روزنامه سایه شماره 2562 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2562

روزنامه سایه شماره 2562

روزنامه سایه شماره 2562

‫رئیس قوه قضائیه‪:‬‬ ‫رعایت تقوا در قوه قضائیه ضروری ست‬ ‫رئیـس قـوه قضائیـه گفـت‪« :‬رعایـت تقـوا در قـوه قضائیـه و از جانـب‬ ‫مسـئوالن و کارکنـان قضائـی‪ ،‬مقولـه ای ضـروری و حیاتی سـت»‪.‬‬ ‫به گزارش میزان؛ حجت االسالم والمسـلمین غالمحسـین محسـنی‬ ‫اژه ای طـی پیامـی‪ ،‬به جهـت روز حفاظـت اطالعـات قـوه قضائیـه‪،‬‬ ‫عنـوان کـرد‪« :‬نقـش قـوه قضا در تحقق عدالت و صیانت از سلامت‬ ‫کل نظام‪ ،‬بی بدیل اسـت؛ باعنایت به این مهم و توجه به اثرگذاری‬ ‫برجسـته قاضـی و مسـئول قضائـی عـادل‪ ،‬کارامـد و پرهیـزگار در‬ ‫عدالت گسـتری‪ ،‬جایـگاه حسـاس و خطیـر مرکـز حفاظـت اطالعات‬ ‫قـوه قضائیـه در حراسـت از سلامت قضـات و کارکنـان دسـتگاه‬ ‫قضائـی و پیشـگیری از الودگـی‪ ،‬نفـوذ و انحـراف مجموعـه‪ ،‬بیشـتر نمـود می یابـد»‪.‬‬ ‫ایام سوگواری امام حسین؟ع؟ تسلیت باد‬ ‫حمله اتمی به ناگاساکی‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1945‬؛ درخلال جنـگ جهانـی دوم‪ ،‬شـهر «نا گاسـا کی» بـا‬ ‫پرتـاب بمبـی اتمـی ب هنـام ‪ Fat Man‬توسـط ‪ B-29 Bockscar‬ایاالت متحـده ویـران‬ ‫یشـود‪ .‬گفتـه شـده اسـت دراثـر ایـن حملـه مرگبـار‪35 ،‬هزارنفـر؛ ازجملـه ‪ 23200‬تـا‬ ‫م ‬ ‫‪ 28200‬کارگر جنگی ژاپنی‪ 2000 ،‬کارگر کره ای اجباری و ‪ 150‬سرباز ژاپنی درجا مردند‪.‬‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪﺳﺮاﺳﺮى‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬مرداد ‪ 11 1401‬محرم ‪ 9 1444‬ا گوست ‪ 2022‬سال نوزدهم شماره ‪ 1500 2562‬تومان‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫خیمه دل بوی محرم گرفت‬ ‫مدیریتتصویر‬ ‫یا «تصویر مدیر»؟!‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫گرما و قطع اب وبرق‬ ‫در خوزستان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مهم ترین کالن پروژه ملی عملیاتی شد‬ ‫تحقق رونق کشاورزی‬ ‫با روش تام�ین مالی زنج�یره ای‬ ‫‪2‬‬ ‫یس ــت که‬ ‫«کشـــاورزی» یکـــی از مقوله هـــای اقتصـــادی مهـــم و اســـتراتژیک هر کشور ‬ ‫به گفتـــه بســـیاری از متخصصـــان این حـــوزه؛ جوامـــع موفـــق و پیشـــرفته دنیـــا همواره‬ ‫بـــه حمایـــت همه جانبـــه از کشـــاورزان می پردازنـــد؛ زیـــرا امنیـــت غذایـــی ب هش ــدت‬ ‫بـــه این بخـــش مرتبـــط اســـت و نیازهای اساســـی جامعـــه را تامیـــن می کنـــد‪ .‬در ایران‬ ‫متاســـفانه در ســـال های اخیـــر‪ ،‬شـــاهد ســـرعت تغییر کاربری های بســـیاری هس ــتیم‬ ‫کـــه وزیـــر کشـــاورزی ان را «اعجاب برانگیـــز» توصیـــف کـــرد و گفت‪« :‬کشـــاورزی ی ــا باید‬ ‫اقتصـــادی شـــود یـــا نابود می شـــود» متاســـفانه ا کنـــون بســـیاری از‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬حسین امیری‬ ‫محمدمهـدی اسـماعیلی؛ وزیـر ارشـاد‪ ،‬روایـت حماسـه و جهاد تبییـن را جزء‬ ‫اصلی قیام عاشورا دانست و در روز خبرنگار‪ ،‬یاد راویان و خبرنگاران عظمت‬ ‫اسلام و ایران را گرامی داشـت‪.‬‬ ‫در بازدید معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه از بندر امیراباد مطرح شد؛‬ ‫بندرامیراباد؛ یکی از برنامه های استراتژیک‬ ‫دولت‪،‬جهت راه اندازی کریدور شمال‪-‬جنوب‬ ‫‪8‬‬ ‫رئیس پارک فناوری و نواوری نفت و گاز تاکید کرد؛‬ ‫تولیددانش بنیان؛‬ ‫محور اقتصاد مقاومتی‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس سازمان صمت فارس تاکید کرد؛‬ ‫مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی خراسان رضوی مطرح کرد؛‬ ‫اهتمام ویژه دولت‪ ،‬جهت کمک به‬ ‫بنگاه های اقتصادی و رفع موانع تولید‬ ‫تبیین فلسفه عاشورا‬ ‫و نقش افرینی در فرامرزها‬ ‫‪6‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)‬ ‫شماره مناقصه‪2001003007000058 :‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع سنگ اهن سنگان) درنظردارد مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) با موضوع‬ ‫تامیـن تجهیـزات و نصـب سیسـتم های اعلان حریـق خـودکار اما کـن و سـاختمان های مجتمـع سـنگ اهن سـنگان را به شـرح زیـر‪ ،‬از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی‬ ‫دولـت برگـزار کنـد‪ .‬لـذا از عالقمنـدان واجـد شـرایط دعـوت بـه عمـل می ایـد جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه بـه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت بـه ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫(شـماره مناقصـه ‪ )2001003007000058‬مراجعه فرمایند‪.‬‬ ‫‪ -1‬نام و نشـانی مناقصه گزار‪ :‬سـازمان توسـعه و نوسـازی معادن و صنایع معدنی ایران (مجتمع سـنگ اهن سـنگان) به نشـانی‪ :‬مشـهد‪ ،‬خیابان کوهسـنگی‪ ،‬بین کوهسـنگی‬ ‫‪ 19‬و ‪ ،21‬پلا ک ‪ ،377‬کدپسـتی ‪ 9176715683‬تلفـن تمـاس‪ 051-38427008 :‬داخلـی ‪212‬‬ ‫‪ -2‬موضوع مناقصه‪ :‬تامین تجهیزات و نصب سیستم های اعالن حریق خودکار اما کن و ساختمان های مجتمع سنگ اهن سنگان‬ ‫‪ -3‬مدت اجرای کار‪( 6 :‬شش) ماه شمسی‬ ‫‪ -4‬مدت اعتبار پیشنهادها‪ 180 :‬روز از اخرین مهلت تحویل پیشنهادها‬ ‫‪ -5‬براورد اجرای کار‪ :‬مبلغ ‪ 35.000.000.000‬ریال (سی و پنج میلیارد ریال)‬ ‫‪ -6‬نـوع و مبلـغ تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار (مناقصـه)‪ :‬فیـش بانکـی واریـز نقـدی و یـا تودیـع یـک فقـره ضمانتنامـه بانکی معتبر بـه مبلـغ ‪ 1.750.000.000‬ریـال (یک‬ ‫میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال) که برای مدت ‪ 3‬ماه اعتبار داشـته و برای ‪ 3‬ماه دیگر قابل تمدید باشـد‪( .‬ضمانتنامه باید دارای شـماره سـپام بوده و نباید هیچگونه‬ ‫شـرطی از سـوی بانک در ضمانتنامه درج شـود)‪.‬‬ ‫‪ -7‬مهلت زمانی و محل دریافت اسـناد مناقصه‪ :‬اسـناد مناقصه از روز شـنبه مورخ ‪ 1401/05/15‬سـاعت ‪ 12‬لغایت روز شـنبه مورخ ‪ 1401/05/22‬سـاعت ‪ 12‬از طریق سـامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت (سـتادایران) در دسـترس خواهد بود‪.‬‬ ‫تهـای مناقصـه‪ :‬اسـناد و مـدارک مناقصـه بایـد پس از ثبت مهـر و امضای الکترونیکی حدا کثر تا سـاعت ‪12‬‬ ‫‪ -8‬مهلـت زمانـی و محـل ارائـه پیشـنهاد و زمـان بازگشـایی پا ک ‬ ‫روز س هشـنبه مـورخ ‪ 1401/06/01‬در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتادایران) بارگـذاری شـده و از طریـق ان سـامانه ارسـال شـوند‪ .‬فقـط اصـل تضمین شـرکت در فرایند‬ ‫ارجـاع کار (پا کـت "الـف") می بایسـت علاوه بـر بارگـذاری در سـامانه مذکـور‪ ،‬ظـرف مهلـت فوق الذکـر بـه صـورت فیزیکـی و مهـر و مـوم شـده بـه ادرس مناقص هگـزار (منـدرج در بنـد‬ ‫‪ 12‬فصل اول اسـناد مناقصه) تحویل شـود‪ .‬شـایان ذکر اسـت جلسـه بازگشـایی پا کات (ارزیابی کیفی) مناقصه سـاعت ‪8:30‬صبح روز چهارشـنبه مورخ ‪ 1401/06/02‬برگزار‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشاب نوبت اول‪1401/05/13 :‬‬ ‫م الف ‪4634‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1360313‬‬ ‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫مجتمع سنگ اهن سنگان‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره ‪1401/1-11‬‬ ‫حسن روح االمین‬ ‫و همه نقاشان عاشورایی‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شماره ثبت سامانه تدارکات دولت (ستاد) ‪۲۰۰۱۰۰۱۲۲۴۰۰۰۰14‬‬ ‫شرکت برق منطقه ای مازندران درنظردارد تصفیه شیمیایی روغن ترانسفورماتورهای فوق توزیع برابر شرایط ذیل و به شرح مشخصات و اطالعات‬ ‫مندرج در اسناد مناقصه را به مناقصه گر واجد شرایط وا گذار کند‪ .‬الزم به ذکر است کلیه فرایندهای برگزاری مناقصه‪ ،‬از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد‬ ‫و همچنین گشایش پا کات‪ ،‬مطابق فرایند تعریف شده در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫الزامات موردنیاز‪ -1 :‬دارا بودن مجوز انجام تصفیه شـیمیایی روغن ترانسـفورماتورها از شـرکت توانیر؛ ‪ -2‬گواهی تایید صالحیت ایمنی از اداره تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفـاه اجتماعی‬ ‫مبلـغ ضمانتنامـه (شـرکت در فراینـد ارجـاع کار )‪ :‬بـه مبلـغ ‪ 1/162/500/000‬ریال معادل یک میلیارد و یکصد و شـصت و دو میلیـون و پانصد هزار ریال‬ ‫تمام‬ ‫نوع ضمانتنامه (شرکت در فرایند ارجاع کار )‪ :‬تضمین های معتبر (شامل فیش واریزی (وجه نقد)‪ ،‬ضمانتنامه بانکی‪ ).... ،‬مطابق ائین نامه تضامین‬ ‫دولتی مصوبه هیات وزیران به شماره ‪/123402‬ت‪50659‬ه‍ مورخ ‪ 1394/09/22‬و اصالحیه های بعدی ان (مندرج در اسناد مناقصه)‬ ‫محل دریافت و ارسال اسناد‪ :‬سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫زمان دریافت اسناد‪ :‬از ساعت ‪ 09:00‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/05/18‬الی ساعت ‪ 19:00‬روز یکشنبه مورخ ‪1401/05/23‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهاد‪ :‬تا ساعت ‪ 15:35‬روز یکشنبه مورخ ‪1401/06/06‬‬ ‫زمان گشایش پاکات‪ :‬ساعت ‪08:30‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪1401/06/08‬‬ ‫ به پیشـنهادهای فاقد سـپرده‪ ،‬سـپرده های مخدوش‪ ،‬سـپرده های کمتر از میزان مقرر‪ ،‬چک شـخصی و نظایر ان که مغایر با ائین نامه مذکور باشـد‪،‬‬‫ترتیب اثر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ همچنین به پیشنهادهای فاقد امضاء‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در اسناد واصل شوند‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد‬‫شد‪ .‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مراتب در سایت معامالت توانیر به ادرس ‪ ،https://wamp.tavanir.org.ir/tender/main‬صرفا جهت اطالع رسانی درج شده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/18 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1359731‬‬ ‫روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان‬ ‫اطالعیه‬ ‫تلفن ‪ 197‬اماده دریافت هرگونه شکایات‪،‬‬ ‫پیشنهاد‪ ،‬انتقاد و تقدیر از عملکرد‬ ‫کارکنان انتظامی شهرستان می باشد‪.‬‬ ‫دایره نظارت هماهنگی بازرسی فرماندهی انتظامی‬ ‫شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫‪3‬‬ ‫ا گهی فراخوان ثبت نام داوطلبان عضویت‬ ‫در هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان ری‬ ‫در مرداد ماه ‪1401‬‬ ‫براسـاس مـاده ‪ 5‬ائین نامـه اجرایـی انتخابـات هیئت رئیسـه اتـاق‬ ‫اصنـاف (موضـوع مـاده ‪ 36‬قانـون نظـام صنفـی)‪ ،‬درنظـر اسـت‬ ‫انتخابـات هیئت رئیسـه اتـاق اصنـاف‪ ،‬مردادمـاه ‪ 1401‬در شهرسـتان‬ ‫ری برگـزار شـود‪ .‬لـذا از روسـای اتحادی ههـای صنفـی دعـوت بـه‬ ‫ً‬ ‫عمـل می ایـد تـا شـخصا از روز س هشـنبه مـورخ ‪ 1401/05/18‬لغایـت‬ ‫‪ 1401/05/24‬بـه سـامانه اصنـاف بـه نشـانی ‪www.iranianasnaf.ir‬‬ ‫مراجعه کرده و یا با دردسـت داشـتن شناسـنامه و کارت ملی و تصویر‬ ‫اعتبارنامـه بـه انضمـام عکـس ‪ 6×4‬بـه دفتر هیئت اجرایی به نشـانی‬ ‫میدان نماز‪ ،‬بلوار کمیل‪ ،‬جنب مسجد ارشاد‪ ،‬پال ک ‪ ،60‬اداره صمت‬ ‫شهرسـتان ری مراجعـه فرماینـد‪.‬‬ ‫م الف ‪290‬‬ ‫هیئت اجرایی برگزاری انتخابات هیئت رئیسه‬ ‫اتاق اصناف شهرستان ری‬ ‫ا گهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـرکت مجتمـع گاز پـارس جنوبـی درنظـردارد اقلام موردنیـاز خـود را بـا شـرایط ذیـل‪ ،‬به صـورت برگـزاری مناقصـه عمومـی دو مرحلـه ای از طریق سـامانه تـدارکات‬ ‫الکترونیکـی دولـت (سـامانه سـتاد) تامین کند‪:‬‬ ‫شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران‪2001093498000454:‬‬ ‫شمارهمناقصهو تقاضا‪:‬تقاضای‪ R2-9940040-HB‬مناقصهشماره‪R2-01/024‬‬ ‫موضوعمناقصه‪/‬شرحمختصر اقالمدرخواستی‪:‬خریدپیچ هایسرسیلندر کمپرسور ‪NUOVOPIGNONE‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬به مبلغ‪ 596/092/650‬ریال‬ ‫نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به صورت یکی از تضامین قابل قبول وفق ائین نامه تضمین شماره‪/123402‬ت‪50659‬ه‍ مورخ‪ 1394/09/22‬هیات وزیران‬ ‫مبلغبراوردیمناقصه‪:‬بهمبلغ‪ 11/921/853/000‬ریال‬ ‫اخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد‪ 7:‬روز پس از درج نوبت دوم ا گهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری و ارسال مستندات ارزیابی کیفی (رزومه) در سامانه ستاد‪ :‬ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری پیشـنهادات فنی‪ /‬مالی در سـامانه سـتاد‪ :‬پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران‪ ،‬مسـتندات دریافت پیشـنهاد فنی و مالی به همراه برنامه زمانی‪ ،‬از طریق سـامانه سـتاد ارسـال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ادرسمناقصه گزار‪:‬استانبوشهر‪،‬شهرستانعسلویه‪،‬شرکتمجتمع گاز پارسجنوبی‪،‬پاالیشگاهدوم‪،‬ساختمانمدیریتپاالیشگاهدوم‪،‬خدمات کاال‬ ‫بدیهی ست کلیه فرایند برگزاری مناقصه الکترونیکی‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) به نشانی ‪ www.setadiran.ir‬انجام می پذیرد و به پیشنهادهای خارج از سامانه‬ ‫ستاد‪ ،‬هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد‪ .‬مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام کنند‪.‬‬ ‫مناقصه گرانمی توانندجهت کسباطالعاتبیشتر بهسایت‪ www.SPGC.ir‬مراجعهو یاباشمارهتلفن های‪( 07731313992-3894‬حبیبیوسف زاده)تماسحاصلفرمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/18 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1359744‬‬ ‫روابط عمومیشرکتمجتمع گاز پارسجنوبی‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫‪2‬‬ ‫ شدن مدیریت منابع اب‬ ‫متحول ِ‬ ‫در دولت سیزدهم‬ ‫البرتو روجیری‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2562‬‬ ‫گرما و قطع اب وبرق در خوزستان‬ ‫مهم ترین کالن پروژه ملی عملیاتی شد‬ ‫یه ــای اخی ــر زمین ــه ایج ــاد ذخیر هس ــازی اب‬ ‫بارندگ ‬ ‫مع ــادل شـ ـش میلیاردمترمکعب را فراه ــم ک ــرد ک ــه‬ ‫ب هص ــورت س ــطحی و زیرزمین ــی در مخ ــازن ذخی ــره و‬ ‫ه ــر لیت ــر ان ب ــا وس ــواس خاص ــی ص ــرف اب ــادی کش ــور‬ ‫یس ــت‬ ‫خواه ــد ش ــد‪ .‬ب هگ ــزارش ایرن ــا؛ س ــیل واژه منفور ‬ ‫یش ــود‬ ‫ک ــه بی ــان ان ب ــا ی ــاداوری خاط ــرات منف ــی هم ــراه م ‬ ‫البت ــه ب ــا اس ــتقرار س ــامانه های هش ــداری دقی ــق و اج ــرا‬ ‫مطابــق دســتورالعمل ها توســط مســئوالن‪ ،‬دســتگاه های‬ ‫اجرای ــی و م ــردم می ت ــوان از خس ــارات مال ــی و جان ــی ان‬ ‫ً‬ ‫شه ــای‬ ‫ش ــدیدا کاس ــت ام ــا توج ــه ب ــه نق ــاط منف ــی بار ‬ ‫ش ــدید نبای ــد از انتش ــار نق ــاط مثب ــت ان جلوگی ــری کن ــد‪.‬‬ ‫شه ــای اخی ــر مهیا ک ــردن‬ ‫از مهم تری ــن نق ــاط مثب ــت بار ‬ ‫حج ــم قابل توجه ــی اب ب ــرای مناب ــع اب ــی تش ــنه کش ــور‬ ‫اســت‪ .‬طبــق امــار موسســه تحقیقــات اب‪ ،‬باتوج هبــه رونــد‬ ‫بارش ه ــای مردادم ــاه ط ــی ‪ ۵۳‬سال گذش ــته پیش بین ــی‬ ‫نب ــازه زمان ــی ‪ ۳.۸‬میلی مت ــر ب ــارش‬ ‫یش ــد‪ ،‬کش ــور درای ‬ ‫م ‬ ‫یک ــه ‪۱۱‬‬ ‫سراس ــری دریاف ــت کن ــد‪ .‬هفت ــه پی ــش درحال ‬ ‫روز از مردادمـــاه ســـال ‪ ۱۴۰۱‬گذش ــته ب ــود‪ ،‬ش ــاهد وق ــوع‬ ‫‪ ۱۴.۶‬میلی مت ــر بارندگ ــی در پهن ــه وس ــیع کش ــور بودی ــم؛‬ ‫به معنــای دیگــر در مردادمــاه امســال نزدیــک بــه چهاربرابــر‬ ‫متوس ــط بلندم ــدت ش ــاهد ب ــارش ب ــاران در ای ــران‬ ‫ً‬ ‫بوده ای ــم‪ .‬طبیعت ــا باتوج هب ــه دم ــای ب ــاالی و همچنی ــن‬ ‫تش ــده‬ ‫تبخی ــر و تع ــرق صورت گرفت ــه‪ ،‬هم ــه ب ــارش ثب ‬ ‫یش ــود ام ــا‬ ‫کش ــور ب ــه مناب ــع اب قابل دس ــترس تبدی ــل نم ‬ ‫طب ــق ب ــراورد انجام ش ــده باتوجه ب ــه اطالع ــات ارائه ش ــده‬ ‫شه ــا در‬ ‫توس ــط ش ــرکت مدیری ــت مناب ــع اب ای ــران‪ ،‬بار ‬ ‫روزهــای قبــل زمینــه ایجــاد ظرفیــت (ذخیــره) ابــی معــادل‬ ‫شـ ـش میلیارد و ‪ ۱۵‬میلیون مترمکع ــب را فراه ــم ک ــرده‬ ‫یبــر تمرکــز صنعــت‬ ‫اســت‪ .‬باتوج هبــه دســتور وزیــر نیــرو مبن ‬ ‫لش ــده از‬ ‫اب جه ــت ذخیر هس ــازی حدا کث ــر مناب ــع حاص ‬ ‫ب ــاران‪ ،‬این می ــزان اب فراهم ش ــده طب ــق اطالع ــات پای ــش‬ ‫شــده ورودی ســدهای کشــور از تاریــخ شــروع بارش هــا در‬ ‫فص ــل تابس ــتان‪ ،‬یک میلی ــارد و ‪ ۲۸۸‬میلیون مترمکع ــب‬ ‫اب ب ــه ذخی ــره س ــدهای کش ــور ب هص ــورت اب س ــطحی‬ ‫نع ــدد مرتب ــط ب ــا‬ ‫اف ــزوده ک ــه ‪ ۳۱۸‬میلیون مترمکع ــب از ای ‬ ‫شه ــای هفت ــه قب ــل اس ــت‪ .‬عالوه برای ــن؛ چهارمیلی ــارد‬ ‫بار ‬ ‫و ‪ ۷۲۷‬میلیون مترمکع ــب دیگ ــر نی ــز ب ــه دو ص ــورت اب‬ ‫زیرزمین ــی ب ــه س ــفرهای مناب ــع اب ــی اضاف ــه ش ــده ی ــا در‬ ‫به ــا‪ ،‬ابگیره ــا‬ ‫قال ــب حق اب ــه محیط زیس ــت حج ــم تاال ‬ ‫له ــای ذخی ــره طبیع ــی اب را س ــیراب ک ــرده‬ ‫و س ــایر مح ‬ ‫اس ــت‪ .‬یک ــی از مهم تری ــن مش ــکالت مدیری ــت مناب ــع اب ــی‬ ‫ته ــای گذش ــته مس ــئله نداش ــتن ضابط ــه‬ ‫کش ــور در دول ‬ ‫دقی ــق در رهاس ــازی مناب ــع اب ــی س ــدهای کش ــور ب ــود؛‬ ‫مســئله ای کــه بــا روی کارامــدن دولــت جدیــد و تغییــر ریــل‬ ‫سیاسـ ـت گذاری وزارت نی ــرو در ح ــوزه زیرس ــاخت های‬ ‫ب ــرق و اب ب ــا تغیی ــر روب ــرو ش ــده و حکمران ــی موث ــر اب‬ ‫نح ــوزه اس ــتقرار پی ــدا‬ ‫به عن ــوان مرج ــع مدیری ــت درای ‬ ‫ته ــای وزی ــر نی ــرو‬ ‫خواه ــد ک ــرد‪ .‬این موض ــوع در صحب ‬ ‫نی ــز جای ــگاه وی ــژ ه داش ــته و محرابی ــان در حاش ــیه بازدی ــد‬ ‫از موسس ــه تحقیق ــات اب ب ــه مس ــئله اص ــاح و تقوی ــت‬ ‫حکمران ــی مناب ــع اب در کش ــور اش ــاره ک ــرد و گف ــت‪« :‬در‬ ‫چارچ ــوب اص ــاح اس ــتقرار نظ ــام حکمران ــی اب ط ــی‬ ‫شش ماه گذشــته‪ ،‬مدیریــت ســدها متحــول شــده اســت»‪.‬‬ ‫یشــود‬ ‫باتوج هبــه ایــن ســخنان وزیــر نیــرو زمانــی دقیــق م ‬ ‫کــه بدانیــم خروجــی ســدهای کشــور در ســال ابــی جــاری‬ ‫ت ــا تاری ــخ ‪ ۱۰‬مردادم ــاه س ــال ‪ ۲۰ ،۱۴۰۱‬درص ــد کمت ــر از‬ ‫س ــال گذش ــته ب ــوده درحالی ک ــه ورودی اب ای ــن س ــدها‬ ‫پنج درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته اضافــه‬ ‫کس ــالی‬ ‫ش ــده اس ــت‪ .‬درحقیق ــت باتوج هب ــه ش ــرایط خش ‬ ‫به وجودامــده‪ ،‬وزارت نیــرو اســتقرار نظــام حکمرانــی منابــع‬ ‫اب صیان ــت از ای ــن مای ــع حی ــات را در اولوی ــت کارش ق ــرار‬ ‫داده و برخــاف دولــت قبــل جلوگیــری از رهاســازی بــدون‬ ‫ضابطــه اب بــه خــط قرمــز تبدیــل شــده اســت‪ .‬باتوج هبــه‬ ‫ای ــن ام ــار و ارق ــام انتظ ــار مــی رود مناب ــع به دســت امده از‬ ‫شهــای ســنگین مردادمــاه بــه بهتریــن شــیوه مدیریــت‬ ‫بار ‬ ‫و ه ــر لیت ــر از ای ــن مناب ــع اب ــی ص ــرف ابادان ــی کش ــور ش ــود‪.‬‬ ‫از خودمان شروع کنیم!‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫تلنگر‬ ‫تحقق رونق کشاورزی‬ ‫با روش «تامین مالی زنجیره ای»‬ ‫«کش ــاورزی» یک ــی از مقوله های اقتص ــادی مهم و اس ــتراتژیک‬ ‫یس ــت که به گفته بس ــیاری از متخصص ــان این حوزه؛‬ ‫هر کشور ‬ ‫جوام ــع موفق و پیش ــرفته دنی ــا همواره به حمای ــت همه جانبه‬ ‫از کش ــاورزان می پردازن ــد؛ زی ــرا امنی ــت غذای ــی ب هش ــدت ب ــه‬ ‫این بخ ــش مرتبط اس ــت و نیازه ــای اساس ــی جامع ــه را تامین‬ ‫می کند‪ .‬در ایران متاس ــفانه در س ــال های اخیر‪ ،‬ش ــاهد سرعت‬ ‫یه ــای بس ــیاری هس ــتیم که وزی ــر کش ــاورزی ان را‬ ‫تغیی ــر کاربر ‬ ‫«اعجاب برانگی ــز» توصی ــف ک ــرد و گف ــت‪« :‬کش ــاورزی ی ــا بای ــد‬ ‫ایبنا؛ متاس ــفانه‬ ‫اقتصادی ش ــود ی ــا نابود م ‬ ‫یش ــود» ب هگ ــزارش ِ‬ ‫ا کنون بس ــیاری از کش ــاورزان‪ ،‬با مش ــکل منابع مال ــی مواجه اند‬ ‫که ای ــن اتف ــاق‪ ،‬به مش ــکالت دیگر؛ اع ــم از نداش ــتن تجهیزات‬ ‫شه ــای نوی ــن کش ــاورزی‪ ،‬ناتوانی‬ ‫بـ ـه روز و عدم اس ــتفاده از رو ‬ ‫در برندس ــازی محص ــوالت‪ ،‬بس ــته بندی درس ــت و افزای ــش‬ ‫یش ــود‪ .‬ازس ــویی‪،‬‬ ‫ظرفی ــت نگه ــداری و ‪ ...‬محص ــوالت منجر م ‬ ‫شه ــای نوی ــن تامی ــن مال ــی ب ــرای کش ــاورزی از ابتدا‬ ‫نب ــود رو ‬ ‫ت ــا انته ــای زنجی ــره‪ ،‬باع ــث باالرفت ــن ضایع ــات کش ــاورزی در‬ ‫زنجی ــره تولی ــد؛ به وی ــژه در مرحله پس از برداش ــت‪ ،‬فرس ــودگی‬ ‫کارخان هه ــا و ماش ــین االت ف ــراوری ب ــدون اس ــتفاده از فن ــاوری‬ ‫یش ــود‪ .‬این رون ــد مانن ــد ی ــک زنجیره عم ــل می کند‬ ‫روز دنی ــا م ‬ ‫یک ــه ا گ ــر کش ــاورز نگ ــران هزین هه ــا و ف ــروش محص ــول‬ ‫به نحو ‬ ‫ً‬ ‫خ ــود و م ــازاد تولی ــدات و هزارویک مش ــکل باش ــد‪ ،‬طبیعت ــا در‬ ‫ً‬ ‫کیفی ــت و مرغوبی ــت محصول ــش اثرگ ــذار خواهد بود ک ــه نهایتا‬ ‫امنی ــت غذای ــی کش ــور و س ــرمایه ها را تهدی ــد خواه ــد ک ــرد‪ .‬در‬ ‫که ــای عامل‬ ‫ش ــیوه کنونی تامی ــن مالی بخش کش ــاورزی‪ ،‬بان ‬ ‫به صورت جدا گانه نس ــبت ب ــه تامین مالی طرفین ق ــرارداد اعم‬ ‫از کش ــاورزان و ش ــرکت های تولیدی و فع ــاالن در زنجیره صنایع‬ ‫ً‬ ‫تبدیل ــی بخ ــش کش ــاورزی اق ــدام ک ــرده و ضم ــن حض ــور بعضا‬ ‫مخرب واس ــطه ها‪ ،‬تامین مالی موازی و مکرر برای اماد هس ــازی‬ ‫ه ــر محص ــول ص ــورت می گی ــرد و مناب ــع ب هص ــورت غیرش ــفاف‬ ‫ً‬ ‫و غالب ــا نا کارام ــد اختص ــاص می یاب ــد ک ــه اث ــار جبران ناپذی ــری‬ ‫ب ــر اقتص ــاد کالن دارد‪ .‬درنتیج ــه تغیی ــر ش ــیوه فعل ــی و حرک ــت‬ ‫ب هس ــوی تامین مال ــی زنجی ــره ای باتا کیدبر اجرای «کش ــاورزی‬ ‫ق ــراردادی»‪ ،‬ضرورت ــی اجتناب ناپذی ــر ب ــوده که بان ــک مرکزی با‬ ‫همکاری وزارت کش ــاورزی و ش ــبکه بانکی کش ــور ان را عملیاتی‬ ‫یت ــوان به چش ــم یک‬ ‫ک ــرد‪ .‬ط ــرح تامی ــن مال ــی زنجی ــره ای را م ‬ ‫نپ ــروژه مل ــی نگاه ک ــرد چرا که باع ــث رونق بخش کش ــاورزی‬ ‫کال ‬ ‫شه ــای اس ــتراتژیک اقتصاد خواهد ش ــد‬ ‫به عن ــوان یک ــی از بخ ‬ ‫و چه بس ــا پیش ــرانی ب ــرای تحق ــق کش ــاورزی م ــدرن باش ــد ت ــا‬ ‫کش ــاورزان بتوانن ــد ب ــا کمک تامی ــن س ــرمایه درگردش خ ــود‪ ،‬از‬ ‫شه ــای بـ ـه روز اس ــتفاده کنند‪.‬‬ ‫رو ‬ ‫رونمایی از تامین مالی زنجیره ای‬ ‫برهمین مبن ــا؛ به تازگ ــی نقشـ ـه راه تامی ــن مال ــی زنجی ــره ای در‬ ‫بخش کشاورزی باتا کیدبر کش ــاورزی قراردادی در بانک مرکزی‬ ‫رونمایی ش ــد که کمک به امنیت غذایی کشور‪ ،‬توسعه اشتغال‬ ‫نش ــده بااس ــتفاده از‬ ‫روس ــتایی به دلیل وجود طر ح های تضمی ‬ ‫شه ــای غیرتورم ــی و ش ــکل گیری یکپارچ ــه کش ــاورزی از‬ ‫رو ‬ ‫ته ــای کالن این طرح اس ــت‪ .‬ازهمه مهم تراینک ــه با اجرای‬ ‫مزی ‬ ‫نط ــرح ش ــاهد تامین اعتب ــار در مس ــیر درس ــت و اصول ــی‬ ‫ای ‬ ‫خواهیم بود نه پول پاش ــی به روش قدیمی و س ــنتی‪ .‬این اتفاق‬ ‫ت ــا حد بس ــیاری می تواند به توس ــعه بخش کش ــاورزی‪ ،‬توس ــعه‬ ‫اش ــتغال در مناطق روس ــتایی و ب ــه تامین نهاد هه ــای موردنیاز‬ ‫شه ــای صنای ــع غذای ــی و صنای ــع پوش ــا ک کم ــک کن ــد‪.‬‬ ‫بخ ‬ ‫دراین روش کش ــاورزان با ش ــرکت هایی تحت عنوان شرکت های‬ ‫مج ــری ط ــرح کش ــاورزی ق ــراردادی‪ ،‬ق ــرارداد می بندن ــد ک ــه‬ ‫دراین قرارداد ی ــک تعهدات متقابل ش ــکل می گیرد به نحوی که‬ ‫کش ــاورز می توان ــد ی ــک پیش دریافتی را اخ ــذ کند ک ــه پس ازان‬ ‫ه ــم ام ــوزش ی ــا ب ــذر اس ــتاندارد یـــا افت گش ــای اس ــتاندارد را از‬ ‫مج ــری ط ــرح دریاف ــت می کن ــد و در مقاب ــل هم مج ــری طرح‬ ‫ک ــه می توان ــد ی ــک کارخان ــه تولی ــد م ــواد غذای ــی ی ــا امث ــال ان‬ ‫باش ــد‪ ،‬در مقاب ــل این تضمی ــن را دریافت می کند ک ــه بتواند در‬ ‫یش ــود‪،‬‬ ‫یک ــه محصول ام ــاده عرضه م ‬ ‫ی ــک سررس ــیدی درزمان ‬ ‫محصول را با اس ــتاندارد مدنظر خویش از کش ــاورز دریافت کند‪.‬‬ ‫نش ــکل ورود می کند ک ــه قراردادهای بین‬ ‫نظ ــام اعتب ــاری به ای ‬ ‫کش ــاورز و ان ش ــرکت های مجری به عنوان وثیقه ب ــرای دریافت‬ ‫یش ــود‪ ،‬یعنی بانک های ما مجاز خواهند‬ ‫تس ــهیالت پذیرفته م ‬ ‫ب ــود بع ــد از اب ــاغ ای ــن ش ــیوه نامه‪ ،‬قرارداده ــای بی ــن کش ــاورز‬ ‫و ش ــرکت های مج ــری ط ــرح کش ــاورزی ق ــراردادی را به عن ــوان‬ ‫وثیقه دریافت کنند و پس از اعتبارس ــنجی و ارزیابی؛ تس ــهیالت‬ ‫یب ــر ای ــن ق ــرارداد دراختیار کش ــاورز به صورت مس ــتقیم‬ ‫را مبتن ‬ ‫ی ــا دراختی ــار ش ــرکت مجری ط ــرح ب هص ــورت غیرمس ــتقیم قرار‬ ‫دهن ــد ت ــا ص ــرف بازتوزی ــع بی ــن قراردادهای کش ــاورزی ش ــود‪.‬‬ ‫این روش می توان ــد کارایی تامین مالی در بخش کش ــاورزی را تا‬ ‫حد بس ــیاری افزایش و میزان نیاز به اعتبارات بخش کش ــاورزی‬ ‫را باتوج هب ــه افزای ــش راندم ــان‪ ،‬کاه ــش ده ــد‪ .‬ضمن اینکه هم‬ ‫مناف ــع کش ــاورز را تامی ــن می کن ــد و ه ــم مناف ــع کارخان هه ــا و‬ ‫صنای ــع غذایی‪.‬‬ ‫کشاورزی قراردادی چیست؟‬ ‫یس ــت که ازطریق انعقاد یک قرارداد‬ ‫کش ــاورزی قراردادی‪ ،‬روش ‬ ‫ً‬ ‫توافق ــی و کتب ــی‪ ،‬کش ــاورزان مس ــتقیما ی ــا ازطریق تش ــکل های‬ ‫کش ــاورزی‪ ،‬مق ــدار و کیفی ــت معینـــی از محص ــول را ب ــا قیمت ــی‬ ‫نش ــده دراختیار یک ش ــرکت مجری قرار می دهند‬ ‫ازپیش تعیی ‬ ‫که ــای فن ــی و خدمات‬ ‫و بـ ـه ازای ان‪ ،‬اعتب ــارات‪ ،‬نهاد هه ــا‪ ،‬کم ‬ ‫اموزش ــی دریافت می کنند؛ که ش ــرکت مجری می تواند ش ــرکتی‬ ‫تولی ــدی‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬دانش بنیان و مدیریت زنجیره تامین باش ــد‬ ‫ی ــا در قالب صنای ــع تبدیلی و تکمیلی بخش کش ــاورزی فعالیت‬ ‫کن ــد‪ .‬باتوج هب ــه اهمیت توس ــعه و تکمی ــل زنجیر هه ــای ارزش‬ ‫محص ــوالت کش ــاورزی و جه ــت بهب ــود روش های تامی ــن مالی‬ ‫س ــرمایه درگردش زنجیر هه ــای تامی ــن در این بخ ــش‪ ،‬طراحی و‬ ‫تنظیم ش ــیوه نامه اجرایی «تامین مالی کش ــاورزی ق ــراردادی»‬ ‫از اواس ــط سال ‪ ۱۴۰۰‬اغاز شد‪ .‬این ش ــیوه نامه درراستای اجرای‬ ‫م ــاده ‪« ۲۳‬دس ــتورالعمل ارائ ــه خدم ــات تامی ــن مال ــی زنجیره‬ ‫تامین توس ــط موسس ــات اعتباری»‪ ،‬با هم ــکاری بانک مرکزی‪،‬‬ ‫وزارت جهاد کش ــاورزی و دس ــتگاه های اجرائ ــی ذی ربط تنظیم‬ ‫و درنهای ــت در تاری ــخ ‪ ۱۴۰۱.۰۴.۰۸‬نهایی و ازس ــوی بانک مرکزی‬ ‫که ــای عامل ابالغ ش ــد‪ .‬درواقع‪ ،‬تامین مالی کش ــاورزی‬ ‫به بان ‬ ‫یس ــت ک ــه بانک ها و‬ ‫ق ــراردادی یک ــی از ش ــیوه های تامی ــن مال ‬ ‫موسس ــات اعتباری به عنوان تسهیلگر خدمات مالی در زنجیره‬ ‫تولی ــد کش ــاورزی‪ ،‬ایفای نقش می کنند که این خدمات ش ــامل‬ ‫تامی ــن مال ــی کش ــاورزان برای کش ــت و تهی ــه نهاد هه ــای تولید‬ ‫و تامی ــن مال ــی ش ــرکت های مج ــری ب ــا ه ــدف تکمی ــل زنجیره‬ ‫ارزش‪ ،‬تامی ــن نهاد هه ــا و م ــواد اولیه‪ ،‬خرید ماش ــین االت و ارائه‬ ‫که ــای فنی‪ ،‬توس ــعه ای‪ ،‬دانش بنیان و‬ ‫خدمات اموزش ــی‪ ،‬کم ‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫تحقیقاتی ب ــرای ایج ــاد ارزش افزوده در طرح م ‬ ‫مزایای این طرح چیست؟‬ ‫یش ــود‬ ‫نط ــرح مزای ــای نصی ــب کش ــاورزان م ‬ ‫ب ــا اج ــرای ای ‬ ‫که ــای فن ــی و خدم ــات اموزش ــی و ترویج ــی‬ ‫یک ــه کم ‬ ‫به نحو ‬ ‫ازس ــوی ش ــرکت مجری دریافت می کنن ــد‪ ،‬نهاد هه ــای موردنیاز‬ ‫بـ ـه ازای تنظی ــم ق ــرارداد تامی ــن ش ــده؛ از ب ــازاری مطمئ ــن و‬ ‫تش ــده خود مطمئ ــن و با اخرین‬ ‫باثب ــات برای محصوالت کش ‬ ‫فناوری های روز در فرایند کش ــت محصول اش ــنا خواهند ش ــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمن ــا درام ــد کش ــاورزان ق ــراردادی و کاه ــش نوس ــان درام ــد‬ ‫را ش ــاهد هس ــتند ک ــه البت ــه هزین هه ــای معامالت ــی کش ــاورزان‬ ‫من جمل ــه هزینه اطالع ــات یافت ــن از قیمت ها و هزین ــه نیروی‬ ‫کار موردنی ــاز ب ــرای ارس ــال کاال ب ــه ب ــازار درایـ ـن روش کاه ــش‬ ‫می یاب ــد‪ .‬همچنی ــن افزای ــش س ــرمایه گذاری بخ ــش خصوصی‬ ‫در بخ ــش کش ــاورزی و ایج ــاد فرصتی ب ــرای کش ــاورزان کوچک‬ ‫ب ــرای ارتق ــا ب ــه کش ــاورزی تج ــاری از وضعی ــت عبور کش ــاورزی‬ ‫معیش ــتی از دیگ ــر مزایای طرح برای کش ــاورزان اس ــت‪ .‬عالوه بر‬ ‫کش ــاورز؛ این طرح برای مج ــری طرح نیز مزایای ــی اعم از امکان‬ ‫اس ــتفاده از قرارداده ــای کش ــاورزی به عنوان وثیقه تس ــهیالت‪،‬‬ ‫ضمانت قرارداد ازس ــوی یک نهاد تضمی ــن‪ ،‬اطمینان از جریان‬ ‫ورودی پای ــدار م ــواد اولی ــه‪ ،‬کاه ــش هزین ــه تامین م ــواد اولیه و‬ ‫ام ــکان ورود ب ــه بازاره ــای صادراتی به دلیل تولی ــدات با کیفیت‬ ‫محصول دارد‪ .‬بخش س ــومی که از این طرح مزیت هایی کس ــب‬ ‫می کند‪ ،‬بانک اس ــت که براین مبنا ه ــم کارایی تخصیص منابع‬ ‫در بخ ــش کش ــاورزی افزای ــش یافت ــه و هم تامی ــن مال ــی را کارا و‬ ‫اثربخ ــش ب ــدون افزایش فش ــار به مناب ــع بانک ها خواه ــد کرد‪.‬‬ ‫بااین روش‪ ،‬ش ــاهد تغیی ــر رویکرد تامین مالی بخش کش ــاورزی‬ ‫از ش ــیوه س ــنتی ب هش ــیوه تامی ــن مال ــی زنجی ــره ای؛ ش ــفافیت‬ ‫حه ــا و ام ــکان ارزیاب ــی و س ــنجش اثربخش ــی‬ ‫تامی ــن مال ــی طر ‬ ‫پروژ هه ــای متنوع بخش کش ــاورزی و اعتبار س ــنجی مش ــتریان‬ ‫نیز خواهی ــم بود‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫به راســـتی خوزســـتان را بایـــد اســـتان مقاومـــت‪ ،‬فـــدا کاری و وطن پرس ــتی‬ ‫نامیــد کــه مردمــش از فــارس‪ ،‬لــر و عــرب‪ ،‬عشــق و شــیدایی را بــه کشورشــان‬ ‫در همـــه ادوار به اثبـــات رســـانده اند‪ .‬هیـــچ گاه دیـــده نشـــده شـــخصی ی ــا‬ ‫اش ــخاصی دراین اس ــتان‪ ،‬ذره ای از وف ــاداری ب ــه کش ــور و نظ ــام را ک ــم ک ــرده‬ ‫باشــند؛ و چنیــن بــوده کــه در جنــگ تحمیلــی صــدام عفلقــی کــه اطاعــات از‬ ‫اربابــان خارجــی غربــی و شــرقی را در حــد اعلــی به اثبــات رســانده بــود‪ ،‬چنیــن‬ ‫غیورمندانــه بــه پایــداری پرداختنــد‪ .‬پــس از پیــروزی انقــاب کــه نظــام ارتــش‬ ‫مطاب ــق تم ــام انقالب ه ــای مه ــم جهان ــی‪ ،‬در ام ــور دفاع ــی و انتظام ــی دچ ــار‬ ‫تش ــتت می ش ــوند‪ ،‬ب ــه نا گه ــان ب ــا ی ــورش از ه ــوا و دری ــا و زمی ــن و ب ــا رگب ــاری‬ ‫از موش ــک و ت ــوپ دورب ــرد‪ ،‬رژی ــم ع ــراق‪ ،‬کش ــور و انق ــاب م ــا را نش ــانه گرف ــت‬ ‫ک ــه خوش ــبختانه پ ــس از هشت س ــال جن ــگ م ــداوم ک ــه در ان دش ــمنان‬ ‫ای ــران‪ ،‬عراقی ــان را ت ــا ب ــن دن ــدان عراقی ــان مس ــلح ک ــرده بودن ــد‪ ،‬عاقب ــت‬ ‫سرشکســته و ســرافکنده‪ ،‬در برابــر دالوران ایرانــی‪ ،‬راهــی به جــز فــرار ندیدنــد‪.‬‬ ‫ای ــن حاص ــل بی خ ــردی ص ــدام ب ــود ک ــه ع ــراق را درمان ــده و تنه ــا ب ــا کوه ــی از‬ ‫مش ــکالت گذاش ــت و خ ــود به دس ــت عدال ــت مع ــدوم ش ــد‪ .‬ای ــن جن ــگ در‬ ‫درون خ ــود‪ ،‬ی ــک نتیج ــه ایدئ ــال و ی ــک حقیق ــت افتخارامی ــز را ب ــرای م ــردم‬ ‫اس ــتان خوزس ــتان‪ ،‬به وی ــژه ایرانی ــان عرب زب ــان این اس ــتان برج ــای گذاش ــت‬ ‫و مه ــر باطل ــی را ب ــر ک مخ ــردان خارج ــی متج ــاوز ک ــه در خی ــال خ ــام خ ــود‪،‬‬ ‫ایرانیــان عرب زبــان را از شــمار عرب هــای همســایه می پنداشــتند‪ ،‬زد تــا بــرای‬ ‫همیش ــه به این ب ــاور باش ــند ک ــه م ــردم عزی ــز کش ــورمان‪ ،‬وقت ــی پ ــای مصال ــح‬ ‫کشــور بــه میــان باشــد‪ ،‬کوچک تریــن درنگــی به خــود راه نمی دهنــد و چنیــن‬ ‫ب ــود ک ــه درط ــول هشت س ــال جن ــگ‪ ،‬م ــردم همیشــه در صحنه خوزس ــتان‪،‬‬ ‫همــواره در خــط اول جبهــه و جنــگ بودنــد و بــا مقاومــت جانانــه و بــا دادن‬ ‫هــزاران قربانــی‪ ،‬در پــی موش ـک پرانی عــراق بــه شــهرهای مــرزی خوزســتان‪،‬‬ ‫از نــام پرافتخــار وطــن و نظــام پشــتیبانی کردنــد؛ امــا ایــا حــق اســت کــه ایــن‬ ‫مــردم عزیــز را تنهــا بگذاریــم؟ به یقیــن نــه دولــت و نظــام و رهبــری و نــه مــردم‬ ‫عزیــز ســایر اســتان ها‪ ،‬راضــی نیســتند کــه مــردم خوزســتان همیشـه قهرمان‪،‬‬ ‫شس ــاعت‬ ‫این روزه ــا و ب ــا گرم ــای ب ــاالی ‪ 50‬درج ــه و رطوب ــت ‪ 90‬درص ــدی‪ ،‬ش ‬ ‫در روز قطـــع بـــرق داشـــته باشـــند؛ ان هـــم درشـــرایطی که چـــون ب ــرق‬ ‫قطـــع می شـــود‪ ،‬متاســـفانه اب هـــم از جریـــان می افتـــد‪ .‬بااین اوص ــاف‬ ‫چـــه کســـی می توانـــد به غیـــراز خوزســـتانی ها راجـــع بـــه نداشـــتن ب ــرق و‬ ‫اب هم زم ــان اظهارنظ ــر کن ــد؟! ای ــن گرم ــای زی ــاد‪ ،‬متاس ــفانه ده ه ــا کارگ ــر‬ ‫زحمتکـــش پاالیشـــگاه نفـــت ابـــادان را گرمـــازده کـــرده کـــه تصویـــر حم ــل‬ ‫ایـــن گرمازده هـــا‪ ،‬توســـط کارگـــران پاالیشـــگاه‪ ،‬به طـــرف بیمارســـتان ها دل‬ ‫را بـــه درد مـــی اورد‪ .‬مـــردم حـــق دارنـــد از مســـئولین پاالیشـــگاه ابـــادان ک ــه‬ ‫ً‬ ‫احیان ــا در اتاق ه ــای خن ــک‪ ،‬خب ــر از گرم ــای بی ــرون ندارن ــد انتظ ــار داش ــته‬ ‫و بپرس ــند ک ــه به چه عل ــت تدبی ــر نک ــرده و حداق ــل از س ــاعت ‪ 12‬ظه ــر ب ــه‬ ‫بع ــد را به عل ــت ای ــن گرم ــا و قط ــع اب وب ــرق‪ ،‬پاالیش ــگاه را تعطی ــل نکردن ــد؟‬ ‫یـــا حداقـــل بـــه کارگـــران به صـــورت شـــیفت چند ســـاعت بـــه چن دس ــاعت‬ ‫ً‬ ‫اس ــتراحت می دادن ــد‪ .‬در این م ــورد‪ ،‬اص ــا ج ــای تام ــل و درن ــگ باق ــی نب ــوده‬ ‫اس ــت و ای کاش مس ــئوالن ب ــا اقدام ــی به موق ــع ب ــا تمهیدات ــی مناس ــب‪ ،‬از‬ ‫ایـــن گرمازدگـــی جلوگیـــری می کردنـــد‪ .‬بـــاز بایـــد طـــوری بـــرای این اس ــتان‬ ‫گرماخی ــز ک ــه ح ــدود ‪ 10‬نی ــروگاه و تران ــس ب ــرق و تقوی ــت ب ــرق دارد‪ ،‬تدبی ــری‬ ‫می اندیشــیدند کــه قطعــی اب وبــرق‪ ،‬شــامل مــردم خوزســتان کــه به واســطه‬ ‫وضعی ــت ب ــد اب و هوای ــی و ریزگرده ــا‪ ،‬سال هاس ــت ازار دیده ان ــد‪ ،‬نش ــود‪.‬‬ ‫بدین نحو ک ــه ا گ ــر اب وب ــرق چن ــد اس ــتان خ ــوش اب وه ــوا و خن ــک کش ــور را‬ ‫نح ــد ب ــه‬ ‫روزی یک ــی‪ ،‬دو س ــاعت به ص ــورت نوبت ــی قط ــع می کردن ــد تا بدی ‬ ‫م ــردم خوزس ــتان فش ــار نمی ام ــد ت ــا بگویی ــم؛ گل ب ــود ب ــه س ــبزه نی ــز اراس ــته‬ ‫شــد! به راســتی؛ هــوای گــرم ‪ 50‬درجــه‪ ،‬رطوبــت ‪ 90‬درصــدی‪ ،‬قطعــی اب وبــرق‬ ‫و وج ــود ریزگرده ــا در خوزس ــتان چ ــه حکای ــت غریبی س ــت‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫وجود ‪ 110‬تعاونی دانش اموزی در کشور‬ ‫معـاون وزیـر کار با اشـاره به اینکه تفاهم نامـه ای مشـترک بـا وزارت‬ ‫شو پرورش برای تشکیل تعاونی های دانش اموزی در حال انعقاد است‬ ‫اموز ‬ ‫از اهمیـت امـوزش فعالیت هـای تعاونی محـور بـه دانش اموزان سـخن گفت‪.‬‬ ‫به گـزارش پانـا؛ مهـدی مسـکنی افـزود‪ :‬ما تـا االن تعاونی هـای دانش امـوزی را‬ ‫ً‬ ‫ل گرفته‬ ‫پیگیریـم تـا یـک حمایتی شـود‪ .‬تقریبـا ‪ 110‬تعاونـی دانش اموزی شـک ‬ ‫نهـا‬ ‫و جلسـاتی گذاشـته ایم و اتحادیه شـان تشـکیل می شـود و همـه ای ‬ ‫در هنرسـتان ها درگیـر هسـتند‪ .‬بسـیاری از کارهـا در هنرسـتان ها و مرا کـز‬ ‫کارودانـش می توانـد بـه بچه هـا وا گـذار شـود و در قالـب یـک تعاونـی کنـار‬ ‫اولیـای دانش امـوزان باشـند‪ .‬اساسـنامه ان در حال تدویـن اسـت تـا بـه خود‬ ‫بچه هـا وا گـذار شـود‪ .‬در دوران دانشـجویی تکثیـر یـا غذاخـوری و ‪ ...‬دسـت‬ ‫دانشـجویان بـود و همیـن کار را می تـوان در دبیرسـتان ها اجرایـی کـرد‪.‬‬ ‫تولید دانش بنیان؛ محور اقتصاد مقاومتی‬ ‫محمداسماعیل کفایتی عنوان کرد‪ :‬تولید دانش بنیان و توجه به نواوری ها‪،‬‬ ‫محـور اقتصـاد مقاومتی سـت‪ .‬وی با اشـاره به امضـای تفاهم نامـه ای بـا‬ ‫انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت برای ساخت محصوالت مورد نیاز‬ ‫ایـن صنعـت افـزود‪ :‬در شـرایط کنونـی تولید بسـیار پرریسـک و سـازمان دهی‬ ‫تولیـد پیچیده تـر از دیگـر بخش هاسـت‪ .‬تولیـد سـخت افزار و تجهیـزات مهم‬ ‫و اهمیـت ان بـرای کشـور باالسـت‪ .‬به گـزارش شـانا؛ رئیـس پـارک فنـاوری و‬ ‫نـواوری نفـت و گاز با بیان اینکـه بـرای حمایـت از تولیـد می تـوان پیشـنهاد‬ ‫داد قوانیـن بـرای این بخـش تسـهیل شـود‪ ،‬گفـت‪ :‬تصویـر درسـتی از اقتصـاد‬ ‫مقاومتـی وجـود نـدارد و بایـد گفـت کـه محـور اقتصـاد مقاومتی تولید اسـت‪.‬‬ ‫محور تولید نیز صنعت‪ ،‬مهندسـی و فناوری سـت و صنعت نیز باید با محور‬ ‫دانـش مورد توجـه قـرار گیـرد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۰۰‬درصدی ترانزیت‬ ‫داریـوش امانـی گفت‪ :‬دیپلماسـی دولت سـبب افزایش ترانزیـت ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫لو نقـل جـاده ای‬ ‫شـد‪ .‬به گـزارش ایلنـا؛ رئیـس سـازمان راهـداری و حم ‬ ‫افـزود‪ :‬با این حـال به نظـر می رسـد در داخـل با توجه بـه مشـکالت موجـود‬ ‫ضـرورت دارد موضـوع پایانه هـای مـرزی و مدیریـت یکپارچـه ان هـا تعییـن‬ ‫تکلیـف شـود‪ .‬مشـکالتی در حـوزه نبـود مدیریـت یکپارچـه وجـود دارد‬ ‫و موضـوع خودتحریمـی مشـکالت زیـادی را به وجـود اورده کـه ضـرورت‬ ‫دارد تعیین تکلیـف شـود‪ .‬وی از رشـد ‪ ۳۵‬درصـدی ترانزیـت کاال در‬ ‫سه ماهه نخسـت امسـال نسـبت به مدت مشـابه پارسـال و با توجه به تداوم‬ ‫سیاسـت ها و برنامه هـای دولـت خبـر داد و گفـت‪ :‬امسـال نیـز به رغم اینکـه‬ ‫اسـناد باالدسـتی و قوانین و مقررات‪ ۱۰ ،‬درصد رشـد سـاالنه برای ترانزیت کاال‬ ‫را پیش بینـی کـرده اسـت و امیدواریـم بـا هدف گـذاری انجام شـده و تا کیـد‬ ‫وزیـر را هو شهرسـازی بـه عـدد ‪ ۲۰‬میلیون تـن برسـیم‪.‬‬ ‫اصالح مستمری‬ ‫سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی‬ ‫سرپرسـت وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعی با بیان اینکه رئیس جمهوری بر‬ ‫اصالح میزان افزایش سنواتی مستمری سایر سطوح بازنشستگان سازمان‬ ‫تامیـن اجتماعـی تا کیـد دارد‪ ،‬افـزود‪ :‬بر این مبنـا هیئت وزیـران تصمیم گیری‬ ‫در این خصـوص را بـه وزرای عضـو هیئت امنـای سـازمان تامیـن اجتماعـی‬ ‫تفویـض کـرد‪ .‬به گـزارش فـارس؛ محمدهـادی زاهدی وفـا با اشـاره به جلسـات‬ ‫متعـدد بـا نماینـدگان بازنشسـتگان و مسـئوالن مربـوط‪ ،‬به منظـور اجـرای‬ ‫دسـتور رئیس جمهوری تصریح کرد‪ :‬برابر تفویض انجام شـده و بررسـی های‬ ‫کارشناسـی صورت گرفتـه و در پـی پیشـنهاد سـازمان تامیـن اجتماعـی مقـرر‬ ‫شـد در چارچـوب پایـداری منابـع و اعتبـارات ایـن سـازمان‪ ،‬مسـتمری سـایر‬ ‫ح شـود‪.‬‬ ‫سـطوح اصال ‬ ‫گذر مشترکان اینترنت موبایل از ‪ ۹۷‬میلیون نفر‬ ‫ِ‬ ‫طبـق اخریـن امـار منتشرشـده در سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطـات‬ ‫رادیویـی؛ تـا پایـان سـه ماهه اول ‪ ،۱۴۰۱‬تعـداد مشـترکان اینترنـت پهن بانـد‬ ‫سـیار بـه ‪ ۹۷‬میلیـون و ‪ ۸۳۹‬هـزار و ‪ ۸۳۱‬مشـترک رسـید؛ در حالی کـه تـا پایـان‬ ‫سـه ماهه چهارم سـال ‪ ،۱۴۰۰‬تعـداد مشـترکان اینترنـت پهن بانـد سـیار بـه‬ ‫‪ ۹۵‬میلیون مشترک رسیده بود‪ .‬ضریب نفوذ اینترنت پهن باند سیار تا پایان‬ ‫سه ماهه اول سال ‪ ،۱۴۰۱‬به ‪ ۱۱۵.۵۱‬درصد رسیده است و این در حالی ست که‬ ‫ضریـب نفـوذ اینترنـت پهن بانـد سـیار تـا پایـان سه ماهه سـوم ‪ ،۱۴۰۰‬بـه‬ ‫‪ ۱۱۴.۰۶‬درصـد رسـیده بـود‪ .‬علـت اشـترا ک بـاالی ارتباطـات سـیار و ضریـب‬ ‫نفـوذ ان در کشـور این اسـت که تعـداد زیـادی از شـهروندان ایرانـی به دالیـل‬ ‫مختلفـی از «بیـش از یـک خـط» اسـتفاده می کننـد یـا برخـی از خطوطـی کـه‬ ‫خریـداری کرده انـد را بالاسـتفاده گذاشـته اند و از طرفـی هـم خـود اپراتورهـا‬ ‫می تواننـد به دلیـل جلـب مشـتری و نفـوذ در بـازار ایـن خدمـات‪ ،‬بـه ارائـه‬ ‫سـیم کارت رایـگان یـا بـا قیمـت نـازل و ‪ ...‬اقـدام کننـد‪.‬‬ صفحه 2 ‫تریبون‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2562‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیریت تصویر یا «تصویر مدیر»؟!‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫یسـت میان رشـته ای کـه بـه‬ ‫«مدیریـت تصویـر» فرایند ‬ ‫مفاهیمـی نظیـر مدیریـت خبـر و مدیریـت رسـانه نزدیـک‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن فراینـد به دنبـال ایجـاد و ارائـه انگاره هایـی از‬ ‫اشخاص‪ ،‬رویدادها و موضوعاتی ست که متناسب با اهداف‬ ‫یشـود با بهره گیری‬ ‫یک رسـانه اسـت‪ .‬دراین رویکرد تالش م ‬ ‫تهـای‬ ‫یشـمار صـوت و تصویـر و قابلی ‬ ‫تهـای ب ‬ ‫از ظرفی ‬ ‫بشـده و‬ ‫رسـانه ای متعـدد‪ ،‬ماهیـت و مختصاتـی حسا ‬ ‫مطلـوب از افـراد و رویدادهـا بـه مخاطبـان منتقـل شـود‪.‬‬ ‫امـروزه مدیریـت تصویـر‪ ،‬بـه ابزاری مهـم در حیات رسـانه ای‬ ‫قرن ‪ 21‬تبدیل شـده اسـت به طوری که ا کثر سیاسـتمداران‬ ‫و حتـی افـراد شـاخص غیرسیاسـی بـه اهمیـت طراحـی‬ ‫حهـای مربوط بـه حوزه‬ ‫تصویـر خـود و تصاویـر پروژ ههـا و طر ‬ ‫سـرزمینی فعالیتشـان در ذهـن مخاطبـان‪ ،‬واقـف شـده اند‬ ‫و از «اسـتراتژی های نویـن مدیریـت تصویـر» بهـره می برنـد‪.‬‬ ‫یبـر افزایـش نقـش تصاویـر در دنیـای رسـانه‬ ‫این رونـد مبتن ‬ ‫یهـا بـا شـتاب فزاینـده ای همچنـان درحال رشـد‬ ‫و خبرگزار ‬ ‫اسـت‪ .‬به بیـان سـاده تر‪ ،‬مدیریـت تصویـر تنهـا بخشـی از‬ ‫کلیـات یـک برنامـه یا پـروژه اسـت کـه مدیـران روابط عمومی‬ ‫سـعی دارنـد بـا بهـر ه از ایـن فرایند‪ ،‬عالو هبـر جذب مخاطب‪،‬‬ ‫مختصـات و جزئیـات و ابعـاد ان پـروژه یـا رویـداد را به صورتی‬ ‫حرفـه ای‪ ،‬اثربخـش و مانـا بـه ذهـن مخاطـب القـا کننـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بااینکـه ایـن فراینـد اصلا هـدف غایـی یـک طـرح محسـوب‬ ‫یشـود؛ امـا در برخـی سـازمان ها و نهادهـا شـاهد‬ ‫نم ‬ ‫هسـتیم تمـام تلاش مدیران معطـوف بـه این ماجرا شـده و‬ ‫بدون اینکـه هـدف یا مختصات طرح عنوان شـود‪ ،‬خروجی‬ ‫طـرح تنهـا انتشـار چنـد تصویـر و کلیـپ از زوایـای مختلـف‬ ‫است که در تمام ان ها مدیر حضور دارد! برای این مدیران‬ ‫ً‬ ‫کـه عمدتـا بـدون عـکاس و فیل مبـردار جایـی نمی رونـد‪،‬‬ ‫ـود «خبـر» بیشـتر اهمیـت دارد؛‬ ‫ـس خبـر» از خ ِ‬ ‫انتشـار «عک ِ‬ ‫خبر حضورشان‬ ‫انعکاس‬ ‫برای‬ ‫دارند‬ ‫اصرار‬ ‫گاهی‬ ‫تاجایی که‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫شهـای گل الودشـان‬ ‫در مناطـق سـیل زده‪ ،‬حتمـا کف ‬ ‫ب هصـورت «ویـژه» نمایـش داده شـود! انتشـار تصاویـر و‬ ‫پهـای مختلـف از بازدیدهـا‪ ،‬نشسـت های صمیمـی‪،‬‬ ‫کلی ‬ ‫تبادل نظـر‪ ،‬برگـزاری جلسـات بـا اقشـار و گرو ههـای مختلف‪،‬‬ ‫حضور در مراسـم رسـمی و غیررسـمی‪ ،‬حضور در مسـابقات‬ ‫ورزشـی یـا تمریـن تی مهـا‪ ،‬دیـدار بـا مـردم و مقامـات و ‪ ...‬بـا‬ ‫حشـدن ابعـاد و ماهیت‬ ‫ژسـت های ژورنالیسـتی بـدون مطر ‬ ‫رخـداد یـا عدم انتشـار مصوبـات جلسـات و نشسـت ها و ‪...‬‬ ‫فرایند مدیریت تصویر را به فرایند انتشـار «تصویر مدیران»‬ ‫بـدل سـاخته! بی تردیـد امـروزه در عرصـه اطالع رسـانی و‬ ‫خبر‪ ،‬انتشـار تصاویر و عکس های مختلف‪ ،‬نقش تزئینی یا‬ ‫اضافـی نـدارد؛ بلکـه بـه بخشـی از خبر تبدیل شـده که نبود‬ ‫یـا نقصـان ان‪ ،‬اصـل خبـر را تحت تاثیر قـرار می دهـد‪ .‬درواقع‬ ‫تصاویـر‪ ،‬نقـش اعتبـاری دارنـد و جزو مکمل خبر محسـوب‬ ‫اخبار بدون عکس‪ ،‬مخاطب کمتری‬ ‫یشـوند؛ تاجایی که‬ ‫م ‬ ‫ِ ً‬ ‫دارند و حتی دربرخی موارد اصال دیده و خوانده نمی شوند‪.‬‬ ‫امـا اینکـه هـدف و خروجـی پـروژه یـا رویـدادی‪ ،‬تنهـا انتشـار‬ ‫چنـوع از سـاختار مدیریتـی و‬ ‫چنـد تصویـر باشـد‪ ،‬بـا هی ‬ ‫رسـانه ای همپوشـانی ندارد؛ زیرا تجزیه وتحلیل یک پروژه و‬ ‫طبـه ان از روی یک عکس‪ ،‬ا گر‬ ‫کسـب اطالعـات جانبـی مربو ‬ ‫ً‬ ‫نگویم بالذات محال اسـت‪ ،‬بسیاردشـوار اسـت و ظاهرا این‬ ‫یسـت کـه بـا این سیسـتم‬ ‫مهـارت تنهـا دریـد همـان مدیران ‬ ‫درحال مدیریـت هسـتند!‬ ‫دعوت‬ ‫اولین نمایشگاه نقاشان طبیعت گرای‬ ‫استان البرز‬ ‫تگـرای اسـتان‬ ‫افتتاحیـه اولیـن نمایشـگاه نقاشـان طبیع ‬ ‫البـرز؛ جمعـه ‪ ۲۱‬مرداد ماه بین سـاعت ‪ ۱۷‬تـا ‪ ۱۹‬برگزار خواهد‬ ‫ کیوریتوری فر ج اله عطابکـی‪ ،‬گروه هنری‬ ‫شـد‪ .‬این رویـداد به‬ ‫ِ‬ ‫«مـاه زاد» و موسسـه هنرهـای تجسـمی «تصویرگـران هـور‬ ‫و رنـگ» بـه ارائـه اثـاری از رقیـه ابراهیمـی‪ ،‬مینـا احمـدی‪،‬‬ ‫حامـد بشـارت‪ ،‬مرضیـه بیوک اقائـی‪ ،‬علـی پتگـر‪ ،‬زری پیـره‪،‬‬ ‫ترانـه حمیـدی ایران‪ ،‬محمد دسـتگیر‪ ،‬سـمیه زمانـی‪ ،‬مریم‬ ‫شـاهرخی‪ ،‬فاطمـه شـریفی‪ ،‬مینـا صـارم‪ ،‬اذر ضاربـی‪ ،‬فر ج اله‬ ‫ی مومـن‪ ،‬امیر محمـد قاسـمی زاده‪،‬‬ ‫ی جان علـ ‬ ‫عطابکـی‪ ،‬ولـ ‬ ‫کاوه کرمانـی‪ ،‬محمـد گل بوسـتانی‪ ،‬فرانـک متقـی‪ ،‬ریحانـه‬ ‫مـرادی‪ ،‬مرتضـی موسـوی‪ ،‬فریبا مومیونـد‪ ،‬مهدیس مهرجو‬ ‫یپـردازد‪ .‬عالقه منـدان بـرای بازدیـد از اثار‪،‬‬ ‫و نـادر هاشـمی م ‬ ‫بین شنبه تا چهارشنبه بین ساعات ‪ ۱۶‬تا ‪۲۰‬؛ به کرج‪ ،‬فلکه‬ ‫یپـرور‪ ،‬پلا ک ‪ ،۶۶‬سـاختمان‬ ‫اول گوهردشـت‪ ،‬بلـوار میرزای ‬ ‫بارمـان‪ ،‬طبقـه اول‪ ،‬واحـد ‪ ،2‬گالـری «مـاه زاد» مراجعه کنند‪.‬‬ ‫تابلوهای «نقاشی عاشورایی» از اغاز تا امروز‬ ‫کودکان مهاجر‬ ‫در جست وجوی حمایت برای ادامه تحصیل‬ ‫ق ــرار اس ــت هی ــچ ک ــودک و نوجوان ــی نباش ــد‬ ‫ک ــه از بدیهی تری ــن حق ــش در زندگ ــی؛ یعن ــی‬ ‫«تحصیل» محروم باش ــد؛ حت ــی ان کودکی که‬ ‫به اجب ــار‪ ،‬غیرقانون ــی و بدون مجوز‪ ،‬به کش ــور‬ ‫همس ــایه مهاجرت کرده اس ــت! ام ــا انگار برای‬ ‫یش ــان‪ ،‬الزم اسـ ـت که‬ ‫گرفت ــن همین حق بدیه ‬ ‫روزه ــا و س ــاعت ها انتظار و س ــختی بکش ــند تا‬ ‫ش ــاید دری و راه ــی باز ش ــود ت ــا بتوانند درس‬ ‫بخوانن ــد و فرصت تحصیل در مدرس ــه را پیدا‬ ‫کنن ــد‪ .‬این وضعی ــت برخ ــی از ک ــودکان مهاجر‬ ‫یس ــت ک ــه ب ــدون خواس ــت و اراده‬ ‫افغانستان ‬ ‫خ ــود‪ ،‬در کش ــور م ــا زندگ ــی می کنن ــد و مدرکی‬ ‫قانونی ب ــرای اقام ــت ندارند‪ .‬همین تابس ــتان‬ ‫قبل بود که جمعیت زی ــادی از پدر و مادرهای‬ ‫مهاج ــر‪ ،‬دس ــت فرزن ــدان کوچکش ــان را گرفته‬ ‫بودن ــد و روبه روی اداره ام ــور اتباع و مهاجرین‬ ‫خارج ــی‪ ،‬ص ــف طویل ــی تش ــکیل داده بودند؛‬ ‫نه ــا را ب ــه چ ــاره ای برای‬ ‫صف ــی ک ــه قرار ب ــود ا ‬ ‫گرفت ــن برگ ــه حمای ــت تحصیل ــی برس ــاند‪« :‬ما‬ ‫هی ــچ برگه و م ــدرک معتب ــری ب ــرای اقامت که‬ ‫منجر به دریافت برگه حمایت تحصیلی بش ــود‬ ‫نداری ــم؛ ام ــا دلمان روش ــن اس ــت راهی پیش‬ ‫پایم ــان می گذارند ت ــا بچه هایم ــان از تحصیل‬ ‫جا نمانن ــد»؛ این را م ــادر یلدا می گوی ــد؛ دختر‬ ‫چش ــم و ابروی مش ــکی افغانس ــتانی که چهره‬ ‫غـ ـم زده اش نش ــان می ده ــد ک ــه دل خوش ــی‬ ‫دیگ ــری ب هج ــز درس خوان ــدن و معاش ــرت ب ــا‬ ‫دوس ــتان هم سن وس ــالش در مدرس ــه ن ــدارد‬ ‫و دل ــش نمی خواه ــد هم ــان را ه ــم از دس ــت‬ ‫بده ــد؛ ام ــا خب ــر خ ــوش وقت ــی به دس ــتمان‬ ‫رس ــید ک ــه باخب ــر ش ــدیم در اخرین روزه ــای‬ ‫مهرم ــاه‪ ،‬یل ــدا توانس ــت ب ــر س ــر کالس درس‬ ‫حاضر ش ــود؛ گرچ ــه امس ــال دوب ــاره‪ ،‬ماجرای‬ ‫یل ــدا‪ ،‬ب ــرای خیل ــی از دانش ام ــوزان مهاج ــر‬ ‫افغانس ــتانی که مدرک معتبری برای اقامت در‬ ‫کش ــور ندارند‪ ،‬تکرار شده اس ــت‪ .‬حاال تحصیل‬ ‫نه ــای مهاج ــر‪ ،‬تبدی ــل ب ــه‬ ‫ک ــودکان و نوجوا ‬ ‫یک ماجرای تکراری ش ــده اس ــت‪ .‬ان ها مدرک‬ ‫معتبری برای اقامتش ــان ندارن ــد اما حاال اینجا‬ ‫هس ــتند و به دنب ــال ح ــق زندگ ــی و تحصی ــل!‬ ‫یک ــه در س ــال های اخی ــر ب ــا مش ــکالت‬ ‫اتفاق ‬ ‫نس ــال‬ ‫و موان ــع زی ــادی روبـ ـه رو ش ــده‪ .‬چندی ‬ ‫از بیان ــات رهب ــر انق ــاب درب ــاره توس ــعه‬ ‫عدال ــت اموزش ــی ک ــودکان پنا هج ــو و تحصیل‬ ‫دانش ام ــوزان اتباع س ــا کن در ای ــران می گذرد‪.‬‬ ‫رهب ــر معظ ــم انق ــاب گفتن ــد هم ــه ک ــودکان‬ ‫افغانس ــتانی؛ چه ان ها که دارای شرایط قانونی‬ ‫حض ــور در ایران هس ــتند چه ان ها ک ــه مدارک‬ ‫قانون ــی حض ــور در ای ــران را ندارن ــد بای ــد در‬ ‫ً‬ ‫م ــدارس دولتی ثبت نام ش ــوند‪ .‬اتفاق ــا همین‬ ‫هم بوده اس ــت و تا همین یکی‪،‬دوس ــال پیش‪،‬‬ ‫ک ــودکان مهاج ــر افغانس ــتانی در کن ــار دیگ ــر‬ ‫بچ هه ــا تحصی ــل می کردن ــد ام ــا ح ــاال و ب ــا‬ ‫افزایش مهاج ــر غیرقانونی در کش ــور‪ ،‬این روند‬ ‫ب ــا وقفـ ـه ای ج ــدی روبـ ـه رو ش ــده‪ .‬ان ــگار ق ــرار‬ ‫اس ــت باایـ ـن روش‪ ،‬از مهاج ــرت غیرقانون ــی به‬ ‫ای ــران جلوگیری ش ــود؛ اما این راهش نیس ــت!‬ ‫ح ــاال اوض ــاع بهتر از تابس ــتان پارس ــال اس ــت‪.‬‬ ‫مهاجران ــی ک ــه کارت امایش یا گذرنام ــه دارند‬ ‫می توانن ــد در م ــدارس موردنظرش ــان ثبت نام‬ ‫کنن ــد ام ــا هن ــوز تکلی ــف بچ هه ــای دیگ ــر ک ــه‬ ‫چنی ــن مدارکی ندارند‪ ،‬معلوم نیس ــت و منتظر‬ ‫اع ــام اداره اتب ــاع مانده ان ــد؛ ایـ ـن را حمی ــد‬ ‫بوالی؛ یک ــی از فعاالن ح ــوزه مهاجران می گوید‬ ‫یس ــت به طورج ــدی‪ ،‬پیگیر ادامه‬ ‫که چندسال ‬ ‫تحصی ــل این بچه هاس ــت ت ــا بچه ای نباش ــد‬ ‫که برای ای ــن اماوا گره ــای اداری‪ ،‬نتواند درس‬ ‫بخوان ــد‪« :‬بخش زی ــادی از ک ــودکان مهاجر که‬ ‫مدرک معتبری نداش ــتند‪ ،‬سرش ــماری شده و‬ ‫م ــدرک سرش ــماری گرفته ان ــد اما هنوز ش ــامل‬ ‫دریافت برگ ــه حمایت تحصیلی ب ــرای ثبت نام‬ ‫در م ــدارس نش ــده اند؛ برای همی ــن ه ــم‬ ‫منتظریم ت ــا ببین ــم وزارت کش ــور و اداره اتباع‪،‬‬ ‫ب ــرای ای ــن بچه ها چ ــه تصمیم ــی می گی ــرد»‪.‬‬ ‫این طورکه معلوم اس ــت‪ ،‬با اجرای طرح خوبی‬ ‫ک ــه عملی ش ــد‪ ،‬بیش ــتر از ‪ ۸۰‬درص ــد مهاجران‬ ‫ب ــدون م ــدرک‪ ،‬شناس ــایی‪ ،‬انگشـ ـت نگاری‬ ‫و سرش ــماری ش ــده و م ــدرک گرفته ان ــد ام ــا‬ ‫ای ــن م ــدرک سرش ــماری موقت اس ــت و مجوز‬ ‫نه ــا در مدرس ــه ب ــرای تحصی ــل‬ ‫تن ــام ا ‬ ‫ثب ‬ ‫یش ــود؛ «برای همی ــن اس ــت که‬ ‫محس ــوب نم ‬ ‫ای ــن بچ هه ــا و خانواده هایش ــان‪ ،‬این روزه ــا‬ ‫در بالتکلیف ــی و چشـ ـم انتظاری بس ــر می برند‬ ‫یش ــود؟» کاش اخر‬ ‫ک ــه باالخ ــره ته ــش چ ــه م ‬ ‫ماج ــرا و دریاف ــت برگ ــه حمای ــت تحصیل ــی از‬ ‫نق ــدر دی ــر تصمیم گی ــری‬ ‫دفات ــر کفال ــت‪ ،‬ا ‬ ‫و اجرای ــی نش ــود ک ــه دیگ ــر م ــدارس‪ ،‬جای ــی‬ ‫ب ــرای دانش ام ــوز جدی ــد نداش ــته باش ــد؛ ام ــا‬ ‫ً‬ ‫واقع ــا همه چی ــز بااعالم اینک ــه این اف ــراد ب ــرای‬ ‫دریاف ــت برگ ــه حمای ــت تحصیل ــی ب ــه دفات ــر‬ ‫یش ــود؟ تجربه‬ ‫کفال ــت مراجع ــه کنند تم ــام م ‬ ‫حمی ــد بوال ــی در چنین مواقع ــی‪ ،‬چیز دیگری‬ ‫نش ــرایطی‪ ،‬چی ــزی ح ــدود‬ ‫می گوی ــد‪« :‬درچنی ‬ ‫‪ ۵۰۰‬ت ــا ‪ 600‬هزارنف ــر بای ــد از دفات ــر کفالت وقت‬ ‫بگیرند؛ چنین پرونده ای ممکن اس ــت ان قدر‬ ‫زمان بر ش ــود ک ــه به ان طرف س ــال بیفتد! این‬ ‫ً‬ ‫یش ــان‬ ‫یعنی این بچه ها‪ ،‬رس ــما س ــال تحصیل ‬ ‫را از دس ــت می دهن ــد»‪ .‬خوبـ ـی اش این بودکه‬ ‫ً‬ ‫یه ــا تقریب ــا به نتیج ــه‬ ‫پارس ــال هم ــه پیگیر ‬ ‫رس ــید و بیش ــتر از ‪ ۷۰‬ت ــا ‪ ۸۰‬درص ــد ک ــودکان‬ ‫افغانس ــتانی ک ــه قص ــد و تمای ــل ب ــه تحصی ــل‬ ‫داش ــتند‪ ،‬ای ــن ام ــکان برایش ــان مهی ــا ش ــد‬ ‫ام ــا ان ــگار که امس ــال ه ــم بای ــد دوب ــاره همان‬ ‫ً‬ ‫س ــختی روزه ــای قب ــل را تجرب ــه کنن ــد‪« :‬مثال‬ ‫مش ــکل کمب ــود ظرفی ــت همیش ــه هس ــت؛‬ ‫زی ــرا پارس ــال وزارت کش ــور و اداره اتب ــاع ب ــه‬ ‫وظیف ــه خ ــودش عم ــل ک ــرد و برگ ــه حمایت ــی‬ ‫تحصیل ــی به دس ــت ای ــن بچ هه ــا رس ــید ام ــا‬ ‫وقتی پایش ــان به م ــدارس باز ش ــد‪ ،‬با جمالتی‬ ‫مث ــل ج ــا نداری ــم ی ــا نمی خواهی ــم دانش اموز‬ ‫یش ــدند»‪.‬‬ ‫افغ ــان داش ــته باش ــیم روبـ ـه رو م ‬ ‫معضالت ــی ک ــه با توج ــه ویژه به مدرس هس ــازی‬ ‫لس ــلیقه در م ــدارس دولتی‬ ‫و مقابل ــه ب ــا اعما ‬ ‫به راحت ــی حل ش ــده و هرس ــال‪ ،‬به س ــال بعد‬ ‫یش ــود! البت ــه اقای بوال ــی می گوید‬ ‫منتقل نم ‬ ‫یم ــوارد تقصی ــری گریب ــان مدرس ــه را‬ ‫دربعض ‬ ‫ً‬ ‫سه ــا در‬ ‫نمی گرف ــت چرا ک ــه واقع ــا برخ ــی کال ‬ ‫بعض ــی مناط ــق مهاجرپذی ــر‪ ،‬بیش ــتر از ‪۴۵‬‬ ‫ت ــا ‪ ۵۰‬نف ــر دانش ام ــوز داش ــت و دیگ ــر جای ــی‬ ‫ب ــرای حت ــی یک نف ــر دیگ ــر نداش ــت‪ .‬طب ــق‬ ‫اخری ــن ام ــار؛ ا کن ــون چی ــزی ح ــدود ‪ 520‬هزار‬ ‫افغانس ــتانی در کش ــور درس می خوانن ــد و‬ ‫نح ــوزه‬ ‫این طورک ــه متخصصی ــن و فع ــاالن ای ‬ ‫می گوین ــد‪ ،‬ا گ ــر قرار باش ــد هم ــه دانش اموزان‬ ‫مهاج ــر در م ــدارس تحصی ــل کنن ــد‪ ،‬این عدد‬ ‫ب ــه یک میلیون نف ــر ه ــم می رس ــد؛ «و خ ــب‬ ‫یس ــت که مدارس ما چنین گنجایش ــی‬ ‫طبیع ‬ ‫نداش ــته باش ــد»‪ .‬حمید بوالی ایـ ـن را می گوید‬ ‫و از جمعی ــت مترا ک ــم مهاج ــران در مناط ــق‬ ‫مش ــخصی می گوی ــد‪« :‬ورامی ــن‪ ،‬ش ــهرری و‬ ‫ق ــم و مش ــهد‪ ،‬بیش ــترین جمعی ــت مهاج ــر را‬ ‫ً‬ ‫دارد و طبیعت ــا م ــدارس این مناط ــق‪ ،‬ظرفیت‬ ‫مح ــدود و مش ــخصی داش ــته باش ــند»‪ .‬او از‬ ‫زنجی ــره ای از تصمیم ــات نادرس ــتی می گوی ــد‬ ‫ک ــه در زم ــان روی کارام ــدن طالب ــان و افزایش‬ ‫مهاج ــرت افغان ها به کش ــور‪ ،‬بیش ــتر خودش‬ ‫ً‬ ‫را نش ــان داد؛ «مث ــا ش ــاید بهتری ــن تصمی ــم‬ ‫این بودک ــه در مرزهای کش ــور‪ ،‬کم ــپ می زدند‬ ‫و مهاج ــران ب هص ــورت متوازن در کش ــور توزیع‬ ‫یش ــدند؛ ام ــا ای ــن اتف ــاق نیفت ــاد ان ها هم‬ ‫م ‬ ‫ب هص ــورت خودمخت ــار‪ ،‬ترجی ــح دادن ــد که نزد‬ ‫صش ــده‬ ‫اقوامش ــان در همان مناط ــق مشخ ‬ ‫برون ــد»؛ و ح ــاال نتیج ــه اینک ــه این مناط ــق‪،‬‬ ‫نمی توان ــد ب ــار این حج ــم از دانش ام ــوز را‬ ‫یسـ ـت که رون ــد‬ ‫بـ ـه دوش بکش ــد! این درحال ‬ ‫مدرس هس ــازی بس ــیارکند ی ــا حت ــی متوق ــف‬ ‫ش ــده‪ .‬درواق ــع برداش ــتن موانع موج ــود برای‬ ‫تحصی ــل ای ــن ک ــودکان ک ــه به هردلی ــل ام ــروز‬ ‫ً‬ ‫در کش ــور ما هس ــتند‪ ،‬تقریبا واضح و مشخص‬ ‫اس ــت اما خوب اس ــت فراموش نکنیم راه حل‬ ‫جلوگی ــری از مهاج ــرت بی روی ــه به کش ــور‪ ،‬در‬ ‫ل ــب مرزهاس ــت ن ــه در م ــدارس‪« .‬ه ــرروز ک ــه‬ ‫تن ــام ای ــن‬ ‫یگ ــذرد‪ ،‬ی ــک فرص ــت ب ــرای ثب ‬ ‫م ‬ ‫بچه ها از دس ــت مـ ـی رود»؛ اق ــای بوالی معتقد‬ ‫اس ــت این روزها چشـ ـم انتظاریم ت ــا ببینیم که‬ ‫یش ــود؛‬ ‫چه تصمی ــم برای این بچه ها گرفته م ‬ ‫تصمیم ــی ک ــه بهت ــر اس ــت هرچه زودت ــر ابالغ‬ ‫ش ــود ت ــا ای ــن بچه های خ ــوش ذوق و سرش ــار‬ ‫از امی ــد ب ــه این ــده‪ ،‬از بالتکلیف ــی نج ــات پیدا‬ ‫ً‬ ‫کنن ــد؛ «البته سرش ــلوغی های اداره اتباع کامال‬ ‫ً‬ ‫قابل درک اس ــت؛ زیرا کامال به درگیری هایشان‬ ‫راجع به وا کسیناس ــیون اتباع‪ ،‬سرشماری و ‪...‬‬ ‫واقف هس ــتم ام ــا به نظر می رس ــد بهتر اس ــت‬ ‫در می ــان هم ــه ای ــن سرش ــلوغی ها‪ ،‬توج ــه‬ ‫وی ــژه ای هم به موض ــوع تحصیل ای ــن بچه ها‬ ‫داش ــته باش ــد که زندگی ایند هش ــان به ان گره‬ ‫خ ــورده اس ــت»‪ .‬این روزها او برای مهیاش ــدن‬ ‫فرص ــت تحصیلی برای ای ــن بچ هه ــا امیدوارتر‬ ‫اس ــت‪« :‬س ــال گذش ــته ان قدر امید نداش ــتم‬ ‫ً‬ ‫نق ــدر امی ــدوارم‪ ،‬حتم ــا‬ ‫و ش ــد؛ امس ــال ک ــه ا ‬ ‫یش ــود»‪.‬‬ ‫محق ــق م ‬ ‫نرگس خانعلی زاده‪ /‬ایرنا‬ ‫تئوری خالقیت در طراحی مد و لباس‬ ‫اوای نینوا‬ ‫البومی از مصطفی فخرایی با اهنگسازی مصطفی فخرایی؛‬ ‫شـامل هفت قطعـه کـه تران ههـای ان توسـط نیـر تبریـزی‪،‬‬ ‫کاظم موسوی‪ ،‬عباس محمدی باغمالیی و محمد موجی‬ ‫سـروده شـده اسـت‪ .‬نوازنـدگان ان بابـک شـهرکی‪ ،‬علـی‬ ‫صابـری‪ ،‬مهـدی نـادی صفایـی‪ ،‬ابراهیـم پور رضـا و بهنـام‬ ‫حکیم هستند‪ .‬تنظیم کننده کار مهدی نادی صفایی بوده‬ ‫و میکـس و مسـترینگ اثـر را محمدسـعید شـایان برعهـده‬ ‫داشـته اسـت‪.‬‬ ‫شاتر‬ ‫د�یوانه‬ ‫نقاشی‬ ‫نمایشگاه انفرادی اثار‬ ‫ِ‬ ‫«علی ا کبر صادقی» که از‬ ‫‪ ۳‬تیر ماه برگزار شده؛ تا ‪۱۱‬‬ ‫شهریورماه ‪ ۱۴۰۱‬در گالری «مدار‬ ‫ نشانی تهران‪ ،‬خیابان‬ ‫موازی» به‬ ‫ِ‬ ‫حافظ‪ ،‬نرسیده به چهار راه‬ ‫کالج‪ ،‬نبش کوچه بامشاد‪ ،‬پال ک‬ ‫‪ ۴۰۹‬میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫علی ا کبر صادقی (متولد ‪)1316‬؛‬ ‫سورئالیست ایرانی و یک نقاش‬ ‫نو کالسیکروایتگراست‪.‬‬ ‫فرزادجمشیددانایی‬ ‫فهرست‬ ‫یـک تئـوری وابسـته بـه عناصـر توسـط «تریـزا‬ ‫امابایـل»؛ از روانشناسـان مطـرح و پژوهشـگران‬ ‫حـوزه مدیریـت خالقیـت عنـوان می کنـد کـه‬ ‫سطوح ادامه داری از میزان کم و میزان معمولی‬ ‫خالقیـت در زندگـی روزمـره وجـود دارد کـه تـا‬ ‫سـطوح بـاالی خالقیـت در ابداعـات اساسـی‪،‬‬ ‫نمایـش‪ ،‬ا کتشـافات علمـی و کارهـای هنـری‬ ‫به چشـم می خورد‪ .‬بعلاوه‪ ،‬درجه ای از خالقیت‬ ‫در کار هـر فـرد حتـی در یـک زمینـه محـدود‪،‬‬ ‫وجـود دارد‪ .‬سـطح خالقیتـی کـه هـر فـرد در یک‬ ‫نقطـه زمانـی ایجـاد می کند‪ ،‬تابع اجـزاء خالقیت‬ ‫اسـت کـه درهمان زمـان بـه کار می رونـد و در‬ ‫درون و اطـراف ان فـرد وجـود دارنـد‪ .‬به گـزارش‬ ‫هنرانالیـن؛ سـه جـزء مرتبـط بـا فراینـد خالقیـت‬ ‫تهـای مرتبـط بـه یـک‬ ‫هسـتند‪ :‬نخسـت مهار ‬ ‫تهـای فنـی در یـک حـوزه‬ ‫زمینـه مثـل مهار ‬ ‫تهـای مرتبـط بـا خالقیـت‬ ‫مشـخص‪ ،‬دوم مهار ‬ ‫ازقبیـل فرایندهـای شـخصیتی و شـناختی‬ ‫درراسـتای تفکـر نویـن‪ ،‬سـوم انگیـزه انجـام کار‬ ‫ً‬ ‫خصوصا انگیزه ذاتی برای شرکت در فعالیت ها‪،‬‬ ‫احسـاس لـذت یـا تمایل فردی بـه رقابت‪ .‬عامل‬ ‫سـوم با عامل چهارم یعنی محیط اجتماعی که‬ ‫یـک فـرد در ان حضـور دارد‪ ،‬در تعامـل اسـت‪ .‬در‬ ‫امریـکا کـه بیشـتر حامیـان مالـی صنعـت مـد را‬ ‫در خـود جـای داده‪ ،‬کپی رایـت کم هزینه تریـن‬ ‫نـوع حمایـت برای طراحـان مد اسـت‪ .‬در امریکا‬ ‫کپی رایـت تنهـا از اثـار هنـری طـرح حمایـت‬ ‫ً‬ ‫می کنـد؛ نـه لزومـا از کل لبـاس‪ .‬دراین کشـور‬ ‫قوانیـن کپی رایت بادرنظرداشـتن مفهـوم کاالی‬ ‫ً‬ ‫کاربـردی عمومـا هیـچ انحصـاری را بـرای تولیـد‬ ‫کاالهـای روزمـره ماننـد لباس‪ ،‬جواهـرات‪ ،‬یا لوازم‬ ‫جانبـی و ‪ ...‬نمی پذیـرد‪ .‬در ایاالت متحده‪ ،‬ایالت‬ ‫نیویـورک منشـور حقـوق مـدل را تصویـب کـرده‬ ‫که دسـتورالعمل ها و شـیوه های اخالقی که باید‬ ‫نهـا و مشـتریان رعایـت‬ ‫سهـای ا ‬ ‫لهـا‪ ،‬اژان ‬ ‫مد ‬ ‫کننـد‪ ،‬ارائـه کـرده اسـت‪ .‬طبق برخـی نظریه های‬ ‫معرفت شناختی‪ ،‬بخش بزرگی از موانع خالقیت‬ ‫مربوط به ایدئولوژی غیر خالق اسـت؛ که حا کی‬ ‫و ناشـی از نوعـی معرفت شناسـی بـوده کـه روال‬ ‫ً‬ ‫فکـری خاصی را پیشـنهاد می کنـد؛ مثلا «ادوارد‬ ‫دوبونـو» نهادین هشـدن تفکـر خطـی را موجـب‬ ‫کشـدن چشـمه خالقیـت می دانـد‪ .‬تفکـر‬ ‫خش ‬ ‫خطـی‪ ،‬خـود از نوعـی معرفت شناسـی ناشـی‬ ‫یشـود و به عقیـده برخـی کارشناسـان بـه‬ ‫م ‬ ‫یگـردد‪ .‬در این منطـق‪،‬‬ ‫منطـق ارسـطویی بازم ‬ ‫طبـق مقتضـای کـژ کارد تعریـف جنـس و‬ ‫فصلـی‪ ،‬ذهـن برمبنـای ا کتفـا بـر یافتـن تعریـف‬ ‫یهـای جانبـی‬ ‫واحـد‪ ،‬کمتـر انگیـزه بـرای وا کاو ‬ ‫می یابـد‪ .‬در توصیـف موانـع خالقیـت در‬ ‫فرهنـگ ایرانـی نیـز مـواردی همچـون امـوزش‬ ‫مسـو بـا کارافرینـی و خالقیـت‪ ،‬اسـتفاده از‬ ‫ناه ‬ ‫الگوهـای قالبـی‪ ،‬شـتاب زدگی در ارزیابـی‪ ،‬تا کیـد‬ ‫بـر مفروضـات قبلـی‪ ،‬فشـارهای اجتماعـی‪،‬‬ ‫یهـای کوتا همـدت و عدم تمایـل بـه‬ ‫چاره جوی ‬ ‫تغییـر مطـرح شـده‪ .‬به هرتقدیـر داشـتن ویژ گـی‬ ‫اصالـت یکـی از شـرایط اساسـی بـرای حمایـت‬ ‫شهـا و تولیـدات مربـوط بـه حـوزه مـد و‬ ‫از افرین ‬ ‫لباس اسـت‪ .‬صرف نظر از معنـای لغوی اصالت‪،‬‬ ‫ازمنظـر حقوقـی اثـری دارای اصالـت محسـوب‬ ‫یشـود کـه توسـط شـخص پدیداورنـده و از‬ ‫م ‬ ‫مجـرای نـواوری ذهنـی اش خلـق یـا ابدا عشـده‬ ‫باشد؛ پس نباید ان را با مفاهیمی مانند کیفیت‬ ‫یکسـان دانسـت‪ .‬البتـه بایـد میـان اصالـت در‬ ‫حقـوق مالکیـت ادبـی و هنری و حقوق مالکیت‬ ‫صنعتـی تاحـدی قائـل بـه تفکیـک بـود؛ چـه‬ ‫اینکـه اصالـت در حقـوق مالکیـت ادبـی و هنـری‬ ‫به نوعـی عـاری از عنصـر تقلیـد بـودن تفسـیر‬ ‫یکـه در حقـوق مالکیت صنعتی‬ ‫یشـود درحال ‬ ‫م ‬ ‫بایـد ان را بـا مفهـوم بدیـع و نواورانـه بـودن مـورد‬ ‫تفسـیر قـرار داد‪ .‬الزم به توضیـح اسـت کـه بنـد ‪20‬‬ ‫مـاده ‪ 1‬الیحـه جامـع حمایـت از حقـوق مالکیـت‬ ‫ادبـی و هنـری در مقـام تعریـف «اصیـل» اورده‪:‬‬ ‫«اصیـل عبارت اسـت از هرانچـه بـدون تقلیـد از‬ ‫دیگـری‪ ،‬از خالقیـت خـود پدیداورنـده ناشـی‬ ‫شـده باشـد‪ ،‬هرچند ازلحاظ موضوع یا محتوی‬ ‫جدیـد نباشـد»‪.‬‬ ‫یکـی از زیباتریـن و اخریـن تابلوهـای معـروف بـا موضوع «عاشـورا» را «حسـن‬ ‫روح االمیـن» خلـق کـرده کـه از چندسالی سـت پـای ثابـت محافـل و محرم ها‬ ‫ً‬ ‫بـوده‪« :‬عـرش بـر زمیـن افتـاد»‪ .‬ایـن اثـر کـه در مـوزه هنرهـای معاصـر رسـما‬ ‫رونمایـی شـد؛ بـه اخرین سـاعات زندگـی سیدالشـهدا می پـردازد‪ .‬در تابلـو‪،‬‬ ‫اباعبـداهلل در میـان سـربازان دشـمن تصویـر شـده که تیـر خورده و دراسـتانه‬ ‫افتادن اسـت‪ .‬نکته بدیع این اثر‪ ،‬تصاویری سـت که از دشـمنان می بینیم؛‬ ‫تصاویـری کـه مابیـن شـیطانی ترین چهره هـا و مقدس تریـن پرتر ههـا‬ ‫ً‬ ‫در نوسـان اسـت و کاملا نقبـی به دنیـای امروزمان نیـز می زنـد‪ .‬درواقع‪ ،‬انچه‬ ‫اثـار روح االمیـن را مانـدگار و امـروزی و قابل تامـل کـرده (ازجملـه ایـن تابلـو)؛‬ ‫ً‬ ‫تداوم داشـتن نقاشـی هایش اسـت‪ .‬او صرفـا واقعـه ای از صدهاسـال پیش را‬ ‫ً‬ ‫تصویـر نمی کنـد کـه صرفـا اثـری هنـری خلـق کـرده باشـد؛ برایـش مهـم اسـت‬ ‫بدانـد تـداوم چنیـن اتفاقـی در دنیـای مـا چـه خواهـد بـود؟ دنیایـی کـه‬ ‫نظیر داعش‪ ،‬طالبان و ‪ ...‬را نیز دارد و طبیعی ست که عاشورا‬ ‫مقدس مابانی ِ‬ ‫و تشـیع راسـتین‪ ،‬درتقابل بـا چنیـن صورتـی از دین و دیگـر صورت های ظلم‬ ‫نیـز معنـا پیدا می کنـد‪ .‬به گزارش فارس؛ کربال را هر کـس به قدر همت و دانش‬ ‫خویـش معنـا می کنـد‪ .‬هنـوز بسـیار مانـده تـا کربلا در تمـام ابعـاد ان فهمیده‬ ‫شـود‪ .‬کربلا یـک واقعـه نبود؛ یک جریـان و حتی فراتـرازان بود؛ چنانچه تمام‬ ‫جنبه هـای زندگـی مسـلمانان را دربرگرفـت و هنر نیـز فـار غ از این ماجرا نبود‪.‬‬ ‫هنرمنـدان مختلفـی طـی سـالیان دراز‪ ،‬هر یک به انـدازه دانش و بینش خود‬ ‫ان را بازتـاب دادنـد‪.‬‬ ‫در یـک تقسـیم بندی کلـی‪ ،‬نقاشـی عاشـورایی بـه سـه گونـه متفـاوت ظهـور‬ ‫یافـت‪ :‬اثـار پشـت شیشـه‪ ،‬اولیـن جلـوه گاه تصاویـر عاشـورایی بـود‪ .‬عاشـقان‬ ‫بی نام ونشـانی در دوره زندیه و قاجار بر شیشـه نقاشـی می کردند و این گونه‬ ‫ارادت خـود را بـه سـاالر شـهیدان و یارانـش نشـان می دادنـد‪ .‬امـروز اطلاع‬ ‫ً‬ ‫دقیقـی از هنرمنـدان ان وجـود نـدارد‪ .‬این نـوع نقاشـی امـروزه تقریبـا از بیـن‬ ‫رفتـه اسـت و دیگـر در دوران معاصـر ادامـه نیافـت؛ امـا خوشـبختانه‪ ،‬زوج‬ ‫یهـا‪،‬‬ ‫خوش ذوقـی به صرافـت جمـع اوری ایـن اثـار از قهوه خانه هـا‪ ،‬نانوای ‬ ‫خانه هـا‪ ،‬روسـتاها و شـهرهای دورافتـاده افتادنـد و امـروز «جهانگیـر کازرونی‬ ‫و فریـال سلحشـور» مجموعـه بسـیار گران قـدری از ایـن اثـار را در گنجینـه‬ ‫شـخصی خـود دارنـد کـه هـرازگاه به نمایـش می گذارنـد‪ .‬مـوزه ای نیـز باعنـوان‬ ‫«مـوزه نقاشـی پشـت شیشـه» تاسـیس شـده کـه در ان اثـار ارزشـمندی از‬ ‫این نـوع نقاشـی نگهـداری می شـود‪ .‬نقاشـان قهوه خانـه ای هنرمنـدان‬ ‫دیگـری بودنـد کـه نسـبت به خلـق مضامین مذهبـی و به ویژه وقایع عاشـورا‬ ‫عالقه بسـیار داشـتند و اثار بسـیاری از این هنرمندان درزمینه عاشـورایی در‬ ‫موزه هـا نگهـداری می شـود‪.‬‬ ‫در دوران قاجـار‪ ،‬قهوه خانه هـا به دلیـل کارکـرد خـود به عنـوان یـک نهـاد‬ ‫اجتماعـی ‪ ،‬به مثابـه یک مدرسـه عمـل می کردند؛ زیرا با تجمع افـراد و حضور‬ ‫نقـاالن و پرده خوانـان ‪ ،‬ماجـرای کربلا بازخوانـی می شـد و شـیفتگان دلـداده‬ ‫بـا روایـت این ماجـرای بـزرگ همـگام شـده و بـر مظلومیـت حسـین ؟ع؟ و‬ ‫یارانش اشـک می ریختند‪ .‬به گفته جابر عناصری؛ قدیمی ترین پرده عاشـورا‬ ‫را «ناطـق» نامـی در دوره زندیـه به تصویـر کشـیده‪ .‬این پـرده در هفت بخش‬ ‫مجـزای لشـکر عمـر سـعد‪ ،‬خیمـه گاه بنـت حضـرت قاسـم ؟ع؟‪ ،‬صحنـه نبـرد‬ ‫علی ا کبـر ؟ع؟‪ ،‬اب اوردن از فـرات‪ ،‬قتلـگاه و حضـرت اباعبـداهلل را روایـت‬ ‫می کنـد‪ .‬نقاشـی قهوه خانـه ای کـه یکـی از مهم تریـن مضامیـن ان عاشـورا‬ ‫بـود‪ ،‬در دوران قاجـار و اواخـر دوران ایـن سلسـله همـگام بـا سـراغاز جنبـش‬ ‫مشـروطیت و همگام با این انقالب فکری اوج گرفت و چهره های شـاخصی‬ ‫در مقاطـع زمانـی مختلـف دراین عرصـه کار کرده انـد کـه ازان میـان بایـد بـه‬ ‫علیرضـا قوللراغاسـی‪ ،‬فتـح اهلل قوللراغاسـی‪ ،‬حسـین قوللراغاسـی‪ ،‬محمـد‬ ‫مدبر‪ ،‬حسـین همدانی و حسـین تفتی اشـاره کرد‪ .‬اثار این هنرمندان بر سه‬ ‫محـور روایت هـای حماسـی‪ ،‬مذهبـی و بزمـی متمرکـز بـود‪ .‬ازاین میـان‪ ،‬مدبـر‬ ‫و حسـین قوللر اغاسـی‪ ،‬در حـوزه نقاشـی عاشـورایی فـروغ دیگـری داشـتند‪.‬‬ ‫اثـار ان هـا بی واسـطه بـر دل هـا نشسـت‪ .‬ایـن دو‪ ،‬عاشـقانه واقعـه کربلا را‬ ‫تصویـر می کردنـد و درهمان حـال اشـک می ریختنـد‪ .‬از اثـار مدبـر می توان به‬ ‫«مصیبـت کربلا»‪« ،‬گـودال قتلـگاه»‪« ،‬داراالنتقـام مختـار»‪« ،‬عزیمت حضرت‬ ‫مسـلم بـه کوفـه» و ‪ ...‬اشـاره کـرد کـه در «مـوزه رضـا عباسـی»‪« ،‬مـوزه هنرهای‬ ‫معاصـر تهـران» و ‪ ...‬نگهداری می شـود‪ .‬حسـین قوللر اغاسـی نیـز اثری به نام‬ ‫«مصیبـت کربلا» دارد کـه در سـال ‪ 1330‬به تصویـر کشـیده و در کارنامـه خود‬ ‫ثبت کرده‪ .‬این دو عاشـق همدل‪ ،‬هر دو در کالس علیرضا قوللر اغاسـی (پدر‬ ‫حسین) اداب نقاشی اموختند و هر دو نیز در نهایت تنگدستی درگذشتند‪.‬‬ ‫متـر‬ ‫نقاشـی قهوه خانـه ای بـا مضامیـن مختلـف حماسـی و بزمـی؛ ازهمه مه ‬ ‫ماجـرای عاشـورا تـا بعـد از پیـروزی انقلاب اسلامی پیـش امـد تابه امـروز کـه‬ ‫تعـداد هنرمندانـی کـه دراین حـوزه مشـغول اند‪ ،‬بـه کمتـر از تعـداد انگشـتان‬ ‫دسـت می رسـد‪ .‬قهوه خانه هـا در حیـات ‪ 400‬سـاله خـود بناب هضـرورت‬ ‫کارکردهـای اجتماعـی‪ ،‬اقتصـادی و سیاسـی خـود را از دسـت دادنـد و بـا‬ ‫ظهـور رسـانه های مختلـف مـردم در خانه هـای خـود نشسـته و اجتمـاع در‬ ‫قهوه خانه هـا کمرنـگ شـد‪.‬‬ ‫بـا ورود هنـر مـدرن‪ ،‬دانـش نقاشـی بیشـتر شـد و هنرمنـدان حرفه ای تـری به‬ ‫میـدان امدنـد کـه هریـک صاحـب سبک وسـیاق خـاص بودنـد‪ .‬بـا گسـترش‬ ‫ایـن پدیـده‪ ،‬مـوج سـوم اثـار عاشـورایی اغـاز شـد‪ .‬درایـن دوره طبـق نیـاز و‬ ‫ضـرورت‪ ،‬اثـار پرتعدادتـری بااین مضمـون‪ ،‬بـر تابلوهـا نقـش بسـت و کثـرت و‬ ‫تنوع اثار نیز بیشـتر شـد‪ .‬موزه های دولتی و گنجینه های خصوصی هرکدام‬ ‫بـه گـرداوری و حفـظ ایـن اثـار اهتمـام بیشـتری ورزیدنـد و هم زمـان بـه خلـق‬ ‫اثـار عاشـورایی نیـز پرداختنـد‪ .‬گرچـه نبایـد نادیـده گرفـت کـه کاسـتی های‬ ‫بسـیاری هنـوز در حـوزه اطالعاتـی این بخـش وجـود دارد کـه بایـد سـال ها‬ ‫پیش ازایـن به سـرانجام می رسـید‪ .‬ازاین میـان «مـوزه هنرهـای معاصـر‬ ‫تهـران» بـا وجـود نـام بزرگش‪ ،‬تعداد بسـیاراندکی از نقاشـی های عاشـورایی را‬ ‫دراختیـار دارد کـه ازان میـان می تـوان بـه اثـار عبـاس بلوکی فـر‪ ،‬محمـد مدبر‪،‬‬ ‫حسـن اسـماعیل زاده‪ ،‬فتـاح زاده‪ ،‬حسـین چلپـا‪ ،‬حسـین صـدر‪ ،‬مفیـدی‬ ‫و محمدباقـر اقامیـری اشـاره کـرد‪ .‬مرکـز دیگـری کـه بـه گـرداوری و خلـق اثـار‬ ‫بـا مضمـون عاشـورایی پرداختـه اسـت ‪« ،‬حـوزه هنـری سـازمان تبلیغـات‬ ‫اسالمی»سـت‪ .‬ایـن مرکـز باوجودانکـه بعدازانقلاب شـکل گرفـت؛ امـا در‬ ‫طبقه بنـدی اطالعـات اثـارش بسـیارموفق عمـل کـرده‪ .‬در گنجینـه «حـوزه‬ ‫یشـود‬ ‫هنـری» حـدود ‪ 40‬تابلـو نقاشـی بـا موضـوع واقعـه عاشـورا نگهداری م ‬ ‫نظیـر کاظـم چلیپـا‪ ،‬حسـین خسـروجردی‪ ،‬ایرج اسـکندری‪،‬‬ ‫کـه هنرمندانـی‬ ‫ِ‬ ‫غالمعلـی طاهـری‪ ،‬مرتضـی اسـدی‪ ،‬حبیـب اهلل صادقـی‪ ،‬سـید مرتضـی‬ ‫حسـینی پور شـاندیز و ‪ ...‬طـی سـال های بعدازانقلاب خلـق کرده انـد‪« .‬موزه‬ ‫هنرهای معاصر فلسـطین» نیز که بیشـتر از چندسـال از عمر ان نمی گذرد‪،‬‬ ‫درزمینـه هنرهـای مذهبـی و به ویـژه واقعـه عاشـورا فعالیت هایـی را انجـام‬ ‫داده‪ .‬ایـن مـوزه وابسـته بـه «فرهنگسـتان هنـر»‪ ،‬چندسـال قبل موضـوع‬ ‫ترکیب بنـد محتشـم کاشـانی را بـا مطلـع «بـاز این چه شـورش اسـت» را به ‪12‬‬ ‫هنرمنـد نقـاش سـفارش داد و مجموعه اثارشـان را به نمایـش گذاشـت‪ .‬ایرج‬ ‫اسکندری‪ ،‬مهدی حسینی‪ ،‬مصطفی گودرزی‪ ،‬حبیب اهلل صادقی‪ ،‬مرتضی‬ ‫اسـدی‪ ،‬زهـرا رهنـورد‪ ،‬غالمعلـی طاهـری‪ ،‬عبدالحمیـد قدیریـان‪ ،‬صداقـت‬ ‫جبـاری‪ ،‬محمدعلـی بنی اسـدی‪ ،‬کاظـم چلیپـا و حسـین شـناور روایـان و‬ ‫تصویرگـران ترکیب بنـد محتشـم کاشـانی بودنـد‪ .‬تابلـوی ‪ 10‬متـری «اییـن‬ ‫خیـال» یکی دیگـر از اثاری سـت کـه در «مـوزه امام علـی ؟ع؟» پرده بـرداری‬ ‫شـد‪ .‬ایـن تابلـو بـا قلـم راپیـد و بـا هنرمنـدی علیرضـا دیانی به تصویر کشـیده‬ ‫شـده اسـت که در گنجینه این موزه نگهداری می شـود‪« .‬موزه استان قدس‬ ‫ی از اما کن حفظ و نگهداری اثار عاشورایی سـت‪ .‬دراین موزه‬ ‫رضوی» نیز یک ‬ ‫معروف تریـن اثـر محمـود فرشـچیان یعنـی تابلوی «عصـر عاشـورا» نگهداری‬ ‫می شـود‪ .‬فرشـچیان‪ ،‬ایـن تابلـو را کـه شـاید مشـهورترین نقاشـی درزمینـه‬ ‫نقاشـی عاشـورایی باشـد‪ ،‬در سـال ‪ 1355‬به تصویـر کشـید و سـال ‪ 1369‬بـه‬ ‫«مـوزه اسـتان قـدس رضـوی» هدیـه کـرد‪ .‬ایـن هنرمنـد‪ ،‬اثـار دیگـری نیـز بـا‬ ‫مضمـون عاشـورا دارد کـه ا گرچـه به شـهرت تابلـوی عصـر عاشـورا نیسـت؛ امـا‬ ‫درنوع خـود کم نظیـر اسـت‪« .‬شـهادت علی اصغـر» یکی از ان هاسـت کـه ان را‬ ‫در سـال ‪ 1382‬بـه ایـن مـوزه هدیـه کـرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2562‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای رضـا نجفـی بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده منضـم بـه تقاضـای کتبـی‬ ‫جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعه کرده و مدعی سـت سـند مالکیت‬ ‫سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ پلا ک ‪ 10‬مفـروز و مجـزی شـده از ‪ 3‬فرعـی از ‪ 625‬اصلـی بخـش یـک شـهر‬ ‫تربت حیدریـه‪ ،‬بـه علـت نامعلـوم مفقـود شـده کـه بـا بررسـی سـوابق و سـامانه مدیریـت کشـوری املا ک‬ ‫تربت حیدریـه سـند مالکیـت مذکـور ذیـل دفتـر ‪ 51‬صفحه ‪ 353‬و شـماره ثبـت ‪ 12282‬بـه نام رضا نجفی‬ ‫فرزند جلیل به شماره شناسـنامه ‪ 1337‬صادره از تربت حیدریه صادر و تسـلیم شـده و سـامانه مدیریت‬ ‫کشـوری املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬ائین نامـه اصالحـی قانـون ثبـت‪،‬‬ ‫مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می شـود هر کسـی نسـبت به ملک مـورد ا گهی معاملـه ای انجـام داده‬ ‫یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نزد خود اسـت بایسـتی ظـرف ده روز از تاریخ انتشـار این ا گهـی‪ ،‬اعتراض‬ ‫خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‪ ،‬بـه ایـن اداره تسـلیم کنـد‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند‬ ‫معاملـه رسـمی‪ ،‬نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنی و تسـلیم ان بـه متقاضی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/05/18 :‬‬ ‫سیدامین موسوی اسفیوخی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1415‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز خودرو سواری پراید ‪ 131-SE‬مدل ‪ 1397‬با شماره پال ک ایران ‪724 -36‬ن‪ 72‬و شماره موتور‬ ‫‪ M13/6192230‬و شـماره شاسـی ‪ NAS411100J3475480‬به مالکیت عاطفه دانشـوری مفقود شـده و‬ ‫از درجه اعتبار سـاقط است‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1411‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس ای مـدل ‪ 1383‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪966 -35‬ب‪ 62‬و‬ ‫شماره موتور ‪ 00649106‬و شماره شاسی ‪ S1412282192292‬به مالکیت سحر جهانی مهر مفقود شده‬ ‫و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1412‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پرایـد ‪ 131-SE‬مـدل ‪ 1393‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪847 -63‬ی‪ 38‬و شـماره موتـور ‪ 4953506‬و شـماره شاسـی ‪ NAS411100E1331819‬بـه مالکیـت‬ ‫نسـرین گشتاسـبی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1417‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1396‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪937 -36‬ی‪ 23‬و شـماره موتـور ‪ 181B0047376‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN11FEXHH055380‬بـه‬ ‫مالکیـت افسـانه برنقـازه مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای صمـد رضایی فـر فرزنـد نوروزعلـی بـه موجـب دو بـرگ استشـهادیه شـهادت شـهود‬ ‫تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت نوبـت اول ششـدانگ یکبـاب منـزل مسـکونی به شـماره پلا ک ‪5‬‬ ‫فرعـی از ‪ 1161‬اصلـی بخـش ‪ 13‬مشـهد را نمـوده و مدعی سـت سـند مالکیـت مزبـور مفقـود شـده اسـت‪،‬‬ ‫کـه بـه حکایـت سـامانه مدیریت امال ک کشـوری ششـدانگ پلا ک فوق ذیل ثبـت ‪ 38308‬صفحـه ‪277‬‬ ‫دفتر ‪ 229‬به نام صمد رضائی فر ثبت و سـند مالکیت ‪306608‬د‪ 91‬صادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬پرونده‬ ‫ثبتـی و دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون‬ ‫ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می شـود هـر کس نسـبت به ملـک مـورد ا گهی معاملـه ای انجام‬ ‫داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف ‪ 10‬روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪،‬‬ ‫اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یا سـند معامله رسـمی به ایـن اداره تسـلیم کند‪.‬‬ ‫بدیهی ست درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت‬ ‫یا سـند معامله رسـمی‪ ،‬نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی نوبت اول و تسـلیم ان به متقاضی اقدام‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/05/18 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫مفقودی‬ ‫پلا ک خـودرو مینی بـوس بنـز ‪ 309‬مـدل ‪ 1368‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪727 -73‬ع‪ 78‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 33491110106409‬و شماره شاسی ‪ 37939116002747‬مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪/.‬س‬ ‫اخطاریه وقت رسیدگی‬ ‫ً‬ ‫بدینوسـیله به خانم عصمت عیدی فرزند حسـینعلی فعال مجهول المکان ابالغ می شـود که اقای اصغر‬ ‫جوان تلخ بخشـی دادخواسـتی علیـه شـما بابـت الـزام بـه تنظیـم سـند یک دسـتگاه خـودرو سـواری تیبا‬ ‫مـدل ‪ ۱۳۹۱‬بـه شـماره پلا ک ایـران ‪۵۴۷ -۴۲‬ط‪ ۳۵‬بـه طرفیـت شـما به شـورای حل اختالف کدکـن ارائه‬ ‫و بـرای روز دوشـنبه مورخـه ‪۱۴۰۱/06/21‬سـاعت ‪ ۱۶‬وقـت رسـیدگی تعییـن شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه اسـتناد‬ ‫مـاده ‪ ۷۳‬ق‪.‬ا‪.‬د‪.‬م مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـار درج می شـود‪ .‬شـما می توانیـد قبـل از‬ ‫رسـیدگی‪ ،‬به دبیرخانه شـورای حل اختالف کدکن مسـتقر در شهرسـتان کدکن مراجعه و با ارائه ادرس‬ ‫جدیـد خـود‪ ،‬نسـخه ثانـی دادخواسـت و ضمائـم را دریافـت و در وقـت مقـرر‪ ،‬جهـت رسـیدگی در شـورا‬ ‫ً‬ ‫حاضـر شـوید‪ .‬درصـورت عـدم حضـور‪ ،‬غیابـا رسـیدگی خواهد شـد‪.‬‬ ‫شورای حل اختالف کدکن‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقای داریوش سدهی فرزند حسین با تسلیم دو برگ استشهادیه گواهی شده دفترخانه اسناد رسمی‬ ‫‪ 229‬بهبهـان‪ ،‬مدعی سـت سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک ثبتـی ‪ 670‬فرعـی از ‪ 5647‬اصلـی واقـع در‬ ‫بخـش یـک بهبهـان بـه شـماره ثبـت ‪ 63927‬دفتـر ‪ 499‬صفحه ‪ 61‬به نام مشـارالیه ثبت و سـند مالکیت‬ ‫صادر و تسـلیم شـده که به علت جابجایی مفقود شـده و به موجب سـند رهنی ‪1393/08/04-9134‬‬ ‫تنظیمی دفترخانه ‪ 36‬بهبهان نزد بانک مسـکن شـعبه فجر بهبهان در قید رهن اسـت‪ .‬لذا به دسـتور‬ ‫مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب جهت اطالع عموم‪ ،‬یک نوبت ا گهی می شـود تا هر کس مدعی‬ ‫انجـام معاملـه یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خود اسـت‪ ،‬می توانـد ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار این‬ ‫ا گهـی‪ ،‬اعتـراض خـود را بـا ارائـه سـند مالکیـت بـه ایـن اداره تسـلیم کنـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از سـپری‬ ‫شـدن مهلـت قانونـی و عـدم واخواهـی‪ ،‬سـند مالکیـت المثنـی به نـام مالک صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫احمدی‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک بهبهان‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانـم سـحر تنهایـان فرزنـد حمیـد بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه گواهی شـده دفترخانه اسـناد رسـمی‬ ‫‪ 229‬بهبهـان‪ ،‬مدعی سـت سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک ثبتـی ‪ 5816/12‬واقـع در بخش یک بهبهان‬ ‫بـا شـماره دفتـر املا ک الکترونیکـی ‪ 140020317007006154‬بـه نـام سـحر تنهایـان سـابقه ثبـت داشـته و‬ ‫سند مالکیت ان به شماره چاپی ‪ 679680‬سری ه‍ سال ‪ 99‬صادر و تسلیم شده که به علت جابجایی‬ ‫مفقود شـده اسـت‪ .‬لذا به دسـتور ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت‪ ،‬مراتب جهت اطالع عموم‪ ،‬یک نوبت‬ ‫ا گهـی می شـود تـا هـر کـس مدعـی انجـام معاملـه یا وجود سـند مالکیت نـزد خـود اسـت‪ ،‬می تواند ظرف‬ ‫مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض خـود را بـا ارائه سـند مالکیت به این اداره تسـلیم کند‪.‬‬ ‫درغیراینصورت پس از سـپری شـدن مهلت قانونی و عدم واخواهی‪ ،‬سـند مالکیت المثنی به نام مالک‬ ‫صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫احمدی‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسـنامه خـودرو سـواری سـمند ‪ LX-XU7‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1397‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪968 -34‬ن‪ 53‬و شـماره موتـور ‪ 124K1228024‬و شـماره شاسـی ‪ JF386816‬بـه مالکیـت سـیده ا کرم‬ ‫محمودی اصـل بـه شـماره ملـی ‪ 1850229945‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬جی ال ایکـس ای ‪ 8/1‬بـه رنـگ عنابـی متالیـک مـدل ‪ 1383‬بـا شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪321 -21‬ج‪ 14‬و شـماره موتـور ‪ 12483046617‬و شـماره شاسـی ‪ 83020372‬بـه مالکیـت‬ ‫بهـرام غضنفرمیـزان بـا کـد ملـی ‪ 1670734978‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب الیـاس اسـدی مالـک خـودرو سـواری پـژو ‪ PARS-XU7‬بـه رنـگ خا کسـتری متالیـک مـدل‬ ‫‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪947-99‬ص‪ 29‬و شـماره موتـور ‪ 124K0706776‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAN01CE5FH263509‬به علت فقدان اسـناد فروش (سـند کمپانی‪ ،‬برگ سـبز) تقاضای رونوشـت‬ ‫المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی درمـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف‬ ‫مـدت ‪ 10‬روز‪ ،‬بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایران خـودرو واقـع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان‬ ‫سـمند مراجعـه کنـد‪ .‬بدیهی سـت پـس از انقضـای مهلـت مزبـور طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و کارت خـودرو ترا کتـور کشـاورزی ‪ ITM-285‬بـه رنـگ قرمـز روغنـی مدل ‪ 1385‬با شـماره پال ک‬ ‫ایران ‪143 -19‬ک‪ 15‬و شماره موتور ‪ LFW6997S‬و شماره شاسی ‪ D24972‬به مالکیت شهسوار صفری‬ ‫مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫داالهو‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب مجتبـی مـرادی مالـک خـودرو سـواری پـژو ‪ 206‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪346 -19‬ن‪ 42‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 18916486‬و شـماره شاسـی ‪ 13386002210‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش (سـند کمپانـی‪ ،‬بـرگ‬ ‫سـبز) تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی درمـورد‬ ‫خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ 10‬روز‪ ،‬بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایران خـودرو واقـع در‬ ‫پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه کنـد‪ .‬بدیهی سـت پـس از انقضـای مهلـت مزبـور طبـق ضوابـط‬ ‫مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب مالـک خـودرو سـواری پیـکان ‪ 1600‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1381‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪211 -29‬هــ‪ 59‬و شـماره موتـور ‪ 11128100394‬و شـماره شاسـی ‪ 81403606‬بـه علـت فقـدان اسـناد فروش‬ ‫(سـند کمپانـی و فا کتـور فـروش) تقاضـای رونوشـت المثنی اسـناد مذکـور را نموده اسـت‪ .‬لذا چنانچه هر‬ ‫کـس ادعایـی درمـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ 10‬روز‪ ،‬بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت‬ ‫ایران خـودرو واقـع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه کنـد‪ .‬بدیهی سـت پـس از انقضـای مهلت‬ ‫مزبـور طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی و سـند مالکیـت (شناسـنامه سـبز) خـودرو سـواری پـژو اردی بـه رنگ یشـمی روغنـی مدل‬ ‫‪ 1383‬با شـماره پال ک ایران ‪218 -29‬د‪ 12‬و شـماره موتور ‪ 11783032988‬و شـماره شاسـی ‪83139686‬‬ ‫بـه مالکیـت علـی کرمی مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری سـایپا ‪ 111-SE‬به رنگ سـفید مدل ‪ 1394‬با شـماره پال ک ایران ‪839 -19‬ل‪92‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 5324132‬و شـماره شاسـی ‪ NAS431100F5818038‬بـه مالکیـت سـارا امیریـان مفقـود‬ ‫شـده و اعتبـار ندارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانی خودرو کامیون باری فلزی فوتون به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1393‬با شـماره پال ک ایران‬ ‫‪753 -29‬ع‪ 21‬و شماره موتور ‪ ISF38S314189212739‬و شماره شاسی ‪ NADV4JBB9EJ071457‬به‬ ‫مالکیت رامین رشیدی مفقود شده و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫گواهینامـه صالحیـت پیمانـکاری شـرکت اذیـن سـاروچ کاسـیت بـه شـماره ثبـت ‪ 5880‬بـا مدیرعاملـی‬ ‫اینجانـب محمـد محمدخانـی مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 2‬قانـون الحـاق مـوادی بـه قانـون سـاماندهی و حمایـت از تولیـد و عرضـه‬ ‫مسـکن‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 849‬مـورخ ‪ 1401/04/29‬هیـات موضـوع مـاده ‪ 2‬قانـون الحـاق مـوادی بـه قانـون‬ ‫سـاماندهی و حمایـت از تولیـد و عرضـه مسـکن مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان ثالث باباجانـی‪،‬‬ ‫تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای سـاالر نـازاری فرزنـد حسـن صـادره از ثلاث بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 3220032141‬در ششدانگ یک قطعه زمین محصور با کاربری کارگاهی به مساحت ‪ 154/72‬مترمربع‬ ‫پلا ک ‪ 409‬فرعـی از پلا ک ‪ 117‬اصلـی قلقلـه واقـع در شهرسـتان ثالث باباجانی‪ ،‬ناحیه کارگاهـی خریداری‬ ‫از حمیدرضـا هاشـمی احـدی از وراث مرحـوم علـی هاشـمی از مالکیـن اولیه پال ک مذکور محرز شـد‪ .‬لذا‬ ‫بـه منظـور اطلاع عموم‪ ،‬به اسـتناد مـاده ‪ 10‬ائین نامه قانون مذکور‪ ،‬مراتب در یک نوبت ا گهی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از‬ ‫تاریخ انتشـار ا گهی به مدت بیسـت روز‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مرجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/05/18 :‬‬ ‫نادری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/04/25-140160318019002667‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم نوبـر عسـگری گیالندهی فرزند عبیس بـه شماره شناسـنامه ‪ 9‬صادره‬ ‫از تالـش در ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه به مسـاحت ‪ 1000‬مترمربـع پال ک فرعـی ‪ 1304‬از ‪ 79‬اصلی‬ ‫مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 234‬واقـع در قریـه لمرعلیـا بخـش ‪ 27‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی‬ ‫اقـای یوسـفعلی فضلـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه؛ اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/18 :‬‬ ‫داود نیک خو اه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/315‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/26-049140160318019002‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای سـیدرفیعیان میرفضلـی فرزند سـیدمظاهر بـه شماره شناسـنامه ‪44‬‬ ‫صـادره از تالـش در ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه به مسـاحت ‪ 276‬مترمربع پال ک فرعـی ‪ 601‬از ‪38‬‬ ‫اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 31‬واقـع در قریـه ییالقـی مریان بخـش ‪ 28‬گیالن خریـداری از مالک‬ ‫رسـمی اقای یونس ملک پور محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه؛ اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/18 :‬‬ ‫داود نیک خو اه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/323‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/04/25-140160318011003959‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم غالمعبـاس یسـائی فرزند حسـن بـه شماره شناسـنامه ‪ 2882‬صادره‬ ‫از ارا ک در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیـان احداثی به مسـاحت ‪ 402/69‬مترمربع پال ک‬ ‫‪ 1165‬فرعـی از ‪ 49‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 36‬فرعـی از ‪ 49‬اصلـی واقـع در قریـه کسـما بخش‬ ‫‪ 22‬گیالن خریداری از نسـق قربانعلی کشـت پرور محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در‬ ‫دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ اولین انتشـار ا گهی به مدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/18 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/541‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/04/26-140160318011004001‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای سـیدمحمدرضا امـوزگار زیده سـرائی فرزنـد سـیدکاظم بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 2670244531‬صـادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر سـاختمان (خانـه) و‬ ‫محوطـه بـه مسـاحت ‪ 400‬مترمربـع پلا ک ‪ 196‬فرعـی از ‪ 40‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 1‬و ‪14‬‬ ‫فرعـی از ‪ 40‬اصلـی واقـع در قریـه کمـا بخـش ‪ 22‬گیلان خریداری از نسـق مطلب فیض بخش واقف محرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه‬ ‫اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می توانند‬ ‫از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات‬ ‫سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/18 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/542‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/04/21-140160318011003822‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای کامـران خدا کـرم فرزنـد ناصـر بـه شماره شناسـنامه ‪ 16295‬صـادره از‬ ‫تهـران در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 433‬مترمربـع پلا ک ‪131‬‬ ‫فرعـی از ‪ 39‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 48‬و ‪ 65‬متصـل بهـم فرعـی از ‪ 39‬اصلـی واقـع در قریـه‬ ‫سه شـنبه بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق رحیم علـی مقصـودزاده محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ اولین انتشـار ا گهی‬ ‫بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پس از انقضای مدت مذکور‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/18 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/560‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/04/21-140160318011003824‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای فرشـید پا ک عقیـده فرزنـد حسـین بـه شماره شناسـنامه ‪ 4‬صـادره‬ ‫از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر یکبـاب اتاقـک مسـکونی بـه مسـاحت ‪340‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 1257‬فرعـی از ‪ 28‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 28‬اصلـی واقـع در قریـه چنـه سـر‬ ‫بخش ‪ 22‬گیالن خریداری از نسـق محمدحسـن نوروززاده محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪2‬‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/18 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/561‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/04/20-140160318011003804‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای سـیدنواب خاتمی مقدم کلـور فرزند سـیدنجات به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 160‬صـادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیـان احداثـی بـه مسـاحت‬ ‫‪ 343/75‬مترمربع پال ک ‪ 1347‬فرعی از ‪ 41‬اصلی مفروز و مجزی شده از پال ک ‪ 5‬و ‪ 115‬فرعی از ‪ 41‬اصلی‬ ‫واقـع در قریـه الدمـخ بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق علی ا کبـر یحیـی زاده محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به‬ ‫صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ اولین انتشـار‬ ‫ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه‬ ‫از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/18 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/562‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی و سـند مالکیـت خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس ای مـدل ‪ 1384‬بـا شـماره پلا ک ایران‬ ‫‪383 -56‬ق‪ 78‬و شـماره موتـور ‪ 01196037‬و شـماره شاسـی ‪ S1412284555079‬بـه مالکیـت مینـا‬ ‫مرواریـد مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد صبـا جی تی ایکـس مـدل ‪ 1381‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪268 -46‬ط‪ 72‬و‬ ‫شـماره موتور ‪ 00337015‬و شـماره شاسـی ‪ S1412281802057‬به مالکیت مهدی نجفی مفقود شـده و‬ ‫از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ کمپانی خودرو سـواری سـمند ال ایکس مدل ‪ 1387‬با شـماره پال ک ایران ‪795 -56‬ق‪ 66‬و شـماره‬ ‫موتور ‪ 12487082245‬و شـماره شاسـی ‪ NAAC91CC58F159566‬به مالکیت حدیث بالالئی مفقود‬ ‫شـده و از درجه اعتبار سـاقط است‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫ا گهـی رای هیـات قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫(نوبـت اول)‬ ‫برابر اراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و امال ک شهرستان سنندج تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضیان ذیل تایید شده‪ .‬لذا بدینوسیله مشخصات امال ک در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز‪،‬‬ ‫جهـت اطلاع عمـوم ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضیان‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محل‬ ‫تـا مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم کننـد و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک مـاه از‬ ‫تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی تقدیـم و گواهـی اخـذ و تحویـل اداره ثبت‬ ‫دهند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬سـند مالکیت طبق مقررات‬ ‫صادر خواهد شـد‪ .‬صدور سـند مالکیت‪ ،‬مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه نـام اقـای ایـت اورامی نـژاد فرزنـد باقـر صـادره از سـنندج تحـت‬ ‫پلا ک ‪ 309‬فرعـی از ‪ 50‬اصلـی بخـش ده منطقـه ‪ 2‬سـنندج بـه مسـاحت ششـدانگ ‪ 9354‬مترمربـع جزء‬ ‫نسـق زارعانه به شـماره ‪ 12234‬مورخه ‪ 1342/01/20‬به نام اقای حسـین و محمود‪ ،‬به ادرس سـنندج‪،‬‬ ‫روسـتای عنبران بزان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/18 :‬‬ ‫هیوا احمدیان‪ ،‬رئیس اداره ثبت منطقه ‪ 2‬سنندج‬ ‫م الف ‪1906‬‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬مـاده ‪ ۱۳‬ایین نامـه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر اراء صـادره هیئـت موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض اقای حسـن تقدسـی به شناسـنامه ‪ ۱۰۲۳‬کد‬ ‫ملـی ‪ ۲۱۲۰۹۹۳۸۱۵‬صـادره از گـرگان فرزنـد قربـان متقاضـی کالسـه پرونـده ‪ ۱۴۰۱۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۱۸۷‬در‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده اسـت بـه مسـاحت ‪ ۲۳۷.۵۰‬مترمربـع قسـمتی‬ ‫از پلا ک شـماره ‪ ۳‬اصلـی واقـع در اراضـی اوزینـه بخـش ‪ ۳‬حـوزه ثبـت ناحیـه ‪ ۲‬گـرگان طبـق رای صـادره‬ ‫حکایـت از تصرفـات متقاضـی دارد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه پانـزده روز‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬ازاین رو اشـخاصی که نسـبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشـته باشند‪ ،‬می توانند‬ ‫از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را با ذکر شـماره پرونده به این اداره تسـلیم و‬ ‫پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواسـت خود را به‬ ‫مرجـع ذیصلاح قضائـی تقدیـم و گواهـی تقدیم دادخواسـت را بـه ایـن اداره ارائه کنند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/01 :‬‬ ‫حجـت اهلل تجـری‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک منطقـه دو گـرگان‪ ،‬از طـرف‬ ‫م الـف ‪۱۲۵۴۵‬‬ ‫محمدامین صافی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/04/21-140160316002001515‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسلام ابادغرب‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مـراد نصرتـی فرزنـد محمدقلـی بـه شماره شناسـنامه ‪600‬‬ ‫صـادره از اسلام ابادغرب در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 177‬مترمربـع پلا ک ‪ 29‬فرعـی از ‪ 18‬اصلـی‬ ‫واقـع در اسلام ابادغرب‪ ،‬سیدحشـمت‪ ،‬خیابـان شـهید نجـات رضایـی خریـداری از مالـک رسـمی‬ ‫موقوفـات زنگنـه محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/03 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1/67‬الف‬ ‫نوب‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی شماره ‪1401/05‬‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران‪2001091314000009 :‬‬ ‫شـهرداری کهریـزک درنظـردارد بـه اسـتناد مصوبـه شـماره ‪ 1401/1/13153‬مـورخ ‪ 1401/03/21‬اسـتانداری تهـران و جانشـین شـورای اسلامی شـهر‬ ‫کهریـزک نسـبت بـه برگـزاری مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت بـه شـرح ذیـل اقـدام کنـد‪.‬‬ ‫شماره ردیف اعتبار‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫مدت اجرا پروژه‬ ‫مبلغ براورد اولیه (ریال)‬ ‫مبلغ سپرده (ریال)‬ ‫‪40220440116‬‬ ‫اجرای لکه گیری اسفالت معابر سطح‬ ‫شهر کهریزک‬ ‫‪ 6‬ماه‬ ‫(بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده)‬ ‫‪13/011/823/819‬‬ ‫‪660/000/000‬‬ ‫لـذا از کلیـه شـرکت های واجـد شـرایط (دارای گواهینامـه صالحیـت پیمانـکاری و رتبـه معتبـر در رشـته راه و بانـد از سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی و گواهینامـه تاییـد صالحیت‬ ‫ایمنـی از وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی) دعـوت می شـود جهـت دریافـت اسـناد‪ ،‬بـه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت (سـتاد ایـران) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه‬ ‫فرمایند‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه‪ ،‬از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا کت ها‪ ،‬از طریق درگاه سامانه مذکور انجام خواهد شد و الزم است‬ ‫متقاضیان شـرکت در مناقصه‪ ،‬درصورت عدم عضویت در سـامانه‪ ،‬نسـبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضا الکترونیکی برای کلیه صاحبان امضا مجاز و مهر سـازمانی‪ ،‬اقدام‬ ‫الزم بـه عمـل اورند‪.‬‬ ‫مبلغ خرید اسناد مناقصه‪ :‬به مبلغ ‪ 3/000/000‬ریال‬ ‫تاریخ انتشار فراخوان در سامانه‪ :‬روز سه شنبه مورخ ‪1401/05/25‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪ :‬از ساعت ‪ 10:00‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/05/25‬لغایت ساعت ‪ 13:00‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/06/02‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهادات‪ :‬تا ساعت ‪ 13:00‬روز شنبه مورخ ‪1401/06/12‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 13:30‬روز شنبه مورخ ‪1401/06/12‬‬ ‫اطالعات تماس و ادرس شهرداری کهریزک‪ :‬جاده قدیم تهران‪ -‬قم‪ ،‬کهریزک‪ ،‬بلوار شهید بهشتی‪ ،‬شهرداری کهریزک‪ ،‬واحد امور قراردادها‬ ‫تلفن تماس‪ 021-56523850 :‬داخلی ‪250‬‬ ‫‪ -1‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -2‬هزینه ا گهی در کلیه مراحل به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬ ‫‪ -3‬برندگان اول‪ ،‬دوم و سوم مناقصه‪ ،‬هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند‪ ،‬سپرده انان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله‪ ،‬در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/18 :‬‬ ‫م الف ‪289‬‬ ‫علی کلهر؛ شهردار کهریزک‬ ‫هر هفتهدوشنبه ها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬مرداد ‪ 3/1401‬محرم ‪ /1444‬اول ا گوست ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 409‬تومان‬ ‫پژمانبازغی؛‬ ‫موفق در بازیگری‪ ،‬محبوب در اجرا‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫‪s a rafrazan 94@gmail.com‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 4 ‫ا گهی ‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2562‬‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب محمـد پهلـوان مالـک خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ خا کسـتری‬ ‫متالیـک مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪413 -26‬ج‪ 44‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 12488234517‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN01CA4AE672145‬به علت فقدان‬ ‫اسـناد فـروش (بـرگ سـبز) تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کس ادعایـی درمورد خودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف مدت ‪10‬‬ ‫روز‪ ،‬بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایران خـودرو واقع در پیکان شـهر‪،‬‬ ‫سـاختمان سـمند مراجعه کند‪ .‬بدیهی سـت پس از انقضای مهلت مزبور طبق‬ ‫ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪/.‬ب‬ ‫مفقودی (نوبت اول)‬ ‫پروانـه بهر هبـرداری دامـداری روسـتایی بـا کـد شناسـایی‬ ‫‪ 07242024096046‬و شـماره ص‪ 39/15298/‬بـه نـام معصومـه ا کبرپور‬ ‫بـا شـماره ملـی ‪ 0902100955‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫ا سـت‪ /.‬ک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/02 :‬‬ ‫م الف ‪708‬‬ ‫مفقودی‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب مجتبـی ارمیـده مالـک خـودرو سـواری سـمند ‪ LX-XU7‬بـا شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪936 -36‬ق‪ 78‬و شـماره موتـور ‪ 124K1534300‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAC91CE2MF833858‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش تقاضـای رونوشـت‬ ‫المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی درمورد خـودرو‬ ‫مذکور دارد‪ ،‬ظرف مدت ‪ 10‬روز‪ ،‬به دفتر حقوقی سـازمان فروش شـرکت ایران خودرو‬ ‫یسـت پـس از انقضـای‬ ‫نشـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه کنـد‪ .‬بدیه ‬ ‫واقـع در پیکا ‬ ‫مهلـت مزبـور طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪702‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306009000030‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک چناران تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی اقـای جواد‬ ‫جعفری سـیداباد فرزنـد قدرت الـه بـه شماره شناسـنامه ‪ 1831‬صادره از چنـاران در‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 75688‬مترمربع در قسـمتی‬ ‫از پلا ک ‪ 12‬اصلـی واقـع در اراضـی سـیداباد خراسـان رضـوی بخـش ‪ 8‬حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک چنـاران از محـل مالکیـت مشـاعی متقاضـی و علـی جعفری سـیداباد محـرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین ا گهی به مـدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/18 :‬‬ ‫مرتضی والیتی‪ ،‬رئیس ثبت و اسناد و امال ک چناران‬ ‫م الف ‪14-13-401‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز موتورسـیکلت شـباب ‪ CDI-150‬بـه رنـگ مشـکی‬ ‫مـدل ‪ ۱۳۸۹‬بـا شـماره پلا ک ‪ 762-۳۴۶۸۴‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 162FMJSB3001028‬و شـماره تنـه ‪NIU150A8950352‬‬ ‫بـه مالکیـت زهـرا موالیـی بـا کـد ملـی ‪ ۰۸۴۹۴۷۱۲۶۵‬مفقـود‬ ‫شـده از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ف‬ ‫ا گهی مزایده اموال منقول مرحله اول‬ ‫بـه موجـب تصمیـم ‪ 140150390000999088‬محکوم علیـه نورالدیـن مـرادی محکـوم اسـت بـه‬ ‫پرداخـت وجـه یـک فقـره چـک بـه شـماره ‪ 498906‬مـورخ ‪ 1401/02/19‬دارای کـد رهگیـری‬ ‫‪ 143459487‬بـه مبلـغ ‪ 360/000/000‬ریـال و حق الوکالـه ‪ 7/200/000‬ریـال در حـق محکو ملـه‬ ‫علـی کریمـی و نیم عشـر دولتـی در حـق صنـدوق دولـت‪ .‬لـذا در راسـتای اخـذ محکو مبـه یـک‬ ‫دسـتگاه سـواری تیبـا ‪ 2‬بـه شـماره ایـران ‪153 -29‬هــ‪ 42‬مـدل ‪ 1396‬در پارکینـگ داونـد توقیـف‬ ‫و بـه کارشناسـی جهـت ارزیابـی و فـروش در مزایـده بـه شـرح ذیـل ارجـاع شـده‪ :‬در اجـرای قـرار‬ ‫کارشناسـی صـادره موضـوع پرونـده بـه شـماره بایگانـی ‪ 0100196‬مـورخ ‪ 1401/03/12‬مبنـی بـر‬ ‫بـراورد قیمـت پایـه کارشناسـی یـک دسـتگاه سـواری تیبـا ‪ 2‬بـه شـماره ایـران ‪153 -29‬هــ‪ 42‬مـدل‬ ‫‪ 1396‬اینجانب‪ ،‬کارشـناس منتخب‪ ،‬ضمن مطالعه پرونده از وسـیله نقلیه متوقفی در پارکینگ‬ ‫داونـد شهرسـتان اسلام ابادغرب بازدیـد‪ ،‬لـذا اسـتنباط و نظریـه کارشناسـی خـود را به شـرح ذیل‬ ‫جهـت اسـتحضار بـه عـرض می رسـاند‪ -1 :‬مشـخصات وسـیله نقلیـه برابـر فـرم شـماره گذاری‪:‬‬ ‫تیـپ‪ :‬تیبـا ‪2‬؛ سیسـتم‪ :‬سـایپا؛ نـوع‪ :‬سـواری؛ ظرفیـت‪ 5 :‬نفـر؛ نوع سـوخت‪ :‬بنزیـن؛ مـدل‪1396 :‬؛‬ ‫شـماره موتـور‪M158479806 :‬؛ شـماره شاسـی‪NAS821100H1115401 :‬؛ تعـداد سـیلندر‪4 :‬؛‬ ‫‪ -2‬وضعیـت ظاهـری و فنـی خـودرو‪ :‬داشـبرد سـالم‪ ،‬سیسـتم انتقـال نیـرو سـالم‪ ،‬موتـور سـالم و‬ ‫فعال‪ ،‬وضعیت صندلی سالم‪ ،‬شاسی سالم‪ ،‬اتاق (بدنه) سالم‪ ،‬وضعیت فرمان و سیستم تعلیق‬ ‫و جلوبنـدی سـالم‪ ،‬السـتیک (تایرهـا) حـدود ‪ 80‬درصـد سـالم‪ .‬توضیحـات‪ -1 :‬مالـک خـودرو در‬ ‫سیسـتم شـماره گذاری‪ ،‬نورالدیـن مـرادی فرزنـد علـی اسـت‪ -2 .‬خـودرو دارای دسـتور قضائـی‬ ‫(حکـم توقیـف) بـه تاریـخ ‪ 1401/02/22‬در سـامانه شـماره گذاری اسـت‪ -3 .‬خـودرو تـا تاریـخ‬ ‫‪ 1401/07/30‬دارای بیمه نامـه شـخص ثالـث نـزد شـرکت بیمـه معتبـر اسـت‪ -4 .‬کیلومتـر کارکـرد‬ ‫موجود در نمایشـگر‪ 158800 ،‬کیلومتر اسـت‪ -5 .‬بدنه خودرو از قسـمت سـپر جلو سمت راست‪،‬‬ ‫دارای خراشـیدگی و از قسـمت درب جلـو راسـت‪ ،‬دارای فرورفتگـی اسـت‪ -6 .‬خـودرو در تاریـخ‬ ‫‪ 1401/03/01‬توسـط عوامـل کالنتـری ‪ 11‬خیبـر و بـه وسـیله جرثقیـل و بـه دلیـل دسـتور قضائـی بـه‬ ‫پارکینـگ منتقـل شـده اسـت‪ -7 .‬خـودرو دارای خالفـی بـه مبلـغ ‪ 1/155/000‬ریـال اسـت‪ .‬قیمـت‬ ‫پایه کارشناسـی در نمایشـگاه های روز حوزه جغرافیایی اسـتان (بدون کسـر دیون دولتی) مبلغ‬ ‫یشـود‪ .‬مزایـده برای‬ ‫‪ 1/530/000/000‬ریـال معـادل یکصـد و پنجـاه و سـه میلیـون تومان تعیین م ‬ ‫مورخـه ‪ 1401/05/30‬سـاعت ‪ 9‬الـی ‪10‬صبـح مسـتقر در دفتـر اجـرای احـکام مدنـی شـعبه سـوم‬ ‫دادگسـتری اسلام ابادغرب برگـزار خواهـد شـد‪ .‬هـر کس کـه باالترین قیمت را اعالم کند به ایشـان‬ ‫فروخته خواهد شد و مبلغ ده درصد از بهای مزایده‪ ،‬فی المجلس از برنده مزایده به صورت نقد‬ ‫دریافـت و الباقـی را حدا کثـر ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ مزایـده‪ ،‬بـه اجـرای احـکام تودیع کند‪.‬‬ ‫چنانچـه ظـرف مهلـت مقـرر بـه هـر دلیلـی نتوانـد یـا نخواهـد مابقـی ثمـن معاملـه را تودیـع کنـد‪،‬‬ ‫پـس از کسـر هزین ههـای اجرایـی از ده درصـد مبلـغ تودیعـی‪ ،‬مابقـی به نفع صنـدوق دولت ضبط‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬کـس یـا کسـانی که بخواهند از خـودرو موصوف بازدید کنند‪ ،‬می تواننـد ‪ 5‬روز قبل از‬ ‫مزایـده‪ ،‬بـه اجـرا مراجعـه تـا ترتیـب بازدیـد انهـا داده شـود‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت ثبت ثنا بـرای تمامی‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫اصحـاب دعـوی و شـرکت کنندگان در مزایـده الزام ‬ ‫تیمور نظری‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسالم ابادغرب‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری سمند ‪ LX-EF7-CNG‬به رنگ‬ ‫سفید روغنی مدل ‪ ۱۳۹۳‬با شماره پال ک ایران ‪۷۴۲ -۴۲‬ب‪ ۵۵‬و شماره‬ ‫موتـور ‪ 147H0107441‬و شـماره شاسـی ‪ NAACJIJWIEF179583‬بـه‬ ‫مالکیـت رضـا منصوری قزل حصـاری بـا کـد ملـی ‪ ۰۹۳۳۳۵۱۲۵۹‬مفقـود‬ ‫شـده از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ف‬ ‫ا گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سهامداران شرکت‬ ‫مهندسی خودروقالب (سهامی خاص)‬ ‫به شماره ثبت ‪ 28607‬و شناسه ملی ‪10101505882‬‬ ‫یشـود تا در جلسـه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شـرکت‬ ‫بدینوسـیله از کلیه سـهامداران شـرکت دعوت م ‬ ‫که در ساعت ‪9‬صبح روز چهارشنبه مورخ ‪ 1401/06/02‬در ادرس استان البرز‪ ،‬شهرستان فردیس‪ ،‬شهرک صنعتی‬ ‫سیمین دشت‪ ،‬خیابان ششم شرقی‪ ،‬پال ک ‪ 76‬تلفن ‪ 02636609998‬تشکیل می شود حضور بهم رسانند‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬تعیین بازرسین اصلی و علی البدل‬ ‫‪ -2‬انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت چاپ ا گهی های شرکت‬ ‫‪ -3‬سایر مواردی که در صالحیت مجمع است‪.‬‬ ‫هیئت مدیره‬ ‫ا گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سهامداران شرکت پیشتازان خودروقالب‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫به شماره ثبت ‪ 28624‬و شناسه ملی ‪10102031487‬‬ ‫ا گهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سهامداران شرکت گستران‬ ‫قالب خودرو (سهامی خاص)‬ ‫به شماره ثبت ‪ 28625‬وشناسه ملی ‪10101911192‬‬ ‫یشـود تـا در جلسـه مجمـع عمومـی عـادی ب هطـور فوق العـاده‬ ‫بدینوسـیله از کلیـه سـهامداران شـرکت دعـوت م ‬ ‫شـرکت کـه در سـاعت ‪11‬صبـح روز چهارشـنبه مـورخ ‪ 1401/06/02‬در ادرس اسـتان البـرز‪ ،‬شهرسـتان فردیـس‪،‬‬ ‫یشـود حضـور‬ ‫شـهرک صنعتـی سیمین دشـت‪ ،‬خیابـان ششـم شـرقی‪ ،‬پلا ک ‪ 76‬تلفـن ‪ 02636609998‬تشـکیل م ‬ ‫بهـم رسـانند‪.‬‬ ‫بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت‬ ‫که در سـاعت ‪ 13‬روز چهارشـنبه مورخ ‪ 1401/06/02‬در ادرس اسـتان البرز‪ ،‬شهرسـتان فردیس‪ ،‬شـهرک صنعتی‬ ‫سیمین دشت‪ ،‬خیابان ششم شرقی‪ ،‬پال ک ‪ 76‬تلفن ‪ 02636609998‬تشکیل می شود حضور بهم رسانند‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬تعیین بازرسین اصلی و علی البدل‬ ‫‪ -2‬انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت چاپ ا گهی های شرکت‬ ‫‪ -3‬سایر مواردی که درصالحیت مجمع است‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬تعیین بازرسین اصلی و علی البدل‬ ‫‪ -2‬انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت چاپ ا گهی های شرکت‬ ‫‪ -3‬سایر مواردی که در صالحیت مجمع است‪.‬‬ ‫هیئت مدیره‬ ‫هیئت مدیره‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظر به اینکه وراث یحیی محمدی به موجب حصر وراثت ‪140125390001846554‬‬ ‫مورخ ‪ 1401/02/28‬شعبه ‪ 201‬حصر وراثت شورای حل اختالف مشهد و به استناد‬ ‫دو بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده منضـم بـه تقاضـای کتبـی جهـت دریافـت سـند‬ ‫یسـت سـند مالکیـت‬ ‫مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه کـرده و مدع ‬ ‫ششدانگ اعیان یکباب اپارتمان به شماره پال ک ثبتی ‪ 12394‬فرعی از ‪ 233‬اصلی‬ ‫بخـش ‪ 9‬مشـهد کـه متعلـق به یحیی محمدی اسـت‪ ،‬بـه علت سـهل انگاری مفقود‬ ‫شـده اسـت‪ .‬بـا بررسـی دفتـر املا ک‪ ،‬معلـوم شـد ششـدانگ اعیـان پلا ک فوق الذکـر‬ ‫برابـر مـاده ‪ 104‬مکـرر ائین نامـه قانـون ثبـت ذیـل صفحـه ‪ 353‬دفتـر ‪ 1386‬بـه نـام‬ ‫یحیـی محمـدی ثبـت و سـند مالکیت به شـماره چاپـی ‪745301‬الف‪ 81‬صادر شـده‬ ‫اسـت‪ .‬سیسـتم جامـع املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪120‬‬ ‫یشـود هر کس نسـبت به‬ ‫اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکر م ‬ ‫ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود‬ ‫اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار ا گهـی‪ ،‬اعتـراض کتبـی خـود را‬ ‫بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی بـه ایـن اداره تسـلیم کنـد‪.‬‬ ‫یسـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض‬ ‫بدیه ‬ ‫بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‪ ،‬نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ابوالقاسـم نظـام زاده‪ ،‬مدیـر واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫م الـف ‪535‬‬ ‫مشـهد ناحیـه ‪ ،3‬از طـرف مهـدی خالقی حسـنعلی اباد‬ ‫ا گهیفقدانسندمالکیت‬ ‫نظر به اینکه ورثه مرحوم محمدعلی اتحادی فیض ابادی به اسـتناد دو برگ استشـهادیه‬ ‫گواهـی شـده منضـم بـه تقاضـای کتبـی جهت دریافت سـند مالکیـت المثنی نوبـت اول به‬ ‫ایـن اداره مراجعـه کـرده و مدعی سـت سـند مالکیت ششـدانگ پلا ک ‪ 3044‬فرعی مجزی‬ ‫شـده از ‪ 2027‬فرعـی از ‪ 225‬اصلـی واقـع در دهسـتان اربعـه بخـش یـک تربت حیدریـه بـه‬ ‫علـت نامعلـوم مفقـود شـده اسـت‪ .‬بـا بررسـی سـوابق و سـامانه مدیریـت کشـوری املا ک‬ ‫تربت حیدریـه سـند مالکیـت ذیـل ثبـت ‪ 87069‬دفتـر ‪ 327‬صفحـه ‪ 137‬بـه نـام جعفـر‬ ‫تـازری فرزنـد غالمرضـا صـادر و تسـلیم شـده اسـت سـپس نامبـرده تمامـت مالکیت خـود را‬ ‫برابـر سـند رسـمی شـماره ‪ 26691‬مورخـه ‪ 1388/08/24‬دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره‬ ‫‪ 3‬تربت حیدریـه بـه نـام اقـای محمدعلـی اتحادی فیض ابـادی فرزنـد محمدحسـن بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 31‬صـادره فیض ابـاد منتقـل و سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم شـده‬ ‫اسـت‪ .‬سـامانه مدیریـت کشـوری املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد ماده‬ ‫‪ 120‬اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می شـود هـر کـس نسـبت بـه‬ ‫ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪،‬‬ ‫بایسـتی ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار ا گهـی‪ ،‬اعتراض کتبی خود را به پیوسـت اصل‬ ‫سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی به این اداره تسلیم کند‪ .‬بدیهی سـت درصورت عدم‬ ‫وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله‬ ‫رسمی‪ ،‬نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/05/18:‬‬ ‫سـیدامین موسوی اسـفیوخی‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫م الـف ‪7/401/79‬‬ ‫املا ک تربت حیدریـه‬ ‫ابالغ اجرائیه‬ ‫ابالغ شونده‪ :‬نرگس اسکندری و خدیجه اسکندری ورثه مدیون به نشانی‪:‬‬ ‫شهرک دولت اباد‪ ،‬خیابان ‪ ،45‬پال ک ‪39‬‬ ‫ا گهی ابالغ اجرائیه کالسه ‪140004001112000612/1‬‬ ‫بدینوسـیله به علیه مرحوم محمدرضا اسـکندری و له زهرا خدادی پرونده‬ ‫کالسـه ‪ 140004001112000612/1‬کـه برابـر گـزارش ‪ 140005101112001225‬مورخ‬ ‫‪ 1400/04/14‬و گـزارش ‪ 140005101112001221‬مـورخ ‪ 1401/04/02‬شـناخته‬ ‫نشـده اید‪ ،‬ابلاغ می شـود مبلـغ یکصـد و چهـارده عدد سـکه طال بهـار ازادی‬ ‫بدهکار می باشـید که براثر عدم پرداخت وجه‪ ،‬بسـتانکار درخواسـت صدور‬ ‫اجرائیـه کـرده‪ ،‬پـس از تشـریفات قانونـی اجرائیـه صـادر و بـه کالسـه فـوق در‬ ‫ایـن اجـرا مطـرح اسـت‪ .‬لذا طبق مـاده ‪ 18/19‬ائین نامه اجرایی مفاد اسـناد‬ ‫رسـمی بـه شـما ابلاغ می شـود از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی کـه تاریـخ ابلاغ‬ ‫اجرائیه محسـوب شـده و فقط در یک نوبت در سـایت ا گهی های سـازمان‬ ‫ثبـت منتشـر می شـود‪ ،‬ظـرف مـدت ده روز نسـبت بـه پرداخـت بدهـی خود‬ ‫اقـدام و درغیراینصـورت بـدون انتشـار ا گهـی دیگـری عملیـات اجرائی طبق‬ ‫مقـررات علیه شـما تعقیب خواهد شـد‪.‬‬ ‫سـیدمهدی المعـی‪ ،‬مسـئول واحـد اجـرای اسـناد‬ ‫م الـف ‪282‬‬ ‫رسـمی ری‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی منطقه دو ساری‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ‪1390/09/20‬‬ ‫امال ک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مسـتقر در واحد ثبتی منطقه دو سـاری مورد رسـیدگی‬ ‫یشـود‪:‬‬ ‫و تصرفات مالکانه و بالمعارض انان محرز و رای الزم صادر شـده‪ ،‬جهت اطالع عموم به شـرح ذیل ا گهی م ‬ ‫امال ک متقاضیان واقع در سمسکنده پال ک ‪ 47‬اصلی بخش ‪4‬‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160310456003769‬مـورخ ‪ 1401/05/06‬تصرفـات مالکانه شـرکت خـورا ک دام و ابزیان مازندران به‬ ‫شناسـه ملـی ‪ 10760150188‬نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ 4349/35‬مترمربع‬ ‫جهـت تجمیـع بـا پلا ک ‪ 43‬فرعـی از اصلی و بخـش مذکور‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160310456003558‬مـورخ ‪ 1401/05/03‬تصرفـات مالکانـه شـرکت خـورا ک دام و ابزیـان مازنـدران‬ ‫به شناسـه ملی ‪ 10760150188‬نسـبت به ششـدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مسـاحت ‪ 7766/60‬مترمربع‬ ‫جهـت تجمیـع بـا پلا ک ‪ 43‬فرعـی از اصلی و بخـش مذکور‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160310456003685‬مـورخ ‪ 1401/05/05‬تصرفـات مالکانـه شـرکت خـورا ک دام و ابزیـان مازنـدران‬ ‫بـه شناسـه ملـی ‪ 10760150188‬نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعه زمین باغـی و کشـاورزی به مسـاحت ‪ 631/80‬مترمربع‬ ‫جهـت تجمیـع بـا پلا ک ‪ 21‬فرعـی از اصلی‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪13‬‬ ‫ائین نامـه مربوطـه ایـن تفکیـک اپارتمـان انتشـار ا گهـی‪ ،‬رای هیـات الصـاق تـا درصوتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعالم‬ ‫شـده اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬باید از تاریخ انتشـار اولین ا گهی و در روسـتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض‬ ‫خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخذ کنند‪ .‬معترض بایـد ظرف یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل کنـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محل تحویل‬ ‫دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتی که اعتـراض در مهلت قانونی‬ ‫واصـل نشـود‪ ،‬یـا معتـرض گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل ارائـه نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت بـه صدور‬ ‫یسـت برابـر مـاده ‪13‬‬ ‫سـند مالکیـت می کنـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪ .‬بدیه ‬ ‫ً‬ ‫ائین نامـه مذکـور در مـورد قسـمتی از امال کـی کـه قبلا اظهارنامـه ثبتـی پذیرفتـه نشـده‪ ،‬واحـد ثبتـی بـا رای هیـات‪ ،‬پس از‬ ‫تنظیـم اظهارنامـه حـاوی تحدیـد حـدود‪ ،‬مراتـب را در اولیـن ا گهـی نوبتـی و تحدیـد حـدود به صـورت همزمان بـه اطالع‬ ‫عمـوم می رسـاند و نسـبت بـه املا ک در جریـان ثبت و فاقد سـابقه تحدید حـدود‪ ،‬واحد ثبتی ا گهی تحدید حـدود را به‬ ‫صـورت اختصاصـی منتشـر می کند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/18 :‬‬ ‫بهنام سراج پور‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک منطقه دو ساری‬ ‫شناسه ا گهی ‪1360706‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306005004615‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور‪ ،‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضی‬ ‫اقـای سـیدرضا صالح ابـادی فرزنـد احمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 12‬صـادره از‬ ‫نیشابور در یکباب ساختمان به مساحت ‪ 18/37‬مترمربع پال ک ‪ 336‬فرعی از‬ ‫‪ 200‬اصلی واقع در اراضی قاضی اباد بخش ‪ 2‬نیشـابور از محل مالکیت مشـاعی‬ ‫متقاضی محرز شده است‪ .‬بنابراین به منظور اطالع عموم‪ ،‬مراتب در دو نوبت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/02 :‬‬ ‫سـیدابوالفضل حسـینی‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫م الـف ‪1279‬‬ ‫املا ک نیشـابور‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160306005004611‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک نیشابور‪ ،‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای محسن‬ ‫اوالدی فرزنـد محمدعلـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 42‬صادره از نیشـابور در یکباب‬ ‫سـاختمان به مسـاحت ‪ 89/13‬مترمربع پال ک ‪ 43‬فرعی از ‪ 233‬اصلی واقع در‬ ‫اراضـی سـیان بخـش ‪ 2‬نیشـابور خریـداری از مالـک رسـمی اقـای محمدهاشـم‬ ‫سعادتی محرز شده است‪ .‬بنابراین به منظور اطالع عموم‪ ،‬مراتب در دو نوبت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/02 :‬‬ ‫سـیدابوالفضل حسـینی‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫م الـف ‪1277‬‬ ‫املا ک نیشـابور‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306005004046‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور‪ ،‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضی‬ ‫خانم معصومه عربخانی فرزند حسین به شماره شناسنامه ‪ 4‬صادره از نیشابور‬ ‫در یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 75/50‬مترمربع پال ک ‪ 49‬فرعی از ‪ 96‬اصلی‬ ‫واقع در اراضی تاخک بخش ‪ 12‬نیشابور خریداری از مالک رسمی خانم جهان‬ ‫سـلطان سـمیعی محـرز شـده اسـت‪ .‬بنابرایـن بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس‬ ‫از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود‬ ‫را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/02 :‬‬ ‫سـیدابوالفضل حسـینی‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫م الـف ‪1276‬‬ ‫املا ک نیشـابور‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306005004743‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور‪ ،‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضی‬ ‫خانـم معصومـه وطنیـان فرزنـد احمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 45444‬صـادره از‬ ‫نیشـابور در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 78/90‬مترمربـع پلا ک یـک فرعـی‬ ‫از ‪ 3067‬اصلـی واقـع در بخـش یـک نیشـابور خریـداری از مالـک رسـمی اقـای‬ ‫علی ا کبـر انجیدنـی و محمدصـادق مقیمـان محـرز شـده اسـت‪ .‬بنابرایـن بـه‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/02 :‬‬ ‫سـیدابوالفضل حسـینی‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫م الـف ‪1275‬‬ ‫املا ک نیشـابور‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160301060001278‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقـای حسـین خراسـانی فرزنـد اسـمعیل بـه شماره شناسـنامه ‪ 12‬در ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 63107/30‬مترمربـع بـا موافقـت اداره‬ ‫جهـاد کشـاورزی بـه شـماره ‪ 1401/220/30462‬مـورخ ‪ 1401/02/25‬پلا ک‬ ‫شـماره ‪ 100‬فرعـی از ‪ 242‬اصلـی واقـع در قلعه خواجـه بخـش حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫ورامیـن خریـداری از محمدعالـی داعـی بـه مسـاحت ‪ 60000‬مترمربـع و مابقـی از‬ ‫ابوطالـب کچوئـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/03 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/18 :‬‬ ‫محمود داودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ورامین‬ ‫م الف ‪192‬ث‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1‬برابـر رای شـماره ‪ 140160308002000421‬هیـات اول قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی قایـن تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای جـواد شـهابیکی فرزنـد‬ ‫حسـین به شماره شناسـنامه ‪ 2916‬در ششـدانگ قسـمتی از یکباب منزل به مسـاحت ‪ 47/18‬مترمربع در قسـمتی از‬ ‫پلا ک ‪ 8‬فرعـی از ‪ 1268‬اصلـی واقـع در اراضـی مزرعـه جعفرابـاد بخـش ‪ 11‬شهرسـتان قاینات خریداری از مالک رسـمی اقای فخر احمدی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -2‬برابر رای شماره ‪ 140160308002000419‬هیات اول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫قایـن تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای صابـر مظفـرزاده فرزنـد محمدحسـین بـه شماره شناسـنامه ‪ 0880052996‬در ششـدانگ یکبـاب منـزل‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 159/89‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 8‬فرعـی از ‪ 1268‬اصلـی واقـع در اراضـی مزرعـه جعفرابـاد بخش ‪ 11‬شهرسـتان قاینات خریـداری از مالک‬ ‫رسـمی اقای فخر احمدی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -3‬برابـر رای شـماره ‪ 140160308002000422‬هیـات اول قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد‬ ‫ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای جواد شهابیکی فرزند حسین به شماره شناسنامه ‪ 2916‬در ششدانگ قسمتی از یکباب منزل به‬ ‫مساحت ‪ 32/91‬مترمربع در قسمتی از پال ک ‪ 8‬فرعی از ‪ 1268‬اصلی واقع در اراضی مزرعه جعفراباد بخش ‪ 11‬شهرستان قاینات خریداری از مالک رسمی‬ ‫اقای فخر احمدی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -4‬برابـر رای شـماره ‪ 140160308002000420‬هیـات اول قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد‬ ‫ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای جعفر حقگو فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه ‪ 4‬در ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪161/58‬‬ ‫مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 8‬فرعـی از ‪ 1268‬اصلـی واقـع در اراضـی مزرعـه جعفرابـاد بخـش ‪ 11‬شهرسـتان قاینـات خریـداری از مالـک رسـمی اقـای فخـر‬ ‫احمـدی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/02 :‬‬ ‫محمد براتی اسداباد‪ ،‬کفیل ثبت اسناد و امال ک قاین‬ ‫شناسه ا گهی ‪1354247‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫مدی ــر مخاب ــرات منطق ــه گلس ــتان در جلس ــه کمیت ــه ف ــروش ش ــماره های‬ ‫رن ــد از فرص ــت ایجادش ــده ب ــرای رون ــق کسـ ـب وکارها بااس ــتفاده از ش ــماره‬ ‫رنــد تلفــن ثابــت خبــر داد‪ .‬دکتــر غالمعلــی شــهمرادی کــه در جلســه کمیتــه‬ ‫ف ــروش ش ــماره های رن ــد س ــخن می گف ــت‪ :‬بااش ــاره به مزای ــای اس ــتفاده از‬ ‫شــماره رنــد و تاثیــر ان در رونــق کسـب وکار و شــناخت مشــتریان از کسـب وکار‬ ‫اف ــزود‪ :‬مش ــتریان تج ــاری و کسـ ـب وکارها می توانن ــد ب ــا تقاض ــای ش ــماره‬ ‫رن ــد از مخاب ــرات گلس ــتان جه ــت دریاف ــت ان اق ــدام نماین ــد‪ .‬وی امادگ ــی‬ ‫مخاب ــرات منطق ــه گلس ــتان درجه ــت وا گ ــذاری ش ــماره رن ــد و چهاررقم ــی‬ ‫تلفــن ثابــت اعــام کــرد و گفــت‪ :‬متقاضیــان می تواننــد به منظــور بهره منــدی‬ ‫از ش ــماره های رن ــد تلف ــن ثاب ــت و انتخ ــاب ان براس ــاس نی ــاز خ ــود ب ــه مرا ک ــز‬ ‫امــور مشــترکین مراجعــه نماینــد و بــا دریافــت شــماره رنــد از مزایــای ان بــرای‬ ‫رون ــق و رش ــد کســب وکار بهره من ــد ش ــوند‪.‬‬ ‫معرفی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫ِ‬ ‫ایی ــن تکری ــم و معارف ــه مدیرعام ــل ش ــرکت توزی ــع نی ــروی ب ــرق گلس ــتان ب ــا‬ ‫حض ــور س ــید محمدرض ــا س ــیدالنگی؛ مع ــاون هماهنگ ــی ام ــور عمران ــی‬ ‫اس ــتاندار و جمع ــی از مدی ــران اس ــتانی برگ ــزار ش ــد‪ .‬ب ــا حک ــم ارش ک ــردی؛‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توانیــر‪« ،‬ســید احمــد موســوی» بــه مدیرعاملــی شــرکت‬ ‫توزی ــع ب ــرق اس ــتان منص ــوب ش ــد‪ .‬وی‪ ،‬اس ــفندماه س ــال ‪ ۱۴۰۰‬به عن ــوان‬ ‫سرپرس ــت ش ــرکت توزی ــع ب ــرق اس ــتان گلس ــتان منص ــوب ش ــده ب ــود‪.‬‬ ‫الکترونیکی زمین‬ ‫وا گذاری‬ ‫ِ‬ ‫در شهرک ها و نواحی صنعتی استان‬ ‫مدیرعام ــل ش ــرکت ش ــهرک های صنعت ــی گلس ــتان بابیان اینک ــه فراین ــد‬ ‫کاغ ــذی وا گ ــذاری زمی ــن در ش ــهرک های صنعت ــی اس ــتان ح ــذف ش ــد‪،‬‬ ‫اظه ــار داش ــت‪ :‬به جه ــت تس ــهیل در ام ــر س ــرمایه گذاری از ابت ــدای س ــال‬ ‫جــاری کلیــه مراحــل وا گــذاری زمیــن در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی اســتان‬ ‫نط ــرح‬ ‫یش ــود‪ .‬وی ه ــدف از اج ــرای ای ‬ ‫ب هص ــورت الکترونیک ــی انج ــام م ‬ ‫نب ــردن بروکراس ــی زائ ــد اداری و کاه ــش رفت وام ــد صنعتگ ــران ب ــه‬ ‫را ازبی ‬ ‫دفت ــر مرک ــزی ش ــرکت ش ــهرک های صنعت ــی‪ ،‬ح ــذف اعمال نف ــوذ‪ ،‬ح ــذف‬ ‫امضاه ــای طالی ــی و درراس ــتای ش ــفافیت و مب ــارزه ب ــا فس ــاد و ران ــت در‬ ‫دولــت مردمــی دانســت و اضافــه کــرد‪ :‬تمــام امــور مرتبــط بــا انتخــاب قطعــات‬ ‫زمی ــن‪ ،‬بارگ ــذاری م ــدارک و مجوزه ــا‪ ،‬ارس ــال ف ــرم محاس ــبه قیم ــت و واری ــز‬ ‫ً‬ ‫یش ــود‪ .‬وی‬ ‫وج ــه ب هص ــورت کام ــا الکترونیک ــی و توس ــط متقاض ــی انج ــام م ‬ ‫گفــت‪ :‬متقاضیــان می تواننــد بامراجع هبــه ســامانه ‪http://eservice.isipo.ir‬‬ ‫تنــام و ارائــه درخواســت خدمــت موردنظــر اقــدام و عملیــات‬ ‫نســبت بــه ثب ‬ ‫تخصی ــص زمی ــن را انج ــام دهن ــد‪.‬‬ ‫انجام تمام معامالت شهرداری گرگان در سامانه ستاد‬ ‫مدی ــر مال ــی و ذی حس ــابی ش ــهرداری گ ــرگان‬ ‫از انج ــام تم ــام معام ــات مال ــی در س ــامانه‬ ‫ت ــدارکات الکترونیک ــی دول ــت خب ــر داد‪.‬‬ ‫حس ــین رضایی ــان پیرام ــون نظ ــارت برگ ــزاری‬ ‫مناقص ــات و مزای ــدات ش ــهرداری و انتخ ــاب‬ ‫پیمان ــکار ب ــرای پروژ هه ــای ش ــهرداری گف ــت‪:‬‬ ‫ش ــهرداری های کل کش ــور دارای ائین نام ــه‬ ‫مال ــی و معامالت ــی اختصاص ــی هس ــتند ک ــه براس ــاس ان معام ــات خ ــود را‬ ‫انج ــام می دهن ــد و پیمان ــکاران را انتخ ــاب می نماین ــد‪ .‬رضایی ــان اف ــزود‪:‬‬ ‫یه ــای کش ــور از ابت ــدای‬ ‫طب ــق ابالغی ــه س ــازمان ش ــهرداری ها و دهیار ‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬م ــا مکل ــف ش ــده ایم ازطری ــق س ــامانه ت ــدارکات الکترونیک ــی دول ــت‬ ‫(س ــتاد) ب ــرای انج ــام مزاید هه ــا‪ ،‬مناقص هه ــا‪ ،‬حراج ه ــا و ‪ ...‬اس ــتفاده کنی ــم‪.‬‬ ‫وی تصری ــح ک ــرد‪ :‬ای ــن س ــامانه توس ــط دس ــتگاه های نظارت ــی کنت ــرل و‬ ‫بررس ــی؛ و فراینده ــای معامالت ــی ک ــه تم ــام دس ــتگاه های اجرای ــی انج ــام‬ ‫یش ــود و ا گ ــر م ــورد خاص ــی پی ــش بیای ــد‬ ‫نس ــامانه کنت ــرل م ‬ ‫می دهن ــد درای ‬ ‫ازاین طری ــق ب ــه دس ــتگاه های اجرای ــی مربوط ــه انتق ــال می یاب ــد‪ .‬مدی ــر‬ ‫مال ــی و ذی حس ــابی ش ــهرداری گ ــرگان اف ــزود‪ :‬باتوجه به اینک ــه ش ــهرداری‬ ‫نه ــادی خودگ ــردان اس ــت و ازس ــوی س ــازمان بازرس ــی و س ــایر نهاده ــای‬ ‫نظارت ــی موردبررس ــی و کنت ــرل ق ــرار می گی ــرد‪ .‬رضایی ــان خاطرنش ــان ک ــرد‪:‬‬ ‫شــهروندان‪ ،‬متقاضیــان و پیمانــکاران می تواننــد تمــام معامــات شــهرداری‬ ‫جه ــا و ‪ ...‬را ازطری ــق س ــامانه‬ ‫گ ــرگان ش ــامل مزاید هه ــا‪ ،‬مناقص هه ــا‪ ،‬حرا ‬ ‫ت ــدارکات الکترونیک ــی دول ــت (س ــتاد) مش ــاهده و س ــایت ش ــهرداری گ ــرگان‬ ‫به نش ــانی ‪ www.Gorgan.ir‬مراجع ــه کنن ــد‪ .‬وی اع ــام ک ــرد‪ :‬ش ــهروندان‬ ‫محت ــرم ا گ ــر در فراین ــد مناقص ــه و مزای ــده مش ــکلی ی ــا اعتراض ــی داش ــته‬ ‫باش ــند می توانن ــد ب ــه واح ــد بازرس ــی و رس ــیدگی ب ــه ش ــکایت ش ــهرداری‬ ‫ً‬ ‫مراجعــه و طــرح موضــوع نماینــد و حتمــا پاســخگویی وظیفــه مــا و مجموعــه‬ ‫ش ــهرداری گ ــرگان خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫تخریب اب بندان های غیرمجاز در بستر رودخانه ها‬ ‫ِ‬ ‫اس ــتاندار گلس ــتان تا کی ــد ک ــرد‪ :‬طب ــق مصوب ــه ش ــورای تامی ــن اس ــتان و در‬ ‫نه ــای غیرمج ــاز بس ــتر رودخان هه ــای‬ ‫ی ــک برنام ــه زمان بن ــدی‪ ،‬اب بندا ‬ ‫یش ــود‪ .‬علی محم ــد زنگان ــه در جلس ــه س ــتاد پیش ــگیری‪،‬‬ ‫اس ــتان تخری ــب م ‬ ‫هماهنگ ــی و فرمانده ــی عملی ــات پاس ــخ ب ــه بح ــران اس ــتان گف ــت‪:‬‬ ‫درحال حاض ــر ‪ ۶۰‬اب بن ــدان غیرمج ــاز در حری ــم و بس ــتر رودخان ــه وج ــود‬ ‫دارد ک ــه این وضعی ــت به هیچ وج ــه قابل قب ــول نیس ــت‪ .‬وی اضاف ــه ک ــرد‪:‬‬ ‫ایــن ‪ ۶۰‬اب بنــدان نزدیــک بــه ش ـش میلیون مترمکعب اب را در خــود جــای‬ ‫می ده ــد ک ــه در زم ــان س ــیالب این می ــزان اب ب ــه دب ــی س ــیالب افزای ــش‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫می ده ــد؛ عالوه برای ــن موج ــب کم اب ــی کش ــاورزان پایین دس ــت م ‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬این مس ــائل ب ــه حق ــوق اساس ــی م ــردم برمی گ ــردد و ازس ــوی دیگر‬ ‫‪ ۸۰‬اب بنــدان غیرمجــاز نیــز خــارج از حریــم رودخانــه ســاخته شــده کــه بایــد‬ ‫بــرای ان فکــری شــود‪ .‬اســتاندار گلســتان بابیان اینکــه متاســفانه این افــراد بــا‬ ‫جریم ـه ای ک ــه پرداخ ــت می کنن ــد‪ ،‬حق ــی را ب ــرای ت ــداوم تخل ــف ب ــرای خ ــود‬ ‫قائل ان ــد ک ــه پذیرفتن ــی نیس ــت‪ ،‬اف ــزود‪ :‬این رون ــد به هیچ عن ــوان عادالن ــه‬ ‫نه ــای غیرمج ــاز جم ــع ش ــود‪ .‬وی بااش ــاره به‬ ‫نیس ــت و بای ــد بس ــاط اب بندا ‬ ‫اهمیــت الیروبــی رودخانه هــای اســتان‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬بــا پیگیری هــای فــراوان‬ ‫و دس ــتور ا کی ــد رئیس جمه ــوری‪ ،‬ی ــک گام اساس ــی دراین راس ــتا برداش ــته و‬ ‫مبل ــغ ‪ 25‬میلیاردتوم ــان وی ــژه الیروب ــی حوض ــه ات ــرک اب ــاغ ش ــد ک ــه بای ــد‬ ‫باس ــرعت ج ــذب ش ــود‪ .‬اس ــتاندار گلس ــتان خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬به دلی ــل‬ ‫اهمی ــت تامی ــن رادار هواشناس ــی در اس ــتان گلس ــتان ‪ ۱۵‬میلیاردتوم ــان‬ ‫اعتب ــار درنظ ــر گرفت ــه ش ــده و تخصی ــص یافت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2562‬‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫مدیر مخابراتمنطقهگلستان‪:‬‬ ‫ایجاد فرصت های استثنایی برای کسب وکارها‬ ‫با به کارگیری شماره های رند‬ ‫ایالم‬ ‫مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی خراسان رضوی مطرح کرد؛‬ ‫تبیین فلسفه عاشورا و نقش افرینی در فرامرزها‬ ‫فریبا شریف اباد‬ ‫مدیرکل فرهنگ وارش ــاد اس ــامی خراسان‬ ‫رض ــوی در س ــخنانی ب ــه تبیی ــن وظیف ــه‬ ‫دس ــتگاهی فرهنگ وارش ــاد در بهره گی ــری‬ ‫از فرهن ــگ عاش ــورایی پرداخ ــت‪ .‬محم ــد‬ ‫حس ــین زاده بابیان اینک ــه هرچن ــد ص ــرف‬ ‫خوان ــدن زیارت عاش ــورا نور اس ــت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سه ــای ان هم مهم اس ــت؛‬ ‫توج ــه ب ــه در ‬ ‫در زی ــارت عاش ــورا از خداون ــد می خواهیم‬ ‫زندگ ــی و مرگم ــان را همچ ــون زندگ ــی و‬ ‫م ــرگ پیامب ــر؟ص؟ و اهل بیـ ـت ؟ع؟ ق ــرار‬ ‫ده ــد و در س ــاده ترین برداش ــت از ای ــن‬ ‫ف ــراز ب ــه ای ــن می رس ــیم ک ــه می بایس ــت‬ ‫یم ــان به مدل س ــبک زندگی‬ ‫س ــبک زندگ ‬ ‫پیامبـ ـر ؟ص؟ و اهل بیـ ـت ؟ع؟ ایش ــان‬ ‫نزدی ــک ش ــود‪ .‬دبی ــر ش ــورای فرهن ــگ‬ ‫عموم ــی اس ــتان اف ــزود‪ :‬س ــبک زندگ ــی‬ ‫مجموعـ ـه ای از رواب ــط درون خان ــواده‪،‬‬ ‫رواب ــط اجتماعی‪ ،‬روابط سیاس ــی و روابط‬ ‫یس ــت و دراینج ــا وظیف ــه م ــا در‬ ‫اقتصاد ‬ ‫مجموع ــه فرهنگ وارش ــاد معن ــا می یاب ــد‬ ‫و بای ــد ببینی ــم چ ــه مق ــدار از ب ــازوی‬ ‫فرهنگ وهن ــر توانس ــته ایم ب ــرای توس ــعه‬ ‫س ــیره اهل بیت ؟ع؟ در زندگی م ــردم بهره‬ ‫ببریم؛ به عنوان مثال در سیاس ــت خارجی‬ ‫می توانی ــم از ت ــراز دوس ــتی و دش ــمنی ب ــا‬ ‫اهل بیت (انی س ــلم لمن س ــالمکم و حرب‬ ‫لم ــن حاربکم) در مراودات اس ــتفاده کنیم‬ ‫نم ــراودات مرزه ــای جغرافیای ــی‬ ‫ک ــه درای ‬ ‫یش ــوند و مرزهای‬ ‫تاح ــدودی بی اعتبار م ‬ ‫اعتقادی نقش افرین اس ــت‪ .‬حس ــین زاده‬ ‫تصری ــح ک ــرد‪ :‬ا گ ــر نتوانی ــم ای ــن مضامین‬ ‫مه ــم را ب ــا اب ــزار فرهنگ وهن ــر ب ــه م ــردم‬ ‫منتق ــل کنی ــم در انتق ــال فلس ــفه عاش ــورا‬ ‫یش ــویم و ا گ ــر فلس ــفه‬ ‫دچ ــار مش ــکل م ‬ ‫عاش ــورا درس ــت تبیی ــن نش ــود‪ ،‬تحریف ها‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫له ــای غل ــط ارائ ــه م ‬ ‫و تحلی ‬ ‫حض ــرت زینب ؟س؟ این تبیی ــن را به خوبی‬ ‫انج ــام دادن ــد‪ .‬دس ــتگاه حا ک ــم ان زم ــان‬ ‫ته ــای‬ ‫چی ــک از واقعی ‬ ‫نمی خواس ــت هی ‬ ‫عاش ــورا منعکس ش ــود درحالی که حضرت‬ ‫زینب ؟س؟ ب ــه مفه ــوم ام ــروزی در جایگاه‬ ‫یک رس ــانه قوی از روز ‪ ۱۱‬محرم روش ــنگری‬ ‫درب ــاب واقع ــه عاش ــورا را اغ ــاز نمودن ــد‪.‬‬ ‫وی گف ــت‪ :‬وظیف ــه م ــا به عنوان دس ــتگاه‬ ‫فرهنگ ــی این اسـ ـت که ای ــن مع ــارف را‬ ‫به درس ــتی منتق ــل کنی ــم‪ ،‬جری ــان ح ــق و‬ ‫باط ــل همیش ــه وج ــود دارد‪ ،‬همچنان که‬ ‫عاش ــورا و کربال و امام شهید‪ ،‬برای رساندن‬ ‫پیام عاش ــورا به گ ــوش جهانی ــان حضرت‬ ‫زینـ ـب ؟س؟ و س ــجاد ؟ع؟ را الزم دارد‪ .‬در‬ ‫دنی ــای کنون ــی ک ــه دنی ــای نف ــاق رس ــانه‬ ‫اس ــت‪ ،‬وظیف ــه م ــا ه ــم در جه ــاد تبیی ــن‬ ‫س ــنگین تر است‪ .‬حس ــین زاده بااش ــاره به‬ ‫صحبت های مقام معظ ــم رهبری در بیان‬ ‫مفهوم جه ــاد گفت‪ :‬جه ــاد تنها به معنای‬ ‫ت ــاش و کوش ــش نیس ــت بلک ــه جه ــاد در‬ ‫براب ــر دش ــمن اس ــت و طب ــق ای ــن تعریف‪،‬‬ ‫جه ــاد تبیین اب ــزار محب ــان اهل بیت ؟ع؟‬ ‫برای مقابله با دسیس ــه دش ــمنان اس ــت‪.‬‬ ‫حمل ــه دش ــمن تنه ــا ب ــا ادوات جنگ ــی‪،‬‬ ‫زمینی و هوایی و بمب و موش ــک نیست و‬ ‫در دنیای فعلی برای دش ــمن اب ــزار فریب‪،‬‬ ‫نف ــاق‪ ،‬تزوی ــر و دروغ کاراتر اس ــت‪ .‬حضرت‬ ‫‪۱۰‬س ــال از دوران امامت‬ ‫سیدالش ــهدا ؟ع؟ ‬ ‫خ ــود را در دوره معاوی ــه گذران ــد و در ای ــن‬ ‫‪ ۱۰‬س ــال همان خط مش ــی امام حسن ؟ع؟‬ ‫را داش ــت چون زمانه معاوی ــه‪ ،‬زمانه نفاق‬ ‫ب ــود اما رفتار یزید در فس ــق و فجور ان قدر‬ ‫علن ــی و غیرقابل کتم ــان ب ــود ک ــه ام ــکان‬ ‫تش ــخیص حق و باطل برای م ــردم فراهم‬ ‫ش ــد و به همین دلیل اس ــت که واقعه کربال‬ ‫یش ــود‪ .‬م ــا ه ــم با‬ ‫نس ــاز م ‬ ‫ب ــرای م ــا جریا ‬ ‫همه قوا بای ــد بتوانی ــم دراین جهاد تبیین‬ ‫ته ــای فرهنگ وارش ــاد اس ــامی‬ ‫از ظرفی ‬ ‫اس ــتفاده کنیم‪.‬‬ ‫معاون دادگستری قزوین خواستار شد؛‬ ‫تامین ماشین االت الزم برای قلع وقمع ساختمان های غیرمجاز‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫معـاون پیشـگیری از وقـوع جرم دادگسـتری‬ ‫قزویـن گفـت‪ :‬مدیریـت امـور اراضـی نبایـد‬ ‫تامین ماشـین االت اجرای احکام قلع وقمع‬ ‫سازه های غیرمجاز در اراضی کشاورزی را به‬ ‫گـردن مدیـران قضائـی بینـدازد و بایـد بـرای‬ ‫تامیـن ایـن لـوازم اقـدام اساسـی کنـد‪ .‬علـی‬ ‫فولیـان بااشـاره به کمبـود ماشـین االت برای‬ ‫اجـرای احـکام قلع وقمـع ساخت وسـازهای‬ ‫غیرمجـاز اظهـار داشـت‪ :‬تا کـی مدیریت امور‬ ‫اراضی که وظیفه صیانت از اراضی کشاورزی‬ ‫را دارد‪ ،‬باید در شـهرداری ها را بزند و از ان ها‬ ‫ماشـین االتی مثـل لـودر‪ ،‬بیـل مکانیکـی و‬ ‫بکـت را بـرای اجرای حکم های قلع وقمع‬ ‫با ‬ ‫طلـب کنـد‪ .‬ضمن اینکـه امـور اراضـی ایـن‬ ‫وظیفـه را گـردن مدیـران قضائـی می انـدازد‬ ‫یکـه مـا هـم بایـد نماینـده دادسـتان‬ ‫ طور ‬ ‫بـرای اجـرای حکـم بفرسـتیم و هـم لـودر‪،‬‬ ‫بولـدوزر و بیـل مکانیکـی برای مدیریـت امور‬ ‫اراضـی فراهـم کنیـم؛ پـس مدیریـت امـور‬ ‫اراضـی نبایـد تامیـن ماشـین االت اجـرای‬ ‫احـکام را بـه گـردن مدیـران قضائی بینـدازد‪.‬‬ ‫کبـار هـم کـه‬ ‫فولیـان ادامـه داد‪ :‬بـرای ی ‬ ‫شـده‪ ،‬در اسـتان قزویـن سیاسـت گذاری و‬ ‫برنامه ریـزی شـود و مدیریـت امـور اراضـی‬ ‫بایـد ماشـین االت لـوازم ضـروری بـرای‬ ‫اجـرای احـکام قلع وقمـع را مهیـا کنـد‪.‬‬ ‫معـاون دادگسـتری اسـتان همچنیـن‬ ‫بابیان اینکـه صحبت هایـی دربـاره عملکـرد‬ ‫گزینشـی مسـئوالن مدیریـت امـور اراضـی‬ ‫یشـود‪ ،‬گفـت‪ :‬چندروزپیـش‬ ‫شـنیده م ‬ ‫در جلسـه ای در اسـتانداری شـنیدم کـه‬ ‫مسـئوالن مدیریـت امـور اراضـی سـلیقه ای و‬ ‫گزینشـی عمـل می کننـد؛ یعنـی مدیـران امور‬ ‫یهـا را‬ ‫سهـا و زیرتانکر ‬ ‫اراضـی می رونـد فن ‬ ‫تخریـب می کننـد امـا کاری بـا ویالسـازی ها و‬ ‫ساختمان های طبقه اشراف و مرفه ندارند‪.‬‬ ‫یشـود که‬ ‫فولیـان افـزود‪ :‬بـرای مثـال گفتـه م ‬ ‫بـرای تخریـب ‪ 30‬متـر زیـر تانکـری یک دفعـه‬ ‫ا کیپـی از امـور اراضـی می ایـد‪ ،‬تشـکیل‬ ‫پرونـده تبصـره ‪ 2‬می دهنـد؛ نماینـدگان‬ ‫حقوقـی ب هجـد پیگیـر اجرای حکم هسـتند‬ ‫و ‪ ...‬امـا دربـاره ویالسـازی ها چنیـن نیسـت‬ ‫کـه دراین خصـوص از مدیریـت امـور اراضـی‬ ‫شتـر‬ ‫توضیـح خواسـته ایم‪ .‬همان طورکـه پی ‬ ‫گفتیـم اولویـت مـا درمقابل هبـا تغییـر کاربـری‬ ‫غیرمجـاز فنس کشـی و زیرتانکـری نیسـت و‬ ‫اولویـت اصلـی بناهـای غیرمجـاز متعلـق بـه‬ ‫طبقـه مرفـه اسـت‪ .‬فولیان نفوذ سیاسـیون‪،‬‬ ‫مقا مهـای محلـی و صـدور دسـتور توقـف‬ ‫اجـرای احـکام قلع وقمـع را غیرقانونـی‬ ‫دانسـت و افـزود‪ :‬مدیـران امـور اراضـی و‬ ‫سـایر مسـئوالن متولـی نبایـد دسـتورهای‬ ‫قانونـی مقامـات غیرمسـئول را اجـرا کننـد‬ ‫و موظف انـد کـه بـه تکلیـف خـود ب هشـکل‬ ‫دقیـق عمـل کننـد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صمت فارس تاکید کرد؛‬ ‫اهتمام ویژه دولت‪ ،‬جهت کمک به بنگاه های اقتصادی و رفع موانع تولید‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫حمیدرضـا ایـزدی؛ رئیـس سـازمان صنعـت‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫معـدن و تجـارت فـارس در ‪455‬امیـن‬ ‫جلسـه کارگـروه تسـهیل و رفـع موانـع تولیـد‬ ‫اسـتان کـه بـا حضـور اسـتاندار برگـزار شـد‪،‬‬ ‫باتا کیدبر همفکـری و هم افزایـی درخصوص‬ ‫رفـع مشـکالت و پیش رفتـن گا مبـه گام بـرای‬ ‫رصـد و حـل مسـائل واحدهـای تولیـدی و‬ ‫بهبـود فضـای کسـب وکار در اسـتان فـارس‬ ‫یشـده‬ ‫گفـت‪ :‬ازجملـه واحدهـای معرف ‬ ‫دراین کارگـروه شـرکت تولیـدی اخشـان تولیـد‬ ‫کمربنـد ایمنـی خـودرو‪ ،‬شـرکت خورشـید‬ ‫بهارلـو‪ ،‬بـاغ زیتـون‪ ،‬کارخان ههـای مخابراتـی‬ ‫ایـران ‪( ITMC‬زیمنـس) تولیـد تجهیـزات‬ ‫مخابراتـی‪ ،‬شیرپاسـتوریزه پـگاه‪ ،‬تولیـد انـواع‬ ‫فراورد ههـای لبنـی‪ ،‬شـرکت پاالیـش نفـت‬ ‫شـیراز تولیـد فراورد ههـای نفتـی‪ ،‬گلخانـه و ‪...‬‬ ‫بودند که مشـکالت ان ها بررسـی و دراین باره‬ ‫ارائـه راهـکار نیـز شـد‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫مشـکل واحدهای تولیدی و صنعتی توسط‬ ‫کارشناسـان تخصصـی هـر حـوزه بررسـی و‬ ‫نهـا در کارگـروه‬ ‫پـس از احصـای مشـکل ا ‬ ‫تسـهیل طـرح و تصمیمـات الزم درراسـتای‬ ‫یگـردد اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫رفـع موانـع تولیـد اتخـاذ م ‬ ‫دراین جلسـه مصوبـات تعـداد ‪ ۱۵‬واحـد‬ ‫تولیدی که در کمیته تخصصـی ذیل کارگروه‬ ‫مطـرح گردیـده بـود موردتصویـب اعضـا قـرار‬ ‫گرفـت‪ .‬ایـزدی اظهـار کـرد‪ :‬دولـت درجهـت‬ ‫کمـک بـه بنگا ههـای اقتصـادی‪ ،‬رفـع موانـع‬ ‫تولیـد و ایجـاد توسـعه همه جانبـه تولیـدی‬ ‫و صنعتـی در واحدهـای اهتمـام ویـژه دارد‬ ‫کـه دراین خصـوص برگـزاری جلسـات و‬ ‫کمیته های مرتبط بـرای واحدهای تولیدی‪،‬‬ ‫صنعتی و تجاری درراستای افزایش اشتغال‪،‬‬ ‫رفـع بیـکاری و رونـق اقتصـادی اسـتان‬ ‫ب هصـورت مسـتمر انجـام می پذیـرد‪ .‬رئیـس‬ ‫سـازمان صمـت فـارس تصریـح کـرد‪ :‬تسـهیل‬ ‫رونـد رونـق و شـکوفایی واحدهـای تولیـدی‪،‬‬ ‫صنعتی و تجاری و ایجاد سرمایه گذاری های‬ ‫الزم درحمایت از رشد مطلوب تولید به همراه‬ ‫صـادرات و فـروش‪ ،‬ایجـاد زیرسـاخت ها‬ ‫جهت سرعت بخشـیدن به عملیات اجرایی‬ ‫طر ح ها‪ ،‬افزایش ظرفیت زنجیره تولید کیفی‬ ‫تهـای‬ ‫واحدهـا ازجملـه راهبردهـا و اولوی ‬ ‫برنامه ریـزی جهـت تقویـت و توسـعه‬ ‫تهـای اقتصـادی اسـتان اسـت‪.‬‬ ‫ظرفی ‬ ‫پایانموفقیت امیز‬ ‫چهاردهمین تعمیرات اساسی در پاالیشگاه گاز‬ ‫دکتـــر روح الـــه نوریـــان گفـــت‪ :‬چهاردهمیـــن تعمیـــرات اساســـی س ــال‬ ‫جـــاری مطابـــق برنامـــه ازپیش تعیین شـــده از ‪ ۱۵‬تیرمـــاه و بـــا بیـــش از‬ ‫‪ ۶۳‬هزارنفرســاعت کار عملیاتــی اغــاز و در ‪ ۹‬مردادمــاه ســال جــاری در مــدت‬ ‫‪ ۲۶‬روز بــا موفقیــت و بــدون حادثــه به پایــان رســید‪ .‬وی افــزود‪ :‬در تعمیــرات‬ ‫اساســی امســال بیــش از ‪ ۳۰۰۰‬تجهیــز در بخش هــای مختلــف مکانیــک‪ ،‬برق‬ ‫و ابــزار دقیــق توســط کارشناســان و پیمانــکاران داخلــی موردبازرســی‪ ،‬تعمیر‪،‬‬ ‫تس ــت و کالیبراس ــیون ق ــرار گرفتن ــد‪ .‬مدیرعام ــل ش ــرکت پاالی ــش گاز ای ــام‬ ‫اف ــزود‪ :‬در بخ ــش تجهی ــزات ثاب ــت ح ــدود ‪ ۶۰‬تجهی ــز ش ــامل ان ــواع ظ ــروف‪،‬‬ ‫بر ج هـــا‪ ،‬مبدل هـــا‪ ،‬کوره هـــا‪ ،‬مخـــازن‪ ،‬فیلترهـــا و مشـــعل ها موردبازرس ــی‪،‬‬ ‫تعمی ــر‪ ،‬تس ــت و کالیبراس ــیون ق ــرار گرفتن ــد‪ .‬در ح ــوزه تجهی ــزات دوار بی ــش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬تجهی ــز ازجمل ــه ان ــواع پمپ ه ــا‪ ،‬کمپرس ــورها‪ ،‬فن ه ــا و دمند هه ــای‬ ‫هوایـــی و تجهیـــزات برقـــی بیـــش از ‪ ۳۵۰‬تجهیـــز شـــامل انـــواع تابلوه ــا‪،‬‬ ‫رله ه ــا‪ ،‬الکتروموتوره ــا نی ــز موردبازرس ــی‪ ،‬تعمی ــر‪ ،‬تس ــت و کالیبراس ــیون ق ــرار‬ ‫گرفتن ــد‪ .‬درزمین ــه تجهی ــزات اب ــزار دقی ــق ح ــدود ‪ ۲۰۰۰‬تجهی ــز ش ــامل ان ــواع‬ ‫س ــوئیچ ها‪ ،‬ترانس ــمیترها و نش ــان دهنده ها و ش ــیراالت بی ــش از ‪ ۲۵۰‬ش ــیر‬ ‫ازجمل ــه ش ــیرهای دس ــتی‪ ،‬کنترل ــی و اطمین ــان نی ــز موردبازرس ــی‪ ،‬تعمی ــر‪،‬‬ ‫تس ــت و کالیبراس ــیون ق ــرار گرف ــت‪ .‬وی اف ــزود‪ :‬ح ــدود ‪ ۳۰۰‬تجهی ــز متفرق ــه‬ ‫ش ــامل ان ــواع اس ــترینرها‪ ،‬نش ــانگرهای س ــطح‪ ،‬بریدل ه ــا‪ ،‬ش ــیراالت زی ــر دو ‬ ‫این ــچ و ‪ ...‬نی ــز موردبازرس ــی‪ ،‬تعمی ــر‪ ،‬تس ــت و کالیبراس ــیون ق ــرار گرفتن ــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت پاالیــش گاز ایــام بــه مهم تریــن فعالیت هــای مهمــی کــه‬ ‫بــرای اولین بــار در تعمیــرات اساســی امســال انجــام شــده اســت اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬تخلیــه و شــارژ مکانیــزه ‪ ۲۵۰‬تــن مدیــای بســترها شــامل تعــداد ســه‬ ‫بس ــتر کاتالیس ــتی واحده ــای بازیاف ــت گوگ ــرد و س ــه بس ــتر نم زدای ــی واح ــد‬ ‫اتان گیــری و تعویــض تیــوب بانــدل کولرهــای هوایــی گاز اســیدی واحدهــای‬ ‫شیرین س ــازی گاز اس ــت‪ .‬وی اف ــزود‪ :‬بازک ــردن و تعمی ــر برنره ــای زبال هس ــوز‬ ‫واحدهـــای بازیافـــت گوگـــرد‪ ،‬نوســـازی باطـــری ‪ UPS‬هـــای سیســـتم های‬ ‫کنت ــرل و س ــوییچینگ واحده ــای فراین ــدی و اج ــرای پروژه ه ــای امنی ــت‬ ‫س ــایبری ش ــبکه صنعت ــی از فعالیت های ــی ب ــوده ک ــه ب ــرای اولین ب ــار انج ــام‬ ‫ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫نیازمندان ایالم و دریافت خدمت در ‪ ۱۲۰‬سرفصل‬ ‫رضــا طاهــری در دیــدار بــا سرپرســت ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان‬ ‫یکــه‬ ‫ایــام بــا ارائــه گزارشــی از خدمــات امــداد بــه نیازمنــدان بیــان کــرد‪ :‬درحال ‬ ‫پارس ــال بی ــش از ‪ ۶۰۰۰‬فرص ــت ش ــغلی ب ــرای نیازمن ــدان اس ــتان ایج ــاد ش ــد‬ ‫امســال این رقــم بــه بیــش از ‪ ۸۰۰۰‬فرصــت شــغلی خواهــد رســید‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫انجــام بیــش از ‪ ۲۴۰۰‬خدمــت مســکن‪ ،‬راه انــدازی ســامانه امــداد هوشــمند‬ ‫کـــه بـــه بیـــش از ‪ ۲۰‬درگاه اطالعاتـــی متصـــل اســـت و خدمـــات حمایت ــی‬ ‫ض ــروری و متن ــوع نظی ــر خدم ــات برجس ــته ام ــداد در پارس ــال ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫سرپرس ــت س ــازمان مدیری ــت و برنامه ری ــزی ای ــام نی ــز گف ــت‪ :‬کمیت ــه ام ــداد‬ ‫ط ــی ح ــدود دوده ــه ک ــه موردارزیاب ــی ق ــرار گرفت ــه هم ــواره از دس ــتگاه های‬ ‫برتـــر و موفـــق بـــوده‪ .‬امیـــن دوســـت محمدی افـــزود‪ :‬ورود کمیتـــه ام ــداد‬ ‫بـــه هوشمندســـازی و الکترونیکی کـــردن خدمـــات کـــه در اغـــاز دهـــه ‪۸۰‬‬ ‫صـــورت گرفـــت از اتفاقـــات مهـــم در حـــوزه خدمت رســـانی این دس ــتگاه‬ ‫اس ــت‪ .‬وی ادام ــه داد‪ :‬پایین ب ــودن هزین هه ــای خدمت رس ــانی ب ــه م ــردم‬ ‫از ویژگی ه ــای مه ــم ام ــداد در خدمت رسانی س ــت ک ــه کمت ــر دس ــتگاهی‬ ‫چنیـــن ویژگی هایـــی را دارد‪.‬‬ ‫جذب ‪ ۲۰۰۰‬مشترک جدید‬ ‫در نقاط مختلف شهری و روستایی‬ ‫محم ــود کش ــاورز بابیان اینک ــه تا کن ــون ‪ ۱۱۹۵۸۸‬انش ــعاب علم ــک نص ــب‬ ‫شـــده اســـت‪ ،‬اظهـــار داشـــت‪ :‬شـــرکت گاز اســـتان درراســـتای تحق ــق‬ ‫اه ــداف کیف ــی و کم ــی س ــال ج ــاری اقدام ــات قابل توجه ــی در حوز هه ــای‬ ‫مختل ــف گازرس ــانی انج ــام داده و تا کن ــون ‪ ۵۴۲۴‬کیلومت ــر خط ــوط انتق ــال‪،‬‬ ‫تغذی ــه و ش ــبکه توزی ــع در مناط ــق مختل ــف اس ــتان اج ــرا نم ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـــه ایـــن شـــرکت ضمـــن تحقـــق تمـــام تعهـــدات گازرس ــانی‪،‬‬ ‫نق ــش مهم ــی در توس ــعه هرچه بیش ــتر در اقصی نق ــاط اس ــتان ایف ــا نم ــوده‬ ‫اســـت‪ ،‬افـــزود‪ :‬درراســـتای گازرســـانی بـــه شـــهرها و روســـتاهای اســـتان در‬ ‫نم ــدت‬ ‫سه ماهه امســـال تا کنـــون ‪ ۸۰‬کیلومتـــر شـــبکه توزیـــع اجـــرا و درای ‬ ‫بــرای گازرســانی بــه صنایــع‪ ،‬محورهــای صنعتــی و ‪ CNG‬هــا‪1600 ،‬متــر شــبکه‬ ‫توزی ــع و ‪ ۲۰۰۰‬مت ــر ش ــبکه تغذی ــه انج ــام ش ــده اس ــت‪ .‬سرپرس ــت ش ــرکت گاز‬ ‫اســتان بــه وضعیــت مطلــوب خدمــات گازرســانی در نقــاط مختلــف شــهری‬ ‫شه ــای‬ ‫و روس ــتایی اس ــتان اش ــاره و تصری ــح ک ــرد‪ :‬به رغ ــم مش ــکالت و چال ‬ ‫پیشــرو اعــم از محدودیــت منابــع مالــی‪ ،‬افزایــش هزینه هــای کاال هیــچ خللــی‬ ‫در رون ــد اج ــرای پروژه ه ــای گازرس ــانی دراین اس ــتان وج ــود نداش ــته اس ــت‪.‬‬ ‫کش ــاورز بابیان اینک ــه از ابت ــدای س ــال ج ــاری تا کن ــون ‪ ۹۹۰‬انش ــعاب علم ــک‬ ‫در مناطــق شــهری و روســتایی اســتان نصــب شــده اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫در سه ماهه نخس ــت س ــال ج ــاری ب ــرای گازرس ــانی ب ــه مناط ــق روس ــتایی‬ ‫اس ــتان ‪ ۷۰‬کیلومت ــر ش ــبکه توزی ــع انج ــام گردی ــده اس ــت‪.‬‬ ‫اغاز فرایند تبدیل وضعیت ایثارگران پتروشیمی‬ ‫حســن نجفی ســمنانی در دیــدار بــا مدیــرکل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران‬ ‫اســـتان بابیان اینکـــه از اول تصویـــب طـــرح تبدیل وضعیـــت ایثارگ ــران‬ ‫در کشـــور‪ ،‬کمیتـــه ویـــژه ایثارگـــران در پتروشـــیمی ایـــام تشـــکیل ش ــد‪،‬‬ ‫گف ــت‪ :‬اج ــرای این ط ــرح طب ــق دس ــتورالعمل ش ــرکت صنای ــع پتروش ــیمی‬ ‫ً‬ ‫خلیج فــارس اغــاز شــد‪ .‬بــا اجــرای این طــرح قطعــا نیروهــای ایثارگــر قــرارداد‬ ‫معی ــن و ش ــرکتی پیمان ــکاری مس ــتمر و ج ــاری تبدیل وضعی ــت خواهن ــد‬ ‫ش ــد‪ .‬مدیرعام ــل ش ــرکت پتروش ــیمی ای ــام بااش ــاره به اینکه توس ــعه اس ــتان‬ ‫درگــروی موفقیــت صنایــع پتروشــیمی خواهــد بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬راه انــدازی واحــد‬ ‫الفی ــن ب ــدون حض ــور خارج ــی و ب ــا ت ــاش متخصص ــان اس ــتان ای ــام نق ــش‬ ‫مهمــی در توســعه و تحــول اســتان خواهــد داشــت‪ .‬حســب وظیفــه ســازمانی‬ ‫و تا کی ــد اس ــتاندار محت ــرم انج ــام مس ــئولیت های اجتماع ــی از الزام ــات و‬ ‫تعهـــدات پتروشیمی ســـت و براین مبنـــا پروژه هایـــی در دســـت طراحـ ـی ‬ ‫قـــرار دارد کـــه بـــا مصوبـــه هیئت مدیـــره شـــرکت بـــه مرحلـــه اجـــرا خواه ــد‬ ‫رســید‪ .‬نجفــی جابجایــی رکــورد تولیــد اتیلــن در ابتــدای ســال و ثبــت رکــورد‬ ‫تولی ــد ‪ ۴۶‬ت ــن پلی اتیل ــن س ــنگین در س ــاعت را لبی ــک صنعتگ ــران جه ــادی‬ ‫پتروشــیمی ایــام بــه شــعار ســال عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬ایــن صنعــت به دنبــال‬ ‫تقوی ــت جای ــگاه مل ــی و بین الملل ــی خ ــود ب ــا ارائ ــه محصول ه ــای با کیفی ــت‬ ‫و متن ــوع اس ــت‪.‬‬ ‫برای سومین بار محقق شد؛‬ ‫کسب رتبه اول عملکردی شرکت برق ایالم‬ ‫مولـــی اهلل ناصـــری گفـــت‪ :‬شـــرکت توزیع نیـــروی برق ایـــام با کســـب حدود‬ ‫‪ ۱۵۰‬درصـــد عملکـــرد در زمینه های پاســـخگویی بار مشـــترکین کشـــاورزی‪،‬‬ ‫عمومـــی اداری‪ ،‬صنعتـــی‪ ،‬مولـــد و مجمـــوع مدیریت مصرف برای ســـومین‬ ‫هفتـــه رتبه اول کشـــوری را دراین زمینه به خـــود اختصـــاص داد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫مجموعـــه اقدامـــات جهـــادی همـــکاران کـــه تا پاســـی از شـــب و انالیـــن بار‬ ‫مشـــترکین را ازطریـــق کنتورهـــای هوشـــمند رصد می کنند منجر به کس ــب‬ ‫این افتخار شـــده اســـت‪ .‬مدیرعامل شـــرکت توزیع نیروی بـــرق ایالم گفت‪:‬‬ ‫اقدامات فرهنگی و اطالع رســـانی صنعت برق استان در همراهی مشترکین‬ ‫با صنعت برق نیز بســـیارموثر اســـت‪ .‬وی ضمن تشـــکر از احاد مردم استان‬ ‫درراســـتای همـــکاری بـــا صنعت بـــرق و کاهش مصـــرف در ســـاعات اوج بار‬ ‫تصریـــح کـــرد‪ :‬بی شـــک همدلـــی و همیـــاری مـــردم فهمیـــم اســـتان ای ــام‬ ‫می توانـــد نقـــش مهمـــی در عبـــور از این پیک بار برق داشـــته باشـــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫ا گهی ‪7‬‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2562‬‬ ‫رایگان‬ ‫ا گهی مزایده عمومی فروش امالک مازاد سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان درنظردارد به استناد مجوزهای شماره ‪ ،1399/06/29-51/94092‬شماره ‪ ،1399/07/20-51/109616‬شماره ‪ ،1399/07/22-51/111711‬شماره ‪ ،1399/11/27-51/186994‬شماره ‪ 1399/12/09-51/195920‬و ‪ 1400/12/11-51/211803‬وزارت‬ ‫امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬نسـبت به فروش امال ک مازاد سـازمان مطابق با نظریه کارشناسـان رسـمی دادگسـتری‪ ،‬به شـرح اسـناد‪ ،‬از طریق مزایده عمومی در سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬با کد فراخوان ‪ 2001000071000001‬اقدام کند‪ .‬لذا از شـرکت‬ ‫کنندگان حقیقی و حقوقی دعوت به عمل می اید مطابق شـرایط عمومی مزایده‪ ،‬مندرج در سـامانه مذکور اقدام فرمایند‪.‬‬ ‫زمان و محل دریافت اسناد و ارسال پیشنهاد و بازگشایی در سامانه ستاد‪:‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬از ساعت ‪9‬صبح روز پنجشنبه مورخ ‪ 1401/05/20‬لغایت ساعت ‪13‬ظهر روز شنبه مورخ ‪ 1401/06/05‬از طریق سامانه ستاد‬ ‫مهلت دریافت اسناد (دانلود)‪ :‬از ساعت ‪9‬صبح روز پنجشنبه مورخ ‪ 1401/05/20‬تا ساعت ‪14‬ظهر روز چهارشنبه مورخ ‪1401/05/26‬‬ ‫موعد بازدید‪ :‬از ساعت ‪9‬صبح الی ‪13‬ظهر روز شنبه مورخ ‪ 1401/05/22‬لغایت روز چهارشنبه مورخ ‪ 1401/06/02‬با هماهنگی مدیریت امور اداری‪ ،‬رفاه و پشتیبانی سازمان و یا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان های مربوطه‬ ‫محل بازدید‪ :‬مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان های سقز‪ ،‬بانه‪ ،‬مریوان‪ ،‬دیواندره و کامیاران‬ ‫مهلت ارائه پیشنهادها (ارسال)‪ :‬از ساعت ‪9‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/05/24‬لغایت ساعت ‪14‬ظهر روز شنبه مورخ ‪ 1401/06/05‬از طریق سامانه ستاد‬ ‫زمان و محل بازگشایی الکترونیکی اسناد و مدارک شرکت کنندگان‪ :‬ساعت ‪9‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/06/06‬در اداره امور پیمان و قراردادهای سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان‬ ‫ردیف‬ ‫شهرستان‬ ‫نام ملک‬ ‫‪1‬‬ ‫سقز‬ ‫مجتمع پرورش ماهی گردیگالن‬ ‫پال ک‬ ‫‪252577.38‬‬ ‫‪232.40‬‬ ‫‪172.054.883.000‬‬ ‫‪17.205.488.300‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪59.520.000.000‬‬ ‫‪5.952.000.000‬‬ ‫‪22.980.000.000‬‬ ‫‪2.298.000.000‬‬ ‫‪62.060.880.000‬‬ ‫فرعی‬ ‫اصلی‬ ‫‪30‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪2‬‬ ‫منزل مسکونی حمزه اباد‬ ‫‪136‬‬ ‫‪1722‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪3‬‬ ‫منزل مسکونی حمزه اباد‬ ‫‪137‬‬ ‫‪1722‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪80‬‬ ‫پارکینگ‬ ‫‪55‬‬ ‫‪1386‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7568.40‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪620.608.800.000‬‬ ‫مرکز جهاد کشاوری زرواو سفلی‬ ‫‪161‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪292‬‬ ‫مخروبه‬ ‫‪788.400.000‬‬ ‫‪78.840.000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫زمین کشاورزی ارمرده‬ ‫‪460‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2.300.000.000‬‬ ‫‪230.000.000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ساختمانسبدلو‬ ‫‪264‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪165.30‬‬ ‫‪165.30‬‬ ‫‪1.732.500.000‬‬ ‫‪173.250.000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مریوان‬ ‫مرکز خدمات جانوره‬ ‫‪8‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2510‬‬ ‫‪747.40‬‬ ‫‪10.500.000.000‬‬ ‫‪1.050.000.000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دیواندره‬ ‫سوله خیابان ‪ 16‬متری‬ ‫‪12926‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪11573‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2341.50‬‬ ‫‪1262‬‬ ‫‪61.579.100.000‬‬ ‫‪6.157.910.000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫زمین خالی (شهرک صنعتی موچش‪ ،‬قریه محمداباد)‬ ‫‪94‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪740‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪7.030.000.000‬‬ ‫‪703.000.000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫زمین خالی (شهرک صنعتی موچش‪ ،‬قریه محمداباد)‬ ‫‪93‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1545‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12.360.000.000‬‬ ‫‪1.236.000.000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫زمین خالی (شهرک صنعتی موچش‪ ،‬قریه محمداباد)‬ ‫‪90‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3.616.000.000‬‬ ‫‪361.600.000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫زمین خالی (شهرک صنعتی موچش‪ ،‬قریه محمداباد)‬ ‫‪89‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1222‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪12.831.000.000‬‬ ‫‪1.283.100.000‬‬ ‫زمین خالی (شهرک صنعتی موچش‪ ،‬قریه محمداباد)‬ ‫‪115‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪430.50‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪6.027.000.000‬‬ ‫‪602.700.000‬‬ ‫‪15‬‬ ‫یک واحد منزل مسکونی (موچش)‬ ‫‪522‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪749.73‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪28.489.740.000‬‬ ‫‪2.848.974.000‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ساختمان (شورای حل اختالف سابق)‬ ‫‪508‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪521.02‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪19.798.760.000‬‬ ‫‪1.979.876.000‬‬ ‫‪17‬‬ ‫یک واحد مسکونی مخروبه‬ ‫‪511‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪369.90‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪12.946.500.000‬‬ ‫‪1.294.650.000‬‬ ‫‪18‬‬ ‫یک واحد مسکونی مخروبه‬ ‫‪510‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪369.90‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪12.576.600.000‬‬ ‫‪1.257.660.000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪14‬‬ ‫بانه‬ ‫کامیاران‬ ‫مفروز و مجزی‬ ‫‪41‬‬ ‫بخش‬ ‫مساحت عرصه (مترمربع)‬ ‫مساحت اعیان (مترمربع)‬ ‫مبلغ پایه کارشناسی (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین (ودیعه) شرکت در‬ ‫مزایده (ریال)‬ ‫‪ -1‬شـرکت کنندگان می بایسـت به یکی از اشـکال زیر‪ ،‬نسـبت به تضمین شـرکت در مزایده (پرداخت ودیعه) اقدام کنند‪ -1 :‬واریز نقدی در وجه بانک مرکزی‪ ،‬به نام تمرکز وجوه سـپرده به شـماره شـبا ‪ IR470100004064042007715482‬و شناسـه واریز ‪984151064214003272502661351930‬؛ ‪ -2‬ضمانتنامه معتبر بانکی (اصل ضمانتنامه بانکی) مطابق‬ ‫با ائین نامـه معامالت دولتی؛‬ ‫‪ -2‬بارگذاری ضمانتنامه بانکی و یا رسید وجه واریزی در سامانه ستاد الزامی ست‪.‬‬ ‫‪ -3‬مزایده گران محترم می بایست اصل ضمانتنامه یا فیش واریزی را نیز پس از ثبت در دبیرخانه سازمان جهاد کشاورزی‪ ،‬حدا کثر تا ساعت ‪13‬ظهر روز شنبه مورخ ‪ 1401/06/05‬به اداره امور پیمان و قراردادهای سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان واقع در بلوار پاسداران‪ ،‬جنب دانشگاه ازاد اسالمی‪ ،‬ساختمان مرکزی‪ ،‬طبقه اول تحویل دهند‪.‬‬ ‫‪ -4‬برنده نهایی موظف است قبل از انتقال اموال برنده شده‪ %100 ،‬کل مبلغ مزایده را به شماره شبا ‪ IR090100004064000901716154‬و شناسه واریز ‪ 351038164210218000000000000000‬نزد بانک مرکزی به نام درامد حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول واریز کند‪ ،‬لهذا تسویه حساب قطعی‪ ،‬منوط به این امر است‪.‬‬ ‫‪ -5‬الزم به ذکر است کلیه هزینه های جانبی‪ ،‬اعم از انتشار ا گهی در روزنامه و غیره‪ ،‬به عهده برندگان نهایی مزایده (به تناسب مبلغ) است‪.‬‬ ‫ادرس‪ :‬سنندج‪ ،‬بلوار پاسداران‪ ،‬جنب دانشگاه ازاد اسالمی‪ ،‬مدیریت امور اداری رفاه و پشتیبانی‪ -‬کدپستی ‪66169-35383‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -6‬ضمنا کلیه اطالعات امال ک و مستغالت شامل مشخصات‪ ،‬شرایط‪ ،‬نحوه فروش‪ ،‬ادرس و ‪ ...‬در برد اعالن عمومی سامانه مزایده و مال های مزایده قابل مشاهده‪ ،‬بررسی و انتخاب است‪.‬‬ ‫‪ -7‬شرکت کنندگان محترم می بایست به صورت جدا گانه‪ ،‬برای هر یک از امال ک مذکور‪ ،‬ودیعه موردنظر را تهیه و بارگذاری کنند‪.‬‬ ‫‪ -8‬دو مورد منازل مسکونی حمزه اباد بانه (ردیف های ‪ 2‬و ‪ 3‬جدول) به طور همزمان و به یک مزایده گر وا گذار می شوند و دو ملک مذکور به صورت تکی و جدا گانه به فروش نمی رسند‪.‬‬ ‫شرکت کنندگان جهت کسب اطالعات تکمیلی می توانند با شماره تلفن ‪ 087-33289200‬و ‪ 087-33289009‬تماس حاصل فرموده و یا به صورت حضوری به مدیریت امور اداری‪ ،‬رفاه و پشتیبانی سازمان و یا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان های مربوطه مراجعه کنند‪.‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1361361‬‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬مرداد ‪ 11 1401‬محرم ‪ 9 1444‬ا گوست ‪ 2022‬سال نوزدهم شماره ‪2562‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫فصل تازه همکاری مشترک‬ ‫کمیته امداد مازندران و شرکت گاز استان‬ ‫حجت االسالم بشیر عالیشا؛ مدیر کل کمیته امداد مازندران در دیدار با دکتر‬ ‫مایلی رسـتمی؛ سرپرسـت شـرکت گاز اسـتان با بیان اینکـه سیاسـت راهبـردی‬ ‫ایـن نهـاد توانمندسـازی مددجویـان اسـت‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬کمیتـه امـداد در‬ ‫شهـای مختلـف بـه جامعـه هـدف خدمـات ارائـه می دهـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫بخ ‬ ‫پایـگاه اطالع رسـانی کمیتـه امـداد؛ وی افـزود‪ :‬خدمـات عمرانـی‪ ،‬فرهنگـی‪،‬‬ ‫اشـتغال‪ ،‬درمانـی و‪ ...‬از جملـه اقدامـات کمیتـه امـداد اسـت‪ .‬مدیـرکل کمیتـه‬ ‫امـداد مازنـدران بـا بیـان اینکـه سـاخت ‪ 1300‬واحـد مسـکن مددجویـی در‬ ‫دسـت اقـدام اسـت‪ ،‬تصریـح کرد‪ :‬برای خدمت رسـانی به نیازمنـدان همه باید‬ ‫جهادی و انقالبی اقدام کنیم‪ .‬حجت االسلام عالیشـاه از همکاری شـرکت گاز‬ ‫استان به مددجویان در بخش های انشعابات رایگان‪ ،‬تامین گاز بها‪ ،‬ورایگان‬ ‫و اشـترا ک رایـگان و مشـارکت شـرکت گاز در گازرسـانی بـه مسـکن مددجویـی‬ ‫تقدیـر کـرد‪ .‬سرپرسـت شـرکت گاز اسـتان هـم در این دیـدار بـا تقدیـر از ارائـه‬ ‫خدمـات قابل توجـه کمیتـه امـداد بـه خانواد ههـای تحـت حمایت نسـبت به‬ ‫انجـام گاز رسـانی رایـگان وتامیـن لـوازم گرمایشـی و تجهیـز واحدها به سیسـتم‬ ‫یسـت؛‬ ‫پکیـج بمنظـور صرفـه جویـی در مصـرف گاز اعلام امادگـی کـرد‪ .‬گفتن ‬ ‫حسـب مصوبـه سـفر ریاسـت جمهوری بـه اسـتان مازنـدران و همچنیـن‬ ‫تفاهم نامـه تنظیمـی بیـن کمیتـه امـداد و شـرکت گاز اسـتان مازنـدران‪ ،‬مقـرر‬ ‫شـد؛ در سـال جـاری بابـت لوله کشـی گاز منـازل هـر یـک از مددجویـان‪ ،‬مبلـغ‬ ‫شـش میلیون تومان از سـوی شـرکت گاز اسـتان مسـاعدت شـود‪.‬‬ ‫پیام تبریک مدیرکل بندرامیراباد به مناسبت روز خبرنگار‬ ‫هم زمـان بـا فرا رسـیدن ‪ ۱۷‬مردا دمـاه؛ روز‬ ‫«خبرنگار»‪ ،‬مدیرکل بنادرودریانـوردی امیراباد با‬ ‫صدور پیامی این روز را به تمامی تالشگران عرصه‬ ‫رسـانه تبریـک گفـت‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫اداره کل بنادرودریانـوردی امیرابـاد؛ متـن پیـام‬ ‫محمدعلی اصل سعیدی پور به این شرح است‪:‬‬ ‫خبرنـگاران؛ تالشـگران بـی ادعـا‪ ،‬سـفیران بیـدار‬ ‫نهـای ناب اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اقتصادی و سیاسـی‬ ‫مـردم و زمینـه سـاز جریا ‬ ‫نهـا‪ ،‬جلـوه ی بـی نظیـری را از‬ ‫هسـتند کـه صداقـت‪ ،‬راسـتی و صراحـت قلـم ا ‬ ‫نهـای انقلاب اسلامی در بره ههـای مختلـف بـه نمایش گذاشـته اسـت‪.‬‬ ‫ارما ‬ ‫خـوی راسـتین و حقیقـت جـوی خبرنـگاران عزیـز‪ ،‬می توانـد بالندگـی و امیـد را‬ ‫در ضمیـر جامعـه زنـده نگـه دارد‪ ،‬تـا بـا وقایـ ع نگاری به عنوان رسـالت راسـتین‬ ‫قلم یک خبرنگار‪ ،‬مددکار و حماسه نگار مدیران در انجام وظایف حاکمیتی‬ ‫و محلـی باشـد‪ .‬بدون تردیـد دسـتیابی بـه قل ههـای پیشـرفت‪ ،‬سـربلندی و‬ ‫سـعادت کشـور‪ ،‬مراقبت از منافع ملی و مردمی و ارمان های ارزشـمند انقالب‬ ‫اسلامی در این برهـه از تاریـخ جـز بـا حق جویـی و صـدق در عرصـه ا گاهـی و‬ ‫جهاد تبیین ممکن نیست که مردان و زنان اهل قلم این مرزوبوم با سرشتی‬ ‫بیـدار بـه درسـتی بـر ایـن مهـم فائـق می اینـد‪ .‬اینجانـب در پایـان‪ ،‬فـرا رسـیدن‬ ‫روز خبرنگار را به شـما تالشـگران و فعاالن عرصه خبر به ویژه خبرنگاران فعال‬ ‫مازندرانی در رسـانه های دیداری‪ ،‬شـنیداری و نوشـتاری تبریک عرض نموده‬ ‫و تـدوام همراهیتـان بـا اداره کل بندرامیرابـاد را بیش از پیش در جهت اعتالی‬ ‫نقـش ایـن بنـدر در اقتصـاد کشـور خواسـتارم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش ‪ ۳۲‬درصدی مصرف بنزین‬ ‫در منطقه خراسان شمالی‬ ‫فریبـا محمـدی‪ /‬میـزان مصـرف بنزیـن در خراسـان شـمالی درمقایسـه با‬ ‫مـدت مشـابه پارسـال‪ ،‬افزایـش داشـت‪ .‬مجتبـی شـکوری؛ مدیـر شـرکت ملـی‬ ‫پخـش فراورده هـای نفتـی خراسـان شـمالی گفـت‪ :‬میـزان مصـرف بنزیـن‬ ‫در چهارماهه نخسـت سـال نسـبت به مـدت مشـابه پارسـال ‪ ۳۲‬درصـد‬ ‫افزایـش یافتـه اسـت کـه دلیـل ان افزایـش سفرهاسـت‪ .‬وی اظهـار داشـت‪ :‬در‬ ‫چهارماهه نخسـت امسـال میزان مصرف نفت سـفید نسـبت به مدت مشـابه‬ ‫پارسـال پنج درصد و مصرف نفت گاز چهاردرصد افزایش یافته اسـت‪ .‬شـکوری‬ ‫گفت‪ :‬بازرسـی و نظارت از جایگاه های سـوخت اسـتان به صورت روزانه توسـط‬ ‫بازرسان کنترل کیفیت و کمیت درحال انجام است‪ .‬وی به فعالیت‪ ۵۵‬جایگاه‬ ‫پمپ بنزیـن و ‪ ۳۰‬جایـگاه سـوخت سـیان جـی در سـطح اسـتان اشـاره کـرد و‬ ‫گفت‪ :‬شـرکت ملی پخش فراورده های نفتی در اسـتان دارای سـه ناحیه اسـت‬ ‫کـه بـه شـهروندان خدمـات موردنیـاز را ارائـه می دهنـد‪.‬‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪ‪돾‬ﺳ‪껾‬ﺮ✆‪䤆껾돾‬‬ ‫اﺳﺮى‬ ‫‪軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫در بازدید معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه از بندر امیراباد مطرح شد؛‬ ‫بندرامیراباد؛ یکی از برنامه های استراتژیک‬ ‫دولت‪،‬جهت راه اندازی کریدور شمال‪-‬جنوب‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫معـاون دیپلماسـی اقتصـادی وزیـر امـور‬ ‫خارجـه در سـفر دوروزه خـود بـه مازنـدران‬ ‫و طـی گفت وگـو بـا نماینـده عالـی دولـت و‬ ‫تهـا و‬ ‫فعـاالن بخـش خصوصـی‪ ،‬از ظرفی ‬ ‫پتانسـیل های اداره کل بنـادر و دریانـوردی‬ ‫امیرابـاد بازدیـد کـرد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫اداره کل بنـادر و دریانـوردی امیرابـاد؛ مهـدی‬ ‫صفـری در ادامـه سـفر دوروزه خـود بـه‬ ‫مازنـدران به همـراه حسـن خیریانپـور؛ معاون‬ ‫هماهنگـی امور اقتصـادی اسـتاندار‪ ،‬نادعلی‬ ‫کهنسـال؛ سرپرسـت دفتـر هماهنگـی امـور‬ ‫اقتصـادی اسـتانداری و عبـداهلل مهاجـر؛‬ ‫رئیـس اتـاق بازرگانـی‪ ،‬صنایـع‪ ،‬معـادن و‬ ‫کشـاورزی مازنـدران در بازدیـد از محوط ههـا‬ ‫و سـرمایه گذاری های انجا مشـده در‬ ‫بندرامیرابـاد کـه بـا هـدف بررسـی شـرایط‬ ‫موجـود و ارائـه راهکارهـای الزم بـرای توسـعه‬ ‫مبـادالت بین المللـی و توسـعه صـادرات‬ ‫استان از طریق بنادر انجام شد‪ ،‬با مدیر کل و‬ ‫معاونین این بندر دیدار کرد‪ .‬مهدی صفری‬ ‫در این دیـدار با بیان اینکـه یکـی از مهم تریـن‬ ‫وظایـف وزارت امـور خارجـه‪ ،‬تسـهیل فراینـد‬ ‫توسـعه و گسـترش مناسـبات اقتصـادی و‬ ‫بازرگانـی جمهـوری اسلامی ایـران در خـارج‬ ‫از کشـور اسـت‪ ،‬بـر نقش مهم بندرامیرابـاد در‬ ‫اسـتراتژی های کالن دولـت مردمـی جهـت‬ ‫فعـال کـردن کریـدور بین المللـی شـمال‪-‬‬ ‫جنـوب در صـادرات و واردات بخصـوص در‬ ‫ترانزیـت انـواع کاال تا کیـد کـرد‪ .‬وی به ظرفیت‬ ‫باالی صادرات مصالح ساختمانی از ایران به‬ ‫کشـور روسـیه و نیـاز کشـورهای حـوزه خـزر بـه‬ ‫ایـن نـوع کاالهـا اشـاره کـرد و ترانزیت انـواع کاال‬ ‫را ب هصـورت کانتینـری جهت اسـتفاده بهینه‬ ‫لو نقـل ریلـی بندرامیرابـاد‬ ‫از ظرفیـت حم ‬ ‫را خواسـتار شـد‪ .‬صفـری خاطر نشـان کـرد؛‬ ‫دیپلماسـی اقتصـادی جمهـوری اسلامی‬ ‫ایـران به دنبـال تقویت و معرفی توانمندی ها‬ ‫تهـای کشـور بـه ان سـوی مرزهـا‪،‬‬ ‫و ظرفی ‬ ‫ایجـاد روابـط مطلـوب فی مابیـن ایـران و‬ ‫کشورهای حوزه ‪ CIS‬جهت افزایش مراودات‬ ‫اقتصـادی و تامیـن کاالهـای اساسـی و‬ ‫جایگزین کردن این مسیر جهت ترانزیت کاال‬ ‫از کشـورهای منطقه با توجه به تنش موجود‬ ‫در شرق اروپا می باشد‪ .‬وی همچنین جذب‬ ‫بـاالی سـرمایه گـذاری بخـش خصوصـی‪،‬‬ ‫برنام ههـای مـدون توسـعه ای بنـدر‪ ،‬رونـد رو‬ ‫به رشـد عملیات تخلیه و بارگیری کاال‪ ،‬عمق‬ ‫مناسـب اب و دار ابـودن زیرسـاخت های‬ ‫مناسب را از مزیت های راهبردی بندرامیراباد‬ ‫عنـوان کـرد‪ .‬معـاون دیپلماسـی اقتصـادی‬ ‫وزیـر امـور خارجـه‪ ،‬در پایـان بـه تامیـن‬ ‫کاالهای اساسـی مورد نیاز کشـور از حـوزه خزر‬ ‫تا کیـد و اظهـار داشـت‪ :‬با توج هبـه نزدیکـی‬ ‫کشـورهای روسـیه و قزاقسـتان بـه ایـران بـه‬ ‫خصـوص بندرامیراباد‪ ،‬می توان سـهم تامین‬ ‫ایـن نـوع کاالهـا بخصـوص غلات را در ایـن‬ ‫بخـش افزایـش داد و در این راسـتا اسـتفاده از‬ ‫ظرفیـت کشـتی های رو‪ -‬رو جهـت بهره بردن‬ ‫بیش از پیـش از ظرفیـت مبـادالت تجـاری‬ ‫بـا کشـورهای حاشـیه خـزر را امـری ضـروری‬ ‫عنـوان کـرد‪ .‬مدیـر کل بنـادر و دریانـوردی‬ ‫امیرابـاد نیـز در این بازدیـد در گزارشـی بـه‬ ‫یهـای بنـدر امیرابـاد و‬ ‫معرفـی توانمند ‬ ‫اقدامـات انجا مشـده در ایـن بنـدر پرداخـت‬ ‫لو نقـل و‬ ‫و بـر توسـعه زیرسـاخت های حم ‬ ‫احـداث جـاده مسـتقیم از بندرامیرابـاد بـه‬ ‫بندرشهید رجایی تا کید کرد‪ .‬وی بر تسهیل‬ ‫لکـردن اتـاق‬ ‫فرایندهـای صـادرات کاال و فعا ‬ ‫مشترک بازرگانی با کشورهای همسایه اشاره‬ ‫و بـر مرتف عشـدن چالش هایـی همچـون‬ ‫فرایند انتقال پول‪ ،‬نوسازی و بهسازی ناوگان‬ ‫لو نقـل ریلـی و جـاده ای‪ ،‬توسـعه جـاده‬ ‫حم ‬ ‫لسـازی ترانزیـت‬ ‫مواصالتـی بـه بنـدر‪ ،‬فعا ‬ ‫سوخت و سواپ مواد نفتی و همسان سازی‬ ‫تعرفه ها در زمینه خدمات ترانزیت کاال تا کید‬ ‫کرد‪ .‬سـعیدی پور در پایان ابراز امیدواری کرد‬ ‫با حمایت همه جانبه دستگاه دیپلماسی در‬ ‫حـوزه اقتصـادی از بندرامیراباد و نیز سـازمان‬ ‫بنـادر و دریانـوردی‪ ،‬عالو هبـر رونـق تولیـد‬ ‫داخلی‪ ،‬شـاهد افزایش سـهم تجاری ایران در‬ ‫بـازار کشـورهای حـوزه ‪ CIS‬باشـیم‪.‬‬ ‫شهردار شیراز‪:‬‬ ‫رشادت های شهید اسکندری‪ ،‬یاداور مجاهدت های شهید سلیمانی ست‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫شـهردار شـیراز‪ ،‬رشـادت های شـهید اسـکندری را یـاداور‬ ‫مجاهدت های شـهید حاج قاسـم سـلیمانی دانسـت‪ .‬سـید‬ ‫احسـان اصنافی در حاشـیه مراسـم اسـتقبال از پیکر شـهید‬ ‫اسـکندری در فـرودگاه شـهید ایـت اهلل دسـتغیب بـا قدردانـی‬ ‫از حضـور همیشـگی مـردم والیتمـدار و دیـن دار شـیراز در‬ ‫بزنگا ههـای تاریخـی گفـت‪ :‬شـهدا شـمع محفـل بشـریت اند‬ ‫و ب هخـود می بالیـم کـه دراثنـای عاشـورای حسـینی در اییـن‬ ‫تشـییع پیکـر مطهـر شـهید اسـکندری‪ ،‬سـرداری کـه نامـش‬ ‫موجـب افتخـار و یـادش سرچشـمه امیـد و معنویـت اسـت‪،‬‬ ‫شـرکت کنیـم‪ .‬او افـزود‪ :‬سـردار شـهید پاسـدار حـاج عبـداهلل‬ ‫اسکندری پس از سالیان متمادی مجاهدت در جبهه های‬ ‫جنگ حق علیه باطل به ارزوی قلبی اش که همانا شهادت‬ ‫بود‪ ،‬نائل شـد و همچون مقتدایش‪ ،‬اباعبداهلل الحسـین ؟ع؟‬ ‫ـمنان زبـون رفـت‪ .‬شـهردار شـیراز‬ ‫سـرش بـر نیـزه عـداوت دش ِ‬ ‫از شـهید اسـکندری به عنـوان الگویـی الیـق و مانـدگار بـرای‬ ‫نسـل جـوان یـاد کـرد و گفـت‪ :‬شـهادت سـردار بـزرگ اسلام را‬ ‫بـه پیشـگاه حضـرت ولیعصـر ؟جع؟‪ ،‬مقـام معظـم رهبـری‪،‬‬ ‫همشـهریان والیتمـدار شـیرازی و به ویـژه خانـواده معـزز‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری اسـتان گلسـتان درنظردارد پروژه حفاظت‪ ،‬گشـت‬ ‫و مراقبـت از عرص ههـای جنگلـی اسـتان را بـه شـرح جـدول ذیـل‪ ،‬ب هصـورت مناقصـه‬ ‫عمومـی یـک مرحلـه ای از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت بـه پیمانـکاران‬ ‫واجـد صالحیـت بـه انجـام برسـاند‪ .‬تمامـی مراحـل برگـزاری مناقصـه از طریـق سـامانه‬ ‫تدارکات دولت (سـتاد) به نشـانی ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران درصورت عدم عضویت‬ ‫تنـام در سـایت مذکـور و دریافـت امضـای الکترونیـک را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند‪.‬‬ ‫قبلـی‪ ،‬مراحـل ثب ‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫مدت اجرا (ماه)‬ ‫براورد کارشناسی (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫حفاظت از عرصه های ملی استان (طرح صیانت‬ ‫استانی) ‪ 40‬نفر‬ ‫‪7‬‬ ‫‪33.035.332.688‬‬ ‫‪1.652.000.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫حفاظت از عرصه های ملی استان (طرح صیانت‬ ‫ملی) ‪ 31‬نفر‬ ‫‪11‬‬ ‫‪37.089.143.212‬‬ ‫‪1.855.000.000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نظافت و نگهداری پارک جنگلی قرق ‪ 10‬نفر‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10.797.523.907‬‬ ‫‪540.000.000‬‬ ‫شـرایط مناقصه گران‪ :‬شـرکت های حفاظتی‪ ،‬مراقبتی انتظام دارای مجوز و شـرکت های کد ‪ 4‬خدمات عمومی (تعمیر و‬ ‫نگهداری‪ ،‬نگهبانی‪ ،‬تنظیفات و ‪ )...‬دارای تاییدیه صالحیت از وزارت کار و امور اجتماعی‪( .‬ارائه تاییدیه از اداره کار برای‬ ‫شـرکت های مراقبتی انتظام و حفاظتی الزامی ست)‪.‬‬ ‫نوع تضمین‪ :‬ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه به حساب سپرده‬ ‫تاریخ انتشار اسناد در سامانه ستاد‪ :‬از ساعت ‪ 17‬روز سه شنبه مورخ ‪1401/05/18‬‬ ‫دریافت اسناد از طریق سامانه ستاد‪ :‬تا ساعت ‪ 17‬روز دوشنبه مورخه ‪1401/05/24‬‬ ‫اخرین مهلت تکمیل و ارسـال پا کات‪ :‬از طریق سـامانه سـتاد به نشـانی ‪ www.setadiran.ir‬تا سـاعت ‪ 17‬روز پنجشـنبه‬ ‫مورخـه ‪ 1401/06/03‬و تحویـل اصـل ضمانتنامـه یـا فیـش واریـزی ب هصـورت فیزیکـی و ال ک ومهـر به دبیرخانـه اداره کل تا‬ ‫پایـان وقـت اداری همان روز (پنجشـنبه مورخ ‪ )1401/06/03‬اسـت‪.‬‬ ‫تلفن تماس‪017-32250137 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/18 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1360982‬‬ ‫اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گلستان‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫ایشـان تسـلیت و تهنیـت عـرض کـرده و از خداونـد حـی قیوم‬ ‫شـکیبایی و صبـری زینبـی را بـرای بازمانـدگان وی مسـئلت‬ ‫دارم‪ .‬اصنافـی در بخـش دیگـری از سـخنانش رشـادت های‬ ‫تهـای شـهید سـپهبد‬ ‫شـهید اسـکندری را یـاداور مجاهد ‬ ‫حـاج قاسـم سـلیمانی دانسـت و گفـت‪ :‬اینـک کـه پیکـر پـا ک‬ ‫و مطهر این مجاهد فی سبیل اهلل‪ ،‬ایثارگر مدافع حرم عشق‪،‬‬ ‫لهـا‬ ‫محافـظ اقتـدار‪ ،‬شـکوه و امنیـت ملـی و هـم رزم سـردار د ‬ ‫شـهید سـپهبد حـاج قاسـم سـلیمانی‪ ،‬بـه وطـن خویـش‬ ‫بازگشـته بـا اغوشـی بـاز از عطـر حضـور نورانـی اش اسـتقبال‬ ‫می کنیـم و در سـومین حـرم اهل بیـت عصمـت و طهـارت‬ ‫تشـییع خواهـد شـد‪ .‬او از مـردم والیتمـدار شـیراز خواسـت تـا‬ ‫همچـون همیشـه مقـام شـامخ شـهدا را ارج نهـاده و با حضور‬ ‫پررنگ خود به معاندان و بدخواهان زبون و فرومایه اسالم و‬ ‫ایران نشان دهند که مذهب عشق و فدا کاری مرز و جغرافیا‬ ‫نمی شناسد و راه شهدا همواره پر رهرو و پربرکت خواهد بود‪.‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫بازدید فرماندار ویژه ری از خط تولید شرکت «ایزی پایپ»‬ ‫معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری از خـط تولیـد شـرکت‬ ‫«ایـزی پایـپ» بازدیـد کـرد و در جریـان تولیـد و چالش هـای پیـش روی ان‬ ‫قـرار گرفـت‪ .‬حمیـد زمانـی پیـش از برگـزاری سـتاد تسـهیل و رفـع موانـع تولید‬ ‫شهرسـتان‪ ،‬سـری بـه خـط تولیـد شـرکت تولیدکننـده اتصـاالت و لول ههـای‬ ‫پنج الیـه برنجـی و پلیمـری «ایـزی پایـپ» زد‪« .‬ایـزی پایـپ» کـه پیش ازایـن‬ ‫در یـک بنـای اسـتیجاری فعالیـت می کـرد‪ ،‬به تازگـی خـط تولیـد جدیـد خـود‬ ‫را در بنایـی تملیکـی در شـهرک صنعتـی شـمس اباد راه انـدازی کـرده اسـت‪.‬‬ ‫بـرای راه انـدازی ایـن شـرکت بیـش از ‪ ۵۰۰۰‬میلیاردریـال سـرمایه گذاری شـده‬ ‫و بیـش از ‪ ۳۰۰‬نفـر در ان اشـتغال دارنـد‪ .‬به گفتـه محمـدی؛ مدیرعامـل ایـن‬ ‫شـرکت تکمیـل ایـن واحد تولیـدی که تا کنون فقط بخشـی از ظرفیت تولید‬ ‫ان اغازبه کار کرده‪ ،‬توان اشتغال زایی تا ‪ ۱۰۰۰‬نفر را دارد‪ .‬وی مهم ترین چالش‬ ‫پیـش روی ایـن شـرکت را دریافـت مجـوز تولید از سـازمان اسـتاندارد و تامین‬ ‫برق اعالم کرد‪ .‬در انتهای این بازدید‪ ،‬همین شرکت میزبان ستاد تسهیل و‬ ‫رفـع موانـع تولیـد شهرسـتان ری بـود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران مطرح کرد؛‬ ‫مشارکت قابل توجه شهروندان منطقه ‪۲۰‬‬ ‫در حوزه های گونا گون شهری‬ ‫در بازدیـد سـعید بیگـی؛‬ ‫مدیرعامـل شـرکت سـاماندهی‬ ‫صنایـع و مشـاغل شـهرداری‬ ‫تهـران از منطقـه ‪ ۲۰‬کـه‬ ‫بـا حضـور سـید محمـد‬ ‫ناظم رضـوی شـهردار منطقـه‬ ‫‪ ۲۰‬به همـراه معاونین و مدیران‬ ‫و شـهرداران نواحـی همـراه بـود‬ ‫بـه بررسـی زیرسـاخت های‬ ‫منطقـه جهـت سـاماندهی‬ ‫صنـف پوشـا ک و ایجـاد‬ ‫بوسـتان ملـل پرداختـه شـد‪ .‬سـعید بیگـی؛ مدیرعامـل شـرکت سـاماندهی‬ ‫صنایـع و مشـاغل شـهرداری تهـران گفـت‪ :‬یکـی از ویژگی هـای منطقـه ‪۲۰‬‬ ‫مشـارکت بـاالی شـهروندان در حوزه هـای گونا گـون اسـت کـه شـهرداری‬ ‫ازاین ظرفیت هـا بـه نحـو مطلوبـی بهره منـد اسـت‪ .‬وی در بازدیـد از منطقـه‬ ‫‪ ۲۰‬درخصـوص بررسـی زیرسـاخت های منطقـه جهـت سـاماندهی صنـف‬ ‫پوشا ک و ایجاد نمایشگاه و فروشگاه های فرهنگ‪ ،‬گفت‪ :‬ایجاد زیرساخت‬ ‫و توسـعه جهـت انتقـال مشـاغل مزاحـم از سـطح شـهر بـه خـارج از شـهر‪ ،‬از‬ ‫مواردی سـت که باید موردبررسـی و ارزیابی قرار گرفته شـود‪ .‬وی درخصوص‬ ‫پتانسـیل ها و ظرفیت هـای منطقـه جهـت سـاماندهی صنایـع و مشـاغل و‬ ‫توسعه مرا کز خدمات رسان به شهروندان منطقه جهت رسیدن به توسعه‬ ‫پایـدار در جنـوب تهـران و ایجـاد درامـد شـهرداری تهـران مطالبـی را بیان کرد‬ ‫و افـزود‪ :‬فعالیت هـای قابل توجهـی در حوزه هـای گونا گـون دراین منطقـه‬ ‫ً‬ ‫صـورت گرفتـه و شـرکت سـاماندهی شـهرداری تهـران کاملا کنـار مدیریـت‬ ‫شـهری این منطقـه بـرای برپایـی گذرهـای گردشگری سـت‪ .‬در پایـان ایـن‬ ‫بازدیـد از اما کـن اسـتوک کوره پزخانه هـا‪ ،‬طـرح توسـعه ضلـع شـرق حـرم‬ ‫عبدالعظیـم ؟ع؟‪ ،‬بوسـتان ملـل و کارگاه هـا و تولیدکننـدگان پوشـا ک و ‪...‬‬ ‫انجـام شـد‪.‬‬ ‫برگزاری انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر قیامدشت‬ ‫ِ‬ ‫در جلسـه شـورای شـهر قیامدشـت اعضای هیئت رئیسـه این شـورا انتخاب‬ ‫شـدند‪ .‬بدین ترتیـب وحیـد خسـروابادی به عنـوان رئیـس؛ محمـد حقـی‬ ‫به عنوان نایب رئیس؛ و یوسـف عصمتی به عنوان دبیر این شـورا برای سـال‬ ‫دوم انتخـاب شـدند‪.‬‬ ‫«متین رضایی» بر بام جهان ایستاد‬ ‫در سـیزدهمین دوره مسـابقات قهرمانی نوجوانان جهان صوفیه بلغارسـتان‪،‬‬ ‫«متیـن رضایـی»؛ تکوانـدوکار ارزنـده شـهرری و ملی پـوش شایسـته ایـران‬ ‫بـا شکسـت تمـام رقبـای جهانـی خـود‪ ،‬مـدال طلای وزن ششـم دنیـا را‬ ‫ازان خود کرد‪.‬‬ ‫هر روز با تازه ترین اخبار‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫همزمان با ارزیابی کیفی فشرده‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫مناقصه گزار‪ :‬شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران‪ ،‬منطقه زاهدان‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬رنگ امیزی سـایبان ها‪ ،‬سـقف سـوله ها‪ ،‬سـاخت اتاق بازرسـی دروازه و پلمپ زنی و سـایبان در انبار نفت شـهدای وحدت خاش با‬ ‫شـماره مجوز ‪ 2001091583000011‬سـامانه ستاد‬ ‫تاریـخ‪ ،‬مهلـت و نشـانی محـل دریافـت و تحویـل اسـناد مناقصـه‪ :‬از کلیـه شـرکت های واجـد شـرایط دعـوت به عمـل می ایـد‪ ،‬بعـد از انتشـار نوبـت دوم ایـن‬ ‫ا گهی‪ ،‬نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام کنند‪ .‬الزم به ذکر است کلیه مراحل این مناقصه‬ ‫از دریافت اسناد تا بارگذاری اسناد و ارائه پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایی پا کات از طریق سامانه ستاد به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫اطالعـات مناقصه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر و ارائـه پـا کات الـف‪ :‬زاهـدان‪ ،‬خیابـان دانشـگاه‪ ،‬سـه راه دانـش‪ ،‬جنـب پـل روگذر شـهدای وحدت‪،‬‬ ‫شـرکت پخـش فراورده هـای نفتـی منطقـه زاهـدان‪ -‬تلفـن تمـاس‪ 33428301-3 :‬و همچنیـن جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر بـا تلفـن ‪ 33287934‬واحـد‬ ‫مهندسـی منطقـه تمـاس حاصـل فرمایید‪.‬‬ ‫حضور مناقصه گران در جلسه بازگشایی پا کات با ارائه معرفی نامه دارای مهر و امضا مجاز تعهداور‪ ،‬بالمانع است‪.‬‬ ‫براورد معامله‪ :‬به مبلغ ‪ 14/942/830/236‬ریال‬ ‫نـوع تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار‪ :‬تضمیـن قابل قبـول یکـی از تضامیـن معتبـر در ائین نامـه تضمیـن معاملات دولتـی مصـوب ‪ 1394/09/22‬و بـه‬ ‫مبلغ ‪ 748/000/000‬ریال (هفتصد و چهل و هشـت میلیون ریال) اسـت‪ .‬درصورت واریز سـپرده نقدی‪ ،‬حسـاب سـپرده بانکی مجاز شـرکت‪ ،‬حسـاب شـماره‬ ‫‪ 9200055319‬بـا شناسـه پرداخـت ‪ 14715536‬نـزد بانـک ملـت اسـت‪.‬‬ ‫شـرایط متقاضیـان‪ :‬کلیـه شـرکت های توانمنـد ‪ -1‬دارای شـخصیت حقیقـی و حقوقـی؛ ‪ -2‬دارای امکانـات و تجهیـزات و توانایـی تخصصـی؛ ‪ -3‬دارای رتبـه‬ ‫حداقـل ‪ 5‬ابنیـه از معاونـت برنامه ریـزی و نظـارت راهبـردی ریاسـت جمهـوری؛ ‪ -4‬احـراز حداقـل ‪ 60‬براسـاس معیارهـای ارزیابـی توانمنـدی بهداشـتی‪ ،‬ایمنـی‬ ‫و زیسـت محیطی؛ ‪ -5‬احـراز امتیـاز حداقـل ‪ 60‬در ارزیابـی کیفـی؛ ‪ -6‬ارائـه خالصـه سـوابق کاری مرتبـط بـا موضـوع مناقصـه؛ ‪ -7‬ارائه تصویر اساسـنامه شـرکت‪،‬‬ ‫تصویـر ا گهـی ثبـت شـرکت بـا اخریـن تغییـرات در روزنامـه رسـمی و تصویـر کـد اقتصـادی؛ ‪ -8‬تمامـی مسـتندات ارائـه شـده می بایسـتی ممهـور بـه مهـر و امضـا‬ ‫پیمانـکار و برابـر بـا اصـل باشـد؛ ‪ -9‬بـا توجـه بـه تجدیـد مناقصـه بـا هـر تعداد پیشـنهاد نرخ بازگشـایی خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/12 :‬‬ ‫م الف ‪445‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1359768‬‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه زاهدان‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 3014

روزنامه سایه 3014

شماره : 3014
تاریخ : 1402/12/05
روزنامه سایه 3012

روزنامه سایه 3012

شماره : 3012
تاریخ : 1402/12/02
روزنامه سایه 3011

روزنامه سایه 3011

شماره : 3011
تاریخ : 1402/12/01
روزنامه سایه 3010

روزنامه سایه 3010

شماره : 3010
تاریخ : 1402/11/30
روزنامه سایه 3009

روزنامه سایه 3009

شماره : 3009
تاریخ : 1402/11/29
روزنامه سایه 3008

روزنامه سایه 3008

شماره : 3008
تاریخ : 1402/11/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!