روزنامه سایه شماره 2556 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2556

روزنامه سایه شماره 2556

روزنامه سایه شماره 2556

‫دستور رئیس جمهوری به همه وزرا و استانداران‬ ‫برای کمک به مناطق سیل زده‬ ‫تاسیس شهر بغداد‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪762‬؛ «بغـداد» در کرانـه غربـی دجلـه توسـط عباسـیان و‬ ‫در زمـان خلیفـه المنصـور بنیـاد شـد‪« .‬بغـداد»‪ ،‬بزرگ تریـن شـهر و پایتخـت عـراق؛ و‬ ‫دومیـن شـهر بـزرگ جهـان عـرب پس از قاهره؛ و مرکز اسـتان بغداد اسـت که در مرکز‬ ‫جغرافیایـی عـراق کنـار رود دجلـه قـرار دارد‪.‬‬ ‫رئیس جمهـوری با توجه بـه بارش هـای پیـش رو و احتمـال‬ ‫سرریز شـدن سـدها و اب بندهـا‪ ،‬اسـتانداران سراسـر کشـور و‬ ‫دسـتگاه های مرتبـط را موظـف کـرد اقدامـات و تدابیـر الزم را بـرای‬ ‫پیشـگیری از بـروز خسـارات در دسـتور کار قـرار دهنـد‪ .‬به گـزارش‬ ‫ایرنـا؛ ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی بـه وزرا‪ ،‬روسـای سـازمان ها و‬ ‫نیـز اسـتانداران سراسـر کشـور دسـتور داد تمـام امکانـات خـود را‬ ‫بـرای مواجهـه با سـیل بسـیج کننـد‪ .‬وی تا کیـد کرد‪« :‬ضروری سـت‬ ‫اسـتانداران با همه امکانات موجود به مناطق سـیل زده در اسـتان‬ ‫خـود یـا اسـتان های معیـن و هم جـوار امدادرسـانی کننـد»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬مرداد ‪ 1401‬اول محرم ‪ 30 1443‬جوالی ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2556‬تومان‬ ‫کاهش صادرات به عراق‪ ،‬روسیه‪ ،‬قطر و افغانستان‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫فیش طالق شما را‬ ‫خریداریم!‬ ‫رشد قار چ گونه‬ ‫خیریه ها‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نابرابری و تبعیض‪ ،‬بشر را می بلعد؛‬ ‫یک پیشنهاد‪ :‬گذاری به جامعه مهرورز‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫‪2‬‬ ‫در نشست کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی سنندج مطرح شد؛‬ ‫صنعت کردستان نیاز به حمایت دارد؛‬ ‫نه قطع برق‬ ‫ُ‬ ‫‪ 20‬امین نشست کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی سنندج با‬ ‫دستورکار برنامه ریزی درخصوص خاموشی برق شهرک های صنعتی در فصل تابستان و‬ ‫ارائه برنامه پیشنهادی به شرکت توزیع برق برگزار شد‪ .‬مدیر دیسپاچینگ شرکت توزیع‬ ‫برق کردستان با اعالم برنامه شرکت درباره قطعی برق شهرک های صنعتی استان گفت‪:‬‬ ‫برخی شهرک های صنعتی استان دارای پست توزیع برق مستقیم و اختصاصی هستند‬ ‫ی از برق تلفیقی که شامل مشترکان غیرصنعتی ست استفاده می کنند که برنامه‬ ‫اما برخ ‬ ‫اما‪...‬‬ ‫ـت‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ کنترل‬ ‫ل‬ ‫قاب‬ ‫منظم‬ ‫ صورت‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫اول‬ ‫ردیف‬ ‫ های‬ ‫شـهرک‬ ‫‪6‬‬ ‫شـهرام ایرانـی؛ فرمانـده نیـروی دریایـی ارتـش ایـران در واکنش بـه ادعـای‬ ‫رژیم صهیونیسـتی از حضور نیروی دریایی کشـورمان در دریای سـرخ‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«نه فقـط دریـای سـرخ و دریـای مدیترانـه‪ ،‬بلکـه هرجـا اراده داشـته باشـیم و‬ ‫ً‬ ‫تدبیـر باشـد‪ ،‬حتمـا حضـور می یابیـم»‪.‬‬ ‫هشدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران درباره شیوع مجدد کرونا؛‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫استفاده از ماسک و وا کسن را جدی بگیریم‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وزیر نفت تاکید کرد؛‬ ‫اهتمام جدی وزارت نفت‬ ‫برای توسعه میدان های مشترک‬ ‫‪2‬‬ ‫استاندار ایالم خبر داد؛‬ ‫مدیرکل بندر امیراباد تاکید کرد؛‬ ‫پرداخت تسهیالت ارزان قیمت‬ ‫به ‪ ۲۰۰‬نانوایی‬ ‫توسعه خدمات دریایی؛‬ ‫متناسب با روند فزاینده عملیات بندری‬ ‫‪6‬‬ ‫ا گهی فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫دو مرحله ای‬ ‫‪7‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت مجتمـع گاز پـارس جنوبـی درنظـردارد اقلام موردنیاز خود را با شـرایط ذیل‪ ،‬به صـورت برگزاری مناقصه عمومی‬ ‫دو مرحله ای از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـامانه سـتاد) تامین کند‪:‬‬ ‫شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران‪2001093498000409 :‬‬ ‫شماره مناقصه و تقاضا‪ :‬تقاضای ‪ M-0040158-MD‬مناقصه شماره ‪1400/073‬‬ ‫موضوع مناقصه‪ /‬شرح مختصر اقالم درخواستی‪ :‬خرید ‪ROD‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬به مبلغ ‪ 2/850/000/000‬ریال (دو میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون ریال)‬ ‫نـوع تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار‪ :‬تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار به صـورت یکـی از تضامیـن قابل قبـول وفـق ائین نامـه تضمیـن‬ ‫شماره ‪/123402‬ت‪50659‬ه‍ مورخ ‪ 1394/09/22‬هیات وزیران‬ ‫مبلغ براوردی مناقصه‪ :‬به مبلغ ‪ 57/000/000/000‬ریال (پنجاه و هفت میلیارد ریال)‬ ‫اخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد‪ 10 :‬روز پس از درج نوبت دوم ا گهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری و ارسال مستندات ارزیابی کیفی (رزومه) در سامانه ستاد‪ :‬ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد‬ ‫اخریـن مهلـت بارگـذاری پیشـنهادات فنـی‪ /‬مالـی در سـامانه سـتاد‪ :‬پـس از ارزیابی کیفی مناقصه گران‪ ،‬مسـتندات دریافت پیشـنهاد فنـی و مالی به همراه‬ ‫برنامه زمانی‪ ،‬از طریق سـامانه سـتاد ارسـال می شـود‪.‬‬ ‫ادرس مناقصه گزار‪ :‬اسـتان بوشـهر‪ ،‬شهرسـتان عسـلویه‪ ،‬شـرکت مجتمع گاز پارس جنوبی‪ ،‬فاز ‪ 2‬و ‪ ،3‬سـاختمان اداری مرکزی سـتاد‪ ،‬مدیریت بازرگانی‪ ،‬اداره‬ ‫خریـد‪ ،‬گـروه خرید مکانیک عمومـی‪ ،‬اتـاق ‪ ،217‬درگاهی‬ ‫بدیهی سـت کلیـه فراینـد برگـزاری مناقصـه الکترونیکـی‪ ،‬از طریـق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـامانه سـتاد) بـه نشـانی ‪ www.setadiran.ir‬انجام‬ ‫می پذیـرد و بـه پیشـنهادهای خـارج از سـامانه سـتاد‪ ،‬هیچگونـه ترتیـب اثـری داده نخواهـد شـد‪ .‬مناقصه گـران بایسـتی نسـبت بـه ثبت نـام در سـامانه سـتاد و‬ ‫دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکی اقـدام کنند‪.‬‬ ‫مناقصه گران می توانند جهت کسـب اطالعات بیشـتر به سـایت سـامانه سـتاد مراجعه و یا با شـماره تلفن های ‪ 07731312220 -2277 -2218‬تماس حاصل‬ ‫فرمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/03 :‬‬ ‫م الف ‪401/073‬‬ ‫روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی‬ ‫خداحافظی‬ ‫سباستینفتل‬ ‫از دنیای ورزش‬ ‫‪3‬‬ ‫سید محسن کشاورزی‪ ،‬رئیس اتاق اصناف شهرستان ری شد‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫مراس ــم ائی ــن تغیی ــر و تح ــول هیئت رئیس ــه جدی ــد‬ ‫اتــاق اصنــاف شهرســتان ری برگــزار شــد‪ .‬ایــن مراســم‬ ‫بنــژاد (رئیــس اداره‬ ‫بــا حضــور مهنــدس ســهیل یعقو ‬ ‫صم ــت)‪ ،‬هیئت رئیس ــه جدی ــد و لطـ ـف اهلل س ــتاره‬ ‫(رئی ــس اس ــبق) و ابوالفض ــل صادق ــی (نایب رئی ــس‬ ‫اس ــبق) در ات ــاق اصن ــاف برگ ــزار ش ــد‪ .‬ش ــایان ذکر‬ ‫اس ــت‪ ،‬رئی ــس و نایب رئی ــس ات ــاق اصن ــاف‪ ،‬ک ــه‬ ‫براس ــاس قان ــون صنف ــی در انتخاب ــات اتحادی هه ــای‬ ‫مربوط ــه ش ــرکت نداش ــتند‪ ،‬از ترکی ــب هیئت رئیس ــه‬ ‫ات ــاق اصن ــاف کناره گی ــری و ب ــا اضاف ــه ش ــدن دو‬ ‫عضــو تعیینــی توســط کمیســیون نظــارت شهرســتان‬ ‫ری ب ــه ترکی ــب هیئت رئیس ــه جدی ــد‪ ،‬ب ــرای ای ــن‬ ‫ات ــاق انتخ ــاب ش ــدند‪ .‬در ای ــن مراس ــم‪ ،‬رئی ــس اداره‬ ‫صنع ــت‪ ،‬مع ــدن و تج ــارت شهرس ــتان ری بااش ــاره به‬ ‫اعم ــال تغیی ــر و تح ــول در ات ــاق اصن ــاف گف ــت‪:‬‬ ‫«براس ــاس قان ــون نظ ــام صنف ــی‪ ،‬دو عض ــو ات ــاق‬ ‫اصنــاف شهرســتان ری از ترکیــب هیئت رئیســه خــارج‬ ‫و اقای ــان ناص ــر بخش ــائیان از اتحادی ــه دورودگ ــران و‬ ‫محمدرض ــا الهی دهق ــی از اتحادی ــه لوازم خانگ ــی‪،‬‬ ‫دو عض ــو منتخ ــب کمیس ــیون نظ ــارت‪ ،‬به دلی ــل‬ ‫اس ــتعفای دو عض ــو علی الب ــدل طب ــق قان ــون‪ ،‬ب ــه‬ ‫ترکیــب هیئت رئیســه اتــاق اصنــاف انتخــاب شــدند»‪.‬‬ ‫بنــژاد اظهــار داشــت‪« :‬طبــق‬ ‫مهنــدس ســهیل یعقو ‬ ‫قان ــون‪ ،‬در هیئت رئیس ــه جدی ــد ات ــاق اصن ــاف‪،‬‬ ‫س ــید محس ــن کش ــاورزی به عن ــوان رئی ــس؛ رس ــول‬ ‫کش ــاورز به عن ــوان نایب رئی ــس اول؛ ناص ــر بخش ــائیان‬ ‫به عن ــوان نایب رئی ــس دوم؛ محمدرض ــا الهی دهق ــی‬ ‫به عن ــوان دبی ــر و کام ــران بهورمن ــش به عن ــوان‬ ‫خزانـ ـه دار ت ــا زم ــان برگ ــزاری انتخاب ــات ات ــاق اصن ــاف‬ ‫انتخ ــاب ش ــدند»‪ .‬وی در ادام ــه س ــخنان خ ــود‬ ‫اف ــزود‪« :‬پیش ازای ــن‪ ،‬لطـ ـف اهلل س ــتاره ک ــه یک ــی از‬ ‫پیشکســوتان شهرســتان اســت‪ ،‬رئیــس اتــاق اصنــاف‬ ‫و ابوالفض ــل صادق ــی‪ ،‬نایب رئی ــس ات ــاق اصن ــاف‬ ‫بودن ــد ک ــه از ت ــاش و زحم ــات ای ــن بزرگ ــواران در‬ ‫مدیری ــت ات ــاق اصن ــاف‪ ،‬تقدی ــر و تش ــکر می کنی ــم»‪.‬‬ ‫سید محسن کشاورزی‬ ‫رئیس اتاق اصناف‬ ‫رسول کشاورز ‪ ،‬نایب رئیس اول‬ ‫ناصر بخشیان‪ ،‬نایب رئیس دوم‬ ‫کامران بهورمنش‪ ،‬خزانه دار‬ ‫محمدرضا الهی‪ ،‬دبیر‬ ‫سهیل یعقوب نژاد‪ ،‬رئیس اداره صمت‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه ‪ 8‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2556‬‬ ‫اصلی هوشمند سازی شهرها‬ ‫دالیل‬ ‫ِ‬ ‫بهبود شرایط کاری محلی‬ ‫یس ــت‬ ‫تمرک ــز ب ــر تجرب ــه ش ــهروندان و گردش ــگران عال ‬ ‫ام ــا درم ــورد کس ــانی که در پشـ ـت صحنه کار می کنن ــد‬ ‫چط ــور؟ یک ــی از دروس ــی ک ــه از همه گی ــری گرفت ــه‬ ‫یش ــود این اسـ ـت که تجرب ــه کارمن ــد به ان ــدازه ه ــر‬ ‫م ‬ ‫مش ــتری ی ــا کارب ــر مه ــم اس ــت؛ منظ ــور از کارکن ــان‪،‬‬ ‫مه ــای فن ــاوری اطالع ــات اس ــت‪.‬‬ ‫کارکن ــان کل و تی ‬ ‫یش ــدن در راس دس ــتورکار ه ــر س ــازمان‪،‬‬ ‫ب ــا دیجیتال ‬ ‫کارکنــان فنــاوری اطالعــات موردتقاضا هســتند و بنابراین‬ ‫یس ــت‪ .‬مهندس ــان‬ ‫رضای ــت ش ــغلی ی ــک معی ــار حیات ‬ ‫بس ــیار ماه ــر نمی خواهن ــد کاره ــای خس ــته کننده ای را‬ ‫ف ک ــرده و‬ ‫نه ــا را تلـ ـ ‬ ‫انج ــام دهن ــد ک ــه زم ــان و مناب ــع ا ‬ ‫نه ــا را کاه ــش می ده ــد‪ .‬ب ــا ش ــهرهای‬ ‫رضای ــت ش ــغلی ا ‬ ‫هوش ــمند‪ ،‬نی ــاز ب ــه تح ــرک کارکن ــان و ام ــکان حض ــور‬ ‫نه ــا هس ــت ت ــا بتوانن ــد بهت ــر ب ــه م ــردم‬ ‫نه ــا در خیابا ‬ ‫ا ‬ ‫یت ــوان‬ ‫خدم ــت کنن ــد‪ .‬حس ــگرهای اینترن ــت اش ــیاء را م ‬ ‫که ــا ی ــا س ــرویس های‬ ‫در مکان های ــی مانن ــد پار ‬ ‫بهداش ــتی عموم ــی ق ــرار داد و ب ــرای هش ــدار دادن ب ــه‬ ‫نه ــا‬ ‫مقام ــات محل ــی درم ــورد مس ــائل در زم ــان وق ــوع ا ‬ ‫اســتفاده کــرد‪ .‬داشــتن یــک شــبکه فرا گیــر بــه کارمنــدان‬ ‫ای ــن ام ــکان را می ده ــد ت ــا ارتب ــاط خ ــود را ب ــا ش ــبکه در‬ ‫حی ــن پرس ـه زدن در س ــاختمان های عموم ــی و مناط ــق‬ ‫نه ــا را موثرت ــر و کارامدت ــر کن ــد‪.‬‬ ‫وس ــیع تر حف ــظ ک ــرده و ا ‬ ‫ارزش افزوده داده ها‬ ‫ش ــاید بزرگ تری ــن مزی ــت تح ــول هوش ــمند‪ ،‬داده های ــی‬ ‫باش ــد ک ــه تولی ــد می کن ــد‪ .‬اروب ــا ب ــا هم ــکاری دانش ــگاه‬ ‫و ش ــهر کمبری ــج‪ ۴۵۰۰ ،‬نقط ــه دسترس ــی را در کل ش ــهر‬ ‫ایج ــاد ک ــرد ت ــا دانش ــجویان‪ ،‬س ــا کنان و بازدیدکنن ــدگان‬ ‫بتوانن ــد ب ــه ‪ Wi-Fi‬عموم ــی دسترس ــی داش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫ب ــرای مقام ــات محل ــی ای ــن به طورکام ــل نح ــوه ب ــراوردن‬ ‫نیازه ــای س ــا کنان و بازدیدکنن ــدگان را تغیی ــر می ده ــد‪.‬‬ ‫نه ــا اج ــازه می ده ــد ت ــا ب هط ــور فع ــال ببینن ــد‬ ‫ای ــن ب ــه ا ‬ ‫یش ــود و‬ ‫ک ــه چگون ــه از شهرهایش ــان اس ــتفاده م ‬ ‫س ــرمایه گذاری خ ــود را براس ــاس ان برنامه ری ــزی کنن ــد؛‬ ‫ً‬ ‫نه ــا ممک ــن اس ــت متوج ــه ش ــوند ک ــه س ــا کنان‬ ‫مث ــا ا ‬ ‫از ی ــک خیاب ــان خ ــاص دوری می کنن ــد و متوج ــه‬ ‫ش ــوند ک ــه ای ــن به دلی ــل اس ــیب چال ــه ی ــا ترکیدگ ــی لول ــه‬ ‫اب اس ــت‪ .‬عالوه برای ــن‪ ،‬فرصت های ــی را ب ــرای درام ــد‬ ‫اضاف ــی نی ــز مهی ــا می کن ــد‪ .‬ب ــا بازگش ــت ب ــه تاتنه ــام‬ ‫هاتس ــپر‪ ،‬بااس ــتفاده از اپلیکیش ــن خ ــود‪ ،‬ای ــن باش ــگاه‬ ‫می توان ــد تجرب ــه ه ــر طرف ــدار را براس ــاس موقعی ــت‬ ‫مکان ــی متف ــاوت کن ــد‪ .‬ب ــا زیرس ــاخت های هوش ــمند‬ ‫مش ــابه‪ ،‬مقام ــات محل ــی می توانن ــد ایـ ـن کار را تک ــرار‬ ‫کنن ــد و ب ــا کسـ ـب وکارهای محل ــی ی ــا تبلیغ کنن ــدگان‬ ‫هم ــکاری کنن ــد ت ــا تجرب ــه ه ــر س ــا کن و بازدیدکنن ــده‬ ‫را متناس ــب ب ــا عالی ــق خ ــود و ب ــراوردن بهت ــر نیازه ــای‬ ‫نه ــا انج ــام دهن ــد‪.‬‬ ‫ا ‬ ‫احمدایکانات‬ ‫یکرنگی!‬ ‫تلنگر‬ ‫رشد قار چ گونه خیریه ها‬ ‫چگونه سفر «نانسی پلوسی» به تایوان می تواند فاجعه افرین شود؟‬ ‫هوشمندس ــازی ش ــهر ها و مناط ــق روس ــتایی از جمل ــه‬ ‫نه ــا می توان ــد‬ ‫یک ــردن ا ‬ ‫یس ــت ک ــه اجرای ‬ ‫ایده های ‬ ‫تاحدزی ــادی ب هس ــود س ــا کنان باش ــد‪ .‬مدت هاس ــت ک ــه‬ ‫وع ــده تبدی ــل مناط ــق ش ــهری ب ــه ش ــهرها‪ ،‬ش ــهرک ها ی ــا‬ ‫ً‬ ‫روس ــتاهای کام ــا هوش ــمند مط ــرح ش ــده‪ .‬دانش ــگاه ها‪،‬‬ ‫اس ــتادیوم ها و اما ک ــن عموم ــی ب ــزرگ ب هس ــرعت‬ ‫ً‬ ‫تجربی ــات واقع ــا هوش ــمندانه ای را ب ــه بازدیدکنن ــدگان‬ ‫خــود ارائــه داده و طرحــی را بــرای مناطــق شــهری مطــرح‬ ‫کرده ان ــد‪ .‬بس ــیاری از زمین هه ــا هن ــوز در ارائ ــه انچ ــه‬ ‫نه ــا اص ــول اولی ــه زیرس ــاخت های دیجیتال ــی مانن ــد‬ ‫ا ‬ ‫یس ــیم درنظ ــر می گیرن ــد‪ ،‬عق ــب مانده ان ــد‪.‬‬ ‫اتص ــال ب ‬ ‫دانش ــگاه ها‪ ،‬اس ــتادیوم ها و دیگ ــر اما ک ــن عموم ــی ب ــزرگ‬ ‫ط ــی چندسال گذش ــته گا مه ــای بزرگ ــی برداش ــته اند ت ــا‬ ‫ً‬ ‫تجربی ــات واقع ــا هوش ــمندانه ای را ب ــه بازدیدکنن ــدگان‬ ‫نه ــا مش ــابه‬ ‫خ ــود ارائ ــه دهن ــد‪ .‬از بس ــیاری جه ــات‪ ،‬ای ‬ ‫مناط ــق ش ــهری م ــا هس ــتند و ب ــه برنام ــه ری ــزان ش ــهری‬ ‫طرح ــی ب ــرای نح ــوه اج ــرای زیرس ــاخت های هوش ــمند‬ ‫خ ــود ارائ ــه می دهن ــد‪ .‬ب هگ ــزارش باش ــگاه خبرن ــگاران‬ ‫یه ــا مزای ــای متع ــددی را ارائ ــه‬ ‫ج ــوان؛ ای ــن فناور ‬ ‫می دهن ــد‪ .‬دراینج ــا چن ــد نمون ــه از نح ــوه اج ــرای‬ ‫مناط ــق ش ــهری ازطری ــق کس ــانی که پای هه ــای درس ــتی‬ ‫لس ــاخت مرا ک ــز هوش ــمند خ ــود‬ ‫را ایج ــاد ک ــرده و درحا ‬ ‫هس ــتند‪ ،‬اورده ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫افزایش تجربه بازدیدکنندگان و ساکنان‬ ‫مزای ــای تجرب ــه بازدیدکنن ــدگان و س ــا کنان ازطری ــق‬ ‫اس ــتفاده از حس ــگرها و هش ــدارهای هوش ــمند اینترن ــت‬ ‫اش ــیا (‪ )IoT‬و برنام هه ــای متن ــی مش ــخص ترین م ــورد‬ ‫یت ــوان ب ــرای ارائ ــه‬ ‫اس ــت‪ .‬به طورمش ــابه‪ ،‬ای ــن اص ــول را م ‬ ‫س ــایر اطالع ــات زمینــه ای توس ــط خدم ــات مکان یاب ــی‬ ‫گس ــترش داد‪ .‬حس ــگرهای هوش ــمند می توانن ــد‬ ‫موقعی ــت مکان ــی ی ــک ف ــرد را در زم ــان واقع ــی تش ــخیص‬ ‫ً‬ ‫دهن ــد و احتم ــاال ی ــک روی ــداد محل ــی را به دلی ــل وق ــوع‬ ‫برجس ــته کنن ــد ی ــا ترافی ــک محل ــی‪ ،‬اب وه ــوا‪ ،‬کیفی ــت‬ ‫ه ــوا ی ــا داد هه ــای ش ــمارش گ ــرده و ‪ ...‬را ب هه ــم مرتب ــط‬ ‫کنن ــد‪ .‬خدم ــات موقعی ــت مکان ــی مدت هاس ــت ک ــه‬ ‫نه ــای موس ــیقی‬ ‫توس ــط اس ــتادیوم های ورزش ــی و مکا ‬ ‫یش ــود‪ .‬در‬ ‫ب ــرای بهب ــود تجرب ــه طرف ــداران اس ــتفاده م ‬ ‫س ــال ‪ ،۲۰۱۹‬باش ــگاه فوتب ــال تاتنه ــام هاتس ــپر ب ــا اروب ــا‬ ‫هم ــکاری ک ــرد ت ــا قب ــل از راه ان ــدازی اس ــتادیوم جدی ــد‬ ‫خــود‪ ،‬یــک اپلیکیشــن موبایــل توســعه دهــد‪ .‬این برنامــه‬ ‫از نزدی ــک ب ــه ‪ ۷۰۰‬چ ــراغ ‪ BLE‬ب ــرای ارائ ــه مس ــیریابی‬ ‫شه ــای مختل ــف‪،‬‬ ‫یه ــا ی ــا دوس ــتان در بخ ‬ ‫ب ــه صندل ‬ ‫نه ــای س ــرویس بهداش ــتی و‬ ‫اطالع ــات پذیرای ــی‪ ،‬مکا ‬ ‫اخری ــن اخب ــار و ام ــار اس ــتفاده می کن ــد‪.‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫سندروم سوپرمن امریکایی!‬ ‫تنــش میــان امریــکا و چیــن در روزهــای اخیــر میــان امریــکا و چیــن درمــورد ســفر دوهفته اینــده‬ ‫رئیــس مجلــس نماینــدگان امریــکا بــه تایــوان و اظهــارات رئیــس ســتاد ارتــش امریــکا بــرای‬ ‫حمایــت نظامــی از ایــن ســفر بــاال گرفتــه اســت‪ .‬رئیــس ســتاد ارتــش امریــکا به تاز گــی مدعــی‬ ‫شــد ارتــش چیــن بــه تهدیــدی فزاینــده بــرای امریــکا و متحدانــش تبدیــل شــده و درحال بررســی‬ ‫حرکــت ناوهــای هواپیمابــر یــا ارســال جنگنــده بــرای پشــتیبانی نزدیــک هوایــی در جریــان ســفر‬ ‫پی ـش روی نانســی پلوســی رئیــس مجلــس نماینــدگان امریــکا بــه تایــوان اســت؛ اظهاراتــی کــه‬ ‫ب هشــدت ازســوی دولــت چیــن رد شــد و نه تنهــا بــا وا کنــش تنــد پکــن؛ بلکــه بــا وا کنــش بســیاری‬ ‫از مقامــات و شــخصیت های امریکایــی و حتــی غر بــی نیــز روب ـه رو شــد‪.‬‬ ‫گفتــه بــود پنتا گــون درحال حاضــر ایــن ســفر را‬ ‫ای ــده خوب ــی نمی دان ــد‪ .‬ازس ــوی دیگر پلوس ــی‬ ‫امنیت ــی‬ ‫یه ــای‬ ‫نگران ‬ ‫به دلی ــل‬ ‫درپاسخ ب هس ــوالی درب ــاره س ــفر احتمال ــی ب ــه‬ ‫تای ــوان‪ ،‬از اظهارنظ ــر درب ــاره برنام هه ــای س ــفر‬ ‫خــودداری کــرد‪ .‬جــان کربــی؛ هماهنگ کننــده‬ ‫ارتباط ــات راهب ــردی ش ــورای امنی ــت مل ــی‬ ‫امری ــکا نی ــز گف ــت کاخ س ــفید همچن ــان ب ــه‬ ‫«نانس ــی پلوس ــی» کم ــک خواه ــد ک ــرد و تم ــام‬ ‫اطالع ــات موردنی ــاز را ب ــه او خواه ــد داد ت ــا‬ ‫بهتریــن تصمیــم را در ســفر احتمالــی خــود بــه‬ ‫تای ــوان بگی ــرد‪ .‬کرب ــی ط ــی ی ــک نشس ــت‬ ‫خب ــری اف ــزود‪« :‬م ــا از نزدی ــک ب ــا او کار‬ ‫می کنی ــم ت ــا مطمئ ــن ش ــویم او تم ــام‬ ‫زمین هه ــا‪ ،‬تم ــام اطالع ــات‪ ،‬هم ــه حقایق ــی را‬ ‫ک ــه ب ــرای گرفت ــن بهتری ــن تصمی ــم درم ــورد‬ ‫س ــفرش نی ــاز دارد‪ ،‬دراختی ــار خواه ــد‬ ‫داش ــت»‪ .‬بااین وج ــود ش ــبکه خب ــری ‪CNN‬‬ ‫بااش ــاره به ادبی ــات سیاس ــی اخی ــر پیرام ــون‬ ‫تای ــوان به نقـ ـل از رئیس جمه ــوری امری ــکا‬ ‫اعــام کــرد بایــدن نگــران اســت ســفر احتمالــی‬ ‫پلوس ــی ب ــه تای ــوان‪ ،‬منج ــر ب ــه ایج ــاد منطق ــه‬ ‫پروازممن ــوع ب ــر ف ــراز چی ــن تایپ ــه ش ــود‪.‬‬ ‫نش ــبکه به نقـ ـل از ی ــک مق ــام امریکای ــی‬ ‫ای ‬ ‫اع ــام ک ــرد‪ :‬پک ــن ممک ــن اس ــت هواپیماه ــای‬ ‫جنگ ــی را نی ــز ب ــه منطق ــه شناس ــایی دف ــاع‬ ‫یک ــه در‬ ‫هوای ــی جزی ــره تای ــوان بفرس ــتد؛ کار ‬ ‫چندماه گذش ــته باره ــا انج ــام داده اس ــت‪.‬‬ ‫«س ــابینا چان ــگ»؛ نماین ــده اقتص ــادی و‬ ‫فرهنگ ــی تایپ ــه در امری ــکا ه ــم ب ــه ‪ CNN‬ادع ــا‬ ‫ک ــرد تای ــوان هی ــچ اطالعات ــی درم ــورد س ــفر‬ ‫یش ــده مزب ــور دریاف ــت نک ــرده‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫اس ــت‪ .‬طب ــق اع ــام خبرگ ــزاری روس ــی‬ ‫اس ــپوتنیک‪ ،‬درابت ــدا ق ــرار ب ــود س ــفر هیئ ــت‬ ‫امریکای ــی به ریاس ــت پلوس ــی ب ــه تای ــوان در‬ ‫م ــاه اوری ــل (فروردی ــن) انج ــام ش ــود‪ .‬گ ــزارش‬ ‫ش ــده ک ــه ای ــن س ــفر ک ــه اعت ــراض تن ــدی را‬ ‫ازس ــوی پک ــن به دنب ــال خواه ــد داش ــت‪ ،‬پ ــس‬ ‫از ســفر ســال ‪« ۱۹۹۷‬نیــوت گینگریــچ»؛ رئیــس‬ ‫وق ــت مجل ــس نماین ــدگان امری ــکا ب ــه تای ــوان‪،‬‬ ‫می توان ــد اولی ــن س ــفر رئی ــس مجل ــس‬ ‫نماین ــدگان امری ــکا ب ــه ای ــن جزی ــره ط ــی‬ ‫ً‬ ‫‪ ۲۵‬س ــال اخیر باش ــد‪ .‬البت ــه بع ــدا درهمان ای ــام‬ ‫(فروردیــن) «درو همیــل» از اعضــای برجســته‬ ‫نب ــاره گف ــت؛ تس ــت کرون ــای‬ ‫کنگ ــره درای ‬ ‫پلوســی مثبــت شــده اســت و ایــن دیــدار بــرای‬ ‫م ــدت نامعلوم ــی به تعوی ــق خواه ــد افت ــاد‪.‬‬ ‫وزارت ام ــور خارج ــه چی ــن دراین ارتب ــاط ب ــرای‬ ‫پلوس ــی ارزوی بهب ــودی ک ــرد و از واش ــنگتن‬ ‫خواســت ســفر بــه ایــن جزیــره را کــه پکــن ان را‬ ‫متعلق ب هخ ــود می دان ــد به تعوی ــق نین ــدازد؛‬ ‫بلک ــه ان را لغ ــو کن ــد‪« .‬م ــارک میل ــی»؛ رئی ــس‬ ‫س ــتاد مش ــترک نیروه ــای مس ــلح امری ــکا‬ ‫یکشــنبه قبــل در ســفر بــه اندونــزی بــه عنــوان‬ ‫بخشــی از تــور اسیا‪-‬اقیانوســیه کــه بــا نشســت‬ ‫روس ــای دفاع ــی در س ــیدنی به پای ــان رس ــید‪،‬‬ ‫گفت ــه ب ــود ک ــه ارت ــش چی ــن دربرخوردب ــا س ــایر‬ ‫نیروه ــای فع ــال در منطق ــه اسیا‪-‬اقیانوس ــیه‬ ‫ب هط ــور فزاین ــده و قابل توجه ــی در ه ــوا و دری ــا‬ ‫یشــود‪ ،‬چــون ره گیــری هواپیماهــا‬ ‫تهاجمــی م ‬ ‫و کش ــتی های امری ــکا و متحدان ــش توس ــط‬ ‫نیروه ــای چین ــی در پنج سال گذش ــته‬ ‫به می ــزان قابل توجه ــی افزای ــش یافت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫به ادع ــای ای ــن ژن ــرال امریکای ــی‪ ،‬در م ــاه‬ ‫گذش ــته‪ ،‬ی ــک خلب ــان جنگن ــده چین ــی طب ــق‬ ‫شه ــا‪ ،‬خدم ــه ی ــک هواپیم ــای گش ــتی‬ ‫گزار ‬ ‫اس ــترالیا را در حری ــم هوای ــی بین الملل ــی ب ــر‬ ‫ش خط ــر‬ ‫کارشناس ــان ان را عام ــل تش ــدید تنـ ـ ‬ ‫می ــان واش ــنگتن و پک ــن می دانن ــد‪ .‬ای ــن‬ ‫اظه ــارات درحال ــی ص ــورت گرفت ــه ک ــه دونال ــد‬ ‫ترام ــپ؛ رئیس جمه ــوری س ــابق امری ــکا نی ــز در‬ ‫س ــخنرانی خ ــود در اج ــاس «اول امری ــکا»‬ ‫گف ــت ک ــه چی ــن پس ازاینک ــه ایاالت متح ــده‬ ‫اوکرای ــن را ب ــه روس ــیه تس ــلیم ک ــرد‪ ،‬تای ــوان را‬ ‫تصاح ــب می کن ــد‪ .‬ترام ــپ مدع ــی ش ــد‪« :‬م ــا‬ ‫ملت ــی هس ــتیم ک ــه ب ــه روس ــیه اج ــازه دادی ــم‬ ‫اوکرای ــن را وی ــران کن ــد و صدهاهزارنف ــر را‬ ‫بکش ــد‪ .‬اوض ــاع بدت ــر خواه ــد ش ــد و ا گ ــر م ــن‬ ‫فرمان ــده کل ق ــوا ب ــودم هرگ ــز ای ــن اتف ــاق‬ ‫نمی افت ــاد؛ و چی ــن ب ــا تای ــوان م ــورد‬ ‫شه ــا پیرام ــون‬ ‫نک ــه تن ‬ ‫یس ــت»‪ .‬همچنا ‬ ‫بعد ‬ ‫موض ــع تای ــوان می ــان امری ــکا و چی ــن ب ــا‬ ‫وا کن ــش چی ــن ادام ــه دارد‪ ،‬در خ ــارج از چی ــن‬ ‫نخسـ ـت وزیر س ــابق اس ــترالیا درب ــاره‬ ‫پیامده ــای س ــفر رئی ــس مجل ــس نماین ــدگان‬ ‫امری ــکا ب ــه تای ــوان هش ــدار داد و ان را ب ــرای‬ ‫منطق ــه و جه ــان فاجعه امی ــز خوان ــد‪.‬‬ ‫ب هگ ــزارش رس ــانه های اس ــترالیایی ازجمل ــه‬ ‫خبرگ ــزاری رس ــمی «ای ای»‪« ،‬پ ــل کیتین ــگ»‬ ‫ب ــا ص ــدور بیانیـ ـه ای رئی ــس مجل ــس‬ ‫نماین ــدگان امری ــکا را به دلی ــل برنامه ری ــزی‬ ‫ب ــرای هدای ــت ی ــک هیئ ــت امریکای ــی ب ــه‬ ‫تایــوان در مــاه اینــده موردانتقــاد قــرار داد و او‬ ‫را ی ــک ش ــخصیت رتب ــه س ــوم سیاس ــی در‬ ‫امری ــکا معرف ــی ک ــرد و گف ــت ک ــه وی به رغ ــم‬ ‫توصی ــه مقام ــات دول ــت بای ــدن قص ــد انج ــام‬ ‫ای ــن س ــفر را دارد‪ .‬رئی ــس س ــابق ح ــزب کارگ ــر‬ ‫اس ــترالیا بااعالم اینک ــه تص ــور ی ــک اق ــدام‬ ‫یپ ــروا و تحریک امیزت ــر بسیارس ــخت اس ــت‪،‬‬ ‫ب ‬ ‫چی ــک از ناظ ــران رواب ــط چی ــن و‬ ‫گف ــت‪ :‬هی ‬ ‫تای ــوان تردی ــد ندارن ــد ک ــه س ــفر رئی ــس کنگ ــره‬ ‫ته ــای نظام ــی‬ ‫امری ــکا می توان ــد ب ــه خصوم ‬ ‫منج ــر ش ــود‪ .‬از می ــان مقام ــات و‬ ‫ش ــخصیت های امریکای ــی نی ــز وا کن ــش ب ــه‬ ‫ای ــن س ــفر ک ــم نب ــود؛ ازجمل ــه «هن ــری‬ ‫کیس ــینجر» وزی ــر خارج ــه پیش ــین امری ــکا نی ــز‬ ‫ب ــه ج ــو بای ــدن درم ــورد خط ــر سیاسـ ـت های‬ ‫تقاب ــل بی پای ــان ب ــا چی ــن هش ــدار داد‪ .‬وی‬ ‫درمصاحب هب ــا ش ــبکه اقتص ــادی بلومب ــرگ‬ ‫‪ Bloomberg‬اظه ــار داش ــت‪ :‬امری ــکا ب ــا ادام ــه‬ ‫رون ــد تقاب ــل بی پای ــان در رواب ــط ب ــا چی ــن ب ــه‬ ‫اهداف ــش نخواه ــد رس ــید‪ .‬دیدگا هه ــای‬ ‫داخل ــی درم ــورد چی ــن ب ــر روی بای ــدن و‬ ‫ته ــای پیش ــین در امری ــکا تاثی ــر فراوان ــی‬ ‫دول ‬ ‫گذاش ــته اس ــت‪ .‬جلوگی ــری از هژمون ــی چی ــن و‬ ‫ه ــر کش ــور دیگ ــری بس ــیارمهم اس ــت ام ــا‬ ‫یت ــوان ازطری ــق تقاب ــل دائم ــی‬ ‫نم ‬ ‫به این نتیج ــه رس ــید‪ .‬کس ــینجر اف ــزود‪:‬‬ ‫وضعی ــت سیاس ــی داخل ــی امری ــکا از دوران‬ ‫جن ــگ ویتن ــام بس ــیار بدت ــر اس ــت‪ .‬بای ــد‬ ‫ازطری ــق سیاسـ ـت های انعطاف پذی ــری‬ ‫دوران نیکس ــون ب ــرای کاه ــش س ــردی در‬ ‫رواب ــط امری ــکا و چی ــن و مش ــکالت موج ــود در‬ ‫رواب ــط روس ــیه و اروپ ــا اس ــتفاده ک ــرد‪ .‬ادام ــه‬ ‫رواب ــط پرپیچ وخ ــم امری ــکا و چی ــن می توان ــد‬ ‫بــه درگیــری جهانــی تبدیــل شــود‪ .‬کارشناســان‬ ‫سیاس ــی پیش بین ــی می کنن ــد ک ــه باتوج هب ــه‬ ‫هش ــدارهای ش ــدید پک ــن احتم ــال لغ ــو س ــفر‬ ‫پلوس ــی ب ــه تای ــوان زی ــاد اس ــت و درص ــورت‬ ‫انج ــام ای ــن س ــفر واش ــنگتن الزم اس ــت‬ ‫هزین هه ــای ان را بپ ــردازد ک ــه می توان ــد منج ــر‬ ‫ب ــه ب ــروز تن ــش دراین منطق ــه از جه ــان‬ ‫هم زمان با درگیری ها در اوکراین باشد‪.‬‬ ‫علی نصیری‪ /‬ایرنا‬ ‫تای ــوان جزی ــره ای خودمخت ــار در ش ــرق چی ــن‬ ‫و تحــت حا کمیــت دولــت مرکــزی چیــن اســت‬ ‫و پکــن در چارچــوب سیاســت «چیــن واحــد»‬ ‫ایــن جزیــره را جــزو ســرزمین خویــش می دانــد‬ ‫ضه ــای‬ ‫بااین وج ــود امری ــکا به رغ ــم اعترا ‬ ‫پک ــن در س ــال های اخی ــر و به وی ــژه در دول ــت‬ ‫کنون ــی ف ــروش تس ــلیحات نظام ــی ب ــه جزی ــره‬ ‫نه ــای‬ ‫تای ــوان و حمای ــت از جریا ‬ ‫جدایی طل ــب این منطق ــه را افزای ــش داده‬ ‫اس ــت‪ .‬امری ــکا در س ــال های اخی ــر ب ــرای‬ ‫مقابل ــه ب ــا نف ــوذ و ق ــدرت چی ــن در منطق ــه‬ ‫اقیان ــوس ارام و اقیان ــوس هن ــد (این ــدو‪-‬‬ ‫پاس ــفیک) عالو هب ــر ت ــاش ب ــرای تقوی ــت‬ ‫رواب ــط ب ــا کش ــورهای این منطق ــه‪ ،‬ناوش ــکن ها‬ ‫و کش ــتی های خ ــود را نی ــز دراین منطق ــه‬ ‫به ــای تح ــت‬ ‫مس ــتقر ک ــرده و هرازگاه ــی ب ــه ا ‬ ‫حا کمی ــت چی ــن در دری ــای جنوب ــی چی ــن‬ ‫یش ــود؛ این اقدام ــات تنـ ـش زای‬ ‫نزدی ــک م ‬ ‫امریــکا موجــب برخوردهــای ناایمــن نیروهــای‬ ‫دریای ــی دو ط ــرف و تن ــش کالم ــی مقام ــات‬ ‫پک ــن و واش ــنگتن ش ــده‪ .‬در تازه تری ــن اق ــدام‬ ‫تحریک امی ــز واش ــنگتن‪ ۲۵ ،‬تیرم ــاه ی ــک‬ ‫ناوش ــکن نی ــروی دریای ــی امری ــکا ب ــرای‬ ‫نب ــار ب ــه جزای ــر جنوب ــی چی ــن نزدی ــک‬ ‫دومی ‬ ‫ش ــد‪ .‬البت ــه دول ــت چی ــن در اعت ــراض ش ــدید‬ ‫ب ــه این اق ــدام‪ ،‬بااعالم اینک ــه نی ــروی دریای ــی‬ ‫چی ــن ای ــن ناوش ــکن را مجب ــور ک ــرده‬ ‫عقب نش ــینی کن ــد‪ ،‬تا کی ــد ک ــرد‪ :‬این اقدام ــات‬ ‫تنـ ـش زای امری ــکا نق ــض اش ــکار حا کمی ــت‬ ‫پک ــن اس ــت و دول ــت چی ــن ط ــی چندروزاخی ــر‬ ‫شه ــای ش ــدیدی نس ــبت ب ــه اظه ــارات‬ ‫وا کن ‬ ‫رئیــس ســتاد مشــترک ارتــش امریــکا و تصمیــم‬ ‫رئی ــس نماین ــدگان ان کش ــور ب ــه تای ــوان‬ ‫داشــته اســت‪« .‬گلوبــال تایمــز» چیــن نوشــت‪:‬‬ ‫ت ــان کف ــی؛ س ــخنگوی وزارت دف ــاع این کش ــور‬ ‫در نشس ــت خب ــری هش ــدار داد پک ــن ب ــه ای ــن‬ ‫ً‬ ‫س ــفر قطع ــا وا کن ــش نش ــان خواه ــد داد و‬ ‫یک ــردن‬ ‫اقدامات ــی ق ــوی ب ــرای خنث ‬ ‫شه ــای‬ ‫مداخل هگ ــری خارج ــی و تال ‬ ‫جدایی طلبان ــه انج ــام خواه ــد داد‪ .‬وی‬ ‫ضمن انک ــه خواس ــتار احت ــرام امری ــکا ب ــه اص ــل‬ ‫چی ــن واح ــد و عدم حمای ــت از اس ــتقالل‬ ‫تای ــوان ش ــد‪ ،‬تصری ــح ک ــرد‪ :‬چنانچ ــه س ــفر‬ ‫پلوس ــی ب ــه تای ــوان انج ــام ش ــود‪ ،‬اص ــل چی ــن‬ ‫واح ــد و مف ــاد س ــه بیانی ــه مش ــترک چی ــن و‬ ‫امری ــکا را ب هج ــد نق ــض و ب ــه حا کمی ــت و‬ ‫تمامی ــت ارض ــی پک ــن اس ــیب ج ــدی وارد‬ ‫می کن ــد‪« .‬ژائ ــو لیجی ــان»؛ س ــخنگوی وزارت‬ ‫خارج ــه چی ــن نی ــز ب ــه مقام ــات دول ــت امری ــکا‬ ‫هشــدارهای شــدیدی داد و تا کیــد کــرد طــرف‬ ‫ً‬ ‫چین ــی باره ــا صریح ــا ب ــه ایاالت متح ــده اع ــام‬ ‫ک ــرده ک ــه این کش ــور ب هش ــدت مخال ــف س ــفر‬ ‫رئی ــس مجل ــس نماین ــدگان امری ــکا ب ــه تای ــوان‬ ‫اس ــت‪ .‬حت ــی «وان ــگ ی ــی»؛ وزی ــر خارج ــه‬ ‫تهــای‬ ‫چیــن بــدون اشــاره مســتقیم بــه دخال ‬ ‫اخیــر امریــکا در منطقــه دریــای جنوبــی چیــن‬ ‫گف ــت؛ این منطق ــه حیاط خل ــوت جوام ــع‬ ‫ته ــای‬ ‫فرامنطقـ ـه ای و مح ــل مب ــارزه قدر ‬ ‫بــزرگ باهــم نیســت‪ .‬ب هگــزارش رویتــرز؛ وی کــه‬ ‫در نشس ــت مج ــازی «بیس ــتمین س ــالگرد‬ ‫فه ــا در دری ــای‬ ‫ص ــدور بیانی ــه رفت ــار طر ‬ ‫یک ــرد‪ ،‬اف ــزود‪:‬‬ ‫جنوب ــی چی ــن» صحب ــت م ‬ ‫مس ــئله دری ــای جنوب ــی چی ــن را بای ــد خ ــود‬ ‫مج ــوار حل وفص ــل‬ ‫کش ــورهای منطق ــه و ه ‬ ‫شه ــا در پک ــن‪،‬‬ ‫کنن ــد‪ .‬ب ــا وج ــود ای ــن وا کن ‬ ‫پیش ازای ــن‪ ،‬ج ــو بای ــدن؛ رئیس جمه ــوری‬ ‫شب ــه ای ــن س ــفر احتمال ــی‬ ‫امری ــکا دروا کن ‬ ‫زیر ذره بین‬ ‫ف ــراز دری ــای چی ــن جنوب ــی تهدی ــد و ب ــرای ان‬ ‫شه ــا‪ ،‬حت ــی‬ ‫خط ــر ایج ــاد ک ــرد‪ .‬طب ــق گزار ‬ ‫خلب ــان چین ــی ب ــه مس ــیر پ ــرواز هواپیم ــای‬ ‫اســترالیایی ب هشــیوه خطرنا کــی نزدیــک شــد و‬ ‫تــوده ابــری از نوارهــای کوچــک الومینیومــی را‬ ‫نه ــا در کارک ــرد موت ــور‬ ‫ره ــا ک ــرد ک ــه برخی ازا ‬ ‫هواپیمــای اســترالیایی اشــکاالتی ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مقام ــات امریکای ــی اخی ــرا حت ــی درم ــورد‬ ‫سیاسـ ـت های نظام ــی و خارج ــی چی ــن‬ ‫ازجمل ــه امتن ــاع چی ــن از پیوس ــتن ب ــه‬ ‫مه ــا علی ــه روس ــیه به دلی ــل بح ــران‬ ‫تحری ‬ ‫اوکرای ــن‪ ،‬اب ــراز نگران ــی کرده ان ــد زی ــرا دول ــت‬ ‫امری ــکا به خوب ــی ش ــاهد اس ــت در جنگ ــی ک ــه‬ ‫خ ــودش در اوکرای ــن در ش ــرق اروپ ــا راه‬ ‫انداختــه اســت‪ ،‬موفــق نبــوده اســت‪ .‬مــاه قبــل‬ ‫ب ــود ک ــه ی ــک ژن ــرال نی ــروی هوای ــی‬ ‫ایاالت متح ــده در مطل ــب اعتراض ــی ب ــا‬ ‫ش ــکایت از اینک ــه پک ــن می توان ــد زرادخان ــه‬ ‫خ ــود را پن ــج ت ــا شـ ـش برابر س ــریع تر از‬ ‫واش ــنگتن و ب ــا هزین هه ــای بس ــیارکمتری‬ ‫یه ــای‬ ‫بس ــازد‪ ،‬ادع ــا ک ــرد ک ــه جاه طلب ‬ ‫ژئوپلیتی ــک چی ــن «ی ــک تهدی ــد حیات ــی ب ــرای‬ ‫یس ــت ک ــه‬ ‫ش ــیوه زندگ ــی م ــا و ازادی های ‬ ‫فرزنــدان مــا ممکــن اســت از ان لــذت ببرنــد یــا‬ ‫شــاید هــم به خاطــر چیــن نتواننــد از ان لــذت‬ ‫ببرن ــد»‪ .‬پک ــن قاطعان ــه ای ــن اتهام ــات را رد؛ و‬ ‫درمقابــل بــه امریــکا اتهاماتــی را وارد کــرد‪ .‬ژائــو‬ ‫لیجی ــان؛ س ــخنگوی وزارت خارج ــه چی ــن ب ــه‬ ‫خبرن ــگاران گف ــت؛ ایاالت متح ــده درگی ــری‬ ‫بی ــن روس ــیه و اوکرای ــن را مهندس ــی ک ــرده‪.‬‬ ‫رس ــانه های غرب ــی مدعی ان ــد ایاالت متح ــده و‬ ‫اس ــترالیا نگ ــران این هس ــتندکه چی ــن ممک ــن‬ ‫اس ــت ی ــک پای ــگاه نظام ــی در جزای ــر س ــلیمان‬ ‫نه ــا معتقدن ــد چی ــن درت ــاش‬ ‫ایج ــاد کن ــد‪ .‬ا ‬ ‫اس ــت نف ــوذ خ ــود را دراین زمین ــه گس ــترش‬ ‫ده ــد‪ .‬ژن ــرال میل ــی دراین خص ــوص‬ ‫درگفت وگوب ــا خبرن ــگاران گفت ــه ب ــود؛ ای ــن‬ ‫ً‬ ‫نگران کنن ــده اس ــت زی ــرا چی ــن ای ـن کار را صرف ــا‬ ‫به دالی ــل خیرخواهان ــه انج ــام نمی ده ــد‪.‬‬ ‫نه ــا درتالش ان ــد نف ــوذ خ ــود را در سراس ــر‬ ‫ا ‬ ‫منطق ــه گس ــترش دهن ــد و ای ــن پیامده ــای‬ ‫ً‬ ‫بالق ــوه ای دارد ک ــه لزوم ــا ب ــرای متح ــدان و‬ ‫ش ــرکای م ــا در منطق ــه مطل ــوب نیس ــت‪.‬‬ ‫واشنگتن پس ــت نی ــز در گزارش ــی ضم ــن‬ ‫پرداختــن بــه این موضــوع چنیــن توجیــه کــرد‬ ‫کــه اقــدام اخیــر ارتــش امریــکا پـس ازان صــورت‬ ‫گرفــت کــه چیــن هشــدارهای تنــدی بــه دولــت‬ ‫امری ــکا درب ــاره س ــفر پلوس ــی‪ ،‬رئی ــس مجل ــس‬ ‫نماین ــدگان امری ــکا ب ــه تای ــوان ارس ــال ک ــرد‪.‬‬ ‫ب هگ ــزارش «گلوب ــال تایم ــز»؛ درپ ــی انتش ــار‬ ‫خب ــر س ــفر پلوس ــی ب ــه تای ــوان در م ــاه اوت و‬ ‫هش ــدارهای چی ــن ب ــه ای ــن س ــفر‪ ،‬تا کن ــون‬ ‫ش ــش مق ــام ا گاه گفته ان ــد ای ــن هش ــدارها‬ ‫ب هط ــور قابل توجه ــی از اخطاره ــای پیش ــین‬ ‫چی ــن ب ــه امری ــکا درخص ــوص سیاس ــت‬ ‫واش ــنگتن درب ــاره تای ــوان‪ ،‬ش ــدیدتر ب ــوده‬ ‫اس ــت‪ .‬روزنام ــه «فایننش ــال تایمز» نی ــز‬ ‫به نقـ ـل از چن ــد مق ــام ا گاه غرب ــی ب ــه‬ ‫این مس ــائل ادع ــا ک ــرد ک ــه هش ــدارهای‬ ‫خصوص ــی چی ــن ب ــه امری ــکا ب ــه پاس ــخ نظام ــی‬ ‫احتمال ــی درص ــورت انج ــام ای ــن س ــفر اش ــاره‬ ‫یسـ ـت که دراثن ــای‬ ‫شه ــا حا ک ‬ ‫می کن ــد‪ .‬گزار ‬ ‫تش ــدید تن ــش می ــان چی ــن و امری ــکا‪ ،‬ق ــرار‬ ‫اس ــت خان ــم «ون ــدی ش ــرمن» مع ــاون وزی ــر‬ ‫ام ــور خارج ــه امری ــکا و «کارولی ــن کن ــدی»‬ ‫س ــفیر امری ــکا در اس ــترالیا م ــاه این ــده می ــادی‬ ‫بــه جزایــر ســلیمان ســفر کننــد؛ موضوعــی کــه‬ ‫کاهش صادرات به عراق‪ ،‬روسیه‪ ،‬قطر و افغانستان‬ ‫شهال اسالمی‬ ‫این روزهـا کـه از صـادرات و بـازده ان بـرای‬ ‫کشـور‪ ،‬فراوان سـخن می رود‪ ،‬براسـاس امارهای‬ ‫داد هشـده ازسـوی گمـرک‪ ،‬مشـخص شـده‬ ‫اسـت کـه صـادرات کاال از ایـران بـه کشـورهای‬ ‫عـراق‪ ،‬سـوریه‪ ،‬قطـر و افغانسـتان درمقایسـه با‬ ‫سـال قبـل بـه نحـو بـارزی کاسـته شـده اسـت‬ ‫کـه به یقیـن ایـن امـار‪ ،‬جـای تعمـق و تفکـر‬ ‫بسـیار دارد؛ چرا کـه عـراق و قطـر و افغانسـتان‬ ‫جـزو دوسـتان مـا به حسـاب می اینـد کـه‬ ‫به هیچ وجـه پسـندیده نیسـت ایـن دوسـتان‬ ‫ب هجـای افزایـش خرید کاال از جمهوری اسلامی‬ ‫ایـران‪ ،‬نقصـان خریـد از ایـران را داشـته باشـند‪.‬‬ ‫ا گـر بی مهـری ازسـوی اروپـا و امریـکا باشـد‪،‬‬ ‫یسـت طبیعـی؛ امـا کشـورهای دوسـت و‬ ‫امر ‬ ‫به ویـژه عـراق کـه ایـران در مراحـل مختلـف از‬ ‫عـراق پشـتیبانی مـادی و معنوی بسـیار داشـته‬ ‫اسـت‪ ،‬کم کـردن خریـد از ایـران‪ ،‬شـرط دوسـتی‬ ‫نیسـت و نباید محبت های زیادی را که ازسـوی‬ ‫ایـران دیده انـد‪ ،‬نادیـده گرفتـه و چشـم خـود را‬ ‫در برابـر این همه کمک های جمهوری اسلامی‬ ‫ً‬ ‫ایـران ببندنـد‪ ،‬ضلـع چهارمـی کـه ایـران معمـوال‬ ‫در مسـائل مختلـف همیشـه در کنـار او بـوده‬ ‫اسـت‪ ،‬کشـور روسیه است که از او انتظار چنین‬ ‫بی مهـری به هیچ وجـه نمی رفـت‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫بـا قاطعیـت می تـوان گفـت کـه ا کثریت قریب به اتفـاق جوامـع جهـان‪ ،‬از کار‬ ‫خیر و صواب و ایجاد انجمن های خیریه‪ ،‬به شـرط اینکه نقش افرین باشـند‪،‬‬ ‫پشـتیبانی کـرده و در مواقـع ضـروری بـه ایـن انجمن هـای خیریـه‪ ،‬کمـک‬ ‫خواهنـد کـرد و حتـی می تـوان گفـت در کمـک بـه دیگـران و دسـتگیری از‬ ‫نیازمنـدان‪ ،‬همیشـه پیش قـدم خواهند بـود‪ .‬به نوعی دیگر می تـوان گفت که‬ ‫کمک به دیگران به ویژه دردمندان در ذات انسانی نهفته است و درخصوص‬ ‫نهـا‬ ‫مـردم کشـور مـا نیـز کافی سـت سـری بـه میدان هـا و چهارراه هـا و خیابا ‬ ‫بزنیم تا هزاران زن و مرد و کودک را ببینیم که از صبحگاهان تا پاسـی از شـب‬ ‫گذشـته در هوای سـرد زمسـتانی و گرمای طاقت فرسـای تابسـتان در البه الی‬ ‫ماشین ها می لولند و به تکدی گری مشغول اند‪ .‬درچنین شرایطی ذات مردم‬ ‫ما که مملو از احساس و عاطفه و کمک به درماندگان است‪ ،‬ان چنان غلیان‬ ‫دارد کـه بـه تمامـی ایـن جماعـت کمـک می کننـد؛ حال انکـه از منظـری دیگـر‬ ‫مـردم بـا کمـک بـه اینـان نه تنهـا صـواب نمی کننـد‪ ،‬بلکـه بـر تعـداد و امـار ایـن‬ ‫کـودکان کار هـم می افزاینـد کـه به یقیـن شـرط صواب نیسـت‪ .‬از این احسـاس‬ ‫و اندیشـه کـه بگذریـم‪ ،‬این روزها تمام در شـبکه های اجتماعـی‪ ،‬درودیوارها و‬ ‫ً‬ ‫از همه بیشتر تلفن های مردم‪ ،‬از صبحگاهان تا پاسی از شب گذشته‪ ،‬مرتبا‬ ‫بـا تبلیغ هـای مختلفـی روبـه رو می شـویم و بیش از همه تلفن هـای افـراد زنگ‬ ‫ً‬ ‫می خـورد کـه ان طـرف خـط‪ ،‬معمـوال خانم هایـی باوقـار و بـا صدایـی گرفتـه‬ ‫کـه خبـر از حـزن و انـدوه دارد‪ ،‬مـردم را مخاطـب قـرار می دهنـد کـه از موسسـه‬ ‫خیریـه فلان و بهمـان تمـاس می گیریـم و تقاضـای کمـک و مسـاعدت دارنـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫لحـن گفتـار ایـن خیریه هـا‪ ،‬به نحوی سـت که حتمـا عواطـف و احسـاس مـا‬ ‫ایرانیان را به جوش اورده و قصد کمک می کنیم‪ .‬ا گر یک‪ ،‬دو‪ ،‬سـه و ده مورد‬ ‫باشد‪ ،‬انسان می تواند با داشتن بضاعت کافی‪ ،‬به همه اینان کمک کند؛ اما‬ ‫در واقـع ان قـدر تعداد ان ها زیاد شـده که مسـئولین کشـوری بایـد در این مورد‬ ‫مردم را ا گاه کنند؛ چون به نظر می رسد نظارتی بر کار بسیاری از انان نیست‪.‬‬ ‫ابن ماجرا ادمی را به تفکر و سپس شک و دودلی می اندازد که ایا باید کمک‬ ‫کرد یا درخواسـت کمک انان را بدون پاسـخ گذاشـت؟ بجا و نیکو خواهد بود‬ ‫کـه دسـتگاه های ناظـر بـر کار ایـن انجمن هـا‪ ،‬بـه داد مـردم برسـند و اسـامی‬ ‫خیریه هایـی را کـه دولـت مصلحت می داند بـا اسم ورسـم و ادرس کامل اعالم‬ ‫کننـد تـا مـردم از بالتکلیفـی خـارج شـوند؛ و ایـن داسـتان تکـراری هـر روز مردم‬ ‫اسـت کـه از بامـدادان تـا شـامگاهان‪ ،‬حداقـل چند بـار بـا انـان تمـاس گرفتـه‬ ‫شـده و طلـب کمـک می کننـد‪ .‬کار حتـی بـه جایـی رسـیده کـه بـرای تحریـک‬ ‫احساسـات مـردم‪ ،‬از بیمارانـی العلاج مثـل مبتلا بـه سـرطان و ‪ ...‬نیـز مـدد‬ ‫می گیرنـد و شـماره کارت شـخصی خـود را می دهنـد تـا پـول به نـام انـان واریـز‬ ‫شـود و چـون هیـچ نظارتـی بـر کار اینـان نیسـت‪ ،‬امـکان هر نـوع سوءاسـتفاده‬ ‫ً‬ ‫وجـود دارد؛ امـا در خیابان هـا و معابـر نیـز ظاهـرا شـهرداری متکدیـان را بـه‬ ‫حـال خـود گذاشـته و کار بـه جایـی رسـیده اسـت کـه اغلـب ان هـا‪ ،‬ب هصـورت‬ ‫خانوادگی راهی خیابان های تهران می شـوند و کار به جایی رسـیده که حتی‬ ‫نقـدر غـر‬ ‫اطفـال دو و سه سـاله هـم در البـه الی ماشـین ها‪ ،‬پرسـه می زننـد و ا ‬ ‫زده و التمـاس می کننـد تـا صاحبـان خـودرو را مجبـور کننـد کـه بـه انان کمک‬ ‫کنند‪ .‬این عده با در دست گرفتن یک برس‪ ،‬باوجود همه ممانعت رانندگان‪،‬‬ ‫به جان شیشه ماشین می افتند تا به اصطالح ان را تمیز کنند و ا گر اسکناس‬ ‫کمتر از دوهزار تومانی به انان داده شود‪ ،‬با توهین و فحاشی انان باید روبه رو‬ ‫شـد‪ .‬متاسـفانه ایـن نـوع گدایـی ان قـدر رایـج شـده و درامـد باالیـی دارد کـه‬ ‫ا کیپ هایـی درسـت شـده اند کـه در سـاعت ‪ 6‬صبـح‪ ،‬تعـدادی از ایـن کودکان‬ ‫نعـده را مرخـص‬ ‫تسـاعت‪ ،‬ای ‬ ‫را بـه میدان هـای تهـران اورده و پـس از هش ‬ ‫کـرده و به جـای انـان نیروهـای تازه نفـس اعـزام می شـوند کـه باز هم بـر کار این‬ ‫کالشـان و حقه بـازان حرفـه ای کـه بـا اجیر کـردن کـودکان از راه تکدی گـری‪ ،‬بـه‬ ‫ً‬ ‫اب ونـان خوبـی رسـیده اند‪ ،‬هیچ گونـه نظارتی نیسـت‪ .‬ظاهـرا برای رسـیدگی و‬ ‫جمـع اوری اینـان بیـن بهزیسـتی و شـهردار تهـران اختالف نظـر وجـود دارد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫لزوم توجه به ورزش دانش اموزی‬ ‫به عنوان پایه و بنیان تحول ورزش‬ ‫رئیـس کمیتـه تربیت بدنـی کمیسـیون فرهنگـی مجلـس بابیان اینکـه وزارت‬ ‫اموزش وپـرورش ظـرف ماه هـای گذشـته‪ ،‬اقدامـات خوبـی در توسـعه ورزش‬ ‫دانش اموزی داشـته اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬ورزش دانش اموزی به عنوان پایه و بنیان‬ ‫تحول ورزش کشـور‪ ،‬هم در نظام اسـتعدادیابی و هم در ایجاد تیم های پایه‬ ‫باید موردتوجه قرار بگیرد‪ .‬به گزارش پانا؛ احمد راستینه اظهار کرد‪ :‬در الیحه‬ ‫بودجـه ‪ ۱۴۰۱‬عـدد قابل توجهـی یعنـی حدود ‪2000‬میلیاردتومـان برای کمک‬ ‫بـه حـوزه ورزش دانش امـوزی تخصیـص داده شـد؛ وزارت اموزش وپـرورش‬ ‫ظـرف ماه هـای گذشـته توسـط معاونـت ورزش‪ ،‬اقدامـات خوبـی در توسـعه‬ ‫ورزش دانش امـوزی در ازادسـازی فضاهـای اموزش وپـرورش بـرای اسـتفاده‬ ‫خانواده هـا و والدیـن دانش امـوزان قـرار داد و توسـعه ورزش های مدرسـه ای‬ ‫درحال پیشـرفت است‪.‬‬ ‫اهتمام جدی وزارت نفت برای توسعه میدان های مشترک‬ ‫وزیـر نفـت بااشـاره به اینکه وزارت نفـت و شـرکت ملـی نفـت ایـران طـی‬ ‫‪ ۱۱‬ماه اخیـر بـرای توسـعه میدان هـای مشـترک اهتمـام جـدی داشـته اند‪،‬‬ ‫اعلام کـرد‪ :‬هم ا کنـون روزانـه ‪ ۳۱۴‬میلیون مترمکعـب سـوخت معـادل گاز بـه‬ ‫ایـن نیروگاه هـا تحویـل داده می شـود و درزمینـه گازرسـانی بـه ایـن نیروگاه ها‬ ‫وزارت نفـت امسـال فراتـر از تعهدهـای خـود عمـل کـرده اسـت‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫شـانا؛ جـواد اوجـی در نشسـت مشـترک با اعضای کمیسـیون انـرژی مجلس‬ ‫بابیان اینکـه در روزهـای نخسـت عمـر دولـت سـیزدهم ظرفیـت تولیـد نفـت‬ ‫خـام کشـور حـدود روزانـه سه میلیون بشـکه بـود‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬بـا اقدا مهـای‬ ‫همکارانـم در شـرکت ملـی نفـت ایـران ازجملـه تعمیـر چاه هـای موجـود‪،‬‬ ‫حفـاری چاه هـای جدیـد و انجام عملیات اسـیدکاری ظرفیت تولید امروز به‬ ‫سـه میلیون و ‪ ۸۱۸‬هزاربشـکه رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫تنظیم سند جامع همکاری اقتصادی ایران و بالروس‬ ‫وزیـر صنایـع معـادن و تجـارت در دیـدار بـا همتـای بالروسـی خـود در‬ ‫مینسـک بااشـاره به اینکه اقتصاد دو کشـور مکمل یکدیگرند اعالم کرد ایران‬ ‫بـرای توسـعه روابـط اقتصـادی در بخش هـای ماشـین االت صنعتـی‪ ،‬لیـزر‬ ‫و الکترونیـک و دارو امادگـی دارد‪ .‬به گـزارش شـاتا؛ سـید رضـا فاطمی امیـن‬ ‫در جریـان سـفر بـه بلاروس جهـت شـرکت در اجلاس کمیسـیون مشـترک‬ ‫همکاری هـای اقتصـادی دو کشـور‪ ،‬در دیـدار بـا وزیـر صنایـع بلاروس‪ ،‬اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬طـی سـال های قبـل دو کشـور تعامالت زیـادی با یکدیگر داشـته اند‬ ‫امـا باتوجه بـه ظرفیت هـای موجود می توانیم همکاری های بیشـتری انجام‬ ‫دهیـم‪ .‬وزیـر صنعـت بلاروس نیـز بااشـاره به اینکه به دسـتور رئیس جمهوری‬ ‫بالروس‪ ،‬وزارت امور خارجه درحال تنظیم سـند همکاری مشـترک دو کشـور‬ ‫و توسـعه روابـط اسـت‪ ،‬از سـفر وزیـر امـور خارجـه این کشـور بـه ایـران بـرای‬ ‫فعال کـردن ظرفیت هـای موجـود و دسـتیابی بـه سـندی جامـع خبـر داد‪.‬‬ ‫اصالح شیوه چرخه واردات و صادرات کاال‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین محسـنی اژه ای گفـت‪ :‬قـوه قضائیـه مسـئولیت‬ ‫بسـیارمهم و خطیـری را برعهـده دارد‪ .‬وی بـه اهمیـت مـدارا بـا مـردم‪ ،‬تحقـق‬ ‫عدالـت و تسـریع در رسـیدگی پرونده هـا و اجـرای احـکام صـادره اشـاره کـرد‬ ‫یکـردن‬ ‫و ادامـه داد‪ :‬دشـمن به دنبـال مشـکالت اقتصـادی بـرای ناراض ‬ ‫مـردم اسـت‪ .‬به گـزارش انـا؛ رئیـس قـوه قضائیـه افـزود‪ :‬رفـع موانع بـرای بهبود‬ ‫وضعیـت اقتصـادی از مواردی سـت کـه دسـتگاه قضائـی همـواره ان را دنبـال‬ ‫می کنـد چرا که مسـئولیت داریم درراسـتای بهبود وضعیـت اقتصادی تالش‬ ‫کنیـم تـا مـردم در حـوزه اشـتغال و جوانـان در حوزه ازدواج مشـکالت کمتری‬ ‫داشـته باشـند‪ .‬رئیـس دسـتگاه قضـا‪ ،‬اصلاح چرخـه واردات و صـادرات کاال‬ ‫را از مـوارد ضـروری دانسـت و افـزود‪ :‬بررسـی ها نشـان می دهـد شـیوه سـابق‬ ‫چرخـه واردات و صـادرات کاال مشـکل افرین بـوده و بـا هیـچ منطقـی سـازگار‬ ‫نبـود و گاهـی کاالهـا چندمـاه روی کشـتی می مانـد و به خاطر کارهـای جزئی‬ ‫تخلیـه نمی شـود‪.‬‬ ‫موافقت دولت‬ ‫با افزایش تسهیالت ساخت مسکن روستایی‬ ‫تسـهیالت نوسـازی و بهسـازی واحدهـای مسـکونی در روسـتاها‪ ،‬سـرانجام‬ ‫به دسـتور رئیس جمهـوری و بـا مسـاعدت سـازمان برنامه وبودجـه افزایـش‬ ‫یافـت‪ .‬به گـزارش ایلنـا؛ دولـت بـا وجـود مشـکالت عدیـده اقتصـادی و‬ ‫درشـرایطی که بـار مالـی سـنگین پرداخـت یارانه هـای نقـدی را بـه دوش‬ ‫می کشـد‪ ،‬بـا هـدف رونق بخشـیدن بـه ساخت وسـاز مسـکن مقـاوم در‬ ‫روستاها در برابر حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله‪ ،‬نوسازی بافت فرسوده‬ ‫روسـتایی و ارتقـای سـطح کیفـی زندگـی روسـتاییان تصمیـم گرفـت سـقف‬ ‫تسـهیالت سـاخت مسـکن در مناطـق روسـتایی را از ‪ 100‬میلیون تومـان بـه‬ ‫‪ 200‬میلیون تومـان افزایـش دهـد‪.‬‬ صفحه 2 ‫نیش‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه ‪ 8‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2556‬‬ ‫‪3‬‬ ‫فیش طالق شما را خریداریم!‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫هرچنـد متصدیـان دولـت فعلـی قـول داده بود تـا با مفتاح‬ ‫مشکل گشـایی‪ ،‬مشـکالت را در سـاغر مینایـی حـل کننـد‬ ‫ً‬ ‫ولـی کار بدجـور از خـرک در رفتـه اسـت و عجالتـا پیـر مغان‬ ‫هم در حل مشـکالت درمانده اسـت؛ من و شمای کارمند‬ ‫کـه جـای خـود داریم ‪ ...‬به قول شـاعر «با پیر مغان مشـکل‬ ‫خود بردم دوش ‪ /‬گفتا خودم از تو مشـکلم بیشـتر اسـت»‬ ‫و باقـی داسـتان ‪ ...‬بااین وجـود برخی تالش هـای دولت در‬ ‫حوز ههـای اجتماعـی قابل تقدیـر اسـت‪ .‬فی المثـل همیـن‬ ‫قهـای جدیـد‬ ‫داسـتان طلاق کـه در حال درنوردیـدن اف ‬ ‫از رکـود و رکوردزنـی بـود کـه بـا تدبیـر دولـت تدبیـر در حـال‬ ‫سروسـامان پیدا کردن اسـت‪ .‬درواقع باید گفت دوره لولی‬ ‫لشـاد به پایـان رسـیده و بایـد‬ ‫و شـنگولی و منگولـی و د ‬ ‫خـواب طلاق دادن س هسـوته و یک هفتـه ای را ببینیـد!‬ ‫نشـرایط جدیـد طلاق دادن دیگـر مثـل سـابق‬ ‫چـون باای ‬ ‫نیسـت و انجایی که شـاعر می گفت «مژده کسـی را که دهد‬ ‫زن طلاق» پربیـراه نمی گفـت! امـا اصـل داسـتان به روایـت‬ ‫جراید‪ :‬سامانه الکترونیکی کاهش «طالق» راه اندازی شد؛‬ ‫یکـه متقاضـی طالق انـد پـس از مراجعـه بـه دادگاه‬ ‫و افراد ‬ ‫خانـواده بـرای درخواسـت طلاق بایـد ابتـدا در سـامانه‬ ‫تنـام و در مرا کـز بهزیسـتی مرحلـه‬ ‫مذکـور بهزیسـتی ثب ‬ ‫لگـری اولیـه را سـپری کننـد‪ .‬بـا اجـرای سـامانه طلاق‬ ‫غربا ‬ ‫افـراد قبـل از ورود بـه دادگاه هـا و ثبـت رسـمی دادخواسـت‬ ‫طلاق‪ ،‬وارد چرخـه مـددکاری و روانشناسـی می شـوند‬ ‫و ازاین طریـق در وادی طـرح دعـوی قـرار نمی گیرنـد و‬ ‫ا گـر نیـاز بـود ازطریـق ایـن مرا کـز بـه مراجـع قضائـی ارجـاع‬ ‫یشـوند (ایسـنا)‪ .‬مالحظـه فرمودیـد؛ یعنـی دیگـر دوران‬ ‫م ‬ ‫مهـرم ازاد جانـم حلال‪ ،‬طالق توافقی‪ ،‬فـردا طالقت می دم‬ ‫و ‪ ...‬بسر امده و بااینکه دانشمندان معتقدند که «نیست‬ ‫ً‬ ‫جفـت ناموافـق را عالجـی جـز طلاق» فعلا باید در سـامانه‬ ‫تنـام کـرد و منتظـر نشسـت! درهمین راسـتا و به منظـور‬ ‫ثب ‬ ‫محکم کاری و کاهش اساسـی و مشـتی روند روبه رشـد امار‬ ‫طالق‪ ،‬ما هم که عاشـق تعمیم امور صواب هسـتیم‪ ،‬چند‬ ‫پیشـنهاد فلک فرسـا و سوفسـطایی در همیـن فرمـت و‬ ‫سـاختار ارائـه می کنیـم‪:‬‬ ‫الف‪ .‬سهمیه بندی استانی و صدور فیش طالق‬ ‫به منظـور رعایـت عدالـت سـاختاری در جامعـه‪ ،‬باتوجه به‬ ‫ظرفیـت هـر اسـتان‪ ،‬سـهمیه طلاق مشـخص و بـه دبیران‬ ‫سـتاد کاهـش طلاق اسـتان ها ابلاغ شـود‪ .‬درضمـن فیش‬ ‫ً‬ ‫ایـن سـهمیه فقـط به کسـانی تعلـق گیرد کـه واقعا کارشـان‬ ‫یکـه قصـد دارنـد بابـت‬ ‫بیـخ پیـدا کـرده اسـت نـه بـه افراد ‬ ‫بـوی بـد دهـان یـا یـواش سلام کردن بـه خواهرشـوهر یـا‬ ‫سـوزاندن غـذا و ‪ ...‬از هـم طلاق بگیرنـد‪.‬‬ ‫ب‪ .‬رتبه بندی‬ ‫به منظور شناسـایی موارد حقیقی طلاق طرح رتبه بندی‬ ‫متقاضیـان طلاق اجـرا شـود (البتـه ا گـر قـرار اسـت مثـل‬ ‫طـرح رتبه بنـدی فرهنگیـان اجـرا شـود‪ ،‬همـان بهتـر کـه‬ ‫اجـرا نشـود!)‪ .‬دراین رویکـرد بـه ایتم هایـی نظیـر اخلاق‬ ‫ت کـج‪ ،‬د وتـا شـدن شـلوار‪ ،‬اعتیـاد‬ ‫سـگی‪ ،‬دسـت بـزن‪ ،‬دسـ ‬ ‫در ژانرهـای مختلـف و به ویـژه اعتیـاد مجـازی‪ ،‬بزهـکاری‪،‬‬ ‫عدم تفاهـم‪ ،‬اختالف نظـر در تربیـت فرزنـدان‪ ،‬مشـکالت‬ ‫روحـی و روانـی‪ ،‬ناسـازگاری جنسـی‪ ،‬خیانـت‪ ،‬سـطح‬ ‫تحصیلات‪ ،‬دخالـت اطرافیـان در زندگـی و ‪ ...‬امتیـاز ویـژه‬ ‫تعلـق می گیـرد‪.‬‬ ‫پ‪ .‬برگزاری ازمون‬ ‫یشـود بـه سـواالت‬ ‫نطـرح از زوجیـن خواسـته م ‬ ‫درای ‬ ‫یشـان پاسـخ دهنـد و هرقـدر نمـره‬ ‫مختلـف دربـاره زندگ ‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫کتـر م ‬ ‫نتـری دریافـت کننـد‪ ،‬بـه طلاق نزدی ‬ ‫پایی ‬ ‫البته این طرح اشـتغال زایی غیرمسـتقیم هم در دل خود‬ ‫دارد؛ چرا که از فردای روز اجرای این طرح شـاهد تبلیغات‬ ‫رنگارنـگ و شـبانه روزی موسسـات اموزشـی خواهیـم بـود‪:‬‬ ‫کسـال زودتـر طلاق بگیریـد!»‪« ،‬محضـردار را بـه‬ ‫«بـا مـا ی ‬ ‫خانـه ببریـد!»‪« ،‬سـواالت طبقه بنـدی ازمـون طلاق!»‪،‬‬ ‫«سـواالت زرد و خا کسـتری ویـژه طلاق زوجیـن»‪« ،‬بـه‬ ‫طلاق بلـه بگوئیـد» و ‪...‬‬ ‫دعوت‬ ‫«سینما تکیه»؛‬ ‫محفل عاشورایی سینمای ایران‬ ‫در ویژه برنامه «سـینما تکیه» محفل عاشـورایی سـینمای‬ ‫ایـران کـه به مناسـبت دهـه اول محـرم و سـوگواری سـید و‬ ‫سـاالر شـهیدان در بنیـاد سـینمایی فارابـی برگـزار خواهـد‬ ‫مهـای داسـتانی و مسـتند «روز واقعـه» سـاخته‬ ‫شـد‪ ،‬فیل ‬ ‫شـهرام اسـدی‪« ،‬شـب دهـم» سـاخته جمـال شـورجه‪،‬‬ ‫«به خاطر هانیه» ساخته کیومرث پوراحمد‪« ،‬دست های‬ ‫خالـی» سـاخته ابوالقاسـم طالبـی‪« ،‬عصـر روز دهـم»‬ ‫سـاخته مجتبـی راعـی و مسـتندهای «اربعیـن» سـاخته‬ ‫ناصـر تقوایـی و «کربلا جغرافیایـی یـک تاریـخ» سـاخته‬ ‫داریـوش یـاری نمایـش داده خواهنـد شـد‪ .‬پرده خوانـی‪،‬‬ ‫تحلیـل فیلم نامـه و نشانه شناسـی عاشـورا در سـینمای‬ ‫مهـای منتخـب عاشـورایی‪،‬‬ ‫ایـران‪ ،‬تحلیـل و بررسـی فیل ‬ ‫مهـا‬ ‫تجلیـل از خالقـان اثـار و انتقـال تجربـه سـازندگان فیل ‬ ‫شهـای ویژه برنامـه «سـینماتکیه» اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫نیـز از بخ ‬ ‫ویژه برنامـه از امـروز تـا ‪ ۱۳‬مردادمـاه بیـن سـاعات ‪ 17‬تـا‬ ‫‪ 20‬در سـاحتمان شـماره ‪ 1‬بنیـاد سـینمایی فارابـی واقـع‬ ‫در جمهـوری‪ ،‬خیابـان ‪ 30‬تیـر‪ ،‬سـالن زند هیـاد عبـاس‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫کیارسـتمی برگـزار م ‬ ‫شاتر‬ ‫خانه خراب‬ ‫در روزی که کلنل لیاخوف به دستور‬ ‫محمدعلیشاه‪ ،‬مجلس را به توپ‬ ‫بسته است و کشور دچار اشوب شده؛‬ ‫«حاجی جبار» دنبال افزودن دارایی ها‬ ‫و ازدواج است! امیرکاوه اهنین جان‪،‬‬ ‫محمدهادی عطایی‪ ،‬ندا مقصودی‪،‬‬ ‫سیروس همتی‪ ،‬ناصر علی پاشا‪ ،‬رضا‬ ‫ علوی‪ ،‬امید رهبر‪ ،‬الهه حسینی و‬ ‫رضا دادویی؛ بازیگران این نمایش‬ ‫ کارگردانیمحمدرضاپورحکیمی‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫متن رضا دادویی‬ ‫برپایه‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫ِ‬ ‫به روی صحنه رفته و تا ‪13‬مردادماه ‪1401‬‬ ‫ساعت ‪ 21:30‬در «تماشاخانه ملک»‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫علی اصغرخوشکار‬ ‫فهرست‬ ‫پرکاربردترین اصطالحات نوشتاری فضای مجازی‬ ‫نابرابری و تبعیض‪ ،‬بشر را می بلعد؛‬ ‫یک پیشنهاد‪ :‬گذاری به جامعه مهرورز‬ ‫سـرعت و بی مرز بـودن‪ ،‬ویژگی هـای‬ ‫اصلـی فضـای مجـازی هسـتند و انچـه‬ ‫ایـن دو ویژگـی را به خوبـی تغذیـه‬ ‫می کنـد اسـتفاده از اصطالحـات‬ ‫مختصـر اسـت‪ .‬اصطالحاتی که امـروزه‬ ‫به شـکل زبانـی مشـترک و جهانـی‬ ‫درامده انـد و به شـکل هشـتگ نیـز‬ ‫کاربـرد دارنـد‪ .‬فضـای مجـازی ماننـد یـک دنیـای مـوازی درحال پیشـرفت‬ ‫اسـت و بخشـی جدایی ناپذیـر از زندگـی هریک ازمـا افراد واقعی سـت اما زبان‬ ‫و فرهنـگ خـاص خـود را دارد؛ زبـان رایـج در شـبکه های مجـازی ماننـد خود‬ ‫ایـن دنیـا پرسـرعت و مختصـر اسـت‪ .‬ایـن اختصـارات گاهـی بـرای مـا نااشـنا‬ ‫به نظر می ایند اما شـاید جالب باشـد بدانید که چه در زبان انگلیسـی و چه‬ ‫ً‬ ‫در زبان هـای دیگـری مثـل عربـی ایـن روش کوتاه سـازی رایـج اسـت؛ مثلا در‬ ‫«ه َسـه» به معنـای االن بـه کار مـی رود و بیـن اقـوام دیگـری ماننـد‬ ‫ُعربـی لفـظ ِ‬ ‫نشـکل‬ ‫لرهـا هـم رایـج اسـت کـه دراصـل هالسـاعه‪ ،‬دراین زمـان‪ ،‬بـوده و به ای ‬ ‫درامـده اسـت‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ دراینجا با برخـی از مهم ترین این اصطالحات‬ ‫مختصـر اشـنا شـوید‪.‬‬ ‫ایـن اختصـارات را می تـوان به صـورت «هشـتگ» یـا نشـان ‪ ،#‬اسـتفاده کـرد‬ ‫تـا برچسـبی بـرای دسـته بندی و به اشـترا ک گذاری پسـت ها و نظـرات شـما‬ ‫باشـد‪ .‬ایـن کاربـرد در سـطح جهانی و فراتـر از حلقه دوسـتان و هم زبان های‬ ‫شـما بـه کار مـی رود و همیـن‪ ،‬دنیـای مجـازی را جـذاب می کنـد‪.‬‬ ‫‪SLM‬‬ ‫ایـن حـروف به معنـای «سلام» هسـتند و بیشـتر بیـن سـا کنان خاورمیانـه و‬ ‫مسـلمانان رواج دارد‪.‬‬ ‫‪DM‬‬ ‫«دایرکـت مسـیج» به معنـای پیـام مسـتقیم اسـت‪ .‬ایـن عبـارت بـه پیـام‬ ‫ارسال شده بین دو کاربر اشاره دارد و بیشتر در توییتر و اینستا گرام استفاده‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫‪PM‬‬ ‫«پرایـوت مسـیج» به معنـای پیـام خصوصـی اصطالحـی عمومی تـر بـرای‬ ‫ارتباطـات یک به یـک اسـت کـه بـرای عمـوم قابل مشـاهده نیسـت و شـامل‬ ‫‪ DM‬نیـز می شـود‪.‬‬ ‫‪PV‬‬ ‫«پیج ویو» به تعداد بازدیدهایی اشـاره دارد که از محتوای صفحه یا سـایت‬ ‫شـما صورت می گیرد‪.‬‬ ‫‪URL‬‬ ‫بـه «ادرس وب صفحـه» شـما اشـاره دارد کـه بـا کمـک ان شناسـایی و‬ ‫قابل دسـتیابی هسـتید‪.‬‬ ‫مهردادناظری*‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫این روزهــا جوامــع بشــری ب هســرعت ب هســمت نابرابــری پیــش می رونــد‪ .‬نابرابــری معناهــای‬ ‫متفاوتــی دارد؛ امــا شــاید مهم تریــن مفهومــی کــه بتــوان بــرای ان ارائــه داد این اس ـت که افــراد‬ ‫تهــای برابــر بــرای حرکــت‪ ،‬رشــد و موفقیــت برخــوردار نباشــند‪ .‬البتــه در هــر‬ ‫یــک جامعــه از فرص ‬ ‫یســت‪ .‬هیــچ‬ ‫جامعـه ای ممکــن اســت تفــاوت وجــود داشــته باشــد‪ .‬تفــاوت بیــن انســان ها طبیع ‬ ‫دو انســانی مثــل هــم خلــق نشــده اند و هرکــس ممکــن اســت بنا به فراخــور ویژ گی هایــی کــه در‬ ‫خــود دنبــال می کنــد‪ ،‬به نوعــی بــا دیگــری متفــاوت باشــد‪ .‬در یــک کالس درس دانش امــوزان‬ ‫یشــوند بلکــه‬ ‫نهــا خیــاط‪ ،‬بقــال و مهنــدس یــا پزشــک نم ‬ ‫مثــل هــم فکــر نمی کننــد و هرگــز همــه ا ‬ ‫یگــردد کــه‬ ‫هرکــس ممکــن اســت شــغل خاصــی را در اینــده دنبــال کنــد‪ .‬ایــن بــه ان موضــوع برم ‬ ‫انســان ها بــا یکدیگــر متفاوت انــد و مســیرهای مختلفــی را طــی می کننــد؛ امــا تفــاوت ا گــر بــه‬ ‫یتــوان گفــت‬ ‫نصــورت م ‬ ‫تهــای نابرابــر قــرار دهــد درا ‬ ‫عاملــی تبدیــل شــود کــه افــراد را در موقعی ‬ ‫لشــدن بــه فاصلــه و تبعیــض اســت‪ .‬درواقــع شــاید این گونــه‬ ‫ایــن تفــاوت ب همــرور درحال تبدی ‬ ‫بتــوان بیــان کــرد کــه نابرابــری ریشــه در مناســبات اجتماعــی نابرابــر جوامــع دارد یعنــی همــواره‬ ‫عــده ای در جامعــه امــکان دسترســی بــه منابــع قــدرت و ثــروت را دارنــد و عــده ای کثیــری ممکــن‬ ‫اســت نتواننــد از ایــن امکانــات بــرای رشــد اســتعدادهای خــود بهــره گیرنــد‪.‬‬ ‫جن ــگ بی ــن داراه ــا و نداره ــا ب ــوده اس ــت و‬ ‫یک ــه ب ــه اش ــترا کی کردن اب ــزار تولی ــد‬ ‫تازمان ‬ ‫ته ــای اس ــتفاده‬ ‫نپردازی ــم و به نوع ــی فرص ‬ ‫از مناس ــبات اقتص ــادی‪ ،‬اجتماع ــی ب ــرای‬ ‫هم ــگان محق ــق نس ــازیم‪ ،‬هی ــچ تغیی ــری در‬ ‫جوام ــع به وج ــود نمی ای ــد‪ .‬گ ــوران ترب ــورن‬ ‫درب ــاره به وجودام ــدن نابراب ــری‪ ،‬چه ــار دلی ــل‬ ‫را مط ــرح می کن ــد‪ :‬اس ــتثمار‪ ،‬سلس ــله مراتب‪،‬‬ ‫ط ــرد و فاصل هگ ــذاری‪ .‬او براین باوراسـ ـت که‬ ‫اس ــتثمار می توان ــد ب ــه عن ــوان یک ــی از عوام ــل‬ ‫ته ــا باش ــد‪ .‬درواق ــع‬ ‫اساس ــی ایج ــاد تفاو ‬ ‫نابراب ــری ریش ــه در قواع ــد جامع ــه مردس ــاالر‬ ‫دارد ک ــه اس ــتثمار را ب ــه گون هه ــای متف ــاوت‬ ‫در جوام ــع ب ــر اف ــراد تحمی ــل می کن ــد‪ .‬تص ــور‬ ‫ً‬ ‫ـکان‬ ‫کنی ــد در جامعـ ـه ای ک ــه مث ــا زن ــان ام ـ ِ‬ ‫مت ــراز م ــردان را نداش ــته‬ ‫یافت ــن ش ــغل ه ‬ ‫باش ــند تاچ هح ــد ای ــن تبعی ــض و اس ــتثمار‬ ‫می توان ــد نابراب ــری را تش ــدید نمای ــد‪ .‬نکت ــه‬ ‫بع ــد بح ــث سلس ــله مراتب در سیس ــتم ها و‬ ‫یس ــت ک ــه وج ــود دارد‪.‬‬ ‫س ــازمان های مختلف ‬ ‫ً‬ ‫بعض ــا دی ــده ش ــده ک ــه هر مه ــای س ــازمانی‬ ‫به گونــه ای طراح ــی ش ــده ک ــه پایین دســت ها‬ ‫امــکان حرکــت ب هســوی باالدســت را نخواهنــد‬ ‫داشــت و ایــن نابرابــری در سیســتم به گونـه ای‬ ‫یش ــود ک ــه اف ــراد تاح ــدی می توانن ــد‬ ‫تعری ــف م ‬ ‫پیش ــرفت کنن ــد و بع ــدازان پیش ــرفت ی ــا‬ ‫نه ــا امکان پذی ــر نیس ــت‪.‬‬ ‫حرکت ــی ب ــرای ا ‬ ‫یس ــت‬ ‫بح ــث طردش ــدگی نی ــز از موضوعات ‬ ‫یت ــوان از ان ب هس ــادگی عب ــور ک ــرد‪.‬‬ ‫ک ــه نم ‬ ‫ً‬ ‫مث ــا در نظ ــام اپارتای ــد افریق ــای جنوب ــی‬ ‫سیاه پوس ــتان در موقعی ــت طردش ــدگی ق ــرار‬ ‫دارن ــد و ام ــکان قرارگرفت ــن در موقعی ــت براب ــر‬ ‫ب ــا سفیدپوس ــتان را ندارن ــد هرچندک ــه بع ــد‬ ‫از تحوالت ــی ک ــه به وس ــیله نلس ــون مان ــدال‬ ‫پدی ــد ام ــد تاح ــدی مس ــئله اپارتای ــد در نظ ــام‬ ‫افریقــای جنوبــی کمرنــگ شــده امــا همچنــان‬ ‫ای ــن تف ــاوت و تبعی ــض به نوع ــی وج ــود دارد و‬ ‫دراین سیس ــتم طردش ــدگی ب ــه ن ــوع دیگ ــری‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫ش ــود‪ .‬نکت ــه بع ــد بح ــث فاصله گذار ‬ ‫یک ــه کار ب ــه تولی ــد نابراب ــری ازطری ــق‬ ‫زمان ‬ ‫فاصل هگ ــذاری می رس ــد ب ــا یک ــی از تناقض ــات‬ ‫یش ــویم‪ .‬از جنب ــه‬ ‫دوران ام ــروز مواج ــه م ‬ ‫س ــرزمینی فاصل هه ــا ب هش ــدت کوت ــاه ش ــده‬ ‫درواق ــع ارتباط ــات الکترونیک ــی باع ــث ش ــده‬ ‫ک ــه اف ــراد بتوانن ــد از حال وه ــوای همدیگ ــر‬ ‫ً‬ ‫ته ــا‬ ‫بیش ــتر باخب ــر ش ــوند؛ ام ــا طبیعت ــا تفاو ‬ ‫در اس ــتفاده از مناب ــع‪ ،‬همچن ــان وج ــود دارد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مث ــا اینک ــه م ــا نمی توانی ــم از ش ــکافی ک ــه‬ ‫می ــان انگلی ــس و کش ــورهای افریقای ــی مث ــل‬ ‫چ ــاد و جیبوت ــی وج ــود دارد‪ ،‬چشم پوش ــی‬ ‫تولیدکنندگ ــی‪ ،‬ش ــرایط تحق ــق دسترس ــی‬ ‫ب ــه مناب ــع ب ــرای زیس ــت بهت ــر و ش ــکوفایی‬ ‫اســتعدادهای افــراد فراهــم شــود‪ .‬اریــک فــروم‬ ‫می گوی ــد‪« :‬تم ــام کوشـ ـش های ادم ــی ب ــرای‬ ‫عشـ ـق ورزیدن محکوم به شکس ــت اس ــت؛‬ ‫مگ ــر خ ــود او باجدیت تم ــام ب ــرای تکمی ــل‬ ‫ش ــخصیت خوی ــش بکوش ــد؛ تاانجا ک ــه ب ــه‬ ‫جهان بین ــی س ــازنده ای دس ــت یاب ــد‪ .‬ا گ ــر‬ ‫ادم ــی همس ــایه اش را دوس ــت نداش ــته‬ ‫باش ــد و از فروتن ــی واقع ــی‪ ،‬ش ــهامت‪ ،‬ایم ــان‪،‬‬ ‫انضب ــاط بی به ــره باش ــد‪ ،‬از عش ــق ف ــردی‬ ‫خرس ــند نخواه ــد گش ــت‪ .‬در فرهنگ های ــی‬ ‫ک ــه ای ــن صف ــات نادرن ــد؛ کس ــب اس ــتعداد‬ ‫مه ــر ورزی ــدن نی ــز به ناچ ــار در حک ــم‬ ‫موفقیت ــی ن ــادر خواه ــد ب ــود»‪ .‬جمپولس ــکی‬ ‫می گوی ــد‪ :‬ش ــما بای ــد خواس ــتار ان باش ــید‬ ‫ک ــه ب ــه ه ــر ف ــردی دراین جه ــان بنگری ــد و‬ ‫نه ــا عش ــق بورزی ــد و تمام ــی عش ــقی‬ ‫ب ــه ا ‬ ‫ک ــه در درون شماس ــت را ب ــه دیگ ــران هدی ــه‬ ‫بدهی ــد‪ ،‬ب ــدون انک ــه انتظ ــار جب ــران ان را‬ ‫داش ــته باش ــید‪ .‬به نظ ــر می رس ــد ک ــه کیفی ــت‬ ‫زندگ ــی انس ــان بای ــد تغیی ــر نمای ــد‪ .‬برای انک ــه‬ ‫نابراب ــری در جامع ــه بش ــری کمرن ــگ ش ــود‪،‬‬ ‫بای ــد احس ــاس مس ــئولیت اجتماع ــی را‬ ‫تقوی ــت ک ــرد‪ .‬م ــا نس ــبت ب ــه هم ــه اتفاق ــات‬ ‫نا گ ــوار تاری ــخ رس ــول هس ــتیم‪ .‬م ــا نس ــبت‬ ‫ب ــه تخری ــب محیط زیس ــت رس ــول هس ــتیم‪.‬‬ ‫م ــا نس ــبت ب ــه گرس ــنگی ک ــودکان رس ــول‬ ‫هس ــتیم‪ .‬م ــا به تنهای ــی نمی توانی ــم زندگ ــی‬ ‫خ ــود را ب ــه س ــرمنزل مقص ــود و س ــعادت‬ ‫برس ــانیم‪ .‬ا گ ــر ب ــه این موضوع ــات توج ــه‬ ‫نش ــود‪ ،‬گس ــترش نابراب ــری هم ــه انس ــان ها را‬ ‫دچــار حرمــان و افــول کیفیــت زندگــی خواهــد‬ ‫ک ــرد‪ .‬م ــا بای ــد ب ــرای زندگ ــی بهت ــر ت ــاش کنی ــم‬ ‫درغیر این ص ــورت جامع ــه بش ــری روبـ ـه زوال و‬ ‫نش ــرایط‬ ‫ناب ــودی خواه ــد رف ــت و تحق ــق ای ‬ ‫چف ــردی‬ ‫به نظ ــر می رس ــد ک ــه ب ــرای هی ‬ ‫قابل قب ــول نباش ــد‪ .‬ب هق ــول الن ــور روزول ــت‬ ‫«عش ــق ش ــجاعت می خواه ــد‪ ،‬ام ــا درد‬ ‫عش ــق‪ ،‬ات ــش پ ــا ک کننده ای س ــت ک ــه تنه ــا‬ ‫عاش ــقان س ــخاوتمند معن ــای ان را می دانن ــد‪.‬‬ ‫هم ــه م ــا اف ــرادی را می شناس ــیم ک ــه ان ق ــدر از‬ ‫فه ــا‬ ‫درد می ترس ــند ک ــه خ ــود را مانن ــد صد ‬ ‫در ی ــک پوس ــته بس ــته می کنن ــد و هیچ چی ــزی‬ ‫را نمی بخش ــند و چی ــزی را ه ــم دریاف ــت‬ ‫یش ــوند و‬ ‫نمی کنن ــد‪ ،‬بنابرای ــن کوچ ــک م ‬ ‫تنه ــا ی ــک زندگ ــی م ــرده را تجرب ــه می کنن ــد»‪.‬‬ ‫بای ــد ب ــا درای ــت عاش ــقانه از م ــرگ انس ــان‬ ‫به معن ــای انس ــان جلوگی ــری کنی ــم‪.‬‬ ‫*جامعه شناس و استاد دانشگاه‬ ‫درخص ــوص عل ــل ش ــکل گیری نابراب ــری در‬ ‫یت ــوان م ــوارد متفاوت ــی‬ ‫جوام ــع مختل ــف م ‬ ‫ً‬ ‫را درنظ ــر گرف ــت‪ .‬مث ــا ‪ CNN‬در تحقیق ــی در‬ ‫ی ــک گ ــزارش ش ــش ش ــاخص را ب ــرای نابراب ــری‬ ‫بی ــن سیاه پوس ــتان و سفیدپوس ــتان امری ــکا‬ ‫مط ــرح می کن ــد‪ .‬در انج ــا ب ــه این موض ــوع‬ ‫اش ــاره ش ــده ک ــه در ح ــوزه ث ــروت خانواره ــای‬ ‫سفیدپوس ــت از وضعی ــت بهت ــری نس ــبت‬ ‫ب ــه خانواره ــای سیاه پوس ــت برخ ــوردار‬ ‫هس ــتند‪ .‬می ــزان درام ــد در خانواد هه ــای‬ ‫سفیدپوس ــت نس ــبت ب ــه سیاه پوس ــتان‬ ‫ً‬ ‫ش ــرایط بهت ــری را نش ــان می ده ــد‪ .‬مث ــا‬ ‫یش ــود ک ــه درام ــد سفیدپوس ــتان‬ ‫گفت ــه م ‬ ‫‪7‬ه ــزاردالر در س ــال اس ــت‬ ‫به طورمتوس ــط ‪ 1‬‬ ‫یک ــه سیاه پوس ــتان ‪41‬ه ــزاردالر در‬ ‫درحال ‬ ‫س ــال درام ــد دارن ــد‪ .‬نکت ــه دیگ ــر مس ــئله‬ ‫یس ــت‪ .‬طب ــق ام ــار ‪ CNN‬ن ــرخ‬ ‫بیکار ‬ ‫بی ــکاری در می ــان س ــفیدها ‪14.2‬درص ــد‬ ‫یک ــه در می ــان سیاه پوس ــتان‬ ‫اس ــت‪ ،‬درحال ‬ ‫‪16.7‬درص ــد اس ــت‪ .‬نکت ــه دیگ ــر توج ــه ب ــه‬ ‫ً‬ ‫فق ــر اس ــت مث ــا فق ــر می ــان سیاه پوس ــتان‬ ‫یک ــه‬ ‫غب ــر ‪8.1‬درص ــد ب ــراورد ش ــده درحال ‬ ‫بال ‬ ‫می ــان سیاه پوس ــتان بی ــش از ‪20‬درص ــد‬ ‫یس ــت‪ .‬همچنی ــن‬ ‫می رس ــد؛ ک ــه فاصل ــه زیاد ‬ ‫درخص ــوص بهره من ــدی از امکان ــات بیم ــه‬ ‫و خدم ــات درمان ــی به نظ ــر می ای ــد ک ــه بی ــن‬ ‫سفیدپوس ــتان و سیاه پوس ــتان تف ــاوت‬ ‫یک ــه ‪5.4‬درص ــد ان‬ ‫وج ــود دارد درحال ‬ ‫امریکایی ــان سفیدپوس ــت از بیم ــه و خدم ــات‬ ‫درمان ــی مح ــروم هس ــتند ای ــن ام ــار در‬ ‫می ــان سیاه پوس ــتان ‪7.9‬درص ــد می رس ــد‪.‬‬ ‫این موض ــوع درواق ــع بع ــد از دوره اوبام ــا در‬ ‫دوره ترام ــپ ش ــدت بیش ــتری یافت ــه‪ .‬نکت ــه‬ ‫ششــم کــه ‪ CNN‬بــه ان اشــاره می کنــد ویــروس‬ ‫کروناس ــت ک ــه ش ــمار تلف ــات سیاه پوس ــتان‬ ‫یک ــه سفیدپوس ــتان ح ــدود‬ ‫‪23‬درص ــد درحال ‬ ‫نه ــا نش ــان‬ ‫‪13‬درص ــد ب ــوده اس ــت‪ .‬هم ــه ای ‬ ‫می ده ــد ک ــه ن ــوع دسترس ــی س ــیاهان نس ــبت‬ ‫ب ــه س ــفیدها از خدم ــات در جامع ــه امری ــکا‬ ‫یت ــوان‬ ‫کمت ــر اس ــت‪ .‬در س ــایر جوام ــع نی ــز م ‬ ‫ش ــاخص ها و اش ــکال گونا گون ــی از تف ــاوت و‬ ‫تمای ــز را موردبررس ــی و تحلی ــل و تبیی ــن ق ــرار‬ ‫داد؛ ام ــا س ــوال این اسـ ـت که چ ــرا نابراب ــری‬ ‫وج ــود دارد؟ مارک ــس براین باوراسـ ـت که‬ ‫یک ــه اب ــزار تولی ــد دراختی ــار هم ــه م ــردم‬ ‫تازمان ‬ ‫ق ــرار نگی ــرد‪ ،‬درواق ــع صاحب ــان اب ــزار تولی ــد‬ ‫عــده قلیلــی باشــند و ا کثریــت مــردم فاقــد ابــزار‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫تولی ــد باش ــند‪ ،‬ای ــن نابراب ــری دی ــده م ‬ ‫او در کت ــاب مانیفس ــت خ ــود براین موض ــوع‬ ‫تا کی ــد می کن ــد ک ــه جن ــگ تاری ــخ هم ــواره‬ ‫نمایی ــم‪ .‬درهرح ــال هم ــواره ای ــن فاصل هه ــا‬ ‫یش ــود ک ــه ق ــدرت خری ــد اف ــراد‬ ‫باع ــث م ‬ ‫نه ــا نش ــان‬ ‫به یک می ــزان نباش ــد‪ .‬هم ــه ای ‬ ‫می ده ــد ک ــه م ــا در ی ــک جامع ــه نابراب ــر‬ ‫زندگ ــی می کنی ــم و امی ــد ب ــه زندگ ــی در می ــان‬ ‫اف ــراد یکس ــان نیس ــت‪ .‬ح ــال س ــوال ای ــن‬ ‫اس ــت‪ ،‬ای ــا به واق ــع فق ــر فق ــط مش ــکل طبق ــات‬ ‫پایی ــن اس ــت؟ نلس ــون مان ــدال می گوی ــد‪:‬‬ ‫یک ــه فق ــر‪ ،‬بی عدالت ــی و نابراب ــری‬ ‫«تازمان ‬ ‫چی ــک‬ ‫فاح ــش در جه ــان وج ــود دارد هی ‬ ‫ً‬ ‫از م ــا واقع ــا نمی توانی ــم ارام بگیری ــم»‪.‬‬ ‫یک ــه فق ــر‬ ‫داالی ــی الم ــا می گوی ــد‪« :‬تازمان ‬ ‫ش ــدید‪ ،‬بی عدالت ــی اجتماع ــی‪ ،‬نابراب ــری‪،‬‬ ‫ظل ــم‪ ،‬تخری ــب محیط زیس ــت وج ــود داش ــته‬ ‫یک ــه ضعیف ــان و کوچ ــکان‬ ‫باش ــد و تازمان ‬ ‫همچن ــان زی ــر پ ــای زورمن ــدان و قدرتمن ــدان‬ ‫یش ــوند‪ ،‬صل ــح به وج ــود نخواه ــد‬ ‫ل ــه م ‬ ‫ام ــد»‪ .‬درواق ــع نابراب ــری می توان ــد جامع ــه‬ ‫را ب ــه ی ــک س ــاختار طبقات ــی تفکی ــک ش ــده‬ ‫تبدی ــل کن ــد‪ .‬نابراب ــری م ــا را از یکدیگ ــر‬ ‫ج ــدا می کن ــد و مفه ــوم عش ــق را در جوام ــع‬ ‫تضعی ــف می کن ــد‪ .‬یک ــی از موضوع ــات مه ــم‬ ‫ک ــه می توان ــد در براب ــر نابراب ــری ق ــد عل ــم کن ــد‬ ‫غلبــه ســرمایه بــر انســان اســت‪ .‬اینکــه انســان‬ ‫چگون ــه می توان ــد ب ــر س ــرمایه غلب ــه کن ــد‬ ‫را ههــای مختلفــی توســط متفکریــن پیشــنهاد‬ ‫یش ــود؛ ام ــا یک ــی از بهتری ــن رهنموده ــا‬ ‫م ‬ ‫دراین زمین ــه توج ــه ب ــه مقول ــه عش ــق خ ــاق‬ ‫اس ــت‪ .‬عش ــق خ ــاق گس ــتره متفاوت ــی را ب ــرای‬ ‫بش ــر ایج ــاد می کن ــد‪ .‬درواق ــع ای ــن ام ــکان را‬ ‫ب ــه م ــا می ده ــد ک ــه ن ــوع نگ ــرش متفاوت ــی‬ ‫ب ــه انس ــان ها داش ــته باش ــیم‪ .‬درواق ــع‬ ‫بای ــد بپذیری ــم ک ــه هی ــچ انس ــانی در نظ ــام‬ ‫اجتماع ــی نبای ــد از امکان ــات جامع ــه بی به ــره‬ ‫باش ــد؛ بنابرای ــن ا گ ــر اف ــرادی در جامع ــه ب ــه‬ ‫ث ــروت و ق ــدرت دس ــت پی ــدا می کنن ــد‪ ،‬اولی ــن‬ ‫یک ــه بای ــد انج ــام می دهن ــد این اسـ ـت که‬ ‫کار ‬ ‫بای ــد ق ــدرت تولیدکنندگ ــی ریشـ ـه ای را ب ــرای‬ ‫اف ــراد فقی ــر فراه ــم کن ــد‪ .‬اینک ــه م ــا ب ــه ف ــردی‬ ‫ب ــرای یـ ـک روز رف ــع گرس ــنگی او ن ــان ی ــا م ــواد‬ ‫غذای ــی بدهی ــم هیچ زمان ــی فق ــر را در جامع ــه‬ ‫نب ــردن فق ــر بای ــد‬ ‫یب ــرد‪ .‬ب ــرای ازبی ‬ ‫از بی ــن نم ‬ ‫ته ــا‪،‬‬ ‫هم ــه اقش ــار جامع ــه ت ــاش کنن ــد‪ .‬دول ‬ ‫نهاده ــای مدن ــی و مردم ــی‪ ،‬روش ــنفکران‪،‬‬ ‫کت ــک اف ــراد‬ ‫گرو هه ــای اجتماع ــی و ت ‬ ‫بای ــد در براب ــر این موض ــوع خ ــود را مس ــئول‬ ‫یس ــت ک ــه‬ ‫بدانن ــد‪ .‬جامع ــه مه ــرورز جامعه ا ‬ ‫ام ــکان رش ــد را ب ــرای هم ــگان فراه ــم مــی اورد‬ ‫و ب ــه انس ــان ها می ام ــوزد ک ــه ب ــرای رس ــیدن‬ ‫ب ــه ی ــک ش ــرایط مطل ــوب بای ــد ش ــرایط‬ ‫‪DIY‬‬ ‫ً‬ ‫«دو ایـت یورسـلف» بـه کار یـا راهـکاری اشـاره دارد کـه شـخصا از عهـده ان‬ ‫ً‬ ‫برمی اییـد و معمـوال درمـورد ترفندهـا و ایده هـای خالقانـه کاربـرد دارد‪.‬‬ ‫‪TBT‬‬ ‫بـه عکـس یـا مطلبـی اشـاره دارد که درمورد گذشـته بوده و به شـکل یـاداوری‬ ‫یک خاطره بازنشـر می شـود؛ ‪ FBF‬نیز مشـابه همین اصطالح اسـت‪.‬‬ ‫‪OMG‬‬ ‫«او مـای گاد» یـا «وای خـدای مـن» در زمـان تعجـب و شـگفتی اسـتفاده‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫‪LOL‬‬ ‫ً‬ ‫غش کـردن از خنـده اسـت و معمـوال در یـک موضوع نشـاط انگیز و خنـده دار‬ ‫کاربرد دارد‪.‬‬ ‫‪HPD‬‬ ‫«هپی برثدی» اصطالحی ست که برای اعالم و تبریک تولد شما و عزیزانتان‬ ‫به کار می رود و یکی از هشتگ های رایج و همیشگی فضای مجازی ست‪.‬‬ ‫‪XOXO‬‬ ‫«کیـس انـد هـا گ» بـرای ابـراز محبـت و بغل کردن و بوسـیدن به کار مـی رود و‬ ‫می تواند کنار هشـتگ قبلی بنشـیند‪.‬‬ ‫سوت‬ ‫خداحافظی «سباستین فتل» از دنیای ورزش‬ ‫رانن ــده باتجرب ــه المان ــی خداحافظ ــی خ ــود را از دنی ــای ورزش اع ــام ک ــرد‪.‬‬ ‫به گـــزارش ایســـنا؛ قهرمـــان چهـــاردوره جهـــان اخـــر روز پنج شـــنبه‪ ،‬پای ــان‬ ‫دوران حرفـــه ای خـــود را پـــس از فصـــل جـــاری اعـــام کـــرد‪ .‬ایـــن رانن ــده‬ ‫‪ ۳۵‬ســاله می خواهــد در اینــده خانــواده اش را در اولویــت قــرار دهــد‪ .‬قهرمــان‬ ‫چه ــاردوره جه ــان در س ــایت خ ــود ب ــا اع ــام ای ــن مطل ــب گف ــت‪ :‬در پای ــان‬ ‫س ــال ب ــه حض ــورم در فرم ــول ی ــک پای ــان می ده ــم‪ .‬در این ــده او می خواه ــد‬ ‫زمـــان بیشـــتری را بـــه وظایـــف خـــود به عنـــوان پـــدر اختصـــاص ده ــد‪ .‬او‬ ‫دربــاره تصمیمــش گفــت‪ :‬اشــتیاق مــن بــه فرمــول یــک همیشــه بــوده ولــی‬ ‫االن می خواه ــم ب ــا خان ــواده ام وق ــت بگذران ــم‪ .‬ان ــرژی الزم را ب ــرای ادام ــه کار‬ ‫ن ــدارم‪ .‬اه ــداف رانن ــده فرم ــول ی ــک ک ــه از س ــال ‪ ۲۰۱۰‬ت ــا ‪ ۲۰۱۳‬ب ــر مس ــابقات‬ ‫اتومبیلرانــی تســلط داشــت‪ ،‬دراین مــدت تغییــر کــرده‪ .‬او دربــاره این موضــوع‬ ‫اف ــزود‪ :‬اه ــداف م ــن تغیی ــر ک ــرده اس ــت‪ ،‬می خواه ــم بزرگ ش ــدن فرزندان ــم را‬ ‫ببینــم‪ .‬مــن می خواهــم از ان هــا یــاد بگیــرم و از ان هــا الهــام بگیــرم‪ .‬کــودکان‬ ‫این ــده م ــا هس ــتند‪ .‬چیزه ــای زی ــادی درب ــاره زندگ ــی و درم ــورد خ ــودم ب ــرای‬ ‫کش ــف و یادگی ــری وج ــود دارد‪ .‬سباس ــتین فت ــل اولی ــن گام ه ــای خ ــود را در‬ ‫فرمــول یــک بــرای تیــم ‪ BMW‬برداشــت کــه درابتــدا بــه عنــوان راننــده ذخیــره‬ ‫ب ــرای ان کار می ک ــرد‪ .‬او اولی ــن رقاب ــت خ ــود را در گرندپ ــری ایاالت متح ــده در‬ ‫ایندیاناپولیــس در ‪ ۱۷‬ژوئــن ‪ ۲۰۰۷‬انجــام داد‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۰۹‬او بــه تیــم ردبــول‬ ‫رفــت کــه فتــل بــا ان چهاربــار بیــن ســال ‪ ۲۰۱۰‬تــا ‪ ۲۰۱۳‬قهرمــان شــد‪ .‬از ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬او بــه تیــم فــراری پیوســت امــا دیگــر نتوانســت عنــوان قهرمانــی دیگــری‬ ‫در جهــان کســب کنــد‪ .‬اخریــن انتقــال فتــل بــه اســتون مارتیــن انجــام شــد‪.‬‬ ‫قهرمــان چهــاردوره جهــان در دوران حرفـه ای طوالنــی خــود‪ ،‬در ‪ ۲۸۹‬رقابــت‬ ‫ب ــه ‪ ۵۳‬پی ــروزی دس ــت یاف ــت‪ .‬او زاده ‪ ۳‬ژوئی ــه ‪ ۱۹۸۷‬رانن ــده المان ــی فرم ــول‬ ‫یــک تیــم اســتون مارتیــن اســت‪ .‬چهاربــار قهرمانــی پیاپــی در فرمــول یــک در‬ ‫س ــال های ‪ ۲۰۱۲ ،۲۰۱۱ ،۲۰۱۰‬و ‪ ۲۰۱۳‬هم ــراه ب ــا تی ــم ردب ــول را در کارنام ــه دارد‬ ‫و از دیــد بســیاری‪ ،‬یکــی از بهتریــن راننده هــای تاریــخ ایــن ورزش اســت‪ .‬کار‬ ‫خــود را از تیــم ســائوبر در ســال ‪ ۲۰۰۷‬شــروع کــرد‪ .‬ســپس بــه تیــم توروروســو‬ ‫رف ــت بع ــد ب ــه تی ــم ردب ــول پیوس ــت‪ .‬او در س ــال ‪ ۲۰۱۵‬ب ــه ف ــراری پیوس ــت‬ ‫و ت ــا پای ــان فص ــل ‪ ۲۰۲۰‬ب ــا ای ــن تی ــم ق ــرارداد داش ــت‪ .‬او ب ــرای س ــال ‪ ۲۰۲۱‬از‬ ‫فــراری جــدا شــد و بــه تیــم فرمــول یــک اســتون مارتیــن پیوســت‪ .‬او تعــدادی‬ ‫از رکوردهـــای مربـــوط بـــه جوان ترین هـــای فرمـــول یـــک را دراختیـــار دارد‪.‬‬ ‫او رک ــورددار پی ــروزی متوال ــی در مس ــابقات جای ــزه ب ــزرگ هم ــراه ب ــا مای ــکل‬ ‫شــوماخر بــا نــه پیــروزی پیاپــی بــوده و بــا ‪ ۵۳‬پیــروزی در مســابقات جایــزه‬ ‫بــزرگ‪ ،‬در رتبــه ســوم برتریــن راننــدگان تاریــخ قــرار دارد‪ .‬فتــل بــا ‪ ۱۲۱‬بــار رفتــن‬ ‫روی ســکو در رده ســوم و بــا ‪ ۵۷‬پیــروزی در تعییــن خــط‪ ،‬در جایــگاه چهــارم‬ ‫بهتریــن راننــدگان تاریــخ قــرار دارد‪ .‬فتــل در هپنهایــم واقــع در غــرب المــان‬ ‫گتــر‬ ‫به دنیــا امــد‪ .‬او دارای یــک بــرادر کوچــک به نــام فابیــان و دو خواهــر بزر ‬ ‫از خ ــود به نام ه ــای مالن ــی و استفانی س ــت‪ .‬فت ــل در یک ــی از مصاحب هه ــای‬ ‫خ ــود اظه ــار ک ــرد ک ــه در مدرس ــه وضعی ــت افتضاح ــی داش ــته؛ همچنی ــن‬ ‫ب ــه قهرمان ــان دوره کودک ــی خ ــود با عن ــوان «س ــه مای ــکل» اش ــاره ک ــرد ک ــه‬ ‫به ترتی ــب‪ :‬مای ــکل ش ــوماخر‪ ،‬مای ــکل جکس ــون و مای ــکل ج ــردن بودن ــد!‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫شنبه ‪ 8‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2556‬‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم صدیقـه مریـداری دارای شناسـنامه شـماره ‪ 0749226803‬بـه شـرح دادخواسـت‬ ‫بـه کالسـه ‪ 2/0100359‬از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه‬ ‫شـادروان محمـد غفوری بائـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 60‬در تاریـخ ‪ 1401/02/13‬در اقامتـگاه دائمـی خـود‬ ‫بـدرود زندگـی گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصر اسـت بـه‪ -1 :‬ملیـکا غفوری بائی فرزند محمد‬ ‫کد ملی ‪ 0721638120‬متولد ‪ 1393/06/31‬صادره از تربت جام فرزند متوفی ‪ -2‬صدیقه مریداری فرزند‬ ‫علی محمـد کـد ملـی ‪ 0749226803‬متولـد ‪ 1343/02/05‬صـادره از تایبـاد مـادر متوفـی ‪ -3‬نعمت الـه‬ ‫غفوری فرزند نبی کد ملی ‪ 0700653902‬متولد ‪ 1335/01/20‬صادره از تربت حیدریه پدر متوفی‪ .‬اینک‬ ‫با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ‪362‬ق امور حسبی در یک نوبت ا گهی‬ ‫می کند تا هر کسـی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد‪ ،‬از تاریخ نشـر ا گهی ظرف یک ماه‬ ‫بـه ایـن شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهی صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫از طرف قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تربت جام‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم صدیقه مریداری دارای شناسـنامه شـماره ‪ 0749226803‬به شـرح دادخواسـت به‬ ‫کالسه ‪ 2/0100360‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان‬ ‫همتـا غفوری بائـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 0722067569‬در تاریـخ ‪ 1401/02/13‬در اقامتـگاه دائمـی خود‬ ‫بـدرود زندگـی گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحومـه منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬نعمت الـه غفوری بائـی فرزنـد‬ ‫نبـی کـد ملـی ‪ 0700653902‬متولـد ‪ 1335/01/20‬صـادره از تربت حیدریـه پدربـزرگ متوفیـه ‪ -2‬صدیقـه‬ ‫مریـداری فرزنـد علی محمـد کـد ملـی ‪ 0749226803‬متولـد ‪ 1343/02/05‬صـادره از تایبـاد مادربـزرگ‬ ‫متوفیـه‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور را به اسـتناد مـاده ‪362‬ق امور حسـبی در‬ ‫یـک نوبـت ا گهـی می کنـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد و یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد‪ ،‬از تاریـخ نشـر‬ ‫ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه ایـن شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهی صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫از طرف قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تربت جام‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم صدیقه مریداری دارای شناسـنامه شـماره ‪ 0749226803‬به شـرح دادخواسـت به‬ ‫کالسه ‪ 1/0100345‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان‬ ‫اسـنا غفوری بائـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 0721364373‬در تاریـخ ‪ 1401/02/13‬در اقامتـگاه دائمـی خـود‬ ‫بـدرود زندگـی گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحومـه منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬صدیقـه مریـداری کـد ملـی‬ ‫‪ 0749226803‬متولـد ‪ 1343/02/05‬صـادره از تایبـا د کالته کاظـم مادربـزرگ پدری متوفیه ‪ -2‬نعمت اله‬ ‫غفوری بائـی کـد ملـی ‪ 0700653902‬متولـد ‪ 1335/01/20‬صـادره از تربت حیدریـه ژرف پدربـزرگ پـدری‬ ‫متوفیـه‪ .‬مرحومـه بـه جـز ورثـه فـوق‪ ،‬ورثـه دیگـری نـدارد‪ .‬اینـک بـا انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت‬ ‫مزبـور را بـه اسـتناد مـاده ‪362‬ق امـور حسـبی در یـک نوبـت ا گهـی می کنـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد و یا‬ ‫وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد‪ ،‬از تاریخ نشـر ا گهی ظرف یک ماه به این شـورا تقدیم کند؛ واال گواهی‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫از طرف قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان تربت جام‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم ملیـکا غفوری بائی با کـد ملـی ‪ 0721638120‬بـا قیمومیت مهـدی غفوری بائی با کد‬ ‫ملـی ‪ 0720760100‬بـه شـرح دادخواسـت بـه کالسـه ‪ 3/0100357‬از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر‬ ‫وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان ارزو مریـداری بـه شماره شناسـنامه ‪ 0740170015‬در‬ ‫تاریـخ ‪ 1401/02/13‬در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگی گفتـه و ورثه حین الفوت ان مرحومه منحصر‬ ‫اسـت بـه‪ -1 :‬عارفـه مریداری کالته کاظمـی فرزنـد غالم رضـا کـد ملـی ‪ 0749227079‬متولـد ‪1339/01/03‬‬ ‫صـادره از تایبـاد کالته کاظـم مـادر متوفیـه ‪ -2‬ملیـکا غفوری بائـی فرزنـد محمـد کـد ملـی ‪0721638120‬‬ ‫متولـد ‪ 1393/06/31‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفیـه ‪ -3‬عالیـه مریـداری فرزنـد محمدحسـین کـد‬ ‫ملی ‪ 0740399853‬متولد ‪ 1377/11/23‬صادره از تایباد خواهر متوفیه ‪ -4‬عبدالجواد مریداری فرزند‬ ‫محمدحسـین کـد ملـی ‪ 0700408568‬متولـد ‪ 1359/02/03‬صـادره از تربت حیدریـه بـرادر متوفیـه ‪-5‬‬ ‫احمد مریداری فرزند محمدحسین کد ملی ‪ 0703662309‬متولد ‪ 1364/01/20‬صادره از تربت حیدریه‬ ‫بـرادر متوفیـه ‪ -6‬بهـزاد مریـداری فرزنـد محمدحسـین کـد ملـی ‪ 0740061542‬متولـد ‪1369/05/05‬‬ ‫صـادره از تایبـاد بـرادر متوفیـه ‪ -7‬محمـد مریـداری فرزند محمدحسـین کـد ملـی ‪ 0749229586‬متولد‬ ‫‪ 1361/05/12‬صـادره از تایبـاد کالته کاظـم بـرادر متوفیـه ‪ -8‬عبدالوهـاب مریـداری فرزنـد محمدحسـین‬ ‫کد ملی ‪ 0749957220‬متولد ‪ 1366/04/01‬صادره از تایباد کالته کاظم برادر متوفیه ‪ -9‬بهروز مریداری‬ ‫فرزنـد محمدحسـین کـد ملـی ‪ 0749957743‬متولـد ‪ 1367/11/22‬صـادره از تایبـاد کالته کاظـم بـرادر‬ ‫متوفیـه‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور را به اسـتناد مـاده ‪362‬ق امور حسـبی در‬ ‫یـک نوبـت ا گهـی می کنـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد و یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد‪ ،‬از تاریـخ نشـر‬ ‫ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه ایـن شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهـی صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫از طرف قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان تربت جام‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای سـعید بهشتیان مسـگران دارای شناسـنامه شـماره ‪ 0940052520‬بـه شـرح‬ ‫دادخواسـت بـه کالسـه ‪ 3/0100508‬از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثت نمـوده و چنین توضیح‬ ‫داده کـه شـادروان علی محمـد کاملان بـه شماره شناسـنامه ‪ 0730948005‬در تاریـخ ‪ 1390/09/04‬در‬ ‫اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬طیبـه‬ ‫اسمعیلی شـاندیز فرزنـد صفرعلـی کد ملـی ‪ 0930628365‬متولد ‪ 1336/08/10‬صادره از مشـهد همسـر‬ ‫متوفـی ‪ -2‬نرگـس کاملان فرزنـد علی محمـد کـد ملـی ‪ 0923433260‬متولـد ‪ 1373/10/25‬صـادره از‬ ‫مشـهد فرزنـد متوفـی ‪ -3‬راضیـه کاملان فرزند علی محمـد کـد ملـی ‪ 0934010633‬متولـد ‪1357/11/28‬‬ ‫صـادره از مشـهد فرزنـد متوفـی ‪ -4‬محمدرضـا کاملان فرزنـد علی محمـد کـد ملـی ‪0940854430‬‬ ‫متولـد ‪ 1356/03/24‬صـادره از مشـهد فرزنـد متوفـی ‪ -5‬مرتضـی کاملان فرزنـد علی محمـد کـد ملـی‬ ‫‪ 0940992302‬متولـد ‪ 1360/06/24‬صـادره از مشـهد فرزنـد متوفـی ‪ -6‬راهلـه کاملان فرزنـد علی محمـد‬ ‫کـد ملـی ‪ 0942141903‬متولـد ‪ 1363/06/15‬صـادره از مشـهد فرزنـد متوفـی ‪ -7‬ریحانـه کاملان فرزنـد‬ ‫علی محمـد کـد ملـی ‪ 0946077241‬متولـد ‪ 1365/06/13‬صـادره از مشـهد فرزند متوفـی‪ .‬اینک با انجام‬ ‫تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور را به اسـتناد ماده ‪362‬ق امور حسـبی در یک نوبت ا گهی می کند‬ ‫تا هر کسـی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد‪ ،‬از تاریخ نشـر ا گهی ظرف یک ماه به این‬ ‫شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهـی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫از طرف قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان تربت جام‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه رنـگ نقـره ای متالیک مـدل ‪ 1388‬با شـماره پال ک‬ ‫ایران ‪374 -32‬ص‪ 65‬و شـماره موتور ‪ 12488245989‬و شـماره شاسـی ‪NAAM01CA7AR310086‬‬ ‫بـه مالکیـت مهـدی عبدی مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری پراید به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1387‬با شـماره پال ک ایران ‪966 -32‬ص‪82‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 2405664‬و شـماره شاسـی ‪ S1412287755565‬بـه مالکیـت حسـین عامری مرادابـادی‬ ‫مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای احمـد مصطفـوی بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده منضـم بـه تقاضـای‬ ‫کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه کـرده و مدعی سـت سـند‬ ‫مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪ 6‬فرعـی مجـزی شـده از ‪ 5‬فرعـی از ‪ 3679‬اصلـی واقـع در دهسـتان اربعـه‬ ‫بخش یک تربت حیدریه‪ ،‬به علت نامعلوم مفقود شـده که با بررسـی سـوابق و سـامانه مدیریت کشـوری‬ ‫املا ک تربت حیدریـه سـند مالکیـت مذکـور ذیـل دفتـر املا ک الکترونیکـی ‪ 139720306006000369‬بـه‬ ‫نـام نامبـرده صـادر و تسـلیم شـده و سـامانه مدیریـت کشـوری املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا‬ ‫بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬ائین نامـه اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬مراتب یک نوبت ا گهی و متذکر می شـود هر کسـی‬ ‫نسبت به ملک مورد ا گهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود است بایستی‬ ‫ظرف ده روز از تاریخ انتشـار این ا گهی‪ ،‬اعتراض خود را به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند معامله‬ ‫رسـمی‪ ،‬به این اداره تسـلیم کند‪ .‬بدیهی سـت درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول‬ ‫اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‪ ،‬نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی و‬ ‫تسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/05/08 :‬‬ ‫سیدامین موسوی اسفیوخی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1407‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا ‪ 132-SE‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1397‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪937 -36‬ن‪ 74‬و شـماره موتـور ‪ M136118247‬و شـماره شاسـی ‪ NAS421100J1241209‬بـه مالکیـت‬ ‫محمـد گل محمـدی مفقـود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪686‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/04/20-140160322002002568‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای محمد شـیخ به شناسـنامه شـماره ‪ 115‬کد ملی‬ ‫‪ 3674330636‬صادره از زابل فرزند حسین به صورت ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 200‬مترمربع‬ ‫پال ک شـماره ‪ 694‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در سیسـتان و بلوچسـتان بخش دو سیسـتان شهرسـتان زابل‪،‬‬ ‫بلـوار شـهید جهانتیـغ‪ ،‬شـهید جهانتیـغ سـوم وا گذاری طبق سـند عـادی از محمدعیسـی زهی خـاوری‬ ‫صفحه ‪ 163‬دفتر ‪ 166‬محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز‬ ‫در روزنامه کثیراالنتشـار ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/23 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/08 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪511‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/04/20-140160322002002569‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای عباسـعلی نـوری بـه شناسـنامه شـماره ‪ 689‬کـد ملـی‬ ‫‪ 3671166940‬صادره از زابل فرزند نورعلی به صورت ششـدانگ یکباب منزل به مسـاحت ‪ 196‬مترمربع‬ ‫پلا ک شـماره ‪ 18‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش دو سیسـتان شهرسـتان زابـل‪،‬‬ ‫خیابـان میرحسـینی نهـم‪ ،‬بعـد از نهـر اب وا گـذاری طبـق سـند عـادی از حاج حسـین زار ع محـرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/23 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/08 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪512‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/24-140160322002002303‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای علیرضـا زحمت کـش بـه شناسـنامه شـماره ‪ 344‬کـد‬ ‫ملـی ‪ 3673511300‬صـادره از زابـل فرزنـد محمدعلـی به صـورت ششـدانگ اعیـان یـک دربنـد مغـازه بـه‬ ‫مساحت ‪ 11/49‬مترمربع پال ک شماره ‪ 384‬اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش یک سیستان‬ ‫شهرسـتان زابل‪ ،‬پاسـاژ سبحان مالکیت مشاعی متقاضی موضوع سـند قطعی ‪1397/10/17-64687‬‬ ‫دفترخانـه ‪ 27‬زابـل صفحـه ‪ 217‬دفتـر ‪ 95‬محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور‬ ‫سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/23 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/08 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪520‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/24-140160322002002304‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای علیرضـا زحمت کـش بـه شناسـنامه شـماره ‪ 344‬کـد‬ ‫ملـی ‪ 3673511300‬صـادره از زابـل فرزنـد محمدعلـی به صـورت ششـدانگ اعیـان یـک دربنـد مغـازه بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 11/51‬مترمربع پال ک شـماره ‪ 384‬اصلی واقع در سیسـتان و بلوچسـتان بخش یک سیستان‬ ‫شهرسـتان زابل‪ ،‬پاسـاژ سبحان مالکیت مشاعی متقاضی موضوع سـند قطعی ‪1397/10/17-64687‬‬ ‫دفترخانـه ‪ 27‬زابـل صفحـه ‪ 217‬دفتـر ‪ 95‬محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور‬ ‫سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/23 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/08 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪519‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت‪ ،‬سـند‪ ،‬سـند کمپانـی و بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند ‪ LX‬مـدل ‪ 1383‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪123 -42‬ص‪ 76‬و شـماره موتـور ‪ 12483145821‬و شـماره شاسـی ‪ 83847095‬بـه مالکیـت حسـین‬ ‫یزدانـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1408‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/01/18-140160318011000204‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای امیرحسـین کاظمـی فرزنـد عباسـعلی بـه شماره شناسـنامه ‪ 3674‬صـادره از‬ ‫تهـران در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن با اعیان احداثی به مسـاحت ‪ 546/20‬مترمربع پلا ک ‪ 471‬فرعی‬ ‫از ‪ 63‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 41‬فرعـی از ‪ 63‬اصلـی واقـع در قریـه میانـده بخـش ‪ 22‬گیلان‬ ‫خریـداری از نسـق ابراهیـم علی نیـا محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بـه شـرح‬ ‫مذکـور اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ اولین انتشـار ا گهی بـه مدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتـراض خود را به‬ ‫ا گهیمزایدهاموالغیرمنقول(اسنادذمه)پروندهاجراییشماره‪139904006223000533‬‬ ‫به موجب پرونده اجرایی شـماره فوق‪ ،‬به اسـتناد سـند ازدواج شـماره ‪ 12453‬مورخ ‪ 1393/08/01‬بابت مهریه‬ ‫بـه تعـداد ‪ 114‬عـدد سـکه طلا تمـام بهـار ازادی که بـه نـرخ روز ‪ 16/564/200/000‬ریال (شـانزده میلیارد و پانصد‬ ‫و شصت و چهار میلیون و دویست هزار ریال) و مبلغ یکصد میلیون تومان به نرخ روز مبلغ ‪2/479/011/080‬‬ ‫ً‬ ‫ریـال محاسـبه شـده اسـت جمعـا مبلـغ ‪ 19/043/211/080‬ریـال (سـهم االرث علـی بذرافشـان فدافن بدهـکار از‬ ‫مالکیت علی اصغر بذرافشان) ششدانگ عرصه و اعیان پال ک ثبتی شماره ‪ 1805‬فرعی مجزا شده از ‪ 1101‬فرعی‬ ‫از ‪ 58‬اصلـی بخـش ‪ 3‬کاشـمر بـه نشـانی خیابـان قائـم ‪ ،21‬عبـدی ‪ ،3‬سـمت راسـت‪ ،‬پلا ک ‪ 4/1‬واحد مسـکونی‬ ‫ثبـت و صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬سـپس طـی شـماره ‪ 139905806012000840‬مـورخ ‪ 1399/09/26‬دفتـر‬ ‫بازداشـتی سـهم االرث علـی بذرافشـان فدافن از پلا ک موصـوف بازداشـت شـده اسـت کـه طبق نظر کارشـناس‬ ‫رسـمی دادگسـتری مـورد مزایـده به صـورت قسـمتی از یکبـاب منـزل بـه مالکیـت علی اصغـر بذرافشـان فدافن‬ ‫ششـدانگ پال ک مذکور به مبلغ ‪ 12/906/000/000‬ریال (دوازده میلیارد و نهصد و شـش میلیون ریال) ارزیابی‬ ‫شـده که برابر گزارش مامور اجرا‪ ،‬ملک مزبور در تصرف احدی از ورثه اسـت‪ .‬حدود و مشـخصات ششـدانگ به‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫شـرح ذیـل اسـت‪ :‬شـماال بـه طـول ‪ 12‬متـر (دوازده متـر) درب و دیواریسـت بـه کوچه؛ شـرقا به طـول ‪ 25/70‬متر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫دیواریسـت اشـترا کی بـه پلا ک ‪ 1101‬فرعـی؛ جنوبـا به طول ‪ 12‬متر دیواریسـت اشـترا کی بـا پلا ک ‪ 1109‬فرعی؛ غربا‬ ‫بـه طـول ‪ 25/70‬متـر دیواریسـت اشـترا کی بـا پلا ک ‪ 1804‬فرعـی‪ .‬حقـوق ارتفاقـی نـدارد‪ .‬پلا ک فـوق از سـاعت‬ ‫‪ 9‬الـی ‪ 12‬مـورخ ‪ 1401/05/23‬در اداره ثبـت اسـناد و املا ک کاشـمر واحـد اجـرا واقـع در خیابـان خرمشـهر‪،‬‬ ‫کوچـه شـهید عـازم‪ ،‬مقابـل اسـتادیوم ورزشـی‪ ،‬از طریق مزایـده به فروش می رسـد‪ .‬مزایده به میزان ‪2‬قسـمت از‬ ‫‪8‬قسمت ششدانگ سهم االرث علی بذرافشان فدافن‪ ،‬بدون ثمن عرصه و اعیان در قبال قسمتی از مهریه از‬ ‫ً‬ ‫مبلغ ‪ 2/823/187/500‬ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود‪ .‬الزم به ذکر است‬ ‫پرداخت بدهی های مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشترا ک و مصرف‪ ،‬درصورتی که مورد‬ ‫مزایـده دارای انهـا باشـد و نیـز بدهی هـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تا تاریخ مزایده‪ ،‬اعـم از اینکه رقم‬ ‫قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد‪ ،‬به عهده برنده مزایده است و نیز درصورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی‬ ‫ً‬ ‫بابـت هزینه هـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حق مزایده نقـدا وصول‬ ‫ً‬ ‫می شـود‪ .‬ضمنـا چنانچـه روز مزایـده تعطیـل رسـمی شـود‪ ،‬مزایـده روز اداری بعد از تعطیلی در همان سـاعت و‬ ‫مـکان مقرر برگزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬مدیر واحد اجرای اسناد رسمی کاشمر‬ ‫م الف ‪684‬‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه یک‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060310001004814‬مورخـه ‪ 1400/11/25‬کـه در هیـات‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقـه یـک سـاری تصرفـات مالکانـه اقـای میالد‬ ‫تقوی گل چینـی فرزنـد علی ا کبـر نسـبت به ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل‬ ‫بر سـاختمان به مسـاحت ‪ 151/52‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 3448‬اصلی واقع‬ ‫در قریه استخرسر بخش یک ثبت ساری خریداری از مالک رسمی با کسر سهم‬ ‫وقـف محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت‬ ‫دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائی تقدیم‬ ‫یسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪ .‬کالسـه پرونـده ‪1400/182‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/22 :‬‬ ‫سـیدکاظم موسوی بشـلی‪ ،‬سرپرسـت اداره‬ ‫شناسـه ا گهی ‪1356590‬‬ ‫ثبت اسـناد و امال ک منطقه یک سـاری‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی و بـرگ سـبز موتورسـیکلت احسـان بـی کالچ بـه رنـگ مشـکی مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪ 774-83579‬و شـماره موتـور ‪ 0120N2N909733‬و شـماره تنـه ‪ N2N125G9511145‬بـه مالکیـت‬ ‫عرفـان یزدان پنـاه مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫نوب‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫همزمان با ارزیابی (فشرده)‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫به شماره ‪ 1401-62‬ت ‪( 39‬ط ‪)3‬‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫موضوع‬ ‫تاریخ دریافت‬ ‫اسناد‬ ‫اخرینمهلت‬ ‫ارسال پا کات‬ ‫“الف”‬ ‫اخرینمهلت‬ ‫بارگذاری پا کات در‬ ‫سامانه‬ ‫تاریخ ارجاع به‬ ‫کمیته فنی بازرگانی‬ ‫جهت ارزیابی کیفی‬ ‫بازگشاییپا کات‬ ‫“الف” و “ب”‬ ‫بازگشاییپا کات‬ ‫“ج”‬ ‫میزان سپرده شرکت‬ ‫در مناقصه (ریال)‬ ‫‪ 1401-62‬ت ‪39‬‬ ‫(ط ‪)3‬‬ ‫خرید ‪10‬‬ ‫دستگاه انواع‬ ‫ترانسفورماتور‬ ‫‪1401/05/08‬‬ ‫لغایت‬ ‫‪1401/05/12‬‬ ‫ساعت‬ ‫‪ 14‬مورخه‬ ‫‪1401/05/22‬‬ ‫ساعت‬ ‫‪ 19‬مورخه‬ ‫‪1401/05/22‬‬ ‫ساعت ‪ 8‬مورخه‬ ‫‪1401/05/23‬‬ ‫ساعت‬ ‫‪ 08:30‬مورخه‬ ‫‪1401/05/30‬‬ ‫ساعت‬ ‫‪ 08:30‬مورخه‬ ‫‪1401/06/01‬‬ ‫‪549.000.000‬‬ ‫مناقصه گزار‪ :‬شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان‬ ‫ً‬ ‫نوع تضمین‪ :‬صرفا به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شماره ‪ 0107500667006‬یا‬ ‫شـبای ‪ IR220170000000107500667006‬نزد بانک ملی شـعبه مرکزی سـنندج به نام شـرکت توزیع‬ ‫برق استان کردستان‬ ‫محـل دریافـت اسـناد‪ :‬شـرایط مناقصـه عمومـی و مـدارک مرتبـط در ادرس ‪ www.setadiran.ir‬قابـل‬ ‫دانلـود اسـت‪.‬‬ ‫محـل تحویـل پـاکات "الـف"‪ :‬دفتـر حراسـت و امور محرمانه شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان کردسـتان‬ ‫واقـع در سـنندج‪ ،‬بلـوار جانبازان‪ ،‬سـایت اداری‬ ‫ هزینه درج دو نوبت ا گهی به عهده برندگان مناقصه است‪.‬‬‫ سایر اطالعات و جزئیات مربوطه‪ ،‬در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬‫ بـرای کسـب اطالعـات بیشـتر بـه سـایت توانیـر ‪ -www.tavanir.org.ir‬شـرکت توزیـع بـرق‬‫‪ www.kurdelectric.ir‬یـا سـایت پایـگاه ملـی مناقصـات ‪ iets.mporg.ir‬مراجعـه و یـا بـا شـماره تلفن هـای‬ ‫‪ 087-33283601-9‬داخلـی ‪ 2074‬تمـاس حاصـل فرماییـد‪.‬‬ ‫م الف ‪1844‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان‬ ‫ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض و پس‬ ‫از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/25 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/411‬‬ ‫ا گهـی ابلاغ مفـاد رای صـادره از طـرف هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‪،‬‬ ‫املا ک و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪1390/09/20‬‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160301057003117‬مـورخ ‪ 1401/05/04‬صـادره از هیـات موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‪ ،‬املا ک و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪1390/09/20‬‬ ‫مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و املا ک شـهریار‪ ،‬تصرفـات مالکانـه اقـای رضـا دارابـی فرزنـد علی اصغـر بـه‬ ‫صـورت ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 44/39‬مترمربـع قسـمتی از پال ک ‪ 939‬فرعـی از ‪12‬‬ ‫اصلـی واقـع در شـهریار محـرز شـده و برابـر محتویـات پرونـده ثبتـی و دفتـر املا ک مربوطـه‪ ،‬ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن قطعـه ‪ 224‬تفکیکی به مسـاحت ‪ 1769‬مترمربع به شـماره پلا ک ‪ 12/939‬ذیل ثبت‬ ‫‪ 272929‬صفحه ‪ 362‬دفتر ‪ 2021‬به نام مسـعود قاضی مراد ثبت و سـند مالکیت صادر و تسـلیم شـده‬ ‫اسـت‪ .‬سـپس مع الواسـطه به موجب سـند ‪ 11268‬مورخ ‪ 1357/12/19‬بالسویه به اقایان ا کبر سیاهلو‬ ‫و حسـین پیرویسـی و میرزاعلـی باغبانـی انتقـال یافتـه کـه سـهمی ا کبـر سـیاهلو در صفحـه ‪ 238‬دفتـر‬ ‫‪ 1594‬و سـهمی حسـین پیرویسـی در صفحـه ‪ 240‬دفتـر ‪ 1594‬اسـناد جدا گانـه صـادره شـده اسـت کـه‬ ‫سـپس سـهمی ا کبـر سـیاهلو بـه موجـب سـند ‪ 29809‬مـورخ ‪ 1398/07/08‬دفتـر ‪ 459‬تهـران به مجید‬ ‫سـیاهلو و حمیدرضا سـیاهلو انتقال یافته اسـت‪ .‬در ضمن ملک مربوطه از مالکیت میرزاعلی باغبانی‬ ‫اسـت کـه نامبـرده در هیـات حضـور نیافتـه و هیات مقرر کرده بـا اعمال ماده ‪ 3‬قانون مذکـور و ماده ‪13‬‬ ‫ائین نامـه اجرایـی ان مصـوب ‪ 1391/04/25‬نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت به نام متصـرف فوق الذکر‬ ‫اقـدام شـود‪ .‬لـذا بدینوسـیله مفـاد رای صـادره بـه نامبـرده و بـه اشـخاص ذینفـع جهـت اطلاع در دو‬ ‫نوبـت بـا فاصلـه پانـزده روز ا گهـی می شـود تا چنانچه به مفـاد رای صادره اعتراض دارنـد‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫را ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشـار اولین ا گهی‪ ،‬به اداره ثبت اسـناد و امال ک شـهریار تسـلیم و رسـید‬ ‫دریافـت دارنـد‪ .‬درصـورت عـدم اعتـراض ظـرف مهلـت مقـرر‪ ،‬ایـن اداره نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت‬ ‫ً‬ ‫برابـر مقـررات اقـدام خواهـد کـرد‪ .‬ضمنا صدور سـند مالکیت مانـع از مراجعه متضرر بـه دادگاه نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/23 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/08 :‬‬ ‫رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار‬ ‫م الف ‪9738‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقای رضا فرجلومطلق به استناد وکالتنامه شماره ‪ 37901‬مورخ ‪ 1401/03/31‬دفترخانه ‪ 19‬شهریار که‬ ‫به موجب نامه شـماره ‪ 140185654516000093‬مورخ ‪ 1401/04/25‬به تایید دفترخانه رسـیده اسـت‬ ‫و بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه بـه شناسـه یکتـا ‪ 140102154516000324‬و رمـز تصدیـق ‪849497‬‬ ‫دفترخانـه ‪ 19‬شـهریار مدعـی فقـدان سـند مالکیـت ششـدانگ یـک دسـتگاه اپارتمـان واقـع در طبقـه‬ ‫همفـک بـه مسـاحت ‪ 128/85‬مترمربـع قطعـه یـک تفکیکـی بـه شـماره ‪ 13356‬فرعـی از ‪ 49‬اصلـی‬ ‫مفـروز و مجـزی شـده از ‪ 13115‬فرعـی از اصلـی مذکـور و ششـدانگ یکبـاب انبـاری بـه مسـاحت ‪2/57‬‬ ‫مترمربـع قطعـه یـک تفکیکـی واقـع در زیرزمیـن ذیـل ثبـت ‪ 212857‬صفحـه ‪ 262‬دفتـر ‪ 1537‬بـه نـام‬ ‫زهـرا طاهـری ثبـت و سـند مالکیـت بـه شـماره چاپـی ‪0063021‬الـف‪ 16/88/‬صـادر شـده اسـت‪ ،‬سـپس‬ ‫بـه موجـب سـند ‪ 29769‬مـورخ ‪ 1397/12/28‬دفتـر ‪ 19‬شـهریار بـه صدیقـه اسـمعیلی انتقـال یافتـه که‬ ‫بـه علـت اسباب کشـی مفقـود شـده اسـت‪ .‬لـذا مراتب به اسـتناد تبصـره ذیـل مـاده ‪ 120‬ائین نامه قانون‬ ‫ثبـت‪ ،‬در یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه پلا ک فـوق و یـا‬ ‫وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬ظـرف مـدت ده روز‪ ،‬اعتـراض خـود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید دریافـت کنـد‪ .‬درغیراینصـورت نسـبت بـه صـدور المثنـی‪ ،‬طبـق مقـررات‬ ‫اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/05/08 :‬‬ ‫رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار‪ ،‬از طرف فضل اله لوائی‬ ‫م الف ‪9739‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو سـواری سـمند ‪ LX‬مـدل ‪ 1399‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪464 -74‬ل‪ 63‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 124K1429638‬و شـماره شاسـی ‪ NAAC91CE8LF680045‬بـه مالکیـت امیـد سـاغریان فرزند‬ ‫ابراهیـم مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و کارت خـودرو سـواری سـمند ‪ LX‬بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪914 -49‬ط‪ 36‬و شـماره موتـور ‪ 12490243652‬و شـماره شاسـی ‪ 4CF246819‬بـه مالکیـت علم جـان‬ ‫شجاعی نسـبت بـا شـماره ملـی ‪ 5999806178‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت شناسـایی‪ ،‬شناسـنامه و سـند کمپانـی خـودرو سـواری دنـا ‪ EF7‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل‬ ‫‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪858 -19‬ن‪ 83‬و شـماره موتـور ‪ 147H0141145‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAW01HE0FE027509‬بـه مالکیـت سـامان خا ک ریـزی بـه شـماره ملـی ‪ 3240584662‬مفقـود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی اخطاریه ثبت طالق‬ ‫بـه موجـب دادنامـه شـماره ‪ 1401/02/31-140150390000733613‬شـعبه ‪ 1‬دادگاه عمومی شهرسـتان‬ ‫ثلاث باباجانـی‪ ،‬اقـای ابوبکـر امینی فرزند محمدرضا به نشـانی مجهول المکان‪ ،‬ملـزم بر طالق با حکم‬ ‫قضائـی زوجـه خانـم شـهال امینـی فرزنـد سـلمان بـه نشـانی ثلاث باباجانـی‪ ،‬روسـتای دشـت لیل شـده‬ ‫اسـت‪ .‬بدینوسـیله بـه موجـب تبصـره ‪ 35‬حمایـت از خانـواده‪ ،‬بـه نامبـرده ابلاغ می شـود ظـرف مـدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ انتشـار ا گهـی‪ ،‬جهت اجرای صیغه طالق و ثبت طلاق‪ ،‬در دفترخانه طالق ‪ 83‬ثالث‬ ‫باباجانی واقع در شـهر تازه اباد‪ ،‬خیابان انقالب‪ ،‬شـهرک شـهید اشـنای مراجعه فرماید‪ .‬درصورت عدم‬ ‫حضـور زوج‪ ،‬صیغـه طلاق جـاری و ثبت می شـود‪.‬‬ ‫محمد عزیزی‪ ،‬سردفتر ازدواج و طالق شماره ‪ 115/83‬ثالث باباجانی‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب ایـوب محمدبیگـی مالـک خـودرو سـواری پـژو ‪ 206‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪881 -99‬هــ‪ 88‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 165A0061298‬و شـماره شاسـی ‪ NAAP03EE1GJ827832‬بـه علـت فقـدان اسـناد‬ ‫فروش (سـند کمپانی و برگ سـبز) تقاضای رونوشـت المثنی اسـناد مذکور را نموده اسـت‪ .‬لذا چنانچه‬ ‫هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف مـدت ده روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش‬ ‫شـرکت ایران خودرو واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه کند‪ .‬بدیهی سـت پس از انقضای‬ ‫مهلـت مزبـور‪ ،‬طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫گیالنغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت هوشـمند مینی بـوس بنـز ‪ 309‬بـه شـماره ‪ 2957939‬بـه رنـگ نارنجـی خا کسـتری روغنـی مـدل‬ ‫‪ 1369‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪792 -19‬ع‪ 88‬و شـماره موتـور ‪ 3349111097159‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ 11131163046748‬بـه مالکیـت علـی غالمی انجیرکـی بـا شـماره ملـی ‪ 3253854728‬مفقـود شـده و‬ ‫از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫ً‬ ‫چـون اقـای محمداقـا یـاوری فرزنـد حسـین وکالتـا از طـرف پیمـان یـاوری برابـر وکالتنامه شـماره ‪7835‬‬ ‫مـورخ ‪ 1399/05/28‬تنظیمـی دفترخانـه ‪ 123‬اسلام ابادغرب برابـر تقاضـای وارده ‪ 1401-2519‬مـورخ‬ ‫‪ 1401/05/03‬بـا ارائـه یـک بـرگ استشـهادیه فقـدان سـند مالکیـت مصـدق شـده دفترخانـه ‪123‬‬ ‫اسلام ابادغرب مدعی سـت سـند مالکیـت پلا ک ‪ 8312‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 06‬ناحیـه‬ ‫‪ 00‬حـوزه ثبـت ملـک اسلام ابادغرب اسـتان کرمانشـاه بـه مالکیـت پیمـان یـاوری فرزنـد محمداقامـراد‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 34‬تاریـخ ‪ 1352/07/16‬صـادره از داالهـو (کرنـد غـرب) دارای شـماره ملـی‬ ‫‪ 4949761935‬به عنوان مالک ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه با شماره مستند مالکیت ‪7834‬‬ ‫مورخ ‪ 1399/05/28‬دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره ‪ 123‬شـهر اسلام ابادغرب موضوع سـند مالکیت‬ ‫اصلی به شـماره چاپی ‪ 116855‬سـری ج سـال ‪ 98‬با شـماره دفتر الکترونیکی ‪139920316002001165‬‬ ‫ثبـت شـده‪ ،‬در اثـر سـهل انگاری مفقـود شـده اسـت‪ .‬محدودیـت‪ :‬محدودیـت دفتـر املا ک‪ :‬رهنـی‬ ‫شماره ‪ 47267‬مورخ ‪ 1400/10/15‬دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪ 180‬شهر کرمانشاه استان کرمانشاه‬ ‫کـه بـه نفـع بانک سـپه شـعبه شـهید طباطبایی نـژاد کرمانشـاه ‪ 1078‬بـه مبلـغ ‪ 3/031/975/206‬ریال‬ ‫بـه مـدت ‪ 60‬مـاه ثبـت شـد‪ .‬لـذا در در اجـرای مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت و تبصره هـای ذیـل ان‪،‬‬ ‫مراتـب یـک نوبـت در یکـی از روزنامه هـای کثیراالنتشـار چاپ می شـود تا هر کس نسـبت بـه ملک مورد‬ ‫ا گهی‪ ،‬معامله ای انجام داده که در سـند مالکیت قید نشـده و یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود‬ ‫اسـت‪ ،‬بایسـتی تـا ده روز پـس از انتشـار ا گهـی‪ ،‬بـه ثبـت محـل مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه‬ ‫اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه‪ ،‬تسـلیم کنـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عـدم اعتـراض و یـا چنانچـه‬ ‫درصـورت اعتـراض‪ ،‬اصـل سـند ارائـه نشـود‪ ،‬اداره ثبـت نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبـق‬ ‫مقـررات‪ ،‬اقـدام و تسـلیم متقاضـی خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫محمـد عباسـی‪ ،‬مدیـر واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک اسلام ابادغرب‪ ،‬از طـرف‬ ‫‪/1/74‬الـف‬ ‫فریبـرز امینی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/01/31-1401/281‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک اسلام ابادغرب‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای حیـدر حسـینی فرزنـد علی بخـش بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 18128‬صـادره از اسلام ابادغرب در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 123/16‬مترمربـع‬ ‫پلا ک ‪ 2657‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در اسلام ابادغرب‪ ،‬شـهرک ولیعصـر‪ ،‬اخـر خیابـان شـهید سـتاری‪،‬‬ ‫روبروی باغ چمنی در ششـدانگ یکباب سـاختمان خریداری برابر مبایعه نامه عادی از اقای محمود‬ ‫بیگرضایـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس‬ ‫از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/23 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/08 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1/72‬الف‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو وانـت نیسـان ‪ 2400‬دوگانه سـوز بـه رنـگ ابـی روغنـی مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پال ک‬ ‫ایـران ‪575 -29‬د‪ 63‬و شـماره موتـور ‪ 401090‬و شـماره شاسـی ‪ K113882‬بـه مالکیـت عرفـان محمـدی‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫تحدیـد حـدود ششـدانگ یـک قطعـه زمین مزروعی پلا ک ‪ 711‬فرعی از ‪ 2744‬اصلی بخش ‪ 3‬سـنندج‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 29883/63‬مترمربـع کـه سـهم محمدطیـب سـدری بـه مقـدار ‪ 7/0695561416‬شـعیر‬ ‫مشـاع و سـهم محمدرشـاد سـدری بـه مقـدار ‪ 14/1391122832‬شـعیر مشـاع در قریـه بـرازان زمیـن‬ ‫مشـهور بـه قمـرزن راه شـهر کـه در تصـرف نامبـردگان به صـورت مشـاعی قـرار دارد‪ ،‬مسـتند بـه مـواد ‪14‬‬ ‫و ‪ 15‬قانـون ثبـت در مورخـه ‪ 1401/06/03‬راس سـاعت ‪10‬صبـح بـه عمـل خواهـد امـد‪ .‬لذا بدینوسـیله‬ ‫از مجاوریـن و صاحبـان حقوقـی دعـوت می شـود کـه در سـاعت تعییـن شـده فـوق در محـل حاضـر و‬ ‫درصورتـی کـه اعتـراض بـه حـدود یـا حقـوق ارتفاقـی داشـته باشـند‪ ،‬از تاریـخ تنظیـم صورتمجلـس‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تحدیـدی‪ ،‬لغایـت سـی روز‪ ،‬اعتـراض خـود را کتبـا و مسـتقیما بـه ایـن اداره تسـلیم کننـد‪ .‬ضمنـا متذکـر‬ ‫می شـود کـه برابـر مـاده ‪ 86‬ائین نامـه اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬معتـرض ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض بـه ایـن اداره‪ ،‬بایـد بـا مراجعـه بـه دادگاه‪ ،‬نسـبت بـه تقدیم دادخواسـت اقـدام و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواسـت را بـه ایـن اداره ارائـه کنـد‪ .‬درغیراینصـورت بـا رعایـت مقـررات‪ ،‬عملیات ثبتـی ادامه خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/05/08 :‬‬ ‫بهنام قباد‪ ،‬رئیس ثبت منطقه یک سنندج‬ ‫م الف ‪1838‬‬ ‫فقدان مدرک فار غ التحصیلی (نوبت سوم)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب پوران کرمی فرزند محمد با شـماره ملـی ‪ 4940006492‬صادره از کرند‬ ‫متولـد ‪ 1368‬در مقطـع کارشناسـی پیوسـته رشـته حقـوق صـادره از واحـد دانشـگاهی ازاد کرمانشـاه بـا‬ ‫شـماره تاییـد سـازمان مرکـزی ‪ 179019201290‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪ .‬از یابنـده‬ ‫تقاضـا می شـود مـدرک فـوق را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد کرمانشـاه تحویـل دهـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/05/08 :‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/07/11-140160318019004013‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تالـش‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای بابـک رجبی دیـزگاه فرزنـد رحمـان بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 1491‬صـادره از تالـش در ششـدانگ یکبـاب خانـه و انبـاری و محوطـه به مسـاحت ‪ 1612‬مترمربع پال ک‬ ‫فرعی ‪ 571‬از ‪ 5‬اصلی مفروز و مجزی شده از پال ک ‪ 150‬واقع در قریه دیزگاه بخش ‪ 28‬گیالن خریداری‬ ‫از مالـک رسـمی خانـم زینـب دادائـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه‬ ‫این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود‬ ‫را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/25 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/279‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/24-140160318011002832‬هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای سـعید حسـن زاده فرزنـد یحیی بـه شماره شناسـنامه ‪ 1006‬صـادره از‬ ‫صومعه سـرا در ششـدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مسـاحت ‪ 279/78‬مترمربع پال ک ‪137‬‬ ‫فرعی از ‪ 4‬اصلی مفروز و مجزی شـده از پال ک ‪ 1‬فرعی از ‪ 4‬اصلی واقع در قریه ال کسـار بخش ‪ 22‬گیالن‬ ‫خریـداری از نسـق شـعبان رفعـت محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بـه شـرح‬ ‫مذکـور اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی به مـدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتـراض خود را‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود را‬ ‫بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصـول اعتراض و‬ ‫پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/25 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/410‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت هوشـمند نـاوگان حمل ونقـل جـاده ای خـودرو کامیونـت بـاری‬ ‫فلـزی امیکـو ‪ M4.5S‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ ۱۳۸۶‬بـا شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪۸۷۷ -85‬ع‪ ۴۶‬و شـماره موتـور ‪ 01298757‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ NA2A2JSD48A002025‬بـه مالکیـت ناصـر بزی فـر فرزنـد‬ ‫علـی بـه شـماره ملـی ‪ ۳۶۷۴۰۰۴۱۵۱‬و بـه شـماره کارت هوشـمند‬ ‫‪ ۲۶۹۳۸۷۲‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ز‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل‬ ‫‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪786 -84‬ب‪ 64‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 3743505‬و شـماره شاسـی ‪ S1412289663944‬بـه مالکیـت‬ ‫نصـرت دمی زاده فرزند اسـداهلل با کد ملـی ‪ 3161078901‬مفقود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪786‬‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫حوزه ثبتی نوشهر‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع مـاده یـک‬ ‫قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫انـان محـرز و رای الزم صـادر شـده‪ ،‬جهـت اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهـی می شـود‪:‬‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شـماره‬ ‫‪ 5‬و ‪ 140160310013005214‬مـورخ ‪ 1401/04/01‬هیـات قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحد ثبتی چمسـتان تصرفات‬ ‫مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای محمدرضـا و خانـم سـکینه مقیسـه‬ ‫فرزنـد صفرعلـی و غالمرضـا بالسـویه نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمین‬ ‫بـا بنـای احداثـی به مسـاحت ‪ 126/90‬مترمربع به شـماره پلا ک ‪ 1184‬فرعی‬ ‫از ‪ 33‬اصلـی واقـع در قریـه کردابـاد بخـش ‪ 11‬خریداری شـده از اقای کامیاب‬ ‫یوسـفی مالـک رسـمی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و‬ ‫ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه‪ ،‬این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق‬ ‫این روزنامه و محلی‪/‬سراسـری در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیات‬ ‫الصـاق‪ ،‬تـا درصورتی کـه اشـخاص ذینفع به ارای اعالم شـده اعتراض داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در‬ ‫محـل تـا دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و‬ ‫رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل کند و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات‬ ‫ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت‪ .‬درصورتـی کـه اعتـراض در‬ ‫مهلت قانونی واصل نشود یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومـی محـل را ارائـه نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫می کنـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/08 :‬‬ ‫عین اله تیموری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫شناسه ا گهی ‪1350084‬‬ ‫و امال ک چمستان‬ ‫امال ک متقاضیان واقع در قریه نارنج بن پال ک ‪ 60‬اصلی بخش ‪ 6‬قشالقی‬ ‫‪ 927‬فرعـی خانم هـا مونـا و لیلا شـهرت هـر دو نـادری فرزنـد نصرالـه حصـه هـر کـدام بـه‬ ‫ترتیب چهاردانگ مشاع و دودانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی‬ ‫(کاربری مسـکونی پیشـنهادی) به مسـاحت ‪ 203/39‬مترمربع خریداری بدون واسـطه‪/‬‬ ‫باواسـطه از فرنـام کردنائیج‪.‬‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق‬ ‫این روزنامه محلی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها عالوه بر انتشـار ا گهی‪،‬‬ ‫رای هیـات الصـاق تـا درصورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬باید از تاریخ انتشـار اولین ا گهی و در روسـتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ کننـد‪ .‬معترض باید‬ ‫ظرف یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی‬ ‫محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراینصورت‬ ‫اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و درصورتی که اعتراض در مهلت‬ ‫قانونـی واصـل نشـود یـا معتـرض گواهی تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محـل ارائه‬ ‫نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیت می کند و صدور سـند مالکیـت مانع از‬ ‫مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪ .‬بدیهی سـت برابـر مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مذکـور در مـورد‬ ‫ً‬ ‫قسـمتی از امال کـی کـه قبلا اظهارنامـه ثبتـی پذیرفتـه نشـده‪ ،‬واحـد ثبتـی بـا رای هیـات‬ ‫پـس از تنظیـم اظهارنامـه حـاوی تحدیـد حدود‪ ،‬مراتـب را در اولین ا گهی نوبتی و تحدید‬ ‫حـدود بـه صـورت همزمـان بـه اطالع عموم می رسـاند و نسـبت به املا ک در جریان ثبت‬ ‫و فاقـد سـابقه تحدیـد حـدود‪ ،‬واحـد ثبتـی ا گهـی تحدیـد حـدود را بـه صـورت اختصاصی‬ ‫منتشـر می کند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/25 :‬‬ ‫صفـر رضوانـی‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1350339‬‬ ‫نوشـهر‬ صفحه 4 ‫شنبه ‪ 8‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2556‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت موتورسـیکلت روان بـه رنـگ ابـی مـدل ‪1384‬‬ ‫بـا شـماره پلا ک ‪ 779-46292‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 39025854‬و شـماره تنـه ‪ 8404456‬بـه مالکیـت‬ ‫ابوالفضـل پا کـزاد مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬ب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو سـواری پـژو ‪ 206‬مـدل ‪1382‬‬ ‫بـا شـماره پلا ک ایـران ‪817 -47‬ج‪ 13‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 10FSF94172128‬و شـماره شاسـی ‪ 82602607‬بـه‬ ‫مالکیـت خلیـل جعفـری مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫ا گهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت فراوری مواد پروتئینی‬ ‫بهبهان (سهامی خاص)‬ ‫به شماره ثبت ‪ 922‬و شناسه ملی ‪10860189653‬‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قاین‬ ‫پیـرو ا گهـی نوبتـی قبلـی و مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیف و بـه موجب مقـررات ماده‬ ‫‪ 13‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‪،‬‬ ‫اینک برحسـب درخواسـت واصله‪ ،‬تحدید حدود اختصاصی امال کی که در هیات‬ ‫مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان قاین مورد‬ ‫رسـیدگی و رای ان صادر شـده‪ ،‬برای اطالع عموم به شـرح ذیل ا گهی می شـود‪.‬‬ ‫بدینوسـیله از کلیـه سـهامداران و یـا نماینـدگان قانونـی انـان دعـوت بـه عمـل‬ ‫می ایـد تـا در جلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده ایـن شـرکت کـه سـاعت‬ ‫‪10:00‬صبـح روز چهارشـنبه مـورخ ‪ 1401/05/19‬در ادرس‪ :‬اسـتان خوزسـتان‪،‬‬ ‫شهرسـتان بهبهـان‪ ،‬خیابـان طالقانـی‪ ،‬شـهرداری بهبهـان‪ ،‬سـالن جلسـات‬ ‫شـهرداری تشـکیل می شـود‪ ،‬حضـور بهـم رسـانند‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬انحالل شرکت‬ ‫‪ -2‬انتخاب مدیر تصفیه‬ ‫رئیسهیئت مدیره‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫ارای صـادره هیـات حـل اختلاف قانـون مذکـور مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫شهرسـتان خرم ابـاد بـه شـرح ذیـل‪ :‬پرونـده کالسـه ‪ 1400114425001001204‬و رای شـماره‬ ‫‪ 140160325001002530‬مورخـه ‪ 1401/04/22‬بـه تقاضـای مهـدی امان الهی بهارونـد فرزنـد‬ ‫منوچهـر نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان (دامـداری) بـه مسـاحت ‪ 4838/58‬مترمربع‬ ‫مجـزی شـده از پلا ک شـماره ‪ 26‬اصلـی واقـع در بخش ‪ 2‬شهرسـتان خرم ابـاد خروجی از مالکیت‬ ‫مالک اولیه علیرضا بهاروند رسـیدگی و تایید و انشـاء شـد‪ .‬مراتب در اجرای ماده ‪ 3‬قانون تعیین‬ ‫تکلیـف اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‪ ،‬در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز جهـت اطلاع‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که‬ ‫مالکیـن و سـایر صاحبـان حقوقـی در روزنامـه کثیراالنتشـار و محلـی ا گهی م ‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪.‬‬ ‫یسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫بدیه ‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/06 :‬‬ ‫صیداقـا نجفونددریکونـدی‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫م الـف ‪41559260‬‬ ‫خرم ابـاد‬ ‫رایگان‬ ‫بخش ‪11‬‬ ‫قطعات مفروزه واقع در اراضی مزرعه شاهیک پال ک ‪ 1269‬اصلی‬ ‫‪ 3057‬فرعی مجزا شده از ‪ 44‬فرعی فاطمه انتظاری ششدانگ یک قطعه باغ‬ ‫در روز سه شنبه مورخ ‪1401/06/01‬‬ ‫کـه در موعـد مشـخص شـده انجـام خواهـد شـد‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 14‬قانـون‬ ‫ثبـت املا ک بـه صاحبـان املا ک و مجاوریـن شـماره فوق الذکـر بوسـیله ایـن‬ ‫یگـردد کـه در موعـد مشـخص شـده فـوق در محـل وقـوع ملـک‬ ‫ا گهـی اخطـار م ‬ ‫حضـور بهـم رسـانند‪ .‬چنانچـه هـر یـک از صاحبـان املا ک یـا نماینـده قانونـی انهـا‬ ‫در موقـع مقـرر حاضـر نباشـند‪ ،‬مطابـق مـاده ‪ 15‬قانـون مزبـور ملـک مـورد ا گهـی بـا‬ ‫حـدود اظهـار شـده از طـرف مجاوریـن تحدیـد خواهـد شـد و اعتراضـات مجاورین‬ ‫نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتفاقـی و نیـز صاحبان املا ک که در موقـع مقرر حاضر‬ ‫نبوده انـد مطابـق مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت فقـط تـا ‪ 30‬روز از تاریـخ تحدیـد حـدود‬ ‫پذیرفتـه خواهـد شـد و برابـر مـاده ‪ 86‬ائین نامـه اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬معترضیـن‬ ‫می بایسـت از تاریـخ تسـلیم اعتـراض خـود بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک قاینـات‪،‬‬ ‫ظـرف یـک مـاه دادخواسـت اعتـراض خـود را بـه مرجـع ذیصلاح قضایـی تقدیـم و‬ ‫گواهـی الزم از مرجـع مذکـور اخـذ و بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت‬ ‫متقاضـی می توانـد بـه دادگاه مربوطه مراجعـه و گواهی عدم تقدیم دادخواسـت را‬ ‫دریافـت و بـه اداره ثبـت تسـلیم و اداره ثبـت هـم بـدون توجـه به اعتـراض عملیات‬ ‫ثبتـی را طبـق مقـررات ادامـه می دهـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/05/08 :‬‬ ‫غالمرضا صادقیان‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک قاین‬ ‫ا گهی ‪5‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫افزایش پهنای باند مخابراتی در «گالیکش»‬ ‫پهنـای بانـد مخابراتـی گالیکـش افزایـش‬ ‫یافـت‪ .‬مهنـدس مجیـد خسـروی؛ رئیـس‬ ‫اداره مخابرات شهرسـتان گالیکش بااشاره به‬ ‫افزایـش پهنـای بانـد این شهرسـتان‪ ،‬از نصب‬ ‫تجهیـزات جدیـد در کافوهـای مرکـز شـهر کـه‬ ‫منجـر بـه افزایش پهنای باند به ‪ MB40‬شـد‪،‬‬ ‫خبـر داد‪ .‬وی از اقدامـات انجام شـده اداره‬ ‫مخابرات گالیکش در نقاط اسیب پذیر روستایی به سبب سرقت تجهیزات‬ ‫مخابراتـی‪ ،‬بـه طـرح تغییـر سیسـتم ارتباطـی روسـتای منجلـو اشـاره داشـت‬ ‫و گفـت‪ :‬به علـت سـرقت های مکـرر کابـل و تیرهـای فلـزی مسـیر این روسـتا‪،‬‬ ‫سیسـتم ارتباطـی از فیبـر نـوری بـه رادیـو ‪ IP‬تغییـر یافـت تـا ارتبـاط مخابراتـی‬ ‫با کیفیت و پایدار دراختیار سـا کنان منطقه قرار گیرد‪ .‬رئیس اداره مخابرات‬ ‫گالیکـش از توسـعه پـورت اینترنـت در روسـتای تراجیـق نیـز گفـت و افـزود‪:‬‬ ‫به درخواسـت مـردم این روسـتا کـه متقاضـی سـرویس اینترنـت پرسـرعت‬ ‫خانگـی بوده انـد توسـعه و نصـب یک دسـتگاه ‪ DSLAM‬با ‪ ۴۸‬پـورت در مرکز‬ ‫مخابرات تراجیق در دستورکار قرار گرفت و این پروژه راه اندازی و متقاضیان‬ ‫جدیـد می تواننـد از سـرویس اینترنـت پرسـرعت خانگـی بهره منـد شـوند‪.‬‬ ‫تا کید بر استفاده از ظرفیت خانه های فرهنگ‬ ‫شهرداری گرگان در برگزاری مراسم ماه محرم‬ ‫سرپرسـت سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری گـرگان و مدیـران‬ ‫خان ههـای فرهنـگ بـا رئیـس اداره اوقـاف و امـور خیریـه شهرسـتان دیـدار‬ ‫کردنـد‪ .‬کریـم علمـی گفـت‪ :‬برای اینکـه امسـال در ایـام مـاه محـرم‪ ،‬سـوگواری‬ ‫تهـای‬ ‫امام حسـین ؟ع؟ پرشـورتر از سـال های گذشـته برگـزار شـود از ظرفی ‬ ‫خان ههـای فرهنـگ در محلات اسـتفاده بیشـتری خواهیـم کـرد‪ .‬در ادامـه‪،‬‬ ‫امیـن قرایـی؛ رئیـس اداره اوقـاف و امـور خیریـه گـرگان بیـان کـرد‪ :‬طبق تصمیم‬ ‫تهـای مـا فراتـر از اداره و اسـتان‬ ‫اتخاذشـده در ایـام مـاه محـرم امسـال‪ ،‬فعالی ‬ ‫مقـدس امامـزاده عبـداهلل ؟ع؟ خواهـد بـود و ایسـتگاه های صلواتـی در سـطح‬ ‫شـهر و خان ههـای فرهنـگ کـه فضـا و شـرایط الزم را دارنـد برگـزار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫مقرر شـد ایسـتگاه های صلواتی ایام محرم مقابل خانه های فرهنگ به مدت‬ ‫هلل برگـزار شـود‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬شـب بـا هـدف پذیرایـی از عـزاداران اباعبـدا ‬ ‫معرفی مدیرکل دامپزشکی استان‬ ‫ِ‬ ‫سـید محمد اقامیری؛ معاون وزیر و رئیس سـازمان دامپزشـکی کشـور‪ ،‬طی‬ ‫حکمـی علـی کاووسـی؛ را به عنـوان سرپرسـت اداره کل دامپزشـکی گلسـتان‬ ‫منصوب کرد‪ .‬در مراسمی با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان‬ ‫دامپزشـکی کشـور‪ ،‬علـی کاووسـی به عنـوان سرپرسـت اداره کل دامپزشـکی‬ ‫اسـتان معرفـی و از زحمـات غالمرضـا محرابـی؛ مدیـرکل سـابق قدردانـی‬ ‫نطـرح‬ ‫شـد‪ .‬معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع دامپزشـکی کشـور گفـت‪ :‬ای ‬ ‫یشـدن اسـت و براسـاس ان مدت زمـان صـدور ‪ 35‬مجـوز‬ ‫در مرحلـه نهای ‬ ‫بهداشـتی کـه دامپزشـکی کشـور صـادر می کنـد کاهـش می یابـد‪ .‬محمـد‬ ‫یسـت کـه بـه مرکـز ملی‬ ‫حسـینی افـزود‪ :‬دامپزشـکی کشـور جـزو دستگاه های ‬ ‫مجوز متصل است‪ .‬اولین درمانگاه سیار دامپزشکی کشور در استان فارس‬ ‫رونمایـی شـد‪ .‬معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع دامپزشـکی کشـور‪ ،‬اصلاح‬ ‫رویـه و شـرایط بهتـر بـرای سـرمایه گذاری در دامپزشـکی در کشـور را دیگـر‬ ‫اولویـت سـازمان دامپزشـکی خوانـد‪ .‬حسـینی افزود‪ :‬شـیوع تـب کریمه کنگو‬ ‫یسـت و تلاش می کنیـم بـا افزایـش‬ ‫یکـی از دغدغ ههـای سـازمان دامپزشک ‬ ‫تهـای بهداشـتی و جلوگیـری از کشـتار غیرمجاز تجهیز کشـتارگاه های‬ ‫نظار ‬ ‫مجـاز از میـزان ایـن بیمـاری در کشـور کـم کنیـم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تقدیر رئیس بهزیستی شهریار‬ ‫از خبرنگار خیر و نیک اندیش روزنامه سراسری سایه‬ ‫رئیس اداره بهزیستی شهریار‪ ،‬از خبرنگار و مدیرمسئول روزنامه سراسری سایه‬ ‫تقدیر کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بهزیسـتی شـهریار؛ «داود فهیم راد» ضمن‬ ‫تشـکر و قدردانـی از اصحـاب رسـانه افـزود‪« :‬شـما خبرنـگاران تجسـم امانـت‪،‬‬ ‫صداقـت‪ ،‬مسـئولیت‪ ،‬تعهـد و دلسـوزی هسـتید و بـا تلاش خسـتگی ناپذیر‬ ‫جهت شناسایی موانع و تزریق امید به جامعه رسالتی خطیر برعهده داشته‬ ‫و فعالیت هایتـان درایـن راه و یاری رسـانی بـه محرومیـن و نیازمنـدان و اشـاعه‬ ‫یسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬نیکـوکاران‬ ‫فرهنـگ انفـاق و نیکـوکاری یـار و یـاور بهزیست ‬ ‫حقیقی‪ ،‬شما اصحاب رسانه و خبرنگارانی هستید که با اطالع رسانی صحیح‬ ‫و به موقـع‪ ،‬جامعـه هـدف و توان خواهـان را از خدمـات ایـن سـازمان مطلـع؛ و‬ ‫نهـا را منعکس می کنید تا ما همچنـان بادقت‬ ‫نیـز بـا قلـم خویش مشـکالت ا ‬ ‫و سـرعت در ارائـه هرچه بهتـر خدمـات بـه ایـن عزیـزان بکوشـیم»‪ .‬وی ضمـن‬ ‫تجلیـل از جایـگاه تمـام متصدیـان عرصه خبـر و به ویـژه روزنام هنـگاران‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«قلـم شـما خبرنـگاران دلسـوز‪ ،‬دسـتان خداونـد اسـت کـه در راه ترسـیم حـق‬ ‫به حرکت درمی اید؛ و نوشته هایتان بیان دردهای کسانی ست که نمی توانند‬ ‫بگوینـد و فریادشـان بی صداسـت‪ .‬شـما اصحـاب محتـرم رسـانه وجـدان ا گاه‬ ‫سکـه ا گا هتـر اسـت‪ ،‬مسـئول تر اسـت؛ مسـئول در قبـال ملت‬ ‫جامعه ایـد و ان ک ‬ ‫و کشـور؛ و درنهایـت خبرنـگار بـه جایگاهـی می رسـد کـه جـز رضایـت حضـرت‬ ‫یسـت؛ «فهیـم راد» بـا اهـدای لوح تقدیـر و هدیـه‪ ،‬از‬ ‫دوسـت نمی بینـد»‪ .‬گفتن ‬ ‫نیک اندیـش و خیـر گرامـی «ربابـه عبداهلل پور»؛ خبرنـگار روزنامه سـایه و «دکتر‬ ‫بهبهانـی»؛ مدیرمسـئول روزنامـه سـایه جهـت انعـکاس اخبـار و عملکـرد اداره‬ ‫بهزیسـتی شـهریار و شناسـاندن وظایـف ایـن اداره‪ ،‬تقدیـر کـرد و گفـت‪« :‬درود‬ ‫خـدا بـر تمـام وقایع نگارانـی کـه حرمـت قلـم و ا گاهـی را پـاس می دارنـد و خامه‬ ‫خویـش را جـز در مسـیر حـق و عدالـت بـه کار نمی گیرنـد»‪.‬‬ ‫هشدار قطع برق به بیش از‬ ‫‪ ۱۰‬هزار مشترک پرمصرف در اهواز‬ ‫اقبال خانـم جاسـم نژاد‪ /‬سـخنگوی شـرکت توزیـع بـرق اهـواز با بیان اینکـه‬ ‫تاکنـون بـه بیـش از ‪ ۱۰‬هـزار مشـترک پرمصـرف خانگـی در اهـواز هشـدار قطـع‬ ‫بـرق داده شـده اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬مشـترکان خانگـی و تجاری باید الگوی مصـرف را‬ ‫رعایت کنند و در صورتی که الگوی مصرف را رعایت نکنند‪ ،‬دستورالعمل هایی‬ ‫وجود دارد که اجازه می دهد برق این مشـترکان پرمصرف قطع شـود‪ .‬علیرضا‬ ‫ً‬ ‫شـکرخدایی اظهار کرد‪ :‬شـهروندان اهوازی حتما پس از هربار بروز گر دو خاک‬ ‫تو شوی کندانسور کولر خانه های خود اقدام کنند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫نسبت به شس ‬ ‫سـرویس به موقـع کولرهـای گازی نقـش ب هسـزایی در افزایـش بـار سرمایشـی‬ ‫کولرها و همچنین کاهش مصرف برق در این شـرایط دشـوار دارد‪ .‬سـخنگوی‬ ‫شرکت توزیع برق اهواز گفت‪ :‬با این اقدام ساده گرمای موتور و کندانسور کولر‬ ‫کاهش می یابد و عالوه بر اینکه از سوختن ان جلوگیری می شود باعث کاهش‬ ‫مصـرف بـرق نیـز خواهـد شـد‪ .‬شـکرخدایی عنـوان کـرد‪ :‬در این شـرایط دمایی‬ ‫و همچنیـن وضعیـت دشـواری کـه در خصوص تامین بـرق وجـود دارد هرگونه‬ ‫اقدامـی کـه بـه کاهش مصرف کمک کند می تواند حرکتی پسـندیده در زمینه‬ ‫مدیریت مصرف برق باشد و شهروندان اهوازی باید به این موارد توجه کنند‪.‬‬ ‫وی با تا کید بر رعایت الگوی مصرف برق به ویژه در سـاعات پیک خاطرنشـان‬ ‫نشـهر اهواز از سـاعت ‪ ۱۲‬تـا ‪ ۱۸‬و از‬ ‫کـرد‪ :‬سـاعت پیـک یـا اوج مصـرف برق در کال ‬ ‫غروب افتاب تا ساعت ‪ ۲۳‬است و در این شهروندان نباید از وسایل پرمصرف‬ ‫سشـویی و ‪ ...‬اسـتفاده کنند‪.‬‬ ‫مثل جاروبرقی‪ ،‬ماشـین لبا ‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫شنبه ‪ 8‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2556‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫در نشست کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی سنندج مطرح شد؛‬ ‫صنعت کردستان نیاز به حمایت دارد؛ نه قطع برق‬ ‫نسرینمیرکی‬ ‫ُ‬ ‫‪ 20‬امیـن نشسـت کمیسـیون صنعـت اتـاق‬ ‫بازرگانـی‪ ،‬صنایـع‪ ،‬معـادن و کشـاورزی‬ ‫سنندج با دستورکار برنامه ریزی درخصوص‬ ‫خاموشی برق شهرک های صنعتی در فصل‬ ‫تابستان و ارائه برنامه پیشنهادی به شرکت‬ ‫توزیـع بـرق برگـزار شـد‪.‬‬ ‫تامین بخش خانگی ؛ اولویت اول دولت‬ ‫مدیـر دیسـپاچینگ شـرکت توزیـع بـرق‬ ‫کردستان با اعالم برنامه شرکت درباره قطعی‬ ‫برق شهرک های صنعتی استان گفت‪ :‬برخی‬ ‫شـهرک های صنعتـی اسـتان دارای پسـت‬ ‫توزیـع بـرق مسـتقیم و اختصاصـی هسـتند‬ ‫ی از برق تلفیقی که شـامل مشـترکان‬ ‫اما برخ ‬ ‫غیرصنعتی ست استفاده می کنند که برنامه‬ ‫شـهرک های ردیـف اول ب هصـورت منظـم‬ ‫قابل کنتـرل اسـت امـا درزمینـه شـهرک های‬ ‫ردیـف دوم برنامـه نمی توانـد از نظـم کامـل‬ ‫پیـروی کنـد چـون در زمان قطع برق خانگی‬ ‫ناچـار بـرق همـه واحدهـای متصـل بـه ان‬ ‫یگـردد‪ .‬عطـااهلل نـوروزی افـزود‪:‬‬ ‫قطـع م ‬ ‫طبـق برنامه ریـزی انجا مشـده خاموشـی ها‬ ‫از سـاعت ‪ 11‬تـا ‪ 23‬اسـت کـه مـوارد دارای‬ ‫ً‬ ‫یشـود اما مـوارد‬ ‫بـرق مسـتقیم کاملا قطـع م ‬ ‫غیرمستقیم در قالب تفاهم نامه امضاءشده‬ ‫بـا واحـد صنعتـی خاموشـی انجـام؛ و رونـد‬ ‫اجـرای تفاهم نامـه به صورت کامـل کنتـرل و‬ ‫فـرد خاطـی جریمـه خواهد شـد‪ .‬وی تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬از اتـاق بازرگانـی و سـازمان «صمـت»‬ ‫خواسـتاریم لیسـت کامـل همـه واحدهـای‬ ‫صنعتـی را بـه ما ابالغ کند تـا درصورت اعمال‬ ‫خاموشـی زیـان مالـی بـه واحدهـا وارد نشـود‬ ‫نهـا را در جریـان خاموشـی ها قـرار‬ ‫و ازقبـل ا ‬ ‫دهیـم‪ .‬عالوه برایـن افـراد می تواننـد ازطریـق‬ ‫تمـاس بـا سـامانه ‪ ،121‬کانـال روونا کـی و‬ ‫اپلیکیشـن بـرق مـن از این رونـد مطلـع‬ ‫شـوند‪ .‬وی افـزود‪ :‬پارسـال به علـت همـکاری‬ ‫واحدهـای صنعتـی زمـان قطعـی را بـه دو‬ ‫صـورت انجـام می دادیـم کـه عبـارت بـود از‬ ‫انتقـال زمـان خاموشـی بـه زمـان اسـتراحت‬ ‫ً‬ ‫نیـروی کار و دومـا بـرای واحدهـای خـاص‬ ‫مثـل لبنیـات و واحدهـای دارای دیـگ هـم‬ ‫درصـورت تعطیلـی ‪ 80‬درصـد از خـط تولیـد‬ ‫خاموشـی را اعمال نمی کردیم که ا گر امسـال‬ ‫این موضـوع پیش اید همانند پارسـال عمل‬ ‫خواهیـم کـرد‪ .‬نـوروزی افـزود‪ :‬مـا هـم قبـول‬ ‫داریـم تولیـد اسـیب می بینـد امـا چـاره ای‬ ‫ب هجـز قطع برق صنایـع نداریم چون اولویت‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫اول دولـت تامیـن بخـش خانگ ‬ ‫لزومتفکیکاستان هایصنعتی‬ ‫از استان هایکمترتوسعه یافته‬ ‫نماینـده «صمت» کردسـتان باانتقـاداز روند‬ ‫خاموشـی بـرق گفـت‪ :‬قطـع بـرق واحدهـای‬ ‫صنعتـی از سـاعات ‪ 11‬تـا ‪ 23‬هیـچ توجیهـی‬ ‫نـدارد و بایـد دراین راسـتا تجدیدنظـر صورت‬ ‫پذیـرد‪ .‬نـادر صیـدی خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫قطعـی بـرق حـوزه صنعـت را به حداقـل‬ ‫رسـاند‪ .‬وی تصریـح کـرد‪ :‬بایـد واحدهایی که‬ ‫اسـیب پذیری بیشـتری از قطـع بـرق دارنـد‬ ‫ب هصـورت ویـژه در دسـتورکار و برنامه ریـزی‬ ‫قـرار گیرنـد‪.‬‬ ‫بایـد اسـتان های کمترتوسـعه یافته را از‬ ‫اسـتان های صنعتـی تفکیـک کـرد و سـهم‬ ‫این اسـتان ها از خاموشـی را به حداقـل‬ ‫برسـانند تا روند توسـعه این اسـتان ها اسیب‬ ‫نبینـد‪ .‬عالوه برایـن بایـد برنامـه ای بـرای‬ ‫خـودداری از قطـع بـرق واحدهـای کوچـک و‬ ‫اسـیب پذیر را تدویـن و اجـرا کننـد‪.‬‬ ‫واحدهایصنعتی؛‬ ‫خواستار تجدیدنظر در برنامهخاموشی‬ ‫عضو هیئت مدیره شهرک شماره ‪ 3‬سنندج‬ ‫خواسـتار خودداری از قطع برق شهرک های‬ ‫صنعتـی کردسـتان شـد و گفـت‪ :‬کردسـتان‬ ‫یسـت کـه رونـد توسـعه‬ ‫اسـتان محروم ‬ ‫صنعتـی ان بـا تاخیـر شـروع شـده و بایـد‬ ‫برنامـه ای خـاص بـرای حمایـت از این رونـد‬ ‫نهـا معافیـت از قطـع‬ ‫اجـرا گـردد کـه یکی ازا ‬ ‫بـرق اسـت‪ .‬فـرزاد سـعادتمند تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫شـرکت بـرق بـا سـازمان «صمـت» و شـرکت‬ ‫شـهرک های صنعتـی بـه توافـق رسـیده امـا‬ ‫در برنامه ریزی هیچ هماهنگی با واحدهای‬ ‫تولیـدی و نهادهـای صنفـی نداشـته اسـت‪.‬‬ ‫به این علـت بـه برنامـه خاموشـی اعتـراض‬ ‫داشـته و خواسـتار تجدیدنظـر دراین برنامـه‬ ‫هسـتیم‪ .‬وی افـزود‪ :‬پارسـال بـدون اطلاع‬ ‫قبلـی بـرق واحدهـای صنعتی س هسـاعت در‬ ‫یشـد که موجـب واردشـدن زیان‬ ‫روز قطـع م ‬ ‫نهـا شـد‪.‬‬ ‫سـنگین بـه ا ‬ ‫صنعت کردستان نیاز به حمایت دارد؛‬ ‫نه قطع برق‬ ‫رئیـس اتـاق بازرگانـی سـنندج خواسـتار‬ ‫خـودداری از قطـع بـرق واحدهـای تولیـدی‬ ‫کردسـتان شـد و گفـت‪ :‬درشـرایطی که کشـور‬ ‫درگیـر جنـگ اقتصـادی ؛ و تنهـا راه عبـور از‬ ‫این مرحلـه حمایـت از تـداوم تولیـد اسـت‪،‬‬ ‫برنامـه بـرای قطـع بـرق شـهرک های صنعتـی‬ ‫ً‬ ‫مغایـرت کامـل بااین رویکـرد دارد‪ .‬دقیقـا‬ ‫ماننـد این اسـت که در زمـان جنـگ غـذای‬ ‫سـربازان خـط مقـدم را جیره بنـدی کننـد‪.‬‬ ‫سـید کمـال حسـینی افـزود‪ :‬تولیـد مـا نیـاز‬ ‫بـه حمایـت دارد نـه قطـع بـرق و ضـرورت‬ ‫دارد صرفه جویـی را در خـارج از حـوزه تولیـد‬ ‫اعمـال کننـد‪ .‬اتـاق بازرگانـی سـنندج پیگیـر‬ ‫این موضـوع خواهـد بـود تا بتواند مسـئولین‬ ‫را مجـاب بـه خـودداری از خاموش کـردن‬ ‫خـط تولیـد کنـد‪ .‬وی گفـت‪ :‬مصـرف بـرق‬ ‫تمـام واحدهای صنعتی کردسـتان به انـدازه‬ ‫یک واحـد صنعتـی مثـل ذوب اهـن اصفهـان‬ ‫نیسـت و نبایـد جبـران مصـرف بـاالی ان را بـر‬ ‫دسـت کردسـتان گذاشـت‪.‬‬ ‫برنامه ریزیبرایتولیدبرق‬ ‫در دستورکار دولت قرار گیرد‬ ‫مدیرعامـل شـرکت اژمـان کردسـتان نبـود‬ ‫ارتبـاط تعاملـی بیـن بخش صنعت و شـرکت‬ ‫بـرق را موردانتقـاد قـرار داد و گفـت‪ :‬از پارسـال‬ ‫تا کنـون نهادهـای مرتبـط بـا حـوزه انـرژی‬ ‫اسـتان هیـچ نشسـتی بـا تشـکل های صنفی‬ ‫حـوزه تولیـد درراسـتای برنامه ریـزی بـرای‬ ‫بهین هسـازی مصـرف بـرق برگـزار نکرده انـد‬ ‫تـا از نظـرات این بخـش هـم مطلـع شـوند‪.‬‬ ‫منصـور لهونیـان تصریـح کـرد‪ :‬مـا هـم قبـول‬ ‫داریـم کـه در زمـان کسـری بـرق بایـد فشـار‬ ‫بـر شـبکه سراسـری را کـم کـرد امـا نـه ازطریـق‬ ‫شکـردن بـرق واحدهـای تولیـدی‬ ‫خامو ‬ ‫بلکـه ازطریـق حمایـت از تولیـد بـرق ازطریـق‬ ‫ژنراتورهـای اختصاصـی و بـرق خورشـیدی‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬دراین شـرایط کـه تولیـد بـرق‬ ‫خورشـیدی در دسـتورکار دولـت قـرار دارد و‬ ‫یـزد و قـم به عنـوان پایلـوت انتخاب شـده اند‬ ‫ضـرورت دارد تـا تسـریع بیشـتری در اجـرا‬ ‫ب هخـرج دهنـد تـا بتـوان در موعـد زودتـر بـه‬ ‫هـدف رسـید‪.‬‬ ‫زیان مالی بر روند تولید کردستان؛‬ ‫ با قطع برق واحدهای صنعتی‬ ‫نماینـده اسـتانداری بااشـاره به بنیـه ضعیف‬ ‫صنعـت کردسـتان اعلام کـرد‪ :‬بخـش تولیـد‬ ‫کردسـتان مشـکالت خـاص خـود را دارد کـه‬ ‫قطـع بـرق می توانـد بـر میـزان ایـن مشـکالت‬ ‫بیفزایـد‪ .‬امنـه مفاخـری افـزود‪ :‬بایـد بـا ایجـاد‬ ‫هماهنگـی کامـل بیـن واحدهـای تولیـدی‬ ‫و شـرکت توزیـع بـرق‪ ،‬مشـکالت متاثـر از‬ ‫نیاز بهتشکیلکمیتهمشترک‬ ‫برای رسیدن به اقدام جامع‬ ‫رئیـس خانـه صنعـت کردسـتان هماهنگـی‬ ‫بین بخشـی را بهتریـن راهـکار بـرای کاهـش‬ ‫زیـان خاموشـی بـرق خوانـد و گفـت‪ :‬موضـوع‬ ‫یسـت کـه‬ ‫کمبـود بـرق یـک مشـکل سراسر ‬ ‫حـل ان نیـاز بـه عـزم عمومـی دارد امـا بایـد‬ ‫طـوری برنامه ریـزی کـرد کـه حـوزه تولیـد‬ ‫اسـیب نبینـد‪ .‬عبـداهلل کاردانـی خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬بـرای رسـیدن بـه اقـدام جامـع نیـاز بـه‬ ‫تشکیل کمیته مشترک با حضور نمایندگان‬ ‫نهادهـای دولتـی و واحدهـای صنعتـی‬ ‫داریـم‪ .‬وی افـزود‪ :‬یکـی از پیشـنهاد های مـن‬ ‫این اسـت که واحدهـای تولیـدی روز جمعـه‬ ‫را تعطیـل نکننـد زیـرا درایـن روز بـار مصـرف‬ ‫پاییـن اسـت و نیـازی به خاموشـی یـا کاهش‬ ‫مصـرف نـدارد و ضـرورت دارد سـازمان کار‪،‬‬ ‫تعـاون و رفـاه اجتماعـی از اعمـال قانـون‬ ‫باالبودن دسـتمزد کار جمع ههـا دراین مدت‬ ‫خـودداری کنـد‪ .‬کاردانـی تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫زیان هـای واردشـده را می تـوان ازطریـق‬ ‫تقسـیم بندی خاموشـی ها و ارائـه تضمیـن‬ ‫درخصـوص اجـرای توافقـات کاهـش داد‬ ‫و براین باور مکـه دولـت ب هجـای تقسـیم‬ ‫مشـوق ها در بیـن واحدهـای صنعتـی ایـن‬ ‫منابـع را بـرای ایجـاد سیسـتم های بـرق‬ ‫اضطـراری هزینـه کنـد‪.‬‬ ‫تعطیل کردنخطتولید؛‬ ‫به صرفه تر از فعالیت‬ ‫رئیـس کمیسـیون صنعـت اتـاق بازرگانـی‬ ‫سـنندج باتا کیدبـر ضـرورت معافیـت‬ ‫واحدهای صنعتی کردستان از اجرای کامل‬ ‫برنامـه خاموشـی برق گفت‪ :‬کلیـه واحدهای‬ ‫صنعتـی کردسـتان ازنظـر مالـی دچـار‬ ‫ضعـف بـوده و امـکان تهیـه ژنراتـور را ندارنـد؛‬ ‫نهـا را بـا واحدهـای سـایر‬ ‫بنابرایـن نبایـد ا ‬ ‫اسـتان ها مقایسـه کـرد‪ .‬عطاالـه جویـا افـزود‪:‬‬ ‫تولیدکنندگان کردسـتانی روند فعالیت خود‬ ‫را بـا چنـگ و دنـدان حفـظ کرده انـد و امـروزه‬ ‫لکـردن خـط‬ ‫کار بـ ه جایـی رسـیده کـه تعطی ‬ ‫تولید به صرفه تر از فعالیت اسـت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫درحالی که همه متولیان اداره کشور‪ ،‬تولید را‬ ‫تنهـا راه نجـات ایـران از جنگ اقتصـادی ذکر‬ ‫می کنند‪ ،‬وزارت نیرو برای جبران کسری برق‬ ‫این حـوزه را هـدف قـرار داده و تمـام تالشـش‬ ‫را برای تعطیلی خطوط تولید به کار می گیرد‪.‬‬ ‫یکـه مصـرف صنعتـی در کردسـتان‬ ‫درحال ‬ ‫کمترین میزان را به خود اختصاص می دهد‪،‬‬ ‫دولـت به علـت مقایسـه این اسـتان بـا سـایر‬ ‫اسـتان ها می خواهـد تـا این میـزان کـم را هـم‬ ‫کمتـر کند‪.‬‬ ‫مدیرکل بندر امیراباد تاکید کرد؛‬ ‫توسعه خدمات دریایی متناسب با روند فزاینده عملیات بندری‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل بنادرودریانـوردی امیرابـاد‬ ‫بابیان اینکـه بنـدر امیرابـاد درحال حاضـر‪،‬‬ ‫قابلیـت پهلودهـی شـناورهای فعـال در‬ ‫دریـای خـزر بـا هـر عمقـی را داراسـت‪ ،‬بـر‬ ‫توسـعه امـور دریایـی متناسـب بـا رونـد‬ ‫فزاینـده عملیـات بنـدری در بنـدر امیرابـاد‬ ‫تا کید کرد‪ .‬نشست کمیته الیروبی بندرهای‬ ‫شـمالی بـا حضـور معـاون امـور دریایـی‪،‬‬ ‫مدیـرکل ایمنـی و حفاظـت دریایـی سـازمان‬ ‫بنادرودریانـوردی‪ ،‬مدیـران کل و معاونیـن‬ ‫دریایی بندرهای شمالی به میزبانی اداره کل‬ ‫بنـدر امیرابـاد بـا هـدف بررسـی تامین ایمنی‬ ‫لهـای دسترسـی بندرهـای‬ ‫ابرا ههـا و کانا ‬ ‫شـمالی برگـزار شـد‪ .‬محمدعلـی اصـل‬ ‫تهـا‪،‬‬ ‫سـعیدی پور بـه رونـد روبه رشـد فعالی ‬ ‫حجـم فزاینـده عملیـات بنـدری و تکمیـل‬ ‫حهـای توسـعه ای در بندرهـای شـمال‬ ‫طر ‬ ‫به ویـژه در بنـدر امیرابـاد اشـاره و بـر توسـعه‬ ‫دریایـی باتوج هبـه پیش بینـی افزایـش‬ ‫مـراودات تجـاری بـا روسـیه‪ ،‬قزاقسـتان‬ ‫و بلاروس تا کیـد کـرد‪ .‬وی همـکاری‬ ‫تنگاتنـگ بندرهـا بـا شـرکت های اپراتـور‬ ‫تجهیـزات الیروبـی را امـری ضـروری دانسـت‬ ‫و بهر هبـرداری بهینـه از تجهیـزات دریایـی‬ ‫را در اولویـت کارهـا عنـوان کـرد‪ .‬وی یکـی از‬ ‫مسـائل مربـوط بـه تامیـن ایمنـی ابرا ههـای‬ ‫بندرهـای شـمالی را تکمیـل تجهیـزات‬ ‫دریایـی و افزایـش بهـره وری تجهیـزات‬ ‫برشـمرد و اقدامـات موثـر سـازمان بندرهـا‬ ‫در تسـهیل فرایندها و تکمیل تجهیزات را از‬ ‫نیازمندی هـای پروژه عنوان کـرد‪ .‬وی ایجاد‬ ‫بسـتر نرم افـزاری بـا تـوان کارشناسـی داخلـی‬ ‫بـا قابلیـت تعییـن محـدوده الیروبـی جهـت‬ ‫نظـارت لحظـه ای بـا هـدف کاراتر بـودن‬ ‫عملیـات الیروبـی‪ ،‬اسـتفاده از ظرفیـت‬ ‫بویه های مجـازی در کانال ورودی به عنوان‬ ‫اولیـن بنـدر در شـمال کشـور و ثبـت خـودکار‬ ‫تشـده توسـط‬ ‫میـزان حجـم الی برداش ‬ ‫الیـروب بـدون دخالـت نیـروی انسـانی را‬ ‫بخشـی از اقدامات بندر امیراباد در تسـهیل‬ ‫تامیـن ابراه ها و کانال های دسترسـی عنوان‬ ‫کـرد‪ .‬وی بابیان اینکـه ایـن بنـدر هم ا کنـون‬ ‫کشـتی های متـردد بـا باالتریـن درافـت در‬ ‫دریـای خزر را پذیرا اسـت ابـراز امیدواری کرد‬ ‫باتوجه به سینوسـی بودن روند تغییـرات تراز‬ ‫اب دریـای خـزر و بـا بهره گیـری از تجهیـزات‬ ‫مـدرن الیروبـی و عالئـم کمک ناوبـری‪ ،‬عمق‬ ‫مناسـبی را در بندرهـای شـمالی کشـور در‬ ‫سـال های اینـده شـاهد باشـیم‪.‬‬ ‫هم زمان با اوج گیری گرما محقق شد؛‬ ‫رکوردشکنی گازرسانی به نیروگاه های تولید برق خراسان رضوی‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫مدیرعامل شـرکت گاز خراسـان رضوی از مصرف ‪ 60‬درصد گاز‬ ‫طبیعـی کل اسـتان توسـط نیروگا ههـای تولیـد بـرق خبـر داد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش روابط عمومـی شـرکت گاز اسـتان خراسـان رضـوی‪،‬‬ ‫حسـن افتخـاری بـا اعلام این مطلـب گفت‪ :‬در روز پنجشـنبه‬ ‫‪ 30‬تیرمـاه امسـال رقمـی بال غبـر ‪ 31‬میلیون مترمکعـب گاز‬ ‫طبیعـی در اسـتان مصـرف شـد کـه معـادل ‪ 60‬درصـد این رقـم‬ ‫‪ 18.5‬میلیون مترمکعـب تحویـل بخـش نیروگاهـی اسـتان‬ ‫شـد که بیشـترین میزان گازرسـانی به بخش نیروگاهی اسـتان‬ ‫از ابتـدای امسـال تاکنـون بـوده اسـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬باتوج هبـه‬ ‫اوج گیـری گرمـا در نیمـه اول امسـال میـزان گازرسـانی به شـش‬ ‫نیـروگاه تولیـد برق در خراسـان رضوی طـی چهارماهه ابتدای‬ ‫امسـال رقمـی بال غبـر یک میلیـارد و ‪ 612‬میلیون مترمکعـب‬ ‫معـادل ‪ 41‬درصـد کل گاز مصرفـی اسـتان بـود‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫شـرکت گاز خراسـان رضـوی تصریـح کـرد‪ :‬با تالش شـبانه روزی‬ ‫کارکنـان صنعـت گاز خراسـان رضـوی‪ ،‬هم ا کنـون گاز موردنیـاز‬ ‫نیروگا ههـا و همچنیـن تمـام واحدهـای تولیـدی‪ ،‬صنعتـی‪،‬‬ ‫تجـاری و خانگـی اسـتان بـدون محدودیـت درحال تامیـن‬ ‫اسـت‪ .‬وی ضمـن فراخـوان عمومـی از شـهروندان بـرای‬ ‫مدیریـت مصـرف بـرق و گاز تا کید کـرد‪ :‬باتوجه به تامین کامل‬ ‫چرخه تولید برق استان از محل منابع گازی‪ ،‬صرفه جویی در‬ ‫ً‬ ‫مصرف برق مستقیما موجب کاهش مصرف گاز خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شـرکت گاز خراسـان رضوی خاطرنشـان کرد‪ :‬دفتر‬ ‫بهین هسـازی مصـرف گاز شـرکت گاز خراسـان رضـوی امادگـی‬ ‫دارد ازطریق بازدید کارشناسان نسبت به ارائه مشاوره رایگان‬ ‫برای اصالح و بهینه سازی مصرف گاز در مجموعه های بزرگ‬ ‫اقـدام کنـد‪ .‬صاحبـان صنایـع و واحدهـای تولیـدی صنعتـی‬ ‫مصرف کننده عمده گاز در خراسان رضوی می توانند ازطریق‬ ‫تمـاس بـا شـماره تلفن ‪ 051-37072624‬نسـبت بـه دریافـت‬ ‫مشاوره رایگان برای اصالح و بهینه سازی نحوه مصرف گاز در‬ ‫مجموعـه خـود اقـدام کنند‪.‬‬ ‫بازدید استاندار فارس و فرماندار شیراز از مرکز هوشمند تله متری‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫با حضور اس ــتاندار فارس و فرماندار ش ــیراز از مرکز هوشمند‬ ‫تله متری ابفا ش ــیراز بازدی ــد صورت گرفت‪ .‬اس ــتاندار فارس‬ ‫باتا کیدبر حل مش ــکالت اب وفاضالب در ش ــیراز‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫ب ــرای این موضوع بای ــد پیش بینی و تمهی ــدات الزم لحاظ‬ ‫ش ــود‪ .‬محمده ــادی ایمانیه ضمن تش ــکر از کارکنان ابفای‬ ‫ش ــیراز ک ــه در گرم ــای تابس ــتان ت ــاش می کنند تا م ــردم با‬ ‫مش ــکلی روبـ ـه رو نش ــوند‪ ،‬گف ــت‪ :‬در جلس ــات اس ــتانداری‬ ‫پیگی ــر مس ــائل و حل مش ــکالت اب ش ــیراز خواهی ــم بود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬تامی ــن اب ش ــرب پای ــدار امری مهم‬ ‫اس ــت ک ــه در مجموع ــه ابف ــای ش ــیراز ش ــاهد ت ــاش برای‬ ‫تحق ــق این مه ــم هس ــتیم‪ .‬مدیرعام ــل ابف ــای ش ــیراز نی ــز‬ ‫درخص ــوص وضعی ــت اب رس ــانی ب ــه ش ــیراز و روس ــتاهای‬ ‫الحاق ــی ب ــه ارائ ــه توضیحات ــی پرداخ ــت و اف ــزود‪ :‬وضعیت‬ ‫یش ــود اب‬ ‫اب ش ــیراز را م ــدام رص ــد می کنی ــم و ت ــاش م ‬ ‫پای ــدار تامی ــن و با مش ــکل روبه رو نش ــویم‪ .‬بهم ــن بهروزی‬ ‫بااش ــاره به افزایش مص ــرف اب در تابس ــتان گفت‪ :‬علی رغم‬ ‫کمب ــود مناب ــع اب ــی در ش ــرایط افزای ــش مص ــرف به دلی ــل‬ ‫گرم ــای ه ــوا‪ ،‬ت ــاش کرده ایم مش ــکلی در تامی ــن اب ایجاد‬ ‫نش ــود و بتوانی ــم از این وضعی ــت عب ــور کنی ــم‪ .‬به ــروزی‬ ‫اف ــزود‪ :‬در مجموعه ابفای ش ــیراز‪ ،‬همواره تامین اب ش ــرب‬ ‫پای ــدار برای مش ــترکین از دغدغ ــه و اولویت کارکن ــان بوده و‬ ‫ته ــا این مهم‬ ‫تالش ش ــده اس ــت علی رغم تم ــام محدودی ‬ ‫به نتیجه برس ــد‪ .‬مدیرعامل ابفای کش ــور در بازدی ــد از مرکز‬ ‫تله متری ابفای ش ــیراز گفت‪ :‬مانیتورینگ ش ــبکه توزیع اب‬ ‫ابفای ش ــیراز منحصربه فرد اس ــت‪ .‬دراین بازدید مدیرعامل‬ ‫ابفای کش ــور با اب ــراز رضایت از سیس ــتم کنترل تاسیس ــات‬ ‫اب ابفای ش ــیراز گفت‪ :‬در بحث مانیتورینگ ش ــبکه توزیع‬ ‫اب شرکت ابفای ش ــیراز اقدامات قابل توجهی انجام داده و‬ ‫درنوع خود بی نظیر اس ــت‪ .‬جعفری افزود‪ :‬باید در سیس ــتم‬ ‫کنترل تاسیس ــات اب س ــرمایه گذاری بیش ــتری انجام شود‪.‬‬ ‫ای ــن مق ــام مس ــئول خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬در ح ــوزه تله متری‬ ‫ش ــرکت ابفای ش ــیراز پیش ــتاز است‪.‬‬ ‫لزوم ارائه دلیل منطقی توسط شهرداری‬ ‫برای خرید اتوبوس های دست دوم خارجی‬ ‫عضـو مجمـع نمایندگان تهـران در مجلس‬ ‫باانتقـاداز واردات اتوبوس های دسـت دوم‬ ‫توسـط شـهرداری تهـران‪ ،‬گفت‪ :‬شـهرداری‬ ‫بایـد پیرامـون منطـق و دلیـل ورود ایـن‬ ‫اتوبوس هـا ازنظـر کمیـت‪ ،‬کیفیـت‪ ،‬نحـوه‬ ‫بازپرداخـت‪ ،‬عمـر نـاوگان‪ ،‬میـزان سلامت‬ ‫نـاوگان وارداتـی و مزایـای ان هـا نسـبت بـه‬ ‫یخـواه‬ ‫اتوبوس هـای تولیـد داخـل توضیحاتـی ارائـه دهـد‪ .‬سـید علـی یزد ‬ ‫درمـورد خریـد ‪ 200‬دسـتگاه اتوبـوس دسـت دوم توسـط شـهرداری از جوامـع‬ ‫اروپایی‪ ،‬گفت‪ :‬شایسـته نیسـت دسـتگاه های حا کمیتی نسبت به استفاده‬ ‫از تولیدات داخلی بی توجه باشـند؛ بنابراین شـهرداری تهران باید به عنوان‬ ‫ً‬ ‫سـازمانی تاثیرگـذار بـا تیـراژ چندین هـزار اتوبـوس کـه معمـوال بیـش از ‪۴۰۰۰‬‬ ‫اتوبـوس در سـرویس و چندصـد اتوبـوس هـم در خـط انتظـار‪ ،‬تعمیـر و‬ ‫بازسـازی دارد ازجهـت اصولـی مطلـوب اسـت از تولیـدات داخلـی اسـتفاده‬ ‫کند‪ .‬نماینده مردم تهران‪ ،‬شـمیرانات‪ ،‬ری‪ ،‬اسالمشـهر و پردیس در مجلس‬ ‫شـورای اسلامی‪ ،‬گفـت‪ :‬شـاید گفتـه شـود کـه ظرفیـت تولیـد داخلـی در‬ ‫کوتاه مـدت این میـزان نبـوده یـا حتی قیمت هـای ایـن اتوبوس هـای وارداتی‬ ‫نسـبت بـه اتوبوس هـای تولیـد داخلـی ارزان تـر بـوده یـا ازنظـر تکنولـوژی‬ ‫از مزایایـی برخـوردار باشـند کـه رفـاه شـهروندان را بیشـتر تامیـن کنـد امـا‬ ‫به هرصـورت توصیـه می کنیـم حتی المقـدور از تولیـدات داخلـی اسـتفاده‬ ‫کننـد مگراینکـه اضطـراری بـوده و امـکان تهیه اتوبـوس در کوتاه مـدت وجود‬ ‫نداشـته باشـد‪ .‬ایـن نماینـده مـردم یـاداور شـد‪ :‬البتـه بررسـی این موضـوع‬ ‫در دسـتورکار مسـئوالن مربوطـه در شـهرداری تهـران و شـورای شـهر بـوده و‬ ‫لکـه‬ ‫دراین زمینـه تامـل و تمرکـز کرده انـد و مباحثاتـی داشـته اند به این دلی ‬ ‫شـهرداری بایـد اول پیرامـون منطـق و دلیـل ورود ایـن اتوبوس هـا ازنظـر‬ ‫کمیـت‪ ،‬کیفیـت‪ ،‬نحـوه بازپرداخـت‪ ،‬عمـر نـاوگان‪ ،‬میـزان سلامت نـاوگان‬ ‫وارداتـی و مزایـای ان هـا نسـبت بـه اتوبوس هـای تولیـد داخـل توضیحاتـی‬ ‫ارائـه دهـد چرا کـه شـاید دالیـل قانع کننـده ای بـرای این اقـدام خـود داشـته‬ ‫باشـد‪ .‬عضـو مجمـع نمایندگان تهـران در مجلس‪ ،‬تا کید کرد‪ :‬مـا در کل باید‬ ‫از تولیدکننـدگان داخلـی حمایـت کنیـم چـه در حـوزه نـاوگان اتوبوس رانـی و‬ ‫چه خطوط مترو و تاجایی که امکان دارد از تولیدات داخلی اسـتفاده کنیم‬ ‫مگراینکه فاصله فناوری و قیمتشـان بسـیارزیاد بوده یا امکان تهیه ان ها در‬ ‫داخـل وجـود نداشـته باشـد‪.‬‬ ‫افتتاح مرکز مهارت اموزشی؛‬ ‫موجب رشد صنعت در شهرستان‬ ‫معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار‬ ‫ویـژه ری گفـت‪ :‬فـرق جامعـه پرافتخـار‬ ‫و عقب افتـاده در بهـادادن و پـرورش‬ ‫جوانـان و نخبـگان ان کشـور اسـت‪.‬‬ ‫مرکـز مدیریـت مهارت امـوزی و مشـاوره‬ ‫شـغلی در دانشـگاه ازاد واحـد یـادگار‬ ‫امام خمینی (ره) شهرری با حضور حمید‬ ‫زمانـی؛ معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری‪ ،‬میمنـت‬ ‫ابـادی؛ معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع سـازمان فنی وحرفـه ای کشـور‪،‬‬ ‫نریمانی راد؛ رئیس واحد و جمعی از معاونین سـازمان فنی وحرفه ای تهران‬ ‫و مسـئولین دانشـگاهی افتتاح و راه اندازی شـد‪ .‬حمید زمانی دراین مراسـم‬ ‫بااشـاره به ظرفیت هـای شهرسـتان گفـت‪ :‬ری‪ ،‬از کهن تریـن شـهرهای‬ ‫باسـتانی ایـران بـوده و درطول تاریـخ از اهمیـت فراوانـی برخـوردار اسـت و‬ ‫رجـال سیاسـی و عالمـان مسـلمان بسـیار نظیـر ابوالفتـوح رازی‪ ،‬محمـد بـن‬ ‫زکریـای رازی‪ ،‬شـیخ صـدوق در ان پـروش یافته انـد‪ .‬وی بااشـاره به اهمیـت‬ ‫مهـارت و امـوزش در جامعه شناسـی تطبیقـی بیـان داشـت‪ :‬فـرق جامعـه‬ ‫پرافتخـار و عقب افتـاده در بهـا دادن و پـرورش جوانـان و نخبـگان ان کشـور‬ ‫اسـت‪ .‬نماینـده عالـی دولـت در شهرسـتان ری درادامه اظهار داشـت‪ :‬وجود‬ ‫دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد یـادگار امام خمینـی (ره) در شهرسـتان ری و‬ ‫اسـتادان و کارکنـان مجـرب ان و شـهرک صنعتـی شـمس اباد افتخـاری بـرای‬ ‫این شهرستان است و خوشبختانه با رویکرد این واحد دانشگاهی درزمینه‬ ‫مهـارت و کارافرینـی می تـوان نیـاز صنعـت و جامعـه را بـا تربیـت دانشـجو و‬ ‫فار غ التحصیـل متبحـر مرتفـع سـاخت‪ .‬زمانـی افـزود‪ :‬صنعـت منتظـر افـراد‬ ‫باتجربـه هسـت و مهارت امـوزی عالوه بـر اثرات روانی مثبتی کـه در فرد ایجاد‬ ‫می کنـد بـه ان اعتمادبه نفـس نیـز می دهـد‪ .‬فرمانـدار شهرسـتان ری گفـت‪:‬‬ ‫ارزیابـی یـک شـهر بـه مرا کـز اموزشـی فعـال ان اسـت و سـرمایه گذاری و توجـه‬ ‫بـه امـوزش باعـث ترقـی و ابادانـی کشـور می شـود‪.‬‬ ‫تحقق پیگیری دوساله و الحاق حوزه ها‬ ‫و پایگاه های بسیج شهر قیامدشت به سپاه ری‬ ‫سـرهنگ قنبـری؛ فرمانـده سـپاه ری گفـت‪:‬‬ ‫بسیج در همه عرصه ها اعم از دفاعی‪ ،‬علمی‪،‬‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬هنـری‪ ،‬ورزشـی‪ ،‬اجتماعـی‪ ،‬عمـران‪،‬‬ ‫ابادانـی و سیاسـی همیشـه ایفای نقـش کرده؛‬ ‫پـس بـا پیگیری هـای به عمل امـده حوزه هـا‬ ‫و پایگاه هـای بسـیج شـهر قیامدشـت کـه‬ ‫پیش ازاین زیرمجموعه سـپاه تهران بزرگ بود‬ ‫تحویـل سـپاه ری شـد‪ .‬در روزهـای اینـده این تغییـر در حوزه ها و پایگاه های‬ ‫بسـیج خاورشـهر نیـز صـورت خواهـد پذیرفـت‪.‬‬ ‫برگزاری همایش‬ ‫ِ‬ ‫مسئولین هیئت های مذهبی شهرستان ری‬ ‫همایش مسئولین هیئت های مذهبی‬ ‫شهرسـتان ری بـا حضـور مسـئولین‬ ‫هیئت های مذهبی و مداحان شـهرری‬ ‫با سـخنرانی حجت االسالم والمسلمین‬ ‫قاضـی عسـگر تولیـت اسـتان مقـدس‬ ‫حضـرت عبدالعظیـم حسـنی؟ع؟‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬تولیـت اسـتان حضـرت‬ ‫عبدالعظیـم ؟ع؟ گفـت‪ :‬وظیفـه مسـئولین هیئت هـای مذهبـی حفظ تشـیع‬ ‫و فرهنگ اسلام و توسـعه محبت و عشـق به اهل بیت ؟ع؟ اسـت لذا کارکنیم‬ ‫کـه همـه اقشـار به ویـژه جوانـان در ایـن مجالـس حضـور فعالی داشـته باشـند‪.‬‬ ‫قاضی عسـکر اظهـار داشـت‪ :‬مجالـس عـزاداری امام حسـین ؟ع؟ بایـد طـوری‬ ‫برقرار شـود که موجب حفظ فرهنگ جهاد و مبارزه با دشـمنان باشـد‪ .‬تولیت‬ ‫استان حضرت عبدالعظیم حسنی ؟ع؟ بااشاره به فرهنگ و سابقه عزاداری در‬ ‫اسالم اشاره کرد و گفت‪ :‬حضرت زهرا؟س؟ با گریه و عزاداری به مبارزه پرداخت‪.‬‬ ‫تهـای‬ ‫حجت االسلام قاضی عسـگر بااشـاره به فرمایشـات رهبـری دربـاره هیئ ‬ ‫حهـای‬ ‫مذهبـی افـزود‪ :‬توجـه بـه مسـائل انقلاب اسلامی بدون توجـه بـه جنا ‬ ‫سیاسی از رسالت این تشکل دینی ست‪ .‬درادامه این همایش حجت االسالم‬ ‫علی کنگرلو؛ رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرری گفت‪ :‬هیئت های مذهبی‬ ‫درزمینه های مختلف مذهبی و اجتماعی و فرهنگی فعال اند و در دوران کرونا‬ ‫ضمن رعایت دستورالعمل ها بهداشتی به برپایی مجالس عزاداری پرداخته و‬ ‫درزمینه کمک های مومنانه حضور فعالی داشتند و در مناسبت هایی مانند‬ ‫اربعیـن و مسـلمیه میزبانـان خوبـی بـرای عـزاداران بـود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سرپرست هالل احمر بوشهر خبر داد؛‬ ‫تخلیه اب از ‪ ۱۵۸‬خانه‬ ‫در مناطق سیل زده استان بوشهر‬ ‫سرپرست جمعیت هالل احمر بوشهر از تخلیه اب از ‪ ۱۵۸‬واحد مسکونی در‬ ‫مناطـق سـیل زده اسـتان خبـر داد‪ .‬احسـان ایزدپنـاه گفت‪ :‬باتوجه بـه انجام‬ ‫عملیـات امدادرسـانی بـه شهرسـتان های دشتسـتان‪ ،‬دشـتی و تنگسـتان‬ ‫کـه دچـار خسـارت از بـاران شـدید در مناطـق یادشـده بودنـد نیروهـای‬ ‫عملیاتـی و امـدادی جمعیـت هالل احمـر نسـبت بـه توزیـع اقلام امـدادی‬ ‫و زیسـتی بـه اسـیب دیدگان از ایـن سـیالب و اب گرفتگـی اقـدام کردنـد‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه تا کنـون ‪ ۱۵۸‬منـزل نسـبت بـه تخلیـه اب از ان ها با همکاری‬ ‫نیروهـای هالل احمـر اقـدام شـده اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪ ۴۷ :‬دسـتگاه خـودرو‬ ‫نیـز بـا کمـک نیروهـای هالل احمـر و خودروهـای کمـک دار ایـن جمعیـت‬ ‫رهاسـازی شـده اند‪ .‬سرپرسـت جمعیـت هالل احمـر بوشـهر از بازگشـایی ‪۱۳‬‬ ‫مسـیر بـا همـکاری اداره راهـداری خبـر داد و گفـت‪ :‬خدمـات امدادرسـانی‬ ‫ی امدادی‬ ‫جهـت شـهرهای یادشـده درجریـان اسـت‪ .‬وی دربـاره اقالم توزیعـ ‬ ‫گفت‪ :‬چادر امدادی سه دسـتگاه‪ ،‬پتو ‪ ۲۲۰‬تخته‪ ،‬موکت ‪ ۱۱۰‬تخته‪ ،‬پالسـتیک‬ ‫پوششـی ‪ ۲۰۰‬کیلـو‪ ،‬بسـته غذایـی ‪ ۷۲‬سـاعته ‪ ۲۵‬کارتـن‪ ،‬بسـته غذایـی ‪ ۱۰‬روزه‬ ‫‪ ۱۵‬کارتـن‪ ،‬سـت بهداشـتی بانـوان و بچه گانـه ‪ ۲۶‬بسـته‪.‬‬ صفحه 6 ‫مازندران‬ ‫شهرستان‬ ‫شنبه ‪ 8‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2556‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫بازپیرایی موزه تاریخ شهر ساری‬ ‫سرپرستاداره کلمیراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشـگری و صنایع دسـتی‬ ‫مازنـدران گفـت‪ :‬عمـارت معـروف‬ ‫کلبادی یا موزه تاریخ شـهر سـاری‬ ‫یشـود‪ .‬مهـدی‬ ‫بازپیرایـی م ‬ ‫ایـزدی گفـت‪ :‬عملیـات اجرایـی‬ ‫بازپیرایـی مـوزه تاریخ شـهر سـاری‬ ‫(عمـارت کلبـادی) درحال انجـام اسـت‪ .‬وی بااشـاره به اینکه ایـن مـوزه در‬ ‫ُ‬ ‫سـال ‪ ۸۷‬به مناسـبت ‪30‬امین سـالگرد پیروزی انقالب با سـه بخش مسـتقل‬ ‫باستان شناسـی‪ ،‬مردم شناسی و صنایع دستی راه اندازی شـد‪ ،‬افزود‪ :‬عمارت‬ ‫یشـود‪ ،‬مربـوط‬ ‫کلبـادی کـه سـاختمان مرکـزی و اصلـی ایـن مـوزه محسـوب م ‬ ‫بـه اواخـر دوره قاجـار بـوده و در سـال ‪ ۷۷‬بـا شـماره ‪ ۲۱۴۸‬به عنـوان یکـی از‬ ‫اثـار ملـی ایـران به ثبـت رسـید‪ .‬او بابیان اینکـه ایـن مـوزه در دوطبقـه شـامل‬ ‫یسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬در‬ ‫شهـای باستان شناسـی‪ ،‬مردم شناسـی و صنایع دست ‬ ‫بخ ‬ ‫سـال ‪ ۹۷‬طـرح مطالعاتـی و محتوایـی مـوزه تاریـخ سـاری‪ ،‬بـا دیـدگاه اسـتفاده‬ ‫از شـیوه های نویـن نمایشـی‪ ،‬تهیـه و تدویـن شـده و ا کنـون عملیـات اجرایـی‬ ‫بازپیرایی موزه اغاز شده است‪ .‬مرمت بنای موزه‪ ،‬تکمیل و تجهیز ازمایشگاه‪،‬‬ ‫کارگاه مرمت اموال فرهنگی‪-‬تاریخی و انبار مواد شیمیایی‪ ،‬بهسازی سیستم‬ ‫الکتریـکال و مکانیـکال و تکمیل و تجهیز سیسـتم حفاظت الکترونیـک موزه‬ ‫نسـازی‪ ،‬تکمیـل و تجهیـز‬ ‫درحال انجـام اسـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬بهسـازی‪ ،‬ایم ‬ ‫مخـزن مـوزه و استانداردسـازی ویترین ها و شـیوه نمایشـی اثـار‪ ،‬از برنامه های‬ ‫پیش بینی شده اینده در موزه تاریخ شهر ساری ست‪ .‬موزه تاریخ شهر ساری‬ ‫کـه از مجمـوع سـه بنـا به نا مهـای عمـارت منوچهرخان کلبـادی‪ ،‬خانه نظری‬ ‫و حمـام وزیـری تشـکیل یافتـه؛ در خیابـان انقلاب‪ ،‬محلـه اب انبـار نـو‪ ،‬کوچـه‬ ‫چهـارراه بـرق قـرار دارد‪.‬‬ ‫با صدور لوحی سپاسی صورت پذیرفت؛‬ ‫تقدیر از مدیرکل راهداری‬ ‫و حمل ونقل جاده ای مازندران‬ ‫داریـوش امانـی؛ معـاون وزیـر و رئیـس سـازمان‬ ‫راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای‪ ،‬از حسـن‬ ‫جهانیـان؛ مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل‬ ‫جـاده ای مازنـدران به منظـور زحمـات و تلاش‬ ‫مضاعـف بـرای اجـرای عملیـات اجرایـی‬ ‫کسـازی سـنگ های معلق در سـطح محور‬ ‫پا ‬ ‫کوهسـتانی کنـدوان قدردانـی کـرد‪ .‬در بخشـی‬ ‫از این لوح امده اسـت‪ :‬از جنابعالی که با شایسـتگی تمام و مسـئولیت پذیری‬ ‫درجهـت ارتقـای اهـداف و برنام ههـای سـازمان به ویـژه در جریان اجـرای طرح‬ ‫کسـازی محـور پرخطـر کنـدوان‪ ،‬اقـدام و بـرای خدمات رسـانی بـه کاربـران‬ ‫پا ‬ ‫شهـای دریافتـی‪،‬‬ ‫جـاده ای خدمـت برجسـته و درخشـان داشـته و برابـر گزار ‬ ‫موجبـات رضایتمنـدی انـان را فراهم اورده اید‪ ،‬تقدیر و تشـکر نمـوده و به پاس‬ ‫ایـن زحمـات ارزشـمند و تعهد حرفه ای‪ ،‬با اهـدای این لـوح قدردانی می گردد‪.‬‬ ‫گفتنی ست؛ عالوه بر مهندس جهانیان‪ ،‬تعدادی از مسئولین و راهداران این‬ ‫اداره کل نیـز مـورد تشـویق و تقدیـر معـاون وزیـر و رئیـس سـازمان راهـداری و‬ ‫حمل ونقـل جـاده ای قـرار گرفتنـد‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫مدیر اجرای پروژه های اهن سازی فوالدمبارکه خبر داد؛‬ ‫پیشرفت ‪ ۳۰‬درصدی در پروژه افزایش ظرفیت توسعه‬ ‫پارک های انباشت و برداشت ناحیه اهن سازی‬ ‫نسـازی فوالدمبارکه گفت‪ :‬باتوجه بـه هدف گذاری‬ ‫مدیـر اجـرای پروژه های اه ‬ ‫فوالدمبارکـه بـرای حفـظ سـهم بیـش از ‪ ۴۵‬درصدی خود در تولید فوالد کشـور‬ ‫و افزایـش ظرفیـت شـرکت مـادر‪ ،‬این پروژه تعریف شـد تا در اینده نیز همچنان‬ ‫نیاز واحدهای احیای مستقیم و درنهایت فوالدسازی را تامین کند‪ .‬اصالح و‬ ‫تکمیل پارک های انباشـت و برداشـت و خطوط انتقال مواد موجود و احداث‬ ‫نپـروژه‬ ‫مجموعـه انباشـت و برداشـت و خطـوط انتقـال مـواد جدیـد هـدف ای ‬ ‫کهـای قبلـی به منظـور افزایـش ظرفیـت ذخیـره‬ ‫اسـت‪ .‬در طـرح جدیـد‪ ،‬پار ‬ ‫یشـود و در بخـش دوم به منظور تغذیه‬ ‫مـواد اولیـه بـه پـارک مکانیـزه تبدیل م ‬ ‫مگامدول های واحد احیای مسـتقیم شـماره ‪( ۲‬واحد احیای شـهید خرازی)‬ ‫مطابـق طـرح‪ ،‬دو پـارک جدیـد ب هعـرض حـدود ‪ ۴۷‬متـر و طـول حـدود ‪ ۱۰۰۰‬متـر‬ ‫ایجـاد خواهـد شـد‪ .‬هم زمـان بـا اجرای این پروژه‪ ،‬بسـتر ریلـی الزم جهت نصب‬ ‫ی شـده اسـت‪ .‬بخـش اعظـم‬ ‫ماشـین االت جدیـد انباشـت و برداشـت طراحـ ‬ ‫قطعات بااستفاده از ظرفیت های شرکت های سازنده داخلی انجام می شود‪.‬‬ ‫اعالم برنامه های حرم مطهر رضوی‬ ‫در دهه اول محرم‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫معـاون تبلیغـات اسلامی اسـتان قـدس‬ ‫جزئیـات برنام ههـای دهـه اول محـرم‬ ‫در حـرم مطهـر رضـوی را اعلام کـرد‪.‬‬ ‫حسـین‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫شریعتی نژاد بااشاره به اینکه مراسم عزاداری‬ ‫سیدالشـهدا؟ع؟ در حـرم مطهـر بـا مراسـم‬ ‫اذن عـزا و تعویـض پـوش ضریـح مطهـر و‬ ‫پرچـم گنبـد اغـاز شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬این مراسـم‪،‬‬ ‫‪ ۷‬مـرداد از سـاعت ‪ ۱۸‬در ایـوان قبلـه بسـت‬ ‫شـیخ طبرسـی برگـزار شـد‪ .‬دراین مراسـم‬ ‫نبـر مرثی هسـرایی و شـعرخوانی ذا کـران‬ ‫افزو ‬ ‫اهل بیـت ؟ع؟ حـرم مطهـر در ایینـی ویـژه‬ ‫سـیاه پوش عـزای حسـینی شـد‪.‬‬ ‫برگزاری سه نوبت مراسم عزاداری‬ ‫با حضور سخنرانان مطرح کشوری‬ ‫وی بااشـاره به اینکه برنام ههـا و مراسـم‬ ‫محـوری ایـن ایـام در رواق امام خمینـی (ره)‬ ‫یشـود افـزود‪ :‬بـرای بهره منـدی‬ ‫برپـا م ‬ ‫عمـوم زائـران هـرروز طـی سـه نوبت در رواق‬ ‫امام خمینـی (ره) مراسـم عـزاداری تـدارک‬ ‫دیـده شـده کـه نوبـت اول از سـاعت ‪ 4:30‬تـا‬ ‫‪ 6‬صبـح‪ ،‬نوبـت دوم از ‪ 10:45‬تـا ‪ 14‬ظهـر و‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫نوبت سـوم از ‪ 18:30‬تا ‪ 22:30‬دایر م ‬ ‫وی بااشـاره به اینکه دراین دهـه‪ ،‬سـخنرانان‬ ‫مطرحی در محافل عزاداری حرم و در جمع‬ ‫عـزاداران بـه ایـراد سـخن می پردازنـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫ایات و حجج اسال م والمسلمین سید احمد‬ ‫علم الهـدی‪ ،‬کاظـم راشـد یـزدی‪ ،‬محسـن‬ ‫کازرونـی‪ ،‬حسـینی بوشـهری‪ ،‬اسـماعیل‬ ‫مقـری‪ ،‬جعفـر اسلامی فر و سـید احمـد‬ ‫حسـینی خراسـانی سـخنرانان ایـن محافـل‬ ‫نبـر رواق‬ ‫خواهنـد بـود‪ .‬وی گفـت‪ :‬افزو ‬ ‫امام خمینی (ره) در رواق دارالحجه‪ ،‬مسـجد‬ ‫گوهرشـاد و صحـن قـدس نیـز ویـژه زائـران‬ ‫مراسـم عـزاداری و سـخنرانی دایـر خواهـد‬ ‫بـود‪ .‬حجت االسلام شـریعتی نژاد محمـد‬ ‫کریمـی‪ ،‬احمـد واعظـی‪ ،‬علـی مالئکـه‪ ،‬علـی‬ ‫علیمردانـی‪ ،‬جـواد مشـکی باف‪ ،‬علـی فخـار‬ ‫و نیکبخـت را به عنـوان مداحـان دهـه اول‬ ‫مراسـم عـزاداری حـرم معرفـی و ابـراز کـرد‪ :‬در‬ ‫اغـاز تمـام برنام ههـا‪ ،‬مراسـم قرائت مجلسـی‬ ‫قران با حضور قاریان برجسـته کشـوری دایر‬ ‫خواهـد بـود و درادامه احکام ویژه عزاداری و‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫احـکام پوشـش اسلامی بیـان م ‬ ‫برگزاریمحفلشیرخوارگانحسینی‬ ‫وی گفـت‪ :‬محفـل «شـیرخوارگان حسـینی»‬ ‫جمعـه ‪ 14‬مـرداد از سـاعت ‪ ۸‬و محفـل‬ ‫«احلـی من العسـل» پنجشـنبه ‪ 13‬مـرداد‬ ‫از سـاعت ‪ 10‬در رواق امام خمینـی (ره) برپـا‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫مراسم عزاداری ویژه بانوان‬ ‫حجت االسلام شـریعتی نژاد گفـت‪:‬‬ ‫دراین ایـام مراسـم عـزاداری ویـژه بانـوان‬ ‫در رواق حضـرت زهـرا ؟س؟‪ ،‬دارالحجـه‬ ‫و دارالمرحمـه پیش بینـی شـده کـه‬ ‫دراین مراسـم سـخنرانان‪ ،‬قاریـان قـران و‬ ‫نهـا از بانـوان هسـتند‪.‬‬ ‫مرثیه خوا ‬ ‫برپایی نشست های پرسماندینی‬ ‫ی از برنام ههـای فرهنگـی‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬یکـ ‬ ‫تبلیغـی ایـن ایـام‪ ،‬نشسـت های پرسـمان‬ ‫یسـت اسـت کـه بـا موضوعاتـی‬ ‫دین ‬ ‫همچـون «اثـار اجتماعـی امربه معـروف‬ ‫و نهی ازمنکـر»‪« ،‬جوانـان عاشـورایی؛‬ ‫با حضور معاون و مشاور وزیر نیرو برگزار شد؛‬ ‫گردهمایی مسئولین امور فرهنگی‬ ‫قاسـم توانایـی‪ /‬همایـش اموزشـی بـزرگ بـا حضـور احمـد حیـدری؛ معـاون‬ ‫حقوقی‪ ،‬پشتیبانی و مجلس شورای اسالمی وزیر نیرو‪ ،‬محمود رضا مهاجری؛‬ ‫مسئول امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو و نیز مسئولین امور فرهنگی و دینی‬ ‫و ائمه جماعات شرکت های اب وبرق از سراسر کشور در سالن همایش وزارت‬ ‫نیرو برگزار شد‪ .‬احمد حیدری؛ معاون حقوقی‪ ،‬پشتیبانی و مجلس به برگزاری‬ ‫مراسـم اربعیـن و ایجـاد شـبکه فرهنگـی اربعیـن در فضـای مجـازی تا کیـد کرد‪.‬‬ ‫محمـود رضـا مهاجـری؛ مشـاور وزیـر و مسـئول امـور فرهنگـی و دینـی وزارت‬ ‫یشـود و‬ ‫نیـرو گفـت‪ :‬عملکـرد موفـق امـور فرهنگـی بـا ایجـاد انگیـزه محقـق م ‬ ‫یتـر شـود‪ .‬وی بر اهمیـت کار گروهی‬ ‫بـرای تقویـت انگیـزه بایـد بـاور و ایمـان قو ‬ ‫در سیستم اداری اشاره کرد و افزود‪ :‬به عملکرد و اقدامات شوراهای فرهنگی‬ ‫در شـرکت ها بایـد توجـه ویـژه و بـا همـکاری بیشـتر اقدامـات انجـام شـود‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اهمیـت برگـزاری مراسـم مـاه محـرم اظهـار داشـت‪ :‬ماه محـرم و صفر‬ ‫یشـود‪ .‬دراین گردهمایی از‬ ‫موجب انگیزه بیشـتر برای کار فرهنگی وسـیع تر م ‬ ‫عملکـرد و اقدامـات موفـق فرهنگی شـرکت هایی که شایسـته رتبه تقدیـر ویژه‬ ‫در ‪ ۱۴۰۰‬شـدند ازجملـه شـرکت اب وفاضلاب شـیراز تقدیـر شـد‪ .‬دراین مراسـم‬ ‫محمدامین ابادیان؛ دبیر فرهنگی دینی شـرکت ابفای شـیراز حضور داشـت‪.‬‬ ‫قطع گاز ‪ 1000‬مشترک در یزد‬ ‫بر اثر شکستگی لوله های گاز ناشی از تخریب منازل مسکونی مجبور به قطع‬ ‫گاز هزار مشـترک شـده ایم‪ .‬عقلی؛ رئیس شـرکت گاز اسـتان یزد با اشاره به اینکه‬ ‫خطوط انتقال گاز اسـتان مشـکلی ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬مجبور به قطع گاز مشـترکان‬ ‫در بافـت فرسـوده و قدیمـی یـزد نظیـر سـر دوراه و بخشـی از ا کبرابـاد و خیابـان‬ ‫دهم فروردین به دلیل تخریب منازل شده ایم همچنین خطوط شبکه توزیع‬ ‫در برخی مناطق روسـتایی نظیر بنادک سـادات‪ ،‬اسلامیه تفت و درین میبد‬ ‫و همچنیـن برخـی مناطـق شـهر یـزد دچـار اسـیب شـده کـه توانسـتیم برخـی‬ ‫نهـا را تعمیـر کنیـم‪ .‬بـر اثـر شکسـتگی لول ههـای گاز ناشـی از تخریـب منـازل‬ ‫از ا ‬ ‫مسـکونی مجبـور بـه قطـع گاز هـزار مشـترک شـده ایـم کـه هم ا کنـون در حـال‬ ‫ششـدن اب وارد عمل شـده و گاز‬ ‫نسـازی هسـتیم تـا بتوانیـم پـس از فروک ‬ ‫ایم ‬ ‫مشـترکان را وصل کنیم‪.‬‬ ‫غیـرت‪ ،‬بصیـرت‪ ،‬عوامـل ریـزش و رویـش‪،‬‬ ‫والیتمـداری»‪« ،‬عـزاداری مطلوب» و «سـیره‬ ‫امام رضـا ؟ع؟ در زنده نگاه داشـتن یـاد و‬ ‫نـام اباعبـداهلل ؟ع؟» برگـزار می شـود‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪ :‬دراین نشسـت ها کـه از امـروز‪ ،‬هـرروز‬ ‫سـاعت ‪ ۱۸‬در صحـن جمهـوری اسلامی‬ ‫یشـود‪ ،‬چهر ههـای برجسـته دینـی‬ ‫برگـزار م ‬ ‫پاسـخگوی سـواالت حاضـران خواهنـد‬ ‫بـود‪ .‬وی برگـزاری حلقـه معرفـت ب هصـورت‬ ‫شـبانه روزی‪ ،‬عـزاداری ویـژه کـودکان در رواق‬ ‫کـودک‪ ،‬پاسـخگویی بـه شـبهات‪ ،‬برپایـی‬ ‫میزهـای خدمـت بـه زائـران‪ ،‬اجـرای برنامـه‬ ‫بـرای گـروه و کاروان هـای زیارتـی و اجـرای‬ ‫مراسـم عـزاداری ابناء الرضـا ؟ع؟ را از دیگـر‬ ‫برنام ههـای معاونـت تبلیغـات اسلامی‬ ‫حـرم مطهـر به مناسـبت دهـه اول محـرم‬ ‫برشـمرد‪ .‬معـاون تبلیغـات اسلامی اسـتان‬ ‫قـدس بابیان اینکـه دراین ایام محافل قرانی‬ ‫یشـود گفت‪:‬‬ ‫متعددی در حرم مطهر برپا م ‬ ‫کرسـی های تلاوت هـرروز قبـل از نماز مغرب‬ ‫یشـود‪ .‬محفـل قرانـی‬ ‫در دارالقـران برگـزار م ‬ ‫یسـت که‬ ‫شـب عاشـورا نیـز دیگـر برنامـه قران ‬ ‫در رواق امام خمینـی (ره) حـرم مطهـر برگـزار‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫مراسم عزاداری ویژه زائران غیرایرانی‬ ‫حجت االسلام شـریعتی نژاد همچنیـن‬ ‫از برگـزاری مراسـم عـزاداری بـرای زائـران‬ ‫غیرایرانـی خبـر داد و گفـت‪ :‬مراسـم عـزاداری‬ ‫دهـه اول محـرم ویـژه زائـران غیرایرانـی در‬ ‫صحـن کوثـر‪ ،‬رواق دارالمرحمـه و صحـن‬ ‫یشـود‪ .‬به گفته وی؛ دراین ایام‬ ‫غدیر برگزار م ‬ ‫یشـده‪ ،‬قرائـت‬ ‫یکـی از برنام ههـای پیش بین ‬ ‫ادعیـه و زیـارات شـامل زیـارت عاشـورا‪،‬‬ ‫وارث‪ ،‬حضـرت ابوالفضـل ؟ع؟ و جامعـه‬ ‫ائمه المومنیـن خواهـد بـود کـه بـا نـوای‬ ‫ملکوتـی مداحـان و ذا کـران اهل بیـت ؟ع؟‬ ‫قهـای حـرم مطهـر برگـزار‬ ‫نهـا و روا ‬ ‫در صح ‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫پخش زنده محافل عزاداری‬ ‫از شبکه های داخلی و بین المللی‬ ‫شـریعتی نژاد گفـت‪ :‬بـا همـکاری مرکـز‬ ‫ارتباطـات و رسـانه اسـتان قـدس رضـوی‬ ‫محافـل عـزاداری حـرم مطهـر ب هصـورت‬ ‫زنـده ازطریـق رسـانه های ملـی و بین المللـی‬ ‫و همچنیـن درگاه اینترنتـی رضـوی تـی وی‬ ‫و فضـای مجـازی بـه ادرس ‪razavi_aqr_ir‬‬ ‫پخـش خواهـد شـد‪.‬‬ ‫با حضور نماینده شرق مازندران و مدیرعامل شرکت مهندسی ابفای کشور انجام شد؛‬ ‫بررسی طر ح های اب وفاضالب شهرهای شرق مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫حهـای‬ ‫جلسـه ای درراسـتای بررسـی طر ‬ ‫اب وفاضلاب شـهرهای شـرق مازنـدران‬ ‫بـا حضـور مدیرعامـل شـرکت مهندسـی‬ ‫ابفـای کشـور‪ ،‬نماینـده مـردم شـرق اسـتان‬ ‫در مجلـس‪ ،‬مدیرعامـل و معاونیـن شـرکت‬ ‫ابفـای اسـتان و تعـدادی از فرمانـداران برگـزار‬ ‫شـد‪ .‬دراین نشسـت ابتـدا دکتـر شـریعتی؛‬ ‫نماینـده مـردم شـرق اسـتان در مجلـس بـا‬ ‫بیان مشـکالت و ارائه درخواسـت درباره حل‬ ‫مشـکالت اب وفاضلاب در نـکاء‪ ،‬بهشـهر و‬ ‫گلـوگاه از عملکـرد جهـادی مدیـران و کارکنان‬ ‫شـرکت اب وفاضلاب مازنـدران درراسـتای‬ ‫اجـرای پروژ ههـای اب رسـانی از محـل‬ ‫اعتبـارات محرومیت زدایـی قدردانـی کـرد و‬ ‫اظهار داشت‪ :‬باتوجه به کاهش منابع تامین‬ ‫اب و مشکالت عدیده اب رسانی در بسیاری‬ ‫یسـت‬ ‫روسـتاهای شـرق مازنـدران ضرور ‬ ‫به تعـداد روسـتاهای بهره منـد از اعتبـارات‬ ‫محرومیت زدایـی دراین مناطـق و نیز سراسـر‬ ‫اسـتان افـزوده شـود‪ .‬مدیرعامـل شـرکت‬ ‫مهندسـی اب وفاضلاب کشـور نیز بااشـاره به‬ ‫نخست دقت و صحت‬ ‫کسب رتبه‬ ‫ِ‬ ‫توسط ازمایشگاه اهن سازی فوالدمبارکه‬ ‫خبر‬ ‫موضوعـات مطروحـه دسـتوراتی بـرای حـل‬ ‫مشـکالت ارائـه کـرد‪ .‬مقـرر شـد بـرای الحـاق‬ ‫روسـتاهای جدیـد بـه لیسـت روسـتاهای‬ ‫بهره منـد از اعتبـارات محرومیت زدایـی‬ ‫پیگیرهـای الزم انجـام شـود و بـرای حـل‬ ‫مشـکالت اب شـهرهای شـرق مازنـدران نیـز‬ ‫دستور تخصیص اعتبارات مناسب از بخش‬ ‫تنـش ابـی را ارائه کرد‪ .‬مهندس جعفری برای‬ ‫رفـع مشـکالت اب شـرب مسـکن مهـر نـکاء‬ ‫مکاتبـه ای بـا وزیـر نیـرو به منظـور ابلاغ اعتبار‬ ‫از بخـش مسـکن مهـر انجـام داد و مقـرر شـد‬ ‫بـرای ایجـاد تاسیسـات طـرح فاضلاب نـکاء‪،‬‬ ‫بهشـهر و گلـوگاه تفاهم نامـه ای بـا قـرارگاه‬ ‫خاتم االنبیـاء منعقد شـود‪ .‬درادامه مهندس‬ ‫بـرارزاده؛ مدیرعامـل شـرکت اب وفاضلاب‬ ‫مازنـدران توضیحاتـی درخصـوص مشـکالت‬ ‫بخش اب وفاضالب و نیز گزارشی از پیگیرها و‬ ‫عملکرد شرکت دراین شهرسـتان ها ارائه کرد‪.‬‬ ‫فرمانداران سـه شهرستان شرق مازندران نیز‬ ‫طـی سـخنان کوتاهـی بـه بیـان دغدغ ههـای‬ ‫بخـش اب وفاضالب در حوزه تحت نظر خود‬ ‫پرداختنـد‪.‬‬ ‫اعزامتجهیزاتلجستیکیشهردارینسیم شهر‬ ‫به مناطق سیل زده شرق استان تهران‬ ‫حمیدسلمانی‬ ‫یبـر تـداوم ناپایـداری جـوی و‬ ‫در پـی هشـدار هواشناسـی مبن ‬ ‫احتمـال وقـوع طوفـان و سـیالب در اسـتان تهران‪ ،‬جلسـه ای‬ ‫در شـهرداری به ریاسـت دکتـر نصیـری؛ شـهردار و بـا حضـور‬ ‫معاونین و مسئوالن سازمان ها و واحد های اجرایی به منظور‬ ‫اماد هبـاش شـهرداری و برنامه ریـزی جهـت انجـام اقدامـات‬ ‫پیشگیرانه برگزار شد‪ .‬دکتر نصیری در این جلسه که شاخه ای‬ ‫از تمهیدات سـتاد مدیریت بحران نسی مشـهر بود‪ ،‬با اشـاره به‬ ‫ی جوی و احتمال‬ ‫هشـدار هواشناسـی مبنی بر تداوم ناپایدار ‬ ‫بارش هـای شـدید‪ ،‬گفـت‪ :‬برطبق اعالم مسـیولین واحد های‬ ‫زیر مجموعـه مدیریـت بحـران‪ ،‬بـرای پیشـگیری از ابگرفتگـی‬ ‫معابر‪ ،‬تمهیدات و برنامه ریزی های از پیش تعیین شده انجام‬ ‫ً‬ ‫و تمامـی پرسـنل واح دهـای خدماتـی و اجرایـی خصوصـا‬ ‫عوامـل خدمـات شـهری ایـن شـهرداری در اماد هبـاش کامـل‬ ‫ی شـهر افـزود‪ :‬حـوزه خدمـات شـهری‬ ‫هسـتند‪ .‬شـهردار نسـ ‬ ‫شـهرداری در ایـام مختلـف سـال همـواره اقـدام بـه الیروبـی و‬ ‫لهـای فاضلاب و ابراه ههـای معابـر می کنـد‬ ‫پا کسـازی کانا ‬ ‫شهـا جلوگیـری بـه عمـل اید‪،‬‬ ‫تـا از بـروز ابگرفتگـی در زمـان بار ‬ ‫نحـال با توج هبـه بارندگـی شـب گذشـته همکارانـم بـا‬ ‫با ای ‬ ‫همـت و تلاش مضاعـف ضمـن حضـور در نقـاط حادثه خیـز‬ ‫بـه بهتریـن وجـه نسـبت بـه پا کسـازی و رفـع ابگرفتگـی معابـر‬ ‫اقدام کردند‪ .‬دکتر نصیری در این جلسه با تا کید بر شناسایی‬ ‫نقاط حادثه خیز و ساماندهی نقاطی که در معرض ابگرفتگی‬ ‫هستند و یاداور شد‪ :‬پیشگیری هوشمندانه باعث جلوگیری‬ ‫یشـود کـه در صـورت وقـوع ضمـن تحمیـل‬ ‫از حـوادث م ‬ ‫هزینه های کالن به بیت المال جان و مال شهروندان را تهدید‬ ‫می کنـد لـذا باید در خصوص شناسـایی و پیشـگیری با برنامه‬ ‫عمـل نمـود‪ .‬شـهردار نسی مشـهر در بخشـی دیگـر از سـخنان‬ ‫خـود با اشـاره به اقدامـات فراشـهری شـهرداری نسـیم شـهر در‬ ‫حـوزه مدیریـت بحـران افزود‪ :‬در راسـتای ماموریت های سـتاد‬ ‫بحـران اسـتان تهـران ‪ ،‬در پـی وقـوع سـیالب در شـرق اسـتان‬ ‫تهـران ایـن شـهرداری بـا اعـزام سـه دسـتگاه کامیـون‪ ،‬لـودر و‬ ‫بابکـت بـه یـاری نیروهـای امـدادی محـل حادثـه شـتافت‪.‬‬ ‫دکتـر نصیـری در پایـان سـخنان خـود از شـهروندان خواسـت‬ ‫بـا رعایـت مـواردی چـون پرهیـز از رهاسـازی زبالـه در معابـر‪،‬‬ ‫لهـای سـطح شـهر‪ ،‬مانـع از انباشـت و انسـداد‬ ‫یهـا و کانا ‬ ‫جو ‬ ‫شـبکه دفع اب های سـطحی و مسیل ها شوند و خاطرنشان‬ ‫کـرد‪ :‬رهاسـازی زبالـه در معابـر و انهـار نه تنهـا زحمـت نیروهای‬ ‫خدماتـی شـهرداری را چندین برابـر می کنـد‪ ،‬بلکـه مشـکالت‬ ‫یهـای‬ ‫بسـیاری از جملـه ابگرفتگـی معابـر در زمـان بارندگ ‬ ‫شـدید را ب هبـار مـی اورد لـذا عـزم همگانـی مهم تریـن نقـش را‬ ‫نهـای ایفـا می کنـد و از شـهروندان شـریف‬ ‫در مدیریـت بحرا ‬ ‫می خواهیـم همیشـه همیـار ما باشـند‪.‬‬ ‫روشن شدن مشعل گاز ‪ 120‬خانوار کوهپایه نشین بابل‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫سرپرسـت شـرکت گاز مازنـدران گفـت‪ :‬همـه‬ ‫روسـتاهای باالی ‪ ۲۰‬خانوار اسـتان درصورت‬ ‫تامین اعتبـار تـا پایـان سـال اینـده از نعمـت‬ ‫یشـوند‪ .‬قاسـم مایلی‬ ‫گاز طبیعی بهره مند م ‬ ‫رسـتمی در حاشـیه افتتـاح طـرح گازرسـانی‬ ‫بـه دو روسـتای سـیبرون بندپـی شـرقی‬ ‫بابـل گفـت‪ :‬بـرای اجـرای طـرح گازرسـانی در‬ ‫اسـتان امسـال ‪1000‬میلیاردتومـان بودجـه‬ ‫درنظـر گرفتـ ه شـده کـه تخصیـص و هزینـه‬ ‫یشـود‪ .‬وی افزود‪ :‬همه ‪ ۴۰۰‬روسـتای باالی‬ ‫م ‬ ‫‪ ۲۰‬خانـوار اسـتان قابلیـت گازرسـانی دارنـد‬ ‫درصـورت تامین اعتبـار ‪2000‬میلیاردتومانـی‬ ‫تـا پایـان سـال اینـده از نعمـت طبیعـی گاز‬ ‫یشـوند‪ .‬وی گفـت‪ :‬حـدود‬ ‫بهره منـد م ‬ ‫‪ ۱۰‬کیلومتـر شـبکه گذاری تغذیـه و توزیـع بـا‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫خروجی شهر دره شهر تا پل گاومیشان؛‬ ‫درحال تبدیل شدن به بزرگراه‬ ‫عبداهلل بهادری در بازدید از پروژه چهارخطه کردن خروجی شـــهر در هش ــهر‬ ‫اظهار داشـــت‪ :‬محور دره شـــهر به پل دختر (تا پل گاومیشـــان) در دوقطعه‬ ‫درحال تبدیـــل بـــه بزرگراه اســـت‪ .‬وی بااشـــاره به طـــول ‪ ۱۲‬کیلومتـــری پروژه‬ ‫قطعه اول افزود‪ :‬حدود ســـه کیلومتر این مســـیر در مرحله اســـفالت است و‬ ‫تالش می شـــود عملیات اجرایی مابقی این قطعه تســـریع شـــود‪ .‬وی طول‬ ‫قطعه دوم را شـــش کیلومتر عنوان کرد و گفت‪ :‬عملیات اجرایی قطعه دوم‬ ‫بـــا رفع معارضیـــن محلی و جابجایی لولـــه انتقال گاز و خطـــوط انتقال برق‬ ‫ســـرعت یافته و انتظار می رود در روزهای اینده شـــاهد پیشـــرفت مناس ــب‬ ‫این طرح باشـــیم‪.‬‬ ‫اهمیت نظارت بر کار دستگاه های اجرایی‬ ‫در دولت سیزدهم‬ ‫در بین ازمایشگاه های حوزه معدن و صنایع معدنی کشور صورت گرفت؛‬ ‫جـواد حسـن پور؛ رئیـس ازمایشـگاه‬ ‫نسـازی فوالدمبارکـه‪ :‬پـس از‬ ‫اه ‬ ‫یهـای به عمل امـده توسـط‬ ‫ارزیاب ‬ ‫مراجـع ذی صلاح‪ ،‬ازمایشـگاه‬ ‫نسـازی فوالدمبارکـه ازنظـر دقـت‬ ‫اه ‬ ‫و صحـت ازمون‪ ،‬بین ازمایشـگاه های‬ ‫حـوزه معـدن و صنایـع معدنـی کشـور‬ ‫رتبه اول را کسب کرد‪ .‬مجموعه ازمایشگاه های فوالدمبارکه از ازمایشگاه های‬ ‫نسـازی‪ ،‬فوالدسـازی‪ ،‬محصـول و مرکـزی‪ ،‬گواهـی کیفیـت تشـکیل شـده‬ ‫اه ‬ ‫و زیر نظـر مدیریـت ازمایشـگاه ها و زیرمجموعـه معاونـت تکنولـوژی شـرکت‬ ‫نسـازی فوالدمبارکـه درخصـوص‬ ‫مشـغول به فعالیت هسـتند‪ .‬ازمایشـگاه اه ‬ ‫انالیز نمونه های نسـوز درخواسـتی دفتر فنی نسـوز‪ ،‬نمونه های سنگ معدن‬ ‫اهـن درخواسـتی واحـد امـور معـادن و سـایر نمون ههـای درخواسـتی نواحـی‬ ‫مختلـف همـکاری دارد‪ .‬درمجمـوع ماهانـه بالغ بر ‪ ۴۰‬هزار تسـت در ازمایشـگاه‬ ‫نبـار درراسـتای‬ ‫نسـازی بـرای اولی ‬ ‫نسـازی انجـام می گیـرد‪ .‬ازمایشـگاه اه ‬ ‫اه ‬ ‫مسـئولیت اجتماعـی شـرکت بـا شـرکت های دانش بنیـان همـکاری زیـادی‬ ‫یسـازی تجهیـزات ازمایشـگاهی ازجملـه دسـتگاه اسـتحکام‬ ‫درزمینـه بوم ‬ ‫فشـاری گندلـه و دسـتگاه لینـدر (پایلـوت پلنـت احیایـی)‪ ،‬دسـتگاه بلیـن و‬ ‫نهـا داشـته اسـت‪.‬‬ ‫دسـتگاه نمونه گیـری خـودکار از کامیو ‬ ‫‪7‬‬ ‫ایالم‬ ‫هزینـه ‪ ۲۰‬میلیاردتومـان بـرای گازرسـانی بـه‬ ‫ایـن دو روسـتا در بندپـی شـرقی بابـل انجـام‬ ‫شـد‪ .‬مایلی رستمی افزود‪ :‬با اجرای این طرح‬ ‫گازرسـانی ‪ ۱۲۰‬خانـوار ایـن دو روسـتا از نعمـت‬ ‫گاز طبیعـی بهره منـد شـدند و دیگـر بـرای‬ ‫تامیـن سـوخت موردنیـاز خود در فصل سـرد‬ ‫سـال اقـدام بـه قطـع درختـان عرصه جنگلی‬ ‫منطقـه نخواهنـد کـرد‪ .‬افتتاحیـه گازرسـانی‬ ‫بـه سـیبرون و افراسـی؛ از توابـع بخش بندپی‬ ‫شـرقی بابـل بـا حضـور دکتـر کریمـی؛ نماینـده‬ ‫شهرسـتان بابـل در مجلـس‪ ،‬دکتـر مایلـی؛‬ ‫سرپرسـت شـرکت گاز اسـتان‪ ،‬بخشـدار‬ ‫بندپی شرقی‪ ،‬اعضای دفتر سردار سعادتی؛‬ ‫نماینده بابل‪ ،‬سـردار اقبال پور؛ رئیس بسیج‬ ‫سازندگی استان و مسئولین شهرستان بابل‬ ‫صـورت پذیرفـت‪.‬‬ ‫سرپرســـت اداره کل امـــور اقتصـــاد و دارایی اســـتان ایـــام بااشـــاره به تحقق‬ ‫‪ ۲۴۰‬میلیاردتومـــان از درامدهـــای اســـتان طی ســـال جاری گفـــت‪ :‬تا کنون‬ ‫‪ ۲۸۰‬میلیاردتومـــان تســـهیالت تبصره ‪ ۱۸‬در اســـتان پرداخت شـــده اس ــت‪.‬‬ ‫ســـعید رشـــنوادی در جلســـه با مدیـــرکل دیوان محاســـبات ایـــام و حضور‬ ‫ذی حســـابان دســـتگاه های اجرایـــی اســـتان اظهـــار کـــرد‪ :‬ذی حس ــابان‬ ‫دســـتگاه های اجرایـــی در کنار دیوان محاســـبات بـــا رصد امـــور مالی برای‬ ‫اجـــرای نظم و انضباط مالی و افزایش شـــفافیت اطالعات مالی دســـتگاه ها‬ ‫تـــاش می کننـــد‪ .‬وی گفـــت‪ :‬اهمیت نظـــارت بـــر کار دســـتگاه های اجرایی‬ ‫در دولـــت ســـیزدهم از اهمیت باالیی برخوردار اســـت زیرا شـــعار این دولت‬ ‫شـــفافیت‪ ،‬پا ک دســـتی و مبارزه با فســـاد اســـت‪ .‬سرپرســـت امور اقتصادی‬ ‫و دارایـــی ایـــام بااشـــاره به اینکه ‪ ۶۵‬ذی حســـاب در دســـتگاه های اجرایی‬ ‫اســـتان فعالیـــت دارند‪ ،‬بیـــان کرد‪ :‬ذی حســـابان اســـتان نهایـــت همکاری‬ ‫را بـــا دیـــوان محاســـبات اســـتان دارنـــد و همـــواره از مشـــاوره و راهنمای ــی‬ ‫این دستگاه نظارتی اســـتفاده می کنند‪ .‬همه دغدغه ذی حسابان و دیوان‬ ‫محاســـبات برای اجـــرای قانون و اســـتفاده درســـت از منابـــع و جلوگیری از‬ ‫حیف شـــدن منابع اســـت‪ .‬خوشـــبختانه تعامل و همکاری بسیاری خوبی‬ ‫بین ذی حســـابان و دیوان محاسبات در استان وجود دارد‪ .‬یکی از تکالیف‬ ‫امور اقتصـــادی و دارایی بحث مولدســـازی دارایی های دولت بااســـتفاده از‬ ‫شناســـایی اموال و امال ک مازاد دســـتگاه های اجرایی ست که دراین زمینه‬ ‫پارســـال طـــی فـــروش شـــش فقره امـــا ک مـــازاد بیـــش از ‪ ۱۸‬میلیاردتوم ــان‬ ‫مولدسازی شـــده است‪.‬‬ ‫مدیرکل دیوان محاسبات استان‪:‬‬ ‫مردم تخلفات مالی دستگاه های اجرایی را گزارش کنند‬ ‫مدیـــرکل دیـــوان محاســـبات اســـتان ایالم‬ ‫از مردم خواســـت بـــا ســـامانه ‪ ۱۹۸‬تخلفات‬ ‫مالـــی در دســـتگاه های اجرایـــی را گـــزارش‬ ‫کننـــد‪ .‬محمدرضـــا پورافغـــان اظهـــار کـــرد‪:‬‬ ‫تفریـــغ بودجـــه بهنـــگام ‪ ،‬چـــراغ راه دولـــت‬ ‫و مجلـــس در اصـــاح ســـاختار بودجـــه و‬ ‫افزایـــش انضبـــاط مالـــی و تدویـــن بودجـــه‬ ‫کارامدتـــر و اثربخش تـــر اســـت و ارائـــه‬ ‫پیش از موعـــد گـــزارش تفریـــغ بودجـــه بـــا‬ ‫عارضه یابـــی و شناســـایی نواقـــص به نظـــام حقوقـــی و قانون گذاری کش ــور‬ ‫کمـــک و نواقـــص و چالش هـــای نظـــام مالـــی‪ ،‬محاســـباتی و اجرایی کش ــور‬ ‫را برطـــرف می کنـــد‪ .‬وی گفـــت‪ :‬بـــا برنامه ریـــزی و تـــاش کارکنـــان دی ــوان‬ ‫محاســـبات کشـــور از جمله کارکنان دیوان محاسبات اســـتان ایالم‪ ،‬گزارش‬ ‫تفریـــغ بودجـــه ســـال ‪ ۱۴۰۰‬بـــرای اولیـــن در طول ‪ ۱۱۰‬ســـال تشـــکیل دیوان‬ ‫محاســـبات شـــش ماه زودتـــر از موعد در تیر ماه امســـال به انضمـــام نظرات‬ ‫خـــود به مجلس شـــورای اســـامی ارائه شـــد‪ .‬مدیـــر کل دیوان محاس ــبات‬ ‫اســـتان ایالم تصریح کرد‪ :‬از دیگر اقدامات مهم دیوان محاســـبات کشور در‬ ‫دوره اخیر گزارش تفریغ بودجه ســـال ‪ ۱۴۰۰‬پیوســـت های این گزارش اس ــت‬ ‫کـــه شـــامل ‪ ۲۱‬مـــورد گزارش هـــای تحلیلی‪ ،‬موضوعـــی مرتبط با مـــوارد مهم‬ ‫بودجه ای قانون ســـال ‪ ۱۴۰۰‬کل کشـــور از جمله ساختار نظام بودجه ریزی ‪،‬‬ ‫رابطه مالی نفت و دولت ‪ ،‬سیاســـت های تامین مســـکن ‪ ،‬حوزه اب‪ ،‬تولید و‬ ‫اشـــتغال‪ ،‬بهداشت و درمان اســـت‪ .‬مدیرکل دیوان محاســـبات تا کید کرد‪:‬‬ ‫ســـامانه ‪ ۱۹۸‬پـــل ارتباطی مـــردم با دیوان محاســـبات در خصـــوص گزارش‬ ‫تخلفـــات مالـــی در دســـتگاه های اجرایی ســـت‪.‬‬ ‫معاوناستاندار‪:‬‬ ‫جذب ‪ ۲۸۴۶‬میلیاردریال تسهیالت تبصره ‪۱۸‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایالم از جذب ‪ ۲۸۴۶‬میلیاردریال‬ ‫تســـهیالت تبصره ‪ ۱۸‬در اســـتان خبر داد‪ .‬به گزارش ایرنا؛ شـــهریار عباسی در‬ ‫نشســـت بررســـی طر ح های تســـهیالت تبصـــره ‪ ۱۸‬گفـــت‪ :‬برای جـــذب این‬ ‫تســـهیالت در حوزه هـــای مختلـــف صنعـــت‪ ،‬کشـــاورزی‪ ،‬میراث فرهنگ ــی‪،‬‬ ‫مشـــاغل خوداشـــتغالی و نهادهـــای حمایتـــی تالش هـــای زیـــادی ص ــورت‬ ‫گرفته اســـت‪ .‬وی بابیان اینکه ‪ ۶۲۸‬طرح اشـــتغال زایی بـــا کمک این میزان‬ ‫اعتبـــار دردست اجراســـت‪ ،‬افـــزود‪ :‬این میـــزان تســـهیالت بـــه متقاضیان در‬ ‫پنج ماه گذشـــته پرداخت شـــد‪ .‬معـــاون اقتصادی اســـتانداری ایـــام تا کید‬ ‫کـــرد‪ :‬مجموعـــه اقتصـــادی اســـتان به همراه بانک هـــای عامل تمـــام تالش‬ ‫خـــود را درراســـتای جـــذب این تســـهیالت بـــه کار گرفتنـــد‪ .‬وی ادامـــه داد‪:‬‬ ‫متقاضیـــان این تســـهیالت بعد از شناســـایی و تصویب در کمیته اشـــتغال‬ ‫بـــه بانک های عامـــل معرفی می شـــوند‪ .‬دراین زمینـــه‪ ،‬صنـــدوق کارافرینی‬ ‫امید اســـتان موفق به جذب بیش از ‪ ۹۰‬درصد ســـهمیه اعتباری شـــده و در‬ ‫پرداخت تســـهیل تبصـــره ‪ ،۱۸‬مقام اول را کســـب کرد‪.‬‬ ‫استاندار ایالم خبر داد؛‬ ‫پرداخت تسهیالت ارزان قیمت به ‪ ۲۰۰‬نانوایی‬ ‫اســـتاندار ایـــام از پرداخـــت‬ ‫تســـهیالت ارزان قیمـــت بـــه‬ ‫‪ ۲۰۰‬نانوایـــی در ایـــام خبـــر داد‪.‬‬ ‫به گ ــزارش مه ــر؛ حس ــن بهرام نی ــا‬ ‫در نشســـت کارگـــروه گنـــدم‪ ،‬ارد‬ ‫و نـــان اســـتان ضمـــن تســـلیت‬ ‫فـــرا رســـیدن ایـــام محـــرم مـــاه‬ ‫ح ــزن و ان ــدوه‪ ،‬خواس ــتار پای ــش‬ ‫ارد و پخـــت نـــان از نظـــر کمیـــت‬ ‫و کیفیـــت و قیمـــت مصـــوب در اســـتان شـــد و اظهـــار کـــرد‪ :‬عالوه بر ای ــن‬ ‫بایس ــت نظ ــارت ش ــود ک ــه توزی ــع ارد ب ــه تناس ــب نی ــاز ه ــر نانوای ــی ص ــورت‬ ‫یه ــا‬ ‫پذیـــرد‪ .‬وی در ادامـــه با اشـــاره به ضـــرورت پخـــت نـــان توســـط نانوای ‬ ‫در ســـاعاتی مشـــخصی از روز‪ ،‬بیـــان کـــرد‪ :‬ســـاعت کار نانوایی هـــا بای ــد‬ ‫مش ــخص ش ــود و هی ــچ نانوای ــی ح ــق ن ــدارد در س ــاعت دلخ ــواه خ ــود ن ــان‬ ‫پخ ــت کن ــد ک ــه مس ــئولیت نظ ــارت ب ــر ای ــن مه ــم ب ــر عه ــده فرمان ــداران و‬ ‫دس ــتگاه های بازرس ــی و نظارتی س ــت‪ .‬اس ــتاندار ای ــام در ادام ــه ب ــا هش ــدار‬ ‫ب ــه نانوایی ه ــا متخل ــف اس ــتان‪ ،‬گف ــت‪ :‬هی ــچ نانوای ــی ح ــق تعطیل ــی خ ــود‬ ‫ســـرانه نـــدارد‪ .‬وی افـــزود‪ :‬نانوایی هـــا حـــق نـــدارد بصـــورت غیرقانونـــی در‬ ‫روزه ــای تعطی ــل فعالی ــت نداش ــته باش ــند ک ــه مس ــئولیت نظ ــارت ان ب ــا‬ ‫فرمانداری ه ــا و دس ــتگاه های نظارت ــی مربوط ــه اس ــت‪ .‬بهرام نی ــا با اش ــاره به‬ ‫ورود میدان ــی ب ــه موض ــوع کیفی ــت و کمی ــت ن ــان در ای ــام پ ــس از اغاز ب ـه کار‬ ‫دولــت ســیزدهم‪ ،‬گفــت‪ :‬شــاهد جلوگیــری از ‪ 8500‬کیســه ارد خار ج از شــبکه‬ ‫توزیـــع ظـــرف شـــش ماه گذشـــته هســـتیم کـــه از این میـــزان ‪ 2500‬کیس ــه‬ ‫مربــوط بــه ایــام اســت‪ .‬وی با اشــاره به دیگــر محاســن بازدیدهــای میدانــی‬ ‫از نانوایی ه ــا گف ــت‪ :‬در ای ــن م ــدت عالوه ب ــر جلوگی ــری از ف ــروش و توزی ــع‬ ‫خ ــارج از ش ــبکه ارد‪ ،‬ش ــاهد افزای ــش کیفی ــت و کمی ــت پخ ــت ن ــان هس ــتیم‬ ‫و وضعیـــت بهداشـــت نانوایـــی نیـــز نســـبت بـــه قبـــل بهتـــر شـــده اس ــت‪.‬‬ ‫نماین ــده عال ــی دول ــت در اس ــتان از دس ــتگاه های اجرای ــی ح ــوزه اقتص ــادی‬ ‫اس ــتان خواس ــت در کن ــار نظ ــارت ب ــر پخ ــت ن ــان از نانوایی ه ــای ک ــه از نظ ــر‬ ‫کیفیــت و کمیــت پخــت و نظافــت وضعیــت ان هــا در مقایسـه با قبــل مطلــوب‬ ‫ش ــده‪ ،‬توج ــه وی ــژه داش ــته باش ــند و ب ــرای خری ــد و جایگزین ــی ماش ــین االت‬ ‫نانوایی ه ــا از مح ــل تبص ــره ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۸‬تس ــهیالت ارزان قیم ــت ب ــه ان ــان اعط ــا‬ ‫کنن ــد‪ .‬وی در ادام ــه گف ــت‪ :‬تا کن ــون ‪ ۲۰۰‬نانوای ــی ب ــرای دریاف ــت تس ــهیالت‬ ‫در راس ــتای تعوی ــض ماش ــین االت نانوای ــی و دیگ ــر ام ــورات مربوط ــه اع ــام‬ ‫امادگ ــی کرده ان ــد ک ــه مبل ــغ ‪ ۵۰۰‬میلیون ری ــال ب ــا به ــره چهاردرص ــد ب ــه ای ــن‬ ‫متقاضیـــان اعطـــا می شـــود‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫شنبه ‪ 8‬مرداد ‪ 1401‬اول محرم ‪ 30 1443‬جوالی ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2556‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫هشدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران درباره شیوع مجدد کرونا؛‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی‪ ،‬استفاده از ماسک و وا کسن را جدی بگیریم‬ ‫معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران هشدار داد؛‬ ‫جوالن کرونا در مازندران‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫کرونـــا در میـــان کم توجهی هـــا ارام ارام از خـــواب چندماهـــه اش بیـــرون‬ ‫امـــده! امـــار مبتالیـــان درحـــال افزایـــش اســـت! مازنـــدران همچـــون ایـــران‬ ‫و حتـــی بیشـــتر از جاهـــای دیگـــر تغییـــر رنـــگ داده و پررنگ تـــر می شـــود‪.‬‬ ‫شـــرایط هفته هـــای اخیـــر نشـــانه هایی از اغـــاز رونـــد همچنـــان صعـــودی‬ ‫مـــوج هفتـــم کرونـــا دارد‪ .‬رنـــگ قرمـــز کرونایـــی بـــار دیگـــر بـــه مازنـــدران‬ ‫بازگش ــته و تع ــداد ش ــهرهای ب ــا رن ــگ نارنج ــی و زرد کرونای ــی روب ــه افزای ــش‬ ‫یاف ــت‪ .‬ش ــمار بس ــتری ها پ ــس از دو م ــاه ب ــار دیگ ــر سـ ـه رقمی ش ــده و رون ــد‬ ‫دکتـــر فرهاد غالمـــی؛ رئیس دانشـــگاه علوم پزشـــکی‬ ‫مازنـــدران می گویـــد‪« :‬مراجعـــات بـــه مرا کـــز درمانـــی‬ ‫مازنـــدران بیشـــتر شـــده و ایـــن نشـــان می دهـــد کـــه‬ ‫ویـــروس کرونـــا بـــا ســـرعت بیشـــتری در حـــال انتقال‬ ‫و گســـترش اســـت‪ .‬در چنیـــن شـــرایطی همچنـــان‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشـــتی و اســـتفاده از ماسک‬ ‫توصیـــه می شـــود تا ماننـــد ماه های گذشـــته ویروس‬ ‫کنتـــرل شـــود»‪ .‬دکتـــر غالمـــی می افزایـــد‪« :‬تعـــداد‬ ‫مراجعـــات نیـــز بیـــش از هفت برابـــر شـــده؛ بنابرایـــن‬ ‫نمی تـــوان گفـــت کـــه کرونا کنترل شـــده اســـت»‪ .‬وی‬ ‫دربـــاره دالیـــل بـــاور بی خطر شـــدن کرونـــا در جامعه‬ ‫ً‬ ‫تصریـــح می کنـــد‪« :‬طبیعتـــا تزریـــق وا کســـن‪ ،‬جامعه‬ ‫را بـــه ضریـــب قابل توجهـــی از ایمنی رســـانده اســـت‪.‬‬ ‫حـــدود ‪ ۹۵‬درصـــد از جمعیـــت هـــدف اســـتان ُدز‬ ‫نخســـت و نزدیک به ‪۸۵‬درصـــد نیز ُدز دوم وا کســـن‬ ‫کرونـــا را تزریـــق کرده انـــد‪ .‬ضمـــن این کـــه در مـــوج‬ ‫ششـــم‪ ،‬جمعیت قابل توجهی به کرونا مبتال شـــدند؛‬ ‫بنابرایـــن ایمنی اولیه در افراد به دلیل تزریق وا کســـن‬ ‫و ابتـــای قبلـــی وجـــود دارد‪ .‬به همین دلیل شـــاهد‬ ‫درگیری هـــای شـــدید بـــر اثـــر ابتال به کرونـــا در جامعه‬ ‫نیســـتیم؛ امـــا ایـــن تضمین کننـــده بی خطـــر ماندن‬ ‫کرونـــا نیســـت؛ چرا کـــه ایمنـــی افـــراد پـــس از چند ماه‬ ‫کاهش یافتـــه و ا گر پروتکل ها رعایت نشـــود‪ ،‬بیماری‬ ‫افزایش ــی تخت ه ــای درمان ــی اشغال ش ــده توس ــط بیم ــاران مبت ــا ب ــه کرون ــا‬ ‫ً‬ ‫ادام ــه دارد‪ .‬تقریب ــا تع ــداد م ــوارد بس ــتری و س ــرپائی نس ــبت ب ــه هفت ــه قب ــل‬ ‫بیـــش از هفت برابـــر شـــده اســـت‪ .‬از طرفـــی دیگـــر‪ ،‬بی توجهـــی بـــه رعایـــت‬ ‫پروتکل ه ــای بهداش ــتی در مازن ــدران ط ــی هفته ه ــای گذش ــته س ــبب ش ــده‬ ‫ک ــه س ــرعت ش ــیوع کرون ــا در ای ــن اس ــتان نس ــبت ب ــه بس ــیاری از اس ــتان های‬ ‫دیگ ــر بیش ــتر باش ــد‪ .‬به گفت ــه مس ــئوالن دانش ــگاه علوم پزش ــکی مازن ــدران؛‬ ‫تع ــداد مراجع ــات ب ــه مرا ک ــز درمان ــی ای ــن اس ــتان در دو هفته اخی ــر ب ــه بی ــش از‬ ‫‪ ۷۰۰‬نف ــر در روز رس ــیده اس ــت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مجـــددا شـــعله ور می شـــود کـــه تـــا حـــد زیـــادی این‬ ‫امـــر رخ داده و همچنـــان به پیـــش مـــی رود»‪ .‬رئیـــس‬ ‫دانشـــگاه علوم پزشـــکی مازنـــدران خاطرنشـــان کرد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«قطعـــا وا کسیناســـیون توانســـته جلـــوی مرگ هـــای‬ ‫گســـترده ناشـــی از کرونـــا را بگیـــرد؛ امـــا ایـــن ایمنـــی‬ ‫ً‬ ‫تضمیـــن نمی دهد که افـــراد الزاما بـــه کرونای خفیف‬ ‫مبتـــا شـــوند‪ .‬نبایـــد فرامـــوش کنیم کـــه بســـیاری از‬ ‫افـــراد جامعه در دســـته گروه های پرخطر قـــرار دارند‬ ‫و همـــواره خطـــر کرونـــا ان هـــا را تهدید می کنـــد‪ .‬افراد‬ ‫دارای بیماری هـــای زمینـــه ای‪ ،‬ســـالمندان و بانـــوان‬ ‫باردار در این دســـته قرار دارند که ممکن اســـت کرونا‬ ‫بازهـــم ان هـــا را هـــدف هجـــوم و همه گیـــری اش قـــرار‬ ‫دهـــد»‪ .‬دکتـــر غالمی گفـــت‪« :‬توصیه ما این اســـت که‬ ‫ً‬ ‫پروتکل های بهداشـــتی حتما رعایت شود و استفاده‬ ‫از ماســـک جـــدی گرفته شـــود»‪ .‬وی با تا کید بـــر لزوم‬ ‫تزریـــق ُدز چهـــارم وا کســـن کرونا بـــرای پیشـــگیری از‬ ‫اســـیب های کووید‪ ۱۹-‬اظهار کـــرد‪« :‬تزریق ُدز چهارم‬ ‫وا کســـن کرونـــا بـــرای افـــرادی کـــه شـــش ماه از زمـــان‬ ‫ن گذشـــته باشـــد‪ ،‬اغاز شده‬ ‫دریافت ُدز ســـوم وا کســـ ‬ ‫اســـت‪ .‬ضمن اینکـــه گروه هـــای پرخطـــر نیز بایـــد دزُ‬ ‫چهارم وا کســـن را دریافت کنند تا از ایمنی بیشـــتری‬ ‫برخـــوردار شـــوند‪ .‬همـــه افـــراد می تواننـــد اطالعـــات‬ ‫مربـــوط بـــه دریافـــت ُدز چهـــارم وا کســـن را از مرا کـــز‬ ‫بهداشـــت سراسر اســـتان دریافت کنند‪ .‬انتظار داریم‬ ‫همه مردم اســـتان با توجه به ازســـرگیری شـــیوع کرونا‬ ‫و افزایـــش امارها‪ ،‬همکاری و همراهی الزم برای توقف‬ ‫ایـــن روند را داشـــته باشـــند»‪.‬‬ ‫هشدار ؛ سویه جدید کرونا با ما چه می کند؟‬ ‫امارهـــای جدیـــد ســـازمان بهداشـــت جهانـــی در‬ ‫مـــورد همه گیـــری کرونا‪ ،‬خبـــر از افزایـــش ‪ ۱۸‬درصدی‬ ‫مبتالیـــان می دهد؛ یعنی کرونـــا در همه نقاط جهان‬ ‫بـــا چنـــد هفتـــه فاصلـــه در حـــال اوج گیـــری اســـت‪.‬‬ ‫علت ایـــن اوج گیری هم گســـترش ســـویه های ‪BA.4‬‬ ‫و ‪ BA.5‬عنوان شـــده؛ چرا کـــه ایـــن ســـویه ها فـــرار از‬ ‫ایمنـــی دارنـــد؛ چـــه ایمنـــی از ابتـــای طبیعـــی و چه‬ ‫ایمنی ناشـــی از وا کســـن‪ .‬وجود نوعی گریز از وا کسن‬ ‫و گریـــز از سیســـتم ایمنـــی باعـــث می شـــود احتمال‬ ‫ابتال بیشـــتر شـــود‪ .‬دکتر علی پـــور؛ معاون بهداشـــتی‬ ‫دانشـــگاه علوم پزشـــکی مازندران در این زمینه گفت‪:‬‬ ‫«نظـــر همیشـــگی کمیتـــه علمـــی ســـتاد کرونـــا ای ــن‬ ‫بـــوده کـــه رعایت مســـائل بهداشـــتی همچنـــان باید‬ ‫جـــدی گرفتـــه شـــود»‪ .‬وی با ایـــن توضیـــح می گوید‪:‬‬ ‫«این روزهـــا ســـویه های ‪ BA4‬و ‪ BA5‬بـــرای م ــا‬ ‫مشکل ســـاز می شود‪ .‬ا کثر کشـــورهای غربی‪ ،‬استرالیا‬ ‫و بسیاری از کشـــورهای امریکای شمالی گزارش های‬ ‫ابتالی بس ــیار باالیی از این دوس ــویه می دهند و این‬ ‫ُ‬ ‫س ــویه زیرش ــاخه دیگ ــری از امیک ــرون اس ــت و هن ــوز‬ ‫ُ‬ ‫نه ــای‬ ‫تغیی ــر رفت ــار محسوس ــی نس ــبت ب ــه امیکرو ‬ ‫اولیه نداش ــته اس ــت که بافت ریه را تحت تاثیر جدی‬ ‫قرار دهد‪ .‬س ــردرد‪ ،‬گلودرد‪ ،‬س ــرفه های خشک و درد‬ ‫قفس ــه س ــینه همان عالئم مرس ــوم کروناس ــت که در‬ ‫روزهای تابس ــتان در بعضی موارد اس ــهال و استفراغ‬ ‫ه ــم ب ــه ان اضاف هش ــده و ح ــال عموم ــی بیم ــار را‬ ‫مت ــر می کن ــد»‪.‬‬ ‫وخی ‬ ‫‪ ۶۰‬درصد تست ها مثبت هستند‬ ‫ب ــا اغاز پی ــک هفت ــم کرون ــا در کش ــور و به تبـ ـع ان در‬ ‫اس ــتان‪ ،‬مع ــاون بهداش ــتی دانش ــگاه علوم پزش ــکی‬ ‫مازندران در راس ــتای ا گاهی بخشی جامعه‪ ،‬جزئیات‬ ‫این همه گیری را تش ــریح ک ــرد‪ .‬همان گونه که در تمام‬ ‫گفتگوه ــای خب ــری درزمین ــه کرونا؛ بر زدن ماس ــک‪،‬‬ ‫رعای ــت فاصل ــه اجتماع ــی و تزری ــق وا کس ــن تا کی ــد‬ ‫یش ــود‪ ،‬ای ــن برنامه ه ــم مس ــتثنا نب ــوده و معاون‬ ‫م ‬ ‫دانش ــگاه علوم پزش ــکی مازندران از شهروندان مازنی‬ ‫خواس ــت توصی هه ــای بهداش ــتی را ج ــدی بگیرن ــد‪.‬‬ ‫دکت ــر عب ــاس علیپ ــور با اعالم اینک ــه می ــزان بیم ــاران‬ ‫س ــرپایی طی سه هفته گذش ــته روند صعودی گرفته‬ ‫اس ــت‪ ،‬از هفت برابرش ــدن میزان مراجعین س ــرپایی‬ ‫و بس ــتری خب ــر داد‪ .‬مع ــاون بهداش ــت دانش ــگاه‬ ‫علوم پزش ــکی مازن ــدران با اش ــاره به اینکه بررسـ ـی ها‬ ‫ط ــی دو هفت ــه اخی ــر نش ــان می ده ــد ک ــه ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫تس ــت م ــردم در مراجعات ب ــه مرا کز درمانی اس ــتان‬ ‫یش ــود‪ ،‬پایین ام ــدن‬ ‫ب ــه وی ــروس کرون ــا مثب ــت م ‬ ‫ایمنی م ــردم جامع ــه‪ ،‬ع ــدم رعایت ش ــیوه نامه های‬ ‫بهداش ــتی و باال ب ــودن تالطم جمعی ــت (تماس های‬ ‫بیش ــتر م ــردم ب ــا همدیگ ــر به دلی ــل مس ــافرت ها‪،‬‬ ‫تجمع ــات و ‪ )...‬و افزای ــش حج ــم مس ــافر را عل ــل‬ ‫ش ــیوع کرونا در اس ــتان عن ــوان ک ــرد ه و می گوید‪« :‬در‬ ‫چنین ش ــرایطی برای افزایش ایمنی‪ ،‬وا کسیناسیون‬ ‫یس ــت‪ .‬ا کن ــون با گذش ــت حدود شـ ـش ماه از‬ ‫ضرور ‬ ‫زمان وا کسیناس ــیون نوبت سوم بخش قابل توجهی‬ ‫از م ــردم مازندران‪ ،‬س ــطح عمومی ایمن ــی جامعه در‬ ‫براب ــر کرونا پایی ــن امده و ل ــذا توصی ــه می کنیم مردم‬ ‫ضمن تزریق وا کس ــن ی ــاداور (نوبت چهارم)‪ ،‬نس ــبت‬ ‫به اصول بهداش ــت فردی و اجتماع ــی توجه ویژه ای‬ ‫داش ــته باش ــند»‪ .‬وی با یاداوری اینکه خط ــر ابتال به‬ ‫بیم ــاری کرونا با ورود حجاج و برگزاری مراس ــم محرم‬ ‫یس ــت‪ ،‬اف ــزود‪« :‬به منظ ــور جلوگی ــری از‬ ‫بس ــیار جد ‬ ‫انتش ــار وی ــروس کرونا‪ ،‬تم ــام حج ــاج بیت اهلل الحرام‬ ‫هن ــگام ورود ب ــه ف ــرودگاه با عب ــور از مقابل دس ــتگاه‬ ‫بس ــنج دیجیتال ــی‪ ،‬غربالگ ــری و تس ــت کرون ــا‬ ‫ت ‬ ‫یش ــوند در ص ــورت مثبت ب ــودن به خان ــواده انان‬ ‫م ‬ ‫یش ــود»‪ .‬علیپور رعایت‬ ‫برای قرنطین ــه اطالع داده م ‬ ‫له ــای بهداش ــتی و فاصل هگ ــذاری اجتماع ــی‬ ‫پروتک ‬ ‫توس ــط حجاج و اس ــتقبال کنندگان ضروری دانست‬ ‫و توصی ــه ک ــرد ‪« :‬حج ــاج از گرفت ــن ولیمه و روبوس ــی‬ ‫خ ــودداری کنن ــد»‪ .‬وی بابیان اینک ــه قوانی ــن و‬ ‫مق ــررات بهداش ــتی و درمان ــی در مقول ــه رنگ بندی‬ ‫ش ــهرها به کرونا بای ــد رعایت و عملیاتی ش ــود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«همه اصن ــاف و دس ــتگاه های اجرایی بای ــد قوانین‬ ‫بهداش ــتی را طب ــق رنگ بن ــدی رعای ــت کنن ــد و این‬ ‫مقول ــه در س ــتاد پیش ــگیری و مقابله با کرونا اس ــتان‬ ‫تا کی ــد ش ــده اس ــت»‪ .‬مع ــاون بهداش ــتی دانش ــگاه‬ ‫علوم پزش ــکی مازن ــدران اف ــزود‪« :‬در همه ش ــهرهای‬ ‫اس ــتان عالو هب ــر مرا ک ــز جام ــع خدم ــات س ــامت‪،‬‬ ‫ی ــک تا دو مرکز تجمیعی وا کسیناس ــیون فعال ش ــده‬ ‫است»‪.‬‬ ‫ُدز یاداور ‪ ،‬اثربخش است‬ ‫معاون بهداش ــتی دانش ــگاه علوم پزش ــکی مازندران‬ ‫بابی ــان اینک ــه در تم ــام ش ــهرهای اس ــتان حداق ــل‬ ‫ی ــک مرک ــز تجمیع ــی وا کسیناس ــیون از ‪ ۸‬صب ــح‬ ‫لغای ــت ‪ ۸‬ش ــب دایر ش ــده اس ــت‪ ،‬اف ــزود‪« :‬بی ــش از‬ ‫‪ ۴۵۰‬مرک ــز نمونه گی ــری در اس ــتان فع ــال هس ــتند و‬ ‫ب ــه هم ــه بیم ــاران توصی ــه می کنی ــم ا گر عالمـ ـت دار‬ ‫ً‬ ‫ش ــدند‪ ،‬حتما تس ــت دهن ــد»‪ .‬دکت ــر علیپ ــور اضافه‬ ‫ک ــرد‪« :‬ش ــهروندان با مراجع هب ــه س ــامانه ‪.maz1401‬‬ ‫‪ ir‬می توانن ــد از ادرس مرا ک ــز وا کسیناس ــیون و‬ ‫نمونه گی ــری مطل ــع ش ــوند»‪ .‬مع ــاون بهداش ــتی‬ ‫دانش ــگاه علوم پزش ــکی مازن ــدران در رابط هب ــا ای ــن‬ ‫س ــوال ک ــه وا کسـ ـن های موج ــود دارای تاری ــخ‬ ‫انقض ــا هس ــتند‪ ،‬توضی ــح داد‪« :‬خی ــال ش ــهروندان‬ ‫از ای ــن باب ــت راح ــت باش ــد؛ چرا ک ــه س ــازمان غذا و‬ ‫دارو نظ ــارت کامل ــی ب ــر س ــامت وا کسـ ـن ها مطابق‬ ‫معیارهای علمی بین المللی و مش ــابه وا کسـ ـن های‬ ‫مط ــرح دنیا دارد»‪ .‬دکتر علیپور افزود‪« :‬ســـازمان غذا‬ ‫و دارو در ابت ــدا انقض ــا وا کسـ ـن ها را شـ ـش ماهه در‬ ‫نظ ــر گرفت و در ادامه با بررس ــی پای ــداری مولکولی و‬ ‫اطمینان کامل از سالمت وا کسـ ـن ها‪ ،‬دوره استفاده‬ ‫را قدم ب هق ــدم افزای ــش داد»‪ .‬وی با اعالم اینک ــه‬ ‫تش ــده ای در رابط هب ــا ع ــوارض‬ ‫تا کن ــون م ــورد اثبا ‬ ‫ش ــدید تزری ــق وا کسـ ـن ها در مجموع ــه دانش ــگاه‬ ‫علوم پزش ــکی مازندران نداش ــتیم‪ ،‬خاطرنش ــان کرد‪:‬‬ ‫«ع ــوارض خفی ــف وا کس ــن مانن ــد ت ــب‪ ،‬ب ــدن درد و‬ ‫درد مح ــل تزری ــق در م ــورد هم ــه وا کسـ ـن ها وج ــود‬ ‫داش ــته و هم ــه م ــا ک ــه از کودک ــی وا کس ــن زده ای ــم‪،‬‬ ‫چنی ــن تجربـ ـه ای را داش ــته ایم؛ اما در صورت ش ــک‬ ‫به عوارض ش ــدید منتس ــب وا کس ــن در ش ــبکه های‬ ‫ً‬ ‫تو درمان و نهایتا دانش ــگاه علوم پزشکی در‬ ‫بهداشـ ـ ‬ ‫کمیتـ ـه ای توس ــط متخصصین مربوطه موردبررس ــی‬ ‫ق ــرار می گی ــرد»‪.‬‬ ‫در اماکن سرپوشیده به خصوص مراکز درمانی‬ ‫ً‬ ‫حتما ماسک بزنید‬ ‫رئی ــس مرک ــز بهداش ــت اس ــتان مازن ــدران ادام ــه‬ ‫داد‪« :‬نگران ــی اصل ــی متخصص ــان و کادر درم ــان از‬ ‫ً‬ ‫تع ــداد زی ــاد م ــوارد ابتالس ــت ک ــه می توان ــد مج ــددا‬ ‫بیمارس ــتان ها را درگی ــر کن ــد و مناب ــع انس ــانی حوزه‬ ‫درم ــان را دوب ــاره ب هس ــوی خود س ــوق ده ــد»‪ .‬دکتر‬ ‫یپ ــور بی ــان داش ــت‪« :‬افـــراد دارای بیماری هـــای‬ ‫عل ‬ ‫زمینـ ـه ای‪ ،‬اف ــراد مســـن و ســـالخورده به ویـــژه گـــروه‬ ‫‪۸۰‬س ــال و ا کثـــر افـــرادی کـــه وا کســـن‬ ‫س ــنی ب ــاالی ‬ ‫نزده ان ــد در گ ــروه اســـیب پذیر قرار می گیرنـــد که باید‬ ‫ب ــه توصی هه ــای بهداشـــتی اعـــم از زدن ماســـک در‬ ‫اما ک ــن عموم ــی و رعایـــت فاصلـــه اجتماعی نســـبی‬ ‫توج ــه ویژه داش ــته باشـــند»‪.‬‬ ‫پرونده الکترونیک در دسترس شهروندان‬ ‫معاون بهداش ــتی دانشـــگاه علوم پزشـــکی مازندران‬ ‫با اش ــاره به اینکه پرونـــده الکترونیـــک شـــهروندان در‬ ‫اختیارش ــان قرار می گیرد‪ ،‬گفت‪« :‬با در دست داشتن‬ ‫ک ــد مل ــی‪ ،‬پرون ــده پزشـــکی افـــراد در ســـطح یـــک‬ ‫قابل رویت اس ــت ت ــا درمانگران به راحتـــی از وضعیت‬ ‫پزش ــکی بیمارش ــان مطلـــع شـــوند‪ .‬ایـــن پـــروژه تـــا‬ ‫چند هفت ــه دیگر انشـــااهلل مورد بهره بـــرداری عمومی‬ ‫ق ــرار خواه ــد گرف ــت»‪ .‬دکتـــر علیپـــور با تا کید بر اینکه‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینـــه درمـــان کووید‪19 -‬‬ ‫نقش پزش ــک خان ــواده‬ ‫چش ــمگیر بود‪ ،‬اف ــزود‪« :‬اســـتان های دیگـــر که طرح‬ ‫پزش ــک خان ــواده در انجـــا اجرایـــی نشـــده اســـت در‬ ‫دوران کرون ــا دچ ــار زحمـــات فراوانـــی شـــدند»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینک ــه از ظرفیـــت بالقـــوه پزشـــک خانـــواده‬ ‫به خوب ــی اس ــتفاده نکردیـــم‪ ،‬یـــاداور شـــد‪« :‬طـــی‬ ‫دوس ــال گذش ــته بیـــش از ‪ ۹۵‬درصـــد مازندرانی هـــا‬ ‫حداق ــل ی ــک خدمـــت از پزشـــک خانـــواده دریافت‬ ‫کردند ولی ‪۴۸‬درصد ان ها توســـط پزشـــکان خانواده‬ ‫کب ــار ویزی ــت شـــده اند»‪.‬‬ ‫خ ــود ی ‬ ‫همه مردم امسال یک ُدز واکسن کرونا بزنند‬ ‫معاون بهداش ــتی دانشـــگاه علوم پزشـــکی مازندران‬ ‫در پای ــان بابیان اینکـــه ‪ BA4‬و ‪ BA5‬به مراتـــب از‬ ‫ُ‬ ‫امیک ــرون س ــرایت پذیری بیشـــتری دارد‪ ،‬می تواننـــد‬ ‫م ــوارد بس ــتری را در کشـــور بـــاال ببرند‪ ،‬بیان داشـــت‪:‬‬ ‫«هم ــه اف ــراد جامع ــه در ســـال ‪ ۱۴۰۱‬یک ُدز وا کســـن‬ ‫ً‬ ‫بزنن ــد‪ ،‬کس ــانی ک ــه دو ُدز زده انـــد‪ ،‬حتما ُدز ســـوم را‬ ‫ً‬ ‫دریاف ــت نمایند و افراد مســـن و بیماران خاص حتما‬ ‫ب ــرای ُدز چه ــارم اق ــدام کنند‪ .‬کســـانی که شـــش ماه‬ ‫از اخری ــن ُدز وا کسنشـــان گذشـــته‪ ،‬تزریق وا کســـن را‬ ‫ج ــدی بگیرن ــد تا دوباره قبـــل از شـــروع بیماری های‬ ‫فصل ــی بتوانی ــم ایمنـــی جمعـــی جامعـــه را تـــا حـــد‬ ‫مناس ــبی افزای ــش دهیم»‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سایه 2598

روزنامه سایه 2598

شماره : 2598
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه سایه 2597

روزنامه سایه 2597

شماره : 2597
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه سایه 2596

روزنامه سایه 2596

شماره : 2596
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه سایه 2595

روزنامه سایه 2595

شماره : 2595
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه سایه 2593

روزنامه سایه 2593

شماره : 2593
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!