روزنامه سایه شماره 2559 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2559

روزنامه سایه شماره 2559

روزنامه سایه شماره 2559

‫رئیسکمیسیوناقتصادیمجلس‪:‬‬ ‫به دنبال تصویب قوانین بازدارنده‬ ‫برای مقابله با تخلفات بورسی هستیم‬ ‫رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس گفـت‪« :‬به منظـور مقابلـه‬ ‫بـا تخلفـات مخربـی نظیـر سیگنال فروشـی و معاملات پنهانـی‪،‬‬ ‫در حال بررسـی طـرح اصلاح قانـون بـازار سـرمایه بـرای اسـتقالل‬ ‫سـازمان بـورس و تصویـب قوانیـن بازدارنـده هسـتیم»‪ .‬به گـزارش‬ ‫ایرنـا؛ محمدرضـا پورابراهیمی افزود‪« :‬جزئیـات این طرح در کمیته‬ ‫تخصصـی کمیسـیون بررسـی و تدویـن شـده؛ و در حال بررسـی‬ ‫در صحـن کمیسـیون و جمع بنـدی مباحـث بـا متخصصـان و‬ ‫نهـای تخصصـی بـازار سـرمایه هسـتیم کـه تـا پایـان تابسـتان‬ ‫کانو ‬ ‫بـه صحـن علنـی مجلـس می ایـد»‪ .‬وی «تقویـت شـفافیت در بـازار‬ ‫سـرمایه» را یکـی از محورهـای اصلـی این طـرح خوانـد‪.‬‬ ‫ایام سوگواری امام حسین؟ع؟ تسلیت باد‬ ‫برگزاری اولین اعتصاب عمومی کانادا‬ ‫ِ‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪﺳﺮاﺳﺮى‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1918‬؛ اولیـن اعتصـاب عمومـی در تاریـخ کانـادا‪ ،‬در ونکـوور‬ ‫سربازگیری اجباری‪ ،‬سانسور نشریات سوسیالیستی و تقاضای‬ ‫برگزار شد‪ .‬عملیات‬ ‫ِ‬ ‫سیاسـی یـک روزه‬ ‫اعتـراض‬ ‫ایـن‬ ‫وقـوع‬ ‫دالیـل‬ ‫عمـده‬ ‫از‬ ‫حقـوق؛‬ ‫افزایـش‬ ‫کارگـران بـرای‬ ‫ِ‬ ‫بـود کـه پـس از مـرگ یـک فعـال کارگـری در ‪ 27‬جوالی ان سـال‪ ،‬سـازمان دهی شـد‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬مرداد ‪ 4 1401‬محرم ‪ 2 1444‬ا گوست ‪ 2022‬سال نوزدهم شماره ‪ 1500 2559‬تومان‬ ‫تهران و همه کالن شهرهایی که‬ ‫سال‪ 2030‬به جهان اضافه می شوند!‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫‪ 5.4‬میلیون یورو‬ ‫برای دو هفته‬ ‫نقدی بر‬ ‫جشنواره هایعکاسی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫در اولین روز محفل عاشورایی سینمای ایران عنوان شد؛‬ ‫حمایت فارا�بی از اثار عاشورا�یی و اربعینی‬ ‫اولین روز از ویژه برنامه «سینما تکیه» عصر روز ‪ ۸‬مردادماه در سالن عباس کیارستمی‬ ‫بنیاد سـینمایی فارابی با نمایش فیلم سـینمایی «روز واقعه» سـاخته شـهرام اسـدی‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬ابتـدای مراسـم‪ ،‬سـید مهـدی جـوادی؛ مدیرعامـل بنیـاد سـینمایی فارابی‬ ‫ضمـن خوشـامدگویی بـه مدعویـن برنامـه گفـت‪ :‬واقعـه عاشـورا ورای دیـدگاه اعتقادی‬ ‫شـیعه یـک رویـداد کم نظیـر در جهـان اسـت کـه طـی هزاران سـال علی رغـم عـداوت و‬ ‫ممانعت هـا نسل به نسـل و سینه به سـینه منتقـل شـده اسـت و امـروز بخشـی از تجلـی‬ ‫ان را در ایـام محـرم و تجمعـات میلیونـی اربعیـن می بینیـم‪ .‬سـینمای ایـران بعـد از‬ ‫پیـروزی انقلاب اسلامی فیلم هـای متعـددی دربـاره عاشـورا‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬ابوالفضل رنجبر‬ ‫سـید جـواد سـاداتی نژاد؛ وزیـر جهـاد کشـاورزی‪ ،‬از تدویـن الیحـه قانـون‬ ‫جامـع ابخیـزداری تـا دو هفته اینـده خبـر داد و گفـت‪« :‬در سـیل اخیـر‪ ،‬یکـی از‬ ‫موضوعـات مهـم‪ ،‬بحـث ابخیـزداری و ابخـوان داری بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫«ستاره مستفیضی»؛ نوازنده و مدرس ساز عود و مدرس موسیقی کودک ونوجوان‪:‬‬ ‫زیر صفر دارد‬ ‫اقتصاد اموزش موسیقی وضعیتی ِ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شهردار قیامدشت خبر داد؛‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫سیاست دولت‪ ،‬کنترل تورم‬ ‫و جلوگیری از اقدامات تورم زاست‬ ‫فرماندار مالیر بیان کرد؛‬ ‫مردمی بودن و تغییر الگوی مدیریت؛‬ ‫شاخصه های اصلی دولت سیزدهم‬ ‫افتتاح پروژه های عمرانی و خدماتی‬ ‫بااعتباری بالغ بر ‪ 2000‬میلیاردریال تا پایان سال‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ا گهی مزایده عمومی ا گهی مزایده عمومی تک مرحله ای‬ ‫جمع اوری ضایعات خانگی (پسماند خشک) شهر قیامدشت‬ ‫نوب‬ ‫ردیف‬ ‫نام پروژه‬ ‫مبلغ سپرده شرکت‬ ‫در مزایده (ریال)‬ ‫براورد ریالی (یک‬ ‫ماهه) (ریال)‬ ‫براورد ریالی (یک‬ ‫ساله) (ریال)‬ ‫هزینه خرید اسناد‬ ‫(ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫جمع اوری ضایعات خانگی (پسماند خشک)‬ ‫‪319.005.000‬‬ ‫‪531.675.000‬‬ ‫‪6.380.100.000‬‬ ‫‪3.270.000‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی خدمات شهری شهر قیامدشت‬ ‫نوب‬ ‫شـهرداری شـهر قیامدشـت بـه اسـتناد بودجـه مصـوب سـال ‪ 1401‬درنظـردارد عملیـات رفـت وروب‪ ،‬جمـع اوری و حمـل زبالـه‪ ،‬تنظیف‬ ‫خدمات شـهری شـهر قیامدشـت به شـرح نقشـه پیوسـت اسـناد مناقصه‪ ،‬به صورت مکانیزه به صورت حجمی با هزینه براوردی‬ ‫ماهیانه ‪ 6.350.000.000‬ریال را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به مدت یک سال به شرکت های واجد شرایط وا گذار کند‪ .‬لذا‬ ‫از پیمانـکاران واجـد شـرایط و دارای صالحیـت سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی دعـوت به عمل می اید با دردست داشـتن تمام مجوزات‬ ‫قانونی و گواهی از مراجع ذیصالح‪ ،‬جهت دریافت اسـناد مناقصه به شـهرداری شـهر قیامدشـت مراجعه یا با شـماره تلفن ‪-33590072‬‬ ‫‪ 33590076‬داخلـی ‪ 111‬تمـاس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫‪ -1‬محل و مهلت دریافت اسـناد مناقصه‪ :‬شـرکت کنندگان می توانند جهت دریافت اسـناد مناقصه از روز س هشـنبه مورخ ‪ 1401/05/11‬لغایت پایان وقت اداری روز دوشـنبه‬ ‫مـورخ ‪ 1401/05/24‬بـه واحـد امور قراردادهای شـهرداری مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‪ -2‬مهلت تحویل پیشهادات‪ :‬شرکت کنندگان می بایست حدا کثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/05/24‬قیمت های پیشنهادی خود را به همراه انالیز قیمت‪،‬‬ ‫طبق شرایط اعالمی‪ ،‬به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت کنند‪ .‬به پیشنهادات واصله بعد از مهلت مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مبلـغ سـپرده شـرکت در مناقصـه‪ :‬شـرکت کنندگان می بایسـت مبلـغ ‪ 3.810.000.000‬ریـال بـه عنـوان سـپرده شـرکت در مناقصـه‪ ،‬ب هصـورت نقـدی بـه حسـاب جـاری‬ ‫‪ 0111559255009‬بانـک ملـی واریـز و یـا ضمانت نامـه بانکـی بـه نـام شـهرداری قیامدشـت دریافـت و در پا کـت "الـف" قـرار داده و همـراه مـدارک تحویـل دهنـد‪.‬‬ ‫‪ -4‬پیشـنهاددهنده بایسـتی مـدارک مربـوط بـه رزومـه شـرکت‪ ،‬تصویـر اساسـنامه شـرکت‪ ،‬تائیدیـه اداره کل کار و امـور اجتماعـی مبنـی بـر دارا بـودن طـرح طبقه بنـدی مشـاغل‬ ‫شرکت کننده و احراز صالحیت کاری مرتبط و برگ شرایط شرکت در مناقصه با مهر و امضای شرکت را در پا کت "ب" ارائه کند و تصاویر تمامی مدارک شناسایی برابر اصل شود‪.‬‬ ‫‪ -5‬مبلغ پیشنهادی در پا کت "ج" به صورت شفاف و براورد دقیق‪ ،‬ارائه شود‪.‬‬ ‫‪ -6‬به پیشنهادات مخدوش و دارای قلم خوردگی‪ ،‬فاقد سپرده و مدارک درخواستی پس از موعد مقرر‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -7‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -8‬هزینه ا گهی به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬ ‫‪ -9‬زمان بازگشایی پیشنهادات‪ :‬اسناد در روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/05/25‬بازگشایی می شوند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام پروژه‬ ‫مبلغ سپرده شرکت‬ ‫در مناقصه (ریال)‬ ‫براورد ریالی (یک‬ ‫ماهه) (ریال)‬ ‫براورد ریالی‬ ‫(یک ساله) (ریال)‬ ‫هزینه خرید اسناد‬ ‫(ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫عملیات رفت وروب‪ ،‬جمع اوری و حمل زباله‪ ،‬تنظیف‬ ‫خدمات شهری شهر قیامدشت به صورت حجمی‬ ‫‪3.810.000.000‬‬ ‫‪6.350.000.000‬‬ ‫‪76.200.000.000‬‬ ‫‪4.360.000‬‬ ‫م الف ‪261‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/11 :‬‬ ‫حسین ترکاشوند؛ شهردار قیامدشت‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـهرداری قیامدشـت به اسـتناد مجوز شـماره ‪ 401/239‬مورخ ‪ 1401/04/16‬شـورای محترم اسلامی قیامدشـت‪ ،‬درنظردارد نسـبت به‬ ‫وا گذاری بازار روز هفتگی‪ ،‬از طریق مزایده عمومی اقدام کند‪ .‬لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود جهت دریافت اسناد‬ ‫مزایده‪ ،‬به شـهرداری شـهر قیامدشـت مراجعه یا با شـماره تلفن ‪ 33590072-6‬داخلی ‪ 111‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫‪ -1‬محـل و مهلـت دریافـت اسـناد مزایـده‪ :‬شـرکت کنندگان می تواننـد جهت دریافت اسـناد مزایده از روز سه شـنبه مـورخ ‪1401/05/11‬‬ ‫لغایـت پایـان وقـت اداری روز دوشـنبه مـورخ ‪ 1401/05/24‬بـه واحـد امور قراردادهای شـهرداری مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‪ -2‬مهلـت تحویـل پیشـهادات‪ :‬شـرکت کنندگان می بایسـت حدا کثـر تـا پایـان وقـت اداری روز دوشـنبه مـورخ ‪ 1401/05/24‬قیمت هـای پیشـنهادی خـود را بـه همـراه انالیـز‬ ‫قیمـت‪ ،‬طبـق شـرایط اعالمـی‪ ،‬بـه دبیرخانـه شـهرداری تحویـل و رسـید دریافـت کننـد‪ .‬بـه پیشـنهادات واصلـه بعـد از مهلت مذکـور ترتیب اثـر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مبلغ سپرده شرکت در مزایده‪ :‬شرکت کنندگان می بایست مبلغ ‪ 168.000.000‬ریال به عنوان سپرده شرکت در مزایده به صورت نقدی به حساب جاری ‪0111559255009‬‬ ‫بانک ملی واریز و یا ضمانت نامه بانکی به نام شهرداری قیامدشت دریافت و در پا کت "الف" قرار داده و همراه مدارک تحویل دهند‪.‬‬ ‫‪ -4‬پیشـنهاددهنده بایسـتی مـدارک مربـوط بـه رزومـه شـرکت‪ ،‬تصویر اساسـنامه شـرکت‪ ،‬نمونه قـرارداد (کپـی برابر اصل)‪ ،‬رضایتنامه کتبـی از ارگان محـل فعالیت قبلی‪ ،‬گواهی‬ ‫عـدم سوءپیشـینه‪ ،‬گواهـی عـدم اعتیـاد و بـرگ شـرایط شـرکت در مزایـده بـا مهـر و امضـا را در پا کـت "ب" ارائـه کننـد و تصاویر تمامی مدارک شناسـایی برابر اصل شـود‪.‬‬ ‫‪ -5‬مبلغ پیشنهادی در پا کت "ج" به صورت شفاف و براورد دقیق‪ ،‬ارائه شود‪.‬‬ ‫‪ -6‬به پیشنهادات مخدوش و دارای قلم خوردگی‪ ،‬فاقد سپرده و مدارک درخواستی پس از موعد مقرر‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -7‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -8‬هزینه کارشناسی و ا گهی به عهده برنده مزایده است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -9‬مورد مزایده حدودا ‪ 400‬غرفه است که مساحت هر غرفه حداقل ‪ 4‬مترمربع و مبلغ ماهانه ‪ 280.000.000‬ریال است‪.‬‬ ‫‪ -10‬زمان بازگشایی پیشنهادات‪ :‬اسناد در روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/05/25‬بازگشایی می شوند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام پروژه‬ ‫مبلغ سپرده شرکت در‬ ‫مزایده (ریال)‬ ‫براورد کارشناس رسمی دادگستری‬ ‫برای یک سال (ریال)‬ ‫هزینه خرید اسناد‬ ‫(ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫اجاره بازار روز (سه شنبه بازار ) شهر قیامدشت‬ ‫‪168.000.000‬‬ ‫‪3.360.000.000‬‬ ‫‪2.180.000‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/11 :‬‬ ‫حسین ترکاشوند؛ شهردار قیامدشت‬ ‫حسین ترکاشوند؛ شهردار قیامدشت‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫نوب‬ ‫اجاره بازار روز (سه شنبه بازار) شهر قیامدشت‬ ‫م الف ‪259‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/11 :‬‬ ‫م الف ‪260‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/04 :‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ا گهی مزایده عمومی‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـهرداری قیامدشـت به اسـتناد مجوز شـماره ‪ 238‬مورخ ‪ 1401/04/16‬شـورای محترم اسالمی شهر قیامدشـت‪ ،‬درنظردارد طرح‬ ‫جمع اوری ضایعات خانگی (پسـماند خشـک) شـهر قیامدشـت را از طریق مزایده عمومی یک مرحله ای به مدت یک سـال‪،‬‬ ‫به شـرکت های واجد شـرایط و صالحیت دار وا گذار کند‪ .‬لذا از پیمانکاران واجد شـرایط دعوت به عمل می اید با دردست داشـتن‬ ‫نهـای‬ ‫روزنامـه رسـمی و مجـوزات قانونـی‪ ،‬جهـت دریافـت اسـناد مزایـده‪ ،‬بـه شـهرداری شـهر قیامدشـت مراجعـه یـا بـا شـماره تلف ‬ ‫‪ 33591014 -33587001‬داخلـی ‪ 111‬تمـاس حاصـل فرمایند‪.‬‬ ‫‪ -1‬محـل و مهلـت دریافـت اسـناد مزایـده‪ :‬شـرکت کنندگان می تواننـد جهـت دریافـت اسـناد مزایـده از روز س هشـنبه مـورخ ‪ 1401/05/11‬لغایـت پایـان وقـت اداری روز‬ ‫دوشـنبه مـورخ ‪ 1401/05/24‬بـه واحـد امـور قراردادهـای شـهرداری مراجعـه کننـد‪.‬‬ ‫تهـای پیشـنهادی خـود را بـه همراه‬ ‫‪ -2‬مهلـت تحویـل پیشـهادات‪ :‬شـرکت کنندگان می بایسـت حدا کثـر تـا پایـان وقـت اداری روز دوشـنبه مـورخ ‪ 1401/05/24‬قیم ‬ ‫انالیـز قیمـت‪ ،‬طبـق شـرایط اعالمـی‪ ،‬بـه دبیرخانـه شـهرداری تحویـل و رسـید دریافـت کننـد‪ .‬بـه پیشـنهادات واصله بعد از مهلـت مذکور ترتیب اثـر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مبلـغ سـپرده شـرکت در مزایـده‪ :‬شـرکت کنندگان می بایسـت مبلـغ ‪ 319.005.000‬ریـال بـه عنـوان سـپرده شـرکت در مزایـده ب هصـورت نقـدی بـه حسـاب جـاری‬ ‫‪ 0111559255009‬بانـک ملـی واریـز و یـا ضمانت نامـه بانکـی بـه نـام شـهرداری قیامدشـت دریافـت و در پا کـت "الـف" قـرار داده و همـراه مـدارک تحویـل دهنـد‪.‬‬ ‫‪ -4‬پیشـنهاددهنده بایسـتی مدارک مربوط به رزومه شـرکت‪ ،‬تصویر اساسـنامه شـرکت و برگ شـرایط شـرکت در مزایده با مهر و امضای شـرکت را در پا کت "ب" ارائه کند‬ ‫و تصاویر تمامی مدارک شناسـایی برابر اصل شـود‪.‬‬ ‫‪ -5‬مبلغ پیشنهادی در پا کت "ج" به صورت شفاف و براورد دقیق‪ ،‬ارائه شود‪.‬‬ ‫‪ -6‬به پیشنهادات مخدوش و دارای قلم خوردگی‪ ،‬فاقد سپرده و مدارک درخواستی پس از موعد مقرر‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -7‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -8‬هزینه ا گهی و کارشناس رسمی به عهده برنده مزایده است‪.‬‬ ‫‪ -9‬شهرداری در رابطه با تامین مکان جمع اوری ضایعات‪ ،‬هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ -10‬زمان بازگشایی پیشنهادات‪ :‬اسناد در روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/05/25‬بازگشایی می شوند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/04 :‬‬ ‫روح اهلل رستمی‬ ‫ازادسازی‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫‪ 12‬زندانی جرائم مالی‬ ‫ا گهی عرصه ایستگاه تقلیل فشار گاز‬ ‫روستای ایگان‪ -‬جاده چالوس‬ ‫شـرکت گاز اسـتان البـرز در راسـتای اجـرای‬ ‫پـروژه توسـعه گازرسـانی در منطقه جاده‬ ‫چالـوس‪ ،‬وفـق الیحـه قانونـی نحـوه خریـد و تملـک اراضـی و املا ک بـرای‬ ‫اجرای برنامه های عمومی‪ ،‬عمرانی و نظامی دولت‪ ،‬مصوب ‪1358/11/17‬‬ ‫شـورای انقالب اسلامی‪ ،‬اقدام به تصرف قانونی عرصه ایسـتگاه تقلیل‬ ‫فشـارگاز بـه مسـاحت منـدرج در کروکـی پیوسـت (‪ 150‬مترمر بـع)‪ ،‬در‬ ‫شهرسـتان کرج‪ ،‬منطقه جاده چالوس‪ ،‬روسـتای ایگان نموده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫یشـود ظرف‬ ‫از مالکیـن و یـا قائم مقـام قانونـی و صاحبان حقوق‪ ،‬تقاضا م ‬ ‫مـدت حدا کثـر یـک مـاه از انتشـار ا گهـی‪ ،‬بـا در دسـت داشـتن اسـناد‬ ‫مالکیـت و مسـتندات قانونـی‪ ،‬به منظـور معرفـی کارشـناس منتخب خود‬ ‫جهت تشکیل هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری درخصوص‬ ‫ارزیابـی بهـای عادلـه عرصـه اقـدام شـده جهـت تصـرف قانونـی مطابـق‬ ‫کروکی مندرج‪ ،‬به ادرس کرج‪ ،‬میدان طالقانی‪ ،‬شـهرک اداری حسـن اباد‪،‬‬ ‫روبـروی تربیـت ششـم‪ ،‬طبقـه سـوم‪ ،‬امـور حقوقـی شـرکت گاز اسـتان البـرز‬ ‫یسـت درصـورت عـدم مراجعـه‪ ،‬برابـر مقـررات و‬ ‫مراجعـه فرماینـد‪ .‬بدیه ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫مفـاد الیحـه فوق الذکـر اقـدام م ‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/04/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/11 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1343995‬‬ ‫شرکت گاز استان البرز‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫سیاست دولت‪ ،‬کنترل تورم‬ ‫و جلوگیری از اقدامات تورم زاست‬ ‫رئیس جمهوری گفت‪ :‬سیاست و تالش دولت کنترل تورم و‬ ‫جلوگیری از اقدامات تورم زا بوده و حتی مواردی درخواست‬ ‫اصالح قانون نیز به مجلس ارائه شـد که اثر تورمی نداشـته‬ ‫باشـد‪ .‬ب هگـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دولـت؛ ایـت اهلل سـید‬ ‫ابراهیـم رئیسـی در دیـدار بـا مجمع نمایندگان اسـتان های‬ ‫خراسـان شـمالی‪ ،‬خراسـان رضـوی و خراسـان جنوبـی‪ ،‬بـا‬ ‫ابـراز خرسـندی از دیـدار بـا نماینـدگان سـه اسـتان بـزرگ‬ ‫ایـران گفـت‪ :‬هماهنگـی‪ ،‬همـکاری و همراهـی نمایندگانـی‬ ‫کـه دغدغـه مـردم و توسـعه شهرسـتان های کشـور را دارنـد‬ ‫یهـا مثمرثمـر‬ ‫بـا دولـت در تصمی مسـازی و تصمیم گیر ‬ ‫خواهـد بـود‪ .‬رئیس جمهـوری درادامـه بااشـاره به مباحـث‬ ‫حشـده ازسـوی نماینـدگان دربـاره بودجـه و تخصیـص‬ ‫مطر ‬ ‫حهـای اسـتانی‪ ،‬گفـت‪ :‬دولـت بودجـه‬ ‫اعتبـارات بـه طر ‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬را بـر محـور عدالـت تنظیـم کـرده و سـند موردتوجـه مـا‬ ‫امایش سـرزمینی بوده اسـت‪ .‬رئیسی باتا کیدبراینکه تالش‬ ‫دولـت رفـع محرومیـت‪ ،‬جبـران کاسـتی ها و توسـعه مناطق‬ ‫کم برخـوردار کشـور اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬در مصوبـات سـفرهای‬ ‫نمـوارد مسـائل اولویـت دار‬ ‫اسـتانی ضمـن توجـه بـه ای ‬ ‫اسـتان ها نیـز موردتوجـه دولـت بـوده و ناظـر بـه اهمیـت‬ ‫حهـای اسـتانی تخصیـص اعتبـار صـورت‬ ‫موضـوع و طر ‬ ‫گرفتـه‪ .‬وی بااشـاره به موضـوع رتبه بنـدی معلمـان‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫دولـت مدافـع حقـوق معلمـان بـوده و بـا تامیـن منابـع‪،‬‬ ‫یبـر قانـون مصـوب‬ ‫ایین نامـه رتبه بنـدی معلمـان مبتن ‬ ‫مجلـس تاییـد‪ ،‬تصویـب و بـرای اجـرا بـه اموزش وپـرورش‬ ‫ابلاغ شـده و در اجـرای ان تاخیـری صـورت نگرفتـه چرا کـه‬ ‫بنای دولت اجرای دقیق این قانون اسـت‪ .‬رئیسـی درادامه‬ ‫بااشـاره به موضـوع تقویـت نیروگا ههـا و زیرسـاخت های‬ ‫حشـده بـود‪،‬‬ ‫اسـتان ها کـه ازسـوی برخـی نماینـدگان مطر ‬ ‫افـزود‪ :‬برنامه ریـزی دولـت دراین زمینـه ازجملـه در تولیـد‬ ‫‪ ۳۵‬هزارمگاوات برق اغاز و در شـرف اجراسـت‪ .‬خوشبختانه‬ ‫زمسـتان سـال گذشـته و تابسـتان امسـال بـا برنامه ریـزی‬ ‫و مدیریـت دولـت قطعـی گاز و بـرق در شـبکه خانگـی‬ ‫نداشـتیم و بـرای واحدهـای صنعتـی نیـز برنامه ریـزی شـد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری تصریح کرد‪ :‬سیاست و تالش دولت کنترل‬ ‫تورم و جلوگیری از اقدامات تورم زا بوده و دراین زمینه حتی‬ ‫مـواردی درخواسـت اصلاح قانـون نیـز بـه مجلس ارائه شـد‬ ‫کـه اثـر تورمـی نداشـته باشـد‪ ،‬زیـرا برخی ازمـوارد قانونـی از‬ ‫یسـت اصالحـات‬ ‫یسـت‪ .‬همچنیـن ضرور ‬ ‫دارای بـار تورم ‬ ‫یشـود‬ ‫اقتصـادی کـه بـا همـکاری دولـت و مجلـس دنبال م ‬ ‫نیز با تبیین ازسوی نمایندگان همراه باشد‪ .‬مسئله انتقال‬ ‫بهـای‬ ‫اب دریـای عمـان بـه اسـتان های کـم اب‪ ،‬مهـار ا ‬ ‫مرزی و تا کید بر سهولت و تسریع در ارائه تسهیالت ازدواج‬ ‫کهـا از دیگـر نکاتـی بـود کـه رئیس جمهـوری بـه‬ ‫ازسـوی بان ‬ ‫ً‬ ‫نهـا اشـاره کـرد‪ .‬رئیسـی گفت‪ :‬حتمـا همراهـی و هم افزایی‬ ‫ا ‬ ‫صادقانـه دولـت و مجلـس بـه امیدافرینـی در جامعـه کـه‬ ‫خنثی کننـده توطئ ههـای دشـمنان اسـت‪ ،‬منجـر خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬پیـش از سـخنان رئیس جمهـوری نماینـدگان‬ ‫اسـتان های خراسـان شـمالی‪ ،‬خراسـان رضـوی و خراسـان‬ ‫جنوبـی بـه طـرح مسـائل و موضوعاتی ازجملـه تمرکززدایی‬ ‫از توزیـع منابـع در کشـور‪ ،‬تخصیـص اعتبـار بـه مسـئله اب‪،‬‬ ‫تصفیه خانه ها و خطوط انتقال اب و همچنین ابخیزداری‬ ‫و ابخـوان داری در شهرسـتان ها‪ ،‬هدایـت تسـهیالت بانکـی‬ ‫ب هسـمت تولیـد و رشـد کشـور‪ ،‬پرداخـت حقـوق مالکانـه‬ ‫یهـای بـادی و خورشـیدی‬ ‫معـادن‪ ،‬توجـه بـه ظرفیـت انرژ ‬ ‫در شـرق کشـور‪ ،‬تفکیـک مناطـق ازاد شـرق کشـور‪ ،‬خریـد‬ ‫تضمینی تولیدات عشایر‪ ،‬لزوم توجه ویژه به نظارت دولت‬ ‫در بـازار و همچنیـن تقدیـر از اقدامـات قابل تحسـین دولت‬ ‫در مهار کرونا‪ ،‬حذف رانت ارز ترجیحی‪ ،‬نهضت ملی مسکن‬ ‫و دیپلماسی همسایگی با هدف رفع مشکالت استان های‬ ‫مـرزی پرداختنـد‪ .‬همچنیـن اسـتانداران خراسـان شـمالی‪،‬‬ ‫خراسـان رضـوی و خراسـان جنوبـی نیـز در سـخنانی از‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه اجرای‬ ‫اقدامات اولویت دار و محوری دولت به ویژه‬ ‫مصوبـات سـفرهای اسـتانی گزارشـی ارائـه کردنـد‪.‬‬ ‫ا کبر تراب پور‬ ‫الودگی هوا!‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2559‬‬ ‫‪ 5.4‬میلیون یورو برای دو هفته‬ ‫«تهران» و همه کالن شهرهایی که‬ ‫سال ‪ 2030‬به جهان اضافه می شوند!‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫در سـال ‪ 1800‬میلادی‪ ،‬کمتـر از ‪ 10‬درصـد مـردم‪،‬‬ ‫در مناطـق شـهری زندگـی می کردنـد؛ امـا امـروزه‬ ‫بیـش از ‪ 4.3‬میلیارد نفـر یـا به عبارتـی‪ 55 ،‬درصد‬ ‫از جمعیـت جهـان‪ ،‬شهرنشـین هسـتند‪.‬‬ ‫مهاجـرت انبـوه از مناطـق روسـتایی بـه مرا کـز‬ ‫شـهری‪ ،‬باعـث ایجـاد «مگاسـیتی» یـا همـان‬ ‫نهـا بیـش از‬ ‫یشـود؛ ا ‬ ‫گشـهر) م ‬ ‫نشـهر (بزر ‬ ‫کال ‬ ‫‪ 10‬میلیون نفـر را در خـود جـای داده انـد و اغلـب‬ ‫مرا کـز فعالیـت اقتصـادی در یـک کشـور خـاص‬ ‫هستند‪« .‬نیویورک» و «توکیو» اولین شهرهایی‬ ‫نشـهر‬ ‫بودنـد کـه در دهـه ‪ 1950‬به عنـوان کال ‬ ‫شناخته شدند‪ .‬امروزه ‪ 32‬کالن شهر در سرتاسر‬ ‫جهان وجود دارد و قرار است این تعداد افزایش‬ ‫یابـد‪ .‬داده نمـای امـروز‪ ،‬از داد ههـای گـزارش‬ ‫«چشـم انداز شهرسـازی جهانـی سـازمان ملـل‬ ‫متحد» (‪ )UN WUP‬انتشـاریافته در سـال ‪2018‬‬ ‫اسـتفاده و پیش بینـی می کنـد کـدام شـهرها‬ ‫نشـهر تبدیـل‬ ‫در جهـان تـا سـال ‪ 2030‬بـه کال ‬ ‫خواهنـد شـد‪ .‬در ا کثـر جوامع پردرامـد؛ از جمله‬ ‫«ایاالت متحده»‪« ،‬کانادا»‪« ،‬ژاپن»‪« ،‬استرالیا» و‬ ‫ درصد‬ ‫کشـورهای منطقه خاورمیانه‪ ،‬بیش از ‪80‬‬ ‫ِ‬ ‫جمعیـت‪ ،‬در مناطـق شـهری زندگـی می کننـد‪.‬‬ ‫در مقابـل‪ ،‬در بسـیاری از جوامـع کم درامـد‪،‬‬ ‫ا کثریـت هنـوز در مناطـق روسـتایی زندگـی‬ ‫می کننـد و پتانسـیل شهرنشـینی همچنـان‬ ‫باالسـت؛ بنابرایـن‪ ،‬بسـیاری از ابرشـهرهای‬ ‫رو به رشـد در کشـورهای در حال توسـعه واقـع‬ ‫شـده اند‪ .‬طبـق ایـن گـزارش؛ شـهرهایی کـه‬ ‫سـریع ترین رشـد را دارند‪« :‬دارالسالم» و «لواندا»‬ ‫هـر دو در جنـوب صحـرای افریقـا هسـتند‪.‬‬ ‫«لوانـدا» پایتخـت کشـور «انگـوال» و یکـی از ‪10‬‬ ‫شـهر ثروتمنـد افریقاسـت؛ «دارالسلام» نیـز‬ ‫بزرگ تریـن شـهر و مرکـز مالـی «تانزانیـا»؛ کـه‬ ‫یشـود تـا سـال ‪ 2100‬سـومین شـهر‬ ‫پیش بینـی م ‬ ‫پرجمعیـت جهـان شـود‪ .‬جـدا از ایـن دو عنوان‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫نشـهر پیش بینـی شـده‪ ،‬در‬ ‫پنـج شـهر از نـه کال ‬ ‫جغرافیـای اسـیا واقـع شـده اند‪« .‬چنگـدو» واقع‬ ‫در جنوب غربی «چین»‪ ،‬مقصدی جذاب برای‬ ‫یکـه ‪305‬‬ ‫سـرمایه گذاری خارجـی بـوده؛ به طور ‬ ‫شـرکت از ‪ 500‬شـرکت بزرگ جهان‪ ،‬تا سـال ‪2020‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫نشـهر فعالیـت داشـتند‪« .‬هوشـی مین»‬ ‫در ای ‬ ‫سـریع ترین شـهر اسـیایی در حال رشـد‬ ‫نشـهر‬ ‫در این فهرسـت اسـت‪ .‬در سـال ‪ ،2019‬ای ‬ ‫ً‬ ‫تقریبـا ‪ 23‬درص ِـد تولید ناخالص داخلـی (‪)GDP‬‬ ‫«ویتنـام» را ب هخـود اختصـاص داده بـود کـه‬ ‫موقعیـت ان را به عنـوان قطـب اصلـی تجـاری‬ ‫برجسـته کرد‪ .‬با مقایسـه تولید ناخالص داخلی‬ ‫سـرانه کشـورهای ذکر شـده‪« ،‬لندن» و «سئول»‬ ‫دو نقطـه پـرت روی ایـن نقشـه خـاص بـوده‬ ‫کـه در ثروتمندتریـن کشـورها قـرار دارنـد‪ .‬هـم‬ ‫«بریتانیـا» و هـم « کـره جنوبـی» از مجموع تولید‬ ‫ناخالص داخلی‪ ،‬سـرانه باالتری نسـبت به بقیه‬ ‫کشـورها دارنـد و بیـش از ‪ 80‬درصـد جمعیـت‬ ‫نهـا در مناطـق شـهری زندگـی می کننـد؛‬ ‫ا ‬ ‫نهـا کمتریـن‬ ‫پـس جـای تعجـب نیسـت کـه ا ‬ ‫نشـهرهای‬ ‫نـرخ رشـد جمعیتـی را در میـان کال ‬ ‫یشـده دارنـد‪ .‬در مقابـل‪ ،‬پیش بینـی‬ ‫پیش بین ‬ ‫شـده کـه جمعیـت دو شـهر متعلـق بـه «انگـوال»‬ ‫و «تانزانیـا» (جوامـع کم درامـد) از سـال ‪2022‬‬ ‫تـا ‪ 2030‬بیـش از ‪ 35‬درصـد افزایـش یابـد‪ .‬یکـی‬ ‫از نـکات مهـم در بطـن گـزارش‪ ،‬توجـه بـ ه ایـن‬ ‫هشـدار پنهان اسـت که جمعیت شهری جهان‬ ‫یکـه‬ ‫چندین دهـه در حال افزایـش بـوده؛ در حال ‬ ‫جمعیـت روسـتایی درحال رکـود اسـت‪ .‬در سـال‬ ‫‪ ،2007‬تعـداد شهرنشـین ها از مناطـق روسـتایی‬ ‫فراتـر رفـت و انتظـار می رود این شـکاف درادامه‪،‬‬ ‫بیشـتر شـود‪ .‬سـازمان ملـل پیش بینـی می کنـد‬ ‫کـه تـا سـال ‪ ،2050‬رقمـی حـدود ‪ 68‬درصـد از‬ ‫جمعیت جهان‪ ،‬سـا کن مناطق شـهری شـوند‪.‬‬ ‫انتظـار مـی رود در ان زمـان‪ ،‬تنهـا تعـداد کمـی‬ ‫از کشـورها عمـده جمعیتشـان در مناطـق‬ ‫ً‬ ‫روسـتایی سـا کن باشـند که البته ان نیز احتماال‬ ‫بیشـتر در گسـتره جنـوب صحـرای افریقـا و اسـیا‬ ‫خواهـد بـود‪ .‬خـب! بااین تفاسـیر‪ ،‬ابرشـهرهای‬ ‫جدیـد پـس از سـال ‪ 2030‬کجاهـا خواهنـد بـود؟‬ ‫نهـا را معرفـی کرده ایـم؛‬ ‫دراین اینفوگرافیـک‪ ،‬ا ‬ ‫نهـا‬ ‫حکـه نـام «تهـران» نیـز میـان ا ‬ ‫بااین توضی ‬ ‫یخـورد؛ شـهری کـه طبـق امـار سـال‬ ‫به چشـم م ‬ ‫‪ 2022‬جمعیتـی نزدیـک بـه ‪9.4‬میلیون نفـر‬ ‫(نه میلیـون و ‪382‬هزارنفـر) دارد و برپایـه‬ ‫نعـدد تـا موعـد یادشـده بـه‬ ‫نهـا؛ ای ‬ ‫تخمی ‬ ‫‪10‬میلیـون و ‪200‬هزارنفـر خواهـد رسـید‪.‬‬ ‫کالن شهر‪ ،‬یک منطقه شهری بسیار بزرگ‬ ‫ً‬ ‫شهری ست که معموال در ان جمعیتی‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬میلیون نفر زندگی می کند‬ ‫ً‬ ‫و عمدتا مرا کز فعالیت اقتصادی در کشور هستند‪.‬‬ ‫میزانجمعیتیتخمینی‬ ‫سال‪ 2030‬به میلیون نفر‬ ‫ً‬ ‫امروزه ‪ 32‬کالن شهر در سرتاسر جهان وجود دارد که سکونتگاه تقریبا‬ ‫‪545‬میلیون نفر هستند؛به نظرتانمگاسیتی های اینده کدام اند؟‬ ‫میزان جمعیت فعلی‬ ‫سال‪ 2022‬به میلیون نفر‬ ‫یشـود»‪« ،‬هر چـه بگنـدد‬ ‫می گوینـد؛ «بدهـکار را ا گـر رو بدهـی‪ ،‬طلبـکار م ‬ ‫نمکـش می زننـد‪ ،‬وای بـه روزی کـه بگنـدد نمـک»‪« ،‬مـوش بـه سـوراخ‬ ‫نمی رفـت‪ ،‬جـارو به دمش می بسـت»‪« ،‬خـان را به دهـات راه ندادند‪ ،‬نوکرش‬ ‫را فرسـتاد» و هـزاران ضرب المثـل از این دسـت کـه ا گـر ادامـه دهـم‪ ،‬مثنـوی‬ ‫لهـا در تمـام ادوار‪ ،‬پنـد و انـدرز‬ ‫هفتاد من کاغـذ خواهـد شـد‪ .‬ایـن ضرب المث ‬ ‫بـوده اسـت کـه تـا بـن دنـدان در گوشـت ادمـی فـرو مـی رود تـا شـاید بعضـی‬ ‫از ادمیـان پـررو‪ ،‬پرمدعـا و ازخودراضـی‪ ،‬شـاید بـه هـوش امـده و از خـواب‬ ‫غفلـت به در اینـد؛ و چـون همیشـه‪ ،‬داسـتان ورزش مـا ماننـد داسـتان های‬ ‫یسـت کـه سـر‬ ‫کشـب اسـت‪ ،‬پایانـی بـر ان مترتـب نیسـت و سلسله ا ‬ ‫هزاروی ‬ ‫دراز دارد‪ .‬ورزش مـا به خصـوص فوتبـال‪ ،‬همیشـه و در هم هحـال‪ ،‬تیتـر یـک‬ ‫مطبوعات و رسانه های ورزشی ست و در فیفا‪ ،‬بیشترین مسئله و گرفتاری و‬ ‫تشـکیل دادگاه برای فوتبال کشـورمان درمقایسـه با دیگر کشورهای جهان و‬ ‫حتی کشورهای خاورمیانه رخ می دهد؛ شاید تعداد دفعات تشکیل دادگاه‬ ‫فیفـا و ورزش بـرای کل ایـن منطقـه‪ ،‬شـمارش کمتـر از پروند ههـای رسـیدگی‬ ‫یسـت کـه جهـان ان را بـه پـای‬ ‫شـده ایـران باشـد‪ .‬ایـن یـک نقطه ضعـف کل ‬ ‫ورزش ما نمی گذارد‪ ،‬بلکه ان را به حسـاب کشـور جمهوری اسلامی ایران قرار‬ ‫می دهد که یک نقطه ضعف در کارنامه همیشـه موفق کشـورمان در مسـائل‬ ‫سیاسـی‪ ،‬امنیتی‪ ،‬اجتماعی و حیثیتی‪ ،‬به حسـاب می اید‪ .‬وقتی زبان و اراده‬ ‫ما در جهان اظهر من الشـمس اسـت‪ ،‬چرا باید فوتبال ما که بیش از ‪8 0‬سـال‬ ‫یگـذرد‪ ،‬همچنـان کمیتـش لنـگ بزنـد و هشـتش در گـروه نـه‬ ‫از عمـر ان م ‬ ‫باشد؟! ا گر به یاد بیاوریم که فیفا تا کنون چند ده پرونده انضباطی و حقوقی‬ ‫بـرای مـا بـاز کـرده اسـت و میلیاردهـا دالر از ایـن منظـر‪ ،‬فدراسـیون فوتبـال و‬ ‫باشـگاه های ورزشـی ما را مشـمول جریمه کرده اسـت‪ ،‬در حقیقت باید عرق‬ ‫شـرم بـر چهـره مسـئولین و فوتبالیسـت ها نشسـته باشـد؛ ولی همچنـان این‬ ‫کشـتی شکسـته‪ ،‬در دریـای متالطـم فوتبال دنیا‪ ،‬لنگ لنـگان زندگی معیوبی‬ ‫حشـدن نـدارد‪ .‬وقتـی عمیقانـه‬ ‫را ادامـه می دهـد و گویـی هرگـز خیـال اصال ‬ ‫بـه این همـه پرونـده در محا کـم ورزشـی نظـر می کنیـم‪ ،‬در تمامـی انـان مـا از‬ ‫پیـش محکـوم بوده ایـم و ا کثریت قریب به اتفـاق ایـن پروند ههـا حکایـت از‬ ‫کوتاهی‪ ،‬تعلل و سوءاستفاده احتمالی مادی توسط مسئولین فدراسیون و‬ ‫باشـگاه های ورزشـی ما دارد که در ان داللی و نظایر ان‪ ،‬ازادانه و بدون ترس‬ ‫و حیـا و شـرم‪ ،‬همچنـان بـا ابـروی کشـور مـا بـازی می کننـد و از دسـت بر قضا‪،‬‬ ‫تا کنـون حتـی یـک مـورد از این همـه تخلـف‪ ،‬منجـر بـه صـدور رای و مبـارزه بـا‬ ‫خاطیـان نشـده اسـت؛ اوج ایـن فسـاد را بایـد در انعقـاد قـرارداد با ویلموتس؛‬ ‫مربـی تیـم ملـی فوتبال که پس از هجمه های بسـیار به کیـروش؛ مربی موفق‬ ‫ً‬ ‫تیـم ملـی و اخـراج او‪ ،‬بـا ایـن شـخص منعقـد شـد‪ ،‬مشـاهده کـرد؛ کـه جمعـا‬ ‫بابـت انجـام دو مسـابقه فوتبـال با تیم های بحرین و عراق کـه ناباورانه تن به‬ ‫شکسـت دادیـم‪ ،‬حاصـل کار ایـن قـرارداد نگیـن رقم خـورده اسـت‪ .‬این مربی‬ ‫در دو کشـور عربـی دیگـر هـم دسـت بـه تقلباتـی از این دسـت زده و متاسـفانه‬ ‫در فیفـا‪ ،‬یـک واحـد مجـزا بـرای زیرنظر گرفتـن افرادی فرومایـه و متقلب چون‬ ‫ایـن مربـی وجـود ندارد‪ .‬به هرحال برای دو مسـابقه ای که شکسـت خوردیم‪،‬‬ ‫‪5.4‬میلیون یورو باید تقدیم این مربی حرفه ای بکنیم و متاسفانه شخصی‬ ‫کـه در زمـان ریاسـت او بـر فدراسـیون فوتبـال‪ ،‬ایـن قـرارداد غیرعـادی بسـته‬ ‫شـده‪ ،‬باز هـم خـود را کاندیـدای ریاسـت فدراسـیون کـرده اسـت و در کمـال‬ ‫تعجـب‪ ،‬رای ‪5.4‬میلیون یوروئـی کـه بابـت ایـن ندانم کاری بایـد از بیت المال‬ ‫بپردازیـم‪ ،‬توسـط هـواداران او‪ ،‬یـک پیـروزی قلمـداد شـده و بـاد در غبغـب‬ ‫انداختـه کـه ب هجـای هشـت میلیون یورو‪ ،‬موفـق شـده ایم در تجدیدنظـر‬ ‫نیـورو جریمـه بپردازیـم؛ و ایـن اسـت سرنوشـت پرطرفدارتریـن‬ ‫‪5.4‬میلیو ‬ ‫ورزش جهـان در کشـور مـا‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫‪ ۱.۴‬میلیون کارجو در انتظار تجربه محیط واقعی کار‬ ‫لندن‬ ‫‪9.5 10.2‬‬ ‫‪10.2* 10.2‬‬ ‫‪9.5 10.7‬‬ ‫سئول‬ ‫تلنگر‬ ‫نانجینگ‬ ‫تهران‬ ‫چنگدو‬ ‫احمداباد‬ ‫‪9.4 11.0‬‬ ‫تخمین زده اند «دارالسالم»‬ ‫ درصدی ساالنه‬ ‫با افزایش متوسط شش‬ ‫ِ‬ ‫سریع ترین نرخ رشد‬ ‫دراین زمینه را دارد‪.‬‬ ‫ درصدی قیمت برنج خارجی‬ ‫ِ ‬ ‫کاهش ‪۲۰‬‬ ‫‪8.5 10.2‬‬ ‫هوشی مین‬ ‫‪9.0 11.0‬‬ ‫‪9.4 10.2‬‬ ‫«حیدراباد»(هند)‬ ‫جدیدترین کالن شهر جهان است؛‬ ‫که سال ‪ 2020‬جمعیت ان‬ ‫به ‪10‬میلیون نفر رسید‪.‬‬ ‫دارالسالم‬ ‫لواندا‬ ‫پیش بینی شده که‬ ‫«لواندا» در انگوال‪ ،‬با رسیدن به جمعیتی‬ ‫بیش از ‪12‬میلیون نفر‬ ‫بزرگ ترین کالن شهر جدید جهان شود‪.‬‬ ‫‪9.0 12.1‬‬ ‫‪7.4 10.8‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای فرزیـن گرامی گرگیـچ بـه موجـب وکالتنامـه شـماره ‪ 39255‬مـورخ ‪ 1400/12/11‬تنظیمـی‬ ‫دفترخانـه ‪ 85‬زاهـدان از طـرف اقـای محمدرحیـم خواجوئی نسـب کرائی بـه اسـتناد دو بـرگ‬ ‫استشـهاد محلـی کـه بـه امضـای شـهود و بـه گواهـی دفتر اسـناد رسـمی شـماره ‪ 14‬زاهدان رسـیده‬ ‫مدعی ست که سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل پال ک ‪ 2835/222‬اصلی‬ ‫واقـع در بخـش یـک بلوچسـتان شـهر زاهـدان‪ ،‬خیابـان باقـری‪ ،‬باقـری ‪ 24‬ذیـل دفتـر الکترونیکـی‬ ‫‪ 139620322001003009‬به شـماره چاپی ‪ 672028‬سـری د سـال ‪ 94‬به علت اسباب کشـی مفقود‬ ‫شـده درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده‪ .‬لذا مراتب به اسـتناد تبصـره یک مـاده ‪120‬‬ ‫یشـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد‬ ‫ائین نامـه ثبـت‪ ،‬در یـک نوبـت ا گهـی م ‬ ‫خود‪ ،‬یا انجام معامله نسـبت به ملک مرقوم اسـت‪ ،‬از تاریخ نشـر این ا گهی ظرف ‪ 10‬روز‪ ،‬اعتراض‬ ‫خـود را بـه ضمیمـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه‪ ،‬بـه ایـن اداره اعلام و رسـید دریافـت کنـد‬ ‫تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد‪ .‬واال پـس از انقضـای مـدت مذکـور و نرسـیدن واخواهـی و یـا درصـورت‬ ‫اعتـراض‪ ،‬اصـل سـند ارائـه نشـود‪ ،‬نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات اقـدام‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/05/11 :‬‬ ‫حسـینعلی مالیی‪ ،‬رئیس ثبت اسـناد و امال ک زاهدان‪ ،‬از طرف عباسـعلی‬ ‫م الف ‪439‬‬ ‫ا کبری‬ ‫مفقودی (نوبت دوم)‬ ‫اصـل مـدرک پایـان تحصیلـی اینجانـب مسـعود مقیمـی فرزنـد احمد با‬ ‫کد ملی ‪ ۲۳۹۱۱۹۶۶۶۰‬در رشـته دبیری معارف اسلامی صادره از واحد‬ ‫دانشـگاهی ازاد اسلامی کازرون فار غ التحصیـل در سـال ‪ ۱۳۷۷‬مفقـود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود ان را بـه‬ ‫دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد کازرون واقـع در کازرون ارسـال فرمایـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب کلثـوم خدابخشـی جردوی مالـک خودرو وانت پیـکان ‪ 1600i‬با شـماره پال ک‬ ‫ایـران ‪719 -36‬ق‪ 76‬و شـماره موتـور ‪ 11284031358‬و شـماره شاسـی ‪ 12105723‬بـه‬ ‫علـت فقـدان اسـناد فـروش تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی درمـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ 10‬روز‪ ،‬بـه دفتر‬ ‫نشـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند‬ ‫نخـودرو واقـع در پیکا ‬ ‫حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایرا ‬ ‫یسـت پـس از انقضـای مهلـت مزبـور طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام‬ ‫مراجعـه کنـد‪ .‬بدیه ‬ ‫خواهـد شـد‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪692‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160301060002080‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم معصومـه‬ ‫دهقانی محمدابـادی فرزنـد مرتضـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 1‬صـادره از یـزد در‬ ‫ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 106‬مترمربع از پال ک شـماره ‪ 524‬فرعی از ‪60‬‬ ‫اصلـی واقـع در دهویـن بخـش حـوزه ثبـت ملـک ورامین خریـداری از زهـرا جورکش‬ ‫ورنوسـفادرانی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین ا گهی‬ ‫بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی‬ ‫تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/26 :‬‬ ‫محمود داودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ورامین‬ ‫م الف ‪210‬ث‬ ‫دبیـر انجمـن واردکننـدگان برنـج ایـران دربـاره افزایـش مصرف برنـج در محرم‬ ‫گفـت‪ :‬در سـال هایی کـه کرونـا در کشـور شـیوع یافتـه بـود مصـرف برنـج کـه‬ ‫ماهیانـه بیـن ‪ ۱۲۰‬تـا ‪ ۱۵۰‬هزار تـن اسـت در محـرم تـا ‪ ۲۰۰‬هزار تـن نیـز می رسـید‬ ‫کـه امسـال بیشـتر می شـود و با توجه بـه اتمـام دوره کرونـا حداقـل ‪ ۱۰۰‬هزار تـن‬ ‫بـه این رقـم اضافـه و میـزان مصـرف تـا حـدود ‪ ۳۰۰‬هزار تـن می رسـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫مهر؛ مسـیح کشـاورز توضیح داد که هیچ نگرانی در تامین برنج وجود ندارد‬ ‫جهـا‬ ‫و واردات انجـام شـده و ا گـر مسـئله ثبت سـفارش حـل شـود ایـن برن ‬ ‫ترخیـص و وارد کشـور خواهـد شـد‪ .‬وی با بیان اینکـه در فصـل برداشـت برنج‬ ‫خارجـی هسـتیم‪ ،‬گفـت‪ :‬واردات برنـج منجـر بـه کاهـش ‪ ۱۵‬تـا ‪ ۲۰‬درصـدی‬ ‫یسـت کـه‬ ‫قیمـت برنج هـای خارجـی خواهـد شـد کـه به نفـع مصرف کنندگان ‬ ‫به دلیـل گرانـی بیش از حـد ایـن کاال‪ ،‬تـوان تامیـن ان را نداشـتند‪.‬‬ ‫ تنی ماهی در سیل اخیر‬ ‫تلفات سه تا پنج هزار ِ‬ ‫ً‬ ‫*«سئول» هنوز رسما یک کالن شهر نیست؛ زیرا هنوز ‪10‬میلیون نفری نشده و طبق امار ‪2022‬؛‬ ‫جمعیت ان نه میلیون و ‪976‬هزارنفر است و شهری لب مرزی دراین محاسبات قلمداد می شود‪.‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای محمـد عربـی فرزنـد سـهراب بـه شماره شناسـنامه ‪ 1050033027‬بـه‬ ‫اسـتناد دو برگ استشـهادیه گواهی امضا شـده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت‬ ‫سـند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی سـت سـند مالکیت‬ ‫بـه شـماره چاپـی ‪ 347110‬مربـوط بـه ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه شـماره پلا ک ‪219‬‬ ‫فرعـی از ‪ 1‬اصلـی بخـش ‪ 14‬زبرخـان بـه نـام محمـد عربـی اسـت‪ ،‬بـه علـت سـهل انگاری‬ ‫مفقـود شـده کـه بـا بررسـی دفتر امال ک مشـخص شـد سـند مالکیـت نامبـرده ذیل ثبت‬ ‫دفتـر الکترونیکـی بـه شـماره ‪ 139920306001000917‬بـه نـام محمـد عربـی فرزند سـهراب‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ 1050033027‬ثبـت شـده اسـت‪ .‬دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی‬ ‫نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبت ا گهـی و متذکر‬ ‫می شـود هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود‬ ‫سـند مالکیـت نـزد خود اسـت بایسـتی ظـرف ده روز از تاریخ انتشـار این ا گهـی‪ ،‬اعتراض‬ ‫خود را به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی‪ ،‬به این اداره تسـلیم کند‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بدون‬ ‫ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‪ ،‬نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی و‬ ‫تسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/05/11 :‬‬ ‫سیدحسن پورموسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان زبرخان‬ ‫معـاون وزیـر تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی با اشـاره به تدویـن ‪ ۳۷۰۰‬اسـتاندارد‬ ‫شایسـتگی از امادگـی اصنـاف بـرای امـوزش یک میلیـون و ‪ ۴۰۰‬هزار نفـر از‬ ‫کارجویـان در محیـط واقعـی کار خبـر داد‪ .‬وی در جشـنواره ملـی مهـارت‬ ‫یو حرفـه ای‬ ‫کـه در وزارت کار برگـزار شـد‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬سـازمان امـوزش فن ‬ ‫در گام دوم انقلاب عـزم خـود را بـرای توسـعه مهارت امـوزی و ایجـاد زمینـه‬ ‫اشـتغال پذیری جوانـان جـزم کـرده اسـت‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ غالمحسـین‬ ‫حسـینی نیا گفـت‪ :‬هم ا کنـون ‪ ۱۲‬هزار اموزشـگاه خصوصـی و ‪ ۶۴۰‬مرکز دولتی‬ ‫بـا ‪ ۵۴۰۰‬مرکـز جوار کارگاهـی در حـوزه اموزش هـای مهارتی داریـم و ‪ ۵۰۰۰‬مربی‬ ‫یو حرفه ای در بخش دولتی مشـغول اموزش مهارت هسـتند‪ .‬کار خوبی‬ ‫فن ‬ ‫کـه در زمینـه استاندارد سـازی اموزش هـا در این مـدت انجـام شـد این بو دکـه‬ ‫‪ ۳۷۰۰‬اسـتاندارد شایسـتگی را امـاده کردیـم‪.‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای سـیدابوالفضل حسـینی فرزنـد سـیدمحمد بـه شماره شناسـنامه ‪736‬‬ ‫برابـر وکالتنامـه شـماره ‪ 1401/04/25-8295‬دفتـر اسـناد رسـمی ‪ 2‬درود از طرف سـیدمحمد‬ ‫حسـینی فرزند میرحسـن به ش ش ‪ 3677‬به اسـتناد دو برگ استشـهادیه گواهی امضا شـده‬ ‫منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه‬ ‫یسـت سـند مالکیت به شـماره چاپـی ‪778658‬ب‪ 98‬مربـوط به یکدانگ و نیم‬ ‫کـرده و مدع ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 397/69‬مترمربع به شـماره پال ک ‪3191‬‬ ‫فرعـی واقـع در اراضـی درود پلا ک ‪ 120‬اصلـی بخـش ‪ 3‬زبرخـان به نام متقاضی اسـت‪ ،‬به علت‬ ‫سهل انگاری مفقود شده که با بررسی دفتر امال ک مشخص شد سند مالکیت نامبرده ذیل‬ ‫ثبـت و صفحـه الکترونیکـی بـه شـماره ‪ 139820306001001835‬بـه نـام سـیدمحمد حسـینی‬ ‫(متقاضـی) ثبـت شـده اسـت‪ .‬دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده‬ ‫یشـود هر کس نسـبت به ملک‬ ‫‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت‪ ،‬مراتب یک نوبت ا گهی و متذکر م ‬ ‫مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت بایسـتی‬ ‫ظـرف ده روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یـا‬ ‫یسـت درصورت عدم وصول اعتراض در‬ ‫سـند معامله رسـمی‪ ،‬به این اداره تسـلیم کند‪ .‬بدیه ‬ ‫مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی‪ ،‬نسـبت به‬ ‫صـدور سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان به متقاضـی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/05/11 :‬‬ ‫سیدحسن پورموسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان زبرخان‬ ‫ا گهی ابالغ دادخواست و ضمائم‬ ‫خواهـان سـیاوش زمان پـور دادخواسـتی بـه طرفیـت شـرکت توسـن‬ ‫نصـب بـه خواسـته مطالبـه وجـه تقدیـم کـه بـه شـعبه ‪ 3‬شـورای حـل‬ ‫اختلاف شهرسـتان شـوش ارجـاع و بـه کالسـه حقوقـی ثبـت و بـرای‬ ‫روز یکشـنبه مـورخ ‪ 1401/06/20‬سـاعت ‪ 9:30‬تعییـن وقـت شـده‬ ‫و چـون خوانـده مجهول المـکان اعلام شـده‪ ،‬لـذا برحسـب تقاضـای‬ ‫ً‬ ‫خواهان و دسـتور دادگاه و مسـتندا به ماده ‪ 73‬از قانون ائین دادرسـی‬ ‫دادگا ههـای عمومـی و انقلاب در امور مدنی مصـوب ‪ 1379‬مراتب فوق‬ ‫یـک نوبـت در یکـی از جرایـد کثیراالنتشـار درج و از نامبـرده فوق الذکـر‬ ‫دعـوت می شـود کـه از تاریـخ نشـر ا گهـی ظرف مدت یک هفتـه به دفتر‬ ‫دادگاه مراجعـه و بـا دریافـت نسـخه ثانـی دادخواسـت و ضمائـم ادرس‬ ‫محل اقامت خود را اعالم‪ ،‬درغیراینصورت مفاد دادخواسـت و ضمائم‬ ‫و وقـت رسـیدگی ابلاغ شـده تلقـی و دادگاه تصمیـم مقتضـی اتخـاذ‬ ‫خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫مدیرعامـل اتحادیـه تعاونـی ماهیـان سـردابی گفـت‪ :‬ازانجا کـه ماهی پایین تر‬ ‫از قیمـت تمام شـده در بـازار عرضـه می شـد‪ .‬تولیدکننـدگان نیـز از فـروش‬ ‫ان اجتنـاب کردنـد از ایـن رو دپـو ماهـی در مـزار ع افزایـش یافـت و سـیل‪،‬‬ ‫گل الودگی اب و ترا کم ماهی در مزار ع میزان تلفات در سـیل اخیر را تشـدید‬ ‫کـرد‪ .‬به گـزارش ایلنـا؛ ارش نبی زاده با اشـاره به خسـارت های ناشـی از سـیل به‬ ‫تو‬ ‫مـزار ع پـرورش ماهیـان قـزل اال‪ ،‬گفـت‪ :‬گل الودگـی و رانـش زمیـن خسـار ‬ ‫تلفات زیادی به پرورش دهندگان ماهی در هزار‪ ،‬فیروزکوه‪ ،‬تنکابن‪ ،‬یاسوج‪،‬‬ ‫لرسـتان و تهران وارد کرد‪ .‬وی با بیان اینکه سـه تا پنج هزار تن ماهی پرورشـی‬ ‫در این سـیل تلـف شـدند‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬سـیل بـه دو شـکل متفـاوت می تواند‬ ‫ً‬ ‫بـه مـزار ع پـرورش ماهـی اسـیب وارد می کنـد؛ نخسـت‪ ،‬مـزار ع را کاملا از بیـن‬ ‫می بـرد و دوم‪ ،‬باعـث گل الود کـردن اب مـزار ع می شـود‪.‬‬ ‫چهاردرصد‬ ‫تحویل‬ ‫ِ‬ ‫زمین های شناسایی شده نهضت ملی مسکن‬ ‫وزیـر را هو شهرسـازی با بیان اینکـه مسـکن در کشـور یک سـاله سـاخته‬ ‫یشـده‬ ‫نمی شـود اعلام کـرد‪ :‬تا کنـون حـدود چهاردرصد زمین های شناسای ‬ ‫دولتـی بـرای سـاخت مسـکن ملـی بـه وزارت راه تحویـل شـده اسـت‪.‬‬ ‫به گـزارش تسـنیم؛ رسـتم قاسـمی با یاداوری اینکـه در راسـتای اجـرای دسـتور‬ ‫یشـده‬ ‫رئیس جمهـوری بـرای سـاخت مسـکن‪7000 ،‬هکتـار زمیـن شناسای ‬ ‫دسـتگاه ها‪ ،‬باید در اختیار طرح نهضت ملی مسـکن و وزارت راه قرار بگیرد‪،‬‬ ‫حهـای‬ ‫افـزود‪ :‬پس از انکـه رئیس جمهـوری بـه وزارت راه امـد و در جریـان طر ‬ ‫در دسـت اجرای ایـن وزارتخانـه قـرار گرفـت‪ ،‬جلسـه شـورای عالی مسـکن بـا‬ ‫حضور وی برگزار شـد‪ .‬ایجاد یک میلیون مسـکن در سـال‪ ،‬یکی از شـعار های‬ ‫انتخاباتـی اقـای رئیسـی بـود و حاال رئیس جمهـوری در اولیـن بازدید نظارتی‬ ‫خود سـراغ وزارت را هو شهرسـازی رفته تا نشـان دهد برای تحقق وعده خود‬ ‫چقـدر اصـرار دارد‪.‬‬ ‫شو پرورش؛‬ ‫استانداردسازی خدمات اموز ‬ ‫در دستور کار سازمان ملی استاندارد‬ ‫معـاون ارزیابـی کیفیـت سـازمان ملـی اسـتاندارد گفـت‪ :‬استانداردسـازی‬ ‫شو پرورش در رویکرد تحولی سازمان ملی استاندارد‬ ‫خدمات؛ از جمله اموز ‬ ‫ایـران قـرار گرفـت‪ .‬به گـزارش انـا؛ احسـان سـاده طـی جلسـه هم اندیشـی بـا‬ ‫شو پـرورش کـه بـا حضـور مهـدی کاظمـی (معـاون‬ ‫مسـئوالن وزارت اموز ‬ ‫امـوزش متوسـطه وزیـر) و مدیـران ایـن دو دسـتگاه برگـزار شـد‪ ،‬افـزود‪ :‬در‬ ‫دوران مدیریـت پیشـین بیشـتر بـه اسـتاندارد کاالهـا پرداختـه شـده بـود و از‬ ‫استانداردسـازی خدمات غفلت شـد و ما در رویکرد تحولی نظام اسـتاندارد‬ ‫بنـا را بـر ایـن گذاشـته ایم کـه در سـال ‪ ۱۴۰۱‬نظـارت بـر خدمـات را نیز پیگیری‬ ‫کنیـم‪ .‬معـاون ارزیابـی کیفیـت سـازمان ملـی اسـتاندارد ایـران باتا کی دبـر‬ ‫شو پـرورش بـرای مـردم و همچنیـن دولـت مردمـی‬ ‫اهمیـت حـوزه اموز ‬ ‫افـزود‪ :‬خدمـات اموزشـی‪ ،‬ورزشـی‪ ،‬بهداشـتی و همچنیـن خدمـات در حـوزه‬ ‫گردشـگری در دسـتور کاری سـازمان ملـی اسـتاندارد ایـران قـرار دارد‪.‬‬ صفحه 2 ‫یادداشت‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2559‬‬ ‫نقدی بر جشنواره های عکاسی‬ ‫«ستاره مستفیضی»؛ نوازنده و مدرس ساز عود و مدرس موسیقی کودک ونوجوان‪:‬‬ ‫محمد بویری‬ ‫‪Mohammadboveiry2000@outlook.com‬‬ ‫جشـنواره های عکاسـی ایـران‪ ،‬سـبب پیشـرفت در امـر‬ ‫فرهنگ وهنـر نشـده؛ و تبدیـل بـه کلیشـه شـده اند‪.‬‬ ‫یشـود‬ ‫موضوعـات عکاسـی کـه در جشـنواره ها اعلام م ‬ ‫کلیشـه ای شـده؛ اغلـب موضوعـات مناسـبتی مدنظـر‬ ‫قـرار می گیـرد و عکاسـان نیـز ارشیوشـان از ایـن اثـار ُپـر‬ ‫نشـیوه رفتـار ب هشـدت‬ ‫شـده‪ .‬جامعـه عکاسـی هـم از ای ‬ ‫صدمـه می بینـد زیـرا انگیـزه بـرای خلـق اثـری بدیـع‬ ‫در میـان عکاسـان از بیـن مـی رود‪ .‬جشـنواره های ازاد‬ ‫یشـود هنرمنـدان عـکاس‪ ،‬ازادانـه و خالقانـه‬ ‫سـبب م ‬ ‫بـه تولیـد اثـر بپردازنـد‪ .‬تداوم نداشـتن جشـنواره ها در‬ ‫نهـا زیـان بزرگـی بـرای جامعـه‬ ‫یبـودن ا ‬ ‫ایـران و تک دوره ا ‬ ‫یسـت‪ .‬بخش خصوصـی یا سـازمان های دولتی برای‬ ‫هنر ‬ ‫مکـردن تصاویـر تبلیغاتی یا پرکردن گـزارش کاری خود‬ ‫فراه ‬ ‫در بخـش فرهنگـی‪ ،‬موضوعـی در امتـداد اهـداف نهـادی‬ ‫خـود انتخـاب و فراخوانـی منتشـر می کنـد و چنـد عـکاس‬ ‫را به عنـوان دبیـر جشـنواره و داور به خدمـت می گیـرد‪.‬‬ ‫همـان نا مهـای همیشه اشـنا در عکاسـی ایـران کـه بایـد‬ ‫این رویکـرد‪ ،‬جـای خـود را بـه رویکـرد حمایتـی از هنـر‬ ‫تغییـر دهـد‪ .‬در جشـنواره های عکاسـی ایـران از عـکاس‬ ‫یشـود کـه برگزارکننـده اجـازه اسـتفاده از‬ ‫تعهـد گرفتـه م ‬ ‫اثارشـان را دارد‪ .‬متاسـفانه برگزارکننـده نـگاه فرهنگـی بـه‬ ‫جشـنواره نداشـته و به قصـد جمـع اوری اثـار عکاسـان‪،‬‬ ‫ارشـیو چند هزارتایـی سـاخته و سـپس‪ ،‬از این اثـار در تمام‬ ‫انتشـارات‪ ،‬بیلبوردهای تبلیغاتی و پوسـتر اسـتفاده کرده؛‬ ‫غافل ازاینکـه صاحـب اثـر بدانـد اثـرش در کجـا منتشـر‬ ‫شـده و ایـا نـام عـکاس در اث ِـر انتشـاریافته‪ ،‬ذکـر شـده یـا‬ ‫یسـت‪ .‬نتیجـه جشـنواره پـس‬ ‫نـه؟ و ایـن ‪ ،‬عمـل ناشایست ‬ ‫از پایـان نمایشـگاه بایـد موردبازبینـی قـرار گیـرد کـه چقـدر‬ ‫اتـی‬ ‫موفـق بـوده و چه کارهایـی را می تـوان بـرای دوره هـای ِ‬ ‫ـین خـود‬ ‫ان انجـام داد تـا متفاو ‬ ‫تتـر و موثرتـر از دوره پیش ِ‬ ‫باشـد‪ .‬درنظرگرفتـن نمایشـگاه های دوره ای در شـهرهای‬ ‫مختلـف‪ ،‬اردوهـای مختلـف عکاسـی‪ ،‬ورکشـاپ های‬ ‫تخصصـی‪ ،‬سـخنرانی های علمی و انتشـار کتـاب و مقاالت‬ ‫می توانـد اثرمنـدی جشـنواره را تضمین کنـد‪ .‬دالیل اصلی‬ ‫اسـتقبال از رویدادهـای عکاسـی در ایـران را در مرحلـه اول‬ ‫یتـوان جوایـز نقـدی و دلیـل دیگـر اقبـال عکاسـان بـه‬ ‫م ‬ ‫ایـن جشـنواره ها را شـاید بتـوان نبـود عرصـه مناسـب برای‬ ‫ارائـه اثـار دانسـت‪ .‬این مسـئله در شهرسـتان ها به دلیـل‬ ‫کمبـود یـا نبـود گالـری‪ ،‬جلـوه بیشـتری نیـز دارد‪ .‬نقـدی کـه‬ ‫بـر چنیـن جشـنواره هایی وارد اسـت‪ ،‬سیاسـت گذاری ‪،‬‬ ‫دیدگا ههـا و صالحیـت برگزارکننـدگان ان هاسـت‪ .‬بعیـد‬ ‫نیسـت کـه مجامـع جـدی هنـر نیـز ارزشـی بـرای اثـار‬ ‫جشـنواره ای ایـران قائـل نباشـند‪ .‬این مسـئله وقتـی بـروز‬ ‫یکـه رزومـه‬ ‫پیـدا می کنـد کـه بسـیاری از عکاسـان هنگام ‬ ‫کاری خـود را بـرای رسـانه ها یـا نهادهـای مهـم خارجـی‬ ‫ارسـال کننـد‪ ،‬افتخـارات خـود در جشـنواره های داخلـی را‬ ‫از رزوم هشـان حـذف می کننـد‪ .‬انچـه دراین یادداشـت بـه‬ ‫ان پرداختـم‪ ،‬به خودی خـود دربـاره غالـب جشـنواره های‬ ‫نهـا نیسـت‪.‬‬ ‫ایـران اسـت؛ ولـی حکـم کلـی دربـاره همـه ا ‬ ‫بیشـتر جشـنواره های ایـران در کلیـت خـود فرصت رقابتی‬ ‫ـس ان‪ ،‬شـاهد رشـدی حاصـل ازان باشـیم را‬ ‫سـالم کـه در پ ِ‬ ‫نشـرایطی برگزاری نمایشگاه‬ ‫دراختیار نمی گذارند‪ .‬درچنی ‬ ‫ا کسـپو عکـس و عدم اسـتفاده از چهر ههـای سـینمایی‬ ‫به قصـد معرفـی بیشـتر عکاسـان جـوان و حرفـه ای کـه‬ ‫به رغـم فعالیتشـان شـناخته نشـده و گمنـام مانده انـد‪،‬‬ ‫می توانـد مناسـب باشـد‪ .‬این رویـداد هنـری بایـد انسـجام‬ ‫به لحـاظ موضوعـی‪ ،‬نحـوه چیدمـان و نحـوه قیمت گذاری‬ ‫منطقـی و شـفاف بـر اثـار را داشـته و بـا برنامه ریـزی‬ ‫صحیـح و تحقیقـات وسـیع صـورت گیـرد تـا اعتبـار یـک‬ ‫ا کسـپو بـزرگ حفـظ شـود‪ .‬خریـد اثـار عکاسـی‪ ،‬جایگاهـی‬ ‫مناسـب در کشـورمان نـدارد و بـرای حـل ایـن مشـکل‬ ‫گسـازی الزم صـورت گیـرد‪ .‬تبـادل تجربـه بیـن‬ ‫بایـد فرهن ‬ ‫گسـازی بیـن دسـتگاه های‬ ‫هنرمنـدان عـکاس و فرهن ‬ ‫دولتـی و غیردولتـی درزمینـه هزین هکـردن بخشـی از‬ ‫اعتباراتشـان بـرای خریـد اثـار هنـری‪ ،‬بایـد از اهـداف‬ ‫ا کسـپو هنـری باشـد‪ .‬در عکاسـی‪ ،‬سـه مبحـث «تولیـد»‪،‬‬ ‫«مدیریـت» و «فـروش» مدنظـر اسـت؛ امـا در ایـران بیشـتر‬ ‫به مبحث تولید پرداخته شده؛ و کمتر‪ ،‬مدیریت و فروش‬ ‫موردتوجـه قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬هـدف ا کسـپو بایـد توجـه بـه‬ ‫ایـن دو مبحـث باشـد و عکاسـان غیرحرفـه ای هـم بتوانند‬ ‫بـه ا کسـپو راه یافتـه و امـکان نمایـش اثـار خـود را بیابنـد‪.‬‬ ‫سوت‬ ‫«رو ح اهلل رستمی»‬ ‫ازادسازی ‪ 12‬زندانی جرائم مالی‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫«روح اهلل رسـتمی»؛ دارنـده مـدال طلا پارالمپیـک توکیـو بـا‬ ‫بـه مزایده گذاشـتن هدیـه رهبـری‪ ،‬زمینـه ازادی ‪ ۱۲‬زندانـی‬ ‫جرائـم مالـی را فراهـم کـرد‪ .‬به گزارش ایرنا؛ رسـتمی از جمله‬ ‫ورزشـکارانی ب هشـمار مـی رود کـه در کارهـای فرهنگـی‬ ‫شقـدم بـوده و پیش ازایـن نیـز برخـی‬ ‫و اجتماعـی پی ‬ ‫مدال هایـش را بـرای کمـک بـه مناطـق محـروم ب هحـراج‬ ‫گذاشـت‪ .‬وی در رقابت هـای وزنه بـرداری پارالمپیـک توکیو‬ ‫موفق شـد با مهار ‪ ۲۳۴‬کیلوگرم در دسـته ‪ ۸۰‬کیلوگرم مدال‬ ‫طلا ایـن دوره از بازی هـا را ازان خـود کنـد‪ .‬پـس از پایـان‬ ‫یهـای المپیـک و پارالمپیـک توکیـو مـدال اوران ایـن‬ ‫باز ‬ ‫تهـای‬ ‫اوردگا ههـای بـزرگ بـا رهبـری دیـدار و پـای صحب ‬ ‫ایشـان نشسـتند‪ .‬در پایـان ایـن دیـدار نیـز هدایایـی؛‬ ‫ازجمله انگشـتر ازسـوی معظم له به ورزشـکاران اهدا شـد‪.‬‬ ‫روح اهلل رسـتمی بااشـاره به مزایده گذاشـتن هدیـه رهبـری‬ ‫بـرای ازادی زندانیـان جرائـم مالـی‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬انگشـتر‬ ‫رهبـری ارزشـمندترین هدیـه دوران ورزشـی ام بـود کـه‬ ‫تصمیـم گرفتـم ان را در راه یـک کار خیـر بـه مزایده بگـذارم‪.‬‬ ‫در مـاه رمضـان ایـن تصمیـم را گرفتـم و با کمـک چند نهاد‬ ‫خیریـه و خیـر گمنـام ایـن کار انجـام شـد‪ .‬سـایت ایتـام و‬ ‫مـدد درایـن راه کمـک کارم بودنـد و پـول الزم را بـرای کمـک‬ ‫زندانیـان جرائـم مالی جمع شـد‪ .‬با این پول‪ ،‬زمینـه ازادی‬ ‫‪ ۱۲‬زندانـی فراهـم شـد‪ .‬ایـن ازادی در روز عیـد غدیـر انجـام‬ ‫شد‪ .‬دارنده مدال طالی پارالمپیک توکیو ادامه داد‪ :‬از راه‬ ‫فـروش ایـن هدیه گران بها تنها بخشـی از پـول جرائم مالی‬ ‫زندانیـان امـاده شـد و بـا کمـک سـازمان زندان ها توانسـتم‬ ‫یکـه مشـکالتی مالـی دارنـد و در بنـد هسـتند‪،‬‬ ‫بـه افراد ‬ ‫کمـک کنـم‪ .‬ملی پـوش پاراوزنه بـرداری ایـران درخصـوص‬ ‫زمـان بازگشـت خـود بـه اردوهـای تیـم ملـی نیـز گفـت‪ :‬یک‬ ‫عفونـت در بدنـم وجـود دارد و بایـد دوران نقاهـت را طـی‬ ‫کنـم‪ .‬ایـن دوره ممکـن اسـت ‪ ۲۰‬تـا ‪ ۲۵‬روز باشـد و بعـدازان‪،‬‬ ‫امـاده حضـور در اردوهـا هسـتم‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫زیر صفر دارد‬ ‫اقتصاد اموزش موسیقی وضعیتی ِ‬ ‫تریبون‬ ‫در اولین روز محفل عاشورایی سینمای ایران عنوان شد؛‬ ‫حمایت فارابی از اثار عاشورایی و اربعینی‬ ‫علیرضانیاکان‬ ‫اولیـــن روز از ویژه برنامـــه «ســـینما تکیـــه» عصـــر روز ‪ ۸‬مردادمـــاه در‬ ‫س ــالن عب ــاس کیارس ــتمی بنی ــاد س ــینمایی فاراب ــی ب ــا نمای ــش فیل ــم‬ ‫س ــینمایی «روز واقع ــه» س ــاخته ش ــهرام اس ــدی برگ ــزار ش ــد‪ .‬ابت ــدای‬ ‫ مراس ــم‪ ،‬س ــید مه ــدی ج ــوادی؛ مدیرعام ــل بنی ــاد س ــینمایی فاراب ــی‬ ‫ضم ــن خوش ــامدگویی ب ــه مدعوی ــن برنام ــه گف ــت‪ :‬واقع ــه عاش ــورا ورای‬ ‫دی ــدگاه اعتق ــادی ش ــیعه ی ــک روی ــداد کم نظی ــر در جه ــان اس ــت ک ــه‬ ‫طـــی هزاران ســـال علی رغـــم عـــداوت و ممانعت هـــا نسل به نس ــل و‬ ‫سینه به ســینه منتقــل شــده اســت و امــروز بخشــی از تجلــی ان را در ایــام‬ ‫مح ــرم و تجمع ــات میلیون ــی اربعی ــن می بینی ــم‪ .‬س ــینمای ای ــران بع ــد از‬ ‫پیــروزی انقــاب اســامی فیلم هــای متعــددی دربــاره عاشــورا ســاخته و‬ ‫عــرض ارادت بــه ســید و ســاالر شــهیدان داشــته؛ امــا همچنــان بســیاری‬ ‫از حرف هـــای ایـــن قیـــام بـــزرگ نا گفتـــه مانـــده و هنوزهـــم بســـیاری از‬ ‫جوان ــب ای ــن واقع ــه به نمای ــش گذاش ــته نش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫امینکردبچهچنگی‬ ‫‪Aminkordbacheh@gmail.com‬‬ ‫«ســتاره مســتفیضی»؛ نوازنــده و مــدرس ســاز عــود‪ ،‬متولــد ســال ‪ 1369‬اســت‪ .‬وی‬ ‫تحصیال تــش را در مقطــع دیپلــم در رشــته موســیقی‪ ،‬در مقطــع کارشناســی در رشــته‬ ‫موســیقی در گرایــش نوازندگــی و در مقطــع کارشناســی ارشــد در رشــته پژوهــش هنــر‬ ‫به پایــان رســانده اســت‪ .‬از ســال ‪ 1380‬وارد هنرســتان موســیقی شــده و عــود را به عنــوان‬ ‫نگاه برخی از مدرسان موسیقی به کودکان‬ ‫ُ‬ ‫به چشم «کالس ُ پ ُ‬ ‫رکن» و «قلک»‬ ‫ستاره مستفیضی باابرازخرسندی ازاینکه امروز گرایش خانواده ها‬ ‫بـه مقولـه موسـیقی؛ و توجـه‪ ،‬اشـتیاق و پیگیـری انـان در حـوزه‬ ‫امـوزش ایـن هنـر بـه کودکانشـان بیشـتر شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫ن هسـتند تـا‬ ‫«خانواد ههـای بیشـتری را می بینیـم کـه دنبـال ایـ ‬ ‫کودکانشـان را در مسـیر موسـیقی هدایـت کننـد؛ امـا متاسـفانه‬ ‫یشـود برخـی از مدرسـان موسـیقی‪ ،‬بـه کـودکان‬ ‫ازسـویی‪ ،‬دیـده م ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫به چشـم افـراد کالس ُ پرکـن یـا قلـک نـگاه می کننـد تـا ازایـن راه‪،‬‬ ‫بـه کسـب درامد بپردازنـد»‪ .‬وی دوره امـوزش موسـیقی کـودک را‬ ‫دوره ای طوالنـی و مسـتلزم صبـر مـدرس خوانـد و بابیان اینکـه‬ ‫ً‬ ‫کسـال بـرای امـوزش مقدمـات موسـیقی بـه کـودکان زمـان‬ ‫اقلا ی ‬ ‫الزم اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬بلـز‪ ،‬فلـوت؛ و هم زمـان بـا ایـن دو سـاز‪ ،‬تئـوری‬ ‫یسـت کـه در ابتـدای راه موسـیقی‬ ‫موسـیقی‪ ،‬از مهم تریـن مباحث ‬ ‫یشـود؛ البته تدریس موسـیقی به کـودکان‪،‬‬ ‫بـه کـودکان تدریـس م ‬ ‫نتـر از حـد‬ ‫بـه سـن انـان نیـز بسـتگی دارد و ا گـر سـن کـودک‪ ،‬پایی ‬ ‫سهـای‬ ‫شهـای مقدماتـی باشـد‪ ،‬کال ‬ ‫ـول دریافـت اموز ‬ ‫معم ِ‬ ‫امـوزش موسـیقی ب هصـورت بـازی و موسـیقی بـرای کـودکان برگـزار‬ ‫می شـود»‪.‬‬ ‫استقبال از کالس های موسیقی مادر و کودک‬ ‫سهـای بـازی و‬ ‫ایـن نوازنـده سـاز عـود‪ ،‬بااشـاره به اینکه کال ‬ ‫موسـیقی‪ ،‬می تواند از ‪2.5‬سـالگی برای کودکان برگزار شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«در زمان پیش از شـیوع کرونا‪ ،‬کالس های اموزش موسـیقی برای‬ ‫یشـد کـه در‬ ‫سهـای مـادر و کـودک برگـزار م ‬ ‫کـودکان‪ ،‬باعنـوان کال ‬ ‫نهـا تقویـت‬ ‫نهـا کـودکان بـا فضـای موسـیقی اشـنا و درک ریتـم ا ‬ ‫ا ‬ ‫سهـای‬ ‫شـده‪ ،‬می تواننـد صداهـا را بشناسـند و ماننـد دیگـر کال ‬ ‫مـادر و کـودک‪ ،‬اهسته وپیوسـته اسـت»‪ .‬مسـتفیضی‪ 3.5 ،‬و‬ ‫چهارسـال را بهترین و مناسـب ترین سـن برای فرا گیری مقدمات‬ ‫موسـیقی و کار بـا سـاز «بلـز» بـرای کـودکان برشـمرد و بابیان اینکـه‬ ‫مادران‪ ،‬استقبال خوبی از کالس های مادر و کودک داشته و این‬ ‫کالس ها را دوسـت دارند‪ ،‬گفت‪« :‬بچه ها در کالس های موسـیقی‬ ‫مـادر و کـودک‪ ،‬می تواننـد بـا دیگـر کـودکان ب هبـازی پرداختـه و از‬ ‫نهـا‬ ‫فرا گیـری موسـیقی در چنیـن فضایـی لـذت ببرنـد‪ .‬مـادران ا ‬ ‫نیز چون دوست دارند فرزندشان در پله اول‪ ،‬حال خوبی داشته‬ ‫باشـد؛ و قـرار نیسـت از بچـه ‪2.5‬سـاله موزیسـین سـاخته شـود‪،‬‬ ‫سهـای این چنینـی را دوسـت دارنـد»‪.‬‬ ‫حضـور در کال ‬ ‫تربیت گوش و درک ریتم کودکان‬ ‫در کالس های بازی و موسیقی‬ ‫سهـای امـوزش موسـیقی بـه‬ ‫ایـن مـدرس موسـیقی کـودک‪ ،‬کال ‬ ‫کـودکان را یکـی از مهم تریـن فضاهـای الزم جهـت ایجـاد زمینـه‬ ‫شهـای مقدماتـی برشـمرد و‬ ‫در کـودکان‪ ،‬بـرای فرا گیـری اموز ‬ ‫بابیان اینکه دراین کالس ها گوش موسیقایی و درک ریتم کودکان‬ ‫ً‬ ‫نسـنین‪ ،‬عمومـا کـودکان از‬ ‫یشـود‪ ،‬گفـت‪« :‬زیـرا درای ‬ ‫تقویـت م ‬ ‫درک ریتـم مناسـب برخـوردار نبـوده و ضعیـف هسـتند و ازایـن رو‪،‬‬ ‫تدریس ریتم با رنگ ها‪ ،‬بازی های عروسـکی با حیوانات به منظور‬ ‫زیروبم ِـی صـدا و بـازی بـا ریتـم‪ ،‬از مهم ترین مقدمـات اموزش های‬ ‫موسـیقی بـرای مـادر و کـودک هسـتند و بعـد از گذرانـدن‬ ‫این دور ههـا‪ ،‬کـودکان می تواننـد وارد اموزش های موسـیقی کودک‬ ‫شوند»‪ .‬وی بابیان اینکه امروزه تعداد کارگاه های موسیقی کودک‪،‬‬ ‫نهـا نیـز توسـط کسـانی‬ ‫بسـیار شـده و تعـدادی قابل توجـه از ا ‬ ‫یشـود کـه معـروف هسـتند و مـردم و مخاطبـان موسـیقی‬ ‫اداره م ‬ ‫به خوبی نسـبت به ان ها شـناخت دارند و ازسویی ‪ ،‬برخی کارگاه ها‬ ‫نیـز هسـتند کـه هنـوز جایگاه مطلـوب خویـش را میـان مخاطبان‬ ‫موسـیقی به دسـت نیاورده انـد‪ ،‬گفـت‪« :‬مـن ترجیـح می دهـم‬ ‫سهـای گروهـی نشـوند؛ زیـرا در‬ ‫نشـرایط‪ ،‬کـودکان وارد کال ‬ ‫درای ‬ ‫شرایط فعلی و در دوسال اخیر‪ ،‬نمی توان بچه ها را در کالس های‬ ‫یتـوان کـودکان‬ ‫سهـای نیمه گروهـی‪ ،‬م ‬ ‫گروهـی کنتـرل کـرد‪ .‬در کال ‬ ‫تتـر مدیریـت کـرد؛ اما کـودکان زیر‬ ‫شسـال را بهتـر و راح ‬ ‫پنـج تـا ش ‬ ‫یتـوان کنتـرل کـرد»‪.‬‬ ‫یتـوان سـخت تر م ‬ ‫ایـن سـن را م ‬ ‫مشکالت و معایب برگزاری کالس های گروهی‬ ‫وی پتانسـیل دریافـت امـوزش موسـیقی را در کـودکان مختلـف‪،‬‬ ‫نهـا متفـاوت برشـمرد و بابیان اینکـه‬ ‫باتوج هبـه شـرایط ا ‬ ‫ممکـن اسـت هنرجویـی در ‪3.5‬سـالگی‪ ،‬به راحتـی بـه دریافـت‬ ‫«بلـز» بپـردازد‪ ،‬گفـت‪« :‬هنرجویـی‬ ‫اموز ‬ ‫شهـای موسـیقی در سـاز ِ‬ ‫دارم که در ‪3.5‬سالگی‪ ،‬حروف انگلیسی را بلد است‪ ،‬اعداد را بلد‬ ‫گهـا را بلـد اسـت و می توانـد بشـمارد و از همیـن روی‪،‬‬ ‫اسـت‪ ،‬رن ‬ ‫می توانیـم امـوزش موسـیقی را شـروع کنیـم؛ امـا هنرجویانـی نیـز‬ ‫دارم که در چهارسالگی‪ ،‬نه حروف انگلیسی‪ ،‬نه رنگ ها و نه حتی‬ ‫تهـا در‬ ‫شـمارش یـک تـا پنـج را بلـد نیسـت و وجـود همیـن تفاو ‬ ‫سهـای گروهی را دوسـت‬ ‫یشـود کال ‬ ‫میـان هنرجویانـم‪ ،‬موجب م ‬ ‫یتـوان در اغلـب بچ ههـا‬ ‫نداشـته باشـم»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه نم ‬ ‫دسـت بـه برگـزاری کالس هـای گروهی زد؛ مگراینکه اسـتاد مدرس‬ ‫به این نتیجـه برسـد کـه هنرجویـان او ه مسـطح باشـند‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«ا گـر ایـن اتفـاق بیفتـد‪ ،‬ممکـن اسـت کودکـی کـه باهـوش اسـت‪،‬‬ ‫حـس کنـد کالس بـرای او بسـیارطوالنی شـده اسـت و ازسـویی ‪،‬‬ ‫ســاز اصل ـی اش انتخــاب کــرده اســت‪ .‬وی در کنــار اموختــن ســاز عــود در هنرســتان‪ ،‬بــه‬ ‫شهــای الزم در حــوزه ســازهای کوب ـه ای و پیانــو نیــز پرداختــه و دور ههــای‬ ‫فرا گیــری اموز ‬ ‫تســر گذاشــته اســت‪ .‬وی ا کنــون بــه تدریــس موســیقی‬ ‫امــوزش موســیقی کــودک را کامــل پش ‬ ‫کــودک و ســاز عــود و درکنــاران در گرو ههــای موســیقی متعــددی بــه نوازندگــی ایــن ســاز‬ ‫ی کــه درزمینــه هنــر و‬ ‫یپــردازد‪ .‬بــا ایــن نوازنــده و مــدرس موســیقی‪ ،‬در حــوزه دغدغه هایـ ‬ ‫م ‬ ‫به ویــژه موســیقی کــودک دارد‪ ،‬به گفت وگــو نشســته ایم‪.‬‬ ‫نتـر‬ ‫ان هنرجویـی کـه سـطحش نسـبت بـه دیگـر هنرجویـان پایی ‬ ‫اسـت‪ ،‬حـس کنـد اموزش ها و مفاهیم موجـود را دریافت نمی کند‬ ‫و چیـزی از بقیـه کـم دارد»‪.‬‬ ‫بازدهی پایین؛ نتیجه هم سطح نبودن کودکان‬ ‫سهـای موسـیقی را در میـان‬ ‫مسـتفیضی‪ ،‬حـس رقابـت در کال ‬ ‫مسـطح یکدیگـر نیسـتند‪ ،‬از جمله احساسـاتی‬ ‫هنرجویانـی کـه ه ‬ ‫برشـمرد کـه قشـنگ نیسـتند و بااذعان به اینکـه ایـن‪ ،‬جـزو‬ ‫ت کـه در برخـی مرا کز که کالس های اموزش موسـیقی‬ ‫یسـ ‬ ‫اتفاقات ‬ ‫بـه کـودک دارنـد‪ ،‬رخ می دهـد‪ ،‬گفـت‪« :‬در برخـی از اموزشـگاه ها‬ ‫ً‬ ‫یکـه هرگـز‪،‬‬ ‫مثلا ‪ 1 5‬کـودک در یـک کالس حضـور دارنـد؛ درحال ‬ ‫مسـطح نیسـتند؛ ازایـن رو‪ ،‬بازدهـی کالس پاییـن امـده و‬ ‫نهـا ه ‬ ‫ای ‬ ‫سهـای موسـیقی کـودکان‪ ،‬بیـش‬ ‫یشـود برخـی از کال ‬ ‫گاه دیـده م ‬ ‫از چهارسـال طـول می کشـد»‪ .‬وی باابرازتاسـف ازاینکه در برخـی‬ ‫تسـالگی بـه‬ ‫اموزشـگاه ها ممکـن اسـت کودکـی از چهـار تـا هش ‬ ‫س رفتـه و تحت نظـر اسـاتید امـوزش دیـده باشـد؛ امـا هنـوز‬ ‫کال ‬ ‫اصلی خود شود‪ ،‬بااشاره به اینکه‬ ‫ساز‬ ‫انتخاب‬ ‫حوزه‬ ‫وارد‬ ‫نتوانسته‬ ‫ِ‬ ‫دراین مواقـع‪ ،‬اسـتاد می کوشـد سـطح کالس را تـا جایـی پاییـن‬ ‫نتـر هنرجـو» برسـد تـا همـه بتواننـد باهم‬ ‫بیـاورد کـه بـه حـد «پایی ‬ ‫جلـو برونـد‪ ،‬گفت‪« :‬بـرای کودکی که حالت دریافت معمولـی دارد‪،‬‬ ‫شهـای موسـیقی طـی یک سـال و دو‪،‬سـه ماه شـکل می گیرد‬ ‫اموز ‬ ‫سهـای خصوصـی‪ ،‬بـرای‬ ‫یشـود و ایـن اتفـاق‪ ،‬در کال ‬ ‫و جمـع م ‬ ‫جسـاله اسـت‪ ،‬می افتـد؛ اما‬ ‫کودکـی بـا گیرایـی نرمال؛ که حداقل پن ‬ ‫ً‬ ‫یتـوان انتظـار داشـت کـه ایـن اتفـاق مثلا بـرای یـک‬ ‫ازسـویی‪ ،‬نم ‬ ‫یتـوان به یک کودک س هسـاله‬ ‫کـودک س هسـاله نیـز بیفتـد؛ زیرا نم ‬ ‫کسـال تمـام مقدمـات را امـوزش داد کـه بـرای انتخـاب‬ ‫طـی ی ‬ ‫شسـال دارد‪ ،‬می توانـد‬ ‫سـاز امـاده شـود؛ امـا کودکـی کـه پنـج تـا ش ‬ ‫مفاهیـم اموزشـی موسـیقی کـودک را دریافـت کنـد و هم زمـان بـا‬ ‫ُ‬ ‫پیش امادگی هایش‪ ،‬می تواند نت نویسـی را نیز بیاموزد و وارد سـاز‬ ‫تخصـص خویـش شـود»‪.‬‬ ‫اساتید و لزوم تشریح انتظارات خانواده ها از اموزش فرزندان‬ ‫مستفیضی باتا کیدبراینکه اساتید موسیقی باید با خانواده هایی‬ ‫سهـای موسـیقی حضـور می یابند‪ ،‬صحبت‬ ‫کـه فرزندشـان در کال ‬ ‫کنـد و بـه انـان بگویـد کـه در کـدام بـازه زمان ِـی مشـخصی‪ ،‬چـه‬ ‫انتظاری از فرزند خود داشـته باشـند؛ و این‪ ،‬اسـتاد اسـت که باید‬ ‫انتظـارات درسـت یـا غلـط را بـه خانواد ههـا امـوزش دهـد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«اسـاتید موسـیقی کودک‪ ،‬باید برای اولیای کودکان تشـریح کنند‬ ‫یخـورد‪ ،‬چقـدر قـرار اسـت طـول‬ ‫اینـده هـر کالس چگونـه رقـم م ‬ ‫بکشـد و تاچه انـدازه اولیـا در منـزل بـه کودک کمک کننـد؛ و اینکه‬ ‫یسـت یک کودک چهارسـاله یک جا نمی نشـیند تا به‬ ‫این منطق ‬ ‫تمریـن بپـردازد؛ بلکـه احتیـاج بـه کمـک والدیـن دارد و در اول راه‬ ‫بایـد بـا والدیـن او صحبـت شـود»‪ .‬وی بابیان اینکـه پیـش از ورود‬ ‫بـه مرحلـه امـوزش‪ ،‬الزم اسـت که اسـاتید ایـن هشـدار را بـه والدیـن‬ ‫بدهند که ا گر نمی توانند برای فرزندانشان زمان صرف کنند و در‬ ‫منزل‪ ،‬پیگیر اموزش ها شـوند‪ ،‬نباید ان ها را در کالس های مبانی‬ ‫تنـام کننـد‪ ،‬گفـت‪« :‬اولیـای کـودکان بایـد بداننـد بـا‬ ‫موسـیقی ثب ‬ ‫ثبت نام در کالس های موسیقی‪ ،‬زمان و هزینه ای صرف می شود‬ ‫و بایـد ارامـش اعصـاب کـودک نیـز مدنظـر باشـد و ا گـر اولیـای‬ ‫کودکی می خواهد که فرزندش‪ ،‬اموزش های موسیقی را فرابگیرد‪،‬‬ ‫اول زمـان الزم را بـرای تمریـن بـا کـودک فراهـم کنـد و بعـد او را بـه‬ ‫کالس های موسـیقی بفرسـتد»‪.‬‬ ‫همیشگی تمرین و تکرار در کودکان‬ ‫معضل‬ ‫ِ‬ ‫وی بابیان اینکه امروز‪ ،‬بچه ها و خانواده های انان نسبت به قبل‪،‬‬ ‫نگاهی متفاوت به مقوله موسیقی دارند و باابرازخرسندی ازاینکه‬ ‫کـودکان و خانواد ههـا وقـت و انـرژی بیشـتری را نسـبت بـه گذشـته‬ ‫گسـال نیـز‬ ‫صـرف می کننـد‪ ،‬گفـت‪« :‬مـن در عـود هنرجـوی بزر ‬ ‫شهـای‬ ‫دارم و بایـد گفـت کـه سـرعت دریافـت و فرا گیـری اموز ‬ ‫گسـاالن متفـاوت اسـت؛ زیـرا در یـک‬ ‫موسـیقی‪ ،‬در کـودکان و بزر ‬ ‫ً‬ ‫گسـال را داریـم کـه تمریـن او‬ ‫ زمـان خـاص؛ مثلا مـا یـک فـرد بزر ‬ ‫ً‬ ‫بیشـتر اسـت؛ قطعا سـرعت یادگیری اموزش موسیقی در کودکان‬ ‫بیشـتر اسـت و ایـن ذهـن‪ ،‬امادگـی دارد که فـرد هرانداز ه مطلب به‬ ‫ان داده شود‪ ،‬دریافت کند»‪ .‬وی باتا کیدبراینکه معضل تمرین و‬ ‫نهـای‬ ‫یتـوان انتظـار تمری ‬ ‫تکـرار در کـودکان وجـود دارد و هرگـز نم ‬ ‫یخـود داشـت‪ ،‬گفـت‪« :‬در بزرگ ترهـا‬ ‫مسـتمر را از کـودکان به خود ‬ ‫ایـن اتفـاق نمی افتـد؛ زیرا بزرگ ترهـا ان قدر دغدغه دارنـد و ان قدر‬ ‫مغزشـان ُپر از مسـائل مختلف اسـت که سـرعت یادگیری در انان‪،‬‬ ‫متفـاوت اسـت‪ .‬تکـرار تمرین‪ ،‬به خاطر رسـیدن به بلـوغ فکری‪ ،‬به‬ ‫انـان کمـک می کنـد تا مفاهیم موسـیقی را بهتر بیاموزنـد و تفاوت‬ ‫دراین قسـمت اسـت؛ امـا ا گـر تنهـا بخواهیـم بـ ه سـرعت یادگیـری‬ ‫بیندیشیم و این را به عنوان محور قیاس قرار دهیم‪ ،‬باید بگوییم‬ ‫گسـاالن‬ ‫کـه سـرعت یادگیـری کودکان ونوجوانـان بیشـتر از بزر ‬ ‫است»‪.‬‬ ‫صفر » اقتصاد اموزش موسیقی‬ ‫«زیر‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫وضعیت ِ‬ ‫ایـن مـدرس سـاز عـود بااشـاره به اینکه امـروز اقتصـاد امـوزش‬ ‫یتـوان ان را «زی ِـر صفـر»‬ ‫موسـیقی‪ ،‬وضعیتـی نامطلـوب دارد کـه م ‬ ‫نامیـد‪ ،‬افـزود‪« :‬امـا نبایـد فرامـوش کـرد کـه اقتصـاد موسـیقی‪،‬‬ ‫اموزشی اساتید موسیقی دارد و برخی‬ ‫ارتباطی مستقیم با رویکرد‬ ‫ِ‬ ‫از اسـاتید‪ ،‬تنهـا به فکـر پرکـردن کالس هسـتند»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫ـاتید موسـیقی «امـوزش»؛ و در‬ ‫در برخی ازمـوارد‪ ،‬دغدغـه اس ِ‬ ‫ برخی ازموارد‪ ،‬تنها «بیزینس» است‪ ،‬گفت‪« :‬ا گر مدرس موسیقی‪،‬‬ ‫دغدغـه بیزینـس داشـته باشـد‪ ،‬قدم گذاشـتن در راه تدریـس‬ ‫ دادن‬ ‫برایـش بسـیارراحت خواهد بود؛ امـا ا گر دغدغه اش امـوزش ِ‬ ‫درسـت باشـد‪ ،‬گام گذاشـتن درایـن راه برایـش دشـوار اسـت»‪ .‬وی‬ ‫باابرازتاسـف ازاینکه امروز‪ ،‬مردم به دلیل گسـترش فضای مجازی‪،‬‬ ‫هرگـز نمی تواننـد دغدغـه امـوزش را از دغدغـه کسـب ثـروت‪ ،‬در‬ ‫میـان اسـاتید موسـیقی تشـخیص دهنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬در فضـای‬ ‫مجـازی‪ ،‬یکسـری نوازنده نمـا داریـم کـه بال گـر بـوده و دراین فضـا‬ ‫فالوئر بیشـتر هسـتند؛ یعنی‬ ‫تنهاوتنهـا به هرقیمتـی دنبال کسـب‬ ‫ِ‬ ‫با ظاهری قشـنگ‪ ،‬موزیک هایی دم دسـتی و تنظیم هایی شـاد و‬ ‫حتـی در فضایی که نمی توان ان را عامه پسـند نامیـد‪ ،‬درحال ارائه‬ ‫یتـوان نـام ان را موسـیقی گذاشـت؛ زیـرا‬ ‫محصولی انـد کـه هرگـز نم ‬ ‫این جنس کار‪ ،‬تنها یکسری سروصداست که بدون کیفیت تولید‬ ‫شـده اسـت»‪.‬‬ ‫تولید موسیقی غمگین و کسل کننده؛‬ ‫ماهیت سازهای موسیقی سنتی ازنظر عوام‬ ‫وی بااشـاره به اینکه وقتـی نوازنـده‪ ،‬بـا سـازهای موسـیقی سـنتی‬ ‫نهـا بـرای عـوام‪ ،‬غمگیـن و کسـل کننده اسـت‪،‬‬ ‫کـه ماهیـت ا ‬ ‫موسـیقی پـاپ شـاد می نوازنـد و بـه ویدئوهایـش رنگ ولعـاب‬ ‫ً‬ ‫ننـوع محصـول اسـتقبال خواهـد‬ ‫می دهـد‪ ،‬مخاطـب نهایتـا از ای ‬ ‫کـرد‪ ،‬گفـت‪« :‬تفاوتـی نـدارد دراین کارهـا نـوع سـاز تـار‪ ،‬سـنتور‪ ،‬دف‬ ‫ـوع سـاز تفاوتی‬ ‫یـا تنبـک باشـد؛ زیـرا بـرای مخاطـب ای ‬ ‫ننـوع اثار‪ ،‬ن ِ‬ ‫سهـای موسـیقی‬ ‫نـدارد‪ .‬وقتـی والدیـن‪ ،‬کـودک خـود را بـه کال ‬ ‫کسـال بتوانـد بـه‬ ‫می فرسـتند‪ ،‬توقـع دارنـد فرزندشـان طـی ی ‬ ‫ً‬ ‫خانـم ایکـس یـا اقـای ایگـرگ برسـد؛ و ایـن اتفـاق اصلا نمی افتد»‪.‬‬ ‫وی بااذعان به اینکـه در راه امـوزش صحیـح موسـیقی‪ ،‬طـی‬ ‫فشـده ازسـوی‬ ‫قهـای تعری ‬ ‫یتـوان بـه برخـی از اف ‬ ‫کسـال نم ‬ ‫ی ‬ ‫ً‬ ‫خانواد ههـا رسـید‪ ،‬گفـت‪« :‬ا گـر فـردی بخواهـد مثلا دراین جنـس‬ ‫از موسـیقی پـا بگـذارد و این دسـت از قطعـات را بنـوازد‪ ،‬پیـش از‬ ‫ورود به این عرصه‪ ،‬باید یکسری از قطعات را ازقبل نواخته باشد‪،‬‬ ‫شهـا را دیـده باشـد و بعـد از گذرانـدن این دور ههـا‪،‬‬ ‫یکسـری اموز ‬ ‫ً‬ ‫ایـن انتخـاب را داشـته باشـد کـه مثلا می خواهم از فلان خواننده‬ ‫بزنـم؛ و دراین زمـان‪ ،‬کسـی شـما را محـدود نخواهـد کـرد کـه چـه‬ ‫انتخابـی داشـته باشـید»‪.‬‬ ‫هنرجویان مبتدی و توقع شروع کار با ملودی‬ ‫عضـو گـروه موسـیقی «هـوران» باابرازتاسـف ازاینکه این موضـوع‬ ‫به گونـه ای در اذهـان عمومـی بـاب شـده کـه هرگـز‪ ،‬هنرجویـان‬ ‫شهـای درسـت ا کادمیـک‬ ‫مبتـدی قبـول نمی کننـد طبـق اموز ‬ ‫جلـو برونـد و جـای تاسـف دارد کـه رغبـت هنرجویـان موسـیقی‬ ‫بـه گام گذاشـتن در مسـیر درسـت امـوزش کـم شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫یشـود که اموزش گیرنده در موسـیقی‬ ‫«امـروز این موضـوع دیـده م ‬ ‫سـنتی‪ ،‬نه تنهـا انتظـار ایـن را دارد کـه بـا ملـودی شـروع بـه امـوزش‬ ‫یهـای اصیـل ایرانـی را نیـز قبـول نـدارد و از‬ ‫کنـد؛ بلکـه ملود ‬ ‫ابتـدا‪ ،‬مسـیرش را مشـخص می کنـد کـه از چـه خواننـده و از چـه‬ ‫موزیسـینی می خواهـد قطعـه بنـوازد؛ حال انکـه بایـد بـه این افـراد‬ ‫ زدن درسـت روی سـاز را‬ ‫گوشـزد کـرد کـه در پلـه اول‪ ،‬بایـد مضـراب ِ‬ ‫بیامـوزی‪ ،‬بعـد سـراغ انتخاب خواننده و موزیسـین خاص بـروی و‬ ‫یشـود ذهنیـت عـام نسـبت بـه دریافت‬ ‫این هاسـت کـه موجـب م ‬ ‫امـوزش موسـیقی خـراب شـود»‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مینا قانع‬ ‫ساخت فیلم «راه شیری» با موضوع اربعین‬ ‫ج ــوادی ضم ــن تجلی ــل از فیلم های ــی ک ــه درب ــاره وقای ــع عاش ــورا و س ــاحت‬ ‫امام حســـین ؟ع؟ ســـاخته شـــده اســـت‪ ،‬گفـــت‪ :‬بایـــد از دوســـتانی ک ــه‬ ‫درایـــن راه قـــدم گذاشـــته اند تشـــکر کـــرد امـــا در برپایـــی برنامـــه افس ــوس‬ ‫بس ــیاری خوردی ــم ک ــه چ ــرا اث ــار بیش ــتری درب ــاره حماس ــه عاش ــورا نداری ــم‬ ‫و برخی اوقـــات بـــه ورطـــه تکـــرار افتاده ایـــم‪ .‬وی ضمـــن اعـــام ســـاخت‬ ‫فیل ــم «راه ش ــیری» ب ــا موض ــوع اربعی ــن گف ــت‪ :‬بنی ــاد س ــینمایی فاراب ــی‬ ‫وظیفـــه خـــود می دانـــد کـــه از تولیـــد اثـــار عاشـــورایی حمایـــت کن ــد و‬ ‫درایـ ـن راه ه ــم اقدامات ــی انج ــام دادی ــم ک ــه اولی ــن خروج ــی ان فیلم ــی ب ــا‬ ‫موضوعی ــت اربعی ــن حسینی س ــت ک ــه ان ش ــاءاهلل بــه زودی کلی ــد خواه ــد‬ ‫خـــورد‪ .‬وی تا کیـــد کـــرد‪ :‬در بنیـــاد ســـینمایی فارابـــی از هـــر طرحـــی ک ــه‬ ‫ن ــگاه وی ــژه و درس ــت ب ــه موضوع ــات عاش ــورایی و اربعی ــن حس ــینی داش ــته‬ ‫باشـــد‪ ،‬حمایـــت خـــاص خواهیـــم داشـــت‪ .‬وی بااشـــاره به اینکه جری ــان‬ ‫حماســـه زدایی و عاشـــورازدایی سال هاســـت اغـــاز شـــده‪ ،‬گفـــت‪ :‬بنی ــاد‬ ‫ســـینمایی فارابـــی دراین عرصـــه حضـــور جـــدی خواهـــد داشـــت و بس ــتر‬ ‫را ب ــرای ه ــر فیلم س ــازی ک ــه به عن ــوان اصح ــاب اخرالزمان ــی سیدالش ــهدا‬ ‫بخواه ــد در وادی کرب ــا ق ــدم بگ ــذارد فراه ــم خواه ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫تداوم فعالیت محفل عاشورایی سینمای ایران در فارابی‬ ‫وی گفــت‪« :‬ســینما تکیــه» یکــی از برنامه هــای بنیــاد ســینمایی فارابــی در‬ ‫عــرض ارادت بــه ســاحت حضــرت سیدالشهداســت و این برنامــه ب هصــورت‬ ‫مس ــتمر ادام ــه خواه ــد ش ــد‪ .‬ای ــن تکی ــه محف ــل ماهان ــه خواه ــد داش ــت و‬ ‫ان شــاء اهلل برنامــه «ســینما تکیــه» منشــا بــرکات خواهــد بــود و مطمئنیــم از‬ ‫بــرکات ایــن جم عهــای حســینی اتفاقــات خوبــی رخ خواهــد داد‪ .‬جــوادی‬ ‫خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬بازهـــم می گویـــم دســـت یـــاری به ســـمت هنرمنـــدان و‬ ‫س ــینما گران ب ــرای تولی ــد محت ــوا درب ــاره فرهن ــگ عاش ــورایی دراز می کنی ــم‪.‬‬ ‫مدیرعام ــل بنی ــاد س ــینمایی فاراب ــی بی ــان ک ــرد‪ :‬س ــینمای عاش ــورا مانن ــد‬ ‫حهــای‬ ‫امام حســین ؟ع؟ غریــب اســت و امیدواریــم درکنارهــم بتوانیــم بــا طر ‬ ‫خــوب و اثــار فاخــر ســینمای عاشــورا را از ایــن غربــت خــارج کنیــم‪.‬‬ ‫امداد غیبی پشت ساخت فیلم «روز واقعه»‬ ‫در ادام ــه مراس ــم مرتض ــی شایس ــته ک ــه یک ــی از تهیه کنن ــدگان فیل ــم «روز‬ ‫واقعــه» اســت گفــت‪ :‬ا گــر بخواهــم از خاطراتــم بگویــم‪ ،‬ســید محمــد بهشــتی‬ ‫و محمدمه ــدی دادگ ــو فیلم نام ــه «روز واقع ــه» را ب ــه م ــن دادن ــد بخوان ــم‪.‬‬ ‫پ ــس از خوان ــدن فیلم نام ــه ب ــه ان ه ــا گفت ــم ‪ ۲۵‬درص ــد مش ــارکت می کن ــم‪.‬‬ ‫کل هزینـــه ســـاخت ‪ ۱۰۰‬میلیون تومـــان بـــود و مـــن ‪۲۵‬میلیون تومانـــش را‬ ‫تقب ــل ک ــردم‪ .‬پایه گ ــذار س ــاخت ای ــن فیل ــم به ــرام بیضای ــی‪ ،‬ش ــهرام اس ــدی‬ ‫و بن ــده بودی ــم و بع ــد محمدرض ــا ش ــریفی نیا و س ــیروس مق ــدم به عن ــوان‬ ‫مدیــر تولیــد و دســتیار کارگــردان بــه گــروه مــا اضافــه شــدند‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫عــزت اهلل انتظامــی‪ ،‬محمدعلــی کشــاورز‪ ،‬جمشــید مشــایخی‪ ،‬مازیــار پرتــو‪،‬‬ ‫رضــا کرم رضایــی و حســین پناهــی درگذشــتگانی بودنــد کــه دراین فیلــم مــا‬ ‫را همراه ــی کردن ــد‪ .‬وی ب ــا تش ــریح دوران تولی ــد «روز واقع ــه» گف ــت‪ :‬گ ــروه‬ ‫بـــرای ســـاخت فیلـــم در تهـــران تشـــکیل شـــد و بعـــد بـــرای فیلم بـــرداری‬ ‫به س ــمت باف ــق رفتی ــم‪ .‬در مس ــیر باف ــق به س ــمت ی ــزد مینی ب ــوس گرفت ــه‬ ‫بودی ــم و رانن ــده گف ــت نمی دان ــم چ ــرا ای ــن س ــرزمین را انتخ ــاب کردی ــد ک ــه‬ ‫ش ــبیه کربالس ــت و ای ــن خواس ــت خ ــدا ب ــود ک ــه در س ــرزمینی ش ــبیه کرب ــا‬ ‫فیلم بـــرداری کنیـــم‪ .‬وی افـــزود‪ :‬در صحنـــه کـــه گردوغبـــار می شـــد باره ــا‬ ‫س ــعی کردی ــم ک ــه ای ــن صحن ــه را به تصوی ــر بکش ــیم ام ــا نمی ش ــد تااینک ــه‬ ‫به یک بـــاره هـــوا تیر هو تـــار شـــد و توانســـتیم ایـــن صحنـــه را تصویربـــرداری‬ ‫کنی ــم‪ .‬بای ــد بگوی ــم ام ــداد غیب ــی و اله ــی پش ــت ای ــن فیل ــم ب ــود‪ .‬م ــن ای ــن‬ ‫ادعـــا را دارم و دوســـتان هـــم بـــا شـــهادت خـــود ایـــن حـــرف مـــرا صح ــه‬ ‫می گذارن ــد‪ .‬تهیه کنن ــده «روز واقع ــه» گف ــت‪ :‬خوش ــحالم ک ــه توفی ــق تولی ــد‬ ‫ای ــن فیل ــم را داش ــتم و امی ــدوارم فیلم ه ــای دیگ ــری ه ــم ب ــا ای ــن کیفی ــت‬ ‫دربــاره واقعــه عاشــورا ســاخته شــود‪ .‬ایــن فیلــم به دلیــل نیتــی کــه بازیگــران‬ ‫و عوام ــل داش ــتند تااین ح ــد دی ــده و مان ــدگار ش ــد‪.‬‬ ‫ندیدن خود است‬ ‫فلسفه عاشورا‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫یخــورم‬ ‫پ ـس ازان فخرالدیــن صدیــق شــریف اظهــار کــرد‪ :‬به جرئــت قســم م ‬ ‫کـــه اقـــای شایســـته شکسته نفســـی کردنـــد؛ یکـــی از افرادی کـــه س ــینما‬ ‫مدی ــون ان هاس ــت مرتض ــی شایس ــته اس ــت‪ .‬او حقیقت ــی را ک ــه در وج ــود‬ ‫ً‬ ‫حســـین ابن علی بـــود دیـــد‪« .‬روز واقعـــه» واقعـــا روز واقعـــه بـــود؛ فلس ــفه‬ ‫عاشــورا ندیــدن خــود اســت‪ .‬در عاشــورا یــاران امــام‪ ،‬خــود را فرامــوش کردنــد‬ ‫و از قال ــب تن ــگ ت ــن بی ــرون امدن ــد و ب ــه حقیق ــت الیتناه ــی رس ــیدند‪.‬‬ ‫سینما دارای تکیه شد‬ ‫عل ــی رویین ت ــن نی ــز بی ــان ک ــرد‪ :‬خوش ــحالم ک ــه س ــینمای م ــا دارای تکی ــه‬ ‫شـــده و مـــا هـــم نذرهـــای خـــود را بـــه ایـــن تکیـــه می اوریـــم و همچنی ــن‬ ‫خوشــحالم از مرتضــی شایســته در اولیــن جلســه «ســینما تکیــه» قدردانــی‬ ‫شـــد‪ .‬گفتنی ســـت؛ در نخســـتین روز از رویـــداد «ســـینما تکیـــه» بنی ــاد‬ ‫س ــینمایی فاراب ــی‪ ،‬عالوه ب ــر تجلی ــل از مرتض ــی شایس ــته و نمای ــش نس ــخه‬ ‫بازسازی ش ــده فیل ــم «روز واقع ــه»‪ ،‬پرده خوان ــی عاش ــورایی توس ــط مرش ــد‬ ‫ورمزی ــار و تحلی ــل فیلم نامه ه ــای عاش ــورایی توس ــط نص ــرت اهلل تاب ــش نی ــز‬ ‫از دیگـــر بخش هـــای این برنامـــه بـــود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2559‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کمـدادی متالیک‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد ‪ 141‬به رنگ نو ‬ ‫مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪196 -32‬ن‪ 43‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 4400722‬و شـماره شاسـی ‪ S3482290353882‬بـه مالکیـت‬ ‫محسـن گرگعلی فرزند محمداسـماعیل بـا کد ملـی ‪0702943509‬‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪509‬‬ ‫ا گهی اصالحی موضوع مواد ‪ 47‬و ‪ 148‬اصالحی قانون ثبت‬ ‫اقـای حسـین درودی و خانـم زهـرا قدمگاهـی بـه صـورت بالمناصفـه درخواسـت صـدور‬ ‫سـند مالکیـت تک بـرگ ششـدانگ یکبـاب منزل واقـع در اراضـی درود پلا ک ‪ 2925‬فرعی‬ ‫از ‪ 120‬اصلـی بخـش ‪ 3‬زبرخـان را داشـته‪ ،‬پـس از مطالعـه پرونـده و مالحظـه سـوابق‪،‬‬ ‫مشـخص شـد در رای صـادره شـماره ‪ 10233‬مورخـه ‪ 1383/04/29‬اصالحاتـی بـه شـرح‬ ‫ً‬ ‫ذیـل اعمـال شـود‪ .‬بنابرایـن حـدود و مسـاحت جدیـد ملـک بدین شـرح اسـت‪ :‬شـماال‪:‬‬ ‫در دو قسـمت بـه طول هـای ‪ 2/22‬و ‪ 11/93‬متـر درب و دیـوار بـه ممـر عـام (خیابـان‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫سـپاه)؛ شـرقا‪ :‬بـه طـول ‪ 7/15‬متـر دیـوار بـه زمین باقیمانـده از پلا ک ‪ 1317‬فرعـی؛ جنوبا‪:‬‬ ‫ً‬ ‫بـه طـول ‪ 16/58‬متـر دیـوار بـه دیواریسـت بـه منـزل مفـروز از ‪ 1317‬فرعـی؛ غربـا‪ :‬در سـه‬ ‫قسـمت بـه صـورت شکسـته بـه طول هـای ‪ 11/20‬و ‪ 1/35‬و ‪ /05‬متـر درب و دیواری سـت‬ ‫به ممر عام‪ .‬مساحت جدید ‪ 154/51‬مترمربع است‪ .‬لذا در رای شماره ‪ 10233‬مورخه‬ ‫‪ 1383/04/29‬تغییراتـی در تحدیـد حـدود و مسـاحت صـورت گرفتـه رای صـادره قبلی با‬ ‫رعایـت اصالحـات فـوق قابـل اجـرا اسـت‪ .‬لـذا به منظـور اطالع عمـوم‪ ،‬مراتب فـوق در یک‬ ‫نوبت در روزنامه سراسـری ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیت متقاضی با مساحت اصالحی اعتراضی داشته باشند ‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫ا گهـی بـه مـدت یـک مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای مدت مذکور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/05/11 :‬‬ ‫سیدحسن پورموسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زبرخان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306005004068‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقای سـیدابوالفضل هاشـمی خواه فرزند سیدحسـن به شماره شناسنامه ‪776‬‬ ‫صادره از نیشابور در یکباب ساختمان به مساحت ‪ 116/78‬مترمربع پال ک ‪82‬‬ ‫فرعی از ‪ 41‬اصلی واقع در اراضی کاظم اباد بخش ‪ 12‬نیشابور خریداری از مالک‬ ‫رسـمی اقـای علـی قیمـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/26 :‬‬ ‫سیدابوالفضل حسینی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک‬ ‫م الف ‪1265‬‬ ‫نیشابور‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160301060001126‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقـای ا کبـر فکوری فـر فرزنـد رحمـت بـه شماره شناسـنامه ‪ 1‬صـادره از سـاری در‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در ان بـه اسـتثنای بهـای ثمنیـه‬ ‫اعیانـی بـه مسـاحت ‪ 50‬مترمربـع از پلا ک شـماره ‪ 22‬فرعـی از ‪ 2‬اصلـی واقـع در‬ ‫باغریـن بخـش حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن خریـداری از زبیده خاتـون خانـی محرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/26 :‬‬ ‫محمود داودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ورامین‬ ‫م الف ‪213‬ث‬ ‫ا گهی ابالغ صورت مجلس افرازی‬ ‫پیـرو ا گهـی شـماره ‪ 12297‬مورخـه ‪ 1401/04/12‬روزنامـه جمهـوری اسلامی بدینوسـیله صورت مجلـس افـرازی شـماره ‪ 10/1401/2192‬مـورخ ‪1401/05/06‬‬ ‫یشـود‪ .‬شایسـته اسـت کلیـه مالکین‬ ‫نقشـه و نظریـه رئیـس ثبـت مربوطـه پلا ک ثبتـی ‪ 0‬فرعـی از ‪ 2119‬اصلـی بخـش یـک شـهر کاشـمر بـه شـرح ذیـل ا گهی م ‬ ‫مشـاعی پلا ک مذکـور‪ ،‬چنانچـه بـه مـورد افـراز و نحـوه ان اعتـراض دارنـد‪ ،‬واخواهی خـود را ظرف ‪ 10‬روز پس از انتشـار ا گهی روزنامه‪ ،‬به دادگاه صالحه تسـلیم‬ ‫و رونوشـت ان را بـه ایـن اداره ارسـال کننـد‪ .‬درصـورت عـدم واخواهـی‪ ،‬سـند مالکیـت مفـروزی بـه نـام متقاضـی در موعـد مقـرر صـادر و تسـلیم خواهد شـد‪.‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان کاشمر‬ ‫م الف ‪694‬‬ ‫صورتمجلس افرازی پال ک ‪ 2119‬اصلی‬ ‫ً‬ ‫احتراما در اجرای دسـتور ‪ 10/1401/1663‬مورخه ‪ 1401/04/02‬ذیل درخواسـت افراز خانم صدیقه شـبیری که سـند مالکیت ‪3‬سـهم مشـاع از ‪18‬سـهم ششـدانگ پال ک ‪ 2119‬اصلی بخش یک شـهر‬ ‫کاشـمر بـه نـام صدیقـه شـبیری صـادر و تسـلیم شـده کـه نامبـرده تقاضـای افراز تمامی ‪3‬سـهم از مدار ‪18‬سـهم ششـدانگ از پال ک فـوق را نموده اسـت و ا گهی دعوت بـه افـراز ان در روزنامه جمهوری‬ ‫اسالمی ایران به شماره ‪ 12297‬مورخه ‪ 1401/04/12‬درج و ا گهی شده و به کلیه مالکین مشاعی ابالغ شده‪ ،‬به استحضار می رساند اینجانبان مجتبی سبزواری و احمد صدوقی به عنوان نماینده‬ ‫و نقشـه بردار ثبـت کاشـمر‪ ،‬در تاریـخ مقـرر در ا گهـی ‪ 1401/04/20‬سـاعت ‪10‬صبـح در معیـت متقاضـی بـه محـل وقـوع ملـک مزبور عزیمت کـرده و پس از بررسـی و تطبیق حدود و متـراژ پال ک موصوف‬ ‫بـا محـل و مجاوریـن مشـاهد شـد قطعـه مـورد افـراز ب هصـورت زمیـن بـوده که داخـل در محدوده سـند مالکیـت اولیه پلا ک ‪2119‬‬ ‫اصلی قرار داشته و با مجاورین و معابر تجاوزی صورت نگرفته و شهرداری کاشمر با افراز ‪ 1‬قطعه موردنظر برابر نامه ‪401003400‬‬ ‫مورخـه ‪ 1401/03/30‬منضـم بـه کروکـی مربوطـه موافقـت خـود را اعلام کـرده و جهـت ‪ 1‬قطعه افـرازی پال ک ‪ 6‬فرعی منظور شـده و‬ ‫جهت سهام بقیه مالکین‪ ،‬پال ک باقیمانده ‪ 2119‬اصلی منظور شده که حدود افرازی و باقیمانده پال ک فوق الذکر به شرح ذیل‬ ‫یشـود‪ .‬سـهام مالک با تصرفات مطابقت دارد‪.‬‬ ‫اعالم م ‬ ‫حـدود اولیـه‪ :‬ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت ‪ 1088‬مترمربـع پلا ک باقیمانـده ‪ 2119‬اصلـی بـه اسـتثنا پال ک یـک فرعی از‬ ‫ً‬ ‫‪ 2119‬اصلـی بخـش یـک شـهر کاشـمر‪ .‬شـماال‪ :‬اول بـه طـول ‪ 4‬متـر به خیابان سـلطانیه‪ ،‬دوم که غرب مجاور اسـت به طـول ‪9/30‬‬ ‫ً‬ ‫متر به پال ک ‪ 2120‬اصلی‪ ،‬سـوم به طول ‪ 18/50‬متر به دیوار پال ک ‪ 2120‬اصلی؛ شـرقا‪ :‬به طول ‪ 57/60‬متر دیواریسـت اشـترا کی‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بـا پلا ک ‪ 2021‬اصلـی؛ جنوبـا‪ :‬بـه طـول ‪ 32/80‬متـر دیـوار اشـترا کی بـا پلا ک ‪ 2122‬اصلـی؛ غربـا‪ :‬اول بـه طـول ‪ 21/65‬متـر دیـوار‬ ‫اشـترا کی بـا پلا ک ‪ 2118‬اصلـی‪ ،‬دوم بـه طـول ‪ 10/60‬متـر دیـوار اشـترا کی بـا پلا ک ‪ 2‬فرعـی از ‪ 2119‬اصلـی کـه ایـن قسـمت جنـوب‬ ‫مجـاور اسـت‪ ،‬سـوم بـه طـول ‪ 46/10‬متـر بـه دیـوار پلا ک ‪ 2‬فرعـی از ‪ 2119‬اصلـی‪ .‬حقـوق ارتفاقـی خـروج ممـر اب سـلطانیه از حـد‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫جنوبـی بـه بـاغ ‪ 2122‬اصلـی از مـورد ثبـت گواهی م ‬ ‫حدود قطعه افرازی‪ :‬ششـدانگ یک قطعه زمین به مسـاحت ‪ 216/04‬مترمربع پال ک ‪ 6‬فرعی مفروز شـده از ‪ 2119‬اصلی بخش‬ ‫ً‬ ‫یـک شـهر کاشـمر کـه در سـهام اختصاصـی خانـم صدیقـه شـبیری قـرار گرفته اسـت‪ .‬شـماال‪ :‬در چهار قسـمت اول به طـول ‪2/60‬‬ ‫یسـت بـه طـول ‪ 4/65‬متـر‪ ،‬چهـارم بـه طـول‬ ‫متـر‪ ،‬دوم بـه طـول ‪ 1/69‬متـر درب و دیواریسـت بـه کوچـه بن بسـت‪ ،‬سـوم کـه شرق ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ 17/70‬متـر دیواریسـت بـه پلا ک یـک فرعـی از ‪ 2119‬اصلـی؛ شـرقا‪ :‬به طول ‪ 10/60‬متر دیوار اشـترا کی با پلا ک ‪ 2021‬اصلی؛ جنوبا‪:‬‬ ‫ً‬ ‫بـه طـول ‪ 21/71‬متـر محـل درب و دیواریسـت بـه قسـمت عقب نشـینی میلان؛ غربـا‪ :‬بـه طـول ‪ 16‬متـر دیـوار اشـترا کی بـا پلا ک ‪3‬‬ ‫فرعـی از ‪ 2119‬اصلـی حقـوق ارتفاقـی ندارد‪.‬‬ ‫حدود باقیمانده‪ :‬ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت ‪ 266/61‬مترمربع پال ک باقیمانده ‪ 2119‬اصلی بخش یک شهر کاشمر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫کـه در سـهم بقیـه مالکیـن پلا ک قرار گرفته اسـت‪ .‬شـماال‪ :‬بـه طول ‪ 18/98‬متر بـه دیوار پال ک ‪ 2120‬اصلی؛ شـرقا‪ :‬به طـول ‪14/20‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫متـر دیواریسـت اشـترا کی بـا پلا ک ‪ 2021‬اصلـی؛ جنوبـا‪ :‬بـه طـول ‪ 18/59‬متـر دیـوار بـه دیوار با پلا ک ‪ 4‬فرعـی از ‪ 2119‬اصلـی؛ غربا‪:‬‬ ‫بـه طـول ‪ 14/20‬متـر درب و دیواریسـت بـه کوچـه بن بسـت‪ .‬حقـوق ارتفاقـی خـروج ممر اب سـلطانیه از حد جنوبی به بـاغ ‪2122‬‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫اصلـی از مـورد ثبت گواهی م ‬ ‫کمیسیوننظارتشهرستانبهبهان‬ ‫هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان بهبهان‬ ‫ا گهی فراخوان اعضا اتحادیه خواروبار و لبنیات فروشان‬ ‫به منظور شرکت در انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه‬ ‫تاریخ ‪1401/05/10‬‬ ‫در اجـرای مـاده ‪ 11‬و ‪ 17‬ائین نامـه‬ ‫اجرایـی انتخابـات هیئت مدیـره و بـازرس‬ ‫اتحادیه هـای صنفـی بدینوسـیله از کلیـه‬ ‫اعضـای دارای پرونـده کسـب ان اتحادیـه‬ ‫دعـوت می شـود بـا دردسـت داشـتن اصـل‬ ‫یـا تصویـر پروانـه کسـب یـا کارت شناسـایی‬ ‫معتبـر از سـاعت ‪ 9‬الـی ‪ 12‬روز چهارشـنبه‬ ‫مـورخ ‪ 1401/05/26‬جهـت شـرکت در‬ ‫ً‬ ‫انتخابـات‪ ،‬شـخصا بـه نشـانی‪ :‬بهبهـان‪،‬‬ ‫بلـوار انقلاب اسلامی‪ ،‬سـالن اداره فرهنـگ و‬ ‫ارشـاد اسلامی‪ ،‬جنب اداره صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجـارت مراجعـه کـرده و نماینـدگان موردنظـر‬ ‫خـود را از بیـن داوطلبیـن هیئت مدیـره بـه‬ ‫تعـداد ‪ 5‬نفـر و از بیـن داوطلبیـن بـازرس بـه‬ ‫ً‬ ‫تعـداد ‪ 1‬نفـر انتخـاب کننـد‪ .‬ضمنـا تعـداد‬ ‫اعضـای اصلـی هیئت مدیـره ‪ 5‬نفـر و اعضای‬ ‫علی البـدل ‪ 2‬نفـر و تعـداد اعضـای اصلـی‬ ‫بـازرس ‪ 1‬نفـر و علی البـدل ‪ 1‬نفـر اسـت‪.‬‬ ‫اسامی داوطلبین عضویت در هیئت مدیره اتحادیه به ترتیب حروف الفبا‬ ‫ردیف‬ ‫نام و نام خانوادگی‬ ‫ردیف‬ ‫نام و نام خانوادگی‬ ‫‪1‬‬ ‫قدرت اله ا کبری‬ ‫‪10‬‬ ‫فرشاد زاده حسن‬ ‫‪2‬‬ ‫علی حسینپاداش‬ ‫‪11‬‬ ‫ارش سنائی اسدی‬ ‫‪3‬‬ ‫علی محمدپورمسیری‬ ‫‪12‬‬ ‫علی شرائی‬ ‫‪4‬‬ ‫نورالهحاجی زاده قنواتی‬ ‫‪13‬‬ ‫سلیمانضرغام زاده‬ ‫‪5‬‬ ‫قدرت الهخادمیون‬ ‫‪14‬‬ ‫فرشیدغالمی‬ ‫‪6‬‬ ‫ماهانخسرویان‬ ‫‪15‬‬ ‫سیدامیدمصفا‬ ‫‪7‬‬ ‫لطف الهخشنود‬ ‫‪16‬‬ ‫مجتبیمعمارزاده قنواتی‬ ‫‪8‬‬ ‫رحم اله خوش ذات‬ ‫‪17‬‬ ‫حمزهمفتخر‬ ‫‪9‬‬ ‫دانیال رضایی زار ع‬ ‫‪18‬‬ ‫سیدصفدر هاشمی نسب‬ ‫اسامی داوطلبین عضویت در سمت بازرسان اتحادیه به ترتیب حروف الفبا‬ ‫ردیف‬ ‫نام و نام خانوادگی‬ ‫ردیف‬ ‫نام و نام خانوادگی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرضیه ابرون‬ ‫‪3‬‬ ‫مهدینیک پیام‬ ‫‪2‬‬ ‫حمیدمعماری‬ ‫سعید قنواتی؛ رئیس هیئت اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان بهبهان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زبرخـان تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعارض متقاضی محسـن اریا کیا فرزند قربانعلی به شماره شناسـنامه ‪ 5534‬صادره از مشـهد در یک‬ ‫قطعه زمین مزروعی به مسـاحت ‪ 437182/43‬مترمربع در قسـمتی از پال ک ‪ 9‬اصلی بخش ‪ 14‬زبرخان‬ ‫واقـع در اراضـی ابراهیم ابـاد از محـل مالکیـت خـود متقاضـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/11 :‬‬ ‫سیدحسن پورموسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زبرخان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زبرخـان تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی فاطمـه کاسـبکار فرزند محمدکاظم به شماره شناسـنامه ‪ 1917‬صـادره از قدمگاه در‬ ‫یکباب خانه به مساحت ‪ 150‬مترمربع در قسمتی از پال ک ‪ 67‬فرعی از ‪ 138‬اصلی واقع در اراضی کاریزنو‬ ‫شـهیر بـه ابوالعباسـی خریـداری از مالـک رسـمی اقـای حسـین قدمگاهـی فرزنـد علـی محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص‬ ‫نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی‬ ‫بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک مـاه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/11 :‬‬ ‫سیدحسن پورموسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زبرخان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/03/10-140160322002001863‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک زابل‪ ،‬تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم فائقه سـاالری به شناسـنامه شـماره ‪ 1684‬کـد ملـی ‪3673638769‬‬ ‫صادره از زابل فرزند عباس به صورت ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 142‬مترمربع پال ک شماره ‪26‬‬ ‫فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش دو سیستان شهرستان زابل‪ ،‬بختیاری ‪ ،13‬محله‬ ‫شـیخ اباد وا گذاری طبق سـند عادی از فریده چیتی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی که اشـخاص نسـبت به‬ ‫صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهـی به مدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/11 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪523‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/04/28-140160322002002865‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای غالمحسـن کریمی به شناسـنامه شـماره ‪ 518‬کد ملی‬ ‫‪ 3672440957‬صـادره از زابـل فرزنـد غالمعلـی به صورت ششـدانگ یکباب منزل به مسـاحت ‪305/53‬‬ ‫مترمربع پال ک شماره ‪ 1076‬اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش یک سیستان شهرستان زابل‪،‬‬ ‫خیابـان شـهید باقـری‪ ،‬باقـری ‪ 35‬اعیـان وا گـذاری طبـق سـند عـادی از امیـره اعـزازی صفحـه ‪ 23‬دفتـر‬ ‫‪ ،11‬عرصـه نسـبت بـه تنظیـم اظهارنامـه ثبتـی جهـت قبـول ثبـت محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در روزنامه کثیراالنتشار ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص‬ ‫نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی‬ ‫بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک مـاه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/11 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪525‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/04/28-140160322002002867‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای محمدعلـی بارانـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 9‬کـد ملـی‬ ‫‪ 3673836218‬صادره از زابل فرزند حسن به صورت ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 960‬مترمربع‬ ‫پلا ک شـماره ‪ 490‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخش یک سیسـتان شهرسـتان زابـل‪ ،‬خیابان‬ ‫باهنـر‪ ،‬روبـروی باهنـر ‪ 5‬اعیـان وا گـذاری طبـق سـند عـادی از یعقـوب گوهـری صفحـه ‪ 172‬دفتـر ‪ 6‬محـرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را بـه مراجع قضائی تقدیم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/11 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪526‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160322008000014‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ثبت ملک نیکشـهر‪ ،‬تصرفـات مالکانه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی خانـم بشـیره مالزئـی فرزنـد میـرزا بـه شماره شناسـنامه ‪ 215‬صـادره از سـرباز در‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن محصـور مشـتمل بـر یکبـاب اتـاق بـه مسـاحت ‪ 441/99‬مترمربـع پلا ک ‪2‬‬ ‫فرعی از ‪ 54‬اصلی قطعه ‪ 2‬واقع در بخش ‪ 15‬بلوچستان شهرستان نیکشهر‪ ،‬کمربندی خیابان خندق‬ ‫خریداری از مالک رسـمی اقای نورمحمد باور محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین ا گهی به مـدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای مـدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/11 :‬‬ ‫ابراهیم میری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان نیکشهر‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیه مدارک خودرو وانت ‪ 1600‬انژکتوری به رنگ سفید مدل ‪ 1384‬با شماره پال ک ایران ‪355 -36‬ق‪15‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 11284050462‬و شـماره شاسـی ‪ 12124955‬بـه مالکیـت جـواد عباسـی مفقـود شـده و از‬ ‫درجه اعتبار سـاقط است‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪691‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی و بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند بـه رنـگ بـژ متالیـک مـدل ‪ 1382‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪357 -32‬ص‪ 74‬و شـماره موتـور ‪ 2000696‬و شـماره شاسـی ‪ 0082252873‬بـه مالکیـت هـادی‬ ‫ذوالفقاری حاجی ابـادی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫پال ک انتظامی موتورسیکلت ‪ BENELLI-TNT-249‬مدل ‪ 1396‬با شماره پال ک ‪ 782-14812‬و شماره‬ ‫موتـور ‪ 0249N23123190‬و شـماره تنـه ‪ N23DDBJDFH1102493‬بـه مالکیت مهدی سـهرابی مفقود‬ ‫شـده و از درجه اعتبار سـاقط است‪/.‬س‬ ‫اخطاریه وقت رسیدگی‬ ‫ً‬ ‫بدینوسـیله به اقای حسـن علیزاده فرزند حسـین فعال مجهول المکان ابالغ می شـود که اقای اسـماعیل‬ ‫غفـاری دادخواسـتی علیـه شـما بابـت الـزام بـه تنظیـم سـند یـک دسـتگاه خـودرو پیـکان مـدل ‪ ۱۳۸۲‬بـا‬ ‫شـماره پلا ک ایـران ‪۵۵۸ -۴۲‬م‪ ۲۷‬بـه طرفیـت شـما بـه شـورای حـل اختلاف کدکـن ارائه و بـرای مورخه‬ ‫‪ ۱۴۰۱/05/25‬ساعت ‪ ۱۶‬وقت رسیدگی تعیین شده است‪ .‬لذا به استناد ماده ‪ ۷۳‬ق‪.‬ا‪.‬د‪.‬م‪ ،‬مراتب یک‬ ‫نوبت در روزنامه کثیراالنتشـار درج می شـود‪ .‬شـما می توانید قبل از رسـیدگی‪ ،‬به دبیرخانه شـورای حل‬ ‫اختالف کدکن مستقر در شهرستان کدکن مراجعه و با ارائه ادرس جدید خود‪ ،‬نسخه ثانی دادخواست‬ ‫ً‬ ‫و ضمائـم را دریافـت و در وقـت مقـرر جهـت رسـیدگی در شـورا حاضـر شـوید‪ .‬درصورت عدم حضـور‪ ،‬غیابا‬ ‫رسـیدگی خواهد شد‪.‬‬ ‫شورای حل اختالف کدکن‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬کارت شناسـایی و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل‬ ‫‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪145 -73‬ص‪ 94‬و شـماره موتـور ‪ 12489251709‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAN01CA5BK484060‬بـه مالکیـت حیـدر کوهی بـاالده بـه کـد ملی ‪ 2371047937‬مفقود شـده و‬ ‫از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانـم زهـره تهمتن گنجـه طبـق وکالتنامـه ‪ 28919‬مـورخ ‪ 1401/04/11‬دفتـر ‪48‬‬ ‫چهاردانگـه بـه عنـوان وکیـل وراث داود بیطرفـان بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه‬ ‫مصـدق بـه شـماره ‪ 179927‬مـورخ ‪ 1401/04/12‬دفترخانـه ‪ 6‬ری بـه شـرح وارده‬ ‫‪ 4012793‬مـورخ ‪ 1401/04/15‬اعلام داشـته سـند مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ 366/74‬مترمربـع تحت پلا ک ‪ 114‬فرعـی از ‪71‬‬ ‫اصلـی ذیـل ثبـت ‪ 524739‬صفحـه ‪ 16‬دفتـر ‪ 2049‬بـه چاپـی ‪ 758706‬بـه نـام داود‬ ‫بیطرفان ثبت و سند صادر شده است‪ .‬سپس طبق دادنامه ‪9909971065601195‬‬ ‫مـورخ ‪ 1399/09/29‬مالـک فـوت و وراث ان زهـره تهمتـن همسـر و امیر و حمیدرضا‬ ‫و محمودرضا و علیرضا و بتول همگی بیطرفان برادر و خواهر متوفی می باشـند‪ ،‬به‬ ‫علت جابجایی منزل مفقود شـده و تقاضای صدور المثنی سـند مالکیت را نموده‬ ‫یشـود‬ ‫اسـت‪ .‬لذا طبق ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت‪ ،‬مراتب در یک نوبت ا گهی م ‬ ‫تـا هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای کـرده یـا مدعـی وجـود سـند‬ ‫مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬بایـد تـا ده روز پـس از انتشـار ا گهـی‪ ،‬بـه ایـن اداره مراجعـه‬ ‫و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه‪ ،‬تسـلیم کنـد‪ .‬ا گر‬ ‫ظـرف مهلـت مقـرر اعتراضـی نرسـد و یـا درصـورت اعتـراض‪ ،‬اصـل سـند مالکیـت یـا‬ ‫سـند معاملـه ارائـه نشـود‪ ،‬اداره ثبـت المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و‬ ‫بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد کرد‪.‬‬ ‫سـیدمهدی المعـی‪ ،‬رئیـس واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫م الـف ‪274‬‬ ‫شـهرری‪ ،‬از طـرف سـهراب عزیزنـژاد‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬کارت شناسـایی و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ سـفید مـدل‬ ‫‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪234 -58‬ب‪ 74‬و شـماره موتـور ‪ 12490301224‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAN01CA9CK345647‬بـه مالکیـت ایمـان خمیسـی بـه کـد ملـی ‪ 3539668128‬مفقود شـده و از‬ ‫درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت سـوخت و سـند سـبز خـودرو کامیونـت ون وانـت نیسـان بـه رنـگ ابی روغنـی مدل ‪ 1385‬با شـماره‬ ‫پال ک ایران ‪623 -98‬ل‪ 12‬و شماره موتور ‪ 311610‬و شماره شاسی ‪ PL140DD95944‬به مالکیت احمد‬ ‫بهرامی مفقود شـده و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر بـا مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامـه قانـون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160312001002338‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارص کالسـه‬ ‫‪ 1400114412001000752‬تقاضای خانم مرضیه کریمی به شماره شناسـنامه ‪ 13‬و کد ملی ‪2122436506‬‬ ‫صـادره از گـرگان فرزنـد علـی در ششـدانگ یـک قطعـه زمین که دران احداث بنا شـده اسـت به مسـاحت‬ ‫‪ 77/87‬مترمربـع از پلا ک شـماره ‪ 126‬اصلـی واقـع در اراضـی گلنـد بخـش دو حوزه ثبت گـرگان طبق رای‬ ‫صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی به متقاضی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت‬ ‫بـه فاصلـه پانـزده روز ا گهـی می شـود‪ .‬ازایـن رو اشـخاصی کـه نسـبت بـه رای صـادره فوق الذکـر اعتـراض‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـا ذکـر شـماره‬ ‫پرونده‪ ،‬به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض به مرجع‬ ‫ثبتـی‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع ذیصلاح قضائی تقدیـم و گواهی تقدیم دادخواسـت را به ایـن اداره‬ ‫ارائـه کنند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/26 :‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک منطقه یک گرگان‪ ،‬از طرف غالمرضا قاسمی‬ ‫م الف ‪12524‬‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر بـا مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامـه قانـون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160312001000931‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارص کالسـه‬ ‫‪ 1400114412001000636‬تقاضـای خانـم زهـرا شـیخ عنبری بـه شماره شناسـنامه ‪ 142‬و کـد ملـی‬ ‫‪ 2032207079‬صـادره از گنبـد فرزنـد علـی در ششـدانگ اعیانـی یکبـاب سـاختمان بـه انضمـام‬ ‫چهل وهفت سـهم مشـاع از چهل وهشت سـهم ششـدانگ عرصـه کـه مابقـی سـهام ان وقـف اسـت بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 135/94‬مترمربـع از پلا ک شـماره ‪ 125‬اصلـی واقـع در اراضـی تاریکـی بخـش دو حـوزه ثبـت‬ ‫گـرگان طبـق رای صـادره حکایـت از انتقـال از مالـک رسـمی محمـد پوتـه بـه متقاضـی دارد‪ .‬لـذا بـه منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز ا گهی می شود‪ .‬ازاین رو اشخاصی که نسبت به رای‬ ‫صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض‬ ‫خـود را بـا ذکـر شـماره پرونـده‪ ،‬بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض بـه مرجـع ثبتـی‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع ذیصلاح قضائـی تقدیـم و گواهـی تقدیم‬ ‫دادخواسـت را بـه ایـن اداره ارائـه کننـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/26 :‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک منطقه یک گرگان‪ ،‬از طرف غالمرضا قاسمی‬ ‫م الف ‪12522‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/22-140160318019001895‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مرتضـی زینلی مبارکـه فرزنـد رحمت الـه بـه شماره شناسـنامه ‪5910‬‬ ‫صادره از مبارکه در ششـدانگ یکباب خانه و محوطه به مسـاحت ‪ 452/28‬مترمربع پال ک فرعی ‪ 48‬از‬ ‫‪ 76‬اصلی واقع در قریه گیسـوم بخش ‪ 27‬گیالن خریداری از مالک رسـمی اقای محمد خارابی دیگه سـرا‬ ‫محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/28 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/284‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/12/17-140060318019007228‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای فرامـرز هنری چوبـر فرزنـد فیض اله بـه شماره شناسـنامه ‪ 1937‬صادره‬ ‫از تالـش در ششـدانگ یکبـاب مغـازه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 35/61‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 2057‬از ‪24‬‬ ‫اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 415‬واقـع در قریـه چوبـر بخـش ‪ 28‬گیالن خریداری از مالک رسـمی‬ ‫اقـای نجفقلـی عزیـزی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/28 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/290‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/04/01-140160318011003112‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومع هسـرا تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای فرامـرز ملک دوست گلسـری فرزنـد عبـاس بـه شماره شناسـنامه ‪ 619‬صـادره از‬ ‫صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪ 23636/85‬مترمربـع پلا ک ‪ 264‬فرعـی از ‪59‬‬ ‫اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 2‬فرعـی از ‪ 59‬اصلـی واقـع در قریـه کلسـر‪ -‬قاضـده بخـش ‪ 22‬گیلان‬ ‫خریداری از نسـق عباس ملک دوسـت محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‪ ،‬مراتب در دو نوبت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی به شـرح‬ ‫مذکور اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی به مدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود را به‬ ‫ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض و پس‬ ‫از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/28 :‬‬ ‫یدالـه شـهبازی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان‬ ‫م الـف ‪910/455‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/04/01-140160318011003119‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومع هسـرا تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای‪ /‬خانـم پورخنـدان سـاطوری فرزنـد اسـماعیل بـه شماره شناسـنامه ‪ 2‬صـادره‬ ‫از صومعه سـرا در ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر اعیان احداثی به مسـاحت ‪ 672/55‬مترمربع‬ ‫پلا ک ‪ 277‬فرعـی از ‪ 32‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 17‬و ‪ 24‬متصل بهم فرعی از ‪ 32‬اصلی واقع‬ ‫در قریه ملکسـر بخش ‪ 25‬گیالن خریداری از نسـق اسـمعیل سـاطوری محمودی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫یشـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫به صدور سند مالکیت متقاضی به شرح مذکور اعتراض داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ اولین انتشار‬ ‫ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه‬ ‫یسـت درصـورت انقضای‬ ‫از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/28 :‬‬ ‫یدالـه شـهبازی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان‬ ‫م الـف ‪910/456‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/04/01-140160318011003133‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومع هسـرا تصرفـات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حمید موجودی ابکنار فرزند بیژن به شماره شناسنامه ‪ 1519‬صادره از‬ ‫مراغه در ششدانگ یکباب خانه و محوطه به مساحت ‪ 533/72‬مترمربع پال ک ‪ 562‬فرعی از ‪ 51‬اصلی‬ ‫مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 46‬فرعـی از ‪ 51‬اصلـی واقـع در قریـه صیقلان بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری‬ ‫از نسـق عابدیـن زبردسـت مجردی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی به شـرح‬ ‫مذکور اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی به مدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود را به‬ ‫ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض و پس‬ ‫از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/28 :‬‬ ‫یدالـه شـهبازی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان‬ ‫م الـف ‪910/457‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم بهجـت جعفـری فرزنـد کا که علـی بـا ارائـه دو بـرگ استشـهادیه محلـی‬ ‫مصدق شـده در دفترخانه ‪ 9‬باقرشـهر مدعی سـت سـند مالکیت ششـدانگ یک دسـتگاه‬ ‫اپارتمان مسکونی به مساحت ‪ 90/79‬مترمربع قطعه شش تفکیکی واقع در سمت شرقی‬ ‫طبقـه سـوم کـه ‪ 3/01‬مترمربـع ان پیشـرفتگی در دو قسـمت ‪ 3/32‬مترمربـع ان بالکـن و‬ ‫بالکـن پیشـرفته اسـت بـه انضمـام پارکینـگ مسـکونی قطعـه ‪ 4‬تفکیکـی بـه مسـاحت ‪11‬‬ ‫مترمربع واقع در سمت جنوب شرقی همکف پال ک شماره ‪ 2700‬فرعی از شماره ‪ 89‬اصلی‬ ‫مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 1061‬فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در قریـه کهریـزک دهسـتان‬ ‫غار بخش ‪ 12‬تهران که ذیل ثبت دفتر امال ک الکترونیکی شماره ‪139720301053006047‬‬ ‫بـه شـماره چاپـی ‪ 629865‬بـه نـام خانـم بهجـت جعفـری صـادر و تسـلیم شـده اسـت و بـه‬ ‫علت جابجایی سند مالکیت توصیفی با مشخصات فوق مفقود و تقاضای صدور المثنی‬ ‫سـند مالکیت پال ک مزبور را کرده‪ .‬لذا در اجرای ماده ‪ 120‬اصالح موادی از ائین نامه قانون‬ ‫یکـه شـخص یـا‬ ‫یشـود تـا درصورت ‬ ‫ثبـت مصـوب ‪1380/11/08‬مراتـب در یـک نوبـت ا گهـی م ‬ ‫اشـخاصی نسـبت بـه پلا ک مزبـور‪ ،‬بـه غیر از مـوارد مذکـور در فوق‪ ،‬معاملـه ای انجـام داده و‬ ‫یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت پلا ک مزبور نزد خود اسـت ظرف مـدت ‪ 10‬روز پس از انتشـار‬ ‫ا گهـی‪ ،‬بـه اداره ثبـت کهریـزک مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یا‬ ‫سـند معاملـه تسـلیم کنـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض و انقضـای مهلـت‬ ‫مقـرر و یـا درصـورت اعتـراض‪ ،‬اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائـه نشـود‪ ،‬اداره ثبـت‬ ‫المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضی تسـلیم خواهـد کرد‪.‬‬ ‫سیدمحسـن سادات حسـینی‪ ،‬رئیـس واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫م الـف ‪276‬‬ ‫کهریـزک‪ ،‬از طـرف عبدال لطیـف اونـق‬ صفحه 4 ‫شهرستان ‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2559‬‬ ‫اهتمام علمداران خدمت در طرح جهادی؛‬ ‫به مناسبت ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا؟ع؟ انجام شد؛‬ ‫نصب بنر تسلیت ایام محرم و سیاه پوش شدن مرحله ای دیگر از طرح محله محور جمعه های جهادی‬ ‫سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری مالرد شهرداری مالرد‪ ،‬در هفته اول مردادماه سال ‪1401‬‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫س ــیاه پوش ک ــردن س ــازمان حمل ونق ــل ب ــار و مس ــافر‬ ‫و نص ــب بن ــر تس ــلیت ب ــروی ن ــاوگان حمل ونق ــل‬ ‫عموم ــی اجرای ــی ش ــد‪ .‬ب هگ ــزارش مدیری ــت ارتباط ــات‬ ‫و ام ــور بین المل ــل ش ــهرداری م ــارد؛ محم ــد بهمن ــی‬ ‫(ش ــهردار م ــارد) ب ــا اع ــام ای ــن خب ــر گف ــت‪« :‬هم زمان‬ ‫ب ــا فرارس ــیدن م ــاه مح ــرم و باتوج هب ــه فرارس ــیدن ایام‬ ‫ماه محرم و ش ــهادت س ــرور و س ــاالر ش ــهیدان؛ حضرت‬ ‫ام ــام حس ــین؟ع؟ و ی ــاران باوفایش‪ ،‬س ــازمان مدیریت‬ ‫حمل ونق ــل بار و مس ــافر ش ــهرداری مالرد ب ــه نصب بنر‬ ‫در محوطه بیرونی س ــازمان‪ ،‬نصب ریسـ ـه های مش ــکی‬ ‫مه ــای مش ــکی در کل محوط ــه و واحده ــای‬ ‫و پرچ ‬ ‫نط ــور ارس ــال پیامک های ــی با ش ــعائر‬ ‫س ــازمانی و همی ‬ ‫دین ــی و مذهب ــی ب ــه کلی ــه رانن ــدگان تح ــت پوش ــش و‬ ‫کارکن ــان خ ــود‪ ،‬اق ــدام ک ــرد»‪ .‬ش ــایان ذکر اس ــت تع ــداد‬ ‫سه ــای تح ــت نظارت‬ ‫بی ــش از ‪ ۱۴۰‬بن ــر‪ ،‬ب ــر روی اتوبو ‬ ‫س ــازمان مدیری ــت حمل ونقل بار و مس ــافر ش ــهرداری‬ ‫م ــارد نصب ش ــد‪.‬‬ ‫فـاز دیگـر از اجـرای طـرح محله محـور جمع ههـای جهـادی در سـال جدیـد بـا موضـوع‬ ‫پاکداشـت شـهر و باهـدف افزایـش رضایتمنـدی شـهروندان عملیاتـی شـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری ملارد؛ درراسـتای افزایـش رضایتمنـدی‬ ‫شـهروندان و دسـتورات محمـد بهمنـی (شـهردار ملارد)‪ ،‬هفدهمیـن مرحلـه از طـرح‬ ‫کسـازی‪،‬‬ ‫محله محـور جمع ههـای جهـادی شـهرداری ملارد در سـال ‪ 1401‬باهـدف پا ‬ ‫تنظیـف و زیباسـازی شـهر‪ ،‬روز جمعـه هفتـم مردادمـاه‪ ،‬بـه همـت علمـداران خدمـت از‬ ‫معاونـت خدمـات شـهری‪ ،‬سـازمان سـیما‪ ،‬منظـر و فضـای سـبز شـهری و ا کیپ هایـی از‬ ‫اداره خدمـات موتـوری شـهرداری در خیابـان ‪۱۶‬متـری بهـاره غربی‪ ،‬به اجرا گذاشـته شـد‪.‬‬ ‫خالصه ای از فعالیت های شهرداری مالرد بدین شرح است‪ :‬نظافت و جاروکشی گروهی‬ ‫تمام معابر طرح جهادی؛ جمع اوری سـه سـرویس نخاله و لجن و ضایعات ریخته شـده‬ ‫در معابـر؛ بریـدن درختـان خشـک منطقـه‪ ،‬جهـت جلوگیـری از افتـادن بـر روی مـردم؛‬ ‫سهـای‬ ‫تعویـض مخـازن زبالـه معیـوب بـا مخـازن جدیـد؛ شستشـوی و ضدعفونـی باک ‬ ‫یهـا و انهار‬ ‫زبالـه؛ هـرس فضـای سـبز طـرح جهـادی؛ الیروبـی و جمـع اوری لجن های جو ‬ ‫نطـرح‪ ،‬روزهـای جمعـه هـر هفتـه در محلات مختلف شـهر با‬ ‫طـرح‪ .‬شـایان ذکر اسـت ای ‬ ‫یشـود و اجـرای ان در‬ ‫حضـور داوطلبانـه نیروهـای خدمات رسـان شـهرداری عملیاتـی م ‬ ‫جمع ههـای اتـی و در محورهـای مختلـف شـهر ملارد ادامـه خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫نشست تخصصی بررسی موضوعات بازار و صنعتگران شهرستان شهریار‬ ‫در نشسـت مشـترکی کـه فی مابیـن حیـدری (رئیـس اتـاق‬ ‫اصناف شهرستان شهریار)‪ ،‬احمدی (رئیس اداره صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت شهرستان شهریار ) و حق وردی (نماینده‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی شهرسـتان های شـهریار‪ ،‬قـدس‬ ‫و ملارد در مجلـس شـورای اسلامی) برگـزار شـد‪ ،‬بررسـی‬ ‫موضوعـات پیـش روی بـازار و صنعتگـران شهرسـتان‬ ‫قتـری قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫شـهریار‪ ،‬مـورد بررسـی و کارشناسـی دقی ‬ ‫ب هگـزارش روابط عمومـی اتـاق اصنـاف شهرسـتان شـهریار؛‬ ‫این نشسـت کـه پـس از پایـان سـاعت اداری در محـل دفتر‬ ‫ارتباطـات مردمـی نماینده مردم شهرسـتان های شـهریار‪،‬‬ ‫قـدس و ملارد در مجلـس شـورای اسلامی در شـهریار اغـاز‬ ‫شـد‪ ،‬موضوعاتـی در جهـت برنامه هـای در دسـت اقـدام‬ ‫و سیاسـت های بازارمحـور پیـش رو‪ ،‬باتوجه بـه دسـتورات‬ ‫مقـام معظم رهبـری درخصوص ایجاد اشـتغال‪ ،‬کارافرینی‬ ‫و مدیریـت بـازار موردتوجـه قـرار گرفـت‪ .‬شـایان ذکر اسـت‬ ‫که موضوعات بازارمحور‪ ،‬با اقدامات پیشـگیرانه در جهت‬ ‫مدیریـت هرچـه بهتر و کنترل بـازار‪ ،‬با عنایت به نزدیکی به‬ ‫ماه محرم و باال بردن سطح رضایت مردم نیز بخشی دیگر‬ ‫از دقت نظر حاضرین در جلسه بود‪ ،‬که ازطریق این درگاه‪،‬‬ ‫اطالع رسـانی موضوعـات مطروحـه پـس از اجـرا بـه اطلاع‬ ‫عمـوم مـردم خواهد رسـید‪.‬‬ ‫شهردار مالرد خبر داد؛‬ ‫خیز امدادرسانی به سیل زدگان شهرستان فیروزکوه ادامه دارد‬ ‫شـهردار ملارد از اقدامـات جهـادی شـهرداری در جهـت امدادرسـانی به مناطق سـیل زده‬ ‫شهرسـتان فیروزکـوه خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری‬ ‫ملارد؛ مهنـدس محمـد بهمنـی اظهـار داشـت‪« :‬در پی جاری شـدن سـیل در شهرسـتان‬ ‫فیروزکـوه‪ ،‬متاسـفانه خسـاراتی در این شهرسـتان برجای مانـده که اقدامـات الزم به منظور‬ ‫امدادرسـانی و ارائه خدمات به سـیل زدگان همچنان درحال انجام اسـت»‪ .‬شـهردار مالرد‬ ‫افزود‪« :‬درهمین راستا عملیات بارگیری ماشین االت توسط شهرداری مالرد‪ ،‬جهت اعزام‬ ‫به شهرسـتان فیروزکوه در دسـت اقدام اسـت»‪ .‬بهمنی ادامه داد‪« :‬به منظور امدادرسـانی‬ ‫بـه مناطـق حادثه دیـده شهرسـتان فیروزکـوه‪ ۵۰ ،‬دسـتگاه بیـل و ‪ ۵۰‬دسـتگاه فرغـون بـه‬ ‫هالل احمر شهرسـتان مالرد ارسـال شـد تا نیروهای جهادی‪ ،‬بسـیج و داوطلب در جهت‬ ‫کمـک و خدمت رسـانی اسـتفاده کننـد»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪« :‬همچنیـن تجهیـزات ضـروری‬ ‫دیگـری ازجملـه یـک دسـتگاه لـودر‪ ،‬دو دسـتگاه بابکـت‪ ،‬شـش دسـتگاه کامیـون‪ ،‬چکمه‪،‬‬ ‫لبـاس کار‪ ،‬شـن کش و کلنـگ بـه منطقـه سـیل زده فیروزکـوه ارسـال شـد»‪ .‬شـهردار ملارد‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬عالو هبـر ایـن‪ ،‬تعداد ‪ ۲۰‬نفر نیـروی خدماتی‪ ،‬راننده‪ ،‬مکانیک و سـرویس کار‪،‬‬ ‫با امکانات و تجهیزات کامل به این مناطق حادثه دیده اعزام شـدند»‪ .‬بهمنی در خاتمه‬ ‫گفت‪« :‬امدادرسانی ها به نحو مطلوب درحال انجام است و چنانچه نیاز مناطق سیل زده‬ ‫فیروزکـوه بـه حضـور بیشـتر گرو ههـای جهـادی باشـد‪ ،‬شـهرداری ملارد ایـن امادگـی را برای‬ ‫کهـا و گرو ههـای جهـادی دارد»‪.‬‬ ‫اعـزام تعـداد بیشـتر کم ‬ ‫فرماندار مالرد خبر داد؛‬ ‫اعزام ‪ ۲۱‬دستگاه ماشین االت سنگین و سبک‬ ‫به مناطق سیل زده شهرستان فیروزکوه‬ ‫جابـر کریمـی (فرمانـدار ملارد) از اعـزام ‪ ۲۱‬دسـتگاه ماشـین االت سـنگین و سـبک بـه‬ ‫همـراه ‪ ۱۱۰‬نفـر نیـروی انسـانی بـه مناطـق سـیل زده شهرسـتان فیروزکـوه خبـر داد و‬ ‫گفـت‪« :‬به منظـور امدادرسـانی بـه مناطـق سـیل زده فیروزکـوه‪ ،‬با همکاری بخشـداری ها‬ ‫و شـهرداری های ملارد و صفادشـت‪ ،‬هشـت دسـتگاه کامیـون‪ ،‬دو دسـتگاه لـودر‪ ،‬دو‬ ‫دسـتگاه بابکـت‪ ،‬سـه دسـتگاه بیـل بکهـو‪ ،‬یـک دسـتگاه گریـدر و سـه دسـتگاه خـودرو‬ ‫اتش نشـانی بـا تجهیـزات کامل (نور‪ ،‬سـت اواربـرداری و ‪ )...‬به مناطق سـیل زده فیروزکوه‬ ‫ارسـال شـد»‪ .‬وی همچنیـن بیـان کـرد‪« :‬عالو هبـر ایـن‪ ،‬دو ا کیـپ ‪ ۳۰‬نفـره امـداد و نجـات‬ ‫ازسـوی هالل احمـر شهرسـتان‪ ،‬بـه همـراه دو خـودرو مجهـز بـه تجهیـزات امـدادی‪ ،‬بـه‬ ‫مناطق سـیل زده شهرسـتان فیروزکوه اعزام شـد تا در امدادرسـانی و نجات سـیل زدگان‬ ‫یاریگـر افـراد اسـیب دیده باشـد»‪ .‬فرمانـدار ملارد در ادامـه گفـت‪« :‬عالو هبـر نیروهـای‬ ‫هالل احمـر‪ ۴۰ ،‬نفـر نیـروی انسـانی از بخشـداری ها‪ ،‬شـهرداری ها و دهیاری هـای تابعـه‬ ‫و ‪ ۴۰‬نفـر نیـرو جهـادی‪ ،‬بسـیجی و مجموعـه سـپاه شهرسـتان‪ ،‬بـه همـراه تجهیـزات و‬ ‫نکـش‪ ،‬بیـل‪ ،‬فرغـون و ‪ ...‬بـه منطقـه سـیل زده‬ ‫فکـش‪ ،‬لج ‬ ‫امکانـات سـبک شـامل ک ‬ ‫کهـا تـا‬ ‫روسـتای امین ابـاد فیروزکـوه اعـزام شـده اند»‪ .‬کرمـی در پایـان گفـت‪« :‬ایـن کم ‬ ‫عادی شـدن شـرایط ادامه دارد و شهرسـتان مالرد اعالم امادگی کرده اسـت تا درصورت‬ ‫نیاز‪ ،‬ماشـین االت و تجهیزات سـایر دسـتگاه های خدمات رسـان و اجرایی را به مناطق‬ ‫سـیل زده اعـزام کنـد تـا کمک رسـانی بـه مناطـق سـیل زده تسـریع شـود»‪.‬‬ ‫اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی محله محور‬ ‫در شـش شهرسـتان غـرب اسـتان تهـران را بـه اجـرا گذاشـتند»‪ .‬فرمانـده انتظامـی غـرب‬ ‫نطـرح‪ ،‬بـا اجـرای ‪ 356‬فقـره حکـم قضائـی‪ ،‬هفـت‬ ‫اسـتان تهـران افـزود‪« :‬در اجـرای ای ‬ ‫نهـا‬ ‫کهـزار و ‪ 41‬نفـر دسـتگیر شـدند کـه ‪ 451‬نفـر از ا ‬ ‫بانـد بـزرگ سـرقت منهـدم و ی ‬ ‫مال خر بوده و ‪ 731‬قلم اموال مکشـوفه کشـف شـد»‪ .‬این مقام ارشـد انتظامی تصریح‬ ‫نطـرح‪ 114 ،‬دسـتگاه خـودرو و موتورسـیکلت سـرقتی کشـف و برابـر‬ ‫کـرد‪« :‬در اجـرای ای ‬ ‫اطالع رسـانی ازسـوی پلیـس‪ ،‬بـه مال باختـگان تحویـل داده خواهنـد شـد»‪ .‬سـردار‬ ‫ظهیـری اظهـار داشـت‪« :‬درطـول این مـدت‪ 482 ،‬قاچاقچی مواد مخـدر‪ ،‬خرده فروش‬ ‫و معتـاد متجاهـر دسـتگیر و ‪ 518‬کیلوگـرم انـواع مـواد مخدر توسـط یگان های انتظامی‬ ‫کشـف شـد»‪ .‬ایـن مقـام ارشـد انتظامـی‪ ،‬بااشـاره به کشـف ‪ 70‬میلیاردریـال انـواع کاالی‬ ‫قاچـاق‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬دراین خصـوص‪ 21 ،‬قاچاقچـی کاال دستگیرشـده و ‪ 38‬هـزار و‬ ‫‪ 954‬قلم انواع کاالی قاچاق از شهرسـتان های غرب اسـتان تهران کشـف و به مقامات‬ ‫قضائی تحویل داده شـدند»‪ .‬سـردار ظهیری بااشـاره به کشـف سـه قبضه سلاح جنگی‬ ‫نطـرح‪ 28 ،‬نفـر‬ ‫و ‪ 103‬قبضـه سلاح سـرد از اوبـاش‪ ،‬بیـان داشـت‪« :‬درطـول اجـرای ای ‬ ‫از مخلان نظـم و امنیـت و اوبـاش‪ ،‬دسـتگیر و بـه مرجـع قضائـی تحویـل داده شـدند»‪.‬‬ ‫ایـن مقـام ارشـد انتظامـی در پایـان از شـهروندان بابـت همـکاری مطلـوب بـا پلیـس در‬ ‫نطـرح خاطرنشـان کـرد‪« :‬مـردم درصـورت مشـاهده موارد مشـکوک‪ ،‬موضوع‬ ‫اجـرای ای ‬ ‫یسـت با هماهنگی های انجا مشـده‬ ‫را با شـماره تلفن ‪ 110‬به پلیس اطالع دهند»‪ .‬گفتن ‬ ‫یشـده تـا بـه‬ ‫بـا مقـام قضائـی‪ ،‬تمامـی متهمـان پـس از تکمیـل پرونـده بـه دادسـرا معرف ‬ ‫نهـا رسـیدگی شـود‪.‬‬ ‫جرایـم ا ‬ ‫راه اندازی ستاد پیشگیری از سرقت در مالرد‬ ‫سـرهنگ خدایـی (فرمانـده نیـروی انتظامـی شهرسـتان ملارد) گفـت‪« :‬بـا راه انـدازی‬ ‫سـتاد پیشـگیری از سـرقت در شهرسـتان مالرد‪ ،‬که با همکاری دادسـتانی و فرمانداری‬ ‫شهرسـتان صـورت گرفتـه‪ ،‬سـرقت های خـرد در ایـن شهرسـتان ‪ 28‬درصـد کاهش یافتـه‬ ‫اسـت‪ .‬در ایـن سـتاد‪ ،‬راهکارهـای کاهـش سـرقت و برخـورد بـا مجرمـان سـابقه دار در‬ ‫دسـتورکار اسـت و نیـروی انتظامـی دراین خصـوص بشـدت بـا متخلفان برخـورد خواهد‬ ‫کـرد»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬از ابتـدای سـال جـاری تا کنـون‪ ،‬درمجمـوع هشـت درصـد کاهـش‬ ‫سـرقت‪ ،‬درمجمـوع سرقت هاسـت و حضـور جـدی نیـروی انتظامـی در ایـن موضـوع‪،‬‬ ‫باعث شـده اسـت که نه درصد افزایش کشـفیات اموال مسـروقه نسـبت به مدت مشابه‬ ‫سال قبل داشته ایم»‪ .‬نیروی انتظامی در اجرای طرح پیشگیری از سرقت‪ ،‬گشت های‬ ‫‪ 110‬و گشـت های موتـوری خـود را باهـدف سـرعت حضـور نیـروی انتظامـی در محـل‬ ‫حادثـه‪ ،‬افزایـش دو برابـری داده اسـت‪.‬‬ ‫دستگیری ‪ 255‬نفر سارق و کشف ‪ 309‬فقره سرقت در مالرد‬ ‫فرمانده انتظامی شهرستان مالرد از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و دستگیری‬ ‫‪ 255‬نفـر سـارق و کشـف ‪ 309‬فقـره سـرقت در یـک مـاه گذشـته خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫خبرنـگار پایـگاه خبری پلیس؛ سـرهنگ منصور خدایـی‪ ،‬دراین خصوص اظهار داشـت‪:‬‬ ‫«درراسـتای برقـراری نظـم و امنیـت جامعـه و افزایـش رضایتمنـدی شـهروندان‪ ،‬طـرح‬ ‫عملیاتـی مبـارزه بـا سـارقان و پیشـگیری از وقـوع سـرقت‪ ،‬در طـی یـک مـاه گذشـته در‬ ‫ملارد اجـرا شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬اجرای این طرح در سـطح شهرسـتان ملارد‪ ،‬نتایج خوبی‬ ‫خوشحالی اهالی بازار‪ ،‬با افتخارافرینی یک عضو از اصناف و بازاریان‬ ‫افتخارافرینـی یـک عضـو از بدنـه اصنـاف و بـازار‪ ،‬همـواره خوشـحالی و خرسـندی تمامـی‬ ‫اهالـی بـازار را بـه همـراه دارد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی اتـاق اصنـاف شهرسـتان شـهریار؛‬ ‫جعفـر حقـی (نایب رئیـس اول اتحادیـه صنـف مشـاورین املا ک شهرسـتان شـهریار ) در‬ ‫اقدامـی ورزشـی توانسـت بـه پیـکار قلـه ‪ ۵۱۶۵‬متـری کـوه ارارات در کشـور ترکیـه بـرود و بـا‬ ‫فتـح قلـه‪ ،‬افتخـار ملـی و ورزشـی خاصـی را بـرای جامعـه بازاریـان و اصنـاف و همچنیـن‬ ‫مـردم شـریف شهرسـتان شـهریار از ایـن طریـق تقدیـم کنـد‪ .‬فلـذا‪ ،‬رحمـت حیـدری‬ ‫(ریاسـت اتاق اصناف شهرسـتان شـهریار ) به همین مناسبت پیامی دراین راستا منتشر‬ ‫نشـرح اسـت‪ :‬کسـب یک افتخـار‪ ،‬از هر نـوع و جنس‪ ،‬توسـط یکی از‬ ‫کـرد‪ .‬متـن پیـام بدی ‬ ‫اعضـای بدنـه جامعـه بازاریـان‪ ،‬در هـر جایـگاه و شـرایط که باشـد‪ ،‬موجی از خوشـحالی و‬ ‫خرسـندی را همـواره بـه همـراه اورده‪ ،‬کـه ایـن مهـم همیشـه توانسـته سـرلوحه ای بـرای‬ ‫دیگـران علی الخصـوص جوانـان شـود‪ .‬جنـاب اقـای جعفر حقـی؛ ورزشـکار و نایب رئیس‬ ‫اول اتحادیـه صنـف مشـاورین املا ک شهرسـتان شـهریار‪ ،‬کسـب افتخـار فتـح قلـه کـوه‬ ‫ارارات از کشـور ترکیـه را در پرونـده افتخـارات خـود ثبـت کـرده و بـا ایـن اقـدام‪ ،‬موجـی از‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫امیـد و افتخـار را در بـازار شهرسـتان شـهریار بـه همـراه داشـته اید کـه حتمـا و قطعـا ایـن‬ ‫نشـاءاهلل‬ ‫مـوج انـرژی مثبـت‪ ،‬رضایـت خداونـد متعـال را نیـز بـه همـراه خواهـد داشـت‪ .‬ا ‬ ‫کشف کولرگازی قاچاق به ارزش سه میلیاردریال در غرب استان تهران‬ ‫در غرب استان تهران روی داد؛‬ ‫فرمانـده انتظامـی اسـتان‪ ،‬از اجـرای طـرح ارتقـای امنیـت اجتماعـی محله محـور در‬ ‫شـش شهرسـتان غـرب اسـتان تهـران و کشـف کاالی قاچـاق بـه ارزش ‪ 70‬میلیاردریـال‬ ‫خبـر داد‪ .‬سـردار کیـوان ظهیـری در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیـس؛ اظهـار‬ ‫شهـا و‬ ‫داشـت‪« :‬در ‪ 72‬سـاعت گذشـته‪ ،‬مامـوران انتظامـی غـرب اسـتان تهـران‪ ،‬بـا تال ‬ ‫اقدامـات تخصصـی‪ ،‬چهاردهمیـن مرحله از طرح ارتقـای امنیت اجتماعی محله محور‬ ‫رئیس اتاق اصناف شهریار بیان کرد؛‬ ‫یتـوان بـه دسـتگیری ‪ 255‬نفـر سـارق و کشـف‬ ‫به دنبـال داشـت کـه دراین خصـوص م ‬ ‫‪ 309‬فقره سـرقت اشـاره کرد»‪ .‬فرمانده انتظامی شهرسـتان مالرد تصریح کرد‪« :‬در بحث‬ ‫پیشگیری از وقوع سرقت‪ ،‬مردم باید هوشمندانه عمل کنند‪ .‬از مردم درخواست داریم‬ ‫طالجات‪ ،‬زیوراالت و اشیاء قیمتی خود را در مکانی امن نظیر صندوق امانات بانک ها‬ ‫نگهـداری کننـد تـا سـارقان به این وسـایل دسترسـی اسـانی نداشـته باشـند»‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی اسـتان‪ ،‬از توقیف دو دسـتگاه خودرو در اتوبان تهران‪ -‬سـاوه و کشـف‬ ‫کولـرگازی قاچـاق بـه ارزش سـه میلیاردریـال خبـر داد‪ .‬به گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری‬ ‫پلیـس؛ سـردار کیـوان ظهیـری‪ ،‬بـا اعلام ایـن خبـر گفـت‪« :‬بـا تشـدید مبـارزه بـا قاچـاق‬ ‫کاال و ارز‪ ،‬مامـوران پلیـس امنیـت اقتصـادی‪ ،‬حیـن گشـت زنی در اتوبـان تهـران‪ -‬سـاوه‪،‬‬ ‫بعـد از عوارضـی‪ ،‬بـه دو دسـتگاه خـودروی وانـت مـزدا و وانـت پیـکان مشـکوک شـده و‬ ‫موفـق بـه توقیـف خودروها می شـوند»‪ .‬فرمانـده انتظامی غرب اسـتان تهران افـزود‪« :‬در‬ ‫بررسـی های پلیس مشـخص شـد خودروی وانت مزدا و وانت پیکان‪ ،‬حاوی ‪ 10‬دسـتگاه‬ ‫کولـرگازی سـاخت کشـور چیـن و فاقـد مـدارک مثبـت گمرکـی بودنـد کـه بـا هماهنگـی‬ ‫قضائـی‪ ،‬خودروهـا بـه همـراه بـار و هـردو راننـده‪ ،‬بـه پلیـس امنیـت اقتصـادی غـرب‬ ‫اسـتان تهـران منتقـل شـدند»‪ .‬سـردار ظهیـری بااشـاره به ضبط بـار خودروهـای توقیفی‬ ‫خاطرنشان کرد‪« :‬کارشناسان‪ ،‬ارزش کاالی قاچاق کشف شده را سه میلیاردریال براورد‬ ‫کردند»‪.‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2559‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان اعالم کرد؛‬ ‫گلستان؛ رتبه پنجم موقوفات کشور‬ ‫مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه گلسـتان گفـت‪ :‬گلسـتان رتبه پنجـم موقوفات‬ ‫در کشـور را به خـود اختصـاص داده اسـت‪ .‬حجت االسلام روح اهلل‬ ‫سـلیمانی فرد در گردهمایـی مبلغـان اسـتان گلسـتان اظهـار کـرد‪ :‬جامعـه‬ ‫روحانیان و مبلغان بیشـترین شـهید و رزمنده را به انقالب تقدیم؛ و همواره‬ ‫یهـا راهنمایـی کرده انـد‪ .‬مدیـرکل‬ ‫تهـا و خیرخواه ‬ ‫مـردم را بـه راه فضیل ‬ ‫اوقاف و امور خیریه گلسـتان عنوان کرد‪ :‬رهبر معظم انقالب بر امیدافرینی‪،‬‬ ‫معرفت افزایـی و جهـاد تبییـن در جامعـه تا کیـد دارد و همـه روحانیـان‬ ‫کصـدا دراین مسـیر حرکـت کننـد‪ .‬سـلیمانی فرد اضافـه کرد‪:‬‬ ‫وظیفـه دارنـد ی ‬ ‫روحانیـان‪ ،‬امامزاد ههـا و مسـاجد از مولف ههـای قـدرت نظـام هسـتند کـه‬ ‫زمینـه تمـدن نویـن را فراهـم می کننـد‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬اسـتان گلسـتان رتبـه‬ ‫پنجم موقوفات در کشور را دارد و وقتی نگاه می کنیم می بینیم حسینیه ها‪،‬‬ ‫امامـزاده و مسـاجد پایگا ههـای قـوی مردمـی هسـتند کـه نقـش مهمـی در‬ ‫گسـترش فرهنـگ وقـف در جامعـه داشـته اند‪ .‬وی گفـت‪ :‬وقتـی رضاخـان بـا‬ ‫مظاهـر دیـن‪ ،‬تعزیـه و حجـاب مخالفت کرد علمای منطقه با تبلیغ و تبیین‬ ‫بااین حرکـت ضدارزشـی مبـارزه کردنـد و تفکـرات دینـی مـردم مـا در همیـن‬ ‫حسـینیه ها و تکایـا رشـد کـرد‪ .‬مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه گلسـتان افـزود‪:‬‬ ‫امام حسـین ؟ع؟ کشـته راه امربه معـروف و مبـارزه بـا ظلـم و اسـتبداد اسـت‬ ‫و غیرازایـن نبـوده و بایـد هـدف قیـام او بـرای مـردم تبییـن شـود‪ .‬وی اضافـه‬ ‫کسـال اخیر ‪ ۱۵۴۰‬مبلغ به سراسـر اسـتان اعزام کردیم و روحانیان‬ ‫کرد‪ :‬در ی ‬ ‫تنـام‬ ‫کـه عالقه منـد بـه تبلیـغ هسـتند می تواننـد در سـامانه مبلـغ بومـی ثب ‬ ‫کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬درراسـتای کمک به حفظ بنیان خانواده و اسیب شناسـی‬ ‫طالق ‪ ۶۰‬مبلغ اموزش داده شـده تا مهارت های ‪ 10‬گانه را به زوجین اموزش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫شهر گرگان رنگ وبوی ماه محرم گرفت‬ ‫رئیـس اداره زیباسـازی شـهرداری گـرگان بـه‬ ‫تشـریح فضاسـازی محیطـی ویـژه ایـام محـرم‬ ‫پرداخـت‪ .‬مهـرداد مجتهـدی درخصـوص‬ ‫اقدامـات انجا مشـده جهـت پیشـواز مـاه‬ ‫محـرم (فـاز اول) گفـت‪ :‬اییـن اهتـزاز ‪۳۱۳‬‬ ‫پرچـم امام حسـین؟ع؟ در ورودی و‬ ‫نهـا و معابـر شـهر‬ ‫یهـا و تمـام میدا ‬ ‫خروج ‬ ‫به نیـت تعـداد یـاران امام زمـان ؟جع؟ صـورت گرفـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬اذین بندی‬ ‫نهـا بـا زمینـه عـزاداری محـرم (شـامل نـور ثابـت‬ ‫و نورپـردازی معابـر و میدا ‬ ‫قرمـز‪ ،‬ریسـه‪ ،‬پارچـه قرمـز و مشـکی)‪ ،‬اذین بنـدی ورودی و صحـن مسـجد‬ ‫تهـای مذهبـی صـورت گرفتـه اسـت‪ .‬وی درادامـه از‬ ‫گلشـن و مسـیر هیئ ‬ ‫اهتـزاز پرچـم ‪ ۱۶‬متـری در میـدان شـهرداری بـا نـوع خـط پرچـم گنبـد مطهـر‬ ‫امام حسـین؟ع؟ مزیـن ب هنـام امام زمـان ؟جع؟ خبـر داد و گفـت‪ :‬در روزهای‬ ‫َ‬ ‫اینده ‪ ۷۲‬علم شـامل چهار بسـته ‪ ۱۸‬تایی در سـه ورودی شهر (جنوب غربی‬ ‫میـدان بسـیج‪ ،‬شـرق میـدان معلـم‪ ،‬شـمال میـدان شـهید قندهـاری) و‬ ‫‪۷۲‬تـن یـاران امام حسـین؟ع؟‬ ‫میـدان شـهرداری نصـب و خوشنویسـی نـام ‬ ‫یشـود‪ .‬وی از نصـب چهـار المان شـامل نمادهای محـرم در‬ ‫نهـا ثبـت م ‬ ‫بـر ا ‬ ‫میدان های ولیعصر ؟جع؟‪ ،‬مازندران‪ ،‬پارتیان و سرخواجه خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫لشـرقی‬ ‫اجـرای نقاشـی «ظهـر عاشـورا» اثـر اسـتاد فرشـچیان در ضلـع شما ‬ ‫میـدان ولیعصـر ؟جع؟ و نقاشـی «وداع» در میـدان شـهرداری مقابـل هتـل‬ ‫میامـی سـابق انجـام می گیـرد‪ .‬وی از نصـب نقاشـی «سـقا» در میـدان تـاالر و‬ ‫نقاشـی «شـام غریبـان» در میـدان شـهدا خبـر داد‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه کمیته استانی مدیریت مصرف برق‬ ‫هشتمین جلسه کمیته استانی مدیریت مصرف‪ ،‬با حضور مسئولین شرکت‬ ‫بـرق منطقـه ای مازنـدران و گلسـتان و اعضـای کارگـروه اسـتانی به میزبانـی‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتی اسـتان گلسـتان به میزبانی شـرکت شـهرک های‬ ‫صنعتـی گلسـتان در شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان در ‪ 9‬مـرداد ‪1401‬‬ ‫برگزار شـد‪ .‬مدیرعامل شـرکت شهرک های صنعتی گلسـتان هدف از برگزاری‬ ‫جلسـات مشـترک را برنامه ریـزی جهـت مدیریـت هرچه بهتـر مصـرف بـرق‬ ‫کطـرف و‬ ‫در اسـتان و بـروز حداقـل خاموشـی بـرق در بخـش خانگـی ازی ‬ ‫تشـده به منظور بروز کمترین خسارت‬ ‫ازطرف دیگر اعمال خاموشـی مدیری ‬ ‫بـه بخـش تولیـد و صنعـت اسـتان اعلام کـرد‪ .‬دراین جلسـه یونـس اصغـری؛‬ ‫مدیـر و دیسـپاچینگ بـرق منطقـه ای مازنـدران و گلسـتان گـزارش کاملـی از‬ ‫بـرق مصرفـی در اسـتان را در هفتـه گذشـته ارائـه داد و تا کیـد کـرد‪ :‬مدیریـت‬ ‫گسـازی نهادینـه خواهـد شـد و درتالشـیم تـوازن بیـن‬ ‫مصـرف تنهـا بـا فرهن ‬ ‫تولیـد و مصـرف را رعایـت کنیـم‪ .‬ا گـر بـرای بخـش خانگـی اطالع رسـانی و‬ ‫گسـازی مناسـب صـورت گیـرد مدیریـت مصـرف اتفـاق خواهـد افتـاد‪.‬‬ ‫فرهن ‬ ‫پـس از اظهارنظـر نماینـدگان شـهرک های صنعتـی اسـتان تصمیمـات الزم‬ ‫درزمینـه جلـب همـکاری اتخـاذ شـد‪.‬‬ ‫معرفی سرپرست جدید‬ ‫اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان‬ ‫اییـن تکریـم و معارفـه مدیـرکل منابع طبیعـی و ابخیزداری گلسـتان با حضور‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار‪ ،‬سرپرسـت معاونـت امـور جنـگل‬ ‫سـازمان منابع طبیعـی و ابخیـزداری کشـور و جمعـی از مدیـران اسـتانی در‬ ‫سـالن یـگان حفاظـت ایـن اداره کل برگـزار شـد‪ .‬دراین مراسـم‪ ،‬از زحمـات‬ ‫«عبدالرحیـم لطفـی» مدیرکل سـابق قدردانی و «حمید سلامتی» به عنوان‬ ‫مدیـرکل منابع طبیعـی و ابخیـزداری گلسـتان معارفـه شـد‪ .‬سـید محمدرضا‬ ‫سـیدالنگی بـا تقدیـر از اقدامـات مدیـرکل سـابق منابع طبیعـی و ابخیـزداری‬ ‫بااشـاره به روز جنگلبـان و تلاش ایـن عزیـزان اظهـار کـرد‪ :‬رشـادت های‬ ‫لهـا شـده اسـت‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫جنگلبانـان باعـث حفـظ حریـم جنگ ‬ ‫حفاظـت از منابع طبیعـی بـا مدیریـت یـک نهـاد امکان پذیـر نیسـت افـزود‪:‬‬ ‫شهـا بـه کمـک منابع طبیعـی امـده و ایـن هنـر مدیـرکل‬ ‫بایسـتی تمـام بخ ‬ ‫منابع طبیعی و ابخیزداری ست که بتواند بین سایر دستگاه ها تعامل برقرار‬ ‫کنـد‪ .‬معـاون اسـتاندار حفـظ و صیانت از اب وخا ک را رسـالتی بزرگ دانسـت‬ ‫و افـزود‪ :‬بـا اقدامـات اصولـی و علمـی جهـت حفظ و صیانـت از منابع طبیعی‬ ‫نحـوزه و انتقـال ایـن میـراث‬ ‫یتـوان بـرای پیشـبرد برنام ههـا و اهـداف ای ‬ ‫م ‬ ‫نمـداری و‬ ‫ارزشـمند بـه اینـدگان تلاش کـرد‪ .‬وی بـر عدالت محـوری‪ ،‬قانو ‬ ‫خدمـت خالصانـه در انجـام امـور تا کیـد و حفاظـت‪ ،‬احیـا و توسـعه اراضـی‬ ‫ملـی را سـه اصـل مهـم دراین حـوزه برشـمرد و افـزود‪ :‬دسـتیابی بـه این مهـم‬ ‫درگـروی تلاش و همدلـی همـه کارکنـان و بـا مشـارکت احاد مـردم امکان پذیر‬ ‫خواهـد بـود‪.‬‬ ‫اعالم کاالبرگ الکترونیکی جدید گاز مایع در استان‬ ‫مسـئول روابط عمومـی شـرکت پخـش فراورد ههـای نفتـی منطقـه گلسـتان‬ ‫از اعلام کاالبـرگ الکترونیکـی گاز مایـع جهـت مصـارف گرمایشـی در سـطح‬ ‫استان خبر داد‪ .‬مرتضی مقدس گفت‪ :‬کاالبرگ الکترونیکی گاز مایع به میزان‬ ‫‪ 46‬کیلوگرم از ‪ 1401/5/1‬تا تاریخ‪ 1401/5/31‬معتبر بوده و قابل تمدید نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باتوجه به تغییر روش عرضه‪ ،‬توزیع نفت سفید و گاز مایع خانوارها‬ ‫ً‬ ‫صرفـا ازطریـق سیسـتمی و زیرسـاخت بانکـی در روسـتاها و اما کـن بی بهـره از‬ ‫گاز طبیعـی امکان پذیـر خواهـد بـود‪ .‬وی اظهـار داشـت‪ :‬خانوارهـای مشـمول‬ ‫یسـت دراسـر ع وقت نسـبت به‬ ‫تنـام ننموده اند الزام ‬ ‫نطـرح کـه تاکنـون ثب ‬ ‫ای ‬ ‫تنـام در سـامانه جدیـد تجـارت اسـان (‪)http://newtejaratasan.niopdc.ir‬‬ ‫ثب ‬ ‫اقـدام نمایند‪.‬‬ ‫جذب ‪ ۳۱۷۰‬مشترک جدید گاز در استان‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان گلسـتان از اشـترا ک پذیری ‪ ۳۱۷۰‬مشـترک‬ ‫جدیـد گاز طبیعـی در اسـتان طـی سه ماه نخسـت امسـال خبـر داد‪ .‬علـی‬ ‫طالبی گفت‪ :‬تعداد مشـترکین بهره مند از گاز طبیعی در اسـتان به ‪۶۲۹۱۲۰‬‬ ‫مشـترک افزایش یافت که ازاین تعداد‪ ۳۸۴۴۳۶ ،‬مشـترک در بخش شـهری‬ ‫و ‪ ۲۴۴۶۸۴‬مشترک مربوط به بخش روستایی هستند‪ .‬وی بااشاره به اینکه‬ ‫از ابتـدای سـال تا کنـون‪ 77 ،‬کیلومتـر شـبکه گذاری بـه شـبکه گاز اسـتان‬ ‫اضافه شـده؛ تصریـح کـرد‪ :‬درمجمـوع‪ ،‬بـا اجـرای ‪ 1024‬کیلومتـر شـبکه گذاری‬ ‫در اسـتان‪ ،‬هم ا کنون ‪ 33‬شـهر و ‪ 924‬روسـتا از نعمت گاز برخوردار هسـتند‬ ‫و عملیـات گازرسـانی بـه ‪ 30‬روسـتا نیـز در دسـت طراحـی‪ ،‬اجـرا و انتخـاب‬ ‫پیمانکاراسـت‪ .‬وی گفت‪ :‬با توسـعه شـبکه های گاز در اسـتان درحال حاضر‬ ‫‪ 100‬درصـد خانوارهـای شـهری و حـدود ‪ 99‬درصـد از خانوارهـای روسـتایی از‬ ‫نعمت گاز طبیعی بهره مندند و همچنین ‪ 65‬جایگاه گاز ‪ CNG‬نیز به شبکه‬ ‫گاز اسـتان متصل هسـتند‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫شهردار کهریزک‪:‬‬ ‫شهردار کرمان‪:‬‬ ‫پایداری «جشنواره شعر مقاومت» با ترکیب شعر‬ ‫ِ‬ ‫و مفهوم مقاومت در کنار نام سردار دل ها‬ ‫عفت فالح‬ ‫ش ــهردار کرم ــان و رئی ــس جش ــنواره جهان ــی‬ ‫ش ــعر مقاوم ــت کرم ــان گف ــت‪ :‬ترکی ــب‬ ‫س ـه گانه ش ــعر‪ ،‬مفه ــوم مقاوم ــت در معی ــت‬ ‫ن ــام ح ــاج قاس ــم س ــلیمانی ک ــه ب ــا کرم ــان‬ ‫عجی ــن ش ــده‪ ،‬می توان ــد این روی ــداد را در‬ ‫ای ــران اس ــامی ب ــا مرکزی ــت کرم ــان‪ ،‬پای ــدار‬ ‫کن ــد‪ .‬س ــعید ش ــعرباف در نشس ــت خب ــری‬ ‫ک ــه به مناس ــبت برگ ــزاری اولی ــن جش ــنواره‬ ‫جهان ــی ش ــعر مقاوم ــت کرم ــان در ب ــرج‬ ‫می ــاد ته ــران برگ ــزار ش ــد‪ ،‬ضم ــن تس ــلیت‬ ‫فرارس ــیدن م ــاه مح ــرم و ای ــام ع ــزاداری‬ ‫اباعبداهلل الحس ــین؟ع؟‪ ،‬اغ ــاز جش ــنواره را‬ ‫هم زم ــان ب ــا نخس ــتین روز از س ــال جدی ــد‬ ‫قم ــری‪ ،‬انتخ ــاب شایس ــته ای دانس ــت و‬ ‫اف ــزود‪ :‬مفه ــوم مقاوم ــت‪ ،‬جزئ ــی از فرهن ــگ‬ ‫هم ــه کش ــورهای دنیاس ــت و وی ــژه ای ــران و‬ ‫حتــی جهــان اســام هــم نیســت‪ .‬وی ادامــه‬ ‫یت ــوان دی ــد ک ــه‬ ‫داد‪ :‬کمت ــر کش ــوری را م ‬ ‫در تاری ــخ خ ــود‪ ،‬مجاه ــدان و تالش گ ــران و‬ ‫انقالبیون ــی را ک ــه علی ــه ظل ــم قی ــام کردن ــد‪،‬‬ ‫ثه ــای تاریخ ــی‬ ‫تش ــویق نکن ــد و ای ــن میرا ‬ ‫خ ــود را گرام ــی ن ــدارد‪ .‬وی بابیان اینک ــه‬ ‫ته ــای‬ ‫مفه ــوم مقاوم ــت ب ــرای هم ــه مل ‬ ‫یس ــت ک ــه‬ ‫دنی ــا زیباس ــت و ج ــزو مشترکات ‬ ‫ه ــر انس ــان سلیم النفس ــی براب ــر ان س ــر‬ ‫تعظی ــم ف ــرود خواه ــد اورد‪ ،‬اف ــزود‪ :‬ا گرچ ــه‬ ‫ممک ــن اس ــت مفه ــوم مقاوم ــت‪ ،‬تعاری ــف و‬ ‫مصادی ــق متنوع ــی در کش ــورهای مختل ــف‬ ‫داش ــته باش ــد‪ ،‬ام ــا عش ــق ب ــه مفه ــوم‬ ‫مقاوم ــت و مقابل ــه ب ــا ظل ــم و بی عدالت ــی‬ ‫در سرش ــت هم ــه انس ــان ها نهفت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫وی خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬کش ــور ای ــران در‬ ‫تاری ــخ تمدن ــی خ ــود و پس ازانق ــاب‬ ‫اس ــامی‪ ،‬م ــوارد فراوان ــی از انقالبیون ــی دارد‬ ‫ک ــه در براب ــر ظل ــم مقاوم ــت کردن ــد و ب ــر‬ ‫ت ــارک ای ــن س ــرزمین ر خ نمای ــی می کنن ــد‪.‬‬ ‫وی بی ــان ک ــرد‪ :‬کس ــانی که تاری ــخ جبه ــه‬ ‫مقاوم ــت و تاری ــخ کش ــورهای مس ــلمان و‬ ‫جه ــان را بررس ــی می کنن ــد‪ ،‬تایی ــد خواهن ــد‬ ‫ک ــرد ن ــام ح ــاج قاس ــم س ــلیمانی‪ ،‬س ــردار‬ ‫ب ــزرگ مقاوم ــت‪ ،‬ب ــرای هم ــه م ــردم عال ــم‬ ‫و هم ــه کس ــانی که دل درگ ــروی مفه ــوم‬ ‫مقاوم ــت دارن ــد‪ ،‬در کن ــار ای ــن مفه ــوم‬ ‫عجی ــن ش ــده اس ــت‪ .‬ش ــهردار کرم ــان بی ــان‬ ‫ک ــرد‪ :‬از کس ــانی که حت ــی ممک ــن اس ــت‬ ‫مس ــلمان نباش ــند‪ ،‬ام ــا عالقه من ــد مب ــارزه‬ ‫ب ــا ظلم ــی هس ــتند ک ــه سال هاس ــت رژی ــم‬ ‫غاص ــب صهیونیس ــتی علی ــه فلس ــطینی ها‬ ‫ً‬ ‫روا مـ ـی دارد‪ ،‬حتم ــا ن ــام ح ــاج قاس ــم‬ ‫س ــلیمانی را به عن ــوان س ــردمدار مب ــارزه‬ ‫ب ــا ظل ــم در منطق ــه خواهی ــد ش ــنید‪.‬‬ ‫ش ــعرباف بااش ــاره به اینکه پارس ــال ب ــا وج ــود‬ ‫ش ــرایط کرون ــا‪ ،‬ش ــهر کرم ــان و گل ــزار ش ــهدا‬ ‫ک ــه مدف ــن ح ــاج قاس ــم اس ــت‪ ،‬میزب ــان‬ ‫زائ ــران از ‪ ۵۳‬کش ــور ب ــود‪ ،‬ی ــاداور ش ــد‪ :‬تن ــوع‬ ‫زائران ــی ک ــه ط ــی بی ــش از دوسال گذش ــته‬ ‫ب ــرای زی ــارت م ــزار ح ــاج قاس ــم ب ــه کرم ــان‬ ‫س ــفر کرده ان ــد‪ ،‬فرات ــر از زائ ــران بس ــیاری‬ ‫از عتب ــات و اما ک ــن مذهب ــی دیگ ــر ب ــوده‬ ‫اس ــت‪ .‬وی بی ــان ک ــرد‪ :‬ترکی ــب س ــه مقول ــه‬ ‫وج ــود م ــزار س ــردار س ــلیمانی در ش ــهر‬ ‫کرم ــان به عن ــوان نم ــاد بین الملل ــی مب ــارزه‬ ‫ب ــا تروریس ــم و نم ــاد مقاوم ــت در جه ــان‬ ‫اس ــام‪ ،‬مفه ــوم مقاوم ــت به عن ــوان‬ ‫مفه ــوم شناخت هش ــده بین االذهان ــی ب ــرای‬ ‫هم ــه انس ــان های دارای فط ــرت پ ــا ک و‬ ‫درکن ــاران‪ ،‬قال ــب هن ــر و به وی ــژه ش ــعر ک ــه‬ ‫نش ــکل‪ ،‬ای ــن مفاهی ــم‬ ‫می توان ــد به بهتری ‬ ‫ته ــا‬ ‫عمی ــق و پیچی ــده را در بی ــن مل ‬ ‫ج ــاری کن ــد‪ ،‬ی ــک اتف ــاق بدی ــع و یـــک‬ ‫یس ــت ک ــه جش ــنواره جهان ــی‬ ‫مزی ــت رقابت ‬ ‫شه ــا و‬ ‫ش ــعر مقاوم ــت را از س ــایر همای ‬ ‫نح ــوزه برگ ــزار ش ــده‪،‬‬ ‫س ــمینارها ک ــه درای ‬ ‫متمای ــز می کن ــد‪ .‬وی بابیان اینک ــه‬ ‫س ــعی کردی ــم در جش ــنواره جهان ــی ش ــعر‬ ‫مقاوم ــت‪ ،‬از کس ــانی اس ــتفاده کنی ــم ک ــه‬ ‫باالتری ــن س ــطح تخص ــص را دارن ــد‪ ،‬اف ــزود‪:‬‬ ‫ا گ ــر بتوانی ــم ب ــا کم ــک متخصص ــان ام ــر‪،‬‬ ‫این روی ــداد را در س ــال اول ب ــا ف ــرم و ش ــیوه‬ ‫عالمان ــه و قابل دف ــاع و ب ــا ش ــمولیت ب ــاال‬ ‫اج ــرا کنی ــم‪ ،‬ترکی ــب ســه گانه ش ــعر‪ ،‬مفه ــوم‬ ‫مقاومــت در معیــت نــام حــاج قاســم کــه بــا‬ ‫کرم ــان عجی ــن ش ــده‪ ،‬می توان ــد جش ــنواره‬ ‫جهان ــی ش ــعر مقاوم ــت را در ای ــران اس ــامی‬ ‫ب ــا مرکزی ــت کرم ــان‪ ،‬پای ــدار کن ــد‪ .‬ش ــعرباف‬ ‫بابیان اینک ــه ت ــاش داری ــم در برنامه ری ــزی‬ ‫علم ــی‪ ،‬س ــفارش اث ــار و نح ــوه برگ ــزاری‬ ‫جش ــنواره‪ ،‬ان طورک ــه شایس ــته مفه ــوم‬ ‫مقاومــت و مقــام حــاج قاســم اســت‪ ،‬عمــل‬ ‫کنی ــم‪ ،‬گف ــت‪ :‬برخ ــی از اث ــار ش ــاید خ ــوب‬ ‫باش ــد ام ــا نتوان ــد از فیلت ــر ای ــن جش ــنواره‬ ‫عب ــور کن ــد چ ــون ای ــن جش ــنواره س ــعی‬ ‫دارد کیفی ــت را در باالتری ــن س ــطح ممک ــن‬ ‫یه ــای قابل دف ــاع‬ ‫تضمی ــن کن ــد و خروج ‬ ‫داش ــته باش ــد‪ .‬وی بااش ــاره به اینکه ادبی ــات‬ ‫جن ــگ‪ ،‬ادبی ــات دف ــاع مق ــدس ی ــا ادبی ــات‬ ‫رایج ــی ک ــه در برخ ــی کش ــورها اس ــتفاده‬ ‫یش ــود‪ ،‬جزئ ــی از مفه ــوم مقاوم ــت اس ــت‬ ‫م ‬ ‫ام ــا مفه ــوم مقاوم ــت فراترازاین هاس ــت‪،‬‬ ‫ادام ــه داد‪ :‬در بس ــیاری از کش ــورهای دنی ــا‬ ‫گروه ــی از م ــردم در براب ــر حا کمی ــت ج ــور‬ ‫ً‬ ‫و ظل ــم قی ــام می کنن ــد ک ــه حتم ــا جزئ ــی‬ ‫از مفه ــوم مقاوم ــت اس ــت و امیدواری ــم‬ ‫نه ــا ه ــم مخاط ــب ای ــن جش ــنواره ق ــرار‬ ‫ا ‬ ‫گیرن ــد و بتوانی ــم مفه ــوم وس ــیع تری از‬ ‫مقاومــت ارائــه دهیــم‪ .‬شــهردار کرمــان بیــان‬ ‫ک ــرد‪ :‬ت ــاش م ــا این اسـ ـت که از ش ــاعران‬ ‫شناخت هش ــده در دنی ــا دع ــوت کنی ــم ک ــه‬ ‫در جشــنواره جهانــی شــهر مقاومــت حضــور‬ ‫پی ــدا کنن ــد و ا گ ــر ای ــن ام ــکان فراه ــم ش ــود‬ ‫شه ــای مختل ــف جش ــنواره امس ــال را‬ ‫بخ ‬ ‫در چندمرحلــه و در چنــد شــهر کــه هرکــدام‬ ‫نس ــبتی ب ــا مفه ــوم مقاوم ــت دارن ــد‪ ،‬برگ ــزار‬ ‫می کنی ــم و اختتامی ــه در کرم ــان خواه ــد‬ ‫ب ــود ک ــه این برنام هه ــا اع ــام خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫ش ــعرباف ی ــاداور ش ــد‪ :‬امیدواری ــم جش ــنواره‬ ‫جهان ــی ش ــعر مقاوم ــت‪ ،‬ی ــک نه ــال و ریش ــه‬ ‫پای ــداری را ب هم ــدد ح ــاج قاس ــم در کش ــور‬ ‫بپرورانــد و بــرکات ان ســال ها شــامل کشــور و‬ ‫به ویــژه شــهر کرمــان باشــد و مــا نیــز بتوانیــم‬ ‫از برگ ــزاری این روی ــداد س ــربلند بی ــرون‬ ‫بیایی ــم‪ .‬از هم ــه دوس ــتان دع ــوت می کن ــم‬ ‫در اختتامی ــه ک ــه ب ــا حض ــور ش ــاعرانی از‬ ‫س ــایر کش ــورها خواه ــد ب ــود‪ ،‬ش ــرکت کنن ــد‪.‬‬ ‫ضایعات فروش ها باید به ارادکوه منتقل شوند‬ ‫شـهردار کهریـزک گفـت‪ :‬ضایعات فروش هـا و‬ ‫واحدهـای پالستیک سـوزی دارای مجـوز بایـد‬ ‫به نقطه مناسبی دور از محیط شهری کهریزک‬ ‫و بـه منطقـه ارادکـوه منتقـل شـوند‪ .‬علـی کلهـر‬ ‫(شـهردار کهریزک) گفت‪ :‬سـاماندهی‪ ،‬مدیریت‬ ‫و نظارت بر االینده های زیست محیطی بخش‬ ‫کهریـزک فقـط بـا انتقـال کانون هـای االینـده بـه‬ ‫نقطـه مناسـب و نزدیـک سـایت ارادکـوه امکان پذیـر اسـت‪ .‬وی گفـت‪ :‬عمـده‬ ‫دلیـل وجـود ایـن مرا کـز االینـده محیط زیسـت در محیـط شـهری کهریـزک و‬ ‫باقرشـهر به علـت نزدیکـی این بخـش به سـایت ارادکـوه اسـت‪ .‬وی گفـت‪ :‬برای‬ ‫مدیریت این االینده ها برعهده دو ارگان اداره محیط زیست در خارج از حریم‬ ‫شهری و داخل محوطه شهرها نیز با شهرداری هاست‪ .‬وی افزود‪ :‬ساماندهی‬ ‫مشـاغل مزاحم و االینده برعهده بند ‪ ۲۰‬قانون شهرداری هاسـت‪ .‬سـاماندهی‬ ‫مشـاغل در اجـرای بنـد ‪ ۲۰‬مـاده ‪ ۵۵‬قانـون شـهرداری ها‪ ،‬نظـارت بـر بازارهـای‬ ‫موقت و روز بازارها‪ ،‬کنترل حیوانات شهری‪ ،‬احداث و مدیریت مرا کز همگانی‬ ‫خریدوفروش خودرو‪ ،‬مدیریت جایگاه های ‪ CNG‬و ساماندهی کیوسک های‬ ‫تهـای‬ ‫عرضـه گل و مطبوعـات سـطح شـهر تهـران از جملـه وظایـف و ماموری ‬ ‫شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران است‪ .‬کلهر گفت‪ :‬دراین راستا‬ ‫‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۰‬واحد االینده محیط زیسـت در کهریزک جمع اوری و پلمب شـده اند‬ ‫و ان دسـته از واحدهـای دارای مجـوز‪ ،‬بایـد بـرای دریافـت مجـدد مجـوز محـل‬ ‫خارج شـهر منتقـل کننـد‪ .‬بزرگ ترین نقاط‬ ‫فعالیـت خـود را بـه نقطه مناسـبی ِ‬ ‫االینـده محیط زیسـت ازسـوی ضایعات فروش هـا در مجیدابـاد کهریـزک و‬ ‫قمصر باقرشـهر اسـت که باید به نقطه مناسـبی نزدیک سـایت ارادکوه منتقل‬ ‫شـوند‪ .‬شـهردار کهریـزک یکـی از نقـاط االینـده در بحـث پالستیک سـوزها را‬ ‫محوطـه ای نزدیـک کهریـزک معرفـی و اعلام کـرد‪ :‬ا گرچـه فعالیـت ایـن مرا کـز‬ ‫بـرای مـردم ازاردهنـده اسـت امـا به سـبب قرارگرفتـن در نقطـه ای کـه در مسـیر‬ ‫حرکت باد نیست‪ ،‬بوی نامطبوعی را در شهر متصاعد نمی کند‪ .‬وی بااشاره به‬ ‫زشت شـدن چهـره شـهری بـا فعالیـت ایـن واحدهـای ضایعات فروشـی و‬ ‫پالستیک سـوزی تا کیـد کـرد‪ :‬اعتـراض مـردم به جاسـت امـا ایـن واحدهـا از‬ ‫گذشـته به صـورت تدریجـی فعالیـت کرده انـد و بـه وضعیـت کنونی رسـیده اند‪.‬‬ ‫کلهـر اضافـه کـرد‪ :‬هیـچ راهـکاری غیـر از انتقـال ایـن نقـاط االینـده بـه خـارج از‬ ‫حریم شهری و در نزدیکی سایت ارادکوه نمی تواند منجر به ساماندهی ان ها‬ ‫شـود تـا به این طریـق در یـک نقطـه عالوه بـر نظـارت بـر فعالیـت ان هـا‪ ،‬فضـای‬ ‫موجود را نیز به شـکل مناسـب تری مدیریت کرد‪ .‬سـایت ارادکوه به عنوان مرکز‬ ‫انتقـال پسـماند شـهر تهـران در بخـش کهریـزک شهرسـتان ری قـرار دارد و طی‬ ‫سـال های گذشـته افـرادی بـا جمـع اوری ضایعـات و فـروش ان در شـهرهای‬ ‫کهریـزک و باقرشـهر‪ ،‬موجـب نارضایتـی مـردم شـده اند‪.‬‬ ‫تحقق شعار سال ‪ ۱۴۰۱‬در اولویت بخشداری فشافویه‬ ‫هـادی حسـین خانی در جلسـه هماهنگـی‬ ‫کارکنـان بخشـداری گفـت‪ :‬کارکنـان یـک‬ ‫مجموعـه سـرمایه های ان هسـتند کـه‬ ‫می تواننـد بـا همدلـی و انسـجام زمینه سـاز‬ ‫تحقـق اهـداف سـازمانی باشـند‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫کارکنان بخشـداری فشـافویه رعایـت صداقت‪،‬‬ ‫تعهـد کاری‪ ،‬همدلـی‪ ،‬افزایـش بیش ازپیـش‬ ‫کارایی اداری و تالش بی وقفه را سرلوحه کار قرار داده و خدمت خالصانه به‬ ‫مـردم و ادای ِدیـن بـه خـون مطهر شـهدا را مدنظر قرار دهند‪ .‬حسـین خانی‬ ‫بیـان داشـت‪ :‬اولویـت مجموعـه بخشـداری تحقـق سیاسـت ها و اهـداف‬ ‫دولـت مردمـی‪ ،‬خدمتگـزاری بـه مـردم‪ ،‬پیشـرفت و توسـعه بخـش‪ ،‬حفـظ و‬ ‫رعایـت منافـع عمومـی‪ ،‬ایجـاد زیرسـاخت های الزم و مقابلـه بـا متخلفیـن‬ ‫اسـت و دراین راسـتا از هیـچ تلاش و اقدامـی دریـغ نخواهـد شـد‪ .‬بخشـدار‬ ‫فشـافویه گفـت‪ :‬در سـال ‪ ۱۴۰۱‬مقـام معظـم رهبـری مسـیر خدمـت بـه مـردم‬ ‫را مشـخص نمـوده کـه یکـی از مهم تریـن ان شـعار «تولیـد؛ دانش بنیـان‪،‬‬ ‫اشـتغال افرین» اسـت کـه تلاش بـرای تحقـق ایـن شـعار در بخشـداری‬ ‫فشـافویه بسـیار حائزاهمیـت اسـت‪.‬‬ ‫انتصاب در اداره ورزش وجوانان شهرستان ری‬ ‫فرماندار شهرستان زبرخان خواستار شد؛‬ ‫توسعه زیرساخت های شهرک صنعتی خیام‬ ‫سید موسی الرضا حسینی‬ ‫فرمان ــدار شهرس ــتان زبرخ ــان گف ــت‪:‬‬ ‫راه ان ــدازی ش ــرکت های دانش بنی ــان‬ ‫یس ــت؛ زمین ــه و پتانس ــیل ان در‬ ‫ضرور ‬ ‫شهرس ــتان زبرخ ــان وج ــود دارد ام ــا در‬ ‫مکان ــی ک ــه زیرس ــاخت مناس ــب داش ــته‬ ‫باش ــد‪ .‬محم ــد عین القض ــات درب ــاره‬ ‫مش ــکالت ش ــهرک صنعت ــی خی ــام و دیگ ــر‬ ‫مش ــکالت این شهرس ــتان نوبنی ــاد گف ــت‪:‬‬ ‫ش ــرکت ش ــهرک های صنعت ــی اس ــتان‬ ‫ط ــی نامـ ـه ای ب ــه فرمان ــداری اع ــام ک ــرد‬ ‫نهــای مجــاور را بــرای‬ ‫کــه قصــد داریــم زمی ‬ ‫توس ــعه ش ــهرک صنعت ــی وا گ ــذار کنی ــم‪،‬‬ ‫بااین رویک ــرد ک ــه اولوی ــت ب ــا ش ــرکت های‬ ‫دانش بنی ــان‪ ،‬کم مص ــرف و کم االین ــده‬ ‫باشــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬طــی بررســی کارشناســی‬ ‫ک ــه داش ــتیم‪ ،‬نظ ــرات ادارات تخصص ــی‬ ‫مرتب ــط را منتق ــل کردی ــم و در مت ــن نام ــه‬ ‫ً‬ ‫ن ــگارش ش ــده صراحت ــا قی ــد ش ــد ک ــه در‬ ‫مکانــی بــا شــرایط بهتــر و مهیــا بایــد انجــام‬ ‫ش ــود‪ .‬اینک ــه بی ــان ش ــده م ــا مخال ــف‬ ‫ایج ــاد ش ــرکت های دانش بنی ــان هس ــتیم‬ ‫خالف واق ــع اس ــت چرا ک ــه بن ــده و هم ــه‬ ‫ً‬ ‫ارکان حا کمی ــت کام ــا از این ام ــر حمای ــت‬ ‫و ایج ــاد بس ــتر ان را نی ــز محق ــق خواهی ــم‬ ‫ً‬ ‫کــرد‪ .‬ضمنــا در جلس ـه ای بــرای مکان یابــی‬ ‫مناس ــب بیمارس ــتان و دیگ ــر م ــوارد‬ ‫موردنی ــاز شهرس ــتان‪ ،‬اداره محیط زیس ــت‬ ‫ش ــفاف نظ ــر خ ــود را درخص ــوص‬ ‫بیمارس ــتان اع ــام ک ــرد و گف ــت م ــا در‬ ‫س ــنوات قب ــل پاس ــخ اس ــتعالم بیمارس ــتان‬ ‫را دادی ــم و گفتی ــم بای ــد حری ــم بیمارس ــتان‬ ‫رعای ــت ش ــود و ام ــکان توس ــعه ش ــهرک‬ ‫صنعت ــی وج ــود ن ــدارد و مخال ــف این ام ــر‬ ‫هس ــتند‪ .‬فرمان ــدار زبرخ ــان خاطرنش ــان‬ ‫ک ــرد‪ :‬زیرس ــاخت های ش ــهرک صنعت ــی‬ ‫بای ــد توس ــعه پی ــدا کن ــد و زیرس ــاخت هایی‬ ‫ً‬ ‫ک ــه قب ــا مهی ــا ش ــده ب ــرای واحدهـــای‬ ‫تولیــدی موجــود در شــهرک صنعتــی کمتــر‬ ‫یس ــت‬ ‫از نی ــاز فعل ــی واحده ــای تولید ‬ ‫و ای ــن خ ــود باع ــث ب ــروز مش ــکل ش ــده‪.‬‬ ‫مش ــکل ب ــزرگ دیگ ــر ش ــهر صنعت ــی خی ــام‬ ‫نب ــود اب وب ــرق موردنی ــاز اس ــت ک ــه هن ــوز‬ ‫محق ــق نش ــده و نی ــاز ب ــه تقوی ــت ج ــدی‬ ‫دراین راس ــتا داری ــم‪ .‬عین القض ــات گف ــت‪:‬‬ ‫توس ــعه ی ــک ش ــهرک صنعت ــی وقت ــی‬ ‫یس ــت ک ــه زیرس ــاخت ها بی ــش از‬ ‫منطق ‬ ‫نی ــاز وضعی ــت موج ــود باش ــد‪ ،‬وقت ــی ق ــرار‬ ‫ب ــر ایج ــاد زیرس ــاخت های جدی ــد اس ــت‪،‬‬ ‫منط ــق حک ــم می کن ــد در جای ــی توس ــعه‬ ‫اتف ــاق بیافت ــد ک ــه دیگ ــر ش ــرایط نی ــز مهی ــا‬ ‫باش ــد ل ــذا بهت ــر اس ــت توس ــعه مس ــتقل‬ ‫از وضعی ــت فعل ــی و در جای ــی باش ــد ک ــه‬ ‫امکان ــات موج ــود لطم ــه وارد نکن ــد ل ــذا‬ ‫اس ــحاق اباد بهتری ــن مح ــل ب ــرای ش ــهرک‬ ‫صنعت ــی مس ــتقل اس ــت ک ــه هزین هه ــا و‬ ‫مش ــکالت کمت ــری را ایج ــاد می کن ــد‪ .‬وی‬ ‫عن ــوان ک ــرد‪ :‬در ناحیـ ـه ای ک ــه پیش ــنهاد‬ ‫دادی ــم؛ ناحی ــه پایی ــن دش ــت شهرس ــتان‬ ‫(اس ــحاق اباد) ای ــن زیرس ــاخت ها ا گ ــر‬ ‫ایجــاد شــود هــم هزینــه کمتــری دارد و هــم‬ ‫ب ــه واحده ــای ش ــهرک صنعت ــی ضرب ـ ه وارد‬ ‫یش ــود و بح ــث االیندگ ــی نی ــز کنت ــرل‬ ‫نم ‬ ‫خواه ــد ش ــد‪ .‬مزی ــت دیگ ــر ک ــه می توان ــد‬ ‫مه ــم باش ــد دسترس ــی اس ــان ب ــه خ ــط‬ ‫ریل ــی ب ــرای باران ــداز و نقل وانتق ــاالت‬ ‫یس ــت‪ .‬فرمان ــدار زبرخ ــان‬ ‫ترانزی ــت بار ‬ ‫اف ــزود‪ :‬نکت ــه مه ــم دیگ ــر موضوع ــات‬ ‫یس ــت ک ــه ا گ ــر مدیری ــت نش ــود‬ ‫اجتماع ‬ ‫لس ــاز خواه ــد ش ــد؛ در‬ ‫در این ــده مشک ‬ ‫یش ــود‬ ‫نیش ــابور سال هاس ــت ت ــاش م ‬ ‫ش ــهر قدم ــگاه‪ ،‬خ ــرو و درود از تن ــش‬ ‫خ ــارج و ط ــوری برنامه ری ــزی ش ــود ک ــه‬ ‫ای ــن س ــه مجموع ــه یکپارچ ــه ش ــوند‪.‬‬ ‫لش ــدن‬ ‫عین القض ــات گف ــت‪ :‬ب ــا مستق ‬ ‫زبرخ ــان فرمانده ــی انتظام ــی ان نی ــز‬ ‫یش ــد ک ــه زمین ــی ب ــا نظ ــر‬ ‫بای ــد مس ــتقل م ‬ ‫کارشناس ــان در زم ــان قب ــل از حض ــور در‬ ‫زبرخ ــان مش ــخص و تحوی ــل ش ــده ب ــود‬ ‫و کلن ــگان نی ــز توس ــط فرمان ــده انتظام ــی‬ ‫کش ــور ب ــه زمی ــن زده و موردتایی ــد ق ــرار‬ ‫گرفت ــه اس ــت‪ .‬مح ــل س ــاخت بیمارس ــتان‬ ‫قب ــل از حض ــور بن ــده به عن ــوان فرمان ــدار‬ ‫مشــخص و نامــه ان بــه کارگــروه زیــر بنایــی‬ ‫اســتان ارســال شــده؛ امــا کارگــروه زیربنایــی‬ ‫مخالفــت صریــح خــود را اعــام کــرده لیکــن‬ ‫ط ــی چند مرتب ــه بازدی ــد میدان ــی از اراض ــی‬ ‫س ــطح شهرس ــتان و ط ــرح در کارگرو هه ــای‬ ‫مرتب ــط و حت ــی ط ــرح در ش ــورای تامی ــن‬ ‫شهرســتان‪ ،‬زمینــی وجــود نــدارد کــه تمــام‬ ‫مس ــائل فن ــی و اجتماع ــی هم زم ــان در ان‬ ‫لح ــاظ ش ــود‪ .‬ازطرف ــی حت ــی مطالع ــات ف ــاز‬ ‫ته ــا و اس ــتعالمات‬ ‫صف ــر انج ــام و موافق ‬ ‫مربوط ــه مانن ــد محیط زیس ــت و راه ــداری‬ ‫و ‪ ...‬نی ــز اخ ــذ ش ــده اس ــت‪ .‬وی گف ــت‪:‬‬ ‫س ــاخت و توس ــعه فرمان ــداری ه ــم ب ــا‬ ‫نامـ ـه ای ک ــه از وزارت کش ــور اع ــام ش ــده‬ ‫بایــد در مکانــی مابیــن ســه شــهر قدمــگاه‪،‬‬ ‫ً‬ ‫خ ــرو و درود باش ــد ک ــه طبع ــا مح ــل‬ ‫اعال مش ــده بدین خاط ــر پیش ــنهاد ش ــده‬ ‫اس ــت‪ .‬توس ــعه و گس ــترش ش ــهرک های‬ ‫صنعت ــی در شهرس ــتان زبرخ ــان باتوج هب ــه‬ ‫پتانس ــیل های ف ــراوان به وی ــژه نی ــروی کار‬ ‫جــوان ضــرورت اســت و ایجــاد شــرکت های‬ ‫دانش بنی ــان در شهرس ــتان زبرخ ــان بای ــد‬ ‫راه ان ــدازی ش ــود‪ .‬شهرس ــتان زبرخ ــان‬ ‫غب ــر ‪ ۷۵۰۰۰‬نف ــر را در خ ــود‬ ‫جمعیت ــی بال ‬ ‫ج ــای داده و بای ــد مس ــئولین شهرس ــتان‬ ‫اهتم ــام ج ــدی درخص ــوص ایج ــاد کار و‬ ‫ش ــغل ب ــرای جوان ــان این شهرس ــتان را در‬ ‫برنام ــه ط ــرح توس ــعه خ ــود داش ــته باش ــند‬ ‫ت ــا بتوانن ــد از مهاج ــرت ای ــن جوان ــان ب ــه‬ ‫ش ــهرها و اس ــتان های دیگ ــر جلوگی ــری‬ ‫کن ــد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس خبر داد؛‬ ‫تسهیل صدور مجوز فعالیت شرکت های دانش بنیان در منطقه‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫مدیرعامــل ســازمان منطقــه ویــژه اقتصادی‬ ‫انــرژی پــارس در دیــدار بــا رئیــس پــارک علــم‬ ‫جف ــارس از تس ــهیل ص ــدور‬ ‫و فن ــاوری خلی ‬ ‫مج ــوز فعالی ــت ش ــرکت های دانش بنی ــان‬ ‫در منطق ــه خب ــر داد‪ .‬س ــخاوت اس ــدی‬ ‫بااش ــاره به رش ــد ش ــرکت های دانش بنی ــان‬ ‫نه ــا در توس ــعه کش ــور گف ــت‪:‬‬ ‫و نق ــش ا ‬ ‫پیش ــرفت های مرب ــوط ب ــه ح ــوزه عل ــم و‬ ‫فن ــاوری در کش ــور امیدبخ ــش؛ و ت ــداوم ان‬ ‫نیازمن ــد حمای ــت دس ــتگاه های دولت ــی از‬ ‫ش ــرکت های دانش بنی ــان اس ــت ت ــا زمین ــه‬ ‫شه ــای دانش ــگاهی‬ ‫یس ــازی پژوه ‬ ‫تجار ‬ ‫در کشــور فراهــم شــود‪ .‬مدیرعامــل ســازمان‬ ‫منطقــه ویــژه اقتصــادی انــرژی پــارس افــزود‪:‬‬ ‫ته ــای بی نظی ــری در پ ــارس جنوب ــی‬ ‫فرص ‬ ‫ته ــا و محص ــوالت‬ ‫به واس ــطه تن ــوع فعالی ‬ ‫تولی ــدی منطق ــه پیـ ـش روی ش ــرکت های‬ ‫فن ــاور اس ــت‪ .‬امیدواری ــم ب ــا هم افزای ــی بی ــن‬ ‫ش ــرکت های دولت ــی و خصوص ــی گام ــی‬ ‫اساس ــی در تحق ــق ش ــعار س ــال برداری ــم‪.‬‬ ‫تهــای‬ ‫اســدی بابیان اینکــه ذخایــر و ظرفی ‬ ‫موج ــود در بوش ــهر ی ــک نعم ــت ب ــرای‬ ‫یش ــود گف ــت‪ :‬ت ــاش‬ ‫توس ــعه محس ــوب م ‬ ‫لس ــازی بس ــترهای قانون ــی ب ــرای‬ ‫م ــا فعا ‬ ‫رش ــد ش ــرکت های دانش بنی ــان در منطق ــه‬ ‫اســت و مــا در ســازمان منطقــه ویــژه پــارس‬ ‫ای ــن وع ــده را خواهی ــم داد زمین ههـــای‬ ‫ص ــدور مج ــوز فعالی ــت ش ــرکت های‬ ‫دانش بنیــان را تســهیل خواهیــم کــرد‪ .‬دکتــر‬ ‫حس ــن حبیب ــی نی ــز دراین دی ــدار بااش ــاره به‬ ‫شــعار امســال گفــت‪ :‬تــاش مــا در مجموعــه‬ ‫جف ــارس تبدی ــل‬ ‫پ ــارک عل ــم و فن ــاوری خلی ‬ ‫اید هه ــای علم ــی پژوهش ــگران و نخب ــگان‬ ‫جامع ــه و تکمی ــل تبدی ــل چرخ ــه عل ــم ب ــه‬ ‫ث ــروت اس ــت ک ــه ازاین رهگ ــذر اقتص ــاد‬ ‫دانش بنی ــان در جامع ــه مس ــتقر ش ــود‪.‬‬ ‫حبیب ــی بابیان اینک ــه هم ا کن ــون ‪1 23‬ن ــوع‬ ‫نب ــار‬ ‫محص ــول دانش بنی ــان ب ــرای اولی ‬ ‫یش ــود گف ــت‪ :‬نف ــت و‬ ‫در کش ــور تولی ــد م ‬ ‫گاز‪ ،‬کش ــاورزی‪ ،‬پزش ــکی به وی ــژه داروه ــای‬ ‫خ ــاص و س ــلول های بنی ــادی بیش ــترین‬ ‫حوز هه ــای تولی ــدی دانش بنی ــان را ش ــامل‬ ‫یش ــود ک ــه ب ــا حمای ــت ش ــرکت های‬ ‫م ‬ ‫دولتــی به ویــژه صنایــع بــزرگ کشــور تحولــی‬ ‫چشـ ـم گیر دراین عرص ــه رق ــم خواه ــد‬ ‫خ ــورد‪ .‬وی تصری ــح ک ــرد‪ :‬جذابی ــت اس ــتقرار‬ ‫و س ــرمایه گذاری ش ــرکت های دانش بنی ــان‬ ‫در منطق ــه می توان ــد بخش ــی عم ــده ای‬ ‫از نیازه ــای صنع ــت در منطق ــه را ب ــراورده‬ ‫یک ــه پیش ازای ــن مش ــکالت‬ ‫س ــازد درحال ‬ ‫زی ــادی ب ــرای اقن ــاع ش ــرکت ها ب ــرای‬ ‫هم ــکاری وج ــود داش ــت ام ــا بای ــد هم ــه‬ ‫نب ــاور برس ــند توس ــعه کش ــور درگ ــروی‬ ‫به ای ‬ ‫توج ــه ب ــه ش ــرکت های رش ــدیافته فن ــاور‬ ‫مح ــور اس ــت‪.‬‬ ‫طبـق پیشـنهاد یوسـف زاده؛ رئیـس اداره ورزش وجوانـان ری و طـی حکمـی‬ ‫ازسـوی مهـرداد همتیـان؛ رئیـس هیئـت موتورسـواری و اتومبیلرانـی اسـتان‬ ‫تهـران‪« ،‬سـعید شـهرابی فراهانـی» به عنـوان سرپرسـت هیئـت موتورسـواری‬ ‫و اتومبیلرانـی شهرسـتان ری منصـوب و از زحمـات «جـواد ترابـی» تقدیـر و‬ ‫تشـکر به عمـل امـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل خبر داد؛‬ ‫افتتاح مرکز نیکوکاری «حیات سسی» در استان اردبیل‬ ‫پرویـن‬ ‫حسـینی‪/‬‬ ‫مدیـرکل کمیته امـداد‬ ‫اردبیـل گفـت‪ :‬مرکـز‬ ‫نیکـوکاری «حیـات‬ ‫فعالیـت‬ ‫سسـی»‬ ‫خـود را اغـاز کـرد تـا‬ ‫باتکیه بـر کمک هـای‬ ‫مردمی‪ ،‬خدمات گسترده ای را به اقشار اسیب پذیر ارائه کند‪ .‬حسین دشتی‬ ‫بااشـاره به اینکه هـدف اصلـی از راه انـدازی مرا کز نیکـوکاری وا گذاری امـور مردم‬ ‫به خود مردم است‪ ،‬گفت‪ :‬با بهره گیری از ظرفیت مساجد که در بطن جامعه‬ ‫قـرار دارنـد‪ ،‬تلاش داریـم کمک های خیران را ازطریق مرا کز نیکوکاری به شـکل‬ ‫سـاده تری دراختیـار مددجویـان و افـراد نیازمنـد قـرار دهیـم‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫روند رسیدگی به نیاز اساسی فقرا و محرومان جامعه با وجود مرا کز نیکوکاری‬ ‫کاهـش می یابـد‪ ،‬افـزود‪ :‬تمـام کمک هـای مردمـی بـا نظـر هیئت امنـای مرا کـز‬ ‫نیکوکاری به نیازمندان واجدشرایط در همان محله اعطا می شود تا بخشی از‬ ‫مشـکالت ان ها مرتفع شـود‪ .‬دشـتی به کمک های روزافزون مردم خیر اسـتان‬ ‫بـه مرا کـز نیکـوکاری اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬از ابتدای سـال تا کنون خیـران اردبیلی‬ ‫حـدود ‪ 24‬میلیاردتومـان به صـورت نقـدی و غیرنقـدی بـه مرا کـز نیکـوکاری‬ ‫اسـتان کمـک کرده انـد‪ .‬مدیـرکل کمیتـه امـداد اردبیـل بابیان اینکـه حسـن‬ ‫اعتماد خیران و نیکوکاران موجب شـده تا خدمات کیفی تری ب ه مددجویان‬ ‫ارائه شود‪ ،‬اعالم کرد‪ 170:‬مرکز نیکوکاری در سطح استان اردبیل فعالیت دارند‬ ‫کـه بـا همیاری هـای هرچه بیشـتر تلاش داریـم شـاهد رفـع مشـکالت خانـوار‬ ‫بی بضاعـت ازطریـق خیـران همـان محـل و منطقـه باشـیم‪ .‬وی بااعالم اینکـه‬ ‫راه انـدازی مرکـز نیکـوکاری «حیـات سسـی» می تواند بسـترهای رفع مشـکالت‬ ‫مددجویـان را فراهـم کنـد‪ ،‬بیـان کرد‪ :‬مرکز نیکوکاری «حیات سسـی» هم زمان‬ ‫با عید سـعید غدیر خم افتتاح شـد تا مسـیر توانمندسـازی اقشـار اسیب پذیر‬ ‫هموارتـر شـود‪ .‬وی بابیان اینکـه خدمـت بـه مسـتضعفان و دسـتگیری از فقـرا‬ ‫اهمیـت ویـژه ای دارد‪ ،‬افـزود‪ :‬بـا افزایـش همبسـتگی اجتماعـی‪ ،‬چهـره فقـر‬ ‫و محرومیـت از جامعـه زدوده خواهـد شـد کـه یکـی از اهـداف در راه انـدازی‬ ‫مرا کـز نیکـوکاری نیـز این امـر اسـت‪ .‬مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان اردبیـل‬ ‫بااشاره به اینکه برنامه تلویزیونی «حیات سسی» قابلیت های بسیاری در امر‬ ‫رسـیدگی بـه امـور نیازمنـدان داشـت‪ ،‬گفـت‪ :‬پـس از بررسـی های صورت گرفتـه‪،‬‬ ‫تصمیـم بـه راه انـدازی «حیـات سسـی» گرفته شـد تـا با همکاری صداوسـیما و‬ ‫سایر نهادهای حمایتی بتوانیم گام های موثرتری در عرصه خدمت رسانی به‬ ‫محرومـان جامعـه برداریـم‪.‬‬ ‫کسب ‪ ۲۶‬مدال توسط دختران یزد ‬ ‫ی‬ ‫در شنای قهرمانی کشور‬ ‫رئیس هیئت های ورزشـی نابینایان و کم بینایان اسـتان یزد با اشـاره به حضور‬ ‫پررنـگ ورزشـکاران نابینـا و کـم بینای اسـتان یزد در مسـابقات کشـوری گفت‪:‬‬ ‫خوشبختانه بار دیگر شاهد درخشش ورزشکاران یزدی در مسابقات کشوری‬ ‫بودیم‪ .‬حسـین دشـتی تصریح کرد‪ :‬در این دوره از مسـابقات شـنای کشـوری‬ ‫که به میزبانی تهران برگزار شـد‪ ،‬تعداد هشـت ورزشـکار نابینا و کم بینای یزدی‬ ‫شـرکت کردنـد کـه تعـداد ‪ ۲۶‬مـدال را بـه خـود اختصـاص دادنـد‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫در ایـن دوره تعـداد چهـار شـرکت کننده در بخش جوانان و چهار شـرکت کننده‬ ‫نیز در بزرگ ساالن داشتیم که خوشبختانه تمامی ان ها توانستند مدال های‬ ‫رنگارنـگ را بـه خود اختصـاص دهند‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2559‬‬ ‫شهرستان‬ ‫دادستان قزوین عنوان کرد؛‬ ‫ضرورت افزایش نظارت‬ ‫بر برداشت اب های زیرزمینی در قزوین‬ ‫علـــی بهبهانـــی‪ /‬دادس ــتان عموم ــی‬ ‫و انق ــاب قزوی ــن گف ــت‪ :‬باتوج هب ــه‬ ‫شه ــای اب ــی ک ــه در اس ــتان ب ــا‬ ‫چال ‬ ‫ان مواجهی ــم بای ــد نظ ــارت و مدیری ــت‬ ‫به ــای زیرزمین ــی تش ــدید‬ ‫برداش ــت ا ‬ ‫ش ــود ت ــا اف ــراد فرص ــت برداشـ ـت های‬ ‫غیرمجــاز نداشــته باشــند‪ .‬حســین رجبــی‬ ‫در دی ــدار ب ــا مدیرعام ــل و معاون ــان اب‬ ‫شه ــای اب ــی مواج ــه‬ ‫منطقـ ـه ای قزوی ــن گف ــت‪ :‬باتوجه به اینک ــه ب ــا چال ‬ ‫هســتیم مدیریــت و صیانــت از منابــع ابــی دغدغــه همــه مســئوالن اســتان‬ ‫اس ــت‪ .‬دادس ــتان عموم ــی و انق ــاب قزوی ــن ادام ــه داد‪ :‬نص ــب کنتوره ــای‬ ‫یس ــت ک ــه‬ ‫هوش ــمند و مس ــدودکردن چا هه ــای غیرمج ــاز از م ــوارد مثبت ‬ ‫درراســتای مدیریــت منابــع ابــی صــورت گرفتــه و بایــد تــداوم داشــته باشــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬درزمینــه منابــع ابــی در اســتان بــه تحــول و اقــدام جهــادی‬ ‫به ــای‬ ‫نی ــاز داش ــت و ب ــا برنامه ری ــزی توانس ــتیم اف ــت بی ــش از ‪ 1.5‬مت ــری ا ‬ ‫تســر بگذاریــم‪ .‬وی عنــوان کــرد‪ :‬باتوج هبــه اهمیــت امــوزش‬ ‫زیرزمینــی را پش ‬ ‫و اقدامــات پیشــگیرانه و تاثیرگــذاری ان در مقابــل اقدامــات و برخــورد ســلبی‬ ‫نی ــاز داری ــم بهر هب ــرداران‪ ،‬کش ــاورزان و روس ــتائیان ب ــا مص ــرف بهین ــه اب‬ ‫و جرائ ــم این ح ــوزه اش ــنا ش ــوند ک ــه ای ــن اموزش ه ــا ب ــه کاه ــش تخل ــف و‬ ‫پروند هه ــای ورودی ب ــه دس ــتگاه قض ــا کم ــک می کن ــد‪ .‬ای ــن مق ــام قضائ ــی‬ ‫اس ــتان ادام ــه داد‪ :‬ب ــا اطالع رس ــانی و فعالی ــت رس ــانه ای درب ــاره تهدی ــدات‬ ‫اب ــی می ت ــوان م ــردم را درراس ــتای پیش ــبرد اه ــداف و مدیری ــت مناب ــع اب ــی‬ ‫اس ــتان ب ــا خ ــود هم ــراه کنی ــم ت ــا فرهن ــگ مص ــرف بهین ــه گس ــترش پی ــدا‬ ‫یت ــوان ب ــرای متخلفی ــن این ح ــوزه از مج ــازات جایگزی ــن‬ ‫کن ــد‪ .‬وی گف ــت‪ :‬م ‬ ‫حب ــس نی ــز اس ــتفاده ک ــرد ت ــا ف ــرد به ج ــای حب ــس اقدام ــات کش ــاورزی و‬ ‫اب رس ــانی انج ــام ده ــد‪.‬‬ ‫ترانس دوم پست برق صنایع اهواز وارد مدار شد‬ ‫اقبال خان ـ م جاس ـم نژاد‪ /‬مدیرعام ــل ش ــرکت ب ــرق خوزس ــتان گف ــت‪ :‬تران ــس‬ ‫دوم پس ــت ‪ ۲۳۰‬کیلوول ــت صنای ــع به ظرفی ــت ‪ ۵۰‬مگاولت امپ ــر نص ــب و‬ ‫ب ــرق دار ش ــد‪ .‬محم ــود دشـ ـت بزرگ گف ــت‪ :‬ای ــن تران ــس نص ــب و پ ــس از‬ ‫ب ــرق داری وارد م ــدار ش ــده اس ــت‪ .‬وی بابیان اینک ــه ارزش س ــرمایه گذاری‬ ‫نپ ــروژه ‪ ۵۰۰‬میلیاردری ــال ب ــوده‪ ،‬تصری ــح ک ــرد‪ :‬بااین اق ــدام ش ــبکه ب ــرق‬ ‫ای ‬ ‫اه ــواز پایدارت ــر و بارگی ــری از ترانس ه ــای پرب ــار منطق ــه (مهدی ــس و اه ــواز‬ ‫یش ــود‪ .‬مدیرعام ــل ش ــرکت ب ــرق منطق ـه ای خوزس ــتان بی ــان‬ ‫‪ )۳‬تعدی ــل م ‬ ‫ک ــرد‪ :‬توس ــعه زیرس ــاخت ها و تامی ــن ب ــرق ش ــهرک های صنعت ــی و تامی ــن‬ ‫بــار مشــترکین جدیــد منطقــه از دیگــر اهــداف افزایــش ظرفیــت پســت بــرق‬ ‫صنای ــع اس ــت‪ .‬دشــت بزرگ اضاف ــه ک ــرد‪ :‬پس ــت ب ــرق ‪ ۲۳۰‬ب ــه ‪ ۳۳‬کیلوول ــت‬ ‫اواخ ــر س ــال ‪ ۱۴۰۰‬به ظرفی ــت ‪ ۵۰‬مگاولت امپ ــر وارد م ــدار ش ــده ک ــه ب ــا‬ ‫تران ــس جدی ــدی ک ــه دراین پس ــت نص ــب ش ــده مجم ــوع ظرفی ــت ان ب ــه‬ ‫‪ ۱۰۰‬مگاولت امپ ــر رس ــید‪ .‬وی ارزش س ــرمایه گذاری مجم ــوع اح ــداث پس ــت‬ ‫صنای ــع به هم ــراه افزای ــش ظرفی ــت ان را ‪3000‬میلیاردری ــال اع ــام ک ــرد‪.‬‬ ‫به گفت ــه مدیرعام ــل ش ــرکت ب ــرق منطقـ ـه ای خوزس ــتان از مهرم ــاه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تا کن ــون ب ــا احتس ــاب ظرفی ــت ف ــوق ‪ ۹۷۷‬مگاولت امپ ــر در بخ ــش انتق ــال و‬ ‫فوق توزی ــع به ظرفی ــت ش ــبکه تحت نظ ــارت ای ــن ش ــرکت در اس ــتان های‬ ‫خوزس ــتان و کهگیلویه وبویراحم ــد اضاف ــه ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن تاکید کرد؛‬ ‫جلوگیری از هدررفت منابع دانشگاه‬ ‫و ارتقای کیفیت تغذیه بیماران‬ ‫‪7‬‬ ‫فرماندار مالیر بیان کرد؛‬ ‫مردمی بودن و تغییر الگوی مدیریت؛‬ ‫شاخصه های اصلی دولت سیزدهم‬ ‫شهرام ذبیحی‬ ‫فرماندار مالیر بااشـاره به اینکه مردمی بودن‬ ‫و تمرکـز بـر روی مدیریـت صحیـح کشـور‬ ‫از شـاخه های اصلـی دولـت سـیزدهم‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬دیـدگاه انتقـادی مـا از دولـت‬ ‫قبـل بـه سـوءمدیریت ها و فاصله گرفتـن‬ ‫از مـردم برمی گـردد کـه دراین دولـت‬ ‫درحال رف عشـدن اسـت‪ .‬سلمان اسماعیلی‬ ‫در جمع خبرنگاران‪ ،‬بااشاره به سفر استانی‬ ‫یخـورد‪،‬‬ ‫هیئت دولـت در همـدان رقـم م ‬ ‫افـزود‪ :‬سـفرهای اسـتانی شـاخص و نمونـه‬ ‫یبـودن دولـت ب هشـمار مـی رود و‬ ‫مردم ‬ ‫یگـری‬ ‫هرکسـی در کشـور ادعـای انقالب ‬ ‫دارد‪ ،‬بایـد مـردم دار باشـد‪ .‬وی بیـان‬ ‫نسـفر هریـک از وزرا‬ ‫اینکـه مقـرر شـده درای ‬ ‫به عنـوان نماینـده رئیس جمهـوری بـه‬ ‫یکـی از شهرسـتان ها سـفر کننـد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫سـید جـواد سـاداتی نژاد (وزیـر جهـاد‬ ‫کشـاورزی) پنجشـنبه به عنـوان نماینـده‬ ‫رئیس جمهـوری بـه مالیـر سـفر می کنـد‪.‬‬ ‫نسـفر تلاش‬ ‫اسـماعیلی اظهـار کـرد‪ :‬درای ‬ ‫می کنیـم یـک اطلـس جامـع از مسـائل‬ ‫شهرسـتان را بـه سـمع ونظر وزیـر جهـاد‬ ‫کشـاورزی برسـانیم تـا به عنـوان نماینـده‬ ‫هیئت دولـت‪ ،‬گـزارش کاملـی از وضعیـت‬ ‫مالیـر تهیـه و تقدیـم رئیس جمهـوری کنـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬متاسـفانه دولـت یازدهـم و‬ ‫دوازدهـم بـا سـرعت نجومـی از مـردم فاصلـه‬ ‫گرفـت‪ .‬البتـه این مسـئله نافـی خدمـات‬ ‫تهـای قبـل کـه به خوبـی بـه‬ ‫مدیـران دول ‬ ‫مـردم خدمـت کردنـد‪ ،‬نیسـت‪ .‬اسـماعیلی‬ ‫افـزود‪ :‬در دولـت قبـل بـا وجـود بسـیاری از‬ ‫شهـا گفتمـان دولـت و ایـده مرکـزی کـه‬ ‫تال ‬ ‫بـر ان اسـتوار بـود‪ ،‬از مـردم فاصلـه گرفـت‪،‬‬ ‫متاسـفانه حـال عمومـی مـردم خـوب نبـود‬ ‫و مـردم خوشـحال نبودنـد‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫دولـت قبـل اتصـاالت مردمـی زمـان اغـاز‬ ‫فعالیـت خـود را دیگـر نداشـت و متاسـفانه‬ ‫در عرص ههـای مختلـف مثـل واردات‬ ‫وا کسـن کـم کاری فراوانـی رخ داد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫ایـن مشـکل در دولـت سـیزدهم رفـع شـده‬ ‫ُ‬ ‫کسـال سـی امین سـفر‬ ‫و بعـد از گذشـت ی ‬ ‫رئیس جمهـوری بـه اسـتان های کشـور‬ ‫یخـورد‪ .‬فرمانـدار مالیـر‬ ‫در همـدان رقـم م ‬ ‫بابیان اینکـه حکومـت داری و دولـت در‬ ‫یـک کشـور بـدون مـردم مشـروعیت نـدارد و‬ ‫تهـا بـدون حضـور و حمایـت مـردم در‬ ‫دول ‬ ‫هیـچ مسـیری موفـق نیسـتند‪ ،‬افـزود‪ :‬انچـه‬ ‫دولـت ایـران را در بهمن مـاه ‪ ۵۷‬بـه پیـروزی‬ ‫رسـاند و شـکل داد «مـردم» بودنـد‪ .‬ایـن‬ ‫مقـام مسـئول بااشـاره به اینکه مـردم داری و‬ ‫ارتبـاط و تعامـل مسـتقیم با مردم در سـطح‬ ‫شهرسـتان مالیـر نیـز در قالـب میزخدمـت‬ ‫تهـای مـا بـوده و اسـت‪ ،‬اظهـار‬ ‫جـزو اولوی ‬ ‫کـرد‪ :‬به همین منظـور در محلات‪ ،‬مسـاجد‪،‬‬ ‫مناطـق حاشـیه ای و شـهرها کم برخـوردار‬ ‫بـا حضـور معتمدیـن‪ ،‬اعضـای شـوراها‪ ،‬ائمه‬ ‫جماعـات و مسـئوالن ادارات میزخدمـت را‬ ‫برپـا کردیـم‪ .‬وی گفـت‪ :‬در ایـن میزخدمـت‬ ‫با حضور مسـئوالن‪ ،‬مشـکالت و کمبودهای‬ ‫یشـود‪ ،‬مـردم‬ ‫محلات و مناطـق بررسـی م ‬ ‫ب هصـورت چهره به چهـره بـا مدیـران‬ ‫اجرایـی مشـکالت خـود را مطـرح کـرده و در‬ ‫همـان جلسـه بـه جمع بنـدی می رسـیم و‬ ‫بـرای مشـکالت را هحـل درنظـر می گیریـم‪.‬‬ ‫اسـماعیلی بابیان اینکـه نحـوه مدیریـت‬ ‫یسـت کـه دراین دولـت‬ ‫کشـور مسـئله بعد ‬ ‫موردتوجـه قـرار گرفتـه اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫بسـیاری از مسـائل و مشـکالت کشـور ریشـه‬ ‫در سـوءمدیریت دارد و در داخـل کشـور‬ ‫لحـل اسـت‪ .‬وی نمونـه بـارز این امـر‬ ‫قاب ‬ ‫را موفقیـت و بازخـورد برپایـی میزهـای‬ ‫خدمـت در شـهرها و مناطـق مختلـف مالیـر‬ ‫دانسـت و گفـت‪ :‬در همیـن سـفرهای کوتـاه‬ ‫داخـل شهرسـتانی بسـیاری از پروژ ههـای‬ ‫زمین مانـده کـه حاصـل نا کارامـدی‬ ‫تهـای قبـل بـوده اسـت‪ ،‬بـا‬ ‫مدیـران در دول ‬ ‫یهـای سـاده به نتیجـه‬ ‫دسـتورات و پیگیر ‬ ‫رسـید و افتتـاح شـد‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫‪ ۱۰‬درصد بودجه کشـور دراختیار استانداران‬ ‫و فرمانـداران اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬مدیـران بایـد‬ ‫پیگیـر بودج ههـای تخصصـی ملـی و‬ ‫نهـا را جـذب و تلاش‬ ‫اسـتانی باشـند و ا ‬ ‫تهـای‬ ‫کننـد شـاخص ها‪ ،‬برنام ههـا و اولوی ‬ ‫کاری خـود را طـی سـه تـا چهارسـال اینده‬ ‫مدیریـت خـود در سـطح شهرسـتان‬ ‫تدویـن و مشـخص کننـد‪ .‬اسـماعیلی‬ ‫بابیان اینکـه متاسـفانه ‪ ۷۰‬تـا ‪ ۸۰‬درصـد‬ ‫نیـاز مراجعه کننـدگان بـه ادارات ایجـاد‬ ‫اشـتغال اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬بایـد شـاخص های‬ ‫خـود را متناسـب بـا امارهـا به روزرسـانی‬ ‫تهـای اصلـی مـا ایجـاد‬ ‫کنیـم و یکـی از اولوی ‬ ‫اشـتغال در سـطح شهرسـتان اسـت‪ .‬وی‬ ‫اسـماعیلی بابیان اینکـه درحال حاضـر‬ ‫رونـد صنعـت‪ ،‬معـدن و کشـاورزی در مالیـر‬ ‫روبه رشـد اسـت‪ ،‬افـزود‪ ۱۰ :‬هزارمیلیاردتومان‬ ‫پـروژه و طـرح تولیـدی در شهرسـتان‬ ‫یسـت‪ .‬وی در بخـش دیگری‬ ‫درحال پیگیر ‬ ‫ره اورد سـفر هیئت دولـت و رئیس جمهـوری‬ ‫بـرای اسـتان همـدان و شهرسـتان مالیـر‬ ‫را مثبـت پیش بینـی کـرد و گفـت‪ :‬اولویـت‬ ‫دولـت در سـفر ریاسـت جمهوری بـه‬ ‫همـدان تاییـد اعتبـارات و مصوبـات مربـوط‬ ‫بـه پروژ ههـای بـاالی ‪ ۵۰‬درصـد پیشـرفت‬ ‫یسـت و دراین راسـتا سـهم خوبـی‬ ‫فیزیک ‬ ‫برای استان و شهرستان مالیر را پیش بینی‬ ‫یشـود‪ .‬فرمانـدار مالیـر بابیان اینکـه‬ ‫م ‬ ‫در سـفر هیئت دولـت بـه همـدان ‪ ۱۰‬برابـر‬ ‫بودجـه سـنواتی بودجـه و اعتبـار دراختیـار‬ ‫ً‬ ‫شهرسـتان قـرار می گیـرد‪ ،‬گفـت‪ :‬قطعـا‬ ‫سـفرهای اسـتانی هیئت دولـت بـرکات و‬ ‫خیـرات فراوانـی بـرای مردم مناطق مختلف‬ ‫به همـراه دارد و درهمین راسـتا درزمینـه‬ ‫جـذب اعتبارات پروژه های عمرانی و جذب‬ ‫تسـهیالت بـرای امـور اقتصـادی‪ ،‬اتفاقـات‬ ‫بسـیارخوبی رقم می خورد‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫در مالیـر محدودیتی درزمینه پوشـش افراد‬ ‫کم بضاعـت و محـروم نداریـم‪ ،‬گفت‪ :‬با تالش‬ ‫و کمیتـه امـداد و بهزیسـتی سـال گذشـته‬ ‫‪ ۴۰‬میلیاردتومان تسـهیالت اشـتغال زایی به‬ ‫افـراد کم بضاعـت تعلـق گرفـت‪ ،‬عالوه برایـن‬ ‫اشـخاصی کـه شـرایط الزم را بـرای‬ ‫تحت پوشـش قرارگرفتـن در ایـن دو نهـاد را‬ ‫دارنـد‪ ،‬می تواننـد بامراجع هبـه کمیتـه امـداد‬ ‫و بهزیسـتی اقدامـات الزم را انجـام دهنـد و از‬ ‫خدمـات ایـن نهادهـا اسـتفاده کننـد‪.‬‬ ‫مدیرکل بندر امیراباد خبر داد‪:‬‬ ‫موفقیت اداره کل بنادرودریانوردی امیراباد در ممیزی مراقبتی ساالنه‬ ‫منــا محمــدی‪ /‬نشســت توجیهــی اجــرای «طــرح کترینــگ تغذیــه» (تامیــن‬ ‫مــواد اولیــه‪ ،‬طبــخ و توزیــع تغذیــه) دانشــگاه علوم پزشــکی گیــان بــا حضــور‬ ‫دکت ــر ارس ــان س ــاالری؛ رئی ــس دانش ــگاه علوم پزش ــکی گی ــان و نماین ــدگان‬ ‫دی ــوان محاس ــبات و س ــازمان بازرس ــی در س ــالن اج ــاس ح ــوزه ریاس ــت‬ ‫برگ ــزار ش ــد‪ .‬دکت ــر س ــاالری بابیان اینک ــه یکی ازم ــوارد اساس ــی در عملک ــرد‬ ‫ه ــر بیمارس ــتان‪ ،‬بح ــث تغذی ــه اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬س ــاالنه ح ــدود ‪ 102‬هزارپ ــرس‬ ‫غ ــذا ب ــرای بیم ــاران و کارکن ــان در اس ــتان مص ــرف می ش ــود‪ .‬وی بااش ــاره به‬ ‫تحمیــل هزین ههــای بسیارســنگین در بخــش تغذیــه بــر دانشــگاه و کیفیــت‬ ‫بس ــیارنامطلوب ان به اذع ــان بیم ــاران و کارکن ــان‪ ،‬اف ــزود‪ :‬هم ــه بیم ــاران‪،‬‬ ‫دانش ــجویان و کارکن ــان مرا ک ــز درمان ــی از وضعی ــت تغذی ــه به وی ــژه کیفی ــت‬ ‫نامطل ــوب ان معت ــرض هس ــتند و الزم اس ــت این وضعی ــت به نف ــع م ــردم و‬ ‫بیم ــاران تغیی ــر کن ــد‪ .‬رئی ــس دانش ــگاه علوم پزش ــکی گی ــان بااش ــاره به اه ــم‬ ‫نقای ــص در بخ ــش تغذی ــه‪ ،‬گف ــت‪ :‬زی ــان مال ــی‪ ،‬من ــوی غذای ــی غیراصول ــی‪،‬‬ ‫مطلوب نبــودن کیفیــت غــذا‪ ،‬پرداخــت اضافــی بابــت کســورات کل قــرارداد‪،‬‬ ‫ته ــای متف ــاوت غ ــذا در مرا ک ــز مختل ــف‪ ،‬ناهمگون ــی تع ــداد کارکن ــان‬ ‫قیم ‬ ‫پیمان ــکار در مرا ک ــز مختل ــف‪ ،‬تف ــاوت ن ــوع و می ــزان م ــواد اولی ــه ب ــا ش ــرایط‬ ‫شغ ــذا و اس ــتانداردنبودن‬ ‫ق ــرارداد‪ ،‬اس ــتانداردنبودن غ ــذای اصل ــی و پی ‬ ‫م ــواد اولی ــه از اه ــم مش ــکالت تغذی ــه دانش ــگاه قب ــل از اج ــرای ط ــرح جدی ــد‬ ‫کترینــگ اســت‪ .‬وی درتشــریح دالیــل توجیهــی ایجــاد طــرح جدیــد تغذیــه‪،‬‬ ‫نس ــپاری ام ــورات تغذی ــه و اج ــرای ط ــرح جدی ــد‪،‬‬ ‫خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬درو ‬ ‫درراســتای جلوگیــری از هدررفــت منابــع دانشــگاه و ارتقــای کیفیــت تغذیــه‬ ‫بیمــاران اســت‪ .‬وی افــزود‪ :‬اجــرای خریــد متمرکــز مــواد اولیــه طبــخ و انعقــاد‬ ‫ق ــرارداد ب ــا فروش ــگاه های دولت ــی‪ ،‬راه ان ــدازی اتوماس ــیون تغذی ــه در کلی ــه‬ ‫مرا ک ــز و دانش ــکده ها و زیرمجموع ــه دانش ــگاه‪ ،‬افزای ــش کیفی ــت طب ــخ و‬ ‫توزی ــع غ ــذا‪ ،‬کاه ــش هزین هه ــا و جلوگی ــری هدررف ــت و توزی ــع بی روی ــه غ ــذا‬ ‫ی ــا نظ ــارت متمرک ــز ب ــر ام ــور تغذی ــه دانش ــجویی‪ ،‬بیم ــاران و کارکن ــان جه ــت‬ ‫برنامه ری ــزی م ــدون از اهدافی س ــت ک ــه در ط ــرح جدی ــد تغذی ــه دانش ــگاه‬ ‫یشــود‪ .‬رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی گیــان‬ ‫علوم پزشــکی گیــان دنبــال م ‬ ‫بااعالم اینک ــه وضعی ــت تغذی ــه نس ــبت ب ــه گذش ــته به لح ــاظ کم ــی و کیف ــی‬ ‫بهب ــود نس ــبی یافت ــه‪ ،‬گف ــت‪ :‬ب ــا اج ــرای ط ــرح جدی ــد تغذی ــه‪ ،‬می ــزان غ ــذای‬ ‫تهی هش ــده درمقایس ـه با پارس ــال میانگی ــن ‪ 35‬درص ــد کاه ــش یافت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫انتصاب مدیرعامل جدید‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی‬ ‫یاســـر وطن پـــور ازغنـــدی‪/‬‬ ‫«جعف ــر فرش ــچی طوس ــی»‬ ‫رئی ــس‬ ‫به عن ــوان‬ ‫هیئت مدی ــره و مدیرعام ــل‬ ‫ش ــرکت ش ــهرک های صنعت ــی‬ ‫اس ــتان خراس ــان رض ــوی‬ ‫معرف ــی ش ــد‪ .‬دراین مراس ــم‬ ‫تکری ــم و معارف ــه ک ــه در‬ ‫س ــالن اجتماع ــات س ــازمان‬ ‫صم ــت اس ــتان ب ــا حض ــور‬ ‫رض ــا رحیم ــی؛ مع ــاون‬ ‫توس ــعه مدیری ــت و مناب ــع‪،‬‬ ‫عســکری مجتهــدزاده؛ مشــاور‬ ‫مدیرعام ــل و مدی ــر حراس ــت‬ ‫ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی ایــران‪ ،‬مرتضــی دهقانــی؛‬ ‫مع ــاون توس ــعه مدیری ــت و مناب ــع اس ــتانداری خراس ــان رض ــوی‪ ،‬س ــید‬ ‫امی ــر مرتض ــوی؛ مع ــاون قضائ ــی دادگس ــتری کل خراس ــان رض ــوی‪ ،‬امی ــر‬ ‫رجب ــی؛ رئی ــس س ــازمان صنع ــت مع ــدن و تج ــارت اس ــتان و جمع ــی از‬ ‫مقامــات اســتانی برگــزار و از خدمــات «محمدابراهیــم کیانفــر» (سرپرســت‬ ‫پیش ــین ش ــرکت ش ــهرک های صنعت ــی اس ــتان) تش ــکر و قدردان ــی ش ــد و‬ ‫«جعف ــر فرش ــچی» به عن ــوان رئی ــس هیئت مدی ــره و مدیرعام ــل جدی ــد‬ ‫ش ــرکت ش ــهرک های صنعت ــی خراس ــان رض ــوی ب ــا حکم ــی ازس ــوی مع ــاون‬ ‫وزی ــر صم ــت و رئی ــس س ــازمان صنای ــع کوچ ــک و ش ــهرک های صنعت ــی‬ ‫ای ــران معرف ــی ش ــد‪« .‬فرش ــچی طوس ــی» پیش ازای ــن مس ــئولیت های‬ ‫رئی ــس هیئت مدی ــره و مدیرعام ــل ش ــرکت ش ــهرک های صنعت ــی‬ ‫اس ــتان ق ــم؛ مش ــاور مدیرعام ــل س ــازمان صنای ــع کوچ ــک و ش ــهرک های‬ ‫یه ــای‬ ‫صنعت ــی ای ــران؛ مدیرعام ــل موسس ــه گردش ــگری س ــازمان همیار ‬ ‫اس ــتانداری خراس ــان رض ــوی؛ عض ــو هیئت مدی ــره و مع ــاون فن ــی و‬ ‫اجرایــی شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان خراســان را برعهــده داشــت‪.‬‬ ‫خراس ــان رض ــوی ب ــا ‪ ۵۰‬ش ــهرک و ناحی ــه صنعت ــی مص ــوب‪ ۴۰ ،‬ش ــهرک‬ ‫قابل وا گ ــذاری و ‪ ۲۷۹۰‬واح ــد صنعت ــی بهر هب ــرداری ش ــده‪ ،‬زمین ــه اش ــتغال‬ ‫‪78829‬نف ــر را فراه ــم ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل بنادرودریانـوردی امیرابـاد از‬ ‫موفقیـت در ممیـزی مراقبتـی سـاالنه بنـدر‬ ‫امیرابـاد و وجـود انطبـاق در سیسـتم های‬ ‫مدیریتـی در نتایـج ماخـوذه خبـر داد‪.‬‬ ‫محمدعلـی اصـل سـعیدی پور بابیان اینکـه‬ ‫ممیـزی طبـق سیسـتم مدیریـت یکپارچـه‬ ‫(‪ )IMS‬در دستگاه ها موضوعی بسیارحیاتی‬ ‫در رونـد توسـعه و بهبـود بندر و رفـع ایرادات‬ ‫و تقویـت بیش ازپیـش نقـاط قـوت اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬بنـدر امیرابـاد همچـون سـنوات قبـل‬ ‫موردارزیابـی و ممیـزی شـرکت موردوثـوق‬ ‫سـازمان بنادرودریانـوردی قـرار گرفـت کـه‬ ‫بـا انطبـاق در سیسـتم های مدیریتـی‬ ‫طبـق اسـتانداردهای مدیریـت کیفیـت‬ ‫(‪ ،)ISO9001:2015‬حفـظ محیط زیسـت‬ ‫(‪ )ISO14001:2015‬و ایمنـی و بهداشـت‬ ‫حرفـه ای (‪ )OHSAS18001:2007‬بـا‬ ‫تسـر‬ ‫موفقیـت ایـن ممیـزی مراقبتـی را پش ‬ ‫گذاشت‪ .‬وی بابیان اینکه این بندر به عنوان‬ ‫بزرگ تریـن بنـدر ارائه کننـده خدمـات‬ ‫دریایـی و بنـدری در شـمال بـا برخـورداری‬ ‫از اراضـی وسـیع پشـتیبانی و قرارگیـری در‬ ‫مسـیر بین المللـی شـمال‪-‬جنوب‪ ،‬همـگام‬ ‫بـا نقش افرینـی در عرصـه اقتصـاد ملـی و‬ ‫بین المللـی‪ ،‬باتکی هبـر دانـش و توانمنـدی‬ ‫کارکنـان و اسـتفاده بهینـه از تکنولـوژی و‬ ‫تجهیـزات بـه روز به دنبـال بهبـود مـداوم‬ ‫عملکـرد خدمـات‪ ،‬صیانـت از منابع انسـانی‬ ‫و پیشـگیری از حـوادث و االیند ههـای‬ ‫محیط زیسـت اسـت‪ ،‬بـر اجـرای خط مشـی‬ ‫براسـاس سیسـتم مدیریت یکپارچـه (‪)IMS‬‬ ‫درجهـت دسـتیابی بـه اهـداف معیـن‬ ‫منطبق با اسـتانداردهای سیستم مدیریت‬ ‫کیفیت‪ ،‬مدیریت زیست محیطی و مدیریت‬ ‫ایمنی و بهداشـت حرفه ای در تمام سـطوح‬ ‫تا کیـد کـرد‪ .‬سـعیدی پور ایـن موفقیـت را‬ ‫نقطه عطفی در مسـیر بهبود مداوم و پایدار‬ ‫مجموعـه بنـدر امیرابـاد در صحنـه رقابـت و‬ ‫کسـب رضایـت بیشـتر مشـتریان و ذینفعـان‬ ‫شهـای تمـام همـکاران‬ ‫دانسـت و از تال ‬ ‫به ویـژه همـکاران فعـال در حـوزه فراینـد‬ ‫سیسـتم ‪ IMS‬جهـت کسـب ایـن موفقیـت‬ ‫قدردانـی کـرد‪.‬‬ ‫تو گو با کارشناس باسابقه خودرو مطرح شد؛‬ ‫در گف ‬ ‫نیاز به دانش حقوقی عالوه بر دانش فنی و مکانیکی در خرید خودرو دست دوم‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫اتومبیــل‪ ،‬یکــی از مهم تریــن وســایل‬ ‫حمل ونقــل عصــر حاضــر محســوب‬ ‫یشــود‪ .‬به دلیــل مزایــای متعــدد ایــن‬ ‫م ‬ ‫وســیله نقلیه شــخصی‪ ،‬افــراد زیــادی‬ ‫تمایــل بــه خریــد ان دارنــد امــا به دلیــل‬ ‫قیمــت بســیارباال و نوســانات قیمــت‪،‬‬ ‫نبــازه‬ ‫امــکان خریــد خــودروی صفــر درای ‬ ‫زمانــی دشــوار اســت یــا امکان پذیــر‬ ‫نیســت‪ .‬ممکــن اســت دراین حالــت افــراد‬ ‫به فکــر خریــد ماشــین های دس ـت دوم‬ ‫نتــری‬ ‫و کارکــرده بیفتنــد کــه قیمــت پایی ‬ ‫نســبت بــه ماشــین های صفــر دارنــد؛ امــا‬ ‫خریــد ماشــین دس ـت دوم چالش هایــی‬ ‫نهــا ب هطــور درســت‬ ‫دارد کــه ا گــر بــا ا ‬ ‫برخــورد نشــود‪ ،‬در اینــده ای نه چنــدان دور‬ ‫باعــث بــروز مشــکالتی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ازای ـن رو‪ ،‬گفت وگــوی کوتاهــی بــا «ابراهیــم‬ ‫رجبلــو»؛ کارشــناس باســابقه اتومبیــل‬ ‫انجــام داده ایــم‪ .‬بهتــر اســت قبــل از خریــد‬ ‫یــا فــروش ماشــینتان نــکات ذیــل را بــرای‬ ‫بازدهــی بهتــر خریدوفــروش ماشــین در‬ ‫ذهــن داشــته باشــید‪.‬‬ ‫به عقیـده شـما اولیـن گام در خر یـد یـک‬ ‫خـودرو کـدام اسـت؟‬ ‫در قـدم اول بهتـر اسـت بودجـه خـود را‬ ‫تلـزوم وام بگیریـد‪.‬‬ ‫تعییـن کنیـد و درصور ‬ ‫بـه این موضـوع توجـه کنیـد که یک ماشـین‬ ‫قدیمـی به دلیـل اسـتفاده زیـاد‪ ،‬نیـاز بـه‬ ‫صتـری نسـبت بـه‬ ‫نگهـداری و توجـه خا ‬ ‫ماشـین نـو دارد؛ و درصـورت خرابـی ا گـر‬ ‫هزینـه تعمیـر قطعـات ماشـین زیـاد باشـد‬ ‫ً‬ ‫(مخصوصا ماشـین های گـران) در درازمدت‬ ‫بـه شـما هزینه های زیـادی وارد می کنـد و در‬ ‫شـما را باتالقـی می انـدازد کـه تنهـا بـا فـروش‬ ‫ماشـین می توانیـد از ان خـارج شـوید و‬ ‫دوبـاره از صفـر شـروع کنیـد‪.‬‬ ‫ایـا خـوب اسـت کـه تمرکزمـان روی مـدل‬ ‫خاصـی باشـد یـا خیـر ؟‬ ‫یتـوان بـرای خریـد‬ ‫بهتریـن حرکتـی کـه م ‬ ‫کنـوع‬ ‫ماشـین انجـام داد‪ ،‬انتخـاب ی ‬ ‫ماشـین خـاص و تمرکـز بـر همـان ماشـین‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن تصمیـم بـه شـما اجـازه می دهـد‬ ‫ً‬ ‫خـودرو حتمـا ب هنـام طـرف مقابـل باشـد؛ از‬ ‫خریـد خودروهایـی در رهـن شـرکت سـازنده‬ ‫یـا بـا پلا ک شهرسـتان های دیگـر و وکالتـی‬ ‫و‪ ...‬تاجای ممکـن بپرهیزیـد‪ .‬برخـی دالالن‪،‬‬ ‫خودروهـا را بـا سـند بـاز و پلا ک نفـر قبلـی‬ ‫می فروشـند! بعضـی خـودرو را جـای طلب از‬ ‫نمـدل خودروهـا‬ ‫کسـی گرفته انـد و خریـد ای ‬ ‫تـازه اول داسـتان اسـت‪.‬‬ ‫بهتریـن مـدل ماشـین موردنظـر را پیـدا‬ ‫کنیـد‪ .‬درواقـع به جای اینکـه مشـخصات‬ ‫چندین ماشین مختلف را بررسی و هرکدام‬ ‫را جدا گانـه درنظـر بگیریـد‪ ،‬تمرکـز خـود را‬ ‫روی مشـخصات یـک ماشـین می گذاریـد و‬ ‫بـا بررسـی مـوارد گونا گـون ازجملـه قیمـت‪،‬‬ ‫تاریـخ تولیـد‪ ،‬کیفیـت و ‪ ...‬بهترین ماشـین را‬ ‫از بیـن گزین ههـای موجـود برمی گزینیـد‪.‬‬ ‫معاملـه متوجـه شـوید و بـا ا گاهـی درمـورد‬ ‫انجـام معاملـه تصمیـم بگیریـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ماشـین را قبـل از خر یـد شـخصا تسـت‬ ‫کنیم یا به حرف فروشـنده بسـنده کنیم؟‬ ‫هرچقـدر هـم کـه از ظاهـر خودرویـی‬ ‫خوشـتان بیایـد و ان خـودرو اپشـن های‬ ‫زیادی هم داشـته باشـد بازهم ممکن است‬ ‫وقتی پشـت فرمان ان می نشـینید احساس‬ ‫ً‬ ‫راحتی نداشته باشید؛ مثال قدبلند هستید‬ ‫و اتـاق خـودرو بـرای نشسـتن شـما پشـت‬ ‫فرمان مناسب نیسـت و اذیت می شوید‪ .‬در‬ ‫ً‬ ‫حیـن رانندگـی حتمـا تمـام دند ههـا را چـک‬ ‫کنیـد و بـه سـروصدای کمک فنرهـا دقـت‬ ‫یکـه خودتـان سـوار ماشـین‬ ‫کنیـد‪ .‬تاوقت ‬ ‫نشـدید حـرف دیگـران را دربـاره ماشـین بـاور‬ ‫نکنیـد!‬ ‫درخصـوص بدنه خـودرو چه نکاتی را باید‬ ‫لحاظ کرد؟‬ ‫بـه خوردگی‪ ،‬زنگ زدگی و پوسـیدگی شاسـی‬ ‫و بدنـه توجـه کنیـد‪ُ .‬‬ ‫اهنربایـی را روی بدنـه‬ ‫ماشـین حرکت دهید‪ .‬ا گر اهنربا به قسـمت‬ ‫وسـیعی از بدنه نچسبید‪ ،‬نشانه ان است که‬ ‫این قسـمت به خاطـر تصـادف از بیـن رفتـه‬ ‫و بـا َبتونـه ُپـر شـده‪ .‬اتومبیـل تصادفـی و‬ ‫ُ‬ ‫گشـده افـت قیمـت شـدیدی دارد و ا گـر‬ ‫رن ‬ ‫بعدهـا قصـد فـروش داشـته باشـید شـما‬ ‫را دچـار مشـکل می کنـد‪ .‬درضمـن هنـگام‬ ‫خریـد خـودرو درخصـوص رنـگ تنهـا بـه نظر‬ ‫کارشـناس قناعـت نکنیـد و همان طورکـه‬ ‫ً‬ ‫گفتـه شـد‪ ،‬خـودرو را حتمـا نـزد صافـکار یـا‬ ‫نقـاش ماشـین هـم ببرید‪ .‬ماشـینی که رنگ‬ ‫داشـته باشـد‪ ،‬جلوبنـدی به هم ریختـه ای‬ ‫دارد و جلوبنـدی هـم کـه ب ههـم ریخـت‪،‬‬ ‫یشـود؛ پـس‬ ‫به هیچ وجـه مثـل روز اول نم ‬ ‫رنگ نداشـتن ماشـین می توانـد ملا ک‬ ‫خوبـی بـرای سـالم بودن ان باشـد‪.‬‬ ‫ایـا قبـل از خر یـد‪ ،‬ماشـین را بـه کارشـناس‬ ‫فنـی نشـان دهیـم؟‬ ‫ممکـن اسـت خـودرو دارای ایراداتـی باشـد‬ ‫کـه بـرای افـراد عـادی مشـخص نباشـد یـا‬ ‫ً‬ ‫قبلا تصـادف کـرده باشـد امـا فروشـنده از‬ ‫این موضـوع چیـزی بـه شـما نگفتـه باشـد‪.‬‬ ‫بهتـر اسـت اتومبیـل را بـه کارشـناس فنـی‬ ‫ً‬ ‫نشـان دهیـد تـا ا گـر قبلا دچـار تصـادف‬ ‫جـدی شـده یـا مشـکل فنـی دارد‪ ،‬پیـش از‬ ‫درخصـوص مـدارک خـودرو چـه نکاتـی را‬ ‫بایـد مراعـات کـرد؟‬ ‫مـدارک خـودرو را دقیـق بررسـی کنیـد! قبـل‬ ‫ً‬ ‫از معامله حتما از تکمیل مدارک شناسایی‬ ‫فروشـنده اطمینـان حاصـل کنیـد‪ .‬ایـن‬ ‫مـدارک بایـد شـامل مـوارد زیـر باشـد‪ :‬کارت‬ ‫خـودرو‪ ،‬اصـل سـند خـودرو‪ ،‬بـرگ معاینـه‬ ‫فنـی معتبـر‪ ،‬پرداخـت کامـل عـوارض‬ ‫شـهرداری و بیمـه خـودرو‪ .‬دقـت کنیـد‬ ‫چـه نکاتـی در مبایعه نامـه بایـد مراعـات‬ ‫شـوند؟‬ ‫پیـش از خریـد خـودرو نسـبت بـه بررسـی‬ ‫اصالـت و صحـت خـودرو توجـه کنیـد و ا گاه‬ ‫ً‬ ‫باشـید کـه جملـه «مـورد معاملـه عینـا بـه‬ ‫رویـت خریـدار رسـید» در مبایعه نامـه بـه‬ ‫معنـی پذیرفتن مورد معامله با شـرایط پیدا‬ ‫و پنهـان ان اسـت‪ .‬تـا زمـان مراجعه بـه مرا کز‬ ‫تعویـض پلا ک‪ ،‬تاییـد اصالت خـودرو و احراز‬ ‫ممنوع المعامله نبـودن فروشـنده‪ ،‬پرداخت‬ ‫جرائـم معوقـه و دیـون دولتـی ازسـوی‬ ‫فروشـنده از تسویه حسـاب و پرداخـت‬ ‫کامـل پـول معاملـه خـودداری کنیـد‪ .‬بـرای‬ ‫این منظور بهتر اسـت مبلغی (بسـته به نوع‬ ‫خـودروی مـورد معاملـه) از کل مبلغ معامله‬ ‫تـا اتمـام مراحـل معاملـه و تنظیـم سـند نـزد‬ ‫خریـدار باقـی بمانـد تـا بتوانـد ریسـک هایی‬ ‫ازقبیـل به پایان نرسـیدن قـرارداد ازسـوی‬ ‫فروشـنده را پوشـش دهـد‪ .‬درصـورت‬ ‫ً‬ ‫معاوضـه دو خـودرو‪ ،‬حتمـا دو قولنامـه یـا‬ ‫مبایعه نامه جدا برای این کار تنظیم کنید تا‬ ‫درصورت انجام نشـدن تعهـدات یک طرف‪،‬‬ ‫طـرف دیگـر مشـکلی نداشـته باشـد‪ .‬سـعی‬ ‫کنیـد در مبایعه نامـه خط خوردگـی نباشـد‪.‬‬ ‫یکـه خط خوردگـی ایجـاد شـد بـا‬ ‫درصورت ‬ ‫توضیـح در پایـان مبایعه نامـه زیـر توضیـح‬ ‫مربوطـه را نیـز همـه افـراد امضا کننـده امضـا‬ ‫و تاییـد کننـد کـه خط خوردگـی قبـل از امضا‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬درمجمـوع بایـد اذعـان داشـت‬ ‫خریـد خـودرو به ویـژه خـودروی دسـت دوم‬ ‫یسـت و بـرای انجـام‬ ‫کاری فنـی و تخصص ‬ ‫ً‬ ‫ایـن کار حتمـا از تخصـص‪ ،‬تجربـه و دانـش‬ ‫افـرادی درایـن کار سـابقه و مهـارت دارنـد‪،‬‬ ‫بهره منـد شـوید تـا عالو هبـر خریـد خـودروی‬ ‫مناسـب ازلحـاظ فنـی به لحـاظ حقوقـی نیـز‬ ‫دچـار مشـکالت نشـوید‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫صنعت برق ایالم؛‬ ‫در صدر جدول عملکردی مدیریت بار کشور‬ ‫مدیرعامل شـــرکت توزیع برق ایالم گفت‪:‬‬ ‫صنعت برق اســـتان در چندهفته قبل در‬ ‫صـــدر جـــدول عملکـــردی مدیریـــت بـــار‬ ‫در کشـــور قـــرار گرفـــت ‪ .‬ولـــی اهلل ناصـــری‬ ‫در نشســـت هم اندیشـــی فرماندهـــان‬ ‫پایگاه هـــای مقاومـــت حـــوزه شـــهید‬ ‫ســـلیمی (ادارات کل اســـتان) بـــا نماینده‬ ‫ولی فقیـــه در ســـپاه اســـتان بااشـــاره به‬ ‫معضالت و مشـــکالت تامین برق در اســـتان و کشـــور اظهار داشـــت‪ :‬دولت‬ ‫ســـیزدهم بااســـتفاده از تـــوان داخلی تابســـتان امســـال را بدون خاموش ــی‬ ‫درحال ســـپری کردن اســـت‪ .‬صنعـــت برق ایـــام در چندهفته قبـــل در صدر‬ ‫جـــدول عملکـــردی مدیریـــت بـــار در کشـــور قـــرار داشـــته کـــه این مه ــم در‬ ‫سایه ســـار فعالیت هـــای جهـــادی و عملکرد انقالبـــی همـــکاران و همراهی‬ ‫مـــردم اســـتان محقق شـــده اســـت‪ .‬مدیرعامل شـــرکت توزیع نیـــروی برق‬ ‫ایـــام گفـــت‪ :‬ایـــن شـــرکت بـــرای هریـــک از بخش هـــای مختلـــف‪ ،‬برنام ــه‬ ‫مدیریـــت مصـــرف تدویـــن و اجـــرا کرده اســـت‪.‬‬ ‫اجرای ‪ ۱۵۰۰۰‬هکتار طرح ابخیزداری‬ ‫مدیـــرکل منابع طبیعـــی و ابخیـــزداری ایـــام گفـــت‪ ۱۵۰۰۰ :‬هکتـــار اج ــرای‬ ‫طر ح هـــای حـــوزه ابخیـــزداری و کنتـــرل ســـیالب اســـتان برای ســـال جاری‬ ‫در دســـتورکار اســـت‪ .‬رضـــا احمـــدی اظهـــار داشـــت‪ ۴۸ :‬میلیاردتوم ــان‬ ‫اعتبـــار اولیه بـــرای ایجاد طر ح هـــای ابخیزداری مصوب شـــده اســـت‪ .‬وی‬ ‫افـــزود‪ :‬بعـــد از وقوع ســـیالب ابان ماه ‪ ۹۴‬و اســـیب دیدن بخـــش عمده ای‬ ‫از تاسیســـات زیربنایـــی‪ ،‬مســـکونی و تجـــاری در پایین دســـت‪ ،‬اهمی ــت‬ ‫ایجـــاد طر ح هـــای ابخیـــزداری را بیشـــتر کرد‪ .‬مدیـــرکل منابع طبیعـــی ایالم‬ ‫تا کیـــد کـــرد‪ :‬بـــا اجـــرای طر ح هـــای ابخیـــزداری‪ ،‬ابخـــوان داری‪ ،‬مکانیکی و‬ ‫بیومکانیکی در کانون های مســـتعد ایجاد ســـیالب‪ ،‬مخاطرات بروز س ــیل‬ ‫کاهـــش چشـــمگیری یافـــت‪ .‬احمـــدی یـــاداور شـــد‪ :‬عملیـــات ابخیـــزداری‬ ‫انجام گرفتـــه در اســـتان‪ ،‬طـــی بروز ســـیالب ســـال ‪ ۹۸‬خـــود را نشـــان داد و‬ ‫میزان خســـارت های این ســـیالب نســـبت به ســـال ‪ ۹۴‬کاهش محس ــوس‬ ‫یافـــت‪ .‬وی ادامـــه داد‪ :‬در ســـیل ‪ ۹۸‬برخـــاف ‪ ۹۴‬میـــزان خســـارت ها و‬ ‫اســـیب ها به شـــدت کاهش پیدا کـــرد و این موضـــوع بیانگر کارکرد درس ــت‬ ‫پروژه هـــای ابخیـــزداری و کنترل ســـیالب در اســـتان بـــود‪ .‬وی اضافـــه کرد‪:‬‬ ‫تجاوز به حریم رودخانه‪ ،‬مســـیل‪ ،‬خشـــکه رود‪ ،‬احداث ساختمان در بستر‬ ‫یا جوار رودخانه های فصلی و خشـــکه رودها‪ ،‬تغییردادن مســـیر روان اب ها‬ ‫و احـــداث پل هایـــی بـــا ظرفیـــت کم از موارد شـــکل گیری ســـیالب اس ــت‪.‬‬ ‫ جایی ‪ ۳۷۰‬هزار مسافر‬ ‫جابه ِ‬ ‫توسط ناوگان حمل ونقل عمومی جاده ای‬ ‫مدیـــرکل راهـــداری و حمل ونقل جـــاده ای ایالم گفت‪ :‬از اول ســـال تا کنون‬ ‫بیـــش از ‪ ۳۷۰۴۷۰‬مســـافر توســـط نـــاوگان حمل ونقـــل جـــاده ای جاب هج ــا‬ ‫شـــده اند‪ .‬این میزان جابه جایی مســـافر نســـبت به مدت مشـــابه پارس ــال‬ ‫‪ ۴۹‬درصـــد و همچنیـــن تعداد ســـفر ‪ ۱۵‬درصـــد افزایش داشـــته اســـت‪ .‬وی‬ ‫افـــزود‪ :‬مســـافرانی کـــه از نـــاوگان حمل ونقـــل عمومـــی اســـتفاده می کنن ــد‬ ‫درصـــورت هرگونه تخلف یـــا عدم رعایت پروتکل های بهداشـــتی می توانند‬ ‫ازطریق شـــماره تلفن گویا و شبانه روزی ‪ ۱۴۱‬ســـازمان راهداری و حمل ونقل‬ ‫جـــاده ای‪ ،‬گـــزارش تخلفات را بـــه اپراتورها ارائه دهند‪ .‬به گفتـــه وی؛ بیش از‬ ‫‪ ۷۰۰۰‬راننده در بخش ناوگان مســـافری اســـتان ایـــام ا کنون درحال فعالیت‬ ‫هســـتند‪ .‬چشـــمه خاور گفت‪ ۱۳۰۰ :‬دســـتگاه انواع ناوگان شـــامل‪ ،‬اتوبوس‪،‬‬ ‫مینی بـــوس و ســـواری کرایه‪ ،‬در بخش ناوگان مســـافری اســـتان ایالم فعال‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫گازدارشدن ‪ ۲۸‬واحد صنعتی‬ ‫ِ‬ ‫در نقاط شهری و روستایی‬ ‫سرپرســـت شـــرکت گاز ایـــام گفـــت‪ :‬طـــی ســـه ماه اول امســـال کـــه ب هن ــام‬ ‫تولیـــد‪ ،‬دانش بنیـــان‪ ،‬اشـــتغال افرین نا مگـــذاری شـــده اســـت‪ ،‬بیـــش از‬ ‫‪ ۲۸‬واحـــد صنعتـــی و تولیـــدی در نقـــاط مختلـــف شـــهری و روســـتایی‬ ‫اســـتان ایـــام گازدار شـــدند‪ .‬محمود کشـــاورز بااشـــاره به اینکه پارســـال به‬ ‫‪ ۱۴۴‬واحـــد صنعتـــی گازرســـانی انجـــام شـــد‪ ،‬افـــزود‪ :‬از ابتدای گازرس ــانی‬ ‫بـــه اســـتان تا کنـــون‪ 1131 ،‬واحـــد صنعتی در اســـتان گازدار شـــده اس ــت‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـــه شـــرکت گاز اســـتان بـــرای تحقـــق نام گذاری ســـال جاری‬ ‫برنامه هـــای مدونـــی در دســـتورکار قـــرار داده اســـت‪ ،‬افـــزود‪ :‬درراس ــتای‬ ‫کمـــک بـــه توســـعه صنایـــع‪ ،‬رفـــع محرومیـــت‪ ،‬کمـــک بـــه اشـــتغال افرینی‬ ‫پایـــدار در سه ماهه نخســـت امســـال بـــرای ‪ ۲۸‬واحـــد تولیـــدی و صنعت ــی‬ ‫در اســـتان گازرســـانی اجـــرا شـــده اســـت‪ .‬وی به گازرســـانی بـــه صنایع در‬ ‫سه ماهه نخســـت امســـال اشـــاره و تصریح کرد‪ :‬با گازرســـانی بـــه این تعداد‬ ‫صنایع‪ ۱۱۵۷ ،‬مترمکعب در ســـاعت گاز جایگزین ســـوخت های مایع و در‬ ‫مصـــرف ســـه میلیون لیتـــر ســـوخت های مایع صرفه جویی شـــده اس ــت‪.‬‬ ‫در چندســـال اخیر‪ ،‬رهبـــری نام گـــذاری ســـال را بـــر روی تولیـــد متمرک ــز‬ ‫نموده انـــد تـــا دســـتگاه های اجرایـــی در حـــوزه ماموریت کاری خـــود برای‬ ‫حمایـــت و رفـــع مشـــکل واحدهـــای تولیـــدی‪ ،‬گام های اساســـی درجهت‬ ‫رونـــق اقتصادی کشـــور بردارند‪ .‬کشـــاورز تا کید کرد‪ :‬در سه ماهه نخس ــت‬ ‫امســـال بـــرای گازرســـانی واحدهـــای صنعتی و تولیـــدی‪ ۱۶۰۰ ،‬متر ش ــبکه‬ ‫توزیـــع گاز و یـــک ایســـتگاه اندازه گیـــری نصـــب و راه اندازی شـــده اس ــت‪.‬‬ ‫لزوم ایجاد بانک اطالعات نمونه های بخش کشاورزی‬ ‫اذرنـــوش عموزاده گفت‪ :‬شناســـایی و انتخاب و معرفـــی نمونه های بخش‬ ‫کشـــاورزی اســـتان باید توســـط معاونت ها و مدیریت بخش های تخصصی‬ ‫ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی‪ ،‬الگوســـازی و از ظرفیـــت تولیدکننـــدگان نمونه‬ ‫به نفـــع تولیـــد و درجهت بهـــره وری در مزرعه اســـتفاده شـــده و نمونه های‬ ‫ملی و اس ــتانی به کانون یادگیری کش ــاورزی مبدل گردند‪ .‬وی افزود‪ :‬ایجاد‬ ‫بانـــک اطالعـــات نمونه هـــای بخش کشـــاورزی اســـتان از سه دهه گذش ــته‬ ‫تا کنـــون جهـــت هم اندیشـــی‪ ،‬هم افزایـــی‪ ،‬افزایـــش بهـــره وری و ایج ــاد‬ ‫الگـــوی جدیـــد تولیـــد و ارائـــه راهکارهـــای عملـــی در کشـــاورزی‪ ،‬درجه ــت‬ ‫سیاست های بخش کشـــاورزی می تواند استعدادها و ظرفیت های بخش‬ ‫کش ــاورزی را ش ــکوفا و دگرگون نماید‪ .‬رئیس سازمان جهاد کشـــاورزی ایالم‬ ‫گفت‪ :‬نمونه های اســـتانی بایـــد با انتخاب خبره ترین فرد ســـازمان انتخاب‬ ‫وســـعی در انتخـــاب و ایجـــاد نمونـــه ملی توســـط مدیریت هـــای تخصصی‬ ‫باشـــیم تا خروجی‪ ،‬معرفی نمونه ملی باشـــد و ســـپس فرد نمونه‪ ،‬به عنوان‬ ‫الگـــوی جامعـــه کشـــاورزی کشـــور قـــرار گیـــرد‪ .‬عمـــوزاده درپایان خواس ــتار‬ ‫تشـــکیل کمیته های تخصصـــی و فنـــی در معاونت هـــا و مدیریت ها جهت‬ ‫شناســـایی نمونه های بخش کشـــاورزی شـــد‪.‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد استان ایالم خبر داد؛‬ ‫کمک ‪ ۱۱‬میلیاردی نیکوکاران به کودکان یتیم و نیازمند‬ ‫مدیرکل کمیته امداد اســـتان ایالم از کمک ‪ ۱۱‬میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون تومانی‬ ‫حامیـــان نیکـــوکار به کودکان یتیـــم و نیازمنـــد این اســـتان در چهار ماهه‬ ‫نخســـت امســـال خبـــر داد‪ .‬به گـــزارش ایســـنا؛ رضـــا طاهـــری با بیان اینک ــه‬ ‫حامیـــان نیکـــوکار بیـــش از ‪ ۱۱‬میلیارد بـــه کـــودکان و نیازمندان اســـتان در‬ ‫چهارماهه نخســـت امســـال کمـــک کرده انـــد‪ ،‬اظهـــار کـــرد‪ :‬از این می ــزان‬ ‫کمـــک‪ 8.5 ،‬میلیارد تومـــان ان کمـــک نقـــدی و مابقـــی ان کمـــک کاالیی‬ ‫بـــوده اســـت‪ .‬وی با عنوان اینکـــه کمـــک افـــراد حامـــی و نیکـــوکار ب ــه‬ ‫خانواده هـــای دارای فرزنـــد یتیـــم و محســـنین یکی از منابـــع اصلی درامد‬ ‫ایـــن خانواده ها ســـت‪ ،‬گفـــت‪ :‬هم ا کنـــون بیـــش از ‪ 27200‬حامـــی نیکوکار‬ ‫در ســـطح اســـتان و کشـــور حمایت از ‪ 3700‬نفر از ایتام و کـــودکان نیازمند‬ ‫مـــورد حمایـــت کمیته امـــداد را عهده دار هســـتند‪ .‬مدیـــرکل کمیته امداد‬ ‫اســـتان ایـــام با تا کید بر اینکه خانواده هـــای دارای کودکان یتیـــم یا دارای‬ ‫سرپرســـت از کار افتاده و بیمار در شـــرایط اقتصادی امروز دارای مشکالت‬ ‫عدیـــده هســـتند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬افـــراد خیر و نیکوکار برای سرپرســـتی از این‬ ‫ایتـــام می تواننـــد بـــه دفاتر کمیته امـــداد در اســـتان مراجعه یا به ســـامانه‬ ‫‪ ekram.emdad.ir‬مراجعـــه کنند‪.‬‬ ‫انتصاب مدیرکل منابع طبیعی استان‬ ‫مســـعود منصور؛ رئیس ســـازمان جنگل ها مراتع و ابخیـــزداری ‪ ،‬در حکمی‬ ‫ابراهیـــم پیرزادیان را به عنوان مدیرکل منابع طبیعی اســـتان ایالم منصوب‬ ‫و جایگزینرضـــا احمـــدی کـــرد‪ .‬علیرضـــا صابـــری؛ مدیـــر روابط عموم ــی‬ ‫منابع طبیعـــی و ابخیـــزداری اســـتان ایـــام اظهـــار کـــرد‪ :‬مراســـم معارف ــه‬ ‫پیرزادیـــان امـــروز؛ سه شـــنبه در مجتمع فرهنگـــی هنری فرهنگ و ارش ــاد‬ ‫اســـامی اســـتان برگـــزار خواهـــد شـــد‪ .‬پیرزادیـــان پیش از ایـــن در ســـازمان‬ ‫جنگل هـــا‪ ،‬مراتـــع و ابخیـــزداری کشـــور مشـــغول انجام وظیفه بوده اس ــت‪.‬‬ ‫پیش از ایـــن دکتـــر رضـــا احمـــدی‪ ،‬مدیـــرکل منابـــع طبیعـــی و ابخیـــزداری‬ ‫اســـتان ایـــام بود‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬مرداد ‪ 4 1401‬محرم ‪ 2 1444‬ا گوست ‪ 2022‬سال نوزدهم شماره ‪2559‬‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪ‪돾‬ﺳ‪껾‬ﺮ✆‪䤆껾돾‬‬ ‫اﺳﺮى‬ ‫‪軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫حسین ترکاشوند‪ ،‬شهردار قیامدشت خبر داد؛‬ ‫افتتاح پروژه های عمرانی و خدماتی بااعتباری بالغ بر دو هزار میلیاردریال تا پایان سال‬ ‫محسنشیراز ی نژاد‬ ‫تـا پایـان امسـال‪ ،‬چندیـن‬ ‫طـرح عمرانـی و خدماتـی در‬ ‫شـهر قیامدشـت بااعتبـاری‬ ‫بال غبـر دو هـزار میلیاردریـال‬ ‫افتتـاح و بـه بهر هبـرداری‬ ‫می رسـد‪ .‬حسـین ترکاشـوند‬ ‫(شـهردار قیامدشـت) بـا اعلام‬ ‫ایـن مطلـب‪ ،‬در ائیـن تجلیـل از خبرنـگاران شهرسـتان ری‪ ،‬کـه در تاالر‬ ‫افتـاب فرهنگسـرای مهـر و مـاه شـهر قیامدشـت برپاشـده بـود‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«تملـک و احـداث مخـزن هـزار مترمکعبـی و دیـوار پیرامونـی ان‪ ،‬بـا‬ ‫هشت میلیاردتومان اعتبار‪ ،‬تملک و احداث هنرستان خیر ساز ‪۳7۰‬‬ ‫نفـره بااعتبـار ‪ ۸۰‬میلیاردتومـان بـا مشـارکت خیـر مدرس هسـاز‪ ،‬احـداث‬ ‫بوسـتان ‪ 25‬هـزار مترمربعـی بـا ‪ ۱۲‬میلیاردتومـان اعتبار در ضلع شـرقی‬ ‫شـهر‪ ،‬احداث سـوله چندمنظوره ورزشـی با ‪ 2200‬مترمربع مسـاحت و‬ ‫احـداث پـروژه پایـش تصویـری بـا سـوله ای بـه مسـاحت ‪ 350‬مترمربـع‬ ‫و اعتبـاری در حـدود ‪ ۲۲‬میلیاردتومـان ازجملـه پروژ ههـای حـوزه‬ ‫یسـت»‪ .‬وی افزود‪« :‬تا کنون طرح‬ ‫مدیریت شـهری تا پایان سـال جار ‬ ‫سرشماری و ممیزی بیش از ‪ 22‬هزار واحد مسکونی و تجاری در شهر‬ ‫و حریم شهر به اتمام رسیده که با پایان رسیدن ان‪ ،‬عدد قابل توجهی‬ ‫ً‬ ‫از پسماند و عوارض‪ ،‬به درامد سالیانه شهرداری و متعاقبا درامدهای‬ ‫پایدار شهری افزوده خواهد شد»‪ .‬ترکاشوند ادامه داد‪« :‬غرس ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫نهـال‪ ،‬در ضلـع غربـی شـهر و افزایـش سـرانه فضـای سـبز از سـه متـر بـه‬ ‫‪ 20‬متـر‪ ،‬ازجملـه اقدامـات شـهرداری قیامدشـت در حـوزه فضای سـبز‬ ‫یسـت که با ایجاد اشـتغال برای بیش از‬ ‫دارای ‪ 4000‬واحد فعال صنعت ‬ ‫‪ 30‬هزار نفر‪ ،‬یک ظرفیت بسیار باال برای این شهر است و از خبرنگاران‬ ‫می خواهیـم بـه ایـن منطقـه اقتصـادی نـگاه ویـژه داشـته باشـند و‬ ‫یهـای اقتصـادی و صنعتـی این مجتمع صنفی را که مغفول‬ ‫توانمند ‬ ‫مانـده اسـت بـه جامعـه معرفـی کننـد»‪ .‬وی همچنیـن از راه انـدازی تور‬ ‫یهـای این شـهر‬ ‫تهـا و توانمند ‬ ‫ویـژه خبرنـگاران بـرای بازدیـد از ظرفی ‬ ‫خبـر داد و گفـت‪« :‬بسـیاری از واحدهـای تولیـدی و صنعتـی ب هنـام‬ ‫و بـزرگ‪ ،‬ازجملـه صنایـع کفـش شـیما‪ ،‬صنایـع غذایـی هانـی‪ ،‬صنایـع‬ ‫چوبی فرامید و ‪ ...‬در حریم شهر قیامدشت واقع شده است که نقش‬ ‫مهمـی در توسـعه و رونـق صنعـت در ایـن شهرسـتان و کشـور دارنـد»‪.‬‬ ‫ترکاشوند‪ ،‬در بخش دیگری از سخنان خود گفت‪« :‬بودجه شهرداری‬ ‫قیامدشـت در چهـار سـال گذشـته‪ ۶۴ ،‬درصـد در بخـش عمرانـی‬ ‫و ‪ ۳۶‬درصـد در بخـش جـاری هزینـه شـده اسـت کـه نسـبت بـه کل‬ ‫یسـابقه اسـت»‪ .‬شـهردار قیامدشت باتا کیدبر اهمیت‬ ‫شـهرداری ها ب ‬ ‫جایـگاه و نقـش رسـانه در ارتقـای فعالیت های حوزه مدیریت شـهری‪،‬‬ ‫مسـئولیت اصحاب رسـانه را بسـیار خطیر و تاثیرگذار دانسـت و گفت‪:‬‬ ‫لهـای خبـری‪،‬‬ ‫«باتوج هبـه رشـد روزافـزون شـبکه های مجـازی و کانا ‬ ‫مدیریت شهری قیامدشت‪ ،‬رسانه های خبری را بازوی خود می داند‬ ‫و از نقدهـای سـازنده اسـتقبال می کنـد»‪ .‬وی خبرنـگاران را به عنـوان‬ ‫چشـم تیزبیـن و بـازوی مدیریـت شـهری دانسـت و گفـت‪« :‬باتوج هبـه‬ ‫کمبود نیروی انسانی‪ ،‬خبرنگاران به بسیاری از منابع و نقاط مختلف‬ ‫شـهری دسترسـی دارنـد و می تواننـد مشـکالت شـهری را کـه مـا از ان‬ ‫ا گاهی نداریم احصاء و به اطالع مدیریت شهری برسانند تا در جهت‬ ‫رفـاه مـردم گا مهـای موثرتـری برداریـم»‪.‬‬ ‫اسـت»‪ .‬شـهردار قیامدشـت همچنیـن گفـت‪« :‬درراسـتای جلوگیـری‬ ‫از ساخت وسـازهای غیرمجـاز در شـهر قیامدشـت‪ ،‬اعلام می کنیـم کـه‬ ‫الحمداهلل در این پنج سال‪ ،‬هیچ ساخت وسازی بدون مجوز ساخته‬ ‫نشـده و احـداث سـاختمان ها بـر مبنـای مجوزهـای صـادره بـوده‬ ‫اسـت»‪ .‬ترکاشـوند‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬شـهرک صنفـی صنعتـی خـاوران‪،‬‬ ‫مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی همزمان‬ ‫خدمات مشاوره (بازدید تحلیل‪ ،‬برنامه ریزی و نظارت)‬ ‫بر فعالیت های بهره برداری‬ ‫سبحانی‪ ،‬عضو شورای اسالمی شهر قیامدشت بیان کرد؛‬ ‫ً‬ ‫نمود عینی تالش های مدیریت شهری را در سطح شهر کامال‬ ‫حسمی کنیم‬ ‫حسـین سـبحانی (عضـو شـورای اسلامی شـهر قیامدشـت و عضـو‬ ‫شـورای اسلامی شهرسـتان ری) نیـز در ادامـه‪ ،‬حرکـت اصحـاب رسـانه‬ ‫درراسـتای اهداف بلند نظام جمهوری اسلامی و شهرسـتان را باعث‬ ‫رشد و تعالی فرهنگ‪ ،‬افزایش ا گاهی مردم و پیشرفت و توسعه بیشتر‬ ‫دانسـت و بااشـاره به اقدامـات خـوب مدیریـت شـهری قیامدشـت در‬ ‫افزایـش سـرانه های افـزود‪« :‬امـروز ا گـر نگاهی کلی به شـهر قیامدشـت‬ ‫نوب‬ ‫ردیف‬ ‫شرحمناقصه‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫شماره فراخوان در سامانه ستاد‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع‬ ‫کار (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫مشاوره (بازدید‪ ،‬تحلیل‪ ،‬برنامه ریزی و نظارت)‬ ‫‪1401-36‬‬ ‫‪2001005104000053‬‬ ‫‪2/092/000/000‬‬ ‫‪ -4‬محل دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫‪ -5‬قیمت خرید اسناد‪ :‬به مبلغ ‪ 500000‬ریال (پانصد هزار ریال)‪ ،‬که از طریق سامانه ستاد و به صورت الکترونیکی قابل پرداخت است‪.‬‬ ‫‪ -6‬مهلت دریافت اسناد‪ :‬از مورخه ‪ 1401/05/11‬لغایت ‪1401/05/18‬‬ ‫‪ -7‬زمـان بازگشـایی پـا کات‪ :‬پـا کات ارزیابـی کیفـی مناقصـه در تاریـخ ‪ 1401/05/29‬بازگشـایی و پـس از امتیازدهـی کیفـی‪ ،‬از طریـق درج در سـامانه سـتاد بـه مناقصه گرانی کـه حداقل امتیاز قابل قبـول در ارزیابی‬ ‫کیفـی را کسـب کرده انـد‪ ،‬در تاریـخ ‪ 1401/06/02‬راس سـاعت ‪10:00‬صبـح بـا حضـور شـرکت کنندگان در مناقصـه در سـالن جلسـات شـرکت توزیع برق اسـتان گیالن بازگشـایی می شـود‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :1‬حضور شرکت کنندگان در مناقصه در جلسه بازگشایی پا کات "ج" با ارائه معرفی نامه کتبی بالمانع است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تبصره ‪ :2‬زمان بازگشایی پا کات "ج" (قیمت) متعاقبا اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -8‬تضمین انجام تعهدات قرارداد‪ 5 :‬درصد مبلغ کل قرارداد به صورت تضمین قابل قبول کارفرما براساس برگ شرایط مناقصه‬ ‫‪ -9‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام در سامانه مذکور‪ :‬تلفن تماس‪021-41934 :‬‬ ‫‪ -10‬شماره تلفن های تماس‪ 33663006 -33606571 :‬و ‪013-33621750‬‬ ‫‪ -11‬مناقصه گزار در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -12‬هزینه چاپ ا گهی در روزنامه بر عهده دستگاه مناقصه گزار (شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن) است‪.‬‬ ‫درصورت نیاز به اطالعات بیشتر‪ ،‬به پایگاه های اینترنتی شرح زیر مراجعه فرمایید‪:‬‬ ‫‪www.setadiran.ir , http:www.gilanpdc.ir , http:tender.tavanir.org , http://iets.mporg.ir‬‬ ‫پست الکترونیکی‪tadarokat@gilanpdc.ir:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/10 :‬‬ ‫م الف ‪911/60‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره ‪53124010‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫مجتمع روستایی زربنه (شامل روستاهای کوخ محمدحاجی‪ ،‬زربنه‪ ،‬کوخ سرزل‪ ،‬کوخ قرنه‪ ،‬کوخ چاله بئر‪ ،‬کوخ احمد‬ ‫رحیمی‪ ،‬کوخ درویش احمد‪ ،‬کوخ کندره‪ ،‬کوخ نمام‪ ،‬روستای سرقول) و شهرستان بانه‬ ‫شـرکت گاز اسـتان کردسـتان درنظـردارد خسـارات‬ ‫وارده به اراضی واقع در مسیر خط لوله گاز ناشی از‬ ‫اجـرای پـروژه گازرسـانی به مجتمع روسـتایی زربنه‬ ‫مطابق کروکی ذیل را پرداخت نماید‪ .‬بدینوسیله به‬ ‫اطلاع صاحبان حقـوق قانونی‪ ،‬سـازمان های دولتی‪،‬‬ ‫حهـای صنعتـی و‬ ‫شـرکت های صنعتـی و مالکیـن طر ‬ ‫کشاورزی و کلیه مالکین و ذی حقان قانونی احتمالی‬ ‫محـدوده مذکـور می رسـاند تـا حدا کثـر ظـرف مـدت‬ ‫یـک مـاه از تار یـخ اولیـن اعلان دسـتگاه اجرایـی‬ ‫در روزنامـه کثیراالنتشـار‪ ،‬بـا دسـت داشـتن اسـناد و‬ ‫مـدارک مالکیـت خـود‪ ،‬نسـبت بـه تعیین کارشناسـان‬ ‫منتخـب و مرضی الطرفیـن خـود (ب هصـورت کتبـی) به‬ ‫شـرکت گاز اسـتان کردسـتان واقـع در میـدان جهـاد‬ ‫یسـت درصـورت اسـتنکاف‬ ‫مراجعـه فرماینـد‪ .‬بدیه ‬ ‫یـا عـدم مراجعـه به موقـع مالکیـن‪ ،‬ایـن شـرکت حـق‬ ‫خواهـد داشـت در غیـاب مالکین‪ ،‬ضمن متـراژ اراضی‬ ‫و برداشـت سـهم هریـک‪ ،‬بـا مراجعـه بـه دادگسـتری و‬ ‫تعییـن کارشناسـان منتخـب و قیمـت کارشناسـی‪،‬‬ ‫نسـبت بـه تودیـع خسـارت وارده بـه صنـدوق ثبـت‬ ‫ً‬ ‫محـل‪ ،‬راسـا اقـدام کنـد‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت از بابـت‬ ‫احـداث هرگونـه بنـا و کشـت و زر ع و غـرس اشـجار‪ ،‬کـه‬ ‫در محـدوده موردنظـر از تاریـخ صـدور اولیـن ا گهـی‬ ‫ایجاد شـده باشـد‪ ،‬وجهی پرداخت نخواهد شد‪ .‬این‬ ‫ا گهـی در دو نوبـت و بـه فاصلـه ‪ 30‬روز جهـت اطلاع‬ ‫کلیـه ذیحقـان احتمالـی‪ ،‬از جملـه اشـخاص حقوقـی‬ ‫و حقیقـی از قبیـل ادارات منابـع طبیعـی‪ ،‬محیـط‬ ‫زیست‪ ،‬میراث فرهنگی‪ ،‬جهاد کشاورزی‪ ،‬راه و ترابری‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫و ‪ ...‬منتشـر م ‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/11 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1342114‬‬ ‫روابط عمومیشرکت گاز استان کردستان‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫هر هفتهدوشنبه ها‬ ‫نـام و نشـانی دسـتگاه مناقص هگـزار‪ :‬شـرکت گاز اسـتان خراسـان جنوبـی (سـهامی خـاص)‪ -‬بیرجنـد‪ ،‬سـایت اداری‪ ،‬بلـوار‬ ‫پیامبـر اعظـم؟ص؟‪ ،‬ابتـدای خیابـان شـهدای نیـروی انتظامـی‪ ،‬شـرکت گاز اسـتان خراسـان جنوبـی‪ ،‬طبقـه اول‪ ،‬امـور قراردادهـا‬ ‫کدپستی ‪ -9719866838‬تلفن تماس ‪ -056-32392000 :‬نمابر امور قراردادها ‪056-32400523 :‬‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬انجام خدمات حفاظت و حراسـت از اما کن‪ ،‬اموال و تاسیسـات شـرکت گاز اسـتان خراسـان جنوبی از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد)‬ ‫بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬و به شـماره فراخـوان ‪2001091444000044‬‬ ‫نوع و مبلغ تضمین شـرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬تضمین های اعالم شـده در ائین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شـماره ‪/123402‬ت‪50659‬ه‍ مورخ ‪ 1394/09/22‬به‬ ‫مبلغ ‪ 5.000.000.000‬ریال (پنج میلیارد ریال)؛ ارائه هرگونه چک به عنوان تضمین شـرکت در فرایند ارجاع کار مورد قبول نمی باشـد‪.‬‬ ‫نکتـه‪ :‬اصـل تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار‪ ،‬تـا قبـل از اخریـن مهلـت عـودت اسـناد مناقصـه در سـامانه سـتاد علاوه بـر بارگـذاری از طریـق سـامانه مذکـور‪ ،‬بایسـتی بـه امـور‬ ‫قراردادهـای شـرکت گاز اسـتان خراسـان جنوبـی ارائـه شـود‪.‬‬ ‫محل تامین اعتبار پیمان‪ :‬اعتبارات جاری (منابع داخلی) شرکت گاز استان خراسان جنوبی‬ ‫شـرایط متقاضیان‪ :‬ارائه تصویر برابر با اصل شـده تایید صالحیت از سـازمان حراسـت وزارت نفت؛ ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی؛‬ ‫ارائـه تصویـر گواهـی برابـر بـا اصـل شـده پروانـه رتبه بنـدی و تاییـد صالحیت معتبـر از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در رشـته خدمات عمومی؛ قید عنوان حراسـت و نگهبانی‬ ‫در شـرح فعالیت اساسـنامه شـرکت ها؛ داشـتن تجربه و سـابقه کاری مرتبط و کافی با موضوع مناقصه و ارائه مدارک معتبر ثبتی مناقصه گر و رضایت نامه از کارفرمایان پیشـین‬ ‫مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی‪ :‬از مورخه ‪ 1401/05/11‬لغایت ساعت ‪ 08:00‬روز شنبه مورخ ‪1401/05/22‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی بر روی سامانه ستاد‪ :‬ساعت ‪ 08:00‬روز شنبه مورخ ‪1401/06/05‬‬ ‫اعالم نتایج ارزیابی کیفی‪ :‬در مورخه ‪1401/06/07‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از مورخه ‪ 1401/06/07‬لغایت ساعت ‪ 09:30‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/06/09‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه بر روی سامانه ستاد‪ :‬ساعت ‪ 09:30‬روز شنبه مورخ ‪1401/06/19‬‬ ‫زمان و مکان بازگشایی پا کات‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬روز شنبه مورخ ‪ -1401/06/19‬سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی‬ ‫ کلیه اسـناد مناقصه و ارزیابی کیفی از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬توزیع خواهد شـد و هر یک از مناقصه گران جهت‬‫دریافت و عودت اسـناد مناقصه و ارزیابی کیفی‪ ،‬بایسـتی اسـناد را تا اخرین مهلت ذکر شـده در ا گهی از طریق سـامانه سـتاد دریافت و یا بارگذاری کنند‪.‬‬ ‫ مناقص هگـران تاییـد شـده در ارزیابـی کیفـی‪ ،‬می بایسـت اسـناد مناقصـه را پـس از بارگـذاری در سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت‪ ،‬تا قبل از شـروع جلسـه کمیسـیون مناقصات‬‫ب هصـورت فیزیکـی نیـز تحویـل دبیرخانـه رمز و محرمانه واحد حراسـت شـرکت گاز اسـتان خراسـان جنوبی دهند‪.‬‬ ‫این ا گهی در سایت های ‪ http://iets.mporg.ir ،www.shana.ir ،www.nigc-skgc.ir‬و ‪ www.setadiran.ir‬قابل رویت است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/11 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1357584‬‬ ‫موسوی؛ عضو شورای اسالمی شهر قیامدشت‪:‬‬ ‫قدرت رسانه‪ ،‬در نوع تغییر تفکر مردم نسبت به حقیقت‪ ،‬بسیار‬ ‫اثرگذار است‬ ‫سـید‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫مهدی موسوی (عضو شورای اسالمی‬ ‫شـهر قیامدشـت) نیـز در ایـن مراسـم‬ ‫بااشاره به نقش مهم تبلیغات و رسانه‪،‬‬ ‫از زمـان خالفـت حضـرت علـی؟ع؟‬ ‫تا کنـون اظهـار داشـت‪« :‬حضـرت‬ ‫علـی؟ع؟ و امـام حسـین؟ع؟ را بـا‬ ‫تبلیغـات رسـانه ای در افـکار مـردم‪ ،‬شـهید کردنـد و ایـن نشـان دهنده‬ ‫قـدرت رسـانه‪ ،‬در نـوع تغییـر تفکـر مـردم نسـبت بـه حقیقـت اسـت و‬ ‫رسـانه ها بایـد مراقـب باشـند حـق مـردم را ضایـع نکننـد»‪.‬‬ ‫در پایـان ایـن ائیـن‪ ،‬از تلاش خبرنـگاران و فعـاالن رسـانه ای شـهر‬ ‫قیامدشـت و شهرسـتان ری به مناسـبت روز خبرنـگار تجلیـل شـد‪.‬‬ ‫ا گهی ابالغ و پرداخت خسارت به اراضی موردنیاز‬ ‫طرح جهت اجرای گازرسانی به شماره ‪1400-29‬‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت توزیـع بـرق اسـتان گیلان درنظـردارد مناقصـه عمومـی دو مرحلـه ای بـا ارزیابی کیفی همزمـان وا گذاری عملیات مشـاوره (بازدید‪ ،‬تحلیل‪ ،‬برنامه ریزی و نظـارت) را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولـت (سـتاد) برگـزار کنـد‪ .‬کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی پا کت هـا‪ ،‬از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران درصـورت عـدم عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه مورخ ‪ 1401/05/11‬اسـت‪.‬‬ ‫‪ -1‬نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن (سهامی خاص) به نشانی رشت‪ ،‬بلوار امام خمینی(ره)‪ ،‬باالتر از میدان مصلی‬ ‫کد پستی ‪41888-67749‬‬ ‫شماره ثبت ‪2952‬‬ ‫کد اقتصادی ‪411334896794‬‬ ‫شناسه ملی ‪10861644926‬‬ ‫‪ -2‬موضوع مناقصه‪ :‬وا گذاری عملیات مشاوره (بازدید‪ ،‬تحلیل‪ ،‬برنامه ریزی و نظارت) بر فعالیت بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن‬ ‫‪ -3‬نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬تضمین قابل قبول خریدار برابر بند ‪ 12‬برگ شرایط و به شرح جدول ذیل‪:‬‬ ‫ا گهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی‬ ‫خسروابادی؛ رئیس شورای اسالمی شهر قیامدشت‪:‬‬ ‫اولویت اصلی شورای اسالمی شهر‪ ،‬اجرای عدالت در توزیع‬ ‫عادالنه خدمات و پروژه های عمرانی‬ ‫در ادامـه ایـن مراسـم‪ ،‬وحیـد‬ ‫خسـروابادی (رئیـس شـورای اسلامی‬ ‫شـهر قیامدشـت)‪ ،‬اولویـت اصلـی‬ ‫شـورای اسلامی شـهر را اجـرای عدالـت‬ ‫در توزیـع عادالنـه خدمـات و پروژه های‬ ‫عمرانـی در سـطح شـهر اعلام کـرد‬ ‫و گفـت‪« :‬کاهـش هزینه هـا‪ ،‬جـذب‬ ‫سرمایه گذار در بخش خصوصی‪ ،‬فعال کردن کمیسیون های تخصصی‬ ‫شـورا‪ ،‬پیگیـری مصوبـات شـورای اسلامی‪ ،‬برگـزاری جلسـات متعـدد بـا‬ ‫دستگاه های خدمات رسان در جهت رفع مشکالت مردم و ‪ ...‬بخشی‬ ‫تهـای شـورای اسلامی شـهر قیامدشـت بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫از فعالی ‬ ‫داشـته باشیم‪ ،‬نمود عینی تالش های‬ ‫ً‬ ‫مدیریت شهری را در سطح شهر کامال‬ ‫نبـاره‬ ‫حـس می کنیـم و حضـور چندی ‬ ‫اسـتاندار سـابق و فعلـی‪ ،‬بـرای‬ ‫افتتـاح پروژه هـا در شـهر قیامدشـت‪،‬‬ ‫نشـان دهنده صحـت ایـن ادعاسـت‬ ‫کـه نتیجـه ان بهره منـدی مـردم از‬ ‫پروژه هـای مختلـف عمرانی سـت»‪.‬‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬مرداد ‪ 3/1401‬محرم ‪ /1444‬اول ا گوست ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 409‬تومان‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫پژمانبازغی؛‬ ‫موفق در بازیگری‪ ،‬محبوب در اجرا‬ ‫‪w w w. m a g l a n d . i r‬‬ ‫‪www.sar afr a z a n n e w s . i r‬‬ ‫‪s a r a fr azan 94@gm ail.com‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سایه 2598

روزنامه سایه 2598

شماره : 2598
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه سایه 2597

روزنامه سایه 2597

شماره : 2597
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه سایه 2596

روزنامه سایه 2596

شماره : 2596
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه سایه 2595

روزنامه سایه 2595

شماره : 2595
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه سایه 2593

روزنامه سایه 2593

شماره : 2593
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!