روزنامه سایه شماره 2558 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2558

روزنامه سایه شماره 2558

روزنامه سایه شماره 2558

‫ضرب االجلرئیس جمهوری‬ ‫برای وا گذاری اراضی دولتی جهت ساخت مسکن‬ ‫رئیس جمهـوری بـا تعییـن ضرب االجـل بـرای دسـتگاه ها به منظـور‬ ‫وا گـذاری اراضـی در اختیارشـان بـه وزارت راه‪ ،‬دسـتور داد عالوه بـر‬ ‫سـاخت مسـکن؛ بـه مـردم «زمیـن به شـرط سـاخت مسـکن»‬ ‫وا گـذار کنـد تـا ان هـا نیـز در فراینـد سـاخت مسـکن مشـارکت کنند‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی در جریـان بازدیـد از‬ ‫وزارت را هو شهرسـازی تا کیـد کـرد‪« :‬ترجیـح دولـت‪ ،‬توسـعه افقـی‬ ‫شهرهاست؛ نه بلندمرتبه سازی»‪ .‬وی همچنین از مسئوالن وزارت‬ ‫را هو شهرسـازی خواسـت در محـل طر ح هـای عمرانـی «روزشـمار»‬ ‫نصـب شـود تـا مـردم بـر رونـد اجـرای این پروژه هـا نظـارت کننـد‪.‬‬ ‫ایام سوگواری امام حسین؟ع؟ تسلیت باد‬ ‫تاسیس«هواپیماییاسکاندیناوی»‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪﺳﺮاﺳﺮى‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1946‬؛ «هواپیمایـی اسـکاندیناوی» (‪ )SAS‬تاسـیس‬ ‫شـد؛ کـه حامـل پرچـم سـه کشـور دانمـارک‪ ،‬نـروژ و سـوئد اسـت؛ و بزرگ تریـن خـط‬ ‫هواپیمایـی در جوامـع حـوزه اسـکاندیناوی ب هشـمار می ایـد‪ .‬این مجموعـه‪ ،‬تـردد‬ ‫‪180‬فرونـد هواپیمـا را بـه ‪ 90‬مقصـد بین المللـی مدیریـت می کنـد‪ .‬دفتـر اصل ِـی ان در‬ ‫ُ‬ ‫فـرودگاه کپنهـا گ واقـع اسـت‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬مرداد ‪ 3 1401‬محرم ‪ 1444‬اول ا گوست ‪ 2022‬سال نوزدهم شماره ‪ 1500 2558‬تومان‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫یافتن «نیمه گم شده»‬ ‫ُ‬ ‫ کردن سر کیسه!‬ ‫با شل ِ‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫ایا بحران غذایی جهان‬ ‫حل شد؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ایا متاورس‬ ‫پایان موانع برای معماران است؟‬ ‫این روزهـا همـه دربـاره متـاورس صحبـت می کننـد‪ ،‬امـا همـه درمـورد ماهیـت و وجـود ان‬ ‫اتفاق نظـر ندارنـد‪ .‬حاال متاورس هنوز معماسـت اما به نظر می رسـد ابهـام ان نقطه قوت‬ ‫ان اسـت‪ .‬روزی نمی گـذرد کـه مقالـه یـا اطالعـات جدیـدی دراین زمینـه منتشـر نشـود و‬ ‫سعی نکند مردم را متقاعد سازد که متاورس به زودی بخشی از زندگی روزمره ما خواهد‬ ‫شـد‪ .‬معماران و طراحان یک طرف ضروری در بحث جاری هسـتند زیرا این یک نواوری‬ ‫فضایی سـت کـه نیـاز بـه طراحـی مجـدد اینترنـت به عنـوان یـک محیـط سـه بعدی دارد‪.‬‬ ‫وقتـی معمـاران در محـدوده معمـاری حقیقـی فکـر می کننـد‪ ،‬پاسـخ اولیـه ان هـا بـه ایـن‬ ‫جهـان نـو تجلیـل از «امکانات نامحـدود» ان اسـت ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫احمـد وحیـدی؛ وزیـر کشـور گفـت‪« :‬سـه مـرز تاکنـون بـرای مراسـم اربعیـن‬ ‫اسـتفاده می شـد که امسـال قرار است با پیش بینی تمهیدات امنیتی و توافق‬ ‫طرفیـن ایرانـی و عراقـی‪ ،‬مـرز خسـروی نیـز قابل تـردد باشـد»‪.‬‬ ‫جهان دراستانه‬ ‫اولین بحران انرژی قرن بیست و یکم‬ ‫معاون وزیر نفت تاکید کرد؛‬ ‫حمایت از دانش بنیان ها؛‬ ‫سیاست شرکت ملی گاز ایران‬ ‫‪2‬‬ ‫درگفت وگوبا اساتید و کارشناسان دررابطه با احیای دریاچه ارومیه مطرح شد؛‬ ‫احیای «دریاچه ارومیه»‬ ‫امکان‬ ‫ِ‬ ‫با اصالح رفتارهای اجتماعی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان اعالم کرد؛‬ ‫سالن هاینمایش‬ ‫گروه های نمایشی را‬ ‫در تبلیغات یاری کنند‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان خبر داد؛‬ ‫‪ 800‬هزارمترمکعب صرفه جویی؛ با اجرای رایگان‬ ‫طرح اصالح و بهینه سازی موتورخانه ها‬ ‫تضمینی ‪ 383‬هزارتن گندم‬ ‫خرید‬ ‫ِ‬ ‫از کشاورزان کردستانی‬ ‫‪6‬‬ ‫حامدشیخی‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پیام تبریک مدیرکل کمیته امداد مازندران‬ ‫به مناسبت روز خبرنگار‬ ‫حجت االسالم والمسلمیندکتر فاضلفاضلی‬ ‫خبر مسـرت بخش انتصاب شایسـته حضرتعالی را به عنوان مسـئول ستاد‬ ‫اقامـه نمـاز دانشـگاه های ازاد اسلامی اسـتان مرکـزی و واحـد ارا ک‪،‬‬ ‫تبریـک و تهنیـت عـرض کـرده و از درگاه ایـزد منـان‪ ،‬مزیـد توفیقـات بـرای‬ ‫خدمتـی سرشـار از شـور و نشـاط و مملـو از تـوکل الهـی‪ ،‬در جهـت رشـد و‬ ‫شـکوفایی ایـران اسلامی را مسـالت دارم‪ .‬و شـکر اهلل سـعیهم‬ ‫رضاصفائی نسب؛‬ ‫مدیر تعاونی مطبوعات کشور در استان مرکزی‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫ب هگ ــزارش پای ــگاه اطالع رس ــانی کمیت ــه ام ــداد؛‬ ‫حجت االســام بشــیر عالیشــاه (مدیــرکل کمیتــه امــداد‬ ‫مازن ــدران) دراس ــتانه روز خبرن ــگار پیام ــی ص ــادر ک ــرد‪.‬‬ ‫نش ــرح اس ــت‪:‬‬ ‫پی ــام ص ــادره بدی ‬ ‫مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی همزمان‬ ‫خدمات مشاوره (بازدید تحلیل‪ ،‬برنامه ریزی و نظارت)‬ ‫بر فعالیت های بهره برداری‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫خبرنگاران و اصحاب رسانه استان مازندران‬ ‫خبرن ــگاران‪ ،‬وج ــدان بی ــدار جامع ــه هس ــتند و‬ ‫س ــامت فک ــری و فرهنگ ــی ه ــر جامع ــه‪ ،‬مره ــون‬ ‫ت ــاش ش ــبانه روزی ان هاس ــت و تولی ــد نش ــر اطالع ــات‬ ‫ازس ــوی ان ــان‪ ،‬همچ ــون چ ــراغ پرفروغی ســـت کـــه‬ ‫راه بالندگ ــی و پیش ــرفت را پیـــش روی انســـان های‬ ‫مش ــتاق ق ــرار می ده ــد و از قلـــم سرچشـــمه می گیـــرد‬ ‫و ب ــر اندیش ــه جوین ــدگان حقیقـــت نقـــش می بنـــدد‪.‬‬ ‫خبرن ــگاران و اصح ــاب رس ــانه اس ــتان مازن ــدران نی ــز ب ــا‬ ‫هوشــیاری و همدلــی‪ ،‬درراســتای کمــک بــه نیازمنــدان‬ ‫و رفــع االم و توانمندســازی انــان‪ ،‬یاریگــر کمیتــه امــداد‬ ‫ب ــوده و باهم ــت خوی ــش‪ ،‬مهـــرورزی و نوع دوســـتی‬ ‫را قل ــم زدن ــد و احس ــان و نیک ــوکاری را تروی ــج کردن ــد‪.‬‬ ‫نام گـــذاری یـــک روز به عنـــوان "روز خبرنـــگار" فرص ــت‬ ‫مغتنمی س ــت ب ــرای قدرشناس ــی از زحم ــات عزیزان ــی‬ ‫کـــه بااحســـاس مســـئولیت‪ ،‬بـــه نگاشـــتن حقای ــق‬ ‫می پردازنـــد و ایـــن تـــاش انـــان رشـــد و توس ــعه‬ ‫جامعـــه را در پـــی دارد‪ .‬این جانـــب "روز خبرن ــگار" را‬ ‫به تمام ــی خبرن ــگاران و اصح ــاب رس ــانه‪ ،‬تبری ــک گفت ــه‬ ‫ّ‬ ‫و امی ــدوارم در ظ ــل توجه ــات حض ــرت ولیعص ــر؟جع؟‬ ‫و منوی ــات مق ــام معظ ــم رهب ــری‪ ،‬در پیش ــبرد اه ــداف‬ ‫نظـــام مقـــدس جمهـــوری اســـامی ایـــران س ــربلند و‬ ‫ســـعادتمند باشـــند‪.‬‬ ‫شـرکت توزیـع بـرق اسـتان گیلان درنظـردارد مناقصـه عمومـی دو مرحلـه ای بـا ارزیابی کیفی همزمـان وا گذاری عملیات مشـاوره (بازدید‪ ،‬تحلیل‪ ،‬برنامه ریزی و نظـارت) را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولـت (سـتاد) برگـزار کنـد‪ .‬کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی پا کت هـا‪ ،‬از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران درصـورت عـدم عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه مورخ ‪ 1401/05/11‬اسـت‪.‬‬ ‫‪ -1‬نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن (سهامی خاص) به نشانی رشت‪ ،‬بلوار امام خمینی(ره)‪ ،‬باالتر از میدان مصلی‬ ‫کد پستی ‪41888-67749‬‬ ‫شماره ثبت ‪2952‬‬ ‫کد اقتصادی ‪411334896794‬‬ ‫شناسه ملی ‪10861644926‬‬ ‫‪ -2‬موضوع مناقصه‪ :‬وا گذاری عملیات مشاوره (بازدید‪ ،‬تحلیل‪ ،‬برنامه ریزی و نظارت) بر فعالیت بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن‬ ‫‪ -3‬نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬تضمین قابل قبول خریدار برابر بند ‪ 12‬برگ شرایط و به شرح جدول ذیل‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫شرحمناقصه‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫شماره فراخوان در سامانه ستاد‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع‬ ‫کار (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫مشاوره (بازدید‪ ،‬تحلیل‪ ،‬برنامه ریزی و نظارت)‬ ‫‪1401-36‬‬ ‫‪2001005104000053‬‬ ‫‪2/092/000/000‬‬ ‫‪ -4‬محل دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫‪ -5‬قیمت خرید اسناد‪ :‬به مبلغ ‪ 500000‬ریال (پانصد هزار ریال)‪ ،‬که از طریق سامانه ستاد و به صورت الکترونیکی قابل پرداخت است‪.‬‬ ‫‪ -6‬مهلت دریافت اسناد‪ :‬از مورخه ‪ 1401/05/11‬لغایت ‪1401/05/18‬‬ ‫‪ -7‬زمـان بازگشـایی پـا کات‪ :‬پـا کات ارزیابـی کیفـی مناقصـه در تاریـخ ‪ 1401/05/29‬بازگشـایی و پـس از امتیازدهـی کیفـی‪ ،‬از طریـق درج در سـامانه سـتاد بـه مناقصه گرانی کـه حداقل امتیاز قابل قبـول در ارزیابی‬ ‫کیفـی را کسـب کرده انـد‪ ،‬در تاریـخ ‪ 1401/06/02‬راس سـاعت ‪10:00‬صبـح بـا حضـور شـرکت کنندگان در مناقصـه در سـالن جلسـات شـرکت توزیع برق اسـتان گیالن بازگشـایی می شـود‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :1‬حضور شرکت کنندگان در مناقصه در جلسه بازگشایی پا کات "ج" با ارائه معرفی نامه کتبی بالمانع است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تبصره ‪ :2‬زمان بازگشایی پا کات "ج" (قیمت) متعاقبا اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -8‬تضمین انجام تعهدات قرارداد‪ 5 :‬درصد مبلغ کل قرارداد به صورت تضمین قابل قبول کارفرما براساس برگ شرایط مناقصه‬ ‫‪ -9‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام در سامانه مذکور‪ :‬تلفن تماس‪021-41934 :‬‬ ‫‪ -10‬شماره تلفن های تماس‪ 33663006 -33606571 :‬و ‪013-33621750‬‬ ‫‪ -11‬مناقصه گزار در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -12‬هزینه چاپ ا گهی در روزنامه بر عهده دستگاه مناقصه گزار (شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن) است‪.‬‬ ‫درصورت نیاز به اطالعات بیشتر‪ ،‬به پایگاه های اینترنتی شرح زیر مراجعه فرمایید‪:‬‬ ‫‪www.setadiran.ir , http:www.gilanpdc.ir , http:tender.tavanir.org , http://iets.mporg.ir‬‬ ‫پست الکترونیکی‪tadarokat@gilanpdc.ir:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/10 :‬‬ ‫م الف ‪911/60‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن‬ ‫پیام تبریک رئیس روابط عمومی کمیته امداد مازندران به خبرنگاران‬ ‫هر هفتهدوشنبه ها‬ ‫ب هگـزارش پایـگاه اطالع رسـانی کمیتـه امـداد؛ مسـعود قنبـری (رئیـس روابط عمومـی کمیتـه امـداد‬ ‫نشـرح اسـت‪:‬‬ ‫مازنـدران) دراسـتانه روز خبرنـگار پیامـی صـادر کـرد‪ .‬متـن پیـام بدی ‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫باسمه تعالی‬ ‫خبرنگاران و اصحاب رسانه پرتالش استان مازندران‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬مرداد ‪ 3/1401‬محرم ‪ /1444‬اول ا گوست ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 409‬تومان‬ ‫پژمانبازغی؛‬ ‫موفق در بازیگری‪ ،‬محبوب در اجرا‬ ‫‪www.m a g la n d .ir‬‬ ‫‪www.s a r a f r a z a n n e ws .ir‬‬ ‫‪s ar a f r a z a n 9 4 @ g m a il.c o m‬‬ ‫خبر و ا گاهی در عصر ارتباطات‪ ،‬مقدمه ای الزم برای همه تصمیم گیری ها و تصمیم سازی هاست‬ ‫و خبرنـگاران سـربازان عرصـه اطالع رسـانی و تنویـر افـکار عمومـی هسـتند کـه جامعـه را بـا حقایـق‬ ‫تهـای موجـود اشـنا می کننـد‪ .‬خبرنـگاران بـا رسـالتی کـه برعهـده دارنـد‪ ،‬همـواره بـا‬ ‫و واقعی ‬ ‫تلاش خسـتگی ناپذیر خویـش‪ ،‬در بـاال بـردن سـطح ا گاهـی جامعـه‪ ،‬همـه همـت خـود را بـکار‬ ‫می بندنـد‪ .‬خوشـبختانه شـما خبرنـگاران نیکـوکار مازندرانی‪ ،‬در مناسـبت های مختلف‪ ،‬به منظور‬ ‫خدمت رسـانی بهینـه بـه نیازمنـدان‪ ،‬بـا کمیتـه امـداد مشـارکت داریـد کـه ایـن اقـدام نیـک شـما‬ ‫قابل تقدیر است‪ .‬فرصت مغتنمی ست تا به بهانه روز خبرنگار‪ ،‬از تالش های خالصانه خبرنگاران‬ ‫تقدیـر کـرده و سلامتی و توفیـق و بهـروزی بیش ازپیـش دسـت اندرکاران عرصـه خبـر را از خداونـد‬ ‫منـان مسـئلت دارم‪ .‬سـربلند باشـید‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫دو شنبه ‪ 10‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪ 2558‬دو شنبه ‪ 10‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2558‬‬ ‫ایا بحران غذایی جهان حل شد؟‬ ‫جهان دراستانه اولین بحران انرژی قرن ‪21‬‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫تو یکم‬ ‫جه ــان در میان ــه اولی ــن بح ــران ان ــرژی ق ــرن بیسـ ـ ‬ ‫ته ــای ب ــاالی ان ــرژی؛ به وی ــژه نف ــت‪ ،‬گاز و‬ ‫ق ــرار دارد‪ .‬قیم ‬ ‫لس ــنگ‪ ،‬موج ــب افزای ــش ت ــورم ماهان ــه در کش ــورهای‬ ‫زغا ‬ ‫نه ــا نی ــز ب ــا کمب ــود‬ ‫مختل ــف ش ــده اس ــت ک ــه برخی از ا ‬ ‫ان ــرژی مواج ــه هس ــتند‪ .‬حمل ــه اخی ــر روس ــیه ب ــه اوکرای ــن‪،‬‬ ‫با توجه به اینکــه این کشــور؛ هــم تولیدکننــده و هــم صادرکننــده‬ ‫یس ــت‪ ،‬بح ــران موردنظ ــر را تش ــدید‬ ‫عم ــده نف ــت و گاز طبیع ‬ ‫کــرده اســت‪ .‬اینفوگرافیــک پی ـش رو کــه داده هــای ان از گــزارش‬ ‫اخیــر شــرکت «بریتیــش پترولیــوم» (‪ )BP‬کــه دفتــر مرکــزی ان در‬ ‫لن ــدن اس ــت؛ با عن ــوان ‪Statistical Review of World Energy‬‬ ‫اس ــتخراج ش ــده؛ «بزرگ تری ــن تولیدکنن ــدگان نف ــت جه ــان در‬ ‫ســال ‪ »2021‬را معرفــی می کنــد‪ .‬البتــه قبــل از بررســی داده هــای‬ ‫جدا گان ــه کش ــورها‪ ،‬ارزش نفت ــی را ک ــه «س ــازمان جوام ــع‬ ‫صادرکنن ــده نف ــت» (‪ )OPEC‬در مقایسـ ـه با س ــایر س ــازمان ها و‬ ‫مناطــق تولیــد می کنــد‪ ،‬مــرور می کنیــم‪ .‬بایــد گفــت؛ کشــورهای‬ ‫ً‬ ‫عضــو «اوپــک» مجموعــا بزرگ تریــن تولیدکننــدگان نفــت بــوده‬ ‫کس ــوم تولی ــد اوپ ــک را‬ ‫و «عربس ــتان س ــعودی» به تنهای ــی ی ‬ ‫تش ــکیل می ده ــد‪ .‬توج ــه به این نکت ــه نی ــز مه ــم اس ــت ک ــه‬ ‫تولی ــد «اوپ ــک» پ ــس از کاه ــش بی س ــابقه ‪ 10‬میلیون بش ــکه ای‬ ‫تولی ــد روزان ــه (‪ )B/D‬در ‪ ،2020‬کمت ــر از س ــطح قب ــل از‬ ‫یه ــا‪ ،‬س ــه‬ ‫همه گی ــری کرون ــا باق ــی مان ــده اس ــت‪ .‬پ ــس از اوپک ‬ ‫کش ــور «ایاالت متح ــده»‪« ،‬کان ــادا» و «مکزی ــک» کم ــی بی ــش‬ ‫از یک چه ــارم تولی ــد جهان ــی نف ــت در س ــال ‪ 2021‬را ب هخ ــود‬ ‫اختصــاص دادنــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬نزدیــک بــه ‪ 70‬درصــد از تولیــد نفــت‬ ‫امری ــکای ش ــمالی در ان س ــال‪ ،‬از «ایاالت متح ــده»؛ بزرگ تری ــن‬ ‫تولیدکننــده نفــت جهــان‪ ،‬حاصــل شــد‪ .‬چیــزی مشــابه همیـن ‬ ‫مس ــود (س ــازمانی متش ــکل‬ ‫جری ــان را در کش ــورهای مس ــتقل ه ‬ ‫از کش ــورهای پ ــس از فروپاش ـ ِـی اتح ــاد جماهی ــر ش ــوروی)‬ ‫ش ــاهد بودی ــم؛ یعن ــی «روس ــیه» بزرگ تری ــن تولیدکنن ــده ب ــود و‬ ‫ً‬ ‫‪ 80‬درصــد از کل تولیــدات ‪ CIS‬را به خــود اختصــاص داد‪ .‬تقریبــا‬ ‫‪ 43‬درص ــد از تولی ــد نف ــت جه ــان در س ــال ‪ 2021‬تنه ــا از س ــه‬ ‫کش ــور «ایاالت متح ــده»‪« ،‬عربس ــتان س ــعودی» و «روس ــیه»‬ ‫یک ــه ای ــن س ــه ب اه ــم‪ ،‬نف ــت بیش ــتری‬ ‫حاص ــل ش ــد ؛ به طور ‬ ‫نح ــوزه تولی ــد کردن ــد‪.‬‬ ‫نس ــبت ب ــه مجم ــوع ‪ 10‬کش ــور برت ــر درای ‬ ‫ط ــی چند دهه اخی ــر‪ ،‬رون ــد تولی ــد نف ــت در «ایاالت متح ــده»‬ ‫بــر موجــی سینوســی ســوار؛ و سرشــار از فرودهــا و اوج هــا بــوده‪.‬‬ ‫درواقـــع‪ ،‬پـــس از ســـقوط از اوج ‪ 11.3‬میلیون بش ــکه در روز در‬ ‫س ــال ‪ ،1970‬در ســـال ‪ 2008‬ب ــه پایین تری ــن س ــطح تاریخ ـ ِـی‬ ‫خ ــود؛ یعن ــی ‪ 6.8‬میلیون بش ــکه در روز رس ــید؛ تااینک ــه بع ــد از‬ ‫‪ ،2021‬به عن ــوان بزرگ تری ــن تولیدکنن ــده نف ــت‪ ،‬از «عربس ــتان»‬ ‫نح ــال‪ ،‬از س ــال ‪ ،2021‬این کش ــور‬ ‫نی ــز پیش ــی گرف ــت‪ .‬با ای ‬ ‫یک ــرد‪،‬‬ ‫شش ــده را ص ــادر م ‬ ‫در حالی ک ــه محص ــوالت نفت ــی پاالی ‬ ‫واردکنن ــده خال ــص نف ــت خ ــام باق ــی مان ــد‪« .‬عربس ــتان» و‬ ‫«روس ــیه» هری ــک ح ــدود ‪ 11‬میلیون بش ــکه در روز ط ــی س ــال‬ ‫‪ 2021‬تولیــد کــرده؛ و دو بزرگ تریــن صادرکننــده نفــت در جهــان‬ ‫بودنــد‪ .‬در هـر دو کشــور نیــز شــرکت های نفتــی دولتــی (به ترتیب‬ ‫ارامک ــو و گازپ ــروم) با ارزش تری ــن ش ــرکت های تولیدکنن ــده نف ــت‬ ‫و گاز در جه ــان بوده ان ــد‪ .‬از جغرافی ــای اروپ ــا (به اس ــتثنای‬ ‫نهــم بــا ســهمی ‪ 2.3‬درصــدی از تولیــد‬ ‫روســیه) تنهــا «نــروژ»؛ ا ‬ ‫جهان ــی نف ــت‪ ،‬می ــان ‪ 15‬تولیدکنن ــده برت ــر نف ــت ق ــرار گرفت ــه‬ ‫اس ــت‪ .‬فق ــدان تولی ــد منطق ـه ای‪ ،‬ت اح ــدی وابس ــتگی اتحادی ــه‬ ‫اروپــا بــه نفــت و گاز روســیه را توضیــح می دهــد و بحــران انــرژی‬ ‫منطقــه را بدتــر می کنــد‪ .‬به نظــر می ایــد کــه پــس از یــک خــواب‬ ‫عمی ــق در س ــال ‪ ،2020‬تقاض ــای نف ــت دوب ــاره در حال افزای ــش‬ ‫اس ــت و ا کن ــون ب ــه باالت ــر از س ــطح قب ــل از همه گی ــری رس ــیده‪.‬‬ ‫مه ــای‬ ‫ته ــای عرض ــه به دلی ــل تحری ‬ ‫عالوه بر ای ــن؛ محدودی ‬ ‫نف ــت و گاز روس ــیه باع ــث تنگ تر ش ــدن ب ــازار و حمای ــت از‬ ‫یکــه تاثیــر این ماجــرا‬ ‫یشــود‪ .‬در حال ‬ ‫تهــای بــاالی نفــت م ‬ ‫قیم ‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫یش ــود؛ ام ــا جوام ــع اروپای ــی‬ ‫در س ــطح بین المل ــل احس ــاس م ‬ ‫به دلی ــل ات ــکا ب ــه ص ــادرات س ــوخت فس ــیلی روس ــیه اس ــیب‬ ‫ً‬ ‫نه ــا تقریب ــا تم ــام‬ ‫ش ــدیدتری دیده ان ــد؛ چرا ک ــه برخی از ا ‬ ‫س ــوخت های موردنی ــاز ان ــرژی خ ــود را از روس ــیه دریاف ــت‬ ‫می کنن ــد‪ .‬ب ــرای مب ــارزه ب ــا «بح ــران نف ــت»‪ ،‬بقی ــه جه ــان بای ــد‬ ‫عرض ــه نف ــت را از طری ــق افزای ــش تولی ــد ی ــا ازادس ــازی ذخای ــر‬ ‫اس ــتراتژیک (‪ )SPRs‬افزای ــش دهن ــد؛ ازایـ ـن رو‪ ،‬انتظ ــار مـ ـی رود‬ ‫تولی ــد نف ــت «ایاالت متح ــده» در ‪ 2022‬ب ــا یک میلیون بش ــکه‬ ‫ـد خــود برســد‪ .‬هم زمــان‪،‬‬ ‫در روز افزایــش یابــد و بــه باالتریــن حـ ِ ‬ ‫یه ــا از اعض ــای «اوپ ــک» می خواهن ــد تولی ــد خ ــود را ب ــرای‬ ‫غرب ‬ ‫نح ــال‪ ،‬کش ــورهای‬ ‫ته ــا افزای ــش دهن ــد‪ .‬با ای ‬ ‫کاه ــش قیم ‬ ‫یش ــده خ ــود‪ ،‬پایبن ــد‬ ‫«اوپ ــک» ب ــه افزای ــش تولی ــد برنامه ریز ‬ ‫ب ــوده و تولی ــد هن ــوز کمت ــر از س ــطح اولی ــه ‪ 2020‬اس ــت‪.‬‬ ‫«ایاالت متح ــده» ادع ــا ک ــرده ک ــه ‪180‬میلیون بش ــکه نف ــت از‬ ‫ذخای ــر اس ــتراتژیکش را ازاد می کن ــد ک ــه ‪ 60‬میلیون بش ــکه ان‪،‬‬ ‫ب ــرای تامی ــن ‪ 120‬میلیون بش ــکه اعالم ـ ِـی «اژان ــس بین الملل ــی‬ ‫ان ــرژی» (‪ )IEA‬اختص ــاص می یاب ــد؛ ام ــا باتوجه به اینک ــه انتظ ــار‬ ‫م ـی رود تقاض ــای نف ــت در س ــال ‪ 2023‬ب ــه باالتری ــن ح ــد خ ــود‬ ‫شه ــا ب ــرای افزای ــش عرض ــه‬ ‫برس ــد‪ ،‬بای ــد دی ــد ک ــه ای ــا ای ــن تال ‬ ‫یس ــت ی ــا خی ــر؟!‬ ‫به جه ــت مه ــار ای ــن بح ــران‪ ،‬کاف ‬ ‫بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت جهان در سال ‪2021‬‬ ‫ تفکیک کشورها‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫کشورهای عضو اوپک‬ ‫کشورهایغیرعضو‬ ‫مجموعتولید‪:‬‬ ‫سایر کشورهای افریقایی‬ ‫‪ 293‬هزار بشکه‬ ‫گابن‬ ‫الجزیره‬ ‫‪1.353‬‬ ‫تونس ‪ 45‬هزار بشکه‬ ‫سودان جنوبی ‪ 153‬هزار بشکه‬ ‫‪573‬‬ ‫چین‬ ‫‪435‬‬ ‫تایلند‬ ‫ویتنام‬ ‫کنگو ‪274‬‬ ‫مصر‬ ‫‪608‬‬ ‫گینه استوایی ‪ 140‬هزار بشکه‬ ‫عراق‬ ‫‪10.954‬‬ ‫‪4.102‬‬ ‫عمان‬ ‫‪971‬‬ ‫امارات‬ ‫‪3.668‬‬ ‫ایاالت متحده؛‬ ‫همبزرگ ترینتولید کننده‬ ‫و هم بزرگ ترین مصرف کننده‬ ‫نفت جهان است‪.‬‬ ‫کویت‬ ‫‪2.741‬‬ ‫معـاون وزیـر نفـت در امـور گاز در حاشـیه سـومین اجلاس ملـی فرایندهـای‬ ‫گاز و پتروشـیمی‪ ،‬از ازمایشـگاه تحقیقاتـی ازمون هـای قطعـات پلیمـری‬ ‫مشـهد بازدید کرد‪ .‬به گزارش شـانا؛ مجید چگنی در بازدید از این ازمایشـگاه‬ ‫تحقیقاتی در محل دانشگاه فردوسی مشهد که به همت شرکت گاز خراسان‬ ‫رضوی تجهیز و راه اندازی شـده اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬در سـال های اخیر اتفاق های‬ ‫خوبـی در حـوزه علـم و فنـاوری کشـور رخ داده کـه ازان جملـه می تـوان بـه‬ ‫فعالیـت شـرکت های دانش بنیـان بـرای رفـع نیازهـای تخصصـی اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫وی سیاسـت شـرکت ملی گاز را حمایت از شـرکت های دانش بنیان دانسـت‬ ‫و افزود‪ :‬باید از ظرفیت های دانش بنیان و کارامد حوزه علم و فناوری کشـور‬ ‫بـرای توسـعه و پیشـرفت داخلـی اسـتفاده کنیم‪ .‬واقعیت این اسـت که کشـور‬ ‫مـا نیـازی بـه خارج ندارد و می توانیم بسـیاری نیازمندی های خودمـان را در‬ ‫داخل تامیـن کنیم‪.‬‬ ‫ایران‬ ‫‪3.620‬‬ ‫برزیل‬ ‫کانادا‬ ‫‪5.429‬‬ ‫اکوادور‬ ‫‪473‬‬ ‫کلمبیا‬ ‫‪738‬‬ ‫قزاقستان‬ ‫‪1.811‬‬ ‫روسیه‬ ‫‪10.944‬‬ ‫مکزیک‬ ‫‪1.928‬‬ ‫نروژ‬ ‫‪2.025‬‬ ‫‪627‬‬ ‫ونزوئال‬ ‫‪656‬‬ ‫سایر کشورهای حوزه کارائیب؛‬ ‫و امریکای مرکزی و جنوبی‬ ‫‪ 225‬هزار بشکه‬ ‫خسارت ‪6000‬میلیاردتومانی سیل اخیر‬ ‫در حوزه کشاورزی‬ ‫ازبکستان‬ ‫‪ 60‬هزار بشکه‬ ‫وزیـر جهـاد کشـاورزی گفـت‪ :‬بیـش از ‪6000‬میلیاردتومـان خسـارت سـیل در‬ ‫حوزه هـای مختلـف کشـاورزی طبق براورد اولیه بوده اسـت‪ .‬به گـزارش وزارت‬ ‫جهـاد کشـاورزی؛ جلسـه مدیریـت سـتاد بحـران وزارت جهـاد درخصـوص‬ ‫سـیل اخیـر بـا حضـور وبینـاری ‪ ۱۶‬اسـتان و بـا حضـور وزیـر جهـاد کشـاورزی‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬سـید جـواد سـاداتی نژاد دراین جلسـه گفـت‪ :‬در فـاز اول بیـش از‬ ‫‪6000‬میلیاردتومـان خسـارت سـیل اخیـر در حوزه هـای مختلـف کشـاورزی‬ ‫اعـم از دام‪ ،‬طیـور‪ ،‬عشـایر‪ ،‬قنـوات‪ ،‬زنبورعسـل‪ ،‬باغـات و شـبکه های ابیـاری‬ ‫ً‬ ‫براورد شده است‪ .‬وی بابیان اینکه احتماال با براورد نهایی خسارات افزایش‬ ‫می یابـد‪ ،‬افـزود‪ :‬بایـد ارزش کار ابخیـزداری به خوبـی مشـخص و بیشـتر‬ ‫دراین زمینـه بـرای جلوگیـری از این مهـم هزینـه شـود‪.‬‬ ‫اذربایجان‬ ‫‪ 722‬سایر کشورهای مستقل هم سود‬ ‫‪ 40‬هزار بشکه‬ ‫ درصد واردات‬ ‫روسیه ‪25‬‬ ‫ِ‬ ‫نفت اتحادیه اروپا را در سال‬ ‫‪ 2021‬به خود اختصاص داده‬ ‫است و از زمان تهاجم بیش از‬ ‫‪ 48‬میلیارد دالر نفت صادر کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کاال و ارز‬ ‫رئیس پلیـس مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز پلیـس امنیـت اقتصـادی فراجـا از‬ ‫اجـرای سـومین مرحلـه از طـرح سراسـری مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز خبـر‬ ‫داد‪ .‬به گـزارش ایلنـا؛ سـرهنگ جلال امینـی گفـت‪ :‬سـومین مرحلـه از طـرح‬ ‫سراسـری مبارزه با قاچاق کاال و ارز در سـال جاری با اولویت برخورد با کاالی‬ ‫ممنوعه به عنوان یکی از راهبـردهای عملیاتی به منظور شناسایی و انهدام‬ ‫شـبکه های قاچـاق سـازمان یافته و ناامن کـردن مبـادی ورودی و خروجـی‪،‬‬ ‫محل هـای دپـو و توزیـع کاالی قاچـاق و تشـدید برخـورد بـا پدیـده شـوم‬ ‫قاچاق در اسـتان های سراسـر کشـور بااسـتفاده از تمامی امکانات و ظرفیت‬ ‫رده هـای انتظامـی و مرزبانـی اجـرا شـد‪.‬‬ ‫بریتانیا‬ ‫‪874‬‬ ‫سایر کشورهای اروپایی‬ ‫‪ 286‬هزار بشکه‬ ‫‪3.420‬‬ ‫‪5.909‬‬ ‫افریقا‬ ‫‪7.286‬‬ ‫تولید نفت به روایت تقسیم بندی منطقه ای‬ ‫اسیاپاسیفیک‬ ‫‪7.335‬‬ ‫کشورهایمستقل‬ ‫هم سود‬ ‫‪13.829‬‬ ‫امریکایشمالی‬ ‫‪23.942‬‬ ‫خاورمیانه‬ ‫‪28.156‬‬ ‫میلیونبشکه‬ ‫اروپا‬ ‫امریکایجنوبی‬ ‫ترکمنستان‬ ‫‪ 252‬هزار بشکه‬ ‫ائیـن تبـادل تفاهم نامـه چهارجانبـه اموزش وپـرورش با سـتاد اجرایی فرمان‬ ‫امـام (ره)‪ ،‬دانشـگاه صنعتـی شـیراز و کانـون دانش اموختـگان دانشـگاه‬ ‫امام صادق (ع) برگزار شـد‪ .‬به گزارش پانا؛ یوسـف نوری (وزیر اموزش وپرورش)‬ ‫دراین ائین با تسلیت ایام سوگواری اباعبداهلل الحسین (ع) و یاران باوفایش‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مهم ترین رکن حکمرانی شایسته هر نظام‪ ،‬اقامه عدل است لذا‬ ‫بخشی ازان نصیب برابر اموزشی ست‪ .‬وی افزود‪ :‬در تحول بنیادین به جای‬ ‫حوزه هـای سـتادی بایـد مـدارس را هـدف قـرار دهیـم نـوری گفـت‪ :‬طـرح‬ ‫احسـان دانـش از طر ح هایی سـت کـه ظرفیت خوبی بـرای محرومیت زدایی‬ ‫از مناطـق کم برخـوردار دارد‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬محرومیت زدایـی از مناطـق‬ ‫کم برخـوردار یکـی از اهـداف اصلـی دولـت مردمی سـت و سـفرهای اسـتانی‬ ‫نیـز درهمین راسـتا صـورت می گیـرد‪ .‬وزیـر اموزش وپـرورش تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫در زیسـت بوم جدیـد تلاش خواهیـم کـرد ازطریـق فضـای مجـازی عدالـت‬ ‫اموزشـی را محقـق سـازیم‪.‬‬ ‫حمایت از دانش بنیان ها؛ سیاست شرکت ملی گاز ایران‬ ‫‪2.987‬‬ ‫ایاالت متحده‬ ‫‪16.585‬‬ ‫رومانی‬ ‫‪ 70‬هزار بشکه‬ ‫عربستان سعودی بزرگ ترین‬ ‫صادرکننده نفت خام‪ ،‬تصمیم‬ ‫دارد که سطح تولید خود را تا‬ ‫سال ‪ 2027‬به حدا کثر ظرفیت؛‬ ‫یعنی ‪13‬میلیون بشکه در روز‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫پرو‬ ‫‪ 128‬هزار بشکه‬ ‫ارژانتین‬ ‫ایتالیا ‪ 100‬هزار بشکه‬ ‫هند‬ ‫عربستانسعودی‬ ‫قطر‬ ‫‪1.746‬‬ ‫دانمارک ‪ 65‬هزار بشکه‬ ‫سایر کشورهای‬ ‫اسیا پاسیفیک‬ ‫‪ 199‬هزار بشکه‬ ‫‪746‬‬ ‫سایر کشورهای‬ ‫خاورمیانه‬ ‫‪ 191‬هزار بشکه‬ ‫اجرای طرح احسان دانش درجهت محرومیت زدایی‬ ‫اندونزی‬ ‫‪692‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫میلیونبشکه‬ ‫‪3.994‬‬ ‫‪398‬‬ ‫انگوال‬ ‫‪1.164‬‬ ‫لیبی‬ ‫‪1.269‬‬ ‫چاد ‪ 116‬هزار بشکه‬ ‫نیجریه‬ ‫‪1.626‬‬ ‫مالزی‬ ‫استرالیا‬ ‫‪89.876‬‬ ‫بشـر از بـدو خلقـت بـرای تـداوم حیـات‪ ،‬نیـاز بـه تغذیـه را حـس کـرده و برای‬ ‫اینکـه بتوانـد زنـده بمانـد‪ ،‬بـا چـوب و درختـان‪ ،‬ابـزاری چـون نیزه سـاخته تا‬ ‫بتوانـد حیوانـات و پرنـدگان را شـکار کنـد و از ان قـوت الیمـوت را بسـازد و‬ ‫بـرای نیـل بـه ان تـا توانسـته اسـت خـود را قـوی سـاخته تـا طعمـه حیوانات‬ ‫وحشـی نشـود؛ یعنـی اینکـه غـذا همیشـه حـرف اول را در زندگـی بشـر زده‬ ‫اسـت‪ .‬به مـرور زندگـی فـردی‪ ،‬بـه گروهـی تبدیل شـد تا انسـان بتواند بیشـتر‬ ‫و بهتر از خود دفاع کند‪ .‬بعدها قبایل و طوایف ایجاد شـد که باز هم ادامه‬ ‫حیـات منـوط بـه جانـوران و پرنـدگان و گیاهـان بـود کـه بـا صیـد ان‪ ،‬تغذیـه‬ ‫امکان پذیـر شـد‪ .‬بعدهـا ان قـدر تغذیـه اهمیـت پیـدا کرد که قبایـل باهم به‬ ‫جنـگ و سـتیز هـم می پرداختنـد تـا به مـرور کاشـت و برداشـت هـم شـکل‬ ‫گرفـت و زندگـی قبیلـه ای بـه زندگـی دسـته جمعی تبدیـل شـد و حدومـرز‬ ‫زیسـت جدا کننـده‪ ،‬زمیـن زندگـی بـرای بشـر شـد تـا این روزهـا کـه غـذا عامل‬ ‫ِ‬ ‫اتحـاد‪ ،‬ممارسـت‪ ،‬همزیسـتی مسـالمت امیز و مـراودات بین المللـی مـردم‬ ‫یکـه‬ ‫دنیـا شـده اسـت و غـذا به نهایـت درجـه اهمیـت رسـیده اسـت؛ تا جای ‬ ‫دو کشـور زیاده خواه و سـیری ناپذیر‪ ،‬به جنگ یکدیگر رفته و محیط و فضا‬ ‫را به حـدی نظامـی و خطرنـا ک کرده انـد کـه تغذیـه جهـان بـا مشـکل مواجه‬ ‫شـده اسـت‪ .‬دو کشـوری که در گذشـته در حکم یک کشـور‪ ،‬دارای منافع و‬ ‫منابع مشـترک بودند و به همراه ده ها کشـور دیگر‪ ،‬در زیر یک چتر امنیتی‬ ‫بـا نـام پیمـان ورشـو‪ ،‬رفقـای گرمابـه و گلسـتان بودند و دل به هـم می دادند‬ ‫و قلـوه می گرفتنـد! تا جایی کـه بسـیاری از ادوات جنگـی و هسـته ای بلـوک‬ ‫شـرق یـا همـان پیمـان ورشـو در کشـور اوکرایـن قرار داشـت و پس از روسـیه‪،‬‬ ‫کشـور اوکرایـن از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار بـود؛ تـا اینکـه پیمـان ورشـو و‬ ‫به همـراه ان اتحـاد جماهیـر شـوروی سوسیالیسـتی‪ ،‬دچـار فروپاشـی و بـه‬ ‫ده ها کشـور مسـتقل تقسـیم شـد؛ و چون کار بدین روال پیش رفت‪ ،‬بعضی‬ ‫از ایـن کشـورها بـه دامـن دشـمن دیرینـه خـود یعنـی امریـکا پنـاه بردنـد و در‬ ‫پیمان ناتو عضو شـدند‪ .‬این کشـورها به مرور فیلشـان یاد هندوسـتان کرده‬ ‫و عضویـت در اتحادیـه اروپـا بـرای انـان ارزویـی رویایی شـد کـه درنتیجه ان‪،‬‬ ‫ب همـرور ب هطـرف امریـکا و اروپـا غش کردند‪ .‬یکی از این کشـورها‪ ،‬اوکراین بود‬ ‫که اواز دهل را از دور شـنیده بود و رویای اروپا‪ ،‬رهبران ان را چنان مسـحور‬ ‫و از خود بی خـود کـرده بـود که بنای ناسـازگاری را با رئیس و هم پیمان قبلی‬ ‫خـودش بـه نـام روسـیه گذاشـت‪ .‬در اغـاز از طریـق جنـگ سـرد و تبلیغـات‬ ‫متضـاد وارد عمـل شـده و به مـرور کار بـه لشکرکشـی رسـید و روسـیه به ناچار‬ ‫ُ‬ ‫و بـرای جلوگیـری از اتـراق پیمـان ناتـو در مـرز خود‪ ،‬چاره را در لشکرکشـی به‬ ‫اوکرایـن دیـد کـه حاصـل ان بیـش از شـش میلیون نفر اواره جنگـی و هـزاران‬ ‫کشـته و بی پنـاه بـرای دو کشـور بـود؛ امـا از انجایی کـه در قـرن حاضـر‪ ،‬جهـان‬ ‫هسـتی بسـیار به هـم نزدیـک و وابسـته شـده‪ ،‬جنـگ دو کشـور در گوشـه‬ ‫کـره زمیـن‪ ،‬اثـرات مخـرب و مسـتقیمی بـر روی تغذیـه جهـان داشـته اسـت؛‬ ‫به نحوی کـه اروپـا‪ ،‬امریـکا‪ ،‬روسـیه و بسـیاری از کشـورها در مشـکالت شـدید‬ ‫اقتصـادی و افزایـش تـورم‪ ،‬روزهـای اقتصـادی بـدی را تجربـه می کننـد‪.‬‬ ‫به خصوص اینکـه ‪ 46‬درصـد گنـدم مصرفـی دنیـا از دو کشـور روسـیه و‬ ‫یسـت امـکان صـدور گنـدم و غلات و‬ ‫یشـود و چـون مدت ‬ ‫اوکرایـن تامیـن م ‬ ‫روغـن از ایـن دو کشـور فراهـم نیسـت‪ ،‬دنیـا حتی در اسـتانه قحطـی هم قرار‬ ‫گرفته و درنتیجه کشـورها به فکر راه حل افتادند که رجب طیب اردوغان با‬ ‫همکاری سـازمان ملل و نشسـتی با نمایندگان دو کشـور متخاصم‪ ،‬ترتیبی‬ ‫اتخـاذ کرده انـد تـا زیرنظـر سـازمان ملـل و کشـور ترکیـه‪ ،‬محصـوالت غذایـی‬ ‫ایـن دو کشـور از طریـق دریـای سـیاه و بـا کشـتی‪ ،‬بـه جهـان صـادر شـود کـه‬ ‫ایـن راه حـل از فسـاد میلیون ها تـن گنـدم و غالت روغنـی‪ ،‬جلوگیری خواهد‬ ‫کـرد‪ .‬امیدواریـم بحـران غذایـی موجـود‪ ،‬بـا ایـن سـازش حل شـود‪.‬‬ ‫تلنگر‬ ‫فرش قرمز !‬ ‫احمداوزتورکلونت‬ صفحه 2 ‫نیش‬ ‫یافتن «نیمه گم شده»‬ ‫ُ‬ ‫ کردن سر کیسه!‬ ‫با شل ِ‬ ‫رویداد‬ ‫دو شنبه ‪ 10‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2558‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ایا متاورس‪ ،‬پایان موانع برای معماران است؟‬ ‫ُ‬ ‫حامد شیخی؛ کارگردان نمایش «داش اکل»‪:‬‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫یادش به خیـر! تـا همیـن چندسـال پیش افـراد فامیـل و‬ ‫دروهمسـایه ها بـرای ازدواج جوانـان دم بخـت اطـراف‬ ‫نهـا را بـه نیمـه‬ ‫خـود بی منـت اسـتین بـاال می زدنـد و تـا ا ‬ ‫یشـدند؛ حـاال‬ ‫گمشد هشـان نمی رسـاندند‪ ،‬بی خیـال نم ‬ ‫مشـده زیـاد هـم بـا نیمـه خـودش ریـگالژ نبـود‪،‬‬ ‫ا گـر نیمـه گ ‬ ‫زیـاد سـخت نمی گرفتنـد و سـعی می کننـد درطـول زندگـی‬ ‫خودشـان را باالنـس کننـد! امـا با گذشـت زمان و تغییـر‬ ‫سـبک زندگی هـا‪ ،‬بـازار واسـطه گری در ازدواج‪ ،‬کسـاد و‬ ‫یهـا معتقدنـد ایـن کار بـه‬ ‫حسـابی کم رنـگ شـده و خیل ‬ ‫دردسـرهایش نمـی ارزد‪ .‬البتـه حق هـم دارند بندگان خدا؛‬ ‫طـرف پنجشـنبه عقـد کـرده و شـنبه دادخواسـت طلاق‬ ‫یکـردی بعـد تقاضـای‬ ‫داده! مومـن الاقـل یک هفتـه سـر م ‬ ‫یهـا هـم کـه عاشـق جشـن به ویـژه‬ ‫طلاق مـی دادی! بعض ‬ ‫جشـن های ال کچـری و بـا کالس هسـتند؛ می خواهـد‬ ‫جشـن تولـد نـوه عمـه اش باشـد یـا جشـن طلاق! یعنـی‬ ‫طـرف حاضـر اسـت دودسـتی گنـد بـه زندگـی اش بزنـد‬ ‫ولـی جشـن طلاق را تجربـه کنـد! مخلـص کالم اینکـه‬ ‫چـون زندگی هـا ابکـی و کم چـرب شـده و ازدواج هـا دوام‬ ‫و قـوام درست وحسـابی ندارنـد‪ ،‬عزیـزان واسـطه گر نیـز‬ ‫نهـا و‬ ‫کمتـر بـه ان می پردازنـد‪ .‬حـاال در غیـاب عمـه جا ‬ ‫یهـا‪ ،‬غریب ههـا در فضـای مجـازی به میدان‬ ‫خاله خان باج ‬ ‫امده اند؛ افرادی که خود را معرف یا واسـطه ازدواج نامیده‬ ‫یشـان را بیابند؛‬ ‫و بـه جوانـان کمـک می کننـد شـریک زندگ ‬ ‫البتـه ب هشـرطی که جوان ترهـا هـم دسـت به جیب شـوند و‬ ‫برای پیداشدن نیمه گمشده خود سر کیسه را شل کنند‪.‬‬ ‫ایـن بزرگـواران کـه در فضـای درندشـت مجـازی مشـغول‬ ‫هسـتند و دفترودسـتک خاصـی ندارنـد‪ ،‬بـا راه انـدازی‬ ‫گرو ههـا و کانال هایـی واتس اپـی و تلگرامـی بـا نام هایـی‬ ‫مثـل «همدلـی»‪« ،‬اشـنایی و ازدواج»‪« ،‬همسـریابی»‪،‬‬ ‫«نیمه هـای گمشـده» و ‪ ...‬داوطلبـان ازدواج و ان ها کـه‬ ‫ب هقـول ارسـطو؛ ب هشـدت ازدواجـی هسـتند‪ ،‬دورهـم جمع‬ ‫می کنند و براسـاس مشـخصات فردی‪ ،‬تحصیالت‪ ،‬شـغل‪،‬‬ ‫قـد‪ ،‬وزن‪ ،‬میـزان دارایـی‪ ،‬اعتقادات مذهبی‪ ،‬نوع پوشـش‪،‬‬ ‫منطقـه محـل سـکونت و ‪ ...‬نیم ههـای گمشـده را پیـدا؛ و‬ ‫جهـای‬ ‫ب ههـم وصـل می کننـد‪ .‬البتـه ماحصـل چنیـن ازدوا ‬ ‫یتـوان‬ ‫نا گفتـه پیداسـت و سـروصدای جشـن طلاق را م ‬ ‫زودتـر از صـدای جشـن سـرور و شـادی شـنید! ایـن البـه ال‬ ‫هـم مختصـری گـردش مالـی صـورت می گیـرد کـه بسـته بـه‬ ‫مهـا و اپشـن های نیم ههـای گمشـده متغیـر اسـت و‬ ‫ایت ‬ ‫سهـای بـا کالس‪ ،‬تـا سـکه طلا نیـز‬ ‫ی بـرای معرفـی کی ‬ ‫گاهـ ‬ ‫پیـش مـی رود‪ .‬فقـط ماندیـم کسـانی که ان دوسـتمان را‬ ‫مسخره می کردند که با یک میلیون تومان نمی توان شغل‬ ‫ایجـاد کـرد‪ ،‬االن کجـا و مشـغول چـه کاری هسـتند؟!‬ ‫دعوت‬ ‫اجرای زنده نقاشی عاشورایی‬ ‫«کارام جان می رود»‬ ‫علیرضانیاکان‬ ‫نقاشـی عاشـورایی «کارام جـان مـی رود» هم زمـان بـا‬ ‫فرارسـیدن دهـه اول مـاه محـرم‪ ،‬بـرای دومین سـال در‬ ‫فرهنگسـرای رسـانه کشـیده می شود‪ .‬این نقاشـی پرده ای‬ ‫از واقعه عاشوراست که در ابعاد ‪ 2‬در ‪ 1‬متر کشیده خواهد‬ ‫شـد‪ .‬محمدرضا محمدحسـین؛ از هنرمندان بنام نقاشی‬ ‫قهوه خانـه ایـن تابلـو عاشـورایی را از اغـاز محـرم تـا روز‬ ‫اربعیـن حسـینی در فضـای بـاز فرهنگسـرای رسـانه زنـده‬ ‫برابـر چشـمان عـزاداران حسـینی ترسـیم می کنـد‪ .‬ایـن اثـر‬ ‫ارزشـمند پـس از پایـان‪ ،‬ب هصـورت یـک محصـول هنـری‬ ‫بـه مزایـده گذاشـته و عوایـد ان چـون پارسـال بـرای امـور‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫خیـر و مدرس هسـازی در منطقـه محـروم خـرج م ‬ ‫محمدرضـا محمدحسـین از شـا گردان اسـتاد عبـاس‬ ‫یفـر اسـت‪ .‬او تا کنـون بیـش از ‪ ۲۵‬پـرده عاشـورایی‬ ‫بلوک ‬ ‫بـرای اما کـن مذهبـی نظیـر تکیـه پایین تجریش‪ ،‬تکیـه باال‬ ‫تجریش‪ ،‬نخل کاشانک و حسینیه ائمه اطهار کشیده و در‬ ‫طراحـی و تکمیـل پرد ههـای عاشـورایی فراوانـی نیز حضور‬ ‫داشـته اسـت‪ .‬ایـن هنرمنـد عرصه تجسـمی تا کنـون بیش‬ ‫از ‪ ۱۰‬نمایشـگاه در تهـران برگـزار کـرده اسـت‪ .‬فرهنگسـرای‬ ‫رسـانه هم زمـان بـا محـرم ‪ 1399‬در قالب ویژه برنامـه «کارام‬ ‫نبـار یـک نقاشـی عاشـورایی بـا‬ ‫جـان مـی رود» بـرای اولی ‬ ‫هنرمندی محمدحسـین خلق کرد‪ .‬کشـیدن این نقاشـی‬ ‫ً‬ ‫بیـش از ‪ 40‬روز زمـان بـرد و نهایتـا در مزایـده ب هفـروش‬ ‫رسـید تـا عوایـد فـروش ان صـرف امـور خیـر شـود‪ .‬امسـال‬ ‫نیـز بـا اسـتعانت از پـروردگار ایـن فعالیت هنری عاشـورایی‬ ‫تکـرار می شـود‪ .‬عالقه منـدان بـرای بازدیـد از اجـرای زنـده‬ ‫نقاشـی «کارام جـان مـی رود» می تواننـد تا دهم محرم بین‬ ‫سـاعت ‪ 17‬تـا ‪ 2۰‬بـه فضـای بـاز بوسـتان پایـداری (مجـاور‬ ‫فرهنگسـرای رسـانه) در خیابان پاسـداران‪ ،‬خیابان شهید‬ ‫گل نبـی‪ ،‬خیابـان ناطـق نـوری‪ ،‬میـدان قبـا مراجعـه کننـد‪.‬‬ ‫شاتر‬ ‫�بهشت حکیم هللا‬ ‫«ایینه» دختری از یک خانواده مرفه در افغانستان‪،‬‬ ‫عاشق «حکیم اهلل» پسری از یک خانواده نامشخص‬ ‫می شود‪ .‬به بهانه رفتن به ترکیه توسط «حکیم اهلل» سر از‬ ‫سوریه دراورده و متوجه می شود ناخواسته عضو داعش‬ ‫بازیگری مرجان‬ ‫شده ‪ ...‬این نمایش به کارگردانی و‬ ‫ِ‬ ‫قاسمی؛ برپایه متنی از خسرو امیری به روی صحنه رفته‬ ‫و تا ‪ 12‬مردادماه ‪ 1401‬ساعت ‪ 18:30‬در «حوزه هنری»‬ ‫( تماشاخانه ماه) میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫فرزادجمشید دانایی‬ ‫سالن های نمایش‬ ‫گروه های نمایشی را در تبلیغات یاری کنند‬ ‫امین کردبچه چنگی‬ ‫‪Aminkordbacheh@gmail.com‬‬ ‫نمای ــش «داش ا ُکل به روای ــت نوچ ــه کا ُ‬ ‫کارس ــتم» به کارگردان ــی و نویس ــندگی «حام ــد ش ــیخی»‬ ‫و تهیه کنندگ ــی «فاطم ــه عبدالرحیم ــی» از ‪ ۲۶‬تیرم ــاه س ــاعت ‪ 17:30‬در «تماش ــاخانه عم ــارت‬ ‫یش ــود‪ .‬ای ــن نمای ــش براس ــاس ی ــک روای ــت واقع ــی نوش ــته ش ــده اس ــت و‬ ‫س ــیمر غ» اج ــرا م ‬ ‫داســتانی متفــاوت از نوشــته صــادق هدایــت دارد‪ .‬در خالصه داســتان ان امــده اســت‪« :‬قصــه‬ ‫به تصویرکشیدن واقعیت «داش ُ‬ ‫ اکل»‬ ‫ِ‬ ‫حام ــد ش ــیخی؛ نویس ــنده و کارگ ــردان نمای ــش‬ ‫«داش ا ُکل به روای ــت نوچ ــه کا ُ‬ ‫کارس ــتم»‬ ‫بابیان اینک ــه گ ــروه تولی ــد ای ــن اث ــر‪ ،‬گروه ــی‬ ‫متش ــکل از دوس ــتان و هم ــکاران قدیم ــی‬ ‫او ب ــوده و درکن ــاران‪ ،‬از هنرجویان ــش در‬ ‫دور هه ــای مختل ــف ب ــرای به روی صحن ـه اوردن‬ ‫اث ــر اس ــتفاده ک ــرده اس ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬هم ــه‬ ‫این عوام ــل درکناره ــم ق ــرار گرفتن ــد و در چن ــد‬ ‫پ ــروژه مختل ــف نمایش ــی در کن ــار م ــن ک ــه در‬ ‫گ ــروه به کارگردان ــی می پرداخت ــم‪ ،‬در جای ــگاه‬ ‫ی ک ــه‬ ‫بازیگ ــر حض ــور داش ــته اند و کن ــار برخـ ـ ‬ ‫نب ــار ب ـه روی صحن ــه تئات ــر می این ــد‪،‬‬ ‫ب ــرای اولی ‬ ‫اف ــرادی همچ ــون امی ــن ا کبری نس ــب نی ــز‬ ‫ک ــه از هم ــکاران قدیم ــی بن ــده ب ــوده اس ــت‪،‬‬ ‫دراین اث ــر بـ ـه روی صحن ــه رفت ــه و ب ــه ایف ــای‬ ‫نق ــش می پردازن ــد»‪ .‬وی ک ــه از س ــال ‪1376‬‬ ‫فعالی ــت در ح ــوزه تئات ــر را اغ ــاز ک ــرده اس ــت‬ ‫و در س ــال ‪ 1380‬نی ــز وارد رش ــته تئات ــر در‬ ‫دانش ــگاه ش ــده اس ــت‪ ،‬بااش ــاره به اینکه‬ ‫داس ــتان ای ــن نمای ــش‪ ،‬برگرفت ــه از زندگ ــی‬ ‫یس ــت ک ــه در واقعی ــت حض ــور‬ ‫شخصیت های ‬ ‫داش ــته اند و بازیگ ــران نی ــز براس ــاس همی ــن‬ ‫ً‬ ‫داســتان انتخــاب شــده اند و نهایتــا در انتخــاب‬ ‫بازیگ ــر ب ــه ان ــان رس ــیده و ای ــن تی ــم را در کن ــار‬ ‫تیــم پش ـت صحنه کــه در چندیــن اثــر مختلــف‬ ‫کن ــارش حض ــور داش ــته اند‪ ،‬ق ــرار داده اس ــت‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬بیشــترین نکت ـه ای کــه دراین اثــر برایــم‬ ‫مه ــم ب ــود‪ ،‬فضاس ــازی ب ــود؛ یعن ــی همان گون ــه‬ ‫ُ‬ ‫ک ــه وقت ــی ی ــک فیل ــم‪ ،‬مانن ــد فیل ــم داش ا کل‬ ‫یش ــود‬ ‫را می بین ــم‪ ،‬ی ــک فض ــا برای ــم ایج ــاد م ‬ ‫و ظه ــری غم انگی ــز را می بین ــم؛ هم ــان فض ــا را‬ ‫بای ــد روی صحن ــه ایج ــاد کن ــم‪ .‬دراین نمای ــش‪،‬‬ ‫کوش ــیدم از ن ــور و دک ــور اس ــتفاده کن ــم؛ ام ــا‬ ‫ایــن را نی ــز نبای ــد فرام ــوش ک ــرد ک ــه دک ــور ای ــن‬ ‫اث ــر‪ ،‬دک ــوری واح ــد ب ــوده و فضاه ــای مختل ــف‬ ‫یه ــای مختل ــف‬ ‫دراین نمای ــش ب ــا نورپرداز ‬ ‫ایج ــاد ش ــده اس ــت»‪ .‬ش ــیخی ک ــه از س ــال‬ ‫‪ ،1385‬ب ــا نمای ــش «لیل ــی ت ــا لیل ــی»‪ ،‬اث ــر دکت ــر‬ ‫«محمدرض ــا ش ــهبازی» ب هص ــورت حرفـ ـه ای‬ ‫وارد تئات ــر ش ــده اس ــت‪ ،‬بااش ــاره به اینکه‬ ‫ُ‬ ‫کس ــانی که ب ــا قص ــه «داش ا کل» ازپی ــش اش ــنا‬ ‫ب ــوده‪ ،‬دراین نمای ــش ب ــا اص ــل قص ــه مواج ــه‬ ‫یش ــوند‪ ،‬گف ــت‪« :‬مخاط ــب دراین نمای ــش‬ ‫م ‬ ‫ُ‬ ‫به خوب ــی می بین ــد قص ــه داش ا کل‪ ،‬ان چی ــزی‬ ‫ً‬ ‫نب ــوده ک ــه قب ــا ش ــنیده ‪ ،‬در فیل ــم دی ــده ی ــا‬ ‫ص ــادق هدای ــت تعری ــف ک ــرده؛ بلک ــه واقعی ــت‬ ‫یس ــت ک ــه دراین اث ــر‬ ‫قص ــه‪ ،‬چی ــز دیگر ‬ ‫به تصوی ــر کش ــیده ش ــده و م ــن‪ ،‬در مق ــام‬ ‫نن ــوع‬ ‫نویس ــنده و کارگ ــردان‪ ،‬می دان ــم ک ــه ای ‬ ‫روای ــت از قص ــه‪ ،‬ب ــرای مخاط ــب بس ــیارجذاب‬ ‫اس ــت»‪ .‬ش ــیخی ک ــه در س ــال ‪ 99‬ب ــه تاس ــیس‬ ‫نگ ــروه‬ ‫گ ــروه هن ــری «تندی ــس» پرداخ ــت و درای ‬ ‫مشــغول بـ ه کارگردانــی نمایــش شــد‪ ،‬فضاســازی‬ ‫نوس ــتالژیک و خاطره انگی ــز ای ــن اث ــر را از‬ ‫یه ــای ان برش ــمرده و گف ــت‪:‬‬ ‫مهم تری ــن ویژگ ‬ ‫«م ــن در مق ــام نویس ــنده و کارگ ــردان‪ ،‬به خوب ــی‬ ‫می دان ــم ک ــه این فض ــا ب ــرای مخاط ــب ی ــاداور‬ ‫گه ــای‬ ‫نه ــا‪ ،‬پ ــدران و پدربزر ‬ ‫گذش ــته ا ‬ ‫یس ــت ک ــه از ای ــن نسـ ـل ها‬ ‫نه ــا و قصه های ‬ ‫ا ‬ ‫سینه ب هس ــینه ب ــرای ان ــان نق ــل ش ــده اس ــت؛‬ ‫ً‬ ‫ازایـ ـن رو‪ ،‬بای ــد گف ــت ای ــن اث ــر‪ ،‬مطمئن ــا ب ــرای‬ ‫مخاط ــب ج ــذاب خواه ــد ب ــود»‪.‬‬ ‫مبارزه با تعطیلی سالن ها در شرایط کرونا‬ ‫وی ک ــه تابه ام ــروز‪ ،‬در تولی ــد ‪ 20‬نمای ــش کن ــار‬ ‫گ ــروه هن ــری «تندی ــس» فعالی ــت ک ــرده؛ وج ــود‬ ‫ش ــرایط «کرون ــا» را یک ــی از مهم تری ــن عوام ــل‬ ‫ایجــاد انگیــزه در تشــکیل گــروه و ادامــه فعالیــت‬ ‫هن ــری اش برش ــمرد و باتا کیدبراینک ــه هرگ ــز‬ ‫نبای ــد س ــالن های تئات ــر را خال ــی گذاش ــت‪،‬‬ ‫گف ــت‪« :‬متاس ــفانه در دوران ش ــیوع کرون ــا‪،‬‬ ‫ش ــاهد بودی ــم ک ــه برخی ازاف ــراد و متصدی ــان‬ ‫تولی ــد تئات ــر‪ ،‬س ــالن های تئات ــر را خال ــی‬ ‫گذاش ــتند و همین ام ــر موج ــب ش ــد ک ــه تئات ــر‪،‬‬ ‫دراســتانه نابــودی‪ ،‬تعطیلــی و در مســیر حرکــت‬ ‫ب هس ــوی پلتفر مه ــای مختل ــف ق ــرار بگی ــرد؛ ام ــا‬ ‫م ــا دراین مس ــیر ایس ــتادیم‪ ،‬بااین رون ــد مب ــارزه‬ ‫کردی ــم و خ ــدا را ش ــا کریم ک ــه موف ــق بوده ای ــم‬ ‫و درهمیـ ـن دوران کرون ــا‪ ،‬توانس ــتیم بی ــش از‬ ‫‪ 20‬نمای ــش را بــه روی صحن ــه ببری ــم»‪ .‬ش ــیخی‬ ‫ک ــه س ــیزدهمین مت ــن نگاشت هش ــده خوی ــش‬ ‫ُ‬ ‫را باعن ــوان «داش ا کل» در جای ــگاه کارگ ــردان‬ ‫ب ـه روی صحن ــه ب ــرده؛ باتا کیدبراینک ــه در رون ــد‬ ‫تولی ــد نمای ــش‪ ،‬همچن ــان ب ــه راه خ ــود ادام ــه‬ ‫می ده ــد ت ــا س ــالن های اج ــرای نمای ــش در‬ ‫نشــرایطی‪،‬‬ ‫کشــور خالــی نمانــد‪ ،‬گفــت‪« :‬درچنی ‬ ‫در ابت ــدای راه‪ ،‬ب ــرای کش ــاندن مخاط ــب‬ ‫نمایــش بــه ســالن های تئاتــر بــا ســختی مواجــه‬ ‫بودی ــم؛ ام ــا خداون ــد متع ــال را سپاس ــگزارم‬ ‫نش ــرایط توانس ــتیم مخاط ــب را ب ــه‬ ‫ک ــه درای ‬ ‫ســالن ها بکشــانیم و بــه دیــدن نمایــش دعــوت‬ ‫کنی ــم»‪.‬‬ ‫ شدن تکلیف‬ ‫لزوم روشن ِ‬ ‫ِ‬ ‫سالن های خصوصی‬ ‫ش ــیخی ک ــه در پروژ هه ــای تصوی ــری و‬ ‫مه ــای متع ــدد نظی ـ ِـر «قات ــل اهل ــی» و‬ ‫فیل ‬ ‫«بادیــگارد» نیــز حضــور داشــته‪ ،‬باتا کیدبراینکــه‬ ‫ام ــروز‪ ،‬هم ــه اهال ــی تئات ــر یک تن ــه جل ــو‬ ‫ته ــای‬ ‫می رون ــد و دراین مس ــیر‪ ،‬نی ــاز ب ــه حمای ‬ ‫بیش ــتری دارن ــد‪ ،‬گف ــت‪« :‬س ــالن ها بای ــد‬ ‫گرو ههــای تولیدکننــده اثــار نمایشــی را همراهــی‬ ‫کنن ــد و س ــالنی ک ــه می پذی ــرد ی ــک گ ــروه در ان‬ ‫بــه اجــرای اثــر بپــردازد و هزینـه ای را بابــت کرایــه‬ ‫روزان ــه س ــالن دریاف ــت می کن ــد‪ ،‬می بایس ــت‬ ‫خ ــودش نی ــز در کن ــار گ ــروه‪ ،‬گ ــروه تولی ــد اث ــر‬ ‫را در بح ــث تبلیغ ــات همراه ــی کن ــد»‪ .‬وی‬ ‫ک ــه در فیل ــم س ــینمایی «ایس ــتاده در غب ــار»‬ ‫ب ــه ایف ــای نق ــش پرداخت ــه اس ــت‪ ،‬ضم ــن‬ ‫ُ‬ ‫داش ا کل‪ ،‬اون چیــزی نبــود کــه شــما دیدیــن و خوندیــن و شــنیدین‪ .‬اصــل قصــه رو ایــن پیرمــرد‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫یخــواد بگــه کــه اون قدیمــا نوچــه کا کارســتم بــود و دلــش بــا داش ا کل بــود»؛ ایــن‪ ،‬بیســتمین‬ ‫م ‬ ‫اث ــر گ ــروه هن ــری «تندی ــس» اس ــت؛ ک ــه حام ــد ش ــیخی‪ ،‬امی ــن ا کبری نس ــب‪ ،‬عل ــی اس ــدیان‪،‬‬ ‫س ــارا محب ــی‪ ،‬س ــاغر بهن ــام‪ ،‬س ــپیده عباس ــی‪ ،‬مری ــم بابای ــی‪ ،‬محس ــن بهرام ــی‪ ،‬باق ــر عجمل ــو‪،‬‬ ‫تداع ــی س ــعیدی فر‪ ،‬محم ــد مناف ــی‪ ،‬روی ــا ش ــیخی‪ ،‬علیرض ــا میرزای ــی‪ ،‬س ــاناز خدای ــی‪ ،‬محم ــد‬ ‫واحدپرس ــت‪ ،‬ژی ــا گنج ــه و عل ــی پیل ـه ور در ان ایف ــای نق ــش دارن ــد‪.‬‬ ‫درخواســت از اداره کل هنرهــای نمایشــی وزارت‬ ‫فرهنگ وارش ــاد درجه ــت حمای ــت بیش ــتر از‬ ‫تئات ــر‪ ،‬بابیان اینک ــه ام ــروز‪ ،‬تکلی ــف س ــالن های‬ ‫خصوص ــی بای ــد روش ــن ش ــود‪ ،‬ی ــاداور ش ــد‪:‬‬ ‫«ی ــا می بایس ــت در مس ــیری ق ــدم برداری ــم ک ــه‬ ‫ً‬ ‫س ــالن های خصوص ــی‪ ،‬مطلق ــا از بی ــن برون ــد ی ــا‬ ‫ا گ ــر ق ــرار اس ــت ای ــن س ــالن ها نی ــز مانن ــد دیگ ــر‬ ‫ســالن های تئاتــر بــه فعالیتشــان ادامــه دهنــد‪،‬‬ ‫س ــنگ جل ــوی پ ــای ان ــان نیندازن ــد»‪ .‬بازیگ ــر‬ ‫مه ــای س ــینمایی «موقعی ــت مه ــدی» و‬ ‫فیل ‬ ‫«س ــه بیگان ــه» باابرازتاسـ ـف ازاینکه در س ــالنی‬ ‫یپ ــردازد ک ــه در ه ــای‬ ‫ب ــه اج ــرای نمای ــش م ‬ ‫یش ــود و‬ ‫اصل ــی ان‪ ،‬هن ــگام اج ــرا بس ــته م ‬ ‫تماشــا گران بایــد از یــک در کوچــک وارد ســالن‬ ‫اج ــرا ش ــوند‪ ،‬گف ــت‪« :‬ای ــن‪ ،‬ب ــرای تئات ــر و ب ــرای‬ ‫فرهن ــگ خطرن ــا ک اس ــت‪ .‬م ــا‪ ،‬اندکی پی ــش در‬ ‫ســالن ســپند اجــرای داشــتیم و چــون راه اصلــی‬ ‫ورودی س ــالن‪ ،‬ب ــا ی ــک بل ــوک و نیوجرس ــی‬ ‫مس ــدود ب ــود‪ ،‬تماش ــا گران مجب ــور بودن ــد از‬ ‫مس ــیری تن ــگ رفت وام ــد کنن ــد و بس ــیاری‬ ‫نس ــالن‪،‬‬ ‫یش ــدند ک ــه درای ‬ ‫حت ــی متوج ــه نم ‬ ‫یش ــود»‪.‬‬ ‫تئات ــر اج ــرا م ‬ ‫اموزش وپرورش‬ ‫و ارتباط مستقیم با مقوله تئاتر‬ ‫مه ــای تلویزیون ــی مانن ــد‬ ‫ش ــیخی ک ــه در فیل ‬ ‫«شیش ـه های غبارگرفت ــه» و «مصل ــوب» حض ــور‬ ‫داش ــته اس ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬اموزش وپ ــرورش بای ــد‬ ‫ارتبــاط مســتقیم بــا مقولــه تئاتــر داشــته باشــد‬ ‫و بای ــد تئاتره ــا را دنب ــال کن ــد‪ ،‬ب ــا گرو هه ــای‬ ‫نه ــا تم ــاس‬ ‫تئات ــری درارتب ــاط باش ــد‪ ،‬ب ــا ا ‬ ‫مس ــتقیم برق ــرار کن ــد و دانش ام ــوزان عزی ــز‬ ‫ً‬ ‫را حتم ــا ب ــه دی ــدن تئات ــر بب ــرد»‪ .‬وی ک ــه‬ ‫در س ــریال های متع ــدد نظی ـ ِـر «س ــال های‬ ‫مش ــروطه» و «اس ــمان م ــن» ب ــه نقش افرین ــی‬ ‫پرداخت ــه اس ــت‪ ،‬باتا کیدبراینک ــه در اج ــرای‬ ‫نمای ــش «قص ــه ق ــرن» ب ــا انبوه ــی از نظ ــرات‬ ‫مثب ــت معلم ــان مواج ــه ش ــده و هم ــواره‬ ‫این نکت ــه را از معلم ــان تاری ــخ ش ــنیده اس ــت‬ ‫یک ــه بناس ــت م ــا‪ ،‬در‬ ‫ک ــه می گفته ان ــد کار ‬ ‫چندی ــن جلس ــه درس تاری ــخ انج ــام بدهی ــم‪،‬‬ ‫ش ــما تنه ــا ب ــا به روی صحن هب ــردن ی ــک‬ ‫نمای ــش انج ــام داده ای ــد‪ ،‬گف ــت‪« :‬در چنیـ ـن ‬ ‫نمایش های ــی‪ ،‬دانش ام ــوز در ی ــک قص ــه‪،‬‬ ‫تاری ــخ را دنب ــال می کنــد؛ از ای ـن رو‪ ،‬از مســئولین‬ ‫اموزش وپ ــرورش می خواه ــم دانش ام ــوزان‬ ‫لک ــردن‬ ‫را ب ــه دی ــدن تئات ــر ببرن ــد؛ زی ــرا دنبا ‬ ‫این موض ــوع ب ــرای اموزش وپ ــرورش‪ ،‬می توان ــد‬ ‫اهمیت ــی ف ــرای ام ــوزش کت ــب درس ــی داش ــته‬ ‫باش ــد»‪ .‬بازیگ ــر س ــریال های «تبری ــز در م ــه»‬ ‫و «ش ــاید ب ــرای ش ــما ه ــم اتف ــاق بیفت ــد»‬ ‫باتا کیدبراینک ــه ام ــروز‪ ،‬اموزش وپ ــرورش‬ ‫می توان ــد ب ــا برقرارک ــردن ارتب ــاط ب ــا مرا ک ــز‬ ‫فــروش بلیــت تئاتــر و گرو ههــای تولیــد نمایــش‪،‬‬ ‫ب ــه مش ــارکت در تولی ــد اث ــار بپ ــردازد‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫چشم انداز‬ ‫«یک ــی از دالیل ــی ک ــه م ــن تلف ــن تماس ــم را در‬ ‫فض ــای مج ــازی ب ــا مخاطبان ــم به اش ــترا ک‬ ‫گذاش ــته ام این اسـ ـت که ازس ــوی م ــدارس‬ ‫و ادارات مختل ــف‪ ،‬ب ــا م ــا تم ــاس بگیرن ــد و‬ ‫فه ــای وی ــژه بتوانن ــد ب ــه دی ــدن‬ ‫ب ــا تخفی ‬ ‫شه ــای م ــا بنش ــینند؛ چرا ک ــه ه ــدف م ــا‪،‬‬ ‫نمای ‬ ‫ســود مالــی نیســت؛ بلکــه قصــد داریــم برشــی از‬ ‫تاریــخ را بــا طراحــی و اجــرای خــاص مــا به تماشــا‬ ‫بنش ــینند و معتقدی ــم اموزش وپ ــرورش‪،‬‬ ‫می توان ــد تئات ــر را همراه ــی کن ــد؛ همان گون ــه‬ ‫ک ــه تئات ــر می توان ــد اموزش وپ ــرورش را همراه ــی‬ ‫کن ــد»‪ .‬وی ک ــه در س ــریال های «معم ــای ش ــاه»‬ ‫و «دختــر گمشــده» بــه ایفــای نقــش پرداختــه‪،‬‬ ‫شه ــای‬ ‫باابرازخرس ــندی ازاینکه در نمای ‬ ‫پیش ــین او‪ ،‬بس ــیاری از م ــدارس ب ــه دی ــدن‬ ‫نمای ــش امدن ــد و اس ــتقبال خوب ــی از ان اث ــار‬ ‫کردن ــد‪ ،‬گف ــت‪« :‬معتق ــدم در نمایش ــی مانن ــد‬ ‫ُ‬ ‫داش ا کل نی ــز چنی ــن اتفاقات ــی بای ــد رخ بده ــد‬ ‫و م ــدارس مختل ــف بای ــد دانش ام ــوزان را‬ ‫ب ــا ترغی ــب ب ــه دی ــدن چنی ــن نمایش ــی‪ ،‬ب ــا‬ ‫اداب ورس ــوم دوره احمدش ــاه قاج ــار اش ــنا کن ــد‬ ‫و این نکت ــه‪ ،‬به نظ ــرم مفی ــد اس ــت و به خوب ــی‬ ‫دیده ای ــم این ام ــر‪ ،‬در چندی ــن نمای ــش اتف ــاق‬ ‫افت ــاده و رخداده ــای مطلوب ــی را در ح ــوزه‬ ‫هنره ــای نمایش ــی رق ــم زده اس ــت»‪.‬‬ ‫جلوگیری از بسیاری اسیب ها‬ ‫با تایید متون نمایشی پیش از رزرو سالن‬ ‫بازیگــر ســریال «کشــیک قلــب»‪ ،‬باتا کیدبراینکــه‬ ‫یش ــود برخ ــی از‬ ‫ام ــروز‪ ،‬گاه ــی دی ــده م ‬ ‫گرو هه ــای نمایش ــی ب ــا س ــالن ها به منظ ــور‬ ‫اج ــرا ق ــرارداد منعق ــد؛ و پ ــس از این مرحل ــه‪،‬‬ ‫مت ــون نمای ــش خ ــود را ب ــرای بازخوان ــی ارس ــال‬ ‫می کننــد‪ ،‬گفــت‪« :‬دراین زمــان‪ ،‬بازخــوان وزارت‬ ‫ً‬ ‫فرهنگ وارشــاد ناچــار اســت ایــن متــن را حتمــا‬ ‫ً‬ ‫قبــول کنــد کــه اثــر به اجــرا برســد و نهایتــا ســالن‬ ‫یت ــوان‬ ‫یک ــه م ‬ ‫و گ ــروه متض ــرر نش ــوند؛ درحال ‬ ‫این برنام ــه را به گونه ای دیگ ــر پی ــش ب ــرد و‬ ‫در ابت ــدای راه‪ ،‬گ ــروه تولی ــد مت ــن را ب ــه مرک ــز‬ ‫هنره ــای نمایش ــی ارس ــال کن ــد و وقت ــی مت ــن‬ ‫ازس ــوی مرک ــز موردتایی ــد ق ــرار گرف ــت‪ ،‬به دنب ــال‬ ‫رزرو س ــالن ب ــرود‪ .‬به نظ ــرم ای ــن بس ــیاربهتر‬ ‫اس ــت و می توان ــد جل ــوی بس ــیاری از ضرره ــای‬ ‫ناشــی از گام گذاشــتن در مســیر غلــط را بگیــرد»‪.‬‬ ‫وی ک ــه در اخری ــن فعالی ــت هن ــری اش در‬ ‫س ــریال «ات ــش در گلس ــتان» ب ــه ایف ــای نق ــش‬ ‫پرداخت ــه‪ ،‬گف ــت‪« :‬ای ــن‪ ،‬عش ــق اس ــت ک ــه م ــا را‬ ‫در مس ــیر تئات ــر‪ ،‬محک ــم ن ــگاه داش ــته و عالق ــه‬ ‫بــه ذات هنــری تئاتــر‪ ،‬در هنرمنــدان این عرصــه‬ ‫موج ــب ش ــده اس ــت ان ــان ت ــاش کنن ــد ت ــا‬ ‫در مس ــیر هنرمندب ــودن حرک ــت کنن ــد و ای ــن‬ ‫رس ــالت‪ ،‬در ذات تئات ــر وج ــود دارد ک ــه ف ــرد‬ ‫هنرمن ــد‪ ،‬می بایس ــت از ان پی ــروی کن ــد و ان را‬ ‫به خوب ــی انج ــام ده ــد»‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهرداد حسین زاده‬ ‫این روزهـا همـه دربـاره متـاورس صحبـت می کننـد‪ ،‬امـا همـه درمـورد ماهیـت‬ ‫و وجـود ان اتفاق نظـر ندارنـد‪ .‬حـاال متـاورس هنـوز معماسـت امـا به نظـر‬ ‫می رسـد ابهام ان نقطه قوت ان اسـت‪ .‬روزی نمی گذرد که مقاله یا اطالعات‬ ‫جدیـدی دراین زمینـه منتشـر نشـود و سـعی نکنـد مـردم را متقاعـد سـازد که‬ ‫متاورس به زودی بخشی از زندگی روزمره ما خواهد شد‪ .‬معماران و طراحان‬ ‫یسـت‬ ‫یک طرف ضروری در بحث جاری هسـتند زیرا این یک نواوری فضای ‬ ‫کـه نیـاز بـه طراحـی مجـدد اینترنـت به عنـوان یـک محیـط سـه بعدی دارد‪.‬‬ ‫وقتی معماران در محدوده معماری حقیقی فکر می کنند‪ ،‬پاسخ اولیه ان ها‬ ‫بـه ایـن جهـان نـو تجلیـل از «امکانـات نامحـدود» ان اسـت‪ .‬متـاورس ماننـد‬ ‫نـوری در انتهـای یـک تونـل قلمرویـی بی حدوحصـر بـرای معمارانی سـت کـه‬ ‫در دهه هـای قبـل به شـکلی طراحی می کردند کـه گویی منابع بی پایان بوده‬ ‫و ا کنـون مجبـور شـده اند تخیـل خـود را به دلیل بحران های زیسـت محیطی‬ ‫و اقتصـادی محـدود کننـد‪ .‬البتـه سـاخت یـک محیـط مجـازی کـه هم زمـان‬ ‫توسـط عموم مردم تجربه می شـود‪ ،‬همچنـان محدودیت های خـود را دارد‪،‬‬ ‫ماننـد بودجـه‪ ،‬گرانـش یا مواد‪ ،‬نه اینکه یک دامنه نامحدود باشـد‪ .‬به گزارش‬ ‫هنرانالین؛ ازانجایی که ساختمان ها و محیط به صورت فیزیکی در متاورس‬ ‫سـاخته نمی شـوند‪ ،‬معمـاران می تواننـد خود را از شـر پیمانـکاران‪ ،‬گروه های‬ ‫مدیریت پروژه و مشتریان بدخلقی که از بودجه ها شکایت دارند‪ ،‬رها کنند؛‬ ‫امـا این بـار با یک گروه برای ایجاد فضاهای مجازی مانند طراحـان ‪،UI-UX‬‬ ‫توسـعه دهندگان نرم افـزار و کدنویس ها سـروکله خواهنـد زد‪ ،‬همچنین برای‬ ‫سـاختن یـک محیـط مجـازی بـه زمـان و هزینه نیـاز دارند‪ .‬نکته این اسـت که‬ ‫پیشـینه مالـی هنـوز یکـی از محدودیت هـای مهـم اسـت‪ ،‬به خصـوص ا گـر‬ ‫طر ح هـای معمـاری بـرای متـاورس تعاملی تـر و سفارشـی تر شـوند‪ .‬ا گـر‬ ‫معمـاری در متـاورس از امکانـات فناوری هـای جدید ماننـد داده های کالن‪،‬‬ ‫هـوش مصنوعـی و ‪ AR/VR‬اسـتفاده نکنـد‪ ،‬بایـد فرصـت را ازدسـت رفته‬ ‫بداند؛ اما چنانچه طراحی معماری با برنامه نویسی‪ ،‬کدنویسی یا محاسبات‬ ‫ترکیـب شـود‪ ،‬ازنظـر زمـان و بودجـه چالش برانگیزتـر خواهـد شـد‪ .‬ا گرچـه‬ ‫معمـاران تمایـل دارند مسـائل پولی در متـاورس را نادیده بگیرند اما طراحی‬ ‫جهانی مجازی ممکن اسـت به اندازه یک جهان فیزیکی نیز پرهزینه باشـد‪.‬‬ ‫زندگی واقعی یا یک جهان جدید‬ ‫ا گرچـه متـاورس به عنـوان یـک دنیـای دیجیتـال جدیـد پـر از فرصـت معرفی‬ ‫ً‬ ‫شـده امـا افزایـش سـریع ارزهـای دیجیتـال تقریبا ان را شـبیه زندگـی روزمره ما‬ ‫کـرده اسـت‪ :‬خریـد و تجـارت‪ .‬چـه زمیـن بخریـد و چـه لبـاس‪ ،‬فعالیـت اصلـی‬ ‫ً‬ ‫متاورس هـای موجـود عمدتـا بـر خریـد یـا فـروش اسـتوار اسـت‪ .‬بـرای برخـی‪،‬‬ ‫متـاورس‪ ،‬زندگـی واقعـی مضاعـف خواهـد بـود بـا تمـام جزئیـات و نواقـص‬ ‫دارایی هـای زندگـی واقعـی؛ امـا ایا صرف این همه انرژی و زمان برای سـاختن‬ ‫نسـخه ای از زندگـی واقعـی موجـود منطقی سـت؟ یـا می توانیـم به جـای تکرار‬ ‫سـنت های برنامه ریـزی یـا جاه طلبی هـای املا ک و مسـتغالت بـرای دنیـای‬ ‫ً‬ ‫واقعـی کـه قبلا نتایـج ناخوشـایند ان را در سرتاسـر سـیاره دیده ایـم‪ ،‬را ههـای‬ ‫جدیـدی بـرای سـکونت در یـک جهـان وسـیع و متـروک پیـدا کنیـم؟ نکتـه‬ ‫جالـب ایـن اسـت بنیان گـذاران شـرکت اسـکن کوئیکسـل ادعـا می کننـد کـه‬ ‫بازسـازی دنیای دیجیتال با اسـکن اشیاء دنیای واقعی برای به دست اوردن‬ ‫زیسـتگاه های فرا گیرتـر ضروری سـت‪ .‬ازانجا کـه ایـده اصلـی ایجـاد جهان های‬ ‫مجـازی به شـکلی‪ ،‬فریـب دادن مغـز ما بـرای باور واقعی بـودن انچه می بینیم‬ ‫اسـت‪ ،‬هـدف شـرکت از اسـکن کردن تک تـک سـنگ های دره هـای یوتـا‬ ‫تاحـدی قابل قبـول به نظـر می رسـد؛ امـا ا گـر محـرک اصلـی افـراد بـرای ادامـه‬ ‫فعالیت هـای روزانـه خـود در حـوزه دیجیتـال‪ ،‬شـباهت بـه زندگـی واقعـی‬ ‫نباشـد‪ ،‬بلکـه «تـازه و منحصربه فردبـودن» باشـد‪ ،‬چـه؟ درحالی کـه مشـتریان‬ ‫ان هـا از امریـکا انتظـار دارنـد ایده هـای اساسـی تری از زیسـتگاه های مجـازی‬ ‫واقعـی داشـته باشـند‪ ،‬انتظـارات در کشـورهایی ماننـد ژاپـن یـا کـره جنوبـی‬ ‫ً‬ ‫به شـدت تغییـر کـرده تاجایی کـه مشـتریان دائمـا به دنبـال نـواوری و فضـای‬ ‫دیجیتـال جدیـد هسـتند به جـای کپـی از دنیـای واقعـی‪ .‬وقتـی صحبـت از‬ ‫بـدن مـا در حـوزه دیجیتال می شـود‪ ،‬خارق العاده بـودن یک گرایش عمومی‬ ‫کاربـران‪ ،‬بدون توجـه بـه موقعیـت مکانـی ان هاسـت‪ .‬بـدن مـا‪ ،‬به عنـوان‬ ‫اواتـار‪ ،‬بااسـتفاده از تمـام انعطاف پذیـری و تنـوع فنـاوری کـه دراختیـار مـا قرار‬ ‫می دهد‪ ،‬در متاورس نشان داده می شود‪ .‬برخالف ساختمان های مجازی‪،‬‬ ‫اواتارهـا محدودیت های تخیل را گسـترش می دهند‪ .‬به طور متناقـض‪ ،‬اواتار‬ ‫منحصربه فـرد شـما بـا بال هـای فانتـزی یـا سـر هیـوالی غول پیکـر می توانـد‬ ‫بـا دوسـتان خـود در یـک کمپینـگ مجـازی و درعین حـال معمولـی مالقـات‬ ‫ً‬ ‫کنـد‪ .‬سـپس ان هـا از یـک خانـه درختـی مجـازی بـاال می رونـد کـه دقیقـا‬ ‫به عنـوان یک نسـخه تکـراری از نسـخه واقعـی ان کـه قرن هاپیـش طراحـی‬ ‫شـده بود‪ .‬به نظر می رسـد معماری در دنیای مجازی در انطباق با تغییرات‬ ‫تکنولوژیکی جدید‪ ،‬مانند زندگی واقعی‪ ،‬کندتر از سایر رشته هاست؛ اما دیر‬ ‫یـا زود‪ ،‬باتوجه بـه فناوری هـای جدیـد هـوش مصنوعـی‪ ،‬واقعیـت مجـازی‪،‬‬ ‫بال کچیـن یـا داده هـا کالن‪ ،‬بایـد خـود را بازسـازی کنـد‪.‬‬ ‫دورنوردی یا تله پورت‬ ‫تحقیقـات اخیـر نشـان می دهـد مغـز مـا تصاویـر جدیـد مربـوط بـه تجربیـات‬ ‫گذشـته را درک می کنـد؛ بنابرایـن حتـی ا گـر در زندگـی دیجیتالـی بـرای ورود‬ ‫بـه یـک فضـا نیـازی بـه در یـا بـه سـتون های پـل نیـاز نداریـد‪ ،‬بازهـم بایـد از‬ ‫ایـن عناصـر زندگـی واقعـی برای متقاعدکـردن مغزمـان‪ ،‬حداقل بـرای مرحله‬ ‫ً‬ ‫انتقـال‪ ،‬اسـتفاده کنیـم‪ .‬درسـت اسـت کـه متـاورس لزومـا بـر سـنت های‬ ‫معمـاری نمی ایسـتد‪ ،‬امـا قوانیـن خاص خـود را در بازی به اجرا می گـذارد‪ .‬ا گر‬ ‫فرصتـی بـرای تله پـورت وجـود داشـته باشـد‪ ،‬چـرا کسـی بایـد از یـک تفرجگاه‬ ‫طوالنی عبور کند یا از یک سطح شیب دار مدرن که چندمتر طول می کشد‬ ‫بـاال بـرود؟ بـا فنـاوری فعلـی‪ ،‬انتقـال از راه دور عملی سـت کـه تجربـه فضایی را‬ ‫محـدود می کنـد زیرا دکمه ای سـت کـه اواتار شـما را از نقطه ای به نقطه دیگر‬ ‫هدایـت می کنـد بی اینکـه لذت سـفر را منعکس کند‪ .‬بااین حال‪ ،‬تلاش برای‬ ‫طـی مسـافت های طوالنـی بـا هدسـت‪ ،‬در یـک فضـای بسـته نیـز قابل قبـول‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫جاذبه‬ ‫معماران خوشحال اند که هیچ جاذبه ای در متاورس وجود نخواهد داشت‬ ‫بااین حـال حتـی در رویاهـای مـا‪ ،‬جاذبـه یکـی از اساسـی ترین احساسـات‬ ‫اسـت‪ .‬افرادی کـه تـرس از ارتفـاع دارنـد نمی تواننـد از روی تختـه راه برونـد‬ ‫و در یـک نمایـش واقعیـت مجـازی از سـاختمان ‪ 50‬طبقـه بـه پاییـن بپرنـد‬ ‫کـه در ان کاربرانـی کـه موفـق بـه عبـور و پریـدن از تختـه می شـوند‪ ،‬احسـاس‬ ‫واقعـی سـقوط می کننـد؛ بنابراین‪ ،‬یک پـل در متاورس می تواند سـتون های‬ ‫باریک تـری داشـته باشـد چـون هیـچ مهنـدس سـازه ای بـرای مداخلـه یـا‬ ‫نحـال‪،‬‬ ‫درنظرگرفتـن شـرایط زمین شناسـی بـرای نگرانـی وجـود نـدارد‪ .‬باای ‬ ‫بـرای جلوگیـری از سـقوط افـراد‪ ،‬هنـوز بـه نـرده نیـاز دارد‪ .‬همان طورکـه گالینـا‬ ‫باالشـووا‪ ،‬طـراح فضاپیمـای سـایوز شـوروی گفـت‪ ،‬بـرای یـک معمـار بسـیار‬ ‫چالش برانگیـز اسـت کـه فضاهایـی را طـوری طراحـی کنـد کـه گویـی جاذبـه‬ ‫صفر وجود دارد‪ .‬جاذبه که کارها را هنگام ساختن سازه ها پیچیده می کند‪،‬‬ ‫یـک قانـون نجات بخـش اسـت درحالی کـه مراحـل دیگـر زندگـی دیجیتـال را‬ ‫ایجـاد می کنـد‪.‬‬ ‫انرژی‬ ‫معضـل اصلـی معمـاری در متاورس تقلیـد از زندگی واقعی سـت و باید به طور‬ ‫تهـای‬ ‫دقیـق مدل سـازی شـود تـا مغـز کاربـران را فریـب دهـد البتـه محدودی ‬ ‫ماننـد گرانـش و شـرایط اب و هوایـی کـه در زندگی واقعی وجـود دارد در حوزه‬ ‫تهـای‬ ‫دیجیتـال دیـده نمی شـود؛ امـا پـس ازان‪ ،‬رندرکـردن جزئیـات و باف ‬ ‫چنیـن محیـط مجـازی کـه هزاران نفـر از ان بازدیـد می کننـد‪ ،‬چالش برانگیزتـر‬ ‫است‪ .‬عالوه براین‪ ،‬این بحثی مداوم درمورد چگونگی تامین انرژی موردنیاز‬ ‫بـرای ارائـه محیط هـای چنـد کاربـری واقعـی بـدون اسـیب بیشـتر بـه سـیاره‬ ‫اسـت‪ .‬ا گرچـه نتیجـه مجازی سـت امـا متـاورس همچنـان به بهره بـرداری‬ ‫از منابـع گسـترده نیـاز دارد‪ ،‬مگراینکـه بـا رویکـردی ا گاهانـه طراحـی شـده‬ ‫و از ابتـدا شـروع شـود‪ .‬باتوجه بـه انـرژی موردنیـاز هـر رنـدری کـه طرفـداران‬ ‫پردازنده های مرکزی ان را اجرا می کند‪ ،‬بازنمایی دیجیتالی معماری مجازی‬ ‫برای اینده ای بهتر برای سـیاره زمین نیاز به بازنگری دارد‪ .‬معماران به جای‬ ‫اسـتقبال از این جهان جدید به عنوان یک قلمرو بیکران که تنها به تسـریع‬ ‫بحران هـای موجـود در سـیاره زمیـن کمـک می کنـد‪ ،‬ایـن بخـت را دارنـد کـه‬ ‫یـک جهـان ترکیبـی از تصاویـر گذشـته بـا تصاویـر نوظهـور بـرای ایـن قلمـرو‬ ‫جدید ایجاد کنند‪ .‬مگراینکه به عنوان معمار با همکاری توسـعه دهندگان و‬ ‫مهندسـان نرم افزار‪ ،‬زبان جدیدی بیابند که به منابع گسـترده نیاز نداشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬همـان موانـع بـر سـر راه معمـاری واقعـی در متـاورس ادامـه خواهـد‬ ‫داشت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫دو شنبه ‪ 10‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2558‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160326002000373‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کبودراهنگ تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی شـرکت‬ ‫مجتمـع تولیـدی گاو سـار بـه شـماره شناسـه ملـی ‪ 10861102242‬در یـک واحـد گاوداری به مسـاحت ‪ 15000‬مترمربع‬ ‫مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 9‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 4‬همـدان حـوزه ثبـت ملـک کبودراهنـگ‪ ،‬اراضـی روسـتای‬ ‫کوریجـان خریـداری بـا واسـطه از مالـک رسـمی اقـای الوانعلی ولدخانی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع عموم‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتیکه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪.‬‬ ‫یسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫بدیه ‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/10 :‬‬ ‫محمدصادق بهرامی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کبودراهنگ‬ ‫م الف ‪205‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو وانت پیکان ‪ 1600-OHV‬به رنگ سـفید شیری‬ ‫مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪233 -32‬م‪ 56‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 11489036856‬و شـماره شاسـی ‪NAAA36AA6AG220790‬‬ ‫به مالکیت محمدعلی نخعی نقابی مفقود شده و از درجه اعتبار‬ ‫سـاقط است‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪688‬‬ ‫بدینوسیله از واجدین شرایط و داوطلبین عضویت کاندیداتوری‬ ‫انتخابـات هیئت مدیـره و بـازرس اتحادیـه صنـف مشـاورین‬ ‫یشـود از تار یـخ ‪۱۴۰۱/05/10‬‬ ‫املا ک شهرسـتان ری دعـوت م ‬ ‫لغایـت ‪ ۱۴۰۱/05/24‬نسـبت بـه تکمیـل پرسشـنامه و بارگـذاری‬ ‫مـدارک در سـامانه سـاران (انتخابـات الکترونیـک) بـه نشـانی‬ ‫‪ www.election.iranianasnaf.ir‬اقـدام کـرده و پـس از اخـذ کـد‬ ‫ً‬ ‫رهگیـری‪ ،‬شـخصا بـا در دسـت داشـتن مـدارک‪ ،‬بـه اتحادیـه و یـا‬ ‫اداره صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت شهرسـتان ری واقـع در شـهرری‪،‬‬ ‫میـدان نمـاز‪ ،‬جنـب مسـجد ارشـاد مراجعـه فرماینـد‪.‬‬ ‫هیئت مدیره اتحادیه صنف مشاورین امال ک شهرستان ری‬ ‫دادنامه‬ ‫بـه تاریـخ ‪ 1401/04/26‬در وقـت فوق العـاده شـعبه پنجـم شـورای حـل‬ ‫اختلاف شهرسـتان شـوش‪ ،‬پرونـده کالسـه ‪ 200/3/1401‬تحت نظـر اسـت‪.‬‬ ‫مالحظـه می شـود خواهـان خسـاراتی را کـه ممکـن اسـت بـه واسـطه اجرای‬ ‫ً‬ ‫قـرار تامیـن خواسـته بـه خوانـده وارد ایـد‪ ،‬نقدا به صنـدوق دادگسـتری واریز‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬ایـن مرجـع راجـع بـه خواسـته تامیـن خواسـته خواهـان ختـم‬ ‫رسـیدگی را اعلام و بـه شـرح ذیـل مبـادرت بـه صـدور قـرار می کنـد‪.‬‬ ‫قرار تامین خواسته‬ ‫درخصـوص درخواسـت اقـای احمـد بیت نصیـر فرزنـد نبهـان بـه طرفیـت‬ ‫خانـم حنیفـه منصوریـان بـه خواسـته صـدور قـرار تامیـن خواسـته بـه مبلـغ‬ ‫‪ 70/000/000‬ریـال‪ ،‬نظـر بـه اینکـه خواهـان خسـاراتی کـه ممکـن اسـت بـه‬ ‫واسـطه اجـرای ایـن قـرار به خوانـده وارد اید‪ ،‬به موجب فیش پیوسـت واریز‬ ‫ً‬ ‫کرده اسـت؛ لذا این مرجع با قبول درخواسـت خواهان‪ ،‬مسـتندا به بند "د"‬ ‫ماده ‪ 108‬قانون ائین دادرسـی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی‪،‬‬ ‫قـرار تامیـن خواسـته از امـوال خوانـده بـه مبلـغ فوق الذکـر صـادر و اعلام‬ ‫می کنـد‪ .‬قـرار صـادره پـس از ابلاغ‪ ،‬قابـل اجـرا و ظـرف مـدت ده روز پـس از‬ ‫ابلاغ‪ ،‬قابـل اعتـراض در ایـن مرجـع اسـت‪.‬‬ ‫امین یزدی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای محمداحمـد شـنبه زائی وکیـل خانـم گلنـاز شایسـته به موجـب وکالتنامه‬ ‫‪ 1400/04/01-26122‬دفترخانـه ‪ 43‬زاهـدان بـا وکالـت و بـه اسـتناد دو بـرگ‬ ‫استشـهاد محلـی کـه بـه امضـای شـهود و بـه گواهـی دفتـر اسـناد رسـمی‬ ‫شـماره ‪ 43‬زاهـدان رسـیده مدعی سـت کـه سـند مالکیـت ‪998976‬الـف‪96‬‬ ‫ششـدانگ یـک دسـتگاه اپارتمـان مسـکونی پلا ک ‪ 27692/11‬اصلـی واقـع در‬ ‫بخـش یـک بلوچسـتان شـهر زاهـدان‪ ،‬تقاطـع جانبـازان و بزرگمهـر ذیـل دفتـر‬ ‫‪ 139720322001008193‬بـه علـت جابجایـی از بیـن رفتـه درخواسـت صـدور‬ ‫سـند مالکیـت المثنـی نمـوده‪ .‬لـذا مراتـب بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪120‬‬ ‫ائین نامـه ثبـت‪ ،‬در یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی وجـود‬ ‫سـند مالکیت نزد خود‪ ،‬یا انجام معامله نسـبت به ملک مرقوم اسـت‪ ،‬از تاریخ‬ ‫نشـر ایـن ا گهـی ظـرف ‪ 10‬روز‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ضمیمـه اصـل سـند مالکیـت‬ ‫یـا سـند معاملـه‪ ،‬بـه ایـن اداره اعلام و رسـید دریافـت کنـد تـا مـورد رسـیدگی قرار‬ ‫گیـرد‪ .‬واال پـس از انقضـای مـدت مذکـور و نرسـیدن واخواهـی و یـا درصـورت‬ ‫اعتـراض‪ ،‬اصـل سـند ارائـه نشـود‪ ،‬نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی طبق‬ ‫مقـررات اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/05/10 :‬‬ ‫حسینعلی مالیی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زاهدان‪ ،‬از‬ ‫م الف ‪434‬‬ ‫طرف عباسعلی ا کبری‬ ‫برگ اجرائیه‬ ‫مشـخصات محکوم لـه‪ :‬نـام‪ :‬لطیـف‪ .‬نام خانوادگـی‪ :‬قاسـمیان پور‪ .‬نـام پـدر‪:‬‬ ‫احمـد‪ .‬شـغل‪ :‬کارگـر‪ .‬نشـانی محـل اقامـت‪ :‬دزفـول‪ ،‬زیباشـهر‪ ،‬نیلوفـر یـک‪.‬‬ ‫مشـخصات محکوم علیـه‪ :‬نـام‪ :‬علیرضـا‪ .‬نام خانوادگـی‪ :‬صیفـوری‪ .‬شـغل‪:‬‬ ‫پیمانـکار‪ .‬نشـانی محـل اقامـت‪ :‬مجهول المـکان‪.‬‬ ‫محکـوم بـه‪ :‬بـه موجـب دادنامـه شـماره ‪ 950‬مـورخ ‪ 1401/02/23‬قاضـی‬ ‫شـورای حـل اختلاف شـعبه شـوش مجتمـع مرکـزی محکوم علیـه علیرضـا‬ ‫صیفـوری محکـوم اسـت بـه پرداخـت مبلـغ ‪ 70.000.000‬ریـال بابـت اصـل‬ ‫خواسـته و هزینـه دادرسـی طبـق تعرفـه پرداختـی و خسـارت تاخیـر تادیـه از‬ ‫تاریـخ تقدیـم دادخواسـت لغایـت تاریـخ اجـرای حکـم و وصـول محکوم بـه‬ ‫طبـق شـاخص نـرخ تورمـی اعالمی از سـوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی‬ ‫ایـران محکـوم می شـود‪ .‬بـه اسـتناد ماده ‪ 29‬قانون شـوراهای حـل اختالف‪،‬‬ ‫محکوم علیـه مکلـف اسـت پـس از ابلاغ اجرائیـه ظـرف ده روز مفـاد ان را بـه‬ ‫موقـع اجـرا بگـذارد و یـا ترتیبـی بـرای پرداخـت محکوم بـه و یـا انجـام تعهـد و‬ ‫مفـاد رای بدهـد‪ ،‬درغیراینصـورت طبـق قانـون اجـرای احـکام مدنـی اقـدام‬ ‫قانونـی از سـوی اجـرای احـکام دادگسـتری صـورت می پذیـرد‪.‬‬ ‫امین یزدی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫دادنامه‬ ‫به تاریخ ‪ 1401/05/08‬در وقت فوق العاده شـعبه سـوم شـورای حل اختالف‬ ‫شهرسـتان شـوش‪ ،‬پرونده کالسـه ‪ 244/3/1401‬تحت نظر اسـت‪ .‬مالحظه‬ ‫می شـود خواهان خسـاراتی را که ممکن اسـت به واسـطه اجرای قرار تامین‬ ‫ً‬ ‫خواسـته به خوانده وارد اید‪ ،‬نقدا به صندوق دادگسـتری واریز کرده اسـت‪.‬‬ ‫ایـن مرجـع راجـع بـه خواسـته تامیـن خواسـته خواهـان ختـم رسـیدگی را‬ ‫اعلام و بـه شـرح ذیـل مبـادرت به صـدور قـرار می کند‪.‬‬ ‫قرار تامین خواسته‬ ‫درخصـوص درخواسـت اقـای علـی چنانـه فرزنـد عبدالحسـین بـه طرفیـت‬ ‫اقـای مهـدی اسـداللهی بـه خواسـته صـدور قـرار تامیـن خواسـته بـه مبلـغ‬ ‫‪ 69/000/000‬ریـال‪ ،‬نظـر بـه اینکـه خواهـان خسـاراتی کـه ممکـن اسـت بـه‬ ‫واسـطه اجـرای ایـن قـرار به خوانـده وارد اید‪ ،‬به موجب فیش پیوسـت واریز‬ ‫ً‬ ‫کرده اسـت؛ لذا این مرجع با قبول درخواسـت خواهان‪ ،‬مسـتندا به بند "د"‬ ‫ماده ‪ 108‬قانون ائین دادرسـی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی‪،‬‬ ‫قـرار تامیـن خواسـته از امـوال خوانـده بـه مبلـغ فوق الذکـر صـادر و اعلام‬ ‫می کنـد‪ .‬قـرار صـادره پـس از ابلاغ‪ ،‬قابـل اجـرا و ظـرف مـدت ده روز پـس از‬ ‫ابلاغ‪ ،‬قابـل اعتـراض در ایـن مرجـع اسـت‪.‬‬ ‫امین یزدی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫دادنامه‬ ‫بـه تاریـخ ‪ 1401/05/08‬در وقـت فوق العـاده شـعبه سـوم شـورای حـل اختلاف‬ ‫شهرسـتان شـوش‪ ،‬پرونـده کالسـه ‪ 238/3/1401‬تحت نظـر اسـت‪ .‬مالحظـه‬ ‫می شـود خواهـان خسـاراتی را کـه ممکـن اسـت بـه واسـطه اجـرای قـرار تامیـن‬ ‫ً‬ ‫خواسـته به خوانده وارد اید‪ ،‬نقدا به صندوق دادگسـتری واریز کرده اسـت‪ .‬این‬ ‫مرجـع راجـع بـه خواسـته تامیـن خواسـته خواهـان ختـم رسـیدگی را اعلام و بـه‬ ‫شـرح ذیـل مبـادرت بـه صـدور قـرار می کنـد‪.‬‬ ‫قرار تامین خواسته‬ ‫درخصـوص درخواسـت اقـای علـی چنانـه فرزنـد عبدالحسـین به طرفیـت اقای‬ ‫پیمـان افشـار بـه خواسـته صـدور قـرار تامیـن خواسـته بـه مبلـغ ‪144/900/000‬‬ ‫ریـال‪ ،‬نظـر بـه اینکـه خواهـان خسـاراتی کـه ممکـن اسـت به واسـطه اجـرای این‬ ‫قـرار بـه خوانـده وارد ایـد‪ ،‬بـه موجـب فیـش پیوسـت واریـز کـرده اسـت؛ لـذا ایـن‬ ‫ً‬ ‫مرجـع بـا قبـول درخواسـت خواهـان‪ ،‬مسـتندا بـه بنـد "د" مـاده ‪ 108‬قانـون ائین‬ ‫دادرسـی دادگاه هـای عمومـی و انقلاب در امـور مدنـی‪ ،‬قـرار تامیـن خواسـته از‬ ‫امـوال خوانـده بـه مبلـغ فوق الذکـر صـادر و اعلام می کنـد‪ .‬قـرار صـادره پـس از‬ ‫ابلاغ‪ ،‬قابـل اجـرا و ظـرف مـدت ده روز پـس از ابلاغ‪ ،‬قابل اعتـراض در این مرجع‬ ‫است‪.‬‬ ‫امین یزدی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهی فراخوان برگزاری انتخابات اتحادیه‬ ‫صنف مشاورین امال ک شهرستان ری‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی تربت جام‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬امال ک واحد ثبتی تربت جام متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی تربت جام‬ ‫مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض انـان محـرز و رای الزم صـادر شـده‪ ،‬جهـت اطالع عموم به شـرح ذیل ا گهی می شـود‪.‬‬ ‫‪ -1‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/04/08-140160306007000341‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض‬ ‫متقاضـی اقـای مجتبـی نادری خرگوشـی نسـبت بـه سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 217.05‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک شـماره ‪ 859‬از ‪ 517‬فرعـی از ‪166‬‬ ‫اصلی اراضی اسماعیل اباد واقع در خراسان رضوی بخش ‪ 13‬مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک رسمی‬ ‫اقـای محمـد یعقوبـی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -2‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/04/09-140160306007000346‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای مصطفـی‬ ‫نادری خرگوشی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 217.05‬مترمربع قسمتی از پال ک‬ ‫شـماره ‪ 859‬از ‪ 517‬فرعـی از ‪ 166‬اصلـی اراضـی اسـماعیل اباد واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه ثبـت ملک‬ ‫تجـام خریـداری از مالـک رسـمی اقـای محمـد یعقوبـی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫ترب ‬ ‫‪ -3‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/04/04-140160306007000314‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای امین اله حیدری‬ ‫در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 195.9‬مترمربـع قسـمتی از پال ک شـماره ‪ 167‬اصلـی اراضی دولت ابـاد واقع‬ ‫تجـام خریـداری از مالـک رسـمی اقـای مهـدی صادقـی محـرز‬ ‫در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک ترب ‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫‪ -4‬برابر رای شماره‪ 1401/04/06-140160306007000324‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی دولت جمهوری اسالمی‬ ‫بـه نمایندگـی اسـتانداری خراسـان رضـوی‪ ،‬اداره کل امـور اتبـاع و مهاجریـن خارجـی در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 943.33‬مترمربع قسـمتی از پال ک شـماره ‪ 5‬فرعی از ‪ 3‬اصلی اراضی یحیی اباد واقع در خراسـان رضوی بخش‬ ‫‪ 13‬مشـهدحوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالکین مشـاعی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -5‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/04/07-140160306007000337‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای ابراهیـم‬ ‫جمشـیدیان در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 304.20‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک شـماره ‪ 910‬اصلی واقـع در‬ ‫خراسـان رضوی بخش ‪ 13‬مشـهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالکین رسـمی خانم صغری روشـنک و حوری‬ ‫روشـنک محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -6‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/04/07-140160306007000333‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضی اقای داود پورصمدی‬ ‫در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‪ 152.70‬مترمربع قسمتی از پال ک شماره‪ 880‬اصلی واقع در خراسان رضوی‬ ‫بخش ‪ 13‬مشـهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک رسـمی خانم عفت غنی زاده محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -7‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/04/07-14016030600700335‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای حمیدرضـا‬ ‫عزت احمـدی در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 75.32‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک شـماره ‪ 725‬اصلـی واقـع‬ ‫در خراسـان رضوی بخش ‪ 13‬مشـهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک رسـمی اقای رجب علی عزت احمدی‬ ‫محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -8‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/04/07-140160306007000339‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای یاسـر ناصـری‬ ‫در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 146.65‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک شـماره ‪ 1880‬فرعـی از ‪ 3‬اصلـی اراضـی‬ ‫یحیی اباد واقع در خراسـان رضوی بخش ‪ 13‬مشـهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری مع الواسـطه از مالکین رسـمی‬ ‫‪ -1‬یازقلیچ پهلوان فر نسبت به ‪ 36‬مترمربع؛ ‪ -2‬شاه محمد ساالری نسبت به ‪ 36‬مترمربع؛ ‪ -3‬جان میرزا غوریانی نسبت‬ ‫بـه ‪ 75‬مترمربع محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -9‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/04/14-140160306007000387‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضی اقای محمد ابراهیمی‬ ‫در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 110.6‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک شـماره ‪ 174-173‬اصلـی اراضـی سـعداباد‬ ‫تجـام خریـداری از مالـک رسـمی اقایـان‬ ‫و غصن ابـاد واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک ترب ‬ ‫محمدصدیـق موذن احمـدی و غالم حیـدر موذن احمـدی محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -10‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/04/11-140160306007000349‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای محمـد‬ ‫یسـیدابادی در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 235.70‬مترمربع قسـمتی از پال ک یک اصلی اراضی‬ ‫کردستان ‬ ‫تجـام خریـداری از مالـک رسـمی اقـای‬ ‫تجـام واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک ترب ‬ ‫شـهر ترب ‬ ‫اسـفندیار مقصودپـور محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -11‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/04/20-140160306007000391‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای محمدرحیـم‬ ‫عصمتی نصرابادی نسـبت به ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مسـاحت ‪ 20659‬مترمربع قسـمتی از پال ک شـماره‬ ‫تجـام خریداری‬ ‫‪ 30‬فرعـی از ‪ 303‬اصلـی اراضـی حسـن اباد واقـع در خراسـان رضـوی بخش ‪ 13‬مشـهد حوزه ثبت ملک ترب ‬ ‫برابر سـند رسـمی شـماره ‪ 1369/09/20-82879‬دفتر خانه ‪ 57‬مشـهد کل مالکیت مشـاعی متقاضی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -12‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/04/20-140160306007000397‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم الهـه غالمـی در‬ ‫ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 110‬مترمربع قسـمتی از باقیمانده پال ک شـماره ‪ 1880‬فرعی از ‪ 3‬اصلی واقع در‬ ‫تجـام خریـداری از مالک رسـمی خانم عذرا افشـاری محرز شـده‬ ‫خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک ترب ‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -13‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/04/26-140160306007000431‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای ابراهیـم‬ ‫مرادی سلجوقی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 167.65‬مترمربع قسمتی از پال ک شماره ‪ 314‬فرعی از ‪174‬‬ ‫تجـام خریداری از مالک رسـمی‬ ‫اصلـی اراضـی سـعداباد و غصن ابـاد واقـع در خراسـان رضـوی بخـش حـوزه ثبت ملک ترب ‬ ‫اقـای خواجه حسـن خواجه احمـدی محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -14‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/04/28-140160306007000442‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای احمـد‬ ‫مقدسـی زاده در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 147.65‬مترمربع قسـمتی از پال ک شـماره ‪ 7167‬فرعی مجزا‬ ‫شده ‪ 517‬فرعی از ‪ 166‬اصلی اراضی اسماعیل اباد واقع در بخش ‪ 13‬مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک‬ ‫رسـمی اقـای فرهـاد کریمی مروی محمودابـادی محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -15‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/04/28-140160306007000444‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای ابراهیـم‬ ‫شـمس الدین احمدی در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 73.7‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک شـماره ‪ 3‬فرعـی از‬ ‫‪ 554‬اصلی واقع در خراسـان رضوی بخش ‪ 13‬مشـهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالکیت مشـاعی متقاضی‬ ‫محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -16‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/04/26-140160306007000433‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی خانـم زهـرا‬ ‫مختاری کردیانـی در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 151.85‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک شـماره ‪ 18‬فرعـی از‬ ‫‪ 875‬اصلی واقع در خراسـان رضوی بخش ‪ 13‬مشـهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک رسـمی اقای محمد‬ ‫خواجه حسـنی محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -17‬برابـر رای شـماره ‪ 1396/03/09-139660306007000347‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای شـهریار‬ ‫جمالی نیـا در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یـک دربنـد مغـازه بـه مسـاحت ‪ 24.7‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 753‬فرعـی‬ ‫تجـام از محـل مالکیـت مشـاعی متقاضـی‬ ‫از ‪ 166‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک ترب ‬ ‫محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -18‬برابـر رای شـماره ‪ 1396/03/09-139660306007000341‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض‬ ‫متقاضـی اقـای همایـون جمالی نیـا درسـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یـک دربنـد مغـازه بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 24.7‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 753‬فرعـی از ‪ 166‬اصلـی واقع در خراسـان رضوی‬ ‫تجـام از محـل مالکیـت مشـاعی متقاضـی محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک ترب ‬ ‫‪ -19‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/04/30-140160306007000461‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضی اقای حمید عدالتی فر‬ ‫در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 159.90‬مترمربع قسـمتی ازپلا ک ‪ 10‬فرعـی از ‪ 6‬فرعـی از ‪ 827‬اصلـی واقع در‬ ‫خراسـان رضوی بخش ‪ 13‬مشـهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک رسـمی اقای احمد عرفانیان محرز شـده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -20‬برابر رای شماره‪ 1401/04/030-140160306007000463‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای مرصاد عطائی در‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 155.20‬مترمربع قسمتی از پال ک شماره ‪ 2‬فرعی از ‪ 670‬اصلی واقع در خراسان‬ ‫رضوی بخش ‪ 13‬مشـهد حوزه ثبت ملک تربت جام کل مالکیت مشـاعی متقاضی طبق سـند رای ‪1397/11/13-41221‬‬ ‫دفترخانه ‪ 2‬تربت جام محرز شده است‪.‬‬ ‫‪ -21‬برابر رای شـماره ‪ 1401/04/30-140160306007000467‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای محمد نادری در‬ ‫ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 81.25‬مترمربع قسـمتی از پال ک شـماره ‪ 833‬اصلی واقع در خراسـان رضوی‬ ‫بخش ‪ 13‬مشـهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک رسـمی اقای محمدعظیم نادری محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -22‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/04/25-140160306007000428‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای قاسـم‬ ‫غوریانی محمودی ابادی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 22.85‬مترمربع قسمتی از پال ک شماره ‪ 4‬فرعی از‬ ‫‪ 3‬اصلی اراضی یحیی اباد واقع در خراسـان رضوی بخش ‪ 13‬مشـهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک رسـمی‬ ‫اقـای محمدیوسـف کریمی تیمـوری محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -23‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/04/25-140160306007000427‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای غالمحسـین‬ ‫یعقوبـی در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 23.4‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک شـماره ‪ 4‬فرعـی از ‪ 3‬اصلـی‬ ‫تجـام خریـداری از مالـک رسـمی اقای‬ ‫اراضـی یحیی ابـاد واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک ترب ‬ ‫محمدیوسـف کریمی تیمـوری محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -24‬برابـر رای شـماره ‪ 1396/12/21-139660306007002798‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای غالم محمـد‬ ‫برزگر در ششـدانگ یکباب منزل به مسـاحت ‪ 121.15‬مترمربع قسـمتی از پال ک سـه فرعی از ‪ 1445‬اصلی واقع در خراسـان‬ ‫رضوی بخش ‪ 13‬مشـهدخریداری از محل مالکیت مشـاعی خودش محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -25‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/05/01-140160306007000475‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای حیدر کیانی پور‬ ‫ً‬ ‫در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 65‬مترمربع قسـمتی از پال ک شـماره ‪ 331‬اصلی (ضمنا پال ک ‪ 331‬به ‪1579‬‬ ‫اصلی اسـتاندارد شـده اسـت) واقع در اراضی شـهر تربت جام خراسـان رضوی بخش ‪ 13‬مشـهد حوزه ثبت ملک تربت جام‬ ‫خریداری کل مالکیت مشـاعی متقاضی طبق سـند رسـمی ‪ 1367/03/25-18757‬دفترخانه ‪ 25‬تربت جام محرز شـده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -26‬برابر رای شماره‪ 1401/04/29-140160306007000460‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم سکینه علی بیگی‬ ‫در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 152.50‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک شـماره ‪ 167‬اصلـی اراضـی دولت ابـاد‬ ‫تجـام خریـداری از مالـک رسـمی اقـای خواجه محمـود‬ ‫واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک ترب ‬ ‫جامی االحمـدی محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -27‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/04/29-140160306007000459‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای حسـین‬ ‫رحمتی رحمت ابـادی در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ 197.50‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک‬ ‫تجـام خریـداری از‬ ‫شـماره ‪ 167‬اصلـی اراضـی دولت ابـاد واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک ترب ‬ ‫مالـک رسـمی اقـای خواجه محمـود جامی االحمـدی محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -28‬برابـر رای شـماره ‪ 1401/04/26-140160306007000430‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای سـعید‬ ‫فدوی رزدابی در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 108.5‬مترمربع قسـمتی از پال ک شـماره ‪ 9‬فرعی از ‪ 760‬اصلی‬ ‫تجـام خریداری از مالک رسـمی خانـم مریـم راوری محرز‬ ‫واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک ترب ‬ ‫شـده اسـت‪.‬‬ ‫اراءاصالحی‬ ‫‪ -1‬پیرو ا گهی روزنامه رسالت به تاریخ های ‪ 1386/08/30‬و ‪ 1386/09/17‬تصرف مالکانه و بالمعارض اسماعیل سلیمی‬ ‫تجـام کـه در‬ ‫نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن محصـور واقـع درخراسـان رضـوی بخـش ‪ 13‬مشـهد ثبـت ملـک ترب ‬ ‫ا گهـی فـوق از پلا ک ‪ 6/3762‬فرعـی از ‪ 3‬اصلـی متـراژ ‪ 285‬مترمربـع قید شـده‪ ،‬که برابـر رای اصالحی صادره مورد تقاضا به‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫مسـاحت ‪ 298.55‬مترمربع افزایش یافته که بدینوسـیله اعالم م ‬ ‫‪ -2‬پیرو ا گهی روزنامه رسالت به تاریخ های ‪ 1371/12/05‬و ‪ 1371/12/20‬تصرف مالکانه و بالمعارض سعید ندایی نسبت‬ ‫به ششدانگ یکباب ساختمان واقع در خراسان رضوی بخش ‪ 13‬مشهد ثبت ملک تربت جام که در ا گهی فوق از پال ک‬ ‫یـک فرعـی از ‪ 679‬اصلـی متـراژ ‪ 581.5‬قیـد شـده کـه برابـر رای اصالحـی صـادره‪ ،‬مورد تقاضا به مسـاحت ‪ 602.43‬مترمربع‬ ‫افزایش یافته که بدینوسیله اعالم می شود‪.‬‬ ‫‪ -3‬پیرو ا گهی روزنامه های قدس و پیام ما به تاریخ های ‪ 1401/01/20‬و ‪ 1401/02/05‬تصرف مالکانه و بالمعارض جهانشیر‬ ‫کبیری نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان واقع در خراسان رضوی بخش‪ 13‬مشهد ثبت ملک تربت جام که در ا گهی‬ ‫ً‬ ‫فوق اشتباها از محل مالکیت مشاعی متقاضی قید شده که بدینوسیله اصالح و از محل مالکیت مشاعی اقایان ابراهیم و‬ ‫اسماعیل و محمود و مسعود و کامران شهرت همگی یعقوبی جامی و عبدالخالق یعقوبی صحیح است‪.‬‬ ‫لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫قانون مذکور این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها‬ ‫رای هیات الصاق‪ ،‬تا درصورتیکه اشخاص ذینفع به اراء اعالم شده اعتراض داشته باشند‪ ،‬باید از تاریخ انتشار اولین ا گهی‬ ‫و در روسـتاها از تاریخ الصاق ا گهی در محل‪ ،‬ظرف مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسـلیم و‬ ‫رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معتـرض بایـد ظرف یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬مبادرت به تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی‬ ‫محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبت محل تحویل دهد‪ .‬کـه دراینصورت اقدامات ثبت‪ ،‬موکـول به ارائه‬ ‫حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونی واصل نشـود‪ ،‬یا معتـرض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواسـت‬ ‫بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می کند و صدور سـند مالکیت‪ ،‬مانـع از‬ ‫مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/10 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس ادارهثبت اسنادو امال ک تربت جام‬ ‫ا گهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫براب ــر رای ش ــماره ‪ 1401/03/03-140160322002001604‬هی ــات اول‪ /‬دوم موض ــوع قان ــون تعیی ــن‬ ‫تکلی ــف وضعی ــت ثبت ــی اراض ــی و س ــاختمان های فاق ــد س ــند رس ــمی مس ــتقر در واح ــد ثبت ــی ح ــوزه‬ ‫ثب ــت مل ــک زاب ــل‪ ،‬تصرف ــات مالکان ــه بالمع ــارض متقاض ــی اق ــای علیرض ــا س ــنچولی ب ــه شناس ــنامه‬ ‫شـــماره ‪ 497‬کـــد ملـــی ‪ 3674360233‬صـــادره از زابـــل فرزنـــد شـــریف به صـــورت ششـــدانگ‬ ‫یکب ــاب من ــزل ب ــه مس ــاحت ‪ 200‬مترمرب ــع پ ــا ک ش ــماره ‪ 517‬فرع ــی از ‪ 1‬اصل ــی واق ــع در سیس ــتان‬ ‫و بلوچس ــتان بخ ــش دو سیس ــتان شهرس ــتان زاب ــل‪ ،‬خیاب ــان باهن ــر‪ ،‬باهن ــر ‪ 15‬مالکی ــت مش ــاعی‬ ‫متقاضـــی موضـــوع ســـند قطعـــی ‪ 1393/10/21-51820‬دفترخانـــه ‪ 27‬زابـــل محـــرز شـــده اســـت‪.‬‬ ‫ل ــذا ب ــه منظ ــور اط ــاع عم ــوم مرات ــب در دو نوب ــت ب ــه فاصل ــه ‪ 15‬روز در روزنام ــه کثیراالنتش ــار ا گه ــی‬ ‫می ش ــود‪ .‬درصورت ــی ک ــه اش ــخاص نس ــبت ب ــه ص ــدور س ــند مالکی ــت متقاض ــی اعتراض ــی داش ــته‬ ‫باش ــند‪ ،‬می توانن ــد از تاری ــخ انتش ــار اولی ــن ا گه ــی ب ــه م ــدت دو م ــاه‪ ،‬اعت ــراض خ ــود را ب ــه ای ــن اداره‬ ‫تس ــلیم و پ ــس از اخ ــذ رس ــید‪ ،‬ظ ــرف م ــدت ی ــک م ــاه از تاری ــخ تس ــلیم اعت ــراض‪ ،‬دادخواس ــت خ ــود‬ ‫را ب ــه مراج ــع قضائ ــی تقدی ــم کنن ــد‪ .‬بدیهی س ــت درص ــورت انقض ــای م ــدت مذک ــور و ع ــدم وص ــول‬ ‫اعت ــراض‪ ،‬طب ــق مق ــررات س ــند مالکی ــت ص ــادر خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/10 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪521‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت و بـــرگ ســـبز خـــودرو وانـــت پیـــکان ‪ 1600-OHV‬مـــدل ‪ 1388‬بـــا شـــماره پـــا ک ایـــران‬ ‫‪529 -36‬ن‪ 84‬و ش ــماره موت ــور ‪ 11488082149‬و ش ــماره شاس ــی ‪ NAAA36AA9AG889121‬ب ــه‬ ‫مالکیــت بعثــت نــوروزی مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1410‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظ ــر ب ــه اینک ــه اق ــای یعق ــوب کاظم ــی فرزن ــد عیس ــی ب ــه موج ــب دو ب ــرگ استش ــهادیه ش ــهادت‬ ‫ش ــهود تقاض ــای ص ــدور المثن ــی س ــند مالکی ــت نوب ــت اول شش ــدانگ یکب ــاب من ــزل مس ــکونی ب ــه‬ ‫ش ــماره پ ــا ک ‪ 4784‬فرع ــی از ‪ 166‬اصل ــی بخ ــش ‪ 13‬مش ــهد را نم ــوده و مدعی س ــت س ــند مالکی ــت‬ ‫مزب ــور مفق ــود ش ــده اس ــت‪ ،‬ک ــه ب ــه حکای ــت س ــامانه مدیری ــت ام ــا ک کش ــوری شش ــدانگ پ ــا ک‬ ‫ف ــوق ذی ــل ثب ــت ‪ 40061‬صفح ــه ‪ 589‬دفت ــر ‪ 241‬ب ــه ن ــام یعق ــوب کاظم ــی ثب ــت و س ــند مالکی ــت‬ ‫‪20728‬پ‪ 77‬ص ــادر و تس ــلیم ش ــده اس ــت‪ .‬پرون ــده ثبت ــی و دفت ــر ام ــا ک بی ــش از ای ــن حکایت ــی‬ ‫ن ــدارد‪ .‬ل ــذا ب ــه اس ــتناد تبص ــره ی ــک م ــاده ‪ 120‬ایین نام ــه قان ــون ثب ــت‪ ،‬مرات ــب ی ــک نوب ــت ا گه ــی و‬ ‫متذک ــر می ش ــود ه ــر ک ــس نس ــبت ب ــه مل ــک م ــورد ا گه ــی معامل ـه ای انج ــام داده ی ــا مدع ــی وج ــود‬ ‫س ــند مالکی ــت ن ــزد خ ــود اس ــت‪ ،‬بایس ــتی ظ ــرف ‪ 10‬روز از تاری ــخ انتش ــار ای ــن ا گه ــی‪ ،‬اعت ــراض کتب ــی‬ ‫خ ــود را ب ــه پیوس ــت اص ــل س ــند مالکی ــت ی ــا س ــند مالکی ــت رس ــمی ب ــه ای ــن اداره تس ــلیم کن ــد‪.‬‬ ‫بدیهی س ــت درص ــورت ع ــدم وص ــول اعت ــراض در مهل ــت مق ــرر و ی ــا وص ــول اعت ــراض ب ــدون ارائ ــه‬ ‫س ــند مالکی ــت ی ــا س ــند معامل ــه رس ــمی‪ ،‬نس ــبت ب ــه ص ــدور س ــند مالکی ــت المثن ــی نوب ــت اول و‬ ‫تس ــلیم ان ب ــه متقاض ــی اق ــدام خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/05/10 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـــر بـــه اینکـــه اقـــای فیض محمـــد خدادادی حســـن ابادی فرزنـــد غـــام بـــه موجـــب دو بـــرگ‬ ‫استشـــهادیه شـــهادت شـــهود‪ ،‬تقاضـــای صـــدور المثنـــی ســـند مالکیـــت نوبـــت اول ششـــدانگ‬ ‫یکبـــاب ســـاختمان مســـکونی بـــه شـــماره پـــا ک ‪ 29‬فرعـــی از ‪ 907‬اصلـــی بخـــش ‪ 13‬مشـــهد را‬ ‫نم ــوده و مدعی س ــت س ــند مالکی ــت مزب ــور مفق ــود ش ــده اس ــت‪ ،‬ک ــه ب ــه حکای ــت س ــامانه مدیری ــت‬ ‫ام ــا ک کش ــوری شش ــدانگ پ ــا ک ف ــوق ذی ــل ش ــماره الکترونیک ــی ‪ 140020306007002641‬ب ــه ن ــام‬ ‫فیض محم ــد خدادادی حســن ابادی ثب ــت و س ــند مالکی ــت ب ــه ش ــماره ‪162080‬ال ــف‪ 1400‬ص ــادر و‬ ‫تس ــلیم ش ــده‪ .‬پرون ــده ثبت ــی و دفت ــر ام ــا ک بی ــش از ای ــن حکایت ــی ن ــدارد‪ .‬ل ــذا ب ــه اس ــتناد تبص ــره‬ ‫یــک مــاده ‪ 120‬ایین نامــه قانــون ثبــت‪ ،‬مراتــب یــک نوبــت ا گهــی و متذکــر می شــود هــر کــس نســبت‬ ‫ب ــه مل ــک م ــورد ا گه ــی معاملــه ای انج ــام داده ی ــا مدع ــی وج ــود س ــند مالکی ــت ن ــزد خ ــود اس ــت‪،‬‬ ‫بایس ــتی ظ ــرف ‪ 10‬روز از تاری ــخ انتش ــار ای ــن ا گه ــی‪ ،‬اعت ــراض کتب ــی خ ــود را ب ــه پیوس ــت اص ــل س ــند‬ ‫مالکی ــت ی ــا س ــند مالکی ــت رس ــمی ب ــه ای ــن اداره تس ــلیم کن ــد‪ .‬بدیهی س ــت درص ــورت ع ــدم وص ــول‬ ‫اعتــراض در مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتــراض بــدون ارائــه ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی‪،‬‬ ‫نس ــبت ب ــه صــدور ســند مالکی ــت المثن ــی نوب ــت اول و تس ــلیم ان ب ــه متقاض ــی اق ــدام خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/05/10 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫مفقودی‬ ‫بـــرگ ســـبز خـــودرو ســـواری پـــژو ‪ 206‬بـــا شـــماره پـــا ک ایـــران ‪944 -26‬ص‪ 42‬و شـــماره موتـــور‬ ‫‪ 163B0084673‬و شــماره شاســی ‪ NAAP13FE7EJ494030‬بــه مالکیــت فائــزه عابــد مفقــود شــده‬ ‫و از درج ــه اعتب ــار س ــاقط اس ــت‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجان ــب حس ــین قربان ــزاده مال ــک خ ــودرو س ــواری س ــمند ب ــا ش ــماره پ ــا ک ای ــران ‪691 -26‬ص‪78‬‬ ‫و ش ــماره شاس ــی ‪ 70306641‬و ش ــماره موت ــور ‪ 12486075258‬ب ــه عل ــت فق ــدان اس ــناد ف ــروش‪،‬‬ ‫تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده اســت‪ .‬لــذا چنانچــه هــر کــس ادعایــی در مــورد‬ ‫نخ ــودرو‬ ‫خ ــودرو مذک ــور دارد‪ ،‬ظ ــرف م ــدت ‪ 10‬روز‪ ،‬ب ــه دفت ــر حقوق ــی س ــازمان ف ــروش ش ــرکت ایرا ‬ ‫واقــع در پیکان شــهر‪ ،‬ســاختمان ســمند مراجعــه کنــد‪ .‬بدیهی ســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور‪،‬‬ ‫طب ــق ضواب ــط مق ــرر اق ــدام خواه ــد ش ــد‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫دادنامه‬ ‫شماره دادنامه‪565 :‬‬ ‫شماره پرونده‪592/7/1400 :‬ح‬ ‫مرجع رسیدگی‪ :‬شورای حل اختالف شهرستان ابادان‬ ‫خواه ــان‪ :‬عدن ــان صالحی ــان ب ــه نش ــانی‪ :‬اب ــادان‪ ،‬منیوح ــی‪ ،‬روس ــتای کوت ش ــنوف‪ ،‬ش ــرق ج ــاده‪،‬‬ ‫خوان ــده‪ :‬مال ال ــه اس ــتوریان ب ــه نش ــانی‪ :‬مجهول الم ــکان‬ ‫انته ــای کوث ــر ‪6‬‬ ‫خواسته‪ :‬مطالبه‬ ‫گردشـــکار‪ :‬پرونـــده ابتـــدا بـــه شـــعبه ‪ 7‬شـــوراهای حـــل اختـــاف ابـــادان ارجـــاع و بـــه کالســـه‬ ‫‪592/7/1400‬ح بـــه ثبـــت رســـیده و اعضـــای محتـــرم ایـــن شـــعبه پـــس از تبادل نظـــر و جـــری‬ ‫تشــریفات و اقدامــات قانونــی نظریــه خــود را اعــام کرده انــد‪ .‬پــس از بررســی پرونــده و رســیدگی های‬ ‫الزم ختـــم رســـیدگی را اعـــام و بـــه شـــرح اتـــی مبـــادرت بـــه صـــدور رای می نمایـــد‪.‬‬ ‫رای قاضی شورا‬ ‫درخص ــوص دادخواس ــت خواه ــان اق ــای عدن ــان صالحی ــان ب ــه طرفی ــت اق ــای مال ال ــه اس ــتوریان‬ ‫ب ــه خواس ــته مطالب ــه مبل ــغ ‪ 25/000/000‬ری ــال وج ــه ی ــک فق ــره چ ــک ب ــه ش ــماره ‪043057-58‬‬ ‫عه ــده بان ــک س ــپه اب ــادان ب ــه انضم ــام خس ــارت دادرس ــی و تاخی ــر تادی ــه ب ــا توج ــه ب ــه متحوی ــات‬ ‫پرون ــده و تصاوی ــر مص ــدق مس ــتند دع ــوی و ب ــا توج ــه ب ــه اظه ــارات خواه ــان در جلس ــه رس ــیدگی و‬ ‫دفاعی ــات غیرموث ــر خوان ــده در جلس ــه رس ــیدگی ش ــورا و گواه ــی ع ــدم پرداخ ــت چ ــک و همچنی ــن‬ ‫از ناحی ــه خوان ــده دلی ــل ک ــه حکای ــت از پرداخ ــت وج ــه چ ــک کن ــد‪ ،‬ارائ ــه نش ــده‪ ،‬فل ــذا ب ــا اح ــراز‬ ‫ً‬ ‫اش ــتغال ذمه خوان ــده و اس ــتصحاب دی ــن و مس ــتندا ب ــه م ــاده ‪ 9‬قان ــون ش ــوراهای ح ــل اخت ــاف و‬ ‫مــواد ‪ 198‬و ‪ 519‬و ‪ 522‬از قانــون ائیــن دادرســی مدنــی‪ ،‬حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت‬ ‫مبلــغ ‪ 25/000/000‬ریــال بابــت اصــل خواســته و پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ سررســید‬ ‫چ ــک ت ــا زم ــان اج ــرای حک ــم براس ــاس ش ــاخص اعالم ــی از ناحی ــه بان ــک مرک ــزی و پرداخ ــت مبل ــغ‬ ‫‪ 1/487/500‬ری ــال باب ــت هزین ــه دادرس ــی در ح ــق خواه ــان ص ــادر و اع ــام مـ ـی دارد‪ .‬رای ص ــادره‬ ‫غیاب ــی ب ــوده و ظ ــرف بیس ــت روز‪ ،‬قاب ــل واخواه ــی در ای ــن مرج ــع و س ــپس ظ ــرف بیس ــت روز قاب ــل‬ ‫تجدیدنظرخواه ــی در محا ک ــم عموم ــی شهرس ــتان اب ــادان اس ــت‪.‬‬ ‫مهران کاویانی باغبادرانی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان ابادان‬ ‫تاریخ‪1400/08/30 :‬‬ ‫ا گهی مزایده‬ ‫بـــه موجـــب پرونـــده اجرایـــی کالســـه ‪ 140001038‬یـــک دســـتگاه خـــودرو ســـواری پرایـــد‬ ‫جی تی ایک ـس ای مــدل ‪ 1388‬بــه شــماره انتظامــی ایــران ‪349 -61‬د‪ 51‬بــه رنــگ ســفید بنزین ســوز‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانـم ام فـروه اعلم الهـدی بـه ادرس شـهرری‪ ،‬دیلمـان‪ ،‬خیابـان اسـدالهی‪ 8 ،‬متـری قـادری‪،‬‬ ‫کوچـه غالمـی‪ ،‬پلا ک ‪ 8‬بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه مصـدق بـه شـماره ‪ 64600‬مـورخ‬ ‫‪ 1401/04/02‬دفترخانـه ‪ 43331‬تهـران بـه شـرح وارده ‪ 4012481‬مـورخ ‪ 1401/04/12‬اعلام‬ ‫داشـته سـند مالکیت ششـدانگ یک قطعه اپارتمان به پال ک ثبتی ‪ 10894‬فرعی از ‪ 120‬اصلی‪،‬‬ ‫مفـروز و مجـزا شـده از ‪ 10439‬فرعـی از اصلـی مذکـور‪ ،‬قطعـه ‪ 9‬در طبقـه ‪ 5‬و واقـع در بخـش ‪12‬‬ ‫ناحیـه ‪ 02‬حـوزه ثبـت ملـک شـهرری اسـتان تهـران بـه مسـاحت ‪ 152/39‬مترمربـع بـه انضمـام‬ ‫انباری قطعه ‪ 10‬به مسـاحت ‪ 3/5‬مترمربع و انباری قطعه ‪ 9‬به مسـاحت ‪ 2/75‬مترمربع ذیل‬ ‫دفتـر الکترونیـک ‪ 139720301024025474‬بـه چاپی ‪ 278422‬به نام جواد کریمی خضرا ثبت‬ ‫و سـند صـادر شـده اسـت سـپس بـه نـام ام فـروه اعلم الهـدی فرزنـد محمـد شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 12409‬متولد ‪ 1336/02/30‬صادره از تهران دارای شـماره ملی ‪ 0030123951‬با جزء سـهم ‪ 6‬از‬ ‫کل سهم ‪ 6‬به عنوان مالک ششدانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ‪ 31726‬مورخ‬ ‫‪ 1401/02/25‬دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره ‪ 1075‬شـهر تهـران اسـتان تهـران‪ ،‬موضـوع سـند‬ ‫مالکیـت اصلـی بـه شـماره چاپـی ثبـت شـده اسـت کـه بـه علـت جابجایـی منـزل مفقـود شـده‬ ‫و تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا طبـق مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون‬ ‫ثبـت‪ ،‬مراتـب در یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا هـر کس نسـبت بـه ملک مـورد ا گهـی معامله ای‬ ‫کـرده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬بایـد تـا ده روز پـس از انتشـار ا گهـی‪ ،‬بـه‬ ‫ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه‪ ،‬تسـلیم‬ ‫کنـد‪ .‬ا گـر ظـرف مهلـت مقـرر اعتراضی نرسـد و یا درصورت اعتراض‪ ،‬اصل سـند مالکیت یا سـند‬ ‫معامله ارائه نشود‪ ،‬اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم‬ ‫خواهـد کرد‪.‬‬ ‫سـیدمهدی المعـی‪ ،‬رئیـس واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرری‪ ،‬از‬ ‫م الـف ‪271‬‬ ‫طـرف سـهراب عزیزنـژاد‬ ‫بــه شــماره موتــور ‪ 2798569‬و شــماره شاســی ‪( S14122288925864‬حســب اظهارنظــر کارشــناس‪،‬‬ ‫یه ــا‪ ،‬جلوپنج ــره‪ ،‬چرا غه ــا و س ــپر‪ ،‬شیش ــه و جل ــو داش ــبورد‪،‬‬ ‫ات ــاق و بدن ــه خ ــودرو س ــالم و صندل ‬ ‫سیم کش ــی و گیربک ــس و امپ ــر‪ ،‬ایین ــه و برف پا ک ــن و ت ــودوزی س ــالم‪ ،‬الس ــتیک ها ح ــدود ‪ 40‬درص ــد‬ ‫و تاری ــخ انقض ــای بیمه نام ــه ش ــخص ثال ــث خ ــودرو ف ــوق ‪ 1401/05/29‬اس ــت) متعل ــق ب ــه اق ــای‬ ‫ف ــواد درویش ــی در قب ــال طل ــب خان ــم روژی ــن ش ــریعتی و حقوق ــات دولت ــی متعلق ــه بازداش ــت ش ــد‬ ‫و طب ــق نظ ــر کارش ــناس رس ــمی ب ــه مبل ــغ ‪ 820/000/000‬ری ــال ارزیاب ــی ش ــده‪ ،‬از س ــاعت ‪ 9‬ال ــی ‪12‬‬ ‫م ــورخ ‪ 1401/05/22‬از طری ــق اج ــرای اس ــناد رس ــمی س ــنندج در مح ــل پارکین ــگ وس ــایل نقلی ــه در‬ ‫صبــا ‪ 2‬واقــع در تکیــه و چمــن از طریــق مزایــده بــه فــروش می رســد‪ .‬مزایــده از مبلــغ ‪820/000/000‬‬ ‫ً‬ ‫ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه می شــود‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت‬ ‫بدهی ه ــای مالیات ــی و ع ــوارض ش ــهرداری و هزین ــه پارکین ــگ و خالف ــی و بیم ــه و غی ــره‪ ،‬ت ــا تاری ــخ‬ ‫مزایــده‪ ،‬اعــم از اینکــه رقــم قطعــی ان معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمن ــا ش ــرکت در مزای ــده‪ ،‬من ــوط ب ــه پرداخ ــت ده درص ــد از مبل ــغ پای ــه کارشناس ــی ب ــه حس ــاب‬ ‫ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی او در جلســه مزایــده اســت‪ .‬برنــده مزایــده مکلــف‬ ‫اس ــت مابه التف ــاوت مبل ــغ ف ــروش را ظ ــرف م ــدت ‪ 5‬روز از تاری ــخ مزای ــده ب ــه حس ــاب صن ــدوق ثب ــت‬ ‫تودی ــع کن ــد‪ .‬درصورت ــی ک ــه ظ ــرف مهل ــت مق ــرر‪ ،‬مان ــده ف ــروش را ب ــه حس ــاب س ــپرده ثب ــت واری ــز‬ ‫نکن ــد‪ ،‬مبل ــغ مذک ــور قاب ــل اس ــترداد نب ــوده و ب ــه حس ــاب خزان ــه واری ــز خواه ــد ش ــد‪ .‬دراینص ــورت‬ ‫عملی ــات ف ــروش از درج ــه اعتب ــار س ــاقط و مزای ــده تجدی ــد می ش ــود‪ .‬کلی ــه هزینه ه ــای قانون ــی ب ــه‬ ‫ً‬ ‫عه ــده برن ــده اس ــت و نیم عش ــر و ح ــق مزای ــده نق ــدا وص ــول خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫تاریخ برگزاری مزایده‪1401/05/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/05/10 :‬‬ ‫شیوا وجدی‪ ،‬رئیس اداره اجرای اسناد رسمی سنندج‬ ‫م الف ‪1864‬‬ ‫ا گهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی‬ ‫کالسه پرونده‪326/7/1401 :‬‬ ‫خواهان‪ :‬ایمان براهی به نشانی‪ :‬ابادان‪ ،‬فلکه فردوسی‪ ،‬شرکت راهیان ابادان‬ ‫خواسته‪ :‬مطالبه‬ ‫خوانده‪ :‬حاتم نوریان مجهول المکان‬ ‫مرجع رسیدگی‪ :‬شعبه ‪ 7‬شورای حل اختالف ابادان‬ ‫وقت رسیدگی‪ :‬ساعت ‪ 8:00‬مورخه ‪1401/05/29‬‬ ‫خواه ــان دادخواس ــتی ب ــه خواس ــته ف ــوق ب ــه طرفی ــت خوان ــده تقدی ــم ای ــن ش ــعبه کرده ان ــد ک ــه‬ ‫تح ــت کالس ــه ‪ 326/7/1401‬ب ــه ثب ــت رس ــیده و ب ــا رعای ــت اینک ــه خوان ــده مجهول الم ــکان اس ــت‬ ‫ب ــه اس ــتناد م ــاده ‪ 73‬قان ــون ائی ــن دادرس ــی مدن ــی ا گه ــی اب ــاغ دادخواس ــت و ضمای ــم ان و وق ــت‬ ‫رس ــیدگی ب ــرای ی ــک نوب ــت در روزنام ــه کثیراالنتش ــار ا گه ــی می ش ــود‪ .‬خوان ــده می توان ــد قب ــل از‬ ‫تاری ــخ رس ــیدگی ب ــه ش ــعبه مراجع ــه و اص ــل دادخواس ــت و ضمای ــم ان را تحوی ــل بگی ــرد‪.‬‬ ‫مسئول دفتر شعبه ‪ 7‬شورای حل اختالف ابادان‬ ‫ا گهی مزایده اموال منقول و غیرمنقول مرحله اول‬ ‫ب ــه موج ــب پرون ــده اجرای ــی ب ــه ش ــماره ‪ 0000910‬ص ــادره از ش ــورای ح ــل اخت ــاف اس ــام ابادغرب‬ ‫اق ــای نصرت ال ــه ابراهیم ــی فرزن ــد اس ــد محک ــوم اس ــت ب ــه پرداخ ــت مبل ــغ ‪ 46209000‬توم ــان در‬ ‫ح ــق محکوم ل ــه یحی ــی عس ــگری و مبل ــغ ‪ 800000‬توم ــان نیم عش ــر دولت ــی در ح ــق صن ــدوق دول ــت‪.‬‬ ‫ل ــذا محکو مل ــه در راس ــتای تامی ــن طل ــب خوی ــش ب ــه می ــزان محکوم ب ــه‪ ،‬ام ــوال منق ــول را معرف ــی و‬ ‫توس ــط دای ــره اج ــرای اح ــکام مدن ــی توقی ــف ش ــده و ب ــا ارج ــاع ام ــر ب ــه کارش ــناس منتخ ــب‪ ،‬ب ــه ای ــن‬ ‫ش ــرح ارزیاب ــی ش ــده اس ــت‪ :‬مبن ــی ب ــر توقی ــف ی ــک دس ــتگاه خ ــودرو س ــواری پ ــژو اردی ب ــه ش ــماره‬ ‫انتظامــی ایــران ‪463 -29‬ب‪ 93‬کــه بــه قیمــت دویســت و نــود میلیــون ریــال معــادل بیســت و نــه‬ ‫میلی ــون توم ــان ب ــراورد و اع ــام می ش ــود‪ .‬ل ــذا جلس ــه مزای ــده در مورخ ــه ‪ 1401/06/06‬س ــاعت ‪10‬‬ ‫ال ــی ‪ 11‬مســتقر در دفتــر اجــرای احــکام مدنــی شــورای حــل اختــاف اســام ابادغرب برگــزار خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬هرکــس کــه باالتریــن قیمــت را اعــام کنــد‪ ،‬بــه ایشــان فروختــه و مبلــغ ده درصــد بهــای مزایــده‬ ‫فی المجل ــس از برن ــده مزای ــده ب ــه ص ــورت نق ــد دریاف ــت و الباق ــی را حدا کث ــر ظ ــرف م ــدت ی ــک م ــاه‬ ‫از تاری ــخ مزای ــده‪ ،‬ب ــه اج ــرای ح ــکام تودی ــع کن ــد‪ .‬درغیراینص ــورت پ ــس از کس ــر هزین هه ــای اجرای ــی‬ ‫از ده درصــد مبلــغ تودیعــی‪ ،‬مابقــی بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫می توان ــد ‪ 5‬روز قب ــل از مزای ــده ب ــه ای ــن اج ــرا مراجع ــه‪ ،‬ت ــا ترتی ــب بازدی ــد انه ــا داده ش ــود‪.‬‬ ‫محمدحسین تابزر‪ ،‬اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهـــی موضـــوع مـــاده ‪ 3‬قانـــون و مـــاده ‪ 13‬ائین نامـــه قانـــون تعییـــن تکلیـــف وضعیـــت ثبتـــی‬ ‫اراضـــی و ســـاختمان های فاقـــد ســـند رســـمی‬ ‫براب ــر رای ش ــماره ‪ 139960316001003762‬م ــورخ ‪ 1399/08/07‬هی ــات اول‪ /‬دوم موض ــوع قان ــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیــه یــک تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای ســجاد ملکــی‬ ‫فرزنـــد رضاحســـین بـــه شماره شناســـنامه ‪ 3370123797‬صـــادره از قصرشـــیرین در ششـــدانگ‬ ‫یکب ــاب س ــاختمان ب ــه مس ــاحت ‪ 59/58‬مترمرب ــع در مح ــدوده اراض ــی پ ــا ک ‪ 305‬فرع ــی از ‪140‬‬ ‫اصل ــی واق ــع در بخــش ی ــک حوم ــه کرمانش ــاه ب ــه ادرس کرمانش ــاه‪ ،‬بل ــوار ط ــاق بس ــتان‪ ،‬کوچ ــه ‪138‬‬ ‫خری ــداری از مال ــک رس ــمی مش ــاعی اق ــای رض ــا باق ــری مح ــرز ش ــده اس ــت‪ .‬ل ــذا ب ــه منظ ــور اط ــاع‬ ‫عم ــوم‪ ،‬مرات ــب در دو نوب ــت ب ــه فاصل ــه ‪ 15‬روز ا گه ــی می ش ــود‪ .‬درصورت ــی ک ــه اش ــخاص نس ــبت ب ــه‬ ‫ص ــدور س ــند مالکی ــت متقاض ــی اعتراض ــی داش ــته باش ــند‪ ،‬می توانن ــد از تاری ــخ انتش ــار اولی ــن ا گه ــی‬ ‫ب ــه م ــدت دو م ــاه‪ ،‬اعت ــراض خ ــود را ب ــه ای ــن اداره تس ــلیم و پ ــس از اخ ــذ رس ــید‪ ،‬ظ ــرف م ــدت ی ــک‬ ‫م ــاه از تاری ــخ تس ــلیم اعت ــراض‪ ،‬دادخواس ــت خ ــود را ب ــه مراج ــع قضائ ــی تقدی ــم کنن ــد‪ .‬بدیهی س ــت‬ ‫درص ــورت انقض ــای م ــدت مذک ــور و ع ــدم وص ــول اعت ــراض‪ ،‬طب ــق مق ــررات س ــند مالکی ــت ص ــادر‬ ‫خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/10 :‬‬ ‫مهدی زارعی وش‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کرمانشاه‬ ‫م الف ‪12/804‬‬ ‫مفقودی‬ ‫س ــند مالکی ــت و کارت خ ــودرو س ــواری اری ــو اتوماتی ــک ب ــه رن ــگ س ــفید م ــدل ‪ 1398‬ب ــا ش ــماره‬ ‫پـــا ک ایـــران ‪357 -19‬ل‪ 67‬و شـــماره موتـــور ‪ TNN4G16AJ0079403‬و شـــماره شاســـی‬ ‫‪ NAS321200K4922353‬مفقـــود شـــده و از درجـــه اعتبـــار ســـاقط اســـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫ســـند مالکیـــت (شناســـنامه ســـبز) خـــودرو ســـواری دنـــا پـــاس توربـــو اتومـــات مـــدل ‪1401‬‬ ‫بـــا شـــماره پـــا ک ایـــران ‪797 -12‬ج‪ 91‬و شـــماره موتـــور ‪ 153H0058723‬و شـــماره شاســـی‬ ‫‪ NAAW61HU8NE488995‬ب ــه مالکی ــت علیرض ــا نظ ــری مفق ــود ش ــده و از درج ــه اعتب ــار س ــاقط‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ا گه ــی اختصاص ــی موض ــوع قان ــون تعیی ــن تکلی ــف وضعی ــت ثبت ــی اراض ــی و س ــاختمان های‬ ‫فاق ــد س ــند رس ــمی براب ــر ب ــا م ــاده ‪ ۳‬و م ــاده ‪ ۱۳‬ائین نام ــه قان ــون تعیی ــن تکلی ــف‬ ‫براب ــر رای ش ــماره ‪ 140160312001002372‬هیئ ــت موض ــوع قان ــون تعیی ــن تکلی ــف وضعی ــت ثبت ــی‬ ‫اراض ــی و س ــاختمان های فاق ــد س ــند رس ــمی مس ــتقر در واح ــد ثبت ــی تصرف ــات مالکان ــه بالمع ــارض‬ ‫کالس ــه ‪ 1401114412001000080‬تقاض ــای اق ــای میث ــم مازندران ــی ب ــه شماره شناس ــنامه ‪ 1984‬و ک ــد‬ ‫مل ــی ‪ 2121720243‬ص ــادره از گ ــرگان فرزن ــد محمدقاس ــم در شش ــدانگ اعیان ــی یکب ــاب س ــاختمان‬ ‫بـــا انضمـــام چهاردانـــگ مشـــاع از ششـــدانگ عرصـــه‪ ،‬کـــه مابقـــی ان وقـــف اســـت بـــه مســـاحت‬ ‫‪ 433/06‬مترمرب ــع از پ ــا ک ش ــماره ‪ 264‬اصل ــی واق ــع در اراض ــی انجی ــراب بخ ــش دو ح ــوزه ثب ــت‬ ‫گ ــرگان طب ــق رای ص ــادره حکای ــت از انتق ــال از مال ــک رس ــمی محمدعل ــی مازندران ــی ب ــه متقاض ــی‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫دارد‪ .‬ل ــذا ب ــه منظ ــور اط ــاع عم ــوم مرات ــب در دو نوب ــت ب ــه فاصل ــه پان ــزده روز ا گه ــی م ‬ ‫ازایـ ـن رو اش ــخاصی ک ــه نس ــبت ب ــه رای ص ــادره فوق الذک ــر اعت ــراض داش ــته باش ــند می توانن ــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن ا گهــی بــه مــدت دو مــاه‪ ،‬اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده‪ ،‬بــه ایــن اداره‬ ‫تس ــلیم و پ ــس از اخ ــذ رس ــید‪ ،‬ظ ــرف م ــدت ی ــک م ــاه از تاری ــخ تس ــلیم اعت ــراض ب ــه مرج ــع ثبت ــی‪،‬‬ ‫دادخواس ــت خ ــود را ب ــه مرج ــع ذیص ــاح قضائ ــی تقدی ــم و گواه ــی تقدی ــم دادخواس ــت را ب ــه ای ــن‬ ‫اداره ارائ ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/25 :‬‬ ‫غالمرض ــا قاس ــمی‪ ،‬رئی ــس اداره ثب ــت اس ــناد و ام ــا ک منطق ــه ی ــک‬ ‫م ال ــف ‪12533‬‬ ‫گ ــرگان‪ ،‬از ط ــرف غالمرض ــا قاس ــمی‬ ‫دادنامه‬ ‫به تاریخ ‪ 1401/05/08‬در وقت فوق العاده شـعبه سـوم شـورای حل اختالف‬ ‫شهرسـتان شـوش‪ ،‬پرونده کالسـه ‪ 243/3/1401‬تحت نظر اسـت‪ .‬مالحظه‬ ‫می شـود خواهان خسـاراتی را که ممکن اسـت به واسـطه اجرای قرار تامین‬ ‫ً‬ ‫خواسـته به خوانده وارد اید‪ ،‬نقدا به صندوق دادگسـتری واریز کرده اسـت‪.‬‬ ‫ایـن مرجـع راجـع بـه خواسـته تامیـن خواسـته خواهـان ختـم رسـیدگی را‬ ‫اعلام و بـه شـرح ذیـل مبـادرت به صـدور قـرار می کند‪.‬‬ ‫قرار تامین خواسته‬ ‫درخصـوص درخواسـت خانـم رشـیده سـرخه فرزنـد فریـح بـه طرفیـت خانم‬ ‫فاطمـه سیاه پوش خلیل سـرایی بـه خواسـته صـدور قرار تامین خواسـته به‬ ‫مبلـغ ‪ 43/400/000‬ریـال‪ ،‬نظـر بـه اینکـه خواهان خسـاراتی که ممکن اسـت‬ ‫بـه واسـطه اجـرای ایـن قـرار بـه خوانـده وارد ایـد‪ ،‬بـه موجـب فیـش پیوسـت‬ ‫ً‬ ‫واریـز کـرده اسـت؛ لـذا ایـن مرجـع بـا قبـول درخواسـت خواهـان‪ ،‬مسـتندا به‬ ‫بنـد "د" مـاده ‪ 108‬قانـون ائیـن دادرسـی دادگاه هـای عمومـی و انقلاب در‬ ‫امور مدنی‪ ،‬قرار تامین خواسـته از اموال خوانده به مبلغ فوق الذکر صادر و‬ ‫اعلام می کنـد‪ .‬قـرار صـادره پـس از ابالغ‪ ،‬قابـل اجرا و ظرف مـدت ده روز پس‬ ‫از ابلاغ‪ ،‬قابـل اعتـراض در ایـن مرجع اسـت‪.‬‬ ‫امین یزدی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهی مزایده پال ک ثبتی ‪ 2738‬فرعی از ‪ 1‬اصلی در پرونده اجرایی شماره بایگانی ‪9900111‬‬ ‫در اجرای ایین نامه اجرای مفاد اسـناد رسـمی و به موجب پرونده اجرایی شـماره ‪ 139904008282000103‬مقدار ‪( 2‬دو) سـهم مشـاع از ‪( 11‬یازده) سـهم مشـاع ششـدانگ منزل مسـکونی به پال ک ثبتی دوهزار و‬ ‫هفتصد و سـی و هشـت (‪ )2738‬فرعی از یک (‪ )1‬اصلی بخش ‪ 5‬نهبندان ملکی اقای علی شـیخی واقع در شـهر نهبندان‪ ،‬بلوار غدیر‪ ،‬غدیر ‪ ،7‬میالن دوم‪ ،‬پال ک ‪ 23‬به مسـاحت ‪ 300‬مترمربع که سـند مالکیت‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ان ذیل ثبت شـماره ‪ 6127‬صفحه ‪ 241‬دفتر ‪ 37‬امال ک به نام علی شـیخی صادر شـده اسـت‪ .‬با حدود اربعه‪ :‬شـماال‪ :‬پی به پی به طول ‪ 10‬متر به شـماره ‪ 2739‬فرعی؛ شـرقا‪ :‬پی به پی به طول ‪ 25‬متر به شـماره‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ 2736‬فرعـی؛ جنوبـا‪ :‬درب و دیـواری بـه طـول ‪ 10‬متـر بـه خیابـان؛ غربـا‪ :‬پی به پـی بـه طـول ‪ 25‬متـر بـه شـماره ‪ 2745‬فرعـی‪ .‬فاقـد حقـوق ارتفاقـی کـه در قبـال بدهی اقای محمد شـیخی نسـبت به سـهم االرث وی‬ ‫بازداشـت و طبق نظر مورخ ‪ 1400/08/19‬کارشـناس رسـمی دادگسـتری‪ ،‬توصیف ملک عبارت اسـت از اینکه‪ :‬ملک یاد شـده دارای ‪ 300‬مترمربع عرصه و دارای دو طبقه سـاختمان مسـکونی که طبقه همکف ان‬ ‫حـدود ‪ 140‬مترمربـع و طبقـه اول حـدود ‪ 120‬مترمربـع زیربنـا دارد‪ .‬بنـای مذکـور بـه صـورت معمولی سـاز بـا دیوارهـای اجـری باربر به ضخامت ‪ 35‬سـانتیمتر‪ ،‬سـقف طاق ضربی‪ ،‬کـف موزاییک‪ ،‬دیوارهـای داخلی تا‬ ‫ً‬ ‫یک متر سـنگ و بقیه دیوارها و سـقف گچ‪ ،‬فاقد نما و کف حیاط خا کی سـت‪ .‬گرمایش سـاختمان بخاری گازی و سـرمایش ان کولر ابی بوده و ملک دارای دو امتیاز گاز و یک امتیاز اب اسـت‪ .‬ضمنا یک اتاق به‬ ‫مسـاحت حـدود ‪ 14‬مترمربـع تحـت عنـوان مغـازه به صـورت معمولی سـاز بـا دیوارهـای اجـری باربر و سـقف طاق ضربی در حیاط وجود داشـت‪ .‬لذا با عنایـت به توضیحات فوق الذکر و با توجه به مشـاهدات انجام‬ ‫شده‪ ،‬نوع بنا و مستحدثات موجود‪ ،‬کاربری و موقعیت ملک‪ ،‬مقدار عرصه و اعیان و احتساب امتیازات و انشعابات منصوبه و لحاظ جمیع جوانب و جهات‪ ،‬قیمت عرصه ملک موردنظر مبلغ ‪3/500/000/000‬‬ ‫ریـال (سـه میلیـارد و پانصـد میلیـون ریـال) و قیمـت ارزش سـاختمان و ملحقـات و امتیـازات مربوطـه مبلـغ ‪ 5/500/000/000‬ریـال (پنـج میلیـارد و پانصـد میلیـون ریـال) و قیمـت و ارزش کل عرصـه و اعیـان مبلـغ‬ ‫‪ 9/000/000/000‬ریـال (نـه میلیـارد ریـال) تعییـن شـده کـه مقـدار دو سـهم مشـاع از یـازده سـهم مشـاع از ششـدانگ پلا ک فـوق بـه مبلـغ ‪ 1/636/363/636‬ریـال (یـک میلیـارد و ششـصد و سـی و شـش میلیـون و‬ ‫سـیصد و شـصت و سـه هزار و ششـصد و سـی و شـش ریال) قیمت گذاری شـده اسـت و طبق گزارش کارشـناس و مامور اجرا‪ ،‬طبقه همکف در تصرف مسـتاجر (به علت عدم ارایه مسـتندات مبلغ دقیق اجاره و‬ ‫رهن مشخص نشد) و طبقه اول در ید احدی از ورثه مرحوم علی شیخی است‪ .‬پال ک فوق از ساعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/05/23‬در محل اداره ثبت اسناد و امال ک نهبندان به نشانی نهبندان‪،‬‬ ‫تقاطـع بلـوار اسـتقالل و معلـم‪ ،‬از طریـق مزایـده بابـت قسـمتی از مطالبـات خانـم طوبـی محمـدی بـه فـروش می رسـد‪ .‬مزایـده از مبلـغ ‪ 1/636/363/636‬ریـال (یـک میلیـارد و ششـصد و سـی و شـش میلیـون و‬ ‫سـیصد و شـصت و سـه هزار و ششـصد و سـی و شـش ریال) شـروع و به باالترین قیمت پیشـنهادی فروخته می شـود‪ .‬مزایده حضوری سـت و شـرکت در مزایده برای عموم ازاد اسـت و منوط به پرداخت ‪ 10‬درصد‬ ‫ً‬ ‫مبلغ پایه کارشناسـی به حسـاب سـپرده ثبت و تحت شناسـه واریز اعالمی از سـوی حسـابداری واحد اجرا نهبندان و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسـه مزایده اسـت‪ .‬ضمنا برنده مزایده مکلف اسـت‬ ‫مابه التفـاوت فـروش را ظـرف مـدت پنـج روز از تاریـخ مزایـده‪ ،‬بـه حسـاب صنـدوق ثبـت تودیـع کنـد‪ .‬درصورتـی کـه ظرف مهلـت مقرر‪ ،‬مانده فروش را به حسـاب سـپرده ثبت واریـز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل اسـترداد‬ ‫نبوده و به حسـاب خزانه واریز خواهد شـد دراینصورت عملیات فروش از درجه اعتبار سـاقط و مزایده تجدید می شـود‪ .‬الزم به ذکر اسـت پرداخت بدهی های مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و تلفن اعم از حق انشـعاب‬ ‫و یا حق اشـترا ک و مصرف‪ ،‬درصورتی که مورد مزایده دارای انها باشـد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شـهرداری و غیره تا تاریخ مزایده‪ ،‬اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شـده یا نشـده باشـد‪ ،‬به عهده برنده‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مزایده اسـت و نیز درصورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حق مزایده نقدا وصول می شـود‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل‬ ‫رسـمی شـود‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان سـاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شـد‪ .‬این ا گهی پس از تایید نهایی فرایند مزایده و ارسـال ا گهی در سـایت ا گهی های سـازمان ثبت قرار خواهد گرفت‬ ‫و به منزله انتشـار ا گهی در روزنامه کثیراالنتشـار محلی سـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/05/10 :‬‬ ‫سیدمهدی پروین محبی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک نهبندان‬ ‫م الف ‪1111‬‬ صفحه 4 ‫دو شنبه ‪ 10‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2558‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫چـون خانـم سـاریگل اخالقـی برابـر درخواسـت شـماره ‪1401/05/05-2675‬‬ ‫و بـا ارائـه دو بـرگ استشـهادیه محلـی امضـا شـده مدعی سـت سـند مالکیـت‬ ‫ششـدانگ پلا ک ‪ 3322‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 2‬قوچـان بـه علـت‬ ‫جابجایـی مفقـود شـده اسـت‪ ،‬بـا بررسـی دفتر امال ک مشـخص شـد ششـدانگ‬ ‫پال ک فوق به نام ساریگل اخالقی ثبت و سند مالکیت ان صادر و تسلیم شده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی‬ ‫می شـود تـا هـر کـس مدعی انجام معامله یا وجود سـند مالکیت پلا ک فوق نزد‬ ‫خـود اسـت‪ ،‬بایـد ظـرف مـدت ‪ 10‬روز پـس از مـدت انتشـار ا گهـی‪ ،‬بـه ایـن اداره‬ ‫مراجعـه و مراتـب را اعلام کنـد‪ .‬بدیهی سـت پـس از سـپری شـدن مهلـت مقـرر‪،‬‬ ‫طبق مقررات نسـبت به صدور سـند المثنی به نام متقاضی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/05/10 :‬‬ ‫عباس برق شمشیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک قوچان‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫چـون اقـای محمـد هجری مقـدم برابـر درخواسـت شـماره ‪ 1401/05/02-2576‬و بـا‬ ‫یسـت سـند مالکیت مقدار هشت‬ ‫ارائه دو برگ استشـهادیه محلی امضا شـده مدع ‬ ‫سـهم از دویسـت و چهـل سـهم ششـدانگ پلا ک ‪ 8‬فرعـی از ‪ 203‬اصلـی بخـش ‪2‬‬ ‫قوچان مفقود شـده اسـت‪ ،‬با بررسـی دفتر امال ک مشـخص شـد مقدار هشت سهم‬ ‫از دویسـت و چهـل سـهم ششـدانگ پلا ک فـوق بـه نـام محمـد هجری مقـدم ثبـت‬ ‫و سـند مالکیـت ان صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬ائین نامـه‬ ‫یشـود تـا هـر کـس مدعـی انجـام معاملـه یـا‬ ‫قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی م ‬ ‫وجود سند مالکیت پال ک فوق نزد خود است‪ ،‬باید ظرف مدت ‪ 10‬روز پس از مدت‬ ‫انتشـار ا گهی‪ ،‬به این اداره مراجعه و مراتب را اعالم کند‪ .‬بدیهی سـت پس از سـپری‬ ‫شـدن مهلـت مقـرر‪ ،‬طبـق مقـررات نسـبت بـه صـدور سـند المثنـی بـه نـام متقاضـی‬ ‫اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/05/10 :‬‬ ‫عباس برق شمشیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک قوچان‪ ،‬از طرف غالمرضا‬ ‫بحرینی‬ ‫رایگان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬جی ال ایکـس ای بـه‬ ‫رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪514 -36‬ق‪ 82‬و شـماره موتـور ‪ 12489019596‬و شـماره شاسـی‬ ‫بـه مالکیـت یوسـف‬ ‫‪NAAM01CA8AE206679‬‬ ‫مرواریدی قلعه باال مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪689‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو ون نیسـان ‪ 2400‬بـه رنـگ ابـی روغنـی‬ ‫مـدل ‪ 1384‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪473 -32‬م‪ 31‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 282476‬و شـماره شاسـی ‪ D78017‬بـه مالکیـت‬ ‫علیرضـا کاظمی نقابـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪690‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند ‪ LX-XU7‬بـه رنـگ‬ ‫سـفید روغنـی مـدل ‪ 1396‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪188 -26‬ل‪ 13‬و شماره موتور ‪ 124K1156199‬و شماره‬ ‫شاسـی ‪ NAAC91CE1HF158963‬بـه مالکیـت اراز‬ ‫گلدی خوجـه مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪/.‬ب‬ ‫رایگان‬ ‫ا گهی ‪5‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت گلستان خبر داد؛‬ ‫بهره مندی رایگان سه دهک نخست جامعه‬ ‫از پوشش بیمه ای سازمان بیمه سالمت‬ ‫نبـودن پوشـش بیمـه ای بـرای سـه‬ ‫مدیـرکل بیمـه سلامت گلسـتان از رایگا ‬ ‫دهک اول جامعه خبر داد‪ .‬سید محمد حسینی اظهار کرد‪ :‬تمام افرادی که‬ ‫فاقـد هرگونـه پوشـش بیمـه درمـان پایه انـد‪ ،‬بـرای بهره منـدی از مزایـای‬ ‫پوشـش بیمـه ای سـازمان بیمـه سلامت ایـران و کاهـش پرداختـی در هنگام‬ ‫بیماری می توانند دراسـر ع وقت بامراجعه به سـامانه شـهروندی این سازمان‬ ‫به نشـانی ‪ www.bimehsalamatiranian.ir‬یـا بامراجع هبـه دفاتـر پیشـخوان‬ ‫دولـت طـرف قـرارداد‪ ،‬تحت پوشـش بیمـه سلامت قـرار گیرنـد‪ .‬مدیـرکل بیمه‬ ‫نبـودن پوشـش بیمـه ای بـرای سـه دهک نخسـت‬ ‫سلامت گلسـتان‪ ،‬از رایگا ‬ ‫جامعـه و تخفیـف ‪ 90‬درصـدی بـرای دهـک چهـارم‪ ،‬تخفیـف ‪ 75‬درصـدی‬ ‫دهـک پنجـم و ششـم و تخفیـف ‪ ۵۰‬درصدی برای دهک های هفت و هشـت‬ ‫در حـق بیمـه دریافتـی سـازمان خبـر داد و گفـت‪ :‬باتوجه به اینکـه تخصیـص‬ ‫پوشـش بیمـه رایـگان بـا انجـام ارزیابـی وسـع (قرارداشـتن در دهـک درامـدی‬ ‫یـک تـا سـه) صـورت می پذیـرد‪ ،‬سـازمان بیمـه سلامت ایـران به جهـت رفـاه‬ ‫یکـه دهـک درامـدی متقاضـی‬ ‫حـال فاقـدان پوشـش بیمـه درمانـی درموارد ‬ ‫پوشـش بیمـه مشـخص نگردیـده یا نسـبت به دهـک درامدی خـود معترض‬ ‫باشند‪ ،‬اقدام به اختصاص پوشش بیمه رایگان به صورت سه ماهه در موارد‬ ‫اورژانسـی کـرده اسـت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫دو شنبه ‪ 10‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2558‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫درگفت وگوبا اساتید و کارشناسان دررابطه با احیای دریاچه ارومیه مطرح شد؛‬ ‫احیای «دریاچه ارومیه»‬ ‫امکان‬ ‫ِ‬ ‫با اصالح رفتارهای اجتماعی‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان اعالم کرد؛‬ ‫‪ 800‬هزارمترمکعب صرفه جویی؛ با اجرای رایگان‬ ‫طرح اصالح و بهینه سازی موتورخانه ها‬ ‫مدیرعامل شـرکت گاز گلستان از صرفه جویی‬ ‫‪ 14‬درصـدی مصـرف گاز در موتورخان ههـای‬ ‫یشـده خانگـی‪ ،‬تجـاری و اداری‬ ‫بهینه ساز ‬ ‫نسـبت بـه مـدت مشـابه پارسـال طبـق پایـش‬ ‫مصـرف گاز صورت گرفتـه خبـر داد‪ .‬علـی‬ ‫نطـرح‪،‬‬ ‫طالبـی بابیان اینکـه بـا انجـام ای ‬ ‫بال غبـر ‪ 800‬هزارمترمکعـب شـاهد صرفه جویـی‬ ‫یتـوان بـه موفقیـت طـرح درصـورت مشـارکت‬ ‫در مصـرف گاز بوده ایـم کـه م ‬ ‫تبـه اهمیـت مدیریـت کاهـش مصـرف و‬ ‫مشـمولین اشـاره نمـود افـزود‪ :‬باعنای ‬ ‫جلوگیـری از هدررفـت گاز طبیعـی و درراسـتای برنامـه ارتقـای بهـره وری‪ ،‬طـرح‬ ‫جامـع بهین هسـازی مصـرف گاز در موتورخان ههـای خانگـی بـا حمایـت شـرکت‬ ‫ملی گاز ایران از مهرماه سـال ‪ 1399‬اغاز شـد‪ .‬وی افزود‪ :‬ان دسـته از مشـترکین‬ ‫واحدهای مسکونی‪ ،‬تجاری و اداری گاز طبیعی که دارای سیستم موتورخانه‬ ‫مرکـزی گرمایشـی هسـتند می تواننـد بامراجع هبـه سـایت سـامانه ملـی اصلاح‬ ‫تنـام‬ ‫و بهین هسـازی بـه ادرس ‪ WWW.GOC.NIGC.IR‬در طـرح مذکـور ثب ‬ ‫کننـد و پـس از مراجعـه بـه سـامانه و ثبـت کـد اشـترا ک منـدرج در قبـض گاز‬ ‫نهـا قـرار‬ ‫خـود‪ ،‬به میـزان یارانـه ای کـه شـرکت گاز ب هصـورت رایـگان دراختیـار ا ‬ ‫می دهـد مطلـع شـوند‪ .‬وی درادامـه یارانـه تخصیصـی بـه موتورخان ههـای‬ ‫تنـام در سـامانه اینترنتـی‪ ،‬کاهـش‬ ‫تجـاری و اداری‪ ،‬یکسـان بودن فراینـد ثب ‬ ‫نطـرح اعلام کرد و‬ ‫گازبهـا و صرفه جویـی در مصـرف انـرژی را از نتایـج اجـرای ای ‬ ‫از مدیران دستگاه های اجرایی و اماکن تجاری خواست تا نسبت به ثبت نام‬ ‫نطـرح همـکاری الزم را بـا شـرکت گاز داشـته باشـند‪.‬‬ ‫و مشـارکت در اجـرای ای ‬ ‫طالبـی بابیان اینکـه پـس از فراخـوان انجا مشـده تاکنـون ‪ 146‬پـروژه توسـط‬ ‫مجریـان ذیصلاح انجـام شـده کـه ‪ 137‬طـرح به پایـان رسـیده تصریـح کـرد‪ :‬بـا‬ ‫تکمیـل طـرح بهین هسـازی موتورخان ههـا که با سـه اقـدام مهم اصلاح و ترمیم‬ ‫عایـق کاری‪ ،‬تنظیـم مشـعل و نصـب دسـتگاه ضدرسـوب مغناطیسـی همـراه‬ ‫اسـت ب همـرور شـاهد اثـار صرفه جویـی‪ ،‬حفظ محیط زیسـت‪ ،‬کاهـش گازبهای‬ ‫مشـترکین کنـار اشـتغال زایی خواهیـم بـود‪ .‬وی اظهـار داشـت‪ :‬درحال حاضـر‪،‬‬ ‫ً‬ ‫بالغ بر ‪ 13‬میلیاردریال بابت بهینه سازی موتورخانه ها هزینه شده است؛ ضمنا‬ ‫ً‬ ‫با به روزرسانی قیمت ها در سامانه اصالح و بهینه سازی که اخیرا توسط ستاد‬ ‫شرکت ملی گاز ایران صورت پذیرفته فرایند اجرایی برای پیمانکاران و مجریان‬ ‫یتـر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ذیصلاح اقتصاد ‬ ‫مدیرکل راه وشهرسازی استان خبر داد؛‬ ‫تخصیص ‪ ۲۱۳۲‬تن قیر رایگان‬ ‫به شهرداری های استان گلستان‬ ‫مدیـرکل راه وشهرسـازی‬ ‫گلسـتان گفـت‪ ۲۱۳۲ :‬تـن قیر‬ ‫رایـگان بیـن شـهرداری های‬ ‫‪ ۱۵‬شـهر اسـتان جهـت‬ ‫اسـفالت ‪ ۳۰۱‬هزارمترمربـع از‬ ‫معابـر محلات موردهـدف‬ ‫بازافرینی شـهری توزیع شـد‪.‬‬ ‫ملـک اظهـار داشـت‪ :‬ایـن قیر از محل اعتبـارات وزارت راه وشهرسـازی در قالب‬ ‫ی گـرگان‪ ،‬گنبـد‪ ،‬کاللـه‪ ،‬مینودشـت‪ ،‬علی ابـاد‪،‬‬ ‫صـدور حوالـه و بـه شـهرداری ها ‬ ‫ازادشـهر‪ ،‬بنـدر ترکمـن‪ ،‬فاضل ابـاد‪ ،‬کردکـوی‪ ،‬بندرگـز‪ ،‬رامیـان‪ ،‬اق قلا‪ ،‬خـان‬ ‫نشـهر‪ ،‬گمیش تپـه جهـت اسـفالت معابـر محلات موردهـدف‬ ‫ببیـن‪ ،‬سیمی ‬ ‫بازافرینـی شـهری اختصـاص یافـت‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬ایـن تخصیـص درراسـتای‬ ‫باالبـردن شـاخص های کالبـدی دراین محلات و ارتقـای سـطح زندگـی‬ ‫ی شـده‬ ‫سـاکنان محل ههـای موردهـدف بازافرینـی شـهری اسـتان برنامه ریـز ‬ ‫اسـت و شـهرداری ها موظف انـد سـهمیه قیـر را صـرف معابـر فاقـد اسـفالت یـا‬ ‫نیازمندترمیم اسفالت کنند‪ .‬مدیرکل راه وشهرسازی گلستان حاشیه نشینی‬ ‫را یکـی از چالـش مهـم شـهری این اسـتان برشـمرد و گفـت‪ :‬ایـن ادار ه جهـت‬ ‫یشـدن سیاسـت های محرومیت زدایـی از چهـره محلات ناکارامـد‬ ‫اجرای ‬ ‫شـهرهای اسـتان عالو هبـر تخصیـص قیـر رایـگان بـه شـهرداری ها‪ ،‬پروژ ههـای‬ ‫مختلف بازافرینی شهری را در محالت ناکارامد گرگان‪ ،‬گنبد‪ ،‬بندر ترکمن‪ ،‬خان‬ ‫ببیـن‪ ،‬انبارالـوم دردسـت اجرا دارد‪ .‬ملـک افـزود‪ :‬به همین منظـور در شـهرهای‬ ‫حهـای بازافرینـی گلسـتان اقدامـات مختلفـی نظیـر اجـرای‬ ‫موردهـدف طر ‬ ‫زیرسـازی‪ ،‬بهسـازی و اسـفالت معابـر‪ ،‬سـاخت و تکمیـل فضاهـای اموزشـی‪،‬‬ ‫بهسـازی مسـیل های مناطـق هـدف‪ ،‬سـاخت فضاهـای تفریحـی و تکمیـل‬ ‫بازارچ ههـای محلـه ای در اولویـت کاری ایـن اداره کل قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬هم اینک ‪ ۲۸۰‬هزارنفر از جمعیت گلسـتان در حوزه شهرسـتان های‬ ‫تهـای فرسـوده و سـکونتگاه های غیررسـمی‬ ‫تحت پوشـش ایـن اداره در باف ‬ ‫سـاکن هسـتند کـه ازاین تعـداد بیشـترین جمعیـت بـه گنبـد اختصـاص دارد‪.‬‬ ‫مدیـرکل راه وشهرسـازی اسـتان گلسـتان همچنیـن وسـعت بافـت فرسـوده و‬ ‫سـکونتگاه های غیررسـمی در شهرسـتان های اسـتان را ‪2416‬هکتـار خوانـد‬ ‫و افـزود‪ :‬تمـام تلاش ایـن اداره کل بـا اجـرای پروژ ههـای بازافرینـی شـهری خلـق‬ ‫نهـای شـهری مناسـب بـا هـدف رسـیدن بـه توسـعه پایـدار در‬ ‫فضاهـا و مکا ‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫محلات هـدف بازافرینـی شهر ‬ ‫حضور رئیس سازمان‬ ‫در کارگروه اقتصادی اشتغال و سرمایه گذاری گلستان‬ ‫رئیس سـازمان مدیریت و برنامه ریزی اسـتان در کارگروه اقتصادی‪ ،‬اشـتغال‬ ‫و سـرمایه گذاری اسـتان که با حضور دکتر زنگانه اسـتاندار گلسـتان‪ ،‬مدیران‬ ‫کهـای اسـتان و فرمانـداران و اعضـای سـتاد‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی و بان ‬ ‫شهرسـتانی در محـل سـالن اجتماعـات شـهید رجایـی اسـتانداری برگـزار‬ ‫شـد‪ ،‬حضور یافت‪ .‬عابدی؛ رئیس سـازمان گفت‪ :‬جهت اهداف سـتاد رشـد‬ ‫هشـت درصدی اسـتان‪ ،‬تلاش گردیـد نرم افـزاری بـا همـکاری اسـتانداری‬ ‫و مشـارکت بخـش خصوصـی‪ ،‬دسـتگاه های اجرایـی بـرای رصـد گا مبـه گام‬ ‫وضعیـت پروژ ههـای دخیـل در رشـد هشـت درصدی تهیـه گردیـد‪ .‬عابـدی‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬سـامانه مذکـور‪ ،‬ایـن امـکان را بـرای فرمانـداران و مدیـران‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی فراهـم می نمایـد کـه بتواننـد پروژ ههـای حـوزه کاری و‬ ‫شهرسـتانی و اسـتانی خودشـان را به لحاظ میزان پیشـرفت رصد و مدیریت‬ ‫نماینـد‪ .‬عابـدی تصریـح کـرد‪ :‬دکتـر زنگانـه؛ اسـتاندار گلسـتان‪ ،‬ابالغیـه را در‬ ‫نمـاه ‪ 1400‬بـه دسـتگاه های اجرایـی ارسـال نمـود و در ان ‪ 25‬سیاسـت‬ ‫بهم ‬ ‫تکـردن بـر ایـن‬ ‫و دسـتورکاری دراختیـار فرمانـداران قـرار گرفـت کـه بـا مدیری ‬ ‫ابالغیه می توان مسـیر رسـیدن به رشـد هشـت درصدی را در استان سریع تر‬ ‫نمایـد‪ .‬رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان گلسـتان افـزود‪ :‬هفت‬ ‫محـور در سـتاد راهبـردی شهرسـتانی در دسـتورکار قـرار گرفـت و بـرای رشـد‬ ‫نهـا در‬ ‫هشـت درصدی‪ ،‬شـروع کار مشـخص شـده و پروژ ههـا ثبـت اولیـه ا ‬ ‫سـامانه انجـام می گیـرد‪ .‬وی تصریـح کـرد‪ :‬پروژ ههـا در قالـب ‪ 18‬بخـش کالن‬ ‫اقتصـادی و ‪ 80‬رسـته فعالیـت تفکیـک و پیش بینـی و بـراورد تولیـد ناخالـص‬ ‫داخلـی و شهرسـتان بـرای سـال ‪ 1400‬و ‪ 1401‬درنظـر گرفتـه شـد‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫نسـامانه وجـود دارد کـه همـه مـا را بـه اهـداف‬ ‫تهـای خوبـی درای ‬ ‫قابلی ‬ ‫یسـت فراهـم می نمایـد رئیـس‬ ‫نشـده کـه تحقـق رشـد هشت درصد ‬ ‫تعیی ‬ ‫سـازمان گفت‪ :‬در سـتاد رشـد هشت درصدی شهرستان‪ ،‬دو بعد وجود دارد‬ ‫کـه یـا پروژ ههـا دارای مشـکل اسـت یـا دارای مشـکل نمی باشـند‪ ،‬لـذا بـرای‬ ‫بررسـی نـوع مشـکل‪ ،‬همچنیـن تامیـن مالـی نیـاز اسـت و بررسـی صالحیـت‬ ‫اعطـای تسـهیالت اسـت کـه ایـا دارای صالحیـت اسـت یـا خیـر و بـه سـتاد‬ ‫تسـهیل و رفع موانع تولید ارجاع داده می شـود یااینکه باید از پروسـه خارج‬ ‫گـردد و بـرای تامیـن منابـع اعتبـاری‪ ،‬نـوع تسـهیالت نیـاز اسـت‪.‬‬ ‫برگزاری باشکوه مراسم تعزیه خوانی‬ ‫در ورزشگاه ایثارگران باقرشهر‬ ‫اولیـن شـب مراسـم تعزیه خوانـی به صـورت باشـکوه در ورزشـگاه ایثارگـران‬ ‫باقرشـهر برگـزار شـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی شـهرداری باقرشـهر؛ به مناسـبت‬ ‫ایـام محرم الحـرام و باتوجه بـه منظـور هرچه باشـکوه تر برگـزار نمـودن عـزاداری‬ ‫سـرور و سـاالر شـهیدان حضـرت اباعبداهلل الحسـین ؟ع؟‪ ،‬اولیـن شـب مراسـم‬ ‫تعزیه خوانـی به صـورت باشـکوه و بـا حضور شـهروندان باقرشـهر به همـت گروه‬ ‫جهـادی مسـجد باب الحوائـج ع و شـهرداری باقرشـهر برگـزار شـد‪ .‬امیر محبی؛‬ ‫معـاون فرهنگـی اجتماعی شـهرداری باقرشـهر گفت‪ :‬مراسـم تعزیه هم هسـاله‬ ‫یشـد؛‬ ‫بـا همـکاری هیئت هـا به ویـژه هیئـت مسـجد باب الحوائـج ؟ع؟ برگـزار م ‬ ‫نهـا در‬ ‫امسـال این مراسـم به منظـور رفـاه حـال شـهروندان و حفـظ سلامتی ا ‬ ‫فضـای بـاز ورزشـگاه ایثارگـران شـهرداری باقرشـهر برگـزار می شـود و شـهرداری‬ ‫باقرشـهر با ایجاد بسـتر مناسـب درصدد بهره مندی هرچه بهتر شـهروندان از‬ ‫این مراسـم را فراهم اورده اسـت‪ .‬حجت االسلام نصری؛ امام جماعت مسـجد‬ ‫باب الحوائـج ؟ع؟ بـا قدردانـی از مجموعـه شـهرداری باقرشـهر در برگـزاری‬ ‫این مراسـم درخصـوص زمـان برگـزاری مراسـم تعزیـه در دهـه اول محـرم عنوان‬ ‫جشـب ادامه خواهد داشـت‪ .‬وی‬ ‫کرد‪ :‬مراسـم از سـاعت ‪ ۲۱‬اغاز می شـود و تا پن ‬ ‫بـا ذکـر ایـن حدیـث از امام حسـین ؟ع؟ کـه ا گـر دیـن جـدم جـز بـا کشت هشـدن‬ ‫مـن پایـدار نمی گـردد پـس ای شمشـیرها مـن را دریابیـد بـه بیـان اهمیت قیام‬ ‫امام حسـین ؟ع؟ و رسـالت ایشـان پرداخـت و گفـت‪ :‬اهمیـت پیـام عاشـورا در‬ ‫برپانمودن نماز و امربه معروف و نهی ازمنکر است و امروز پیروی از ان حضرت‬ ‫جـز بـا عمـل بـه واجبـات و تـرک محرمـات میسـر نمی شـود‪.‬‬ ‫انتصاب معاون جدید‬ ‫هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ویژه شهرستان ری‬ ‫کاه ــش م ــداوم ت ــراز دریاچ ــه ارومی ــه از‬ ‫اواس ــط ده ــه ‪ ۷۰‬اغ ــاز و در اوای ــل ده ــه ‪۹۰‬‬ ‫به عن ــوان ی ــک مش ــکل زیسـ ـت محیطی‬ ‫مط ــرح ش ــد؛ بحران ــی ک ــه ب ــا ب ــروز‬ ‫نه ــای نمک ــی و مهاج ــرت م ــردم‬ ‫طوفا ‬ ‫برخ ــی مناط ــق روس ــتایی ب ــه مش ــکل‬ ‫زیسـ ـت محیطی مل ــی و حت ــی بین الملل ــی‬ ‫تبدی ــل ش ــده اس ــت‪ .‬وضعی ــت فعل ــی‬ ‫دریاچ ــه ارومی ــه در ب ــازه زمان ــی چن ــدروزه‬ ‫یــا چندســاله رقــم نخــورده تــا بتــوان برایــش‬ ‫نس ــخه های چن ــدروزه نی ــز پیچی ــد؛ ت ــراز‬ ‫نگی ــن اب ــی اذربایج ــان در سه دهه گذش ــته‬ ‫‪۴۰‬س ــانتی متر کاه ــش یافت ــه و‬ ‫س ــاالنه ‬ ‫ً‬ ‫قطع ــا احی ــای ان نی ــز در ش ــرایط فعل ــی‬ ‫نب ــر خواه ــد ب ــود‪ .‬ب ــا اغ ــاز ش ــرایط‬ ‫زما ‬ ‫بحران ــی دریاچ ــه ارومی ــه از اوای ــل ده ــه‬ ‫‪ ،۹۰‬مجموع ــه تحت عن ــوان س ــتاد احی ــای‬ ‫ً‬ ‫دریاچ ــه ارومی ــه تش ــکیل و عم ــا سیس ــتم‬ ‫احی ــای دریاچ ــه را رهب ــری ک ــرد؛ ج ــدا از‬ ‫نتای ــج اقدام ــات ای ــن س ــتاد و انتق ــادات‬ ‫وارده ب ــه ان‪ ،‬وضعی ــت فعل ــی دریاچ ــه‬ ‫ارومی ــه به هیچ وج ــه مناس ــب نیس ــت‬ ‫ً‬ ‫و بخ ــش بزرگ ــی از ای ــن منب ــع اب ــی عم ــا‬ ‫خش ــک ش ــده‪ .‬مناظر هه ــای انتخابات ــی‬ ‫و س ــخنرانی های ایـ ـت اهلل رئیس ــی نش ــان‬ ‫داد ش ــخص رئیس جمه ــوری ب ــه مطالب ــه‬ ‫م ــردم اذربایج ــان دررابط هب ــا احی ــای‬ ‫دریاچ ــه ارومی ــه واق ــف اس ــت و دغدغ ــه‬ ‫ح ــل ای ــن مش ــکل زیسـ ـت محیطی را دارد؛‬ ‫یس ــازی‬ ‫ازس ــویی هوش ــیاری م ــردم در خنث ‬ ‫فعالی ــت گس ــترده ضدانق ــاب و معاندی ــن‬ ‫یک ــردن ای ــن مطالب ــه‬ ‫ک ــه ب ــرای امنیت ‬ ‫س ــنگ تمام گذاش ــتند‪ ،‬نش ــان داد م ــردم‬ ‫ب ــه وع ــده رئیس جمه ــوری ب ــرای احی ــای‬ ‫دریاچ ــه ارومی ــه اعتم ــاد دارن ــد و منتظ ــر‬ ‫اغ ــاز اقدام ــات عمل ــی هس ــتند‪ .‬ط ــی هفت ــه‬ ‫گذش ــته انتص ــاب اس ــتاندار اذربایج ــان‬ ‫غرب ــی به عن ــوان دبی ــر کارگ ــروه مل ــی احی ــای‬ ‫شه ــای مثب ــت‬ ‫دریاچ ــه موج ــی از وا کن ‬ ‫کارب ــران فض ــای مج ــازی را در پ ــی داش ــت؛‬ ‫فع ــاالن فض ــای مج ــازی معتقدن ــد ک ــه‬ ‫لکــردن ایــن مســئولیت بــه مقــام عالــی‬ ‫محو ‬ ‫اســتان‪ ،‬ســبب ترســیم دقیقــی از واقعیــت و‬ ‫ارائــه راهکارهــای مناســب بــرای ان خواهــد‬ ‫ب ــود‪ .‬اولی ــن دس ــتاورد وا گ ــذاری دبی ــری‬ ‫کارگ ــروه مل ــی احی ــای دریاچ ــه ب ــه اس ــتاندار‬ ‫اذربایج ــان غرب ــی‪ ،‬چندی پی ــش نمای ــان‬ ‫شــد؛ محمدصــادق معتمدیــان بــا انتخــاب‬ ‫برگ ــزاری نخس ــتین نشس ــت ب ــا اعض ــای‬ ‫هیئت علم ــی و نخب ــگان ح ــوزه خ ــا ک و‬ ‫ً‬ ‫اب دانش ــگاه ارومی ــه عم ــا نش ــان داد ک ــه‬ ‫بـ ـه دوراز ی ــک رویک ــرد احساس ــی دنب ــال‬ ‫بهره من ــدی از ن ــگاه علم ــی و تخصص ــی در‬ ‫یس ــت‪ .‬ن ــگاه تخصص ــی‬ ‫مدیری ــت مناب ــع اب ‬ ‫اس ــاتید دانش ــگاهی ب ــه احی ــای دریاچ ــه و‬ ‫اع ــام امادگ ــی ب ــرای قرارگی ــری کن ــار دول ــت‪،‬‬ ‫قطع به یقی ــن گام ــی اس ــتوار ب ــرای حرک ــت‬ ‫دراین مس ــیر خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫نگاه واقع بینانه به چرایی بحران ابی‬ ‫کام ــران زین ــال زاده؛ رئی ــس پژوهش ــکده‬ ‫مطالع ــات دریاچ ــه ارومی ــه ب ــا قدردان ــی‬ ‫از توج ــه دول ــت س ــیزدهم ب ــه مش ــکالت‬ ‫زیسـ ـت محیطی به خص ــوص احی ــای‬ ‫دریاچ ــه ارومی ــه گف ــت‪ :‬انتخ ــاب مق ــام‬ ‫عال ــی اس ــتان به عن ــوان دبی ــر کارگ ــروه مل ــی‬ ‫احی ــای دریاچ ــه ارومی ــه نش ــانگر تقوی ــت‬ ‫یس ــت‪ .‬وی‬ ‫حکمران ــی در س ــطح استان ‬ ‫کس ــالی ر خ داده در‬ ‫بخش ــی از خش ‬ ‫منطق ــه را نش ــاءت گرفته از تغیی ــرات اقلم ــی‬ ‫جهان ــی دانس ــت ام ــا عن ــوان ک ــرد بخـــش‬ ‫قابل توجهــی بــه ســوءمدیریت و ناتوانــی در‬ ‫یش ــود‪ .‬عض ــو‬ ‫تطبی ــق ب ــا محی ــط مرب ــوط م ‬ ‫هیئت علمــی دانشــگاه ارومیــه بابیان اینکــه‬ ‫دریاچــه ارومیــه فقــط یــک تابلــو از وضعیــت‬ ‫یســت‪ ،‬گفــت‪ :‬منابــع ابــی‬ ‫بحرانــی منابــع اب ‬ ‫زیرزمین ــی اس ــتراتژیک منطق ــه ب ــا بحـــران‬ ‫روبه روس ــت ک ــه ب ــا ت ــداوم رون ــد فعل ــی‬ ‫نه تنه ــا احی ــای ا کوسیس ــتم و تامی ــن اب ــی‬ ‫کشــاورزی دیگــر مســئله اصلــی نخواهــد بــود‬ ‫بلکــه در تامیــن اب شــرب نیــز بــا مشــکالتی‬ ‫روبــه رو خواهی ــم ش ــد‪ .‬زین ــال زاده تغیی ــرات‬ ‫اقلیمــی را یــک واقعیــت انکارناپذیــر دانســت‬ ‫و اظهــار کــرد‪ :‬معتقدیــم کــه توســعه ناپایــدار‬ ‫منطق ــه از دالی ــل اصل ــی خش ــکی دریاچ ــه‬ ‫کشــدن‬ ‫ارومیــه اســت؛ عوامــل اصلــی خش ‬ ‫دریاچ ــه ارومی ــه پابرجاس ــت‪ .‬م ــا هنوزه ــم‬ ‫درگی ــر تغیی ــر کارب ــری اراض ــی کش ــاورزی‬ ‫بب ــر در منطق ــه‬ ‫و کش ــت محص ــوالت پرا ‬ ‫هس ــتیم‪ .‬وی باتا کیدبراینک ــه بای ــد ب ــه‬ ‫مدیری ــت بح ــران اب ی ــک ن ــگاه تخصص ــی‬ ‫داش ــت‪ ،‬اضاف ــه ک ــرد‪ :‬متاس ــفانه حکمران ــی‬ ‫یس ــت‬ ‫اب در کش ــور به عه ــده سازمان های ‬ ‫ک ــه ن ــگاه ان ــان در مدیری ــت مناب ــع اب ــی‬ ‫ً‬ ‫صرف ــا ساز هس ــازی ب ــوده و توجه ــی ب ــه‬ ‫اقدام ــات اجتماع ــی و فرهنگ ــی ندارن ــد‪.‬‬ ‫رئی ــس پژوهش ــکده مطالع ــات دریاچ ــه‬ ‫ارومی ــه ادام ــه داد‪ :‬م ــا در مدیری ــت مناب ــع‬ ‫اب ــی به خص ــوص احی ــای دریاچ ــه ارومی ــه‬ ‫نیازمن ــد ی ــک پیوس ــت فرهنگ ــی هس ــتیم؛‬ ‫یه ــا ب ــرای‬ ‫جال ــب اس ــت بدانی ــد وقت ــی ژاپن ‬ ‫کمــک بــه احیــای دریاچــه بــه ارومیــه امدنــد‬ ‫به دنب ــال ایج ــاد هی ــچ ط ــرح س ــخت افزاری‬ ‫نرفتن ــد و معتق ــد بودن ــد راه اصل ــی نج ــات‬ ‫مناب ــع اب ــی و احی ــای دریاچ ــه ارومی ــه‬ ‫ا گاهی بخش ــی ب ــه کش ــاورزان ب ــرای اص ــاح‬ ‫الگ ــوی کش ــت اس ــت‪.‬‬ ‫لزوم تغییر باورهای مردم دررابطه با‬ ‫کشت نوع محصوالت کشاورزی‬ ‫زین ــال زاده باتا کیدبراینک ــه باورهـــای‬ ‫م ــردم دررابط هب ــا کش ــت ن ــوع محص ــوالت‬ ‫کش ــاورزی بای ــد تغیی ــر کن ــد‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫ب ــدون مش ــارکت م ــردم احی ــای دریاچ ــه‬ ‫ممک ــن نیس ــت؛ مص ــرف اب کش ــاورزی‬ ‫و حت ــی اب ش ــهری در اذربایج ــان غرب ــی‬ ‫یســت‬ ‫چندین برابــر میــزان متوســط کشور ‬ ‫نشــرایط ا گــر همیــن فــردا بــا واردکــردن‬ ‫و باای ‬ ‫اب‪ ،‬دریاچ ــه را لبری ــز نی ــز کنی ــم‪ ،‬باردیگ ــر ب ــا‬ ‫تخلیــه منابــع ابــی بــه وضعیــت فعلــی دچــار‬ ‫خواه ــد ش ــد‪ .‬وی از نب ــود بان ــک اطالعات ــی‬ ‫جام ــع دررابط هب ــا احی ــای دریاچ ــه ارومی ــه‬ ‫انتقــاد کــرد و افــزود‪ :‬بــرای کنتــرل و جلوگیری‬ ‫از قاچ ــاق اب ب ــه اراض ــی کش ــاورزی دیگ ــر‬ ‫ته ــای س ــنتی فای ــده ن ــدارد؛‬ ‫ا کتف ــا ب ــه حال ‬ ‫دانش ــگاه ارومی ــه درهمین راس ــتا ب ــه پهپ ــاد‬ ‫مدرن ــی نی ــز مجه ــز اس ــت ک ــه می توان ــد‬ ‫مش ــخصات تغیی ــر اراض ــی و مناب ــع اب ــی را‬ ‫شه ــای الزم را ارائ ــه کن ــد؛‬ ‫ارزیاب ــی و گزار ‬ ‫ام ــا متاس ــفانه نتوانس ــتیم ش ــرکت اب‬ ‫منطقـ ـه ای را ب ــرای بهره من ــدی از ای ــن‬ ‫تکنول ــوژی متقاع ــد کنی ــم‪.‬‬ ‫امکان احیای دریاچه ارومیه‬ ‫با اصالح رفتارهای اجتماعی‬ ‫ای ــن جامع هش ــناس و عض ــو هیئت علم ــی‬ ‫دانش ــگاه ارومی ــه بابیان اینک ــه هم ــواره‬ ‫تهــا در مناطــق‬ ‫ماموریــت اصلــی تمــام دول ‬ ‫خش ــک نی ــز هیدرولی ــک ب ــوده اس ــت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬متاســفانه درمقابل هبــا بحــران کم ابــی‬ ‫تهــا ایجــاد ســازه بــوده‬ ‫همــواره رویکــرد دول ‬ ‫یت ــوان ب ــرای‬ ‫چرا ک ــه ازاین طری ــق بهت ــر م ‬ ‫عملک ــرد امارس ــازی ک ــرد؛ ام ــا درحال ــی ب ــه‬ ‫راهکاره ــای فرهنگ ــی و اجتماع ــی بهای ــی‬ ‫داده نش ــده اس ــت ک ــه معتقدی ــم دریاچ ــه‬ ‫ارومی ــه ب ــا اص ــاح رفتاره ــای اجتماع ــی‬ ‫قابل احیاس ــت‪ .‬وی اف ــزود‪ :‬ا گ ــر رفتاره ــای‬ ‫اجتماعــی برابــر مدیریــت منابــع ابــی اصــاح‬ ‫نش ــود‪ ،‬ش ــاید دیگ ــر در چنددهه گذش ــته‬ ‫ً‬ ‫اص ــا اب ــی نباش ــد ک ــه از همی ــن س ــازه ها‬ ‫بت ــوان بهره من ــد ش ــد‪ .‬کبی ــری بااش ــاره به‬ ‫ام ــار نجوم ــی حف ــر چا هه ــای غیرمج ــاز‬ ‫در منطق ــه به خص ــوص در حوض ــه ابری ــز‬ ‫دریاچ ــه ارومی ــه‪ ،‬گف ــت‪ :‬اینک ــه هرک ــس‬ ‫ب ــرای خ ــودش در وی ــا باغ ــات حوض ــه‬ ‫دریاچ ــه ارومی ــه اق ــدام ب ــه حف ــر ی ــک چ ــاه‬ ‫کن ــد و به نوع ــی در غ ــارت مناب ــع اب ــی‬ ‫نق ــش داش ــته باش ــد‪ ،‬نش ــانگر ان اسـ ـت که‬ ‫هن ــوز هی ــچ ح ــس مس ــئولیتی در جامع ــه‬ ‫نس ــبت ب ــه مدیری ــت مناب ــع اب ــی احس ــاس‬ ‫نمی ش ــود‪.‬‬ ‫غارت منابع ابی‬ ‫با کشت محصوالت پراب بر‬ ‫حس ــین خیرف ــام؛ عض ــو هیئت علم ــی‬ ‫دانش ــگاه ارومی ــه در رش ــته مرت ــع و‬ ‫ابخی ــزداری بابیان اینک ــه سیاس ــیون ب ــا‬ ‫اقدام ــات خ ــود س ــبب جهت ده ــی ب ــه‬ ‫یش ــوند‪ ،‬گف ــت‪ :‬چه کس ــی‬ ‫رفت ــار جامع ــه م ‬ ‫حمای ــت از توس ــعه اراض ــی کش ــاورزی‬ ‫به به ــای ناب ــودی مناب ــع اب ــی را توجی ــه‬ ‫می کن ــد؟ هندوانـ ـه ای ک ــه ب ــرای تولی ــد‬ ‫یک کیلوگ ــرم از ان بی ــش از ‪ ۳۰۰‬لیت ــر اب‬ ‫مص ــرف ش ــده اس ــت‪ ،‬ام ــروز به قیم ــت‬ ‫کیلوی ــی ‪ ۲۰۰۰‬توم ــان ب هف ــروش می رس ــد؛‬ ‫به عبارتی دیگ ــر م ــا اب را لیت ــری ح ــدود‬ ‫‪ ۴۰‬تک تومان ــی ب هح ــراج می گذاری ــم!‬ ‫ب ــدون لح ــاظ هزین هه ــای کاش ــت‪ ،‬داش ــت‬ ‫و برداش ــت‪ ،‬ا گ ــر قیم ــت ه ــر لیت ــر اب را‬ ‫‪ ۵۰۰‬توم ــان درنظ ــر بگیری ــم‪ ،‬ب ــرای تولی ــد‬ ‫یک کیلوگ ــرم هندوان ــه اب ــی بـ ـه ارزش‬ ‫یش ــود ول ــی‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزارتوم ــان مص ــرف م ‬ ‫به دلیل اینکــه کشــاورز هزین ـه ای بــرای ایــن‬ ‫اب پرداخ ــت نمی کن ــد تمایل ــی ب ــه اص ــاح‬ ‫الگ ــوی کش ــت ن ــدارد‪ .‬خیرف ــام بابیان اینک ــه‬ ‫مناب ــع اب ــی کش ــور توس ــط کش ــاورزی‬ ‫یش ــود‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪:‬‬ ‫غیراصول ــی ناب ــود م ‬ ‫توس ــعه بی روی ــه اراض ــی کش ــاورزی س ــبب‬ ‫نهــا بــرای‬ ‫شــده اب هایــی زیرزمینــی کــه قر ‬ ‫بش ــر ذخی ــره ش ــده ب ــود‪ ،‬تخلی ــه ش ــود‪ .‬وی‬ ‫بااش ــاره به اینکه محص ــول کش ــاورزی بوم ــی‬ ‫منطق ــه گن ــدم ب ــوده اس ــت ک ــه درگذرزم ــان‬ ‫ب ــه کش ــت س ــیب و چغندرقن ــد ج ــای ان را‬ ‫گرفت ــه اس ــت‪ ،‬اف ــزود‪ :‬سیاس ـت های اش ــتباه‬ ‫در گذش ــته س ــبب ش ــده ت ــا کش ــاورزان‬ ‫تمایل ــی ب ــه کش ــت گن ــدم ک ــه محص ــول‬ ‫یس ــت‪ ،‬نداش ــته باش ــند و کش ــت‬ ‫استراتژیک ‬ ‫بب ــر را جایگزی ــن ان کنن ــد‪.‬‬ ‫محص ــوالت پرا ‬ ‫عض ــو هیئت علم ــی دانش ــگاه ارومی ــه‬ ‫بابیان اینک ــه کش ــت بی روی ــه محص ــوالت‬ ‫نح ــوزه‪،‬‬ ‫کش ــاورزی و نب ــود تخص ــص درای ‬ ‫ج ــان خ ــا ک را گرفت ــه‪ ،‬گف ــت‪ :‬ا کن ــون‬ ‫به طورمتوس ــط از هرهکت ــار زمی ــن در‬ ‫‪۳‬ت ــن گن ــدم برداش ــت‬ ‫اذربایج ــان غرب ــی ‪ .۵‬‬ ‫‪۲۰‬س ــال پیش‬ ‫یش ــود ک ــه این می ــزان در ‬ ‫م ‬ ‫تتــن از هرهکتــار بــوده اســت کــه بیانگــر‬ ‫هف ‬ ‫فرس ــایش کم ــی و کیف ــی خ ــا ک اس ــت‪.‬‬ ‫وی باتا کیدبراینک ــه اج ــرای کش ــاورزی‬ ‫یس ــت‪ ،‬اضاف ــه‬ ‫حفاظت ــی در کش ــور ضرور ‬ ‫ک ــرد‪ :‬در س ــال ‪ ۹۳‬کش ــور ارژانتی ــن نی ــز‬ ‫یک ــه‬ ‫درگی ــر این موض ــوع ش ــد؛ به گونه ا ‬ ‫برداشــت گنــدم از هرهکتــار در ارژانتیــن بــه‬ ‫‪ ُ ۲.۵‬ت ــن رس ــید؛ سیاسـ ـت گذاران این کش ــور‬ ‫ب ــا اج ــرای کش ــاورزی حفاظت ــی مان ــع از‬ ‫فرس ــایش خ ــا ک ش ــدند ت ــا در س ــال ‪۲۰۰۳‬‬ ‫می ــزان تولی ــد گن ــدم در هرهکت ــار این کش ــور‬ ‫رک ــورد ‪ُ ۱۸‬ت ــن را رق ــم زد‪.‬‬ ‫مسئوالن نباید کشاورزی فکر کنند!‬ ‫وی تفک ــر کش ــاورزی مس ــئوالن را معضل ــی‬ ‫ب ــرای احی ــای مناب ــع اب ــی دانس ــت و اظه ــار‬ ‫ک ــرد‪ :‬در زم ــان انتخاب ــات نامزده ــای‬ ‫ً‬ ‫انتخابات ــی ا کث ــرا ش ــعار حمای ــت از توس ــعه‬ ‫اراض ــی کش ــاورزی س ــر می دهن ــد ک ــه پ ــس‬ ‫از انتخ ــاب این رون ــد ادام ــه می یاب ــد؛‬ ‫ازس ــوی دیگر نی ــز مس ــئوالن ح ــوزه‬ ‫کش ــاورزی‪ ،‬توس ــعه اراض ــی را ی ــک دس ــتاورد‬ ‫ب ــزرگ ب ــرای خ ــود قلم ــداد می کنن ــد ک ــه‬ ‫همی ــن تفک ــرات تهدی ــدی ب ــرای مناب ــع‬ ‫یس ــت‪ .‬رئی ــس دانش ــکده کش ــاورزی‬ ‫اب ‬ ‫ً‬ ‫دانش ــگاه ارومی ــه اضاف ــه ک ــرد‪ :‬مث ــا س ــیب‬ ‫یش ــود‬ ‫بب ــر تلق ــی م ‬ ‫ک ــه محصول ــی پرا ‬ ‫به ان ــدازه ای در اذربایج ــان غرب ــی کش ــت‬ ‫یش ــود ک ــه س ــاالنه بخ ــش قابل توجه ــی‬ ‫م ‬ ‫از ان کن ــار جاد هه ــا و ب ــدون خری ــدار‬ ‫یش ــود ی ــا به قیم ــت ناچی ــز‬ ‫فاس ــد م ‬ ‫ب ــه کارخان هه ــای کنس ــانتره ب هف ــروش‬ ‫نش ــرایط‬ ‫می رس ــد؛ اینک ــه م ــا باوج ــود ای ‬ ‫بــا تشــکیل زنجیــره و میــز ســیب در ترغیــب‬ ‫کش ــاورزان ب ــرای کش ــت این محص ــول‬ ‫بب ــر اق ــدام می کنی ــم‪ ،‬تیش ــه ب ــه‬ ‫پرا ‬ ‫ریش ــه مناب ــع اب ــی و خا ک ــی می زن ــد‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬اینک ــه ام ــروز دررابط هب ــا‬ ‫احی ــای دریاچ ــه ارومی ــه جلس ــه بگذاری ــم‬ ‫و ف ــردا ب ــرای توس ــعه اراض ــی کش ــاورزی در‬ ‫جلسـ ـه ای دیگ ــر حض ــور داش ــته باش ــیم‪،‬‬ ‫مش ــکلی را ح ــل نخواه ــد ک ــرد‪ .‬س ــپهر‬ ‫باتا کیدبراینک ــه ارزش اف ــزوده در کاش ــت‬ ‫محص ــوالت کش ــاورزی بای ــد مدنظ ــر‬ ‫ً‬ ‫ق ــرار گی ــرد‪ ،‬اضاف ــه ک ــرد‪ :‬م ــا عم ــا درگی ــر‬ ‫نب ــود برنامه ری ــزی در ح ــوزه کش ــاورزی‬ ‫هس ــتیم؛ اینک ــه ارزش اف ــزوده ی ــک گوش ــی‬ ‫موبایل ــی ک ــه کمتری ــن م ــواد در تولی ــد ان‬ ‫مورداســتفاده قــرار گرفتــه از تولیــد هندوانــه‬ ‫نه ــای کش ــاورزی‬ ‫در یک هکت ــار از زمی ‬ ‫منطق ــه بیش ــتر باش ــد‪ ،‬نش ــان می ده ــد ک ــه‬ ‫م ــا مس ــیر اش ــتباهی را ط ــی می کنی ــم‪.‬‬ ‫استفاده از اعتبار سخت افزاری‬ ‫احیای دریاچه ارومیه در تعریف‬ ‫صنعت جایگزین برای کشاورزی‬ ‫رئی ــس دانش ــکده کش ــاورزی دانش ــگاه‬ ‫ارومی ــه بابیان اینک ــه ب ــدون کنت ــرل بخ ــش‬ ‫کش ــاورزی‪ ،‬احی ــای دریاچ ــه ارومی ــه ممک ــن‬ ‫نیس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬هزین ــه س ــخت افزاری‬ ‫احی ــای دریاچ ــه ارومی ــه همچ ــون‬ ‫پروژ هه ــای مختل ــف انتق ــال اب بای ــد در‬ ‫تعری ــف صنای ــع جایگزی ــن ب ــرای اش ــتغال‬ ‫در ح ــوزه کش ــاورزی تعری ــف ش ــود ت ــا از ب ــار‬ ‫گب ــار ب ــر دوش مناب ــع اب ــی‬ ‫اضاف ــی و مر ‬ ‫کاس ــته ش ــود‪ .‬وی خواس ــتار بهره من ــدی از‬ ‫دانشــگاه ارومیــه در بحــث احیــای دریاچــه‬ ‫ارومی ــه ش ــد و اف ــزود‪ :‬متاس ــفانه بس ــیاری از‬ ‫دس ــتگاه های دخی ــل در احی ــای دریاچ ــه‬ ‫ارومی ــه ذینف ــع هس ــتند و این موض ــوع‬ ‫احی ــا را ب ــا مش ــکل روبـ ـه رو خواه ــد ک ــرد؛‬ ‫الزم اسـ ـت که ن ــگاه تخصص ــی و علم ــی ب ــه‬ ‫احی ــای دریاچ ــه داش ــت ک ــه دراین راس ــتا‬ ‫دانش ــگاه می توان ــد نقش افرین ــی کن ــد‪.‬‬ ‫شاهین سپهراد‪ /‬ایرنا‬ ‫پیام نماینده مردم بابلسر و فریدون کنار به مناسبت هفته ملی مهارت‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫نماینـده مـردم بابلسـر و فریدون کنـار در‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی به مناسـبت هفتـه‬ ‫ملـی مهـارت و روز ملـی کارافرینـی و ترویـج‬ ‫یو حرفـه ای پیـام تبریکـی‬ ‫شهـای فن ‬ ‫اموز ‬ ‫صـادر کـرد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی و مرکـز‬ ‫اطالع رسانی اداره کل اموزش فنی وحرفه ای‬ ‫مازنـدران؛ در متـن پیـام علی اصغـر باقـرزاده‬ ‫کـه به مناسـبت هفتـه ملـی مهـارت و روز‬ ‫شهـای‬ ‫ملـی کارافرینـی و ترویـج اموز ‬ ‫یو حرفه ای پیام تبریکی صادر شد‪ ،‬امده‬ ‫فن ‬ ‫است‪ :‬بسم اهلل الرحمن الرحیم‪ /‬در سالی که‬ ‫بـا رهنمودهـای عالمانه مقام معظم رهبری‬ ‫(مدظله العالـی) به عنـوان سـال «تولیـد‪،‬‬ ‫دانش بنیـان‪ ،‬اشـتغال افرین» نا مگـذاری‬ ‫شهـای‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬توسـعه و بسـط اموز ‬ ‫یو حرفـه ای و مهارتـی بـا همـت واال و‬ ‫فن ‬ ‫یشـائبه همـه دسـت اندرکاران این عرصـه‬ ‫ب ‬ ‫محقـق خواهد شـد‪ .‬بی تردید تلفیـق دانش‬ ‫بـا مهـارت و خالقیـت بـرای جوانـان ایـن‬ ‫مرزوبـوم زمین هسـاز اشـتغال مولـد و پایـدار‬ ‫تـوام بـا کارافرینـی‪ ،‬تاثیـر مهمـی در رشـد و‬ ‫توسـعه اقتصـادی و توانمندسـازی منابـع‬ ‫شهـای هـدف دار‬ ‫انسـانی دارد‪ .‬امـروزه اموز ‬ ‫یو حرفـه ای و کارافرینـی به عنـوان یـک‬ ‫فن ‬ ‫راهبـرد ملـی بـرای دسـت یابی بـه موفقیـت‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬رفـاه اجتماعـی‪ ،‬خالقیـت و‬ ‫نـواوری‪ ،‬فرصت شناسـی و ارزش افرینـی‬ ‫در کشـورهای پیشـرفته و درحال توسـعه‬ ‫زبانـزد همـگان اسـت‪ .‬همچنیـن زمینـه‬ ‫الزم را بـرای ایجـاد مزیت هـای رقابتـی و‬ ‫تهـای نسـبی فراهـم‬ ‫اسـتفاده بهینـه از مزی ‬ ‫می کنـد و به همـراه ان‪ ،‬دسـتیابی بـه رشـد‬ ‫اقتصـادی بـاال و باثبـات و حـل معضـل‬ ‫بیـکاری و درنهایـت‪ ،‬راه را ب هسـوی توسـعه‬ ‫شهـای‬ ‫اقتصـادی می گشـاید‪ .‬توسـعه اموز ‬ ‫یو حرفـه ای در شـرایط کنونـی بـرای رشـد‬ ‫فن ‬ ‫اقتصـادی ایـران و به ویـژه شـتاب ده ی‬ ‫یسـت؛ زیـرا‬ ‫بـه فراینـد تولیـد امـری حیات ‬ ‫سـرمایه گذاری های زیربنایـی و افزایـش ابـزار‬ ‫و تجهیـزات و به طورکلـی سـرمایه فیزیکـی‬ ‫بـدون سـرمایه انسـانی بالاسـتفاده مانـده یـا‬ ‫به نحـو اقتصـادی و کارامد مورد بهر هبـرداری‬ ‫قـرار نمی گیـرد‪ .‬اینجانـب ضمـن تبریـک‬ ‫فرارسـیدن روز ملـی کارافرینـی و اموزش های‬ ‫یو حرفـه ای و هفتـه ملـی مهـارت از تالش‬ ‫فن ‬ ‫همـه دسـت اندرکاران سـازمان امـوزش‬ ‫یو حرفـه ای کشـور و اسـتان به خصـوص‬ ‫فن ‬ ‫مربیـان‪ ،‬کارکنـان و کارامـوزان مرکـز و‬ ‫اموزشـگاه های ازاد شهرسـتان های بابلسـر‬ ‫و فریدون کنـار تشـکر و قدردانـی می نمایـم‪/.‬‬ ‫علی اصغـر باقـرزاده؛ نماینـده مـردم شـریف‬ ‫بابلسـر و فریدون کنـار در مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی‬ ‫با انتخاب حمید زمانی؛ معاون استاندار تهران‬ ‫و فرماندار ویژه ری‪« ،‬محمد بشـارت» به سمت‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی منصـوب شـد‪.‬‬ ‫زمانی در جلسـه شـورای معاونین و بخشـداران‬ ‫از تالش هـای «مصطفـی زینت بخـش»؛ معاون‬ ‫عمرانی سابق تقدیر و عنوان کرد‪ :‬اقای بشارت‬ ‫از مدیـران باتجربـه و خوش خلـق اسـت کـه‬ ‫سابقه سرپرستی فرمانداری شهرستان ارادان و معاون هماهنگی امور عمرانی‬ ‫فرمانـداری شهرسـتان گرمسـار را در کارنامه خـود دارد‪.‬‬ ‫قبله تهران سیاه پوش شد؛‬ ‫اماده سازیمحیطی‬ ‫برای انجام عزاداری های اباعبداهلل الحسین ؟ع؟‬ ‫بـا برپایـی مراسـم ها در محـرم و ایـام عـزاداری سیدالشـهدا ؟ع؟ سیاه پوشـانی‬ ‫معابـر‪ ،‬میدان هـا و محله هـای منطقـه ‪ 20‬توسـط اداره زیباسـازی این منطقـه‬ ‫انجـام شـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی شـهرداری منطقـه ‪20‬؛ سـید محمـد‬ ‫ناظم رضوی (شهردار منطقه) گفت‪ :‬به رسم هرساله هم زمان با اغاز ماه محرم‬ ‫محله های قبله تهران سیاه پوش می شوند‪ .‬امسال این اقدام در معابر اصلی‪،‬‬ ‫میدان ها‪ ،‬محله ها و ساختمان های اداری منطقه انجام شد‪ .‬شهردار منطقه‬ ‫بااشاره به فضاسازی محیطی معابر و میدان های اصلی و امادگی کامل تمامی‬ ‫حوزه ها درراسـتای تبیین واقعه عاشـورا و خدمات رسـانی بهینه به عزاداران و‬ ‫زائـران حضـرت عبدالعظیـم ؟ع؟ بیـان کـرد‪ :‬جهـت ترویـج فرهنـگ حسـینی‬ ‫عالوه بـر سـیاه پوش کردن سـاختمان های اصلـی‪ ،‬نواحـی و سـرای محلات‪،‬‬ ‫فضاسـازی میدان هـای و معابـر اصلـی بـا نصـب ‪ 450‬مترمربـع کتیبـه و احجـام‬ ‫مناسـبتی‪ ۱۱۰۰۰ ،‬متر اذین بندی ریسـه پارچه ای مشـکی‪ ،‬نصب پارچه نوشـته‬ ‫‪ 150‬متر‪ ،‬اهتزاز پنج ابر پرچم بر روی پایه پرچم بلندمرتبه‪ ،‬نصب ‪ 135‬مترمربع‬ ‫ابر پرچـم نمـا‪ ،‬نصب پرچم اهتزاز چهارمتری ‪ 251‬تختـه‪ ،‬ا کران کلیه طر ح های‬ ‫مناسـبتی در پنج دسـتگاه تلویزیـون شـهری انجـام شـد‪ .‬ناظم رضـوی افـزود‪:‬‬ ‫باتوجه به اهمیت واقعه کربال و ماه محرم به منظور ترویج فرهنگ عاشورایی‪،‬‬ ‫فضاسـازی امسـال باتوجه به شـرایط‪ ،‬متفاوت از سـال های قبل و با شوروحال‬ ‫خاصـی اجرا شـده اسـت‪.‬‬ ‫شهردار حسن اباد اعالم کرد؛‬ ‫اماده باش شهرداری حسن اباد‬ ‫باتوجه به شرایط جوی و هشدار هواشناسی‬ ‫شـیرزاد یعقوبـی؛ شـهردار حسـن اباد و رئیـس سـتاد مدیریـت بحـران شـهر از‬ ‫امادگـی کامـل شـهرداری بـرای مقابلـه بـا حـوادث احتمالـی بارش هـای شـدید‬ ‫بـاران و وزش طوفـان خبـر داد و گفـت‪ :‬پیـرو هماهنگی هـای انجام شـده بـا‬ ‫مسـئولین اجرایـی و خدمـات شـهری تمهیـدات الزم جهـت خدمات دهـی به‬ ‫شـهروندان محتـرم جهـت مقابله بـا حـوادث احتمالـی در دسـتورکار نیروهای‬ ‫خدماتـی و اجرایـی قـرار گرفتـه و تمامـی نیروهـای خدماتـی و اتش نشـانی‬ ‫شـهرداری درحال اماده بـاش هسـتند تـا از بـروز هـر حادثـه ای در سـریع ترین‬ ‫زمـان پیشـگیری به عمـل اورنـد‪ .‬وی اولویـت کار شـهرداری را پیشـگیری از‬ ‫حـوادث احتمالـی دانسـت و تا کیـد کـرد‪ :‬کلیـه نیروهـای اجرایـی و خدماتـی بـا‬ ‫بسـیج تمامـی امکانـات امـاده خدمات رسـانی بـه شـهروندان می باشـند تـا بـا‬ ‫اقدامـات مناسـب و پیشـگیرانه موجبـات رضایتمنـدی شـهروندان محتـرم را‬ ‫فراهـم اوریـم‪.‬‬ ‫اماده باش کامل نیروهای عملیاتی از حوزه های امور‬ ‫شهری‪ ،‬اتش نشانی و فضای سبز شهرداری باقرشهر‬ ‫محسـن قضاتلـو بـا اعلام اماده بـاش کامـل‬ ‫نیروهـای امـور شـهری‪ ،‬اتش نشـانی و فضـای‬ ‫سـبز شـهرداری بـرای مقابلـه بـا هرگونـه‬ ‫اب گرفتگـی و حادثـه پیش بینی نشـده‪ ،‬بـر‬ ‫حفـظ هوشـیاری نیروهـا تا کیـد کـرد‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به سـخنان معـاون پیش بینی سـازمان‬ ‫هواشناسـی؛ بـر حفـظ هوشـیاری و ارامـش‬ ‫شـهروندان تا کید کرد‪ .‬وی از شـهروندان خواسـت تا چندروزاینده از حضور در‬ ‫رودخانه هـا‪ ،‬دامنه هـا و دره هـا خـودداری کننـد‪.‬‬ ‫جریمه‪ ۱۶‬میلیاردریالی‬ ‫برای قاچاق خودرو در جنوب تهران‬ ‫مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی شهرسـتان های اسـتان تهـران از جریمـه‬ ‫‪۱۶‬میلیاردریالـی بـرای قاچـاق خـودرو در جنـوب پایتخـت خبـر داد‪ .‬احمـد‬ ‫جعفری نسـب گفـت‪ :‬بـا گـزارش مامـوران انتظامـی درمورد کشـف یک دسـتگاه‬ ‫خـودروی سـواری بـه ظـن قاچـاق‪ ،‬پرونـده تخلـف بـرای رسـیدگی بـه شـعبه‬ ‫دوم تعزیـرات حکومتـی ارسـال شـد‪ .‬شـعبه پـس از رسـیدگی و باتوج هبـه‬ ‫ارائه نکـردن مـدارک گمرکـی ازسـوی متهـم‪ ،‬رای خـود را صـادر و وی را عالوه بـر‬ ‫ضبـط کاال بـه پرداخـت ‪ ۱۶‬میلیـارد و ‪ ۵۸‬میلیون ریـال جـزای نقـدی محکـوم‬ ‫کـرد‪ .‬مدیـرکل تعزیـرات حکومتی شهرسـتان های تهران خاطرنشـان کـرد‪ :‬عزم‬ ‫تعزیـرات شهرسـتان های اسـتان تهـران درمبارزه بـا کاالی قاچـاق و حمایـت از‬ ‫تولید داخلی و هرگونه قانون شـکنی جدی سـت و با متخلفان قاچاق برخورد‬ ‫می شـود‪ .‬اداره کل تعزیـرات شهرسـتان های اسـتان تهـران وظیفـه رسـیدگی به‬ ‫پرونده هـای تخلـف در تمـام اسـتان به جـز محـدوده پایتخـت را دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫توسط اورژانس ‪ ۱۱۵‬استان اردبیل محقق شد؛‬ ‫کسب سه مقام برتر‬ ‫المپیاد علمی و مهارتی فوریت های پزشکی‬ ‫پروینحسینی‪/‬هشتمینالمپیاد‬ ‫علمـی و مهارتـی فوریت هـای‬ ‫پزشکی کشـور به میزبانی دانشگاه‬ ‫علوم پزشـکی تبریـز برگـزار و ‪ ۸۰‬نفـر‬ ‫از کارکنـان اورژانـس از ‪ ۶۴‬دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی کشـور به رقابـت‬ ‫پرداختنـد‪ .‬از هشـت نفر سـهمیه‬ ‫ورود بـه المپیـاد در قطـب شـمال غرب‪ ،‬پنج نفـر از کارکنـان اورژانـس اردبیـل‬ ‫ً‬ ‫بودنـد کـه نهایتـا اورژانـس ‪ ۱۱۵‬اسـتان اردبیـل توانسـت از هشـت عنـوان ازمون‬ ‫المپیـاد کشـوری‪ ،‬سـه عنـوان و رتبـه برتـر را کسـب کنـد به طوری کـه مسـعود‬ ‫سـعیدیان در بخـش ازمـون عملیاتـی و مهارتـی (اسـکی) موتورالنـس‪ ،‬مهـدی‬ ‫نریمانیـان در بخـش ازمـون فنـی و رانندگـی اتوبوس امبوالنـس و زهـرا زرعـی در‬ ‫ازمـون اعـزام و راهبـری امبوالنـس (واحـد ‪ )۸۰۰‬موفـق بـه کسـب رتبـه برتـر ایـن‬ ‫المپیاد شدند‪ .‬همچنین دکتر غالمرضا حمید خلق؛ متخصص طب اورژانس‬ ‫از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به عنوان دبیر علمی هشتمین المپیاد علمی‬ ‫و مهارتی فوریت های پزشکی و فرهاد غیبتی؛ معاون فنی و عملیات اورژانس‬ ‫‪ ۱۱۵‬اسـتان اردبیـل به عنـوان ممتحـن انتخـاب شـده بودنـد‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫شهرستان‬ ‫دو شنبه ‪ 10‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2558‬‬ ‫در هفته ملی مهارت صورت پذیرفت؛‬ ‫افتتاح بزرگ ترین اموزشگاه فنی وحرفه ای ازاد‬ ‫هتلداری و گردشگری شمال در رامسر‬ ‫عباسـعلی کوشـکی‪ /‬بـا حضـور‬ ‫محمدرضـا شاه پسـند؛ معـاون‬ ‫امـوزش سـازمان امـوزش‬ ‫فنی وحرفـه ای کشـور‪ ،‬سـید‬ ‫حسـین درویشـی؛ مدیـرکل‬ ‫فنی وحرفـه ای‬ ‫امـوزش‬ ‫مازنـدران‪ ،‬احمـدی؛ معـاون اسـتان قـدس رضـوی در مازنـدران و مدیـران‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی‪ ،‬بزرگ تریـن اموزشـگاه فنی وحرفـه ای ازاد هتلـداری‬ ‫و گردشـگری شـمال کشـور (ملـل رامسـر) افتتـاح شـد‪ .‬اموزشـگاه ازاد ملـل‬ ‫رامسـر بـا سـرمایه گذاری نزدیـک بـه ‪ ۱۰۰‬میلیاردریـال توسـط بخش خصوصی‬ ‫راه اندازی و ا کنون در رشـته های هتلداری‪ ،‬اشـپزی‪ ،‬گردشـگری‪ ،‬ا کوتوریسـم‬ ‫و ‪ ...‬فعالیـت خـود را اغـاز نمـوده اسـت‪ .‬دراین اموزشـگاه ‪ 80‬مترمربـع بـرای‬ ‫کسـازی‪ ،‬دسر سـازی‬ ‫یسـازی‪ ،‬کی ‬ ‫امـوزش اشـپز محلـی و بین المللـی‪ ،‬شیرین ‬ ‫درنظر گرفته شده است‪ .‬نیز برای اموزش متصدی پذیرش و مدیریت هتل‬ ‫یشـاپ ‪ 50‬مترمربع‬ ‫‪ 60‬مترمربـع‪ ،‬خانـه داری هتـل ‪ 720‬مترمربع‪ ،‬متصدی کاف ‬ ‫فضـا تامیـن شـده اسـت‪ .‬جهـت تربیـت نیـروی کار ماهـر صنعـت هتلـداری و‬ ‫گردشـگری در منطقه شـمال کشور‪ ،‬اموزشـگاه فنی وحرفه ای ازاد گردشگری‬ ‫و هتلـداری ملـل رامسـر به مدیریت علی قاسـمی قابلیت اموزش ‪ 100‬نفـر را در‬ ‫تمامـی بخش هـای اموزشـی داشـرا دارد‪.‬‬ ‫پیوند خبرنگاران فارس با پیام اور کربال‬ ‫در هفته بزرگداشت خبرنگار‬ ‫قاسـم توانایـی‪ /‬رئیـس سـازمان بسـیج‬ ‫رسـانه فـارس از اجـرای ویژه برنامه هـای‬ ‫متنـوع به مناسـبت بزرگداشـت هفتـه‬ ‫خبرنـگار همـراه بـا گرامیداشـت ایـام‬ ‫عـزای حسـینی خبـر داد‪ .‬هـادی رضایی‬ ‫بااشـاره به درپیش روبـودن هفتـه‬ ‫خبرنـگار گفـت‪ :‬مطابـق روال هرسـال‬ ‫برنام ههـای متنوعـی را به مناسـبت‬ ‫بزرگداشـت هفتـه خبرنـگار در سـطح اسـتان فـارس برگـزار خواهیـم کـرد‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به هم زمانی هفته بزرگداشـت خبرنگار با ایام محرم اظهار کرد‪ :‬تمام‬ ‫برنامه های بزرگداشت هفته خبرنگار با صبغه مذهبی و همراه با تکریم ایام‬ ‫عـزای حسـینی برگـزار خواهنـد شـد‪ .‬وی با تصریح اینکـه دراین ایـام به دنبال‬ ‫تقویـت پیونـد خبرنـگاران بـا پیـام اور بـزرگ کربلا‪ ،‬حضـرت زینـب کبـری ؟س؟‬ ‫هسـتیم‪ ،‬گفـت‪ :‬رسـالت خبرنـگاران نظـام اسلامی درجهـت رسـالت پیـام اور‬ ‫عاشوراسـت کـه بایـد از فرصـت تقارن هفته بزرگداشـت خبرنگار بـا ایام محرم‬ ‫بـرای تبییـن این رسـالت به خوبی اسـتفاده کنیم‪ .‬وی درتشـریح برنامه های‬ ‫هفتـه بزرگداشـت خبرنـگار گفـت‪ :‬این برنام ههـا از ‪ 10‬مردادمـاه بـا غبارروبـی و‬ ‫عطرافشـانی مزار شـهدای رسـانه در گلزار شـهدای شـیراز اغاز خواهند شـد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬برگـزاری مراسـم تجلیـل از خبرنـگاران و عکاسـان‪ ،‬برپایـی سـوگواری‬ ‫حسـینی‪ ،‬برپایـی کالس اخلاق و غیـره را از برنام ههـای ایـن ایـام عنـوان کـرد‬ ‫و گفـت‪ :‬ازانجا کـه سـازمان بسـیج رسـانه متعلـق بـه تمـام اصحـاب رسـانه‬ ‫اسـت لـذا از تمـام اصحـاب رسـانه اسـتان دعـوت می کنیـم تـا در برنام ههـای‬ ‫بزرگداشـت این هفتـه مشـارکت فعـال داشـته باشـند‪.‬‬ ‫کردستان‬ ‫نسرین میرکی‬ ‫شناسایی ‪ ۳۰۰‬انشعابات غیرمجاز در کامیاران‬ ‫مدیـر توزیـع نیـروی بـرق‬ ‫کامیـاران از شناسـایی و‬ ‫جمـع اوری بیـش از ‪۳۰۰‬‬ ‫انشـعاب بـرق غیرمجـاز‬ ‫ظـرف پارسـال تا کنـون‬ ‫خبـر‬ ‫دراین شهرسـتان‬ ‫داد‪ .‬وریـا شـیروانی گفـت‪:‬‬ ‫انـرژی ذخیر هشـده ناشـی از‬ ‫جمع اوری این تعداد انشعاب غیرمجاز سه میلیون و ‪ 100‬هزارکیلووات ساعت‬ ‫بوده است‪ .‬شیروانی انشعاب غیرمجاز و سرقت انرژی‪ ،‬دست کاری در کنتور‬ ‫و مصـرف غیرمجـاز را از مهم تریـن معضلات مربـوط بـه مصـرف انـرژی عنوان‬ ‫کـرد و افـزود‪ :‬یکـی از مولفه هـای مهـم تلفـات انـرژی بـرق موضـوع انشـعابات‬ ‫غیرمجـاز بـرق اسـت کـه منجـر بـه افزایـش سـقف مصـرف‪ ،‬سـوختگی ترانـس‬ ‫یشـود‪ .‬وی افـزود‪ :‬به اسـتناد مـاده ‪ ۵۴۳‬و ‪۶۷۸‬‬ ‫و ضعـف ولتـاژ در شـبکه م ‬ ‫قانـون مجـازات اسلامی اسـتفاده کنندگان از بـرق غیرمجـاز و اشـخاصی کـه‬ ‫اقـدام بـه فـک پلمـب کنتـور‪ ،‬تخریـب و ممانعـت از عملیـات اجرایـی شـبکه‬ ‫یـا اقـدام بـه دخالـت در لـوازم اندازه گیـری‪ ،‬سـرقت انـرژی و اسـتفاده غیرمجـاز‬ ‫ق کننـد مجـرم محسـوب شـده و عالوه بر جبران خسـارات مشـمول سـه‬ ‫از بـر ‬ ‫یشـوند‪ .‬وی باتا کیدبـر برخـورد جـدی بـا متخلفـان و‬ ‫‪۱۰‬سـال حبـس م ‬ ‫تـا ‬ ‫اسـتفاده کنندگان از بـرق غیرمجـاز‪ ،‬گفـت‪ :‬تنهـا راه کاهـش اسـتفاده نابجـا از‬ ‫گسـازی و ارائـه ا گاهـی الزم بـه جامعه اسـت‪.‬‬ ‫انشـعابات بـرق غیرمجـاز فرهن ‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان خبر داد؛‬ ‫تضمینی ‪ 383‬هزارتن گندم از کشاورزان کردستانی‬ ‫خرید‬ ‫ِ‬ ‫رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی‬ ‫کردسـتان گفـت‪ :‬از ابتـدای خریـد‬ ‫تضمینـی تا پایان ‪ 5‬مـرداد‪ ۳۸۳۰۳۶ ،‬تن‬ ‫گنـدم مـازاد بـر نیـاز از کشـاورزان اسـتان‬ ‫تحویـل مرا کـز خریـد داده شـد‪ .‬پیمـان‬ ‫اسـکندری بااشـاره به اینکه ازاین میـزان‬ ‫بیـش از ‪ ۳۷۴۰۰۰‬تـن در سـامانه سـیفا‬ ‫به ثبت رسـیده‪ ،‬گفت‪ :‬ارزش ریالی گندم‬ ‫خریداری شـده بیـش از ‪ ۴۳‬هزارمیلیاردریـال اسـت‪ .‬وی بابیان اینکـه خریـد‬ ‫‪۱۵۴۰۲‬تـن رسـیده‪ ،‬افـزود‪ :‬تا کنـون ‪2854‬میلیـارد‬ ‫ ‬ ‫روزانـه گنـدم در اسـتان بـه‬ ‫یشـده به حسـاب کشـاورزان‬ ‫و ‪ ۷۹۲‬میلیون ریـال از بهـای گنـدم خریدار ‬ ‫یشـود‪ .‬رئیـس سـازمان‬ ‫اسـتان واریـز شـده و به تدریـج مابقـی پرداخـت م ‬ ‫جهـاد کشـاورزی کردسـتان اظهـار کـرد‪ :‬میـزان خریـد تضمینـی گنـدم‬ ‫تا کنـون در اسـتان نسـبت بـه مـدت مشـابه پارسـال کـه ‪ ۲۲۸۴۲۵‬تـن بـوده‪،‬‬ ‫حـدود ‪ ۶۴‬درصـد افزایـش داشـته اسـت‪ .‬وی گفـت‪ :‬بیشـترین میزان خریـد‬ ‫‪۸۸۷۰۰‬تـن‪،‬‬ ‫ ‬ ‫تضمینـی گنـدم در اسـتان مربـوط بـه شهرسـتان های بیجـار بـا‬ ‫‪۶۸۹۸۴‬تـن و قـروه ‪ ۶۶۰۴۹‬تـن بـوده اسـت‪ .‬وی‬ ‫ ‬ ‫‪۷۵۱۹۵‬تـن‪ ،‬سـقز‬ ‫ ‬ ‫دهـگالن‬ ‫یـاداور شـد‪ :‬میـزان خریـد تضمینـی گنـدم در شهرسـتان های کامیـاران‬ ‫‪۱۱۱۹‬تـن‪ ،‬مریوان‬ ‫‪۲۵۶۵۴‬تـن‪ ،‬سـنندج ‪ ۶۸۰۰‬تـن‪ ،‬بانـه ‬ ‫ ‬ ‫‪ ۴۸۸۲۸‬تـن‪ ،‬دیوانـدره‬ ‫‪۷۵۹‬تـن و سـرواباد هـم ‪ ۹۴۳‬تـن بوده اسـت‪ .‬رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی‬ ‫ ‬ ‫کردسـتان بیـان کـرد‪ ۸۳ :‬مرکـز خریـد گنـدم در اسـتان تاییـد شـده و امـاده‬ ‫خریـد محصـول از کشـاورزان اسـتان بـوده و ازاین تعـداد ‪ ۶۱‬مرکـز ان مربـوط‬ ‫یسـت‪ .‬اسـکندری گفت‪ :‬به ازای هرکیلوگرم گندم که‬ ‫به تعاونی های روستای ‬ ‫توسـط کشـاورزان بـه مرا کـز خریـد تضمینـی این محصـول تحویل داده شـود‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫‪ ۱۱۵۰۰۰‬ریـال توسـط بانـک عامـل (کشـاورزی) پرداخـت م ‬ ‫خدمت رسانی ‪ ۲۱‬موکب به زائران اربعین‬ ‫رئیس سـتاد توسـعه و بازسـازی عتبات عالیات اسـتان کردسـتان از تشـکیل‬ ‫‪ ۲۱‬موکـب بـرای خدمات رسـانی بـه زائـران اربعیـن در اسـتان کردسـتان خبـر‬ ‫داد و گفـت‪ :‬از این تعـداد ‪ ۱۶‬موکـب در داخـل اسـتان و پنـج موکـب ب هصـورت‬ ‫نمـرزی بـه زائـران اربعیـن خدمات رسـانی خواهنـد کـرد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛‬ ‫برو ‬ ‫رضـا کرمـی اظهـار کـرد‪ :‬سـتاد اربعیـن اسـتان بـه ریاسـت اسـتاندار کردسـتان‬ ‫و در شهرسـتان های اسـتان بـه ریاسـت فرمانـداران تشـکیل شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی با اشـاره به برگـزاری سـه جلسـه سـتاد اربعیـن در اسـتان کردسـتان افـزود‪:‬‬ ‫در این راسـتا سـتاد بازسـازی و توسـعه عتبـات عالیـات اسـتان کردسـتان‬ ‫کمیته پشـتیبانی سـتاد اربعین نیز در سـطح اسـتان کردسـتان فعالیت خود‬ ‫را اغـاز کـرده اسـت‪ .‬رئیـس سـتاد توسـعه و بازسـازی عتبـات عالیـات اسـتان‬ ‫کردسـتان از تشـکیل ‪ ۲۱‬موکـب بـرای خدمات رسـانی بـه زائـران اربعیـن در‬ ‫اسـتان کردسـتان خبـر داد و بیـان کـرد‪ :‬از این تعـداد ‪ ۱۶‬موکـب در داخـل‬ ‫نمـرزی بـه زائـران اربعیـن خدمات‪‎‬رسـانی‬ ‫اسـتان و پنـج موکـب ب هصـورت برو ‬ ‫بهـای داخلـی در کل اسـتان مسـتقر‬ ‫خواهـد کـرد‪ .‬وی با اشـاره به اینکه موک ‬ ‫بهـای اسـتان کردسـتان مردمـی و به همـت‬ ‫خواهنـد شـد‪ ،‬افـزود‪ :‬تمـام موک ‬ ‫خیریـن و نـذورات مردمـی فعالیت خواهنـد کرد و به زائران امام حسـین؟ع؟‬ ‫خدمات رفاهی برای بهره مندی هرچه بیشـتر از فیوضات این سـفر معنوی‬ ‫یشـود کـه امسـال بیـن چهـار‬ ‫ارائـه خواهنـد کـرد‪ .‬کرمـی افـزود‪ :‬پیش بینـی م ‬ ‫تـا پنج میلیون نفـر در همایـش پیـاده روی اربعیـن حضـور داشـته باشـند کـه‬ ‫تنـام از زائـران اربعیـن در اسـتان کردسـتان هم زمـان بـا سراسـر کشـور‬ ‫کار ثب ‬ ‫به همـت اداره کل حـج و زیـارت اسـتان انجـام شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫جابه جایی بیش از یک میلیون و ‪ 488‬هزارنفر‬ ‫مسافر با ناوگان حمل ونقل عمومی مازندران‬ ‫ظرفیـت صندلـی نـاوگان عمومـی بـوده‬ ‫اسـت‪ .‬رئیـس اداره حمل ونقـل مسـافر‬ ‫اداره کل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫اسـتان افـزود‪ :‬ازاین تعـداد ‪ ۵۴۹۸۸۱‬نفـر‬ ‫بـا وسـیله نقلیه اتوبـوس‪ ۳۲۶۶۹۲ ،‬نفـر‬ ‫یبـوس و ‪ ۶۱۱۶۶۴‬نفـر نیـز ازطریـق‬ ‫بـا مین ‬ ‫نـاوگان سـواری جابجـا شـده اند‪ .‬مهنـدس‬ ‫خادمـی ادامـه داد‪ :‬قبـل از صـدور بلیـت‬ ‫در پیشـخوان فـروش بلیـت‪ ،‬وضعیـت‬ ‫کرونـای مسـافر را ازطریـق ارسـال کـد ملـی‬ ‫بـه سـامانه سـروا (سـازمان فنـی اطالعـات‬ ‫یشـود‪ .‬فعالیـت غیرمجـاز‬ ‫ایـران) اسـتعالم م ‬ ‫سـایت ها و اپلیکیشـن های اینترنتـی‬ ‫نشـهری ماننـد اسـنپ و تپسـی و ‪ ...‬در‬ ‫درو ‬ ‫نشـهری موجـب بـروز‬ ‫بخـش حمل ونقـل بی ‬ ‫مشـکالتی بـرای هم وطنـان شـده و توصیـه‬ ‫یگـردد از نـاوگان حمل ونقـل عمومـی کـه‬ ‫م ‬ ‫تهـای فراوانـی ماننـد امنیـت‬ ‫دارای مزی ‬ ‫سـفر‪ ،‬نـاوگان دارای شناسـنامه و کارت‬ ‫هوشـمند‪ ،‬ایمنـی سـفر و راننـدگان حرفه ای‬ ‫و ‪ ...‬هسـتند بـرای جلوگیـری از هرگونـه‬ ‫مشـکل اسـتفاده نمایند‪ .‬مهنـدس خادمی‬ ‫ضمـن اعلام ایـن مطلـب بـر ضـرورت رعایت‬ ‫لهـای بهداشـتی در جابجایـی‬ ‫کامـل پروتک ‬ ‫مسـافر تا کیـد کـرد و افـزود‪ :‬سیاسـت ایـن‬ ‫اداره کل‪ ،‬حمـل ایمـن مسـافران اسـت و‬ ‫نظارت مضاعفی بر نحوه عملکرد شـرکت ها‬ ‫یشـود‪ .‬وی‬ ‫و نـاوگان عمومـی انجـام م ‬ ‫خاطرنشـان سـاخت‪ :‬در بخـش جابجایـی‬ ‫مسـافر اقدامـات خوبـی انجـام شـده اسـت‪،‬‬ ‫یکـه درحال حاضـر بسـیاری از‬ ‫به گونه ا ‬ ‫خدمـات بـه مسـافران اعـم از فـروش بلیـت‬ ‫یگـردد و لـزوم ارتقـای‬ ‫بـر بسـتر وب ارائـه م ‬ ‫خدمـات باتوج هبـه مطالبات مسـافران جزو‬ ‫ضروریات ادامه فعالیت دراین بخش اسـت‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬در سیسـتم حمل ونقـل زمینـی‪،‬‬ ‫شـرکت های مسـافربری‪ ،‬راننـدگان اتوبـوس‬ ‫و خدمـه سـفر در قبـال مسـافران خـود‬ ‫مسـئولیت هایی دارنـد و موظـف بـه رعایـت‬ ‫قوانیـن و مقـررات حمل ونقـل هسـتند‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪ :‬مسـافران می تواننـد انتقاد و شـکایت‬ ‫خـود را از پایان ههـای مسـافربری یـا راننـدگان‬ ‫حـوزه حمل ونقـل مسـافر و شـرکت های‬ ‫مسـافربری و تاخیـر در مبـدا و حیـن سـفر‬ ‫نشـهری را ازطریـق سـامانه ‪ ۱۴۱‬بـه ایـن‬ ‫بی ‬ ‫اداره اطلاع دهنـد تـا موردپیگیـری قـرار‬ ‫تلـزوم در کمیسـیون های‬ ‫گیـرد و درصور ‬ ‫مربـوط بـه تخلف شـرکت‪ ،‬راننـدگان یا مالک‬ ‫وسـیله نقلیه رسـیدگی گـردد‪ .‬در مازنـدران‬ ‫‪ 193‬شـرکت حمل ونقلـی در بخـش مسـافر‬ ‫دارای پروانـه فعالیـت و فعـال می باشـند‪.‬‬ ‫بازدید معاون وزیر نفت در امور گاز‬ ‫از ازمایشگاه تحقیقاتی ازمون قطعات پلیمری در مشهد‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫معـاون وزیـر نفـت و مدیرعامـل شـرکت ملی‬ ‫گاز ایـران در حاشـیه سـومین کنفرانـس‬ ‫ملـی فرایندهـای گاز و پتروشـیمی‪ ،‬از‬ ‫نهـای قطعـات‬ ‫ازمایشـگاه تحقیقاتـی ازمو ‬ ‫پلیمـری مشـهد بازدیـد کـرد‪ .‬مجیـد چگنـی‬ ‫روز چهارشـنبه پنجـم مردادمـاه امسـال در‬ ‫نهـای‬ ‫بازدیـد از ازمایشـگاه تحقیقاتـی ازمو ‬ ‫قطعـات پلیمـری در محـل دانشـگاه‬ ‫فردوسـی مشـهد کـه به همـت شـرکت‬ ‫گاز خراسـان رضـوی تجهیـز و راه انـدازی‬ ‫شـده اسـت گفـت‪ :‬در سـال های اخیـر‬ ‫اتفاقـات خوبـی در حـوزه علـم و فنـاوری‬ ‫یتـوان بـه‬ ‫کشـور رخ داده کـه ازان جملـه م ‬ ‫فعالیـت شـرکت های دانش بنیـان بـرای‬ ‫رفـع نیازهـای تخصصـی کشـور اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫وی سیاسـت شـرکت ملـی گاز را حمایـت‬ ‫از شـرکت های دانش بنیـان عنـوان کـرد و‬ ‫تهـای دانش بنیـان و‬ ‫گفـت‪ :‬بایـد از ظرفی ‬ ‫کارامـدی حـوزه علـم و فنـاوری کشـور بـرای‬ ‫توسـعه و پیشـرفت داخلـی اسـتفاده کنیـم‪.‬‬ ‫واقعیـت این اسـت که کشـور مـا هیـچ نیـازی‬ ‫بـه خـارج نداشـته و می توانیـم بسـیاری‬ ‫یهـای خودمـان را ب هصـورت‬ ‫از نیازمند ‬ ‫داخلی حل کنیم‪ .‬چگنی ادامه داد‪ :‬شرکت‬ ‫یسـت کـه‬ ‫گاز یکـی از سـازمان های اجرای ‬ ‫درزمینـه ایجـاد ارزش افـزوده و اسـتفاده از‬ ‫یهـای نـو اقدامـات خوبـی را انجـام‬ ‫فناور ‬ ‫داده و این مهـم بـا همـکاری شـرکت های‬ ‫دانـش بیـان ادامـه خواهـد داشـت‪ .‬حسـن‬ ‫افتخـاری؛ مدیرعامـل شـرکت گاز خراسـان‬ ‫رضـوی هـم در ابتـدای ایـن بازدیـد گفـت‪:‬‬ ‫ازمایشـگاه تحقیقاتـی ازمـون قطعـات‬ ‫پلیمری (‪ )RPT‬با حمایت شرکت گاز استان‬ ‫تجهیـز و راه انـدازی شـد‪ .‬وی راه انـدازی ایـن‬ ‫مرکـز را درراسـتای سیاسـت های شـرکت‬ ‫یبـر نزدیکـی صنعـت و دانشـگاه‬ ‫گاز مبن ‬ ‫عنـوان کـرد و افـزود‪ :‬ازمایشـگاه تحقیقاتـی‬ ‫ازمـون قطعـات پلیمـری ماحصل یک پـروژه‬ ‫پژوهشـی مشـترک بیـن دانشـگاه فردوسـی‬ ‫یسـت کـه‬ ‫و شـرکت گاز خراسـان رضو ‬ ‫نهـای‬ ‫هـدف از راه انـدازی ان انجـام ازمو ‬ ‫مربـوط بـه اسـلیو رگالتورهـای ا کسـیال فلـو‬ ‫به عنـوان یکـی از حیاتی تریـن اقلام مصرفـی‬ ‫شـبکه توزیـع گاز اسـت‪ .‬این ازمایشـگاه جزو‬ ‫ازمایشـگاه های معتمـد شـرکت ملـی گاز‬ ‫ایـران اسـت‪ .‬یکـی از دسـتاوردهای مـورد‬ ‫نپـروژه افزودن تسـت ‪ RGD‬به‬ ‫مطالبـه درای ‬ ‫اسـتاندارد ‪ IGS-MIN-202‬اسـت‪ .‬به گفتـه‬ ‫نهـای متـداول‬ ‫افتخـاری؛ انجـام ازمو ‬ ‫خـواص فیزیکی‪-‬مکانیکـی‪ ،‬دینامیکـی و‬ ‫شـیمیایی مواد السـتیکی‪ ،‬انجام مهندسـی‬ ‫معکـوس و فرموالسـیون قطعـات السـتیکی‬ ‫مـورد تقاضـای صنعـت نفـت و گاز و انجـام‬ ‫نهـا و خدمـات ویـژه جهت تسـت های‬ ‫ازمو ‬ ‫عملکـردی قطعـات السـتیکی از خدمـات‬ ‫نهـای قابل اجـرا دراین مرکـز‬ ‫و ازمو ‬ ‫اسـت‪ .‬افتخـاری از امادگـی شـرکت گاز‬ ‫خراسـان رضـوی بـرای تبـادل تجربیـات و‬ ‫اشـترا ک گذاری دسـتاوردهای فناورانـه ایـن‬ ‫شـرکت بـا دیگـر شـرکت های تابعـه صنعـت‬ ‫نفـت و گاز خبـر داد و گفـت‪ :‬متقاضیـان‬ ‫می تواننـد بـرای کسـب اطالعـات بیشـتر بـا‬ ‫شـماره ‪ 051-37072620‬تمـاس بگیرنـد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیالن‪:‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن «تعارف» ندارد‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق گیلان گفـت‪ :‬بـا‬ ‫اسـتانداری جهـت برخـورد بـا سـازمان هایی کـه الگـوی‬ ‫مصـرف را رعایـت نکرده انـد‪ ،‬هماهنگـی الزم شـد‪ .‬محمدتقی‬ ‫مهدیزاده گفت‪ :‬باتوجه به شرایط ویژه سالیان اخیر صنعت‬ ‫بـرق و براسـاس دسـتورالعمل های ارسـالی ازسـوی شـرکت‬ ‫توانیـر مصـرف بـرق ادارات و دسـتگاه های اجرایـی بادقـت و‬ ‫یشـود‪ .‬مهدیـزاده‬ ‫به وسـیله کنتورهـای هوشـمند پایـش م ‬ ‫باتا کیدبراینکـه ادارات و دسـتگاه های اجرایـی ملـزم بـه‬ ‫کاهـش ‪ 30‬درصـدی مصـرف بـرق در سـاعات اداری و کاهـش‬ ‫مصـرف به میـزان ‪ 70‬درصـد در سـاعت غیـراداری هسـتند‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬برای اداراتی که الگوی مصرف را رعایت نکنند‬ ‫ً‬ ‫نهـا اقدام‬ ‫ابتـدا اخطـار صادر و سـپس نسـبت بـه قطع برق ا ‬ ‫یشـود‪ .‬وی بااشـاره به اینکه مرحلـه چهـارم قطـع بـرق ‪29‬‬ ‫م ‬ ‫اداره و دسـتگاه اجرایـی پرمصـرف در هشـت شهرسـتان اجـرا‬ ‫یشـود‪ ،‬افزود‪ :‬هماهنگی الزم با اسـتانداری جهت تشکیل‬ ‫م ‬ ‫‪ 100‬ا کیـپ مدیریـت مصـرف به منظـور بررسـی میـزان مصـرف‬ ‫بـرق ادارات و دسـتگاه های اجرایـی اسـتان در فصـل گرمـا‬ ‫جهـت پیشـگیری از خاموشـی ها‪ ،‬تشـکیل شـده و اقدامـات‬ ‫قانونی الزم جهت برخورد با سازمان هایی که الگوی مصرف‬ ‫را رعایـت نکرده انـد‪ ،‬اعمـال شـد‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪ :‬اسـتمرار‬ ‫پایـداری بـرق و عـدم اعمال خاموشـی های با برنامـه درگروی‬ ‫همـکاری همه جانبـه مشـترکین در تعرف ههـای مختلـف‬ ‫یسـت‪ .‬مدیرعامـل توزیـع‬ ‫ازجملـه صنعتـی‪ ،‬اداری و کشاورز ‬ ‫برق گیالن اظهار داشت‪ :‬طبق پایش صورت گرفته در رشت‪،‬‬ ‫بـرق مدیریـت شـعب بانـک ملـت اسـتان‪ ،‬اداره کل امـوال‬ ‫یهـای گیلان‪ ،‬بانـک مسـکن شـعبه گلسـار‪ ،‬بانـک‬ ‫و دارای ‬ ‫رفـاه شـعبه خیابـان تختـی‪ ،‬سرپرسـتی بانـک سـپه اسـتان‪،‬‬ ‫بانـک مسـکن شـعبه خیابـان امام خمینـی‪ ،‬بانـک انصـار‬ ‫شـعبه خیابـان امام خمینـی‪ ،‬بانـک تجـارت شـعبه خیابـان‬ ‫کهـا و فضـای سـبز شـهرداری‪،‬‬ ‫امام خمینـی‪ ،‬سـازمان پار ‬ ‫سازمان مدیریت و نظارت بر تا کسیرانی‪ ،‬شرکت شهرک های‬ ‫صنعتـی گیلان‪ ،‬پژوهشـکده فنـی اداره کل اموزش وپـرورش و‬ ‫بانک سـپه بلوار شـهید بهشـتی مورد صدور اخطار و سـپس‬ ‫قطـع بـرق قـرار گرفـت‪ .‬همچنیـن شـرکت گاز و سـازمان چـای‬ ‫در لنگـرود‪ ،‬اداره دارایـی الهیجـان‪ ،‬بانـک انصـار شـعبه‬ ‫خیابان برشـنورد و سـازمان تامین اجتماعی در صومع هسـرا‪،‬‬ ‫بخشـداری کالچـای‪ ،‬شـهرداری چابکسـر‪ ،‬اداره امـور مالیاتی‬ ‫رودسـر‪ ،‬اداره جهـاد کشـاورزی رودبـار‪ ،‬جرثقیـل شـماره ‪4‬‬ ‫تسـازی شـهرداری‪،‬‬ ‫سـاختمان مرکـزی منطقـه ازاد‪ ،‬اسفال ‬ ‫سـاختمان نظام مهندسـی در بندر انزلی‪ ،‬سـاختمان جدید‬ ‫شـهرداری‪ ،‬جهـاد کشـاورزی و اداره حمل ونقـل و پایانـه در‬ ‫اسـتارا نیـز به دلیـل عدم رعایـت الگـوی مصـرف شـامل قطـع‬ ‫بـرق شـدند‪ .‬مدیرعامـل توزیـع بـرق گیلان گفـت‪ :‬باتوج هبـه‬ ‫تهـای تولیـد بـرق در کل کشـور‪ ،‬رعایـت الگـوی‬ ‫محدودی ‬ ‫مصـرف بـرق ازسـوی ادارات و سـازمان ها ازجملـه حـذف‬ ‫وسـایل غیرضـروری برقـی‪ ،‬بهره گیـری از دیزل ژنراتورهـا‪،‬‬ ‫اسـتفاده بهینه و کاهش مصرف سیسـتم های سرمایشی در‬ ‫سـاعات اوج بـار‪ ،‬بایـد باجدیـت صـورت پذیـرد‪.‬‬ ‫با حضور نماینده وزیر میراث فرهنگی صورت گرفت؛‬ ‫بررسی میدانی اوضاع بافت تاریخی یزد بعد از وقوع سیل‬ ‫نماینـده ویـژه وزیـر میراث فرهنگـی‪،‬‬ ‫گردشـگری و صنایع دسـتی در پـی بـارش‬ ‫بی سابقه و وقوع سیل در یزد جهت بررسی‬ ‫میدانـی اوضـاع بافـت تاریخـی یـزد شـب‬ ‫گذشـته بـه یـزد سـفر کـرد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛‬ ‫جلسـه ای بـا حضور طاهـره قیومی؛ نماینده‬ ‫ویـژه وزیـر میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری‬ ‫و صنایع دسـتی‪ ،‬مدیـرکل و معاونیـن‬ ‫اداره کل میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و‬ ‫صنایع دسـتی اسـتان یـزد و سـتاد مدیریـت‬ ‫بحـران جهـت بررسـی اسـیب های ناشـی‬ ‫از سـیالب در بافـت تاریخـی یـزد تشـکیل‬ ‫شـد‪ .‬در این نشسـت ابتـدا احمـد اخونـدی؛‬ ‫مدیـرکل میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و‬ ‫صنایع دسـتی اسـتان یـزد گفـت‪ :‬با توج هبـه‬ ‫بررسـی انجا مشـده تا کنون در بافت تاریخی‬ ‫یـزد‪ ،‬هیچ گونـه تخریـب و خسـارت جـدی‬ ‫بـه بناهـای تاریخـی نداشـته ایم‪ ،‬در مخـزن‬ ‫امـن مـوزه یـزد کـه محـل نگهـداری اشـیاء‬ ‫خ داده‬ ‫تاریخـی و بـاارزش بـوده‪ ،‬ابگرفتـی ر ‬ ‫بـود کـه موضـوع بـا کمـک همـکاران بررسـی‬ ‫و رسـیدگی شـد و هم ا کنـون در حـال انجـام‬ ‫اقدامـات الزم جهـت کاهش رطوبـت در این‬ ‫محـل هسـتیم‪ .‬مدیـرکل میراث فرهنگـی‪،‬‬ ‫گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان یـزد‬ ‫ادامـه داد‪ :‬طبـق بررسـی های انجا مشـده‬ ‫تا کنـون بیـش ‪ ۲۰۰‬بنـا شـامل مغـازه‪ ،‬منـزل‪،‬‬ ‫حصـار و ‪ ...‬در بافـت تاریخـی اسـیب صفـر‬ ‫تـا صـد دیـده اسـت کـه با توج هبـه ادامـه‬ ‫بارندگـی‪ ،‬امـکان افزایـش ایـن امـار وجـود‬ ‫دارد‪ ،‬همچنیـن متاسـفانه دو فوتـی و شـش‬ ‫مصـدوم از ایـن حادثـه سـیل در اسـتان‬ ‫داشته ایم‪ .‬وی با اشاره به اینکه خوشبختانه‬ ‫شـاهد خسـارت جـدی در بافـت تاریخـی‬ ‫نبوده ایـم‪ ،‬از کمـک و حمایـت مـردم محلـی‬ ‫و متخصصیـن انجمـن مرمـت تشـکر کـرد‪.‬‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان مرکزی خبر داد؛‬ ‫رئیس اداره حمل ونقل مسافر استان اعالم کرد؛‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫رئیـس اداره حمل ونقـل مسـافر اداره کل‬ ‫راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای مازنـدران‬ ‫گفـت‪ :‬از ابتـدای سـال تا کنـون جابجایـی‬ ‫یک میلیـون و ‪4 88‬هـزار و ‪ 237‬مسـافر‬ ‫در اسـتان انجـام کـه درمقایسـه با مـدت‬ ‫مشـابه پارسـال ‪ 14‬درصـد افزایـش داشـته‬ ‫اسـت‪ .‬مهنـدس عیسـی خادمـی گفـت‪:‬‬ ‫این میزان جابجایی مسـافر در قالب حدود‬ ‫‪ 263‬هـزار سـفر انجـام کـه نسـبت بـه مـدت‬ ‫‪3‬هـزار سـفر بـوده و‬ ‫مشـابه پارسـال بـا ‪ 09‬‬ ‫شـاهد کاهـش ‪ 14‬درصـدی هسـتیم‪ .‬وی‬ ‫یسـت‬ ‫تصریح کـرد‪ :‬توجه به این نکته ضرور ‬ ‫کـه افزایـش تعـداد مسـافرین و کاهـش‬ ‫نبـازه نسـبت بـه مـدت مشـابه‬ ‫سـفر؛ درای ‬ ‫تهـای‬ ‫پارسـال به دلیـل کاهـش محدودی ‬ ‫لهـای بهداشـتی و افزایـش اشـغال‬ ‫پروتک ‬ ‫مرکزی‬ ‫اخونـدی از تشـکیل کمیتـه پایـش خبـر داد‬ ‫و افـزود‪ :‬ایـن کمیتـه نقطه به نقطـه بافـت‬ ‫تاریخـی را بررسـی و بناهـای اسـیب دیده را‬ ‫شناسـایی و میـزان خسـارت های وارده را‬ ‫بـراورد می کننـد‪ .‬کمیتـه دیگـری عملیـات‬ ‫انجام شده را مستندسازی می کنند و کمیته‬ ‫عملیات نیز ادامه اسیب شناسی را بر عهده‬ ‫دارد‪ .‬مدیـرکل میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و‬ ‫صنایع دسـتی اسـتان یـزد گفـت‪ :‬کمیتـه ای‬ ‫لشـده‬ ‫هـم در معاونـت گردشـگری تشکی ‬ ‫کـه هماهنگـی در مـورد تعـداد مسـافران‪،‬‬ ‫اما کـن اقامتـی اسـتان و برنامه ریـزی بـرای‬ ‫مدیریـت حضور ان ها را انجـام می دهد‪ .‬وی‬ ‫در خصـوص علـت تخریـب سـاختمان اداره‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دستی‬ ‫شهرسـتان تفـت گفـت‪ :‬تخریـب ایـن محـل‬ ‫بـه علـت شـیب بنـدی نامناسـب کوچـه‬ ‫ً‬ ‫و ورود اب بـه سـاختمان بـوده و فعلا بـا‬ ‫هماهنگـی اداره کل محیط زیسـت اسـتان‪،‬‬ ‫سـاختمانی جهـت اسـتقرار اداره شهرسـتان‬ ‫تفـت تحویـل گرفت هشـده اسـت‪ .‬در ادامـه‬ ‫مصطفـی سـپهری؛ سرپرسـت معاونـت‬ ‫گردشـگری میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و‬ ‫صنایع دسـتی اسـتان یـزد گفـت‪ :‬ا کنـون‬ ‫ضریب اشـغال هتل های شـهر یزد ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫اسـت و خوشـبختانه مشـکل خاصـی در‬ ‫حـوزه گردشـگری اسـتان وجـود نـدارد‪.‬‬ ‫در این نشسـت عبدالمجیـد شـا کری؛‬ ‫سرپرسـت معاونت میراث فرهنگـی اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی‬ ‫استان یزد اظهار داشت‪ :‬طبق بررسی هایی‬ ‫که تا کنون انجا مشـده‪ ،‬هیچ بنایی در بافت‬ ‫یبـودن دچار اسـیب‬ ‫تاریخـی به دلیـل تاریخ ‬ ‫نشـده و بناهایـی کـه اسـیب دیده به دلیـل‬ ‫فسـازی‬ ‫مرمـت غیراصولـی‪ ،‬شـیب بندی‪ ،‬ک ‬ ‫و زیرسـازی نامناسـب بـوده اسـت‪.‬‬ ‫اغازبه کار عملیات اجرایی اسفالت زیرگذر راه اهن پرندک‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫اسـتان مرکـزی از شـروع اجـرای اسـفالت‬ ‫زیرگـذر راه اهـن پرنـدک در محـور قدیـم‬ ‫سـاوه‪-‬تهران خبـر داد‪ .‬مهـرداد جهانـی‬ ‫تلاش بـرای ارتقای ایمنـی راه ها‪ ،‬رفع نقاط‬ ‫پرحادثـه و ایمن سـازی نقـاط مسـتعد‬ ‫حادثـه را از اولویت هـای تعیین شـده بـرای‬ ‫ارتقـای کیفیـت راه هـای اسـتان عنـوان‬ ‫حهـای‬ ‫کـرد و افـزود‪ :‬بـا تلاش شـبانه روزی و عـزم جـدی بـرای تکمیـل طر ‬ ‫نیمه تمـام‪ ،‬عملیـات تکمیلـی پـروژه تقاطـع غیرهم سـطح راه اهـن پرنـدک‬ ‫بـا سـرعت قابل توجـه درحال اجـرا بـوده و بـه زودی موردبهره بـرداری قـرار‬ ‫خواهـد گرفـت‪ .‬مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مرکـزی بـا‬ ‫تشـریح اقدامـات انجام شـده بـرای تکمیل این طـرح گفت‪ :‬در یک سـال اخیر‬ ‫عملیات ترانشـه برداری‪ ،‬دیوار حائل زیرگذر‪ ،‬تکمیل ابنیه فنی و زیرسـازی و‬ ‫اجـرای الیـه بیـس بـا به کارگیـری تمـام تـوان پیمانـکار مربوطه و ماشـین االت‪،‬‬ ‫تجهیـزات و پتانسـیل نیـروی انسـانی اداره کل و راهـداری و حمل ونقـل‬ ‫جـاده ای شهرسـتان زرندیـه انجـام شـده و ا کنـون در مرحلـه پایانـی و اجـرای‬ ‫اسـفالت قـرار دارد‪ .‬وی ایـن نویـد را داد کـه تمـام تالشـمان براین اسـت که‬ ‫بتوانیـم تـا اغـاز سـفرهای اربعین‪ ،‬به منظور تسـهیل در تـردد زائـران این طرح‬ ‫را به بهره بـرداری کامـل برسـانیم‪ .‬جهانـی ارزش ریالـی این طـرح را برابـر بـا‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیاردریال عنوان کرد و افزود‪ :‬طول زیرگذر تقاطع غیرهم سـطح راه اهن‬ ‫ً‬ ‫پرندک تقریبا دوکیلومتر است که برای زیرسازی و اجرای اسفالت ان حدود‬ ‫‪ ۵۰‬میلیاردریـال اعتبـار درنظر گرفته شـده بود‪ .‬به گفتـه وی؛ تکمیل این طرح‬ ‫یهـای‬ ‫یکـی از مطالبـات به حـق مـردم شهرسـتان زرندیـه بـود کـه بـا پیگیر ‬ ‫مسـتمر بـرای تامیـن منابـع مالـی موردنیـاز‪ ،‬تلاش راهـداران جهادگـر و‬ ‫مهندسـین ایـن اداره کل به بـار نشسـت تـا در راه خدمت به کاربـران جاده ای‬ ‫پایـدار باشـیم‪ .‬وی ابـراز امیـدواری کـرد‪ :‬بـا بهره بـرداری از این طـرح این نقطـه‬ ‫پرحادثـه بـه حدا کثـر ایمنـی خـود خواهـد رسـید کـه بی شـک در کاهـش‬ ‫تصادفـات جـاده ای و تلفـات ناشـی ازان نیـز تاثیـر بسـزایی خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مهندسی اب وفاضالب کشور‪:‬‬ ‫افزایش اعتبارات برای اب رسانی به شهر ارا ک‬ ‫در دستورکار قرار دارد‬ ‫مدیرعامـل شـرکت مهندسـی اب وفاضلاب کشـور گفـت‪ :‬افزایـش اعتبـارات و‬ ‫صـدور مجوزهـای الزم بـرای تسـریع در اجـرای رینـگ جنوبـی اب رسـانی بـه‬ ‫شـهر ارا ک در دسـتورکار قـرار دارد‪ .‬اتابـک جعفـری در سـفر بـه اسـتان مرکـزی‬ ‫و بازدیـد از پروژه هـای ابفـای این اسـتان‪ ،‬افـزود‪ :‬رینـگ جنوبـی اب رسـانی‬ ‫بـه ارا ک از مجتمـع سـد کمـال صالـح تکمیـل می شـود‪ .‬وی در بازدیـد‬ ‫از تصفیه خانـه فاضلاب ارا ک اظهـار داشـت‪ :‬بررسـی اسـتفاده از پسـاب‬ ‫تصفیه خانه فاضالب شهر ارا ک در بخش صنعت و فضای سبز درحال انجام‬ ‫اسـت‪ .‬وی بااشـاره به تولیـد بیـش از ‪ ۱۱۰۰‬لیتـر پسـاب دراین تصفیه خانـه بـر‬ ‫ضـرورت اسـتفاده ازاین ظرفیـت بـرای تامیـن اب در بخـش صنعـت‪ ،‬فضـای‬ ‫سـبز و کشـاورزی برای محصوالت غیرمثمر تا کید کرد و افزود‪ :‬با برنامه ریزی‬ ‫مناسـب می تـوان زمینـه اسـتفاده از پسـاب و جایگزینـی ان به جـای اب خـام‬ ‫را در حوزه هـای مختلـف را در نقـاط مختلـف کشـور فراهـم کـرد‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫شـرکت اب وفاضلاب اسـتان مرکـزی بااشـاره به ارتقـای اسـتریم چهـارم فـاز‬ ‫سـوم تصفیه خانـه فاضلاب کالن شـهر ارا ک عنـوان کـرد‪ :‬درحال حاضر بالغ بر‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزارمترمکعـب فاضلاب وارد تصفیه خانـه می شـود کـه باالتـر از ظرفیـت‬ ‫طراحی سـت و به همین علـت شـرکت اب وفاضلاب اسـتان مرکـزی احـداث‬ ‫اسـتریم چهارم فاز سـوم را در دسـتورکار قرار داده اسـت‪ .‬یوسف عرفانی نسب‬ ‫افزود‪ :‬ا کنون این پروژه ‪ ۷۳‬درصد پیشـرفت فیزیکی دارد و برای اجرای کامل‬ ‫فـاز چهـارم تصفیه خانـه فاضلاب شـهر ارا ک ‪ ۴۰‬میلیاردتومـان اعتبـار نیـاز‬ ‫اسـت‪ .‬وی اظهـار داشـت‪ :‬پسـاب خروجـی تصفیه خانـه فاضلاب شـهر ارا ک‬ ‫‪ ۱۱۰۰‬لیتـر اسـت کـه ‪ ۱۰۰‬لیتـر از ان بـرای کشـاورزی و ‪ ۱۰۰۰‬لیتر از این پسـاب برای‬ ‫تغذیـه تـاالب میقـان اسـتفاده می شـود‪.‬‬ ‫اتصال نیروگاه دو مگاواتی به شبکه توزیع برق خمین‬ ‫مدیـر شـرکت توزیـع بـرق‬ ‫شهرسـتان خمیـن گفـت‪ :‬نیـروگاه‬ ‫دو مگاواتـی شـرکت تجدید تـوان‬ ‫افتـاب کمـره بـه شـبکه توزیـع‬ ‫بـرق در شهرسـتان متصـل شـد‪.‬‬ ‫مهـدی ابراهیم نـژاد افـزود‪ :‬بـا‬ ‫تالش هـای شـرکت توزیـع بـرق‬ ‫اسـتان مرکـز و شهرسـتان خمیـن‬ ‫و سـرمایه گذاران صنعـت بـرق بـرای افزایـش ظرفیـت تولیـد انـرژی در اسـتان‬ ‫به منظـور کمـک بـه تولیـد انـرژی در کشـور‪ ،‬نیـروگاه تجدیـد تـوان افتـاب‬ ‫کمـره به ظرفیـت دو مـگاوات وارد مـدار شـد‪ .‬وی بیـان کـرد‪ :‬ایـن نیـروگاه‪،‬‬ ‫انـرژی تولیـدی خـود را بـه فیـدر ‪ ۴۰۷‬پسـت فوق توزیـع خمیـن ‪ ۳‬تزریـق کـرد‪.‬‬ ‫مدیـر شـرکت توزیـع بـرق خمیـن ادامـه داد‪ :‬کشـور مـا جـزو پایگاه هـای بـزرگ‬ ‫شهـای‬ ‫امـکان بهره بـرداری از منابـع انـرژی تجدیدپذیـر اسـت و طبـق گزار ‬ ‫بین المللـی تـا سـال ‪ ۲۰۴۰‬حدود دوسـوم سـرمایه گذاری بخـش انرژی مرتبط‬ ‫بـا انرژی هـای تجدیدپذیـر اسـت و ‪ ۴۰‬درصد برق جهـان از انرژی تجدیدپذیر‬ ‫تامیـن می شـود‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪ :‬انتظـار مـی رود بـا افزایـش جلـب مشـارکت‬ ‫سـرمایه گذاران صنعـت بـرق در اینـده شـاهد افزایـش روزافـزون نیروگا ههـای‬ ‫تولیـد پرا کنـده در سـطح شهرسـتان خمیـن و اسـتان مرکـزی باشـیم‪ .‬وی‬ ‫یـاداور شـد‪ :‬مصـرف بـرق در خمیـن شـامل ‪ ۵۵‬درصـد در بخـش خانگـی‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬درصـد در کشـاورزی و ‪ ۱۵‬درصـد در صنایـع اسـت‪.‬‬ ‫مسافرانبخوانند؛‬ ‫‪141‬؛ شماره ای که بهتر است این روزها به یاد داشته باشید‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مرکـزی گفـت‪ :‬باتوج هبـه‬ ‫ً‬ ‫شـرایط اقلیمـی حا کـم بـر کشـور در روزهـای اخیـر‪ ،‬توصیـه می شـود حتمـا‬ ‫قبـل اقـدام بـه سـفر ازطریـق سـامانه پاسـخگویی شـبانه روزی ‪ ۱۴۱‬از اخریـن‬ ‫ً‬ ‫وضعیت ترافیکی و جوی راه ها اطالع حاصل و حتما به توصیه کارشناسان‬ ‫سامانه ‪ ۱۴۱‬عمل کنید‪ .‬مهرداد جهانی اظهار کرد‪ :‬شامگاه هفتم مردادماه‪،‬‬ ‫بعـد از سـیل در روسـتای اهنگـران از توابـع فراهـان‪ 12 ،‬دسـتگاه ماشـین االت‬ ‫راهـداری در محـل حضـور داشـته و تلاش الزم را بـرای جلوگیـری از انسـداد‬ ‫محور ارا ک‪ -‬فرمهین انجام داده اند تا مشـکلی دراین مسـیر ایجاد نشـود‪ .‬در‬ ‫شهرستان های ساوه‪ ،‬زرندیه‪ ،‬خمین و محالت و فراهان بیشترین درگیری‪،‬‬ ‫در حـوزه راه هـا بـوده اسـت‪ .‬جهانـی گفـت‪ :‬در جریـان وقـوع سـیل در سـطح‬ ‫اسـتان‪ 320 ،‬نفـر نیـروی راهـدار در قالـب ‪ 48‬ا کیـپ راهـداری اماده بـاش و‬ ‫‪ 226‬دسـتگاه انواع ماشـین االت در ‪ 37‬راهدارخانه در سـطح اسـتان مستقر‬ ‫بوده انـد تـا درصـورت بـروز بحران امدادرسـانی داشـته باشـند‪ .‬جهانی اضافه‬ ‫کـرد‪ :‬باتوجه بـه تجربـه مدیریت سـیل در سـال های قبـل‪ ،‬ا کنـون باتمام توان‬ ‫لجسـتیکی و اعزام ماشـین االت سـنگین به شهرسـتان ها طبق اولویت های‬ ‫موردنظـر طبـق اهمیـت راه هـا‪ ،‬در حـوزه راهـداری بـرای مقابلـه بـا بحـران‬ ‫احتمالـی امادگـی الزم را داریـم‪.‬‬ ‫ساماندهی ‪ ۱۹۰‬هیئت مذهبی در خمین‬ ‫رئیـس تبلیغـات اسلامی خمیـن گفـت‪ ۱۹۰ :‬هیئـت مذهبـی فعـال‬ ‫در این شهرسـتان به منظـور برگـزاری ایین هـای عـزاداری سـرور و سـاالر‬ ‫شـهیدان در مـاه محـرم سـاماندهی شـد‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ حجت االسلام‬ ‫عبـاس کاظمـی افـزود‪ :‬ایین هـای عـزاداری حضـرت اباعبـداهلل حسـین؟ع؟‬ ‫تهـای‬ ‫درمحـرم امسـال بـا شـکوه خاصـی از روز اول این مـاه در قالـب هیئ ‬ ‫سـینه زنی و زنجیززنی و با رعایت کامل شـیوه نامه های بهداشـتی در سـطح‬ ‫شهرسـتان خمیـن برگـزار می شـود‪ .‬وی بیـان کـرد‪ ۱۳۰ :‬مبلـغ و مبلغـه بـه‬ ‫مسـاجد و حسـینه های خمیـن اعـزام شـدند و ‪ ۷۰‬نفـر از ایـن افـراد اعزامـی‬ ‫از قـم هسـتند‪ .‬رئیـس تبلیغـات اسلامی خمیـن با اشـاره به سـاماندهی ‪۱۰۰‬‬ ‫مـداح در ایـن شهرسـتان گفـت‪ :‬جلسـات اموزشـی ویـژه مداحـان به منظـور‬ ‫بهتـر برگـزار شـدن عـزاداری حضـرت سیدالشـهدا؟ع؟ در خمیـن برگـزار شـد‪.‬‬ ‫حجت االسلام کاظمـی ادامـه داد‪ ۱۳۴ :‬ایسـتگاه صلواتـی در مـاه محـرم‬ ‫امسـال از عزاداران حسـینی پذیرایی می کنند و شـیوه نامه های بهداشـتی و‬ ‫مـوارد عـدم مزاحمـت برای شـهروندان به این ایسـتگاه ها اعالم شـده اسـت‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬مرداد ‪ 3 1401‬محرم ‪ 1444‬اول ا گوست ‪ 2022‬سال نوزدهم شماره ‪2558‬‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪ‪돾‬ﺳ‪껾‬ﺮ✆‪䤆껾돾‬‬ ‫اﺳﺮى‬ ‫‪軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫برگزاری مراسم گرامیداشت پنجم مرداد؛‬ ‫سالروز اقامه اولین نماز جمعه انقالب اسالمی‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫به مناسـبت پنجـم مردادمـاه‪ ،‬سـالروز اقامـه اولیـن نمـاز سیاسـی و عبـادی جمعـه انقلاب‬ ‫اسلامی‪ ،‬مراسـم گرامیداشـتی بـا حضـور حجت االسلام مشـهدی اقایی از شـورای‬ ‫سیاست گذاری ائمه جمعه کشور‪ ،‬حجت االسالم دربانی‪ ،‬امیرعباس شفیع زاده (فرماندار‬ ‫شهرستانشهریار)‪،‬حجت االسالم والمسلمینبابائیان (امام جمعهاندیشه)‪،‬ائمهجمعه‬ ‫شهرسـتان شـهریار‪ ،‬ائمه جماعات شـهر اندیشـه‪ ،‬سـرهنگ زرگر (فرمانده سـپاه اندیشـه)‪،‬‬ ‫بهـروز کاویانـی (شـهردار اندیشـه)‪ ،‬رئیـس و اعضـای شـورای اسلامی شـهر اندیشـه‪ ،‬عوامـل‬ ‫انتظامی‪ ،‬رئیس اداره ورزش شهرسـتان و اعضای سـتاد نماز جمعه شـهر اندیشـه و سـایر‬ ‫مسـئولین شـهری در مسـجد امـام علـی؟ع؟ برگـزار شـد‪ .‬در ایـن مراسـم‪ ،‬مسـئول دفتـر و‬ ‫مسـئول سـتاد نمـاز جمعه‪ ،‬گزارشـی از عملکرد این نهـاد ارائـه کـرده و در ادامه‪ ،‬امام جمعه‬ ‫اندیشهوفرماندار شهرستانشهریار وحجت االسالممشهدی اقایی‪،‬سخنانیدرخصوص‬ ‫اهمیت برپایی نماز جمعه و نقش ان به عنوان قرارگاه فرهنگی‪ ،‬اخالقی و بصیرت مطالبی‬ ‫را بیان فرمودند‪ .‬در پایان‪ ،‬از کلیه ادارات و نهادها و دسـت اندرکاران سـتاد نماز جمعه‪ ،‬که‬ ‫جهـت هـر چـه باشـکوه تر برگـزار شـدن نمـاز جمعه همـکاری دارند‪ ،‬تقدیر و تشـکر شـد‪.‬‬ ‫معاونت حمل ونقل و ترافیک بیان کرد؛‬ ‫گام اول بازسازی ناوگان مسافری شهریار‬ ‫با ‪ ۵۵‬میلیاردریال تکمیل شد‬ ‫سهـای حمـل مسـافر بـا‬ ‫معـاون حمل ونقـل و ترافیـک‪ ،‬از بازسـازی و نوسـازی اتوبو ‬ ‫حمایت های شـهردار و شـورای شـهر شـهریار‪ ،‬در جهت تامین رفاه و اسایش شهروندان‬ ‫نشـهری خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملل شـهرداری‬ ‫در تـردد بی ‬ ‫شـهریار؛ هاشـم نـوروزی (معـاون حمل ونقـل و ترافیـک) گفـت‪« :‬به منظـور رفـاه حـال‬ ‫شـهروندان‪ ،‬تعـداد ‪ ۱۰‬دسـتگاه اتوبـوس حمل مسـافر‪ ،‬بااعتباری بال غبـر ‪ ۵۵‬میلیاردریال‬ ‫نشـهری شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در مرحلـه‬ ‫بازسـازی و وارد خطـوط نـاوگان حمل ونقـل بی ‬ ‫دوم‪ ،‬به منظـور بازسـازی ‪ ۱۵‬دسـتگاه دیگـر از اتوبوس هـای شـهری‪ ،‬باتوج هبـه نـوع‬ ‫بازسـازی‪ ۵۵ ،‬میلیاردریـال در دسـتورکار قرارگرفتـه اسـت کـه طی سـه مـاه اینده عملیاتی‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬نـوروزی در ادامـه گفـت‪« :‬عالوه بـر بازسـازی ‪ ۲۵‬دسـتگاه فـوق‪ ،‬در حـوزه‬ ‫نوسازی نیز ‪ ۱۶‬دستگاه اتوبوس فرسوده این شهرداری‪ ،‬از مسیر خدمات رسانی حذف‬ ‫و بااعتبـار ‪ ۱۰۰‬میلیاردریالـی‪ ۱۶ ،‬دسـتگاه جایگزیـن خواهـد شـد‪ .‬بـا ایـن احتسـاب‪۴۱ ،‬‬ ‫دسـتگاه اتوبـوس ایـن شـهرداری تـا پایـان سـال بازسـازی و نوسـازی خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫ادامه روند لکه گیری و اسفالت در ناحیه جعفریه‬ ‫دیدار مسئولینشهرستانی‬ ‫با خانواده شهیدان واالمقام کفاشیان و شیخ االسالم‬ ‫شـهردار ناحیـه جعفریـه از عملیـات لکه گیـری و اسـفالت شـهرک جعفریـه ب هصـورت‬ ‫مسـتمر خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری شـهریار؛‬ ‫میرفتح الهـی (شـهردار جعفریـه) گفـت‪« :‬عملیـات لکه گیـری و اسـفالت سـطح نواحـی‪،‬‬ ‫نهـا‪ ،‬رفـع نواقص‬ ‫بسـازی سـطح خیابا ‬ ‫همچنـان ادامـه دارد و ایـن مهـم باهـدف مناس ‬ ‫موضعـی‪ ،‬جلوگیـری از گسـترش خرابـی روسـازی اسـفالت ها و همچنیـن تامیـن ایمنـی‬ ‫تهـای مدیریـت شـهری‪،‬‬ ‫در معابـر در حـال اجراسـت»‪ .‬وی در ادامـه افـزود‪« :‬از اولوی ‬ ‫ارائـه خدمت رسـانی مطلـوب اسـت‪ .‬درهمین راسـتا‪ ،‬عوامـل ایـن شـهرداری در جهـت‬ ‫تسـهیل بهبـود عبـور و مـرور و سـیما و منظـر شـهری و باهـدف خدمت رسـانی شایسـته‬ ‫به شـهروندان و تسـهیل در امر تردد وسـایط نقلیه‪ ،‬به طور مسـتمر و پرا کنده‪ ،‬عملیات‬ ‫لکه گیـری و اسـفالت را در دسـتورکار خـود قـرار داده اسـت»‪.‬‬ ‫در شب عید غدیر خم برگزار شد؛‬ ‫مسابقه فوتبال بین تیم شورا و شهرداری در مقابل تیم فرشتگان‬ ‫دیـدار زارعـی (مسـئول امـور ایثارگـران شـهرداری شـهریار ) بـه همـراه معاونیـن فرمانـدار‪،‬‬ ‫امام جمعـه موقـت شـهریار‪ ،‬رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران شهرسـتان شـهریار‪،‬‬ ‫جانشـین فرمانـده سـپاه شـهریار‪ ،‬صادقـی (نایب رئیـس شـورای اسلامی شـهر) و حاجـی‬ ‫(عضو شورای شهر شهریار ) با خانواده شهیدان واالمقام کفاشیان و شیخ االسالم انجام‬ ‫شـد‪ .‬ب هگـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری شـهریار؛ دراین دیـدار‪،‬‬ ‫ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهدای واالمقـام‪ ،‬بـه جایـگاه ویـژه شـهید و شـهادت‬ ‫اشـاره شـد و از خانـواده شـهدا و جانبـازان و ایثارگـران به عنـوان افتخـار و حیثیـت نظـام‬ ‫مقـدس جمهـوری اسلامی یـاد شـد کـه بـا تقدیـم بهتریـن عزیـزان خـود درراه دفـاع از‬ ‫ارمان هـای کشـور و مرزهـای ان‪ ،‬کاری بـزرگ و سـتودنی انجـام دادند که این مهم افتخار‬ ‫بزرگـی بـرای تمـام ملـت ایـران اسـت‪.‬‬ ‫مس ــابقه فوتب ــال ج ــام مهربان ــی‪ ،‬می ــان تی ــم منتخ ــب‬ ‫ش ــهرداری و ش ــورا ب ــا تی ــم فوتب ــال اف ــراد مبت ــا ب ــه‬ ‫اوتیس ــم و س ــندرم داون برگ ــزار ش ــد‪ .‬ب هگ ــزارش مدیری ــت‬ ‫ارتباط ــات و ام ــور بین المل ــل ش ــهرداری ش ــهریار؛‬ ‫هم زم ــان ب ــا عی ــد غدی ــر خ ــم‪ ،‬مس ــابقه فوتب ــال می ــان‬ ‫تی ــم منتخ ــب ش ــورا و ش ــهرداری و تی ــم س ــندرم داون‬ ‫برگ ــزار ش ــد‪ .‬مدیری ــت فرهنگ ــی اجتماعـــی و ورزشـــی‬ ‫ش ــهرداری ش ــهریار‪ ،‬بابیان اینکـــه ســـندرم داون یـــک‬ ‫یس ــت و مبتالی ــان ب ــه ان‪ ،‬هی ــچ‬ ‫بیم ــاری اخت ــال ژنتیک ‬ ‫تف ــاوت خاص ــی نس ــبت ب ــه دیگ ــر اف ــراد ندارن ــد ی ــاداور‬ ‫ش ــد‪« :‬در قال ــب ای ــن مس ــابقه‪ ،‬قص ــد داری ــم ت ــا نش ــان‬ ‫ته ــای فیزیک ــی و ظاه ــری نمی توان ــد‬ ‫دهی ــم ک ــه تفاو ‬ ‫مانـــع از حضـــور و فعالیـــت کـــودکان ســـندرم داون در‬ ‫جامعـــه و تمرین هـــای ورزشـــی شـــود»‪ .‬پا ک مه ــر در‬ ‫پای ــان گف ــت‪« :‬ای ــن ک ــودکان در قال ــب ی ــک تی ــم واح ــد‪،‬‬ ‫بـــه بـــازی در مقابـــل تیـــم شـــهرداری پرداختنـــد ت ــا در‬ ‫حاشـــیه ایـــن بـــازی بـــه جامعـــه القـــا شـــود ک ــه ای ــن‬ ‫کـــودکان مشـــکلی بـــرای زندگـــی عـــادی ندارنـــد»‪.‬‬ ‫توسط شهرداری شهریار انجام شد؛‬ ‫برپایی موکب در مراسم اربعین حسینی‬ ‫جلسـه هم اندیشـی بـه ریاسـت حیدریـان (معـاون خدمـات شـهر) و بـا حضـور معـاون‬ ‫حمل ونقل و ترافیک‪ ،‬معاون فرهنگی و مسئول روابط عمومی شهرداری در محل دفتر‬ ‫معاونت خدمات شهر برگزار و مقرر شد شهرداری شهریار‪ ،‬با اعزام ‪ ۳۰۰‬نفر از کارکنان به‬ ‫شـهرهای کربلا و نجـف‪ ،‬جهـت برپایـی موکـب و پذیرایـی از زائریـن اباعبـداهلل ؟ع؟ اقـدام‬ ‫کنند‪ .‬به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شـهرداری شـهریار؛ حیدریان گفت‪:‬‬ ‫«در اربعیـن امسـال‪ ،‬شـهرداری شـهریار بـا اعـزام نیـرو بـه ایـن مراسـم‪ ،‬اقـدام بـه برپایـی‬ ‫موکب در نجف و کربال با مشارکت خیرین و سایر دستگاه های شهرستان خواهد کرد»‪.‬‬ ‫شـایان ذکر اسـت هرسـال شهرداری شـهریار با اعزام نیروهای داوطلب به این مراسم‪ ،‬در‬ ‫جهـت برگـزاری پرفیض و معنوی مشـارکت دارد‪.‬‬ ‫افتتاح اولین مرکز اشتغال و کارافرینی در غرب استان تهران‬ ‫شـهردار ملارد از افتتـاح و اغـاز بـه کار مرکـز اشـتغال‬ ‫و کارافرینـی در شـهر ملارد‪ ،‬به منظـور اشـتغال زایی و‬ ‫خودکفایـی بانـوان سرپرسـت خانـوار‪ ،‬تحـت عنـوان‬ ‫مجموعـه اسـتارتاپ اجتماعـی خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫خبرگـزاری فـارس از ملارد؛ مجموعـه اشـتغال و کارافرینـی‬ ‫در شهرسـتان ملارد‪ ،‬تحـت عنـوان اسـتارتاپ اجتماعـی‪،‬‬ ‫بـا حضـور شـهردار شـهر ملارد‪ ،‬اعضـای شـورای اسلامی‬ ‫و رئیـس کمیتـه امـداد شهرسـتان ملارد افتتـاح و اغـاز بـه‬ ‫کار کـرد‪ .‬محمـد بهمنـی (شـهردار ملارد) در ایـن مراسـم‪،‬‬ ‫بااشـاره به دغدغـه ایجـاد فضاهـای مناسـب به منظـور‬ ‫اشـتغال زایی در جهـت کاهـش معضلات اجتماعـی‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد‪« :‬اشـتغال زایی بانـوان سرپرسـت خانـواده‪،‬‬ ‫یکی دیگر از اقدامات شـهرداری مالرد بوده که به همین‬ ‫منظـور‪ ،‬بـرای نخسـتین بـار در مناطـق غربـی اسـتان‬ ‫تهـران‪ ،‬شـهرداری ملارد نسـبت بـه راه انـدازی محلـی‬ ‫بـرای اشـتغال و کسـب درامـد ایـن قشـر اقـدام کـرد»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اهمیـت تامیـن فضـای مناسـب جهـت‬ ‫درامدزایـی مـادران و بانـوان سرپرسـت خانـوار افـزود‪:‬‬ ‫«ایـن مجتمـع کارافرینـی و اشـتغال‪ ،‬دارای غرف ههـای‬ ‫قالی بافـی‪ ،‬خیاطـی و گوهرتراشـی بـوده کـه بـه مشـتریان‬ ‫ارائـه خدمـات خواهـد کـرد»‪ .‬شـهردار ملارد تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«همچنیـن متقاضیـان واجـد شـرایط می تواننـد نسـبت‬ ‫بـه بهر هبـرداری و مشـارکت در ایـن امـر بـا هماهنگـی بـا‬ ‫شـهرداری ملارد اقـدام کننـد»‪.‬‬ ‫شهردار مالرد خبر داد؛‬ ‫استمرار پا ک سازی معابر سطح شهر مالرد‬ ‫محمـد بهمنـی (شـهردار ملارد) بابیان اینکـه شـهرداری‬ ‫نهـای سـطح‬ ‫کسـازی معابـر و خیابا ‬ ‫ب هطـور مسـتمر پا ‬ ‫شـهر را در دسـتورکار خـود دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬تنظیـف شـهر‬ ‫وظیفه ایسـت کـه در هـر شـرایطی‪ ،‬انجـام ان ب هطـور ذاتـی‬ ‫یشـود؛ امـا در شـرایط خـاص‪،‬‬ ‫توسـط شـهرداری انجـام م ‬ ‫این اقدامات باید به صورت ویژه تر انجام شـود»‪ .‬به گزارش‬ ‫مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری ملارد؛‬ ‫شـهردار ملارد عنـوان کـرد‪« :‬طـی روزهـای اخیـر‪ ،‬حـوادث‬ ‫غیرمترقبـه و بارندگـی‪ ،‬موجـب بـروز شکسـتگی درختـان‬ ‫و اسـیب هایی در سـطح شـهر ب هصـورت بصـری شـد کـه‬ ‫به صورت ویژه ا کیپ های شـهرداری نسـبت به جمع اوری‬ ‫شـاخ و بـرگ درختـان‪ ،‬تیر برق های اسـیب دیده و گل والی‬ ‫جامانده از روان اب ها اقدام کرد»‪ .‬شهردار مالرد در بخش‬ ‫دیگـری از سـخنان خـود بیـان کـرد‪« :‬باتوج هبـه‬ ‫اماد هبـاش کامـل و حضـور نیروهـای شـهرداری‬ ‫ملارد در زمـان بارندگـی‪ ،‬پـس از اتمـام بـارش‪،‬‬ ‫اقدامـات مورداشـاره توسـط سـازمان سـیما‪ ،‬منظـر‬ ‫و فضـای سـبز‪ ،‬پسـماند و اتش نشـانی شـهرداری‬ ‫مالرد به جهت کاهش مشـکالت شـهروندان برای‬ ‫بهره منـدی سـطح شـهر در کمتریـن زمـان ممکـن‬ ‫صـورت گرفـت»‪ .‬بهمنـی افـزود‪« :‬رفـع اب گرفتگـی جـداول‪،‬‬ ‫جمع اوری زباله و نخاله ها از سـطح شـهر‪ ،‬جمع اوری شاخ‬ ‫یسـت‬ ‫و بـرگ درختـان شکسـته شـده و ‪ ...‬ازجملـه اقدامات ‬ ‫کـه توسـط نیروهـای شـهرداری از زمـان بارندگـی تاکنـون‬ ‫انجا مشـده اسـت»‪ .‬شـهردار ملارد در پایـان یـاداور شـد‪:‬‬ ‫«مجموعـه مدیریـت شـهری ملارد‪ ،‬با تمام تـوان بـرای رفع‬ ‫معضالت و مشکالت ایجادشده در اثر بارندگی‪ ،‬درراستای‬ ‫خدمت رسـانی مطلـوب بـه شـهروندان‪ ،‬اقدامـات الزم‬ ‫را انجـام خواهـد داد و از شـهروندان عزیـز می خواهیـم‬ ‫نهـا‬ ‫درصـورت مشـاهده هرگونـه مشـکل در معابـر‪ ،‬خیابا ‬ ‫و محلات‪ ،‬ازطریـق شـماره ‪ ۱۳۷‬مـوارد را اعلام کننـد تـا بـا‬ ‫حضـور به موقـع نیروهـای شـهرداری‪ ،‬اقدامـات الزم در رفع‬ ‫معضـل پیـش امـاده صـورت گیـرد»‪.‬‬ ‫همگام با برگزاری عید باشکوه قربان تا غدیر صورت گرفت؛‬ ‫توسعه و ترویج اقدامات اسالمی‪ -‬مذهبی‬ ‫با تالش مدیریت فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری در شهر مالرد‬ ‫هم زمـان بـا نکوداشـت رویـداد غدیـر خـم‪ ،‬ائیـن جشـن‬ ‫بـزرگ قربـان تـا غدیـر خـم‪ ،‬بـا حضـور پرشـور مـردم و‬ ‫مسـئولین شـهر ملارد برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش مدیریـت‬ ‫ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری ملارد؛ مهنـدس‬ ‫محمـد بهمنـی (شـهردار ملارد) ضمـن تبریـک اعیـاد‬ ‫قربـان تـا غدیـر بیان داشـت‪« :‬به مناسـبت اعیاد سـعید و‬ ‫فرخنـده و دهـه والیـت‪ ،‬مجموعه مدیریت شـهری مالرد‪،‬‬ ‫درراسـتای غنـای هرچـه بیشـتر ایـن حرکـت فرهنگـی و‬ ‫مانـدگار‪ ،‬اقـدام بـه برگزاری جشـن ها و مراسـم های متنوع‬ ‫فرهنگی کرده اسـت»‪ .‬شـهردار مالرد در تشـریح اقدامات‬ ‫فرهنگی شـورا و شـهرداری‪ ،‬در برپایی جشـن غدیر گفت‪:‬‬ ‫«ازجملـه اقدامـات صـورت گرفتـه در اعیـاد قربـان تـا غدیر‬ ‫یتـوان بـه برگزاری جشـن در بوسـتان ها‬ ‫در شـهر ملارد‪ ،‬م ‬ ‫و فضاهـای شـهری‪ ،‬بـا اجرای بیـش از ‪ ۱۴‬برنامه به صورت‬ ‫مستقیم توسط شهرداری مالرد اشاره داشت»‪ .‬مهندس‬ ‫بهمنـی افـزود‪« :‬همچنیـن برپایـی ‪ 35‬مراسـم باشـکوه‬ ‫دیگر با مشـارکت پایگاه های بسـیج‪ ،‬مسـاجد‪ ،‬موسسـات‬ ‫نهـای فرهنگـی برگـزار شـد کـه شـامل‬ ‫قرانـی و کانو ‬ ‫برنام ههـای مفـرح و جـذاب ازجملـه مولودی خوانـی‪،‬‬ ‫قرائـت قـران‪ ،‬بیـان احـکام و مسـائل شـرعی‪ ،‬مداحـی‬ ‫ذا کـران اهل بیـت عصمـت و طهـارت؟ع؟‪ ،‬شـعرخوانی‪،‬‬ ‫شبـازی و نورافشـانی‪،‬‬ ‫اجـرای سـرود‪ ،‬نمایـش ائینـی‪ ،‬ات ‬ ‫عمو روحانی و اهدای جوایز ارزنده به شـرکت کنندگان‪ ،‬از‬ ‫دیگـر برنام ههـای جشـن عید سـعید قربـان تا غدیـر بوده‬ ‫اسـت»‪ .‬شـهردار مالرد در ادامه از فضاسـازی شـهر در ایام‬ ‫مبارک قربان تا غدیر‪ ،‬با نصب بیلبورد و بنر‪ ،‬اهتراز پرچم‬ ‫علوی‪ ،‬اماده سـازی مسـیر پیاده روی حرم تا حرم (از حرم‬ ‫شـهدای گمنـام سراسـیاب تـا گلـزار شـهدای ملارد) بـرای‬ ‫روز عیـد غدیـر خـم‪ ،‬برپایـی بیـش از ‪ ۱۰‬موکـب پذیرایی در‬ ‫مسـیر پیـاده روی روز عیـد غدیـر و دیگـر اقدامـات مشـابه‬ ‫جهـت برگـزاری جشـن ایـن اعیـاد بـزرگ خبـر داد‪ .‬بهمنـی‬ ‫در خاتمـه یـاداور شـد‪« :‬ضـرورت مداخلـه و تاثیرگـذاری‬ ‫مدیریت شـهری در امور فرهنگی و اجتماعی و چگونگی‬ ‫یسـت کـه بخش‬ ‫اجرایـی شـدن ان‪ ،‬یکـی از مسـائل مهم ‬ ‫اعظـم ان بـا حمایـت شـهرداری ها صـورت می پذیـرد‪ .‬لـذا‬ ‫یکی از وظایف مدیریت شـهری‪ ،‬شـناخت و تقویت نقاط‬ ‫گهـای جامعـه و سـعی بـر گسـترش و اشـاعه‬ ‫قـوت فرهن ‬ ‫فرهنگ هـای سـازنده ان اسـت»‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سایه 2598

روزنامه سایه 2598

شماره : 2598
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه سایه 2597

روزنامه سایه 2597

شماره : 2597
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه سایه 2596

روزنامه سایه 2596

شماره : 2596
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه سایه 2595

روزنامه سایه 2595

شماره : 2595
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه سایه 2593

روزنامه سایه 2593

شماره : 2593
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!