روزنامه سایه شماره 2560 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2560

روزنامه سایه شماره 2560

روزنامه سایه شماره 2560

‫رئیسمجلس‪:‬‬ ‫«یارانه دارو» هیچ گاه قطع نمی شود‬ ‫رئیـس مجلـس شـورای اسلامی بـر عدم قطـع یارانـه دارو تا کیـد کرد‬ ‫و گفـت‪« :‬مجلـس پیگیـر هوشمند سـازی نسـخ الکترونیکی سـت»‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا؛ محمدباقر قالیباف پس از قرائت گزارش کمیسـیون‬ ‫بهداشـت و درمـان مجلـس دربـاره طـرح دارویـار‪ ،‬گفـت‪« :‬بحـث‬ ‫مربـوط بـه دارو در کشـور بسـیار مهم و اساسی سـت‪ .‬متاسـفانه‬ ‫بحـث مصطلحـی در زمینـه ارز ترجیحـی دارو مطـرح می شـود کـه‬ ‫هم هجـا می گوینـد حذف ارز ترجیحـی از دارو صـورت خواهد گرفت‬ ‫کـه غلط تریـن حـرف ممکنی سـت کـه زده می شـود‪ .‬مـردم عزیز باید‬ ‫بداننـد مـا‪ ،‬در حـوزه یارانـه دارو و یارانه ها به هیچ عنـوان‪ ،‬ظرفیت ارز‬ ‫را حـذف نخواهیـم کـرد»‪.‬‬ ‫ایام سوگواری امام حسین؟ع؟ تسلیت باد‬ ‫ کشی ایزدی ها‬ ‫اغاز نسل ِ‬ ‫در چنین روزی در سال ‪2014‬؛ جنایات جنگی و کشتار برنامه ریزی شده ایزدیان در‬ ‫عـراق و سـوریه به دسـت «داعـش» اغـاز شـد‪ .‬پیـش از حملـه داعش به شـمال عراق‬ ‫در تابسـتان ان سـال‪ ،‬حـدود ‪۵ ۵۰‬هـزار ایـزدی انجـا زندگـی می کردنـد کـه متاسـفانه‬ ‫نهـا موفـق بـه فرار به کشـورهای دیگر شـدند‪.‬‬ ‫فقـط حـدود ‪ ۳۶۰‬هزار نفـر از ا ‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪﺳﺮاﺳﺮى‬ ‫چهار شنبه ‪ 12‬مرداد ‪ 5 1401‬محرم ‪ 3 1444‬ا گوست ‪ 2022‬سال نوزدهم شماره ‪ 1500 2560‬تومان‬ ‫سخنگویدولت‪:‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫رئیس جمهوری مهرماه به نیویورک خواهد رفت‬ ‫‪2‬‬ ‫یگـذارد و‬ ‫خرید مسکن‪ ،‬رویا؛ انسـان بـا گریـه پـای بـه عرصـه حیـات م ‬ ‫اجاره ان‪ ،‬ناممکن موجـی از شـادی و سـرور را در پـی گریـه‪ ،‬بـه اطرافیـان‬ ‫پیشـکش می کنـد‪ .‬ایـن تازه به دنیا امـده‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫در ماه محرم چه کتاب ها�یی بخوانیم؟‬ ‫«مـاه محـرم» ا گـر توفیـق بزرگـی بـرای اقامه عزای حسینی سـت‪ ،‬فرصت بزرگ تـری برای‬ ‫تامل و اندیشـه در اهداف قیام حسـینی نیز با خود دارد؛ ازاین رو بهتر اسـت با اغتنام‬ ‫فرصـت‪ ،‬بـه مطالعـه دالیـل رویـداد قیـام امام حسـین ؟ع؟ و تحـوالت تاریخـی ان پـس از‬ ‫عصـر پیامبـر؟ص؟ بپردازیـم و از عاشـورا و سـیره ان امـام بـرای امـروز خـود درس بگیریـم‪.‬‬ ‫تا کنون هزاران جلد کتاب پیرامون حماسـه حسـینی به رشـته تحریر درامده که هریک‬ ‫از زاویـه ای بـه تبییـن و تفسـیر ایـن واقعـه بـزرگ پرداخته انـد‪ .‬ا گرچـه کتـب متعـدد و‬ ‫خوبـی دراین زمینـه وجـود دارد‪ ،‬در فرصـت این یادداشـت به معرفی چند نمونه از این‬ ‫اثـار می پردازیم‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫امریکا و چین؛‬ ‫از همکاری اقتصادی تا تنش راهبردی‬ ‫هوا چونیینگ؛ سخنگوی وزارت امور خارجه چین درباره احتمال پافشاری‬ ‫نانسـی پلوسـی برای سـفر به تایوان‪ ،‬هشـدار داد‪« :‬امریکا بهای لطمه زدن به‬ ‫حق حاکمیت و یکپارچگی چین را خواهد پرداخت»‪.‬‬ ‫در گفت وگو با یک هنرمند تئاتر مطرح شد؛‬ ‫تئاتر شهرستان؛‬ ‫نیازمند حمایت و اموزش بیشتر‬ ‫ِ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وزیر صمت تاکید کرد؛‬ ‫روند فعالیت وزارت صمت؛‬ ‫متمرکز بر حکمرانی نوین‬ ‫‪2‬‬ ‫شهردار کمالشهر خبر داد؛‬ ‫تخصیص زمین ازسوی مدیریت شهری‬ ‫جهت احداث کلینیک پزشکی‬ ‫‪7‬‬ ‫در دیدار استاندار مازندران و شهردار ساری مطرح شد؛‬ ‫توسعه و پیشرفت مرکز استان‬ ‫محور فعالیت مدیریت شهری قرار گیرد‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫اس ــتاندار مازن ــدران در دی ــدار ش ــهردار س ــاری‪،‬‬ ‫بااش ــاره به اینکه توس ــعه و پیش ــرفت مرک ــز اس ــتان‬ ‫می بایس ــت مح ــور فعالی ــت مدیری ــت ش ــهری ق ــرار گی ــرد‪،‬‬ ‫گف ــت‪« :‬مجموع ــه مدیری ــت ش ــهرداری س ــاری‪ ،‬ب ــرای‬ ‫توس ــعه و پیش ــرفت مرک ــز اس ــتان‪ ،‬بای ــد برنام ــه کالن‬ ‫راهب ــردی داش ــته باش ــد»‪ .‬به گ ــزارش مدیری ــت ارتباط ــات‬ ‫ش ــهرداری س ــاری؛ س ــید محم ــود حس ــینی پور (مق ــام‬ ‫عال ــی دول ــت در مازن ــدران)‪ ،‬در دی ــدار ج ــواد طالب ــی‬ ‫(ش ــهردار س ــاری) ب ــا عن ــوان اینک ــه توس ــعه و پیش ــرفت‬ ‫مرک ــز اس ــتان‪ ،‬می بایس ــت مح ــور فعالی ــت مدیری ــت‬ ‫ش ــهری ق ــرار گی ــرد‪ ،‬خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬مجموع ــه‬ ‫مدیری ــت ش ــهرداری س ــاری‪ ،‬ب ــرای توس ــعه و پیش ــرفت‬ ‫مرک ــز اس ــتان بای ــد برنام ــه کالن راهب ــردی داش ــته باش ــد‬ ‫و بــرای حــل مشــکالت شــهر و شــهروندان چاره اندیشــی‬ ‫کن ــد»‪ .‬اس ــتاندار مازن ــدران اف ــزود‪« :‬درراس ــتای پیش ــرفت‬ ‫و توس ــعه س ــاری‪ ،‬از ش ــهرداری حمای ــت الزم را ص ــورت‬ ‫خواهی ــم داد و انتظ ــار داری ــم مدی ــران ش ــهرداری‪،‬‬ ‫اقدام ــات شایس ــته در ش ــان م ــردم مرک ــز اس ــتان انج ــام‬ ‫دهن ــد ت ــا ش ــاهد توس ــعه مت ــوازن و عادالن ــه مناط ــق‬ ‫مختلــف شــهری باشــیم»‪ .‬در ادامــه ایــن دیــدار‪ ،‬شــهردار‬ ‫س ــاری ب ــا عن ــوان اینک ــه علیرغ ــم هم ــه مش ــکالت پی ــش‬ ‫رو‪ ،‬به دنب ــال اج ــرای پروژه ه ــای مه ــم و ارائ ــه خدم ــات‬ ‫مطل ــوب ب ــه م ــردم ش ــهرمان هس ــتیم‪ ،‬تصری ــح کـــرد‪:‬‬ ‫«ب ــرای ح ــل مش ــکالت موج ــود و اج ــرای برنامه هایم ــان‪،‬‬ ‫تهــای دلســوزانه مدیریــت ارشــد‬ ‫نیازمنــد کمــک و حمای ‬ ‫اس ــتان هس ــتیم و انتظ ــار داری ــم هم ــه دس ــتگاه های‬ ‫اجرای ــی ب ــه کم ــک ش ــهرداری س ــاری بیاین ــد»‪ .‬ش ــهردار‬ ‫ســاری اظهــار کــرد‪« :‬بــروز کــردن بیمــه تامیــن اجتماعــی‬ ‫کارکن ــان ش ــهرداری و پرداخ ــت بده ــی ب ــه پیمان ــکاران‪،‬‬ ‫کس ــال اخی ــر ب هص ــورت عادالن ــه پرداخ ــت‬ ‫ک ــه در ی ‬ ‫ش ــد‪ ،‬ازجمل ــه اقدامات ــی ب ــود ک ــه درراس ــتای ایج ــاد نظ ــم‬ ‫و انضب ــاط مال ــی در ش ــهرداری س ــاری ص ــورت گرف ــت»‪.‬‬ ‫پایگاه خبری تحلیلی سایه انال�ین‬ ‫‪www.sayehonline.ir‬‬ ‫مریال زارعی‬ ‫در پنج قاب ماندگار‬ ‫مدیر بسیج رسانه خراسان رضوی اعالم کرد؛‬ ‫جشنواره ابوذر خراسان رضوی‬ ‫به ایستگاه ششم رسید‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫به مناسبت اغاز ماه محرم و ایام عزاداری سرور و ساالر شهیدان‪ ،‬توسط شهرداری ساری انجام شد؛‬ ‫مرکز مازندران سیاه پوش شد‬ ‫هم زم ــان ب ــا اغ ــاز م ــاه مح ــرم و ای ــام ع ــزاداری س ــرور و‬ ‫س ــاالر ش ــهیدان‪ ،‬مرک ــز مازن ــدران توس ــط ش ــهرداری‬ ‫س ــاری‪ ،‬رخ ــت ع ــزا ب ــه ت ــن ک ــرد‪ .‬ب هگ ــزارش مدیری ــت‬ ‫ارتباط ــات ش ــهرداری س ــاری؛ مح ــرم‪ ،‬م ــاه قی ــام و مظه ــر‬ ‫ازادگ ــی و عدال ــت‪ ،‬فرارس ــیده و بـــه همیـــن منظـــور‬ ‫واحده ــای زیباس ــازی ش ــهرداری ســـاری‪ ،‬ســـیمای‬ ‫ش ــهری را ب ــه رن ــگ ع ــزای حســـینی دراوردنـــد‪ .‬بـــه‬ ‫هم ــت واحده ــای زیباس ــازی ش ــهرداری های مناط ــق و‬ ‫ســازمان ســیما‪ ،‬منظــر و فضــای ســبز شــهری شــهرداری‬ ‫ســاری‪ ،‬نصــب المــان‪ ،‬پرچــم و بیــرق بــر هــر کــوی و بــرزن‬ ‫انجام ش ــده ک ــه نش ــانه ارادت م ــردم ای ــن خط ــه ب ــه ام ــام‬ ‫شـــهیدان اســـت‪.‬‬ ‫معرفی مازیار خویشوند؛‬ ‫به عنوان مدیرکل کمیته ورزشکاران و هنرمندان بنیاد عدالت و کرامت‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫مازیـار خویشـوند طـی حکمـی ازسـوی دکتـر احمـد عامـری‪ ،‬به عنـوان مدیـرکل امـور‬ ‫ورزشـکاران و هنرمندان کشـور منصوب شـد‪ .‬الزم به ذکر اسـت مازیار خویشـوند سوابقی‬ ‫همچـون مدیـرکل پزشـکی و رفاهـی خانـه هنـر ایرانیـان‪ ،‬مدیـر کمیتـه ورزشـکاران و‬ ‫هنرمندان اینده نگر و مدیرکل امور پزشکی هنرمندان اینده نگر را در کارنامه خود دارد‪.‬‬ ‫متـن شـرح ایـن حکـم بدیـن شـرح اسـت‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫بـرادر ارجمنـد جنـاب اقـای مازیـار خویشـوند؛ انقلاب مقـدس اسلامی‪ ،‬بـا گـذر از‬ ‫سـختی ها‪ ،‬توفیقـات قابل توجـه و مهمـی در چلـه دوم داشـته اسـت و مـی رود تـا در‬ ‫مسـیر پر حجم توسـعه و پیشـرفت و حل مشکالت کشـور قرار گیرد و این فرایند نیازمند‬ ‫یهـای جدیـد و اقدا مهـای انفجـاری و تحول افریـن اسـت‪ .‬به همین دلیـل‪،‬‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫بـه میـدان امـدن نیروهـای ارزشـی و انقالبـی بـا رویکـرد توجـه بـه مشـکالت روز کشـور‪،‬‬ ‫اجتناب ناپذیـر بـوده و لـذا بـا عنایـت بـه سـوابق و تجـارب ارزشـمند‪ ،‬شایسـتگی ها و‬ ‫توانمندی های سیاسی و اجرایی تان جنابعالی را به عنوان مدیرکل کمیته ورزشکاران و‬ ‫هنرمندان بنیاد عدالت و کرامت کشـوری منصوب می کنم‪ .‬این حکم به منزله پیگیری‬ ‫یشـود و امید اسـت با تعامل انقالبی‪ ،‬نسـبت به شناسـایی و‬ ‫امـور بنیـاد بـه شـما اعطـا م ‬ ‫جذب نیروهای والیی و انقالبی کوشـا باشـید‪ .‬از شـما و همه همراهان عزیز انتظار دارم‬ ‫تهـای سیاسـی جهـادی فرهنگـی‬ ‫بـا اتخـاذ رویکردهـا و سیاسـت ها‪ ،‬نمونـه ای از فعالی ‬ ‫و اجتماعـی مردمـی سـالم و الگـو را پایه ریـزی و سـاماندهی کنیـد‪ .‬تمسـک بـه اهل بیـت‬ ‫علیهم السلام و حضـرت روحـی فـدا و پایبنـدی به اصـول اخالق مداری اسلامی و قانون‬ ‫اساسـی؛ تبییـن و بسـط گفتمـان دولت کریمه حضرت ایت اهلل رئیسـی بـا رویکرد عدالت‬ ‫و کرامـت در جامعـه؛ حمایـت شـفاف از ارکان نظـام (دولـت‪ ،‬قـوه قضائیـه‪ ،‬قـوه مقننـه‪،‬‬ ‫سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی‪ ،‬شـورای نگهبـان و خبـرگان رهبـری)؛ راه انـدازی دفاتر و‬ ‫معاونت های شما در استان ها‪ ،‬شهرستان ها و روستاها و تشکیل کمیته های مختلفی‬ ‫ازجملـه اقتصـاد مقاومتـی‪ ،‬دایـره حقوقـی و اصنـاف و بازاریـان؛ پیگیـری مسـتمر و عـدم‬ ‫وجـود بن بسـت بـرای کشـور‪ ،‬باتوجه بـه وجود عـزم و اراده نیروهای اعتقادی‪ ،‬بسـیجی و‬ ‫جهادی و انقالبی متخصص؛ فعالیت موثر و چشمگیر در بستر فضای مجازی‪ ،‬ازطریق‬ ‫تولیـد محتـوا و تبـادل اطالعـات ارزنـده و نیـاز جامعـه‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫چهارشنبه ‪ 12‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2560‬‬ ‫سخنگویدولت‪:‬‬ ‫رئیس جمهوری‬ ‫مهرماه به نیویورک خواهد رفت‬ ‫س ــخنگوی دول ــت بااش ــاره به حض ــور رئیس جمه ــوری‬ ‫کش ــورمان در اجالس ساالنه مجمع عمومی سازمان ملل‬ ‫یه ــای مقدماتی برای‬ ‫در مهرم ــاه‪ ،‬اعالم ک ــرد‪ :‬برنامه ریز ‬ ‫حضور ایت اهلل رئیســـی در سازمان ملل انجام شده است‪.‬‬ ‫ب هگ ــزارش پای ــگاه اطالع رس ــانی دول ــت؛ «عل ــی به ــادری‬ ‫جهرم ــی» در نشس ــت هفتگی خ ــود با خبرن ــگاران درباره‬ ‫حض ــور میدان ــی مس ــئوالن در رس ــیدگی به س ــیل زدگان‬ ‫طی س ــیل های اخی ــر‪ ،‬گفت‪ :‬دول ــت اعتق ــاد دارد حضور‬ ‫مس ــئوالنه دولتم ــردان در صحنه مش ــکالت یک تکلیف‬ ‫یس ــت و این دول ــت هرگز‬ ‫و وظیف ــه ب ــرای مدی ــران اجرای ‬ ‫تماش ــا گر مشکالت مردم نیس ــت و اعتقاد دارد برای حل‬ ‫مس ــائل بای ــد در می ــدان عمل باش ــد‪ .‬س ــخنگوی دولت‬ ‫درپاسخ ب هس ــوالی درباره اینک ــه چرا با وجود هش ــدارهای‬ ‫جدی درباره وقوع ســـیل اقدامات پیشگیرانه موردتوجه‬ ‫ق ــرار نگرفته‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تمام هش ــدارها داده ش ــده بود‬ ‫و حت ــی اقدامات پیش ــگیرانه نیز صورت گرفت ــه اما حجم‬ ‫شه ــا ب ــاال ب ــوده و س ــیل بـ ـه راه افت ــاده اس ــت؛ توج ــه‬ ‫بار ‬ ‫ب ــه اقدام ــات پیش ــگیرانه دراین گون ــه ح ــوادث نیازمن ــد‬ ‫یس ــت‪ .‬وی بابیان اینکه باید هش ــدارها‬ ‫مش ــارکت همگان ‬ ‫نس ــبت ب ــه رخدادهای ــی چ ــون س ــیل و زلزل ــه را جدی تر‬ ‫گرف ــت‪ ،‬متذکر ش ــد‪ :‬حضور مس ــئوالن در صحن ــه و تالش‬ ‫ب ــرای مدیریت بحران و رس ــیدگی به س ــیل زدگان به موقع‬ ‫ب ــوده ک ــه وجه تمای ــز ای ــن دولت ب ــا دولت های گذش ــته‬ ‫اس ــت و ش ــاید این اقدام دولت موردپسند کسانی که نگاه‬ ‫متف ــاوت ب ــرای ح ــل مش ــکالت دارند نباش ــد ام ــا دولت‬ ‫ب ــر ان تا کی ــد دارد‪ .‬به ــادری جهرمی با عرض تس ــلیت به‬ ‫خانواد هه ــای جان باخت ــگان ح ــوادث س ــیل اخی ــر‪ ،‬از‬ ‫مق ــام معظ ــم رهب ــری به خاطر ص ــدور پی ــام درخصوص‬ ‫حض ــور به موق ــع مدی ــران اجرای ــی در صحن ــه مدیری ــت‬ ‫ای ــن بح ــران قدردانی ک ــرد و ان را مایه دلگرمی مس ــئوالن‬ ‫دول ــت در خدمتگ ــزاری ب ــه م ــردم دانس ــت‪ .‬س ــخنگوی‬ ‫دول ــت درب ــاره برنامه ری ــزی دول ــت ب ــرای تعیین تکلی ــف‬ ‫کااله ــای انباشت هش ــده در گم ــرک و تس ــریع در ترخی ــص‬ ‫نه ــا گف ــت‪ :‬از ابت ــدای فعالی ــت دول ــت کار جه ــادی و‬ ‫ا ‬ ‫جهش ــی در وزارت اقتص ــاد برای س ــاماندهی این موضوع‬ ‫صـــورت گرفت و در هفته جاری ســـازوکارهای جدیدی در‬ ‫یش ــود‪ .‬به ــادری جهرمی‬ ‫ح ــوزه ام ــا ک تملیکی اتخاذ م ‬ ‫دربـــاره وام هـــای اعطاشـــده از اول فروردین تـــا اول مرداد‬ ‫گف ــت‪ ۲۱۷۰۰۰ :‬فقـــره وام فرزنـــداوری و ‪ ۳۲۰۶۵۸‬فق ــره وام‬ ‫ازدواج ب ــه متقاضیان اعطا ش ــده که مبل ــغ پرداختی وام‬ ‫ازدواج ‪ ۴۴۰‬هزارمیلیاردریـــال بـــوده اســـت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫در اج ــرای قانون حمایت از خان ــواده و جوانی جمعیت و‬ ‫اعطای خ ــودرو به مادران مش ــمول این طرح هم تا کنون‬ ‫‪ ۲۳۰‬هـــزار خودرو به این مادران اختصاص داده شـــده که‬ ‫تن ــام ‪ ۱۰۰‬هزارنفر از ان ها تکمیل ش ــده اس ــت‪ .‬بهادری‬ ‫ثب ‬ ‫جهرمی درخص ــوص میزان تس ــهیالت پرداختی بانک ها‬ ‫اعالم ک ــرد‪ :‬از ابتدای بهمن پارس ــال و طی پنج ماه‪ ،‬بیش‬ ‫که ــای دولت ــی تخصی ــص‬ ‫از ‪ ۳۱۰۰۰‬فق ــره وام ازطری ــق بان ‬ ‫داده شـــد‪ .‬ســـخنگوی دولت درباره پیگیری حق ابه ایران‬ ‫در قال ــب معاهدات قانونی ازس ــوی وزی ــران خارجه و نیرو‬ ‫یس ــت و بـ ـه زودی‬ ‫گف ــت‪ :‬این موض ــوع دردست پیگیر ‬ ‫وزیر نیرو به افغانس ــتان س ــفر می کند‪ .‬یک ــی از محورهای‬ ‫اصل ــی ای ــن س ــفر پیگی ــری تحق ــق حق اب ــه ای ــران از رود‬ ‫هیرمند اس ــت‪ .‬بهادری جهرمی ایـ ـن را هم گفت که طرف‬ ‫افغانس ــتانی حقوق ابی ایران از رود هیرمن ــد را پذیرفته و‬ ‫اختـــاف دو طرف فقط درباره میزان ورودی اب اســـت که‬ ‫ایران باجدیت موضوع را دنبـــال می کند‪ .‬وی درباره اینکه‬ ‫یس ــت‬ ‫ای ــا حق اب ــه ای ــران از رود ارس هم دردست پیگیر ‬ ‫نب ــاره در س ــطح روس ــای جمه ــوری‬ ‫ی ــا ن ــه؟ گف ــت‪ :‬درای ‬ ‫ای ــران و ترکی ــه گفت وگ ــو ش ــد و قرار اس ــت وزی ــران نیروی‬ ‫شه ــا در‬ ‫دو کش ــور موض ــوع را دنب ــال کنن ــد و س ــطح تال ‬ ‫حال عملیاتی شـــدن اســـت‪ .‬وی دربـــاره اقدامـــات دولت‬ ‫ب ــرای نظارت و کنترل قیم ــت گفت‪ :‬دول ــت مدیریت بازار‬ ‫و کنت ــرل ن ــرخ ت ــورم را باجدی ــت دنب ــال می کند و ش ــیب‬ ‫ت ــورم ه ــم در پ ــی اص ــاح نظ ــام اقتص ــادی س ــیر نزول ــی‬ ‫یافته اس ــت‪ .‬به ــادری جهرمی افزود‪ :‬دول ــت هیچ افزایش‬ ‫قیمت ــی را بدون دالیل روش ــن و موج ــه نمی پذیرد؛ بلکه‬ ‫معتقدی ــم در برخ ــی اق ــام اصل ــی بای ــد کاه ــش قیم ــت‬ ‫ص ــورت بگی ــرد که ای ــن ابالغ ش ــده و افزای ــش قیمتی هم‬ ‫در دس ــتورکار نیس ــت‪ .‬وی درب ــاره گفت وگ ــوی تلفن ــی‬ ‫روس ــای جمهوری ای ــران و چی ــن و اخرین اخب ــار مربوط‬ ‫یه ــای دو کش ــور‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫ب ــه «س ــند ‪۲ ۵‬س ــاله» همکار ‬ ‫س ــند همکاری ای ــران و چی ــن وارد ف ــاز عملیاتی ش ــده و‬ ‫یک ــی از محوره ــای اصل ــی گفت وگ ــوی رئیس جمه ــوری‬ ‫ب ــا همتای چینی نیز ابراز خرس ــندی از مس ــیر پیش ــرفت‬ ‫اج ــرای این س ــند ب ــود‪ .‬وی بابیان اینکه س ــند ‪۲ ۵‬س ــاله‬ ‫یه ــای ای ــران و چی ــن در حوز هه ــای تج ــاری‪،‬‬ ‫همکار ‬ ‫اقتصادی‪ ،‬زیرس ــاختی و انرژی ب هس ــرعت پی ــش می رود‪،‬‬ ‫خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬در همی ــن چهارماهه نخس ــت‪ ،‬ارزش‬ ‫ص ــادرات ب ــه چی ــن رش ــد ‪ ۲۷‬درصدی نس ــبت ب ــه مدت‬ ‫مش ــابه در س ــال قبل داش ــته و در بحث تج ــارت خارجی‬ ‫با این کش ــور هم ش ــاهد رش ــد ‪ ۴۳‬درصدی هس ــتیم‪ .‬وی‬ ‫شه ــای مختل ــف‬ ‫گف ــت ک ــه ‪ ۱۰‬یادداش ــت تفاه ــم در بخ ‬ ‫جه ــت تس ــریع در اج ــرای س ــند ‪۲ ۵‬س ــاله امض ــا ش ــده‪.‬‬ ‫صـــادرات ما به چین ‪ ۵۸‬درصد و در بخش کش ــاورزی هم‬ ‫‪ ۴۸‬درصد رشـــد داشـــته‪ .‬وی درخصوص معرفی وزرای کار‬ ‫به مجلس و تعیی ــن وزیر بازرگانی پ ــس از ایجاد وزارتخانه‬ ‫ب ــا تفکی ــک ح ــوزه بازرگان ــی از وزارت صم ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬وزیر‬ ‫پیش ــنهادی کار در موعد قانونی خود معرفی خواهد شد‬ ‫اما برای معرف ــی وزیر بازرگانی هنوز وزارتخانه ای تش ــکیل‬ ‫نش ــده‪ .‬وی درب ــاره دس ــتورالعمل تامی ــن نیروی انس ــانی‬ ‫موردنی ــاز اموزش وپ ــرورش گف ــت‪ :‬س ــاماندهی کارمندان‬ ‫دولت‪ ،‬ارتباطی به تامین نیروی انســـانی اموزش وپرورش‬ ‫ندارد‪ .‬درباره کارمندان دولتی ســـازمان اداری استخدامی‬ ‫طرح ــی را در دس ــت دارد که کارمندان بهتری ــن جایابی را‬ ‫در ارکان مختلف داش ــته باش ــند‪ .‬به ــادری جهرمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬کمبود معلم از مســـائل جدی اموزش وپرورش است‬ ‫و باید س ــعی ش ــود که معلمان از مس ــیرهای خردمندانه‪،‬‬ ‫حرفـ ـه ای و عادالنه گزینش و جذب ش ــوند تا ارتقای نظام‬ ‫اموزش ــی تضمین ش ــود‪ .‬وی بابیان اینکه دولت در تامین‬ ‫نی ــرو در نظ ــام تعلیم وتربیت طبق نقشـ ـه راه رهبری عمل‬ ‫می کن ــد‪ ،‬گف ــت‪ :‬انتظ ــار این اسـ ـت که مجل ــس نیز مس ــیر‬ ‫نش ــده ازس ــوی رهب ــری را درپی ــش بگیرد تا ش ــاهد‬ ‫تعیی ‬ ‫ورود نیروه ــای با کیفیت به اموزش وپرورش باش ــیم و ا گر‬ ‫در میان کارمندان دولت کس ــی ش ــرایط معلمی را داشته‬ ‫باش ــد‪ ،‬مح ــروم ازاین مس ــیر نخواهن ــد ب ــود ام ــا ایـ ـن کار‬ ‫نیازمند الیح ــه و انجام کارشناسـ ـی های الزم اس ــت‪.‬‬ ‫البرتو مورالس اخوبل‬ ‫معما! تلنگر‬ ‫امریکا و چین؛‬ ‫از همکاری اقتصادی تا تنش راهبردی‬ ‫امری ــکا و چی ــن به عن ــوان دو ق ــدرت هم ــکار‬ ‫اقتص ــادی جه ــان‪ ،‬دوران ــی پرتن ــش را ط ــی‬ ‫می کنن ــد و به نظ ــر می رس ــد هـ ـر دو در قال ــب‬ ‫رویکرده ــای راهب ــردی خ ــود ت ــاش می کنن ــد‬ ‫ای ــن تن ــش در س ــطوح راهب ــردی مدیری ــت‬ ‫ش ــود‪ .‬س ــفر احتمال ــی‪« ،‬نانس ــی پلوس ــی»؛‬ ‫رئی ــس مجل ــس نماین ــدگان امری ــکا ب ــه تای ــوان‬ ‫ب ــاز موض ــوع رواب ــط امری ــکا و چی ــن را درمع ــرض‬ ‫له ــای رس ــانه ای و علم ــی ق ــرار داده؛‬ ‫تحلی ‬ ‫س ــفری ک ــه انج ــام ان ش ــاید تن ــش در رواب ــط‬ ‫دو ابرق ــدرت جهان ــی را ش ــدیدتر از گذش ــته‬ ‫کن ــد‪ .‬رئی ــس مجل ــس نماین ــدگان امری ــکا‬ ‫ً‬ ‫رس ــما س ــفر دوره ای خ ــود ب ــه ش ــرق اس ــیا را‬ ‫اغ ــاز ک ــرد و طب ــق انچ ــه در بیانی ــه رس ــمی‬ ‫دفت ــر خان ــم نانس ــی پلوس ــی ام ــده‪ ،‬وی ق ــرار‬ ‫اس ــت ب ــه کش ــورهای س ــنگاپور‪ ،‬مال ــزی‪ ،‬ک ــره‬ ‫جنوب ــی و ژاپ ــن س ــفر کن ــد و نام ــی از تای ــوان‬ ‫در فهرس ــت مقصده ــای س ــفر اس ــیایی‬ ‫ج ــاری وی نب ــود‪ .‬ب هه ــرروی‪ ،‬درص ــورت س ــفر‬ ‫احتمال ــی پلوس ــی ب ــه تای ــوان‪ ،‬ای ــن اولی ــن‬ ‫س ــفر رئی ــس مجل ــس نماین ــدگان امری ــکا ب ــه‬ ‫ای ــن جزی ــره در ‪ ۲۵‬سال گذش ــته اس ــت ک ــه‬ ‫وا کنــش بســیاری از مقامــات بلندپایــه سیاســی‬ ‫یکـ ـه ‬ ‫و نظام ــی چی ــن را برانگیخت ــه به نحو ‬ ‫ش ــی جین پین ــگ (رئیس جمه ــوری چی ــن)‬ ‫در گفت وگ ــوی تلفن ــی دوس ــاعته خ ــود ب ــا ج ــو‬ ‫بای ــدن (رئیس جمه ــوری امری ــکا) هش ــدار داد‬ ‫ک ــه ایاالت متح ــده درم ــورد تای ــوان ب ــا ات ــش‪،‬‬ ‫یت ــوان‬ ‫ ب ــازی نکن ــد‪ .‬رواب ــط امری ــکا و چی ــن را م ‬ ‫مناس ــباتی اونگ ــی به وی ــژه در ح ــوزه اقتص ــادی‬ ‫تحلیــل کــرد زیــرا ضربــه هری ـک از ایــن دو کشــور‬ ‫ب ــه اقتص ــاد جهان ــی می توان ــد باع ــث تح ــرک در‬ ‫نس ــوی مرزه ــا ی ــا برعک ــس‬ ‫بخ ــش انتهای ــی و ا ‬ ‫ش ــود‪ .‬مناس ــبات امری ــکا و چی ــن ا گرچ ــه در‬ ‫دوران مائــو و پــس از پایــان جنــگ جهانــی دوم‬ ‫دوران ــی سرتاس ــر ان ــزوا و تقابل ــی را اغ ــاز ک ــرد ام ــا‬ ‫بعده ــا هم ــراه ب ــا دگردیسـ ـی های داخل ــی در‬ ‫چی ــن و پیگی ــری سیاس ــت بین المللی گرای ــی‬ ‫و اقتص ــاد ازاد ازس ــوی پک ــن ب هس ــمت ش ــرا کت‬ ‫اقتصــادی و همــکاری راهبــردی در موضوعــات‬ ‫یک ــه‬ ‫مختل ــف جهان ــی حک ــت ک ــرد طور ‬ ‫پیگی ــری چنی ــن سیاس ــتی ازس ــوی چی ــن‬ ‫باعــث شــد به ارامــی اژدهــای خفتــه اقتصــادی‬ ‫این کش ــور بی ــدار و چی ــن ب ــه دومی ــن اقتص ــاد‬ ‫ب ــزرگ جه ــان در تولی ــد ناخال ــص داخل ــی‬ ‫تبدی ــل ش ــد‪ .‬تولی ــد ناخال ــص داخل ــی چی ــن‬ ‫به طورمتوس ــط ب ــه ‪ ۱۴.۷‬تریلی ــون دالر رس ــیده و‬ ‫چیــن تنهــا اقتصــاد بــزرگ در جهــان بــود کــه در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۲۰‬بــه رشــد ‪ ۸.۱‬درصــدی دســت یافــت‪.‬‬ ‫سیاســت خارجــی چیــن از ســال ‪ ۲۰۰۳‬از دوران‬ ‫ریاسـ ـت جمهوری «ه ــو جی ــن تائ ــو» در قال ــب‬ ‫دکتریــن ظهــور مســالمت امیز و بــا رویکردهــای‬ ‫«دیپلماس ــی پیرامون ــی» و «همس ــایه خ ــوب»‬ ‫گس ــتره اقتص ــاد خ ــود را ازطری ــق رونده ــای‬ ‫وابس ــتگی متقاب ــل از همس ــایگان ب ــه فض ــای‬ ‫پیرامــون و مناطــق دیگــر گســترش داد‪ .‬چنیــن‬ ‫اقدامات ــی مناف ــع مل ــی چی ــن را در س ــطوح و‬ ‫الی هه ــای مختل ــف ب ــا حوز هه ــا و اقتصاده ــای‬ ‫بــزرگ‪ ،‬متوســط و کوچــک جهــان گــره زد‪ .‬چیــن‬ ‫در ح ــوزه راهب ــردی نی ــز حض ــور مس ــتمری را‬ ‫در فض ــای پیرامون ــی به وی ــژه منطق ــه اس ــیای‬ ‫ش ــرقی منطق ــه دری ــای چی ــن جنوب ــی‪ ،‬در‬ ‫ح ــوزه اس ــیای مرک ــزی (ط ــرح ی ــک کمربن ــد‪-‬‬ ‫ی ــک ج ــاده)‪ ،‬خاورمیان ــه و افریق ــا و امری ــکای‬ ‫التی ــن افزای ــش داده و به تعبی ــری مناس ــبات‬ ‫به ــای راهب ــردی و‬ ‫اقتص ــادی خ ــود را در قال ‬ ‫سیاس ــی‪ -‬امنیتی تعری ــف ک ــرده اس ــت‪ .‬ادرا ک‬ ‫راهب ــردی کارگ ــزاران سیاس ــت خارج ــی چی ــن‬ ‫از راهب ــرد ظه ــور مس ــالمت امیز مفهوم ــی‬ ‫الگومن ــد‪ ،‬بس ــیط‪ ،‬ش ــناور و انعطاف پذی ــر‬ ‫از هم پیون ــدی ژئوپلیتی ــک‪ ،‬ژئوا کونوم ــی و‬ ‫مولف هه ــای ق ــدرت ن ــرم در س ــطوح بین المل ــل‬ ‫ اس ــت‪ .‬براین مبن ــا سیاس ــت خارج ــی‬ ‫چی ــن دارای کمتری ــن چال ــش و بیش ــترین‬ ‫تســازی بــرای مناســبات‬ ‫تســازی و فرص ‬ ‫ظرفی ‬ ‫اقتص ــادی این کش ــور در س ــطوح مختل ــف‬ ‫یســت‪ .‬چنیــن براینــدی‬ ‫بین المللــی و منطقه ا ‬ ‫از قــدرت‪ ،‬باعــث شــده اســت تــا ایاالت متحــده‬ ‫امری ــکا از زم ــان دول ــت ب ــارا ک اوبام ــا ن ــگاه‬ ‫متفاوت ــی ب ــه راهب ــرد ظه ــور مس ــالمت امیز‬ ‫چی ــن داش ــته باش ــد‪ .‬مس ــئله چی ــن ب ــرای‬ ‫امری ــکا موضوع ــی پیچی ــده‪ ،‬چندالی ــه و‬ ‫یس ــت‪ .‬امری ــکا ت ــاش می کن ــد ت ــا از‬ ‫راهبرد ‬ ‫برام ــدن ق ــدرت اقتص ــادی‪ ،‬سیاس ــی‪ ،‬نظام ــی‬ ‫شه ــای فرهنگ ــی چی ــن جلوگی ــری‬ ‫و حت ــی ارز ‬ ‫کن ــد و ای ــن رفت ــار ریش ــه در ظه ــور قدرت ــی ب ــا‬ ‫ظرفیــت احتمالــی هژمونیــک در اینــده دارد‪ .‬در‬ ‫ایــن چارچــوب‪ ،‬مفصل بنــدی مناســبات چیــن‬ ‫و امری ــکا دچ ــار دگردیسـ ـی های س ــاختاری‬ ‫ش ــد ازاین منظ ــر امری ــکا ط ــی دودهه اخی ــر و‬ ‫ته ــای مختل ــف ت ــاش ک ــرده ت ــا‬ ‫در قال ــب دول ‬ ‫تس ــاز چی ــن را مه ــار ی ــا مح ــدود‬ ‫مناب ــع ظرفی ‬ ‫کن ــد‪ .‬سیاس ــت ثقل گرای ــی اس ــیایی یک ــی از‬ ‫اولی ــن رویکرده ــای تقابل ــی امری ــکا در قب ــال‬ ‫چی ــن ب ــود ک ــه در بهم ــن ‪ ۹۰‬ازس ــوی هی ــاری‬ ‫کلینت ــون (وزی ــر ام ــور خارج ــه وق ــت امری ــکا)‬ ‫اع ــام ش ــد‪ .‬در قال ــب ای ــن راهب ــرد جدی ــد‪ ،‬ب ــر‬ ‫وزن راهب ــردی منطق ــه اس ــیا‪-‬اقیانوس ارام و‬ ‫افزای ــش حض ــور نظام ــی امری ــکا دراین منطق ــه‬ ‫تا کی ــد ش ــده اس ــت؛ ام ــا در دول ــت دونال ــد‬ ‫ترام ــپ ای ــن سیاس ــت و رویک ــرد در حوزه ه ــای‬ ‫یک ــه اقدام ــات‬ ‫اقتص ــادی دنب ــال ش ــد؛ به نحو ‬ ‫دول ــت ترام ــپ منج ــر ب ــه اغ ــاز جن ــگ تعرف هه ــا‬ ‫(‪ )۲۰۱۸‬می ــان دو کش ــور ش ــد و دول ــت ترام ــپ‬ ‫برخــی شــرکت های بــزرگ امریکایــی را بــا وجــود‬ ‫ن گس ــترده وادار ب ــه خ ــروج از چی ــن ک ــرد‪.‬‬ ‫زی ــا ‬ ‫بـــا روی کارام ــدن دول ــت ج ــو بای ــدن (‪)۲۰۲۰‬‬ ‫رویک ــرد ترکیب ــی محدودس ــازی اقتص ــادی و‬ ‫ته ــا ب ــرای ایج ــاد‬ ‫راهب ــردی ازس ــوی دموکرا ‬ ‫محدودی ــت س ــاختاری و راهب ــردی پی ـش روی‬ ‫چی ــن ق ــرار گرف ــت و دراین می ــان تای ــوان ب ــه‬ ‫موض ــوع اصل ــی تن ــش می ــان دو ابرق ــدرت‬ ‫تبدی ــل ش ــد‪ .‬ادرا ک راهب ــردی نخب ــگان چی ــن‬ ‫یب ــر مقول ــه «چی ــن واح ــد»‬ ‫درب ــاره تای ــوان مبتن ‬ ‫اس ــت ک ــه تای ــوان را بخش ــی از این کش ــور‬ ‫یک ــه تای ــوان و متح ــد اصل ــی‬ ‫می دان ــد درحال ‬ ‫ان یعن ــی امری ــکا به دنب ــال سیاس ــت تای ــوان‬ ‫ً‬ ‫مس ــتقل ب ــوده و عم ــا واش ــنگتن می کوش ــد‬ ‫در پوش ــش «اتح ــاد راهب ــردی» حض ــور بس ــیط‬ ‫نظام ــی خ ــود را در ح ــوزه ژئوپلیتیک ــی اس ــیای‬ ‫ش ــرقی حف ــظ کن ــد‪ .‬به نظ ــر می رس ــد ب ــا وج ــود‬ ‫چنی ــن فضای ــی‪ ،‬نخب ــگان چین ــی انتخ ــاب‬ ‫راهب ــردی خ ــود را انج ــام داده ان ــد و ای ــن‬ ‫انتخ ــاب هم ــان «ت ــداوم توس ــعه اقتص ــادی و‬ ‫ثب ــات سیاس ــی در داخ ــل و راهب ــرد هم ــکاری‬ ‫ب ــرای کس ــب مناف ــع اقتص ــادی در ح ــوزه‬ ‫بین المل ــل» اس ــت؛ ام ــا ب ــرای پک ــن‪ ،‬ش ــرق‬ ‫اس ــیا و برق ــراری هژمون ــی خ ــود دراین منطق ــه‬ ‫نی ــز ی ــک انتخ ــاب راهب ــردی مه ــم محس ــوب‬ ‫یه ــا هم ــواره اهمی ــت گس ــترده‬ ‫یش ــود و چین ‬ ‫م ‬ ‫ب ــرای حوز هه ــای پیرامون ــی خ ــود قائ ــل‬ ‫بوده ان ــد‪ .‬در قال ــب چنی ــن منط ــق راهب ــردی‪،‬‬ ‫یه ــا نی ــز تنه ــا مس ــیر ب ــرای ایج ــاد ثب ــات‬ ‫چین ‬ ‫و ارام ــش دراین منطق ــه را در قال ــب موازن ــه‬ ‫گرای ــی می بینن ــد‪ .‬پک ــن در چارچ ــوب موازن ــه‬ ‫گرای ــی چین ــی و طب ــق ادرا ک خ ــود از ترتیب ــات‬ ‫امنیت ــی منطق ــه ش ــرق اس ــیا‪ ،‬ت ــاش می کن ــد ت ــا‬ ‫هم زم ــان ب ــا حف ــظ فض ــای تح ــرک راهب ــردی‬ ‫در منطق ــه و هم ــکاری ب ــا امری ــکا‪ ،‬ای ــن موازن ــه‬ ‫یه ــا‬ ‫و تع ــادل را حف ــظ کن ــد‪ .‬ا گرچ ــه امریکای ‬ ‫ب ــرای س ــال ها چی ــن را به عن ــوان «س ــهامدار‬ ‫مســئول» در منطقــه شــرق اســیا دیده انــد‪ ،‬امــا‬ ‫ا کنــون همــراه بــا تــرس از کاهــش وزن راهبــردی‬ ‫خ ــود دراین منطق ــه‪ ،‬سیاس ــت محدودس ــازی‬ ‫در حوز هه ــای اقتص ــاد سیاس ــی‪ ،‬ژئوپلیتیک ــی‬ ‫و تکنولوژیک ــی چی ــن را درپی ــش گرفته ان ــد و‬ ‫در پرت ــو چنی ــن سیاس ــی‪ ،‬به دنب ــال دائم ــی‬ ‫ســازی تصاعــد بحــران و تنــش در منطقــه شــرق‬ ‫اس ــیا ب ــرای چی ــن هس ــتند‪ .‬در فرج ــام به نظ ــر‬ ‫نب ــر موضوع ــات راهب ــردی‪،‬‬ ‫می رس ــد ک ــه افزو ‬ ‫ژئوپلیتیک ــی و اقتص ــاد سیاس ــی‪ ،‬تصمیم گی ــران‬ ‫امریکای ــی ازنظ ــر روانشناس ــی سیاس ــی نی ــز‬ ‫برام ــدن چی ــن را قابل قب ــول نمی دانن ــد؛‬ ‫نخب ــگان سیاس ــی امری ــکا ازنظ ــر هنج ــاری و‬ ‫ارزش ــی تولی ــد ث ــروت را مخت ــص نظ ــم لیبرال ــی و‬ ‫دموکراس ــی غرب ــی تحلی ــل می کنن ــد و بازتولی ــد‬ ‫یه ــا چال ــش ج ــدی‬ ‫نظ ــم جدی ــد ازس ــوی چین ‬ ‫یس ــت دراین قال ــب‬ ‫ف ــراروی نظ ــم لیبرال ‬ ‫ازمنظــر امریــکا‪ ،‬چیــن یــک چالــش چندوجهــی‬ ‫راهبــردی‪ ،‬روانــی‪ ،‬اقتصــادی و فـن اوری خواهــد‬ ‫ب ــود ک ــه باع ــث ش ــده ت ــا در بره هه ــای مختل ــف‬ ‫تن ــش و بح ــران در دو س ــوی گوی ه ــای اون ــگ‬ ‫ب ــه اوج خ ــود برس ــد‪.‬‬ ‫سهراب انعامی علمداری‪ /‬ایرنا‬ ‫خرید مسکن‪ ،‬رویا؛ اجاره ان‪ ،‬ناممکن‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫یگـذارد و موجـی از شـادی و سـرور را‬ ‫انسـان بـا گریـه پـای بـه عرصـه حیـات م ‬ ‫در پـی گریـه‪ ،‬بـه اطرافیـان پیشـکش می کنـد‪ .‬ایـن تازه به دنیا امـده را نـوزاد‬ ‫می گوینـد و سـال ها طـول می کشـد تـا ایـن نـوزاد بـه انسـانی کامـل تبدیـل‬ ‫ً‬ ‫شـود تـا خـود مسـتقال موجـب ادامـه فلسـفه زندگـی و جهـان هسـتی شـود‪.‬‬ ‫درد و رنجـی را کـه خانـواده می کشـد دراین راستاسـت کـه ایـن نـوزاد بـه بلـوغ‬ ‫برسـد و انسـانی کامل شـود تا با ازدواج و تشـکیل خانواده‪ ،‬به فلسـفه حیات‬ ‫جـان دهـد؛ تـا نگویـد و نگوینـد کـه زندگـی پـوچ اسـت و چـرا بـه دنیـا می اییـم‬ ‫و چـرا از دنیـا می رویـم‪ .‬بـه چـه علـت بایـد بـا گریـه بـه ایـن جهـان وارد شـویم؟‬ ‫و بـا گریـه اطرافیـان از جهـان هسـتی خداحافظـی کنیـم‪ .‬چقـدر بایـد سـختی‬ ‫کشـید‪ ،‬مـرارت تحمـل کـرد تـا نـوزاد بـه انسـانی کامـل بدل شـود تا او نیـز چون‬ ‫والدیـن خـود‪ ،‬بـا درد و رنـج و کار و کوشـش بتوانـد خانـواده تشـکیل دهـد؟‬ ‫گو فنـگ این روزهـا را‬ ‫در حالی کـه در گذشـته تشـکیل کانـون خانـواده ‪ ،‬دن ‬ ‫نداشـت و اعضـای خانـواده اغلـب بـا چنـد فرزنـد و عـروس و دامـاد‪ ،‬در زیـر‬ ‫یـک سـقف زندگـی ارامـی را می گذراندنـد؛ امـا پیشـرفت های اجتماعـی و‬ ‫ورود مدرنیتـه بـه زندگـی افـراد‪ ،‬هزینه هـا را بسـیار بـاال بـرده اسـت؛ دیگـر حتـی‬ ‫دو خانـواده نیـز در زیـر یـک سـقف نمی تواننـد زندگـی کننـد و ایـن از مظاهـر‬ ‫به اصطلاح تمـدن اسـت کـه حتـی یـک دختـر و پسـر جـوان‪ ،‬بـرای ازدواج و‬ ‫در زیـر یـک سـقف زندگی کـردن‪ ،‬بـه چـه بودجـه عظیمـی نیازمنـد هسـتند؛ و‬ ‫چون زندگی و معیشـت سـخت و صعب شـده اسـت‪ ،‬میزان روابط صمیمانه‬ ‫زناشـویی نیز تقلیل پیدا کرده و درنتیجه ادامه ان در ‪ 20‬سـال اینده‪ ،‬ایران را‬ ‫دارای جمعیتـی پیـر می کند‪ .‬پس چه باید کـرد؟ دولتمردان و رهبران جوامع‬ ‫بشـری‪ ،‬سـخت بـه تکاپـو افتاده انـد کـه بـه اقتصـاد خانـواده شـکل منسـجم‬ ‫بخشـیده و سر و سـامان دهنـد تـا زندگـی و روال ان سـاری و جـاری باشـد‪.‬‬ ‫در کشـور مـا نیـز مقـام معظـم رهبـری‪ ،‬روحانیـون‪ ،‬بـزرگان جامعـه‪ ،‬دولـت و‬ ‫مجلـس تلاش گسـترده ای را معمـول کرده انـد تا جوانان را تشـویق بـه ازدواج‬ ‫ً‬ ‫و تشـکیل کانـون خانـواده کننـد؛ امـا حقیقتـا این همـه جوانـان دم بخـت و از‬ ‫بخـت گذشـته کـه بـه مـرز ‪ 40‬سـالگی نزدیک می شـوند‪ ،‬علی رغـم میل باطنی‬ ‫امـکان ازدواج ندارنـد وگرنـه ازدواج امـر خیری سـت کـه بایـد صـورت بپذیـرد؛‬ ‫به ویـژه چـون مـا مسـلمانیم و توسـط اولیای دینمـان‪ ،‬این امر‪ ،‬خداپسـندانه‬ ‫نامیـده شـده و الزم االجراسـت؛ امـا فشـارهای اقتصـادی‪ ،‬سـختی معیشـت‪،‬‬ ‫بیـکاری‪ ،‬هزین ههـای اسـراف گونه ازدواج‪ ،‬خرید خانه و حتـی اجاره خانه‪ ،‬جزو‬ ‫اقالمـی هسـتند کـه دسـت نیافتنی شـده و مصائـب ایـن روزهای خانـواده که‬ ‫نشـئت گرفته از تحریم هاسـت‪ ،‬تورم و نرخ باالی اقالم غذایی را به همراه دارد‬ ‫لو خـرج زندگی را متوازن می کند تا چه رسـد‬ ‫کـه با این اوصـاف‪ ،‬به زحمـت دخ ‬ ‫ً‬ ‫کـه فرزنـدان تشـویق بـه ازدواج شـوند! اوال خرید خانه برای بیـش از ‪ 80‬درصد‬ ‫خانوارهـای ایرانـی‪ ،‬غیرممکـن بوده و به رویایی دسـت نیافتنی تبدیل شـده‬ ‫و گرانـی هزینـه زندگـی‪ ،‬اغلـب مـردم را بـه حاشیه نشـینی در اطـراف شـهرها‪،‬‬ ‫علی رغـم میـل باطنـی وادار کـرده اسـت؛ حتـی کار به جایـی رسـانده شـده که‬ ‫اجاره خانـه نیـز کم کـم ناممکـن شـده اسـت؛ به نحوی کـه در سه سـال اخیر‪،‬‬ ‫یشـد‬ ‫اجـاره مسـکن ‪300‬برابـر شـده اسـت؛ در حالی کـه در ‪ 20‬سـال پیش م ‬ ‫بـا ‪ 300‬میلیون تومـان‪ ،‬یـک خانـه بـاالی ‪ 200‬متـر را خریـداری کـرد‪ ،‬هم اینـک‬ ‫یـک اپارتمـان کهنه سـاز و قدیمـی‪ ،‬بـدون امکاناتـی چـون پارکینگ‪ ،‬اسانسـور‬ ‫و انبـاری بـا متـراژ ‪ 100‬متـر‪ ،‬نیـاز بـه ‪ 500‬میلیون تومـان بـرای رهـن و اجـاره دارد!‬ ‫ً‬ ‫البتـه دولـت جمهـوری اسلامی‪ ،‬وام هـای مسـکن را تقریبـا بـه همـه اقشـار‬ ‫جامعـه پرداخـت می کنـد‪ ،‬امـا ایـا بـا ‪ 200‬میلیون تومـان می تـوان صاحب خانه‬ ‫شـد؟ به یقیـن پاسـخ منفی سـت؛ البتـه در دولـت اقـای رئیسـی‪ ،‬وزیـر مسـکن‬ ‫و شهرسـازی وعده داد که در سـال اول یک میلیون واحد مسـکونی سـاخته‬ ‫خواهد شـد که متاسـفانه یک میلیون که هیچ‪ ،‬حتی یک واحد هم سـاخته‬ ‫نشـده و بدیهی سـت؛ به نظـر می رسـد اراده ای قـوی الزم اسـت کـه بودجـه‬ ‫کافی به سـبک مسـکن مهر موجود باشـد تا شـاید در طی یک دوره ‪1 0‬سـاله‪،‬‬ ‫مشـکل مسـکن در ایـران بـرای همیشـه از بیـن بـرود‪ .‬ان شـاءاهلل‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫درسی هنر‬ ‫برنامه ریزی برای به روز رسانی کتب‬ ‫ِ‬ ‫در جلســـه مشـــترک مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اموزش هـــای هنری وزارت‬ ‫شو پرورش‪،‬‬ ‫ارشـــاد و مدیرکل اموزش های فنی وحرفـــه ای و کاردانـــش اموز ‬ ‫درســـی هنر مورد بررس ــی‬ ‫موضـــوع تالیـــف و تصحیـــح و به روز رســـانی کتـــب‬ ‫ِ‬ ‫قـــرار گرفـــت‪ .‬به گـــزارش پانـــا؛ در این جلســـه کـــه بـــا حضـــور محمد حس ــین‬ ‫اســـماعیلی؛ مدیـــرکل دفتـــر برنامه ریـــزی و اموزش هـــای وزارت ارش ــاد و‬ ‫عبـــاس بیـــات؛ مدیرکل اموزش هـــای فنی وحرفـــه ای و کاردانش برگزار ش ــد‬ ‫در خصـــوص کتب درســـی رشـــته های هنـــری تبادل نظر شـــد‪ .‬اســـماعیلی‬ ‫گفـــت‪ :‬امـــوزش به عنـــوان زیربنـــای امور هنـــری از جایـــگاه باالیـــی برخوردار‬ ‫گو ارشـــاد موضوع توســـعه مرا کز اموزش‬ ‫اســـت و بر این اســـاس وزارت فرهن ‬ ‫هنـــر از جملـــه هنرســـتان های هنرهای زیبـــا و اموزشـــگاه های هنـــری را در‬ ‫دســـتور کار دارد‪.‬‬ ‫روند فعالیت وزارت صمت؛ متمرکز بر حکمرانی نوین‬ ‫وزیـــر صمت گفت‪ :‬امید اســـت برگزاری نشســـت های دوجانبه که به صورت‬ ‫دوره ای برگزار شـــده اســـت‪ ،‬به توافقنامه همکاری جهت رفع مســـائل کشور‬ ‫منتهـــی شـــود‪ .‬به گـــزارش شـــاتا؛ ســـید رضـــا فاطمی امیـــن با اشـــاره به اینکه‬ ‫مرکـــز پژوهش ها در ارائه اظهارنظرهای کارشناســـی به نماینـــدگان مردم در‬ ‫مجلـــس نقش مهمی برعهـــده دارد از توســـعه تعامل با این مرکز اســـتقبال‬ ‫کـــرد و گفـــت‪ :‬بـــا وجـــود ســـرمایه گذاری ها و اقدامـــات صورت گرفت ــه در‬ ‫بخش هـــای مختلف کشـــور‪ ،‬یکی از دالیل بروز مشـــکالت کشـــور‪ ،‬ضعف در‬ ‫مدیریت علم و فناوری جامعه اســـت‪ .‬رونـــد فعالیت ما متمرکز بر حکمرانی‬ ‫نویـــن اســـت و تـــاش داریـــم تـــا بـــا همـــکاری ســـازمان های دیگـــر ع ــرض‬ ‫حکمرانی نوین گســـترش پیـــدا کند‪.‬‬ ‫ورود اولین محموله داروی بیماران ‪SMA‬‬ ‫رئیـس سـازمان غـذا و دارو از ورود اولیـن محمولـه داروی بیمـاران ‪SMA‬‬ ‫خبـر داد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی سـازمان غـذا و دارو؛ بهـرام دارایـی گفـت‪:‬‬ ‫پیـرو دسـتور رئیس جمهـوری مبنی بـر لـزوم تامیـن داروی بیمـاران ‪،SMA‬‬ ‫لو انتقـال مالـی‬ ‫سـازمان غـذا و دارو اقدامـات الزم را جهـت ثبت سـفارش و نق ‬ ‫به منظـور تامیـن سـریع دو قلـم داروی ایـن بیمـاران را در دسـتور کار قـرار داد‪.‬‬ ‫براین اسـاس داروی اسـپینرازا به عنـوان اولیـن داروی تامین شـده بیمـاران‬ ‫‪ SMA‬وارد کشـور شـده و بـه زودی داروی بعـدی نیـز تامیـن و بـا هماهنگـی‬ ‫معاونت درمان وزارت بهداشت در دسترس این بیماران قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫عرضه گسترده مر غ‪ ،‬زیر نرخ مصوب‬ ‫رئیـــس اتحادیـــه فروشـــندگان مـــرغ و ماهـــی اعالم کـــرد‪ :‬نرخ مصـــوب فروش‬ ‫مـــرغ کیلویـــی ‪59800‬تومان اســـت؛ اما کیلویـــی ‪ ۵۰‬هزار تومـــان در واحدهای‬ ‫صنفی عرضه می شـــود‪ .‬به گـــزارش ایلنا؛ مهدی یوســـف خانی از فـــروش مرغ‬ ‫در واحدهـــای صنفی زیر نـــرخ مصوب خبـــر داد و افزود‪ :‬مرغ به وفـــور در بازار‬ ‫موجـــود و تولیـــد بیش از مصرف اســـت‪ ،‬از این رو هر روز شـــاهد کاهش نرخ ان‬ ‫در بازار هســـتیم‪ .‬به گفته وی؛ در حال حاضر خریدها از سوی مردم روند ثابتی‬ ‫به خـــود گرفتـــه به این معنا که نـــه می توان گفت کاهشی ســـت و نه افزایش ــی‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫افزایش تولید گندم به نه میلیون تن‬ ‫وزیر جهادکشـــاورزی در مراســـم رونمایی از نقشه راه تامین مالی زنجیره ای‬ ‫در بخـــش کشـــاورزی اظهـــار داشـــت‪ :‬در قالـــب طـــرح کنونی‪‎‬بانـــک مرکزی‬ ‫ً‬ ‫در اجـــرای روش تامیـــن مالـــی زنجیـــره ای‪‎‬کشـــاورزی قـــراردادی کـــه حتم ــا‬ ‫امیدوارکننـــده اســـت ســـال اینـــده می توانیـــم تولیـــد‪‎‬گنـــدم را در ایـــران ب ــه‬ ‫نه میلیون تـــن برســـانیم‪ .‬به گـــزارش تســـنیم؛ ســـید جـــواد ســـاداتی نژاد‬ ‫با بیان اینکـــه با الزام قانون باید در بخش کشـــاورزی رشـــد داشـــته باش ــیم‪،‬‬ ‫گفـــت‪ :‬برای تحقق این امر بـــه حکمرانی خوب نیاز داریـــم که در حال حاضر‬ ‫ایـــن مولفه را نداریم‪ .‬یکـــی از اصول این حکمرانی که از برنامه دوم توس ــعه‬ ‫تا کیـــد شـــده‪ ،‬اصالح الگوی کشـــت اســـت؛ چـــرا بیشـــترین مصـــرف اب در‬ ‫بخش کشاورزی ســـت؟ بنابراین بایـــد صیانـــت از اب را در این دنبال کنیم‪.‬‬ ‫فروش ‪ 50‬درصد بنزین مصرفی به نرخ ازاد‬ ‫رئیـــس صنـــف جایـــگاه داران کشـــور گفـــت‪ :‬مصـــرف بنزیـــن ازاد ط ــی‬ ‫سه ســـال اخیر رشـــد صعـــودی داشـــته و ا کنـــون حداقـــل ‪ ۵۰‬درصـــد بنزین‬ ‫مصرفی کشـــور به نرخ ازاد اســـت که تهران رتبـــه اول تقاضای مصرف بنزین‬ ‫ازاد در کشـــور اســـت‪ .‬به گـــزارش فارس؛ اســـداهلل قلی زاده گفت‪ :‬اواخر س ــال‬ ‫‪ ۹۸‬تقاضـــای مردم بـــرای بنزین ازاد به ‪ ۱۵‬درصد کل مصرف هم نمی رس ــید‬ ‫ولـــی ا کنون با رشـــد تقاضا مواجه هســـتیم و در ماه های اخیـــر برخی روزها‬ ‫مصـــرف بنزین ازاد در کشـــور تـــا ‪ ۶۰‬درصد کل فروش بنزین را شـــامل ش ــده‬ ‫اســـت؛ تهـــران‪ ،‬صدرنشـــین اســـتفاده از بنزیـــن ازاد؛ و مشـــهد و اصفه ــان و‬ ‫شـــیراز در رتبه هـــای بعدی قـــرار دارند‪.‬‬ صفحه 2 ‫تریبون‬ ‫چهارشنبه ‪ 12‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2560‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫ارش بیات؛ نویسنده‪ ،‬کارگردان و بازیگر تئاتر‪:‬‬ ‫فهرست‬ ‫در ماه «محرم» چه کتاب هایی بخوانیم؟‬ ‫تئاتر شهرستان‬ ‫نیازمند حمایت و اموزش بیشتر است‬ ‫ِ‬ ‫امینکردبچهچنگی‬ ‫‪Aminkordbacheh@gmail.com‬‬ ‫«حجــت (ارش) بیــات»؛ نویســنده‪ ،‬کارگــردان و بازیگــر‬ ‫تئاتــر کــه به تاز گــی اثــری به قلــم مشــترک او و بهــروز ناصــر‬ ‫شــریعتی باعنــوان «کمــدی مزخرفــات» در ســالن اســتاد‬ ‫«صــادق عاشــورپور» مجتمــع «شــهید اوینــی» شــهر‬ ‫همــدان ب ـه روی صحنــه رفــت؛ باتا کیدبراینکــه امــروز‪،‬‬ ‫یســت‬ ‫اموزش وپــرورش در کشــور‪ ،‬یکــی از نهادهای ‬ ‫کــه نقــش مهمــی در مســیر شناســایی و پــرورش‬ ‫اســتعدادهای هنــری دارد‪ ،‬گفــت‪« :‬الفبــای یادگیــری‬ ‫انســان بعــد از خانــواده‪ ،‬در دســتان اموزش وپــرورش‬ ‫اســت و در ســال های اخیــر‪ ،‬شــاهد ایــن همــکاری بیــن‬ ‫هنرمندان‪ ،‬معلمان و مدیران مدارس هستیم و ای کاش‬ ‫بشــود تــا زنگــی به اســم زنــگ تئاتــر و نمایــش‪ ،‬بــه برنامــه‬ ‫درســی محصــان اضافــه شــود تــا در پایــان تــرم‪ ،‬جــزو‬ ‫نهــا به حســاب بیایــد»‪.‬‬ ‫نمر ههــای درســی ا ‬ ‫مریال زارعی‬ ‫در پنج قاب ماندگار‬ ‫نیازمند حمایت ها و اموزش بیشتر‬ ‫تئاتر شهرستان؛‬ ‫ِ‬ ‫وی ضمـن تقدیـر از اقدامـات سـازنده اموزش وپـرورش‬ ‫در پرداختـن بـه هنـر در مـدارس‪ ،‬گفـت‪« :‬مسـئولین‬ ‫اموزش وپـرورش درتالش انـد وظایفشـان را به درسـتی‬ ‫انجـام دهنـد؛ امـا بایـد پذیرفـت دراصـل‪ ،‬ادامـه یادگیـری‬ ‫هنـر‪ ،‬در خانـه و خانـواده اتفـاق می افتـد و امـروزه‪ ،‬توجـه‬ ‫خانواد ههـا بـه مقوله هایـی همچـون هنـر‪ ،‬نسـبت بـه‬ ‫ً‬ ‫گتـر شـده اسـت»‪ .‬وی‪ ،‬هنـر را دریایـی بـزرگ‬ ‫قبلا کم رن ‬ ‫یپـردازد و‬ ‫می دانـد کـه هنرمنـد در ان بـه ماهیگیـری م ‬ ‫باتا کیدبراینکـه امـروز‪ ،‬انچـه او را دراین مسـیر پایـدار نـگاه‬ ‫داشته است‪ ،‬چیزی جز «عشق» و «احساس مسئولیت»‬ ‫نیسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬امـروز مشـکالت زیـادی در حـوزه هنرهای‬ ‫نمایشـی در شهرسـتان ها وجـود دارد و از تجهیـزات‬ ‫ضعیـف سـالن ها کـه بگذریـم؛ بایـد به این نکتـه اذعـان‬ ‫داشـته باشـیم که تزریق و معرفی متون نمایشـی به دسـت‬ ‫نشـهر‬ ‫نویسـنده های بومـی شهرسـتان بـه بدنـه تئاتـر ای ‬ ‫بسـیارضعیف اسـت»‪ .‬وی باتا کیدبراینکه امروز‪ ،‬مسـئوالن‬ ‫تئاتـر شـهرهایی نظی ِـر همـدان‪ ،‬بایـد بـا حمایـت و امـوزش ‬ ‫بیشتری سراغ هنرمندان بیایند‪ ،‬گفت‪« :‬تئاتر شهرستان‪،‬‬ ‫کشـاپ ها و دعوت‬ ‫سهـای اموزشـی‪ ،‬ور ‬ ‫نیـاز بـه ایجـاد کال ‬ ‫از اسـاتید نام اشـنا و مطرح دارد تا زمین ه رشـد و شـکوفایی‬ ‫نویسـندگان جـوان و حتـی پیش کسـوتان را فراهـم کنـد»‪.‬‬ ‫هنر نمایش؛ و وظیفه اموزش زندگی بهتر به مردم‬ ‫وی بابیان اینکـه بال غبـر ‪ ۱۲‬سـال اسـت درزمینـه تئاتـر‬ ‫ـش‬ ‫فعالیـت دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬سال هاسـت بـا کارگـردان نمای ِ‬ ‫کمـدی مزخرفـات‪ ،‬ارتبـاط دوسـتانه دارم و چن دبـار بـا‬ ‫هـم در سـمت های مختلـف همـکاری داشـته ایم»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه امـروز‪ ،‬تئاتـر‪ ،‬در هـر سـبک و اسـلوبی وظیفـه‬ ‫دارد زندگـی بهتـر را بـه مـردم امـوزش بدهـد‪ ،‬افـزود‪« :‬نـگاه‬ ‫مـن و ناصـر شـریعتی در نـگارش متنـی تـازه براین بودکـه‬ ‫ی غربـی و خانواده هایـی را کـه‬ ‫تاثیـرات مخـرب زندگـ ‬ ‫نشـرایط زندگـی می کننـد‪ ،‬به چالش بکشـیم؛ به نظرم‬ ‫درای ‬ ‫کمـدی مزخرفـات‪ ،‬موضوعاتـی این چنینـی را در دل خـود‬ ‫جـای داده اسـت»‪ .‬بیـات‪ ،‬مواجهـه بـا گنـاه و دروغ را بـرای‬ ‫انسـان هایی کـه همیشـه درتکاپـو بـوده و می کوشـند بـا‬ ‫بهانه هـای واهـی‪ ،‬خـود را از زمـره قضـاوت دور کننـد‪ ،‬از‬ ‫موضوعـات شـاخص در ذهنـش می دانـد و بابیان اینکـه‬ ‫در اجـرای نمایـش‪ ،‬جذابیـت و زیبایی شناسـی بیشـتر‬ ‫به عهـده کارگـردان اثـر اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن‪ ،‬یکـی از سـه‬ ‫یسـت کـه‬ ‫یجـات مـن و ناصـر شریعت ‬ ‫نمایشـنامه کمد ‬ ‫به ترتیـب کمـدی ازدواجـات‪ ،‬کمـدی تغییـرات و کمـدی‬ ‫مزخرفـات هسـتند و فکـر اولیه این سـه گانه مسـیر تکاملی‬ ‫بود که سـعی کردیم در الیه های زیر متن به ان بپردازیم»‪.‬‬ ‫دزدیده شدن تئاتر از سبد نیازهای مردم توسط کرونا‬ ‫ایـن نویسـنده حـوزه هنرهـای نمایشـی‪ ،‬با اشـاره به اینکه‬ ‫کرونـا و تاثیـرات ویرانگـر ان‪ ،‬به نوعـی تئاتـر را از سـبد‬ ‫نیازهـای مـردم دزدیـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬حضـور کم رنـگ‬ ‫مـردم همـدان‪ ،‬در زمـان ماقبـل کرونـا یکـی از مشـکالت‬ ‫نشـهر بـود کـه کرونـا‪ ،‬ان نیمچه حضـور را نیز‬ ‫هنرمنـدان ای ‬ ‫بـه زیـر صفـر رسـاند؛ و بیشـتر بچ ههـای فعـال این عرصـه‬ ‫را خانه نشـین کـرد و انـان را واداشـت بـرای کسـب روزی‪،‬‬ ‫دسـت بـه کارهایـی دیگـر بزننـد کـه شـاید در شانشـان نیـز‬ ‫نبـود»‪ .‬وی‪ ،‬با اشـاره به اینکه اید ههـای مختلفـی بـرای‬ ‫اشتی مردم با نمایش به کار گرفته شده؛ اما متاسفانه این‬ ‫راهکارهـا نتوانسـته ان طورکه باید کارسـاز باشـد‪ ،‬گفـت‪« :‬از‬ ‫یتـوان پـی بـرد‬ ‫میـزان مخاطبـان تئاتـر در شهرسـتان ها م ‬ ‫ـای نمایـش دارند؛‬ ‫کـه مـردم‪ ،‬دغدغه هایی بزرگ تر از تماش ِ‬ ‫یتـوان مهم تریـن عامـل اثرگـذار‬ ‫و مشـکالت اقتصـادی را م ‬ ‫دراین زمینـه دانسـت»‪.‬‬ ‫شاتر‬ ‫جلیقه زردها‬ ‫سیما غالمی‪ ،‬زهرا فتحی و زهیر ادیبی؛‬ ‫ کارگردانی نگین‬ ‫ بازیگران این نمایش به‬ ‫ِ‬ ‫(دراماتورژی صادق اسحاقی) هستند‬ ‫ِ ‬ ‫نشاط‬ ‫که برمبنای متنی با ترجمه فرزانه سکوتی؛‬ ‫به روی صحنه رفته‬ ‫و تا ‪ 25‬مرداد ‪ 1401‬ساعت ‪19‬‬ ‫در «خانه نمایش دا» (سالن شماره ‪)1‬‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫زهره غالمی‬ ‫«مریــا زارعــی» طــی ‪۲ ۷‬ســال فعالیــت ســینمایی اش در ‪ ۴۷‬فیلــم‪ ۱۵ ،‬ســریال و ســه ســریال‬ ‫نهــا موردتحســین منتقــدان‬ ‫نمایــش خانگــی حضــور پیــدا کــرده و بــرای ایفــای نقــش در ا کثــر ا ‬ ‫و مخاطبــان قــرار گرفتــه اســت‪ .‬ا گرچــه زارعــی بــازی در ســینما را از ‪ ۷۳‬اغــاز کــرد امــا دید هشــدن‬ ‫و درخشــش خــود را بیش ازهرکــس دیگــری مدیــون تهمینــه میالنــی و فیلــم «دو زن» اســت‪.‬‬ ‫شــاید حتــی بتــوان گفــت تهمینــه میالنــی مدیــون اوســت؛ چرا کــه مریــا زارعــی توانســت همــان‬ ‫نحــال ظریفــی باشــد کــه میالنــی ســعی داشــت در فیلم هایــش به نمایــش‬ ‫زن قدرتمنــد و درعی ‬ ‫بگــذارد‪ .‬درادامــه‪ ،‬نگاهــی بــه بهتریــن اثــار یکــی از بهتریــن بازیگــران زن تار یــخ ســینمای ایــران‬ ‫می انداز یــم‪.‬‬ ‫در «چ» ه ــم از خ ــودش به نمای ــش گذاش ــته‬ ‫ب ــود؛ ام ــا اصلی تری ــن و س ــخت ترین بخ ــش‬ ‫ب ــازی درخش ــان زارع ــی‪ ،‬ب ــازی احساس ــی و‬ ‫درون ــی اوس ــت‪ .‬او در «ش ــیار ‪ »۱۴۳‬اخالقی ــات‬ ‫و درونی ــات ی ــک نس ــل از م ــادران س ــرزمینی‬ ‫جن ـگ زده را در خــود جمــع کــرده اســت و تمــام‬ ‫نه ــا را در‬ ‫احساس ــات پیچی ــده و دردن ــا ک ا ‬ ‫ه ــر کلمـ ـه ای ک ــه می گوی ــد‪ ،‬بازت ــاب می ده ــد‪.‬‬ ‫زارع ــی ب ــرای ب ــازی دراین فیل ــم توانس ــت‬ ‫نب ــار س ــیمر غ بلوری ــن بازیگ ــری را‬ ‫ب ــرای دومی ‬ ‫ب ــه کارنام ــه خ ــود اضاف ــه کن ــد و جای ــزه وی ــژه‬ ‫جشــنواره فیلــم اســیا پاســیفیک را هــم به دســت‬ ‫اورد‪« .‬دسـ ـت های خال ــی» در مه ــر ‪۱۳۸۶‬‬ ‫بـ ـ ه ا ک ــران درام ــد ک ــه در ان زارع ــی ب ــا خس ــرو‬ ‫مب ــازی ش ــد‪ .‬در خالصه داس ــتان‬ ‫ش ــکیبایی ه ‬ ‫فیل ــم ام ــده‪« :‬حوری ــه (مری ــا زارع ــی) ک ــه‬ ‫سال هاس ــت از اس ــارت پ ــدرش‪ ،‬امیرحس ــین‬ ‫یگ ــذرد‪ ،‬نس ــبت ب ــه‬ ‫(خس ــرو ش ــکیبایی) م ‬ ‫جه ــای بی موق ــع م ــادرش‪ ،‬مری ــم (فاطم ــه‬ ‫خرو ‬ ‫گ ــودرزی) از من ــزل مش ــکوک اس ــت و ای ــن ش ــک‬ ‫یشــود و در‬ ‫نهــای ناشناســی کــه بــه او م ‬ ‫بــا تلف ‬ ‫ان هــا از تصمیــم مریــم بــرای ارتبــاط بــا یــک مــرد‬ ‫یش ــود‪ ،‬افزای ــش می یاب ــد»‪.‬‬ ‫دیگ ــر صحب ــت م ‬ ‫زارع ــی ب ــرای ب ــازی دراین نق ــش‪ ،‬نام ــزد دریاف ــت‬ ‫جای ــزه بهتری ــن بازیگ ــر نق ــش اصل ــی زن از‬ ‫یازدهمیـ ـن دوره جش ــن خان ــه س ــینما ش ــد‪.‬‬ ‫زارع ــی دراین فیل ــم ناممک ــن را انج ــام می ده ــد‬ ‫یش ــود ب ــا وج ــود حض ــور بازیگ ــر‬ ‫و موف ــق م ‬ ‫درخش ــانی ب هن ــام خس ــرو ش ــکیبایی‪ ،‬همچن ــان‬ ‫در کان ــون توج ــه باق ــی بمان ــد‪ .‬بازی ک ــردن کن ــار‬ ‫بازیگ ــران ب ــزرگ همیش ــه یک ــی از اصلی تری ــن‬ ‫شه ــای پیـ ـش روی ی ــک بازیگ ــر اس ــت و‬ ‫چال ‬ ‫زارع ــی در «دسـ ـت های خال ــی» به خوب ــی از‬ ‫عهــده ایــن چالــش برمی ایــد‪ .‬ایــن فیلــم اولیــن‬ ‫و تنه ــا هم ــکاری زارع ــی ب ــا ابوالقاس ــم طالب ــی‪،‬‬ ‫کارگ ــردان فیل ــم اس ــت‪ .‬ب ــرای تعیی ــن س ــطح‬ ‫کیفی ــت ی ــک بازیگ ــر بای ــد ب ــه کارگردان های ــی‬ ‫نه ــا هم ــکاری ک ــرده اس ــت توج ــه‬ ‫ک ــه او ب ــا ا ‬ ‫نم ــود‪ .‬ای ــا او توانس ــته ب ــا کارگردان ه ــای ب ــزرگ‪،‬‬ ‫بس ــبک و مول ــف هم عص ــر خ ــودش‬ ‫صاح ‬ ‫هم ــکاری کن ــد ی ــا خی ــر؟ دررابط هب ــا زارع ــی و‬ ‫کارنامـ ـه اش‪ ،‬پاس ــخ ای ــن س ــوال مثب ــت اس ــت‪.‬‬ ‫دوربی ــن رفت ــه و ش ــخصیتی ک ــه برای ــش نوش ــته‬ ‫شــده بــود تــا دقیقــه اخــر حضــورش در ســریال‪،‬‬ ‫هردفعــه احساســی جدیــد را بــا شــیوه ای جدیــد‬ ‫ب ــه مخاط ــب ارائ ــه ده ــد و هرگ ــز ب ــرای ثانی ـه ای‬ ‫تک ــراری و قابل پیش بین ــی نباش ــد‪ .‬دومی ــن‬ ‫همــکاری زارعــی بــا پــوران درخشــنده‪ ،‬ســومین‬ ‫س ــیمر غ بلوری ــن را ب ــرای او به هم ــراه داش ــت‪.‬‬ ‫زارع ــی چهارس ــال پ ــس از «هی ــس! دختره ــا‬ ‫فری ــاد نمی زنن ــد»‪ ،‬یک باردیگ ــر کن ــار پ ــوران‬ ‫درخش ــنده ق ــرار گرف ــت و ای ــن تنه ــا زوج هن ــری‬ ‫نبــود کــه او دراین فیلــم تشــکیل داد‪ .‬زارعــی بــاز‬ ‫کس ــال‬ ‫مقاب ــل فره ــاد اصالن ــی ق ــرار گرف ــت ت ــا ی ‬ ‫پ ــس از «دخت ــر»‪ ،‬ای ــن دو بازیگ ــر باردیگ ــر ب ــه‬ ‫درخش ــش یکدیگ ــر کم ــک کنن ــد‪« .‬زی ــر س ــقف‬ ‫یس ــت ک ــه ت ــاش می کن ــد‬ ‫دودی» داس ــتان زن ‬ ‫ت ــا ب ــا همس ــر و فرزندان ــش ارتب ــاط برق ــرار کن ــد‬ ‫ول ــی درواق ــع نات ــوان می مان ــد‪ .‬همه چی ــز وقت ــی‬ ‫یش ــود ک ــه خیان ــت ه ــم وارد ای ــن‬ ‫پیچید هت ــر م ‬ ‫یگ ــردد‪ .‬در «زی ــر س ــقف دودی» ک ــه‬ ‫رابط ــه م ‬ ‫یازدهمیــن فیلم ســینمایی درخشــنده در مقام‬ ‫کارگ ــردان اس ــت‪ ،‬عالو هب ــر زارع ــی و اصالن ــی‪،‬‬ ‫بهن ــوش طباطبای ــی‪ ،‬ش ــهرام حقیقت دوس ــت‪،‬‬ ‫حس ــام نواب صف ــوی و ازیت ــا حاجی ــان ه ــم‬ ‫حض ــور دارن ــد‪ .‬موس ــیقی ای ــن فیل ــم را کارن‬ ‫همایونف ــر س ــاخته و تدوی ــن ان برعه ــده‬ ‫یی ــاری ب ــوده اس ــت‪« .‬هن ــاس» ک ــه‬ ‫های ــده صف ‬ ‫نب ــار در ‪ ۱۶‬بهم ــن ‪ ۱۴۰۰‬در چهلمیـ ـن دوره‬ ‫اولی ‬ ‫جش ــنواره فج ــر به نمای ــش درام ــد‪ ،‬یک باردیگ ــر‬ ‫ب ــه هم ــه اثب ــات ک ــرد ک ــه مری ــا زارع ــی هن ــوز‬ ‫یس ــت ک ــه‬ ‫ادام ــه دارد‪ .‬ای ــن فیل ــم داس ــتان زن ‬ ‫تــاش می کنــد بــا چنــگ و دنــدان زندگــی خــود‬ ‫را حف ــظ کن ــد و ان را از طوف ــان نج ــات ده ــد‪ .‬در‬ ‫«هنــاس» مریــا زارعــی در نقــش همســر شــهید‬ ‫ین ــژاد (از ش ــهدای ت ــرور ) ظاه ــر ش ــده‬ ‫رضای ‬ ‫اس ــت؛ زن ــی در تب وت ــاب ازدســت دادن زندگ ــی‬ ‫و همســر‪ .‬او دراین فیلــم باردیگــر تخصــص خــود‬ ‫شه ــای قدرتمن ــد را ب ــه رخ‬ ‫در حیط ــه ب ــازی نق ‬ ‫نح ــال‬ ‫می کش ــد؛ زن ــی عاش ــق و ظری ــف؛ درعی ‬ ‫محک ــم‪ .‬او این روزه ــا ب ــازی در نق ــش مهدعلی ــا‬ ‫در «جی ــران» و روح انگی ــز در «نوب ــت لیل ــی» را‬ ‫ه ــم برعه ــده دارد‪.‬‬ ‫فرهادشادکام‪/‬سینماتیکت‬ ‫یس ــت ک ــه‬ ‫«دخت ــر» فیلم ــی از رض ــا میرکریم ‬ ‫شش ــمین نام ــزدی س ــیمر غ بلوری ــن را ب ــرای‬ ‫زارع ــی به ارمغ ــان اورد‪ .‬زارع ــی در نق ــش‬ ‫یب ــرد‪.‬‬ ‫فرزان ــه از ی ــک گذش ــته پیچی ــده رن ــج م ‬ ‫روبه روش ــدن او ب ــا ب ــرادرزاده اش‪ ،‬همانن ــد‬ ‫روبه روش ــدن ب ــا خ ــودش اس ــت‪ .‬خواه ــرزاده‬ ‫ته ــا و فش ــارهایی ک ــه توس ــط‬ ‫و محدودی ‬ ‫یش ــود‪،‬‬ ‫پ ــدر (فره ــاد اصالن ــی) ب ــر او وارد م ‬ ‫یس ــت ک ــه خ ــود فرزان ــه‬ ‫ی ــاداور زندگ ــی تلخ ‬ ‫ه ــم ان را ط ــی ک ــرده اس ــت‪« .‬دخت ــر» داس ــتان‬ ‫کت ــر احم ــد‬ ‫س ــتاره (ماه ــور الون ــد) فرزن ــد کوچ ‬ ‫(فره ــاد اصالن ــی) اس ــت ک ــه پ ــس از مخالف ــت‬ ‫خان ــواده اش ب ــرای حض ــور در ی ــک مهمان ــی‪،‬‬ ‫تصمیــم می گیــرد کــه پنهانــی از ابــادان بــه تهــران‬ ‫یش ــود و‬ ‫بیای ــد‪ .‬پ ــدر به دنبال ــش ع ــازم ته ــران م ‬ ‫یب ــرد‪ .‬ای ــن فیل ــم ش ــاید‬ ‫دخت ــر ب ــه عم ــه پن ــاه م ‬ ‫در ن ــگاه اول ی ــک روای ــت س ــاده باش ــد ام ــا ا گ ــر‬ ‫در ان و بیش ازهرچی ــز در ب ــازی درخش ــان‬ ‫اصالن ــی و زارع ــی دقی ــق ش ــوید‪ ،‬درخواهی ــد‬ ‫یاف ــت همه چی ــز ب ــه ان س ــادگی ک ــه به نظ ــر‬ ‫می ای ــد نیس ــت‪ .‬ا گرچ ــه نقش افرین ــی زارع ــی‬ ‫در «دخت ــر»‪ ،‬ش ــاید کار س ــختی به نظ ــر نیای ــد‬ ‫چرا ک ــه او دراین فیل ــم برخ ــاف «ش ــیار ‪،»۱۴۳‬‬ ‫تغییــر فیزیکــی مشــهودی نــدارد؛ امــا این چنیــن‬ ‫یه ــای احساس ــی و درون ــی‬ ‫نیس ــت و پیچیدگ ‬ ‫ش ــخصیتی ک ــه او دراین فیل ــم مقاب ــل دوربی ــن‬ ‫یب ــرد‪ ،‬درس ــت به همان ان ــدازه پیچی ــده و‬ ‫م ‬ ‫س ــخت اس ــت‪ .‬ش ــخصیت الف ــت ک ــه زارع ــی در‬ ‫ فیل ــم «ش ــیار ‪ »۱۴۳‬او را مقاب ــل دوربی ــن نرگ ــس‬ ‫یب ــرد‪ ،‬به عقی ــده ا کث ــر مخاطب ــان‬ ‫ابی ــار م ‬ ‫و منتق ــدان س ــینما‪ ،‬بهتری ــن نقش افرین ــی‬ ‫کارنام ــه مری ــا زارعی س ــت‪ .‬او دراین فیل ــم نق ــش‬ ‫ی ــک م ــادر چشـ ـم به راه فرزن ــد را ایف ــا می کن ــد و‬ ‫یکــه فکــر می کنــد فرزنــدش مفقــود شــده‬ ‫درحال ‬ ‫اس ــت‪ ،‬چندتک ــه اس ــتخوان و ی ــک جمجم ــه‬ ‫تحوی ــل می گی ــرد‪ .‬ب ــازی زارع ــی دراین فیل ــم‬ ‫یت ــوان بررس ــی ک ــرد؛ جنب ــه‬ ‫را از دو جه ــت م ‬ ‫ظاه ــری‪ ،‬فیزیک ــی و جنب ــه احساس ــی‪ ،‬درون ــی‪.‬‬ ‫منظــور از جنبــه ظاهــری نقــش‪ ،‬تغییــر فیزیکــی‬ ‫و گری ــم س ــنگینی ک ــه او دراین فیل ــم تحم ــل‬ ‫ک ــرده ت ــا س ــال ها پیرت ــر جل ــوه کن ــد و تغیی ــر‬ ‫یک ــه پیش ازای ــن فیل ــم‬ ‫لهج ــه درخش ــان او‪ ،‬کار ‬ ‫نه ــای مط ــرح زم ــان‬ ‫زارع ــی ب ــا تم ــام کارگردا ‬ ‫خ ــودش هم ــکاری ک ــرده اس ــت‪ .‬او پ ــس از‬ ‫هم ــکاری ب ــا کارگردان های ــی مانن ــد تهمین ــه‬ ‫میالن ــی و داری ــوش فرهن ــگ در س ــال ‪۱۳۸۲‬‬ ‫در فیلم ــی از مس ــعود کیمیای ــی حض ــور پی ــدا‬ ‫ک ــرد‪« .‬س ــربازهای جمع ــه» داس ــتان تع ــدادی‬ ‫س ــرباز را روای ــت می کن ــد ک ــه یـ ـک روز جمع ــه‬ ‫هم ــراه ب ــا گروهب ــان خ ــود ب ــه ش ــهر می این ــد و‬ ‫یش ــوند‪.‬‬ ‫درگی ــر حوادث ــی پیش بینی نش ــده م ‬ ‫زارع ــی در نق ــش خواه ــر یک ــی از ای ــن س ــربازها‪،‬‬ ‫حضــوری کوتــاه امــا تاثیرگــذار دارد‪ .‬زنــی بیچــاره‬ ‫کــه بــا دســتبندهای زنــدان بــرای وداع بــا جنــازه‬ ‫م ــادرش ب ــه خان ــه پ ــدری ام ــده اس ــت‪ .‬زارع ــی‬ ‫ب ــرای ب ــازی دراین فیل ــم توانس ــت نخس ــتین‬ ‫نامــزدی ســیمر غ بلوریــن بهتریــن بازیگــر نقــش‬ ‫مکم ــل زن را ب ــه کارنام ــه خ ــود اضاف ــه کن ــد و‬ ‫ب ــا شکسـ ـت دادن رقب ــا‪ ،‬ان را ب ــه خان ــه بب ــرد‪ .‬او‬ ‫همچنیــن تندیــس زریــن جشــن خانــه ســینما‬ ‫را ه ــم به دس ــت اورد‪« .‬س ــربازهای جمع ــه»‬ ‫را ش ــاید بت ــوان اولی ــن ق ــدم ج ــدی کارنام ــه‬ ‫س ــینمایی زارع ــی دانس ــت‪ .‬فیلم ــی ک ــه او را از‬ ‫شه ــای‬ ‫ی ــک بازیگ ــر معمول ــی ب ــه بازیگ ــر نق ‬ ‫چالش برانگی ــز تبدی ــل ک ــرد‪ .‬حس ــین‬ ‫ســهیلی زاده «مانکــن» را براســاس فیلم نامـه ای‬ ‫از باب ــک کای ــدان و به تهیه کنندگ ــی ای ــرج مه ــام‬ ‫ان را ب ــرای نمای ــش خانگ ــی س ــاخته اس ــت‪.‬‬ ‫«مانک ــن» ی ــک درام اجتماع ــی و عاش ــقانه‬ ‫اس ــت ک ــه مری ــا زارع ــی در نقش ــی ک ــه انتظ ــارش‬ ‫نس ــالی ک ــه در‬ ‫را نداری ــم‪ ،‬می درخش ــد‪ .‬زن میا ‬ ‫راه انتق ــام از عش ــق قدیمــی اش س ــعی می کن ــد‬ ‫ت ــا پس ــر او را تصاح ــب کن ــد‪ .‬ای ــن س ــریال در‬ ‫جشــن حافــظ در هشــت بخــش مختلــف نامــزد‬ ‫جایــزه شــد امــا فقــط زارعــی توانســت تــا جایــزه‬ ‫بهتری ــن بازیگ ــر زن درام تلویزیون ــی را کس ــب‬ ‫کنــد‪ .‬زارعــی کــه پیش ازایــن تجربــه ســریال های‬ ‫تلویزیون ــی دیگ ــری ه ــم در کارنام ــه داش ــت‪،‬‬ ‫نخس ــتین تجرب ــه نمای ــش خانگ ــی خ ــود را از‬ ‫نحــال خیل ـی زود توانســت بــا‬ ‫ســر گذرانــد و باای ‬ ‫ای ــن چهارچ ــوب اخ ــت بگی ــرد و نیازه ــای ان را‬ ‫نس ــریال برخ ــاف ا کث ــر‬ ‫درک کن ــد‪ .‬او ک ــه درای ‬ ‫یکــرد‪ .‬او توانســت‬ ‫اثــارش‪ ،‬نقــش منفــی را ایفــا م ‬ ‫باتوج هب ــه چهارچوب ــی ک ــه در ان مقاب ــل‬ ‫یس ــت‪،‬‬ ‫«مـــاه محـــرم» ا گـــر توفیـــق بزرگـــی بـــرای اقامـــه عـــزای حسین ‬ ‫گت ــری ب ــرای تام ــل و اندیش ــه در اه ــداف قی ــام حس ــینی‬ ‫فرص ــت بزر ‬ ‫نی ــز ب ــا خ ــود دارد؛ ازای ـن رو بهت ــر اس ــت ب ــا اغتن ــام فرص ــت‪ ،‬ب ــه مطالع ــه‬ ‫دالی ــل روی ــداد قی ــام امام حس ــین ؟ع؟ و تح ــوالت تاریخ ــی ان پ ــس از‬ ‫عص ــر پیامب ــر؟ص؟ بپردازی ــم و از عاش ــورا و س ــیره ان ام ــام ب ــرای ام ــروز‬ ‫خـــود درس بگیریـــم‪ .‬به گـــزارش ایکنـــا؛ تا کنـــون هزاران جلـــد کت ــاب‬ ‫پیرام ــون حماس ــه حس ــینی ب ــه رش ــته تحری ــر درام ــده ک ــه هری ــک از‬ ‫زاویـ ـه ای ب ــه تبیی ــن و تفس ــیر ای ــن واقع ــه ب ــزرگ پرداخته ان ــد‪ .‬ا گرچ ــه‬ ‫کتـــب متعـــدد و خوبـــی دراین زمینـــه وجـــود دارد‪ ،‬در فرصـــت ای ــن‬ ‫یادداش ــت ب ــه معرف ــی چن ــد نمون ــه از ای ــن اث ــار می پردازی ــم‪.‬‬ ‫واقع ــه عاش ــورا ب ــا ریش ــه‪ ،‬تفک ــر و فرهن ــگ م ــا گ ــره خ ــورده اس ــت و اهمی ــت‬ ‫فراوانــی بــرای شــیعیان دارد‪ .‬تحلیــل و برداشــت از ایــن حادثــه کار اســانی‬ ‫نیســت؛ چرا کــه در عیــن ســادگی و صراحــت‪ ،‬پیچیدگی هــای فراوانــی دارد‬ ‫کــه ممکــن اســت قضــاوت انســان ها را بــه افراط وتفریــط ختــم کنــد‪ .‬بــرای‬ ‫رس ــیدن ب ــه درک درس ــت از ای ــن حادث ــه تاریخ ــی و تاثیرگ ــذار نی ــاز اس ــت‬ ‫ت ــا بررسـ ـی های دقی ــق و جامع ــی دراختی ــار م ــردم ق ــرار گی ــرد‪ .‬مجموع ــه‬ ‫یســت‬ ‫«حماســه حســینی» از مرتضــی مطهــری یکــی از گران بهاتریــن اثار ‬ ‫کـــه می توانـــد مخاطـــب را بـــه درک و شـــناخت درســـتی از عاشـــورای‬ ‫حس ــینی برس ــاند‪.‬‬ ‫دو مقول ــه عرف ــان و حماس ــه درطول تاری ــخ از یکدیگ ــر ج ــدا ن ــگاه داش ــته‬ ‫ش ــده ت ــا ی ــک دس ــت ص ــدا نداش ــته باش ــد؛ زی ــرا معرفت ــی ک ــه ب ــا حماس ــه‬ ‫و خـــروش همـــراه نباشـــد و به جـــای ان خمـــودی و افســـردگی جانش ــین‬ ‫صول ــت و نف ــوذ ش ــده باش ــد هرگ ــز راه ب ــه جای ــی نب ــرده و س ــالک مس ــلک‬ ‫عرف ــان در س ــرای ان ــزوا ی ــا در ت ــار تنی ــده اف ــکار خ ــود می مان ــد‪ .‬در کت ــاب‬ ‫«حماس ــه و عرف ــان» اث ــر ایـ ـت اهلل ج ــوادی امل ــی اص ــول و بنیان های ــی از‬ ‫ای ــن دو فضیل ــت انس ــانی شناس ــایی ش ــده ت ــا ب ــا تبیی ــن جای ــگاه هری ــک‪،‬‬ ‫یس ــت زدوده‬ ‫زنگاره ــای باطل ــی ک ــه موج ــب دورنگه داش ــتن یک ــی از دیگر ‬ ‫ش ــده و اتح ــاد و ائت ــاف ای ــن و اینک ــه ه ــر ی ــک مکم ــل دیگری س ــت ب ــا‬ ‫بی ــان س ــیره علم ــی و عمل ــی ش ــاخصه های معص ــوم عال ــم اس ــام یعن ــی‬ ‫امام ــان بزرگ ــوار ترس ــیم ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫ قلـــم ایـــت اهلل محمدتقـــی مصبـــاح یـــزدی از اث ــار‬ ‫«اذرخـــش کربـــا» به ِ‬ ‫ارزشـــمند در حـــوزه عاشوراپژوهشی ســـت‪ .‬کتاب هـــای پرشـــماری‬ ‫دراین زمین ــه ب ــرای س ــیراب کردن تش ــنگان مع ــارف حس ــینی و ره ــروان راه‬ ‫عاش ــورا نگاش ــته ش ــده ک ــه بیش ــتر ان ه ــا ب ــه اص ــل واقع ــه و ث ــواب ع ــزاداری‬ ‫بـــرای امام حســـین ؟ع؟ پرداخته انـــد؛ ولـــی دربـــاره هـــدف قیـــام عاش ــورا‬ ‫و به ویـــژه نحـــوه اســـتفاده کاربـــردی از ایـــن قیـــام‪ ،‬کار چندانـــی ص ــورت‬ ‫نگرفت ــه‪ .‬ای ــن اث ــر‪ ،‬کوششی س ــت ب ــرای بی ــان ه ــدف حماس ــه عاش ــورا و‬ ‫بررس ــی اس ــبابی ک ــه ب ــه ای ــن قی ــام انجامی ــد‪.‬‬ ‫کمت ــر حادث ــه تاریخ ــی از رن ــگ تبلیغ ــات سیاس ــی اموی ــان و عباس ــیان ی ــا‬ ‫تعصب ــات دین ــی مذاه ــب مختل ــف برکن ــار مان ــده و حقیق ــت ان دگرگ ــون‬ ‫نشـــده لـــذا بـــرای دریافـــت حقیقـــت تاریخـــی؛ هرچنـــد طبـــق مظن ــه و‬ ‫احتم ــال ه ــم باش ــد‪ ،‬خوان ــدن مت ــن تاری ــخ ان س ــال ها به تنهای ــی کاف ــی‬ ‫نیس ــت بلک ــه بای ــد تاری ــخ را ب ــا دیگ ــر ش ــرایط ازجمل ــه وض ــع جغرافیای ــی‪،‬‬ ‫اقتص ــادی و اجتماع ــی س ــنجید‪ ،‬چنان ک ــه ش ــیوه علم ــی تاریخ نویس ــان‬ ‫ام ــروز همی ــن اس ــت‪« .‬پ ــس از پنج ــاه س ــال؛ پژوهش ــی ت ــازه پیرام ــون قی ــام‬ ‫حســـین ؟ع؟» اثـــر ســـید جعفـــر شـــهیدی نیـــز ازاین منظـــر بـــه مطالع ــه‬ ‫تاری ــخ عاش ــورا پرداخت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫«رحمـــت واســـعه؛ بیـــان خصائـــص حضـــرت سیدالشـــهدا در اش ــارات‬ ‫ایـــت اهلل بهجـــت» از اثـــار خواندنـــی پیرامـــون حماســـه عاشوراســـت‪ .‬در‬ ‫معرفـــی ایـــن کتـــاب می خوانیـــم‪« :‬عظمـــت واقعـــه عاشـــورا و نمای ــش‬ ‫الهـــی اهل بیـــت ؟ع؟ مقابـــل دشـــمنان خـــدا و رس ــول‬ ‫بی نظیـــر فضائـــل‬ ‫ِ‬ ‫او‪ ،‬موجـــب شـــد کـــه این رویـــداد عظیـــم از جهـــات گونا گـــون از دیگ ــر‬ ‫رویداده ــای ب ــزرگ عال ــم متمای ــز ش ــود؛ مصیبت ــی ک ــه پی ــش از وقوع ــش‪،‬‬ ‫مالئک ــه اله ــی و انبی ــا و اوصی ـا ؟ع؟ در س ــوگ ان نشس ــتند و پ ــس از وق ــوع‬ ‫ائم ــه ه ــدی ؟ع؟ ب ــه ی ــاداوری ای ــن مصیب ــت عظی ــم پرداختن ــد و مجال ــس‬ ‫ع ــزا برپ ــا کردن ــد»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫درب ــاره حرک ــت سیدالش ــهدا تحلیل ه ــای گونا گون ــی (عمدت ــا س ــه رویک ــرد)‬ ‫ارائــه شــده کــه بیــن هریک از ان هــا بــا کلیــه اتفاقــات و اظهــارات حضرتــش‬ ‫ضه ــا‬ ‫هم پوش ــانی کام ــل وج ــود ن ــدارد؛ و هریـ ـک از تحلیل ه ــا ح ــاوی نق ‬ ‫و نقص هـــای غیرقابل اغماض انـــد‪ .‬شـــاید زمینـــه پیدایـــش و تقوی ــت‬ ‫هریـ ـک از دیدگاه ه ــا مالحظ ــه نق ــاط نق ــص و نق ــض رویک ــرد دیگ ــر ب ــوده‪.‬‬ ‫س ــید مجتب ــی حس ــینی در «ب ــا حس ــین ؟ع؟ ت ــا مه ــدی ؟جع؟» ت ــاش‬ ‫ک ــرده ب ــا ارائ ــه دیدگاه ــی متف ــاوت‪ ،‬حرک ــت حض ــرت را درارتباط ب ــا حرک ــت‬ ‫س ــایر پیامب ــران و امام ــان ببین ــد و ب ــا به ــره از نگ ــرش عمق نگ ــر‪ ،‬روای ــات‬ ‫معصومی ــن و س ــیره ان بزرگ ــواران را بررس ــی کن ــد‪.‬‬ ‫نهــا‬ ‫واقعــه کربــا حماس ـه ای پرشــکوه و عاشــقانه اســت کــه بــا گذشــت قر ‬ ‫از وقـــوع ان همچنـــان دل هـــای عاشـــقان را بـــا خـــود همـــراه می کن ــد‬ ‫و گوشـــه ای از حقیقـــت انســـان و عشـــق الهـــی را بـــه ان هـــا می نمایان ــد‪.‬‬ ‫شه ــای بس ــیار درب ــاره ای ــن واقع ــه انج ــام ش ــده‪ ،‬بس ــیاری ت ــاش‬ ‫پژوه ‬ ‫کرده ان ــد ت ــا بخش ــی از مفاهی ــم عرفان ــی و عمی ــق ان را رمزگش ــایی کنن ــد‬ ‫ام ــا ح ــق مطل ــب درب ــاره ان گفت ــه نش ــده‪« .‬فت ــح خ ــون» اث ــر س ــید مرتض ــی‬ ‫اوینــی از معــدود کتاب هاســت کــه توانســته درای ـن راه موفقیتــی به دســت‬ ‫اورد و بخش ــی از تجل ــی عش ــق در عاش ــورا را روای ــت کن ــد‪.‬‬ ‫«افتــاب در مصــاف؛ درس هــای عاشــورا» مجموعــه رهکردهــای ارزشــمند‬ ‫سه ــای عاشوراس ــت ک ــه بـ ـه دوراز هرگون ــه‬ ‫رهب ــر انق ــاب در موض ــوع در ‬ ‫دخل وتصـــرف در کالم معظم لـــه و تنهـــا بـــا نمایه زنـــی و تیتربن ــدی‬ ‫مطال ــب دراختی ــار خوانن ــدگان ق ــرار گرفت ــه‪ .‬ای ــن اث ــر مرج ــع مش ــتمل بر‬ ‫تم ــام بیان ــات رهب ــری از س ــال ‪ ۱۳۵۷‬ت ــا س ــال ‪ ۱۳۹۰‬درم ــورد س ــرور و س ــاالر‬ ‫شـــهیدان‪ ،‬امام حســـین ؟ع؟ اســـت‪.‬‬ ‫«فقاه ــت در عاش ــورا» ب ــه بررس ــی مس ــائل فقه ــی قی ــام حس ــینی پرداخت ــه‬ ‫و ازاین جه ــت در موض ــوع ن ــواوری ک ــرده اس ــت‪ .‬در قس ــمتی از ای ــن اث ــر‬ ‫نوشـــته حجت االســـام ســـروش محالتـــی می خوانیـــم‪« :‬نقطـــه ش ــروع‬ ‫قیــام امــام ؟ع؟ درخواســت بیعــت ازطــرف یزیــد بــن معاویــه اســت‪ .‬تاریــخ‬ ‫می گویـــد در ســـال ‪ 60‬هجـــری در مـــاه رجـــب‪ ،‬معاویـــه بـــه درک واص ــل‬ ‫ش ــد‪ .‬ح ــاال برخ ــی اول رج ــب و برخ ــی وس ــط رج ــب گفته ان ــد‪ .‬به هرح ــال‬ ‫بالفاصل ــه بع ــد از او یزی ــد ب ــن معاوی ــه در ش ــام ق ــدرت را به دس ــت گرف ــت و‬ ‫در اولی ــن اقدام ــی ک ــه انج ــام داد‪ ،‬نام ـه ای ب ــرای فرمان ــدار مدین ــه نوش ــت‬ ‫ت ــا از حس ــین ب ــن علـ ـی ؟ع؟ و برخی دیگ ــر بیع ــت بگی ــرد‪ .‬ای ــن جرق ــه اول‬ ‫ً‬ ‫حرک ــت ام ــا م اس ــت‪ .‬ام ــروز دراین م ــورد صحب ــت کنی ــم ببینی ــم ک ــه اساس ــا‬ ‫ام ــام مج ــاز ب ــه بیعت ک ــردن ب ــا کس ــانی که حا ک ــم جائ ــر هس ــتند و ق ــدرت و‬ ‫خالف ــت را به دس ــت گرفته ان ــد‪ ،‬هس ــت ی ــا مج ــاز ب ــه بیع ــت نیس ــت؟»‬ ‫«تاملـــی در نهضـــت عاشـــورا» پژوهشی ســـت پیرامـــون قی ــام‬ ‫امام حســین ؟ع؟ و نهضــت عاشــورا کــه به زبــان فارســی و در دوران معاصــر‬ ‫نوشـــته شـــده‪ .‬اثـــر بـــا مقدمـــه نویســـنده؛ یعنـــی حجت االســـام رس ــول‬ ‫جعفریـــان اغـــاز و مطالـــب در ‪ 12‬بخـــش تنظیـــم شـــده‪ .‬وی بـــه معرف ــی‬ ‫برخـــی منابـــع تاریـــخ عاشـــورا و ضمـــن بررســـی زمینه هـــای قیـــام کرب ــا‪،‬‬ ‫ب ــه موضوعات ــی نظی ــر حکم ــت ش ــهادت امام حس ــین ؟ع؟‪ ،‬اث ــار نهض ــت‬ ‫ایشـــان و تحریفـــات عاشـــورا پرداختـــه اســـت‪.‬‬ ‫«روایـــت عاشـــورا»؛ نکتـــه جالـــب دربـــاره مولـــف اثـــر (حجت االس ــام‬ ‫محمدابراهیـــم ایتـــی) این اســـت که وی در دانش هـــای مختل ــف‪،‬‬ ‫صاحـ ـب رای و نظ ــر ب ــود و بی ــان مرح ــوم ش ــهید مطه ــری (ره) گ ــواه ای ــن‬ ‫مطلــب اســت‪« :‬دکتــر ایتــی‪ ،‬پژوهشــگری برجســته و بی نظیــر در شــناخت‬ ‫تاریـــخ صـــدر اســـام اســـت و به جرئـــت می تـــوان گفـــت کـــه ســـخنانش‬ ‫ی در تاریـــخ‪ ،‬دربـــاره هـــر گوشـــه ای از‬ ‫به ســـبب احاطـــه وصف ناشـــدن ‬ ‫قضایــای تاریــخ اســام‪ ،‬سندی ســت بــر اهــل تحقیــق»‪ .‬ایــن اثــر پژوهشــی‬ ‫تاریخـــی درمـــورد «واقعـــه عاشـــورا» و چگونگـــی شـــکل گیری و وقـــوع ان‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫«مدرس ــه حس ــینی» نوش ــته مصطف ــی دلش ــاد تهران ــی ازمنظ ــر تربیت ــی ب ــه‬ ‫بررســـی قیـــام عاشـــورا پرداختـــه و در معرفـــی اش می خوانیـــم‪« :‬مدرس ــه‬ ‫حس ــینی‪ ،‬عنوانی س ــت ب ــرای رویک ــردی تربیت ــی ب ــه بزرگ تری ــن حماس ــه‬ ‫انســـانی‪ ،‬حماســـه ای فراتاریخـــی و فراجغرافیـــای بـــرای دمیـــدن روح‬ ‫حقیقــت انســانی در همــگان و راه نمــودن مردمــان به ســوی تعالــی‪ .‬راهــی‬ ‫کـــه ام ام حســـین ؟ع؟ در تعریـــف زندگـــی نشـــان داد‪ ،‬راه حریـــت و ع ــزت‬ ‫اســـت و پرچمـــی کـــه برافراشـــت‪ ،‬فـــراروی همـــه ازادی خواهـــان و ع ــزت‬ ‫جوی ــان ت ــا قی ــام قیام ــت اس ــت»‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫چهارشنبه ‪ 12‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2560‬‬ ‫السالم علیک یا ابا عبداهلل علیه السالم‬ ‫به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم‬ ‫برنامـه دهـه اول محـرم از مورخـه ‪ 1401/05/07‬لغایـت ‪ 1401/05/17‬از سـاعت ‪ 21:30‬الـی ‪ 23:30‬بـه مـدت ‪11‬‬ ‫شـب برگزار می شـود‪.‬‬ ‫قاری‪ :‬استاد محسن امامی‬ ‫سخنران‪ :‬حجت االسالم والمسلمین جناب اقای دکتر شریفی‬ ‫مداحان اسـاتید‪ :‬حاج محمد سـجادی‪ ،‬حاج سـیدحیدر موسـوی‪ ،‬حاج محمد علیزاده‪ ،‬کربالیی میثم‬ ‫سـرطاقی‪ ،‬کربالیی مهدی صفائی و مداحان مهمان‬ ‫مکان‪ :‬خیابان فدائیان اسالم‪ ،‬پل سیمان‪ ،‬انتهای خیابان شهید گلشنی‪ ،‬حسینیه عاشقان حسینی؟ع؟‬ ‫مفقودی‬ ‫یتـی ایکـس ای‬ ‫سـند و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد ج ‬ ‫مـدل ‪ 1383‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪522 -74‬و‪ 17‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 00890588‬و شـماره شاسـی ‪S1412283281872‬‬ ‫بـه مالکیـت حمیدرضـا زرین نرگس مفقود شـده و از درجه‬ ‫اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ط‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک موتورسـیکلت تک تـاز بـه رنـگ قرمـز مـدل‬ ‫‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک ‪ 773-33344‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 0124NFJ029140‬و شـماره تنـه ‪ NEJ***125G9402452‬بـه‬ ‫مالکیـت محمـد رجایـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪ /.‬ک‬ ‫م الف ‪696‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ ROA‬بـه رنـگ نوک مـدادی‬ ‫متالیـک مـدل ‪ 1385‬و شـماره پلا ک ایـران ‪676 -32‬م‪ 18‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 11685022499‬و شـماره شاسـی ‪ 15419519‬بـه‬ ‫مالکیـت ملیحـه مظفرجاللـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪698‬‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانب محمدصادق صادقیان مالک خودرو سـواری سـمند سـورن با شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪191 -32‬م‪ 45‬و شـماره موتـور ‪ 12488064229‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAACC1CF59F418601‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش تقاضـای رونوشـت‬ ‫المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی درمـورد‬ ‫خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ 10‬روز‪ ،‬به دفتر حقوقی سـازمان فروش شـرکت‬ ‫ایران خودرو واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه کند‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫پـس از انقضـای مهلـت مزبـور طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪701‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد ‪ 141‬بـه رنـگ نقـره ای متالیـک‬ ‫مدل ‪ 1384‬با شماره پال ک ایران ‪877 -42‬م‪ 13‬و شماره موتور‬ ‫‪ 01312509‬و شـماره شاسـی ‪ S1482284130254‬بـه مالکیـت‬ ‫امیـن اهلل صادقـی فرزنـد علیرضـا بـا کـد ملـی ‪6509944723‬‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪723‬‬ ‫ا گهی تحریر ترکه‬ ‫در پرونده کالسه ‪ 209/2/1401‬این شعبه با توجه به فوت‬ ‫مرحوم اقای موسی کثیر فرزند کاظم به شماره شناسنامه‬ ‫‪ 491‬صادره شوش که سا کن شوش‪ ،‬شهر حر بوده توسط‬ ‫درخواسـت تحریر ترکه شـده و قرار تحریر ترکه صادر شـده‬ ‫است و برای تاریخ ‪ 1401/06/20‬راس ساعت ‪ 10:30‬نوبت‬ ‫تحریـر ترکـه تعییـن شـده‪ .‬لـذا بدینوسـیله بـه تمامـی ورثـه‬ ‫متوفـای یـاد شـده یا نماینـدگان قانونـی انها‪ ،‬بسـتانکاران‪،‬‬ ‫از متوفـی و مدیونیـن بـه وی و هر کس که به طریق‪ ،‬حقی‬ ‫به ترکه متوفی دارد در تاریخ و سـاعت یاد شـده در شـعبه‬ ‫‪ 2‬شورای حل اختالف شهرستان شوش (جهاد سازندگی‬ ‫سـابق‪ ،‬بلـوار امـام خمینـی(ره)) جهـت شـرکت در عملیات‬ ‫تحریر ترکه حاضر شـوند‪.‬‬ ‫عضو شوراهای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانم فاطمه رضائی با ارائه دو برگ استشـهادیه المثنی‪ ،‬که در‬ ‫دفترخانـه اسـناد رسـمی ‪ 148‬بابـل تصدیـق امضـا شـده و طـی‬ ‫درخواست شماره ‪ 140121710004011796‬مورخه ‪1401/04/26‬‬ ‫تقاضـای صـدور سـند ششـدانگ تحـت پلا ک ‪ 20‬فرعـی از ‪32‬‬ ‫اصلـی بخـش یـازده ثبـت بابـل ذیـل ثبـت ‪ 13353‬صفحـه ‪41‬‬ ‫دفتـر جلـد ‪ 91‬بـه نـام فاطمـه رضائـی صـادر و تسـلیم شـده و در‬ ‫اثـر جابجایـی مفقـود شـده را نمـوده اسـت‪ .‬در اجرای مـاده ‪120‬‬ ‫اصالحـی ائین نامـه قانـون ثبـت و تبصره هـای ذیـل ان اعلام‪،‬‬ ‫مقتضی سـت چنانچه سـند مالکیت مذکور به هر عنوان به ان‬ ‫دفترخانـه ارائـه شـد‪ ،‬از انجـام هرگونـه اقـدام خـودداری و الشـه‬ ‫سـند را از اورنـده اخـذ و بـه ایـن اداره ارائـه کنـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/05/12 :‬‬ ‫حسـینی‪ ،‬رئیس اداره ثبت‬ ‫شناسـه ا گهی ‪1357141‬‬ ‫اسـناد و امال ک بابل‬ ‫ا گهی مزایده عمومی شماره ‪1401/1‬‬ ‫ردیف‬ ‫نوع محصول‬ ‫ُ‬ ‫مقدار به تن‬ ‫مبلغ پایه (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫شن ‪3/8‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪4/000/000/000‬‬ ‫‪200/000/000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫شن ‪3/4‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1/600/000/000‬‬ ‫‪80/000/000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قلوه سنگ‬ ‫‪1500‬‬ ‫‪1/200/000/000‬‬ ‫‪60/000/000‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/09-140160322002001798‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم معصومـه شـهرکی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 684‬کـد‬ ‫ملـی ‪ 5338826836‬صـادره از زهـک فرزنـد حسـین به صـورت ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت‬ ‫‪ 48/70‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 273‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش دو‬ ‫سیسـتان شهرسـتان زابـل‪ ،‬خیابـان شـهید باقـری جنوبـی‪ ،‬محلـه اسلام اباد‪ ،‬جنـب مسـجد ابوالفضـل‬ ‫وا گـذاری اعیـان طبـق سـند عـادی از زهـره میش مسـت نهی و وا گـذاری عرصـه طبـق نامـه بـه شـماره‬ ‫‪ 1399/11/06-1399/39079‬شـهرداری زابـل محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در‬ ‫دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه‬ ‫صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/12 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪529‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای محمدمهـدی میرابی مقـدم بـا تسـلیم درخواسـت بـه شـماره ‪ 401/04/07-102/4289‬اعلام‬ ‫داشـته کـه سـند مالکیـت پلا ک ‪ 359/377‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 1‬سیسـتان ملکـی نامبـرده اعلام‬ ‫داشـته کـه بـر اثـر جابجایـی مفقـود شـده؛ لـذا با عنایت بـه تبصـره ‪ 5‬مـاده ‪ 120‬ائین نامه اصالحـی قانون‬ ‫ثبـت املا ک مصـوب ‪ 1380/11/08‬مراتـب به اسـتناد بنـد یک ماده مذکور در یک نوبت ا گهی می شـود‬ ‫تـا هـر کـس مدعـی انجـام معاملـه اسـت‪ ،‬از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی ظـرف مـدت ده روز بـه ایـن اداره‬ ‫مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم و رسـید دریافت کند‪.‬‬ ‫چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسـید و یا درصورت اعتراض‪ ،‬سـند مالکیت ارائه نشـود‪ ،‬اداره ثبت‬ ‫اسـناد زابـل‪ ،‬المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضـی و تسـلیم خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/05/12 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪515‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای محمدمهـدی میرابی مقـدم بـا تسـلیم درخواسـت بـه شـماره ‪ 401/04/07-102/4295‬اعلام‬ ‫داشـته کـه سـند مالکیـت پلا ک ‪ 375/6‬اصلـی واقـع در بخش ‪ 1‬سیسـتان ملکـی نامبرده اعالم داشـته‬ ‫کـه بـر اثـر جابجایـی مفقـود شـده؛ لـذا بـا عنایـت بـه تبصـره ‪ 5‬مـاده ‪ 120‬ائین نامـه اصالحـی قانـون ثبـت‬ ‫املا ک مصـوب ‪ 1380/11/08‬مراتـب بـه اسـتناد بنـد یک مـاده مذکور در یک نوبت ا گهی می شـود تا هر‬ ‫کـس مدعـی انجـام معاملـه اسـت‪ ،‬از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهی ظرف مـدت ده روز بـه ایـن اداره مراجعه و‬ ‫اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یا سـند معامله تسـلیم و رسـید دریافـت کند‪ .‬چنانچه‬ ‫ظـرف مـدت مقـرر اعتـراض نرسـید و یـا درصـورت اعتـراض‪ ،‬سـند مالکیـت ارائـه نشـود‪ ،‬اداره ثبت اسـناد‬ ‫زابـل‪ ،‬المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضـی و تسـلیم خواهـد کرد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/05/12 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪516‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقای محمدمهدی میرابی مقدم با تسلیم درخواست به شماره ‪ 401/04/07-102/4291‬اعالم داشته‬ ‫کـه سـند مالکیـت پلا ک ‪ 554/1‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 1‬سیسـتان ملکـی نامبـرده اعلام داشـته کـه بـر‬ ‫اثـر جابجایـی مفقـود شـده؛ لـذا بـا عنایـت بـه تبصـره ‪ 5‬مـاده ‪ 120‬ائین نامـه اصالحـی قانون ثبـت امال ک‬ ‫مصـوب ‪ 1380/11/08‬مراتـب بـه اسـتناد بنـد یـک مـاده مذکـور در یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا هر کس‬ ‫مدعـی انجـام معاملـه اسـت‪ ،‬از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی ظـرف مـدت ده روز بـه ایـن اداره مراجعـه و‬ ‫اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یا سـند معامله تسـلیم و رسـید دریافـت کند‪ .‬چنانچه‬ ‫ظـرف مـدت مقـرر اعتـراض نرسـید و یـا درصـورت اعتـراض‪ ،‬سـند مالکیـت ارائـه نشـود‪ ،‬اداره ثبت اسـناد‬ ‫زابـل‪ ،‬المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضـی و تسـلیم خواهـد کرد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/05/12 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪517‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقای محمدمهدی میرابی مقدم با تسلیم درخواست به شماره ‪ 401/04/07-102/4290‬اعالم داشته‬ ‫کـه سـند مالکیـت پلا ک ‪ 375/8‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 1‬سیسـتان ملکـی نامبـرده اعلام داشـته کـه بـر‬ ‫اثـر جابجایـی مفقـود شـده؛ لـذا بـا عنایـت بـه تبصـره ‪ 5‬مـاده ‪ 120‬ائین نامـه اصالحـی قانون ثبـت امال ک‬ ‫مصـوب ‪ 1380/11/08‬مراتـب بـه اسـتناد بنـد یـک مـاده مذکـور در یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا هر کس‬ ‫مدعـی انجـام معاملـه اسـت‪ ،‬از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی ظـرف مـدت ده روز بـه ایـن اداره مراجعـه و‬ ‫اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یا سـند معامله تسـلیم و رسـید دریافـت کند‪ .‬چنانچه‬ ‫ظـرف مـدت مقـرر اعتـراض نرسـید و یـا درصـورت اعتـراض‪ ،‬سـند مالکیـت ارائـه نشـود‪ ،‬اداره ثبت اسـناد‬ ‫زابـل‪ ،‬المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضـی و تسـلیم خواهـد کرد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/05/12 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪518‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند سـورن بـه رنگ سـفید روغنی‬ ‫مدل ‪ 1388‬با شـماره پال ک ایران ‪191 -32‬م‪ 45‬و شـماره موتور‬ ‫‪ 12488064229‬و شـماره شاسـی ‪NAACC1CF59F418601‬‬ ‫بـه مالکیـت محمدصـادق صادقیـان مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪700‬‬ ‫نوب‬ ‫ادرس‬ ‫رامهرمز‪ ،‬میدان توحید‪،‬‬ ‫به سمت اهواز‪ ،‬کارخانه‬ ‫سنگ شکنشهرداری‬ ‫‪ -1‬نوع سپرده شرکت در مزایده‪ :‬واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری رامهرمز به حساب ‪ 3100001722007‬نزد بانک ملی شعبه رامهرمز‬ ‫‪ -2‬زمان و مهلت دریافت اسناد مزایده‪ :‬در ساعت های اداری از تاریخ ‪ 1401/05/12‬لغایت ‪1401/05/24‬‬ ‫‪ -3‬محل و مهلت تحویل پیشـنهادها‪ :‬خوزسـتان‪ ،‬رامهرمز‪ ،‬خیابان شـهید چراغزاده‪ ،‬شـهرداری رامهرمز‪ ،‬دبیرخانه‪ -‬تا پایان سـاعت اداری‬ ‫مورخ ‪1401/06/05‬‬ ‫‪ -4‬مبلغ خرید اسـناد مزایده‪ :‬مبلغ ‪ 700.000‬ریال واریز به حسـاب سـیبا به شـماره ‪ 3100001725001‬نزد بانک ملی شـعبه خیابان امت رامهرمز‬ ‫(غیرقابل استرداد)‬ ‫‪ -5‬محل و تاریخ گشایش پا کت های مزایده‪ :‬در شهرداری رامهرمز‪ -‬راس ساعت ‪ 12‬مورخ ‪1401/06/06‬‬ ‫‪ -6‬هزینه درج ا گهی و کارشناسی‪ ،‬به عهده برندگان مزایده است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -7‬بـه پیشـنهادهای فاقـد امضـاء‪ ،‬مخـدوش و ناخوانـا و همچنیـن پیشـنهادهایی که بعـد از انقضای مدت مقرر واصل شـود‪ ،‬مطلقـا ترتیب اثر‬ ‫داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ -8‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -9‬برندگان اول‪ ،‬دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند‪ ،‬سپرده انان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -10‬درصورتی کـه شـرکت کنندگان اشـخاص حقوقـی باشـند‪ ،‬نبایـد هیچیـک از اعضـای اصلـی و علی البـدل شـرکت مشـمول قانـون منـع مداخـل‬ ‫کارکنـان دولت باشـند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -11‬شـرکت کنندگان صرفا تا ‪ 48‬سـاعت قبل از بازگشـایی پا کات پیشـنهادات‪ ،‬حق اعالم انصراف کتبی را دارند و خارج از مهلت‪ ،‬انصراف مورد‬ ‫قبـول نبـوده و شـهرداری در کمیسـیون مزایـده حـق افتتـاح و بـاز نمـودن پیشـنهاد و قیمت هـا را دارد و درصـورت برنده شـدن‪ ،‬مقـررات مربوطه‬ ‫اعمال خواهد شـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنا سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و اوراق مزایده مندرج است‪.‬‬ ‫م الف ‪12/265‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری رامهرمز‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند کمپانـی و کارت موتورسـیکلت سـرعت ‪ 125‬مـدل ‪ 1389‬با شـماره پلا ک ‪763-15443‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ CG125NB1A3086557‬و شـماره تنـه ‪ NB1***125B8979341‬بـه مالکیـت هـادی‬ ‫یوسـف ابادی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زبرخـان تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعارض متقاضیان ‪ -1‬سیدمسـعود انوار فرزند سـعید به شماره شناسـنامه ‪ 281‬صادره از نیشـابور در‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 36‬مترمربع؛ ‪ -2‬سیدناصرالدین انوار فرزند سعید به شماره شناسنامه‬ ‫‪ 28425‬صادره از نیشابور در یکباب ساختمان به مساحت ‪ 36‬مترمربع؛ ‪ -3‬خانم شطیطه انوار فرزند‬ ‫سـعید به شماره شناسـنامه ‪ 629‬صادره از شـمیران در یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 18/4‬مترمربع؛‬ ‫‪ -4‬خانم زهراسعیده انوار فرزند سعید به شماره شناسنامه ‪ 243‬صادره از تهران در یکباب ساختمان‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 18/10‬مترمربـع؛ ‪ -5‬سـیدصالح اسلام انـوار فرزنـد سـعید بـه شماره شناسـنامه ‪16531‬‬ ‫صـادره از تهـران در یکبـاب سـاختمان؛ ‪ -6‬خانـم فاطمـه انـوار فرزنـد سـعید بـه شماره شناسـنامه ‪483‬‬ ‫صادره از نیشـابور در یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 18/78‬مترمربع ‪ -7‬خانم فائقه انوار فرزند سـعید‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 628‬صـادره از شـمیران در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 18‬مترمربـع همگـی‬ ‫در قسـمتی از پلا ک ‪ 32‬فرعـی از ‪ 135‬اصلـی بخـش ‪ 3‬زبرخـان از محـل مالکیـت سیدسـعید انـور فرزنـد‬ ‫سـیدابراهیم؛ ‪ -8‬مصطفی صاحبی فرزند حسـین به شماره شناسـنامه ‪ 12‬صادره از کاشـمر در یکباب‬ ‫سـاختمان (دامـداری) بـه مسـاحت ‪ 4375‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 72‬اصلـی بخـش ‪ 3‬زبرخـان‬ ‫واقع در اراضی مزرعه موشـان علیا خریداری از مالک رسـمی علی اصغر موشـانی فرزند علی محرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار‬ ‫اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/28 :‬‬ ‫سیدحسن پورموسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زبرخان‬ ‫مفقودی‬ ‫پلا ک و کارت خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه رنگ نقره ای مدل ‪ 1390‬با شـماره پال ک ایـران ‪925 -24‬ط‪82‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 12489305198‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM01CAXBE218169‬بـه مالکیـت خیریـه‬ ‫عـرادی بـه شـماره ملـی ‪ 1828487759‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی فقدان مدرک تحصلی (نوبت اول)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانب اسـداله چابکی فرزند اسـماعیل بـه شماره شناسـنامه ‪1850232563‬‬ ‫صـادره از بهبهـان در مقطـع کارشناسـی ناپیوسـته رشـته مهندسـی تکنولـوژی سـاخت و تولیـد صـادره‬ ‫از واحـد دانشـگاهی ازاد اسلامی بهبهـان بـا شـماره ‪ 169321501652‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫از یابنـده تقاضـا می شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد بهبهـان بـه نشـانی بهبهـان‪،‬‬ ‫دانشـگاه ازاد اسلامی ارسـال فرمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/06/10 :‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/04/25-140160318011003963‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم مریـم یعقوب تمریـن فرزنـد خدابخـش بـه شماره شناسـنامه ‪1516‬‬ ‫صـادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر یکبـاب خانـه و محوطه به مسـاحت‬ ‫‪ 377/55‬مترمربـع پلا ک ‪ 430‬فرعـی از ‪ 52‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 132‬فرعـی از ‪ 52‬اصلی‬ ‫واقـع در قریـه پیشـخان بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق عبدالـه خوبروی خالـق محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ‬ ‫اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکور‪ ،‬طبـق مقررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/12 :‬‬ ‫یدالـه شـهبازی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان‬ ‫م الـف ‪910/540‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک موتورسـیکلت احسـان نیـرو موتـور شـیراز ‪150CC‬‬ ‫بـه رنـگ مشـکی مـدل ‪ 1389‬باشـماره پلا ک ‪763-51738‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ KMHCG156FMI0907934‬و شـماره تنـه‬ ‫‪ N2N***150A8924003‬بـه مالکیـت مرتضـی اب بریـن مفقـود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪699‬‬ ‫فراخوان مناقصات عمومی‬ ‫یک مرحله ای با ارزیابی کیفی‬ ‫نام مناقصه گزار‪ :‬اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان زنجان‬ ‫نشانی‪ :‬زنجان‪ ،‬بلوار شیخ اشراق‪ ،‬خیابان راهدار‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـهرداری رامهرمـز درنظـردارد برابـر مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مالـی شـهرداری ها مصـوب ‪ 1346/04/12‬بـا اصالحیه هـای‬ ‫بعدی و به اسـتناد مجوز شـماره ‪ 38‬مورخ ‪ 1401/03/22‬جلسـه شـورای اسلامی شـهر‪ ،‬نسبت به فروش محصوالت‬ ‫کارخانه سنگ شـکن شـهرداری به شـرح ذیل اقدام کند‪ .‬لذا از متقاضیان دعوت می شـود جهت دریافت اوراق و‬ ‫اسناد مزایده از تاریخ ‪ 1401/05/12‬لغایت ‪ 1401/05/24‬به شهرداری رامهرمز‪ ،‬واحد امور قراردادها مراجعه فرمایند‪.‬‬ ‫اطالعات محصول‬ ‫ ‬ ‫مبلغ سپرده (ریال)‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/29-140160322002001502‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای علـی شـهرکی کهن بـه شناسـنامه شـماره ‪ 1929‬کـد‬ ‫ملـی ‪ 5259798661‬صـادره از نیکشـهر فرزنـد محمـد به صـورت ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت‬ ‫‪ 200‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 6527‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخش دو سیسـتان‬ ‫شهرسـتان زابـل‪ ،‬خیابـان جهـاد‪ ،‬کوچـه سـمت راسـت‪ ،‬بعـد از مـزار وا گـذاری طبـق سـند عـادی از زهـره‬ ‫نخعی مقـدم احـدی از ورثه حسـینعلی نخعی مقـدم طبق گواهی حصـر وراثت شـماره ‪ 88-136‬احکام‬ ‫شـورای حل اختالف شـماره ‪ 18‬زابل صفحه ‪ 212‬دفتر ‪ 56‬محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی‬ ‫به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/12 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪528‬‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی عرصه قسمتی از پال ک ‪ 1042‬اصلی بخش سه رامهرمز‬ ‫نظـر بـه اینکـه هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در ثبـت رامهرمـز مالکیت و تصرفات مفـروزی اقای پیروز ابوالفتحی فرزند درچـال دارای‬ ‫کـد ملـی ‪ 1911142712‬بـه شناسـنامه ‪ 1309‬صـادره از رامهرمـز را برابـر رای شـماره ‪140160317005000391‬‬ ‫مورخـه ‪ 1401/02/06‬تاییـد کـرده و ا گهی هـای مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف انتشـار یافتـه؛ لـذا تحدیـد‬ ‫حـدود پلا ک موصـوف بـه نـام مشـارالیه تحت عنوان مـوازی ‪33‬حبـه از ‪72‬حبه عرصه یکبـاب خانه به‬ ‫مسـاحت ‪ 150/41‬مترمربـع بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان دهقان‪ ،‬ابتدای خیابان مقداد در روز دوشـنبه‬ ‫مورخـه ‪ 1401/06/14‬از سـاعت ‪ 9‬الـی ‪12‬ظهـر بـه اسـتناد مـاده ‪ 14‬قانـون ثبـت انجـام می شـود‪ .‬لـذا‬ ‫بدینوسـیله بـه موجـب ایـن ا گهـی بمالکیـن یـا مجاوریـن و صاحبـان حقـوق ارتفاقـی اخطـار می شـود‬ ‫کـه عملیـات تحدیـد حـدود و نقشـه برداری در سـاعت و روز مقـرر در ا گهـی انجـام و شـروع خواهـد‬ ‫شـد و اعتـراض نسـبت بـه حـدود یـا حقـوق ارتفاقـی بـا توجـه بـه مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت از تاریـخ تنظیـم‬ ‫صورتمجلـس تحدیـد حـدود بـه مـدت ‪ 30‬روز پذیرفتـه خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/05/12 :‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/259‬‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫مبنای براورد‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه(ریال)‬ ‫بهسازی و اسفالت راه روستایی خلج و‬ ‫اینچه سفلیشهرستان ماهنشان‬ ‫‪26/394/184/097‬‬ ‫ت بهای واحد پایه رشته راه‪ ،‬باند‬ ‫فهرس ‬ ‫فرودگاه و زیرسازی راه اهن سال ‪( 1401‬با‬ ‫تعدیل)‬ ‫‪1/319/709/204‬‬ ‫ً‬ ‫نحوه دریافت‪ :‬صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫زمان دریافت‪ :‬از روز چهارشنبه مورخ ‪ 1401/05/12‬لغایت روز سه شنبه مورخ ‪1401/05/18‬‬ ‫صالحیـت موردنیـاز جهـت شـرکت در مناقصـات‪ :‬گواهینامـه احـراز صالحیـت پیمانـکاری و دارای اعتبـار حداقـل رتبـه ‪ 5‬و باالتـر رشـته راه و ترابـری از سـازمان مدیریـت و‬ ‫برنامه ریـزی‬ ‫مهلت ارسال پیشنهادات‪ :‬تا ساعت ‪12:00‬ظهر روز دوشنبه مورخ ‪1401/05/31‬‬ ‫زمان و محل گشایش پیشنهاد قیمت‪ :‬ساعت ‪9:00‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/06/01‬در محل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان زنجان‬ ‫اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان زنجان‬ صفحه 4 ‫ا گهی ‪5‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 12‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2560‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان رامهرمز‬ ‫برابر اراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان رامهرمز‬ ‫که تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز شده است‪ ،‬لذا مشخصات متقاضیان و امال ک مورد تقاضا به شرح ذیل به منظور اطالع عموم در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به‬ ‫مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک محـل تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم کنند و گواهی مشـعر بر دعوی را به این اداره ارائه کنند‪ .‬برابر ماده ‪ 3‬قانون مذکور صدور سـند مالکیت مانع متضرر به دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 1‬رامهرمز‬ ‫‪ -1‬خانـم نـدا بگدلـی فرزنـد موسـی دارای کـد ملـی ‪ 1910155683‬بـه‬ ‫شناسـنامه ‪ 15557‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه دودانـگ عرصـه یکبـاب‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪ 212/36‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 1137‬اصلـی واقـع‬ ‫در بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان ولیعصر خریداری شده‬ ‫از مالکیـت رسـمی کلیـه مالکیـن عرصـه بخش یـک رامهرمز (ورثـه ابراهیم‬ ‫امیـن و غیـرو)‬ ‫‪ -2‬خانـم فاطمـه کیانـی فرزنـد رضـا دارای کـد ملـی ‪ 1911050877‬بـه‬ ‫شناسـنامه ‪ 6‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه دودانـگ عرصـه یکبـاب خانـه‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 212/36‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 1137‬اصلـی واقـع در‬ ‫بخـش یـک رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان ولیعصـر خریـداری شـده‬ ‫از مالکیـت رسـمی کلیـه مالکیـن عرصـه بخش یـک رامهرمز (ورثـه ابراهیم‬ ‫امیـن و غیـرو)‬ ‫‪ -3‬خانـم نـگار بگدلـی فرزنـد موسـی دارای کـد ملـی ‪ 1911124242‬بـه‬ ‫شناسنامه ‪ 381‬صادره از رامهرمز نسبت به دودانگ عرصه یکباب خانه‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 212/36‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 1137‬اصلـی واقـع در‬ ‫بخـش یـک رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان ولیعصـر خریـداری شـده‬ ‫از مالکیـت رسـمی کلیـه مالکیـن عرصـه بخش یـک رامهرمز (ورثـه ابراهیم‬ ‫امیـن و غیـرو)‬ ‫‪ -4‬اقـای مسـعود صالح نیـا فرزنـد صفرعلـی دارای کـد ملـی ‪1911058355‬‬ ‫بـه شناسـنامه ‪ 86‬صـادره از رامهرمـز نسـبت به ششـدانگ اعیانی یکباب‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪ 238/95‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 1179‬اصلـی واقع‬ ‫در بخـش یـک رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬پشـت دادگسـتری خریـداری‬ ‫شـده از مالکیـت رسـمی احمـد اهدائـی‬ ‫‪ -5‬اقای عباس گرشاسبی فرزند عبدالرحیم دارای کد ملی ‪1911786628‬‬ ‫بـه شناسـنامه ‪ 5806‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ اعیانـی‬ ‫یکباب خانه به مسـاحت ‪ 102‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 1184‬اصلی واقع‬ ‫در بخـش یـک رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬جنـب پـارک شـقایق خریداری‬ ‫شـده از مالکیـت رسـمی ناصـر فرجی هرمزی‬ ‫‪ -6‬اقـای علـی ابراهیمی بهبهانـی فرزنـد عباسـعلی دارای کـد ملـی‬ ‫‪ 1911094998‬بـه شناسـنامه ‪ 23‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه اعیانـی‬ ‫‪24‬حبـه از ‪72‬حبـه اعیانـی یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪256/70‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 1201‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به ادرس‬ ‫رامهرمـز‪ ،‬باالتـر از تامیـن اجتماعی خریداری شـده از مالکیت رسـمی ورثه‬ ‫حسـن رسـتگاری‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 2‬رامهرمز‬ ‫‪ -7‬اقـای حفیظ الـه اعتمـادی فرزنـد نورالـه دارای کـد ملـی ‪1911448862‬‬ ‫بـه شناسـنامه ‪ 3‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یکقطعـه زمیـن‬ ‫مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 8006/49‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 1‬اصلـی واقـع‬ ‫در بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬روسـتای سـرطا خریداری شـده از‬ ‫مالکیـت رسـمی نـوراهلل اعتمادی‬ ‫‪ -8‬اقـای نصـراهلل بویـا فرزند خون محمـد دارای کد ملـی ‪ 4819140132‬به‬ ‫شناسـنامه ‪ 575‬صادره از باغملک نسـبت به ششـدانگ یکباب خانه به‬ ‫مساحت ‪ 200/56‬مترمربع قسمتی از پال ک سه اصلی واقع در بخش دو‬ ‫رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬کوی طالقانی یک از مالکیت رسمی و مشاعی‬ ‫متقاضی‬ ‫‪ -9‬اقـای حسـین ارزم فرزنـد حمدالـه دارای کـد ملـی ‪ 1911865218‬بـه‬ ‫شناسـنامه ‪ 32‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 141/85‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک سـه اصلـی واقـع در بخـش‬ ‫دو رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬صالقانـی یـک خریـداری شـده از مالکیـت‬ ‫رسـمی سیدیوسـف موسـوی ورثـه سـیدعلی موسـوی‬ ‫‪ -10‬اقای منوچهر ممبینی فرزند علی محمد دارای کد ملی ‪4819612174‬‬ ‫بـه شناسـنامه ‪ 3313‬صـادره از باغملـک نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب‬ ‫خانه به مسـاحت ‪ 221/35‬مترمربع قسـمتی از پال ک سـه اصلی واقع در‬ ‫بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬فاز ‪ 4‬فرهنگیان‪ ،‬نرگس ‪ 14‬خریداری‬ ‫شـده از مالکیت رسـمی نجف غریب‬ ‫‪ -11‬اقـای عبدالـه بی نیـاز فرزنـد نورالـه دارای کـد ملـی ‪ 4819697587‬بـه‬ ‫شناسـنامه ‪ 20‬صـادره از باغملـک نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه‬ ‫مساحت ‪ 175/20‬مترمربع قسمتی از پال ک سه اصلی واقع در بخش دو‬ ‫رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬فـاز ‪ 4‬فرهنگیـان‪ ،‬نرگـس ‪ 15‬خریـداری شـده از‬ ‫مالکیت رسـمی محمدصـادق مطهری‬ ‫‪ -12‬اقـای سـیدمحمدکاظم موسـوی فرزنـد سیدحسـن دارای کـد ملـی‬ ‫‪ 1910731919‬بـه شناسـنامه ‪ 410‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ‬ ‫یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 200/9‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک سـه اصلـی‬ ‫واقـع در بخـش دو رامهرمـز به ادرس رامهرمز‪ ،‬طالقانی یک‪ ،‬کوچه شـهید‬ ‫کعبـاوی خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی ماشـااله خواجـوی‬ ‫‪ -13‬اقـای فتح الـه باسـتان فرزنـد کاظـم دارای کـد ملـی ‪ 4819641093‬بـه‬ ‫شناسـنامه ‪ 1326‬صـادره از باغملـک نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب خانـه‬ ‫به مسـاحت ‪ 196/30‬مترمربع قسـمتی از پال ک سـه اصلی واقع در بخش‬ ‫دو رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬طالقانـی یـک خریـداری شـده از مالکیـت‬ ‫رسـمی کامـران صمیمـی ورثه هوشـنگ صمیمی‬ ‫‪ -14‬خانـم شـهین بهمئـی فرزنـد مرتضـی دارای کـد ملـی ‪ 1910191248‬بـه‬ ‫شناسـنامه ‪ 353‬صـادره از رامهرمـز نسـبت به ششـدانگ یکبـاب خانه به‬ ‫مسـاحت ‪ 104/96‬مترمربع قسـمتی از پال ک سـه اصلی واقع در بخش دو‬ ‫رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬فاز ‪ 4‬فرهنگیان‪ ،‬شـقایق ‪ 17‬خریداری شـده از‬ ‫مالکیـت رسـمی ورثه محمدعلی هرمزی‬ ‫‪ -15‬اقـای رحم خـدا بگدلـی فرزنـد زاهداقـا دارای کـد ملـی ‪4819291386‬‬ ‫بـه شناسـنامه ‪ 542‬صـادره از باغملـک نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 195/80‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک سـه اصلـی‬ ‫واقع در بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬کوی طالقانی یک خریداری‬ ‫شـده از مالکیـت رسـمی جمشـید محمـدی زاده‬ ‫‪ -16‬اقـای خدامـراد فتاحـی فرزند کریم داد دارای کد ملـی ‪4819336320‬‬ ‫به شناسـنامه ‪ 299‬صادره از باغملک نسـبت به ششـدانگ یکباب خانه‬ ‫به مسـاحت ‪ 210/31‬مترمربع قسـمتی از پال ک سـه اصلی واقع در بخش‬ ‫دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬فاز ‪ 4‬فرهنگیان‪ ،‬شقایق ‪ 17‬خریداری شده‬ ‫از مالکیت رسمی محمد مکوندی‬ ‫‪ -17‬اقـای حسـن شـجاعی مهر فرزنـد بهمـن دارای کد ملـی ‪1900083175‬‬ ‫بـه شناسـنامه ‪ 0‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 190/27‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک سـه اصلـی واقـع در بخـش‬ ‫دو رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬فلکـه شـهید رضـازاده خریـداری شـده از‬ ‫مالکیـت رسـمی علی اصغـر جواجـوی‬ ‫‪ -18‬اقای مسلم نری میسا فرزند ولی محمد دارای کد ملی ‪1841070416‬‬ ‫بـه شناسـنامه ‪ 767‬صـادره از ایـذه نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب خانـه‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 126/35‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک چهـار اصلـی واقـع در‬ ‫بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان پاسـداران خریداری شـده از‬ ‫مالکیـت رسـمی احمد ملـک زاده‬ ‫‪ -19‬اقـای حفیـظ اهلل اسـیایی فرزند عبـداهلل دارای کد ملـی ‪1910088617‬‬ ‫بـه شناسـنامه ‪ 8855‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ عرصـه‬ ‫یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 189/91‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 13‬فرعـی‬ ‫از ‪ 4‬اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان امـام‬ ‫خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی جواهـر ولـی زاده‬ ‫‪ -20‬خانـم منیـژه بیگلـری فرزنـد جمعـه دارای کـد ملـی ‪ 1910205273‬بـه‬ ‫شناسـنامه ‪ 10‬صادره از رامهرمز نسـبت به ششـدانگ عرصه یکباب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 200/38‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 120‬فرعی از ‪ 4‬اصلی واقع‬ ‫در بخـش دو رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬جـوی اسـیاب خریـداری شـده از‬ ‫مالکیت رسـمی ورثه صفـر هرمزی‬ ‫‪ -21‬اقـای حمـزه مرادی جـو فرزنـد رضـا دارای کـد ملـی ‪ 1911737775‬بـه‬ ‫شناسـنامه ‪ 923‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب خانه به‬ ‫مساحت ‪ 202/38‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 1464‬فرعی از ‪ 4‬اصلی واقع‬ ‫در بخـش دو رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬میـدان ادهـم خریـداری شـده از‬ ‫مالکیت رسـمی ژاله و سـیروس کالنترهرمزی‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‬ ‫‪ -22‬اقای محمد پویان فرزند محمدرحیم دارای کد ملی ‪6009854466‬‬ ‫بـه شناسـنامه ‪ 499‬صـادره از کهگیلویـه نسـبت بـه ششـدانگ عرصـه‬ ‫یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 172/80‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک یـک‬ ‫اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬فـر خ روز خریـداری‬ ‫شـده از مالکیـت رسـمی ورثـه خلـف عیوضـی‬ ‫‪ -23‬اقـای عباسـعلی بـرزی فرزنـد نادعلـی دارای کـد ملـی ‪4819442910‬‬ ‫بـه شناسـنامه ‪ 882‬صـادره از باغملـک نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 295/33‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک یـک اصلـی‬ ‫واقـع در بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬کـوی سـلمان فارسـی‬ ‫خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی علـی بایمانـی‬ ‫‪ -24‬اقـای داود بهـزادی فرزنـد محمدعلـی دارای کـد ملـی ‪1911932586‬‬ ‫بـه شناسـنامه ‪ 193‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب خانه‬ ‫به مسـاحت ‪ 139/90‬مترمربع قسـمتی از پال ک یک اصلی واقع در بخش‬ ‫سـه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬سـلمان فارسـی خریداری شده از مالکیت‬ ‫رسمی خانمحمد محمدرضائی‬ ‫‪ -25‬خانم زینب پیوسته فرزند علی محمد دارای کد ملی ‪4810123413‬‬ ‫بـه شناسـنامه ‪ 4810123413‬صـادره از باغملـک نسـبت بـه ششـدانگ‬ ‫یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 113/90‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک یـک اصلـی‬ ‫واقـع در بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬فلکـه پلیـس‪ ،‬منـازل‬ ‫شـهرداری خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی غر ج الـه عباسـی هرمزی‬ ‫‪ -26‬اقای اسمعیل اسکندری فرزند علیداد دارای کد ملی ‪1911108476‬‬ ‫به شناسنامه ‪ 382‬صادره از رامهرمز نسبت به چهاردانگ عرصه یکباب‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪ 202‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک یـک اصلـی واقـع در‬ ‫بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان ولی عصـر خریداری شـده‬ ‫از مالکیـت رسـمی نصرالـه کیانی هرمزی‬ ‫‪ -27‬خانـم مهیـن قرچـه فرزنـد حسـین دارای کـد ملـی ‪ 1829186851‬بـه‬ ‫شناسـنامه ‪ 442‬صـادره از خرمشـهر نسـبت بـه ششـدانگ اعیـان یکبـاب‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪ 119/33‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 9‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی‬ ‫واقـع در بخـش سـه رامهرمز به ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابان ولیعصر خریداری‬ ‫شـده از مالکیـت رسـمی کامـران کالنترهرمزی‬ ‫‪ -28‬اقـای رمضـان اتش زبـان فرزنـد غافل دارای کد ملـی ‪ 1910103888‬به‬ ‫شناسـنامه ‪ 10380‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب خانـه‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 85/70‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک دو اصلـی واقـع در بخـش‬ ‫سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬نرسـیده بـه بلـوار کیمـه خریـداری شـده از‬ ‫مالکیت رسـمی علی رضا سـماعی باغبدرانی ورثه صفر سـماعی باغبدرانی‬ ‫‪ -29‬اقـای اسـحق خلیلی کیـا فرزنـد حسـن دارای کد ملـی ‪4819471988‬‬ ‫بـه شناسـنامه ‪ 1295‬صـادره از باغملـک نسـبت بـه ششـدانگ عرصـه‬ ‫یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 178/90‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪14‬‬ ‫فرعـی از ‪ 2‬اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬میـدان‬ ‫اسـدابادی خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی محمدحسـن محنت کـش‬ ‫احـدی از ورثـه رجبعلـی محنت کـش‬ ‫‪ -30‬خانـم کشـور فریدونـی فرزنـد علـی دارای کـد ملـی ‪ 1910166693‬بـه‬ ‫شناسـنامه ‪ 16684‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب خانه‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 191/30‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 44‬فرعـی از ‪ 2‬اصلی واقع‬ ‫در بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬بلـوار معلـم خریـداری شـده از‬ ‫مالکیـت رسـمی سـیدغالمرضا موسـوی‬ ‫‪ -31‬اقـای محمدرضـا زنگنه یوسـفی فرزنـد حسـن دارای کـد ملـی‬ ‫‪ 1911756176‬بـه شناسـنامه ‪ 2763‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه‬ ‫ششـدانگ اعیانی یکباب خانه به مسـاحت ‪ 182/70‬مترمربع قسـمتی از‬ ‫پلا ک ‪ 53‬فرعـی از ‪ 2‬اصلـی واقع در بخش سـه رامهرمـز به ادرس رامهرمز‪،‬‬ ‫کوی شـهید رجایی خریداری شـده از مالکیت رسـمی حسـین علی زنگنه‬ ‫‪ -32‬اقـای عبدالرحمـان ممبنـی فرزنـد علی حسـین دارای کـد ملـی‬ ‫‪ 1911799533‬بـه شناسـنامه ‪ 7097‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه‬ ‫ششـدانگ اعیانی یکباب خانه به مسـاحت ‪ 200/35‬مترمربع قسـمتی از‬ ‫پلا ک ‪ 53‬فرعـی از ‪ 2‬اصلـی واقع در بخش سـه رامهرمـز به ادرس رامهرمز‪،‬‬ ‫کوی شـهید رجایی خریداری شـده از مالکیت رسـمی حسـین علی زنگنه‬ ‫‪ -33‬اقای حسن زنگنه یوسفی فرزند نصراله دارای کد ملی ‪1910591671‬‬ ‫به شناسـنامه ‪ 706‬صادره از رامهرمز نسـبت به ششـدانگ اعیانی یکباب‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪ 249/75‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 53‬فرعـی از ‪2‬‬ ‫اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬کوی شـهید رجایی‬ ‫خریداری شـده از مالکیت رسـمی حسـین علی زنگنه‬ ‫‪ -34‬اقـای حسـین علی زنگنه یوسـفی فرزنـد نصرالـه دارای کـد ملـی‬ ‫‪ 1910789445‬به شناسنامه ‪ 738‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ‬ ‫اعیانی یکباب خانه به مسـاحت ‪ 183/75‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪53‬‬ ‫فرعـی از ‪ 2‬اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬کـوی‬ ‫شـهید رجایـی از مالکیـت رسـمی و مشـاعی متقاضـی‬ ‫‪ -35‬اقـای مهرشـاد زارعیـان فرزنـد حمدالـه دارای کـد ملـی ‪1911082892‬‬ ‫بـه شناسـنامه ‪ 26‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ عرصـه یکبـاب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 161/30‬مترمربع قسمتی از پال ک سه اصلی واقع‬ ‫در بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬بلـوار کیمـه خریـداری شـده از‬ ‫مالکیـت رسـمی ورثـه محمد صمیمی‬ ‫‪ -36‬خانـم ماهیـگل ممبینی فرزند علـی دارای کد ملـی ‪ 4819109431‬به‬ ‫شناسـنامه ‪ 186‬صـادره از باغملـک نسـبت بـه ششـدانگ اعیانـی یکبـاب‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 318/60‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 46‬فرعـی از‬ ‫‪ 3‬اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬کیمـه‪ ،‬روبـروی‬ ‫عمارت صمیمی خریداری شده از مالکیت رسمی ورثه یداله باغبانباشی‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر‬ ‫‪ -37‬مهـدی عـداد فرزنـد هرمـز بـه شماره شناسـنامه ‪ 831‬صـادره از‬ ‫رامهرمـز بـه شـماره ملـی ‪ 6629877713‬نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب‬ ‫مغـازه بـه مسـاحت ‪ 138/75‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 693‬فرعـی از‬ ‫‪ 49‬اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمز‪ -‬رامشـیر بـه ادرس رامشـیر‪ ،‬بزرگراه‬ ‫بسـیج خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی ابراهیـم منیعـی تائیـد شـد‪ .‬در‬ ‫رای ا گهـی شـده قبلـی پلا ک ملک مورد تقاضا اشـتباه قید شـد‪ ،‬به شـرح‬ ‫فـوق اصلاح می شـود‪.‬‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 4‬رامهرمز‬ ‫‪ -38‬اقـای حمیـد بن سـعیدی فرزنـد علـی دارای کـد ملـی ‪1911652184‬‬ ‫به شناسـنامه ‪ 5‬صادره از رامهرمز نسـبت به ششـدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 112795/57‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک پنـج اصلی‬ ‫واقـع در بخـش چهـار رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬رسـتم اباد‪ ،‬مگتینـه از‬ ‫مالکیـت رسـمی و مشـاعی متقاضی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/27 :‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/250‬‬ صفحه 5 ‫خبر‬ ‫قطع اب هفت روستای کالت در اثر سیالب شدید‬ ‫فهیمـه صدقـی‪ /‬بـارش شـدید بـاران و وقـوع سـیل (هشـتم مردادمـاه)در‬ ‫خراسـان رضـوی بـه تاسیسـات اب شهرسـتان مـرزی کالت ‪130‬میلیـارد ریال‬ ‫خسـارت وارد کرد‪.‬مدیـر دفتـر بحـران و پدافنـد غیـر عامـل ابفـا خراسـان‬ ‫رضـوی بـا اعلام ایـن خبـر اظهـار داشـت‪ :‬در جریـان ایـن حادثـه طبیعـی اب‬ ‫شـرب روسـتاهای حمام قلعه‪،‬چرم کهنه ‪،‬چرم نو ‪،‬گرو‪،‬خشـت‪،‬ایدلیک ‪،‬قره‬ ‫تیـکان از توابـع شهرسـتان کالت قطـع شـد‪.‬رضا یاقوتـی نیـا ایـن خسـارات را‬ ‫شـامل خطـوط انتقـال و تـا حـدودی شـبکه توزیع اب برشـمرد و از اعزام سـه‬ ‫تانکـر ابرسـان از مرکـز شهرسـتان و امـور ابفـا چنـاران بـه روسـتا هـای اسـیب‬ ‫دیـده خبـرداد و گفـت‪ :‬ارسـال اب تانکـری تـا زمـان ترمیـم تاسیسـات و رفـع‬ ‫خسـارت ادامـه دارد‪.‬در پـی ایـن حادثـه تلاش ا کیـپ هـای رفـع اتفـاق بـرای‬ ‫تامین مجدد اب پایدار روسـتاهای سـیل زده اغاز شـد ‪.‬سـید ابراهیم علوی‬ ‫مدیرعامل و کارشناسان ابفا خراسان رضوی هم با حضور در منطقه ‪ ،‬روند‬ ‫بازسـازی خطـوط و شـبکه هـای اسـیب دیـده اب را مدیریـت کردنـد‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه صاحب االمر؟جع؟ استان قزوین تاکید کرد؛‬ ‫توجه مسئوالن به «تحقق وعده ها در موعد مقرر»‬ ‫علـی بهبهانـی‪ /‬فرمانـده سـپاه صاحب االمـر؟جع؟ اسـتان قزویـن گفـت‪:‬‬ ‫مـا منکـر تلاش و خدمـات سـایر دسـتگاه ها نیسـتیم امـا زمـان بـرای مـا از‬ ‫اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت و تلاش مـا این اسـت که وعده هایـی کـه‬ ‫بـه مـردم و مسـئولین می دهیـم در موعـد مقـرر اجـرا شـود‪ .‬کارگـروه بسـیج‬ ‫سـازندگی به ریاسـت محمدمهـدی اعالیـی؛ اسـتاندار و بـا حضـور سـردار‬ ‫رسـتمعلی رفیعی اتانی؛ فرمانده سـپاه صاحب االمر؟جع؟ قزوین‪ ،‬سرهنگ‬ ‫حسـینیانی؛ مسـئول سـازمان بسـیج سـازندگی اسـتان‪ ،‬معاونیـن و مدیـران‬ ‫کل اسـتان در اسـتانداری برگـزار شـد‪ .‬سـردار رفیعـی اتانـی بااشـاره به تفـاوت‬ ‫کار سـپاه و بسـیج سـازندگی با سـایر دسـتگاه های اجرایی بیان کرد‪ :‬ما منکر‬ ‫تالش و خدمات سایر دستگاه ها نیستیم اما زمان برای ما از اهمیت باالیی‬ ‫برخـوردار اسـت و تلاش مـا این اسـت که وعده هایـی کـه به مردم و مسـئولین‬ ‫می دهیـم در موعـد مقـرر اجـرا شـود‪ .‬سـردار اتانـی اظهـار کـرد‪ :‬مـا می توانیـم‬ ‫بـا ظرفیت هایـی کـه داریم از دسـتگاه ها پشـتیبانی کنیـم اما امـروز باتوجه به‬ ‫ضرورت حل مشکل مردم که عالوه بران پنج مجتمع بزرگ اب رسانی به ‪۹۶‬‬ ‫روسـتای اسـتان‪ ۷۹ ،‬درخواسـت مردمی دیگر نیز اولویت اسـت لذا برای رفع‬ ‫سـریع مشـکل نیازمنـد کمک اسـتان هسـتیم‪.‬‬ ‫پایداری شبکه فوق توزیع خوزستان‬ ‫در نبرد با پدیده مونسون‬ ‫اقبال خانم جاسـم نژاد‪ /‬مدیرعامل شـرکت برق منطقه ای خوزسـتان گفت‪:‬‬ ‫شـبکه بـرق فوق توزیـع در پایـداری کامـل قرار دارد و طوفان شـدید مونسـون‬ ‫خللی در برق رسانی به مشترکین این شرکت وارد نکرد‪ .‬محمود دشت بزرگ‬ ‫گفـت‪ :‬شـبکه انتقـال و فوق توزیـع تحت نظـارت ایـن شـرکت در خوزسـتان و‬ ‫کهگیلویه وبویراحمـد در پایـداری کامـل اسـت‪ .‬وی بااشـاره به طوفـان و‬ ‫تندبـاد شـدید موسـوم بـه پدیـده مونسـون در محـدوده جغرافیایـی شـبکه‬ ‫بـرق منطقـه ای خوزسـتان‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬به دلیـل تندبـاد شـدید و عملکـرد‬ ‫رل ههـای حفاظتـی بـرای محافظـت از شـبکه‪ ،‬خاموشـی های کوتاه مدتـی‬ ‫در شـبکه رخ داد کـه در کمترین زمـان ممکـن بـا حضـور گرو ههـای عملیاتـی‬ ‫یسـازی و به حالـت عـادی برگشـت‪ .‬مدیرعامـل شـرکت بـرق‬ ‫شـبکه عاد ‬ ‫منطقـه ای خوزسـتان تصریـح کـرد‪ :‬مطابـق اطالع رسـانی هواشناسـی از‬ ‫‪4 8‬سـاعت قبل از شـروع طوفان مونسـون‪ ،‬شـرکت درحالت اماده باش کامل‬ ‫قرار گرفت و همه گروه های عملیاتی و پایش شبکه در نقاط مختلف شبکه‬ ‫شـبانه روزی مسـتقر و اماده بـاش بـوده و اماده بـاش ادامـه دارد‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫بـا تشـکیل سـتاد بحـران و رصـد میـزان بارندگـی و تاثیـر ان بـر شـبکه بـرق‪ ،‬از‬ ‫وقـوع حادثـه ای تاثیرگـذار که باعث خاموشـی طوالنی و خسـارت قابل توجه‬ ‫بـه تجهیـزات شـود جلوگیـری شـد‪.‬‬ ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫دستگیری دو سارق سیم و کابل برق در مینودشت‬ ‫پلیـس دو سـارق سـابقه دار بـا اعتـراف بـه ‪۷۶‬‬ ‫سـرقت سـیم و کابـل بـرق در مینودشـت را‬ ‫دسـتگیر کـرد‪ .‬فرمانـده انتظامـی گلسـتان‬ ‫گفـت‪ :‬به دنبـال وقـوع چندین فقـره سـرقت‬ ‫سـیم و کابـل بـرق و مخابـرات در مینودشـت‪،‬‬ ‫رسـیدگی بـه ایـن پروند ههـا به صورت ویـژه در‬ ‫دسـتورکار پلیـس ا گاهی قرار گرفـت و با تالش‬ ‫بی وقفـه‪ ،‬مامـوران موفـق بـه شناسـایی دو سـارق شـده و بـا مجـوز قانونـی‪،‬‬ ‫متهمـان را در مخفیگاهشـان دسـتگیر کردنـد‪ .‬سـردار سـعید دادگـر افـزود‪:‬‬ ‫متهمـان در تحقیقـات تخصصـی و پـس از مواجهـه بـا مسـتندات پلیـس بـه‬ ‫‪ 76‬فقـره سـرقت سـیم و کابـل بـرق و مخابرات در مینودشـت اعتـراف کردند‪.‬‬ ‫لخـر نیـز دراین عملیـات دسـتگیر شـد و متهمـان پـس از‬ ‫وی گفـت‪ :‬یـک ما ‬ ‫تشـکیل پرونـده بـه دراختیـار محا کـم قضائـی قـرار گرفتنـد‪.‬‬ ‫خالی بودن حدود ‪ ۹۲‬درصد‬ ‫حجم مخازن سدهای استان‬ ‫یبـودن حـدود ‪ ۹۲‬درصـد‬ ‫مدیرعامـل شـرکت اب منطقـه ای گلسـتان از خال ‬ ‫حجـم مخـازن سـدهای اسـتان تـا پایـان تیرمـاه خبـر داد‪ .‬سـید محسـن‬ ‫حسـینی گفـت‪ :‬مجمـوع ظرفیـت سـدهای اسـتان ‪ ۲۴۵‬میلیون مترمکعـب‬ ‫است و ا کنون سدها فقط حدود ‪ ۱۹‬میلیون مترمکعب معادل هشت درصد‬ ‫اب دارند‪ .‬در مدت مشـابه سـال قبل‪ ،‬حجم اب موجود در پشـت سـدهای‬ ‫اسـتان ‪ ۴۹‬میلیون مترمکعـب معـادل ‪ ۲۰‬درصـد از کل ظرفیـت بـود‪ .‬او افـزود‪:‬‬ ‫ظرفیت سدهای گلستان‪ ،‬بوستان و وشمگیر هم ا کنون کمتر از پنج درصد‬ ‫اسـت و در سـد کوثـر گـرگان معـادل ‪ ۳۸‬درصـد‪ ،‬شـهید چمـران ‪ ۲۵‬درصـد و‬ ‫سـد نگارسـتان نیـز معـادل ‪ ۳۲‬درصـد ظرفیـت مخـازن اب دارد‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫شهـای مناسـبی‬ ‫شهـای مردادمـاه امیداسـت که ا گـر بار ‬ ‫باتوج هبـه بار ‬ ‫دراین ماه داشته باشیم‪ ،‬بخشی از کمبود اب سدهای استان جبران شود‪.‬‬ ‫افزایش‪ ۲۴‬میلیاردتومانی‬ ‫اعتبارات ساخت مسکن روستایی‬ ‫معـاون بازسـازی و مسـکن‬ ‫روسـتایی بنیـاد مسـکن‬ ‫گلسـتان از افزایـش‬ ‫‪ ۲۴‬میلیاردتومانـی سـهم‬ ‫این اسـتان در سـاخت‬ ‫مسـکن محرومیـن خبـر‬ ‫داد‪ .‬خسـروی گفـت‪:‬‬ ‫یهـای انجا مشـده سـهم اولیـه اسـتان کـه ‪ ۵۷۸‬فقـره بـود‪ ،‬بـه‬ ‫بـا پیگیر ‬ ‫‪ ۶۹۷‬فقـره افزایـش پیـدا کـرد‪ .‬او گفـت‪ :‬ازاین محـل ‪ ۲۴‬میلیاردتومـان در قالب‬ ‫‪ ۱۲‬میلیاردتومان تسهیالت قرض الحسنه پنج درصد با بازپرداخت ‪ ۲۰‬ساله و‬ ‫معـادل ‪ ۱۲‬میلیاردتومـان در قالب کمک های بالعوض و مصالح سـاختمانی‬ ‫بـرای سـاخت مسـکن محرومـان کـه تحـت هیـچ نهـاد حمایتـی نیسـتند‪،‬‬ ‫بـه اسـتان اختصـاص یافـت‪ .‬عالو هبـر پرداخـت تسـهیالت قرض الحسـنه‬ ‫‪۱۰‬تـن سـیمان‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومانـی‪ ۵۰ ،‬میلیون تومـان نیـز کمـک بالعـوض‪ ،‬‬ ‫یشـود‪ .‬معاون بازسـازی و‬ ‫رایـگان و ‪ ۲۲۰۰‬کیلوگـرم میل هگـرد رایگان پرداخت م ‬ ‫مسـکن روسـتایی بنیاد مسکن گلسـتان گفت‪ :‬پیگیری ها برای افزایش این‬ ‫سـهمیه بـه ‪ ۸۰۰‬فقـره ادامـه دارد‪.‬‬ ‫معاون بیمه سالمت استان خبر داد؛‬ ‫ارائه خدمات رایگان بیمه سالمت‬ ‫برای مادران باردار دهک یک تا سه‬ ‫مـادران بـاردار دهـک درامـدی یـک تـا سـه کـه تحت پوشـش بیمـه سلامت‬ ‫یشـوند‪ .‬معـاون بیمـه سلامت‬ ‫هسـتند‪ ،‬از خدمـات رایـگان بهره منـد م ‬ ‫گلسـتان بابیان اینکـه هـدف بیمـه سلامت حمایـت از جوانـی جمعیـت‬ ‫و مـادران بـاردار اسـت افـزود‪ :‬براین مبنـا افـراد‪ ،‬درهریـک از دهک هـای‬ ‫درامـدی کـه قـرار دارنـد تحت پوشـش قـرار می گیرنـد و خدمـات برای مـادران‬ ‫بـاردار دهـک یـک تـا سـه رایـگان اسـت‪ .‬صحرایـی گفـت‪ :‬هـر مـادر بـاردار باید‬ ‫مسـتندات بارداری مانند سـونوگرافی را بامراجعه به دفاتر پیشـخوان دولت‪،‬‬ ‫در سـامانه امیـد ثبـت کنـد و پـس از نشان دار شـدن و تاییـد پزشـک معتمـد‬ ‫تحت پوشـش بیمـه قرار می گیرد‪ .‬معاون بیمه سلامت گفت‪ :‬فرزنـدان ان ها‬ ‫نیز تا پایان پنج سالگی از خدمات بیمه رایگان استفاده می کنند‪ .‬همچنین‬ ‫‪ ۹۰‬درصد هزینه خدماتی که مربوط به ناباروری ست مانند میکرو اینجکشن‬ ‫و ای وی اف را بیمـه سلامت پرداخـت می کنـد‪ .‬او بابیان اینکـه فقـط یـک‬ ‫نهـم در بیمارسـتان صیـاد شـیرازی گرگان واقع اسـت گفت‪:‬‬ ‫مرکـز نابـاروری ا ‬ ‫هم اسـتانی ها ا گـر بـرای درمـان بـه خـارج از اسـتان و حتـی مرا کـزی کـه بـا مـا‬ ‫قـرارداد ندارنـد مراجعـه کننـد بازهـم بیمـه سلامت تعرفـه پرداخـت می کنـد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫چهارشنبه ‪ 12‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2560‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫نبود صنایع تبدیلی؛ چالشی نهفته‬ ‫فراروی رونق کشاورزی الرستان فارس‬ ‫بخـش کشـاورزی در فـارس بی گمـان و‬ ‫به لحـاظ شـاخص های امـاری و تولیـد انـواع‬ ‫محصـوالت زراعـی و باغـی یکـی از حوز ههـای‬ ‫مهـم و از محورهـای توسـعه ای این اسـتان و‬ ‫به تبـع ان الرسـتان اسـت امـا نبـود یـا کمبـود‬ ‫برخـی زیرسـاخت ها ازجملـه صنایع تبدیلی‬ ‫و تکمیلـی عامـل توسـعه نیافتگی و حلقـه‬ ‫مفقـوده توسـعه این بخـش اسـت‪ .‬اسـتان‬ ‫فـارس و به ویـژه مناطـق جنوبـی ان به دلیـل‬ ‫داشـتن شـرایط و موقعیـت منحصرب هفـرد‬ ‫تهـای بالقـوه درزمینـه کشـاورزی‬ ‫و ظرفی ‬ ‫به ویـژه محصـوالت باغـی ب هشـدت‬ ‫نیازمنـد توسـعه صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی‬ ‫و سـردخانه ها بـرای حفـظ و نگهـداری‬ ‫محصـوالت زراعـی و باغـی خـود اسـت‪.‬‬ ‫نتـن‬ ‫این اسـتان بـا تولیـد بیـش از ‪ ۱۴‬میلیو ‬ ‫انـواع محصـوالت زراعـی و باغـی رتبـه اول‬ ‫کشـور را دارد و ویتریـن بخـش کشـاورزی‬ ‫ایـران ب هشـمار مـی رود‪ .‬الرسـتان و مناطـق‬ ‫جنوبـی فـارس در کسـب این رتبـه و جایـگاه‬ ‫مهـم کشـاورزی به ویـژه در تولیـد محصـوالت‬ ‫بو هوایـی ان‬ ‫باغـی بـا وجود شـرایط خـاص ا ‬ ‫سـهم بسـزا و تعیین کننـد ه دارد کـه البتـه بـا‬ ‫وجـود این اسـتعدادها و ظرفیت های بالقوه‬ ‫درزمینـه ارزش افـزوده و نقشـی را کـه بایـد‬ ‫این بخـش در توسـعه و کمـک بـه معیشـت و‬ ‫اقتصـاد مـردم این خطـه ایفـا کنـد‪ .‬به عقیـده‬ ‫شهـای نهفتـه‬ ‫کارشناسـان و بـا بررسـی چال ‬ ‫ان تا کنـون تحقـق نیافتـه اسـت‪ .‬شهرسـتان‬ ‫الرسـتان بـا تولیـد سـاالنه بـاالی ‪۶ ۵۰۰‬تـن‬ ‫زیرکشـت‬ ‫انـواع محصـوالت باغـی و بـا سـطح ِ‬ ‫حدود ‪ ۴۴۰۰‬هکتاری نقشـی تعیین کننده در‬ ‫تولیـد و تامیـن نیاز مردم در مناطق مختلف‬ ‫اسـتان و حتـی اسـتان های مختلـف دارد‪.‬‬ ‫این شهرسـتان امـا تا کنـون و با وجود شـرایط‬ ‫و زیرسـاخت های اولیـه ازجمله تامین زمین‬ ‫مناسـب و پیش بینـی ارائـه تسـهیالت ویـژه‬ ‫تهـای تشـویقی ان گونـه‬ ‫کهـا و حمای ‬ ‫و کم ‬ ‫کـه مسـئوالن و متولیـان می گوینـد‪ ،‬رونـق‬ ‫چندانـی در سـاخت و راه انـدازی صنایـع‬ ‫تبدیلـی و سـردخانه متناسـب بـا میـزان‬ ‫تولیـد و محصـوالت باغـی و زراعـی خـود‬ ‫نداشـته اسـت‪ .‬خرمـا‪ ،‬سـیب زمینی‪ ،‬گوجـه‪،‬‬ ‫بادمجـان و بسـیاری از محصـوالت و مرکبات‬ ‫و البتـه انگـور نوبرانـه شهرسـتان گـراش از‬ ‫یسـت کـه سـاالنه بـا وجـود تولیـد‬ ‫محصوالت ‬ ‫انبـوه و گسـترده در مناطـق جنوبـی فـارس‬ ‫امـا به دلیـل نبود صنایع تبدیلی و سـردخانه‬ ‫ب هصـورت خام فروشـی و بـا ایفـای نقـش‬ ‫فعاالنه دالالن از این مناطق خارج می شود‪.‬‬ ‫نبود سردخانه؛ و فرصت جوالن دالالن‬ ‫یکـی از کشـاورزان در منطقـه چـاه نهـر‬ ‫الرسـتان گفـت‪ :‬این روسـتا بـا تولیـد بیـش از‬ ‫لسـال جایـگاه‬ ‫‪ ۱۶۰۰۰‬تـن سـیب زمینی درطو ‬ ‫اول در اسـتان و شهرسـتان را ب هخـود‬ ‫یفـر افـزود‪:‬‬ ‫اختصـاص می دهـد‪ .‬احمـد طیب ‬ ‫بـا وجـود ایـن جایگاه ممتـاز اما این محصول‬ ‫بـدون هیچ گونـه بسـته بندی و بـا نازل تریـن‬ ‫قیمـت ب هصـورت خـام و در کمترین زمـان‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫ازسـوی دالالن خریـداری م ‬ ‫یتـوان بـا راه انـدازی‬ ‫یسـت که م ‬ ‫این درحال ‬ ‫سـردخانه و صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی‬ ‫حتـی در سـطح شهرسـتان از خام فروشـی‬ ‫و فـروش زودهنـگام این محصـول جلوگیـری‬ ‫کـرد‪ .‬یکی دیگـر از کشـاورزان روسـتای هرمـود‬ ‫در الرسـتان هـم گفـت‪ :‬محصـول گوجـه‬ ‫این منطقـه هرسـاله بـا کمتریـن و نازل تریـن‬ ‫قیمـت ب هفـروش می رسـد‪ .‬ناصـر مطلبـی‬ ‫می گویـد‪ :‬دالالن وقتـی می بیننـد محصـول‬ ‫بـا گذشـت چنـدروز روی دسـت کشـاورز‬ ‫مانـده و سـردخانه ای هـم بـرای نگهـداری‬ ‫از این محصـول وجـود نـدارد ان را حتـی بـا‬ ‫قیمتـی حـدود ‪ ۷۰‬تـا ‪ ۸۰‬درصـد زیـر قیمـت‬ ‫بـازار ان می خرنـد و بـا سـودی چندین برابـر‬ ‫گفـت‪ :‬حتـی برخـی از سـرمایه گذاران با وجود‬ ‫دریافـت همـه مجوزهـای الزم امـا تمایلـی‬ ‫بـه سـرمایه گذاری و ایجـاد سـرمایه گذاری‬ ‫دراین حـوزه را ندارنـد‪ .‬وی برخـی نوسـانات‬ ‫بـازار و نیـز نبـود تناسـب بیـن هزین ههـا و‬ ‫سرمایه موجود سرمایه گذاران را دلیل اصلی‬ ‫در فرار و اسـتقبال کم ان ها از سـرمایه گذاری‬ ‫در ایجـاد کارخان ههـا و صنایـع تبدیلـی و‬ ‫بسـته بندی محصـوالت کشـاورزی می داند‪.‬‬ ‫بـه اسـتان های دیگـر ب هفـروش می رسـانند‪.‬‬ ‫دالالن دراین منطقـه حتـی بـا شـگردهای‬ ‫تهـای کاذب بین‬ ‫خـاص خـود با ایجـاد رقاب ‬ ‫کشاورزان منطقه محصوالت زراعی باغی را با‬ ‫تهـا می خرنـد‪.‬‬ ‫نازل تریـن قیم ‬ ‫نرانیمه راهرهانکنیم‬ ‫سرمایه گذارا ‬ ‫یـک سـرمایه گذار و صاحـب سـردخانه در‬ ‫شـهرک صنعتـی الرسـتان هـم معتقـد اسـت‬ ‫کـه نبایـد سـرمایه گذار در نیمـه راه رهـا شـود و‬ ‫حمایـت از او را تنهـا محـدود بـه صـدور یـک‬ ‫مجـوز سـاخت نکنیـم‪ .‬هـادی نهاونـدی‬ ‫گفت‪ :‬من باهمه توان فنی و سرمایه ام اقدام‬ ‫به سـاخت سـردخانه ای ‪ ُ ۱۷۰۰‬تنی در شهرک‬ ‫صنعتـی الر کـرده ام و هم اینـک بـا مشـکالت‬ ‫زیادی دست وپنجه نرم می کنم‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬درزمینه برق مصرفی با مشکل مواجهم‬ ‫تهـای سـنگین‬ ‫و البتـه تـوان پرداخـت مالیا ‬ ‫را هـم نـدارم‪ .‬نهاونـدی یـاداور شـد‪ :‬عملیـات‬ ‫سـاخت ایـن سـردخانه از سـال ‪ ۹۷‬اغـاز‬ ‫شـد و پـس از حـدود س هسـال بـا هزینـه ای‬ ‫بال غبـر ‪ ۱۵۰‬میلیاردریـال به بهر هبـرداری‬ ‫رسـید‪ ۶۰ .‬میلیاردریـال از هزینـه سـاخت این‬ ‫سـردخانه در قالـب تسـهیالت بانکـی بـوده‬ ‫و ‪ ۹۰‬میلیاردریـال اورده بخـش خصوصـی‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬وی بابیان اینکـه ایـن سـردخانه‬ ‫دومـداره قابلیـت نگهـداری انـواع مرکبـات‪،‬‬ ‫یجـات‪ ،‬لبنیـات‪ ،‬گوشـت و مـرغ در ان‬ ‫صیف ‬ ‫وجـود دارد‪ ،‬افـزود‪ :‬ایـن واحـد سـردخانه ای‬ ‫اینک با اشـتغال زایی مسـتقیم حدود ‪ ۱۵‬نفر‬ ‫و بیـش از ‪ ۴۰‬نفـر ب هصـورت غیرمسـتقیم‬ ‫مشـغول فعالیـت اسـت‪ .‬وی بیـان کـرد‪:‬‬ ‫تهـا و ارائـه تسـهیالت و رفع‬ ‫درصـورت حمای ‬ ‫مشـکالت مالیاتـی به دنبـال ایجـاد خطـوط‬ ‫توسـعه ایـن کارخانـه ام کـه بتـوان عالو هبـر‬ ‫نگهـداری سـهم قابل توجهـی از محصـوالت‬ ‫باغـی درزمینـه کمـک بـه اشـتغال و تولیـد در‬ ‫منطقـه هـم نقـش ایفـا کنیـم‪.‬‬ ‫امادهاستقبالاز سرمایه گذارانهستیم‬ ‫معـاون برنامه ریـزی فرمانـداری الرسـتان‬ ‫دراین زمینه می گوید‪ :‬ما هم اذعان می کنیم‬ ‫درزمینـه ایجـاد صنایـع تبدیلـی و سـردخانه‬ ‫تهـای منحصرب هفـرد در‬ ‫بـا وجـود ظرفی ‬ ‫حـوزه کشـاورزی ضعـف و کمبـود اساسـی‬ ‫داریـم و از همـه سـرمایه گذاران حتـی در‬ ‫اقصی نقـاط کشـور کـه تـوان مالـی و تخصص‬ ‫الزم و فنـی دراین زمینـه را دارنـد اسـتقبال‬ ‫می کنیـم‪ .‬احسـان طاهـری اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫امـروزه ایجـاد صنایـع فـراوری و سـردخانه‬ ‫یسـازی و بسـته بندی های‬ ‫در کنـار تجار ‬ ‫شـیک محصوالت مهم ترین راهبرد در رونق‬ ‫این بخـش خواهـد بـود‪ .‬وی میـزان تولیـد‬ ‫سـاالنه محصوالت باغی در الرسـتان را باالی‬ ‫‪ ۶۴۰۰‬تـن در قالـب حدود ‪ ۴۳۰۰‬هکتار سـطح‬ ‫زیرکشت خواند و گفت‪ :‬خرما و انواع مرکبات‬ ‫عمـده محصـوالت الرسـتان اند کـه بـه سـایر‬ ‫شهرسـتان های فارس و سـایر مناطـق ایران‬ ‫یشـوند‪ .‬طاهری ابراز داشـت‪ :‬میزان‬ ‫صادر م ‬ ‫نبـر‬ ‫تولیـد سـاالنه خرمـا در الرسـتان هـم افزو ‬ ‫‪ ۹۰۰۰‬تـن در سـطحی حـدود ‪1700‬هکتـار‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫نبودزیرساخت ها؛‬ ‫به قیمتازدست دادنبازارهایمنطقه ای‬ ‫یـک صادرکننـده محصـوالت کشـاورزی و‬ ‫غذایـی در الرسـتان هـم معتقـد اسـت کـه‬ ‫درزمینـه پذیـرش محصـوالت بـرای کشـورها‬ ‫و مناطـق هـدف صادراتـی‪ ،‬بـا معضـل‬ ‫بسته بندی مناسب مواجه هستیم و نتیجه‬ ‫ان هـم ازدسـت دادن بازارهـای بین المللـی‬ ‫یسـت‪ .‬حسـام اسـوده می گویـد‪:‬‬ ‫و منطقه ا ‬ ‫بـرای توسـعه صـادرات محصوالت کشـاورزی‬ ‫و مـواد غذایـی بـه کشـورهای مختلـف حـوزه‬ ‫جفـارس بایـد درزمینـه بسـته بندی‬ ‫خلی ‬ ‫یکـه قابلیـت عرضـه در‬ ‫محصـوالت به نحو ‬ ‫کشورهای عربی را داشته باشد فعال باشیم‪.‬‬ ‫این صادرکننده مواد غذایی الرسـتان گفت‪:‬‬ ‫درزمینـه ایجـاد سـردخانه و صنایـع تبدیلـی‬ ‫برای محصوالت باغی و کشاورزی در منطقه‬ ‫ب هشـدت ضعـف و کمبـود داریـم و بـرای‬ ‫رفـع ایـن مشـکل هـم بایـد از سـالیان قبـل‬ ‫یشـد‪ .‬اسـوده تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫برنامه ریـزی م ‬ ‫یشـود یک باره و با وجود همه این موانع‬ ‫نم ‬ ‫و مشکالت زیرساختی انتظار سرمایه گذاری‬ ‫و ورود بـه بازارهـای بـزرگ این کشـور ثروتمنـد‬ ‫و غـول اقتصـادی را در منطقـه و در چنیـن‬ ‫موقعیتی داشـت‪ .‬وی گفت‪ :‬واقعیات را باید‬ ‫پذیرفـت؛ صـادرات مـواد غذایـی بـه کشـورها‬ ‫تهـای‬ ‫جفـارس بـا وجـود رقاب ‬ ‫حـوزه خلی ‬ ‫شـدید بـرای یـک صادرکننـده سـخت و‬ ‫پرهزینـه شـده اسـت‪.‬‬ ‫ظرفیت هایسرشار‬ ‫و فرصت های ازدست رفته‬ ‫مدیـر جهـاد کشـاورزی الرسـتان هـم‬ ‫تهـا و‬ ‫بااینکـه این منطقـه را سرشـار از فرص ‬ ‫تهـای کم نظیـر بـرای سـرمایه گذاری‬ ‫ظرفی ‬ ‫در حوزه محصوالت باغی و کشاورزی خواند‬ ‫اما اذعان کرد درزمینه بسته بندی و فراوری‬ ‫و نبـود صنایـع تبدیلـی دراین بخـش ضعـف‬ ‫محسـوس داریـم‪ .‬مهـدی مظفـری گفـت‪:‬‬ ‫فـارس و به ویژه الرسـتان و شـهرهای جنوبی‬ ‫این اسـتان قطـب بسـیاری از محصـوالت‬ ‫یسـت‬ ‫باغـی‪ ،‬کشـاورزی و منابع طبیع ‬ ‫یتـوان بـا سـرمایه گذاری کالن روی‬ ‫کـه م ‬ ‫ان رونـق تولیـد و شـکوفایی اقتصـادی را‬ ‫دراین شهرسـتان رقـم زد‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫ظـرف همیـن دو تـا سه سال گذشـته بیـش از‬ ‫‪ ۹۰‬مجـوز و جـواز تاسـیس کارخانـه و صنایـع‬ ‫تبدیلـی در حوز ههـای مختلف صادر شـده و‬ ‫موافقت نامه اولیه نیز ازسوی سرمایه گذاران‬ ‫و متقاضیـان گرفتـه شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬بـا‬ ‫وجـود اسـتقبال و تا کیـد جهـاد کشـاورزی‬ ‫مبنی بر حمایتو پشتیبانیاز سرمایه گذاران‬ ‫و ایجـاد شـرایط و مشـوق های الزم و تامیـن‬ ‫زمین اما به نظر می رسـد هنوز عزمی ازسـوی‬ ‫سـرمایه گذاران دراین زمینـه وجـود نـدارد‪ .‬او‬ ‫‪ ۱۴‬کارخانه فعال است‬ ‫مدیـر جهـاد کشـاورزی الرسـتان گفـت‪:‬‬ ‫هم اینک ‪ ۱۴‬کارخانه و کارگاه صنایع تبدیلی‬ ‫و فـراوری محصـوالت باغـی و کشـاورزی‬ ‫دراین شهرستان فعال است‪ .‬مظفری گفت‪:‬‬ ‫ظرفیـت نگهـداری این تعـداد کارخانـه فعـال‬ ‫نبـر ‪ ۶۵۸۷۰‬تـن اسـت‪.‬‬ ‫صنایـع تبدیلـی افزو ‬ ‫وی‪ ،‬میـزان اشـتغال زایی این تعـداد کارخانـه‬ ‫فعـال و صنایـع تبدیلـی در الرسـتان را نیـز‬ ‫‪ ۵۰۷‬نفـر عنـوان کـرد و گفـت‪ :‬طبـق بـراورد‬ ‫بیش ازاین‪ ،‬ظرفیت موردنیاز درزمینه ایجاد‬ ‫صنایـع تبدیلـی محصـوالت کشـاورزی در‬ ‫الرسـتان همچنـان وجـود دارد‪ .‬اینـک نیـز‬ ‫چهارمـورد کارخانـه و کارگاه صنایـع تبدیلـی‬ ‫و سـردخانه بـرای نگهـداری محصـوالت‬ ‫کشـاورزی دراین شهرستان درحال اجراست‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬ایـن کارخان ههـا و صنایـع تبدیلـی‬ ‫درزمینـه انبـار نگهـداری از محصـوالت زراعی‬ ‫و باغـی‪ ،‬بسـته بندی حبوبـات‪ ،‬خشـکبار یـا‬ ‫ادوی هجـات‪ ،‬تولیـد کـود کمپوسـت و انبـار‬ ‫نگهـداری و فـراوری برنـج اسـت‪ .‬مظفـری‬ ‫یـاداور شـد‪ :‬دو واحـد سـردخانه و صنایـع‬ ‫بسته بندی میوه ازجمله پرتغال‪ ،‬لیموترش‪،‬‬ ‫انـار و سـایر محصـوالت باغـی هرکـدام‬ ‫به ظرفیـت نگهـداری ‪۵ ۰۰۰‬تـن از سـال های‬ ‫قبـل راه انـدازی شـده و مشـغول فعالیـت‬ ‫هسـتند‪ .‬مدیـر جهـاد کشـاورزی الرسـتان‪،‬‬ ‫کارخانه صنایع تبدیلی محصوالت کنجدی‬ ‫و تولیـد ارده و روغن کشـی را بـا پیشـرفت‬ ‫فیزیکـی بـاالی ‪ ۲۰‬درصـد و ظرفیـت بیـش از‬ ‫‪ ۲۰۰‬تـن یکـی از مهم تریـن ایـن کارخان ههـای‬ ‫درحال اجـرا در الرسـتان عنـوان کرد‪ .‬مظفری‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این کارخانه هم اینک در زمینی‬ ‫به مساحت ‪ ۴۰۰۰‬مترمربع در شهرک صنعتی‬ ‫الر درحال اجراسـت‪ .‬وی گفـت‪ :‬هم اینـک‬ ‫فـراوری کنجـد دراین شهرسـتان ب هصـورت‬ ‫سـنتی و در قالـب حـدود هفت کارگاه سـنتی‬ ‫یشـود‪ .‬مظفـری سـردخانه حـدود‬ ‫انجـام م ‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬تنـی محصـوالت کشـاورزی و باغـی‬ ‫در زمینـی به مسـاحت ‪ ۴۲۰۰‬مترمربـع و بـا‬ ‫میانگیـن پیشـرفت فیزیکـی بـاالی ‪ ۵۰‬درصـد‬ ‫را نیـز از دیگـر کارخان ههـای مهـم صنایـع‬ ‫تبدیلـی و فـراوری در الرسـتان ذکـر کـرد‪ .‬وی‪،‬‬ ‫کارخانه پنبه پا ک کنی در زمینی به مسـاحت‬ ‫‪ ۲۰‬هزارمترمربـع و بـا سـرمایه گذاری افـزون‬ ‫بـا ‪ ۱۶۰‬میلیاردریـال در بخـش بنارویـه را از‬ ‫دیگـر کارخان ههـای مهـم درزمینـه فـراوری‬ ‫محصـوالت کشـاورزی دراین شهرسـتان ذکـر‬ ‫کـرد و ادامـه داد‪ :‬ظرفیت این کارخانه حدود‬ ‫‪۶ ۵۰۰‬تـن مـاده خـام (وش پنبـه) و بیـش از‬ ‫‪۲ ۵۰۰‬تـن بـرای تولیـد پنبه محلـوج (حالجی)‬ ‫پیش بینـی شـده اسـت‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫ضـرورت توجـه بـه زنجیـره تولیـد محصـوالت‬ ‫کشـاورزی‪ ،‬گفـت‪ :‬ایجـاد صنایـع تبدیلـی و‬ ‫تکمیلـی به دلیـل ایجـاد ارزش افـزوده بخـش‬ ‫کشـاورزی به عنـوان یکـی از اسـتراتژی های‬ ‫اساسـی وزارت سـازمان جهـاد کشـاورزی‬ ‫بـرای فـراوری محصـوالت مختلـف‬ ‫کشـاورزی موردتا کیـد اسـت‪ .‬الرسـتان‬ ‫یسـت‬ ‫دارای ‪ ۵۵‬هزارهکتـار اراضـی کشاورز ‬ ‫کـه ازاین میـزان ‪ ۳۲‬هزارهکتـار دیـم و‬ ‫‪ ۲۳‬هزارهکتار نیز ابی ست‪ .‬این شهرستان به‬ ‫مرکزیـت الر در فاصلـه حـدود ‪ ۳۸۰‬کیلومتـری‬ ‫جنـوب شـیراز واقـع اسـت‪.‬‬ ‫حمیدجهان‪/‬ایرنا‬ ‫پرداخت ‪ ۳۲۰۰‬میلیاردریال تسهیالت طی چهارماهه نخست ‪۱۴۰۱‬‬ ‫تعـاون بـا دارابـودن بدنه کارشناسـی متبحر و‬ ‫باتجربـه تلاش نموده تسـهیالت پرداختـی را‬ ‫شهـای تولیـدی‬ ‫حتی االمـکان ب هسـمت بخ ‬ ‫و اشـتغال زا علی الخصوص تعاونی ها هدایت‬ ‫نشـاء اهلل شـاهد رشـد و شـکوفایی‬ ‫نموده تا ا ‬ ‫بیش ازپیـش اقتصـاد اسـتان باشـیم‪ .‬وی‬ ‫بـا یـاداوری اینکـه عالو هبـر صنعـت‪ ،‬بخـش‬ ‫عمومـی و افـراد عـادی جامعـه نیـز نیازمنـد‬ ‫دریافـت تسـهیالت اند گفـت‪ :‬لـزوم توجـه بـه‬ ‫شهـای‬ ‫بخـش تعـاون‪ ،‬صنعـت و سـایر بخ ‬ ‫تولیـدی و اشـتغال زا جهـت افزایـش سـطح‬ ‫تولیـد اسـتان و اشـتغال زایی جدیـد و پایـدار‬ ‫هرگـز سـبب غفلـت درزمینـه پرداخـت‬ ‫تسهیالت عمومی به عامه شهروندان نشده‬ ‫و امارهـا همـواره بیانگـر توجـه ویـژه بانـک بـه‬ ‫قشـر متوسـط و تسـهیالت خـرد اسـت‪ .‬مدیـر‬ ‫شـعب بانـک توسـعه تعـاون البـرز حمایـت از‬ ‫افـراد تحت پوشـش سـازمان های حمایتـی‬ ‫و پرداخـت تسـهیالت کم بهـره بـه ایـن قشـر‬ ‫را از دیگـر افتخـارات بانـک دانسـته و اظهـار‬ ‫داشت‪ :‬حمایت از مددجویان تحت پوشش‬ ‫سـازمان های حمایتـی ازجملـه بنیـاد شـهید‬ ‫و امـور ایثارگـران‪ ،‬کمیتـه امـداد و بهزیسـتی‬ ‫نحـوزه درراسـتای‬ ‫بیانگـر توجـه بانـک بـه ای ‬ ‫عمـل به وظایف خـود در حوزه حمایت های‬ ‫اجتماعـی در کنـار رسـالت اصلـی حمایـت‬ ‫از بخـش تعـاون‪ ،‬تولیـد و صنعـت اسـتان‬ ‫موردتا کیـد بـوده و توانمندسـازی و ایجـاد‬ ‫اشـتغال جهـت ایـن قشـر از هم وطنـان نیـز‬ ‫تهـای بانـک اسـت‪.‬‬ ‫همـواره جـزو اولوی ‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیالن‪:‬‬ ‫تردد خودروهای پال ک منطقه ازاد انزلی‪ ،‬در سراسر استان گیالن بالمانع شد‬ ‫منا محمدی‬ ‫سـید محمـد اسـحاقی؛ معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی‬ ‫اسـتانداری گیلان گفـت‪ :‬طبـق مصوبـه مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی ‪ ۶۰۰۰‬هکتار به محدوده منطقه ازاد انزلی افزوده شـد‪.‬‬ ‫یتـوان بـه شـهرک های‬ ‫نهـای اقتصـادی م ‬ ‫از مهم تریـن کانو ‬ ‫صنعتیسپیدرود‪،‬صومعه سرا‪،‬خمیرانو همچنینمحدوده‬ ‫فـرودگاه رشـت اشـاره کـرد کـه بـه محـدوده منطقـه ازاد انزلـی‬ ‫افزوده شـدند‪ .‬وی افزود‪ :‬براسـاس مصوبه مجلس پهنه های‬ ‫صنعتی سازمان از حدود ‪ ۶۰‬هکتار کنونی به بالغ بر ‪ ۹۰۰‬هکتار‬ ‫نحـال الحـاق فـرودگاه ظرفیت و فرصت‬ ‫افزایـش یافـت و درعی ‬ ‫نمـرزی سـازمان اعطـا‬ ‫قابل توجـه بـرای توسـعه مـراودات برو ‬ ‫نمـوده کـه بسـیارمفید خواهـد بـود‪ .‬معـاون امـور اقتصـادی‬ ‫استانداری گیالن تصریح کرد‪ :‬با افزایش محدوده جغرافیایی‬ ‫منطقه ازاد انزلی‪ ،‬تردد خودروهای پال ک منطقه ازاد انزلی نیز‬ ‫یـادواره شـهدای عملیـات مرصـاد در شهرسـتان ری برگـزار شـد‪ .‬این مراسـم‬ ‫بـا حضـور حجت االسالم والمسـلمین قاضـی عسـکر؛ تولیـت اسـتان حضـرت‬ ‫عبدالعظیم حسنی؟ع؟ ‪ ،‬سرهنگ قنبری؛ فرمانده سپاه ناحیه ری ‪ ،‬حسین‬ ‫نصـراهلل‪ ،‬رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران شهرسـتان ری و جمعـی از‬ ‫خانواده معظم شـهدا وایثارگران در حسـینیه مسـلم بن عقیل شهرری برگزار‬ ‫شـد‪ .‬در حاشـیه این مراسـم سـرهنگ قنبـری؛ فرمانـده سـپاه ری با اشـاره به‬ ‫رشـادت های رزمندگان اسلام در این عملیات گفت ‪ :‬درسـت است که صدام‬ ‫دشـمن خارجـی بـود؛ امـا منافقیـن در حالی کـه سـال ها سـرمایه ایـن مـردم را‬ ‫چپـاول کـرده بودنـد‪ ،‬بیـش از ‪ ۳۰‬کیلومتر در خا ک کشـور پیشـروی کردند؛ اما‬ ‫غیـرت جوانـان ایـن مـرز و بـوم دسـت نـا اهلان را از خـا ک ایـران کوتـاه کـرد‪.‬‬ ‫فرماندار ری خبر داد؛‬ ‫اتصال ‪ ۴۰۰‬نانوایی به دستگاه خرید هوشمند‬ ‫فرماندار ویژه شهرسـتان ری گفت‪ ۴۰۰ :‬نانوایی‬ ‫از مجموعه‪ ۷۰۰‬نانوایی این شهرستان به کارت‬ ‫اعتبـاری خریـد نـان مجهـز و هوشمندسـازی‬ ‫شـده اند‪ .‬حمیـد زمانـی افـزود‪ :‬فراینـد‬ ‫هوشمندسـازی نانوایی هـای شهرسـتان ری‬ ‫بـا قـوت ادامـه دارد و ا کنـون بیـش از دو سـوم‬ ‫ان هـا بـه کارت خوان هـای اعتبـاری مجهـز‬ ‫شـده اند‪ .‬وی یاداورشـد‪ :‬این رونـد تـا زمـان رفـع نواقـص ازادسـازی قیمـت ارد‬ ‫و اتمـام ارائـه ارد بـه قیمت هـای قبلـی و اغـاز عرضـه بـا نـرخ جدیـد ادامـه دارد‪.‬‬ ‫زمانی اظهارداشـت‪ :‬به زودی تمامی ‪ ۷۰۰‬نانوایی شهرسـتان به سیسـتم کارت‬ ‫اعتباری مجهز و هوشـمند می شـوند و در طی این روند نواقص ان نیز ارزیابی‬ ‫یهـا را‬ ‫و اصلاح می شـود‪ .‬فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری هوشمندسـازی نانوای ‬ ‫زمینه سـاز قانونمندسـازی فروش نان‪ ،‬جلوگیری از تخلفات و اسـراف و شفاف‬ ‫سـازی عملکرد نانوایی ها برشـمرد‪ .‬وی خاطرنشـان کرد‪ :‬عمده تخلفاتی که از‬ ‫زمـان ازادسـازی نـرخ نـان بـرای نانوایی هـا غیر دولتی به ثبت رسـیده مربوط به‬ ‫عرضه خارج از شـبکه ارد و نان‪ ،‬سـبک بودن چانه ها و کم فروشـی بوده اسـت‪.‬‬ ‫زمانـی از تشـدید نظارت هـا و بازرسـی ها خبـر و ادامـه داد‪ :‬در کنـار اسـتفاده از‬ ‫تـوان نیروهـای بسـیج بـرای بازرسـی‪ ،‬افـرادی نیـز در بخشـداری ها بـرای کمک‬ ‫به نظارت و بازرسی اموزش می بینند تا در مقابل سودجویی ها به موقع ورود‬ ‫داشـته باشـند‪.‬‬ ‫ویژه برنامه های معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه ‪۲۰‬‬ ‫به مناسب ایام محرم‬ ‫مهـدی مالمیـر؛ سرپرسـت‬ ‫معاونـت امـور اجتماعـی و‬ ‫فرهنگـی منطقـه از بهره گیـری‬ ‫از تمامـی ظرفیت هـای موجـود‬ ‫در راسـتای تکریـم شـعائر‬ ‫اسلامی و گرامیداشـت اقامـه‬ ‫عـزای سید الشـهدا ؟ع؟ در ایـام‬ ‫سـوگواری اباعبداهلل حسـین ؟ع؟ خبر داد‪ .‬بنابر گفته وی اقدام به فضاسـازی‬ ‫و سیاه پوش کردن خیابان ها ‪ ،‬معابر و ساختمان های شهرداری‪ ،‬اهتزاز پرچم‬ ‫عزاداری حضرت اباعبداله حسین ؟ع؟ در سطح منطقه و اجرای برنامه های‬ ‫متنوع ائینی و مذهبی در سطح محالت از قبیل دمام زنی و چاووشی خوانی‪،‬‬ ‫تعزیه خوانـی‪ ،‬چهار پایه خوانـی در مقابـل بیت شـهدا‪ ،‬برپایی نمایشـگاه کتاب‬ ‫شـور حسـینی‪ ،‬توزیـع اقلام فرهنگـی در سـطح منطقـه ‪ ،‬اجـرای مراسـم اهلـی‬ ‫تهـا و …‬ ‫مـن العسـل ‪ ،‬برگـزاری مراسـم نمـاز ظهـر عاشـورا در مسـاجد و هیئ ‬ ‫از جملـه اقدامـات ایـن معاونـت خواهـد بـود‪ .‬گفتنی سـت؛ در ایـام سـوگواری‬ ‫سیدالشـهدا؟ع؟‪ ،‬دو ویژه برنامـه تقدیـر از پیـر غالمـان و خادمـان حسـینی و‬ ‫همایـش دهه نودی هـا بـا حضـور مداحـان مشـهور اجـرا خواهـد شـد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان ری خبر داد؛‬ ‫دستگیری دو موبایل قاپ دولت اباد‬ ‫و کشف چهار فقره سرقت‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ری از دسـتگیری دوموبایل قـاپ حرفـه ای‬ ‫محـدوده ایـن شهرسـتان خبـر داد‪ .‬سـرهنگ دوسـتعلی جلیلیـان گفـت‪:‬‬ ‫نهـای‬ ‫مامـوران تجسـس کالنتـری ‪ ۱۶۷‬دولت ابـاد بـا رصـد و پایـش دوربی ‬ ‫مداربسته و استفاده از بانک مجرمان هویت دو سارق سابقه دار شناسایی‬ ‫و مشـخصات را در اختیـار عوامـل گشـت قـرار دادنـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬مامـوران‬ ‫سـارقان را بـا همـان موتورسـیکلت سـرقتی در محـدوده بـازار دولت ابـاد‬ ‫ً‬ ‫مشـاهده کردنـد کـه بـا رویـت مامـوران سـریعا از محـل متـواری شـد کـه پـس‬ ‫از تعقیـب و گریـز چندین کیلومتـری موفـق بـه دسـتگیری ان شـدند و در‬ ‫بررسـی های بیش تـر از ایـن افـراد چهـار دسـتگاه گوشـی همراه مسـروقه کـه‬ ‫به تازگـی سـرقت شـده بـود‪ ،‬کشـف شـد‪ .‬فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ری‬ ‫ضمـن انتقـال متهمـان بـه کالنتـری خاطـر نشـان کـرد‪ :‬پـس از شناسـایی‬ ‫و دعـوت مال باختـگان اخـذ شـکایت‪ ،‬پایـان تحقیقـات و تکمیـل پرونـده‬ ‫متهمـان تحویـل مراجـع قضائـی شـدند‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫اجرای طرح هادی ‪ ۱۳‬روستای شهرستان چوار‬ ‫مدیر شعب استان البرز اعالم کرد؛‬ ‫علیرضانصیرمنش‬ ‫طی چهارماهه نخسـت امسال بانک توسعه‬ ‫تعاون اسـتان البرز بیـش از ‪ 3200‬میلیاردریال‬ ‫تسهیالت در رسته های مختلف بخش های‬ ‫اقتصـادی ازجملـه صنعـت‪ ،‬کشـاورزی‪،‬‬ ‫خدمـات و بازرگانـی پرداخـت نمـوده کـه‬ ‫حا کـی از رشـد بیـش از ‪ 47‬درصـدی تعـداد‬ ‫تسـهیالت پرداختی نسـبت به مدت مشـابه‬ ‫پارسـال اسـت‪ .‬مدیـر شـعب اسـتان گفـت‪:‬‬ ‫افزایـش کمیـت و کیفیـت ارائـه خدمـات بـه‬ ‫تهـای اسـتان‬ ‫مشـتریان همـواره از اولوی ‬ ‫بـوده و تلاش نموده ایـم بـا رعایـت قوانیـن و‬ ‫مقـررات در چارچـوب سیاسـت های ابالغـی‬ ‫بـا هـدف خدمتگـزاری بـه مشـتریان منابـع‬ ‫و امکانـات خـود را در خدمـت حمایـت از‬ ‫اشـتغال زایی و افزایـش سـطح رفـاه جامعـه‬ ‫بـکار گیریـم‪ .‬غیاثـی بابیان اینکـه از مهم تریـن‬ ‫اسـیب هایی کـه نظـام بانکـی درمعـرض ان‬ ‫اسـت‪ ،‬عدم مصـرف صحیـح تسـهیالت و‬ ‫فقـدان نظـارت اسـت افـزود‪ :‬بانـک توسـعه‬ ‫برگزاری یادواره شهدای عملیات مرصاد‬ ‫در سراسـر اسـتان گیالن بالمانع شـد‪ .‬سـید محمد اسـحاقی؛‬ ‫معـاون هماهنگـی امور اقتصادی اسـتانداری گیلان به همراه‬ ‫مهـدی ا کوچکیـان؛ سرکنسـول جمهـوری اسلامی ایـران در‬ ‫اسـتاراخان روسـیه در مراسـم افتتـاح خـط پـرواز رشـت بـه‬ ‫اسـتاراخان‪ ،‬بـا هیئـت اعزامـی تجـار و بازرگانـان گیالنـی کـه از‬ ‫فـرودگاه رشـت عـازم اسـتاراخان بودنـد دقایقـی را به گفت وگـو‬ ‫پرداخـت‪ .‬وی ایجـاد خـط پـرواز هفتگـی رشـت بـه اسـتاراخان‬ ‫را فرصتـی مغتنـم شـمرد و خاطرنشـان سـاخت‪ :‬ایـن پروازهـا‬ ‫موجـب کوتاهـی مسـیر تجـار ایرانـی بـرای رفت وامـد بـه‬ ‫اسـتاراخان خواهـد شـد و بسیارارزشـمند اسـت‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫امیـدوارم بـا حضـور مثمرثمـر و هدفمنـد تجـار ایرانـی در بـازار‬ ‫نبـازار داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫روسـیه سـهم بسـزایی درای ‬ ‫حبیـب اهلل محبـی در بازدیـد نماینـده ایلام از روسـتاهای چـوار اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫عملیـات اجرایـی طـرح هـادی ‪ ۱۳‬روسـتای شهرسـتان چـوار بـا اعتبـاری‬ ‫بالغ بـر ‪ ۱۰۵‬میلیاردریـال در دسـتورکار قـرار دارد‪ .‬وی افـزود‪ :‬این مبلـغ از محـل‬ ‫مسـئولیت های اجتماعـی وزارت نفـت و کمیتـه برنامه ریـزی شهرسـتان‬ ‫چـوار جهـت اجـرای طـرح هـادی در روسـتاهای شهرسـتان مصـوب شـده‬ ‫کـه درصـورت تحقـق بودجـه و پـس از مبادلـه موافقت نامـه‪ ،‬اجرایـی خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬مدیـرکل بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی اسـتان ایلام خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫بـه زودی عملیـات اجـرای ‪ ۸۰۰۰‬مترمربـع زیراسـاس‪ ،‬اسـاس و اسـفالت در‬ ‫روسـتاهای هرکبـود گلـزار و گلـزار حـداد شهرسـتان چـوار بـا اعتبـاری بال غبـر‬ ‫‪30‬میلیاردریـال اغـاز خواهـد شـد‪.‬‬ ‫نبود مدرسه استاندارد‬ ‫برای دانش اموزان استثنایی و مبتال به اوتیسم‬ ‫مدیـرکل نوسـازی مـدارس ایالم در نشسـت شـورای اموزش وپرورش اسـتان؛‬ ‫با حضور وزیر اموزش وپرورش گفت‪ :‬خوشـبختانه در سـال ‪ ۱۴۰۱‬در سـاخت‬ ‫مدارس جدیداالحداث از روش و مصالح سنتی به روش های نوین و جدید‬ ‫توجـه ویـژه داریـم‪ .‬جلال حمـره افـزود‪ :‬متاسـفانه سـرانه اموزشـی اسـتان‬ ‫به اشـتباه عـدد ‪ 8.7‬در کشـور به ثبـت رسـیده کـه بـا تلاش و رایزنی هـای الزم‬ ‫دراین مـورد راسـتی ازمایی صـورت گرفتـه و این عـدد بـه ‪ 5.14‬رسـید‪ .‬وی‬ ‫ادامـه داد‪ :‬اسـتان ایلام ‪ ۵۷۰‬دانش امـوز اسـتثنایی و تعدادی هم اوتیسـمی‬ ‫دارد ولـی مدرسـه اسـتاندارد بـرای امـوزش ایـن دانش امـوزان وجـود نـدارد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬ا کنـون ‪ ۱۲۰‬مدرسـه سـنگی در اسـتان وجـود دارد کـه بایـد تخریب‬ ‫ً‬ ‫شـوند‪ .‬در بحـث تجهیـزات‪ ،‬تجهیـزات مـدارس ا کثـرا فرسـوده و ازرد هخـارج‬ ‫هسـتند کـه مقـدار خریداری شـده در سـال جدیـد جوابگـوی نیـاز حداقلـی‬ ‫اموزش وپـرورش نیسـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬از اسـتاندار تقاضـا افزایـش اعتبـار‬ ‫بیشـتری دراین مـورد خواهنـد نمـود؛ کـه در بحـث اعتبـارات عمرانـی سـهم‬ ‫اموزش وپـرورش از کل اعتبـارات اسـتانی حداقـل شـش درصد باشـد و ایـن‬ ‫درصـد در سـطح کشـوری جهـت افزایـش پیگیـری شـود‪.‬‬ ‫ارسال ‪ ۸۵‬اثر به جشنواره منطقه ای داستان «رازان»‬ ‫مدیـر کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـتان ایلام گفـت‪ :‬بیـش از ‪ ۸۵‬اثـر از‬ ‫داستان نویسـان پنـج اسـتان ایلام‪ ،‬کردسـتان‪ ،‬کرمانشـاه‪ ،‬اذربایجـان غربـی‬ ‫و لرسـتان بـه دبیرخانـه جشـنواره منطقـه ای داسـتان رازان ارسـال شـده‬ ‫اسـت‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ علـی هوشـمند در نشسـت هماهنگـی جشـنواره ای‬ ‫ُ‬ ‫منطقـه ای «رازان»‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬جشـنواره داسـتان کـردی «رازان» یکـی از‬ ‫جشنواره هایی ست که با هدف ارتقای جایگاه داستان و تمرکز هرچه بیشتر‬ ‫بـر ایـن قالـب در ادبیـات کردی معاصر‪ ،‬توجه به جایگاه مهم ایین ها‪ ،‬رسـوم‬ ‫و المان هـای فرهنگـی مشـترک و تبییـن ان هـا در ادبیـات داسـتانی کـردی و‬ ‫ایجاد فضای مناسـب جهت تعامل روزافزون داستان نویسـان کردزبان برگزار‬ ‫می شـود‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫درخشش بانوی کردستانی در رقابت های قهرمانی‬ ‫شنای نابینایان و کم بینایان کشور‬ ‫ارش مـرادی‪« /‬سـیما قـادری» بانـوی‬ ‫شایسـته کردسـتانی در پایـان مسـابقات‬ ‫شـنای قهرمانـی نابینایـان و کم بینایـان‬ ‫کشـور کـه به میزبانـی تهـران برگـزار شـد‬ ‫توانسـت ضمـن ارتقـای رکـورد ملـی در‬ ‫ماد ههـای ‪ 50‬و ‪ 100‬متـر ازاد سـه نشـان‬ ‫زریـن طلا را بـرای اسـتان کردسـتان کسـب‬ ‫کنـد‪ .‬مسـابقات شـنای قهرمانـی بانـوان‬ ‫رد ههـای مختلـف نابینایـان و کم بینایـان بـا حضـور شـنا گران سراسـر کشـور‬ ‫طـی روزهـای هشـتم و نهـم مردادمـاه به میزبانـی تهـران برگزار شـد‪ .‬کردسـتان‬ ‫بـا دو ورزشـکار دراین مسـابقات حضـور پیـدا کـرد و «زهـره صالحـی» مربیگـری‬ ‫بانـوان کردسـتانی را برعهـده داشـت‪ .‬سـیما قـادری بـا کسـب سـه مـدال طلا‬ ‫«ستاره» این دوره از مسابقات لقب گرفت‪ .‬نماینده کردستان در ماده ‪ 50‬متر‬ ‫ازاد کالس ‪ s13‬بـا ثبـت رکـورد ‪ 00.49.55‬و به دسـت اوردن امتیـاز ‪ 9+2‬ضمـن‬ ‫شکسـتن رکـورد ایـن مـاده عنـوان نخسـت را کسـب کـرد و گردن اویـز طلا را بـه‬ ‫گـردن انداخـت‪ .‬قـادری در مـاده ‪ 100‬متـر ازاد کالس ‪ s13‬رده سـنی جوانـان نیـز‬ ‫رکـورد جدیـد ‪ 02.08.16‬به ثبت رسـانید و ضمن کسـب عنوان قهرمانـی رکورد‬ ‫ملی این ماده را نیز ارتقاء داد‪ .‬این بانوی شایسته در ماده ‪ 50‬متر کرال پشت‬ ‫بـا ایسـتادن بـر سـکوی اول مـدال طلای ایـن مـاده را نیـز ب هخـود اختصـاص‬ ‫یسـت؛ مسـابقات شـنای قهرمانـی بانـوان نابینـا و کم بینـای کشـور‬ ‫داد‪ .‬گفتن ‬ ‫ب همـدت دوروز در مجموعـه ورزشـی شـهید هرنـدی تهـران برگـزار شـد‪.‬‬ ‫فعالیت حسینیه مجازی حرم مطهر رضوی در ماه محرم‬ ‫فهیمـه صدقـی‪ /‬به همـت مرکـز ارتباطـات و رسـانه اسـتان قـدس رضـوی‪،‬‬ ‫محافـل عـزاداری مـاه محـرم در حـرم مطهـر رضـوی هر شـب ب هصـورت زنـده‬ ‫یشـود تا عالوه بر‬ ‫ازطریق شـبکه های اجتماعی و رسـانه های مجازی پخش م ‬ ‫نبـارگاه ملکوتـی‪ ،‬بسـتر الزم بـرای بهـر ه عمـوم دلـدادگان‬ ‫زائـران حاضـر درای ‬ ‫اهل بیـت ؟ع؟‪ ،‬در نقـاط مختلـف ایـران و جهـان نیـز فراهـم شـود‪ .‬پخـش زنده‬ ‫مراسـم عـزاداری حـرم مطهـر رضـوی در شـب های مـاه محـرم‪ ،‬از سـاعت ‪ 21‬بـا‬ ‫یشـود و عالقه منـدان‬ ‫پوشـش مراسـم عـزاداری رواق امام خمینـی (ره) اغـاز م ‬ ‫را میهمـان مجـازی ایـن محفـل خواهـد کـرد‪ .‬مخاطبـان این برنامـه زنـده‪ ،‬بـا‬ ‫بخش هایـی از دیگـر محافـل عزاداری ازجمله ویژه برنامه «حسـینیه حرم» که‬ ‫یشـود همراه خواهند‬ ‫با حضور هیئت های مردمی اسـتان ها در صحن برپا م ‬ ‫شد‪ .‬عالقه مندان به حضور مجازی در این محافل عزاداری می توانند پخش‬ ‫زنـده این مراسـم را از صفحـه رسـمی اسـتان قـدس به نشـانی ‪ aqr_ir‬در روبیـکا‪،‬‬ ‫سـروش‪ ،‬گـپ و اپـارات دنبـال کننـد‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫چهارشنبه ‪ 12‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2560‬‬ ‫‪7‬‬ ‫جشنواره ابوذر خراسان رضوی‬ ‫به ایستگاه ششم رسید‬ ‫فریبا شریف اباد‬ ‫مهـدی شـاد؛ مدیـر بسـیج رسـانه خراسـان‬ ‫رضـوی در نشسـت خبـری ششـمین‬ ‫جشـنواره ابـوذر خراسـان رضـوی افـزود‪:‬‬ ‫جشـنواره ابـوذر بـه ششـمین ایسـتگاه‬ ‫رسـید‪ .‬وی اظهـار داشـت‪ :‬جشـنواره ابـوذر‪،‬‬ ‫جشـنواره تعارفـی نیسـت و مـا درحال ایجـاد‬ ‫حرکتـی همگانـی هسـتیم تـا صاحبـان قلـم‬ ‫کـه فرهیختـگان ایـن جامعـه هسـتند را‬ ‫معرفـی کنیـم و بسـتری ایجـاد شـود بـرای‬ ‫شناسـایی‪ ،‬کشـف مسـئله‪ ،‬پرداختـن بـه‬ ‫مسـئله و ارائـه مـدل بـرای حـل ان کـه‬ ‫یکـی از مهم تریـن دغدغـه ماسـت‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه همـه تالشـمان این اسـت که‬ ‫جشـنواره ششم درگیر کلیشـه ها و تعارف ها‬ ‫نباشـد افـزود‪ :‬ایـن جشـنواره همچنیـن‬ ‫تلاش کـرده در مسـائل اسـتان و مشـهد‬ ‫چنـد شـاخص اساسـی را محـور کار خـود‬ ‫قـرار دهـد‪ .‬مسـئله هویـت خراسـان و‬ ‫مشـهد بـرای مـا اهمیـت ویـژه دارد‪ .‬وی‬ ‫یهـای اجتماعـی‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬در حـوزه نارضایت ‬ ‫سیاسـی و اقتصـادی از ابتـدای سـال ‪1401‬‬ ‫شهـا بودیـم چرا کـه خطـه‬ ‫مـدام درگیـر چال ‬ ‫خراسـان و مشـهد منطقـه ای راهبـردی و از‬ ‫اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫فعـاالن رسـانه ای اصیـل و بـا شناسـنامه‬ ‫بایـد مشـکالت را بیـان کـرده و ان مشـکالت‬ ‫حـل شـود‪ .‬شـما خبرنـگاران پرچـم دار‬ ‫این جریـان هسـتید و نبایـد اجـازه دهیـد‬ ‫نسـازی کننـد‪.‬‬ ‫بی شناسـنامه ها جریا ‬ ‫وی خطـاب بـه مسـئوالن اسـتان گفـت‪:‬‬ ‫صـدای خبرنـگار را بـرای بیـان روایـت نبایـد‬ ‫خفـه کـرد بلکـه روایـت بایـد صریـح و اشـکار‬ ‫باشـد و بـرای حـل ان سـریع عمـل کـرد‪ .‬وی‬ ‫محورهـای ششـمین جشـنواره رسـانه ای‬ ‫ابـوذر را؛ امام رضـا ؟ع؟ ولی نعمـت فکـری‪،‬‬ ‫مـادی و معنـوی مـردم‪ ،‬تولیـد دانش بنیان‪،‬‬ ‫اشـتغال افرینی‪ ،‬جهـاد تبییـن و الگـوی‬ ‫حکمرانی در بیانیه گام دوم انقالب‪ ،‬رسـانه‬ ‫صنعت و فناوری های نوین‪ ،‬مکتب شـهید‬ ‫سـلیمانی‪ ،‬بسـیج و دسـتاوردهای انقلاب‬ ‫و مقابلـه بـا اسـیب های اجتماعـی برشـمرد‬ ‫و خاطرنشـان کـرد‪ :‬بایـد تلاش‪ ،‬کار و تولیـد‬ ‫محتوای اصحاب رسـانه دیده و چهره های‬ ‫جدید شناسـانده شـوند‪ .‬خانواده و مسئله‬ ‫جمعیـت‪ ،‬الگـوی سـوم‪ ،‬زن بـا هویـت و‬ ‫نقش افریـن‪ ،‬بازنمایـی سـیمای مشـهد در‬ ‫فضـای ملـی و بین المللـی‪ ،‬زبـان فارسـی‪،‬‬ ‫هویـت وحـدت‪ ،‬فرهنـگ شـهروندی و‬ ‫فردوسـی غیـرت و حماسـه دینـی از دیگـر‬ ‫محورهـای رویـداد اسـت کـه در قالـب‬ ‫خبـر‪ ،‬گـزارش‪ ،‬مصاحبـه‪ ،‬عکـس‪ ،‬مسـتند‪،‬‬ ‫موشـن گرافی‪ ،‬یادداشـت و سـرمقاله درنظـر‬ ‫گرفتـه شـده اسـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬در ششـمین‬ ‫جشـنواره رسـانه ای ابـوذر تغییراتـی در فـرم‬ ‫شهـای‬ ‫و اجـرا و داوری نیـز ایجـاد و بخ ‬ ‫جدیـد نیـز بـه جشـنواره اضافـه شـده کـه در‬ ‫ان توجـه ویـژه ای نیـز بـه رسـانه های بومـی‬ ‫شهرسـتان ها داشـته ایم‪ .‬دبیـر ششـمین‬ ‫جشـنواره رسـانه ای ابوذر نیز گفت‪ :‬گزارش‪،‬‬ ‫مصاحبـه‪ ،‬یادداشـت‪ ،‬سـرمقاله‪ ،‬عکـس‪،‬‬ ‫مسـتند‪ ،‬اینفوگرافـی‪ ،‬پوسـتر و موشـن گرافی‬ ‫یسـت کـه عالقه منـدان‬ ‫از قالب های ‬ ‫می تواننـد اثـار خـود را تـا ‪ 15‬اذرمـاه امسـال‬ ‫بـه ادرس ‪ aboozarfestival.com‬ارسـال‬ ‫کننـد‪ .‬فاطمـه سـهامی افـزود‪ :‬برنام هسـازی‬ ‫فضـای مجـازی و پرونـده ویـژه رسـانه ای‬ ‫(خبرنگاری تحقیقی) بخش ویژه جشـنواره‬ ‫اسـت‪ .‬او تا کیـد کـرد‪ :‬تلاش و نگاه مـا بر این‬ ‫اسـت کـه جشـنواره نسـبت خـود را بـا نـام‬ ‫ابـوذر‪ ،‬در زمینـه حق خواهـی و مطالب هگـری‬ ‫پیـدا کنـد‪.‬‬ ‫مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیرعامل ابفای مازندران اعالم کرد؛‬ ‫اتمام فاز ‪ ۳‬مجتمع اب رسانی والمده‬ ‫با بهره مندی ‪ ۲۸۸‬خانوار از اب شرب پایدار‬ ‫مدیرعامـل ابفـای مازنـدران از اتمـام‬ ‫عملیـات اجرایـی فـاز ‪ ۳‬اب رسـانی بـه‬ ‫مجتمـع والمـده در شهرسـتان نـکا و‬ ‫بهره منـدی ‪ ۲۸۸‬خانـوار دو روسـتا از‬ ‫نعمـت اب اشـامیدنی سـالم و پایـدار‬ ‫خبـر داد‪ .‬مهنـدس بهـزاد بـرارزاده‬ ‫بااشـاره به گفـت‪ :‬شـش کیلومتر شـبکه‬ ‫توزیـع‪ ،‬احـداث یک بـاب مخـزن ذخیـره‬ ‫‪ ۲۰۰‬مترمکعبی و یک باب مخزن پمپاژی‬ ‫‪ ۲۰‬مترمکعبـی و نیـز تجهیـز یک واحـد ایسـتگاه پمپـاژ بـرای اب رسـانی بـه دو‬ ‫روسـتای سـوته خیل و مالخیـل اجـرا شـده اسـت‪ .‬وی اعتبـار هزین هشـده‬ ‫این پـروژه را ‪ ۵۰‬میلیاردریـال بیـان کـرد‪.‬‬ ‫کسب رتبه های برتر سازمان اموزش فنی وحرفه ای‬ ‫توسط مازندرانی ها‬ ‫در دومیـن رویـداد الگـوی برتـر مشـاوره و مهارت اموختـگان اشـتغال افرین‬ ‫و جشـنواره ملـی مهـارت سـازمان امـوزش فنی وحرفـه ای کشـور‪ ،‬کارکنـان‬ ‫اداره کل امـوزش فنی وحرفـه ای مازنـدران رتبه هـای برتـر را در بین ‪ ۳۲‬اسـتان‬ ‫کسـب کردند‪ .‬رتبه اول کارشـناس مشـاوره سازمان فنی وحرفه ای به محسن‬ ‫خلیلـی از مرکـز امـوزش نـکا‪ ،‬رتبـه اول مهـارت اموختـه برتـر اشـتغال افرین از‬ ‫سـازمان فنی وحرفه ای کشـور به سـید میثم ترمی از نکا‪ ،‬رتبه برتر کارشـناس‬ ‫مشـاوره مرا کـز فنی وحرفـه ای مازنـدران بـه عبدالرضـا خلیلـی از بهشـهر‬ ‫اختصـاص یافـت‪ .‬در جشـنواره ملـی مهـارت ویـژه انتخـاب مربیـان و روسـای‬ ‫مرا کـز برتـر امـوزش فنی وحرفـه ای کشـور‪ ،‬رامیـن کیانـی؛ رئیـس مرکـز امـوزش‬ ‫فنی وحرفه ای بهشـهر رتبه دوم روسـای برتر سـازمان اموزش فنی وحرفه ای‬ ‫کشـور و محسـن خلیلـی مربـی برتـر سـازمان فنی وحرفـه ای را ب هخـود‬ ‫اختصـاص دادنـد‪.‬‬ ‫معاون پیشگیری بهزیستی استان یزد خبر داد؛‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان‪:‬‬ ‫اعزام تیم های محب بهزیستی به مناطق سیل زده یزد‬ ‫تیـم محـب بهزیسـتی اسـتان یـزد به منظـور ارائـه خدمـات روانی‪-‬اجتماعـی‬ ‫به مناطق سـیل زده اعزام شـدند‪ .‬معاون پیشـگیری بهزیسـتی یزد گفت‪10 :‬‬ ‫تیـم فوریتـی محـب بـا هدف ارائه خدمات مشـاوره تخصصـی و حمایت های‬ ‫نهـا تشـکیل شـده اسـت‪.‬‬ ‫روانی‪-‬اجتماعـی بـه سـیل زدگان و خانواد ههـای ا ‬ ‫ناصـر صباغـزادگان بـه حضـور داوطلبانـه ‪ 41‬نفـر از روانشناسـان‪ ،‬مشـاوران‪،‬‬ ‫مـددکاران اسـتان دراین طـرح اشـاره کـرد و گفـت‪ 14 :‬مرکـز مشـاوره نیـز در‬ ‫سـطح اسـتان امـاده ارائـه خدمـات مشـاوره ای بـه سـیل زدگان هسـتند‪ .‬وی‬ ‫همچنین از امادگی خط ‪ 1480‬بهزیسـتی برای ارائه خدمات مشـاوره تلفنی‬ ‫بـه سـیل زدگان گفـت‪ :‬خانواده هایـی کـه در سـوگ عزیـزان خـود دراثـر سـیل‬ ‫تهـای روانی‪-‬‬ ‫بسـر می برنـد بـا تمـاس بـا این خـط می توانند تلفنـی از حمای ‬ ‫ اجتماعـی برخـوردار شـوند‪ .‬وی درخصـوص طـرح محـب گفـت‪ :‬این طرح به‬ ‫نسـاخت‬ ‫ارائـه خدمـات مشـاوره روانی ‪-‬اجتماعـی در بالیـای طبیعـی و انسا ‬ ‫یپـردازد‪.‬‬ ‫باتکی هبـر توانمندسـازی اجتماعـات محلـی م ‬ ‫اغاز الیروبی دو رودخانه شهر رشت‬ ‫ابراهیـم نیازمنـد‪ /‬سرپرسـت شـهرداری رشـت‬ ‫بااشـاره به صـدور اخطاری ههـای مدیریـت‬ ‫بحـران کشـور درخصـوص وقـوع سـیالب‬ ‫در مناطـق مختلـف کشـور از اغـاز عملیـات‬ ‫اجرایـی الیروبـی دو رودخانـه شـهر بـا هـدف‬ ‫جلوگیـری از خسـارات احتمالـی سـیالب و‬ ‫اسـیب بـه شـهروندان خبـر داد‪ .‬سـید مجتبی‬ ‫ً‬ ‫خدمت بین دانا اظهار داشت‪ :‬درپی وقوع حوادث تلخ اخیر و متعاقبا صدور‬ ‫اخطاریه های مدیریت بحران درمورد وقوع سیالب در مناطق مختلف کشور‪،‬‬ ‫شـهرداری رشـت نیز تمهیداتی فوری اتخاذ کرده اسـت‪ .‬سرپرسـت شـهرداری‬ ‫رشت اذعان کرد‪ :‬الیروبی اصلی ترین رودخانه های شهر رشت یعنی گوهررود‬ ‫و زرجـوب طـی سـالیان قبـل از دغدغ ههـای اصلـی شـهرداری بـوده؛ ا گرچـه‬ ‫دراین مسـیر دسـتگاه های ذی ربـط دیگـر نیـز مسـئولیت دارنـد امـا شـهرداری‬ ‫بـرای جلوگیـری از وقـوع هرگونـه حادثـه مخـرب ناشـی از سـیالب ایـن کار را در‬ ‫دسـتورکار خـود قـرار داد‪ .‬سـید مجتبی خدمت بیـن دانا اغاز عملیـات اجرایی‬ ‫الیروبـی رودخان ههـای رشـت را اقدامـی بسـیارمهم و جهـت رفـع نگرانـی و‬ ‫دغدغ ههـای مـردم و شـهروندان باتوجه به هشـدارهای موکد مدیریت بحران‬ ‫نهـای‬ ‫کشـور خوانـد و گفـت‪ :‬باتوج هبـه مبحـث تغییـرات اقلیمـی و بـارش بارا ‬ ‫سیل اسـا و موسـمی در تمـام نقـاط کشـور‪ ،‬الیروبـی رودخانه هایی که از وسـط‬ ‫شهر رشت و مناطق مسکونی ان عبور می کنند‪ ،‬نیازی ضروری و حیاتی ست‪.‬‬ ‫فارس‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫امدادرسانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی فارس‬ ‫به سیل زدگان‬ ‫عبدالکریـم یگانـه؛ مدیـر کانـون جهانگـردی‬ ‫و اتومبیلرانـی فـارس از امدادرسـانی سـتاد‬ ‫خودرویـی بـه مـردم سـیل زده و گرفتـار در‬ ‫بحـران بارندگـی خبـر داد‪ .‬او افـزود‪ :‬بیـش از‬ ‫پهـای‬ ‫‪ ۱۵۰‬خـودروی دو دیفرانسـیل از کلو ‬ ‫چندگانـه کانـون در سـتاد امدادونجـات و‬ ‫بحـران کانـون از روزهـای گذشـته تا کنـون در‬ ‫چند عملیات گونا گون نجات یاری رسان مردم شدند‪ .‬وی افزود‪ :‬این ستاد‬ ‫کـه متشـکل از خودروهـای دو دیفرانسـیل و راننـدگان و افـراد زبـده هسـتند‬ ‫در سراسـر شـیراز و اسـتان فـارس تـا پاسـی از شـب مشـغول بـه امدادرسـانی‬ ‫بـه مـردم گرفتـار در اب گرفتگـی بودنـد‪ .‬او خاطرنشـان کـرد‪ :‬باتوج هبـه قـدرت‬ ‫بـاالی ایـن خودروهـا و امکانـات نجـات‪ ،‬اقـدام بـه بیرون کشـیدن خودروهـا‬ ‫از درون سـیالب‪ ،‬گل والی یـا اب گرفتگـی بودنـد‪ .‬یگانـه از تلاش داوطلبانـه و‬ ‫همـت سـبز ایـن عزیزان که بدون هرگونه چشمداشـتی درخصـوص رفع االم‬ ‫سیل زدگان و کمک به کاهش خسارات ناشی از سیل های اخیر برگ زرینی‬ ‫تهـای مدنـی شـیراز و کشـور بودنـد‪ ،‬تقدیـر کـرد‪.‬‬ ‫در فعالی ‬ ‫برگزار شد؛‬ ‫اولین دوره مسابقات تیراندازی اهداف پروازی‬ ‫اولیـن دوره مسـابقات تیرانـدازی اهـداف پروازی اسـتان فـارس در میدان تیر‬ ‫اهـداف پـروازی نیـروی دریایـی سـپاه پاسـداران (باشـگاه نصـر ندسـا) برگـزار‬ ‫شـد‪ .‬دراین رویـداد کـه بـا حضـور بیـش از ‪ ۹۰‬تیرانـداز و در قالـب ‪ ۱۷‬تیـم از‬ ‫مجـوار برگـزار شـد‬ ‫شهرسـتان های مختلـف اسـتان فـارس و اسـتان های ه ‬ ‫تیرانـدازان طـی دوروز ب هصـورت یک پنجم فـرم به رقابت پرداختند و درپایان‬ ‫نفـرات برگزیـده‪ ،‬در فینالـی مهیـج به رقابـت پرداختنـد‪ .‬راه یافتـگان بـه فینال‬ ‫عبارت اند از محسـن زیدابادی نژاد سـیرجان ‪ ،22‬مصیب قاسـمی المرد ‪،22‬‬ ‫نعمـت میراحمـدی مرودشـت ‪ ،22‬عبدالعلـی سـتوده خو ما هشـهر ‪ ،20‬داوود‬ ‫نـوروزی قیر و کارزیـن ‪ ،20‬احسـان عواطفـی مرودشـت ‪ ،20‬محمـد یادسـار‬ ‫کازرون ‪ ،20‬مسـعود ابـادی ما هشـهر ‪ .20‬درپایـان محمـد یادسـار از کازرون‬ ‫ینـژاد از‬ ‫مقـام اول و نعمـت میراحمـدی از مرودشـت و محسـن زیداباد ‬ ‫سیرجان در رتبه دوم و سوم به مقام های برتر دست یافتند‪ .‬در گروه بانوان‬ ‫نیز ملوک اسلامی از اقلید مقام اول‪ ،‬زهرا نوشـادی از شـیراز مقام دوم و زهرا‬ ‫طهماسـبی از فیروزابـاد بـه مقام سـوم دسـت یافتنـد‪ .‬در رده بندی تیمی نیز‬ ‫تیم کازرون مقام اول‪ ،‬تیم کوهپایه مرودشت مقام دوم و تیم قیرو کارزین ب‬ ‫مقـام سـوم را کسـب کردنـد‪.‬‬ ‫سیل اخیر بیش از ‪ 1100‬میلیاردتومان‬ ‫به راه های مازندران خسارت زد‬ ‫مدیر درمان تامین اجتماعی استان البرز تاکید کرد؛‬ ‫خدمت در سازمان انتقال خون؛ وظیفه ای عالی و حیاتی در چرخه درمان‬ ‫علیرضانصیرمنش‬ ‫هم زمـان بـا نهـم مـرداد؛ روز ملـی اهـدای‬ ‫خون‪ ،‬مدیر درمان تامین اجتماعی اسـتان‬ ‫البـرز به همـراه‪ ،‬رئیـس هسـته گزینش تامین‬ ‫اجتماعـی اسـتان البـرز‪ ،‬معاونیـن خدمـات‬ ‫درمانـی و پشـتیبانی و توسـعه مدیریـت‬ ‫و تعـدادی از کارشناسـان اسـتان البـرز بـا‬ ‫حضـور در اداره کل انتقـال خـون اسـتان‬ ‫البـرز از زحمـات و خدمـات ارزنـده مدیـرکل‬ ‫و کارکنـان ایـن بخـش حیاتـی درمـان تشـکر‬ ‫و قدردانـی کـرد ‪ .‬دکتـر داریـوش طاهرخانـی‬ ‫سـازمان انتقـال خـون را به عنـوان پشـتیبان‬ ‫مهـم بـرای مرا کز درمانی برشـمرد و خدمات‬ ‫ارزنـده و حیاتـی کارکنـان سـازمان انتقـال‬ ‫خـون را دمیـدن روح زندگـی در جسـم‬ ‫رنجـور بیمـاران را متـرادف بـا اهـدا و انتقـال‬ ‫ً‬ ‫خـون عنـوان کـرد و اظهـار داشـت‪ :‬یقینـا‬ ‫سـازمانی کـه وظیفـه ای عالـی و حیاتـی در‬ ‫یسـت‬ ‫چرخـه درمانـی ایفـا می کنـد‪ ،‬سازمان ‬ ‫کـه شـما عزیـزان افتخـار انجـام ایـن فعالیـت‬ ‫پـر از مهـر و نوع دوسـتی را در ان بـر عهـده‬ ‫داریـد‪ .‬مدیـر درمـان تامیـن اجتماعـی‬ ‫اسـتان البـرز افـزود‪ :‬قدرشناسـی و قدردانـی‬ ‫کرداری سـت کـه همـواره بزرگانمـان ان را‬ ‫توصیـه نموده انـد و ایـن عمـل بـرای انانـی‬ ‫کـه خدمتـی را بـا تلاش و دلسـوزی انجـام‬ ‫می دهنـد‪ ،‬مایـه دلگرمـی اسـت و چـه‬ ‫زیباست که تالش های یکدیگر را درک کرده‬ ‫و ان را پاس بداریم‪ .‬دکتر طاهرخانی در این‬ ‫دیـدار ضمن نکوداشـت و تبریـک «‪ 9‬مرداد؛‬ ‫روز ملـی اهـدا خـون » بـه مدیـرکل انتقـال‬ ‫خـون اسـتان البـرز و کارکنـان ایـن مجموعـه‬ ‫شهـای ارزشـمند‬ ‫از زحمـات‪ ،‬خدمـات و تال ‬ ‫انـان تشـکر و قدردانـی کـرد و اعلام امادگـی‬ ‫کـرد؛ مرا کـز درمانـی پلی کلینیـک تخصصـی‬ ‫شـهید فهمیـده و بیمارسـتان هشـتگرد‬ ‫بـا اختصـاص فضایـی ب هصـورت دوره ای‬ ‫مهـای سـیار‬ ‫بتواننـد در جهـت اسـتقرار تی ‬ ‫اهـدای خـون همـکاری کننـد‪ .‬در ادامـه این‬ ‫دیـدار دکتـر سـید محمـد میـری؛ مدیـرکل‬ ‫انتقـال خـون اسـتان البـرز ضمـن قدردانی از‬ ‫حضور مدیر درمان‪ ،‬معاونین و کارشناسان‬ ‫حـوزه مدیریـت درمـان در محـل اداره کل‬ ‫یهـای‬ ‫انتقـال خـون اسـتان البـرز از همکار ‬ ‫مجموعـه مدیریـت درمـان تامین اجتماعی‬ ‫اسـتان البرز تشـکر کـرد‪ .‬دکتری میـری اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬در اسـتان البرز به دلیل کمبودهای‬ ‫تهـای منابـع و‬ ‫زیرسـاختی بـا محدودی ‬ ‫سـرمایه روبـه رو هسـتیم و در تالش هسـتیم‬ ‫نصـورت‬ ‫بتوانیـم از منابـع موجـود به بهتری ‬ ‫اسـتفاده نماییـم ‪ .‬مدیـرکل انتقـال خـون‬ ‫اسـتان البـرز افـزود‪ :‬میانگیـن اهـدای‬ ‫خـون در سـطح کشـور بـه ازای هـر هزار نفـر‬ ‫جمعیـت ‪ 25‬تـا ‪ 27‬مورد اسـت که با توجه به‬ ‫عـدم وجـود زیر سـاخت ها به خصـوص‬ ‫در شهرسـتان های فردیـس ‪ ،‬سـاوجبالغ ‪،‬‬ ‫نظرابـاد و اشـتهارد و جمعیـت قابل توجـه‬ ‫ایـن شهرسـتان ها ‪ ،‬بـا سـرانه اهـدای خـون‬ ‫نتـر از سـرانه کشـوری مواجـه هسـتیم‪.‬‬ ‫پایی ‬ ‫دکتـر میـری بیـان داشـت‪ :‬با توج هبـه برنامـه‬ ‫راه انـدازی سـه بیمارسـتان در شهرسـتان‬ ‫فردیـس و اضاف هشـدن ‪ 600‬تخـت‬ ‫بیمارسـتانی در ایـن شهرسـتان‪ ،‬راه انـدازی‬ ‫ن شهرسـتان‬ ‫مرکـز اهـدای خـون در ایـ ‬ ‫یسـت و امیدواریـم بـا تامیـن‬ ‫بسـیار ضرور ‬ ‫منابـع و مسـاعدت های در سـطح اسـتان‬ ‫بتوانیـم هر چه زودتـر ایـن مرا کـز اهـدای‬ ‫خـون را راه انـدازی نمائیـم‪ .‬مدیـرکل انتقـال‬ ‫خـون اسـتان البـرز در پایـان ضمـن تشـکر و‬ ‫قدردانی از پیشنهاد مدیریت درمان تامین‬ ‫اجتماعـی اسـتان البـرز به منظـور اسـتقرار‬ ‫مهـای سـیار در فضـای پلی کلینیـک‬ ‫تی ‬ ‫تخصصـی شـهید فهمیـده و بیمارسـتان‬ ‫هشـتگرد‪ ،‬اظهـار امیـدواری کـرد؛ بـا تعامـل‬ ‫و همـکاری بتوانیـم خدمـات مناسـبی را در‬ ‫ایـن حـوزه بـه نیازمنـدان ارائـه نمائیـم‪.‬‬ ‫شهردار کمالشهر خبر داد؛‬ ‫تخصیص زمین ازسوی مدیریت شهری جهت احداث کلینیک پزشکی‬ ‫علیرضانصیرمنش‬ ‫بهمنـی در جلسـه رسـمی شـورای اسلامی گفـت‪ :‬تخصیـص‬ ‫زمیـن ازسـوی مدیریـت شـهری جهـت احـداث کلینیـک‬ ‫پزشـکی بـه دانشـگاه علوم پزشـکی‪ ،‬گامـی دیگـر درراسـتای‬ ‫افزایـش سـرانه های درمانـی کمالشـهر اسـت‪ .‬شـهردار‬ ‫کمالشـهر در جلسـه رسـمی شـورای اسلامی کـه بـا حضـور‬ ‫حپـور؛ رئیـس مجمـع خیریـن سلامت شهرسـتان‬ ‫دکتـر فال ‬ ‫کـرج‪ ،‬زار ع رفیـع؛ نایب رئیـس مجمـع‪ ،‬رئیـس و اعضـای‬ ‫شـورای اسلامی برگـزار شـد‪ ،‬افـزود‪ :‬نیـاز منطقـه بـا احـداث‬ ‫ً‬ ‫یـک کلینیـک مجهـز پزشـکی قطعـا ارضـاء نخواهـد شـد‪ .‬بـا‬ ‫همیـن دیـدگاه مدیریـت شـهری می کوشـد بـا تخصیـص‬ ‫زمیـن یـا جـذب سـرمایه گذار و خیـر‪ ،‬جهـت افزایـش سـرانه‬ ‫پزشـکی اقدامـات موثـر و مفیـدی معمـول دارد‪ .‬دکتـر‬ ‫بهمنـی افـزود‪ :‬پـروژه بیمارسـتان ‪ 100‬تختخوابـی کمالشـهر‪،‬‬ ‫پـس از حضـور رئیس جمهـوری و تخصیـص بودجـه‪ ،‬بـا‬ ‫رونـد قابل قبولـی درحال پیشـرفت اسـت کـه امیدواریـم بـا‬ ‫تزریـق مرحله به مرحلـه بودجـه تخصیـص یافتـه و نظـارت‬ ‫مسـئولین ذی ربـط بتوانیـم بـه زوی شـاهد رخدادهـای‬ ‫مطلوبـی دراین خصـوص باشـیم‪ .‬در ادامـه جلسـه موضـوع‬ ‫نهـای بلـوار شـهید بهشـتی بـا‬ ‫رفـع مشـکل دوربرگردا ‬ ‫ارائـه پیشـنهاد هایی ازسـوی کارشناسـان موردبحـث قـرار‬ ‫گرفـت‪ .‬دکتـر بهمنـی دراین خصـوص و بااشـاره به ترافیـک‬ ‫طاقت فرسـای سـاعات پیـک گفـت‪ :‬الزم اسـت در ارائـه طرح‬ ‫و انجـام مراحـل مطالعاتـی و تامیـن اعتبـارات تعجیـل گـردد‬ ‫زیـرا مشـکل ترافیک در شـهر روبه رشـد کمالشـهر‪ ،‬باعـث بروز‬ ‫مشـکالتی برای شـهروندان گردیـده اسـت‪ .‬درادامه‪ ،‬موضوع‬ ‫حفاری های ادارات خدمات رسـان و مشـکالتی که مدیریت‬ ‫شـهری بـا ان مواجـه اسـت برسـی شـد‪ .‬بهمنـی ضمـن‬ ‫یهـا کـه موجب‬ ‫ابرازتاسـف از نبـود برنامـه مـدون بـرای حفار ‬ ‫نارضایتی شهروندان گردیده است‪ ،‬گفت‪ :‬در اذهان عمومی‬ ‫تمام مسائل شهری به نوعی با شهرداری مرتبط است حتی‬ ‫قصـور یـا کوتاهـی برخـی امـور ازسـوی ادارات خدمات رسـان‬ ‫ً‬ ‫یسـت و این امر وظیفه ما را‬ ‫دیگر مسـتقیما متوجه شهردار ‬ ‫درجهـت ایجـاد هماهنگـی با این ادارات بیشـتر و حسـاس تر‬ ‫می نماید‪ .‬شـهردار کمالشهر درپایان ضمن اظهار امیدواری‬ ‫جهـت انجـام هماهنگی های بیشـتر ایـن ادارات بـا مدیریت‬ ‫ً‬ ‫شـهری گفـت‪ :‬قطعـا همـکاری و هماهنگی بیشـتر فی مابین‬ ‫ادارات گاز‪ ،‬بـرق و مخابـرات و ‪ ...‬می توانـد در بهبـود وضعیت‬ ‫معابـر تاثیرگـذار باشـد‪.‬‬ ‫انتصاب رئیس شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت نیرو در استان فارس‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫علی ا کبـر محرابیـان طـی حکمـی‪ ،‬مهنـدس‬ ‫یـداهلل حقیقـی؛ مدیر عامـل شـرکت بـرق‬ ‫منطقـه ای فـارس را ب هسـمت رئیـس‬ ‫شـورای هماهنگـی مدیـران وزارت نیـرو‬ ‫در اسـتان فـارس منصـوب کـرد‪ .‬در حکـم‬ ‫علی ا کبـر محرابیـان؛ وزیـر نیـرو خطـاب بـه‬ ‫مهنـدس یـداهلل حقیقـی امـده اسـت ‪ :‬نظـر‬ ‫بـه ضـرورت هماهنگـی شـرکت ها و مدیـران‬ ‫ب وبـرق و بن ابـه پیشـنهاد‬ ‫اسـتانی صنعـت ا ‬ ‫معـاون حقوقـی ‪ ،‬پشـتیبانی و رئیـس شـورای‬ ‫هماهنگـی مدیـران اسـتانی وزارت نیـرو در‬ ‫اجرای نظام نامه هماهنگی مدیران استانی‬ ‫وزارت نیـرو ‪ ،‬به موجـب ایـن حکـم ب همـدت‬ ‫د وسـال به عنـوان رئیـس شـورای هماهنگـی‬ ‫مدیران وزارت نیرو در استان فارس منصوب‬ ‫یشـوید‪ .‬در ادامـه حکـم وزیـر نیـرو امـده‬ ‫م ‬ ‫اسـت ‪ :‬انتظـار مـی رود در راسـتای هم افزایـی‬ ‫و تشریک مسـاعی و تحقـق کامـل اهـداف‬ ‫و وظایـف منـدرج در نظـان نامـه مذکـور در‬ ‫پیشـبرد برنامه های ابالغی با همکاری سـایر‬ ‫اعظـای شـورا و دبیر خانـه مرکـزی شـورای‬ ‫هماهنگـی مدیـران اسـتانی بـا رعایـت اصـل‬ ‫عدالت محـوری ‪ ،‬روحیـه انقالبـی و جهـادی ‪،‬‬ ‫مـردم داری و فسا دسـتیزی در انجـام‬ ‫وظایـف محولـه در راسـتای تحقـق شـعار‬ ‫دولـت مردمـی و ایـران قـوی اهتمـام ویـژه‬ ‫به عمـل اوریـد‪ .‬الزم به ذکر اسـت؛ هماهنگـی‬ ‫بیـن شـرکت های زیرمجموعـه وزارت نیـرو‬ ‫در اسـتان‪ ،‬ایجـاد یکپارچگـی و انسـجام‬ ‫در امـور اب ‪ ،‬ابفـا و بـرق اسـتانی ‪ ،‬پرهیـز از‬ ‫تهـای اب ‪،‬‬ ‫مـوازی کاری و تداخـل در فعالی ‬ ‫ابفـا و بـرق اسـتانی ‪ ،‬تحکیـم زمین ههـای‬ ‫تهـای‬ ‫همـکاری در جهـت هم افزایـی فعالی ‬ ‫اسـتانی وزارت نیرو ‪ ،‬رفع مشـکالت شـرکت ها‬ ‫تهـای مشـترک‬ ‫و همـکاری در انجـام فعالی ‬ ‫از جملـه وظایـف رئیـس شـورای هماهنگـی‬ ‫مدیـران اسـتانی وزارت نیرو سـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای مازنـدران میـزان خسـارات اولیـه بـه‬ ‫محورهای ارتباطی این استان را در پی بارش های اخیر و وقوع سیل و طغیان‬ ‫رودخانه هـا بالغ بـر ‪ 1100‬میلیاردتومـان اعلام کـرد‪ .‬مهنـدس حسـن جهانیـان‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬به دلیـل بـارش شـدید بـاران و جاری شـدن سـیل‪ ،‬رانـش زمین‪،‬‬ ‫اب بردگـی در مسـیرها‪ ،‬خسـارات شـدیدی بـه زیرسـاخت های محورهـای‬ ‫ارتباطـی مازنـدران وارد شـد‪ .‬محوهـای ارتباطـی هـراز‪ ،‬محورهـای فرعـی و‬ ‫روسـتایی رامسـر‪ ،‬تنکابـن‪ ،‬چالـوس و نـور ازجملـه محورهـای ارتباطـی اسـتان‬ ‫بـوده کـه دچـار خسـارات شـدیدی در جسـم راه‪ ،‬ابنیـه فنـی و تابلـو و عالئـم و‬ ‫تجهیـزات راهداری شـدند‪ .‬مدیرکل راهداری و حمل ونقل جـاده ای مازندران‬ ‫گفـت‪ :‬درحال حاضـر تیم هـای کارشناسـی مجـرب ایـن اداره کل کنـار راهـداران‬ ‫جهـت بازدیـد از جسـم راه هـا و ابنیـ ه فنـی اعـزام شـده تـا عالوه بـر بازگشـایی‬ ‫راه هـا‪ ،‬راهکارهـای مناسـب را جهـت تعمیـرات اساسـی ابنیـ ه اسـیب دیده ارائه‬ ‫دهند‪ .‬مسافرین و رانندگان محترم می توانند جهت ا گاهی از اخرین وضعیت‬ ‫راه هـا‪ ،‬انسـدادها یـا محدودیت هـای احتمالـی تـردد و شـرایط جوی به سـایت‬ ‫‪ www.141.ir‬مراجعـه یـا بـا تلفـن گویـای ‪ 141‬تمـاس حاصـل فرماینـد‪.‬‬ ‫اردبیل‬ ‫پروین حسینی‬ ‫کسب رتبه نخست کشور توسط شرکت نفت منطقه‬ ‫مدیـر شـرکت ملـی پخـش فراورده هـای نفتـی‬ ‫اردبیـل گفـت‪ :‬منطقـه اردبیل موفق به کسـب‬ ‫رتبـه نخسـت کشـوری در جایگزینـی مصـرف‬ ‫‪ CNG‬به جـای بنزیـن در خردادمـاه ‪1401‬‬ ‫شـد‪ .‬سـید حجـت مدنـی بااشـاره به اهمیـت‬ ‫توسـعه صنعـت ‪ CNG‬به عنـوان سـوخت‬ ‫جایگزیـن و به تبـع ان کاهـش مصـرف بنزیـن و‬ ‫نتایـج مطلـوب ان در رشـد اقتصـادی‪ ،‬کاهـش االینده هـای زیسـت محیطی‬ ‫و همچنیـن ارتقـای سلامت جامعه گفت‪ :‬باتوجه بـه منابع غنی گاز طبیعی‬ ‫کشور‪ ،‬همت و تالش مسئوالن و کارکنان منطقه براین است که ازاین ظرفیت‬ ‫درراستای اهداف عالی شرکت و شکوفایی استان استفاده شود‪ .‬وی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬براسـاس رتبه بندی جدید مناطق ‪ ۳۷‬گانه کشـور‪ ،‬این منطقه با کسـب‬ ‫‪ 33.8‬درصـد رتبـه اول جایگزینـی مصـرف ‪ CNG‬بـا بنزیـن موتـور در بخـش‬ ‫حمل ونقـل سـبک در خردادمـاه سـال جـاری را به خـود اختصـاص داده کـه‬ ‫نشـان از تلاش مجموعـه همـکاران منطقـه اردبیـل در توسـعه ایـن صنعـت‬ ‫پـا ک دارد‪ .‬وی گفـت‪ :‬اسـتان اردبیـل بـا ‪ ۶۹‬جایـگاه فعـال ‪ ،CNG‬امـاده ارائـه‬ ‫خدمـات سوخت رسـانی بـه شـهروندان عزیـز اسـت‪.‬‬ ‫سوخت رسانیبی وقفه؛‬ ‫هم زمان با تشدید کنترل و نظارت بر عملکرد جایگاه ها‬ ‫مدیـر شـرکت ملـی پخـش فراورده هـای نفتـی‬ ‫منطقـه اردبیـل گفـت‪ :‬باتوجه بـه افزایـش‬ ‫بیش ازحـد دمـای هـوا در تابسـتان‪ ،‬کارکنـان‬ ‫انبارهـای نفـت مرکـز و شـهرهای شـمال و‬ ‫ً‬ ‫جنوب استان مستمرا عملیات تامین و توزیع‬ ‫فراورده هـای نفتـی را انجـام می دهنـد‪ .‬سـید‬ ‫حجـت مدنـی گفـت‪ :‬در تابسـتان هم زمـان بـا‬ ‫افزایش گرما‪ ،‬افزایش ترددها و براسـاس اعالم اداره کل هواشناسـی اسـتان در‬ ‫چندروزاخیـر دمـای ‪ 38‬درجـه در شـهرهای اسـتان به ثبـت رسـیده و در این‬ ‫هوای طاقت فرسـا کارکنان عملیاتی انبارهای نفت مشـغول سوخت رسـانی‬ ‫گشـدن‬ ‫هسـتند‪ .‬مدنی افزود‪ :‬باتوجه به شـروع تعطیالت تابسـتانی و کم رن ‬ ‫ویـروس کرونـا‪ ،‬پیش بینـی می شـود امسـال شـاهد ایـن خواهیـم بـود کـه‬ ‫مصـرف سـوخت فراورده هـای نفتـی و ‪ CNG‬درطـول تعطیلات تابسـتانی‬ ‫نسـبت بـه روزهـای عـادی افزایـش یابـد‪ .‬وی گفـت‪ :‬دراین روزهـای گـرم کـه‬ ‫مصـرف بـرق نیز شـیب تند به خـود گرفته‪ ،‬تامین سـوخت نیروگاه های تولید‬ ‫بـرق منطقـه در اولویـت قـرار دارد‪ .‬وی گفـت‪ :‬در پـی افزایـش دمـا و گر مشـدن‬ ‫بیش ازحـد هـوا شـهروندان دررابطه بـا نگهداری مواد سـوختی ازقبیل بنزین‬ ‫ً‬ ‫و ‪ ...‬داخـل ظـروف ا کیـدا خـودداری نماینـد تـا شـاهد حـوادث نا گـوار ماننـد‬ ‫انفجـار در داخـل و خـارج وسـایل نقلیه نباشـیم‪.‬‬ ‫امام جمعهاردبیلپیشنهاد کرد؛‬ ‫نام گذاری روز «مداحی و مرثیه» به نام سلیم موذن زاده‬ ‫نماینـده ولی فقیـه در اسـتان و‬ ‫امام جمعـه اردبیـل گفـت‪ :‬روز وفـات‬ ‫سـلیم مـوذن زاده؛ مـداح شـهیر عالـم‬ ‫اسلام بـه روز «مداحـی و مرثیـه»‬ ‫نام گـذاری و در تقویـم کشـور ثبـت شـود‪.‬‬ ‫به گـزارش ایسـنا؛ ایـت اهلل سـید حسـن‬ ‫عاملـی اظهـار کـرد‪ :‬سـلیم مـوذن زاده از‬ ‫چهره هـای بین المللـی و فاخـر عالـم مداحی سـت کـه شایسـته اسـت بـه پاس‬ ‫ده هـا سـال خدمـات ارزشـمند او در عرصـه مداحـی و مرثیـه روز وفـات او ب هنـام‬ ‫روز «مداحـی و مرثیـه» در کشـور نام گـذاری و معرفـی شـود‪ .‬وی تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫مـا وظیفـه تجلیـل و تقدیـر از چهره هـای فاخـر اسـتانی را حتـی در سـطح ملی‬ ‫داریـم و همـواره سـعی کردیـم در قالـب نشسـت ها و ایین های فرهنگی‪ ،‬هنری‬ ‫و علمـی قـدردان زحمـات فعـاالن ایـن عرصـه باشـیم‪ .‬نماینـده ولی فقیـه در‬ ‫اسـتان و امام جمعه اردبیل گفت‪ :‬هر چند شـرایط کرونایی در دوسال گذشـته‬ ‫تاخیر و تعللی را در برگزاری این رویدادها به وجود اورد؛ اما سعی خواهیم کرد‬ ‫همچنان در طول سال تجلیل هایی را از مفاخر برجسته استان انجام دهیم‪.‬‬ ‫ایـت اهلل عاملـی تولیـد و پخـش فیلم شـاه اسـماعیل را حرکتـی ارزنده اعلام کرد‬ ‫و افـزود‪ :‬تولیـد ایـن اثـر مانـع از تولیـد تحریفات جدید علیـه این چهره بی نظیر‬ ‫تاریخـی خواهـد شـد که انتظـار می رود با صیانت از چنین سـرمایه هایی اجازه‬ ‫ندهیـم جایـگاه و شـان چنیـن شـخصیت هایی زیـر سـوال بـرود‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 12‬مرداد ‪ 5 1401‬محرم ‪ 3 1444‬ا گوست ‪ 2022‬سال نوزدهم شماره ‪2560‬‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪ‪돾‬ﺳ‪껾‬ﺮ✆‪䤆껾돾‬‬ ‫اﺳﺮى‬ ‫‪軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫امادگی برج ازادی برای ارائه خدمات ویژه‬ ‫نماز جمعه مظهر وحدت‪ ،‬همبستگی و عزت اسالمی ست‬ ‫به اعضای خانه هنر ایرانیان‬ ‫شهردار اندیشه بیان کرد؛‬ ‫شـهردار اندیشـه گفـت‪« :‬نمـاز جمعـه رویـداد مهـم عبـادی‪ ،‬سیاسـی و مظهـر وحـدت‪،‬‬ ‫یسـت و ظرفیـت بسـیار مهمـی در ارتقـای حـوزه فرهنگـی و‬ ‫همبسـتگی و عـزت اسالم ‬ ‫اجتماعی اندیشه است»‪ .‬بهروز کاویانی (شهردار اندیشه) و اعضای شورای اسالمی شهر‪،‬‬ ‫در دیـدار بـا حجت االسلام حسـن بابائیـان (امام جمعـه اندیشـه) کـه به مناسـبت پنجـم‬ ‫مردادماه؛ سـالروز اقامه اولین نماز جمعه تهران‪ ،‬برگزار شـد‪ ،‬از زحمات و تالش های ارزنده‬ ‫امام جمعـه اندیشـه در ایجـاد وفـاق‪ ،‬همدلـی و توسـعه شـهری تقدیـر کـرد و نمـاز جمعـه را‬ ‫مظهر وحدت‪ ،‬همبسـتگی و عزت اسلامی دانسـت و بر بهره گیری بیشـتر از ظرفیت های‬ ‫نماز جمعه تا کید کرد‪ .‬کاویانی افزود‪« :‬تعامل‪ ،‬هم افزایی‪ ،‬مردم داری توام با تقوا و خدمت‬ ‫صادقانـه‪ ،‬از توصی ههـا و تا کیـدات همیشـگی امام جمعـه محتـرم در خطب ههـای نمـاز‬ ‫جمعـه اسـت‪ ،‬کـه به عنـوان نقشـه راه مدیـران شـهری‪ ،‬در خدمت رسـانی بـه مردم اسـت»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به جایگاه شـهر اندیشـه در سـطح اسـتانی و ملی گفت‪« :‬تالش می کنیم رشـد‬ ‫متـوازن و همه جانبـه شـهری را بـا همـکاری دسـتگاه های خدمات رسـان و مشـارکت مردم‬ ‫اجرایـی کنیـم»‪ .‬وی رشـد جمعیـت و مهاجـرت در سـال های اخیـر را نیازمنـد توسـعه‬ ‫سـرانه های عمومی و خدماتی و به ویژه سـرانه های فرهنگی و اجتماعی دانسـت و گفت‪:‬‬ ‫«ارتقـای سـرانه های فرهنگـی و اجتماعـی و اجـرای پروژ ههـای سلامت محور و حمایـت از‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫مازیـار خویشـوند (مدیـرکل پزشـکی و رفاهـی خانـه هنـر ایرانیـان) با فـرزاد هوشـیار (مدیر‬ ‫بـرج ازادی) دیـدار و گفتگـو کردنـد‪ .‬دراین دیـدار‪ ،‬خویشـوند اظهـار داشـت‪« :‬باتوجه بـه‬ ‫توانمنـدی شـخصی و سـوابق مدیریتـی مدیـر جدیـد بـرج ازادی‪ ،‬امیدواریـم بسـتری‬ ‫بـرای پیشـرفت ایـن نمـاد تاریخـی شـهر تهـران ایجـاد شـود»‪ .‬فـرزاد هوشـیار دراین دیـدار‬ ‫گفـت‪« :‬امیدواریـم بتوانیـم خدمتـی بـه شـهر بـزرگ تهـران و عالقه منـدان بـه حرفـه هنـر‬ ‫انجـام دهیـم و ضمـن حمایـت از هنرمنـدان عضـو خانـه هنـر ایرانیـان‪ ،‬ایـن امادگـی را‬ ‫داریـم کـه سـالن نمایـش این مجموعه را دراختیـار هنرمندان جهت اجرا تئاتر قـرار داده‬ ‫و همچنیـن طرحـی را ایجـاد کنیـم کـه اعضـای ایـن مجموعـه هنـری بتواننـد از تمامـی‬ ‫امکانـات بـرج اسـتفاده کننـد»‪ .‬وی در ادامـه خاطرنشـان کـرد‪« :‬بهره گیـری از تجهیـزات‬ ‫و فنـاوری جدیـد‪ ،‬بـرای ارائـه خدمـات به هنرمنـدان و بازدیدکنندگان داخلـی و خارجی‪،‬‬ ‫یسـت»‪ .‬در پایـان ایـن جلسـه مقـرر‬ ‫تهـا و تکالیـف جدیـد در بـرج ازاد ‬ ‫از دیگـر ماموری ‬ ‫شـد مدیـران خانـه هنـر ایرانیـان‪ ،‬بازدیـدی از مجموعـه بـرج ازادی تهران داشـته باشـند‬ ‫و در بحث گردشـگری‪ ،‬توافقنامه ای بین دو مجموعه برای همکاری های بیشـتر و ارائه‬ ‫خدمـات ویـژه بـه اعضـای خانـه هنـر ایرانیـان منعقـد شـود‪.‬‬ ‫تقویت واحد ‪ 137‬شهرداری اندیشه‬ ‫برگزاری همایش طالیه داران حسینی‬ ‫در فرهنگسرای امام علی؟ع؟ شهر جدید اندیشه‬ ‫بـا حضـور رئیـس اداره تبلیغـات اسلامی شهرسـتان شـهریار‪ ،‬امام جمعـه‪ ،‬مسـئولین و‬ ‫تهـای مذهبـی شـهر اندیشـه‪ ،‬همایـش طالیه داران حسـینی برگزار شـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫هیئ ‬ ‫روابط عمومی شـرکت عمران شـهر جدید اندیشـه؛ به همت سـازمان تبلیغات اسلامی‪،‬‬ ‫شهرداری و شرکت عمران اندیشه‪ ،‬همایش طالیه داران حسینی در سالن فرهنگسرای‬ ‫امـام علـی؟ع؟ برگـزار شـد‪ .‬در ایـن همایـش‪ ،‬کـه بـا حضـور امام جمعـه‪ ،‬مسـئولین و‬ ‫تهـای مذهبـی شـهر اندیشـه برگـزار شـد؛ حجت االسلام جلیـل زاده (رئیـس اداره‬ ‫هیئ ‬ ‫تهـای مهـم مذهبـی در‬ ‫تبلیغـات اسلامی شهرسـتان شـهریار )‪ ،‬ضمـن تا کیـد بـر فعالی ‬ ‫تهـا در مـاه محـرم بـه نحـو احسـنت و‬ ‫شـهر جدیـد اندیشـه‪ ،‬خواسـتار انجـام ایـن فعالی ‬ ‫پرشـور و شـعور در شـان امـام حسـین؟ع؟ شـد‪ .‬حجت االسلام بابائیـان (امام جمعـه‬ ‫اندیشه) نیز در این همایش‪ ،‬ضمن حمایت همه جانبه از هیئت های مذهبی‪ ،‬حضور‬ ‫تهـا خوانـد و خاطرنشـان فرمـود‪« :‬امیـدوارم‬ ‫پرشـور جوانـان را چشـم وچراغ و نـور هیئ ‬ ‫امسـال نیز با هماهنگی و هم افزایی هرچه بیشـتر نهادها و ارگان های شـهری‪ ،‬همانند‬ ‫سـال های گذشـته‪ ،‬بتوانیم توفیق برگزاری هر چه باشـکوه تر مراسـم عزای حسـینی را در‬ ‫شـهر جدید اندیشـه داشـته باشـیم»‪.‬‬ ‫توسط شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور انجام شد؛‬ ‫تقدیر از مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید اندیشه‬ ‫دراس ــتانه فرارس ــیدن پنجم مرداد‪ ،‬س ــالروز اقامه اولین‬ ‫نم ــاز جمع ــه در کش ــور‪ ،‬مراس ــم تقدی ــر از مدیرعام ــل‬ ‫ش ــرکت عم ــران ش ــهر جدید اندیش ــه‪ ،‬توس ــط ش ــورای‬ ‫سیاسـ ـت گذاری ائمه جمعه کشور برگزار ش ــد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عموم ــی ش ــرکت عم ــران ش ــهر جدی ــد اندیش ــه؛‬ ‫دراس ــتانه فرارسیدن س ــالگرد اقامه اولین نماز جمعه در‬ ‫کش ــور‪ ،‬طی مراس ــمی‪ ،‬از مدیرعامل ش ــرکت عمران شهر‬ ‫جدی ــد اندیش ــه درراس ــتای حمای ــت از برگ ــزاری هر چه‬ ‫باش ــکوه تر مراس ــم نماز جمعه در ش ــهر جدید اندیش ــه‬ ‫تقدیر ش ــد‪ .‬در این مراس ــم که در مصل ــی امام علی؟ع؟‬ ‫و به همت س ــتاد نماز جمعه ش ــهر جدید اندیشه برگزار‬ ‫ش ــد‪ ،‬حجت االس ــام مش ــهدی اقائی (مع ــاون ش ــورای‬ ‫سیاسـ ـت گذاری ائم ــه جمع ــه کش ــور ) حض ــور ش ــرکت‬ ‫عمران؛ به عنوان متولی و س ــازنده شهر در فعالیت های‬ ‫مختل ــف فرهنگ ــی‪ ،‬همچنی ــن س ــاخت پروژه های ــی ب ــا‬ ‫ته ــای وی ــژه‬ ‫یه ــای فرهنگ ــی‪ ،‬مذهب ــی را از فرص ‬ ‫کاربر ‬ ‫درراسـتای ارتقـای خدمـات شـهری و تقویـت واحـد ‪،137‬‬ ‫یـک دسـتگاه خـودرو نیسـان‪ ،‬تعمیـر و بازسـازی و تحویـل‬ ‫ایـن واحـد شـد‪ .‬بهـروز کاویانـی (شـهردار اندیشـه) بـا اعالم‬ ‫ایـن خبـر گفـت‪« :‬واحـد ‪ 137‬امادگـی دارد مسـائل و‬ ‫مشـکالت شـهری در حوز ههـای مختلـف را بـه مدیـران‬ ‫شـهری انتقـال داده و در کوتاه تریـن زمـان‪ ،‬نسـبت بـه‬ ‫پیگیـری و رفـع معضـل اقـدام شـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬جلـب‬ ‫مشارکت و همکاری شهروندان در توسعه و عمران شهری‬ ‫و دریافـت دیدگاه هـا و نظـرات شـهروندان در حوز ههـای‬ ‫مختلـف مدیریـت شـهری‪ ،‬از اهـداف و برنام ههـای‬ ‫شهرداری سـت‪ ،‬کـه تقویـت واحـد ‪ ،137‬دراین راسـتا‬ ‫قابـل ارزیابی سـت»‪ .‬واحـد ‪ 137‬پاسـخگوی شـهروندان‬ ‫در حوزه هـای فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی‪ ،‬خدمـات شـهری‪،‬‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫حمل ونقـل و ترافیـک‪ ،‬فنـی و عمرانـی و شهرساز ‬ ‫امام جمعهشهرستانقدس‪:‬‬ ‫حضرت بقیه اهلل االعظم؟جع؟؛ کشتینجاتعالمیان‬ ‫مراسـم عـزاداری دومیـن شـب از دهـه اول‬ ‫محرم الحـرام سـال ‪ ۱۴۴۴‬هجـری قمـری‪ ،‬بـا سـخنرانی‬ ‫حجت االسالم والمسلمین جوکار (امام جمعه شهرستان‬ ‫قـدس) در مسـجد جامـع برگـزار شـد‪ .‬امام جمعـه‬ ‫شهرسـتان قـدس در ادامـه مبحـث شـب گذشـته‪( ،‬از‬ ‫قیـام سـرخ حسـینی تـا ظهـور سـبز مهـدوی) اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬مجالـس حسـینی‪ ،‬فرصتـی بـرای خودسـازی‪،‬‬ ‫نسـازی و زمین هسـازی بـرای ظهـور‬ ‫جامع هپـردازی‪ ،‬تمد ‬ ‫حضـرت بقیه اهلل االعظـم ارواحنافـداه اسـت‪ .‬ایـن دو‬ ‫فرهنـگ و تفکـر نـاب مکتـب پرافتخـار شـیعه‪ ،‬دشـمن‬ ‫را وحشـت زده کـرده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬متفکـران و‬ ‫دانشـمندان غربـی‪ ،‬به وجـود ایـن دو تفکـر نـاب پـی بـرده‬ ‫و اظهـار می کننـد کـه ا گـر ایـن تفکـرات از شـیعه گرفتـه‬ ‫شـود‪ ،‬او دیگـر چیـزی نـدارد و ا گـر ایـن دو تفکـر دراختیـار‬ ‫انان باشـد‪ ،‬حا کمیت علی االطالق جهان با انان اسـت»‪.‬‬ ‫امام جمعـه شهرسـتان قـدس گفـت‪« :‬ایـن کالم حضـرت‬ ‫سیدالشهدا علیه السالم که می فرمایند "هرگز کسی مثل‬ ‫مـن‪ ،‬با کسـی مثـل یزیـد بیعـت نمی کنـد"‪ ،‬نشـان دهنده‬ ‫تفکـر حسـینی و یزیـدی از دوران پیامبـر ا کـرم تـا انتهـای‬ ‫عالـم اسـت‪ .‬درایـن دوره نیـز مصـداق بـارز ایـن تفـاوت‬ ‫تفکـر‪ ،‬جمهـوری اسلامی ایـران و امریـکا و همدسـتان‬ ‫ان اسـت»‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین جـوکار ادامـه‬ ‫ماننـد حضـرت‬ ‫داد‪« :‬حـرف مـا در انقلاب اس‬ ‫لامی َنیـز َّ ّ َّ‬ ‫َ َ‬ ‫الذله"‪ .‬امریکا‬ ‫سیدالشهدا است که فرمودند "هیهات ِمنا ِ‬ ‫از ما می خواهد که مثل عربستان یکی از گاوهای شیرده‬ ‫او باشیم؛ اما تفکر حسینی باعث شده که هزاران شهید‬ ‫در ایـن راه و تفکـر نـاب ان‪ ،‬اهـدا کنیـم و هرگـز بـا تفکـر‬ ‫یزیـدی زمـان خود کنار نیایـد»‪ .‬وی در پایان تصریح کرد‪:‬‬ ‫َ َّ َ‬ ‫ـکور هسـتند؛ این‬ ‫«مردم ما‪ ،‬به تعبیر قران کریم‪ ،‬صب ٍار ش ٍ‬ ‫مـردم چـون اینـده را روشـن و ایـن سـختی ها را امتحـان‬ ‫ً‬ ‫الهـی می بیننـد‪ ،‬بـا دیـدگاه "مـا رایـت اال جمیلا" بـه انـان‬ ‫می نگرند‪ .‬یکی از ویژگی های مشترک حضرت اباعبداهلل‬ ‫الحسـین علیه السلام و حضـرت مهـدی موعـود؟جع؟‬ ‫در کالم پیغمبـر گرامـی اسلام؟ص؟ امـده اسـت‪ .‬ایشـان‬ ‫حسـین علیه السلام را کشـتی نجـات معرفـی می کنند که‬ ‫ً‬ ‫بدانیـم نـکات اهـل عالـم بـا حسـین اسـت و ا کنـون یقینـا‬ ‫تنهـا کشـتی امنـی کـه مـا را در ایـن سـیالب مشـکالت بـه‬ ‫سـرمنزل مقصـود می رسـاند‪ ،‬حضـرت بقیه اهلل االعظـم‬ ‫ارواحنافـداه هسـتند»‪.‬‬ ‫به مناسبت هفته نماز جمعه برگزار شد؛‬ ‫دیدار مسئوالن مجموعه مدیریت شهری با امام جمعه شهرستان قدس‬ ‫ش ــهر جدید اندیشه برش ــمرد که در ارتقا سطح فرهنگی‬ ‫و اجتماعی این شهر تاثیر بس ــزایی دارد‪ .‬حجت االسالم‬ ‫بابائی ــان (امام جمع ــه اندیش ــه) نی ــز در ای ــن مراس ــم از‬ ‫حضور همیش ــگی ش ــرکت عمران و حمایت دکتر مسلم‬ ‫خانی (مدیرعامل این ش ــرکت) از قرارگاه فرهنگی س ــتاد‬ ‫نم ــاز جمعه ش ــهر قدردانی ک ــرد و اظهار امی ــدواری کرد‬ ‫در این ــده نی ــز ب ــا حمایت های ایش ــان و هم ــکاری دیگر‬ ‫ارگان های خدمات رس ــان در ش ــهر‪ ،‬امکان فعالیت های‬ ‫مناس ــب فرهنگ ــی و مذهب ــی ش ــاخص در ش ــهر فراهم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫حجت االسلام جـوکار‪« :‬عملکـرد شـهرداری در کمک رسـانی فـوری بـه سـیل زدگان‬ ‫فیروزکـوه‪ ،‬قابل تقدیـر اسـت»‪ .‬شـهردار‪ ،‬رئیـس و اعضـای شـورای اسلامی شـهر‪،‬‬ ‫حضور موثر و پررنگ نیروهای شهرداری قدس‬ ‫در مناطق سیل زده شهرستان فیروزکوه‬ ‫در پـی وقـوع سـیل در شهرسـتان فیروزکوه‬ ‫کـه خسـارات زیـادی را به جا گذاشـته‬ ‫پهـای امـدادی شـهرداری‬ ‫اسـت‪ ،‬ا کی ‬ ‫قـدس ازجملـه اتش نشـانان پرتلاش‪ ،‬بـه‬ ‫همـراه هفـت دسـتگاه کامیـون‪ ،‬خـودروی‬ ‫امـدادی و تجهیـزات و لـوازم اضطـراری بـه‬ ‫ایـن منطقـه اعـزام شـدند کـه طـی دو روز‬ ‫گذشـته‪ ،‬ب هصـورت شـبانه روزی در حـال‬ ‫امدادرسـانی بـه هم وطنـان سـیل زده‬ ‫ایـن شهرسـتان هسـتند‪ .‬ب هگـزارش اداره‬ ‫سرمایه گذاری بخش خصوصی‪ ،‬اولویت برنامه ریزی مدیریت شهری ست و در این مسیر‪،‬‬ ‫شـفافیت و عدالت محـوری سـرلوحه مدیـران شـهری قـرار دارد»‪.‬‬ ‫ارتباطـات و امـور بین الملـل شـورای‬ ‫اسالمی و شهرداری قدس؛ ستاد مدیریت‬ ‫بحـران شـهرداری قـدس‪ ،‬حضـور پررنـگ‬ ‫و موثـری در مناطـق سـیل زده شهرسـتان‬ ‫پهـای امـدادی‬ ‫فیروزکـوه دارد و ا کی ‬ ‫شـهرداری‪ ،‬ازجملـه اتش نشـانان پرتلاش‬ ‫شهرقدس‪ ،‬به همراه تجهیزات لجستیکی‬ ‫و اقلام اضطـراری بـه این منطقه سـیل زده‬ ‫اعزا مشـده و در حـال امدادرسـانی بـه‬ ‫هم وطنـان عزیـز هسـتند‪ .‬براسـاس‬ ‫ساماندهی‪ ،‬رفع نواقص و بازسازی‬ ‫تجهیزات مجموعه ورزشی البرز و ورزشگاه شهدای شهرقدس‬ ‫این گزارش‪ ،‬تا کنون هفت دستگاه کامیون‬ ‫بـه همـراه اقلام اضطـراری همچون چـادر‪،‬‬ ‫پتـو‪ ،‬فرغـون‪ ،‬بیـل و کلنـگ‪ ،‬کلمـن اب و‬ ‫‪ ...‬بـه منطقـه سـیل زده فیروزکـوه اعـزام‬ ‫شـده اند‪ .‬همچنیـن یـک ا کیـپ کامـل‬ ‫اتش نشـانی بـه همـراه موتوربـرق‪ ،‬پمـپ‬ ‫پهـای کف کش و چند خدمه‬ ‫روبیـن و پم ‬ ‫جهـت امدادرسـانی در منطقـه یادشـده‬ ‫مستقرشـده و ب هصـورت شـبانه روزی در‬ ‫حـال امدادرسـانی هسـتند‪.‬‬ ‫ا گهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی‬ ‫رئیـس و اعضـای شـورای شهرسـتان و دهیـاران شهرسـتان قـدس به مناسـبت هفتـه‬ ‫نمـاز جمعـه و اغـاز دومیـن سـال دوره ششـم شـوراهای اسلامی شـهر و روسـتا‪ ،‬بـا‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین جـوکار (امام جمعـه شهرسـتان قـدس) دیـدار و از ایشـان‬ ‫تجلیـل کردنـد‪ .‬به گـزارش اداره ارتباطـات و امـور بین الملـل شـورای اسلامی و شـهرداری‬ ‫قـدس؛ دراین دیـدار‪ ،‬مهمانـان در سـخنانی ضمـن اشـاره به پـای کار بـودن و جهـادی‬ ‫بـودن عملکـرد حجت االسلام جـوکار‪ ،‬از رهکردهـای حکیمانـه ایشـان در بحـث تکریـم‬ ‫ارباب رجـوع و خدمتگـزاری مطلوب تـر‪ ،‬کمـال تشـکر و قدردانـی را کردنـد‪ .‬در ادامـه‪،‬‬ ‫حجت االسلام جـوکار‪ ،‬ضمـن تشـکر از عملکـرد مجموعـه مدیریـت شـهری‪ ،‬شـورای‬ ‫شهرسـتان‪ ،‬شـورای روسـتاها و دهیـاران‪ ،‬مسـئوالن را بـه خدمـت مضاعـف و تسـریع در‬ ‫اجرایـی کـردن امـورات مـردم در چهارچـوب قانـون دعـوت کـرد‪ .‬امام جمعـه شهرسـتان‬ ‫قـدس از شـهردار و شـورای اسلامی جهـت انجـام اقداماتـی نظیـر تامیـن روشـنایی الزم‬ ‫بـرای بوسـتان ها و فضاهـای عمومـی و اعـزام نیرو‪ ،‬تجهیزات لجسـتیکی و اقلام موردنیاز‬ ‫جهـت امدادرسـانی فـوری در شهرسـتان فیروزکـوه‪ ،‬تقدیـر و تشـکر کـرد‪.‬‬ ‫مهنـدس سـعید شـهلی (شـهردار قـدس) بـه همـراه سـعید ششـگل نژاد و اصلان مهینـی‬ ‫(اعضـای شـورای اسلامی)‪ ،‬بهرامـی (مدیر منطقـه دو) و ابریمن (رئیس سـازمان فرهنگی‬ ‫و ورزشـی شـهرداری قـدس) از مجموعـه ورزشـی البـرز و ورزشـگاه شـهدای شـهرقدس‬ ‫بازدیـد کـرده و در جریـان وضعیـت و رونـد فعالیت این مجموعه های ورزشـی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫ب هگـزارش اداره ارتباطـات و امـور بین الملـل شـورای اسلامی و شـهرداری قـدس؛ مدیـران‬ ‫ارشـد مجموعه مدیریت شـهری‪ ،‬با حضور در مجموعه ورزشـی البرز و ورزشـگاه شـهدای‬ ‫شـهرقدس‪ ،‬ضمن بازدید از وضعیت این اما کن ورزشـی‪ ،‬با مسـئولین و ورزشکاران حاضر‬ ‫در ایـن مجموع ههـا بـه گفتگـو پرداختنـد‪ .‬شـهردار و اعضای شـورای اسلامی‪ ،‬با بررسـی و‬ ‫احصـای مشـکالت مجموع ههـای ورزشـی البـرز و شـهدای شـهرقدس‪ ،‬دسـتورات الزم را‬ ‫به منظـور سـاماندهی‪ ،‬رفـع نواقـص و بازسـازی تجهیـزات این مرا کز ورزشـی صـادر کردند‪.‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره ‪53124010‬‬ ‫نـام و نشـانی دسـتگاه مناقص هگـزار‪ :‬شـرکت گاز اسـتان خراسـان جنوبـی (سـهامی خـاص)‪ -‬بیرجنـد‪ ،‬سـایت اداری‪ ،‬بلـوار‬ ‫پیامبـر اعظـم؟ص؟‪ ،‬ابتـدای خیابـان شـهدای نیـروی انتظامـی‪ ،‬شـرکت گاز اسـتان خراسـان جنوبـی‪ ،‬طبقـه اول‪ ،‬امـور قراردادهـا‬ ‫کدپستی ‪ -9719866838‬تلفن تماس ‪ -056-32392000 :‬نمابر امور قراردادها ‪056-32400523 :‬‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬انجام خدمات حفاظت و حراسـت از اما کن‪ ،‬اموال و تاسیسـات شـرکت گاز اسـتان خراسـان جنوبی از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد)‬ ‫بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬و به شـماره فراخـوان ‪2001091444000044‬‬ ‫نوع و مبلغ تضمین شـرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬تضمین های اعالم شـده در ائین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شـماره ‪/123402‬ت‪50659‬ه‍ مورخ ‪ 1394/09/22‬به‬ ‫مبلغ ‪ 5.000.000.000‬ریال (پنج میلیارد ریال)؛ ارائه هرگونه چک به عنوان تضمین شـرکت در فرایند ارجاع کار مورد قبول نمی باشـد‪.‬‬ ‫نکتـه‪ :‬اصـل تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار‪ ،‬تـا قبـل از اخریـن مهلـت عـودت اسـناد مناقصـه در سـامانه سـتاد علاوه بـر بارگـذاری از طریـق سـامانه مذکـور‪ ،‬بایسـتی بـه امـور‬ ‫قراردادهـای شـرکت گاز اسـتان خراسـان جنوبـی ارائـه شـود‪.‬‬ ‫محل تامین اعتبار پیمان‪ :‬اعتبارات جاری (منابع داخلی) شرکت گاز استان خراسان جنوبی‬ ‫شـرایط متقاضیان‪ :‬ارائه تصویر برابر با اصل شـده تایید صالحیت از سـازمان حراسـت وزارت نفت؛ ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی؛‬ ‫ارائـه تصویـر گواهـی برابـر بـا اصـل شـده پروانـه رتبه بنـدی و تاییـد صالحیت معتبـر از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در رشـته خدمات عمومی؛ قید عنوان حراسـت و نگهبانی‬ ‫در شـرح فعالیت اساسـنامه شـرکت ها؛ داشـتن تجربه و سـابقه کاری مرتبط و کافی با موضوع مناقصه و ارائه مدارک معتبر ثبتی مناقصه گر و رضایت نامه از کارفرمایان پیشـین‬ ‫مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی‪ :‬از مورخه ‪ 1401/05/11‬لغایت ساعت ‪ 08:00‬روز شنبه مورخ ‪1401/05/22‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی بر روی سامانه ستاد‪ :‬ساعت ‪ 08:00‬روز شنبه مورخ ‪1401/06/05‬‬ ‫اعالم نتایج ارزیابی کیفی‪ :‬در مورخه ‪1401/06/07‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از مورخه ‪ 1401/06/07‬لغایت ساعت ‪ 09:30‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/06/09‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه بر روی سامانه ستاد‪ :‬ساعت ‪ 09:30‬روز شنبه مورخ ‪1401/06/19‬‬ ‫زمان و مکان بازگشایی پا کات‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬روز شنبه مورخ ‪ -1401/06/19‬سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی‬ ‫ کلیه اسـناد مناقصه و ارزیابی کیفی از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬توزیع خواهد شـد و هر یک از مناقصه گران جهت‬‫دریافت و عودت اسـناد مناقصه و ارزیابی کیفی‪ ،‬بایسـتی اسـناد را تا اخرین مهلت ذکر شـده در ا گهی از طریق سـامانه سـتاد دریافت و یا بارگذاری کنند‪.‬‬ ‫ مناقص هگـران تاییـد شـده در ارزیابـی کیفـی‪ ،‬می بایسـت اسـناد مناقصـه را پـس از بارگـذاری در سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت‪ ،‬تا قبل از شـروع جلسـه کمیسـیون مناقصات‬‫ب هصـورت فیزیکـی نیـز تحویـل دبیرخانـه رمز و محرمانه واحد حراسـت شـرکت گاز اسـتان خراسـان جنوبی دهند‪.‬‬ ‫این ا گهی در سایت های ‪ http://iets.mporg.ir ،www.shana.ir ،www.nigc-skgc.ir‬و ‪ www.setadiran.ir‬قابل رویت است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/11 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1357584‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی‬ ‫فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫همزمان با ارزیابی کیفی فشرده‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫مناقصه گزار‪ :‬شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران‪ ،‬منطقه زاهدان‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬رنگ امیزی سـایبان ها‪ ،‬سـقف سـوله ها‪ ،‬سـاخت اتاق بازرسـی دروازه و پلمپ زنی و سـایبان در انبار نفت شـهدای وحدت خاش با‬ ‫شـماره مجوز ‪ 2001091583000011‬سـامانه ستاد‬ ‫تاریـخ‪ ،‬مهلـت و نشـانی محـل دریافـت و تحویـل اسـناد مناقصـه‪ :‬از کلیـه شـرکت های واجـد شـرایط دعـوت به عمـل می ایـد‪ ،‬بعـد از انتشـار نوبـت دوم ایـن‬ ‫ا گهی‪ ،‬نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام کنند‪ .‬الزم به ذکر است کلیه مراحل این مناقصه‬ ‫از دریافت اسناد تا بارگذاری اسناد و ارائه پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایی پا کات از طریق سامانه ستاد به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫اطالعـات مناقصه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر و ارائـه پـا کات الـف‪ :‬زاهـدان‪ ،‬خیابـان دانشـگاه‪ ،‬سـه راه دانـش‪ ،‬جنـب پـل روگذر شـهدای وحدت‪،‬‬ ‫شـرکت پخـش فراورده هـای نفتـی منطقـه زاهـدان‪ -‬تلفـن تمـاس‪ 33428301-3 :‬و همچنیـن جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر بـا تلفـن ‪ 33287934‬واحـد‬ ‫مهندسـی منطقـه تمـاس حاصـل فرمایید‪.‬‬ ‫حضور مناقصه گران در جلسه بازگشایی پا کات با ارائه معرفی نامه دارای مهر و امضا مجاز تعهداور‪ ،‬بالمانع است‪.‬‬ ‫براورد معامله‪ :‬به مبلغ ‪ 14/942/830/236‬ریال‬ ‫نـوع تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار‪ :‬تضمیـن قابل قبـول یکـی از تضامیـن معتبـر در ائین نامـه تضمیـن معاملات دولتـی مصـوب ‪ 1394/09/22‬و بـه‬ ‫مبلغ ‪ 748/000/000‬ریال (هفتصد و چهل و هشـت میلیون ریال) اسـت‪ .‬درصورت واریز سـپرده نقدی‪ ،‬حسـاب سـپرده بانکی مجاز شـرکت‪ ،‬حسـاب شـماره‬ ‫‪ 9200055319‬بـا شناسـه پرداخـت ‪ 14715536‬نـزد بانـک ملـت اسـت‪.‬‬ ‫شـرایط متقاضیـان‪ :‬کلیـه شـرکت های توانمنـد ‪ -1‬دارای شـخصیت حقیقـی و حقوقـی؛ ‪ -2‬دارای امکانـات و تجهیـزات و توانایـی تخصصـی؛ ‪ -3‬دارای رتبـه‬ ‫حداقـل ‪ 5‬ابنیـه از معاونـت برنامه ریـزی و نظـارت راهبـردی ریاسـت جمهـوری؛ ‪ -4‬احـراز حداقـل ‪ 60‬براسـاس معیارهـای ارزیابـی توانمنـدی بهداشـتی‪ ،‬ایمنـی‬ ‫و زیسـت محیطی؛ ‪ -5‬احـراز امتیـاز حداقـل ‪ 60‬در ارزیابـی کیفـی؛ ‪ -6‬ارائـه خالصـه سـوابق کاری مرتبـط بـا موضـوع مناقصـه؛ ‪ -7‬ارائه تصویر اساسـنامه شـرکت‪،‬‬ ‫تصویـر ا گهـی ثبـت شـرکت بـا اخریـن تغییـرات در روزنامـه رسـمی و تصویـر کـد اقتصـادی؛ ‪ -8‬تمامـی مسـتندات ارائـه شـده می بایسـتی ممهـور بـه مهـر و امضـا‬ ‫پیمانـکار و برابـر بـا اصـل باشـد؛ ‪ -9‬بـا توجـه بـه تجدیـد مناقصـه بـا هـر تعداد پیشـنهاد نرخ بازگشـایی خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/12 :‬‬ ‫م الف ‪445‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1359768‬‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه زاهدان‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سایه 2598

روزنامه سایه 2598

شماره : 2598
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه سایه 2597

روزنامه سایه 2597

شماره : 2597
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه سایه 2596

روزنامه سایه 2596

شماره : 2596
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه سایه 2595

روزنامه سایه 2595

شماره : 2595
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه سایه 2593

روزنامه سایه 2593

شماره : 2593
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!