــت دائــم‬ ‫جمهوری اســامی دراین سازمان را پذیرفتند‬ ‫تــا ایــران همــگام بــا اســیا بــرای شــکل دهی بــه‬ ‫نظــم جدیــد جهــان بکوشــد‪ .‬ب هگــزارش ایرنــا؛‬ ‫یســت کــه‬ ‫«شــانگهای» پرتکرارتریــن نام ‬ ‫یشــنویم و از‬ ‫این روزهــا در خبرهــای رســمی م ‬ ‫عضویت دائم جمهوری اســامی ایران در ان‬ ‫می خوانیــم‪ .‬برای بســیاری شــاید این پرســش‬ ‫مطــرح شــود کــه ایــن ســازمان چیســت و چــرا‬ ‫عضویــت ایــران در ان اهمیــت دارد؟‬ ‫شانگهایچیست؟‬ ‫در سـال ‪ ،۱۹۹۶‬وقتـی چیـن و روسـیه به منظـور‬ ‫شهـای مـرزی خـود پس از‬ ‫سـامان دادن بـه چال ‬ ‫فروپاشـی شـوروی‪ ،‬را هحـل گفت وگـو را برگزیدنـد؛‬ ‫«قرقیزسـتان‪ ،‬تاجیکسـتان و قزاقسـتان»‬ ‫به عنـوان سـه جمهـوری تازه اسـتقالل یافته از‬ ‫شـوروی سـابق را به این مذا کرات در شـانگهای‬ ‫چیـن فراخواندنـد تـا گروهـی موسـوم بـه‬ ‫کسـال‬ ‫«شـانگهای ‪ »۵‬شـکل گیـرد‪ .‬به فاصلـه ی ‬ ‫ازبکسـتان‪ ،‬دیگـر جمهـوری تازه تاسـیس هـم‬ ‫یهـای‬ ‫نگـروه پیوسـت و سـازمان همکار ‬ ‫بـه ای ‬ ‫شـانگهای شـکل گرفـت‪ .‬بـا جدیت یافتـن ایـن‬ ‫سـازمان و باتوج هبـه دو عضـو قدرتمنـد ان‬ ‫یعنـی چیـن و روسـیه‪ ،‬کشـورهای شـرق و میانـه‬ ‫اسـیا بـرای پیوسـتن بـه ان مشـتاق شـدند؛ امـا‬ ‫در اساسـنامه سـازمان مسـیر پیوسـتن چنـدان‬ ‫اسـان پیش بینـی نشـده بـود و ازاین رو کشـورها‪،‬‬ ‫متناسـب بـا شـرایط خـود رونـد الحـاق بـه‬ ‫شـانگهای را در بـازه زمانـی دو تـا ‪ ۱۰‬سـال طـی‬ ‫می کننـد‪ .‬کشـورهای خواهـان عضویـت‪ ،‬ابتـدا‬ ‫باعنـوان شـرکای گفت وگـو‪ ،‬سـپس عضـو ناظـر و‬ ‫پـس ازان به عنـوان عضـو رسـمی و دائمـی به این‬ ‫سازمان ملحق می شوند‪ .‬هند و پا کستان سال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬و پـس از طـی مراحلـی عضـو ایـن سـازمان‬ ‫شـدند و درحال حاضـر افغانسـتان‪ ،‬بلاروس‬ ‫و مغولسـتان عضـو ناظـر سـازمان همـکاری‬ ‫شـانگهای و جمهـوری اذربایجـان‪ ،‬ارمنسـتان‪،‬‬ ‫کامبـوج‪ ،‬نپـال‪ ،‬ترکیـه و سـریالنکا شـرکای‬ ‫گفت وگـوی ایـن سـازمان هسـتند‪.‬‬ ‫سازمانی با عضویت نصف جهان‬ ‫جهان امروز‪ ،‬دنیای سـازمان های متنوعی ست‬ ‫کـه بـرای اهـداف گونا گـون‪ ،‬پیـدا و پنهـان ایجـاد‬ ‫شـده و توسـعه یافته انـد‪ ،‬سـازمان هایی کـه‬ ‫نهـا را کشـورهای اروپایـی و امریـکا‬ ‫اغلـب ا ‬ ‫یتـوان از‬ ‫تاسـیس کردنـد‪ .‬شـانگهای را م ‬ ‫معـدود سـازمان هایی دانسـت کـه گرچـه‬ ‫ماهیـت سیاسـی ان در اولویـت دوم اسـت‬ ‫امـا صـرف حضـور و قدرت گیـری‪ ،‬ان را در برابـر‬ ‫سـازمان هایی نظیـر ‪ G7‬قـرار می دهـد‪ .‬ا گـر‬ ‫ملقب به لوئی کبیر (تولد‪/1638 :‬مرگ‪ )1715 :‬پادشاه فرانسه و ناوار‬ ‫از ‪ ۱۴‬مه ‪ ۱۶۴۳‬تا زمان مرگش در ‪ ۷۷‬سالگی؛ که میراث طوالنی ترین سلطنت‬ ‫در تاریخ فرانسه و تمام تاریخ اروپا را از خود بر جا نهاد‪.‬‬ ‫الیزابت الکساندرا مری وینزر (تولد‪/1926 :‬مرگ‪ )2022 :‬از ‪ ۶‬فوریه ‪ ۱۹۵۲‬تا ‪ ۸‬سپتامبر ‪۲۰۲۲‬‬ ‫ملکه حا کم پادشاهی بریتانیا و قلمروهای مشترک المنافع بود‪ .‬پدرش وقتی برادرش‬ ‫(شاه ادوارد هشتم) در ‪ ۱۹۳۶‬پس از یک بحران قانونی مجبور به استعفا شد‪ ،‬به سلطنت‬ ‫رسید و با پادشاهی او‪ ،‬الیزابت به وارث مقدر امپراتوری بریتانیا تبدیل شد‪.‬‬ ‫چرا عضویت ایران در شانگهای مهم است؟‬ ‫یشـدن عضویـت دائـم ایـران‬ ‫هم زمـان بـا نهای ‬ ‫در سـازمان همـکاری شـانگهای‪ ،‬پرسـش مهـم‬ ‫نسـاده‬ ‫دیگـر در اذهـان عمومـی مـردم به زبا ‬ ‫نسـازمان‬ ‫این اسـت که چـرا عضویـت ایـران درای ‬ ‫اهمیـت دارد؟ یـا ایـن عضویـت چـه دسـتاورد‬ ‫مشـخص و ملموسـی بـرای مـردم در پی خواهد‬ ‫یتـوان دو‬ ‫داشـت؟ درپاسـخ به ایـن پرسـش ها م ‬ ‫دسـته از عوامـل را برشـمرد؛ اهمیـت سیاسـی و‬ ‫اهمیـت اقتصـادی شـانگهای بـرای ایـران‪.‬‬ ‫الف‪ .‬عضویت در شانگهای؛‬ ‫سندشکستسیاست های امریکا‬ ‫چهاردهـه تلاش بی وقفـه غـرب بـرای انـزوای‬ ‫ایـران‪ ،‬بـا عضویـت تهـران در یکـی از مهم تریـن‬ ‫سـازمان های بین المللـی بـاز بی اثـر شـد‪ .‬امریـکا‬ ‫و رژیـم صهیونیسـتی سال هاسـت در تقلای‬ ‫نمایـش چهـره ای هراسـنا ک از ایـران بـه جامعـه‬ ‫بین الملل هستند‪ .‬عضویت ایران در گروهی که‬ ‫‪ ۲۳‬درصد جغرافیای زمین و ‪ ۴۵‬درصد جمعیت‬ ‫یشـود‪ ،‬ایـن تقالهـا را بی اثـر و‬ ‫کـره را شـامل م ‬ ‫موقعیـت و جایـگاه منطقـه ای و بین المللـی‬ ‫ایـران را تقویـت کـرده‪ .‬نقش افرینـی اینـده ایـران‬ ‫نسـازمان جهانـی باتوج هبـه رویکـرد ان‬ ‫درای ‬ ‫می توانـد اثـر تحری مهـای بین المللـی را بـر ایـران‬ ‫کاهـش دهـد و نقـش جمهـوری اسلامی را در‬ ‫سـاختارهای رسـمی منطقـه تثبیـت کنـد‪.‬‬ ‫ب‪ .‬مزایای اقتصادی شانگهای برای ایران‬ ‫اهمیـت اساسـی شـانگهای بـرای ایـران‪ ،‬بعـد‬ ‫‪72‬سال و ‪110‬روز‬ ‫در شـانگهای به عنـوان مکانیسـمی جهـت‬ ‫سامان دادن به موضوع انرژی در شانگهای هم‬ ‫می تواند در درازمدت به نفع ایران تعریف شـود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬امنیـت‪ :‬سـازمان همـکاری شـانگهای در‬ ‫مقـام سـازمانی کـه بـا اصـل مبـارزه بـا تروریسـم‪،‬‬ ‫افراط گرایـی و جدایی طلبـی تاسـیس شـد‪ ،‬در‬ ‫جهـان امـروز می توانـد در قالـب پیمـان امنیتـی‬ ‫ماننـد ناتـو هـم ایفـای نقـش کنـد و بازشـدن‬ ‫چنین مسیری پیش روی ایران‪ ،‬ازمنظر دفاعی‬ ‫و امنیتـی مهـم اسـت‪ .‬حضـور در پیمـان نظامی‬ ‫کـه چهـار عضـو هسـته ای دارد‪ ،‬بـرگ برنـده‬ ‫یسـت کـه‬ ‫ایـران درصـورت ایجـاد چنیـن پیمان ‬ ‫چنـدان هـم دورازذهـن به نظر نمی رسـد‪ .‬تجربه‬ ‫ایـران در مبارز هبـا مـواد مخـدر‪ ،‬قاچـاق انسـان‬ ‫یسـت کـه تهـران دراختیـار‬ ‫و تروریسـم ظرفیت ‬ ‫این کشـورها قـرار می دهـد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬تامین مالی و همکاری بانکی‪ :‬همکاری های‬ ‫بانکـی کشـورهای عضـو شـانگهای درصـورت‬ ‫یهـا می توانـد تابـوی ایـن‬ ‫حـذف دالر از همکار ‬ ‫ارز را شکسـته و نظم اقتصادی نوینی در جهان‬ ‫ایجـاد کنـد‪ .‬اعطـای وا مهـا و اعتبـارات اعضـای‬ ‫شـانگهای بـه اعضـای خـود از دیگـر فوایـد‬ ‫نسـازمان بـرای ایـران‬ ‫نمـدت عضویـت درای ‬ ‫میا ‬ ‫خواهـد بود که تا کنون درهمین راسـتا به حدود‬ ‫فشـده وام و اعتباراتـی بال غبـر‬ ‫‪ ۶۰‬پـروژه تعری ‬ ‫‪۱۰‬میلیـارددالر تخصیـص داده شـده‪ .‬تشـکیل‬ ‫کهـای‬ ‫کنسرسـیوم بین بانکـی بـا طیفـی از بان ‬ ‫کشـورهای عضـو و تلاش بـرای شـکل دهی بـه‬ ‫بانـک توسـعه سـازمان همـکاری شـانگهای از‬ ‫دیگـر تصمیمـات سـازمان بـرای سـال ها اینـده‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫لوئی چهاردهم‬ ‫‪70‬سال و ‪214‬روز‬ ‫‪70‬سال و ‪126‬روز‬ ‫بومیپول ادولیاده‬ ‫‪70‬سال و ‪91‬روز‬ ‫یوهان دوم‬ ‫بنیان گذار (تولد‪/1699 :‬مرگ‪« )1778 :‬الور سه تار» (معروف به شهر کاسه برنج)‬ ‫که از ‪ 1710‬تا ‪ 1778‬سلطنت کرد و بر منصطقه سلطان نشین کداه (مالزی) حکمرانی می کرد‪.‬‬ ‫‪68‬سال و ‪220‬روز‬ ‫محمد جیوا‬ ‫امپراتور (تولد‪/603 :‬مرگ‪ )683 :‬پالنکه مربوط به تمدن مایا (مکزیک امروز ) در اواخر دوره‬ ‫کالسیک دوران پیشا کلمبی در گاه نگاری امریکای مرکزی (مکزیک) بود‪.‬‬ ‫دوره او را دوره شکوفایی فرهنگ و تمدن مایا می دانند‪.‬‬ ‫‪68‬سال و ‪33‬روز‬ ‫کینیچ جاناب پا کال‬ ‫‪67‬سال و ‪355‬روز‬ ‫فرانتس یوزف یکم‬ ‫‪67‬سال و ‪130‬روز‬ ‫چان ایمیکس کی اویل‬ ‫او (تولد‪/1830 :‬مرگ‪ )1916 :‬امپراتور اتریش‪ ،‬پادشاه بوهم و مجارستان از سال ‪ ۱۸۶۷‬بود؛‬ ‫که پس از کناره گیری «فردیناند یکم» در پی انقالب های ‪ ،۱۸۴۸‬به جای او بر تخت نشست‪.‬‬ ‫دوازدهمین فرمانروای ایالت کوپان تمدن مایا (هندوراس امروزی) بود‪ .‬نام مستعار او‬ ‫(تولد‪/604 :‬مرگ‪« )695 :‬اسموک جگوار» بود‪.‬‬ ‫باستان شناسان شواهد کمی از فعالیت برای ‪ 26‬سال اول زندگی او پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫او (تولد‪/1759 :‬مرگ‪ )1825 :‬پادشاه دو سیسیل از سال ‪1816‬؛ پس از بازسازی این منطقه‬ ‫جو تخت ناپل خلع شد‪.‬‬ ‫پس از پیروزی در جنگ های ناپلئون بود‪ .‬او البته دو بار نیز از تا ‬ ‫الکساندرینا ویکتوریا (تولد‪/1819 :‬مرگ‪ )1901 :‬از ‪ ۲۰‬ژوئن ‪ ۱۸۳۷‬تا پایان عمر‬ ‫ملکه پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند بود‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬از ‪ ۱‬ژانویه ‪ ۱۸۷۷‬تا پایان عمر‪ ،‬امپراتریس هند بود‪.‬‬ ‫‪65‬سال و ‪90‬روز‬ ‫‪63‬سال و ‪216‬روز‬ ‫در گذشـته های دور و حتـی قبل از انقلاب کـه هزینـه تحصیـل فرزنـدان‪ ،‬برای‬ ‫خانواده ها تابدین حد گران و زیاد نبود ‪ ،‬مهم ترین لوازم برای یک دانش اموز‬ ‫چنـد دفترچـه سـاده‪ ،‬چنـد عـدد مـداد‪ ،‬یـک پا ک کـن‪ ،‬یـک مداد تـراش و یک‬ ‫خط کش معمولی بود که کل خریدهای خانواده را برای اغاز سـال تحصیلی‬ ‫تشـکیل مـی داد و ایـن خریـدی بـوده کـه بیـش از ‪ 95‬درصـد دانش امـوزان‬ ‫بدین شـکل انجـام می دادنـد و شـمار بسـیار کمـی از مـردم کـه همیـن لـوازم‬ ‫را تهیـه می کردنـد‪ ،‬ان قـدر می گشـتند تـا جنـس مرغـوب ان را تهیـه کننـد کـه‬ ‫ً‬ ‫قطعا جنس با کیفیت باال‪ ،‬قیمت باالیی هم داشـت؛ اما در سـال های اخیر‪،‬‬ ‫فروشـگاه های کشـور پـر شـده از لوازم التحریـر لوکـس و بی کیفیـت چینـی کـه‬ ‫جاذبه هـای بسـیار دارد و در چند روز مانـده بـه مهرمـاه‪ ،‬تضـاد واضـح و اشـکار‬ ‫خانواده هـا را موجـب شـده اسـت‪ .‬دانش امـوز کـه نمی داند و نمی توانـد درک‬ ‫کند که درامد خانواده در قشر حقوق بگیر‪ ،‬به زحمت به شش میلیون تومان‬ ‫ج هم خوانـی نـدارد‪ ،‬وقتـی بـه تعـداد نمونه های‬ ‫در مـاه می رسـد و دخل وخـر ‬ ‫لوکـس لوازم التحریـر نـگاه می کنـد‪ ،‬بـا گریـه و زاری و قهـر و اشـتی‪ ،‬از ولـی خـود‬ ‫ً‬ ‫می خواهـد کـه اجنـاس لوکـس را بخـرد؛ اجناسـی کـه تمامـا وارداتـی و از چین‬ ‫وارد کشـور شـده اسـت‪ .‬ایـن بگومگوهـا اغـاز یـک تـراژدی نداری سـت و بماند‬ ‫کـه در مدرسـه هـم یـک نـوع تضـاد بیـن دانش امـوز متمـول کـه به اسـانی بـه‬ ‫ایـن اجنـاس لوکـس دسترسـی پیـدا کـرده اسـت‪ ،‬بـا سـیل دانش امـوزان نـدار‬ ‫یـا کم بضاعـت روی می دهـد کـه از نظـر روانشناسـی‪ ،‬در اغـاز یـک زندگـی‬ ‫جدیـد‪ ،‬دانش امـوز کـه هنـوز کودکـی بیـش نیسـت‪ ،‬خـود را فقیـر احسـاس‬ ‫می کنـد و سـایه تفکـر ایـن کودک بـر زندگی خانواد ه هم نقـش مخرب خواهد‬ ‫داشـت‪ .‬ایـن مقدمـات را نوشـتم تـا بـه اصـل واردات این قبیـل لوازم التحریـر‬ ‫ً‬ ‫لوکـس بپـردازم‪ .‬اوال قیمـت لوازم التحریـر در مقایسـه با سـال قبـل‪ ،‬بیـش از‬ ‫‪ 100‬درصـد افزایـش یافتـه اسـت؛ تا جایی کـه کیـف و کفـش و لوازم التحریـر و‬ ‫قلـم و دفاتـر‪ ،‬پاره ای از اوقـات بیـش از دو میلیون تومـان می شـود و ایـن مبلـغ‬ ‫بـرای بیـش از ‪ 70‬درصـد مـردم کـه حقـوق و درامـد انـان زیـر خطـر فقـر اسـت‪،‬‬ ‫امکان پذیـر نیسـت و درنتیجـه وقتـی دانش امـوز در مقایسـه با دیگـران‪ ،‬لـوازم‬ ‫او ضعیف تـر و پایین تـر اسـت‪ ،‬در سـن جدیـد زندگـی‪ ،‬دچـار عقـده روحـی‬ ‫می شـود و اینجاسـت کـه دولـت مـا وقتـی جلـوی واردات لـوازم لوکس خانگی‬ ‫را گرفتـه اسـت و نـور امیـد را در دل هـای تولیدی هـای داخلـی انداختـه‬ ‫اسـت‪ ،‬به چه علـت بایـد ارز ایـن کشـور را صـرف واردات لوازم التحریـر لوکـس‬ ‫چینـی کنـد کـه بسـیاری ازان ها فقـط جنبـه سـمبولیک ان کاال را بـه خریـدار‬ ‫ً‬ ‫می رسـاند؛ واقعـا چـه ضرورتـی بـرای این قبیـل واردات وجـود دارد؟ بـرای‬ ‫نمونـه؛ مدادهایـی بـه بـازار ایران وارد شـده که درازای ان به یک متر می رسـد‬ ‫یا مدادتراشی وارد بازار شده است که شکل یک حیوان عظیم الجثه و حتی‬ ‫دایناسـور را دارد‪ .‬حال انکـه بسـان گذشـته مدادتـراش را می تـوان در ابعاد دو‬ ‫سـانتی متر در یک سـانتی متری تهیه کرد تا خانواده ها روی به لوازم مصرفی‬ ‫این چنینی نیاورند‪ .‬در اینجا باید به وزارت صمت و گمرکات و وزارت بازرگانی‬ ‫گوشـزد کنـم کـه وقتـی کشـور مـا می توانـد جلـوی ورود لوازم خانگـی خارجی را‬ ‫بگیـرد ‪ ،‬به چه علـت شـما نمی توانیـد جلـوی ایـن کاالهـای مصرفـی کـه اغلـب‬ ‫یک بار مصرف هم هسـتند را نگیرید؟ وقتی واردکننده ناچار اسـت از مقررات‬ ‫جـاری کشـور پیـروی کنـد و حتـی ارز نیمایـی هـم از ایـن مقـررات وض عشـده‬ ‫پیـروی می کنـد‪ ،‬این همـه لوازم التحریـر لوکـس بی کیفیـت چینـی کـه از‬ ‫لو نقـل نیسـت و فقـط نقـش‬ ‫دسـت بر قضا بسـیاری از انـان حتـی قابـل حم ‬ ‫عروسـک را بـازی می کننـد‪ ،‬به چه علـت بایـد وارد کشـور شـود؟ از سـوی دیگر‬ ‫به یاد دارم در گذشته های نه چندان دور‪ ،‬شاید دو دهه پیش‪ ،‬در شهرستان‬ ‫رباط کریـم از روزنامه هـای باطلـه‪ ،‬مـداد تهیه می کردنـد و به میزان قابل قبولی‬ ‫وارد بـازار مصـرف داخلـی می شـد‪ .‬چـه بـر سـر ایـن تولیـدی امـد کـه پـس از‬ ‫ً‬ ‫چند سـال اشـتغال‪ ،‬ناچـار بـه تعطیلـی شـد؟ یقینـا چـون ازنظـر ظاهـری‪ ،‬زر و‬ ‫زیـور نـوع چینـی را نداشـت‪ ،‬مورداسـتقبال قـرار نگرفـت و ناچـار بـه تعطیلـی‬ ‫شـد‪ .‬امیدواریـم نهادهـای مسـئول بـا تقویـت و حمایـت از سـازندگان داخلی‬ ‫لوازم التحریـر و جلوگیـری از واردات نـوع چینـی‪ ،‬از خـروج ارز جلوگیـری کننـد‪.‬‬ ‫تلنگر‬ ‫صلح‬ ‫موردیلو‬ ‫بیـش از یک دهـه تلاش ایـران بـرای پیوسـتن‬ ‫بـه شـانگهای‪ ،‬بـا برداشت هشـدن تحری مهـای‬ ‫شـورای امنیـت در سـال ‪ ،۲۰۱۵‬اطمینـان‬ ‫بخشـی بـه کشـورهای عضـو مانند تاجیکسـتان‬ ‫و ازهمه مه متـر تغییـر نـگاه به منطقه و تـوازن در‬ ‫دیپلماسـی‪ ،‬سـبب شـد کـه سـازمان شـانگهای‬ ‫شـهریور پارسـال‪ ،‬فراینـد پذیرش ایـران به عنوان‬ ‫عضـو رسـمی را بپذیـرد و ‪ ۲۵‬شـهریور امسـال‬ ‫جمهوری اسالمی ایران را به عنوان عضو رسمی‬ ‫خـود اعلام کنـد‪ .‬ایـن عضویـت گامـی مثبـت‬ ‫جهت تنوع بخشـی به روابط بین المللی ایران و‬ ‫اقدامی جدی در مسیر دیپلماسی اقتصادی و‬ ‫یسـت‪ .‬امارها از اینده روشـن این سازمان‬ ‫امنیت ‬ ‫ً‬ ‫در اقتصـاد جهانـی دارد کـه نهایتـا منجـر بـه‬ ‫ارتقای رتبه اقتصادی ایران خواهد شـد‪ .‬حضور‬ ‫یهـای شـانگهای‬ ‫ایـران در سـازمان همکار ‬ ‫یهـای بلندمـدت‬ ‫در کنـار دیگـر اسـناد همکار ‬ ‫ماننـد سـند راهبـردی ‪۲ ۵‬سـاله بـا چیـن و نیـز‬ ‫قراردادهایـی بـا روسـیه و هنـد می توانـد ضامـن‬ ‫نگـروه‬ ‫بهره منـدی ایـران از حضـور در میـان ای ‬ ‫باشـد‪.‬‬ ‫الیزابت دوم‬ ‫نهمین پادشاه تایلند از دودمان چا کری‪ .‬از او (تولد‪/1927 :‬مرگ‪ )2016 :‬به عنوان چهره ای‬ ‫یاد می شود که علی رغم وقوع چندین کودتای نظامی در دوران سلطنتش؛ نقشی مهم‬ ‫در ثبات این کشور داشت‪.‬‬ ‫او (تولد‪/1840 :‬مرگ‪ )1929 :‬که به عنوان «یوهان دوم خوب» نیز معروف بود‬ ‫شاهزاده لیختن اشتاین بین سال های ‪ 1858‬و ‪ 1929‬بود‪.‬‬ ‫ماهیـت سیاسـی شـانگهای چنـدان مطـرح‬ ‫نیسـت‪ ،‬پـس چه چیـزی ایـن سـازمان را بـه‬ ‫یکـی از مهم تریـن گرو ههـای بین المللـی تبدیـل‬ ‫کـرده؟ پاسـخ را شـاید بتـوان در حجـم اقتصـاد‬ ‫‪ ۲۰‬تریلیـون دالری کشـورهای عضـو سـازمان‪،‬‬ ‫جسـت وجو کـرد‪ ۲۵ .‬درصـد تولیـد ناخالـص‬ ‫جهـان بـرای ‪ ۴۰‬درصـد جمعیـت جهـان‪،‬‬ ‫کشـورهای عضـو ایـن نهـاد به ویـژه چنـد قـدرت‬ ‫اصلـی ان را بـه اقتصادهـای برتـر تبدیـل کـرده‬ ‫یهـا‪ ،‬چیـن را اقتصـاد اول دنیـا‬ ‫اسـت‪ .‬پیش بین ‬ ‫در چندسـال اینده و هنـد را ابرقـدرت اقتصـادی‬ ‫یک دهـه اتـی می داننـد‪ .‬مجمـوع تجـارت‬ ‫اعضـای ان حـدود ‪6.6‬تریلیـون دالر بـوده و‬ ‫پیش بینی رشـد ان در سـال جاری و با عضویت‬ ‫دائم ایران دشـوار نیسـت‪ .‬اعضای این سـازمان‬ ‫امـا بـرای اینـده ان برنام ههـای قابل توجهـی‬ ‫هـم تـدارک دیده انـد‪ .‬بـرای نهـادی‪ ،‬عضویـت‬ ‫توامـان بزرگ تریـن تولیدکننـده انـرژی (روسـیه)‬ ‫و بزرگ تریـن مصرف کننـده ان (چیـن)‪ ،‬فرصتـی‬ ‫یسـت و برنامه ریـزی ایـن‬ ‫بـرای جهـش اقتصاد ‬ ‫جهـش بـه باشـگاه انـرژی سـپرده شـده‪ .‬رهایـی‬ ‫یهـای بانکـی و‬ ‫از قیدوبندهـا و زیاده خواه ‬ ‫مالی غرب‪ ،‬انگیزه تاسـیس انجمن بین بانکی و‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫شـورای تجار ‬ ‫اقتصـادی ان اسـت‪ ،‬سـازمانی امارهـا و شـواهد‬ ‫از ارتقـای لحظـه ای و سـاعتی جایـگاه اقتصادی‬ ‫ان در جهـان حکایـت دارد‪ .‬عضویـت ایـران‬ ‫نسـازمان‪ ،‬گرچـه نزدیـک بـه یک دهه طول‬ ‫درای ‬ ‫کشـید اما درهای بازارهای شـرق و اسیای میانه‬ ‫را بـه روی کاالهـای صادراتـی ایـران می گشـاید‬ ‫تـا مسـیر صـادرات مـواد نفتـی و پتروشـیمی‬ ‫هموارتـر شـود‪ .‬طبـق امـار گمـرک‪ ،‬در سـال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تجـارت ایـران بـا اعضـای شـانگهای ‪ ۵۴‬میلیـون‬ ‫و ‪ ۸۵۶‬هزارتـن کاال بـه ارزش ‪ ۳۷‬میلیـارد و‬ ‫‪ ۱۶۸‬میلیـون دالر رسـید کـه حـدود ‪ ۳۰‬درصـد کل‬ ‫تجارت خارجی کشور را تشکیل می دهد‪ .‬سهم‬ ‫اعضـای ایـن سـازمان ‪ ۴۵‬میلیـون و ‪ ۳۴۹‬هزارتـن‬ ‫و بـه ارزش ‪ ۲۰‬میلیـارد و ‪ ۵۹۶‬میلیـون دالر بـود‬ ‫و واردات ایـران از اعضـای سـازمان شـانگهای‬ ‫برابـر بـا نه میلیـون و ‪ ۵۰۷‬هزارتـن کاال بـه ارزش‬ ‫‪ ۱۶‬میلیـارد و ‪ ۵۷۲‬میلیـون دالر بـوده‪ .‬پروژ ههـای‬ ‫حمل ونقـل‪ ،‬همـکاری بانکـی‪ ،‬گمرکـی و‬ ‫کشـاورزی از مهم تریـن محورهـای همـکاری‬ ‫یسـت و براسـاس‬ ‫ایـران بـا ایـن نهـاد بین الملل ‬ ‫پیش بینـی تحلیلگـران اقتصـادی بـا پیوسـتن‬ ‫ایـران بـه سـازمان همـکاری شـانگهای انتظـار‬ ‫مـی رود کـه مجمـوع درامـد کشـور درحـدود‬ ‫‪ ۳۷۰‬میلیـون دالر افزایـش یابـد‪ .‬سـه میلیارد‬ ‫جمعیت کشورهای عضو این سازمان‪ ،‬با وجود‬ ‫پیشـینه فرهنگـی کـه ایـران بـا بسـیاری ازان ها‬ ‫شهـای‬ ‫داراسـت‪ ،‬فرصـت مناسـبی بـرای بخ ‬ ‫اقتصـادی و گردشـگری ایـران خواهـد بـود‪ .‬در‬ ‫میـان هشـت شـریک عمـده صادراتی مـا‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫هنـد‪ ،‬پا کسـتان‪ ،‬به ترتیـب جایـگاه اول‪ ،‬پنجـم و‬ ‫هشـتم جـای دارنـد و در میـان شـرکای وارداتـی‬ ‫ایـران نیـز چیـن و هنـد رد ههـای اول و چهـارم را‬ ‫دراختیـار دارنـد‪.‬‬ ‫مزایـای عضویـت ایـران در سـازمان شـانگهای‬ ‫یتـوان ب هشـکل خالصـه در محورهـای زیـر‬ ‫را م ‬ ‫دسـته بندی کـرد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬حمل ونقـل‪ :‬موقعیـت ژئوپولتیـک جمهـوری‬ ‫اسلامی‪ ،‬یکـی از مهم تریـن انگیز ههـای اعضـای‬ ‫شـانگهای در پذیرفتـن تهـران به عنـوان عضـو‬ ‫یسـت‪ .‬تهـران می توانـد حلقـه وصـل‬ ‫رسم ‬ ‫بهـای‬ ‫روسـیه بـه هنـد و کشـورهای دیگـر بـه ا ‬ ‫ازاد باشـد‪ .‬همچنیـن ایـران مهم تریـن کریـدور و‬ ‫مسـیر اقتصـادی و تجـاری منطقـه اوراسیاسـت‬ ‫نسـازمان و پیوسـتن بـه طـرح‬ ‫کـه عضویـت درای ‬ ‫کمربنـد و جاده چیـن این جایگاه را ارتقا خواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬انـرژی‪ :‬نفـت و گاز بـرای ایـران هـم مانند دیگر‬ ‫اعضای این سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار‬ ‫اسـت‪ .‬عضویـت جمهـوری اسلامی ایـران‬ ‫به عنوان یکی از بزرگ ترین دارندگان منابع نفت‬ ‫و گاز‪ ،‬بـرای بزرگ تریـن مصرف کننـدگان انـرژی‬ ‫یسـت که چشم پوشـی‬ ‫نگـروه‪ ،‬بـرگ برنده ا ‬ ‫درای ‬ ‫از ان ممکـن نیسـت‪ .‬تشـکیل باشـگاه انـرژی‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫فردیناند سوم‬ ‫ویکتوریا‬ ‫پادشاهانی‬ ‫با طوالنی ترین دوره حکمرانی‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫«ملک ــه الیزاب ــت دوم» ک ــه طوالنی تری ــن دوره پادش ــاهی بریتانی ــا را‬ ‫داشــت؛ در ســن ‪9 6‬ســالگی درگذشــت‪ .‬درواقــع‪ ،‬بــا بیــش از ‪ 70‬ســال‬ ‫حضـــور بـــر اریکـــه قـــدرت‪ ،‬همراهـــی در کنـــار ‪ 14‬رئیس جمهـــوری‬ ‫ایاالت متحـــده و ‪ 15‬نخســـت وزیر بریتانیـــا را در پرونـــده دارد؛‬ ‫اخرینشــان «لیــز تــراس»‪ ،‬تنهــا دو روز پیش ازمــرگ وی‪ ،‬به این ِ سـ َـمت‬ ‫منصـــوب شـــد‪« .‬الیزابـــت» بـــا هفت دهـــه نشســـتن بـــر تخـــت‬ ‫ســلطنت‪ ،‬دومیــن پادشــاهی طوالنی مــدت را در ســطح بین المللــی‬ ‫داش ــته اس ــت؛ درواق ــع‪ ،‬فق ــط یک نف ــر دیگ ــر م ــدت طوالنی ت ــری از‬ ‫او‪ ،‬حکوم ــت ک ــرده اس ــت‪« :‬لوئ ــی چهارده ــم» ک ــه بی ــش از ‪ 72‬س ــال‬ ‫(بی ــن س ــال های ‪ 1643‬ت ــا ‪ )1715‬رهب ــری کش ــور فرانس ــه را بر عه ــده‬ ‫داشــت‪ .‬او فقــط چهار ســال داشــت کــه پادشــاه شــد! همان طور کــه‬ ‫در این اینفوگرافیــک می بینیــم؛ «بومیپــول ادولیــاده» (رامــای نهــم؛‬ ‫پادش ــاه کش ــور تایلن ــد) ب ــا پای ــان دادن ب ــه حکوم ــت خ ــود در س ــال‬ ‫‪2016‬؛ پ ــس از ‪ 70‬س ــال و ‪ 126‬روز‪ ،‬در جای ــگاه س ــوم ق ــرار دارد‪ .‬البت ــه‬ ‫بای ــد دانس ــت ک ــه از نظ ــر طوالنی تری ــن س ــلطنت های تم ــام دوران؛‬ ‫از جملــه در جوامعــی کــه در ســطح بین المللــی به عنــوان حا کمیــت‬ ‫رس ــمی تائی ــد نش ــده اند‪« ،‬الیزاب ــت» در رده ه ــای پایین ت ــر فهرس ــت‬ ‫قــرار می گیــرد‪ .‬ازاین منظــر‪« ،‬ســبهوزای دوم» مشــهور بــه «مونــا» در‬ ‫ص ــدر می ایس ــتد‪ .‬او یک ــی از پادش ــاهان «س ــوازیلند» ب ــوده ک ــه بی ــن‬ ‫‪ ۱۸۹۹‬ت ــا ‪ ۱۹۸۲‬در انج ــا پادش ــاهی ک ــرده اس ــت‪ .‬وی ک ــه چهار م ــاه‬ ‫پــس از تولــد‪ ،‬بــه پادشــاهی رســید؛ بــا ‪ ۸۳‬ســال (‪ ۸۲‬ســال و ‪ ۲۵۴‬روز )‬ ‫پادش ــاهی‪ ،‬س ــومین پادش ــاهی بلندم ــدت ثبت ش ــده تاری ــخ ب ــرای‬ ‫ی ــک انس ــان را دارد‪.‬‬ صفحه 2 ‫یادداشت‬ ‫حکمرانی نخبگان در عرصه های مدیریتی‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫دو شنبه ‪ 28‬شهریور ‪ 1401‬شماره‪2596‬‬ ‫مروری بر یک دهه فعالیت گروه «شباهنگ» درگفت وگوبا «محمود درویشی» و «فاطمه قیصرپناه»؛‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫یشـمار‬ ‫تهـای متعـدد و ب ‬ ‫توانایـی در اسـتفاده از ظرفی ‬ ‫یسـت کـه همـواره‬ ‫مغـز انسـان‪ ،‬یکـی از بحث های ‬ ‫متوجـه دانشـمندان بـوده و اسـت‪ .‬جالب اینکـه بـا تمـام‬ ‫پیشـرفت هایی کـه بشـر در علـم و تکنولـوژی داشـته‪،‬‬ ‫ً‬ ‫تابه امـروز توانسـته تنهـا از ‪ 10‬درصـد تـا نهایتـا ‪ 20‬درصـد‬ ‫یهـا براین باورندکـه‬ ‫مغـز خـودش اسـتفاده کنـد‪ .‬خیل ‬ ‫دانشـمندان و نخبـگان‪ ،‬کسـانی بوده انـد کـه از حدا کثـر‬ ‫سـلول های خا کسـتری مغزشـان اسـتفاده کرده انـد؛‬ ‫امـا طبـق بررسـی های انجـام گرفتـه؛ مشـخص شـده کـه‬ ‫نهـا هـم تنهـا تـا ‪ 15‬درصـد از ظرفیـت مغزشـان را بـه کار‬ ‫ا ‬ ‫گرفته انـد‪ .‬بااین وجـود خدمـات و اثـار چشـمگیر نخبـگان‬ ‫و دانشـمندان در دنیـا نشـان می دهـد اسـتفاده همیـن ‪10‬‬ ‫تـا ‪ 15‬درصـد ظرفیـت مغزی‪ ،‬دنیا را متحول سـاخته اسـت‪.‬‬ ‫بـر همیـن پیوسـت اسـتفاده از ظرفیـت فکـری و مدیریتـی‬ ‫نخبـگان در توسـعه جامعـه در الی ههـای مختلـف اصلـی‬ ‫یسـت و باورپذیـری این مقولـه گا مهـای‬ ‫محتـوم و قطع ‬ ‫یتـر‬ ‫متـر و جد ‬ ‫حرکـت در مسـیر توسـعه پایـدار را محک ‬ ‫یسـازد‪ .‬درواقـع موتـور محرکـه توسـعه یافتگی در هـر‬ ‫م ‬ ‫کشـوری نتیجـه عمـل و فکر نخبگان اسـت‪ .‬به دیگرسـخن‬ ‫توسـعه یافتگی در کشـور ارتبـاط مسـتقیمی بـا دانـش‬ ‫نخبـگان دارد و معاشـرت منطقـی و سـامان یافته میـان‬ ‫نخبـگان فکـری و مدیـران می توانـد سرنوشـت جامعـه را‬ ‫روبه پیشـرفت تنظیـم کنـد و موجبـات ثبـات اقتصـادی‪،‬‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬فرهنگـی‪ ،‬سیاسـی و ‪ ...‬در جامعـه شـود‪.‬‬ ‫تهـای فکـری نخبـگان‬ ‫درحقیقـت‪ ،‬اسـتفاده از ظرفی ‬ ‫در دنیـا محـدود بـه ابداعـات و اختراعـات در حوزه هـای‬ ‫یشـود بلکـه در بحـث حکومـت داری‬ ‫مختلـف علمـی نم ‬ ‫و اداره کشـور نیـز‪ ،‬ازاین ظرفیـت تـا رسـیدن بـه باالتریـن‬ ‫یشـود‪ .‬ظرفیت های‬ ‫کیفیت در حکومت داری اسـتفاده م ‬ ‫این عرصـه تـا جایـی گسـترده و قابل اعتناسـت کـه اهالـی‬ ‫علـم و دانایـی تنهـا بـه حضـور نخبـگان ا کتفـا نکـرده و‬ ‫مبحثی به نام «گردش نخبگان» را نیز مطرح سـاخته اند؛‬ ‫چرا کـه براین باورندکـه هـر سـری دارای افـکار نامحـدود و‬ ‫تهـای موجـود‬ ‫یسـت و بایـد از تمـام ظرفی ‬ ‫سـازنده فراوان ‬ ‫در جامعـه نهایـت اسـتفاده را بـرد‪ .‬نظری ههـای فراوانـی‬ ‫درخصـوص حضـور نخبـگان در اداره حکومـت مطـرح‬ ‫اسـت‪ .‬شـاید مهم تریـن نظریـه حضـور نخبـگان در قـدرت‪،‬‬ ‫نظریـه گـردش نخبـگان باشـد‪ .‬ایـن نظریـه کـه توسـط‬ ‫جامع هشـناس و فیلسـوف ایتالیایـی «ویلفـردو پارتـو»‬ ‫ارائـه شـده نشـان می دهـد چگونـه نخبـگان می تواننـد‬ ‫بشـده‪ ،‬بـه حا کمیـت تعـادل بخشـند‬ ‫در گردشـی حسا ‬ ‫و اداره جامعـه را به دسـت گیرنـد‪ .‬نخبه گرایـی به معنـای‬ ‫باورداشـتن بـه ایـن اصـل اسـت کـه در هـر جامعـه افـرادی‬ ‫تهـای فکـری ‬ ‫یهـای شـخصی و ظرفی ‬ ‫ب هسـبب توانمند ‬ ‫برتـر از دیگران انـد و حـق ان هاسـت کـه از امتیـازات‬ ‫پیشـوایی و راهبـری در جامعـه برخـوردار باشـند‪ .‬نخبـگان‬ ‫یشـوند‪ .1 :‬نخبـگان حا کـم؛‬ ‫بـه دو طبقـه تقسـیم م ‬ ‫یکـه مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم نقـش‬ ‫متشـکل از افراد ‬ ‫زیـادی در حکومـت و اداره جامعـه ایفـا می کننـد و ‪.2‬‬ ‫نخبـگان غیر حا کـم مرکـب از بقیـه نخبـگان کـه در سـایر‬ ‫امور مشـغول فعالیت اند‪ .‬پارتو‪ ،‬نخبگان را شایسـته ترین و‬ ‫بهترین افراد در همه شـاخه ها و زمینه هایی که انسـان ها‬ ‫نسـال ها در کشـور‬ ‫فعـال هسـتند‪ ،‬می دانـد‪ .‬درطول ای ‬ ‫تهـای مختلـف نیـز بـر ضـرورت اسـتفاده از‬ ‫مـا نیـز دول ‬ ‫توانمندی های نخبگان تا کید داشته و برنامه ریزی هایی‬ ‫یهـا‬ ‫گشـدن نقـش نخبـگان در تصمیم گیر ‬ ‫بـرای پررن ‬ ‫تهـای اجرایـی و مدیریتـی صـادر شـد ولـی‬ ‫و فعالی ‬ ‫نکـه شایسـته اسـت ازاین ظرفیـت اسـتفاده نشـد‪.‬‬ ‫ان چنا ‬ ‫نیـروی انسـانی کارامـد و متخصـص یکـی از اساسـی ترین‬ ‫شـاخص های توسعه یافتگی کشورها محسـوب می شود و‬ ‫هرچقدرکـه یـک کشـور از غنـای نیـروی انسـانی متخصـص‬ ‫و متفکـر برخـوردار باشـد‪ ،‬تـوان باالتـری در ارائـه خالقیـت‪،‬‬ ‫نـواوری و ابتـکارات را داراسـت؛ پـس نقـش نخبـگان در‬ ‫قالـب نیـروی توانمنـد یـا پرورش دهنـده نیـروی توانمنـد‬ ‫در توسـعه کشـور و پیشـرفت جامعـه انکارناپذیـر اسـت‪.‬‬ ‫اسـتفاده از سـرمایه های علمـی کشـور به ویـژه نخبـگان در‬ ‫عرصه های مختلف مدیریتی و عملیاتی شـاه کلید توسـعه‬ ‫کشـور و حل بسـیاری از معضالت و مناقشـات در الیه های‬ ‫مختلـف جامعـه اسـت‪ .‬امیـد اسـت تـا بـا برنامه ریـزی و‬ ‫ارائـه راهکارهـای هدفمنـد و اجرایـی‪ ،‬زمینـه بـرای حضـور‬ ‫بیشـتر نخبـگان در فازهـای تصمیم گیـری و مدیریتـی و‬ ‫تهـای اجرایـی فراهـم؛ و جامعـه به تبـع ان از اثـرات‬ ‫فعالی ‬ ‫ایـن تصمیمـات منتفـع شـود‪.‬‬ ‫فراخوان‬ ‫تمدید کنگره سراسری شعر دفاع مقدس‬ ‫ینـژاد؛ دبیر علمی بیسـت وچهارمین‬ ‫محمدحسـین انصار ‬ ‫کنگره سراسری «شعر دفاع مقدس» از تمدید مهلت ارسال‬ ‫اثار به این رویداد ادبی خبر داد و گفت‪ :‬باتوجه به استقبال‬ ‫پرشور شاعران دفاع مقدس در کل کشور و درخواست های‬ ‫کـه صـورت گرفـت‪ ،‬مهلـت ارسـال اثـار بـه بیسـت وچهارمین‬ ‫کنگره سراسـری شـعر دفاع مقدس به مدت یک ماه تمدید‬ ‫شـد‪ .‬شـاعران سراسـر کشـور تـا ‪ ۳۰‬مهرمـاه زمـان خواهنـد‬ ‫داشـت تـا اثارشـان را بـه دبیرخانـه رویـداد در دفاتـر اسـتانی‬ ‫بنیاد حفظ اثار و نشر ارزش های دفاع مقدس ارسال کنند‪.‬‬ ‫او درتشـریح شـرایط عمومـی اثـار ارسـالی به کنگره سراسـری‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫«شعر دفاع مقدس» بیان کرد‪ :‬اثار حتما باید تولیدی و قبال‬ ‫در هیچ کتاب مستقل یا مشترک یا نشریه ای منتشرنشده‬ ‫باشد؛ همچنین باتوجه به ثبت اشعار در دبیرخانه مرکزی‪،‬‬ ‫شعرا فقط می توانند در یک استان شرکت کنند و درصورت‬ ‫شـرکت در اسـتان های مختلـف‪ ،‬از داوری کنـار گذاشـته‬ ‫یشـوند‪ .‬به گفتـه دبیـر علمـی بیسـت وچهارمین کنگـره‬ ‫م ‬ ‫سراسـری «شـعر دفاع مقدس»؛ اشعار باید به صورت تایپی‬ ‫در قالب فایل ‪ Word‬ارسال شود و محدودیتی ازنظر تعداد‬ ‫برای ارسـال اشـعار وجود ندارد‪ .‬انصاری نژاد باتا کیدبراینکه‬ ‫کنگـره محدودیـت سـنی بـرای شـاعران قائـل نیسـت‪،‬‬ ‫درتشریح هفت بخش این کنگره بیان کرد‪ :‬اشعار در هفت‬ ‫بخـش عمومی شـعر دفـاع مقـدس (ازادگان‪ ،‬مادران شـهدا‪،‬‬ ‫جانبـازان شـیمیایی و ‪ ،)...‬دفـاع مقـدس و شـعر مقاومـت‬ ‫بین الملل اسلامی (کشـورهای محور مقاومت)‪ ،‬شـعر دفاع‬ ‫مقـدس بـا بهره گیـری از مضامیـن عاشـورایی‪ ،‬شـعر دفـاع‬ ‫مقـدس و نقـش ان در جهـاد تبییـن‪ ،‬شـعر دفـاع مقـدس و‬ ‫جنگ نرم‪ ،‬شعر دفاع مقدس و کودک ونوجوان‪ ،‬شعر دفاع‬ ‫مقدس و نقش زنان‪ ،‬جدا گانه داوری؛ و اشعار برتر هر هفت‬ ‫بخـش ویرایـش و در مجموعـه ای چـاپ خواهـد شـد‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫سکوت های جاری در موسیقی‬ ‫بخشی از هنر و زیبایی ست‬ ‫تلگرافی‬ ‫شو پرورش بر پوشش حدا کثری تحصیلی‬ ‫تمرکز اموز ‬ ‫مکـردن‬ ‫شو پـرورش گفـت‪ :‬فراه ‬ ‫معـاون امـوزش متوسـطه وزارت اموز ‬ ‫دسترسـی اموزشـی حداقـل وظیفـه و تکلیـف دولـت اسـت و این با مشـارکت‬ ‫همگانی در کشـور محقق خواهد شـد‪ .‬به گزارش پانا؛ محمدمهدی کاظمی‬ ‫اعلام کـرد‪ :‬امسـال در روز دوم مهـر زنـگ اغـاز سـال تحصیلـی و زنـگ ایثـار و‬ ‫مقاومـت در مـدارس نواختـه می شـود‪ .‬مهـر امسـال بعـد از ‪ ۲۵‬مـاه تعطیلـی‬ ‫مـدارس کشـور بازگشـایی خواهنـد شـد‪ .‬دانش امـوزان کالس اولـی در روز ‪۳۰‬‬ ‫و ‪ ۳۱‬شـهریور ماه بـرای شـرکت در «جشـن شـکوفه‪‎‬ها» بـه مدرسـه خواهنـد‬ ‫شو پـرورش‬ ‫رفـت‪ .‬وی در تشـریح اقدامـات معاونـت متوسـطه وزارت اموز ‬ ‫افـزود‪ :‬در جهـت تحقـق ایـن هـدف تمرکـز ما بـر پوشـش حدا کثری تحصیلی‬ ‫و دسترسـی امـوزش با کیفیـت اسـت‪ .‬بـرای نیـل بـه ایـن هـدف و بازگشـت بـه‬ ‫‪ ۴۰‬هـزار دانش امـوز بازمانده از تحصیـل طـرح «احسـان دانـش» را در مناطـق‬ ‫کمتر برخوردار اجرا کرده ایم که در ان‪ ،‬بهترین دبیران اموزش متوسـطه دوم‬ ‫شو پـرورش مشـارکت می کننـد‪.‬‬ ‫اموز ‬ ‫وجود ‪ 14‬میلیون حاشیه نشین در کشور‬ ‫مشـاور کمیسـیون مسـئولیت اجتماعـی اتـاق بازرگانـی گفـت‪ :‬عدم تعـادل‬ ‫منطقه ای تبدیل به مهاجرت شـده و بر هم خوردن نسـبت جنسـی و تجرد‬ ‫قطعـی بیـن دختـران و پسـران ناشـی از مهاجرت هـای بـه مرکـز کشـور اسـت‬ ‫کـه پیامدهـای ان را در اینـده مشـاهده خواهیـم کـرد‪ .‬در حال حاضـر شـاهد‬ ‫برهم خـوردن نسـبت جنسـی در اسـتان های یـزد‪ ،‬بوشـهر و گیلان هسـتیم‪.‬‬ ‫به گـزارش ایلنـا؛ اردشـیر گراونـد دلیـل مهاجرت پذیـری البرز‪ ،‬تهران و سـمنان‬ ‫را خطـا خوانـد و افـزود‪ :‬نظـام برنامه ریـزی کشـور منجـر بـه وضعیـت ترا کمـی‬ ‫خطرنا کـی شـده اسـت و در حال حاضـر ‪ 14‬میلیـون حاشیه نشـین در کشـور‬ ‫وجـود دارد و بـا پدیـده غریب شـهری مواجـه شـدیم به این معنـا کـه ‪ 50‬درص ِـد‬ ‫سا کنان شهرها در جای دیگری متولد شدند‪ .‬در تهران ‪ 62‬درصد جمعیت‬ ‫ان در شـهر دیگـر متولـد شـدند امـا سـا کن تهـران هسـتند‪.‬‬ ‫ن بیش از ‪53‬درصد تعاونی ها‬ ‫تولیدی بود ِ ‬ ‫در حال حاضـر بخـش تعـاون از ظرفیت هـای اقتصـادی و اجتماعـی باالیـی‬ ‫برخوردار اسـت و سـهم بسـزایی در رشد و توسعه اقتصادی و تولید ناخالص‬ ‫داخلـی دارد‪ .‬تعاونی هـا در گرایش هـای متعـدد اعـم از توزیعـی‪ ،‬تولیـدی‪،‬‬ ‫خدماتـی‪ ،‬اعتبـاری‪ ،‬عمرانـی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬مسـکن و ‪ ...‬فعالیـت دارند و به جهت‬ ‫کارکردهـا و مزایـای خـود نقـش موثـری در کاهـش نـرخ بیـکاری و ایجـاد‬ ‫فرصت هـای شـغلی ایفا می کننـد‪ .‬به گزارش ایسـنا؛ امارها حا کی از ان اسـت که‬ ‫ً‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬درصد تعاونی های کشـور در بخش تولید و عمدتا در رسـته های‬ ‫کشـاورزی‪ ،‬دام و طیور‪ ،‬شـیالت‪ ،‬صنایع دسـتی و تولید مواد غذایی فعالیت‬ ‫دارند که این از عالقه مندی افراد به تشکیل این دسته از تعاونی ها حکایت‬ ‫دارد‪ .‬مهـدی مسـکنی؛ معـاون امور تعـاون وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫با اشـاره به امار تشـکیل تعاونی ها در کشـور می گوید‪ :‬در ایران بیش از ‪ ۹۷‬هزار‬ ‫تعاونـی وجـود دارد کـه از این تعـداد ‪ ۵۳‬درصـد تعاونی های تولیدی هسـتند‪.‬‬ ‫نهـا‬ ‫وی مهم تریـن مزیـت تشـکیل تعاونی هـای تولیـدی را اشـتغال بـاالی ا ‬ ‫خوانـد و توجـه بـه بخش نمایشـگاهی را رویکرد وزارت تعـاون درجهت ایجاد‬ ‫بـازار بـرای تعاونی هـای تولیـدی عنـوان می کند‪.‬‬ ‫امینکردبچهچنگی‬ ‫‪Aminkordbacheh@gmail.com‬‬ ‫ً‬ ‫«ســرود»؛ کلیــدواژه ای کــه احتمــاال پس ازســال ها ذهــن مــا را بــه دوران مدرســه بازگردانــد و خاطــرات تلــخ و شــیرین‬ ‫یکــه مــا دانش امــوز کوچــک و‬ ‫ان را برایمــان زنــده کنــد‪ .‬شــاید هرگــز بــه این موضــوع فکــر نمی کردیــم کــه در روزهای ‬ ‫خردســالی در یــک مدرســه بودیــم و «ســرود» را تنهــا به عنــوان یــک فعالیــت ســرگرم کننده و اموزنــده در مدرســه‬ ‫می اموختیــم‪ ،‬ایــن هنــر بتوانــد بعدهــا و پــس از پایــان فراغــت از تحصیــل‪ ،‬به عنــوان یــک دغدغــه مســتمر هنــری‬ ‫یمــان ادامــه پیــدا کنــد‪« .‬محمــود‬ ‫برایمــان به حســاب ایــد و این رونــد‪ ،‬ب همــرور بــرای مــا و دیگــر اعضــای گــروه هم خوان ‬ ‫درویشــی» یــک مربــی پرورشــی باســابقه اســت کــه سال هاســت بــه رویایــی این چنینــی جامــه حقیقــت پوشــانده؛‬ ‫رویایــی کــه مــا را پس ازســال ها‪ ،‬بــه هیجــان تولیــد یــک ســرود دانش امــوزی در کنار یک مربی پرورشــی فعــال و پرانرژی‬ ‫می برنــد؛ دانش اموزانــی کــه مســیر پرتالطــم علــم را اموختنــد و هر یــک‪ ،‬امــروز بــه معلمــی فرهیختــه مبــدل شــدند تــا‬ ‫مســیر «شــباهنگی» ایندگان خویش را به نور واژه و موســیقی‪ ،‬روشــنایی ببخشــند‪ .‬کنســرت «نغمه های عاشــورایی»‬ ‫روزهــای ‪ 11‬و ‪ 12‬شــهریورماه جــاری‪ ،‬به سرپرســتی «محمــود درویشــی» و همســرش «فاطمه قیصرپنــاه» و بــا اجرایی از‬ ‫ُ‬ ‫گــروه کــرال فرهنگیــان «شــباهنگ» در ســالن «ســوره» در حوزه هنری تهــران به روی صحنه رفت‪ .‬این امر‪ ،‬موجب شــد‬ ‫یشــان» بپرســیم‪.‬‬ ‫تــا ســراغ ایــن زوج فرهنگــی هنرمنــد برویــم و از دغدغ ههــای «شباهنگ ‬ ‫ُ‬ ‫یشـود‪ ،‬اموزش وپـرورش‪،‬‬ ‫مسـابقات کـرال فرهنگیـان برگـزار م ‬ ‫ُ‬ ‫جشـنواره را در زمـان وعد هشـده برگـزار کنـد و خلف وعـده‬ ‫نداشـته باشـد و ببینیـم امسـال‪ ،‬چـه اتفاقـی بـرای گـروه مـا‬ ‫یخـورد؛ هرچنـد در بخـش اول‪ ،‬بـه جمـع برگزیـدگان‬ ‫رقـم م ‬ ‫دعـوت شـده ایم»‪ .‬درویشـی باابرازخرسـندی ازاینکه بسـیاری از‬ ‫اعضـای «شـباهنگ»‪ ،‬درحال فعالیـت در گرو ههـای هم خوانـی‬ ‫و همسـرایی مسـتقلی بـوده و بـا اسـتقالل تمـام دراین عرصـه‬ ‫درحال فعالیت انـد‪ ،‬گفـت‪« :‬افـرادی مثـل علـی باقـری‪ ،‬محمـد‬ ‫اذری‪ ،‬مجیـد اصانلـو و نسـترن روشـن فکر؛ و دیگـر اعضـای‬ ‫یشـان را در شـباهنگ اغـاز کرده انـد‪،‬‬ ‫نگـروه کـه فعالیـت هنر ‬ ‫ای ‬ ‫یشـان را در‬ ‫امـروز درحال فعالیـت هسـتند و فعالیـت هنر ‬ ‫مسـرایی‬ ‫گرو ههـای مسـتقل‪ ،‬در حوز ههـای هم خوانـی و ه ‬ ‫ادامـه می دهنـد»‪ .‬موسـس «شـباهنگ»‪ ،‬باتا کیدبراینکـه‬ ‫نگـروه‪ ،‬همـواره مقابـل روسـای جمهـوری وقـت بـه اجـرای‬ ‫ای ‬ ‫برنامـه پرداخته انـد و همـواره‪ ،‬به عنـوان گـروه رسـمی هم خوانـی‬ ‫نهـای مختلـف بـه اجـرای‬ ‫و همسـرایی اموزش وپـرورش‪ ،‬در ائی ‬ ‫برنامه پرداخته اسـت‪ ،‬گفت‪« :‬این گروه توانسـته در حضور مقام‬ ‫معظـم رهبـری بـه اجـرای برنامـه بپـردازد و در برنامه های رسـمی‬ ‫مسـرایی بـوده که بـه اجرای‬ ‫نیـز از اولیـن گرو ههـای هم اوایـی و ه ‬ ‫برنامـه پرداختـه اسـت»‪.‬‬ ‫نمــاه ‪ 1349‬اســت کــه‬ ‫محمــود درویشــی؛ متولــد ‪ 11‬ابا ‬ ‫تحصیال تــش را در مقطــع کارشناســی رهبــری ارکســتر و در‬ ‫مقطــع کارشناســی مدیریــت امــور فرهنگــی به پایــان رســانده‪.‬‬ ‫وی پــدر و موســس گــروه «شــباهنگ» اســت‪ .‬درویشــی در‬ ‫کنــار فعالیــت حرفـه ای اش در حــوزه موســیقی‪ ،‬مر بــی پرورشــی‬ ‫مــدارس نیــز هســت و درای ـن راه‪ ،‬خاطــرات خوشــی را کنــار‬ ‫دانش اموزانــش در حــوزه ســرود و نغمه خوانــی رقــم زده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫اغازبه کار «شباهنگ»‬ ‫با تشکیل یک گروه سرود کوچک پسرانه‬ ‫اهنگسـاز‪ ،‬نوازنـده و معلـم رسـمی اموزش وپـرورش‪ ،‬دربـاره‬ ‫نگـروه‪ ،‬از یـک گـروه‬ ‫تشـکیل «شـباهنگ»‪ ،‬بااشـاره به اینکه ای ‬ ‫نگـروه‬ ‫سـرود دانش امـوزی پسـرانه اغازبـه کار کـرده‪ ،‬گفـت‪« :‬ای ‬ ‫در یـک منطقـه محـروم شـکل گرفـت و به واسـطه اینکـه روزهـا‬ ‫نهـای گروه به شـب ختم‬ ‫دانش امـوزان سـر کار می رفتنـد و تمری ‬ ‫یشـد‪ ،‬شـباهنگ نـام گرفـت و یکی از اعضای همیـن گروه‪ ،‬یک‬ ‫م ‬ ‫نبـاره بـه ایـن مضمـون سـرود‪ِ :‬ز ِنـی بشـنو نـوای‬ ‫بیـت شـعر درای ‬ ‫دل‪ ،‬نـوای قلـب دل تنگـم‪ /‬همـه گوینـد دیوانـه؛ ولـی نـه مـن‬ ‫نگـروه باهمین عنـوان بـه فعالیـت هنـری اش‬ ‫شـباهنگم ‪ ...‬و ای ‬ ‫در حـوزه سـرود ادامـه داد»‪ .‬وی کـه مـدت ‪ 30‬سـال در حـوزه هنـر‬ ‫و ‪2 5‬سـال به عنـوان معلـم رسـمی اموزش وپـرورش بـه فعالیـت‬ ‫پرداختـه‪ ،‬بااشـاره به اینکه درپـی تشـکیل گـروه کـر دانش امـوزی‬ ‫ُ‬ ‫نگـروه بـه یـک گـروه «کـر» خانوادگی مبدل شـد‪،‬‬ ‫«شـباهنگ»‪ ،‬ای ‬ ‫افـزود‪« :‬از همـان روزهـای اول‪ ،‬اولیـای دانش اموزان در جلسـات‬ ‫شهـای‬ ‫تمریـن حضـور داشـتند و خـود انـان در بخـش اموز ‬ ‫حرفـه ای دانش امـوزان گام برداشـته و به گروه کمک می کردند»‪.‬‬ ‫شاهد رشد و پر ورش «نوه های شباهنگی»‬ ‫در بستر هنر هستیم‬ ‫وی باابرازخرسـندی ازاینکه همیـن ارتباطـات نزدیـک دراین گروه‬ ‫موجب شـده اسـت هشـت زوج شباهنگی داشـته باشند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫جهـای جـوان امـروز‪ ،‬بچـه دار شـدند و این‬ ‫«خوشـبختانه ایـن زو ‬ ‫نهـا بـا وجـود‬ ‫خردسـاالن‪ ،‬نو ههـای شـباهنگی اند کـه برخی ازا ‬ ‫سـن پاییـن‪ ،‬کنـار گـروه هسـتند و در رونـد تمرینـات حضـور‬ ‫دارنـد»‪ .‬وی بااذعان به اینکـه یکـی از «نو ههـای شـباهنگی»‬ ‫شهـای تخصصـی‬ ‫ب هنـام «بهـار شـیرکوند»‪ ،‬در حال فرا گیـری اموز ‬ ‫یسـت کـه در خانـواده‬ ‫نهـا از اتفاقـات بزرگ ‬ ‫پیانوسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬ای ‬ ‫شـباهنگ به وقـوع پیوسـته اسـت و وقتـی عـرض می کنـم‬ ‫نگـروه‪ ،‬پـدر خانـواده می دانم‪،‬‬ ‫خانـواده شـباهنگ؛ و خـود را درای ‬ ‫به این جهـت اسـت و بایـد گفـت؛ ایـن ارتبـاط‪ ،‬یـک ارتبـاط‬ ‫دلـی بـوده و خداونـد متعـال را شـکر می کنـم کـه باوجوداینکـه‬ ‫یگـذرد‪ ،‬ایـن ارتبـاط وجـود دارد»‪.‬‬ ‫نسـال از این موضـوع م ‬ ‫سالیا ‬ ‫ُ‬ ‫درویشـی باابرازخرسـندی ازاینکه « گـروه کـرال شـباهنگ»‪ ،‬بـا‬ ‫حضـور بسـیاری از هنرمنـدان فرهنگـی‪ ،‬بـه یـک گـروه تخصصـی‬ ‫ُ‬ ‫کـرال مبـدل شـده و از وقتـی بخشـنامه تشـکیل گرو ههـای‬ ‫مسـرایی فرهنگیان ازسـوی اموزش وپـرورش ابالغ‬ ‫هم خوانـی و ه ‬ ‫نگـروه تشـکیل شـده‪ ،‬گفـت‪« :‬بعـد از این اقـدام‪ ،‬زاویـه‬ ‫شـد‪ ،‬ای ‬ ‫قتـر‬ ‫یتـر شـد؛ بسـیارجدی تر و دقی ‬ ‫نگـروه‪ ،‬حرفه ا ‬ ‫نـگاه بـه ای ‬ ‫بـه موضـوع تولیـد سـرود نـگاه کردیـم و از همیـن گـذرگاه‪ ،‬سـعی‬ ‫کردیـم اثـار فاخرتـری را اجـرا کنیـم و خداوند متعال را شـا کریم که‬ ‫توانسـتیم نتایـج خوبـی را در جشـنواره هم ُ سـرایان امـور تربیتـی‬ ‫ُ‬ ‫(مسـابقات کـرال فرهنگیـان) رقـم بزنیـم»‪.‬‬ ‫اموزش وپر ورش در برگزاری جشنواره ُ‬ ‫«کرال فرهنگیان»‬ ‫خلف وعده نداشته باشد‬ ‫وی بابیان اینکه این گروه دراین مسـابقات توانسـته در یک دوره‬ ‫مقـام نخسـت را بـه خویـش اختصـاص دهـد و یـک دوره حائـز‬ ‫مقـام سـوم شـده‪ ،‬گفـت‪« :‬امیدواریـم در دوره جـاری کـه اخریـن‬ ‫گروه «شباهنگ»؛ ایده پرداز تولید سرود دانش اموزی‬ ‫نگـروه‪ ،‬توانسـته در یکـی از‬ ‫درویشـی بااذعان به اینکـه ای ‬ ‫شهـای پسـران و دختـران‬ ‫جشـنواره های برگزارشـده‪ ،‬در بخ ‬ ‫مسـرایی و هم اوایـی لقـب «بـام سـرود ایـران» را و‬ ‫در حـوزه ه ‬ ‫همـه رتب ههـای اول همـه رشـته ها را ب هخـود اختصـاص دهـد‪،‬‬ ‫نگـروه‪ ،‬توانسـته لقـب گـروه اید هپـرداز در حـوزه تولیـد‬ ‫گفـت‪« :‬ای ‬ ‫نهـا‪،‬‬ ‫سـرود دانش امـوزی را نیـز ب هخـود اختصـاص دهـد و ای ‬ ‫از مواردی انـد کـه ب هصـورت گزیـده‪ ،‬در حـوزه فعالیـت گـروه‬ ‫یتـوان بـه ان اشـاره کـرد»‪.‬‬ ‫هم ُ سـرایان شـباهنگ م ‬ ‫اغاز فعالیت در حوزه سرود‪ ،‬از سوم دبستان‬ ‫نبـار در مدرسـه در کالس سـوم‬ ‫وی بابیان اینکـه سـرود را اولی ‬ ‫ابتدایـی اغـاز کـرد‪ ،‬باابرازخرسـندی ازاینکه خـود‪ ،‬همسـر و دو‬ ‫ُ‬ ‫فرزنـدش عضـو گـروه کـرال فرهنگیـان بـوده‪ ،‬فعالیـت دارنـد و‬ ‫عاشـقانه ایـن حرفـه را دنبـال می کننـد‪ ،‬گفـت‪« :‬غالـب جمعیـت‬ ‫نگـروه حضـور‬ ‫سهـای ای ‬ ‫نگـروه‪ ،‬بـا دلشـان در کال ‬ ‫اعضـای ای ‬ ‫یهـای شـخصی‪،‬‬ ‫دارنـد و به رغـم تمـام مشغله هایشـان در زندگ ‬ ‫سهـای مشـترک حضـور می یابنـد‪ ،‬می توانـم بگویـم‬ ‫وقتـی در کال ‬ ‫یسـت کـه‬ ‫فضـای ایـن کالس‪ ،‬ارام بخش تریـن و امن تریـن مکان ‬ ‫ایـن بزرگـواران‪ ،‬بـرای چندسـاعت بـه کار موسـیقی بپردازنـد و‬ ‫به گفتـه خودشـان‪ ،‬حـال دلشـان را خـوب کننـد»‪.‬‬ ‫همدلی و یکدلی شباهنگی ها‬ ‫وی که سـال ‪ 1375‬و در دبیرسـتان‪ ،‬کار حرفه ای هنرهای اوایی‬ ‫ً‬ ‫را اغاز کرد؛ بابیان اینکه شخصا وقتی در کالس فعالیت حرفه ای‬ ‫خـود را اغـاز می کند‪ ،‬به دوراز دغدغه های ذهنی‪ ،‬چندسـاعتی را‬ ‫در کالس حاضـر شـده و بـا حال وهـوای موسـیقی کار را اغاز کرده‬ ‫یپـردازد‪ ،‬گفـت‪« :‬مهم تریـن و برجسـته ترین نکتـه‬ ‫و بـه تمریـن م ‬ ‫نگـروه وجـود دارد‪ ،‬این اسـت که تمامـی اعضـای‬ ‫مثبتـی کـه درای ‬ ‫گـروه‪ ،‬بسـیار همـدل و یکـدل هسـتند و باصداقـت دورهـم جمـع‬ ‫نگـروه‪ ،‬ان را بـه یـک‬ ‫یشـوند و محبـت و عاطفـه جـاری درای ‬ ‫م ‬ ‫خانـواده مبـدل سـاخته اسـت و مـن نیـز‪ ،‬ایـن حـس را نسـبت‬ ‫کتـک اعضـای گـروه دارم»‪ .‬قیصرپنـاه کـه عناویـن متعـدد‬ ‫بـه ت ‬ ‫برگزیـده کشـوری را در رشـته سـرود در کارنامـه هنـری اش به ثبـت‬ ‫رسـانده اسـت‪ ،‬بابیان اینکه این حس را نسـبت به تمام اعضای‬ ‫گروه دارد و نسـبت به کسـانی که روزگاری شـا گردش بودند و حاال‬ ‫دانشـجو شـده اند‪ ،‬حسـی مادرانه دارد‪ ،‬گفت‪« :‬معتقدم اعضای‬ ‫نگـروه‪ ،‬هیـچ تفاوتـی بـا فرزنـدان خـودم ندارنـد و همکارانـی‬ ‫ای ‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫هـم کـه عضـو گـروه کـرال هسـتند‪ ،‬دقیقـا ماننـد خواهـر و بـردار‬ ‫یتـوان گفـت کـه یـک‬ ‫گتـرم هسـتند؛ ازایـن رو‪ ،‬م ‬ ‫کتـر و بزر ‬ ‫کوچ ‬ ‫یسـت و از همیـن‬ ‫احتـرام و مهربانـی خاصـی نیـز در گـروه مـا جار ‬ ‫یتـوان به عنـوان مهم تریـن نکتـه در گـروه شـباهنگ یـاد‬ ‫نکتـه‪ ،‬م ‬ ‫کـرد کـه بـه یـک ویژ گـی خـاص مبـدل شـده اسـت»‪.‬‬ ‫نغمه ُ سرایی برای حضرت سیدالشهدا ؟ع؟‬ ‫از افتخارات من است‬ ‫ُ‬ ‫وی یکدلـی و همدلـی را مهم تریـن رمـز موفقیـت گـروه کـرال‬ ‫فرهنگیـان «شـباهنگ» خوانـد و باتا کیدبراینکـه همـواره عالقـه‬ ‫داشـته اسـتعداد و توانایـی ذاتـی را کـه خداونـد در وجـود او‬ ‫قـرار داده‪ ،‬در مسـیر اهل بیـت ؟ع؟ اسـتفاده کنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬ا گـر‬ ‫بپرسـید چه چیـزی عزیزتـر و باشـکوه تر از ان اسـت که بـرای‬ ‫سیدالشـهدا ؟ع؟ نغمه ُ سـرایی کنیـد؟ می توانـم بگویـم یکـی از‬ ‫بزرگ تریـن افتخاراتـم‪ ،‬خوانـدن بـرای سـید و سـاالر شـهیدان ‬ ‫اسـت»‪ .‬قیصرپنـاه‪ ،‬تولیـد اثـار پیرامـون سـیره امام حسـین ؟ع؟‬ ‫را از مهم تریـن دالیـل حـال خوبـش برشـمرده و باتا کیدبراینکـه‬ ‫ارادتـی خـاص بـه امام حسـین ؟ع؟ و اهل بیـت ؟ع؟ دارد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«همیشـه بـا خـودم می گویـم کـه بهتـر اسـت ایـن توانمنـدی کـه‬ ‫خـدا در وجـود مـن نهـاده‪ ،‬دراین مسـیر بـه کار ببـرم تـا نـگاه ویـژه‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫اهل بیـت ؟ع؟ باعـث پیشـرفت مـن و کار م ‬ ‫فاطمــه قیصرپنــاه؛ متولــد اول اســفندماه ‪ 1395‬اســت‪.‬‬ ‫تحصیال تــش را در رشــته مدیریــت فرهنگــی در مقطــع‬ ‫کارشناســی به پایــان رســانده اســت‪ .‬وی به عنــوان مر بــی‬ ‫یپــردازد‪ .‬وی‬ ‫پرورشــی در اموزش وپــرورش بــه فعالیــت م ‬ ‫‪ 15‬ســال اســت بــه امــوزش اواز دســته جمعی بــرای خانم هــا و‬ ‫یپــردازد و هفت ســال اســت به عنــوان‬ ‫دانش امــوزان دختــر م ‬ ‫امــوزگار ابتدایــی در اموزش وپــرورش مشــغول به فعالیت‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫همیشه سعی کردم همراه همسرم باشم‬ ‫ُ‬ ‫قیصرپنـاه گفـت‪« :‬از وقتـی گـروه کـر شـباهنگ بـا ورود بـه حـوزه‬ ‫ُ‬ ‫دانش امـوزی‪ ،‬تبدیـل بـه گـروه کـر دانش امـوزی شـد‪ ،‬بخـش‬ ‫مهـا و بانـوان فرهنگـی‬ ‫شهـای اوایـی خان ‬ ‫تخصصـی و اموز ‬ ‫برعهـده مـن اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه در ابتـدای راه فعالیـت‬ ‫تهـا تنهـا بـه حـوزه پسـران محـدود بـود و پـس از‬ ‫نگـروه‪ ،‬فعالی ‬ ‫ای ‬ ‫یتـر و گسـترده تر شـد‪،‬‬ ‫شهـا تخصص ‬ ‫ورود بانـوان بـه گـروه‪ ،‬اموز ‬ ‫افـزود‪« :‬رفته رفتـه میانگین سـنی اعضا باالتر رفت و دانشـجویان‬ ‫شهـای‬ ‫خانـم نیـز وارد گـروه شـدند و در ادامـه فعالیـت کـه اموز ‬ ‫ً‬ ‫قسـمت بانـوان را برعهـده داشـتیم‪ ،‬نهایتـا بـه تشـکیل گـروه‬ ‫ُ‬ ‫کـرال فرهنگیـان رسـیدیم و بـا حضـور بیشـتر همـکاران فرهنگـی‬ ‫نگـروه‪ ،‬گـروه شـباهنگ‪ ،‬وارد حـوزه فعالیـت حرفـه ای اش؛ و‬ ‫درای ‬ ‫گـروه هم خوانـی فرهنگیـان شـباهنگ تشـکیل شـد»‪ .‬سرپرسـت‬ ‫گـروه «شـباهنگ» باابرازخرسـندی ازاینکه در کنـار همسـرش‬ ‫یپـردازد و افتخـار شـا گردی وی را دارد‪،‬‬ ‫نگـروه بـه فعالیـت م ‬ ‫درای ‬ ‫گفـت‪« :‬بالطبـع همیشـه سـعی کـردم همـراه وی باشـم‪ .‬ورود بـه‬ ‫ایـن حرفـه‪ ،‬زندگـی مـرا تغییـر داده و دراین حرفـه بسـیارجدی‬ ‫پـا گذاشـتم و می توانـم بگویـم کـه امـروز‪ ،‬ب هصـورت خانوادگـی‪،‬‬ ‫دراین قضیـه ب هشـکلی حرفـه ای مشـغول به فعالیت هسـتیم»‪.‬‬ ‫سکوت های جاری در موسیقی‪ ،‬بخشی از هنر و زیبایی ست‬ ‫ایـن معلـم پرورشـی مـدارس‪ ،‬هنـر را اوج زیبایـی خوانـد و‬ ‫یسـت کـه ایـن زیبایـی را بشناسـد‪،‬‬ ‫باتا کیدبراینکـه هنرمنـد‪ ،‬کس ‬ ‫گفـت‪« :‬هرانچـه در بـوم نقاشـی یـا دوربیـن عکاسـی نقـش‬ ‫یخـورد‪ ،‬زمانـی خوشـایند خواهـد بـود کـه بـا هن ِـر فـرد تلفیـق‬ ‫م ‬ ‫شـود‪ .‬به نظـرم‪ ،‬موسـیقی نیـز خـود‪ ،‬اوج هنـر اسـت و معتقـدم‬ ‫حتـی سـکوت های جـاری در موسـیقی‪ ،‬بخشـی از هنـر و‬ ‫یسـت و رنـگ و نقـش قشـنگی بـه فضـای کار می دهـد»‪.‬‬ ‫زیبای ‬ ‫یسـت کـه دغدغ ههـا‬ ‫وی‪ ،‬باتا کیدبراینکـه هنرمنـد واقعـی‪ ،‬کس ‬ ‫و مشـکالت جامـه اش را بـا زبـان هنـر بازگـو و ان را مطـرح کنـد و‬ ‫ایـن اتفـاق به گونـه ای بیفتـد کـه برای هرکسـی قابل لمس باشـد‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬به نظـرم‪ ،‬هنرمنـدی می توانـد بـه جاودانگـی برسـد کـه‬ ‫اخلاق‪ ،‬مهم تریـن و اساسـی ترین محـور کارش باشـد؛ متانـت‬ ‫رفتـاری داشـته باشـد‪ ،‬افتاد هحـال باشـد‪ ،‬بتوانـد بـا هـر قشـری‬ ‫ارتبـاط برقـرار کنـد‪ ،‬غـرور کاذب نداشـته؛ و همیشـه حرفـی نـو‬ ‫ننـوع رفتـار هنرمنـد‪،‬‬ ‫بـرای گفتـن داشـته باشـد‪ .‬جامعـه بـا ای ‬ ‫همـواره پذیـرای او خواهـد بـود»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه همـواره‬ ‫اطرافیانـش را بـه دیـدن و شـنیدن اثـار فاخـری هنـری ترغیـب‬ ‫می کنـد و اعتقـاد دارد‪ ،‬دیـدن و شـنیدن اثـار فاخـر یـا هرکس کـه‬ ‫یپـردازد‪ ،‬بـا تولیـد اثـاری کـه انجـام‬ ‫دراین حرفـه بـه فعالیـت م ‬ ‫می دهـد‪ ،‬می توانـد موجبـات تبلیـغ اثـرش را فراهـم اورد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«وقتی اثری را به روی صحنه می بریم و این اثر‪ ،‬در دل مخاطب‬ ‫یشـود کـه مخاطـب بخواهـد ب هجـای‬ ‫می نشـیند‪ ،‬موجـب م ‬ ‫هریـک از اعضـای گـروه روی صحنـه باشـد و بـه نغمه ُ سـرایی‬ ‫بپـردازد‪ ،‬موسـیقی کار کنـد؛ و درزمینـه اهنگسـازی‪ ،‬موسـیقی‬ ‫ُ‬ ‫تهـای یـک گـروه کـرال مشـغول به کار‬ ‫شهـای فعالی ‬ ‫یـا دیگـر بخ ‬ ‫شـود‪ .‬پـس بایـد به این نکتـه اذعـان داشـته باشـم کـه تبلیـغ یـک‬ ‫نحـوزه‪،‬‬ ‫کار خـوب‪ ،‬موجـب خواهـد شـد تـا افـراد عالقه منـد بـه ای ‬ ‫بـرای ورد بـه هنـر ترغیـب شـوند»‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬علی اصغر طهماسوند‬ ‫اختصاص ‪ ۲۰‬درصد سهم منابع بانک ها‬ ‫برای اجرای کشاورزی قراردادی‬ ‫معـاون برنامه ریـزی و اقتصـادی وزارت جهـاد کشـاورزی از ابالغ بانک مرکزی‬ ‫کهـا‬ ‫بـرای تخصیـص ‪ ۲۰‬درصـد سـهم منابـع بخـش کشـاورزی هر یـک از بان ‬ ‫بـرای اجـرای کشـاورزی قـراردادی خبـر داد‪ .‬به گـزارش انـا؛ محمـد قربانـی‬ ‫در دهمیـن جلسـه قـرارگاه تامیـن مالـی و سـرمایه گذاری کشـاورزی‪ ،‬دربـاره‬ ‫اقدامات مهم تامین مالی کشاورزی قراردادی گفت‪ :‬شیوه نامه تامین مالی‬ ‫کشاورزی قراردادی توسط بانک مرکزی و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫و سـایر دسـتگاه های مرتبـط در تیرمـاه امسـال تدویـن و ابلاغ شـده‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪ :‬اییـن رونمایـی از نقشـه راه تامیـن مالـی کشـاورزی قـراردادی بـا حضور‬ ‫مدیران ارشـد بانک مرکزی‪ ،‬وزارت جهاد کشـاورزی و مدیران عامل بانک ها‬ ‫نیـز در مردادمـاه برگـزار شـد‪.‬‬ ‫پژوهش‬ ‫کشف راز کاهش بینایی در دوره پیری‬ ‫پژوهشــگران امریکایــی در پــروژه جدیــدی‪ ،‬بــه بررســی نقــش یــک پروتئیــن‬ ‫در «کاهـــش بینایـــی ناشـــی از افزایـــش ســـن» پرداخته انـــد‪ .‬به گـــزارش‬ ‫ایســـنا؛ پژوهشـــی کـــه توســـط دکتـــر فرانسیســـکا ماراســـی؛ پژوهش ــگر‬ ‫«موسســـه ســـنفورد برنهـــام پربیـــس» انجـــام شـــده اســـت‪ ،‬بـــه افش ــای‬ ‫ً‬ ‫اس ــرار مولکول ــی «دژنراس ــیون ما ک ــوال» کم ــک می کن ــد ک ــه عام ــل تقریب ــا‬ ‫‪ ۹۰‬درصـــد از مـــوارد کاهـــش بینایـــی مرتبـــط بـــا افزایـــش ســـن ب هش ــمار‬ ‫مــی رود‪ .‬ای ــن پژوه ــش‪ ،‬س ــاختار انعطاف پذی ــر پروتئی ــن کلی ــدی خ ــون را‬ ‫توصی ــف می کن ــد ک ــه در ب ــروز دژنراس ــیون ما ک ــوال و س ــایر ع ــوارض مرتب ــط‬ ‫بـــا ســـن ماننـــد الزایمـــر و تصلـــب شـــرایین نقـــش دارد‪ .‬ماراســـی گف ــت‪:‬‬ ‫«پروتئین هـــای موجـــود در خـــون به دلیـــل روش هـــای مختلـــف جری ــان‬ ‫ً‬ ‫خ ــون در سراس ــر ب ــدن‪ ،‬تحت فش ــار ثاب ــت و متغی ــر هس ــتند‪ .‬مث ــا خ ــون‬ ‫در رگ ه ــای خون ــی کوچ ــک چش ــم در مقایس ـه با رگ ه ــای بزرگ ت ــر اط ــراف‬ ‫قلـــب‪ ،‬کندتـــر جریـــان می یابـــد‪ .‬پروتئین هـــای خـــون بایـــد بتواننـــد ب ــه‬ ‫ای ــن تغیی ــرات پاس ــخ دهن ــد‪ .‬ای ــن پژوه ــش‪ ،‬حقایق ــی اساس ــی را درم ــورد‬ ‫چگونگ ــی س ــازگاری پروتئین ه ــای خ ــون ب ــا محی ــط خ ــود ارائ ــه می ده ــد‬ ‫نه ــای‬ ‫و نتایـــج ان بـــرای هدف قـــراردادن ایـــن پروتئین هـــا در درما ‬ ‫اینـــده‪ ،‬مهـــم اســـت»‪ .‬صدهـــا پروتئیـــن در خـــون مـــا وجـــود دارنـــد ام ــا‬ ‫پژوهش ــگران دراین پ ــروژه‪ ،‬روی «ویترونکتی ــن» تمرک ــز کردن ــد ک ــه یک ــی از‬ ‫ته ــای‬ ‫فراوان تریـــن ان ها ســـت‪ .‬ویترونکتیـــن عالوه بـــر گـــردش در غلظ ‬ ‫بـــاال در خـــون‪ ،‬در چهارچـــوب بیـــن ســـلول ها یافـــت می شـــود و مولف ــه‬ ‫مهم ــی از کلس ــترول به ش ــمار مـ ـی رود‪ .‬ویترونکتی ــن‪ ،‬ی ــک عام ــل کلی ــدی‬ ‫در بســـیاری از بیماری هـــای مرتبـــط بـــا افزایـــش ســـن به شـــمار مـــی رود؛‬ ‫ام ــا ب ــرای گ ــروه ان ه ــا‪ ،‬امیدوارکننده تری ــن ه ــدف در بررس ــی دژنراس ــیون‬ ‫ما کوال ســـت کـــه ‪ ۱۱‬میلیون نفـــر را در امریـــکا تحت تاثیـــر قـــرار می ده ــد‪.‬‬ ‫پیش بین ــی می ش ــود ک ــه این رق ــم ت ــا س ــال ‪ ۲۰۵۰‬ب ــه دو براب ــر افزای ــش یاب ــد‪.‬‬ ‫ماراس ــی گف ــت‪« :‬ای ــن پروتئی ــن‪ ،‬ه ــدف مهم ــی ب ــرای بررس ــی دژنراس ــیون‬ ‫ما کوال ســـت؛ زیـــرا در پشـــت چشـــم جمـــع می شـــود و بـــه از دســـت دادن‬ ‫بینای ــی می انجام ــد‪ .‬رس ــوبات مش ــابهی در مغ ــز اف ــراد مبت ــا ب ــه الزایم ــر و‬ ‫در رگ ه ــای اف ــراد مبت ــا ب ــه تصل ــب ش ــرایین ظاه ــر می ش ــود‪ .‬می خواهی ــم‬ ‫بفهمی ــم ک ــه چ ــرا ای ــن اتف ــاق رخ می ده ــد و از ای ــن دان ــش ب ــرای توس ــعه‬ ‫درمان ه ــای جدی ــد اس ــتفاده کنی ــم»‪ .‬پژوهش ــگران ب ــرای پاس ــخ ب ــه ای ــن‬ ‫پرســش‪ ،‬می خواســتند بداننــد کــه چگونــه پروتئیــن در دماهــای مختلــف‬ ‫و تحــت ســطوح مختلــف فشــار‪ ،‬ســاختار خــود را تغییــر می دهــد‪ .‬ماراســی‬ ‫ادام ــه داد‪« :‬تعیی ــن س ــاختار پروتئی ــن‪ ،‬مهم تری ــن بخ ــش تعیی ــن عملک ــرد‬ ‫ان اس ــت‪ .‬ان ه ــا از طری ــق تجزی هو تحلی ــل دقی ــق بیوش ــیمیایی دریافتن ــد‬ ‫پروتئی ــن می توان ــد ش ــکل خ ــود را تحت فش ــار تغیی ــر ده ــد‪ .‬ای ــن تغیی ــرات‬ ‫باع ــث می ش ــوند پروتئی ــن راحت ت ــر ب ــه یون ه ــای کلس ــیم خ ــون پیون ــد‬ ‫داده ش ــود و رس ــوباتی را ایج ــاد کن ــد مش ــخصه دژنراس ــیون ما ک ــوال و س ــایر‬ ‫بیماری هـــای مرتبـــط بـــا افزایـــش ســـن هســـتند»‪ .‬پژوهشـــگر موسس ــه‬ ‫ســـنفورد برنهـــام پربیـــس گفـــت‪« :‬ایـــن یـــک ســـازمان دهی نامحس ــوس‬ ‫در س ــاختار مولکولی س ــت؛ ام ــا تاثی ــر زی ــادی ب ــر نح ــوه عملک ــرد پروتئی ــن‬ ‫دارد‪ .‬هرچه بیش ــتر درم ــورد پروتئی ــن در س ــطح س ــاختاری و مکانیک ـی اش‬ ‫بیاموزی ــم‪ ،‬ش ــانس بیش ــتری ب ــرای هدف ق ــرار دادن موف ــق ان ب ــا درم ــان‬ ‫داری ــم»‪ .‬ای ــن اطالع ــات درم ــورد س ــاختار پروتئی ــن‪ ،‬توس ــعه درمان ه ــای‬ ‫دژنراس ــیون ما ک ــوال را س ــاده تر می کنن ــد؛ زی ــرا ب ــه پژوهش ــگران و ش ــرکای‬ ‫ان هــا در حــوزه زیس ـت فناوری امــکان می دهنــد تــا پادتن هایــی را طراحــی‬ ‫لک ــردن‬ ‫کننـــد کـــه اتصـــال کلســـیم پروتئیـــن را انتخابـــی و بـــدون مخت ‬ ‫س ــایر عملکرده ــای مه ــم ان در ب ــدن متوق ــف می کنن ــد‪ .‬ماراس ــی اف ــزود‪:‬‬ ‫«تبدیــل نتیجــه ایــن پژوهــش بــه درمــان بالینــی‪ ،‬مدتــی زمــان می بــرد امــا‬ ‫امیدواری ــم ت ــا چند س ــال دیگر‪ ،‬ی ــک پادت ــن فع ــال را به عن ــوان ی ــک درم ــان‬ ‫بالق ــوه دراختی ــار داش ــته باش ــیم‪ .‬از انجا ک ــه ای ــن پروتئی ــن در خ ــون بس ــیار‬ ‫فــراوان اســت‪ ،‬امــکان دارد کــه کاربردهــای هیجان انگیــز دیگــری نیــز بــرای‬ ‫نه ــا اطالع ــی‬ ‫ای ــن دان ــش جدی ــد وج ــود داش ــته باش ــد ک ــه م ــا هن ــوز از ا ‬ ‫نداری ــم»‪ .‬نتای ــج ای ــن پژوه ــش در مجل ــه ‪ Biophysical‬ب ــه چ ــاپ رس ــید‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫دو شنبه ‪ 28‬شهریور ‪ 1401‬شماره‪2596‬‬ ‫ابالغ رای قطعی‬ ‫در اجـرای مـاده ‪ 73‬قانـون اییـن دادرسـی مدنـی‪ ،‬بدینوسـیله‬ ‫اعلام می شـود؛ رای قطعـی شـماره ‪ 0110181018401000101‬مـورخ‬ ‫‪ 1401/04/28‬اقـای دکتـر مهـدی قلیچ خانـی توسـط هیئـت بـدوی‬ ‫رسـیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان‬ ‫مرکـزی صـادر شـده اسـت‪ .‬بدینوسـیله بـه نامبـرده ابلاغ می شـود ایـن رای قطعی سـت و محکوم علیـه‬ ‫درصورت اعتراض‪ ،‬می تواند حدا کثر ظرف سـه ماه از تاریخ انتشـار‪ ،‬به دیوان عدالت اداری شـکایت‬ ‫کنـد‪ .‬در مـورد محکومـان خـارج از کشـور‪ ،‬مـدت مذکـور شـش مـاه اسـت‪.‬‬ ‫روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ارا ک‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد صبـا جی تی ایکـس مـدل‬ ‫‪ 1378‬با شـماره پال ک ایران ‪483 -42‬ص‪ 81‬و شـماره موتور‬ ‫‪ 00120372‬و شـماره شاسی ‪ S1412278598539‬به مالکیت‬ ‫عبدالغفـور دلیربیاس ابـادی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫مفقودی مدرک تحصیلی (نوبت دوم)‬ ‫مـدرک موقـت فار غ التحصیلـی اینجانـب محمدرضـا کارگـر فرزنـد علی پنـاه بـه‬ ‫شماره شناسناسـنامه ‪ ۵‬صـادره از شـازند در مقطـع کارشناسـی رشـته مکانیـک گرایـش‬ ‫طرحـی جامـدات بـه شـماره گواهـی موقـت ‪ ۹۲۷۸‬مـورخ ‪ ۱۳۸۳/02/31‬در تاریـخ‬ ‫‪ ۱۳۹۹/05/25‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود اصـل‬ ‫مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد ارا ک بـه نشـانی میـدان امـام خمینـی(ره)‪،‬‬ ‫بلـوار امـام خمینـی(ره)‪ ،‬شـهرک دانشـگاهی دانشـگاه ازاد اسلامی ارا ک صنـدوق پسـتی‬ ‫‪ ۳۸۱۳۵/567‬اداره فار غ التحصیلان ارسـال فرمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۱/06/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۱/06/14 :‬‬ ‫ارا ک‬ ‫مفقودی مدرک تحصیلی (نوبت دوم)‬ ‫مـدرک دانشـنامه فار غ التحصیلـی اینجانـب مجتبـی رضائـی فرزنـد نصرت الـه بـه‬ ‫شماره شناسناسـنامه ‪ 711‬صـادره از الیگـودرز در مقطـع کاردانـی رشـته کامپیوتـر‪ -‬کاربـرد‬ ‫کامپیوتر به شماره دانشنامه‪ 503746‬مورخ‪ ۱۳۸1/10/01‬در تاریخ‪ ۱۴۰۱/05/19‬مفقود شده‬ ‫و فاقـد اعتبـار اسـت‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحد‬ ‫ارا ک به نشانی میدان امام خمینی(ره)‪ ،‬بلوار امام خمینی(ره)‪ ،‬شهرک دانشگاهی دانشگاه‬ ‫ازاد اسلامی ارا ک صنـدوق پسـتی ‪ ۳۸۱۳۵/567‬اداره فار غ التحصیلان ارسـال فرمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۱/06/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۱/06/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/07/11 :‬‬ ‫ارا ک‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی قاینات‬ ‫پیـرو ا گهـی تحدیـد حـدود قبلـی کـه بـه موجـب مقـررات مـاده ‪ 14‬قانـون ثبـت‬ ‫منتشـر شـده‪ ،‬اینک برحسـب درخواست واصله‪ ،‬مسـتند به ماده مذکور و ماده‬ ‫‪ 61‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬تحدیـد حـدود قسـمتی از املا ک واقـع در بخـش ‪10‬‬ ‫حـوزه ثبتـی ایـن واحـد بـه شـرح ذیـل انجـام می شـود‪:‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانـم عصمـت خانـی بـه شـماره ملـی ‪ 6179515166‬بـه ادرس‪ :‬شـهرری‪ ،‬میـدان بروجـردی‪ ،‬مجتمـع‬ ‫فرهنگیان واحد ‪ 30‬با تسلیم دو برگ استشهاد مصدق به شماره ترتیب ‪ 13212‬مورخ ‪1400/04/27‬‬ ‫دفترخانـه ‪ 20‬شـهرری بـه شـرح وارده بـه شـماره ‪ 1401/05/23-4017252‬سـند مالکیـت ششـدانگ‬ ‫یـک دسـتگاه اپارتمـان مسـکونی بـه پلا ک ثبتـی ‪ 31474‬فرعـی از ‪ 123‬اصلـی‪ ،‬مفـروز و مجـزا شـده از‬ ‫‪ 8698‬فرعـی از اصلـی مذکـور‪ ،‬قطعـه ‪ 3‬در طبقـه ‪ 3‬و واقـع در بخـش ‪ 12‬ناحیـه ‪ 02‬حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫شـهرری اسـتان تهـران بـه مسـاحت ‪ 85/55‬مترمربـع و انبـاری قطعـه سـه در طبقـه همکـف ذیـل‬ ‫شـماره صفحـه ‪ 352‬دفتـر املا ک جلـد ‪ 2417‬به نام عصمت خانی ثبت و به شـماره چاپـی ‪859370‬‬ ‫سـند مالکیت صادر و تسـلیم شـده اسـت و به علت جابجایی اسـناد مالکیت مفقود شـده که مالک‬ ‫فوق درخواسـت سـند مالکیت المثنی نموده اسـت‪ .‬لذا طبق ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت‪ ،‬مراتب‬ ‫در یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا هر کس نسـبت به ملک مـورد ا گهی معامله ای کرده یـا مدعی وجود‬ ‫سند مالکیت نزد خود است‪ ،‬باید تا ده روز پس از انتشار ا گهی‪ ،‬به این اداره مراجعه و اعتراض خود‬ ‫را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله‪ ،‬تسلیم کند‪ .‬ا گر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و‬ ‫یا درصورت اعتراض‪ ،‬اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود‪ ،‬اداره ثبت المثنی سند مالکیت‬ ‫را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضی تسـلیم خواهد کرد‪.‬‬ ‫سـیدمهدی المعـی‪ ،‬رئیـس واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرری‪ ،‬از طـرف‬ ‫م الـف ‪429‬‬ ‫سـهراب عزیزنـژاد‬ ‫بخش ‪ 11‬قاینات‬ ‫قطعه مفروزه اراضی فر خ اباد پال ک ‪ 1589‬اصلی‬ ‫‪ 3837‬فرعی موسی مرتضوی ششدانگ قسمتی از یکباب منزل‬ ‫در روز یکشنبه مورخ ‪1401/08/01‬‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 14‬قانـون ثبـت املا ک بـه صاحبـان املا ک و مجاوریـن‬ ‫شـماره فوق الذکـر بوسـیله ایـن ا گهـی اخطـار می شـود کـه در موعـد مشـخص‬ ‫شـده فـوق سـاعت ‪ 8‬الـی ‪10‬صبـح در محـل وقـوع ملـک حضـور بهـم رسـانند‪.‬‬ ‫چنانچـه هـر یـک از صاحبان امال ک یا نماینـده قانونی انها در موقع مقرر حاضر‬ ‫نباشـند‪ ،‬مطابـق مـاده ‪ 15‬قانـون مزبور ملک مـورد ا گهی با حدود اظهار شـده از‬ ‫طـرف مجاوریـن تحدیـد خواهـد شـد و اعتراضـات مجاورین نسـبت به حـدود و‬ ‫حقـوق ارتفاقـی و نیـز صاحبـان امال ک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق‬ ‫مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت فقـط تـا ‪ 30‬روز از تاریـخ تحدیـد حـدود پذیرفتـه خواهـد‬ ‫شـد و برابـر مـاده ‪ 86‬ائین نامـه اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬معترضیـن می بایسـت از‬ ‫تاریـخ تسـلیم اعتـراض خـود بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک قاینـات‪ ،‬ظـرف یـک‬ ‫مـاه دادخواسـت اعتـراض خـود را بـه مرجـع ذیصلاح قضایـی تقدیـم و گواهـی‬ ‫الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند‪ .‬درغیراینصورت متقاضی‬ ‫می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت‬ ‫و بـه اداره ثبـت تسـلیم و اداره ثبـت هـم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را‬ ‫طبـق مقـررات ادامـه می دهـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/06/28 :‬‬ ‫غالمرضـا صادقیـان‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1381760‬‬ ‫اسـناد و املا ک قایـن‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫سـند مالکیـت ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه شـماره ‪ 320‬فرعـی از ‪ 3410‬اصلـی واقـع در بخـش‬ ‫‪ 12‬سـلماس در صفحـه ‪ 642‬دفتـر ‪ 86‬ذیـل ثبـت ‪ 14975‬و شـماره چاپـی ‪ 858851‬بـه نـام‬ ‫اقـای ولـی قربانی اولقـی فرزنـد قربـان ثبـت و صـادر شـده اسـت‪ .‬مالـک فـوت و احـدی از ورثـه‬ ‫بـا ارائـه گواهـی انحصـار وراثـت و واریـز مالیـات بـر ارث و درخواسـت و استشـهاد محلـی‪ ،‬اعلام‬ ‫کـرده کـه سـند مالکیـت اولیـه مفقود شـده و درخواسـت المثنـی نموده اند‪ .‬فلـذا موضوع طی‬ ‫یـک نوبـت در یکـی از روزنامه هـای کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچه هر شـخص نسـبت‬ ‫بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه کـرده کـه در باال ذکر نشـده اسـت یا مدعی وجود سـند مالکیت‬ ‫نزد خود است‪ ،‬بایستی ظرف ده روز از انتشار ا گهی‪ ،‬به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را‬ ‫ضمن ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم کند‪ .‬ا گر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسـد و‬ ‫یا درصورت اعتراض‪ ،‬اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود‪ ،‬اداره ثبت سند مالکیت‬ ‫المثنـی را برابـر مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬صـادر خواهـد کـرد و درصـورت ارائـه سـند‬ ‫مالکیت یا سند معامله‪ ،‬صورتمجلس مبنی بر وجود ان نزد معترض‪ ،‬در دو نسخه تنظیم و‬ ‫یـک نسـخه ان بـه متقاضـی المثنـی تسـلیم و اصل سـند به دهنده ان مسـترد می شـود‪.‬‬ ‫حسـین تهنیت سـلطان احمدی‪ ،‬سرپرسـت اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫م الـف ‪6‬‬ ‫سـلماس‪ ،‬از طـرف احمدعلـی حسـین پوری‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه) پرونده اجرایی‬ ‫شماره ‪140104006223000050‬‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی شـماره فـوق‪ ،‬بـه اسـتناد سـند ازدواج شـماره ‪ 3058‬مـورخ‬ ‫‪ 1354/02/11‬بابـت مهریـه بـه مبلـغ هفتـاد هـزار ریـال معـادل هفـت هـزار تومـان رایـج معمولـی‬ ‫ایـران کـه بـه نـرخ روز بـه مبلـغ ‪ 359/902/941‬ریـال محاسـبه شـده اسـت ششـدانگ عرصـه و‬ ‫اعیـان پلا ک ثبتـی شـماره ‪ 2106‬فرعـی از ‪ 58‬اصلـی بخـش ‪ 3‬کاشـمر بـه نشـانی خیابـان قائـم‬ ‫‪ ،21‬عبدی ‪ 9‬که سـند مالکیت ششـدانگ به نام غالمرضا شـبان فروتقه ثبت و صادر و تسـلیم‬ ‫شـده اسـت‪ .‬سـپس طـی شـماره ‪ 140105806012000105‬مـورخ ‪ 1401/02/06‬دفتـر بازداشـتی‪،‬‬ ‫پال ک موصوف بازداشـت شـده اسـت که طبق نظر کارشـناس رسـمی دادگسـتری مورد مزایده‬ ‫یکبـاب منـزل بـه مالکیـت غالمرضا شـبان فروتقه پال ک مذکـور بـه مبلـغ ‪ 10/053/500/000‬ریال‬ ‫(ده میلیـارد و پنجـاه و سـه میلیـون و پانصدهـزار ریال) ارزیابی شـده که برابر گـزارش مامور اجرا‪،‬‬ ‫ملـک مزبـور در تصـرف احـدی از ورثـه اسـت‪ .‬حـدود و مشـخصات ششـدانگ بـه شـرح ذیـل‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اسـت‪ :‬شـماال‪ :‬بـه طـول ‪ 7/95‬متـر دیواریسـت اشـترا کی بـا باقیمانـده ‪ 1213‬فرعـی؛ شـرقا‪ :‬بـه‬ ‫ً‬ ‫طـول ‪ 28/60‬متـر دیواریسـت اشـترا کی بـه پلا ک ‪ 1213‬باقیمانده فرعـی؛ جنوبا‪ :‬به طـول ‪8/10‬‬ ‫ً‬ ‫متـر درب و دیـوار بـه کوچـه؛ غربـا‪ :‬بـه طـول ‪ 26/75‬متـر دیواریسـت اشـترا کی بـا پلا ک ‪1213‬‬ ‫باقیمانـده فرعـی‪ .‬حقـوق ارتفاقـی نـدارد‪ .‬پلا ک فـوق از سـاعت ‪ 9‬الـی ‪ 12‬مـورخ ‪1401/07/17‬‬ ‫در اداره ثبت اسـناد و امال ک کاشـمر واحد اجرا واقع در خیابان خرمشـهر‪ ،‬کوچه شـهید عازم‪،‬‬ ‫مقابـل اسـتادیوم ورزشـی‪ ،‬از طریـق مزایـده بـه فـروش می رسـد‪ .‬مزایـده در قبـال کل مهریـه بـه‬ ‫میـزان ‪0/234‬دانـگ مشـاع از ششـدانگ پلا ک ثبتی فوق و ‪8/662‬سـهم مشـاع از ‪222‬سـهم‬ ‫ششـدانگ پلا ک فـوق از مبلـغ ‪ 392/294/206‬ریـال شـروع و بـه باالترین قیمت پیشـنهادی‬ ‫ً‬ ‫یهـای مربـوط بـه اب‪ ،‬بـرق‪ ،‬گاز اعـم‬ ‫یشـود‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بده ‬ ‫نقـدا فروختـه م ‬ ‫از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـترا ک و مصـرف‪ ،‬درصورتـی کـه مـورد مزایـده دارای انهـا باشـد و نیـز‬ ‫یهـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده‪ ،‬اعـم از اینکـه رقـم قطعـی ان‬ ‫بده ‬ ‫معلـوم شـده یـا نشـده باشـد‪ ،‬بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیـز درصـورت وجـود مـازاد‪ ،‬وجـوه‬ ‫پرداختـی بابـت هزین ههـای فـوق از محـل مـازاد به برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی شـود‪ ،‬مزایده روز‬ ‫و حق مزایده نقدا وصول م ‬ ‫اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬مدیر واحد اجرای اسناد رسمی کاشمر‬ ‫م الف ‪812‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/05/10-14016031901402224‬هیـات اول موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای هدایـت سـاالری فرزنـد دادعبـاس بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 147‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یکبـاب خانـه به مسـاحت ‪ 386‬مترمربع‬ ‫پال ک ‪ -‬فرعی از ‪ 1‬اصلی مفروز و مجزا شـده از پال ک ‪ 12‬فرعی از ‪ 1‬اصلی قطعه یک واقع در اراضی‬ ‫محمدابـاد مسـکون جبالبـارز جیرفـت بخـش ‪ 34‬کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی ورثـه الـب‬ ‫ارسلان محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‪ ،‬مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع‬ ‫یسـت درصـورت انقضای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض‪ ،‬طبق‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/28 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی دعوت شرکت نسیم سالمت شمیم پارسیان (سهامی خاص)‬ ‫به شماره ثبت ‪ 72666‬و شناسه ملی ‪14009230130‬‬ ‫یشـود تا در جلسات‬ ‫بدینوسـیله از کلیه سـهامداران محترم شـرکت مذکور دعوت م ‬ ‫مجامـع عمومـی فوق العـاده و عـادی بـه طـور فوق العـاده کـه در روز چهارشـنبه‬ ‫مـورخ ‪ 1401/07/20‬بـه ترتیـب در سـاعت های ‪ 9‬و ‪10‬صبـح در محـل شـرکت واقـع‬ ‫در اسـتان خراسـان رضـوی‪ ،‬شهرسـتان مشـهد‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬دهسـتان تبـادکان‪،‬‬ ‫ابـادی شـهرک صنعتـی مشـهد (کالت)‪ ،‬محلـه شـهرک صنعتـی مشـهد (کالت)‪،‬‬ ‫خیابـان ایـران‪ ،‬خیابـان ابریشـم‪ ،‬پلا ک ‪ ،0‬طبقـه همکـف‪ ،‬کدپسـتی ‪9358187762‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ ،‬اصالتـا و یـا وکالتـا حضـور بهـم رسـانند‪.‬‬ ‫برگـزار م ‬ ‫دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده‪:‬‬ ‫‪ -1‬بازنگری و تغییر در ماده ‪ 32‬اساسنامه‬ ‫‪ -2‬سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد‪.‬‬ ‫دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده‪:‬‬ ‫‪ -1‬انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل‬ ‫‪ -2‬انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج ا گهی های شرکت‬ ‫‪ -3‬انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره‬ ‫‪ -4‬سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد‪.‬‬ ‫هیئت مدیرهشرکت‬ ‫مفقودی مدرک تحصیلی (نوبت دوم)‬ ‫مـدرک موقـت فار غ التحصیلـی اینجانـب مرضیـه امیری منـش فرزنـد محمـد بـه‬ ‫شماره شناسناسـنامه ‪ ۱۱۲۶‬صـادره از قـم در مقطـع کارشناسـی ارشـد رشـته روانشناسـی‬ ‫عمومـی بـه شـماره گواهـی موقـت ‪ ۲۴۲۱۳‬در تاریـخ ‪ ۱۳۹۴/10/23‬مفقـود شـده و فاقـد‬ ‫اعتبار اسـت‪ .‬از یابنده تقاضا می شـود اصل مدرک را به دانشـگاه ازاد اسلامی واحد ارا ک‬ ‫بـه نشـانی میـدان امـام خمینی(ره)‪ ،‬بلوار امام خمینی(ره)‪ ،‬شـهرک دانشـگاهی دانشـگاه‬ ‫ازاد اسلامی ارا ک صنـدوق پسـتی ‪ ۳۸۱۳۵/567‬اداره فار غ التحصیلان ارسـال فرمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۱/06/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۱/06/13 :‬‬ ‫ارا ک‬ ‫مفقودی مدرک تحصیلی (نوبت دوم)‬ ‫مـدرک موقـت فار غ التحصیلـی اینجانـب منصـوره غالمـی فرزنـد ابوالفضـل بـه‬ ‫شماره شناسناسـنامه ‪ ۶۵۶۲‬صادره از ارا ک در مقطع کارشناسـی ارشـد رشـته کامپیوتر‪-‬‬ ‫نرم افـزار بـه شـماره گواهـی موقـت ‪ ۱۶۵۰۰‬مـورخ ‪ ۱۳۹۴/03/31‬در تاریـخ ‪۱۴۰۰/02/01‬‬ ‫مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه‬ ‫ازاد اسلامی واحـد ارا ک بـه نشـانی میـدان امـام خمینـی(ره)‪ ،‬بلـوار امـام خمینـی(ره)‪،‬‬ ‫شـهرک دانشـگاهی دانشـگاه ازاد اسلامی ارا ک صنـدوق پسـتی ‪ ۳۸۱۳۵/567‬اداره‬ ‫فار غ التحصیلان ارسـال فرمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۱/06/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۱/06/14 :‬‬ ‫ارا ک‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای قاسـم تباسـیده دارای شماره شناسـنامه ‪ 5259224884‬بـه شـرح دادخواسـت بـه کالسـه‬ ‫‪ 94/1401‬از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان‬ ‫عبدالوهـاب تباسـیده بـه شماره شناسـنامه ‪ 5250084931‬در تاریـخ ‪ 1400/12/27‬در اخریـن اقامتـگاه‬ ‫دائمـی خـود بـدرود حیـات گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬قاسـم تباسـیده‬ ‫فرزنـد الـه داد شـماره ملـی ‪ 5259224884‬پـدر متوفـی ‪ -2‬دربی بـی تباسـیده فرزنـد سـهراب شـماره‬ ‫ملـی ‪ 5259279141‬مـادر متوفـی ‪ -3‬سـعدیه تباسـیده فرزند عبدالوهاب شـماره ملـی ‪3641688566‬‬ ‫فرزنـد متوفـی ‪ -4‬شـهاب تباسـیده فرزنـد عبدالوهـاب شـماره ملـی ‪ 3642101046‬فرزنـد متوفـی‬ ‫‪ -5‬سـودا تباسـیده فرزنـد عبدالوهـاب شـماره ملـی ‪ 3641857309‬فرزنـد متوفـی ‪ -6‬نجمـه تباسـیده‬ ‫فرزند جان محمد شماره ملی ‪ 3640590643‬همسر متوفی والغیر‪ .‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی‬ ‫درخواست مزبور را در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار ا گهی می کند تا هر کسی اعتراض‬ ‫دارد و یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد‪ ،‬از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه به این شـورا تقدیم کند؛‬ ‫واال گواهـی صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫ال ل محمد بادپا‪ ،‬رئیس شورای حل اختالف شماره ‪ 2‬نگور‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه علی اصغـر امینـی فرزنـد علی ا کبـر به اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهی شـده و تقاضای‬ ‫کتبی جهت دریافت سـند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی سـت سـند مالکیت‬ ‫سـه دانگ از ششـدانگ یک قطعه زمین پال ک ‪ 1‬فرعی از ‪ 621‬اصلی بخش یک شـهر کاشـمر به ادرس‪:‬‬ ‫کاشـمر‪ ،‬خیابان ‪ 17‬شـهریور‪ ،‬بن بسـت بعد از حمام کارون به علت سـهل انگاری گم شـده و است و برابر‬ ‫دفتـر املا ک کاشـمر سـند مالکیـت پلا ک فـوق در دفتـر امال ک صفحـه ‪ 498‬دفتـر ‪ 37‬به نـام علی اصغر‬ ‫امینی صادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬دفتر امال ک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا به اسـتناد قسـمت پنج‬ ‫تبصـره یـک اصالحـی مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت املا ک متذکـر می گـردد هـر کـس نسـبت به ملک‬ ‫مورد ا گهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد باید ظرف مدت ‪10‬‬ ‫روز پـس از انتشـار ا گهـی بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند‬ ‫معاملـه رسـمی تسـلیم نمایـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـاء مهلـت مقـرر عـدم ارسـال اعتـراض‪ ،‬سـند‬ ‫مالکیـت المثنـی طبـق مقررات صـادر و به متقاضی تحویل خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/06/28 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک کاشمر‬ ‫م الف ‪140‬‬ ‫ا گهی دعوت از مجاورین پال ک های اصلی بخش شهر کاشمر‬ ‫بدینوسیله به مالکین پال ک های ‪ 622‬و ‪ 628‬و ‪ 621‬اصلی شهر کاشمر ابالغ می شود با توجه به اینکه‬ ‫وقـت تعییـن متـراژ و مسـاحت پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 621‬اصلـی بخش شـهر کاشـمر مورد تقاضـای علی اصغر‬ ‫امینـی کـه در مجـاورت ملـک شـما اسـت‪ ،‬در روز یکشـنبه مـورخ ‪ 1401/07/09‬سـاعت ‪10‬صبـح تعیین‬ ‫شـده و در محـل انجـام خواهـد شـد‪ ،‬چنانچـه در مـورد حـدود و حقـوق ارتفاقـی ملک مزبور حقـی برای‬ ‫خـود قائـل هسـتید و یـا اختالفـی بـا مجـاور مزبـور داریـد‪ ،‬می توانیـد در روز و سـاعت مقـرر در محل وقوع‬ ‫ملک واقع در کاشـمر‪ ،‬خیابان قائم‪ ،‬جنب مسـجد صاحب الزمان حاضر شـده و برابر کد ‪ 914‬مجموعه‬ ‫بخشـنامه های ثبتـی‪ ،‬مطالـب خـود را اظهـار دارید‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عدم حضـور‪ ،‬عملیات ثبتی‬ ‫برابـر مقـررات ادامـه می یابـد‪ -1 .‬حد شـمال پلا ک ‪ 622‬اصلی عباس روسـتایی فیروز اباد و غیره؛ ‪ -2‬حد‬ ‫شـرق پلا ک ‪ 628‬اصلـی فاطمـه محمدپـور؛ ‪ -3‬حـد غرب پال ک ‪ 621‬اصلی میرزااقامشـکینی و غیره‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‪ ،‬از طرف محمود قاسمی‬ ‫م الف ‪814‬‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقای وحید لشـکری فرزند محمد به شناسـنامه ‪ 1357‬صادره از رامهرمز درخواسـتی به خواسـته صدور‬ ‫گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه ذینفـع پرونـده مرحـوم محمـد عزیزی قلعه اقایـی بـه‬ ‫شناسنامه ‪ 132‬صادره از باغ بهادران در تاریخ ‪ 1395/09/11‬در نجف اباد اقامتگاه غیردائمیش (دائمی‬ ‫رامهرمـز) فـوت و ورثـه اش عبارتنـد از‪ -1 :‬موسـی عزیزی قلعه اقایـی فرزنـد محمـد کد ملـی ‪1911035843‬‬ ‫متولـد ‪ 1334/03/01‬پسـر متوفـی ‪ -2‬بهـروز عزیزی قلعه اقایـی فرزنـد محمـد کـد ملـی ‪1910088307‬‬ ‫متولـد ‪ 1345/11/02‬پسـر متوفـی ‪ -3‬بهنـام عزیزی قلعه اقایـی فرزنـد محمـد کـد ملـی ‪1911093861‬‬ ‫متولـد ‪ 1351/04/14‬پسـر متوفـی ‪ -4‬بهـزاد عزیزی قلعه اقایـی فرزنـد محمـد کـد ملـی ‪1910088315‬‬ ‫متولـد ‪ 1347/12/28‬پسـر متوفـی ‪ -5‬سـکینه عزیـزی فرزنـد محمـد کـد ملـی ‪ 1910372439‬متولـد‬ ‫‪ 1336/09/10‬دختـر متوفـی والغیـر‪ .‬اینک با انجام تشـریفات قانونی مراتب مزبـور را در یک نوبت ا گهی‬ ‫می نمایـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک‬ ‫ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیتنامه بجز سـری و رسـمی که بعد از این تاریخ ابراز‬ ‫شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/239‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬کارت و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پرایـد بـه رنـگ بـژ متالیـک مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پال ک‬ ‫ایـران ‪319 -30‬ق‪ 52‬و شـماره موتـور ‪ 1970323‬و شـماره شاسـی ‪ S1412286335111‬بـه مالکیـت داود‬ ‫جامی کلوتـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و برگ سـبز خودرو سـواری سـمند مدل ‪ 1389‬با شـماره پال ک ایران ‪675 -12‬ی‪ 95‬و شماره موتور‬ ‫‪ 14789012333‬و شـماره شاسـی ‪ NAACJ1JC9BF268291‬بـه مالکیـت غالمحسـین صفـار مفقـود‬ ‫شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ق‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز ترا کتـور کشـاورزی ‪ 285‬بـه رنگ قرمـز روغنی مدل ‪ 1389‬با شـماره پال ک ایـران ‪979 -45‬ک‪11‬‬ ‫و شـماره موتور ‪ LFW02859W‬و شـماره شاسـی ‪ H09946‬به مالکیت مسـعود ریاحی مفقود شـده و از‬ ‫درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای امیـن اهلل جوینی کلوتـی دارای شناسـنامه شـماره ‪ 4869358085‬بـه شـرح‬ ‫دادخواسـت به کالسـه ‪ 4/0100723‬از این شـورا درخواسـت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح‬ ‫داده کـه شـادروان زبیـده هاشـمی کلوتی بـه شماره شناسـنامه ‪ 0748727671‬در تاریـخ ‪1393/04/19‬‬ ‫در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحومـه منحصـر اسـت بـه‪-1 :‬‬ ‫امیـن اهلل جوینی کلوتـی کـد ملـی ‪ 4869358085‬متولـد ‪ 1332/04/16‬صـادره از کاللـه سـازمان فریـد‬ ‫فرزنـد متوفیـه ‪ -2‬گل انـار جوینی کلوتـی کـد ملـی ‪ 4869358093‬متولـد ‪ 1333/07/19‬صـادره از کاللـه‬ ‫سـازمان فریـد فرزنـد متوفیـه ‪ -3‬حسـین جوینی کلوتـی کـد ملـی ‪ 4869358107‬متولـد ‪1336/12/05‬‬ ‫صـادره از کاللـه سـازمان فریـد فرزنـد متوفیـه ‪ -4‬حسـن جوینی کلوتـی کـد ملـی ‪ 4869358670‬متولـد‬ ‫‪ 1340/08/29‬صـادره از کاللـه سـازمان فریـد فرزنـد متوفیـه ‪ -5‬رحیـم جوینـی کـد ملـی ‪4869358077‬‬ ‫متولـد ‪ 1331/02/10‬صـادره از کاللـه سـازمان فریـد فرزنـد متوفیـه ‪ -6‬نورالدیـن حنفی کلوتـی کـد ملـی‬ ‫‪ 0749460121‬متولـد ‪ 1321/05/17‬صـادره از تایبـاد کلـوت فرزنـد متوفیـه‪ .‬مرحومـه بـه جـز ورثـه فـوق‪،‬‬ ‫ورثـه دیگـری نـدارد‪ .‬اینـک با انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور را به اسـتناد مـاده ‪362‬ق امور‬ ‫حسـبی در یـک نوبـت ا گهـی می کنـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد و یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد‪ ،‬از‬ ‫تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه ایـن شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهـی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫از طرف قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان تربت جام‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و کارت خـودرو سـواری سـمند ‪ LX-EF7-CNG‬بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ ۱۳۹۳‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪۷۹۱ -12‬د‪ ۶۸‬و شـماره موتـور ‪ 14VH0095375‬و شـماره شاسـی ‪ NAACJ1JCXEF174389‬بـه‬ ‫مالکیـت نرگـس احمدی شـریف اباد بـا کـد ملـی ‪ ۰۹۳۱۳۷۴۵۵۳‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬ف‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پـژو ‪ 405-GLX‬مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪886 -36‬م‪ 66‬و شـماره موتـور ‪ 12488267257‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM01CA1AR316787‬بـه‬ ‫مالکیـت حسـینعلی سـلطان ابادی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک شـامل کارت‪ ،‬سـند‪ ،‬بـرگ سـبز و غیـره موتورسـیکلت هونـدا بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1379‬بـا‬ ‫شماره پال ک ‪ 113-49241‬و شماره موتور ‪ 2936354‬و شماره تنه ‪ 7915271‬به مالکیت میالد اغاجری‬ ‫فرزنـد بهـرام مفقود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/06/03-140160318011005508‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای غالمرضا برادران نصیری فرزند رضا به شماره شناسـنامه ‪ 1350‬صادره‬ ‫از صومعه سرا در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب خانه و محوطه به مساحت ‪1020/44‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 153‬فرعـی از ‪ 85‬اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پال ک ‪ 13‬فرعـی از ‪ 85‬اصلی واقع در قریه‬ ‫مهویـزان بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری مالکیـت احمـد‪ ،‬جوادرضـا‪ ،‬ایـوب و داود و بانـوان اشـرف‪ ،‬عاصیـه‬ ‫جملگـی نصـرزاده (بـرادران نصیـری) محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی به شـرح‬ ‫مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی به مدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را‬ ‫به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضـای مدت مذکور و عدم وصـول اعتراض و پس‬ ‫از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/28 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/693‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/05/20-140160318011004838‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای پرویـز صفرزاده مالسـرائی فرزنـد محمدجـواد بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 383‬صادره از صومعه سرا در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان احداثی به مساحت ‪747‬‬ ‫مترمربع پال ک ‪ 69‬فرعی از ‪ 5‬اصلی مفروز و مجزی شده از پال ک ‪ 1‬فرعی از ‪ 5‬اصلی واقع در قریه مالسرا‬ ‫بخش ‪ 25‬گیالن خریداری از نسـق محمدجواد صفرزاده محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪2‬‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظرف مـدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/28 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/698‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/05/09-140160318011004508‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای پرویـز شالچی مقدم ماسـوله فرزند عـزت به شماره شناسـنامه ‪2073‬‬ ‫صـادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر یکبـاب خانـه و محوطه به مسـاحت‬ ‫‪ 551‬مترمربـع پلا ک ‪ 1169‬فرعـی از ‪ 49‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 120‬فرعـی از ‪ 49‬اصلـی واقـع‬ ‫در قریـه کسـماء بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری نسـق عـزت شالچی مقدم ماسـوله محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به‬ ‫صدور سـند مالکیت متقاضی به شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ اولین انتشـار‬ ‫ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه‬ ‫از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مدت مذکور‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/28 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/699‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/05/20-140160318011004822‬و رای اصالحـی ‪-140160318011006398‬‬ ‫‪ 1401/06/22‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای حمیـد‬ ‫خدام کهنکـی فرزنـد عزیـزاهلل بـه شماره شناسـنامه ‪ 3802‬صـادره از ری در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫مشتمل بر اعیان احداثی به مساحت ‪ 780/10‬مترمربع پال ک ‪ 197‬فرعی از ‪ 40‬اصلی مفروز و مجزی شده‬ ‫از پال ک ‪ 1‬و ‪ 14‬فرعی از ‪ 40‬اصلی واقع در قریه کماء بخش ‪ 22‬گیالن خریداری از نسق صبدل ناصر کامجو‬ ‫محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬چنانچه‬ ‫اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می توانند‬ ‫از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و پس از انقضای مدت مذکور‪ ،‬طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/28 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/700‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1397/04/02-139760318011003955‬و رای اصالحـی ‪-140160318011001168‬‬ ‫‪ 1401/02/19‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم زهـرا‬ ‫گلر خ عربانـی فرزنـد حسـین بـه شماره شناسـنامه ‪ 5‬صـادره از رودسـر در ششـدانگ یـک قطعـه زمین به‬ ‫مساحت ‪ 354/36‬مترمربع پال ک ‪ 9376‬فرعی از ‪ 42‬اصلی مفروز و مجزی شده از پال ک ‪ 288‬فرعی از‬ ‫‪ 42‬اصلی واقع در قریه عربان بخش ‪ 22‬گیالن خریداری از مالکیت غالم پوراحمدی محرز شده است‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ‬ ‫اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/28 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/702‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای یارمـراد قبـادی طـی درخواسـت وارده شـماره ‪ 1401/06/24-14011142‬منضـم بـر یـک بـرگ‬ ‫استشـهاد محلی که به تائید دفتر اسـناد رسـمی شـماره ‪ 196‬کرند رسـیده مدعی سـت که سند مالکیت‬ ‫ششـدانگ پلا ک ‪ 4600‬فرعـی از یـک اصلـی واقـع در پنـج کـه ذیـل ثبـت شـماره ‪ 6025‬صفحـه ‪ 302‬دفتـر‬ ‫جلد ‪ 5/36‬به نام مشـارالیه ثبت و سـند مالکیت شـماره ‪ 420118‬صادر شـده‪ ،‬که به علت سهل انگاری‬ ‫مفقود شـده اسـت‪ .‬لذا در اجرای تبصره ماده ‪ 120‬قانون ثبت‪ ،‬مراتب یک بار در جراید درج تا هر کس‬ ‫که سـند مالکیت در نزد او باشـد و یا مدعی انجام معامله اسـت‪ ،‬ظرف مدت ‪ 10‬روز از تاریخ انتشـار این‬ ‫ً‬ ‫ا گهی‪ ،‬اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسـناد و امال ک شهرسـتان داالهو ارسـال و رسـید دریافت کند‪.‬‬ ‫درغیرانصورت پس از طی تشـریفات قانونی‪ ،‬نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫عادل خسروی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک داالهو‬ ‫م الف ‪68‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/05/08-140160322002002365‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای بدیـل سـنچولی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 948‬کد ملی‬ ‫‪ 3673215736‬صادره از زابل فرزند رمضان به صورت ششـدانگ یکباب منزل به مسـاحت ‪495/67‬‬ ‫مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 991‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش دو سیسـتان‬ ‫شهرسـتان زابـل‪ ،‬خیابـان هامـون‪ ،‬جنـب فلکـه اسـتاندارد وا گـذاری طبـق سـند عـادی از یعقـوب‬ ‫سـارانی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه‬ ‫کثیراالنتشـار ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/13 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪719‬‬ ‫مفقودی (نوبت دوم)‬ ‫پروانـه اشـتغال بـه کار مهندسـی بـه شـماره ‪ 410865‬مورخـه ‪ 1396/06/25‬صـادره از نظام مهندسـی‬ ‫اسـتان خوزسـتان به نام محسـن مکاری نورانی فرزند غالم عباس به شماره شناسـنامه ‪ 4553‬صادره از‬ ‫بهبهـان مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪ .‬شـماره پروانـه اشـتغال‪16-300-03376 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/21 :‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160319078005360‬مورخـه‬ ‫‪ 1401/05/30‬هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر‬ ‫در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک منطقـه دو کرمـان تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی خانـم منصـوره میرزائـی بـه شناسـنامه شـماره‬ ‫‪ 2980590649‬کـد ملـی ‪ 2980590649‬صـادره کرمـان فرزنـد محمـد در‬ ‫ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 255.5‬مترمربع که مقدار ‪92.34‬‬ ‫مترمربـع از ششـدانگ عرصـه ان متعلـق بـه وقـف و در اجـاره مالـک متن‬ ‫اسـت پلا ک شـماره ‪ 22498‬فرعـی از ‪ 1783‬اصلـی واقـع در بخـش ‪3‬‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک منطقـه دو کرمـان ادرس کرمـان‪ ،‬بلـوار جهـاد‪ ،‬کوچـه‬ ‫‪ 77‬جنوبی ‪ ،2‬منزل سـوم سـمت راسـت خریداری از مالک رسـمی اقای‬ ‫علـی بیـگ زاده محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود‬ ‫را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/28 :‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1373880‬‬ ‫محمـود مهـدی زاده‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫م الـف ‪1‬‬ ‫منطقـه ‪ 2‬کرمـان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160319078005361‬مورخـه‬ ‫‪ 1401/05/30‬هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک منطقـه دو کرمـان تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی مهـدی میرزائـی بـه شناسـنامه شـماره ‪6‬‬ ‫کـد ملـی ‪ 4829919019‬صـادره رایـن فرزنـد محمـد در ششـدانگ یکبـاب‬ ‫خانـه (کاربـری عرصـه خدمـات انتفاعـی و غیرانتفاعی) به مسـاحت ‪165‬‬ ‫مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 24952‬فرعـی از ‪ 2787‬اصلـی واقـع در بخـش‬ ‫‪ 3‬حـوزه ثبـت ملـک منطقـه دو کرمـان ادرس کرمـان‪ ،‬بلـوار رسـالت‪،‬‬ ‫فرعـی دوم خریـداری از مالـک رسـمی اقـای حسـن ودیعتـی محـرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/28 :‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1373874‬‬ ‫محمـود مهـدی زاده‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫م الـف ‪1‬‬ ‫منطقـه ‪ 2‬کرمـان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1397‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪513 -29‬د‪ 85‬و شـماره موتـور ‪ 124K1215747‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN21VE0JH343509‬بـه‬ ‫مالکیـت علـی سـلیمی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ صفحه 4 ‫ا گهی ‪5‬‬ ‫دو شنبه ‪ 28‬شهریور ‪ 1401‬شماره‪2596‬‬ ‫فقدان مدرک تحصیلی (نوبت دوم)‬ ‫مدرک فار غ التحصیلی اینجانب احسـان افضلی پور فرزند ا کبر به شماره شناسناسـنامه ‪ 4420178401‬صادره از یزد در مقطع کارشناسـی ارشـد رشـته متالوژی و مواد به شـماره‬ ‫یشـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد علـوم‬ ‫‪ 930273209‬صـادره از واحـد دانشـگاهی ازاد علـوم تحقیقـات مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪ .‬از یابنـده تقاضـا م ‬ ‫تحقیقات به نشـانی تهران‪ ،‬بزرگران شـهید سـتاری ارسـال فرماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/07/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۱/06/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۱/06/13 :‬‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب زلیخـا کنـاره مالـک خـودرو وانـت پیـکان ‪1600-OHV‬‬ ‫دوگانه سـوز بـه رنـگ سـفید شـیری روغنـی مـدل ‪ 1393‬بـا شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪562 -84‬ق‪ 77‬و شـماره موتـور ‪ 118P0094456‬و‬ ‫شـماره شاسـی ‪ NAAA46AA7EG406826‬بـه علـت فقـدان اسـناد‬ ‫فـروش (سـند کمپانـی) تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را‬ ‫نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور‬ ‫دارد‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ 10‬روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت‬ ‫ایران خودرو واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند خودرو مراجعه‬ ‫کنـد‪ .‬بدیهی سـت پـس از انقضـای مهلـت مزبـور‪ ،‬طبـق ضوابـط مقـرر‬ ‫اقـدام خواهـد شـد‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪826‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانـم مونـا شمسـی فرزنـد یدالـه و اقـای حمیدرضـا شمسـی فرزنـد یدالـه بـه ادرس‪ :‬شـهرری‪ ،‬خیابان شـهید رجایی‪،‬‬ ‫ابتدای خیابان امامزاده ابوالحسن‪ ،‬مجتمع المهدی‪ ،‬ورودی ‪ ،B2‬طبقه اول‪ ،‬واحد ‪ 2‬با تسلیم یک برگ استشهاد‬ ‫مصـدق بـه شـرح وارده بـه شـماره ‪ 4021474‬مـورخ ‪ 1401/06/20‬اعلام کرده انـد کـه سـند مالکیـت ششـدانگ یـک‬ ‫قطعـه اپارتمـان نـوع ملـک طلـق بـه پلا ک ثبتـی ‪ 4036‬فرعـی از ‪ 200‬اصلـی‪ ،‬مفـروز و مجـزا شـده از ‪ 530‬فرعـی از اصلی‬ ‫مذکور‪ ،‬قطعه ‪ 11‬در طبقه ‪ 1‬و واقع در بخش ‪ 12‬ناحیه ‪ 02‬حوزه ثبت ملک شـهرری اسـتان تهران به مسـاحت ‪72/2‬‬ ‫مترمربـع بـا مشـخصات منضمـات ملـک‪ :‬پارکینـگ قطعـه ‪ 87‬بـه مسـاحت ‪ 11/25‬مترمربـع واقـع در طبقـه همکـف‪،‬‬ ‫انباری قطعه ‪ 11‬به مسـاحت ‪ 3/67‬مترمربع واقع در طبقه زیرزمین‪ .‬به مشـخصات مالکیت‪ :‬ششـدانگ ذیل دفتر‬ ‫الکترونیـک ‪ 139820301024010956‬بـه چاپـی ‪ 373154‬بـه نـام سـیدروح اله موسـوی ثبـت و سـند صـادر شـده و‬ ‫سـپس برابر سـند قطعی ‪ 31829‬مورخ ‪ 1400/12/22‬دفترخانه ‪ 1256‬تهران به نام مالکین ذیل انتقال یافته اسـت‪:‬‬ ‫مالکیت حمیدرضا شمسـی فرزند یداله شماره شناسـنامه ‪ 1036‬متولد ‪ 1361/11/21‬صادره از شـهرری دارای شـماره‬ ‫ملی ‪ 0492025150‬با جز سـهم ‪ 3‬از کل سـهم ‪ 6‬بعنوان مالک سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ عرصه و اعیان با شـماره‬ ‫مستند مالکیت ‪ 31829‬مورخ ‪ 1400/12/22‬دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪ 1256‬شهر تهران استان تهران‪ ،‬موضوع‬ ‫سـند مالکیت تعویضی به شـماره چاپی ثبت شـده اسـت‪ .‬مالکیت مونا شمسی فرزند یداله شماره شناسنامه ‪8172‬‬ ‫متولـد ‪ 1365/10/24‬صـادره از ری دارای شـماره ملـی ‪ 0493391452‬بـا جـز سـهم ‪ 3‬از کل سـهم ‪ 6‬بعنـوان مالـک‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ‪ 31829‬مورخ ‪ 1400/12/22‬دفترخانه اسناد‬ ‫رسـمی شـماره ‪ 1256‬شـهر تهران اسـتان تهران‪ ،‬موضوع سـند مالکیت تعویضی به شـماره چاپی ثبت شـده و طبق‬ ‫گواهـی دفتـر امال ک محدودیت نـدارد‪.‬‬ ‫سیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری‪ ،‬از طرف زهره زار ع مهرجردی‬ ‫م الف ‪430‬‬ ‫رایگان‬ ‫شماره کارت‪6104337770005005 :‬‬ ‫شماره تماس مددکار‪09394639720 :‬‬ ‫هر هفتهدوشنبه ها‬ ‫مـداد نارنجـی کورسـوی امیـدی بـرای رنگ زدن بـه رویای تحصیل کودکان نیازمند در پویش جمع اوری اقالم موردنیاز سـخت افزار‬ ‫یمـان بپیوندیـد تا درکنـار هم بـه ادامه روند تحصیـل کودکان‬ ‫و لـوازم التحریـر از مقطـع پیش دبسـتانی تـا دانشـگاه؛ بـه جمـع نارنج ‬ ‫تهـای مالـی‪ ،‬از ایـن حـق طبیعـی‬ ‫نیازمنـد کمـک کنیم‪.‬بسـیاری از ایـن کـودکان رویـای تحصیـل در سـر دارنـد امـا بـه دلیـل محدودی ‬ ‫محـروم هسـتند‪.‬چرا که تحصیـل کـردن بـا دسـتانی خالـی و بـدون امکانـات‪ ،‬به راحتی میسـر نیسـت‪ .‬در سـال تحصیلـی جدید نیز‪،‬‬ ‫کنـار یکدیگـر می مانیـم تـا مسـیر تحصیـل کودکان نیازمند بسـیاری را همـوار کنیم و انها را به رویایشـان برسـانیم‪.‬‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫دوشنبه ‪ 21‬شهریور ‪ 15/1401‬صفر ‪ 12 /1444‬سپتامبر ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره‪ 1500 / 414‬تومان‬ ‫نیکیکریمی؛‬ ‫عروس ماندگار‬ ‫سینمایایران‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫‪sarafrazan 94@gmail.com‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن استان اعالم کرد؛‬ ‫اختصاص ‪ 100‬میلیاردتومان برای توسعه روستایی‬ ‫مدیـرکل بنیـاد مسـکن گلسـتان از ‪ 100‬میلیاردتومان سـهم اسـتان از اعتبـارات‬ ‫محرومیت زدایی و توسـعه روسـتاهای کشـور خبر داد‪ .‬سـید محمد حسـینی‬ ‫گفـت‪3100 :‬میلیاردتومـان اعتبـار امسـال دولـت بـرای محرومیت زدایـی از‬ ‫روسـتاها اختصـاص داده شـد کـه سـهم گلسـتان ‪ ۱۰۰‬میلیاردتومان اسـت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬این اعتبار طبق شـاخص های توسـعه روسـتایی در شورای برنامه ریزی‬ ‫و توسـعه اسـتان‪ ،‬توسـط بنیـاد مسـکن انقلاب درراسـتای محرومیت زدایـی‪،‬‬ ‫توسـعه و عمـران روسـتاها هزینـه خواهـد شـد‪ .‬امیدواریـم ایـن اعتبـار تـا‬ ‫حهـای‬ ‫یک ماه اینـده ابلاغ و تخصیـص یابـد‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬بـرای اجـرای طر ‬ ‫هادی در روسـتاهای کم برخوردار اسـتان هزینه خواهد شـد‪ .‬وی از اختصاص‬ ‫نسـازی روسـتاهای درمعرض خطر اسـتان هم خبر‬ ‫‪ ۲۰‬میلیاردتومان برای ایم ‬ ‫داد و گفـت‪ :‬در اسـتان بیـش از ‪ ۳۰۰‬روسـتای درمعرض خطـر وجـود دارد کـه در‬ ‫نسـازی‬ ‫سـفر اخیـر رئیس جمهـوری بـه گلسـتان ‪ ۵۵‬میلیاردتومـان بـرای ایم ‬ ‫این روسـتاها مصوب شـد‪ .‬او گفت‪ :‬ازاین مبلغ تاکنون ‪ ۲۰‬میلیاردتومان اعتبار‬ ‫نقـدی بـه اسـتان اختصـاص یافتـه اسـت که در روسـتاهای مختلـف به منظور‬ ‫نهـا پروژ ههـای مختلفـی اغـاز شـده اسـت‪.‬‬ ‫نسـازی ا ‬ ‫رفـع خطـر و ایم ‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫دو شنبه ‪ 28‬شهریور ‪ 1401‬شماره‪2596‬‬ ‫فریبا محمدی‬ ‫بیمه؛ مهم ترین مشکل زنبورداران‬ ‫شهادت مامور انتظامی استان در راه انجام وظیفه‬ ‫فرمانـده انتظامـی گلسـتان گفـت‪ :‬یکـی‬ ‫از کارکنـان ایـن فرماندهـی طـی انجـام‬ ‫یـک ماموریـت ب هشـهادت رسـید‪ .‬سـردار‬ ‫محمدسـعید فاضل دادگـر گفـت‪ :‬اسـتواریکم‬ ‫علـی سـراوانی در تیرانـدازی تعـدادی از افـراد‬ ‫در یکـی از روسـتاهای رامیـان ب هشـهادت‬ ‫رسـید‪ .‬وی بیـان کـرد‪ :‬درپـی اعلام مرکـز‬ ‫یبـر تیرانـدازی‬ ‫تهـای پلیسـی ‪ ۱۱۰‬مبن ‬ ‫فوری ‬ ‫تعـدادی از افـراد در یکـی از روسـتاهای شهرسـتان رامیان بالفاصلـه ماموران‬ ‫انتظامـی بـرای بررسـی موضـوع بـه محـل اعـزام شـدند‪ .‬بـا حضـور عوامـل‬ ‫انتظامـی در محـل مشـخص شـد تعـدادی از افـراد کـه به دلیـل اختالفـات‬ ‫قبلـی باهـم درگیـر بودنـد‪ ،‬اقـدام بـه تیرانـدازی بـا سلاح شـکاری ب هسـمت‬ ‫هـم می کننـد‪ .‬دراین راسـتا اسـتواریکم علـی سـراوانی کـه به همـراه دونفـر‬ ‫مامـور انتظامـی دیگـر بـرای دسـتگیری ضاربـان و حفـظ نظـم و امنیـت در‬ ‫محـل حضـور یافتـه بـود‪ ،‬مورداصابـت گلولـه قـرار گرفت‪ .‬اسـتواریکم سـراوانی‬ ‫بالفاصلـه بـه بیمارسـتان اعـزام شـد امـا به دلیـل شـدت جراحـات بـه درجـه‬ ‫رفیع شـهادت نائل گردید‪ .‬وی افزود‪ :‬با اشـراف اطالعاتی و عملیاتی پلیس‪،‬‬ ‫بالفاصله عوامل دخیل در درگیری و تیراندازی شناسایی و دستگیر شدند‪.‬‬ ‫ضمـن تشـکیل پرونـده‪ ،‬تحقیقـات فنـی دراین زمینـه اغـاز شـده اسـت‪.‬‬ ‫نیاز پوشش هرهکتار مرتع به حدود ‪ ۷۰۰‬نهال‬ ‫رئیس اداره امور مراتع و بیابان منابع طبیعی و ابخیزداری گلستان گفت‪ :‬رای‬ ‫پوشـش هرهکتـار مرتـع در گلسـتان بـه حـدود ‪ ۷۰۰‬نهـال نیـاز اسـت‪ .‬تاج قلـی‬ ‫فرهنگ دوست گفت‪ ۵۰۰ :‬هزار نهال مرتعی با هدف مقابله با بیابان زدایی از‬ ‫محل اعتبارات سـفر اسـتانی دولت سیزدهم به استان دردست تولید است‪.‬‬ ‫‪۱۰۰‬هـزار نهـال مرتعـی ب هصـورت مشـارکتی بـا‬ ‫تولیـد این تعـداد نهـال به همـراه ‬ ‫اتحادیـه مرتـع داران اسـتان در گنبـدکاووس‪ ،‬اق قال و مراوه تپه دردسـت اقدام‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫اسـت کـه از اذرمـاه بـا نخسـتین بارندگـی بـرای غـرس انتقـال داده م ‬ ‫یسـنس‪،‬‬ ‫لهـا کـه از گون ههـای اترپیلکـس کان ‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬غـرس ایـن نها ‬ ‫لنتـی فورمیـس‪ ،‬هالیمـوس‪ ،‬ا گروپایـرون النگاتـوم و قره داغ اسـت با مشـارکت‬ ‫بیـش از ‪ ۴۰‬تعاونـی مرتـع داری اسـتان در فصـل زمسـتان انجـام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫لهـا در مراتـع شهرسـتان های نـوار‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬اولویـت غـرس نها ‬ ‫شـمالی گنبـدکاووس‪ ،‬گمیشـان و اق قالسـت‪ .‬فرهنگ دوسـت بیـان کـرد‪ :‬از‬ ‫محـل سـفر دولـت سـیزدهم بـه بخـش اصلاح و احیـای مراتـع و بیابان زایـی‬ ‫اسـتان ‪1150‬میلیاردریـال اعتبـار مصـوب شـده کـه در نخسـتین مرحلـه‬ ‫جسـال اخیر‬ ‫‪ ۵۰‬میلیاردریـال معـادل تخصیـص یافـت‪ .‬به گفتـه وی؛ طـی پن ‬ ‫حـدود ‪ ۸.۵‬میلیون اصلـه نهـال مرتعـی بـرای مقابله بـا بیابان زدایـی و افزایش‬ ‫پوشـش منطقـه و رونـق دا مپـروری در گلسـتان غـرس شـد‪.‬‬ ‫یزد‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش یزد خبر داد؛‬ ‫جبران کمبود معلم در یزد‬ ‫ازطریق دانشگاه فرهنگیان و بازنشستگان‬ ‫مدیـرکل اموزش وپرورش اسـتان‬ ‫یزد بااشـاره به بازگشـایی مدارس‬ ‫گفت‪ :‬کمبود معلم دراین اسـتان‬ ‫دانشـجو معلمان‬ ‫ازطریـق‬ ‫و‬ ‫فرهنگیـان‬ ‫دانشـگاه‬ ‫بازنشستگان جبران شده است‪.‬‬ ‫ینـژاد افـزود‪:‬‬ ‫محمدکاظـم رحیم ‬ ‫حـدود ‪ 1000‬دانشـجو معلم‪ ،‬فار غ التحصیـل شـدند کـه در سـال تحصیلـی‬ ‫یشـوند و بخشـی عمـده ای از کمبـود نیـرو ازاین طریق‬ ‫جدیـد وارد مدرسـه م ‬ ‫جبـران شـده و همچنیـن از تـوان بازنشسـتگان هـم دراین زمینـه بهـره گرفته‬ ‫شـده اسـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬ا گـر بازهـم مشـکلی درزمینه کمبود معلم در بخشـی‬ ‫از مناطـق اسـتان هـم وجـود داشـته باشـد از دانشـجو معلمان دانشـگاه‬ ‫یشـود‪ .‬وی اضافـه کـرد‪ :‬باتوج هبـه‬ ‫فرهنگیـان ورودی سـال ‪ ۹۸‬اسـتفاده م ‬ ‫اقدامـات انجا مشـده بـرای کمبـود نیـروی انسـانی‪ ،‬نگرانـی مـا دراین زمینـه‬ ‫به حداقـل رسـیده و امیدواریـم سـال تحصیلـی جدیـد را بـا تامیـن فضـای‬ ‫مناسـب و معلـم اغـاز کنیـم‪ .‬در سـال تحصیلـی جدیـد ‪۲ ۸۲‬هـزار دانش امـوز‬ ‫‪۱۶‬هـزار فرهنگـی تعلیم وتربیـت‬ ‫اسـتان راهـی کالس درس می شـوند کـه ‬ ‫این تعـداد دانش امـوز را عهده دارنـد‪ .‬امیدواریـم معلمـان‪ ،‬مدیـران مـدارس‪،‬‬ ‫ادارات و نواحـی برنامه ریزی هـای الزم را انجـام دهنـد تـا بتوانیـم بـا شـرایط‬ ‫مطلـوب سـال تحصیلـی جدیـد را اغـاز کنیـم‪ .‬وی درمـورد لباس فـرم مدارس‬ ‫هـم گفـت‪ :‬پیش ازایـن هماهنگـی الزم انجـام شـده و مـدارس بـا موسسـات‬ ‫تولیـدی و شـرکت های مربوطـه قرارداد منعقد کردند و دراین زمینه مشـکلی‬ ‫ً‬ ‫وجـود نـدارد ضمنـا دانش امـوزان می تواننـد از لبـاس فـرم سـال قبـل خـود‬ ‫استفاده کنند و اصرار بر فرم جدید نیست‪ .‬مدیرکل اموزش وپرورش استان‬ ‫یـزد گفـت‪ :‬برخـی از خانواد ههـا هنوز اقـدام به ثبت نام فرزنـدان خود نکردند‬ ‫یهـا انجـام نشـده از اولیـای دانش امـوزان‬ ‫به همین دلیـل هنـوز کالس بند ‬ ‫انتظـار اسـت در روزهـای باقی مانده نسـبت به ثبت نام به ویـژه دانش اموزان‬ ‫پای ههـای اول ابتدایـی‪ ،‬هفتـم و دهـم اقـدام نماینـد‪.‬‬ ‫شهردار یزد خبر داد؛‬ ‫انجام لکه گیری اسفالت معابر منتهی به مدارس یزد‬ ‫شـهردار یـزد گفـت‪ :‬در اسـتانه سـال تحصیلی‬ ‫جدید و بازگشایی مدارس‪ ،‬لکه گیری اسفالت‬ ‫و خط کشـی معابـر منتهـی بـه مـدارس یـزد در‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫روزهـای پایانـی شـهریورماه انجـام م ‬ ‫ابوالقاسـم محی الدینـی با اشـاره به اینکه‬ ‫در بعضـی نقـاط شـهر‪ ،‬اسـفالت معابـر بـا‬ ‫مشـکالتی روبـه رو شـده اسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫در حال حاضـر امـکان انجـام اسـفالت مجـدد بـرای تمـام سـطح شـهر یـزد‬ ‫نیسـت و این موضوع به اعتبار بسـیار زیادی نیاز دارد‪ .‬وی خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫با این وجـود از ابتـدای فعالیـت دوره جدیـد شـهرداری یزد‪ ،‬موضوع اسـفالت‬ ‫معابـر ب هصـورت بسـیار ویـژه در اولویـت قـرار گرفتـه اسـت و در نقـاط مختلف‬ ‫شـهر اجرا شـده اسـت‪ .‬شـهردار با بیان اینکه در استانه سال تحصیلی جدید‬ ‫و بازگشایی مدارس‪ ،‬لکه گیری اسفالت و خط کشی معابر منتهی به مدارس‬ ‫یزد در روزهای پایانی شهریورماه انجام می شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫سهـا‪ ،‬معاونـت امـور زیربنایی و حمل ونقل شـهری‬ ‫یبـودن تمـام کال ‬ ‫حضور ‬ ‫شـهرداری و مدیـران مناطـق پنج گانه شـهرداری یزد مکلف شـده اند نسـبت‬ ‫بـه لکه گیـری و پا کسـازی معابـر در محـدوده مـدارس شـهر یـزد اقـدام کننـد‪.‬‬ ‫بر این اسـاس بـه تمـام مدیـران مربوطـه تا کیـد شـده اسـت که هرچ هسـریع تر‬ ‫نسـبت بـه لکه گیـری و پا کسـازی معابر‪ ،‬شست وشـو و خط کشـی گذرگاه های‬ ‫عابـر پیـاده منتهـی بـه مدارس و اموزشـکده ها اقدامـات الزم را انجام دهند و‬ ‫گـزارش عملکـرد خـود را ارائـه کننـد‪ .‬محی الدینـی افـزود‪ :‬اسـفالت معابـر‪ ،‬یکی‬ ‫یسـت و در این زمینـه برنامه ریزی های‬ ‫تهـای اصلـی و مهـم شهردار ‬ ‫از اولوی ‬ ‫گسـترده و اقدامـات خوبـی صـورت گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫مدیرکل ارشاد استان خبر داد؛‬ ‫یکــه ایــران «رتبــه ســوم تولیــد عســل‬ ‫درحال ‬ ‫را در جه ــان» ب هخ ــود اختص ــاص داده‬ ‫کس ــالی و‬ ‫اس ــت ام ــا به دالیل ــی مانن ــد خش ‬ ‫ش ــیوع وی ــروس کرون ــا ا کن ــون تولی ــد عس ــل‬ ‫در ش ــرایط مناس ــبی ق ــرار ن ــدارد و ت ــاش و‬ ‫حمای ــت بیش ــتری را می طلب ــد‪ .‬ب هگ ــزارش‬ ‫ایمن ــا؛ ام ــروزه در ا کث ــر جوام ــع پیش ــرفته‪،‬‬ ‫عس ــل ی ــک م ــاده غذای ــی ب ــاارزش تلق ــی‬ ‫یش ــود‪ .‬طب ــق تحقیق ــات صورت گرفت ــه‬ ‫م ‬ ‫بیش ــترین مصرف کنن ــدگان عس ــل‪،‬‬ ‫یه ــا هس ــتند‪.‬‬ ‫یه ــا و کانادای ‬ ‫امریکای ‬ ‫ازانجا ک ــه تولی ــد و ص ــادرات این محص ــول‬ ‫می توان ــد باع ــث رش ــد اقتص ــاد ه ــر‬ ‫ته ــا تم ــام ت ــاش‬ ‫کش ــوری ش ــود؛ دول ‬ ‫خ ــود را می کنن ــد ت ــا درص ــورت داش ــتن‬ ‫پتانس ــیل‪ ،‬ای ــن م ــاده حیات ــی را تولی ــد‬ ‫کنن ــد‪ .‬زنب ــورداری مقولـ ـه ای حائزاهمی ــت‬ ‫اس ــت ک ــه از اولوی ــت باالی ــی ن ــزد اتاق فک ــر‬ ‫سیاسـ ـت گذاران بخ ــش کش ــاورزی‬ ‫برخ ــوردار اس ــت‪ .‬ای ــران به دلی ــل داش ــتن‬ ‫مرات ــع و گون هه ــای مختل ــف گیاه ــی‬ ‫یک ــی از مناط ــق مناس ــب ب ــرای پ ــرورش و‬ ‫تولی ــد عس ــل در دنی ــا ب هش ــمار مـ ـی رود و‬ ‫س ــومین رتب ــه تولی ــد عس ــل در جه ــان را‬ ‫ب هخ ــود اختص ــاص داده اس ــت؛ ام ــا ط ــی‬ ‫کس ــالی‬ ‫س ــال های اخی ــر ب ــا ب ــروز خش ‬ ‫و پدی ــده کرون ــا‪ ،‬مش ــکالت زنب ــورداران‬ ‫نه ــا‬ ‫دوچن ــدان ش ــده و بهب ــود اوض ــاع ا ‬ ‫حمای ــت بیش ازپی ــش دول ــت را می طلب ــد‪.‬‬ ‫در تمــام کشــورهای دارای برنامــه در بخــش‬ ‫کش ــاورزی‪ ،‬زنب ــورداری مقول ــه دس ـت چندم‬ ‫نیس ــت و ب ــه گرده افش ــانی زنبوره ــا یاران ــه‬ ‫یش ــود‪ .‬زنبورعس ــل‬ ‫تخصی ــص داده م ‬ ‫به اس ــتثنای ارزش افرین ــی اس ــتحصال‬ ‫عس ــل و س ــایر فراورد هه ــا از ش ــهد گیاه ــان‪،‬‬ ‫مت ــری در گرده افش ــانی دارد؛‬ ‫نق ــش مه ‬ ‫یسـ ـت که در ای ــران برخ ــاف‬ ‫این درحال ‬ ‫تم ــام جوام ــع توس ــعه یافته و حت ــی‬ ‫درحال توس ــعه هی ــچ به ــای عملیات ــی ب ــرای‬ ‫نق ــش گرده افش ــانی زنبوره ــای عس ــل و‬ ‫حت ــی حفاظ ــت از س ــایر گرده افش ــان ها‬ ‫قائ ــل نیس ــتیم‪ .‬ای ــران به لح ــاظ تعـــداد‬ ‫کلن ــی و تولی ــد‪ ،‬رتب ــه س ــوم و چه ــارم جه ــان‬ ‫را دارد و براث ــر تحقیق ــات صورت گرفت ــه‬ ‫زنب ــورداران ای ــران در کن ــار تولی ــد عس ــل‬ ‫به می ــزان ‪ ۴.۵‬کیلوگ ــرم زه ــر زنبورعســـل‪،‬‬ ‫ح ــدود ‪۲ ۸۵‬ت ــن گ ــرده گل؛ ح ــدود‬ ‫‪ ۳۲۰۰‬کیلوگ ــرم ژل روی ــال؛ ‪۱ ۲۳‬ت ــن ب ــره م ــوم‬ ‫و دومیلی ــون و ‪ ۲۰۰‬هزارکیلوگ ــرم م ــوم تولی ــد‬ ‫می کنن ــد و اس ــتان های متع ــددی ب ــه‬ ‫تولی ــد عس ــل و فراورد هه ــای ان مب ــادرت‬ ‫می کنن ــد‪ .‬یک ــی از اس ــتان های فع ــال‬ ‫درزمینــه تولیــد و صــادرات عســل‪ ،‬اصفهــان‬ ‫اس ــت ک ــه رتب ــه س ــوم تولی ــد عس ــل را‬ ‫به لح ــاظ وزن و کیفی ــت در کش ــور داراس ــت‬ ‫و هرس ــاله این محص ــول را ب ــا کیفی ــت‬ ‫عال ــی روان ــه بازاره ــای داخل ــی و خارج ــی‬ ‫می کن ــد‪ .‬در اصفه ــان ت ــاش ش ــده ت ــا ب ــا‬ ‫افزای ــش س ــطح علم ــی زنب ــورداران س ــایر‬ ‫فراورد هه ــای زنبورعس ــل را اس ــتحصال و‬ ‫ف ــراوری کنن ــد ت ــا باتوج هب ــه نی ــاز داخل ــی و‬ ‫نی ــز ب ــازار ص ــادرات ام ــر تولی ــد ص ــورت گی ــرد‬ ‫ک ــه البت ــه دراین می ــان ارتق ــای وضعی ــت‬ ‫معیش ــت زنب ــورداران نی ــز ص ــورت می گی ــرد‪.‬‬ ‫تولید روبه افزایش عسل در اصفهان‬ ‫حام ــد ص ــدارت؛ مس ــئول بخـــش‬ ‫زنبورعس ــل جه ــاد کش ــاورزی اصفه ــان‬ ‫بابیان اینک ــه تولی ــد عس ــل در اس ــتان‬ ‫رون ــد افزایش ــی داش ــته و زنب ــورداران‬ ‫اصفهان ــی ب ــرای تولی ــد عس ــل مرغ ــوب‬ ‫یش ــوند گف ــت‪:‬‬ ‫زحم ــت زی ــادی متحم ــل م ‬ ‫کس ــالی در تابس ــتان ها و س ــرمای‬ ‫خش ‬ ‫زمس ــتان ط ــی س ــال های اخی ــر باع ــث‬ ‫یه ــا و‬ ‫کاه ــش جمعی ــت زنبورعس ــل در کلن ‬ ‫یک ــه‬ ‫نه ــا ش ــده اس ــت به طور ‬ ‫مرگ ومی ــر ا ‬ ‫شه ــای اخی ــر ح ــدود ‪ ۲۰۰۰‬کلن ــی‬ ‫در بار ‬ ‫زنبورعس ــل اس ــیب دیده ان ــد ک ــه البت ــه‬ ‫ا گ ــر زنب ــورداران اصفهان ــی اق ــدام ب ــه بیم ــه‬ ‫کــرده بودنــد بخشــی از ایــن خســارات مالــی‬ ‫یش ــد‪ .‬وی می افزای ــد‪:‬‬ ‫برایش ــان جب ــران م ‬ ‫زنب ــورداران اصفهان ــی از ابت ــدای اذر ت ــا‬ ‫نمــاه بــه مناطــق جنوبــی کــه‬ ‫اوایــل فروردی ‬ ‫گر متــر هســتند کــوچ می کننــد تــا زنبورهــای‬ ‫خ ــود را از س ــرما در ام ــان ن ــگاه دارن ــد و‬ ‫اب وهــوای مناس ـب تری بــرای ان هــا فراهــم‬ ‫کنن ــد‪ .‬مس ــئول بخ ــش زنبورعس ــل جه ــاد‬ ‫کشــاورزی اصفهــان درخصــوص تاثیــر کرونــا‬ ‫ب ــر ب ــازار عس ــل گف ــت‪ :‬صنع ــت زنب ــورداری‬ ‫ه ــم مانن ــد س ــایر صنای ــع به عل ــت کاه ــش‬ ‫گردش ــگرانی ک ــه در قب ــل در ای ــام تعطی ــات‬ ‫مانن ــد ن ــوروز و تابس ــتان ب ــه اس ــتان‬ ‫می امدن ــد و عس ــل خری ــداری می کردن ــد در‬ ‫س ــال های اخی ــر دچ ــار اس ــیب ش ــد‪.‬‬ ‫دغدغه زنبورداران چیست؟‬ ‫ص ــدارت باتا کیدبراینک ــه صنع ــت‬ ‫زنب ــورداری ب ــرای توس ــعه خ ــود نیازمن ــد‬ ‫تســهیالت و ســرمایه درگردش اســت‪ ،‬ادامــه‬ ‫می ده ــد‪ :‬ای ــن صنع ــت بای ــد موردحمای ــت‬ ‫دول ــت ق ــرار گی ــرد و زنب ــورداران بای ــد از‬ ‫تس ــهیالت وی ــژه بهره من ــد ش ــوند ت ــا‬ ‫بت ــوان صنع ــت زنب ــورداری را بیش ازپی ــش‬ ‫تقوی ــت ک ــرد و توس ــعه داد‪ .‬وی یک ــی از‬ ‫مش ــکالت اصل ــی زنب ــورداران اصفهان ــی را‬ ‫یش ــمرد و تصری ــح می کن ــد‪ :‬م ــا‬ ‫بیم ــه برم ‬ ‫باره ــا مش ــکل بیم ــه زنب ــورداران را بررس ــی‬ ‫کردی ــم؛ ام ــا این معض ــل بای ــد ب هص ــورت‬ ‫مل ــی حل وفص ــل ش ــود‪ .‬مس ــئول بخ ــش‬ ‫زنبورعس ــل جه ــاد کش ــاورزی اصفه ــان‬ ‫از فعالی ــت ح ــدود ‪ ۵۰۰۰‬زنبورس ــتان ب ــا‬ ‫بی ــش از ‪ ۹۶۰‬ه ــزار کلون ــی زنبورعس ــل‬ ‫در اس ــتان خب ــر می ده ــد و می افزای ــد‪:‬‬ ‫‪ ۱۵۳۳‬نف ــر دراین عرص ــه فعالی ــت دارن ــد‬ ‫و شهرس ــتان های نجف اب ــاد‪ ،‬اصفه ــان‪،‬‬ ‫یش ــهر و‬ ‫ش ــهرضا‪ ،‬س ــمیرم‪ ،‬خمین ‬ ‫‪۷۵۰۰‬ت ــن‬ ‫ ‬ ‫خوانس ــار‪ ،‬ب ــا تولی ــد س ــاالنه‬ ‫عس ــل بیش ــترین تولی ــد عس ــل را در اس ــتان‬ ‫اصفه ــان ب هخ ــود اختص ــاص داده ان ــد‪.‬‬ ‫حمایت سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫از زنبورداران‬ ‫ص ــدارت می گوی ــد‪ :‬س ــازمان جه ــاد‬ ‫کش ــاورزی اصفه ــان هم ــواره توج ــه وی ــژه ای‬ ‫ب ــه صنع ــت زنب ــورداری داش ــته و ت ــاش‬ ‫ک ــرده ت ــا حمایت ه ــای الزم را از زنب ــورداران‬ ‫یک ــه در س ــال‬ ‫داش ــته باش ــد؛ به طور ‬ ‫نب ــار‬ ‫نی ــاب ب ــرای اولی ‬ ‫ج ــاری س ــامانه بهی ‬ ‫در قال ــب س ــرمایه درگردش و تس ــهیالت‬ ‫بن ــد ال ــف تبص ــره ‪ ۱۸‬س ــرمایه ثاب ــت ب ــه‬ ‫زنبــورداران تخصیــص داده شــد‪ .‬وی گفــت‪:‬‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی بــرای زنبوردارانــی‬ ‫ک ــه درخواس ــت شناس ــنامه زنب ــورداری‬ ‫دارن ــد‪ ،‬دور هه ــای اموزش ــی پ ــرورش‬ ‫زنبورعس ــل و نح ــوه اس ــتحصال فراورده ه ــا‬ ‫یه ــای زنبورعس ــل‬ ‫و پیش ــگیری از بیمار ‬ ‫برگ ــزار می کن ــد‪ .‬مس ــئول بخ ــش زنبورعس ــل‬ ‫جه ــاد کش ــاورزی اصفه ــان درادام ــه از‬ ‫توزی ــع ‪ ۲۵۰۰‬ت ــن حوال ــه ش ــکر دراختی ــار‬ ‫یه ــای‬ ‫اتحادی ــه زنبورعس ــل و تعاون ‬ ‫زنبورعس ــل شهرس ــتان ها ب ــرای زنب ــورداران‬ ‫خبــر داده و گفــت‪ :‬در شــهر اصفهــان بیــش‬ ‫از ‪ ۱۰‬ازمایش ــگاه تش ــخیص فراورد هه ــای‬ ‫زنبورعس ــل ب هص ــورت تخصص ــی و‬ ‫تجمیع ــی وج ــود دارد و س ــازمان جه ــاد‬ ‫کش ــاورزی چه ــار تعاون ــی شهرس ــتان ها‬ ‫را مجه ــز ب ــه دس ــتگاه تش ــخیص کیفی ــت‬ ‫عس ــل ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫«اوای دوست»؛ مجموعه کامل ردیف موسیقی ایرانی‬ ‫به روایت استاد یعقوب انوش‬ ‫منصور جهانی‬ ‫البوم «اوای دوست» مجموعه کامل ردیف موسیقی اصیل‬ ‫ایرانـی به روایـت اسـتاد «یعقـوب انـوش» در هفت دسـتگاه‬ ‫بـا سـاز ویلـن و بـرای نخسـتین بار در ایـران بـا سـاز ویلـن؛‬ ‫به تهیه کنندگـی « کـوروش انـوش» خواننـده ایرانـی و‬ ‫بین المللـی ارکسـتر ملـی سـوئیس‪ ،‬پـس از دوسـال؛ ضبـط‪،‬‬ ‫میکـس و مسـترینگ توسـط «ایمـان حجـت» در اسـتودیو‬ ‫«را گا» در تهـران‪ ،‬امـاده شـده و بـا مجـوز رسـمی وزارت‬ ‫فرهنگ وارشـاد بـه زودی توسـط نشـر و پخـش «جـوان» در‬ ‫یشـود و دراختیـار عالقه منـدان بـه‬ ‫سراسـر کشـور منتشـر م ‬ ‫موسـیقی و به خصـوص نوازنـدگان و پژوهشـگران سـاز ویلـن‬ ‫قـرار می گیـرد‪ .‬دراین اثـر موسـیقایی کـه «یعقـوب انـوش»‬ ‫طـی ‪50‬سـال تحقیـق موسـیقایی و نوازندگـی ویلـن؛ ان را در‬ ‫دوسـال مـداوم در اسـتودیو «را گا» خلـق کـرده‪ « ،‬کـوروش‬ ‫انـوش» به عنـوان تهیه کننـده‪ ،‬نشـر و پخـش «جـوان» ناشـر‬ ‫اثـر‪« ،‬محمـد انـوش» نوازنـده تنبـک‪« ،‬محبوبـه تفضلـی»‬ ‫گوینـده‪« ،‬رخسـاره اخـوت» عـکاس‪« ،‬بهـزاد حاجـی بیک لو»‬ ‫گرافیـک و «منصـور جهانـی» مشـاور رسـانه ای حضـور دارند‪.‬‬ ‫از نـکات قابل توجـه البـوم‪ ،‬شـنیدن صـدای زند هیـاد اسـتاد‬ ‫«بهمـن بوسـتان» پژوهشـگر موسـیقی ایرانـی و ادبیـات‬ ‫فارسـی در ابتـدای سـی‪.‬دی اول اسـت کـه چنـد بیـت را در‬ ‫سـتایش موسـیقی بـا صـدای دل نشـینش قرائـت می کنـد‪.‬‬ ‫«کامـران کوهسـتانی» کارشـناس و پژوهشـگر موسـیقی در‬ ‫یادداشـتی کـه در دفترچـه البـوم موسـیقی «اوای دوسـت»‬ ‫بـه رشـته تحریـر دراورده‪ ،‬نوشـته‪« :‬یعقـوب انـوش در روز‬ ‫سـوم اردیبهشـت ماه سـال ‪ 1325‬در تهـران به دنیـا امـد و در‬ ‫‪17‬سـالگی نواختـن سـاز ویلـن را تجربـی نـزد خـود اغـاز کـرد و‬ ‫بعدهـا این فرصـت را مغتنـم دانسـت تـا از محضـر بزرگانـی‬ ‫همچـون اسـتاد «حبیـب اهلل بدیعـی» و مهنـدس «همایـون‬ ‫خـرم» ب هشـکل حضـوری و غیرحضـوری کسـب فیـض نماید‬ ‫و در شـیوه نوازندگـی و خلـق اثارشـان‪ ،‬بیشـتر کنـکاش و‬ ‫پژوهـش داشـته باشـد‪« .‬یعقـوب انـوش» تحصیلات خـود‬ ‫را در مـدارس قائم مقـام و دبیرسـتان «منیریـه» و «کارون»‬ ‫به اتمـام رسـانید‪ .‬بعـد از اسـتخدام در خانـواده بـزرگ بانـک‬ ‫ملـی ایـران‪ ،‬هم زمـان با طـی دوره های تخصصـی امور بانکی‬ ‫بـه حلقـه درس ومشـق اسـتاد «غالمحسـین امیرخانـی»‬ ‫درامـد تـا هنـر نسـتعلیق را بـه کمـال برسـاند‪ .‬ارادت و‬ ‫عشـق در ایشـان چنـان بـود کـه در دوره ممتـاز انجمـن‬ ‫خوشنویسـان‪ ،‬رتبـه برگزیـده را حائـز شـده و طـی چندمرتبه‪،‬‬ ‫در جشـنواره و مسـابقات دهـه ‪50‬؛ قابلیـت ویـژه خـود را بـه‬ ‫جامعـه فرهنگ وهنـر ایـران نمایانـد‪ .‬شـوق و دلدادگـی وافـر‬ ‫یشـمار‪،‬‬ ‫بـه سـاز منحصرب هفـرد ویلـن و ریاضـت و تمریـن ب ‬ ‫در طی سـالیان از اقای انوش‪ ،‬نوازنده چیره دسـتی سـاخته‬ ‫اسـت‪ .‬تکنیـک ویـژه و یگانـه اسـتاد انـوش در ارشـه پرانی‪،‬‬ ‫جـواب اواز و بداه هنـوازی از او هنرمنـدی حـاذق پـرورده‬ ‫نسـال‪ ،‬بـا درک نگارنـده‪ ،‬احـوال دل نشـین‬ ‫اسـت‪ .‬سالیا ‬ ‫سـاز ایشـان‪ ،‬هـر عـارف و عامـی را تحت تاثیـر قـرار می دهـد‪.‬‬ ‫منـوازی و همـکاری ایشـان بـا خسـرو اواز ایـران اسـتاد‬ ‫ه ‬ ‫«محمدرضـا شـجریان»‪ ،‬اوج مقامـش در نوازندگـی ویلـن‪،‬‬ ‫یکـی از سـخت ترین سـازهای دنیـا را رقـم زده اسـت‪ .‬عزیـزان‬ ‫فرهیختـه ای کـه محضـر صمیمـی و مهربانـش را طـی‬ ‫ده ههـای مختلـف درک کرده انـد‪ ،‬بهتـر می داننـد اقـای‬ ‫یمـزد و منـت و بـدون هیـچ اطـواری‪ ،‬عواطـف و‬ ‫انـوش ب ‬ ‫امیـال نیک سرشـت خـود را نثار دوسـتان جانی کرده اسـت‪.‬‬ ‫اثـر حاضـر «اوای دوسـت»‪ ،‬شـامل نواختـن کامـل ردیـف‬ ‫موسیقی اصیل ایرانی و ضربی ها‪ ،‬حاصل طبع روان و ذوق‬ ‫سرشـار در نواختـن و نـوازش یکـی از پیچیده تریـن سـازهای‬ ‫جهـان ا کنـون اسـت‪ .‬امیـد داریـم جوانان عالقه مند‪ ،‬مسـت‬ ‫نیوشـیدن سـاز فاخـر انـوش شـوند و بتواننـد هم زمـان‪،‬‬ ‫ردیـف پرتکنیـک‪ ،‬اسـلوب و احـوال نوازندگـی را یکجـا درک‬ ‫نماینـد‪ .‬نگارنـده ارزو و امیـد واثـق دارد؛ ایـن اثـر‪ ،‬ترنـم‬ ‫بهـای مشـتاقان شـود»‪ .‬البـوم «اوای دوسـت» مجموعـه‬ ‫ل ‬ ‫کامـل ردیـف موسـیقی اصیـل ایرانـی در شـش لـوح فشـرده را‬ ‫دربرمی گیـرد کـه سـی‪.‬دی اول بـه دسـتگاه ماهـور‪ ،‬سـی‪.‬دی‬ ‫دوم بـه دسـتگاه همایـون و اصفهـان‪ ،‬سـی‪.‬دی سـوم بـه‬ ‫بیات ترک و دشـتی‪ ،‬سـی‪.‬دی چهارم به دسـتگاه چهارگاه و‬ ‫سـه گاه‪ ،‬سـی‪.‬دی پنجم به دسـتگاه شـور‪ ،‬ابوعطا و افشـاری‬ ‫و سـی‪.‬دی ششـم به دسـتگاه نوا و راسـت پنج گاه اختصاص‬ ‫دارد که اسـتاد «یعقوب انوش»؛ این اثار ارزشـمند و ماندگار‬ ‫موسـیقی ایـران را بـا سـاز ویلـن نواختـه اسـت‪.‬‬ ‫تعمیرات اساسی و زیرابی هشت فروند شناور عملیاتی در بندر امیراباد‬ ‫طبـق قوانیـن و اسـتانداردهای جهانـی‬ ‫موجـود درزمینـه ایمنـی دریانـوردی‬ ‫باتکی هبـر دانـش متخصصـان داخلـی خبـر‬ ‫داد‪ .‬وی تسـریع در عملیـات تعمیـر و‬ ‫ن شـمالی در جلسـه شـورای‬ ‫مدیـرکل فرهنگ وارشـاد اسلامی خراسـا ‬ ‫سیاسـت گذاری هفدهمیـن جشـنواره تئاتـر اسـتان‪ ،‬برگـزاری ایـن جشـنواره‬ ‫با کیفیـت بهتـر و حضـور حدا کثری هنرمندان اسـتان را مهـم خواند و گفت‪:‬‬ ‫تلاش می کنیـم جشـنواره ای باشـکوه و هدفمنـد برگـزار کنیـم‪ .‬تقـی صادقـی‪،‬‬ ‫برنامه ریـزی بـرای جشـنواره ای با کیفیت را مسـتلزم پیگیری هـا و تالش های‬ ‫بی وقفه دانسـت و دراین راسـتا مسـعود مرواری را به عنوان دبیر هفدهمین‬ ‫جشنواره تئاتر استان معرفی کرد‪ .‬سرپرست معاونت امور هنری‪ ،‬سینمایی‪،‬‬ ‫سـمعی و بصـری اداره کل فرهنگ وارشـاد اسلامی خراسـان شـمالی هـم در‬ ‫ادامه این جلسـه به روند برنامه ریزی برای برگزاری جشـنواره ای پویا و موفق‬ ‫پرداخـت و افـزود‪ :‬شـعار سـال‪ ،‬کاهـش اسـیب های اجتماعـی‪ ،‬ارتقـای نهـاد‬ ‫خانـواده‪ ،‬هم گرایـی ملـی و ارزش هـای انسـانی‪ ،‬ظهـور و بـروز انقلاب اسلامی‬ ‫و ترویـج دسـتاوردهای دفـاع مقـدس از اولویت هـای موضوعـی ایـن دوره از‬ ‫جشـنواره خواهـد بـود‪ .‬وی بیان داشـت‪ :‬بازبینی اثار دهم ابان مـاه و برگزاری‬ ‫جشـنواره هـم نیمـه اول اذرمـاه خواهـد بود‪ .‬موسـوی؛ عضو شـورای اسلامی‬ ‫شـهر بجنـورد در ادامـه این جلسـه بـه راه انـدازی کمیتـه بجنورد شناسـی‬ ‫اشـاره کـرد و افـزود‪ :‬امیدواریـم بتوانیـم از ظرفیـت تئاتـر برای بجنورد شناسـی‬ ‫اسـتفاده کنیـم‪ .‬وی بااشـاره به وجـود مفاخـر و مشـاهیر اسـتان تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫در برگـزاری بزرگداشـت مفاخـر و مشـاهیر بـه پیوسـت تئاتـر و اسـتفاده از‬ ‫ظرفیت هـای هنرمنـدان این حـوزه بپردازیـم‪ .‬موسـوی بـه انعقـاد تفاهم نامه‬ ‫همـکاری بیـن شـورای اسلامی شـهر بجنـورد و اداره کل فرهنگ وارشـاد‬ ‫اسلامی اسـتان درراسـتای فعالیت هـای فرهنگـی و هنـری اشـاره کـرد‪ .‬وی‬ ‫برگـزاری رقابت هـای هویتـی نـواوری تئاتـر‪ ،‬جشـنواره های افرینشـی‪ ،‬تئاتـر‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬تئاتـر منطقـه ای‪ ،‬دیپلماسـی هنر تئاتـر‪ ،‬تدوین تقویم هنـری تئاتر‬ ‫اسـتان را مهـم خوانـد‪ .‬در ادامـه اعضـاء بـه ارائه نظـرات و پیشـنهادات خـود‬ ‫ن شـمالی پرداختند و‬ ‫درراسـتای برگزاری هفدهمین جشـنواره تئاتر خراسـا ‬ ‫برای برگزاری هر چه باشـکوه تر این جشـنواره در استان‪ ،‬اعالم امادگی کردند‪.‬‬ ‫بازدید مدیرکل ارشاد استان‬ ‫از موسسه سینمایی مکتب رسانه شمال شرق‬ ‫مدیـرکل فرهنگ وارشـاد خراسـان شـمالی از موسسـه سـینمایی مکتـب‬ ‫رسـانه شمال شـرق به نـام یونیـک مدیـا در بجنـورد بازدیـد کرد‪ .‬تقـی صادقی‬ ‫ضمـن بازدیـد از ایـن موسسـه در رونـد فعالیت هـای تخصصی ان قـرار گرفت‬ ‫و حضـور هنرمندانـی این چنیـن را مایـه افتخـار اسـتان ذکر کـرد‪ .‬وی به طرح‬ ‫مبانـی هنـر دینـی و انقلاب اشـاره و بیـان داشـت‪ :‬بایـد گفتمان سـازی کنیـم‬ ‫چرا کـه تـا این مهـم اتفـاق نیفتـد همدلـی و همراهـی اتفـاق نخواهـد افتـاد‪.‬‬ ‫وی از وجـود موسسـه ای بـا امکانـات و تجهیـزات بـروز و حرفـه ای در اسـتان‬ ‫درراسـتای برگـزاری فعالیت هـای فرهنگی وهنـری ابـراز خرسـندی کـرد‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬به منظـور بهره گیـری از ظرفیت هـا و توانمندی هـای موسسـات‬ ‫فرهنگی وهنـری اسـتان اعلام امادگـی و از ان هـا حمایـت می کنیـم‪.‬‬ ‫دراین بازدیـد تقـی صادقـی؛ مدیـرکل و حجت االسالم والمسـلمین سرشـته؛‬ ‫سرپرسـت معاونـت امـور فرهنگـی و رسـانه ای و خطیـب؛ سرپرسـت معاونـت‬ ‫توسـعه مدیریـت و منابـع اداره کل فرهنگ وارشـاد خراسـان شـمالی حضـور‬ ‫داشتند‪ .‬موسسه سینمایی مکتب رسانه شمال شرق با نام تجاری یونیک‬ ‫مدیـا‪ ،‬در خردادمـاه ‪ ۱۴۰۰‬بـا اخـذ پروانـه فعالیـت از سـازمان سـینمایی وزارت‬ ‫فرهنگ وارشـاد در خراسـان شـمالی با مدیریت سـید محمدباقر سـجادپور؛‬ ‫فار غ التحصیـل کارشناسـی کارگردانـی تلویزیـون از دانشـگاه صداوسـیمای‬ ‫تهـران و دانشـجوی کارشناسـی ارشـد مدیریـت رسـانه از دانشـگاه جامـع‬ ‫انقلاب تهـران شـروع به کار کـرد‪ .‬ایـن موسسـه پنـج واحـد تخصصـی شـامل‬ ‫واحـد فیلـم دو بخـش تصویربـرداری و بخـش تدویـن‪ ،‬واحـد گرافیک شـامل‬ ‫بخـش تصویرسـازی‪ ،‬بخـش گرافیـک و بخـش پویانمایـی‪ ،‬واحـد پژوهـش‬ ‫و مشـاوره تولیـد‪ ،‬فضـای مجـازی شـامل بخـش طراحـی وب و بخـش‬ ‫شـبکه های اجتماعـی و ‪ ...‬دارد‪.‬‬ ‫اعزام هیئت تجاری خراسان شمالی به روسیه‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی خراسان شمالی گفت‪ :‬هیئت‬ ‫تجـاری متشـکل از سـرمایه گذاران اسـتان بـا هـدف افزایـش روابـط تجـاری‪،‬‬ ‫بهره برداری اقتصادی و شناسـایی ظرفیت های طرفین امروز ‪ ۲۷‬شـهریورماه‬ ‫جاری به روسیه اعزام شد‪ .‬سعید پورابادی اظهار داشت‪ :‬این هیئت متشکل‬ ‫از ‪ ۱۵‬نفـر از سـرمایه گذاران در بخش هـای کشـاورزی‪ ،‬صنایـع غذایـی و بازرگانـی‬ ‫خارجی سـت که برای برقراری ارتباط تجاری هرچه بیشـتر تالش خواهند کرد‪.‬‬ ‫بازدیـد از نمایشـگاه ‪ World food‬بزرگ تریـن و برجسـته ترین نمایشـگاه مـواد‬ ‫غذایـی و نوشـیدنی در روسـیه (مسـکو)‪ ،‬نشسـت بـا سـفیر جمهـوری اسلامی‬ ‫ایـران در مسـکو‪ ،‬تشـریح ظرفیت هـای خراسـان شـمالی بـرای تجـار روسـی و‬ ‫بازدیـد میدانـی از فضـای تجـاری و فرصت هـای تجـاری مسـکو از مهم تریـن‬ ‫برنامه هـای ایـن هیئـت تجاری سـت‪ .‬رئیـس اتـاق بازرگانـی‪ ،‬صنایـع‪ ،‬معـادن‬ ‫و کشـاورزی خراسـان شـمالی‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن هیئـت تجـاری به مـدت پنـج روز در‬ ‫روسیه حضور خواهند داشت و با نحوه صادرات و ارتباط با تجار روسیه اشنا‬ ‫کسـاله‬ ‫خواهنـد شـد‪ .‬تجـار خراسـان شـمالی ‪ ۲۰۶‬میلیـون دالر کاال در مـدت ی ‬ ‫دولـت سـیزدهم بـه کشـورهای مختلـف صـادر کـرده انـد کـه از این میـزان‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۹‬میلیون دالر از طریق گمرک استان انجام شد‪ .‬اعزام و پذیرش هیئت های‬ ‫تجاری یک اقدام ارزشـمند دولت سـیزدهم در زمینه مراودات بازرگانی سـت و‬ ‫در یک سال گذشته هیئت تجاری استان به کشور ارمنستان و قزاقستان اعزام‬ ‫شـده اند‪ .‬کـود اوره‪ ،‬ازت‪ ،‬مقاطـع فـوالدی‪ ،‬پـودر کریسـتال مالمیـن‪ ،‬ورقه هـای‬ ‫اسفنجی‪،‬محصوالتپالستیکی‪،‬رب گوجه فرنگی‪،‬بلوکبتنی‪،‬اسیدسیتریک‬ ‫خورا کی‪ ،‬هیدروکسید سـدیم‪ ،‬زعفران‪ ،‬محصوالت کشـاورزی از عمده کاالهای‬ ‫صادراتـی خراسان شـمالی در ایـن مـدت یک سـاله اسـت‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫امادگی تیم کاراته بانوان شهرداری کهریزک در امدادرسانی‬ ‫سـعید رافضی گفت‪ :‬به مناسـبت روز جهانی کمک های اولیه و باتوجه به نیاز‬ ‫ورزشـکاران به اموزش دراین باره‪ ،‬کالس اموزشـی فشـرده کمک های اولیه ویژه‬ ‫اعضای تیم کاراته و والدین ایشان در سالن شهید قدیمی توسط مربی رسمی‬ ‫امدادونجـات و مربـی تیـم شـیهان زهـرا دولـوو برگـزار شـد‪ .‬ایـن کالس شـامل‬ ‫امـوزش ارزیابـی مصـدوم‪ ،‬احیـای قلبـی‪ ،‬خونریـزی‪ ،‬سـوختگی ها‪ ،‬شکسـتگی‪،‬‬ ‫بانـداژ و اتل بنـدی بـود که با اسـتقبال خانـواده ورزشـکاران روبه رو شـد‪.‬‬ ‫برگزاری پنجمین دوره مسابقات کشتی فرنگی نونهاالن‬ ‫از اغاز سال جاری تاکنون محقق شد؛‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫سرپرسـت معاونـت فنـی و مهندسـی‬ ‫اداره کل بنادرودریانـوردی امیرابـاد‬ ‫گفـت‪ :‬بنـدر امیرابـاد درراسـتای حفـظ و‬ ‫صیانـت از تجهیـزات اسـتراتژیک سـازمان‬ ‫بنادرودریانـوردی بـا بهره گیـری از تـوان‬ ‫متخصصـان داخلـی توانسـته از اغـاز سـال‬ ‫جـاری تا کنـون تعمیـرات اساسـی و زیرابـی‬ ‫هشـت فروند از شـناورهای ملکـی خـود را‬ ‫باموفقیـت به انجـام برسـاند‪ .‬محمدیاسـین‬ ‫یزدانـی بـه لـزوم اماد هبـه کاری شـناورهای‬ ‫خدماتـی به منظـور تـداوم چرخـه عملیـات‬ ‫دریایـی دراین مجتمـع بـزرگ بنـدری و‬ ‫کسـب رضایـت مشـتریان و صاحبـان کاال‬ ‫اشـاره کـرد و از پایـان تعمیـرات اساسـی‬ ‫هشـت فروند شـناور ملکـی بنـدر امیرابـاد‬ ‫برگزاری شورای سیاست گذاری‬ ‫هفدهمین جشنواره تئاتر استان‬ ‫فراینـد برگشـت بـه چرخـه عملیـات پـس از‬ ‫«خارج از سـرویس شـدن شـناورها» را امری‬ ‫بدیهـی برشـمرد و اماد هبـه کاری تجهیـزات‪،‬‬ ‫حفـظ و ارتقـای تـوان عملیاتـی درراسـتای‬ ‫اهـداف سـازمانی‪ ،‬صیانـت از سـرمایه های‬ ‫ملـی و افزایـش بهـره وری را از اهـداف مهـم‬ ‫تعمیـر اساسـی شـناورها در بنـدر امیرابـاد‬ ‫عنـوان کـرد‪ .‬یزدانـی تناسـب اماد هبـه کاری‬ ‫و نوسـازی تجهیـزات دریایـی و بنـدری بـا‬ ‫یشـده را یکـی‬ ‫حجـم عملیـات پیش بین ‬ ‫تهـای معاونـت فنـی و مهندسـی‬ ‫از اولوی ‬ ‫بنـدر امیرابـاد در امسـال خوانـد و بر ضرورت‬ ‫بهره گیـری از توانمنـدی سـایر واحدهـا و‬ ‫دانـش کارشناسـان فنـی و تجهیـزات بنـدر‬ ‫امیرابـاد درراسـتای تحقق ایـن هدف تا کید‬ ‫کـرد‪.‬‬ ‫پنجمیـن دوره مسـابقات کشـتی فرنگـی نونهـاالن جـام عبـداهلل زار ع؛ پـدر‬ ‫کشـتی شـهرری در خانـه کشـتی حمیـد سـوریان بـا قهرمانـی پایگاه شـربیانی‬ ‫به پایان رسید‪ .‬پنجمین دوره مسابقات کشتی فرنگی نونهاالن جام پهلوان‬ ‫زنده یـاد عبـداهلل زار ع؛ از زحمت کشـان و بنیانگـذاران کشـتی در شـهرری بـا‬ ‫حضـور تیم هـای قـم‪ ،‬کاشـان‪ ،‬البـرز‪ ،‬کهریـزک و پایـگاه قهرمانـی شـربیانی‪،‬‬ ‫پایگاه پوریای ولی و پایگاه امام رضا؟ع؟ برگزار شـد‪ .‬در این دوره از مسـابقات‬ ‫تیـم پایـگاه قهرمانـی شـربیانی اول ‪ ،‬تیـم قـم دوم و تیـم کهریـزک و پایـگاه‬ ‫امام رضـا؟ع؟ بـه مقام هـای سـوم دسـت یافتنـد؛ همچنین در این مسـابقات‬ ‫تیم کاشان نیز کاپ اخالق را از ان خود کرد‪ .‬این مسابقات به همت مربیان‬ ‫زحمتکـش ماشـااهلل عـرب‪ ،‬رضـا خراسـانی ‪ ،‬محمدصفـرزاده ‪ ،‬مرتضـی توسـلی‬ ‫و حمایت هـای حسـین اجاقـی؛ رئیـس سـازمان ورزش شـهرداری تهـران‬ ‫به سرپرسـتی مهـدی عـرب عامـری بـا حضـور ‪ ۹۶‬کشـتی گیر در خانـه کشـتی‬ ‫حمیـد سـوریان شـهرری بـه پایـان رسـید‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫انتصاب معاون جدید اموزش و پژوهش‬ ‫یو حرفه ای مازندران‬ ‫ادار ه کل اموزش فن ‬ ‫عباسـعلی کوشـکی‪ /‬سیدحسـین درویشـی؛‬ ‫یو حرفـه ای مازنـدران در‬ ‫مدیـر کل امـوزش فن ‬ ‫یپـور زارمـی را به عنـوان‬ ‫حکمـی علـی مهد ‬ ‫معـاون امـوزش و پژوهـش اداره کل امـوزش‬ ‫یو حرفـه ای مازنـدران منصـوب کـرد‪.‬‬ ‫فن ‬ ‫ب هگـزارش روابـط عمومـی و مرکـز اطالع رسـانی‬ ‫یو حرفـه ای مازنـدران؛ در‬ ‫اداره کل امـوزش فن ‬ ‫متن این حکم امده اسـت‪ :‬جناب اقای علی مهدی پور؛ با سلام و صلوات بر‬ ‫ً‬ ‫محمد و ال محمد؛ احتراما؛ بنا به پیشـنهاد اینجانب و موافقت اداره کل امور‬ ‫یو حرفـه ای کشـور ب هشـماره نامه ‪۱۶۲۸۵/۴۵۰/۰۱‬‬ ‫اداری سـازمان امـوزش فن ‬ ‫مورخ ‪ 1401/05/10‬و با توجه به تعهد و تخصص و تجربه ارزشمندتان به عنوان‬ ‫یشـوید تـا‬ ‫سرپرسـت معـاون امـوزش و پژوهـش ایـن اداره کل منصـوب م ‬ ‫تحت نظـر اینجانـب برابـر مقـررات و قوانیـن جـاری انجـام وظیفه کنیـد‪ .‬انتظار‬ ‫تهـا و امکانـات موجود و برقـراری تعامالت‬ ‫مـی رود بـا به کارگیـری از همـه ظرفی ‬ ‫موثـر بـا همـکاران عزیـز و پرتلاش‪ ،‬مربیـان خـدوم‪ ،‬کانـون اموزشـگاه های ازاد‪،‬‬ ‫موسسین و مدیران اموزشگاه های ازاد‪ ،‬بنگاه های اقتصادی و همه گروه های‬ ‫تهـای‬ ‫هـدف جامعـه توجـه بـه اجـرای سـنجش و صالحیـت حرفـه ای ‪ ،‬فعالی ‬ ‫لبـه‬ ‫پژوهشـی اقدامـات موثـر و عملـی معمـول کنیـد‪ .‬امیـد اسـت کـه با اتکا ‬ ‫خداونـد بـزرگ و در ظـل توجهـات حضـرت ولی عصـر ؟جع؟ و منویـات مقـام‬ ‫معظـم رهبـری در انجـام امـور محولـه خود موفق و موید باشـید‪ .‬سیدحسـین‬ ‫یو حرفـه ای مازنـدران ‪.‬‬ ‫درویشـی؛ مدیـر کل اداره کل امـوزش فن ‬ ‫رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل‪:‬‬ ‫خواستار حل مشکالت مالیاتی مجریان ذی صالح هستیم‬ ‫پرویـن‬ ‫حسـینی‪/‬‬ ‫شـهریار گل محمـدی؛‬ ‫سـازمان‬ ‫رئیـس‬ ‫نظا م مهند سـی‬ ‫سـاختمان اسـتان‬ ‫اردبیـل‪ ،‬همـراه نماینـدگان مجریان ذی صالح طی نشسـتی در محل سـازمان‬ ‫امـور مالیاتـی گفـت‪ :‬هـدف از برگـزاری این نشسـت خواسـتار رفـع مشـکالت‬ ‫یصلاح کـه فقـط در حـوزه نظام مهندسـی سـاختمان‬ ‫مالیاتـی مجریـان ذ ‬ ‫فعالیـت می نماینـد هسـتیم‪ .‬وی مسـائل و مشـکالت مالیاتـی مجریـان فعـال‬ ‫در نظام مهندسـی سـاختمان را تشـریح و اظهـار داشـت‪ :‬یکـی از مولف ههـای‬ ‫توسـعه پایـدار در کشـور‪ ،‬فعالیـن حـوزه ساخت وسـاز بـوده و بایـد درجهت رفع‬ ‫موانـع پیـش روی ایـن قشـر از جامعـه تلاش نماییـم‪ .‬وی به برخـی از خدمات‬ ‫قابل توجـه و ارزنـده ایـن طبقـه از جامعـه اشـاره کـرد و خواسـتار مسـاعدت‬ ‫اداره کل امـور مالیاتـی اسـتان درخصـوص رفـع موانـع پیـش رو شـد‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫مقـرر گردیـد طـی تفاهم نامـه ای بـرای ‪ 1402‬کلیـه مسـائل و مشـکالت موجـود‬ ‫مرتفع گردد‪ .‬درادامه نیز نمایندگان مجریان ذی صالح‪ ،‬مشکالت این حوزه را‬ ‫بیـان و خواسـتار رفـع دغدغـه و چالش های جامعه مهندسـی علی الخصوص‬ ‫در حـوزه مالیاتـی شـدند‪.‬‬ ‫خوزستان‬ ‫اقبال خانم جاسم نژاد‬ ‫معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد؛‬ ‫ش‬ ‫نصب و راه اندازی ترانس‪ 33/230‬کیلوولت پست شو ‪‎‬‬ ‫معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت‪ :‬ترانس حادثه دیده‬ ‫پسـت ‪ 230‬بـه کیلوولـت اصلـی شـوش در کمتـر از ‪ 10‬روز جایگزیـن و وارد مـدار‬ ‫شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومی شـرکت برق منطقه ای خوزسـتان؛ سـید مهـرداد‬ ‫بلادی موسـوی بیـان کـرد‪ :‬ترانـس ‪ 50‬مگاولت امپری پسـت بـرق ‪ 230‬کیلوولت‬ ‫شسـوزی و از‬ ‫اصلـی شـوش کـه در اثـر انفجـار در بوشـینگ ورودی ان دچـار ات ‬ ‫مـدار خـارج شـده بـود در کمتـر از ‪ 10‬روز بـا یـک ترانـس جدیـد تعویض و بـرق دار‬ ‫شـد‪ .‬وی با بیان اینکه پسـت برق اصلی شـوش ‪ 100‬مگاولت امپر ظرفیت دارد‪،‬‬ ‫سهـای ایـن پسـت از مدار بالفاصله بار ان به سـایر‬ ‫افـزود‪ :‬بـا خـروج یکـی از تران ‬ ‫پسـت های منطقـه منتقـل و از خاموشـی جلوگیـری شـد‪ .‬معـاون بهر هبـرداری‬ ‫شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد‪ :‬علی رغم گرمای شدید و رطوبت‬ ‫بـاالی هـوا بـا هماهنگـی سـایر واحدهـا در مـدت زمـان نـه روز ترانـس حادثـه‬ ‫دیـده جمـع اوری و یـک ترانـس جدیـد ‪ 50‬مگاولـت امپـری از اهـواز بـه شـوش‬ ‫منتقـل و در پسـت نصـب و راه انـدازی شـد‪ .‬بلادی موسـوی اضافـه کرد‪ :‬پسـت‬ ‫‪ 230‬کیلوولـت اصلـی شـوش در حال حاضـر بـا تمـام ظرفیـت در مـدار اسـت‬ ‫و بخشـی از بـار منطقـه را تامیـن می کنـد‪ .‬شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان‬ ‫مسـئولیت انتقال برق در شـبکه انتقال و فوق توزیع در دو اسـتان خوزسـتان‬ ‫و کهگیلوی هو بویراحمـد را بر عهـده دارد‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫دو شنبه ‪ 28‬شهریور ‪ 1401‬شماره‪2596‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی در دیدار معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد؛‬ ‫همراهی و همکاری استان قدس با دولت‬ ‫برای رفع مشکالت زائران‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫تولی ــت اس ــتان ق ــدس گف ــت‪ :‬اس ــتان‬ ‫ق ــدس ام ــاده کم ــک ب ــه دول ــت و ی ــاری‬ ‫دس ــتگاه های مس ــئول ب ــرای اج ــرای‬ ‫هرگون ــه برنام ــه جه ــت رف ــع مش ــکالت‬ ‫زائ ــران در مش ــهد اس ــت‪ .‬دکت ــر محم ــد‬ ‫مخب ــر؛ مع ــاون اول رئیس جمه ــوری ک ــه‬ ‫ب ــا دع ــوت تولی ــت اس ــتان ق ــدس رض ــوی‬ ‫به منظ ــور بررس ــی مس ــائل زی ــارت و رف ــع‬ ‫مش ــکالت پیـ ـش روی زائ ــران در ده ــه اخ ــر‬ ‫صف ــر ب ــه مش ــهد مق ــدس س ــفر ک ــرده ب ــود‪،‬‬ ‫ب ــا حجت االسالم والمس ــلمین احم ــد‬ ‫م ــروی دی ــدار و گفت وگ ــو ک ــرد‪ .‬تولی ــت‬ ‫اس ــتان ق ــدس رض ــوی دراین دی ــدار ک ــه‬ ‫ب ــا حض ــور س ــید صول ــت مرتض ــوی؛ مع ــاون‬ ‫اجرای ــی رئیس جمه ــوری و یعقوب عل ــی‬ ‫نظ ــری؛ اس ــتاندار خراس ــان رض ــوی و‬ ‫جمع ــی از معاون ــان و مدی ــران ارش ــد‬ ‫ای ــن اس ــتان مق ــدس در ح ــرم مطه ــر‬ ‫امام رضــا ؟ع؟ انج ــام ش ــد‪ ،‬گف ــت‪ :‬از دول ــت‬ ‫محتــرم به جهــت اهتمــام بــه مقولــه زیــارت‬ ‫و توج ــه ب ــه مس ــائل معن ــوی ک ــه س ــفر‬ ‫ش ــما نم ــادی از ای ــن توج ــه اس ــت‪ ،‬تش ــکر‬ ‫می کنی ــم‪ .‬امی ــد داری ــم ب ــرکات ای ــن س ــفر‬ ‫در کوتا هم ــدت موج ــب ارائ ــه خدم ــات‬ ‫هرچ ــه شایس ــته تر ب ــه زائ ــران به وی ــژه در‬ ‫ده ــه پایان ــی م ــاه صف ــر و در بلندم ــدت‬ ‫منج ــر ب ــه فراهـ ـم اوردن زیرس ــاخت های‬ ‫الزم ب ــرای زیارت ــی ارزان و ت ــوام ب ــا اس ــایش‬ ‫و ارام ــش ب ــرای زائ ــران در مش ــهد ش ــود‪.‬‬ ‫م ــروی‬ ‫حجت االسالم والمس ــلمین‬ ‫شب ــودن ای ــام ده ــه اخ ــر‬ ‫بااش ــاره به درپی ‬ ‫صف ــر و ش ــهادت علی بن موسـ ـی الرضا ؟ع؟‬ ‫گف ــت‪ :‬اس ــتان ق ــدس وظیف ــه خ ــود‬ ‫می دان ــد در ح ــد مق ــدورات بـ ـ ه کم ــک‬ ‫دس ــتگاه های اجرای ــی ک ــه در ح ــوزه زائ ــر‬ ‫مس ــئولیت مس ــتقیم دارن ــد بیای ــد و ب ــرای‬ ‫کمــک بــه مســئوالن اجرایــی کــه بــار اصلــی‬ ‫خدم ــت ب ــه زائ ــران حض ــرت رضـ ـا ؟ع؟‬ ‫در مش ــهد ب ــر دوش ان هاس ــت‪ ،‬هم ــه‬ ‫امکان ــات خ ــود را ب ــه می ــدان اورد‪ .‬تولی ــت‬ ‫اس ــتان ق ــدس رض ــوی بااش ــاره به حض ــور‬ ‫میلیون ــی زائ ــران از اقصی نق ــاط کش ــور و‬ ‫جه ــان در ح ــرم مطه ــر امام رضـ ـا ؟ع؟‪،‬‬ ‫ب ــر ل ــزوم س ــاماندهی باف ــت فرس ــوده‬ ‫پیرام ــون ح ــرم مطه ــر رض ــوی تا کی ــد و‬ ‫حه ــای‬ ‫اب ــراز ک ــرد‪ :‬س ــرعت اج ــرای طر ‬ ‫نوس ــازی و بهس ــازی باف ــت فرس ــوده‬ ‫پیرام ــون ح ــرم مطه ــر قابل قب ــول نیس ــت‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫نه ــا ضرور ‬ ‫و سرعت بخش ــی ب ــه ا ‬ ‫پرویـــز ناصـــری اظهـــار داشـــت‪ :‬شـــرکت ابفـــای ایـــام بـــا هـــدف کس ــب‬ ‫رضایتمن ــدی زوار‪ ،‬تم ــام امکان ــات و تجهی ــزات خ ــود را بس ــیج ک ــرده ت ــا ب ــا‬ ‫برنامه ریزی ه ــا به خص ــوص در اج ــرای زیرس ــاخت ها و تامی ــن اب موردنی ــاز‬ ‫زوار‪ ،‬موکب ه ــا‪ ،‬س ــرویس های بهداش ــتی و س ــایر کاربری ه ــای موج ــود در‬ ‫م ــرز مه ــران موج ــب رضایتمن ــدی زائری ــن اربعی ــن حس ــینی ش ــود‪ .‬وی از‬ ‫ت ــداوم خدم ــت ب ــه زوار ت ــا چن ــدروز پ ــس از اربعی ــن خب ــر داد و اف ــزود‪ :‬ب ــا‬ ‫تـــداوم اســـتقرار ا کیپ هـــای شـــرکت ابفـــا در پایانـــه‪ ،‬تـــاش می شـــود ت ــا‬ ‫زوار در م ــوج برگش ــت‪ ،‬ازلح ــاظ زیرس ــاخت های مرب ــوط ب ــه اب وفاض ــاب‬ ‫دغدغـه ای نداشــته باشــند‪ .‬مدیرعامــل شــرکت اب وفاضــاب اســتان ایــام‬ ‫بابیان اینک ــه نی ــاز ب ــه کاره ــای زیربنای ــی بیش ــتری در م ــرز مه ــران جه ــت‬ ‫خدمـــت نیـــاز اســـت‪ ،‬گفـــت‪ :‬امـــا مجموعـــه شـــرکت اب وفاضـــاب ای ــام‬ ‫هرچ ــه در ت ــوان ب ــرای خدم ــت ب ــه ُزوار اباعبداهلل الحس ــین ؟ع؟ داش ــت در‬ ‫طب ــق اخ ــاص نه ــاده ت ــا ان ش ــاءاهلل زائری ــن عزی ــز س ــفری س ــهل و راح ــت‬ ‫داش ــته باش ــند‪ .‬ناص ــری بااش ــاره به اینکه امیدواری ــم س ــال این ــده ب ــا تزری ــق‬ ‫اعتب ــارات الزم ش ــاهد توس ــعه هرچه بیش ــتر پایان ــه م ــرزی مه ــران باش ــیم‪،‬‬ ‫بی ــان داش ــت‪ :‬ج ــا دارد از مجموع ــه هم ــکاران ابف ــای ای ــام و اس ــتان های‬ ‫معی ــن تش ــکر و قدردان ــی ش ــود‪.‬‬ ‫مه ــدی ت ــارک گف ــت‪ :‬تهی ــه و نص ــب سیس ــتم روش ــنایی پی ــاده راه س ــامت‬ ‫عل ــوی ش ــهر ارک ــواز ملکش ــاهی ب ــا مش ــارکت بنی ــاد عل ــوی شهرس ــتان انج ــام‬ ‫شـــده اســـت‪ .‬این مهـــم باتوجه بـــه خواســـته به حـــق شـــهروندان جه ــت‬ ‫اس ــتفاده از پی ــاده راه س ــامت عل ــوی واق ــع در بل ــوار ش ــهید صی ــاد ش ــیرازی‬ ‫ارکـــواز اجـــرا شـــد‪ .‬شـــهردار ارکـــواز ملکشـــاهی گفـــت‪ :‬باتوجه بـــه اســـتقبال‬ ‫ً‬ ‫شــهروندان بــرای اســتفاده ازاین مســیر مخصوصــا در نوبــت شــبانه بــا اتمــام‬ ‫این طـــرح رضایـــت ان هـــا جلـــب و حاصـــل شـــد‪ .‬رایزنی هـــای الزم جه ــت‬ ‫تامیــن بودجــه الزم بــرای تکمیــل این مســیر تــا میــدان ادینــه درحال انجــام‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫باتوج هب ــه حض ــور خی ــل کثی ــر زائـــران‬ ‫ایران ــی و خارج ــی ک ــه س ــاالنه ب ــه ای ــن‬ ‫یش ــوند‪ ،‬ش ــرایط‬ ‫ب ــارگاه قدس ــی مش ــرف م ‬ ‫باف ــت فرس ــوده پیرام ــون ح ــرم مطه ــر‬ ‫ب ــا جای ــگاه و ش ــان ای ــن ب ــارگاه قدســـی و‬ ‫نظ ــام مق ــدس اس ــامی به هیچ عن ــوان‬ ‫تناس ــب ن ــدارد‪ .‬تولی ــت اس ــتان ق ــدس‬ ‫رضــوی گفــت‪ :‬حــل مشــکل بافــت فرســوده‬ ‫اط ــراف ح ــرم نیازمن ــد اراده ای مل ــی و‬ ‫یس ــت و ا گ ــر‬ ‫همراه ــی مدی ــران کشور ‬ ‫دول ــت ب هج ــد ب ــرای ح ــل ای ــن مش ــکل‬ ‫ب ــه می ــدان نیای ــد‪ ،‬مس ــئله ح ــل نخواه ــد‬ ‫ش ــد‪ .‬وی بااش ــاره به اینکه متاس ــفانه‬ ‫درگذش ــته نگاه ــی اقتص ــادی و س ــودا گرانه‬ ‫حه ــای نوس ــازی باف ــت فرس ــوده‬ ‫ب ــر طر ‬ ‫پیرامــون حــرم مطهــر رضــوی حا کــم بــوده؛‬ ‫اب ــراز ک ــرد‪ :‬انچ ــه تا کن ــون رق ــم خ ــورده‬ ‫حا کی ازان اسـ ـت که رویکرده ــا در نوس ــازی‬ ‫باف ــت پیرام ــون ح ــرم مطه ــر بیش ازانک ــه‬ ‫فرهنگ ــی‪ ،‬اجتماع ــی و خدمات رس ــانی‬ ‫باش ــد؛ اقتص ــادی‪ ،‬س ــودا گرانه و‬ ‫کسـ ـب درامد ب ــوده و به عقی ــده بن ــده‬ ‫نط ــرح‬ ‫عل ــت عدم پیش ــرفت مطل ــوب ای ‬ ‫تا کن ــون نی ــز همی ــن ن ــوع ن ــگاه ب ــوده‬ ‫اس ــت‪ .‬تولی ــت اس ــتان ق ــدس رض ــوی‬ ‫بابیان اینک ــه دول ــت بای ــد ب ــرای اح ــداث‬ ‫مرا کــز اســکان ارزان قیمــت در اطــراف حــرم‬ ‫مطه ــر تدبی ــری بیندیش ــد‪ ،‬گف ــت‪ :‬مس ــئله‬ ‫کمبــود زائرســرای ارزان قیمــت یــک مشــکل‬ ‫ج ــدی در مش ــهد اس ــت ک ــه اث ــار فرهنگ ــی‬ ‫مخرب ــی به هم ــراه دارد و منج ــر ب ــه کاه ــش‬ ‫س ــفرهای زیارت ــی اقش ــار کم درام ــد خواه ــد‬ ‫ش ــد‪ .‬وی موض ــوع کمب ــود پارکین ــگ را‬ ‫یک ــی از مش ــکالت ج ــدی زائ ــران در مش ــهد‬ ‫معرف ــی و عن ــوان ک ــرد‪ :‬طب ــق ام ــار بی ــش از‬ ‫‪ ۸۰‬درص ــد زائ ــران ب ــا خ ــودرو ش ــخصی ب ــه‬ ‫یش ــوند ام ــا پارکین ــگ‬ ‫مش ــهد مش ــرف م ‬ ‫کاف ــی ب ــرای خودروه ــا در اط ــراف ح ــرم‬ ‫ته ــای‬ ‫مطه ــر وج ــود ن ــدارد؛ ل ــذا از اولوی ‬ ‫مس ــئوالن دولت ــی در ح ــوزه زی ــارت بای ــد‬ ‫تامی ــن پارکین ــگ کاف ــی ب ــرای زائران ــی باش ــد‬ ‫کــه بــا خــودرو شــخصی بــه مشــهد می اینــد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمس ــلمین م ــروی ب ــه‬ ‫چشـ ـم انداز انتق ــال تاسیس ــات گرمایش ــی‬ ‫و سرمایش ــی ح ــرم مطه ــر ب ــه خ ــارج از‬ ‫اما کــن متبرکــه رضــوی اشــاره و تحقــق ان را‬ ‫نیازمن ــد همراه ــی دول ــت دانس ــت و اب ــراز‬ ‫ک ــرد‪ :‬امیدواری ــم باتوج هب ــه انگی ــزه خوب ــی‬ ‫ک ــه در دول ــت ب ــرای خدم ــت ب ــه م ــردم‬ ‫ازجملــه رفــع مشــکالت حــوزه زیــارت وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬مشــکالت زائــران در مشــهد به دســت‬ ‫دول ــت س ــیزدهم مرتف ــع ش ــود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫برنامه های دهه اخر صفر ‪ ،‬کامال مردمی؛‬ ‫و دولت‪ ،‬تنها تسهیلگر است‬ ‫دکت ــر محم ــد مخب ــر؛ مع ــاون اول‬ ‫رئیس جمه ــوری دراین دی ــدار ضم ــن اب ــراز‬ ‫خرس ــندی از فرص ــت حض ــور در مش ــهد‬ ‫مق ــدس‪ ،‬تصری ــح ک ــرد‪ :‬از تولی ــت اس ــتان‬ ‫ق ــدس ک ــه باع ــث ش ــدند باردیگ ــر توفی ــق‬ ‫ســفر بــه مشــهد و زیــارت حضــرت رض ـا ؟ع؟‬ ‫برای ــم فراه ــم ش ــود‪ ،‬سپاس ــگزاری می کن ــم‪.‬‬ ‫یه ــای اس ــتانداری‬ ‫وی ب ــه برنامه ریز ‬ ‫خراس ــان رض ــوی ب ــرای میزبان ــی از زائ ــران‬ ‫ده ــه پایان ــی م ــاه صف ــر اش ــاره و اب ــراز ک ــرد‪:‬‬ ‫یه ــای خوب ــی ب ــرای میزبان ــی‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫شایس ــته از زائ ــران در مش ــهد توس ــط‬ ‫اس ــتانداری صورت گرفت ــه ام ــا تا کی ــد م ــا ب ــر‬ ‫یب ــودن‬ ‫حف ــظ محوری ــت م ــردم و مردم ‬ ‫این برنامه هاس ــت؛ مراس ــم و برنام هه ــای‬ ‫ده ــه پایان ــی صف ــر بای ــد مردم ــی بمان ــد و‬ ‫دول ــت تنه ــا بای ــد تس ــهیلگر و کمک رس ــان‬ ‫باش ــد‪ .‬وی بابیان اینک ــه همچ ــون‬ ‫راهپیمای ــی اربعی ــن بای ــد از زائ ــران ده ــه‬ ‫پایان ــی صف ــر به وی ــژه زائ ــران غیرایران ــی‬ ‫میزبان ــی شایس ــته ص ــورت پذی ــرد‪ ،‬ب ــه‬ ‫بازدی ــد خ ــود از پروژه ه ــای عمران ــی ح ــرم‬ ‫مطهــر اشــاره و تصریــح کــرد‪ :‬کار بــزرگ‪ ،‬فنــی‬ ‫و اساس ــی در ح ــوزه عمران ــی ح ــرم مطه ــر‬ ‫قه ــای زیرس ــطحی‬ ‫به وی ــژه در توس ــعه روا ‬ ‫ص ــورت گرفت ــه ک ــه از حی ــث مهندس ــی‬ ‫قابل تامــل و ارائــه اســت و شــاید الزم باشــد‬ ‫دوره هــای بازدیــد بــرای دانشــجویان رشــته‬ ‫مهندس ــی از این پروژ هه ــا برگ ــزار ش ــود‪.‬‬ ‫رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه ازاد قشم بیان کرد؛‬ ‫نیازمن ــد هم افزای ــی در ح ــوزه اطالع رس ــانی‬ ‫و رس ــانه اس ــت‪ .‬وی ارزش گردش ــگری‬ ‫این مجموع ــه را فرامل ــی خوان ــد و گفـــت‪:‬‬ ‫فضاه ــای گردش ــگری جزی ــره درنو عخ ــود‬ ‫یس ــت و بای ــد در عرص ــه جهان ــی‬ ‫مثال زدن ‬ ‫بیش ــتر ش ــناخته ش ــود‪ .‬فتح اله ــی در ادام ــه‬ ‫ای ــن بازدی ــد از اینفوس ــنتر ژئوس ــایت تنگ ــه‬ ‫چاهکــوه دیــدن کــرد و درخصــوص حمایــت‬ ‫از بان ــوان تولیدکنن ــده صنایع دس ــتی‬ ‫جهــت ارتقــای این محصــوالت و بازاریابــی و‬ ‫فــروش‪ ،‬دســتور ویــژه صــادر کــرد‪ .‬در ادامــه‪،‬‬ ‫مدیرعام ــل س ــازمان منطق ــه ازاد قش ــم‬ ‫سه ــا‪،‬‬ ‫ب ــا حض ــور در ژئوس ــایت دره تندی ‬ ‫پهناورتری ــن ژئوس ــایت ژئوپ ــارک جهان ــی‬ ‫قش ــم خواس ــتار س ــاماندهی مس ــیر ت ــرددی‬ ‫گردش ــگران ش ــد ت ــا ضم ــن تامی ــن امنی ــت‪،‬‬ ‫مس ــیریابی مناس ــبی درط ــول بازدیده ــای‬ ‫گردش ــگری خ ــود از ای ــن ژئوس ــایت وی ــژه‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬بازدیــد از جزایــر نــاز و بررســی‬ ‫وضعی ــت دسترس ــی خودروه ــا ب ــه س ــواحل‬ ‫این منطق ــه از دیگ ــر برنام هه ــای فتح اله ــی‬ ‫ب ــود‪ .‬ط ــی ای ــن بازدی ــد دس ــتور الزم ب ــرای‬ ‫برگزاری ‪ 76‬عنوان برنامه دفاع مقدس در استان‬ ‫جانشـــین فرماندهـــی ســـپاه امیرالمومنیـــن ؟ع؟ اســـتان ایـــام گف ــت‪:‬‬ ‫برنامه هـــای هفتـــ ه دفـــاع مقـــدس در اســـتان ایـــام در ‪ ۷۶‬عنـــوان برگ ــزار‬ ‫می ش ــود‪ .‬س ــردار کریمی ــان در تش ــریح برنامه ه ــای هفت ــه دف ــاع مق ــدس‬ ‫افـــزود‪ :‬برگـــزاری برنامه هـــای دفـــاع مقـــدس در صد او ســـیما ب هم ــدت‬ ‫هفت شــب‪ ،‬نواختــن زنــگ ایثــار و مقاومــت‪ ،‬غبار روبــی مــزار شــهدا‪ ،‬یــادواره‬ ‫ه ــای ش ــهدا‪ ،‬تولی ــدات چن ــد رس ــانه ای‪ ،‬حض ــور س ــازمان یافت ــه در نم ــاز‬ ‫جمعــه‪ ،‬همایــش پیشکســوتان جهــاد و شــهادت‪ ،‬اجــرای تئاتــر بــا موضــوع‬ ‫دفـــاع مقـــدس‪ ،‬برگـــزاری میـــز خدمـــت و افتتـــاح طر ح هـــای محرومی ــت‬ ‫زدای ــی‪ ،‬اع ــزام تیم ه ــای پزش ــکی ب ــه نق ــاط مح ــروم اس ــتان نمونه های ــی از‬ ‫برنامه هایی س ــت ک ــه در هفت ــه دف ــاع مق ــدس اج ــرا می ش ــود‪ .‬وی اف ــزود‪:‬‬ ‫امســال سعی شــده کــه ایــن برنامه هــا بــر مبنــای نام گــذاری ایــام هفتــه دفــاع‬ ‫مقــدس و بــا رویکــرد جدیــدی بــا حضــور و مشــارکت اقشــار مختلــف مــردم و‬ ‫بــا رویکــرد مردمــی بــه منظــور توســعه و تعمیــق فرهنــگ دفــاع مقــدس تهیــه‬ ‫و تــدارک دیــده شــود‪ .‬جانشــین فرماندهــی ســپاه امیرالمومنیـن ؟ع؟ اســتان‬ ‫ای ــام بی ــان ک ــرد‪ :‬برنامه ه ــای هفتــ ه دف ــاع مق ــدس در اس ــتان ای ــام در ‪۷۶‬‬ ‫عنـــوان و ســـر فصـــل و در ‪ ۵۰۰‬ریز برنامـــه در دســـتور کار قـــرار دارد و ت ــاش‬ ‫شــده بــا رویکــرد ابتــکاری‪ ،‬نواورانــه و خالقانــه متفاوت تــر از ســال های قبــل‬ ‫برگــزار شــود‪ .‬ســردار کریمیــان گفــت‪ :‬شــعار محــوری برنامه هــای هفتــه دفــاع‬ ‫مق ــدس ای ــن اس ــتان «م ــا مق ــاوم هس ــتیم» اس ــت‪.‬‬ ‫ایجاد ‪ ۱۰‬مخزن برای خنک سازی اب در مرز مهران‬ ‫ژئوسایت تنگه چاهکوه؛ ظرفیتی منحصربه فرد در عرصه ژئوتوریسم جهانی‬ ‫عنایت الهشکیبائیان‬ ‫رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامــل ســازمان‬ ‫منطق ــه ازاد قش ــم گف ــت‪ :‬ژئوس ــایت تنگ ــه‬ ‫چاهک ــوه ظرفیت ــی منحصرب هف ــرد در‬ ‫یس ــت‪ .‬ب هگ ــزارش‬ ‫عرص ــه ژئوتوریس ــم جهان ‬ ‫روابط عموم ــی و ام ــور بین المل ــل س ــازمان‬ ‫منطق ــه ازاد قش ــم؛ افش ــار فتح اله ــی‬ ‫در بازدی ــد از ژئوس ــایت تنگ ــه چاهک ــوه‬ ‫بااش ــاره به ش ــگفتی های بی مانن ــد ای ــن‬ ‫تهــای ژئوپــارک‬ ‫نقطــه گفــت‪ :‬معرفــی ظرفی ‬ ‫جهان ــی قش ــم و به وی ــژه ای ــن ژئوس ــایت‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫استقرار شرکت ابفای ایالم در مرز مهران‬ ‫تا چندروز بعد از اربعین‬ ‫تامین روشنایی پیاده راه سالمت علوی ارکواز ملکشاهی‬ ‫رهایی محکوم به قصاص از چوبه دار در اهواز‬ ‫معـاون قضایـی و رئیـس توسـعه حـل اختلاف خوزسـتان گفـت‪ :‬بـا همـت و‬ ‫تلاش اعضـای شـورای حـل اختلاف ویـژه عشـایر ‪ ،‬سـتاد صبـر و همیـاران‬ ‫صلـح درقالـب پویـش «به عشـق امام حسـین می بخشـم» و با اعلام رضایت‬ ‫خانـواده یـک مقتـول از قصـاص قاتـل فرزنـد خـود ‪ ،‬فـرد محکـوم بـه قصـاص‬ ‫از چوبـه دار در اهـواز رهایـی یافـت‪ .‬ب هگـزارش معاونـت توسـعه حـل اختلاف‬ ‫اسـتان خوزسـتان؛ علیرضـا بـاوی گفـت‪ :‬هفت ماه پیـش بیـن دو خانـواده در‬ ‫یکـی از محلات اهـواز بـر سـر اختالفـات گذشـته درگیـری رخ داد کـه یک نفـر‬ ‫در ایـن نـزاع بـه قتـل رسـید‪ .‬وی افـزود‪ :‬پـس از این حادثـه بـرای جلوگیـری از‬ ‫شعله ور شـدن بیشـتر اتـش کینـه و دشـمنی همچنیـن پیشـگیری از وقـوع‬ ‫درگیرهـای دیگـر بیـن ایـن دو خانـواده ‪ ،‬بـا دسـتور مقـام قضایـی‪ ،‬اعضـای‬ ‫شـورای حـل اختلاف ویـژه عشـایر ‪ ،‬سـتاد صبـر و همیـاران صلـح بـا بـزرگان‬ ‫طرفیـن نشسـت هایی در چن دمـاه برگـزار و ضمن دعوت طرفیـت درگیری به‬ ‫ارامش زمینه را برای صلح و سازش و جلب رضایت اولیای دم فراهم کردند‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫س ــاماندهی محوط ــه س ــاحلی این منطق ــه‬ ‫و جلوگی ــری از ت ــردد خودروه ــا به منظ ــور‬ ‫تامی ــن امنی ــت گردش ــگران در س ــاحل‬ ‫ن ــاز ص ــادر ش ــد‪ .‬حض ــور در برنام ــه ارس ــال‬ ‫که ــای پرس ــنل ش ــرکت‬ ‫محمول ــه کم ‬ ‫اب‪ ،‬ب ــرق و تاسیس ــات قش ــم ب ــه منطق ــه‬ ‫زلزلـ ـه زده س ــایه خ ــوش‪ ،‬بخ ــش دیگ ــری از‬ ‫برنام هه ــای مدیرعام ــل س ــازمان منطق ــه‬ ‫ازاد قش ــم ب ــود‪ .‬ای ــن محمول ــه ش ــامل ‪۴۰۰‬‬ ‫بس ــته بهداش ــتی و لوازم التحری ــر بـ ـه ارزش‬ ‫یک میلیاردری ــال ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫مدیرعام ــل ش ــرکت اب منطقــه ای ای ــام گف ــت‪ :‬در دو ایس ــتگاه ش ــرکت اب‬ ‫منطقـ ـه ای در م ــرز مه ــران تع ــداد ‪ ۱۰‬مخ ــزن ‪ ۶۰۰۰‬لیت ــری بااس ــتفاده از لول ــه‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫دوجــداره ســاخته شــده و کار خنک ســازی اب بــا یــخ در ان انجــام م ‬ ‫پوراحمـــد افـــزود‪ :‬ســـه ســـوله به عنـــوان انبـــار در مـــرز مهـــران بـــا ظرفی ــت‬ ‫ح ــدود نه میلی ــون بط ــری اب معدن ــی اح ــداث ش ــده اس ــت‪ .‬مدیرعام ــل‬ ‫ش ــرکت اب منطقــه ای ای ــام گف ــت‪ :‬تهی ــه و حم ــل بطری ه ــای اب معدن ــی‬ ‫بـــا محوریـــت شـــرکت مدیریـــت منابـــع اب ایـــران از سراســـر کشـــور انج ــام‬ ‫می ش ــود‪ .‬درراس ــتای خدمات رس ــانی ب ــه زوار اربعی ــن و در م ــوج برگش ــت ب ــه‬ ‫کش ــور ش ــرکت اب منطق ـه ای ت ــا هرزمان ک ــه الزم باش ــد ب ــا صالحدی ــد س ــتاد‬ ‫اس ــتانی اربعی ــن در م ــرز مه ــران مس ــتقر خواه ــد ب ــود‪ .‬پوراحم ــد همچنی ــن‬ ‫از نص ــب یک دس ــتگاه یخ س ــاز در پایان ــه م ــرزی مه ــران خب ــر داد و گف ــت‪:‬‬ ‫این مه ــم ب ــا دس ــتور وزی ــر نی ــرو اج ــرا و دو ن ــوع ی ــخ پولک ــی و حبـ ـه ای ب ــا‬ ‫تولی ــد ظرفی ــت پنج ت ــن در ش ــبانه روز ظرفی ــت درحال بهره برداری س ــت‪ .‬از‬ ‫یخ ه ــای تولیدش ــده ب ــرای خنک س ــازی بطری ه ــای اب معدن ــی و ش ــربت‬ ‫در پایان ــه م ــرزی مه ــران اس ــتفاده می ش ــود‪ .‬پوراحم ــد اف ــزود‪ :‬نمازخانــه ای‬ ‫به مســـاحت ‪ ۲۴۰‬مترمربـــع بـــرای اقامـــه نمـــاز و اســـتراحت زوار اربعی ــن‬ ‫حســینی در پایانــه مــرزی شــهید ســلیمانی احــداث و بــه وســایل سرمایشــی‬ ‫تجهی ــز ش ــده اس ــت‪ .‬وی ی ــاداور ش ــد‪ :‬یک ــی از وظای ــف مه ــم وزارت نی ــرو‬ ‫تامی ــن اب پای ــدار اس ــت ک ــه دراین راس ــتا مج ــوز ســه حلقه چ ــاه در مه ــران‬ ‫صــادر و خوشــبختانه ازلحــاظ کمیــت و کیفیــت اب دهــی مناســب و مشــکل‬ ‫تامیــن اب پایانــه مــرزی مرتفــع شــد‪ .‬مدیرعامــل شــرکت اب منطقـه ای ایــام‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬ازلحــاظ تامیــن اب شــرب و بهداشــتی در مــرز مهــران مشــکلی‬ ‫وج ــود ن ــدارد و روزان ــه ح ــدود ‪ ۳۰۰‬ه ــزار بط ــری اب معدن ــی خن ــک بی ــن زوار‬ ‫توزیـــع می شـــود‪ .‬نیروهـــای مســـتقر در مـــرز مهـــران در ســـه نوبت کاری‬ ‫هشت س ــاعته در ش ــبانه روز مش ــغول توزی ــع اب بی ــن زوار اربعی ــن هس ــتند‪.‬‬ ‫استاندار ایالم خبر داد؛‬ ‫گذاری زمین به شهرداری تهران در مهران برای اربعین‬ ‫وا‬ ‫ِ‬ ‫اس ــتاندار ای ــام گف ــت‪ :‬زمی ــن ب ــرای فعالی ــت گس ــترده و مس ــتمر ش ــهرداری‬ ‫تهـــران در مهـــران بـــرای کنگـــره بـــزرگ اربعیـــن وا گـــذار می شـــود‪ .‬حس ــن‬ ‫بهرام نیــا در دیــدار بــا شــهردار تهــران بــا حضــور نماینــده ولی فقیــه در اســتان‬ ‫شه ــای‬ ‫و امام جمع ــه ای ــام و فرمان ــده س ــپاه اس ــتان‪ ،‬اف ــزود‪ :‬زحم ــات و تال ‬ ‫مجموع ــه ش ــهرداری ته ــران در مه ــران برجس ــته ب ــود و همدل ــی و همراه ــی‬ ‫نیروهـــای انتظامـــی و امنیتـــی و فعالیـــت همه جانبـــه خدمات شـــهری در‬ ‫اربعیـــن ســـتودنی بـــود‪ .‬مجموعـــه شـــهرداری تهـــران در اربعیـــن امس ــال‬ ‫باتمام ت ــوان ت ــاش ک ــرد خ ــادم زوار عتب ــات عالی ــات باش ــد و ای ــن ماموری ــت‬ ‫خطی ــر به لط ــف خ ــدا به خوب ــی انج ــام ش ــد‪ .‬رئی ــس س ــتاد اربعی ــن اس ــتان‬ ‫ای ــام تا کی ــد ک ــرد‪ :‬ش ــهرداری ته ــران و هم ــه دس ــتگاه های خدمات رس ــان‬ ‫ب ــرای تنظی ــف و دیگ ــر ام ــورات خدمات ش ــهری در اربعی ــن پ ــای کار امدن ــد‬ ‫و از هی ــچ تالش ــی دری ــغ نکردن ــد‪ .‬وی بااش ــاره به خ ــروج ‪ ۲۲۰‬هزار نف ــر از م ــرز‬ ‫مه ــران در یـ ـک روز در اربعی ــن امس ــال‪ ،‬ی ــاداور ش ــد‪ :‬دران روز س ــپاه و دیگ ــر‬ ‫دس ــتگاه ها ب ــرای خدمت رس ــانی ازجمل ــه تامی ــن اب به خوب ــی وارد عم ــل‬ ‫ش ــدند‪ .‬ش ــهردار ته ــران از مصادی ــق ب ــارز کار جه ــادی و از مدی ــران اجرای ــی‬ ‫موفـــق و توانمنـــد در کشـــور هســـتند‪ .‬وی بااشـــاره به تالش هـــای شـــهردار‬ ‫مهـــران در اربعیـــن‪ ،‬گفـــت‪ :‬شـــهرداری مهـــران در این اربعیـــن بـــا کمتری ــن‬ ‫بضاع ــت منش ــا خدم ــات ش ــایان توجهی ب ــرای زوار ب ــود‪ .‬ش ــهردار ته ــران نی ــز‬ ‫دراین دیـــدار گفـــت‪ :‬بـــرای خدمت رســـانی گســـترده شـــهرداری تهـــران در‬ ‫اربعی ــن ای ــام‪ ،‬دبیرخان ــه اربعی ــن در ش ــهرداری تش ــکیل می ش ــود‪ .‬علیرض ــا‬ ‫زا کان ــی تا کی ــد ک ــرد‪ :‬افتخ ــار داری ــم اربعی ــن امس ــال خدمتگ ــزار زوار بودی ــم و‬ ‫امیدواری ــم ای ــن خدمتگ ــزاری اس ــتمرار داش ــته باش ــد‪ .‬ح ــدود ‪ ۶۵‬درص ــد ت ــا‬ ‫‪ ۷۰‬درصــد زوار بــرای خــروج از کشــور و تشــرف بــه عتبــات عالیــات مــرز مهــران‬ ‫را انتخــاب می کننــد کــه این مهــم افتخــار بزرگــی بــرای اســتان و شــهر مهــران‬ ‫اس ــت‪ .‬وی گف ــت‪ :‬وظیف ــه خ ــود می دان ــم از اس ــتاندار ای ــام تش ــکر وی ــژه‬ ‫داش ــته باش ــم ک ــه ب ــرای اماده س ــازی کنگ ــره اربعی ــن ای ــن ام ــکان را فراه ــم‬ ‫ک ــرد ت ــا نیروی ه ــای خدمات ش ــهری ش ــهرداری ته ــران در مه ــران خ ــادم زوار‬ ‫عتب ــات عالی ــات باش ــند‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬اعظم دستجردی‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬شهریور ‪ 22 1401‬صفر ‪ 19 1444‬سپتامبر ‪ 2022‬سال نوزدهم شماره ‪2596‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫قاسم زاده‪ ،‬عضو شورای اسالمی شهریار بیان کرد؛‬ ‫فرماندار ویژه شهریار‪:‬‬ ‫رویکرد شهرداری باید توافقات عادالنه باشد‬ ‫درصد زیادی از ارد نانوایی ها‬ ‫در خارج از شبکه توزیع می شد‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫رئیس کمیس ــیون شهرس ــازی و عضو شورای اسالمی شهر ش ــهریار گفت‪« :‬توافقاتی که‬ ‫یش ــود‪ ،‬باید عادالنه باش ــد»‪.‬‬ ‫در موضوع ــات مختلف بین ش ــهرداری و مالکان انجام م ‬ ‫یوس ــف قاسـ ـم زاده ضمن انتق ــاد از عملکرد کمیته توافقات ش ــهرداری ش ــهریار افزود‪:‬‬ ‫حه ــا و پروژه های عمران ــی‪ ،‬نیاز ب ــه رضایت‬ ‫«گاه ــی ش ــهرداری درراس ــتای اج ــرای طر ‬ ‫مال ــک خصوص ــی درزمین ــه خرید مل ــک دارد که بای ــد این موض ــوع عادالنه باش ــد‪ ،‬نه‬ ‫اینک ــه منافع ش ــهرداری نادیده گرفته ش ــود و ی ــا مالک خصوصی از ای ــن ناحیه متضرر‬ ‫ش ــود»‪ .‬وی بابیان اینک ــه در قان ــون‪ ،‬موضوع ــی ب ــه ن ــام کمیس ــیون توافق ــات وج ــود‬ ‫ن ــدارد‪ ،‬افزود‪« :‬برای س ــهولت در انجام توافق ــات در بخش های مختل ــف‪ ،‬اعم از طرح‬ ‫توس ــعه‪ ،‬تعری ــض و تغییر کاربری ها‪ ،‬جلسـ ـه ای متش ــکل از ش ــهردار‪ ،‬مس ــئول امال ک‪،‬‬ ‫مع ــاون شهرس ــازی‪ ،‬مس ــئول حقوق ــی و حراس ــت و بازرس ــی به منظ ــور در جری ــان قرار‬ ‫یش ــود تا توافق زودتر به س ــرانجام برس ــد»‪ .‬وی بااش ــاره به اینکه‬ ‫گرفتن کار‪ ،‬تش ــکیل م ‬ ‫توافق ــات انجا مش ــده بای ــد در ش ــورای ش ــهر مط ــرح و ب ــه رای گذاش ــته ش ــود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«نمایند هه ــای ش ــورای اس ــامی ش ــهر‪ ،‬نبای ــد در این گون ــه م ــوارد دخالت کنن ــد؛ ولی‬ ‫ً‬ ‫برای بهتر باز ش ــدن موضوع توافق‪ ،‬معموال نمایندگانی از ش ــورای ش ــهر نیز در جلس ــه‬ ‫یش ــوند»‪ .‬به گفت ــه وی‪« :‬ازانجایی که در توافقات‪ ،‬م ــرز و قانون خاصی‬ ‫تواف ــق حاضر م ‬ ‫یش ــود‬ ‫وج ــود ن ــدارد‪ ،‬گاه ــی به ضرر ش ــهرداری و گاه ــی به ضرر مال ــک (مردم) تمام م ‬ ‫ک ــه بای ــد دراین خصوص ی ــک وح ــدت رویه در پی ــش گرفت ت ــا حق وحقوق ــی‪ ،‬به ویژه‬ ‫ب ــرای م ــردم‪ ،‬ضایع نش ــود؛ زیرا ش ــهرداری مالک مال مردم نیس ــت و نبای ــد حق مردم‬ ‫نادیده گرفته ش ــود»‪ .‬وی اتخاذ تصمی ــم واحد و دوری از نگاه های س ــلیقه ای و لحاظ‬ ‫ک ــردن چارچ ــوب خاص ــی را در توافق ــات الزامی دانس ــت و گف ــت‪« :‬ا گر توافقات ــی که در‬ ‫ً‬ ‫ش ــهرداری ص ــورت می گیرد‪ ،‬منطقی و صحیح باش ــد؛ قطعا در ش ــورا نی ــز حائز ا کثریت‬ ‫یش ــود و این‬ ‫اراء خواهد ش ــد‪ .‬اما متاس ــفانه برخی از این توافقات در ش ــورا مصوب نم ‬ ‫عدم تصویب‪ ،‬باعث کندی کار در مدیریت و همچنین س ــرگردانی مالک خواهد ش ــد و‬ ‫این موضوع زیبنده ش ــهرداری ش ــهریار نیس ــت»‪.‬‬ ‫به ریاست شهردار باغستان برگزار شد؛‬ ‫اولین جلسه کمیته عمرانی‪ ،‬در سالن جلسات ساختمان شهرداری‬ ‫اولیـن جلسـه کمیتـه فنـی و عمرانـی شـهرداری و شـورای باغسـتان‪ ،‬بـه ریاسـت شـهردار‬ ‫باغسـتان و بـا حضـور معاونـت عمرانـی‪ ،‬مسـئول بازرسـی و پاسـخگویی بـه شـکایات‬ ‫مردمـی و مسـئول سـرمایه گذاری ایـن حـوزه برگـزار شـد‪ .‬دکتـر یگانـه (شـهردار باغسـتان)‬ ‫برگـزاری جلسـات کمیتـه فنـی و عمرانـی را فرصتـی مناسـب بـرای همفکـری و مشـورت و‬ ‫بهره گیـری از نظـرات متخصصـان در توسـعه و عمـران شـهر دانسـت‪ .‬دکتـر یگانـه در ایـن‬ ‫جلسـه‪ ،‬پیشـبرد امـورات عمرانـی را موجـب دلگرمـی شـهروندان و اعتماد به شـهرداری در‬ ‫قبـال پرداخـت عـوارض دانسـت‪ .‬شـهردار باغسـتان گفـت‪« :‬اجـرای پروژ ههـای عمرانـی‪،‬‬ ‫یسـت و شـهروندان عالو هبـر کارهـای خدماتـی و‬ ‫ازجملـه وظایـف ذاتـی مدیریـت شهر ‬ ‫فرهنگـی و امـورات روزانـه و مسـتمر در سـطح شـهر‪ ،‬انتظـار اجـرای پروژ ههـای عمرانـی را از‬ ‫مدیریـت شـهری دارنـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬هرچنـد اجـرای پروژ ههـای عمرانـی ماننـد لکه گیری‬ ‫لگـذاری‪ ،‬پیاده روسـازی و ‪ ...‬ازجملـه پروژ ههـای موردنیـاز و ضـروری‬ ‫و اسـفالت‪ ،‬جدو ‬ ‫یسـت؛ لیکـن توقـع شـهروندان از مدیریت شـهری‪ ،‬اجـرای پروژ ههـای عمرانی بزرگ‬ ‫شهر ‬ ‫یسـت که درامد پایدار را برای شـهرداری به همراه داشـته باشـد و امیدواریم با‬ ‫و زیرساخت ‬ ‫بهره گیری از ظرفیت کارشناسان خبره و باتجربه شهرداری و همفکری و تعامل با رئیس و‬ ‫اعضای محترم شورای اسالمی‪ ،‬طر ح ها و پروژه های بزرگ عمرانی را در شهر اغاز کنیم»‪.‬‬ ‫فرمانـدار ویـژه شـهریار اظهـار داشـت‪« :‬طـرح هدفمنـد کـردن مصـرف ارد‪ ،‬بـا جدیـت در‬ ‫دسـتورکار دولـت اسـت تـا دسـت دالالن از خریدوفـروش ارد قطـع شـود؛ زیـرا متاسـفانه‬ ‫یشـد»‪ .‬عباس شـفیع زاده گفت‪:‬‬ ‫یهـا خـارج از شـبکه توزیـع م ‬ ‫درصـد زیـادی از ارد نانوای ‬ ‫«از مجمـوع ‪ ۶۰۳‬واحـد نانوایـی ایـن شـهر‪ ۳۷۰ ،‬واحـد بـا نصـب و راه انـدازی دسـتگاه‬ ‫پـوز مخصـوص‪ ،‬هوشـمند و بـه روز شـدند»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬دسـتگاه های پـوز جدیـد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫تهـا و میـزان ارد مصرفـی هـر نانوایـی کاملا مشـخص‬ ‫به گونـه ای عمـل می کننـد کـه قیم ‬ ‫شـده و دیگـر اطالعـات‪ ،‬قابـل پاالیـش اسـت‪ .‬این طرح‪ ،‬تاثیر مهمـی در کاهش تخلفات‬ ‫ایـن حـوزه دارد و از شـهروندان نیـز می خواهیـم تـا هرگونـه تخلـف و سـودجویی در ایـن‬ ‫بخـش را گـزارش دهنـد»‪ .‬شـفیع زاده همچنیـن خاطرنشـان کـرد‪« :‬به منظـور تشـویق‬ ‫کهـا در پایـان روز ‪ ۱۵‬درصـد از مجمـوع فـروش‬ ‫یهـا بـرای نصـب دسـتگاه پـوز‪ ،‬بان ‬ ‫نانوای ‬ ‫یهـا را بـه حسابشـان واریـز می کننـد»‪.‬‬ ‫نانوای ‬ ‫اغاز نهضت اسفالت خیابان ها‪ ،‬کوچه ها و معابر‬ ‫حمیـد حسـنی (رئیـس شـورای اسلامی صباشـهر) از اغـاز اسـفالت و لکه گیـری کوچ ههـا و‬ ‫معابـر شـهر صباشـهر در هفتـه اتـی خبـر داد‪ .‬وی گفـت‪« :‬رویکـرد شـورای اسلامی شـهر‪،‬‬ ‫اولویت بندی حل مشکالت و معضالت شهروندان و تالش در جهت رفع ان هاست‪ .‬یکی‬ ‫بسـازی مسـیرهای عبور و مرور در شـهر‬ ‫از درخواسـت های مکرر مردم از شـهرداری‪ ،‬مناس ‬ ‫بـوده؛ لـذا باتوج هبـه بازگشـایی مـدارس و ضـرورت اصالح و ترمیم مسـیرها و نیز معابری که‬ ‫نهـا و‬ ‫یشـوند؛ و نیـز خیابا ‬ ‫شهـای رحمـت الهـی‪ ،‬دچـار اب گرفتگـی م ‬ ‫در فصـول نـزول بار ‬ ‫لهـا سـکونت دارنـد و‬ ‫کوچه هایـی کـه تـازه احـداث شـده اند و همشـهریان عزیـز در ان مح ‬ ‫باتوجه به شـرایط زیرسـاخت ان ها‪ ،‬اقدام به اسـفالت خواهد شـد»‪ .‬رئیس شورای اسالمی‬ ‫لگـذاری برخـی معابـر هـم در دسـتورکار‬ ‫صباشـهر بیـان کـرد‪« :‬همچنیـن زیرسـازی و جدو ‬ ‫اسـت‪ .‬البته پس از اسـفالت‪ ،‬خط کشـی و عالئم راهنمایی و رانندگی و نصب و رنگ امیزی‬ ‫سـرعت گیرها در مناطـق موردنیـاز نیـز انجـام خواهـد شـد»‪ .‬حسـنی در ادامـه از انجـام‬ ‫پروژ ههـای عمرانـی و مـورد بهر هبـرداری قـرار دادن ان ها در اینده ای نزدیک و پیش از اتمام‬ ‫سال‪ ،‬ازجمله تکمیل و تجهیز کالنتری و درمانگاه محله ویره صباشهر و الیروبی رودخانه‬ ‫شادچای‪ ،‬حدفاصل مناطق بافت شهری و نیز انجام برنامه های خوب ورزشی فرهنگی‬ ‫در مناسـبت های مختلف در شـهر صباشـهر خبر داد‪ .‬در پایان ریاسـت شـورای اسلامی‪،‬‬ ‫از اهتمـام ویـژه و مدیریـت مهنـدس ملکـی (شـهردار صباشـهر) در جهـت ایجـاد بسـتر و‬ ‫زیرسـاخت های الزم درراه عمـران و ابادانـی شـهر تقدیـر و تشـکر کـرد‪.‬‬ ‫برگزاری ائین پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در باغستان‬ ‫تخریب و تعویض جداول‬ ‫بن بستنسیم‬ ‫شهرکمصطفیخمینی‬ ‫ائیـن پیـاده روی جامانـدگان اربعیـن اباعبـداهلل الحسـین؟ع؟ بـه همـت شـهرداری‬ ‫باغسـتان‪ ،‬سـتاد نمـاز جمعـه‪ ،‬تولیـت اسـتان مقـدس امامـزاده عبـداهلل دهشـاد بـاال و‬ ‫خادمیاران رضوی‪ ،‬با حضور پرشـور عاشـقان سـرور و سـاالر شهیدان‪ ،‬در سه محله برگزار‬ ‫شـد‪ .‬عاشـقان و ارادتمنـدان بـه خانـدان اهل بیـت عصمـت و طهـارت؟ع؟‪ ،‬هم زمـان بـا‬ ‫سـالروز اربعیـن امـام حسـین؟ع؟ و شـهدای کربلا‪ ،‬ائیـن پیـاده روی جامانـدگان اربعیـن‬ ‫را از محلات خادم ابـاد‪ ،‬نصیرابـاد و اسـکمان ب هسـمت امـام زاده ابراهیـم دهشـاد بـاال‬ ‫برگـزار کردنـد‪ .‬در ایـن راهپیمایـی‪ ،‬دوازده موکـب بـرای پذیرایـی از دلباختـگان بـه امـام‬ ‫حسـین؟ع؟ و یـاران شـهیدش‪ ،‬برقـرار شـده بـود و تعـداد زیـادی از مـردم نیـز بـه شـکل‬ ‫خودجـوش بـا نـذورات خـود از زائـران جامانـده شـهدای کربلا پذیرایـی می کردنـد‪.‬‬ ‫مهنـدس علـی ملکـی (شـهردار صباشـهر) گفـت‪« :‬درراسـتای اجـرای طر ح هـای عمرانـی‬ ‫در سـطح شـهر و به منظـور ایجـاد چهـره ای زیبـا و منظـم در معابـر عمومـی‪ ،‬عملیـات‬ ‫تخریـب و تعویـض جـداول در معابـر سـطح شـهر در دسـتورکار واحـد عمـران قرارگرفتـه‬ ‫اسـت و هم ا کنـون نیـز درحال انجـام اسـت»‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی شـورای اسلامی و‬ ‫شـهرداری صباشـهر؛ ایشـان در ادامـه افـزود‪« :‬زیباسـازی نمـا و منظـر شـهری و بهسـازی‬ ‫معابـر و خدمات رسـانی بهتـر و بیشـتر به شـهروندان‪ ،‬ازجملـه اهداف این گونـه اقدامات‬ ‫و فعالیت هاسـت»‪.‬‬ ‫مراسمپیاده روی جاماندگان‬ ‫اربعین حسینی در صباشهر‬ ‫هم زمـان بـا اربعیـن حسـینی‪ ،‬امسـال نیـز بـا تدابیـر شـهرداری صباشـهر و سـتاد برگـزاری‬ ‫یبـی‬ ‫مراسـم اربعیـن صباشـهر‪ ،‬مراسـم پیـاده روی از اسـتانه مقدسـه امامـزاده ب ‬ ‫فرخنده خاتون؟س؟ شـهرک ویره‪ ،‬اغاز و عزاداران حسـینی در طی مسـیر با نوح هسـرایی‬ ‫و بـا نـدای لبیـک یـا حسـین؟ع؟ در حـرم امامـزاده عبـداهلل؟ع؟ حاضـر و زیـارت اربعیـن را‬ ‫قرائت کردند‪ .‬به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی و شهرداری صباشهر؛ این مراسم‬ ‫بـا حضـور مسـئولین شـهری و جمـع عظیمـی از عاشـقان حضـرت سیدالشـهدا؟ع؟ در‬ ‫صباشـهر برگزار شـد‪ .‬در حاشـیه این مراسـم‪ ،‬مهندس ملکی (شـهردار صباشـهر) عنوان‬ ‫یسـت که در صباشـهر برگزار شـد و برکات‬ ‫کـرد‪« :‬ایـن حرکـت مردمـی‪ ،‬یکی از موهبت های ‬ ‫و خیـرات بزرگـی همـراه دارد و امیدواریـم خداونـد بـه کسـانی کـه در ایـن سـنت حسـنه و‬ ‫اثرگـذار فعالیـت می کننـد‪ ،‬جـزای خیـر عطـا کنـد»‪.‬‬ ‫خرید با کس های پسماند شهری‪،‬‬ ‫توسط واحد خدمات شهری‬ ‫شهرداریصباشهر‬ ‫مهنـدس ملکـی (شـهردار صباشـهر) دراین خصـوص گفـت‪« :‬به منظور ارتقای بهداشـت‬ ‫عمومی و همچنین زیباسازی مبلمان شهری و جلوگیری از پخش زباله در سطح شهر‬ ‫و طـی انجـام مراحـل قانونی‪ ،‬واحد خدمات شـهری شـهرداری‪ ،‬اقـدام به خرید تعداد ‪۸۰‬‬ ‫با کس پسـماند شـهری از جنس گالوانیزه کرد»‪ .‬به گزارش روابط عمومی شـورای اسلامی‬ ‫و شـهرداری صباشـهر؛ وی افـزود‪« :‬باتوج هبـه بررسـی کارشناسـان و نیـاز منطقـه ای‬ ‫و کاهـش پرا کندگـی پسـماندها و زبال ههـای شـهری در معابـر عمومـی‪ ،‬ایـن اقـدام در‬ ‫سهـای جدیـد‪،‬‬ ‫کوتاه تریـن زمـان انجـام گرفـت و عالو هبـر ایـن مهـم‪ ،‬بـا نصـب ایـن با ک ‬ ‫زمینـه تسـریع در عملیـات جمـع اوری زبالـه شـهری فراهـم خواهـد شـد»‪ .‬مهنـدس علی‬ ‫نشـاءاهلل با هماهنگی به عمل امده‪ ،‬تمامـی این مخازن‬ ‫ملکـی در ادامـه تصریـح کـرد‪« :‬ا ‬ ‫نهـا و معابـر اصلـی شـهر توسـط همکارانـم نصـب خواهـد شـد و در‬ ‫به تناسـب‪ ،‬در خیابا ‬ ‫نظـر داریـم در اینـده‪ ،‬تعـداد ایـن مخـازن را براسـاس نیـاز شـهری افزایـش دهیـم»‪.‬‬ ‫افتخاری دیگر از دالور مرد صباشهر؛‬ ‫کسب مدال برنز توسط یونس امامی‬ ‫در رقابت های قهرمانی جهان‬ ‫ب هگـزارش روابط عمومـی شـورای اسلامی و شـهرداری‬ ‫صباشـهر؛ یونـس امامـی در دیـدار رده بنـدی وزن ‪74‬‬ ‫کیلوگـرم‪ ،‬برابـر جـا گالن از هنـد بـا نتیجـه ‪ 6‬بـر ‪ 0‬پیـروز و بـه‬ ‫مـدال برنـز رسـید‪ .‬کسـب ایـن مـدال پرافتخـار را بـه ایشـان‪،‬‬ ‫خانـواده محتـرم و جامعـه ورزشـی صباشـهر تبریـک عـرض‬ ‫می کنیـم‪.‬‬ ‫بیات‪ ،‬رئیس اداره صمت قدس تاکید کرد؛‬ ‫رئیس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شهرستان قدس گفت‪« :‬تبدیل پروانه های صنفی‬ ‫به صنعتی‪ ،‬گام مهمی درراسـتای حمایت از تولیدکنندگان اسـت که خوشـبختانه این‬ ‫شهرسـتان‪ ،‬بـرای اولیـن بـار در اسـتان تهـران‪ ،‬توانسـت ان را در دسـتورکار قـرار دهـد و در‬ ‫پایـان سـال گذشـته‪ ،‬دو مـورد تبدیـل پروانه را انجـام دادیم»‪ .‬بیـات در جمع خبرنگاران‬ ‫افـزود‪ ۲۰« :‬واحـد دیگـر نیـز بـرای تبدیـل پروانـه خـود اقـدام بـه تشـکیل پرونـده کرده انـد‬ ‫کـه درحال انجـام اسـتعالمات اداری هسـتیم تـا بتواننـد از مزایای داشـتن پروانه صنعتی‬ ‫بهره منـد شـوند»‪ .‬بـه گفتـه وی‪« :‬واحدهـای صنعتـی برای انعقاد قـرارداد با شـرکت های‬ ‫جشـده و‬ ‫دیگـر‪ ،‬نیـاز بـه پروانـه صنعتـی دارنـد؛ زیـرا در ان‪ ،‬ظرفیـت تولیـد واحدهـا در ‬ ‫شـرکت ها و مشـتریان می تواننـد باتوج هبـه ظرفیـت اعال مشـده‪ ،‬خدمـات دریافـت کنند‪.‬‬ ‫ولـی ظرفیـت تولیـد‪ ،‬در پروان ههـای صنفـی لحـاظ نشـده اسـت»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«واحدهـای صنعتـی‪ ،‬کارت بازرگانـی تولیـدی دریافـت می کنند که با ایـن کارت می تواند‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫درخصـوص ورود ماشـین االت صنعتـی و مـواد اولیـه ای کـه در کشـور تولیـد نم ‬ ‫یسـت و امتیـاز‬ ‫اقـدام کننـد؛ ولـی در پروان ههـای صنفـی‪ ،‬کارت بازرگانـی ب هصـورت تجار ‬ ‫خاصی برای ان ها نخواهد داشـت»‪ .‬به گفته وی‪« :‬به دلیل اینکه در شهرسـتان قدس‪،‬‬ ‫تبدیل پروانه های صنفی به صنعتی‪ ،‬بازخورد خوبی داشـته و از سـویی اعتماد اسـتان‬ ‫به این موضوع جلب شده‪ ،‬سه شهرستان مالرد‪ ،‬رباط کریم و بهارستان نیز با محوریت‬ ‫شهرسـتان قـدس‪ ،‬بحـث پروان ههـای صنفـی بـه صنعتـی را در دسـتورکار قـرار دادنـد»‪.‬‬ ‫بیات خاطرنشـان کرد‪« :‬حدود یک هزار و ‪ ۶۰۰‬واحد صنفی در شهرسـتان قدس وجود‬ ‫دارد کـه پروانـه صنفـی دارنـد‪ ،‬ولـی بـا اشـل و مـدل صنعتـی فعالیـت می کننـد کـه یکـی از‬ ‫نهـا همیـن تبدیل وضعیـت پروان ههـا بود»‪.‬‬ ‫مطالبـات ا ‬ ‫نبود سند مالکیت‪ ،‬یکی از مشکالت حوزه صنعت در قدس است‬ ‫رئیـس اداره صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت شهرسـتان قدس‪ ،‬نداشـتن سـند مالکیـت را یکی‬ ‫از مشـکالت اصلی دراین حوزه دانسـت و گفت‪« :‬در بخش صنعت‪ ،‬سـرمایه گذاری های‬ ‫عظیمـی صـورت گرفتـه ولـی صنعتگـران به دلیـل نداشـتن سـند مالکیـت‪ ،‬نمی توانـد از‬ ‫دغدغه اداره صمت‪ ،‬تبدیل پروانه های صنفی به صنعتی ست‬ ‫ببرد»‪ .‬وی تا کید کرد‪« :‬مسئوالن شهرستانی باید هرچه سریع تر تدابیری برای رفع این‬ ‫نهـا‪ ،‬برای‬ ‫تهـای منابـع طبیعـی و اداره اوقـاف و دیگـر ارگا ‬ ‫مشـکل بیندیشـند و از ظرفی ‬ ‫تامیـن زمیـن ارزان قیمـت به منظـور توسـعه واحدهـای صنعتـی و جلوگیـری از مهاجرت‬ ‫سـرمایه گذاران‪ ،‬اسـتفاده کنند»‪.‬‬ ‫تسـهیالت بانکـی اسـتفاده کنند‪ .‬بـرای حل این موضوع‪ ،‬جلسـات زیادی بـا اداره اوقاف‬ ‫برگزارشـده که برای اخذ سـندها راه دشـوار و طوالنی مدتی در پیش داریم که مسـئوالن‬ ‫باالدسـتی بایـد دراین زمینـه مسـاعدت الزم را به عمـل اورنـد»‪ .‬وی در ادامـه‪ ،‬نبـود‬ ‫شـهرک صنعتـی دولتـی را از دیگـر مشـکالت حـوزه صنعت دانسـت و افـزود‪« :‬صنعتگران‬ ‫منطقـه‪ ،‬بعـد از مدتـی فعالیـت‪ ،‬رونـق می گیرنـد؛ ولـی به دلیـل بـاال بودن قیمـت زمین در‬ ‫منطقـه‪ ،‬امـکان توسـعه واحـد صنعتی برایشـان مهیا نیسـت و به فکر انتقـال واحد خود‬ ‫بـه شـهرک های دولتـی هسـتند کـه ایـن موضـوع‪ ،‬یک اسـیب بـرای منطقه ما محسـوب‬ ‫یشـود و می تواند در کوتاه مدت‪ ،‬سـرمایه و اشـتغال زیادی را در این شهرسـتان از بین‬ ‫م ‬ ‫کارخانه های سنگ شکن قدس‪ ،‬حرف اول را در کشور می زنند‬ ‫رئیـس اداره صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت شهرسـتان قـدس‪ ،‬وجـود کارخان ههـای‬ ‫گشـکن در ایـن شهرسـتان را بی نظیـر دانسـت و گفـت‪« :‬بـه واسـطه وجـود معادن‪،‬‬ ‫سن ‬ ‫گشـکن نیـز رشـد کرده انـد‪ ،‬کـه یـک امتیـاز بـرای منطقـه محسـوب‬ ‫کارخان ههـای سن ‬ ‫ً‬ ‫گشـکن داریـم کـه عمدتـا صادرکننـده‬ ‫می شـوند»‪ .‬بیـات افـزود‪ ۲۵« :‬واحـد صنعتـی سن ‬ ‫بـه کشـورهای اسـیای میانـه‪ ،‬بخشـی از افریقـا و قسـمتی از اروپـا هسـتند»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«همچنیـن ‪ ۲۰‬معـدن فعـال و ‪ ۶۹‬کارخانـه صنایـع معدنـی در ایـن شهرسـتان مسـتقر‬ ‫ً‬ ‫هسـتند کـه عمدتـا خصوصـی فعالیـت می کننـد و ازانجا کـه مـاده معدنـی و ایمنـی‪ ،‬دو‬ ‫اصـل مهـم دراین حـوزه اسـت‪ ،‬واحدهـای کوچـک امکان برداشـت بیشـتر را ندارنـد؛ زیرا‬ ‫بایـد دیوارهـای ایمنـی براسـاس اصول نظام مهندسـی چیده شـود که ایـن موضوع باید‬ ‫در شورای معادن استان و کشور موردتوجه قرار گیرد»‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪« :‬در بحث‬ ‫نوسـازی ماشـین االت معدنـی نیـز امسـال تصمیمـات خوبـی گرفتـه شـد؛ براین اسـاس‬ ‫کـه بـه ازای خریـد ماشـین هایی از داخـل کشـور‪ ،‬اجـازه واردات نیـز بـه صاحبـان معـادن‬ ‫داده می شـود»‪ .‬وی در ادامه به بیان اماری از وضعیت صنایع شهرسـتان قدس اشـاره‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬واحدهـای صنعتـی درزمینـه صنایـع فلـزی‪ ،‬کانـی غیرفلزی‪ ،‬برق‪ ،‬نسـاجی‬ ‫و پوشـا ک‪ ،‬شـیمیایی و پلیمـری‪ ،‬غذایـی‪ ،‬بهداشـتی و سـلولزی فعالیـت می کننـد و دو‬ ‫شهرک صنعتی قدس در وسعت ‪ ۷۲‬هکتار و ‪ ۲۷۰‬واحد صنعتی مستقر و ‪ ۷۵۰۰‬اشتغال‬ ‫مسـتقیم و شـهرک صنعتی زا گرس و گلبرگ در وسـعت ‪ ۱۱۹‬هکتار با ‪ ۸۵۰‬واحد صنعتی‬ ‫مسـتقر و ‪ ۲۵‬هـزار اشـتغال مسـتقیم فعالیـت دارنـد کـه دو لکـه صنعتـی مصـوب نیـز بـه‬ ‫همـت دولـت سـیزدهم بـه تصویـب رسـیده اسـت کـه هفت جـوی بـا ‪ ۷۰‬هکتار وسـعت و‬ ‫‪ ۱۴۸‬واحد صنعتی و ‪ ۴۵۰۰‬اشـتغال مسـتقیم ازجمله ان هاسـت»‪ .‬وی خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫«حـدود ‪ ۳۳۰‬واحـد صنعتـی نیـز در سـطح شـهر‪ ،‬به صـورت پرا کنـده وجـود دارنـد کـه در‬ ‫ایـن واحدهـا حـدود پنـج هـزار شـغل ایجادشـده اسـت»‪ .‬وی وجـود ‪ ۲۰‬معدن فعـال‪۶۹ ،‬‬ ‫کارخانـه دانه بنـدی و شستشـوی شـن و ماسـه‪ ۲۲ ،‬واحـد تولیـد بتـن امـاده و قطعـات‬ ‫بتنـی و ‪ ۱۹‬کارخانـه اسـفالت را یـاداور شـد و گفـت‪« :‬در حـوزه اصنـاف نیـز ‪ ۱۰‬هـزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫واحـد صنفـی دارای مجـوز در قالـب ‪ ۲۴‬اتحادیـه صنفـی و یـک اتـاق اصنـاف فعالیـت‬ ‫می کننـد»‪ .‬بیـات افـزود‪« :‬در حـوزه تولیـد پوشـا ک نیـز تعـدادی از واحدهـای مـا برنـد‬ ‫نهـا‬ ‫کشـوری هسـتند و ده هـا شـعبه در اسـتان های مختلـف کشـور دارنـد و هرکـدام از ا ‬ ‫‪ ۴۰۰‬الـی ‪ ۵۰۰‬اشـتغال مسـتقیم را فراهـم کرده انـد»‪ .‬وی در ادامـه بـه عملکـرد پنـج ماهـه‬ ‫ایـن اداره در سـال جـاری اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬در حـوزه اصنـاف ‪ ۶۵۹‬مـورد صـدور پروانـه‬ ‫کسـب و ‪ ۲۵۰‬مورد تمدید پروانه و شـش مورد صدور پروانه ایثارگری داشـتیم و ازانجا که‬ ‫امـوزش اصنـاف بسـیارمهم اسـت‪ ۷۴۵ ،‬نفـر اموزش هـای الزم را درزمینـه خریدوفـروش‬ ‫الکترونیکی‪ ،‬فقه بازار‪ ،‬قانون و مقررات مالیاتی و شهرداری‪ ،‬قانون و مقررات کار و تامین‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬نیـروی انتظامـی‪ ،‬بهداشـت و نظام صنفـی را قبل از اخـذ پروانه‪ ،‬فرا گرفتند»‪.‬‬ ‫وی افزود‪« :‬به رغم اینکه تنظیم بازار‪ ،‬به جهاد کشاورزی وا گذارشده؛ ولی سال گذشته‬ ‫‪ ۱۶‬هـزار و ‪ ۳۸۳‬مـورد بازرسـی از واحدهـای صنفـی انجـام دادیم که یک هـزار و ‪ ۵۳۰‬مورد‬ ‫پرونده تخلف تشکیل و جهت رسیدگی به مراجع قضائی ارجاع داده ایم و در پنج ماهه‬ ‫نخسـت امسـال نیـز شـش هـزار و ‪ ۴۱۲‬مـورد بازرسـی انجـام شـد کـه منجـر بـه شناسـایی‬ ‫‪ ۵۸۱‬مـورد تخلـف شـد»‪ .‬بیـات خاطرنشـان کـرد‪« :‬از ابتـدای سـال جـاری تا کنـون‪۲۵۰ ،‬‬ ‫ً‬ ‫گشـت مشـترک با ارگان های مختلف انجام دادیم‪ .‬ولی قطعا تخلف و قصورهایی وجود‬ ‫دارد کـه نیـاز بـه همراهـی مـردم و رسـانه ها دارد و مـا امـاده شـنیدن گزارش هـای مـردم‬ ‫ازطریـق تلفـن ‪ ۱۲۴‬و ‪ ۱۳۵‬هسـتیم»‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2655

روزنامه سایه 2655

شماره : 2655
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه سایه 2654

روزنامه سایه 2654

شماره : 2654
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه سایه 2653

روزنامه سایه 2653

شماره : 2653
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه سایه 2652

روزنامه سایه 2652

شماره : 2652
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه سایه 2651

روزنامه سایه 2651

شماره : 2651
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه سایه 2649

روزنامه سایه 2649

شماره : 2649
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!