روزنامه سایه شماره 2595 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2595

روزنامه سایه شماره 2595

روزنامه سایه شماره 2595

‫رهبر معظم انقالب اسالمی‪:‬‬ ‫تواصی به حق و تواصی به صبر‪ ،‬دستورالعمل اساسی برای همیشه ماست‬ ‫تاسیسروزنامه«نیویورک تایمز»‬ ‫در چنین روزی در سـال ‪1851‬؛ ‪ New-York Daily Times‬توسـط «هنری جارویس‬ ‫ریمونـد» و «جـورج جونـز» منتشـر شـد کـه بعدهـا «نیویورک تایمـز» نـام گرفـت‪ .‬ایـن‬ ‫روزنامـه‪ ،‬برنـده ‪ 132‬جایـزه «پولیتـزر» شـده؛ یعنی بیش از هر روزنامـه دیگری‪ .‬از نظر‬ ‫تیـراژ در رتبـه ‪ 18‬جهـان و در ایاالت متحـده در رتبـه سـوم قـرار دارد‪.‬‬ ‫حضرتایت اهللخامنه ایدر مراسماربعینحسینیدر حسینیهامام خمینی(ره)؛‬ ‫لهـای پـاک و مومـن جوانـان را موجـب کیفیت بخشـی بـه دعـا و‬ ‫در سـخنانی‪ ،‬د ‬ ‫موعظـه و افزایـش هدایـت الهی دانسـتند و گفتند‪« :‬مراسـم اربعین که پرچم بلند‬ ‫حضرت سیدالشهداست‪ ،‬امسال باشکوه تر و معظم تر از هر دوره دیگری در تاریخ‬ ‫برگـزار شـد»‪ .‬رهبـر انقلاب‪ ،‬حادثـه معجزه اسـای راهپیمایـی اربعیـن را نشـانه اراده‬ ‫اسلام اهل بیـت؟ع؟ خواندنـد و افزودنـد‪:‬‬ ‫پـروردگار بـرای برافراشـته تر کردن پرچـم‬ ‫ِ‬ ‫«ایـن حرکـت‪ ،‬بـا هیـچ سیاسـت و تدبیـر بشـری قابل تحقـق نیسـت و ایـن‪ ،‬دسـت‬ ‫خداسـت کـه بـا ایـن جلـوه عظیـم‪ ،‬بشـارت می دهـد راه پیـش روی مـا روشـن و‬ ‫پیمودنی ست»‪ .‬ایشان همگان را به وظیفه شناسی سفارش و خاطرنشان کردند‪:‬‬ ‫«دو جملـه حیاتـی و جاودانـی قـران؛ یعنـی تواصـی بـه حـق و تواصـی به صبر‪ ،‬برای همیشـه و به خصـوص برای‬ ‫امـروز مـا یک دسـتورالعمل اساسی سـت»‪.‬‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪﺳﺮاﺳﺮى‬ ‫یک شنبه ‪ 27‬شهریور ‪ 21 1401‬صفر ‪ 18 1444‬سپتامبر ‪ 2022‬سال نوزدهم شماره ‪ 1500 2595‬تومان‬ ‫کودکانافغان؛قربانیانخاموشسیاست های امریکا‬ ‫‪2‬‬ ‫حضور پرشور بیش از ‪21‬میلیون نفر در شهر مقدس کربال‬ ‫دوباره چشمه ی جان بخش اربعین جوشید‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫در هفتـــه ای کـــه گذشـــت و مـــردم مـــا مش ــغول‬ ‫متروپل‬ ‫باز هم ریزش کرد ع ــزاداری چهلمی ـن روز ش ــهادت ش ــاه ش ــهیدان؛ ام ــام‬ ‫حســـین؟ع؟ و یـــاران وفـــادار او‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جایگاه مهم الگ ال�ین نویسی‬ ‫در خلق سریال های تلو�یز�یونی‬ ‫در صنعـت سریال سـازی‪ ،‬تهیه کننـدگان و مدیـران ارشـد شـبکه های تلویزیونـی‬ ‫اهمیـت زیـادی بـه «ال گ الیـن» یـا «تعریـف دوخطـی» پـروژه شـورانر می دهنـد و ایـن‬ ‫اهمیـت‪ ،‬به قدری سـت کـه درصـورت نبـود جذابیـت در «ال گ الیـن» یـا نبـود سـاختار‬ ‫مناسـب‪ ،‬تهیه کننـده در همـان گام اول‪ ،‬پـروژه ارائه شـده ازسـوی شـورانر را رد می کنـد‪.‬‬ ‫البتـه فیلم نامه نویسـان بایـد بداننـد کـه تفاوتـی میـان نـگارش «ال گ الیـن» سـریال و‬ ‫«ال گ الیـن» فیلـم وجـود دارد‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی؛ رئیس جمهـوری در پیـاده روی جامانـدگان‬ ‫اربعیـن در جمـع خبرنـگاران‪ ،‬اربعیـن را یـک معجـزه الهـی دانسـت و گفـت‪:‬‬ ‫«اربعیـن‪ ،‬جلوه هـای انسـجام مسـلمانان را نشـان می دهـد»‪.‬‬ ‫ضرورت نگاه ویژه به حرفه خبرنگاری‬ ‫در اشتغال زایی‬ ‫‪3‬‬ ‫فاطمهگودرزی‪:‬‬ ‫مدیرعامل کانون پرورش فکری خبر داد؛‬ ‫برنامه ریزی برای‬ ‫اجرای طرح «کانون مدرسه»‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیرکل راهداری استان لرستان‪:‬‬ ‫سرپرست شرکت گاز مازندران‪:‬‬ ‫هشت درصد هزینه سرمایه گذاری جاده ها‬ ‫باید صرف نگهداری شود‬ ‫«تنکابن»‬ ‫شهر سبز می شود‬ ‫‪6‬‬ ‫ا گهی فراخوان مناقصه عمومی (دو مرحله ای)‬ ‫شماره ‪ /18‬هجده‬ ‫‪7‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـهرداری نسیم شـهر درنظـردارد نسـبت بـه اجـرای پـروژه احـداث تقاطـع غیرهمسـطح سـه راهی کلمـه در محور قدیـم تهـران‪ -‬سـاوه بـه شـماره ‪ 2001093980000018‬از طریق‬ ‫مناقصـه عمومـی دو مرحلـه ای اقـدام کنـد‪ .‬لـذا اشـخاص واجـد شـرایط‪ ،‬جهـت دریافـت اسـناد فراخـوان و اطالعـات بیشـتر می تواننـد از تاریـخ ‪ 1401/06/20‬بـا مراجعـه بـه سـامانه‬ ‫تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬در فراخـوان شـرکت کننـد‪.‬‬ ‫‪ -1‬مبلغ اعتبار پروژه‪ :‬به مبلغ ‪ 900.000.000.000‬ریال‬ ‫ً‬ ‫‪ -2‬سـپرده شـرکت در مناقصه‪ :‬به مبلغ ‪ 22.800.000.000‬ریال که بایسـتی نقدا به حسـاب شـماره ‪( 0107183411008‬شـماره شـبا ‪ )IR780170000000107183411008‬نزد بانک ملی‬ ‫بـه نـام شـهرداری نسیم شـهر واریـز و یـا به صـورت ضمانتنامـه بانکـی‪ ،‬تسـلیم دبیرخانـه ایـن شـهرداری شـود‪ .‬الزم به ذکر اسـت چنانچـه برنـدگان اول و دوم مناقصه‪ ،‬حاضر به انعقاد قرارداد نشـوند‪ ،‬سـپرده انـان به ترتیب به نفع‬ ‫شـهرداری ضبط خواهد شـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -3‬مهلـت و محـل دریافـت اسـناد مناقصـه‪ :‬از تاریـخ انتشـار ا گهـی تـا سـاعت ‪ 14:30‬روز دو شـنبه مـورخ ‪ 1401/06/28‬و محـل دریافـت ان صرفـا از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬است‪.‬‬ ‫‪ -4‬مهلت و محل تسـلیم پیشـنهادات‪ :‬متقاضیان می بایسـت پا کت های پیشـنهاد قیمت خود را که برابر شـرایط مندرج در اسـناد مناقصه تنظیم شـده اسـت‪ ،‬حدا کثر تا سـاعت ‪ 13:30‬روز یکشـنبه مورخ ‪ 1401/07/10‬در‬ ‫سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولـت (‪ )www.setadiran.ir‬بارگذاری کنند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تذکـر‪ :‬صرفـا اسـناد پا کت هـای پیشـنهاد "ب" و "ج" دارای امضـای الکترونیکـی‪ ،‬مـورد پذیـرش اسـت و در جلسـه بازگشـایی پا کت هـای "ب" و "ج"‪ ،‬اسـناد فیزیکـی (کاغـذی) و اسـناد فاقد امضای الکترونیکـی (دارای‬ ‫مهـر گـرم) بـه هیچ وجه مـورد پذیرش نیسـت‪.‬‬ ‫‪ -5‬مدارک الزم جهت دریافت اسناد‪ :‬متقاضیان جهت دریافت اسناد‪ ،‬می بایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (‪ )www.setadiran.ir‬نسبت به تهیه اسناد اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪ -6‬زمان بازگشایی پیشنهادها‪ :‬ساعت ‪ 14:00‬روز یکشنبه مورخ ‪1401/07/10‬‬ ‫‪ -7‬شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -8‬هزینه درج ا گهی به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/20 :‬‬ ‫م الف‪107/15 :‬‬ ‫یوسف نصیری؛ شهردار نسیم شهر‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی‬ ‫«کاتب اعظم»‬ ‫ساختاری جدید دارد‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـهرداری باغسـتان درنظـر دارد فراخـوان پـروژه زیرسـازی و اسـفالت معابـر خادم ابـاد (فـاز ‪ )2‬را از طریـق سـامانه‬ ‫تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار کنـد‪ .‬بدینوسـیله از اشـخاص حقوقـی واجـد شـرایط (دارا بـودن حداقـل رتبـه ‪5‬‬ ‫در رشـته راه و بانـد از سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی) جهـت شـرکت در مناقصـه دعـوت بـه عمـل می ایـد‪ .‬کلیـه‬ ‫تهـا‪ ،‬از طریق درگاه سـامانه تدارکات‬ ‫مراحـل برگـزاری فراخـوان از دریافـت و تحویـل اسـناد فراخوان تا بازگشـایی پا ک ‬ ‫الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬متقاضیان شرکت در فراخوان‪ ،‬درصورت‬ ‫عدم عضویت در سامانه‪ ،‬نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی‬ ‫اقـدام الزم را بـه عمـل اورند‪.‬‬ ‫‪ -1‬مبلغ براورد قرارداد‪ :‬تا سقف ‪ 30/000/000/000‬ریال با کلیه کسورات قانونی و ‪ %9‬مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫‪ -2‬سپرده شرکت در مناقصه‪ :‬به مبلغ ‪ 1/500/000/000‬ریال‪ -‬به صورت واریز نقدی و ضمانتنامه معتبر بانکی مورد پذیرش شهرداری باغستان‬ ‫‪ -3‬مهلـت خریـد اسـناد مناقصـه‪ :‬از روز یکشـنبه مورخـه ‪ 1401/06/27‬تـا پایـان وقـت اداری روز چهارشـنبه مورخ ‪ -1401/06/30‬اسـناد و مـدارک از‬ ‫طریـق مراجعـه بـه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) بـه نشـانی ‪ www.setadiran.ir‬قابل دریافت اسـت‪.‬‬ ‫‪ -4‬قیمـت اسـناد مناقصـه‪ :‬بـه مبلـغ ‪ 1/500/000‬ریـال (یـک میلیـون و پانصدهـزار ریـال) اسـت کـه بـه حسـاب ‪ 0105369696009‬بانـک ملـی شـعبه‬ ‫خادم ابـاد ب هصـورت الکترونیکـی از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی (سـامانه سـتاد) دولـت قابـل پرداخـت اسـت‪.‬‬ ‫‪ -5‬مهلـت و محـل تحویـل پیشـنهادات‪ :‬تـا پایـان وقـت اداری روز یکشـنبه مـورخ ‪ 1401/07/10‬از طریـق بارگـذاری در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی‬ ‫دولت (سـتاد)‬ ‫‪ -6‬تاریخ تشکیل کمیسیون معامالت عمده و بازگشایی پا کت ها‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪1401/07/11‬‬ ‫‪ -7‬مناقصه گران می بایست اصل فیش واریز نقدی و ضمانتنامه شرکت در مناقصه را پیش از پایان مهلت تحویل پیشنهادات‪ ،‬به امور قراردادهای‬ ‫شهرداری باغستان تحویل دهند‪.‬‬ ‫‪ -8‬هزینه چاپ دوم نوبت ا گهی در روزنامه‪ ،‬به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬ ‫‪ -9‬نشانی‪ :‬شهریار‪ ،‬باغستان‪ ،‬بلوار امام خمینی(ره)‪ ،‬بلوار ولیعصر؟جع؟‪ ،‬خیابان الله دوم اصلی‪ ،‬شهرداری باغستان‪ ،‬امور قراردادها‬ ‫سایت شهرداری‪www.baghestan.ir :‬‬ ‫تلفن تماس‪021-65238006 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/20 :‬‬ ‫م الف ‪1401-12‬‬ ‫یگانه مظهر‪،‬شهردار باغستان‬ ‫مناقصه یک مرحله ای شماره ‪/10‬گ‪1401/‬‬ ‫شـرکت مخابـرات ایـران‪ -‬مخابـرات منطقـه گلسـتان درنظـردارد طـرح ترمیـم کابـل سـرقتی (تبدیـل کابـل هوایـی بـه خا کـی) تیـغ زمیـن‪ ،‬اهنگـر‬ ‫محلـه و دو جـواز از ‪ onu‬زمیـن شـاهی مرکـز قلعـه قافـه توابـع شهرسـتان مینودشـت را بـه پیمانـکار واجـد شـرایط وا گذار کند‪ .‬لـذا متقاضیان‬ ‫شـرکت در مناقصـه می تواننـد جهـت اطالعـات بیشـتر‪ ،‬بـه ا گهـی فراخـوان در سـایت شـرکت مخابـرات ایـران بـه ادرس ‪ www.tci.ir‬و یـا سـایت‬ ‫مخابـرات منطقـه گلسـتان بـه ادرس ‪ golestan.tci.ir‬مراجعـه فرماینـد‪.‬‬ ‫م الف ‪75/401‬‬ ‫روابط عمومیمخابراتمنطقه گلستان‬ ‫‪3‬‬ ‫ا گهی فراخوان مناقصه عمومی شماره ‪ /21‬بیست و یک‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شهرداری نسیم شهر درنظردارد نسبت به اجرای پروژه پیاده روسازی و خشکه چینی خیابان کشاورز واقع در حصارک پایین به شماره ‪2001093980000021‬‬ ‫از طریـق مناقصـه عمومـی اقـدام کنـد‪ .‬لذا اشـخاص واجد شـرایط‪ ،‬جهت دریافت اسـناد فراخوان و اطالعات بیشـتر می تواننـد از تاریـخ ‪ 1401/06/27‬با مراجعه به‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬در فراخوان شرکت کنند‪.‬‬ ‫‪ -1‬مبلغ اعتبار پروژه‪ :‬به مبلغ ‪ 10.000.000.000‬ریال‬ ‫ً‬ ‫‪ -2‬سپرده شرکت در مناقصه‪ :‬به مبلغ ‪ 500.000.000‬ریال که بایستی نقدا به حساب شماره ‪( 0107183411008‬شماره شبا ‪ )IR780170000000107183411008‬نزد‬ ‫مشـهر واریز و یا به صورت ضمانتنامه بانکی‪ ،‬تسـلیم دبیرخانه این شـهرداری شـود‪ .‬الزم به ذکر اسـت چنانچه برندگان اول و دوم مناقصه‪ ،‬حاضر به انعقاد قرارداد‬ ‫بانک ملی به نام شـهرداری نسی ‬ ‫نشـوند‪ ،‬سـپرده انان به ترتیب به نفع شـهرداری ضبط خواهد شـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -3‬مهلت و محل دریافت اسـناد مناقصه‪ :‬از تاریخ انتشـار ا گهی تا سـاعت ‪ 14:30‬روز دو شـنبه مورخ ‪ 1401/07/04‬و محل دریافت ان صرفا از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد)‬ ‫به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬اسـت‪.‬‬ ‫‪ -4‬مهلـت و محـل تسـلیم پیشـنهادات‪ :‬متقاضیـان می بایسـت پا کت هـای پیشـنهاد قیمـت خـود را کـه برابـر شـرایط منـدرج در اسـناد مناقصـه تنظیـم شـده اسـت‪ ،‬حدا کثـر تـا سـاعت ‪ 13:30‬روز‬ ‫سه شـنبه مـورخ ‪ 1401/07/19‬در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (‪ )www.setadiran.ir‬بارگـذاری کننـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تذکـر‪ :‬صرفـا اسـناد پا کت هـای پیشـنهاد "ب" و "ج" دارای امضـای الکترونیکـی‪ ،‬مـورد پذیـرش اسـت و در جلسـه بازگشـایی پا کت هـای "ب" و "ج"‪ ،‬اسـناد فیزیکـی (کاغـذی) و اسـناد فاقد‬ ‫امضـای الکترونیکـی (دارای مهـر گـرم) بـه هیچ وجـه مورد پذیرش نیسـت‪.‬‬ ‫‪ -5‬مدارک الزم جهت دریافت اسناد‪ :‬متقاضیان جهت دریافت اسناد‪ ،‬می بایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (‪ )www.setadiran.ir‬نسبت به تهیه اسناد اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪ -6‬زمان بازگشایی پیشنهادها‪ :‬ساعت ‪ 14:00‬روز سه شنبه مورخ ‪1401/07/19‬‬ ‫‪ -7‬شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -8‬هزینه درج ا گهی به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/27 :‬‬ ‫م الف‪107/16 :‬‬ ‫یوسف نصیری؛ شهردار نسیم شهر‬ ‫ا گهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی همزمان‬ ‫با ارزیابی کیفی (یکپارچه) مناقصه گران‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شرکت پاالیش گاز پارسیان درنظردارد مناقصه عمومی دو مرحله ای‪ ،‬همزمان با ارزیابی کیفی یکپارچه خرید کابل ‪ 20‬کیلوولت‪ ،‬کنترل زره دار و فیبر‬ ‫نـوری (تولیـد داخـل) بـه شـماره ‪ 2001092416000058‬را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت‬ ‫اسناد مناقصه‪ ،‬ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا کت ها‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار فراخوان در سامانه‪ :‬در مورخه ‪1401/06/29‬‬ ‫اخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬ساعت ‪ 18:30‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/07/06‬‬ ‫اخرین مهلت ارسال پیشنهادها‪ :‬ساعت ‪ 18:30‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/07/20‬‬ ‫بازگشایی و ارسال اسناد ارزیابی کیفی به کمیته فنی بازرگانی‪ :‬ساعت ‪ 19:00‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/07/20‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت الف‪ ،‬ب و ج‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/08/04‬‬ ‫براورد مناقصه‪ :‬به مبلغ ‪ 78.400.000.000‬ریال‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬به مبلغ ‪ 3.920.000.000‬ریال‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر درخصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پا کت های الف‪ :‬ادرس‪ :‬اسـتان فارس‪ ،‬شهرسـتان مهر‪ ،‬شـرکت پاالیش گاز پارسـیان‪،‬‬ ‫کدپسـتی‪ -7449184831 :‬تلفـن تمـاس‪ 36 :‬الـی ‪071-52724134‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪ 021-41934 :‬دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/23 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1380455‬‬ ‫روابط عمومی شرکت دولتی پاالیش گاز پارسیان‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یک شنبه ‪ 27‬شهریور ‪ 1401‬شماره‪2595‬‬ ‫متروپل باز هم ریزش کرد‬ ‫رئیس مرکز پژوهش های مجلس ارائه داد؛‬ ‫‪ 10‬توصیه درجهت ضرورت‬ ‫ارتقای سرمایه اجتماعی‬ ‫شهـای مجلـس درجهـت ضـرورت‬ ‫رئیـس مرکـز پژوه ‬ ‫ارتقـای سـرمایه اجتماعـی در جامعـه امـروز ایـران‪۱۰ ،‬‬ ‫شهـای‬ ‫توصیـه راهبـردی ارائـه کـرد‪ .‬ب هگـزارش مرکـز پژوه ‬ ‫مجلـس؛ بابـک نگاهـداری پیشـنهاد داد‪:‬‬ ‫یهـا و تخریـب سـنگین‬ ‫‪ .۱‬به علـت برخـی از نا کارامد ‬ ‫رسـانه های معانـد انقلاب‪ ،‬پنداشـت مـردم نسـبت بـه‬ ‫وضعیـت اعتمـاد عمومـی‪ ،‬مشـارکت اجتماعـی‪ ،‬رعایـت‬ ‫هنجارهـای اخالقـی و عدالـت و برابـری نیـاز بـه ارتقـاء و‬ ‫بهبـود دارد تـا از ایجـاد اصطـکا ک در زنجیـره عملکـردی‬ ‫نظـام اجتماعـی‪ ،‬گسـترش قانون گریـزی و اخلال در نظـم‬ ‫عمومـی جلوگیـری به عمـل ایـد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬مشارکت اجتماعی در سطح خرد و انسجام اجتماعی‬ ‫در سـطح میانـی و کارامـدی در سـطح کالن‪ ،‬بیشـترین‬ ‫تاثیـر را در شـکل گیری سـرمایه اجتماعـی در جامعـه امروز‬ ‫ایـران دارند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬احساسـات مـردم درحمایـت از اقدامـات نظـام در‬ ‫افزایـش اقتـدار منطقـه ای‪ ،‬دیپلماسـی عزتمندانـه‪ ،‬دفـاع‬ ‫از دسـتاوردهای علمـی‪ ،‬فنـاوری و ورزشـی‪ ،‬حمایـت از‬ ‫تمامیـت ارضـی و مقابلـه بـا تجزیه گرایـی و قوم گرایـی‪،‬‬ ‫مقابلـه بـا برچسـب و تهمـت بیگانـگان بـه نمادهـای ملی‬ ‫و ارزشـی و پاسداشـت مناسـک مذهبی در وضع مطلوب‬ ‫و قابـل اتکایـی بـرای افزایش انسـجام و سـرمایه اجتماعی‬ ‫قـرار دارد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬افزایـش اعتمـاد عمومـی بـه رسـانه های انقلاب و‬ ‫به ویژه رسـانه ملی زمین هسـاز مدیریت اثربخش و هدایت‬ ‫انتقـادات ب هسـمت و سـازندگی اجتماعـی و سیاسـی و‬ ‫جلوگیـری از انحـراف ان ب هسـوی اعتراضـات سیاسـی‬ ‫یسـت‪ .‬شـکل گیری و تقویـت‬ ‫و اشـوب های اجتماع ‬ ‫یهـای گفتگویـی و اقناعـی رسـالت مهـم‬ ‫تصمیم گیر ‬ ‫رسـانه های جبهـه انقلاب اسـت‪.‬‬ ‫‪ .۵‬میـزان همراهـی جامعـه بـا تصمیمـات تابـع کیفیـت‬ ‫یسـت تـا جامعـه خـود را در کنـار حا کمیـت‪« ،‬ما»‬ ‫حکمران ‬ ‫ببینـد‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬تحقـق شایست هسـاالری و جایگزینـی‬ ‫یپـروری در نظـام مدیریتـی‬ ‫نخب هپـروری ب هجـای حام ‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫کشـور شـاه کلید ارتقـای کیفیـت حکمران ‬ ‫‪ .۶‬ارتقـای شـفافیت‪ ،‬مبـارزه نهادینـه و مسـتمر بـا فسـاد‬ ‫و رفـع تعـارض منافـع و پرهیـز از اقدامـات افشـا گرانه‬ ‫غیرواقعـی بـا اغـراض سیاسـی در سـطح افـکار عمومـی‪،‬‬ ‫نقـش بسـیارموثری در افزایـش سـرمایه اجتماعـی دارد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬رضایـت و همراهـی گرو ههـای مرجـع و جوامـع مختلف‬ ‫نخبـگان در حوز ههـای مختلـف در همرا هسـازی جامعه و‬ ‫شـکل گیری کنـش جمعـی بـرای پیشـرفت کشـور و تحقـق‬ ‫حکمرانـی کارامـد موثـر اسـت‪ .‬نبایـد بـا اقدامـات قهـری‪،‬‬ ‫یهـای غیرکارشناسـی و دفعـی‪ ،‬اسـباب‬ ‫تصمیم گیر ‬ ‫نهـا را فراهـم نمـود‪.‬‬ ‫رنجـش و کاهـش تعلق خاطـر ا ‬ ‫‪ .۸‬شایسـته اسـت مجلس بادرنظرگرفتن منافع گروه های‬ ‫اجتماعـی اسـیب پذیر در قوانیـن‪ ،‬تصویـب قوانیـن‬ ‫درجهـت ارتقـای مشـارکت‪ ،‬نشـاط و تحـرک اجتماعـی‬ ‫ضهـای احتمالـی جنسـیتی‬ ‫زنـان و جوانـان و رفـع تبعی ‬ ‫و قومیتـی‪ ،‬تصویـب قوانیـن ارتقـای شـفافیت‪ ،‬مبـارزه بـا‬ ‫فسـاد و رفـع تعـارض منافـع و گـردش ازاد اطالعـات بـرای‬ ‫ارتقـای سـرمایه اجتماعـی تلاش نمایـد‪.‬‬ ‫یشـود دولـت انقالبـی بـا تقویـت هماهنگـی‬ ‫‪ .۹‬توصیـه م ‬ ‫نهادهـا و نیروهـای حا کمیتـی بـرای خـروج از مواضـع‬ ‫بحـران‪ ،‬کاهـش بروکراسـی در دولـت بـرای رفـع و دفـع‬ ‫تهـای شـغلی‪ ،‬اقتصـادی‪،‬‬ ‫مسـازی فرص ‬ ‫بحـران‪ ،‬فراه ‬ ‫اموزشـی و بهداشـتی بـرای گرو ههـای مختلـف اجتماعـی‪،‬‬ ‫شایست هسـاالری و به کارگیـری نخبـگان در مناصـب‬ ‫سیاسـت گذاری و مدیریتـی‪ ،‬تقویـت نهـاد دولـت بـا‬ ‫هوشمندسـازی رفـع تعـارض منافـع و شـفافیت و رفـع‬ ‫یهـا‪ ،‬تقویـت رابطـه دولـت بـا‬ ‫مداخلات و ناهماهنگ ‬ ‫تهـای اجتماعـی‪ ،‬نظـارت دقیـق بـر‬ ‫نیروهـا و ظرفی ‬ ‫بنگا ههـای اقتصـادی وابسـته بـه دولت و ارزیابی پیشـین‬ ‫تاثیرات اجتماعی اقدامات و برنامه های خود با پیوسـت‬ ‫فرهنگـی و اجتماعـی بـه تقویـت سـرمایه اجتماعـی‬ ‫حا کمیـت مبـادرت ورزد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬قـوه قضائیـه می توانـد بـا بازنگـری در برخـی ضوابـط‬ ‫قضائـی و حقوقـی جهـت رسـیدگی بـه انـواع تخلفـات و‬ ‫فرایندهـای تولیـد رانـت در نظـام حکمرانـی‪ ،‬تمرکـز ویـژه‬ ‫یشـدن دقیـق اصـل ‪۱۴۲‬‬ ‫بـرای مبـارزه بـا فسـاد‪ ،‬اجرای ‬ ‫قانـون اساسـی در رسـیدگی بـه امـوال مسـئولین‪ ،‬تسـریع‬ ‫در رسـیدگی بـه دعـاوی و پرهیـز از اطالـه دادرسـی ها‬ ‫یهـای نویـن نقش افرینـی‬ ‫بـا بهـر ه از رویکردهـا و فناور ‬ ‫موثـری در ارتقـای سـرمایه اجتماعـی داشـته باشـد‪.‬‬ ‫شتـر بـا ارزیابـی‬ ‫شهـای مجلـس پی ‬ ‫رئیـس مرکـز پژوه ‬ ‫مثبـت از برگـزاری پارلمـان دانشـجویی از ان به عنـوان‬ ‫زیسـت بومی در جهـت اسـتفاده از ظرفیـت نخبـگان در‬ ‫حـل مسـائل کشـور یـاد کـرد و افـزوده بـود‪ :‬نخبـگان در‬ ‫کشـور رسـالت اجتماعـی برعهـده دارنـد‪ .‬مـا بـا مـرور تاریـخ‬ ‫بـه این مهم می رسـیم که پیوسـته شـاهد نبـرد بین حق و‬ ‫باطـل بوده ایـم کـه همچنـان نیـز ادامـه دارد؛ ضمن اینکه‬ ‫روابـط کانـون قـدرت و ثـروت دنیـا بیانگـر ایـن مهـم اسـت‬ ‫تهـای اسـتکباری‪ ،‬روابطـی سـیاه تر‬ ‫تسـر قدر ‬ ‫کـه پش ‬ ‫از انچـه مشـهود بـوده‪ ،‬وجـود دارد کـه متاسـفانه محـور‬ ‫یسـت کـه مشـکالت‬ ‫فعالیتشـان اقتصـاد و مادی گرای ‬ ‫امـروز جامعـه را رقـم می زنـد و حتـی نظـام علـم و فنـاوری‬ ‫کهـای ثـروت و قـدرت فعالیـت می کننـد‪.‬‬ ‫بـا پشـتوانه بلو ‬ ‫کهـای ثـروت و قـدرت یـک‬ ‫وی افـزوده بـود‪ :‬ایـن بلو ‬ ‫جهت دهـی را تعییـن می کننـد کـه تمـام نویسـندگان دنیـا‬ ‫براسـاس ان بـه نـگارش مقـاالت می پردازنـد غافل از اینکـه‬ ‫نهـا حرکـت می کننـد‪.‬‬ ‫یشـده توسـط ا ‬ ‫در پـازل طراح ‬ ‫وی تصریـح کـرده بـود‪ :‬مـا نیـز در کشـور نظـام نشـر علمـی‬ ‫نحـوزه‬ ‫را راه انـدازی نکـرده و طبـق نظـام جهانـی درای ‬ ‫تهـای بـزرگ‪،‬‬ ‫فعالیـت می کنیـم‪ .‬از سـویی متاسـفانه قدر ‬ ‫نهـا حکمرانـی‬ ‫رسـانه را نیـز در اختیـار دارنـد و از طریـق ا ‬ ‫می کننـد کـه در اینجـا بخشـی از نخبـگان بـا چشم پوشـی‬ ‫از نیازهـای کشـور‪ ،‬تصمیـم بـه مهاجـرت گرفتـه و‬ ‫کهـای ثـروت و قدرتـی کـه بـر دنیـا حکمرانـی‬ ‫بـرای بلو ‬ ‫می کننـد‪ ،‬فعالیـت می کننـد‪ .‬مـا بایـد بدانیـم در انتخـاب‬ ‫مسـیرمان بایـد براسـاس اصالـت‪ ،‬حـق را انتخـاب کنیـم و‬ ‫در این جبهـه بایسـتیم؛ هر چنـد ممکـن اسـت رفاهیـات‬ ‫جبهـه اسـتکبار بیشـتر باشـد و در جبهـه حـق مصائبـی‬ ‫وجـود داشـته باشـد‪.‬‬ ‫اندری کراوزه‬ ‫اتحاد!‬ ‫تلنگر‬ ‫کودکان افغان؛ قربانیان خاموش‬ ‫سیاست های غلط امریکا و متحدانش‬ ‫اداره فــدرال اســکان پناهنــدگان امریــکا اعــام کــرد‪ ،‬از ‪ ۱۴۰۰‬کــودک افغــان بــدون همــراه کــه‬ ‫نهــا همچنــان بــدون سرپرســت زندگــی‬ ‫پارســال بــه امریــکا انتقــال یافتنــد‪ ،‬بیــش از ‪ ۲۳۰‬تــن از ا ‬ ‫می کننــد‪ .‬شــبکه های ‪ NBC News‬و ‪ CNN‬امریــکا در روزهــای اخیــر بــا انتشــار گزارش ـی هایی‬ ‫دراین خصــوص افزودنــد‪ ،‬تعــدادی از ایــن کــودکان هنــگام خــواب خانواده هایشــان را یــاد‬ ‫می کننــد‪ .‬شــبکه ‪ CNN‬ادامــه داد؛ ممکــن اســت شــمار زیــادی از ایــن کــودکان هیچ وقــت نتوانند‬ ‫بــه خانواد ههــای خــود برســند چرا کــه هرهفتــه تنهــا یــک پــرواز کابــل را تــرک می کنــد و خــروج از‬ ‫نهــا بــه خانواده هایشــان‬ ‫افغانســتان بــا دشــواری روبه روســت و امیــد چندانــی بــرای پیوســتن ا ‬ ‫وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫و غیرنظامـی دیگـر افغـان را گرفتـه بـود‪ .‬سـاعاتی‬ ‫پس از تماشـای صحنه های اشـفته در فرودگاه‬ ‫یکـه هـزاران افغـان ناامیدانه تالش‬ ‫کابـل‪ ،‬درحال ‬ ‫می کردنـد از دسـت طالبـان فـرار کننـد‪ ،‬بـازرس‬ ‫ویـژه بـرای بازسـازی افغانسـتان (سـیگار )‪،‬‬ ‫‪۲۰‬سـال تلاش امریـکا دراین کشـور‬ ‫گزارشـی از ‬ ‫منتشـر کـرد کـه نشـان مـی داد سیاسـت های‬ ‫امریـکا دراین کشـور بـه فقـر روزافـزون‪ ،‬نقـض‬ ‫حقـوق بشـر و عدم پایبنـدی بـه تعهداتشـان‬ ‫درزمینه حقوق بشر خالصه منجر شد‪ .‬تصاویر‬ ‫کشـده‪،‬‬ ‫هجـوم جمعیـت بـه هواپیماهـای پار ‬ ‫باالرفتـن از هواپیمـا و تعـدادی چسـبیده بـه‬ ‫هواپیمـای بـاری ارتـش امریـکا کـه درحال خروج‬ ‫نهـای‬ ‫از بانـد فـرود بـود‪ ،‬در رسـانه ها و بولت ‬ ‫خبـری سراسـر جهـان خبرسـاز شـد و بازتـاب‬ ‫وسـیعی یافـت‪ .‬طـی فـرار نظامیـان امریکایـی از‬ ‫افغانسـتان چندتـن از اتبـاع این کشـور به خاطـر‬ ‫خهـای هواپیمـا‬ ‫مخفـی شـدن در اطـراف چر ‬ ‫از ان سـقوط کـرده و مردنـد‪ .‬عـده ای بـه ضـرب‬ ‫گلولـه کشـته یـا زخمـی و کـودکان زیـادی نیـز‬ ‫گـم شـدند‪ .‬عالوه برایـن‪ ،‬طـی حملات هوایـی‬ ‫نیروهـای امریکایـی در ایـام فـرار از افغانسـتان‬ ‫بـه منـازل مسـکونی در نزدیکـی فـرودگاه کابـل‬ ‫هـم شـماری از اعضـای خانواد ههـای سـا کن‬ ‫دراین منطقـه کشـته شـدند‪ .‬تخلیـه اشـفته و‬ ‫نهـا‬ ‫پرهر ج ومـرج از افغانسـتان در ‪ ،۲۰۲۱‬افغا ‬ ‫را بـا وضعیـت اسـفبار به لحـاظ حقـوق بشـری‬ ‫مواجـه کـرد؛ درحالی که مدعیان حقوق بشـر در‬ ‫غـرب همچنـان چشـم خـود را از جنایـات خـود‬ ‫علیه مردم افغانستان به ویژه کودکان این کشور‬ ‫می بندنـد‪ ،‬به ویـژه کودکانـی که از افغانسـتان به‬ ‫امریـکا منتقـل شـدند و بالتکلیـف و سـرگردان‬ ‫هستند و از سرنوشت انان خبری نیست‪ .‬گرچه‬ ‫امـار اصلـی ایـن کـودکان جداشـده از خانـواده‬ ‫بیش از ‪ ۱۷۰۰‬تن براورد می شـود اما ‪NBC News‬‬ ‫امریکا روز جمعه گزارشی را بااستنادبه امارهای‬ ‫جدیـد اداره اسـکان پناهنـدگان (‪ )ORR‬فـدرال‬ ‫منتشـر کـرد تـا ادعا کند تعداد این کـودکان جدا‬ ‫مانـده از عزیـزان خـود حدود ‪ ۲۳۰‬کـودک افغان‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن بچ ههـا از اعضـای خانواد ههـای‬ ‫افغان انـد کـه درطول اشـغال کشورشـان توسـط‬ ‫یهـا به رهبـری امریـکا بـه سـربازان خارجـی‬ ‫غرب ‬ ‫کمـک کـرده بودنـد و پـس از خـروج نیروهـای‬ ‫غربـی از کشـور و وا گـذاری قـدرت در کابـل بـه‬ ‫طالبـان از انتقام گیـری طالبـان می ترسـیدند و‬ ‫به همین خاطـر مقدمـات انتقـال فرزنـدان خود‬ ‫بـه امریـکا را فراهـم کردنـد‪ .‬دران زمـان‪ ،‬بسـیاری‬ ‫خانواد ههـا تصمیـم گرفتنـد از هـم جدا شـوند تا‬ ‫تعداد بیشـتری از اعضای خانواده شان بتوانند‬ ‫از کشور خارج شده و از دسترس طالبان خارج‬ ‫افغانسـتان‪ ،‬تنهـا ‪ ۱۲۳‬نفـر از ژوئیـه ‪ ۲۰۲۱‬تـا‬ ‫مـی ‪ ۲۰۲۲‬پذیرفتـه شـده اند‪ .‬مترجمـان و‬ ‫افغان هایـی کـه بـا امریـکا یـا در دولـت سـابق‬ ‫افغانستان کار می کردند‪ ،‬از زمان تسلط طالبان‬ ‫بـر این کشـور بیـکار شـده و مخفیانـه زندگـی‬ ‫نهـا گفته انـد فرزندانشـان به خاطـر‬ ‫می کننـد‪ .‬ا ‬ ‫شـرایط دچـار اسـیب روحـی شـده اند و به دلیـل‬ ‫کمبـود بودجـه از سـوءتغذیه رنـج می برنـد‪.‬‬ ‫یشـود بـروز‬ ‫نشـرایط‪ ،‬پیش بینـی م ‬ ‫در کنـار ای ‬ ‫یک رشـته بالیـای طبیعـی‪ ،‬زمسـتان سـختی را‬ ‫برای بسـیاری از افغان ها که ازنظر اقتصادی در‬ ‫تنگنـا هسـتند به وجـود مـی اورد و طبـق گـزارش‬ ‫نهادهـای جهانـی؛ بیـش از شـش میلیون نفر‬ ‫از جمعیـت افغانسـتان ازجملـه زنـان و کـودکان‬ ‫امسـال بـا قحطی شـدید مواجـه شـوند‪ .‬درواقع‬ ‫ایـن امـار از قربانیـان کـودکان افغـان در امریـکا‬ ‫یسـت کـه سـازمان حفاظـت از‬ ‫جـز گزارش ‬ ‫کـودکان دربـاره کـودکان قربانـی ناشـی از بحـران‬ ‫کسـالی و محدودیت های تازه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬خش ‬ ‫نگـزارش کـه‬ ‫در افغانسـتان منتشـر کـرده‪ .‬درای ‬ ‫کسـالگی خـروج امریـکا از‬ ‫‪ ۱۹‬مـرداد دراسـتانه ی ‬ ‫افغانسـتان تحـت نـام «نقطـه شکسـت‪ :‬زندگـی‬ ‫بـرای کـودکان» منتشـر شـد‪ ،‬نشـان می دهـد‬ ‫‪ ۲۶‬درصـد دختـران افغـان عالئـم افسـردگی‬ ‫یکـه از ‪ ۸۸‬درصـد کـودکان دختـر‬ ‫دارنـد تاجای ‬ ‫افغـان در سـال قبـل بـرای بهبـود وضعیت مالی‬ ‫خانـواده درخواسـت ازدواج شـده اسـت‪ .‬در پـی‬ ‫مشـکالت اقتصـادی فـراوان‪ ،‬ا کنـون ازدواج بـا‬ ‫دختـران زیـر سـن قانونـی در مناطـق مختلـف‬ ‫افغانسـتان بـه یـک امـر رایـج تبدیـل شـده و‬ ‫برخـی دختـران خـود را بـرای غـذا می فروشـند!‬ ‫یسـت؟! شـماری‬ ‫چه کسـی مسـئول ایـن رسوای ‬ ‫از کـودکان درمصاحب هبـا سـازمان حفاظـت از‬ ‫کـودکان گفته انـد وضعیـت بـد اقتصـادی و نبود‬ ‫غذای کافی سبب افزایش ازدواج کودکان شده‬ ‫اسـت و این امـر بـر دختـران بیشـتر از پسـران‬ ‫یگـذارد‪ ۲۴ .‬ژوئیـه «احمدشـاه امیـن‬ ‫تاثیـر م ‬ ‫زی» هماهنگ کننـده پـروژه مصونیـت غذایـی‬ ‫موسسـه حمایـت از کـودکان‪ ،‬وضعیـت بشـری‬ ‫کـودکان در افغانسـتان را نگران کننـده خوانـد و‬ ‫گفـت کـه صدهاهـزار (بیـش از ‪ ۸۰‬درصـد) کودک‬ ‫در افغانسـتان‪ ،‬هر شـب گرسـنه می خوابنـد‪.‬‬ ‫‪۴۶‬سـال در‬ ‫«موسسـه حمایـت از کـودکان» کـه ‬ ‫افغانسـتان فعالیـت دارد بااعالم اینکـه شـمار‬ ‫کـودکان مواجـه بـا سـوءتغذیه در افغانسـتان بـه‬ ‫حدود چهارمیلیون تن رسـیده است‪ ،‬از جامعه‬ ‫جهانی می خواهد کمک هایش را با افغانستان‬ ‫افزایـش دهـد تا از بحران بشـری دراین کشـور که‬ ‫کـودکان را هـم خیلـی اسـیب پذیر کـرده‪ ،‬کاسـته‬ ‫شـود‪.‬‬ ‫طبـا کـودکان مزبـور امارهـای مختلفـی‬ ‫درارتبا ‬ ‫یشـود و تا کنـون باتوج هبـه وضعیـت‬ ‫ارائـه م ‬ ‫یهـا از ان امـار‬ ‫افغانسـتان و فـرار امریکای ‬ ‫دقیقـی دراین خصـوص ازسـوی دو کشـور‬ ‫منتشـر نشـده اسـت‪ .‬بایـد گفـت ایـن بچ ههـا‬ ‫نتیجـه سیاسـت های غلـط ایاالت متحـده‬ ‫امریـکا و هم پیمانـان این کشـور در جریـان‬ ‫تهاجـم نظامـی سـنگین بـه افغانسـتان به بهانه‬ ‫حملات تروریسـتی ‪ ۱۱‬سـپتامبر سـال ‪ ۲۰۰۱‬بـه‬ ‫‪۲۱‬سـال پیش امریـکا به همـراه‬ ‫نیویـورک اسـت‪ .‬‬ ‫دیگـر جوامـع عضـو سـازمان پیمـان اتالنتیـک‬ ‫شـمالی (ناتـو) هجـوم همه جانبـه ای را بـه‬ ‫افغانسـتان به بهانـه حملـه ‪ ۱۱‬سـپتامبر انجـام‬ ‫دادند اما بعد از گذشـته بیش از دودهه شـاهد‬ ‫یشـماری بـرای مـردم افغـان به ویژه‬ ‫مشـکالت ب ‬ ‫کودکان ونوجوانـان ایـن افغانسـتان هسـتیم کـه‬ ‫سرنوشـت و اینـده انـان بـه تحـوالت این کشـور و‬ ‫دخالـت قدرت هـای خارجـی در ان گره خـورده‪.‬‬ ‫بیـش از ‪ ۱۷۰۰‬نفـر از کـودکان افغـان طـی فـرار‬ ‫‪۲۱‬سـال‬ ‫نظامیان امریکایی از افغانسـتان بعد از ‬ ‫اشـغال بـه امریـکا منتقـل شـدند و ا کنـون بدون‬ ‫ارتبـاط بـا خانواد ههـای خـود و اینـده روشـنی‬ ‫دراین کشـور بسـر می برنـد‪ .‬در ‪ ۱۵‬مـاه اوت سـال‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬طوالنی تریـن جنـگ امریـکا بـا رسـوایی و‬ ‫فـرار نیروهـای نظامـی ان از افغانسـتان به پایـان‬ ‫رسـید‪ .‬سـابرینا پرینـو؛ متخصـص کـودکان‬ ‫افغان‪-‬امریکایـی در کالیفرنیا در گزارشـی درباره‬ ‫انتقـال کـودکان افغـان بـدون خانواده هایشـان‬ ‫کـه در شـبکه ‪ CNN‬بازتـاب یافـت‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن‬ ‫کـودکان ب هطـور بالقـوه احسـاس تنهایـی و‬ ‫تـرس می کننـد و درانتظـار والدیـن رضاعـی‬ ‫خـود هسـتند‪ .‬کریـش اومـارا ویگناراجـا؛ رئیس و‬ ‫مدیـر اجرایـی یکـی از سـازمان های حمایـت از‬ ‫پناهنـدگان امریـکا نیـز تا کیـد کـرد‪ :‬ایـن کـودکان‬ ‫بسیاربیشـتر از هر کودکی‪ ،‬اسـیب دیده اند‪ .‬این‬ ‫کودکان نمی توانند چندین دهه منتظر بمانند‬ ‫تسـر‬ ‫تـا امریـکا بـه وعـده خـود بـه کسـانی که پش ‬ ‫مانده انـد‪ ،‬عمـل کنـد‪ .‬درهرحـال بیـش از‬ ‫کسـال از خـروج نیروهـای غربـی ب هسـرکردگی‬ ‫ی ‬ ‫یگـذرد‪ ،‬اقدامـی کـه بـه‬ ‫امریـکا از افغانسـتان م ‬ ‫انتقـال صدهـا کـودک از این کشـور بـه امریـکا‬ ‫منجـر شـد‪ ،‬کودکانـی کـه بـه دوراز خانواد ههـای‬ ‫خـود ا کنـون دراین کشـور سـرگردان هسـتند‪.‬‬ ‫شـبه نظامیان طالبـان کـه در سـال ‪ ۲۰۰۱‬از‬ ‫قـدرت بیـرون رانـده شـده بودنـد‪ ،‬دوبـاره بـه‬ ‫قـدرت رسـیدند و میـراث دودهه دولت سـازی و‬ ‫ضدشـورش به رهبـری امریـکا بودنـد کـه بیـش از‬ ‫یک تریلیـون دالر از مالیات دهنـدگان امریکایـی‬ ‫را هزینـه کـرده بـود و جـان بیـش از ‪۱۳۵۰۰‬‬ ‫امریکایـی‪ ،‬سـربازان متحـدان و ده هاهـزار سـرباز‬ ‫شـوند‪ .‬ب هگـزارش ‪ NBC‬از ‪ ۱۵‬اوت ‪ 2021‬اداره‬ ‫نهـا را دراختیـار‬ ‫فـدرال نـام بیـش از ‪ ۱۴۰۰‬نفـر ا ‬ ‫اعضـای خانواده هایشـان قـرار داده تـا به تدریـج‬ ‫نهـا را ب ههـم برسـاند ولـی ‪۲۳۴‬‬ ‫بتواننـد ا ‬ ‫یشـوند و‬ ‫کودکـی دیگـر شـامل دسـته مزبـور نم ‬ ‫همچنـان در امریـکا سـرگردان هسـتند‪ .‬به تازگی‬ ‫یـک سـخنگوی سـازمان فـدرال پیوسـتن ایـن‬ ‫کـودکان بـه خانواده هایشـان را در افغانسـتان‬ ‫بسیاردشـوار توصیـف کـرد و گفـت باتوج هبـه‬ ‫سخت ترشـدن شـرایط تخلیـه‪ ،‬امیـد چندانـی‬ ‫به پیوسـتن ایـن خانواده ها ب ههـم به این زودی‬ ‫وجـود نـدارد‪ .‬واشـنگتن بـرای ایـن بالتکلیفـی‬ ‫کـودکان افغـان در امریـکا بهانه هایی طـرح کرده‬ ‫و باهمین بهانـه وزارت امنیـت داخلـی امریـکا‬ ‫لشـده بـه ان کشـور‪،‬‬ ‫نهـای منتق ‬ ‫میـان افغا ‬ ‫نهـا‬ ‫کسـانی را یافتـه کـه پیشـینه امنیتـی ا ‬ ‫بررسـی نشـده اسـت‪ .‬ازسـوی دیگر ادعـا شـده‬ ‫نهـای تـازه وارد‬ ‫کـه بررسـی سـوابق برخـی از افغا ‬ ‫یشـود‬ ‫بـا مشـکل روبـرو شـده زیـرا تصـور م ‬ ‫این دسـته از افـراد بـرای امنیـت ملـی امریـکا‬ ‫خطرنـا ک هسـتند‪ .‬اداره مهاجـرت فـدرال نیـز‬ ‫اعلام کـرده اسـت از ‪ ۳۰‬اوت ‪ ۲۰۲۲‬تعـداد ‪۱۰۴‬‬ ‫یکـه‬ ‫کـودک افغـان را تحت مراقبـت دارد درحال ‬ ‫‪ ۱۳۰‬کودک دیگر در بازداشت دولت های ایالتی‬ ‫یـا دراختیـار سـازمان های غیردولتی انـد‪ .‬کریش‬ ‫اومارا ویگناراجا؛ رئیس و مدیر اجرایی سرویس‬ ‫مهاجـرت و پناهندگـی لوتران امریـکا‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫کـودکان بسیاربیشـتر از هـر کودکـی اسـیب های‬ ‫روحی‪-‬روانـی و جسـمی را تجربـه کرده انـد؛‬ ‫امـا کودکانـی کـه بی سرپرسـت اند نمی تواننـد‬ ‫ده ههـا منتظـر بماننـد تـا امریـکا بـه وعد ههـای‬ ‫نحـال‪ ،‬دولـت‬ ‫خـود عمـل کنـد‪ .‬درهمی ‬ ‫سرپرسـت افغانسـتان (طالبـان) موافقـت کـرده‬ ‫یهـا هرهفتـه فقـط یـک هواپیمـای‬ ‫کـه امریکای ‬ ‫شـامل مهاجـران را از کابـل خـارج کننـد؛ ا کنـون‬ ‫نهـا منتظرنـد تـا از کابـل و چنـد‬ ‫شـماری از افغا ‬ ‫کشـور دیگـر بـه امریـکا منتقـل شـوند‪ .‬این همـه‬ ‫یسـت که دولـت بایـدن به تازگـی اعلام‬ ‫درحال ‬ ‫کـرد اسـتفاده از ازادی مشـروط بشردوسـتانه را‬ ‫ش اسـکان مجـدد را‬ ‫از اول ا کتبـر حـذف و تلا ‬ ‫روی متقاضیـان ویـژه روادیـد مهاجـرت یعنـی‬ ‫اسـیب پذیرترین ارجا عهـای برنامـه پناهنـدگان‬ ‫متمرکـز خواهـد کـرد‪ .‬این برنامـه بـر افغان هایـی‬ ‫کـه اعضـای خانواد هشـان در امریـکا مقیـم‬ ‫هسـتند‪ ،‬تمرکـز خواهـد کـرد‪ .‬کارشناسـان ایـن‬ ‫ادعـای امریـکا را بی معنـی توصیـف کـرده و‬ ‫می گوینـد‪ :‬ا گرچـه حـدود ‪ ۹۰‬درصـد افغان هایـی‬ ‫کـه در اوت ‪ ۲۰۲۱‬تخلیـه شـده اند ازطریـق ازادی‬ ‫مشـروط در امریـکا پذیرفتـه شـده اند امـا از‬ ‫‪۶۶‬هـزار متقاضـی ازادی مشـروط بشردوسـتانه‬ ‫ ‬ ‫پایان فصل اجاره؛ و «وام ودیعه» همچنان در راه ‪...‬‬ ‫یکـه بـه روزهـای اخـر تابسـتان نزدیـک‬ ‫درحال ‬ ‫یشـویم امـا بسـیاری از مسـتاجران به دلیـل‬ ‫م ‬ ‫کهـا هنـوز موفـق بـه‬ ‫سـخت گیری های بان ‬ ‫دریافـت تسـهیالت ودیعـه مسـکن نشـده اند‪.‬‬ ‫ب هگـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان؛ یکـی از‬ ‫مهم تریـن برنام ههـای حمایتـی دولـت بـرای‬ ‫مسـتاجران‪ ،‬پرداخـت «وام ودیعـه مسـکن»‬ ‫بـود کـه بسـیاری ازافراد بـرای دریافـت ان‬ ‫حسـاب های ویـژه بـاز کرده انـد و باتوجه به انکـه‬ ‫میـزان ایـن تسـهیالت امسـال در تهـران بـه‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومان رسیده‪ ،‬استقبال از ان بیشتر‬ ‫یسـت که‬ ‫شـده‪ .‬بررسـی های میدانـی حا ک ‬ ‫امسـال باوجودانکـه وزارت راه وشهرسـازی و‬ ‫همچنیـن بانـک مرکـزی دسـتورات ویـژه بـرای‬ ‫کهـای‬ ‫پرداخـت وام ودیعـه مسـکن بـه بان ‬ ‫کهـا دراین بخـش‬ ‫عامـل داده بودنـد‪ ،‬امـا بان ‬ ‫همـکاری مناسـبی نداشـته اند‪ .‬دراین رابطـه‬ ‫فریدونـی یکـی از مسـتاجران بـه باشـگاه‬ ‫خبرنـگاران جـوان اعلام کـرده اسـت کـه‬ ‫کهـا بـرای پرداخـت‬ ‫چیـک از بان ‬ ‫امسـال هی ‬ ‫وام ودیعـه مسـکن همـکاری نکردنـد‪ .‬پـس از‬ ‫تاییـد اطالعـات توسـط وزارت راه وشهرسـازی‬ ‫یکـردم اعلام کـرد‬ ‫بـه هـر بانکـی کـه مراجعـه م ‬ ‫منابـع نداریـم و بـه مـا ابلاغ نشـده‪ .‬او گفـت‪ :‬در‬ ‫دوماه گذشـته بـه هـر بانکـی کـه رفتـه ام موفـق‬ ‫نشـده ام کـه ایـن وام ‪ ۱۰۰‬میلیون تومانـی را‬ ‫دریافـت کنـم‪ .‬ازطرف دیگـر امسـال باوجودانکـه‬ ‫مصوبـه افزایش نیافتـن نـرخ اجـاره بیـش از‬ ‫‪ ۲۵‬درصـد را داشـته ایم اما مالک ما نـرخ اجاره را‬ ‫بیـش از ‪ ۴۰‬درصـد افزایـش داد و همین موضـوع‬ ‫باعـث شـده کـه بـه حاشـیه تهـران رفتـه و واحـد‬ ‫کتـری را اجـاره کنـم‪ .‬همچنیـن روغنـی‬ ‫کوچ ‬ ‫یکی دیگـر از مسـتاجران کـه چندمـاه دنبـال وام‬ ‫ودیعـه مسـکن اسـت می گویـد‪ :‬بعـد از تکمیـل‬ ‫اطالعـات بـه چنـد بانـک مراجعـه کـردم امـا‬ ‫به بهان ههـای مختلـف درخواسـت مـن را رد‬ ‫کهـا کـه درخواسـت وام‬ ‫می کننـد‪ .‬یکـی از بان ‬ ‫را قبـول کـرده گفتـه کـه دو ضامـن رسـمی‪ ،‬کـد‬ ‫ره گیـری‪ ،‬سـند خانـه‪ ،‬فیـش حقوقـی و نامـه‬ ‫از محـل کار بـرای کسـری حقـوق بایـد همـراه‬ ‫مـدارک بیاوریـد‪ .‬او گفـت‪ :‬مـن راننـده تا کسـی‬ ‫اینترنتـی ام؛ از کجـا مـدارک و ضامـن را بیـاورم؟‬ ‫ً‬ ‫مگـر اصلا طبـق قانـون جدیـد بانکـی بـرای‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومـان ضامـن می خواهنـد؟ روغنـی‬ ‫گفـت‪ :‬تا کنـون بـرای دریافـت ایـن تسـهیالت‬ ‫هزینـه زیـادی کـرده ام ایا این انصاف اسـت برای‬ ‫یـک مسـتاجر کـه بـرای پرداخـت رهـن خانـه بـه‬ ‫این وام نیاز دارد‪ ،‬این میزان سخت گیری انجام‬ ‫شـود؟ براسـاس این گزارش؛ دولـت بـرای کنتـرل‬ ‫بازار اجاره امسـال بسـته حمایتی تهیه کرده که‬ ‫یکـی از موضوعـات دراین بسـته تامین اعتبارات‬ ‫‪ ۴۰‬هزارمیلیاردتومانی برای ودیعه مسـکن بوده‬ ‫نحـوزه همـکاری الزم‬ ‫کهـا درای ‬ ‫کـه تا کنـون بان ‬ ‫ن محمـود محمـودزاده‬ ‫را نداشـته اند‪ .‬پیش ازایـ ‬ ‫(معـاون سـابق مسـکن و سـاختمان وزیـر‬ ‫راه وشهرسـازی) اعالم کرده بود که بانک ها باید‬ ‫در پرداخـت تسـهیالت همـکاری الزم را داشـته‬ ‫باشـند و طبـق قانـون نبایـد به هیچ عنـوان‬ ‫اقـدام بـه دریافـت سـند خانـه و یـا ضامـن‬ ‫نبـاره عبـداهلل اوتـادی‬ ‫رسـمی کننـد‪ .‬درای ‬ ‫(عضـو هیئت مدیـره اتحادیـه مشـاوران املا ک‬ ‫کشـور ) عنـوان کـرد‪ :‬پرداخـت تسـهیالت ودیعـه‬ ‫مسـکن تاثیـری در بـازار اجـاره مسـکن نداشـته‬ ‫اسـت‪ .‬باوجودانکـه اعلام کرده اند سـخت گیری‬ ‫وجـود دارد همچنـان شـاهد انیـم کـه برخـی از‬ ‫وام گیرنـدگان ازطریـق قراردادهـای صـوری وام‬ ‫ودیعـه مسـکن را دریافـت کرده انـد‪ .‬به گفتـه‬ ‫عضـو هیئت مدیـره اتحادیـه مشـاوران املا ک‬ ‫کشـوری؛ طبـق بررسـی های میدانـی کمتـر‬ ‫از ‪ ۱۰‬تـا ‪ ۲۰‬درصـد از درخواسـت کنندگان وام‬ ‫ودیعـه توانسـته اند ایـن تسـهیالت را دریافـت‬ ‫کننـد‪ .‬او می گویـد‪ :‬تسـهیالتی کـه امسـال درنظـر‬ ‫گرفتـه شـده کمتـر از ‪ ۲۰‬درصـد رهـن یـک واحـد‬ ‫ً‬ ‫مسـکونی را دربرمی گیـرد مثلا رهـن یـک واحـد‬ ‫مسـکونی ‪ ۵۰‬متـری در یکـی از مناطـق متوسـط‬ ‫تهـران کمتـر از ‪ ۵۰۰‬تـا ‪ ۶۰۰‬میلیون تومـان‬ ‫یکـه ا گـر مسـتاجری موفـق شـود‬ ‫نیسـت درحال ‬ ‫ایـن تسـهیالت را دریافـت کنـد تنهـا ‪ ۲۰‬درصـد‬ ‫نهـم بـا سـود ‪ ۱۸‬درصـدی‬ ‫از نـرخ رهـن را ا ‬ ‫می توانـد تامیـن کنـد‪ .‬به موجـب مصوبـه‬ ‫شـورای پـول و اعتبـار و از محـل تسـهیالت‬ ‫مـاده ‪ ۴‬قانـون جهـش تولیـد مسـکن جهـت‬ ‫حمایـت از مسـتاجران‪ ،‬در سـال جـاری تـا‬ ‫‪ ۴۰‬هزارمیلیاردتومـان تسـهیالت کمک ودیعـه‬ ‫مسـکن ازطریـق معرفـی راه وشهرسـازی توسـط‬ ‫یشـود‪ .‬سـقف‬ ‫کهـای عامـل پرداخـت م ‬ ‫بان ‬ ‫تسـهیالت کمک ودیعه مسـکن در تهران‪ ،‬مرا کز‬ ‫اسـتان ها و سـایر نقاط شـهری به ترتیب ‪۷۰ ،۱۰۰‬‬ ‫و ‪ ۴۰‬میلیون تومـان مصـوب و بـه شـبکه بانکـی‬ ‫ابلاغ شـده اسـت‪ .‬نـرخ سـود تسـهیالت ودیعـه‬ ‫مسـکن ‪ ۱۸‬درصـد و طـول دوره بازپرداخـت‬ ‫جسـاله اسـت‪ .‬باوجودانکـه از ‪ ۱۲‬خردا دمـاه‬ ‫پن ‬ ‫تنـام از متقاضیـان بـرای دریافـت‬ ‫امسـال ثب ‬ ‫ایـن تسـهیالت اغـاز شـده امـا کمتـر مسـتاجری‬ ‫تا کنـون موفـق بـه دریافـت ایـن تسـهیالت بـا‬ ‫کهـا شـده اسـت‪.‬‬ ‫شـرایط سـخت بان ‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫در هفتـه ای کــه گذشــت و مــردم مــا مشــغول عــزاداری چهلمیـن روز شــهادت‬ ‫شــاه شــهیدان؛ امــام حســین؟ع؟ و یــاران وفــادار او‪ ،‬بودنــد کــه خــود را قربانــی‬ ‫رشــادت های خانــدان عصمــت و طهــارت کردنــد تــا نــام انــان بــرای همیشــه‬ ‫ب ــر ت ــارک درخش ــان تاری ــخ خودنمای ــی کن ــد‪ ،‬چند میلی ــون ایران ــی مس ــلمان‬ ‫شــیعه‪ ،‬بــا پــای برهنــه و ماشــین و هواپیمــا‪ ،‬راهــی عــراق و تربــت پــا ک کربــا‬ ‫و نج ــف ش ــدند ت ــا اربعی ــن ال اباعبداهلل الحس ــین را ع ــزاداری کنن ــد و ای ــن‬ ‫یس ــت‬ ‫اراده و قدرشناســـی ایرانیـــان بعـــد از گذشـــت ‪ 1400‬ســـال‪ ،‬مثال زدن ‬ ‫و چش ــم جهانی ــان ب ــه حی ــرت افت ــاده اس ــت‪ .‬ای ــن حرک ــت عظی ــم مردم ــی‬ ‫ب ــرای زی ــارت ب ــارگاه مول ــی متقی ــان و امی ــر مومن ــان؛ حض ــرت عل ــی؟ع؟ و‬ ‫فرزنـــد شـــجاع و دالور او‪ ،‬حضـــرت امام حســـین؟ع؟ و یـــاران او‪ ،‬توس ــط‬ ‫ایرانیـــان گرامـــی شـــمرده شـــده و تـــا جهـــان باقی ســـت‪ ،‬همه ســـاله م ــردم‬ ‫ای ــران به خص ــوص ش ــیعیان‪ ،‬ایــن روز را پ ــاس داش ــته و ب ــه س ــوگ خواهن ــد‬ ‫نشس ــت؛ ام ــا در حالی ک ــه م ــردم ب ــه ع ــزاداری مش ــغول ب ــوده و کیلومتره ــا‬ ‫صفــوف مردمــی تــا ســاعت ها انتظــار در صــف ورود بــه عــراق بودنــد‪ ،‬نا گهــان‬ ‫در تیت ــر اول تلویزیون ه ــای خب ــری و ش ــبکه های اجتماع ــی جمل ــه ری ــزش‬ ‫دوب ــاره متروپ ــل و مصدوم ش ــدن چن ــد کارگ ــر س ــاختمانی‪ ،‬نق ــش بس ــت ت ــا‬ ‫یک بار دیگ ــر مردم ــی را ک ــه کم ک ــم ح ــوادث را فرام ــوش می کنن ــد؛ حوادث ــی‬ ‫از جمل ــه همی ــن حادث ــه متروپ ــل‪ ،‬دوب ــاره ح ــواس خ ــود را ب ــه اخب ــار ارس ــالی‬ ‫دهن ــد‪ .‬خب ــر تل ــخ این اسـ ـت که پ ــس از گذش ــت چند م ــاه از واقع ــه ری ــزش‬ ‫ً‬ ‫ســـاختمان متروپـــل ابـــادان‪ ،‬مجـــددا مقـــدار دیگـــری از ایـــن ســـاختمان‬ ‫فرو ریخت ــه و متاس ــفانه چن ــد کارگ ــر مش ــغول به کار‪ ،‬مص ــدوم می ش ــوند ک ــه‬ ‫ا گ ــر بی دقت ــی می کردن ــد‪ ،‬ام ــروز به ج ــای گ ــزارش مصدوم ش ــدن کارگ ــران‪،‬‬ ‫ناچـــار بودیـــم شـــمار کشـــته ها را بـــه کشـــته های چند ماه پیـــش اضاف ــه‬ ‫کنی ــم‪ .‬باز ه ــم بای ــد س ــوال ک ــرد ک ــه به چه عل ــت در س ــاختمان فرو ریخت ـه ای‬ ‫ک ــه اع ــام ش ــده اس ــت س ــازه ها بس ــیار ضعی ــف ب ــوده و اص ــول محکــم کاری‬ ‫و ایمن ــی رعای ــت نش ــده اس ــت‪ ،‬وس ــایل و تجهی ــزات ایمن ــی کارگ ــران تعبی ــه و‬ ‫رعای ــت نش ــده اس ــت؟ ای ــا هن ــگام خا ک ب ــرداری‪ ،‬مهندس ــان زب ــده در مح ــل‬ ‫نمــورد‬ ‫متروپــل حضــور نداشــته اند؟ شــهرداری ابــادان چــه وظیف ـه ای در ای ‬ ‫دارد؟ مدیریــت بحــران شــهر ابــادان‪ ،‬دیگــر وظیفــه نــدارد حضــور و مراقبــت‬ ‫ً‬ ‫ج ــدی ب ــر ای ــن مجتم ــع داش ــته باش ــد؟ اوال ای ــن حض ــور بای ــد همیش ــگی‬ ‫ً‬ ‫باش ــد‪ ،‬ثانی ــا چ ــرا از تجهی ــزات پیش ــرفته ب ــرای کار ک ــردن و رس ــیدگی ب ــه ای ــن‬ ‫س ــاختمان اس ــتفاده نمی ش ــود؟ ای ــا ش ــهری مث ــل اب ــادان ک ــه تاسیس ــات‬ ‫ً‬ ‫نفت ــی و پتروش ــیمی ان کام ــا پیش ــرفته و مهندس ــین و تکنس ــین های ان‬ ‫ً‬ ‫تقریب ــا پیش ــرفته هس ــتند‪ ،‬کارشناس ــان خب ــره ای ن ــدارد ک ــه ب ــرای بازس ــازی‬ ‫و مقاوم ســـازی بناهـــا و اما کـــن ابـــادان‪ ،‬از انـــان اســـتفاده شـــود؟ ا گ ــر در‬ ‫چند ماه پی ــش گرم ــای زی ــاد و بی اب ــی‪ ،‬از کارگ ــران مج ــال گرفت ــه و درنتیج ــه‬ ‫ً‬ ‫نمی توانســتند به طــور صد درصــدی مثمرثمــر باشــند‪ ،‬اینــک کــه هــوا تقریبــا‬ ‫یشــوند‪،‬‬ ‫رو بــه خنکــی مـی رود و کارگــران بــا انــرژی بیشــتری بــه کار مشــغول م ‬ ‫بایــد یــک پروســه زمانــی را تعییــن کننــد کــه کار خا ک بــرداری و مقاو مســازی‬ ‫خانه هـــای مـــردم اغـــاز و به اتمـــام برســـد تـــا مردمـــی کـــه به علـــت ری ــزش‬ ‫خانه ه ــای خ ــود‪ ،‬اواره ش ــده اند و در موقعی ــت خیل ــی ب ــدی ق ــرار دارن ــد‪ ،‬ا گ ــر‬ ‫ت ــا قب ــل از نیم ــه اول پایی ــز ک ــه ه ــوای اب ــادان رو به س ــردی مــی رود‪ ،‬اس ــکان‬ ‫پی ــدا نکنن ــد‪ ،‬وضعی ــت نامس ــاعدی خواهن ــد داش ــت ک ــه زندگ ــی ب ــرای ان ــان‬ ‫بســیار ســخت و بــد خواهــد شــد؛ بنابرایــن امیدواریــم کــه مســئولین شــهری‬ ‫ابــادان بــا هماهنگــی و همــکاری و هم فکــری هر چه زودتــر‪ ،‬اقدامــات جــدی‬ ‫را بــرای بازســازی مجتمــع متروپــل اغــاز کننــد تــا مــردم خســته و دل شکســته‬ ‫ابادان ــی‪ ،‬بیش از ای ــن در فش ــار نباش ــند و ب ــه خان ــه و کاش ــانه خ ــود برگردن ــد‬ ‫یت ــوان‬ ‫و زندگ ــی معم ــول خ ــود را اغ ــاز کنن ــد‪ .‬بدیهی س ــت؛ در این ص ــورت م ‬ ‫امی ــدوار ب ــود؛ تع ــدادی از دانش ام ــوزان ک ــه ت ــا قب ــل از فروری ــزی‪ ،‬در م ــدارس‬ ‫نزدی ــک‪ ،‬ب ــه تحصی ــل اش ــتغال داش ــتند ‪ ،‬ناچ ــار نباش ــند ب ــا تغیی ــر مدرس ــه و‬ ‫تغیی ــر مس ــیر‪ ،‬س ــال تحصیل ــی را بگذرانن ــد‪ .‬امی ــن‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫برنامه ریزی برای اجرای طرح «کانون مدرسه»‬ ‫نو نوجوانـــان از برنامه ریـــزی برای‬ ‫مدیرعامـــل کانـــون پرورش فکـــری کودکا ‬ ‫اجرای طرح «کانون مدرســـه» خبر داد‪ .‬به گـــزارش پانا؛ حامد عالمتی اظهار‬ ‫کـــرد‪ :‬مشـــغول برنامه ریزی بـــرای طرحی با عنوان کانون مدرســـه هس ــتیم؛‬ ‫طرحـــی که هم زمان با ســـال تحصیلـــی جدید در راســـتای همراهـــی کانون‬ ‫پـــرورش فکـــری با مـــدارس پیرامون خود خواهـــد بود و مـــا را موظف به این‬ ‫همـــکاری خواهـــد کرد‪ .‬ا گر کانون و مدرســـه را دو بـــال جبهه تعلیم و تربیت‬ ‫انقالب اســـامی قـــرار دهیم موفق شـــده ایم؛ هـــر کانون باید موظف باش ــد‬ ‫مـــدارس پیرامونـــش را از نظر تولیـــدات فاخر‪ ،‬محصـــوالت فرهنگی‪،‬هنری و‬ ‫خدمات پرورشی پشـــتیبانی کند‪ .‬از این منظر به مدارس خدمات فرهنگی‬ ‫ارائـــه می دهیم و مدارس نیز بایـــد نزدیک ترین کانونی که به ان دسترس ــی‬ ‫دارنـــد را شناســـایی کننـــد‪ .‬وی افـــزود‪ :‬چنیـــن کاری یـــک فعالیت دوس ــویه‬ ‫و خـــوب اســـت که ان را بـــا تعامل و مشـــارکت معاونـــت پرورشـــی و فرهنگی‬ ‫شو پـــرورش‪ ،‬معاونت امـــوزش ابتدایی و معاونت اموزش متوســـطه در‬ ‫اموز ‬ ‫دل مـــدارس انجام می دهیم‪ .‬امروز زمان ان گذشـــته کـــه در ال ک خودمان‬ ‫باشـــیم؛ بلکه باید کارهای خودمـــان را در دل مدارس توســـعه دهیم چون‬ ‫بخـــش عمـــده مخاطبان ما در مـــدارس هســـتند‪ .‬ازاین رو‪ ،‬تعامـــل کانون و‬ ‫مـــدارس را با همکاری اولیای مدرســـه پیگیـــری می کنیم‪.‬‬ ‫افزایش شش درصدی گازرسانی به نیروگاه ها‬ ‫مدیـــر دیســـپاچینگ شـــرکت ملـــی گاز از عملکـــرد مناســـب ایـــن ش ــرکت‬ ‫در گازرســـانی بـــه نیروگاه هـــا در تیرمـــاه و مردادمـــاه امســـال هم زمـــان ب ــا‬ ‫فصـــل تعمیرات اساســـی پاالیشـــگاه ها خبـــر داد و اعـــام کرد‪ :‬گازرســـانی به‬ ‫نیروگاه هـــا افزایـــش یافتـــه اســـت‪ .‬به گـــزارش شـــانا؛ محمدرضـــا جوالی ــی در‬ ‫ت امادگی شـــرکت ملی گاز برای زمســـتان که با حضور مجید چگنی؛‬ ‫نشســـ ‬ ‫معـــاون وزیـــر نفـــت در امـــور گاز و جمعـــی از مدیـــران ســـتادی و مدی ــران‬ ‫عامل شـــرکت های گاز اســـتانی به صـــورت ویدئوکنفرانس برگزار شـــد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این روزهـــا بـــا همکاری شـــرکت ملـــی پاالیـــش و پخـــش فراورده هـــای نفتی‬ ‫برای تامین ســـوخت مورد نیاز نیروگاه ها‪ ،‬شـــاهد ثبت رکـــوردی تازه ایم‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکـــه حدا کثر مقـــدار گاز تخصیص یافتـــه به نیروگاه ها در تابس ــتان‬ ‫نســـبت به پارسال شـــش درصد و سوخت معادل ســـه درصد افزایش یافته‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬افزایش شـــش درصدی گازرسانی (فقط ســـوخت گاز ) به نیروگاه های‬ ‫کشـــور در این بازه درواقع رکـــوردی تازه برای مجموعه شـــرکت ملی گاز ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫کاهش ملموس سرعت اینترنت‬ ‫لو انتقال‬ ‫نایب رئیس کمیســـیون فنـــاوری اطالعات اتاق بازرگانی گفـــت‪ :‬نق ‬ ‫بورس در کشـــور بـــا اینترنت صورت می گیـــرد؛ در حالی که معاملـــه در بورس‬ ‫در بســـیاری از موارد به دلیـــل کاهـــش ســـرعت اینترنـــت بـــا دشـــواری انجام‬ ‫می شـــود‪ .‬همـــه این مـــوارد جـــزو فا کتورهـــای عقب گـــرد بـــرای پیشـــرفت و‬ ‫توســـعه محســـوب می شـــود‪ .‬به گزارش ایلنـــا؛ بابـــک عابدیـــن با بیان اینکه‬ ‫طر ح هـــای محدودکننده مانند طرح صیانت راه توســـعه تجارت در کش ــور‬ ‫را دشـــوار می کنـــد‪ ،‬گفـــت‪ :‬بخش خصوصـــی تـــاش دارد که ایـــران به هاب‬ ‫انتقـــال تجـــاری ایـــران از شـــرق اســـیا بـــه غـــرب تبدیل شـــود؛ امـــا اینترنت‬ ‫به عنـــوان مهم ترین بحث انتقال داده در مبادالت اقتصادی مختل اس ــت‬ ‫و ایـــن ‪ ،‬راه را بـــرای جوامع رقیب هموار می کند تا جایگزین ما در مناس ــبات‬ ‫تجاری منطقه شـــوند‪ .‬وی طر ح های محدودکننـــده از جمله طرح صیانت‬ ‫را مغایر با موافقت های همکاری ایران با جوامع ‪ CIS‬و شـــرق اســـیا دانست‬ ‫و افـــزود‪ :‬می خواهیم ایران به کشـــور مهـــم اقتصادی منطقه تبدیل ش ــود‬ ‫اما ســـرعت انتقـــال داده ها را کاهش می دهیم‪ .‬سیســـتم هـــوش مصنوعی‬ ‫و سیســـتم های انتقال دیتا با ســـرعت باال بـــرای اتصال خطـــوط تولیدی از‬ ‫یـــک منطقه به منطقـــه دیگر و مدیریت ماشـــین االت و تکنولوژی هـــا از راه‬ ‫دور در کشـــورهای رقیب تجاری پیشـــرفت قابل توجه کردند‪ .‬ا گر سیس ــتم‬ ‫ســـرعت انتقـــال داده هـــا در ایـــران هم پایه ان ها نشـــود بی تردیـــد در روند و‬ ‫ادامـــه فعالیت هـــای اقتصادی بـــا چالش های جدی مواجه خواهیم ش ــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫تریبون‬ ‫یک شنبه ‪ 27‬شهریور ‪ 1401‬شماره‪2595‬‬ ‫فاطمهگودرزی‪:‬‬ ‫«کاتب اعظم»‬ ‫ساختار بسیار جدیدی دارد‬ ‫فاطمـه گـودرزی کـه به تازگی نخسـتین تجربـه ایفای نقش‬ ‫در یـک تله تئاتـر را به ثبـت رسـانده‪ ،‬ابـراز امیـدواری کـرد‪،‬‬ ‫ایـن سـاختار قدیمـی کـه میـراث هنرمنـدان پیشکسـوت‬ ‫اسـت‪ ،‬بـه تلویزیـون بازگـردد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ مجموعـه‬ ‫نمایشـی «کاتـب اعظـم» به تهیه کنندگـی مرکـز سـریال‬ ‫سـوره بـا قصـه ای از کاتبـان قیـام عاشـورا‪ ،‬از امشـب روی‬ ‫انتـن شـبکه دو سـیما مـی رود‪ .‬امیـن زندگانـی‪ ،‬سـیامک‬ ‫صفـری‪ ،‬نـادر فلاح‪ ،‬نازنیـن فراهانـی‪ ،‬فاطمـه گـودرزی‪،‬‬ ‫حدیث میرامینی‪ ،‬خسـرو شهراز‪ ،‬امین میری‪ ،‬امیرحسین‬ ‫هاشـمی‪ ،‬امیر شهرابی‪ ،‬محسن علیخانی‪ ،‬محمدمحسن‬ ‫شـفیعی‪ ،‬ارش رحیمـی‪ ،‬محمدرضـا تاجیـک‪ ،‬امیـر‬ ‫کفلاح و وحیدرضـا قناعتیـان دراین مجموعـه ایفـای‬ ‫ت ‬ ‫نقـش می کننـد‪ .‬از «کاتـب اعظـم» به عنـوان مجموعـه ای‬ ‫یشـود‪ ،‬هرچندکـه طبـق گفتـه‬ ‫بـا سـاختار تله تئاتـر یـاد م ‬ ‫فاطمـه گـودرزی (بازیگـر این مجموعـه) و نیـز تصاویـری‬ ‫کـه از مجموعـه منتشـر شـده اسـت‪ ،‬کاتـب اعظـم کمـی بـا‬ ‫یهـای مرسـوم سـاختار تله تئاتـر فاصلـه دارد‪ .‬فاطمه‬ ‫ویژگ ‬ ‫گـودرزی درباره اینکـه این مجموعـه می توانـد اغـازی دوباره‬ ‫برای سـاخت تله تئاتر در تلویزیون محسـوب شود؟ گفت‪:‬‬ ‫نمی توانـم دراین زمینـه اظهارنظـر کنـم؛ چـون کاتب اعظم‬ ‫یتـوان ان را بازگشـتی‬ ‫یـک کار خـاص اسـت و نمی دانـم م ‬ ‫برای سـاختار تله تئاتر به تلویزیون به حسـاب اورد یا خیر‪.‬‬ ‫بااین همـه امیـدوارم این رونـد ادامـه پیدا کنـد و برای همه‬ ‫هنرمندانی که دوسـت دارند تله تئاتر بسـازند‪ ،‬راه باز باشد‬ ‫نحـوزه کار کننـد‪ .‬او بابیان اینکـه «کاتـب‬ ‫و بتواننـد درای ‬ ‫اعظـم» نخسـتین تجربه حضـورش در یک تله تئاتر اسـت‪،‬‬ ‫ً‬ ‫دربـاره این مجموعه اظهـار کرد‪ :‬تله تئاتر معموال در فضای‬ ‫یشـود امـا «کاتـب اعظـم» در فضـای بسـته‬ ‫بسـته ضبـط م ‬ ‫و اسـتودیو ضبـط نشـد‪ ،‬بلکـه در یـک جـاده و فضـای بـاز‬ ‫ضبـط شـد و لوکیشـن خاصـی داشـت‪ .‬ایـن بازیگـر تا کیـد‬ ‫کـرد‪ :‬شـیوه سـاخت مجموعـه نمایشـی «کاتـب اعظـم»‬ ‫شـبیه تله تئاتـر اسـت‪ ،‬امـا در فضـای بسـته و اسـتودیویی‬ ‫ضبـط نشـده اسـت‪ .‬گـودرزی دربـاره نقشـش در تله تئاتـر‬ ‫«کاتـب اعظـم» هـم توضیـح داد‪ :‬حیـف اسـت قصـه را لـو‬ ‫بدهـم‪ ،‬امـا به اختصـار بگویـم کـه داسـتان «کاتـب اعظـم»‬ ‫دربـاره واقعـه کربلا و امام حسـین ؟ع؟ اسـت‪ .‬این مجموعه‬ ‫سـاختار بسـیار جدیدی دارد و کارگردان به شکل متفاوتی‬ ‫به قصه نگاه کرده اسـت‪ .‬من نقش ام حسـن را ایفا کرده ام‬ ‫امـا منظـور امام حسـن ؟ع؟ نیسـت و شـخصیتی دیگـر‬ ‫است‪ .‬این شخصیت را زیاد در جریان داستان نمی بینیم‬ ‫امـا مـادرش در قصـه حضـور دارد‪ .‬وی بابیان اینکـه طرفدار‬ ‫ازسـرگیری سـاخت و پخـش تله تئاترهـا از تلویزیـون اسـت‪،‬‬ ‫تا کیـد کـرد‪ :‬خیلـی موافـق ایـن هسـتم کـه تله تئاترهـا‬ ‫به ویـژه تله تئاترهـای خـوب بـه تلویزیـون بازگردنـد‪.‬‬ ‫همـکاران ارجمنـد سـال هاپیش یادگارهـای خوبـی در‬ ‫شـبکه چهـار ب هجـا گذاشـتند‪ .‬شـبکه چهـار ان موقـع یکـی‬ ‫از شـبکه های خـوب و موفـق تلویزیونـی بـود‪ .‬گـودرزی‬ ‫درباره فعالیت های اخیرش توضیح داد‪ :‬مشـغول بازی در‬ ‫سـریال «محرمانـه» به کارگردانـی محمـود معظمی هسـتم‪.‬‬ ‫مجموعه هفت قسـمتی «کاتب اعظم»‪ ،‬از امشـب سـاعت‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫‪ 21:30‬ب هصـورت شـبانه در شـبکه دو سـیما اغـاز م ‬ ‫ن پـروژه به نویسـندگی و کارگردانی هنری مهدی غفوری‬ ‫ایـ ‬ ‫و کارگردانـی تلویزیونـی علـی عبـادی‪ ،‬بـا اقتباسـی از کتـاب‬ ‫«اعترافـات کاتـب کشت هشـده» اتفاقـات شـب تـا عصـر‬ ‫عاشـورا را از خیمـه دشـمن روایـت می کنـد‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫پیاده تا خورشید‬ ‫هم زمـان بـا فرارسـیدن اربعیـن حسـینی و تجدیـد عهـد‬ ‫عاشـقان با حماسـه قدسـی عاشـورا‪ ،‬موزه هنر های معاصر‬ ‫فلسطین فرهنگستان هنر‪ ،‬با همکاری سازمان فرهنگ و‬ ‫ِ‬ ‫ارتباطـات اسلامی‪ ،‬نمایشـگاه عکـس «پیاده تا خورشـید»‬ ‫را برگـزار می کنـد‪ .‬در این رویـداد‪ 50 ،‬قطعـه عکـس از اثـار‬ ‫منتخـب جایـزه جهانـی اربعیـن‪ ،‬از هنرمنـدان عکاسـی‬ ‫همچـون محمـد برکـت‪ ،‬حسـن هاشـم پور‪ ،‬محمدهـادی‬ ‫خسروی‪ ،‬عرفان سامان فر و فائزه بختیاری به تماشاست‪.‬‬ ‫عالقه منـدان بـرای بازدیـد از ایـن نمایشـگاه تـا ‪ ۳۱‬شـهریور‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬فرصـت دارنـد بیـن سـاعات ‪ ۱۰‬تـا ‪ ،۱۹‬به موزه هنر های‬ ‫معاصـر فلسـطین‪ ،‬به نشـانی خیابـان ولیعصـر‪ ،‬خیابـان‬ ‫بزرگمهـر‪ ،‬خیابـان بـرادران شـهید مظفـر‪ ،‬شـماره ‪،۷۴‬‬ ‫مراجعـه کننـد‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫چشم انداز‬ ‫ضرورت نگاه ویژه به حرفه خبرنگاری در اشتغال زایی‬ ‫فیلم نامه نویسیبرایتلویزیون(بخشنخست)‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫جایگاه مهم «ال گ الین نویسی»‬ ‫در خلق سریال های تلویزیونی‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫بی تردی ــد یک ــی از دغدغه ه ــای اساس ــی و مه ــم هم ــه دولت ه ــا مقول ــه‬ ‫اش ــتغال و کاس ــتن ام ــار بی ــکاران اس ــت‪ .‬این مقول ــه تنه ــا مرب ــوط ب ــه‬ ‫کشـــور مـــا نیســـت و دولتمـــردان ا کثـــر کشـــورهای دنیـــا درخص ــوص‬ ‫اش ــتغال و ایج ــاد مش ــاغل جدی ــد ب ــه اج ــرای طر ح ه ــا و برنام هه ــای‬ ‫کوتاه م ــدت‪ ،‬میان م ــدت و حت ــی درازم ــدت می پردازن ــد‪ .‬بی ــکاری زمین ــه‬ ‫اصلــی بســیاری از بزهکاری هــای موجــود در جامعــه اســت و توجــه بــه‬ ‫ته ــا باش ــد‪.‬‬ ‫مقول ــه اش ــتغال بای ــد در زم ــره اصلی تری ــن اقدام ــات دول ‬ ‫شغل یا پیشه چیست؟‬ ‫ُش ــغل ی ــا پیش ــه فعالیت ــی منظ ــم اس ــت ک ــه بـ ـه ازای دریاف ــت دس ــتمزد‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫انج ــام می ش ــود‪ .‬ی ــک ف ــرد عموم ــا ی ــک ش ــغل را ب ــا کارمن ــدی‪ ،‬داوطلب ــی‬ ‫ی ــا ش ــروع کسـ ـب وکار اغ ــاز می کن ــد‪ .‬مدت زم ــان ی ــک ش ــغل می توان ــد از‬ ‫ً‬ ‫یک س ــاعت (درم ــورد کاره ــای خ ــاص) ت ــا تم ــام ط ــول عم ــر (مث ــا درم ــورد‬ ‫برخــی قاضی هــا) بـه درازا بکشــد‪ .‬ا گــر فــردی بــرای نــوع مشــخصی از شــغل‬ ‫تربی ــت ش ــده باش ــد‪ ،‬ب ــدان حرف ــه ی ــا پیش ــه می گوین ــد‪ .‬مجموع ــه مش ــاغل‬ ‫ف ــرد درط ــول زندگ ــی ی ــا س ــال های اش ــتغال در ی ــک ش ــغل ثاب ــت‪ ،‬س ــوابق‬ ‫ً‬ ‫ـغلی ان ف ــرد را تش ــکیل می ده ــد‪ .‬معم ــوال درازای انج ــام کار ب ــه اف ــراد‬ ‫شـ ِ‬ ‫ش ــاغل دس ــتمزد پرداخ ــت می ش ــود ک ــه دس ــتمزد ممک ــن اس ــت س ــاعتی‪،‬‬ ‫روزان ــه‪ ،‬هفتگ ــی و ماهان ــه باش ــد‪.‬‬ ‫حذف برخی مشاغل و پدیدامدن مشاغل جدید‬ ‫ب ــا توس ــعه تکنول ــوژی و دان ــش و اب ــداع وس ــایل جدی ــد‪ ،‬برخ ــی مش ــاغل از‬ ‫یش ــوند و ج ــای خ ــود را ب ــه مش ــاغل جدی ــد می دهن ــد‪.‬‬ ‫گردون ــه ح ــذف م ‬ ‫کارشناســـان براین باورنـــد تـــا ســـال ‪ 2020‬بســـیاری از مشـــاغل نظی ــر‬ ‫پســـتچی‪ ،‬کارمنـــدان بانک هـــا‪ ،‬کارمنـــدان برخـــی ادارات دیگـــر وج ــود‬ ‫خارج ــی نخواهن ــد داش ــت‪ .‬البت ــه ب ــا ح ــذف برخ ــی از مش ــاغل‪ ،‬مش ــاغل‬ ‫جدی ــدی ب ــه گردون ــه اقتص ــادی اضاف ــه می ش ــوند ک ــه مش ــاغل مرتب ــط ب ــا‬ ‫فض ــای کسـ ـب وکار مج ــازی از جمل ــه ای ــن مش ــاغل هس ــتند‪.‬‬ ‫سپهر گلمکانی*‬ ‫لس ــازی‪ ،‬تهیه کنن ــدگان‬ ‫در صنع ــت سریا ‬ ‫و مدی ــران ارش ــد ش ــبکه های تلویزیون ــی‬ ‫اهمی ــت زی ــادی ب ــه «ال گ الی ــن» ی ــا «تعریف‬ ‫دوخط ــی» پ ــروژه ش ــورانر می دهن ــد و ای ــن‬ ‫یس ــت ک ــه درص ــورت نبود‬ ‫اهمی ــت‪ ،‬به قدر ‬ ‫جذابی ــت در «ال گ الی ــن» ی ــا نب ــود س ــاختار‬ ‫مناس ــب‪ ،‬تهیه کنن ــده در هم ــان گام اول‪،‬‬ ‫پ ــروژه ارائ هش ــده ازس ــوی ش ــورانر را رد‬ ‫می کند‪ .‬البته فیلم نامه نویس ــان باید بدانند‬ ‫ک ــه تفاوتی میان نگارش «ال گ الین» س ــریال‬ ‫و «ال گ الی ــن» فیل ــم وج ــود دارد‪.‬‬ ‫«ال گ الین» در صنعت هالی ــوود قدرت زیادی‬ ‫دارد‪ ،‬چ ــون نش ــان دهنده اولی ــن ارتباط مدیر‬ ‫برنام ــه‪ ،‬تهیه کنن ــده اجرای ــی‪ ،‬تهیه کنن ــده‪،‬‬ ‫یس ــت که در‬ ‫کارگ ــردان و بازیگ ــر ب ــا فیلم نامه ا ‬ ‫وضعی ــت بررس ــی ق ــرار دارد‪« .‬ال گ الی ــن» باید‬ ‫حدود ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬کلمه باش ــد تا فیلم نامه نویس‬ ‫مس ــازی‪،‬‬ ‫بتوان ــد ان را ب ــه ش ــرکت های فیل ‬ ‫اس ــتودیوها‪ ،‬ش ــبکه ها و پخش کنند هه ــا‬ ‫بفروش ــد‪« .‬ال گ الی ــن» هس ــته اصل ــی ط ــرح‬ ‫فیلم نامه نوی ــس اس ــت و بای ــد ش ــامل معرفی‬ ‫نه ــای داس ــتان پ ــروژه‬ ‫ش ــخصیت ها و قهرما ‬ ‫مدنظ ــر باش ــد‪ .‬متاس ــفانه‪ ،‬ه ــر فیلم نامـ ـه ای‬ ‫توس ــط اف ــراد مرجع یا ش ــاخص صنع ــت فیلم‬ ‫یش ــود‪ .‬همچنی ــن‬ ‫و تلویزی ــون خوان ــده نم ‬ ‫چنانچه فیلم نامه از نظ ــام فیلترینگ هالیوود‬ ‫یک ــه خوانن ــدگان حرفـ ـه ای‪ ،‬دس ــتیاران‬ ‫(جای ‬ ‫و کارام ــوزان اث ــر را موردمطالع ــه می دهن ــد)‬ ‫عب ــور کن ــد‪ ،‬بازه ــم کلی ــه محت ــوای س ــناریو‬ ‫یش ــود‪ .‬فیلم نامه های‬ ‫به طورکامل بررس ــی نم ‬ ‫لس ــازی‬ ‫تلویزیون ــی زی ــادی در صنع ــت سریا ‬ ‫یش ــوند‪ .‬تنه ــا اف ــرادی‬ ‫حال حاض ــر نوش ــته م ‬ ‫ب ــا رزومه بس ــیارقوی توانایی ارس ــال فیلم نامه‬ ‫ب ــه اف ــراد ش ــاخص و بازیگ ــران شناخت هش ــده‬ ‫را دارن ــد؛ ام ــا «ال گ الی ــن» می توان ــد اب ــزار‬ ‫قدرتمن ــدی ب ــرای جایگزینی مس ــیر طوالنی و‬ ‫منسوخ شده هالیوود باش ــد‪ .‬یک «ال گ الین»‬ ‫ق ــوی می توان ــد بازیگ ــر مط ــرح را به خود جلب‬ ‫یس ــت که‬ ‫کند‪ .‬نی ــز «ال گ الی ــن» اولین ارتباط ‬ ‫تهیه کنن ــدگان و بازیگ ــران ب ــا پ ــروژه تلویزیونی‬ ‫ش ــورانر خواهن ــد داش ــت؛ ام ــا همان طورک ــه‬ ‫شت ــر گفتی ــم؛ تفاوت ــی می ــان ن ــگارش‬ ‫پی ‬ ‫«ال گ الی ــن» ی ــک س ــریال و «ال گ الی ــن» یک‬ ‫فیلم اس ــت‪.‬‬ ‫اصول نگارش «الگ الین»‬ ‫ته ــای ظری ــف بی ــن‬ ‫پیش از اینک ــه ب ــه تفاو ‬ ‫«ال گ الی ــن» س ــریال و «ال گ الی ــن» فیل ــم‬ ‫س ــینمایی بپردازی ــم‪ ،‬بهت ــر اس ــت م ــروری ب ــر‬ ‫اص ــول ن ــگارش «ال گ الی ــن» داش ــته باش ــیم‪.‬‬ ‫ابت ــدا فیلم نامه نوی ــس نبای ــد تص ــور کن ــد ک ــه‬ ‫کلی ــه داس ــتان را بای ــد در ی ــک ی ــا دو جمل ــه‬ ‫بگنجان ــد‪ .‬ای ــن‪ ،‬طریق ــه نوش ــتن صحی ــح‬ ‫«ال گ الی ــن» نیس ــت‪ .‬در «ال گ الین» تنها باید‬ ‫مفه ــوم اصل ــی ط ــرح و جای ــگاه ش ــخصیت ها‬ ‫نه ــا) ذک ــر ش ــود‪ .‬فیلم نامه نویس بهتر‬ ‫(قهرما ‬ ‫اس ــت که نس ــخه های پیش نوی ــس متعددی‬ ‫از «ال گ الی ــن» مدنظ ــر خود بنویس ــد تا ببیند‬ ‫نش ــکل جری ــان‬ ‫چه حرف های ــی به بهتری ‬ ‫می یابن ــد و ب ــا یکدیگ ــر ارتباط برق ــرار می کنند‪.‬‬ ‫فیلم نامه نوی ــس بای ــد به خاطر داش ــته باش ــد‬ ‫به کارگی ــری از عناص ــر ش ــخصیت های مکمل‪،‬‬ ‫شه ــا‬ ‫شه ــا‪ ،‬چرخ ‬ ‫داس ــتان های فرع ــی‪ ،‬پیچ ‬ ‫و افش ــا گری ها در «ال گ الی ــن» اجتن ــاب کند‪.‬‬ ‫اشنایی با ساختار معمول «الگ الین»‬ ‫س ــاختار ی ــک «ال گ الین» مناس ــب بای ــد پیرو‬ ‫موارد زیر باش ــد‪:‬‬ ‫وقتی (حادثه تحریک کننده رخ می دهد ‪)...‬‬ ‫یک فرد (نوع شخصیت ‪)...‬‬ ‫باید (تعریف هدف ‪)...‬‬ ‫پیش از (شرح خطرها‪ ،‬موانع و عواقب ‪)...‬‬ ‫ا کن ــون موارد ف ــوق را در یک نمون ــه (ال گ الین‬ ‫س ــریال «اوزارک») موردبررس ــی قرار می دهیم‪:‬‬ ‫یش ــود‬ ‫«وقت ــی ی ــک مش ــاور مال ــی متوج ــه م ‬ ‫زندگ ــی خان ــواده اش درخط ــر اس ــت‪ ،‬او بای ــد‬ ‫ان ها را از ش ــیکا گو به اوزارک میس ــوری منتقل‬ ‫کند ت ــا مش ــتری اش‪ ،‬رئیس کارتل م ــواد مخدر‬ ‫را پی ــش از انقضای اعتبار خ ــود نزد او‪ ،‬با انجام‬ ‫لش ــویی به مبل ــغ ‪ ۵۰۰‬میلی ــون دالر ط ــی‬ ‫پو ‬ ‫جس ــال راض ــی نگ ــه دارد»‪.‬‬ ‫پن ‬ ‫«ال گ الی ــن» ف ــوق هم ــراه ب ــا س ــایر متغیره ــا‪،‬‬ ‫فرم ــول اصلی ن ــگارش این «تعری ــف دوخطی»‬ ‫را ش ــکل می دهن ــد ک ــه می تواند در ش ــروع به‬ ‫فیلم نامه نوی ــس ت ــازه کار کم ــک کن ــد‪ .‬البت ــه‬ ‫ای ــن فرمول ــی نیس ــت ک ــه فیلم نامه نوی ــس‬ ‫صش ــده‪ ،‬تنها جاهای‬ ‫باتکی هب ــر واژگان مشخ ‬ ‫خال ــی را ُپ ــر و تظاه ــر کن ــد ی ــک «ال گ الی ــن»‬ ‫درس ــت خل ــق ک ــرده‪ .‬ای ــن فرم ــول ب هس ــادگی‬ ‫ب ــه فیلم نامه نوی ــس اج ــازه می دهد ت ــا حادثه‬ ‫ک‪ /‬درگی ــری اصل ــی‪ ،‬قهرمان (ه ــا)‪ ،‬هدف‬ ‫محر ‬ ‫داس ــتان و موانع اصلی را شناس ــایی کند‪ .‬پس‬ ‫از تکمی ــل نس ــخه پیش نوی ــس «ال گ الی ــن»‪،‬‬ ‫ا کن ــون فیلم نامه نوی ــس بای ــد تغییرات ــی در‬ ‫واژگان و س ــاختار جمل ــه ایج ــاد کن ــد و ان را تا‬ ‫حتی االم ــکان کوت ــاه‪ ،‬ج ــذاب و ب ــه نقطـ ـه ای‬ ‫دقیق برس ــاند تا باعث ش ــود خوانن ــده تمایل‬ ‫بیش ــتری نس ــبت به خواندن و ش ــنیدن سایر‬ ‫شه ــای داس ــتان از خ ــود نش ــان ده ــد‪.‬‬ ‫بخ ‬ ‫حش ــده ال گ الین س ــریال‬ ‫ا کن ــون نس ــخه اصال ‬ ‫«اوزارک» را در ادام ــه می خوانی ــد‪:‬‬ ‫«یک مش ــاور مال ــی‪ ،‬خانواده اش را از ش ــیکا گو‬ ‫ب ــه اوزارک میس ــوری منتقل می کن ــد؛ جایی که‬ ‫جس ــال‪ ۵۰۰ ،‬میلی ــون دالر‬ ‫بای ــد در م ــدت پن ‬ ‫لش ــویی کن ــد ت ــا ی ــک رئی ــس کارت ــل مواد‬ ‫پو ‬ ‫مخ ــدر را راض ــی نگ ــه دارد»‪.‬‬ ‫دایره واژگانی یک «الگ الین»‬ ‫فیلم نامه نوی ــس بهت ــر اس ــت در ن ــگارش‬ ‫«ال گ الی ــن»‪ ،‬از ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬کلمه اس ــتفاده کند و‬ ‫تاجایی که ممکن اس ــت به قان ــون ‪ ۲۵‬کلمه ای‬ ‫«ال گ الی ــن» پایبن ــد باش ــد‪ .‬انج ــام درس ــت‬ ‫این ام ــر زم ــان زی ــادی را می طلب ــد؛ ام ــا وقت ــی‬ ‫فیلم نامه نوی ــس ش ــروع ب ــه شناس ــایی عناصر‬ ‫اصل ــی «ال گ الین» خ ــود کند‪ ،‬ح ــذف کلمات‬ ‫اضاف ــه و زائد برای او اس ــان تر خواهد ش ــد‪ .‬در‬ ‫کنار رعایت س ــاختار اولی ــه‪ ،‬اولین پیش نویس‬ ‫ال گ الی ــن س ــریال «اوزارک» دربرگیرن ــده ‪۴۶‬‬ ‫کلم ــه ب هج ــا ب ــود؛ ام ــا «ال گ الی ــن» رس ــمی‬ ‫ی ــک س ــریال تلویزیون ــی بای ــد ب ــه ‪ ۲۶‬کلم ــه‬ ‫خالص ــه ش ــود؛ م ــوردی ک ــه در نمون ــه دوم‬ ‫مش ــاهده ش ــد‪ .‬نوش ــتن «ال گ الی ــن» جذاب‬ ‫و موث ــر ب ــا ازمون وخط ــای بس ــیاری هم ــراه‬ ‫اس ــت‪ .‬فیلم نامه نوی ــس بای ــد در ق ــدم اول ب ــا‬ ‫س ــاختار معمول یک «ال گ الین» اش ــنا ش ــود‬ ‫ـرح خود را شناس ــایی کند؛‬ ‫ت ــا عناصر‬ ‫ِ‬ ‫درون ط ـ ِ‬ ‫ـاختار‬ ‫ـری ان عناصر در س ـ‬ ‫محل قرارگی ـ ِ‬ ‫ِ‬ ‫س ــپس ِ‬ ‫جمل ــه را طب ــق مش ــاهدات او تغیی ــر ده ــد‪.‬‬ ‫ی ــک فیلم نامه نوی ــس بای ــد نزدی ــک ‪ 10‬ت ــا ‪20‬‬ ‫نس ــخه «ال گ الی ــن» بنویس ــد‪ ،‬س ــپس هم ــه‬ ‫نه ــا را م ــرور و برجس ــته ترین عناص ــر را ب ــا‬ ‫ا ‬ ‫یکدیگ ــر ادغام کن ــد‪ .‬فیلم نامه نوی ــس با انجام‬ ‫یش ــود دو ت ــا‬ ‫ایـ ـن روش‪ ،‬به تدری ــج متوج ــه م ‬ ‫س ــه نس ــخه از «ال گ الی ــن»‪ ،‬دارای عناص ــری‬ ‫هس ــتند که می تواند با ادغ ــام ان ها به بهترین‬ ‫نس ــخه «ال گ الی ــن» مدنظ ــر خود برس ــند‪.‬‬ ‫عناصر یک سریال تلویزیونی‬ ‫باتوج هب ــه اش ــنایی فیلم نامه نوی ــس ب ــا اصول‬ ‫و س ــاختار معم ــول «ال گ الی ــن»‪ ،‬بای ــد تفاوت‬ ‫می ــان «ال گ الین» یک س ــریال ب ــا «ال گ الین»‬ ‫یک اثر س ــینمایی را اشکار کنیم‪ .‬شناخت این‬ ‫تفاوت س ــاده اس ــت‪« :‬ال گ الین» س ــریال های‬ ‫تلویزیون ــی دربرگیرن ــده ش ــخصیت ها و‬ ‫نه ــای ج ــذاب اس ــت‪ .‬دو عنص ــر مذکور‪،‬‬ ‫جها ‬ ‫پرطرفدارتری ــن اپیزودهای پایل ــوت تلویزیونی‬ ‫را ایج ــاد می کنن ــد‪ .‬مدی ــوم تلویزی ــون برخالف‬ ‫مدی ــوم س ــینما‪ ،‬تنه ــا ب ــه ارائ ــه ط ــرح ب ــه‬ ‫یش ــود؛ بلکه‬ ‫تهیه کنن ــده ی ــا ش ــبکه خت ــم نم ‬ ‫م ــدارک دیگ ــری نی ــز ب ــرای خل ــق ی ــک پ ــروژه‬ ‫تلویزیون ــی جاه طلب باید به ان ها داده ش ــود‪.‬‬ ‫طرح‬ ‫تنها ابزار معرفی پروژه تلویزیونی نیست‬ ‫ط ــرح و اید هه ــای س ــریال در ه ــر فص ــل تغییر‬ ‫می کند‪ .‬در فص ــل اول «اوزارک»‪ ،‬طرح س ــریال‬ ‫یس ــت که در حومه‬ ‫پیرامون خانواده ثروتمند ‬ ‫نه ــا مجبور‬ ‫ش ــهر ش ــیکا گو زندگی می کنن ــد‪ .‬ا ‬ ‫یش ــوند تمام دارایی های خود را رها کنند تا‬ ‫م ‬ ‫ب ــه دنیای عجیب اوزارک میس ــوری پناه ببرند‪.‬‬ ‫نه ــا برای اینک ــه اعتب ــار ازدست رفت هش ــان را‬ ‫ا ‬ ‫بازگردانند‪ ،‬تصمی ــم می گیرن ــد ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر‬ ‫لش ــویی کنند‪.‬‬ ‫را ب ــرای کارت ــل مواد مخ ــدر پو ‬ ‫نح ــال‪ ،‬ط ــرح س ــریال «اوزارک» از فص ــل‬ ‫باای ‬ ‫دوم تغیی ــر می کند؛ ا کن ــون ان ها به عنوان یک‬ ‫خان ــواده معمول ــی در اوزارک زندگ ــی می کنند؛‬ ‫ام ــا بای ــد خواس ــته های کارت ــل مواد مخ ــدر را‬ ‫ب ــا جنایت ــکاران محل ــی قدرتمند وف ــق دهند‪.‬‬ ‫این تف ــاوت میان ی ــک فیلم س ــینمایی و یک‬ ‫یس ــت؛ یک فیل ــم دارای یک‬ ‫س ــریال تلویزیون ‬ ‫یس ــت ک ــه ان در م ــدت‬ ‫ط ــرح اصل ــی و مرکز ‬ ‫یش ــود؛ ام ــا ی ــک س ــریال‪،‬‬ ‫دوس ــاعت ارائ ــه م ‬ ‫به رغ ــم تکی هب ــر ط ــرح ابتدایی خ ــود‪ ،‬درطول‬ ‫ه ــر فصل تکام ــل می یاب ــد‪ .‬پس ب ــرای نگارش‬ ‫«ال گ الی ــن» تلویزیون ــی‪ ،‬ط ــرح ان چن ــان‬ ‫جای ــگاه مهمی ندارد‪ .‬به جایش‪ ،‬ش ــخصیت ها‬ ‫و جهان های ج ــذاب و منحصرب هف ــرد‪ ،‬عوامل‬ ‫مح ــرک «ال گ الین» هس ــتند‪.‬‬ ‫عنصر اول؛ شخصیت های جذاب‬ ‫ش ــخصیت هایی مانن ــد «والت ــر وای ــت»‬ ‫(بریکین ــگ بد)‪« ،‬س ــاول گودمن» (بهتر اس ــت‬ ‫ب ــا س ــاول تم ــاس بگیری ــد)‪« ،‬تون ــی س ــوپرانو»‬ ‫(خانـــواده ســـوپرانو)‪« ،‬دان دریپـــر» (مـــردان‬ ‫منطق ــه مدیس ــون)‪« ،‬مایکل اس ــکات» (اداره)‬ ‫و «مارت ــی بی ــرد» (اوزارک)‪ ،‬دالیلی ان ــد ک ــه‬ ‫یش ــود س ــریال های ف ــوق موردتوجه‬ ‫باع ــث م ‬ ‫مخاطب ــان ق ــرار گیرن ــد‪ .‬بهتری ــن قهرمان ــان‬ ‫س ــریال های تلویزیون ــی عیب ونقص ــی دارن ــد‬ ‫یش ــوند‪ .‬ای ــن‬ ‫و م ــدام دچ ــار کش ــمکش م ‬ ‫قهرمان ــان دوست داش ــتنی هـ ـر دو کش ــمکش‬ ‫درون ــی و خارج ــی را تجربه می کنن ــد‪ .‬این مورد‬ ‫را می توان در س ــریال های کمدی و سیتکام ها‬ ‫یس ــت ک ــه‬ ‫ه ــم مش ــاهده ک ــرد‪ .‬ای ــن‪ ،‬مورد ‬ ‫س ــریال ها ب ــرای مخاطب ج ــذاب و قانع کننده‬ ‫یش ــوند‪ .‬مخاط ــب در س ــریال های درام‬ ‫م ‬ ‫مانند «مردگان متحـــرک»‪« ،‬بازی تاج وتخت»‪،‬‬ ‫«ای ــن م ــا هس ــتیم» و «الس ــت»؛ و کم ــدی‬ ‫مانن ــد «دوس ــتان»‪« ،‬خان ــواده م ــدرن»‪،‬‬ ‫«اش ــنایی ب ــا م ــادر» و «دنی ــای مالک ــوم»‪،‬‬ ‫سه ــا و ماجراجوی ــی ش ــخصیت های‬ ‫قو ‬ ‫چندالی ــه را می بینن ــد‪ .‬وقت ــی فیلم نامه نویس‬ ‫ب ــا ش ــخصیت های متع ــدد س ــروکار دارد که در‬ ‫ه ــر قس ــمت کان ــون توجه داس ــتان هس ــتند‪،‬‬ ‫بک ــردن پویایی ها‬ ‫بای ــد از ترفندی ب ــرای جذا ‬ ‫اس ــتفاده نمای ــد‪ .‬فیلم نامه نوی ــس بهتر اس ــت‬ ‫با تف ــاوت موج ــود در همه ش ــخصیت ها بازی‬ ‫یت ــوان در هر ژان ــری به کار‬ ‫کند‪ .‬ای ــن ترفند را م ‬ ‫گرف ــت؛ بنابرای ــن‪ ،‬وقت ــی ش ــورانر درحال تولید‬ ‫یس ــت‪ ،‬او باید در انتخاب‬ ‫یک سریال تلویزیون ‬ ‫ویژگی ش ــخصیت ها دق ــت زیادی بـ ـه کار ببرد‪.‬‬ ‫فیلم نامه نوی ــس می توان ــد ب ــا ال گ الین ــش‪،‬‬ ‫نش ــکل‬ ‫پویای ــی ش ــخصیت ها را به بهتری ‬ ‫ممک ــن نش ــان دهد‪.‬‬ ‫عنصر دوم؛ جهان های جذاب‬ ‫تش ــونده در «ال گ الی ــن»‬ ‫دومی ــن عنص ــر یاف ‬ ‫فیلم نامه نویس‪ ،‬اش ــاره به جه ــان درگیرکننده‬ ‫و ج ــذاب اس ــت ک ــه ش ــخصیت ها در ان‬ ‫به دنب ــال انج ــام اه ــداف خ ــود هس ــتند‪.‬‬ ‫برخ ــورد بی ــن ث ــروت و عدال ــت نافرج ــام در‬ ‫اوزارک‪ ،‬مافیـــا‪ ،‬قاچاق مواد مخـــدر‪ ،‬جامعه ای‬ ‫دیکتات ــوری ک ــه زن ــان در ان توس ــط م ــردان‬ ‫یه ــای اخرالزمان ــی‪،‬‬ ‫یش ــوند‪ ،‬زامب ‬ ‫تحقی ــر م ‬ ‫اوج کاره ــای تبلیغات ــی در ده ــه ‪ ۶۰‬امری ــکا‪،‬‬ ‫زندگ ــی اداری‪ ،‬اپارتمان ــی مجل ــل در اس ــمان و‬ ‫نه ــا جهان های ــی هس ــتند ک ــه ب هط ــرز‬ ‫‪ ...‬ای ‬ ‫درخش ــانی با ش ــخصیت های جذاب مطابقت‬ ‫دارن ــد‪ .‬ش ــبکه ‪ HBO‬در اغ ــاز کار‪ ،‬تمرکز خود را‬ ‫از تولید س ــریال های طر ح مح ــور کاهش داد و‬ ‫ب هج ــای ان جهان های ــی را خل ــق کرد ک ــه برای‬ ‫مخاطب ــان ج ــذاب به نظ ــر این ــد؛ مخاط ــب‬ ‫به خوب ــی در «خان ــواده س ــوپرانو» (اش ــاره ب ــه‬ ‫یه ــا» (اش ــاره ب ــه بازیگران‬ ‫مافیاه ــا)‪« ،‬دوروبر ‬ ‫مطرح هالیوود)‪«َ ،‬بری» (اش ــاره به کش ــمکش‬ ‫بازیگران در هالیوود)‪« ،‬فوتبالیســـت ها» (اشاره‬ ‫به زندگی اش ــرافی بازیکنان فوتب ــال امریکایی)‬ ‫و «دره س ــیلیکون» (اش ــاره ب ــه کارمن ــدان‬ ‫نه ــای منحصربه فرد‬ ‫صنع ــت فن ــاوری)‪ ،‬جها ‬ ‫نش ــکل ممک ــن تجرب ــه می کن ــد‪.‬‬ ‫را به بهتری ‬ ‫ازسوی دیگر‪« ،‬نتفلیکس» جهان های ویژه ای‬ ‫ب ــرای مخاطب ــان میلیون ــی خ ــود خل ــق ک ــرده‬ ‫اس ــت؛ ای ــن جهان ها به خوبی در س ــریال های‬ ‫«اوزارک» (اشـــاره بـــه اوزرا ک میســـوری)‪،‬‬ ‫«نارکوها» (اش ــاره ب ــه قاچاقچیان م ــواد مخدر‬ ‫در کلمبی ــا و مکزیک)‪« ،‬نارنج ــی رنگ محبوب‬ ‫ُ‬ ‫م ــن اس ــت» (زن ــدان زن ــان) و «گلو» (اش ــاره به‬ ‫ُ‬ ‫کش ــتی حرفـ ـه ای زن ــان در ده ــه ‪ )۸۰‬به تصوی ــر‬ ‫یش ــوند‪ .‬فیلم نامه نوی ــس بای ــد‬ ‫کش ــیده م ‬ ‫جهان ــی جذاب ب ــرای پ ــروژه تلویزیونی مدنظر‬ ‫خود ترس ــیم کن ــد‪ .‬او باید جه ــان مدنظرش را‬ ‫در «ال گ الی ــن» برای خواننده مش ــخص کند‪.‬‬ ‫نمونه های الگ الین‬ ‫سریال های مطرح تلویزیونی‬ ‫نه ــای‬ ‫وج ــود ش ــخصیت های ج ــذاب و جها ‬ ‫منحصربه فرد در بدنه س ــریال ها ضروری ست‪.‬‬ ‫فیلم نامه نوی ــس اغل ــب می توان ــد ایـ ـن کار‬ ‫را ب ــا به کارگی ــری ی ــک واژه ی ــا عب ــارت انج ــام‬ ‫ده ــد؛ به خص ــوص وقت ــی «ال گ الی ــن» بای ــد‬ ‫ت ــا حتی االم ــکان کوت ــاه و قانع کنن ــده باش ــد‪.‬‬ ‫برخ ــی س ــریال های تلویزیون ــی بیش ــتر روی‬ ‫ش ــخصیت (های) ج ــذاب تمرک ــز می کنن ــد؛‬ ‫یک ــه برخ ــی بیش ــتر ب ــر ترس ــیم دنی ــای‬ ‫درحال ‬ ‫یش ــوند‪.‬‬ ‫وی ــژه و پرحادث ــه معط ــوف م ‬ ‫«ال گ الی ــن» ی ــک فیلم نامه نوی ــس می توان ــد‬ ‫ای ــن تع ــادل و تمرکز را منعکس کن ــد‪ .‬درادامه‪،‬‬ ‫چن ــد «ال گ الی ــن» از مطر ح ترین س ــریال های‬ ‫تلویزیون ــی را ب ــرای عالقه من ــدان اورده ای ــم ت ــا‬ ‫ب ــا مش ــاهده نمون هه ــا؛ ب ــا س ــاختار‪ ،‬ب ــازی ب ــا‬ ‫نه ــا اش ــنا ش ــوند‪:‬‬ ‫کلم ــات و اه ــداف ا ‬ ‫«خانواده سوپرانو»‬ ‫ُ‬ ‫(شبکه اچ بی ا‪)۲۰۰۷-۱۹۹۹ ،‬‬ ‫تونی س ــوپرانو‪ ،‬رئیس اوباش «نیوجرس ــی»‪ ،‬با‬ ‫مسائل ش ــخصی و حرفه ای خانه و محیط کار‬ ‫س ــروکار دارد که ب ــر وضعیت روح ــی و روانی او‬ ‫یگ ــذارد؛ مس ــئله ای که او را ب هس ــمت‬ ‫تاثی ــر م ‬ ‫مش ــاوره روان پزشکی س ــوق می دهد‪.‬‬ ‫«بازی تاج وتخت»‬ ‫ُ‬ ‫(شبکه اچ بی ا‪)۲۰۱۹-۲۰۱۱ ،‬‬ ‫ُ‬ ‫ن ــه خان ــواده نجی ــب ب ــرای کنت ــرل س ــرزمین‬ ‫«وس ــتروس» م ــدام ب ــا یکدیگ ــر می جنگن ــد؛‬ ‫یک ــه ی ــک دش ــمن قدیم ــی پ ــس از‬ ‫درحال ‬ ‫یگ ــردد‪.‬‬ ‫نس ــال خفت ــه ب ــه جه ــان بازم ‬ ‫هزارا ‬ ‫«روش کامینسکی»‬ ‫(شبکه نتفلیکس‪)۲۰۲۱-۲۰۱۸ ،‬‬ ‫ی ــک بازیگ ــر س ــالخورده ک ــه مدت هاپی ــش‬ ‫مش ــهور ب ــوده اس ــت؛ ا کن ــون به عن ــوان ی ــک‬ ‫مرب ــی بازیگ ــری امرارمع ــاش می کن ــد‪.‬‬ ‫«بریکینگ بد‪ /‬افسارگسیخته»‬ ‫(شبکه ای ام سی‪)۲۰۱۳-۲۰۰۸ ،‬‬ ‫معل ــم ش ــیمی دبیرس ــتان ک ــه به س ــرطان ریه‬ ‫غیرقابل درم ــان مبتال ش ــده‪ ،‬تصمی ــم می گیرد‬ ‫ب ــرای تضمین این ــده خانواده خود ب ــه تولید و‬ ‫ف ــروش مت امفتامی ــن روی اورد‪.‬‬ ‫َ‬ ‫«بری»‬ ‫ُ‬ ‫(شبکه اچ بی ا‪)2018 ،‬‬ ‫ی ــک ادمک ــش از «می ــد ِوس ــت» ب ــه‬ ‫«لس انجل ــس» نق ــل و م ــکان می کن ــد و در‬ ‫صحن ــه هنره ــای دراماتی ــک ش ــهر گرفت ــار‬ ‫می ش ــو د ‪.‬‬ ‫«فرار از زندان»‬ ‫(شبکه فا کس‪)۲۰۰۹-۲۰۰۵ ،‬‬ ‫ی ــک مهن ــدس س ــازه خ ــود را در زندان ــی‬ ‫می ان ــدازد تا ب ــرادر به اش ــتباه محکوم به اعدام‬ ‫را از انج ــا نج ــات ده ــد‪.‬‬ ‫«متمایل به سیاه»‬ ‫(شبکه ای بی سی‪)۲۰۲۲-۲۰۱۴ ،‬‬ ‫ی ــک م ــرد خان ــواده درت ــاش اس ــت حی ــن‬ ‫ً‬ ‫گک ــردن فرزندان ــش در محلـ ـه ای عمدت ــا‬ ‫بزر ‬ ‫سیاه پوس ــت و فقی ــر‪ ،‬مفهوم هوی ــت فرهنگی‬ ‫را به دس ــت اورد‪.‬‬ ‫*ترجمه از ‪ScreenCraft‬‬ ‫پاورقی‬ ‫همچن ــان مع ــادل واح ــد و مش ــخصی از واژه‬ ‫‪ Logline‬در لغت نامه فارس ــی یافت نمی شود؛‬ ‫پ ــس باتوج هب ــه ماهی ــت ان‪ ،‬مع ــادل «تعریف‬ ‫دوخط ــی» را ب ــرای ای ــن واژه دراین مقال ــه‬ ‫انتخاب ک ــرده ام‪.‬‬ ‫«ش ــورانر» نی ــز در زب ــان فارس ــی مع ــادل‬ ‫ن ــدارد‪ .‬ویکی پدی ــا ان را تهیه کنن ــده اصل ــی‬ ‫تلویزی ــون ترجم ــه ک ــرده اس ــت‪ .‬این اف ــراد در‬ ‫ایاالت متح ــده به عن ــوان تهیه کنن ــده اجرای ــی‬ ‫و در جوام ــع دیگ ــر مانن ــد کان ــادا ی ــا انگلی ــس‬ ‫به اختص ــار به عن ــوان تهیه کنن ــده ش ــناخته‬ ‫می ش ــوند‪.‬‬ ‫مع ــادل فارس ــی واژه «پایل ــوت» در صنع ــت‬ ‫لس ــازی به اپیزود ازمایش ــی تعبیر ش ــده‪.‬‬ ‫سریا ‬ ‫اپی ــزود پایل ــوت‪ ،‬هم ــان اپی ــزود ابتدای ــی یک‬ ‫س ــریال اس ــت ک ــه جه ــان و ش ــخصیت های‬ ‫اصلی اث ــر را نش ــان می دهد‪ .‬این اپی ــزود برای‬ ‫ش ــبکه پخش کنن ــده جنب ــه ازمایش ــی دارد؛‬ ‫چون درص ــورت موفقی ــت این اپیزود‪ ،‬ش ــبکه‬ ‫تصمی ــم ب ــه ادام ــه تولی ــد س ــریال می گیرد‪.‬‬ ‫حرفه خبرنگاری‬ ‫خبرنـــگار کیســـت؟ خبرنـــگار فردی ســـت که امـــوزش الزم را در رش ــته‬ ‫خبرنـــگاری فرا گرفتـــه و بـــا داشـــتن اســـناد و مدرک هـــای معتبـــر حرف ــه‬ ‫خبرنـــگاری پـــا بـــه عرصـــه فعالیت هـــای خبرنـــگاری در ســـایه ش ــرایط‬ ‫خ ــاص می گ ــذارد‪ .‬در تعری ــف دیگ ــری از خبرن ــگار چنی ــن ام ــده‪« :‬خبرن ــگار‬ ‫فردی سـ ـت که به خاط ــر ا گاه س ــاختن م ــردم از رویداده ــا و موضو عه ــای‬ ‫مختل ــف ک ــه ب ــه سرنوش ــت ج ــان و کشورش ــان ارتب ــاط می گی ــرد‪ ،‬ب ــا قب ــول‬ ‫خطرهــای جانــی‪ ،‬خانــه و کاشــانه خــود را تــرک گفتــه و جهــت جم ـع اوری‬ ‫خبره ــا و اطالع ــات در ناامن تری ــن نق ــاط کش ــور خوی ــش منطق ــه و حت ــی‬ ‫در گوشـــه وکنار جهـــان رفتـــه و اطالعـــات را بـــه خـــور صنـــف مخاطب ــان‬ ‫می دهــد»‪ .‬باتوجه بــه ایــن تعاریــف و حساســیت حرفــه خبرنــگاری انتظــار‬ ‫اس ــت ای ــن حرف ــه در زم ــره ح ــرف معتب ــر و دارای حق ــوق و مزای ــای مکف ــی‬ ‫ً‬ ‫باشــد؛ امــا عمــا چنیــن نیســت و در کشــور مــا کســی بــه حرفــه خبرنــگاری‬ ‫به عنـــوان یـــک شـــغل دارای درامـــد ثابـــت نـــگاه نمی کنـــد‪ .‬بـــا وج ــود‬ ‫کمب ــود ش ــغل در جامع ــه و نی ــاز ب ــه ایج ــاد مش ــاغل جدی ــد‪ ،‬متاس ــفانه‬ ‫توج ــه ت ــاش ج ــدی درجه ــت حف ــظ و احی ــای برخ ــی مش ــاغل موج ــود‬ ‫نی ــز ص ــورت نمی گی ــرد ک ــه ع ــدم رف ــع این معض ــل باع ــث کاه ــش راندم ــان‬ ‫کاری و ازس ــوی ی دسـ ـت یازیدن ب ــه مش ــاغل س ــایه و ش ــغل دوم و س ــوم‬ ‫می ش ــود و ای ــن س ــیکل معی ــوب همچن ــان ادام ــه می یاب ــد‪ .‬دردمندان ــه‬ ‫ایـــن ســـاختار معیـــوب در حرفـــه خبرنـــگاری بیـــش از ســـایر مش ــاغل‬ ‫به چشـــم می خـــورد و به شـــدت نیـــز درحال گســـترش و توســـعه اس ــت‪.‬‬ ‫درصورتی کـــه حرفـــه خبرنـــگاری یکـــی از حرفه هـــای پـــرارزش اســـت ک ــه‬ ‫باتوجه ب ــه اهمی ــت مقول ــه خب ــر و خبررس ــانی‪ ،‬جای ــگاه رس ــمی ای ــن حرف ــه‬ ‫هی ـچ گاه متزل ــزل نخواه ــد ش ــد و حرف ــه خبرن ــگاری تح ــت هی ــچ ش ــرایط ب ــا‬ ‫خطــر نابــودی مواجــه نخواهــد شــد؛ امــا متاســفانه نــگاه متولیــان امــر بــه‬ ‫حرف ــه خبرن ــگاری خیل ــی س ــطحی و ابتدایی س ــت و همی ــن ن ــگاه باع ــث‬ ‫ش ــده ت ــا ای ــن حرف ــه در کش ــور م ــا به عن ــوان ش ــغل دوم و س ــوم و حت ــی‬ ‫شـــغل تزئینـــی و فانتـــزی درنظـــر گرفتـــه شـــود‪ .‬دراین راســـتا بیش ــترین‬ ‫اس ــیب متوج ــه خبرن ــگاران و روزنامه ن ــگاران و خانواده ه ــای ان ــان اس ــت‬ ‫ک ــه به هیچ عن ــوان درام ــد و دستمزدش ــان ب ــا وظای ــف محول ــه همخوان ــی‬ ‫ن ــدارد‪ .‬ش ــغلی ک ــه به لح ــاظ امنیت ــی در رده حس ــاس ترین و امنیتی تری ــن‬ ‫مش ــاغل ق ــرار دارد و ف ــرد بای ــد پاس ــخگوی جزئی تری ــن کلم ــات ی ــا عالئ ــم‬ ‫نگارش ــی به کاررفت ــه در مقال ــه ی ــا خب ــر باش ــد‪ ،‬به هیچ عن ــوان دارای امنی ــت‬ ‫شـــغلی نیســـت تاجایی کـــه نمی تـــوان ازنظـــر درامـــدی کلمـــه شـــغل ی ــا‬ ‫حرف ــه را ب ــر روی ان نه ــاد‪.‬‬ ‫درامد خبرنگاران در کشور‬ ‫درحالی ک ــه درام ــد ماهان ــه ی ــک خبرن ــگار در کش ــورهای غرب ــی بی ــن ‪ 30‬ت ــا‬ ‫‪ 60‬هــزاردالر در ســال اســت در ایــران درامــد متوســط درامــد خبرنــگاران در‬ ‫س ــال بی ــن ‪ 10‬ت ــا ‪ 20‬میلیون توم ــان اس ــت! البت ــه این مبل ــغ ه ــم مرب ــوط ب ــه‬ ‫شــهرهای بــزرگ اســت و در شــهرهای کوچــک کســب همیــن درامــد ناچیــز‬ ‫ً‬ ‫ه ــم تقریب ــا ب ــه ی ــک ش ــوخی ش ــبیه اس ــت‪ .‬خبرن ــگاری در ای ــران بیش ــتر‬ ‫بـــه شـــغلی دهان پرکـــن شـــبیه اســـت و بیشـــتر افرادی کـــه دراین حرف ــه‬ ‫مش ــغول به کارند (ج ــز افرادی ک ــه در نش ــریات ب ــزرگ و رس ــانه های دولت ــی‬ ‫اس ــتخدام اند) ب ــه ای ــن حرف ــه به عن ــوان ش ــغل دوم و س ــوم ن ــگاه می کنن ــد‬ ‫و در شهرس ــتان ها نی ــز خبرن ــگاران بیش ــتر به ص ــورت دل ــی و از روی عش ــق‬ ‫و عالق ــه پیگی ــر این مقول ــه هس ــتند‪ .‬چنانچ ــه ا گ ــر ن ــوع ن ــگاه مس ــئوالن‬ ‫جامع ــه ب ــه مقوالت ــی نظی ــر ام ــوزش و فرهن ــگ تغیی ــر پی ــدا کن ــد بیش ــترین‬ ‫حقـــوق و مزایـــا بایـــد بـــه خبرنـــگاران و فرهنگیـــان تعلـــق گیـــرد چرا ک ــه‬ ‫ا گ ــر پ ــرورش اف ــکار اف ــراد ی ــک جامع ــه بـ ـه روش صحی ــح ص ــورت پذی ــرد‪،‬‬ ‫بس ــیاری از ناهنجاری ه ــا و معض ــات جامع ــه مرتف ــع خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫ضر ورت توجه ویژه به حرفه خبرنگاری‬ ‫درحالی ک ــه طب ــق ام ــار ب ــرای ایج ــاد ه ــر ش ــغل بی ــش از یک میلیاردتوم ــان‬ ‫بودج ــه نی ــاز اس ــت‪ ،‬بی توجه ــی ب ــه حرف ــه خبرن ــگاری ب ــا هی ــچ منط ــق‬ ‫اقتص ــادی و غیراقتص ــادی قابل توجی ــه نیس ــت‪ .‬حرفـ ـه ای ک ــه می توان ــد‬ ‫بســـیاری از دانش اموختـــگان در رشـــته های علـــوم انســـانی را ج ــذب‬ ‫کن ــد‪ ،‬در عص ــر کنون ــی جای ــگاه و س ــاختار مش ــخصی ن ــدارد و بی توجه ــی‬ ‫ب ــه ای ــن حرف ــه عالوه ب ــر تبع ــات رس ــانه ای و ورود اف ــراد غی ــر به این جای ــگاه‬ ‫باعـــث بیـــن ظرفیـــت عظیـــم اشـــتغال زایی می شـــود‪ .‬توجـــه بـــه مقول ــه‬ ‫رس ــانه‪ ،‬حمای ــت دول ــت از رس ــانه های مکت ــوب و مج ــازی‪ ،‬ال ــزام ادارات‬ ‫و مـــدارس بـــه ابونمـــان نشـــریات اســـتانی و کشـــوری‪ ،‬تـــاش درجه ــت‬ ‫قــراردادن روزنامــه در ســبد خانــوار و ‪ ...‬می توانــد در حفــظ و احیــای ایــن‬ ‫ش ــغل به عن ــوان ی ــک ش ــغل ج ــدی و قابل اعتن ــا ازلح ــاظ اقتص ــادی موث ــر‬ ‫باش ــد‪ .‬درضم ــن ازانجا ک ــه زیرس ــاخت های ای ــن حرف ــه فراه ــم هس ــتند و‬ ‫یت ــوان‬ ‫اف ــراد بس ــیاری ب ــه ای ــن حرف ــه گرای ــش دارن ــد‪ ،‬ب ــا کمترین هزین ــه م ‬ ‫بیش ــترین اس ــتفاده را ب ــرد و در اماره ــای اش ــتغال تح ــول اساس ــی ایج ــاد‬ ‫کــرد‪ .‬امیــد اســت مســئولین بــا تغییــر نــگاه بــه مقولــه خبرنــگاری گام هایــی‬ ‫موثـــر در ایجـــاد اشـــتغال پایـــدار بردارنـــد و عالوه بـــر تحـــول در نظ ــام‬ ‫رســانه ای کشــور‪ ،‬فرهنــگ عمومــی و ســواد رســانه ای افــراد جامعــه‪ ،‬زمینــه‬ ‫را ب ــرای تح ــول اقتص ــادی مان ــدگار دراین ح ــوزه هم ــوار س ــازند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫یک شنبه ‪ 27‬شهریور ‪ 1401‬شماره‪2595‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند ‪ LX-EF7-CNG‬بـه رنـگ سـفید‬ ‫روغنـی مـدل ‪ 1398‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪627 -98‬ص‪ 14‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 147H0440988‬و شـماره شاسـی ‪NAACJ1JE5KF581708‬‬ ‫به مالکیت رسول نجفی با شماره ملی ‪ 5819962125‬مفقود شده و‬ ‫از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 206-TU3‬مـدل ‪ 1396‬بـا شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪627 -42‬ص‪ 57‬و شـماره موتـور ‪165A0090721‬‬ ‫و شماره شاسی ‪ NAAP03EE3HJ058431‬به مالکیت سعید‬ ‫عرب زوزنـی مفقـود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫ا گهی دعوت سهامداران شرکت مهندسین مشاور طرح نو (سهامی خاص)‬ ‫به شماره ثبت ‪53493‬‬ ‫جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده‬ ‫یشـود در جلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فوق العـاده کـه در سـاعت ‪9‬صبـح‬ ‫از کلیـه سـهامداران دعـوت م ‬ ‫مـورخ ‪ 1401/07/07‬در محـل شـرکت اسـتان تهـران‪ ،‬منطقـه ‪ ،15‬شهرسـتان تهـران‪ ،‬بخـش مرکـزی‪ ،‬شـهر تهـران‪،‬‬ ‫محلـه عباس ابـاد‪ ،‬اندیشـه‪ ،‬کوچـه شـهید محمدجعفـر احـدی (اندیشـه ‪ ،)4‬خیابـان اندیشـه‪ ،‬پلا ک ‪ ،37‬طبقـه‬ ‫همکف‪ ،‬کد پستی ‪ 1569933111‬به منظور انتخاب اعضای هیئت مدیره تشکیل می شود‪ ،‬حضور بهم رسانند‪.‬‬ ‫هیئت مدیرهشرکت‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین محصور به پال ک ‪ 2591‬فرعی از ‪ 57‬اصلی واقع در قطعه دو بخش ‪ 15‬بلوچستان شهر نیکشهر‪ ،‬بلوار ازادی مورد تقاضای اقای عبدالرحمن رئیسی فرزند معتصم‬ ‫ً‬ ‫به عمل امده که پال ک اصلی ملک در روزنامه رسـالت به شـماره ‪ 10376‬مورخ ‪ 1401/05/12‬اشـتباها ‪ 27‬اصلی درج و منتشـر شـده‪ ،‬برحسـب درخواسـت قیم مالک ملک (پدر متقاضی) تحدید حدود در مورخه‬ ‫‪ 1401/07/16‬در محل شـروع و به عمل خواهد امد‪ .‬بدینوسـیله به اطالع مجاورین مسـتدعی ثبت می رسـاند در تاریخ تعیین شـده در محل حضور بهم رسـانند‪ .‬درصورت عدم حضور مسـتدعی ثبت و نماینده‬ ‫قانونی وی‪ ،‬تحدید حدود برطبق ماده ‪ 15‬قانون ثبت‪ ،‬با حدود تعیین شده از طرف مجاورین به عمل خواهد امد و اعتراض انها برابر ماده ‪ 20‬قانون ثبت و تبصره دو قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض‬ ‫ً‬ ‫ثبتی‪ ،‬ظرف مدت سـی روز از تاریخ تحدید می توانند اعتراض خود را مسـتقیما به اداره ثبت اسـناد و امال ک شهرسـتان نیکشـهر تسـلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض به اداره ثبت‪ ،‬دادخواسـت خود را‬ ‫به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت ارائه کند و چنانچه بین متقاضی ثبت و دیگری‪ ،‬قبل از تاریخ تحدید‪ ،‬در مراجع قضائی اقامه دعوی شـده باشـد نیز به شـرح فوق اقدام کند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/06/27 :‬‬ ‫ابراهیم میری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان نیکشهر‬ ‫شماره ‪107/1580‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160327008000207‬مورخـه ‪ 1401/04/22‬هیـات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـلطانیه تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای منوچهر کاری فرزند حسـینعلی به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 76‬صـادره از سـلطانیه در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان تحـت پلا ک ‪5048‬‬ ‫فرعـی از ‪ 64‬اصلـی بخـش سـه زنجـان بـه مسـاحت ‪ 167/95‬مترمربـع واقـع در‬ ‫سـلطانیه خریـداری از مالـک رسـمی خـود متقاضـی منوچهـر کاری محـرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/11 :‬‬ ‫سعید غریبی‪ ،‬رئیس ثبت و اسناد و امال ک سلطانیه‬ ‫ا گهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده موسسه‬ ‫نظم پردازان غدیر ارجان‬ ‫به شماره ثبت ‪ 99‬و شناسه ملی ‪14005633271‬‬ ‫بدینوسـیله از کلیـه شـرکا و یـا نماینـدگان قانونـی انـان دعـوت بـه‬ ‫عمل می اید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این موسسه‬ ‫کـه سـاعت ‪8:00‬صبـح روز پنجشـنبه مـورخ ‪ 1401/07/07‬در‬ ‫یشـود‪ ،‬حضـور بهـم رسـانند‪.‬‬ ‫محـل دفتـر موسسـه تشـکیل م ‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬طـرح و تصویـب تمدیـد مـدت فعالیـت موسسـه (اصلاح‬ ‫مـاده ‪ 5‬اساسـنامه)‬ ‫‪ -2‬طرح و تصویب اصالح ماده ‪ 15‬اساسنامه‬ ‫‪ -3‬طرح و تصویب تغییر ادرس محل موسسه (اصالح ماده‬ ‫‪ 3‬اساسنامه)‬ ‫رئیسهیئت مدیره‬ ‫رایگان‬ ‫ا گهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده‬ ‫موسسه نظم پردازان غدیر ارجان‬ ‫به شماره ثبت ‪ 99‬و شناسه ملی ‪14005633271‬‬ ‫بدینوسیله از کلیه شرکا و یا نمایندگان قانونی انان دعوت‬ ‫بـه عمـل می ایـد تـا در جلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده‬ ‫این موسسـه که سـاعت ‪10:00‬صبح روز پنجشـنبه مورخ‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫‪ 1401/07/07‬در محـل دفتـر موسسـه تشـکیل م ‬ ‫حضور بهم رسـانند‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬طرح و تصویب افزایش سرمایه موسسه (از طریق‬ ‫افزایش سهم الشرکه اعضا)‬ ‫رئیسهیئت مدیره‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 14016006021000414‬هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بردسـکن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای‬ ‫هـادی پریـان فرزنـد علی ا کبـر بـه شماره شناسـنامه ‪ 97‬صـادره از بردسـکن در‬ ‫ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 34/80‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک‬ ‫‪ 214‬فرعـی از ‪ 8‬اصلـی بخـش ‪ 4‬بردسـکن واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪4‬‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک بردسـکن خریـداری از مالـک رسـمی اقـای علـی روشـنی محـرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مـدت دو ماه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/27 :‬‬ ‫غالمرضا گنج بخش‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک بردسکن‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب صدیقـه میشـکارمطلق مالـک خـودرو سـواری پـژو ‪ 206‬اریـان بـه رنـگ سـفید روغنـی‬ ‫مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪913 -26‬ب‪ 33‬و شـماره موتـور ‪ 15090020956‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAP41FD9BJ329600‬به علت فقدان اسـناد فروش (برگ سـبز) تقاضای رونوشـت المثنی اسـناد‬ ‫مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ 10‬روز‬ ‫بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایران خـودرو واقـع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند خـودرو‬ ‫مراجعـه کنـد‪ .‬بدیهی سـت پـس از انقضـای مهلـت مزبـور‪ ،‬طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهد شـد‪/.‬ب‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت دانشجویی اینجانب ابوالفضل بهبودی گرو به شماره ملی ‪ 5530121748‬فرزند مهدی با شماره‬ ‫دانشـجویی ‪ 140022208‬ورودی ‪ 1400‬روزانه در رشـته پزشـکی صادره از دانشـگاه علوم پزشـکی بجنورد‬ ‫مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ب‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب گل جهـان گریوانـی ( گلـی گریوانـی) مالک خودرو سـواری پـژو ‪ 405-SLX-TU5‬به رنگ سـفید‬ ‫روغنـی مـدل ‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪451 -26‬ج‪ 97‬و شـماره موتـور ‪ 139B0101681‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ NAAM31FE1FK725467‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش (سـند کمپانـی‪ ،‬بـرگ سـبز و کارت‬ ‫خـودرو) تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نموده اسـت‪ .‬لذا چنانچـه هر کس ادعایـی در مورد‬ ‫خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ 10‬روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایران خـودرو واقـع در‬ ‫پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند خـودرو مراجعـه کنـد‪ .‬بدیهی سـت پـس از انقضـای مهلت مزبـور‪ ،‬طبق‬ ‫ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪/.‬ب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پرایـد ‪ 131‬بـه رنـگ سـفید روغنـی بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪523 -36‬ی‪ 68‬و شماره موتور ‪ M136234012‬و شماره شاسی ‪ NAS411100K1131349‬به مالکیت‬ ‫محمد دارائی کشـککی مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط است‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫اصل پروانه بهداشتی ساخت ماست خامه ای به نام تجارتی پنج شیر (فراورده های لبنی افرین جام)‬ ‫به شماره پروانه تمدید ‪ 1389/8/16-89/306820‬مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫ا گهـی ابلاغ مفـاد رای صـادره از طـرف هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی‪،‬‬ ‫املا ک و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪1390/09/20‬‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160301057004302‬مـورخ ‪ 1401/06/07‬صـادره از هیـات موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‪ ،‬امال ک و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مصوب ‪ 1390/09/20‬مسـتقر‬ ‫در اداره ثبـت اسـناد و املا ک شـهریار‪ ،‬تصرفـات مالکانـه اقـای محمدحسـین جهانـی فرزنـد احمـد بـه‬ ‫صـورت ششـدانگ یکبـاب خانـه به مسـاحت ‪ 150/19‬مترمربع قسـمتی از پلا ک ‪ 597‬فرعـی از ‪ 12‬اصلی‬ ‫واقع در شهریار محرز شده و برابر محتویات پرونده ثبتی و دفتر امال ک مربوطه‪ ،‬ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمیـن نـوع ملـک طلـق بـه پلا ک ثبتی ‪ 597‬فرعـی از ‪ 12‬اصلی مفروز و مجـزی شـده از ‪ 105‬فرعی از اصلی‬ ‫مذکـور‪ ،‬قطعـه ‪ 164‬واقـع در بخـش ‪ 00‬ناحیـه ‪ 00‬حوزه ثبت ملک شـهریار اسـتان تهران به مسـاحت ‪1000‬‬ ‫مترمربـع متـن ملـک شـماره پانصـد و نـود و هفـت فرعـی از دوازده اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از شـماره‬ ‫یکصـد و چهـار فرعـی قطعـه یکصـد و شـصت و چهار تفکیکـی واقع در حوزه ثبتی شـهریار اسـتان تهران‬ ‫بـه مسـاحت (‪ )1000‬یـک هـزار مترمربـع‪ ،‬توضیحـات ملـک مشـخصات منضمـات ملک‪ :‬مشـخصات‬ ‫مالکیت‪ :‬مالکیت محمدحسین جهانی فرزند احمد شماره شناسنامه ‪ 5‬متولد ‪ 1358/03/01‬صادره‬ ‫از مهریز دارای شـماره ملی ‪ 4469893374‬با جز سـهم ‪ 200‬از کل سـهم ‪ 1000‬به عنوان مالک دویسـت‬ ‫سـهم مشـاع از یـک هـزار سـهم عرصـه و اعیـان بـا شـماره مسـتند مالکیـت ‪ 11003‬مـورخ ‪1397/04/17‬‬ ‫دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره ‪ 52‬شـهر شـهریار اسـتان تهران‪ ،‬موضوع سـند مالکیت اصلی به شـماره‬ ‫چاپی ‪ 446159‬سری ج سال ‪ 96‬با شماره دفتر الکترونیکی ‪ 139720301057012270‬ثبت شده است‪.‬‬ ‫در ضمـن ملـک مربوطـه از مالکیـت محمدحسـین جهانـی مالـک مشـاعی اسـت کـه نامبـرده در هیات‬ ‫حضور نیافته و هیات مقرر کرده با اعمال ماده ‪ 3‬قانون مذکور و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرایی ان مصوب‬ ‫‪ 1391/04/25‬نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت بـه نـام متصـرف فوق الذکـر اقـدام شـود‪ .‬لـذا بدینوسـیله‬ ‫مفـاد رای صـادره بـه نامبـرده و بـه اشـخاص ذینفـع جهت اطلاع در دو نوبـت با فاصله پانـزده روز ا گهی‬ ‫می شـود تـا چنانچـه بـه مفـاد رای صـادره اعتـراض دارنـد‪ ،‬اعتـراض خـود را ظـرف مـدت دو مـاه از تاریـخ‬ ‫انتشـار اولین ا گهی‪ ،‬به اداره ثبت اسـناد و امال ک شـهریار تسـلیم و رسـید دریافت دارند‪ .‬درصورت عدم‬ ‫اعتـراض ظـرف مهلـت مقـرر‪ ،‬ایـن اداره نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت برابر مقـررات اقدام خواهـد کرد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنـا صـدور سـند مالکیت مانـع از مراجعه متضـرر بـه دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/27 :‬‬ ‫رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار‬ ‫م الف ‪9874‬‬ ‫ا گهـی ابلاغ مفـاد رای صـادره از طـرف هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی‪،‬‬ ‫املا ک و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪1390/09/20‬‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160301057004490‬مـورخ ‪ 1401/06/14‬و رای اصالحـی شـماره‬ ‫‪ 140160301057004785‬مـورخ ‪ 1401/06/21‬صـادره از هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی‪ ،‬املا ک و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬مسـتقر در اداره‬ ‫ثبـت اسـناد و املا ک شـهریار‪ ،‬تصرفـات مالکانـه اقـای حمیدرضـا صادقـی فرزنـد ابوالقاسـم بـه صـورت‬ ‫ششـدانگ یکبـاب باغچـه بـه مسـاحت ‪ 718/92‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 2098‬فرعـی از ‪ 49‬اصلـی‬ ‫واقـع در شـهریار محـرز شـده و برابـر محتویـات پرونـده ثبتـی و دفتـر املا ک مربوطـه‪ ،‬ششـدانگ یـک‬ ‫قطعـه بـاغ نـوع ملـک طلـق بـه پلا ک ثبتـی ‪ 2098‬فرعـی از ‪ 49‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از ‪ 375‬فرعی از‬ ‫اصلـی مذکـور‪ ،‬قطعـه ‪ 1‬واقـع در بخـش ‪ 00‬ناحیـه ‪ 00‬حـوزه ثبـت ملـک شـهریار اسـتان تهران به مسـاحت‬ ‫‪ 19107‬مترمربـع مشـخصات مالکیـت‪ :‬مالکیـت منصـور اخبـاری فرزنـد غالمعلـی شماره شناسـنامه ‪49‬‬ ‫متولـد ‪ 1330/09/09‬صـادره از شـهریار دارای شـماره ملـی ‪ 4910838651‬بـا جـز سـهم ‪ 6‬از کل سـهم ‪6‬‬ ‫بـه عنـوان مالـک ششـدانگ عرصـه و اعیـان بـا شـماره مسـتند مالکیـت ‪ -‬مـورخ ‪ 1398/11/29‬موضـوع‬ ‫سـند مالکیت اصلی به شـماره چاپی ‪ 126355‬ثبت شـده اسـت و نسـبت به پال ک مذکور سـند المثنی‬ ‫صـادره شـده اسـت‪ ،‬سـپس مقادیـر بسـیار زیـادی در اجـرای مـاده ‪ 147‬قانـون ثبت به غیـر انتقال یافته‬ ‫اسـت‪ .‬در ضمـن ملـک مربوطـه از مالکیـت منصـور اخبـاری اسـت که نامبـرده در هیات حضـور نیافته و‬ ‫هیـات مقـرر کـرده بـا اعمـال مـاده ‪ 3‬قانون مذکور و مـاده ‪ 13‬ائین نامه اجرایی ان مصـوب ‪1391/04/25‬‬ ‫نسـبت به صدور سـند مالکیت به نام متصرف فوق الذکر اقدام شـود‪ .‬لذا بدینوسـیله مفاد رای صادره‬ ‫به نامبرده و به اشخاص ذینفع جهت اطالع در دو نوبت با فاصله پانزده روز ا گهی می شود تا چنانچه‬ ‫بـه مفـاد رای صـادره اعتـراض دارنـد‪ ،‬اعتـراض خود را ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشـار اولین ا گهی‪ ،‬به‬ ‫اداره ثبـت اسـناد و املا ک شـهریار تسـلیم و رسـید دریافـت دارنـد‪ .‬درصورت عدم اعتـراض ظرف مهلت‬ ‫ً‬ ‫مقـرر‪ ،‬ایـن اداره نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت برابـر مقـررات اقـدام خواهـد کـرد‪ .‬ضمنـا صـدور سـند‬ ‫مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بـود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/27 :‬‬ ‫رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار‬ ‫م الف ‪9875‬‬ ‫اخطاریه وقت رسیدگی‬ ‫ً‬ ‫بدینوسـیله بـه خانـم معصومـه حجتی فرزند غالمحسـین فعال مجهول المـکان‪ ،‬ابالغ می شـود که اقای‬ ‫پرویـز پیشـاهنگان دادخواسـتی علیـه شـما بابـت الـزام بـه تنظیـم سـند یـک دسـتگاه پـژو روا به شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪۷۲۲ -۴۲‬ج‪ ۴۷‬بـه طرفیـت شـما بـه شـورای حـل اختلاف کدکـن ارائـه و بـرای مورخـه‬ ‫‪ ۱۴۰۱/07/26‬سـاعت ‪ ۱۶‬وقـت رسـیدگی تعییـن شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ ۷۳‬ق‪.‬ا‪.‬د‪.‬م مراتـب‬ ‫یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشـار درج می شـود‪ .‬شـما می توانید قبل از رسـیدگی‪ ،‬به دبیرخانه شـورای‬ ‫حـل اختلاف کدکـن مسـتقر در شهرسـتان کدکـن مراجعـه و بـا ارائـه ادرس جدیـد‪ ،‬خـود نسـخه ثانـی‬ ‫دادخواسـت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسـیدگی در شـورا حاضر شـوید‪ .‬درصورت عدم‬ ‫ً‬ ‫حضـور‪ ،‬غیابـا رسـیدگی خواهد شـد‪.‬‬ ‫شورای حل اختالف کدکن‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪955 -32‬ج‪ 57‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 12486155004‬و شـماره شاسـی ‪ 50335087‬به مالکیت حسـن محرابی مقدم مفقود شـده و از درجه‬ ‫اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز موتورسـیکلت مـدل ‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک ‪ 768-91184‬و شـماره موتـور ‪ZKC1501702319‬‬ ‫و شـماره تنـه ‪ N2Z***150Z‬بـه مالکیـت علـی نیازی مقـدم مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز و کارت خودرو سواری تارا با شماره پال ک ایران ‪314 -93‬ل‪ 94‬و شماره موتور ‪187B0011567‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ NAAY114E6ND931493‬بـه مالکیـت الهـام اسـترکی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫ساقط است‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ کمپانـی‪ ،‬بـرگ سـبز‪ ،‬کارت سـوخت و کارت موتورسـیکلت ‪ AZMA-125CC-CDI‬بـه رنـگ‬ ‫مشـکی مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ‪ 516-23783‬و شـماره موتـور *‪ *80102624‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NBD***125C9002538‬بـه مالکیـت الفـت کرمـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1393‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪779 -29‬ب‪ 88‬و شـماره موتـور ‪ 124K0528638‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM01CA6EK655690‬بـه‬ ‫مالکیـت سـیروس مریـدی مفقـود شـده و اعتبـار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160327008000372‬مورخـه ‪ 1401/05/31‬هیـات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سـلطانیه تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای محسـن نجفـی فرزنـد عبـاس بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 4283‬صادره از تهران در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی تحت پال ک ‪5056‬‬ ‫فرعـی از ‪ 695‬فرعـی از ‪ 64‬اصلـی بخـش سـه زنجـان بـه مسـاحت ‪211459/03‬‬ ‫مترمربـع واقـع در سـلطانیه خریـداری از مالکیت رسـمی خود متقاضی محسـن‬ ‫نجفـی فرزنـد عبـاس محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/27 :‬‬ ‫سعید غریبی‪ ،‬رئیس ثبت و اسناد و امال ک سلطانیه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160317005001274‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان رامهرمـز تصرفـات مالکانـه و‬ ‫بالمعـارض متقاضـی سـیدمرتضی موسـوی احمدی فرزنـد سـیدمحمد بـه شماره شناسـنامه ‪2529‬‬ ‫صادره از رامشـیر دارای کد ملی ‪ 6629928393‬نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت‬ ‫‪ 126/85‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 49‬اصلـی واقـع در بخـش سـه رامشـیر خریـداری شـده از احمـد‬ ‫رحیمـی و موقوفـه نظام السـلطنه مافـی بـه تولیـت اداره اوقـاف رامشـیر محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه‬ ‫صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم و گواهـی مشـعر بـر دعـوی را بـه ایـن اداره ارائـه‬ ‫کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/12 :‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/04/26-140160322002002840‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای محمداقبـال ناروئـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 5‬کـد‬ ‫ملـی ‪ 3673855018‬صـادره از زابـل فرزنـد شـیرعلی به صـورت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 40262/35‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 117‬فرعـی از ‪ 40‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان‬ ‫بخش شـش سیسـتان شهرسـتان هیرمند‪ ،‬روسـتای میلک‪ ،‬اراضی روسـتای شـیرین و مالشاهدوست‬ ‫وا گـذاری طبـق سـند عـادی از الـه داد نارویـی موضـوع رای اصالحـات ارضـی ‪1345/12/07-38350‬‬ ‫محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه‬ ‫کثیراالنتشـار ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/12 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪681‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز (شناسـنامه خودرو)‪ ،‬سـند کمپانی و کارت شناسـایی خودرو سـواری پژو پارس ‪ TU5‬به رنگ‬ ‫سفید روغنی مدل ‪ 1401‬با شماره پال ک ایران ‪658 -98‬د‪ 55‬و شماره موتور ‪ 16VB0177305‬و شماره‬ ‫شاسـی ‪ NAAN11FE1NK693368‬بـه مالکیـت مرتضـی محمـدزاده به کد ملـی ‪ 0550282270‬مفقود‬ ‫شـده و از درجه اعتبار سـاقط است‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس ای بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪657 -24‬س‪ 38‬و شـماره موتـور ‪ 2060105‬و شـماره شاسـی ‪ S14122866372438‬بـه مالکیـت‬ ‫شـهال طیبـی بـا شـماره ملـی ‪ 1861114311‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو کامیونـت ون نیسـان ‪ 2400‬بـه رنـگ ابـی مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪377 -34‬ن‪ 85‬و شـماره موتـور ‪ 413251‬و شـماره شاسـی ‪ K125594‬بـه مالکیـت حجـت اهلل دیوبـاد بـا‬ ‫شـماره ملـی ‪ 1860359884‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/05/27-140160316002002123‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک اسلام ابادغرب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای ایمـان مـرادی فرزنـد میـرزا بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 455‬صادره از اسلام ابادغرب در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مساحت ‪180/52‬‬ ‫مترمربـع پلا ک فرعـی از ‪ 18‬اصلـی واقـع در اسلام ابادغرب‪ ،‬شـهرک نیـروی انتظامـی‪ ،‬کوچـه سـرو ‪7‬‬ ‫خریـداری برابـر مبایعه نامـه عـادی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطلاع عموم‪ ،‬مراتـب در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/27 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1/106‬الف‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری دنـا پلاس ‪ EF7-MT‬بـه رنـگ مشـکی مـدل ‪ 1401‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪898 -19‬هــ‪ 33‬و شـماره موتـور ‪ 147H0663286‬و شـماره شاسـی ‪ NAAW21HU8NE524857‬بـه‬ ‫مالکیـت محمـد صادقی ابطحـی مفقـود شـه و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫گیالنغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/05/19-140160318019003204‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای عبدالعلـی رضایی نژادهره دشـت فرزنـد اصلان به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 87‬صـادره از تالـش در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪444/21‬‬ ‫مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 12792‬از ‪ 9‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 69‬واقـع در قریـه ریک بخش ‪28‬‬ ‫گیلان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای نریمـان محمدی ریـک محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/27 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/442‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/05/20-482114016031801100‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مهدی افرین زادویشه سرائی فرزند رحمت به شماره شناسنامه ‪723‬‬ ‫صادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر اعیان احداثی به مسـاحت ‪554/35‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 65‬فرعـی از ‪ 31‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 2‬فرعـی از ‪ 31‬اصلـی واقـع در قریـه‬ ‫نوکاشـت بخـش ‪ 25‬گیلان خریـداری نسـق رحمـت افرین زادویشه سـرائی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به‬ ‫صدور سـند مالکیت متقاضی به شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ اولین انتشـار‬ ‫ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه‬ ‫از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مدت مذکور‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/27 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/678‬‬ ‫ا گهی فقدان مدرک تحصیلی (نوبت دوم)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب پریسـا وکیلیـان فرزنـد منصـور بـه شماره شناسـنامه ‪3240750279‬‬ ‫صـادره از کرمانشـاه در مقطـع کاردانـی رشـته مدیریـت بازرگانـی صـادره از واحد دانشـگاهی ازاد اسلامی‬ ‫هرسـین بـا شـماره ‪ 1510781‬در مـورخ ‪ 1392/06/16‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪ .‬از یابنـده تقاضـا‬ ‫می شود اصل مدرک را به دانشگاه ازاد اسالمی واحد هرسین به نشانی هرسین‪ ،‬دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫هرسـین ارسـال فرماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/07/11 :‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160327008000272‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک سـلطانیه تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقـای مهـدی نجفـی فرزنـد عباس بـه شماره شناسـنامه ‪ 22308‬صـادره از تهران‬ ‫در یـک قطعـه زمیـن مزروعـی تحـت پلا ک ‪ 5056‬فرعـی از ‪ 695‬فرعـی از ‪64‬‬ ‫اصلـی بخـش سـه زنجـان بـه مسـاحت ‪ 221459/03‬مترمربع واقع در سـلطانیه‬ ‫خریداری از مالکیت رسمی اقای مهدی نجفی فرزند عباس محرز شده است‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/27 :‬‬ ‫سعید غریبی‪ ،‬رئیس ثبت و اسناد و امال ک سلطانیه‬ صفحه 4 ‫یک شنبه ‪ 27‬شهریور ‪ 1401‬شماره‪2595‬‬ ‫مفقودی مدرک تحصیلی (نوبت دوم)‬ ‫مـدرک موقـت فار غ التحصیلـی اینجانـب مجتبـی رضائـی فرزنـد نصرت الـه بـه‬ ‫شماره شناسناسـنامه ‪ ۷۱۱‬صـادره از الیگـودرز در مقطـع کاردانـی رشـته کامپیوتـر‪ -‬کاربـرد‬ ‫کامپیوتـر بـه شـماره گواهـی موقـت ‪ ۴۲۶۴۲‬مـورخ ‪ ۱۳۸۰/05/01‬در تاریـخ ‪۱۴۰۱/05/19‬‬ ‫مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه‬ ‫ازاد اسلامی واحـد ارا ک بـه نشـانی میـدان امـام خمینـی(ره)‪ ،‬بلـوار امـام خمینـی(ره)‪،‬‬ ‫شـهرک دانشـگاهی دانشـگاه ازاد اسلامی ارا ک صنـدوق پسـتی ‪ ۳۸۱۳۵/567‬اداره‬ ‫فار غ التحصیلان ارسـال فرمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۱/06/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۱/06/12 :‬‬ ‫ارا ک‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه یک‬ ‫برابـر اراء شـماره های ‪ 140160310001001525‬و ‪ 140160310001001526‬مورخـه‬ ‫‪ 1401/06/08‬کـه در هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقـه یـک سـاری‬ ‫تصرفـات مالکانـه اقـای مصطفـی صیادسـاروی فرزنـد حسـن و خانـم سید هسـمانه‬ ‫یسـنگدهی فرزند سـیدرضا هرکدام نسـبت به سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ‬ ‫صادق ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بر انبـاری به مسـاحت ‪ 160/20‬مترمربع قسـمتی از پال ک‬ ‫‪ 3454‬اصلـی واقـع در قریـه میانـرود مالدسـته بخـش یـک ثبـت سـاری خریـداری‬ ‫از مالـک رسـمی بـا کسـر سـهم وقـف محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪ .‬ک ‪1400/561‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/27 :‬‬ ‫سیدکاظم موسوی بشلی‪ ،‬سرپرست اداره ثبت‬ ‫شناسه ا گهی ‪1374787‬‬ ‫اسناد و امال ک شهرستان ساری‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/05/03-140160319014002032‬هیات اول موضوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای محمـد کریمی مسـکونی فرزنـد ابراهیـم‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 6‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪189/62‬‬ ‫مترمربع پال ک ‪ -‬فرعی از ‪ 579‬اصلی مفروز و مجزا شده از پال ک ‪ 28‬فرعی از ‪ 579‬اصلی قطعه‬ ‫دو واقـع در اراضـی رهجـرد جیرفـت بخـش ‪ 45‬کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای حسـن‬ ‫دهقـان محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی‬ ‫ا گهـی م ‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی بـه مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/27 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی اصالحی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای اصالحـی شـماره ‪ 1400/09/02-140060319014003616‬هیـات‬ ‫دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای جهانشـاه جهانبخشـی گروهی‬ ‫فرزند عنایت به شماره شناسنامه ‪ 3‬صادره از جیرفت در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت‬ ‫‪ 57/88‬مترمربـع پلا ک ‪ 320‬فرعـی از ‪ 79‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از پلا ک ‪ 22‬فرعـی از ‪79‬‬ ‫اصلـی قطعـه یـک واقـع در اراضی سـقدر جبالبارز جیرفت بخـش ‪ 34‬کرمان خریـداری از مالک‬ ‫رسـمی اقای یوسـف صفوی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در یک نوبت‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی‬ ‫ا گهـی م ‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار ا گهی بـه مدت یک ماه‪ ،‬اعتـراض خود را به ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول‬ ‫را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/06/27 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫حوزه ثبتی قائم شهر‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع مـاده‬ ‫یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی قائ مشـهر مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه و‬ ‫بالمعـارض انـان محـرز و رای الزم صـادر شـده‪ ،‬جهـت اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهـی‬ ‫می شـود‪:‬‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه ثبتی قائم شهر‬ ‫نظر به دسـتور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع مـاده‬ ‫یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی قائ مشـهر مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانه‬ ‫و بالمعارض انان محرز و رای الزم صادر شـده‪ ،‬جهت اطالع عموم به شـرح ذیل ا گهی‬ ‫یشـود‪:‬‬ ‫م ‬ ‫امال ک متقاضیان واقع در قریه کفشگرکال پال ک ‪ 25‬اصلی بخش ‪16‬‬ ‫‪ 18227‬فرعـی بـه نـام اقـای سـعید قاسـمی نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمین کـه در‬ ‫ان احـداث بنـا شـده اسـت بـه مسـاحت ‪ 103/85‬مترمربـع خریـداری مع الواسـطه از اقای‬ ‫ژوبین یوسـفی مالک رسـمی‪.‬‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق‬ ‫این روزنامه محلی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها عالوه بر انتشـار ا گهی‪،‬‬ ‫رای هیـات الصـاق تـا درصورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬باید از تاریخ انتشـار اولین ا گهی و در روسـتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ کننـد‪ .‬معترض باید‬ ‫ظرف یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی‬ ‫محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراینصورت‬ ‫اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و درصورتی که اعتراض در مهلت‬ ‫قانونـی واصـل نشـود یـا معتـرض گواهی تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محـل ارائه‬ ‫نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیت می کند و صدور سـند مالکیـت مانع از‬ ‫یسـت برابـر مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مذکـور در مـورد‬ ‫مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪ .‬بدیه ‬ ‫ً‬ ‫قسـمتی از امال کـی کـه قبلا اظهارنامـه ثبتـی پذیرفتـه نشـده‪ ،‬واحـد ثبتـی بـا رای هیـات‬ ‫پـس از تنظیـم اظهارنامـه حـاوی تحدیـد حدود‪ ،‬مراتـب را در اولین ا گهی نوبتی و تحدید‬ ‫حـدود بـه صـورت همزمـان بـه اطالع عموم می رسـاند و نسـبت به املا ک در جریان ثبت‬ ‫و فاقـد سـابقه تحدیـد حـدود‪ ،‬واحـد ثبتـی ا گهـی تحدیـد حـدود را بـه صـورت اختصاصی‬ ‫منتشـر می کند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/12 :‬‬ ‫یونـس قصابـی‪ ،‬کفیـل اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1374026‬‬ ‫قائم شـهر‬ ‫امال ک متقاضیان واقع در قریه جمنان پال ک ‪ 26‬اصلی بخش ‪16‬‬ ‫‪ 7995‬فرعـی بـه نـام اقای علی اصغر هاشـم زاده وندی نسـبت به ششـدانگ یک قطعه‬ ‫زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده اسـت بـه مسـاحت ‪ 177‬مترمربـع خریـداری بـدون‬ ‫واسـطه از وراث مرحـوم محمدعلـی هاشـم زاده مالـک رسـمی‪.‬‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز از طریـق ایـن روزنامـه محلـی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها علاوه‬ ‫بـر انتشـار ا گهـی‪ ،‬رای هیـات الصـاق تـا درصورتیکه اشـخاص ذینفع بـه ارای اعالم شـده‬ ‫اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار اولین ا گهـی و در روسـتاها از تاریخ الصاق‬ ‫در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید‬ ‫اخـذ کننـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره‬ ‫ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی‬ ‫دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصل نشـود یا معتـرض گواهی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل ارائـه نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیت می کند و صدور سـند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بدیهی ست برابر ماده ‪ 13‬ائین نامه مذکور در مورد قسمتی از امال کی که قبال اظهارنامه‬ ‫ثبتی پذیرفته نشـده‪ ،‬واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید‬ ‫حـدود‪ ،‬مراتـب را در اولیـن ا گهـی نوبتـی و تحدیـد حـدود بـه صـورت همزمـان بـه اطلاع‬ ‫عموم می رساند و نسبت به امال ک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد‬ ‫ثبتـی ا گهـی تحدیـد حـدود را بـه صـورت اختصاصـی منتشـر می کند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/12 :‬‬ ‫یونس قصابی‪ ،‬کفیل اداره ثبت اسناد و امال ک‬ ‫شناسه ا گهی ‪1373823‬‬ ‫قائم شهر‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫حوزهثبتیقائم شهر‬ ‫نظر به دسـتور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع مـاده یـک قانـون‬ ‫مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی قائ مشـهر مورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانه و بالمعـارض انان‬ ‫یشـود‪:‬‬ ‫محـرز و رای الزم صـادر شـده‪ ،‬جهـت اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهـی م ‬ ‫امال ک متقاضیان واقع در قریه چهارمزرعه پال ک ‪ 68‬اصلی بخش ‪16‬‬ ‫‪ 124‬فرعـی بـه نـام اقـای علی رمضان نژاد دیزابادی نسـبت به سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن که در ان احداث بنا شـده اسـت به مسـاحت ‪ 379/20‬مترمربـع خریداری‬ ‫مع الواسـطه از اقای احمد صمدی کوچکسـرائی مالک رسـمی‬ ‫‪ 124‬فرعـی بـه نـام اقـای صدیـف دهقانی مغـوان نسـبت بـه سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن که در ان احداث بنا شـده اسـت به مسـاحت ‪ 379/20‬مترمربـع خریداری‬ ‫مع الواسـطه از اقـای احمـد صمدی کوچکسـرائی مالـک رسـمی‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریق‬ ‫این روزنامه محلی‪ /‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار ا گهی‪ ،‬رای‬ ‫هیات الصاق تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند‪ ،‬باید‬ ‫از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود‬ ‫را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و‬ ‫گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهد کـه دراینصـورت اقدامات ثبت‬ ‫موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل‬ ‫نشـود یـا معتـرض گواهـی تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محـل ارائه نکنـد‪ ،‬اداره ثبت‬ ‫مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می کنـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعه متضـرر به‬ ‫ً‬ ‫دادگاه نیست‪ .‬بدیهی ست برابر ماده ‪ 13‬ائین نامه مذکور در مورد قسمتی از امال کی که قبال‬ ‫اظهارنامـه ثبتـی پذیرفتـه نشـده‪ ،‬واحـد ثبتـی بـا رای هیات پـس از تنظیم اظهارنامـه حاوی‬ ‫تحدیـد حـدود‪ ،‬مراتـب را در اولیـن ا گهـی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع‬ ‫عموم می رساند و نسبت به امال ک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد ثبتی‬ ‫ا گهـی تحدیـد حـدود را بـه صورت اختصاصی منتشـر می کند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/27 :‬‬ ‫یونس قصابی‪ ،‬کفیل اداره ثبت اسناد و امال ک قائم شهر‬ ‫شناسه ا گهی ‪1380000‬‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شـماره‬ ‫‪ 2‬و ‪ 140160310013008441‬مورخ ‪ 1401/05/25‬هیات قانون تعیین تکلیف‬ ‫موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحد ثبتی چمسـتان تصرفات‬ ‫مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی ونـوس ابوطالـب و ازیتاسـادات سـیدمفید‬ ‫فرزنـد حسـین و سـیدمحمد بالسـویه نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمیـن بـا بنـای احداثـی به مسـاحت ‪ 220/19‬مترمربع به شـماره پلا ک ‪436‬‬ ‫فرعـی از ‪ 34‬اصلـی واقـع در قریـه اسـپی کال بخـش ‪ 11‬خریـداری شـده از اقـای‬ ‫محمدباقـر ایـزدی مالـک رسـمی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪3‬‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه‪ ،‬این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز‬ ‫از طریق این روزنامه و محلی‪/‬سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای‬ ‫یکـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعالم شـده اعتراض‬ ‫هیـات الصـاق‪ ،‬تـا درصورت ‬ ‫داشته باشند‪ ،‬باید از تاریخ انتشار اولین ا گهی و در روستاها از تاریخ الصاق‬ ‫در محـل تـا دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقوع ملک تسـلیم‬ ‫و رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل کند و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات‬ ‫ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت‪ .‬درصورتـی کـه اعتـراض در‬ ‫مهلت قانونی واصل نشود یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومـی محـل را ارائـه نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫می کنـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/09 :‬‬ ‫عین اله تیموری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫شناسه ا گهی ‪1380926‬‬ ‫و امال ک چمستان‬ ‫ا گهی ‪5‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظربه اینکـه اقـای سـیدابراهیم حقـی فرزنـد عبدالسلام با تسـلیم دو‬ ‫یسـت سـند مالکیت تـک برگی پانصد‬ ‫بـرگ گواهینامه مصدق‪ ،‬مدع ‬ ‫و هفـت سـهم مشـاع از ششـصد و هشـتاد و هفـت سـهم عرصـه و‬ ‫اعیـان ششـدانگ پلا ک یـک فرعـی از ‪ 2969‬اصلـی واقـع در بخـش ‪1‬‬ ‫طبـس بـه شـماره سـریال اصلـی ‪678121‬ه‍‪98‬ـ کـه ذیـل دفتـر املا ک‬ ‫الکترونیکـی ‪ 140020321012002631‬بـه نـام سـیدابراهیم حقـی فرزند‬ ‫عبدالسالم صادر و تسلیم شده‪ ،‬به علت جابجایی مفقود و تا کنون‬ ‫پیدا نشـده اسـت‪ ،‬از این اداره تقاضای صدور سـند مالکیت المثنی‬ ‫نمـوده‪ .‬لـذا بـه موجب تبصره یک اصالحی ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون‬ ‫ثبـت اسـناد و املا ک‪ ،‬مراتـب طـی یـک نوبت ا گهی و بـه اطالع عموم‬ ‫یشـود تا هر کسـی نسـبت به ملک مورد ا گهی معامله ای‬ ‫رسـانیده م ‬ ‫انجـام داده و یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬تـا ده‬ ‫روز پـس از انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬بـه ثبـت محـل مراجعـه و اعتـراض‬ ‫خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه اعلام کنـد‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت پـس از گذشـت مهلـت مذکور‪ ،‬نسـبت به پلا ک مورد‬ ‫تقاضـا‪ ،‬سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول صـادر و بـه مالـک تسـلیم‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬معامالتـی کـه بـه حکایـت سـند ثبتـی و اظهـار مالـک‬ ‫در سـند مالکیـت و ثبـت و صفحـه دفتـر املا ک قیـد و سـند مالکیـت‬ ‫بـه نـام مالـک فوق الذکـر صـادر و تسـلیم شـده‪ ،‬بـه قـوت خـود باقـی و‬ ‫سلسـله نقـل و انتقـاالت بعـدی نـدارد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/06/27 :‬‬ ‫غالمرضا کدخدائی‪ ،‬رئیس اداره‬ ‫شناسه ا گهی ‪1381860‬‬ ‫ثبت اسناد و امال ک طبس‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫حوزهثبتیقائم شهر‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع مـاده‬ ‫یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی قائ مشـهر مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه‬ ‫و بالمعارض انان محرز و رای الزم صادر شـده‪ ،‬جهت اطالع عموم به شـرح ذیل ا گهی‬ ‫یشـود‪:‬‬ ‫م ‬ ‫امال ک متقاضیان واقع در قریه ابندانسر پال ک ‪ 48‬اصلی بخش ‪16‬‬ ‫‪ 4772‬فرعـی بـه نـام اقـای حسـین حیدری االشـتی نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده اسـت بـه مسـاحت ‪ 104‬مترمربـع خریـداری بـدون‬ ‫واسـطه از اقـای محمدیـار خلیلی کالـی مالـک رسـمی‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز از طریـق ایـن روزنامـه محلـی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها علاوه‬ ‫بـر انتشـار ا گهـی‪ ،‬رای هیـات الصـاق تـا درصورتیکه اشـخاص ذینفع بـه ارای اعالم شـده‬ ‫اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار اولین ا گهـی و در روسـتاها از تاریخ الصاق‬ ‫در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید‬ ‫اخـذ کننـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره‬ ‫ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی‬ ‫دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصل نشـود یا معتـرض گواهی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل ارائـه نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیت می کند و صدور سـند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بدیهی ست برابر ماده ‪ 13‬ائین نامه مذکور در مورد قسمتی از امال کی که قبال اظهارنامه‬ ‫ثبتی پذیرفته نشـده‪ ،‬واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید‬ ‫حـدود‪ ،‬مراتـب را در اولیـن ا گهـی نوبتـی و تحدیـد حـدود بـه صـورت همزمـان بـه اطلاع‬ ‫عموم می رساند و نسبت به امال ک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد‬ ‫ثبتـی ا گهـی تحدیـد حـدود را بـه صـورت اختصاصـی منتشـر می کند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/27 :‬‬ ‫یونس قصابی‪ ،‬کفیل اداره ثبت اسـناد و امال ک‬ ‫شناسـه ا گهی ‪1375125‬‬ ‫قائم شهر‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫یک شنبه ‪ 27‬شهریور ‪ 1401‬شماره‪2595‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫شهردار گرگان‪:‬‬ ‫موکب های دلدادگان حسینی‬ ‫حال وهوای پیاده روی اربعین را تداعی کرد‬ ‫ش ــهردار گ ــرگان؛ محمدرض ــا س ــیدالنگی ب ــا ع ــرض تس ــلیت اربعی ــن گف ــت‪:‬‬ ‫ش ــهرداری گ ــرگان ب ــا به ــر ه از تجرب ــه و اس ــتقبال ش ــهروندان از برگ ــزاری‬ ‫موک ــب دل ــدادگان حض ــرت اباعبداهلل الحس ــین ؟ع؟ در پارس ــال‪ ،‬باردیگ ــر‬ ‫موک ــب جامان ــدگان پی ــاده روی اربعی ــن را در گ ــرگان برپ ــا ک ــرد‪ .‬وی اف ــزود‪:‬‬ ‫ش ــهرداری به عن ــوان نه ــاد عموم ــی و مردم ــی‪ ،‬کن ــار م ــردم والیتم ــدار و‬ ‫به ــای پ ــای کار ام ــده اس ــت‪ .‬وی‬ ‫انقالب ــی گ ــرگان ب ــرای برگ ــزاری ای ــن موک ‬ ‫بابیان اینک ــه ابت ــدا ق ــرار ب ــود ‪ 75‬موک ــب در مح ــل مس ــتقر ش ــود‪ ،‬اف ــزود‪:‬‬ ‫‪۱۰۰‬ع ــدد افزای ــش یاف ــت‬ ‫به ــا ب ــه ‬ ‫باتوج هب ــه ازدی ــاد تقاض ــا‪ ،‬تع ــداد موک ‬ ‫و مح ــات و روس ــتاهای گ ــرگان درحال خدمت رس ــانی ب ــه ع ــزاداران‬ ‫و دل ــدادگان حس ــینی اند‪ .‬وی بااش ــاره به ت ــاش ‪ ۱۰‬هزارنفر س ــاعت در‬ ‫به ــا مس ــاجد‪ ،‬مح ــات‪،‬‬ ‫به ــا گف ــت‪ :‬ب ــرای برپای ــی ای ــن موک ‬ ‫برپای ــی موک ‬ ‫یه ــای ده ــه هش ــتادی و ن ــودی پ ــای‬ ‫پایگا هه ــای بس ــیج و بچ ــه هیئت ‬ ‫کار امده ان ــد‪ .‬وی ب ــا بی ــان تجرب ــه حض ــور خ ــود در پی ــاده روی اربعی ــن در‬ ‫یگ ــر ح ــس زیب ــا و‬ ‫س ــال های قب ــل گف ــت‪ :‬خیاب ــان اربعی ــن گ ــرگان تداع ‬ ‫عاش ــقانه پی ــاده روی اربعی ــن در کرب ــای معالس ــت‪ .‬موک ــب جامان ــدگان‬ ‫اربعیــن در خیابــان شــهید رجایــی (حدفاصــل کالنتــری ‪ 13‬تــا کانــون طــه)‬ ‫ت ــا چهلمی ــن س ــالروز ش ــهادت حض ــرت اباعبداهلل الحس ــین ؟ع؟ از س ــاعت‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫‪ 17‬ال ــی ‪ 23‬پذی ــرای دل ــدادگان حسین ‬ ‫برگزاری دوره اموزشی‬ ‫کار با داده های ‪ Gis Ready‬شرکت گاز استان‬ ‫علیرض ــا گروس ــی؛ رئی ــس مناب ــع‬ ‫انس ــانی ش ــرکت گاز اس ــتان گلس ــتان‬ ‫گف ــت‪ :‬س ــامانه های اطالع ــات‬ ‫مکان ــی مجموعـ ـه ای از س ــخت افزار‪،‬‬ ‫نرم اف ــزار داد هه ــای مکان ــی و مناب ــع‬ ‫یس ــت ک ــه جه ــت کس ــب‪،‬‬ ‫انسان ‬ ‫ذخی ــره‪ ،‬به روزرس ــانی‪ ،‬به کارگی ــری‬ ‫تحلی ــل و نمای ــش کلی ــه اش ــکال‬ ‫یش ــود‪ .‬دراین راس ــتا‬ ‫اطالع ــات مکان ــی طراح ــی و پیاد هس ــازی م ‬ ‫باتوج هب ــه پیش ــرفت های صورت گرفت ــه در ح ــوزه ‪ Gis Ready‬داد هه ــای‬ ‫تاسیس ــات گازرس ــانی در مجموع ــه ش ــرکت گاز اس ــتان گلس ــتان و‬ ‫تب ــه راه ان ــدازی س ــامانه جام ــع اطالع ــات مکان ــی ‪ IGN‬ازس ــوی‬ ‫باعنای ‬ ‫ش ــرکت مل ــی گاز ای ــران‪ ،‬دوره اموزش ــی کار ب ــا داد هه ــای ‪ Gis Ready‬در‬ ‫ســامانه یادشــده برگــزار شــد‪ .‬وی گفــت‪ :‬درایـن دوره بــا هــدف ایجــاد زمینــه‬ ‫الزم ب ــرای تس ــلط کارب ــران ب ــه ای ــن س ــامانه و جه ــت برداش ــتن گا مه ــای‬ ‫عمل ــی دس ــتیابی ب ــه س ــامانه جام ــع اطالع ــات مکان ــی س ــازمانی ‪،Egis‬‬ ‫شه ــای الزم ب هص ــورت موضوع ــی و اب ــزار مح ــور و باتا کیدب ــر بخش ــی‬ ‫اموز ‬ ‫تحـ ـت وب س ــامانه ‪ IGN‬ارائ ــه ش ــد‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش استان خبر داد؛‬ ‫افتتاح ‪ ۱۱۳‬کالس درس در گلستان‬ ‫مدی ــرکل اموزش وپ ــرورش گلس ــتان بااش ــاره به اج ــرای پ ــروژه مه ــر در‬ ‫اس ــتان گف ــت‪ :‬در ش ــروع س ــال تحصیل ــی ‪ ۴۰۰‬ه ــزار دانش ام ــوز س ــال‬ ‫تحصیل ــی جدی ــد را حض ــوری اغ ــاز می کنن ــد؛ دراین راس ــتا ‪ ۱۱۳‬کالس درس‬ ‫یش ــود‪ .‬س ــید رض ــا نظ ــری بااش ــاره به اج ــرای پ ــروژه‬ ‫در اس ــتان افتت ــاح م ‬ ‫مهــر در اســتان گفــت‪ :‬همــه تــدارکات بــرای ســال تحصیلــی درنظــر گرفتــه‬ ‫ش ــده و هم ــه معلم ــان‪ ،‬مدی ــران و کارکن ــان م ــدارس خ ــود را ب ــرای س ــال‬ ‫تحصیل ــی جدی ــد ب هص ــورت حض ــوری ام ــاده کرده ان ــد‪ .‬بع ــد از دوس ــال‬ ‫ام ــوزش مج ــازی ب هس ــبب ش ــیوع کرون ــا‪ ،‬امس ــال‪ ،‬ام ــوزش ‪ 100‬درص ــد‬ ‫یس ــت‪ .‬امس ــال ح ــدود ‪4 02‬ه ــزار دانش ام ــوز در اس ــتان خواهی ــم‬ ‫حضور ‬ ‫داش ــت ک ــه ح ــدود ‪ 45‬هزارنف ــر کالس اول ــی هس ــتند‪ .‬وی بابیان اینک ــه‬ ‫تا کن ــون بی ــش از ‪ 90‬درص ــد نام نویسـ ـی ها انج ــام ش ــده اس ــت‪ ،‬اف ــزود‪:‬‬ ‫تن ــام فق ــط بای ــد پ ــول کت ــاب و بیم ــه را بپردازن ــد‪.‬‬ ‫خانواد هه ــا زم ــان ثب ‬ ‫وی باتا کیدب ــر اج ــرای مطل ــوب برنام ــه پ ــروژه مه ــر در گلس ــتان گف ــت‪:‬‬ ‫بهب ــود وضعی ــت فیزیک ــی م ــدارس‪ ،‬س ــاماندهی و رف ــع مش ــکل کمب ــود‬ ‫نی ــروی انس ــانی در سـ ـه دوره تحصیل ــی‪ ،‬تامی ــن تجهی ــزات و امکان ــات‬ ‫ته ــای پ ــروژه‬ ‫م ــدارس‪ ،‬تخصی ــص اعتب ــار ب ــه م ــدارس از مهم تری ــن فعالی ‬ ‫مه ــر اس ــت‪ .‬ه ــدف از اج ــرای پ ــروژه مه ــر ایج ــاد تحول ــی جدی ــد در دی ــدگاه‬ ‫بس ــازی م ــدارس‬ ‫دانش ام ــوزان اس ــت و مدی ــران م ــدارس ب ــا ه ــدف شادا ‬ ‫بای ــد اقدام ــات موث ــری انج ــام دهن ــد‪ .‬وی بااش ــاره به اینکه ‪ ۳۰۰۰‬کالس‬ ‫یس ــت ک ــه ب ــا کم ــک خی ــران‬ ‫درس در گلس ــتان نیازمن ــد بهس ــازی و نوساز ‬ ‫و تجهیــز و نوســازی مــدارس اســتان ‪ 17‬طــرح اموزشــی بــا ‪ 113‬کالس درس‬ ‫ً‬ ‫و مجموع ــا ‪ 21‬هزارمترمرب ــع مس ــاحت‪ ،‬مه ــر امس ــال ب ــه اموزش وپ ــرورش‬ ‫حه ــا بی ــش از‬ ‫یش ــود اف ــزود‪ :‬ب ــرای س ــاخت و تجهی ــز طر ‬ ‫تحوی ــل م ‬ ‫‪ 160‬میلیاردتوم ــان هزین ــه ش ــد‪.‬‬ ‫استاندار گلستان اعالم کرد؛‬ ‫الیروبی رودخانه ها با ‪ ۳۰‬میلیاردتومان اعتبار‬ ‫اس ــتاندار گلس ــتان بابیان اینک ــه بی ــش از ‪ ۶۰۰‬کیلومت ــر از رودخان هه ــای‬ ‫یس ــت گف ــت‪ :‬کار الیروب ــی رودخان هه ــای اس ــتان‬ ‫اس ــتان نیازمن ــد الیروب ‬ ‫ب ــا فعالی ــت ق ــرارگاه ش ــهید لوالی ــی س ــرعت می گی ــرد‪ .‬علی محم ــد زنگان ــه‬ ‫در جلس ــه س ــتاد «پیش ــگیری‪ ،‬هماهنگ ــی و فرمانده ــی عملی ــات پاس ــخ‬ ‫ب ــه بح ــران» ک ــه ب ــا حض ــور نام ــی؛ رئی ــس س ــازمان مدیری ــت بح ــران کش ــور‬ ‫برگ ــزار ش ــد اف ــزود‪ :‬گلس ــتان به عن ــوان پایل ــوت ط ــرح الیروب ــی رودخان هه ــا‬ ‫در کش ــور مط ــرح ش ــده و دراین راس ــتا هم ــه دس ــتگاه ها هم ــکاری‬ ‫خواهن ــد داش ــت‪ .‬ایـ ـن کار ب ــا ‪ ۳۰‬میلیاردتوم ــان اعتب ــار از مح ــل مناب ــع‬ ‫مدیری ــت بح ــران در قال ــب اقدام ــی جه ــادی ب ــرای الیروب ــی رودخان هه ــا‬ ‫در اس ــتان درنظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت‪ .‬وی بااش ــاره به ط ــرح ع ــاج‬ ‫بخش ــی خلی ــج گ ــرگان گف ــت‪ :‬ق ــرارداد ‪ ۲۸۰‬میلیاردتومان ــی بی ــن س ــازمان‬ ‫بندره ــا (کارفرم ــا) و ق ــرارگاه س ــازندگی خاتم االنبی ــا (مج ــری) بس ــته ش ــده و‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیاردتومــان از محــل اعتبــارات مدیریــت بحــران بــه پــروژه اختصــاص‬ ‫یافت ــه و پیگی ــر تخصی ــص باقی مان ــده اعتب ــار الزم هس ــتیم‪ .‬تا کن ــون‬ ‫‪ ۲۰‬درص ــد از عملی ــات الیروب ــی کان ــال اب رس ــانی ب ــه خلی ــج گ ــرگان انج ــام‬ ‫نه ــای‬ ‫ش ــده و پ ــروژه درحال اجراس ــت‪ .‬اس ــتاندار ب ــه مس ــئله اب بندا ‬ ‫نهــای غیرمجــاز در بســتر گــرگان‬ ‫غیرمجــاز نیــز پرداخــت و افــزود‪ :‬اب بندا ‬ ‫یش ــود زی ــرا ب ــا جلوگی ــری از برداشـ ـت های غیرقانون ــی و‬ ‫رود تخری ــب م ‬ ‫احیــای کشــاورزی در پایین دســت از تشــدید بحــران ســیالب ها در اینــده‬ ‫یش ــود‪ .‬محمدحس ــن نام ــی؛ رئی ــس س ــازمان مدیری ــت‬ ‫پیش ــگیری م ‬ ‫بح ــران کش ــور نی ــز گف ــت‪ ۱۰۰ :‬کیلومت ــر رودخان هه ــای گلس ــتان از مناط ــق‬ ‫ش ــهری و روس ــتایی عب ــور می کن ــد و این مس ــئله اهمی ــت الیروب ــی‬ ‫رودخان هه ــا را افزای ــش می ده ــد‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫فرمانده انتظامی خبر داد؛‬ ‫در جلسه شورای اجرایی شهر دوستدار کودک شهرداری ساری مطرح شد؛‬ ‫شهر دوستدار کودک؛‬ ‫یک سرمایه گذاری پایدار بین نسلی‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫دومیـن جلسـه شـورای اجرایـی «شـهر‬ ‫دوسـتدار کـودک» شـهرداری سـاری بـا‬ ‫حضـور دکتـر پژوهـان؛ عضـو کمیتـه ملـی‬ ‫شـهر دوسـتدار کـودک وزارت کشـور‪ ،‬سـید‬ ‫افشـین راسـخ و شـهرام ایرجـی؛ اعضـای‬ ‫شـورای شـهر‪ ،‬جواد طالبی؛ شـهردار سـاری‪،‬‬ ‫مشـاور و معاونـان مجموعـه شـهرداری و‬ ‫روسـای سـازمان های تابعه و دوایر مختلف‬ ‫شـهرداری سـاری بـا موضـوع شـهر دوسـتدار‬ ‫کـودک در سـالن جلسـات شـهرداری‬ ‫سـاری برگـزار شـد‪ .‬شـهر دوسـتدار کـودک‪،‬‬ ‫شهری ست که نیازهای کودکان را در کانون‬ ‫توجه قرار داده و تالشـی درراسـتای توسـعه‪،‬‬ ‫مناسب سازی و بسترسازی ازمنظر کالبدی‪،‬‬ ‫حقوقـی‪ ،‬فرهنگـی و اجتماعـی شـهر بـرای‬ ‫نهـا نیـز ماننـد‬ ‫فعالیـت کـودکان اسـت تـا ا ‬ ‫سـایر شـهروندان منطبـق بـا نیازهایشـان‬ ‫بتواننـد در ان زندگـی کننـد‪ .‬شـهر دوسـتدار‬ ‫کـودک زمین هسـاز رشـد و ارتقـای ابعـاد‬ ‫جسـمی‪ ،‬روانـی‪ ،‬اجتماعی و معنوی شـامل‬ ‫امنیـت‪ ،‬نشـاط و سلامت کـودکان اسـت کـه‬ ‫جـواد طالبـی؛ شـهردار سـاری بادرنظرگرفتن‬ ‫اینکـه سـاری نیـز بایـد به عنـوان «شـهر‬ ‫دوسـتدار کـودک» موردتوجـه ویـژه قـرار‬ ‫گیـرد موضـوع را در دسـتورکار مدیریـت‬ ‫شـهری قـرار داد‪ .‬باتوج هبـه تا کیـدات‬ ‫ویـژه شـهردار سـاری اولیـن جلسـه شـورای‬ ‫نحـوزه در‬ ‫اجرایـی بـا حضـور متولیـان ای ‬ ‫شـهرداری سـاری برگـزار شـد‪ .‬ایـن شـورا‬ ‫وظیفـه سیاسـت گذاری‪ ،‬بسترسـازی جهـت‬ ‫نشـده در‬ ‫اجـرای مفـاد و راهبردهـای تعیی ‬ ‫دسـتورالعمل شـهرهای دوسـتدار کـودک‬ ‫اسـت‪ .‬شـهر دوسـتدار کـودک کـه سـال ‪۹۸‬‬ ‫توسـط سـازمان فرهنگـی شـهرداری سـاری‬ ‫شـروع شـد و هم اینـک بـا تشـکیل شـورای‬ ‫اجرایـی موضـوع ب هصـورت هدفمنـد در‬ ‫شـهرداری سـاری بـا تهیـه «اطلـس کـودکان‬ ‫سـاری» به اجـرا درامـد و طبـق امـار‪ ،‬بیـش از‬ ‫نشـهر را کـودکان‬ ‫‪ ۷۵‬هزارنفـر از جمعیـت ای ‬ ‫یتـوان بـا اجـرای‬ ‫تشـکیل می دهنـد کـه م ‬ ‫برنام ههـای متنـوع و ایجـاد زیرسـاخت های‬ ‫مناسـب شـرایط را بـرای کـودکان فراهـم‬ ‫نهـا ایند هسـازان‬ ‫کننـد کـه به زعـم شـهردار ا ‬ ‫و سـکان داران اینـده هسـتند‪ .‬موسـی‬ ‫پژوهـان؛ عضـو کمیتـه ملـی شـهر دوسـتدار‬ ‫کـودک وزارت کشـور نیـز بااشـاره به اینکه‬ ‫‪ ۲۴‬درصد جمعیت کشور را کودکان تشکیل‬ ‫می دهنـد‪ ،‬گفت‪ ۱۹ :‬میلیون جمعیت کشـور‬ ‫یشـوند کـه ا گـر برنامـه و‬ ‫را کـودکان شـامل م ‬ ‫زیرسـاخت درسـتی برای اینده سـازان کشـور‬ ‫نداشـته باشـیم بـا چالـش مواجـه خواهیـم‬ ‫نهـا در سـه حـوزه‬ ‫شـد‪ .‬فضـای زیسـت ا ‬ ‫خانـواده‪ ،‬مدرسـه و فضـای شـهری محـدود‬ ‫یشـود‪ .‬مسـئولیت خانـواده کـه بـا والدیـن‬ ‫م ‬ ‫اسـت و مدرسـه نیز متولی مشـخص خود را‬ ‫دارد امـا کـودکان مـا در فضای شـهری بدون‬ ‫متولی اند و هیچ برنامه و ایده ای برای ان ها‬ ‫وجـود ندارد تا پاسـخگوی نیازهـای کودکان‬ ‫باشـد‪ .‬وی گفت‪ :‬برای تبیین سیاسـت ویژه‬ ‫درراسـتای تحقـق حقـوق کـودکان بـرای‬ ‫نخستین بار در تاریخ بلدیه تصمیم گرفتیم‬ ‫واحـد و اداره ای در شـهرداری ها مخصـوص‬ ‫کـودکان ایجـاد شـود‪ .‬شـهر دوسـتدار کـودک‬ ‫یسـت و‬ ‫سـرمایه گذاری پایـدار بین نسل ‬ ‫می توانـد شـهرهای مـا را در اینـده تضمیـن‬ ‫مقابله و برخورد با جرائم خشن در ری‬ ‫مقابلـه و برخـورد بـا جرائـم خشـن در دسـتورکار گشـت های ویـژه و تی مهـای‬ ‫عملیاتی در شهرستان ری قرار گرفت‪ .‬در کمیسیون مقابله و برخورد با جرائم‬ ‫خشـن با حضور سـرهنگ جلیلیان؛ فرمانده انتظامی ری‪ ،‬معاونان سـتادی‪،‬‬ ‫روسـای پلیس هـای تخصصـی و کالنتری هـا در سـتاد فرماندهـی انتظامـی ری‬ ‫برگزار شد و با دستور سرهنگ جلیلیان مقابله و برخورد جدی با جرائم خشن‬ ‫در دسـتورکار گشـت های ویـژه‪ ،‬کارا گاهـان پلیـس ا گاهـی و تیم هـای عملیاتـی‬ ‫پلیس هـای تخصصـی و کالنتری ها قـرار گرفت‪.‬‬ ‫استاندار تهران خبر داد؛‬ ‫تغییر ساعت کار مدارس و ادارات از اول مهرماه‬ ‫کنـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬سـرمایه گذاری بـرای اینـده‪،‬‬ ‫نسـل خلاق و مسـئولیت پذیر را بـرای‬ ‫یسـازد‪ .‬کودکانـی کـه قـرار اسـت‬ ‫کـودکان م ‬ ‫نشـهر را سـکان داری کننـد‪.‬‬ ‫فـردای ای ‬ ‫پژوهـان بااشـاره به اینکه شـهر دوسـتدار‬ ‫کـودک تنهـا مربـوط بـه شـهرداری نیسـت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تمام فعاالن شهری و کنشگران‬ ‫نهـدف بایـد مشـارکت‬ ‫بـرای رسـیدن به ای ‬ ‫کننـد‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه مشـارکت کودکان‬ ‫فصـل جدایی ناپذیـر شـهر دوسـتدار کودک‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬شهر دوستدار کودک می تواند‬ ‫فرصـت مناسـبی بـرای تحقـق مدیریـت‬ ‫یکپارچـه شـهری در مقیاس کوچـک باشـد‪.‬‬ ‫وی ب هضـرورت تحقـق مدیریـت یکپارچـه‬ ‫شـهری تا کیـد کـرد و گفـت‪ :‬بـا تصویـب‬ ‫مدیریـت یکپارچـه شـهری تمـام دسـتگاه ها‬ ‫تحـت یـک مدیریـت واحـد و سـازمان یافته‬ ‫در شـهر فعالیـت می کننـد‪.‬‬ ‫سند چشم انداز ‪ 20‬ساله شهر ساری‬ ‫سـید افشـین راسـخ؛ عضـو شـورای شـهر‬ ‫سـاری بابیان اینکـه در شـورای شـهر و‬ ‫شـهرداری به دنبـال سـند چشـم انداز‬ ‫‪۲۰‬سـاله سـاری هسـتیم‪ ،‬گفـت‪ :‬این موضوع‬ ‫ ‬ ‫رویکـرد بـه اینـده اسـت‪ .‬هر چـه این رویکـرد‬ ‫قتـر باشـد دسـتاورد بهتـری را به همـراه‬ ‫عمی ‬ ‫خواهـد داشـت‪ .‬وی بابیان اینکـه در شـهر‬ ‫دوسـتدار کـودک فرهنـگ و اییـن ان شـهر‬ ‫بایـد موردتوجـه قـرار گیـرد‪ ،‬افـزود‪ :‬شـورای‬ ‫شـهر سـاری بـرای تحقـق ایـن هـدف مهـم‬ ‫حمایت هـای الزم را خواهـد داشـت‪ .‬ا گـر‬ ‫نگـذار‬ ‫قـرار باشـد الگوبـرداری کنیـم بنیا ‬ ‫کبیـر انقلاب بهتریـن الگـو و بهتریـن درس‬ ‫بـرای تبییـن هـدف هسـتند‪ .‬جـواد طالبـی؛‬ ‫شـهردار سـاری بـه اهمیـت شـهر دوسـتدار‬ ‫کـودک پرداخـت و بـه دوراندیشـی امـام‬ ‫راحـل اشـاره کـرد که فرمودند‪« :‬سـربازان من‬ ‫ا کنـون در گهوار ههـا هسـتند» این موضـوع‬ ‫یسـت که ایشـان سـرمایه گذاری‬ ‫به این معن ‬ ‫بـر روی کـودکان را از سـال ‪ ۴۲‬شـروع کردنـد‪.‬‬ ‫نگـذار‬ ‫ا گـر قـرار باشـد الگوبـرداری کنیـم بنیا ‬ ‫انقلاب بهتریـن الگـو و بهتریـن درس بـرای‬ ‫تبییـن ایـن هـدف هسـتند‪ .‬شـهردار سـاری‬ ‫‪۲۰‬سـاله شـورای شـهر‬ ‫بـه سـند چشـم انداز ‬ ‫و شـهرداری اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬ایـن سـند‬ ‫می توانـد بـا پیوسـت فرهنگـی و اجتماعـی‬ ‫نقش خود را در حوزه شهر دوستدار کودک‬ ‫به خوبـی ایفـا کنـد‪ .‬وی بـا یـاداوری اینکـه‬ ‫شـهرداری بـا ورود بـه مناطـق کم برخـوردار‬ ‫درراسـتای اموزش و فرهنگ سازی گام های‬ ‫خوبـی برداشـته افـزود‪ :‬معتقـدم ا گـر بـه‬ ‫کـودکان توجـه نکنیم جامعه در اینـده دچار‬ ‫اسیب های بسـیاربزرگی خواهد شد‪ .‬طالبی‬ ‫باتا کیدبراینکـه باید فرهنگ غنی مازندرانی‬ ‫در شـهر دوسـتدار کـودک به خوبـی دیـده‬ ‫شـود‪ ،‬افـزود‪ :‬از هم ا کنون باید بـرای کودکان‬ ‫شـهرمان تصمیـم مهـم اتخـاذ کنیـم تـا‬ ‫روزی فرابرسـد کـه ایـن کـودکان در فراینـد‬ ‫تسـاز شـهر اثرگـذار‬ ‫تصمیمـات سرنوش ‬ ‫باشـند‪.‬‬ ‫پیوست کودک‬ ‫برای تمام فعالیت های شهرداری‬ ‫سـید حسـین صالح نیـا؛ مشـاور عالـی‬ ‫شـهردار سـاری بـه اهمیـت شـهر دوسـتدار‬ ‫کـودک اشـاره و اظهـار کـرد‪ :‬معتقـدم تمامـی‬ ‫تهـای شـهرداری بایـد پیوسـت‬ ‫فعالی ‬ ‫کـودک داشـته باشـد‪ .‬وی بهره منـدی از‬ ‫فعـاالن حـوزه کـودک را بهتریـن راهبـرد بـرای‬ ‫داشـتن شـهر دوسـتدار کـودک دانسـت کـه‬ ‫نظیـر این افـراد در سـاری و حتـی سـطح‬ ‫ملـی وجـود دارد‪ .‬صالح نیـا گفـت‪ :‬ا گـر قـرار‬ ‫نشـهر ترسـیم‬ ‫باشـد اینده مناسـبی برای ای ‬ ‫کنیـم ضـرورت دارد دسـتگاه های مرتبـط بـا‬ ‫این موضوع پای کار امده و یاریگر شـهرداری‬ ‫در انجـام ایـن ماموریـت باشـند‪.‬‬ ‫تالش برای ایجاد‬ ‫زیرساخت های شهر دوستدار کودک‬ ‫سـید حمـزه حسـینی سـیدی؛ معـاون‬ ‫معمـاری و شهرسـازی شـهردار سـاری‬ ‫بابیان اینکـه مدیریـت شـهری تالش می کند‬ ‫درجهـت داشـتن شـهر دوسـتدار کـودک‬ ‫گا مهـای خوبـی بـردارد تـا بـه مولف ههـای‬ ‫موردنظـر ان دسـت یابـد؛ بـه راه انـدازی‬ ‫«شـورای اجرایـی شـهر دوسـتدار کـودک»‬ ‫در شـهرداری اشـاره کـرد و افـزود‪ :‬ایـن شـورا‬ ‫درراسـتای سیاسـت گذاری بسترسـازی‬ ‫جهـت اجـرای مفـاد و راهبردهـای معیـن در‬ ‫دسـتورالعمل شـهرهای دوسـتدار کـودک‬ ‫فعـال اسـت‪ .‬وی گفـت‪ :‬ا گرچـه از سـال‬ ‫‪ ۹۸‬تا کنـون کـه شـهر دوسـتدار کـودک در‬ ‫شـهرداری پای هگـذاری شـد برنام ههـای‬ ‫خوبـی بـرای کودکان اجراشـده اما همچنان‬ ‫تلاش می کنیـم تـا ایجـاد زیرسـاخت های‬ ‫مناسـب شـهر را بـرای کودکان ونوجوانـان‬ ‫امـاده کنیـم‪ .‬وی افـزود‪ :‬حـدود ‪۷۵‬هزارنفـر‬ ‫جمعیـت سـاری را کودکان ونوجوانـان‬ ‫تشـکیل می دهنـد کـه بایـد بـه خواسـت و‬ ‫حقـوق ایـن جمعیـت بـزرگ توجـه شـود‪.‬‬ ‫حسـن کالنتـری؛ معـاون برنامه ریـزی و‬ ‫هماهنگـی مناطـق شـهرداری سـاری نیـز‬ ‫گفت‪ :‬شـهر دوسـتدار کودک زمینه ساز بلوغ‬ ‫فکـری و روحـی کـودکان بـرای اینـده اسـت‬ ‫یتـوان بـا برنامه ریـزی درسـت و اصولـی‬ ‫کـه م ‬ ‫نگـروه‬ ‫بـه ان دسـت یافـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬ای ‬ ‫گسـازی جامعـه ازقبیـل‬ ‫می تواننـد در فرهن ‬ ‫محیط زیسـت‪ ،‬تفکیـک زبالـه از مبـدا و‬ ‫ترافیـک نقـش مهمـی داشـته باشـند‪ .‬طبـق‬ ‫امار سازمان فرهنگی شهرداری تا کنون ‪156‬‬ ‫عنوان کارگروه برای کودکان چهار تا ‪18‬سال‬ ‫نسـازمان تشـکیل شـده و توسـعه‬ ‫درای ‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬توسـعه اجتماعـی‪ ،‬پیشـگیری از‬ ‫اسـیب ها‪ ،‬کارافرینی و مشارکت های مردمی‬ ‫تهـای‬ ‫بـا پیوسـت کـودک در شـمار فعالی ‬ ‫اجتماعـی ایـن سـازمان قـرار دارد‪.‬‬ ‫محسـن منصـوری درمـورد تصمیمـات‬ ‫جهـت تسـهیل ترافیـک اسـتان بااشـاره به‬ ‫هماهنگـی صورت گرفتـه بـا معـاون اول‬ ‫رئیس جمهـوری و رئیـس سـازمان اداری‬ ‫و اسـتخدامی کشـور جهـت کاهـش پیـک‬ ‫ترافیکـی ماه مهر اظهـار کرد‪ :‬جهت کاهش‬ ‫پیـک ترافیکـی مهـر مقـرر شـد شـروع کار‬ ‫ادارات و سازمان های شهر تهران از ساعت‬ ‫‪ ۷‬تـا ‪ ۹‬صبـح به صـورت شـناور درنظـر گرفته‬ ‫شـده و مطابـق ایـن مصوبـه تغییـری در میـزان حضـور کارمنـدان درطـول روز‬ ‫مطابـق ضوابـط و مقـررات در محـل کار ایجـاد نخواهـد شـد‪ .‬اسـتاندار تهـران‬ ‫افزود‪ :‬متناسب با ساعت ورود کارمندان به صورت شناور در محل کار‪ ،‬ساعت‬ ‫پایـان کار درهمـان روز به صـورت شـناور تعییـن می شـود‪ .‬دراین بـازه سـاعت‬ ‫شـروع خدمات رسـانی بانک هـا سـاعت ‪ ۷‬صبـح و زمـان حضـور کارمنـدان در‬ ‫بانـک سـاعت ‪ 6:30‬اسـت‪ .‬اسـتاندار تهـران درمـورد سـاعت فعالیـت مـدارس‬ ‫بیـان کـرد‪ :‬سـاعت فعالیـت نوبت صبـح متوسـطه ‪ 7:30‬و ابتدایی تهـران ‪8:30‬‬ ‫درنظر گرفته شد‪ .‬ساعت شروع به کار نوبت صبح کارخانه ها و کارگاه ها ‪ ۶‬صبح‬ ‫تعییـن شـده کـه متناسـب باان سـایر نوبت هـای کاری کارخانه هـا و کارگا ههـا‬ ‫انجـام می شـود‪ .‬وی درمـورد سـایر مصوبـات توضیـح داد‪ :‬هرگونـه تردد‪ ،‬تخلیه‬ ‫و بارگیری کامیونت و کامیون از سـاعت ‪ 6:30‬تا ‪ ۹‬صبح ممنوع اسـت و پلیس‬ ‫راهـور نسـبت بـه اجـرای طـرح تشـدید‪ ،‬برخـورد و اعمـال قانـون بـا متخلفیـن‬ ‫توقف هـای غیرمجـاز و سـدمعبر اقـدام می کنـد‪ .‬نیـز مقـرر شـد تـا فرمانـداران‬ ‫اسـتان نسـبت بـه پیگیـری و سـاماندهی سـرویس مـدارس در قالـب کارگـروه‬ ‫ماده ‪ ۱۸‬و با هماهنگی ادارات کل اموزش وپرورش و سایر دستگاه های متولی‬ ‫اقدام کنند‪ .‬این مصوبات برای مهرماه اعمال و بازخورد ان مبنای تصمیمات‬ ‫بعـدی خواهـد بـود‪.‬‬ ‫موسسات خیریه؛ پیشگام در خدمات رسانی‬ ‫به زائرین پیاده روی اربعین حسینی‬ ‫موکب هـــای مســـتقر در مســـیر‬ ‫پی ــاده روی جامان ــدگان اربعی ــن‬ ‫ب ــا هم ــکاری موسس ــات خیری ــه‬ ‫بـــه زائریـــن خدمت رســـانی‬ ‫می کننـــد‪ .‬به گـــزارش ایرنـــا؛ از‬ ‫مراســـم پیـــاده روی اربعیـــن‬ ‫حســـینی‪ ،‬همـــه می خواهنـــد‬ ‫در کمـــک بـــه مـــردم در مســـیر‬ ‫پیـــاده روی حســـینی ســـهیم باشـــند از موکب هـــای مردمـــی گرفت ــه ت ــا‬ ‫نهاده ــای انقالب ــی و موسس ــات خیری ــه ک ــه ب ــا خدمت رس ــانی های ارادت‬ ‫خـــود بـــه زوار وعاشـــقان حســـینی نشـــان می دهنـــد‪ .‬دراین مســـیر ها ک ــه‬ ‫از می ــدان امام حس ــین؟ع؟ ش ــروع ش ــده و ت ــا ح ــرم حض ــرت عبدالعظی ــم‬ ‫تگــزاری‬ ‫حســنی ؟ع؟ ادامــه دارد‪ :‬بــه لطــف امام حســین؟ع؟ همــه در خدم ‬ ‫وارایـــه خدمـــات مختلـــف بـــه مـــردم ســـهیم هســـتند و هیـــچ کمبـــودی‬ ‫ش نذری هـــای مختلـــف گرفتـــه تـــا مش ــاوره‪،‬‬ ‫احســـاس نمی شـــود از پخـــ ‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫طبابـــت کمـــک بـــه ســـالمندان کـــودکان در این مســـیر ارائـــه م ‬ ‫جمشـــیدی مدیـــر خیریـــه محبـــان امام علـــی ؟ع؟ در حاشـــیه مراس ــم‬ ‫پی ــاده روی اربعی ــن حس ــینی بااش ــاره ارائ ــه خدم ــات مش ــاوره ای ب ــه م ــردم‬ ‫گفــت‪ :‬در اربعیــن امســال بــه لطــف خــدا و همــت خیریــن موسســه محبــان‬ ‫امام علــی؟ع؟ توفیــق یافتیــم بــا برپایــی موکــب در چندیــن بخــش بــه زائریــن‬ ‫پیـــاده روی اربعیـــن حســـینی خدمت رســـانی کنیـــم‪.‬‬ ‫اقامه نماز ظهر اربعین در حرم عبدالعظیم حسنی ؟ع؟‬ ‫مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی مطرح کرد؛‬ ‫رونق بندرهای شمالی؛ درراستای توسعه همکاری با کشورهای همسایه‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫معـاون وزیـر راه و مدیرعامـل سـازمان‬ ‫بنادرودریانـوردی باتا کیدبراینکـه در پـی‬ ‫تمهیـدات دولـت‪ ،‬ترانزیـت کاال از بندرهـای‬ ‫شـمالی‪ ،‬رشـد ‪ ۱۷۷‬درصـدی داشـته‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫درجهـت رویکـرد دولـت بـرای توسـعه‬ ‫یهـای اقتصـادی بـا جوامـع‬ ‫همکار ‬ ‫همسـایه‪ ،‬بندرهای شـمالی رونـق یافته اند‪.‬‬ ‫علی ا کبـر صفایـی در حاشـیه بهر هبـرداری‬ ‫از شـش پـروژه عمرانـی و توسـعه ای بنـدر‬ ‫انزلـی بـا اعتبـاری بال غبـر ‪ ۱۴۹‬میلیاردتومـان‬ ‫شهـای‬ ‫در بنـدر انزلـی‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬بـا تال ‬ ‫صورت گرفتـه در حـوزه تجـارت دریایـی‪،‬‬ ‫ترانزیـت کاالهـای غیرنفتـی در بنـدر انزلـی‬ ‫بـا رشـد ‪ ۲۷۷‬درصـدی و ترانزیـت کاالهـای‬ ‫نفتـی دراین بنـدر بـا رشـد ‪ ۱۰۰‬درصـدی‬ ‫همـراه شـده کـه باتوج هبـه تمهیـدات و‬ ‫برنامه ریـزی دولـت سـیزدهم بـرای توسـعه‬ ‫یهـا بـا کشـورهای همسـایه در‬ ‫همکار ‬ ‫شـمال دریـای خـزر‪ ،‬اسـت‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫رشـد ترانزیـت کاال در بندرهـای تجـاری‬ ‫بـه ‪ ۱۷۷‬درصـد رسـیده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬در‬ ‫مقطـع فعلـی هفت فرونـد کشـتی در بنـدر‬ ‫انزلـی پهلـو گرفتـه‪ ،‬هشـت فروند دیگـر در‬ ‫لنگـرگاه قـرار دارد و چهارفرونـد دیگـر در‬ ‫مسـیر رسـیدن بـه بندر یادشـده اسـت؛ این‬ ‫نشـان دهنده تحقـق وعد ههـای دولـت در‬ ‫یسـت‪ .‬وی گفـت‪ :‬بـا‬ ‫رونـق بندرهـای شمال ‬ ‫سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی و دولتـی‬ ‫ً‬ ‫(سـازمان بنادرودریانـوردی) مجموعـا‬ ‫‪ ۱۴۹‬میلیاردتومـان اعتبـار بـرای توسـعه‬ ‫عمرانـی و تجهیزاتـی بنـدر انزلی هزینه شـده‬ ‫اسـت‪ .‬وی بااشـاره به بهره برداری از سـیلوی‬ ‫غلات ‪ ۵۰‬هزارتنـی بـرای نگهداشـت صحیـح‬ ‫و سـالم مـواد غذایـی در بنـدر انزلـی‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫نتـن‬ ‫در کل بندرهـای کشـور‪ ،‬یک میلیو ‬ ‫تسـاخت اسـت‪ ،‬ایـن سـیلوها‬ ‫سـیلو دردس ‬ ‫می تواننـد بـه مرکـز توزیع برای کشـور تبدیل‬ ‫شـوند‪ .‬وی بااشـاره به بهر هبـرداری از پـروژه‬ ‫تامیـن بـرق سـاحلی بـرای کشـتی های‬ ‫نپـروژه‬ ‫پهلوگرفتـه در بنـدر انزلـی‪ ،‬گفـت‪ :‬ای ‬ ‫نبـار و درراسـتای فصـل ششـم‬ ‫بـرای اولی ‬ ‫کنوانسـیون مارپل برای جلوگیـری از الودگی‬ ‫هـوا و صـدا در بنـدر انزلـی به بهر هبـرداری‬ ‫نپـس کشـتی های پهلوگرفتـه‬ ‫رسـید و ازای ‬ ‫در بنـدر ب هجـای اسـتفاده از دیزل ژنراتـور‪ ،‬از‬ ‫بـرق مالیـم و مناسـب در بنـدر بـرای مصـرف‬ ‫روشـنایی و سـایر امـور اسـتفاده می کننـد‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به بهر هبـرداری از باشـگاه‬ ‫ملوانان در بندر انزلی گفت‪ :‬باشگاه ملوانان‬ ‫درراسـتای کنوانسـیون ‪ MLC‬و بـرای ایجـاد‬ ‫رفـاه و اسـایش دریانـوردان پـس از یـک دوره‬ ‫طوالنـی دریانـوردی به بهر هبـرداری رسـید‪.‬‬ ‫الیروبـی فـاز اول تـاالب انزلـی و تعمیـرات‬ ‫اساسـی چمـن ورزشـی زمیـن فوتبـال‪ ،‬از‬ ‫دیگـر پـروژه ای عمرانـی بنـدر انزلـی قلمـداد‬ ‫یشـود و بـا افتتـاح این پروژ ههـا بـرای‬ ‫م ‬ ‫‪ ۲۳۶‬نفـر فرصـت شـغلی ایجـاد شـده اسـت‪.‬‬ ‫«تنکابن» شهر سبز می شود‬ ‫افـزود‪ :‬این اسـتان ازنظـر مشـترکان خانگـی‬ ‫بـا ‪ ۹۲‬درصـد رتبـه دوم کشـور را عهـده دار‬ ‫اسـت‪ .‬سرپرسـت شـرکت گاز مازنـدران‬ ‫بااظهاراینکـه بـا گازرسـانی بـه ‪ ۱۸‬روسـتای‬ ‫کوهسـتانی بخـش سـه هزار شهرسـتان‬ ‫تنکابـن بیـش از دوهـزار خانـوار از نعمـت گاز‬ ‫معاون اولرئیس جمهوری‪:‬‬ ‫حضور پرشور مردم در اربعین‬ ‫نشان از زنده بودن مکتب امام حسین ؟ع؟ دارد‬ ‫سرپرست گاز مازندران‪:‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫سرپرسـت شـرکت گاز مازنـدران بـا تکمیـل‬ ‫گازرسانی به ‪ ۱۸‬روستای منطقه کوهستانی‬ ‫شهرسـتان تنکابـن‪ ،‬این منطقـه تـا پایـان‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫سـال به عنـوان شـهر سـبز معرفـی م ‬ ‫قاسـم مایلی رسـتمی در پـی سـفر یـک روزه‬ ‫اسـتاندار مازنـدران بـه شهرسـتان تنکابـن و‬ ‫درراسـتای بازدیـد از پروژه هـای گازرسـانی‬ ‫بااشـاره به گازرسـانی بـه ‪ ۱۸‬روسـتای محـروم‬ ‫و کوهسـتانی بخـش سـه هزار شهرسـتان‬ ‫تنکابـن گفـت‪ :‬بـا تکمیـل گازرسـانی‬ ‫روسـتاهای این منطقـه‪ ،‬تنکابـن به عنـوان‬ ‫یشـود‪ .‬وی‬ ‫شهرسـتان سـبز معرفـی م ‬ ‫بابیان اینکـه درحال حاضـر ‪ ۹۹.۹‬درصـد‬ ‫خانوارهـای شـهری و ‪ ۹۶‬درصـد خانوارهـای‬ ‫روسـتایی از نعمـت گاز بهره منـد هسـتند‪،‬‬ ‫نمـــاز ظهـــر اربعیـــن حســـینی بـــا حضـــور عاشـــقان اباعبـــداهلل در ح ــرم‬ ‫عبدالعظیـــم حســـنی؟ع؟ اقامـــه شـــد‪ .‬به گـــزارش ایرنـــا؛ به دلیـــل ازدح ــام‬ ‫نمازگـــزاران‪ ،‬نمـــاز ظهـــر عالوه بـــر مصـــای امام علـــی ؟ع؟‪ ،‬صح ــن‬ ‫امام حس ــین ؟ع؟ و مس ــجد جام ــع‪ ،‬در ضل ــع ش ــرقی و ضل ــع جنوب ــی اس ــتان‬ ‫مق ــدس ح ــرم عبدالعظی ــم حس ــنی ؟ع؟ ه ــم اقام ــه ش ــد؛ همچنی ــن ام ــروز‬ ‫ویژه برنام ــه قرائ ــت زی ــارت اربعی ــن در دونوب ــت‪ ،‬ت ــاوت ق ــران‪ ،‬اذان و نم ــاز‬ ‫ظه ــر اربعی ــن حس ــینی از ش ــبکه پن ــج س ــیما به ص ــورت زن ــده و مس ــتقیم‬ ‫پخـــش شـــد‪ .‬ســـخنرانی حجت االسال مو المســـلمین قاضـــی عس ــکر؛‬ ‫تولیـــت اســـتان مقـــدس حضـــرت عبدالعظیـــم ؟ع؟ و مرثیه ســـرایی ح ــاج‬ ‫حام ــد رضوانف ــر و ح ــاج امی ــر نعیم ــی بع ــد از نم ــاز ظه ــر و عص ــر در مص ــای‬ ‫امام علـــی ؟ع؟ از دیگـــر ویژه برنامه هـــای ظهـــر روز اربعیـــن بـــود‪ .‬برگ ــزاری‬ ‫محفــل انــس بــا قــران کریــم در شــام اربعیــن حســینی بــا حضــور حافظــان و‬ ‫قاریــان ممتــاز و بین المللــی همــراه بــا مرثیه خوانــی حــاج محمدرضــا بــذری‬ ‫بعـــد از نمـــاز مغـــرب و عشـــاء در شبســـتان امام خمینـــی (ره) پایان بخ ــش‬ ‫ویژه برنامه هـــای ایـــن ایـــام بـــود‪.‬‬ ‫برخـوردار خواهنـد شـد‪ ،‬افـزود‪ :‬گازرسـانی به‬ ‫روسـتاهای بخش سـه هزار از چهارسال قبل‬ ‫شـروع شـد و ‪ ۲۰‬میلیاردتومـان تا کنـون‬ ‫هزینـه شـده اسـت‪ .‬مایلی رسـتمی تصریـح‬ ‫داشـت‪ :‬گازرسـانی در جلوگیـری از مهاجرت‬ ‫جوانـان بـه شـهرها و اشـتغال زایی نقـش‬ ‫نو‬ ‫مهمـی دارد‪ .‬وی گاز را یـک انـرژی ارزا ‬ ‫پـا ک دانسـت و یـاداور شـد‪ :‬حفـظ محیـط‬ ‫زیسـت‪ ،‬کاهـش هزینـه سـوخت برای مـردم‪،‬‬ ‫صرفه جویـی ارزی بـرای دولـت‪ ،‬از جملـه‬ ‫دسـتاورد گازرسـانی در مازنـدران اسـت‪.‬‬ ‫سرپرسـت شـرکت گاز مازنـدران خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬امیدواریـم بـا اجـرای پروژ ههـای‬ ‫باقی مانـده بنـد «ق» و «د» تـا سـال ‪۱۴۰۲‬‬ ‫تمـام روسـتاهای بـاالی ‪ ۲۰‬خانـوار اسـتان از‬ ‫نعمـت گاز برخـوردار شـوند‪.‬‬ ‫مع ــاون اول رئیس جمه ــوری‬ ‫گف ــت‪ :‬حض ــور پرش ــور م ــردم‬ ‫در راهپیمایـــی جامانـــدگان‬ ‫اربعیـــن نشـــان می دهـــد‬ ‫کـــه قیـــام عاشـــورا زنـــده و‬ ‫مکتـــب امـــام حســـین ؟ع؟‬ ‫حا کــم اســت‪ .‬محمــد مخبــر‬ ‫در حاشـــیه راهپیمایـــی‬ ‫جامانــدگان اربعیــن به طــرف‬ ‫اســتان مقــدس عبدالعظیــم‬ ‫حس ــنی اظه ــار داش ــت‪ :‬م ــردم عاش ــق و فدای ــی امام حس ــین؟ع؟ هس ــتند و‬ ‫ای ــن تنه ــا راه نج ــات در دنی ــا و اخ ــرت اس ــت‪ .‬وی با اش ــاره به حض ــور پرش ــور‬ ‫مــردم در راهپیمایــی جامانــدگان اربعیــن‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬مــردم بــا حضــور خــود‬ ‫می خواهن ــد بگوین ــد ک ــه وف ــادار ب ــه امام حس ــین ؟ع؟ و وف ــادار راه ح ــق و‬ ‫مب ــارزه ب ــا باط ــل هس ــتیم و ای ــن خ ــط مقاومت ــی ک ــه از امام حس ــین ؟ع؟‬ ‫شـــروع شـــده بـــا قـــدرت و قـــوت پیـــش مـــی رود‪ .‬راهپیمایـــی جامانـــدگان‬ ‫اربعیــن بــا حضــور چشــمگیر اقشــار مختلــف مــردم‪ ،‬خانــواده معظــم شــهدا و‬ ‫مســئوالن لشــکری و کشــوری از میــدان امام حســین ؟ع؟ در تهــران ب هســوی‬ ‫اس ــتان مق ــدس حض ــرت عبدالعظی ــم حس ــنی برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫یادداشت‬ ‫دغدغه دوباره خرید ماه مهر‬ ‫یک شنبه ‪ 27‬شهریور ‪ 1401‬شماره‪2595‬‬ ‫عفت فالح‬ ‫یب ــودن م ــدارس و عدم نیاز‬ ‫پ ــس از عب ــور از روزه ــای کرونای ــی و غیرحضور ‬ ‫دانش ام ــوزان ب ــه کی ــف‪ ،‬کف ــش و لب ــاس فرم مدرس ــه‪ ،‬ح ــاال با فرارس ــیدن‬ ‫ماه مهر و دراس ــتانه بازگش ــایی م ــدارس این روزه ــا بازار خری ــد لوازم التحریر‬ ‫همچنان داغ اس ــت و دانش اموزان و والدینش ــان هن ــوز در تب وتاب خرید‬ ‫هس ــتند و فش ــار و حج ــم تقاض ــا ازس ــوی مصرف کنن ــدگان‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫داخلی لوازم التحریر و کتاب و دفتر را با مشکالتی مواجه کرده است و کمبود‬ ‫یخ ــورد؛ اما درپی‬ ‫برخ ــی از ل ــوازم در فروش ــگاه های کرمان هم به چش ــم م ‬ ‫افزای ــش بی روی ــه قیمت کاغ ــذ در ماه های اخیر و وعد هه ــای تحقق نیافته‬ ‫مس ــئولین‪ ،‬نه تنه ــا قیمت را کاه ــش ندادند؛ بلک ــه با ثب ــات ان هم مواجه‬ ‫نبودیم‪ .‬پرواضح اس ــت ک ــه افزایش قیم ــت کاغذ‪ ،‬تبعات پی درپ ــی فراوانی‬ ‫شه ــای افسارگس ــیخته باع ــث افزایش‬ ‫را در بر خواه ــد داش ــت و ای ــن افزای ‬ ‫قیمت دفتر و لوازم التحریر ش ــده و برخی از ناش ــران و تولیدکنندگان را نیز با‬ ‫مش ــکل روبه رو ساخته اس ــت‪ .‬حال والدین با این شرایط سخت اقتصادی‬ ‫در اغاز س ــال تحصیلی تنها ب ــرای یک خانواده دو فرزن ــدی که نیاز به کیف‬ ‫و کف ــش و فرم اجباری مدارس دارد جدا از بحث هزینه س ــرویس و ش ــهریه‬ ‫مدرس ــه‪ ،‬دغدغ ــه خری ــد لوازم التحری ــر نی ــز وج ــود دارد و باالجب ــار انچه را‬ ‫شه ــا حا کی از این اسـ ـت که‬ ‫که مدرس ــه لیس ــت ک ــرده باید تهی ــه کنند‪ .‬گزار ‬ ‫که ــا و پیش دبس ــتانی ها بیش‬ ‫لیس ــت ارس ــالی ازس ــوی برخ ــی از مهدکود ‬ ‫از پنج میلیون توم ــان ب ــرای خانواد هه ــا اب می خورد؛ همچنی ــن خبرگزاری‬ ‫شه ــا از ‪ 10‬تا ‪ 30‬درص ــد اعالم کرده اس ــت و‬ ‫تس ــنیم طی گزارش ــی ای ــن افزای ‬ ‫طب ــق گفته «رئیس اتحادیه فروش ــندگان لوازم التحری ــر» این میزان افزایش‬ ‫مخت ــص کااله ــای تولی ــد داخل اس ــت نه کااله ــای خارجی ک ــه ب ــا ارز وارد‬ ‫نت ــر خواهن ــد ب ــود؛ ام ــا انچ ــه قابل تام ــل به نظرمی رس ــد‪،‬‬ ‫یش ــوند و گرا ‬ ‫م ‬ ‫سوءاس ــتفاده برخی از فروش ــندگان اس ــت؛ در ب ــازاری که دوس ــال به دلیل‬ ‫کرونا خری دو فروش ــی نداش ــته اس ــت‪ ،‬درصدد فروش کاال ان هم برای کسب‬ ‫س ــود بیش ــتر و جب ــران ض ــرر و زیان س ــال های گذش ــته اس ــت؛ به نوعی که‬ ‫برخی از فروش ــندگان با افزایش قیم ــت‪ ،‬خرید لوازم التحری ــر را برای مردم با‬ ‫لو اح ــوال خانواده های‬ ‫مش ــکالتی روبه رو س ــاخته اند؛ اما انچه گوی ــای حا ‬ ‫یس ــت‪ ،‬گرانی سرس ــام اور لوازم التحریر و ش ــکایت م ــردم از عدم نظارت‬ ‫ایران ‬ ‫دقی ــق به این صن ــف دراین روزه ــای اغازین م ــاه مهر اس ــت‪ .‬از گرانی جلد‬ ‫یش ــود تا دفترهای فنری س ــفید تولید‬ ‫کتاب ها که از ‪ 50‬هزارتومان ش ــروع م ‬ ‫داخ ــل ک ــه از ‪ 40‬هزارتومان تا ‪ 200‬هزارتومان قیم ــت می خورند؛ از پا کن های‬ ‫یه ــای ‪ 12‬رن ــگ پالس ــتیکی ی ــا‬ ‫بی کیفی ــت پنج هزارتومان ــی ت ــا مدادرنگ ‬ ‫روزنامـ ـه ای ‪ 60‬هزارتومان ــی که قابلیت یک بار اس ــتفاده کردن را ه ــم ندارند‪.‬‬ ‫اینج ــا نه از کیفیت خبری هس ــت نه از قیمت مناس ــب! اینجا دوباره بحث‬ ‫فاصله طبقاتی و بحث داش ــتن و نداش ــتن به میان می اید؛ انکه توان مالی‬ ‫خری ــد بهتری ــن اجن ــاس خارج ــی و با کیفی ــت را دارد می خرد و انک ــه ندارد‬ ‫طب ــق روال ب ه هم ــان اجن ــاس بی کیفی ــت افاقه می کن ــد‪ .‬ای ــن خانواده ها‬ ‫ن ــه خب ــر از کاغ ــذ تحری ــر خارج ــی بن ــدی ‪1.320.000‬تومان ــی دارن ــد و نه از‬ ‫باندهای ورود اجناس ش ــیک و فانتزی خارجی ب ــا ارز دولتی با قیمت های‬ ‫سرس ــام اور‪ .‬در این خانواده ها صحبت بر س ــر تقس ــیم مدادرنگ ــی برای دو‬ ‫دانش اموز اس ــت؛ شـ ـش رنگ ب ــرای علی‪ ،‬شـ ـش رنگ هم برای س ــمیه‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان لرستان؛‬ ‫هشت درصد هزینه سرمایه گذاری جاده ها‬ ‫باید صرف نگهداری شود‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫لرسـتان از روکـش اسـفالت را ههـای فرعـی‬ ‫و روسـتایی اسـتان ب هطـول ‪ ۱۱۸‬کیلومتـر‬ ‫در سـال جـاری خبـر داد‪ .‬مرتضـی شـیروانی‬ ‫به همراه مهنـدس امیری؛ معـاون راهداری‪،‬‬ ‫مهنـدس جدیـدی؛ مشـاور مدیـر و‬ ‫مدیـر حراسـت‪ ،‬مهنـدس لطیفـی؛ رئیـس‬ ‫شهرسـتان چگنـی بـا حضـور در مصلای‬ ‫نمازجمعـه چگنـی‪ ،‬سـخنران پیـش از‬ ‫خطب ههـای نمازجمعـه این شهرسـتان‬ ‫بـود‪ .‬مرتضـی شـیروانی مدیـرکل راهـداری‬ ‫و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان لرسـتان‬ ‫ضمـن عـرض تسـلیت اربعیـن حسـینی‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬در هفتـه دولـت در حوزه راه روسـتای‬ ‫‪ 110‬کیلومتر راه افتتاح و ‪ 220‬کیلومتر راه شنی‬ ‫سـاخته شـده اسـت‪ .‬مهم تریـن اولویـت مـا‬ ‫ارتقـای ایمنـی را ههـا و رفـع نقـاط حادثه خیز‬ ‫یسـت‪ .‬وی‬ ‫و بهسـازی را ههـای روستای ‬ ‫بـه حـوزه حمل ونقـل‪ ،‬اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫‪ 96‬شـرکت حمل ونقـل کاال در اسـتان‬ ‫داریـم‪ .‬همچنیـن یـک شـرکت بین المللـی‬ ‫حمل ونقـل داشـتیم کـه باتوج هبـه‬ ‫درخشـش خـوب و متاسـفانه توسـط‬ ‫کشـورهای غربـی تحریـم شـده‪ 83 .‬شـرکت‬ ‫حمل ونقل مسـافر‪ 10 ،‬پایانه بار‪ 44 ،‬شـرکت‬ ‫اتوبوس رانـی‪ 18 ،‬شـرکت مینی بوس رانـی و‬ ‫‪ 21‬شـرکت تا کسـی و سـواری داریم و اداره کل‬ ‫راهـداری و حمل ونقـل اسـتان بـا توجـه‬ ‫وظیفه نقش نظارتی بر این شـرکت ها را ایفا‬ ‫می کنـد‪ .‬جهـت نگهـداری را ههـای اسـتان‪،‬‬ ‫طبـق اسـتانداردهای جهانـی هشـت درصد‬ ‫هزینـه سـرمایه گذاری جاد ههـا بایـد صـرف‬ ‫نگهـداری شـود کـه در ایـران چهـار تـا‬ ‫شـش درصد اسـت و جهـت تحقـق این امـر‬ ‫بایـد ‪2000‬میلیـارد سـاالنه اختصـاص پیـدا‬ ‫کند که بتوان تمام موانع و مشـکالت را حل‬ ‫کنیـم؛ متاسـفانه باتوج هبـه کمبـود اعتبـار و‬ ‫شـرایط اقتصـادی ایـن امـکان وجـود نـدارد‪.‬‬ ‫دراین راسـتا مسـئولین سـازمان راهـداری‬ ‫در راس ان اسـتاندار در حـوزه راهـداری و‬ ‫حمل ونقـل جـاده ای درتالش انـد کـه انچـه‬ ‫در تـوان ملـی باشـد نسـبت بـه نگهـداری‬ ‫جـادو و رفـع نقـاط حادثه خیـز اقـدام‬ ‫کننـد‪ .‬مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل‬ ‫جـاده ای لرسـتان گفـت‪ :‬طـی سـه ماهی کـه‬ ‫به عنـوان خدمتگـزار مـردم معرفـی شـدم‪،‬‬ ‫مصـادف شـده بـا خدمتگـزاری زائریـن‬ ‫امام حسـین ؟ع؟ که در همان ابتـدا اداره کل‬ ‫راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان‬ ‫ا کیپـی کامـل ب همـدت دومـاه بـه ایلام اعـزام‬ ‫کرد و در بحث مرتفع کردن نقاط حادثه خیز‬ ‫کهـای زیـادی انجـام‬ ‫و ایمنـی را ههـا کم ‬ ‫شـد‪ .‬شـیروانی بیـان کـرد‪ :‬در بحـث سـاخت‬ ‫زائرسـرای اسـتان لرسـتان در مـرز مهـران بـا‬ ‫همـکاری دسـتگاه های اجرایـی و ریاسـت‬ ‫یهـای‬ ‫اسـتاندار اداره کل راهـداری همکار ‬ ‫خوبـی داشـته اسـت‪ .‬امیدواریـم بـا احـداث‬ ‫ایـن زائرسـرا شـرایط بـرای خدمت رسـانی‬ ‫بهتـر به هم اسـتانی های عزیـز در مرز مهران‬ ‫فراهـم شـود‪ 35 .‬ا کیـپ و ‪ 250‬نفـر در بحـث‬ ‫نسـازی را ههـا و ‪ 55‬دسـتگاه سـبک و‬ ‫ایم ‬ ‫نیم هسـنگین و ‪ 60‬نفـر نیـرو در مـرز مهـران‬ ‫جهـت خدمت رسـانی بـه زائریـن مسـتقرند‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬نقطه نظـرات امام جمعـه‪،‬‬ ‫اصحـاب رسـانه و مطالبـات مـردم را در‬ ‫اولویـت کاری خـود قـرار داده و تمـام تلاش‬ ‫همـکاران مـا در راهـداری براین اسـت که‬ ‫گوشـه ای از مشـکالت مـردم را حـل کنیـم‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬در سـال جـاری اقدامـات‬ ‫زیرسـاختی خوبـی در تمـام حوز ههـا‬ ‫ازجملـه راهـداری‪ ،‬خدمـات حمل ونقـل و‬ ‫راه روسـتایی صـورت گرفتـه کـه از مهم تریـن‬ ‫یتـوان بـه اجـرای‬ ‫نهـا در حـوزه راهـداری م ‬ ‫ا ‬ ‫روکـش اسـفالت را ههـای اصلـی‪ ،‬فرعـی‬ ‫و روسـتایی ب هطـول ‪۷۰‬کیلومتـر‪ ،‬اصلاح‬ ‫و حـذف سـه نقطـه پرتصـادف‪ ،‬سـاخت‬ ‫و مرمـت پنج دسـتگاه پـل و ابنیـه فنـی‪،‬‬ ‫نصـب و به روزرسـانی ‪ ۷۲۳۳‬تابلـو و عالئـم‬ ‫اطالعاتـی و ایمنـی‪ ،‬ایجـاد روشـنایی طولـی‬ ‫‪۵.۵‬کیلومتـر‪ ،‬به روزرسـانی روشـنایی‬ ‫‪۴۵‬کیلومتـر‪ ،‬خط کشـی ‪۱۱۸۴‬کیلومتـر از‬ ‫محورهای اسـتان اشـاره کرد‪ .‬وی جابجایی‬ ‫دومیلیـون و ‪۱۸۳‬هـزار و ‪۱۷۵‬تـن انـواع کاال‬ ‫در قالـب ‪۱۶۹۱۸۷‬فقـره بارنامـه‪ ،‬جابجایـی‬ ‫‪۹۲۷۶۱۶‬نفر مسـافر در قالب ‪ ۱۲۰۳۷۲‬سـفر‪،‬‬ ‫کنتـرل دروازه ای ‪۱۲۱۶‬دسـتگاه نـاوگان کاال‪،‬‬ ‫مسـافر و حمـل مـواد خطرنـا ک‪ ،‬اغـاز اجرای‬ ‫حهـای اموزشـی کاربـران اسـیب پذیر‬ ‫طر ‬ ‫در قالـب پنج فقـره قـرارداد‪ ،‬برگـزاری ‪۱۰‬‬ ‫جلسـه در قالـب کمیسـیون ایمنـی را ههـای‬ ‫اسـتان و کمیت ههـای فرعـی ان‪ ،‬شناسـایی‬ ‫و برخـورد بـا تخلفـات اضافه تنـاژ ‪۱۷۹‬فقـره‪،‬‬ ‫اعـزام ‪۲۲۳۷‬دسـتگاه نـاوگان جهـت حمـل‬ ‫کاالهـای اساسـی بـه بنـدر امام خمینـی(ره)‬ ‫از ابتـدای سـال تـا ‪ ۹‬شـهریور و برگـزاری‬ ‫کمیسیون های برخورد با تخلفات رانندگان‬ ‫و شـرکت های حمل ونقـل را ن همـورد از‬ ‫اقدامـات شـاخص حوزه حمل ونقـل خواند‬ ‫و گفت‪ :‬در حوزه فنی و راه روسـتایی افتتاح‬ ‫و بهر هبـرداری از دو مجتمـع خدماتـی‬ ‫رفاهـی در ازنـا‪ ،‬اغاز عملیات اجرایی پاسـگاه‬ ‫پلیـس راه ازنا‪-‬شـازند‪ ،‬اغـاز بهسـازی و‬ ‫روکـش اسـفالت را ههـای فرعـی و روسـتایی‬ ‫(‪۱۰۴‬کیلومتـر)‪ ،‬اجـرای روکـش اسـفالت‬ ‫را ههـای فرعـی و روسـتایی (‪۱۱۸‬کیلومتـر)‬ ‫و کسـب رتبـه اول کشـور‪ ،‬تعمیـر‪ ،‬نوسـازی و‬ ‫تجهیـز نـه راهدارخانـه در محورهـای اصلی‪،‬‬ ‫فرعـی و روسـتایی‪ ،‬عقـد قـرارداد شـش‬ ‫سـامانه هوشـمند ثبـت تخلفـات سـرعت‬ ‫در ازادراه خرم ابـاد‪-‬ارا ک از عملکردهـای‬ ‫شـاخص بـوده اسـت‪.‬‬ ‫مدیر بنادرودریانوردی غرب هرمزگان اعالم کرد؛‬ ‫تخلیه و بارگیری کاال در بنادر غرب هرمزگان‬ ‫از مرز چهارمیلیون و ‪ 800‬هزارتن گذشت‬ ‫عنایت الـــه شـــکیبائیان‪ /‬مدی ــر بنادرودریان ــوردی غرب هرم ــزگان از تخلیه‬ ‫نب ــر چهارمیلی ــون و ‪ 800‬هزارت ــن ان ــواع کاال در‬ ‫و بارگی ــری حجم ــی افزو ‬ ‫بن ــادر غ ــرب هرم ــزگان ط ــی پنج ماه ــه س ــال ج ــاری خب ــر داد‪ .‬ب هگ ــزارش‬ ‫روابط عموم ــی مدیری ــت بنادرودریان ــوردی بندرلنگ ــه و غ ــرب اس ــتان‬ ‫جم ــاه س ــال‬ ‫هرم ــزگان‪ ،‬مرتض ــی س ــاالری ب ــا ارائ ــه گزارش ــی از عملک ــرد پن ‬ ‫ج ــاری در بن ــادر غ ــرب هرم ــزگان گف ــت‪ :‬ط ــی دوره مذک ــور‪ ،‬درمجم ــوع‬ ‫‪8‬ه ــزار و ‪ 546‬تن ان ــواع کاالی نفتی و غیرنفت ــی در بنادر‬ ‫چهارمیلی ــون و ‪ 15‬‬ ‫غ ــرب هرمزگان تخلیه و بارگیری ش ــد که درمقایسـ ـه با مدت مش ــابه س ــال‬ ‫گذش ــته ‪ 16‬درصد افزایش داش ــته اس ــت‪ .‬س ــاالری تصریح ک ــرد‪ :‬از مجموع‬ ‫عملی ــات تخلی ــه و بارگیری انجام ش ــده‪ ،‬دومیلی ــون و ‪1 34‬ه ــزار و ‪ 232‬تن‬ ‫با رش ــد ‪ 62‬درصدی مرب ــوط به کااله ــای غیرنفتی و دومیلی ــون و ‪ 681‬هزار‬ ‫‪3‬ت ــن به فراورد هه ــای نفتی اختص ــاص دارد‪ .‬مدی ــر بنادرودریانوردی‬ ‫و ‪ 14‬‬ ‫غ ــرب هرم ــزگان اف ــزود‪ :‬بن ــادر افت ــاب‪ ،‬چ ــارک‪ ،‬س ــیری‪ ،‬الوان‪ ،‬بندرلنگ ــه‪،‬‬ ‫بن ــدر ش ــیوء‪ ،‬ابوموس ــی‪ ،‬بن ــدر انرژی ب ــر پارس ــیان و بندر نخیل ــو به ترتیب‬ ‫ب ــا تخلی ــه و بارگی ــری ‪2 15‬ه ــزار و ‪6 58‬ت ــن با رش ــد ‪ 35‬درص ــدی‪ 488 ،‬هزار‬ ‫‪3‬ت ــن‪1 1 ،‬ه ــزار و ‪ 183‬تن‪،‬‬ ‫‪3‬ت ــن با رش ــد سـ ـه درصدی‪ ،‬هشـ ـت هزار و ‪ 10‬‬ ‫و ‪ 65‬‬ ‫‪9 53‬ه ــزار و ‪6 6‬ت ــن با رش ــد ‪ 75‬درص ــدی‪ ،‬دوه ــزار و ‪ 899‬تن‪ ،‬هشـ ـت هزار و‬ ‫‪8‬ت ــن با رش ــد ‪ 100‬درصدی‬ ‫‪4 83‬ت ــن با رش ــد ‪ 102‬درص ــدی‪4 45 ،‬ه ــزار و ‪ 87‬‬ ‫و ‪ 381‬هزارت ــن ب ــا رش ــد ‪ 100‬درص ــدی کااله ــای نفت ــی و غیرنفت ــی‪ ،‬روزهای‬ ‫یس ــت؛ مدیریت‬ ‫پررونق ــی را در پنج ماه ــه س ــال ‪ 1401‬س ــپری کردند‪ .‬گفتن ‬ ‫بنادرودریانوردی بندرلنگه به عنوان هس ــته مرکزی بن ــادر غرب هرمزگان و‬ ‫پایتخت ترانزیت کش ــور با پوش ــش ب ــر ‪ 10‬بندر تجاری و مس ــافری و نظارت‬ ‫ب ــر ‪ ۴۶‬س ــازه دریایی از انتهای محدوده شهرس ــتان بندر خمی ــر تا ابتدای‬ ‫ح ــوزه اس ــتحفاظی اس ــتان بوش ــهر و پش ــتیبانی نیم ــی از جزای ــر کش ــور‪،‬‬ ‫همچنی ــن دربرگی ــری ‪ 600‬کیلومت ــر م ــرز دریایی از نق ــاط مه ــم مدیریت بر‬ ‫س ــواحل کش ــور است‪.‬‬ ‫اجرای طرح بهسازی و اسفالت معابر پنج روستای اهواز‬ ‫سرپرس ــت بخش ــداری‬ ‫مرک ــزی اه ــواز گف ــت‪:‬‬ ‫بهس ــازی و اس ــفالت‬ ‫معاب ــر پن ــج روس ــتای‬ ‫بخش مرکزی شهرس ــتان‬ ‫اه ــواز در حال اجر اس ــت‪.‬‬ ‫ب هگ ــزارش ایرن ــا؛ امی ــر‬ ‫کعب ــی بی ــان ک ــرد‪:‬‬ ‫نه ــای گبیری ــک‪ ،‬ابوبق ــال‪ ،‬ح ــاف یک‬ ‫‪ ۶۶‬هزار متر مرب ــع از معاب ــر و خیابا ‬ ‫نه ــای‬ ‫و ام الطمی ــر بهس ــازی و اس ــفالت و هشـ ـت هزار مترمربع از خیابا ‬ ‫یش ــود‪ .‬وی هزینه اجرای این طر ح ها‬ ‫روس ــتای جسانیه بزرگ بهس ــازی م ‬ ‫را ‪ ۷۰‬میلیارد ری ــال عن ــوان ک ــرد و گف ــت‪ :‬ای ــن طر ح ها ت ــا اوای ــل ابان ماه در‬ ‫ای ــن روس ــتاها ب ــه پای ــان می رس ــند‪ .‬سرپرس ــت بخش ــداری مرک ــزی اه ــواز‬ ‫ادام ــه داد‪ :‬پیش از ای ــن ط ــرح زیرس ــازی و اس ــفالت معاب ــر و خیابان های‬ ‫روس ــتاهای عش ــاره و کریش ــان ‪ ۲‬ب ــا ‪ ۳۶‬هزار متر مرب ــع و اعتب ــاری بال غب ــر‬ ‫‪ ۳۵‬میلیارد ری ــال اج ــرا ش ــد‪ .‬کعب ــی در پایان گف ــت‪ :‬مش ــکالت روس ــتاها ب ــا‬ ‫یش ــوند‪ .‬شهرس ــتان اهواز‬ ‫برنامه ری ــزی و ب ــا اولویت بندی پیگیری و رفع م ‬ ‫دارای س ــهدبخش غیزانیه‪ ،‬مرکزی و اسماعیلیه است که از ابتدای امسال‬ ‫نهضت اس ــفالت به ویژه در روس ــتاهای شهرس ــتان اهواز اغاز ش ــده است‪.‬‬ ‫نمایشگاه پاییزه قزوین و تنظیم بازار کاالهای اساسی‬ ‫نمایش ــگاه پاییزه قزوین که در ش ــرکت نمایش ــگاه های بین المللی اس ــتان‬ ‫برپا و با اس ــتقبال گس ــترده مردم مواجه شده است‪ ،‬نقش مهمی در عرضه‬ ‫کااله ــای اساس ــی و تنظی ــم ب ــازار ایفا می کن ــد‪ .‬نمایش ــگاه پایی ــزه با هدف‬ ‫تنظیم بازار و اس ــانتر کردن دسترسی ش ــهروندان به کاالهای اساسی مورد‬ ‫یش ــود و در صورت کنت ــرل و نظارت‬ ‫نی ــاز با قیمت و کیفت مناس ــب برپا م ‬ ‫مسئوالن فرصت اقتصادی مناس ــبی برای مردم خواهد بود‪ .‬تخفیف های‬ ‫ویژه‪ ،‬تنوع محصوالت‪ ،‬خرید اس ــان‪ ،‬قیمت مناس ــب و حذف واس ــطه ها از‬ ‫مقوله های ــی اس ــت که به عن ــوان اه ــداف دیگر برپای ــی این نمایش ــگاه ها‬ ‫یش ــود‪ .‬چن دس ــالی اس ــت برپایی نمایش ــگاه های عرض ــه کاال در‬ ‫مط ــرح م ‬ ‫نه ــای خ ــاص از جمل ــه اغاز س ــال تحصیل ــی جدید با عن ــوان «عرضه‬ ‫زما ‬ ‫مس ــتقیم کاال» ب ــرای فروش اق ــام مصرف ــی و مورد نیاز مردم در دس ــتور کار‬ ‫دس ــتگاه های متول ــی ق ــرار دارد‪ .‬ب ــه ب ــاور ش ــهروندان قزوین ــی‪ ،‬برپای ــی‬ ‫نمایش ــگاه پایی ــزه به دلیل عرض ــه مس ــتقیم کاالها ضم ــن صرفه جویی در‬ ‫وق ــت‪ ،‬ترکیبی از کیفیت‪ ،‬تن ــوع و ارزانی کاالها را به هم ــراه دارد ‪ .‬در محوطه‬ ‫بیرون ــی نمایش ــگاه پاییزه قزوین‪ ،‬ش ــاهد ب ــازار داغ دست فروش ــان و توزیع‬ ‫کاالهای اساس ــی هس ــتیم ک ــه توجه خری ــداران را ب ــه خود جل ــب می کند‪،‬‬ ‫از طرف ــی ازدحام جمعی ــت و بازدیدکنندگان این نمایش ــگاه به حدی بوده‬ ‫ک ــه تردد در س ــالن ها به کن ــدی امکان پذیر اس ــت‪.‬‬ ‫در نشست نماینده مردم انزلی و اعضای شوراها و دهیاران منطقه مطرح شد؛‬ ‫توسعه روستایی‪ ،‬توسعه منطقه ازاد انزلی ست‬ ‫منا محمدی‬ ‫جلسـه مشـترک شـورای اداری سـازمان‬ ‫بـا ریاسـت عیسـی فرهـادی؛ رئیـس‬ ‫هیئت مدیـره و مدیرعامل سـازمان منطقه‬ ‫ازاد انزلـی‪ ،‬بـا حضـور احمـد دنیامالـی؛‬ ‫نماینـده مـردم بنـدر انزلـی و اعضـای‬ ‫شـوراهای اسلامی و دهیاران پنج روسـتای‬ ‫ منطقـه جهـت بررسـی مسـائل و مشـکالت‬ ‫روسـتاهای محـدوده منطقـه برگـزار شـد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل سـازمان منطقـه ازاد انزلـی‬ ‫باتا کیدبراینکـه خـود از خانـواده روسـتایی‬ ‫بوده و به روستازادگی خود افتخار می کند‪،‬‬ ‫خدمـت بـه جامعـه روسـتایی را وظیفـه‬ ‫همـه مسـئولین دولتـی به ویـژه سـازمان‬ ‫منطقـه ازاد انزلـی گفـت و گفـت‪ :‬باتوج هبـه‬ ‫حشـده کـه در حـوزه‬ ‫درخواسـت های مطر ‬ ‫عمران روسـتایی و در شـرح وظایف و توان‬ ‫حهـا و‬ ‫سـازمان اسـت‪ ،‬ایجـاد و تکمیـل طر ‬ ‫نشـده در اولویـت‬ ‫درخواسـت های عنوا ‬ ‫کاری قـرار گیـرد و یکـی از مهم تریـن ایـن‬ ‫درخواسـت ها تقـدم در اشـتغال زایی‬ ‫یسـت کـه‬ ‫حهـای سرمایه گذار ‬ ‫طر ‬ ‫تا کنـون انجـام شـده و ادامـه می یابـد‪ .‬وی‬ ‫معاونت های عمرانی‪ ،‬اقتصادی و فرهنگی‬ ‫سـازمان متبـوع خـود را مسـئول پیگیـری‬ ‫درخواسـت ها و نیازمندی های روستاییان‬ ‫کـه ولی نعمتـان این منطقـه محسـوب‬ ‫یشـوند‪ ،‬معرفـی کـرد و گفـت‪ :‬همـکاری و‬ ‫م ‬ ‫حضـور دهیـاران و اعضـای شـورا در قالـب‬ ‫تهـای‬ ‫جلسـات کاری منظـم بـا معاون ‬ ‫یسـت الزامـی‬ ‫تخصصـی بیش از قبـل امر ‬ ‫و بـا اخـذ نظـر مسـئولین روسـتا‪ ،‬بـرای‬ ‫هریـک از روسـتاها‪ ،‬طـرح عمرانـی و عمـران‬ ‫روسـتایی مخصوص ب هخـود جهـت اجـرا‬ ‫در سـال اتـی در ردیـف برنام ههـای کاری‬ ‫سـازمان قـرار گیـرد‪ .‬نماینـده مـردم بنـدر‬ ‫انزلی در مجلس شـورای اسلامی بااشاره به‬ ‫حسـن نظر و سـابقه مدیرعامـل سـازمان‬ ‫منطقـه ازاد انزلـی مهم تریـن خواسـته‬ ‫اهالـی منطقه را دید هشـدن و اشـتغال زایی‬ ‫خوانـد و افـزود‪ :‬درخواسـت بنـده و اقـای‬ ‫فرهـادی از شـما‪ ،‬عدم تغییـر کاربـری‬ ‫یسـت زیـرا فـروش اینـده و هویـت‬ ‫اراض ‬ ‫زندگـی روسـتایی گیلان اسـت‪ .‬دنیامالـی‬ ‫افزایـش همـکاری و نشسـت بـا بدنـه‬ ‫مدیریتـی سـازمان را زمین هسـاز افزایـش‬ ‫تعامل و همکاری روسـتاییان و برنامه های‬ ‫توسـعه ای منطقـه ارزیابـی و اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫حمایـت از کسـب وکارهای خانگـی به ویـژه‬ ‫درزمینـه صنایع دسـتی فرصـت مناسـب‬ ‫یسـت و برگـزاری‬ ‫جهـت خوداشتغال ‬ ‫نمایشـگاه و فروشـگاه عرضـه جهـت فـروش‬ ‫مسـتقیم توسـط منطقه ازاد انزلی می تواند‬ ‫در تحقـق ایـن هـدف موثـر باشـد‪ .‬در‬ ‫ابتـدای این نشسـت اعضـای شـوراهای‬ ‫اسلامی و دهیـاران روسـتاهای منطقـه بـه‬ ‫بیـان دغدغه های محلی‪ ،‬زیسـت محیطی‪،‬‬ ‫عمـران روسـتایی‪ ،‬اشـتغال زایی و کاهـش‬ ‫اخـذ عـوارض در قبـال دریافـت مجوزهـای‬ ‫فعالیـت ازسـوی سـازمان منطقـه ازاد انزلـی‬ ‫بـه اظهارنظـر پرداختنـد کـه بـا دسـتور‬ ‫موافـق مدیرعامـل سـازمان همـراه بـود‪.‬‬ ‫افزایش‪ 20‬درصدی تولید بنزین پاالیشگاه ستاره خلیج فارس‬ ‫نغمه کرمی‬ ‫مع ــاون تولی ــد ش ــرکت نف ــت س ــتاره‬ ‫جف ــارس گفت‪ :‬تولید بنزین پاالیش ــگاه‬ ‫خلی ‬ ‫جف ــارس به عن ــوان اصلی تری ــن‬ ‫س ــتاره خلی ‬ ‫تامین کنن ــده بنزی ــن کش ــور‪ ،‬نس ــبت‬ ‫ب هم ــدت مش ــابه در سال گذش ــته بی ــش از‬ ‫‪ 20‬درص ــد افزایش داش ــته اس ــت‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عموم ــی و بین المل ــل ش ــرکت نف ــت‬ ‫جف ــارس؛ س ــروش ذیگل ــری‬ ‫س ــتاره خلی ‬ ‫بیان ک ــرد‪ :‬ازجمل ــه گام ها و دس ــتاوردهای‬ ‫جف ــارس‬ ‫مه ــم ش ــرکت نف ــت س ــتاره خلی ‬ ‫به عن ــوان نگین صنعت پاالیش ــی کش ــور در‬ ‫شـ ـش ماهه اول س ــال ‪ ،1401‬افزای ــش تولید‬ ‫ف ــراورده اس ــتراتژیک بنزی ــن ب ــوده اس ــت؛‬ ‫یک ــه باوج ــود افزای ــش س ــفرهای‬ ‫به نحو ‬ ‫ً‬ ‫تابس ــتانی و متعاقبا افزایش مص ــرف روزانه‬ ‫کش ــور‪ ،‬هیچ گون ــه خلل ــی در موازن ــه تولی ــد‬ ‫و مص ــرف بنزی ــن کش ــور به وج ــود نیام ــده‬ ‫اس ــت‪ .‬وی بااش ــاره به تحریم های ظالمانه‬ ‫اس ــتکبار جهانی و دش ــمنان قسـ ـم خورده‬ ‫ملت بزرگ و ش ــریف کش ــور عزیزمان ایران و‬ ‫قرارگرفتن ش ــرکت نفت س ــتاره خلیج فارس‬ ‫مه ــای اخیر که ب ــا اهداف‬ ‫در لیس ــت تحری ‬ ‫ش ــوم ایج ــاد اخت ــال در تامی ــن س ــوخت‬ ‫مصرف ــی لجس ــتیک و ن ــاوگان حمل ونقل‪،‬‬ ‫نیروگا هه ــای برق و زیرس ــاخت های کش ــور‬ ‫ً‬ ‫و نهایت ــا س ــلب امنی ــت و اس ــایش خاط ــر‬ ‫هم وطنان عزیزمان صورت پذیرفته اس ــت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬یکی از اهداف کالن پاالیش ــگاه ستاره‬ ‫جف ــارس تولی ــد فراورد هه ــای پ ــا ک‬ ‫خلی ‬ ‫با کیفیت ــی باالتر از ح ــدود مجاز مولفه های‬ ‫زیست محیطی اس ــتاندارد یورو ‪ 5‬در کالس‬ ‫یک ــه‬ ‫جهان ــی ب هش ــمار مـ ـی رود؛ به نحو ‬ ‫می ــزان گوگ ــرد بنزی ــن تولی ــدی پاالیش ــگاه‬ ‫ب ــا ح ــدود ‪ 20‬براب ــر کمت ــر از مق ــدار مج ــاز‪،‬‬ ‫تاثی ــر بس ــزایی را در کاه ــش االیندگی های‬ ‫زیسـ ـت محیطی ایف ــا نم ــوده ک ــه خدمت ــی‬ ‫ارزش ــمند ب ــه حف ــظ محیط زیس ــت و‬ ‫س ــامت هم وطنان اس ــت؛ لیکن معاندین‬ ‫و بدخواه ــان مل ــت این موض ــوع را نی ــز‬ ‫مه ــا به دنبال‬ ‫برنتافته ان ــد و ب ــا اعمال تحری ‬ ‫خدشـ ـه دارکردن س ــامت هم وطن ــان و‬ ‫محیط زیس ــت هس ــتند‪ .‬مع ــاون تولی ــد‬ ‫جف ــارس اف ــزود‪:‬‬ ‫ش ــرکت نف ــت س ــتاره خلی ‬ ‫یه ــای صورت گرفت ــه ط ــی‬ ‫ب ــا برنامه ریز ‬ ‫اجـــرای مراحل اتی پـــروژه افزایش ظرفیت و‬ ‫طر ح های توس ــعه زنجیره ارزش فراورده ها‪،‬‬ ‫در این ــده ای نزدی ــک پاالیش ــگاه س ــتاره‬ ‫جف ــارس ب ــه پتروپاالیش ــگاهی ب ــزرگ و‬ ‫خلی ‬ ‫مدرن به منظور تولید محص ــوالت موردنیاز‬ ‫کش ــور و ایج ــاد ارزش افزوده بیش ــتر تبدیل‬ ‫خواه ــد ش ــد‪ .‬ذیگل ــری خاطرنش ــان ک ــرد‪:‬‬ ‫فرزن ــدان نخب ــه‪ ،‬متخص ــص و غیرتمن ــد‬ ‫ای ــن مرزوب ــوم در قام ــت مدافع ــان امنیت‬ ‫سبد س ــوخت کش ــور با گمنامی در شرایط‬ ‫س ــخت عملیات ــی ب هص ــورت بی وقف ــه و‬ ‫ش ــبانه روزی در گرم ــای طاقت فرس ــا و ب ــا‬ ‫ازخودگذش ــتگی‪ ،‬جان فش ــانی و فدا کاری‪،‬‬ ‫دوش ــادوش یکدیگ ــر در اب ــر پاالیش ــگاه‬ ‫جف ــارس در تالش ان ــد ت ــا‬ ‫س ــتاره خلی ‬ ‫ضم ــن تامین امنی ــت ان ــرژی‪ ،‬خودکفایی و‬ ‫اس ــتقالل کش ــور‪ ،‬رفاه و اطمین ــان خاطر را‬ ‫ب ــرای هم میهنان عزیزم ــان ارمغ ــان افرین‬ ‫باش ــند و پرچ ــم پرافتخ ــار کش ــور عزیزمان‬ ‫را ب ــر بلن ــدای قل هه ــای ترق ــی و پیش ــرفت‬ ‫به اهت ــزاز دراوردن ــد‪ .‬وی در پای ــان اف ــزود‪:‬‬ ‫در س ــخت ترین ش ــرایط ب ــا وج ــود اعم ــال‬ ‫مه ــای همه جانب ــه علی ــه کش ــور‬ ‫تحری ‬ ‫عزیزم ــان لیک ــن ب ــا تبدی ــل هوش ــمندانه‬ ‫تهدیده ــا به فرصت های بی نظیر و بااتکابه‬ ‫ته ــای منحصرب هف ــرد‬ ‫ت ــوان فن ــی و ظرفی ‬ ‫دانش بنیان داخل ــی‪ ،‬افق های روش ــنی در‬ ‫راه خودکفای ــی‪ ،‬پیش ــرفت های چش ــمگیر‬ ‫و روزام ــد در هم ــه حوز هه ــای تخصص ــی‬ ‫صنعت پاالیش کش ــور گش ــوده شده است‬ ‫ک ــه در پرتوی ان‪ ،‬اس ــتمرار عملی ــات تولید‬ ‫بی ــش از ‪ 40‬درص ــد بنزی ــن س ــبد س ــوخت‬ ‫جف ــارس به عن ــوان‬ ‫کش ــور در س ــتاره خلی ‬ ‫بزرگ ترین پاالیش ــگاه میعانات گازی جهان‬ ‫حاصل ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫قائم مقام کمیته امداد مازندران اعالم کرد؛‬ ‫برگزاری «شور عاطفه ها» جهت کمک به دانش اموزان نیازمند‬ ‫ِ‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫میث ــم معاف ــی؛ قائم مق ــام کمیت ــه ام ــداد‬ ‫مازن ــدران گف ــت‪ :‬ش ــور عاطف هه ــا دراس ــتانه‬ ‫مهــر و بازگشــایی مــدارس‪ ،‬جهــت کمــک بــه‬ ‫دانش ام ــوزان تحت حمای ــت برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ ‫در اس ــتان ‪ ۸۳‬هزارخان ــوار تحت حمای ــت‬ ‫کمیت ــه ام ــداد ق ــرار دارن ــد و از خدم ــات‬ ‫مختل ــف ای ــن نه ــاد مانن ــد فرهنگ ــی‪،‬‬ ‫اش ــتغال‪ ،‬عمران ــی و ‪ ...‬بهره من ــد هس ــتند‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ب ــه نیازمن ــدان تس ــهیالت‬ ‫قرض الحس ــنه‪ ،‬کارگش ــایی و ‪ ...‬پرداخ ــت‬ ‫‪۱۱‬ه ــزار فرص ــت‬ ‫می ش ــود‪ .‬پارس ــال بی ــش از ‬ ‫ش ــغلی ب ــرای مددجوی ــان ایج ــاد ش ــد‪ .‬از‬ ‫مجم ــوع اف ــراد تحت حمای ــت ‪ ۱۲‬هزارنف ــر از‬ ‫‪۱۲‬ه ــزار‬ ‫ایت ــام و فرزن ــدان ط ــرح محس ــنین‪ ،‬‬ ‫دانش ام ــوز در اس ــتان تحت حمای ــت‬ ‫کمیت ــه ام ــداد ق ــرار دارن ــد و از خدمـــات‬ ‫بهره من ــد هس ــتند و ب ــه دانش ام ــوزان‬ ‫خدماتــی شــامل مهارتــی‪ ،‬هزینــه تحصیلــی‪،‬‬ ‫که ــای مومنان ــه‬ ‫تربیت ــی‪ ،‬اموزش ــی و کم ‬ ‫یش ــود‪ .‬معاف ــی ب ــا تقدی ــر از‬ ‫وی ــژه ارائ ــه م ‬ ‫همراهــی ای ـت اهلل الئینــی درراســتای کمــک‬ ‫بــه نیازمنــدان‪ ،‬از اســتاندار مازنــدران جهــت‬ ‫ایج ــاد ق ــرارگاه محرومیت زدای ــی در اس ــتان‬ ‫تقدی ــر ک ــرد‪ .‬قائم مق ــام کمیت ــه ام ــداد‬ ‫مازن ــدران اف ــزود‪ :‬ب ــا هم ــکاری و مش ــارکت‬ ‫‪۱۸‬ه ــزار فرص ــت‬ ‫که ــای عام ــل امس ــال ‬ ‫بان ‬ ‫ش ــغلی ب ــرای نیازمن ــدان ایج ــاد می ش ــود و‬ ‫ه ــدف اصل ــی توانمندس ــازی مددجوی ــان‬ ‫اس ــت‪ .‬وی بااش ــاره به س ــپرده گذاری‬ ‫خی ــران در صن ــدوق قرض الحس ــنه ام ــداد‬ ‫والی ــت اف ــزود‪ :‬ب ــا س ــپرده گذاری خی ــران‬ ‫در صن ــدوق قرض الحس ــنه ام ــداد والی ــت‪،‬‬ ‫بس ــیاری از مش ــکالت نیازمن ــدان مرتف ــع‬ ‫خواه ــد ش ــد‪ .‬وی اف ــزود‪ ۲۵۰۰ :‬خان ــوار‬ ‫مازندران ــی تحت حمای ــت کمیت ــه ام ــداد در‬ ‫اس ــتان فاق ــد زمی ــن هس ــتند و امیدواری ــم‬ ‫ب ــا کم ــک خی ــران زمی ــن ب ــرای س ــاخت‬ ‫مســکن این افــراد هــم تامیــن شــود‪ .‬معافــی‬ ‫از مش ــارکت م ــردم نوع دوس ــت‪ ،‬خی ــران‬ ‫و مس ــئوالن ب ــا کمیت ــه ام ــداد درراس ــتای‬ ‫کم ــک ب ــه نیازمن ــدان تقدی ــر ک ــرد‪.‬‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫افتتاح اولین کلینیک تخصصی تصویربرداری بانوان‬ ‫در بیمارستان ناظران مشهد‬ ‫مشاور عالی بیمارستان ناظران از افتتاح اولین کلینیک شبانه روزی تخصصی‬ ‫تصویربـرداری بانـوان در شـرق کشـور در بیمارسـتان ناظـران خبـر داد‪ .‬مشـاور‬ ‫عالـی بیمارسـتان ناظـران گفـت‪ :‬این مرکز با اعتبـاری معـادل ‪ ۱۵‬میلیاردتومان‬ ‫و بـا پیشـرفته ترین تجهیـزات احـداث شـده اسـت‪ .‬خانـی بابیان اینکـه ایـن‬ ‫کلینیک با همت بخش تصویربرداری بیمارستان اماده شده افزود‪ :‬دارابودن‬ ‫پیشـرفته ترین و اولیـن ماموگرافـی سـه بعدی در شـرق کشـور از جملـه ایـن‬ ‫تجهیزات اسـت‪ .‬انجام همه روزه تمام سـونوگرافی های تخصصی زنان و سـونو‬ ‫هیسـترو توسـط سونولوژیسـت خانـم و انجـام هیسـترو سـالپنگوگرافی بـدون‬ ‫درد از جملـه خدمـات اسـت‪ .‬انجـام بیوپسـی برسـت و اقدامـات اینترونشـن‪،‬‬ ‫از خدمـات دیگـر اسـت‪ .‬بیمارسـتان ناظـران و مرکـز تخصصـی رادیوتراپـی و‬ ‫انکولـوژی رضـا ؟ع؟ وابسـته بـه انجمـن خیریـه حمایـت از بیمـاران سـرطانی‬ ‫مشهد روزانه پذیرای بیش از ‪ ۲۰۰۰‬نفر از نقاط مختلف کشور و اتباع کشورهای‬ ‫همسـایه است‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی‪:‬‬ ‫تالش شبانه روزی کارکنان درجهت تحقق تولید است‬ ‫مدیرعامـل و تنی چنـد از مدیـران شـرکت پاالیـش گاز شـهید هاشـمی نژاد‬ ‫بـا حضـور در سـاختمان مرکـزی بنیـاد شـهید خراسـان رضـوی‪ ،‬بـا مدیـرکل‬ ‫ایـن سـازمان دیـدار و پیرامـون مسـائل دوجانبـه گفت وگـو کردنـد‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫پاالیشگاه انتصاب حجت االسالم مهدی حسن زاده به عنوان مدیرکل جدید‬ ‫بنیاد شهید و امور ایثارگران استان‪ ،‬تبریک گفت و گزارشی از روند تولید انرژی‬ ‫دراین مجتمـع گازی را ارائـه نمـود‪ .‬مهندس یحیی فیضی بااشـاره به اینکه این‬ ‫پاالیشگاه به نام شهید واالمقام هاشمی نژاد مزین شده است افزود‪ :‬شهیدان‬ ‫و ایثارگـران مظهـر صالبـت ایـن مرزوبوم اند‪ .‬شـهدای ما با بصیرت و ا گاهـی‪ ،‬راه‬ ‫امامـت و والیـت را پیمودنـد و دراین مسـیر شـهادت را مقـدم بـر حیـات مـادی‬ ‫دانسـتند و امـروز نیـز خانواده هـای ان بزرگ مـردان‪ ،‬همـان مسـیر را باافتخـار و‬ ‫سـربلندی طـی می کننـد و در صنعـت عظیـم نفـت و گاز اشـتغال دارنـد‪ .‬تکریم‬ ‫و تعظیـم شـعائر انقلاب و ارزش هـای دفـاع مقـدس بـر همـگان واجـب بـوده و‬ ‫خانواده شـهدای واالمقام منشـا خیرات بسـیاری برای این پاالیشگاه هستند‬ ‫و مـا نیـز خدمت رسـانی بـه خانـواده معظـم شـهدا و ایثارگـران را سـرلوحه‬ ‫فعالیت هـای خـود قـرار داده ایـم‪ .‬حجت االسلام مهـدی حسـن زاده؛ مدیـرکل‬ ‫بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی نیز ضمن تشکر از خدمات ارزنده‬ ‫شـرکت پاالیش گاز شـهید هاشـمی نژاد و تالش شـبانه روزی کارکنان در تامین‬ ‫انـرژی تا کیـد کـرد‪ :‬هرگونـه تلاش و ازخودگذشـتگی در تحقـق تولیـد و عمـل به‬ ‫منویـات مقـام معظـم رهبـری نیز ایثـار بـوده و قابل تقدیر اسـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران خبر داد؛‬ ‫کاهش ‪ 30‬درصدی غریق در سواحل مازندران‬ ‫عباسـعلی کوشـکی‪ /‬روح اهلل سـلگی‬ ‫در حاشـیه بازدیـد از سـواحل‬ ‫اسـتان باعنوان اینکـه طبـق امـار‬ ‫رسـمی ‪ ۶۰‬میلیـون گردشـگر طـی‬ ‫شش ماه اول‪ ۱۴۰۱‬وارد استان شدند‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬شـاهد کاهـش ‪ ۳۰‬درصـدی‬ ‫غریـق در سـواحل اسـتان به رغـم‬ ‫افرایـش ‪ ۲۰‬برابـری گردشـگران و مسـافران بوده ایـم کـه این میـزان کاهش غریق‬ ‫در سـواحل اسـتان نسـبت به مـدت مشـابه پارسـال قابل قبـول اسـت‪ .‬وی‬ ‫گفـت‪ :‬پارسـال ‪ ۱۰۵‬نفـر در دریـای مازندرانـی خزر غرق شـدند و جان باختند که‬ ‫این رقم امسـال کاهش یافته اسـت‪ .‬اهمیت کاهش این میزان غرق شـدگی در‬ ‫دریـای مازندرانـی خـزر در سـال جـاری ازاین حیـث اسـت کـه در ‪ ۱۴۰۰‬به دلیـل‬ ‫شـرایط کرونایی سـه میلیون گردشـگر وارد استان شـدند که این رقم امسال به‬ ‫‪ ۶۰‬میلیون نفـر رسـید‪ .‬معاون اسـتاندار مازندران گفـت‪ :‬باوجـود ورود ‪ ۲۰‬برابری‬ ‫گردشـگر بـه مازنـدران در سـال جـاری درمقایسـه با مـدت مشـابه سـال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫کاهـش تعـداد جان باختـگان ناشـی از غرق شـدگان در دریـای مازندرانـی خـزر‬ ‫بتـر و‬ ‫حکایـت از اراده مدیـران میدانـی اسـتان بـرای خدمات رسـانی مطلو ‬ ‫تامیـن امنیـت و ارامـش گردشـگران دارد‪.‬‬ ‫دسترسی انالین به اطالعات مصرفی برق‬ ‫برای ‪ ۶۳۸‬هزار مشترک کردستانی‬ ‫ارش مـرادی‪ /‬هیـوا خـرم؛ معـاون فـروش و خدمـات مشـترکین شـرکت توزیـع‬ ‫نیروی برق استان کردستان از نصب بیش از ‪ ۶۳۸‬هزار برچسب ‪QR-Code‬‬ ‫روی کنتورهای برق مشـترکین بخش خانگی و تجاری در اسـتان کردسـتان‬ ‫خبر داد و افزود‪ :‬نصب برچسب ‪ QR-Code‬روی کنتورها با هدف دسترسی‬ ‫انالیـن و سـریع مشـترکان بـه میـزان و رونـد مصـرف انـرژی انجـام می شـود که‬ ‫می توانـد زمینـه مناسـبی را بـرای مدیریـت مصـرف بـرق و اطلاع هریـک از‬ ‫مشـترکان از میـزان مصـرف و مقایسـه بـا دوره هـای مشـابه فراهم نمایـد‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه اجـرای این پـروژه کـه از شـهریورماه پارسـال در اسـتان اغـاز‬ ‫شـده‪ ،‬ا کنـون از پیشـرفت ‪ ۸۵‬درصـدی برخـوردار اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬کامیـاران‬ ‫اولیـن و تنهـا شهرستانی سـت کـه بـا نصـب قریـب بـه ‪ ۴۴‬هـزار برچسـب ‪QR-‬‬ ‫‪ Code‬کنتـور بـرق کل مشـترکین ان در دو بخـش خانگـی و تجـاری تجهیـز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه اجـرای این پـروژه در سـایر شهرسـتان های‬ ‫یهـای‬ ‫اسـتان از پیشـرفت خوبـی برخـوردار اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬طبـق پیش بین ‬ ‫صورت گرفته کل کنتورهای برق مشترکین خانگی و تجاری در سطح استان‬ ‫تـا پایـان ‪ ۱۴۰۱‬مجهـز بـه برچسـب ‪ QR-Code‬می شـود‪ .‬خـرم گفـت‪ :‬بـا نصـب‬ ‫ایـن برچسـب ها مشـترکین به اسـانی می تواننـد ازطریـق دوربیـن گوشـی‬ ‫هوشـمند خود به اطالعات مصرفی اشـترا ک خود دسترسـی داشـته باشـند‬ ‫و بـا لمـس لینـک‪ ،‬قبـض بـرق خـود را نیـز پرداخت نمایند‪ .‬کاهـش مراجعات‬ ‫حضـوری متقاضیـان خدمـت بـه شـرکت و افزایـش میـزان رضایت مشـترکین‬ ‫و متقاضیـان انشـعاب بـرق در سـطح اسـتان از مزایـای اجـرای طـرح اسـت‪.‬‬ ‫وزیر کشور خبر داد؛‬ ‫تداوم فعالیت موا کب‬ ‫لو نقل عمومی در مرزها تا ‪ ۲۸‬صفر‬ ‫و ناوگان حم ‬ ‫لو نقل عمومی تـا ‪۲۸‬‬ ‫سـمیه اذرمهـر‪ /‬وزیـر کشـور گفـت‪ :‬موا کـب و نـاوگان حم ‬ ‫صفـر بـه فعالیـت خـود ادامـه خواهنـد داد‪ .‬دکتـر احمـد وحیـدی در نشسـت‬ ‫سـتاد اربعین اسـتان در شهرسـتان مهران اظهار کرد‪ :‬پذیرایی از زوار در پایانه‬ ‫مـرزی مهـران تـا ‪ ۲۸‬صفـر ادامـه دارد و موا کـب تـا ایـن تاریـخ بـا تمامـی ظرفیت‬ ‫لو نقـل جـاده ای نیز همچنان پـای کار‬ ‫فعالیـت خواهنـد داشـت و نـاوگان حم ‬ ‫هسـتند‪ .‬وی بـا قدردانـی از رئیـس سـتاد اربعیـن اسـتان و همـه دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی و وزارتخانه هـای دخیـل در ایـن کنگـره عظیـم گفـت‪ :‬خوشـبختانه‬ ‫تاکنون مشکلی خاصی در اربعین نداشتیم که این مهم نتیجه کار جمعی و‬ ‫تالش شبانه روزی استاندار ایالم و مجموعه های دخیل در این کنگره عظیم‬ ‫اسـت‪ .‬وزیـر کشـور با اشـاره به وقـوع تصادفـات در ‪ ۳۰‬کیلومتـری شـهرها‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫کسانی که با ماشین شخصی به مهران امدند‪ ،‬حتما پس از طی یک مسافت‪،‬‬ ‫اسـتراحت کننـد و بعـد دوباره حرکت کنند‪ .‬باید برای کاهـش تصادفات جاده‬ ‫ای فکـری بشـود و در رسـانه ها اعلام شـود کـه راننـدگان و زوار کـه بـا ماشـین‬ ‫شـخصی امـده بایـد اسـتراحت کافـی داشـته باشـند‪ .‬وحیـدی نقـش رسـانه ها‬ ‫و صد او سـیما را در کنگـره اربعیـن را بی بدیـل دانسـت و گفـت‪ :‬صد ا وسـیما و‬ ‫رسـانه ها همچـون گذشـته نقـش خـود را به خوبـی ایفـا کردنـد کـه در این راسـتا‬ ‫از انان قدردانی می کنم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬کار ها و اقدامات بسـیار ارزشـمندی در‬ ‫اربعین امسـال انجام شـد و موا کب با بیشـترین ظرفیت پای کار بودند و همه‬ ‫دستگاه نظامی و انتظامی و امنیتی و مرزبانی نیز بیشترین تالش را داشتند‪.‬‬ ‫ وزیـر کشـور گفـت‪ :‬از تمامـی وزارتخانـه به ویـژه وزیر نیـرو که در تامین بـرق و اب‬ ‫در اربعین کمک کردند و وزارت راه که در بهسـازی و ایجاد زیرسـاخت ها بسـیار‬ ‫خـوب عمـل کردنـد کـه قدردانـی می کنم‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬اعظم دستجردی‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫یک شنبه ‪ 27‬شهریور ‪ 21 1401‬صفر ‪ 18 1444‬سپتامبر ‪ 2022‬سال نوزدهم شماره ‪2595‬‬ ‫نش ــناس و جامع هش ــناس امریکای ــی‪،‬‬ ‫ادوارد اش ــنایدمن‪ ،‬روا ‬ ‫یک تن ــه‪ ،‬درک م ــا از پدی ــده خودکش ــی را تغیی ــر داد‪ .‬او ک ــه‬ ‫ـدر خودکشی شناس ــی مش ــهور اس ــت‪ ،‬بی ــش از چه ــل‬ ‫ب ــه پ ـ ِ‬ ‫ س ــال درب ــاره این موض ــوع تحقی ــق ک ــرد و پیش ــنهادها و‬ ‫راه حل های ــی ک ــه ارائ ــه داد‪ ،‬هن ــوز ک ــه هن ــوز اس ــت‪ ،‬س ــاالنه‬ ‫ج ــان هزاران نف ــر از کس ــانی که مس ــتعد اس ــیب زدن ب ــه‬ ‫خودش ــان اند را در سراس ــر جه ــان نج ــات می ده ــد‪.‬‬ ‫اش ــنایدمن‪ ،‬دراین مقال ــه کوت ــاه‪ ،‬حاص ـ ِـل یک عم ــر پژوه ــش‬ ‫خ ــود درب ــاره خودکش ــی را خالص ــه و جمع بن ــدی می کن ــد‪.‬‬ ‫ح ــاال ک ــه ب ــه پای ــان پژوهش های ــم در ح ــوزه خودکشی شناس ــی‬ ‫یش ــوم‪ ،‬ش ــاید بتوان ــم انچ ــه در ذهن ــم ب ــوده را در‬ ‫کم ‬ ‫نزدیـ ـ ‬ ‫چه ــار کلم ــه خالص ــه کن ــم‪ :‬روان درد عل ــت خودکش ــی اس ــت‪.‬‬ ‫روان درد ب ــه اس ــیب‪ ،‬تال ــم‪ ،‬ازردگ ــی‪ ،‬رن ــج و درد روان ــی در روان‬ ‫ً‬ ‫نش ــناختی‬ ‫یش ــود و اساس ــا دردی روا ‬ ‫و ذه ــن ف ــرد گفت ــه م ‬ ‫اس ــت‪ ،‬دردی ناش ــی از احس ــاس ش ــدید ش ــرم‪ ،‬گن ــاه‪ ،‬تحقی ــر‪،‬‬ ‫تنهای ــی‪ ،‬ت ــرس‪ ،‬بی ــم‪ ،‬ه ــراس از پیرش ــدن‪ ،‬م ــرگ نا گ ــوار ی ــا‬ ‫یش ــود‪ ،‬وج ــود‬ ‫هرچی ــز دیگ ــری‪ .‬وقت ــی چنی ــن دردی ع ــارض م ‬ ‫یت ــوان در درون خ ــود ان ــکار ک ــرد‪ .‬خودکش ــی هنگام ــی‬ ‫ان را نم ‬ ‫رخ می ده ــد ک ــه روان درد ازنظ ــر ف ــرد ب هح ــدی تحمل ناپذی ــر‬ ‫می رس ــد‪ .‬ای ــن یعن ــی خودکش ــی ب ــه تف ــاوت دراس ــتانه تحم ــل‬ ‫نش ــناختی در اف ــراد مختل ــف نی ــز مرتب ــط اس ــت‪ .‬هم ــه‬ ‫درد روا ‬ ‫کوشـ ـش های پیش ــین م ــا ب ــرای تعیی ــن رابط ــه وابس ــتگی ی ــا‬ ‫ـناختی‬ ‫نش ـ‬ ‫همبس ــتگی بی ــن خودکش ــی و متغیره ــای غیرروا ‬ ‫ِ‬ ‫س ــاده ‪ ،‬مانن ــد جنس ــیت‪ ،‬س ــن‪ ،‬ن ــژاد‪ ،‬س ــطح اجتماع ــی‪-‬‬ ‫اقتص ــادی‪ ،‬س ــوابق ف ــردی (صرف نظرازاینک ــه چق ــدر وخی ــم‬ ‫اســت)‪ ،‬مشــکالت روان پزشــکی (ازجملــه افســردگی) و ‪ ،...‬نتیجــه‬ ‫مطلوب ــی به دس ــت ندادن ــد (و نمی دهن ــد) چ ــون متغی ــری‬ ‫را نادی ــده می گیرن ــد ک ــه رابطـ ـه ای مح ــوری ب ــا خودکش ــی‬ ‫ـناختی تحمل ناپذی ــر ی ــا به اختص ــار‪،‬‬ ‫نش ـ‬ ‫دارد‪ ،‬یعن ــی درد روا ‬ ‫ِ ً‬ ‫نشــناختی‬ ‫نشــناختی ذاتــا بــه نیازهــای روا ‬ ‫روان درد را‪ .‬درد روا ‬ ‫ـتر‬ ‫گ ــره خ ــورده اس ــت‪ .‬به طورکل ــی‪ ،‬گس ــترده ترین ه ــدف بیش ـ ِ‬ ‫نش ــناختی‬ ‫ته ــای انس ــان براورد هک ــردن نیازه ــای روا ‬ ‫فعالی ‬ ‫نش ــناختی‬ ‫اس ــت‪ .‬خودکش ــی ازاین لح ــاظ ب ــه نیازه ــای روا ‬ ‫فک ــردن جری ــان‬ ‫یش ــود ک ــه روش ــی خ ــاص ب ــرای متوق ‬ ‫مرب ــوط م ‬ ‫تحمل ناپذی ـ ِـر درد روان ــی در ذه ــن اس ــت‪ .‬ازس ــوی دیگر‪ ،‬عل ــت‬ ‫ای ــن درد عبارت اسـ ـت از ممانع ــت‪ ،‬نا کام ــی ی ــا براورده نش ــدن‬ ‫نش ــناختی معین ــی ک ــه ب ــه ب ــاور ف ــرد (در زم ــان و‬ ‫نیازه ــای روا ‬ ‫ش ــرایط خ ــاص) ب ــرای ت ــداوم زندگ ــی حیات ــی اس ــت‪ .‬خودکش ــی‬ ‫کنش ــی انطباق ــی نیس ــت‪ ،‬بلک ــه عمل ــی تنظیم ــی اس ــت‪،‬‬ ‫ـش درد ناش ــی از نیازه ــای‬ ‫ازاین حی ــث ک ــه ب ــرای کاس ــتن از تن ـ ِ‬ ‫یش ــود‪ .‬هن ــری م ــوری در کت ــاب س ــترگ‬ ‫براورده نش ــده انج ــام م ‬ ‫خ ــود باعن ــوان کاوش ش ــخصیت (‪ )۱۹۳۸‬فهرس ــتی جام ــع از‬ ‫نه ــا ارائ ــه می کن ــد‪:‬‬ ‫نش ــناختی به هم ــراه تعری ــف ا ‬ ‫نیازه ــای روا ‬ ‫تحقیــر‪ ،‬پیشــرفت‪ ،‬پیوندجویــی‪ ،‬پرخاشــگری‪ ،‬اســتقالل‪ ،‬عمــل‬ ‫تقابل ــی‪ ،‬خویش ــتن پایی‪ ،‬احت ــرام‪ ،‬س ــلطه جویی‪ ،‬نمایش ــگری‪،‬‬ ‫اس ــیب گریزی‪ ،‬ایرادگری ــزی‪ ،‬مه ــرورزی‪ ،‬نظ ــم‪ ،‬ب ــازی‪ ،‬ط ــرد‪،‬‬ ‫ش ــناخت حس ــی‪ ،‬ش ــرم گریزی‪ ،‬مهرطلب ــی و فه ــم‪ .‬رابطـ ـه ای‬ ‫نا گسســتنی بیــن خودکشــی و شــادی ‪-‬یــا به تعبیــر بهتــر‪ ،‬نبــود‬ ‫ش ــادی‪ -‬هس ــت‪ .‬ش ــادی واقع ــی خاصی ــت جادوی ــی وی ــژه ای‬ ‫دارد‪ ،‬برخ ــاف تعاری ــف ماده گرایان ــه ق ــرن نوزدهم ــی و ق ــرن‬ ‫ً‬ ‫بیس ــتمی ک ــه صرف ــا ش ــادی را ب ــه نب ــود درد و وج ــود اس ــباب‬ ‫اس ــایش م ــادی مح ــدود می کردن ــد‪ .‬نوع ــی ش ــادی دنی ــوی‬ ‫ناشــی از اســایش‪ ،‬دردگریــزی و بی حســی روانــی وجــود دارد؛ امــا‬ ‫شــادی مســحورکننده واقعــی ربــط چندانــی بــه اســایش مــادی‬ ‫نــدارد؛ بلکــه ایــن شــادی نوعــی وجــد و نشــاط سرمس ـت کننده‬ ‫اس ــت ک ــه ف ــرد می توان ــد ان را در حال ــت معصومی ــت کودک ــی‪،‬‬ ‫به بهترین وج ــه‪ ،‬تجرب ــه کن ــد‪ .‬همان قدرک ــه خودکش ــی ب ــا‬ ‫یش ــود‪ ،‬البت ــه‬ ‫ش ــادی رابط ــه دارد‪ ،‬ب ــه ه ــر س ــنی ه ــم مرب ــوط م ‬ ‫ـود لــذات مســحورکننده‬ ‫ـود شــادی دنیــوی‪ ،‬بلکــه بــه نبـ ِ‬ ‫نــه بــه نبـ ِ‬ ‫کودکان ــه‪ .‬یک ــی از وظای ــف اصل ــی خودکشی شناس ــی معاص ــر‬ ‫ُ‬ ‫ـدی روان درد را عملیات ــی و‬ ‫این اسـ ـت که ای ــن بع ــد کلی ـ ِ‬ ‫یت ــوان ب ــا ای ــن پرس ــش س ــاده ش ــروع‬ ‫س ــنجش پذیر کن ــد‪ .‬م ‬ ‫ک ــرد‪« :‬چق ــدر درد می کش ــید؟» درجه بن ــدی می ــزان چیرگ ـ ِـی‬ ‫ـناختی بیسـ ـت گانه روش ــی موث ــر ب ــرای‬ ‫نش ـ‬ ‫نیازه ــای روا ‬ ‫ِ‬ ‫ش ــناخت ف ــرد اس ــت ک ــه در ان‪ ،‬ش ــخصیت ف ــرد براس ــاس‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫وزن ده ــی او ب ــه هم ــه ای ــن نیازه ــا تعری ــف ی ــا توصی ــف م ‬ ‫یت ــوان رقم ــی را ب ــرای هریـ ـک از نیازه ــای‬ ‫ب ــرای این منظ ــور‪ ،‬م ‬ ‫یک ــه حاصل جم ــع‬ ‫ف ــرد موردنظ ــر تخصی ــص داد‪ ،‬به طور ‬ ‫نمر هه ــای ان ف ــرد ب ــه ‪ ۱۰۰‬برس ــد‪ .‬ای ــن ب ــه م ــا ام ــکان می ده ــد‬ ‫ت ــا بااس ــتفاده از روش مجم ــوع ثاب ــت‪ ،‬اف ــراد مختل ــف را (ی ــا ی ــک‬ ‫ف ــرد معی ــن را درطول زم ــان) ارزیاب ــی کنی ــم‪ .‬ای ـن کار بسیارس ــاده‬ ‫اس ــت و فق ــط چنددقیق ــه ط ــول می کش ــد (ب ــرای امتح ــان‪ ،‬اول‬ ‫ب ــه خودت ــان و س ــپس ب ــه ش ــخصیتی سرش ــناس نم ــره بدهی ــد‪.‬‬ ‫از همکارانتــان بخواهیــد بــه همــان شــخصیت سرشــناس نمــره‬ ‫بدهن ــد‪ .‬پ ــس از ه ــر جلس ــه‪ ،‬ب ــه بیم ــاران خ ــود نم ــره بدهی ــد‬ ‫و بیم ــاران متمای ــل ب ــه خودکش ــی و بیم ــاران نامتمای ــل ب ــه‬ ‫خودکشــی را نیــز ارزیابــی کنیــد)‪ .‬در هــر فــرد‪ ،‬دو نــوع مجموعــه‬ ‫تمای ــات ی ــا مجموعـ ـه ای از وزن ده ــی نس ــبی بی ــن نیازه ــای‬ ‫نش ــناختی بیسـ ـت گانه دررابط هب ــا خودکش ــی وج ــود دارد‪.‬‬ ‫روا ‬ ‫ای ــن دو مجموع ــه عبارت ان ــد از‪ :‬ال ــف) ان دس ــته از نیازه ــای‬ ‫نه ــا کن ــار می ای ــد و ش ــخصیت‬ ‫نش ــناختی ک ــه ف ــرد ب ــا ا ‬ ‫روا ‬ ‫نه ــا‬ ‫ـردی ا ‬ ‫خ ــود را طب ــق کارک ــرد روزان ــه درون روان ــی و میا ‬ ‫نف ـ ِ‬ ‫نه ــا نیازه ــای وجه ــی می گویی ــم؛ ب)‬ ‫تعری ــف می کن ــد‪ .‬ب ــه ای ‬ ‫نش ــناختی مع ــدودی ک ــه ف ــرد نمی توان ــد نا کام ــی‬ ‫نیازه ــای روا ‬ ‫نه ــا را به راحت ــی تحم ــل کن ــد‪ ،‬نیازهای ــی ک ــه به خاطرش ــان‬ ‫ا ‬ ‫نه ــا نیازه ــای حیات ــی می گویی ــم‪ .‬ای ــن دو ن ــوع‬ ‫می می ــرد‪ .‬ب ــه ا ‬ ‫نش ــناختی ب ــا یکدیگ ــر‬ ‫نی ــاز در درون ه ــر ف ــرد ازلح ــاظ روا ‬ ‫یش ــوند ک ــه‬ ‫س ــازگارند‪ .‬نیازه ــای حیات ــی وقت ــی وارد عم ــل م ‬ ‫شاتر‬ ‫مرثیه ای بر قتل ژول�یوس سزار‬ ‫و چند مرغ از سیمرغ‬ ‫عبدالرضا نصاری‪ ،‬شاهده خدادادی‪ ،‬پوریا ریحانی‪ ،‬رضا‬ ‫چهرازی‪ ،‬بهنام مهدی پور‪ ،‬عاطفه کاله کج‪ ،‬سینا فرزادی پور‪،‬‬ ‫ مهدی صفی ابادی‪ ،‬ارمین تدین‪ ،‬ریحانه مسعودی‪ ،‬نیایش‬ ‫ مرثیه زاده‪ ،‬ندا طاهری‪ ،‬میترا طاهری‪ ،‬روژان علیجانی‪،‬‬ ‫ بنیامین یزدانی‪ ،‬پارسا امینی‪ ،‬مصطفی کردانی‪ ،‬عباس‬ ‫ شرفی‪ ،‬نیما نعمتی پور‪ ،‬اسکندر قنبری‪ ،‬محمد عنایت زاده‪،‬‬ ‫امیر یوسف حسینی‪ ،‬امیررضا کسائی‪ ،‬ایلیا سمسارزاده و‬ ‫ کارگردانی‬ ‫هاشم ناصری غزاوی؛ بازیگران این نمایش به‬ ‫ِ‬ ‫مجتبی رستمی فر هستند که برپایه متنی از رضا گشتاسب‬ ‫به روی صحنه رفته و تا ‪ 31‬شهریور در «ایرانشهر»‬ ‫( سالن استاد ناظرزاده کرمانی) میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫علی اصغرخوشکار‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫خودکشی به مثابه روان درد‬ ‫ف ــرد در وضعی ــت تهدی ــد ی ــا ا ک ــراه ق ــرار می گی ــرد‪ .‬ای ــن نیازه ــای‬ ‫یت ــوان ب ــا پرس ــش از ف ــرد درب ــاره وا کن ــش دقی ــق‬ ‫خ ــاص را م ‬ ‫او ب ــه شکسـ ـت ها‪ ،‬ازدسـ ـت دادن ها‪ ،‬طرده ــا ی ــا تحقیره ــای‬ ‫لحظ ــات تاری ــک‪ -‬زندگ ــی گذش ــته اش فراخوان ــد‪ .‬ش ــاید‬‫نش ــناختی‪،‬‬ ‫بت ــوان‪ ،‬به وس ــیله نوع ــی کالبدش ــکافی فش ــرده روا ‬ ‫ه ــر خودکش ــی را برحس ــب دو ی ــا س ــه نی ــاز غال ــب شناس ــایی ی ــا‬ ‫یش ــان نقش ــی مح ــوری در ان م ــرگ‬ ‫نا مگ ــذاری ک ــرد ک ــه نا کام ‬ ‫ب ــازی ک ــرده اس ــت (ب ــا بهره گی ــری از نیازه ــای بیسـ ـت گانه‪،‬‬ ‫می توانی ــم ی ــک طبقه بن ــدی از چندص ــد «گون ــه» مختل ــف‬ ‫خودکش ــی داش ــته باش ــیم)؛ بنابرای ــن پیش ــگیری از خودکش ــی‬ ‫ً‬ ‫درب ــاره اش ــخاص بس ــیار پرخط ــر عمدت ــا مس ــتلزم ان اسـ ـت که‬ ‫نش ــناختی براورده نش ــده توج ــه‬ ‫ب ــه ان دس ــته از نیازه ــای روا ‬ ‫نه ــا را‬ ‫کنی ــم ک ــه ش ــخص را ب ــه خودکش ــی س ــوق می ده ــد و ا ‬ ‫تاح ــدی تس ــکین دهی ــم‪ .‬قاع ــده کار س ــاده اس ــت‪ :‬روان درد را‬ ‫ارام کنی ــد‪ .‬به نظ ــر م ــن‪ ،‬در فراین ــدی ک ــه ب هس ــمت خودکش ــی‬ ‫پی ــش م ـی رود می توانی ــم هف ــت مولف ــه متمای ــز داش ــته باش ــیم‬ ‫ک ــه عبارت ان ــد از‪:‬‬ ‫یهــا‪،‬‬ ‫‪ .1‬فرازونشــیب های زندگــی؛ ان دســته از اســترس ها‪ ،‬نا کام ‬ ‫نش ــناختی ک ــه‬ ‫نه ــای ش ــکننده اجتماع ــی و روا ‬ ‫طرده ــا و توهی ‬ ‫همیشــه در ذات زندگــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬رویکرده ــای گونا گ ــون ب ــرای درک رفت ــار انس ــان؛ مس ــلما‬ ‫خودکش ــی (مانن ــد هم ــه رفتاره ــای دیگ ــر) رفت ــاری چندبع ــدی‬ ‫اس ــت و ای ــن یعن ــی تبیی ــن درخ ــور ان نی ــز بای ــد چندرش ــته ای‬ ‫باش ــد‪ .‬رش ــته های مرتب ــط ب ــا خودکشی شناس ــی عبارت ان ــد‬ ‫ـوژی‬ ‫از بیوش ــیمی (ژنتی ــک)‪ ،‬جامعه شناس ــی‪ ،‬اپیدمیول ـ ِ‬ ‫تش ــناختی‪ ،‬روان شناس ــی‪ ،‬روان پزش ــکی‪ ،‬زبان شناس ــی‬ ‫جمعی ‬ ‫و ‪ . ...‬الزم اســت خواننــده بدانــد کــه ایــن مقالــه محــدود اســت‬ ‫نش ــناختی در مطالع ــه خودکش ــی‪ ،‬بی انک ــه‬ ‫ب ــه رویک ــرد روا ‬ ‫بخواه ــد رویکرده ــای قابل قب ــول دیگ ــر را کم اهمی ــت جل ــوه‬ ‫ده ــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬فرازونش ــیب های زندگ ــی ک ــه از کان ــال ادرا ک ــی ذه ــن انس ــان‬ ‫نه ــا را ب هص ــورت ش ــعف انگیز‪،‬‬ ‫می گذرن ــد و ذه ــن انس ــان ا ‬ ‫لذت بخ ــش‪ ،‬بی اث ــر‪ ،‬بی اهمی ــت ی ــا دردن ــا ک ادرا ک می کن ــد‪.‬‬ ‫ا گ ــر روان درد مف ــرط باش ــد‪ ،‬ش ــرط الزم ب ــرای خودکش ــی فراه ــم‬ ‫اس ــت؛ «بیش ازح ــد درد می کش ــم»‪.‬‬ ‫‪ .4‬درد را تحمل ناپذی ــر‪ ،‬طاقت فرس ــا و ناپذیرفتنی دانس ــتن‬ ‫نب ــر روان درد‪،‬‬ ‫ی ــک ش ــرط الزم دیگ ــر ب ــرای خودکش ــی‪ ،‬افزو ‬ ‫اس ــت؛ «ت ــاب تحم ــل ای ــن درد را نخواه ــم داش ــت»‪.‬‬ ‫‪ .5‬ای ــن اندیش ــه (ی ــا بین ــش) ک ــه چ ــاره روان درد تحمل ناپذی ــر‪،‬‬ ‫نه ــم ش ــرط الزم دیگ ــری اس ــت‪.‬‬ ‫توق ــف خودا گاه ــی اس ــت‪ .‬ای ‬ ‫دری ـک کالم‪ ،‬ا گ ــر م ــرگ وس ــیله خ ــروج ی ــا ف ــرار باش ــد‪ ،‬ف ــرد م ــرگ‬ ‫را ب ــر زندگ ــی ترجی ــح می ده ــد؛ «می توان ــم خ ــودم را بکش ــم»‪.‬‬ ‫ درد فلج کنن ــده‬ ‫‪ .6‬کاه ــش اس ــتانه ت ــاب اوری در براب ــر روان ِ‬ ‫اخری ــن ش ــرط الزم ب ــرای خودکش ــی اس ــت‪ .‬طب ــق دان ــش‬ ‫مو بی ــش براب ــری دارن ــد‬ ‫یک ــه می ــزان روان درد ک ‬ ‫پیش ــینی‪ ،‬افراد ‬ ‫ممکــن اســت‪ ،‬بســته بــه اســتانه تــاب اوری مختلفشــان در برابــر‬ ‫نش ــناختی‪ ،‬نتای ــج بس ــیارمتفاوتی از خ ــود ب ــروز دهن ــد‬ ‫درد روا ‬ ‫(درد همیش ــه و هم هج ــا در زندگ ــی هس ــت و گری ــزی از ان‬ ‫نیس ــت؛ ام ــا احس ــاس دردکش ــیدن اختی ــاری اس ــت)‪.‬‬ ‫‪ .7‬نتیج ــه خودکشـ ـی گرایانه؛ «ان ق ــدر درد دارم ک ــه نمی توان ــم‬ ‫زندگ ــی کن ــم»‪ .‬ح ــال ممک ــن اس ــت خوانن ــده هش ــیار و ناراض ــی‬ ‫یش ــود؟ هم ــه می دانن ــد ک ــه‬ ‫بپرس ــد ک ــه پ ــس افس ــردگی چ ــه م ‬ ‫ـدی شناخت هش ــده‬ ‫افس ــردگی ی ــک س ــندرم روان پزش ــکی ج ـ ِ‬ ‫و قابل درم ــان اس ــت؛ ام ــا افس ــردگی همانن ــد خودکش ــی‬ ‫ً‬ ‫نیس ــت و کام ــا ب ــا ه ــم ف ــرق دارن ــد‪ .‬اول اینک ــه می ــزان کش ــندگی‬ ‫بس ــیارمتفاوتی دارن ــد‪ .‬ممک ــن اس ــت ی ــک ف ــرد زندگ ــی طوالن ــی‬ ‫و ناش ــادی را هم ــراه ب ــا افس ــردگی س ــپری کن ــد‪ ،‬ام ــا ای ــن‬ ‫درب ــاره حال ــت ح ــاد تمای ــل ب ــه خودکش ــی ص ــادق نیس ــت‪.‬‬ ‫چک ــس تا کن ــون از افس ــردگی نم ــرده اس ــت‬ ‫به لح ــاظ نظ ــری‪ ،‬هی ‬ ‫افس ــردگی به عن ــوان عل ــت م ــرگ قابل قب ــول در گواه ــی ف ــوت‬‫یش ــود‪ -‬ام ــا اف ــراد زی ــادی‪ ،‬بس ــیارزیاد‪ ،‬از خودکش ــی‬ ‫قی ــد نم ‬ ‫مرده ان ــد‪ .‬ش ــمار عظیم ــی از مـــردم ب ــه افس ــردگی های جزئ ــی‬ ‫یش ــوند‪ .‬به نظ ــر می رس ــد افس ــردگی‬ ‫ی ــا ش ــدید دچ ــار م ‬ ‫ً‬ ‫مولف هه ــای فیزیولوژیک ــی‪ ،‬بیوش ــیمیایی و احتم ــاال ژنتیک ــی‬ ‫داش ــته باش ــد‪ .‬اس ــتفاده از دارو ب ــرای درم ــان افس ــردگی روش‬ ‫مناس ــبی اس ــت‪ .‬به عبارت دیگ ــر‪ ،‬در افس ــردگی ی ــک طوف ــان‬ ‫بیولوژیک ــی در مغ ــز رخ می ده ــد‪ .‬ازس ــوی دیگر‪ ،‬خودکش ــی‬ ‫روی ــدادی پدیدارش ــناختی اســـت‪ ،‬جوش وخروش ــی گ ــذرا در‬ ‫ذه ــن‪ .‬ب ــه گفت وگودرمان ــی و ب ــه تغیی ــرات محیط ــی ب هس ــرعت‬ ‫پاس ــخ می ده ــد‪ .‬خودکش ــی ی ــک اخت ــال روان پزش ــکی‬ ‫نیس ــت‪ .‬خودکش ــی نوع ــی اخت ــال عملک ــرد عصب ــی اس ــت‪،‬‬ ‫ن ــه بیم ــاری روان ــی‪ .‬هم ــه کس ــانی که دس ــت ب ــه خودکش ــی‬ ‫یش ــوند‪ ،‬ام ــا‬ ‫نه ــا‪ -‬دچ ــار اش ــفتگی م ‬ ‫می زنن ــد ‪-‬صددرص ــد ا ‬ ‫ً‬ ‫لزوم ــا ازنظ ــر بالین ــی افس ــرده (ی ــا دچ ــار اس ــکیزوفرنی ی ــا وابس ــته‬ ‫ب ــه ال ــکل ی ــا معت ــاد و ی ــا ازنظ ــر روان پزش ــکی بیم ــار ) نیس ــتند‪.‬‬ ‫یت ــوان بـ ـه روش خ ــاص خ ــودش‬ ‫بح ــران خودکش ــی را م ‬ ‫تس ــر گذاش ــت‪ .‬خودکش ــی ی ــک روان درد‬ ‫نش ــکل پش ‬ ‫به بهتری ‬ ‫گب ــار (و موقت ــی و درمان پذی ــر) اس ــت‪.‬‬ ‫ج ــدی و مر ‬ ‫یش ــود بلک ــه خودکش ــی از‬ ‫افس ــردگی هرگ ــز باع ــث خودکش ــی نم ‬ ‫ـدید هم ــراه ب ــا مالل ــت‪ ،‬محدودی ــت دامن ــه ادرا ک و‬ ‫روان درد ش ـ ِ‬ ‫یش ــود‪ .‬نش ــانه های‬ ‫مرجح دانس ــتن م ــرگ ب ــر زندگ ــی ناش ــی م ‬ ‫بالین ــی افس ــردگی به تنهای ــی ناتوان کنن ــده هس ــتند‪ ،‬ام ــا‬ ‫ً‬ ‫گب ــار نیس ــتند؛ ام ــا ازطرف دیگ ــر‪ ،‬روان درد ش ــدید‬ ‫ماهیت ــا مر ‬ ‫یخ ــود ب ــرای زندگ ــی تهدید کنن ــده باش ــد‪.‬‬ ‫می توان ــد به خود ‬ ‫ـدی دی اس ام‬ ‫تعییــن رابطــه خودکشــی بــا مقول ههــای طبقه بنـ ِ‬ ‫شه ــای واقع ــی در محفظ ــه اصل ــی ذه ــن ن ــدارد‪.‬‬ ‫ربط ــی ب ــه کن ‬ ‫یخ ــود س ــزاوار درم ــان اس ــت‪ ،‬ام ــا ای ــن‬ ‫افس ــردگی به خود ‬ ‫ادع ــا ک ــه خودکش ــی دراص ــل هم ــان افس ــردگی اس ــت اش ــتباهی‬ ‫منطقــی و مفهومــی یــا مانــوری حرفـه ای اســت‪ .‬به هرحــال‪ ،‬ایــن‬ ‫اص ــاح بای ــد پیش ازای ــن ص ــورت می گرف ــت‪ .‬ا کن ــون چکی ــده‬ ‫باورهای ــم درب ــاره خودکش ــی‪ ،‬ب ــا بی ــش از چه ــل س ــال تجرب ــه در‬ ‫یش ــناس‪ ،‬ب هق ــرار زی ــر اس ــت‪.‬‬ ‫مق ــام ی ــک خودکش ‬ ‫‪ .1‬تبیی ــن خودکش ــی در بش ــر ب ــا تبیی ــن خودکش ـ ِـی ه ــر انس ــان‬ ‫خ ــاص یکس ــان اس ــت‪ .‬خودکشی شناس ــی‪ ،‬یعن ــی مطالع ــه‬ ‫نش ــناختی (در م ــوارد‬ ‫ـکافی روا ‬ ‫خودکش ــی انس ــان و کالبدش ـ ِ‬ ‫خ ــاص) اه ــداف یکس ــانی را دنب ــال می کنن ــد‪ :‬رمزگش ــایی از‬ ‫معم ــای خودویرانگ ــری انس ــان‪.‬‬ ‫‪ .2‬بدیهی تری ــن واقعی ــت درب ــاره خودکشی شناس ــی و‬ ‫رویداده ــای مرب ــوط ب ــه خودکش ــی این اسـ ـت که چندبع ــدی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫چندوجه ــی و چندرش ــته ای هس ــتند و معم ــوال ش ــامل‬ ‫نش ــناختی‬ ‫تش ــناختی‪ ،‬جامع هش ــناختی‪ ،‬روا ‬ ‫عناص ــر زیس ‬ ‫نف ــردی و درون روان ــی)‪ ،‬اپیدمیولوژی ــک و فلس ــفی‬ ‫(میا ‬ ‫می ش ــو ند ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ازنظ ــر عوام ــل روان ش ــناختی دخی ــل در خودکش ــی‪ ،‬عنص ــر‬ ‫نش ــناختی اس ــت‪ :‬روان درد‪.‬‬ ‫کلی ــدی در ه ــر م ــوردی درد روا ‬ ‫ته ــای عاطف ــی (مانن ــد خش ــم‪ ،‬خصوم ــت‪،‬‬ ‫هم ــه حال ‬ ‫افس ــردگی‪ ،‬ش ــرم‪ ،‬احس ــاس گن ــاه‪ ،‬بی عاطفگ ــی‪ ،‬نومی ــدی و‬ ‫‪ )...‬فق ــط تاح ــدی ب ــه خودکش ــی ارتب ــاط دارن ــد ک ــه ب ــه درد‬ ‫ً‬ ‫یش ــوند‪ .‬مث ــا ا گ ــر‬ ‫نش ــناختی تحمل ناپذی ــر مرب ــوط م ‬ ‫روا ‬ ‫احس ــاس گن ــاه ی ــا افس ــردگی ی ــا ع ــذاب وج ــدان و ی ــا خش ــم‬ ‫ناخ ــودا گاه و طاقت فرس ــا ف ــردی را ب ــه خودکش ــی متمای ــل‬ ‫کب ــودن چنی ــن‬ ‫می کن ــد‪ ،‬ای ــن تمای ــل به دلی ــل دردنا ‬ ‫احساســی اســت‪ .‬ولــی ا گــر دردی نداشــته باشــد‪ ،‬مهــم نخواهــد‬ ‫ب ــود‪ .‬در نب ــود روان درد‪ ،‬خودکش ــی ه ــم منتف ــی اس ــت‪.‬‬ ‫‪ .4‬اف ــراد مختل ــف اس ــتانه ت ــاب اوری متفاوت ــی در براب ــر درد‬ ‫دارنــد؛ بنابرایــن تصمیــم فــرد بــرای تحمل نکــردن درد ‪-‬اســتانه‬ ‫تحم ــل درد‪ -‬نی ــز رابط ــه مس ــتقیمی ب ــا خودکش ــی دارد‪.‬‬ ‫ـناختی‬ ‫‪ .5‬در ه ــر م ــورد‪ ،‬درد روان ش ــناختی را نیازه ــای روان ش ـ‬ ‫ِ‬ ‫براورده نش ــده ایج ــاد و تش ــدید می کن ــد‪ .‬ای ــن نیازه ــا را م ــوری‬ ‫تش ــریح ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫ـناختی هنج ــاری وج ــود دارد‬ ‫نش ـ‬ ‫‪ .6‬یک دس ــته نیازه ــای روا ‬ ‫ِ‬ ‫نه ــا زندگ ــی می کن ــد (و ای ــن نیازه ــا مع ــرف‬ ‫ک ــه ش ــخص ب ــا ا ‬ ‫نش ــناختی‬ ‫ش ــخصیت او هس ــتند) و یک دس ــته نیازه ــای روا ‬ ‫یت ــوان تحم ــل ک ــرد (و‬ ‫نه ــا را نم ‬ ‫حیات ــی هس ــت ک ــه نا کام ــی ا ‬ ‫خودکش ــی را تعری ــف می کنن ــد)‪ .‬ای ــن دو ن ــوع نی ــاز در درون ه ــر‬ ‫ً‬ ‫نشــناختی بــا یکدیگــر ســازگارند‪ ،‬هرچنــد لزومــا‬ ‫فــرد ازلحــاظ روا ‬ ‫عی ــن ه ــم نیس ــتند‪.‬‬ ‫ـرو‬ ‫‪ .۷‬اص ــاح (ی ــا درم ــان) وضعی ــت متمای ــل ب ــه خودکش ــی در گ ـ ِ‬ ‫توج ــه ب ــه نیازه ــای حیات ــی براورده نش ــده و فرونش ــاندن‬ ‫ان هاس ــت‪ .‬درمانگ ــر بادرنظرگرفت ــن ای ــن الگ ــوی نیازه ــای‬ ‫نش ــناختی می توان ــد درم ــان را ب ــرای بیم ــار خ ــود‬ ‫روا ‬ ‫ً‬ ‫یس ــازی کن ــد و باموفقی ــت به پی ــش ب ــرود‪ .‬غالب ــا‪ ،‬تنه ــا‬ ‫شخص ‬ ‫اندک ــی فرونش ــاندن نیازه ــای براورده نش ــده بیم ــار می توان ــد‬ ‫تع ــادل حیات ــی را به ان ــدازه نج ــات زندگـ ـی اش تغیی ــر ده ــد‪.‬‬ ‫مجتبی هاتف‪ /‬ترجمان‬ ‫چیدمان‬ ‫دانستنی های کلیدی درباره خرید کاغذدیواری‬ ‫کاغذدیـــواری از عناصـــر دکوراســـیونی اســـت کـــه بـــه فضـــای داخل ــی‬ ‫روح می دهـــد و ان را زیباتـــر و جذاب تـــر می کنـــد‪ .‬کاغذدیـــواری ان ــواع‬ ‫گونا گونـــی دارد و به همین دلیـــل بایـــد در انتخـــاب ان دقـــت زی ــادی‬ ‫داشـــت و مـــواردی را درنظـــر داشـــت؛ ازجملـــه کاربـــرد کاغذدیـــواری‪،‬‬ ‫انتخـــاب نـــوع کاغذدیـــواری‪ ،‬هـــدف از انتخـــاب کاغذدیـــواری‪.‬‬ ‫کاربرد کاغذدیواری‬ ‫شــما می توانیــد از کاغذدیــواری در تمــام فضاهــا اســتفاده کنیــد‪ ،‬فضاهایــی‬ ‫ماننــد نشــیمن‪ ،‬پذیرایــی‪ ،‬اتاق خــواب‪ ،‬اتــاق کار‪ ،‬اتــاق کــودک و حتــی حمــام‬ ‫و س ــرویس بهداش ــتی‪ .‬پ ــس بعدازانک ــه ای ــده اولی ــه خ ــود را از کاغذدی ــواری‬ ‫یش ــود را‬ ‫مش ــخص کردی ــد‪ ،‬مکان ــی را ک ــه کاغذدی ــواری در انج ــا اس ــتفاده م ‬ ‫در نظــر بگیریــد‪ .‬بادرنظرگرفتــن فضــا می توانیــد انتخــاب راحت تــری داشــته‬ ‫باشــید‪.‬‬ ‫کاغذدیـــواری اتاق خـــواب‪ :‬کاغذدیـــواری اتاق خـــواب بهتـــر اســـت رن ــگ‬ ‫یت ــر‬ ‫مالیم ــی داش ــته باش ــد‪ .‬رنگ ه ــای گ ــرم باع ــث می ش ــوند فض ــا صمیم ‬ ‫گه ــای تن ــد مان ــع خ ــواب راح ــت می ش ــوند‪.‬‬ ‫ش ــود و رن ‬ ‫کاغذدی ــواری ات ــاق پذیرای ــی‪ :‬ب ــرای ات ــاق پذیرای ــی کاغذدی ــواری بای ــد ب ــا‬ ‫ســـبک دکوراســـیون خانـــه هماهنـــگ باشـــد‪ .‬همچنیـــن بایـــد بـــه رن ــگ‬ ‫نه ــا‬ ‫وس ــایل دق ــت کنی ــد و کاغذدی ــواری ک ــه ترکی ــب رنگ ــی هماهن ــگ ب ــا ا ‬ ‫دارد را انتخـــاب کنیـــد‪ .‬به گفتـــه کارشناســـان تیمبرلنـــد کاغذدیـــواری ب ــا‬ ‫طر ح هـــای شـــلوغ بـــرای دکوراســـیون و مبلمـــان ســـاده و بـــدون ط ــرح‬ ‫مناس ــب اس ــت‪ ،‬ا گ ــر از طر ح ه ــای پیچی ــده و ش ــلوغ در کن ــار مبلم ــان و‬ ‫وســـایل نقـــش دار اســـتفاده کنیـــد فضـــا کوچک تـــر دیـــده می شـــود و در‬ ‫دکوراســـیون هر ج ومـــرج و اشـــفتگی دیـــده می شـــود‪.‬‬ ‫کاغذدیـــواری اتـــاق کار‪ :‬کاغذدیواری هایـــی کـــه رنگ هـــای ش ــارپ‬ ‫دارنـــد و یـــا گل دار و شـــلوغ هســـتند مناســـب بـــرای اتـــاق کار نیس ــتند‪.‬‬ ‫این طر ح هـــا باعـــث جلب توجـــه و حواس پرتـــی افـــراد می شـــوند‪ .‬ب ــرای‬ ‫ای ــن فض ــا بهت ــر اس ــت طر ح ه ــای س ــاده و ی ــا طر ح های ــی ک ــه رس ــمی اند‬ ‫مانن ــد راه راه ی ــا طر ح ه ــای هندس ــی ظری ــف را انتخ ــاب کنی ــد‪ .‬همچنی ــن‬ ‫کاغذدیواری هایـــی کـــه طر ح هـــای ان به صـــورت سایه روشـــن دی ــده‬ ‫یش ــوند و ی ــا خودش ــان باف ــت و ط ــرح دارن ــد ب ــرای ات ــاق و ی ــا دفت ــر کار‬ ‫م ‬ ‫مناســـب اند‪.‬‬ ‫کاغذدیـــواری اتـــاق کـــودک‪ :‬ا گـــر کاغذدیـــواری را بـــرای اتـــاق ک ــودک‬ ‫می خواهی ــد ان ــواع ب ــا ش ــخصیت های کارتون ــی موردعالق ــه فرزندت ــان ی ــا‬ ‫حه ــای فانت ــزی و کودکان ــه و رنگ ه ــای ش ــاد و ی ــا مالی ــم‬ ‫انواع ــی ک ــه طر ‬ ‫دارنـــد مناســـب هســـتند‪.‬‬ ‫انتخاب نوع کاغذدیواری‬ ‫کاغذدیواری هـــا انـــواع متنـــوع و گونا گونـــی دارنـــد‪ .‬شـــناخت ان ــواع‬ ‫کاغذدی ــواری ب ــه ش ــما کم ــک می کن ــد بهتری ــن انتخ ــاب را ب ــرای فض ــای‬ ‫موردنظرتــان داشــته باشــید‪ .‬انــواع کاغذدیــواری عبارتنــداز؛ کاغــذی‪PVC ،‬‬ ‫باروکـــش وینیـــل‪ ،‬نانـــو‪ ،‬مخملـــی‪ ،‬ســـه بعدی ‪ ،‬کاغـــذی‪.‬‬ ‫کاغذدیـــواری کاغـــذی‪ :‬نـــازک و غیرقابل شست وشـــو اســـت‪ .‬دوام ان‬ ‫به م ــدت ‪ 1‬ت ــا ‪ 2‬س ــال اس ــت و نکت ـه ای ک ــه بای ــد درنظ ــر گرف ــت این اس ـت که‬ ‫به راحتـــی پـــاره می شـــود‪ .‬همچنیـــن این نـــوع کاغذدیـــواری بـــرای ات ــاق‬ ‫ک ــودک مناس ــب نیس ــت‪ .‬نکت ــه مثبت ــی ک ــه درم ــورد این ن ــوع کاغذدی ــواری‬ ‫می ت ــوان گف ــت این اســت که نس ــبت ب ــه س ــایر ان ــواع کاغذدی ــواری قیم ــت‬ ‫کمت ــری دارد‪.‬‬ ‫کاغذدیــواری ‪ PVC‬بــا روکــش وینیــل‪ :‬کاغذدیــواری ‪ PVC‬بــا روکــش وینیــل‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫محکــم و بــادوام اســت‪ .‬دوام ان ‪ 5‬ســال اســت و به راحتــی پــاره نم ‬ ‫این ن ــوع کاغذدی ــواری قاب ــل شستش ــو و ض ــد خ ــش ب ــوده و به همین دلی ــل‬ ‫یت ــوان‬ ‫گزین ــه مناس ــبی ب ــرای ات ــاق ک ــودکان اس ــت‪ .‬همچنی ــن از این ن ــوع م ‬ ‫قهــای کاغذدیــواری نیــز اســتفاده کــرد‪.‬‬ ‫به عنــوان روکــش بــرای ور ‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫کاغذدی ــواری نان ــو‪ :‬کاغذدی ــواری نان ــو ب ــا تکنول ــوژی نان ــو س ــاخته م ‬ ‫این نـــوع کاغذدیـــواری عالوه بـــر تمـــام ویژگی هـــای کاغذدیـــواری ‪PVC‬‬ ‫ته ــای دیگ ــری نی ــز دارد‪ :‬ض ــد دوده و کثیفی س ــت‪ .‬ض ــد حساس ــیت‬ ‫مزی ‬ ‫اس ــت‪ .‬در براب ــر افت ــاب مق ــاوم اس ــت‪ .‬پ ــاره نمی ش ــود‪ .‬عای ــق گرم ــا و ص ــدا‬ ‫اســـت‪ .‬همچنیـــن به این دلیل کـــه در ســـاخت ان از تکنولـــوژی نان ــو‬ ‫اســتفاده شــده اســت قیمــت باالتــری نســبت بــه ســایر انــواع کاغذدیــواری‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫کاغذدیــواری مخملــی‪ :‬کاغذدیــواری مخملــی زمینـه ای از جنــس پارچــه یــا‬ ‫کاغذدی ــواری ‪ PVC‬دارد ک ــه نق ــش و نگاره ــای روی ان از جن ــس مخم ــل‬ ‫پارچ ـه ای ی ــا مخم ــل پالس ــتیکی اس ــت‪ .‬وج ــود نق ــش و نگاره ــای مخمل ــی‬ ‫باعــث می شــود تــا این نــوع کاغذدیــواری قابــل شستشــو بــا مــواد شــوینده‬ ‫ً‬ ‫گه ــای‬ ‫نباش ــد‪ .‬کاغذدی ــواری مخمل ــی معم ــوال طر ح ه ــای کالس ــیک و رن ‬ ‫تیــره دارد‪ .‬پــس بــرای خانه هایــی کــه ســبک دکوراســیون کالســیک و لوکــس‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫دارنــد بهتریــن انتخــاب اســت و به خوبــی بــا مبلمــان هماهنــگ م ‬ ‫یه ــای‬ ‫این نـــوع کاغذدیـــواری بســـیار خـــاص و زیباســـت و از کاغذدیوار ‬ ‫معمولــی قیمــت بیشــتری دارد‪.‬‬ ‫کاغذدی ــواری سـ ـه بعدی‪ :‬کاغذدی ــواری سـ ـه بعدی از فاصل ــه چند مت ــری‬ ‫حه ــا و س ــایه هایی ک ــه روی ان داده ش ــده‪ ،‬برجس ــته دی ــده‬ ‫به دلی ــل طر ‬ ‫می ش ــود‪ .‬همچنی ــن این ن ــوع کاغذدی ــواری قاب ــل شستش ــو ب ــوده و بس ــیار‬ ‫پرطرفداراســت‪ .‬پــس ا گــر می خواهیــد فضــای خاصــی داشــته باشــید و بــه‬ ‫ان بع ــد جدی ــدی بدهی ــد ای ــن کاغذدی ــواری مناس ــب شماس ــت‪.‬‬ ‫هدف از انتخاب کاغذدیواری‬ ‫شـــما می توانیـــد به راحتـــی بااســـتفاده از کاغذدیـــواری در دکوراس ــیون‬ ‫خانه ت ــان تغیی ــر ایج ــاد کنی ــد‪ .‬پ ــس بای ــد هدفت ــان از خری ــد کاغذدی ــواری‬ ‫مش ــخص باش ــد‪ .‬ممک ــن اس ــت بخواهی ــد عم ــق فض ــا را بیش ــتر و ی ــا ب ــه ان‬ ‫باف ــت و گرم ــا اضاف ــه کنی ــد‪ ،‬احساس ــتان را نس ــبت ب ــه فض ــا بهت ــر کنی ــد و‬ ‫ی ــا فضای ــی ارام و ش ــاد داش ــته باش ــید‪ .‬ازانجایی ک ــه کاغذدی ــواری طی ــف‬ ‫وس ــیعی از ط ــرح‪ ،‬رن ــگ و جن ــس دارد به کم ــک ان ه ــا می توانی ــد ب ــه فض ــا‬ ‫هویت ــی متناس ــب ب ــا کارب ــری ان بدهی ــد‪ .‬این طر ح ه ــا و رنگ ه ــا در فض ــا‬ ‫تاثیرات ــی دارن ــد و معیاره ــای کل ــی ب ــرای ان ه ــا وج ــود دارد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2655

روزنامه سایه 2655

شماره : 2655
تاریخ : 1401/09/09
روزنامه سایه 2654

روزنامه سایه 2654

شماره : 2654
تاریخ : 1401/09/08
روزنامه سایه 2653

روزنامه سایه 2653

شماره : 2653
تاریخ : 1401/09/07
روزنامه سایه 2652

روزنامه سایه 2652

شماره : 2652
تاریخ : 1401/09/06
روزنامه سایه 2651

روزنامه سایه 2651

شماره : 2651
تاریخ : 1401/09/05
روزنامه سایه 2649

روزنامه سایه 2649

شماره : 2649
تاریخ : 1401/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!