روزنامه سایه شماره 2557 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2557

روزنامه سایه شماره 2557

روزنامه سایه شماره 2557

‫معاون سازمان انرژی اتمی تاکید کرد؛‬ ‫دستاوردهایهسته ای؛‬ ‫برگ برنده وزارت امور خارجه در مذا کرات‬ ‫ایام سوگواری امام حسین؟ع؟ تسلیت باد‬ ‫شکسترکوردپرمدال ترینالمپیکی‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪2012‬؛ «مایـکل فلپـس» رکـوردی را کـه در سـال ‪1964‬‬ ‫بشـده در المپیـک ثبـت شـده‬ ‫توسـط «الریسـا التینینـا» بـرای بیشـترین مـدال کس ‬ ‫بـود‪ ،‬شکسـت‪« .‬فلپـس» کـه متولـد ‪ 1985‬اسـت؛ شـنا گر رقابتـی پیشـین امریکایی و‬ ‫ن بـا مجمـوع ‪ ۲۸‬مـدال‬ ‫موفق تریـن و پر مدال تریـن ورزشـکار المپیکـی در تمـام دورا ‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫معـاون سـازمان انـرژی اتمـی با بیان اینکـه تصویـب قانـون اقـدام‬ ‫راهبـردی موجـب تولیـد سـوخت ‪ ۶۰‬درصـدی و راه انـدازی‬ ‫سـانتریفیوژهای ‪ IR6‬شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬دسـتاوردهای سـازمان‪ ،‬برگـه‬ ‫برنده تیم مذا کره کننده اسـت‪ .‬بیشـترین ترس طرف مذا کره کننده‬ ‫غربـی‪ ،‬علـم و دانش بومی موجود در کشـور اسـت»‪ .‬به گـزارش ایرنا؛‬ ‫پژمـان شـیرمردی افـزود‪« :‬ا کنـون موضـوع مهـم‪ ،‬بررسـی‪ ،‬ارزیابـی‪،‬‬ ‫معرفـی و تبییـن اقدامـات صورت گرفتـه در حـوزه انـرژی اتمـی بـرای‬ ‫مردم است؛ زیرا در مقایسه با سایر ابعاد فناوری هسته ای کمتر به‬ ‫حـوزه پرتوهـا در صنعـت هسـته ای پرداختـه شـده اسـت»‪.‬‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪﺳﺮاﺳﺮى‬ ‫یک شنبه ‪ 9‬مرداد ‪ 2 1401‬محرم ‪ 31 1444‬جوالی ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2557‬تومان‬ ‫سخنگویدولت‪:‬‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫دربارهدستاوردسفرهایاستانیروشنگریمی شود‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫برنج‬ ‫به زیر اب رفت‬ ‫ادغام ایران خودرو‬ ‫و سایپا و بانک مرکزی!‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کاهش مصرف خودسرانه دارو‬ ‫به کمک طرح دارویار‬ ‫‪8‬‬ ‫مدیـــرکل دفتـــر نظـــارت و پایـــش مصـــرف فراورده هـــای ســـامت محور س ــازمان‬ ‫غ ــذا و دارو بااش ــاره به اج ــرای ط ــرح داروی ــار به عن ــوان ی ــک ط ــرح مثب ــت در کش ــور‬ ‫گفـــت‪ :‬به طوریقیـــن این طـــرح باعـــث کاهـــش مصـــرف خودســـرانه دارو در کش ــور‬ ‫نپ ــس دارو را ب ــا تجوی ــز پزش ــک مص ــرف کنن ــد‪ .‬نوش ــین‬ ‫یش ــود؛ زی ــرا م ــردم بای ــد ازای ‬ ‫م ‬ ‫محمدحســینی گفــت‪ :‬مــا معتقدیــم کــه طــرح دارویــار در کاهــش مصــرف خودســرانه‬ ‫و غیرمنطقــی دارو تاثیــر جــدی خواهــد داشــت و افــراد می تواننــد در این طــرح‪ ،‬دارو را‬ ‫ب ــا «تجوی ــز پزش ــک و قیم ــت مناس ـب تر» تهی ــه کنن ــد‪ .‬وی بابیان اینک ــه هن ــوز قیم ــت‬ ‫داروه ــا در کش ــور م ــا‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چرا کرونا چهاررقمی شد؟‬ ‫سـید ابراهیـم رئیسـی؛ رئیس جمهـوری تا کیـد کـرد‪« :‬دولـت مصمـم بـه‬ ‫امر به معـروف و نهی ازمنکـر؛ به ویـژه در مسـائل اقتصـادی و اجتماعی سـت و‬ ‫در این زمینـه وظیفـه دولـت‪ ،‬از همـه نهادهـا بیشـتر اسـت»‪.‬‬ ‫در نشست بازرگانان کردستان های ایران و عراق تاکید شد؛‬ ‫عرضه کاالهای تقلبی؛‬ ‫دشمن توسعه صادرات‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان ری‪:‬‬ ‫جلوگیری از اسیب های اجتماعی‬ ‫مهم ترین هدف المپیاد روستایی ست‬ ‫‪6‬‬ ‫رایگان‬ ‫در چهارماهه امسال شناسایی شد؛‬ ‫‪ 384‬مورد ساخت وساز غیرمجاز‬ ‫در حریم راه های مازندران‬ ‫‪6‬‬ ‫قائم مقام تولیت استان قدس رضوی‪:‬‬ ‫احداث زمین های ورزشی در حاشیه شهر‬ ‫مصداق بارز اقدام به نفع مردم است‬ ‫هانیهتوسلی؛‬ ‫و موازنه میان‬ ‫سینمای بدنه و تجربه گرا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تقدیر و تشکر‬ ‫از ایـن کـه عنایـات حضـرت کامـل‪ ،‬لطـف بنـدگان شـامل و توفیـق خدمـت حاصـل‬ ‫اسـت؛ خـدای را سپاسـگزارم‪ .‬از ایـن کـه بـا کرامـت طبـع بی بدیـل و لطف و احسـان‬ ‫بی نظیـر‪ ،‬مراتـب مـودت و محبـت خـود را بـا ارسـال پیام تبریک نسـبت به انتصاب‬ ‫اینجانـب صمیمانـه بیـان داشـتید‪ ،‬بـه رسـم ادب و ارادت متقابـل‪ ،‬تشـکر می کنـم‪.‬‬ ‫بـا امیـد بـه اینکـه در پرتـو عنایـت خاصـه حضـرت حـق‪ ،‬اهـداف متعالـی صنـوف بـا‬ ‫همفکـری‪ ،‬همسـویی‪ ،‬تعامـل‪ ،‬تفاهـم و تبـادل ارا و نظـرات و تجربیـات سـازنده و‬ ‫ارزنـده محقـق شـود و بـه امیـد موفقیـت هرچـه افزون تـر همـه عزیـزان‪ ،‬در تمـام‬ ‫عرصه هـای زندگـی‪.‬‬ ‫با تشکر و سپاس مجدد؛ خادم شما‪ ،‬سید محسن کشاورزی‬ ‫هر هفتهدوشنبه ها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫دوشنبه ‪ 3‬مرداد ‪ 25/1401‬ذوالحجه ‪ 25 /1443‬جوالی ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 408‬تومان‬ ‫ویشکااسایش؛‬ ‫فارغالتحصیل‬ ‫کمدیهایفانتزی‬ ‫‪w w w.magland.ir‬‬ ‫‪w w w.sarafrazannews.ir‬‬ ‫‪sarafrazan 94@gmai l.com‬‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یک شنبه ‪ 9‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2557‬‬ ‫ش کافی؛‬ ‫بی احتیاطی و عدم اموز ‬ ‫علت وقوع حوادث کار‬ ‫برنج‪ ،‬به زیر اب رفت‬ ‫ب ــا افزای ــش وق ــوع ح ــوادث ش ــغلی‪ ،‬بیماری ه ــای ناش ــی‬ ‫از کار نی ــز افزای ــش یافت ــه و این موض ــوع ب ــه ی ــک نگران ــی‬ ‫شه ــا نش ــان‬ ‫بین الملل ــی تبدی ــل ش ــده اس ــت‪ .‬گزار ‬ ‫می ده ــد هم هس ــاله در جه ــان‪ ،‬بی ــش از یک میلیون نف ــر‬ ‫براث ــر ح ــوادث ناش ــی از کار ج ــان خ ــود را از دس ــت‬ ‫می دهن ــد و ع ــده بس ــیاری دچ ــار اس ــیب های ج ــدی‬ ‫یش ــوند‪ .‬ب هگ ــزارش ایس ــنا؛ حادث ــه ش ــغلی ی ــا حادث ــه‬ ‫م ‬ ‫یش ــود ک ــه حی ــن‬ ‫ناش ــی از کار ب ــه حادثـ ـه ای گفت ــه م ‬ ‫طب ــاان در داخ ــل ی ــا خ ــارج‬ ‫انجام وظیف ــه ش ــغلی ی ــا مرتب ‬ ‫از مح ــل فعالی ــت رخ داده و جراح ــت‪ ،‬بیم ــاری‪ ،‬صدم ــه‬ ‫ی ــا ف ــوت از جمل ــه پیامده ــای ان ب هش ــمار مـ ـی رود‪.‬‬ ‫موض ــوع صیان ــت از نی ــروی انس ــانی یک ــی از دغدغ هه ــای‬ ‫مه ــم وزارت کار ب هش ــمار مـ ـی رود و وزارت کار تا کی ــد‬ ‫دارد ک ــه کاه ــش ح ــوادث ش ــغلی و صیان ــت از نیروه ــای‬ ‫انس ــانی بای ــد از رویکرده ــای مه ــم بازرس ــان کار باش ــد‪.‬‬ ‫عل ــی حس ــین رعیت ــی ف ــرد؛ مع ــاون رواب ــط کار وزارت‬ ‫تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی می گوی ــد‪ :‬امنی ــت مش ــاغل‬ ‫یک ــه س ــاالنه‬ ‫ب ــا مش ــکالت بس ــیار مواج ــه اس ــت به نحو ‬ ‫حــدود ‪ ۸۰۰‬کارگــر قربانــی حــوادث ناشــی از کار می شــوند و‬ ‫در ‪ ۱۳۰۰۰‬حادثــه ناشــی از کار‪ ،‬کارگــران قربانــی اســیب های‬ ‫جس ــمی نظی ــر قط ــع عض ــو‪ ،‬قط ــع نخ ــاع و مصدومی ــت‬ ‫می ش ــوند‪ .‬وی ضم ــن اش ــاره ب ــه کمب ــود تع ــداد بازرس ــان‬ ‫کار در کشــور‪ ،‬اســتفاده از ظرفیــت بســیج دراین خصــوص‬ ‫را کمک کنن ــده دانس ــته و می گوی ــد‪ :‬ب ــا وج ــود فعالی ــت‬ ‫‪ ۸۰۰‬ب ــازرس کار در کش ــور به دلی ــل گس ــتره واحده ــای‬ ‫تولی ــدی توانای ــی رس ــیدگی ب ــه تم ــام ام ــور میس ــر نیس ــت‬ ‫یت ــوان از‬ ‫ام ــا ب ــا ظرفیت ــی ک ــه بس ــیج دراختی ــار دارد‪ ،‬م ‬ ‫ان درزمین ــه پای ــش ایمن ــی و صیان ــت از نی ــروی کار کم ــک‬ ‫گرفــت‪ .‬به گفتــه معــاون روابــط کار وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی؛ ا کنــون مســئوالن بســیج در کارخان ههــا امادگــی‬ ‫شه ــای موردنی ــاز ایمن ــی را به عن ــوان همی ــار‬ ‫ارائ ــه اموز ‬ ‫ایمن ــی ب ــه کارگ ــران دارن ــد چرا ک ــه بس ــیاری از ح ــوادث‬ ‫شه ــای‬ ‫ناش ــی از کار به عل ــت بی احتیاط ــی و نب ــود اموز ‬ ‫کاف ــی ص ــورت می گی ــرد ل ــذا ظرفی ــت بس ــیج ب ــرای تش ــکیل‬ ‫کمیت هه ــای حفاظ ــت فن ــی در مرا ک ــز تولی ــدی می توان ــد‬ ‫کمک کنن ــده باش ــد‪ .‬براب ــر م ــاده ‪ ۹۵‬قان ــون کار‪ ،‬نظ ــارت‬ ‫مس ــتمر ب ــر ح ــوزه ایمن ــی کار برعه ــده کارفرمای ــان اس ــت‬ ‫کــه بایــد شــرایط صیانــت از کارگــران را دقیــق بررســی کننــد‪.‬‬ ‫طب ــق گزارش ه ــا‪ ،‬بیش ــترین ن ــرخ ح ــوادث ناش ــی از کار در‬ ‫کارگا هه ــای زی ــر ‪ ۲۰‬نف ــر به وی ــژه کارگا هه ــای س ــاختمانی‬ ‫ته ــای بیش ــتری‬ ‫یش ــود ک ــه الزم اس ــت نظار ‬ ‫دی ــده م ‬ ‫دراین خص ــوص اعم ــال ش ــود‪ .‬حمی ــد حاج اس ــماعیلی؛‬ ‫کارش ــناس ح ــوزه کار ب ــر ل ــزوم تقوی ــت بازرس ــی کار تا کی ــد و‬ ‫درب ــاره ام ــار ‪ ۸۰۰‬هزارنف ــری بازرس ــان تصری ــح دارد‪ :‬حض ــور‬ ‫‪ ۸۰۰‬ب ــازرس کار در کل کش ــور نمی توان ــد جوابگ ــوی‬ ‫نی ــاز گس ــترده کارخان هه ــا و واحده ــای تولی ــدی باش ــد‬ ‫و الزم اس ــت وزارت کار ب ــه تقوی ــت تع ــداد بازرس ــان‬ ‫بپ ــردازد‪ .‬او می گوی ــد‪ :‬باوجودانک ــه در بح ــث کاه ــش‬ ‫ح ــوادث کار ت ــاش ش ــده ت ــا ارائ ــه اموزش ه ــا و عملکرده ــا‬ ‫موفقیت امی ــز باش ــد ول ــی همچن ــان ب ــا کمب ــود بازرس ــان‬ ‫کار مواج ــه هس ــتیم و این مس ــئله باع ــث ش ــده بازرس ــی از‬ ‫کارگا هه ــا هر شـ ـش ماه یک بار ص ــورت گی ــرد و بازرسـ ـی ها‬ ‫به طورم ــداوم و مس ــتمر نباش ــد‪ .‬ای ــن کارش ــناس افزای ــش‬ ‫ا گاه ــی و رعای ــت ن ــکات ایمن ــی توس ــط نیروه ــای کار را‬ ‫موج ــب کاه ــش ام ــار ح ــوادث کار دانس ــته و می گوی ــد‪:‬‬ ‫یت ــوان عالو هب ــر اس ــتفاده‬ ‫ب ــرای تقوی ــت بازرس ــی کار م ‬ ‫نه ــا و تش ــکل های کارگ ــری‪ ،‬ارائ ــه‬ ‫از ظرفی ــت انجم ‬ ‫اموزش ه ــا را ب ــه ان ه ــا وا گ ــذار ک ــرد؛ اموزش ه ــای مس ــتمر‬ ‫نیروه ــای کار نی ــز بای ــد در دس ــتورکار ق ــرار گی ــرد و نظ ــارت‬ ‫و بازرس ــی مس ــتمر انج ــام گی ــرد ت ــا ح ــوادث کار را ش ــاهد‬ ‫نباش ــیم‪ .‬ب ــا اس ــتقرار دول ــت س ــیزدهم‪ ،‬اقدام ــات موث ــری‬ ‫یبــر‬ ‫در باز مهندســی حــوزه ایمنــی و ســامت شــغلی مبتن ‬ ‫تح ــول س ــاختاری در س ــطح کالن مل ــی در ح ــوزه ایمن ــی‬ ‫ت کار ش ــکل گرف ــت‪ .‬همچنی ــن ب ــا هم ــکاری‬ ‫و بهداشـ ـ ‬ ‫مجل ــس ش ــورای اس ــامی‪ ،‬تصوی ــب مقاوله نام ــه ش ــماره‬ ‫‪ ۸۱‬س ــازمان بین الملل ــی کار ب ــا موض ــوع «بازرس ــی کار در‬ ‫صنع ــت و تج ــارت» و مقاوله نام ــه ش ــماره ‪ ۱۵۵‬ب ــا موض ــوع‬ ‫«ایمن ــی و بهداش ــت ش ــغلی» به عن ــوان محوره ــای‬ ‫راهب ــردی کالن ارتق ــای ایمن ــی و س ــامت کار در س ــطح‬ ‫نمــدت‬ ‫ملــی محقــق شــد کــه نتایــج این اقدامــات در میا ‬ ‫در ایج ــاد و گس ــترش فرهن ــگ ایمن ــی و بهداش ـت کار پوی ــا‬ ‫یس ــت؛ رعای ــت ن ــکات ایمن ــی‬ ‫موث ــر خواه ــد ب ــود‪ .‬گفتن ‬ ‫و تامی ــن تجهی ــزات حفاظت ــی در محی ــط کار‪ ،‬گس ــترش و‬ ‫لس ــازی کمیت هه ــای حفاظ ــت فن ــی و بهداشـ ـت کار‪،‬‬ ‫فعا ‬ ‫شه ــای ایمن ــی و ارتق ــای فرهن ــگ‬ ‫بهب ــود و تروی ــج اموز ‬ ‫یس ــت ک ــه‬ ‫یب ــر ام ــوزش از راهکارهای ‬ ‫ایمن ــی مبتن ‬ ‫می توان ــد ب ــه کاه ــش ح ــوادث ناش ــی از کار در واحده ــا‬ ‫کم ــک کن ــد‪.‬‬ ‫‪100‬درصد؛‬ ‫میزان افزایش سرانه درمان بازنشستگان‬ ‫مدیرعامـل صنـدوق بازنشسـتگی گفـت‪ :‬پارسـال سـرانه‬ ‫درمـان هـر بازنشسـته صنـدوق ‪ ۲۷۰‬هزار تومـان بـود کـه‬ ‫در سـال جـاری این عـدد بـا افزایـش حـدود ‪ ۱۰۰‬درصـدی‬ ‫‪۵۰۰‬هـزار تومـان رسـیده؛ ضمن اینکـه سـرانه خدمـات‬ ‫بـه ‬ ‫پرسـتاری ‪ ۵۰‬درصـد و سـرانه سـمعک را دو برابـر افزایـش‬ ‫دادیـم‪ .‬ب هگـزارش فـارس؛ حسـین عامریـان با اشـاره به‬ ‫نظارت و حساسیت ویژه صندوق درباره خدمات درمانی‬ ‫بازنشسـتگان در قـرارداد بـا شـرکت بیم هگـر گفـت‪ :‬جهـت‬ ‫رفـاه حـال بازنشسـتگان‪ ،‬فرانشـیز درمـان کـه موضوعـی‬ ‫یسـت را حـذف کردیـم‬ ‫مرسـوم در همـه بیم ههـای درمان ‬ ‫تهـای ویـژه ای را‬ ‫و بـرای بیمـاران صعب العلاج نیـز حمای ‬ ‫در نظـر گرفتیـم‪.‬‬ ‫احمدارکانلی‬ ‫کاهش‬ ‫مصرف خودسرانه دارو‬ ‫به کمک طرح «دارویار»‬ ‫مدی ــرکل دفت ــر نظ ــارت و پای ــش مص ــرف‬ ‫فراورد هه ــای س ــامت محور س ــازمان غ ــذا‬ ‫و دارو بااش ــاره به اج ــرای ط ــرح داروی ــار‬ ‫به عن ــوان ی ــک ط ــرح مثب ــت در کش ــور گف ــت‪:‬‬ ‫نط ــرح باع ــث کاه ــش مص ــرف‬ ‫به طوریقی ــن ای ‬ ‫یش ــود؛ زی ــرا‬ ‫خودس ــرانه دارو در کش ــور م ‬ ‫نپــس دارو را بــا تجویــز پزشــک‬ ‫مــردم بایــد ازای ‬ ‫مص ــرف کنن ــد‪ .‬ب هگ ــزارش ایرن ــا؛ نوش ــین‬ ‫محمدحس ــینی گف ــت‪ :‬م ــا معتقدی ــم ک ــه‬ ‫ط ــرح داروی ــار در کاه ــش مص ــرف خودس ــرانه‬ ‫و غیرمنطق ــی دارو تاثی ــر ج ــدی خواه ــد‬ ‫نط ــرح‪ ،‬دارو‬ ‫داش ــت و اف ــراد می توانن ــد در ای ‬ ‫را ب ــا «تجوی ــز پزش ــک و قیم ــت مناسـ ـب تر»‬ ‫تهی ــه کنن ــد‪ .‬وی بابیان اینک ــه هن ــوز قیم ــت‬ ‫داروه ــا در کش ــور م ــا درح ــدی نیس ــت ک ــه‬ ‫م ــردم ت ــوان خری ــد نداش ــته باش ــند و نتوانن ــد‬ ‫از مص ــرف خودس ــرانه دارو جلوگی ــری کنن ــد‪،‬‬ ‫نح ــال معتقدی ــم‬ ‫اظه ــار داش ــت‪ :‬ام ــا باای ‬ ‫ک ــه ب ــا نس ــخه و تجوی ــز پزش ــک ام ــکان تهی ــه‬ ‫داروه ــا ب ــا قیم ــت مناسـ ـب تر فراه ــم ش ــده‬ ‫و م ــردم بای ــد ب ــرای اس ــتفاده ه ــر داروی ــی ب ــا‬ ‫تشــخیص پزشــک بــه مصــرف ان اقــدام کننــد‬ ‫زی ــرا پزش ــکان مفی ــد ی ــا مضرب ــودن دارو را بهت ــر‬ ‫تش ــخیص می دهن ــد‪ .‬محمدحس ــینی گف ــت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫اینک ــه صرف ــا طب ــق ح ــرف دوس ــتان و اش ــنایان‬ ‫یس ــت‬ ‫دارو مص ــرف ش ــود کار غیرمنطق ‬ ‫چ ــون ممک ــن اس ــت ه ــر داروی ــی ک ــه ی ــک‬ ‫ف ــرد مص ــرف کن ــد ب ــرای دیگ ــری مض ــر باش ــد و‬ ‫دراین زمینــه پزشــک مــا را متوجــه می کنــد کــه‬ ‫نحــال‬ ‫داروی درســت را تجویــز کنــد‪ .‬وی درعی ‬ ‫اعتم ــاد م ــردم ب ــه پزش ــکان و گ ــروه پزش ــکی را‬ ‫یــک اصــل مهــم دانســت و افــزود‪ :‬نتیجــه ایــن‬ ‫اعتم ــاد می توان ــد منج ــر ب ــه س ــامت م ــا ش ــود‬ ‫چرا ک ــه مص ــرف غیرمنطق ــی دارو ع ــوارض و‬ ‫خطرات ــی به هم ــراه دارد‪ .‬وی درپاسـ ـخ به اینکه‬ ‫ای ــا ام ــاری از مص ــرف خودس ــرانه دارو در‬ ‫ای ــران وج ــود دارد‪ ،‬گف ــت‪ :‬ام ــار مص ــرف‬ ‫زیر ذره بین‬ ‫غیرمنطق ــی و خودس ــرانه دارو جای ــی ثب ــت‬ ‫یش ــود چ ــون مص ــرف خودس ــرانه اس ــت و‬ ‫نم ‬ ‫ام ــار دقیق ــی دراین زمین ــه در دس ــت نیس ــت‪.‬‬ ‫تنه ــا موضوع ــی ک ــه نش ــان می ده ــد مص ــرف‬ ‫خودس ــرانه انتی بیوتی ــک زی ــاد اس ــت تف ــاوت‬ ‫بی ــن تجوی ــز دارو و می ــزان ف ــروش داروس ــت‪.‬‬ ‫نت ــر از‬ ‫ازس ــویی دارو در کش ــور م ــا خیل ــی ارزا ‬ ‫کش ــورهای همس ــایه اس ــت و خیل ــی از داروه ــا‬ ‫ب ــه کش ــورهای اط ــراف قاچ ــاق معک ــوس‬ ‫یش ــود‪ .‬وی ب ــه برخ ــی از مش ــکالت موج ــود‬ ‫م ‬ ‫ً‬ ‫در حــوزه دارو اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬مثــا ممکــن‬ ‫اســت برخــی از داروهــا در داروخان ههــا موجــود‬ ‫ب ــوده و ب هف ــروش نرفت ــه یااینک ــه ش ــرکت های‬ ‫نه ــا‬ ‫پخ ــش توزی ــع ک ــرده و تاریخ مص ــرف ا ‬ ‫گذشــته و هنــوز در داروخان ههــا موجــود باشــد‬ ‫یــا قاچــاق در کشــور انجــام شــده امــا همچنــان‬ ‫اع ــداد ب ــه م ــا نش ــان می ده ــد ک ــه در اس ــتفاده‬ ‫از ُمس ــکن و انتی بیوتی ــک بی روی ــه مص ــرف‬ ‫داری ــم‪ .‬محمدحس ــینی بابیان اینک ــه برخ ــی‬ ‫یش ــوند‪،‬‬ ‫داروه ــا در زم ــان مناس ــب مص ــرف نم ‬ ‫گف ــت‪ :‬به عنوان مث ــال انتی بیوتی ــک در‬ ‫بیم ــاری ویروس ــی نه تنه ــا هی ــچ اث ــری ن ــدارد‬ ‫به ــای خ ــوب‬ ‫یش ــود میکرو ‬ ‫بلک ــه باع ــث م ‬ ‫روده از بی ــن ب ــرود و ب ــدن در براب ــر وی ــروس‬ ‫فت ــر ش ــود ام ــا م ــردم به مح ــض‬ ‫ضعی ‬ ‫ســرماخوردگی شــروع بــه مصــرف ان می کننــد‪.‬‬ ‫وی ب ــه این موض ــوع به عن ــوان ی ــک اس ــیب‬ ‫اش ــاره ک ــرد و گف ــت‪ :‬نه تنه ــا این موض ــوع‬ ‫قابل پذی ــرش نیس ــت بلک ــه متاس ــفانه برخ ــی‬ ‫اف ــراد داروی ــی را مص ــرف می کنن ــد ک ــه دوس ــت‬ ‫و اشــنا ان را بــرای بیمــاری خــود مصــرف کــرده؛‬ ‫یت ــوان این مس ــئله‬ ‫یسـ ـت که نم ‬ ‫این درحال ‬ ‫را پذیرف ــت ک ــه ه ــر داروی ــی ک ــه ف ــردی ب ــرای‬ ‫بیم ــاری خ ــود اس ــتفاده ک ــرده اس ــت ممک ــن‬ ‫اس ــت ب ــرای دیگ ــری ه ــم مفی ــد باش ــد بلک ــه‬ ‫ب ــرای اف ــراد دیگ ــر عـــوارض دارد‪ .‬وی اف ــزود‪:‬‬ ‫اینکــه برخــی بــه دیگــران‪ ،‬دوســتان و اشــنایان‬ ‫توصی ــه ب ــه مص ــرف دارو می کنن ــد رون ــد‬ ‫مطلوب ــی نیس ــت چرا ک ــه تم ــام ای ــن مص ــارف‬ ‫به عن ــوان مص ــرف غیرمنطق ــی داروس ــت و‬ ‫معتقدیــم هــر دارو بایــد توســط پزشــک تجویــز‬ ‫ش ــود‪ .‬ان ــواع داروه ــای ُمس ــکن‪ ،‬ض ــددرد و‬ ‫تب بره ــا بای ــد ب ــا تجوی ــز پزش ــک باش ــد و بای ــد‬ ‫این موض ــوع ی ــاداوری ش ــود ک ــه ا گ ــر به مح ــض‬ ‫مص ــرف ای ــن داروه ــا درد ی ــا ت ــب برگ ــردد‪ ،‬بای ــد‬ ‫ً‬ ‫حتم ــا ب ــه پزش ــک مراجع ــه و ای ــن داروه ــا ه ــم‬ ‫قط ــع ش ــود‪ .‬به گفت ــه وی؛ درم ــورد درده ــای‬ ‫اس ــتخوانی‪ ،‬اس ــکلتی‪ ،‬س ــردرد‪ ،‬مع ــده درد و‬ ‫مشــکالت گوارشــی نیــز این مشــکل وجــود دارد‬ ‫یش ــود‬ ‫ک ــه مص ــرف ب ــه دوس ــتان پیش ــنهاد م ‬ ‫نم ــوارد‬ ‫و مص ــرف خودس ــرانه دارو درای ‬ ‫یش ــود ام ــا بای ــد مدنظ ــر‬ ‫نی ــز مش ــاهده م ‬ ‫باش ــد ک ــه گاه ــی ای ــن مص ــرف خودس ــرانه و‬ ‫غیرمنطق ــی دارو باع ــث ع ــوارض و خط ــرات‬ ‫ً‬ ‫نه ــا ج ــدا پرهی ــز‬ ‫یش ــود ک ــه بای ــد از ا ‬ ‫ج ــدی م ‬ ‫ک ــرد‪ .‬وی برخ ــی مش ــکالت مع ــده و خونری ــزی‬ ‫مع ــده را به دلی ــل مص ــارف غیرمنطق ــی دارو‬ ‫دانس ــت و گف ــت‪ :‬اغل ــب بیم ــاران دیابت ــی و‬ ‫ته ــا ب ــه پزش ــک‬ ‫پرفش ــاری خ ــون نی ــز ت ــا مد ‬ ‫مراجعــه نمی کننــد و از همــان داروهــای اولیــه‬ ‫ک ــه پزش ــک تجوی ــز ک ــرده اس ــتفاده می کنن ــد‬ ‫ن نی ــز اس ــیب ج ــدی ب ــرای بیم ــاران‬ ‫و ایـ ـ ‬ ‫به وج ــود مـ ـی اورد و در م ــوارد زی ــادی قط ــع‬ ‫عضــو‪ ،‬ســکته قلبــی و مغــزی و هــزاران مشــکل‬ ‫دیگ ــر را به دنب ــال دارد و حت ــی در م ــواردی نی ــز‬ ‫ع ــوارض خیل ــی بدت ــری می توان ــد به دنب ــال‬ ‫داش ــته باش ــد‪ .‬محمدحس ــینی اضاف ــه ک ــرد‪:‬‬ ‫ازنظ ــر م ــا این م ــوارد نی ــز مص ــرف خودس ــرانه و‬ ‫یش ــود اف ــراد‬ ‫غیرمنطق ــی داروس ــت و باع ــث م ‬ ‫دچــار بیم ــاری‪ ،‬از اس ــیب وارده بــه بــدن خ ــود‬ ‫دی ــر باخب ــر ش ــوند و ا گ ــر به موق ــع مراجع ــه‬ ‫و قن ــد و فش ــار کنت ــرل ش ــود ش ــاید ع ــوارض‬ ‫ان کمت ــر باش ــد‪ .‬وی توصی ــه ک ــرد عالو هب ــر‬ ‫پرهی ــز از مص ــرف خودس ــرانه و غیرمنطق ــی‬ ‫ً‬ ‫دارو‪ ،‬حتم ــا ب ــرای مص ــرف ب ــا مش ــورت پزش ــک‬ ‫و تجوی ــز اق ــدام کنی ــد ت ــا در این ــده ع ــوارض و‬ ‫خطرات ــی برایت ــان به دنب ــال نداش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫در ط ــرح «داروی ــار»‪ ،‬یاران ــه داروه ــا ب ــه انته ــای‬ ‫زنجی ــره منتق ــل و ازطری ــق بیم هه ــا ب ــه‬ ‫مصرف کنن ــده نهای ــی تخصی ــص خواه ــد‬ ‫یاف ــت‪ .‬این اق ــدام درراس ــتای سیاسـ ـت های‬ ‫یب ــر مدیری ــت مناب ــع‬ ‫کل ــی نظ ــام س ــامت مبن ‬ ‫یس ــت‪ .‬توزی ــع یاران ــه‬ ‫ازطری ــق نظ ــام بیمه ا ‬ ‫دارو متناس ــب ب ــا نی ــاز بیم ــاران‪ ،‬بهره من ــدی‬ ‫که ــا از یاران ــه‪ ،‬عدم تغیی ــر پرداخ ــت‬ ‫هم ــه ده ‬ ‫از جی ــب بیم ــاران‪ ،‬اج ــرای بیم ــه همگان ــی‬ ‫ب ــرای اح ــاد م ــردم‪ ،‬برق ــراری پوش ــش بیم ـه ای‬ ‫بــرای داروهایــی کــه پیش ازایــن تحــت شــمول‬ ‫ته ــای بیمـ ـه ای نبوده ان ــد‪ ،‬اص ــاح‬ ‫حمای ‬ ‫الگــوی مصــرف دارو و کاهــش تقاضــای القایــی‪،‬‬ ‫کنت ــرل قاچ ــاق معک ــوس و رش ــد ص ــادرات‬ ‫رس ــمی دارو‪ ،‬حمای ــت وی ــژه از داروه ــای‬ ‫مصرف ــی بیم ــاران خ ــاص و صعب الع ــاج از‬ ‫مزای ــای اج ــرای ط ــرح داروی ــار اس ــت‪ .‬جه ــت‬ ‫اجــرای طــرح دارویــار ‪6000‬میلیاردتومــان بــرای‬ ‫تحت پوشـ ـش قراردادن اف ــراد فاق ــد بیم ــه در‬ ‫قانــون بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬تصویــب شــده؛ ســه دهــک‬ ‫اول جامع ــه (ح ــدود ش ـش میلیون نفر) ب ــدون‬ ‫مراجع ــه حض ــوری و رای ــگان توس ــط س ــازمان‬ ‫بیم ــه س ــامت تحت پوش ــش ق ــرار گرفتن ــد‪.‬‬ ‫که ــا می توانن ــد ب ــرای‬ ‫اف ــراد س ــایر ده ‬ ‫برق ــراری پوش ــش بیم ــه ب ــه دفات ــر پیش ــخوان‬ ‫دول ــت مراجع ــه کنن ــد‪ .‬اتب ــاع خارج ــی دارای‬ ‫مج ــوز اقام ــت می توانن ــد ب ــرای برق ــراری‬ ‫پوش ــش بیم ــه ب ــه دفات ــر پیش ــخوان دول ــت‬ ‫مراجع ــه کنن ــد و اتب ــاع غیرمج ــاز نی ــز ب ــا ثب ــت‬ ‫مش ــخصات خ ــود و ب ــا تایی ــد وزارت کش ــور‬ ‫می توانن ــد از بیم ــه برخ ــوردار ش ــوند‪ .‬بیم ــه‬ ‫روی تخ ــت و بیم ــه در مواق ــع اورژانس ــی ب ــرای‬ ‫اف ــراد فاق ــد بیم ــه و مجهول الهوی ــه برق ــرار‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫چرا کرونا چهاررقمی شد؟‬ ‫شهال اسالمی‬ ‫مکـم دلمـان از کرونا گرفته و حالمان‬ ‫به راسـتی ک ‬ ‫یخـورد؛‬ ‫بـرای صحبـت از ایـن ویـروس ب ههـم م ‬ ‫ویروسی که بیش از دوسال ونیم است که ازنظر‬ ‫مالـی و جانـی صدمـات هنگفتـی را بـه جامعـه‬ ‫بشری تحمیل کرده و کشور عزیز ما هم جدای‬ ‫از ایـن خسـارات نبـوده اسـت‪ ،‬رقمـی حـدود‬ ‫‪40‬هزارنفـر از مـردم را کشـته و میلیون هانفـر را‬ ‫مبتلا و درگیـر عـوارض این ویروس کرده اسـت و‬ ‫در یک ماهه اخیر باتوجه به اقدامات مسئولین‬ ‫کشور در وا کسینه کردن عمومی‪ ،‬از گسترش ان‬ ‫جلوگیـری کـرده تـا به نحـوی کـه شـمار مبتالیان‬ ‫حدا کثـر دورقمـی و جان باختـه به صفر رسـیده‬ ‫بـود؛ امـا باردیگـر اژیر خطـر را برای مـردم به صدا‬ ‫ً‬ ‫یکـه اخیـرا شـمار مبتالیـان‬ ‫دراورده؛ تا جای ‬ ‫ً‬ ‫مجـددا چهاررقمـی و تعـداد جان باختـه نیـز‬ ‫افزایـش یافتـه اسـت کـه ا گـر مـردم کشـورمان‬ ‫چـون ماه هـای اول ورود ایـن ویـروس بـه کشـور‬ ‫ً‬ ‫مراقبـت ویـژه نکنند‪ ،‬بیـم ان مـی رود که مجددا‬ ‫کشـورمان را بـا بحران فزاینـده این بیماری درگیر‬ ‫بکنـد و ای کاش فردفـرد مـردم کشـور ضمـن‬ ‫مراعـات‪ ،‬فاصلـه اجتماعی و مسـائل بهداشـتی‬ ‫بـه مـردم نیـز توصیـه بکننـد تـا همـه بـا رعایـت‬ ‫بیشـتر‪ ،‬مصون از ابتالی دوباره مردم کشـورمان‬ ‫بـه ویـروس کرونـا باشـیم‪.‬‬ ‫تلنگر‬ ‫اختالف موجود در قیمت ها همواره از سوی شرکت به سفیران پرداخت می شود‬ ‫ایـن توضیـح را می دهیـم کـه این مبلـغ در قالـب تخفیـف از هزینه‬ ‫ً‬ ‫سـفر من کسـر و ازسـوی شرکت به حساب شـما پرداخت؛ و نهایتا‬ ‫یشـود‪ ،‬مبلـغ دریافتـی ازسـوی‬ ‫در پیامـی کـه بـه سـفیر داده م ‬ ‫مسـافر و مبلغ تخفیف داد هشـده به مسـافر که ازسـوی شرکت به‬ ‫سـفیر پرداخـت خواهـد شـد‪ ،‬در حسـاب کاربـری او درج خواهـد‬ ‫شـد»‪ .‬روابط عمومـی شـرکت «تپسـی» باتا کیدبراینکـه هرگونـه‬ ‫اختالف حسـاب در مبلغ سـفر موجب ایجاد اختالل در سیسـتم‬ ‫ً‬ ‫فهـای‬ ‫مالـی ایـن شـرکت خواهـد شـد‪ ،‬افـزود‪« :‬قطعـا تخفی ‬ ‫درنظرگرفت هشـده بـه مسـافر و مبالـغ تشـویقی کـه ازسـوی تپسـی‬ ‫یشـود‪ ،‬به این دلیل است‬ ‫برای سـفر به حسـاب سـفیر پرداخت م ‬ ‫کـه سـفیر بـا اشـتیاق بیشـتر بـه کار بپـردازد و مسـافر نیـز بـا مبلـغ‬ ‫منصفان هتـر حمل ونقلـش را انجام دهد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه ا گر‬ ‫سفیر «تپسی» درطول روز پنج سفر با قیمت ‪ 50‬هزارتومان انجام‬ ‫ً‬ ‫داده باشـد و مثلا سـفر چهـارم و پنجـم سـفیر‪ ،‬هریـک به مبلـغ‬ ‫‪ ۷۰۰۰‬تومـان تخفیـف داشـته باشـد‪ ،‬رقـم کمیسـیون ب هصـورت‬ ‫منفـی ‪ 15‬درصـد در حسـاب سـفر درج خواهـد شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬در‬ ‫سـفر اول سـفیر‪ ،‬رقـم ‪ 50‬هزارتومـان بـا درج کمیسـیون ‪ 15‬درصـد‬ ‫برای او منظور خواهد شد؛ در سفر دوم نیز همین اتفاق خواهد‬ ‫ً‬ ‫افتـاد و نهایتـا در سـفر سـوم‪ ،‬یـک مبلـغ مثبـت ‪ 50‬هزارتومـان‪،‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫استفاده از پیشرفته ترین ابزارهای اطالعاتی‬ ‫در رزمایش سپاه‬ ‫فرمانـده کل سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی بااشـاره به برگـزاری نهمیـن‬ ‫رزمایـش اطالعاتـی وسـیع در سـطح اسـتان های غربـی کشـور گفـت‪ :‬ایـن‬ ‫رزمایش در سـطح اسـتان های اذربایجان غربی‪ ،‬کردسـتان‪ ،‬مرکزی‪ ،‬لرسـتان‬ ‫و زنجـان برگـزار شـد کـه هـدف اصلـی ان افزایش سـطح امادگی دسـتگاه های‬ ‫اطالعاتـی و امنیتـی‪ ،‬ارزیابـی امادگـی نیروهـا و مرتفـع سـازی نواقـص موجود‪،‬‬ ‫باالبـردن پیشـرفت ها بـرای مقابلـه بـا سـرویس های اطالعاتـی دشـمن و‬ ‫ارتقـای سـطح امادگـی اطالعاتـی بـود‪ .‬به گـزارش انـا؛ سـردار سرلشـکر پاسـدار‬ ‫حسـین سلامی بابیان اینکـه یـک مواجهـه جهانـی و ارایـش فشـرده از‬ ‫قدرت هـای شـیطانی دربـاره ایجـاد خلـل در امنیـت جمهـوری اسلامی‬ ‫طـی چهاردهه گذشـته وجـود دارد‪ ،‬افـزود‪ :‬دراین رزمایـش شـرایط واقعـی‬ ‫شبیه سـازی و در ان از پیشـرفته ترین و به روزتریـن ابزارهـای توسـعه یافته‬ ‫اطالعاتـی‪ ،‬فنـون نویـن اطالعاتـی و تجربیات اطالعاتی سـپاه اسـتفاده شـده‬ ‫است‪ .‬فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی به اقدامات ارزنده قرارگاه‬ ‫حمـزه سیدالشـهدا (ع) در برقـراری امنیـت شـمال غرب کشـور اشـاره کـرد و‬ ‫گفت‪ :‬این قرارگاه عملیاتی به سـد نفوذناپذیری برابر دشـمنان تبدیل شـده‬ ‫کـه مـا شـاهد اسـتقرار امنیـت پایـدار در مرزهـای شـمال غرب کشـور هسـتیم‪.‬‬ ‫معـاون وزیـر نفـت در امـور گاز اعلام کـرد کـه راهبـرد شـرکت ملـی گاز ایـران‬ ‫توسـعه زنجیره ارزش‪ ،‬تراز انرژی و توسـعه پایدار با مزیت های قطعی موجود‬ ‫در کشـور اسـت‪ .‬به گـزارش شـانا؛ مجیـد چگنـی در سـومین اجلاس ملـی‬ ‫فرایندهای گاز و پتروشـیمی با محوریت توسـعه زنجیره محصوالت گوگردی‬ ‫کـه در دانشـگاه فردوسـی مشـهد برگـزار شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬مـا ارتبـاط خود را بـا مرا کز‬ ‫دانشـگاهی‪ ،‬بیش ازپیش برقرار می کنیم تا محققان دانشـگاهی در صنعت‪،‬‬ ‫طبـق فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری‪ ،‬اسـناد باالدسـتی و رویکـرد ایجـاد‬ ‫ارزش افزوده‪ ،‬فعالیت های جدیدی را اغاز کنند تا از خام فروشـی پیشـگیری‬ ‫شـود‪ .‬وی بابیان اینکـه بـا وجـود ظرفیت هـای گسـترده در کشـور‪ ،‬می توانیـم‬ ‫فعالیت هـای ارزشـمندی را رقـم بزنیـم‪ ،‬گفـت‪ :‬صنعـت گاز امـاده حمایـت‬ ‫همه جانبه از فعالیت های دانش بنیان در حوزه توسعه زنجیره ارزش گوگرد‬ ‫و ایجـاد ارزش افـزوده اسـت‪.‬‬ ‫تفاوت مبلغ درخواست سفر و حین سفر به علت ارائه تخفیف به مسافرین است‬ ‫روابط عمومـی «تپسـی» باتا کیدبـر پیگیـری مشـکالت موجـود در‬ ‫حوزه سفیران در پاسخ ابهامات مطروحه ازسوی برخی سفیران‬ ‫ایـن شـرکت‪ ،‬بااشـاره به اینکه اختلاف موجـود در قیمـت نمایـش‬ ‫یسـت که‬ ‫داد هشـده هنگام درخواسـت سـفر برای سـفیر به گونه ا ‬ ‫تخفیـف سـفر بـرای مسـافر اعمـال شـده؛ و مابه التفـاوت قیمـت‬ ‫اعالمـی در زمـان پذیرفتـن سـفر‪ ،‬ازسـوی شـرکت در حسـاب‬ ‫ً‬ ‫یکـه قیمـت‬ ‫یشـود‪ ،‬گفـت‪« :‬مثلا ا گـر زمان ‬ ‫کاربـری راننـده شـارژ م ‬ ‫سـفر هنـگام درخواسـت سـفر ‪ ۷۷۵۰۰‬تومـان اعلام شـده اسـت و‬ ‫جشـده ‪ ۷۰۵۰۰‬تومـان نمایـش داده‬ ‫پـس از قبـول سـفر‪ ،‬قیمـت در ‬ ‫یشـود‪ ،‬مبلـغ نمایـش داد هشـده‪ ،‬ازسـوی مسـافر بـرای سـفیر‬ ‫م ‬ ‫یشـود و درنهایـت ‪ ۷۰۰۰‬تومـان باقی مانـده‬ ‫تپسـی پرداخـت م ‬ ‫ازسـوی شـرکت بـه سـفیر پرداخـت و در حسـاب کاربـری او‬ ‫شـارژ خواهـد شـد‪ .‬سـفیر‪ ،‬بالفاصلـه پـس از پایـان سـفر تمامـی‬ ‫ایـن اطالعـات را در رسـید سـفر می توانـد مشـاهده کنـد»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه وقتـی مسـافر‪ ،‬هزینـه سـفر خـود را چـه ب هصـورت‬ ‫نقـدی و چـه انالیـن پرداخـت می کنـد‪ ،‬واریـز اختلاف قیمـت‬ ‫جشـده بـر روی سـفر و قیمـت اعالمـی بـه مسـافر‪ ،‬ازسـوی‬ ‫در ‬ ‫«تپسـی» به حسـاب کاربـری راننـده درج شـده و بالفاصلـه پـس‬ ‫از پایـان سـفر در صفحـه اپلیکیشـن راننـده قابل مشـاهده اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬راننـده هـر زمانـی بخواهـد می توانـد بـه صفحـه درامـد و‬ ‫گردش حسـاب در اپلیکیشـن خود مراجعه و مبالغ واریزشـده به ‬ ‫حساب و کسر شده را با شرح ترا کنش مشاهده کند»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«ا گـر حسـاب کاربـری سـفیر تپسـی شـارژ نباشـد و هزینـه سـفر را‬ ‫ً‬ ‫نقـدا از مسـافر دریافـت کـرده باشـد‪ ،‬مبلـغ کمیسـیون در حسـاب‬ ‫ً‬ ‫او به صورت منفی نمایش داده خواهد شد؛ مثال کارکنان تپسی‪،‬‬ ‫یـک تخفیـف ‪ 20‬درصـدی بـرای رفت وامـد بـه شـرکت دارنـد و در‬ ‫یشـویم کـه چـرا‬ ‫برخی ازمـوارد بـا ایـن پرسـش راننـدگان مواجـه م ‬ ‫رقـم سـفر پـس از دریافـت کاهـش یافـت؟ در پاسـخ ایـن عزیـزان‬ ‫بارهـــا گفته شـــده کـــه مدیریـــت ذاتی ســـت؛ بدیـــن روی کـــه در سرش ــت‬ ‫پاره ای از افـــراد به نوعـــی عجیـــن شـــده؛ تا جایی کـــه از اوان کودکـــی و حت ــی‬ ‫در بازی ه ــای کودکان ــه‪ ،‬ناخ ــودا گاه و ناخواس ــته‪ ،‬ف ــرد ی ــا اف ــرادی ب هص ــورت‬ ‫رهبــر‪ ،‬سردســته و مســئول خودنمایــی می کننــد یــا پاره ای از افــراد‪ ،‬گوشـه گیر‪،‬‬ ‫ً‬ ‫یش ــوند‪.‬‬ ‫کم س ــخن و دور از ش ــیطنت های بچگ ــی‪ ،‬معم ــوال پی ــرو دیگ ــران م ‬ ‫ا گــر مجموعــه تربیــت خانوادگــی‪ ،‬ژن‪ ،‬محیــط و تاثیرپذیــری و امــوزش صحیح‬ ‫را موجـــه بدانیـــم‪ ،‬نـــوع مدیریـــت از خانـــه شـــکل می گیـــرد و در این راس ــتا؛‬ ‫ً‬ ‫اغل ــب دی ــده می ش ــود بعضی از اف ــراد‪ ،‬در اح ــراز پس ــت و مس ــئولیت‪ ،‬معم ــوال‬ ‫ناموف ــق جل ــوه می کنن ــد و برعک ــس بعضی ه ــا ان ق ــدر در مس ــئولیت پذیری‬ ‫موفــق می نماینــد کــه می گوینــد؛ گویــا طــرف مدیــر زاییــده شــده کــه ب هطــور ‬ ‫مطل ــق هیچ ک ــدام از باوره ــا‪ ،‬صح ــت صد درص ــدی ن ــدارد؛ ام ــا روی جمی ــع‬ ‫جه ــات بای ــد مدیران ــی عه ــده دار مس ــئولیت ش ــوند ک ــه حاص ــل کار ان ــان‬ ‫ن مقدم ــه را خاطرنش ــان‬ ‫مثب ــت و درخ ــور تقدی ــر ق ــرار گی ــرد؛ درنتیج ــه ایـ ـ ‬ ‫کــردم تــا بــه اصــل مقالــه امــروز و ان هــم به زیراب رفتــن خروارهــا برنــج وارداتــی‬ ‫نو بلوچســـتان بپردازیـــم‪ .‬به یقیـــن در این اســـتان‪ ،‬ا گ ــر‬ ‫در گمـــرک سیستا ‬ ‫مدیری ــت کارام ــد بح ــران وج ــود می داش ــت و ا گ ــر ب ــا وج ــود میلیون ها مت ــر‬ ‫زمیــن خشــک و بایــر‪ ،‬در محوطـه ای کــه به نــام محوطــه گمــرک ایــن اســتان‬ ‫پهنــاور وجــود دارد‪ ،‬کوچک تریــن نقطــه اتــکاء و جلوگیــری از تخریــب درنظــر‬ ‫گرفت ــه می ش ــد‪ ،‬کار ب ــه اینج ــا نمی رس ــید؛ تا جایی ک ــه پ ــس از ‪ 10‬دقیق ــه ن ــزول‬ ‫ب ــاران‪ ،‬تبدی ــل ب ــه س ــیل ش ــده و میلیاردها توم ــان ب ــه ام ــوال مل ــت از قبی ــل‬ ‫برن ــج واردات ــی‪ ،‬اس ــیب می خ ــورد و ب ــدون کوچک تری ــن مالحظ ــه حفاظت ــی‪،‬‬ ‫در یـــک چشـــم برهم زدن‪ ،‬خیـــس می شـــود و پنـــداری بســـان همیش ــه‪،‬‬ ‫این ب ــار ه ــم هم ــه خواهن ــد گف ــت ک ــه م ــا مقص ــر نیس ــتیم؛ ی ــا اینک ــه اس ــتان‬ ‫قدیم ــی «ک ــی ب ــود‪ ،‬ک ــی ب ــود‪ ،‬م ــن نب ــودم» س ــاز ش ــده و ه ــر مس ــئولی خ ــود‬ ‫کب ــاره‬ ‫را مب ــرا می دان ــد‪ .‬ا گ ــر در گذش ــته چنی ــن وقایع ــی روی مــی داد و به ی ‬ ‫یش ــد‪،‬‬ ‫ن ــزوالت ب ــرف و ب ــاران‪ ،‬ریزگ ــرد و گردوخ ــا ک و طوف ــان و ‪ ...‬ایج ــاد م ‬ ‫هواشناس ــی نداش ــتیم و ا گ ــر ه ــم داش ــتیم‪ ،‬این ق ــدر پیش ــرفته نب ــود ک ــه از‬ ‫نه ــای‬ ‫ماه ه ــا قب ــل و حت ــی حداق ــل چند روز پیش ت ــر‪ ،‬ش ــرایط ه ــوا و جریا ‬ ‫ج ــوی را براس ــاس نقش ـه های هوای ــی تعیی ــن کن ــد ت ــا کش ــورها‪ ،‬ب ــا درای ــت و‬ ‫مدیریــت کاردان خــود‪ ،‬از وقــوع حــوادث پیشــگیری کننــد تــا ناظــر ویرانــی و‬ ‫س ــیالب های خانه بران ــداز نباش ــیم؛ گو اینک ــه دو ده ــه اس ــت در اقصی نق ــاط‬ ‫کشـــور‪ ،‬مدیریت هـــای بحـــران‪ ،‬در شـــهرها و بخش هـــا ایجـــاد شـــده ت ــا در‬ ‫مواق ــع ب ــروز س ــوانح‪ ،‬ب ــرای برطرف ک ــردن ف ــوری بح ــران اق ــدام ک ــرده و از ب ــروز‬ ‫خســارت بیشــتر جلوگیــری شــود؛ امــا به واقــع بایــد به زیر اب رفتــن انبارهــای‬ ‫برن ــج و بقی ــه اق ــام واردات ــی را بی تعص ــب و موش ــکافانه مورد تحلی ــل ق ــرار‬ ‫نو بلوچســـتان مس ــئول‬ ‫داده و افـــرادی را کـــه در این مـــورد در سیستا ‬ ‫نه ــم‬ ‫بوده ان ــد‪ ،‬در براب ــر این هم ــه خس ــارت‪ ،‬م ــورد بازخواس ــت ق ــرار داد‪ ،‬ا ‬ ‫در اســـتانی کـــه زمین هـــای ان ســـخت و جـــزو کم بارش تریـــن اســـتان های‬ ‫کش ــور اس ــت‪ .‬ای ــا نمی ش ــد در همی ــن محوط ــه گم ــرک ی ــا محوط ــه انب ــار‪،‬‬ ‫س ــکوهای یک مت ــری می س ــاختند ت ــا در براب ــر باران ه ــای احتمال ــی مص ــون‬ ‫ً‬ ‫یس ــت‬ ‫تو س ــاز ش ــود؟ دیرزمان ‬ ‫بمان ــد و اص ــوال چ ــرا بای ــد در مس ــیل‪ ،‬ساخ ‬ ‫ک ــه جمه ــوری اس ــامی ای ــران خوش ــبختانه ب ــه مس ــئولین ش ــهری بیش ــتر‬ ‫ً‬ ‫توج ــه و لط ــف دارد و معم ــوال مس ــئولین‪ ،‬بیش ــتر از می ــان محلی ه ــا برگزی ــده‬ ‫ً‬ ‫می ش ــوند؛ درنتیج ــه اش ــنایی ب ــه نق ــاط ش ــهری کام ــا ب ــرای اهال ــی ای ــن‬ ‫اســـتان روشـــن و واضـــح اســـت‪ .‬از ســـویی؛ وقتـــی از ســـه روز جلوتـــر وق ــوع‬ ‫ب ــاران در این اس ــتان پیش بینی ش ــده ب ــود‪ ،‬مدیری ــت بح ــران بــ ه چــ ه عل ــت‬ ‫نتوانس ــته ب ــرای از بین رفت ــن این هم ــه اجن ــاس واردات ــی و به خص ــوص برن ــج‬ ‫کیلوی ــی ‪ 100‬هزار توم ــان تدبی ــر کاف ــی مب ــذول کن ــد ت ــا ش ــاهد این هم ــه ض ــرر‬ ‫بــه کشــور نباشــیم‪ .‬امیدواریــم از ا کنــون مســئولین بــه فکــر باشــند تــا دگربــاره‬ ‫ش ــاهد ب ــروز حوادث ــی از این دس ــت نباش ــیم‪.‬‬ ‫تراز انرژی و توسعه پایدار؛ راهبرد شرکت ملی گاز ایران‬ ‫روابط عمومی «تپسی» به ابهامات مطرح شده از سوی سفیران پاسخ داد؛‬ ‫امار‬ ‫برابری؟!‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫ً‬ ‫یـک مبلـغ ‪ ۷۰۰۰‬تومـان و نهایتـا یـک مبلـغ منفـی ‪ 15‬درصـد بـرای‬ ‫یشـود»‪ .‬روابط عمومـی «تپسـی» بابیان اینکـه‬ ‫سـفیر درج م ‬ ‫یشـود‪ ،‬ارقـام مثبـت و‬ ‫وقتـی گـردش مالـی سـفیر بـه او اعلام م ‬ ‫منفـی در حسـاب او درج شـده اسـت و می توانـد تمـام جزئیـات‬ ‫سـفر را‪ ،‬بـا عناویـن مختلـف ماننـد کسـر کمیسـیون‪ ،‬جریمـه سـفر‬ ‫یکـه سـفیر در‬ ‫یـا طـرح تشـویقی مشـاهده کنـد‪ ،‬اضافـه کـرد‪« :‬زمان ‬ ‫پایـان هـر سـفر‪ ،‬دکمـه اتمـام سـفر را می زنـد‪ ،‬درصـورت انتخـاب‬ ‫پرداخـت نقـدی ازسـوی مسـافر‪ ،‬این پیـام را در صفحه مشـاهده‬ ‫می کنـد کـه مبلـغ ذکرشـده را از مسـافر ب هصـورت نقـدی دریافـت‬ ‫کنیـد یـا ا گـر مسـافر پرداخـت انالیـن را انتخـاب کـرده باشـد‪ ،‬ایـن‬ ‫پیـام بـرای سـفیر ارسـال خواهـد شـد کـه مبلـغ سـفر را دریافـت‬ ‫ً‬ ‫کرده اید و اختالف حسـاب‪ ،‬نهایتا توسـط شـرکت به حساب سفیر‬ ‫پرداخـت خواهـد شـد»‪ .‬روابط عمومـی «تپسـی» باتا کیدبراینکـه‬ ‫بـازه زمانـی تسویه حسـاب سـفیران «تپسـی» حدا کثـر ‪2 4‬سـاعت‬ ‫اسـت و هرزمـان بخواهنـد می تواننـد در اپلیکیشـن خـود‪ ،‬گـردش‬ ‫حسـاب و درامدشـان را مشـاهده کننـد‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬وقتـی‬ ‫یپـردازد‪ ،‬در سـیکل پرداخـت‬ ‫سـفیر از صبـح تـا عصـر بـه سـفر م ‬ ‫بعـدی؛ یعنـی حدا کثـر فـردا صبحـش‪ ،‬مبلـغ به حسـاب او واریـز‬ ‫خواهـد شـد و ازسـویی‪ ،‬گزینـه تسویه حسـاب درلحظـه نیـز بـرای‬ ‫سـفیر وجـود دارد تـا کسـانی که بخواهنـد درلحظـه مبلـغ موجـود‬ ‫در حسـاب خـود را دریافـت کننـد؛ تـا سـقفی مشـخص در هـرروز‬ ‫می توانند این عمل را انجام دهند و مبلغ طلب خود را از شـرکت‬ ‫نقـد کننـد»‪ .‬روابط عمومـی «تپسـی» درپایـان بابیان اینکـه ایـن‬ ‫شـرکت همواره حاضر اسـت تمام مشـکالت موجود برای سفیران‬ ‫و مسـافران را پیگیـری کنـد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬هرگونـه مشـکل‬ ‫یکـه‬ ‫حشـده ب هسـرعت موردبررسـی قـرار می گیـرد؛ و موارد ‬ ‫مطر ‬ ‫چکـدام مـوردی جـز‬ ‫ازسـوی رسـانه سـایه بـه مـا اعلام شـده‪ ،‬هی ‬ ‫تخفیـف نبـوده اسـت»‪.‬‬ ‫برقراری پروازهای ترکیبی بین ایران و بالروس‬ ‫وزیـر صمـت در دیـدار بـا وزیر راه و ترابری بالروس گفت‪ :‬شـاید در کوتاه مدت‬ ‫فعال سـازی پروازهـای مسـتقیم میـان دو کشـور امکان پذیـر نباشـد امـا‬ ‫می تـوان در کوتاه مـدت پروازهـای ترکیبـی را تدبیـر کـرد‪ .‬به گزارش شـاتا؛ سـید‬ ‫رضـا فاطمی امیـن در سـفر دوروزه خـود بـه بلاروس در دیـدار بـا «اورامنکـو»‬ ‫وزیر راه و ترابری این کشور اظهار داشت‪ :‬دراین سفر و دیدارهایی که با وزرا و‬ ‫مدیران مینسـک داشـتیم افق های روشـنی در روابط بین ایران و جمهوری‬ ‫بلاروس مشـخص شـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬امـکان افزایـش مبـادالت کنونی دو کشـور‬ ‫وجـود دارد‪ .‬مذا کـرات زیـادی بـا شـرکت های بـزرگ بلاروس انجـام شـد کـه‬ ‫زیرسـاخت همـه ایـن تعاملات حمل ونقـل خواهـد بود‪.‬‬ ‫تامین یک سوم برنج کشور ازطریق واردات‬ ‫معـاون دفتـر بازرگانـی داخلـی وزارت جهـاد کشـاورزی تا کیـد کـرد‪ :‬قیمـت‬ ‫برنـج مصـوب سـال ‪ ۱۴۰۱‬را بـه زودی اعلام می کنیـم‪ .‬به گـزارش ایلنـا؛ مجیـد‬ ‫حسـنی مقدم بااشـاره به نیاز کشـور به برنج گفت‪ :‬به طورمتوسط ماهیانه به‬ ‫حـدود ‪ ۲۵۰‬هزارتـن برنـج نیـاز داریـم کـه نزدیـک بـه دوسـوم ان ازطریـق تولید‬ ‫داخـل (حـدود ‪ ۱۶۰‬تـا ‪ ۱۶۵‬هزارتـن) و یک سـوم (حـدود ‪ ۹۰‬هزارتـن) ازطریـق‬ ‫واردات تامیـن می شـود‪ .‬وی بابیان اینکـه برنـج تولیـد داخـل پارسـال بـا نـرخ‬ ‫مناسـبی قیمت گـذاری شـده بـود‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬هر چـه از فصـل برداشـت‬ ‫ً‬ ‫برنج فاصله می گیریم‪ ،‬حجم موجودی برنج کاهش می یابد و طبیعتا چون‬ ‫عرضه کاهش می یابد‪ ،‬قیمت ها افزایش پیدا می کند‪ .‬وی بابیان اینکه برنج‬ ‫مرغـوب داخلـی جایگزیـن نـدارد‪ ،‬افـزود‪ :‬برنـج داخلـی و برنج خارجـی دو بازار‬ ‫متفـاوت و مکمل انـد‪ .‬به گفتـه وی؛ از دوهفته قبـل کـه وارد فصـل برداشـت‬ ‫شـدیم قیمت ها نزولی سـت و امیدواریم این روند ادامه دار باشـد و قیمت ها‬ ‫بـه نر خ هـای مناسـب و متعادلـی برسـد‪.‬‬ صفحه 2 ‫نیش‬ ‫رویداد‬ ‫یک شنبه ‪ 9‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2557‬‬ ‫ادغام ایران خودرو و سایپا و بانک مرکزی!‬ ‫هانیه توسلی؛‬ ‫و موازنه میان سینمای بدنه و تجربه گرا‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫از وزیـر صنعـت و معـدن و تجـارت پنهـان نیسـت‪ ،‬از شـما‬ ‫دوسـتان جـان چـه پنهـان؛ ماجـرای خودروسـازی در‬ ‫مملکـت تمامـی نـدارد و تعـداد صفحـات کتـاب ان از رمان‬ ‫دوجلـدی «بـرادران کارامـازوف» بیشـتر شـده اسـت! البتـه‬ ‫تـا همیـن چندسـال قبل این طور نبـود که بتـوان به راحتی‬ ‫نهـا انتقـاد کـرد و حتـی ا گـر به طنـز مطلبـی درخصوص‬ ‫از ا ‬ ‫یشـد‪ ،‬عزیزان ان را یابو خطاب کردن‬ ‫این صنعت نوشـته م ‬ ‫اسـب پادشـاه قلمـداد می کردنـد و تهدیـد و ارعـاب و ‪ ...‬امـا‬ ‫االن خداراشـکر از این مرحلـه خـارج شـدیم و بـه مقوالتـی‬ ‫شکـش‪ ،‬ارابـه مـرگ‪ ،‬کشـتار‬ ‫یسـازان‪ ،‬ارابـه نع ‬ ‫نظی ِـر حلب ‬ ‫ایـن صنعـت بیـش از چنگیز خـان مغـول اسـت و ‪ ...‬هـم‬ ‫رسـیده ایم‪ .‬البتـه تنهـا کار بـه اینجـا ختـم نشـده و همـان‬ ‫پیشـنهاد هایی را کـه مـا سـال های قبـل در قالـب طنـز‬ ‫ارائـه می کردیـم االن در فـاز اجـرا قـرار گرفتـه و دوسـتان در‬ ‫نهـا به عنـوان راهبرد عملیاتـی و راهکار‬ ‫محافـل رسـمی از ا ‬ ‫اجرایـی یـاد می کننـد‪ .‬فی المثـل «سـردار تیمور حسـینی»؛‬ ‫رئیس پلیـس راهـور بااشـاره به ضـرورت تعطیلـی ایـن دو‬ ‫شـرکت گفتـه اسـت‪« :‬بـا یـک حسـاب دودوتاچهارتـا‪،‬‬ ‫نخـودرو و سـایپا ا گـر تعطیـل شـوند‪ ،‬مـا بـا واردات‬ ‫ایرا ‬ ‫خـودرو خارجـی تنهـا بـا صرفه جویـی مصـرف سـوخت‬ ‫ایـن خودروهـا حقـوق تمـام کارکنـان انـان را می دهیـم‪.‬‬ ‫تعطیلـی ایـن دو شـرکت به نفع کشـور اسـت» (خبرفـوری)‪.‬‬ ‫هرچنـد «سـردار» فقـط صرفه جویـی در مصـرف بنزیـن را‬ ‫محاسـبه کـرده اسـت و ا گـر هزین ههـای تیـم داری اقایـان‪،‬‬ ‫شهـای‬ ‫سـرمایه گذاری در سـایر شـرکت ها‪ ،‬حقـوق و پادا ‬ ‫ان چنانـی مدیـران ایـن شـرکت ها‪ ،‬خسـارات الودگـی هـوا‬ ‫و دیـه متوفیـان و مجروحـان حـوادث رانندگـی را حسـاب‬ ‫کنیم‪ ،‬شاید بتوانیم حقوق و دستمزد کارگران شرکت های‬ ‫خودروسـازی کشـورهای طـرف قـرارداد را بدهیـم و قیمـت‬ ‫ً‬ ‫خـودرو برایمـان تقریبـا به نصـف برسـد! نا گفتـه نمانـد کـه‬ ‫خـود خودروسـازان بیشـتر تمایـل دارنـد بـا وزارت نفـت یـا‬ ‫بانک مرکزی ادغام شوند تا بتوانند ضررهای انباشته شان‬ ‫را صـاف کننـد و همچنـان بـه تولیـد خودروهایـی ادامـه‬ ‫دهنـد کـه در تصادفـات بـه چندتکـه نامسـاوی تبدیـل‬ ‫یشـوند و کشت هشـدگان را باید با کاردک جمع کرد! فقط‬ ‫م ‬ ‫حهـای مشـابه ب هگـوش متولیـان‬ ‫نطـرح و طر ‬ ‫خـدا کنـد ای ‬ ‫اموزش وپـرورش نرسـد؛ چـون ممکـن اسـت دوروزدیگـر‬ ‫ب هجـای اجـرای طـرح رتبه بنـدی و اسـتخدام معلـم‪ ،‬بـا‬ ‫نهـا‬ ‫هزینـه بسـیارکم‪« ،‬معلـم چینـی» وارد و مـدارس را بـا ا ‬ ‫پر کنند و از محل صرفه جویی در حقوق‪ ،‬همه معلمان را‬ ‫بازخریـد کننـد! خـدا بـه خیـر بگذرانـد ‪...‬‬ ‫دعوت‬ ‫بازدم‬ ‫علیرضانیاکان‬ ‫نمایشـگاه انفـرادی «بـازدم» از اثـار «امیـر موسـوی زاده»؛‬ ‫تـا ‪ 18‬مردادمـاه بیـن سـاعات ‪ 12‬تـا ‪ 20‬در «گالـری اعتمـاد‬ ‫ـانی تهـران‪ ،‬میـدان هفت تیـر‪ ،‬مفتـح جنوبـى‪،‬‬ ‫‪ »1‬به نش ِ‬ ‫بن بسـت شـیرودى‪ ،‬پلا ک ‪ ۲۵‬برپاسـت‪ .‬سـعید خاورنـژاد‬ ‫در بیانیـه این رویـداد نوشـته اسـت‪ :‬موسـوی زاده در‬ ‫مجموعـ ه «بـازدم» خـود‪ ،‬بـه بازاندیشـی مسـتقیم در‬ ‫نهـای قـدرت و ارتباط مسـتقیم ان ها با نهاد‬ ‫ماهیـت بنیا ‬ ‫ت ناپایـدار‪ ،‬گـذرا‬ ‫بشـر پرداختـه اسـت‪ .‬اشـاره او بـه وضعیـ ‬ ‫و مادی گرایانـه زندگـی انسـان مـدرن در بطـن ارتباطـات‬ ‫نهـا را سر وشـکل داده اسـت؛‬ ‫یسـت کـه خـود ا ‬ ‫جامعه ا ‬ ‫خـود او‪/‬انسـان را بـه دام‬ ‫امـا امـروز هریـک از ان روابـط‪ِ ،‬‬ ‫انچه اندیشـیده انداخته یا دسـت کم نوعی از نیازمندی و‬ ‫وابسـتگی را در کیفیـت زندگـی اش نهادینـه کـرده‪ .‬از منظـر‬ ‫یتـوان اثـار این مجموعـه را بر پایـه‬ ‫جامع هشـناختی م ‬ ‫نظریـه بازتـاب نیـز مـورد بازخوانـش قـرار داد‪ .‬ایـن نظریـه‬ ‫یسـت از فضـای‬ ‫تا کیـد می کنـد کـه هنـر معاصـر محصول ‬ ‫جامعـ ه پیرامـون در شـکل گیری نـگاه‪ ،‬رویکـرد و ماهیـت‬ ‫تولی ِـد نهایـی هنرمنـد‪ .‬چونان که در اثار مجموعـه «بازدم»‬ ‫نیـز شـاهد هسـتیم‪ ،‬عناصـری برگرفتـه از فضـای زندگـی در‬ ‫نحـال اشـنا بـا روحیـه ‬ ‫روابطـی نظام منـد‪ ،‬تصنعـی و در عی ‬ ‫انسـان مـدرن کنـار یکدیگـر چیـده شـده اند؛ تصویـر اقتـدار‬ ‫یهـای قـدرت‪ ،‬اشـاره های نمادیـن بـه‬ ‫هراسـنا ک صندل ‬ ‫تهـا‪،‬‬ ‫تهـای ابـدی قدر ‬ ‫مفهـوم «زمـان» و نقـد موقعی ‬ ‫ماشـین های فـروش جـوارح انسـان یـا به تعبیـری نمایـش‬ ‫ـارت سلامت»‪ ،‬بازنمایـی زندگـی دا د وسـتدوار انسـان‬ ‫«تج ِ‬ ‫نهـا‪ ،‬مفاهیـم به کارگرفت هشـد ه از سـوی‬ ‫مـدرن؛ و همـه ای ‬ ‫هنرمنـد در معرفـی بخشـی از ماهیـت جامعـ ه پیرامـون بـه‬ ‫ما هسـتند‪ .‬از طرفی‪ ،‬فرم قرارگیری و ارتباط این عناصر نیز‬ ‫ـحور زندگـی انسـان مـدرن‬ ‫حالتـی نمادیـن از وضعیـت مس ِ‬ ‫یگـذارد؛ وضعیتـی کـه در‬ ‫را در برابـر بیننـده به نمایـش م ‬ ‫ان‪ ،‬ادمـی شـاهد رویارویـی خود با برسـاخته هایش اسـت؛‬ ‫حالتـی مکان منـد کـه هم زمـان هر یک از مـا را در مقـام‬ ‫ث و وارث بـه خودمـان ارجـاع می دهـد؛ گویـی چیـزی‬ ‫میـرا ‬ ‫را درو می کنیـم کـه به نوعـی روزی خـود ان را کاشـته ایم‪.‬‬ ‫یتـوان در یـک کالم چنیـن گفـت کـه این مجموعـه ماننـد‬ ‫م ‬ ‫یسـت تصویـری از تنفـس هنرمنـد در جامعـه و‬ ‫بازدم ‬ ‫یمـرز کـه او و هر یک از مـا در‬ ‫فضـای پیرامونـش؛ فضایـی ب ‬ ‫برسـاختن شـکل امروزین ان سهمی هرچند اندک داشته‬ ‫و خواهیـم داشـت‪.‬‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫یــک نــگاه بــه پرونــده کاری «هانیــه توســلی»‬ ‫نشــان می دهــد کــه او هــم خیلـی زود شــناخته‬ ‫ً‬ ‫شــد و هــم ســریعا نــگاه منتقــدان را جلــب‬ ‫کــرد؛ یعنــی در دومیــن حضــور حرف ـه ای اش؛‬ ‫«شــام اخــر» بــا موفقیــت قابل توجهــی کــه‬ ‫فیلــم در گیشــه کســب کــرد‪ ،‬تصویــر او نیــز ســر‬ ‫از انــواع نشــریات دراورد و ب هســرعت شــایعات‬ ‫پیرامونــش قــوت گرفــت‪ :‬ایــا او دختــر بازیگــر‬ ‫نقــش اول فیلــم فریــدون جیرانــی؛ یعنــی‬ ‫«کتایــون ریاحــی» بــود؟ میــزان شــباهت در‬ ‫نهــا چنــان بــود کــه‬ ‫تصاویــر انتشــاریافته از ا ‬ ‫یشــان از فیلــم‪ ،‬وارد معرکــه‬ ‫رابطــه مادرودختر ‬ ‫اخبار جنجالی و صحبت عالقه مندان ســینما‬ ‫کســال بعدش نیــز بــا «ش ـب های‬ ‫شــد‪ .‬ی ‬ ‫روشــن» همــه نظــرات را بــه توانایــی خــود‬ ‫نقــدر متــوازن‬ ‫در بازگیــری معطــوف کــرد و ا ‬ ‫ـوی معادلــه شــهرت و قــدرت را باهــم‬ ‫هردوسـ ِ‬ ‫پیــش بــرد که تابه امــروز نیز ایـن راه ادامــه دارد و‬ ‫پیوسته هم در اثار گیشه پسند مانند «نهنگ‬ ‫گبــازی» و «کلمبوس» بــازی دارد و‬ ‫عنبــر» و «گر ‬ ‫هــم در کارهــای جســورانه ای کــه به اصطــاح‬ ‫بفروش نیســتند هنرنمایــی می کند‪« :‬شــکاف»‬ ‫و «بن بســت وثــوق» و «ابرهــای ارغوانــی»‪ .‬او‬ ‫یهــا بــا نقشــی متفــاوت در اولیــن ســاخته‬ ‫تازگ ‬ ‫بلنــد ســینمایی بهرنــگ دزفولـی زاده در ا کــران‬ ‫یصــدا حلــزون»‪.‬‬ ‫ســینماها بــود؛ «ب ‬ ‫ا گر بخواهیم با نگاهی منصفانه به مدیومی که‬ ‫باعـث شـهرت هانیـه توسـلی شـد‪ ،‬اشـاره کنیـم؛‬ ‫یشـک سـهم تلویزیـون از سـایر رقبـا بیشـتر‬ ‫ب ‬ ‫اسـت و ا گرچـه او در سـینما بـا فیلم هایـی نظیـر‬ ‫«دهلیز» و «شب های روشن» توانست جهشی‬ ‫یهـای‬ ‫قابل توجـه را در به ر خ کشـیدن توانای ‬ ‫یتـوان ب هسـادگی‬ ‫ی تجربـه کنـد؛ امـا ایـا م ‬ ‫بازیگـر ‬ ‫از کنار تاثیر سـریال های «وفا»‪« ،‬میوه ممنوعه»‬ ‫یـا «شـمس العماره» در افزایـش محبوبیـت او‬ ‫نـزد مخاطبـان عـام حـوزه تصویـر گذشـت؟ ا گـر‬ ‫ان حضـور کوتـاه به عنـوان سیاهی لشـکر در‬ ‫«سگ کشـی»؛ اثـر به یادماندن ِـی بهـرام بیضایـی‬ ‫یکـه در قالـب یـک‬ ‫را کنـار بگذاریـم‪ ،‬اولیـن جای ‬ ‫بازیگـر وارد عرصـه شـد‪« ،‬غریبـه» بـود؛ سـریالی‬ ‫محصـول ‪ ۱۳۷۹‬به کارگردانـی جـواد اردکانـی کـه‬ ‫پاییـز ‪ ۱۳۷۹‬از شـبکه دو پخـش شـد‪ .‬ان زمـان‬ ‫او تـازه ‪20‬سـالگی را از سـر گذرانـده و بـه تحصیـل‬ ‫نسـال در پـروژه سـاخت‬ ‫مشـغول بـود‪ .‬هما ‬ ‫سـینمایی «اخر بـازی» (همایون اسـعدیان) که‬ ‫ ای حامـد بهـداد به عنـوان‬ ‫اولیـن حضـور حرفـه ِ‬ ‫بازیگـر نیـز بـود؛ در ِس َـمت دسـتیار کارگـردان‬ ‫نحـال‪ ،‬ذکـر خاطـره ‬ ‫حضـور داشـت‪ .‬باای ‬ ‫اولیـن حضـورش مقابـل دوربیـن خالی ازلطـف‬ ‫نیسـت؛ یعنـی همـان تجربـه سیاهی لشـکری در‬ ‫سـاخته بیضایـی‪ .‬ایـن هنرمنـد چندسـال پیش‬ ‫در گفت وگ وبـا «امیـر جعفـری» در مجموعـه‬ ‫«عقایـد یـک ا کتـور سـینما» گفتـه بـود‪« :‬از‬ ‫یکـردم‪.‬‬ ‫نوجوانـی اثـار بیضایـی را مطالعـه م ‬ ‫بیضایی را دوست داشتم و دارم‪ .‬منظومه ارش‬ ‫نقـدر خوانـده بـودم کـه دیگـر حفـظ شـدم‪.‬‬ ‫را ا ‬ ‫یکـی از اتفاقـات خـوب زندگـی ام این اسـت که‬ ‫ـین مـن‪ ،‬بـا خوانـدن همیـن‬ ‫تلفـظ حـرف س ِ‬ ‫نمایشـنامه درسـت شـد‪ .‬می رفتـم پیـش‬ ‫مادر بزرگـم و بلند بلنـد نمایشـنامه ارش را‬ ‫یکـه دیگـر ملکـه ذهنـم‬ ‫می خوانـدم؛ تا جای ‬ ‫نبـاری کـه امـدم تهـران‪ ،‬رفتـم دفتـر‬ ‫شـد‪ .‬اولی ‬ ‫اقـای بیضایـی و ان موقـع در حال پیش تولیـد‬ ‫سگ کشـی بـود؛ و ایـن افتخـار را داشـتم تـا در‬ ‫سکانسـی از فیلـم‪ ،‬از جلـوی دوربیـن رد شـوم!‬ ‫درواقع‪ ،‬در سکانسی از فیلم که مژده شمسایی‬ ‫در هتـل ب هطـرف فـردوس کاویانـی حرکـت‬ ‫می کنـد‪ ،‬به عنـوان یک مسـافر از جلـوی دوربین‬ ‫گذشـتم؛ امـا از اناهیـد ابـاد (دسـتیار بیضایـی)‬ ‫خواسـتم تصویـر نیم رخـم گرفتـه شـود؛ چـون‬ ‫ً‬ ‫بعـدا می خواهـم بازیگـر شـوم و خـوب نیسـت‬ ‫چهـره کاملـم مشـخص شـود»‪ .‬سـال ‪ 1380‬بـود‬ ‫کـه سـتاره بخـت توسـلی نیـز درخشـید؛ ابتـدا‬ ‫بـرای مهـدی کرم پور در فیلم کوتـاه «روی جاده‬ ‫ً‬ ‫نمنـا ک» حاضـر شـد و سـریعا بـه تیـم فریـدون‬ ‫جیرانـی بـرای سـاخت فیلـم بلنـد سـینمایی‬ ‫«شـام اخـر» پیوسـت‪ .‬کارا کتـر همیشـگی و‬ ‫ـدی اثـار جیرانـی یعنـی «مشـرقی» (یـک زن)‬ ‫کلی ِ‬ ‫یکـرد؛‬ ‫را دراین فیلـم «کتایـون ریاحـی» بـازی م ‬ ‫اسـتاد دانشـکده معمـاری کـه پـس از ‪26‬سـال‬ ‫زندگـی بـا شـوهرش‪ ،‬ب هسـبب ناسـازگاری فکـری‬ ‫و رفتـاری؛ بـا پادرمیانـی دختـرش‪ ،‬از همسـرش‬ ‫یشـود‪ .‬زندگـی تـازه او بـا امـدن جوانـی‬ ‫جـدا م ‬ ‫به نـام «مانـی» (محمدرضـا گلـزار ) وارد فـازی‬ ‫یشـود کـه بـه اختلاف میـان مـادر و‬ ‫تـازه م ‬ ‫دختـر می انجامـد‪ .‬نقـش دختر را هانیه توسـلی‬ ‫برعهـده گرفتـه بـود کـه به خاطـر حواش ِـی ناشـی‬ ‫از انتشـار اخبـاری مبنی براینکـه دختـر واقع ِـی‬ ‫کتایـون ریاحـی بوده و البته موفقیت قابل توجه‬ ‫فیلـم در گیشـه و بیـن مخاطبـان سـینما‪،‬‬ ‫نهـا بیفتـد و مسـیر‬ ‫باعـث شـد نـام او سـر زبا ‬ ‫همواری این مسـیر‬ ‫پیش رویش هموار شـود‪ .‬در‬ ‫ِ‬ ‫البتـه نبایـد از نقـش ا کـران هم زمـان فیلـم‬ ‫«اثیری» سـاخته محمدعلی سـجادی گذشت؛‬ ‫ایـن فیلـم بـا مضمـون ترسـنا کش جایگاهـی‬ ‫مطلـوب در گیشـه یافـت و متعاقـب ان‪ ،‬توسـلی‬ ‫تتـر برداشـت‪.‬‬ ‫نیـز قد مهـای بعـدی اش را راح ‬ ‫حضـور در اثـار کمـال تبریـزی ( گاهـی بـه اسـمان‬ ‫نـگاه کـن)‪ ،‬فـرزاد موتمـن (شـب های روشـن)‪،‬‬ ‫محمـد بزرگ نیـا (جایـی بـرای زندگـی)‪ ،‬نیکـی‬ ‫کریمی (یک شـب) و سـامان مقدم (کاف هسـتاره)‬ ‫بـازی بـزرگان شـده‬ ‫نشـان داد چقـدر راحـت وارد ِ‬ ‫و توانسـته جایگاهش را برای دریافت پیشـنهاد‬ ‫ش اول‪ ،‬تثبیـت کنـد؛ کمااینکـه در «یـک ‬ ‫نقـ ‬ ‫شـب»‪ ،‬نیکـی کریمـی در اولیـن تجربـه سـاخت‬ ‫فیلـم بلنـد خـود‪ ،‬بـه او اعتماد کـرد‪ .‬او البته برای‬ ‫بـازی در «شـب های روشـن» برنـده تندیـس‬ ‫بهتریـن بازیگـر نقـش اول زن در هفتمیـن دوره‬ ‫متل قو‬ ‫‪75‬دقیقه از روز اول نوروز در ویالیی از متل قو‬ ‫ن مکان!‬ ‫تو امد ادم های مختلف به ای ‬ ‫و رف ‬ ‫امیررضاباباولیان‪،‬محمدرضارضایی نسب‪،‬‬ ‫نیکی میرصادقی‪ ،‬شایان طرقه‪ ،‬امیرعلی‬ ‫زمانیان‪ ،‬فاخته رضائیان‪ ،‬صادق کاوانلویی‪،‬‬ ‫سامان ولی سلطانی‪ ،‬عرفان ظروفچیان‪ ،‬هلیا‬ ‫خادم‪ ،‬سپیده نورصالحی و تانیا بیات؛ بازیگران‬ ‫این نمایش به نویسندگی و کارگردانی محمد‬ ‫میرعلی ا کبری هستند که تا ‪ ۱‬شهریور ماه ‪،۱۴۰۱‬‬ ‫ساعت ‪ ۱۷‬در «تماشاخانه دیوار چهارم»‬ ‫به روی صحنه می رود‪.‬‬ ‫فرزادجمشید دانایی‬ ‫جشـن خانـه سـینما شـد و در جشـنواره فجـر‬ ‫نیـز بـا نامـزدی سـیمر غ بلوریـن؛ تـا مـرز انتخـاب‬ ‫به عنـوان بهتریـن بازیگـر نقـش اول زن پیـش‬ ‫رفـت‪ .‬در «دیشـب باباتـو دیـدم ایـدا» اثـر رسـول‬ ‫صدرعاملی‪ ،‬انتخاب بازیگران را برعهده داشـت‬ ‫ـینمایی «مونا زندی‬ ‫و بعد‪ ،‬در اولین سـاخته س‬ ‫ِ‬ ‫حقیقـی» ب هنـام «عصـر جمعـه» در کنـار رویـا‬ ‫نونهالـی قـرار گرفـت‪ .‬ایـن فیلـم‪ ،‬سـیمر غ بلورین‬ ‫ُ‬ ‫بهتریـن فیلـم اول را در ‪24‬امیـن دوره جشـنواره‬ ‫فیلـم فجـر دریافـت کـرد؛ امـا ا کرانـش به دلیـل‬ ‫ً‬ ‫مشـکالت مجـوز انجـام نشـد و نهایتـا پـس از‬ ‫‪۱۵‬سـال در شـهریور ‪ ۹۹‬در نمایـش خانگـی‬ ‫ ‬ ‫منتشـر شـد‪ .‬با فیلم «زمان می ایسـتد» در سـال‬ ‫‪ 1384‬تجربه ای متفاوت را از سر گذراند؛ او تنها‬ ‫بازیگـر ایـن سـاخته علیرضا امینی بـود‪ .‬دختری‬ ‫بـرای رسـیدن بـه مـرد مورد عالقـه اش بایـد بـه‬ ‫نسـوی مرزهـا بـرود و مسـیر دشـواری را طـی‬ ‫ا ‬ ‫کند که در این راه اتفاق هایی رخ می دهد‪ .‬سـال‬ ‫‪ 85‬را بایـد شـروعی تـازه بـرای او نامیـد‪ :‬بـازی در‬ ‫سـریالی از محمدحسـین لطیفی باعنوان «وفا»‬ ‫نسـال هرشـب از شـبکه سـوم نمایش‬ ‫که نوروز ا ‬ ‫داده شـد و درباره عشـق جوانی ایرانی‪-‬یهودی‬ ‫ب هنـام «ژوبین» به دختـری لبنانی‪-‬ایرانی به نام‬ ‫«وفـا» بـود‪ .‬موفقیـت غیرمنتظـره این مجموعـه‬ ‫تلویزیونـی‪ ،‬نه تنهـا بـه شـهرت «پوریـا پورسـرخ»‬ ‫انجامیـد؛ بلکـه در کارنامـه توسـلی نیـز به مثابـه‬ ‫یـک نقطه عطـف عمـل کـرد؛ نقطه عطفـی کـه‬ ‫کسـال بعدش بـا سـریال «میـوه ممنوعـه»‬ ‫ی ‬ ‫بـرای پخـش در ایـام مـاه رمضـان‪ ،‬تکـرار شـد و او‬ ‫را چندپلـه نـزد مخاطبـان عـام به لحـاظ شـهرت‬ ‫و محبوبیـت باالتـر بـرد‪ .‬ایـن سـاخته حسـن‬ ‫ـروز تمام عیـار بـود کـه باعـث شـد‬ ‫فتحـی‪ ،‬یـک پی ِ‬ ‫ً‬ ‫اساسـا هانیـه توسـلی بـا همـان نقـش در خاطره‬ ‫مخاطبـان مانـدگار شـود‪ .‬عشـق نامتعـارف‬ ‫یـک مـرد پابه سن گذاشـته (علـی نصیریـان) بـه‬ ‫دختـری جـوان (هانیـه توسـلی) چنـان به سـوژه‬ ‫روز نشریات درامد که می توان گفت‪ ،‬این سریال‬ ‫به هرعنـوان یکـی از پربسـامدترین سـریال های‬ ‫تاریـخ تلویزیـون به لحـاظ محبوبیـت تابه امـروز‬ ‫یسـت‬ ‫یشـود‪ .‬او نیـز از بازیگـران زن ‬ ‫شـناخته م ‬ ‫کـه بخـت حضـور در فیلـم متفـاوت عبـاس‬ ‫کیارسـتمی؛ «شـیرین» را یافـت‪ .‬مسـتندی کـه‬ ‫تصویرگر نگاه ‪ ۱۱۳‬بازیگر زن‪ ،‬بدون هیچ سخنی‬ ‫یکـه اصـوات قرائـت‬ ‫بـه دوربیـن اسـت؛ در حال ‬ ‫منظومه «خسـرو و شـیرین» نظامی گنجوی نیز‬ ‫ب هگـوش می رسـد‪ .‬درادامـه در اثـار متنوعـی در‬ ‫سینما بازی کرد که بعضی هایشان مانند «مادر‬ ‫پاییـزی»‪« ،‬ندارهـا»‪« ،‬عصـر روز دهـم» و «زندگی‬ ‫خصوصـی» به اشـکالی متنـوع موردتوجـه‬ ‫ً‬ ‫واقـع شـدند؛ مثلا «مـادر پاییـزی» به کارگردانـی‬ ‫یسـت ازاد‬ ‫سـیروس رنجبـر یاجلـو کـه اقتباس ‬ ‫از رمـان «ماجـرای عجیـب سـگی در شـب» اثـر‬ ‫مـارک هـادون؛ تا به امـروز تنهـا دو ا کـران محـدود‬ ‫در جشـنواره های «فجـر» و «سلامت» داشـته‬ ‫یـا «زندگـی خصوصـی» به خاطر سـوژه ملتهبش‬ ‫تهـا درگیـرودار‬ ‫دربـاره یـک رابطـه مـوازی‪ ،‬مد ‬ ‫یصـدا‬ ‫مجـوز ا کـران بـود‪ .‬او حـاال بـا فیلـم «ب ‬ ‫حلـزون» بـه سـینما بازگشـته کـه بـا محوریـت‬ ‫موضـوع کاشـت حلـزون و اشـاره بـه مشـکالت‬ ‫ی را روایـت می کنـد‬ ‫ناشـنوایان‪ ،‬داسـتان زنـ ‬ ‫کـه بیـن احسـاس و منطقـش مـردد اسـت‪ .‬او‬ ‫یهـا بـا اثـر پرمخاطـب و پرحاشـیه «زخـم‬ ‫تازگ ‬ ‫کاری» حضـور در یـک مجموعـه بـرای پخـش از‬ ‫یـک پلتفـرم انالیـن را تجربـه کـرده بـود‪.‬‬ ‫«هفت ترانه» پس از مهاجرت به شبکه «نسیم»‪ ،‬محرمی شد‬ ‫برنامه «هفت ترانه» از برندهای شـبکه «شـما» بود که در راسـتای‬ ‫انتقـال برنام ههـای مطـرح ایـن شـبکه بـه شـبکه های پرمخاطـب‬ ‫سـیما‪ ،‬از انتـن شـبکه «نسـیم» میزبـان عالقه منـدان اسـت‪.‬‬ ‫ب هگـزارش معاونـت سـیما؛ در جهـت طـرح تحـول سـیما و پیـرو‬ ‫طراحـی صورت گرفتـه بـرای بازارایـی تولیـدات شـبکه های سـیما‬ ‫و انتقـال برنام ههـای پرمخاطـب شـبکه «شـما» بـه شـبکه های‬ ‫پرمخاطـب‪« ،‬هفت ترانـه» به عنـوان یکـی از تولیـدات شـاخص‬ ‫و برندهـای پرمخاطـب ایـن شـبکه‪ ،‬بـه شـبکه «نسـیم» منتقـل‬ ‫شـد‪ .‬برنامـه «هفت ترانـه» بـا حفظ سـاختار قبلی و بـا رویکرد خود‬ ‫در زمینه تمرکز بر گویش ها و لهجه های بومی‪ ،‬از شـبکه «نسـیم»‬ ‫پسـازی و تولیـد محتـوای حرفـه ای بـرای‬ ‫روی انتـن مـی رود‪ .‬کلی ‬ ‫شهـا همواره‬ ‫تهـای موسـیقایی همـه اقـوام و گوی ‬ ‫انعـکاس فعالی ‬ ‫در دسـتور کار تیـم تولیـد این برنامـه بـوده و همچنان نیز بر همین‬ ‫شاتر‬ ‫‪3‬‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫محـور تولیـدات مرتبـط در قاب «هفت ترانه» روانه انتن م ‬ ‫«هفت ترانـه» بـا همـان تیـم تولیـد سـابق‪ ،‬از ‪ 6‬مردا دمـاه در‬ ‫شـبکه «نسـیم» بـا مخاطبـان خود همـراه شـده اسـت‪ .‬این برنامه‬ ‫هم زمـان بـا اغـاز ایام محـرم‪ ،‬در قالب برنامه «هفـت اوا» روانه انتن‬ ‫شـده کـه به نوعـی ضمیمـه مذهبـی و ایینـی برنامـه «هفت ترانـه»‬ ‫محسوب می شود‪ .‬اجرای برنامه را سامان ارس خان و علی یگانه‬ ‫برعهـده دارنـد؛ و در ایـام محـرم‪ ،‬سـید حسـین متولیـان به عنـوان‬ ‫شـاعر و کارشـناس‪ ،‬در میزبانـی این برنامـه‪ ،‬مجریـان را همراهـی‬ ‫می کنـد تـا مـروری بـر اثـار موسـیقایی مرتبـط بـا عاشـورا داشـته‬ ‫باشـیم‪ .‬قالـب اصلـی‪ ،‬همچنان بـر محور نظرسـنجی از مخاطبان‬ ‫شـکل می گیرد و عالقه مندان می توانند از طریق راه های ارتباطی‬ ‫اعال مشـده نظرات خود را با تیم تولید برنامه به اشـترا ک بگذارند‪.‬‬ ‫برنامـه «هفت ترانـه» به تهیه کنندگـی محمـود محمـودی؛ هـر روز‬ ‫یشـود و در نیمـه نخسـت‬ ‫سـاعت ‪ ۱۹‬از شـبکه «نسـیم» پخـش م ‬ ‫محـرم با عنـوان «هفـت اوا» میهمـان خان ههـای مخاطبـان اسـت‪.‬‬ ‫فهرست‬ ‫نامزدهای جایزه بوکر ‪2022‬‬ ‫فهرســـت جایـــزه بوکـــر امســـال‪ ،‬شـــامل جوان تریـــن و پیرتری ــن‬ ‫نویسندگانی س ــت ک ــه تا کن ــون ب ــرای ای ــن جای ــزه نام ــزد ش ــده اند‪ .‬فهرس ــت‬ ‫نامزدهـــای اولیـــه جایـــزه بوکـــر ‪ 2022‬به شـــر ح زیر اســـت‪:‬‬ ‫«شکوه» نوشته نوویولت بوالوایو‬ ‫«اعتماد» نوشته هرنان دیاز‬ ‫ایورت‬ ‫«درختان» نوشته پرسیوال ِ‬ ‫«بوث» نوشته جوی فاولر‬ ‫«تریکل وا کر» نوشته الن گارنر‬ ‫«هفت ماه مالی المیدا» اثر شهان کاروناتیال کا‬ ‫«چیزهای کوچکی شبیه این» نوشته کلر کیگان‬ ‫«مطالعه موردی» اثر گرام بارنت‬ ‫«مستعمره» نوشته اودری مگی‬ ‫«نقشه بدن های تماشایی ما» نوشته مدی مورتیمر‬ ‫«خزیدن در شب» نوشته لیال ماتلی‬ ‫«پس از سافو» نوشته سلبی لین شوارتز‬ ‫«اه ویلیامز!» نوشته الیزابت استراوت‬ ‫جزئیات کتاب ها و نویسندگان‬ ‫لیـــا ماتلـــی کـــه فقـــط ‪ 20‬ســـال دارد و الـــن گارنـــر ‪ 87‬ســـاله جـــزو ‪13‬‬ ‫نویســـنده ای اند کـــه در فهرســـت نامزدهـــای اولیـــه جایـــزه امســـال ق ــرار‬ ‫به ــای‬ ‫می گیرنـــد‪ .‬به گفتـــه نیـــل مک گرگـــور؛ رئیـــس هیئـــت داوران‪ ،‬کتا ‬ ‫امس ــال ش ــامل داس ــتان‪ ،‬افس ــانه و تمثی ــل‪ ،‬فانت ــزی‪ ،‬رازال ــود و دله ــره اور‬ ‫اس ــت‪ .‬مک گرگ ــور؛ م ــورخ فرهنگ ــی؛ و ش ــهیدا َب ــری؛ چه ــره علم ــی و مج ــری‬ ‫َ‬ ‫تلویزی ــون‪ ،‬هل ــن کس ــتور؛ م ــورخ‪ ،‬ام ج ــان هریس ــون؛ نویس ــنده و منتق ــد و‬ ‫ال ــن مابانک ــو؛ رمان نوی ــس و ش ــاعر‪ ،‬هیئـ ـت داوران ای ــن جای ــزه را تش ــکیل‬ ‫می دهن ــد‪ .‬داوران درمجم ــوع ‪ 169‬اث ــر ارس ــالی را مطالع ــه کردن ــد‪ .‬مک گرگ ــور‬ ‫گفت ــه ک ــه کتاب ه ــای فهرس ــت ش ــده «به ط ــور اس ــتثنایی خ ــوب نوش ــته و‬ ‫بادقـــت درســـت شـــده اند» و «به نظـــر می رســـد ایـــن اثـــار از انچـــه زب ــان‬ ‫می توانـــد انجـــام دهـــد‪ ،‬بهره بـــرداری کـــرده و ان را گســـترش می دهن ــد»‪.‬‬ ‫به گـــزارش ایبنـــا؛ نام هـــای بزرگـــی در لیســـت اعالم شـــده به چش ــم‬ ‫می خـــورد؛ ســـال های گذشـــته نویســـندگانی ازجملـــه هیـــاری مانت ــل و‬ ‫کازوئ ــو ایشـ ـی گورو نام ــزد ش ــده بودن ــد‪ .‬گارن ــر از مش ــهورترین نویس ــندگان‬ ‫این فهرســـت اســـت‪ .‬او بیشـــتر به خاطـــر رمـــان «ســـرویس جغـــد» ک ــه در‬ ‫ســـال ‪ 1967‬برنـــده جایـــزه شـــد‪ ،‬شـــناخته می شـــود‪ .‬گارنـــر بـــرای رم ــان‬ ‫«تری ــکل وا ک ــر» در فهرس ــت اولی ــه نامزده ــای امس ــال ق ــرار گرفت ــه اس ــت‪،‬‬ ‫رم ــان درب ــاره پس ــر جوان ــی به ن ــام جوس ــت ک ــه ب ــا ف ــردی خانه بـ ـه دوش و‬ ‫ش ــفادهنده مالق ــات می کن ــد و دوس ــتی باورنکردنــی ای بی ــن ان ه ــا ش ــکل‬ ‫می گی ــرد‪ .‬ا گ ــر گارن ــر برن ــده ش ــود‪ ،‬مس ـن ترین برن ــده تاری ــخ خواه ــد ب ــود‪ .‬او‬ ‫در روز اهــدای جایــزه امســال ‪ 88‬ســاله می شــود‪ .‬در ســر دیگــر ایــن طیــف‪،‬‬ ‫ماتل ــی ق ــرار دارد‪ ،‬جوان تری ــن نویس ــنده ای ک ــه تابه ح ــال در فهرس ــت بلن ــد‬ ‫ای ــن جای ــزه ق ــرار گرفت ــه اس ــت‪ .‬ای ــن رک ــورد پیش ازای ــن دراختی ــار ج ــان‬ ‫مک گرگــور بــود‪ .‬او در ســال ‪ 2002‬هنگامی کــه نخســتین اثــرش باعنــوان «ا گــر‬ ‫کس ــی از چیزه ــای قابل توج ــه صحب ــت نکن ــد» دراین فهرس ــت ق ــرار گرف ــت‪،‬‬ ‫‪ 26‬س ــاله ب ــود‪ .‬ماتل ــی «خزی ــدن در ش ــب» را ب ــا اله ــام از یک م ــورد واقع ــی‬ ‫از ازار جنس ــی ی ــک زن ج ــوان توس ــط افس ــران پلی ــس در اوکلن ــد کالیفرنی ــا‪،‬‬ ‫در ‪ 17‬س ــالگی نوش ــت‪ .‬او در کن ــار ش ــش نویس ــنده امریکای ــی دیگ ــر ش ــامل‬ ‫هرن ــان دی ــاز‪ ،‬پرس ــیوال ای ـ ِـو ِرت‪ ،‬کارن ج ــوی فاول ــر‪ ،‬س ــلبی وی ــن ش ــوواتز و‬ ‫الیزاب ــت اس ــتراوت‪ ،‬در فهرس ــت امس ــال ق ــرار گرفت ــه اس ــت‪ .‬دراین لیس ــت‬ ‫‪ NoViolet Bulawayo‬نیــز هســت کــه در زیمبــاوه به دنیــا امــده؛ امــا ا کنــون‬ ‫در امری ــکا زندگ ــی می کن ــد‪ .‬س ــه بریتانیای ــی دراین فهرس ــت حض ــور دارن ــد؛‬ ‫گارن ــر؛ م ــدی مورتیم ــر و نویس ــنده اس ــکاتلندی‪ ،‬گ ــرام مک ــرا بارن ــت‪ .‬نی ــز دو‬ ‫نویســنده از ایرلنــد؛ کلــر کیــگان و اودری مگــی‪ .‬در جایــگاه اخــر نیــز شــهان‬ ‫کاروناتیـــا کا قـــرار دارد‪ .‬او دومیـــن سریالنکایی ســـت کـــه در دوســـال اخیر‬ ‫نامــزد ایــن جایــزه می شــود‪ .‬لیــا ماتلــی یکــی از ســه نویسنده اولی ســت کــه‬ ‫بــا کتــاب «خزیــدن در شــب» میــان نامزدهــای اولیــه جایــزه قــرار گرفتــه‪ .‬دو‬ ‫نویســنده کتاب اولــی دیگــر‪ ،‬موتیمــر بــا کتــاب «نقشــه بدن هــای تماشــایی‬ ‫م ــا» و ش ــوارتز ب ــا «پ ــس از س ــافو» هس ــتند‪ .‬رم ــان مورتیم ــر ک ــه داس ــتان‬ ‫زن ــی س ــرطانی را روای ــت می کن ــد ک ــه ب ــرای کنارام ــدن ب ــا بیم ــاری اش ت ــاش‬ ‫می کنـــد و بخش هایـــی از ان‪ ،‬توســـط ســـلول های ســـرطانی بـــدن زن‬ ‫روایــت می شــود‪ ،‬به تازگــی برنــده جایــزه ادبــی دزمونــد الیــوت شــده‪« .‬پــس‬ ‫یش ــود‪ ،‬داس ــتان تول ــد و‬ ‫از س ــافو» نی ــز ک ــه در ده ــه ‪ 1880‬ایتالی ــا اغ ــاز م ‬ ‫بزرگ ش ــدن ش ــاعر ایتالیای ــی‪« ،‬لین ــا پولت ــی» را روای ــت می کن ــد‪ .‬ای ــن کت ــاب‬ ‫درطول زم ــان پی ــش م ـی رود و نویس ــندگان و هنرمن ــدان پیش ــگام ازجمل ــه‬ ‫ویرجینیــا وولــف‪ ،‬ژوزفیــن بیکــر و رادکلیــف هــال را موردتوجــه قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫چه ــار نویس ــنده این فهرس ــت ش ــامل بوالوای ــو‪ ،‬فاول ــر‪ ،‬برن ــت و اس ــتراوت‪،‬‬ ‫پیش تـــر نیـــز نامـــزد دریافـــت ایـــن جایـــزه شـــده بودنـــد‪ .‬بوالوایـــو ب ــرای‬ ‫«ش ــکوه» دراین فهرس ــت ق ــرار گرفت ــه؛ داس ــتان ای ــن کت ــاب توس ــط گروه ــی‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫از حیوانــات و بــا الهــام از «مزرعــه حیوانــات» جــورج اورول روایــت م ‬ ‫ایـــن کتـــاب دروا کنش بـــه ســـقوط رابـــرت موگابـــه‪ ،‬کودتایـــی را توصی ــف‬ ‫می کن ــد ک ــه اس ــب پی ــر و همس ــر نفرت انگی ــزش‪ ،‬االغ ــی به ن ــام مارول ــوس را‬ ‫پ ــس از ‪ 40‬س ــال حض ــور در ق ــدرت س ــرنگون می کن ــد‪ .‬برن ــت ک ــه در س ــال‬ ‫‪ 2016‬ب ــرای «پ ــروژه خونی ــن او» در فهرس ــت نهای ــی ای ــن جای ــزه ق ــرار گرفت ــه‬ ‫ب ــود‪ ،‬امس ــال ب ــرای «مطالع ــه م ــوردی» ج ــزو نام ــزدان جای ــزه ق ــرار گرفت ــه‪.‬‬ ‫کت ــاب درب ــاره زنی س ــت ک ــه معتق ــد اس ــت ی ــک روان درمانگ ــر کاریزماتی ــک‪،‬‬ ‫خواه ــرش را به س ــمت خودکش ــی س ــوق داده‪« .‬اه ویلیام ــز!» اث ــر اس ــتراوت‪،‬‬ ‫بخشـــی از ســـریال لوســـی بارتـــون اســـت و نشـــان می دهـــد کـــه ای ــن‬ ‫ش ــخصیت دوب ــاره ب ــا همس ــر اول ــش ارتب ــاط برق ــرار ک ــرده اس ــت‪ .‬اس ــتراوت‬ ‫در ‪ 2016‬همــراه بــا لوســی بارتــون‪ ،‬نویســنده کتــاب «نــام مــن لوســی بارتــون‬ ‫اســت» در فهرســت نهایــی بوکــر قــرار گرفتــه بــود‪« .‬بــوث» اثــر فاولــر؛ رمانــی‬ ‫تاریخ ــی درب ــاره مردی س ــت ک ــه ب ــه ابراه ــام لینکل ــن‪ ،‬ج ــان ویلک ــس ب ــوث‬ ‫و خان ــواده اش تیران ــدازی ک ــرد‪ .‬فاول ــر پیش ت ــر در س ــال ‪ 2014‬ب ــرای کت ــاب‬ ‫ً‬ ‫«هم ــه م ــا کام ــا کن ــار خودم ــان هس ــتیم» در فهرس ــت نهای ــی ای ــن جای ــزه‬ ‫قــرار گرفتــه بــود‪ .‬در «درختــان» اثــر ایـ ِـو ِرت نیــز کــه از یــک شــخصیت واقعــی‬ ‫یس ـی پی‬ ‫اله ــام گرفت ــه‪ ،‬کارا گاه ــان ب ــه بررس ــی قتل ه ــای س ــریالی در می س ‬ ‫ایمـــت تیـــل ‪ ۶۵‬ســـال پیـــش از ان به قتـــل رس ــیده‬ ‫می پردازنـــد؛ جایی کـــه ِ‬ ‫ب ــود‪ .‬کوتاه تری ــن اث ــر فهرس ــت‪ ،‬کت ــاب ‪ ۱۱۶‬صفحـ ـه ای «چیزه ــای کوچک ــی‬ ‫ش ــبیه ای ــن» اث ــر کی ــگان اس ــت ک ــه داس ــتان ان دراس ــتانه کریس ــمس ‪۱۹۸۵‬‬ ‫در یکـــی از شـــهرهای کوچـــک ایرلنـــد اتفـــاق می افتـــد‪ .‬مگـــی‪ ،‬نویس ــنده‬ ‫ایرلنـــدی این فهرســـت نیـــز در کتـــاب «مســـتعمره» داســـتان دو م ــرد را‬ ‫تعریـــف می کنـــد کـــه تابســـتان را در جزیـــره ای کم جمعیـــت می گذرانن ــد‪.‬‬ ‫هرن ــان دی ــاز ک ــه به خاط ــر «اعتم ــاد» در فهرس ــت بلن ــد جای ــزه ق ــرار گرفت ــه‬ ‫اســـت‪ ،‬داســـتان یـــک ســـرمایه دار وال اســـتریت در دهـــه ‪ 1920‬را روای ــت‬ ‫ک ــرده اس ــت‪ .‬فهرس ــت نامزده ــای امس ــال توس ــط کاروناتی ــا کا ب ــا کت ــاب‬ ‫«هف ــت م ــاه مال ــی المی ــدا» تکمی ــل می ش ــود ک ــه درب ــاره ع ــکاس جنگ ــی‬ ‫به ــای‬ ‫گرفتار ش ــده در وحش ــت جن ــگ داخلی س ــت‪ .‬مک گرگ ــور گفت ــه کتا ‬ ‫موج ــود در فهرس ــت امس ــال «بازت ــاب و بازتاب دهن ــده مش ــغله های س ــیاره‬ ‫م ــا در س ــال های اخی ــر اس ــت» و ب ــه این موض ــوع اش ــاره دارد ک ــه چگون ــه‬ ‫بیم ــاری را به عن ــوان دش ــمنی زن ــده تص ــور می کنی ــم ک ــه بای ــد روزان ــه ب ــا‬ ‫ان مب ــارزه ک ــرد‪ .‬فهرس ــت نامزده ــای جای ــزه س ــال ‪ 2022‬نمایش ــی ق ــوی‬ ‫از ناش ــران مس ــتقل اس ــت‪ .‬از ‪ 13‬رم ــان‪ ،‬هش ــت رم ــان ازس ــوی انتش ــارات‬ ‫ایندی ــز منتش ــر ش ــده‪ .‬چه ــار رم ــان از ناش ــران کوچ ــک ش ــامل اینفلوک ــس و‬ ‫ســورت اف بــرای نخســتین بار در فهرســت نهایــی قــرار دارنــد‪ .‬از پنــج کتــاب‬ ‫دیگـــر‪ ،‬دو کتـــاب ازســـوی پنگوئـــن رندوم هـــاوس‪ ،‬دو کتـــاب توســـط پ ــن‬ ‫مــک میــان و کتــاب دیگــر توســط هارپــر کالینــز منتشــر شــده اســت‪ .‬گابــی‬ ‫وود؛ مدی ــر بنی ــاد جای ــزه بوک ــر می گوی ــد‪« :‬داوران بوک ــر ‪ ۲۰۲۲‬از گوش ـه های‬ ‫متفـــاوت دنیـــای کتاب خوانـــی امده انـــد امـــا از لحظـــه ای کـــه یکدیگ ــر را‬ ‫مالق ــات کردن ــد‪ ،‬از نظ ــرات و همراه ــی ه ــم ل ــذت بردن ــد‪ .‬حاص ــل داوری‪،‬‬ ‫مجموع ـه ای از کتاب هاس ــت ک ــه ا گرچ ــه گاه جدی ان ــد؛ ام ــا هرگ ــز غم انگی ــز‬ ‫نب ــوده و نویس ــندگان ان ه ــا‪ ،‬ش ــما را ب ــا ش ــوخ طبعی خ ــود درگی ــر می کنن ــد؛‬ ‫حت ــی وقت ــی موض ــوع دراماتی ــک‪ ،‬دردن ــا ک ی ــا تحریک امی ــز ان ه ــا را ج ــذب‬ ‫می کنیـــد‪ .‬همیـــن بازیگوشـــی در فـــرم یـــا لحـــن اســـت کـــه داســـتان های‬ ‫امس ــال را تبدی ــل ب ــه بهتری ــن ک ــرده اس ــت»‪ .‬فهرس ــت نهای ــی ش ــش کت ــاب‬ ‫جای ــزه بوک ــر ‪ 6‬س ــپتامبر؛ و برن ــده ان ‪ 17‬ا کتب ــر اع ــام می ش ــود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫یک شنبه ‪ 9‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2557‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد ‪ 131‬بـه رنـگ سـفید روغنـی‬ ‫مـدل ‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪136 -42‬ی‪ 36‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 4618902‬و شـماره شاسـی ‪ S3412291462816‬بـه‬ ‫مالکیت عقیل بهنام با کد ملی ‪ 7360152356‬مفقود شده‬ ‫و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪189‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند موتورسـیکلت هیرمـن‬ ‫‪ CDI-125‬به رنگ نقره ای مدل ‪ ۱۳۸۹‬با شماره موتور‬ ‫‪ 22558536‬و شـماره تنـه ‪ 8963599‬بـه مالکیـت‬ ‫خدیجـه کالته میمـری فرزنـد نعمت اهلل مفقود شـده و‬ ‫از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه اسـناد و مـدارک (سـند کمپانـی و سـند مالکیـت)‬ ‫خـودرو سـواری پرایـد ‪ 132‬مـدل ‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک ایران‬ ‫‪126 -46‬ن‪ 38‬و شـماره موتـور ‪ 5405445‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAS421100F1185365‬بـه مالکیـت میثـم لیچائی مفقود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیت (شناسـنامه سـبز) خـودرو سـواری پـژو ‪ 206‬مدل‬ ‫‪ 1401‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪292 -40‬و‪ 76‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 182A0173885‬و شـماره شاسـی ‪NAAP03EE8NJ289126‬‬ ‫بـه مالکیـت شـهرام نیک خـو مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت (شناسـنامه سـبز) خـودرو سـواری پرایـد ‪141‬‬ ‫بـه رنـگ بـژ روشـن متالیـک مـدل ‪ 1385‬بـا شـماره موتـور‬ ‫‪ 1491757‬و شـماره شاسـی ‪ S1482285149804‬به مالکیت‬ ‫احمد فرزام زاده مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫لشت نشا‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت (شناسـنامه سـبز) ترا کتـور کشـاورزی ‪285‬‬ ‫تک دیفرانسـیل بـه شـماره سـری ‪ M01924A1‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ LFW07107Y‬و شماره شاسی ‪N3HKA1CE2TAM05084‬‬ ‫بـه مالکیـت رحمت الـه رسـتمی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/03-140160319014006189‬هیـات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسـن امیری فرزند مهرعلی‬ ‫به شماره شناسـنامه ‪ 777‬صادره از جیرفت در ششـدانگ یکباب خانه‬ ‫و باغچـه بـه مسـاحت ‪ 1320‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 182‬فرعـی از ‪ 510‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده‬ ‫یسـفلی جیرفـت بخـش ‪ 45‬کرمان‬ ‫از پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 510‬اصلـی قطعـه ‪ 2‬واقـع در اراضـی سرون ‬ ‫خریـداری از مالـک رسـمی اقـای مهرعلـی امیری محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع عموم‪،‬‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یـک ماه از تاریخ‬ ‫یسـت درصـورت‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/26 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫دادنامه‬ ‫به تاریخ ‪ 1401/04/11‬در وقت فوق العاده شعبه پنجم شورای حل اختالف‬ ‫شهرسـتان شـوش‪ ،‬پرونـده کالسـه ‪ 218/3/1401‬تحت نظـر اسـت‪ .‬مالحظه‬ ‫می شـود خواهان خسـاراتی را که ممکن اسـت به واسـطه اجرای قرار تامین‬ ‫ً‬ ‫خواسـته به خوانده وارد اید‪ ،‬نقدا به صندوق دادگسـتری واریز کرده اسـت‪.‬‬ ‫ایـن مرجـع راجـع بـه خواسـته تامیـن خواسـته خواهـان ختـم رسـیدگی را‬ ‫اعلام و بـه شـرح ذیـل مبـادرت به صـدور قـرار می کند‪.‬‬ ‫قرار تامین خواسته‬ ‫درخصـوص درخواسـت اقـای عمـاد سـواری فرزنـد نظـام بـه طرفیـت اقـای‬ ‫سـیدمجتبی غیبـی فرزنـد سـیدعلی محمد بـه خواسـته صـدور قـرار تامیـن‬ ‫خواسـته بـه مبلـغ ‪ 35/000/000‬ریـال‪ ،‬نظـر بـه اینکـه خواهـان خسـاراتی کـه‬ ‫ممکـن اسـت بـه واسـطه اجـرای ایـن قـرار بـه خوانـده وارد ایـد‪ ،‬بـه موجـب‬ ‫فیـش پیوسـت واریـز کـرده اسـت؛ لـذا ایـن مرجـع بـا قبـول درخواسـت‬ ‫ً‬ ‫خواهـان‪ ،‬مسـتندا بـه بنـد "د" مـاده ‪ 108‬قانـون ائیـن دادرسـی دادگاه هـای‬ ‫عمومـی و انقلاب در امـور مدنـی‪ ،‬قـرار تامیـن خواسـته از امـوال خوانـده بـه‬ ‫مبلـغ فوق الذکـر صـادر و اعلام می کنـد‪ .‬قـرار صادره پـس از ابالغ‪ ،‬قابـل اجرا و‬ ‫ظـرف مـدت ده روز پـس از ابلاغ‪ ،‬قابـل اعتـراض در ایـن مرجـع اسـت‪.‬‬ ‫امین یزدی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول‬ ‫سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ عرصـه و اعیـان پلا ک ثبتـی بیسـت و پنـج فرعـی از چهارهـزار و نهصـد و‬ ‫پنجـاه و پنـج اصلـی (‪ )4955/25‬واقـع در بخـش یـک بهبهـان بـه ادرس بهبهـان‪ ،‬حریـم کانـال‪ ،‬جنـب‬ ‫شـهربانی سـابق‪ ،‬کوچـه شـهید محسـنات و کوچـه شـهید صالحـی بـا کاربـری مسـکونی که سـاختمان از‬ ‫نوع اپارتمانی واقع در طبقه یک‪ ،‬نمای ساتمان سرامیک و سنگ انتیک‪ ،‬سقف تیرچه بلوک و شامل‬ ‫دو اتاق خواب‪ ،‬هال پذیرایی‪ ،‬اشپزخانه و بالکن است (طبق گزاش کارشناس) که به مساحت هشتاد‬ ‫و سـه متـر مربـع (‪ 83‬مترمربـع) مـورد ثبـت بـه شـماره سـند چاپـی ‪ 515808‬سـری ج سـال ‪ 94‬محـدود‬ ‫ً‬ ‫اسـت بـه حـدود‪ :‬شـماال‪ :‬دیـوار و پنجـره اسـت بـه طـول (‪ )6/55‬شـش متـر و پنجـاه و پنـج سـانتیمتر بـه‬ ‫ً‬ ‫خیابان ‪ 10‬متری؛ شـرقا‪ :‬در دو قسـمت‪ ،‬اول دیواریسـت به طول (‪ )9/35‬نه متر و سـی و پنج سـانتیمتر‬ ‫بـه فضـای ملـک مجـاور شـماره ‪ 16‬فرعـی از شـماره ‪ 4955‬اصلـی‪ ،‬دوم دیواریسـت پیشـرفتگی بـه طـول‬ ‫ً‬ ‫(‪ )1/25‬یک متر و بیسـت و پنج سـانتیمتر به میدان محله ای؛ جنوبا‪ :‬دیواریسـت پیشـرفتگی به طول‬ ‫ً‬ ‫(‪ )10/03‬ده متـر و سـه سـانتیمتر بـه میـدان محلـه ای؛ غربـا‪ :‬در شـش قسـمت کـه قسـمت های دوم و‬ ‫چهارم ان شمالی سـت‪ ،‬اول دیواریسـت پیشـرفتگی به طول (‪ )1/25‬یک متر و بیسـت و پنج سـانتیمتر‬ ‫به میدان محله ای‪ ،‬دوم دیواریسـت به طول (‪ )1/25‬یک متر و بیسـت و پنج سـانتیمتر به راه پله‪ ،‬سـوم‬ ‫دیواریسـت بـه طـول (‪ )4/44‬چهـار متـر و چهـل و چهار سـانتیمتر بـه راه پله‪ ،‬چهـارم درب و دیوار اسـت‬ ‫بـه طـول (‪ )1/52‬یـک متـر و پنجـاه و دو سـانتیمتر به بالکن‪ ،‬پنجم دیواریسـت بـه طـول (‪ )2/10‬دو متر و‬ ‫ده سانتیمتر به بالکن‪ ،‬ششم دیواریست به طول (‪ )2/78‬دو متر و هفتاد و هشت سانتیمتر به فضای‬ ‫حیـاط مشـاعی‪ ،‬ملکـی اقـای حجت الـه خسـرویان بدهـکار پرونده اجرایـی به شـماره بایگانـی ‪9900320‬‬ ‫اجـرای ثبـت بهبهـان کـه برابـر سـند ازدواج شـماره ‪ 2669‬دفترخانـه ازدواج شـماره ‪ 32‬بهبهـان بابـت‬ ‫طلـب (مهریـه) خانـم فرنـاز جاویـد بابـت بدهـی اقای حجت اله خسـرویان بازداشـت و ارزیابی سـه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پال ک فوق الذکر به مبلغ چهار میلیارد ریال (‪ 4/000/000/000‬ریال)‬ ‫قطعیـت یافتـه در روز سه شـنبه مـورخ ‪ 1401/05/25‬از سـاعت ‪9‬صبـح الـی ‪12‬ظهـر در محـل اداره‬ ‫ثبـت اسـناد و املا ک بهبهـان‪ ،‬واحـد اجـرا از طریـق مزایـده (به صـورت نقـدی) بـه فـروش خواهـد رسـید‪.‬‬ ‫طالبین می توانند در روز و سـاعت مقرر در جلسـه حاضر و در مزایده شـرکت کنند‪ .‬مورد مزایده از مبلغ‬ ‫فوق الذکر شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد‪ .‬بدهی های احتمالی‬ ‫اب و بـرق و گاز‪ ،‬اعـم از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـترا ک و مصـرف و همچنیـن بدهـی مالیاتـی و عـوارض‬ ‫شـهرداری و سـایر بدهی هـا تـا روز مزایـده‪ ،‬اعـم از اینکـه رقـم قطعـی ان معلـوم شـده یـا نشـده باشـد‪ ،‬بـه‬ ‫عهده برنده مزایده است‪ .‬این ا گهی طی یک نوبت به تاریخ ‪ 1401/05/09‬در روزنامه منتشر و در محل‬ ‫ً‬ ‫برگزاری مزایده و ملک مورد مزایده‪ ،‬الصاق خواهد شد‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی شود‪،‬‬ ‫مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫احمدی‪ ،‬سرپرست ثبت بهبهان‬ ‫م الف ‪8/93‬‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول (نوبت اول)‬ ‫بـه موجـب اجرائیـه صـادره از شـعبه دوم دادگاه عمومـی حقوقـی دادگسـتری شهرسـتان زابـل‪ ،‬محکوم علیـه‬ ‫محمدصالـح سـرگلزائی فرزنـد اله نظـر بـه شـماره ملـی ‪ 3674188198‬بـه پرداخـت ‪ 497‬قطعـه سـکه تمـام بهـار‬ ‫ازادی و یـک قطعـه نیـم سـکه بهـار ازادی در حـق محکوم لهـا مهدیـه پهلوانـی فرزنـد ملک محمـد بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 3674180243‬و حق االجـرای دولتـی در حـق صنـدوق دولـت محکـوم شـده اسـت‪ ،‬مقـرر مـی دارد نظـر بـه اینکـه‬ ‫ملـک بـه پلا ک ثبتـی شـماره ‪ 980‬فرعـی از ‪ 8‬اصلـی بخـش ‪ 02‬ناحیـه ‪ 00‬بـه مسـاحت ‪ 1414/67‬مترمربـع در پرونـده‬ ‫از طریق اداره ثبت اسـناد و امال ک شهرسـتان زابل بازداشـت شـده اسـت و ارزش ششـدانگ ملک مذکور به ادرس‬ ‫زابـل‪ ،‬روسـتای طاغـذی بـا مشـخصات‪ :‬برمبنـای بازدیـد محلی صورت گرفتـه‪ ،‬بنای اعیانـی واقع در ملـک موردنظر‬ ‫از نـوع سـنتی و خشـتی و گلـی اسـت و قابلیـت ارزیابـی را نـدارد‪ ،‬عرصـه زمیـن موردنظـر بـه متـراژ ‪ 1414/67‬مترمربـع‬ ‫اسـت کـه از قـرار هـر مترمربـع ‪ 3/000/000‬ریـال معـادل سـیصدهزار تومان اسـت‪ .‬لـذا ارزش کل عرصـه و اعیان با توجه‬ ‫بـه موقعیـت ملـک و عـرف و محل و مقایسـه با معامالت مشـابه بـه مبلـغ ‪ 4/244/010/000‬ریال معـادل چهارصد و‬ ‫بیست و چهار میلیون و چهارصد و یک هزار تومان توسط کارشناس ارزش گذاری و ارزیابی شده است‪ .‬لذا باتوجه‬ ‫به تقاضای محکوم لها مهدیه پهلوانی فرزند ملک محمد به شماره ملی ‪ 3674180243‬ملک فوق از طریق مزایده‬ ‫در روز یکشـنبه مورخ ‪ 1401/05/23‬راس سـاعت ‪10‬صبح به فروش می رسـد‪ .‬متقاضیان می توانند پنج روز مانده‬ ‫بـه روز مقـرر‪ ،‬بـا هماهنگـی ایـن اجـرا‪ ،‬از مـورد مزایـده بازدیـد کرده‪ ،‬سـپس درصورت تمایل‪ ،‬در جلسـه مزایده شـرکت‬ ‫ً‬ ‫کننـد‪ .‬ضمنـا فـروش ان از قیمـت پایه شـروع و به کسـی که باالترین قیمت را پیشـنهاد کند‪ ،‬مـورد مزایده بـه او وا گذار‬ ‫می شود‪ .‬همچنین کلیه هزینه های مربوطه به عهده برنده بوده و انتقال سند به نام خریدار‪ ،‬تابع مقررات خواهد‬ ‫بود و خریدار می بایسـت مبلغ ‪ 10‬درصد پیشـنهادی مزایده را فی المجلس به حسـاب سـپرده دادگسـتری زابل واریز‬ ‫کنـد و مابقـی را ظـرف مـدت یـک مـاه به حسـاب سـپرده دادگسـتری واریز و تحویـل اجرای احکام مدنی کنـد‪ .‬پس از‬ ‫تایید و تنفیذ مزایده توسـط دادگاه صادرکننده رای‪ ،‬نسـبت به انتقال سـند‪ ،‬پس از انقضای مهلت های قانونی به‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حسـاب سـپرده واریز نکند‬ ‫نـام خریـدار منتقـل م ‬ ‫و یا اعالم انصراف کند‪ ،‬مبلغ ‪ 10‬درصد پیشنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار حق هیچگونه‬ ‫اعتراضـی را نخواهـد داشـت‪ .‬تشـریفات مزایـده بـا رعایت مواد ‪ 113‬به بعد قانـون اجرای احکام مدنی و مـاده ‪ 129‬اجرا‬ ‫خواهد شد‪ .‬به استناد ماده ‪ 131‬قانون اجرای احکام مدنی‪ ،‬درصورت نبود خریدار‪ ،‬محکوم له نیز می تواند در قبال‬ ‫محکو مبـه‪ ،‬خـود از امـوال مـورد مزایـده قبـول کنـد‪ .‬ایـن ا گهـی بـه تجویـز مـاده ‪ 123 ،138 ،119 ،118 ،114‬و ‪ 120‬قانـون‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫اجـرای احـکام مدنـی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشـار منتشـر م ‬ ‫فاطمه توکلی زاده‪ ،‬قاضی شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری زابل‬ ‫م الف ‪527‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/04/20-140160322002002567‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم حمیـرا اقائی نـوری بـه شناسـنامه شـماره ‪ 638‬کـد‬ ‫ملـی ‪ 3672442186‬صـادره از زابـل فرزنـد شـاه جان به صـورت ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت‬ ‫‪ 115/62‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 925‬فرعـی از ‪ 9‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش دو‬ ‫سیسـتان شهرسـتان زابـل‪ ،‬بلـوار ارتـش‪ ،‬ارتـش ‪ 9‬وا گـذاری طبـق سـند عـادی از حـاج غلام سـرحدی و‬ ‫نظـر سـارونی نژاد محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه ‪ 15‬روز در‬ ‫روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/09 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪514‬‬ ‫ا گهی مزایده اتومبیل‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه یـک دسـتگاه اتومبیـل پرایـد ‪ 131‬سـفید رنـگ متعلق به اقـای حامد‬ ‫سـنچولی راد که طبق نظر کارشـناس رسـمی رنگ شـدگی در چند ناحیه و ترک خوردگی شاسـی داشـته‬ ‫به مبلغ ‪ 900.000.000‬ریال ارزیابی شـده‪ ،‬از سـاعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬مورخ ‪ 1401/05/23‬در اداره ثبت اسـناد و‬ ‫املا ک زابـل واقـع در خیابـان فردوسـی از طریـق مزایده به فروش می رسـد‪ .‬مزایده از مبلـغ ‪900.000.000‬‬ ‫ً‬ ‫ریال شـروع و به باالترین قیمت پیشـنهادی نقدا فروخته می شـود و کلیه هزینه های قانونی به عهده‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل‬ ‫رسـمی اعلام شـود‪ ،‬مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقرر برگزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫شـماره انتظامی خودرو‪ ،‬ایران ‪269 -95‬ل‪ 28‬اسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/05/09 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪522‬‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه فوق ششـدانگ دوباب مغـازه ( گاراژ ) تحـت پلا ک ‪ 1/6971‬اصلی که‬ ‫سند ان در صفحه ‪ 365‬دفتر ‪ 64‬امال ک با شماره چاپی ‪ 892367‬ثبت و صادر و مع الواسطه به اقای‬ ‫محسـن مالیی قاسـمی منتقـل شـده اسـت کـه طبـق نظـر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ ‪31/000/000/000‬‬ ‫ً‬ ‫ریـال ارزیابـی شـده و پلا ک فـوق دارای ‪ 50‬مترمربـع اعیانـی در یـک طبقه بـا قدمت حدودا ‪ 15‬سـال و به‬ ‫مسـاحت عرصـه ‪ 580‬مترمربـع و سـقف طـاق ضربـی و دارای انشـعابات اب و بـرق کـه برابـر گـزارش مامور‬ ‫اجرا ملک مزبور در تصرف اسـت و پال ک فوق از سـاعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬روز دوشـنبه مورخ ‪ 1401/05/24‬در‬ ‫اداره ثبت اسـناد و امال ک واقع در خیابان فردوسـی از طریق مزایده به فروش می رسـد‪ .‬مزایده از مبلغ‬ ‫ً‬ ‫‪ 31/000/000/000‬ریال شـروع و به باالترین قیمت پیشـنهادی نقدا فروخته می شـود‪ .‬الزم به ذکر اسـت‬ ‫پرداخت بدهی های مربوط به اب‪ ،‬برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشترا ک و مصرف‪ ،‬درصورتی‬ ‫کـه مـورد مزایـده دارای انهـا باشـد و نیـز بدهی هـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیره تا تاریـخ مزایده‪،‬‬ ‫اعـم از اینکـه رقـم قطعـی ان معلـوم شـده یـا نشـده باشـد‪ ،‬بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیـز درصـورت‬ ‫وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫نیم عشـر و حق مزایده نقدا وصول می شـود‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی شـود‪ ،‬مزایده روز‬ ‫اداری بعد از تعطیلی در همان سـاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/05/09 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪524‬‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای مسـلم جلیلـی فرزنـد حسـین بشناسـنامه ‪ 13484‬و کـد ملـی ‪ 1756903506‬صـادره از اهـواز‬ ‫درخواسـتی بخواسـته صـدور گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده که مرحوم محمد زبیـدی زاده‬ ‫بشناسـنامه ‪ 619‬و کد ملی ‪ 1818647230‬صادره از ابادان در تاریخ ‪ 1398/10/06‬در اقامتگاه دائمی‪/‬‬ ‫غیردائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از‪ -1 :‬جاسم زبیدی زاده فرزند محمد ش ش‬ ‫و کـد ملـی ‪ 1829047191‬متولـد ‪ 1348/11/21‬صـادره از ابـادان پسـر متوفـی ‪ -2‬احمد زبیـدی زاده فرزند‬ ‫محمـد ش ش و کـد ملـی ‪ 1829412434‬متولـد ‪ 1354/03/06‬صـادره از ابـادان پسـر متوفـی ‪ -3‬امیـر‬ ‫زبیدی زاده فرزند محمد ش ش ‪ 458‬کد ملی ‪ 1829166840‬متولد ‪ 1358/04/16‬صادره از ابادان پسر‬ ‫متوفـی ‪ -4‬مهـدی زبیـدی زاده فرزنـد محمد ش ش ‪ 262‬کد ملـی ‪ 1950867641‬متولـد ‪1362/12/23‬‬ ‫صـادره از ماهشـهر پسـر متوفـی ‪ -5‬مصطفـی زبیـدی زاده فرزنـد محمد ش ش و کـد ملـی ‪1940241596‬‬ ‫متولـد ‪ 1370/10/04‬صـادره از ماهشـهر پسـر متوفـی ‪ -6‬فاطمـه زبیـدی زاده فرزنـد محمـد ش ش و کـد‬ ‫ملـی ‪ 1829019457‬متولـد ‪ 1346/02/05‬صـادره از ابـادان دختـر متوفـی ‪ -7‬شـهناز زبیـدی زاده فرزنـد‬ ‫محمـد ش ش ‪ 342‬کـد ملـی ‪ 1829082698‬متولـد ‪ 1352/05/10‬صـادره از ابـادان دختـر متوفـی ‪-8‬‬ ‫مهنـاز زبیـدی زاده فرزنـد محمـد ش ش ‪ 658‬کـد ملـی ‪ 1829113658‬متولـد ‪ 1355/06/26‬صـادره از‬ ‫ابـادان دختـر متوفـی ‪ -9‬زهـرا عباسـی رامهرمزی فرزنـد داخـل ش ش ‪ 147‬کـد ملـی ‪ 1818681961‬متولد‬ ‫‪ 1329/01/24‬صادره از ابادان همسـر متوفی والغیر‪ .‬اینک با انجام تشـریفات قانونی مراتب مزبور را در‬ ‫یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر‬ ‫ا گهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیتنامه بجز سری و رسمی که بعد‬ ‫از ایـن تاریـخ ابـراز شـود از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/243‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/04/06-140160318011003301‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم مریم عزیزی فرزند محمدهاشـم به شماره شناسـنامه ‪ 499‬صادره‬ ‫از طبـس در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی شـالیزاری بـه مسـاحت ‪ 50152/50‬مترمربـع پلا ک‬ ‫‪ 155‬فرعـی از ‪ 55‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 55‬اصلـی واقـع در قریـه کهنه سـر بخـش ‪22‬‬ ‫گیلان خریـداری از نسـق حـاج حسـین پا ک زیده سـرائی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع عموم‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی به‬ ‫مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/26 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/454‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پرایـد ‪ 131‬مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪376 -36‬ی‪45‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ M135676494‬و شـماره شاسـی ‪ NAS411100G3600788‬بـه مالکیـت اویـس‬ ‫روح پروربشـیرابادی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫ا گهـی ابلاغ مفـاد رای صـادره از طـرف هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی‪،‬‬ ‫املا ک و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪1390/09/20‬‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401603010572728‬مـورخ ‪ 1401/04/20‬صـادره از هیـات موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‪ ،‬امال ک و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مصوب ‪ 1390/09/20‬مسـتقر‬ ‫در اداره ثبـت اسـناد و املا ک شـهریار‪ ،‬تصرفـات مالکانـه اقـای بهـروز قنـادی فرزنـد محمـود بـه صـورت‬ ‫ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 200‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 2139‬فرعـی از ‪ 53‬اصلـی واقـع در‬ ‫شـهریار محـرز شـده و برابـر محتویـات پرونـده ثبتـی و دفتـر املا ک مربوطـه‪ ،‬یک قطعه زمین که شـامل‬ ‫قلمسـتان و باغ و انبار و سـاختمان دامداری و کارگری اسـت به مسـاحت ‪ 142613/50‬مترمربع قطعه‬ ‫‪ 245‬تفکیکـی بـه شـماره پلا ک ‪ 2139‬فرعـی از ‪ 53‬اصلـی مفـروز از پلا ک ‪ 165‬فرعـی از اصلـی مذکـور‬ ‫واقـع در خادم ابـاد شـهریار ذیـل ثبـت ‪ 66376‬صفحـه ‪ 297‬دفتـر ‪ 382‬بـه نـام بنیـاد مسـتضعفان بـه‬ ‫نمایندگـی از دولـت جمهـوری اسلامی ایـران ثبـت و سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬سـپس‬ ‫سـند المثنی به شـماره چاپی ‪946210‬الف‪ 83‬صادر و تسـلیم شده اسـت و در اجرای ماده ‪ 147‬مقادیر‬ ‫بسـیار بـه غیـر انتقـال یافتـه اسـت و اسـناد مشـاعی زیـادی نیـز از ملـک مزبور به غیـر انتقال یافته اسـت‬ ‫ً‬ ‫و پلا ک فـوق تعییـن حـدود باقیمانـده نشـده‪ .‬ضمنـا برابـر سـند ‪ 42263‬مـورخ ‪ 1399/07/30‬دفتر ‪93‬‬ ‫کـرج ‪20000‬سـهم از ششـدانگ بـه بهـروز قنـادی انتقـال یافتـه اسـت‪ .‬در ضمن ملک مربوطـه از مالکیت‬ ‫مشـاعی بهـروز قنـادی اسـت کـه نامبـرده در هیـات حضـور نیافتـه و هیـات مقـرر کـرده بـا اعمـال مـاده ‪3‬‬ ‫قانـون مذکـور و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه اجرایـی ان مصوب ‪ 1391/04/25‬نسـبت به صدور سـند مالکیت به‬ ‫نـام متصـرف فوق الذکـر اقـدام شـود‪ .‬لـذا بدینوسـیله مفـاد رای صـادره بـه نامبـرده و بـه اشـخاص ذینفع‬ ‫جهـت اطلاع در دو نوبـت بـا فاصلـه پانـزده روز ا گهـی می شـود تـا چنانچـه بـه مفـاد رای صـادره اعتراض‬ ‫دارنـد‪ ،‬اعتـراض خـود را ظـرف مـدت دو مـاه از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی‪ ،‬بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫شـهریار تسـلیم و رسـید دریافـت دارنـد‪ .‬درصـورت عـدم اعتراض ظرف مهلت مقـرر‪ ،‬این اداره نسـبت به‬ ‫ً‬ ‫صدور سند مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد کرد‪ .‬ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر‬ ‫بـه دادگاه نخواهـد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/25 :‬‬ ‫رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار‬ ‫م الف ‪9706‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو کامیونـت ون نیسـان ‪ 2400‬بـه رنـگ ابـی روغنـی مـدل ‪ 1384‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪341 -24‬س‪ 18‬و شـماره موتـور ‪ 299591‬و شـماره شاسـی ‪ D97103‬بـه مالکیـت عبدالمجیـد فارابـی بـه‬ ‫شـماره ملـی ‪ 1861046049‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد سـایپا ‪ 131‬بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪549 -41‬س‪ 69‬و شماره موتور ‪ M13/5758044‬و شماره شاسی ‪ NAS411100C3627055‬به مالکیت‬ ‫میثم زیدی به شـماره ملی ‪ 5980036296‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی فقدان مدرک تحصیلی (نوبت اول)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب محسـن ابوعلـی فرزنـد غنجعلـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 36‬صـادره از‬ ‫بهبهـان در مقطـع کاردانـی رشـته نقشه کشـی معماری صـادره از واحد دانشـگاهی ازاد اسلامی بهبهان‬ ‫بـا شـماره ‪ 251/1611/48‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود اصـل مـدرک را بـه‬ ‫دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد بهبهـان بـه نشـانی بهبهـان‪ ،‬دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد بهبهـان ارسـال‬ ‫فرماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/06/08 :‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسـنامه (بـرگ سـبز) خـودرو وانـت پرایـد بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1393‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪644 -93‬د‪ 29‬و شـماره موتور ‪ 5212026‬و شـماره شاسـی ‪ 4927707‬به مالکیت یداهلل شـفاهی به کد‬ ‫ملی ‪ 2491502599‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسـنامه (بـرگ سـبز) خـودرو سـواری ام وی ام ‪ X33‬بـه رنـگ مشـکی متالیـک مـدل ‪ 1391‬بـا‬ ‫شـماره پلا ک ایـران ‪273 -63‬ی‪ 33‬و شـماره موتـور ‪ MVM484FAFA016691‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NATGBAXK1A1016524‬به مالکیت رویا کالهی به کد ملی ‪ 2291054848‬مفقود شده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیت (شناسـنامه سـند) موتورسـیکلت همتاز ‪ 125‬به رنگ قرمز زرشـکی مدل ‪ 1394‬با شـماره‬ ‫پلا ک ‪ 517-22693‬و شـماره موتـور ‪ 0124NBF007883‬و شـماره تنـه ‪ NBF***125A9415955‬بـه‬ ‫مالکیـت فرشـاد حسـینی مفقـود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خـودرو کمبایـن غلات جاندیـر ‪ 10551‬رنـگ روغنـی مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪471 -19‬ک‪ 11‬و شماره موتور ‪ U898176S‬و شماره شاسی ‪ 00009905‬به مالکیت بهمن ا کبری با شماره‬ ‫ملی ‪ 4949818341‬مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫کرند غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز و کارت خـودرو سـواری پـژو ‪ 207‬هاچ بـک بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1400‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪399 -29‬هــ‪ 34‬و شـماره موتـور ‪ 167B01109953‬و شـماره شاسـی ‪ NAAR03FE5MJ408692‬بـه‬ ‫ً‬ ‫مالکیت محسن اسدی مفقود شده و اعتبار ندارد‪ .‬ضمنا طبق وکالتنامه‪ ،‬اقای نوید بختیارپور جهت‬ ‫هرگونـه اقـدام‪ ،‬اختیار تـام دارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫اطالعیه‬ ‫قابل توجه شهروندان محترم بهبهان‬ ‫براسـاس ماده ‪ ۱۲‬ائین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسـط شـوراهای اسلامی شهر‪،‬‬ ‫بخـش و شـهرک‪ ،‬تعرفـه عـوارض و بهـای خدمـات سـال ‪ ۱۴۰۱‬مـورد اجـرا قـرار گرفـت‪ .‬بـا عنایـت به‬ ‫تبصـره ‪ ۱۶‬و ‪ ۲۶‬مـاده ‪ ۸۰‬وظایـف و انتخابـات شـورای اسلامی کشـور و انتخابـات شـهردار مصـوب ‪ ۱۳۵۷‬مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی مـاده ‪ ۵۰‬قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده‪ ،‬بـرای محاسـبه عـوارض و صـدور پروانـه سـاختمانی بناهـای مسـکونی‪،‬‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫تجـاری‪ ،‬صنعتـی‪ ،‬اداری و سـایر عـوارض محلـی و عـوارض کسـب و پیشـه نسـبت بـه وصـول عـوارض ‪ ۱۴۰۱‬اقـدام م ‬ ‫روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر بهبهان‬ ‫رایگان‬ ‫رایگان‬ صفحه 4 ‫یک شنبه ‪ 9‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2557‬‬ ‫اینفوگرافیک ‪5‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫لزوم اقدام مالکان موتورسیکلت های توقیفی‬ ‫برای ترخیص موتورشان‬ ‫رئیس پلیس راهور اسـتان گلسـتان گفت‪ :‬مالکان موتورسـیکلت های توقیفی‬ ‫گهـا بـرای ترخیـص موتـور خـود اقـدام کننـد؛ و گرنـه تعیین تکلیـف‬ ‫در پارکین ‬ ‫یشـوند‪ .‬سـرهنگ عبـاس مهاحـر بسـطامی گفـت‪ :‬مالـکان و متصرفیـن‬ ‫م ‬ ‫موتورسیکلت های توقیفی موجود در پارکینگ های استان گلستان که بیش‬ ‫نهـا گذشـته اسـت بـرای ترخیص موتورسـیکلت‬ ‫از شـش ماه از تاریـخ توقیـف ا ‬ ‫خـود اقـدام کننـد‪ .‬رئیس پلیـس راهـور اسـتان گفـت‪ :‬چنانچـه طـی مـدت‬ ‫یک ماه اینده و حدا کثر تا تاریخ ‪ 5‬شهریور درخصوص ترخیص موتورسیکلت‬ ‫خود اقدام نکنند‪ ،‬ازطریق مراجع ذیصالح قانونی درخصوص مزایده و اسقاط‬ ‫و تعیین تکلیف ان ها اقدام خواهد شـد‪ .‬مسـئولیت هرگونه ضرروزیان ناشـی از‬ ‫تاخیـر در ترخیـص در مهلـت مقررشـده‪ ،‬برعهـده مالـکان اسـت‪.‬‬ ‫مبلغان دینی‬ ‫مشکالت استان را برای مردم تبیین کنند‬ ‫علی محمـد زنگانـه در همایـش مبلغیـن و طالیـه داران امـر تبلیـغ گفـت‪:‬‬ ‫گلسـتانی ها بـا تقدیـم ‪ ۴۰۰۰‬شـهید‪ ،‬بـا صبـر و اسـتقامت همـواره در مسـیر‬ ‫جمهـوری اسلامی بـوده و بـا عملکـرد و رفتـار خـود پیـروی خـود را از امامـان‬ ‫تو‬ ‫انقلاب نشـان دادنـد‪ .‬اسـتاندار گلسـتان گفـت‪ :‬گلسـتان درزمینـه ظرفیـ ‬ ‫اسـتعدادهای خداونـدی جـزو ‪ ۱۰‬اسـتان برتـر کشـور اسـت امـا بـا وجـود ایـن‬ ‫تهـای فوق العـاده نتوانسـتیم بـرای حـل مشـکالت از ان بهـره ببریـم‪ .‬بـا‬ ‫ظرفی ‬ ‫تهـا و اسـتعدادها گلسـتان درزمینـه اغلـب شـاخص های‬ ‫وجـود ایـن ظرفی ‬ ‫اقتصادی و توسعه و پیشرفت جزو پنج یا ‪ ۱۰‬استان اخر کشور است‪ .‬استاندار‬ ‫گلستان بیان کرد‪ :‬درامد سرانه خانوار در گلستان نصف متوسط کشوری ست‬ ‫و برخـی از شهرسـتان ها نیـز در وضعیـت غیرقابل قبولـی قـرار دارنـد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫‪ ۳۷‬درصد جمعیت روسـتاهای اسـتان جزو سـه دهک پایین و کمتربرخوردار‬ ‫جامعـه بـوده و امـار ناراحت کننـده دیگراینکـه حـدود ‪ ۷۵‬درصـد روسـتاییان‬ ‫ً‬ ‫در گلسـتان جـزو پنـج دهـک اول هسـتند‪ .‬ضمنـا ‪ ۴۱‬درصـد جمعیـت شـهری‬ ‫نیـز بیـن پنـج دهـک اول درامـدی قـرار دارنـد‪ .‬ایـن امارهـا نشـان می دهـد در‬ ‫شـاخص فقـر وضعیـت گلسـتان مطلـوب نیسـت‪ .‬زنگانـه ادامـه داد‪ :‬البتـه در‬ ‫شاخص های دیگر اقتصادی و توسعه ای نیز گلستان شرایط مطلوبی ندارد و‬ ‫نرخ بیکاری در برخی شهرستان ها باالی ‪ ۲۰‬درصد است و این نشان می دهد‬ ‫تهـا بهـره الزم را ببریـم‪ .‬وقتـی شـاخص های اقتصـادی‬ ‫نتوانسـتیم ازاین ظرفی ‬ ‫و رفـاه در شـرایط نامطلوبـی قـرار می گیـرد به معنـای بـروز و ظهـور مشـکالت‬ ‫دیگـر اسـت‪ .‬رفـاه و اقتصـاد ارتبـاط مسـتقیم بـا حـوزه اسـیب ها و مشـکالت‬ ‫فرهنگـی دارد‪ .‬اسـتاندار عنـوان کـرد‪ :‬بسـیاری از زیرسـاخت های بـرق‪ ،‬اب‪ ،‬راه‪،‬‬ ‫کریدورهـای ارتباطـی و ‪ ...‬در گلسـتان‪ ،‬در حـد وضعیـت دودهه قبل بسـیاری از‬ ‫یشـدند‬ ‫یکـه سـایر اسـتان ها از منابـع عمومی برخوردار م ‬ ‫استان هاسـت‪ .‬زمان ‬ ‫امـا گلسـتان از قطـار توسـعه عقـب مانـده بـود‪ .‬درحـدود ‪ ۹۵‬درصـد اب شـرب‬ ‫گلستان از منابع زیرزمینی تامین می شود درحالی که متوسط کشور ‪ ۵۷‬درصد‬ ‫یسـت که وضعیت اب های سـطحی اسـتان منجر به سیل و‬ ‫اسـت‪ .‬این درحال ‬ ‫یشـود و نتوانسـتیم از ان ها بهره برداری کنیم و در تامین اب شرب‪،‬‬ ‫سـیالب م ‬ ‫کشـاورزی‪ ،‬صنعـت و محیط زیسـت مشـکل داریـم‪ .‬زنگانـه از علمـا و مبلغیـن‬ ‫خواسـت مسـائل و مشـکالت اسـتان گلسـتان را بـرای مـردم تبییـن کننـد تـا‬ ‫حساسـیت نسـبت به ان ها بیشـتر شـود‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش فنی وحرفه ایگلستان‪:‬‬ ‫فنی وحرفه ای‪ ،‬رقیب هیچ نهادی نیست‬ ‫مدیـرکل امـوزش فنی وحرفـه ای گلسـتان‬ ‫تجهیـزات‬ ‫به روزرسـانی‬ ‫باتا کیدبـر‬ ‫فنی وحرفـه ای در گلسـتان‪ ،‬گفـت‪ :‬برخـی از‬ ‫کارگا ههـای فنی وحرفـه ای در گلسـتان دیگـر‬ ‫قابلیـت اسـتفاده نـدارد‪ .‬حمـزه کرایلـو در‬ ‫بزرگداشـت هفتـه ملـی مهـارت کـه بـا حضـور‬ ‫معاون اموزش فنی وحرفه ای کشور برگزار شد‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬تمـام تجهیـزات امـوزش فنی وحرفـه ای گلسـتان در حـال ِدمد هشـدن‬ ‫اسـت و برخـی از کارگا ههـای مـا دیگـر قابلیـت اسـتفاده نـدارد‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫برای به روزرسانی تجهیزات فنی وحرفه ای با تمام نمایندگان مردم گلستان در‬ ‫مجلـس مکاتبـه کـردم‪ ،‬افـزود‪ :‬ما چـاره ای جـز به روزرسـانی برخـی از کارگاه های‬ ‫شهـای مهارتـی فرصـت اشـتغال ایجـاد می کنـد و‬ ‫فنی وحرفـه ای نداریـم‪ .‬اموز ‬ ‫باتوجه به این مهـم بایـد جهـت تامیـن و به روزرسـانی تجهیـزات گام برداشـت‪.‬‬ ‫شهـای فنی وحرفـه ای تا کیـد کـرد و یـاداور شـد‪:‬‬ ‫وی بـه کیفیت بخشـی اموز ‬ ‫اسـتان گلسـتان با محدودیت مربی فنی وحرفه ای مواجه اسـت‪ ،‬در گلسـتان‬ ‫بـا ‪ ۱۰۰۰‬روسـتا و ‪ 14‬شهرسـتان تنهـا ‪ 120‬مربـی فنی وحرفـه ای وجـود دارد‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکه بااستفاده از ظرفیت اموزش های ازاد درراستای رفع کمبود مربی‬ ‫فنی وحرفـه ای در گلسـتان تلاش کردیـم‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬درحال حاضـر ‪118‬‬ ‫کارگاه فنی وحرفـه ای در اسـتان فعالیـت می کنـد کـه یک نقطه قوت محسـوب‬ ‫یشـود‪ .‬وی بابیان اینکـه بال غبـر ‪ 19‬گـروه هـدف بـه فنی وحرفـه ای مراجعـه‬ ‫م ‬ ‫می کننـد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬اموزش های حوزه فنی وحرفـه ای را در چهـار حوزه‬ ‫خدمات‪ ،‬صنعت‪ ،‬کشاورزی و فرهنگ وهنر تقسیم بندی کردیم که صنعت با‬ ‫بیشـترین تعـداد حرفـه و دوره در صـدر قـرار دارد‪ .‬وی بابیان اینکـه از راه انـدازی‬ ‫مرا کـز جوارکارگاهـی در گلسـتان خبـر داد و گفـت‪ :‬باتوجه به اینکـه گلسـتان‬ ‫یسـت فنی وحرفـه ای بایـد بـه توسـعه حـوزه کشـاورزی و رونق‬ ‫اسـتانی کشاورز ‬ ‫صنایـع تبدیلـی کمـک کنـد‪ .‬کرایلـو بابیان اینکـه مجموعـه بخـش خصوصـی‬ ‫فنی وحرفـه ای مجموعـه ای فعـال و بالنـده اسـت‪ ،‬تا کید کرد‪ :‬درخواسـت مـا از‬ ‫دسـتگاه هایی ماننـد کمیتـه امـداد‪ ،‬شـهرک های صنعتـی و دیگـر دسـتگاه ها‬ ‫این است که شرکای اجتماعی ما را رقیب خود نپندارند و از ظرفیت این بخش‬ ‫بهره منـد شـوند‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫شترهای سرگردان؛ بالی جان رانندگان و مزار ع‬ ‫رهاسـازی شـترها در کنـار‬ ‫جـاده و نبـود سـاربان همـراه‬ ‫ایـن حیوانـات از عواملـی‬ ‫حادث هسـاز در محورهـای‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫خراسـان جنوب ‬ ‫سـرگردانی شـترها در مراتـع‬ ‫اطـراف مـزارع و جاد ههـای‬ ‫نسـال اسـت گریبان گیـر بومیـان منطقـه‬ ‫یسـت کـه چندی ‬ ‫روسـتایی موضوع ‬ ‫چاهداشـی و دهسـلم و دیگـر روسـتاها بـوده و بـه مشـکلی جـدی در تـردد‬ ‫وسـایل نقلیه در جاده نهبندان کرمان و همچنین مزارع و باغات روسـتاهای‬ ‫چاهداشـی‪ ،‬مهدی ابـاد و دهسـلم شـده اسـت‪ .‬مـردم سـاکن روسـتای‬ ‫نهـا بـه تنگنـا‬ ‫مهدی ابـاد از هجـوم شـترهای سـرگردان بـه مـزارع و خسـارات ا ‬ ‫امده و چندین بار موضوع را ازطریق جهاد کشاورزی پیگیری کرده اند که گویا‬ ‫نتیجـه ای در برنداشـته اسـت‪ .‬یکـی از اهالـی مهدی ابـاد بـه خبرنـگار مـا گفـت‪:‬‬ ‫همه ساله تصادفات زیادی را با شترها در محور نهبندان به کرمان شاهدیم و‬ ‫باعث کشته شدن افرادی هم شده اما کمتر مسئولی به این موضوع رسیدگی‬ ‫کسـال‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬حیـدری یکـی از باغـداران نهبندانـی گفـت‪ :‬کشـاورزان ی ‬ ‫کامل زحمت می کشـند که نتیجه اش را ببرند اما با هجوم چند شـتر به مزارع‬ ‫یا باغات نیم یا بیشتر محصول نابود می شود‪ .‬یکی از اعضای شورای روستای‬ ‫چاهداشی گفت‪ :‬نبود اب و ابشخور در بیابان باعث شده تا شترهای سرگردان‬ ‫به سمت روستا بیایند و عالوه بر خطری که در مسیر جاده ایجاد می کنند‪ ،‬به‬ ‫مـزارع خسـارت وارد می کننـد‪ .‬ا کبـری بـه عدم پیگیـری مسـئوالن بـرای جبران‬ ‫خسـارت از صاحبان شـترها اشـاره کرد و گفت‪ :‬شـترهای سـرگردان بی صاحب‬ ‫نیستند اما صاحبان ان ها اقدامی برای تجمیع و نگهداری از ان ها نمی کنند‬ ‫و ا گر شتری خسارت بزند با پادرمیانی بزرگان و ریش سفیدان روستا پرداخت‬ ‫یشـود‪ .‬او بـه پیگیـری موضـوع درحـدود پنج سال گذشـته‬ ‫خسـارت منتفـی م ‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬از پنج سال گذشـته تاکنـون چندبـار این موضـوع بـه مراجع‬ ‫ً‬ ‫قانونی مخصوصا جهاد کشاورزی و دادگستری ارجاع شده اما تصمیم اجرایی‬ ‫دراین باره گرفته نشده است‪ .‬حیدرپور؛ مدیر جهاد کشاورزی نهبندان نیز در‬ ‫پاسـخ گفت‪ :‬سـازمان جهاد کشـاورزی متولی دام هاست اما به تنهایی قادر به‬ ‫کنترل همه ان ها نیسـت‪ .‬او گفت‪ :‬در چندین جلسـه که برگزار شـد مقرر شـد‬ ‫تـا شـترهایی کـه در منطقـه سـرگردان اند جمـع اوری و در نقطـه ای که سـازمان‬ ‫نهـا‬ ‫جهـاد تعییـن می کنـد بـرای مـدت کوتـاه نگهـداری شـوند تـا صاحبـان ا ‬ ‫بامراجعه به سازمان نسبت به تجمیع یا جبران خسارت احتمالی اقدام کنند‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫کـه درصـورت عدم مراجعـه صاحب شـتر‪ ،‬شـترها به نفع دولت ضبط م ‬ ‫به گفته حیدرپور؛ قرار است از محل فروش شترهای سرگردان‪ ،‬اطراف جاده و‬ ‫زمین های زراعی روسـتاهای منطقه سـیم خاردار کشـیده شود‪ .‬طی جلساتی‬ ‫بـرای تعیین تکلیـف ایـن شـترها؛ مقـرر شـد شـرکت شـترداران جنـگ نهبندان‬ ‫برای ‪ ۱۰‬هزار شـتر منطقه کاورهای دارای شـبرنگ تهیه کند‪ .‬کارشناسـان پس‬ ‫از بـراورد قیمـت به این نتیجـه رسـیدند کـه مقرون به صرفـه نیسـت‪ .‬حـال بایـد‬ ‫برای این معضل چاره ای اندیشـید تا جان مردم و رانندگان و ازسـویی حاصل‬ ‫دسـترنج کشـاورزان را نجـات داد‪.‬‬ ‫کاظم حیدری‪ /‬باشگاه خبرنگاران جوان‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫یک شنبه ‪ 9‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2557‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫همکاری مشترک دادگستری و امور مالیاتی‬ ‫فارس جهت به حداقل رساندن جرائم مالیاتی‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫در نشست هم اندیشی اداره کل امور مالیاتی‬ ‫با دادگستری کل فارس بر همکاری و تالش‬ ‫دو مجموعـه جهـت به حداقل رسـاندن‬ ‫جرائـم مالیاتـی تا کیـد شـد‪ .‬این نشسـت‬ ‫کـه بـا حضـور رئیـس کل دادگسـتری فـارس‪،‬‬ ‫دادسـتان عمومـی و انقلاب مرکـز اسـتان‪،‬‬ ‫معاون پیشـگیری از وقوع جرم دادگسـتری‪،‬‬ ‫تهـای حـل اختالف‬ ‫قضـات شـاغل در هیئ ‬ ‫مالیاتـی‪ ،‬مدیـرکل و معاونیـن اداره کل امـور‬ ‫بهـای‬ ‫مالیاتـی فـارس برگـزار شـد چارچو ‬ ‫یهـای مشـترک درجهـت‬ ‫توسـعه همکار ‬ ‫اجـرای بهتـر مقـررات مالیاتـی بررسـی شـد‪.‬‬ ‫رئیـس کل دادگسـتری فـارس دراین نشسـت‬ ‫بابیان اینکـه بخـش عمـده ای از درامدهـا‬ ‫جهـت اداره کشـور ازطریق پرداخت مالیات‬ ‫یشـود و ایـن روش اداره کشـور‬ ‫تامیـن م ‬ ‫مهـا و همچنیـن‬ ‫باتوج هبـه وجـود تحری ‬ ‫اصالحـات اقتصـادی بخشـی از جراحـی‬ ‫یشـود گفـت‪:‬‬ ‫بـزرگ اقتصـادی تلقـی م ‬ ‫دراین راسـتا مسـئولیت سـنگینی برعهـده‬ ‫تهـای حل اختلاف مالیاتی قـرار دارد‪.‬‬ ‫هیئ ‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین سـید کاظـم‬ ‫موسـوی بابیان اینکـه تـا پیـش از سـال ‪ 95‬و‬ ‫تهـای مسـتقیم بـرای‬ ‫اصلاح قانـون مالیا ‬ ‫برخـی تخلفـات مالیاتـی‪ ،‬تنهـا ضمانـت‬ ‫اجـرای حقوقـی ماننـد تعلـق جرائـم نقـدی‬ ‫پیش بینـی شـده بـود گفـت‪ :‬در اصالحیـه‬ ‫جدیـد قانـون بـا جرم انـگاری فـرار مالیاتـی‪،‬‬ ‫عالو هبـر جرائـم نقـدی و جبـران خسـارت‪،‬‬ ‫فـرار مالیاتـی جـرم شـناخته شـده و از مـاده‬ ‫‪ ۲۷۴‬تـا ‪ ۲۷۹‬ایـن قانـون بـه این موضـوع‬ ‫پرداختـه شـده اسـت‪ .‬نماینـده عالـی قـوه‬ ‫قضائیه در استان بااشاره به گزارش مدیرکل‬ ‫امـور مالیاتـی فـارس؛ افزایـش ‪66‬درصـدی‬ ‫درامدهـای مالیاتـی را نشـانه اهتمـام‬ ‫ مجموعـه و رویکـرد برنامه محـور ان خوانـد‬ ‫و تصریـح کـرد‪ :‬توجـه ویـژه این مجموعـه و‬ ‫شناسـایی را ههـای فـرار مالیاتـی و همـکاری‬ ‫نزدیـک دو مجموعـه در قالـب رسـیدگی بـه‬ ‫تهـای حـل‬ ‫پروند ههـای مالیاتـی در هیئ ‬ ‫اختلاف‪ ،‬افزایـش وصـول معوقـات و کاهـش‬ ‫جرائـم مالیاتـی را به دنبـال داشـته اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس شـورای قضائـی فـارس بااشـاره به‬ ‫تفاهم نامـه همـکاری سـازمان امـور مالیاتـی‬ ‫کشـور و معاونـت اجتماعـی و پیشـگیری از‬ ‫وقـوع جـرم قـوه قضائیـه بـر اجرای مفـاد این‬ ‫تفاهم نامـه تا کیـد کـرد و گفـت‪ :‬دادگسـتری‬ ‫فـارس بـا اختصـاص شـعب ویـژه در مراجـع‬ ‫گونا گـون ازجملـه دادسـرا‪ ،‬دادگا ههـای‬ ‫بـدوی و محا کـم تجدیدنظـر همـکاری‬ ‫خـود جهـت تحقـق درامدهـای عمومـی‬ ‫را باجدیـت دنبـال می کنـد‪ .‬پروند ههـای‬ ‫لشـده بـا موضوعـات سوءاسـتفاده از‬ ‫تشکی ‬ ‫کارت هـای بازرگانـی‪ ،‬حسـاب های اجـاره ای‪،‬‬ ‫فا کتورسـازی ها و دسـت کاری اسـناد مالـی‬ ‫و عدم تبعیـت برخـی اقشـار در اسـتفاده از‬ ‫فسـازی های‬ ‫نهـا درجهـت شفا ‬ ‫کارت خوا ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫مالـی در شـعب ویـژه رسـیدگی م ‬ ‫دادسـتان عمومـی و انقلاب مرکـز اسـتان‬ ‫نیـز بااشـاره به امادگـی دادسـتانی در تسـریع‬ ‫تحقیقـات پروند ههـای جرائـم مالیاتـی در‬ ‫شعب ویژه گفت‪ :‬خود را مکلف به همکاری‬ ‫بـا مسـئوالن مالیاتـی درراسـتای تحقـق و‬ ‫وصـول مطالبـات می دانیـم‪ .‬سـید مصطفی‬ ‫بحرینی بااشـاره به مسـئولیت دادسـتانی در‬ ‫حـوزه پیگیـری و صیانـت از حقـوق عامـه‪،‬‬ ‫کمـک بـه جلوگیـری از وقـوع جرائـم مالیاتـی‬ ‫و همـکاری در وصـول مطالبـات را یکـی از‬ ‫مصادیـق صیانـت از حقـوق عامـه خوانـد و‬ ‫افزود‪ :‬نباید عملکردها باعث تلقین تبعیض‬ ‫بـه جامعـه شـود‪ .‬وی تصریح کـرد‪ :‬در وصول‬ ‫مالیـات و درامدهـای عمومـی نبایـد اقشـار‬ ‫پایبنـد بـه قانـون مـورد اجحـاف باشـند‪.‬‬ ‫درادامـه مدیـرکل امور مالیاتـی فارس ضمن‬ ‫قدردانـی از عنایـت رئیـس کل دادگسـتری‬ ‫فـارس و مجموعـه قضائـی اسـتان جهـت‬ ‫تحقـق اهـداف نظـام مالیاتی اظهار داشـت‪:‬‬ ‫هوشمندسازی نظام مالیاتی‪ ،‬اجرای قانون‬ ‫پایان ههـای فروشـگاهی و سـامانه مودیـان‬ ‫اولویت ویژه سازمان امور مالیاتی درراستای‬ ‫شـفافیت اقتصـادی و ایجـاد عدالـت‬ ‫یسـت‪ .‬حمیدرضـا محمدابراهیمـی‬ ‫مالیات ‬ ‫یشـدن قانون پایانه های فروشـگاهی‬ ‫اجرای ‬ ‫را گامـی درجهـت شـفافیت رونـد مالیاتـی‬ ‫دانسـت و گفـت‪ :‬اجـرای ایـن قانـون در‬ ‫شناسـایی مودیانـی کـه پرونـده مالیاتـی‬ ‫نداشـتند و اقـدام بـه فـرار مالیاتـی می کردنـد‬ ‫کمـک کـرد‪ .‬بخـش عمـده ای از مالیـات‬ ‫یهـا‬ ‫ارزش افـزوده‪ ،‬بـه شـهرداری ها‪ ،‬دهیار ‬ ‫و امـور عشـایر پرداخـت و صـرف تامیـن‬ ‫هزین ههـای اقدامـات و پروژ ههـای عمرانـی‬ ‫یشـود کـه تاثیـر مسـتقیم بـر بهبـود‬ ‫م ‬ ‫کتـک افـراد جامعـه‬ ‫کیفیـت زندگـی ت ‬ ‫دارد‪ .‬وی گفـت‪ :‬از سـال ‪ ۸۷‬و اغـاز اجـرای‬ ‫قانـون مالیـات ارزش افـزوده تا کنـون بال غبـر‬ ‫‪5000‬میلیاردتومـان درامـد حاصلـه از ان بـه‬ ‫یهـا و امـور عشـایر‬ ‫شـهرداری ها و دهیار ‬ ‫اسـتان پرداخت شده که ‪1100‬میلیاردتومان‬ ‫ان مربـوط بـه پارسـال اسـت کـه‬ ‫درامـدی پایـدار بـرای شهرداری هاسـت‪.‬‬ ‫محمدابراهیمـی بـه حمایـت و تعامـل‬ ‫موثـر دادگسـتری کل اسـتان بـا ایـن‬ ‫اداره کل اشـاره و افـزود‪ :‬در شـرایط کنونـی‬ ‫فسـازی‬ ‫مجموعـه حا کمیـت نظـام بـر شفا ‬ ‫و عدالت محـوری سـاختار مالیاتـی تا کیـد‬ ‫دارنـد کـه دراین زمینـه یکـی از مشـکالت‬ ‫ایـن اداره کل‪ ،‬فـرار مالیاتـی بـا سوءاسـتفاده‬ ‫یسـت کـه در فـارس‬ ‫از کارت بازرگان ‬ ‫‪ 123‬پرونـده بـا مبلـغ ‪1500‬میلیاردتومـان‬ ‫یسـت‪ .‬مدیـرکل امـور مالیاتی‬ ‫درحال پیگیر ‬ ‫تهـای موجـود‬ ‫فـارس بـر اسـتفاده از ظرفی ‬ ‫در اداره کل امـور مالیاتـی و دادگسـتری‬ ‫کل اسـتان تا کیـد کـرد و اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫هم ا کنون ایجاد شـرکت های صـوری‪ ،‬صدور‬ ‫فا کتورهـای جعلـی‪ ،‬سوءاسـتفاده از کارت‬ ‫بازرگانـی سـایرین‪ ،‬اسـتفاده غیرقانونـی از‬ ‫معافیت های مالیاتـی و معامالت غیرواقعی‬ ‫در برخـی صنـوف‪ ،‬از مهم تریـن گریزگا ههـای‬ ‫یشـوند کـه با گسـترش‬ ‫مالیاتـی محسـوب م ‬ ‫ی بین دسـتگاهی‪ ،‬به ویـژه حمایـت‬ ‫همـکار ‬ ‫دادگسـتری کل اسـتان و تسـریع در صـدور‬ ‫اراء‪ ،‬برخـورد بـا ایـن جرائـم قاط عتـر خواهـد‬ ‫شـد‪.‬‬ ‫در چهارماهه امسال شناسایی شد؛‬ ‫‪ 384‬مورد ساخت وساز غیرمجاز در حریم راه های مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫سرپرسـت معاونـت راهـداری اداره کل‬ ‫راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای مازنـدران‬ ‫بـر لـزوم حفـظ و مراقبـت از حریـم را ههـای‬ ‫ اسـتان تا کید و اظهار داشـت‪ :‬در چهارماهه‬ ‫‪3‬مـورد تخلـف درزمینـه‬ ‫امسـال ‪ 84‬‬ ‫ساخت وسـاز غیرمجـاز در حریـم را ههـای‬ ‫ اسـتان توسـط راهـداران شناسـایی شـد‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه صیانـت از حریـم را ههـا‬ ‫به منظـور توسـعه و حفـظ این سـرمایه ملی‪،‬‬ ‫از وظایـف ذاتـی عمـوم مـردم اسـت‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫مازنـدران به دلیـل شـرایط جغرافیایـی و‬ ‫طبیعـی و نزدیکـی شـهرها و روسـتاهای‬ ‫یشـمار‬ ‫اسـتان بـه هـم و به لحـاظ تقاضـای ب ‬ ‫جهـت تفکیـک اراضـی و بازد هبـودن کلیـه‬ ‫کاربرها در حاشیه راه ها‪ ،‬اراضی مجاور حریم‬ ‫را ههـا از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت کـه‬ ‫این مهـم عاملـی شـده تـا ساخت وسـازهایی‬ ‫دراین اراضـی بـدون مجـوز از مرا کـز ذی ربـط‬ ‫ب هصـورت غیرمجـاز صـورت پذیـرد‪ .‬دکتـر‬ ‫محسن محمد نژاد گفت‪ :‬ساخت وسازهای‬ ‫غیرمجـاز در حریـم‪ ،‬ایمنی را ههـای مازندران‬ ‫را به خطـر می انـدازد‪ .‬سـازه های غیرمجـاز‬ ‫در حریـم را ههـای مازنـدران شناسـایی و در‬ ‫چهارماهه امسال ‪ 110‬مورد ثبت صدور مجوز‬ ‫جهـت احـداث‪ 215 ،‬مورد اخطـار و ‪ 169‬مورد‬ ‫حکـم تخریب بـرای این گونه ساخت وسـازها‬ ‫اعمـال قانـون شـد‪ .‬وی بااظهاراینکـه ا گـر‬ ‫مانـع ساخت وسـازهای غیرمجـاز در حریـم‬ ‫را ههـای اسـتان نشـویم‪ ،‬در بحـث ایمنـی‬ ‫بـا چالـش جـدی مواجـه خواهیـم شـد‪،‬‬ ‫کسـازی از‬ ‫گفـت‪ :‬حفـظ و حراسـت و پا ‬ ‫حریـم را ههـا نیازمنـد یـک همـت و عـزم ملـی‬ ‫بـوده کـه می بایسـت تمامـی دسـتگاه های‬ ‫ذی ربـط خـود را ملـزم بـ ه اجـرای ان بداننـد‪.‬‬ ‫سرپرسـت معاونـت راهـداری اداره کل‬ ‫راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای مازنـدران‬ ‫بـر لـزوم اجرای قوانین و مقررات ایمنی راه ها‬ ‫تا کیـد کـرد و افـزود‪ :‬مـردم فهیـم اسـتان قبل‬ ‫از هرگونـه فعالیتـی درخصوص ساخت وسـاز‬ ‫در حریم راه نسبت به اخذ مجوز الزم از این‬ ‫اداره کل اقـدام نماینـد‪ .‬به اسـتناد مـاده ‪17‬‬ ‫قانون ایمنی راه ها‪ ،‬ایجاد هرگونه ساختمان‬ ‫و دیوارکشـی و تاسیسـات بـه شـعاع ‪ ۱۰۰‬متـر‬ ‫نهـای‬ ‫از انتهـای حریـم را ههـا و حریـم راه اه ‬ ‫کشـور و درطـول کنارگذرهایـی کـه وزارت‬ ‫راه وشهرسـازی احـداث نمـوده یـا می نمایـد‬ ‫یـا مسـئولیت نگهـداری ان را به عهـده دارد‬ ‫بـدون کسـب مجـوز از وزارت مذکـور ممنـوع‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫برگزاری افتتاحیه پروژه شبکه اب رسانی به روستا ابشکی خراسان رضوی‬ ‫ِ‬ ‫فریبا شریف اباد‬ ‫ایی ــن افتتاحی ــه ش ــبکه اب رس ــانی‬ ‫روس ــتای ابش ــکی ب ــا حض ــور جمع ــی از‬ ‫مس ــئولین انج ــام ش ــد‪ .‬حجت االس ــام‬ ‫نف ــر؛ نماین ــده م ــردم‬ ‫نص ــراهلل پژما ‬ ‫مش ــهد در مجل ــس درخص ــوص تاخی ــر‬ ‫در اب رس ــانی ب ــه بعض ــی از روس ــتاهای‬ ‫اف ــزود‪ :‬بای ــد از م ــردم عذرخواه ــی کنی ــم‬ ‫ک ــه ب ــا تاخی ــر از نعم ــت اب ش ــرب س ــالم‬ ‫یش ــوند و بای ــد باس ــرعت‬ ‫بهره من ــد م ‬ ‫این اق ــدام انج ــام ش ــود‪ .‬ا گ ــر کش ــور در‬ ‫مه ــای ظالمان ــه نب ــود ای ــن‬ ‫س ــیطره تحری ‬ ‫خدمات رس ــانی ها خیلی زودت ــر از ای ــن‬ ‫یش ــد‪ .‬حجت االس ــام پژمانف ــر‬ ‫انج ــام م ‬ ‫اظه ــار ک ــرد‪ :‬دش ــمن هم ــه ت ــاش خ ــود‬ ‫گش ــدن اس ــام بـ ـه کار‬ ‫را ب ــرای کم رن ‬ ‫گرفت ــه ام ــا ام ــروز گرای ــش ب ــه اس ــام و‬ ‫اهل بیـ ـت (ع) در دنی ــا روبه رش ــد اس ــت‪.‬‬ ‫رئیــس کمیســیون اصــل ‪ ۹۰‬مجلس شــورای‬ ‫اس ــامی درخص ــوص مش ــکالت نانوای ــی‬ ‫گف ــت‪ :‬دراین روس ــتا ‪ ۷۰‬خان ــوار بیش ــتر‬ ‫زندگ ــی نمی کن ــد‪ .‬به همین دلی ــل به لح ــاظ‬ ‫اقتص ــادی صرف ــه ن ــدارد ک ــه نانوای ــی‬ ‫ایج ــاد و س ــهمیه ارد ب ــرای ان پیش بین ــی‬ ‫ش ــود‪ .‬س ــهمیه ارد این منطق ــه دراختی ــار‬ ‫روس ــتای هندل اب ــاد ق ــرار می گی ــرد و‬ ‫یت ــوان طب ــق ی ــک برنامه ری ــزی زم ــان‬ ‫م ‬ ‫پخ ــت ب ــرای ه ــر روس ــتا جدا گان ــه از‬ ‫تجم ــع و معطل ــی م ــردم روس ــتا جلوگی ــری‬ ‫ک ــرد‪ .‬حس ــین اس ــماعیلیان؛ مدیرعام ــل‬ ‫ش ــرکت اب وفاض ــاب مش ــهد در افتتاحی ــه‬ ‫پ ــروژه اب رس ــانی ب ــه روس ــتای ابش ــکی در‬ ‫منطقــه تبــادکان شهرســتان مشــهد اظهــار‬ ‫ک ــرد‪ :‬در س ــال ج ــاری ب ــا وج ــود کاهـــش‬ ‫‪۲۰‬درص ــد بارش ه ــا از ابت ــدای س ــال باع ــث‬ ‫یش ــدن س ــفره های اب زیرزمین ــی‪،‬‬ ‫خال ‬ ‫کاه ــش ابده ــی چش ــمه ها و قن ــوات‬ ‫ب ــوده ک ــه ا کن ــون ب ــرای ‪ ۱۴۰‬روس ــتا از ‪۲۲۰‬‬ ‫روســتایی کــه بــا مشــکل اب رســانی مواجــه‬ ‫بــود‪ ،‬اقدامــات خوبــی صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬بــا مشــارکت جمعــی مــردم‪،‬‬ ‫همــت خیریــن‪ ،‬شــورای روســتا و مســئوالن‬ ‫شهرس ــتان توانس ــتیم در ی ــک پ ــروژه‬ ‫ً‬ ‫دوماهــه از شــبکه مــدرن و کامــا اســتاندارد‬ ‫ک ــه در ان ح ــدود ‪ ۱۷۰۰‬مت ــر ش ــبکه توزی ــع‬ ‫در روس ــتا اج ــرا و ب ــرای ‪ ۶۰‬انش ــعاب روس ــتا‬ ‫شمارش ــگر نص ــب ش ــد ک ــه گ ــروه خی ــران‬ ‫نپ ــروژه هم ــکاری‬ ‫ن ــذر اب نی ــز درای ‬ ‫کردن ــد‪ .‬مدیرعام ــل ش ــرکت اب وفاض ــاب‬ ‫مش ــهد ضم ــن تا کی ــد ب ــر مص ــرف درس ــت‬ ‫و بهین ــه اب توس ــط روس ــتاییان دررابط هب ــا‬ ‫نپ ــروژه گف ــت‪ :‬تا کن ــون ب ــرای‬ ‫بودج ــه ای ‬ ‫نپ ــروژه ح ــدود یک میلیاردتوم ــان‬ ‫ای ‬ ‫هزین ــه ش ــده ک ــه بخش ــی از بودج ــه ان‬ ‫یعن ــی ح ــدود ‪ ۵۰۰‬ت ــا ‪ ۶۰۰‬میلیون توم ــان‬ ‫یس ــت‪،‬‬ ‫ک ــه مرب ــوط ب ــه بخ ــش کشاورز ‬ ‫باق ــی مان ــده اس ــت‪ ۳۰ .‬ت ــا ‪ ۴۰‬درص ــد ای ــن‬ ‫بودج ــه نی ــز توس ــط خیری ــن پرداخ ــت‬ ‫ش ــده اس ــت‪ .‬عب ــاس اس ــحاقیان؛ مدی ــر‬ ‫منطق ــه ‪ 5‬ش ــرکت اب وفاض ــاب مش ــهد‬ ‫نی ــز دراین مراس ــم اظه ــار اف ــزود‪۲۷۰ :‬‬ ‫روس ــتای شهرس ــتان مش ــهد زی ــر پوش ــش‬ ‫خدم ــات اب رس ــانی ای ــن ش ــرکت هس ــتند‬ ‫ک ــه ‪ ۴۰‬روس ــتای دیگ ــر نی ــز درحال تحوی ــل‬ ‫یس ــت‪ .‬ط ــرح اب رس ــانی ب ــه روس ــتای‬ ‫گیر ‬ ‫ابش ــکی‪ ،‬ش ــامل مخ ــزن ‪ ۳۰‬مترمکعب ــی‪،‬‬ ‫اج ــرای ش ــبکه توزی ــع ب هط ــول دوکیلومت ــر‪،‬‬ ‫کب ــاب حوضچ ــه پمپ ــاژ‪،‬‬ ‫س ــاخت ی ‬ ‫ایج ــاد ایس ــتگاه کلرزن ــی و نص ــب ‪ ۶۵‬فق ــره‬ ‫انش ــعاب ب ــا هزین هک ــرد یک میلیاردتوم ــان‬ ‫اعتب ــار به بهر هب ــرداری رس ــید‪ .‬مهن ــدس‬ ‫رس ــولی مقدم؛ مع ــاون سیاس ــی فرمان ــدار‬ ‫پ ــس از گرامیداش ــت با کمال تاس ــف‬ ‫باب ــت تاخی ــر در خدمت رس ــانی ب ــه‬ ‫اهال ــی روس ــتا ابش ــکی اف ــزود‪ :‬خداون ــد‬ ‫را ش ــا کریم ک ــه ش ــرایطی فراه ــم ش ــده ت ــا‬ ‫نپ ــروژه باش ــیم‬ ‫ش ــاهد بهر هب ــرداری ای ‬ ‫و امی ــدوارم ت ــاش جه ــادی مدی ــران در‬ ‫زم ــان کوتاه ــی درزمین ــه زیرس ــاخت ها‬ ‫کلی ــه خدم ــات ب ــه روس ــتایان عزی ــز ارائ ــه‬ ‫گ ــردد‪ .‬درپای ــان این مراس ــم یک حلق ــه چ ــاه‬ ‫ب ــرای تامی ــن اب روس ــتای جغ ــری مش ــهد‬ ‫افتت ــاح و یک حلق ــه چ ــاه نی ــز در روس ــتای‬ ‫هندل اب ــاد کلنگ زن ــی ش ــد‪.‬‬ ‫افزایش سه برابری اعتبارات پروژه های چهارخطه اردبیل‬ ‫پروین حسینی‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‬ ‫اردبیـل از افزایـش ‪ ۳٫۵‬برابـری اعتبـارات‬ ‫پروژ ههـای چهارخطـه اردبیـل خبـر داد‪.‬‬ ‫داود شـایقی اظهـار کـرد‪ ۲۰۰ :‬میلیاردتومـان‬ ‫اعتبـار مصـوب چهـار خط ههـای اسـتان‬ ‫بـه بیـش از ‪ ۷۵۰‬میلیاردتومـان ارتقـا یافتـه‬ ‫اسـت و ایـن نشـان از افزایـش ‪ ۳٫۵‬برابـری‬ ‫اعتبـارات پروژ ههـای چهارخطـه اردبیـل را‬ ‫دارد‪ .‬وی بابیان اینکه امسال بودجه استان‬ ‫‪ ۵۴۳‬میلیاردتومـان اسـت کـه رقـم ان چنـان‬ ‫چشـمگیری نیسـت افـزود‪ :‬تلاش می کنیـم‬ ‫با اولویت طر ح های اساسی بتوانیم بخشی‬ ‫از پروژ ههـای نیمه تمـام را در سـطح اسـتان‬ ‫امـاده بهر هبـرداری کنیـم‪ .‬رئیـس سـازمان‬ ‫مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان اردبیـل‪،‬‬ ‫از اختصـاص ‪1000‬میلیاردتومـان منابـع از‬ ‫حهـا‬ ‫محـل سـفر رئیس جمهـوری بـه طر ‬ ‫و پروژ ههـای مهـم و پیشـران اسـتان خبـر‬ ‫ً‬ ‫داد‪ .‬شـایقی عنـوان کـرد‪ :‬ایـن منابـع عمدتـا‬ ‫صـرف راه اهـن‪ ،‬چهارخطـه را ههـای اسـتان‬ ‫و تکمیـل سـدها و پروژه هایـی اب رسـانی‬ ‫شـده‪ .‬وی بابیان اینکـه ‪ ۸۰۰‬میلیاردتومـان‬ ‫ل برای پروژه ریلی اسـتان تزریق شـده‬ ‫پارسـا ‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬امسـال نیـز از منابـع مختلـف‬ ‫تلاش براین اسـت راه اهـن اردبیـل سـرعت‬ ‫عملیاتـی و اجرایـی مطلوبـی ب هخـود بگیـرد‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی‬ ‫اسـتان اردبیـل گفـت‪ :‬مجـوز مـاده ‪ ۲۳‬بـرای‬ ‫نشـهر‬ ‫‪ ۱۳۷‬کیلومتـر محـور سربند‪ -‬مشگی ‬ ‫و مسـیر گرمی‪ -‬بیل هسـوار بـرای ‪ ۷۹‬کیلومتـر‬ ‫اخـذ شـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬بـرای تکمیـل سـد‬ ‫شـهید پسـتی و توسـعه بیمارسـتان ولیعصـر‬ ‫مشگین شهر نیز تزریق منابع را از این ردیف‬ ‫شـاهد هسـتیم‪ .‬رئیـس سـازمان مدیریـت‬ ‫و برنامه ریـزی اردبیـل بیـان کـرد‪ :‬پارسـال از‬ ‫ردیف های ملی بیـش از ‪2700‬میلیاردتومان‬ ‫حهـا و پروژ ههـای زیربنایـی‬ ‫جـذب طر ‬ ‫و اساسـی اسـتان اردبیـل شـده اسـت‪.‬‬ ‫فهـای‬ ‫پارسـال ‪1100‬میلیاردتومـان از ردی ‬ ‫ملـی ب هصـورت نقـد و اسـناد بـرای اسـتان‬ ‫تخصیـص یافت کـه جذب عمده این منابع‬ ‫را شـاهد بودیـم و تنهـا ‪۳۰۰‬میلیاردتومـان‬ ‫اسـناد خزانـه بایـد تـا اخـر شـهریورماه جذب‬ ‫حهـا و پروژ ههـای مهـم و اساسـی اسـتان‬ ‫طر ‬ ‫شـود‪.‬‬ ‫اعزام تیم جهادی معاونت خدمات شهری‬ ‫شهرداری کهریزک جهت امدادرسانی به شهر فیروزکوه‬ ‫علی کلهر (شهردار کهریزک) گفت‪ :‬ضمن اماده باش نیروهای خدمات شهری‬ ‫در نقـاط حادثه خیـز منطقـه و سـطح شـهر کهریـزک وظیفـه خود دانسـتیم با‬ ‫یـاری و امدادرسـانی بـه شـهروندان فیروزکـوه بشـتابیم تـا درصورت وقـوع‬ ‫بحران هـای احتمالـی نقشـی هرچند کوچـک در امدادرسـانی به مردم شـریف‬ ‫فیروزکـوه ایفـا نماییـم‪ .‬معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری‬ ‫بااشـاره به بحران اخیر در مناطق روسـتایی شهرسـتان فیروزکوه بیان داشـت‪:‬‬ ‫درپـی بارش هـای اخیـر و بـروز سـیالب در بسـیاری از مناطـق سـطح کشـور و‬ ‫اسـتان تهران متاسـفانه بسـیاری از شـهروندان روستاهای مناطق شهرستان‬ ‫فیروزکوه و دماوند تحت تاثیر بحران سیالب ها قرار گرفتند‪ .‬حمید زمانی گفت‪:‬‬ ‫حسـب دسـتور موکـد و ویـژه اسـتاندار تهـران و تحت تاثیـر ان اقدامـی جهادی‬ ‫کـه به عنـوان معیـن‪ ،‬بسـیاری از شهرسـتان ها درراسـتای حمایـت و کمـک‬ ‫بـرای رفـع ایـن چالـش اعـزام نیـرو و امکانـات داشـتند‪ .‬وی افـزود‪ :‬بـا محوریـت‬ ‫فرمانداری ویژه شهرستان ری‪ ،‬تیم های فعال شهرداری ها طی اقدامی فوری‬ ‫بـه میـدان امدنـد کـه مهم تریـن و بارزتریـن ان هـا اعـزام تیم از بخش کهریـزک و‬ ‫شـهرداری باقرشـهر و کهریزک اسـت‪ .‬وی بیان داشـت‪ :‬دراین راسـتا شـهرداری‬ ‫کهریزک به طور مجزا با اعزام یک دستگاه باب کت‪ ،‬دودستگاه کامیون و بیش‬ ‫‪ ۱۵‬نیـروی کارگـر فنـی و همچنیـن بیـل و فرغـون به تعـداد ‪ ۴۰‬عدد اقـدام کرده‬ ‫از ‬ ‫و شـهرداری باقرشـهر نیـز بـا همیـن نسـبت اما بـا ‪ ۲۰‬نیروی انسـانی درایـن کارزار‬ ‫وارد شـدند‪ .‬وی تا کیـد داشـت‪ :‬بـا محوریـت سـپاه حضـرت روح اهلل (ره) و‬ ‫دهیاری هـای سـطح بخـش نیز یک دسـتگاه باب کت‪ ،‬یک دسـتگاه کامیـون و‬ ‫تعـداد ‪ ۱۰۰‬نفـر نیـروی انسـانی بـا بیـل و کلنـگ و فرغون اعزام شـدند تـا در قالب‬ ‫طـرح جهـادی بتواننـد اقدامـی اثربخـش بـرای برون رفـت از چالـش مناطـق‬ ‫روسـتایی فیروزکـوه داشـته باشـند‪ .‬زمانـی خاطرنشـان کـرد‪ :‬مـردم این منطقـه‬ ‫هم وطنـان و همشـهریان مـا هسـتند و در قالـب دسـتورهای حا کمیتـی همـه‬ ‫عزیـزان به عنـوان تیم هـای جهـادی بـرای حمایـت و کمـک اعـزام شـدند و ا گـر‬ ‫نیـاز بـه خدمـات بیشـتر و مطلوب تـر باشـد بقیـه یگان هـا نیـز اعـزام خواهنـد‬ ‫شـد‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬به دلیل اینکـه کهریـزک یکی از بخش های جنوبی اسـتان‬ ‫تهران است و در مناطق ابگیری انتهای رودخانه کن می تواند درگیر سیالب و‬ ‫بحران های خاص شـود تعدادی از نیروها و ماشـین االت به صورت اماده باش‬ ‫در مـدار کار قـرار دادیـم تـا بـا بـروز بحـران‪ ،‬خلا امکانـات لجسـتیکی را نداشـته‬ ‫باشیم‪ .‬فرماندار ویژه شهرستان ری اظهار داشت‪ :‬باتمام توان بازهم اماده ایم‬ ‫کـه مـازاد بـر نیروهـای اعزامـی و بسـته های حمایتـی بـرای گروه هـای جهـادی‬ ‫خدمـات مطلوب تـری ارائـه دهیـم تـا ان شـاءاهلل مـردم روسـتاهای فیروزکـوه از‬ ‫ایـن بحـران رهایـی یابند‪.‬‬ ‫رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان ری‪:‬‬ ‫جلوگیری از اسیب های اجتماعی‬ ‫مهم ترین هدف المپیاد روستایی ست‬ ‫اختتامیه دومین دوره المپیاد ورزش روستایی‬ ‫و بازهـای بومـی و محلـی بـا حضـور سـید علـی‬ ‫یزدی خـواه؛ نماینـده مـردم در مجلـس‪ ،‬علـی‬ ‫جوادی؛ مدیرکل ورزش وجوانان استان تهران‪،‬‬ ‫حسین یوسف زاده؛ رئیس اداره ورزش وجوانان‬ ‫شـهرری‪ ،‬حمیـد اسـتیلی؛ پیشکسـوت فوتبال‬ ‫ایـران‪ ،‬بخشـداران‪ ،‬دهیـاران‪ ،‬هیئت هـای‬ ‫ورزشـی و ورزشـکاران برگزار شـد‪ .‬رئیس اداره ورزش وجوانان شـهرری گفت‪ :‬این‬ ‫المپیاد در ‪ ۲۳‬رشـته و ‪ ۳۵‬روسـتا در شـمای کوچکی از المپیاد با هدف ایجاد‬ ‫شورونشـاط برگـزار شـد‪ .‬وی بااشـاره به اینکه از بیـن ‪ ۳۵‬روسـتای شـرکت کننده‬ ‫‪ ۲۸‬روسـتا مدال کسـب کردند عنوان کرد‪ :‬از همه ورزشـکاران برتر‪ ،‬هیئت های‬ ‫ورزشـی‪ ،‬دهیـاران برتـر و بخشـدار برتـر تجلیـل شـد‪ .‬یوسـف زاده افـزود‪ :‬کشـف‬ ‫اسـتعدادهای برتـر و ایجـاد شورونشـاط اجتماعـی و جلوگیـری از اسـیب های‬ ‫اجتماعـی مهم تریـن هـدف برگـزاری ایـن مسـابقات بـود کـه خداراشـکر بـا‬ ‫همـکاری تمـام ادارات به بهترین شـکل ممکـن انجـام شـد‪ .‬المپیـاد روسـتایی‬ ‫قسمتی از اوقات فراغت برای نوجوانان و جوانان بود و این گونه برنامه ها بعد‬ ‫از محـرم و صفـر برگـزار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫برگزاری اختتامیه لیگ نوجوانان‬ ‫و جشن بزرگ هندبال شهرستان ری‬ ‫به همـت هیئـت هندبـال‬ ‫ری اختتامیه باشکوه لیگ‬ ‫هندبال نوجوانان دختران‬ ‫و قهرمانی نونهاالن پسـران‬ ‫شهرسـتان برگـزار شـد‪.‬‬ ‫دراین جشـن کـه بـا حضـور‬ ‫سـعید ولدخانیـان؛ رئیـس‬ ‫هیئت هندبال شهرستان ری و چهره های ورزشی و سیاسی شهرری و استان‬ ‫تهران ازجمله دکتر علیرضا پا کدل؛ رئیس فدراسیون هندبال‪ ،‬سید ابوالحسن‬ ‫مهـدوی؛ رئیـس اسـبق فدراسـیون‪ ،‬یوسـف زاده؛ ریاسـت اداره ورزش وجوانـان‬ ‫ری‪ ،‬دکتـر میرزایـی؛ معـاون سـازمان ورزش شـهرداری تهـران‪ ،‬علـی خسـروی؛‬ ‫داور بین المللـی فوتبـال و کارشـناس صداوسـیما‪ ،‬دکتـر الهـام سـلوکی؛ مشـاور‬ ‫امـور بانـوان فدراسـیون هندبـال‪ ،‬کوزه گـری؛ رئیـس اسـبق فدراسـیون هندبال‬ ‫و همچنین پیشکسـوتان بی شـماری ازجمله داریا‪ ،‬پروانه‪ ،‬سـوری‪ ،‬یوسفیان‪،‬‬ ‫درویش‪ ،‬حاجیان‪ ،‬عسگرزاده‪ ،‬عبدالهی‪ ،‬اقازاده و عبدی برگزار شد‪ .‬در ابتدای‬ ‫جشن از مدیران توانمند و زحمتکشان ورزش کشور بخصوص هندبال تقدیر‬ ‫و تشـکر شایسـته ای به عمـل امـد و درادامـه از کلیـه پیشکسـوتان‪ ،‬ناظـران‪،‬‬ ‫یکـه در هندبـال اسـتان تهـران و‬ ‫مربیـان‪ ،‬داوران‪ ،‬بازیکنـان و تمامـی افراد ‬ ‫شهرسـتان ری قبـول زحمـت نمـوده بودنـد هـم تقدیـر ویـژه ای انجـام شـد‪.‬‬ ‫وا کنش هیئت مدیره کانون کارگران بازنشستگان‬ ‫شهرستان ری به ابطال مصوبه دولت‬ ‫هیئت مدیـره کانـون کارگـران بازنشسـته تامیـن اجتماعـی شهرسـتان ری از‬ ‫اقدام رئیس مجلس درباره مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان قدردانی کرد‪.‬‬ ‫هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان ری تصریح کرد؛ اقدام رئیس‬ ‫مجلـس در ابطـال مصوبـه دولـت دربـاره میـزان افزایـش حقـوق بازنشسـتگان‬ ‫تامیـن اجتماعـی بیانگـر حقانیـت ایـن جامعـه شـریف اسـت و وظیفـه خـود‬ ‫می دانیم از زحمات اعضای کمیسیون اجتماعی و فرا کسیون کارگری مجلس‬ ‫و قاطعیـت کمیتـه تطبیـق قوانیـن مجلـس و شـخص رئیـس مجلـس تشـکر‬ ‫نماییم‪ .‬هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان ری‪ ،‬یکدلی و اقدام‬ ‫قانونـی کانون هـای کارگـری اسـتان ها و پیگیری مجدانه بحـث افزایش حقوق‬ ‫بازنشسـتگان توسـط اتحادیـه پیشکسـوتان جامعـه کارگـری را ضامن پیـروزی‬ ‫و موفقیـت قشـر بـزرگ و شـریف بازنشسـتگان تامیـن اجتماعـی عنـوان کـرد و‬ ‫گفـت‪ :‬مجلـس قـوه قانون گـذاری و ناظـر بـر اجـرای صحیـح قوانیـن و مقـررات‬ ‫اسـت و بحث حقوق بازنشسـتگان نشـان داد نمایندگان مردم در خانه ملت‬ ‫بـه جایـگاه رفیـع خـود واقـف هسـتند و بـرای منافـع مـردم بـا احـدی تعـارف و‬ ‫مماشـات نخواهنـد کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مشاهده گربه وحشی‬ ‫برای اولین بار در شهرستان خوسف‬ ‫سرپرسـت نمایندگـی حفاظـت‬ ‫محیـط زیسـت خوسـف اظهـار‬ ‫کـرد‪ :‬گربـ ه وحشـی‪ ،‬بـرای اولیـن‬ ‫بـار در شهرسـتان خوسـف‬ ‫مشـاهده و تصویربـرداری شـد‪.‬‬ ‫به گـزارش ایسـنا؛ محمـد دادی‪،‬‬ ‫بـه رسـانه های گروهـی گفـت‪:‬‬ ‫بر اسـاس گـزارش همیـاران افتخـاری محیـط زیسـت مبنـی بـر حضـور گونـه ای‬ ‫گربـه در یکـی از مناطق ازاد شهرسـتان‪ ،‬محیط بانان به منطقـه مورد نظر اعزام‬ ‫و موفق به مشـاهده و عکسـبرداری از ان شـدند‪ .‬وی با بیان اینکه عکس های‬ ‫تهیه شـده از این گونـه‪ ،‬توسـط کارشـناس مورد بررسـی قـرار گرفـت و تائیـد شـد‬ ‫گونـه مشاهده شـده گربـه وحشـی اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬حضـور گربـه وحشـی به عنوان‬ ‫گونـه ارزشـمند حیـات وحـش کشـور‪ ،‬نشـانه محکمـی از غنـای تنـوع زیسـتی‬ ‫حا کـم در منطقـه و شـرایط مطلـوب زیستگاهی سـت‪ .‬سرپرسـت نمایندگـی‬ ‫حفاظـت محیـط زیسـت خوسـف یـاداور شـد‪ :‬در منطقـه مورد نظـر اثـار و‬ ‫نمایه هـای گربه سـانان مشـاهده و گزارش مردمـی از حضور ان ها بـه اداره بارها‬ ‫ارسـال شـده و ا کنـون تصویـر این گونـه ارزشـمند بـرای اولین بـار در شهرسـتان‬ ‫خوسـف ثبـت شـد‪ .‬گرب ه وحشـی شـبیه گربـ ه اهلـی بـوده و در مناطق مختلف‬ ‫بـا رنگ هـای متفاوتـی از جملـه پلنگـی‪ ،‬راه راه‪ ،‬شـنی و خا کسـتری روشـن دیده‬ ‫می شـود و طرز تشـخیص ان از گرب ه اهلی‪ ،‬دم کوتاه تر‪ ،‬کلفت تر‪ ،‬پشـمالوتر و با‬ ‫حلقه های تیره رنگ است‪ .‬این گربه حدود سه تا پنج بچه کور به دنیا می اورد‬ ‫کـه بچه هـا پـس از ‪ ۱۰‬روز چشـم بـاز می کننـد‪.‬‬ صفحه 6 ‫مازندران‬ ‫شهرستان‬ ‫یک شنبه ‪ 9‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2557‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫ازمون پایان دوره گلیم و جاجیم بافی‬ ‫در مازندران برگزار شد‬ ‫معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشـگری و صنایع دسـتی مازندران‪ ،‬از ازمون‬ ‫پایـان دوره رشـته های گلیـم و جاجیم بافـی‬ ‫در مازنـدران خبـر داد‪ .‬حسـین ایـزدی‬ ‫گفـت‪ :‬ایـن دوره بـا هـدف توسـعه و ترویـج‬ ‫صنایع دستی و ایجاد اشتغال پایدار با نظارت‬ ‫واحـد امـوزش صنایع دسـتی برگـزار شـد‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪ :‬طبـق تعهـدات اموزشـی‪ ،‬پـس از پایـان سـاعات اموزشـی مقـرر‪ ،‬ازمـون‬ ‫پایان دوره برگزار و پس از کسب حدنصاب نمره گواهی پایان دوره صادر خواهد‬ ‫شد‪ .‬او گفت‪ :‬هنرجویان دارای توان تولید می توانند برای دریافت پروانه تولید‬ ‫و استفاده از مزایای ان به کارشناسان حوزه معاونت صنایع دستی و هنرهای‬ ‫سـنتی اسـتان مراجعه کنند‪ .‬ایزدی اموزش و ترویج رشـته های صنایع دستی‬ ‫به عنـوان یکـی از مهم تریـن وظایـف معاونـت صنایع دسـتی برشـمرد و یـاداور‬ ‫خشـدن‬ ‫شـد‪ :‬اولویـت مـا امـوزش و ترویـج رشـته های بومـی و در حـال منسو ‬ ‫و حفـظ الگوهـا و نقـوش سـنتی اسـتان اسـت‪ .‬پارسـال ‪ ۳۵۰‬نفـر در دور ههـای‬ ‫اموزشـی کوتا همـدت صنایع دسـتی در رشـته های گلیم بافـی‪ ،‬جاجیم بافـی‪،‬‬ ‫یشـده‬ ‫سـفال و سـرامیک و ‪ ...‬شـرکت کـرده بودنـد و در برنامـه پیش بین ‬ ‫سـال‪ ۱۴۰۱‬این تعـداد حـدود ‪ ۴۰۰‬نفـر اعلام شـده اسـت‪.‬‬ ‫ساخت و به اب اندازی قفس متحرک پرورش ماهی‬ ‫در بندر امیراباد‬ ‫قفـس متحـرک دریایـی بـا قابلیـت‬ ‫پـرورش ‪ 30‬تـن ماهـی در هـر دوره‪،‬‬ ‫توسـط بخـش خصوصـی سـاخته و‬ ‫در بنـدر امیرابـاد به اب انداخته شـد‪.‬‬ ‫بزرگ تریـن قفـس متحـرک دریایـی‬ ‫خاورمیانـه به قطـر ‪ 30‬متر و مسـاحت‬ ‫بیش از ‪ 700‬مترمربع با ارتفاع ‪ 6.5‬متر و هزینه ای بالغ بر ‪ 30‬میلیاردریال توسط‬ ‫بخش خصوصی احداث و در بندر امیراباد به اب انداخته شد‪ .‬از مشخصات‬ ‫دیگر این سازه یک راهرو به عرض ‪ 1.1‬متر و یک اتاق به مساحت ‪ 10‬مترمربع در‬ ‫باالتریـن نقطـه قفـس اسـت که بـا نصب ‪ 36‬پایه در بسـتر دریا فرو رفته و با سـه‬ ‫یشـود که مقرر اسـت ایـن قفس در کمترین زمان ممکـن از‬ ‫لنگـر کامـل مهـار م ‬ ‫محیـط عملیاتـی حوضچه بنـدر امیراباد ب ه مقصـد اصلی و نقطه بهر هبـرداری‬ ‫منتقل شود‪ .‬بندر امیراباد با دراختیارگذاشتن ‪ ۱۲۰۰‬متر از اراضی ساحلی خود‬ ‫بـه بخـش خصوصـی و تسـهیل در امـور اب انـدازی سـازه‪ ،‬نقـش مهمـی را در‬ ‫احـداث ایـن قفـس متحـرک پـرورش ماهـی ایفـا کـرده اسـت‪.‬‬ ‫خوزستان‬ ‫اماده باش کامل شرکت برق منطقه ای خوزستان‬ ‫درراستای تسریع خدمت رسانی به مردم و صنایع‬ ‫و وقوع احتمالی مونسون‬ ‫اقبال خانـم جاسـم نژاد‪ /‬باتوج هبـه هشـدارهای هواشناسـی و ورود سـامانه‬ ‫بارشی به خوزستان‪ ،‬در شرکت برق خوزستان اعالم اماده باش شد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومـی شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان؛ حسـب اعلام اماد هبـاش‬ ‫کامـل مدیریـت بحـران اسـتانداری خوزسـتان بـه همـه دسـتگاه های اجرایـی‬ ‫یبـر ورود سـامانه بارشـی مونسـون بـه اسـتان‪ ،‬مدیرعامـل شـرکت بـرق‬ ‫مبن ‬ ‫منطقه ای خوزسـتان ضمن تشـکیل جلسـه و هماهنگی های الزم به کارکنان‬ ‫این شـرکت برای حفظ شـبکه برق درصورت وقوع سـیل اعالم اماده باش کرد‪.‬‬ ‫دشت بزرگ گفت‪ :‬تجهیزات پست های فوق توزیع و خطوط ارتباطی مناطق‬ ‫هـدف مونسـون موردبازبینـی و اماد هبـاش قـرار داده شـده‪ ،‬بـا برقراری کشـیک‬ ‫و حضـور کلیـه معاونیـن‪ ،‬مدیـران مسـتقل و مدیـران عملیاتـی تا اطلاع ثانوی‬ ‫بر تداوم خدمت رسـانی و پیشـگیری از وقوع حوادث برای شـبکه تا کید شـد‪.‬‬ ‫در کهگیلویه وبویراحمـد نیـز کـه شـبکه انتقـال و فوق توزیـع ان تحت پوشـش‬ ‫شـرکت برق منطقه ای خوزسـتان اسـت اعالم وضعیت اضطراری و اماده باش‬ ‫شـده اسـت‪ .‬روابط عمومی شـرکت برق خوزسـتان از مردم خواسـت باتوجه به‬ ‫احتمـال حـوادث ناخواسـته در شـبکه به علـت عد مشـناخت دقیـق شـدت و‬ ‫ضعف پدیده مونسـون در دو حوزه اسـتان خوزسـتان و کهگیلویه وبویراحمد‬ ‫در مصـارف انـرژی بـرق و اب صرفه جویـی کننـد‪.‬‬ ‫در چهار ماه امسال انجام شد؛‬ ‫پهلوگیری ‪ ۲۸‬فروند کشتی حامل نهاد ه‪‎‬های دامی‬ ‫در بندر امام خمینی‬ ‫مدیـرکل پشـتیبانی امـور دام‬ ‫خوزستان گفت‪ ۲۸ :‬فروند کشتی‬ ‫اقیانـوس پیمـا حامـل نهـاده‬ ‫هـای دامـی در چهار ماه نخسـت‬ ‫امسال در بندر امام خمینی پهلو‬ ‫گرفتنـد‪ .‬حمیـد بـدوی افـزود‪ :‬این‬ ‫کشـتی ها بـه وزن یک میلیـون و‬ ‫‪۶۸۰‬هزار تـن شـامل ذرت‪ ،‬دانـه سـویا‪ ،‬کنجالـه و جـو بودنـد‪ .‬وی اظهار داشـت‪:‬‬ ‫ایـن میـزان واردات نهاد ههـای دامـی توسـط شـرکت پشـتیبانی امور دام کشـور‬ ‫وابسـته بـه وزارت جهادکشـاورزی سـفارش و خریـداری شـده اسـت‪ .‬مدیـرکل‬ ‫نمـدت ‪ ۱.۵‬میلیـون تـن‬ ‫پشـتیبانی امـور دام خوزسـتان در ادامـه افـزود‪ :‬در ای ‬ ‫نهاده های دامی از بندر امام خمینی با کامیون و قطار باری به سراسـر کشـور‬ ‫ارسـال شـده اسـت‪ .‬بـدوی گفـت‪ :‬بخـش مهمـی از نهاد ههـای دامـی مورد نیـاز‬ ‫کشـور نیـز توسـط شـرکت های بخـش خصوصـی در بنـدر امام خمینـی تخلیـه‬ ‫نتـن کاالی اساسـی (نهاد ههـای دامـی و غلات)‬ ‫شـده اسـت‪ .‬پارسـال ‪۱۷‬میلیو ‬ ‫از طریـق بنـدر امام خمینـی وارد کشـور شـد کـه نسـبت بـه سـال ماقبـل ان‬ ‫کسـالی پیاپـی و به دنبـال ان کاهـش‬ ‫‪۲۱‬درصـد افزایـش یافـت‪ .‬دوسـال خش ‬ ‫بشـده حجـم کاالهـای اساسـی کشـاورزی‬ ‫تولیـد محصـوالت کشـاورزی ‪ ،‬سب ‬ ‫به خصـوص گنـدم افزایـش قابل مالحظـه ای داشـته باشـد‪ .‬حـدود ‪ ۸۰‬درصـد‬ ‫حجم کاالهای اساسـی مورد نیاز کشـور از طریق بندر امام خمینی وارد کشـور‬ ‫یشـود‪ .‬ظرفیـت سـاالنه تخلیـه و بارگیـری کاالهـای نفتـی و غیرنفتـی در بندر‬ ‫م ‬ ‫امـام حـدود ‪ ۵۰‬میلیون تن اسـت‪ .‬این بنـدر راهبـردی در ‪۱۲۰‬کیلومتری جنوب‬ ‫اهـواز ودر سـواحل خـور موسـی واقـع اسـت‪.‬‬ ‫مدیر درمان علوم پزشکی اهواز خبر داد؛‬ ‫فعالیت مجدد‬ ‫درمانگاه های تنفسی ویژه کرونا در خوزستان‬ ‫یشـاپور اهـواز از راه انـدازی‬ ‫مدیـر درمـان دانشـگاه علوم پزشـکی جند ‬ ‫مجـدد درمانگا ههـای تنفسـی ویـژه بیمـاران مشـکوک بـه کرونـا در اسـتان‬ ‫خوزسـتان خبـر داد‪ .‬دکتـر اسـماعیل ویسـی با اشـاره به افزایـش بیمـاری و‬ ‫بسـتری مبتالیـان بـه کرونـا اظهـار کـرد‪ :‬در ابتـدای بـروز بیمـاری کوویـد‪۱۹-‬‬ ‫در درمانگا ههـای تنفسـی‏‪ ،‬مرا کـز نمونه گیـری وجـود داشـت و اتـاق ایزوله نیز‬ ‫در درمانگا ههـا پیش بینـی شـده بـود‪ .‬وی افـزود‪ :‬با توج هبـه تغییـر ماهیـت‬ ‫کرونـا‪ ،‬کا کـرد درمانگا ههـای تنفسـی نیـز تغییـر کـرده و مرا کـز نمونه گیـری بـه‬ ‫مرا کـز بهداشـتی محـدود شـده اند‪ .‬مدیـر درمـان دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫یشـاپور اهـواز با بیان اینکـه در ایـن مـوج درگیـری ریـوی کمتـر از‬ ‫جند ‬ ‫یسـت‪ ،‬بیـان کـرد‪ :‬بـا اغـاز مجـدد مـوج بیمـاری‪ ،‬در همـه‬ ‫جهـای قبل ‬ ‫مو ‬ ‫بیمارستان های دولتی درمانگاه های تنفسی برای ویزیت بیماران مشکوک‬ ‫به کرونا راه اندازی شـده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬در این درمانگاه ها اقدامات سـرپایی‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫نسـنجی و ویزیـت بیمـاران انجـام م ‬ ‫ماننـد ا کسیژ ‬ ‫برداشت ‪ ۴۵۰۰‬تن رطب و خارک از نخیالت کارون‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی کارون با بیان اینکه برداشت رطب و خارک در شهرستان‬ ‫اغـاز شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬عملیات برداشـت تا شـهریورماه ادامـه دارد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایسـنا؛ جبـار حمـادی در خصـوص برداشـت رطـب و خـارک در شهرسـتان‬ ‫ً‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬معمـوال ‪ ۱۰‬درصـد از محصـول نخیلات شهرسـتان ب هصـورت رطـب‬ ‫‪۴۵۰۰‬تـن رطب و خـارک از نخیالت‬ ‫یشـود امسـال ‬ ‫چینـی اسـت و پیش بینی م ‬ ‫شهرسـتان برداشـت شـود‪ .‬وی افزود‪ :‬برداشـت رطب و خارک از ‪۱۵‬روز گذشـته‬ ‫اغاز شـده اسـت و تا شـهریورماه ادامه دارد‪ .‬مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان‬ ‫کارون با بیان اینکـه ‪ ۲۰‬درصـد از کل محصـوالت رطـب و خـارک شهرسـتان‬ ‫تاکنون برداشت شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سطح زیر کشت نخیالت شهرستان‬ ‫سـه هزار هکتار اسـت که ‪ ۲۹۲۰‬هکتار بارور و مابقی ان غیر بارور اسـت‪ .‬حمادی‬ ‫با اشـاره به اینکه در شهرسـتان دو کارگاه بسـته بندی خرمـا وجـود دارد‪ ،‬عنـوان‬ ‫کـرد‪ :‬رطـب اسـتعمران و خـارک برحـی انـواع محصـوالت نخیلات شهرسـتان‬ ‫است‪ .‬وی در خصوص دیگر محصوالت تابستانه افزود‪ :‬کشت شلتوک ممنوع‬ ‫اعلام شـده اسـت؛ امـا دیگـر محصـوالت شـامل ذرت‪ ،‬سـویا‪ ،‬مـاش و کنجـد در‬ ‫شهرسـتان کشـت می شود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫در نشست بازرگانان کردستان های ایران و عراق تاکید شد؛‬ ‫عرضه کاالهای تقلبی؛ دشمن توسعه صادرات‬ ‫عرضــه کاالهــای تقلبــی در بازارهــای خارجی‬ ‫ازجمل ــه اقلی ــم کردس ــتان ع ــراق توس ــط‬ ‫تع ــدادی از ش ــرکت های داخل ــی عام ــل‬ ‫بی اعتمــادی و عدم اطمینــان بــه تولیــدات‬ ‫یک ــه‬ ‫کش ــورمان ش ــده اس ــت به گونه ا ‬ ‫نایب رئی ــس ات ــاق بازرگان ــی س ــلیمانیه‬ ‫عرض ــه چنی ــن کاالهای ــی را دش ــمن اقتص ــاد‬ ‫و ص ــادرات خوان ــد‪ .‬ب هگ ــزارش ایرن ــا؛ یک ــی‬ ‫ته ــای کردس ــتان‬ ‫از مهم تری ــن ظرفی ‬ ‫داشــتن مــرز مشــترک بــا کشــور عــراق اســت‬ ‫ک ــه این مه ــم منج ــر ب ــه ایج ــاد و توس ــعه‬ ‫مرزه ــای اس ــتان ازجمل ــه م ــرز بین الملل ــی‬ ‫باش ــماق و س ــیرانبند بان ــه ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وج ــود ای ــن ظرفی ــت زمین ــه ایج ــاد منطق ــه‬ ‫وی ــژه اقتص ــادی بان ــه را فراه ــم ک ــرده و‬ ‫ن منطق ــه ازاد تج ــاری صنعت ــی‬ ‫عالوه برایـ ـ ‬ ‫بان ــه‪ -‬مری ــوان ه ــم درحال ایج ــاد اس ــت‬ ‫ک ــه ب ــا تکمی ــل و راه ان ــدازی این ط ــرح وی ــژه‬ ‫و مه ــم س ــرمایه گذاری و تولی ــد در منطق ــه‬ ‫رون ــق خواه ــد گرف ــت؛ این اق ــدام نه تنه ــا‬ ‫در اقتص ــاد کردس ــتان بلک ــه در اقتص ــاد‬ ‫کل کش ــور تاثی ــر بس ــزایی خواه ــد داش ــت‪.‬‬ ‫ته ــا موج ــب ش ــده ارتباط ــات‬ ‫ای ــن ظرفی ‬ ‫در بخ ــش تج ــاری و بازرگان ــی بی ــن طرفی ــن‬ ‫ایج ــاد ش ــود و درراس ــتای حف ــظ و تقوی ــت‬ ‫ارتباط ــات تج ــاری و معرف ــی و شناس ــاندن‬ ‫یه ــای تولیدکنن ــدگان اس ــتان‬ ‫توانمند ‬ ‫هرس ــال به هم ــت نهاده ــای مختل ــف‬ ‫تهــای‬ ‫ازجملــه اتــاق بازرگانــی ســنندج هیئ ‬ ‫تج ــاری از اقلی ــم کردس ــتان ع ــراق ب ــه‬ ‫یش ــوند‪.‬‬ ‫کردس ــتان ای ــران دع ــوت م ‬ ‫ازاین ظرفی ــت م ــرز مش ــترک نه تنه ــا‬ ‫مج ــوار ان‬ ‫کردس ــتان بلک ــه اس ــتان های ه ‬ ‫یک ــه‬ ‫نی ــز بی نصی ــب نماندن ــد به گونه ا ‬ ‫در اواخ ــر خ ــرداد امس ــال احم ــد محم ــود؛‬ ‫رئی ــس ات ــاق بازرگان ــی اس ــتان حلبچ ــه‬ ‫اقلی ــم کردس ــتان ع ــراق در نشس ــت توس ــعه‬ ‫اقتص ــادی و تج ــاری اس ــتان هم ــدان‬ ‫ته ــای‬ ‫ش ــرکت ک ــرد و در ان ب ــا ظرفی ‬ ‫س ــرمایه گذاری دراین اس ــتان اش ــنا ش ــد‬ ‫و درم ــورد پتانس ــیل های س ــرمایه گذاری‬ ‫در اقلی ــم کردس ــتان مطالب ــی را بی ــان ک ــرد‪.‬‬ ‫به دع ــوت ات ــاق بازرگان ــی‪ ،‬صنای ــع‪ ،‬مع ــادن‬ ‫و کش ــاورزی س ــنندج هیئ ــت تج ــاری‪-‬‬ ‫ بازاریاب ــی از اقلی ــم کردس ــتان ع ــراق ب ــه‬ ‫کردســتان ایــران امدنــد تــا نشس ـت هایی بــا‬ ‫ش ــرکت های دانش بنی ــان و فن ــاور‪ ،‬مدی ــران‬ ‫دس ــتگاه های اجرای ــی و فع ــاالن اقتص ــادی‬ ‫داش ــته باش ــند‪ .‬نخس ــتین نشس ــت ای ــن‬ ‫هیئــت بــا شــرکت های دانش بنیــان و فنــاور‬ ‫اســتان کردســتان بود که در ســالن جلســات‬ ‫پ ــارک عل ــم و فن ــاوری اس ــتان تش ــکیل؛‬ ‫ته ــا و‬ ‫و در ان عالو هب ــر معرف ــی ظرفی ‬ ‫نه ــا‪ ،‬ب ــه‬ ‫یه ــای دانش بنیا ‬ ‫توانمند ‬ ‫مش ــکالت تج ــاری و بازرگان ــی بی ــن طرفی ــن‬ ‫نهــا‬ ‫هــم اشــاره شــد کــه یکــی از مهم تریــن ا ‬ ‫عرض ــه کاالی بی کیفی ــت و تقلب ــی توس ــط‬ ‫تع ــدادی از ش ــرکت های ایران ــی در اقلی ــم‬ ‫کردس ــتان ع ــراق ب ــود‪.‬‬ ‫برپایینمایشگاهتوانمندی هایایران‬ ‫در اقلیم کردستان عراق‬ ‫عض ــو هیئت رئیس ــه ات ــاق بازرگان ــی‪،‬‬ ‫صنای ــع‪ ،‬مع ــادن و کش ــاورزی س ــنندج‬ ‫نس ــفر هیئ ــت‬ ‫دراین نشس ــت گف ــت‪ :‬درای ‬ ‫تج ــاری و بازاریاب ــی اقلی ــم کردس ــتان‬ ‫ع ــراق درص ــدد هس ــتیم امکان ــات و‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫ درصدی تردد‬ ‫افزایش ‪۳۱‬‬ ‫ِ‬ ‫در محورهای برون شهری ایالم‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای ایلام گفـت‪ :‬از ابتـدای امسـال‬ ‫تا کنـون‪ ،‬تـردد جـاده ای در محورهـای مواصالتـی بین اسـتانی‪ ۳۱ ،‬درصـد‬ ‫نسـبت بـه مـدت مشـابه پارسـال افزایـش داشـته اسـت‪ .‬سـید زاهدیـن‬ ‫‪۴۱۵‬هـزار‬ ‫چشـمه خاور اظهـار داشـت‪ :‬طـی چهارمـاه اول امسـال ‪15‬میلیـون و ‬ ‫وسـیله نقلیه در جاده هـای اسـتان تـردد کرده انـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬همچنیـن‬ ‫دراین بازه زمانی یک میلیون و ‪ ۸۶۱‬هزار وسـیله نقلیه سـنگین در محورهای‬ ‫ارتباطـی اسـتان ایلام تـردد داشـته اند کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه پارسـال‬ ‫‪ ۳۹‬درصـد افزایـش داشـته اسـت‪ .‬مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫ایلام یـاداور شـد‪ :‬بیشـترین میزان تـردد دراین مـدت در محورهـای ایلام‪-‬‬ ‫‪۷‬هـزار‬ ‫چـوار بـا ‪ ۹۳۵‬هـزار و ‪ ۴۷۲‬تـردد و مسـیر ایـوان بـه اسلام اباد غـرب بـا ‪ ۵۲‬‬ ‫و ‪ ۶۱۰‬مورد تردد اسـت‪ .‬وی خاطرنشـان کرد‪ :‬هم وطنان می توانند با سـامانه‬ ‫جامـع اطالع رسـانی ‪ ۱۴۱‬بـه اطالعـات و اخبـار ترافیکـی‪ ،‬تصاویـر لحظـه ای‬ ‫دوربین هـای نظـارت جـاده ای‪ ،‬وضعیـت تـردد و هواشناسـی محورهـای‬ ‫مواصالتـی دسترسـی یابنـد تـا بـا اطلاع از وضعیـت ترافیکـی مسـیر‪ ،‬سـفری‬ ‫ایمن پیش رو داشته باشند‪ .‬چشمه خاور بیان داشت‪ :‬بیش از ‪ ۱۰۷‬دوربین‬ ‫ثبت تخلف و ترددشمار و سه تابلوی متغیر در محورهای مواصالتی استان‬ ‫ایلام فعـال می باشـند‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ۲۰۰‬هکتار از مزار ع هلیالن‬ ‫به کشت افتابگردان‬ ‫یه ــای کردس ــتان ای ــران در‬ ‫توانمند ‬ ‫بخ ــش س ــاختمان و مصال ــح س ــاختمانی‬ ‫و فعالی ــت ش ــرکت های دانش بنی ــان را‬ ‫معرفــی کنیــم‪ .‬فــاروق کیخســروی از برپایــی‬ ‫یه ــای ش ــرکت های‬ ‫نمایش ــگاه توانمند ‬ ‫نه ــا در اقلی ــم‬ ‫ایران ــی به وی ــژه دانش بنیا ‬ ‫کردس ــتان ع ــراق خب ــر داد و اف ــزود‪ :‬ای ــن‬ ‫نمایش ــگاه ق ــرار ش ــده در پایی ــز امس ــال در‬ ‫س ــلیمانیه برپ ــا ش ــود‪ .‬وی اف ــزود‪ :‬قبـــل از‬ ‫ش ــیوع کرون ــا به دنب ــال ایج ــاد مرک ــز تج ــاری‬ ‫دائم ــی در یک ــی از ش ــهرهای م ــرزی اس ــتان‬ ‫بودیــم کــه وجــود ایــن بیمــاری دراین اقــدام‬ ‫تاخی ــری ایج ــاد ک ــرد ول ــی ح ــال م ــکان ان‬ ‫مش ــخص ش ــده اس ــت و ب ــا راه ان ــدازی ان‬ ‫ته ــای ش ــرکت های تولی ــدی اس ــتان‬ ‫فعالی ‬ ‫را معرف ــی خواهی ــم ک ــرد‪ .‬وی اف ــزود‪ :‬اقلی ــم‬ ‫کردس ــتان ع ــراق دیگ ــر همچ ــون س ــنوات‬ ‫قب ــل فق ــط واردکنن ــده کااله ــا نیس ــت و‬ ‫خ ــود ب ــه ام ــر تولی ــد می پ ــردازد و خواه ــان‬ ‫س ــرمایه گذاری و بهره من ــدی از دان ــش و‬ ‫تکنولــوژی روز دنیاســت‪ .‬کیخســروی ادامــه‬ ‫داد‪ :‬یک ــی از مهم تری ــن موان ــع و مش ــکالت‬ ‫پیـ ـش روی س ــرمایه گذاری در اقلی ــم‬ ‫کردس ــتان فراه ــم نب ــود زیرس ــاخت هایی‬ ‫مانن ــد ب ــرق و گاز ک ــه از نیازه ــای اصل ــی‬ ‫ایج ــاد کارخان هه ــا ب هش ــمار مـ ـی رود‪،‬‬ ‫اس ــت‪ .‬وی بااش ــاره به اینکه مس ــائل بانک ــی‬ ‫و بیم ــه ه ــم تا کن ــون در اقلی ــم کردس ــتان‬ ‫ب هط ــور مطل ــوب اجرای ــی نش ــده‪ ،‬گفـــت‪:‬‬ ‫وج ــود منطق ــه وی ــژه اقتص ــادی بان ــه ک ــه‬ ‫دارای هم ــه امکان ــات و زیرس ــاخت های‬ ‫موج ــود اس ــت فرص ــت ارزش ــمندی بـــرای‬ ‫س ــرمایه گذاری توس ــط س ــرمایه گذاران‬ ‫اقلی ــم کردس ــتان ع ــراق اس ــت‪.‬‬ ‫لزوم برخورد ایران با عرضه کنندگان‬ ‫کاالی تقلبی و بی کیفیت‬ ‫در بازارهای خارجی‬ ‫نایب رئی ــس ات ــاق بازرگان ــی س ــلیمانیه ه ــم‬ ‫دراین نشس ــت اظه ــار داش ــت‪ :‬در ایـــران‬ ‫تفکر و برداشــت نادرســتی از اینکه در اقلیم‬ ‫کردس ــتان کاالی ُترک ــی ب ــه ایران ــی ترجی ــح‬ ‫یشــود‪ ،‬ایجــاد شــده اســت‪ .‬یاســین‬ ‫داده م ‬ ‫رحی ــم ف ــرج گف ــت‪ :‬به توصی ــه مرح ــوم‬ ‫یه ــا موردحمای ــت و‬ ‫م ــام ج ــال ک ــه ایران ‬ ‫پشــتیبانی قــرار گیرنــد زیــرا در دوره ای تنهــا‬ ‫حام ــی م ــا بودن ــد‪ ،‬هم ــواره س ــعی کردی ــم‬ ‫در حوز هه ــای مختل ــف به وی ــژه تج ــاری‬ ‫و بازرگان ــی هم ــکاری مطلوب ــی داش ــته‬ ‫باش ــیم‪ .‬وی بااش ــاره به اینکه مش ــکلی ک ــه‬ ‫ب ــا ش ــرکت های تولی ــدی ایران ــی دارن ــد تنه ــا‬ ‫مرب ــوط ب ــه کیفی ــت تولی ــدات ان هاس ــت‪،‬‬ ‫گف ــت‪ :‬در تج ــارت عالو هب ــر کیفی ــت‪،‬‬ ‫بس ــته بندی و عم ــل ب ــه قرارداده ــا بس ــیار‬ ‫حائزاهمی ــت اس ــت ول ــی ش ــرکت های‬ ‫ایران ــی در ای ــن سـ ـه مورد بس ــیارضعیف‬ ‫عم ــل می کنن ــد‪ .‬نایب رئی ــس ات ــاق بازرگان ــی‬ ‫س ــلیمانیه گف ــت‪ :‬ب ــا مس ــئوالن ایران ــی‬ ‫در نشسـ ـت های مختل ــف گفت وگ ــو‬ ‫که ــای م ــا ا کتی ــو‬ ‫و بی ــان کردی ــم بان ‬ ‫نه ــا اع ــام کردن ــد ب ــا حوال ــه‬ ‫نیس ــتند و ا ‬ ‫ه ــم مانن ــد بان ــک برخ ــورد می کنی ــم و‬ ‫مش ــکلی دراین راس ــتا نداری ــم‪ .‬رحی ــم‬ ‫ف ــرج بااش ــاره به اینکه نخس ــتین کش ــوری‬ ‫ک ــه اقلی ــم کردس ــتان ع ــراق در ح ــوزه‬ ‫تج ــارت ب ــا ان کار ک ــرد ای ــران ب ــود‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫ش ــرکت هایی ک ــه جن ــس تقلب ــی را ص ــادر‬ ‫می کنن ــد دش ــمن ای ــران هس ــتند زی ــرا ب ــه‬ ‫ اعتب ــار تولی ــد این کش ــور ضرب ــه می زنن ــد‪.‬‬ ‫وی اضاف ــه ک ــرد‪ :‬س ــازمان توس ــعه تج ــارت‬ ‫و وزارت صنع ــت‪ ،‬مع ــدن و تج ــارت ای ــران و‬ ‫دیگ ــر نهاده ــای ح ــوزه اقتص ــاد این کش ــور‬ ‫یک ــه اق ــدام ب ــه عرض ــه تولی ــد‬ ‫بای ــد ب ــا افراد ‬ ‫و کار تقلب ــی در س ــایر کش ــورها می کنن ــد‬ ‫برخــورد کننــد‪ .‬وی یــاداور شــد‪ :‬هــر بــازرگان‬ ‫و تاج ــر و س ــرمایه گذاری ک ــه ازط ــرف ات ــاق‬ ‫بازرگان ــی س ــنندج ب ــه م ــا معرف ــی ش ــود‬ ‫مورداس ــتقبال و حمای ــت ق ــرار می گی ــرد‪.‬‬ ‫وی گف ــت‪ :‬س ــرمایه گذاران ایران ــی بای ــد‬ ‫بدانن ــد در اقلی ــم کردس ــتان ع ــراق ب ــاران‬ ‫یب ــارد ک ــه بخواهن ــد بع ــد از م ــدت‬ ‫پ ــول نم ‬ ‫کوتاه ــی اقام ــت در ان چمدان هایش ــان‬ ‫را پ ــر از پ ــول کنن ــد و برگردن ــد بلک ــه بای ــد‬ ‫به بهترین نح ــو کار کنن ــد و زحم ــت بکش ــند‬ ‫ت ــا درام ــد و س ــود مطل ــوب به دس ــت‬ ‫اورن ــد‪ .‬م ــا از س ــنندجی ها نح ــوه برپای ــی‬ ‫نمایش ــگاه های تولی ــدات در حوز هه ــای‬ ‫مختلــف را یــاد گرفتیــم و ا کنــون هــم نهایــت‬ ‫هم ــکاری را ب ــرای برپای ــی نمایش ــگاهی در‬ ‫س ــلیمانیه خواهی ــم ک ــرد‪.‬‬ ‫تولیداتدانش بنیان هایکردستان‬ ‫تضمین شده است‬ ‫مع ــاون پ ــارک عل ــم و فن ــاوری کردس ــتان‬ ‫ه ــم دراین نشس ــت اظه ــار داش ــت‪:‬‬ ‫توس ــط پ ــارک عل ــم و فن ــاوری اس ــتان‬ ‫ب ــه تولیدکنن ــدگان راهنمای ــی و مش ــاوره‬ ‫یش ــود ت ــا کاالی با کیفی ــت و‬ ‫الزم ارائ ــه م ‬ ‫قابل رقاب ــت در بازاره ــای خارج ــی را تولی ــد‬ ‫کنن ــد‪ .‬محم ــدی بااش ــاره به وج ــود ‪۱۱۰‬‬ ‫ش ــرکت دانش بنی ــان و فن ــاور در پ ــارک عل ــم‬ ‫نش ــرکت ها‬ ‫و فن ــاوری اس ــتان‪ ،‬اف ــزود‪ :‬درای ‬ ‫محص ــوالت با کیفی ــت و قیم ــت مناس ــب و‬ ‫یش ــود ک ــه پ ــارک‬ ‫دارای ن ــواوری تولی ــد م ‬ ‫عل ــم و فن ــاوری تولی ــدات ای ــن ش ــرکت ها‬ ‫را تضمی ــن می کن ــد‪ .‬وی بابیان اینک ــه‬ ‫ب ــر تولی ــدات ای ــن ش ــرکت ها نظ ــارت‬ ‫یش ــود‪ ،‬گف ــت‪ :‬کیفی ــت و قیم ــت‬ ‫م ‬ ‫محص ــوالت ش ــرکت های دانش بنی ــان و‬ ‫فن ــاور تحت حمای ــت پ ــارک عل ــم و فن ــاوری‬ ‫اس ــتان را تضمی ــن می کنی ــم‪ .‬مع ــاون پ ــارک‬ ‫عل ــم و فن ــاوری کردس ــتان ادام ــه داد‪:‬‬ ‫به دلیل اینک ــه برخ ــی ش ــرکت های ایران ــی‬ ‫در گذش ــته کاالی بی کیفی ــت و ب ــا قیم ــت‬ ‫نامناس ــب را در اقلی ــم کردس ــتان ارائ ــه‬ ‫کردن ــد ح ــال بس ــیاری از تج ــار و بازرگان ــان‬ ‫این منطق ــه اعتم ــاد و اطمینان ــی نس ــبت‬ ‫ب ــه کیفی ــت کااله ــای ش ــرکت های تولی ــدی‬ ‫م ــا ندارن ــد‪ .‬محم ــدی ی ــاداور ش ــد‪ :‬ا کن ــون‬ ‫ش ــرایط بس ــیارمتفاوت ش ــده و در گذش ــته‬ ‫ا گ ــر ش ــرکتی ب ــدون داش ــتن شناس ــنامه‬ ‫کاری مش ــخص و حمای ــت و تایی ــد نه ــاد‬ ‫علم ــی اق ــدام ب ــه عرض ــه محص ــوالت‬ ‫یک ــرد ام ــروزه‬ ‫بی کیفی ــت خ ــود م ‬ ‫ش ــرکت های دانش بنی ــان ب ــا تاییدی ــه‬ ‫رس ــمی و ثب ــت اختراعاتش ــان اق ــدام ب ــه‬ ‫تولی ــد و عرض ــه تولیداتش ــان می کنن ــد‪ .‬وی‬ ‫ی ــاداور ش ــد‪ :‬ب ــا هم ــکاری ات ــاق بازرگان ــی‬ ‫س ــنندج ش ــرکت های دانش بنی ــان اس ــتان‬ ‫را ب ــه اقلی ــم کردس ــتان معرف ــی می کنی ــم‬ ‫ت ــا تکنول ــوژی خ ــود را منتق ــل کنن ــد و‬ ‫درصورت نی ــاز ه ــم اق ــدام ب ــه ارائ ــه ام ــوزش‬ ‫ب ــه متقاضی ــان کنن ــد‪ .‬دراین نشس ــت‬ ‫تع ــدادی از ش ــرکت های دانش بنی ــان‬ ‫ه ــم ب ــه معرف ــی دان ــش و توانمن ــدی خ ــود‬ ‫پرداختن ــد‪.‬‬ ‫قائم مقام تولیت استان قدس رضوی‪:‬‬ ‫احداث زمین های ورزشی در حاشیه شهر‬ ‫مصداق بارز اقدام به نفع مردم است‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقـام تولیـت اسـتان قـدس رضـوی‬ ‫نهـای ورزشـی در‬ ‫گفـت‪ :‬احـداث زمی ‬ ‫مناطـق حاشـیه شـهر مشـهد مصـداق بـارز‬ ‫اقـدام به نفـع مـردم اسـت‪ .‬مالـک رحمتـی‬ ‫در مراسـم بهر هبـرداری از دو پـروژه ورزشـی‬ ‫بنیاد کرامت رضوی در حاشـیه شـهر مشهد‬ ‫اظهار کرد‪ :‬الگوی مشـارکتی ایجادشـده بین‬ ‫اسـتان قـدس‪ ،‬بنیـاد علـوی و شـهرداری‬ ‫مشـهد بـرای احـداث مجموعه های ورزشـی‬ ‫در مناطق کمترتوسـعه یافته‪ ،‬قابل تحسـین‬ ‫و الگویـی بـرای سـایر مجموعه هاسـت‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪ :‬بهر هبـرداری امـروز از دو پـروژه در‬ ‫شـهرک شـهید رجایـی و بلـوار تـوس‪ ،‬پایـان‬ ‫کار نیسـت زیـرا احـداث پروژ ههـای ورزشـی‬ ‫و فرهنگـی در مناطـق کمترتوسـعه یافته‬ ‫همچنـان جـزو نیازهـای مـردم این مناطـق‬ ‫اسـت و ازهمیـن رو نبایـد بـه این میـزان ا کتفا‬ ‫کنیـم و بـه نیـاز بانـوان نیـز درزمین ههـای‬ ‫ورزشـی و سـاخت سـالن های سرپوشـیده‬ ‫توجـه جـدی بایـد بشـود‪ .‬وی ضمـن تقدیـر‬ ‫از نا مگـذاری ایـن دو پـروژه ب هنـام شـهیدان‬ ‫دارایـی و اصالنـی‪ ،‬گفـت‪ :‬هـدف اسـتان‬ ‫قـدس از احـداث زمین های ورزشـی در متن‬ ‫شهر‪ ،‬جامه عمل پوشاندن به مطالبه رهبر‬ ‫یبـر تربیـت هم زمـان جوانـان‬ ‫انقلاب مبن ‬ ‫بـا تحصیـل‪ ،‬تهذیـب نفـس و ورزش اسـت‪.‬‬ ‫رحمتـی افـزود‪ :‬هـر سـه ایـن شـاخص ها‪،‬‬ ‫شـرط الزم بـرای رشـد و تربیـت جوانـان‬ ‫ارزشـی در مکتـب امـام (ره) و مقـام معظـم‬ ‫یسـت کـه بایـد بـه ان توجـه شـود و‬ ‫رهبر ‬ ‫براین مبنـا اسـتان قـدس رضـوی خـود را‬ ‫حهـای فرهنگـی و‬ ‫مکلـف بـه حمایـت از طر ‬ ‫ورزشـی می دانـد‪ .‬قائم مقـام تولیـت اسـتان‬ ‫قـدس خاطرنشـان کـرد‪ :‬ایـن سـه شـاخص‪،‬‬ ‫توسـط سـه مجموعـه در اسـتان قـدس‬ ‫یشـود‪ .‬بنیـاد فرهنگـی رضـوی‬ ‫دنبـال م ‬ ‫تالش می کند بهترین مدل تحصیل‪ ،‬تربیت‬ ‫و امـوزش را ارائـه کند‪ ،‬به موازات ان‪ ،‬موسسـه‬ ‫جوانـان رضـوی توجـه اساسـی بـه مقولـه‬ ‫تهذیـب نفـس و ایجاد نظام فکری انقالبی را‬ ‫محور فعالیت های خود قرار داده و موسسه‬ ‫تربیت بدنـی بنیـاد کرامـت رضـوی نیـز بـا‬ ‫تهـای ورزشـی به ویـژه‬ ‫توسـعه بسـتر فعالی ‬ ‫ایالم‬ ‫در مناطق کمترتوسـعه یافته‪ ،‬درصدد اسـت‬ ‫زنجیـره تحصیـل‪ ،‬تهذیـب نفـس و ورزش را‬ ‫کامـل کنـد‪ .‬تحقـق ایـن سـه مهـم در وجـود‬ ‫جوانان ما ان ها را مقابل تهاجمات دشـمن‬ ‫بیمـه خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫اهتمام تولیت استان قدس رضوی‬ ‫نسبت به حاشیه شهر‬ ‫رحمتـی بهر هبـرداری از دو پـروژه احـداث‬ ‫نهـای ورزشـی روبـاز در شـهرک شـهید‬ ‫زمی ‬ ‫رجایـی و بلـوار تـوس را مصـداق بـارز اقـدام‬ ‫به نفـع مـردم دانسـت و گفت‪ :‬تولیت اسـتان‬ ‫قـدس نسـبت بـه مناطـق کمترتوسـعه یافته‬ ‫اهتمـام ویـژه ای دارد و نمـود ایـن اهتمـام را‬ ‫نهـای‬ ‫در سه سال گذشـته بـا وا گـذاری زمی ‬ ‫موقوفـه بـرای احـداث مسـکن ویـژه‬ ‫محرومـان‪ ،‬احـداث بیمارسـتان و طر ح های‬ ‫مشـابه در شـهرک شـهید رجایـی شـاهد‬ ‫بوده ایـم‪ .‬قائم مقـام تولیـت اسـتان قـدس‬ ‫ن استان‬ ‫رضوی به برخی دیگر از اقدامات ای ‬ ‫به نفع مردم اشـاره کرد و گفت‪286 :‬هکتار از‬ ‫اراضی موقوفه شهرک شهید رجایی ازسوی‬ ‫استان قدس رضوی برای تامین سرانه های‬ ‫توسـعه همه جانبه ازجمله سـاخت مسـکن‬ ‫بـرای مـردم‪ ،‬دراختیـار شـهرداری مشـهد قرار‬ ‫گرفـت و طبق کارشناسـی های صورت گرفته‪،‬‬ ‫دراین پروژه هـا سـرانه اموزشـی‪ ،‬ورزشـی و‬ ‫بهداشـتی مناسـبی بـرای مـردم این منطقـه‬ ‫نشـاءاهلل‬ ‫درنظـر گرفتـه شـده اسـت تـا ا ‬ ‫رویـدادی دیگـری به نفـع مـردم رقـم بخـورد‪.‬‬ ‫توافق برای بازگشایی‬ ‫بلوار ‪۴۵‬متری بصیرت‬ ‫وی بازگشـایی بلـوار ‪۴۵‬تـری بصیـرت بـا‬ ‫مسـاعدت تولیـت محتـرم اسـتان قـدس‬ ‫رضـوی را یکی دیگـر از خدمـات انجا مشـده‬ ‫در حاشـیه مشهد برشـمرد و افزود‪ :‬توافقات‬ ‫نپـروژه بـا شـهرداری انجـام‬ ‫نهایـی دربـاره ای ‬ ‫شـده و به زودی این بلوار دراختیار مردم که‬ ‫ولی نعمتـان ما هسـتند‪ ،‬قـرار خواهـد گرفت‪.‬‬ ‫قائم مقـام تولیـت اسـتان قـدس تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫اختصـاص اراضـی موقوفـه بـرای احـداث‬ ‫بیمارسـتان ‪ 540‬تختخوابـی در شـهرک‬ ‫شـهید رجایـی نیـز یکی دیگـر از اقدامـات‬ ‫این اسـتان مقـدس به نفـع مـردم اسـت کـه‬ ‫گودبرداری ان انجام شده است و ان شاءاهلل‬ ‫بـه زودی شـاهد احـداث و افتتـاح ان توسـط‬ ‫دسـتگاه متولـی باشـیم‪.‬‬ ‫همراهی با خیران‬ ‫برای ارتقای بهره وری موقوفات‬ ‫رحمتـی بـه رویکـرد اسـتان بـرای توسـعه‬ ‫خدمت رسـانی بـه مـردم اشـاره و اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫نهـای‬ ‫طبـق سیاسـت های اسـتان‪ ،‬زمی ‬ ‫موقوفـه دارای کاربـری ورزشـی‪ ،‬اموزشـی و‬ ‫بهداشـتی‪ ،‬دراختیـار مشـارکت کنندگان و‬ ‫خیریـن قـرار خواهـد گرفـت و دراین زمینـه‬ ‫هیـچ محدودیـت و مانعـی وجـود نـدارد‬ ‫بلکـه بـا متقاضیـان همراهـی و همـکاری‬ ‫خواهیـم کـرد بهـره وری از ایـن موقوفـات را‬ ‫ارتقـاء دهیـم‪ .‬وی بـرای سـاماندهی گـود‬ ‫کشـتی بـا چوخـه در بلـوار تـوس معـروف بـه‬ ‫گـود مهدی ابـاد اعلام امادگـی کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫امیـدوارم این مجموعـه ورزشـی سـنتی نیـز‬ ‫بـه زودی سـاماندهی و بـا کمـک مدیریـت‬ ‫شـهری به بهر هبـرداری برسـد‪.‬‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی هلیالن گفت‪ :‬باتوجه به شرایط و موقعیت جغرافیایی‬ ‫این شهرستان ‪ ۲۰۰‬هکتار از مزار ع شهرستان به کشت افتابگردان اختصاص‬ ‫یافته است‪ .‬عبداله صابری از اغاز برداشت افتابگردان از مزار ع هلیالن خبر‬ ‫داد و اظهـار داشـت‪ :‬امسـال پیش بینـی می شـود بیـش از ‪ ۳۰۰‬تن افتابگردان‬ ‫از مـزار ع این شهرسـتان برداشـت و روانـه بـازار مصـرف شـود‪ .‬میانگیـن تولیـد‬ ‫افتابگـردان در شهرسـتان در هرهکتـار ‪ ۱۵۰۰‬کیلوگـرم اسـت‪ .‬مدیـر جهـاد‬ ‫کشـاورزی هلیالن گفت‪ :‬کشـت این محصول در بیشـتر مزار ع به صورت تیپ‬ ‫و محصول نیز در بیشـتر مزار ع مکانیزه اسـت‪ .‬باتوجه به وضعیت منابع ابی‬ ‫افتابگردان به دو شـکل اجیلی و روغنی کشـت شـده اسـت‪.‬‬ ‫گازداربودن ‪ ۷۰‬واحد تولیدی و صنعتی بدره‬ ‫ِ‬ ‫مجتبـی بهـادری در دیـدار بـا فرمانـدار بـدره اظهـار داشـت‪ :‬ضریـب نفـوذ‬ ‫گازرسـانی در مناطـق شـهری و روسـتایی شهرسـتان بـدره ‪ ۱۰۰‬درصـد‬ ‫اسـت‪ .‬وی بابیان اینکـه دو شـهر بـدره و چشمه شـیرین و ‪ ۲۵‬روسـتای‬ ‫این شهرسـتان گازدارنـد‪ ،‬افـزود‪ :‬ا کنـون ‪ ۴۴۰۰‬خانـوار در مناطـق شـهری و‬ ‫روسـتایی این شهرسـتان از نعمـت گاز طبیعـی برخوردارنـد کـه ازاین تعـداد‪،‬‬ ‫‪ ۱۶۵۰‬خانوار در مناطق شـهری و ‪ ۲۷۵۰‬خانوار در مناطق روسـتایی هسـتند‪.‬‬ ‫سرپرسـت مدیریـت بهره بـرداری شـرکت گاز ایلام بابیان اینکـه تا کنـون‬ ‫‪ ۷۰‬واحـد تولیـدی و صنعتـی دراین شهرسـتان گازدار شـده‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن‬ ‫شـرکت بـرای تحقـق نام گـذاری امسـال بـرای گازدارکـردن سـایر واحدهـای‬ ‫تولیـدی و صنعتـی متقاضـی برنامـه مدونـی دردسـت اقدام دار‪ .‬وی ادامـه‬ ‫داد‪ :‬شـرکت گاز اسـتان طـی دوسال گذشـته تا کنـون بـرای تحقـق نا مگـذاری‬ ‫شـعار سـال قدم هـای خوبـی برداشـته و امسـال نیـز بـرای تحقـق ان‪ ،‬تلاش‬ ‫خـود را دوچنـدان خواهـد کـرد‪ .‬بهـادری بابیان اینکـه شـرکت گاز اسـتان بـه‬ ‫مناطـق محروم اسـتان خدمات رسـانی قابل توجهـی ارائه کرده اسـت‪ ،‬اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬محرومیت زدایـی‪ ،‬کمـک بـه واحدهـای صنعتـی و تولیدی و غیـره از‬ ‫اولویت هـای اصلـی شـرکت گاز در اقصی نقـاط اسـتان اسـت‪ .‬وی خواسـتار‬ ‫پیگیـری و همـکاری بیشـتر فرمانـداری در وصـول بدهـی گازبهـای اما کـن و‬ ‫مرا کز اداری شهرسـتان شـد‪ .‬فرماندار بدره نیز گفت‪ :‬خدمات رسـانی شرکت‬ ‫گاز اسـتان بـه مناطـق شـهری و روسـتایی بـدره قابل تقدیـر اسـت‪ .‬یاسـر‬ ‫علیـزاده بـا اعلام رضایـت از عملکـرد شـرکت گاز ایلام افـزود‪ :‬گازرسـانی کامـل‬ ‫شـهری و روسـتایی بـرگ زرینـی از افتخـارات شـرکت گاز بـه مناطـق محـروم‬ ‫این شهرسـتان اسـت‪.‬‬ ‫سه شهرستان ایالم؛ در وضعیت قرمز کرونایی‬ ‫سرپرسـت دانشـگاه علوم پزشـکی ایلام گفـت‪ :‬ابدانـان‪ ،‬ایـوان و در هشـهر در‬ ‫وضعیـت قرمـز کرونایـی قـرار دارنـد‪ .‬دکتر جاسـم محمـدی‪ ،‬اظهار کـرد‪ :‬طبق‬ ‫اخریـن اطالع رسـانی وزارت بهداشـت‪ ،‬درمـان و امـوزش پزشـکی ابدانـان‪،‬‬ ‫ایـوان و دره شـهر در وضعیـت قرمـز و بـدره‪ ،‬ملکشـاهی‪ ،‬مهـران‪ ،‬سـیروان در‬ ‫وضعیـت نارنجـی قـرار دارد‪ .‬وی گفـت‪ :‬براین اسـاس شهرسـتان های ایلام‪،‬‬ ‫دهلـران و چـوار و چـرداول در وضعیـت زرد و هلیلان در وضعیـت ابـی قـرار‬ ‫دارد‪ .‬تا کنـون در اسـتان ایلام ‪ ۸۱۱۸۶‬نفـر بـه کرونا مبتال شـده اند و ‪ ۷۹۰۹۹‬نفر‬ ‫نیـز جـان خـود را از دسـت داده انـد‪.‬‬ ‫اغاز مرحله چهارم وا کسیناسیون کووید‪۱۹-‬‬ ‫در مرا کز بهزیستی ایالم‬ ‫صـادق خزلـی گفـت‪ :‬دراین مرحلـه وا کسـن بـرای مددجویـان مقیـم مرا کـز‬ ‫نگهداری سالمندان‪ ،‬بیماران روانی و افراد دارای معلولیت درمجموع شش‬ ‫مرکـز سراسـر اسـتان تزریـق می شـود‪ .‬وی بـا ذکـر اینکـه این اقـدام بـا همکاری‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی ایلام انجـام می شـود‪ ،‬افـزود‪ :‬دز یـاداور این مرحلـه‬ ‫بـرای ‪ ۳۳۲‬نفـر از مددجویـان ایـن مرا کـز و کارکنـان ان هـا به تعـداد ‪ ۱۳۷‬نفـر‬ ‫و درمجمـوع ‪ ۴۶۹‬نفـر تزریـق خواهـد شـد‪ .‬معـاون توان بخشـی اداره کل‬ ‫بهزیسـتی اسـتان ایلام با ذکر اینکـه تزریق وا کسیناسـیون دراین مرا کز هفته‬ ‫اینـده به اتمـام می رسـد‪ ،‬یـاداور شـد‪ :‬پـس از این مرحلـه کار تزریق وا کسـن در‬ ‫مرا کـز روزانـه نیـز انجـام خواهـد شـد‪ .‬خزلـی اضافه کرد‪ :‬مرحله نخسـت طرح‬ ‫وا کسیناسـیون علیـه کرونـا اسـفندماه سـال ‪ ۱۳۹۹‬اغـاز شـد‪.‬‬ ‫مدیرکل بازرسی ایالم مطرح کرد؛‬ ‫تکمیل زیرساخت های مهران؛ نیازمند همکاری‬ ‫استان های معین و سازمان های مرکزی‬ ‫مدیـرکل بازرسـی ایلام بابیان اینکـه‬ ‫این اسـتان توانایـی و ظرفیـت‬ ‫خدمات دهـی بـه حجـم میلیونـی‬ ‫زائـران در ایـام اربعیـن را نـدارد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫بایـد از ظرفیت هـای وزارتخانه هـا‪،‬‬ ‫سـازمان های متبـوع مرکـزی و‬ ‫اسـتان های معیـن در تکمیـل‬ ‫زیرسـاخت های منتهـی بـه مـرز مهـران جهـت برگـزاری بهتـر کنگـره بـزرگ‬ ‫اربعیـن اسـتفاده شـود‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ مهـدی اصالنـی در دیـدار بـا معـاون‬ ‫سیاسـی و امنیتـی اسـتاندار گفـت‪ :‬باتوجه به اینکـه اسـتان ایلام توانایـی و‬ ‫ظرفیـت خدمات دهـی بـه این حجـم از زائـران چندین میلیـون نفـری را‬ ‫نـدارد‪ ،‬لـذا بایـد از ظرفیت هـای وزارتخانه ها و سـازمان های متبـوع مرکزی و‬ ‫اسـتان های معین در تکمیل زیرسـاخت ها‪ ،‬تامین اب خنک بسـته بندی‪،‬‬ ‫غـذای مناسـب‪ ،‬اسـکان موقـت‪ ،‬تجهیـزات و امکانـات بهداشـتی و دارویـی‬ ‫و پزشـکی و ملزومـات و برنامه هـای فرهنگـی و تبلیغـی به نحـو درسـت‬ ‫بهره گیـری شـود تـا هرچه بهتـر کنگـره بـزرگ اربعیـن برگـزار شـود‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫نـکات مهـم‪ ،‬تذکـرات و توصیه هـا در برگـزاری هرچه مطلوب تـر کنگـره بـزرگ‬ ‫اربعین در جلسـات سـتاد ویژه اربعین یا ازطریق مکاتبات مختلف بازرسـی‬ ‫کل اسـتان بـه سـتاد ویـژه اربعیـن اسـتان یـا دسـتگاه های ذی ربط منعکس‬ ‫شـده اسـت‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪ :‬اولیـن نکتـه توجـه به حداقل رسـاندن توقـف‬ ‫جمعیـت زائـران در مهـران و پایانـه مـرزی بـا مدیریـت ازدحـام جمعیـت‬ ‫به روش هـای مختلـف بـرای کاهش ترا کم جمعیـت در زمان ها و مکان های‬ ‫خـاص ازقبیـل توزیـع تقاضـای سـفر زیارتـی از یک هفتـه پیرامونـی اربعیـن‬ ‫بـه حـدود سـه تـا چهارهفتـه افزایـش یابـد‪ .‬اصالنـی یـاداور شـد‪ :‬نیـاز اسـت‬ ‫ازطریـق اطالع رسـانی های عمومـی و برنامه هـای تبلیغـی و فرهنگـی در‬ ‫صداوسـیما و فضـای مجـازی بـه این موضـوع توجه شـود تا از تقاضای سـفر‬ ‫و تجمع جمعیتی در چندروز منتهی به اربعین حسـینی در شـرایط گرمای‬ ‫زیـاد بـا ازدحـام جمعیـت چندصدهزارنفـری در زمـان خـروج از مـرز کاسـته‬ ‫شـود‪ .‬وی اضافـه کـرد‪ :‬روش دیگـر می توانـد هدایـت تدریجـی جمعیـت‬ ‫زائـران بااسـتفاده از الیه بنـدی و ایجـاد توقفـگاه و مرا کـز اسـکان قبـل از‬ ‫رسـیدن و ترا کم جمعیتی در مهران با هدایت جمعیت از سـمت شـهرهای‬ ‫مجـاور بـا پیش بینـی محل هـای توقـف و اسـکان موقـت به تناسـب خـروج‬ ‫زوار از مـرز مهـران بـه عـراق بـرای جلوگیـری از گرمازدگـی و ‪ ...‬اسـت‪ .‬بـازرس‬ ‫کل اسـتان ایلام ادامـه داد‪ :‬توجـه بـه برنامه ریزی هـای دقیـق و پیش بینـی‬ ‫گزینه های مختلف برای جابجایی و حمل مسـافران با ناوگان های زمینی‪،‬‬ ‫ریلـی و هوایـی بـا لحـاظ ظرفیـت اسـتان های مجـاور و توجـه بـه جلوگیـری‬ ‫از اخلال در جابجایـی و حمـل مسـافران اسـتان بـه سـایر نقـاط کشـور و‬ ‫درعین حـال ارائـه خدمـات مطلـوب حمل ونقـل زائـران ضروری سـت‪ .‬شـهر‬ ‫مـرزی مهـران در اسـتان ایلام حـدود ‪ ۲۳۰‬کیلومتـر فاصلـه بـا بغـداد پایتخت‬ ‫عـراق فاصلـه دارد و بـه کانـون فعالیت هـای صادراتـی و تـردد زوار بـا کشـور‬ ‫همسـایه تبدیـل شـده اسـت‪ .‬شهرسـتان مـرزی مهـران در ‪ ۸۵‬کیلومتـری‬ ‫جنوب غربـی ایلام قـرار دارد‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫یک شنبه ‪ 9‬مرداد ‪ 2 1401‬محرم ‪ 31 1444‬جوالی ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2557‬‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪ‪돾‬ﺳ‪껾‬ﺮ✆‪䤆껾돾‬‬ ‫اﺳﺮى‬ ‫‪軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫عل�یرضا حیدری‬ ‫رضا �یزدان دوست‬ ‫دارنـده شـش مـدال جهـان و المپیـک با اشـاره به مسـابقات‬ ‫جهانی کشتی قهرمانی جهان در بلگراد‪ ،‬گفت‪« :‬در ترکیب تیم‬ ‫ملـی کشـتی ازاد سـتاره های خوبـی حضـور دارنـد کـه می توانند‬ ‫سهـا ایـران را به عنـوان قهرمانی جهان برسـانند»‪.‬‬ ‫در غیـاب رو ‬ ‫به گزارش ایرنا؛ علیرضا حیدری گفت‪« :‬غیبت روسیه در اوردگاه‬ ‫جهانـی می توانـد به نفـع ایران باشـد؛ زیرا همیشـه رقابت میان‬ ‫سهـا جذابیـت ایـن مسـابقات را دوچنـدان می کند»‪.‬‬ ‫رو ‬ ‫مدافع جدید تیم فوتبال ترا کتور تبریز کار کردن با قربان بردیف‬ ‫را بهتریـن فرصـت بـرای یادگیـری دانسـت‪ .‬ب هگـزارش تسـنیم؛‬ ‫رضـا یزدان دوسـت گفـت‪« :‬بعـد از اتمـام لیـگ‪ ،‬چنـد پیشـنهاد‬ ‫داشـتم؛ امـا وقتـی پشـنهاد ترا کتـور رسـید‪ ،‬بـه ایـن پیشـنهاد‬ ‫پاسـخ مثبـت دادم‪ .‬ترا کتـور در اسـیا تیمـی شناخت هشـده و‬ ‫پرطرفـدار اسـت و هـر بازیکنـی دوسـت دارد پیراهـن ایـن تیـم‬ ‫بـزرگ را بـر تـن کنـد»‪.‬‬ ‫نایب رئیـس بانـوان فدراسـیون هندبـال‪ ،‬دربـاره شـرایط تیـم‬ ‫نوجوانـان در مسـابقات قهرمانـی جهان گفت‪« :‬تیـم‪ ،‬اینده ای‬ ‫روشـن دارد و در صـورت صعـود بـه دور بعـد‪ ،‬اتفاقـی تاریخـی را‬ ‫رقـم می زنـد»‪ .‬ب هگـزارش مهر؛ افسـانه دهقانی گفـت‪« :‬تا به حال ‬ ‫چ رشـت ه توپـی و تیمـی بانوان نبوده اند که هر سـه تیم در‬ ‫در هیـ ‬ ‫رد ههـای سـنی ضمـن ایسـتادن روی سـکوها‪ ،‬جـواز حضـور در‬ ‫تهـای جهانـی را کسـب کننـد»‪.‬‬ ‫رقاب ‬ ‫افسانه دهقانی‬ ‫یکــه دوبــاره مــوج جدیــدی از شــیوع کرونــا اغــاز شــده‬ ‫درحال ‬ ‫و ماجــرای تلــخ صــدور گذرنامــه وا کســن واقعیتــی گریزناپذیــر‬ ‫شــده اســت‪ ،‬ائتالفــی شــوم از افــراد بی اطــاع‪ ،‬بداطــاع‪،‬‬ ‫گمــراه و مرد مســتیز جوامــع را بــه گــروگان گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫نهــا دارنــد گذرنام ههــای وا کســن را بــه الزامــی احتمالــی‬ ‫ای ‬ ‫چکــس ان را نمی خواهــد‪ .‬ا گــر‬ ‫یکــه هی ‬ ‫تبدیــل می کننــد‪ ،‬چیز ‬ ‫نهــا نبــود‪ ،‬نــرخ وا کسیناســیون‬ ‫ســروصدا و خودخواهـ ِـی ای ‬ ‫نقــدر بــاال می رفــت کــه دیگــر نیــازی بــه ایــن گذرنام ههــا‬ ‫ا ‬ ‫ـوام کاالنعــام نبودنــد کــه ایــن‬ ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ـط‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ـی‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ـد؛‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫نبا‬ ‫ِ‬ ‫افتضــاح تاسـف بار را درســت کردنــد‪ ،‬بلکــه کســانی از مراتــب‬ ‫بــاالی دانشــگاهی هــم در ان نقــش داشــتند‪ .‬طــی همه گیــری‪،‬‬ ‫وقتــی جامعــه نومیدانــه نیازمنــد این بودکــه تصویــر معنــاداری‬ ‫از کل ماجــرا پیــدا کنــد‪ ،‬فلســفه نتوانســت کاری بکنــد‪،‬‬ ‫فهــای از ســر نادانــی یــا بی ربــط‪ ،‬گاهــی‬ ‫گاهــی ب هســبب حر ‬ ‫ـوز فیلســوف‬ ‫بــا فریبکار ‬ ‫یهــای فکــری‪ .‬ماجــرای درس امـ ِ‬ ‫ایتالیایــی‪ ،‬جورجــو ا گامبــن‪ ،‬تاحــدی بــه مــا می گویــد کــه چــرا‪.‬‬ ‫ا گامب ــن ب ــه نقدهای ــش ب ــر «زیست سیاس ــت» مع ــروف اس ــت‬ ‫ک ــه در ش ــکل گیری دی ــدگاه عل ــوم انس ــانی راج ــع ب ــه‬ ‫زیست شناس ــی‪ ،‬جامع ــه‪ ،‬عل ــم و سیاس ــت تاثیرگ ــذار بوده ان ــد‪.‬‬ ‫ط ــی همه گی ــری‪ ،‬او بی ــش از ‪ 10‬س ــرمقاله منتش ــر ک ــرده ک ــه در‬ ‫نه ــا وضعی ــت موج ــود را تقبی ــح می کن ــد‪ ،‬ب هش ــیوه ای همس ــو‬ ‫ا ‬ ‫په ــا)‪ .‬ط ــی‬ ‫ب ــا نظری هه ــای توطئ ــه راسـ ـت ها (و چ ‬ ‫ـرم مفاهی ــم کلی ــدی او در‬ ‫دودهه گذش ــته‪ ،‬تاثیرگ ـ ِ‬ ‫ـذاری ق ــدرت ن ـ ِ‬ ‫علــوم انســانی (هوموســا کر‪ ،‬حیــات طبیعــی ‪/‬مدنــی‪ ،‬وضعیــت‬ ‫اس ــتثنایی و ‪ )...‬قابل توج ــه ب ــوده‪ .‬این ام ــر همچنی ــن کم ــک‬ ‫تش ــده ش ــکل بگی ــرد ک ــه در‬ ‫ک ــرده ت ــا نوع ــی راست کیش ـ ِـی بیا ‬ ‫هرگون ــه مداخل ــه کنترلگران ــه مصنوع ــی در ش ــرایط‬ ‫تش ــناختی جامع ــه بش ــری‪ ،‬نوع ــی اقتدارگرای ــی را مس ــتتر‬ ‫زیس ‬ ‫شف ــرض این ــان‪،‬‬ ‫ببین ــد و ب ــدان ظنی ــن باش ــد‪ .‬رویک ــرد پی ‬ ‫به اس ــم «انتق ــادی» ب ــودن‪ ،‬هرگون ــه زیسـ ـت فناوری را نوع ــی‬ ‫ـری ح ـ ِـق حا کمی ــت ف ــرد ب ــر ب ــدن و تجرب ــه‬ ‫ کاری قه ـ ِ‬ ‫دسـ ـت ِ‬ ‫زیس ــته خ ــودش می ان ــگارد‪« .‬ا گ ــر بتوانی ــد الک ــس جون ــز را ن ــه‬ ‫ی ــک لوط ــی اه ــل تگ ــزاس بلک ــه دانش ــجوی مدرس ــه علمی ــه‬ ‫فه ــای ا گامب ــن راج ــع‬ ‫هایدگ ــر تص ــور کنی ــد‪ ،‬ش ــاید بتوانی ــد حر ‬ ‫ب ــه همه گی ــری کووی ــد ‪ ۱۹‬را ه ــم درک کنی ــد»‪ .‬ابت ــدا در فوری ــه‬ ‫‪ ،۲۰۲۰‬در مقال ــه «اخت ــراع ی ــک همه گی ــری»‪ ،‬او گف ــت ای ــن‬ ‫وی ــروس کل ــک اس ــت و قرنطین هه ــای دیرهن ــگام در ایتالی ــا را‬ ‫«اس ــتبداد فنی پزش ــکی» خوان ــد‪ .‬در مقال ــه «ام ــرزش ب ــرای‬ ‫دانش ــجویان»‪ ،‬س ــمینارهای زوم را تقبی ــح ک ــرد و گف ــت مث ــل‬ ‫این اسـ ـت که ب ــه ش ــرایط اردوگاه کار اجب ــاری س ــیلیکون ولی‬ ‫ت ــن بدهی ــد (کلم ــات خ ــود اوس ــت)‪ .‬در «چه ــره و م ــرگ»‪،‬‬ ‫اس ــتفاده از ماس ــک را مس ــخره ک ــرد‪ ،‬زی ــرا انس ــانیت مرس ــوم‬ ‫صورت ــی عری ــان دارد و ماسـ ـک زدن ان را قربان ــی می کن ــد‪ .‬ه ــر‬ ‫شت ــر از‬ ‫چت ــر و گوش خرا ‬ ‫جس ــتار کوتاه ــی ک ــه می نوش ــت پو ‬ ‫یش ــد‪ .‬از هم ــان اولی ــن مقال هه ــا‪ ،‬دوس ــت ا گامب ــن‪،‬‬ ‫قبل ــی م ‬ ‫نل ــوک نانس ــی‪ ،‬ب ــه م ــا هش ــدار داده ب ــود‬ ‫فیلس ــوف فرانس ــوی ژا ‬ ‫ک ــه ب ــه حرف های ــش توج ــه نکنی ــم و اینک ــه ا گ ــر خ ــودش از‬ ‫توصی ــه پزش ــکی ا گامب ــن پی ــروی ک ــرده ب ــود ک ــه می گف ــت قل ــب‬ ‫نم ــاه‪،‬‬ ‫مصنوع ــی نگ ــذارد تاب هح ــال م ــرده ب ــود‪ .‬اوای ــل همی ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ا گامبــن دیگــر بــه ســیم اخــر زد و مســتقیما و صریحــا‪ ،‬گذرنامــه‬ ‫یه ــا ب ــرای یهودی ــان مقایس ــه‬ ‫وا کس ــن را ب ــا «نش ــان زرد» ناز ‬ ‫ک ــرد‪ .‬در قطع ــه کوتاه ــی ب هن ــام «ش ــهروندان درج ــه دو»‪ ،‬او‬ ‫سرنوش ــت کس ــانی را ک ــه از وا کسیناس ــیون امتن ــاع می کنن ــد ب ــه‬ ‫تســلطه فاشیســم پیونــد داد و نتیجــه‬ ‫ـان تح ‬ ‫سرنوشــت یهودیـ ِ‬ ‫گرف ــت «کارت س ــبز ( گذرنام ــه وا کس ــن در ایتالی ــا) موج ــب‬ ‫ـدگان نش ــان زرد‬ ‫م ‬ ‫یش ــود کس ــانی که ان را ندارن ــد ب ــه دارن ـ ِ‬ ‫مج ــازی تبدی ــل ش ــوند»‪ .‬بعدازاینک ــه فک ــم را از روی زمی ــن‬ ‫جمــع کــردم‪ ،‬کاری نتوانســتم بکنــم جزاینکــه تحلیــل ا گامبــن را‬ ‫ب ــا تحلی ــل مارج ــوری تیل ــور گری ــن مقایس ــه کن ــم‪ ،‬نماین ــده‬ ‫کنگ ــره امری ــکا و تحت تاثی ــر کیوان ــان ک ــه ب ــر ا گامب ــن‬ ‫ـان‬ ‫پیش دس ــتی ک ــرده و در م ــاه م ــی گفت ــه ب ــود «کارکن ـ ِ‬ ‫وا کسین هش ــده ی ــک لوگ ــوی وا کسیناس ــیون می گیرن ــد‪ ،‬درس ــت‬ ‫یه ــا مجبورش ــان می کردن ــد س ــتاره‬ ‫مث ــل یهودی های ــی ک ــه ناز ‬ ‫زرد بزنن ــد»‪ .‬دراین نمای ــش ک ــه هن ــوز روی صحن ــه مـ ـی رود‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ا گامب ــن صراحت ــا هم ــه تدبیرهای ــی را ک ــه ب ــرای کاه ــش‬ ‫همه گی ــری ص ــورت می گی ــرد رد می کن ــد‪ ،‬به پش ــتوانه ای ــن‬ ‫عقیــده کــه «ســنت را بپذیــر‪ ،‬مدرنیتــه را رد کــن» عقیــده ای کــه‬ ‫می گوی ــد زیست شناس ــی واقعـ ـی ای‪ ،‬قطع نظ ــر از کلمات ــی ک ــه‬ ‫ً‬ ‫ب ــرای نامیدن ــش بـ ـه کار مـ ـی رود‪ ،‬وج ــود ن ــدارد‪ .‬ان ــگار اخی ــرا‬ ‫نح ــال‪،‬‬ ‫چش ــم او ب ــه چی ــز ت ــازه ای ب ــاز ش ــده اس ــت و درعی ‬ ‫بازخوان ــی نوش ــته های اصل ــی او ب ــا نظ ــر ب ــه متن های ــی ک ــه‬ ‫ب ــرای همه گی ــری نوش ــته نی ــز روش ــنگر اس ــت‪ .‬موض ــع او‬ ‫نم ــدت در می ــان‬ ‫کب ــاره تغیی ــر نک ــرده‪ ،‬بلک ــه در تم ــام ای ‬ ‫ی ‬ ‫ـافر همیش ــگی‬ ‫اث ــارش ب ــوده اس ــت‪ .‬رمانتیسیس ــم‪ ،‬مس ـ ِ‬ ‫پروازه ــای مدرنیت ــه غرب ــی ب ــوده و نوحه های ــش ب ــرای‬ ‫مش ــده » ک ــه همیش ــه دور از دس ــترس اند بی ــن‬ ‫«چیزه ــای گ ‬ ‫ـرت زیبایی شناس ــی‬ ‫مالیخولی ــا و ش ــورش نوس ــان می کن ــد‪ .‬نف ـ ِ‬ ‫رمانتیسیســم از عقالنیــت و فنــاوری‪ ،‬درنهایــت‪ ،‬بیشــترازانکه بــه‬ ‫نهــا ربطــی داشــته باشــد‪ ،‬بــه ایــن ربــط دارد کــه‬ ‫پیامدهــای ای ‬ ‫عقالنی ــت و فن ــاوری نش ــان می دهن ــد ط ــرز کار واقع ــی جه ــان‬ ‫چق ــدر ب ــا انچ ــه در اس ــطوره به نظ ــر می رس ــد ف ــرق دارد‪.‬‬ ‫دش ــمن حقیق ــی رمانتیسیس ــم‪ ،‬بیش ــترازانکه ازخودبیگانگ ــی‬ ‫یس ــت و برای همی ــن اس ــت ک ــه همیش ــه‬ ‫باش ــد‪ ،‬اسطوره زدای ‬ ‫هم ــکاری ب ــا س ــنت گرایان را می پذی ــرد‪ .‬پ ــس ج ــای تعج ــب‬ ‫شه ــای ض ــد‬ ‫ن ــدارد ک ــه ه ــم اتحادی ــه ش ــمال و ه ــم جنب ‬ ‫یه ــای‬ ‫وا کسن‪/‬ماس ــک از ا گامب ــن تش ــکر می کنن ــد‪ .‬نتیجه گیر ‬ ‫یه ــای ژائی ــر بولس ــونارو‪،‬‬ ‫او‪ ،‬همچنی ــن‪ ،‬ش ــبیه ب ــه نتیجه گیر ‬ ‫رئیس جمه ــور پوپولیس ــت برزی ــل‪ ،‬اس ــت ک ــه وی ــروس را نقش ــه‬ ‫گلوبالیسـ ـت های فنی پزش ــکی می دان ــد ک ــه زی ــادی بزرگ ــش‬ ‫کرده ان ــد ت ــا مرجعی ــت س ــنتی و انس ــجام طبیع ـ ِـی بدن ــی و‬ ‫مش ــده چیس ــت؟ ح ــرف‬ ‫اجتماع ــی را ناب ــود کنن ــد‪ .‬ان چی ــز گ ‬ ‫ا گامب ــن‪ ،‬ا گ ــر در ان عمی ــق ش ــویم‪ ،‬دفاع ــی دقی ــق از مفهوم ــی‬ ‫پیشــاداروینی از انســان و ملحقــات رازامیــز ان اســت‪ .‬درنهایــت‪،‬‬ ‫او از زندگ ــی دف ــاع نمی کن ــد‪ ،‬ان را رد می کن ــد‪« .‬ا گ ــر ام ــروز ن ــگاه‬ ‫ـدگان‬ ‫کنی ــم‪ ،‬بزرگ تری ــن حامی ــان انالی ـ ِـن ا گامب ــن ن ــه خوانن ـ ِ‬ ‫تریبون‬ ‫سخنگوی دولت خبر داد؛‬ ‫اغاز روشنگری درباره دستاورد سفرهای استانی‬ ‫تیـم ملـی وزن هبـرداری زنـان ایـران این روزهـا امـاده حضـور در‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫یهـای کشـورهای اسلامی در قونیـه (ترکیـه) م ‬ ‫باز ‬ ‫ب هگـزارش پایـگاه خبـری دختـران قهرمـان؛ در میـان اعضـای‬ ‫تیـم ملـی زنـان حضور چند چهـره جوان و باتجربـه‪ ،‬حائز توجه‬ ‫خسـاز ایـران‪ ،‬پوپـک‬ ‫اسـت کـه یکـی از ایـن چهر ههـا‪ ،‬دختـر تاری ‬ ‫یسـت‪ .‬او اولیـن کسـی بـود که نـام وزنه برداری زنـان ایران‬ ‫بسام ‬ ‫نهـا انداخـت‪.‬‬ ‫را بـر سـر زبا ‬ ‫�پوپک بسامی‬ ‫چطور «فلسفه»‬ ‫در ازمون همه گیری شکست خورد؟!‬ ‫قدیم ـ ِـی ف ــراوان او‪ ،‬بلک ــه گروه ــی از طرف ــداران جدی ــد هس ــتند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ـوان اس ــیب دیده»‪ .‬از‬ ‫نه ــای مخال ‬ ‫عمدت ــا ائتالف ــی از جوا ‬ ‫فخ ـ ِ‬ ‫فه ــای ژولی ــوس ای ــووال و‬ ‫تگ ــرا گرفت ــه ک ــه حر ‬ ‫ـان حیا ‬ ‫مرتجع ـ ِ‬ ‫یه ــای ض ــد‬ ‫لق ــول می کنن ــد ت ــا هم اتاق ‬ ‫الکس ــاندر دوگی ــن را نق ‬ ‫نه ــا و بقی ــه‬ ‫وا کس ــنی ک ــه او را تش ــجیع می کنن ــد‪ ،‬ای ‬ ‫نهــای تنهــا‪ ،‬بنــا بــه مسئولیتشــان‪ ،‬محکــوم بــه ایــن‬ ‫ضدقهرما ‬ ‫هس ــتند ک ــه دسیســه های واقعی ــت ماتریکــس وار م ــا را خیل ــی‬ ‫واض ــح مش ــاهده کنن ــد‪ .‬ازنظ ــر ان ــان‪ ،‬موض ــع اصول ــی ا گامب ــن‬ ‫ایش ــان را ب ــا می ــراث ردی هه ــای ش ــکوهمند و اس ــرارامیز‬ ‫ً‬ ‫رمانتیس ــتی متح ــد می کن ــد‪ .‬انچ ــه واقع ــا درجری ــان اس ــت‪،‬‬ ‫بیش ازانکــه اتحــاد ســرخ و قهــوه ای باشــد‪ ،‬رابطــه نزدیــک بیــن‬ ‫راند هش ــدگان و احمق هاس ــت‪ .‬م ــن‪ ،‬در کتاب ــم ب هن ــام انتق ــام‬ ‫ام ــر واق ــع‪ :‬سیاس ــت ب ــرای ی ــک دنی ــای پس ــاهمه گیری‪،‬‬ ‫ـوم زیست سیاس ـ ِـت س ــلبی ا گامب ــن‬ ‫سرچش ــمه ها و این ــده محت ـ ِ‬ ‫ـود‬ ‫را م ــورد مالحظ ــه ق ــرار داده ام‪« .‬درحال ‬ ‫یک ــه جهان بین ــی خ ـ ِ‬ ‫ا گامب ــن ب هط ــور کالس ــیک اروپا گراس ــت‪ ،‬مخل ــوط ب ــا مق ــدار‬ ‫زی ــادی الهی ــات هایدگ ــری‪ ،‬تاثی ــر او ب ــر عل ــوم انس ــانی بس ــیار‬ ‫قت ــر اس ــت»؛ و بنابرای ــن مقابل ــه ب ــا او بای ــد‬ ‫گس ــترده تر و عمی ‬ ‫ً‬ ‫یت ــر از این باش ــدکه صرف ــا برنام هه ــای درس ــی را‬ ‫خیل ــی جد ‬ ‫بازبین ــی کنی ــم‪« .‬پرس ــش اینجاس ــت ک ــه چ ــه مق ــدار از‬ ‫س ــنت های فلس ــفی ای ک ــه ا گامب ــن‪ ،‬ط ــی ده هه ــای اخی ــر‪ ،‬ب ــه‬ ‫نهــا وابســتگی داشــته هــم بایــد کنــار گذاشــته شــوند‪ .‬بعــد بــا‬ ‫ا ‬ ‫محص ــوالت زندگ ــی کاری ا گامب ــن چ ــه بای ــد بکنی ــم؟ عمارت ــی از‬ ‫گگ ــرا‪ ،‬ب ــا ریشـ ـه های بوم ــی ک ــه از‬ ‫اموز هه ــای س ــنت گرا‪ ،‬فرهن ‬ ‫ـکی ام ــور در براب ــر واقعی ــت عریانش ــان‬ ‫معن ــاداری مناس ـ ِ‬ ‫یه ــای معترضان ــه ی ــک‬ ‫محافظ ــت می کن ــد‪ :‬نظی ـ ِـر تک گوی ‬ ‫واع ــظ جنوب ــی‪ ،‬نظری ــه عب ــوس و ناراح ــت او‪ ،‬ب هط ــرز‬ ‫انکارناپذی ــری‪ ،‬مث ــل ی ــک مت ــن ادب ـ ِـی سیاس ـ ِـی گوتی ــک‬ ‫ً‬ ‫زیباس ــت و احتم ــاال بای ــد فق ــط به همین عن ــوان مطالع ــه‬ ‫حه ــای‬ ‫نح ــال‪ ،‬مقابل ــه ب ــا می ــراث او و س ــایر طر ‬ ‫ش ــود»‪ .‬باای ‬ ‫مرتب ــط مدت هاس ــت ک ــه به تاخی ــر افت ــاده اس ــت‪ .‬ش ــیوه او در‬ ‫نق ــد زیست سیاس ــی ب ــا بی فک ــری ب ــه اینج ــا رس ــیده ک ــه عل ــم‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫لس ــازی‪ ،‬درون ــا و نهایت ــا‪ ،‬صورت های ــی از‬ ‫داده‪ ،‬مش ــاهده و مد ‬ ‫یه ــای مناس ــبات ق ــدرت هس ــتند‪ .‬اع ــداد‬ ‫س ــلطه و باز ‬ ‫یت ــوان ب ــه‬ ‫ظالم ان ــد‪ ،‬کلم ــات زیباین ــد‪ .‬پذی ــرش اینک ــه م ‬ ‫تش ــیمیایی پ ــی ب ــرد ک ــه‬ ‫فراینده ــای واقع ــی و زیربنای ــی زیس ‬ ‫ه ــم دلی ــل مداخل ــه و ه ــم چگونگ ــی مداخل ــه را مش ــخص‬ ‫یس ــت‬ ‫یش ــود‪ .‬ای ــن گرایش ‬ ‫می کنن ــد‪ ،‬س ــخنی خ ــام پنداش ــته م ‬ ‫نه ــا و صبغ هه ــای متف ــاوت در اث ــار هان ــا ارن ــت‪،‬‬ ‫ک ــه ب ــا لح ‬ ‫یش ــود‬ ‫میش ــل فوک ــو و به وی ــژه ای ــوان ایلی ــچ ه ــم دی ــده م ‬ ‫ایلیــچ از تومــور صــورت ُمــرد‪ ،‬چــون حاضــر نشــد درمانــی را کــه‬‫پزش ــکان توصی ــه می کردن ــد بپذی ــرد‪ .‬حت ــی در دانش ــگاه‬ ‫کالیفرنی ــا ک ــه قط ــب مطالع ــات میان رش ــته ای در‬ ‫یس ــت‪ ،‬هم ــکاران زی ــادی اص ــرار دارن ــد ک ــه‬ ‫زیست فناور ‬ ‫لس ــازی طبیع ــت» «خیال ــی خ ــام» اس ــت‪ ،‬بااینک ــه‬ ‫«دیجیتا ‬ ‫ن ِای را پذیرفته ان ــد ک ــه ب ــرای‬ ‫نه ــا ی ــک وا کس ــن ِام ار ِا ‬ ‫همی ‬ ‫س ــاختنش ن ــه از وی ــروس واقع ــی‪ ،‬بلک ــه از م ــدل رایان ـه ای ژن ــوم‬ ‫ً‬ ‫نم ــدل‪ ،‬پیش ازانک ــه اص ــا خ ــود‬ ‫وی ــروس اس ــتفاده ش ــده و ای ‬ ‫وی ــروس ب ــه امری ــکای ش ــمالی برس ــد‪ ،‬از چی ــن و ب هص ــورت‬ ‫اینترنت ــی بارگ ــذاری ش ــده اس ــت‪ .‬همان طورک ــه در ج ــای‬ ‫یس ــت از‬ ‫دیگ ــری نی ــز گفتـ ـه ام‪ ،‬ای ــن جهت گی ــری مث ــال بارز ‬ ‫اینک ــه چط ــور تاثی ــرات نس ــل انفج ــار جمعی ــت ب ــه نسـ ـل های‬ ‫ـودکان انفج ــار جمعی ــت ب ــه‬ ‫بع ــدی تس ــری یافت ــه اس ــت‪ .‬ک ـ‬ ‫ِ‬ ‫یش ــماری را ب ــرای‬ ‫ته ــای ب ‬ ‫روی ــای چ ــپ جف ــا کردن ــد ‪-‬ظرفی ‬ ‫ساختارش ــکنی و نق ــد مرجعی ــت ب ــر ج ــای گذاش ــتند‪ ،‬ام ــا‬ ‫ظرفی ــت کم ــی ب ــرای س ــاختن و درس ـت کردن ب هج ــا گذاش ــتند‪.‬‬ ‫ـام نس ــل ‪ ۱۹۶۸‬از کس ــانی که وارث‬ ‫ش ــاید اخری ــن انتق ـ ِ‬ ‫افتضاحاتش ــان ش ــدند ای ــن دس ــتور فک ــری ب ــود ک ــه س ــاختار‬ ‫بک ــردن س ــاختار اس ــت و س ــاختن‬ ‫همیش ــه مش ــکوک تر از خرا ‬ ‫همیش ــه مس ــئله دارتر از مقاوم ــت اس ــت‪ ،‬نه فق ــط به عن ــوان‬ ‫راهبرده ــای سیاس ــی بلک ــه به عن ــوان هنجاره ــای متافیزیک ــی‪.‬‬ ‫ط ــرح ان ــان ای ــن ب ــوده و هس ــت ک ــه ب ــا درهم شکس ــتن خ ــرد‪،‬‬ ‫تصمی ــم و ساختارس ــازی همگان ــی‪ ،‬دیدگا هه ــای مش ــروط را‬ ‫به عن ــوان وس ــیله و ه ــدف‪ ،‬افق ــی‪ ،‬تکثی ــر کنن ــد‪ .‬برای همی ــن‬ ‫می توانن ــد هم زم ــان از «ام ــر سیاس ــی» ُب ــت بس ــازند و‬ ‫نح ــال «حکومت پذی ــری» را ان ــکار کنن ــد‪ .‬م ــن‬ ‫درعی ‬ ‫نس ــنت ب ــزرگ ش ــده ام ام ــا ط ــرز کار واقع ــی جه ــان خیل ــی‬ ‫در ای ‬ ‫ب ــا انچ ــه فع ــاالن انق ــاب ‪ ۱۹۶۸‬و نوچه هایش ــان خی ــال‬ ‫می کنن ــد ف ــرق دارد‪« .‬امی ــدوارم ک ــه فلس ــفه دس ــت ب ــردارد از‬ ‫ناامیدک ــردن کس ــانی که بای ــد جه ــان دیگ ــری‪ ،‬ب هج ــز ای ــن‬ ‫جه ــان را خل ــق کنن ــد و بس ــازند و س ــاختاری قابل اج ــرا ب ــه ان‬ ‫فه ــای ا گامب ــن درم ــورد همه گی ــری‬ ‫بدهن ــد»‪ .‬حر ‬ ‫یس ــت‪ ،‬ام ــا همچنی ــن‪ ،‬نمون ــه ب ــارزی از ای ــن شکس ــت‬ ‫افراط ‬ ‫گســترده تر اســت‪ .‬فلســفه و علــوم انســانی درمقابــل همه گیــری‬ ‫شکس ــت خوردن ــد‪ ،‬چ ــون بیش ازح ــد گرفت ــار مجموعـ ـه ای از‬ ‫له ــای غیرقابل دف ــاع ش ــده اند‪ ،‬چ ــون ب هص ــورت‬ ‫فرمو ‬ ‫یس ــازی هدفمن ــد مش ــکوک اند و‬ ‫غی ــرارادی‪ ،‬ب ــه کم ‬ ‫ـناختی ش ــیوع متقاب ــل را‬ ‫نمی توانن ــد واقعی ــت همه گیرش ـ‬ ‫ِ‬ ‫تبیی ــن کنن ــد ی ــا اخالق ــی را برمبن ــای ایمنی شناس ــی جامع ــه‬ ‫لک ــه زب ــان‬ ‫صورت بن ــدی کنن ــد‪ .‬چ ــرا؟ تاح ــدی به این دلی ‬ ‫موج ــود در اخ ــاق در انحص ـ ِـار تا کی ــد ب ــر قصدی ــت اخالق ــی‬ ‫ـتی خویش ــتن محور اس ــت ک ــه در ان‬ ‫س ــوبژکتیو و قهرمان پرس ـ ِ‬ ‫«م ــن» عام ـ ِـل اخالق ـ ِـی هدایتگ ـ ِـر پیامده ــا هس ــتم‪ .‬ای ــن‬ ‫همه گی ــری ن ــوع دیگ ــری از اخ ــاق را الزم دارد‪ .‬ا گامب ــن نق ــدش‬ ‫ب ــر زیست سیاس ــت را ح ــول تمای ــز ایدئالیس ــتی بی ــن حی ــات‬ ‫طبیعــی و حیــات اجتماعــی اســتوار می کنــد‪ .‬ایــن تمایزگــذاری‬ ‫بی ــن حی ــات طبیع ــی و حی ــات مدن ــی‪ ،‬به عن ــوان ح ــاالت‬ ‫یس ــت ک ــه درمواجه هب ــا‬ ‫«زندگ ــی»‪ ،‬خودبزرگ بین ــی و غرور ‬ ‫ن ــگاه همه گیرش ــناختی ب ــه جامع ــه‪ ،‬مث ــل ش ــاخه ن ــازک‬ ‫یشــکند‪ .‬چــرا ماســک می زنیــم؟ چــون فکــر‬ ‫خشــکی‪ ،‬در هــم م ‬ ‫یم ــان ممک ــن اس ــت اش ــکار ش ــود و‬ ‫می کنی ــم ک ــه اف ــکار درون ‬ ‫ماس ــک از م ــا محافظ ــت می کن ــد؟ ی ــا برای اینک ــه می فهمی ــم‬ ‫تش ــناختی ای مث ــل س ــایرین ب ــوده و‬ ‫ارگانیسـ ـم های زیس ‬ ‫ام ــکان دارد مث ــل هم ــه اس ــیب دی ــده ی ــا ب ــه کس ــی اس ــیب‬ ‫یس ــت‪ .‬وقت ــی از کن ــار غریبـ ـه ای رد‬ ‫برس ــانیم؟ تف ــاوت عمیق ‬ ‫ـوبژکتیو ازاردادن ی ــا‬ ‫ـاق از قص ــد س ـ‬ ‫ ش ــویم‪ ،‬چط ــور اخ ـ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ـناختی ابژکتی ـ ِـو ش ــیوع‬ ‫تش ـ‬ ‫احترام گذاش ــتن ب ــه ش ــرایط زیس ‬ ‫ِ‬ ‫ـاق ابژ هب ــودن چیس ــت؟‬ ‫تغیی ــر می یاب ــد؟ درای ‬ ‫نص ــورت‪ ،‬اخ ـ ِ‬ ‫درخواهی ــم یاف ــت؛ ام ــا بس ــیاری از روش ــنفکران عموم ــی‪ ،‬وقت ــی‬ ‫ـازی فش ــرده مواج ــه‬ ‫ب ــا ض ــرورت ارائ ــه ی ــک فه ــم و مد ‬ ‫لس ـ ِ‬ ‫ش ــدند ک ــه بای ــد در خدم ــت اقدام ــات ب هش ــدت جزئ ـ ِـی‬ ‫یب ــود‪ ،‬خف ــه‬ ‫س ــرویس های اجتماع ــی ب ــرای نیازمن ــدان م ‬ ‫شــدند و فقــط توانســتند بدیهیــات پوچــی راجــع بــه «نظــارت»‬ ‫ارائــه دهنــد‪ .‬مســئله فقــط چنــد دعــوای دانشــگاهی نامفهــوم‬ ‫نیس ــت‪ ،‬مس ــئله ناتوان ــی م ــا در بی ــان این اس ـت که انس ــان بودن‬ ‫چ ــه معنای ــی دارد‪ ،‬یعن ــی‪ ،‬درمجم ــوع‪ ،‬هوموس ــاپینس بودن‬ ‫چ ــه معنای ــی دارد‪ ،‬دررابط هب ــا هم ــه گذش ــته های نگران کنن ــده‬ ‫ای ــن پرس ــش‪ .‬ح ــرف م ــن این اسـ ـت که م ــا ب ــه ی ــک‬ ‫یب ــر عقالنی ــت‬ ‫زیست سیاس ــت ایجاب ــی نی ــاز داری ــم ک ــه مبتن ‬ ‫مراقبــت‪ ،‬دربرگیرندگــی‪ ،‬دگردیســی و پیشــگیری جدیــد باشــد و‬ ‫بــه فلســفه و علــوم انســانی ای نیــاز داریــم کــه ب ـ ه صورت بنــدی‬ ‫ان کم ــک کنن ــد‪ .‬خوش ــبختانه‪ ،‬از جه ــات بس ــیاری ایـ ـن کار را‬ ‫کرده ای ــم‪ .‬فهرس ــتی کوت ــاه و بس ــیار نا کام ــل از چنین چی ــزی‬ ‫ً‬ ‫یش ــود ک ــه ت ــاش ک ــرده‬ ‫احتم ــاال ش ــامل کار س ــیلویا وینت ــر م ‬ ‫مش ــخص کن ــد در مدرنیت ــه اس ــتعماری چه کس ــی انس ــان‬ ‫به حس ــاب می ای ــد و به این طری ــق‪ ،‬موج ــب ش ــده ای ــن‬ ‫مقوله بنــدی بهبــود یابــد‪« :‬مــا» برمبنــای طــرد دیگــران تعریــف‬ ‫یش ــود ک ــه روی میکروبی ــوم‬ ‫ش ــده ایم‪ .‬ش ــامل کس ــانی م ‬ ‫به ــا را در‬ ‫مطالع ــه می کنن ــد و از جمل ــه نق ــش زندگ ــی میکر ‬ ‫درون بــدن انســان بــرای زنده نگه داشــتن مــا بررســی می کننــد‪:‬‬ ‫انس ــان‪ ،‬پیش ــاپیش‪ ،‬دربرگیرن ــده ناانس ــان اس ــت‪ .‬ش ــامل‬ ‫یش ــود ک ــه روی پیدای ــش انس ــان و منش ــاهای‬ ‫کس ــانی م ‬ ‫ـترک گون ــه انس ــان و این ــده س ــیاره مطالع ــه‬ ‫تکامل ــی مش ـ ِ‬ ‫می کنن ــد‪ :‬انس ــان موج ــودی مس ــتمر‪ ،‬مهاج ــر و در ح ــال‬ ‫دگردیســی ســت‪ .‬شــامل کســانی می شــود کــه روی فضانــوردی‬ ‫ازمایش ــگاهی و ش ــرایط م ــرزی بق ــا در محی ــط مصنوع ـ ِـی‬ ‫ـکان بق ــا انس ــان‬ ‫ش ــکننده ای مطالع ــه می کنن ــد‪ :‬در مرزه ــای ام ـ ِ‬ ‫مث ــل ماه ـی ای می ش ــود ک ــه دارد اب را کش ــف می کن ــد‪ .‬ش ــامل‬ ‫یه ــای تغیی ــر‬ ‫یش ــود ک ــه روی کریس ــپر و س ــایر فناور ‬ ‫کس ــانی م ‬ ‫ژن ب ــرای درم ــان ژنتیک ــی مطالع ــه می کنن ــد‪ :‬انس ــان می توان ــد‬ ‫در عمیق تری ــن س ــطوح خ ــودش را از ن ــو بس ــازد‪ .‬همچنی ــن رد‬ ‫یــا تاییــد اینکــه انســان چیســت اشــکار می کنــد کــه انســان چــه‬ ‫ـرک منازعــات فرهنگــی بــر سـ ِـر‬ ‫می توانــد باشــد‪ .‬ایــن نیــروی محـ ِ‬ ‫یس ــت‪ .‬انس ــان ترکیب ــی‬ ‫نه ــا و فن ــون تغیی ــر هوی ــت جنس ‬ ‫درما ‬ ‫تصادف ــی‪ ،‬پیچی ــده و متکث ــر اس ــت ک ــه می توان ــد ب ــه خ ــودش‬ ‫ً‬ ‫ش ــکل ده ــد و به این ترتی ــب‪ ،‬ممک ــن اس ــت نهایت ــا‪ ،‬ب ــا‬ ‫ً‬ ‫یک ــردن ای ــن تغیی ــرات‪ ،‬ب ــه ای ــن احس ــاس برس ــد ک ــه واقع ــا‬ ‫عمل ‬ ‫ بودن عموم ـ ِـی‬ ‫خ ــودش ش ــده اس ــت؛ ام ــا دردس ــترس ِ‬ ‫نه ــا‪ ،‬اس ــتروژن ها و پروژس ــترون متک ــی ب ــر‬ ‫اندروژ ‬ ‫زیسـ ـت فناوری ازمایش ــگاهی م ــدرن اس ــت ک ــه ازنظ ــر‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫زیست سیاس ــت ا گامب ــن‪ ،‬ام ــری تهاجم ــی و غیرطبیع ‬ ‫شه ــای ح ــال‬ ‫ا گ ــر فلس ــفه و عل ــوم انس ــانی می خواهن ــد در چال ‬ ‫و این ــده مش ــروعیت س ــزاوار خ ــود را داش ــته باش ــند‪ ،‬داش ــتن‬ ‫فه ــم جمع ــی از ی ــک زیست سیاس ـ ِـت ایجاب ـ ِـی متف ــاوت‬ ‫تش ــناختی مش ــترک‬ ‫برمبن ــای واقعی ــت ش ــرایط فن ــی و زیس ‬‫ً‬ ‫لق ــول‬ ‫یس ــت‪ .‬دراین مس ــیر‪ ،‬س ــخنم را ب ــا نق ‬ ‫م ــا‪ -‬مطلق ــا ضرور ‬ ‫دیگ ــری از انتق ــام ام ــر واق ــع جمع بن ــدی می کن ــم‪:‬‬ ‫«حیات گرای ــی بی نظ ــارت ک ــه می گوی ــد زندگ ــی راه خ ــودش را‬ ‫پی ــدا می کن ــد‪ ،‬ج ــزء گزین هه ــا نیس ــت‪ ،‬ای ــن افس ــانه طبق ــه‬ ‫به ــا و دی ــدن اجس ــاد‬ ‫یس ــت ک ــه ه ــرروز ب ــا منظ ــره فاضال ‬ ‫مرفه ‬ ‫زندگ ــی نمی کن ــد ‪ ،»...‬درع ــوض‪« ،‬ای ــن زیست سیاس ــت‬ ‫یگ ــرا‪ ،‬تقویت کنن ــده و عقل گراس ــت و ب ــر‬ ‫دربرگیرن ــده‪ ،‬ماد ‬ ‫یش ــده از گون ــه انس ــان تکی ــه دارد ک ــه‬ ‫تصوی ــری راززدای ‬ ‫این ــده ای متف ــاوت را‪ ،‬درمقایسـ ـه با انچ ــه بس ــیاری از‬ ‫س ــنت های فرهنگ ــی تجوی ــز کرده ان ــد‪ ،‬پیش بین ــی می کن ــد‪.‬‬ ‫سه ــا را می پذی ــرد‪.‬‬ ‫درهم تافتگ ــی تکامل ــی پس ــتانداران و ویرو ‬ ‫م ــرگ را به عن ــوان جزئ ــی از زندگ ــی می پذی ــرد؛ بنابرای ــن‪،‬‬ ‫مس ــئولیت های دان ــش پزش ــکی ب ــرای جلوگی ــری و کاه ــش‬ ‫ً‬ ‫مصیب ــت و مرگ ومی ــر ناعادالن ــه را‪ ،‬به عن ــوان چی ــزی کام ــا‬ ‫متف ــاوت ب ــا مصونی ــت طبیع ـ ِـی جمعیت ــی از اف ــراد درمقاب ــل‬ ‫جمعیت ــی دیگ ــر می پذی ــرد‪ .‬ای ــن نه تنه ــا ش ــامل حق ــوق حری ــم‬ ‫یش ــود‪ ،‬بلک ــه ش ــامل تعه ــد اجتماع ــی ب ــه‬ ‫خصوص ــی م ‬ ‫تش ــناختی در کل‬ ‫مش ــارکت در ی ــک جامع ــه پوی ــای زیس ‬ ‫یش ــود‪ .‬قاطعان ــه‪ ،‬ی ــک زیست سیاس ــت به معن ــای‬ ‫س ــیاره م ‬ ‫ایجاب ــی و فرافکنان ــه اس ــت»‪ .‬همه گی ــری‪ ،‬بالق ــوه‪ ،‬زن ــگ‬ ‫یس ــت ک ــه ب ــه م ــا می گوی ــد هنج ــار جدی ــد نمی توان ــد‪،‬‬ ‫هشدار ‬ ‫ً‬ ‫صرفــا‪ ،‬همــان هنجــار قدیمــی جدیــد باشــد‪ .‬ایــن فهــم جوامــع‬ ‫انســانی از خودشــان تغییــر کــرده اســت‪ ،‬جوامــع انســانی ای کــه‬ ‫هم ــواره از حی ــث دسترس ــی و تاثیرگ ــذاری وابس ــته ب ــه س ــیاره‬ ‫نه ــا تغیی ــر کرده ان ــد ازاین نظرک ــه چط ــور خودش ــان‬ ‫بوده ان ــد‪ .‬ا ‬ ‫را مدل س ــازی کنن ــد و خودش ــان را بس ــازند‪ .‬ای ــن طرحی س ــت‬ ‫یس ــت سیاس ــی ه ــم هس ــت؛ شکس ــت‬ ‫ک ــه همان قدرک ــه فلسف ‬ ‫جزو گزینه ها نیست‪.‬‬ ‫محمدابراهیم باسط‪ /‬ترجمان‬ ‫س ــخنگوی دول ــت گف ــت‪ :‬نهض ــت تبیی ــن و روش ــنگری دس ــتاورد س ــفرهای‬ ‫اس ــتانی و پیگی ــری س ــایر مصوب ــات جدی ت ــر ش ــروع ش ــده ت ــا ب ــا کم ــک‬ ‫جمعـــی ه ــم را‬ ‫مســـئوالن روابط عمومـــی در اســـتان ها نتایـــج اقدامـــات‬ ‫ِ‬ ‫ببینیـــم‪ .‬به گـــزارش پایـــگاه اطالع رســـانی دولـــت؛ علـــی بهـــادری جهرم ــی‬ ‫در حاشـــیه نشســـت مســـئوالن روابط عمومـــی اســـتانداری های سراس ــر‬ ‫کش ــور در مح ــل وزارت کش ــور و در جم ــع خبرن ــگاران گف ــت‪ :‬این نشس ــت‬ ‫در وزارت کش ــور ب ــا میزبان ــی رئی ــس مرک ــز روابط عموم ــی وزارت کش ــور و ب ــا‬ ‫حضـــور مدیـــران کل روابط عمومی هـــا بـــرای هم افزایـــی بیشـــتر در ح ــوزه‬ ‫اطالع رس ــانی و تعام ــل دول ــت ب ــا رس ــانه ها ک ــه مح ــل اتص ــال دولت ان ــد‪،‬‬ ‫برگ ــزار ش ــد‪ .‬وی اف ــزود‪ :‬ای ــن دومی ــن جلس ــه ب ــرای هماهنگ ــی و ام ــوزش و‬ ‫هم افزایی ســـت و امیـــدوارم این مســـیر باســـرعت در بقیـــه وزارتخان هه ــا‬ ‫نیـــز طـــی شـــود‪ .‬وی بابیان اینکـــه اســـتانداری ها محـــور هماهنگ ــی‬ ‫اطالع رســـانی دســـتگاه های اجرایـــی در اســـتان ها هســـتند‪ ،‬خاطرنش ــان‬ ‫ک ــرد‪ :‬روابط عمومی ه ــا بای ــد ب ــا اهمیـ ـت دادن مضاع ــف از ظرفی ــت خ ــوب‬ ‫رســـانه های محلـــی و دســـتاوردهای خـــوب دولـــت در یک ســـال اخیر‬ ‫اســـتفاده کننـــد‪ .‬به گفتـــه بهـــادری جهرمـــی؛ دولـــت در یک سال گذش ــته‬ ‫به ویـــژه در بحـــث تجـــارت خارجـــی‪ ،‬دیپلماســـی همســـایگی و مدیری ــت‬ ‫کرون ــا دس ــتاوردهای خوب ــی داش ــته اس ــت ام ــا در موض ــوع مدیری ــت کرون ــا‬ ‫تقدیـــر و تشـــکر شایســـته ای از ایـــن جهادگـــران و کادر ســـامت انج ــام‬ ‫نش ــده و ازایـ ـن رو الزم اس ــت هم ــه کم ــک کنی ــم ت ــا م ــردم ش ــیرینی ای ــن‬ ‫دســـتاوردها را بچشـــند‪ .‬وی ادامـــه داد‪ :‬دســـتاوردهایی در شـــروع رش ــد‬ ‫اقتص ــادی داری ــم ک ــه از میانگی ــن صف ــر در ده ــه گذش ــته ب ــه چهارو نی ــم‬ ‫یس ــت‬ ‫تـــا پنـــج رســـیده و اقدامـــات ملـــی و پرتـــاب ماهـــواره دستاوردهای ‬ ‫کـــه همـــه بایـــد شـــیرینی ان را بچشـــند و تلخـــی برخـــی مشـــکالت مان ــع‬ ‫چشــیدن شــیرینی دســتاوردها نشــود‪ .‬بهــادری جهرمــی گفــت‪ :‬بایــد رقابــت‬ ‫و مس ــابقه ای ب ــرای انتش ــار و دیده ش ــدن خبره ــای خ ــوب داش ــته باش ــیم‬ ‫و ب ــرای انتش ــار دس ــتاوردها و اقت ــدار خ ــود در حوزه ه ــای مختل ــف بای ــد‬ ‫جه ــادی عم ــل ک ــرده و هم زم ــان رف ــع مش ــکالت را پیگی ــری کنی ــم‪ .‬رئی ــس‬ ‫ش ــورای اطالع رس ــانی دول ــت بااش ــاره به دس ــتاوردهای خ ــوب س ــفرهای‬ ‫اس ــتانی رئیس جمه ــوری گف ــت‪ :‬تا کی ــد ش ــد روابط عموم ــی اس ــتانداری ها‬ ‫کــه در اســتان ها ســفیران رســانه ای دولــت و محــور تجمیــع بــوده‪ ،‬مســائل‬ ‫و نیازه ــای محل ــی را ب ــه م ــا و دس ــتاوردهای مل ــی را ب ــه اس ــتان ها منتق ــل‬ ‫کنن ــد‪ .‬وی اف ــزود‪ :‬نتای ــج س ــفرهای اس ــتانی و دس ــتاوردها و مش ــکالت در‬ ‫مســیر اجــرا کــه البتــه بایــد رفــع شــود‪ ،‬اینــک الزم اســت بیش ازپیــش بیــان‬ ‫شــود ازایـن رو نهضــت تبییــن و روشــنگری دســتاوردهای ســفرهای اســتانی‬ ‫و پیگیــری ســایر مصوبــات جدی تــر شــروع شــده اســت تــا نتایــج اقدامــات‬ ‫جمع ــی یکدیگ ــر را ببینی ــم‪.‬‬ ‫داده نما‬ ‫چرا باید از المپ کم مصرف استفاده کنیم؟!‬ ‫نی ــاز ب ــه ایج ــاد روش ــنایی مصنوع ــی‪ ،‬یک ــی از خواس ــته های طبیع ــی بش ــر‬ ‫په ــا در نورپردازی ه ــای ش ــهری و داخل ــی پراهمی ــت هس ــتند‪.‬‬ ‫اس ــت‪ .‬الم ‬ ‫امـــروزه المـــپ «ال ای دی»‪« ،‬اس ام دی» و «ســـی او بی» پرطرفـــدار ب ــوده و‬ ‫عالوه ب ــر ایج ــاد ن ــور؛ در مص ــرف ان ــرژی نی ــز صرفه جوی ــی می کنن ــد‪ .‬الم ــپ‬ ‫کم مص ــرف ی ــا الم ــپ فلورس ــنت فش ــرده‪ ،‬نوع ــی از ان ــواع الم ــپ فلورس ــنت‬ ‫به شـــمار می ایـــد کـــه تکنولـــوژی ان‪ ،‬تخلیـــه الکتریکـــی گازی ســـت‪ .‬ای ــن‬ ‫الم ــپ ب ــا کیفی ــت و ب ــازده ب ــاال تولی ــد می ش ــود‪ .‬این ن ــوع محص ــول روش ــنایی‬ ‫بـــا تحت تاثیرقـــراردادن بخـــار جیـــوه موجـــود در گاز ارگـــون‪ ،‬باعـــث ایج ــاد‬ ‫پالس ــمایی می ش ــود ک ــه از خ ــود پرت ــو فرابنف ــش تولی ــد می کن ــد‪ .‬ای ــن پرت ــو‬ ‫پهــای‬ ‫ســپس توســط مــاده فلورســنت بــه نــور مرئــی تبدیــل می شــود‪ .‬الم ‬ ‫کم مص ــرف به عل ــت ابع ــاد کوچک ــی ک ــه دارن ــد‪ ،‬الم ــپ فلورس ــنت فش ــرده نی ــز‬ ‫نام گ ــذاری می ش ــوند‪ .‬همچنی ــن به عل ــت کوچک ب ــودن ابع ــاد‪ ،‬جایگزی ــن‬ ‫انــواع دیگــر المپ هــای رشــته ای معمولــی شــده اند‪ .‬لولــه شیشـه ای و حبــاب‬ ‫یش ــود‪،‬‬ ‫الم ــپ کم مص ــرف ب ــا گاز جی ــوه پ ــر ش ــده و وقت ــی الم ــپ روش ــن م ‬ ‫جری ــان ب ــرق از باالس ــت الکترونیک ــی عب ــور می کن ــد و س ــبب می ش ــود بخ ــار‬ ‫جیــوه درون لولــه تحریــک شــود و نــوری در محــدوده فرابنفــش تولیــد کنــد‪.‬‬ ‫پوشــش فســفری ایــن المپ هــا کــه داخــل حبــاب را پوشــانده اســت‪ ،‬ســبب‬ ‫می ش ــود ت ــا ن ــور فرابنف ــش ب ــه ن ــور در مح ــدوده مرئ ــی تبدی ــل ش ــود‪ .‬داخ ــل‬ ‫لولـــه المپ هـــای کم مصـــرف‪ ،‬چوک هـــای الکترونیکـــی قـــرار گرفته انـــد ک ــه‬ ‫پهــای‬ ‫وظیفــه انتقــال جریــان بــرق بــه گاز داخــل لولــه را برعهــده دارنــد‪ .‬الم ‬ ‫نه ــای‬ ‫کم مص ــرف از ی ــک ُب ــرد الکترونیک ــی کوچ ــک‪ ،‬یکس ــوکننده ها‪ ،‬خاز ‬ ‫ً‬ ‫صافــی و معمــوال دو کلیــد ترانزیســتوری تشــکیل شــده اند‪ .‬بعضــی از مزایــای‬ ‫ن المپ ه ــا را در داده نم ــای زی ــر مش ــاهده می کنی ــد‪.‬‬ ‫ایـ ـ ‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سایه 2598

روزنامه سایه 2598

شماره : 2598
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه سایه 2597

روزنامه سایه 2597

شماره : 2597
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه سایه 2596

روزنامه سایه 2596

شماره : 2596
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه سایه 2595

روزنامه سایه 2595

شماره : 2595
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه سایه 2593

روزنامه سایه 2593

شماره : 2593
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!