روزنامه سایه شماره 2593 - مگ لند
0

روزنامه سایه شماره 2593

روزنامه سایه شماره 2593

روزنامه سایه شماره 2593

‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫امنیت در منطقه قفقاز‪ ،‬برای ایران بسیار حائز اهمیت است‬ ‫رئیس جمهـوری با اشـاره به اینکه امنیـت در منطقـه قفقـاز بـرای‬ ‫جمهوری اسالمی ایران حائز اهمیت است‪ ،‬گفت‪« :‬تهران‪ ،‬مصمم‬ ‫بـه ادامـه همـکاری در همـه زمینه هـا به نفـع رفـاه و ثبـات منطقـه‬ ‫اسـت»‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی در پاسـخ به‬ ‫تمـاس تلفنـی «نیکول پاشـینیان» (نخسـت وزیر ارمنسـتان) بـا ابراز‬ ‫نگرانـی از تـداوم تنـش در منطقـه‪ ،‬گفـت‪« :‬قفقـاز‪ ،‬شـرایط خاصـی را‬ ‫طـی می کنـد و متاسـفانه هنـوز ارامـش بـه این منطقـه بازنگشـته»‪.‬‬ ‫وی با اشـاره به نفـوذ رژیـم صهیونیسـتی در منطقـه‪ ،‬حضـور ان را‬ ‫ضدامنیـت و تهدیـدی بـرای کل منطقـه؛ ازجملـه میزبانانشـان‬ ‫ِ‬ ‫معرفـی کـرد‪.‬‬ ‫وقوعقتل عامترانسیلوانیا‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1940‬؛ ارتـش مجارسـتان‪ ،‬بـا حمایـت مجارهـای محلـی‪،‬‬ ‫‪ 158‬غیرنظامـی رومانیایـی را در «ایـپ»؛ روسـتایی در ترانسـیلوانیای شـمالی‪ ،‬طـی‬ ‫ُ‬ ‫کسـازی قومـی» کشـت‪ .‬ایـن اتفـاق‪ ،‬پـس از مـرگ دو سـرباز مجارسـتانی‬ ‫اقـدام «پا ‬ ‫نهـا توسـط‬ ‫یبـر کشت هشـدن ا ‬ ‫طـی انفجـاری تصادفـی‪ ،‬رخ داد؛ زیـرا شـایعاتی مبن ‬ ‫یهـا منتشـر شـده بـود‪.‬‬ ‫رومانیای ‬ ‫چهارشنبه ‪ 23‬شهریور ‪ 17 1401‬صفر ‪ 14 1444‬سپتامبر ‪ 2022‬سال نوزدهم شماره ‪ 1500 2593‬تومان‬ ‫پژوهشگران مجموعه ‪ Global X ETFs‬هشدار دادند؛‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫بشر الوده به فناوری‬ ‫گانگسترهای مجازی؛ در کمین ِ‬ ‫‪2‬‬ ‫ً‬ ‫حذف تدریجی در روزگار گذشـــته‪ ،‬معمـــوال فرزنـــدان پـــس از کهول ــت‬ ‫بسیاری از صنوف پـــدر‪ ،‬شـــغل و حرفـــه پـــدر را ادامـــه داده و درنتیج ــه‬ ‫بســـیاری از مشـــاغل‪ ،‬همیشـــه پررونـــق و‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نارضایتی مسلمانان امریکا از بایدن‬ ‫ِ‬ ‫پایگاه «هیل» در گزارشی درباره وضعیت مسلمانان امریکا در دوره ریاست جمهوری جو‬ ‫بایـدن‪ ،‬نوشـته اسـت‪ :‬دران زمـان‪ ،‬جنایـات ناشـی از نفـرت علیـه مسـلمانان روبه افزایـش‬ ‫و لفاظی هـای ضداسلامی در امریـکا درحال اوج گرفتـن بـود؛ منتقـدان بخشـی از تقصیـر‬ ‫ایجـاد ان وضـع را بـه دونالـد ترامـپ؛ رئیس جمهـوری سـابق امریـکا نسـبت می دهنـد‪.‬‬ ‫ترامـپ‪ ،‬رئیس جمهـور سـابق امریـکا بـا امضـای یـک فرمـان اجرایـی در سـال ‪ ،۲۰۱۷‬ورود‬ ‫ً‬ ‫اتبـاع هفـت کشـور عمدتـا مسـلمان بـه امریـکا را ممنـوع و موجـی از شـوک را بـه جامعـه‬ ‫ً‬ ‫مسـلمانان امریکا وارد کرد؛ اما با گذشـت تقریبا دوسـال پس از روی کارامدن جو بایدن‪،‬‬ ‫مسـلمانان امریـکا نسـبت به دسـتاوردها و شکسـت تالش هـای دولتش بـرای نمایندگی‬ ‫جامعـه ان هـا اختالف نظـر دارنـد‪ .‬بایـدن از زمـان تحلیـف خـود‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بهـروز کمالونـدی ؛ سـخنگوی سـازمان انـرژی اتمـی ایـران در پاسـخ به برخـی‬ ‫موردادعـای اژانـس‪ ،‬مبنـای‬ ‫گفته هـای مدیـرکل اژانـس گفـت‪« :‬خلا نظارتـی ِ‬ ‫حقوقـی نـدارد‪ .‬ایـران درخصوص سـه مـکان ادعایی اژانـس‪ ،‬کمال همکاری‬ ‫را داشـته اسـت»‪.‬‬ ‫به همت مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی صورت گرفت؛‬ ‫پشتیبانیاز گروه هاو مجموعه هایبانوان‬ ‫برای میزبانی از زائران دهه اخر صفر‬ ‫راهکارهایی برای داشتن رابطه سالم‬ ‫‪7‬‬ ‫خداحافظیسینما‬ ‫با ژان ‪-‬لوک گدار؛‬ ‫اخرین غول موج نو‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خبر داد؛‬ ‫شو پرورش استان اصفهان‪:‬‬ ‫مدیرکل اموز ‬ ‫مولفه های متعدد بهینه سازی در دستور کار‬ ‫برای مدیریت مصرف گاز‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران‪:‬‬ ‫هیچ دانش اموزی از تحصیل‬ ‫و ثبت نام بازنخواهد ماند‬ ‫‪2‬‬ ‫بیمارستان «الهام» کهریزک‬ ‫‪ ۳۵‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد‬ ‫‪6‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ‪۱۴۰۱/4‬‬ ‫‪ -1‬نام و نشانی شرکت مناقصه گزار‪ :‬شرکت مخابرات ایران‪ -‬منطقه کهگیلویه و بویراحمد به نشانی یاسوج‪ -‬خیابان گلستان ‪ ،13‬مخابرات منطقه کهگیلویه و بویراحمد‪ ،‬اداره تدارکات‬ ‫تلفن تماس‪074-۳۳۲3۰۹۸۰-۳۳۲۲۷۱۰۰ :‬‬ ‫‪ -۲‬موضوع مناقصه‪ :‬اجرای فیبر نوری خا کی فاز ‪ USO‬به شرح مسیر ذیل‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫شرح مسیر اجرا‬ ‫قیمت پایه (ریال)‬ ‫مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه‬ ‫با فرایند جدید (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫اجرای فیبر نوری مسیر لنده به لیکک بخش اول (از لنده تا سایت همراه اول اب الوان)‬ ‫‪38.227.000.000‬‬ ‫‪1.226.810.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اجرای فیبر نوری مسیر لنده به لیکک بخش دوم (از اب الوان تا سایت ایرانسل تنگ ماغر )‬ ‫‪40.464.150.000‬‬ ‫‪1.293.924.500‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اجرای فیبر نوری مسیر لنده به لیکک بخش سوم (از تنگ ماغر تا مرکز لیکک)‬ ‫‪41.056.700.000‬‬ ‫‪1.311.701.000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اجرای فیبر نوری مسیر مارگون به اجم‬ ‫‪36.953.450.000‬‬ ‫‪1.188.603.500‬‬ ‫تبصـره‪ :‬پـا کات مناقصـه بـه ترتیـب ‪ 3 ،2 ،1‬و ‪ 4‬بازگشـایی می شـود‪ .‬بدیهی سـت به منظـور تسـریع در انجـام کار‪ ،‬درصـورت برنـده شـدن مناقصه گـران در یـک مسـیر‪ ،‬خـودداری از بازگشـایی پا کت هـای ان شـرکت بـا رعایـت صرفـه و‬ ‫صلاح مخابـرات منطقه محفوظ اسـت‪.‬‬ ‫‪ -3‬دستگاه نظارت‪ :‬مدیریت شبکه استان‪ -‬تلفن تماس‪۰۷۴-۳۳۲۲۰۹۰۳ :‬‬ ‫‪ -4‬نوع تضمین شـرکت در مناقصه‪ :‬ضمانت نامه معتبر بانکی و یا چک تضمینی در وجه شـرکت مخابرات ایران‪ -‬منطقه کهگیلویه و بویراحمد با فرمت جدید (شـرکت در فرایند ارجاع کار ) تهیه و اصل ان را در پا کت "الف"‬ ‫قـرار دهنـد (چک هایـی از قبیـل عادی‪ ،‬مسـافرتی‪ ،‬بین بانکی‪ ،‬در گـردش‪ ،‬چک پول و ‪ ...‬قابل قبول نمی باشـد)‪.‬‬ ‫‪ -5‬قیمت اسـناد مناقصه و شـماره حسـاب‪ :‬مبلغ ‪ 700/000‬ریال به حسـاب شـماره ‪ 0102574000005‬بانک صادرات شـعبه یاسـوج کد ‪ 1534‬بنام شـرکت مخابرات ایران‪ -‬منطقه کهگیلویه و بویراحمد واریز کرده و تصویر فیش‬ ‫را به فکس شـماره ‪ 074-۳۳۲۲۳۱۱۹‬ارسـال و اصل فیش را در پا کت "الف" قرار دهید‪( .‬قابل ذکر اسـت که مبلغ خرید اسـناد مسـترد نخواهد شـد)‪.‬‬ ‫‪ -6‬محل‪ ،‬زمان و مهلت فروش اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/06/28‬لغایت ‪ 1401/07/09‬از طریق سایت های ‪ www.Tckb.ir‬و ‪ www.tci.ir‬و ‪ Iets.mporg.ir‬و یا مراجعه حضوری به ادرس یاسوج‪ ،‬خیابان گلستان ‪ ،13‬اداره تدارکات‬ ‫‪ -7‬محـل‪ ،‬زمـان و مهلـت تحویـل اسـناد‪ :‬از تاریـخ ‪ 1401/07/09‬لغایـت ‪ 1401/07/18‬تـا پایـان وقـت اداری بـه دبیرخانـه مخابـرات منطقـه کهگیلویـه و بویراحمـد واقـع در یاسـوج‪ ،‬خیابـان گلسـتان ‪ ۱۳‬و یا ارسـال از طریق پسـت‬ ‫پیشـتاز در موعـد مقرر‪.‬‬ ‫‪ -8‬تاریـخ بازگشـایی پـا کات‪ :‬پـا کات "الـف" و "ب" روز سه شـنبه مـورخ ‪ 1401/07/19‬و پا کـت "ج" روز شـنبه مـورخ ‪ 1401/07/23‬در محـل یاسـوج‪ ،‬خیابـان گلسـتان ‪ ،۱۳‬مخابـرات منطقـه کهگیلویـه و بویراحمد‪ ،‬سـالن کنفرانس‬ ‫بازگشـایی می شـود‪ .‬حضور متقاضیان در جلسـه بازگشـایی پا کات بالمانع اسـت‪.‬‬ ‫‪ -۹‬هزینه چاپ ا گهی بر عهده برنده مناقصه است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -۱۰‬بـه پیشـنهادهای فاقـد امضـا‪ ،‬مشـروط‪ ،‬مخـدوش‪ ،‬فاقـد سـپرده‪ ،‬سـپرده های مخـدوش‪ ،‬سـپرده کمتـر از میـزان مقـرر و چـک شـخصی و نظایر ان و پیشـنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شـود‪ ،‬مطلقـا ترتیب اثر‬ ‫داده نخواهـد شـد‪ .‬قیمت هـای پیشـنهادی تـا مرحلـه انعقـاد قـرارداد با برنده و قیمت پیشـنهادی برنـده تا پایان مدت قـرارداد اعتبار خواهند داشـت‪.‬‬ ‫‪ -۱۱‬مخابرات منطقه کهگیلویه و بویراحمد در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -۱۲‬سایر اطالعات‪ ،‬جزئیات و شرایط‪ ،‬پیوست اسناد مناقصه است‪.‬‬ ‫‪ -۱۳‬داشتن رتبه مرتبط کار‪ ،‬از سوی مراجع ذی ربط و ایمنی کار الزامی ست‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -۱۴‬پیمانکار برنده به محض نتیجه مناقصه‪ ،‬به لحاظ ضرورت و تسریع در اجرای پروژه‪ ،‬می بایست سریعا شروع به کار کند‪.‬‬ ‫م الف ‪401/4‬‬ ‫مخابرات منطقه کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫‪7‬‬ ‫سرکارخانمفریبامحمدی‬ ‫سرپرست محترم روزنامه سایه در استان خراسان شمالی‬ ‫مشیت الهی بر این تعلق گرفته که بهار فرحنا ک زندگی را خزانی ماتم زده به انتظار بنشیند و این بارزترین تفسیر‬ ‫فلسـفه افرینـش در فرخنـای بی کـران هسـتی و یگانـه راز جاودانگـی اوسـت‪ .‬مصیبـت وارده را بـه شـما و خانـواده‬ ‫محترمتـان تسـلیت عـرض کـرده و بـرای ایشـان از درگاه خداونـد متعـال مغفـرت؛ و بـرای شـما و سـایر بازمانـدگان‪،‬‬ ‫صبـر جمیـل و اجر جزیـل خواهانیم‪.‬‬ ‫یاسر وطن پور؛ سرپرست روزنامه سایه در شرق کشور‬ ‫ ‬ ‫ا گهی مزایده عمومی‬ ‫شماره مزایده‬ ‫نام روستا‬ ‫نامشهرستان‬ ‫‪22/24845‬‬ ‫گنک‬ ‫سیب و سوران‬ ‫شناسه ا گهی ‪1380921‬‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان سیستان وبلوچستان‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شرکت پاالیش گاز پارسیان درنظردارد مناقصه عمومی دو مرحله ای‪ ،‬همزمان با ارزیابی کیفی یکپارچه خرید کابل ‪ 20‬کیلوولت‪ ،‬کنترل زره دار و فیبر‬ ‫نـوری (تولیـد داخـل) بـه شـماره ‪ 2001092416000058‬را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت‬ ‫اسناد مناقصه‪ ،‬ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا کت ها‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار فراخوان در سامانه‪ :‬در مورخه ‪1401/06/29‬‬ ‫اخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬ساعت ‪ 18:30‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/07/06‬‬ ‫اخرین مهلت ارسال پیشنهادها‪ :‬ساعت ‪ 18:30‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/07/20‬‬ ‫بازگشایی و ارسال اسناد ارزیابی کیفی به کمیته فنی بازرگانی‪ :‬ساعت ‪ 19:00‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/07/20‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت الف‪ ،‬ب و ج‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/08/04‬‬ ‫براورد مناقصه‪ :‬به مبلغ ‪ 78.400.000.000‬ریال‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬به مبلغ ‪ 3.920.000.000‬ریال‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر درخصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پا کت های الف‪ :‬ادرس‪ :‬اسـتان فارس‪ ،‬شهرسـتان مهر‪ ،‬شـرکت پاالیش گاز پارسـیان‪،‬‬ ‫کدپسـتی‪ -7449184831 :‬تلفـن تمـاس‪ 36 :‬الـی ‪071-52724134‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪ 021-41934 :‬دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/23 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1380455‬‬ ‫هر روز با تازه ترین اخبار‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫م الف ‪576‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/23 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/24 :‬‬ ‫ا گهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی همزمان‬ ‫با ارزیابی کیفی (یکپارچه) مناقصه گران‬ ‫روابط عمومی شرکت دولتی پاالیش گاز پارسیان‬ ‫هر هفتهدوشنبه ها‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی اسـتان سیستان وبلوچسـتان درنظـردارد تعـدادی از زمین هـای روسـتایی بـا کار بـری‬ ‫تجاری‪،‬ا جهت خدمات محله ایی روسـتایی در روسـتای گنک شهرسـتان سـیب و سـوران را از طریق مزایده کتبی‬ ‫بفروش برسـاند‪.‬‬ ‫‪ -1‬مهلت و زمان دریافت اسناد مزایده‪ :‬از مورخه ‪ 1401/06/27‬لغایت ‪1401/06/31‬‬ ‫‪ -2‬محـل دریافـت اسـناد مزایـده‪ :‬زاهـدان‪ ،‬خیابـان امـداد‪ ،‬روبـروی مسـجد امـام حسـن عسـکری(ع)‪ ،‬بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی اسـتان سیستان وبلوچسـتان‪ ،‬واحـد امور‬ ‫قراردادهـا و کنتـرل پـروژه‪ -‬تلفـن تمـاس‪ -0541-3230107-10 :‬شهرسـتان سـیب و سـوران‪ :‬بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی شهرسـتان سـیب و سـوران‬ ‫‪ -3‬مهلت و محل تحویل پیشـنهادها‪ :‬تا پایان وقت اداری مورخه ‪ 1401/07/12‬دبیرخانه حراسـت بنیاد مسـکن انقالب اسلامی اسـتان سیستان وبلوچسـتان به نشـانی‬ ‫فوق‪ -‬شهرسـتان سـیب و سـوران‪ :‬بنیاد مسـکن انقالب اسلامی شهرسـتان سـیب و سوران‬ ‫‪ -4‬زمان و محل بازگشـایی پا کات پیشـنهادها‪ :‬سـاعت ‪ 8:30‬صبح روز پنجشـنبه مورخ ‪ 1401/07/14‬در محل سـالن جلسـات حوزه مدیرکل بنیاد مسـکن انقالب اسلامی‬ ‫اسـتان سیسـتان و بلوچستان به نشانی فوق‬ ‫ا گهی ابالغ اتهام‬ ‫نظربه اینکـه پرونـده اتهامـی اقـای سـعید قاسـمی بـه اتهـام غیبـت‬ ‫غیرموجه در این هیئت‪ ،‬تحت رسیدگی ست؛ به علت مجهول المکان‬ ‫ً‬ ‫بـودن نامبـرده‪ ،‬مسـتندا بـه مـاده ‪ 73‬قانـون ائیـن دادرسـی مدنـی‪،‬‬ ‫یشـود ظـرف یـک مـاه از انتشـار‬ ‫بدینوسـیله بـه نامبـرده ابلاغ م ‬ ‫ایـن ا گهـی‪ ،‬بـه دفتـر هیئـت واقـع در زنجـان‪ ،‬جـاده گاوازنـگ‪ ،‬باالتـر‬ ‫از بیمارسـتان ایت الـه موسـوی‪ ،‬دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمـات‬ ‫بهداشـتی درمانـی اسـتان زنجـان مراجعـه و اوراق ابلاغ اتهـام را دریافـت‬ ‫و دفاعیـه خـودش را ارائـه کنـد‪ .‬درصـورت عـدم مراجعـه‪ ،‬طبـق مقـررات‬ ‫تصمیم گیـری خواهـد شـد‪.‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1380923 :‬‬ ‫هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫و خدمات بهداشتی درمانی زنجان‬ ‫‪3‬‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬شهریور ‪ 8/1401‬صفر ‪ 5/1444‬سپتامبر ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 413‬تومان‬ ‫کاوه افاق؛‬ ‫رتوش‬ ‫سیمای بدون‬ ‫ِ‬ ‫یک راکر وطنی‬ ‫‪w w w. m a gl a nd. i r‬‬ ‫‪w w w. s a r a f r a z a nne w s . i r‬‬ ‫‪s a r a f r a za n 9 4 @ g ma i l . com‬‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫چهارشنبه ‪ 23‬شهریور ‪ 1401‬شماره‪2593‬‬ ‫نارضایتی مسلمانان امریکا از بایدن‬ ‫ِ‬ ‫پایـگاه «هیـل» در گزارشـی دربـاره وضعیـت مسـلمانان‬ ‫امریکا در دوره ریاسـت جمهوری جو بایدن‪ ،‬نوشـته اسـت‪:‬‬ ‫دران زمـان‪ ،‬جنایـات ناشـی از نفـرت علیـه مسـلمانان‬ ‫یهـای ضداسلامی در امریـکا‬ ‫روبه افزایـش و لفاظ ‬ ‫درحال اوج گرفتـن بـود؛ منتقـدان بخشـی از تقصیـر ایجـاد‬ ‫ان وضـع را بـه دونالـد ترامپ؛ رئیس جمهوری سـابق امریکا‬ ‫نسـبت می دهنـد‪ .‬ترامـپ‪ ،‬رئیس جمهـور سـابق امریـکا‬ ‫بـا امضـای یـک فرمـان اجرایـی در سـال ‪ ،۲۰۱۷‬ورود اتبـاع‬ ‫ً‬ ‫هفت کشور عمدتا مسلمان به امریکا را ممنوع و موجی از‬ ‫شوک را به جامعه مسلمانان امریکا وارد کرد؛ اما با گذشت‬ ‫ً‬ ‫تقریبـا دوسـال پـس از روی کارامدن جو بایدن‪ ،‬مسـلمانان‬ ‫شهـای‬ ‫امریـکا نسـبت بـه دسـتاوردها و شکسـت تال ‬ ‫نهـا اختالف نظـر دارند‪.‬‬ ‫دولتـش بـرای نمایندگـی جامعـه ا ‬ ‫بایـدن از زمـان تحلیـف خـود‪ ،‬تلاش کـرده تـا مسـلمانان‬ ‫را در رد ههـای دولـت خـود بگنجانـد و چندیـن چهـره‬ ‫مسلمان امریکایی را در مناصب دولتی بلندپایه منصوب‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬از جملـه ایـن چهر ههـا عبارت انـد از‪ :‬لینـا خان‬ ‫(رئیـس کمیسـیون فـدرال تجـارت امریـکا)‪ ،‬سـمیرا فاضـل‬ ‫(معـاون مدیر شـورای اقتصادی ملی امریـکا)‪ ،‬ریما دودین‬ ‫نگـذاری کاخ سـفید) و رشـاد‬ ‫(معـاون مدیـر دفتـر امـور قانو ‬ ‫حسـین (سـفیر ازادی مذهبـی بین المللـی)‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایسـنا؛ از اولیـن سیاسـت های بایدن پـس از ادای تحلیف‪،‬‬ ‫لشـده ازسـوی ترامـپ‬ ‫لغـو ممنوعیـت جنجالـی اعما ‬ ‫علیـه ورود اتبـاع مسـلمان بـه امریـکا و محکو مکـردن ایـن‬ ‫سیاسـت سـلف خـود به عنـوان «لکـه ای بـر وجـدان ملـی‬ ‫مـا» بـود‪ .‬بااین وجود دراصل کابینه رئیس جمهوری فعلی‬ ‫امریـکا هیچ مسـلمان امریکایـی وجود ندارد و کارشناسـان‬ ‫می گویند‪ ،‬جامعه مسـلمانان در امریکا همچنان با تبعات‬ ‫سیاسـت های دولـت قبلـی این کشـور دسـت وپنجه نـرم‬ ‫می کننـد‪ .‬رابـرت مـک کاو؛ مدیـر امـور دولـت در سـازمان‬ ‫شـورای روابـط امریکایی‪-‬اسلامی (‪)CAIR‬؛ بزرگ تریـن‬ ‫یهـای مدنـی مسـلمانان امریـکا‪،‬‬ ‫سـازمان حمایـت از ازاد ‬ ‫بـه هیـل گفـت کـه ترامـپ در زمـان کاندیداتـوری بـرای‬ ‫انتخابـات ‪ ۲۰۲۰‬توانسـت از جریـان عمیـق سیاسـی واقعـی‬ ‫یبـر احسـاس اسالم هراسـی و مهاجر سـتیزی کـه‬ ‫مبتن ‬ ‫در امریـکا روبه افزایـش بـوده بهـره بگیـرد و ایـن منجـر بـه‬ ‫اعمـال ممنوعیـت علیـه ورود اتبـاع مسـلمان شـد‪ .‬ایـن‬ ‫ممنوعیـت انگیـزه ای بـرای جامعـه مسـلمانان امریـکا شـد‬ ‫تنـام‬ ‫تـا به لحـاظ سیاسـی بسـیج شـود‪ ،‬بـرای رای دادن ثب ‬ ‫کننـد و در کنگـره صدایمـان را بـه گـوش همـه برسـانند‪.‬‬ ‫نظرسـنجی اخیـر ‪ CAIR‬نشـان داد بیـش از ‪ ۹۱‬درصـد از‬ ‫ً‬ ‫تنـام کـرده به عنـوان مسـلمان امریکایـی‪ ،‬احتماال‬ ‫افـراد ثب ‬ ‫در انتخابـات میـان دوره ای کنگـره در پاییـز رای خواهنـد‬ ‫داد‪ .‬هرچنـد اقـدام بایـدن در لغـو ممنوعیـت ورود اتبـاع‬ ‫مسـلمان بـا تمجیـد مدافعـان حقـوق مسـلمانان مواجـه‬ ‫شـد‪ ،‬شـورای ‪ CAIR‬اضافـه کـرد کـه هـم دولت بایـدن و هم‬ ‫کنگـره هنـوز بایـد «بـرای ترمیـم اسـیب واردشـده» بـه همـه‬ ‫یکـه از ایـن ممنوعیـت تاثیـر پذیرفتنـد اقـدام کننـد‪.‬‬ ‫افراد ‬ ‫مـک کاو می گویـد‪« :‬رئیس جمهـوری امریـکا همـان روز اول‬ ‫ممنوعیـت دولـت ترامـپ علیـه ورود اتبـاع مسـلمان را لغـو‬ ‫ً‬ ‫کـرد کـه عمیقـا با قدردانی جامعه مسـلمانان امریکا مواجه‬ ‫شد اما پس ازان‪ ،‬او همه دریافت کنندگان ویزای گونا گونی‬ ‫را کـه شانسشـان بـرای رسـیدن بـه رویـای امریکایـی را از‬ ‫دسـت دادنـد‪ ،‬مسـتاصل رهـا کـرد»‪ .‬وی افـزود؛ حـوزه امـور‬ ‫بین المللـی همچنـان از دغدغ ههـای اصلـی بسـیاری‬ ‫از اعضـای جامعـه مسـلمانان امریکاسـت‪ .‬نظرسـنجی‬ ‫ایـن شـورای نشـان داد کـه پنـج مسـئله مهـم مرتبـط بـا‬ ‫مسـلمانان در سیاسـت خارجـی امریـکا شـامل درگیـری‬ ‫اسـرائیل و فلسـطین‪ ،‬مسـلمانان قـوم اویغـور در چیـن‪،‬‬ ‫سرکوب مسلمانان در هند‪ ،‬سرکوب مسلمانان در میانمار‬ ‫و قحطـی در افغانسـتان اسـت‪ .‬مـک کاو خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬رئیس جمهـور امریـکا به رغـم درخواسـت های‬ ‫متعـدد جامعـه مسـلمان و کنگـره امریـکا بـرای تشـکیل‬ ‫پسـت فرسـتاده ویـژه رصـد و مبـارزه علیـه اسالم هراسـی؛‬ ‫به ویـژه در قبـال چیـن‪ ،‬هنـد‪ ،‬برمـه و فرانسـه در وزارت‬ ‫امـور خارجـه امریـکا بااسـتفاده از اختیـارات اجرایـی خـود‬ ‫تهـای مجلـس‬ ‫اقدامـی دراین راسـتا نکـرده‪ .‬حتـی دموکرا ‬ ‫نمایندگان دسـامبر گذشـته الیحه ای را برای ایجاد چنین‬ ‫پسـتی کـه از حمایـت سـناتورهای مهـم ماننـد کـوری بوکـر‪،‬‬ ‫بـن کاردیـن و برنـی سـندرز برخـوردار شـد‪ ،‬تصویـب کردنـد‪.‬‬ ‫یکـی از بزرگ تریـن انتقـادات جامعـه مسـلمانان امریـکا از‬ ‫دولـت این کشـور‪ ،‬نحـوه رسـیدگی ان بـه نـزاع فلسـطین و‬ ‫اسرائیل است که پس از موضوع شیرین ابوعاقله؛ خبرنگار‬ ‫امریکایی‪-‬فلسـطینی کـه حیـن پوشـش خبـری حملات‬ ‫ً‬ ‫نظامـی اسـرائیل بـه کرانـه باختـری کشـته شـد‪ ،‬مجـددا‬ ‫موردتوجه قرار گرفت‪ .‬وزارت امور خارجه در اوایل ژوئیه در‬ ‫بیانیـه ای گفـت کـه بررسـی انجا مشـده بر تحقیقـات ارتش‬ ‫اسرائیل و تشکیالت خودگردان فلسطین بی نتیجه ماند‪.‬‬ ‫طبـق گـزارش ‪CNN‬؛ ارتـش اسـرائیل در روزهای اخیر اعالم‬ ‫ً‬ ‫کرد که احتماال ابو عاقله دراثر تیراندازی اسرائیلی ها کشته‬ ‫شـده اسـت‪ .‬بااین وجـود برخـی از مسـلمانان امریکایـی‬ ‫پاسـخ بایـدن بـه ان را ناامیدکننـده دانسـتند‪ .‬حسـین‬ ‫ایبیش؛ محقق ارشـد مقیم در «موسسـه کشـورهای عرب‬ ‫جفـارس» در واشـنگتن گفـت‪ :‬او سـابقه بسـیارطوالنی‬ ‫خلی ‬ ‫درحمایت از اسـرائیل دارد‪ .‬او یک مدافع سرسـخت فروش‬ ‫تسلیحات به اسرائیل و تضمین برتری نظامی کیفی برای‬ ‫ان اسـت؛ همـان وعـده امریـکا بـه اسـرائیل بـرای تضمیـن‬ ‫اینکـه اسـرائیل همیشـه قـادر باشـد هـر رقیـب محلـی یـا‬ ‫ترکیبـی از رقبـای خـود را در خاورمیانـه؛ از جملـه متحـدان‬ ‫خـود امریـکا‪ ،‬شکسـت دهـد؛ بنابرایـن‪ ،‬امریکا طبـق قولش‬ ‫می خواهـد اسـرائیلی ها را بهتـر از هرکـس دیگـر مسـلح نگـه‬ ‫دارد‪ .‬بایـدن حامـی ان اسـت؛ و او به نوعـی بـا راسـت گرایان‬ ‫میانـه روی اسـراییل بسـیار دوسـت اسـت»‪ .‬ایبیـش اضافه‬ ‫کـرد کـه بایـدن از را هحـل دو کشـوری حمایـت می کنـد و‬ ‫خاطرنشـان کـرد کـه رویکـرد رئیس جمهـوری کنونـی امریکا‬ ‫بـه این موضـوع تفاوت چندانی با اسلافش تـا زمان ریگان‪،‬‬ ‫رئیس جمهـوری اسـبق امریـکا‪ ،‬نـدارد‪.‬‬ ‫حذف تدریجی بسیاری از صنوف‬ ‫بشر الوده به فناوری‬ ‫گانگسترهای مجازی؛ در کمین ِ‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫حمالت سـایبری در سـال ‪ 2021‬به باالترین حد خود رسـید‬ ‫و بـه شـتابی کـه درطـول همه گیـری کوویـد‪ 19-‬ایجـاد شـده‬ ‫بـود‪ ،‬ادامـه داد‪ .‬یکـی از دالیـل ایـن افزایـش‪ ،‬دورکاری هـای‬ ‫ً‬ ‫بعضا ناخواسـته و حتی اجباری بود؛ که اسـیب پذیری های‬ ‫ً‬ ‫جدیـدی را ایجـاد کـرد‪ .‬شـبکه های خانگـی معمـوال امنیـت‬ ‫کمتـری دارنـد و افزایـش رونـد اسـتفاده از خدمـات انالیـن‬ ‫به شکل سریع تری که طی پاندمی در کل جهان‪ ،‬شاهدش‬ ‫بودیـم؛ ا گرچـه بـا خلـق فرصت هایـی تـازه و گسـترده همـراه‬ ‫کسـو‪« ،‬کاهـش امنیـت» را نیـز در پـی داشـته‬ ‫بـوده؛ امـا ازی ‬ ‫اسـت‪ .‬گـزارش اخیـر ‪ Global X ETFs‬بااسـتفاده از امارهای‬ ‫جهانی؛ ‪ 10‬نوع از موفق ترین حمالت سایبری که طی سال‬ ‫ـت ایجـاد سـازوکارهای پیشـگیرانه و‬ ‫‪ 2021‬رخ داده را به جه ِ‬ ‫کاهنـده خطـرات چنیـن اقداماتـی در اینـده‪ ،‬معرفـی کـرده‬ ‫ـی مسـتندات یـک «وایت پیپـر»‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن پژوهـش‪ ،‬بررس ِ ‬ ‫(یا «اوراق سـفید»؛ نوعی گزارش معتبر مدون یا راهنما برای‬ ‫کمـک بـه مطالعه کنندگان به منظـور درک یک مسـئله‪ ،‬حل‬ ‫یـک مشـکل یـا اتخـاذ یـک تصمیم اسـت) کـه در سـال ‪2021‬‬ ‫توسـط ‪( Osterman Research‬یـک شـرکت تحقیقـات بـازار‬ ‫متمرکـز بـر امنیـت سـایبری) ارائـه شـد را نیـز بازبینـی کـرده تـا‬ ‫نهـا بـا ‪130‬‬ ‫بتـری دسـت یابـد؛ درواقـع‪ ،‬ا ‬ ‫بـه نتایـج مطلو ‬ ‫متخصص امنیت سـایبری از سـازمان های متوسـط و بزرگ‪،‬‬ ‫مشـورت کردنـد تـا برجسـته ترین حملات را فهرسـت کنند؛‬ ‫کـه به ترتیـب عبارت انـد از‪:‬‬ ‫‪ .1‬حملـه موفـق بـا ایمیـل تجـاری در فریـب کارمنـدان‬ ‫ـطح پایین (‪53‬درصـد)‬ ‫س ِ‬ ‫‪ .2‬ارسـال پیـام فیشـینگ منجـر بـه عفونـت بدافـزار‬ ‫( ‪49‬در صـد)‬ ‫‪ .3‬ارسـال پیام فیشـینگ و به خطر افتادن حسـاب کاربری‬ ‫(‪47‬درصد)‬ ‫نهـای فیشـینگ‬ ‫‪ .4‬جعـل نـام دامنـه بـرای انجـام کمپی ‬ ‫(‪38‬درصـد)‬ ‫شناسایی باج افزار قبل از فعال شدن (‪34‬درصد)‬ ‫‪.5‬‬ ‫ِ‬ ‫ب مدیـر ارشـد‬ ‫‪ .6‬حملـه موفـق بـا ایمیـل تجـاری در فریـ ‬ ‫(‪28‬در صـد)‬ ‫‪ .7‬جعـل هویـت دامنـه منجـر بـه ایجـاد خطـر بـرای شـخص‬ ‫ثالـث (‪16‬درصـد)‬ ‫‪ .8‬ایجـاد عفونـت باج افـزاری بـا ارسـال پیـام فیشـینگ‬ ‫(‪14‬در صـد)‬ ‫‪ .9‬حمله موفق باج افزاری (‪10‬درصد)‬ ‫یکـردن سیسـتم های ‪ IT‬داخلـی توسـط‬ ‫‪ .10‬غیرعملیات ‬ ‫حملـه باج افـزاری (‪10‬درصـد)‬ ‫البته ای ــن گزارش خاطرنش ــان می کند که‬ ‫این ارق ــام ممک ــن اس ــت حداقل ــی‬ ‫ً‬ ‫باش ــند؛ زیرا س ــازمان ها احتماال‬ ‫پنه ــان کاری ک ــرده ی ــا ح ــوادث‬ ‫امنیتی خ ــود را کم اهمیت جلوه‬ ‫می دهن ــد؛ حت ــی ش ــاید توانای ــی‬ ‫تش ــخیص ان ــواع حم ــات س ــایبری را‬ ‫نداش ــته باشند‪.‬‬ ‫تاثیر حمالت فیشینگ‬ ‫«فیش ــینگ» به حمله ای اش ــاره دارد که‬ ‫بش ــونده وانم ــود می کن ــد‬ ‫در ان‪ ،‬مرتک ‬ ‫موجودی قابل اعتماد اس ــت‪ .‬این حمالت‬ ‫می توانن ــد از طری ــق ایمی ــل‪ ،‬پیام ــک و حت ــی‬ ‫اپلیکیشـ ـن های رس ــانه های اجتماع ــی انج ــام ش ــوند‪.‬‬ ‫ه ــدف اغلبش ــان نی ــز فریـ ـب دادن قربان ــی ب ــرای باز کردن‬ ‫ً‬ ‫ـاد راه نف ــوذ اس ــت‪.‬‬ ‫ی ــک «پیون ــد مخ ــرب» و متعاقب ــا ایج ـ ِ‬ ‫بازک ــردن پیونده ــای مخ ــرب کـــه می توانن ــد یک نش ــانی‬ ‫ً‬ ‫اینترنت ــی در قال ــب لینک ــی بعض ــا وسوسـ ـه انگیز باش ــند‪،‬‬ ‫می تواند منجر به س ــرقت اطالعات ی ــا کردیت های فردی‬ ‫ـازی سیس ــتم با عفونت باج افزار ش ــود‪ .‬سرقت‬ ‫یا الود هس ـ ِ‬ ‫داد هه ــا زمان ــی رخ می دهد ک ــه مهاجم ی ــا مهاجمان‪ ،‬به‬ ‫سیس ــتم های داخل ــی دسترس ــی یابن ــد؛ ک ــه فوق الع ــاده‬ ‫نهـــا اج ــازه می ده ــد مرتکب‬ ‫خطرن ــا ک اس ــت؛ ز ی ــرا به ا ‬ ‫کال هب ــرداری‪ ،‬جع ــل هوی ــت مقام ــات ش ــرکت و س ــرقت‬ ‫اطالعات حیاتی ش ــوند‪ .‬یک ــی از ابزار ه ــای قدرتمند برای‬ ‫جلوگی ــری از س ــرقت اطالع ــات ش ــخصی‪« ،‬اح ــراز هویت‬ ‫چند عامل ــی» ی ــا ‪ MFA‬اس ــت ک ــه از کار ب ــر می خواه ــد‬ ‫ت ــا چن ــد فا کت ــور تایی ــد را ب ــرای دسترس ــی ب ــه ی ــک منبع‬ ‫(ب هج ــای یک رم ــز عب ــور ) ارائ ــه دهد‪.‬‬ ‫تهدید باج افزار‬ ‫ی برای اخ ــاذی؛ و اغلب‬ ‫«باج اف ــزار» نوعی حمله س ــایبر ‬ ‫یس ــت‪ .‬برای اینک ــه باج اف ــزار در‬ ‫ـت مناف ــع مال ‬ ‫به جه ـ ِ‬ ‫ی ــک سیس ــتم با موفقی ــت راه انـــدازی ش ــود‪ ،‬مهاج ــم ی ــا‬ ‫ً‬ ‫مهاجم ــان بای ــد ابت ــدا ب ــه ش ــبکه های مثال یک ش ــرکت‪،‬‬ ‫ن گفتیم؛‬ ‫دسترس ــی پی ــدا کنن ــد‪ .‬همان طور ک ــه پیش ازایـ ـ ‬ ‫شه ــای جایگزی ــن‬ ‫یت ــوان از طری ــق «فیش ــینگ» ی ــا رو ‬ ‫م ‬ ‫مانند به روز رس ــانی های نرم افزاری مش ــکوک‪ ،‬دسترس ــی‬ ‫را ایج ــاد ک ــرد‪ .‬برای نمون ــه در یک ــی از ای ــن حم ــات‪ ،‬پس‬ ‫از ایج ــاد ی ــک ابزار به روزرس ــانی مخرب در س ــرور رس ــمی‬ ‫پت ــاپ ای ــن‬ ‫ش ــرکت ‪ ،Asus‬بی ــش از ‪ 57000‬دارن ــده ل ‬ ‫برن ــد در روس ــیه‪ ،‬درمعرض تهدیـــد ق ــرار گرفتن ــد‪ .‬محققان‬ ‫حمله موفق با ایمیل تجاری‬ ‫سطح پایین‬ ‫در فریب کارمندان‬ ‫ِ‬ ‫‪%53‬‬ ‫ارسال پیام فیشینگ منجر به عفونت بدافزار‬ ‫‪%49‬‬ ‫ارسال پیام فیشینگ‬ ‫و به خطر افتادن حساب کاربری‬ ‫‪%47‬‬ ‫هش ــدار داده ان ــد ک ــه حم ــات باج اف ــزار به مرورزم ــان‪،‬‬ ‫یش ــوند‪ .‬در اقدامی مضاعف؛‬ ‫کت ــر و پیچید هت ــر م ‬ ‫خطرنا ‬ ‫لک ــردن‬ ‫هکره ــا می توانن ــد عالو هب ــر ایج ــاد اخت ــال و قف ‬ ‫سیس ــتم های اصلی س ــازمان ها‪ ،‬داده ها را نی ــز بدزدند تا‬ ‫نش ــیوه که تهدید‬ ‫اهرم فش ــار خ ــود را پرزورت ــر کنند؛ به ای ‬ ‫ کنن ــد‪« :‬ا گ ــر ب ــاج موردنظ ــر پرداخ ــت نش ــود‪ ،‬داد هه ــای‬ ‫تش ــده منتش ــر ی ــا حت ــی به باالتری ــن پیش ــنهاد‪،‬‬ ‫سرق ‬ ‫فروخت ــه خواهد ش ــد»‪.‬‬ ‫تحت محاصره جهان مجازی‬ ‫جهان مدرن؛ ِ‬ ‫ته ــای مجرمان ــه در‬ ‫افزای ــش فراوان ــی و پیچیدگ ــی فعالی ‬ ‫ح ــوزه س ــایبری‪ ،‬ی ــک تهدید ب ــزرگ ب ــرای جهان اس ــت‪.‬‬ ‫برمبن ــای گ ــزارش ریسـ ـک های جهان ــی ‪« ۲۰۲۲‬مجم ــع‬ ‫جهان ــی اقتص ــاد» (‪)WEF‬؛ وقوع حمـــات باج افـــزاری‪ ،‬از‬ ‫س ــال ‪ ۲۰۲۰‬تا کن ــون به می ــزان ‪ ۴۳۵‬درص ــد افزای ــش یافته؛‬ ‫ً‬ ‫یش ــود کمب ــود سـ ـه میلیون متخص ــص‬ ‫ضمن ــا ب ــراورد م ‬ ‫امنی ــت س ــایبری‪ ،‬در سراس ــر جه ــان وج ــود داش ــته‬ ‫باش ــد‪ .‬ازایـ ـن رو‪ ،‬انتظ ــار مـ ـی رود ک ــه کسـ ـب وکارها و‬ ‫ته ــا هزین هه ــای خ ــود را ب ــرای امنیت س ــایبری‪ ،‬طی‬ ‫دول ‬ ‫چن دس ــال اینده افزای ــش دهن ــد‪.‬‬ ‫نتایج تحقیق از ‪ 130‬متخصص امنیت‬ ‫سایبری فعال در سازمان های‬ ‫متوسط و بزرگ‪ 10 ،‬حمله برجسته ‬ ‫سایبری را در سال ‪ 2021‬مشخص کرد‬ ‫کهدراین اینفوگرافیکشیوع‬ ‫هریک از ان ها تصویر شده است‪.‬‬ ‫جعل نام دامنه‬ ‫برای انجام کمپین های فیشینگ‬ ‫‪%38‬‬ ‫شناسایی باج افزار قبل از فعال شدن‬ ‫ِ‬ ‫‪%34‬‬ ‫حمله موفق با ایمیل تجاری‬ ‫ب مدیر ارشد‬ ‫در فری ‬ ‫‪%28‬‬ ‫ایجاد عفونت باج افزاری‬ ‫با ارسال پیام فیشینگ‬ ‫‪%14‬‬ ‫جعل هویت دامنه منجر به ایجاد خطر‬ ‫برای شخص ثالث‬ ‫‪%16‬‬ ‫غیرعملیاتی کردنسیستم های‪IT‬‬ ‫داخلی توسط حمله باج افزاری‬ ‫‪%10‬‬ ‫حمله موفق باج افزاری‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪85‬درصد‬ ‫شرکت های موردبررسی دراین تحقیق عنوان کرده اند؛‬ ‫ً‬ ‫طی ‪12‬ماه گذشته اقال با یکی از انواع حمالت سایبری‬ ‫مواجه شده اند‪.‬‬ ‫اندری گرانیا ک‬ ‫رویا!‬ ‫تلنگر‬ ‫نه ــای ته ــران هرس ــال ب ــا‬ ‫ب ــار ترافیک ــی خیابا ‬ ‫اغ ــاز س ــال تحصیل ــی افزای ــش پی ــدا می کن ــد‬ ‫و در ته ــران بخش ــی از ن ــاوگان حمل ونق ــل‬ ‫عموم ــی به دلی ــل فرس ــودگی زمین گیر ش ــده و‬ ‫تعداد مس ــافران نیز ب ــر امار ت ــردد خودروهای‬ ‫ش ــخصی می افزای ــد‪ .‬پلی ــس و ش ــهرداری ب ــا‬ ‫کم ــک یکدیگ ــر درتالش ان ــد ت ــا ب ــا برنامه ریزی‬ ‫از حج ــم ترافیک ــی ک ــم کنن ــد‪ .‬برگ ــزاری مان ــور‪،‬‬ ‫اتوب ــوس مدرس ــه و ش ــناورکردن س ــاعات کار‬ ‫کارمن ــدان برخ ــی تصمیم ــات دول ــت اس ــت‪.‬‬ ‫ب هگ ــزارش باش ــگاه خبرن ــگاران ج ــوان؛ معاون‬ ‫ام ــوزش و فرهنگ ترافیک راهنمایی و رانندگی‬ ‫نب ــاره اظه ــار ک ــرد‪ :‬امس ــال ب ــا‬ ‫ته ــران درای ‬ ‫س ــال های قبل متف ــاوت اس ــت‪ ،‬به دلیل اینکه‬ ‫دوس ــال قبل مدارس حضوری نبوده و امس ــال‬ ‫ش ــرایط متف ــاوت اس ــت‪ .‬بای ــد س ــازمان ها‬ ‫یه ــا به حداقل برس ــد و‬ ‫کم ــک کنن ــد بی نظم ‬ ‫ی بیشتر ش ــود‪ .‬علی همه خانی‬ ‫خدمات رس ــان ‬ ‫افزود‪ :‬شناورش ــدن س ــاعت کاری قطعی شده‬ ‫اما جزئیات کلی منتش ــر نشده است‪ .‬سرویس‬ ‫یب ــوس ی ــا اتوب ــوس باع ــث‬ ‫م ــدارس ب ــا مین ‬ ‫یش ــود تا تع ــداد بچ هه ــای بیش ــتری با یک‬ ‫م ‬ ‫وس ــیله نقلیه جابجا ش ــوند و تعداد ماشین ها‬ ‫کمتر ش ــود درنتیجه بار ترافیک ــی کمتر خواهد‬ ‫شـــد‪ .‬ادارات‪ ،‬تا کســـیرانی‪ ،‬شـــهرداری و ‪ ...‬باید‬ ‫باهم هماهنگ باشند تا مشکلی ایجاد نشود‪.‬‬ ‫زمان ش ــیوع ویروس کرونا‪ ،‬پیشنهادی امد که‬ ‫دیگ ــر س ــرویس ادارات نباش ــد و از خودروهای‬ ‫ش ــخصی اس ــتفاده کنند اما حاال بای ــد به زمان‬ ‫قبل بازگردیم تا حجم ترافیکی و ماش ــین کمتر‬ ‫ش ــود‪ .‬او اف ــزود‪ :‬در ماه مهر حداق ــل ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫یش ــود و ناوگان‬ ‫ترافی ــک ما در تهران بیش ــتر م ‬ ‫عموم ــی ه ــم ک ــم اس ــت و ای ــن ب ــا اس ــتاندارد‬ ‫جهان ــی فاصل ــه زی ــادی دارد‪ .‬ب ــرای س ــرویس‬ ‫م ــدارس ایین نامه اجرایی تبیین ش ــده اس ــت‬ ‫و رانن ــده ان نبای ــد اف ــراد غیرمس ــئول را س ــوار‬ ‫خ ــودرو کن ــد و خانواد هه ــا هم بای ــد بدانند که‬ ‫تعداد بچه ها با ظرفیت ماش ــین برابری داشته‬ ‫باش ــد‪ .‬علی اصغر ش ــریفی؛ مدیر اطالع رس ــانی‬ ‫راهنمای ــی و رانندگ ــی گف ــت‪ :‬جلس ــات زیادی‬ ‫دراین خص ــوص برگ ــزار کردی ــم ت ــا در بح ــث‬ ‫ترافی ــک و ‪ ...‬مش ــکالتی نداش ــته باش ــیم‪.‬‬ ‫امس ــال کار خوب ــی وزارت اموزش وپ ــرورش‬ ‫تن ــام دان ــش ام ــوزان‬ ‫انج ــام داد ک ــه در ثب ‬ ‫ته ــای‬ ‫س ــختگیری کردن ــد‪ .‬برخ ــی از فعالی ‬ ‫نه ــا موض ــوع‬ ‫م ــا کوتا هم ــدت اس ــت و یکی ازا ‬ ‫تصادف ــات اس ــت ک ــه ب ــه هم ــکاران خودمان‬ ‫اط ــاع دادیم در س ــریع ترین زم ــان‪ ،‬تصادفات‬ ‫را به نوع ــی جم ــع کنن ــد‪ .‬مدی ــر اطالع رس ــانی‬ ‫راهنمای ــی و رانندگ ــی تا کی ــد ک ــرد‪ :‬از ابت ــدای‬ ‫ً‬ ‫در روزگار گذش ــته‪ ،‬معم ــوال فرزن ــدان پ ــس از کهول ــت پ ــدر‪ ،‬ش ــغل و حرف ــه‬ ‫پـــدر را ادامـــه داده و درنتیجـــه بســـیاری از مشـــاغل‪ ،‬همیشـــه پررون ــق و‬ ‫مانـــدگار ادامـــه حیـــات می دادنـــد‪ .‬افـــراد دهـــه ‪ 20‬و ‪ ،30‬هنـــوز صداه ــای‬ ‫بلن ــد اوازگون ــه لح ــاف دوزی‪ ،‬نج ــاری‪ ،‬خری ــد اجن ــاس دســت دوم‪ ،‬باغ ــداری‬ ‫و گل کاری‪ ،‬نفت فروش ــی و ده ه ــا و صده ــا حرف ــه دیگ ــر را ب هی ــاد دارن ــد ک ــه‬ ‫این روزه ــا‪ ،‬ج ــز نش ــان و خاط ــره ای از ان ه ــا باق ــی نمان ــده اس ــت‪ .‬ک ــودکان‬ ‫هم ــه می خواهن ــد تحصی ــل کنن ــد؛ حداق ــل در ح ــد لیس ــانس‪ .‬فرزن ــدان‬ ‫لح ــاف دوزان مدت هاس ــت کار پ ــدر را ن ــه دوس ــت دارن ــد و ن ــه حاض ــر ب ــه‬ ‫شه ــا و‬ ‫کار در ان حـــوزه هســـتند‪ .‬فرزنـــدان کشـــاورزان به خصـــوص در بخ ‬ ‫روس ــتاها‪ ،‬تمای ــل ب ــه ش ــغل کش ــاورزی ندارن ــد و ادام ــه تحصی ــل را بیش ــتر‬ ‫دوســت دارنــد؛ و چــون اوضــاع بدین منــوال در گــذر اســت‪ ،‬کشــاورزی کم کــم‬ ‫رو به تعطیلی س ــت‪ .‬ش ــالیزاری و کش ــت برن ــج داخل ــی‪ ،‬کم ک ــم از رون ــق افت ــاده‬ ‫و به جــای ان‪ ،‬واردات برنــج بســیار ارزان تــر از گذشــته صــورت می گیــرد‪ .‬دیگــر‬ ‫از برن ــج دم س ــیاه و دم زرد هی ــچ نش ــانی نیس ــت و ب ــرای برداش ــت محص ــول‬ ‫بیش ت ــر‪ ،‬برنج ه ــای درجـ ـه دو و س ــه کاش ــت می ش ــود؛ درعین ح ــال چ ــون‬ ‫کارگ ــر بس ــیارکم ش ــده اس ــت‪ ،‬می ــزان کاش ــت ه ــم به تب ـع ان کمت ــر از گذش ــته‬ ‫اس ــت‪ .‬دیگ ــر مغ ــازه ای به ن ــام نج ــاری وج ــود ن ــدارد؛ ب ــرای یافت ــن نج ــار‪،‬‬ ‫بایـــد دســـت به دامن کامپیوتـــر شـــده و به مـــدد اینترنـــت و شـــبکه گ ــوگل‬ ‫رف ــت و به ص ــورت انالی ــن نج ــار پی ــدا ک ــرد‪ .‬ب ــرای لوله کش ــی و خیاط ــی نی ــز‬ ‫به همین منـــوال بایـــد عمـــل کـــرد؛ حتـــی لبنیات فروشـــی و ماســـت بندی‬ ‫ه ــم ج ــای خ ــود را به تع ــداد بی ش ــمار ماسـ ـت های کارخانـ ـه ای ب ــا اس ــامی‬ ‫متفـــاوت داده اســـت‪ .‬کم کـــم خواربارفروشـــان مـــواد غذایـــی نیـــز تحلی ــل‬ ‫رفت ــه و فروش ــگاه های زنجی ــره ای ج ــای ان ــان را می گی ــرد‪ .‬در فروش ــگاه های‬ ‫بـــزرگ زنجیـــره ای از شـــیر مـــر غ گرفتـــه تـــا جـــان ادمیـــزاد‪ ،‬همـــه نـــوع کاال‬ ‫اعـــم از خوردنـــی و پوشـــیدنی وجـــود دارد؛ بنابرایـــن تـــا چند ســـال اینده‪،‬‬ ‫خواربارفروش ــان خرده پ ــا‪ ،‬کاروب ــار را تعطی ــل ک ــرده و خ ــود در لب ــاس خری ــدار‬ ‫در فروشـــگاه های بـــزرگ رفـــع مایحتـــاج خانـــواده را جســـت وجو می کن ــد‪.‬‬ ‫بخشــی از ایــن ماجــرا درنتیجــه تغییــر شــرایط زندگــی ایجــاد شــده و دنیــای‬ ‫ام ــروز اف ــراد را از تـ ـن دادن ب ــه برخ ــی اداب و رفتاره ــای ت ــازه نا گزی ــر ک ــرده‬ ‫اســـت؛ امـــا بخـــش دیگـــری از ایـــن تفاوت هـــای ایجادشـــده نیـــز در اث ــر‬ ‫مشــکالت ناخواسته ای ســت کــه در شــرایط اجتماعـی ‪ ،‬فرهنگــی و اقتصــادی‬ ‫افـــراد یـــک جامعـــه رخ داده اســـت‪ .‬در این راســـتا یکـــی از مشـــاغلی ک ــه در‬ ‫گذشـــته های نه چنـــدان دور همیشـــه پررونـــق بـــوده و این روزهـــا چن ــان از‬ ‫م ــد افت ــاده ک ــه صاحب ــان ان از صبحگاه ــان ت ــا پاسی از ش ــب‪ ،‬حت ــی ممک ــن‬ ‫اس ــت ی ــک مش ــتری ه ــم نداش ــته باش ــند؛ سمساری س ــت‪ .‬به نظرمی رس ــد‬ ‫ای ــن حرف ــه ک ــه در گوشه گوش ــه ش ــهرها و در مرک ــز‪ ،‬غ ــرب‪ ،‬ش ــرق‪ ،‬ش ــمال و‬ ‫جنـــوب تهـــران تـــا چند ســـال پیش‪ ،‬رونـــق قابل توجهـــی داشـــت و اغل ــب‬ ‫نت ــر از‬ ‫مشـــتریان سمســـاری ها بـــرای خریـــد اجنـــاس دســـت دوم کـــه ارزا ‬ ‫دسـت اول ان اســت‪ ،‬فــراوان بــه ان هــا مراجعــه کــرده و کمبودهــای مایحتــاج‬ ‫خـــود را بـــا اجنـــاس دســـت دوم‪ ،‬تامیـــن می کردنـــد‪ ،‬کم کـــم در حـــال مح ــو‬ ‫شـــدن اســـت‪ .‬صد البتـــه روزگار سمســـاری ها‪ ،‬بســـیار اســـفنا ک تر از س ــایر‬ ‫مش ــاغل اس ــت؛ چ ــون صاحب ــان ان اجن ــاس دســت دوم را به امی ــد ف ــروش‬ ‫ان‪ ،‬خری ــداری کرده ان ــد ک ــه باز ه ــم متاس ــفانه‪ ،‬به خاط ــر تحریم ه ــا و افزای ــش‬ ‫شــدید تــورم و نــرخ مایحتــاج زندگــی‪ ،‬مــردم پولــی در بســاط ندارنــد کــه ایــن‬ ‫اجن ــاس را خری ــداری کنن ــد؛ بنابرای ــن بای ــد باز ه ــم به لط ــف خداون ــد متک ــی‬ ‫باشـــیم تـــا ان شـــاءاهلل تحریم هـــای ظالمانـــه‪ ،‬جـــای خـــود را بـــه مـــراودات‬ ‫بازرگان ــی بی ــن کش ــورها بده ــد ت ــا از ای ــن رهگ ــذر‪ ،‬ق ــدرت خری ــد م ــردم ب ــاال‬ ‫ب ــرود‪ .‬به یقی ــن درص ــورت نیل به این ه ــدف رضای ــت م ــردم و دول ــت‪ ،‬فراه ــم‬ ‫می ش ــود؛ دگر ب ــاره رون ــق اقتص ــادی ج ــای گرانی ه ــا و ع ــدم ق ــدرت خری ــد‬ ‫م ــردم را می گی ــرد ت ــا م ــردم عزی ــز کش ــور م ــا بتوانن ــد راحت ت ــر زندگ ــی کنن ــد و‬ ‫ن شــود و گوشــت و مــر غ و پــاره ای از مــواد‬ ‫ســفره خانــوار چــون گذشــته‪ ،‬رنگیـ ‬ ‫ً‬ ‫غذایــی کــه از ســفره بســیاری از خانواده هــا حــذف شــده‪ ،‬مجــددا ب هشــکلی‬ ‫مطلوب تـــر و قابل دســـترس تر در اختیـــار مـــردم قـــرار گیـــرد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫فعالیت ‪ ۲ ۰۰‬مدرسه یک نفره در کشور‬ ‫شو پـرورش‪ ،‬گفـت‪ :‬ا کنون حـدود ‪ ۱۵‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هـزار دانش اموز‬ ‫وزیـر اموز ‬ ‫در کشـور داریـم کـه ‪ ۴۹‬درصـد از ان هـا دختـر هسـتند‪ .‬عالوه بر ایـن حـدود‬ ‫یک میلیـون معلـم داریـم کـه حـدود ‪ ۵۳‬درصـد از ایـن معلمـان را بانـوان‬ ‫ درصد تحصیالت فرهنگیان شاغل‬ ‫تشکیل می دهند‪ .‬همچنین بیش از ‪۸۱‬‬ ‫ِ‬ ‫شـامل تحصیالت کارشناسـی‪ ،‬کارشناسـی ارشـد و دکتراسـت‪ .‬به گزارش پانا؛‬ ‫یوسـف نوری افزود‪ :‬پوشـش تحصیلی واقعی ما در کل دوره ها ‪ ۹۴.۳‬درصد‬ ‫اسـت‪ .‬در دوره ابتدایـی ایـن پوشـش نزدیـک بـه ‪ ۹۸‬درصـد اسـت‪ .‬در‬ ‫جمهـوری اسلامی حـدود ‪ ۲۰۰‬مدرسـه یک نفـره؛ و حـدود ‪ 5000‬مدرسـه‬ ‫زیـر ‪ ۱۰‬نفـر داریـم‪ .‬چنیـن موضوعـی نشـان می دهـد کـه ایـران بـرای پوشـش‬ ‫تحصیلـی در مناطـق دوردسـت اراده جـدی دارد‪.‬‬ ‫مولفه های متعدد بهینه سازی در دستور کار‬ ‫برای مدیریت مصرف گاز‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ملـی گاز ایـران گفـت‪ :‬در بحـث بهینه سـازی مصـرف گاز‬ ‫می تـوان مولفه هـای متعـدد نظیـر فرهنگ سـازی‪ ،‬اسـتفاده از خالقیـت‬ ‫و نـواوری‪ ،‬بهره گیـری از ظرفیت هـای فناورانـه‪ ،‬هوشمندسـازی و ‪ ...‬را در‬ ‫دسـتور کار قـرار داد‪ .‬به گـزارش شـانا؛ مجیـد چگنـی توجـه بـه فرهنگ سـازی‬ ‫به منظور بهینه سازی مصرف گاز را مهم خواند و افزود‪ :‬بحث فرهنگ سازی‬ ‫در مصـرف بهینـه با تکیه بـر مفاهیـم ارزشـی و دینـی قابـل جهت دهی سـت‪،‬‬ ‫منتهـی نحـوه ایـن فرهنگ سـازی در مجامـع و گروه هـای مختلـف تفـاوت‬ ‫دارد‪ .‬برای مثـال‪ ،‬بـا دیـدگاه مخاطب شناسـی‪ ،‬فرهنگ سـازی مصـرف بهینه‬ ‫در مدارس به یک نحو و در اداره ها و صنایع و بخش خانگی به شـکلی دیگر‬ ‫انجـام می شـود‪.‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی راه اهن رشت‪-‬استارا‬ ‫تا دهه فجر سال جاری‬ ‫معـاون اجرایـی رئیس جمهـوری اعالم کرد‪ :‬عملیات اجرایی راه اهن رشـت‪-‬‬ ‫اسـتارا در صـورت تامیـن منابـع‪ ،‬به عنوان بخشـی از مسـیر شـمال‪-‬جنوب تا‬ ‫دهـه فجـر اغـاز می شـود‪ .‬به گـزارش ایلنـا؛ سـید صولـت مرتضـوی در حاشـیه‬ ‫نشسـت پیگیـری طر ح هـای ریلـی کشـور که بـا حضور جمعـی از اسـتانداران‬ ‫در سـاختمان کوثر نهاد ریاسـت جمهوری برگزار شـد‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬یکی از‬ ‫طر ح های مهم ریلی‪ ،‬راه اهن رشت‪-‬اسـتارا اسـت که برای تکمیل این طرح‬ ‫منابـع الزم تامیـن می شـود و امیدواریـم تـا دهـه فجـر به بهره بـرداری برسـد‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬در تالشـیم تـا دیگـر طر ح هـای ریلـی کشـور کـه از پیشـرفت‬ ‫فیزیکـی زیـاد برخـوردار هسـتند‪ ،‬تکمیل کنیـم و به بهره برداری برسـانیم‪.‬‬ ‫ایران؛ هفتمین تولید کننده عسل در جهان‬ ‫بازگشایی مدارس با طعم ترافیک!‬ ‫مهر ت ــا ‪ ۱۵‬روز عملی ــات عمرانی ممنوع اس ــت‪.‬‬ ‫به ش ــهروندان توصیه می کنیم با خودروهایی‬ ‫رانندگ ــی کنند که نقص فنی نداش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫م ــردم ش ــرایط س ــختی در حمل ونقل عمومی‬ ‫تحم ــل می کنند‪ .‬زیرس ــاخت ها اماده نیس ــت‬ ‫و همیش ــه ایـ ـن را می گوین ــد وا گ ــن و اتوب ــوس‬ ‫ک ــم اس ــت‪ .‬کار باید عملیاتی ش ــود و ت ــا اتفاقی‬ ‫رخ ندهد‪ ،‬همیش ــه همی ــن ح ــرف را می زنیم‪.‬‬ ‫ناص ــر امانی؛ عضو ش ــورای ش ــهر ته ــران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مس ــئوالن دولت و شهری باید پیش بینی‬ ‫ترافیک ش ــهری را داشته باشند‪ .‬راه حل نهایی‬ ‫بـــرای ته ــران‪ ،‬شناورش ــدن س ــاعات کاری و ‪...‬‬ ‫نیس ــت و این ها تنها ُمسکن هس ــتند‪ .‬توسعه‬ ‫دول ــت الکترونی ــک‪ ،‬اس ــتفاده از حمل ونق ــل‬ ‫یت ــوان ان ها را‬ ‫عموم ــی و ‪ ...‬راه هایی ان ــد که م ‬ ‫بیش ــتر ادامه داد تا این معضل همیشگی حل‬ ‫ش ــود‪ .‬او اف ــزود‪ :‬ق ــرار اس ــت تع ــدادی اتوبوس‬ ‫وارد ن ــاوگان اتوبوس ران ــی ش ــود‪ .‬درحال حاضر‬ ‫دوهزاردستگاه فعال اس ــت و این عدد در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬ح ــدود پنج هزاردس ــتگاه ب ــود‪ .‬حداق ــل‬ ‫شش هزاردس ــتگاه نی ــاز داری ــم ام ــا ا کن ــون‬ ‫کس ــوم این میزان را داریم‪ .‬در مراحل نهایی‬ ‫ی ‬ ‫خرید اتوبوس ــیم ام ــا چرا اتوبوس دس ــته دومی‬ ‫خری ــد کردی ــم‪ ،‬در مت ــرو ه ــم افزای ــش قط ــاری‬ ‫نداش ــتیم! در س ــالی ک ــه «س ــال تولی ــد‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫داخ ــل» اس ــت‪ ،‬خری ــد «اتوبوس دس ــته دوم»‬ ‫درس ــت اس ــت؟ وی ادام ــه داد‪ ۲۰۰ :‬دس ــتگاه‬ ‫اتوب ــوس قرار اس ــت به ن ــاوگان اضافه ش ــوند و‬ ‫‪ ۵۰۰‬دس ــتگاه نی ــز درحال تعمی ــر اس ــت‪ .‬یکی از‬ ‫اولویت های ــی ک ــه دنبال ان هس ــتیم‪ ،‬توس ــعه‬ ‫یس ــت؛ در بح ــث مت ــرو‬ ‫حمل ونق ــل عموم ‬ ‫ه ــم همی ــن اس ــت و به دنب ــال این هس ــتیم تا‬ ‫تع ــداد قطاره ــا بیش ــتر و فاصل ــه حرک ــت بی ــن‬ ‫نه ــا کمتر ش ــود‪ .‬به ــرام نکاح ــی؛ مدیرعامل‬ ‫ا ‬ ‫ش ــرکت واحد اتوبوس رانی تهران گفت‪ :‬شرایط‬ ‫کس ــوم درخواسـ ـت هایمان‬ ‫ن ــاوگان موجود ی ‬ ‫اس ــت و نکت ــه دیگ ــر اینکه ا گ ــر امروز س ــفارش‬ ‫خری ــد اتوب ــوس بدهی ــم‪ ،‬شـ ـش ماه دیگر به ما‬ ‫تحوی ــل خواهند داد‪ .‬وزارت کش ــور ق ــول داده‬ ‫یش ــده را ب ــه م ــا بده ــد‬ ‫‪ ۱۵۰‬اتوب ــوس خریدار ‬ ‫ک ــه ‪ ۸۰‬درص ــد ای ــن پ ــول را دول ــت و ‪ ۲۰‬درصد را‬ ‫س ــازمان اتوبوس رانی داده است‪ ۵۵۰ .‬اتوبوس‬ ‫را ب ــرای مهرم ــاه بازس ــازی می کنی ــم ت ــا امادگی‬ ‫کامل داش ــته باشیم‪ .‬کمبود اتوبوس و دالیلش‬ ‫سه ــا نیز‬ ‫ب ــرای ‪۱ ۳-۱۲‬س ــال قبل اس ــت و اتوبو ‬ ‫‪ ۹۰‬درصدش ــان ب ــاالی ‪۱ ۰‬س ــال عم ــر کرده ان ــد‪.‬‬ ‫در ح ــوزه س ــرویس م ــدارس نی ــز ‪ ۲۰‬دس ــتگاه‬ ‫بس ــازی می کنی ــم‪ .‬ت ــاش‬ ‫از ن ــاوگان را مناس ‬ ‫می کنی ــم تا اموزش ــی ایـ ـن کار را انج ــام دهیم تا‬ ‫در اینده بیش ــتر ش ــود‪.‬‬ ‫رئیـس موسسـه پژوهشـی علـوم و صنایع غذایـی گفت‪ :‬ایران با تولید سـالی‬ ‫‪ ۸۱‬هزار تـن عسـل رتبـه هفتـم جهـان را در تولیـد این محصـول داراسـت‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکـه‪ ،‬ایـران به واسـطه اقلیـم مناسـب از دیربـاز خاسـتگاه پـرورش‬ ‫زنبـور عسـل بـوده اسـت‪ ،‬گفـت ‪ :‬صنعـت زنبـورداری کشـور بـا ‪ ۲۰۶‬تعاونـی و‬ ‫ایجـاد ‪ ۳۰۰‬هـزار فرصـت شـغلی و تولیـد سـاالنه ‪ ۸۱‬هزار تـن عسـل رتبـه هفتـم‬ ‫جهـان را در تولیـد این محصـول دارد‪ .‬به گـزارش فـارس؛ قدیـر رجـب زاده‬ ‫افـزود‪ :‬طبـق پژوهش هـا‪ ،‬تا کنـون بـرای هفت نـوع عسـل تولیـدی شـاخص‬ ‫در اسـتان خراسـان رضـوی با اسـتفاده از روش هـای تشـخیصی‪ ،‬شناسـنامه‬ ‫اصالت برای این محصول طراحی شده است‪ .‬وی یکی از معضالت صنعت‬ ‫عسـل را نبـود شناسـنامه بـرای این محصـول متنـوع در بـازار عنـوان و اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬مصرف کننـدگان فقـط بـه اظهـارات کنـدودار و فروشـنده ا کتفا کرده‬ ‫و مـا بـا شـناخت ایـن مشـکل‪ ،‬در این طـرح پژوهشـی تلاش کردیـم صنعـت‬ ‫عسـل به سـمت شناسـنامه دار کردن و اصالت سـنجی سـوق داده شـود‪.‬‬ ‫توزیع گوشت مر غ منجمد برای تنظیم بازار‬ ‫معـاون بازرگانـی داخلـی شـرکت پشـتیبانی امـور دام کشـور از توزیـع گوشـت‬ ‫مـر غ منجمـد بـدون محدودیـت در بـازار خبـر داد و گفـت‪ :‬ذخایـر گوشـت‬ ‫مـر غ کشـور شـرایطی مطلـوب دارد‪ .‬به گـزارش مهـر؛ محمـد جعفـری‬ ‫با بیان اینکـه وضعیـت گوشـت مـر غ بـ ه نـرخ مصـوب رسـیده اسـت‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫با توجه بـه افزایـش قیمـت گوشـت مـر غ در بـازار‪ ،‬شـرکت پشـتیبانی امـور دام‬ ‫از ‪ ۱۰‬شـهریورماه بـرای تنظیـم بـازار این محصـول ورود کـرده به طوری کـه‬ ‫ا کنـون قیمـت گوشـت مـر غ در بـازار بـه قیمـت مصـوب نزدیـک شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬پیش از ایـن شـرکت مـازاد گوشـت مـر غ را بـرای حمایـت از‬ ‫تولیدکننـدگان داخلـی خریداری کرده بود بنابراین ذخایر ما مطلوب اسـت‬ ‫و هیچ کمبودی در این خصوص نداریم و هر زمان که بازار نیاز داشـته باشـد‬ ‫ورود می کنیـم‪.‬‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫یار خود دلگیرست ‪!...‬‬ ‫گویا اسمان هم از ِ‬ ‫نه ماهش را نمایان می کند‪ ،‬نه ستاره هایش را!‬ ‫درست مانند تویی که‬ ‫لبخند و چشمانت را از من دریغ می کنی‬ ‫به جان می خرم دردت را‪ ،‬بر این ادمک رحمتی کن‬ ‫مونا یزدان‬ ‫مخاطبمرموز عاشقانه هام‬ ‫می بینی‬ ‫ان قدر که در وصفت نوشته ام‬ ‫که شهره ی شهر شده ام‬ ‫مردم مرا شاعر دیوانه خطاب می کنند‬ ‫شعرهایم را برای یارشان می خوانند‬ ‫وصال ها شکل گرفته با این شعرها‬ ‫فراق ها پایان یافته با این سروده ها‬ ‫وقتش است که بیایی ‪...‬‬ ‫تا نام زیبایت را فریاد بزنم‬ ‫تا همگان بشوند و بخوانند‬ ‫که تو کیستی‬ ‫که من این گونه می سرایمت‬ ‫رویداد‬ ‫چهارشنبه ‪ 23‬شهریور ‪ 1401‬شماره‪2593‬‬ ‫‪3‬‬ ‫راهکارهایی برای داشتن رابطه سالم‬ ‫میناسامعی‬ ‫دعوت‬ ‫نگاه‬ ‫دل را نـگاه‪ ،‬دیوانـه کنـد؛ گل اذیـن مقـدم؛ مدیـر نگارخانـه‬ ‫«پنج پنـج» از برگـزاری نمایشـگاه گروهـی ارادیس «بنفش»‬ ‫دراین نگارخانـه خبـر داد و گفـت‪« :‬این رویـداد به همـت‬ ‫و پیگیـری اقـای متقـی در مقـام سـوپروایزری و خانـم‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫غویشـه در مقـام گرافیسـت نگارخانـه برگـزار م ‬ ‫افتتاحیـه‪ 25 ،‬شـهریورماه بیـن سـاعات ‪ ۱۶‬تـا ‪ ۱۹‬برگـزار‬ ‫کشـنبه ‪۲۷‬‬ ‫یشـود و عالقه منـدان بـرای بازدیـد‪ ،‬از ی ‬ ‫م ‬ ‫تـا چهارشـنبه ‪ ۳۰‬شـهریورماه بیـن سـاعات ‪ ۱۴‬تـا ‪ ۱۸‬بـه‬ ‫شـعبه ‪ ۱‬گالـری تهـران (پاسـداران‪ ،‬گلسـتان پنجـم‪ ،‬میـدان‬ ‫هـروی‪ ،‬پلا ک ‪ ۶۳‬مجتمـع نگیـن‪ ،‬طبقـه چهـارم؛ واحـد‬ ‫‪ )۴۰۲‬مراجعه کنند»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه اطالعات رویداد‬ ‫ازطریـق رسـانه و در فضـای مجـازی بـه اطلاع می رسـد‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬عالقه منـدان می تواننـد بـه صفحـه اینسـتا گرام‬ ‫(‪ )five.five.gallery‬مراجعـه کـرده یـا ازطریـق واتـس اپ‬ ‫بـا شـماره ‪ 09024841551‬بـا مـا درتمـاس باشـند»‪ .‬گـروه‬ ‫هنـری ارادیـس کـه بـا همـکاری هنرمنـدان خـوش ذوق و‬ ‫حرفـه ای‪ ،‬ایـن نمایشـگاه را بـه مرحلـه اجرایی رسـانده اند‪،‬‬ ‫گفته انـد؛ نـگاه‪ ،‬عامـل اصلـی ارتبـاط اسـت و ما با قـراردادن‬ ‫این موضـوع درا ین نمایشـگاه‪ ،‬به دنبـال برقـراری ارتبـاط‬ ‫بیـن مخاطـب و هنرمندانیـم‪ .‬هنرمنـدان این رویـداد ‬ ‫یپـور دالخونـی‪ ،‬محمد حسـن زاده‬ ‫عبارت انـد از تانیـا عید ‬ ‫خطیـر‪ ،‬ناهیـد مومن خانـی‪ ،‬زهـرا کارگـر‪ ،‬سـیده راضیـه‬ ‫موسوی معاف‪ ،‬عارفه گوهربخش‪ ،‬سمیه شکاری قره تپه‪،‬‬ ‫فرانک اوزار‪ ،‬افروز هادیان فر‪ ،‬کیانا اسماعیل پوردهکردی‪،‬‬ ‫لیلا رودسـرابی‪ ،‬نـدا محمـدزاده فرخـاد امیرخیـز‪ ،‬نرگـس‬ ‫فالح منش‪ ،‬راهله فرهبد‪ ،‬ارش پوردانا‪ ،‬نیوشا راد گودرزی‪،‬‬ ‫شیما باقریان سرارودی‪ ،‬سیده اتیه موسوی معاف‪ ،‬فائقه‬ ‫بهبـودی‪ ،‬نادیـا کوچکی میبـدی‪ ،‬راضیه قاسـمی باغ پنبه‪،‬‬ ‫فرزانـه وثوقـی رهبـری‪ ،‬غـزال علـوی‪ ،‬معصومـه جعفـرزاده‪،‬‬ ‫نپـور‪.‬‬ ‫مهشـید عارفـی‪ ،‬صـادق رضوا ‬ ‫نقش شیدایی‬ ‫در نمایشـگاه نقاشـی «نقـش شـیدایی» کـه از امـروز برگـزار‬ ‫یشـود‪ ۷۲ ،‬اثـر از سـولماز کشـاورزی‪ ،‬غـزل زار ع‪ ،‬دریـا‬ ‫م ‬ ‫دادور‪ ،‬فرشـاد رضایـی و ارش علیمحمـدی؛ بـا مضمـون‬ ‫عاشـورا و در سـبک ابسـتره به نمایـش در خواهـد امـد‪.‬‬ ‫در این اثـار‪ ،‬هنرمنـدان مذکـور بـا سـبکی متفـاوت‪،‬‬ ‫این رویـداد مهـم بشـری را در قالـب هنـر انتزاعـی به تصویـر‬ ‫کشـیده اند‪ .‬نمایشـگاه یا دشـده ب همـدت یک هفتـه هـر روز‬ ‫بین ساعات ‪ ۱۰‬تا ‪( ۱۹‬و روز جمعه ‪ ۲۵‬شهریور بین ساعات‬ ‫‪ ۱۴‬تـا ‪ )۱۹‬بـرای بازدیـد عمـوم برپـا خواهـد بـود‪.‬‬ ‫دکتر شهال اسالمی‬ ‫موض ــوع موردبح ــث ام ــروز م ــا‪ ،‬داش ــتن‬ ‫یس ــت؛ ام ــا پیــش ‬ ‫رابطــه ای س ــالم و صمیم ‬ ‫از انکــه بــه دوام یــک رابطــه خــوب بپرداز یــم‬ ‫و اینک ــه چ ــه مولفه های ــی در سال مس ــازی‬ ‫و بهتر ش ــدن رابط ــه تاثیر گ ــذار اس ــت‪ ،‬ب ــه‬ ‫ایتم های ــی نظ ــر می کنی ــم ک ــه از ابت ــدای‬ ‫ورود ب ــه ی ــک رابط ــه س ــالم موج ــب تخری ــب‬ ‫یه ــا ک ــه رابط ــه را از‬ ‫یش ــوند؛ ام ــا ای ــن باز ‬ ‫م ‬ ‫یه ــای‬ ‫بی ــن می برن ــد کدامن ــد؟ یک ــی از باز ‬ ‫رای ــج زوجی ــن ک ــه اث ــر عمیق ــی ب ــر رواب ــط‬ ‫یگ ــذارد‪ ،‬ب ــازی «ط ــردم ک ــردی‬ ‫صمیمان ــه م ‬ ‫ طــردت می کنــم» اســت‪ .‬واقعیــت ان اســت‬‫ک ــه هم ــه انس ــان ها ک مو بی ــش نس ــبت‬ ‫ب ــه طر دش ــدگی احس ــاس ناخوش ــایندی‬ ‫داش ــته و در نتیج ــه نس ــبت ب ــه ان وا کن ــش‬ ‫نش ــان می دهن ــد؛ ز ی ــرا هم ــه اف ــراد تمای ــل‬ ‫دارن ــد ک ــه از ط ــرف دیگ ــران به وی ــژه کس ــانی‬ ‫ک ــه دوستش ــان دارن ــد پذیرفت ــه ش ــوند‪.‬‬ ‫هر چ ــه اف ــراد نس ــبت ب ــه پیغ ــام طر دش ــدگی‬ ‫حس ــاس تر ب ــوده و بیش ــتر احس ــاس‬ ‫تهدی ــد کنن ــد‪ ،‬وا کن ــش ش ــدیدتر و حادت ــری‬ ‫نش ــان می دهن ــد‪ .‬در رواب ــط عاش ــقانه و‬ ‫صمیمیان ــه ای ــن احس ــاس تهدی ــد نس ــبت‬ ‫ب ــه طر دش ــدگی‪ ،‬بیش ــتر از رواب ــط دیگ ــر‬ ‫ب ــوده و احس ــاس خش ــم و تنف ــر ناش ــی از ان‬ ‫بســیار پــر رنــگ و دامن ـه دار اســت‪ .‬ا گــر یکــی‬ ‫از زوجی ــن از ناحی ــه همس ــرش احس ــاس‬ ‫ً‬ ‫طر دش ــدگی کن ــد‪ ،‬معم ــوال احس ــاس خش ــم‬ ‫و تنف ــر س ــراپای وج ــودش را ف ــرا می گی ــرد‪.‬‬ ‫ا گ ــر ط ــرف مقاب ــل ه ــم همی ــن پیغ ــام را‬ ‫ب ــه او برگردان ــد‪ ،‬رابط ــه وارد ی ــک چرخ ــه‬ ‫معی ــوب و منف ــی ش ــده و ب هس ــمت تخری ــب و‬ ‫فروپاش ــی می گرای ــد؛ ام ــا ا گ ــر یک ــی از طرفی ــن‬ ‫خویش ــتن داری ک ــرده و ب ــا دریاف ــت پیغ ــام‬ ‫ط ــرد ف ــرو نر ی ــزد‪ ،‬رابط ــه ب هس ــمت تخری ــب‬ ‫نرفت ــه و اس ــیب ج ــدی نخواه ــد دی ــد‪.‬‬ ‫یهــای دیگــری نیــز وجــود دارد کــه ماننــد‬ ‫باز ‬ ‫یگ ــردد‬ ‫نش ــانه هایی روش ــن‪ ،‬موج ــب م ‬ ‫یت ــان دوام ــی نداش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫رابط ــه عاطف ‬ ‫مدام به سفر می رود‬ ‫س ــفر رفت ــن هی ــچ ای ــرادی ن ــدارد؛ ام ــا ا گ ــر‬ ‫یت ــان ب ــدون ش ــما م ــدام ب ــه س ــفر‬ ‫ش ــریک زندگ ‬ ‫مـ ـی رود‪ ،‬بای ــد ب ــه رابط ــه ب ــا او ش ــک کنی ــد‪.‬‬ ‫ش ــما نبای ــد وقتت ــان را ب ــا کس ــی بگذرانی ــد ک ــه‬ ‫مــدام شــما را نادیــده می گیــرد و بــرای نبردتــان‬ ‫ب ــه س ــفر ه ــزار بهان ــه مـ ـی اورد‪ .‬گاه ــی حت ــی‬ ‫بع ــد از ازدواج‪ ،‬هن ــوز ب ــه رابط ــه ب ــا ش ــما ش ــک‬ ‫دارد‪ .‬ش ــما نبای ــد ب ــه ش ــخصی ک ــه هن ــوز ب ــه‬ ‫برقــراری رابطــه بــا شــما اطمینــان کامــل نــدارد‪،‬‬ ‫اعتم ــاد کنی ــد‪ .‬ا گ ــر ف ــردی در مقاب ــل ش ــما‬ ‫ایس ــتاده ب ــه ش ــما بگوی ــد ک ــه هن ــوز نس ــبت ب ــه‬ ‫ً‬ ‫ای ــن رابط ــه م ــردد اس ــت‪ ،‬مطمئن ــا ناراح ــت و‬ ‫دلس ــرد خواهی ــد ش ــد‪ .‬پ ــس قب ــل از ای ــن ک ــه از‬ ‫تصمی ــم او ب ــرای رابط ــه ب ــا خودت ــان اطمین ــان‬ ‫کام ــل حاص ــل نکردی ــد‪ ،‬هی ــچ تصمی ــم ج ــدی‬ ‫نگیری ــد‪.‬‬ ‫عجله ای برای رسیدن به شما ندارد‬ ‫یک ــی دیگ ــر از بهانه های ــی ک ــه ممک ــن اس ــت‬ ‫ط ــرف مقابلت ــان ب ــرای ش ــما بی ــاورد‪ ،‬ای ــن‬ ‫اس ــت ک ــه ب ــرای هی ــچ کاری عجل ــه ن ــدارد‪ .‬او‬ ‫دوس ــت دارد ک ــه ارام ارام جل ــو رود ی ــا حت ــی‬ ‫شاتر‬ ‫سوءتفاهم‬ ‫این نمایش نوشته البر کامو‬ ‫(با ترجمه خشایار دیهیمی)؛‬ ‫به کارگردانی سعید ساعی و با بازی‬ ‫سعید ساعی‪ ،‬مریم عرب‪ ،‬رحیم‬ ‫رضایت‪ ،‬سارا جباری و ثمین‬ ‫شکرالهی؛ از ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬شهریور ماه ‪1401‬‬ ‫در سالن «ارائه» (تماشاخانه اژمان)‬ ‫به روی صحنه رفت‪.‬‬ ‫امیرمحنتی‬ ‫گاه ــی از حرک ــت بایس ــتد‪ .‬در ای ــن ش ــرایط‬ ‫عاقالنه تری ــن کاری ک ــه ش ــما بای ــد انج ــام‬ ‫یس ــت‪ .‬ا گ ــر ش ــما در ای ــن‬ ‫دهی ــد‪ ،‬بی تفاوت ‬ ‫رابط ــه عجل ــه کنی ــد و او تمایل ــی ب ــه ای ــن کار‬ ‫نداش ــته باش ــد‪ ،‬نش ــان دهنده ای ــن اس ــت‬ ‫ک ــه او ن ــدازه ش ــما ب ــرای ای ــن رابط ــه اهمی ــت و‬ ‫ارزش قائ ــل نیس ــت‪ .‬می خواه ــد ی ــک دوس ــت‬ ‫معمول ــی برایت ــان باش ــد و هیچ چی ــزی بدت ــر از‬ ‫ای ــن نیس ــت ک ــه ف ــردی را بی نهای ــت دوس ــت‬ ‫داش ــته باش ــید؛ ام ــا او ش ــما را تنه ــا ب ــه چش ــم‬ ‫ی ــک دوس ــت معمول ــی ببین ــد‪ .‬در ابت ــدای‬ ‫رابط ــه ای ــن پیش ــنهاد غیرمنطق ــی نیس ــت‪،‬‬ ‫ام ــا ا گ ــر رابط ــه ش ــما بیش ــتر و عمی ــق ش ــد و او‬ ‫همچن ــان همین نظ ــر را داش ــت‪ ،‬بهت ــر اس ــت‬ ‫ک ــه دیگ ــر او را ب ــه چش ــم ی ــک ش ــریک زندگ ــی‬ ‫ً‬ ‫نبینی ــد‪ .‬ا گ ــر واقع ــا دوس ــتش داری ــد‪ ،‬بهت ــر‬ ‫نص ــورت ای ــن‬ ‫اس ــت رهای ــش کنی ــد‪ ،‬در غیر ای ‬ ‫رابط ــه ب ــه ش ــما اس ــیب خواه ــد رس ــاند‪.‬‬ ‫او نمی داند که از زندگی چه می خواهد‬ ‫ً‬ ‫«م ــن نمی دان ــم ک ــه چ ــه می خواه ــم»‪ ،‬حتم ــا‬ ‫یک ــه‬ ‫ای ــن جمل ــه را زی ــاد ش ــنیده اید‪ .‬ا گ ــر فرد ‬ ‫ب ــا او در ارتب ــاط ای ــد ای ــن جمل ــه را ب ــه زب ــان‬ ‫اورد‪ ،‬بدانی ــد ک ــه قدم گذاش ــتن در ای ــن رابط ــه‬ ‫ً‬ ‫یک ــه ف ــرد مقابلت ــان‬ ‫کام ــا اش ــتباه اس ــت‪ .‬تا زمان ‬ ‫ندان ــد ک ــه از زندگ ــی‪ ،‬خ ــودش و دیگ ــران چ ــه‬ ‫می خواه ــد‪ ،‬ش ــما نی ــز نمی توانی ــد ب ــه او تکی ــه‬ ‫کنی ــد‪.‬‬ ‫از ازدواج فراری ست‬ ‫یک ــی از رایج تری ــن بهانه های ــی ک ــه اف ــراد ب ــرای‬ ‫جدایــی از هــم می اورنــد‪ ،‬ایــن اســت کــه قصــد‬ ‫ازدواج ندارن ــد‪ .‬ای ــن اف ــراد نه تنه ــا از بی ــان ای ــن‬ ‫یشــوند‪ ،‬بلکــه بــه خــود‬ ‫طــرز تفکــر ناراحــت نم ‬ ‫نه ــا حت ــی ممک ــن‬ ‫نی ــز افتخ ــار می کنن ــد‪ .‬ا ‬ ‫اس ــت درب ــاره ازدواج ه ــم ب ــد بگوین ــد و ای ــن‬ ‫موض ــوع روی ش ــما ه ــم تاثی ــر منف ــی بگ ــذارد‪.‬‬ ‫ا گ ــر ب ــه فک ــر رابطـ ـه ای بلن دم ــدت هس ــتید‪،‬‬ ‫طــرف مقابلتــان گزینــه خوبــی برایتــان نخواهــد‬ ‫ب ــود‪.‬‬ ‫در شرایط خوبی به سر نمی برد‬ ‫ا گ ــر ف ــردی ب ــه ش ــما گف ــت ک ــه ح ــال به دلی ــل‬ ‫نب ــود ش ــرایط کاف ــی بای ــد از ه ــم دور بمانی ــم‪،‬‬ ‫ب ــاور نکنی ــد‪ .‬ای ــن تنه ــا ی ــک بهانـ ـه ای ب ــرای‬ ‫دوری از شماس ــت‪ .‬حقیق ــت ای ــن اس ــت ک ــه‬ ‫نط ــور ک ــه م ــا می خواهی ــم‬ ‫هیـ ـچ گاه ش ــرایط ا ‬ ‫ای ــده ال نخواه ــد ش ــد‪ ،‬همیش ــه کمبودهای ــی‬ ‫را در زندگ ــی خواهی ــم داش ــت‪ .‬یادم ــان‬ ‫باش ــد در ی ــک زندگ ــی س ــالم طرفی ــن ت ــاش‬ ‫می کنن ــد ت ــا ب ــا کم ــک و ی ــاری یکدیگ ــر اوض ــاع‬ ‫را بهت ــر کنن ــد؛ بنابرای ــن ا گ ــر ب ــه ه ــوای ش ــرایط‬ ‫مطل ــوب بنش ــینیم‪ ،‬هیـ ـچ گاه ب ــه هدفم ــان‬ ‫نخواهی ــم رس ــید‪ .‬در واق ــع ب ــا ای ــن کار تم ــام‬ ‫فرصت هایم ــان را از دس ــت خواهی ــم داد؛‬ ‫بنابرای ــن ب ــه ای ــن جمل ــه دل نبندی ــد؛ چرا ک ــه‬ ‫ً‬ ‫مطمئن ــا دالی ــل دیگ ــری پش ــت ای ــن جمل ــه‬ ‫پنه ــان اس ــت و او نمی خواه ــد ش ــما در‬ ‫جری ــان باش ــید‪ .‬او درگی ــر کارش اس ــت ا گ ــر‬ ‫ف ــردی ب ــه ش ــما بگوی ــد ک ــه به دلی ــل مش ــغله‬ ‫کاری نمی توان ــد ب ــا ش ــما بمان ــد‪ ،‬در واق ــع‬ ‫راحت تری ــن بهان ــه را اورده ت ــا ش ــما را از خ ــود‬ ‫بران ــد‪ .‬به راس ــتی ا گ ــر کار ش ــما زی ــاد باش ــد‪،‬‬ ‫یت ــان‬ ‫وقت ــی ب ــرای مالق ــات ب ــا عش ــق زندگ ‬ ‫نخواهی ــد داش ــت؟ ای ــن دلی ــل دور از واقعی ــت‬ ‫اســت؛ بنابرایــن افــراد ایــن جملــه را بــه دالیــل‬ ‫دیگــری بــه زبــان می اورنــد تــا طــرف مقابلشــان‬ ‫را از خ ــود دور کنن ــد‪ .‬ش ــما نی ــز ب ــه ف ــردی ک ــه‬ ‫این گون ــه می اندیش ــد‪ ،‬لحظــه ای دل نبندی ــد‪.‬‬ ‫ح ــال پرس ــش اینجاس ــت ک ــه چگون ــه عش ــق‬ ‫ب ــا دوام ایج ــاد کنی ــم؟ ی ــک رابط ــه س ــالم و‬ ‫عاش ــقانه می توان ــد باع ــث بهترش ــدن بس ــیاری‬ ‫از جنب هه ــای زندگ ــی ش ــما‪ ،‬از س ــامت روان ــی‬ ‫و هیجان ــی ت ــا س ــامت جس ــمانی و ش ــادمانی‬ ‫کل ــی‪ ،‬ش ــود‪.‬‬ ‫یک ــردن‪ ،‬ب ــه ان به عن ــوان ی ــک تجرب ــه‬ ‫ناامید ‬ ‫ن ــگاه کنی ــد؛ تجربـ ـه ای ک ــه ق ــدرت و ت ــوان‬ ‫ت ــاب اوری ش ــما را افزای ــش می ده ــد‪ .‬در ای ــن‬ ‫ش ــرایط احساس ــات خ ــود را تایی ــد کنی ــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫معم ــوال در زم ــان ط ــرد از س ــمت دیگ ــری‪،‬‬ ‫یس ــت ک ــه احس ــاس اس ــیب دیدن و‬ ‫طبیع ‬ ‫ناامی ــدی و ان ــدوه کنی ــم؛ ام ــا مه ــم ای ــن اس ــت‬ ‫ک ــه ب هج ــای س ــرکوب کردن ای ــن احساس ــات‪،‬‬ ‫نه ــا را بپذیری ــم‪ .‬ب ــا ای ــن رویک ــرد خواهی ــد‬ ‫ا ‬ ‫دی ــد ک ــه ق ــادر هس ــتید ب هس ــرعت از تجرب ــه‬ ‫منف ــی خ ــارج ش ــوید‪.‬‬ ‫یک رابطه سالم چیست؟‬ ‫ی ــک رابط ــه س ــالم زمان ــی ش ــکل می گی ــرد و‬ ‫منج ــر ب ــه ی ــک زندگ ــی ش ــیرین ب ــا حداق ــل‬ ‫یش ــود ک ــه دونف ــر ی ــک ارتب ــاط‬ ‫تن ــش م ‬ ‫را بر اس ــاس م ــواردی از جمل ــه توج ــه‬ ‫متقابل‪ ،‬اعتم ــاد‪ ،‬صداق ــت‪ ،‬حمای ــت‪ ،‬انص ــاف‪،‬‬ ‫تهــای جدا گانــه‪ ،‬ارتبــاط خــوب‪،‬‬ ‫عدالــت‪ ،‬هوی ‬ ‫احس ــاس ش ــادمانی‪ ،‬عالق ــه‪ ،‬کش ــش جنس ــی‪،‬‬ ‫احســاس مســئولیت در مقابــل یکدیگــر شــکل‬ ‫دهن ــد‪ .‬در جامع ــه ام ــروز م ــا توج هک ــردن نی ــز‬ ‫نق ــش بس ــیار مهم ــی را ایف ــا می کن ــد‪ .‬دی ــده‬ ‫یش ــوند اف ــرادی ک ــه به مح ــض ورود ب ــه‬ ‫م ‬ ‫خانــه ب هجــای توجــه بــه همســر خــود‪ ،‬گوشــی‬ ‫تلفن هم ــراه را در دس ــت گرفت ــه و مش ــغول‬ ‫یشــوند و شــاید بــا ا کتفــا‬ ‫خوانــدن و نوشــتن م ‬ ‫ب ــه چند جمل ــه ش ــب خ ــود را س ــپری کنن ــد؛‬ ‫و درس ــت از همین جاس ــت اس ــت ک ــه رابط ــه‬ ‫ب هط ــرف روز مرگ ــی و جدای ــی پی ــش مـ ـی رود‪.‬‬ ‫بس ــیاری از م ــا رابط ــه ب ــا همس ــرمان را در ی ــک‬ ‫ش ــرایط بس ــیار عاش ــقانه و رمانتی ــک اغ ــاز‬ ‫کرده ای ــم و امیده ــا و ارزوه ــای بس ــیاری ب ــه‬ ‫ادام ــه رابط هم ــان در این ــده داش ــته ایم؛ ام ــا‬ ‫به مرور زم ــان از ان ح ــال و ه ــوای عاش ــقانه‬ ‫گت ــر‬ ‫خب ــری نب ــود و ا گ ــر ه ــم ب ــود بس ــیار کمرن ‬ ‫از گذشــته بــود‪ .‬مــا در ایــن مقالــه ســعی داریــم‬ ‫راهکارهای ــی را ب ــه ش ــما پیش ــنهاد دهی ــم ک ــه‬ ‫نه ــا عش ــقتان را اب ــدی کنی ــد‪.‬‬ ‫ب ــه کم ــک ا ‬ ‫برای ارتباط خود‬ ‫خط قرمزهایی تعیین کنید‬ ‫ایــن خــط قرمزهــا بــه ســلیقه شــما و همســرتان‬ ‫یش ــود‪ .‬بهت ــر‬ ‫و ب ــا تواف ــق دونفرت ــان تعیی ــن م ‬ ‫ً‬ ‫اس ــت در م ــورد نح ــوه ارتب ــاط مث ــا ارتب ــاط‬ ‫غیرکالم ــی و ایم ــا و اش ــاره‪ ،‬ارتب ــاط انف ــرادی‬ ‫نه ــا‪،‬‬ ‫تو ام ــد ب ــا ا ‬ ‫ب ــا دوس ــتان و می ــزان رف ‬ ‫هزین هه ــا و برنام هه ــای اقتص ــادی و ‪...‬خ ــط‬ ‫قرمزهای ــی داش ــته باش ــید ت ــا اختالف ــات کمت ــر‬ ‫ش ــود‪.‬‬ ‫برای داشتن سرگرمی برنامه ریزی کنید‬ ‫تو گ ــو کنی ــد و عالئ ــق‬ ‫ب ــا همس ــرتان گف ‬ ‫مش ــترکتان را پی ــدا کنی ــد‪ .‬س ــپس بر اس ــاس‬ ‫ای ــن عالئ ــق و اوقات فراغتت ــان ب ــرای پرداخت ــن‬ ‫ب ــه ای ــن عالئ ــق برنامه ری ــزی کنی ــد‪ .‬می توانی ــد‬ ‫ارتب ــاط ب ــا دوس ــتان مش ــترکتان را گس ــترش‬ ‫نه ــا و گرو هه ــای خیری ــه‬ ‫دهی ــد ی ــا در انجم ‬ ‫ش ــرکت کنی ــد‪ .‬هم چنی ــن می توانی ــد در‬ ‫ته ــای مش ــترکی را ترتی ــب‬ ‫فض ــای خان ــه فعالی ‬ ‫ً‬ ‫نه ــا ل ــذت ببری ــد؛ مث ــا‬ ‫دهی ــد و از انج ــام ا ‬ ‫شه ــای س ــاده ب ــا‬ ‫یه ــای فک ــری ی ــا ورز ‬ ‫باز ‬ ‫موس ــیقی ی ــا ش ــعر و اواز خوان ــدن می توان ــد ب ــه‬ ‫ش ــما کم ــک کن ــد ک ــه نش ــاط و ش ــادمانی را در‬ ‫فض ــای خان هت ــان پرا کن ــده کنی ــد‪.‬‬ ‫بیاموزید که طرد شدن ها و اختالفات را‬ ‫به خوبی هدایت کنید‬ ‫یش ــوید‪،‬‬ ‫ا گ ــر از س ــمت ط ــرف مقاب ــل ط ــرد م ‬ ‫یس ــازی‬ ‫به هیچ عن ــوان موض ــوع را شخص ‬ ‫نکنی ــد؛ یعن ــی خودت ــان را ب هط ــور صد در ص ــد‬ ‫مقص ــر ندانی ــد‪ .‬رابط ــه ی ــک مس ــئله دوطرفـ ـه ‬ ‫اس ــت ک ــه ه ــر دو ط ــرف در ان به یک ان ــدازه‬ ‫مس ــئولند‪ .‬در زم ــان اختالف ــات ب هج ــای‬ ‫فاجعه پن ــداری و غص هخ ــوردن و اظه ــار‬ ‫ یاد ‪...‬‬ ‫به ِ‬ ‫علیرضانیاکان‬ ‫ژان ‪-‬لوک گدار‬ ‫«ژان ‪-‬لـــوک گـــدار» کارگـــردان فرانسوی‪-‬سوئیســـی کـــه یکـــی از چهره های‬ ‫کلیـــدی در جنبـــش فیلم ســـازی که ســـینما را در اواخـــر دهـــه ‪ ۱۹۵۰‬و ‪۱۹۶۰‬‬ ‫متحول کرد‪ ،‬در ســـن ‪ ۹۱‬ســـالگی درگذشـــت‪ .‬او پـــس از «ژان پـــل بلموندو»‬ ‫ً‬ ‫ستاره فیلم «ازنفس افتاده» که پارســـال درگذشت را می توان عمال از اخرین‬ ‫بازمانده هـــای موج نو ســـینمای فرانســـه خواند؛ «فرانســـوا تروفـــو»‪« ،‬اریک‬ ‫رومـــر»‪« ،‬ژا ک ریـــوت»‪« ،‬ژا ک دمی»‪« ،‬انیـــس واردا» و «انـــا کارینا» نیز دیگر‬ ‫چهره های مهم ســـینمای فرانســـه هســـتند که دیگر در میان ما نیس ــتند‪.‬‬ ‫«گـــدار» در پایـــان دهـــه ‪ ۴۰‬از دانشـــگاه ســـوربن در رشـــته مردم شناس ــی‬ ‫فار غ التحصیل شـــد اما عالقه اش به ســـینما موجب شـــد به همـــراه گروهی‬ ‫از دوســـتان جوانـــش چـــون «کلـــود شـــابرول»‪« ،‬فرانســـوا تروفـــو» و «اری ــک‬ ‫رومـــر» به جســـت وجو دربـــاره قابلیت هـــای نهفته ســـینما بپردازنـــد‪ .‬ان ها‬ ‫ماهنامه ســـینمایی به نـــام «ال گازت دو ســـینما» راه انـــدازی کردند که فقط‬ ‫بـــرای پنج مـــاه منتشـــر شـــد‪ .‬در دهـــه ‪ ۵۰‬گـــدار چند فیلـــم کوتاه داس ــتانی‬ ‫بـــا کمک دوســـتان منتقدش در نشـــریه معتبر «کایه دو ســـینما» ســـاخت‪.‬‬ ‫وی در ‪ ۱۹۵۸‬بـــا فیلم سیاه وســـفید «شـــارلوت و دوســـتش» نشـــان داد که‬ ‫بـــرای ســـاخت فیلـــم بلند امـــاده اســـت‪ .‬اولیـــن فیلم بلنـــد داســـتانی گدار‬ ‫«ازنفس افتاده» بود که در ســـال ‪ ۱۹۵۹‬براساس داستانی از «فرانسوا تروفو»‬ ‫ســـاخت‪ .‬دهـــه ‪ ۶۰‬پربارتریـــن دوره زندگی گـــدار بود و او دراین دهه هرس ــال‬ ‫به طورمیانگین دو فیلم ســـاخت؛ اثاری که بســـیاری ازان ها با گذشـــت زمان‬ ‫ارزش بیش تـــری یافتنـــد‪« .‬ســـرباز کوچـــک» دومین فیلـــم گدار بـــود که در‬ ‫اوریل ‪ ۱۹۶۰‬ســـاخته شد اما مقامات دولت فرانســـه مانع نمایش ان شدند‬ ‫و سه ســـال بعد پروانه نمایـــش ان را صادر کردند‪ .‬گدار پـــس از ان فیلم «زن‪،‬‬ ‫نش ــده‬ ‫زن اســـت» را در ســـال ‪ ۱۹۶۱‬ســـاخت و یک ســـال بعد فیلـــم تحسی ‬ ‫«زیســـتن زندگی اش» را ســـاخت که از پیچیده ترین و موفق ترین فیلم های‬ ‫اولیه گدار محســـوب می شـــود‪ .‬با فیلم «تفنـــگ داران» در ســـال ‪ ۱۹۶۳‬گدار‬ ‫باردیگـــر مخالـــف خود را بـــا پدیده جنگ ابـــراز کرد‪« .‬بیـــزار» محصول ‪۱۹۶۳‬‬ ‫اولیـــن فیلـــم پرهزینه گدار بـــود که «میشـــل پیکولی» و «جـــک پاالنس» در‬ ‫ان نقش افرینی داشـــتند‪ .‬در ســـال ‪ ۱۹۶۴‬گـــدار فیلم «یک زن شـــوهردار» را‬ ‫ســـاخت امـــا یکـــی از معروف ترین ســـاخته های گـــدار در ســـال ‪ ۱۹۶۵‬با نام‬ ‫«الفاویـــل» بـــه پـــرده ســـینماها امـــد و متعاقب ان فیلـــم «پیـــروی دیوانه»‬ ‫ســـاخته شد‪ .‬از شـــاهکارهای ســـینمایی وی می توان به فیلم های «مذکر‪،‬‬ ‫مونـــث» (‪ )۱۹۶۶‬و «نام کوچک؛ کارمن» (‪ )۱۹۸۴‬اشـــاره کرد‪ .‬ا کادمی اس ــکار‬ ‫در ســـال ‪ ۲۰۱۰‬به پـــاس یک عمـــر دســـتاورد ســـینمایی قصـــد تقدیر وی ــژه از‬ ‫گـــدار را داشـــت امـــا این کارگـــردان سرشـــناس از حضـــور در مراســـم اعطای‬ ‫جوایـــز خـــودداری کـــرد‪ .‬گـــدار دربـــاره علـــت حضورنیافتـــن دراین مراس ــم‬ ‫گفـــت‪« :‬از خودم پرســـیدم مقامات ا کادمی اســـکار کدام یـــک از فیلم های‬ ‫ً‬ ‫مـــرا دیده انـــد‪ .‬ایا ان هـــا اصال ســـینمای مرا می شناســـند؟ ایـــن جایزه هیچ‬ ‫معنایـــی برای من ندارد»‪ .‬این فیلم ســـاز طی چهاردهه فعالیت ســـینمایی‬ ‫موفـــق به کســـب جوایز معتبری شـــده که دو خـــرس نقـــره ای و یک خرس‬ ‫طـــای برلین‪ ،‬شـــیر طال‪ ،‬جایـــزه هیئت داوران و شـــیر طالی افتخـــاری ونیز‬ ‫از مهم تریـــن ان هـــا هســـتند‪ .‬وی کـــه پنج بار نامـــزد جایزه نخـــل طالی کن‬ ‫بوده اســـت‪ ،‬در ســـال ‪ ۱۹۷۸‬جایزه افتخاری سزار فرانســـه را دریافت کرد‪ ،‬در‬ ‫ســـال ‪ ۲۰۰۷‬جایزه یک عمر دســـتاورد ســـینمایی ا کادمی فیلم اروپا را گرفت‬ ‫و در ســـال ‪ ۱۹۹۵‬یوزپلنگ افتخاری جشـــنواره لوکارنو به وی اعطا شد‪ .‬فیلم‬ ‫ســـه بعدی «خداحافظـــی با زبان» او در ســـال ‪ ۲۰۱۴‬توانســـت در جش ــنواره‬ ‫کـــن جایـــزه هیئت داوران را کســـب کنـــد و اخرین ســـاخته او در ســـال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫باعنـــوان «کتـــاب تصویـــر» رونمایـــی؛ و موفق شـــد اولین نخل طـــای ویژه‬ ‫تاریخ جشـــنواره کـــن را ازان خود کند‪.‬‬ ‫مهارت های ارتباطی خود را گسترش دهید‬ ‫بس ــیاری از زوجی ــن تنه ــا ب ــه دلی ــل نداش ــتن‬ ‫ته ــای ارتباط ــی از یکدیگ ــر ج ــدا‬ ‫مهار ‬ ‫یش ــوند وگرن ــه در زمین ــه مس ــائل پایـ ـه ای از‬ ‫م ‬ ‫نق ــاط مش ــترک خوب ــی برخوردارن ــد؛ بنابرای ــن‬ ‫ب ــرای ه ــر زوج ــی الزام ــی س ــت ک ــه ای ــن‬ ‫ته ــا را ب ــه خوب ــی بیام ــوزد و در خ ــودش‬ ‫مهار ‬ ‫نهادین ــه کن ــد‪ .‬بهت ــر اس ــت ش ــما و همس ــرتان‬ ‫ب ــه ص ــورت ی ــک پ ــروژه مش ــترک ب ــه فرا گی ــری‬ ‫ته ــای‬ ‫ته ــا بپردازی ــد و در موقعی ‬ ‫ای ــن مهار ‬ ‫نه ــا را تمری ــن کنی ــد‪ .‬مهارت های ــی‬ ‫مختل ــف ا ‬ ‫مث ــل گ ــوش دادن فع ــال‪ ،‬بی ــان ش ــفاف‬ ‫احساس ــات و خواس ــته و پرهی ــز از ای ــن نگ ــرش‬ ‫ک ــه همس ــرم بای ــد یدان ــد م ــن چ ــه می خواه ــم‪،‬‬ ‫کک ــردن ط ــرف مقاب ــل و داش ــتن مه ــارت‬ ‫در ‬ ‫همدل ــی و پرهی ــز از برچسـ ـب زدن ب ــه یکدیگ ــر‬ ‫و خوان ــدن ب ــا الق ــاب و کلم ــات زش ــت ب ــرای‬ ‫داش ــتن ی ــک رابط ــه رضای ــت بخ ــش از‬ ‫ضروری ــات اس ــت‪.‬‬ ‫خالق باشید‬ ‫تن ــوع یک ــی از نیازه ــای هم ــه انس ــان ها در‬ ‫همــه ســنین اســت‪ .‬بهتــر اســت ه ـر چند وقــت‬ ‫کب ــار ب ــا خالقی ــت خ ــود تغیی ــری در ش ــیوه‬ ‫ ی ‬ ‫زندگیتــان بــه وجــود بیاوریــد و شــکل جدیــدی‬ ‫از ارتب ــاط ب ــا همس ــرتان را ب ــه وج ــود بیاوری ــد‪.‬‬ ‫ب ــه جاه ــای جدی ــد بروی ــد‪ ،‬ب ــا جش ــن کوچک ــی‬ ‫همس ــرتان را غافلگی ــر کنی ــد؛ گاه ــی هدی ــه‬ ‫کوچک ــی ب ــه او بدهی ــد و باالخ ــره به هر ش ــکلی‬ ‫ک ــه می توانی ــد تن ــوع را وارد رابط هت ــان کنیـ ـد ‬ ‫چ ــون زیباتری ــن چیزه ــا ب هم ــرور زم ــان ع ــادی‬ ‫می ش ــوند‪.‬‬ ‫تغییر را بپذیرید‬ ‫بپذیری ــد ک ــه ه ــر رابطـ ـه ای ب ــاال و پایی ــن دارد‪.‬‬ ‫گاه ــی بهت ــر و گاه ــی بدت ــر‪ .‬در ط ــول چرخ ــه‬ ‫زندگ ــی و رش ــد انس ــان ها ممک ــن اس ــت ن ــوع‬ ‫عش ــق ورزی ــدن همس ــران ب ــه یکدیگ ــر تغیی ــر‬ ‫کن ــد؛ البت ــه نبای ــد از ی ــاد ب ــرد ک ــه ب ــا هم ــه ای ــن‬ ‫نوس ــانات‪ ،‬ی ــک رابط ــه خ ــوب در زن و ش ــوهر‬ ‫احس ــاس دائم ــی رضای ــت ایج ــاد می کن ــد‪.‬‬ ‫ژان‪-‬لـــوک گـــدار در ‪ 3‬دســـامبر ‪ ۱۹۳۰‬در خانـــواده سوئیســـی ثروتمن ــد و‬ ‫فرهیختـــه ای در پاریـــس زاده شـــد‪ .‬در کودکـــی بـــه تنهایـــی دل بســـته بود‪.‬‬ ‫پدرش ژان ‪-‬پل پزشـــکی فرانســـوی بود که شـــهروندی ســـوئیس را پذیرفته‬ ‫بـــود و مادرش ادیـــل مونود؛ دختـــر یک بانکدار فرانســـوی بســـیار ثروتمند‬ ‫بـــود‪ .‬هنـــگام اغـــاز جنـــگ دوم جهانـــی پدر و مـــادرش او را بـــه ســـوئیس‬ ‫فرســـتادند‪ .‬گـــدار پـــدرش را منشـــا دل بســـتگی بـــه رمانتیسیســـم المانی و‬ ‫مـــادرش را منبـــع عالقـــه به داســـتان نامیـــده بـــود‪ .‬او کودکی را بـــه مطالعه‪،‬‬ ‫اسکی و ســـفر به زمین های خانوادگی در هردوســـوی فرانسوی و سوئیسی‬ ‫دریاچـــه ژنو گذراند‪ .‬او در پایان دهه ‪ ۱۹۴۰‬به پاریس بازگشـــت و از دانش ــگاه‬ ‫ســـوربن مدرکـــی در رشـــته مردم شناســـی دریافـــت کـــرد؛ امـــا در شـــورش با‬ ‫خانـــواده پروتســـتان خویش‪ ،‬بـــه ســـینما روی اورد‪ .‬بعضـــی متخصصان او‬ ‫را تاثیرگذارتریـــن فیلم ســـاز فرانســـه دوران پســـاجنگ به شـــمار اورده اند که‬ ‫بـــا شـــیوه خـــود در روایـــت‪ ،‬تدویـــن‪ ،‬صدا گـــذاری و فیلم برداری‪ ،‬فـــرم فیلم‬ ‫را متحـــول کـــرد‪ .‬وی مولـــف کامـــل اثـــارش بـــود‪ ،‬اغلـــب در حال کارگردان ــی‪،‬‬ ‫فیلم نامه نویســـی و دیالوگ نویســـی بـــوده و در تدویـــن فیلم هایـــش نی ــز‬ ‫نظارت داشـــت‪ .‬او گاهی به عنوان کارگردان ظاهر می شـــد‪ ،‬گاهی در نقش ــی‬ ‫کوچـــک‪ ،‬گاهی نـــه به عنوان بازیگـــر‪ ،‬بلکه به عنـــوان یک ســـوژه مداخله گر‪.‬‬ ‫اصلی ســـینمای‬ ‫گـــدار در اوایـــل کار به عنوان منتقد در نقدهایش از‬ ‫ِ‬ ‫جریان ِ‬ ‫فرانســـه کـــه بـــه قراردادهـــا و کلیشـــه های پذیرفته شـــده فیلم ســـازی بیش‬ ‫از نـــواوری و تجربـــه بها مـــی داد‪ ،‬انتقاد می کـــرد‪ .‬چندی بعـــد‪ ،‬او و منتقدان‬ ‫هم فکـــر او شـــروع بـــه ســـاخت فیلم هـــای خودشـــان کردنـــد و عالو هب ــر‬ ‫ســـینمای فرانســـه‪ ،‬قراردادهای ســـنتی هالیوود را نیز به چالش کشـــیدند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫کارهـــای گـــدار مکـــررا به تاریـــخ ســـینما ارجاع و بـــه فیلم هـــای پیش از خود‬ ‫ادای احتـــرام می کننـــد‪ .‬ایـــن فیلم هـــا اغلـــب نظـــرات سیاســـی او را بی ــان‬ ‫می کنـــد؛ کـــه ملهم از ا گزیستانسیالیســـم و فلســـفه مارکس اســـت کـــه او به‬ ‫ان هـــا عالقـــه داشـــت‪ .‬از زمان ســـینمای مـــوج نو به بعـــد عقاید سیاس ــی او‬ ‫چنـــدان افراطی نبـــوده و اثار اخیـــرش درمورد بازنمایی و تعارض انســـانی از‬ ‫دیدگاه یک اومانیســـت و مارکسیســـت اســـت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫چهارشنبه ‪ 23‬شهریور ‪ 1401‬شماره‪2593‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای یدالـه دانشـور فرزنـد حسـن بـه شـماره ملـی ‪ 6519638617‬بـه موجـب کپـی‬ ‫استشـهادیه شـهادت شـهود تنظیمی در دفتر اسـناد رسمی شـماره یک فیض اباد تقاضای صدور سند‬ ‫مالکیت المثنی نوبت اول تمامت ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 336‬مترمربع پال ک ‪ 179‬مجزی‬ ‫شـده از ‪ 5‬فرعـی واقـع در اراضـی میاندهـی شـماره ‪ 44‬اصلـی بخـش دو مـه والت بـه ادرس شهرسـتان‬ ‫مـه والت‪ ،‬روسـتای میاندهـی را نمـوده و مدعی سـت سـند مالکیـت مزبـور بـه دلیـل سـهل انگاری مفقـود‬ ‫شده که به حکایت دفتر امال ک‪ ،‬مالکیت ان به نام اقای یداله دانشور در دفتر امال ک جلد ‪ 66‬صفحه‬ ‫‪ 358‬ذیل ‪ 8100‬ثبت و سـند مالکیت به شـماره چاپی ‪ 74575‬سـری الف سـال ‪ 79‬صادر و تسـلیم شده‬ ‫اسـت‪ .‬دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد قسـمت پنـج تبصـره یک اصالحـی ماده‬ ‫‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت املا ک متذکـر می گـردد هر کس نسـبت به ملک مورد ا گهی معاملـه ای انجام‬ ‫داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد بایـد ظـرف مـدت ‪ 10‬روز پـس از انتشـار ا گهـی بـه‬ ‫این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی تسلیم نماید‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت پـس از انقضـاء مهلـت مقـرر عـدم ارسـال اعتـراض‪ ،‬سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات‬ ‫صـادر و بـه متقاضـی تحویل خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/06/23 :‬‬ ‫عبداله گلشن ابادی به اباد‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک مه والت‬ ‫م الف ‪7/401/101‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای محسـن نظمی مقـدم فرزنـد رضـا بـه شـماره ملـی ‪ 6519932817‬بـه موجـب کپـی‬ ‫استشـهادیه شـهادت شـهود تنظیمی در دفتر اسـناد رسمی شـماره یک فیض اباد تقاضای صدور سند‬ ‫مالکیت المثنی نوبت اول تمامت ششـدانگ یکباب منزل به مسـاحت ‪ 300‬مترمربع پال ک ‪ 660‬مجزی‬ ‫از ‪ 32‬از ‪ 22‬فرعـی واقـع در اراضـی حسـن اباد شـماره ‪ 49‬اصلـی بخـش دو مـه والت بـه ادرس شهرسـتان‬ ‫مـه والت‪ ،‬شـهر فیض ابـاد‪ ،‬شـهرک هاشـمیه‪ ،‬خیابـان حافـظ شـرقی ‪ ،2‬پلا ک ‪ 17‬را نمـوده و مدعی سـت‬ ‫سـند مالکیـت مزبـور بـه دلیـل اسباب کشـی مفقـود شـده که به حکایـت دفتر املا ک‪ ،‬مالکیـت ان به نام‬ ‫اقـای محسـن نظمی مقـدم در دفتـر املا ک الکترونیکـی ‪ 140020306023000900‬ثبت و سـند مالکیت به‬ ‫شـماره چاپی ‪ 336983‬سـری ‍ه سـال ‪ 99‬صادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬دفتر امال ک بیش از این حکایتی‬ ‫نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد قسـمت پنـج تبصـره یـک اصالحـی مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت املا ک متذکـر‬ ‫می گـردد هـر کـس نسـبت بـه ملـک مورد ا گهـی معامله ای انجـام داده یـا مدعی وجود سـند مالکیت نزد‬ ‫خود می باشـد باید ظرف مدت ‪ 10‬روز پس از انتشـار ا گهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن‬ ‫ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی تسلیم نماید‪ .‬درغیراینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر‬ ‫عـدم ارسـال اعتـراض‪ ،‬سـند مالکیـت المثنـی طبق مقـررات صـادر و به متقاضی تحویل خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/06/23 :‬‬ ‫عبداله گلشن ابادی به اباد‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک مه والت‬ ‫م الف ‪7/401/100‬‬ ‫ا گهی افراز امال ک مشاعی‬ ‫برابـر درخواسـت وارده بـه شـماره ‪ 603/01/1957‬مـورخ ‪ 1401/03/21‬اقـای محمدصالـح مونـدی وکیـل‬ ‫اقـای جـواد مـرادی و خانـم سـیمین دخت ملک پـور مبنـی بـر افـراز از پلا ک ثبتـی ‪ 3556/6‬بخـش یـک‬ ‫ابادان که به موجب گواهی ماده ‪ 2‬قانون افراز مالک مشـاعی در پال ک ثبتی فوق الذکر اسـت و تقاضای‬ ‫افـراز حصـه خـود از پلا ک مرقـوم را نمـوده اسـت کـه طبـق سـوابق ثبتی دیگر مالکین مشـاعی عباتنـد از‪:‬‬ ‫‪ -1‬خانم سـعادت زمین گرد ‪ -2‬اقای رضا زمین گردشـیرازی ‪ -3‬اقای بهروز ملک پور ‪ -4‬اقای حمیدرضا‬ ‫ملک پور ‪ -5‬اقای سـیروس ملک پور ‪ -6‬خانم ملک دخت ملک پور ‪ -7‬اقای مختار ملک پور ‪ -8‬اقای‬ ‫محمدعلـی ملک پـور ‪ -9‬اقای محمدحسـن ملک پورکازرونـی ‪ -10‬اقای محمد ناصـری ‪ -11‬اقای محمد‬ ‫ناصری پـور ‪ -12‬خانـم اذر نوروزی کومـره ‪ -13‬خانـم افسـانه نوروزی کومـره ‪ -14‬خانـم افسـر نوروزی کومـره‬ ‫‪ -15‬خانـم فرنگیـس نوروزی کومـره ‪ -16‬اقـای سـعید نوروزی کومـره ‪ -17‬اقـای محمـود نوروزی کومـره ‪-18‬‬ ‫اقای مسـعود نوروزی کومره که به علت عدم دسترسـی به ادرس محل سـکونت انها در اجرای ائین نامه‬ ‫قانـون افـراز و فـروش املا ک مشـاع مصـوب سـال ‪ 1358‬و طبـق مـاده ‪ 17‬ائین نامـه قانـون اجـرای مفـاد‬ ‫اسـناد الزم االجرا‪ ،‬به موجب این ا گهی به کلیه مالکین مشـاعی ابالغ می شـود که راس سـاعت ‪9‬صبح‬ ‫روز شـنبه مـورخ ‪ 1401/07/23‬در محـل وقـوع ملـک مـورد افـراز حضـور بهـم رسـانید تـا وفـق مقـررات و‬ ‫بـا رعایـت حقـوق مالکیـن مشـاعی‪ ،‬نسـبت بـه انجـام عملیـات افـراز اقـدام شـود‪ .‬عـدم حضـور هـر یـک از‬ ‫ً‬ ‫مالیـن مشـاعی‪ ،‬مانـع از انجـام عملیـات افـراز نخواهـد بـود و نتیجـه افـرازی مجـددا جهـت اطلاع عمـوم‬ ‫ا گهی خواهد شـد‪.‬‬ ‫بهزاد مردانی‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امال ک ابادان‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک موتورسـیکلت هرمـز ‪ 125CC‬بـه رنـگ ابـی مـدل ‪ 1383‬بـا شـماره پلا ک ‪ 763-43922‬و‬ ‫شـماره موتور ‪ 6351232‬و شـماره تنه ‪ 8310522‬به مالکیت محمد راه دار مفقود شـده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪800‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600-OHV‬بـه رنـگ سـفید شـیری روغنـی مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پال ک‬ ‫ایران ‪683 -32‬م‪ 58‬و شـماره موتور ‪ 11489066745‬و شـماره شاسـی ‪ NAAA36AA5BG232107‬به‬ ‫مالکیت محمد محمدعلی پورکوشـه مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪798‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه رنـگ بـژ متالیـک مـدل ‪ 1385‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪957 -36‬ی‪ 27‬و شـماره موتـور ‪ 12485094019‬و شـماره شاسـی ‪ 24221624‬بـه مالکیـت اسـماعیل‬ ‫اسـحقی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب مصطفـی پارسـی مالـک خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600i‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪651 -88‬ن‪ 42‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 11488099022‬و شـماره شاسـی ‪ NAAA36AA5AG899435‬بـه علـت فقـدان اسـناد‬ ‫فـروش تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد‬ ‫خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ 10‬روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایران خـودرو واقـع در‬ ‫پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند خـودرو مراجعـه کنـد‪ .‬بدیهی سـت پـس از انقضـای مهلـت مزبـور‪ ،‬طبـق‬ ‫ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪799‬‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظر به اینکه خانم نصرت غفوری نسب دارای شناسنامه شماره ‪ 0732283388‬به شرح دادخواست‬ ‫بـه کالسـه ‪ 2/0100755‬از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه‬ ‫شـادروان مصطفی غفوری نسـب به شماره شناسـنامه ‪ 2‬در تاریخ ‪ 1401/03/31‬در اقامتگاه دائمی خود‬ ‫بـدرود زندگـی گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬شـهناز دلشادسـلجوقی فرزنـد‬ ‫علی محمـد کـد ملـی ‪ 0731889703‬متولـد ‪ 1354/06/19‬صادره از تربت جام همسـر متوفی ‪ -2‬رحمان‬ ‫غفوری نسـب فرزنـد مصطفـی کـد ملـی ‪ 0732643710‬متولـد ‪ 1365/03/16‬صـادره از تربت جـام فرزنـد‬ ‫متوفـی ‪ -3‬حسـن غفوری نسـب فرزنـد مصطفـی کـد ملـی ‪ 0732312981‬متولـد ‪ 1362/05/01‬صـادره‬ ‫از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -4‬براتعلـی غفوری نسـب فرزنـد مصطفـی کـد ملـی ‪ 0732294665‬متولـد‬ ‫‪ 1351/01/02‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -5‬مرادعلـی غفوری نسـب فرزنـد مصطفـی کـد ملـی‬ ‫‪ 0732294657‬متولـد ‪ 1352/01/02‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -6‬نصـرت غفوری نسـب فرزنـد‬ ‫مصطفـی کـد ملـی ‪ 0732283388‬متولـد ‪ 1347/06/03‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -7‬زلیخـا‬ ‫غفوری نسـب فرزنـد مصطفـی کـد ملـی ‪ 073277957‬متولـد ‪ 1345/06/01‬صـادره از تربت جـام فرزنـد‬ ‫متوفـی ‪ -8‬حسـین غفوری نسـب فرزنـد مصطفـی کـد ملـی ‪ 0731478118‬متولـد ‪ 1359/12/29‬صـادره‬ ‫از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -9‬گل زاده غفوری نسـب فرزنـد مصطفـی کـد ملـی ‪ 0731476093‬متولـد‬ ‫‪ 1340/06/02‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -10‬عصمـت غفوری نسـب فرزنـد مصطفـی کـد ملـی‬ ‫‪ 0730148947‬متولـد ‪ 1353/06/05‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -11‬امیرعلی غفوری نسـب فرزند‬ ‫مصطفـی کـد ملـی ‪ 0721332811‬متولـد ‪ 1389/03/19‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -12‬عاطفـه‬ ‫غفوری نسـب فرزنـد مصطفـی کـد ملـی ‪ 0721121306‬متولـد ‪ 1386/02/12‬صـادره از تربت جـام فرزنـد‬ ‫متوفـی‪ .‬مرحـوم بـه جـز ورثـه فـوق‪ ،‬ورثـه دیگـری نـدارد‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت‬ ‫مزبـور را بـه اسـتناد مـاده ‪362‬ق امـور حسـبی در یـک نوبـت ا گهـی می کنـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد و یا‬ ‫وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد‪ ،‬از تاریخ نشـر ا گهی ظرف یک ماه به این شـورا تقدیم کند؛ واال گواهی‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫از طرف قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تربت جام‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600i‬مـدل ‪ 1385‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪924 -32‬ج‪ 12‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 11285004398‬و شماره شاسی ‪ 12170335‬به مالکیت درسلطان کیوانلوشهرستانکی مفقود شده و از‬ ‫درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪955 -32‬ج‪ 57‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 12486155004‬و شـماره شاسـی ‪ 50335087‬بـه مالکیـت حسـن محرابی مقـدم مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظربه اینکـه خانـم بتول بیگـم غضنفـری فرزنـد سـیدحمزه بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهی شـده‬ ‫منظـم بـه تقاضـای کتبـی‪ ،‬جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه کـرده‬ ‫و مدعی سـت سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪ 2280‬فرعـی از ‪ 258‬اصلـی واقـع در اراضـی ربـاط جـز‬ ‫بخـش ‪ 5‬شهرسـتان خوشـاب کـه متعلـق بـه نامبـرده اسـت‪ ،‬بـه علـت نقـل مـکان مفقـود شـده اسـت‪ .‬بـا‬ ‫بررسـی دفتـر املا ک معلوم شـد نسـبت به مقـدار مالکیت فوق الذکـر ذیل ثبـت ‪ 3346‬دفتر ‪ 33‬صفحه‬ ‫‪ 59‬بـه شـماره چاپـی ‪ 787096‬بـه نـام نامبـرده سـند صـادر و تسـلیم شـده اسـت و دفتـر املا ک بیـش از‬ ‫ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر‬ ‫می شـود هـر کـس نسـبت بـه ملـک مورد ا گهـی معامله ای انجـام داده یـا مدعی وجود سـند مالکیت نزد‬ ‫خـود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت‬ ‫اصل سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی به این اداره تسـلیم کند‪ .‬بدیهی سـت درصورت عدم وصول‬ ‫اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی‪ ،‬نسـبت به‬ ‫ً‬ ‫صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شد‪ .‬ضمنا مورد ثبت فوق الذکر برابر‬ ‫نامه شـماره ‪ 1393/10/22-93/268‬توسـط جانشـین دادسـتان عمومی انقالب سـبزوار در قبال مبلغ‬ ‫یکصـد میلیـون ریال بازداشـت اسـت‪.‬‬ ‫علیرضا میرزایی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک خوشاب‬ ‫م الف ‪401/317‬‬ ‫مفقودی (نوبت اول)‬ ‫مدرک فار غ التحصیلی اینجانب سمانه ناصری فرزند ایرج به ش ش ‪ ۱۱۲۳۵‬صادره از سبزوار در مقطع‬ ‫کارشناسـی رشـته مهندسـی کامپیوتـر‪ -‬نرم افـزار صـادره از واحـد دانشـگاهی ازاد اسلامی مشـهد مفقـود‬ ‫شـده و فاقد اعتبار اسـت‪ .‬از یابنده تقاضا می شـود اصل مدرک را به دانشـگاه ازاد اسلامی واحد مشـهد‬ ‫به نشـانی مشـهد‪ ،‬قاسـم اباد (شهرک غرب)‪ ،‬بلوار امامیه‪ ،‬تقاطع استاد یوسفی‪ ،‬پردیس دانشگاه‪ ،‬ضلع‬ ‫شـرقی‪ ،‬سـازمان مرکزی دانشـگاه ازاد اسلامی مشهد‪ ،‬کدپسـتی ‪ ۹۱۸۷۱۴۷۵۷۸‬ارسال فرماید‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪867 -26‬ص‪ 27‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 124K0759780‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM11VE6FK736763‬به مالکیت سـجاد نظرزاده مفقود شـده‬ ‫و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫ا گهی مزایده اموال منقول (اتومبیل)‬ ‫یـک دسـتگاه خـودرو سـواری پرایـد بـه رنـگ نوک مـدادی بـه شـماره پلا ک ایـران ‪535 -34‬ن‪ 45‬مـدل‬ ‫‪ 1394‬کـه خـودرو مزبـور از ناحیـه شاسـی جلـو سـمت راسـت تـرک کوچـک دارد‪ ،‬درب موتـور رنـگ دارد‪،‬‬ ‫سـمت چـپ رنـگ دارد (طبـق نظـر کارشـناس) متعلـق بـه اقـای سـیروس جماشـی نژاد بدهـکار پرونـده‬ ‫اجرایـی بـه شـماره بایگانـی ‪ 140100029‬اجـرای ثبـت بهبهـان که برابر سـند ازدواج شـماره ‪ 2601‬دفترخانه‬ ‫ازدواج شـماره ‪ 30‬بهبهـان بابـت طلـب (مهریـه) خانـم زهـرا سلامات بازداشـت و ارزیابـی خـودرو فـوق بـه‬ ‫مبلـغ نهصـد و پنجـاه میلیـون ریال (‪ 950/000/000‬ریال) قطعیت یافته در روز شـنبه مـورخ ‪1401/07/09‬‬ ‫از سـاعت ‪ 9‬صبـح الـی ‪12‬ظهـر در محـل اداره ثبـت اسـناد و املا ک بهبهـان‪ ،‬واحد اجـرا از طریق مزایده‬ ‫(به صـورت نقـدی) بـه فـروش خواهـد رسـید‪ .‬طالبیـن می تواننـد در روز و سـاعت مقـرر در جلسـه حاضـر‬ ‫و در مزایـده شـرکت کننـد‪ .‬مـورد مزایـده از مبلـغ نهصـد و پنجـاه میلیـون ریـال (‪ 950/000/000‬ریـال)‬ ‫شـروع و بـه باالتریـن قیمـت کـه خریـدار داشـته باشـد‪ ،‬فروخته خواهد شـد‪ .‬بدهی هـای احتمالی و کلیه‬ ‫هزینه هـای اجرایـی و قانونـی و سـایر بدهی هـا تـا روز مزایـده‪ ،‬اعـم از اینکـه رقـم قطعـی ان معلـوم شـده‬ ‫یـا نشـده باشـد‪ ،‬بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت‪ .‬ایـن ا گهـی طـی یـک نوبـت در روزنامـه منتشـر و در محل‬ ‫ً‬ ‫برگـزاری مزایـده و محـل بازداشـت خـودرو الصـاق خواهـد شـد‪ .‬ضمنا چنانچـه روز مزایده تعطیل رسـمی‬ ‫شـود‪ ،‬مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/06/23 :‬‬ ‫احمدی‪ ،‬سرپرست ثبت بهبهان‬ ‫م الف ‪8/159‬‬ ‫ا گهی افراز امال ک مشاعی‬ ‫برابـر درخواسـت وارده بـه شـماره ‪ 603/01/1957‬مـورخ ‪ 1401/03/21‬اقـای محمدصالـح مونـدی وکیـل‬ ‫اقـای جـواد مـرادی و خانـم سـیمین دخت ملک پـور مبنـی بـر افـراز از پلا ک ثبتـی ‪ 3556/6‬بخـش یـک‬ ‫ابادان که به موجب گواهی ماده ‪ 2‬قانون افراز مالک مشـاعی در پال ک ثبتی فوق الذکر اسـت و تقاضای‬ ‫افـراز حصـه خـود از پلا ک مرقـوم را نمـوده اسـت کـه طبـق سـوابق ثبتی دیگر مالکین مشـاعی عباتنـد از‪:‬‬ ‫‪ -1‬خانم سـعادت زمین گرد ‪ -2‬اقای رضا زمین گردشـیرازی ‪ -3‬اقای بهروز ملک پور ‪ -4‬اقای حمیدرضا‬ ‫ملک پور ‪ -5‬اقای سـیروس ملک پور ‪ -6‬خانم ملک دخت ملک پور ‪ -7‬اقای مختار ملک پور ‪ -8‬اقای‬ ‫محمدعلـی ملک پـور ‪ -9‬اقای محمدحسـن ملک پورکازرونـی ‪ -10‬اقای محمد ناصـری ‪ -11‬اقای محمد‬ ‫ناصری پـور ‪ -12‬خانـم اذر نوروزی کومـره ‪ -13‬خانـم افسـانه نوروزی کومـره ‪ -14‬خانـم افسـر نوروزی کومـره‬ ‫‪ -15‬خانـم فرنگیـس نوروزی کومـره ‪ -16‬اقـای سـعید نوروزی کومـره ‪ -17‬اقـای محمـود نوروزی کومـره ‪-18‬‬ ‫اقای مسـعود نوروزی کومره که به علت عدم دسترسـی به ادرس محل سـکونت انها در اجرای ائین نامه‬ ‫قانـون افـراز و فـروش املا ک مشـاع مصـوب سـال ‪ 1358‬و طبـق مـاده ‪ 17‬ائین نامـه قانـون اجـرای مفـاد‬ ‫اسـناد الزم االجرا‪ ،‬به موجب این ا گهی به کلیه مالکین مشـاعی ابالغ می شـود که راس سـاعت ‪9‬صبح‬ ‫روز شـنبه مـورخ ‪ 1401/07/23‬در محـل وقـوع ملـک مـورد افـراز حضـور بهـم رسـانید تـا وفـق مقـررات و‬ ‫بـا رعایـت حقـوق مالکیـن مشـاعی‪ ،‬نسـبت بـه انجـام عملیـات افـراز اقـدام شـود‪ .‬عـدم حضـور هـر یـک از‬ ‫ً‬ ‫مالیـن مشـاعی‪ ،‬مانـع از انجـام عملیـات افـراز نخواهـد بـود و نتیجـه افـرازی مجـددا جهـت اطلاع عمـوم‬ ‫ا گهی خواهد شـد‪.‬‬ ‫بهزاد مردانی‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امال ک ابادان‬ ‫دادنامه‬ ‫تاریخ‪1401/05/12 :‬‬ ‫شماره حکم‪315 :‬‬ ‫شماره پرونده‪31/7/1400 :‬‬ ‫مرجع رسیدگی‪ :‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان ابادان‬ ‫خواهـان‪ :‬خضیـر خنفـری بـه نشـانی‪ :‬خرمشـهر‪ ،‬معمره‪ ،‬صنگور هلال ‪ ،35‬منـزل هشـتم‪ ،‬درب کرم رنگ‬ ‫خواسـته‪ :‬مطالبـه وجـه‬ ‫خوانـده‪ :‬بهـادر خنافـره بـه نشـانی‪ :‬مجهول المـکان‬ ‫گردشـکار‪ :‬پرونـده ابتـدا بـه شـعبه ‪ 7‬شـوراهای حـل اختلاف ابـادان ارجـاع و بـه کالسـه ‪ 31/7/1400‬بـه‬ ‫ثبـت رسـیده و اعضـای محتـرم ایـن شـعبه پـس از تبادل نظـر و جری تشـریفات و اقدامـات قانونی نظریه‬ ‫خـود را اعلام کرده انـد‪ .‬پـس از بررسـی پرونـده و رسـیدگی های الزم ختـم رسـیدگی را اعلام و بـه شـرح اتـی‬ ‫مبـادرت بـه صـدور رای می نمایـد‪.‬‬ ‫رای قاضی شورا‬ ‫درخصـوص دادخواسـت اقـای خضیـر خنفـری بـه طرفیـت بهـادر خنافـره بـه خواسـته مطالبـه بـه مبلـغ‬ ‫‪ 20/000/000‬ریـال و خسـارت تاخیـر تادیـه و هزینـه دادرسـی کـه خواهـان اظهـار داشـته راس گوسـفند‬ ‫بـه خوانـده فروختـم و تا کنـون بدهـی خـود را پرداخـت نکـرده اسـت و بـا وجـود مسـتند ابـرازی مذکـور‬ ‫کـه نشـانه طلبـکار بـودن خواهـان اسـت و بـه علاوه خوانـده هیچگونـه دلیلـی کـه مویـد برائت ذمـه خود‬ ‫ً‬ ‫باشـد ارائـه نکـرده‪ ،‬لـذا مسـتندا بـه مـاده ‪ 198‬قانـون ائین دادرسـی مدنی‪ ،‬رای به محکومیـت خوانده به‬ ‫پرداخـت اصـل خواسـته بـه مبلـغ ‪ 20/000/000‬ریـال و خسـارت تاخیـر تادیـه از زمـان تقدیـم دادخواسـت‬ ‫‪ 1401/01/20‬لغایـت زمـان اجـرای حکـم و مبلـغ ‪ 1/290/000‬ریـال هزینه دادرسـی در حق خواهان صادر و‬ ‫اعلام مـی دارد‪ .‬ایـن رای صـادره غیابـی و ظرف مهلت بیسـت روز از ابالغ‪ ،‬قابـل واخواهی در این مرجع و‬ ‫سـپس ظـرف بیسـت روز قابـل تجدیدنظرخواهـی در محا کـم عمومـی حقوقـی محـل خواهـد بود‪.‬‬ ‫مهدی معظمی گودرزی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان ابادان‬ ‫اخطار ثبت طالق‬ ‫اقای حسین زار ع تل بابینه؛ چون طبق حکم شماره ‪ 140137390000441175‬شعبه اول دادگاه عمومی‬ ‫بهبهـان حکـم طلاق شـما بـا خانـم رقیـه فقیه کلوانقـی صادر شـده اسـت‪ ،‬به شـما اخطار می شـود ظرف‬ ‫مـدت ‪ 7‬روز از تاریـخ انتشـار ا گهـی‪ ،‬بـه دفتـر طلاق ‪ 21‬بهبهـان جهـت ثبـت طلاق مراجعـه فرماییـد‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت مطابـق مقـررات عمـل خواهـد شـد‪ .‬ادرس‪ :‬بهبهان‪ ،‬خیابان کرم نسـب‪ ،‬دفتـر ازدواج ‪30‬‬ ‫و ‪ 21‬طلاق بهبهـان‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و برگ سـبز خودرو سـواری پژو ‪ 405-SLX-TU5‬به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1395‬با شـماره پال ک‬ ‫ایـران ‪367 -58‬ق‪ 18‬و شـماره موتـور ‪ 164B0086410‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM31FE8CK25894‬بـه‬ ‫مالکیت سـیدحمید خداپرسـتیان با شـماره ملی ‪ 3530056383‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط‬ ‫است‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای عبدالغفـور نورائی نیا دارای شناسـنامه شـماره ‪ 0730729729‬به شـرح دادخواسـت‬ ‫بـه کالسـه ‪ 3/0100760‬از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه‬ ‫شـادروان صنم نورائی نیا به شماره شناسـنامه ‪ 0721973426‬در تاریخ ‪ 1401/04/15‬در اقامتگاه دائمی‬ ‫خـود بـدرود زندگـی گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحومـه منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬عبدالغفـور نورائی نیـا‬ ‫کـد ملـی ‪ 0730729729‬متولـد ‪ 1361/12/29‬صـادره از تربت جام کالته صمـد پـدر متوفیـه ‪ -2‬مرضیـه‬ ‫اعظمی چنگ ابـادی کـد ملـی ‪ 0730438252‬متولـد ‪ 1359/12/29‬صـادره از تربت جام گوربنـد مـادر‬ ‫متوفیـه‪ .‬مرحومـه بـه جـز ورثـه فـوق‪ ،‬ورثـه دیگـری نـدارد‪ .‬اینـک بـا انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت‬ ‫مزبـور را بـه اسـتناد مـاده ‪362‬ق امـور حسـبی در یـک نوبـت ا گهـی می کنـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد و یا‬ ‫وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد‪ ،‬از تاریخ نشـر ا گهی ظرف یک ماه به این شـورا تقدیم کند؛ واال گواهی‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫از طرف قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان تربت جام‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 206‬بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1384‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪982 -24‬س‪ 16‬و شـماره موتـور ‪ 10FSS15047053‬و شـماره شاسـی ‪ 19813934‬بـه مالکیـت فرشـاد‬ ‫سـوری فرزنـد بشـیر بـا شـماره ملـی ‪ 1861132328‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ سـبز خـودرو سـواری هیونـدای ‪ A‬سـوناتا ‪ 2400‬بـه رنـگ سـفید صدفـی متالیـک مـدل ‪2009‬‬ ‫بـا شـماره پلا ک ایـران ‪338 -20‬د‪ 45‬و شـماره موتـور ‪ 8809240‬و شـماره شاسـی ‪ 525642‬بـه مالکیـت‬ ‫ناهیـد ملحـان بـا شـماره ملـی ‪ 1861450761‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫یسـی مـدل‬ ‫بـرگ سـبز و سـند موتورسـیکلت غـزال ‪ 125‬س ‬ ‫‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ‪ 765-85738‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 0210339‬و شـماره شاسـی ‪ L2G125G9011366‬بـه‬ ‫مالکیـت علیرضـا تخـم کار مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫اصالحیه ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر‬ ‫پیـرو ا گهـی منتشـر شـده در ایـن روزنامـه بـه شـماره ‪ 2577‬مـورخ ‪ 1401/06/05‬و شـماره ‪2589‬‬ ‫مـورخ ‪ 1401/06/19‬بدینوسـیله بـه اطلاع می رسـاند نـام مالـک در ا گهـی قبلی به اشـتباه سـیال‬ ‫یشـود‪ .‬متن ا گهی بدین شـرح اسـت‪:‬‬ ‫عزیـزی قیـد شـده بـود کـه بدینوسـیله اصلاح م ‬ ‫امال ک متقاضیان واقع در قریه بازیارکال پال ک ‪ 12‬اصلی بخش ‪ 5‬قشالقی‬ ‫‪ 142‬فرعـی خانـم سـهیال عزیـزی فرزنـد عبـداهلل نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعه زمین بـا بنای‬ ‫احداثـی (کاربـری زراعـی) بـه مسـاحت ‪ 272/25‬مترمربـع خریداری بدون واسـطه‪ /‬باواسـطه از‬ ‫فرشـته غروی‬ ‫صفر رضوانی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک نوشهر‬ ‫شناسه ا گهی ‪1369422‬‬ ‫ا گهی اراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫در اجـرای مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه اجرایـی‬ ‫قانـون یـاد شـده‪ ،‬اسـامی افـرادی کـه اسـناد عـادی یـا‬ ‫رسـمی انـان در هیـات مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و املا ک بجنـورد مـورد‬ ‫رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز‬ ‫در دو نشـریه ا گهی هـای ثبتـی (کثیراالنتشـار و محلـی) بـه شـرح ذیـل ا گهی‬ ‫می شـود‪:‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 140160306021000476‬و ‪ 140160306021000475‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بردسـکن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم زهـرا‬ ‫قربان نیای اونـدری فرزنـد محمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 0890372136‬صـادره از ریـوش و‬ ‫اقـای داوود برزگـر بـه شـماره ملـی ‪ 5720051201‬در ششـدانگ یکباب سـاختمان بالمناصفه به‬ ‫مسـاحت ‪ 130‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 1152‬فرعی از ‪ 4‬اصلی واقع در خراسـان رضوی بخش‬ ‫‪ 4‬حوزه ثبت ملک بردسـکن خریداری از مالک رسـمی خانم مریم سـاالری و اقایان علی ا کبر و‬ ‫حمیدرضـا برزگـر محـرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله ‪15‬‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی‬ ‫روز ا گهـی م ‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/23 :‬‬ ‫غالمرضا گنج بخش‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک بردسکن‬ ‫ا گهیحصر وراثت‬ ‫نظربه اینکـه محمدعلـی رجبـی بـه ش ش ‪ ۲۶۱۰‬بـه شـرح دادخواسـت بـه کالسـه ‪ ۹۱‬از ایـن شـورا‬ ‫درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنین توضیـح داده که شـادروان خدیجه عبدالهی به‬ ‫شماره شناسنامه‪ ۳۴‬در تاریخ‪ ۱۴۰۱/05/19‬در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت‬ ‫وی عبارتند از‪ -1 :‬محمد علی رجبی فرزند ا کبر ش ش ‪ ۲۶۱۰‬متولد ‪ ۱۳۴۳‬صادره از تربت حیدریه‬ ‫فرزنـد متوفـی ‪ -۲‬حسـن رجبـی فرزنـد ا کبـر ش ش ‪ ۳۶۰۸‬متولـد ‪ ۱۳۵۷‬صـادره از تربت حیدریـه‬ ‫فرزنـد متوفـی ‪ -۳‬حسـین رجبـی فرزنـد ا کبـر ش ش ‪ ۳۵۲۰‬متولـد ‪ ۱۳۵۴‬صـادره از تربت حیدریـه‬ ‫فرزنـد متوفـی ‪ -۴‬مرضیـه رجبـی فرزند ا کبر ش ش ‪ ۲۶‬متولـد ‪ ۱۳۶۳‬صادره از تربت حیدریه فرزند‬ ‫متوفـی ‪ -۵‬عصمـت رجبـی فرزنـد ا کبـر ش ش ‪ ۲۵۷۱‬متولـد ‪ ۱۳۴۳‬صـادره از تربت حیدریـه فرزنـد‬ ‫متوفی ‪ -۶‬فاطمه الزهرا رجبی فرزند ا کبر ش ش ‪ ۳۰۹۶‬متولد ‪ ۱۳۵۱‬صادره از تربت حیدریه فرزند‬ ‫متوفـی ‪ -۷‬فاطمـه رجبـی فرزنـد ا کبـر ش ش ‪ ۲۸۸۰‬متولـد ‪ ۱۳۳۷‬صـادره از تربت حیدریـه فرزنـد‬ ‫متوفـی ‪ -۸‬عـزت رجبـی فرزنـد ا کبـر ش ش ‪ ۳۸۶۶‬متولـد ‪ ۱۳۵۹‬صـادره از تربت حیدریـه فرزنـد‬ ‫متوفی ‪ -۹‬محمد رجبی فرزند ا کبر ش ش ‪ ۲۱‬متولد ‪ ۱۳۴۹‬صادره از تربت حیدریه فرزند متوفی‪.‬‬ ‫اینک با انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور را به اسـتناد ماده ‪ ۳۶۲‬قانون امور حسـبی‬ ‫یـک نوبـت ا گهـی می کنـد تـا هر کس اعتراضـی دارد و یا وصیتنامـه از متوفی نزد او باشـد‪ ،‬از تاریخ‬ ‫نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه‪ ،‬بـه شـورا تقدیـم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫سیدحسین حسین زاده‪ ،‬رئیس شورای حل اختالف شعبه‪ ۸‬کدکن‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)‬ ‫جلسـه مزایده یک ممیز پنج دهم (یکدانگ و نیم) از ششـدانگ عرصه و اعیان پال ک‬ ‫ثبتـی یکصـد و سـی و هشـت فرعـی از پنـج هـزار و بیسـت و شـش اصلـی (‪)5026/138‬‬ ‫واقـع در بخـش یـک بهبهـان به ادرس بهبهان ‪ ،‬تختی‪ ،‬نبش کوچه سـوم‪ ،‬سـمت چپ‬ ‫یشـده‬ ‫(دفتـر اموزشـگاه) بـا کاربـری مسـکونی شـامل یـک سـاختمان قدیمـی بازساز ‬ ‫بـه همـراه زیرزمیـن و یکبـاب مغـازه در حـال بهر هبـرداری (طبـق گـزارش کارشـناس) بـه‬ ‫مسـاحت دویسـت و شـصت و شـش متـر و پنجـاه دسـیمترمربع (‪ 266/5‬مترمربـع)‬ ‫مـورد ثبـت بـه شـماره سـند چاپـی ‪ 938549‬سـری ه‍ـ سـال ‪ 98‬محـدود اسـت بـه‬ ‫ً‬ ‫حـدود‪ :‬شـماال‪ :‬درب و دیـوار بـه طـول بیسـت و چهـار متـر و چهـل و پنـج سـانتیمتر‬ ‫ً‬ ‫(‪ )24/45‬بـه کوچـه بـه عـرض شـش متـر؛ شـرقا‪ :‬درب و دیـوار بـه طـول ده متـر و نـود‬ ‫ً‬ ‫و پنـج سـانتیمتر (‪ )10/95‬بـه خیابـان بـه عـرض بیسـت و دو متر؛ جنوبا‪ :‬در دو قسـمت‬ ‫اول پی ب هپـی بـه طـول هفـت متر و نود سـانتیمتر (‪ )7/90‬به شـماره پال ک ثبتی یکصد‬ ‫و هشـت فرعـی از پنـج هـزار و بیسـت و سـه اصلـی‪ ،‬دوم دیواربه دیـوار بـه طـول شـانزده‬ ‫متـر و پنجـاه و پنـج سـانتیمتر (‪ )16/55‬بـه شـماره پلا ک ثبتـی یکصـد و هشـت فرعـی‬ ‫ً‬ ‫از پنـج هـزار و بیسـت و سـه اصلـی؛ غربـا‪ :‬دیواریسـت بـه طـول ده متـر و هشـتاد و پنـج‬ ‫سـانتیمتر (‪ )10/85‬بـه شـماره چهـار فرعـی از پنـج هـزار و بیسـت و سـه اصلـی‪ .‬ملکـی‬ ‫اقای منوچهر نجار بدهکار پرونده اجرایی به شـماره بایگانی ‪ 140000279‬اجرای ثبت‬ ‫بهبهـان کـه برابـر سـند ازدواج شـماره ‪ 23194‬دفترخانـه ازدواج شـماره ‪ 56‬و طلاق ‪91‬‬ ‫شـهرکرد بابـت طلـب (مهریـه) خانـم معصومـه سلطانی هفشـجانی بابـت بدهـی اقـای‬ ‫منوچهـر نجـار بازداشـت و ارزیابـی یـک ممیـز پنج دهـم (یکدانـگ و نیـم) از ششـدانگ‬ ‫ثبتـی پلا ک فوق الذکـر بـه مبلـغ یـازده میلیـارد و دویسـت و پنجـاه میلیـون ریـال‬ ‫(‪ 11/250/000/000‬ریال) قطعیت یافته در روز یکشـنبه مورخ ‪ 1401/07/10‬از سـاعت‬ ‫‪ 9‬صبـح الـی ‪12‬ظهـر در محـل اداره ثبـت اسـناد و املا ک بهبهـان‪ ،‬واحـد اجـرا از طریـق‬ ‫مزایـده (ب هصـورت نقـدی) بـه فـروش خواهد رسـید‪ .‬طالبین می توانند در روز و سـاعت‬ ‫مقرر در جلسه حاضر و در مزایده شرکت کنند‪ .‬مورد مزایده از مبلغ فوق الذکر شروع و‬ ‫به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد‪ ،‬فروخته خواهد شد‪ .‬بدهی های احتمالی‬ ‫اب و بـرق و گاز‪ ،‬اعـم از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـترا ک و مصـرف؛ و همچنیـن بدهـی‬ ‫مالیاتی و عوارض شـهرداری و سـایر بدهی ها تا روز مزایده‪ ،‬اعم از اینکه رقم قطعی ان‬ ‫معلـوم شـده یـا نشـده باشـد‪ ،‬بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت‪ .‬ایـن ا گهـی طی یـک نوبت‬ ‫در روزنامـه منتشـر و در محـل برگـزاری مزایـده و ملـک مـورد مزایده الصاق خواهد شـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنـا چنانچـه روز مزایـده تعطیـل رسـمی شـود‪ ،‬مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در‬ ‫همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/06/23 :‬‬ ‫رستم احمدی‪ ،‬سرپرست ثبت بهبهان‬ ‫م الف ‪8/164‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز سـفید موتورسـیکلت تکتـاز ‪ 150‬سی سـی بـا شـماره پلا ک ‪ 781-75717‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 0149NEJ011899‬و شـماره تنـه ‪ NEJ1***150K950242‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول‬ ‫مطابق پرونده اجرایی حاضر در این اجرا براساس محتویات پرونده بر حسب محکوم علیه مهدی هدایتی محکوم به پرداخت‬ ‫‪ 10/395/400/000‬ریـال در حـق محکو ملـه وجیهـه نعمتـی و پرداخـت مبلـغ ‪ 519/770/000‬ریـال بابـت نیم عشـر دولتـی در حـق‬ ‫صنـدوق دولـت‪ .‬لـذا بـا عنایـت بـه معرفـی ملک شـخص ثالث اقای حسـنعلی ا کبری احمدابادی یک دسـتگاه اپارتمان مسـکونی‬ ‫طلـق بـه شـماره ‪ 2774‬فرعـی از ‪ 82‬اصلـی قطعـه شـش تفکیکـی مفـروز از ‪ 504‬فرعـی از اصلـی مذکـور بخـش کهریـزک ملـک تعرفـه‬ ‫شـده عبارتسـت از یـک دسـتگاه اپارتمـان مسـکونی واقـع در سـمت شـرق طبقـه دو سـاختمان مسـکونی هفـت طبقـه‪ ،‬شـامل‬ ‫ً‬ ‫زیرزمیـن و همکـف انبـاری و پارکینـگ و مشـاعات و پنـج طبقـه فوقانـی دو واحـدی‪ ،‬مجموعـا ‪ 10‬واحـد بـا عمـر حـدود چهـار سـال‪،‬‬ ‫اسـکلت بتـن‪ ،‬نمـای سـنگ و اجـر اسـت‪ .‬واحـد مذکـور دارای دو اتـاق هـال و پذیرایـی‪ ،‬حمـام و سـرویس و اشـپزخانه اپـن اسـت‪.‬‬ ‫کـف سـرامیک و پوشـش دیوارهـا و سـقف گچـکاری نقاشـی و پوشـش کـف و دیـوار سـرویس و حمـام و اشـپزخانه سـرامیک و تـا‬ ‫سـقف کاشـی و کابینت ام دی اف سـقف نقاشـی اسـت‪ .‬سیستم گرمایش و سـرمایش پکیج و رادیاتور و کولر ابی و دارای انشعابات‬ ‫مشـترک و اختصاصـی اب و بـرق و گاز اسـت‪ .‬ملـک در زمـان بازدیـد بصـورت مسـکونی مـورد بهر هبـرداری قـرار دارد‪ .‬موقعیـت ملک‬ ‫در سیسـتم مختصـات ‪ utm‬برابـر ‪ 3930410‬و ‪ 532332‬اسـت‪ .‬بـا توجـه بـه توضیحـات فـوق نتیجـه ارزیابـی ششـدانگ عرصـه و‬ ‫اعیان یک دسـتگاه اپارتمان مسـکونی مذکور شـماره ‪ 82/2774‬قطعه شـش تفکیکی مفروز و مجزی شـده از ‪ 504‬فرعی از اصلی‬ ‫مذکور بخش کهریزک بانضمام پارکینگ و انباری و انشعابات و امتیازات و جمیع ملحقات عرفی و قانونی با مشخصات مشروح‬ ‫و قدرالسـهم از عرصـه و مشـاعات و مشـترکات صرفنظـر از احـراز مالکیـت و انتسـاب ان بـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی‪ ،‬براسـاس‬ ‫وضع موجود موقعیت زمانی و مکانی و لحاظ سـایر عوامل موثر و بدون احتسـاب هرگونه بدهی و دیوین احتمالی به اشـخاص‬ ‫حقیقی و حقوقی و با فرض اصالت و صحت مسـتندات ابرازی و فار غ از مشـکالت ثبتی و حقوقی و رهن و بازداشـت و بطور کلی‬ ‫نداشـتن منع شـرعی و قانونی جهت معامله و انتقال رسـمی به نظر اینجانب برابر ‪ 10/000/000/000‬ریال ده میلیارد ریال معادل‬ ‫یشـود که قیمـت پایه برای مزایده اسـت‪ .‬تقاضای محکوم له بـرای مزایـده اپارتمان موصوف‬ ‫یـک میلیـارد تومـان بـراورد قیمـت م ‬ ‫در روز ‪ 1401/06/24‬از سـاعت ‪ 10‬الی ‪ 11‬از طریق مزایده در دفتر شـعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کهریزک واقع‬ ‫در بلوار شهید بهشتی‪ ،‬جنب شهرداری بفروش می رسد‪ .‬قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت‬ ‫را پیشـنهاد کنند فروخته خواهد شـد‪ 10 .‬درصد مبلغ پیشـنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده مکلف اسـت تا‬ ‫یـک مـاه نسـبت بـه پرداخـت الباقـی ثمن معامله اقدام کند‪ ،‬درغیراینصـورت ‪ 10‬درصد اولیه با هزین ههـای اجرایی به نفع صندوق‬ ‫یشـود‪ .‬طالبیـن درصـورت تمایـل می تواننـد ‪ 5‬روز قبـل از موعـد مزایـده بـه ایـن شـعبه مراجعـه تا‬ ‫دولـت ضبـط و مزایـده تجدیـد م ‬ ‫ترتیـب بازدیـد انـان از ملک مـورد مزایده داده شـود‪.‬‬ ‫رضا حسینی‪ ،‬دادورز دفتر شعبه اجرای احکام مدنی بخش کهریزک‬ ‫م الف ‪422‬‬ ‫مفقودیمدرکتحصیلی(نوبتسوم)‬ ‫مدرک دانشـنامه فار غ التحصیلی اینجانب سـعیدرضا شـاه محمدی فرزند قاسم به شماره شناسناسنامه‬ ‫‪ 956‬صادره از تهران در رشته الکترونیک مقطع کارشناسی به شماره دانشنامه ‪۱۳۷۹/07/30-312273‬‬ ‫صـادره از واحـد دانشـگاهی ازاد اسلامی ارا ک در تاریـخ ‪ ۱۴۰۱/05/19‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫لـذا از یابنـده تقاضـا می شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد ارا ک بـه نشـانی میـدان امـام‬ ‫خمینـی(ره)‪ ،‬بلـوار امـام خمینـی(ره)‪ ،‬شـهرک دانشـگاهی دانشـگاه ازاد اسلامی ارا ک‪ ،‬صنـدوق پسـتی‬ ‫‪ ۳۸۱۳۵/567‬اداره فار غ التحصیلان ارسـال فرمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۱/06/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۱/05/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪۱۴۰۱/06/23:‬‬ ‫اراک‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد سـایپا به رنگ سـفید مـدل ‪ 1396‬با شـماره پلا ک ایـران ‪176 -24‬س‪69‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ M13/5899386‬و شـماره شاسـی ‪ 3363898‬بـه مالکیـت سـیدعلی ایتـی بـا شـماره ملی‬ ‫‪ 1861337205‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫بخش دو بجنورد پال ک ‪ 171‬اصلی اراضی سوهانی‬ ‫ششـدانگ یکبـاب سـاختمان از پلا ک شـماره ‪ 226‬فرعـی از ‪ 171‬اصلـی‬ ‫فـوق بـه مسـاحت ‪ 32/98‬مترمربـع ابتیاعـی اقـای امیـد ایزانلـو از محـل‬ ‫مالکیـت رسـمی غالمحسـین فرشـچی برابـر رای شـماره ‪ 1401 -1850‬مورخـه‬ ‫‪ 1401/05/27‬کالسـه ‪1401-0088‬‬ ‫لذا بدینوسـیله به فروشـندگان و مالکین مشـاعی و اشخاص ذینفع در ارای‬ ‫اعلام شـده ابلاغ می شـود چنانچـه اعتراضـی دارنـد‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار‬ ‫ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را‬ ‫بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معترضین باید‬ ‫ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت‬ ‫بـه دادگاه عمومـی محـل کننـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت‬ ‫محـل تحویـل دهنـد‪ .‬درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل ن شـود‬ ‫یـا معتـرض گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل ارائه نکند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند خواهد کرد‪ .‬ضمنا صدور سـند مالکیت‬ ‫مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بـود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/23 :‬‬ ‫ا کبر اقبالی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک‬ ‫شناسه ا گهی ‪1371124‬‬ ‫منطقه یک بجنورد‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس ای بـه رنـگ سـفید شـیری روغنـی مـدل ‪ 1384‬بـا‬ ‫شـماره پال ک ایران ‪653 -24‬س‪ 45‬و شـماره موتور ‪ 01321949‬و شـماره شاسـی ‪ S1412284668251‬به‬ ‫مالکیـت نیمـا مسـعودی بـا شـماره ملـی ‪ 1818573342‬مفقـود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160316002002128‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک اسلام ابادغرب‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم غزال احمدی فرزند علی بشماره شناسـنامه ‪ 264‬صـادره از‬ ‫اسلام ابادغرب در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 115/62‬مترمربع پال ک ‪ 7‬فرعی از ‪ 3‬اصلی‬ ‫واقـع در اسلام ابادغرب‪ ،‬فرهنگیـان‪ ،‬خیابـان ونـدر منصـوری خریـداری برابـر مبایعه نامـه عـادی محـرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتی‬ ‫که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/23 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1/104‬الف‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/05/19-140160318011004814‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای داود ایامی روزبهانـی فرزنـد علی محمـد بـه شماره شناسـنامه ‪1249‬‬ ‫صـادره از بروجـرد در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر یکبـاب خانـه و محوطه به مسـاحت ‪186‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 360‬فرعـی از ‪ 31‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 31‬اصلـی واقـع در قریـه‬ ‫فشـخام بخش ‪ 22‬گیالن خریداری نسـق ام لیال زربافی فشـخامی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه‬ ‫مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پس از انقضای مدت مذکور‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/23 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/675‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/05/04-437214016031801100‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسام پرورش ندامانی فرزند ناظم به شماره شناسنامه ‪2670110959‬‬ ‫صـادره از رشـت در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر یکبـاب سـاختمان (خانـه و اسـطبل) و‬ ‫محوطـه بـه مسـاحت ‪ 1575/37‬مترمربـع پلا ک ‪ 1450‬فرعـی از ‪ 88‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از‬ ‫پلا ک ‪ 104‬فرعـی از ‪ 88‬اصلـی واقـع در قریـه گـوراب زرمیـخ بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری نسـق سـیدجعفر‬ ‫سـیدنژادگوراب زرمخی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز ا گهی می شود‪ .‬چنانچه اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی به شرح مذکور اعتراض‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/07/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/23 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/676‬‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسـنامه سـبز خـودرو سـواری سـایپا ‪ 131-SL‬بـه رنگ سـفید روغنـی مدل ‪ 1390‬با شـماره پلا ک ایران‬ ‫‪244 -56‬ق‪ 67‬و شـماره موتـور ‪ 4218522‬و شـماره شاسـی ‪ S1412290792263‬بـه مالکیـت میلاد‬ ‫سـتاری گوراب زرمیخی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک شـامل بیمه نامـه و کارت خـودرو وانـت پیـکان بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1393‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪216 -21‬ی‪ ۹۹‬بـه مالکیـت اشـرف امامی هابیـل مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫خرم اباد‬ ‫ا گهی افراز امال ک مشاعی‬ ‫برابـر درخواسـت وارده بـه شـماره ‪ 603/01/1957‬مـورخ ‪ 1401/03/21‬اقـای محمدصالـح مونـدی وکیـل‬ ‫اقـای جـواد مـرادی و خانـم سـیمین دخت ملک پـور مبنـی بـر افـراز از پلا ک ثبتـی ‪ 3556/6‬بخـش یـک‬ ‫ابادان که به موجب گواهی ماده ‪ 2‬قانون افراز مالک مشـاعی در پال ک ثبتی فوق الذکر اسـت و تقاضای‬ ‫افـراز حصـه خـود از پلا ک مرقـوم را نمـوده اسـت کـه طبـق سـوابق ثبتی دیگر مالکین مشـاعی عباتنـد از‪:‬‬ ‫‪ -1‬خانم سـعادت زمین گرد ‪ -2‬اقای رضا زمین گردشـیرازی ‪ -3‬اقای بهروز ملک پور ‪ -4‬اقای حمیدرضا‬ ‫ملک پور ‪ -5‬اقای سـیروس ملک پور ‪ -6‬خانم ملک دخت ملک پور ‪ -7‬اقای مختار ملک پور ‪ -8‬اقای‬ ‫محمدعلـی ملک پـور ‪ -9‬اقای محمدحسـن ملک پورکازرونـی ‪ -10‬اقای محمد ناصـری ‪ -11‬اقای محمد‬ ‫ناصری پـور ‪ -12‬خانـم اذر نوروزی کومـره ‪ -13‬خانـم افسـانه نوروزی کومـره ‪ -14‬خانـم افسـر نوروزی کومـره‬ ‫‪ -15‬خانـم فرنگیـس نوروزی کومـره ‪ -16‬اقـای سـعید نوروزی کومـره ‪ -17‬اقـای محمـود نوروزی کومـره ‪-18‬‬ ‫اقای مسـعود نوروزی کومره که به علت عدم دسترسـی به ادرس محل سـکونت انها در اجرای ائین نامه‬ ‫قانـون افـراز و فـروش املا ک مشـاع مصـوب سـال ‪ 1358‬و طبـق مـاده ‪ 17‬ائین نامـه قانـون اجـرای مفـاد‬ ‫اسـناد الزم االجرا‪ ،‬به موجب این ا گهی به کلیه مالکین مشـاعی ابالغ می شـود که راس سـاعت ‪9‬صبح‬ ‫روز شـنبه مـورخ ‪ 1401/07/23‬در محـل وقـوع ملـک مـورد افـراز حضـور بهـم رسـانید تـا وفـق مقـررات و‬ ‫بـا رعایـت حقـوق مالکیـن مشـاعی‪ ،‬نسـبت بـه انجـام عملیـات افـراز اقـدام شـود‪ .‬عـدم حضـور هـر یـک از‬ ‫ً‬ ‫مالیـن مشـاعی‪ ،‬مانـع از انجـام عملیـات افـراز نخواهـد بـود و نتیجـه افـرازی مجـددا جهـت اطلاع عمـوم‬ ‫ا گهی خواهد شـد‪.‬‬ ‫بهزاد مردانی‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امال ک ابادان‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)‬ ‫یپـور فرزنـد احمـد متولـد ‪ 1368/02/15‬بـا شـماره ملـی ‪0690010011‬‬ ‫خانـم مریـم تق ‬ ‫بـه اسـتناد سـند نکاحیـه شـماره ‪ 1979‬مورخـه ‪ 1390/11/22‬دفترخانـه ازدواج‬ ‫شـماره یـک تربت حیدریـه مبـادرت بـه صـدور اجرائیـه ای علیـه ورثـه اقـای سـیدعلی‬ ‫موسـوی فرزنـد سـیدکاظم بـه شـرح ‪ -1‬زهراسـادات موسـوی فرزنـد سـیدجعفر متولـد‬ ‫‪ 1342/06/01‬شـماره ملـی ‪ 0701426829‬و ‪ -2‬سـیده محیا موسـوی فرزنـد سـیدعلی‬ ‫متولـد ‪ 1392/09/05‬شـماره ملـی ‪ 0691524424‬و ‪ -3‬سـیدکاظم موسـوی فرزنـد‬ ‫سـیدمحمد متولد ‪ 1336/01/20‬شـماره ملی ‪ 0703132636‬شماره شناسـنامه ‪ 41‬به‬ ‫تعداد یکصد و چهارده‪ 114/‬قطعه سـکه تمام بهار ازادی جمهوری اسلامی ایران (به‬ ‫تعداد ‪ 53/43‬قطعه از طریق اداره ثبت اسـناد مشـهد و الباقی ان محاسـبه شـده به‬ ‫مبلـغ ‪ 9/872/910/000‬ریـال (نـه میلیـارد و هشـتصد و هفتـاد و دو میلیـون و نهصـد و‬ ‫ده هـزار ریـال) را نمـوده اسـت کـه پرونده ای به کالسـه ‪ 140000017‬در شـعبه اجرای این‬ ‫ثبت تشکیل‪ ،‬که پس از ابالغ اجرائیه و سیر مراحل قانونی‪ ،‬حسب تقاضای بستانکار‬ ‫پلا ک ثبتـی بـه شـماره ‪ 1917‬فرعـی واقـع در اراضـی شـاهده از ‪ 129‬اصلـی بخـش یـک‬ ‫اربعـه تربت حیدریـه بـه مسـاحت ‪ 27‬مترمربـع بـه نشـانی تربت حیدریه‪ ،‬نبـش خیابان‬ ‫ً‬ ‫شـهید سـلیمانی ‪ ،30‬بـا حـدود اربعـه برابـر پرونـده ثبتـی بـه شـرح شـماال‪ :‬دیواربه دیوار‬ ‫بـه طـول (‪ )8/95‬هشـت متـر و نـود و پنـج سـانتیمتر بـه شـماره یـک هـزار و نهصـد و‬ ‫ً‬ ‫هجده فرعی؛ شرقا‪ :‬دیواریست به طول (‪ )3/00‬سه متر به پارکینگ شهرداری شماره‬ ‫ً‬ ‫سـیصد و هشـتاد و هفـت فرعـی؛ جنوبـا‪ :‬دیواربه دیـوار بـه طـول (‪ )9/05‬نـه متـر و پنـج‬ ‫ً‬ ‫سـانتیمتر بـه شـماره یـک هـزار و دویسـت و پنجـاه و یـک فرعـی؛ غربـا‪ :‬درب و دیـوار بـه‬ ‫طـول (‪ )3/00‬سـه متـر بـه پیـاده رو خیابـان و بـا اصافـی بـه شـرح اینکـه ملـک مذکـور در‬ ‫یـک طبقـه و ب هصـورت یـک دربنـد مغازه و درتصرف مدیون اسـت‪ ،‬در قبال قسـمتی از‬ ‫طلب بسـتانکار و هزینه های اجرایی بازداشـت‪ ،‬که از طریق نظریه مورخ ‪1401/05/11‬‬ ‫هیـات سـه نفـره بـه مبلـغ ‪ 9/000/000/000‬ریـال (نـه میلیارد ریـال) ارزیابی شـده‪ .‬مزایده‬ ‫فـوق از سـاعت ‪ 9‬الـی ‪ 12‬روز پنجشـنبه مـورخ ‪ 1401/07/07‬در اداره واقـع در اداره‬ ‫ثبت اسـناد و امال ک تربت حیدریه از طریق مزایده به فروش می رسـد‪ .‬مزایده از مبلغ‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ .‬برابر‬ ‫نـه میلیـارد ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمت پیشـنهادی نقـدا فروخته م ‬ ‫مـاده ‪ 136‬ائین نامـه اجـرای مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجـرا‪ ،‬شـرکت در مزایـده منـوط‬ ‫بـه پرداخـت ده درصـد مبلـغ پایـه کارشناسـی بـه حسـاب سـپرده ثبـت اسـت و کلیـه‬ ‫هزین ههـای قانونـی و احتمالـی‪ ،‬بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت‪ .‬نیم عشـر و حـق مزایـده‬ ‫ً‬ ‫نقـدا وصـول خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/06/23 :‬‬ ‫سیدامین موسوی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫ا گهی اعالن نظریه کمیسیون تشخیص ماده ‪ 12‬قانون زمین شهری (نوبت اول)‬ ‫کمیسـیون تشـخیص موضوع ماده ‪ 12‬قانون زمین شـهری در اسـتان کردسـتان به موجب نظریه های مندرج در جدول ذیل موات (م‪-‬و‪-‬ا‪-‬ت) اعالم کرده اسـت‪ .‬لذا با توجه عدم دسترسـی به مالکین و به اسـتناد مصوبه مورخ ‪1370/11/23‬‬ ‫مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت و بـه فاصلـه ده روز بـه اطلاع مالکیـن و صاحبـان حقوق قانونی می رسـاند‪ .‬درصورت اعتراض به نظریـه صادره‪ ،‬اعتراض خود را حدا کثر ظرف مدت سـه ماه از تاریخ انتشـار اخرین ا گهی‪،‬‬ ‫بـه مراجـع صالحـه قضائـی تقدیـم دارنـد‪ .‬درصورت عدم اعتراض در مهلت زمانی یاد شـده‪ ،‬نظریه صادره قطعی اسـت‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره رای‬ ‫نوعیت‬ ‫تاریخ‬ ‫محل وقوع‬ ‫مساحت (متر مربع)‬ ‫پال ک ثبتی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2138‬‬ ‫موات‬ ‫‪1401/04/21‬‬ ‫سنندج‬ ‫‪646‬‬ ‫واقع در قسمتی از پال ک ثبتی ‪ 2714‬اصلی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2147‬‬ ‫موات‬ ‫‪1401/04/30‬‬ ‫کامیاران‬ ‫‪386‬‬ ‫واقع در قسمتی از پال ک ثبتی ‪ 51‬اصلی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2154‬‬ ‫موات‬ ‫‪1401/05/03‬‬ ‫سنندج‬ ‫‪1014/7‬‬ ‫واقع در قسمتی از پال ک ثبتی ‪ 2747‬اصلی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2157‬‬ ‫موات‬ ‫‪1401/05/05‬‬ ‫کامیاران‬ ‫‪333‬‬ ‫واقع در قسمتی از پال ک ثبتی ‪ 50‬اصلی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2161‬‬ ‫موات‬ ‫‪1401/05/05‬‬ ‫بانه‬ ‫‪3202/5‬‬ ‫واقع در قسمتی از پال ک ثبتی ‪ 1696‬اصلی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2163‬‬ ‫موات‬ ‫‪1401/04/12‬‬ ‫دهگالن‬ ‫‪3031‬‬ ‫واقع در قسمتی از پال ک ثبتی ‪ 87‬اصلی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2164‬‬ ‫موات‬ ‫‪1401/04/12‬‬ ‫دهگالن‬ ‫‪16850‬‬ ‫واقع در قسمتی از پال ک ثبتی ‪ 87‬اصلی‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2173‬‬ ‫موات‬ ‫‪1401/05/25‬‬ ‫سنندج‬ ‫‪162‬‬ ‫واقع در قسمتی از پال ک ثبتی ‪ 2339‬اصلی‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2189‬‬ ‫موات‬ ‫‪1401/06/02‬‬ ‫دیواندره‬ ‫‪924‬‬ ‫واقع در قسمتی از پال ک ثبتی ‪ 58‬اصلی‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2193‬‬ ‫موات‬ ‫‪1401/06/02‬‬ ‫دیواندره‬ ‫‪8564‬‬ ‫واقع در قسمتی از پال ک ثبتی ‪ 58‬اصلی‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2197‬‬ ‫موات‬ ‫‪1401/06/05‬‬ ‫سنندج‬ ‫‪47‬‬ ‫واقع در قسمتی از پال ک ثبتی ‪ 2713‬اصلی‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2203‬‬ ‫موات‬ ‫‪1401/06/06‬‬ ‫سنندج‬ ‫‪4655‬‬ ‫واقع در قسمتی از پال ک ثبتی ‪ 1161‬اصلی‬ ‫م الف ‪2012‬‬ ‫هیمن محمدی بهرام‪ ،‬سرپرست معاونت امال ک و حقوقی‬ صفحه 4 ‫ا گهی ‪5‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 23‬شهریور ‪ 1401‬شماره‪2593‬‬ ‫ا گهی تحدید حدود عمومی سال ‪ 1400‬اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان نیکشهر‬ ‫ا گهی تحدید حدود عمومی امال ک مربوط به حوزه ثبتی شهرسـتان نیکشـهر واقع در بخش ‪ 13/15‬بلوچسـتان شهرسـتان های نیکشـهر‪ ،‬قصرقند و فنوج در اجرای ماده ‪ 14‬قانون ثبت به شـرح ذیل‬ ‫ا گهی می شود‪.‬‬ ‫امال کواقعدر قطعهیکبخش‪ 13‬بلوچستانشهرستانفنوج‬ ‫‪ 2936‬فرعی از ‪ 1‬اصلی اقای جابر نصرتی فرزند جمال ششدانگ یک قطعه زمین محصور‬ ‫به مساحت ‪ 191/01‬مترمربع واقع در شهر فنوج‪ ،‬محله دن گجران‬ ‫‪ 2956‬فرعـی از یـک اصلـی اقـای جلیـل نصرتـی فرزنـد جمـال ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫محـل مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 367/38‬مترمربـع واقـع در محلـه دن گجـران‬ ‫‪ 2957‬فرعی از یک اصلی اقای یعقوب ارباب فرزند راهی ششدانگ یک قطعه زمین محل‬ ‫گاوداری به مساحت‪ 367/38‬مترمربع واقع در شهر فنوج‪ ،‬محله پشت قطعه‬ ‫‪ 4‬فرعی از ‪ 20‬اصلی اقای گل محمد محمدی فرزند خیرمحمد ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مزروعـی مشـجر بـه نخـل بـه مسـاحت ‪ 20929/48‬مترمربـع واقـع در شـهر فنوج‪ ،‬روسـتای‬ ‫مشکاهن‬ ‫‪ 5‬فرعی از ‪ 20‬اصلی اقای گل محمد محمدی فرزند خیرمحمد ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مزروعـی مشـجر بـه نخـل بـه مسـاحت ‪ 5676/48‬مترمربـع واقـع در شـهر فنـوج‪ ،‬روسـتای‬ ‫مشکاهن‬ ‫‪ 7‬فرعی از ‪ 21‬اصلی اقای گل محمد محمدی فرزند خیرمحمد ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مزروعـی مشـجر بـه نخـل بـه مسـاحت ‪ 10322/99‬مترمربـع واقـع در شـهر فنـوج‪ ،‬روسـتای‬ ‫مشکاهن‬ ‫روز و تاریخ تحدید حدود‪ :‬پنجشنبه مورخ‪1401/07/14‬‬ ‫‪ 345‬فرعـی از ‪ 25‬اصلـی خانـم رابیـه حوتـی فرزنـد خدابخـش ششـدانگ یـک قطعـه زمین‬ ‫مزروعی مشجر به نخل به مساحت ‪ 344/80‬مترمربع واقع در شهرستان فنوج‪ ،‬روستای‬ ‫مسکوتان‬ ‫‪ 346‬فرعـی از ‪ 25‬اصلـی خانـم زهـرا امیـری فرزنـد عبدالسـتار ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫مزروعی مشجر به نخل به مساحت ‪ 1056/07‬مترمربع واقع در شهرستان فنوج‪ ،‬روستای‬ ‫مسکوتان‬ ‫‪ 20‬فرعـی از ‪ 62‬اصلـی دانشـگاه علوم پزشـکی ایرانشـهر ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 1301/43‬مترمربـع واقـع در شـهر بنـت‪ ،‬بلـوار امـام خمینـی‪ ،‬محـل اورژانس بنت‬ ‫‪ 1437‬فرعـی از ‪ 62‬اصلـی خانـم فاطمـه غلام زاده فرزنـد پلنگ ششـدانگ یک قطعه زمین‬ ‫محصور به مسـاحت ‪ 788/50‬مترمربع واقع در شـهر بنت‪ ،‬محله شـیخان‬ ‫‪ 1438‬فرعـی از ‪ 62‬اصلـی خانـم فاطمـه غلام زاده فرزنـد پلنگ ششـدانگ یک قطعه زمین‬ ‫محصـور بـه مسـاحت ‪ 210/48‬مترمربـع واقـع در شـهر بنـت‪ ،‬محلـه تـرا گ‪ ،‬خیابـان امـام‬ ‫خمینی(ره)‬ ‫‪ 1439‬فرعـی از ‪ 62‬اصلـی خانـم فاطمـه غلام زاده فرزنـد پلنـگ ششـدانگ یک قطعه زمین‬ ‫محصـور بـه مسـاحت ‪ 62/65‬مترمربـع واقـع در شـهر بنـت‪ ،‬محلـه تـرا گ‪ ،‬خیابـان امـام‬ ‫خمینـی(ره)‬ ‫‪ 1442‬فرعـی از ‪ 62‬اصلـی اقـای عزیـز فوالدزهـی فرزنـد محمـد ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 446/51‬مترمربـع واقـع در شـهر بنـت‪ ،‬محلـه کوپـک‪ ،‬کوچـه منشـعبه از خیابان‬ ‫شورا‬ ‫روز و تاریخ تحدید حدود‪ :‬شنبه مورخ‪1401/07/16‬‬ ‫‪ 1443‬فرعـی از ‪ 62‬اصلـی خانـم فاطمـه غلام زاده فرزنـد پلنگ ششـدانگ یک قطعه زمین‬ ‫محصور به مسـاحت ‪ 2276/14‬مترمربع واقع در شـهر بنت‪ ،‬محله شـیخان‬ ‫‪ 1444‬فرعـی از ‪ 62‬اصلـی اقـای نویـد چا کـری فرزنـد محتـاج ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫محصـور بـه مسـاحت ‪ 389/87‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان بنـت‪ ،‬محلـه کنتـک‬ ‫‪ 1445‬فرعـی از ‪ 62‬اصلـی اقـای سـجاد درزاده فرزنـد رمضـان ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫محصور به مساحت ‪ 814/09‬مترمربع واقع در شهر بنت‪ ،‬خیابان خیام‪ ،‬کوچه دانش اموز‬ ‫‪ 1449‬فرعی از ‪ 62‬اصلی اقای جاسـم کدخدائی فرزند حسـن ششـدانگ یک قطعه زمین‬ ‫محصور به مساحت ‪ 80/27‬مترمربع واقع در شهر بنت‪ ،‬خیابان میرکمبر‬ ‫‪ 1450‬فرعـی از ‪ 62‬اصلـی اقـای مرتضـی شـیرانی فرزنـد محمدا کبـر ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 5667/50‬مترمربع واقع در شـهر بنت‪ ،‬محله تمپان‪ ،‬خیابان‬ ‫کمربنـدی زیر تپه‬ ‫‪ 1451‬فرعی از ‪ 62‬اصلی اقای صدیق اسـتادی فرزند مصطفی ششـدانگ یکباب منزل به‬ ‫مسـاحت ‪ 984/18‬مترمربـع واقـع در شـهر بنـت‪ ،‬محلـه کادیان‪ ،‬کوچه منشـعبه از خیابان‬ ‫شهید درزاده‬ ‫‪ 1452‬فرعـی از ‪ 62‬اصلـی خانـم فاطمـه غالمـزاده فرزنـد پالنگ ششـدانگ یک قطعه زمین‬ ‫محصور به مساحت ‪ 2156/98‬مترمربع واقع در شهر بنت‪ ،‬محله کادیان‪ ،‬کوچه منشعبه‬ ‫از کمربندی‬ ‫‪ 1455‬فرعـی از ‪ 62‬اصلـی اقـای مرتضـی شـیرانی فرزنـد محمدا کبـر ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمین محصور به مساحت ‪ 8384/44‬مترمربع واقع در شهر بنت‪ ،‬محله تمپان‪ ،‬خیابان‬ ‫کمربندی‬ ‫روز و تاریخ تحدید حدود‪ :‬یکشنبه مورخ‪1401/07/17‬‬ ‫یـک فرعـی از ‪ 85‬اصلـی اقـای مـراد نصرتـی فرزنـد مرادبخـش ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫مزروعـی مشـجر بـه نخـل بـه مسـاحت ‪ 2083/23‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان فنـوج‪،‬‬ ‫روسـتای سـبیالن جعفـر‬ ‫‪ 22‬فرعـی از ‪ 85‬اصلـی خانـم زینـب نصرتـی فرزنـد فقیرمحمـد ششـدانگ یـک قطعه زمین‬ ‫محصـور متشـمل بـر یکبـاب مغـازه بـه مسـاحت ‪ 2379/33‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان‬ ‫فنـوج‪ ،‬روسـتای سـبیالن جعفر‬ ‫‪ 2‬فرعی از ‪ 149‬اصلی اقای محمد کدخدایی فرزند محمدحسین ششدانگ یکباب منزل‬ ‫به مساحت ‪ 468/55‬مترمربع واقع در شهرستان فنوج‪ ،‬روستای گزمهراب (احمداباد)‬ ‫یک فرعی از ‪ 291‬اصلی دانشـگاه علوم پزشـکی ایرانشـهر ششـدانگ یکباب سـاختمان به‬ ‫مسـاحت ‪ 178‬مترمربـع واقـع در روسـتای گنگزاراباد مسـکوتان‬ ‫‪ 149‬فرعی از ‪ 300‬اصلی خانم اسـیه کدخدائی فرزند نورمحمد ششـدانگ یکباب منزل به‬ ‫مسـاحت ‪ 1088/64‬مترمربع واقع در روسـتای وفا‬ ‫‪ 1017‬اصلی اقای شـنبه اربابی فرزند حسـین ششـدانگ یک قطعه زمین مشـجر به نخل و‬ ‫مرکبات به مسـاحت ‪ 26879/69‬مترمربع مزرعه دبدران محترم اباد‬ ‫‪ 1019‬اصلـی خانـم تاج خاتـون درزاده فرزنـد رمضان ششـدانگ یک قطعه زمیـن مزروعی به‬ ‫مسـاحت ‪ 16000‬مترمربـع واقـع در شـهر فنوج‪ ،‬جـاده به طرف کلدر‬ ‫روز و تاریخ تحدید حدود‪ :‬دوشنبه مورخ‪1401/07/18‬‬ ‫امال ک واقع در قطعه دو بخش‪ 13‬بلوچستان شهرستان الشار‬ ‫‪ 34‬فرعـی از ‪ 29‬اصلـی اقـای عبدالـه میرالشـاری فرزنـد شـه نواز ششـدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مزروعـی مشـجر بـه نخـل بـه مسـاحت ‪ 2055/35‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان الشـار‪،‬‬ ‫روسـتای هریـدوک جبرابـاد‬ ‫‪ 1557‬فرعی از ‪ 68‬اصلی اقای زاهد محمدی فرزند مرادمحمد ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫محصـور بـه مسـاحت ‪ 142/17‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان الشـار‪ ،‬شـهر اسـپکه‪ ،‬خیابـان‬ ‫استقالل‬ ‫‪ 231‬فرعی از ‪ 115‬اصلی اقای محمدصدیق صدیقی نسب فرزند دوست محمد ششدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 42092/33‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان الشـار‪،‬‬ ‫روسـتای ورکات‬ ‫روز و تاریخ تحدید حدود‪ :‬سه شنبه مورخ‪1401/07/19‬‬ ‫امال کواقعدر قطعهیکبخش‪ 15‬بلوچستانشهرستانقصرقند‬ ‫‪ 203‬فرعی از ‪ 6‬اصلی خانم حفصه قاضی زاده فرزند عبدالغفار ششدانگ یکباب منزل به‬ ‫مساحت ‪ 395/87‬مترمربع واقع در شهرستان قصرقندشهر‪ ،‬محله بلوردان‬ ‫‪ 77‬فرعـی از ‪ 10‬اصلـی شـرکت اب و فاضلاب اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان (مخـزن ‪1000‬‬ ‫مترمکعبی منبع اب) ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت‪ 2232/94‬مترمربع‬ ‫واقع در شهرسـتان قصرقندشـهر‪ ،‬محله نواباد‬ ‫‪ 334‬فرعی از ‪ 99‬اصلی اقای ولی محمد بلیده فرزند کریم هان ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مزروعی به مساحت‪ 4011/93‬مترمربع واقع در شهرستان قصرقندشهر‪ ،‬روستای توکل‬ ‫‪ 527‬فرعـی از ‪ 108‬اصلـی اقـای اعظـم جـدگال فرزنـد خان محمـد ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمین محصور به مساحت ‪ 6941/37‬مترمربع واقع در شهرستان قصرقندشهر‪ ،‬روستای‬ ‫چندوکان‬ ‫روز و تاریخ تحدید حدود‪ :‬چهارشنبه مورخ‪1401/07/20‬‬ ‫امال کواقعدر قطعهدوبخش‪ 15‬بلوچستانشهرستاننیکشهر‬ ‫‪ 72‬فرعی از ‪ 47‬اصلی اقای فرهاد چاکرهزی فرزند ولی محمد ششـدانگ یکباب منزل به‬ ‫مساحت ‪ 227/92‬مترمربع واقع در شهرستان نیکشهر‪ ،‬خیابان زی النورین‬ ‫‪ 153‬فرعـی از ‪ 50‬اصلـی اقـای ا کبـر بلیـده فرزنـد علـی ششـدانگ یکبـاب منـزل به مسـاحت‬ ‫‪ 276/12‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان نیکشـهر‪ ،‬خیابـان سـعیدی‪ ،‬محلـه جهالد‬ ‫‪ 67‬فرعـی از ‪ 51‬اصلـی اقـای جاسـم بـن فرزنـد علی محمـد ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 229/88‬مترمربع واقع در شهرسـتان نیکشـهر‪ ،‬خیابان سـعدی‪ ،‬محله جهالد‬ ‫‪ 68‬فرعی از ‪ 51‬اصلی اقای علی محمد بن فرزند دری ششدانگ یکباب منزل به مساحت‬ ‫‪ 458/77‬مترمربع واقع در شهرستان نیکشهر‪ ،‬خیابان سعدی‪ ،‬محله جهالد‬ ‫‪ 69‬فرعـی از ‪ 51‬اصلـی اقـای حسـین بلوچی بهـی فرزنـد بهـرام ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 269/89‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان نیکشـهر‪ ،‬خیابـان سـعدی‪ ،‬محله جهالد‬ ‫‪ 272‬فرعـی از ‪ 55‬اصلـی اقـای جمال ناصر بجارزهی‪ ،‬محمدسـجاد بجارزهی‪ ،‬محمدخاتم‬ ‫بجارزهـی و محمدناصـر بجارزهـی فرزنـدان محمدانـور هرکـدام نسـبت بـه یک ونیم دانـگ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 3238/14‬مترمربـع واقـع در‬ ‫شهرسـتان نیکشـهر‪ ،‬محله تمپـی‪ ،‬مزرعـه جانی اباد‬ ‫‪ 273‬فرعـی از ‪ 55‬اصلـی خانـم صابـره بـن فرزنـد جان محمـد ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫محصـور بـه مسـاحت ‪ 290/97‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان نیکشـهر‪ ،‬کوچـه منشـعبه از‬ ‫خیابـان خنـدق‬ ‫روز و تاریخ تحدید حدود‪ :‬پنجشنبه مورخ‪1401/07/21‬‬ ‫‪ 2593‬فرعـی از ‪ 57‬اصلـی خانـم میرخاتـون میـری فرزند علی محمد ششـدانگ یک قطعه‬ ‫زمین محصور به مساحت ‪ 471/42‬مترمربع واقع در شهرستان نیکشهر‪ ،‬کوچه منشعبه‬ ‫از خیابان شـهید عسـگرزاده‪ ،‬محله بوگ اباد‬ ‫‪ 2595‬فرعی از ‪ 57‬اصلی اقای محسن رئیسی فرزند درمحمد ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مزروعی به مساحت‪ 1095/34‬مترمربع واقع در شهرستان نیکشهر‪ ،‬پشت مسجد الزهراء‬ ‫‪ 2596‬فرعـی از ‪ 57‬اصلـی اقـای اسـلم رئیسـی فرزنـد درمحمـد ششـدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مزروعی به مسـاحت ‪ 1308/38‬مترمربع واقع در شهرسـتان نیکشـهر‪ ،‬پشت مسجد الزهرا‬ ‫‪ 2597‬فرعی از ‪ 57‬اصلی اقای محمد رئیسـی فرزند درمحمد ششـدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مزروعی به مساحت ‪ 2041/09‬مترمربع واقع در شهرستان نیکشهر‪ ،‬پشت مسجد الزهرا‬ ‫‪ 2598‬فرعی از ‪ 57‬اصلی اقای محسن رئیسی فرزند درمحمد ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مزروعی به مساحت‪ 3437/99‬مترمربع واقع در شهرستان نیکشهر‪ ،‬پشت مسجد الزهرا‬ ‫‪ 2599‬فرعی از ‪ 57‬اصلی اقای محسن رئیسی فرزند درمحمد ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مزروعی به مساحت ‪ 1663/08‬مترمربع واقع در شهرستان نیکشهر‪ ،‬پشت مسجد الزهرا‬ ‫‪ 2601‬فرعـی از ‪ 57‬اصلـی خانـم زهـرا امیـری فرزنـد کریم بخـش ششـدانگ یـک قطعـه زمین‬ ‫محصـور بـه مسـاحت ‪ 383/24‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان نیکشـهر‪ ،‬محلـه جوانـکان‪،‬‬ ‫کوچـه منشـعبه از خیابان کشـاورز‬ ‫روز و تاریخ تحدید حدود‪ :‬شنبه مورخ‪1401/07/23‬‬ ‫‪ 2604‬فرعی از ‪ 57‬اصلی اداره اوقاف و امور خیریه ایرانشـهر ششـدانگ یکباب سـاختمان‬ ‫به مسـاحت ‪ 11528/37‬مترمربع واقع در شهرسـتان نیکشـهر‪ ،‬بلوار ازادی‪ ،‬محل مسـجد‬ ‫الزهرا(س)‬ ‫‪ 2605‬فرعـی از ‪ 57‬اصلـی اقـای عبدالرحمـن جنگیزهـی فرزنـد موسـی ششـدانگ یکبـاب‬ ‫منزل به مساحت ‪ 302/10‬مترمربع واقع در شهرستان نیکشهر‪ ،‬کوچه منشعبه از خیابان‬ ‫شهید قلنبر‬ ‫‪ 2606‬فرعـی از ‪ 57‬اصلـی خانـم رابعـه باشـنده فرزنـد ابراهیـم ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه‬ ‫مساحت ‪ 232/80‬مترمربع واقع در شهرستان نیکشهر‪ ،‬کوچه منشعبه از خیابان شهید‬ ‫قلنبر‬ ‫‪ 2607‬فرعـی از ‪ 57‬اصلـی خانـم حـواء باشـنده فرزنـد کنـدل ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه‬ ‫مسـاحت ‪155/70‬مترمربع واقع در شهرسـتان نیکشـهر‪ ،‬کوچه منشـعبه از خیابان شهید‬ ‫قلنبر‬ ‫‪ 2608‬فرعـی از ‪ 57‬اصلـی اقـای احسـان رئیسـی فرزنـد ولی محمـد ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمین محصور به مساحت‪ 387/57‬مترمربع واقع در شهرستان نیکشهر‪ ،‬کوچه منشعبه‬ ‫از خیابـان بلوچ‬ ‫‪ 2609‬فرعـی از ‪ 57‬اصلـی اقـای اسـلم رئیسـی فرزنـد درمحمـد ششـدانگ یـک قطعـه زمین‬ ‫مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 859/70‬مترمربـع واقع در شهرسـتان نیکشـهر‪ ،‬محله رئیسـان‬ ‫‪ 2610‬فرعی از ‪ 57‬اصلی اقای احسان رئیسی فرزند ولی محمد ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫محصـور بـه مسـاحت ‪ 399/42‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان نیکشـهر‪ ،‬کوچـه منشـعبه از‬ ‫خیابان بلوچ‬ ‫‪ 2611‬فرعی از ‪ 57‬اصلی اقای درک بلوچ فرزند الهداد ششدانگ یکباب مغازه به مساحت‬ ‫‪ 34/05‬مترمربع واقع در شهرستان نیکشهر‪ ،‬خیابان شهید بهشتی‬ ‫روز و تاریخ تحدید حدود‪ :‬یکشنبه مورخ‪1401/07/24‬‬ ‫‪ 2612‬فرعـی از ‪ 57‬اصلـی اقـای عبدالحـق رئیسـی یار فرزند سـعید ششـدانگ دوبـاب مغازه‬ ‫و منـازل فوقانـی و زیرزمیـن بـه مسـاحت ‪ 203/38‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان نیکشـهر‪،‬‬ ‫خیابان شـهید بهشتی‬ ‫جشـنبه ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫‪ 2613‬فرعـی از ‪ 57‬اصلـی خانـم نورالنسـاء رئیسـی فرزنـد پن ‬ ‫زمین مزروعی به مساحت ‪ 354/42‬مترمربع واقع در شهرستان نیکشهر‪ ،‬کوچه منشعبه‬ ‫از خیابـان بلوچ‬ ‫‪ 2614‬فرعی از ‪ 57‬اصلی اقای حنیف سرفرازی فرزند رحیمک ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫محصور به مساحت‪ 70/73‬مترمربع واقع در شهرستان نیکشهر‪ ،‬خیابان شهید بهشتی‬ ‫‪ 2615‬فرعـی از ‪ 57‬اصلـی خانـم فاطمـه نبات زهـی فرزنـد بلوچ ششـدانگ یک قطعه زمین‬ ‫محصور به مسـاحت ‪ 78/78‬مترمربع واقع در شهرسـتان نیکشـهر‪ ،‬خیابان کشـاورز‬ ‫‪ 2616‬فرعـی از ‪ 57‬اصلـی اقـای محمدعظیـم نبات زئـی فرزنـد بلـوچ ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمین محصور به مسـاحت ‪ 86/07‬مترمربع واقع در شهرسـتان نیکشـهر‪ ،‬خیابان کشـاورز‬ ‫‪ 2617‬فرعی از ‪ 57‬اصلی اقای عبدالطیف نبات زئی فرزند بلوچ ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫محصور به مساحت‪ 88/13‬مترمربع واقع در شهرستان نیکشهر‪ ،‬خیابان کشاورزی‬ ‫روز و تاریخ تحدید حدود‪ :‬دوشنبه مورخ‪1401/07/25‬‬ ‫‪ 2618‬فرعی از ‪ 57‬اصلی اقای عبدالستار درزاده فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫محصور به مساحت‪ 327/69‬مترمربع واقع در شهرستان نیکشهر‪ ،‬مزرعه ره بندان‪ ،‬کوچه‬ ‫منشعبه از خیابان کشاورزی‬ ‫‪ 2619‬فرعی از ‪ 57‬اصلی خانم زکیه رئیسـی فرزند جان محمد ششـدانگ یک قطعه زمین‬ ‫محصور به مساحت ‪ 189/04‬مترمربع واقع در شهرستان نیکشهر‪ ،‬خیابان کشاورز‬ ‫‪ 2620‬فرعـی از ‪ 57‬اصلـی خانـم منیـره اخالقـی فرزنـد ابراهیـم ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه‬ ‫مساحت ‪ 249/74‬مترمربع واقع در شهرستان نیکشهر‪ ،‬کوچه منشعبه از خیابان شهید‬ ‫بهشتی‬ ‫‪ 2622‬فرعـی از ‪ 57‬اصلـی اقـای علی محمـد صفـوی فرزنـد محمـد ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمین محصور به مسـاحت ‪ 417/50‬مترمربع واقع در شهرسـتان نیکشـهر‪ ،‬خیابان شـهید‬ ‫بهشـتی‪ ،‬محله کلیـرکان‪ ،‬روبروی دبیرسـتان دخترانه زینبیـه(س)‬ ‫‪ 2623‬فرعی از ‪ 57‬اصلی اقای ارسالن چاکرزهی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫محصـور بـه مسـاحت ‪ 2366/58‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان نیکشـهر‪ ،‬کوچـه منشـعبه‬ ‫خیابان شهید بهشتی‬ ‫‪ 2626‬فرعـی از ‪ 57‬اصلـی خانـم راضیـه اشـام فرزنـد پیربخـش ششـدانگ یـک قطعه زمین‬ ‫مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 389/65‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان نیکشـهر‪ ،‬پشـت کتابخانـه‬ ‫عمومی‬ ‫‪ 2627‬فرعی از ‪ 57‬اصلی خانم تاج بی بی چاکرزهی فرزند میردل ششدانگ یکباب منزل‬ ‫به مساحت‪ 391/57‬مترمربع واقع در شهرستان نیکشهر‪ ،‬کوچه منشعبه از خیابان بلوچ‬ ‫روز و تاریخ تحدید حدود‪ :‬سه شنبه مورخ‪1401/07/26‬‬ ‫‪ 2628‬فرعی از ‪ 57‬اصلی خانم زلیخا بلوچی فرزند شوکت ششدانگ دوباب مغازه و منزل‬ ‫فوقانـی متصـل بهـم بـه مسـاحت ‪ 102/19‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان نیکشـهر‪ ،‬خیابـان‬ ‫شهید عسگرزاده‬ ‫‪ 2629‬فرعی از ‪ 57‬اصلی اقای محمدرضا بن فرزند عبدالخالق ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫محصور بهمساحت‪ 31/18‬مترمربعواقعدر شهرستاننیکشهر‪ ،‬کوچهمنشعبهاز خیابان‬ ‫کشاورز‬ ‫‪ 2630‬فرعـی از ‪ 57‬اصلـی اقـای عبدالغفـور بلوچزهـی فرزنـد ابراهیـم ششـدانگ یـک قطعه‬ ‫زمین محصور به مساحت ‪ 515/47‬مترمربع واقع در شهرستان نیکشهر‪ ،‬خیابان شهید‬ ‫عسگرزاده‬ ‫‪ 2631‬فرعی از ‪ 57‬اصلی اقای عبدالغفور بلوچزهی فرزند ابراهیم ششدانگ یکباب منزل‬ ‫به مساحت ‪ 685/65‬مترمربع واقع در شهرستان نیکشهر‪ ،‬خیابان شهید عسگرزاده‬ ‫‪ 2632‬فرعـی از ‪ 57‬اصلـی اقـای مهیـم رئیسـی فرزنـد مرادبخـش ششـدانگ یکبـاب منـزل‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 217/23‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان نیکشـهر‪ ،‬کوچـه منشـعبه از بلـوار امام‬ ‫خمینی(ره)‬ ‫‪ 2635‬فرعـی از ‪ 57‬اصلـی اقـای عابـد ریسـی فرزنـد عبدالکریـم ششـدانگ یک قطعه زمین‬ ‫محصـور بـه مسـاحت ‪ 108/48‬مترمربع واقع در شهرسـتان نیکشـهر‪ ،‬بلـوار ازادی‬ ‫‪ 258‬فرعـی از ‪ 61‬اصلـی خانـم مهرنـاز بلـوچ کاره فرزنـد رضـا ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫محصـور بـه مسـاحت ‪ 300/49‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان نیکشـهر‪ ،‬کوچـه منشـعبه از‬ ‫خیابـان شـهید عسـگرزاده‬ ‫‪ 45‬فرعـی از ‪ 63‬اصلـی اقـای میلاد امیری مقدم فرزند خداداد ششـدانگ یک قطعه زمین‬ ‫محصور به مسـاحت ‪ 248/25‬مترمربع واقع در شهرسـتان نیکشـهر‪ ،‬محله انبگ‪ ،‬کوچه‬ ‫منشعبه از خیابان شهید عسگرزاده‬ ‫روز و تاریخ تحدید حدود‪ :‬چهارشنبه مورخ‪1401/07/27‬‬ ‫‪ 250‬فرعـی از ‪ 66‬اصلـی دانشـگاه علوم پزشـکی ایرانشـهر ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه‬ ‫مساحت‪ 2040/07‬مترمربع واقع در شهرستان نیکشهر‪ ،‬دهستان هیچان‪ ،‬محل بهداری‬ ‫‪ 275‬فرعی از ‪ 98‬اصلی دانشـگاه علوم پزشـکی ایرانشـهر ششـدانگ یکباب سـاختمان به‬ ‫مسـاحت ‪ 79/19‬مترمربع واقع در شهرسـتان نیکشـهر‪ ،‬روسـتای کشـیگ‬ ‫‪ 131‬فرعـی از ‪ 2430‬اصلـی اقـای باقـر کدخـدا فرزنـد شـاک ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 1143/97‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان نیکشـهر‪ ،‬روسـتای ملـوران‬ ‫‪ 92‬فرعی از ‪ 2423‬اصلی اقای ولی محمد چاهانی فرزند قاسم ششدانگ یکباب منزل به‬ ‫مساحت‪ 1261/24‬مترمربع واقع در شهرستان نیکشهر‪ ،‬روستای جوکان‬ ‫‪ 107‬فرعی از ‪ 2424‬اصلی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر ششدانگ یکباب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 202/16‬مترمربع واقع در شهرستان نیکشهر‪ ،‬روستای شهریری‬ ‫روز و تاریخ تحدید حدود‪ :‬پنجشنبه مورخ‪1401/07/28‬‬ ‫‪ 34‬فرعـی از ‪ 2492‬اصلـی اقـای جمـال بلوچـی فرزنـد جالئـی ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫محصـور مشـتمل بـر یکبـاب اتـاق بـه مسـاحت ‪ 1072/59‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان‬ ‫نیکشـهر‪ ،‬بلـوار مکـران‬ ‫‪ 60‬فرعـی از ‪ 2773‬اصلـی خانـم فاطمـه رئیسـی فرزنـد عبدالباقـی ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمین محصور به مساحت ‪ 359/69‬مترمربع واقع در شهرستان نیکشهر‪ ،‬روستای زهک‬ ‫جنوبی‬ ‫‪ 67‬فرعـی از ‪ 2773‬اصلـی اقـای حمـود بلـوچ زاده فرزنـد ال ل محمـد ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمین محصور به مساحت ‪ 382/87‬مترمربع واقع در شهرستان نیکشهر‪ ،‬روستای زهک‬ ‫جنوبی‬ ‫‪ 467‬فرعـی از ‪ 3259‬اصلـی اقـای غنی بخـش بلوچـی فرزنـد سـومار و اقـای موالبخـش‬ ‫هاشم زهی فرزند شیرو سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت‬ ‫‪ 24298/02‬مترمربع واقع در شهرسـتان نیکشـهر‪ ،‬دهسـتان چاهان‪ ،‬روسـتای سـراهنگی‬ ‫‪ 468‬فرعی از ‪ 3259‬اصلی اقای کریم بخش بلوچی فرزند درمحمد ششـدانگ یک قطعه‬ ‫زمیـن محصـور بـه مسـاحت ‪ 233/55‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان نیکشـهر‪ ،‬روسـتای‬ ‫چاهـان‪ ،‬امام ابـاد‬ ‫روز و تاریخ تحدید حدود‪ :‬شنبه مورخ‪1401/07/30‬‬ ‫‪ 469‬فرعـی از ‪ 3259‬اصلـی اقـای کریم بخش بلوچی فرزند درمحمد ششـدانگ یک قطعه‬ ‫زمین محصور به مساحت‪ 181/63‬مترمربع واقع در شهرستان نیکشهر‪ ،‬روستای چاهان‪،‬‬ ‫امام اباد‬ ‫‪ 470‬فرعی از ‪ 3259‬اصلی اقای کریم بخش بلوچی فرزند درمحمد ششدانگ یکباب مغازه‬ ‫به مساحت‪ 35/61‬مترمربع واقع در شهرستان نیکشهر‪ ،‬روستای چاهان‪ ،‬امام اباد‬ ‫‪ 471‬فرعی از ‪ 3259‬اصلی اقای کریم بخش بلوچی فرزند درمحمد ششدانگ یکباب مغازه‬ ‫به مساحت‪ 34/29‬مترمربع واقع در شهرستان نیکشهر‪ ،‬روستای چاهان‪ ،‬امام اباد‬ ‫‪ 472‬فرعـی از ‪ 3259‬اصلـی اقـای کریم بخـش بلوچـی فرزنـد درمحمـد ششـدانگ یکبـاب‬ ‫مغازه به مساحت ‪ 36/41‬مترمربع واقع در شهرستان نیکشهر‪ ،‬روستای چاهان‪ ،‬امام اباد‬ ‫‪ 3294‬اصلـی اقـای فیض محمـد مالزهـی فرزنـد درمحمـد ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 2966‬مترمربـع واقـع در شهرسـتان نیکشـهر‪ ،‬روسـتای ملـوران‬ ‫روز و تاریخ تحدید حدود‪ :‬یکشنبه مورخ‪1401/08/01‬‬ ‫تحدید حدود امال ک فوق در وقت اداری موعد وقوع ملک به عمل خواهد امد‪ .‬مطابق‬ ‫کهـای فوق الذکـر اعلام‬ ‫مـاده ‪ 14‬قانـون ثبـت‪ ،‬بـه مالکیـن و صاحبـان املا ک مجـاور پال ‬ ‫می شود تا در وقت اداری روز مقرر مندرج در ا گهی در محل حضور بهم رسانند‪ .‬چنانچه‬ ‫صاحبان امال ک و نمایندگان قانونی انها در موقع تحدید حدود در محل حاضر نباشند‪،‬‬ ‫تحدیـد حـدود املا ک فـوق مطابـق مـاده ‪ 15‬قانـون ثبـت‪ ،‬بـا حضـور و معرفـی مجاوریـن به‬ ‫عمـل خواهـد امـد‪ .‬چنانچـه مطابـق مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت و مـواد ‪ 74‬و ‪ 86‬ائین نامـه ثبـت‪،‬‬ ‫هر یک از مجاورین یا صاحبان حقوق ارتفاقی‪ ،‬اعتراض داشته باشند‪ ،‬باید اعتراض خود‬ ‫ً‬ ‫را کتبا به اداره ثبت محل تقدیم و رسید دریافت کنند و ظرف مدت سی (‪ )30‬روز از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و امال ک‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی‬ ‫محل تقدیم و گواهی مربوطه را اخذ و به اداره ثبت نیکشهر ارائه کنند واال حق او ساقط و‬ ‫عملیـات ثبتی برابر مقـررات ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫تاریخانتشار‪1401/06/23:‬‬ ‫م الف ‪560‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1379230‬‬ ‫ابراهیممیری‪،‬رئیسادارهثبتاسنادوامال کشهرستاننیکشهر‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫عقد قرارداد بیمه سالمت با ماماهای گلستانی‬ ‫مدیـرکل بیمه سلامت گلسـتان‬ ‫از فراخـوان عقـد قـرارداد بـا‬ ‫ماماهـای اسـتان خبـر داد و‬ ‫گفـت‪ :‬اداره کل بیمـه سلامت‬ ‫گلسـتان امـاده عقـد قـرارداد بـا‬ ‫همـه کارشناسـان‪ ،‬کارشناسـان‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫ارشـد و دکتـرای مامای ‬ ‫سـید محمـد حسـینی اظهـار کـرد‪ :‬باتوج هبـه تصویـب قانـون حمایـت از‬ ‫خانـواده‪ ،‬جوانـی جمعیـت و افزایـش درمـان زوج هـای نابـارور‪ ،‬اداره کل بیمه‬ ‫سلامت گلسـتان امـاده عقـد قـرارداد بـا ماماهـای اسـتان اسـت‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫دارنـدگان مـدرک تحصیلـی کارشناسـی‪ ،‬کارشناسـی ارشـد و دکتـرای مامایـی‬ ‫کـه مایـل بـه همـکاری با اداره کل بیمه سلامت اند‪ ،‬می توانند با این سـازمان‬ ‫قرارداد منعقد کنند‪ .‬وی بابیان اینکه داشتن پروانه مطب معتبر برای افراد‬ ‫واجدشـرایط الزامی سـت‪ ،‬افـزود‪ :‬ضوابـط و دسـتورالعمل پذیـرش بیمـاران‬ ‫ً‬ ‫نهـا اعلام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫توسـط ماماهـای طـرف قـرارداد متعاقبـا بـه ا ‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫چهارشنبه ‪ 23‬شهریور ‪ 1401‬شماره‪2593‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫توقیف ‪ ۳۱۰۰‬تن محصول پتروشیمی‬ ‫عرضه شدهخار ج ازشبکه‬ ‫مهاجرت پرندگان اسیایی‬ ‫به کهگیلویه وبویراحمد‬ ‫و فرصت «پرنده نگری»‬ ‫‪۳‬تـن محصـول پتروشـیمی عرضـه خار ج ازشـبکه در شـهرری کشـف و‬ ‫‪ ۱۰۰‬‬ ‫توقیـف شـد‪ .‬روابط عمومـی اتـاق اصنـاف ری اعلام کـرد‪ :‬گشـت ویـژه نظـارت‬ ‫و بازرسـی اتـاق اصنـاف شهرسـتان ری و تیـم عملیاتـی حفاظـت اطالعـات‬ ‫فرماندهـی انتظامـی تهـران بـزرگ دراین عملیـات حضـور داشـتند‪ .‬سـلطان‬ ‫پخـش مـواد اولیـه پتروشـیمی دراین عملیـات بـه دام قانـون افتـاد‪ .‬ایـن‬ ‫گـزارش می افزایـد؛ طـی گشـت مشـترک تیـم ویـژه نظـارت و بازرسـی اتـاق‬ ‫اصنـاف ری و تیـم عملیاتـی حفاظـت اطالعـات فرماندهـی تهـران بـزرگ‬ ‫نیـاب خار ج ازشـبکه بـه ارزش‬ ‫ری ‪ ُ ۳۱۰۰‬تـن محصـول اولیـه پتروشـیمی بهی ‬ ‫‪1200‬میلیاردریـال کشـف و به دسـتور قاضـی حسـن بیگی؛ رئیـس گشـت های‬ ‫مشـترک تعزیـرات حکومتـی شهرسـتان های اسـتان تهـران توقیـف شـد‪.‬‬ ‫تامین امنیت پیاده روی جاماندگان اربعین ری‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی گلستان خبر داد؛‬ ‫مناسب سازی تفرجگاه ها و اما کن گردشگری‬ ‫مدیـرکل میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی گلسـتان اعلام کـرد‪:‬‬ ‫بسـازی‬ ‫تفرجگا ههـا و اما کـن گردشـگری گلسـتان بـرای تـردد معلـوالن مناس ‬ ‫یشـود‪ .‬محمدجـواد سـاوری در نشسـت بـا اعضـای انجمـن معلـوالن‬ ‫م ‬ ‫توانمنـد همـت گـرگان‪ ،‬گفـت‪ :‬متاسـفانه تاکنـون مدیریـت شـهری در حـوزه‬ ‫نهـا بـرای معلوالن ب هشـکل مناسـبی عمـل نکرده‬ ‫بسـازی معابـر و مکا ‬ ‫مناس ‬ ‫اسـت‪ .‬وی باتا کیدبـر رعایـت حقـوق شـهروندی و برقـراری عدالـت اجتماعـی‪،‬‬ ‫لتـر‬ ‫بسـازی فضاهـای عمومـی زمینـه را بـرای حضـور فعا ‬ ‫گفـت‪ :‬مناس ‬ ‫معلـوالن به عنـوان کنشـگران اجتماعـی در عرصه اجتمـاع فراهم می کنـد‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه تلاش می کنیـم در حـوزه ماموریتـی ایـن نواقصـی کـه درزمینـه‬ ‫بسـازی بـرای معلـوالن وجـود دارد را برطـرف کنیـم‪ ،‬اضافـه کـرد‪ :‬یکـی از‬ ‫مناس ‬ ‫موضوعاتی که باجدیت پیگیر ان خواهیم بود صدور مجوز فعالیت تاسیسات‬ ‫گردشـگری در سـطح اسـتان اسـت تـا بادرنظرگرفتـن شـروطی‪ ،‬متقاضیـان را به‬ ‫بسـازی تفرجگا ههـا و اما کـن گردشـگری بـرای دسترسـی معلـوالن الـزام‬ ‫مناس ‬ ‫بسـازی در بناهـا‪ ،‬محوط ههـای تاریخـی و زیرسـاخت ها‬ ‫کنیـم‪ .‬تقویـت مناس ‬ ‫بسـازی با‬ ‫و مناطق گردشـگری اسـتان‪ ،‬تشـکیل مسـتمر کمیته سـتاد مناس ‬ ‫حضور مدیران دستگاه های اجرایی استان‪ ،‬اردوی گردشگری درون شهری و‬ ‫اسـتانی برای معلوالن و ارائه فرصت های اموزشـی‪ ،‬مجوز و تسـهیالت مناسب‬ ‫حشـده توسـط‬ ‫بـه معلـوالن فعـال در صنایع دسـتی از اهـم موضوعـات مطر ‬ ‫اعضـای انجمـن معلولیـن توانمنـد همـت دراین دیـدار بـود‪.‬‬ ‫معاون استاندار خبر داد؛‬ ‫برگزاری عزاداری متمرکز هیئت های شاخص‬ ‫معـاون سیاسـی‪ ،‬امنیتـی‬ ‫و اجتماعـی اسـتاندار‬ ‫گلسـتان گفـت‪ 3 :‬مهرمـاه‬ ‫روز رحلـت پیامبـر ؟ص؟ و‬ ‫شـهادت امام حسـن ؟ع؟‪،‬‬ ‫مراسـم متمرکـز عـزاداری‬ ‫شـاخص‬ ‫تهـای‬ ‫هیئ ‬ ‫گلسـتان در حـرم رضـوی‬ ‫یشـود‪ .‬سـید علـی مهاجـر در جلسـه سـتاد سـاماندهی شـئون‬ ‫برگـزار م ‬ ‫فرهنگی در مناسبت های مذهبی اظهار کرد‪ :‬با هماهنگی های انجام شده‬ ‫نبـار‪ ،‬در روز رحلـت پیامبـر اسلام ؟ص؟ و شـهادت امام حسـن ؟ع؟‬ ‫بـرای اولی ‬ ‫مراسـم متمرکـز عـزاداری هیئت های شـاخص اسـتانی در حرم رضـوی انجام‬ ‫خواهد شد‪ .‬معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی استاندار افزود‪ :‬استفاده از‬ ‫ً‬ ‫ظرفیت اقوام و نمایش وحدت در برنامه های مذهبی خصوصا برنامه های‬ ‫برون استانی در برنامه ریزی ها موردتوجه متصدیان باشد‪ .‬از تا کیدات رهبر‬ ‫انقلاب ان اسـت که از ظرفیـت ایمـان مـردم بـرای تولید عمل صالح اسـتفاده‬ ‫کنیـم کـه تبلـور ایـن بیانـات در اربعیـن اسـت و می توانیـم از این فرصـت‬ ‫بـرای بصیرت افزایـی اسـتفاده کنیـم‪ .‬هرچقـدر درزمینـه بصیرت افزایـی‪،‬‬ ‫استکبارسـتیزی‪ ،‬تبییـن دین گام برداریم فرصت ظهـور را نزدیک تر می کنیم‬ ‫تهـا را بـه کار بگیریـم‪.‬‬ ‫و بایـد تمـام ظرفی ‬ ‫مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد؛‬ ‫برپایی ‪ ۲۰‬پایگاه جشن عاطفه ها در استان‬ ‫مدیـرکل کمیتـه امـداد گلسـتان‬ ‫گفت‪ ۲۰ :‬پایگاه جشـن عاطفه ها در‬ ‫گلسـتان از ‪ ۳۱‬شـهریورماه بـا هـدف‬ ‫کمـک بـه دانش امـوزان نیازمنـد برپا‬ ‫یشـود‪ .‬عیسـی بابایی اظهار کرد‪:‬‬ ‫م ‬ ‫جشـن عاطفه ها با هـدف کمک به‬ ‫دانش امـوزان بی بضاعـت‪ ،‬هم زمان‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫بـا سراسـر کشـور از ‪ ۳۱‬شـهریورماه در تمـام شـهرهای گلسـتان برگـزار م ‬ ‫نهـای اصلـی شـهر برپا شـده‬ ‫وی افـزود‪ ۲۰ :‬پایـگاه ب هصـورت نمادیـن‪ ،‬در میدا ‬ ‫کهـای نقـدی و غیرنقـدی خـود شـامل لوازم التحریـر‪،‬‬ ‫و مـردم می تواننـد کم ‬ ‫کفـش و ملزومـات دانش امـوزان را اهـدا کننـد‪ .‬وی تصریـح کـرد‪ :‬اول مهرمـاه نیز‬ ‫پایگاه های جمع اوری کمک های مردمی در مصالهای نمازجمعه کل استان‬ ‫مستقر و اماده دریافت هدایای مردمی خواهند شد‪ .‬مردم می توانند ازطریق‬ ‫اسـان پرداخت‪ ،‬مراجعـه بـه سـایت امـداد یـا شماره حسـاب های اعالمـی‪،‬‬ ‫کهـای نقـدی خـود را واریـز کننـد‪.‬‬ ‫کم ‬ ‫خبر‬ ‫شو پرورش استان اصفهان‪:‬‬ ‫مدیرکل اموز ‬ ‫هیچ دانش اموزی از تحصیل و ثبت نام بازنخواهد ماند‬ ‫مدیـرکل اموزش وپـرورش اسـتان اصفهـان‬ ‫تنـام قطعی ‪ ۹۵‬درصـد از دانش‬ ‫بااشـاره به ثب ‬ ‫امـوزان در مـدارس اسـتان‪ ،‬گفـت‪ :‬تلاش‬ ‫مـا این اسـت که هیـچ دانش امـوزی بـدون‬ ‫تحصیـل باقـی نمانـد و ا گـر بدانیـم حتـی یک‬ ‫یکـرده و ایـن کار‬ ‫تنـام م ‬ ‫دانش امـوز بایـد ثب ‬ ‫را انجـام نـداده‪ ،‬به دنبـال او خواهیـم رفـت‪.‬‬ ‫محمدرضـا ابراهیمـی‪ ،‬مدیـرکل اموزش وپـرورش اسـتان اصفهـان در جمـع‬ ‫خبرنـگاران بااشـاره به اینکه چنـدروزی بیشـتر تـا پـروژه عظیـم مهرمـاه یعنـی‬ ‫بازگشایی مدارس باقی نمانده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای اینکه این پروژه انجام‬ ‫یشـد‪ ،‬باید اقدامات مهمی را به ویژه بعد از دوسـال تعطیلی به دلیل کرونا‬ ‫م ‬ ‫تنـام‬ ‫انجـام می دادیـم کـه اماد هکـردن فضـا و تجهیـزات و اجـرای فراینـد ثب ‬ ‫دانش امـوزان ازجملـه ایـن اقدامـات بـود‪ .‬وی بابیان اینکـه تا کنـون بیـش از‬ ‫‪ 95‬درصـد از دانش اموزانمـان را ثبت نـام قطعـی کرده ایـم‪ ،‬گفـت‪ 5 :‬درصـد از‬ ‫دانش اموزان به دالیل مختلف ثبت نام نشـده اند که از خانواده این عزیزان‬ ‫تنـام سـرعت بخشـند و ا گـر مشـکلی در‬ ‫درخواسـت می کنیـم بـه فراینـد ثب ‬ ‫فرایند ثبت نام داشتند‪ ،‬به قسمت ارزیابی عملکرد ادارات و نواحی مربوطه‬ ‫مراجعـه کننـد تـا موانـع ایـن موضوع برطـرف شـود‪ .‬ابراهیمی درمـورد فرصت‬ ‫ثبت نـام دانش امـوزان‪ ،‬گفـت‪ :‬دانش امـوزان تـا پایـان شـهریور فرصـت دارنـد؛‬ ‫امـا این موضـوع را بـه روزهـای پایانـی موکـول نکننـد تـا دچـار مشـکل نشـوند؛‬ ‫ً‬ ‫تنـام نشـده اند احتمـاال یـا جـزو دسـته افـرادی‬ ‫یکـه تا کنـون ثب ‬ ‫البتـه افراد ‬ ‫هسـتند کـه از محلـی بـه محـل دیگـر جاب هجـا شـده اند یـا اتبـاع خارجـی‬ ‫تنـام را انجـام دهنـد‪.‬‬ ‫هسـتند کـه انتظـار داریـم این افـراد سـریع تر فراینـد ثب ‬ ‫مدیـرکل اموزش وپـرورش اسـتان اصفهان افـزود‪ :‬ممکن اسـت دانش اموزان‬ ‫تنـام مراجعـه کننـد کـه ظرفیـت ان تکمیـل شـده‬ ‫بـه مدرسـه ای بـرای ثب ‬ ‫نصـورت نیـاز اسـت ب هسـرعت بـه نزدیک تریـن مدرسـه بـا منـزل‬ ‫باشـد‪ ،‬در ای ‬ ‫مسـکونی مراجعه کنند و ا گر در این زمینه نیز خللی وجود داشـت به ادارات‬ ‫نواحـی و مناطـق مراجعـه کننـد تـا مشـکل برطـرف شـود‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫تلاش مـا این اسـت که هیـچ دانش امـوزی بـدون تحصیـل باقـی نمانـد و ا گـر‬ ‫یکـرده و این کار را انجـام نداده‪،‬‬ ‫بدانیـم حتـی یـک دانش امـوز باید ثبت نام م ‬ ‫به دنبـال او خواهیـم رفـت و اقدامـات الزم را انجـام خواهیـم داد‪ .‬ابراهیمـی‬ ‫تنـام‬ ‫تنـام کتـب درسـی نیـز گفـت‪ :‬دانش اموزانـی کـه اقـدام بـه ثب ‬ ‫دربـاره ثب ‬ ‫کتـب درسـی نکرده انـد‪ ،‬با مراجعه بـه مدرسـه خـود‪ ،‬اقدامـات الزم را بـرای‬ ‫تنـام کتـب انجـام دهنـد تـا اول مهـر بـا کتـاب وارد مدرسـه شـوند‪.‬‬ ‫ثب ‬ ‫زم ــان اغ ــاز مهاج ــرت پرن ــدگان‬ ‫مناط ــق سردس ــیری اس ــیایی ب ــه‬ ‫کهگیلویه وبویراحم ــد نزدی ــک اس ــت ک ــه‬ ‫فرص ــت رون ــق پرنده نگ ــری به عن ــوان‬ ‫ته ــای گردش ــگری‬ ‫یک ــی از ظرفی ‬ ‫دراین اس ــتان را فراه ــم می کن ــد؛ ام ــا‬ ‫اس ــتفاده از این فرص ــت‪ ،‬ب ــه ش ــرایطی نی ــاز‬ ‫دارد‪ .‬ازانجا ک ــه نزدیک ش ــدن ب ــه زیس ــتگاه‬ ‫پرن ــدگان باع ــث ایج ــاد اضط ــراب ب ــرای‬ ‫یش ــود ‪ ،‬دانس ــتن‬ ‫ای ــن موج ــودات زیب ــا م ‬ ‫نه ــای پرنده نگ ــری نخس ــتین‬ ‫فوت وف ‬ ‫یس ــت ک ــه بای ــد هن ــگام انج ــام ای ــن‬ ‫مقوله ا ‬ ‫ش ــاخه از گردش ــگری موردتوج ــه باش ــد؛‬ ‫یک ــه کارشناس ــان محی ــط زیس ــت‬ ‫به طور ‬ ‫اعتق ــاد دارن ــد ک ــه نزدیک نش ــدن ب ــه الن ــه‬ ‫پرن ــدگان ‪ ،‬دسـ ـت نزدن ب ــه تخ ــم ان ــان‬ ‫ی ــا دخال ــت در تغذی ــه پرن ــدگان از اداب‬ ‫تفری ــح لذت بخ ــش پرنده نگ ــری محس ــوب‬ ‫یش ــود ‪ .‬موض ــوع دیگ ــری ک ــه بای ــد ب ــه‬ ‫م ‬ ‫عالقه من ــدان پرنده نگ ــری گوش ــزد ش ــود‬ ‫خط ــر انفوالن ــزای ف ــوق ح ــاد پرن ــدگان و‬ ‫خــودداری از دسـت زدن بــه الشــه پرندگانــی‬ ‫به دلی ــل احتم ــال م ــرگ ب ــا ای ــن بیم ــاری‬ ‫و انتق ــال ان ب ــه انس ــان اس ــت؛ البت ــه ب ــرای‬ ‫انج ــام پرنده نگ ــری ب هش ــکل اصول ــی‬ ‫نی ــاز اس ــت ت ــا زیرس ــاخت هایی ایج ــاد‬ ‫ش ــود ت ــا عالقه من ــدان ب ــدون مزاحم ــت‬ ‫ب ــرای حیات وح ــش س ــرگرم نگریس ــتن‬ ‫ب ــه پرن ــدگان ش ــوند ک ــه ای ــن امکان ــات در‬ ‫کهگیلویه وبویراحمــد کــم اســت؛ امــا دولــت‬ ‫درت ــاش اس ــت ت ــا زیرس ــاخت های الزم‬ ‫بــرای پرنده نگــری در اســتان را فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫پرنده نگریچیست؟‬ ‫(‪)bird-watching‬‬ ‫پرنده نگ ــری‬ ‫یس ــت تفریح ــی ک ــه در ان ب ــه‬ ‫فعالیت ‬ ‫مش ــاهده پرن ــدگان در زیس ــتگاه طبیع ــی‬ ‫خودش ــان پرداخت ــه می ش ــود‪ ،‬ای ــن ش ــاخه‬ ‫از گردش ــگری برخ ــاف دیگ ــر ش ــاخه های‬ ‫مش ــاهده حیات وح ــش (‪wildlife‬‬ ‫که ــای‬ ‫‪ )observation‬ب ــه ش ــهرها و پار ‬ ‫ش ــهری نی ــز کش ــیده ش ــده و ازهمیـ ـن رو‬ ‫طرف ــداران زی ــادی را ب هخ ــود ج ــذب‬ ‫ک ــرده اس ــت‪ .‬اش ــنایی ش ــهروندان ب ــا ان ــواع‬ ‫گون ههــای پرنــدگان بومــی و مهاجــر و نحــوه‬ ‫زیس ــت ان ــان در زیس ــتگاه‪ ،‬اش ــیان گزینی‪،‬‬ ‫تغذی ــه‪ ،‬زاداوری و بی ــان اهمی ــت و ارزش‬ ‫نه ــا در‬ ‫زیســت محیطی پرن ــدگان و نق ــش ا ‬ ‫مت ــر از هم ــه‬ ‫ا کوسیس ــتم های ش ــهری و مه ‬ ‫ته ــای‬ ‫ارام ــش روح ــی و روان ــی از جذابی ‬ ‫پرنده نگ ــری اس ــت ک ــه زمین ــه مش ــارکت‬ ‫بیش ــتر ش ــهروندان ب ــرای صیان ــت‬ ‫ازاین گونه ه ــای ارزش ــمند را فراه ــم می کن ــد‪.‬‬ ‫تالش برای فراهم شدن بستر پرنده نگری‬ ‫دس ــتگاه های اجرای ــی میراث فرهنگ ــی و‬ ‫محیط زیس ــت کهگیلویه وبویراحم ــد ب ــرای‬ ‫رون ــق پرنده نگ ــری ب ــا انج ــام ش ــش اق ــدام‬ ‫اس ــتین هم ــت را ب ــاال زده ان ــد ت ــا بت ــوان ب ــه‬ ‫این ــده روش ــن ای ــن ش ــاخه از گردش ــگری‬ ‫در اس ــتان امی ــدوار ب ــود‪ .‬برپای ــی دور هه ــای‬ ‫اموزش ــی معرف ــی پرنده نگ ــری ‪ ،‬اغ ــاز ط ــرح‬ ‫به ــای اس ــتان‪ ،‬پیش ــنهاد‬ ‫س ــاماندهی تاال ‬ ‫ایج ــاد زیرس ــاخت های گردش ــگری در دو‬ ‫نقط ــه مس ــتعد‪ ،‬حمای ــت از س ــرمایه گذاران‬ ‫متقاض ــی راه ان ــدازی س ــایت های‬ ‫پرنده نگ ــری‪ ،‬ثب ــت مل ــی دو ت ــاالب مه ــم‬ ‫کهگیلویه وبویراحم ــد و اق ــدام ب ــرای ثب ــت‬ ‫به ــا در کنوانس ــیون رامس ــر‬ ‫ای ــن تاال ‬ ‫گا مه ــای برداشت هش ــده ب ــرای بهره گی ــری‬ ‫از پرنده نگ ــری و درامدزای ــی ازطری ــق ان‬ ‫در اس ــتان اس ــت‪ .‬مع ــاون گردش ــگری‬ ‫اداره کل میراث فرهنگ ــی‪ ،‬گردش ــگری و‬ ‫صنایع دســتی کهگیلویه وبویراحمــد گفــت‪:‬‬ ‫ایج ــاد زیرس ــاخت های پرنده نگ ــری در دو‬ ‫منطق ــه اس ــتان در دس ــتورکار این دس ــتگاه‬ ‫متول ــی اس ــت‪ .‬رم ــی تا کی ــد ک ــرد‪ :‬هم ا کن ــون‬ ‫کهگیلویه وبویراحم ــد‬ ‫میراث فرهنگ ــی‬ ‫لت ــاش ب ــرای تامین اعتب ــار‬ ‫درحا ‬ ‫ایج ــاد زیرس ــاخت های گردش ــگری در‬ ‫مناط ــق ک ــوه گل و دریاچ ــه س ــد ش ــاه‬ ‫قاس ــم اس ــت‪ .‬مس ــئول روابط عموم ــی و‬ ‫کارش ــناس میراث فرهنگ ــی‪ ،‬گردش ــگری‬ ‫و صنایع دس ــتی کهگیلویه وبویراحم ــد‬ ‫بااش ــاره به اینکه فص ــول پایی ــز و زمس ــتان‬ ‫تع ــداد پرش ــماری از عالقه من ــدان و‬ ‫پژوهش ــگران حیات وح ــش به منظ ــور‬ ‫مش ــاهده پرن ــدگان مهاج ــر اس ــیایی ب ــه‬ ‫به ــای اس ــتان س ــفر می کنن ــد‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫تاال ‬ ‫میراث فرهنگ ــی ب ــرای بهره گی ــری بهت ــر‬ ‫از ای ــن ش ــاخه از گردش ــگری برنام هه ــای‬ ‫متنوع ــی دردسـ ـت اقدام دارد‪ .‬علی ا کب ــر‬ ‫پ ــا ک اضاف ــه ک ــرد‪ :‬در زم ــان حاض ــر یـــک‬ ‫دفت ــر گردش ــگری فع ــال در اس ــتان ب ــا‬ ‫نه ــای‬ ‫داراب ــودن مج ــوز رس ــمی دوربی ‬ ‫پیش ــرفته اق ــدام ب ــه برگ ــزاری توره ــای‬ ‫پرنده نگ ــری در کهگیلویه وبویراحم ــد‬ ‫می کن ــد‪ .‬وی تا کی ــد ک ــرد‪ :‬به منظ ــور‬ ‫معرف ــی ای ــن جذابی ــت دو دوره اموزش ــی‬ ‫ش ــاخه گردش ــگری پرنده نگ ــری درکن ــار‬ ‫به ــای اس ــتان برگزارشـــده‬ ‫یک ــی از تاال ‬ ‫و ق ــرار اس ــت ی ــک کارگاه توجیه ــی دیگ ــر‬ ‫نی ــز امس ــال برگ ــزار ش ــود‪ .‬ش ــرکت کنندگان‬ ‫دراین دور هه ــای اموزش ــی بااس ــتفاده از‬ ‫نه ــای تخصص ــی پرن ــدگان مهاج ــر‬ ‫دوربی ‬ ‫اس ــیایی را مش ــاهده می کنن ــد‪ .‬وی اف ــزود‪:‬‬ ‫کهگیلویه وبویراحم ــد‬ ‫میراث فرهنگ ــی‬ ‫ام ــاده پرداخ ــت تس ــهیالت ارزان قیم ــت‬ ‫ب ــرای راه ان ــدازی س ــایت های پرنده نگ ــری‬ ‫در کن ــار تاالب ه ــای اس ــتان اس ــت‪ .‬مع ــاون‬ ‫فن ــی اداره کل حفاظ ــت محی ــط زیس ــت‬ ‫کهگیلویه وبویراحم ــد نی ــز در این خص ــوص‬ ‫تا کی ــد ک ــرد‪ :‬ب ــرم ال ــوان و دریاچ ــه م ــور‬ ‫زرد زیالی ــی ای ــن اس ــتان در فهرس ــت اث ــار‬ ‫مل ــی کش ــور به ثب ــت رس ــیده و مس ــتندات‬ ‫به ــا در‬ ‫مورد نی ــاز ثب ــت ای ــن تاال ‬ ‫کنوانســیون رامســر پــس از انجــام مطالعــات‬ ‫کارشناس ــی ب ــه س ــازمان محی ــط زیس ــت‬ ‫کشــور ارســال شــده و قــرار اســت دربــاره ثبــت‬ ‫بین الملل ــی ان ــان تصمیم گی ــری ش ــود ک ــه‬ ‫تحق ــق این ام ــر ب ــه ایج ــاد زیرس ــاخت های‬ ‫به ــای اس ــتان کم ــک‬ ‫پرنده نگ ــری در تاال ‬ ‫مــی کنــد‪ .‬کنوانســیون رامســر یــک معاهــده‬ ‫یس ــت ک ــه دوم فوری ــه س ــال ‪۱۹۷۱‬‬ ‫بین الملل ‬ ‫میــادی در شــهر رامســر بــه تصویــب رســید‪،‬‬ ‫بهـــای‬ ‫ای ــن کنوانس ــیون مرب ــوط ب ــه تاال ‬ ‫به ــای‬ ‫مه ــم بین الملل ــی به وی ــژه تاال ‬ ‫یســت کــه در ابتــدا بــا‬ ‫زیســتگاه پرنــدگان ابز ‬ ‫حض ــور نماین ــدگان ‪ ۱۸‬کش ــور ش ــکل گرف ــت‬ ‫و ا کن ــون ‪ ۱۷۱‬کش ــور عض ــو ان هس ــتند‪ .‬وی‬ ‫گف ــت‪ :‬درص ــورت ثب ــت این مناط ــق در‬ ‫کنوانس ــیون رامس ــر ام ــکان اختص ــاص‬ ‫اعتبــار بــرای ایجــاد زیرســاخت ها و صیانــت‬ ‫یش ــود ک ــه‬ ‫به ــا در اس ــتان فراه ــم م ‬ ‫تاال ‬ ‫یک ــی از ای ــن امکان ــات تامی ــن زیرس ــاخت ها‬ ‫یس ــت‪ .‬مع ــاون‬ ‫و تجهی ــزات پرنده نگر ‬ ‫فن ــی اداره کل حفاظ ــت محی ــط زیس ــت‬ ‫کهگیلویه وبویراحم ــد تا کی ــد ک ــرد‪:‬‬ ‫به ــا و‬ ‫پیش ــگیری از الودگ ــی مناب ــع اب تاال ‬ ‫حفاظ ــت از گون هه ــای جان ــوری و گیاه ــی از‬ ‫دیگ ــر مزای ــای این اق ــدام اس ــت‪.‬‬ ‫ظرفیت هایپرنده نگری‬ ‫یک ــه پرنده نگ ــری به عن ــوان یک ــی‬ ‫درحال ‬ ‫از ش ــاخه های ج ــذاب گردش ــگری در‬ ‫س ــال های اخی ــر موردتوج ــه بس ــیاری از‬ ‫کش ــورهای دارای ظرفی ــت ب ــوده و س ــود‬ ‫قابل توجه ــی ب ــه صنع ــت توریس ــم ان ــان‬ ‫تزری ــق می کن ــد‪ ،‬کهگیلویه وبویراحم ــد‬ ‫ته ــای طبیع ــی‬ ‫نی ــز ب ــا داش ــتن ظرفی ‬ ‫ش ــرایط رون ــق پرنده نگ ــری را دارد و فرص ــت‬ ‫خوب ــی ب ــرای مش ــارکت س ــرمایه گذاران‬ ‫بخ ــش خصوص ــی فراه ــم ش ــده ت ــا ضم ــن‬ ‫ثروت افرین ــی ب ــه اش ــتغال زایی نی ــز کم ــک‬ ‫کننــد‪ .‬وجــود ‪ 1400‬کیلومتــر ســاحل رودخانــه‬ ‫در مناط ــق گرمس ــیری و سردس ــیری‬ ‫کهگیلویه وبویراحم ــد و اخت ــاف دم ــای‬ ‫‪ ۲۰‬ت ــا ‪ ۳۰‬درج هس ــانتی گراد زمین ــه ب ــرای‬ ‫رون ــق پرنده نگ ــری در گون هه ــای مختل ــف‬ ‫اب ــزی و کن ــار اب ــزی در کهگیلویه وبویراحم ــد‬ ‫فراه ــم ک ــرده اس ــت‪ .‬دریاچ ــه ب ــرم ال ــوان‬ ‫یک ــی از مناط ــق مس ــتعد پرنده نگ ــری در‬ ‫کهگیلویه وبویراحم ــد اس ــت ک ــه ‪ ۱۵‬هکت ــار‬ ‫مس ــاحت دارد و حداق ــل عم ــق اب ای ــن‬ ‫ت ــاالب ‪ ۱۲‬مت ــر و حدا کث ــر عم ــق ان ‪ ۳۰‬مت ــر‬ ‫اس ــت‪ ،‬ای ــن دریاچ ــه در ‪ ۴۰‬کیلومت ــری ش ــهر‬ ‫لیــکک‪ ،‬مرکــز شهرســتان بهمئــی‪ ،‬دهســتان‬ ‫سراس ــیاب یوس ــفی و ‪ ۸۰‬کیلومت ــری ش ــمال‬ ‫غربــی دهدشــت مرکــز شهرســتان کهگیلویــه‬ ‫ق ــرار دارد‪ .‬دریاچ ـ ٔـه م ــور زرد زیالی ــی یک ــی‬ ‫ته ــای پرنده نگ ــری در‬ ‫دیگ ــر از ظرفی ‬ ‫اس ــتان اس ــت ک ــه در ارتف ــاع ‪2180‬مت ــر از‬ ‫ســطح دریــا قــرار داشــته و بیــش از ‪ ۳۵‬هکتــار‬ ‫مس ــاحت دارد‪ ،‬حدا کث ــر و متوس ــط عم ــق‬ ‫اب دریاچ ــه مذک ــور به ترتی ــب ‪14.8‬مت ــر‬ ‫اس ــت‪ .‬ای ــن دریاچ ــه در جن ــوب ل ــردگان‪،‬‬ ‫ نزدی ــک م ــرز اس ــتان خوزس ــتان و درح ــدود‬ ‫‪ ۱۸۰‬کیلومت ــری ش ــمال غرب ــی یاس ــوج واق ــع‬ ‫ش ــده اس ــت‪ .‬س ــد ش ــاه قاس ــم یک ــی از‬ ‫س ــدهای اس ــتان کهگیلویه وبویراحم ــد و‬ ‫از ن ــوع خا ک ــی و س ــرریز ان از ن ــوع نیلوف ــری‬ ‫ب ــا ارتف ــاع ‪ ۴۷‬مت ــر از پ ــی و ط ــول ت ــاج ان‬ ‫‪ ۲۲۰‬متــر کــه به گفتــه کارشناســان از مناطــق‬ ‫مس ــتعد پرنده نگ ــری اس ــتان ب هش ــمار‬ ‫می ای ــد‪ ،‬حج ــم مخ ــزن ای ــن س ــد ک ــه ب هن ــام‬ ‫یک ــی از ام ــام زادگان حوم ــه ش ــهر یاس ــوج‬ ‫نا مگ ــذاری ش ــده‪ ،‬نه میلیون مترمکع ــب‬ ‫اس ــت‪ .‬دریاچ ــه زیب ــای ک ــوه گل ک ــه ح ــدود‬ ‫نی ــم هکت ــار مس ــاحت و ‪ ۱۵‬مت ــر عم ــق دارد‬ ‫از دیگ ــر مناط ــق مس ــتعد پرنده نگ ــری در‬ ‫کهگیلویه وبویراحم ــد اس ــت‪ .‬تن ــگ ک ــوه‬ ‫گل ک ــه ازنظ ــر پوش ــش گیاه ــی و جان ــوری‬ ‫غنی تری ــن منطق ـ ه دن ــای ش ــرقی محس ــوب‬ ‫یت ــوان پرن ــدگان مهاج ــری‬ ‫یش ــود و م ‬ ‫م ‬ ‫همچ ــون مرغاب ــی‪ ،‬اردک کل هس ــبز‪ ،‬درن ــا‪،‬‬ ‫کل ــک‪ ،‬حواصی ــل‪ ،‬چنگ ــر‪ ،‬خ ــروس کول ــی‬ ‫ل ‬ ‫و پرندگان ــی بوم ــی دیگ ــر را در اط ــراف ان‬ ‫ب ــه تماش ــا نشس ــت‪ .‬ب ــرای دسترس ــی ب ــه‬ ‫این منطقــه بایــد ابتــدا بــه شــهر یاســوج مرکــز‬ ‫اس ــتان چهارفص ــل کهگیلویه وبویراحم ــد‬ ‫یک ــردن مس ــافتی‬ ‫س ــفر ک ــرد و پ ــس از ط ‬ ‫ح ــدود ‪ ۳۵‬کیلومت ــر ب هط ــرف ش ــمال غرب ــی‬ ‫یس ــخت رس ــید‪،‬‬ ‫نش ــهر‪ ،‬ب ــه ش ــهر س ‬ ‫ای ‬ ‫یس ــخت بع ــد از ح ــدود‬ ‫ب ــا گ ــذر از ش ــهر س ‬ ‫شــش کیلومتر ب ــه طبیع ــت زیب ــای منطق ــه‬ ‫ک ــوه گل می رس ــید‪.‬‬ ‫اغاز مهاجرت پرندگان اسیایی‬ ‫مع ــاون فن ــی اداره کل حفاظ ــت محی ــط‬ ‫زیس ــت کهگیلویه وبویراحم ــد گف ــت‪:‬‬ ‫مهاج ــرت پرن ــدگان اب ــزی و کن ــار اب ــزی از‬ ‫مناط ــق سردس ــیری اس ــیا و ش ــمال کش ــور‬ ‫در کن ــار مناب ــع اب ــی مناط ــق سردس ــیری‬ ‫این اس ــتان اغ ــاز ش ــده اس ــت‪ .‬جمش ــید‬ ‫یپ ــور بااش ــاره به اینکه مهاج ــرت‬ ‫عبد ‬ ‫پرن ــدگان اس ــیایی در مناط ــق ش ــمالی‬ ‫کهگیلویه وبویراحم ــد ش ــروع ش ــده اف ــزود‪:‬‬ ‫نم ــاه در مناط ــق‬ ‫ای ــن پرن ــدگان ت ــا ابا ‬ ‫سردس ــیری اس ــتان باق ــی می مانن ــد و‬ ‫پــس ازان ب ــه مناط ــق گرمس ــیری مهاج ــرت‬ ‫می کنن ــد‪ .‬وی بی ــان ک ــرد‪ :‬پرن ــدگان مهاج ــر‬ ‫لهــا‪،‬‬ ‫تهــا‪ ،‬حواصی ‬ ‫اســیایی از گرو ههــای ا گر ‬ ‫نه ــا و کش ــیم ها هس ــتند‬ ‫که ــا‪ ،‬با کال ‬ ‫ارد ‬ ‫ک ــه باتوج هب ــه ش ــرایط توپوگراف ــی‪ ،‬اقلیم ــی‬ ‫و وج ــود زیس ــتگاه های مناس ــب‪ ،‬هرس ــاله‬ ‫ابگیره ــای کهگیلویه وبویراحم ــد را ب ــرای‬ ‫زمس ــتان گذران ــی انتخ ــاب می کنن ــد‪ .‬وی‬ ‫بی ــان ک ــرد‪ :‬رودخان هه ــای بش ــار‪ ،‬م ــارون‪،‬‬ ‫زه ــره‪ ،‬تن ــگ س ــرخ‪ ،‬کبکی ــان‪ ،‬خرس ــان‪،‬‬ ‫ش ــاه به ــرام و س ــدهای م ــارون‪ ،‬کوث ــر‪ ،‬ش ــاه‬ ‫به ــای ب ــرم ال ــوان و م ــورد زرد‬ ‫قاس ــم‪ ،‬تاال ‬ ‫زیالی ــی ازجمل ــه مکان های ــی هس ــتند ک ــه‬ ‫هم هس ــاله از اواس ــط ش ــهریور ت ــا اواخ ــر‬ ‫زمســتان میزبــان پرنــدگان مهاجــر اســیایی‬ ‫هســتند‪ .‬پرنــدگان مهاجــر اســیایی مهمــان‬ ‫در ابگیره ــای اس ــتان از گون هه ــای ان ــواع‬ ‫کل ــک‪ ،‬حواصی ــل خا کس ــتری و س ــفید‬ ‫ل ‬ ‫و مرغاب ــی س ــار‪ ،‬چنگ ــر‪ ،‬کا کان ــی‪ ،‬پرس ــتوی‬ ‫دریای ــی‪ ،‬گیالنش ــاه و بال ــکان هس ــتند‪.‬‬ ‫به گفت ــه کارشناس ــان؛ ‪ ۷۰‬درص ــد از پرن ــدگان‬ ‫مهاجرت کنن ــده ب ــه کهگیلویه وبویراحم ــد‬ ‫اب ــزی و ‪ ۳۰‬در ص ــد نی ــز کن ــار اب ــزی هس ــتند‪.‬‬ ‫یپ ــور بااش ــاره به ش ــیوع انفوالن ــزای‬ ‫عبد ‬ ‫قح ــاد پرن ــدگان و ام ــکان انتق ــال ان ب ــه‬ ‫فو ‬ ‫انس ــان ها از طبیع ــت دوس ــتان و جوام ــع‬ ‫محل ــی میزب ــان پرن ــدگان مهاج ــر خواس ــت‬ ‫درص ــورت مش ــاهده الش ــه پرن ــدگان ب ــدون‬ ‫دسـ ـت زدن ب ــه ان ــان مرات ــب را ب ــه محی ــط‬ ‫زیس ــت اط ــاع دهن ــد ت ــا محیط بان ــان‬ ‫ب ــا رعای ــت موازی ــن بهداش ــتی نس ــبت ب ــه‬ ‫معدو مس ــازی و دف ــن ان اق ــدام کنن ــد‪/.‬‬ ‫فرزان ــه ش ــریفی؛ ایرن ــا‬ ‫معاون حمل ونقل مازندران تاکید کرد؛‬ ‫بهره گیری از تمام ظرفیت ناوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫جهت خدمات مطلوب تر به زائران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫معـاون حمل ونقـل اداره کل راهـداری و‬ ‫حمل ونقـل جـاده ای مازنـدران گفـت‪ :‬از‬ ‫تمـام ظرفیـت نـاوگان بخـش حمل ونقـل‬ ‫مسـافر اسـتان بـرای ارائـه خدمـات‬ ‫بتـر بـه زائران اربعین بهره گیری شـده‬ ‫ مطلو ‬ ‫اسـت‪ .‬ابوالفضـل صفـری گفـت‪ :‬به منظـور‬ ‫هم اندیشـی و هماهنگـی الزم اعـزام زائریـن‬ ‫حـرم اباعبداهلل الحسـین ؟ع؟ جلسـات‬ ‫متعـددی بـا حضـور مسـئولین راهـداری‬ ‫و حمل ونقـل جـاده ای‪ ،‬اسـتانداری‪،‬‬ ‫یهـا‪ ،‬پلیـس راهـور‪ ،‬پلیـس راه‪،‬‬ ‫فرماندار ‬ ‫شـرکت پخـش فراورد ههـای نفتـی‪ ،‬راه اهـن‪،‬‬ ‫هواپیمایـی و دسـتگاه های ذی ربـط و‬ ‫نهـای صنفـی تحت پوشـش و‬ ‫نیـز انجم ‬ ‫شـرکت های بین المللـی در محـل اداره کل‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬صفـری بابیان اینکـه باتوج هبـه‬ ‫تجربیـات قبـل و برنامه ریـزی مناسـب بایـد‬ ‫ایمنـی و مطلوبیـت سـفر را افزایـش دهیـم تا‬ ‫کوچک تریـن مشـکل بـرای زائـران به وجـود‬ ‫نهـای‬ ‫نیایـد خاطرنشـان کـرد‪ :‬انجم ‬ ‫صنفـی حمل ونقـل مسـافر اسـتان بـرای‬ ‫نقل وانتقـال زائـران در اربعیـن سـرور و سـاالر‬ ‫شـهیدان بـا تمـام امکانـات و تجهیـزات‬ ‫اعلام امادگـی نمودنـد‪ .‬وی از اقدامـات‬ ‫نهـا و شـرکت های مسـافربری اسـتان‬ ‫انجم ‬ ‫را فراهم نمـودن شـرایط الزم بـرای امـوزش‬ ‫راننـدگان اتوبـوس توسـط پلیـس راه اسـتان‬ ‫دربـاره نحـوه حرکـت‪ ،‬رعایـت سـرعت‪،‬‬ ‫رعایـت قوانیـن و مقـررات رانندگـی در‬ ‫هنـگام بارندگـی‪ ،‬اسـتفاده از راننـدگان‬ ‫سهـای‬ ‫باتجربـه و مجـرب‪ ،‬اسـتفاده از اتوبو ‬ ‫با کیفیـت‪ ،‬حضـور مدیران فنی شـرکت های‬ ‫مسـافربری قبـل از حرکـت وسـایل نقلیه در‬ ‫محـل‪ ،‬لغـو کلیـه سـرویس های دربسـتی در‬ ‫افزایـش سـرویس های اعـزام انتقـال و ‪ ...‬بـه‬ ‫مـرز مهـران ذکـر کـرد‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه‬ ‫از ابتـدای اغـاز طـرح اعـزام زائـران اربعیـن‬ ‫تا کنـون بال غبـر ‪ 450‬سـرویس اتوبـوس و‬ ‫‪10‬هـزار زائـر از پایانـه اسـتان بـه‬ ‫بیـش از ‬ ‫مـرز مهـران اعـزام شـده اند‪ ،‬گفـت‪ :‬بخـش‬ ‫حمل ونقـل راهـداری بـا تمـام ظرفیـت‬ ‫نـاوگان اتوبوسـی درراسـتای خدمت رسـانی‬ ‫بـه زائـران گام برداشـته اسـت‪ .‬مهنـدس‬ ‫صفـری بـا یـاداوری اینکـه زائـران اربعیـن‬ ‫ً‬ ‫حتمـا بایـد بلیـت خـود را از شـرکت های‬ ‫حمل ونقـل و نـه طـی ارتبـاط و قـرارداد بـا‬ ‫راننـدگان و مالـکان تهیـه نماینـد‪ .‬وی بیـان‬ ‫کـرد‪ :‬سـفر بـا خـودروی شـخصی از حجـم‬ ‫تقاضـا بـرای سـفر بـا نـاوگان حمل ونقـل‬ ‫یشـود بخش‬ ‫عمومـی کـم می کند و باعث م ‬ ‫حمل ونقـل عمومـی بتوانـد بـه زائرانـی کـه‬ ‫امـکان سـفر بـا خـودروی شـخصی را ندارنـد‬ ‫خدمـات بهتـری ارائـه دهـد‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫اهمیـت را ههـای اسـتان در سـفرهای ایـام‬ ‫اربعیـن بـر تامیـن ایمنـی در محورهـای‬ ‫مواصالتـی تحت پوشـش تا کیـد کـرد و‬ ‫افـزود‪ :‬از مدت هاقبـل از شـروع سـفرهای‬ ‫اربعیـن ارتقـای ایمنـی در را ههـای اسـتان در‬ ‫دسـتورکار قـرار گرفـت‪ .‬وی درپایان بر کسـب‬ ‫اطالعـات کافـی از اخریـن وضعیـت ترافیکی‬ ‫و جـوی را ههـا قبـل سـفر تا کیـد کـرد و افـزود‪:‬‬ ‫ً‬ ‫زائریـن و کاربـران جـاده ای حتمـا قبـل از‬ ‫اقدام به سـفر ازطریق سـامانه های مختلف‬ ‫‪ ۱۴۱‬اطالعـات کامـل از مسـیر موردنظـر را‬ ‫کسـب و سـپس اقـدام بـه سـفر کننـد‪.‬‬ ‫دبیـر کمیتـه پشـتیبانی سـتاد اربعین شهرسـتان ری گفـت‪ ۱۰ :‬هزارنفر امنیت‬ ‫مراسـم پیـاده روی جامانـدگان اربعیـن حسـینی را در مسـیرهای منتهـی بـه‬ ‫حرم عبدالعظیم ؟ع؟ تامین می کنند‪ .‬حسـین شریف دوسـت افزود‪ :‬بخشـی‬ ‫از برگـزاری قابل قبـول مراسـم پیـاده روی جامانـدگان اربعیـن تامیـن امنیـت‬ ‫شهـای مختلـف اسـت‪ .‬نیروهـای پشـتیبانی و امنیتـی مسـئولیت‬ ‫ان در بخ ‬ ‫سـنگینی برعهـده دارنـد و بایـد خدمـات موردنیـاز انـان ماننـد تغذیـه و اب‬ ‫اشـامیدنی تامیـن شـود‪ .‬تامیـن ایـن خدمـات پشـتیبانی بـرای ‪ ۱۰‬هزارنفـر‬ ‫یسـت کـه در بودج ههـای دولتی به علت ماهیت‬ ‫نیازمنـد اعتبـار قابل توجه ‬ ‫یبـودن مراسـم بـرای ان اعتبـاری پیش بینـی نشـده اسـت‪ .‬معـاون‬ ‫مردم ‬ ‫برنامه ریـزی فرمانـدار ویـژه ری گفـت‪ :‬بخشـی از اعتبـار موردنیـاز این بخـش‬ ‫تهـای مذهبـی تامیـن شـده اسـت‪ .‬این تعـداد‬ ‫از محـل خیـران و هیئ ‬ ‫نیروهـای پشـتیبانی و خدماتـی ازجملـه مامـوران نیـروی انتظامـی‪ ،‬سـپاه‪،‬‬ ‫بسـیج و هالل احمر از شـامگاه جمعه تا پایان مراسـم در چهار مسـیر منتهی‬ ‫بـه حـرم سـیدالکریم مسـتقر خواهنـد بـود‪ .‬شریف دوسـت بـه بحـث توزیـع‬ ‫بهـای عـزاداری در روز اربعیـن و مراسـم‬ ‫اقلام ضـروری میـان هیئـت و موک ‬ ‫پیـاده روی جامانـدگان اشـاره کـرد و از پیش بینـی توزیـع ‪ ۳۰‬تـن گوشـت قرمـز‬ ‫نهـا خبـر داد‪.‬‬ ‫منجمـد و بیـش از ‪ ۵۰‬تـن برنـج بـرای ا ‬ ‫پیام رئیس ستاد اربعین ری‬ ‫رئیـس سـتاد اربعیـن ری در پیامـی نوشـت‪:‬‬ ‫َا َّلس ُ َ َ َ َ َ‬ ‫اهَّلل‪ /‬خداونـد باردیگـر‬ ‫لام عل ْیـک یـا اباع ْب ِـد ِ‬ ‫بر ما منت نهاد و توفیق خدمت به دلدادگان‬ ‫سـرور و سـاالر شـهیدان را نصیـب مـا نمـود‪ .‬در‬ ‫ایامـی کـه سـعادت حضـور در مسـیر دلدادگـی‬ ‫کربلا‪ ،‬قسـمت مـا نشـد‪ ،‬می خواهیـم بـه کالم‬ ‫امـام معصـوم خـود اقتـدا نمـوده و بـه شـوق‬ ‫زیـارت امام حسـین علیه السلام به زیـارت حضرت عبدالعظیم الحسـنی ؟ع؟‬ ‫مشـرف شـده تـا مصـداق جملـه «کل یـوم عاشـورا و کل ارض کربلا» شـویم‪.‬‬ ‫امسـال عاشـقان و دلـدادگان حضـرت عشـق کـه توفیـق پیـاده روی در‬ ‫ً‬ ‫طریق الجنه نصیب ان ها نشـد‪ ،‬مطمئنا با حضور خود در مسـیر پیاده روی‬ ‫ب هسـمت حـرم عبدالعظیـم؟ع؟ بـا امـام خـود تجدیـد بیعـت می نماینـد‪.‬‬ ‫یسـت؛ ایـن حضـور میلیونـی جـز بـا کمـک و همیـاری مـردم عزیـز‪،‬‬ ‫بدیه ‬ ‫به نحواحسـن انجـام نخواهـد شـد؛ لـذا از همـه گرو ههـای مردمـی‪ ،‬خیـران‬ ‫تهـای مذهبـی دعـوت می نماییـم تـا بـا حضـور خـود در کنـار سـتاد‬ ‫و هیئ ‬ ‫اربعین حسـینی شهرسـتان ری‪ ،‬خدمت رسـان زائران عزیز و محترم باشـند‪.‬‬ ‫ارادتمنـد؛ حمیـد زمانـی‪.‬‬ ‫«سر در مقدس» منتشر شد‬ ‫کتـاب «سـر در مقـدس» بازخوانـی و‬ ‫تحلیلکتیبهسلجوقیحرمحضرت‬ ‫عبدالعظیـم ؟ع؟ به نویسـندگی‬ ‫محمدمهـدی محمـدی عراقـی‬ ‫و محمدمهـدی امینـی قمـی و بـا‬ ‫مقدمه شهرام یوسفی فر با حمایت‬ ‫سـتاد گردشـگری شـهرداری تهـران‬ ‫توسـط انتشـارات فرسـنگ منتشـر و دراختیـار عالقه منـدان قـرار گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫دربـاره ایـن کتـاب امـده‪« :‬یکـی از این بزرگان حضرت عبدالعظیم حسـنی ؟ع؟‬ ‫مدفـون در شـهرری موردتوجـه تمـام مسـلمین ایـران و حتـی جهان هسـتند‪.‬‬ ‫بـارگاه ایشـان پـس از ارتحـال ان حضـرت‪ ،‬یعنـی اواخـر قـرن دوم هجـری به مرور‬ ‫گسـترش پیدا می کند و در دوره های ال بویه‪ ،‬علویان طبرسـتان‪ ،‬سـلجوقیان‪،‬‬ ‫ایلخانان ‪ ...‬تا دوران معاصر الحاقاتی به این بنا اضافه شد‪ .‬یکی از قدیمی ترین‬ ‫شهـای حـرم حضـرت عبدالعظیـم ؟ع؟ سـردر ورودی اصلـی ان اسـت که‬ ‫بخ ‬ ‫مربوط به دوران سلجوقی و از اهمیت بسزایی برخوردار است‪ .‬پژوهش فعلی‬ ‫یپـردازد»‪ .‬مـروری‬ ‫نشـناختی‪ ،‬تاریخی این سـردر م ‬ ‫بـه بررسـی معماری‪ ،‬باستا ‬ ‫بـر تعمیـرات و مرمـت ورودی اصلـی بنـای حضـرت عبدالعظیـم ؟ع؟‪ ،‬توصیـف‬ ‫معماری سر در ورودی دوره سلجوقی‪ ،‬مروری بر زندگی مجدالملک؛ بانی قبه‬ ‫حرم‪ ،‬کتیبه سلجوقی سر در اصلی و خوانش های ارائه شده‪ ،‬کتیبه های خط‬ ‫ثلث لچکی‪ ،‬نوع و فرم کتیبه ازلحاظ تخصصی و تکنیکی‪ ،‬تاریخ کتابت کتیبه‬ ‫حشـده در کتاب «سـر در مقدس» اسـت‪.‬‬ ‫و سـاخت بنـای قبـه از مباحـث مطر ‬ ‫ایـن کتـاب بـه مرحـوم اسـتاد عبـداهلل قوچانی کـه دقـت و قـدرت او در خوانش‬ ‫کتیب ههـای اسلامی یگانـه بـود‪ ،‬تقدیـم شـده اسـت‪ .‬کتاب «سـر در مقـدس» با‬ ‫هـدف معرفـی جاذب ههـای گردشـگری مذهبـی تهـران در ‪ ۹۶‬صفحـه مصـور‬ ‫(بخشـی رنگـی) تدویـن و منتشـر شـده اسـت‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان ری خبر داد؛‬ ‫دستگیری قاچاقچی عتیقه های‪ ۳۰۰۰‬ساله‬ ‫ِ‬ ‫فرمانـده انتظامـی ری گفـت‪ :‬قاچاقچـی‬ ‫‪ ۱۵‬قلـم عتیقه ‪3000‬سـاله دسـتگیر شـد‪.‬‬ ‫سـرهنگ دوسـتعلی جلیلیـان اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬در پـی رصدهـای اطالعاتـی‬ ‫یبـر حمـل عتیقـه بـا‬ ‫و پلیسـی مبن ‬ ‫یک دسـتگاه خـودرو پرایـد مشـکی‪،‬‬ ‫موضـوع در دسـتورکار مامـوران کالنتـری‬ ‫حـرم حضـرت عبدالعظیـم ؟ع؟ قـرار گرفـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬عوامـل کالنتـری در پـی‬ ‫گشـت زنی های هدفمنـد خـودرو موردنظـر را در محـدوده روسـتای گلحصـار‬ ‫مشـاهده می کننـد کـه متهـم به محـض رویـت مامـوران از صحنـه متـواری و‬ ‫عملیـات تعقیب وگریـز اغـاز شـد‪ .‬سـرهنگ جلیلیـان ادامـه داد‪ :‬پـس از طـی‬ ‫مسـافتی تعقیب وگریـز و اجـرای طـرح مهـار خـودرو متوقـف و راننـده دسـتگیر‬ ‫شـد کـه در بازدیـد از خـودرو از داخـل یـک گونـی سـفید حـاوی ‪ ۱۵‬قلـم اشـیای‬ ‫‪۳‬سـال کشـف و متهم همـراه اقالم مکشـوفه برای بررسـی‬ ‫عتیقـه بـا قدمـت ‪ ۰۰۰‬‬ ‫بیشـتر به کالنتری انتقال داده شـد‪ .‬فرمانده انتظامی شـهرری گفت‪ :‬با حضور‬ ‫فشـده تاییـد و بـا‬ ‫نماینـدگان اداره میراث فرهنگـی‪ ،‬قدمـت عتیق ههـای کش ‬ ‫تکمیل تحقیقات مقدماتی متهم دراختیار مرجع قضائی قرار گرفت و کشف‬ ‫جزئیـات پرونـده کمـاکان ادامـه دارد‪.‬‬ ‫اعالم محدودیت ها و ممنوعیت های ترافیکی‬ ‫راهپیماییجاماندگاناربعین‬ ‫فرمانـده انتظامـی تهـران بـزرگ از اجـرای‬ ‫تهـا و‬ ‫تمهیـدات انتظامـی و محدودی ‬ ‫تهـای ترافیکـی بـرای برگـزاری‬ ‫ممنوعی ‬ ‫مراسـم راهپیمایـی جامانـدگان اربعیـن در‬ ‫پایتخـت خبـر داد‪ .‬سـردار حسـین رحیمـی‬ ‫گفـت‪ :‬در روز اربعیـن؛ راهپیمایـی جامانـدگان‬ ‫اربعیـن از میـدان امام حسـین؟ع؟ تـا حـرم‬ ‫یشـود‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫حضـرت عبدالعظیـم حسـنی ؟ع؟ در شـهرری برگـزار م ‬ ‫راهپیمایی کننـدگان از پنـج مسـیر اصلـی میـدان امام حسـین؟ع؟‪ ،‬میـدان‬ ‫جمهـوری‪ ،‬میـدان امامـزاده حسـن‪ ،‬مسـیر باقر شـهر بـه حـرم و جـاده‬ ‫ورامیـن ب هسـمت حـرم راهـی شـده و در خیابـان فدائیـان اسلام کـه مسـیر‬ ‫یشـود‪ ،‬بـه یکدیگـر پیوسـته و راهـی اسـتان‬ ‫اصلـی راهپیمایـی محسـوب م ‬ ‫یشـوند‪ .‬سـردار رحیمـی خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫حضـرت عبدالعظیـم؟ع؟ م ‬ ‫بسـازی مسـیرهای راهپیمایی‪ ،‬از سـاعت‬ ‫درراسـتای تامین امنیت و مناس ‬ ‫تهـای‬ ‫‪ ۱۲‬جمع هشـب تمـام مسـیرهای راهپیمایـی پا کسـازی و محدودی ‬ ‫یسـت؛ بال غبـر ‪ ۱۵‬هزار نیروی پلیـس و ‪۵۰۰‬‬ ‫ترافیکـی اعمال خواهد شـد‪ .‬گفتن ‬ ‫نیروی گشـت برای ایجاد نظم و امنیت این مراسـم پیش بینی شـده اسـت‪.‬‬ ‫بازدیدمسئولیناز مشکالتپروژهبیمارستانخیریهالهام‬ ‫ب هگـزارش روابـط عمومـی شـهرداری کهریـزک؛ دکتـر علـی یزدیخـواه؛ نماینده‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی به همـراه دکتـر حسـین قناعتـی؛ رئیـس دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی تهـران‪ ،‬بخشـدار و شـهردار کهریـزک و هیئـت امنـاء از رونـد‬ ‫سـاخت بیمارسـتان خیریـه الهـام بازدیـد کردنـد‪.‬‬ صفحه 6 ‫مازندران‬ ‫شهرستان‬ ‫چهارشنبه ‪ 23‬شهریور ‪ 1401‬شماره‪2593‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫ازسوی استاندار مازندران صورت گرفت؛‬ ‫شـورای اداری اسـتان بـا حضـور اسـتاندار‪ ،‬معاونیـن اسـتاندار‪ ،‬مدیـرکل‬ ‫بهزیسـتی مازنـدران و مدیـران دسـتگاه های اجرایـی در تنکابـن برگـزار شـد‪.‬‬ ‫دکتـر سـید محمـود حسـینی پور؛ اسـتاندار مازنـدران بابیان اینکـه جهـادی‬ ‫کـه مقـام معظـم رهبـری مدنظرشـان اسـت یعنـی اینکـه درشـرایطی که کشـور‬ ‫درحال جنـگ تمام عیـار اقتصـادی بـا دشـمنان اسـت مدیـران تـا پاسـی از‬ ‫تهـا خالص ها‬ ‫شـب مشـغول خدمت رسـانی بـه مـردم بـوده؛ ب هشـرطی که نی ‬ ‫باشـد‪ ،‬گفت‪ :‬حسـب شـاخص هایی که رهبری فرمودند مهم ترین شـاخص‬ ‫یبـودن و حضـور میدانـی در صحنـه اسـت لـذا دراین مقطـع‬ ‫دولـت مردم ‬ ‫حسـاس همـه مدیـران به عنـوان افسـران جنـگ نـرم بـه دشـمن اثبـات‬ ‫مهـا بی اثـر اسـت گرچـه سـربازان دیپلماسـی کشـور فعالیت های‬ ‫کردنـد تحری ‬ ‫خـود را انجـام می دهنـد‪ .‬وی از کارکنـان بهزیسـتی اسـتان تشـکر و قدردانـی‬ ‫کـرد و افـزود‪ :‬همـکاران خوبـم در بهزیسـتی مازنـدران در اقدامـی جهـادی بـا‬ ‫حضـور در روسـتاهای کم برخـوردار و محـروم سراسـر اسـتان ماننـد اشـکور‪،‬‬ ‫هزارجریـب‪ ،‬چهاردانگـه و ‪ ...‬بـه مـردم خدمت رسـانی می کنند‪ .‬دراین جلسـه‬ ‫دکتـر بریمانـی؛ مدیـرکل بهزیسـتی مازنـدران گزارشـی از مسـائل و مشـکالت‬ ‫سـه روسـتای کتـرا‪ ،‬مازندران محلـه و سـربود از بخـش نشـتا (دهسـتان کتـرا)‬ ‫کـه به عنـوان نماینـده تام االختیـار اسـتاندار انجا حضـور یافته بـود‪ ،‬ارائه کرد‪.‬‬ ‫با صدور لوحی ازسوی فرماندار صورت گرفت؛‬ ‫انتخاب رئیس راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫شهرستان ساری به عنوان مدیر نمونه‬ ‫فرمانـدار شهرسـتان سـاری بـا ارسـال‬ ‫تقدیرنامـه ای از مسـئول و کارکنـان راهـداری و‬ ‫حمل ونقـل جـاده ای این شهرسـتان قدردانی‬ ‫کـرده و رئیـس این دسـتگاه را به عنـوان مدیـر‬ ‫نمونـه شهرسـتان در هفتـه دولـت انتخـاب‬ ‫نمـود‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی اداره کل‬ ‫راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان‬ ‫مازندران؛ محمدعلی نوبخت؛ فرماندار شهرستان ساری از کارکنان راهداری و‬ ‫حمل ونقـل جاده ای این شهرسـتان به منظور زحمات و تلاش مضاعف برای‬ ‫بهسازی و حفظ و نگهداری محورهای ارتباطی ساری با ارسال تقدیرنامه ای‬ ‫قدردانـی و مهنـدس علـی صادقـی؛ رئیـس این دسـتگاه را به عنـوان مدیـر‬ ‫یسـت؛ اداره‬ ‫برتـر شهرسـتان در گرامیداشـت هفتـه دولـت انتخـاب کـرد‪ .‬گفتن ‬ ‫راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای شهرسـتان سـاری عالو هبـر نظـارت مسـتمر‬ ‫در حـوزه حمل ونقـل مسـئولیت حفـظ و نگهـداری ‪ 1457‬کیلومتـر راه ارتباطی‬ ‫این شهرسـتان را اعـم از اصلـی‪ ،‬فرعـی و روسـتایی برعهـده دارد‪.‬‬ ‫انتصاب رئیس جدید اداره توسعه منابع انسانی‬ ‫و پشتیبانی اداره کل بنادرودریانوردی امیراباد‬ ‫طی حکمی ازسوی مدیرکل بنادرودریانوردی‬ ‫امیرابـاد‪ ،‬سـید علـی جعفـری به عنـوان رئیـس‬ ‫جدید اداره توسـعه منابع انسـانی و پشتیبانی‬ ‫ایـن اداره کل منصـوب شـد‪ .‬محمدعلـی‬ ‫لسـعیدی پور در حکمـی سـید علـی‬ ‫اص ‬ ‫جعفری را به ریاست اداره توسعه منابع انسانی‬ ‫و پشـتیبانی اداره کل بنـدر امیرابـاد منصـوب‬ ‫لسـعیدی پور امده اسـت‪« :‬باتوجه به پیشـنهاد‬ ‫کرد‪ .‬در حکم محمدعلی اص ‬ ‫معاونـت برنامه ریـزی و توسـعه منابـع و به موجـب ایـن ابلاغ به عنـوان رئیـس‬ ‫توسـعه منابـع انسـانی و پشـتیبانی منصـوب تـا تحت نظـر مسـئولین ذی ربـط‬ ‫نسبت به انجام امور محوله وفق مقررات اقدام نمایید‪ .‬امیداست که با تعامل‬ ‫ن اداره کل باشـید»‪.‬‬ ‫مطلـوب‪ ،‬منشـا خدمـات ارزنـده بـرای رونـق و اعتلای ایـ ‬ ‫سید علی جعفری دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیرت دولتی و پیش ازاین‬ ‫مسـئول کارگزینـی اداره کل بنـدر امیرابـاد بـوده اسـت‪.‬‬ ‫کرمان‬ ‫عفت فالح‬ ‫غیرقانونی بودنخریدوفروش امتیاز‬ ‫واحدهای طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫مدیـرکل اداره کل راه وشهرسـازی جنـوب کرمـان از غیرقانونی بـودن‬ ‫خریدوفـروش امتیـاز واحدهـای طـرح نهضـت ملـی مسـکن خبـر داد و‬ ‫گفـت‪ :‬خسـارت احتمالـی متوجـه خریـداران و فروشـندگان خواهـد بـود و‬ ‫ایـن اداره کل هیچ گونـه مسـئولیتی دراین خصـوص نخواهـد داشـت‪ .‬محمـد‬ ‫سـاردویی درتشـریح جزئیـات ایـن خبـر گفـت‪ :‬هرگونـه خریدوفـروش امتیـاز‬ ‫حهـای حمایتی تامین مسـکن وزارت‬ ‫طـرح نهضـت ملی مسـکن و سـایر طر ‬ ‫راه وشهرسـازی‪ ،‬توسـط افـراد و ازطرق مختلـف ممنـوع بـوده و می تواند منجر‬ ‫حهـا و پروژ ههـا شـود‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫تنـام اولیـه و حـذف از طر ‬ ‫بـه ابطـال ثب ‬ ‫طبـق دسـتورالعمل های ارسـالی ازسـوی راه وشهرسـازی هرگونـه خریـد یـا‬ ‫یسـت‪ .‬وی‬ ‫فـروش امتیـاز واحدهـای طـرح نهضـت ملـی مسـکن غیرقانون ‬ ‫باتا کیدبراینکـه اقـدام بـه خریدوفـروش ایـن واحدهـا ب هصـورت وکالتـی فاقـد‬ ‫یسـت افـزود‪ :‬درصـورت مشـاهده‪ ،‬این اقدام ضمـن لغو امتیاز‬ ‫وجاهـت قانون ‬ ‫متقاضیان‪ ،‬ازطریق مراجع قضائی با دفاتر ثبت اسناد و مشاورین امال ک که‬ ‫در این فعالیت مشارکت دارند طبق مقررات برخورد خواهد شد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫داشـتن برگـه تاییدیـه به هیچ وجـه به معنـای واجدشـرایط بودن متقاضـی و‬ ‫تحویـل واحـد بـه ایشـان نیسـت‪.‬‬ ‫مالکان و رانندگان ناوگان دیزلی‬ ‫دستگاه موقعیت یاب نصب کنند‬ ‫یهـای کشـور‪،‬‬ ‫باتوج هبـه دسـتورالعمل سـازمان شـهرداری ها و دهیار ‬ ‫یبـر تجهیـز نـاوگان حمل ونقـل بـار و مسـافر (نـاوگان دیزلـی) بـه سـامانه‬ ‫مبن ‬ ‫«سـیپاد»‪ ،‬مالـکان نـاوگان مذکـور‪ ،‬موظف انـد بامراجع هبـه درگاه اینترنتـی‬ ‫تنـام دسـتگاه موقعیت یاب‬ ‫سـیپاد به نشـانی ‪ www.sipaad.ir‬نسـبت بـه ثب ‬ ‫«سـیپاد» روی خـودروی فعـال خـود اقـدام کننـد‪ .‬ازاین به بعـد سـهمیه‬ ‫سـوخت طبـق پیمایـش بـه خودروهـای دارای سـامانه «سـیپاد» تعلـق‬ ‫خواهـد گرفـت و درصـورت عـدم نصـب دسـتگاه «سـیپاد»‪ ،‬کسـر سـهمیه‬ ‫سـوخت و دیگـر عواقـب ناشـی ازان‪ ،‬برعهـده مالـک خـودرو خواهـد بـود‪.‬‬ ‫اعزام تیم وا کنش سریع ابفای سیرجان به همدان‬ ‫برای اب رسانی سریع‬ ‫به منظـور امـداد و انتقـال اب از روسـتاهای انصارامـام ‪ ،‬گل تپـه‪ ،‬ده پیـاز و‬ ‫چاه کلـوت بـه شـهر همـدان تیـم وا کنـش سـریع ابفـای سـیرجان بـه ایـن‬ ‫اسـتان اعـزام شـد‪ .‬در پـی بـروز مشـکالتی در تامیـن اب شـهر همـدان‪ ،‬تیـم‬ ‫وا کنـش سـریع ابفـا سـیرجان بـا تجهیـزات کامل شـامل دسـتگاه جـوش پلی‬ ‫اتیلـن ‪ ،‬ژنراتـور مولد برق ‪ ،‬دسـتگاه برش لوله و ملزومات دیگر در نقـاط دارای‬ ‫مشـکل مسـتقر شـدند ‪ .‬بـا اسـتقرار نیروهـای عملیاتـی ابفـای سـیرجان در‬ ‫حومه شمالی شهر همدان عملیات لوله گذاری و اب رسانی به شبکه اصلی‬ ‫اب شـرب ‪ ،‬توسـط ایـن تیـم مجـرب اجـرا شـد‪.‬‬ ‫توسط نماینده بافت در مجلس مطرح شد؛‬ ‫ُ‬ ‫نماینـده مـردم بافـت‪ُ ،‬‬ ‫رابـر و ارزوئیـه در‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی گفـت‪ :‬معتقـدم‬ ‫ا گـر عشـایر حمایـت نشـوند به احتمال زیـاد‬ ‫انقـراض زندگـی عشـایری را در اینـده شـاهد‬ ‫خواهیـم بـود‪ .‬صمـداهلل محمـدی بااشـاره به‬ ‫کاهـش تعـداد عشـایر شهرسـتان های بافـت‬ ‫رابـر و ارزوئیـه طـی سـال های گذشـته افـزود‪:‬‬ ‫متاسفانه امروزه عشایر حمایت نمی شوند و در وضعیت خوبی قرار ندارند؛‬ ‫گرچـه اعتباراتـی کـه قـرار اسـت بـه حـوزه تامیـن نهاد ههـای دامـی اختصـاص‬ ‫یابد‪ ،‬می تواند کمک کننده باشـد‪ .‬عضو کمیسـیون اقتصادی مجلس اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬همـواره دلگـرم بـه عشـایرمان بودیـم و باتوج هبـه نـوع زندگـی ایـن‬ ‫لهـا‪ ،‬دولـت می توانـد بـرای حمایـت از‬ ‫قشـر مولـد و نگهبـان اراضـی و جنگ ‬ ‫انـان امتیازاتـی بـه ایـن قشـر بدهـد که انگیـزه ای برای مـردم ایجاد شـود تا به‬ ‫زندگی روستانشـینی و عشـایری گذشـته خود برگردند‪ .‬نماینده مردم بافت‪،‬‬ ‫رابـر و ارزوئیـه در مجلـس شـورای اسلامی گفـت‪ :‬متاسـفانه ا کنـون به نحـوی‬ ‫شـده کـه افتخـار برخـی افـراد ایـن شـده اسـت کـه فرزندشـان متولـد تهـران یا‬ ‫حتـی خار ج ازکشـور باشـد و این امـر نشـان می دهـد مـا بد حرکـت کرده ایم که‬ ‫ا گـر زمینـه ای فراهـم می کردیـم و امتیازاتـی می دادیـم‪ ،‬امـروز تعداد عشـایر ما‬ ‫بیشـتر بود‪.‬‬ ‫بیمارستان «الهام» کهریزک‬ ‫‪ ۳۵‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی تهــران گفــت‪:‬‬ ‫بیمارس ــتان تروم ــا ی ــا ح ــوادث در بخ ــش‬ ‫کهری ــزک ری ‪ ۳۵‬درص ــد پیش ــرفت فیزیک ــی‬ ‫دارد و تکمی ــل ان نیازمن ــد مش ــارکت دول ــت‬ ‫و خیــران بــرای تامین اعتبــار اســت‪ .‬حســین‬ ‫نپ ــروژه عمران ــی‬ ‫قناعت ــی در بازدی ــد از ای ‬ ‫اف ــزود‪ :‬ب ــرای تکمی ــل بیمارس ــتان بای ــد‬ ‫برنامه ری ــزی مناس ــبی انج ــام گی ــرد ت ــا بت ــوان‬ ‫مناب ــع و امکان ــات موردنی ــاز ان را پیش بین ــی‬ ‫ک ــرد‪ .‬در منطق ــه کهری ــزک چندی ــن اتوب ــان‬ ‫حادثه خی ــز عب ــور می کن ــد ک ــه ب ــرای کم ــک‬ ‫ب ــه حادثه دی ــدگان ای ــن س ــوانح‪ ،‬ض ــرورت‬ ‫وج ــود بیمارس ــتان تروم ــا ی ــا س ــوانح خ ــود را‬ ‫نش ــان می ده ــد‪ .‬قناعت ــی اظه ــار داش ــت‪:‬‬ ‫ازس ــویی در جن ــوب ش ــهر ته ــران ب ــا خ ــا‬ ‫بیمارس ــتان ح ــوادث مواج ــه هس ــتیم ک ــه‬ ‫بهر هب ــرداری از بیمارس ــتان اله ــام می توان ــد‬ ‫تاح ــدودی ای ــن کمب ــود را برط ــرف کن ــد‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی تهــران گفــت‪:‬‬ ‫یتــوان‬ ‫بــا بهر هبــرداری از بیمارســتان الهــام م ‬ ‫بــرای حوادثــی ماننــد زلزلــه یــا دیگــر اتفاقــات‬ ‫غیرمترقب ــه نی ــز ظرفی ــت بیش ــتری دراختی ــار‬ ‫گرف ــت ازایـ ـن رو وج ــود ای ــن بیمارس ــتان‬ ‫دراین منطقــه ضــروری به نظــر می رســد‪ .‬وی‬ ‫ب ــه نتیج ــه بازدی ــد انجا مش ــده از عملی ــات‬ ‫عمران ــی ای ــن بیمارس ــتان ک ــه به هم ــراه‬ ‫ش ــخص خی ــر‪ ،‬بخش ــدار و ش ــهردار کهری ــزک‬ ‫در کنــار معــاون عمرانــی فرمانــدار ری انجــام‬ ‫ش ــد اش ــاره و خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬بن ــا ش ــد ت ــا‬ ‫ای ــن مرک ــز وابس ــته ب ــه بیمارس ــتان س ــینا‬ ‫ش ــود‪ .‬بیمارس ــتان س ــینا ک ــه قدم ــت ان ب ــه‬ ‫یگ ــردد از قدیمی تری ــن‬ ‫دوره ناص ــری بازم ‬ ‫و بهتری ــن مرا ک ــز درمان ــی کش ــور اس ــت ک ــه‬ ‫اس ــاتید خب ــره ای در ح ــوزه تروم ــا دارد‪ .‬بن ــا‬ ‫ش ــد ت ــا تلفیق ــی از بودج ــه دول ــت و خی ــران‬ ‫بیمارس ــتان اله ــام هرچ هس ــریع تر تکمی ــل‬ ‫و در دول ــت س ــیزدهم ب ــه م ــردم منطق ــه‬ ‫تحوی ــل داده ش ــود‪ .‬نماین ــده م ــردم ته ــران‪،‬‬ ‫ری‪ ،‬ش ــمیرانات‪ ،‬پردی ــس و اسالمش ــهر از‬ ‫پیش ــنهاد رئی ــس دانش ــگاه علوم پزش ــکی‬ ‫ب ــرای تخصی ــص ‪ ۱۰۰‬میلیاردتوم ــان اعتب ــار‬ ‫ب ــرای تکمی ــل بیمارس ــتان «اله ــام» خب ــر‬ ‫داد‪ .‬س ــید عل ــی یزدیخ ــواه در بازدی ــد از‬ ‫پ ــروژه عمران ــی بیمارس ــتان «اله ــام» اظه ــار‬ ‫ک ــرد‪ :‬عملی ــات عمران ــی بیمارس ــتان ‪۱۷۰‬‬ ‫تختخواب ــی خیرس ــاز اله ــام در کهری ــزک از‬ ‫س ــال ‪ ۹۶‬اغ ــاز ش ــده و تا کن ــون ‪ ۳۵‬درص ــد‬ ‫پیش ــرفت فیزیک ــی داش ــته ک ــه تکمی ــل‬ ‫ان نیازمن ــد مش ــارکت دول ــت و خی ــران‬ ‫ب ــرای تامین اعتب ــار اس ــت‪ .‬وی بااش ــاره به‬ ‫تعام ــل ب ــا معاون ــت توس ــعه و مناب ــع‬ ‫انس ــانی وزارت بهداش ــت گف ــت‪ :‬پیش ــنهاد‬ ‫دادی ــم تکمی ــل پ ــروژه در مصوب ــات س ــفر‬ ‫اس ــتانی رئیس جمه ــوری ق ــرار گی ــرد‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیاردتوم ــان ب ــا پیش ــنهاد رئی ــس‬ ‫دانش ــگاه علوم پزش ــکی از اعتب ــارات اس ــتانی‬ ‫ب ــرای تکمی ــل ای ــن بیمارس ــتان تخصی ــص‬ ‫می یاب ــد ت ــا ب ــا تلفیق ــی از بودج ــه دول ــت و‬ ‫خی ــران بیمارس ــتان اله ــام هرچ هس ــریع تر‬ ‫تکمی ــل و در دول ــت س ــیزدهم ب ــه م ــردم‬ ‫ منطق ــه تحوی ــل داده ش ــود‪ .‬نماین ــده‬ ‫م ــردم ته ــران‪ ،‬ری‪ ،‬ش ــمیرانات‪ ،‬پردی ــس‬ ‫و اسالمش ــهر در مجل ــس ش ــورای‬ ‫اس ــامی ادام ــه داد‪ :‬در کهری ــزک چندی ــن‬ ‫اتوب ــان وج ــود دارد و ب ــا خ ــا بیمارس ــتان‬ ‫دراین بخ ــش مواج ــه هس ــتیم ل ــذا ب ــرای‬ ‫کم ــک ب ــه حادث ــه دی ــدگان در س ــوانح ای ــن‬ ‫جاد هه ــا‪ ،‬الزم اس ــت بیمارس ــتان س ــوانح‬ ‫دراین منطقــه دایــر شــود‪ .‬عملیــات عمرانــی‬ ‫بیمارس ــتان الهام بخ ــش کهری ــزک در س ــال‬ ‫‪ ۹۶‬اغ ــاز ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ سوریه‪:‬‬ ‫«تخت جمشید» کانونی برای توسعه مراودات فرهنگی بین ملت ها ست‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫وزیـر فرهنـگ سـوریه با بیان اینکـه‬ ‫تخت جمشـید کانونـی بـرای توسـعه‬ ‫مـراودات فرهنگـی بیـن ملت ه اسـت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ایـن یادمـان کهـن فرهنگـی کـه قدمـت‬ ‫تاریخـی‪ ،‬جهانـی و چند هزار سـاله دارد‪،‬‬ ‫مولف ههـای فراوانـی از حقـوق زن و حقـوق‬ ‫یگـذارد و بازدیـد از ان‬ ‫بشـر را به نمایـش م ‬ ‫شهـای متعالـی انسـانی را بـه‬ ‫می توانـد ارز ‬ ‫ما منتقل سـازد‪ .‬لبانه مشـوح در پایان سـفر‬ ‫خـود بـه شـیراز اظهـار کـرد‪ :‬از جملـه نکاتـی‬ ‫نسـفر برایـم جالـب بـود و در بازدیـد‬ ‫کـه درای ‬ ‫از ارامـگاه شـاعران پارسـی گوی حافـظ و‬ ‫سـعدی بـه ان پـی بـردم‪ ،‬انبـوه افـراد و شـمار‬ ‫تماشـا گرانی بود که از این دو ارامگاه بازدید‬ ‫نهـا بـا احتـرام از شـاعران ایرانـی یاد‬ ‫و همـه ا ‬ ‫می کردند؛ این موضوع مبین نهادین هشـدن‬ ‫اندیشـه های حافـظ و سـعدی در جـان‬ ‫ً‬ ‫ایرانیـان اسـت و قطعـا می توانـد منشـا‬ ‫مناسبی برای توسعه مراودات فرهنگی بین‬ ‫ایران با کشـور سـوریه و سـایر کشـورهایی که‬ ‫قرابـت فرهنگـی بـا ایـران دارنـد‪ ،‬باشـد‪ .‬وزیـر‬ ‫فرهنـگ سـوریه ادامـه داد‪ :‬در بازدیـدی کـه‬ ‫از مجموعـه جهانـی نقـش رسـتم داشـتم‬ ‫بانـوان مرمـت کاری را مشـاهده کـردم کـه بـر‬ ‫روی داربسـت نشسـته بودند و اثار باستانی‬ ‫و تاریخـی را مرمـت می کردنـد‪ ،‬این موضـوع‬ ‫یـک حقیقـت را بـه ذهـن متبـادر می کنـد که‬ ‫ظرافت مرمت کاری در فکر و اندیشه بانوان‬ ‫یتـر اسـت‪ .‬لبانـه مشـوح بیـان‬ ‫قتـر و فن ‬ ‫دقی ‬ ‫کـرد‪ :‬سـوریه نیـز دارای اثـار تمدنـی و تاریخی‬ ‫یسـت که به هزاره هفتم قبل از میالد‬ ‫فراوان ‬ ‫یگـردد؛ وجـود ایـن اثـار در ایران‬ ‫مسـیح باز م ‬ ‫و در سـوریه بیانگـر ان اسـت که ریشـه های‬ ‫مشـترک فرهنگـی بیـن دو ملـت وجـود دارد‬ ‫و بایـد بـا توسـعه روابـط فرهنگـی بـه تقویـت‬ ‫ان پرداخـت‪ .‬وی بـر ضـرورت افزایـش تعامل‬ ‫ایـران و سـوریه در زمینـه موسـیقی‪ ،‬تئاتـر و‬ ‫سـینما تا کیـد کـرد و گفـت‪ :‬امـکان تعامـل‬ ‫در زمینه هایـی مختلـف هنـری از جملـه‬ ‫موسـیقی‪ ،‬تئاتـر و سـینما وجـود دارد‪ .‬گرچـه‬ ‫یسـت‬ ‫یسـت؛ امـا کشور ‬ ‫ایـران کشـور تمدن ‬ ‫که به حال و اینده نیز توجه دارد و به تربیت‬ ‫یشـک‬ ‫انسـان اهتمـام ویـژه مـی ورزد؛ ب ‬ ‫مـا قـدر فرهنـگ و تمـدن کشـور ایـران را‬ ‫می دانیـم؛ زیـرا مـردم کشـور سـوریه هـم‬ ‫اهـل تمـدن هسـتند‪ .‬وزیـر فرهنـگ سـوریه‬ ‫ضمـن تشـکر از حسـن میزبانـی جمهـوری‬ ‫اسلامی ایـران اظهـار کـرد‪ :‬امیدواریـم‬ ‫شـاهد پروژ ههـای مشـترک در زمینـه سـینما‬ ‫باشـیم و بتوانیـم رویدادهـای موسـیقی و‬ ‫تئاتـر ب هصـورت مشـترک برگـزار کنیـم‪ .‬وی از‬ ‫حمیدرضـا قانعـی؛ مدیـرکل فرهنگ وارشـاد‬ ‫اسلامی فـارس‪ ،‬سـید حمید رضـا عصمتـی؛‬ ‫رایـزن فرهنگـی جمهـوری اسلامی ایـران‬ ‫در سـوریه و محمدعلـی کیانـی؛ مدیـرکل‬ ‫یهـای فرهنگـی و امـور ایرانیـان‬ ‫همکار ‬ ‫نسـفر او را همراهـی‬ ‫خار ج از کشـور کـه در ای ‬ ‫کردنـد‪ ،‬تشـکر و قدردانـی کـرد‪ .‬وزیـر فرهنـگ‬ ‫سـوریه در سـفر بـه شـیراز همچنیـن از‬ ‫حـرم مطهـر حضـرت احمد بن موسـی‬ ‫شـاهچراغ ؟ع؟‪ ،‬ارامگا ههـای حافـظ و‬ ‫سـعدی شـاعران بلنـداوازه‪ ،‬بـاغ ارم‪ ،‬سـرای‬ ‫مشـیر‪ ،‬مسـجد نصیرالملـک‪ ،‬مجموعـه‬ ‫جهانـی تخت جمشـید‪ ،‬نقـش رسـتم و حرم‬ ‫مطهـر علی بن حمـزه ؟ع؟ بازدیـد کـرد‪.‬‬ ‫به همت مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی صورت گرفت؛‬ ‫پشتیبانی از گروه ها و مجموعه های بانوان برای میزبانی از زائران دهه اخر صفر‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫یک ــه مش ــهدالرضا ؟ع؟ مهی ــای‬ ‫در روزهای ‬ ‫حض ــور پرش ــور زائ ــران ده ــه اخ ــر صف ــر‬ ‫یش ــود‪ ،‬مرک ــز ام ــور بان ــوان و خان ــواده‬ ‫م ‬ ‫بنی ــاد کرام ــت رض ــوی ق ــرارگاه مردم ــی‬ ‫«نجمه خاتــون» را برپــا کــرده تــا بــا پشــتیبانی‬ ‫از گرو هه ــا و مجموع هه ــای بان ــوان ش ــهر‬ ‫مش ــهد‪ ،‬ش ــرایط میزبان ــی شایس ــته از خی ــل‬ ‫زائ ــران را فراه ــم کن ــد‪ .‬مراس ــم اغ ــاز فعالی ــت‬ ‫ای ــن ق ــرارگاه ب ــا حض ــور مع ــاون هماهنگ ــی‬ ‫مدیری ــت ام ــور زائ ــران اس ــتانداری خراس ــان‬ ‫رض ــوی و ‪ 70‬نف ــر از بان ــوان فع ــال فرهنگ ــی‬ ‫اجتماع ــی مش ــهد از حوز هه ــای علمی ــه‬ ‫خواهران‪ ،‬ســازمان تبلیغــات‪ ،‬دفتر تبلیغات‪،‬‬ ‫ام ــور مس ــاجد و بس ــیج جامع ــه زن ــان در ب ــاغ‬ ‫خاتــون برگــزار شــد و حاضــران دراین مراســم‪،‬‬ ‫ب ــر ت ــاش همه جانب ــه ب ــرای ایج ــاد بس ــتر‬ ‫مناس ــب و شایس ــته از زائ ــران ای ــام ش ــهادت‬ ‫حض ــرت رضـ ـا ؟ع؟ تا کی ــد کردن ــد‪ .‬ای ــن‬ ‫ق ــرارگاه نی ــز ب ــا ش ــعار مح ــوری «هم ــه‬ ‫خادم الرضاییــم» فعالیــت کــرده و مســئولیت‬ ‫پشــتیبانی از گرو ههــا و مجموع ههــای بانــوان‬ ‫در ‪ 13‬منطق ــه و ‪ 170‬محل ــه ش ــهر مش ــهد را‬ ‫برعه ــده خواه ــد داش ــت‪.‬‬ ‫ضرورت امادگی تمام نهادها و ارگان ها‬ ‫در مشهدمقدس‬ ‫معـاون هماهنگـی مدیریـت امـور زائـران‬ ‫اسـتانداری خراسـان رضـوی اظهـار‬ ‫کـرد‪ :‬عرصـه خدمت رسـانی بـه زائـران‬ ‫جنـس‬ ‫علی بن موسـی الرضا ؟ع؟ از‬ ‫عـادی و معمولـی نیسـت و بایـد مبانـی‬ ‫و شـناخت خدمت رسـانی را بشناسـیم‪.‬‬ ‫حجـت‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫ینـژاد افـزود‪ :‬امسـال دهـه پایانـی‬ ‫گناباد ‬ ‫صفـر درمقایسـه با سـال های قبـل تفـاوت‬ ‫چشـمگیری دارد و باتوج هبـه مشـکالت‬ ‫حضـور زائـران در دوسال گذشـته به دلیـل‬ ‫کرونـا‪ ،‬امسـال شـاهد حضـور باشـکوه زائـران و‬ ‫عزاداران در مقدس مشهد خواهیم بود‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشـان کرد‪ :‬به همـت مرکز امور بانـوان و‬ ‫خانـواده اسـتان قـدس و مشـارکت بانـوان‬ ‫تهـای مذهبـی و امـور‬ ‫فعـال فرهنگـی‪ ،‬هیئ ‬ ‫مسـاجد امیدواریـم اتفاقـات خوبـی در حوزه‬ ‫خدمت رسـانی بـه زائـران در ایـام دهـه پایانـی‬ ‫صفـر داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫ایجاددبیرخانه‬ ‫در ‪ 13‬منطقه و ‪ 170‬محله مشهد‬ ‫مدیـر مرکـز امـور بانـوان و خانـواده اسـتان‬ ‫قـدس رضـوی نیـز بیـان کـرد‪ :‬قـرارگاه مردمـی‬ ‫نجمه خاتـون فـار غ از هر شـخصیت حقیقی‬ ‫و حقوقـی دراین مرکـز شـکل گرفتـه اسـت و‬ ‫وظیفه حمایت از خدمت رسانی در محالت‬ ‫و مسـاجد را برعهـده دارد‪ .‬فاطمـه دژبـرد‬ ‫ادامه داد‪ :‬دراین راسـتا دبیرخانه هایی در ‪13‬‬ ‫منطقـه و ‪ 170‬محلـه شـهر مشـهد مشـخص‬ ‫شـده کـه خوشـه ای و هسـته ای در محل ههـا‬ ‫به خدمت رسـانی می پردازند‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫فعالیـت قـرارگاه مردمـی «نجمه خاتـون» در‬ ‫حـوزه فضـای مجـازی گفـت‪ :‬عالوه برایـن‬ ‫امکاناتـی نیـز در بـاغ اردوگاه خاتون به منظور‬ ‫ارائـه خدمـات هرچه بهتـر بـه زائـران فراهـم‬ ‫امـده اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان جنوبی خبر داد؛‬ ‫عبور موفق و بدون خاموشی از تابستان ‪۱۴۰۱‬‬ ‫رضا بهنام‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق خراسـان جنوبـی از‬ ‫عبـور موفـق و بـدون خاموشـی از تابسـتان ‪ ۱۴۰۱‬در اسـتان‬ ‫حهـای صرفه جویـی و اعمـال مشـوق های‬ ‫بـا اجـرای طر ‬ ‫ابالغـی خبـر داد‪ .‬مهـدی دادگـر بـا تقدیـر و تشـکر از همراهـی‬ ‫و همـکاری خـوب مـردم در اسـتان بـرای عبـور موفـق از‬ ‫پیـک بـار تابسـتان گفـت‪ :‬در تابسـتان امسـال بـرای کاهـش‬ ‫مصـرف بـرق و جلوگیـری از خاموشـی در سـاعات پیـک بـار‪،‬‬ ‫حهـای تغییـر سـاعت اداری و تعییـن پـاداش پنج برابـری‬ ‫طر ‬ ‫بـرای مشـترکان خانگـی کـه نسـبت بـه پارسـال خـود کمتـر‬ ‫بـرق مصـرف کننـد‪ ،‬اجـرا شـد‪ .‬وی بااعالم اینکـه اقدامـات‬ ‫شهـای اداری‪ ،‬صنعتـی‪ ،‬کشـاورزی‪،‬‬ ‫مدیریـت بـار در بخ ‬ ‫روشـنایی معابر و به کارگیری مولدان دیزلی سـبب جلوگیری‬ ‫شهـای‬ ‫از خاموشـی ها در شـبکه توزیـع بـرق به ویـژه در بخ ‬ ‫خانگـی‪ ،‬تجـاری و ادارات شـد‪ ،‬افـزود‪ :‬در تابسـتان سـال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬هم افزایـی در سـطوح ملـی و اسـتانی سـبب شـد تـا‬ ‫ضمـن فائق امـدن بـر ناتـرازی تولیـد و مصـرف‪ ،‬گـذر موفـق‬ ‫از اوج بـار تابسـتان نیـز رقـم بخـورد‪ .‬وی بـه مصوبـه هیئـت‬ ‫محتـرم دولـت درخصـوص کاهـش سـاعت کاری ادارات در‬ ‫اسـتان اشـاره و ادامـه داد‪ :‬طـرح کاهـش سـاعت اداری از‬ ‫‪ ۱۶‬خـرداد تـا ‪ ۵‬شـهریور ماه ب همـدت ‪ ۸۲‬روز در تابسـتان‬ ‫امسـال در اسـتان اجـرا شـد کـه براسـاس ان سـاعت کاری‬ ‫معاون شرکت توزیع برق اردبیل بیان کرد؛‬ ‫مدیریتداراییفیزیکی؛تصمیمیاستراتژیکبرایسازمان‬ ‫رئیسدانشگاه علوم پزشکی تهران‪:‬‬ ‫تقدیر از اقدامات جهادی کارکنان بهزیستی‬ ‫در خدمت رسانی به روستاهای محروم‬ ‫هشدار برای احتمال انقراض زندگی عشایری‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫بـه بـازه زمانـی ‪ ۷‬تـا ‪ 13:30‬تغییـر یافـت و ایـن تغییـر سـبب‬ ‫کاهـش روزانـه شـش تـا نه مگاوات برق در سـاعات پیـک بار و‬ ‫تسـاعت بـرق در بازه مذکور‬ ‫صرفه جویـی بیـش از ‪ ۱۲۰۰‬مگاوا ‬ ‫شـد‪ .‬دادگـر بااشـاره به اینکه سـازمان ها و ادارات اسـتان در‬ ‫طـرح تابسـتانه موظـف بودنـد در سـاعات اداری ‪ ۳۰‬درصـد و‬ ‫در خـارج از سـاعات اداری ‪ ۶۰‬درصـد مصـرف خـود را نسـبت‬ ‫بـه مـدت مشـابه پارسـال کاهـش دهنـد‪ ،‬گفـت‪ :‬بـرای کنتـرل‬ ‫رعایـت ایـن قانـون در بـازه زمانـی نیمـه خـرداد تـا ‪ ۵‬شـهریور‪،‬‬ ‫‪ ۴۵۶‬اداره در اسـتان توسـط کارشناسـان بـرق مـورد بازدیـد‬ ‫قـرار گرفتنـد کـه بـرای ‪ ۱۵۴‬اداره اخطاریـه صادر شـد‪ .‬وی این‬ ‫موفقیـت را نتیجـه فرهنـگ بـاالی مردم و مشـترکین اسـتان‪،‬‬ ‫همـت و تلاش کارکنـان صنعـت بـرق و برنام ههـا و اقدامـات‬ ‫شـرکت توانیـر خوانـد و گفـت‪ :‬در طـرح پـاداش پنج برابـری‬ ‫صرفه جویـی بـرق‪ ،‬در هـر شـبانه روز حدا کثـر تـا ‪۵ ۰‬مـگاوات‬ ‫برنامـه مدیریـت مصـرف اجـرا و بـا اجرایـش یک میلیـارد و‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلیون تومـان پـاداش بـه ‪۱ ۵۷‬هـزار مشـترک خانگـی‬ ‫پرداخـت شـده اسـت‪.‬‬ ‫پروی ــن حس ــینی‪ /‬معـــاون بهره بـــرداری‬ ‫و دیســـپاچینگ شـــرکت توزیـــع بـــرق‬ ‫اســـتان اردبیـــل اعـــام کـــرد‪ :‬سیســـتم‬ ‫مدیریـــت دارایـــی فیزیکـــی‪ ،‬تصمیمـــی‬ ‫اســـتراتژیک و مهـــم بـــرای ســـازمان‬ ‫اســـت و عالوه بـــر بسترســـازی مناســـب‬ ‫درراس ــتای اس ــتقرار ای ــن سیس ــتم‪ ،‬عزم ــی‬ ‫ج ــدی در پیش ــبرد اه ــداف کمیت ــه عال ــی‬ ‫مدیریـــت دارایی هـــای فیزیکـــی (مـــداف) می طلبـــد‪ .‬معـــاون بهره بـــرداری‬ ‫و دیســـپاچینگ شـــرکت توزیـــع بـــرق اســـتان اردبیـــل گفـــت‪ :‬جلس ــات‬ ‫پیاده ســـازی مدیریـــت دارائی هـــای فیزیکـــی بـــا محوریـــت ارتقـــای س ــطح‬ ‫کیف ــی اج ــرای پ ــروژه پیاده س ــازی سیس ــتم مدیری ــت دارای ــی فیزیک ــی در‬ ‫ش ــرکت توزی ــع ب ــرق اس ــتان اردبی ــل برگ ــزار ش ــد‪ .‬ناص ــر عبدالهی ــان گف ــت‪:‬‬ ‫دراین جلس ــات پ ــس از ارائ ــه تجربی ــات موف ــق برخ ــی از ش ــرکت های توزی ــع‬ ‫بــرق و بررســی مطالــب ارائه شــده توســط شــرکت های مشــاور‪ ،‬جایــگاه فعلــی‬ ‫ش ــرکت توزی ــع ب ــرق اردبی ــل در پیش ــبرد اه ــداف توانی ــر موردارزیاب ــی ق ــرار‬ ‫گرفــت و لــزوم اجــرا و پیاده ســازی تحــول در ســاختار نگهداشــت و تعمیــرات‬ ‫تصوی ــب ش ــد‪ .‬وی اف ــزود‪ :‬الزم اس ــت ت ــا کلی ــه معاونت ه ــا و دفات ــر مس ــتقل‬ ‫س ــتادی و اجرای ــی در تحق ــق اه ــداف عال ــی کمیت ــه م ــداف ک ــه درراس ــتای‬ ‫حف ــظ اص ــول امانــت داری و حفاظ ــت از بیت الم ــال اس ــت‪ ،‬ق ــدم بردارن ــد‪.‬‬ ‫استقرار تیم های عملیات برق‪ ،‬گاز‬ ‫هال ل احمر و اورژانس ‪ ۱۱۵‬در پایانه برکت‬ ‫س ــمیه اذرمه ــر‪ /‬اس ــتاندار ای ــام گف ــت‪ :‬ب ــرای خدمت رس ــانی بیش ــتر ب ــه زوار‬ ‫در پایان ــه برک ــت تیم ه ــای عملی ــات ب ــرق و گاز و هالل احم ــر و اورژان ــس ‪۱۱۵‬‬ ‫در پایان ــه برک ــت مس ــتقر ش ــدند‪ .‬حس ــن بهرام نی ــا در بازدی ــد از پایان ــه برک ــت‬ ‫در جمــع خبرنــگاران افــزود‪ :‬به منظــور خدمت رســانی بیشــتر بــه زوار تمامــی‬ ‫امکانـــات و نیازمندی هـــا بایـــد در این پایانـــه مســـتقر شـــود‪ .‬وی اف ــزود‪:‬‬ ‫عالوه ب ــر فعالی ــت موا ک ــب ب ــرای تامی ــن اب و غ ــذا در ای ــن پایان ــه‪ ،‬از ط ــرف‬ ‫یشــود‪ .‬اســتاندار‬ ‫ســپاه و دیگــر نهــاد نیــز غــذا و اب بــه ایــن پایانــه ارســال م ‬ ‫لو نقــل‬ ‫ایــام ادامــه داد‪ :‬بــرای ســهولت در تــردد زوار بخشــی از نــاوگان حم ‬ ‫در پایان ــه برک ــت مس ــتقر ش ــده اس ــت و تمام ــی خدم ــات الزم در ای ــن پایان ــه‬ ‫ایج ــاد ش ــد‪ .‬تی ــم ب ــرق و گاز و هالل احم ــر و اورژان ــس بای ــد ب ــا هم ــه ظرفی ــت‬ ‫بـــه زوار خدمات دهـــی کننـــد‪ .‬اســـتاندار ایـــام گفـــت‪ :‬عالوه بـــر فعالی ــت‬ ‫موا ک ــب ب ــرای تامی ــن اب و غ ــذا در این پایان ــه‪ ،‬از ط ــرف س ــپاه و دیگ ــر نه ــاد‬ ‫نیــز غــذا و اب بــه ایــن پایانــه ارســال می شــود‪ .‬بهرام نیــا بــر نظــارت مســتمر و‬ ‫دقیــق بــر کرایــه اتوبــوس تا کیــد کــرد و گفــت‪ :‬خــارج از نــرخ مصــوب کرایه بهــا‬ ‫ب ــا متخلف ــان به ش ــدت برخ ــورد می ش ــود‪ .‬بهرام نی ــا گف ــت‪ :‬تااین لحظ ــه در‬ ‫انتقـــال زوار مشـــکلی نداشـــتیم و به مقـــدار الزم‪ ،‬اتوبـــوس در پایانـــه برک ــت‬ ‫لو نقــل جــاده ای و‬ ‫بــرای انتقــال زوار اســت‪ .‬تیمــی متشــکل از تعزیــرات‪ ،‬حم ‬ ‫انتظام ــی ب ــر می ــزان کرایه به ــا اتوبوس ه ــا نظ ــارت خواه ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫راه اندازیپردیسسینماییدو شهر تا کستانو محمدیه‬ ‫علـی بهبهانـی‪ /‬معـاون هنـری اداره کل فرهنگ وارشـاد اسـتان قزویـن از‬ ‫راه انـدازی پردیـس سـینمایی در دو شـهر تا کسـتان و محمدیـه در اینـده‬ ‫نزدیـک خبـر داد‪ .‬یزدی نـژاد گفـت‪ :‬اسـتان قزویـن‪ ،‬جـزو اسـتان های‬ ‫لجـذب‬ ‫کم برخـوردار درزمینـه سینماسـت‪ .‬درحال حاضـر مـا درحا ‬ ‫سرمایه گذار بخش خصوصی برای راه اندازی پردیس سینمایی در تا کستان‬ ‫و محمدیه هسـتیم و به زودی پردیس سـینمایی در این دو شـهر راه اندازی‬ ‫یشـود‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬در دوران کرونـا حمایت هـا مرکـزی انجـام‬ ‫م ‬ ‫می شد و تخصیص وام کرونایی و بخشی از وام بالعوض سازمان سینمایی‬ ‫به سـینما گران‪ ،‬بخشـی از حمایت اداره کل فرهنگ وارشـاد از سـینماداران و‬ ‫سـینما گران اسـتان بود‪ .‬وی گفت‪ :‬راه اندازی سـینمای سـیار دردست اقدام‬ ‫اسـت و در ابیک‪ ،‬تا کسـتان و البرز و نقاط اسـیب پذیر شهرسـتان ها امادگی‬ ‫راه انـدازی سـینماهای سـیار به ویـژه در مسـاجد را داریـم‪.‬‬ ‫ابادان‬ ‫لیال عالوی نژاد‬ ‫توزیع ‪ 60‬هزار لیتر نفت گاز در ورودی شهر خرمشهر‬ ‫بیـــش از ‪ 60‬هزار لیتـــر نفـــت گاز تا کنـــون از جایـــگاه ســـیار عرضـــه ســـوخت‬ ‫مس ــتقر در ورودی ش ــهر خرمش ــهر ب ــه اتوبوس ه ــای حام ــل زوار اربعی ــن‬ ‫حســـینی توزیـــع شـــد‪ .‬به گـــزارش روابط عمومـــی شـــرکت ملـــی پخ ــش‬ ‫فراورده هـــای نفتـــی منطقـــه ابـــادان؛ مهنـــدس بنی ســـعید؛ مدی ــر‬ ‫این منطق ــه از توزی ــع بی ــش از ‪ 60‬هزار لیت ــر نف ـت گاز از جای ــگاه س ــیار عرض ــه‬ ‫س ــوخت مس ــتقر در ورودی ش ــهر خرمش ــهر ب ــه اتوبوس ه ــای حام ــل زوار‬ ‫اربعیــن حســینی خبــر داد‪ .‬براســاس این گــزارش؛ محمــد بنی ســعید افــزود ‪:‬‬ ‫به منظ ــور رف ــاه ح ــال زوار اربعی ــن حس ــینی و به جه ــت کاه ــش ترافی ــک در‬ ‫مح ــدوده داخل ــی ش ــهر‪ ،‬ش ــرکت مل ــی پخ ــش فراورده ه ــای نفت ــی منطق ــه‬ ‫ابــادان در هفتــه گذشــته و بــا شــروع ایــام اربعیــن حســینی یک بــاب جایــگاه‬ ‫س ــیار عرض ــه س ــوخت نف ـت گاز در مح ــور مواصالت ــی خرمش ــهر ب ــه اه ــواز در‬ ‫ورودی شهرس ــتان خرمش ــهر مس ــتقر ک ــرد‪ .‬وی اف ــزود‪ :‬از اغ ــاز اس ــتقرار ای ــن‬ ‫سه ــای‬ ‫جای ــگاه تا کن ــون بی ــش از ‪ 60‬هزار لیت ــر س ــوخت نفـ ـت گاز ب ــه اتوبو ‬ ‫بهــای‬ ‫حامــل زوار اربعیــن حســینی و کامیون هــای خدمات رســان بــه موک ‬ ‫مســتقر در مــرز شــلمچه توزیــع شــد‪ .‬گفتنی ســت؛ منطقــه ابــادان دارای ‪54‬‬ ‫جایــگاه عرضــه ســوخت بنزیــن و نفـت گاز و ‪ 20‬بــاب جایــگاه عرضــه ســوخت‬ ‫س ـی ان جی اس ــت ک ــه وظیف ــه سوخت رس ــانی ب ــه م ــردم را به عه ــده دارن ــد‪.‬‬ ‫سوخت رسانی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫در نقطه صفر مرزی‬ ‫مهن ــدس محم ــد بنی س ــعید؛ مدی ــر این منطق ــه از اع ــزام اولی ــن محمول ــه‬ ‫‪ 15‬هزار لیت ــری س ــوخت نفــت گاز توس ــط ش ــرکت مل ــی پخ ــش فراورد هه ــای‬ ‫نفتـــی منطقـــه ابـــادان جهـــت تامیـــن ســـوخت اتوبوس هـــای حام ــل‬ ‫زوار ایرانـــی به مقصـــد کربـــا در نقطـــه صفـــر مـــرزی خبـــر داد‪ .‬براس ــاس‬ ‫ این گــزارش؛ بنی ســعید گفــت‪ :‬اعــزام ایــن محمولــه ســوخت بــا هماهنگــی و‬ ‫پیگیری هــای دکتــر حیاتــی؛ معــاون انتظامــی و امنیتــی اســتانداری اســتان‬ ‫خوزس ــتان‪ ،‬س ــپاه پاس ــداران اس ــتان و مدیری ــت و مس ــئولین ش ــرکت مل ــی‬ ‫پخ ــش فراورد هه ــای نفت ــی منطق ــه اب ــادان ص ــورت گرف ــت‪.‬‬ ‫دستگیری عامالن تیراندازی به درب منازل‬ ‫فرمان ــده انتظام ــی شهرس ــتان اب ــادان گف ــت‪ :‬چهارنف ــر از عام ــان تیران ــدازی‬ ‫ب ــه درب من ــازل در روس ــتای ابوش ــانگ بخ ــش مرک ــزی اب ــادان شناس ــایی و‬ ‫دســتگیر شــدند‪ .‬ســرهنگ کیومــرث کشــوری اظهــار داشــت‪ :‬به دنبــال وقــوع‬ ‫دوفقــره تیرانــدازی بــه درب منــازل دونفــر از شــهروندان واقــع در یکــی از نقــاط‬ ‫حاش ــیه شهرس ــتان‪ ،‬بالفاصل ــه مام ــوران پاس ــگاه انتظام ــی ابوش ــانک جه ــت‬ ‫بررس ــی ب ــه مح ــل مراجع ــه کردن ــد‪ .‬وی اف ــزود‪ :‬ب ــا بررســی های صورت گرفت ــه‬ ‫و مراجع ــت ش ــکات مش ــخص ش ــد تیران ــدازی ازس ــوی اش ــخاصی ب ــه هوی ــت‬ ‫معلــوم باانگیــزه اختالفــات قبلــی صــورت گرفــت کــه شناســایی و دســتگیری‬ ‫اف ــراد مهاج ــم و مت ــواری در دس ــتورکار مام ــوران پلی ــس ق ــرار گرف ــت‪ .‬کش ــوری‬ ‫بابیان اینک ــه مهاجم ــان ک ــه هوی ــت خ ــود را ل ــو رفت ــه دی ــده بودن ــد ب ــا ف ــرار از‬ ‫منطق ــه مح ــل س ــکونت خ ــود‪ ،‬به س ــمت م ــکان نامعلوم ــی مت ــواری ش ــدند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬خوشــبختانه مامــوران پلیــس بــا تحقیقــات فنــی پلیســی و اســتفاده از‬ ‫مناب ــع اطالعات ــی‪ ،‬مخفی ــگاه اف ــراد مهاج ــم ک ــه چهارنف ــر بودن ــد را شناس ــایی‬ ‫و ب ــا هماهنگ ــی قضای ــی ط ــی ی ــک عملی ــات ش ــبانه و ضربت ــی ه ــر چهارنف ــر‬ ‫را دس ــتگیر کردن ــد‪ .‬وی اف ــزود‪ :‬در بازرس ــی صورت گرفت ــه از مح ــل اختف ــای‬ ‫متهمــان دوقبضــه ســاح به کاررفتــه در تیرانــدازی شــامل یــک قبضــه اســلحه‬ ‫جنگــی کلــت کمــری و یــک قبضــه ســاح شــکاری همــراه بــا مهمــات کشــف‬ ‫و ضب ــط ش ــد‪ .‬فرمان ــده انتظام ــی شهرس ــتان اب ــادان بابیان اینک ــه متهم ــان‬ ‫ضم ــن اعت ــراف ب ــه ب ــزه انتس ــابی‪ ،‬عل ــت و انگی ــزه خ ــود را اختالف ــات قبل ــی‬ ‫عن ــوان کردن ــد و ب ــه س ـه فقره تیران ــدازی و یک فق ــره س ــرقت مغ ــازه دیگ ــر نی ــز‬ ‫اعتــراف کردنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬پرونــده قضایــی علیــه متهمــان تشــکیل و بــه دادســرا‬ ‫معرف ــی ش ــدند‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬اعظم دستجردی‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 23‬شهریور ‪ 17 1401‬صفر ‪ 14 1444‬سپتامبر ‪ 2022‬سال نوزدهم شماره ‪2593‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫به میزبانی شهرداری شهریار برگزار شد؛‬ ‫درراستای تکریم ارباب رجوع برگزار شد؛‬ ‫دومین نشست کارگروه ملی ایین نامه مالی مالقات عمومی شهردار شهریار با شهروندان‬ ‫سرمایه گذاری شهرداری های کشور‬ ‫به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شهریار؛ جلسه مالقات مردمی‬ ‫محمدصـادق کولـی ونـد شـهردار شـهریار به اتفـاق اعضـاء محتـرم شـورای اسلامی طبـق‬ ‫روال هرهفتـه باعنوان ‪#‬سه شنبه های_پاسـخگویی برگزار شـد‪ .‬دراین دیـدار که با حضور‬ ‫علـی صادقـی؛ نایب رئیـس شـورای اسلامی شـهر و یوسـف قاسـم زاده؛ عضـو شـورای‬ ‫اسلامی شـهر و سـایر مدیران شـهرداری باهدف تسـریع در انجام مشـکالت شـهروندی‬ ‫برگـزار و دسـتورات الزم توسـط شـهردار صـادر شـد‪ .‬شایان ذکر اسـت؛ جلسـه مالقـات‬ ‫مردمی شـهردار شـهریار با شـهروندان طبق روال هرهفته روزهای س هشـنبه از سـاعت ‪۸‬‬ ‫یشـود و شـهروندان می توانند ضمن طرح درخواست ها‬ ‫الی ‪ ۱۲‬در دفتر شـهردار برگزار م ‬ ‫و مشـکالت خـود مرتبـط بـا موضوعـات مدیریـت شـهری پیگیـر مطالبات خود باشـند‪.‬‬ ‫برگزاری دوره های تخصصی اموزش ضمن خدمت ویژه کارکنان شهرداری ها‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫ب هگـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری شـهریار؛ دومیـن نشسـت‬ ‫کارگـروه ملـی ائین نامـه مالـی سـرمایه گذاری شـهرداری های کشـور به میزبانـی شـهرداری‬ ‫شـهریار و به ریاسـت مهنـدس حق پنـاه؛ سرپرسـت دفتـر اقتصـادی و سـرمایه گذاری‬ ‫سـازمان شـهرداری های کشـور‪ ،‬با حضور علی صادقی؛ نایب رئیس شـورای اسلامی شهر‬ ‫شـهریار و سـایر مدیران مالی و سـرمایه گذاری تعدادی از شـهرداری های کشـور در خانه‬ ‫فرهنگ وهنـر کرشـته برگـزار شـد‪ .‬براسـاس قانـون درامد پایـدار شـهرداری ها و دهیاری ها‬ ‫درراسـتای تحقـق اهـداف توسـعه مهارت هـای کاربـردی در حـوزه مدیریـت و نیـز اهمیـت‬ ‫امـوزش مدیـران و نیروهـای متخصـص و افزایش بهره وری نیروی انسـانی در شـهرداری ها‪،‬‬ ‫دور ههـای اموزشـی تخصصـی شـهرداری های غـرب اسـتان تهـران در شـهرداری شـهریار‬ ‫در حـال برگزاری سـت‪ .‬به گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری شـهریار؛‬ ‫کرامتـی؛ مسـئول امـوزش شـهرداری شـهریار از برگـزاری دور ههـای اموزشـی ضمـن خدمـت‬ ‫بـرای کارکنـان بـا سـرفصل ها و محتـوای اموزشـی مرتبط بـا وظایف و چـارت اداری خبـر داد‬ ‫و گفـت‪« :‬ایـن دوره هـا باهـدف تقویـت و تربیـت نیـروی متخصـص در حوزه هـای مختلـف‬ ‫برای کارکنان شهرداری های غرب استان تهران و به میزبانی شهرداری شهریار است»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬ایـن دوره هـا در حوزه هـای روابط عمومـی‪ ،‬شهرسـازی‪ ،‬اداری و مالـی‪ ،‬حقوقـی و‪...‬‬ ‫تدوین شده که طبق برنامه زمان بندی درحال انجام است»‪ .‬کرامتی درخاتمه به اهمیت‬ ‫توسـعه شـهر بـا رویکـرد تخصصی اشـاره کـرد و گفت‪« :‬ثمـره پرورش نیروهای متخصـص در‬ ‫ً‬ ‫حوزه های مختلف شهرداری برای مردم کامال ملموس بود ه و هدف ما نیز توسعه شهری‬ ‫مطابق با اسـتانداردهای ملی‪ ،‬جهانی و مناسـب همه اقشـار جامعه اسـت»‪.‬‬ ‫که در مردادماه امسـال ابالغ شـده اسـت‪ ،‬وزارت کشـور با همکاری شـورای عالی استان ها‬ ‫یهـا را تدویـن و بـه‬ ‫موظـف اسـت ائین نامـه مالـی سـرمایه گذاری شـهرداری ها و دهیار ‬ ‫هیئت وزیـران جهـت تصویـب و ابلاغ ارسـال کنـد‪ .‬دراین راسـتا دومین نشسـت کارگـروه‬ ‫تهیـه و تدویـن ایـن ائین نامـه به میزبانـی شـهرداری شـهریار بـا حضـور صاحب نظـران‪،‬‬ ‫مدیـران مالـی و سـرمایه گذاری شـهرداری هایی ازجملـه تهـران‪ ،‬رشـت‪ ،‬اصفهـان‪ ،‬تبریـز‪،‬‬ ‫شـیراز‪ ،‬یـزد‪ ،‬قـم و ‪ ...‬در خانـه فرهنگ وهنـر کرشـته برگـزار شـد تـا پـس از تدویـن ایـن‬ ‫ائین نامـه جهـت سـیر مراحـل قانونـی و تصویـب بـه هیئت وزیـران ارسـال شـود‪.‬‬ ‫برگزاری پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی‬ ‫افتتاح پروژه های عمرانی در شهریار با حضور استاندار تهران‬ ‫پروژ ههـای عمرانـی شهرسـتان شـهریار بـا حضـور اسـتاندار تهـران افتتـاح شـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری شـهریار؛ هم زمـان بـا اولیـن روز از هفتـه‬ ‫دولـت اییـن افتتـاح و بازدیـد از پروژ ههـای عمرانـی شـهرداری شـهریار بـا حضـور محسـن‬ ‫منصـوری؛ اسـتاندار تهـران‪ ،‬شـفیع زاده فرمانـدار ویـژه شهرسـتان شـهریار‪ ،‬محمدصادق‬ ‫کولی وند؛ شـهردار شـهریار‪ ،‬اعضای شـورای اسلامی شـهر و جمعی از مسـئوالن اسـتانی‬ ‫و شهرسـتانی برگـزار شـد‪ .‬محمدصـادق کولی ونـد؛ شـهردار شـهریار در این مراسـم‬ ‫گفـت‪« :‬کالنتـری محمدابـاد شـهریار بااعتبـار ‪ ۱۲‬میلیاردتومـان در زمینـی به مسـاحت‬ ‫‪ ۱۳۰۰‬مترمربع و زیربنای ‪ ۸۰۰‬مترمربع و جاده سالمت شهید سیری به مساحت ‪ ۳۴‬هزار و‬ ‫‪ ۷۳۰‬مترمربع و بیش از ‪ ۲۰‬هزار مترمربع زیربنا بااعتبار هشت میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان‬ ‫افتتـاح و به بهر هبـرداری رسـید‪ .‬وی سـایر پروژ ههـای قابل افتتـاح شـهرداری شـهریار‬ ‫را بوسـتان بنت الهـدی‪ ،‬بوسـتان پیامبـر اعظـم کهنـز‪ ،‬سـاختمان پزشـکی قانونـی و‬ ‫بوسـتان شـهرک مریم عنوان کرد‪ .‬دراین مراسـم سـایر پروژه های شهرسـتانی شامل مرکز‬ ‫جامـع سلامت در دوطبقـه و ‪ ۲۵۰‬متـر زیربنـا و ‪ ۲۲۰‬مترمربـع مسـاحت محوطـه بااعتبـار‬ ‫سـه میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون تومـان و سـاختمان اتش نشـانی بـا زیربنـای ‪ ۱۸۰‬مترمربـع‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬مترمربـع مسـاحت عرصـه و بااعتبـار ‪ ۱‬میلیـارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون تومـان در روسـتای‬ ‫تهـای بی دریـغ اعضـای‬ ‫رضی ابـاد افتتـاح شـد‪ .‬وی در ادامـه ضمـن قدردانـی از حمای ‬ ‫شـورای اسلامی شـهر در پیشـبرد اهـداف مدیریـت شـهری گفـت‪« :‬تعامـل بیـن شـورای‬ ‫اسلامی شـهر و شـهرداری اصـل مهـم پیشـبرد اهـداف مدیریـت شـهری اسـت و این امـر‬ ‫مهم می تواند در ارتقاء سطح خدمات رسانی به شهروندان تاثیر بسزایی داشته باشد‪.‬‬ ‫کولی وند در پایان از کلیه عوامل شـهرداری تشـکر کرد و گفت خانواده شـهرداری شـهریار‬ ‫درصدد است ضمن تالش و کوشش با افزایش این دست سرانه ها گامی بلند در جهت‬ ‫توسـعه شـهر بـردارد»‪.‬‬ ‫عملیات کاشت گل های فصلی‬ ‫سطح شهر اندیشه به اجرا درامد‬ ‫معـاون فرهنگـی و اجتماعـی شـهرداری شـهریار تمهیـدات ایـن شـهرداری بـرای برگـزاری‬ ‫پیاده روی جاماندگان اربعین را تشریح کرد‪ .‬به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل‬ ‫شـهرداری شـهریار؛ محمدحسـن پاک مهر معاون فرهنگی و اجتماعی شـهرداری شـهریار‬ ‫پیرامون برگزاری پیاده روی جاماندگان و عزاداران اربعین حسـینی در شـهر شـهریار گفت‪:‬‬ ‫ن؟ع؟ "‬ ‫«امسال پیاده روی جاماندگان اربعین تحت عنوان شعار محوری "لشکر امام حسی ‬ ‫از ساعت هفت صبح با قرائت قران‪ ،‬زیارت اربعین و مداحی برگزار خواهد شد»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫تهـا‪،‬‬ ‫«باتوج هبـه برگـزاری پیـاده روی اربعیـن در سـال های متمـادی و باوجـود تمـام ظرفی ‬ ‫شـرایط حضـور بـرای همـه هم وطنـان مهیـا نبـوده‪ ،‬لـذا ایـن معاونـت اقـدام بـه برگـزاری‬ ‫پیـاده روی جامانـدگان از سـاعت ‪ ۷‬صبـح از مقابـل امامـزاده هـادی ؟ع؟ کرشـته ب هسـمت‬ ‫حرم امامزاده اسماعیل ؟ع؟ شهریار کرده که تا ساعت ‪ ۱۵‬ادامه خواهد داشت»‪ .‬پا ک مهر‬ ‫در ادامه گفت‪« :‬هماهنگی های الزم با سـازمان اتوبوس رانی‪ ،‬اتش نشـانی و خدمات شـهر‬ ‫جهـت ارائـه خدمـات ویـژه بـه شـهروندان صـورت گرفته و درطول مسـیر چندیـن موکب با‬ ‫مشـارکت گروه های مردمی و شـهرداری برقرارشـده اسـت»‪.‬‬ ‫اعزام کاروان سازمان پسماند شهرداری شهریار برای خدمات رسانی به نجف و کربال‬ ‫ب هگـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری شـهریار؛ محمدصـادق‬ ‫کولـی ونـد شـهردار شـهریار روز چهارشـنبه در حاشـیه اعـزام ایـن کاروان گفـت‪« :‬ایـن‬ ‫ماشـین االت شـامل خودروهای سـبک و نیم هسـنگین حمل پسـماند‪ ،‬خودروی امداد‬ ‫و سایر خودروهای جمع اوری پسماند است که برای نظافت شهر نجف در ایام اربعین‬ ‫حسـینی خدمت رسـانی خواهنـد کـرد»‪ .‬کولی ونـد افـزود‪« :‬ایـن کاروان تـا ‪ ۲۰‬روز در کشـور‬ ‫خط کشی معابر اصلی منطقه ‪ ۴‬شهریار به سبک جدید‬ ‫کشـدن بـه فصـل‬ ‫خط کشـی خطـوط عابـر پیـاده در معابـر اصلـی شـهر هم زمـان بـا نزدی ‬ ‫بازگشـایی مـدارس در منطقـه ‪ ۴‬شـهرداری شـهریار انجـام شـد‪ .‬ب هگـزارش مدیریـت‬ ‫ارتباطات و امور بین الملل شـهرداری شـهریار؛ احمد کریمی شـهردار منطقه ‪( ۴‬شهریار )‬ ‫با انتشـار این خبر گفت‪« :‬خط کشـی های عابر پیاده از مهم ترین عالئم ترافیکی شـهرها‬ ‫ب هشـمار می رونـد‪ .‬ا گاهـی دادن بـه راننـدگان و عابران پیـاده و نظـم دادن بـه رفت وامـد‬ ‫خودروهـا و عابـران پیـاده از مهم تریـن اهداف ان اسـت که می تواند بسـیاری از مشـکالت‬ ‫و مخاطـرات احتمالـی را به خصـوص بـرای دانش امـوزان از میـان بـردارد‪ .‬خـط سـفید‬ ‫عابـر پیـاده‪ ،‬خـط قرمـز قانـون اسـت کـه همـه بایـد بـه ان احتـرام بگذارنـد‪ .‬وی در ادامـه‬ ‫گفـت‪« :‬به همین منظـور شـهرداری منطقـه ‪( ۴‬شـهریار ) درحال اجـرای خطـوط عابـر‬ ‫ً‬ ‫پیاده به سـبک جدید اسـت که در برخی از مسـیرها به مرورزمان از بین رفته و یا اساسـا‬ ‫انجام نشده بود که با اولویت مسیرهای نزدیک به مدارس صورت گرفته است»‪ .‬کریمی‬ ‫در پایـان گفـت‪« :‬احتـرام گذاشـتن بـه قوانیـن راهنمایـی و رانندگـی‪ ،‬احترام گذاشـتن بـه‬ ‫خود و دیگران اسـت که امیدوارم با اجرای اقداماتی ازاین دسـت در سـطح منطقه چهار‬ ‫بتوانیم در رشـد و ارتقای سـطح فرهنگ ترافیکی و کاهش بروز اسـیب به دانش اموزان‪،‬‬ ‫شـهروندان و اجـرای وظایـف شـهرداری قـدم برداریـم»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش واحـد خبـر اداره روابط عمومـی و امـور بین الملـل شـورای اسلامی و شـهرداری‬ ‫اندیشـه؛ درراسـتای حفـظ چهـره بصـری شـهر و جایگزینـی گیا ههـای فصلـی عملیـات‬ ‫لهـای فصلـی در بوسـتان ها و سـطح شـهر اندیشـه اجرایـی شـد‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫کاشـت گ ‬ ‫سـازمان سـیما‪ ،‬منظر و فضای سـبز شـهرداری اندیشـه با اعالم این خبر گفت‪« :‬کاشـت‬ ‫گل های فصلی از اقداماتی ست که در طی سال به فراخور فصل های مختلف در برنامه‬ ‫سـازمان فضای سـبز شـهرداری اندیشـه قرار می گیرد»‪ .‬چاوشـی در ادامه سـخنان خود‬ ‫یشـده طبـق تغییـر‬ ‫یـاداور شـد‪« :‬دراین راسـتا خوشـبختانه بـا اجـرای برنامـه زمان بند ‬ ‫فصل و درنتیجه ایجاد چهره بصری متفاوت در شهر و افزایش روحیه نشاط و شادابی‬ ‫در شـهر خواهـد شـد کـه امیدواریـم شـهروندان از ان بهـره کافـی را ببرنـد»‪.‬‬ ‫اجرای طرح سالمت شهر و جمع اوری معتادان متجاهر در شهر اندیشه‬ ‫ب هگـزارش واحـد خبـر اداره روابط عمومـی و امـور بین الملـل شـورای اسلامی و شـهرداری‬ ‫اندیشـه؛ به همـت شـورای اسلامی و شـهرداری اندیشـه بـا همـکاری کالنتـری ‪ ۱۶‬فـاز‬ ‫‪ ۳‬طـرح سلامت اجتماعـی و جمـع اوری معتـادان متجاهـر در شـهر اندیشـه اجـرا شـد‪.‬‬ ‫شـهردار اندیشـه دراین خصـوص گفـت‪« :‬نگـرش مدیـران شـهری اندیشـه بـرای ایجـاد‬ ‫فشـده شـهری بـا امنیـت و ارامـش بـرای شـهروندان همـواره جـز‬ ‫اسـتاندارهای تعری ‬ ‫تهـای اصلـی بـوده اسـت؛ لـذا بـا ایـن دیـدگاه و بـا اسـتخراج مطالبات ب هحـق مردم‬ ‫اولوی ‬ ‫یهـای به عمل امده طرح جامع جمـع اوری معتادین‬ ‫در دیدارهـای مردمـی بـا هماهنگ ‬ ‫و سلامت اجتماعـی در شـهر امـروز بـا همـکاری جهـادی کالنتـری ‪ ۱۶‬فـاز ‪ ۳‬و همکارانـم‬ ‫در شـهرداری اندیشـه به اجـرا درامـد»‪ .‬بهـروز کاویانـی در ادامـه افـزود‪« :‬تـردد و حضـور‬ ‫معتادیـن متجاهـر در شـهرها نه تنهـا چهـره بصـری موجهـی در اذهـان عمومـی نـدارد‬ ‫بلکـه نوعـی ناامنـی و عـدم اسـایش شـهروندان را به دنبـال دارد لـذا درراسـتای رفـع ایـن‬ ‫ناهنجـاری بـا همـکاری صمیمانـه دادسـتان محتـرم شهرسـتان شـهریار و مسـئولین‬ ‫لهـای‬ ‫شهرسـتانی اقدامـات قانونـی در دسـتورکار قـرار گرفـت کـه امـروز بـا رعایـت پروتک ‬ ‫ابالغـی انجـام گرفـت»‪ .‬وی در پایـان افـزود‪« :‬برخـورد الزم می دانـم از زحمـات همـه‬ ‫همـکاران عزیـز در اجـرای این طرح به ویژه مامورین نیروی تالشـگر انتظامی در کالنتری‬ ‫‪ ۱۶‬فـاز ‪ ۳‬اندیشـه قدردانـی کنـم»‪.‬‬ ‫عراق و شهر نجف حضور دارد و تا پایان مراسم اربعین مشغول فعالیت و خدمات رسانی‬ ‫بـه زائـران خواهـد بـود»‪ .‬وی در پایـان افـزود‪« :‬شـهرداری شـهریار همه سـاله به منظـور‬ ‫خدمت رسـانی بـه زائـران اربعیـن‪ ،‬کاروانـی در حـوزه خدمـات شـهری و حمل ونقـل بـه‬ ‫نجـف یـا کربلا اعـزام می کنـد‪ .‬الزم به ذکر اسـت؛ تعـداد ‪ ۳۰۰‬نفر نیـرو در سـه گروه از تاریخ ‪۱۳‬‬ ‫شـهریورماه بـه نجـف و کربلا جهـت خدمات رسـانی اعـزام خواهنـد شـد»‪.‬‬ ‫اجرای عملیات لکه گیری‪ ،‬اسفالت معابر اصلی و فرعی منطقه شهریار‬ ‫مدیـر شـهرداری منطقـه ‪( ۴‬شـهریار ) از اجـرای عملیـات لکه گیـری اسـفالت معابـر اصلـی‬ ‫و فرعـی این منطقـه خبـر داد‪ .‬مدیـر شـهرداری منطقـه ‪( ۴‬شـهریار ) گفـت‪« :‬بهسـازی‬ ‫و لکه گیـری اسـفالت معابـر ازجملـه مطالبـات به حـق شـهروندان و جـزو وظایـف‬ ‫شهرداری سـت و بـا دسـتورات شـهردار و برنامه ریـزی و هماهنگی هـای صورت گرفتـه‬ ‫باهدف رفاه و اسایش شهروندان‪ ،‬کاهش سوانح رانندگی و همچنین حذف ناهمواری‬ ‫تمامـی خیابان هـا و معابـری کـه نیـاز بـه ترمیـم و بهسـازی دارنـد را بـا حفـظ اولویـت‬ ‫لکه گیـری و اسـفالت می کنـد»‪ .‬شـهردار منطقـه ‪ ۴‬افـزود‪« :‬ایـن شـهرداری درصـدد اسـت‬ ‫تـا بـا اجـرای این گونـه اقدامـات و فعالیت هـا بهسـازی فضاهـا و زیرسـاخت های شـهری‬ ‫و خدمات رسـانی بهتـر بـه شـهروندان را انجـام دهـد»‪ .‬کریمـی در پایـان تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«رفـع نواقـص موضعـی و جلوگیـری از گسـترش خرابـی روسـازی اسـفالت ها و همچنیـن‬ ‫یسـت که‬ ‫تامیـن سـطحی ایمـن در معابـر شـهر از دیگـر اهـداف اجـرای عملیـات لکه گیر ‬ ‫مورد تا کیـد شـهردار بـوده و امید اسـت طبق برنامه زمان بندی شـده نسـبت بـه رفع این‬ ‫مشـکالت در شـهر بتوانیـم مراتـب رضایـت شـهروندان را جلـب کنیـم»‪.‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـهرداری اندیشـه درنظردارد به اسـتناد مجوز شـماره ‪/5/350‬د مورخ ‪ 1401/05/31‬موضوع ابالغ بند ‪ 6‬صورتجلسـه شـماره ‪ 60‬مورخ ‪1401/05/11‬‬ ‫شورای اسالمی شهر اندیشه‪ ،‬اجرای عملیات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های بیمه واجد شرایط (تحت پوشش ‪ SOS‬و حداقل‬ ‫دارای توانگری مالی با رتبه یک از سـال ‪ 1396‬و باالترین میانگین درصد توانگری) وا گذار کند‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضوع مناقصه‪ :‬خدمات بیمه درمان گروهی تعداد حدود ‪ 780‬نفر از کارکنان شهرداری اندیشه و سازمان های تابعه به همراه خانواده های تحت پوشش انها‬ ‫‪ -2‬سـپرده شـرکت در مناقصـه‪ :‬مبلـغ ‪ 21.060.000.000‬ریـال اسـت‪ .‬بـه همیـن منظـور ضمانتنامـه بانکـی بـه نفـع شـهرداری اندیشـه یـا واریـز نقـدی بـه حسـاب جـاری سـیبا بـه شـماره‬ ‫‪ 0113994456001‬نزد بانک ملی ایران شعبه بلوار ازادی اندیشه کد ‪( 2417‬شماره حساب شبا ‪ )IR150170000000113994456001‬تهیه و برابر دستورالعمل مندرج در کاربرگ مناقصه به‬ ‫همـراه پیشـنهاد قیمـت ارائـه شـود‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت نفـرات اول‪ ،‬دوم و سـوم مناقصـه هـرگاه حاضـر بـه عقـد قـرارداد نشـوند‪ ،‬سـپرده انـان بـه ترتیـب بـه نفـع کارفرمـا ضبـط خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -3‬مهلـت و محـل دریافـت اسـناد مناقصـه‪ :‬از تار یـخ انتشـار ا گهـی لغایـت پایـان وقـت اداری روز چهارشـنبه مـورخ ‪ 1401/06/30‬و محـل دریافـت ان صرفـا از طریـق سـامانه تـدارکات‬ ‫الکترونیکـی دولـت ‪ www.setadiran.ir‬اسـت‪.‬‬ ‫‪ -4‬مهلت و محل تسـلیم پیشـنهادات‪ :‬متقاضیان می بایسـت پا کت های پیشـنهاد قیمت خود را که برابر شـرایط مندرج در کاربرگ مناقصه‪ ،‬تنظیم شـده اسـت‪ ،‬حدا کثر تا پایان سـاعت‬ ‫اداری روز شنبه مورخ ‪ 1401/07/09‬به دبیرخانه شهرداری تحویل و در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ‪ www.setadiran.ir‬بارگذاری کنند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تذکر‪ :‬صرفا اسناد پا کت های پیشنهاد "ب" و "ج" دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است‪ .‬در جلسه بازگشایی پا کت های "ب" و "ج"‪ ،‬اسناد فیزیکی (کاغذی) و اسناد فاقد‬ ‫امضای الکترونیکی (دارای مهر گرم) به هیچ وجه مورد پذیرش نیست‪.‬‬ ‫‪ -5‬مدارک الزم جهت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬متقاضیان جهت دریافت اسناد می بایست از طریق سامانه ستاد نسبت به خرید اسناد شرکت در مناقصه اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪ -6‬زمان بازگشایی پیشنهادها‪ :‬پایان ساعت اداری روز شنبه مورخ ‪ 1401/07/09‬است‪.‬‬ ‫‪ -7‬شهرداری اندیشه در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات بدون ذکر دلیل‪ ،‬مختار است‪.‬‬ ‫‪ -8‬هزینه درج ا گهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/06/23 :‬‬ ‫بهروز کاویانی؛ شهردار اندیشه‬ ‫م الف ‪1401-12‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 3121

روزنامه سایه 3121

شماره : 3121
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه سایه 3119

روزنامه سایه 3119

شماره : 3119
تاریخ : 1403/04/20
روزنامه سایه 3118

روزنامه سایه 3118

شماره : 3118
تاریخ : 1403/04/19
روزنامه سایه 3117

روزنامه سایه 3117

شماره : 3117
تاریخ : 1403/04/18
روزنامه سایه 3116

روزنامه سایه 3116

شماره : 3116
تاریخ : 1403/04/17
روزنامه سایه 3115

روزنامه سایه 3115

شماره : 3115
تاریخ : 1403/04/16
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!