روزنامه سایه شماره 2563 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2563

روزنامه سایه شماره 2563

روزنامه سایه شماره 2563

‫سخنگویفراجا‪:‬‬ ‫دولت‪ ،‬اراده قوی در کاهش وقوع جرم دارد‬ ‫افتتاح موزه «لوور»‬ ‫سـخنگوی فرماندهـی انتظامـی جمهوری اسلامی ایران با اشـاره به‬ ‫تشـکیل دو قـرارگا ه کاهـش وقـوع جـرم و اسـیب های اجتماعـی‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬دولـت سـیزدهم‪ ،‬اراده قـوی بـرای مقابلـه بـا وقـوع جرائـم‬ ‫دارد»‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ سـردار مهـدی حاجیـان گفـت‪« :‬دولـت‬ ‫سـیزدهم‪ ،‬بـا اراده قـوی در این زمینـه گام برداشـته و با تشـکیل این‬ ‫قرارگا ههـا کـه با محوریت پلیس تشـکیل شـده‪ ،‬به همه اسـتانداران‬ ‫و اعضـای شـورای اداری اسـتان ها تا کیـد شـده کـه بـه تکالیـف‬ ‫قانونی خود در این راسـتا عمل کنند‪ .‬جلسـات کاهش اسـیب های‬ ‫اجتماعـی و وقـوع جـرم نیـز به صـورت منظـم در سـطح اسـتان ها‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫برگـزار م ‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1793‬؛ «لـوور» به عنـوان بزرگ تریـن مـوزه هنـر و یکـی از‬ ‫بناهای تاریخی در پاریس‪ ،‬افتتاح شـد‪ .‬دراین موزه که یکی از شـاخصه های مشـهور‬ ‫فرانسـه اسـت؛ بال غبـر ‪ ۳۸۰۰۰‬اثـر هنـری مربـوط به پیـش از تاریخ تا سـده ‪ ۲۱‬میالدی‬ ‫در فضایـی بال غبـر ‪ ۷۲۷۳۵‬متر مربـع جمـع اوری و ارائـه شـده اسـت‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 19‬مرداد ‪ 12 1401‬محرم ‪ 10 1444‬ا گوست ‪ 2022‬سال نوزدهم شماره ‪ 1500 2563‬تومان‬ ‫ماهواره خیام در کانون اخبار رسانه های جهان‬ ‫‪5‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫ا گـــر به خاطـــر بیاوریـــم‪ ،‬جنـــگ جهانـــی اول و دوم‬ ‫«توافق»‬ ‫دست یافتنی ست بع ــد از ان هم ــه کش ــت و کش ــتار‪ ،‬باالخ ــره ب ــا مذا ک ــره و‬ ‫گفت وگـــو به ســـرانجام رســـید و زمـــان جنـــگ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫��نگاهی به کتاب ایکیگای‬ ‫نوشته«هکتورگارسیا»و«فرانسیسم�یرالس»‬ ‫کتابی که امروز برایتان انتخاب کرده ام؛ «ایکیگای» نوشـته «هکتور گارسـیا» و «فرانسـیس‬ ‫میرالـس»‪ ،‬ترجمـه «گلـی نژادی»سـت‪ .‬ایکیـگای‪ ،‬یـک حکمـت ژاپنی سـت بـرای داشـتن‬ ‫یـک زندگـی شـاد و طوالنـی و گاهـی بـاالی‪ ۱۰۰‬تـا‪ ۱۲۰‬سـال‪« .‬ایکی» به معنی زندگـی و «گای»‬ ‫به معنی ارزش داشتن زندگی طوالنی‪ ،‬حس هدفمندی در زندگی و احساس خوشبختی‬ ‫عمیق اسـت‪ .‬برای یافتن ایکیگای خودتان نیاز به هوشـمندی ‪ ،‬غوطه ور شـدن ‪ ،‬کارائوکه‪،‬‬ ‫دوستان شفاف و صادق دارید‪ .‬در پنج منطقه ابی جهان در کتاب دن پوئنتر ‪.۱‬اوکیناوا در‬ ‫ژاپن ‪.۲‬ساردینیا در ایتالیا‪.۳‬المالینا در کالیفرنیا ‪.۴‬نیکویا در کاستاریکا‪.۵‬ایکاریا در یونان‪.‬‬ ‫مـورد بحـث مـا‪ ،‬اوکینـاوا در ژاپن اسـت‪ .‬این جزیره در جنـوب ژاپن‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دیمیتـری پسـکوف؛ سـخنگوی کاخ کرملیـن طـی بیانیـه ای در واکنش بـه‬ ‫مصاحبـه رئیس جمهـوری اوکرایـن بـا روزنامـه «واشنگتن پسـت»‪ ،‬گفـت‪« :‬در‬ ‫تحریم های غرب علیه روسیه‪ ،‬بیش از همه شهروندان غربی ضرر می کنند»‪.‬‬ ‫در گفت وگو با صادق شیخ زاده؛ «مدرس اواز ایرانی» مطرح شد؛‬ ‫سفر بر بال نغمه های شورانگیز اواز ایرانی‬ ‫تا اسمان سرخ کربال‬ ‫ایا جهان دراستانه ورود به صحنه یک جنگ دیگر است؟‬ ‫رویای دور استقالل‬ ‫و‬ ‫تایوان؛‬ ‫ متحدان‬ ‫ جان‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫حلقه‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫نایب رئیس شورای شهر شیراز‪:‬‬ ‫مدیرکل اموزش فنی وحرفه ای مازندران اعالم کرد؛‬ ‫راه اندازی ‪ ۱۰۰‬موسسه با مشارکت‬ ‫بخش خصوصی در اجرای اموزش مهارتی‬ ‫شهرک مهارتی دانشجو‬ ‫در قزوین راه اندازی می شود‬ ‫‪6‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره ‪1401/1-11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس جهاد دانشگاهی استان ‪:‬‬ ‫برنامه پنج ساله حمل ونقل شیراز‬ ‫تدوین می شود‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شماره ثبت سامانه تدارکات دولت (ستاد) ‪۲۰۰۱۰۰۱۲۲۴۰۰۰۰14‬‬ ‫شرکت برق منطقه ای مازندران درنظردارد تصفیه شیمیایی روغن ترانسفورماتورهای فوق توزیع برابر شرایط ذیل و به شرح مشخصات و اطالعات‬ ‫مندرج در اسناد مناقصه را به مناقصه گر واجد شرایط وا گذار کند‪ .‬الزم به ذکر است کلیه فرایندهای برگزاری مناقصه‪ ،‬از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد‬ ‫و همچنین گشایش پا کات‪ ،‬مطابق فرایند تعریف شده در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫الزامات موردنیاز‪ -1 :‬دارا بودن مجوز انجام تصفیه شـیمیایی روغن ترانسـفورماتورها از شـرکت توانیر؛ ‪ -2‬گواهی تایید صالحیت ایمنی از اداره تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفـاه اجتماعی‬ ‫مبلـغ ضمانتنامـه (شـرکت در فراینـد ارجـاع کار )‪ :‬بـه مبلـغ ‪ 1/162/500/000‬ریال معادل یک میلیارد و یکصد و شـصت و دو میلیـون و پانصد هزار ریال‬ ‫تمام‬ ‫نوع ضمانتنامه (شرکت در فرایند ارجاع کار )‪ :‬تضمین های معتبر (شامل فیش واریزی (وجه نقد)‪ ،‬ضمانتنامه بانکی‪ ).... ،‬مطابق ائین نامه تضامین‬ ‫دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره ‪/123402‬ت‪50659‬ه‍ مورخ ‪ 1394/09/22‬و اصالحیه های بعدی ان (مندرج در اسناد مناقصه)‬ ‫محل دریافت و ارسال اسناد‪ :‬سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫زمان دریافت اسناد‪ :‬از ساعت ‪ 09:00‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/05/18‬الی ساعت ‪ 19:00‬روز یکشنبه مورخ ‪1401/05/23‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهاد‪ :‬تا ساعت ‪ 15:35‬روز یکشنبه مورخ ‪1401/06/06‬‬ ‫زمان گشایش پاکات‪ :‬ساعت ‪08:30‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪1401/06/08‬‬ ‫ به پیشـنهادهای فاقد سـپرده‪ ،‬سـپرده های مخدوش‪ ،‬سـپرده های کمتر از میزان مقرر‪ ،‬چک شـخصی و نظایر ان که مغایر با ائین نامه مذکور باشـد‪،‬‬‫ترتیب اثر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ همچنین به پیشنهادهای فاقد امضاء‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در اسناد واصل شوند‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد‬‫شد‪ .‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مراتب در سایت معامالت توانیر به ادرس ‪ ،https://wamp.tavanir.org.ir/tender/main‬صرفا جهت اطالع رسانی درج شده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/18 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1359731‬‬ ‫قهرمانیناهید کیانی‬ ‫در تکواندوی‬ ‫کشورهایاسالمی‬ ‫ا گهی فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫همزمان با ارزیابی کیفی (یکپارچه) مناقصه گران‬ ‫روابط عمومی شرکت دولتی پاالیش گاز پارسیان‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫مناقصه گزار‪ :‬شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬انتخاب پیمانکار جهت اجرای تعمیرات خطوط توزیع به روش گرم به شرح جدول ذیل‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫شرحمناقصه‬ ‫مبلغ پایه (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‬ ‫(فرایند ارجاع کار ) (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1401/154-14‬‬ ‫تجدید تعمیرات خطوط توزیع به روش خط گرم امور عباس اباد ‪11.454.784.923‬‬ ‫‪1.072.340.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1401/154-15‬‬ ‫تجدید تعمیرات خطوط توزیع به روش خط گرم امور چالوس‬ ‫‪10.791.547.382‬‬ ‫‪1.039.578.000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1401/154-26‬‬ ‫تعمیرات خطوط توزیع به روش خط گرم امور رامسر‬ ‫‪10.014.916.281‬‬ ‫‪1.000.746.000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1401/154-27‬‬ ‫تعمیرات خطوط توزیع به روش خط گرم امور تنکابن‬ ‫‪15.422.232.497‬‬ ‫‪1.271.112.000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1401/154-28‬‬ ‫تعمیرات خطوط توزیع به روش خط گرم امور نور‬ ‫‪16.003.685.623‬‬ ‫‪1.300.185.000‬‬ ‫مهلت خرید و نحوه دریافت اسناد مناقصه‪ :‬داوطلبان می توانند از روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/05/18‬لغایت روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/05/23‬به منظور دریافت اسناد‪ ،‬به سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫مبلغ خرید اسناد مناقصه‪ :‬مبلغ ‪ 545.000‬ریال به ازای خرید هر اسناد‪ ،‬در مدت زمان تعیین شده در بند فوق‪ ،‬به حساب سپهر شماره ‪ 0101853765005‬بانک صادرات کد ‪2008‬‬ ‫نـوع تضمیـن شـرکت در مناقصـه (فراینـد ارجـاع کار )‪ -1 :‬ضمانتنامـه بانکـی حداقـل بـا اعتبـار سـه مـاه و قابـل تمدیـد بـه مـدت سـه مـاه دیگـر؛ ‪ -2‬اصـل فیـش واریـز وجه به حسـاب‬ ‫جام به شـماره ‪ 16720405/50‬بانک ملت شـعبه مرکزی چالوس؛ ‪ -3‬ضمانتنامه صادره توسـط موسسـات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سـوی بیمه‬ ‫مرکزی ایران؛ ‪ -4‬کسـر از محل مطالبات به صورت سـند حسـابداری از محل مطالبات قطعی تاییدشـده از سـوی امور مالی؛ ‪ -5‬چک تضمین شـده بانکی (چک شـخصی مورد قبول‬ ‫نمی باشد)‬ ‫تاریخ بارگذاری پاکات مناقصه‪ :‬تا ساعت ‪ 14‬روز پنجشنبه مورخ ‪1401/06/03‬‬ ‫تاریخ گشایش پاکات مناقصه‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬روز شنبه مورخ ‪ 1401/06/05‬در محل دفتر معاون مالی و پشتیبانی‬ ‫سـایر شـرایط‪ -1 :‬هزینه ا گهی هر دو نوبت برعهده دسـتگاه مناقصه گزار اسـت‪ -2 .‬به پیشـنهادهای فاقد امضا‪ ،‬مشـروط‪ ،‬مخدوش و پیشـنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در‬ ‫ً‬ ‫فراخوان واصل شود‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪ -3 .‬اعتبار موضوع مناقصه از محل منابع داخلی ست‪ -4 .‬حضور یک نفر از طرف مناقصه گران با ارائه معرفی نامه کتبی‪ ،‬در‬ ‫جلسـه گشـایش پا کات ازاد اسـت‪ -5 .‬سـایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1359942:‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـرکت پاالیـش گاز پارسـیان درنظـردارد مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای همزمـان بـا ارزیابی کیفی (یکپارچـه) خرید کابـل (‪ 20‬کیلوولت‪ ،‬کنترل‬ ‫زره دار و فیبـر نـوری) تولیـد داخـل بـه شـماره ‪ 2001092416000045‬از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت برگزار کند‪ .‬کلیه مراحل برگزاری‬ ‫مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه‪ ،‬ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پا کت ها‪ ،‬از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد‬ ‫شـد و الزم اسـت مناقصه گـران درصـورت عـدم عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند‪ .‬تاریـخ‬ ‫انتشـار فراخوان در سـامانه مورخ ‪ 1401/05/18‬اسـت‪.‬‬ ‫اخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬ساعت ‪ 18:30‬روز سه شنبه مورخ ‪1401/05/25‬‬ ‫اخرین مهلت ارسال پیشنهادها‪ :‬ساعت ‪ 18:30‬روز سه شنبه مورخ ‪1401/06/08‬‬ ‫بازگشایی و ارسال اسناد ارزیابی کیفی به کمیته فنی بازرگانی‪ :‬ساعت ‪ 19:00‬روز سه شنبه مورخ ‪1401/06/08‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت های الف‪ ،‬ب و ج‪ :‬ساعت ‪ 11:00‬روز پنجشنبه مورخ ‪1401/06/24‬‬ ‫براورد مناقصه‪ :‬به مبلغ ‪ 78.400.000.000‬ریال‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬به مبلغ ‪ 3.920.000.000‬ریال‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا کت های "الف"‪ :‬ادرس‪ :‬استان فارس‪ ،‬شهرستان مهر‪ ،‬شرکت پاالیش گاز‬ ‫پارسیان‪ -‬کدپستی‪ 7449184831 :‬تلفن تماس‪ 36 :‬الی ‪071-52724134‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪ 021 -41934 :‬دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/19 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1359583‬‬ ‫روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)‬ ‫‪5‬‬ ‫پایگاه خبری تحلیلی سایه انال�ین‬ ‫‪www.sayehonline.ir‬‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫چهارشنبه ‪ 19‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2563‬‬ ‫شرکت هایهواپیمایی‬ ‫و فروش بلیت با نرخ ارز!‬ ‫«توافق»دست یافتنی ست‬ ‫کشـدن بـه اربعیـن بسـیاری از شـرکت های‬ ‫بـا نزدی ‬ ‫هواپیمایی درحال برنامه ریزی برای اسـتفاده از ایام پیک‬ ‫نهـا از این فرصـت بـرای‬ ‫جابه جایی انـد کـه برخـی از ایرالی ‬ ‫گران فروشـی در مسـیرهای داخلـی پرتـردد ماننـد مشـهد‬ ‫کرده انـد و برخی دیگـر درحال برنامه ریـزی بـرای پروازهـای‬ ‫یکـه بررسـی های‬ ‫خارجـی ازجملـه نجـف هسـتند؛ به طور ‬ ‫میدانـی حا کی ازان اسـت که ا کنـون قیمت بلیـت پروازهای‬ ‫نجـف بـه ‪ 10‬میلیون تومـان رسـیده و بسـیاری از مسـافران‬ ‫دراین هفتـه بـرای تـردد بـه نجـف بـرای رفت وبرگشـت‬ ‫یسـت که‬ ‫بایـد ‪ 10‬میلیون تومـان هزینـه کننـد‪ .‬این درحال ‬ ‫نهـای داخلـی انجـام‬ ‫تمامـی ایـن پروازهـا ازطریـق ایرالی ‬ ‫یشـود‪ .‬ب هگـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان؛ مقصـود‬ ‫م ‬ ‫اسـعدی سـامانی «افزایـش قیمت بلیت نجـف» را به زمان‬ ‫و پیـک جابه جایـی مسـافران مربـوط دانسـته و اعلام‬ ‫کـرده بـود قیمـت بلیـت نجـف متناسـب بـا عرضه وتقاضـا‬ ‫ً‬ ‫افزایـش یـا کاهـش می دهـد‪ .‬احتمـاال برخـی سـایت ها‬ ‫بااین میـزان قیمـت بفروشـند چـون پرواز عتبـات دراختیار‬ ‫یکـه تقاضـا کاهـش یابـد‬ ‫چارتر کننـدگان اسـت و در مواقع ‬ ‫نتـر هـم عرضـه شـده اسـت‪.‬‬ ‫و مسـافر نباشـد بـا نـرخ پایی ‬ ‫به گفتـه دبیـر انجمـن شـرکت های هواپیمایـی؛ فـرودگاه‬ ‫یسـت و هزینـه افزایـش‬ ‫نجـف دراختیـار بخـش خصوص ‬ ‫یافتـه و هـر مسـافر ‪ 2.5‬تـا سـه میلیون هزینـه فرودگاهـی‬ ‫بایـد بپـردازد و بـرای هواپیمـای ‪ ۷۳۷‬بیـش از ‪8000‬دالر‬ ‫هزینـه خدمات فرودگاهی و هواپیمایی ایربـاس ‪13000‬دالر‬ ‫هزینـه ارزی بایـد پرداخـت شـود‪ .‬نـرخ خدمـات فرودگاهـی‬ ‫و نـرخ سـوخت تاثیرگـذار اسـت و هـر لیتـر سـوخت یـک دالر‬ ‫‪۷‬سـنت را بایـد شـرکت هواپیمایـی بپردازنـد؛ ازسـویی‬ ‫و‪ ۰‬‬ ‫پروازهـای کـه از مشـهد می رونـد بایـد سـوخت بزننـد‪.‬‬ ‫او می گویـد‪ :‬هنـوز بـرای پروازهـای بلیـت اربعیـن هیـچ‬ ‫برنامه ریـزی انجـام نشـده و بـرای تعییـن نـرخ مصـوب‬ ‫دراین ایـام بـا شـرکت های هواپیمایـی صحبتـی نشـده‬ ‫تهـای پروازهـای نجـف‬ ‫اسـت؛ امـا درحال حاضـر بلی ‬ ‫دراختیـار چارترکننـدگان اسـت و این افـراد اقـدام بـه فروش‬ ‫بلیـت می کننـد‪ .‬رسـتم قاسـمی؛ وزیـر راه وشهرسـازی اعالم‬ ‫یشـده‬ ‫کرده بود که برای عملیات اربعین امسـال پیش بین ‬ ‫پنج میلیـون مسـافر زائـر کربلا خواهنـد بـود؛ جلسـات‬ ‫یسـت‬ ‫مفصـل بـا حضـور تمامـی دسـتگاه ها درحال برگزار ‬ ‫نهـا درحال انجـام‬ ‫و تمـام مسـیرهای جـاده ای و اصلاح ا ‬ ‫اسـت و ‪ ۳۰۰‬هزارنفـر بـا قطـار و ‪ ۵۰‬تـا ‪ ۶۰‬هزارنفـر هـم ازطریـق‬ ‫هواپیمـا جاب هجـا و مابقـی زائـران ازطریـق زمینـی جاب هجـا‬ ‫یشـوند بنابرایـن باتوج هبـه تشـدید گرمـا در پایان ههـا‬ ‫م ‬ ‫وسـایل سرمایشـی درنظـر گرفتـه شـده اسـت‪ .‬به گفتـه‬ ‫وی؛ پارسـال در اربعیـن طبـق توافـق بـا مسـئول عراقـی‬ ‫مقـرر شـد کـه ‪ ۶۰‬هزارنفـر ازطریـق بخـش هوایـی جاب هجـا‬ ‫شـود و دران روزهـا و شـلوغی های در فـرودگاه را شـاهد‬ ‫نشـکل انجـام شـد‪ .‬قاسـمی می گویـد‪:‬‬ ‫بودیـم امـا به بهتری ‬ ‫سـتاد اربعیـن بـرای برگـزاری عملیـات حـج تشـکیل شـده‬ ‫و در اربعیـن فـروش بلیـت چارتـری نداریـم حتـی بـرای‬ ‫یکـه ازقبـل بلیـت خریـداری کـرده باشـند‪ .‬نرخـی‬ ‫افراد ‬ ‫تهـای اربعیـن درنظـر گرفته ایـم نـرخ بلیـت‬ ‫کـه بـرای بلی ‬ ‫یسـت‪ .‬فروش بلیت دالری نیز ممنوع بوده و با چند‬ ‫کنون ‬ ‫ایرالیـن دراین زمینـه برخـورد صـورت گرفتـه و بـه تعزیـرات‬ ‫معرفـی شـده اسـت‪ .‬در این ایـام و همچنـان در عـزاداری‬ ‫امام حسـین (ع) و بـا درخواسـت بـرای افزایـش سـفر بـه‬ ‫مشـهد و نجـف و متناسـب بـا افزایـش درخواسـت ها نـرخ‬ ‫بلیـت هـم در مسـیرهای داخلـی ماننـد مشـهد و بـرای‬ ‫خارجـی هـم ماننـد نجـف افزایـش یافتـه اسـت‪ .‬میـر ا کبـر‬ ‫رضـوی گفـت‪ :‬باتوج هبـه فرارسـیدن تعطیلات مـاه محـرم‪،‬‬ ‫چیـک از شـرکت های هواپیمایـی اجـازه افزایـش قیمت‬ ‫هی ‬ ‫بلیـت هواپیمـا در مسـیرهای داخلـی ازجملـه مشـهد را‬ ‫نهـا موظف انـد متناسـب بـا نر خ های‬ ‫ندارنـد و تمـام ایرالی ‬ ‫نشـده بلیـت را بـه مسـافران بفروشـند‪ .‬مسـافران‬ ‫تعیی ‬ ‫نیـز از سـایت و دفاتـر خدمـات مسـافرتی معتبـر بلیـت را‬ ‫خریـداری کننـد‪ .‬به گفتـه سـخنگوی سـازمان هواپیمایـی‬ ‫کشـور؛ نظـارت سـخت گیرانه توسـط سـازمان هواپیمایـی‬ ‫ً‬ ‫یشـود و‬ ‫بـر شـرکت های هواپیمایـی مسـتمرا انجـام م ‬ ‫مسـافران درصـورت مشـاهده و مواجهـه بـا گران فروشـی‬ ‫ً‬ ‫حتمـا بـه سـازمان هواپیمایـی اعلام کننـد‪ .‬او دربـاره بلیت‬ ‫پروازهـای نجـف گفـت‪ :‬بلیـت پروازهـای خارجـی ازجملـه‬ ‫یشـود امـا بـرای‬ ‫نجـف متناسـب بـا عرضه وتقاضـا ارائـه م ‬ ‫ایـام اربعیـن درحال برنامه ریـزی جهـت ارائـه بلیـت بـا نـرخ‬ ‫مصـوب بـه مسـافران هسـتیم‪.‬‬ ‫ایا جهان دراستانه ورود به صحنه یک جنگ دیگر است؟‬ ‫ جان متحدان تایوان؛‬ ‫حلقه کم ِ‬ ‫رویای دور استقالل‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫سـفر حاشی هس ِـاز «نانسـی پلوسـی»؛ رئیـس مجلـس نماینـدگان‬ ‫امریـکا طـی تـور اسـیایی اش بـه «تایـوان»‪ ،‬جنجـال بسـیاری‬ ‫برانگیخـت و هفتـه ای پر تعلیـق را رقـم زد‪ .‬وی پـس از ورود گفـت‬ ‫کـه «ایاالت متحـده ایـن جزیـره را کـه خودمختـار و دموکراتیـک‬ ‫یشـود‪ ،‬رهـا نمی کنـد؛ امـا به عنـوان بخشـی از چیـن‪،‬‬ ‫اداره م ‬ ‫در خط ِـر لغـو ایـن حـق قـرار دارد»‪ .‬ارتـش چیـن نیـز یـک روز پـس‬ ‫یشـده بزرگ تریـن مانورهـای تاریـخ خـود‬ ‫از پایـان برنامه ریز ‬ ‫ضبـه ایـن سـفر‪ ،‬از برگـزاری رزمایـش نظامـی جدیـدی در‬ ‫در اعترا ‬ ‫دریـا و حریـم هوایـی اطراف تایوان خبـر داد‪ .‬بعد از حمله نظامی‬ ‫روسـیه بـه اوکرایـن؛ و موضـع محافظه کارانـه دولـت چیـن در مورد‬ ‫این موضـوع‪ ،‬بسـیاری از تحلیلگـران بین المللـی متعجب انـد کـه‬ ‫ایـا پکـن قصـد دارد کنتـرل این اسـتان را کـه تنهـا توسـط «تنگـه‬ ‫تایوان» از سـرزمین اصلی چین جدا شـده‪ ،‬به دسـت گیرد؟ البته‬ ‫ماجـرای «تایـوان» بـا «اوکرایـن» ا گرچه درظاهر مشـابه اسـت؛ اما‬ ‫تهـای عمق ِـی بسـیار دارد‪ .‬بـا قدرتـی کـه چیـن در صحنـه‬ ‫تفاو ‬ ‫بین المللـی دارد‪ ،‬دولـت «تایـوان» تنهـا می توانـد روی حمایـت‬ ‫رسـمی چنـد کشـور کوچـک در سراسـر جهـان حسـاب کنـد‪.‬‬ ‫به گفتـه وزارت امـور خارجـه تایـوان؛ در حال حاضـر تنهـا ‪ 14‬کشـور‬ ‫مسـتقل‪« ،‬دولـت تایپـه» را به رسـمیت می شناسـند و به اصطالح‬ ‫جرئـت می کننـد بـا برقـراری روابـط دیپلماتیـک بـا ایـن جزیـره‪،‬‬ ‫موقعیـت سـرزمین اصلـی چیـن را به چالـش بکشـند؛ کـه ا کثریـت‬ ‫نهـا نیـز در امریـکای التیـن و دریـای کارائیـب قـرار‬ ‫(هشـت مورد) ا ‬ ‫دارنـد؛ از جملـه پارا گوئـه‪ ،‬گواتمـاال‪ ،‬هنـدوراس و هائیتـی‪ .‬چهـار‬ ‫بشـرقی اسـیا‬ ‫نهـا‪ ،‬جوامعـی جزیـره ای در جنو ‬ ‫متحـد دیگـر ا ‬ ‫هسـتند‪ :‬نائورو‪ ،‬پاالئو‪ ،‬تووالو و جزایر مارشـال‪ .‬این فهرسـت الغر و‬ ‫جمع وجور با پادشاهی اسواتینی (در افریقا) و ایالت شهر واتیکان‬ ‫یشـود‪ .‬این میـزان حمایـت به نظـر بـرای یـک‬ ‫(در اروپـا) تکمیـل م ‬ ‫حرکـت انقالبـی‪ ،‬ناچیـز می ایـد و تجربـه چگونگ ِـی حمایـت اروپـا و‬ ‫امریـکا از اوکرایـن نیـز می توانـد به منزلـه درس عبرتـی بـرای دولـت‬ ‫«تایـوان» باشـد؛ امـا ریشـه اختلاف در کجاسـت؟ در شـکلی‬ ‫خالصـه می تـوان گفـت؛ در اوایـل دوران جنـگ سـرد‪ ،‬کشـورهای‬ ‫غربـی و سـازمان ملـل درصـدد مشـروع جلـوه دادن «تایـوان»‬ ‫برامدنـد؛ جزیـره ای کـه بـا نا مهـای «چیـن تایپـه»‪« ،‬چیـن ملـی»‬ ‫ُ‬ ‫نهـا این منطقـ ه در شـرق‬ ‫یشـود‪ .‬ا ‬ ‫و «ف ُرمـز» نیـز شـناخته م ‬ ‫اسـیا را کـه از جزایـر «تایـوان»‪« ،‬پنگهـو»‪« ،‬کینمـن»‪« ،‬ماتسـو» و‬ ‫یشـود و همگـی در سـواحل شـرق چیـن واقع انـد‬ ‫‪ ...‬تشـکیل م ‬ ‫را تـا سـال ‪ ۱۹۷۱‬به عضویـت شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد‬ ‫دراوردنـد؛ امـا دران سـال از سـازمان مزبـور اخـراج؛ و کرسـی ان‪ ،‬بـه‬ ‫دولـت چیـن وا گـذار شـد‪ .‬ازان زمـان‪« ،‬تایـوان» در پـی قطعنامـه‬ ‫‪ ۲۷۵۸‬مجمـع عمومـی سـازمان ملـل متحـد‪ ،‬به خاطـر مناقشـه‬ ‫بـر سـر حا کمیـت ملـی خـود‪ ،‬دیگـر عضـو سـازمان ملـل نیسـت‬ ‫و از اینکـه نشـان های ملـی نظی ِـر نـام ملـی‪ ،‬سـرود ملـی و پرچـم‬ ‫ان‪ ،‬کـه نماینـده دولت بـودن «تایـوان» باشـد را در رخدادهـای‬ ‫جهانـی مورداسـتفاده قـرار دهـد یـا به نمایـش بگـذارد‪ ،‬منـع شـد‪.‬‬ ‫چیـن از ‪ ۱۹۷۸‬اهر مهـای متنـوع سیاسـی‪ ،‬نظامـی‪ ،‬اقتصـادی و‬ ‫فرهنگـی را درراسـتای الحـاق مجـدد جزیـره بـه کار گرفتـه‪ .‬الحـاق‬ ‫«هنگ کنـگ» و «ما کائـو» بـه چیـن‪ ،‬به ترتیـب در ‪ ۱۹۹۷‬و ‪،۱۹۹۹‬‬ ‫رهبـران پکـن را نسـبت بـه الحـاق «تایـوان» نیـز امیدوارتر سـاخته‬ ‫نقـدر صریح اسـت‬ ‫اسـت‪ .‬البتـه موضـع چیـن در برابـر «تایـوان» ا ‬ ‫ً‬ ‫کـه جـز معـدود کشـورهای عمدتـا افریقایـی و امریـکای التیـن‪،‬‬ ‫تشـناختن ایـن جزیـره‬ ‫بقیـه کشـورهای جهـان از به رسمی ‬ ‫ً‬ ‫خـودداری کرده انـد‪ .‬امریـکا در ‪ ۱۹۷۹‬تغییـر موضـع داد و رسـما‬ ‫تحـت سـه اعالمیـه رسـمی مشـترک واشـنگتن بـا پکـن؛ سیاسـت‬ ‫«چیـن واحـد» را به رسـمیت شـناخت و روابـط دیپلماتیـک خود‬ ‫نحـال در سـال های اخیـر‪ ،‬روسـای‬ ‫بـا «تایـوان» را قطـع کـرد؛ باای ‬ ‫یخـواه و دموکـرات‪،‬‬ ‫جمهـوری امریـکا از هـر دو حـزب جمهور ‬ ‫اقداماتـی مغایـر بـا سیاسـت «چیـن واحـد» ازقبیـل فـروش‬ ‫تسـلیحات نظامـی و برقـراری مـراودات دیپلماتیـک بـا «تایـوان»‬ ‫انجـام داده انـد‪ .‬درواقع‪ ،‬ا گرچه ایاالت متحده سـال هاپیش اصل‬ ‫«چیـن واحـد» را امضـا کـرده؛ امـا هنـوز گوشـه چشـمی بـه ایـن‬ ‫جزیـره دارد و می خواهـد از ان به عنـوان کارتـی بـرای فشـار بر پکن‬ ‫اسـتفاده کند‪ .‬در دوره «دونالد ترامپ» این وضعیت تشـدید شـد‬ ‫و تنش ها میان دو کشـور بر سـر ارتباط امریکا با «تایوان» افزایش‬ ‫یافـت؛ امریـکا حتـی بـا فـروش تسـلیحات موردنیـاز «تایـوان»‪،‬‬ ‫امنیـت و تمامیـت ارضـی چیـن را تا کنـون بارهـا موردتعـرض قـرار‬ ‫داده اسـت‪.‬‬ ‫امار‬ ‫ درصدی‬ ‫تحقق ‪۱۵۷‬‬ ‫ِ‬ ‫مالیات امال ک اجاری‬ ‫رئیـس کل سـازمان امـور مالیاتـی کشـور از تحقـق‬ ‫‪ ۱۵۷‬درصـدی مالیـات بخـش درامـد امال ک اجاری نسـبت‬ ‫بـه پارسـال خبـر داد و گفـت‪ :‬این میـزان تحقـق‪ ،‬حاصـل‬ ‫اجـرای برنام ههـای هوشمندسـازی نظام مالیاتـی و مبارزه‬ ‫بـا فـرار مالیاتـی در یک سال گذشـته اسـت‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫سـازمان امـور مالیاتـی؛ داوود منظـور با بیان اینکـه مالیـات‬ ‫ابـرازی صاحبـان درامـد املا ک اجاری بابت عملکرد سـال‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬حدود ‪ ۱۵۷‬درصد تحقق نسـبت به پارسـال داشـته‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬مجمـوع مالیـات ابـرازی صاحبـان درامـد املا ک‬ ‫اجـاری در تیرمـاه معـادل ‪۱ ۳‬هـزار و ‪ ۸۲۴‬میلیارد ریـال بوده‬ ‫اسـت‪ .‬وی همچنیـن خاطرنشـان کـرد‪ :‬تعـداد اظهارنامـه‬ ‫ارائه شده از سوی صاحبان درامد امال ک اجاری در تیرماه‬ ‫امسـال (بابـت عملکـرد ‪ )۱۴۰۰‬حـدود ‪ ۴۳۱‬هـزار اظهارنامـه‬ ‫بـوده کـه ب هصـورت الکترونیکـی بـه سـازمان ارسـال شـده و‬ ‫مربوط به ‪ ۸۸۵‬هزار ملک در سراسـر کشـور اسـت‪ .‬در سـال‬ ‫قبل بابت عملکرد ‪ ،۱۳۹۹‬رقمی معادل ‪8790‬میلیارد ریال‬ ‫مالیـات از بابـت درامـد املا ک اجـاری وصـول شـده بـود‪.‬‬ ‫الکساندر کوستنکو‬ ‫احتیاط!‬ ‫تلنگر‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫ا گ ــر به خاط ــر بیاوری ــم‪ ،‬جن ــگ جهان ــی اول و دوم بع ــد از ان هم ــه کش ــت و‬ ‫کش ــتار‪ ،‬باالخ ــره ب ــا مذا ک ــره و گفت وگ ــو به س ــرانجام رس ــید و زم ــان جن ــگ‪،‬‬ ‫اع ــام پای ــان ان و س ــپس قرارداده ــای من ــع ادام ــه جن ــگ ب ــه یک س ــال ه ــم‬ ‫نرس ــید‪ .‬ح ــال ا گ ــر ان را ب ــا اخت ــاف جمه ــوری اس ــامی ای ــران و امری ــکا ک ــه‬ ‫‪ 17‬س ــال اس ــت به ص ــورت س ــفت کن شـ ـل کن‪ ،‬ادام ــه دارد‪ ،‬مقایس ــه کنی ــم‬ ‫بـــه یـــک واقعیـــت می رســـیم کـــه ابرقدرتـــان هنـــوز هـــم خـــود را اقـــا و برت ــر‬ ‫کش ــورهای جه ــان می پندارن ــد‪ .‬پن ــداری غل ــط ک ــه هن ــوز از مخیل ــه ان ــان‬ ‫ً‬ ‫زدوده نش ــده و چ ــون همچن ــان ب ــا کب ــر و غ ــرور زندگ ــی می کنن ــد‪ ،‬معم ــوال‬ ‫ً‬ ‫فــراوان بــه خطــا می رونــد و متعــددا در صحنــه جهــان و در مســائل سیاســی‬ ‫نه ــم در‬ ‫قافی ــه را باخت ــه و متاس ــفانه ب ــرای ان ــان درس عب ــرت نمی ش ــود‪ .‬ا ‬ ‫عص ــر حاض ــر ک ــه هیچ ک ــس نمی توان ــد فق ــط ب ــرای خ ــودش زندگ ــی کن ــد‬ ‫و چـــون چنیـــن حقیقتـــی در جهـــان اجتناب ناپذیـــر شـــده اســـت‪ ،‬ب ــرای‬ ‫ح ــل اخت ــاف جمه ــوری اس ــامی ای ــران و ایاالت متح ــده امری ــکا‪ ،‬قس ــمت‬ ‫اعظم ــی از س ــران کش ــورها‪ ،‬ب ــرای به سرانجام رس ــاندن برج ــام‪ ،‬دسـ ـت به کار‬ ‫ش ــده اند ت ــا ای ــن مش ــکل را رف ــع کنن ــد و حت ــی پن ــج کش ــور ب ــزرگ جه ــان ک ــه‬ ‫در س ــازمان مل ــل متح ــد دارای ح ــق وی ــژه وت ــو هس ــتند‪ ،‬ده هاس ــال اس ــت‬ ‫کط ــرف و‬ ‫کـــه روزی را انتظـــار می کشـــند تـــا اختالفـــات ایـــران و امریـــکا ازی ‬ ‫ایـــران و کشـــورهای منطقـــه خلیـــج همیشـــگی فـــارس ازســـوی دیگر‪ ،‬ب ــه‬ ‫تفاهــم برســند‪ .‬درای ـن راه اروپــا بیــش از دو کشــور ایــران و امریــکا طالــب حــل‬ ‫اختالف ــات موج ــود اس ــت؛ چرا ک ــه همانن ــد حلق ــه ی ــک زنجی ــر‪ ،‬ب هش ــدت‬ ‫به هـــم وابســـته هســـتند‪ .‬به خصـــوص در شـــش ماهه اخیـــر کـــه جن ــگ‬ ‫روس ــیه و اوکرای ــن ادامـ ـه دار ش ــده اس ــت و کش ــورهای اروپای ــی به تبعیـ ـت از‬ ‫که ــای‬ ‫امری ــکا‪ ،‬ب ــه طرف ــداری از اوکرای ــن برخاس ــته اند و ب ــرای اعط ــای کم ‬ ‫مالــی و تســلیحاتی بــه اوکرایــن از هیــچ کوششــی فروگــذار نمی کننــد‪ ،‬نظــر بــه‬ ‫وابس ــتگی ش ــدید ب ــه ان ــرژی روس ــیه‪ ،‬تم ــام ت ــاش خ ــود را معط ــوف ب ــه ح ــل‬ ‫اختــاف ایــران و امریــکا کرده انــد تــا شــاید بتواننــد حداقــل روزی سـه میلیون‬ ‫بش ــکه نف ــت و گاز از ای ــران ب ــه اروپ ــا ص ــادر ش ــود؛ درنتیج ــه ت ــاش اروپائی ــان‬ ‫بی وقف ــه ادام ــه دارد ک ــه درص ــورت تحق ــق ای ــن خواس ــته اروپ ــا‪ ،‬وابس ــتگی‬ ‫اتحادیــه اروپــا بــه انــرژی روســیه قطــع می شــود؛ بنابرایــن اروپائیــان نخســت‬ ‫ب ــه فک ــر خودش ــان هس ــتند و س ــپس اف ــزودن فش ــارهای تحری ــم ب ــر روس ــیه‬ ‫ت ــا هر چه بیش ــتر ای ــن کش ــور را ک ــه در داخ ــل خن ــدق جن ــگ افت ــاده اس ــت‪،‬‬ ‫بیش از پی ــش در مضیق ــه اقتص ــادی ق ــرار ده ــد‪ .‬در این م ــورد نق ــش چی ــن‬ ‫بســیار پراهمیــت و پررم ـز و راز شــده اســت و موضــع اتخاذ شــده توســط ایــن‬ ‫کش ــور ک ــه یک چه ــارم جمعی ــت دنی ــا را در اختی ــار دارد‪ ،‬می توان ــد بس ــیار‬ ‫اثرگ ــذار باش ــد؛ ام ــا به نظ ــر نگارن ــده‪ ،‬چی ــن را می ت ــوان به عن ــوان واس ــطه ای‬ ‫عاقـــل و کم حـــرف در این میـــان تلقـــی کـــرد؛ چرا کـــه چیـــن از شـــلوغی و‬ ‫اختـــاف منطقـــه خاورمیانـــه‪ ،‬نرم نرمـــک بیشـــترین بهـــره را بـــرده اس ــت و‬ ‫هر چ ــه دامن ــه نف ــوذ امری ــکا در منطق ــه خاورمیان ــه کمت ــر ش ــود‪ ،‬نف ــوذ چی ــن‬ ‫بیش ــتر و بیش ــتر خواه ــد ش ــد‪ .‬به خص ــوص ک ــه بازاره ــای اغل ــب کش ــورهای‬ ‫ً‬ ‫خاورمیانــه‪ ،‬کامــا وابســته بــه صــادرات چیــن شــده اســت و رفته رفتــه چیــن‬ ‫به ص ــورت غ ــول اقتص ــادی جه ــان‪ ،‬به ص ــورت ابرق ــدرت اصل ــی یک هت ــازی‬ ‫خواه ــد ک ــرد؛ ام ــا بای ــد از موض ــع تدبی ــر و درای ــت‪ ،‬نق ــش هیئ ــت نمایندگ ــی‬ ‫ای ــران را در ادام ــه مذا ک ــرات م ــورد تحس ــین بدانی ــم ک ــه ب ــا بصی ــرت کام ــل‪،‬‬ ‫ســعی می کنــد از موضــع ضعیــف امریــکا در دوران بایــدن کــه فرصــت ایدئالــی‬ ‫را ب ــرای کش ــورمان فراه ــم ک ــرده اس ــت‪ ،‬بیش ــترین به ــره را ب ــرده و از موض ــع‬ ‫ق ــدرت س ــخن بگوی ــد‪ .‬در این بی ــن نقش ــه روس ــیه ک ــه سرپرس ــت نمایندگ ــی‬ ‫ایــن کشــور را میخائیــل اولیانــوف برعهــده دارد نیــز بــا تدبیــر و کیاســت بــوده؛‬ ‫شق ــدم‬ ‫تا جایی کـــه خودخواســـته‪ ،‬همیشـــه در نقـــش اطالع رســـانی پی ‬ ‫ش ــده اس ــت‪ .‬امیدواری ــم هیئ ــت نمایندگ ــی کش ــورمان از ای ــن اوردگاه موف ــق‬ ‫و س ــربلند بی ــرون بیای ــد‪ .‬امی ــن‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫سنت کیتس و ِنویس‬ ‫سنتلوسیا‬ ‫تووالو‬ ‫پاالئو‬ ‫واتیکان‬ ‫سیتی‬ ‫ِبلیز‬ ‫گوا ِتماال‬ ‫ُهندوراس‬ ‫سنت وینسنت و گرنادین ها‬ ‫هائیتی‬ ‫جزایر مارشال‬ ‫نائورو‬ ‫اسواتینی‬ ‫پارا گوئه‬ ‫سازمان دانش اموزی؛‬ ‫مکمل فعالیت های اموزش وپرورش‬ ‫مدیـرکل اموزش وپـرورش قـم‪ ،‬فراینـد تعلیم وتربیـت بـدون حضـور‬ ‫تشـکل های دانش امـوزی را ناقـص عنـوان کـرد و سـازمان دانش امـوزی‬ ‫را مکمـل فعالیت هـای اموزش وپـرورش دانسـت‪ .‬به گـزارش پانـا؛ علیرضـا‬ ‫رحیمـی افـزود‪ :‬در بحـث تعلیم وتربیـت سـاحت های مختلفـی داریـم‪ .‬یکـی‬ ‫از مهم تریـن ان هـا مقولـه اموزش وپـرورش اسـت کـه بایـد عادالنـه و یکسـان‬ ‫بـه همـه اقشـار اجتمـاع خدمات رسـانی کنـد؛ چرا کـه اموزش وپـرورش بـرای‬ ‫تعلیم وتربیـت همـه اقشـار اجتمـاع مسـئول اسـت‪ .‬وی تصریـح کـرد‪ :‬ایـن‬ ‫ً‬ ‫فراینـد قطعـا بـدون حضـور تشـکل ها و نهادهـای مرتبـط بـا دانش امـوزان‬ ‫نهـا و‬ ‫کامـل نمی شـود؛ مجموعه هایـی نظیـر کانـون پرورش فکـری‪ ،‬دارالقرا ‬ ‫سـازمان دانش امـوزی‪.‬‬ ‫احیای شرکت «فاوا نفت»؛ در دستورکار‬ ‫ پایان «قیر تهاتری»‬ ‫دردسرهای بی ِ‬ ‫یکـه وزارت نفـت به دلیـل برخـی مالحظـات‪ ،‬از اعطـای‬ ‫درحال ‬ ‫سـهمیه قیـر رایـگان بودجـه ‪ ۱۴۰۱‬خـودداری می کنـد‪ ،‬نماینـدگان‬ ‫مجلـس بـا اصلاح قانـون بودجه‪ ،‬خواسـتار تامین اعتبـارات ان از‬ ‫منابـع داخلـی شـرکت نفت شـدند‪ .‬طبق بنـد «ز» تبصـره ‪ ۱‬قانون‬ ‫بودجـه سـال جـاری‪ ،‬وزارت نفـت مکلـف بـه وا گـذاری قیـر رایـگان‬ ‫بـه وزارت راه وشهرسـازی تـا سـقف ‪ ۱۹‬هزارمیلیاردتومـان شـده‪.‬‬ ‫طبـق ایـن قانـون وزارت نفـت مکلـف اسـت ماهانـه از ابتـدای‬ ‫نتـن بـه دسـتگاه های‬ ‫امسـال هـر تـن قیـر را به قیمـت ‪ ۷.۵‬میلیو ‬ ‫اجرایـی وا گـذار کنـد امـا نـرخ تحویـل وکیـوم «باتـوم» (مـاده اولیـه‬ ‫تولیـد قیـر) بـه شـرکت های قیرسـاز طبـق کشـف قیمـت وکیـوم‬ ‫در بـورس کاالسـت و مابه التفـاوت ُتنـی ‪ ۷.۵‬میلیون تومـان بـا‬ ‫قیمـت بـورس کاال را شـرکت نفـت از محـل تعدیـل قیمـت ماهانـه‬ ‫خـورا ک از شـرکت پاالیـش نفـت را جبـران و اعمـال حسـاب کنـد‪.‬‬ ‫نحـال بنـد مذکـور از تبصـره ‪ ۱‬قانـون بودجـه امسـال کـه‬ ‫باای ‬ ‫دربـاره قیـر تهاتـری بـود‪ ،‬در مردادمـاه تنها پـس از ‪۴ .۵‬مـاه از زمان‬ ‫تصویـب‪ ،‬اصلاح و قـرار شـد شـرکت نفـت از محـل منابـع داخلـی‬ ‫خـود هزینـه مابه التفـاوت وکیـوم باتـوم بـورس کاال بـا رقـم منـدرج‬ ‫در قانـون بودجـه (تنـی ‪ ۷.۵‬میلیون تومـان) را بـه پاالیشـگاه ها‬ ‫بدهـد‪ .‬نماینـدگان مجلـس ‪ ۱۲‬مردادمـاه در صحـن علنـی طـی‬ ‫بررسـی الیحـه اصلاح بند «ز» تبصـره ‪ ۱‬ماده واحـده قانون بودجه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬کل کشـور بـا بررسـی دوفوریتـی ایـن اصالحیـه موافقـت‬ ‫حشـده چنین اسـت‪ :‬در سـال ‪ ۱۴۰۱‬وزارت نفت‬ ‫کردنـد‪ .‬متـن اصال ‬ ‫مکلـف اسـت معـادل ‪ ۱۹‬هزارمیلیاردتومـان نفـت خـام از محـل‬ ‫منابـع داخلـی شـرکت ملـی نفـت ایـران دراختیـار پاالیشـگاه ها‬ ‫قـرار داده و به میـزان ان‪ ،‬ماهانـه از ابتـدای ‪ ۱۴۰۱‬مـواد اولیـه قیـر‬ ‫(وکیوم باتوم) دراختیار دسـتگاه های اجرایی موضوع این قانون‬ ‫قـرار دهـد‪ .‬وزارت نفـت مکلـف اسـت مابه التفـاوت قیمـت هـر تـن‬ ‫تهـای معامالتی‬ ‫‪۷۵‬میلیون ریـال بـا میانگیـن وزنـی ماهانـه قیم ‬ ‫مـواد اولیـه (وکیـوم باتـوم) در بـورس را بـا تعدیـل قیمـت ماهانـه‬ ‫خـورا ک ازطریـق شـرکت ملـی پخـش جبـران و اعمـال حسـاب‬ ‫کنـد تسویه حسـاب مـواد اولیـه قیـر (وکیـوم باتـوم) تحویـل شـده‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫بـه دسـتگاه ها در ‪ ۱۴۰۰‬نیـز به همین ترتیـب تنفیـذ م ‬ ‫درصورت کاهش قیمت قیر‪ ،‬مقدار قیر تحویلی به دسـتگاه های‬ ‫موضـوع ایـن بنـد افزایش می یابد‪ .‬ب هگـزارش مهر؛ گویا نمایندگان‬ ‫مجلـس در پـی عـدم اختصـاص قیـر تهاتـری درنظرگرفت هشـده در‬ ‫قانـون بودجـه امسـال ازسـوی وزارت نفـت به پروژ ههـای عمرانی‪،‬‬ ‫به فکـر تغییـر منابـع تامیـن قیـر رایـگان افتاده انـد‪ .‬پیش ازایـن‬ ‫سـید حسـین میرشـفیع مشـاور وزیـر راه وشهرسـازی در امـور‬ ‫پروژ ههـای عمرانـی اظهـار کـرده بـود‪ :‬سـهمیه قیـر رایـگان کـه در‬ ‫قانـون بودجه امسـال امـده‪ ،‬به پروژه های عمرانی تحویل نشـده‬ ‫و رونـد اجرایـی ان اغـاز نشـده‪ .‬وی بابیان اینکـه وزارت نفـت‬ ‫مسـئول تهیـه ائین نامـه مربـوط بـه قیـر رایـگان بـرای تصویـب در‬ ‫هیئت وزیـران اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬وزارت نفـت تا کنـون ائین نامـه قیـر‬ ‫تهاتـری را تنظیـم نکـرده و بـه دولت نداده اسـت‪ .‬وی افزود‪ :‬انچه‬ ‫تا کنـون بـه برخـی دسـتگاه های اجرایـی تابعـه ایـن وزارتخانـه از‬ ‫یسـت کـه‬ ‫قیـر داده شـده‪ ،‬تتمـه و باقی مانـده حوال ههـای قیر ‬ ‫یهـا‬ ‫در اسـفند پارسـال صـادر شـد ولـی پرداخـت نشـد؛ بـا پیگیر ‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫و مذا کراتی که داشـتیم توانسـتیم با وزارت نفت هماهنگ کنیم‬ ‫نبـار اسـت که‬ ‫تـا ایـن حوال ههـا را پرداخـت کننـد‪ .‬ایـن بـرای دومی ‬ ‫مجلـس درراسـتای سوءاسـتفاده برخـی رانت جویـان از قانـون‬ ‫قیـر رایـگان قـدم برمـی دارد‪ .‬بـار اول‪ ،‬نماینـدگان در جلسـه علنـی‬ ‫‪ ۲۲‬اسـفند ‪ ۱۴۰۰‬مجلـس بـا ‪ ۱۷۸‬رای موافـق‪ ۱۶ ،‬رای مخالـف‬ ‫و یـک رای ممتنـع از مجمـوع ‪ ۲۰۹‬نماینـده حاضـر در جلسـه بـا‬ ‫بررسـی دوفوریتـی طـرح تمدیـد زمـان تحویـل قیـر ‪ ۱۴۰۰‬موافقـت‬ ‫نطـرح‪ ،‬سـهمیه باقی مانـده از قیـر رایـگان ‪۱۴۰۰‬‬ ‫کردنـد‪ .‬طبـق ای ‬ ‫تـا نیمـه نخسـت ‪ ۱۴۰۱‬قابل پرداخـت بـود‪ .‬پس ازایـن مصوبـه‬ ‫جـواد اوجـی وزیـر نفـت در نامـه ای بـه دبیـر شـورای نگهبـان‬ ‫خواسـتار عدم تاییـد ایـن مصوبـه مجلـس شـد‪ .‬نامـه مشـابهی‬ ‫را انجمـن شـرکت های پاالیشـگاهی بـه شـورای نگهبـان ارسـال‬ ‫کردنـد‪ .‬هـادی طحان نظیـف سـخنگوی شـورای نگهبـان ‪۱۱‬‬ ‫اردیبهشـت امسـال در حسـاب کاربـری خـود در توئیتـر نوشـت‪:‬‬ ‫طـرح «تمدیـد زمـان تحویـل قیـر سـال ‪ »۱۴۰۰‬در جلسـه شـورای‬ ‫نگهبـان بررسـی و مغایـر قانـون اساسـی شـناخته شـد‪ .‬برخـی‬ ‫کارشناسـان اقتصـادی معتقدنـد مصوبـه اخیـر مجلـس که محل‬ ‫تامین منابع قیر رایگان را از فروش نفت به منابع داخلی شـرکت‬ ‫نفـت تغییـر داده‪ ،‬گام بـه عقـب و به معنـای غیر شفاف تر شـدن‬ ‫منابـع قیـر رایـگان اسـت‪ .‬ازانج اکـه در قانـون قبلی (قبـل از اصالح‬ ‫قانـون بودجـه ‪ ،)۱۴۰۱‬میـزان فـروش نفت کامـل و با همه جزئیات‬ ‫دردسـترس بـود‪ ،‬رقـم مابه التفاوت فـروش نفت با میزان نفتی که‬ ‫ً‬ ‫یشـد‪ ،‬کامال قابل‬ ‫بـه پاالیشـگاه ها بـرای تولید وکیـوم باتوم داده م ‬ ‫یسـت که کارشناسـان اقتصـادی بـر ایـن‬ ‫ره گیـری بـود‪ .‬این درحال ‬ ‫اعتقادنـد احتمـال ردیابـی میـزان مصـرف منابـع داخلـی شـرکت‬ ‫نفـت بـرای اختصـاص بـه پاالیشـگاه ها جهت تولیـد وکیـوم باتوم‪،‬‬ ‫ب هشـدت کاهـش یافتـه و درمقابـل‪ ،‬احتمـال بـروز برخـی مفاسـد‬ ‫افزایـش می یابـد‪ .‬علـی عالماتـی؛ سرپرسـت معاونـت بازرگانی یک‬ ‫شـرکت قیرسـاز تابعـه یـک هلدینـگ وابسـته بـه سـازمان تامیـن‬ ‫حشـده باعنـوان کاهـش صـادرات‬ ‫اجتماعـی دربـاره ادعـای مطر ‬ ‫قیـر ایـران بـه هنـد و جایگزینـی ان با قیـر تولیدی روسـیه به دلیل‬ ‫فهـای این کشـور‪ ،‬گفـت‪ :‬ا کنـون مصـرف جهانـی بال غبـر‬ ‫تخفی ‬ ‫نتـن اسـت و پیش بینـی شـده حداقـل پنج درصـد‬ ‫‪ ۱۰۳‬میلیو ‬ ‫نهـم‬ ‫در سـال پیـش رو بـه ایـن تقاضـا افـزوده شـود کـه دلیـل ا ‬ ‫رونـق مجـدد پروژ ههـای عمرانـی در کشـورهای درحال توسـعه‬ ‫ً‬ ‫اسـت‪ .‬کاهـش مقادیـر صـادرات نفـت در ما ههـای گذشـته‪ ،‬اوال‬ ‫به دلیـل رواج پدیـده مانسـون در شـبه قاره هنـد بـود و ازسـوی‬ ‫نیـز بایـد به این نکتـه توجـه کـرد که هند خـود جـزو تولیدکنندگان‬ ‫قیـر اسـت و خریـد نفـت از روسـیه به دلیـل برخـی مالحظـات‬ ‫سهـا‪ ،‬سـبب شـده بهـای تما مشـده را‬ ‫بین المللـی علیـه رو ‬ ‫تاحـدودی کاهـش دهـد کـه این موضـوع خـود باعـث انتظـار‬ ‫کاهشـی بازار هند از تولیدکنندگان خاورمیانه جهت کاهش نرخ‬ ‫محصوالت اسـت‪ .‬وی درباره بازارهای جدید قیر صادراتی افزود‪:‬‬ ‫بازارهـای افریقـا باالخـص غـرب افریقـا و امریـکای جنوبـی و چیـن‬ ‫از اصلی تریـن بازارهـای صادراتـی قیـر ایـران هسـتند‪ .‬ایـن مقـام‬ ‫نشـرکت قیرسـاز درباره اینکـه ایـا بازارهـای داخلـی‬ ‫مسـئول درای ‬ ‫اولویـت دارنـد یـا صادراتـی؟ گفـت‪ :‬مصـرف بـازار داخـل مشـخص‬ ‫نتـن‬ ‫اسـت و بـا فـرض مقادیـر تولیـد ا کنـون بال غبـر چهارمیلیو ‬ ‫امـکان صـادرات هسـت‪ .‬البتـه درصـورت همـکاری پاالیشـگاه ها‬ ‫و افزایـش ظرفیـت خـورا ک کـه دورازدسـترس نیـز نیسـت‪،‬‬ ‫امـکان افزایـش دوبرابـری صـادرات فراهـم اسـت‪ .‬وی دربـاره‬ ‫بزرگ تریـن واردکننـدگان قیـر ایـران گفـت‪ :‬بـازار هنـد و کشـورهای‬ ‫شـبه قاره هنـد ازقبیـل بنـگالدش‪ ،‬سـریالنکا و چیـن اصلی تریـن‬ ‫مصرف کننـدگان قیـر صادراتـی ایـران هسـتند‪ .‬عالماتـی‬ ‫درباره اینکـه ایـا ممنوعیـت صـادرات قیـر‪ ،‬در کاهـش یـا افزایـش‬ ‫صـادرات قیـر داخـل و اختصـاص ان بـه قیـر تهاتـری تاثیـری‬ ‫داشـته یـا خیـر؟ گفـت‪ :‬صـادرات قیـر طـی دوسال گذشـته ممنوع‬ ‫نبـوده بلکـه تخصیـص قیـر تهاتـری بـه پروژ ههـای داخلـی وجـود‬ ‫نداشـته‪ .‬همچنیـن به دلیـل عدم نظـارت کافـی بـر محـل مصـرف‬ ‫قیرهـای تخصیص یافتـه بـه پروژ ههـای داخلـی اعـم از وزارت‬ ‫ً‬ ‫راه وشهرسـازی‪ ،‬مسـکن و ‪ ...‬بعضا این گونه قیرها با تخلف برخی‬ ‫واسـطه ها بـا نـرخ پایین صـادر و نظم بـازار از حیث مقادیر عرضه‬ ‫و نـرخ متعـارف را به هم می ریزند‪ .‬محمدرضا کدخـدازاده؛ معاون‬ ‫سـاخت و توسـعه را ههـای شـرکت سـاخت و توسـعه زیربناهـای‬ ‫حمل ونقـل کشـور درباره تزریق قیر تهاتـری به پروژه های عمرانی‬ ‫را هسـازی اظهـار کـرد‪ :‬درحال حاضـر باقی مانـده حوال ههـای قیـر‬ ‫نهـا ارسـال شـده بـود را‬ ‫پارسـال کـه تـا اسـفند ‪ ،۱۴۰۰‬درخواسـت ا ‬ ‫وزارت نفـت قـول داده کـه پرداخـت کنـد؛ بخشـی ازان پرداخـت‬ ‫شـده و بخشـی دیگر هـم درحال ارائـه ازسـوی وزارت نفـت بـه‬ ‫شـرکت سـاخت و توسـعه زیربناهـای حمل ونقـل کشـور اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬درخواسـت های جدیـد وا گـذاری قیـر تهاتـری بـه‬ ‫شـرکت های مصرف کننـده قیـر رایـگان طبـق قانـون بودجـه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫بـه وزارت نفـت ارسـال شـده کـه تا کنـون از سـهمیه قیـر رایـگان‬ ‫قانـون بودجـه ‪ ،۱۴۰۱‬چیـزی بـه مـا داده نشـده اسـت؛ سـاالری‬ ‫(مدیرعامل شرکت ملی پخش و پاالیش فراورده های نفتی) قول‬ ‫داده بـود از اول تیرمـاه‪ ،‬سـهمیه قیـر رایـگان بودجـه امسـال را بـه‬ ‫دسـتگاه های متولـی پروژ ههـای عمرانـی وا گـذار کنـد‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫دیـوان محاسـبات در نامـه ای بـه وزارت نفت اعالم کـرده بود این‬ ‫وزارتخانـه مکلـف بـه تخصیـص سـهمیه قیـر رایـگان باقی مانـده‬ ‫از پارسـال تـا پایـان شـهریور امسـال اسـت؛ چـون سـال مالـی‬ ‫پروژ ههـای عمرانـی طبـق قانـون تنظیـم بخشـی از مقـررات مالـی‬ ‫دولـت تـا پایـان تیرمـاه اسـت و باتوجه به اینکـه بخشـی پروژ ههـا‬ ‫متوقـف مانـده‪ ،‬وزارت نفـت بایـد تـا اخـر شـهریور حوال ههـای‬ ‫باقی مانـده قیـر رایـگان سـهمیه ‪ ۱۴۰۰‬را پرداخـت کنـد‪ .‬وی یـاداور‬ ‫شـد‪ :‬طبـق اعلام نماینـده وزارت نفـت‪ ،‬قـرار بـود از ابتـدای مـرداد‬ ‫سـهمیه قیـر قانـون بودجـه ‪ ۱۴۰۱‬را بـه دسـتگاه هایی کـه سـهمیه‬ ‫قیـر رایـگان سـال قبـل را ُپـر کرده انـد‪ ،‬پرداخـت شـود کـه تا کنـون‪،‬‬ ‫ایـن اتفـاق رخ نـداده ولـی گفتـه شـده کـه از هفتـه جاری سـهمیه‬ ‫قیـر رایـگان بودجه ‪ ۱۴۰۱‬تخصیص داده خواهد شـد‪ .‬به گفته این‬ ‫مقام مسـئول در شـرکت سـاخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل‬ ‫کشور؛ دستگاه های متولی پروژه های عمرانی حواله وکیوم باتوم‬ ‫را از وزارت نفت دریافت کرده و به شـرکت های قیرسـاز می دهند؛‬ ‫قیرسـازان نیـز قیـر تولیـدی را دراختیـار پیمانـکاران پروژ ههـای‬ ‫عمرانـی قـرار می دهنـد‪.‬‬ ‫رئیـس هیئت رئیسـه صندوق هـای بازنشسـتگی صنعـت نفـت در دومیـن‬ ‫قهـا‬ ‫نشسـت شـورای عالی خدمـات‪ ،‬از برنامه ریـزی گـروه اقتصـادی صندو ‬ ‫بـرای احیـای «فـاوا نفـت» خبـر داد‪ .‬به گـزارش شـانا؛ عبدالحسـین بیـات‬ ‫در نشسـت شـورای عالی خدمـات صندوق هـای بازنشسـتگی صنعـت‬ ‫نفـت گفـت‪ :‬ازمنظـر اقتصـادی‪ ،‬سـرمایه گذاری در حـوزه فنـاوری اطالعـات و‬ ‫ارتباطات چشـم انداز روشـنی دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬احیای شـرکت «فاوا نفت» که‬ ‫متعلـق بـه حـوزه سـرمایه گذاری صندوق هـا بـود و درزمینه فنـاوری اطالعات‬ ‫فعالیـت می کـرد در دسـتورکار قـرار گرفته اسـت‪ .‬رئیس هیئت رئیسـه درخالل‬ ‫گـزارش بخش هـای مربوط به خدمات گفت‪ :‬در صندوق های بازنشسـتگی‪،‬‬ ‫توسـعه خدمـات رفاهـی ماننـد گردشـگری‪ ،‬ورزش و مرا کـز اقامتـی به دلیـل‬ ‫اهمیـت این مقولـه در سلامت‪ ،‬حساسـیت بـاال دارد‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫گـزارش معـاون رفـاه دربـاره فعالیت هـای قابل وا گـذاری بـه کانون هـا افـزود‪:‬‬ ‫شتاب بخشـی بـه امـور ورزش و گردشـگری ضروری سـت‪.‬‬ ‫تمرکز وزارت صمت‬ ‫بر ایجاد بازار گسترده برای دانش بنیان ها‬ ‫وزیـر صنعـت معـدن و تجـارت گفـت‪ :‬در حـوزه دانش بنیـان بـر ایـن تمرکـز‬ ‫داریـم بنگاه هـای بـزرگ دانش بنیان هـا را وارد عرصـه تحقیـق و توسـعه‬ ‫کننـد و بـازاری گسـترده بـرای ان هـا ایجـاد شـود‪ .‬به گـزارش شـاتا؛ سـید رضـا‬ ‫فاطمی امیـن در حاشـیه بازدیـد از نمایشـگاه قابلیت هـای وزارت دفـاع‬ ‫در تولیـد و اقتصـاد دانش بنیـان اظهـار داشـت‪ :‬صنعـت دفاعـی به دلیـل‬ ‫گسـتردگی زیاد تطابق زیادی با بخش صنعت دارد به طوری که دراین بازدید‬ ‫بـا یـک حسـاب سرانگشـتی حـدود ‪ 20‬تـا ‪ 25‬بخـش مالحظـه شـد کـه بـا‬ ‫حـوزه صنعـت تطابـق دارد‪ .‬وی افـزود‪ :‬مـا دنبـال تقویـت این بخـش هسـتیم‬ ‫شهـای‬ ‫و نمونه هـای خوبـی در حوزه هـای میکروالکترونیـک‪ ،‬خـودرو و بخ ‬ ‫ً‬ ‫شـیمیایی معدنـی دیـده می شـود‪ .‬البتـه کال نیازهـای بخـش دفـاع گسـترده‬ ‫اسـت‪ .‬وی درپاسـخ به اینکه سـهم دانش بنیان هـا در صنعـت چقـدر اسـت؟‬ ‫گفـت‪ :‬شـرکت های دانش بنیـان در فناوری هـای نویـن سـهم بـاال دارنـد امـا‬ ‫اینکـه چه میـزان در اقتصـاد نقش دارند؟ باید بگویم ا کنون این نقش پایین‬ ‫اسـت و بـه مقیـاس نرسـیده اند‪.‬‬ ‫افزایش پنج درصدی تقاضای مصرف برق‬ ‫وزیـر نیـرو بااشـاره به افزایـش پنج درصـدی تقاضـای مصـرف بـرق نسـبت بـه‬ ‫پارسـال‪ ،‬گفـت‪ :‬محـور برنامه هـای مختلـف وزارت نیـرو بـرای عبـور موفـق از‬ ‫تابسـتان‪ ،‬طبـق اقدامـات صنعـت برق و همکاری و صرفه جویی مردم اسـت‬ ‫کـه ضـرورت دارد ایـن همکاری ادامه یابد‪ .‬به گزارش ایلنا؛ علی ا کبر محرابیان‬ ‫بااشـاره به وضعیـت مصـرف بـرق در کشـور‪ ،‬گفـت‪ :‬صنعـت بـرق در ابتـدای‬ ‫تحویـل دولـت سـیزدهم بـا مشـکالت فراوانـی در حـوزه تامیـن بـرق مـردم و‬ ‫رضایتمنـدی مواجـه بـود که دراین رابطه یک برنامـه ‪ ۱۰۰‬اقدامی را با حمایت‬ ‫دولـت و مجلـس تدویـن و بـا همـکاری و مشـارکت مردم این برنامـه را اجرایی‬ ‫کردیم‪ .‬وی افزود‪ :‬مهم ترین محورهای این برنامه افزایش ظرفیت نیروگاهی‪،‬‬ ‫به کارگیـری و تعمیـرات اساسـی تمـام نیروگاه هـای موجـود و مدیریت مصرف‬ ‫تسـر‬ ‫بـود‪ .‬وزیـر نیـرو ادامـه داد‪ :‬دوسـوم از مسـیر اوج مصـرف تابسـتان را پش ‬ ‫گذاشـتیم و با کمترین مشـکل توانسـتیم این دوره را سـپری کنیم‪.‬‬ صفحه 2 ‫قفسه‬ ‫چهارشنبه ‪ 19‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2563‬‬ ‫احمدصفرزاده‪:‬‬ ‫نگاهیبه کتاب«ایکیگای»‬ ‫نوشته«هکتور گارسیا»و «فرانسیسمیرالس»‬ ‫شهال اسالمی‬ ‫کتابـی کـه امـروز برایتان انتخاب کرده ام؛ «ایکیگای» نوشـته‬ ‫«هکتـور گارسـیا» و «فرانسـیس میرالـس»‪ ،‬ترجمـه «گلـی‬ ‫نژادی»سـت‪ .‬ایکیـگای یـک حکمـت ژاپنـی بـرای داشـتن‬ ‫یـک زندگـی شـاد و طوالنـی و گاهـی بـاالی ‪ ۱۰۰‬تـا ‪ ۱۲۰‬سـال‪.‬‬ ‫«ایکـی» به معنـی زندگـی و «گای» به معنـی ارزش داشـتن‬ ‫زندگـی طوالنـی‪ ،‬حـس هدفمنـدی در زندگـی و احسـاس‬ ‫خوشـبختی عمیـق بـرای یافتـن ایکیـگای خودتـان نیـاز‬ ‫بـه هوشـمندی اسـت ‪ ،‬غوطه ور شـدن ‪ ،‬کارائوکـه‪ ،‬دوسـتان‬ ‫شـفاف و صـادق‪ .‬در پنـج منطقـه ابـی جهـان در کتـاب دن‬ ‫پوئنتر ‪-۱‬اوکیناوا در ژاپن‪-۲ ،‬سـاردینیا در ایتالیا‪-۳ ،‬المالینا‬ ‫در کالیفرنیـا‪-۴ ،‬نیکویـا در کاسـتاریکا‪-۵ ،‬ایکاریـا در یونـان‬ ‫مـورد بحـث اوکینـاوا در ژاپن‪ .‬این جزیره در جنـوب ژاپن قرار‬ ‫دارد در ان می توانیـم ادم هایـی بـا طول عمر باالی ‪۱ ۲۰‬سـال‬ ‫ببینیـم و رازشـان در یـک کلمه ایکیگای کـه ان را می توان به‬ ‫لکـردن یک‬ ‫هـدف زندگـی یـا انگیـزه درونی انسـان برای دنبا ‬ ‫حرفـه خـاص ترجمـه کـرد‪ .‬ترکیبـی توصیفـی از چهـار عنصر‪:‬‬ ‫‪-۱‬چیـزی کـه بـه ان عالقـه داریـد‪-۲ ،‬کاری کـه در ان مهـارت‬ ‫داریـد ‪-۳ ،‬کاری کـه ازطریـق ان بتوانیـد امرارمعـاش کنیـد‪،‬‬ ‫یهـا می گوینـد‬ ‫یکـه دنیـا بـه ان احتیـاج دارد‪ .‬ژاپن ‬ ‫‪-۴‬و چیز ‬ ‫یهـای منحصر ب هفـرد‬ ‫هرکـس ایکیـگای خـود را دارد بـا ویژگ ‬ ‫مثـل اثرانگشـت دارد‪ .‬برخـی ان را زود پیـدا می کننـد ‪ ،‬برخـی‬ ‫سـال ها زمانـی را صـرف جسـتجوی ان می کننـد و برخـی‬ ‫می رونـد و ان را نمی یابنـد و بـه جزئیـات اهمیـت می دهنـد ‪.‬‬ ‫مولفیـن کتـاب بـرای تحقیـق بـه میـان ان مـردم رفتنـد و از‬ ‫نزدیک یک کارخانه قلم مو سازی را در جزیره پیدا کردند که‬ ‫اسـتاد کار ماهری داشـت که همه عمر شـب ها را ماهر شدن‬ ‫چسـباندن موهـا بـه دسـته قل ممـو صـرف کـرده بـود‪ .‬او‬ ‫‪ ۱۰۰‬سـال دارد و االن مهارتـش خیره کننـده اسـت‪ .‬راز طـول‬ ‫عمـرش هـم همیـن اسـت؛ زیـرا افـراد در انجـا باز نشسـتگی‬ ‫ندارنـد و کمـاکان بـه شـغل خـود یـا شـغل دیگـری ادامـه‬ ‫می دهنـد ‪ .‬مطالعـات پزشـکی بـر روی ان ها نشـان داده نرخ‬ ‫یهـای قلبـی و زوال عقـل انـان بسـیارکم اسـت‪ .‬ذهـن‬ ‫بیمار ‬ ‫بشـناس برجسـته؛ ‬ ‫سـالم‪ ،‬بـدن سـالم را می طلبـد‪ .‬عص ‬ ‫شـلمو برزنتیـس معتقـد اسـت کـه افـراد مسـن به این دلیـل‬ ‫یشـان را از دسـت می دهنـد کـه اسـیر‬ ‫انعطاف پذیـری ذهن ‬ ‫یشـوند و از فعالیت های جدید‬ ‫الگوها و روال های منظم م ‬ ‫سـرباز می زننـد ‪ .‬هدفمن دبـودن در زندگـی ارتباطـات قـوی‬ ‫اجتماعـی ‪ ،‬داشـتن دایـره ارتباطـات بـا دوسـتان‪ ،‬روابـط‬ ‫خانوادگـی خـوب‪ ،‬مصـرف گوشـت کمتـر و نوشـیدنی های‬ ‫بیشـتر ‪ .‬در «اوکینـاوا موریتـا» درمانـی دارنـد کـه کشـورهای‬ ‫دیگـر بی بهره انـد ‪ .‬اضطرابـات مزمـن و وسـواس فکـری را کـم‬ ‫می کند ‪ .‬اولین مرحله دوره اسـتراحت اسـت که شـامل عبور‬ ‫و مرور احساسات که فرد احساساتش را نظاره گراست‪ .‬بیمار‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫تهـای تکرار شـونده زندگـی غوطـه ور م ‬ ‫در فعالی ‬ ‫در روانشناسـی بـه ان (چیـک سـنت می هالـی می گوینـد)‬ ‫چیسـت حا کـی از شـادی و تمرکـز عمیـق دارد و سـوم انجـام‬ ‫کارهای خالقانه مثل چوب بری ‪ ،‬نقاشـی‪ ،‬اشـپزی ‪ ،‬باغبانی‪،‬‬ ‫سـبزی کاری و در نهایـت دوبـاره به دنیا امـدن و حـس‬ ‫نو یافته ای از ارامش و هدفمندی و داشتن فلسفه ایکیگای‬ ‫ل و داشتن‬ ‫موای یا ارتباط عاطفی نزدیک با دوستان و فامی ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫یسـابی اشـیا شکسـته‪ ،‬باعـث شـادی م ‬ ‫بـاور واب ‬ ‫اینکه نواقص زندگی را پذیرا هسـتیم‪ .‬تفکری زیب اشـناختی ‪،‬‬ ‫احساسی نگفتنی در چیزهای زیبا‪ ،‬شعر‪ ،‬ادبیات ‪ ،‬فلسفه ‪،‬‬ ‫گل ارایی‪ ،‬درک شهود زیبایی زود گذر در دنیای مادی ست‪.‬‬ ‫تـرک روی قـوری ‪ ،‬چـوب در ‪ ،‬فنجـان کج وکولـه انعـکاس مـاه‬ ‫روی برکـه اب ‪ .‬خالصـه اینکـه؛ از داشـته هایتان لـذت ببریـد‬ ‫و بدنبـال ایکیگای خود باشـید ‪« .‬نیکوس کازانتزا کیـس» در‬ ‫کتاب «زوربای یونانی» می گوید‪« :‬ما تا وقتی در خوشبختی‬ ‫هسـتیم بـه زحمـت ان را احسـاس می کنیـم و فقـط وقتـی‬ ‫خوشبختی گذشت و ما به عقب می نگریم‪ .‬نا گهان و گاه با‬ ‫تعجـب حـس می کنیـم کـه چقـدر خوشـبخت بودیـم»‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫نقطه سر خط‬ ‫نمایشـگاه «نقطـه سـرخط» شـامل ‪ 70‬اثـر از اثـار منتخـب‬ ‫هنرمنـدان حـوزه تجسـمی در رشـته های خوشویسـی‪،‬‬ ‫نقاشـی خط نگارگـری و زرنـگاری بـا دو موضـوع «محـرم» و‬ ‫«ازاد» به مناسـبت ایـام شـهادت سـرور و سـاالر شـهیدان‬ ‫حضـرت اباعبداهلل الحسـین ؟ع؟ به همـت گـروه هنـری‬ ‫خسـفلی ( گرداورنـده‪ ،‬برگزارکننـده‬ ‫«افریـد»‪ ،‬نصیبـه شی ‬ ‫و مدیـر اجرایـی)‪ ،‬پرسـتو رشـنو (مدیـر هنـری) و اسـتاد‬ ‫غالمرضـا سـپهری بـا همراهی انجمن خوشنویسـان ایران‪،‬‬ ‫مجموعه فرهنگی هنری برج ازادی‪ ،‬بنیاد رودکی و «گالری‬ ‫نصیبـه» برگـزار می شـود‪ .‬دراین رویـداد‪ ،‬در کنـار ارائـه اثـار‬ ‫اسـاتیدی نظی ِـر غالمرضـا سـپهری‪ ،‬خسـرو قربانی فرجـزاد‪،‬‬ ‫محمـود زرین قلـم‪ ،‬محمد پیش بین‪ ،‬مجتبـی محمدیان‪،‬‬ ‫احمـد تیمـوری‪ ،‬جعفـر صابـری‪ ،‬ارش یعقوبـی و نوربخـش‬ ‫قاسـم ابادی؛ کارگاه خوشنویسـی اسـتاد «محمـود‬ ‫زرین قلـم» نیـز برگزار خواهد شـد‪ .‬این رویداد‪ ،‬بـا ارائه اثاری‬ ‫از پرسـتو رشـنو‪ ،‬ازاده حسین جانی‪ ،‬سیده زینب حسینی‪،‬‬ ‫محمدحسـن میـری‪ ،‬النـاز ماهـر‪ ،‬محمدرضـا ریحانـی‪،‬‬ ‫لسـلیمانی‪ ،‬نسـیم قـادری‪ ،‬سـعاد ابراهیمـی‪،‬‬ ‫غـزل اص ‬ ‫زهـره رحیمـی‪ ،‬الهـام محیطـی‪ ،‬لیلا مغیثـی‪ ،‬مریـم مومنـی‪،‬‬ ‫سسـمیعی‪ ،‬نسـیم زهرایـی‪ ،‬لیلا سـتوده‪ ،‬سـمانه‬ ‫مونـا رئی ‬ ‫عـرب‪ ،‬فاطمـه سـاحلی‪ ،‬نگین فلاح زاده‪ ،‬سـپید دیهیم فر‪،‬‬ ‫علـی رضایـی‪ ،‬نرگـس یمیـن‪ ،‬الهـام غفـاری یقیـن‪ ،‬محمـد‬ ‫قـادری توکلـی‪ ،‬کتایـون روزبهـی‪ ،‬سـاناز سـلیمانی‪ ،‬زهـرا‬ ‫شمشـادمهر‪ ،‬مونـا رویـان‪ ،‬پریسـا غالمـی‪ ،‬پریسـا میرحـاج‪،‬‬ ‫سـیما فخر دوزدورانی‪ ،‬مریم محمدی قلع هسـفیدی‪ ،‬سـارا‬ ‫گل محمـد‪ ،‬مـژده شـعبان خواه لیلی‪ ،‬سـارا رحمانی پنـاه‬ ‫و فهیمـه صفرزاد هشـهری؛ از سـاعت ‪ 16‬تـا ‪ 19‬جمعـه ‪21‬‬ ‫مردادمـاه بـا حضـور اسـتاد «غالمرضـا سـپهری» (رئیـس‬ ‫انجمـن خوشنویسـان تهـران) در گالـری مرکـزی مجموعـه‬ ‫فرهنگی هنـری انقلاب اسلامی (بـرج ازادی) افتتـاح‬ ‫می شـود؛ و از ‪ 21‬تـا ‪ 28‬مردادمـاه‪ ،‬همـه روزه بیـن سـاعات‬ ‫‪ 9‬تـا ‪ 17‬میزبـان عالقه منـدان اسـت‪ .‬بـرای کسـب اطالعـات‬ ‫بیشـتر بـه صفحـه ‪ Artgallery_nasibe‬در اینسـتا گرام‬ ‫مراجعـه کـرده؛ یـا بـا شـماره های ‪ 09127244818‬و‬ ‫‪ 66023951-4‬تمـاس بگیریـد‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫تریبون‬ ‫در گفت وگو با صادق شیخ زاده؛ «مدرس اواز ایرانی» مطرح شد؛‬ ‫سفر بر بال نغمه های شورانگیز اواز ایرانی‬ ‫تا اسمان سرخ کربال‬ ‫امینکردبچهچنگی‬ ‫‪Aminkordbacheh@gmail.com‬‬ ‫اواز ایرانــی‪ ،‬یکــی از مهم تریــن و واالتریـ ِـن انــواع موســیقی در جهــان اســت کــه به واســطه‬ ‫یجــای جهــان ب هخــود معطــوف کــرده‬ ‫تکنیکی بودنــش‪ ،‬توجــه مخاطبــان بســیاری را در جا ‬ ‫اســت‪ .‬وجــود دســتگاه ها‪ ،‬اوازهــا و گوش ـه های مختلــف در اواز ایرانــی‪ ،‬موجــب شــده اســت‬ ‫گوشه «مثنوی»؛ گوشه ای مستقل در تمام اوازها‬ ‫ش ــیخ زاده بابیان اینک ــه ب ــرای بررس ــی کارب ــرد موس ــیقی‬ ‫یه ــای م ــاه مح ــرم و حض ــرت‬ ‫و اواز ایران ــی در عزادار ‬ ‫اباعبداهلل الحس ــین؟ع؟‪ ،‬اول بای ــد به این نکت ــه پرداخ ــت ک ــه‬ ‫ای ــن نغم هه ــا چگون ــه هس ــتند و چگون ــه درکناریکدیگ ــر ق ــرار‬ ‫می گیرنــد‪ ،‬گفــت‪« :‬ا گــر کــه فــرض را بــر ایــن بگیریــم در موســیقی‬ ‫ایران ــی‪ ،‬هش ــت ص ــدای اصل ــی داش ــته باش ــیم‪ ،‬ای ــن هش ــت‬ ‫ص ــدای اصل ــی‪ ،‬هش ــت ص ــدای ثاب ــت در ی ــک گام مش ــخص‬ ‫نیس ــت؛ بلک ــه بی ــن ای ــن صداه ــا‪ ،‬فواصل ــی ه ــم وج ــود دارن ــد‬ ‫نه ــا را در‬ ‫ک ــه ا گ ــر فواص ــل اصل ــی باش ــند‪ ،‬م ــا می توانی ــم ا ‬ ‫زم ــره هم ــان ص ــدای اصل ــی هشــت گانه درنظ ــر بگیری ــم و خ ــود‬ ‫همی ــن نغم هه ــا‪ ،‬هری ــک در جای ــگاه خودش ــان ب ــدون داش ــتن‬ ‫ً‬ ‫ته ــای اصل ــی‪ ،‬مث ــا‬ ‫هی ــچ ریتم ــی ص ــرف رفت وام ــد روی ن ‬ ‫فواص ــل اصفه ــان‪ ،‬ماه ــور‪ ،‬ســه گاه‪ ،‬چه ــارگاه‪ ،‬راســت پنج گاه ی ــا‬ ‫هرچی ــز دیگ ــر می توانن ــد خصوصیت ــی احساس ــی را ب ــه ذه ــن‬ ‫متب ــادر کنن ــد ک ــه ان خصوصی ــت احساس ــی‪ ،‬می توان ــد ح ــزن‪،‬‬ ‫ش ــادی‪ ،‬عاش ــقانگی‪ ،‬حماس ــه ی ــا ارائ ــه پن ــد و ان ــدرز باش ــد»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وی بااش ــاره به اینکه معم ــوال در تعزی هه ــای گذش ــته ی ــک‬ ‫یک ــرد و پیرام ــون ن ــکات کل ــی واقع ــه‬ ‫ش ــخص حض ــور پی ــدا م ‬ ‫عاش ــورا ب ــا زب ــان ش ــعر س ــخن می گف ــت‪ ،‬اف ــزود‪« :‬ای ــن ش ــخص‪،‬‬ ‫ً‬ ‫معم ــوال ی ــک مرثی ــه بلن ــد ی ــا قصی ــده بلن ــدی را انتخ ــاب و در‬ ‫دس ــتگاه هایی ک ــه به جه ــت فواص ــل به جه ــت مان ــدگاری‪،‬‬ ‫ته ــای اصل ــی و به جه ــت ان ــدازه لح ــن و به جه ــت‬ ‫روی ن ‬ ‫یه ــای مناس ــب‬ ‫ته ــا دارای ویژگ ‬ ‫اس ــتفاده از تحریره ــا و زین ‬ ‫یک ــرد»‪.‬‬ ‫ب ــرای پن ــد و ان ــدرز می بودن ــد‪ ،‬ب ــه مخاط ــب ارائ ــه م ‬ ‫وی بابیان اینک ــه مناسـ ـب بودن ی ــک نغم ــه ب ــرای ارائ ــه ان ــدرز‬ ‫نش ــکل‪،‬‬ ‫ب ــه مخاط ــب را به این معن ــا دانس ــته ک ــه اواز درای ‬ ‫یس ــت ک ــه مخاط ــب‪ ،‬بیش ــتر در ان می توان ــد‬ ‫دارای خصوصیت ‬ ‫ً‬ ‫ته ــای‬ ‫ش ــعر بش ــوند و دراین جن ــس از اواز‪ ،‬اصطالح ــا زین ‬ ‫بزم ــی وج ــود ن ــدارد‪ ،‬گف ــت‪« :‬در این فواص ــل‪ ،‬ی ــک قصی ــده‪،‬‬ ‫به ــای دیگ ــر ش ــعری ارائ ــه‬ ‫ی ــک مرثی ــه ی ــا قطع ــه ش ــعری در قال ‬ ‫به ــای‬ ‫نن ــوع ش ــعر‪ ،‬می توانس ــته در قال ‬ ‫یش ــده اس ــت و ای ‬ ‫م ‬ ‫مختل ــف ش ــعری ق ــرار بگی ــرد ک ــه دراین می ــان‪ ،‬از برخ ــی اش ــعار‬ ‫حاف ــظ‪ ،‬موالن ــا‪ ،‬مثن ــوی معن ــوی و غزلی ــات ش ــمس اس ــتفاده‬ ‫یش ــده اس ــت ک ــه م ــا‪ ،‬نبای ــد این دس ــت از اث ــار ادب ــی را‬ ‫م ‬ ‫نادی ــده بگیری ــم»‪.‬‬ ‫جایگاه سخنرانی و نغمات «همایون» و «راست پنج گاه»‬ ‫ای ــن م ــدرس اواز ایران ــی باتا کیدبراینک ــه در جایگاه های ــی ک ــه‬ ‫ق ــرار ب ــوده ف ــرد در جای ــگاه س ــخنران وارد ش ــود‪ ،‬از نغم ــات و‬ ‫دس ــتگاه هایی مانن ــد «همای ــون» و «راسـ ـت پنج گاه» اس ــتفاده‬ ‫یک ــرد‪ ،‬گف ــت‪« :‬دراین مواق ــع در ارائ ــه بخش های ــی از‬ ‫م ‬ ‫راسـ ـت پنج گاه ی ــا سـ ـه گاه ت ــاش براین بود هک ــه تم ــام ماج ــرا در‬ ‫شه ــای مختل ــف ان به تصوی ــر کش ــیده‬ ‫تعزی ــه ارائ ــه ش ــده‪ ،‬بخ ‬ ‫لک ــه‬ ‫ش ــود و نکات ــی مس ــتقل ارائ ــه می کردن ــد و به این دلی ‬ ‫ً‬ ‫گوشــه مثنــوی‪ ،‬معمــوال گوشـه ای مســتقل در تمــام اوازهاســت‪،‬‬ ‫یش ــد؛ زی ــرا ای ــن گوش ــه‪،‬‬ ‫بیش ــتر از ای ــن گوش ــه اس ــتفاده م ‬ ‫می توان ــد تم ــام فواصل ــی را ک ــه ق ــرار اس ــت در ی ــک دس ــتگاه‬ ‫خوان ــده و ش ــنیده ش ــود‪ ،‬در خ ــود ج ــا داده ده ــد»‪ .‬ش ــیخ زاده‬ ‫بااش ــاره به اینکه در ح ــوزه مصیبت های ــی ک ــه ب ــه حض ــرت‬ ‫یش ــود‪ ،‬به دلیل اینک ــه نس ــبت‬ ‫علی ا کب ــر؟ع؟ نس ــبت داده م ‬ ‫نب ــودن ب ــه ان حض ــرت داده ش ــده‪ ،‬از «بی ــات ت ــرک»‬ ‫موذ ‬ ‫یش ــد‪ ،‬گف ــت‪« :‬دراین بخ ــش‪ ،‬بای ــد از اواز خب ــری‬ ‫اس ــتفاده م ‬ ‫یش ــده و به همین دلی ــل‪ ،‬از اواز بی ــات ت ــرک‬ ‫اس ــتفاده م ‬ ‫یش ــده و م ــا‪ ،‬به رغ ــم ح ــزن و اندوه ــی ک ــه در‬ ‫اس ــتفاده م ‬ ‫بی ــات ت ــرک تجرب ــه می کنی ــم‪ ،‬می توانی ــم تاان ــدازه ای مس ــائلی‬ ‫همچ ــون اعت ــراض و جن ــگاوری را نی ــز بررس ــی کنی ــم»‪ .‬وی‬ ‫بااش ــاره به اینکه پ ــس از گ ــذر از این قس ــمت‪ ،‬در مداح ــی و‬ ‫تعزی ــه‪ ،‬اواز ب ــه گوش ــه «جامـ ـه دران» می رس ــد‪ ،‬ای ــن گوش ــه را‬ ‫یه ــای خاص ــی همچ ــون مصادی ــق احساس ــی‬ ‫دارای ویژگ ‬ ‫قه ــای احساس ــی‬ ‫برش ــمرده و بابیان اینک ــه ای ــن اواز‪ ،‬مصدا ‬ ‫بی ــن جن ــاب علی ا کب ــر؟ع؟‪ ،‬م ــادر ایش ــان و سیدالش ــهدا ؟ع؟‬ ‫را در برمی گرفت ــه‪ ،‬گف ــت‪« :‬انجا ک ــه دررابط هب ــا ش ــباهت‬ ‫علی ا کب ــر؟ع؟ ب ــه پیامب ــر ا ک ــرم ؟ص؟ صحب ــت می کردن ــد‪ ،‬بازه ــم‬ ‫از جامـ ـه دران اس ــتفاده می کردن ــد؛ ام ــا وقت ــی می خواس ــتند از‬ ‫ن ح ــرف بزنن ــد ک ــه علی ا کب ــر؟ع؟ ک ــه س ــمت می ــدان ب ــرود و‬ ‫ای ـ ‬ ‫به میدان رفت ــن ان حض ــرت را تش ــریح کنن ــد‪ ،‬ب ـ ه فاصل ــه پنج ــم‪،‬‬ ‫هم ــان بی ــات ت ــرک‪ ،‬گوشــه ای به اس ــم فیل ــی را می خواندن ــد ت ــا‬ ‫بــرای چهارپایــان ســریع تر حرکــت کننــد و انجا کــه می خواســتند‬ ‫از جن ــگاوری حض ــرت علی ا کب ــر؟ع؟ صحب ــت کنن ــد ی ــا از اینک ــه‬ ‫نبــرد او‪ ،‬ماننــد نبــرد جنــاب حیــدر کــرار اســت‪ ،‬دوبــاره از همیــن‬ ‫فهــای موســیقی ایرانــی را بــا تعریفــی‬ ‫تــا اســاتید بــزرگ اواز‪ ،‬هری ـک از دســتگاه ها‪ ،‬اوازهــا و ردی ‬ ‫خــاص و در جایگاهــی خــاص اســتفاده کننــد‪ .‬فرارســیدن ائیــن عــزاداری در محرم الحــرام و عــزای‬ ‫یســت کــه موســیقی و اواز ســنتی ایرانــی‪،‬‬ ‫حضــرت سیدالشــهدا ؟ع؟‪ ،‬یکــی از جلوه گا ههــای بارز ‬ ‫یگــذارد‪ .‬این امــر‪ ،‬موضــوع گفت وگــوی مــا بــا‬ ‫تهــای بی بدیــل خــود را در ان به نمایــش م ‬ ‫ظرفی ‬ ‫«صــادق شــیخ زاده» مــدرس اواز ایرانی ســت‪.‬‬ ‫جه ــای‬ ‫گوش ــه فیل ــی‪ ،‬تحقیق ــات وابس ــته ب ــه فیل ــی‪ ،‬فروده ــا و او ‬ ‫ان به ــره می بردن ــد ت ــا ب ــه ش ــهادت حض ــرت برس ــند»‪.‬‬ ‫شکست حضرت علی اکبر ؟ع؟ و گوشه «شکسته»‬ ‫ای ــن خوانن ــده اواز س ــنتی ایران ــی بابیان اینک ــه در زم ــان ارائ ــه‬ ‫داس ــتان ش ــهادت حض ــرت علی ا کب ــر؟ع؟ از گوش ــه شکس ــته‬ ‫یش ــده و تنه ــا تف ــاوت گوش ــه «شکس ــته» و گوش ــه‬ ‫اس ــتفاده م ‬ ‫«فیل ــی»‪ ،‬در ی ــک ن ــت «بم ــل» و «ب ــکار» اس ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬ب ــا‬ ‫تغیی ــر ی ــک ن ــت ب ــکار و تبدی ــل ان ب ــه ی ــک ن ــت بم ــل‪ ،‬گوش ــه‬ ‫یش ــود و ان فض ــا‪ ،‬فضای ــی‬ ‫فیل ــی ب ـ ه گوش ــه شکس ــته تبدی ــل م ‬ ‫ً‬ ‫کام ــا شکس ــته اس ــت ک ــه به معن ــای شکست هش ــدن و شکس ــت‬ ‫یشــود و پــس از گذشــتن‬ ‫حضــرت علی ا کبــر؟ع؟ درنظــر گرفتــه م ‬ ‫فه ــا و دس ــتگاه های اوازی‪ ،‬طب ــق‬ ‫از این قس ــمت‪ ،‬طب ــق ردی ‬ ‫جریان های ــی مانن ــد قص ــه حض ــرت حمیدابن مس ــلم ؟ع؟‪،‬‬ ‫مسدودش ــدن دی ــد اســب ها و دیگ ــر ماجراهای ــی ازاین دس ــت‪،‬‬ ‫در فواص ــل بی ــن گوش ــه شکس ــته ق ــرار می گیرن ــد»‪.‬‬ ‫حضور سیدالشهدا ؟ع؟‬ ‫بر بالین حضرت علی اکبر ؟ع؟ و گوشه «شهابی»‬ ‫ش ــیخ زاده بااش ــاره به اینکه پ ــس از عب ــور از گوش ــه «شکس ــته»‬ ‫فاصلـ ـه ای باعن ــوان «دلک ــش»‪« ،‬شکس ــته افش ــاری» ی ــا‬ ‫«شکس ــته قر هب ــاغ» وج ــود دارد‪ ،‬ی ــاداور ش ــد‪« :‬ای ــن گوش ــه‪،‬‬ ‫یش ــود ک ــه جن ــاب حس ــین ابن علی ؟ع؟‬ ‫مرب ــوط ب ــه زمان ــی م ‬ ‫ب ــر بالی ــن جن ــاب علی ا کب ــر؟ع؟ می این ــد و دراین مق ــام‪ ،‬از‬ ‫مثن ــوی بی ــات ت ــرک به ــره می برن ــد ی ــا از گوشـ ـه های مس ــقلی‬ ‫مانن ــد گوش ــه ش ــهابی اس ــتفاده می کنن ــد»‪ .‬وی بابیان اینک ــه‬ ‫پ ــس از گذش ــت ای ــن فواص ــل و عب ــور از ای ــن مقا مه ــا‪،‬‬ ‫ع ــزاداری ش ــیعیان‪ ،‬ب ــه تعزیه های ــی پیرام ــون حض ــرت قم ــر‬ ‫بنی هاشـ ـم ؟ع؟ می رس ــد و بااش ــاره به اینکه این دس ــت‬ ‫از تعزی هه ــا در «چه ــارگاه»‪« ،‬رض ــوی» و «همای ــون» اج ــرا‬ ‫یش ــود‪ ،‬گف ــت‪« :‬دراین بخ ــش تعزیه های ــی ک ــه در همای ــون‬ ‫م ‬ ‫یت ــر و غنی تر ن ــد؛ زی ــرا در همای ــون‪،‬‬ ‫یش ــوند‪ ،‬قو ‬ ‫اج ــرا م ‬ ‫یک ــه دراین مق ــام‬ ‫یش ــود و فرد ‬ ‫ائی ــن س ــخنوری دی ــده م ‬ ‫یس ــت ک ــه ب ــر س ــخن گفتن مس ــلط‬ ‫س ــخن می گوی ــد‪ ،‬کس ‬ ‫ً‬ ‫اس ــت و برخ ــاف تم ــام اس ــطوره ها ک ــه بعض ــا نوش ــته و گفت ــه‬ ‫ش ــده‪ ،‬قم ــر بنی هاشـ ـم ؟ع؟‪ ،‬از ش ــخصیت هایی هس ــتند ک ــه‬ ‫م ــردم‪ ،‬به واس ــطه اینک ــه خطبـ ـه ای مع ــروف از ایش ــان در‬ ‫مدین ــه روای ــت ش ــده اس ــت‪ ،‬بس ــیار ایش ــان را قب ــول داش ــته‬ ‫ته ــا و نکات ــی را ب ــا اصح ــاب و‬ ‫و در بخش های ــی ک ــه صحب ‬ ‫ی ــاران خ ــود مط ــرح می کنن ــد‪ ،‬مق ــام اوازی دراین قس ــمت ب ــه‬ ‫«همای ــون» می رس ــد»‪.‬‬ ‫میل به «جنگاوری» و گوشه «چکاوک»‬ ‫ش ــیخ زاده بااش ــاره به اینکه بع ــد از درام ــد دس ــتگاه «همای ــون»‪،‬‬ ‫فاصل ـه ای باعن ــوان «چ ــکاوک» وج ــود دارد ک ــه فاصل ــه چه ــارم‬ ‫یت ــوان ب ــه خصوصی ــت‬ ‫یش ــود و دراین فاصل ــه‪ ،‬م ‬ ‫محس ــوب م ‬ ‫اعتراض ــی نی ــز اش ــاره ک ــرد‪ ،‬ی ــاداور ش ــد‪« :‬دراین فاصل ــه می ــل ب ــه‬ ‫جنــگاوری هســت و ان فرودهایــی کــه در چــکاوک وجــود دارد‪،‬‬ ‫می توان ــد نم ــادی از جن ــگاوری باش ــد ک ــه اج ــازه جنگی ــدن ب ــه‬ ‫او نمی دهن ــد و به همین دلی ــل اس ــت ک ــه از این موض ــوع به ــره‬ ‫می برن ــد و پـ ـس ازان‪ ،‬ش ــما ب ــه شوش ــتری می رس ــید ک ــه در ان‪،‬‬ ‫یش ــود ک ــه محق ــق نش ــده و انجا ک ــه ق ــرار‬ ‫از ارزوی ــی صحب ــت م ‬ ‫اس ــت از مصیب ــت نرس ــیدن اب ب ــه خیم هه ــا س ــخن گفت ــه‬ ‫یش ــود»‪.‬‬ ‫ش ــود‪ ،‬انج ــا شوش ــتری اس ــتفاده م ‬ ‫گوشه «بیداد» و شکوائیه به درگاه حضرت حق‬ ‫وی بااش ــاره به اینکه پ ــس از «شوش ــتری»‪ ،‬دراین قس ــمت‬ ‫یش ــود ک ــه همان گون ــه ک ــه از ن ــام ان‬ ‫از «بی ــداد» اس ــتفاده م ‬ ‫یش ــود‪ ،‬ب ــه «بی ــداد زمان ــه» اش ــاره دارد‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫برداش ــت م ‬ ‫ته ــای ب ــارزی را در‬ ‫یس ــت ک ــه خصوصی ‬ ‫«بی ــداد گوشه ا ‬ ‫یت ــوان ان را نوع ــی ش ــکوائیه ب ــه‬ ‫اوج ق ــدرت خوی ــش دارد و م ‬ ‫پیشــگاه حضــرت باری تعالــی دانســت و اینجــا‪ ،‬ایــن شــکایت بــه‬ ‫روزگار‪ ،‬ب ــه زمان ــه ی ــا ب ــه گ ــردش دور گ ــردون اس ــت و دراین زم ــان‬ ‫یک ــه م ــداح‬ ‫از بی ــداد اس ــتفاده می کنن ــد و ازس ــویی دیگر‪ ،‬زمان ‬ ‫سا بن علـ ـی ؟ع؟ س ــخن‬ ‫می خواه ــد از فراغ ــت جن ــاب عبا ‬ ‫بگویــد و رابطــه بــرادری حضــرت عبــاس ؟ع؟ و امام حســین؟ع؟‬ ‫را تش ــریح کن ــد‪ ،‬از گوش ــه بی ــات راج ــع اس ــتفاده می کن ــد»‪.‬‬ ‫«گودال قتلگاه»‬ ‫و گوشه های «نهفت» و «حسینی» در دستگاه شور‬ ‫ش ــیخ زاده‪ ،‬سیدالش ــهدا ؟ع؟ را در زم ــره «ش ــوراوازان» و در‬ ‫دس ــتگاه «ش ــور» خوان ــده و بااش ــاره به اینکه در اج ــرای‬ ‫یت ــوان از فاصل هه ــای اصل ــی‬ ‫مدیح هه ــای ان حض ــرت‪ ،‬م ‬ ‫دس ــتگاه ش ــور و البت ــه ن ــوا به ــره ب ــرد‪ ،‬اف ــزود‪« :‬این رون ــد ت ــا‬ ‫جای ــی ادام ــه می یاب ــد ک ــه ب ــه واقع ــه گ ــودال قتل ــگاه برس ــند و‬ ‫ا گ ــر بخواهی ــم نس ــخه های موج ــود دراین زمین ــه را بررس ــی‬ ‫کنی ــم‪ ،‬هم ــه نس ــخه ها در نهف ــت ی ــا در حس ــینی نوش ــته‬ ‫ش ــده اند و ازایـ ـن رو‪ ،‬اس ــم ای ــن گوش ــه را حس ــینی نامیده ان ــد‬ ‫یه ــای سیدالش ــهدا ؟ع؟ صحب ــت می کنن ــد‪،‬‬ ‫ک ــه درب ــاره دالور ‬ ‫ً‬ ‫از اب ــول و از ملک حس ــین اس ــتفاده می کنن ــد و اص ــا ای ــن ن ــام‪،‬‬ ‫به این خاط ــر روی ای ــن گوش ــه گذاش ــته ش ــده اس ــت»‪.‬‬ ‫احواالت «شب عاشورا» در گوشه های «قرکه» و «رضوی»‬ ‫یکــه قــرار اســت‬ ‫ایــن مــدرس اواز ایرانــی‪ ،‬بااشــاره به اینکه درجای ‬ ‫مداح ــان سیدالش ــهدا ؟ع؟‪ ،‬پیرام ــون مصیب ــت خداحافظ ــی‬ ‫نــاب ان حضــرت بــا خانــواده صحبــت کننــد‪ ،‬بــا دوبیتــی ایـن کار‬ ‫را انج ــام می دهن ــد‪ ،‬گف ــت‪« :‬بعدازای ــن ک ــه ش ــما از فاصل ــه‬ ‫یش ــوید و از درام ــد عب ــور می کنی ــد‪ ،‬ب ــه دو گوش ــه‬ ‫س ــلمک رد م ‬ ‫می رس ــید ک ــه بس ــیار ب ــه یکدیگ ــر نزدی ــک اس ــت و ای ــن یعن ــی‬ ‫مقدم ــه و موخ ــر یکدیگ ــر هس ــتند؛ یعن ــی رض ــوی و قبـ ـل ازان‬ ‫قرک ــه و بای ــد گف ــت؛ قرک ــه و رض ــوی از گوشــه هایی هس ــتند ک ــه‬ ‫در بیــان حــاالت مناجــات گونــه جنــاب اباعبــداهلل ؟ع؟ در شــب‬ ‫یش ــده و بهر هه ــای این چنین ــی از ان‬ ‫عاش ــورا از ان اس ــتفاده م ‬ ‫می ُ بردن ــد»‪.‬‬ ‫ورود حضرت زینب ؟س؟ به «تل زینبیه» و ُ‬ ‫«کرد بیات»‬ ‫نه ــای مدنظ ــر مداح ــان در م ــاه‬ ‫وی «زینبی ــه» را از دیگ ــر ائی ‬ ‫نه ــای ع ــزاداری سیدالش ــهدا؟ع؟ برش ــمرده و‬ ‫مح ــرم و ائی ‬ ‫ُ‬ ‫بابیان اینک ــه در بی ــان این بخ ــش از واقع ــه عاش ــورا‪ ،‬از «ک ــرد‬ ‫یش ــود‪ ،‬گف ــت‪« :‬ام ــدن حض ــرت زین ـب ؟س؟‬ ‫بی ــات» اس ــتفاده م ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫در تــل زینبیــه‪ ،‬عمــا کــرد بیــات اســت کــه اتفاقــا دقیقــا به جهــت‬ ‫ُ‬ ‫نت ــی‪ ،‬در فاصل ــه بع ــد از خ ــود حس ــینی می توان ــد مط ــرح ش ــود‬ ‫و بع ــد از ای ــن اتف ــاق‪ ،‬از اواز دش ــتی ب ــرای بی ــان واقع ــه غ ــارت‬ ‫خیم هه ــا اس ــتفاده می کنن ــد»‪ .‬ش ــیخ زاده بااش ــاره به اینکه‬ ‫در اواز «دش ــتی» گوشـ ـه هایی مث ــل گوشـ ـه های «دیلم ــان»‪،‬‬ ‫ً‬ ‫«چوپان ــی» و «بیدگل ــی» نی ــز وج ــود دارن ــد ک ــه تمام ــا ب ــه را‬ ‫خصوصی ــت روزه ــای بع ــد از روز «عاش ــورا» بـ ـه کار گرفت ــه‬ ‫ً‬ ‫یش ــود‪ ،‬گف ــت‪« :‬مث ــا در قس ــمت هایی ک ــه ق ــرار اس ــت از‬ ‫م ‬ ‫یتیم ــی بچ هه ــای ان حض ــرت ؟ع؟ صحب ــت کنن ــد‪ ،‬از گوش ـه ای‬ ‫ب هن ــام یتیم ــک در اواز ابوعط ــا اس ــتفاده می کنن ــد و ب ــرای‬ ‫بی ــان ای ــن واقع ــه از ای ــن خصوصی ــت در اواز «دش ــتی» به ــره‬ ‫می بر ن ــد»‪.‬‬ ‫بی ادبی ها و گستاخی های موجود در «چهارگاه»‬ ‫در «سه گاه» وجود ندارد‬ ‫وی بااش ــاره به اینکه در واقع ــه ش ــهادت «ح ــر ب ــن یزی ــد‬ ‫ریاحـ ـی ؟ع؟»‪ ،‬بیش ــتر از اوازهای ــی مانن ــد «بی ــات اصفه ــان»‬ ‫و «ماه ــور» به ــره می گیرن ــد‪ ،‬گف ــت‪« :‬درم ــورد واقع ــه زندگ ــی و‬ ‫شه ــای سرخوش ــی قب ــل از توب ــه او‬ ‫ش ــهادت حض ــرت ح ــر‪ ،‬بخ ‬ ‫را ب ــا ماه ــور ب هگ ــوش مخاط ــب می رس ــاندند و در بخش های ــی‬ ‫دیگ ــر از ای ــن داس ــتان‪ ،‬وقای ــع احساس ــی و رمانتی ــک داس ــتان‬ ‫یش ــود»‪.‬‬ ‫حض ــرت ُحـ ـر ؟ع؟ در اواز بی ــات اصفه ــان ارائ ــه م ‬ ‫شــیخ زاده داســتان حضــرت «علی اصغ ـر ؟ع؟» را از دیگــر وقایــع‬ ‫موردتوجــه مداحــان اهل بیــت؟ع؟ در واقعــه عاشــورا برشــمرده‬ ‫و بابیان اینک ــه رابط ــه بی ــن ُ‬ ‫«رب ــاب» و «علی اصغـ ـر ؟ع؟» ب ــا‬ ‫«درام ــد افش ــاری» ب هگ ــوش مخاطب ــان می رس ــد‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫«واقع ــه عاش ــورا‪ ،‬ب ــه جای ــی می رس ــد ک ــه این مس ــئله‪ ،‬ب ــا‬ ‫یش ــود و مداح ــان‬ ‫جن ــاب اباعب ــداهلل ؟ع؟ درمی ــان گذاش ــته م ‬ ‫دراین قس ــمت‪ ،‬از گوش ــه جامـ ـه دران اس ــتفاده می کنن ــد و‬ ‫یش ــود‪،‬‬ ‫وقت ــی طل ــب تل ــذذ صحی ــح دراین واقع ــه مط ــرح م ‬ ‫پ ــای جام ـه دران به می ــان می ای ــد»‪ .‬وی اس ــتفاده از تحریره ــای‬ ‫باالرون ــده «ع ــراق» و تحریره ــای باالرون ــد‪« ،‬قرای ــی» را از‬ ‫شه ــای اواز دس ــتگاهی ایران ــی ب ــرای ذک ــر‬ ‫مهم تری ــن بخ ‬ ‫مصیب ــت «تی ــر س هش ــعبه» و وقای ــع مرتب ــط برش ــمرد و گف ــت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫یش ــود‪ ،‬ا کث ــرا در‬ ‫«کالم ــی ک ــه درم ــورد حرمل ــه اس ــتفاده م ‬ ‫رج ــز چه ــارگاه اس ــت؛ ام ــا نغمـ ـه ای ک ــه ب ــرای ش ــمر اس ــتفاده‬ ‫یش ــود‪ ،‬در مخال ــف چه ــارگاه اس ــت و ا گ ــر ق ــرار باش ــد خ ــود‬ ‫م ‬ ‫ً‬ ‫جن ــاب اباعبداهلل الحس ــین ؟ع؟ س ــخنی ب ــا ش ــمر بگوین ــد‪ ،‬مث ــا‬ ‫در مخال ــف اس ــت؛ ام ــا در مخال ــف سـ ـه گاه و تف ــاوت ای ــن دو‬ ‫این اسـ ـت که در چه ــارگاه‪ ،‬بی ادب ــی‪ ،‬بی تربیت ــی و گس ــتاخی‬ ‫وج ــود دارد ک ــه در سـ ـه گاه نیس ــت»‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مینا قانع‬ ‫«اتاق هملت» کاری منطبق با‬ ‫ویژ گی های نمایش «ا کسپرسیونیست» است‬ ‫نفیسهرحیمی‬ ‫‪nrnafise7070@gmail.com‬‬ ‫احمـــد صفـــرزاده؛ بازیگـــر «اتـــاق هملـــت» کـــه به نویســـندگی‪ ،‬طراح ــی و‬ ‫کارگردانـــی بابـــک محمـــودزاده؛ در ســـالن اســـتاد «عـــزت اهلل انتظام ــی»‬ ‫(خانـــه هنرمنـــدان ایـــران) بـــه روی صحنـــه رفتـــه اســـت‪ ،‬بابیان اینک ــه‬ ‫بـــرای اولین بـــار اســـت در کاری منطبـــق بـــا ویژگی هـــای س ــبک‬ ‫«ا کسپرسیونیســـت» بـــه ایفـــای نقـــش می پـــردازد‪ ،‬گفـــت‪« :‬در اج ــرای‬ ‫این دســـت اثـــار و ازجملـــه در اجـــرای ایـــن نمایـــش‪ ،‬ســـبک بازیگ ــری‬ ‫ُ‬ ‫به سمت وســـوی ا کت هـــای درشـــت؛ کـــه بـــه ان ا ِورا کـــت نیـــز گفت ــه‬ ‫می شــود‪ ،‬کشــیده می شــود؛ امــا اینکــه مــا چــه شــیوه ای را اجــرا می کنیــم‪،‬‬ ‫بایـــد بگویـــم درایـــن کار بـــرای بازیگـــری روی صحنـــه‪ ،‬تلفیقـــی از ش ــیوه‬ ‫بیومکانیــک میهولــد و یرجــی گروتوفســکی را ب ـه کار گرفته ایــم و کارگردانــی‬ ‫ایـــن اثـــر نیـــز در ســـبک ا کسپرسیونیســـت انجـــام شـــده اســـت»‪ .‬وی‬ ‫ـردان اث ــر‪ ،‬هی ــچ تحلیل ــی از‬ ‫بابیان اینک ــه در صحبت‬ ‫ ه ــای اولی ــه او و کارگ ـ ِ‬ ‫ً‬ ‫مت ــن در کار نب ــوده و اص ــا ق ــرار نب ــوده اس ــت تحلیل ــی در کار باش ــد و ق ــرار‬ ‫براین بوده ک ــه همه چی ــز در بازیگ ــری ای ــن نمای ــش‪ ،‬به گونـ ـه ای باش ــد ک ــه‬ ‫بازیگــر از بــدن خــود بــه ان برســد‪ ،‬افــزود‪« :‬قــرار بــود در تمرینــات ایــن اثــر و‬ ‫ش ــخصیت پردازی ها احساس ــات خ ــرج نکنی ــم؛ و تحلی ــل نکنی ــم ک ــه ای ــن‬ ‫کارا کت ــر چیس ــت‪ ،‬چ ــه گذش ــته ای دارد‪ ،‬از کج ــا ام ــده و ب ــه کج ــا می رس ــد؛‬ ‫و به هرح ــال‪ ،‬باتوجه ب ــه تجربی ــات قب ــل ک ــه ه ــردو داش ــتیم‪ ،‬ناخ ــودا گاه‬ ‫نس ــمت ‬ ‫ذهـــن مـــا ایـــن کار را انجـــام می دهـــد و مـــن‪ ،‬ناخـــودا گاه به ای ‬ ‫یس ــت‬ ‫مــی روم ک ــه هوراش ــیو کیس ــت؛ ام ــا این موض ــوع ی ــک پروس ــه ذهن ‬ ‫ک ــه روی کاغ ــذ نمی ای ــد و بازیگ ــر روی ان حس ــاس نمی ش ــود و تحقی ــق‬ ‫نمی کن ــد»‪ .‬بازیگ ــر نمای ــش «ات ــاق همل ــت»‪ ،‬به تصویرکش ــیدن دیدگا هه ــا‪،‬‬ ‫اعتقـــادات و رفتارهـــای «هوراشـــیو» را از اقدامـــات مهـــم ذهنـــی خ ــود‬ ‫ته ــای‬ ‫دراین نمایـــش برشـــمرده و باتا کیدبراینکـــه ا گـــر بخواهـــد بـــا «ا ک ‬ ‫ُ‬ ‫درشــت» و «ا ِورا کــت» بــا او رفتــار کنــد‪ ،‬بــا ایــن پرســش مواجــه می شــود کــه‬ ‫ً‬ ‫او‪ ،‬چگون ــه می توان ــد راه ب ــرود؟ گف ــت‪« :‬مث ــا راه رفت ــن م ــن دراین نمای ــش‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫به گونه ای ســت که در ی ــک پ ــا‪ ،‬چکم ــه به پ ــا دارم و پ ــای دیگ ــر م ــن‪ ،‬لخ ــت‬ ‫اســـت؛ و پایـــی را کـــه چکمـــه دارم‪ ،‬بـــا پاشـــنه بـــه زمیـــن می کوبـــم و راه‬ ‫م ـی روم و راه رفت ــن ب ــا ای ــن پ ــا‪ ،‬به مثاب ــه رفت ــار ی ــک س ــرباز ی ــا ی ــک فرمان ــده‬ ‫ً‬ ‫جن ــگ اس ــت؛ و پ ــای لخ ــت خوی ــش را ب ــا پ ــا پنج ــه‪ ،‬دقیق ــا مث ــل کس ـی که‬ ‫ رقـــص بالـــه اســـت‪ ،‬روی زمیـــن می گـــذارم»‪ .‬بازیگـــر نمایـــش «ان‬ ‫در حال‬ ‫ِ‬ ‫فصــل قهرمانــی» نوشــته «جیســون میلــر» کــه بــا ترجمــه «حامــد صحــت»‬ ‫و کارگردانـــی «دانیـــال بیـــات» در تماشـــاخانه «شـــانو» بـــه روی صحن ــه‬ ‫رف ــت؛ بااش ــاره به اینکه دووجهی ب ــودن ش ــخصیت در «هوراش ــیو» نی ــز از‬ ‫دیگ ــر ویژگی ه ــای خ ــاص ای ــن اث ــر اس ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬کار دیگ ــر م ــا در خل ــق‬ ‫ای ــن ش ــخصیت کردی ــم‪ ،‬اس ــتفاده از حیوان ــات در به تصویرکش ــیدن ای ــن‬ ‫ش ــخصیت ها ب ــود و خ ــودم ب ــه کارگ ــردان اث ــر پیش ــنهاد دادم ک ــه می توان ــم‬ ‫از رفت ــار حیوان ــات ب ــرای ش ــکل دادن ب ــازی ای ــن ش ــخصیت برداش ــت کن ــم‬ ‫و کارگ ــردان اث ــر نی ــز ب ــا ای ــن پیش ــنهاد موافق ــت ک ــرد و همین ام ــر موج ــب‬ ‫ش ــد ک ــه دیگ ــر بازیگ ــران ای ــن اث ــر نی ــز‪ ،‬دس ــت ب ــه چنی ــن رفت ــاری بزنن ــد»‪.‬‬ ‫صفـــرزاده بااشـــاره به اینکه در شـــخصیت پردازی ایـــن اثـــر و نقشـــی ک ــه‬ ‫به عه ــده داش ــته اس ــت‪ ،‬از روب ــاه اس ــتفاده ک ــرده و چنی ــن پس زمینـ ـه ای‬ ‫در ذه ــن داش ــته ک ــه ای ــن ش ــخصیت‪ ،‬رفت ــاری گرگ گون ــه و ظاه ــر روب ــاه‬ ‫دارد‪ ،‬گف ــت‪« :‬بااین تفاس ــیر‪ ،‬ی ــک دس ــت خ ــود را به ش ــکل پنج ــه و دس ــت‬ ‫دیگـــرم را به شـــکل ُدم روبـــاه دراوردم و بـــرای ُدم روبـــاه نیـــز شـــخصیت‬ ‫یش ــویم‬ ‫ایجـــاد کـــردم و به مـــرور‪ ،‬هر چـــه بـــه پایـــان نمایـــش نزدیـــک م ‬ ‫و هوراشـــیو درایـــن کار قـــدرت می گیـــرد‪ ،‬ویژگی هـــای روباه گونـــه ای ــن‬ ‫ته ــای‬ ‫ش ــخصت‪ ،‬ب ــه گ ــرگ نزدی ــک و پنجه های ــش تیزت ــر می ش ــود‪ ،‬حرک ‬ ‫او شکس ــته تر و تیزت ــر و ص ــدا خشــن تر می ش ــود‪ .‬ازانجا ک ــه روب ــاه‪ ،‬ص ــدای‬ ‫یســت‬ ‫جیغــی دارد‪ ،‬از اصــوات و اواهــای ان اســتفاده کــردم‪ .‬روبــاه‪ ،‬حیوان ‬ ‫کـــه وقتـــی از نزدیـــک می بینیـــدش‪ ،‬نحـــوه غذاخـــوردن‪ ،‬حـــرف زدن ی ــا‬ ‫زوزه کشـــیدن‪ ،‬خندیـــدن‪ ،‬غذاخـــوردن‪ ،‬خندیـــدن و دیگـــر رفتاره ــای‬ ‫یه ــای‬ ‫ای ــن حی ــوان‪ ،‬ن ــرم و به ش ــکل ک ــودک اس ــت»‪ .‬وی ب ــا تش ــریح ویژگ ‬ ‫ظاه ــری گ ــرگ‪ ،‬ای ــن حی ــوان را در رفت ــار‪ ،‬حیوان ــی دارای رفتاره ــای خ ــاف‬ ‫رفتارهــای روبــاه برشــمرده و گفــت‪ « :‬گــرگ‪ ،‬حیوانی ســت کــه وقتــی اور را از‬ ‫یســت که‬ ‫نزدی ــک ببینی ــد‪ ،‬نح ــوه غذاخ ــوردن و زوزه کش ــیدنش‪ ،‬به گونه ا ‬ ‫ت ــرس را ب ــه ج ــان ادم می ان ــدازد»‪ .‬وی بابیان اینک ــه «هوراش ــیو» ت ــا پای ــان‬ ‫یش ــود‪،‬‬ ‫ای ــن نمای ــش‪ ،‬ب ــه ذات اصل ــی خ ــودش ک ــه گ ــرگ اس ــت‪ ،‬تبدی ــل م ‬ ‫گف ــت‪« :‬در ش ــیوه کارگردان ــی‪ ،‬چ ــون اطالع ــات ان ق ــدر کامل ــی نداش ــتم‬ ‫نس ــبک‪ ،‬کار نک ــرده ب ــودم‪ ،‬از ابت ــدا ب ــه باب ــک محم ــودزاده گفت ــم‬ ‫و درای ‬ ‫مقاله های ــی را درب ــاره گروتوفس ــکی و میهول ــد ب ــه م ــن معرف ــی کن ــد ت ــا ب ــه‬ ‫مطالع ــه ان ه ــا بپ ــردازد و چ ــون در دانش ــگاه‪ ،‬دراین رش ــته تحصی ــل ک ــرده‬ ‫ب ــودم‪ ،‬ازقب ــل اطالعات ــی دراین زمین ــه داش ــتم؛ ام ــا ب ــرای ایــن کار مطالع ــه‬ ‫بیش ــتری ک ــردم‪ ،‬مق ــاالت بیش ــتری خوان ــدم و حت ــی فیلم ه ــای تمرین ــات‬ ‫نس ــبک ش ــکل گرفت ــه‬ ‫ان را مش ــاهده ک ــردم و مش ــاهده اث ــاری ک ــه درای ‬ ‫ب ــود‪ ،‬کم ــک بس ــیاری ب ــه م ــن ک ــرد»‪ .‬ای ــن بازیگ ــر تئات ــر‪ ،‬ای ــن اث ــر را یک ــی از‬ ‫مهم تری ــن و مطر ح تری ــن نمایش ــنامه های جه ــان برش ــمرد و بابیان اینک ــه‬ ‫تابه امـــروز‪ ،‬هزاران نســـخه از ان‪ ،‬بـــا شـــکل ها و دیدگاه هـــای مختلـــف در‬ ‫دنی ــا وج ــود دارد‪ ،‬گف ــت‪« :‬انچ ــه دراین نمای ــش وج ــود دارد و مه ــم اس ــت‪،‬‬ ‫اینکـــه ســـبکی خـــاص برایـــش درنظـــر گرفتـــه شـــده و مـــا‪ ،‬بیش ازانک ــه‬ ‫بخواهیـــم بـــر روی ادبیـــات شکســـپیر کار کنیـــم‪ ،‬ان را به تصویـــر مب ــدل‬ ‫ســـاخته ایم و نکتـــه جالب توجـــه دراین نمایـــش ان اســـت که صحن ــه‬ ‫مـــا بـــه دو قســـمت تقســـیم می شـــود کـــه یکـــی اتـــاق هملـــت اس ــت و‬ ‫دیگ ــری‪ ،‬قاب ــی ب ــر دی ــوار ات ــاق همل ــت اس ــت ک ــه مخاط ــب‪ ،‬هرانچ ــه را در‬ ‫بیـــرون از ایـــن اتـــاق اتفـــاق می افتـــد‪ ،‬در این قـــاب می بینـــد»‪ .‬صفـــرزاده‬ ‫باتا کیدبراینک ــه ش ــکل ب ــازی بازیگ ــران ای ــن اث ــر‪ ،‬در «ات ــاق همل ــت» ب ــه‬ ‫یک ش ــکل و در ق ــاب یادش ــده‪ ،‬به ش ــکلی دیگر اس ــت‪ ،‬اف ــزود‪« :‬در مت ــن‬ ‫شکس ــپیر کار به این گونه اس ـت که همل ــت ب ــرای رس ــیدن ب ــه هدف ــش؛ ک ــه‬ ‫انتقام گرفت ــن از قات ــان پ ــدر اس ــت‪ ،‬برنام ــه می ری ــزد و نقش ــه می کش ــد ت ــا‬ ‫بتوانــد حکومــت را پــس بگیــرد و شــاید پس گرفتــن حکومــت در ان نســخه‬ ‫از نمایش ــنامه‪ ،‬اهمی ــت چندان ــی نداش ــته باش ــد و در مرات ــب بع ــدی ق ــرار‬ ‫بگیـــرد؛ امـــا دراین نمایشـــنامه‪ ،‬به این شـــکل نیســـت و هملـــت نقش ــه‬ ‫می کش ــد ک ــه ه ــم انتق ــام بگی ــرد و ه ــم صاح ــب ق ــدرت ش ــود»‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬نازنین طلوعی‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫چهارشنبه ‪ 19‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2563‬‬ ‫ا گهی فراخوان ثبت نام عضویت انتخابات‬ ‫اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران لوازم برقی و فروشندگان قطعات مربوطه شهرستان ری‬ ‫بدینوسیله از واجدین شرایط و داوطلبین عضویت کاندیداتوری انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران‬ ‫یشـود از تار یـخ ‪ ۱۴۰۱/05/19‬لغایـت ‪ ۱۴۰۱/06/02‬بـا در دسـت داشـتن‬ ‫لـوازم برقـی و فروشـندگان قطعـات مربوطـه شهرسـتان ری دعـوت م ‬ ‫اصـل پروانـه کسـب‪ ،‬اصـل مـدرک تحصیلـی (حداقـل دیپلـم)‪ ،‬اصـل شناسـنامه و کارت ملـی و دو قطعـه عکـس (یـک عـدد ‪ 3×4‬و یـک عـدد‬ ‫‪ )6×4‬بـه محـل اتحادیـه واقـع در شـهرری‪ ،‬خیابـان ‪24‬متـری‪ ،‬مقابـل اداره ثبـت اسـناد‪ ،‬کوچه تهرانـی‪ ،‬پال ک ‪ ،14‬طبقـه دوم مراجعه فرمایند‪.‬‬ ‫هیئت مدیرهاتحادیه‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪۹۷۷ -۱۰‬ص‪ ۷۳‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 164B0123935‬و شـماره شاسی ‪ NAAN11FE4GH743387‬به‬ ‫مالکیت مهدی رحیمی فرزند جالل با کد ملی ‪ ۳۹۲۰۶۸۳۵۶۰‬در‬ ‫تاریـخ ‪ 1400/08/23‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫همدان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو سـواری پرایـد صبـا جی تی ایکس‬ ‫مدل ‪ 1377‬با شـماره پال ک ایران ‪282 -74‬ق‪ 18‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 00055693‬و شـماره شاسـی ‪S1412277545532‬‬ ‫بـه مالکیـت ابوالفضـل محمـدزاده مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫مفقودی‬ ‫سند کارخانه خودرو سواری پژو ‪ 405‬مدل ‪ 1390‬با شماره‬ ‫پال ک ایران ‪415 -52‬ص‪ 58‬و شماره موتور ‪12490015397‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ NAAM11CA0BK641065‬بـه‬ ‫مالکیت طیبه بذری مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬ق‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز خودرو سواری پراید جی تی ایکس ای به رنگ نقره ای‬ ‫متالیـک مـدل ‪ 1385‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪599 -32‬م‪ 19‬و‬ ‫شـماره موتور ‪ 1498535‬و شـماره شاسـی ‪S1412285201843‬‬ ‫بـه مالکیـت علی اصغـر پا کـروان مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪712‬‬ ‫مفقودی (نوبت اول)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب زینـب حاجـی زاده فرزنـد سـلیمان بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 1901‬و کـد ملـی ‪ 1911747551‬بـا شـماره دانشـجویی ‪3107764‬‬ ‫در مقطـع کارشناسـی رشـته مهندسـی نرم افـزار بـه شـماره ‪ 0703761‬صـادره از واحد‬ ‫دانشـگاهی ازاد اسلامی رامهرمـز مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪ .‬از یابنـده تقاضـا‬ ‫می شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد رامهرمـز ارسـال فرمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/06/16 :‬‬ ‫رامهرمز‬ ‫مفقودی مدرک تحصیلی (نوبت دوم)‬ ‫مـدرک موقـت فار غ التحصیلـی اینجانـب پرنـا سلامی فرزنـد ناصـر بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 2626‬صـادره از ابـادان در مقطـع کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته رشـته زبـان و ادبیـات‬ ‫انگلیسـی در تاریـخ ‪ ۱۴۰۱/01/25‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪ .‬لـذا از یابنـده تقاضـا‬ ‫می شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد ارا ک بـه نشـانی میـدان امـام‬ ‫خمینـی(ره)‪ ،‬بلـوار امـام خمینـی(ره)‪ ،‬شـهرک دانشـگاهی دانشـگاه ازاد اسلامی ارا ک‬ ‫صنـدوق پسـتی ‪ ۳۸۱۳۵/567‬اداره فار غ التحصیلان ارسـال فرمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۱/05/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۱/05/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/06/02 :‬‬ ‫ارا ک‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانـم پروانـه گنجعلـی بـه ادرس شـهرری‪ ،‬تقی ابـاد‪ ،‬کوچـه جمالـی‪ ،‬کوچـه عسـگری‪ ،‬کوچـه عربخـواری‪،‬‬ ‫پال ک هـای ‪ 18‬و ‪ 20‬بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه مصدق به شـماره ‪ 478121‬مـورخ ‪ 1401/04/21‬دفترخانه‬ ‫‪ 73‬ری بـه شـرح وارده ‪ 4013445‬مـورخ ‪ 1401/04/21‬اعلام کـرده کـه سـند مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫اپارتمان مسکونی به پال ک ثبتی ‪ 3325‬فرعی از ‪ 160‬اصلی‪ ،‬مفروز و مجزا شده از ‪ 3110‬فرعی از اصلی مذکور‪،‬‬ ‫قطعـه ‪ 5‬در طبقـه ‪ 3‬و واقـع در بخـش ‪ 12‬ناحیـه ‪ 02‬حـوزه ثبـت ملـک شـهرری اسـتان تهـران بـه مسـاحت‬ ‫‪ 55/67‬مترمربـع به انضمـام پارکینـگ قطعـه ‪ 5‬بـه مسـاحت ‪ 10/75‬مترمربـع بـه نـام پروانـه گنجعلـی فرزنـد‬ ‫حمزه شماره شناسنامه ‪ 14598‬متولد ‪ 1360/09/10‬صادره از تهران دارای شماره ملی ‪ 0063059320‬با جزء‬ ‫سـهم ‪ 6‬از کل سـهم ‪ 6‬بـه عنـوان مالـک ششـدانگ عرصـه و اعیـان بـا شـماره مسـتند مالکیـت ‪ 15340‬مـورخ‬ ‫‪ 1399/05/21‬دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره ‪ 45‬شـهرری اسـتان تهران‪ ،‬موضوع سند مالکیت تعویضی به‬ ‫شـماره چاپـی ‪ 422125‬سـری هـ‍ سـال ‪ 98‬بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی ‪ 139920301024017423‬ثبـت شـده‬ ‫اسـت‪ .‬محدودیت‪ :‬مازاد دارد رهنی شـماره ‪ 9570‬مورخ ‪ 1396/05/03‬دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره ‪45‬‬ ‫شـهرری اسـتان تهـران کـه بـه نفـع بانـک مسـکن شـعبه میـدان معلـم کـد ‪ 2817‬بـه مبلـغ ‪1.113.531.722‬‬ ‫ریال به مدت ‪ 144‬ماه ثبت شـده‪ .‬رهنی شـماره ‪ 5302‬مورخ ‪ 1393/04/03‬دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره‬ ‫‪ 45‬شـهرری اسـتان تهـران کـه بـه نفـع بانک ثبت شـده‪ .‬رهنـی شـماره ‪ 7498‬مـورخ ‪ 1394/09/08‬دفترخانه‬ ‫اسـناد رسـمی شـماره ‪ 45‬شـهرری اسـتان تهـران کـه بـه نفـع بانـک مسـکن شـعبه میـدان معلـم کـد ‪2817‬‬ ‫بـه مبلـغ ‪ 488.068.664‬ریـال بـه مـدت ‪ 144‬مـاه ثبـت شـده اسـت‪ ،‬بـه علـت سـرقت منـزل مفقـود شـده و‬ ‫تقاضای صدور المثنی سـند مالکیت نموده اسـت‪ .‬لذا طبق ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت‪ ،‬مراتب در یک‬ ‫نوبـت ا گهـی می شـود تـا هـر کس نسـبت به ملک مـورد ا گهی معاملـه ای کرده یا مدعی وجود سـند مالکیت‬ ‫نـزد خـود اسـت‪ ،‬بایـد تـا ده روز پـس از انتشـار ا گهـی‪ ،‬به ایـن اداره مراجعه و اعتـراض خود را ضمـن ارائه اصل‬ ‫سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه‪ ،‬تسـلیم کنـد‪ .‬ا گـر ظـرف مهلـت مقـرر اعتراضـی نرسـد و یـا درصـورت اعتـراض‪،‬‬ ‫اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائه نشـود‪ ،‬اداره ثبت المثنی سـند مالکیـت را طبق مقررات صـادر و به‬ ‫متقاضی تسـلیم خواهـد کرد‪.‬‬ ‫سـیدمهدی المعـی‪ ،‬رئیـس واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرری‪ ،‬از طـرف محمـد‬ ‫م الـف ‪291‬‬ ‫جعفرعلـی‬ ‫ا گهی ابالغ دادخواست و ضمائم‬ ‫خواهـان ترکیـه ارامـش دادخواسـتی بـه طرفیـت هـادی جاهـد‬ ‫بـه خواسـته مطالبـه وجـه تقدیـم کـه بـه شـعبه سـوم شـورای حـل‬ ‫اختالف شهرسـتان شـوش ارجاع و به کالسـه حقوقی ثبت و برای‬ ‫روز س هشـنبه مورخ ‪ 1401/07/12‬سـاعت ‪ 9:00‬تعیین وقت شده‬ ‫و چـون ایمـان چعبـی مجهول المـکان اعلام شـده‪ ،‬لـذا برحسـب‬ ‫ً‬ ‫تقاضای خواهان و دسـتور دادگاه و مسـتندا به ماده ‪ 73‬از قانون‬ ‫ائین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب‬ ‫‪ 1379‬مراتـب فـوق یـک نوبـت در یکـی از جرایـد کثیراالنتشـار درج‬ ‫یشـود کـه از تاریـخ نشـر ا گهـی‬ ‫و از نامبـرده فوق الذکـر دعـوت م ‬ ‫ظرف مدت یک هفته به دفتر دادگاه مراجعه و با دریافت نسخه‬ ‫ثانـی دادخواسـت و ضمائـم ادرس محـل اقامـت خـود را اعلام‪،‬‬ ‫درغیراینصورت مفاد دادخواسـت و ضمائم و وقت رسـیدگی ابالغ‬ ‫شـده تلقـی و دادگاه تصمیـم مقتضـی اتخـاذ خواهـد کرد‪.‬‬ ‫قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهی تحریر ترکه‬ ‫در پرونـده کالسـه ‪ 372/3/1401‬ایـن شـعبه بـا توجـه بـه فـوت‬ ‫مرحوم اقای عطاوی سـلیمی فرزند منان به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 1198‬صـادره شـوش متولـد شـوش که سـا کن شـوش‪ ،‬روسـتای‬ ‫مقـداد (جـوی مجیـد)‪ ،‬خیابـان امـام محمدباقـر بـوده توسـط‬ ‫درخواست تحریر ترکه شده و قرار تحریر ترکه صادر شده است‬ ‫و بـرای تاریـخ ‪ 1401/07/16‬راس سـاعت ‪ 9:00‬نوبت تحریر ترکه‬ ‫تعییـن شـده‪ .‬لـذا بدینوسـیله به تمامـی ورثه متوفای یاد شـده‬ ‫یا نمایندگان قانونی انها‪ ،‬بسـتانکاران‪ ،‬از متوفی و مدیونین به‬ ‫وی و هـر کـس کـه بـه طریق‪ ،‬حقی به ترکه متوفی دارد در تاریخ‬ ‫و سـاعت یاد شـده در شـعبه ‪ 3‬شـورای حل اختالف شهرستان‬ ‫شـوش (جهـاد سـازندگی سـابق‪ ،‬بلـوار امام خمینـی(ره)) جهت‬ ‫شـرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شـوند‪.‬‬ ‫قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهی تحریر ترکه‬ ‫در پرونـده کالسـه ‪ 191/4/1401‬ایـن شـعبه بـا توجـه بـه فـوت‬ ‫مرحـوم اقـای محمـد خنیفـر فرزنـد سـکر بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 157‬صـادره شـوش متولـد ‪ 1354/03/20‬کـه سـا کن شـوش‪،‬‬ ‫خیابـان امـوزگار‪ ،‬پلا ک ‪ 16‬بـوده توسـط درخواسـت تحریـر‬ ‫ترکـه شـده و قـرار تحریـر ترکـه صـادر شـده اسـت و بـرای تاریـخ‬ ‫‪ 1401/07/10‬راس سـاعت ‪10:00‬صبـح نوبـت تحریر ترکه تعیین‬ ‫شـده‪ .‬لـذا بدینوسـیله بـه تمامـی ورثـه متوفـای یـاد شـده یـا‬ ‫نماینـدگان قانونـی انهـا‪ ،‬بسـتانکاران‪ ،‬از متوفـی و مدیونیـن بـه‬ ‫وی و هـر کـس کـه بـه طریق‪ ،‬حقی به ترکه متوفی دارد در تاریخ‬ ‫و سـاعت یاد شـده در شـعبه ‪ 4‬شـورای حل اختالف شهرستان‬ ‫شـوش (جهـاد سـازندگی سـابق‪ ،‬بلـوار امام خمینـی(ره)) جهت‬ ‫شـرکت در عملیـات تحریـر ترکـه حاضـر شـوند‪.‬‬ ‫قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش دانیال‬ ‫ا گهی مزایده اموال منقول کالسه ‪ 140100327‬واحد اجرای اسناد رسمی سبزوار‬ ‫بدهکار‪ :‬هادی زارعی‬ ‫بستانکار‪ :‬سمیرا پورعلی‬ ‫مـورد مزایـده و محـل ان‪ :‬یـک دسـتگاه خـودرو سـواری سـایپا پرایـد ‪ 131-SX‬مـدل ‪ 1391‬بـه رنـگ سـفید‬ ‫‪ 4‬سـیلندر‪ ،‬نـوع سـوخت بنزینـی بـه شـماره موتـور ‪ 9419‬و شـماره شاسـی ‪ 1186835‬و بـه شـماره پلا ک‬ ‫انتظامی ایران ‪892 -36‬م‪ 18‬متعلق به مدیون و طبق نظر کارشـناس رسـمی دادگسـتری با مشـخصات‬ ‫فنی موتور سالم و مستهلک در حد مدل‪ ،‬شاسی سالم و مستهلک در حد مدل‪ ،‬الستیک ها ‪70‬درصد‪،‬‬ ‫دارای زاپـاس‪ ،‬سـبد و چـراغ و شیشـه ها سـالم‪ ،‬صندلـی سـالم و تـودوزی فرسـوده‪ ،‬بدنـه سـالم‪ ،‬خـط و‬ ‫خـش جزئـی دارد کـه بـه مبلـغ نهصـد و شـصت میلیـون ریـال ارزیابـی شـده اسـت‪ .‬مزایـده ان از سـاعت ‪9‬‬ ‫صبـح الـی ‪12‬ظهـر روز چهارشـنبه مـورخ ‪ 1401/06/02‬در محـل شـعبه اجـرای ثبـت اسـناد سـبزوار واقـع‬ ‫در سـبزوار‪ ،‬خیابـان اسـدابادی از طریـق مزایـده حضـوری بـه فـروش می رسـد‪ .‬مزایـده از مبلـغ نهصـد‬ ‫ً‬ ‫و شـصت میلیـون ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه می شـود‪( .‬وفـق مـاده‬ ‫‪ ۱۳۶‬ائین نامـه اصالحـی اجـرای مفـاد اسـناد رسـمی‪ ،‬شـرکت در مزایـده منـوط بـه پرداخـت ده درصـد‬ ‫از مبلـغ پایـه کارشناسـی بـه حسـاب تمرکـز وجـوه سـپرده سـازمان ثبـت اسـناد و املا ک کشـور بـه شـماره‬ ‫‪ IR650100004060013207655848‬بـا شناسـه واریـز ‪ 935108500100000000320765584816‬جهـت‬ ‫حضـور خریـدار یـا نماینـده قانونـی او در جلسـه مزایـده اسـت) کلیـه هزینه هـای قانونـی سـند‪ ،‬انتقـال و‬ ‫ً‬ ‫بدهی احتمالی و خالفی خودرو مذکور به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول‬ ‫ً‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬ضمنـا چنانچـه روز مزایـده تعطیـل رسـمی اعلام شـود‪ ،‬مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در‬ ‫همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫علی اب باریکی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سبزوار‬ ‫م الف ‪401/418‬‬ ‫رایگان‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای علیرضـا رجائی سـرکاریزی برابـر وکالتنامـه شـماره ‪ 224521‬مورخـه ‪1401/05/06‬‬ ‫توسـط دفترخانـه ‪ 1‬تربت حیدریـه و بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده منضـم بـه تقاضـای‬ ‫کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه کـرده و مدعی سـت سـند‬ ‫مالکیـت سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ پلا ک ‪ 2142‬فرعـی واقع در اراضی شـاهده از ‪ 129‬اصلـی واقع در‬ ‫دهسـتان اربعـه بخـش یـک تربت حیدریـه‪ ،‬کـه متعلـق بـه موکل نامبرده اسـت بـه علت نامعلـوم مفقود‬ ‫شـده کـه بـا بررسـی سـوابق و سـامانه مدیریـت کشـوری املا ک تربت حیدریـه سـند مالکیـت ششـدانگ‬ ‫ذیـل دفتـر ‪ 348‬صفحـه ‪ 217‬و شـماره ثبـت ‪ 89816‬بـه نـام ابوالقاسـم رجائی سـرکاریزی فرزنـد محمـد‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 494‬صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬سـپس مالکیـت نامبـرده برابـر سـند رهنـی‬ ‫شـماره ‪ 76772‬مورخـه ‪ 1388/10/22‬توسـط دفترخانـه ‪ 6‬تربت حیدریـه و شـماره ‪ 34848‬مورخـه‬ ‫‪ 1392/04/19‬توسـط دفترخانـه ‪ 9‬تربت حیدریـه در رهـن بانـک مسـکن قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬سـامانه‬ ‫مدیریـت کشـوری املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬ائین نامـه اصالحـی‬ ‫قانون ثبت‪ ،‬مراتب یک نوبت ا گهی و متذکر می شـود هر کسـی نسـبت به ملک مورد ا گهی معامله ای‬ ‫انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت بایسـتی ظـرف ده روز از تاریـخ انتشـار ایـن‬ ‫ا گهـی‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‪ ،‬بـه ایـن اداره تسـلیم‬ ‫کنـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصول اعتـراض بدون ارائه سـند‬ ‫مالکیت یا سـند معامله رسـمی‪ ،‬نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی و تسـلیم ان به متقاضی اقدام‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/05/19 :‬‬ ‫سیدامین موسوی اسفیوخی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1416‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظربه اینکـه اقـای امین الـه برقبانـی بـه وکالـت از خانـم مهیـن نـوروزی فرزنـد موسـی الرضا بـه اسـتناد دو‬ ‫بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده منظـم بـه تقاضـای کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت‬ ‫اول بـه ایـن اداره مراجعـه کـرده و مدعی سـت سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪ 62‬فرعـی از ‪ 13‬اصلـی‬ ‫واقـع در اراضـی سـلطان اباد بخـش ‪ 10‬شهرسـتان خوشـاب کـه متعلـق بـه نامبـرده می باشـد‪ .‬بـه علـت‬ ‫نقـل مـکان مفقـود شـده اسـت‪ ،‬بـا بررسـی دفتـر املا ک معلوم شـد نسـبت به مقـدار مالکیـت فوق الذکر‬ ‫ذیل ثبت ‪ 349‬دفتر ‪ 6‬صفحه ‪ 100‬به شـماره چاپی ‪976212‬ج‪ 93‬به نام نامبرده سـند صادر و تسـلیم‬ ‫شـده اسـت و دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‬ ‫مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می شـود‪ ،‬هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام‬ ‫داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار ایـن‬ ‫ا گهی‪ ،‬اعتراض کتبی خود را به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی به این اداره تسـلیم‬ ‫کنـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصول اعتـراض بدون ارائه سـند‬ ‫مالکیت یا سـند معامله رسـمی‪ ،‬نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی و تسـلیم ان به متقاضی اقدام‬ ‫ً‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬ضمنـا پلا ک فوق الذکـر برابر سـند رهنـی شـماره ‪ 1394/05/03-101023‬توسـط دفترخانه‬ ‫اسـناد رسـمی شـماره ‪ 2‬سـبزوار‪ ،‬در قبـال مبلـغ ‪ 727/176/400‬ریـال بـه مـدت ‪ 240‬مـاه در رهـن بانـک‬ ‫ملی اسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/05/19 :‬‬ ‫علیرضا میرزائی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک خوشاب‬ ‫م الف ‪401/310‬‬ ‫مفقودی مدرک تحصیلی (نوبت دوم)‬ ‫اصـل گواهینامـه موقـت پایـان تحصیلات اینجانـب حیـدر سندگل حسـین زاده فرزنـد محمـد بـه‬ ‫شـماره ملـی ‪ ۳۶۶۰۱۳۷۶۶۹‬صـادره از زابـل در مقطـع کارشناسـی رشـته علـوم سیاسـی صـادره از واحـد‬ ‫دانشـگاهی زابل با شـماره ‪ ۳۵۹۸۳۷۷‬مفقود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪ .‬از یابنده تقاضا می شـود اصل‬ ‫مدرک را به دانشـگاه ازاد اسلامی واحد زابل به نشـانی‪ :‬زابل‪ ،‬جاده بنجار‪ ،‬دانشـگاه ازاد اسلامی ارسـال‬ ‫فرمایـد‪/.‬ز‪.‬ل‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/06/02 :‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/04/20-140160318011003806‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای عزیزالـه بشـیرزاد فرزنـد عبدالـه بـه شماره شناسـنامه ‪ 14‬صـادره از‬ ‫صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بر خانـه و محوطه بـه مسـاحت ‪ 807/01‬مترمربع‬ ‫پلا ک ‪ 438‬فرعـی از ‪ 46‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 10‬فرعـی از ‪ 46‬اصلـی واقـع در قریـه مرکیـه‬ ‫بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق عبدالـه بشـیرزاد محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪2‬‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظرف مـدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/19 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/563‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/04/29-140160318011004104‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مسـعود رحمانـی فرزنـد هـادی بـه شماره شناسـنامه ‪ 587‬صـادره از‬ ‫رشـت در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اتاقـک مسـکونی بـه مسـاحت ‪ 254‬مترمربـع پلا ک‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای جلیـل نشـاطی بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهاد محلـی کـه بـه امضـای‬ ‫شـهود و به گواهی دفتر اسـناد رسـمی شـماره ‪ 10‬زاهدان رسـیده مدعی ست‬ ‫کـه سـند مالکیـت ‪ 618872‬بـه میـزان ‪0/65‬دانـگ مشـاع از ششـدانگ‬ ‫یکبـاب پارکینـگ پلا ک ‪ 3468/2‬اصلـی واقـع در بخـش یـک بلوچسـتان‬ ‫شـهر زاهـدان‪ ،‬نبـش امـام خمینـی ‪ 54‬مـورد ثبـت ‪ 40035‬صفحـه ‪365‬‬ ‫دفتـر ‪ 245‬بـه علـت اسباب کشـی از بیـن رفتـه و درخواسـت صـدور سـند‬ ‫مالکیـت المثنـی نمـوده اسـت‪ .‬لـذا مراتـب بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪120‬‬ ‫ائین نامه ثبت‪ ،‬در یک نوبت ا گهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی وجود‬ ‫سـند مالکیـت نـزد خـود‪ ،‬یـا انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم اسـت‪ ،‬از‬ ‫تاریـخ نشـر ایـن ا گهـی ظـرف ‪ 10‬روز‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ضمیمـه اصل سـند‬ ‫مالکیـت یـا سـند معاملـه‪ ،‬بـه ایـن اداره اعلام و رسـید دریافـت کنـد تـا مـورد‬ ‫رسـیدگی قـرار گیـرد‪ .‬واال پـس از انقضـای مدت مذکور و نرسـیدن واخواهی و‬ ‫یا درصورت اعتراض‪ ،‬اصل سـند ارائه نشـود‪ ،‬نسـبت به صدور سند مالکیت‬ ‫المثنـی طبـق مقـررات اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/05/19 :‬‬ ‫حسـینعلی مالیـی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫م الـف ‪443‬‬ ‫زاهـدان‪ ،‬از طـرف عباسـعلی ا کبـری‬ ‫‪ 8261‬فرعـی از ‪ 32‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 91‬فرعـی از ‪ 32‬اصلـی واقـع در قریـه زیده سـرا‬ ‫بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از مالکیـت بانـو حاجیه مـار یزدان پرست صومعه سـرائی محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ‬ ‫اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/19 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/564‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160318019002104‬و ‪ 140160318019002105‬مورخ ‪ 1401/03/29‬هیات اول موضوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک تالـش تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای هوشـنگ باقری هره دشـت فرزنـد‬ ‫اسـداله بـه شماره شناسـنامه ‪ 4388‬صـادره از تالـش و خانـم زری تجلی هره دشـت فرزنـد باالسـی بـه‬ ‫ً‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 19‬صادره از تالش در ششـدانگ یکباب خانه و محوطه مشـاعا بالسـویه به مساحت‬ ‫ششـدانگی ‪ 442‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 927‬از ‪ 12‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 389‬واقـع در‬ ‫قریه قلعه بین بخش ‪ 28‬گیالن خریداری از مالک رسـمی اقای عیسـی عیسوی هره دشـت محرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار‬ ‫اولین ا گهی به مدت دو ماه؛ اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/19 :‬‬ ‫داود نیک خو اه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/329‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی و شناسـنامه سـبز خـودرو سـواری سـایپا ‪ 111-SE‬هاچ بـک مـدل ‪ 1398‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪275 -19‬م‪ 17‬و شـماره موتـور ‪ M136389779‬و شـماره شاسـی ‪ MAS431100K1075482‬بـه‬ ‫مالکیـت اشـرف دارابـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی (نوبت اول)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب علـی بژکـول فرزنـد حیـدر بـه شماره شناسـنامه ‪ 4998‬و کـد ملـی‬ ‫‪ 3379988375‬صادره از قصرشیرین به شماره دانشجویی ‪ 880495094‬در مقطع کارشناسی رشته‬ ‫باستان شناسـی صـادره از واحـد دانشـگاهی ازاد اسلامی همـدان بـا شـماره سـریال ‪ 2902‬مفقـود شـده‬ ‫یشـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد‬ ‫و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪ .‬از یابنـده تقاضـا م ‬ ‫همـدان ارسـال فرمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/06/16 :‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫سند سبز و کارت خودرو سواری سایپا ‪ QUIK-MT‬هاچ بک به رنگ سفید روغنی مدل ‪ 1401‬با شماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪369 -40‬و‪ 39‬و شـماره موتـور ‪ M15/9563805‬و شـماره شاسـی ‪NAS841100N3403611‬‬ ‫به مالکیت لیال حجازی راد مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ ا گهـی رای هیـات قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫(نوبـت دوم)‬ ‫برابـر اراء صـادره هیـات تعییـن تکلیـف مسـتقر در ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان سـنندج‪ ،‬تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضیـان ذیـل تاییـد شـده‪ .‬لـذا بدینوسـیله مشـخصات املا ک در دو نوبـت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز جهـت اطلاع عمـوم در روزنامـه کثیراالنتشـار و محلـی ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه‬ ‫اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین ا گهی و در روسـتاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم‬ ‫کننـد و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مرجع‬ ‫قضائـی تقدیـم کـرده و گواهـی اخـذ و تحویـل اداره ثبـت کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬سـند مالکیـت طبـق مقـررات صـادر خواهـد شـد‪ .‬صـدور سـند مالکیـت‬ ‫مانـع مراجعـه متضرر بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫بخش ‪3‬‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه نـام اقـای محمدرشـاد سـدری فرزنـد محمدطیـب‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 782‬صـادره سـنندج کـد ملـی ‪ 3732413918‬بـه نسـبت ‪ 14/1391122832‬شـعیر‬ ‫مشـاع و اقـای محمدطیـب سـدری فرزنـد توفیـق شماره شناسـنامه ‪ 792‬صـادره سـنندج کـد ملـی‬ ‫‪ 3731838664‬به نسبت ‪ 7/0695561416‬شعیر مشاع تحت پال ک ‪ 711‬فرعی از ‪ 2744‬اصلی بخش‬ ‫‪ 3‬سـنندج بـه مسـاحت ‪ 29883/63‬مترمربـع‪ ،‬از نسـق اقـای محمدامیـن شـانظری فرزنـد عبدالـه بـه‬ ‫ادرس سـنندج‪ ،‬روسـتای بـرازان‪ ،‬زمیـن مشـهور بـه قمـر زن راه شـهر‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/04 :‬‬ ‫بهنام قباد‪ ،‬رئیس ثبت منطقه یک سنندج‬ ‫م الف ‪1830‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160327001000463‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ناحیـه یـک زنجـان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضـی اقـای جـواد بخشـی فرزنـد محمدحسـین بـه شماره شناسـنامه ‪403‬‬ ‫صادره از زنجان در یکباب سـاختمان مسـکونی به مسـاحت ‪ 100‬مترمربع پال ک‬ ‫‪ 18541‬فرعـی از ‪ 41‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 7‬زنجـان خریـداری از مالـک رسـمی‬ ‫بنیـاد مسـتضعفان زنجـان محرز شـده اسـت‪ .‬لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس‬ ‫از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود‬ ‫یسـت درصورت انقضای مدت مذکور و‬ ‫را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/05 :‬‬ ‫محمدرضا حسنی‪ ،‬رئیس ثبت و اسناد و امال ک ناحیه یک زنجان‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫شماره ‪1401/13‬‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫اول‬ ‫شـرکت سـهامی بـرق منطقـه ای باختر درنظردارد نسـبت بـه وا گـذاری پروژه زیـر از طریق‬ ‫برگـزاری مناقصـه عمومـی به شـرکت های واجـد صالحیـت دارای حداقل رتبـه ‪ EPC 2‬در‬ ‫بخـش نیـرو یا کنسرسـیوم به شـرح درج شـده در اسـناد مناقصه اقـدام کند‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضوع مناقصه‪ :‬احداث کلیدخانه ‪ 63‬کیلوولت شهرک صنعتی جوکار (امام رضا(ع)) به صورت ‪EPC‬‬ ‫‪ -2‬مدت انجام کار‪( 18 :‬هجده) ماه شمسی‬ ‫‪ -3‬محل تحویل تجهیزات و انجام کار‪ :‬استان همدان‪ ،‬شهرستان جوکار‪ ،‬شهرک صنعتی امام رضا(ع)‬ ‫‪ -4‬مبلغ براورد‪ :‬به مبلغ ‪ 1/138/936/694/350‬ریال‬ ‫‪ -5‬سـپرده شـرکت در فراینـد ارجـاع کار‪ :‬بـه مبلـغ ‪ 28/778/734/000‬ریـال ب هصـورت یکـی از تضامیـن قابل قبـول ذکـر شـده در‬ ‫فراینـد ارجـاع کار‪ ،‬مطابـق ائین نامـه تضمین معاملات دولتی به شـماره ‪/123402‬ت‪50659/‬هـ‍ مـورخ ‪ 1394/09/22‬هیئت وزیران‬ ‫‪ -6‬محل تحویل پا کت تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬به نشانی ارا ک‪ ،‬میدان امام خمینی(ره)‪ ،‬بزرگراه امام علی(ع)‪ ،‬جنب‬ ‫پل راه اهن‪ ،‬دبیرخانه شرکت برق منطقه ای باختر‬ ‫‪ -7‬اطالعات تماس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪:‬‬ ‫مرکز راهبری و پشتیبانی‪021-27313131 :‬‬ ‫تلفن تماس‪086-33245248 :‬‬ ‫مهلـت دریافـت اسـناد مناقصـه‪ :‬کلیـه شـرکت های واجـد شـرایط متقاضـی شـرکت در مناقصـه فـوق‪ ،‬می تواننـد جهـت اخـذ اسـناد‬ ‫مناقصه از تاریخ ‪ 1401/05/19‬لغایت ‪ 1401/05/25‬به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫الزم اسـت مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی در سـامانه‪ ،‬مراحل ثبت نام در سـامانه و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را‬ ‫جهت دریافت اسـناد و شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪.‬‬ ‫مهلت بارگذاری پیشنهادات‪ :‬تا ساعت ‪ 12:00‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/06/13‬به نشانی فوق‬ ‫زمان و محل بازگشایی پیشنهادات‪ :‬پیشنهادات بارگذاری شده در ساعت ‪10:30‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/06/14‬در محل‬ ‫دفتر معاونت مالی و پشـتیبانی شـرکت سـهامی برق منطقه ای باختر به نشـانی باال به ترتیب قیدشـده در اسـناد مناقصه‪ ،‬بازگشایی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ به پیشنهادات فاقد سپرده به مبلغ و صورت قیدشده فوق الذکر‪ ،‬فاقد امضا‪ ،‬مشروط‪ ،‬و مخدوش‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬‫ شرکت سهامی برق منطقه ای باختر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است‪.‬‬‫ ا گهی فوق در شبکه اطالع رسانی شرکت توانیر به نشانی ‪ www.tavanir.org.ir‬قابل رویت است‪.‬‬‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/19 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1361559 :‬‬ ‫شرکت سهامی برق منطقه ای باختر‬ صفحه 4 ‫دریچه‬ ‫بهزاد شیشه گران؛ نقاش توسعه گرا‬ ‫عبدالعلیحسینیون‬ ‫به ــزاد شیشـ ـه گران؛ نق ــاش‪ ،‬ط ــراح و گرافیس ــت‪ ،‬متول ــد‬ ‫‪ 1331‬ته ــران اس ــت‪ .‬او دیپل ــم نقاش ــی از هنرستـ ــان‬ ‫هنره ــای زیب ــای ته ــران‪ ،‬کارشناس ــی گرافی ــک از دانش ــگاه‬ ‫هن ــر دارد‪ .‬از س ــال‪ 51‬تا کن ــون طراح ــی د هه ــا پوس ــتر‬ ‫سیاســی‪ ،‬فرهنگــی و اجتماعــی بــدون ســفارش را برعهــده‬ ‫داش ــته و برگ ــزاری ‪23‬نمایش ــگاه انف ــرادی و بی ــش ‪150‬‬ ‫ته ــای اوس ــت‪.‬‬ ‫نمایش ــگاه گروه ــی داخل ــی ازجمل ــه فعالی ‬ ‫شیشـه گران ‪ 21‬مجموعــه طراحــی‪ ،‬نقاشــی و گرافیــک دارد‬ ‫و در نمایش ــگاه های گروه ــی خارج ــی‪ ،‬در بخ ــش نقاش ــی‬ ‫(چی ــن‪ ،‬بن ــگالدش‪ ،‬مال ــزی‪ ،‬ایتالی ــا‪ ،‬س ــوئیس و لن ــدن)‪،‬‬ ‫در بخ ــش گرافی ــک‪( :‬فرانس ــه‪ ،‬انگلی ــس‪ ،‬ایتالی ــا) ش ــرکت‬ ‫داش ــته اس ــت‪ .‬مجموعـ ـه ای از پوس ــترهای سیاس ــی وی‬ ‫در موز هه ــای ارت م ــدرن فرانس ــه و لن ــدن به نمای ــش‬ ‫درام ــده اس ــت‪ .‬او همچنی ــن طراح ــی تع ــدادی ارم‪ ،‬ارم‬ ‫نوش ــته‪ ،‬رو جل ــد کت ــاب‪ ،‬مجل ــه‪ ،‬طراح ــی ح ــروف فارس ــی‬ ‫و بس ــته بندی و ‪ ...‬را نی ــز انج ــام داده اس ــت‪ .‬ای ــن نق ــاش‬ ‫قابل اعتن ــا تدری ــس طراح ــی‪ ،‬نقاش ــی و گرافی ــک را از س ــال‬ ‫‪ 1354‬تا کن ــون دنب ــال ک ــرده اس ــت‪ .‬وی مول ــف کت ــاب‬ ‫کص ــد پرت ــره از س ــیمای پهل ــوان تخت ــی اث ــار طراح ــی‪،‬‬ ‫ی ‬ ‫نقاش ــی و گرافی ــک‪ ،‬جل ــد اول اس ــت ک ــه در س ــال ‪1377‬‬ ‫منتش ــر ش ــده؛ همچنی ــن جل ــد دوم ای ــن کت ــاب در س ــال‬ ‫در ســال ‪ 1393‬انتشــار یافتــه اســت‪ .‬او برنــده اولیــن بینــال‬ ‫نقاش ــان کش ــور در س ــال ‪( 1370‬م ــوزه هنره ــای معـ ــاصر‬ ‫تهــران) شــد و عضــو هیئت مدیــره انجمــن نقاشــان ایــران‬ ‫از س ــال ‪ 1387‬ت ــا ‪ 1390‬اس ــت؛ همچنی ــن عض ــو افتخ ــاری‬ ‫انجم ــن نقاش ــان ای ــران اس ــت‪ .‬ج ــواد مجاب ــی؛ ش ــاعر‬ ‫درب ــاره اش می گوی ــد‪« :‬به ــزاد شیشـ ـه گران‪ ،‬هنرمن ــدی‬ ‫یس ــت‪ .‬او ک ــه در عرص ــه طراح ــی‪ ،‬نقاش ــی‪،‬‬ ‫چندرسانه ا ‬ ‫مس ــازی کارازم ــوده و تواناس ـت ‪ ،‬در ترکی ــب‬ ‫گرافی ــک و حج ‬ ‫ماهرانــه و متعادلــی از تمامــی تجرب ههــای هنــری بــه خلــق‬ ‫یپ ــردازد‪ .‬انس ــان‬ ‫اث ــری نوی ــن در م ــرز تجری ــد مطل ــق م ‬ ‫همچن ــان موض ــوع اصل ــی ذه ــن اوس ــت‪ ،‬به ــزاد در دای ــره‬ ‫مه ــارت چندرس ــانه ای اش‪ ،‬ب ــا اس ــتفادۀ ا گاهان ــه (ش ــاید‬ ‫نهــای‬ ‫شوخ چشــمانه) از میکس مدیــا‪ ،‬از تمامــی فوت وف ‬ ‫یــک گرافیســت حرف ـه ای‪ ،‬نقاشــی چرب دســت و متهــور و‬ ‫نگ ــرا ب ــه عرص ــه هنره ــای‬ ‫بازیگوش ـی های ی ــک ط ــراح ازمو ‬ ‫تجســمی نــگاه می کنــد»‪ .‬او بــا اوج گیــری انقــاب کــه رونــد‬ ‫تولی ــد و تکثی ــر پوس ــترها (اغل ــب به وس ــیله چ ــاپ س ــیلک‬ ‫اس ــکرین) س ــرعت بیش ــتری پی ــدا می کنـ ـد ‪ ،‬ب ــه کاری‬ ‫سـه نفره بــا بــرادران نقاشــش پرداخــت و همــراه بــا کــوروش‬ ‫و اســماعیل کــه همگــی در طراحــی‪ ،‬تامیــن هزینــه‪ ،‬تکثیــر‬ ‫و توزی ــع ان مش ــارکت تنگاتنگ ــی داش ــته اند‪ ،‬فعالیت ــی‬ ‫گروهــی را دنبــال کــرد‪ .‬خــودش می گویــد‪« :‬فعالیــت گروهــی‬ ‫م ــا در خل ــق چه ــل پوس ــتر سیاس ــی دوران انق ــاب از دل‬ ‫عش ــق‪ ،‬ایم ــان‪ ،‬جس ــارت و گذش ــت به وج ــود ام ــد ک ــه‬ ‫این مه ــم را از م ــردم ان روزگار اموختی ــم‪ .‬م ــردم از کلم ــه‬ ‫مــن گذشــته و بــه مــا رســیده بودنــد‪ .‬ان زمــان همــه مــردم‬ ‫ب ــرای ه ــم پ ــل عب ــور بودن ــد و م ــا برادره ــا ه ــم کن ــار ه ــم ب ــا‬ ‫ای ــن معرف ــت‪ ،‬کار و زندگ ــی می کردی ــم»‪ .‬وی می افزای ــد‪:‬‬ ‫«ت ــا پیش از ای ــن‪ ،‬چنی ــن کاری ک ــه ب ــدون س ــفارش دهنده‬ ‫ً‬ ‫و صرف ــا ب ــا هزین ــه ش ــخصی و باجرئ ــت و جس ــارت و ب ــا‬ ‫ً‬ ‫کیفی ــت خ ــوب‪ ،‬پوس ــترهایی کام ــا مرتب ــط ب ــا مس ــائل روز‬ ‫و خواس ــته های م ــردم تولی ــد و پخ ــش ش ــود‪ ،‬در ای ــران‬ ‫س ــابقه نداش ــت»‪.‬‬ ‫سوت‬ ‫قهرمانی «ناهید کیانی»‬ ‫در تکواندوی کشورهای اسالمی‬ ‫چه ــار نماین ــده ای ــران در روز نخس ــت تکوان ــدوی م ــردان‬ ‫یه ــای کش ــورهای اس ــامی صاح ــب دو م ــدال‬ ‫و زن ــان باز ‬ ‫ط ــا و دو م ــدال برن ــز ش ــدند‪ .‬به گ ــزارش ایس ــنا؛ در جری ــان‬ ‫یه ــای‬ ‫ته ــای تکوان ــدوی باز ‬ ‫نخس ــتین روز از رقاب ‬ ‫کش ــورهای اس ــامی در قونی ــه‪ ،‬مه ــدی ح ــاج موس ــایی در‬ ‫‪ -۵۴‬و حســین لطفــی در ‪ -۵۸‬کیلوگــرم در بخــش مــردان‬ ‫و ناهی ــد کیان ــی در ‪ -۵۳‬و نس ــترن ولـ ـی زاده در وزن ‪-۵۷‬‬ ‫کیلوگــرم در بخــش زنــان بــه میــدان رفتنــد کــه حاصــل ان‬ ‫دو م ــدال ط ــا و دو برن ــز ب ــود‪ .‬در وزن ‪ -۵۴‬کیلوگ ــرم ک ــه‬ ‫‪ ۱۶‬تکوانــدوکار حضــور داشــتند‪ ،‬مهــدی حاجــی موســایی‬ ‫ابت ــدا ب ــه مص ــاف «خدابردی ــف» از ازبکس ــتان رف ــت و ‪ ۲‬ب ــر‬ ‫‪ ۱‬پی ــروز ش ــد و در دور بع ــد نی ــز ب ــا برت ــری براب ــر «چ ــان وان‬ ‫تــان» از مالــزی در دو رانــد بــه مرحلــه نیمه نهایــی صعــود‬ ‫کــرد‪ .‬وی دراین مرحلــه مقابــل «دنیــز» دارنــده مــدال برنــز‬ ‫اروپ ــا در ‪ ۲۰۲۲‬ب ــا نتیج ــه ‪ ۲‬ب ــر صف ــر شکس ــت خ ــورد و ب ــه‬ ‫م ــدال برن ــز رس ــید‪ .‬حس ــین لطف ــی در وزن ‪ -۵۸‬کیلوگ ــرم‬ ‫در دور نخس ــت به دلی ــل حاضرنش ــدن رقی ــب خ ــود از‬ ‫س ــاحل عاج ب ــه برت ــری رس ــید و در دومی ــن مب ــارزه نی ــز‬ ‫مقاب ــل حری ــف خ ــود از افغانس ــتان صاح ــب برت ــری ش ــد‪.‬‬ ‫وی س ــپس مقاب ــل س ــمیرخان از قزاقس ــتان ب ــه برت ــری‬ ‫رس ــید‪ .‬لطف ــی در نیمه نهای ــی نی ــز مقاب ــل ما گوم ــداف‬ ‫ته ــا نی ــز‬ ‫از اذربایج ــان پی ــروز ش ــد و در فین ــال این رقاب ‬ ‫دو ب ــر صف ــر از س ــد پ ــوالت از ترکی ــه گذش ــت و ب ــه م ــدال‬ ‫طــا رســید‪ .‬در وزن ‪ -۵۳‬کیلوگــرم دختــران‪ ،‬ناهیــد کیانــی‬ ‫در اولی ــن مب ــارزه براب ــر مونی ــس اویمات ــوا از تاجیکس ــتان‬ ‫ب ــه برت ــری رس ــید‪ .‬وی در دومی ــن مب ــارزه مقاب ــل منی ــره‬ ‫عبدالواح ــد از عربس ــتان ‪ ۲‬ب ــر ‪ ۱‬صاح ــب پی ــروزی ش ــد‪.‬‬ ‫وی در رانــد اول بــا حســاب ‪ ۱۰‬بــر ‪ ۴‬پیــروز شــد امــا در رانــد‬ ‫دوم ‪ ۱۶‬بــر ‪ ۱۵‬شکســت خــورد و درنهایــت در رانــد ســوم ‪۱۴‬‬ ‫ب ــر ‪ ۴‬ب ــه برت ــری رس ــید و راه ــی نیمه نهای ــی ش ــد و م ــدال‬ ‫برنــز خــود را قطعــی کــرد‪ .‬کیانــی دراین مرحلــه نیــز مقابــل‬ ‫چاروســا مایومــوا از ازبکســتان ‪ ۲‬بــر صفــر پیــروز شــد و بــه‬ ‫فینــال رســید‪ .‬وی در فینــال نیــز مقابــل اومایمــا ال بوشــی‬ ‫از مرا ک ــش ‪ ۲‬ب ــر صف ــر پی ــروز ش ــد و ب ــه م ــدال ط ــای‬ ‫ای ــن مس ــابقات رس ــید‪ .‬همچنی ــن نس ــترن ول ــی زاده در‬ ‫وزن ‪ -۵۷‬کیلوگ ــرم‪ ،‬پ ــس از یـ ـک دور اس ــتراحت‪« ،‬کامی ــا‬ ‫ایم ــوک اش ــیوا» از قزاقس ــتان را ‪ ۲‬ب ــر صف ــر شکس ــت داد‪.‬‬ ‫نماین ــده ای ــران در مرحل ــه نیمه نهای ــی و در پی ــکار ب ــا‬ ‫«کب ــرا ای ــگل» از کش ــور ترکی ــه دارن ــده م ــدال برن ــز المپی ــک‬ ‫توکیــو و نقــره جهــان بــا نتیجــه ‪ ۲‬بــر ‪ ۱‬شکســت خــورد و بــه‬ ‫م ــدال برن ــز رس ــید‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 19‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2563‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪5‬‬ ‫تریبون‬ ‫ترنج وزرائی‪:‬‬ ‫ماهواره «خیام» در کانون اخبار رسانه های جهان‬ ‫ماهـواره ایرانـی «خیـام» در همـکاری مشـترک‬ ‫بـا کشـور روسـیه‪ ،‬سـاعت ‪ 10:22‬صبـح دیـروز‬ ‫به وقت تهـران بـا ماهوار هبـر سـایوز از پایـگاه‬ ‫بایکونـور قزاقسـتان‪ ،‬بـا موفقیـت بـه مـدار‬ ‫‪ ۵۰۰‬کیلومتری زمین پرتاب شـد‪ .‬این ماهواره که‬ ‫مالکیـت ان دراختیـار سـازمان فضایـی ماسـت‪،‬‬ ‫بـا سـنجنده های دقیـق در طیف های مختلف‪،‬‬ ‫زیرسـاختی مناسـب بـرای هوشمندسـازی‬ ‫شهـای گونا گـون ایـران خواهـد بـود‪ .‬پـس‬ ‫بخ ‬ ‫از پرتـاب موفـق‪ ،‬سـعید صدیقیـان؛ معـاون‬ ‫توسـعه و برنامه ریـزی راهبردی سـازمان فضایی‬ ‫ایـران‪ ،‬دربـاره ایـن ماهـواره‪ ،‬اعلام کـرد‪ :‬درصورت‬ ‫موفقیت امیزبـودن قرارگیـری ماهـواره در مـدار‬ ‫‪ ۵۰۰‬کیلومتـری زمین‪ ،‬سـیگنال ها حدود سـاعت‬ ‫‪ ۱۲‬ظهـر و درسـت وقتـی ایـن ماهـواره از اسـمان‬ ‫ایـران گـذر می کنـد‪ ،‬قابل دریافـت اسـت‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪ :‬فراینـد پرتـاب ماهـواره خیـام بـه فضـا‬ ‫تا کنـون موفقیت امیـز بـوده و کارشناسـان و‬ ‫محققان ایرانی منتظر هسـتند تا سـیگنال های‬ ‫ان را دریافـت کننـد‪ .‬صدیقیـان تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫یکـی از مهم تریـن گام هایـی کـه در صنعـت‬ ‫فضایی برداشـته شـده‪ ،‬این اسـت که ما نیازهای‬ ‫استراتژیک کشور را ازطریق داده های ماهواره ای‬ ‫احصـا کنیـم و ب همـوازات ان توسـعه ماهواره های‬ ‫بومـی نیـز در دسـتورکار قـرار داشـته اسـت‪.‬‬ ‫معـاون توسـعه و برنامه ریـزی راهبـردی سـازمان‬ ‫فضایـی افـزود‪ :‬ماهـواره سنجشـی ایـن قابلیـت‬ ‫را دارد تـا تصاویـر مربـوط بـه حوز ههـای مختلـف‬ ‫را دریافـت کنـد‪ .‬مـا در قالـب یـک برنامـه توسـعه‪،‬‬ ‫تامیـن یـک ماهـواره سنجشـی بومی کـه قابلیت‬ ‫ارائـه تصاویـر یک متـر در حوز ههـای کشـاورزی‪،‬‬ ‫یهـای‬ ‫کنتـرل شـهری‪ ،‬پایـش اراضـی و کاربر ‬ ‫مختلـف داشـته باشـد را مدنظـر قـرار داده ایـم‪.‬‬ ‫حـدود سـاعت ‪ ۱۲‬ظهـر‪ ،‬محققـان و کارشناسـان‬ ‫صنعـت فضایـی توانسـتند نخسـتین داد ههـای‬ ‫تله متـری خیـام ایرانـی را در خـا ک ایـران و در‬ ‫ایسـتگاه فضایـی ماهدشـت دریافـت کننـد‪.‬‬ ‫علیرضـا نعیمی؛ مدیرکل بهر هبـرداری و عملیات‬ ‫فضایـی سـازمان فضایـی ایـران در گفت وگویـی‬ ‫اعلام کـرد‪ :‬طـی فراینـدی کـه توسـط ماهوار هبـر‬ ‫کسـاعت از ماهوار هبـر‬ ‫انجـام شـده بعـد از ی ‬ ‫جـدا شـد و در مـدار دایـروی ‪ ۵۰۰‬کیلومتـری از‬ ‫سـطح زمیـن قـرار گرفـت‪ .‬نی مسـاعت پـس ازان‬ ‫نیـز اولیـن داده تله متـری را دریافـت کردیـم‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪ :‬دریافـت نخسـتین سـیگنال ها بـرای مـا‬ ‫بسـیار خوشـحال کننده و رضایت بخـش بـود‬ ‫یتـوان گفـت ماهـواره خیـام در وضعیـت‬ ‫وم ‬ ‫مناسـبی قـرار دارد‪ .‬نعیمـی گفـت‪ :‬ماهـواره هنـوز‬ ‫در شـرایطی نیسـت کـه بتوانیـم بگوییـم وارد‬ ‫مرحلـه کاربـردی شـده اسـت‪ .‬بـرای دسـتیابی‬ ‫نهـدف حـدود نیاز به چهارماه زمـان داریم‬ ‫به ای ‬ ‫تـا بتوانیـم تصاویـر دریافتـی از ایـن ماهـواره را‬ ‫دراختیـار مـردم قـرار بدهیـم‪ .‬ماهـواره سنجشـی‬ ‫خیـام‪ ،‬دقـت بـاالی تصویربـرداری دارد و تصاویـر‬ ‫بـا وضـوح یک متـر را بـه زمیـن مخابـره می کنـد‪.‬‬ ‫خیـام که تحت مالکیت و بهر هبـرداری جمهوری‬ ‫اسلامی ایـران قـرار دارد از ایسـتگاه های زمینـی‬ ‫در خـا ک جمهـوری اسلامی ایـران هدایـت و‬ ‫کنتـرل و اطالعـات و تصاویـر ارسـالی ان نیـز در‬ ‫همین ایسـتگاه ها دریافت خواهد شـد‪ .‬ماهواره‬ ‫خیـام ‪ ۶۰۰‬کیلوگـرم وزن دارد و به همین علـت‪،‬‬ ‫پرتـاب ان بـه اژانـس فضایـی روسـیه وا گـذار شـد‬ ‫تـا به وسـیله ماهوار هبـر سـایوز بـه فضـا پرتـاب‬ ‫و در مـدار قـرار گیـرد‪ .‬پرتابگـر سـایوز در میـان‬ ‫پرتابگرهای کشورهای مختلف دنیا از بیشترین‬ ‫درصـد قابلیـت اطمینـان برخـوردار بـوده و‬ ‫تا کنون بیشترین تعداد ماموریت موفق فضایی‬ ‫در دنیـا توسـط ایـن پرتابگـر صـورت گرفتـه‪.‬‬ ‫ایـن ماهـواره از نـوع سنجشـی و دارای دقـت‬ ‫یسـت و بـا تصاویـر بـا وضـوح‬ ‫بـاالی تصویربردار ‬ ‫یک متـر اسـت‪ .‬همچنیـن ایـن ماهـواره قابلیـت‬ ‫فهـای‬ ‫تصویربـرداری از سـطح زمیـن در طی ‬ ‫مختلـف تصویـری را دارد‪ .‬ماهـواره خیـام‪ ،‬تحـت‬ ‫حا کمیـت و بهر هبـرداری جمهـوری اسلامی‬ ‫ایـران قـرار دارد‪ ،‬از ایسـتگاه های زمینـی در‬ ‫خـا ک جمهـوری اسلامی ایـران هدایت و کنترل‬ ‫خواهـد شـد و اطالعـات و تصاویـر ارسـالی ان‬ ‫نیـز در همیـن ایسـتگاه ها دریافـت خواهـد شـد‪.‬‬ ‫یسـت؛ به دلیـل وزن بـاالی ایـن ماهـواره‬ ‫گفتن ‬ ‫ایرانـی‪ ،‬پرتـاب ان بـه اژانـس فضایـی روسـیه‬ ‫وا گـذار شـده اسـت تا به وسـیله ماهواره بر سـایوز‬ ‫بـه فضـا پرتـاب و در مـدار قـرار گیـرد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایرنـا؛ رسـانه های جهـان دیـروز طـی گزارش های‬ ‫خـود بـه پرتـاب موفقیت امیـز ماهـواره بومـی‬ ‫«خیـام» و پیشـرفت های جمهـوری اسلامی‬ ‫دراین زمینـه اشـاره کـرده و ان را درراسـتای‬ ‫ی ایـران و روسـیه کـه بـا‬ ‫تقویـت همـکار ‬ ‫تحریم های امریکا و متحدانش روبه رو هسـتند‪،‬‬ ‫یکـه همـواره رسـانه های غربـی‬ ‫خواندنـد‪ .‬درحال ‬ ‫دسـتاوردهای فضایـی و ماهـواره ای جمهـوری‬ ‫نبـار‬ ‫اسلامی را در مرکـز توجـه قـرار می دهنـد‪ ،‬ای ‬ ‫نیز بالفاصله پس از پرتاب موفقیت امیز ماهواره‬ ‫ً‬ ‫‪ ۶۰۰‬کیلویـی کاملا بومـی ایـران بـه ایـن دسـتاورد‬ ‫ایـران وا کنـش نشـان دادنـد که نشـان از اهمیت‬ ‫یسـت‪ .‬رویترز‬ ‫این موضـوع بـرای رسـانه های غرب ‬ ‫دراین رابطـه نوشـت کـه هم زمـان بـا برنامـه‬ ‫کتـر‬ ‫تهـران و مسـکو بـرای ایجـاد روابـط نزدی ‬ ‫درمواجهه با تحریم های غرب‪ ،‬ماهواره ای ایرانی‬ ‫موفقیت امیـز توسـط یـک ماهوار هبـر روسـیه بـه‬ ‫فضا پرتاب شد‪ .‬خبرگزاری فرانسه نیز به تقویت‬ ‫همکاری های تهران و مسکو اشاره کرد و نوشت‬ ‫کـه والدیمیـر پوتیـن رئیس جمهوری روسـیه ماه‬ ‫گذشـته به عنـوان دومیـن سـفر خارجـی خـود از‬ ‫زمـان جنـگ اوکرایـن‪ ،‬سـفر کـرد‪ .‬ایـن خبرگـزاری‬ ‫یهـای فضایـی‬ ‫همچنیـن درخصـوص همکار ‬ ‫ایران و روسـیه خاطرنشـان کرد که در سال ‪۲۰۰۵‬‬ ‫ماهـواره سـینا ‪ ۱‬ایـران از ماهوار هبـر پلستسـک‬ ‫روسـیه پرتاب شـده بود‪ .‬ازسـوی دیگر خبرگزاری‬ ‫اسوشـیتدپرس نیز این عملیـات را موفقیت امیز‬ ‫خوانـد و اشـاره کـرد حـدود نه دقیقـه پـس از‬ ‫پرتـاب‪ ،‬ماهـواره ایرانـی به نـام خیـام در مـدار‬ ‫زمیـن قـرار گرفـت‪ .‬نامـی کـه بـرای ایـن ماهـواره‬ ‫انتخـاب شـده بـود ازنقطه نظـر ایـن رسـانه‬ ‫امریکایـی موردتوجـه قـرار گرفـت و افـزود‪ :‬ایـن‬ ‫ماهـواره از نـام عمـر خیـام یـک دانشـمند ایرانـی‬ ‫که در قرن ‪ ۱۱‬و ‪ ۱۲‬می زیسـته‪ ،‬گرفته شـده اسـت‪.‬‬ ‫اسوشـیتدپرس همچنیـن در قسـمتی از گزارش‬ ‫خـود بـه مشـخصات ایـن ماهـواره کـه از زبـان‬ ‫رسـانه های ایرانـی نقـل شـده اشـاره کرد و افـزود‪:‬‬ ‫تلویزیـون ایـران به نقـل از اژانـس فضایـی ایـران‬ ‫اعلام کـرد که ماهواره تصاویر وضوح باال با میزان‬ ‫وضـوح یک متـر در هـر پیکسـل را ارائـه می کنـد‪.‬‬ ‫عدم ا گاهی درمورد ظرافت های گریم‬ ‫به این هنر لطمه می زنند‬ ‫«فاطمـه نـوروزی ورزانـی»‬ ‫بـا نـام هنـری «ترنـج‬ ‫وزرائـی»؛ بازیگـر و کارگردان‬ ‫تئاتـر و طـراح و مجـری‬ ‫گریـم تئاتـر‪ ،‬سـینما‪،‬‬ ‫تلویزیـون و نمایـش‬ ‫خانگـی و دانش اموختـه‬ ‫مقطـع کارشناسـی رشـته‬ ‫چهر هپـردازی تخصصـی‬ ‫و دارای مـدرک دکتـرای پژوهـش هنـر از دانشـگاه هنـر تهـران بـوده و‬ ‫نسـال اسـت در حـوزه طراحـی و اجـرای گریـم بـه فعالیـت مشـغول‬ ‫چندی ‬ ‫اسـت‪ .‬ب هگـزارش پانـا؛ وی چندی پیـش‪ ،‬تئاتـر «پیونـد خونـی» به کارگردانـی‬ ‫«اشـکان صادقـی» را در مقـام طـراح گریمـور‪ ،‬در «خانـه هنـر ابـان» بـه روی‬ ‫جهـای کرونـا بـر‬ ‫شکـردن مو ‬ ‫صحنـه داشـت‪ .‬وی دربـاره تاثیـر شـیوع و فروک ‬ ‫یتـوان منکـر اثـرات مخـرب‬ ‫تهـای تئاتـری و سـینمایی گفـت‪« :‬نم ‬ ‫فعالی ‬ ‫کرونا بر فعالیت های هنری شـد‪ .‬متاسـفانه‪ ،‬بیشـترین اسـیب به هنرمندان‬ ‫تئاتـری وارد و در حـوزه سـینما نیـز بـا روی اوردن مخاطبـان بـه سـینمای‬ ‫خانگـی؛ طبـق گزارش هایـی کـه منتشـر شـده و انچـه قابل مشـاهده اسـت‪.‬‬ ‫شهـا به علـت نبـود‬ ‫سـالن های سـینماها خالـی از تماشـا گر شـدند و نمای ‬ ‫یشـوند‪ .‬در‬ ‫تهویـه مناسـب هـوا بـا اسـتقبال انـدک تماشـا گران مواجـه م ‬ ‫سـینما نیـز مشـکالت مشـابه باعـث صدمـه روحـی بـه متصدیـان حـوزه‬ ‫یبـودن پروسـه تولیـد اثـار نمایشـی‬ ‫تصویـر شـد‪ .‬همچنیـن‪ ،‬ب هسـبب گروه ‬ ‫یهـای فراوانـی پیرامـون کرونـا بـود کـه باعـث‬ ‫در عرص ههـای مختلـف نگران ‬ ‫یشـد‪ .‬خداراشـکر‬ ‫گشـدن و نحیف تر شـدن پیکـره تئاتـر و سـینما م ‬ ‫کم رن ‬ ‫کمـی تشـنج ها ب هسـبب تزریـق وا کسـن های کرونـا و جبهه گیـری مـردم‬ ‫یتـوان منکـر‬ ‫نسـبت بـه تماشـای سـینما و تئاتـر قـدری کمتـر شـده؛ امـا نم ‬ ‫اسـیب های جبران نشـدنی وارده شـد»‪ .‬طـراح گریـم سـریال «خـط ویـژه‬ ‫عشـق» اثرگـذاری کرونـا بـر فعالیـت طراحـان و مجریـان گریـم در تئاتـر و‬ ‫سـینما را این گونـه برشـمرد‪« :‬کرونـا‪ ،‬ازانجا کـه گریـم؛ بـا مـواد شـیمیایی و‬ ‫ً‬ ‫گاهی گیاهی سـروکار دارد و مسـتقیما باپوسـت درارتباط اسـت‪ ،‬ب هشـدت بر‬ ‫نهـا در برخـی‬ ‫یکـه کارگردا ‬ ‫تهـای گریـم تاثیـر منفـی گذاشـت؛ به طور ‬ ‫فعالی ‬ ‫مهـای کوتـاه‪ ،‬گریـم را کامـل حـذف می کردنـد‪.‬‬ ‫نطـور فیل ‬ ‫شهـا و همی ‬ ‫نمای ‬ ‫ازسـویی‪ ،‬در سـریال ها و فیلم های سـینمایی‪ ،‬دسـتورالعمل های بهداشتی‬ ‫وزارت بهداشـت مرتبـط بـا شـیوع کرونـا بایـد به طورکامـل و ب هشـدت رعایـت‬ ‫نهـا‪ ،‬هزینه های اولیـه گروه تولید و گروه گریـم را افزایش‬ ‫یشـد کـه رعایـت ا ‬ ‫م ‬ ‫مـی داد؛ درنتیجـه‪ ،‬هزینه هایـی گـزاف در مرحلـه تولیـد‪ ،‬بـه اثـار تحمیـل‬ ‫یشـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬گریمورهـا همیشـه جـزو مظلوم تریـن اقشـار در‬ ‫م ‬ ‫تئاتـر و سـینما هسـتند؛ چرا کـه برخـی‪ ،‬گریـم را بـا ارایش اشـتباه می گیرند که‬ ‫موجبـات ناراحتـی طراحـان و مجریـان گریـم را فراهم مـی اورد‪ .‬ان ها به علت‬ ‫تهـای ایـن هنـر‪ ،‬بـه گریـم در عرصـه تئاتـر و تصویـر لطمـه‬ ‫ناا گاهـی بـه ظراف ‬ ‫می زننـد‪ .‬ازانجا کـه می اندیشـند ارایـش اسـت و نیـازی بـه گریمـور نیسـت؛ بـا‬ ‫یسـت و ارایشـی کـه مـن دارم‪ ،‬مثـل هـرروز‬ ‫خودشـان می گوینـد‪ :‬اثـر رئالیست ‬ ‫نهـا بـه مسـائل تخصصـی‬ ‫انجـام می دهـم و روی صحنـه خواهـم رفـت! ا ‬ ‫نهـا‬ ‫نهـا را درک می کننـد ا گاه نیسـتند کـه از مهم تریـن ا ‬ ‫کـه گریمورهـا ا ‬ ‫یتـوان بـه رفله گیـری‪ ،‬شـدت و زاویـه تابـش نـور‪ ،‬نـوع تابـش نـور‪ ،‬رنـگ نـور‬ ‫م ‬ ‫و البسـه‪ ،‬نـوع سـالن اجـرا و ‪ ...‬اشـاره کـرد»‪ .‬وزرائـی درمـورد اهمیـت گریـم در‬ ‫زیبایی شناسـی اثـار گفـت‪« :‬چنانچـه اشـخاص راجع بـه پیش پا افتاده ترین‬ ‫ً‬ ‫مقـوالت دربـاره هنـر گریـم ا گاهـی داشـته باشـند‪ ،‬قطعـا متوجـه تفاوت های‬ ‫بـدوی و بعـدی خواهنـد شـد‪ .‬هنـوز برخـی اشـخاص تعریـف اولیـه گریـم‪،‬‬ ‫میـکاپ‪ ،‬ارایـش‪ ،‬چهر هپـردازی تئاتـر و تصویـر را نمی داننـد‪ .‬ا گـر حتـی‬ ‫سینمادوسـتان‪ ،‬فیلم بازهـا و تئاتربازها به اندازه کافـی درزمینه چهره پردازی‬ ‫ً‬ ‫دقیـق شـوند و تحقیـق انجـام دهنـد‪ ،‬حتمـا زیبایی شناسـی بصـری نمـود‬ ‫نهـا قابل تشـخیص اسـت و ایـن‬ ‫مهـا بـرای ا ‬ ‫یافتـه حتـی در سـاده ترین گری ‬ ‫اص ِـل مهـم در تئاتـر و سـینما به انـدازه بسـیارزیادی موردتوجـه قـرار خواهـد‬ ‫یشـود که زیبایی شناسـی بصری‬ ‫گرفـت‪ .‬ایـن ناا گاهـی باعث این اتفاقاتی م ‬ ‫مهـا چنـدان به چشـم نیایـد»‪ .‬طـراح گریـم فیلـم کوتـاه «بـاران» گفت‪:‬‬ ‫در گری ‬ ‫«کسـانی که دوسـت دارنـد در اینـده در عرصـه گریـم فعالیـت کننـد‪ ،‬متوجـه‬ ‫سـه نکته باشـند؛ اول‪ ،‬باید بینش علمی داشـته باشـند و فقط اخذ مدرک‬ ‫از دانشـگاه ها و اموزشـگاه ها را ملا ک قـرار ندهنـد؛ گرچـه بینـش علمـی نیـاز‬ ‫یسـت‪ .‬داشـتن بینـش‬ ‫به روزرسـانی گاه وبیـگاه دارد کـه مقولـه بسیارمهم ‬ ‫علمـی‪ ،‬بنیادی تریـن عامـل شـروع و ورود هنرجویـان گریـم بـه عرصـه تئاتـر‬ ‫و تصویـر بـوده و تازه وار دهـا بایـد ا گاهـی کامـل در زمینه های نظری شـیمی‪،‬‬ ‫روانشناسـی و اصـول مراقبـت را داشـته باشـد‪ .‬وقتـی گریمـور علـم به شـیمی‬ ‫نداشـته باشـد‪ ،‬توانایـی سـاخت ترکیـب رنـگ موردنظـر برای بخشـی از گریم‬ ‫یـک اثـر را نخواهـد داشـت‪ .‬روانشناسـی در گریـم‪ ،‬پیش نیـاز برقـراری ارتبـاط‬ ‫بـا بازیگـران حیـن پروسـه گریـم و اصـول مراقبـت رعایـت نـکات بهداشـتی‬ ‫هنـگام انجـام گریـم روی صـورت بازیگـران اسـت»‪ .‬وی از اشـنایی بـا مبانـی‬ ‫زیبایی شناسـی به عنـوان دومیـن ویژ گـی یـک طـراح گریـم کاربلـد نـام بـرد و‬ ‫گفت‪« :‬زیبایی شناسـی فقط به صورت تجربی و از راه ازمون وخطا به دسـت‬ ‫می ایـد‪ .‬سـومین اصـل کـه مهم تریـن اصـل به حسـاب می ایـد‪ ،‬جسـارت‬ ‫یسـت‪ .‬جسـارت برای اینکـه بتـوان بـدون تـرس‬ ‫و رعایـت اخلاق حرفه ا ‬ ‫یکـه یـک گریمـور و در وهلـه بعـد‪ ،‬هـر‬ ‫هـر اتـودی را امتحـان کـرد‪ .‬درصورت ‬ ‫یشـود‪ .‬تولید‬ ‫هنرمندی چنین ویژگی هایی را نداشـته باشـد‪ ،‬دردسرسـاز م ‬ ‫یسـت و مشـکلی کـه در یک بخـش به وجـود‬ ‫اثـار نمایشـی یـک کار گروه ‬ ‫شهـا؛ از تولیـد تـا بازیگـران جلـوی‬ ‫بیایـد‪ ،‬ب هصـورت دومینـووار بـر دیگـر بخ ‬ ‫یهـا را ب ههـم می ریـزد»‪ .‬طـراح گریـم‬ ‫یگـذارد و تمـام برنامه ریز ‬ ‫صحنـه اثـر م ‬ ‫سـریال «خـواب اشـفتگی لیلا»‪ ،‬در ارزیابـی وضعیـت گریـم در تئاتـر و سـینما‬ ‫گفـت‪« :‬چهر هپـردازی باوجوداینکـه یکـی از شـاخصه های اصلـی مهـم تئاتـر‬ ‫و سینماسـت‪ ،‬به انـدازه سـایر عرص ههـا بـرای عالقه مندان بـه هنر جذابیتی‬ ‫تکـه جوانـان اندکـی در سـال های گذشـته بـه این رشـته‬ ‫نـدارد؛ به این صور ‬ ‫ورود کردنـد و دالیـل متعـددی ازجملـه عـدم جسـارت جوانـان دارد؛ پـس‬ ‫در نسـل جدیـد گریـم‪ ،‬چهر ههـای درخشـانی قابل مشـاهده نیسـتند؛ زیـرا‬ ‫بـه خودشـان اعتمـاد و ایمـان کافـی را ندارنـد»‪ .‬وی توضیـح داد‪« :‬بهتریـن‬ ‫یسـت‪ .‬به قول رضا کیانیـان؛ گریم‪،‬‬ ‫مهـا متعلـق به اسـاتید کهنه کار قدیم ‬ ‫گری ‬ ‫یسـت کـه برعهـده دارد و نیـز‬ ‫دروازه عبـور یـک بازیگـر بـرای ورود بـه نقش ‬ ‫ب هقـول اسـتاد جلال معیریـان کـه اسـتاد مـن نیـز بودنـد؛ گریـم‪ ،‬یـک حرفـه‬ ‫یسـت که برپایه نقاشـی‪ ،‬مجسم هسـازی و ارایش استوار است؛ هرچند‬ ‫هنر ‬ ‫یشـود ‪ ...‬ایـن حـرف‪ ،‬مقـداری بـرای‬ ‫متاسـفانه‪ ،‬بـرگ زرینـی از دور دیـده نم ‬ ‫فعـاالن گریـم در عرصـه تئاتـر و سـینما ناراحت کننـده اسـت؛ زیـرا متاسـفانه‬ ‫ارجـی بـه گریمورهـا نمی نهنـد؛ بااینکـه گریـم‪ ،‬از مولف ههـای اصلـی یـک اثـر‬ ‫نمایشـی بـوده؛ و گریـم‪ ،‬در مقولـه بازیگـری و رسـیدن بازیگـران بـه نقـش‪،‬‬ ‫از اهمیـت فراوانـی برخـوردار اسـت»‪ .‬وزرائـی از عدم پایبنـدی صداوسـیما‬ ‫بـه برخـی ضوابـط گریـم گالیـه و ابـراز امیـدواری کـرد‪« :‬امیـدوارم مسـئوالن‬ ‫صداوسیما قبل از تائید و پخش هر اثری‪ ،‬برخی ضوابط مرتبط به طراحی‬ ‫گریم را رعایت کنند؛ زیرا ارایش‪ ،‬با گریم تفاوت دارد‪ .‬متاسفانه طراحی های‬ ‫نادرست مثل استفاده از رنگ سیاه وسفید که رنگ های ممنوعه دوربینی‬ ‫ـان اسـت‪ ،‬بـه ایـن هنر لطمـه وارد‬ ‫و عدم رعایـت چنین چیـزی توسـط مبتدی ِ‬ ‫می کننـد»‪ .‬طـراح گریـم فیلـم کوتـاه «اخریـن انتظـار» دربـاره پیش بینـی‬ ‫خودش از اینده گریم کشـور گفت‪« :‬درگذشـته‪ ،‬دو نوع گریم وجود داشـت‪:‬‬ ‫گریم صحنه؛ تئاتر‪ ،‬اپرا و باله؛ و دوم‪ ،‬گریم دوربین شامل تلویزیون‪ ،‬سینما‪،‬‬ ‫عکاسـی رنگـی و سیاه وسـفید؛ کـه ب همـرور و باتوج هبـه رونـد رشـد علـم در‬ ‫حیطه گریم و سـاخت مواد گریم و اسـتفاده از ان ها در شـاخه های مختلف‬ ‫نهـا‬ ‫گریـم بـه تئاترهـای مـدرن و صنعـت ُمـد ورود کـرد و روی چهـره مانک ‬ ‫چهر هپـردازی صـورت گرفـت‪ .‬چنانچـه بـه گریـم ان طور کـه شایسـته اسـت‬ ‫بهـاداده شـود‪ ،‬می توانـد اینـده خوبـی داشـته باشـد‪ .‬ا کنـون‪ ،‬برخی کشـورها‬ ‫بـه اسـتفاده از گریـم در عرصـه سیاسـت روی اورده انـد و سیاسـتمداران بـا‬ ‫بهره گیـری از گریـم‪ ،‬گاهـی ب هجـای خودشـان‪ ،‬از بـدل اسـتفاده می کننـد و‬ ‫بدین صورت گریم به عرصه سیاسی و امنیتی راه یافته‪ .‬درصورتی که اوضاع‬ ‫یتـوان پیش بینـی کـرد؛ زیـرا‬ ‫به همین منـوال ادامـه یابـد‪ ،‬اینـده خوبـی نم ‬ ‫یشـوند کـه بـه جوانـان اعتمـاد می کننـد و همچنـان‪،‬‬ ‫انـدک کسـانی پیـدا م ‬ ‫جوانـان زیـر سـایه نـام اسـاتید بزرگ گریم می ماننـد‪ .‬گرو ههـای تولید تئاتری‬ ‫و سـینمایی از جوانـان می خواهنـد کـه مثـل ایـن بزرگان گریـم انجام بدهند‬ ‫یـا ایـن بـزرگان‪ ،‬خودشـان در پروژ ههـا حضـور یابنـد و طراحـی گریـم برعهـده‬ ‫شهـا تغییـر کنـد و بـه همدیگـر کمـک کنیـم‪ ،‬گریـم‪،‬‬ ‫نهـا باشـد‪ .‬ا گـر نگر ‬ ‫ا ‬ ‫اینده بسـیارخوب و درخشـانی خواهد داشـت»‪ .‬ترنج وزرائی ابراز امیدواری‬ ‫نشـا ءاهلل شـاهد عزیزانـی باشـیم کـه هرچه زو دتـر بـه عالقه هایشـان‬ ‫کـرد‪« :‬ا ‬ ‫درهرزمینـه بهـا می دهنـد و دنبالـه روی عشـق و عالقـه خویـش در زندگـی‬ ‫هسـتند؛ زیرا ادم ها یک بار بیشـتر زندگی نمی کنند و درسـت نیست سال ها‬ ‫حسـرت کارهـای نکـرده ای را بخوریـم کـه توانایـی اش را داشـتیم و انجـام‬ ‫قبـودن را داشـته‬ ‫ندادیـم‪ .‬امیـدوارم هنرجویـان رشـته گریـم جسـارت خال ‬ ‫ً‬ ‫باشـند؛ زیرا خالق بودن واقعا زیباسـت‪ .‬ان ها وقتی خلق کنند‪ ،‬تازه متوجه‬ ‫می شوند وقتی خداوند انسان را خلق کرد چه عشقی نسبت به او داشت‪.‬‬ ‫ا گـر بدتریـن بنـده می دانسـت کـه خداوند چه قدر عاشـق اوسـت‪ ،‬از شـدت‬ ‫قبـودن؛ هـم مقـدس و هـم زیباسـت»‪.‬‬ ‫ایـن عشـق‪ ،‬جـان مـی داد؛ پـس خال ‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫خبرهای خوش از وا گذاری مدیریت النگدره‬ ‫و ناهارخوران به شهرداری گرگان‬ ‫شـهردار گـرگان بـا حمیـد سلامتی؛ سرپرسـت جدیـد اداره کل منابع طبیعـی و‬ ‫ابخیـزداری گلسـتان دیـدار کـرد‪ .‬محمدرضـا سـبطی دراین نشسـت صمیمـی‬ ‫از رویکـرد مثبـت دکتـر سلامتی در انعقـاد قـرارداد اداره کل منابع طبیعـی و‬ ‫ابخیـزداری اسـتان بـا شـهرداری گـرگان پـس از اقدامـات کارشناسـی در حفـظ‬ ‫و نگهـداری پـارک جنگلـی النگـدره و ناهارخـوران تقدیـر کـرد‪ .‬سـبطی گفـت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫بـا نـگاه ویـژه دکتـر حمیـد سلامتی بـه حـوزه سـرمایه گذاری‪ ،‬مطمئنـا شـاهد‬ ‫اتفاقات خوبی در حوزه سرمایه گذاری و گردشگری در گرگان خواهیم بود‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬شـهرداری بااسـتفاده از قابلیت های شـهر گرگان و اسـتراتژی های‬ ‫شـهری خود درنظر دارد تحولی گسـترده در صنعت گردشـگری در سطح ملی‬ ‫حهـای عمرانـی دردسـت اجرا‬ ‫و فراملـی ایجـاد کنـد‪ .‬شـهردار گـرگان بـا اشـاره طر ‬ ‫بیـان کـرد‪ :‬درنظـر داریـم بـا اجرای طرح کمربند منطقه گردشـگری هزارپیچ به‬ ‫تهـای تاریخـی و چهاربـاغ در سـطح‬ ‫محـور ناهارخـوران و طـرح بازافرینـی باف ‬ ‫شـهر اقدامـات مثمرثمـری انجـام دهیـم‪ .‬دراین نشسـت سرپرسـت اداره کل‬ ‫منابع طبیعـی و ابخیـزداری گلسـتان اظهـار کرد‪ :‬درراسـتای تعامـل و همکاری‬ ‫با مسئوالن مدیریت شهری برای خدمت رسانی بهتر به شهروندان‪ ،‬همیشه‬ ‫نـگاه مثبتـی نسـبت بـه شـهرداری داشـته و دارم‪ .‬وی بابیان اینکـه وظیفـه مـا‬ ‫یسـت‪ ،‬تا کید کـرد‪ :‬امیدواریم با تعامل‬ ‫حفـظ‪ ،‬احیـا و صیانـت از پوشـش گیاه ‬ ‫دوسـویه فی مابین منابع طبیعی و مدیریت شـهری درراسـتای رسـالت اصلی‬ ‫خـود در توسـعه و حفـظ فضـای سـبز شـاهد توسـعه صنعـت گردشـگری در‬ ‫اسـتان باشیم‪.‬‬ ‫انتصاب مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان‬ ‫طـی مراسـمی ب هصـورت بـا حضـور معـاون‬ ‫هماهنگی توزیع شرکت توانیر و معاون استاندار‬ ‫گلسـتان‪ ،‬سـید «احمد موسـوی» که سرپرسـت‬ ‫ایـن شـرکت بـود‪ ،‬به عنـوان مدیرعامـل شـرکت‬ ‫توزیـع نیـروی بـرق گلسـتان توسـط ارش کـردی‬ ‫(مدیرعامـل شـرکت توانیـر) منصـوب شـد‪ .‬در‬ ‫بخشـی از این حکم امده اسـت‪ :‬ضمن تبریک‪،‬‬ ‫از خداونـد متعـال توفیـق روزافـزون جنابعالـی در خدمـت بـه نظـام مقـدس‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران و پیشـبرد اهـداف شـرکت در چارچـوب وظایـف‬ ‫مقـرر در اساسـنامه و سیاسـت های ابالغـی بـا رعایـت اصـول عدالت محـوری‪،‬‬ ‫روحیـه انقالبـی و جهـادی‪ ،‬مـردم داری و فسادسـتیزی را مسـئلت می نمایـد‪.‬‬ ‫دراین مراسـم از زحمـات مهنـدس «علی ا کبـر نصیـری» به عنـوان مدیرعامـل‬ ‫قبلـی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق گلسـتان تقدیـر به عمـل امـد‪.‬‬ ‫اطفای حریق در پارک جنگلی قرق‬ ‫رئیـس منابع طبیعـی و ابخیـزداری گـرگان از اطفـای حریـق در پـارک جنگلـی‬ ‫قـرق خبـر داد‪ .‬مقسـم گفـت‪ :‬گـزارش حریـق در پـارک جنگلـی قـرق بـه اداره‬ ‫منابع طبیعـی و ابخیـزداری شهرسـتان گـرگان اطلاع داده شـد و مامـوران ایـن‬ ‫شسـوزی اعـزام شـدند‪ .‬او افـزود‪ :‬نیروهـای منابع طبیعـی بـا‬ ‫اداره بـه محـل ات ‬ ‫شسـوزی حدود ‪ ۶۰۰‬مترمربع از این‬ ‫کمک مردم حریق را اطفا کردند‪ .‬در این ات ‬ ‫پارک جنگلی در اتش سوخت‪ .‬بررسی نیروهای منابع طبیعی از محل حریق‬ ‫نشان دهنده عمدی بودن ان است‪ .‬وی گفت‪ :‬متاسفانه حریق های عمدی‬ ‫یکی از معضالت ما در پارک جنگلی قرق است و از ابتدای سال تاکنون شاهد‬ ‫نپـارک جنگلـی بوده ایـم‪ .‬او افـزود‪ :‬در سـال ‪۹۹‬‬ ‫شـش مورد حریـق عمـدی درای ‬ ‫تعداد این حریق ها ‪ ۵۱‬مورد و در ‪ ۱۴۰۰‬تعداد ان ها ‪ ۱۲‬مورد گزارش شـده اسـت‪.‬‬ ‫انتقال پیکر فرد جان باخته‬ ‫در حادثه سقوط خودرو در دره جهان نمای کردکوی‬ ‫مدیرعامـل جمعیـت هالل احمـر گلسـتان از انتقـال پیکـر فـرد جان باختـه‬ ‫در حادثـه سـقوط خـودروی در دره جهان نمـا بـه بیمارسـتان امیرالمومنیـن‬ ‫کردکـوی خبـر داد و گفـت‪ :‬پیکـر وی براثر سـقوط یک دسـتگاه پاترول بـه درون‬ ‫دره ای در منطقـه جهان نمـای کردکـوی فـوت شـده بـود‪ ،‬از منطقـه خـارج و‬ ‫تحویل بیمارسـتان شـد‪ .‬قاسـم غریب ابادی افزود‪ :‬دراین عملیات سـخت که‬ ‫‪۲ ۴‬سـاعت ب هطـول انجامیـد‪ ۱۹ ،‬نیروی عملیاتی شـامل چهار تی ِـم هالل احمر‬ ‫کردکـوی و پایـگاه امدادونجـات درازنـو بـا به کارگیـری یک دسـتگاه امبوالنـس‪،‬‬ ‫دودسـتگاه خـودروی کمـک دار سـبک و یک دسـتگاه سـواری‪ ،‬سـه سـت‬ ‫نجات کوهستان و ‪ ۰‬تجهیزات رهاسازی سبک مشارکت داشتند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫جمعیـت هالل احمـر گلسـتان درتوضیـح عملیـات انجا مشـده گفـت‪ :‬سـاعت‬ ‫‪ 14:25‬جمعـه گـزارش انحـراف خـودروی پاتـرول و سـقوط بـه عمـق دره ای در‬ ‫منطقـه جهان نمـا‪ ،‬محـدوده چـکل اتشـان‪ ،‬ازسـوی نیروهـای مردمـی بـه مرکز‬ ‫کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هالل احمر گلستان اعالم شد‪ .‬یک تیم‬ ‫از پایـگاه امدادونجـات درازنـو از سـمت جهان نمـا باتوجه به صعب العبوربودن‬ ‫منطقه ‪ 1‬تیم هالل احمر کردکوی هم از سـمت منطقه جنگلی شموشـک به‬ ‫محل حادثه اعزام شـدند و حدود سـاعت ‪ ۲۲‬شـب به محل حادثه رسـیدند‪.‬‬ ‫به علـت شـرایط خـاص قرارگرفتـن خـودرو و نیـاز بـه تثبیـت بـرای حفظ امنیت‬ ‫و ایمنـی تی مهـا و جلوگیـری از سـقوط مجـدد خـودرو‪ ،‬تی مهـا در نزدیک تریـن‬ ‫محل به خودرو مسـتقر و درخواسـت نیروی کمکی و تجهیزات بیشـتر کردند‪.‬‬ ‫حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان‬ ‫در میزخدمت شهر سرخنکالته‬ ‫مدیـر مخابـرات منطقـه گلسـتان در میزخدمـت شـهر سـرخنکالته از توابـع‬ ‫شهرسـتان گـرگان حضـور یافـت‪ .‬دکتر غالمعلی شـهمرادی به همـراه مهندس‬ ‫احمدرضـا کبیـر مدیـر مخابـرات شهرسـتان و مهنـدس مهـدی یزدانـی مدیـر‬ ‫ارتباطـات سـیار اسـتان بـا حضـور در مصلای نمازجمعـه شـهر سـرخنکالته از‬ ‫نزدیک به بررسی مشکالت مخابراتی مردم پرداختند‪ .‬مدیر مخابرات منطقه‬ ‫گلسـتان بااشـاره به اثربخشـی شناسـایی مشـکالت مخابراتی در رفع به موقع و‬ ‫سـریع ان ها گفت‪ :‬حضور در بین مردم و گفت وگو با ان ها منجر به شناسـایی‬ ‫یشـود و ازایـن رو حضـور در‬ ‫نهـا م ‬ ‫مشـکالت و درخواسـت ها و نیازهـای ا ‬ ‫جلسـات میزخدمت در سطح اسـتان از برنامه های اولویت دار مخابرات بوده‬ ‫و مهم اسـت‪ .‬وی که از نزدیک با مردم حاضر در نمازجمعه شـهر سـرخنکالته‬ ‫گفت وگـو داشـت درخواسـت ها را موردبررسـی و بـر تامیـن ان و رفـع مشـکالت‬ ‫دسـتورات الزم را صـادر کـرد‪.‬‬ ‫خوزستان‬ ‫اقبال خانمجاسم نژاد‬ ‫فاز اول پست برق ‪ 230‬کیلوولت سبزاب اندیمشک‬ ‫به مدار وارد شد‬ ‫مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان بابیان اینکـه ترانـس فـاز اول‬ ‫پسـت بـرق ‪ 230‬کیلوولـت سـبزاب بـرق دار و وارد مـدار شـد‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬ارزش‬ ‫نپـروژه ‪1500‬میلیاردریـال اسـت‪ .‬محمـود دشـت بزرگ اظهـار‬ ‫سـرمایه گذاری ای ‬ ‫کـرد‪ :‬عملیـات احـداث و راه انـدازی ترانـس اول فـاز اول پسـت ‪ 230‬بـه ‪ 132‬و‬ ‫‪ 33‬کیلوولـت سـبزاب اندیمشـک شـامل تامیـن تجهیـزات‪ ،‬عملیـات نصـب و‬ ‫‪50‬مـگاوات امپـر بـا ارزش سـرمایه گذاری ‪1500‬میلیاردریـال‬ ‫راه انـدازی به ظرفیـت ‬ ‫به پایان رسـید و برق دار شـد‪ .‬وی بابیان اینکه تامین برق طرح اب رسـانی غدیر‬ ‫نپـروژه بـوده اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬امکان انتقال‬ ‫یکـی از اهـداف بهر هبـرداری از ای ‬ ‫تـوان تولیـدی نیـروگاه دوکوهـه به شـبکه پایین دسـت‪ ،‬بهبـود ولتاژ پسـت های‬ ‫‪ 132‬کیلوولتمنطقهو تامینبرقمتقاضیانصنعتیو بهبودپایداریو قابلیت‬ ‫اطمینان شبکه ناحیه شمال خوزستان و جلوگیری از خاموشی های گسترده‬ ‫از دیگـر اهـداف بهر هبـرداری از فـاز اول پسـت ‪ 230‬کیلوولـت سـبزاب بوده اسـت‪.‬‬ ‫پیام مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان‬ ‫به مناسبت گرامیداشت «روز خبرنگار»‬ ‫مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان ضمـن گرامیداشـت ‪ ۱۷‬مـرداد (روز‬ ‫خبرنـگار)‪ ،‬از همـکاری و تعامـل خبرنـگاران بـا ایـن شـرکت تشـکر کـرد‪ .‬محمـود‬ ‫نهـا را سـفیران‬ ‫دشـت بزرگ در پیامـی بـا تبریـک و گرامیداشـت روز خبرنـگار‪ ،‬ا ‬ ‫ا گاهی بخش جامعه خواند که نقش بی بدیلی در توسـعه جامعه برعهده دارند‪.‬‬ ‫در پیـام وی امـده اسـت‪ :‬خبرنـگاران سـفیران ا گاهی بخـش جامعـه هسـتند کـه‬ ‫بـا فعالیـت در عرصـه خبـر و اطالع رسـانی و چشـم بینـا و زبـان گویـای کـه دارنـد‪،‬‬ ‫فشـدن روز‬ ‫نقشـی ارزنـده در توسـعه و تعالـی جامعـه برعهـده دارنـد‪ .‬مصاد ‬ ‫خبرنـگار بـا عاشـورای حسـینی ؟ع؟ کـه بزرگ تریـن حرکـت روشـنی بخش و تبیین‬ ‫یسـت‪ ،‬یـاداوری می کنـد کـه روشـنگری و تلاش در بیـان حقایـق چـه‬ ‫روشنگر ‬ ‫یسـت که خبرنگاران برعهده دارند‪ .‬این جانب ضمن پاسداشـت روز قلم‬ ‫فضیلت ‬ ‫و تبریـک بـه فعالیـن عرصـه خبـر و اطالع رسـانی‪ ،‬از تعامـل و همـکاری خبرنـگاران‬ ‫و اصحـاب رسـانه بـا شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان چـه در موضـوع بیـان‬ ‫کم وکاسـتی ها و مطالب هگـری و چـه بیـان دسـتاوردها و عملکـرد شـرکت به ویـژه‬ ‫همکاری در فرهنگ سازی مدیریت مصرف برق‪ ،‬قدردانی کرده و برای خبرنگاران‬ ‫ارزوی موفقیـت و سـربلندی در پیشـبرد اهـداف جمهـوری اسلامی ایـران را دارم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫چهارشنبه ‪ 19‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2563‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫مدیرعامل گاز کردستان خبر داد؛‬ ‫افزایش ضریب نفوذ گاز طبیعی‬ ‫در جمعیت روستایی «بانه» به ‪ 99‬درصد‬ ‫ارش مرادی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز کردسـتان به همـراه‬ ‫تعـدادی از مسـئوالن سـتادی بـا فرمانـدار‬ ‫جدیـد شهرسـتان بانـه در محـل فرمانـداری‬ ‫این شهرسـتان دیـدار و گفت وگـو کردنـد‪.‬‬ ‫احمـد فعل هگـری مدیرعامـل ضمـن تبریـک‬ ‫انتصـاب فرمانـدار جدیـد شهرسـتان و ارزوی‬ ‫موفقیت برای وی اخرین وضعیت گازرسانی‬ ‫بانـه را این گونـه تشـریح کـرد‪ :‬چهـار شـهر و‬ ‫‪ 156‬روسـتای گازدار کـه موجـب شـده ضریب‬ ‫نفـوذ در جمعیـت شـهری ‪ 100‬درصـد و در‬ ‫جمعیـت روسـتایی بـه ‪ 96‬درصـد برسـد‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪ :‬تعـداد روسـتاهای قابلیـت گازرسـانی‬ ‫در بانـه ‪1 65‬مـورد اسـت کـه باتوج هبـه‬ ‫افزایـش ضریـب نفـوذ گاز طبیعـی در مناطـق‬ ‫مـرزی و ارتقـای شـاخص های رفاهـی‬ ‫به تعـداد سـاکنان روسـتای هـرروز افـزوده‬ ‫یشـود و میـزان مهاجـرت معکـوس بـا رونـد‬ ‫م ‬ ‫صعـودی روبه افزایـش و ا کنـون ‪ 190‬روسـتا‬ ‫دراین شهرسـتان برای گازرسـانی برنامه ریزی‬ ‫صورت گرفتـه اسـت‪ .‬فعل هگـری تعـداد‬ ‫پروژ ههـای فعـال شهرسـتان بانـه را این گونـه‬ ‫توضیـح داد‪ :‬عملیـات گازرسـانی در ‪ 19‬روسـتا‬ ‫و ‪ 40‬کـوخ و ‪ 12‬واحـد صنعتـی درحال حاضـر‬ ‫فعـال بـوده و بـرای ‪ 17‬روسـتای باقی مانـده‬ ‫بـه عـدد ‪ 190‬روسـتای گازدار‪ ،‬پکیـج و اسـناد‬ ‫مناقصهبرایانتخابپیمانکار دردست اقدام‬ ‫اسـت‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان‬ ‫کردستان مجموع اعتبارات درنظرگرفته شده‬ ‫مراسـم تکریم و معارفه مدیر بازرسـی شـهرداری باقرشـهر برگزار؛ و از زحمات‬ ‫و تالش هـای اصغـر قنبـری تقدیـر و علیرضـا قره داغـی قهرمانلـو به عنـوان‬ ‫رئیـس حـوزه بازرسـی‪ ،‬ارزیابـی و عملکـرد و پاسـخگویی بـه شـکایات معرفـی‬ ‫شـد‪ .‬این مراسـم بـا حضور قضاتلو (شـهردار باقرشـهر)‪ ،‬مختاری (معـاون امور‬ ‫حقوقی بازرسـی اسـتانداری تهران)‪ ،‬معاونین و مدیران شـهرداری در سـالن‬ ‫جلسات شهید سلیمانی برگزار و در پایان‪ ،‬از خدمات اصغر قنبری با اهدای‬ ‫لوح هایـی از اسـتانداری تهـران و شـهرداری باقرشـهر قدردانـی شـد و حکـم‬ ‫انتصـاب علیرضـا قره داغـی قهرمانلـو بـه وی اعطـا گردیـد‪.‬‬ ‫جعل نسخه های پزشکی در «ری»‬ ‫بـرای امسـال در شهرسـتان مـرزی بانـه را‬ ‫‪ 650‬میلیاردریال ذکر کرد‪ .‬وی یاداور گردید‪ :‬با‬ ‫گازدارشدن روستاهای دردست اقدام ضریب‬ ‫نفوذ گاز طبیعی تا پایان سال جاری به بیش‬ ‫از ‪ 99‬درصـد در جمعیـت روسـتای می رسـد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان کردسـتان‬ ‫درپایـان سـخنان خـود تعـداد مشـترکین‬ ‫شهرسـتان بانـه را ‪ 55‬هزارمـورد عنـوان کـرد و‬ ‫اظهـار داشـت‪ ۴۳۵۰۰ :‬مشـترک در شـهرها‬ ‫و ‪ ۱۱۵۰۰‬مشـترک در روسـتاها سـاکن اند‪.‬‬ ‫دراین دیـدار مهندس کمال خدری؛ فرماندار‬ ‫بانه ضمن تشکر ار حضور مدیرعامل شرکت‬ ‫گاز اسـتان و هیئت همـراه بیـان داشـت‪:‬‬ ‫هر چـه جامعـه بـه پیشـرفت و فناوری دسـت‬ ‫بتـر‬ ‫می یابـد‪ ،‬انسـان ها از رفـاه بیشـتر و مطلو ‬ ‫برخوردار می شوند ولی گاهی این رفاه بیشتر‬ ‫در شـهرها نمـود پیـدا می کنـد و سـاکنان‬ ‫روسـتاها بـرای برخـورداری از رفـاه نسـبی‬ ‫مجبـور بـه تـرک خانـه و کاشـانه خـود شـده‬ ‫و در حاشـیه شـهرها سـکنی می یابنـد‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪ :‬بـا گسـترش شـبکه های گازرسـانی در‬ ‫نقـاط مـرزی بانـه و افزایـش شـاخص رفاهـی‬ ‫در بخـش تامیـن انـرژی‪ ،‬مرزنشـینان دلیـر‬ ‫کـرد ضمـن تلاش جهـت حفـظ مـرز ازسـویی‬ ‫شهـای دامـی‪،‬‬ ‫بـرای افزایـش تولیـد در بخ ‬ ‫محصوالت باغی و کشـاورزی فعالیت می کند‬ ‫وحافظمحیط زیستنیز هستند‪.‬سرپرست‬ ‫فرمانـداری بانـه درادامـه از اقدامـات ارزنـده‬ ‫شرکت گاز کردستان در حوزه شهرستان خود‬ ‫تشکر کرد و گفت‪ :‬اداره گاز بانه از اداراتی ست‬ ‫ت مردمـی را داراسـت و‬ ‫کـه بیشـترین رضایـ ‬ ‫گازرسـانی به روسـتاها و کوخ های شهرسـتان‬ ‫حتی در مناطق بسیاردشـوار این شهرسـتان‬ ‫از خدمـات شـاخص ایـن اداره به برکـت‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫نظـام مقـدس جمهـوری اسالم ‬ ‫وی گفـت‪ :‬ارائـه خدمـات بـه مـردم شـریف‬ ‫ً‬ ‫شهرسـتان‪ ،‬مطمئنـا بـدون همدلـی و تعامل‬ ‫یشـود و براین مبنا؛‬ ‫بین سـازمان ها انجام نم ‬ ‫خدمـات انجا مشـده در شهرسـتان دراثـر‬ ‫تعامـل خـوب مجموعـه ادارات انجـام شـده‬ ‫اسـت‪ .‬وی باتوج هبـه مالقـات مردمـی و‬ ‫دیـدار چهره به چهـره از نزدیک با شـهروندان‪،‬‬ ‫از مدیرعامـل شـرکت گازرسـانی کردسـتان‬ ‫خواسـت تـا پروژه هـای درحال اجـرا بـرای‬ ‫گازرسـانی به روسـتاها و کوخ های شهرسـتان‬ ‫باسـرعت و جدیـت بیشـتری دنبـال شـود تـا‬ ‫دراسـر ع وقت انـان نیـز از این نعمت بهره مند‬ ‫شـوند‪ .‬کمال رضائی؛ رئیس گازرسـانی ناحیه‬ ‫بانـه نیـز گـزارش کاملـی از نحـوه خدمـات و‬ ‫پروژ ههـای گازرسـانی فعـال شهرسـتان بـه‬ ‫جمـع حاضـر در جلسـه ارائـه دادنـد‪.‬‬ ‫نایب رئیس شورای شهر شیراز‪:‬‬ ‫برنامه پنج ساله حمل ونقل شیراز تدوین می شود‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫نائـب رئیـس شـورای شـهر شـیراز‪ ،‬از‬ ‫جسـاله اهـداف کمـی و‬ ‫تدویـن برنامـه پن ‬ ‫نشـهر در حـوزه‬ ‫کیفـی شـهرداری ایـن کال ‬ ‫حمل ونقـل خبـر داد‪ .‬محمدتقـی تـذروی در‬ ‫جمـع خبرنـگاران عنـوان کـرد‪ :‬اهـداف کمـی‬ ‫جسـاله ‪۱۴۰۰-۱۴۰۴‬‬ ‫و شـاخص های برنامـه پن ‬ ‫شـهرداری شـیراز مرتبـط بـا حـوزه کمیسـیون‬ ‫حمل ونقل و ترافیک پس از برگزاری چندین‬ ‫جلسه کمیسیوندرراستایهمینموضوعو‬ ‫بااستفاده از نظرات مشاورین این کمیسیون‬ ‫و همچنین با مشارکت شهروندان برای اعالم‬ ‫نظـرات و پیشـنهادات‪ ،‬برگـزاری وبینارهـای‬ ‫تخصصـی بـا افـراد صاحب نظـر در حـوزه‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬بررسـی و رفع موارد مدنظر برای‬ ‫تصویـب بـه شـورا ارسـال شـده اسـت‪ .‬او بیـان‬ ‫کرد‪ :‬اهداف برنامه پنج سال اینده کمیسیون‬ ‫حمل ونقل که تمـام موارد درراسـتای رویکرد‬ ‫‪ ۷۲‬گانـه شـورای اسلامی شـهر شـیراز‪۲۱ ،‬‬ ‫تکلیـف بودجـه‪۱۱۳ ،‬پـروژه سـتاره دار و طـرح‬ ‫جامع حمل ونقل اسـت که در سرفصل های‬ ‫حمل ونقـل عمومی‪ ،‬شـبکه معابـر‪ ،‬مدیریت‬ ‫ترافیکی و توقفگاه ها ارائه شـده اسـت‪ .‬رئیس‬ ‫کمیسـیون حمل ونقـل و ترافیـک شـورای‬ ‫شـهر شـیراز افـزود‪ :‬قدم برداشـتن در راه ایـن‬ ‫اهـداف و گم نکردن مسـیر هدف بسـیارمهم‬ ‫اسـت‪ ،‬کـه طـرح جامـع حمل ونقـل هماننـد‬ ‫یک چشم انداز عمل می کند و مسیری برای‬ ‫رسـیدن به هدف اسـت‪ .‬تذروی خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬انتظـار بنـده و تمـام مـردم شـهر شـیراز از‬ ‫معاونت حمل ونقل و مشـاورین این است که‬ ‫حشـده در این‬ ‫نشـده و مطر ‬ ‫تمام موارد عنوا ‬ ‫کمیسـیون دسـته بندی شـود‪ .‬نایب رئیـس‬ ‫شورای اسالمی شهر شیراز گفت‪ :‬تمام موارد‬ ‫اهـداف دوره ششـم شـورای اسلامی شـهر‬ ‫شـیراز کـه ازجمله توسـعه پایـدار حمل ونقل‪،‬‬ ‫هـوای پـاک‪ ،‬دسترسـی بـه اهـداف هوشـمند‬ ‫ترافیک‪ ،‬افزایش مطلوبیت و تمایل استفاده‬ ‫از نـاوگان حمل ونقـل عمومی‪ ،‬چابک سـازی‬ ‫سیسـتم حمل ونقـل‪ ،‬عدالت محـوری و‬ ‫ارائـه خدمـات‪ ،‬برنام ههـای مدیریـت ترافیک‬ ‫گسـازی ترافیـک اسـت کـه تمـام‬ ‫فرهن ‬ ‫نمـوارد درراسـتای رویکـرد ‪ ۷۲‬گانـه شـورای‬ ‫ای ‬ ‫اسلامی شـهر شـیراز‪ ۲۱ ،‬تکلیـف بودجـه‪،‬‬ ‫‪۱۱۳‬پروژه ستاره دار و طرح جامع حمل ونقل‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫مسئول سازمان بسیج رسانه استان قزوین‪:‬‬ ‫روشنگری در حوزه مشکالت و ریشه یابی ان ها‪ ،‬از رسالت های خبرنگاران متعهد است‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫مسـئول سـازمان بسـیج رسـانه قزویـن گفـت‪ :‬روشـنگری‬ ‫نهـا از‬ ‫و بصیرت افزایـی در حـوزه مشـکالت و ریشـه یابی ا ‬ ‫رسـالت های خبرنـگاران متعهـد اسـت کـه بایـد درراسـتای‬ ‫فرمایـش مقـام معظـم رهبـری و جهـاد تبییـن انجـام شـود‪.‬‬ ‫محمد کشـاورز ضمن تسـلیت فرارسیدن ماه محرم‪ ،‬تاسوعا‬ ‫و عاشـورای حسـینی ؟ع؟ و گرامیداشـت روز خبرنگار‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫امسـال روز خبرنـگار بـا عاشـورا‪ ،‬عظیم تریـن و توحیدی ترین‬ ‫نهضـت روشـنگری عالـم تالقـی کـرده و بیشـتر از سـال های‬ ‫گذشـته‪ ،‬شـور و شـعور و حـرارت شـهدای خبرنـگار کـه در‬ ‫نهـای مختلـف بـه عشـق حرفـه مقدسشـان و خدمت‬ ‫میدا ‬ ‫بـه اسلام‪ ،‬انقلاب و میهـن شـجاعانه جهـاد کردنـد و پـر‬ ‫کشیدند‪ ،‬تداعی می شود و به راستی شهدا دانش اموختگان‬ ‫مکتب امام حسـین ؟ع؟ هسـتند‪ .‬وی افزود‪ :‬در کارزار دنیای‬ ‫یشـود‬ ‫کنونـی کـه مخاطـب از هـر سـویی بمبـاران خبـری م ‬ ‫یسـت که عمـق واقعه را‬ ‫قلـم خبرنگار متعهد چون شمشیر ‬ ‫شـکافته و حقایـق را بـه منصـه ظهـور می رسـاند و این همان‬ ‫تبییـن اسـت کـه رهبر انقالب بـا دعوت از همه اقشـار به ویژه‬ ‫اهالی رسانه اعالم جهاد کردند‪ .‬وی بااشاره به فرمایش رهبر‬ ‫معظـم انقلاب مبنی براینکـه «امـروز روشـنگری الزم اسـت‪،‬‬ ‫سـعی کنید ذهن ها را به اعماق حقایق و مسـائل برسـانید و‬ ‫تبییـن را اسـاس کار بدانیـد» افزود‪ :‬به نظر می رسـد اقدامات‬ ‫تبیینـی و بصیرتـی بـرای تشـریح وضـع موجـود و ریشـه یابی‬ ‫تهـای تحلیلـی از‬ ‫مشـکالت و تبییـن نحـوه مسـئله و قرائ ‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫شـرایط موجـود و راهکارهـای برون رفـت از ان ضرور ‬ ‫وی بااشـاره به دیگـر رسـالت های خبرنـگاران‪ ،‬گفـت‪ :‬مقابلـه‬ ‫مهـا‪،‬‬ ‫یسـازی تحری ‬ ‫بـا جنـگ اقتصـادی و تلاش بـرای خنث ‬ ‫پاسـداری از جهـاد کبیـر نظـام در برابـر اسـتکبار‪ ،‬مطالبه گری‬ ‫در حـوزه عدالـت‪ ،‬کمـک بـه مبـارزه بـا فسـاد‪ ،‬پاسـداری از‬ ‫ازادی و اسـتقالل ملـی‪ ،‬جوان گرایـی و ارائـه الگـوی مطلـوب‪،‬‬ ‫روزامـد و موفـق از سـبک زندگـی اسلامی‪-‬ایرانی مهم تریـن‬ ‫یسـت کـه خبرنـگار متعهـد و متخصـص‬ ‫اقدامـات بصیرت ‬ ‫ایرانـی درراسـتای امیدافرینـی و کمـک بـه حـل مشـکالت‬ ‫می توانـد انجـام دهـد‪.‬‬ ‫مدیرکل راه وشهرسازی ایالم‪:‬‬ ‫چهارکیلومتر از بزرگراه «ایالم‪ -‬مهران» زیر بار ترافیک قرار گرفت‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫مدیـرکل راه وشهرسـازی ایلام در بازدیـد از‬ ‫محـور ایالم‪ -‬مهران‪ -‬پایانـه مـرزی از تحقـق‬ ‫اهـداف راه وشهرسـازی اسـتان نسـبت بـه‬ ‫اماد هسـازی محـور مذکـور بـرای اربعیـن خبر‬ ‫داد و اظهـار داشـت‪ :‬هـدف راه وشهرسـازی‬ ‫اسـتان برای اربعین این بودکه شش کیلومتر‬ ‫دیگـر از بزرگـراه ایالم‪ -‬مهـران امـاده و زیـر بـار‬ ‫ترافیـک قـرار گیـرد‪ ۲۰ ،‬کیلومتـر اسـفالت الیـه‬ ‫دوم ایـن محـور اجـرا شـود‪ ،‬دوکیلومتـر از‬ ‫محـور مهران ‪-‬مـرز بـا اجـرای اسـفالت زیـر بار‬ ‫ترافیـک قـرار گیـرد و مابقی مسـیر مهـران مرز‬ ‫تا پایانه برکت به طول سـه کیلومتر زیرسـازی‬ ‫و تسـطیح شـود‪ ،‬پـل کیلومتـر ‪ ۵۶‬منطقـه‬ ‫چهـای پرحادثـه‬ ‫کنجانچـم تکمیـل و پی ‬ ‫لهـای مسـیر‬ ‫دران منطقـه حـذف شـود‪ ،‬تون ‬ ‫نهـا و‬ ‫به علاوه مسـیر ورودی و خروجـی ا ‬ ‫همچنیـن قطعـه رانشـی محـدوده تقاطـع‬ ‫ماربـره بـرای عبـور اضطـراری امـاده گـردد کـه‬ ‫خوشـبختانه پیشـرفت فیزیکـی این پروژه ها‬ ‫متناسـب بـا برنامـه بـوده و تـا اربعیـن بـه‬ ‫اهـداف موردنظـر خواهیـم رسـید‪ .‬عبـداهلل‬ ‫بهادری افزود‪ :‬از ایالم به سمت مهران تونل‬ ‫کیلومتر ‪ ۵‬به طول ‪ ۸۴۰‬متر دردسـت احداث‬ ‫فبـرداری ان به پایـان‬ ‫اسـت کـه حفـاری و ک ‬ ‫رسـیده و پیمانـکار مشـغول زیرسـازی و‬ ‫تسـطیح ایـن تونـل بـرای عبـور اضطـراری‬ ‫در اربعیـن اسـت کـه بعـد از ایـام اربعیـن‬ ‫عملیـات الینینـگ پوشـش بتونـی یکپارچـه‬ ‫دیوار و سـقف ان اغاز خواهد شـد‪ .‬مدیرکل‬ ‫راه وشهرسازی ایالم گفت‪ :‬پیمانکار در تونل‬ ‫دوم راه کربلا نیـز مشـغول عملیات الینینگ‬ ‫ً‬ ‫اسـت کـه تقریبـا نیمـی از عملیـات الینینـگ‬ ‫ان به انجـام رسـیده و بـرای ایـام اربعیـن‬ ‫عملیـات الینینـگ باتوج هبـه ترافیک مسـیر‬ ‫متوقف و تونل و مسیر ورودی و خروجی ان‬ ‫یشـود‬ ‫بـرای عبـور اضطـراری اربعین اماده م ‬ ‫کـه پـس از اربعیـن ادامـه عملیـات الینینـگ‬ ‫و روسـازی مسـیر ادامـه خواهـد یافـت‪ .‬وی‬ ‫درمورد پروژه راه سازی منطقه تقاطع ماربره‬ ‫ادامه داد‪ :‬دراین قسـمت با شرایط متفاوتی‬ ‫ازنظـر زمین شناسـی مواجـه هسـتیم‪ .‬بـرای‬ ‫مهـار رانـش زمیـن دراین منطقـه و احـداث‬ ‫جـاده کـه طـول ان دوکیلومتر اسـت قـرارداد‬ ‫منعقـد و پیمانـکار مشـغول عملیـات‬ ‫را هسـازی شـده و این قطعـه بـا وجـود طـول‬ ‫نبـر خواهـد بـود امـا‬ ‫کـم پـروژه پرهزینـه و زما ‬ ‫بـرای اربعیـن امسـال تلاش شـده تـا احداث‬ ‫این قطعـه مانعـی بـرای ترافیـک اربعیـن‬ ‫ایجـاد نکنـد و ب هصـورت اضطـراری بـرای‬ ‫عبـور امـاده شـود‪ .‬بهـادری بیـان داشـت‪:‬‬ ‫تکمیل شـش کیلومتر از بزرگراه ایالم‪ -‬مهران‬ ‫از تقاطـع ماربـره تـا سـه راهی صالح ابـاد نیـز‬ ‫از دیگـر اهـداف راه وشهرسـازی اسـتان بـرای‬ ‫اربعیـن سـال جـاری بـود کـه چهارکیلومتـر‬ ‫ان تکمیـل شـد و ظـرف روزهـای اینـده‬ ‫دوکیلومتـر دیگـر نیـز تکمیـل خواهـد شـد‬ ‫و اداره راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫نیـز مشـغول نصـب جدا کننـده بتونـی و‬ ‫خط کشـی مسـیر اسـت‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش فنی وحرفه ای مازندران اعالم کرد؛‬ ‫راه اندازی ‪ ۱۰۰‬موسسه با مشارکت بخش خصوصی در اجرای اموزش مهارتی‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫سـید حسـین درویشـی؛ مدیـرکل امـوزش‬ ‫فنی وحرفـه ای مازنـدران در گزارشـی بـه‬ ‫راه اندازی‪ ۱۰۰‬موسسه اموزشی در استان طی‬ ‫هفته ملی مهارت اشاره کرد و گفت‪ :‬با هدف‬ ‫دسترسـی اسـان شـهروندان بـه فرا گیـری‬ ‫ش فنی وحرفـه ای بـا سـرمایه گذاری‬ ‫امـوز ‬ ‫بخشخصوصیومشارکتشرکایاجتماعی‬ ‫مجـوز تاسـیس موسسـات امـوزش مهارتـی‬ ‫تهـای دکتر‬ ‫صـادر شـد‪ .‬وی بااشـاره به صحب ‬ ‫حسـینی پور؛ اسـتاندار مازنـدران در جلسـه‬ ‫شـورای اداری اداره کل امـوزش فنی وحرفه ای‬ ‫مازنـدران دربـاره اهمیـت توانمندسـازی‬ ‫مهارتـی دانشـجویان اظهار داشـت‪ :‬در هفته‬ ‫ملـی مهـارت مجـوز تاسـیس مرا کـز مدیریـت‬ ‫مهارت امـوزی و مشـاوره شـغلی دانشـجویان‬ ‫علیرضا قره داغی قهرمانلو؛‬ ‫جدید بازرسی شهرداری باقرشهر‬ ‫رئیس‬ ‫ِ‬ ‫در دانشـگاه ازاد سـاری و موسسـه عالی تجن‬ ‫صـادر شـد تـا قبـل از اغـاز سـال تحصیلـی‬ ‫در دانشـگاه ها مقدمـات امـوزش مهارتـی‬ ‫دانشـجویان برنامه ریـزی شـود‪ .‬مدیـرکل‬ ‫اموزش فنی وحرفـه ای مازنـدران درباره ایجاد‬ ‫مرا کـز امـوزش جوارکارگاهـی اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫بـا هـدف ارتقـای مهـارت شـاغلین صنایـع و‬ ‫صنـوف و تربیـت نیـروی کار ماهـر درراسـتای‬ ‫تولیـدات ایـن موسسـات‪ ،‬مجـوز هشـت‬ ‫مرکـز جوارکارگاهـی صـادر و تعـداد ایـن مرا کـز‬ ‫در سـطح اسـتان بـه ‪ ۱۲۵‬مرکـز رسـید‪ .‬سـید‬ ‫حسـین درویشـی؛ مدیـرکل فنی وحرفـه ای‬ ‫مازنـدران بـه صـدور مجـوز تاسـیس‬ ‫اموزشـگاه های فنی وحرفـه ای ازاد اشـاره کـرد‬ ‫و بیـان داشـت‪ :‬اموزشـگاه های ازاد بـازوان‬ ‫توانمنـد سـازمان امـوزش فنی وحرفـه ای در‬ ‫شهـای مهارتـی در جامعـه بـوده‬ ‫انجـام اموز ‬ ‫کـه جـذب سـرمایه گذار در ایجـاد موسسـات‬ ‫یکـه تاکنـون‬ ‫قابل توجـه اسـت؛ طور ‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلیاردریال توسـط عالقه منـدان اجرای‬ ‫امـوزش مهارتـی در اسـتان سـرمایه گذاری و‬ ‫اموزشـگاه های جدیـد راه انـدازی شـد‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ری از‬ ‫دسـتگیری زن و شـوهر تحت تعقیـب کـه‬ ‫نسـخه های پزشـکی را جعـل می کردنـد‪،‬‬ ‫خبـر داد‪ .‬سـرهنگ دوسـتعلی جلیلیـان‬ ‫بیـان داشـت‪ :‬بـا وقـوع چندفقـره سـرقت‬ ‫محتویـات داخـل خـودرو گشـت زنی های‬ ‫هدفمنـد اغـاز تااینکـه مامـوران کالنتـری‬ ‫حضـرت عبدالعظیـم ؟ع؟ از وقـوع‬ ‫یک فقـره سـرقت توسـط زن و مـرد جوانـی مطلـع و دسـتگیری سـارقان را‬ ‫در دسـتورکار قـرار دادنـد‪ .‬وی بـه شناسـایی و دسـتگیری سـارقان در یـک‬ ‫عملیات پلیسـی در محدوده حرم اشـاره کرد و گفت‪ :‬در بررسـی های بیشـتر‬ ‫از متهمان چهاردستگاه تلفن همراه و یک دستگاه لپ تاپ سرقتی به همراه‬ ‫سـه نسـخه پزشـکی کشـف شـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬بـا انتقـال متهمـان بـه کالنتـری‬ ‫مشخص شد این زن و شوهر سابقه دار بوده و تحت تعقیب پلیس و مراجع‬ ‫قضائـی به اتهـام جعـل نسـخه های پزشـکی هسـتند‪ .‬وی افـزود‪ :‬متهمـان در‬ ‫پی جویی هـای انتظامـی عالوه بـر سـرقت تلفن هـای کشف شـده بـه جعـل‬ ‫نهـا‬ ‫نسـخه های پزشـکی و تهیـه داروهـای کمیـاب از داروخانه هـا و فـروش ا ‬ ‫بـا نـرخ ازاد اعتـراف کردنـد‪ .‬بـا تکمیـل تحقیقـات پلیسـی متهمـان بـرای سـیر‬ ‫مراحـل قانونـی دراختیـار مراجـع قضائـی قـرار گرفتنـد‪.‬‬ ‫علی ا کبر قنبری؛ سرپرست جدید هیئت کشتی‬ ‫بخش حسن اباد فشافویه‬ ‫علی ا کبـر قنبـری؛ فعـال رسـانه ای‬ ‫به عنـوان سرپرسـت هیئـت کشـتی‬ ‫بخـش حسـن اباد فشـافویه انتخـاب‬ ‫شـد‪ .‬بـا ارزوی موفقیـت بـرای وی؛‬ ‫امیدواریـم در توسـعه و پیشـرفت‬ ‫ورزش اول کشـور دراین بخـش موفـق و سـربلند باشـد‪.‬‬ ‫به زودی انجام خواهد شد؛‬ ‫تجهیز تمام نانوایی های ری به کارت خوان نان‬ ‫فرمانـده ویـژه ری گفـت‪ :‬مراحـل اتصـال‬ ‫نانوایی هـای شهرسـتان بـه کارت خـوان‬ ‫ویـژه نـان باقـوت ادامـه دارد و تا کنـون‬ ‫‪ ۴۳۰‬نانوایـی بـه ایـن سـامانه متصـل‬ ‫شـده اند‪ .‬حمیـد زمانـی گفت‪ :‬تعـداد ‪۴۸۰‬‬ ‫کارت خـوان تا کنـون بـه ری تخصیـص‬ ‫یافته که ‪ ۴ ۳۰‬دستگاه ان در نانوایی های‬ ‫سـطح شهرسـتان در حال ترا کنـش‬ ‫می باشـند و ‪ ۲۰‬دسـتگاه به علت برخی مغایرت ها درحال انجام سـیر مراحل‬ ‫قانونـی جهـت نصـب در نانوایی هـا هسـتند و ‪ ۳۰‬دسـتگاه دیگر نیز بـه زودی‬ ‫توسـط بانـک عامـل در نانوایی هـا مسـتقر می گردنـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬رونـد نصـب‬ ‫کارت خوان هـا تـا لحظـه اتصـال بـه ‪ ۷۰۰‬نانوایـی سـطح شهرسـتان ادامـه دارد‬ ‫و دراین رونـد نواقـص ان ارزیابـی و اصلاح می شـود‪ .‬معـاون اسـتاندار تهـران‬ ‫و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری هوشمندسـازی یارانـه ارد و نـان را زمینـه‬ ‫جلوگیـری از تخلفـات و شفاف سـازی عملکـرد ایـن صنعـت دانسـت و گفـت‪:‬‬ ‫عمـده تخلفـات کـه بعـد از ازادی سـازی نـرخ ارد به ثبـت رسـیده مربـوط بـه‬ ‫عرضـه خار ج ازشـبکه ارد و نـان‪ ،‬سـبک بودن چانه هـا و کم فروشـی بـوده‬ ‫اسـت‪ .‬وی از تشـدید فعالیت و نظارت ا کیپ های بازرسـی سـطح شهرستان‬ ‫خبـر داد و افـزود‪ :‬تا کنـون بـا چندین مـورد ازاین قبیـل تخلفـات برخـورد و‬ ‫خاطیـان بـه مراجـع قانونـی معرفـی شـده اند‪.‬‬ ‫مشارکت نخبگان درراستای توسعه شهر کهریزک‬ ‫جلسه هماهنگی مرکز نواوری شهرداری‬ ‫کهریزک و معرفی طرح فراخوان نخبگان‬ ‫شـهر کهریـزک جهـت افزایـش مشـارکت‬ ‫عمومـی در برنامه ریـزی شـهری تشـکیل‬ ‫شـد‪ .‬علی کلهر؛ شـهردار کهریزک با اعالم‬ ‫ایـن خبـر خاطرنشـان کـرد‪ :‬باتوجه بـه‬ ‫ً‬ ‫اهمیت مشارکت های مردمی مخصوصا‬ ‫نخبـگان در رسـیدن بـه توسـعه پایـدار‬ ‫شـهری جلسـه ای بـا حضـور معاونیـن‪ ،‬مدیـران و برخـی نخبـگان در محـل‬ ‫سـالن جلسـات تشـکیل و مقـرر شـد بـا فراخـوان کلـی به صـورت مجـازی و‬ ‫تبلیغـات محیطـی انجمنی با حضـور نخبگان و صاحبان تجربـه در کهریزک‬ ‫تشـکیل گـردد‪ .‬وی افـزود‪ :‬جهـت رفـع مشـکالت و ازبین بـردن نقـاط ضعـف‬ ‫شـهرمان بهتریـن گزینـه اسـتفاده از خـود شـهروندان اسـت زیـرا هـم بـه‬ ‫معضلات شـهر واقـف هسـتند هـم پتانسـیل های موجـود در منطقه را رسـد‬ ‫نمودند‪ .‬شهردار کهریزک از صاحبان علم و دانش و بزرگان شهر در رسیدن‬ ‫به این هـدف پسـندیده کـه در تعالیـم دینـی مـا نیـز بـه ان اشـاره های ویـژه‬ ‫شـده دعـوت بـه همـکاری نمـود‪.‬‬ ‫بازداشت کاله بردار سایت های اینترنتی در ری‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ری از دسـتگیری فردی کـه بااسـتفاده از رسـید‬ ‫یکـرد‪،‬‬ ‫جعلـی از کاربـران سـایت های خریدوفـروش اینترنتـی کاله بـرداری م ‬ ‫خبـر داد‪ .‬به گـزارش پلیـس ری؛ سـرهنگ دوسـتعلی جلیلیـان گفـت‪ :‬درپـی‬ ‫شـکایت یکـی از شـهروندان مبنی براینکـه فـردی بـا ارائـه رسـید جعلـی از وی‬ ‫ً‬ ‫کاله بـرداری کـرده رسـیدگی موضـوع سـریعا در دسـتورکار کارشناسـان پلیـس‬ ‫فتـا ایـن فرماندهـی قـرار گرفت‪ .‬شـا کی در تحقیقات صورت گرفته عنـوان کرد‬ ‫پـس از درج ا گهـی فـروش طلا در سـایت های اینترنتـی شـخصی به عنـوان‬ ‫خریـدار بـا مـن تمـاس گرفتـه و درخواسـت شماره حسـاب بـرای واریـز وجـه‬ ‫می کنـد‪ ،‬سـپس بامراجعه بـه منزلم و نمایش رسـید واریز وجـه در تلفن خود‬ ‫ً‬ ‫طالهـا را از مـن دریافـت کـرد کـه بعـدا متوجـه شـدم هیچ وجهـی بـه حسـابم‬ ‫واریـز نشـده و فـرد مذکـور رسـید جعلـی بـه مـن ارائـه داده اسـت‪ .‬فرمانـده‬ ‫انتظامـی شهرسـتان ری بیـان کـرد‪ :‬پس از بررسـی ها و جسـتجوهای ویـژه در‬ ‫فضـای سـایبری ردپـای متهـم را در یکـی از مناطـق تهـران شناسـایی و طـی‬ ‫هماهنگـی بـا مقـام قضائـی در مخفیگاهـش دسـتگیر و در بازدیـد از محـل‬ ‫دوتختـه فـرش بـه ارزش پنج میلیاردریـال و ‪ ۱۵۰‬گـرم طلا بـه ارزش یک میلیـارد‬ ‫و ‪ ۹۵۰‬میلیون ریـال و سلاح سـرد (قمـه) کشـف شـد و متهـم درمواجه هبـا‬ ‫مـدارک و مسـتندات‪ ،‬بـه جـرم خـود اعتـراف کـرد‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫متهـم تحویـل مراجـع قضائـی شـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬شـهروندان بایـد سـامانه‬ ‫پیامکـی حسـاب های بانکـی خـود را فعـال کننـد تـا از واریـز وجـه حسـاب‬ ‫بانکـی خـود اطمینـان حاصـل کننـد هریک ازطرفیـن معاملـه هرگونـه تبـادل‬ ‫وجهـی را بـه دو صـورت رودررو و پـس از اتمـام کار یـا خدمـات انجـام دهنـد‬ ‫تا گرفتار کاله برداران نشـود‪ .‬وی خاطرنشـان کرد‪ :‬یکی از اولویت های پلیس‬ ‫شناسایی و بازگرداندن اموال به مالکان ان هاست و درباره شناسایی اموال‬ ‫سـامانه ای به نـام نما راه اندازی شـده کـه مالباختگان می توانند بامراجعه به‬ ‫ایـن سـامانه امـوال خـود را شناسـایی کننـد‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫چهارشنبه ‪ 19‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2563‬‬ ‫پیام مشترک رئیس شورای اسالمی و شهردار ساری‬ ‫به مناسبت روز خبرنگار‬ ‫عباسـعلی کوشـکی‪ /‬پرویـز‬ ‫شـعبانی؛ رئیـس شـورای اسلامی‬ ‫و جـواد طالبـی؛ شـهردار سـاری‬ ‫به مناسـبت فرارسـیدن روز‬ ‫خبرنـگار و تقـارن ان بـا عاشـورای‬ ‫حسـینی پیامـی صـادر کردنـد‪.‬‬ ‫نشـرح اسـت‪:‬‬ ‫متـن پیـام بدی ‬ ‫امسـال ‪ 17‬مـرداد‪ ،‬روز خبرنـگار‬ ‫بـا ایـام شـهادت سـاالر شـهیدان‬ ‫و یـاران باوفایـش هم زمـان شـده‬ ‫اسـت‪ .‬تقـارن معنـادار عاشـورای حسـینی امسـال بـا روز خبرنـگار یـاداور‬ ‫رسـالت سـترگ اصحـاب رسـانه در دفـاع از اسلام و نظـام اسلامی و فرصـت‬ ‫یسـت تـا ابعـاد ایـن نهضـت را ازمنظـر رسـانه موردتوجـه قـرار دهیـم‪.‬‬ ‫مناسب ‬ ‫چـه زیبـا و بجاسـت کـه یـاد کنیـم از پیـام اور دشـت کربلا‪ ،‬حضـرت زینـب‬ ‫کبـرا ؟س؟؛ وی مردانـه در معرکه نینوا ایسـتاد و هرچه توان داشـت بـرای ادای‬ ‫انچـه بـر دوشـش نهـاده بودنـد بـه کار بسـت و پـس ازان نیـز در نبـردی نابرابـر‬ ‫در برابـر نامردمـان مردنمـا‪ ،‬علـی وار‪ ،‬هرچـه از واقعیـت ماجـرای کربلا بـود‪،‬‬ ‫بی کم وکاسـت‪ ،‬بـر زبـان جـاری کـرد‪ .‬سلام و درود خداونـد بـر خبرنگارانـی کـه‬ ‫درراسـتای پیـروزی و سـربلندی نظام جمهوری اسلامی مجاهـدت نمودند‬ ‫و قلـم زدنـد و بـرای همـه خبرنـگاران به ویـژه خبرنـگاران مرکـز اسـتان ارزوی‬ ‫توفیـق فـراوان و صبـر در برابـر سـختی های ایـن شـغل ارزشـمند داریـم‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن تاکید کرد؛‬ ‫اعمال ضریب افزایش حقوق و تالش برای ایجاد‬ ‫ردیف خدمات رفاهی پرستاران شرکتی‬ ‫ابراهیـم نیازمنـد‪ /‬رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی گیلان در نشسـتی کـه‬ ‫به منظـور کاهـش مشـکالت حـوزه پرسـتاران شـرکتی برگـزار شـد بـر اعمـال‬ ‫ضریـب جدیـد افزایـش حقـوق پرسـتاران شـرکتی تا کیـد کـرد و گفـت بایـد‬ ‫بکوشـیم ردیفی جهت پرداخت خدمات رفاهی به پرسـتاران شـرکتی ایجاد‬ ‫شـود‪ .‬دراین نشسـت کـه بـا حضـور دکتـر ارسلان سـاالری (رئیـس دانشـگاه‬ ‫علوم پزشکی گیالن)‪ ،‬معاون توسعه مدیریت‪ ،‬منابع و برنامه ریزی و تعدادی‬ ‫از مدیران ستادی و نماینده شرکت اوای سالمت در حوزه ریاست دانشگاه‬ ‫علوم پزشـکی گیلان برگـزار شـد‪ .‬دکتـر سـاالری گفـت‪ :‬باتوج هبـه افزایـش‬ ‫قانونـی دسـتمزد در سـال ‪ ،۱۴۰۱‬ضـرورت دارد تـا انالیـز حقـوق و دسـتمزد‬ ‫گـروه فـوق صـورت گرفتـه و افزایـش حقـوق ایـن قشـر پرتلاش در قراردادهای‬ ‫یهـای صورت گرفتـه درخصـوص‬ ‫انـان لحـاظ شـود‪ .‬وی بااشـاره به پیگیر ‬ ‫فهـای رفاهـی بـرای پرسـتاران‪ ،‬افـزود‪ :‬هماهنگی هایـی بـا‬ ‫درنظرگرفتـن ردی ‬ ‫مدیـرکل نیـروی انسـانی وزارت بهداشـت درخصـوص پرداخـت ردیف هـای‬ ‫یهـای ویـژه بـه پرسـتاران درحال انجـام اسـت و امیدواریـم‬ ‫رفاهـی یـا پرداخت ‬ ‫نگـروه از‬ ‫هرچه زو دتـر به نتیجـه برسـد‪ .‬همچنیـن بـر پرداخـت کارانـه بـرای ای ‬ ‫پرسـتاران نیـز هم زمـان بـا پرداخـت سـایر گرو ههـا تا کیـد شـد‪ .‬انعقـاد قـرارداد‬ ‫کسـال دیگر بـا شـرکت اوای سلامت از دیگـر‬ ‫پرسـتاران شـرکتی ب همـدت ی ‬ ‫مباحثـی بـود کـه در نشسـت فـوق موردبررسـی و تا کیـد قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫بازدید مدیرکل ارشاد خراسان جنوبی‬ ‫از پروژه های فرهنگی وهنری بشرویه‬ ‫رضـا بهنـام‪ /‬مدیرکل‬ ‫فر هنگ و ا ر شـا د‬ ‫خراسـان جنوبـی‬ ‫در معیـت اسـتاندار‬ ‫خراسـان جنوبـی‬ ‫پروژ ههـای‬ ‫از‬ ‫فر هنگی و هنـر ی‬ ‫شهرسـتان بشـرویه‬ ‫بازدیـد کـرد‪ .‬اسـتاندار‬ ‫خراسـان جنوبـی دسـتور مسـاعدت ‪ ۲۰‬میلیاردریـال بابـت تکمیـل سـالن‬ ‫امفی تئاتـر و چهارمیلیاردریـال بـرای تکمیـل محوط هسـازی و تاسیسـات‬ ‫نگارخانـه خورشـید را صـادر کـرد‪ .‬علـی فرخنـده؛ مدیـرکل فرهنگ وارشـاد نیز‬ ‫ضمن شرکت در جلسه شورای اداری از ساختمان خانه هنر بشرویه بازدید‬ ‫کـرد و قـول مسـاعد بـرای افتتـاح ان را داد‪ .‬وی قول مسـاعد داد زمینه افتتاح‬ ‫نهـای هنـری مردم پایـه نیـز‬ ‫خانـه هنـر به منظـور حمایـت از فعالیـت انجم ‬ ‫دراسـر ع وقت فراهـم گـردد‪.‬‬ ‫رفع تصرف بیش از ‪ ۱۷۴۰۰۰‬مترمربع‬ ‫از حریم و بستر رودخانه های کردستان‬ ‫نسـرین میرکـی‪ /‬مدیرعامـل شـرکت‬ ‫اب منطقـه ای کردسـتان گفـت‪:‬‬ ‫بـا صـدور حکـم قضائـی ‪ 127‬فقـره‬ ‫پرونـده تخلفـات رودخانـه ای‪،‬‬ ‫بررسـی و مطابـق ضوابـط و مقـررات‬ ‫قانونـی‪ ،‬ازادسـازی شـد‪ .‬مهنـدس‬ ‫ارش اریانـژاد اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫فشـده‬ ‫این میـزان اراضـی رفع تصر ‬ ‫طبـق ارای اجرایـی صـادره‬ ‫واحدهـای اجـرای احـکام دادگسـتری شهرسـتان ها انجـام شـده اسـت‪ .‬در‬ ‫تهـای مختلـف‪ ،‬عملیـات ازادسـازی حریـم و‬ ‫سـال جـاری براسـاس اولوی ‬ ‫بسـتر رودخان ههـای واقـ ع در باز ههـای شـهری ب هجـد ادامـه خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫مهنـدس اریانـژاد بیـان داشـت‪ :‬به اسـتناد تبصـره ‪ ۳‬و ‪ ۴‬مـاده ‪ ۲‬قانـون توزیـع‬ ‫عادالنـه اب هرگونـه ساخت وسـاز در بسـتر و حرایـم کمی و کیفـی رودخانه ها‬ ‫ممنـوع اسـت و ایـن شـرکت و ادارات تابعـه براسـاس وظایـف حا کمیتـی کـه‬ ‫برعهـده دارنـد نسـبت بـه برخـورد بـا متصرفیـن حریـم و بسـتر رودخان ههـا‪،‬‬ ‫اقـدام می نمایـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬بـا تلاش شـبانه روزی کارکنـان ایـن شـرکت و‬ ‫دسـتور قضائـی ‪ ۱۵۸۴۸۵‬مترمربـع بسـتر و ‪ ۱۵۵۶۳‬مترمربـع حریـم رودخانـه‬ ‫تا کنون رفع تصرف گردیده است‪ .‬مدیرعامل شرکت اب منطقه ای کردستان‬ ‫نمـوارد بیشـتر شـامل خا ک ریـزی‪،‬‬ ‫بـه مـوارد تخلفـات اشـاره کـرد و افـزود‪ :‬ای ‬ ‫کشـت‪ ،‬فنس کشـی‪ ،‬احـداث بنـا‪ ،‬زراعـت‪ ،‬تخریـب بسـتر و دیوارچینـی بـوده‬ ‫اسـت‪ .‬مهنـدس اریانـژاد عنـوان کـرد‪ :‬از تمامـی اشـخاص حقیقـی و حقوقـی‬ ‫یشـود جهـت جلوگیـری از هرگونـه ضـرر مالـی ناشـی از خریـد‬ ‫درخواسـت م ‬ ‫و ساخت وسـاز در اراضـی واقـع در مجـاورت رودخان ههـا‪ ،‬انهـار و مسـیل ها‬ ‫قبـل از هرگونـه اقـدام‪ ،‬بامراجع هبـه مدیریـت منابـع اب شهرسـتان ها‪ ،‬بـرای‬ ‫صشـدن بسـتر و حریـم قانونـی ب هصـورت دقیـق‪ ،‬اسـتعالم نماینـد‪.‬‬ ‫مشخ ‬ ‫پیام مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس‬ ‫به مناسبت روز خبرنگار‬ ‫قاسـم توانایـی‪ /‬سـخاوت اسـدی؛‬ ‫مدیـر عامـل سـازمان منطقـه ویـژه‬ ‫پـارس در پیامـی ‪ 17‬مردادمـاه روز‬ ‫خبرنـگار را تبریـک گفـت‪ .‬در متن پیام‬ ‫امـده اسـت‪ :‬جـان نباشـد جـز خبـر در‬ ‫ازمـون‪ /‬هرکـه را افـزون خبـر جانـش‬ ‫فـزون؛ در جهـان پیچیـده امـروز کـه‬ ‫تشـخیص سـره از ناسـره در فضـای‬ ‫واقعـی و مجـازی سـخت و غیرممکـن‬ ‫به نظـر می رسـد ؛ خبرنـگاران نقشـی بـی بدیـل در انتقـال صحیـح و بـه موقـع‬ ‫اخبـار بـه جامعـه ایفـا می کننـد‪ .‬هم زمانـی روز خبرنـگار با عاشـورای حسـینی‬ ‫ش راویـان راسـتینی اسـت کـه بیـان عدالت‪،‬حقیقـت ‪،‬ا گاهـی و‬ ‫یـاداور تلا ‬ ‫عظمـت ان قیـام بـزرگ بـرای نسـل هـای اینـده هـدف انـان بـود‪ ،‬همسـان‬ ‫رسـالتی کـه در جهـان امـروز از خبرنـگاران بـه عنـوان مظهـر ا گاهـی و بیـداری‬ ‫جامعـه انتظـار مـی رود ‪ .‬شـهید سـرافراز عرصـه رسـانه و خبـر‪ ،‬شـهید محمـود‬ ‫صارمـی نیـز نمونـه ای از هـزاران رهـرو ایـن طریقـت اسـت‪ .‬اینجانـب ضمـن‬ ‫عـرض تسـلیت ایـام شـهادت سروروسـاالر شـهیدان اقـا امـام حسـین ؟ع؟ و‬ ‫شـهدای تاریـخ سـاز کربلا ‪،‬مراتـب قدردانـی خـود را از زحمـات و تالش هـای‬ ‫خالصانـه همـه خبرنـگاران عزیـز و تعامـل سـازنده اصحاب رسـانه با سـازمان‬ ‫شهـای قطـب‬ ‫منطقـه ویـژه اقتصـادی انـرژی پـارس و بازتـاب اخبـار و گزار ‬ ‫انـرژی و اقتصـادی کشـور را ابـراز می دارم‪ .‬سـرفراز و پاینده باشـید‪/ .‬سـخاوت‬ ‫اسـدی؛ مدیر عامـل سـازمان منطقـه ویـژه اقتصـادی انـرژی پـارس‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن‪:‬‬ ‫خدمت به خلق خدا‪ ،‬توفیق الهی ست‬ ‫منا محمدی‬ ‫مدیرعام ــل ش ــرکت ش ــهرک های صنعت ــی‬ ‫اس ــتان گی ــان‪ ،‬مدی ــرکل بنی ــاد حف ــظ اثار‬ ‫شه ــای دف ــاع مق ــدس دی ــدار‬ ‫و نش ــر ارز ‬ ‫و گفت وگ ــو کردن ــد‪ .‬مدی ــرکل بنی ــاد حف ــظ‬ ‫شه ــای دف ــاع مق ــدس‬ ‫اث ــار و نش ــر ارز ‬ ‫گی ــان گف ــت‪ :‬کم ــک ب ــه توس ــعه فرهن ــگ‬ ‫بس ــازی و مستندس ــازی تاری ــخ و‬ ‫مکتو ‬ ‫دس ــتاوردهای جهان ــی‪ ،‬مل ــی و منطقـ ـه ای‬ ‫تس ــال دف ــاع مق ــدس در کش ــور و در‬ ‫هش ‬ ‫امت ــداد ان تقویت مقاوم ــت‪ ،‬به عنوان یک‬ ‫نهض ــت مردم ــی و جه ــاد والیی محس ــوب‬ ‫یش ــود و تالش دراین راستا جهت معرفی‬ ‫م ‬ ‫چنین اثار ارزش ــمند و یاد و خاطره ش ــهدا و‬ ‫رزمندگان اس ــام ب ــرای ما عب ــادت و افتخار‬ ‫بزرگی ست‪ .‬س ــرهنگ حبیبی گفت‪ :‬شرکت‬ ‫ش ــهرک های صنعتی گیالن نقش بس ــزایی‬ ‫در ارزاوری و اس ــتمرار چرخ ــه اقتصادی این‬ ‫مرزوب ــوم ایف ــا می نمای ــد‪ .‬دش ــمنان کش ــور‬ ‫عزیزمان‪ ،‬همیش ــه به دنبال واردکردن ضربه‬ ‫و توق ــف چرخ اقتصادی کش ــور هس ــتند؛ و‬ ‫صنعتگران ما همیشه با درایت و هوشیاری‬ ‫ای ــن فتن هه ــا را در نطف ــه خف ــه کردن ــد و‬ ‫س ــودجویان ن ــا کام ماندن ــد‪ .‬وی اظه ــار‬ ‫داش ــت‪ :‬دش ــمنان نظام مقدس جمهوری‬ ‫اس ــامی ای ــران ک ــه در راس ان امری ــکای‬ ‫جنایت ــکار و رژیم غاصب صهیونیس ــتی قرار‬ ‫دارد‪ ،‬همیش ــه با اهداف پلیدشان به دنبال‬ ‫ضربـ ـه زدن ب ــه نظ ــام هس ــتند ام ــا هرب ــار‬ ‫تیرش ــان به س ــنگ خورده و با سد محکمی‬ ‫بن ــام اراده پوالدین ایرانی برخ ــورد کرده اند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ب ــرای پایداری این نظام مقدس‪،‬‬ ‫خون ها داده ش ــده و جوانان ما نمی گذارند‬ ‫نق ــدر پایم ــال ش ــود‪.‬‬ ‫خ ــون ش ــهدای گرا ‬ ‫مهدی محبوب ــی حسـ ـن کیاده؛ مدیرعامل‬ ‫ش ــرکت ش ــهرک های صنعت ــی اس ــتان نی ــز‬ ‫اظهار داش ــت‪ :‬کارکن ــان جهادی و تالش ــگر‬ ‫ش ــرکت ش ــهرک های صنعت ــی گی ــان خود‬ ‫را عض ــو خان ــواده ب ــزرگ بنی ــاد حف ــظ اثار و‬ ‫شه ــای دف ــاع مق ــدس می داند و‬ ‫نش ــر ارز ‬ ‫شه ــا در انتق ــال و ثبت‬ ‫ضمن عم ــل به ارز ‬ ‫افتخ ــارات طالئ ــی دفاع مق ــدس به جامعه‬ ‫در مت ــن ای ــن بنی ــاد کن ــار ب ــرادران خ ــود‬ ‫یس ــت که‬ ‫هس ــتیم و ب ــرای م ــا افتخ ــار بزرگ ‬ ‫بتوانی ــم دراین تش ــکیالت مهم و ارزش ــمند‬ ‫نقش ــی داش ــته باش ــیم‪ .‬وی اف ــزود‪ :‬امی ــد‬ ‫اس ــت با رویک ــرد علم ــی و معرفت ــی بتوانیم‬ ‫حف ــظ و نش ــر ای ــن بالندگ ــی ب ــزرگ دینی و‬ ‫ملی را ب ــا همه فرهن ــگ و ارزش های نهفته‬ ‫در ان نهادین ــه کنی ــم و از این رویک ــرد ب ــرای‬ ‫قدردان ــی از ایثارگران‪ ،‬رزمندگان و ش ــهدای‬ ‫انق ــاب‪ ،‬دف ــاع مق ــدس و مدافعی ــن ح ــرم‬ ‫همت گماش ــته و هوی ــت این اس ــطوره ها را‬ ‫ک ــه در افرین ــش و خل ــق این پدی ــده عظیم‬ ‫نق ــش مه ــم و اساس ــی داش ــته اند‪ ،‬پ ــاس‬ ‫بداری ــم‪ .‬مدیرعام ــل ش ــرکت ش ــهرک های‬ ‫صنعت ــی اس ــتان گف ــت‪ :‬خدم ــت ب ــه خلق‬ ‫یس ــت زی ــرا خدم ــت ب ــه‬ ‫خ ــدا توفی ــق اله ‬ ‫خل ــق‪ ،‬خدم ــت به خداس ــت‪.‬‬ ‫بخشدار کهریزک درپی قربانی شدن پنج نفر از اتباع هشدار داد؛‬ ‫برخورد قانونی؛ درانتظار مالکان زمین های اجاره داده شده‬ ‫به ضایعات فروش ها در کهریزک‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫بخشـدار کهریـزک ری بااشـاره به‬ ‫یبـودن فعالیـت ضایعـات و‬ ‫غیرقانون ‬ ‫پالسـتیک فروش ها دراین بخـش گفـت‪:‬‬ ‫نهـای کشـاورزی خـود‬ ‫مالکانـی کـه زمی ‬ ‫را بـرای ضایعـات بـه اتبـاع اجـاره داده انـد‬ ‫پیـش از ورود قضائـی بـرای برخـورد‪ ،‬نسـبت‬ ‫بـه سـاماندهی اراضـی خـود اقـدام کننـد‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به حادثـه مـرگ پنـج اتبـاع‬ ‫افغانسـتانی براثـر خفگی ناشـی از استنشـاق‬ ‫گاز سـمی حوضچـه فاضلاب افـزود‪ :‬حسـب‬ ‫سیاسـت های کالن کهریـزک و ری‪ ،‬ب هجـد‬ ‫نسـبت بـه مقابلـه بـا عارضـه زیسـت محیطی‬ ‫و اجتماعـی ضایعـات پالسـتیک فروش ها‬ ‫ورود خواهیـم کـرد‪ .‬وی تا کید کرد‪ :‬پنج اتباع‬ ‫تشـده کـه درهمین زمینـه‬ ‫افغانسـتانی فو ‬ ‫در روسـتای قمصـر بخـش کهریـزک در‬ ‫ضایعات پالستیکی فعالیت می کردند‪ ،‬اتباع‬ ‫غیرمجـاز بودنـد‪ .‬بخشـدار کهریـزک گفـت‪:‬‬ ‫فراینـد برخـورد بـا ایـن ضایعـه اجتماعـی‬ ‫و محیط زیسـتی باتوج هبـه تصمیمـات‬ ‫اتخاذشـده دربـاره سـاماندهی ایـن صنـوف‬ ‫در سـایت ارادکـوه‪ ،‬باشـدت و جدیـت‬ ‫یخـورد‪ .‬بابایـی اعلام کـرد‪:‬‬ ‫بیشـتر کلیـد م ‬ ‫سـودجویان‪ ،‬فعـاالن در این اصنـاف مزاحـم‪،‬‬ ‫نهـای اجاره داد هشـده‬ ‫اتبـاع و مالـکان زمی ‬ ‫بـرای ضایعـات پالسـتیکی ها‪ ،‬بداننـد‬ ‫ب هصـورت غیرمجـاز اقـدام بـه تغییـر کاربـری‬ ‫نهـا کرده انـد‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫ایـن زمی ‬ ‫یشـود کـه‬ ‫بـه این گرو ههـا‪ ،‬هشـدار داده م ‬ ‫هرچ هسـریع تر بسـاط ایـن عارضـه اجتماعی‬ ‫را جمـع کننـد پیش ازانکـه ازطریـق محا کـم‬ ‫قضائـی و برخوردهـای قهریـه ورود کنیـم‪.‬‬ ‫بخشـدار کهریزک تصریح کرد‪ :‬این افراد برای‬ ‫نهـای مشـابه و فـوت پنـج‬ ‫جلوگیـری از بحرا ‬ ‫تبعـه غیرمجـاز افغانسـتانی‪ ،‬عرصـه و فضـا را‬ ‫بـرای بازگردانـدن اراضـی کشـاورزی اقدامـات‬ ‫الزم را ب هسـرعت دردسـت اجرا قـرار دهنـد‪.‬‬ ‫وی تا کیـد کـرد‪ :‬درصـورت بی توجهـی به این‬ ‫هشـدار و باتوج هبـه دغدغه منـدی فرمانـدار‬ ‫ویـژه شهرسـتان ری و ورود حـوزه مدیریـت‬ ‫شهرسـتان‪ ،‬برخوردهـای قاطعانـه بـا ایـن‬ ‫مالـکان کـه تخلـف دارنـد در دسـتورکار قـرار‬ ‫می گیـرد‪ .‬بخشـدار کهریـزک از فـوت پنج نفـر‬ ‫از اتبـاع فعـال در محـل دپـوی ضایعـات‬ ‫پالسـتیک روسـتای قمصـر در حوضچـه‬ ‫فاضلاب براثـر خفگی خبـر داده بود‪ .‬به گفته‬ ‫بابایـی؛ باتوجه به اینکـه بـرای ایـن ضایعـات‬ ‫پالسـتیکی از مـواد خـاص شـوینده اسـتفاده‬ ‫می کننـد‪ ،‬چا ههـای دفـن ایـن زبال ههـا‪،‬‬ ‫پسـاب ها و فضـوالت نیـز کنـار ایـن دپـوی‬ ‫ضایعات پالسـتیکی قرار دارد‪ .‬پمپ دستگاه‬ ‫دراین کارگاه اتباع که فعالیت غیرمجاز دارند‪،‬‬ ‫دچار اختالل و یکی از انان برای رفع مشکل‬ ‫وارد حوضچـه فاضلاب بـرای راه انـدازی‬ ‫یشـود‪ .‬نفـر بعـدی بـرای نجـات‬ ‫دسـتگاه م ‬ ‫یشـود و تحت تاثیر گاز تولیدشده‬ ‫وی وارد م ‬ ‫فضـوالت و مـواد شـیمیایی قـرار می گیـرد و‬ ‫ً‬ ‫نهایتا پنج نفر ب هصـورت متوالی به این طریق‬ ‫جـان خـود را از دسـت می دهنـد‪.‬‬ ‫پیام استاندار مازندران‪ ،‬به مناسبت روز خبرنگار‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫سـید محمـود حسـینی پور در پیامـی به مناسـبت ‪17‬‬ ‫مـرداد (روز خبرنـگار ) از تالش هـای خبرنـگاران مازنـدران‬ ‫در اطالع رسـانی و ا گاهی بخشـی بـه جامعـه قدردانـی کـرد‪.‬‬ ‫نشـرح اسـت‪:‬‬ ‫متـن کامـل پیـام اسـتاندار مازنـدران بدی ‬ ‫بسـم اهلل الرحمن الرحیم امروز؛ خبرنگاری و اطالع رسـانی به‬ ‫جایگاهـی بی بدیـل در تنویـر افکار عمومی در جهان معاصر‬ ‫نجـا گسـترش یافته که‬ ‫دسـت یافتـه اسـت و نقـش ان تـا بدا ‬ ‫یهـای منطقـه ای و بین المللـی‬ ‫یهـا و هژمون ‬ ‫درصـورت بند ‬ ‫یتـوان دخالـت اثربخـش و تعیین کننـده ان را مشـاهده‬ ‫م ‬ ‫کـرد‪ .‬ایـن جایـگاه در حوز ههـای توسـعه ای نیـز چنـان عمـق‬ ‫یتـوان بـر نقـش رسـانه در تحـوالت و ترغیـب‬ ‫یافتـه کـه نم ‬ ‫افـکار عمومـی به مشـارکت در حوز ههـای مختلف و همراهی‬ ‫مدیـران در پیگیـری امـور مرتبـط بـا اعتلا و ابادانـی جامعـه‬ ‫چشـم پوشـید‪ .‬مازنـدران‪ ،‬یـک جامعـه رسـانه ای گسـترده‬ ‫و خبرنـگاران اسـتان‪ ،‬خبرنگارانـی بصیـر‪ ،‬ا گاه و پرتلاش در‬ ‫صحنه های مختلف خاصه در بحران های طبیعی و مقابله‬ ‫بـا بیمـاری کرونا در قریب ‪ ۲.۵‬سال گذشـته بوده انـد و همواره‬ ‫با نقدهای منصفانه و ارائه مشـورت های مشـفقانه‪ ،‬مدیران‬ ‫تگـزاری و ابادانـی مازنـدران یاری‬ ‫را در پیمـودن مسـیر خدم ‬ ‫می رسـانند‪ ۱۷ .‬مـرداد کـه به مناسـبت شـهادت محمـود‬ ‫صارمـی؛ خبرنـگار خبرگـزاری جمهـوری اسلامی به دسـت‬ ‫طالبان در مزارشـریف به روز خبرنگار نام گذاری شـده اسـت‪،‬‬ ‫شهـای ایـن‬ ‫مجـال مغتنـم و مناسـبی بـرای قدردانـی از تال ‬ ‫عزیـزان اسـت‪ ۱۷ .‬مـرداد امسـال کـه بـا عاشـورای حسـینی‬ ‫مقـارن شـده اسـت‪ ،‬یـاداور حرکـت تاریخـی‪ ،‬ا گاهی بخـش و‬ ‫مانـدگار بـزرگ پیـام اور قیـام کربلا‪ ،‬حضـرت زینـب ؟س؟ اسـت‬ ‫کـه در سـایه بصیـرت و درک رسـالت خویـش‪ ،‬پیـام عاشـورا را‬ ‫بـرای تمـام نسـل ها اطالع رسـانی نمود که واالترین سرمشـق‬ ‫و الگـو دراین راستاسـت‪ .‬این جانـب؛ هم زمـان بـا فرارسـیدن‬ ‫شهـای خبرنـگاران متعهـد‬ ‫‪ ۱۷‬مـرداد مقـارن بـا عاشـورا از تال ‬ ‫و سـاعی مازنـدران‪ ،‬صمیمانـه قدردانـی می کنـم و از خداونـد‬ ‫بزرگ‪ ،‬برای همه خبرنگاران و اصحاب رسانه استان‪ ،‬توفیق‬ ‫و سـربلندی مسـالت دارم‪.‬‬ ‫رئیس جهاد دانشگاهی استان خبر داد؛‬ ‫ اندازی شهرک مهارتی دانشجو در قزوین‬ ‫راه‬ ‫ِ‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫رئیس جهاد دانشـگاهی اسـتان از راه اندازی شـهرک مهارتی‬ ‫دانشـجو در قزویـن خبـر داد و گفـت‪ :‬قزویـن از دیربـاز یکـی‬ ‫از اسـتان های مطـرح دانشـگاهی کشـور مطـرح بـوده و‬ ‫باتوج هبـه نیـاز مهارت امـوزی دانشـجویان بنـا داریـم شـهرک‬ ‫مهارتی دانشـجو را ایجاد کنیم‪ .‬فرشـاد پیله چی بابیان اینکه‬ ‫خیلـی از دانشـجویان پـس از فار غ التحصیلـی به دلیـل‬ ‫فقـدان مهـارت در یافتـن شـغل بـه مشـکل برمی خورنـد‪،‬‬ ‫نشـهرک مهارتـی بااسـتفاده از ظرفیـت و امکانـات‬ ‫افـزود‪ :‬ای ‬ ‫دانشـگاه ها با هدف مهارت اموزی به دانشـجویان متناسـب‬ ‫بـا نیازهـای بـازار کار ایجـاد خواهـد شـد‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ افراد‬ ‫‪ ۱۲‬سـال در مقاطـع تحصیلـی در اموزش وپـرورش و بیـن دو‬ ‫تـا ‪ ۱۰‬سـال امـوزش در مقاطـع عالـی دریافـت می کننـد ولـی‬ ‫مهـارت در رشـته اش را ان طورکـه بایـد به دسـت نمـی اورد کـه‬ ‫ا گر این اتفاق بیفتد چرخه پیشرفت کشور سرعت می گیرد‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه جهـاد دانشـگاهی درپی ان اسـت که فضـای‬ ‫نـواوری و فنـاوری کشـور را تکمیـل کـرده و ارتقـا دهـد‪ ،‬ادامـه‬ ‫داد‪ :‬جهـاد دانشـگاهی در حـوزه معاونـت کارافرینـی از دیربـاز‬ ‫فعالیت های مختلف داشـته و سـاالنه هزاران نفر ازاین حوزه‬ ‫امـوزش مهـارت کسـب می کننـد‪ .‬ایـن مسـئول گفـت‪ :‬هـدف‬ ‫و کار ویـژه مـا در معاونـت امـوزش ارتقـای سـطح اشـتغال در‬ ‫جامعـه اسـت‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه چنانچـه متقاضیـان کار‬ ‫یشـوند‪،‬‬ ‫دارای مهـارت باشـند بـا معضـل بیـکاری مواجـه نم ‬ ‫افـزود‪ :‬یکـی از نکاتـی کـه در جامعـه بایـد بـه ان توجـه‬ ‫شـود‪ ،‬فرهنـگ کار اسـت و در بحـث اشـتغال سـعی کردیـم‬ ‫ا کوسیسـتمی به وجـود اوریـم تـا بـر روی توانمندسـازی افـراد‬ ‫تمرکز شود‪ .‬پیله چی اظهار کرد‪ :‬برای تمام اقشار از نخبگان‬ ‫تـا زنـان سرپرسـت خانـوار بسـتر مهارت امـوزی مهیاسـت و‬ ‫درتالشـیم باتوج هبـه ظرفیتـی کـه توسـط جهـاد دانشـگاهی‬ ‫ایجادشـده‪ ،‬بتوانیـم گامـی مهـم دراین راسـتا برداریـم‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه در یک سال گذشـته بـا توانمندسـازی افـراد‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬نفـر را وارد بـازار کار کرده ایـم و ایـن اتفـاق بـدون دریافـت‬ ‫بودجـه خاصـی انجـام شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬باایـن روش کـه‬ ‫ارتبـاط بیـن صنعـت و دانشـگاه را بـا ورود خـود کامـل کنیـم و‬ ‫حلقـه وصـل ایـن دو باشـیم‪ .‬قزویـن دارای ‪ ۱۵۰‬هزار دانشـجو‬ ‫در دانشـگاه های مختلـف اسـت‪.‬‬ ‫و دلسـوز‬ ‫رخدادهـا‬ ‫ً‬ ‫خصوصـا‬ ‫مازنـدران در به تصویرکشـیدن‬ ‫و اتفاقـات در هـرروز از سـال‬ ‫در بازتـاب حماسـه حسـینی‬ ‫و همچنیـن حماسـه شـهدای حسـینی‬ ‫خـان طومـان‪ ،‬خالصانـه تشـکر می کنـم و‬ ‫هـم عاشـورای حسـینی و روز خبرنـگار را‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫بهسازی و ارتقای‬ ‫محور ارتباطی (کنجانچم) مهران به ایالم‬ ‫س ــید زاه ــد چش ــمه خاور اظه ــار داش ــت‪ :‬عملی ــات بهس ــازی مس ــیرهای‬ ‫گونا گ ــون ای ــام ب ــرای دسترس ــی راح ــت و ایم ــن ب ــه م ــرز بین الملل ــی مه ــران‬ ‫ت ــا پی ــش از اغ ــاز ایی ــن اربعی ــن حس ــینی ب ــا پیش ــرفت فیزیک ــی مناس ــب و‬ ‫با شـــتاب و جدیـــت تمـــام در بخش هـــای مختلـــف در دست اجراس ــت‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬پـــروژه بهســـازی و تعریـــض محـــدوده کنجان چـــم مه ــران‬ ‫نیـــز به طـــول هفت کیلومتـــر بـــا پیشـــرفت فیزیکـــی ‪ ۷۰‬درص ــدی‬ ‫لو نق ــل ج ــاده ای ای ــام گف ــت‪:‬‬ ‫در حال اجراس ــت‪ .‬مدی ـر کل راه ــداری و حم ‬ ‫لب ــری‪،‬‬ ‫درطـــول این مســـیر هفت کیلومتـــری عملیـــات اجرایـــی پـــروژه بغ ‬ ‫ترانش ـه برداری ‪ ،‬شانه س ــازی‪ ،‬تس ــطیح‪ ،‬ابپاش ــی و ترا ک ــم ب ــه حج ــم بی ــش از‬ ‫‪ ۱۸۰‬هزار متر مکع ــب به منظ ــور ایج ــاد بانده ــای کن ــدرو ش ــنی و اماد هس ــازی‬ ‫مس ــیر ب ــا ح ــذف گر هه ــای ترافیک ــی ص ــورت گرفت ــه اس ــت‪ .‬وی ادام ــه داد‪:‬‬ ‫در راســـتای تعریـــض مســـیر هفت کیلومتـــر از کنجانچـــم مهـــران عالو هب ــر‬ ‫تعری ــض این مس ــیر‪ ،‬بای ــد نس ــبت ب ــه تعری ــض پ ــل ب ــه صلوات ــی ب ــا دهان ــه‬ ‫‪ ۴۵‬مت ــر ک ــه یک ــی از نق ــاط مه ــم این مس ــیر ب ــوده نی ــز اق ــدام ش ــود‪ .‬چش ــمه‬ ‫خــاور بیــان داشــت‪ :‬عملیــات احــداث فونداســیون و کوله هــای پــل توســط‬ ‫یشـــود تـــا نیمـــه اول شـــهریور ماه‬ ‫پیمانـــکار اغـــاز شـــده و پیش بینـــی م ‬ ‫پروژه ه ــای مذک ــور به اتم ــام برســد ‪ .‬وی با اش ــاره به اینکه نق ــاط حادثه خی ــز‬ ‫و نقاط ــی نی ــز ک ــه ب ــه عالئ ــم و س ــرعت گیر دراین مس ــیر نی ــاز دارد مش ــخص‬ ‫شـــده‪ ،‬افـــزود‪ :‬اقدامـــات الزم در این زمینـــه صـــورت گرفتـــه و همچنی ــن‬ ‫‪ ۳۰‬کیلومت ــر عملی ــات پا ک س ــازی حاش ــیه نیوجرسـ ـی ها در مح ــور مه ــران‬ ‫بـــه ســـه راهی جنـــداهلل و پنج کیلومتـــر شانه ســـازی محـــدوده صالح اب ــاد‬ ‫ب هس ــمت مه ــران بخ ــش دیگ ــری از ماموریت ه ــای راه ــداری شهرس ــتان‬ ‫لو نق ــل ج ــاده ای ای ــام گف ــت‪:‬‬ ‫مه ــران می باش ــد‪ .‬مدی ــرکل راه ــداری و حم ‬ ‫به منظـــور افزایـــش ایمنـــی راه هـــا‪ ،‬هدایـــت وســـایل نقلیه و ا گاهـــی دادن‬ ‫ب ــه کارب ــران راه در مح ــدوده را هه ــای منته ــی ب ــه ش ــهر مه ــران خط کش ــی‬ ‫مســیر به صــورت س ـه خطه بــه مســافت ‪ ۳۰۰‬کیلومتــر اجــرا شــده اســت‪ .‬وی‬ ‫درادامــه از اغــاز عملیــات اجــرای روکــش اســفالت محــدوده تعریــض چــاالب‬ ‫خب ــر داد و اف ــزود‪ :‬عملی ــات روک ــش چهار کیلومت ــر ازاین مس ــیر ک ــه یک ــی از‬ ‫نقــاط پر حادثــه محــور مهــران‪ -‬دهلــران می باشــد بــا پیشــرفت ‪ ۵۰‬درصــدی‬ ‫در حال اجراســـت‪ .‬چشـــمه خـــاور تصریـــح کـــرد‪ :‬جـــدا از ماشـــین االت‬ ‫راه ســازی اســتان و همچنیــن شهرســتان مهــران ماشــین االت اســتان های‬ ‫زنج ــان‪ ،‬ق ــم‪ ،‬قزوی ــن و مازن ــدران جه ــت تکمی ــل زیرس ــاخت های ح ــوزه راه‬ ‫مس ــیر اربعی ــن در ای ــام فعالی ــت می کنن ــد‪.‬‬ ‫مکانیزه شدن تخلیه و شارژ بسترهای نم زدایی‬ ‫و کاتالیستی در پاالیشگاه گاز ایالم‬ ‫روح الــه نوریــان اظهــار داشــت‪ :‬در دور ههــای قبلــی‪ ،‬بســترها بـه روش ســنتی‬ ‫تخلی ــه و ش ــارژمی ش ــدند ک ــه ب ــا برنامه ریزی ه ــای صورت گرفت ــه و مذا ک ــره‬ ‫بـــا شـــرکت های دانش بنیـــان‪ ،‬درایـــن دوره تصمیـــم بـــه اســـتفاده از روش‬ ‫تخلیــه و شــارژ ب هصــورت مکانیــزه گردیــد‪ .‬وی بااشــاره به اینکه بــرای اجــرای‬ ‫این موضـــوع از خدمـــات تخصصـــی یکـــی از شـــرکت های دانش بنی ــان‬ ‫بوم ــی اس ــتفاده ش ــده اس ــت‪ ،‬اف ــزود‪ :‬اس ــتفاده ازای ـن روش عالوه ب ــر بهب ــود‬ ‫ش ــرایط زیســت محیطی به جه ــت جلوگی ــری از پرا کندگ ــی گردوغب ــار م ــواد‬ ‫شـــیمیایی در فضـــای ازاد حیـــن تخلیـــه مکانیـــزه‪ ،‬عدم نیـــاز بـــه حض ــور‬ ‫نفــرات در فضــای بســته در حیــن عملیــات شــارژ بســتر و تاثیــر مســتقیم بــر‬ ‫کاه ــش زم ــان تعمی ــرات اساس ــی درمقایس ـه با دوره ه ــای پیش ــین را در پ ــی‬ ‫دارد‪ .‬مدیرعامــل شــرکت پاالیــش گاز ایــام بــه ســایر مزایــای مکانیز هشــدن‬ ‫این موض ــوع اش ــاره و تصری ــح ک ــرد‪ :‬توزی ــع یکنواخ ــت مدی ــا در الی هه ــای‬ ‫مختل ــف بس ــترها به دلی ــل اس ــتفاده از روش مکانی ــزه و س ــرعت مناس ــب و‬ ‫بــدون وقفــه به جهــت عدم نیــاز بــه تعویــض نفــر داخــل بســتر و بــا ســرعت‬ ‫بارگیـــری «هشـــت تن در ســـاعت» در زمـــان شـــارژ‪ ،‬جلوگیـــری از تعطیل ــی‬ ‫دیگ ــر جبهه ه ــای کاری به دلی ــل کاه ــش ف ــراوان تولی ــد گردوغب ــار در حی ــن‬ ‫عملی ــات تخلی ــه و ش ــارژ بس ــترها و کاه ــش زم ــان تمی ــزکاری و اماد هش ــدن‬ ‫ان هـــا جهـــت اغـــاز عملیـــات بارگیـــری و ‪ ...‬اســـت‪ .‬وی ادامـــه داد‪ :‬در‬ ‫تعمی ــرات اساس ــی امس ــال‪ ،‬س ــه بس ــتر ن ـم زدای گاز و دو بس ــتر کاتالیس ــتی‬ ‫بازیاف ــت گوگ ــرد کام ــل و الی ــه باالی ــی ی ــک بس ــتر کاتالیس ــتی دیگ ــر به می ــزان‬ ‫مجم ــوع ‪۲ ۲۰‬ت ــن تخلی ــه و ش ــارژ ش ــدند‪ .‬نوری ــان از هم ــکاری واحده ــای‬ ‫مهندس ــی‪ ،‬حمل ونق ــل‪ ،‬بازرس ــی فن ــی‪ ،‬انب ــار‪ ،‬ایمن ــی‪ ،‬بهره ب ــرداری و س ــایر‬ ‫واحده ــا ب ــرای انج ــام موفقیت امی ــز این عملی ــات قدردان ــی ک ــرد‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن ایالم خبر داد؛‬ ‫‪ ۲۰‬درصد پیشرفت در پروژه نهضت مسکن ملی‬ ‫مدیـــرکل بنیـــاد مســـکن ایـــام گفـــت‪:‬‬ ‫پروژه هـــای طـــرح نهضـــت ملـــی مســـکن بـــا‬ ‫‪ ۲۰‬درص ــد پیش ــرفت فیزیک ــی درحال اح ــداث‬ ‫اســـت‪ .‬حبیـــب اهلل محبـــی اظهـــار داشـــت‪:‬‬ ‫درمجم ــوع ‪ ۳۴۱۳‬واح ــد مس ــکن مل ــی بنی ــاد‬ ‫مس ــکن انق ــاب اس ــامی در س ــطح اس ــتان‬ ‫احـــداث می شـــود کـــه ازاین تعـــداد ‪۱۳۸۱‬‬ ‫واحــد مربــوط بــه شــهر ایــام اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬احــداث ‪ ۱۵۴۵‬واحــد دیگــر‬ ‫نی ــز دردسـ ـت اقدام و مج ــوز ان اخ ــذ ش ــده اس ــت‪ .‬وی اف ــزود‪ :‬درراس ــتای‬ ‫اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن تا کنــون ‪ ۱۳۰۶‬واحــد خا ک بــرداری‪۷۱۰ ،‬‬ ‫واحــد فونداســیون و ‪ ۲۱۲‬واحــد در مرحلــه اجــرای اســکلت و ســقف اســت‪.‬‬ ‫محبـــی درپایـــان خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬درحال حاضـــر ‪ ۱۵۴۵‬پروانـــه اح ــداث‬ ‫مس ــکن مل ــی ص ــادر ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫مصرف برق در ایالم به ‪ ۳۹۴‬مگاوات رسید‬ ‫پیام مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی مازندران به مناسبت روز خبرنگار‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم‪ /‬السلام‬ ‫علیـک یـا اباعبداهلل الحسـین‪ /‬ایـام‬ ‫سـوگواری حضـرت سـید و سـاالر شـهیدان‬ ‫اباعبداهلل الحسـین ؟ع؟ پیـام اور اسـتقامت‬ ‫و شـجاعت و حقانیـت را تسـلیت عـرض‬ ‫می نمایـم‪ .‬امسـال محـرم حسـینی در‬ ‫اسـتان مازنـدران با تشـییع مدافعان حرمی‬ ‫کـه سـال ها پیکـر مطهرشـان در سـرزمین‬ ‫خـان طومـان بر جای مانـده بود دوچندان‬ ‫معطـر شـد‪ .‬دراین راسـتا تلاش چشـمگیر و‬ ‫موثـر اصحـاب رسـانه در تبییـن و گسـترش‬ ‫فرهنـگ نـاب حسـینی و حماسـه اصحـاب‬ ‫حسـین ؟ع؟ در خـان طومـان قابل تقدیـر‬ ‫و تکریـم بـود‪ .‬اینـک در عصـر روز عاشـورا‬ ‫کـه بـا روز خبرنـگار مصـادف شـده هـم از‬ ‫تلاش ارزشـمند خبرنگاران سـاعی‪ ،‬پرتالش‬ ‫ایالم‬ ‫نبـاور هسـتم کـه ایـن‬ ‫گرامـی مـی دارم‪ .‬برای ‬ ‫حماسـه ها بـا سـعی مشـکور خبرنـگاران‬ ‫پرتلاش اسـتان مازندران‪ ،‬ماناتر از همیشـه‬ ‫در صفحـه تاریـخ این اسـتان خواهـد بـود‪.‬‬ ‫از زحمـات ارزشـمند خبرنـگاران عزیـز‬ ‫تشـکر دارم و صحـت و سلامت بـرای همـه‬ ‫همـکاران عزیـز و پرتالشـم در رسـانه ها را‬ ‫ارزومنـدم‪ .‬امیـدوارم بـا تعامـل‪ ،‬همدلـی‬ ‫و همبسـتگی هرچه بیشـتر و حمایـت از‬ ‫همدیگـر جهـت نیـل بـه اهـداف عالیـه‬ ‫اسـتان و جلو هگـری کارهـای شایسـته و‬ ‫حتی نقدهای دلسـوزانه بایسـته‪ ،‬مازندران‬ ‫بـه جایـگاه حقیقـی و حقوقـی خـود برسـد و‬ ‫ً‬ ‫این امـر قطعـا بـا همـت و تلاش و پشـتکار‬ ‫خبرنگاران عزیز میسـر خواهد شد‪ .‬حسین‬ ‫جـوادی؛ مدیـرکل فرهنگ وارشـاد اسلامی‬ ‫مازنـدران‬ ‫ولـ ـی اهلل ناص ــری از افزای ــش مص ــرف ب ــرق در اس ــتان در م ــرز هش ــدار خب ــر‬ ‫داد و گف ــت‪ :‬از ابت ــدای تابس ــتان ب ــا انج ــام دقی ــق برنامه ه ــای مدیری ــت‬ ‫بـــار توانســـتیم مصـــرف در اســـتان را کنتـــرل کنیـــم و ره اورد ایـــن ت ــاش‬ ‫صدرنشــینی عملکــرد ایــن شــرکت در حــوزه مدیریــت مصــرف بــرق در کشــور‬ ‫بــوده اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬مصــرف بــه ‪ ۳۹۴‬مــگاوات رســیده و ایــن بیشــترین‬ ‫مص ــرف ب ــرق اس ــتان تا کن ــون اس ــت‪ .‬مدیرعام ــل ش ــرکت توزی ــع ب ــرق ای ــام‬ ‫از م ــردم اس ــتان خواس ــت ت ــا ب ــا انج ــام س ــه کار طالی ــی ک ــه ش ــامل تنظی ــم‬ ‫دم ــای کولره ــای گازی ب ــر روی ‪ ۲۵‬و بیش ــتر‪ ،‬اس ــتفاده از دور کن ــد کولراب ــی‬ ‫و عدم اس ــتفاده از روش ــنایی الکتریک ــی درط ــول روز درحدام ــکان خادم ــان‬ ‫خ ــود را دراین صنع ــت جه ــت برق رس ــانی پای ــدار ی ــاری کنن ــد‪.‬‬ ‫افرایش ‪ ۶۶‬درصدی اهدای خون در ایالم‬ ‫رپرس ــت انتق ــال خ ــون ای ــام گف ــت‪ :‬اه ــدای خ ــون در روزه ــای تاس ــوعا و‬ ‫عاش ــورای حس ــینی امس ــال ‪ ۶۶‬درص ــد در مقایسـ ـه با م ــدت مش ــابه س ــال‬ ‫گذشــته افزایــش یافــت‪ .‬دکتــر لیلــی عاصــم ابــادی اظهــار داشــت‪ :‬روزهــای‬ ‫تاســوعا و عاشــورای حســینی امســال ‪ ۳۱۱‬نفــر در ایــام بــرای اهــدای خــون‬ ‫اقــدام کردنــد کــه بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ‪ ۶۶‬درصــد رشــد دارد‪ .‬وی‬ ‫اف ــزود‪ :‬امس ــال در روز تاس ــوع ا ‪ ۲۰۹‬واح ــد و در روز عاش ــورای حس ــینی ‪۱۰۲‬‬ ‫واحــد خونگیــری در پایــگاه انتقــال خــون ایــام انجــام گرفــت و ایــن میــزان‬ ‫اه ــدای خ ــون در ای ــن دوروز در س ــال گذش ــته ‪ ۱۸۷‬نف ــر ب ــوده ک ــه امس ــال‬ ‫ب ــه ‪ ۳۱۱‬نف ــر رس ــیده اس ــت‪ .‬عاص ــم اب ــادی ی ــاداور ش ــد‪ :‬می ــزان خونگی ــری‬ ‫امســال در روز تاســوعای حســینی در ایــام نســبت بــه مــدت مشــابه ســال‬ ‫قب ــل ‪ ۷۴‬درص ــد رش ــد داش ــته اس ــت و می ــزان خونگی ــری در روز عاش ــورا نی ــز‬ ‫ب ــا رش ــد ‪ ۵۲‬درص ــدی نس ــبت ب ــه م ــدت مش ــابه س ــال قب ــل هم ــراه ب ــوده‬ ‫اس ــت‪ .‬وی ادام ــه داد‪ :‬پوی ــش «ایث ــار حس ــینی‪ ،‬اه ــدای خ ــون ا گاهان ــه»‬ ‫از اول م ــاه مح ــرم ت ــا پای ــان م ــاه صف ــر ب ــرای اه ــدای خ ــون اهدا کنن ــدگان‬ ‫ن م ــدت ن ــذر خ ــون دارن ــد در نظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫و اف ــرادی در ک ــه ای ـ ‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 19‬مرداد ‪ 12 1401‬محرم ‪ 10 1444‬ا گوست ‪ 2022‬سال نوزدهم شماره ‪2563‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫پخت و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه رازی‬ ‫دانشـگاه رازی درنظـردارد مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای‬ ‫پخـت و توزیـع غـذای دانشـجویی ایـن دانشـگاه بـه‬ ‫شـماره ‪ ۲۰۰۱۰۰۳۴۵۴۰۰۰۰۰۷‬را از طریـق سـامانه تـدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت برگزار کند‪ .‬لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد‬ ‫تهـا‪ ،‬از طریـق درگاه‬ ‫مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مناقص هگـران و بازگشـایی پاک ‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام‬ ‫خواهـد شـد و الزم اسـت مناقص هگـران درصـورت عـدم عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحل‬ ‫ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت‬ ‫در مناقصهمحققسازند‪.‬مناقصه گرانبایدصالحیتالزمدرخصوصفعالیت‬ ‫درخواسـتی را داشـته باشند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬ساعت ‪۸‬صبح مورخه ‪1401/05/18‬‬ ‫مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت‪ :‬تـا سـاعت ‪ ۱۵‬مورخـه‬ ‫‪1401/05/24‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬تا ساعت ‪ ۹‬مورخه ‪1401/06/05‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ ۱۴‬روز شنبه مورخ ‪1401/06/05‬‬ ‫مبلغ براورد مناقصه‪ :‬به مبلغ ‪ 72/144/000/000‬ریال‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند مناقصه‪ :‬به مبلغ ‪ 3/610/000/000‬ریال‬ ‫مدت قرارداد‪ ۱۲ :‬ماه از تاریخ ابالغ قرارداد است‪.‬‬ ‫ شـرکت کنندگان می بایسـت علاوه بـر بارگـذاری مـدارک در سـامانه سـتاد‪،‬‬‫اصـل ضمانتنامـه را تـا سـاعت ‪12‬ظهـر مـورخ ‪ 1401/06/05‬بـه ادرس ذیـل‬ ‫تحویل دهند‪ .‬درغیراینصورت پا کت پیشـنهاد قیمت بررسـی نخواهد شـد‪.‬‬ ‫ادرس‪ :‬کرمانشاه‪ ،‬باغ ابریشم‪ ،‬پردیس دانشگاه رازی‪ ،‬سازمان مرکزی‪ ،‬طبقه‬ ‫همکف‪ ،‬اداره امور قراردادها‪ -‬شماره تماس‪۰۸۳-۳۴۲۷۴۵۰۷ :‬‬ ‫م الف ‪1072‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1361001‬‬ ‫دانشگاه رازی‬ ‫ا گهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت مجتمـع گاز پـارس جنوبـی درنظـردارد اقلام موردنیـاز خـود را بـا شـرایط ذیـل‪ ،‬به صـورت برگـزاری مناقصـه عمومـی دو مرحلـه ای از طریق سـامانه تـدارکات‬ ‫الکترونیکـی دولـت (سـامانه سـتاد) تامین کند‪:‬‬ ‫شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران‪2001093498000454:‬‬ ‫شمارهمناقصهو تقاضا‪:‬تقاضای‪ R2-9940040-HB‬مناقصهشماره‪R2-01/024‬‬ ‫موضوعمناقصه‪/‬شرحمختصر اقالمدرخواستی‪:‬خریدپیچ هایسرسیلندر کمپرسور ‪NUOVOPIGNONE‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬به مبلغ‪ 596/092/650‬ریال‬ ‫نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به صورت یکی از تضامین قابل قبول وفق ائین نامه تضمین شماره‪/123402‬ت‪50659‬ه‍ مورخ‪ 1394/09/22‬هیات وزیران‬ ‫مبلغبراوردیمناقصه‪:‬بهمبلغ‪ 11/921/853/000‬ریال‬ ‫اخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد‪ 7:‬روز پس از درج نوبت دوم ا گهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری و ارسال مستندات ارزیابی کیفی (رزومه) در سامانه ستاد‪ :‬ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری پیشـنهادات فنی‪ /‬مالی در سـامانه سـتاد‪ :‬پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران‪ ،‬مسـتندات دریافت پیشـنهاد فنی و مالی به همراه برنامه زمانی‪ ،‬از طریق سـامانه سـتاد ارسـال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ادرسمناقصه گزار‪:‬استانبوشهر‪،‬شهرستانعسلویه‪،‬شرکتمجتمع گاز پارسجنوبی‪،‬پاالیشگاهدوم‪،‬ساختمانمدیریتپاالیشگاهدوم‪،‬خدمات کاال‬ ‫بدیهی ست کلیه فرایند برگزاری مناقصه الکترونیکی‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) به نشانی ‪ www.setadiran.ir‬انجام می پذیرد و به پیشنهادهای خارج از سامانه‬ ‫ستاد‪ ،‬هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد‪ .‬مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام کنند‪.‬‬ ‫مناقصه گرانمی توانندجهت کسباطالعاتبیشتر بهسایت‪ www.SPGC.ir‬مراجعهو یاباشمارهتلفن های‪( 07731313992-3894‬حبیبیوسف زاده)تماسحاصلفرمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/18 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1359744‬‬ ‫روابط عمومیشرکتمجتمع گاز پارسجنوبی‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری اسـتان گلسـتان درنظردارد پروژه حفاظت‪ ،‬گشـت‬ ‫و مراقبـت از عرصه هـای جنگلـی اسـتان را بـه شـرح جـدول ذیـل‪ ،‬ب هصـورت مناقصـه‬ ‫عمومـی یـک مرحلـه ای از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت بـه پیمانـکاران‬ ‫واجـد صالحیـت بـه انجـام برسـاند‪ .‬تمامـی مراحـل برگـزاری مناقصـه از طریـق سـامانه‬ ‫تدارکات دولت (سـتاد) به نشـانی ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران درصورت عدم عضویت‬ ‫قبلـی‪ ،‬مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت امضـای الکترونیـک را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫مدت اجرا (ماه)‬ ‫براورد کارشناسی (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫حفاظت از عرصه های ملی استان (طرح صیانت‬ ‫استانی) ‪ 40‬نفر‬ ‫‪7‬‬ ‫‪33.035.332.688‬‬ ‫‪1.652.000.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫حفاظت از عرصه های ملی استان (طرح صیانت‬ ‫ملی) ‪ 31‬نفر‬ ‫‪11‬‬ ‫‪37.089.143.212‬‬ ‫‪1.855.000.000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نظافت و نگهداری پارک جنگلی قرق ‪ 10‬نفر‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10.797.523.907‬‬ ‫‪540.000.000‬‬ ‫شـرایط مناقصه گران‪ :‬شـرکت های حفاظتی‪ ،‬مراقبتی انتظام دارای مجوز و شـرکت های کد ‪ 4‬خدمات عمومی (تعمیر و‬ ‫نگهداری‪ ،‬نگهبانی‪ ،‬تنظیفات و ‪ )...‬دارای تاییدیه صالحیت از وزارت کار و امور اجتماعی‪( .‬ارائه تاییدیه از اداره کار برای‬ ‫شـرکت های مراقبتی انتظام و حفاظتی الزامی ست)‪.‬‬ ‫نوع تضمین‪ :‬ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه به حساب سپرده‬ ‫تاریخ انتشار اسناد در سامانه ستاد‪ :‬از ساعت ‪ 17‬روز سه شنبه مورخ ‪1401/05/18‬‬ ‫دریافت اسناد از طریق سامانه ستاد‪ :‬تا ساعت ‪ 17‬روز دوشنبه مورخه ‪1401/05/24‬‬ ‫اخرین مهلت تکمیل و ارسـال پا کات‪ :‬از طریق سـامانه سـتاد به نشـانی ‪ www.setadiran.ir‬تا سـاعت ‪ 17‬روز پنجشـنبه‬ ‫مورخـه ‪ 1401/06/03‬و تحویـل اصـل ضمانتنامـه یـا فیـش واریـزی به صـورت فیزیکـی و ال ک ومهـر به دبیرخانـه اداره کل تا‬ ‫پایـان وقـت اداری همان روز (پنجشـنبه مورخ ‪ )1401/06/03‬اسـت‪.‬‬ ‫تلفن تماس‪017-32250137 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/18 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1360982‬‬ ‫اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سایه 2598

روزنامه سایه 2598

شماره : 2598
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه سایه 2597

روزنامه سایه 2597

شماره : 2597
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه سایه 2596

روزنامه سایه 2596

شماره : 2596
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه سایه 2595

روزنامه سایه 2595

شماره : 2595
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه سایه 2593

روزنامه سایه 2593

شماره : 2593
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!