روزنامه سایه شماره 2554 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2554

روزنامه سایه شماره 2554

روزنامه سایه شماره 2554

‫سخنگویاقتصادی دولت‪:‬‬ ‫وصول درامد حاصل از فروش نفت ‪ ۵۸۰‬درصد افزایش یافت‬ ‫اقدام ب ه خودکشی «ون گوگ»‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1890‬؛ «ونسـان ون گـوگ» بـه خـود شـلیک می کنـد و‬ ‫دو روز بعد می میرد‪ .‬او که هنگام مرگ ‪37‬سـال داشـت‪ ،‬نقاش پسـادریافتگر هلندی‬ ‫بـود کـه کارش تاثیـر گسـترده ای بـر هنـر سـده ‪ ۲۰‬داشـت‪ .‬وی طـی یک دهـه بیـش از‬ ‫‪ ۲٬۱۰۰‬اثـر خلـق کـرد کـه شـامل ‪ ۸۶۰‬نقاشـی رنگ روغـن بـود‪.‬‬ ‫سـخنگوی اقتصـادی دولت گفت‪« :‬وصـول درامد حاصل از فروش‬ ‫نفـت و میعانـات؛ و درامـد حاصـل از مالیات در چهارماهـه اول ‪1401‬‬ ‫نسـبت بـه مـدت مشـابه پارسـال به ترتیـب ‪ ۵۸۰‬و ‪ ۲۰۰‬درصـد رشـد‬ ‫داشـته اسـت»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ سـید احسـان خانـدوزی افـزود‪:‬‬ ‫«‪ ۳۱‬تیرمـاه وضعیـت مالـی دولـت در سـال ‪ ۱۴۰۱‬تهیـه شـد و پایـان‬ ‫سـال وضعیـت مجامـع و شـرکت های زیـادی مشـخص شـد‪ .‬مهـار‬ ‫تـورم بعـد از افزایـش قیمت هـا در ماه هـای اردیبهشـت و خـرداد‪ ،‬از‬ ‫تهـای جـدی رئیس جمهـوری بود که تا پایان امسـال باید در‬ ‫اولوی ‬ ‫اولویـت سـتاد اقتصـادی دولـت قـرار بگیـرد»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 5‬مرداد ‪ 27 1401‬ذوالحجه ‪ 27 1443‬جوالی ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2554‬تومان‬ ‫تهران؛ لنگرگاه و مرکز ثقل امنیت در منطقه‬ ‫‪2‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫ان قـــدر این روزهـــا جهـــان هســـتی دس ــتخوش‬ ‫دنیای‬ ‫دیوانه‪ ،‬دیوانه‪ ،‬دیوانه تحـــول و دگرگونی ســـت کـــه بعضی از اوق ــات‬ ‫خبرنـــگاران نمی تواننـــد ســـرعتی‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫گفت وگو با کارگردان و بازیگر نمایش «کمدی مزخرفات»‬ ‫هنرمندان تئاتر شهرستان‬ ‫ایثارگر هستند‬ ‫س ــید امیرحس ــین فاطم ــی ک ــه در بی ــش از ‪ 50‬نمای ــش به عن ــوان کارگ ــردان‪ ،‬بازیگ ــر‬ ‫ی ــا عوام ــل اث ــر حض ــور داش ــته‪ ،‬بااش ــاره به اینکه ای ــن‪ ،‬اولی ــن اث ــر اوس ــت ک ــه در س ــن‬ ‫ً‬ ‫‪ 25‬س ــالگی توانس ــته اس ــت رس ــما پروان ــه نمای ــش دریاف ــت کن ــد‪ ،‬گف ــت‪« :‬خداون ــد‬ ‫متعــال را شــا کرم کــه در کنــار یــک تیــم حرف ـه ای جــذاب مشــغول به فعالیت هســتم»‪.‬‬ ‫وی کــه در ســال ‪ 1395‬توانســت عنــوان «کارگــردان برتــر تئاتــر در غــرب کشــور در حــوزه‬ ‫نمایشـــنامه خوانی» را به خـــود اختصـــاص دهـــد‪ ،‬نمایـــش «کمـــدی مزخرف ــات» را‬ ‫به لح ــاظ گ ــروه بازیگ ــران‪ ،‬ترکیب ــی متع ــادل از س ــه بازیگ ــر‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ریزگردها سراسری شد ‪...‬‬ ‫رجـب طیـب اردوغـان؛ رئیس جمهوری ترکیه اعالم کرد که کشـورش واردات‬ ‫نفـت و گاز از ایـران را افزایـش خواهد داد‪.‬‬ ‫عوامل حفظ و انتشار «زبان قوم خلج»‬ ‫از دیدگاه قران و حدیث‬ ‫‪8‬‬ ‫پژمانبازغی‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫استاندار مازندران تاکید کرد؛‬ ‫وزیر اموزش وپرورش‪:‬‬ ‫‪ 50‬درصد از مدارس کشور‬ ‫توسط خیرین ساخته می شود‬ ‫رئیس صنعت معدن استان فارس‪:‬‬ ‫ضرورت گسترش حرفه اموزی‬ ‫در میان فار غ التحصیالن کشاورزی‬ ‫‪2‬‬ ‫بعضی از تولیدی ها‬ ‫«بدون رانت» می میرند‬ ‫‪6‬‬ ‫ا گهی مناقصه‬ ‫‪7‬‬ ‫نوب‬ ‫ردیف‬ ‫نام پروژه‬ ‫‪1‬‬ ‫تعمیرات ضروری تاسیسات زیربنایی‪،‬‬ ‫امکانات رفاهی رانندگان پایانه بار ارومیه‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫تضمین‬ ‫‪-25‬م‪791.881.081 15.837.621.621 01-‬‬ ‫ پیمانـکاران دارای رتبـه حداقـل ‪ 5‬رشـته ابنیـه از سـازمان برنامـه و بودجـه می تواننـد در ایـن مناقصـه شـرکت‬‫کنند‪.‬‬ ‫‪ -1‬تحویـل (فـروش) اسـناد مناقصـه‪ :‬از تاریـخ ‪ 1401/05/05‬لغایـت ‪( 1401/05/12‬فقـط از طریق سـامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولـت بـه ادرس ‪)www.setadiran.ir‬‬ ‫‪ -2‬مهلت ارسال پاسخ فراخوان‪ :‬تا ساعت ‪ 10:00‬روز شنبه مورخ ‪1401/05/22‬‬ ‫‪ -3‬تاریخ بازگشایی پیشنهادها از طریق سامانه ستاد‪ :‬در ساعت ‪ 9:00‬روز دوشنبه مورخ ‪1401/05/24‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1355795 :‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه خبر داد؛‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫کارفرما‪ :‬اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اذربایجان غربی‬ ‫ادرس‪ :‬ارومیه‪ ،‬خیابان والفجر ‪ ،2‬نرسیده به پل میثم‪ ،‬اداره کل راهداری‬ ‫و حمل ونقل جاده ای استان اذربایجان غربی‬ ‫براورد اولیه‬ ‫باشگاه های ورزشی‬ ‫کار فرهنگینمی کنند‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫ایران به جمع تولیدکنندگان‬ ‫تختال فوالدهای الکتریکی پیوست‬ ‫محمدیاسـر طیب نیـا گفـت‪« :‬هم زمـان بـا عیـد غدیـر و بـرای نخسـتین بـار در کشـور‪،‬‬ ‫تولیـد تختـال موردنیـاز فوالدهـای الکتریکـی بـا ‪ 1/8‬درصـد سیلیسـیم‪ ،‬بـا اتـکا بـه دانـش‬ ‫فنـی و همـت واالی مدیریـت و کارکنـان فوالد مبارکه‪ ،‬میسـر شـد و ایران به جمع معدود‬ ‫تولیدکننـدگان ایـن قبیـل فوالدهـا پیوسـت»‪ .‬وی ایـن دسـتاورد ارزشـمند را گامـی بـزرگ‬ ‫و اسـتراتژیک درراسـتای تولیـد محصـوالت بـا ارزش افـزوده بـاال دانسـت و ادامـه داد‪:‬‬ ‫مهـای‬ ‫«رفـع نیازهـای داخلـی‪ ،‬رقابـت بـا تولیدکننـدگان خارجـی و شکسـتن حلقـه تحری ‬ ‫ظالمانـه‪ ،‬از مهم تریـن دسـتاوردهای ایـن موفقیـت اسـت»‪ .‬بـه گفتـه مدیرعامـل فـوالد‬ ‫مبارکـه‪ ،‬فوالدهـای الکتریکـی درزمینـه تولیـد ترانسـفورماتورها و موتورهـای الکتریکـی و‬ ‫همچنیـن در تولیـد فوالدهایـی بـا خـواص مغناطیسـی خـاص‪ ،‬کاربـرد دارنـد و مقادیـر‬ ‫م کربـن و گوگـرد‪ ،‬از مشـخصه های بـارز‬ ‫زیـاد سیلیسـیم و الومینیـوم و مقادیـر بسـیار کـ ‬ ‫این نوع محصوالت فوالدی سـت‪ .‬وی باتا کیدبراینکه فوالدهای الکتریکی با ‪ 1/8‬درصد‬ ‫یشـود‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫سیلیسـیم‪ ،‬یکی از گریدهای اسـتراتژیک صنعت فوالد محسـوب م ‬ ‫ننـوع فوالدهـا‪ ،‬حتـی در خـارج از کشـور هـم ب هصـورت محـدود و توسـط‬ ‫کـرد‪« :‬تولیـد ای ‬ ‫یشـود»‪ .‬غالمرضـا سـلیمی (مدیـر ارشـد تولیـد فـوالد‬ ‫تولیدکننـدگان خـاص انجـام م ‬ ‫مبارکـه) در تشـریح چگونگـی و جزئیـات تولیـد ایـن محصـول ارزشـمند اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫«ازانجا کـه مصـرف این نـوع ورق فـوالدی در ایـران هـرروز در حـال افزایـش اسـت‪ ،‬نیـاز بـه‬ ‫روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اذربایجان غربی‬ ‫تولیـد ایـن محصـول جهـت مصرف داخلی و نیـز امکان رقابت با تولیدکننـدگان خارجی‬ ‫یشـد»‪ .‬سلیمی بااشاره به اهمیت‬ ‫و صدور ان به کشـورهای دیگر‪ ،‬ب هشـدت احسـاس م ‬ ‫تولیـد داخلـی ایـن گریـد فـوالدی ادامـه داد‪« :‬درراسـتای بومی سـازی ّفنـاوری تولیـد‬ ‫این نوع فوالدها‪ ،‬براساس تجهیزات موجود در شرکت‪ ،‬جلسات متعدد کارشناسی بین‬ ‫قسـمت های مختلف انجام شـد و پس از مشـخص شـدن موارد بااهمیت درروند تولید‬ ‫و ارائه راهکارهای دقیق موردنیاز برای رفع محدودیت های تجهیزاتی‪ ،‬گروه کارشناسی‬ ‫تشـکیل و ازمون هـای اولیـه در ناحیـه فوالدسـازی انجـام گرفـت و تحلیـل و بررسـی شـد‬ ‫ً‬ ‫و نهایتـا یـک دسـتورالعمل خـاص بـرای تولیـد ایـن فوالد طراحی شـد»‪ .‬وی خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬تولیـد فـوالد بـا مقادیر زیاد سیلیسـیم و الومینیـوم و درعین حـال مقادیر کم کربن‬ ‫و گوگـرد‪ ،‬نیازمنـد اسـتفاده از تجهیزاتـی خـاص مثـل ‪ VOD‬در فوالدسـازی و تنظیمـات‬ ‫ماشـین ریخته گـری و دسـتورالعمل های خنک سـازی بـا حساسـیت باالسـت کـه بـا‬ ‫محاسـبات کارشناسـی در ذوب سـازی‪ ،‬سرباره سـازی و ریخته گـری توسـط کارشناسـان‬ ‫ناحیـه فوالدسـازی‪ ،‬محدودیت هـای تجهیزاتـی جبـران و امـکان تولیـد ایـن فـوالد‪ ،‬بـا‬ ‫ً‬ ‫تجهیـزات موجـود فراهـم شـد و نهایتـا در روز عیـد سـعید غدیـر خـم‪ ،‬ایـن گرید فـوالدی‪،‬‬ ‫بدون عیب با موفقیت‪ ،‬ذوب سـازی و ریخته گری شـد»‪ .‬مدیر ارشـد تولید فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫کسـب ایـن موفقیـت بـزرگ‬ ‫را به تمامـی واحدهـای‬ ‫تولیـدی‪ ،‬پشـتیبانی و‬ ‫ذی نفعـان فـوالد مبارکـه‬ ‫تبریـک گفـت‪.‬‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫چهارشنبه ‪ 5‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2554‬‬ ‫وزیر اموزش وپرورش‪:‬‬ ‫‪ 50‬درصد از مدارس کشور‬ ‫توسط خیرین ساخته می شود‬ ‫تهران؛ لنگرگاه و «مرکز ثقل امنیت» در منطقه‬ ‫وزی ــر اموزش وپ ــرورش اع ــام ک ــرد ک ــه ا کن ــون از ه ــر دو‬ ‫مدرسـ ـه ای ک ــه س ــاخته می ش ــود‪ ،‬س ــاخت یکی ازان ه ــا‬ ‫به هم ــت خیری ــن مدرس هس ــاز اس ــت‪ .‬ب هگ ــزارش پان ــا؛‬ ‫«یوس ــف ن ــوری» در پنجمی ــن همای ــش مل ــی تروی ــج‬ ‫اخ ــاق حرف ـه ای و مس ــئولیت اجتماع ــی اظه ــار داش ــت‪:‬‬ ‫یس ــت‬ ‫درس اخ ــاق و مس ــئولیت اجتماع ــی مبحث ‬ ‫ً‬ ‫ک ــه بای ــد از زوای ــای گونا گ ــون ب ــه ان ن ــگاه ک ــرد‪ ،‬قطع ــا‬ ‫موحدی ــن و کس ــانی دارای دیدگاه ــی اله ــی هس ــتند از‬ ‫ُبع ــدی جدا گان ــه ن ــگاه می کنن ــد‪ ،‬روانشناس ــان از ُبع ــد‬ ‫دیگ ــری ک ــه انس ــان ها دارای چ ــه ویژگی های ــی هس ــتند‬ ‫نش ــکل‪ ،‬موض ــوع‬ ‫و جامع ــه شناس ــان نی ــز به همی ‬ ‫اصل ــی ام ــا این اســت که خی ــر در جامع ــه ج ــاری و س ــاری‬ ‫باش ــد‪ .‬وی اف ــزود‪ :‬انس ــان ها زمان ــی قان ــع می ش ــوند ک ــه‬ ‫ب ــه دیگ ــران نف ــع برس ــانند و زمان ــی تبدی ــل ب ــه س ــرمایه‬ ‫یشــوند کــه از الیــه فــن عبــور کــرده باشــند و‬ ‫اجتماعــی م ‬ ‫ب ــه الی ــه ایف ــای مس ــئولیت اجتماع ــی چ ــه در ُبع ــد ف ــردی‬ ‫و ی ــا در ُبع ــد ایف ــای مس ــئولیت اجتماع ــی در موسس ــات‪،‬‬ ‫س ــازمان ها و ش ــرکت ها رس ــیده باش ــند‪ .‬وی بااش ــاره به‬ ‫این موض ــوع ک ــه دانش ــگاه ها چه ــار دس ــت ه هس ــتند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ابتــدا موسســات اموزشــی اموزش محــور کــه ســواد‬ ‫کگ ــرا را در‬ ‫اس ــمی یعن ــی سیس ــتم حافظ ــه مح ــور و مدر ‬ ‫جامع ــه ج ــاری می کنن ــد را ش ــاهد هس ــتیم‪ ،‬پـ ـس ازان‬ ‫موسس ــات پژوهش ــی ک ــه صاح ــب پژوهش های ــی در‬ ‫حوز هه ــای مختل ــف ب هص ــورت کم ــی و کیف ــی را انج ــام‬ ‫یش ــده را می بینی ــم‪.‬‬ ‫داده ان ــد و نتیج ــه ان س ــواد مفهوم ‬ ‫س ــومین دس ــته موسس ــات کارافرین مح ــور هس ــتند‬ ‫ک ــه اق ــدام ب ــه خل ــق کارافری ــن می کنن ــد‪ .‬س ــوادی ک ــه‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫نگ ــروه موسس ــات تولی ــد می کنن ــد عملکرد ‬ ‫ای ‬ ‫درانته ــا موسس ــات اموزش ــی ق ــرار دارن ــد؛ موسس ــاتی ک ــه‬ ‫مس ــئولیت اجتماع ــی را ایف ــا می کنن ــد و عالو هب ــر ام ــوزش‬ ‫ف ــرد در کن ــار پژوه ــش و به ظهوررس ــاندن پژوه ــش‬ ‫ف ــرد بتوان ــد حاص ــل ان را ب ــرای کم ــک ب ــه دیگ ــران‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫بـ ـه کار گی ــرد‪ .‬چنی ــن س ــوادی س ــواد چندبعد ‬ ‫ن ــوری بااش ــاره به این موض ــوع ک ــه از س ــال ‪۱۹۷۰‬‬ ‫بخ ــش س ــومی ب ــه اقتص ــاد اضاف ــه ش ــد‪ ،‬ی ــاداور ش ــد‪:‬‬ ‫بع ــد از بخ ــش خصوص ــی و دولت ــی‪ ،‬تعاون ــی ب ــود یعن ــی‬ ‫یک ــه دی ــدگاه سوسیالیس ــتی اف ــول پی ــدا ک ــرد‪ ،‬بخ ــش‬ ‫زمان ‬ ‫س ــومی ب ــه اقتص ــاد اضاف ــه ش ــد ب هن ــام وق ــف‪ ،‬خیری ــه‬ ‫ی ــا کم ــک داوطلبان ــه ک ــه درهمین راس ــتا س ــازمان هایی‬ ‫ایج ــاد ش ــد‪ .‬البت ــه این نکت ــه بای ــد ذک ــر ش ــود دی ــدگاه و‬ ‫عملک ــردی ک ــه م ــا دراین رابط ــه و در اس ــام داری ــم ب ــه‬ ‫ص ــدر اس ــام بازمی گ ــردد و قدم ــت ان به خوب ــی در ای ــات‬ ‫قــران امــده امــا در خــارج از ســرزمین های اســامی‪ ،‬افــراد‬ ‫مستندس ــازی کرده ان ــد‪ .‬او اف ــزود‪ :‬ط ــی س ــال های ‪۱۹۹۰‬‬ ‫ت ــا ‪ ۲۰۰۰‬نق ــش بخ ــش س ــوم از اقتص ــاد در ح ــوزه تولی ــد‬ ‫ناخال ــص داخل ــی در کش ــوری مث ــل کان ــادا ‪ ۸.۱‬درص ــد‬ ‫ب ــوده‪ ،‬همچنی ــن در ش ــاخص توس ــعه مناب ــع انس ــانی در‬ ‫که ــای داوطلبان ــه بی ــش از‬ ‫کش ــور هلن ــد موض ــوع کم ‬ ‫‪ ۱۴‬درص ــد ب ــوده اس ــت‪ .‬به دلی ــل اهمی ــت این موض ــوع‬ ‫ش ــاخصی با عن ــوان «ش ــاخص بخش ــش» ایج ــاد ش ــده‬ ‫یش ــود‬ ‫ک ــه توس ــط موسس ــات مختل ــف س ــاالنه پای ــش م ‬ ‫فه ــای مختل ــف ق ــرار می گیرن ــد‪.‬‬ ‫و کش ــورها در ردی ‬ ‫فه ــا عبارت ان ــد از کم ــک اش ــخاص‪ ،‬کم ــک‬ ‫ای ــن ردی ‬ ‫موسس ــات و کم ــک دس ــتگاه ها مانن ــد دانش ــگاه ها و‬ ‫موسســات اموزشــی و فرهنگــی دولتــی‪ ،‬حتــی ا گــر قانــون‬ ‫بودج ــه ه ــم ن ــگاه بیندازی ــم ش ــاهد خواهی ــم ب ــود ک ــه‬ ‫درصده ــای مختلف ــی بودج ــه فرهنگ ــی درنظ ــر گرفت ــه‬ ‫ش ــده اس ــت‪ .‬ای ــن عض ــو کابین ــه دول ــت بااش ــاره به اینکه‬ ‫که ــای داوطلبان ــه و وق ــف بخ ــش ثب ــت‬ ‫دررابط هب ــا کم ‬ ‫ام ــار وج ــود دارد‪ ،‬تصری ــح ک ــرد‪ :‬کش ــور م ــا در س ــال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫در ش ــاخص جهان ــی بخش ــش رتب ــه ‪ ۳۲‬را داش ــته اس ــت‪،‬‬ ‫همچنی ــن در تع ــداد اف ــراد کمک کنن ــده ج ــزو ‪ ۱۰‬کش ــور‬ ‫برت ــر هس ــتیم‪ .‬البت ــه بای ــد گف ــت در کش ــور م ــا هم ــه ای ــن‬ ‫یش ــود‪ .‬ب ــرای مث ــال هس ــتند کس ــانی که‬ ‫اماره ــا ثب ــت نم ‬ ‫انفاق های ــی را انج ــام می دهن ــد ام ــا حاض ــر به ثب ــت ام ــار‬ ‫نیســتند و بیشــتر تمایــل دارنــد ناشــناس بماننــد یــا بــرای‬ ‫یت ــوان ب ــه این موض ــوع اش ــاره داش ــت‬ ‫مث ــال دیگ ــر م ‬ ‫ک ــه س ــازوکاری وج ــود ن ــدارد ت ــا کمک های ــی ک ــه در م ــاه‬ ‫مح ــرم‪ ،‬مراس ــم اربعی ــن ی ــا عی ــد قرب ــان انج ــام می ش ــود را‬ ‫یش ــود‬ ‫ثب ــت ک ــرد‪ .‬در سرتاس ــر دنی ــا ا گ ــر کمک ــی انج ــام م ‬ ‫ً‬ ‫حتم ــا ازس ــوی موسس ــات اس ــت ام ــا این موض ــوع در‬ ‫ای ــران انج ــام نمی ش ــود هرچن ــد تاجایی ک ــه م ــردم اج ــازه‬ ‫دهن ــد م ــا ان را ثب ــت می کنی ــم‪ .‬وزی ــر اموزش وپ ــرورش‬ ‫درپای ــان بااش ــاره به نق ــش موث ــر خیری ــن در مبح ــث‬ ‫که ــای داوطلبان ــه گف ــت‪ :‬باافتخ ــار دس ــت‬ ‫وق ــف و کم ‬ ‫خیری ــن مدرسه س ــاز را می بوس ــم‪ .‬از س ــال ‪ ۷۷‬ک ــه ای ــن‬ ‫نه ــاد ایج ــاد ش ــده تابه این لحظ ــه نزدی ــک ب ــه ‪ ۳۰‬درص ــد‬ ‫م ــدارس کش ــور را از ن ــو س ــاخته اند و درحال حاض ــر ه ــم‬ ‫یش ــود‪ ،‬س ــاخت‬ ‫از ه ــر دو مدرسـ ـه ای ک ــه س ــاخته م ‬ ‫نه ــا به هم ــت خیری ــن مدرس هس ــاز اس ــت‪.‬‬ ‫یکی ازا ‬ ‫امی ــدوارم مس ــئولیت اجتماع ــی ش ــرکتی و مس ــئولیت‬ ‫ته ــای مختلف ــی‬ ‫اجتماع ــی کس ــانی که در فعالی ‬ ‫هس ــتند فق ــط درجه ــت گرفت ــن مستندس ــازی و کنت ــرل‬ ‫ته ــای گونا گ ــون نباش ــد بلک ــه ب ــرای خ ــود‬ ‫کیفی ‬ ‫این موض ــوع ک ــه هم ــه در توس ــعه زیرس ــاخت های‬ ‫ً‬ ‫کش ــور نق ــش داش ــته باش ــیم؛ مخصوص ــا کمک هایم ــان‬ ‫ب ــه دانش ــجویان و دانش اموزان ــی ک ــه در حوز هه ــای‬ ‫دانش بنی ــان کار می کنن ــد باش ــد؛ به وی ــژه عزیزان ــی ک ــه‬ ‫نیازمندن ــد‪ .‬به هرح ــال ش ــعار س ــال ب ــه این موض ــوع‬ ‫پرداخت ــه اس ــت‪ .‬دول ــت ش ــعارش مردمی س ــازی و ش ــما‬ ‫عزی ــزان بیش ــترین نق ــش را دراین ام ــر دارد‪.‬‬ ‫احمد خبال‬ ‫انعکاس!‬ ‫تلنگر‬ ‫تهــای‬ ‫از ســخنرانی در بریکــس تــا رونــد صلــح اســتانه؛ نشــانه های واضــح اقبــال جهــان و قدر ‬ ‫اینــده ان بــه رویکــرد دیپلماســی در دولــت ســیزدهم اســت‪ .‬بررســی دالیــل ایــن اقبــال در جهانــی‬ ‫یهــای قدیــم درحال افــول اســت بــرای اینــده ایــران و منافــع مــردم ضــرورت دارد‪.‬‬ ‫کــه هژمون ‬ ‫دولــت ســیزدهم جهــان را از دریچــه جدیــد می بینــد و درراســتای ایــن بینــش اســت کــه درهــای‬ ‫ً‬ ‫دیپلماســی را ب ـه روی جهــان گشــوده اســت؛ جهانــی کــه صرفــا محــدود بــه تروئیــکای اروپــا و‬ ‫یشــدن‬ ‫کســو نشــانه خنث ‬ ‫امریــکا نیســت‪ .‬هفتمیــن دور نشســت رونــد اســتانه در تهــران ازی ‬ ‫تهــای قدیــم و‬ ‫ســناریوهای ایران هراســی و ازســوی دیگر نشــانه دیگــری از افــول هژمونــی قدر ‬ ‫شــکل گیری نظــم جدیــدی در جهــان اســت‪.‬‬ ‫برابـر تمـام تالش های ان ها ایسـتاده و به عنوان‬ ‫لنگرگاه و مرکز ثقل امنیت منطقه‪ ،‬علیرغم تمام‬ ‫تهدیـدات نقش افرینـی می کنـد‪ .‬تهـران شـاهراه‬ ‫ارتباطـی شـمال و جنـوب و شـرق و غـرب اسـت‬ ‫و نادیده گرفتن این شاهراه هزینه های بسیاری‬ ‫تهـای‬ ‫دارد کـه سـرزمین های همسـایه و قدر ‬ ‫بـزرگ پرداخـت ان را تنهـا به دلیـل خوشـامد‬ ‫غـرب‪ ،‬عقالنـی نمی داننـد‪ .‬در یک سال گذشـته‬ ‫تهـران تلاش کـرده ایـن اطمینـان را بـه‬ ‫همسـایگان خـود بدهـد کـه تهدیـدی ازسـوی‬ ‫نهـا نبـوده و نخواهـد بـود‪.‬‬ ‫ایـران هرگـز متوجـه ا ‬ ‫تداوم گفت وگوها با عربسـتان سعودی‪ ،‬سفر به‬ ‫پایتخت های عمان و قطر‪ ،‬میزبانی هیئت های‬ ‫عالی رتبه این کشورها و دیگر کشورهای منطقه‬ ‫سهـای متنـاوب و مسـتمر‬ ‫در تهـران‪ ،‬تما ‬ ‫بـا روسـای جمهـوری و مقامـات کشـورهای‬ ‫منطقـه و جهـان‪ ،‬گویـای این مهـم اسـت کـه‬ ‫در دولـت سـیزدهم مبنـا اعتمادسـازی جهـت‬ ‫اهمیت افزایـی بـا همسـایگان‪ ،‬منطقـه و‬ ‫قدرت های نوظهور جهان اسـت‪ .‬امنیت سازی‬ ‫جمهـوری اسلامی برابـر رویکـرد امنیـت زدای‬ ‫رژیـم صهیونیسـتی‪ ،‬حتـی ا گـر پروپا گانـدای‬ ‫رسـانه ای هـم هـرروز شـدت گیـرد‪ ،‬بازهـم از دیـد‬ ‫کشـورهای منطقـه و جهـان پنهـان نمانـده و‬ ‫نشانه واضح ان دستان خالی جو بایدن از سفر‬ ‫بـه خاورمیانـه اسـت‪ .‬نقش افرینـی بین المللـی‬ ‫و دیپلماسـی فعـال دولـت در منطقـه و جهـان‬ ‫کـه در قالـب نشسـت هایی چـون بریکـس‪ ،‬ا کـو‪،‬‬ ‫شـانگهای و اسـتانه نمـود یافتـه بـا دو هـدف‬ ‫یسـت‪ :‬الـف‪ .‬بهبـود‬ ‫مشـخص درحال پیگیر ‬ ‫شـرایط اقتصادی و معیشـتی مردم؛ ب‪ .‬تثبیت‬ ‫اثرگذاری در منطقه براسـاس اصول همسـایگی‬ ‫و درراسـتای عظمـت فرهنگـی و اشـترا کات‬ ‫تمدنـی‪ .‬درهمین راسـتا تلاش می کنـد بـه جرگه‬ ‫جوامعـی بپیونـدد کـه به تعبیـر «ویاچسلاو‬ ‫ولودیـن» (رئیـس دومـای دولتـی روسـیه)؛‬ ‫گهـای تحریمـی شـرکت نمی کننـد‪.‬‬ ‫در جن ‬ ‫این کشورها یعنی چین‪ ،‬هند‪ ،‬روسیه‪ ،‬اندونزی‪،‬‬ ‫برزیـل‪ ،‬مکزیـک‪ ،‬ایـران و ترکیـه ازنظـر تولیـد‬ ‫ناخالـص داخلـی ‪4.24‬درصـد از گـروه قدیمـی‬ ‫کشـورهای توسـعه یافته ( گـروه هفـت) ازنظـر‬ ‫تولیـد ناخالـص داخلـی و برابـری قـدرت خریـد‬ ‫جلوتـر هسـتند‪ .‬درهمین راستاسـت کـه تلاش‬ ‫می کنـد روابـط «عمیـق و اسـتراتژیک» بـا چیـن‬ ‫و ترکیـه در هفتمیـن نشسـت رونـد اسـتانه‬ ‫بـود‪ .‬ایـت اهلل «سـید ابراهیـم رئیسـی» صبـح‬ ‫س هشـنبه در کاخ سـعداباد از همتـای تـرک‬ ‫خـود اسـتقبال کـرد‪ .‬دو کشـور هشـت سـند‬ ‫همـکاری امضـا کردنـد و ایـت اهلل رئیسـی در‬ ‫فگـذاری ارتقـای روابـط‬ ‫نشسـت خبـری از هد ‬ ‫اقتصـادی بـه سـطحی تـا سـه برابر باالتـر از‬ ‫میـزان فعلـی یعنـی تـا ‪30‬میلیـارددالر خبـر داد‪.‬‬ ‫اردوغـان هـم چشـم انداز ایـت اهلل رئیسـی بـرای‬ ‫یهـای ایـران بـا همسـایگانش‬ ‫ارتقـای همکار ‬ ‫بسـیار مثبـت ارزیابـی کـرد و از ضـرورت مقابلـه‬ ‫بـا تروریسـم به هرشـکل ان سـخن گفـت‪ .‬در‬ ‫هفتمیـن نشسـت شـورای عالی همـکاری‬ ‫ایـران و ترکیـه هـم راهکارهـای ارتقـای روابـط‬ ‫بررسـی شـد‪ .‬عصـر س هشـنبه هواپیمـای حامـل‬ ‫رئیس جمهـوری روسـیه در مهرابـاد بـه زمیـن‬ ‫نشسـت و پوتیـن مورداسـتقبال «جـواد اوجـی»‬ ‫وزیـر نفـت قـرار گرفـت‪ .‬بالفاصلـه در دیـداری‬ ‫فشـرده با ایت اهلل رئیسـی درباره گسترش روابط‬ ‫در حوز ههـای انـرژی‪ ،‬ترانزیت و مبادالت تجاری‬ ‫و نیـز تحـوالت منطقـه گفت وگـو کرد و سـپس به‬ ‫دیـدار رهبـر معظم انقالب رفت‪ .‬ضـرورت خروج‬ ‫یهـا از شـرق فـرات مهم تریـن نکتـه ای‬ ‫امریکای ‬ ‫بـود کـه رهبـر انقلاب درگفت وگوبـا پوتیـن بـر ان‬ ‫تا کیـد کردنـد و تعمیـق و گسـترش همـکاری‬ ‫تهران‪-‬مسـکو را به ویـژه در پـی تحری مهـای‬ ‫غـرب‪ ،‬ضـروری و به نفـع هـر دو کشـور دانسـتند‪.‬‬ ‫هفتمین اجالس سـران کشـورهای ضامن روند‬ ‫اسـتانه هـم سه شنب هشـب بـا حضـور روسـای‬ ‫جمهـوری ایـران‪ ،‬روسـیه‪ ،‬ترکیـه و «فیصـل‬ ‫مقـداد» وزیـر امـور خارجـه سـوریه برگـزار شـد‪.‬‬ ‫دراین نشسـت ایـت اهلل رئیسـی تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫نکـردن‬ ‫طرف هایـی کـه موفـق نشـدند بـا ناام ‬ ‫سـوریه بـه اهـداف سیاسـی خـود برسـند‪،‬‬ ‫ا کنـون بـا سیاسـت تحریـم و فشـار به دنبـال‬ ‫براورد هکـردن مطامـع نامشـروع خـود هسـتند‪.‬‬ ‫اردوغان بااشـاره به فعالیت گروه های تروریستی‬ ‫در سـوریه‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬این گرو ههـا بـا کسـب‬ ‫حمایـت خارجـی به دنبـال تجزیـه خا ک سـوریه‬ ‫هسـتند و مـا نمی توانیـم دراین زمینـه سـکوت‬ ‫کنیـم‪ .‬پوتیـن تصریـح کـرد‪ :‬بسـیارمهم اسـت‬ ‫ایـران‪ ،‬روسـیه و ترکیـه تلاش مهمـی برای کمک‬ ‫رسـاندن بـه مـردم سـوریه بـرای ساخت وسـاز‬ ‫این کشـور داشـته باشـند‪.‬‬ ‫یکـی از هجمه هایـی کـه برخـی بـه دولـت‬ ‫سـیزدهم از همـان روزهـای اغـاز داشـتند‪،‬‬ ‫این بودکـه دولـت نخواهـد توانسـت بـا جهـان‬ ‫کسـال از ان روزها‬ ‫ارتبـاط برقـرار کنـد‪ .‬گذشـت ی ‬ ‫ً‬ ‫و دو موضوع اثبات شـد‪ :‬جهان لزوما تروئیکای‬ ‫اروپا و امریکا نیسـت و دولت سـیزدهم می تواند‬ ‫ظرفیت هایـی فراتـر از ایـن چهـار کشـور را در‬ ‫جهـان به نفـع ایـران بـه کار گیـرد‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛‬ ‫تغییـر نـگاه بـه جهـان ازسـوی دولـت جدیـد‬ ‫تهـای‬ ‫سـراغاز تغییراتـی در محورهـا و اولوی ‬ ‫دیپلماتیـک در جمهـوری اسلامی شـد و در‬ ‫سـایه ایـن چرخـش‪ ،‬مقصـد نخسـتین سـفر‬ ‫ایـت اهلل رئیسـی بـه تاجیکسـتان و حضـور در‬ ‫نشست کشـورهای عضو پیمان شانگهای بود‪.‬‬ ‫عضویـت مسـکوت مانـده ایـران در این پیمان با‬ ‫حضـور ایـت اهلل رئیسـی‪ ،‬تاییـد شـد و جمهـوری‬ ‫اسلامی ایـران به عنـوان نهمیـن کشـور عضـو‬ ‫اصلـی سـازمان همـکاری شـانگهای بـه ایـن‬ ‫سـازمان بین المللی پیوسـت‪ .‬نشسـت سـازمان‬ ‫یهـای ا کـو و حضـور رئیس جمهـوری‬ ‫همکار ‬ ‫در ترکمنسـتان‪ ،‬فرصتـی بـرای رفـع سـوءتفاهم‬ ‫قدیمـی در حـوزه انـرژی بـا این کشـور بـود کـه‬ ‫منجر به امضای قرارداد سواپ گازی سه جانبه‬ ‫ایـران‪ ،‬ترکمنسـتان و جمهـوری اذربایجان شـد‪.‬‬ ‫دعـوت از ایـت اهلل رئیسـی بـه اجلاس بریکـس و‬ ‫سخنرانی وی در جمع سران پنج قدرت کنونی‬ ‫و اینـده جهـان (برزیـل‪ ،‬روسـیه‪ ،‬هنـد‪ ،‬چیـن‬ ‫و افریقـای جنوبـی) نشـانه ای از اقبـال جهـان‬ ‫بـه چرخـش نـگاه جمهـوری اسلامی در عرصـه‬ ‫روابـط بین الملـل بـود‪ .‬نشسـتی کـه ائتلاف‬ ‫قدرت هـای ان بـدون مشـارکت اروپـا و امریـکا‬ ‫نشـان از اغـاز دورانـی متفـاوت از نظـم جهانـی‬ ‫به ویـژه در حـوزه اقتصـاد دارد‪ .‬حضـور روسـای‬ ‫جمهـوری روسـیه و ترکیـه در تهـران به منظـور‬ ‫شـرکت در هفتمیـن نشسـت رونـد اسـتانه یـا‬ ‫مذا کـرات صلـح سـوریه هـم نشـان دیگـری‬ ‫کهـای قـدرت از رویکـرد تهـران‬ ‫بـر اقبـال بلو ‬ ‫داشـت‪ .‬حـذف یا حتی کاسـتن از تاثیر ایـران در‬ ‫معادالت جهان‪ ،‬غرب اسـیا و خاورمیانه‪ ،‬گرچه‬ ‫مهم تریـن هـدف امریـکا و رژیـم صهیونیسـتی‬ ‫بـوده اسـت و بـرای دسـتیابی بـه این مهـم‬ ‫نهـادالر بودجـه اختصـاص داده‬ ‫سـاالنه میلیو ‬ ‫کسـال اخیر نشـان‬ ‫می دهنـد امـا شـواهد ی ‬ ‫می دهـد کـه جمهـوری اسلامی هوشـیارانه در‬ ‫زیر ذره بین‬ ‫ریزگردها سراسری شد‬ ‫شهال اسالمی‬ ‫‪40‬سـال خوزسـتانی ها بـرای ادامـه زندگـی و‬ ‫درقیدحیـات بـودن‪ ،‬در هـوای گـرم و بـا بارانـی‬ ‫از ریزگردهـا در مبـارزه هسـتند‪ .‬نماینـدگان‬ ‫مجلـس نتوانسـتند کاری کننـد و هرچـه در‬ ‫مجلس شـورای اسلامی سـخن گفتند و بعدها‬ ‫نالـه و تضـر ع کردنـد‪ ،‬هیـچ اثـری نداشـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مسـئولین بهداشـتی کشـور مرتبـا گفتنـد کـه‬ ‫در خوزسـتان هـزاران بیمـاری قلبـی تنفسـی و‬ ‫بـا مشـکالت شـدید روحـی روزگار پرمشـقت و‬ ‫بیمارگونـه را سـپری می کننـد‪ .‬ائمه جماعات نیز‬ ‫نمـورد از مسـئولین خواسـته اند کـه بـرای‬ ‫درای ‬ ‫مـردم این اسـتان اقدامـی بکننـد‪ .‬ب ههـرروی‬ ‫ریزگردها که در گذشته فقط خوزستان و ایالم و‬ ‫قسـمتی از غـرب کشـور را درگیـر کرده بـود‪ ،‬اینک‬ ‫ً‬ ‫رفته رفته سراسـری شده و تقریبا قسمت اعظم‬ ‫یسـت این روزهـا کـه‬ ‫کشـور را دربرگرفتـه‪ .‬بدیه ‬ ‫ایـن ریزگردهـا کشـور را دچـار بحـران و تعطیلـی‬ ‫کـرده ‪ ،‬الزم اسـت یـاداور بشـوم کـه قسـمت‬ ‫ً‬ ‫یسـت و‬ ‫مهمـی از ایـن ریزگردهـا کاملا داخل ‬ ‫ربطـی بـه جریان هـای بـاد وارداتـی از کشـورهای‬ ‫جفـارس نـدارد‪ .‬امیدواریـم بـا ایجـاد‬ ‫خلی ‬ ‫فضاهـای سـبز و کاشـت درخـت و جلوگیـری از‬ ‫کشـدن تاالب ها هرچه زودتر این مشـکل‬ ‫خش ‬ ‫برداشـته شـود‪.‬‬ ‫و روسـیه را تثبیـت کنـد و تجـارت دوجانبـه بـا‬ ‫کسـال بـه ‪ ۸۰‬درصـد افزایـش داده‬ ‫مسـکو را دری ‬ ‫فگـذاری‬ ‫و بـه چهارمیلیـارددالر برسـاند و هد ‬ ‫‪ ۴۰‬میلیـارددالر در سـال داشـته باشـد؛ یـا‬ ‫درهمین راستاسـت کـه تلاش می کنـد نقـش‬ ‫سـازنده ای در شـانگهای ایفـا کنـد‪ ،‬سـازمانی که‬ ‫براساس امار مرکز تجارت بین الملل‪ ،‬کل حجم‬ ‫تجـارت کاالیـی کشـورهای عضـو ان در سـال‬ ‫‪ ،۲۰۲۰‬حـدود ‪ ۶۰۰۰‬میلیـارددالر (‪ ۱۷.۳‬درصـد‬ ‫تجـارت کاالیـی جهـان) بـود کـه از این حجـم‪،‬‬ ‫میـزان ‪ ۳.۲‬هزارمیلیـارددالر (‪ ۵۴‬درصـد) مربـوط‬ ‫بـه صـادرات و ‪ ۲.۷‬هزارمیلیـارددالر (‪ ۴۶‬درصـد)‬ ‫مربـوط بـه واردات بـوده اسـت‪ .‬غنـای تمـدن‬ ‫بغـرب اسـیا‪،‬‬ ‫ایرانی‪-‬اسلامی در غـرب و جنو ‬ ‫گسـتره نفـوذ ان را هزاران کیلومتـر دورتـر از‬ ‫مرزهـای رسـمی گسـترده و ایـن فرصتـی بـرای‬ ‫بهره گیری از بازارهای مشـترک اسـت‪ .‬سفر اخیر‬ ‫«جـو بایـدن» بـه خاورمیانـه گرچـه بـا اهـداف و‬ ‫سـناریوهای مختلفـی برنامه ریـزی شـده بـود‬ ‫ً‬ ‫امـا عملا جـز چنـد عکـس یـادگاری بـا مقامـات‬ ‫کشـورهای عـرب و دلـداری! بـه مقامـات رژیـم‬ ‫صهیونیسـتی‪ ،‬به اذعـان تحلیلگـران بین الملـل‬ ‫دسـتاورد دیگـری به دسـت نیـاورد‪ .‬بایـدن‬ ‫امیـدوار بـود در سـایه ایران هراسـی بتوانـد بـن‬ ‫سـلمان را راضـی کنـد چا ههـای نفـت خـود را‬ ‫به روی بازارهای تشـنه انرژی در جهان بگشـاید‬ ‫که به نظر می رسـد در تامین این هدف چندان‬ ‫موفـق نبـوده اسـت‪ .‬سـناریوی دوم تحریـک‪،‬‬ ‫تطمیـع و حتـی تهدیـد برخـی کشـورهای عربـی‬ ‫بـرای تـن دادن بـه بازی هایی چون ناتوی عربی‬ ‫بـود کـه در رد صریـح ان ازسـوی این کشـورها‪،‬‬ ‫یهـای سـفر بایـدن را افزایـش داد‪.‬‬ ‫بـار نا کام ‬ ‫امریـکا علیرغـم تمـام تالش های خود نتوانسـته‬ ‫اسـت در برابـر ایـران برنام ههـای خصمانـه‬ ‫خـود را کامـل پیـش بـرد‪ ،‬رژیـم صهیونیسـتی‬ ‫نهـای بسـته و نبسـته و‬ ‫بـا وجـود تمـام پیما ‬ ‫حهـای مختلـف منطقـه هنـوز نتوانسـته‬ ‫طر ‬ ‫اتحـادی علیـه جمهـوری اسلامی به وجـود اورد‬ ‫و سیاسـت های منطقـه ای دولـت سـیزدهم‬ ‫حهـای تل اویـو در‬ ‫می توانـد خنثی کننـده طر ‬ ‫منطقـه باشـد‪ .‬افـول هژمونی امریکا در جهـان را‬ ‫هم پیمانانـش هـم می داننـد‪ .‬تهـران‪ ،‬س هشـنبه‬ ‫‪ ۲۸‬تیرمـاه میزبـان «والدیمیـر پوتیـن» و «رجـب‬ ‫طیـب اردوغـان» روسـای جمهـوری روسـیه‬ ‫دنیای دیوانه‪ ،‬دیوانه‪ ،‬دیوانه‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫ان ق ــدر این روزه ــا جه ــان هس ــتی دس ــتخوش تح ــول و دگرگونی س ــت ک ــه‬ ‫بعضی از اوقـــات خبرنـــگاران نمی تواننـــد ســـرعتی برابـــر ایـــن تحـــوالت را‬ ‫ب ــه خ ــود بگیرن ــد؛ چرا ک ــه در گوشه گوش ــه جه ــان‪ ،‬هر ک ــس س ــازی ب ــرای‬ ‫خـــودش می زنـــد و کار بـــه جایـــی رســـیده اســـت کـــه پـــاره ای از ادمی ــان‬ ‫ای ــن ک ــره خا ک ــی‪ ،‬دس ــت ب ــه کارهای ــی می زنن ــد ک ــه ش ــاید علی رغ ــم می ــل‬ ‫باطنی شـــان باشـــد؛ و درنتیجـــه بایـــد بپذیریـــم کـــه دنیـــای مـــا دنی ــای‬ ‫ت کـــه ســـر ســـازگاری ب ــا‬ ‫دیوانـــه دیوانـــه اســـت‪ .‬طبیعـــت‪ ،‬چند سالی ســـ ‬ ‫جهــان نــدارد‪ .‬از میــزان بارندگــی کاســته شــده اســت‪ .‬زمین هــا فرونشســت‬ ‫کـــرده اســـت‪ .‬خشک ســـالی حتـــی قســـمتی از اروپـــا را هـــم درگیـــر ک ــرده‬ ‫اســـت‪ .‬ناارامی هـــا به واســـطه گرانـــی و کمبودهـــا‪ ،‬در اغلـــب کشـــورهای‬ ‫جهـــان شـــروع شـــده اســـت‪ .‬در ســـریالنکا مـــردم به ســـتوه امـــده و کاخ‬ ‫ریاســـت جمهوری را تســـخیر کرده انـــد و رئیس جمهـــوری فـــراری ش ــده‬ ‫اســـت‪ .‬بیـــن یونـــان و ترکیـــه هنـــوز تنـــش فـــراوان اســـت‪ .‬جنـــگ روس و‬ ‫اوکرای ــن ادامـ ـه دار ش ــده اس ــت‪ .‬منطق ــه حس ــاس خاورمیان ــه همچن ــان‬ ‫ً‬ ‫ابســـتن حوادثی ســـت و ظاهـــرا درون بعضـــی از کشـــورهای کوچ ــک‪،‬‬ ‫مکـ ـم ‬ ‫نارضایتـــی نشـــئت گرفته از فشـــارهای اقتصـــادی و گرانـــی کاالهـــا ک ‬ ‫بـــاال گرفتـــه کـــه می توانـــد به مـــرور درصـــورت تـــداوم‪ ،‬جنـــگ داخل ــی را‬ ‫به هم ــراه داش ــته باش ــد‪ .‬در امری ــکا و اروپ ــا و حت ــی کش ــورهای ب ــزرگ‪ ،‬ت ــورم‬ ‫و گرانـــی موجبـــات نارضایتـــی مـــردم کشورهایشـــان را به همـــراه داش ــته‬ ‫نه ــای‬ ‫اســـت‪ .‬در این میـــان چند روزی ســـت رژیـــم صهیونیســـتی بمبارا ‬ ‫ســـوریه را از ســـر گرفتـــه و فلســـطینیان بـــا را کت پرانـــی بـــه ســـرزمین های‬ ‫اشـــغالی‪ ،‬از حـــق خـــود دفـــاع می کننـــد‪ .‬تازه تریـــن اظهارنظـــر زلنس ــکی؛‬ ‫رئیس جمهـــوری اوکرایـــن کـــه در نـــوع خـــود تعجـــب اور بـــوده اس ــت و‬ ‫کارشناســـان غذایـــی جهـــان را بـــه تعجـــب واداشـــته‪ ،‬مبنی بر اینک ــه از‬ ‫ارس ــال گن ــدم و م ــواد غذای ــی ب ــه س ــوریه خ ــودداری می کن ــد‪ ،‬ش ــباهت‬ ‫بس ــیاری ب ــه ج ــوک پی ــدا ک ــرده اس ــت؛ در حالی ک ــه در جن ــگ ب ــا روس ــیه‪،‬‬ ‫کریم ــه و ح ــدود ‪ 20‬درص ــد خ ــا ک کش ــورش‪ ،‬توس ــط روس ه ــا اش ــغال ش ــده‬ ‫و زخم خـــورده ایـــن جنـــگ اســـت‪ ،‬ایـــن اظهارنظـــر نمی توانـــد وجه ــه‬ ‫حقوق ــی داش ــته باش ــد‪ .‬به خصوص ک ــه صراح ــت در اع ــام ای ــن تصمی ــم‪،‬‬ ‫ب ــا تمام ــی معیاره ــای جهان ــی موردقب ــول کش ــورها و مصوب ــات س ــازمان‬ ‫ملـــل متحـــد‪ ،‬هیـــچ هم خوانـــی نداشـــته و نـــدارد‪ .‬امـــور داخلـــی امری ــکا‪،‬‬ ‫هم اینـــک تحت تاثیـــر نارضایتـــی از افزایـــش چند برابـــری قیمـــت بنزی ــن‬ ‫ق ــرار گرفت ــه و موج ــی از نارضایت ــی م ــردم امری ــکا را درب ــر گرفت ــه اس ــت و در‬ ‫ً‬ ‫یک ــه قاعدت ــا بای ــد از مواض ــع بای ــدن پش ــتیبانی‬ ‫ح ــزب دموک ــرات‪ ،‬درحال ‬ ‫ً‬ ‫صد درص ــدی کنن ــد‪ ،‬ع ــده ای از س ــناتورهای ذی نف ــوذ‪ ،‬عم ــا ب ــه مخالف ــت‬ ‫ب ــا او برخاس ــته اند ک ــه ا گ ــر ناراضی ــان جمهوری خ ــواه را ه ــم ب ــه ان اضاف ــه‬ ‫کنی ــم و ب ــه اماره ــای ارائ هش ــده از س ــوی بنگاه ه ــای نظرس ــنجی و ام ــاری‪،‬‬ ‫بنگریــم‪ ،‬اعــام محبوبیــت زیــر ‪ 30‬درصــدی بایــدن‪ ،‬مویــد نارضایتــی مــردم‬ ‫امریکاس ــت ک ــه در ‪ 50‬س ــاله اخیر محبوبی ــت هی ــچ رهب ــر امریکای ــی‪ ،‬ب ــه زی ــر‬ ‫‪ 30‬درصــد نــزول نداشــته اســت‪ .‬در گوشــه شــرق اســیا‪ ،‬پــرواز هواپیماهــای‬ ‫چینــی بــر فــراز چین تایپــه نیــز حدیثــی جدا گانــه دارد کــه شــاید ب ـه زودی‬ ‫بایــد در شــرق اســیا کــه پــس از جنــگ دوم جهانــی‪ ،‬منطقــه ارام جهــان را‬ ‫تداع ــی می ک ــرد‪ ،‬ش ــاهد و ناظ ــر حمل ــه چی ــن کمونیس ــت‪ ،‬ب ــه ای ــن کش ــور‬ ‫نه ــا گذش ــته‪ ،‬ب ـه زودی‬ ‫باش ــیم ک ــه ادع ــای مالکی ــت ان را دارد‪ .‬از هم ــه ای ‬ ‫فصـــل پاییـــز و زمســـتان فرامی رســـد و به یقیـــن روســـیه زخم خـــورده از‬ ‫اتح ــاد امری ــکا ب ــا اروپائی ــان و حمای ــت و پش ــتیبانی کش ــورهای اروپای ــی از‬ ‫اوکرای ــن و کمک ه ــای تس ــلیحاتی و مال ــی ان ــان ب ــه زلنس ــکی ک ــه در ذه ــن‬ ‫پوتی ــن اث ــر ب ــد داش ــته اس ــت‪ ،‬نوب ــت ب ــه روس ــیه می رس ــد ک ــه ش ــیرهای گاز‬ ‫خ ــود را ب ــه اروپ ــا قط ــع کن ــد و گرفت ــاری قابل توجه ــی را ب ــرای ای ــن کش ــورها‬ ‫باعـــث شـــود‪ .‬در همســـایه دیوار به دیـــوار مـــا‪ ،‬کشـــور عـــراق‪ ،‬این روزه ــا‬ ‫طو نشان کش ــیدن گروه ه ــای مختل ــف ب ــرای کس ــب‬ ‫جوالن ــگاه رقاب ــت و خ ‬ ‫رای ب ــرای نخس ـت وزیر ش ــدن‪ ،‬اس ــت ک ــه داس ــتانی عجی ــب را ب ــرای م ــردم‬ ‫ان رق ــم زده و هی ــچ گروه ــی به تنهای ــی نمی توان ــد رای الزم را کس ــب کن ــد؛‬ ‫بنابرایـــن کشـــور عـــراق ابســـتن حوادثی ســـت کـــه چه بســـا بـــه جن ــگ‬ ‫داخل ــی منج ــر ش ــود‪ .‬به هرح ــال ارزو می کنی ــم دوره زورگوی ــی و اس ــتثمار‬ ‫کشــورها توســط ابرقدرتــان بســر ایــد و مــردم دنیــا روزهایــی خــوش و بــدون‬ ‫جن ــگ را تجرب ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫نقش سازنده توان و دانش بومی در تولید پایدار گاز‬ ‫مدیرعام ــل ش ــرکت مجتم ــع گاز پ ــارس جنوب ــی ب ــر نق ــش س ــازنده کارگاه‬ ‫مرکـــزی این مجموعـــه در تولیـــد پایـــدار گاز تا کیـــد کـــرد‪ .‬به گـــزارش ش ــانا؛‬ ‫احم ــد باه ــوش گف ــت‪ :‬کارگاه مرک ــزی مجتم ــع گاز پ ــارس جنوب ــی همس ــو‬ ‫ب ــا تقوی ــت س ــاخت داخ ــل و اس ــتفاده از ت ــوان و ظرفیت ه ــای تخصص ــی‪،‬‬ ‫دان ــش بوم ــی و اقدام ه ــای علم ــی و فن ــی نواوران ــه کارکن ــان و متخصص ــان‬ ‫ج ــوان‪ ،‬توانس ــته دس ــتاوردهای مه ــم در ح ــوزه فعالیت ه ــای پش ــتیبانی‬ ‫ســـاخت قطعـــات و تجهیـــزات‪ ،‬تعمیـــرات‪ ،‬اعـــزام تیم هـــای تخصص ــی‬ ‫بـــه پاالیشـــگاه های مجتمـــع‪ ،‬ارســـال به موقـــع ابـــزاراالت و پشـــتیبانی از‬ ‫عملی ــات تعمی ــرات اساس ــی پاالیش ــگاه ها را در کارنام ــه خ ــود ثب ــت کن ــد‪.‬‬ ‫تخصیص ‪23000‬میلیاردتومان تسهیالت‬ ‫برای اشتغال زایی‬ ‫مع ــاون سیاســت گذاری اقتص ــادی وزی ــر ام ــور اقتص ــادی و دارای ــی گف ــت‪:‬‬ ‫از مجمـــوع منابـــع اجـــرای بنـــد الـــف تبصـــره ‪ 18‬قانـــون بودجـــه س ــال‬ ‫گذشـــته کـــه بالغ بـــر ‪ ۴۵‬هزارمیلیاردتومـــان اســـت کـــه تا کنـــون ح ــدود‬ ‫‪ ۲۳‬هزارمیلیاردتوم ــان پرداخ ــت ش ــده ی ــا در مرحل ــه پرداخ ــت نهای ــی ق ــرار‬ ‫دارد کـــه عمـــده این رقـــم در دولـــت ســـیزدهم تخصیـــص یافتـــه اس ــت‪.‬‬ ‫به گــزارش ایلنــا؛ ســید محمدهــادی ســبحانیان در نشســت خبــری تشــریح‬ ‫اقدام ــات انجا مش ــده ب ــرای اج ــرای بن ــد ال ــف تبص ــره ‪ ۱۸‬قان ــون بودج ــه‬ ‫س ــال گذش ــته و س ــال ج ــاری گف ــت‪ :‬یک ــی از مهم تری ــن چالش ه ــای کش ــور‬ ‫در ســـال های اخیـــر مســـئله تولیـــد و اشـــتغال بـــوده و به همین دلی ــل‬ ‫رهب ــری باره ــا نا مگ ــذاری س ــال را ب ــا محوری ــت تولی ــد ب ــرای تا کی ــد و تمرک ــز‬ ‫براین موضـــوع انجـــام دادنـــد‪.‬‬ ‫حمایت از شهروندان؛ وظیفه اصلی سازمان تره بار‬ ‫ای ــوب فصاح ــت؛ مدیرعام ــل س ــازمان مدیری ــت میدان ه ــای میوه وتره ب ــار‬ ‫شــهرداری تهــران دربــاره جزئیــات اختــاف قیمــت محصــوالت در بازارهــای‬ ‫ســازمان تره بــار و میــدان مرکــزی گفــت‪ :‬مــا همیشــه میوه وتره بــار را نســبت‬ ‫بـــه ســـایر مرا کـــز فـــروش بـــا قیمـــت پایین تـــری عرضـــه می کنیـــم و ن ــرخ‬ ‫ســـود ناخالـــص محاسبه شـــده بـــرای تره بـــار در میدان هـــای و بازاره ــای‬ ‫نه ــا و‬ ‫س ــطح ش ــهر بی ــن هش ــت ت ــا ‪ ۱۵‬درص ــد اس ــت‪ .‬در مجموع ــه میدا ‬ ‫بازاره ــای م ــا‪ ،‬ن ــرخ محص ــوالت به ص ــورت مص ــوب ب ــوده و م ــا محص ــوالت‬ ‫را ب ــا قیم ــت یکس ــان در سراس ــر پایتخ ــت عرض ــه خواهی ــم ک ــرد‪ .‬به گ ــزارش‬ ‫ان ــا؛ فصاح ــت درب ــاره عل ــت اخت ــاف قیم ــت محص ــول در می ــدان مرک ــزی‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫گف ــت‪ :‬عل ــت‪ ،‬هزینه ه ــای مختلفی س ــت ک ــه ب ــرای ب ــار محاس ــبه م ‬ ‫هزینـــه تخلیـــه و بارگیـــری‪ ،‬هزینـــه حمـــل‪ ،‬افـــت و ضایعـــات اولیـــه و ‪ ...‬از‬ ‫جمل ــه م ــواردی هس ــتند ک ــه ب ــر روی قیم ــت محص ــوالت تاثیرگ ــذار اس ــت‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬قیمت ه ــا روزان ــه متغی ــر هس ــتند و م ــا درزمین ــه حمای ــت‬ ‫از ش ــهروندان‪ ،‬همیش ــه نس ــبت ب ــه س ــایر مرا ک ــز ف ــروش‪ ،‬محص ــوالت را ب ــا‬ ‫قیم ــت پایین ت ــری عرض ــه می کنی ــم ت ــا رضای ــت ش ــهروندان کس ــب ش ــود‪.‬‬ ‫دفاع رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫از طرح قانون بانک مرکزی‬ ‫رئیـ ـس کل بان ــک مرک ــزی گف ــت‪ :‬ب ــا تصوی ــب ط ــرح قان ــون بان ــک مرک ــزی‬ ‫اصـــاح خوبـــی در رابطـــه بانـــک مرکـــزی و بانک هـــا و بانـــک مرکـــزی ب ــا‬ ‫که ــا و مش ــتریان‪ ،‬بای ــد‬ ‫دول ــت رخ خواه ــد داد ام ــا ب ــرای اص ــاح رابط ــه بان ‬ ‫ط ــرح قان ــون بانک ــداری ک ــه بع ــد از تصوی ــب ط ــرح قان ــون بان ــک مرک ــزی در‬ ‫دســـتور کار مجلـــس قـــرار می گیـــرد‪ ،‬به تصویـــب برســـد‪ .‬به گـــزارش فـــارس؛‬ ‫عل ــی صالح اب ــادی گف ــت‪ :‬ط ــی ش ــش برنام ــه توس ــعه قب ــل انحرافات ــی در‬ ‫اج ــرا وج ــود داش ــته و ج ــا دارد در این ب ــاره اسیب شناس ــی انج ــام ش ــود ک ــه‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫چ ــرا اه ــداف برنامه ه ــای توس ــعه به می ــزان مطلوب ــی محق ــق نم ‬ ‫وی افــزود‪ :‬وقتــی مســئولیت بــورس را داشــتم در یــک برنامــه زنــده یک نفــر‬ ‫از مــن پرســید چــرا فــان شــاخص بــورس پاییــن اســت؛ گفتــم به نظــر شــما‬ ‫ب ــرای ارتق ــای ان چ ـه کار بای ــد ک ــرد؟ گف ــت در برنام ــه توس ــعه تعیی ــن کنی ــم‬ ‫ک ــه ت ــا پای ــان برنام ــه توس ــعه ای ــن ش ــاخص ب ــورس ب ــه ف ــان ع ــدد برس ــید؛‬ ‫گفت ــم ای ــن ع ــددی ک ــه ش ــما گفتی ــد پایی ــن اس ــت و به نظ ــرم بای ــد س ـه برابر‬ ‫ش ــود ام ــا ب ــا گذاش ــتن یک ع ــدد در مت ــن برنام ــه توس ــعه‪ ،‬ه ــدف محق ــق‬ ‫نمی ش ــود؛ زی ــرا بای ــد زیرس ــاخت ها و پیش نیازی ه ــای تحق ــق ان ه ــدف‬ ‫فراه ــم ش ــود ت ــا در نهای ــت نتیج ــه ان‪ ،‬رش ــد ان ش ــاخص باش ــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫چهارشنبه ‪ 5‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2554‬چهارشنبه ‪ 5‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2554‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫پژمانبازغی‪:‬‬ ‫سید امیرحسین فاطمی؛ کارگردان و بازیگر نمایش «کمدی مزخرفات»‪:‬‬ ‫هنرمندان تئاتر شهرستان «ایثارگر» هستند‬ ‫امینکردبچهچنگی‬ ‫‪Aminkordbacheh@gmail.com‬‬ ‫ســید امیرحســین فاطمــی؛ کارگــردان و بازیگــر نمایــش «کمــدی مزخرفــات» کــه در پالتــوی اســتاد «صــادق عاشــورپور» مجتمــع‬ ‫فرهنگی وهنــری «شــهید اوینــی» همــدان ب ـه روی صحنــه رفــت و به تاز گــی بــه کار خــود پایــان داده؛ بابیان اینکــه از اول ورود بــه‬ ‫یســت و در وجود کسـی که همیشــه عاشــق‬ ‫بازیگری‪ ،‬عشــق به روی صحنه رفتن و دید هشــدن داشــته‪ ،‬گفت‪« :‬این عشــق همیشگ ‬ ‫مطلوب فعالیت در کنار یک تیم حرفه ای‬ ‫تجربه‬ ‫ِ‬ ‫فاطم ــی ک ــه در بی ــش از ‪ 50‬نمای ــش به عن ــوان کارگ ــردان‪ ،‬بازیگ ــر ی ــا عوام ــل اث ــر حض ــور‬ ‫داش ــته‪ ،‬بااش ــاره به اینکه ای ــن‪ ،‬اولی ــن اث ــر اوس ــت ک ــه در س ــن ‪2 5‬س ــالگی توانس ــته‬ ‫ً‬ ‫اس ــت رس ــما پروان ــه نمای ــش دریاف ــت کن ــد‪ ،‬گف ــت‪« :‬خداون ــد متع ــال را ش ــا کرم ک ــه در‬ ‫کن ــار ی ــک تی ــم حرف ـه ای ج ــذاب مش ــغول به فعالیت هس ــتم»‪ .‬وی ک ــه در س ــال ‪1395‬‬ ‫توانســت عنــوان «کارگــردان برتــر تئاتــر در غــرب کشــور در حــوزه نمایشــنامه خوانی» را‬ ‫ب هخ ــود اختص ــاص ده ــد‪ ،‬نمای ــش «کم ــدی مزخرف ــات» را به لح ــاظ گ ــروه بازیگ ــران‪،‬‬ ‫ترکیب ــی متع ــادل از س ــه بازیگ ــر صحنه دی ــده و باتجرب ــه و دو بازیگ ــر کاراول ــی خوان ــد‬ ‫و بااش ــاره به اینکه دو بازیگ ــر از ای ــن اث ــر‪ ،‬تجرب ــه اج ــرای عم ــوم و روی صحن ــه رفت ــن‬ ‫نداش ــته اند‪ ،‬اف ــزود‪« :‬ای ــن ترکی ــب ک ــه ترکیب ــی هم سن وس ــال را تش ــکل می ده ــد‪،‬‬ ‫همه وهم ــه از جوانان ــی باانگی ــزه و پرتالش ان ــد و ترکی ــب باتجرب هه ــا و کم تجرب هه ــا‬ ‫موج ــب ش ــده تیم ــی یکدس ــت و بی حاش ــیه تش ــکیل ش ــود و بـ ـه دوراز مباحث ــی ک ــه‬ ‫ممک ــن اس ــت در گرو هه ــا براث ــر تجرب ــه اف ــراد به وق ــوع بپیون ــدد‪ ،‬اینج ــا صمیمی ــت‪،‬‬ ‫رفاق ــت و ح ــال خ ــوب‪ ،‬از مهم تری ــن مس ــائلی ب ــوده ک ــه انتش ــار یافت ــه اس ــت»‪.‬‬ ‫یک ایده جمعی در قالبی مینی مال‬ ‫وی ک ــه س ــابقه دو دوره حض ــور در جش ــنواره تئات ــر فج ــر و سـ ـه دوره حض ــور در‬ ‫جش ــنواره کودک ونوج ــوان هم ــدان را دارد‪ ،‬باتا کیدبراینک ــه در کارگردان ــی ای ــن اث ــر‬ ‫کوش ــیده اس ــت مت ــن و کارگردان ــی درکناره ــم جل ــو بیاین ــد و باه ــم ق ــدم بردارن ــد ی ــا‬ ‫حداق ــل ب هه ــم نزدی ــک ش ــوند‪ ،‬گف ــت‪« :‬متاث ــر از اس ــم اث ــر‪ ،‬ش ــاید مخاط ــب انتظ ــار‬ ‫دارد ب ــه دی ــدن نمایش ــی ش ــاد بنش ــیند و ‪ 70‬دقیق ــه بخن ــدد؛ ام ــا م ــا مزخرفاتم ــان را‬ ‫یش ــود‪،‬‬ ‫برپای ــه اص ــول مزخرف ــات چیده ای ــم؛ یعن ــی هرانچ ــه روی صحن ــه دی ــده م ‬ ‫حاص ــل فک ــر ی ــک تی ــم ب ــوده؛ و تنه ــا م ــن‪ ،‬پش ــت ان نب ــوده ام»‪ .‬وی ضم ــن تقدی ــر‬ ‫از عوام ــل گ ــروه در اید هپ ــردازی و اج ــرا‪ ،‬باتا کیدبراینک ــه بی ــش از ‪ 90‬درص ــد تمرین ــات‬ ‫ب ــا حس ــی صمیم ــی پی ــش رف ــت‪ ،‬اف ــزود‪« :‬دراین اث ــر‪ ،‬دک ــور‪ ،‬ن ــور و لب ــاس ب هش ــکل‬ ‫یه ــای ان‪ ،‬دنب ــال المان های ــی بوده ای ــم ت ــا‬ ‫یم ــال طراح ــی ش ــده و م ــا در طراح ‬ ‫مین ‬ ‫بتوانی ــم تماش ــا گر را ت ــا بخش ــی از نمای ــش ب ــا خ ــود هم ــراه کنی ــم و از نقط ـه ای به بع ــد‬ ‫ب ــه او اج ــازه دهی ــم خ ــودش پیرام ــون اث ــر تصمی ــم بگی ــرد ک ــه ح ــاال می توان ــد در راه ــی‬ ‫ک ــه م ــا ب ــه او نش ــان داده ای ــم‪ ،‬ق ــدم بگ ــذارد‪ ،‬ب ــرود و در ان کن ــدوکاو کن ــد؛ امی ــدوارم‬ ‫دراین زمین ــه موف ــق ب ــوده باش ــیم»‪.‬‬ ‫تالش برای به فکر فر وبردن مخاطب‬ ‫کارگ ــردان نمای ــش «کم ــدی مزخرف ــات» به فکر فروب ــردن مخاط ــب را بخش ــی مه ــم از‬ ‫شه ــای روی صحن ــه‪،‬‬ ‫ماهی ــت ی ــک نمای ــش خوان ــد و بابیان اینک ــه در برخ ــی از نمای ‬ ‫مخاط ــب تنه ــا به دنب ــال خندی ــدن اس ــت ت ــا حال ــش را بهب ــود ببخش ــد‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫«بای ــد ب ــه گون هه ــای مختل ــف تئات ــری احت ــرام گذاش ــت ک ــه هر ی ــک در ج ــای خ ــود‬ ‫قابل احت ــرام و دوست داش ــتنی هس ــتند؛ ام ــا ازنظ ــر م ــن ک ــه همیش ــه ت ــاش ک ــرده ام‬ ‫در کارگردان ــی و بازی های ــم مخاط ــب را به فک ــر ف ــرو بب ــرم‪ ،‬تئات ــر‪ ،‬درگیرک ــردن مخاط ــب‪،‬‬ ‫بی ــرون اوردن او از مش ــغله های بیرون ــی و واردک ــردن دغدغـ ـه ای جدی ــد ب ــه ذهن ــش‬ ‫یس ــت‬ ‫اس ــت‪ .‬تماش ــای دنی ــای اث ــر و هم ذات پن ــداری ب ــا ش ــخصیت های ان‪ ،‬نتیجه ا ‬ ‫کــه یــک نمایــش موفــق بــرای مخاطــب می توانــد داشــته باشــد»‪ .‬وی باتا کیدبراینکــه‬ ‫یه ــا در این اث ــر ب ــا کم ــی اغ ــراق مقاب ــل چش ــمان مخاط ــب رق ــم‬ ‫نب ــوده باز ‬ ‫ت ــاش برای ‬ ‫یک ــه دک ــور‪ ،‬ن ــور‪ ،‬لب ــاس و دیگ ــر اج ــزا به صورت ــی المان ــی و‬ ‫بخ ــورد‪ ،‬گف ــت‪« :‬باوجود ‬ ‫یه ــای کوچ ــک را پوش ــش‬ ‫یه ــا‪ ،‬ای ــن ویژگ ‬ ‫کوچ ــک طراح ــی ش ــد؛ کوش ــیدیم در باز ‬ ‫بدهیــم و امیــدوارم این امــر به درســتی اتفــاق افتــاده باشــد؛ و وقتــی به عنــوان تجربــه‬ ‫ب ــه ای ــن نمای ــش می نگ ــرم‪ ،‬ح ــس می کن ــم ک ــه اتفاق ــات ب ــدی در ان نیفت ــاده اس ــت»‪.‬‬ ‫وی بااش ــاره به اینکه در کارگردان ــی ای ــن اث ــر س ــعی داش ــته هرب ــار از میزانس ــن روی‬ ‫صحن ــه ش ــکلی خ ــاص داش ــته باش ــد و این ام ــر‪ ،‬از عالق هه ــای او در ح ــوزه کارگردان ــی‬ ‫سهــای بازیگــری اغــاز کــرده و‬ ‫تئاتــر اســت‪ ،‬می مانــد و حســی فوق العــاده خــوب اســت»‪ .‬وی کــه امــوزش تئاتــر را از ســال ‪ 1390‬از کال ‬ ‫در ســال ‪ 1391‬مشــغول به فعالیت در گرو ههــای تئاتــری شــد؛ بابیان اینکــه طــی ســال های ‪ 1390‬تــا ‪ 1394‬درحال تمریــن بــرای ورود بــه‬ ‫صحنــه به عنــوان بازیگــر بــود و به عبارتــی‪ ،‬درحال امادگــی بــرای «ســام کردن به مخاطــب» بوده اســت‪ ،‬افزود‪« :‬معتقدم که حضــور در‬ ‫روی صحنــه ســخت اســت و خداونــد متعــال را شــاکرم در مدتــی کــه در عرصــه نمایــش در همــدان حضــور داشــتم‪ ،‬توانســته ام جوایز‬ ‫متعــددی؛ ازجملــه دو دوره جایــزه بازیگــری اســتان را ب هخــود اختصــاص دهــم»‪.‬‬ ‫تئاتــر اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬کوشــیدم هــر میزانســنی دراین نمایــش‪ ،‬شــکلی خــاص؛ و نظمــی‬ ‫ً‬ ‫در اتص ــال میزانس ـن ها وج ــود داش ــته باش ــد و نهایت ــا ح ــرکات بازیگ ــر و تغیی ــر حس ــش‬ ‫ته ــای ای ــن اث ــر بیفزای ــد»‪.‬‬ ‫بتوان ــد ب ــه جذابی ‬ ‫نمایشی با ریتمی ضرباهنگ دار و پینگ پنگی ‬ ‫یه ــای ان برش ــمرده و‬ ‫وی‪ ،‬وج ــود ریت ــم دراین نمای ــش را از دیگ ــر ویژگ ‬ ‫بااذعان به اینک ــه در صحن ــه نخس ــت‪ ،‬ریت ــم ای ــن نمای ــش‪ ،‬ضرباهنـ ـگ دار و‬ ‫یس ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬س ــعی بر این بوده که ریت ــم خوب ــی دراین نمای ــش وج ــود‬ ‫پینگ پنگ ‬ ‫یس ــت‬ ‫یک ــه در مت ــن ای ــن اث ــر می افت ــد‪ ،‬اتفاقات ‬ ‫نح ــال‪ ،‬اتفاقات ‬ ‫داش ــته باش ــد و درعی ‬ ‫ک ــه به هیچ وج ــه تماش ــاچی منتظ ــر ان نیس ــت و به همین خاط ــر اس ــت ک ــه می گوی ــم‬ ‫ً‬ ‫ای ــن نمای ــش دارای ریتم ــی خ ــوب اس ــت و ا گ ــر مث ــا م ــا چندثانی ــه س ــکوت در کار‬ ‫یک ــه کم ــک کن ــد‪ ،‬ان‬ ‫داری ــم‪ ،‬اندکی بع ــد ب ــا ا ک ــت‪ ،‬ص ــدا و دسـ ـت زدن ی ــا هرچیز ‬ ‫یش ــکنیم؛ ک ــه در جزئی ــات‪ ،‬ب ــا ب ــازی بازیگ ــران و در کلی ــات‪ ،‬ب ــا ریت ــم‬ ‫س ــکوت را م ‬ ‫نمای ــش س ــازگار و هماهن ــگ اس ــت»‪.‬‬ ‫خار ج کردن مخاطب از فضای ذهنی بیرونی اش‬ ‫وی‪ ،‬اج ــرای ی ــک نمای ــش در فض ــای کرون ــا را کاری س ــخت برش ــمرده و بابیان اینک ــه‬ ‫در تئاتــر شــهرهایی ماننــد همــدان‪ ،‬قبــل از دوران شــیوع کرونــا نیــز اســتقبال خوبــی‬ ‫ازس ــوی مخاطب ــان وج ــود نداش ــته اس ــت‪ ،‬اف ــزود‪« :‬م ــا همیش ــه ب ــا نب ــود مخاط ــب و‬ ‫نیام ــدن او در س ــالن مش ــکل داش ــتیم و غبط ــه می خوردی ــم ک ــه چگون ــه می توانی ــم‬ ‫مخاطب ــان را ب ــه س ــالن های نمای ــش بکش ــانیم ت ــا ش ــاید ب ــرای یک ســـاعت از‬ ‫یک ــه تئات ــر‬ ‫یش ــان خ ــارج ش ــوند‪ .‬به نظ ــرم‪ ،‬جذاب تری ــن کار ‬ ‫فض ــای ذهن ــی بیرون ‬ ‫ته ــای وج ــودی‬ ‫می توان ــد انج ــام ده ــد همی ــن اس ــت و این ام ــر یک ــی از ماهی ‬ ‫تئاتر است»‪.‬‬ ‫هنرمندان تئاتر شهرستان ایثارگر هستند‬ ‫یت ــوان ب ــه گیش ــه تئات ــر‬ ‫فاطم ــی بااش ــاره به اینکه در ش ــرایط کنون ــی ش ــیوع کرون ــا نم ‬ ‫کگــروه‬ ‫در شهرســتان به گون ـه ای نــگاه کــرد تــا به عنــوان منبــع درامــد بــرای اعضــای ی ‬ ‫محاس ــبه ش ــود‪ ،‬گف ــت‪« :‬کس ــانی که ام ــروز در ح ــوزه تئات ــر در شهرس ــتان ها فعالی ــت‬ ‫می کنن ــد‪ ،‬ایثارگرن ــد و بااینک ــه می دانن ــد تئات ــر‪ ،‬زمینــه ای ب ــرای به دســت اوردن پ ــول‬ ‫و مادی ــات نیس ــت‪ ،‬از منب ــع اصل ــی درام ــد خ ــود می زنن ــد ت ــا بتوانن ــد دراین زمین ــه‬ ‫یس ــت و نمی توانن ــد‬ ‫فعالی ــت کنن ــد و ام ــروز دس ــت بچ هه ــای تئات ــر شهرس ــتان خال ‬ ‫انچ ــه را در ذه ــن دارن ــد‪ ،‬ب ــا تم ــام جزئی ــات به دلی ــل همی ــن کمبوده ــا ب ـه روی صحن ــه‬ ‫بیاورن ــد»‪ .‬وی باتا کیدبراینک ــه تئاتره ــای خیابان ــی می توانن ــد یک ــی از مهم تری ــن‬ ‫دالی ــل گرای ــش م ــردم ب ــه تئات ــر؛ به وی ــژه در شهرس ــتان ها باش ــد‪ ،‬اف ــزود‪« :‬وقت ــی ی ــک‬ ‫مخاط ــب؛ حت ــی ب ــرای چندلحظ ــه ش ــاهد ی ــک نمای ــش خیابان ــی باش ــد‪ ،‬ای ــن ام ــکان‬ ‫بیش ــتر وج ــود دارد ک ــه ج ــذب تئات ــر ش ــود و ب ــا احترام گذاش ــتن ب ــه تئات ــر‪ ،‬هنرمن ــد‪،‬‬ ‫جامع ــه و فک ــرش در مس ــیری ق ــدم بگ ــذارد ک ــه ب ــرود بلی ــت بخ ــرد و تئات ــر ببین ــد‪.‬‬ ‫یسـ ـت که ام ــروز در ح ــوزه س ــینمای م ــا درحال وق ــوع اس ــت؛‬ ‫خ ــب البت ــه ای ــن‪ ،‬چیز ‬ ‫ً‬ ‫یش ــود و نهایت ــا ب ــه صحنــه ای‬ ‫نب ــار گرفت ــه م ‬ ‫یک ــه در س ــینما ی ــک پ ــان چندی ‬ ‫ درحال ‬ ‫نب ــار تمری ــن و در روز‬ ‫یش ــود؛ ام ــا در تئات ــر‪ ،‬ی ــک صحن ــه بای ــد چندی ‬ ‫خ ــوب مب ــدل م ‬ ‫یش ــود ان را‬ ‫اج ــرا‪ ،‬به درس ــتی اج ــرا و تم ــام ش ــود؛ و ش ــما اج ــازه نداری ــد‪ ،‬نبای ــد و نم ‬ ‫یســت کــه‬ ‫دوبــاره تکــرار کــرد»‪ .‬وی باتا کیدبر اینکــه تئاتــر خیابانــی‪ ،‬از مهم تریــن مسائل ‬ ‫یت ــوان روی ان تمرک ــز ک ــرد‪ ،‬هنرمن ــدان ان را موردحمای ــت ق ــرار داد ت ــا مشکالتش ــان‬ ‫م ‬ ‫شه ــای بیش ــتری تولی ــد کنن ــد‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫کمت ــر ش ــود و بیش ــتر فعالی ــت کنن ــد و نمای ‬ ‫یت ــوان مخاط ــب را ج ــذب تئات ــر ک ــرد و وقت ــی چش ــم مخاط ــب‬ ‫«ب ــا تئات ــر خیابان ــی م ‬ ‫ب ــا مقول ــه تئات ــر در خیاب ــان اش ــنا ش ــود‪ ،‬همی ــن نکت ــه می توان ــد او را ب ــه س ــالن های‬ ‫نمای ــش می کش ــاند»‪.‬‬ ‫تریبون‬ ‫هنر ؛ لحظ ه به وجدامدن انسان از دیدن یک اثر‬ ‫نحـوزه نظـر بدهنـد تـا‬ ‫وی باتا کیدبراینکـه امـروز کارشناسـان بسـیاری بایـد درای ‬ ‫یسـت‬ ‫اتفاقاتی در جامعه بیفتد که روزبه روز انسـان تر باشـیم‪ ،‬گفت‪« :‬هنر‪ ،‬لحظه ا ‬ ‫یکـه یک لحظـه‪،‬‬ ‫کـه انسـان از دیـدن اثـری به وجـد می ایـد و بایـد گفـت؛ هرچیز ‬ ‫مخاطـب را درگیـر خـود کنـد و شـاید تنهـا در ذهنـش به این نکتـه فکـر کنـد کـه‬ ‫یسـت که‬ ‫می تواند درلحظه متوقف شـود‪ ،‬می تواند تعریفی از هنر باشـد‪ .‬هنر‪ ،‬عامل ‬ ‫مخاطب را درلحظه به وجد می اورد»‪ .‬وی افزود‪« :‬به نظرم هنرمند امده که بر روی‬ ‫مخاطبش تاثیر بگذارد و در پله نخسـت‪ ،‬باید این تاثیر بر روی خود او دیده شـود؛‬ ‫یشـود او‪ ،‬تلاش‬ ‫زیـرا امـده اسـت بـر جامعـه اش تاثیـر بگـذارد و همین امـر موجـب م ‬ ‫کنـد تـا جزئیـات اثـرش را طـوری بچینـد که مردم جامعـه او از اثر او لذت ببرنـد»‪ .‬وی‬ ‫عشـق و عالقـه را مهم تریـن عامـل مانـدگاری فـرد در هنـر خوانـد و بااذعان به اینکـه‬ ‫نحـال‪ ،‬فـرد‬ ‫در ایـن راه رخدادهـا و سـنگ اندازی های بسـیار وجـود دارد و باای ‬ ‫ـوش خویـش‪ ،‬مسـیر را ادامـه می دهـد‪ ،‬گفـت‪« :‬عشـق بـه تئاتـر مـرا‬ ‫به خاطـر حـال خ ِ‬ ‫دراین مسـیر نگاه داشـته و گویی این عشـق همواره در گوش من زمزمه می کند که‬ ‫شـروع کـن و دسـت بـه کاری بـزن کـه نـو و جدیـد باشـد و ازهمیـن راه‪ ،‬روی مخاطـب‬ ‫یا ت را در نمایش هایت به مخاطب عرضه‬ ‫تاثیر بگذار تا دغدغه های ذهنی و فکر ‬ ‫ً‬ ‫کنـی تـا او را به فکـر فـرو ببـری کـه مثلا زبال ههـای خشـک و تـر را تفکیـک کنـد»‪.‬‬ ‫لزوم سازگارشدن اهالی تئاتر شهرستان با وضعیت موجود‬ ‫ـاح خ ــود بزن ــد‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ص‬ ‫ا‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫وی باتا کیدبراینک ــه هن ــر بای ــد ب ــا ف ــرد کاری کن ــد ک ــه دس ــت ب‬ ‫ِ‬ ‫تهــای بســیاری در تئاتــر شهرســتان هســت کــه از مهم تریــن‬ ‫افــزود‪« :‬امــروز محدودی ‬ ‫یت ــوان ب ــه عدم دسترس ــی ب ــه س ــالن اس ــتاندارد تئات ــر اش ــاره ک ــرد‪ .‬س ــالن های‬ ‫نه ــا م ‬ ‫ا ‬ ‫مناس ــب تئات ــر در شهرس ــتان ها وج ــود ن ــدارد و اهال ــی متص ــدی در ح ــوزه تئات ــر‪ ،‬بای ــد‬ ‫در شهرس ــتان ها خ ــود را ب ــا وضعی ــت موج ــود وف ــق دهن ــد و کار خ ــود را طب ــق همی ــن‬ ‫س ــالن ها ش ــکل داده و ب ــه جمع بن ــدی برس ــند»‪ .‬وی عدم دسترس ــی ب ــه فض ــا و‬ ‫س ــالن مناس ــب در شهرس ــتان ها ب ــرای اج ــرای نمای ــش را یک ــی از مهم تری ــن عوام ــل‬ ‫محدودکنن ــده در اجراه ــای نمای ــش برش ــمرده و بابیان اینک ــه همدل ــی و یکپارچگ ــی‬ ‫مب ــودن و باه ـم ‬ ‫مهم تری ــن حلق ــه مفق ــوده در تئات ــر در هم ــدان اس ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬کناره ‬ ‫نس ــال به این نقط ــه نرس ــیده‬ ‫کارک ــردن‪ ،‬می توان ــد ف ــرد را ب ــه جای ــی برس ــاند ک ــه سالیا ‬ ‫و ممک ــن اس ــت ا گ ــر کارگردان ــی بتوان ــد چندس ــال‪ ،‬چن ــد بازیگ ــر را درکناره ــم ن ــگاه دارد‬ ‫نه ــا کار کن ــد‪ ،‬تئات ــر هم ــدان باتوج هب ــه اس ــتعدادهای موج ــود‪ ،‬می توان ــد ب ــه‬ ‫و ب ــا ا ‬ ‫یس ــت ک ــه‬ ‫نقاط ــی برس ــد ک ــه در صحن ــه هن ــر کش ــور بدرخش ــد و این نکت ــه‪ ،‬از مشکالت ‬ ‫هرچه زودت ــر ب ــا همدل ــی هنرمن ــدان‪ ،‬بای ــد پای ــان بپذی ــرد»‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهسا سعادتمند‬ ‫باشگاه های ورزشی‪ ،‬کار فرهنگی نمی کنند‬ ‫ُ‬ ‫‪13‬امیـ ـن دوره «جش ــنواره فیلم ه ــای ورزش ــی ای ــران» ب ــا حمای ــت کمیت ــه‬ ‫ملـــی المپیـــک و پارالمپیـــک‪ ،‬فدراســـیون ورزش زورخانـــه ای و کش ــتی‬ ‫پهلوانـــی‪ ،‬وزارت ورزش وجوانـــان‪ ،‬ســـازمان صداوســـیما و ســـازمان‬ ‫س ــینمایی وزارت ارش ــاد در بخ ــش خصوص ــی و به هم ــت موسس ــه «خان ــه‬ ‫هنــر خیــام» از ‪ ۲۷‬تیرمــاه ‪ ۱۴۰۱‬به مــدت سـه روز برگــزار شــد‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛‬ ‫پژمــان بازغــی‪ ،‬بازیگــر ســینما و تلویزیــون و یکــی از اعضــای هیئ ـت داوران‬ ‫بابیان اینک ــه س ــینمای ورزش ــی در کش ــور م ــا نادی ــده گرفت ــه ش ــده اس ــت‬ ‫اظه ــار داش ــت‪ :‬هم ــه باش ــگاه های ورزش ــی ای ــران ن ــام فرهنگ ــی را دارن ــد؛‬ ‫ام ــا هیچ وق ــت کار فرهنگ ــی نمی کنن ــد‪ .‬چ ــون بودج ـه ای ب ــرای ان تعری ــف‬ ‫نمی ش ــود‪ .‬خیل ــی از تیم ه ــای صنعت ــی م ــا در لی ــگ برت ــر بس ــیار پولدارن ــد‪.‬‬ ‫ان ه ــا فق ــط پ ــول س ــفر و دس ــتمزد بازیکن ــان را می دهن ــد ام ــا بخش ــی از‬ ‫بودجــه را بایــد صــرف فرهنــگ کننــد‪ .‬ا گــر ســتاره تیــم ســپاهان‪ ،‬دســتمزد‬ ‫خ ــود را ب ــه بخ ــش فرهنگ ــی باش ــگاه بده ــد‪ ،‬حداق ــل می ش ــود ‪ ۱۵‬مس ــتند‬ ‫از اس ــطوره های باش ــگاه س ــاخت‪ .‬ب ــا دس ــتمزد ی ــک بازیک ــن اس ــتقالل ی ــا‬ ‫پرســـپولیس می شـــود ‪ ۱۰‬مســـتند دربـــاره زندگـــی اســـطوره های ایـــن دو‬ ‫تیــم ســاخت‪ .‬در بخــش فرهنگــی پرســپولیس چــه اتفاق هایــی می افتــد؟‬ ‫هیچ وقـــت از این بخـــش پرســـیده اند کـــه ایـــا ایـــن لبـــاس بازیکن ــان‬ ‫مناســب اســت یــا نــه؟ وزیــر ورزش چنــد مشــاور ســینمایی دارد؟ چندنفــر‬ ‫از ســـینما گران بـــه وزرای مـــا مشـــاوره ســـینمایی می دهنـــد؟ متاس ــفانه‬ ‫چنیـــن ســـاختاری وجـــود نـــدارد‪ .‬بازغـــی افـــزود‪ :‬امســـال در جش ــنواره‬ ‫خیلـــی شـــاهد فیلم هـــای ورزشـــی نبودیـــم؛ چـــون بخـــش فرهنگ ــی‬ ‫جـــدا از بخـــش ورزشـــی دیـــده می شـــود درحالی کـــه به نظـــر مـــن وزارت‬ ‫فرهنگ وارش ــاد بای ــد تش ــخیص بده ــد ک ــه ف ــان فیل ــم از بودج ــه ک ــدام‬ ‫وزارتخان ــه س ــاخته ش ــود‪ .‬چنی ــن س ــاختاری وج ــود ن ــدارد‪ .‬ب ــار مس ــئولیت‬ ‫همــه فیلم ســازی کشــور بــر دوش وزارت ارشــاد اســت کــه درســت نیســت‪.‬‬ ‫بایـــد در هیئت دولـــت تصمیماتـــی گرفتـــه شـــود و بودجـــه ای جدا گان ــه‬ ‫بـــرای فیلم ســـازی اختصـــاص داد‪ .‬فیلم ســـازانی کـــه می خواهن ــد در‬ ‫ح ــوزه محیط زیس ــت‪ ،‬ورزش‪ ،‬پزش ــکی‪ ،‬ان ــرژی و ‪ ...‬فیل ــم بس ــازند‪ ،‬بای ــد ب ــه‬ ‫وزارتخان ــه مربوط ــه مراجع ــه کنن ــد‪ .‬عض ــو هیئ ـت داوران س ــیزدهمین دوره‬ ‫جشـــنواره فیلم هـــای ورزشـــی ایـــران بابیان اینکـــه وزارت فرهنگ وارش ــاد‬ ‫بایــد هماهنگ کننــده ســایر ســازمان ها درزمینــه بودجــه فرهنگــی باشــد‪،‬‬ ‫توضی ــح داد‪ :‬متاس ــفانه بودجه ه ــای فرهنگ ــی ب ــه همایش ه ــا و اتفاق ــات‬ ‫روابط عمومی هـــا تخصیـــص پیـــدا می کنـــد‪ .‬وزارت ارشـــاد نمی توان ــد‬ ‫به تنهایـــی بـــار فرهنگـــی همـــه وزارتخانه هـــا را بـــه دوش بکشـــد‪ .‬بای ــد‬ ‫هم ــه وزارتخانه ه ــا بودج ــه فیلم س ــازی داش ــته باش ــند‪ .‬وزارت ورزش بای ــد‬ ‫بودجـ ـه ای تخصی ــص بده ــد ک ــه فیلم ه ــای ورزش ــی س ــاخته ش ــود‪ .‬االن‬ ‫در ح ــوزه پزش ــکی ا گ ــر بخواهی ــم فیل ــم بس ــازیم م ــا بای ــد خودم ــان به فک ــر‬ ‫بودجــه باشــیم درحالی کــه وظیفــه وزارت بهداشــت انجــام ای ـن کار اســت‪.‬‬ ‫مه ــای‬ ‫وزارت ورزش بای ــد بودج ـه ای تخصی ــص ده ــد ت ــا درطول س ــال فیل ‬ ‫ورزش ــی س ــاخته ش ــود‪ .‬هم ــه فیلم ه ــا ک ــه نبای ــد هن ــری و تج ــاری باش ــد‪.‬‬ ‫برخـــی فیلم هـــا در دل تاریـــخ ثبـــت می شـــود‪ .‬ایـــن بازیگـــر بااشـــاره به‬ ‫تعـــدادی از فیلم هـــای جشـــنواره امســـال توضیـــح داد‪ :‬فیلـــم «تخت ــی»‬ ‫ســاخته بهــرام توکلــی را در جشــنواره داشــتیم کــه ارزشــمند بــود‪ .‬به عنــوان‬ ‫کســـی که ‪ ۳۰‬ســـال اســـت در حـــوزه ســـینما کار می کنـــم‪ ،‬ســـختی های‬ ‫ایـــن کار را می فهمـــم‪ .‬فیلـــم «الیه هـــای دروغ» ســـاخته رامیـــن ســـهراب‬ ‫را دیـــدم کـــه به نظـــر مـــن در ژانـــر فیلم هـــای ورزشـــی بســـیار زحم ــت‬ ‫کش ــیده بودن ــد‪ .‬ان ه ــا س ــعی کردن ــد حرکت ه ــای رزم ــی داش ــته باش ــند‪.‬‬ ‫البت ــه ان فیل ــم مرب ــوط ب ــه جش ــنواره فج ــر نب ــود و ج ــای ان در جش ــنواره‬ ‫ورزشی س ــت‪ .‬بازغ ــی درب ــاره معیارهای ــش ب ــرای داوری اث ــار توضی ــح داد‪:‬‬ ‫م ــن س ــعی ک ــردم فیلم ه ــا را ازلح ــاظ ورزش ــی ن ــگاه و داوری کن ــم‪ .‬ب ــه ه ــر‬ ‫فیلمــی کــه بیشــتر مرتبــط بــه ورزش بــود‪ ،‬امتیــاز بیشــتری دادم‪ .‬در بخــش‬ ‫خارج ــی چن ــد فیل ــم داش ــتیم ک ــه ازنظ ــر م ــن خیل ــی ورزش ــی محس ــوب‬ ‫ً‬ ‫نمی ش ــد‪ .‬چن ــد فیل ــم ه ــم مس ــتقیما ب ــه قهرمان ــان ورزش ــی می پرداخ ــت‪.‬‬ ‫بازغ ــی باتا کیدبراینک ــه م ــردم م ــا بس ــیاری از قهرمان ــان ش ــهر خودش ــان را‬ ‫ً‬ ‫نمی شناســـند‪ ،‬گفـــت‪ :‬مثـــا خیلی هـــا نمی داننـــد کریـــم بـــاوی کیس ــت‪.‬‬ ‫مس ــازان‬ ‫وظیف ــه وزارت ورزش این اسـ ـت که بودجـ ـه ای کن ــار بگ ــذارد‪ ،‬فیل ‬ ‫را دعــوت کنــد و بگویــد امســال دربــاره ‪ ۱۵‬اســطوره ورزشــی فیلــم بســازید‪.‬‬ ‫امس ــال فیلم ــی به ن ــام «بی ــرو» را در جش ــنواره فیلم ه ــای ورزش ــی داری ــم‪.‬‬ ‫مشــخص اســت کارگــردان به انــدازه بودج ـه اش فیلــم ســاخته اســت‪ .‬بایــد‬ ‫ً‬ ‫کم ــک وزارت ورزش درکنارای ــن فیل ــم باش ــد چ ــون دقیق ــا زندگی نام ــه ی ــک‬ ‫فوتبالیســـت را تعریـــف می کنـــد کـــه در جام جهانـــی تاثیرگـــذار بـــود‪ .‬چ ــرا‬ ‫یســت‪.‬‬ ‫فارابــی بایــد بــه ایــن فیلــم کمــک کنــد؟ وظیفــه فارابــی چیــز دیگر ‬ ‫بازیگـــر فیلم هـــای ســـمفونی نهـــم و تیـــغ و ترمـــه بابیان اینکـــه در کش ــور‬ ‫م ــا خیلی ک ــم ب ــه فیل ــم ورزش ــی پرداخت ــه ش ــده‪ ،‬تا کی ــد ک ــرد‪ :‬م ــا تجرب ــه‬ ‫مس ــازی را نداری ــم‪ .‬س ــرمایه گذار دوس ــت دارد فیل ــم کم ــدی‬ ‫این ش ــکل فیل ‬ ‫بســازد و برگشــت ســرمایه داشــته باشــد‪ .‬چه کســی بایــد متولــی این قضیــه‬ ‫باشــد؟ همــه دنیــا دربــاره اسطوره هایشــان فیلــم می ســازند و یــک جریــان‬ ‫امیدبخش ــی از ای ــن فیلم ه ــا حمای ــت می کن ــد و می گوی ــد ای م ــردم ش ــما‬ ‫ه ــم می توانی ــد اس ــتیو جاب ــز و ف ــان خوانن ــده بش ــوید ام ــا در ای ــران هم ــه‬ ‫نگاه هـــا به ســـمت فرهنگ وارشـــاد ا ســـت‪ .‬وزارت ارشـــاد بایـــد فیلم نام ــه‬ ‫را تایی ــد کن ــد و ش ــما را ب ــه وزارتخان ــه عل ــوم ی ــا ورزش بفرس ــتد‪ .‬راج ــع ب ــه‬ ‫کریســـتین رونالـــدو چنـــد باشـــگاه هرکـــدام از نـــگاه خودشـــان مس ــتند‬ ‫مه ــا‬ ‫ســـاخته اند‪ .‬شـــما وجـــوه مختلفـــی از یـــک قهرمـــان را دراین فیل ‬ ‫می بینیـــد‪ .‬بـــرای ایـــن کار وقـــت و انـــرژی گذاشـــته شـــده اســـت‪ .‬م ــا‬ ‫چندت ــا عل ــی دای ــی‪ ،‬خ ــداداد عزی ــزی و به ــداد س ــلیمی داری ــم؟ دول ــت‬ ‫متولـــی نگهـــداری ســـرمایه هایش اســـت‪ .‬راجـــع بـــه وحیـــد شمس ــایی‬ ‫مس ــتندی س ــاخته نش ــده اس ــت‪ ،‬بااینک ــه او اق ــای گل اس ــیا و جه ــان در‬ ‫رش ــته فوتس ــال اس ــت‪ .‬عض ــو هیئـ ـت داوران س ــیزدهمین دوره جش ــنواره‬ ‫فیلم ه ــای ورزش ــی ای ــران اف ــزود‪ :‬در کش ــور م ــا برخ ــی از جوان ــان به دلی ــل‬ ‫مشـــکالت ناامیـــد هســـتند‪ .‬فیلم هـــای ورزشـــی فیلم هـــای امیدبخش ــی‬ ‫هس ــتند و می توانن ــد ب ــه جوان ــان کم ــک کن ــد ک ــه ب ــه خودب ــاوری برس ــند‪.‬‬ ‫در تم ــام باش ــگاه های ب ــزرگ جه ــان به جای اینک ــه ورزش ــکاران در اردو ب ــه‬ ‫بازی ه ــای رایان ـه ای بپردازن ــد‪ ،‬ب ــرای ان ــان فیلم ه ــای ورزش ــی امیدبخ ــش‬ ‫پخ ــش می کنن ــد‪ .‬این م ــوارد در دنی ــا تجرب ــه ش ــده اس ــت‪ .‬ق ــرار نیس ــت م ــا‬ ‫تجربــه را دوبــاره تجربــه کنیــم‪ .‬مــا قــرار اســت از تجربیــات اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکــه همــه اتفاقــات ســینمایی برعهــده وزارت ورزش و فارابــی‬ ‫نیس ــت گف ــت‪ :‬چ ــرا وقت ــی ق ــرار اس ــت فیلم ــی درب ــاره ش ــهر س ــاخته ش ــود‪،‬‬ ‫شـــهرداری می گویـــد مـــا بودجـــه نداریـــم؟ چـــرا وزارت بهداشـــت ب ــرای‬ ‫س ــاخت فیل ــم درب ــاره پرس ــتاران پ ــول ن ــدارد؟ بع ــد می بینی ــد س ــیلی از‬ ‫یکــه‬ ‫تیزرهــای تلویزیونــی بــرای نهادهــای مختلــف پخــش می شــود درحال ‬ ‫ایـــن حـــق فیلم ســـازان اســـت کـــه جشـــنواره موضوعـــی فیلـــم کوت ــاه و‬ ‫ً‬ ‫فیل ــم بلن ــد داش ــته باش ــند‪ .‬مث ــا می توانن ــد ی ــک جش ــنواره فیل ــم کوت ــاه‬ ‫دربـــاره کمبـــود اب و خشک شـــدن دریاچـــه ارومیـــه برگـــزار کننـــد‪ .‬ای ــن‬ ‫فیلم ه ــا گیش ــه ندارن ــد‪ .‬بخ ــش خصوص ــی ه ــم س ــرمایه گذاری نمی کن ــد‪.‬‬ ‫ارشـــاد بایـــد ایـــن قانـــون را در هیئت دولـــت به تصویـــب برســـاند و ای ــن‬ ‫مطالبه گ ــری را از هم ــه دس ــتگاه ها داش ــته باش ــد ک ــه دراین زمین ــه بودج ــه‬ ‫فیلم ســـازی تخصیـــص دهنـــد‪ .‬وزارت ورزش بایـــد بودجـــه تخصی ــص‬ ‫ده ــد ت ــا اث ــار ورزش ــی س ــاخته ش ــود‪ .‬درواق ــع وزارت فرهنگ وارش ــاد ی ــک‬ ‫دس ــتگاه هماهنگ کنن ــده اس ــت‪ .‬بازیگ ــر فیلم ه ــای کاف ــه س ــتاره‪ ،‬بارک ــد‬ ‫و اس ــرافیل اف ــزود‪ :‬ش ــاید ی ــک فیلم نامه نوی ــس بخواه ــد درب ــاره ی ــک س ــد‬ ‫فیلم ــی بس ــازد‪ .‬بای ــد ب ــه وزارت فرهنگ وارش ــاد بودج ــه ان را فراه ــم کن ــد‪.‬‬ ‫بع ــد از ‪ ۴۰‬و چندس ــال ک ــه از تاس ــیس وزارت ارش ــاد می گ ــذرد‪ ،‬این مس ــائل‬ ‫بای ــد ج ــا افت ــاده باش ــد‪ .‬ای ــن وزارتخان ــه بودج ــه مح ــدود دارد و به تنهای ــی‬ ‫یش ــود‬ ‫نمی توان ــد فیل ــم بس ــازد‪ .‬از ‪ ۲۰۰‬فیلم ــی ک ــه درطول س ــال س ــاخته م ‬ ‫فق ــط ‪ ۲۲‬فیل ــم راه ــی جش ــنواره فج ــر می ش ــود‪ .‬بقی ــه فیلم ه ــا بای ــد کج ــا‬ ‫دیــده شــود؟ جشــنواره های موضوعــی مختلــف بایــد توســط وزارتخان ههــا‬ ‫برگ ــزار ش ــود ام ــا در چندسال گذش ــته ای ــن بودجه ه ــا نادی ــده گرفت ــه ش ــده‬ ‫اس ــت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫چهارشنبه ‪ 5‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2554‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظربه اینکـه اقـای علـی سـلیمانی پور فرزنـد قربـان بـا تسـلیم استشـهادیه گواهـی شـده بـه‬ ‫شـماره ‪ 140102152565000533‬مـورخ ‪ 1401/03/10‬دفترخانـه یـک فشـافویه بـه ضمیمـه‬ ‫درخواسـت وارده ‪ 1321‬مورخ ‪ 1401/04/21‬اعالم کرده اسـت سـند مالکیت سه دانگ عرصه‬ ‫و اعیـان یـک قطعـه زمیـن طلـق بـه مسـاحت ‪ 320/11‬مترمربـع قطعـه ‪ 9‬تفکیکـی به شـماره‬ ‫‪ 1259‬فرعـی از ‪ 36‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 460‬فرعـی از اصلـی مرقـوم واقـع‬ ‫در حسـن اباد حـوزه ثبـت ملـک فشـافویه بخـش ‪ 12‬تهـران کـه ذیـل ثبـت دفتـر الکترونیـک‬ ‫‪ 139920301047002057‬بـه شـماره سـریال چاپـی ‪ 201961‬سـری ه‪ 98/‬بـه نـام مالـک فـوق‬ ‫ثبـت و صـادر و تسـلیم شـده کـه طبـق مندرجـات استشـهادیه تسـلیمی و گواهـی دفتـر‬ ‫املا ک‪ ،‬در قیـد رهن نمی باشـد به علت سـرقت طـی نامـه شـماره ‪1401/270576603/44‬‬ ‫مـورخ ‪ 1401/04/11‬کالنتـری ‪ 176‬حسـن اباد فشـافویه مفقـود شـده اسـت و مالـک تقاضـای‬ ‫صـدور المثنـی سـند مالکیـت ملک مذکور را نموده اسـت‪ .‬لذا در اجرای مـاده ‪ 120‬ائین نامه‬ ‫اصالحـی قانـون ثبـت مصـوب ‪ 1380/11/08‬مراتـب در یـک نوبت ا گهی می شـود تا چنانچه‬ ‫شـخص یا اشـخاص مدعی انجام معامله نسـبت به ملک مرقوم یا وجود سـند مالکیت به‬ ‫هـر دلیـل نـزد خـود می باشـند‪ ،‬ظرف مـدت ‪ 10‬روز پس از انتشـار این ا گهی‪ ،‬اعتـراض خود را‬ ‫ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله به این اداره به نشـانی حسـن اباد‪ ،‬بلوار امام‬ ‫خمینـی(ره)‪ ،‬خیابـان شـهید جـواد قمـی تسـلیم و رسـید اخذ کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫انقضای مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض‪ ،‬اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود‪،‬‬ ‫برابـر مقـررات‪ ،‬المثنـی سـند مالکیـت صـادر و به متقاضی تسـلیم خواهد شـد‪.‬‬ ‫بهـروز حسـین زاده‪ ،‬رئیـس واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک فشـافویه‪ ،‬از‬ ‫م الـف ‪265‬‬ ‫طرف محمود هاشـمی‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت گسترش عمران به افرید خاور شرکت سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 763‬و شناسه ملی ‪14005990470‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیـره مـورخ ‪ 1398/07/24‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪:‬‬ ‫اقـای رضـا ممتـاز بـه شـماره ملـی ‪ 0940658127‬بـه سـمت رئیـس هیئت مدیـره؛ اقـای‬ ‫محمدصدیـق قـادری بـه شـماره ملـی ‪ 0769061206‬به سـمت نایب رئیس هیئت مدیره؛‬ ‫اقای حسین ممتازرودی به شماره ملی ‪ 4999290421‬به سمت مدیرعامل برای مدت‬ ‫دو سـال انتخـاب شـدند‪ .‬کلیـه اوراق بهـادار و تعهـداور و رسـمی شـرکت بـا امضـای اقـای‬ ‫حسـین ممتـازرودی (مدیرعامـل) همـراه بـا مهـر شـرکت معتبر خواهـد بود‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان خراسان رضوی مرجع ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری خواف (‪)1356332‬‬ ‫ا گهی مزایده‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه ‪ 140000167‬لـه صنـدوق کارافرینـی کرمانشـاه علیـه اقـای علی اشـرف‬ ‫سـرتیبی (وام گیرنـده) و اقـای سـلیمان سـرتیبی زوراب (راهـن) ششـدانگ یکبـاب سـاختمان مسـکونی‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 301/40‬مترمربـع پلا ک ‪ ۷۸‬فرعـی از ‪ ۱۹۵‬اصلـی سـراب گیالنغـرب بخـش شـش کرمانشـاه بـه‬ ‫نشـانی گیالنغرب‪ ،‬سـراب‪ ،‬کوچه روبروی بیمارسـتان الزهراء‪ ،‬کدپسـتی ‪ ۶۷۸۸۱۹۳۵۹۷‬که سـند ان ذیل‬ ‫ثبت ‪ ۵۱۳۹‬صفحه ‪ ۳۰۷‬دفتر امال ک جلد ‪ ۲۶‬با شـماره چاپی ‪ ۲۹۳۸۲۰‬ششـدانگ به نام اقای سـلیمان‬ ‫سـرتیبی زوراب فرزنـد سـیاوش ثبـت و صـادر و تسـلیم شـده اسـت محـدود بـه حـدود منـدرج در سـند کـه‬ ‫طبـق سـند رهنـی شـماره ‪ 13۹۲/11/13-۱۳۰۸۰‬دفترخانـه ‪ ۱۱۰‬کرمانشـاه در قبـال مبلـغ ‪492/800/000‬‬ ‫ریـال (چهارصـد و نـود و دو میلیـون و هشـتصد هـزار ریـال) در رهن صنـدوق کارافرین قرار گرفتـه و برای ان‬ ‫اجرائیـه بـه مبلـغ ‪ 372/337/000‬ریـال (سـیصد و هفتـاد و دو میلیون و سـیصد و سـی و هفت هـزار ریال)‬ ‫بـه انضمـام خسـارت تاخیـر روزانـه صـادر شـده و طبـق نظر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ ‪۷/465/400/000‬‬ ‫ریـال (هفـت میلیـارد و چهارصـد و شـصت و پنـج میلیـون و چهارصد هزار ریال) ارزیابی شـده اسـت‪ .‬پال ک‬ ‫فـوق به صـورت یکبـاب سـاختمان مسـکونی بوده‪ ،‬اعیان به مسـاحت ‪ ۱۶۰‬مترمربع‪ ،‬سـقف طلاق ضربی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫دارای امتیـازات اب‪ ،‬بـرق‪ ،‬گاز و تلفـن بـا قدمـت حـدودا ‪ ۲۰‬سـال بـوده و برابـر گـزارش مامـور اجـرا در تصرف‬ ‫مالک اسـت‪ .‬پال ک فوق از سـاعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬روز یکشـنبه مورخ ‪( ۱401/05/23‬بیسـت و سـوم مرداد ماه‬ ‫سـال چهـار صـد و یـک) در اداره ثبـت اسـناد و املا ک گیالنغـرب (واحـد اجـرا) واقـع در خیابـان امـام(ره)‪،‬‬ ‫جنـب اداره تامیـن اجتماعـی از طریـق مزایـده بـه فـروش می رسـد‪ .‬مزایـده از مبلـغ ‪7/465/400/000‬‬ ‫ریـال (هفـت میلیـارد و چهارصـد و شـصت و پنـج میلیـون و چهـار صـد ریـال) شـروع و بـه باالتریـن قیمـت‬ ‫ً‬ ‫پیشـنهادی نقـدا فروختـه می شـود‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهی هـای مربـوط بـه اب‪ ،‬بـرق‪ ،‬گاز اعـم‬ ‫از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـترا ک و مصـرف‪ ،‬درصورتـی کـه مورد مزایـده دارای انها باشـد و نیز بدهی های‬ ‫مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده‪ ،‬اعـم از اینکـه رقـم قطعـی ان معلـوم شـده یـا نشـده‬ ‫باشـد بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیـز درصـورت وجـود مـازاد‪ ،‬وجـوه پرداختـی بابت هزینه هـای فوق‪،‬‬ ‫از محـل مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهـد شـد‪ .‬مـورد مزایـده بـه باالتریـن قیمـت کـه خریـدار داشـته‬ ‫ً‬ ‫باشـد و نقـدا ده درصـد مبلـغ پایـه کارشناسـی را بـه حسـاب سـپرده ثبـت واریـز کنـد‪ ،‬بـه فـروش می رسـد‪.‬‬ ‫برنـده مزایـده مکلـف اسـت مابه التفـاوت مبلـغ فـروش را ظـرف مـدت ‪ ۵‬روز از تاریـخ مزایـده‪ ،‬بـه حسـاب‬ ‫صنـدوق ثبـت واریـز کنـد‪ .‬درصورتی کـه ظـرف مهلـت مقـرر‪ ،‬مانـده مبلـغ فـروش را واریـز نکنـد‪ ،‬مبلـغ ده‬ ‫درصـد واریـزی قابـل اسـترداد نبـوده و به حسـاب خزانـه واریز خواهد شـد‪ .‬دراینصورت عملیات فـروش از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط و مزایـده تجدیـد می شـود‪ .‬فـروش مـال بـه نسـیه درصورتی جایز اسـت که متعهدله‪،‬‬ ‫ً‬ ‫فـروش بـه نسـیه را قبـول داشـته و مدیـون نیـز مـازاد را نقـدا دریافـت و بـا نسـبت بـه مـازاد نسـیه را قبـول‬ ‫کنـد کـه درهردوصـورت‪ ،‬خـود مسـئول خواهنـد بود‪ .‬کلیه هزینه هـای قانونی به عهده برنده مزایده اسـت‬ ‫و حـق مزایـده و نیم عشـر نقـدا وصـول می شـود و سـایر هزینه هـای قانونـی برابـر مقـررات وصـول خواهنـد‬ ‫شـد‪ .‬چنانچـه روز مزایـده مصـادف بـا تعطیـل رسـمی غیرمترقبـه شـود‪ ،‬مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی‬ ‫در همـان محـل و سـاعت انجـام می شـود‪ .‬مـورد مزایـده بیمـه نمی باشـد‪ .‬ایـن ا گهـی پـس از تاییـد نهایی‬ ‫در سـایت ا گهی هـای الکترونیکـی سـازمان ثبـت قـرار خواهـد گرفـت و بـه منزلـه انتشـار ا گهـی در روزنامـه‬ ‫کثیراالنتشـار محلی ست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪۱۴۰۱/05/05 :‬‬ ‫جمال نقدی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان گیالنغرب‬ ‫ا گهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه شرکت تعاونی توسعه و‬ ‫عمرانشهرستانتربت حیدریه‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/05/05 :‬‬ ‫مرحله دوم (نوبت دوم)‬ ‫یشـود‬ ‫بدینوسـیله از کلیـه نماینـدگان محتـرم اعضـای ایـن شـرکت تعاونـی دعوت م ‬ ‫بـا همـراه داشـتن مـدارک معتبـر (کارت ملـی یـا بـرگ سـهام) در سـاعت ‪ 17:30‬روز‬ ‫یکشـنبه مـورخ ‪ 1401/05/23‬در جلسـه مذکـور کـه در ادرس تربت حیدریـه‪ ،‬میدان‬ ‫معلـم‪ ،‬خیابـان اسـایش‪ ،‬مسـجد نورالهـدی (اسـایش) بـا دسـتور کار ذیـل تشـکیل‬ ‫یشـود‪ ،‬حضـور بهـم رسـانند‪.‬‬ ‫م ‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬ارائـه گـزارش هیئت مدیـره؛ ‪ -2‬ارائـه گـزارش بازرسـی؛ ‪ -3‬تصمیم گیـری دربـاره‬ ‫تهـای مالـی سـال ‪1400‬؛ ‪ -4‬تصمیم گیـری در مـورد بودجـه پیشـنهادی سـال‬ ‫صور ‬ ‫‪1401‬؛ ‪ -5‬تصمیم گیـری در مـورد اسـتفاده از تسـهیالت بانکـی؛ ‪ -6‬دادن اختیـار‬ ‫بـه هیئت مدیـره جهـت شـرکت در مناقصـات؛ ‪ -7‬تصمیم گیـری در مـورد افزایـش‬ ‫سرمایه شرکت تعاونی؛ ‪ -8‬انتخاب بازرسان برای سال مالی ‪1401‬؛ ‪ -9‬تصمیم گیری‬ ‫درخصـوص تقسـیم سـود ‪1400‬؛ ‪ -10‬دادن اختیـار بـه هیئت مدیـره جهـت ورود بـه‬ ‫حهـای اقتصـادی توجیه پذیـر‬ ‫طر ‬ ‫هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان تربت حیدریه‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظر به اینکه اقای علیرضا یوسـفی به اسـتناد ‪ 2‬برگ فرم استشـهادیه منضم به فرم‬ ‫تعهـد جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه کـرده‬ ‫یسـت سـند مالکیـت ششـدانگ کارگاه بـه شـماره پلا ک ‪ 721‬فرعـی از ‪431‬‬ ‫و مدع ‬ ‫اصلـی بخـش ‪ 5‬مشـهد کـه متعلـق بـه نامبـرده اسـت‪ ،‬بـه علـت سـهل انگاری مفقـود‬ ‫شـده اسـت‪ .‬با بررسـی دفتر امال ک‪ ،‬معلوم شد ششدانگ پال ک مذکور تحت شماره‬ ‫دفتر الکترونیک ‪ 139720306266013140‬به نام اقای علیرضا یوسـفی ثبت و سـند‬ ‫کاداسـتری بـه شـماره چاپـی ‪ 181219‬سـری ج‪ 97‬بـه نـام نامبـرده صـادر شـده اسـت‬ ‫و بـه موجـب نامـه شـماره ‪ 140025990024118376‬مـورخ ‪ 1400/06/21‬شـعبه ‪3‬‬ ‫اجـرای احـکام مدنـی در بازداشـت اسـت‪ .‬دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪.‬‬ ‫این بخشنامه به استناد تبصره یک اصالحی ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت امال ک‬ ‫صـادر شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یک نوبت‬ ‫یشـود هـر کس نسـبت به ملک مـورد ا گهی معامله ای انجـام داده‬ ‫ا گهـی و متذکـر م ‬ ‫یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف مـدت ده روز از تاریخ‬ ‫انتشـار ا گهی‪ ،‬اعتراض کتبی خود را به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند معامله‬ ‫یسـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در‬ ‫رسـمی بـه ایـن اداره تسـلیم کنـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‪،‬‬ ‫نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی و تسـلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫ابوالقاسـم نظـام زاده‪ ،‬مدیـر واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫م الـف ‪534‬‬ ‫مشـهد ناحیـه ‪3‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160327001000412‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک ناحیه یک زنجـان تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی اقای‬ ‫شـعبان محمـدی فرزنـد علـی گل بـه شماره شناسـنامه ‪ 7229‬نسـبت بـه یکباب‬ ‫سـاختمان مسـکونی بـه مسـاحت ‪ 53/34‬مترمربـع پلا ک ‪ 18535‬فرعـی از ‪41‬‬ ‫اصلی واقع در بخش ‪ 7‬زنجان خریداری از مالک رسـمی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی به مـدت دو ماه‪ ،‬اعتـراض خود را‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند‬ ‫مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/22 :‬‬ ‫محمدرضا حسنی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ناحیه یک زنجان‬ ‫ُ‬ ‫ا گهی مزایده عمومی (یک قطعه) و فراخوان عمومی (نه قطعه)‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫ا گهی عرضه و وا گذاری یک قطعه زمین با کاربری تجاری و خدماتی‪ ،‬هفت قطعه زمین با کاربری های ورزشی‪،‬‬ ‫اموزشی‪ ،‬فرهنگی و دو قطعه زمین با کاربری تفریحی‪ ،‬گردشگری از بین دارندگان موافقت نامه اصولی معتبر‬ ‫اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان به عاملیت از سوی سازمان ملی زمین و مسکن‪ ،‬درنظردارد اراضی براساس جدول ذیل‪ ،‬ردیف شماره‬ ‫یـک بـا کاربـری تجـاری‪ -‬خدماتـی از طریـق مزایـده عمومـی؛ ردیف های ‪ 2‬الی ‪ ،8‬دارندگان موافقت نامه اصولی (اموزشـی‪ ،‬فرهنگی ورزشـی) در راسـتای ماده‬ ‫‪ 100‬قانـون تنظیـم بخشـی از مقـررات مالـی دولـت؛ در ردیف هـای ‪ 9‬و ‪ 10‬در راسـتای مـاده ‪ 22‬قانـون الحـاق مـوادی بـه قانـون تنظیـم بخشـی از مقـررات مالـی‬ ‫دولت به دارندگان موافقت نامه اصولی معتبر صادره از ناحیه اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان جهت احداث مجتمع تفریحی‪-‬‬ ‫پذیرایـی برابـر ضوابـط شهرسـازی از طریـق ا گهـی فراخـوان در شـهرهای زاهـدان‪ ،‬میرجاوه‪ ،‬سـراوان‪ ،‬مهرسـتان و خاش وا گذار کند‪ .‬متقاضیـان می توانند از‬ ‫تاریخ انتشار ا گهی در سامانه ستاد مورخ ‪ 1401/04/25‬ظرف مدت ‪ 21‬روز کاری (پایان ساعت اداری ‪ 13‬مورخه ‪ )1401/05/20‬پس از تهیه ضمانتنامه بانکی‬ ‫بـه مبلـغ ‪ %5‬بهـای پایـه هـر قطعـه در وجـه اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان و قابـل تمدید سـه ماهه‪ ،‬به تقاضای این اداره کل نسـبت به ثبت نـام اقدام کنند‪.‬‬ ‫تجاری و خدماتی‪2001004539000001 :‬‬ ‫فراخوان ماده ‪ 100‬قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‪2001004539000003 :‬‬ ‫فراخوان ماده ‪ 22‬قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‪2001004539000002 :‬‬ ‫برنده ا گهی مورد ‪ 9‬و ‪ 10‬در راستای ماده ‪ 22‬قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‪ ،‬می بایست ظرف ‪ 10‬روز از تاریخ اعالم‪ ،‬نسبت‬ ‫به واریز درصد پیشـنهادی اولیه به حسـاب سـازمان ملی زمین و مسـکن‪ ،‬نزد بانک مرکزی به نام سـازمان ملی زمین و مسـکن اقدام و مابقی وجه باقیمانده‬ ‫را به صورت پلکانی به ترتیب ‪ 4‬سال باقیمانده ‪ %25 ،%20 ،%15‬و ‪ %30‬باقیمانده مبلغ‪ ،‬با ارائه چک و تضمین معتبر (سفته) به میزان یک و نیم برابر اسقاط‬ ‫باقیمانده زمین مورد وا گذاری‪ ،‬با ظهرنویسی ضامن معتبر به تشخیص سازمان ملی زمین و مسکن اقدام کند‪.‬‬ ‫زمان بازگشـایی پا کات‪ :‬راس سـاعت ‪10‬صبح مورخه ‪ 1401/05/22‬با حضور اعضای کمیسـیون مزایده و مناقصه این اداره کل‪ ،‬در سـاختمان جانبازان واقع‬ ‫در خیابان دانشـگاه صورت خواهد پذیرفت و اعالم برنده در سـاعت ‪ 12‬مورخه ‪ 1401/05/23‬اسـت‪.‬‬ ‫ برنده ا گهی می بایست ظرف مدت ‪ 10‬روز از تاریخ اعالم تحت عنوان برنده از سازمان ستاد‪ ،‬نسبت به واریز مبلغ پیشنهادی به حساب سازمان ملی زمین‬‫و مسکن‪ ،‬نزد بانک مرکزی اقدام کند‪.‬‬ ‫ متقاضیان‪ ،‬قبل از ثبت نام‪ ،‬از محل موردنظر با هماهنگی نماینده فنی این اداره کل‪ ،‬بازدید به عمل اورند‪ .‬ملک مذکور براساس وضع موجود براورد بهای‬‫کارشناسی و قابل وا گذاری ست‪.‬‬ ‫ تمامـی مراحـل برگـزاری مزایـده‪ ،‬از تحویـل اسـناد مزایـده تـا ارائـه پیشـنهاد از سـوی متقاضیـان‪ ،‬از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس‬‫‪ www.setadiran.ir‬و دارای امضـای دیجیتـال صـورت خواهـد پذیرفـت و تنهـا پاکتـی کـه علاوه بـر بارگـذاری در سـامانه بـه صـورت فیزیکـی دریافت می شـود‪ ،‬پاکت‬ ‫"الف" حاوی ضمانتنامه شرکت در مزایده است که می بایست به حراست اداره کل حدا کثر تا ساعت ‪ 13‬مورخ ‪ 1401/05/20‬واقع در میدان شهدا‪ ،‬تحویل شود‪.‬‬ ‫ متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به معاونت امال ک و حقوقی این اداره کل (اداره وا گذاری) مراجعه فرمایند‪.‬‬‫ردیف‬ ‫عنوان‬ ‫مساحت‬ ‫‪1‬‬ ‫تجاری‪-‬خدماتی‬ ‫‪1611/50‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اموزش عالی‬ ‫‪1011/32‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اموزشی‬ ‫‪500‬‬ ‫پال ک‬ ‫فرعی‬ ‫پال ک اصلی‬ ‫قسمتی از پال ک ‪22709‬‬ ‫ادرس‬ ‫قیمت هر مترمربع‬ ‫‪ %5‬بهای اولیه‬ ‫زاهدان‪ ،‬بلوار کوثر‪ ،‬تقاطع بهداشت‬ ‫‪126/000/000‬‬ ‫‪10/152/450/000‬‬ ‫ماده ‪ 100‬قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (از بین دارندگان موافقت نامه اصولی)‬ ‫زاهدان‪ ،‬جنب مجتمع مسکونی گواتام‬ ‫‪45/000/000‬‬ ‫‪2/275/470/000‬‬ ‫‪17680‬‬ ‫‪22710‬‬ ‫زاهدان‪ ،‬دانشجو ‪ ،36‬جنب دبیرستان دخترانه‬ ‫گزینه نو‬ ‫‪31/000/000‬‬ ‫‪775/000/000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اموزشی‬ ‫‪1570/35‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2992‬‬ ‫سراوان‪ ،‬بلوار معلم‪ ،‬جنب غیرانتفاعی رستگاران‬ ‫‪8/500/000‬‬ ‫‪667/398/750‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اموزشی‬ ‫‪1013/20‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2387‬‬ ‫سراوان‪ ،‬قسمت شرق بیمارستان ایران مهر‬ ‫‪30/000/000‬‬ ‫‪1/519/800/000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫فرهنگی‬ ‫‪1691‬‬ ‫قسمتی از پال ک ‪272‬‬ ‫میرجاوه‬ ‫‪3/500/000‬‬ ‫‪295/925/00‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اموزشی‪،‬فرهنگی‬ ‫‪1250/13‬‬ ‫قسمتی از پال ک ‪272‬‬ ‫میرجاوه‪ ،‬خیابان شهید باب الدین ریگی‪،‬‬ ‫خیابانانقالب‬ ‫‪2/500/000‬‬ ‫‪156/266/250‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ورزشی‬ ‫‪1134‬‬ ‫زاهدان‪،‬غدیرشهر‬ ‫‪14/000/000‬‬ ‫‪793/800/000‬‬ ‫قسمتی از پال ک ‪22710‬‬ ‫‪7429‬‬ ‫‪23073‬‬ ‫ماده ‪ 22‬قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (دارندگان موافقت اصولی معتبر )‬ ‫‪9‬‬ ‫تفریحی گردشگری‬ ‫‪2362‬‬ ‫‪1265‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مهرستان‪ ،‬ورودی شهر‬ ‫‪5/500/000‬‬ ‫‪6/495/500/000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫تفریحی گردشگری‬ ‫‪3566‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1586‬‬ ‫خاش‪ ،‬خیابان ‪20‬متری حد جنوب مهمانسرای‬ ‫کارخانه سیمان خاش‬ ‫‪2/350/000‬‬ ‫‪419/005/000‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1354024‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/01 :‬‬ ‫م الف ‪391‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/05 :‬‬ ‫اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان‬ ‫ا گهی دعوت از مجاورین پال ک‪ 439‬فرعی از ‪ 3026‬اصلی بخش یک حومه کاشمر‬ ‫بدینوسـیله بـه مالکیـن پال ک هـای ‪ 412‬و ‪ 414‬فرعـی و ‪ 440‬فرعـی و ‪ 438‬فرعـی از ‪ 3026‬اصلـی بخـش یـک‬ ‫حومـه کاشـمر ابلاغ می شـود بـا توجـه بـه اینکـه وقـت تعییـن متـراژ و مسـاحت پلا ک ‪ 439‬فرعـی از ‪3026‬‬ ‫اصلـی بخـش یـک حومـه کاشـمر مـورد تقاضـای فاطمـه وکیلی فدافن کـه در مجاورت ملک شـما اسـت‪ ،‬در‬ ‫روز سه شـنبه مـورخ ‪ 1401/05/11‬سـاعت ‪10‬صبـح تعییـن شـده و در محـل انجام خواهد شـد‪ ،‬چنانچه در‬ ‫مـورد حـدود و حقـوق ارتفاقـی ملک مزبور حقی برای خود قائل هسـتید و یا اختالفی با مجاور مزبـور دارید‪،‬‬ ‫می توانیـد در روز و سـاعت مقـرر در محـل وقـوع ملـک واقـع در کاشـمر‪ ،‬خیابـان نیازمنـد‪ ،‬نیازمنـد ‪ 8‬حاضـر‬ ‫شـده و برابـر کـد ‪ 914‬مجموعـه بخشـنامه های ثبتـی‪ ،‬مطالـب خـود را اظهـار داریـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت‬ ‫عدم حضور‪ ،‬عملیات ثبتی برابر مقررات ادامه می یابد‪ -1 .‬حد شـمال پال ک ‪ 412‬و ‪ 414‬فرعی اقای حمید‬ ‫خا کشـور و مرضیه کوهسـتانی و داوود سـیفی؛ ‪ -2‬حد شـرق پال ک ‪ 440‬فرعی حسین فدایی همت ابادی و‬ ‫غیـره؛ ‪ -3‬حـد غـرب پلا ک ‪ 438‬فرعی اقای سیدحسـینی‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‪ ،‬از طرف محمود قاسمی‬ ‫م الف ‪683‬‬ ‫ا گهیحصر وراثت‬ ‫بانو رزیتا نیک نام فرزند هدایت اله بشناسنامه ‪ 3280‬صادره از رامهرمز درخواستی بخواسته صدور گواهی‬ ‫حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه مرحومـه ایران محمدعلی نژاد بشناسـنامه ‪ 8311‬صـادره رامهرمز در‬ ‫تاریـخ ‪ 1398/03/21‬در رامهرمـز اقامتـگاه دائمـی اش فـوت و ورثـه اش عبارتنـد از‪ -1 :‬رزیتـا نیک نـام فرزنـد‬ ‫هدایت الـه کـد ملـی ‪ 1911761366‬متولـد ‪ 1365/06/25‬دختـر متوفیـه ‪ -2‬رضـا نیک نـام فرزنـد هدایت الـه‬ ‫کـد ملـی ‪ 1911214845‬متولـد ‪ 1363/04/19‬پسـر متوفیـه ‪ -3‬محمـد نیک نـام فرزنـد هدایت الـه کـد ملـی‬ ‫‪ 1900332086‬متولـد ‪ 1375/02/12‬پسـر متوفیـه والغیـر‪ .‬اینـک با انجام تشـریفات قانونی مراتب مزبـور را در‬ ‫یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تا هر کسـی اعتـراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد از تاریخ نشـر ا گهی‬ ‫ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر و هـر وصیتنامـه بجـز سـری و رسـمی کـه بعـد از ایـن‬ ‫تاریـخ ابـراز شـود از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شعبه اول شورای حل اختالف رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/231‬‬ ‫ا گهیفقدانسندمالکیت‬ ‫نظربه اینکه خانم عفت بیدخوری به اسـتناد دو برگ استشـهادیه گواهی شـده منظم به تقاضای کتبی‪،‬‬ ‫جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی ست چهاردانگ مشاع‬ ‫از ششـدانگ خانـه پلا ک ‪ 4034‬فرعـی از ‪ 5‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬شهرسـتان سـبزوار کـه متعلـق بـه وی‬ ‫اسـت‪ ،‬بـه علـت نقـل مـکان مفقـود شـده اسـت‪ .‬بـا بررسـی دفتـر امال ک معلوم شـد سـند مالکیـت اولیه به‬ ‫شـماره مسلسـل ‪476291‬ب‪ 95‬و شـماره الکترونیکـی ‪ 139705306011004193‬بـه نـام وی صـادر و تسـلیم‬ ‫شـده‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می شـود هر کس‬ ‫نسـبت به ملک مورد ا گهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود اسـت‪ ،‬بایسـتی‬ ‫ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این ا گهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند‬ ‫معاملـه رسـمی‪ ،‬بـه ایـن اداره تسـلیم کند‪ .‬بدیهی سـت درصورت عدم وصـول اعتراض در مهلت مقـرر و یا‬ ‫وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی‪ ،‬نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و‬ ‫تسـلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخانتشار‪1401/05/05:‬‬ ‫علی اب باریکی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سبزوار‬ ‫م الف ‪401/405‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600-OHV‬مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪176 -42‬ن‪ 55‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 11486003944‬و شـماره شاسـی ‪ 31604693‬بـه مالکیـت مرتضـی داورزنـی مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند خودرو کامیون اسـکانیا با شـماره پال ک ایران ‪624 -26‬ع‪ 31‬و شـماره موتور ‪DC1206L026684370‬‬ ‫و شماره شاسی ‪ XLER4X20005273385‬به مالکیت حمید دادوند مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫است‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی موتورسـیکلت تیزپـر تـوس بـی کالچ به رنـگ ابـی مـدل ‪ 1397‬بـا شـماره پلا ک ‪776-73683‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 0125N3N300160‬و شـماره تنـه ‪ N3NBDTMDBJMG03824‬بـه مالکیـت هـادی‬ ‫فخرابـادی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پیـکان ‪ 1600‬مـدل ‪ 1381‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪315 -36‬ن‪ 91‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 11158121694‬و شـماره شاسـی ‪ 81523240‬بـه مالکیـت حلیمـه خـداوردی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره‪1406‬‬ ‫مفقودیمدرکتحصیلی(نوبتاول)‬ ‫اصل گواهینامه موقت پایان تحصیالت اینجانب حیدر سندگل حسـین زاده فرزند محمد به شـماره ملی‬ ‫‪ ۳۶۶۰۱۳۷۶۶۹‬صادره از زابل در مقطع کارشناسـی رشـته علوم سیاسـی صادره از واحد دانشـگاهی زابل با‬ ‫شماره ‪ ۳۵۹۸۳۷۷‬مفقود شده و فاقد اعتبار است‪ .‬از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه ازاد‬ ‫اسلامی واحد زابل به نشـانی‪ :‬زابل‪ ،‬جاده بنجار‪ ،‬دانشـگاه ازاد اسلامی ارسـال فرماید‪/.‬ز‪.‬ل‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/05 :‬‬ ‫تاریخانتشار نوبتسوم‪1401/06/02:‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت خـودرو سـواری پرایـد جی ال ایکـس ای بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1385‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪698 -29‬ب‪ 72‬و شماره موتور ‪ 1831395‬و شماره شاسی ‪ S1412285022644‬به مالکیت عباس شیخی‬ ‫مفقود شده و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600i‬مـدل‬ ‫‪ 1393‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪479 -64‬ق‪ 38‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 118P0057640‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAA36AA4EC658553‬به مالکیت قاسـم رضائی‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ط‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫نظر به دسـتور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪ 140160306006001604‬هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور‬ ‫مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای حسین‬ ‫مشـهدی فرزند غالمرضا به شماره شناسـنامه ‪ 26424‬صادره از تربت حیدریه نسـبت به ششـدانگ یک‬ ‫قطعـه محوطـه و چهـار دربنـد مغـازه بـه مسـاحت ‪ 154/50‬مترمربع (یکصد و پنجاه و چهـار و پنجاه صدم‬ ‫مترمربـع) قسـمتی از پلا ک ‪ 66‬فرعـی از اراضـی حسـنی علیا پلا ک ‪ 232‬اصلـی دهسـتان اربعـه واقـع در‬ ‫خراسـان رضـوی بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه خریـداری از ورثـه مالـک رسـمی غالمرضـا‬ ‫مشـهدی و سـهم االرث متقاضـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به موجب مـاده ‪ 3‬قانون تعیین تلکیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر تا درصورتی که اشخاص ذینفع به‬ ‫ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین ا گهی تا دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به اداره‬ ‫ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معتـرض باید ظرف یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‬ ‫مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل کنـد و گواهـی تقدیم دادخواسـت بـه اداره ثبت‬ ‫محل تحویل دهد که دراینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و درصورتی که‬ ‫اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نشـود یـا معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل‬ ‫را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می کنـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه‬ ‫متضرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/20 :‬‬ ‫سیدامین موسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1390‬‬ ‫ا گهی ابالغ مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‪ ،‬امال ک‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160301057002632‬مـورخ ‪ 1401/04/14‬صـادره از هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی‪ ،‬املا ک و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬مسـتقر در اداره‬ ‫ثبت اسناد و امال ک شهریار‪ ،‬تصرفات مالکانه سیدمسعود داودزاده فرزند سیدصدر به صورت ششدانگ‬ ‫یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 58/50‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 1711‬فرعـی از ‪ 53‬اصلی واقع در شـهریار محرز‬ ‫شـده و برابـر محتویـات پرونـده ثبتـی و دفتـر املا ک مربوطه‪ ،‬یک قطعـه زمین نوع ملک طلق بـا کاربری به‬ ‫پلا ک ثبتـی ‪ 1711‬فرعـی از ‪ 53‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از ‪ 165‬فرعـی از اصلـی مذکور‪ ،‬قطعـه ‪ 448‬در طبقه‬ ‫و واقع در بخش ‪ 00‬ناحیه ‪ 00‬حوزه ثبت ملک شـهریار اسـتان تهران به مسـاحت ‪ 2125‬مترمربع به مالکیت‬ ‫علـی برتـا ک فرزنـد ا کبـر بـا جـز سـهم ‪ 6‬از کل سـهم ‪ 6‬بـه عنـوان مالـک ششـدانگ عرصـه و اعیـان بـا شـماره‬ ‫مستند مالکیت ‪ 140120‬مورخ ‪ 1361/08/17‬موضوع سند مالکیت المثنی به شماره چاپی ‪ 324611‬سری‬ ‫الف سـال ‪ 85‬که در صفحه ‪ 165‬دفتر امال ک جلد ‪ 343‬ذیل شـماره ‪ 50870‬ثبت شـده اسـت‪ ،‬محدودیت‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫نـدارد‪ .‬توضیحـات‪ :‬تقریبـا مقـدار ‪ 919/18‬مترمربـع مفـروزا در اجـرای ارای صـادره هیـات رسـیدگی بـه اسـناد‬ ‫ً‬ ‫عادی و قانون تعیین تکلیف مفروزا به اشخاص غیر وا گذار شده است‪ .‬در ضمن ملک مربوطه از مالکیت‬ ‫علـی برتـا ک اسـت کـه نامبـرده در هیـات حضـور نیافتـه و هیـات مقـرر کـرده بـا اعمـال مـاده ‪ 3‬قانـون مذکـور‬ ‫و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه اجرایـی ان مصـوب ‪ 1391/04/25‬نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت بـه نـام متصـرف‬ ‫فوق الذکـر اقـدام شـود‪ .‬لـذا بدینوسـیله مفـاد رای صـادره بـه نامبـرده و بـه اشـخاص ذینفـع جهـت اطلاع در‬ ‫دو نوبـت بـا فاصلـه پانـزده روز ا گهی می شـود تا چنانچه به مفـاد رای صادره اعتـراض دارند‪ ،‬اعتـراض خود را‬ ‫ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین ا گهی‪ ،‬به اداره ثبت اسناد و امال ک شهریار تسلیم و رسید دریافت‬ ‫دارنـد‪ .‬درصـورت عـدم اعتـراض ظـرف مهلـت مقـرر‪ ،‬ایـن اداره نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت برابر مقـررات‬ ‫ً‬ ‫اقـدام خواهـد کـرد‪ .‬ضمنـا صـدور سـند مالکیت مانع از مراجعه متضـرر بـه دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/21 :‬‬ ‫رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار‬ ‫م الف ‪9683‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬جی ال ایکـس ای ‪ 8/1‬بـه رنـگ نقـره ای متالیک مـدل ‪ 1390‬با شـماره‬ ‫پال ک ایران ‪997 -34‬ن‪ 85‬و شـماره موتور ‪ 12490209412‬و شـماره شاسـی ‪NAAM01CA6CE216064‬‬ ‫به مالکیت سـیده زهرا افشـار فرزند یداله با کد ملی ‪ 1850396140‬مفقود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهـی تحدیـد حـدود اختصاصـی قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سـند رسمی‬ ‫به موجب تبصره ماده ‪ 13‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه فوق االشـاره تحدیـد حـدود قانونی ششـدانگ یکباب سـاختمان احداثی در پلا ک ‪18‬‬ ‫شهرسـتان اسلام ابادغرب کـه به موجـب رای شـماره ‪ 140160316002001961‬هیات حل اختالف منـدرج در‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند بـه نام شـابندر امامـی فرزند علی به شـماره ملی‬ ‫‪ 3340569673‬و شماره شناسـنامه ‪ 700‬صـادره از اسلام ابادغرب در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 213/65‬مترمربـع در روز چهارشـنبه مـورخ ‪ 1401/05/26‬راس سـاعت ‪ 11/30‬در محـل وقـوع‬ ‫ملـک‪ ،‬انجـام خواهـد شـد‪ .‬لـذا بـه موجـب این ا گهـی به کلیه مالکین پال ک های مجـاور اخطار می شـود که‬ ‫در روز و ساعت مقرر‪ ،‬در محل حضور به هم رسانند‪ .‬مطابق ماده ‪ 15‬قانون ثبت اسناد و امال ک‪ ،‬چنانچه‬ ‫تقاضا کننـده در موقـع تحدیـد حـدود‪ ،‬خـود یـا نماینـده اش حاضـر نباشـند‪ ،‬ملـک موردتقاضـا بـا حـدود‬ ‫اظهارشـده از طـرف مجاوریـن‪ ،‬تحدیـد حـدود خواهـد شـد‪ .‬مطابـق مـاده ‪ 20‬قانون ثبت اسـناد‪ ،‬مجاورینی‬ ‫کـه نسـبت بـه حـدود یـا حقـوق ارتفاقی حقی برای خود قائل هسـتند می تواننـد بـه دادگاه مربوطه مراجعه‬ ‫و گواهی تقدیم دادخواسـت را دریافت و به اداره ثبت محل تسـلیم کنند‪ ،‬درغیراینصورت اداره ثبت اسـناد‬ ‫بـدون توجـه بـه اعتـراض‪ ،‬عملیات ثبتـی را با رعایـت مقـررات ادامه خواهـد داد‪.‬‬ ‫تاریخانتشار‪1401/05/05:‬‬ ‫‪/1/69‬الف محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسنامه (سند سبز) خودرو وانت پراید سایپا ‪ 151‬به رنگ سفید روغنی مدل ‪ 1400‬با شماره پال ک ایران‬ ‫‪216 -29‬هــ‪ 54‬و شـماره موتـور ‪ M13/6509959‬و شـماره شاسـی ‪ NAS51100M4929958‬بـه مالکیـت‬ ‫حسـن پرنا مفقود شـده و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫اسال مابادغرب‬ ‫مفقودی مدرک تحصیلی (نوبت اول)‬ ‫مـدرک موقـت فار غ التحصیلـی اینجانـب پرنـا سلامی فرزنـد ناصـر بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 2626‬صـادره از ابـادان در مقطـع کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته رشـته زبـان و ادبیـات‬ ‫انگلیسـی در تاریـخ ‪ ۱۴۰۱/01/25‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪ .‬لـذا از یابنـده تقاضـا‬ ‫یشـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد ارا ک بـه نشـانی میـدان امـام‬ ‫م ‬ ‫خمینـی(ره)‪ ،‬بلـوار امـام خمینـی(ره)‪ ،‬شـهرک دانشـگاهی دانشـگاه ازاد اسلامی ارا ک‬ ‫صنـدوق پسـتی ‪ ۳۸۱۳۵/567‬اداره فار غ التحصیلان ارسـال فرمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۱/05/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۱/05/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/06/02 :‬‬ ‫ارا ک‬ صفحه 4 ‫بانک و بیمه ‪5‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 5‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2554‬‬ ‫دریافت هم زمان «درگاه پرداخت اینترنتی»‬ ‫و «اینماد» در بانک صادرات ایران‬ ‫ثبـت هم زمـان درخواسـت «درگاه پرداخـت اینترنتـی»‬ ‫‪ IPG‬و دریافـت «اینمـاد» بـرای متقاضیـان و صاحبـان‬ ‫کسـب وکارهای اینترنتـی توسـط بانـک صـادرات ایـران‬ ‫فراهـم شـد‪ .‬ایـن بانـک بـا همـکاری شـرکت پرداخـت‬ ‫الکترونیـک سـپهر (پـاس) بـا هـدف ایجـاد بسـترهای‬ ‫الزم بـرای دریافـت هم زمـان اینمـاد و درگاه پرداخـت‬ ‫اینترنتـی‪ ،‬بهین هسـازی‪ ،‬تسـریع فرایندهـای حـوزه‬ ‫پرداخـت و نیـز رویکـرد تعاملـی بـا نهادهـای متولـی‬ ‫ازجملـه مرکـز توسـعه تجـارت الکترونیکی طـی ماه های‬ ‫بسـرویس ازطریـق پنجـره واحـد‬ ‫گذشـته بـا ارائـه یـک و ‬ ‫مرکـز تجـارت الکترونیکـی امـکان ثبـت درخواسـت‬ ‫درگاه پرداخـت اینترنتـی توسـط متقاضیـان در سـایت‬ ‫‪ Enamad.ir‬را بـرای کسـب وکارهای اینترنتـی فراهـم‬ ‫کـرد‪ .‬بدین ترتیـب فروشـگاه های اینترنتـی می تواننـد‬ ‫هم زمـان بـا دریافـت یا تمدید نماد اعتمـاد الکترونیکی‬ ‫ً‬ ‫(مجـوز کسـب وکار در فضـای مجـازی) مسـتقیما درگاه‬ ‫پرداخـت اینترنتـی ‪ IPG‬نیـز دریافـت کننـد‪ .‬باتوج هبـه‬ ‫یهـای انجا مشـده بـا شـاپرک و مرکـز توسـعه‬ ‫هماهنگ ‬ ‫تجـارت الکترونیکـی‪ ،‬بـا ثبـت درخواسـت ازطریـق‬ ‫سـایت اینمـاد نیـازی بـه واردکـردن اطالعـات یـا ارسـال‬ ‫مسـتندات مجـدد ازطریـق شـعب یـا سـایر را ههـای‬ ‫قبلـی بـرای دریافـت درگاه پرداخـت اینترنتـی متصل به‬ ‫حسـاب های بانک صادرات ایران نیسـت‪ .‬بااسـتفاده از‬ ‫قابلیـت جدیـد‪ ،‬متقاضیـان درگاه پرداخـت اینترنتـی‬ ‫می تواننـد اطالعـات احرازشـده هویتـی‪ ،‬دامنـه‪ ،‬تلفـن‬ ‫ثابـت و همـراه‪ ،‬نشـانی الکترونیکـی‪ ،‬نشـانی محـل کار‪،‬‬ ‫نـوع فعالیـت‪ ،‬کـد ره گیـری مالیاتـی‪ ،‬شماره حسـاب‪،‬‬ ‫شمار هشـبا و سـایر اطالعات صحت سنجی شده را تنها‬ ‫بسـرویس به شـرکت ‪PSP‬‬ ‫بـا یـک کلیـک ازطریق این و ‬ ‫موردنظـر ارسـال کننـد‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۷۴‬درصدی حق بیمه تولیدی بیمه سامان‬ ‫مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه صاحبـان سـهام‬ ‫شـرکت بیمـه سـامان بـا حضـور بیـش از ‪ ۸۰‬درصـد‬ ‫ً‬ ‫تهـای مالـی‬ ‫صاحبـان سـهام برگـزار و نهایتـا صور ‬ ‫منتهـی بـه ‪ ۳۰‬اسـفند سـال ‪ ۱۴۰۰‬بـا ا کثریـت ارا‬ ‫شهـای‬ ‫به تصویـب رسـید‪ .‬دراین جلسـه‪ ،‬گزار ‬ ‫هیئت مدیـره دربـاره وضعیـت شـرکت و حسـابرس‬ ‫و بـازرس قانونـی تشـریح شـد‪ .‬براسـاس گـزارش‬ ‫هیئت مدیره شرکت بیمه سامان؛ در سال مالی ‪۱۴۰۰‬‬ ‫حـق بیمـه تولیـدی ایـن شـرکت بـا رشـد ‪ ۷۴‬درصـدی‬ ‫نسـبت به سـال قبلش‪ ،‬به بیش از ‪29000‬میلیاردریال‬ ‫رسـید‪ .‬میزان خسـارت پرداختی شرکت بیمه سامان‬ ‫تدوین برنامه سه ساله ارتقای شاخص های عملکردی بانک سینا‬ ‫ائیـن معارفـه سرپرسـت جدیـد بانـک سـینا بـا حضـور‬ ‫جمعـی از معاونیـن بنیـاد مسـتضعفان‪ ،‬مدیـران بانکـی‪،‬‬ ‫اعضـای هیئت مدیـره‪ ،‬قائم مقـام‪ ،‬معاونـان و مدیـران‬ ‫بانـک سـینا برگـزار شـد‪ .‬دراین مراسـم‪ ،‬سرپرسـت بانـک‬ ‫سـینا نیـز با قدردانی از اعتمـاد مهندس فتاح؛ رئیس بنیاد‬ ‫مسـتضعفان‪ ،‬ابـراز امیـدواری کـرد بانـک سـینا بـا تدویـن‬ ‫سیاسـت های مناسـب و تلاش همـکاران‪ ،‬هماننـد قبـل در‬ ‫مسیر تعالی گام بردارد‪ .‬غالمرضا فتحعلی در سخنان خود‬ ‫بااشـاره به شـاخص های اقتصـادی کشـور در سـال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫و بیـان جایـگاه بانـک سـینا در شـبکه بانکـی کشـور‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫بـا تدویـن برنامـه ای س هسـاله می کوشـیم بـه بهبـود نقـاط‬ ‫اعطای تندیس زرین مشتری مداری‬ ‫اجالس مدیریت توسعه کسب وکار به بیمه تجارت نو‬ ‫بیمه تجارت نو تندیس زرین مشتری مداری و لوح تقدیر‬ ‫اجلاس جامـع مدیریـت برتـر توسـعه کسـب وکار را دریافت‬ ‫کـرد‪ .‬در اجلاس جامـع مدیریـت برتـر توسـعه کسـب وکار‬ ‫شهـای بین المللـی‬ ‫کـه تابسـتان امسـال در سـالن همای ‬ ‫صداوسـیما برگـزار شـد‪ ،‬دکتـر نوراللهـی؛ مدیرعامـل بیمـه‬ ‫تجـارت نـو به دلیـل رعایـت اصـول و محـور مشـتری مداری‬ ‫و ارتقـای شـاخص های توسـعه کسـب وکار در صنعـت‬ ‫بیمـه‪ ،‬موفـق بـه دریافـت تندیـس زریـن مشـتری مداری‬ ‫شـد‪ .‬بیمـه تجـارت نـو در رویکـرد جدیـد خـود می کوشـد‬ ‫بـا ارائـه خدمـات مطلـوب بیمـه ای بـه مشـتریان‪ ،‬عالو هبـر‬ ‫افزایـش ضریـب نفـوذ بیمـه در جامعـه‪ ،‬بـا رعایـت مبانـی‬ ‫مشـتری مداری‪ ،‬نقـش مهمـی در رضایـت و تکریـم‬ ‫ارباب رجـوع ایفـا کنـد‪.‬‬ ‫طرح کوثر بانک توسعه تعاون با هدف توسعه فرهنگ قرض الحسنه‬ ‫رفـع نیازهـای ضروری مشـتریان حقیقـی و اعضای تعاونی‬ ‫تـا ‪ 500‬میلیون ریـال و کمـک بـه اشـتغال زایی تـا سـقف‬ ‫یک میلیاردریـال از رویکردهـای اصلـی طـرح کوثـر اسـت‪.‬‬ ‫سـپرده و تسـهیالت قرض الحسـنه بخـش مهمـی از نظـام‬ ‫بانکداری اسلامی را تشـکیل می دهند و مشـتریان زیادی‬ ‫انتظـار ارائـه محصـوالت متنـوع در حـوزه قرض الحسـنه‬ ‫دارنـد‪ .‬طـرح قرض الحسـنه کوثـر بـا هدف توسـعه فرهنگ‬ ‫قرض الحسـنه و پوشـش دهی انتظـارات و نیازهـای‬ ‫مشـتریان ازسـوی بانـک توسـعه تعـاون ارائـه شـده اسـت‪.‬‬ ‫افتتاح حساب قرض الحسنه کوثر‪ ،‬اعتبارسنجی متقاضی‬ ‫وام عـدم بدهـکاری بـه بانـک یـا عـدم دارابـودن چـک‬ ‫برگشـتی و داشـتن حداقـل یـک ضامـن معتبـر از شـرایط‬ ‫یشـود‪ .‬همچنین شـرایط‬ ‫عمومـی طـرح کوثر محسـوب م ‬ ‫تخصیـص اعتبـار در طـرح کوثـر به گونـه ای درنظـر گرفتـه‬ ‫شـده کـه متقاضـی می توانـد کارمزد تسـهیالت را بین صفر‬ ‫در پارسـال بـا رشـد ‪ ۵۱‬درصـدی درمقایسـه با سـال‬ ‫قبلـش بیـش از ‪10000‬میلیاردریـال بـود‪ .‬مقـرر شـد‬ ‫کـه از محـل سـود قابـل تخصیـص‪ ،‬مبلـغ ‪ ۱۳۶‬هـزار‬ ‫و ‪ ۹۴۹‬میلیون ریـال به حسـاب اندوختـه قانونـی؛ و‬ ‫‪۲۷۳‬هـزار و ‪ ۸۷۹‬میلیون ریـال به حسـاب اندوختـه‬ ‫ ‬ ‫سـرمایه ای منظـور شـود‪ .‬مبلـغ ‪1500‬میلیاردریـال‬ ‫یعنـی بـه ازای هـر سـهم ‪ ۳۰۰‬ریـال سـود نقـدی نیـز قرار‬ ‫شـد کـه بیـن سـهامداران تقسـیم و مابقـی به حسـاب‬ ‫سـود انباشـته منتقـل شـود‪ .‬شـرکت بیمـه سـامان در‬ ‫جسـاله منتهـی بـه ‪ ۲۹‬اسـفندماه ‪ ۱۳۹۹‬همـواره در‬ ‫پن ‬ ‫سـطح یـک توانگـری مالـی قـرار داشـته اسـت‪.‬‬ ‫تـا چهاردرصـد انتخـاب کنـد‪ .‬چنانچـه متقاضـی خواهـان‬ ‫نـرخ کارمـزد صفـر درصـد بـرای تسـهیالت قرض الحسـنه‬ ‫کوثر باشـد‪ ،‬می تواند بعد از سـه ماه ‪ ۴۰‬درصد مبلغ افتتاح‬ ‫‪۱۰‬مـاه‬ ‫حسـاب خـود را وام قرض الحسـنه دریافـت و طـی ‬ ‫بازپرداخـت کنـد‪ .‬همچنیـن متقاضـی می توانـد بعـد از‬ ‫جمـاه ‪ ۵۸‬درصـد مبلـغ افتتـاح حسـاب خـود را‬ ‫گذشـت پن ‬ ‫‪۱۲‬مـاه بازپرداخـت کند‪.‬‬ ‫وام قرض الحسـنه دریافـت و طـی ‬ ‫چنانچـه مشـتری خواسـتار نـرخ کارمـزد دودرصـد بـرای‬ ‫تسـهیالت قرض الحسـنه کوثـر باشـد‪ ،‬می تواننـد بعـد از‬ ‫گذشـت سـه ماه ‪ ۵۵‬درصـد مبلـغ افتتـاح حسـاب خـود را‬ ‫وام قرض الحسـنه دریافـت و طـی ن همـاه بازپرداخـت کنـد‪.‬‬ ‫متقاضی برای بهره مندی از تسهیالت قرض الحسنه کوثر‬ ‫با نرخ کارمزد سـه درصد می تواند بعد از گذشـت چهارماه‬ ‫‪ ۶۲‬درصـد مبلـغ افتتاح حسـاب خـود را وام قرض الحسـنه‬ ‫‪۱۲‬مـاه بازپرداخـت کنـد‪.‬‬ ‫دریافـت و طـی ‬ ‫افزایش ‪ ۴۵‬درصدی درامد بانک تجارت از محل تسهیالت اعطایی‬ ‫در گـزارش صـورت مالـی میـان دوره ای سـه ماهه منتهـی بـه‬ ‫خردادمـاه امسـال درامـد تسـهیالت اعطایـی خـود را نزدیک‬ ‫بـه ‪13000‬میلیاردتومـان به ثبـت رسـاند‪ .‬همچنیـن طـی دوره‬ ‫مشـابه پارسـال مجمـوع درامدهـا بـه ازای این بخـش بال غبـر‬ ‫‪9000‬میلیاردتومـان بـود و ا کنـون افزایـش ‪ ۴۵‬درصـدی را‬ ‫تجربـه کـرده اسـت‪ .‬درامد تسـهیالت اعطایی کـه «وتجارت»‬ ‫طی این دوره سـه ماهه شناسـایی کرد‪ ،‬از «فروش اقسـاطی‪،‬‬ ‫جعالـه‪ ،‬اجـاره ب هشـرط تملیـک‪ ،‬سـلف‪ ،‬مضاربـه‪ ،‬مشـارکت‬ ‫مدنـی‪ ،‬خریـد دیـن‪ ،‬بدهـکاران بابـت اعتبـارات اسـنادی‬ ‫پرداختـی‪ ،‬بدهـکاران بابـت ضمانت نام ههـای پرداختـی‪،‬‬ ‫تسـهیالت ارزی‪ ،‬سـایر درامـد تسـهیالت اعطایـی» بـود‪.‬‬ ‫لشـده مربـوط‬ ‫دراین میـان عمده تریـن میـزان درامـد حاص ‬ ‫بـه «سـایر تسـهیالت اعطایـی» بـود کـه طـی ایـن مدت زمان‬ ‫سـه ماهه ‪5874‬میلیاردتومـان درامدزایـی بـرای «وتجـارت»‬ ‫داشـت‪ .‬بانـک تجـارت در پایـان ایـن دوره بـه درامد عملیاتی‬ ‫‪4731‬میلیاردتومانـی رسـید؛ در حالی کـه نسـبت بـه دوره‬ ‫مشـابه رشـدی ‪ ۷۸‬درصـدی را تجربـه کـرد‪« .‬وتجـارت» در‬ ‫تهـای مالـی میـان دوره ای سـه ماهه منتهـی به‬ ‫گـزارش صور ‬ ‫خردادمـاه امسـال (حسابرسی نشـده) میـزان سـود خالـص‬ ‫خـود را ‪ ۱۶۰‬میلیاردتومـان به ثبـت رسـاند‪ .‬سـود خالصـی کـه‬ ‫ایـن شـرکت طـی این دوره سـه ماهه اعالم کرد توانسـت رشـد‬ ‫‪ ۸۹‬درصـدی را نسـبت بـه پارسـال تجربـه کنـد‪ .‬همچنیـن‬ ‫بـه ازای هـر سـهم هفت ریـال سـود خالـص حاصـل کـرد‪.‬‬ ‫یهـای «وتجـارت» تـا پایان خردادمـاه به ‪۵۹۷‬‬ ‫مجمـوع دارای ‬ ‫هزارمیلیاردتومان رسید که افزایش ‪ ۱۰‬درصدی را در مقایسه‬ ‫پایان سـال مالی قبل به دسـت اورد‪ .‬بیشـترین میزان دارایی‬ ‫مربـوط بـه «تسـهیالت اعطایـی و مطالبـات از اشـخاص‬ ‫غیردولتی» و ‪ ۳۰۸‬هزارمیلیاردتومان بود‪ .‬سـرمایه اعالم شده‬ ‫‪۲۲‬هـزار و ‪ ۳۹۲‬میلیاردتومـان اسـت کـه‬ ‫ازسـوی «وتجـارت» ‬ ‫نسـبت به پایان سـال مالی قبل تغییری را تجربه نکرد‪ .‬سـود‬ ‫انباشـته ایـن بانـک ‪3528‬میلیاردتومـان در پایـان ایـن دوره‬ ‫سـه ماهه به ثبـت رسـید‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۷۱‬درصدی اعطای تسهیالت به ‪SME‬ها در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫رئیـس دایـره برنامه ریـزی و امـار اعتبـاری بانـک توسـعه‬ ‫صـادرات ایـران گفـت‪ :‬ایـن بانـک در سـال ‪ ۱۴۰۰‬نزدیـک‬ ‫بـه ‪29000‬میلیاردریـال تسـهیالت بـه شـرکت های کوچک‬ ‫و متوسـط اعطـا کـرده کـه این میـزان نسـبت بـه سـال‬ ‫پیـش ازان ‪ ۷۱‬درصـد رشـد نشـان می دهـد‪ .‬پریسـا‬ ‫حمـدی بااشـاره به اهمیـت حمایـت از شـرکت های‬ ‫کوچـک و متوسـط در مسـیر توسـعه پایـدار‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫تامیـن سـرمایه درگردش و مشـارکت در احـداث‬ ‫واحدهـای تولیـدی صادراتـی از اهـم برنامه هـای بانـک‬ ‫توسـعه صـادرات ایـران در سـال های اخیـر بـوده اسـت‪.‬‬ ‫حهـا و سـرمایه درگردش شـرکت های‬ ‫وی‪ ،‬تامیـن طر ‬ ‫صادرات محـور را از هدف گذاری هـای مهم بانک توسـعه‬ ‫صـادرات ایـران در سـال های اخیـر عنـوان و تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫رونمایی از نسخه جدید نرم افزار «فام» موسسه اعتباری ملل‬ ‫درراسـتای توسـعه خدمـات بانکـداری الکترونیکـی از‬ ‫نسـخه جدید نرم افزار «فام» موسسـه اعتبـاری ملل‪،‬‬ ‫رونمایـی شـد‪ .‬موسسـه اعتباری ملـل به منظـور ارائه‬ ‫خدمات سریع به مشتریان و ایجاد امکان دسترسی‬ ‫اسان به خدمات بانکی نسبت به ارائه نسخه جدید‬ ‫نرم افـزار «فـام» با خدمات متنـوع اقدام کرد‪ .‬از جمله‬ ‫یتـوان بـه‬ ‫تغییـرات ایجادشـده در نرم افـزار «فـام» م ‬ ‫مـواردی نظیـر مدیریـت اعالنـات برنامـه (امکانـات‬ ‫حـذف‪ ،‬خوانـدن همـه و امـکان حـذف تاریخچـه‬ ‫لسـازی‬ ‫لسـازی و غیرفعا ‬ ‫پیا مهـا)‪ ،‬امـکان فعا ‬ ‫اعالنـات موسسـه اعتبـاری ملـل و فـام‪ ،‬امـکان‬ ‫قابل بهبـود و تقویـت نقـاط قـوت بانـک سـینا در حوزه های‬ ‫مختلـف عملکـردی بپردازیـم‪ .‬وی توجـه بـه ارزش سـهم‬ ‫بـازار بانـک سـینا درراسـتای صیانـت از منافـع سـهامداران‬ ‫را از اولویت هـای تیـم مدیریتـی دانسـت کـه بایـد بـا حفـظ‬ ‫چارچوب هـا و الزامـات قانونـی‪ ،‬به سـرعت بهبـود و ارتقـاء‬ ‫یابـد‪ .‬سرپرسـت بانـک سـینا تصریـح کـرد‪ :‬ایـن بانـک بایـد‬ ‫ضمـن مدیریـت مناسـب ریسـک‪ ،‬جایـگاه و مقیـاس فعلـی‬ ‫خـود را در صنعـت بانکـداری بهبـود ببخشـد‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫مطالبـات غیرجـاری بانـک سـینا پـس از ‪ ۳۷‬سـال سـابقه‬ ‫فعالیت در نظام بانکی ‪ ۲٫۵‬درصد اسـت که حاصل رعایت‬ ‫اصـول اعتبارسـنجی و بهداشـت اعتبـاری صحیـح اسـت‪.‬‬ ‫فراموشـی رمـز عبـور در فـام و پوی انـگار‪ ،‬تغییـر ظاهـر‬ ‫اعالنـات برنامـه‪ ،‬تنظیمـات اعالنـات‪ ،‬افـزودن کارت‬ ‫تهـای مـن و کارت های مقصـد در‬ ‫جدیـد لیسـت کار ‬ ‫قسـمت پروفایل‪ ،‬اخبار‪ ،‬لیسـت ترا کنش ها‪ ،‬نمایش‬ ‫یهـا و بهبـود کارایـی برنامـه اشـاره کرد‪.‬‬ ‫لیسـت یاداور ‬ ‫متقاضیـان می تواننـد نسـخه جدیـد نرم افـزار «فـام»‬ ‫بسـایت موسسـه‬ ‫موسسـه اعتبـاری ملـل را از و ‬ ‫ـانی ‪ www.melalbank.ir‬و نسـخه اندرویـد‬ ‫به نش ِ‬ ‫ُ‬ ‫را از بـازار‪ ،‬مایکـت‪ ،‬چهارخونـه؛ و نسـخه ای ا اس را‬ ‫از سـیب بانک‪ ،‬اناردونـی‪ ،‬اپل اپـس‪ ،‬سـیب ایرانـی‪،‬‬ ‫سـیب اپ و ای اپـس دریافـت کننـد‪.‬‬ ‫رایگان‬ ‫طی سـال ‪ ۱۴۰۰‬توانسـته ایم بیش از ‪ ۱۸۴‬هزارمیلیاردریال‬ ‫تسـهیالت به مشـتریان اعطا کنیم که این رقم نسـبت به‬ ‫سـال ‪ ۱۳۹۹‬رشـدی ‪ ۴۱‬درصـدی نشـان می دهـد‪ .‬رئیـس‬ ‫دایـره برنامه ریـزی و امـار اعتباری بانک توسـعه صادرات‬ ‫ایـران‪ ،‬اذعـان داشـت‪ :‬ایـن بانـک توسـعه ای‪ ،‬خدمـات‬ ‫و تسـهیالت خـود را بـا هـدف ایجـاد رونـق اقتصـادی‪،‬‬ ‫اجتماعـی و جهـش تولیـد در مناطـق مختلـف در سـطح‬ ‫منطقـه ای و ملـی به تولیدکننـدگان صادرات محـور اعطا‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬حمـدی بااشـاره به اینکه عملکـرد صادراتـی‪،‬‬ ‫مبنای اصلی اعطای تسهیالت ارزی به مشتریان است‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬براین اسـاس؛ بانـک توسـعه صـادرات ایـران بـه‬ ‫طر ح هـای دارای توجیـه و عملکـرد صادراتـی‪ ،‬خدمات و‬ ‫تسـهیالت عرضـه می کنـد‪.‬‬ ‫تسهیالت بانک مسکن به مشتریان خوش حساب‬ ‫عضـو هیئت عامـل و سرپرسـت معاونـت امـور حقوقـی‬ ‫و پیگیـری وصـول مطالبـات بانـک مسـکن‪ ،‬از ارائـه‬ ‫تسـهیالت بـه مشـتریان خوش حسـاب خبـر داد‪ .‬مالـک‬ ‫ازادیـان بااشـاره به تدویـن بسـته سیاسـتی پیگیـری‬ ‫وصـول مطالبـات بانـک در سـال جـاری‪ ،‬اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫باتوجه به اینکـه بانـک مسـکن همـواره تلاش کـرده تـا‬ ‫ب هجـای نـگاه پسـینی‪ ،‬نـگاه پیشـینی بـه پیشـبرد امـور‬ ‫داشـته باشـد؛ معتقدیـم درراسـتای تکریـم مشـتریان‪،‬‬ ‫بایـد ب هجـای برخـورد قهـری‪ ،‬تمهیـدات تشـویقی درنظـر‬ ‫گرفـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬به همین منظـور بانـک مسـکن بـرای‬ ‫نشـده بـرای سـال ‪،۱۴۰۱‬‬ ‫دسـتیابی بـه اهـداف کالن تعیی ‬ ‫بسـته سیاسـتی پیگیـری وصـول مطالبات سـال جـاری را‬ ‫مبتنی بر ایجاد انگیزه برای مشـتریان تدوین کرده اسـت‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬بابیان اینکـه انضبـاط مالـی یکـی از سیاسـت های‬ ‫رایگان‬ ‫رایگان‬ ‫مهـم بانـک مسـکن اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬به همین منظـور طـرح‬ ‫ویـژه کاهـش مطالبـات غیرجـاری (طـرح غدیـر) بـرای‬ ‫اجـرا تـا پایـان نیمـه اول سـال‪ ،‬در هیئت مدیـره بانـک‬ ‫مسـکن به تصویـب رسـید‪ .‬ازادیـان باتا کیدبـر پیش بینـی‬ ‫مشـوق های خوش حسـابی مشـتریان دراین بسـته‬ ‫سیاسـتی گفـت‪ :‬درراسـتای فرهنگ سـازی پرداخـت‬ ‫به موقـع اقسـاط و بازگشـت منابـع اعطایـی بانـک‪ ،‬قبـل‬ ‫از سررسـیدهای مقـرر و پیشـگیری از ایجـاد مطالبـات‬ ‫غیرجـاری‪ ،‬مشـوق هایی در قراردادهـای تسـهیالتی‬ ‫اقسـاطی درنظـر گرفتـه شـده اسـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬بـه‬ ‫مشـتریانی کـه تسـهیالت خـود را در تمـام ماه هـای دوره‬ ‫موردبررسـی در باز ههـای شـش ماهه‪ ،‬به موقـع و پیـش از‬ ‫سررسیدهای مقرر پرداخت کنند‪ ،‬به قیدقرعه تسهیالت‬ ‫پرداخـت خواهـد شـد‪.‬‬ صفحه 5 ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫چهارشنبه ‪ 5‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2554‬‬ ‫تارا محمدی‬ ‫افزایش ‪ ۲.۵‬درصدی مصرف برق در ایالم‬ ‫مدیرعامـل شـرکت بـرق اسـتان ایالم بااشـاره به اینکه با افزایـش هر یک درجه‬ ‫دمـا ‪ ۲٫۵‬درصـد بـار مصـرف بـرق افزایـش پیـدا می کنـد گفـت‪ :‬ایـن افزایـش‬ ‫بـار مصـرف ضرورت هـا را بـرای مدیریـت مصـرف بـرق دوچنـدان کـرده اسـت‪.‬‬ ‫ولـی اهلل ناصـری اظهـار داشـت‪ :‬باتوج هبـه افزایـش دمـا در تابسـتان امسـال‬ ‫دولـت مشـوق های خوبـی را بـرای مشـترکان کم مصـرف درنظـر گرفتـه‪.‬‬ ‫تسـاعت بـرای‬ ‫مشـترکان خانگـی کـه سـقف الگـوی مصـرف ‪ ۳۰۰‬کیلووا ‬ ‫تسـاعت بـرای مناطـق گرمسـیری را رعایـت‬ ‫مناطـق معتـدل و ‪3000‬کیلووا ‬ ‫تسـاعت پنج برابر نرخ فروش برق‪ ،‬مشـترکین‬ ‫کننـد بـه ازای کاهـش هرکیلووا ‬ ‫مشـوق دریافـت خواهنـد کـرد‪ .‬مدیرعامـل شـرکت بـرق اسـتان ایلام یـاداور‬ ‫شـد‪ :‬کشـاورزان درصـورت مدیریـت مصـرف بـرق در سـاعات اوج پیـک بیـن‬ ‫‪۱۹‬سـاعت مصـرف رایـگان خواهنـد شـد‪ .‬مدیـر‬ ‫‪ ۱۱‬صبـح تـا ‪ ۶‬عصـر مشـمول ‬ ‫دفتـر مدیریـت مصـرف شـرکت توزیـع بـرق اسـتان نیـز درخصـوص اسـتفاده‬ ‫لهـای‬ ‫از بـرق دیـزل در اسـتان عنـوان کـرد‪ :‬از سـاعت ‪ ۱۱‬تـا ‪ ۱۹‬بعدازظهـر دیز ‬ ‫ادارات و سـایر صنایعـی کـه دیزل ژنراتـور دارنـد بایـد به مدار بیایند و چنانچه‬ ‫دیزل ژنراتورهـا بـه روی مـدار بیاینـد برابـر تولیـدی کـه دارنـد بـه مشـترکان‬ ‫پـاداش پرداخـت می شـود‪ .‬رشـنو اعلام کـرد‪ :‬درصـورت افزایـش مصـرف بـرق‬ ‫شهـای ابـی نیـز دورازانتظـار‬ ‫و اسـتفاده از اب سـدها بـرای تامیـن بـرق تن ‬ ‫نیسـت‪ .‬وی گفـت‪ :‬باتوج هبـه کاهـش نـزوالت اسـمانی و اب ذخیر هشـده‬ ‫در پشـت سـدهای کشـور ا گـر مصـرف از حـد نرمـال باالتـر بـرود مجبوریـم‬ ‫شهـای ابـی را در‬ ‫نیروگا ههـای برق ابـی روی مـدار بیاینـد و این موضـوع تن ‬ ‫ما ههـای اینـده به وجـود مـی اورد‪.‬‬ ‫اخذ و تمدید گواهینامه های مدیریتی ایزو در شرکت گاز‬ ‫سرپرسـت شـرکت گاز ایلام از انجـام ممیـزی خارجـی جهـت اخـذ شـش‬ ‫گواهینامـه و تمدیـد یک گواهینامه سیسـتم های مدیریتی خبـر داد‪ .‬محمود‬ ‫کشاورز در جلسه افتتاحیه ارزیابی و ممیزی سیستم های مدیریتی گفت‪ :‬این‬ ‫ممیزی ها شامل مدیریت کیفیت ‪ ،ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵‬مدیریت انرژی ‪50001:2018‬‬ ‫‪ ،Iso‬مدیریت زیسـت محیطی ‪ ،Iso 14001:2015‬رسـیدگی به شکایات مشتریان‬ ‫‪ ،Iso 10002:2018‬سـنجش رضایت مشـتریان ‪ ،Iso 10004:2018‬ایمنی بهداشـت‬ ‫و محیط زیسـت ‪ HSE-MS‬و نیـز ممیـزی مراقبتـی نوبـت دوم مدیریـت ایمنی‬ ‫و بهداشـت حرفه ای ‪ Iso 45001:2018‬اسـت‪ .‬وی افزود‪ :‬شـرکت گاز استان برای‬ ‫ایجـاد تفکـر سیسـتمی‪ ،‬نـگاه فراینـدی‪ ،‬ارتباطـات صحیـح همـکاران‪ ،‬تمرکـز بر‬ ‫ارائـه خدمـات بـا کیفیـت بـاال بـه ذینفعـان‪ ،‬جلـب رضایت حدا کثـری ذینفعان‬ ‫و ایجـاد فرهنـگ بهبـود مسـتمر درجهـت تحقـق اهـداف اسـتراتژیک شـرکت‪،‬‬ ‫اقـدام بـه به روزرسـانی سیسـتم های مدیریتـی و انجـام ممیـزی نمـوده اسـت‪.‬‬ ‫سرپرستشرکت گاز استانتصریح کرد‪:‬استانداردسازیفرایندها‪،‬به روزرسانی‬ ‫شناسـنامه فرایندهـا‪ ،‬به روزرسـانی شـاخص های شـرکت‪ ،‬خط مشـی و غیـره از‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫دیگـر اهداف اسـتقرار سیسـتم های مدیریتـی و انجام ممیز ‬ ‫انتصاب رئیس روابط عمومی‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی استان‬ ‫طـی حکمـی ازسـوی اذرنـوش عموزاده؛ علی اشـرف یاسـمی به عنوان مشـاور و‬ ‫رئیس اداره روابط عمومی سـازمان جهاد کشـاورزی استان ایالم منصوب شد‪.‬‬ ‫در متن این حکم امده است‪ :‬نظر به تجارب ارزنده و ارزشمند جنابعالی امید‬ ‫اسـت با اسـتعانت از درگاه خداوند منان ضمن تعامل و همکاری با مجموعه‬ ‫مدیـران و معاونیـن و ارتبـاط موثـر بـا اصحـاب قلـم و رسـانه ها‪ ،‬در انعـکاس‬ ‫به موقع اخبار و رویدادهای بخش کشـاورزی و انجام سـایر امور محوله موفق‬ ‫و مویـد باشـید‪10 .‬سـال مدیـر روابط عمومـی شـیالت اسـتان‪ ،‬سرپرسـت ایانـا‬ ‫(خبرگـزاری کشـاورزی ایـران) در اسـتان و بیـش از یک دهـه فعالیـت در حـوزه‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫روابط عمومـی سـازمان از سـوابق علی اشـرف یاسم ‬ ‫ادامه رفع تغییر کاربری در اراضی کشاورزی‬ ‫و ملی شهرستان های ایالم‬ ‫عمـوزاده در جلسـه هم اندیشـی و خـرد‬ ‫جمعـی بـرای رفـع کامـل تغییـر کاربـری‬ ‫بهر هبـرداران منطقـه تنـگ حمـام ششـدار‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬متاسـفانه در سـنوات‬ ‫یهـا بـا مستمسـک‬ ‫گذشـته تغییـر کاربر ‬ ‫احـداث بـاغ و بدون توجـه بـه قوانیـن‬ ‫حا کـم بـر تغییـر کاربـری در اراضـی‬ ‫کشـاورزی و ملـی در منطقـه تنـگ حمـام‬ ‫شهرسـتان چـوار صـورت گرفتـه و بـا تبادل نظـری کـه با اسـتانداری و دادسـتان‬ ‫و سـایر دسـتگاه های مرتبـط به وجـود امـده اسـت امروز شـاهدیم که تعـدادی‬ ‫از بهر هبـرداران داوطلبانـه نسـبت بـه رفـع تغییـر کاربـری اقـدام نموده انـد کـه‬ ‫نهـا‪ ،‬قابل تقدیـر بـوده و به عنـوان دسـتگاه های متولـی‬ ‫این عمـل بـه قانـون ا ‬ ‫بر انیـم پـس از رفـع موانـع و اقـدام کامـل بـه قوانیـن مربوطـه‪ ،‬بـرای بهر هبـرداران‬ ‫نشـا ءاهلل‬ ‫قانونـی درصـورت عـدم ممانعـت قانونـی‪ ،‬سـند نیـز صـادر کنیـم و ا ‬ ‫این روند و رفع تغییر کاربری در اراضی کشاورزی و ملی در همه شهرستان های‬ ‫اسـتان ادامه خواهد یافت‪ .‬رئیس دادگسـتری شهرسـتان چوار نیز خطاب به‬ ‫بهره برداران منطقه تنگ حمام گفت‪ :‬امروز روز مباهله است و از خصوصیات‬ ‫نمـداری و عمـل بـه قانـون اسـت و معیـار و میثـاق همـه ما‬ ‫مـوال علـی ؟ع؟ قانو ‬ ‫شـیعیان به تبعیـت از ایـن امـام معصـوم‪ ،‬عمـل بـه قانـون باشـد‪.‬‬ ‫مرکزی‬ ‫اغازبه کار ازمایشی نخستین اتوبوس برقی در ارا ک‬ ‫استاندار مازندران تاکید کرد؛‬ ‫ضرورت گسترش حرفه اموزی‬ ‫در میان فارغ التحصیالن کشاورزی‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫اسـتاندار مازنـدران بابیان اینکـه درتالشـیم‬ ‫سـهم بیشـتری در توسـعه صـادرات‬ ‫محصـوالت کشـاورزی داشـته باشـیم‬ ‫تا کیـد کـرد‪ :‬بایـد حرفه امـوزی در میـان‬ ‫فار غ التحصیلان کشـاورزی گسـترش پیـدا‬ ‫کنـد‪ .‬سـید محمـود حسـینی پور نـوری‬ ‫در دیـدار بـا مدیریـت و کارکنـان اداره کل‬ ‫امـوزش فنی وحرفـه ای مازنـدران و در‬ ‫حاشـیه بازدیـد از مرکـز فنی وحرفـه ای ‪۲۲‬‬ ‫بهمـن سـاری بااشـاره به اینکه این مجموعه‬ ‫در اسـتان بایـد تقویـت شـود‪ ،‬در جمـع‬ ‫خبرنـگاران گفـت‪ :‬فار غ التحصیلان‬ ‫دانشـگاهی زیـادی در اسـتان داریـم کـه‬ ‫جویـای کار هسـتند ولـی بایـد ب هسـمت‬ ‫یهـای مهارتـی پیـش برونـد‪.‬‬ ‫توانمند ‬ ‫ً‬ ‫وی بابیان اینکـه شـخصا پیگیـر ایجـاد‬ ‫واحدهـای مشـترک دراین مجموعـه بـا‬ ‫دانشـگاه ها و مرا کـز اموزشـی خواهـم‬ ‫شـد تـا شـاهد فار غ التحصیلان توانمنـد‬ ‫باشـیم گفـت‪ :‬فار غ التحصیلان مجموعـه‬ ‫فنی وحرفـه ای که گواهـی دریافت می کنند‪،‬‬ ‫نیازمنـد دریافـت تسـهیالت بـرای ایجـاد‬ ‫اشـتغال هسـتند و ستاد تسـهیل در استان‬ ‫بایـد بـه تدویـن سـازوکار مشـخص بیـن‬ ‫این مجموعـه و مدیریـت اسـتان اقـدام‬ ‫کنـد‪ .‬اسـتاندار مازنـدران گفـت‪ :‬ب هشـدت‬ ‫شهـای فنـی حرفـه ای‬ ‫نیازمندیـم کـه اموز ‬ ‫را بـه بیـش از ‪ ۲۰‬عنـوان رشـته موجـود‬ ‫گسـترش دهیـم و رشـته های نویـن را وارد‬ ‫مجموعـه کنیـم تـا شـاهد افزایـش بهـره وری‬ ‫باشـیم‪ .‬حسـینی پور‪ ،‬بـا یـاداوری این نکتـه‬ ‫کـه نـواوری و خالقیـت بایـد به عنـوان‬ ‫راهکارهـای تسـهیل کننده رفـع مشـکالت‬ ‫موجـود کشـور‪ ،‬در صـدر برنام ههـای نظـام‬ ‫اموزشـی و فنی وحرفـه ای اسـتان قـرار گیرد‪،‬‬ ‫شهـا از‬ ‫تا کیـد کـرد‪ :‬ارتقـای کیفیـت اموز ‬ ‫مسـائل مهـم نظـام فنی وحرفـه ای اسـتان‬ ‫اسـت کـه این مجموعـه بایـد متناسـب بـا‬ ‫نیازمندی هایـی کـه در مازنـدران وجـود‬ ‫دارد بـرای تحقـق این مهـم گام بـردارد‪ .‬وی‬ ‫بابیان این نکتـه کـه فنی وحرفـه ای نقـش‬ ‫مهمـی در توسـعه روسـتاها دارد و بایـد‬ ‫شهـای الزم‪ ،‬فنی وحرفـه ای در‬ ‫بـرای اموز ‬ ‫شهـای اسـتان مسـتقر شـود تصریـح‬ ‫بخ ‬ ‫کـرد‪ :‬اداره کل فنی وحرفـه ای مازنـدران‬ ‫بایـد بـه سـازمانی قـوی‪ ،‬محکـم و توانمنـد‬ ‫تبدیـل و نظـام فنی وحرفـه ای اسـتان بایـد‬ ‫متناسـب بـا اهـداف دولـت متحـول شـود‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در اسـتان‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫یسـت‬ ‫اولویـت اول مازنـدران کشاورز ‬ ‫فگـذاری کردیـم ‪ ۲۵‬درصـد سـبد‬ ‫و هد ‬ ‫غذایـی کشـور را تامیـن کنیـم کـه بایـد‬ ‫حرفه امـوزی در میـان فار غ التحصیلان‬ ‫کشـاورزی گسـترش پیـدا کنـد‪ .‬ضمن اینکـه‬ ‫حـوزه کشـاورزی گرایـش اصلـی مازنـدران‬ ‫اسـت و درصددیـم سـهم بیشـتری را در‬ ‫توسـعه صـادرات محصـوالت کشـاورزی‬ ‫داشـته باشـیم‪ .‬دراین خصـوص بایـد‬ ‫مجموعـه فنی وحرفـه ای در توانمندسـازی‬ ‫شهـای مختلـف نقش افرینـی کنـد‪.‬‬ ‫بخ ‬ ‫وی گفـت‪ :‬امـوزش فنی وحرفـه ای نیازمنـد‬ ‫جهـش اسـت و بایـد عالو هبـر برخـورداری از‬ ‫کمیت مناسـب از کیفیت مناسب برخوردار‬ ‫باشـد تـا ازاین طریـق بتوانـد نیـروی انسـانی‬ ‫با کیفیـت پـرورش دهـد‪ .‬توانمندسـازی‬ ‫امـوزش فنی وحرفـه ای یک اولویت اساسـی‬ ‫بـرای نیازهـای روز اسـتان اسـت و اداره کل‬ ‫فنی وحرفـه ای همـگام بـا سـایر دسـتگاه ها‬ ‫بایـد نقـش تحولـی ایفـا کنـد‪ .‬وی از ایجـاد‬ ‫رابطـه منظـم بیـن بهـره وری و امـوزش‬ ‫سـخن گفـت و بابیان اینکـه دو مولفـه‬ ‫سـرمایه گذاری و بهـره وری در رشـد اثرگـذار‬ ‫اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬مقولـه امـوزش فنی وحرفه ای‬ ‫نقـش اول را در بهـره وری دارد و‬ ‫تهـای‬ ‫توانمندسـازی حرف ههـا از ماموری ‬ ‫یسـت و در‬ ‫اصلـی اداره کل فنی وحرفه ا ‬ ‫زمـره نیازهـای اساسـی امـروز ماسـت‪.‬‬ ‫رونمایی از اشعار ویژه محرم در حرم مطهر رضوی‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫دراسـتانه فرارسـیدن مـاه محـرم و برگـزاری‬ ‫مراسـم عـزاداری ایـن ایام‪ ،‬معاونت تبلیغات‬ ‫اسـتان قـدس رضـوی بـا همـکاری جمعـی از‬ ‫شـاعران ایینـی کشـور‪ 250 ،‬شـعر را به عنـوان‬ ‫بسـته محتوایـی «شـعر محـرم» رونمایـی‬ ‫کـرد‪ .‬این بسـته کـه بـا حضـور جمعـی از‬ ‫شـاعران و مداحـان اهل بیـت ؟ع؟ در حـرم‬ ‫مطهـر رضـوی رونمایـی شـد‪ ،‬در رثـای‬ ‫حضـرت سیدالشـهدا ؟ع؟‪ ،‬شـهدای کربلا‪،‬‬ ‫اسـارت‪ ،‬امام زمـان ؟جع؟ و ‪ ...‬سـروده و‬ ‫جمـع اوری شـده‪ ،‬ضمن انکـه تلاش شـده‬ ‫نهـا ویژگی هایـی همچـون ادبیـات‬ ‫در ا ‬ ‫مقاومـت‪ ،‬امیدافرینـی‪ ،‬عـزت و اقتـدار و‬ ‫یبـودن لحـاظ‬ ‫همچنیـن پرهیـز از تکرار ‬ ‫شـود‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین حسـین‬ ‫شـریعتی نژاد؛ معاون تبلیغات اسلامی حرم‬ ‫رضـوی در مراسـم رونمایـی از ایـن اشـعار‬ ‫یسـت‬ ‫گفـت‪ :‬فطـرت انسـان مهم تریـن دلیل ‬ ‫کـه خـدای متعـال در قـران کریم بـرای اثبات‬ ‫وجـود خویـش بیـان فرمـوده اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫فطـرت وقتـی بـه کمـال معرفـت می رسـد‬ ‫کـه دارای ارامـش و معنویـت باشـد و شـما‬ ‫مداحـان عزیـز می توانیـد بـا ذکـر توسـل‬ ‫و مناجات خوانـی فطـرت ادمـی را بـرای‬ ‫معرفت افزایـی امـاده کنیـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬شـما‬ ‫مداحـان در معنوی تریـن حالـت مـردم‪،‬‬ ‫یکـه عـزاداران‬ ‫شـریک هسـتید چـون درزمان ‬ ‫سیدالشـهدا؟ع؟ در حال گریـه‪ ،‬توسـل و‬ ‫مناجـات هسـتند شـما در قالـب مداحـی‬ ‫می توانیـد مفاهیـم معنـوی را بـه او بیاموزید‬ ‫و باتوج هبـه این میـزان اثرگـذاری‪ ،‬نکتـه مهم‬ ‫این اسـت که خود شـما نیز باید اهل معرفت‬ ‫و خودشناسـی باشـید‪ .‬معـاون تبلیغـات‬ ‫اسلامی حـرم مطهـر افـزود‪ :‬حـرم مطهـر‬ ‫رضـوی مرکـز نشـر معـارف اهل بیـت ؟ع؟‬ ‫اسـت؛ ازایـن رو مداحانـی کـه در مراسـم‬ ‫نمـکان حضـور‬ ‫عـزاداری ایـام محـرم درای ‬ ‫می یابنـد و دیگـر ذا کـران اهل بیـت ؟ع؟ کـه‬ ‫در برنام ههـای خـود بـه امام رضا؟ع؟ توسـل‬ ‫می کننـد‪ ،‬این فرصـت را غنیمـت شـمرده‬ ‫و معـارف نـاب را بااسـتفاده از اشـعار خـوب‬ ‫بیـان کننـد و ب هگـوش مخاطبـان برسـانند‪.‬‬ ‫علیرضـا خا کسـاری؛ مسـئول کارگـروه شـعر‬ ‫و محتـوای ایینـی حـرم مطهـر رضـوی نیـز‬ ‫بااشـاره به اینکه رسـالت این کارگـروه‪ ،‬تولیـد‬ ‫و گزینـش اشـعار خـاص اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬یکـی‬ ‫یهـای بسـته های محتوایـی‪،‬‬ ‫از ویژگ ‬ ‫ظکـردن ارزش افـزوده بـرای اشـعار و‬ ‫لحا ‬ ‫تلفیـق شـعر بـا مضامیـن ایـات و روایـات‪،‬‬ ‫یسـت‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫مقاومـت و امیـد افرین ‬ ‫بسـته محتوایـی شـعر محـرم دارای ‪250‬‬ ‫بهـای متعـدد اسـت کـه در‬ ‫شـعر در قال ‬ ‫رثـای حضـرت سیدالشـهدا؟ع؟‪ ،‬شـهدای‬ ‫کربلا‪ ،‬امام زمـان؟جع؟ و ‪ ...‬سـروده و‬ ‫جمـع اوری شـده‪ .‬وی بااشـاره به اینکه در‬ ‫گـرداوری‪ ،‬اصلاح و بررسـی اشـعار برخـی‬ ‫شـاعران سراسـر کشـور بهره منـد شـدیم‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬امیدبخشـی در اشـعار انتظـار‪،‬‬ ‫تکراری نبودن‪ ،‬پررنگ کردن سـیره حسینی‪،‬‬ ‫عـزت و اقتـدار سیدالشـهدا ؟ع؟‪ ،‬سـبک‬ ‫مسـتیزی‬ ‫زندگـی اسلامی‪ ،‬ترویـج روحیه ظل ‬ ‫و دفـاع از مظلـوم‪ ،‬اداب توسـل و ‪ ...‬برخـی‬ ‫یسـت کـه در اشـعار بـه ان اشـاره‬ ‫از مفاهیم ‬ ‫شـده اسـت‪ .‬در ادامـه این مراسـم پوسـتر‬ ‫بسـته محتوایـی شـعر محـرم رونمایـی‬ ‫شـد و شـاعران و مداحـان پیشکسـوت‪،‬‬ ‫ب هیـادگار ان را امضـاء کردنـد‪ .‬مرثی هسـرایی و‬ ‫شـعرخوانی توسـط جمعـی از حاضـران نیـز‬ ‫پایان بخـش این مراسـم بـود‪.‬‬ ‫برگزارییازدهمینو بزرگ ترینهمایشملیورزش هایزورخانه ایو پهلوانیدر بردسکن‬ ‫برگزار شد؛‬ ‫برنامه های پایداری کمی و کیفی یکپارچه سازی‬ ‫خدمات شهری و روستایی ابفای ایالم‬ ‫ب هصـورت ویدئوکنفرانـس بـا حضـور معـاون بهر هبـرداری شـرکت مهندسـی‬ ‫اب وفاضلاب ایـران‪ ،‬جلسـه بررسـی برنام ههـای پایـداری کمـی و کیفـی‬ ‫یکپارچ هسـازی خدمات شـهری و روسـتایی شـرکت اب وفاضالب اسـتان ایالم‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۱‬برگزار شد‪ .‬معاون بهره برداری و توسعه شرکت ابفای ایالم گزارش‬ ‫مبسوطی از وضعیت طر ح ها و پروژه های جهت جلوگیری از تنش ابی توسط‬ ‫شرکت که دردست اجراست و میزان اعتبارات هزینه شده و مسائل و مشکالت‬ ‫پروژ ههـا را ارائـه نمـود‪ .‬امیـر باقی بابیان اینکه کاهش بارش ها در اسـتان خود را‬ ‫یتـری نمایـان سـاخته اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬بـا برنامه ریزی های انجا مشـده تمام‬ ‫جد ‬ ‫سـعی مـا این اسـت که همـه شـهرهای ایلام بـه منابـع تامیـن اب پایـدار متصل‬ ‫شوند و نیز تالش می کنیم اعتبارات الزم دراین خصوص مهیا شود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫نهـا‬ ‫هشـت شـهر اسـتان دچـار تنـش ابـی هسـتند کـه پروژ ههـای مرتبـط بـا ا ‬ ‫درحال اجراسـت‪ .‬وی تصریـح کـرد‪ :‬در ‪ ۴۰۴‬روسـتای اسـتان هـم درراسـتای‬ ‫جلوگیری از تنش ابی برنامه های عملیاتی و اقدامات اجرایی ازقبیل مطالعه‬ ‫و احصای پروژه های موردنیاز و نیز اقدامات اصالحی شامل مهندسی مجدد‬ ‫منصوبـات چـاه و پهنه بنـدی شـبکه های توزیـع و پایـش وضعیـت کیفـی اب‬ ‫شـرب اقدامـات کاربـردی در دسـتورکار قـرار دارد‪ .‬معـاون بهر هبـرداری و توسـعه‬ ‫شـرکت ابفـا ایلام یاداور شـد‪ :‬درطول سـه ماه اول امسـال ‪22/5‬کیلومتـر اصالح‬ ‫و توسـعه شـبکه توزیـع همچنیـن حفـر و تجهیـز دوحلقـه چـاه در شهرسـتان‬ ‫هلیلان جهـت جلوگیـری از تنـش ابـی اجـرا شـده و بـا اقدامـات انجا مشـده‬ ‫‪ ۱۸‬روسـتای فاقـد اب در هلیلان از نعمـت اب پایـدار برخـوردار شـده اند‪ .‬وی‬ ‫درپایـان بیـان داشـت‪ :‬اب وفاضلاب اسـتان بـا وجـود تمـام مشـکالت‪ ،‬کاهـش‬ ‫یهـا‪ ،‬افزایـش دمـا و شـهرها و روسـتاهای دارای تنـش ابـی‪ ،‬توانسـته بـا‬ ‫بارندگ ‬ ‫همکاری و همدلی ای که در بین همکاران شرکت اب وفاضالب استان است‪،‬‬ ‫تامیـن و توزیـع اب اسـتان را بـه نحـوه مطلوبـی انجـام دهد‪.‬‬ ‫قرارگرفتن ‪ ۱۶۰۰‬پروژه‬ ‫دراختیار فرمانداری های استان برای اجرا‬ ‫رحمت الـه قیصـوری در چهارمیـن نشسـت اعضـای شـورای برنامه ریـزی‬ ‫و توسـعه اسـتان گفـت‪ :‬طـی اجـرای برنامـه مطالعـات توسـعه اقتصـادی و‬ ‫اشـتغال زایی روسـتایی‪ ۶۰۳ ،‬برنامـه و ‪ ۱۶۳۸‬پـروژه تصویـب شـده و بـرای‬ ‫یهـا و دسـتگاه های اجرایـی ذی ربـط قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫اجـرا دراختیـار فرماندار ‬ ‫وی بااشـاره به اینکه مطالعـات توسـعه اقتصـادی و اشـتغال زایی روسـتاهای‬ ‫اسـتان در سـه مرحله و باتکیه بر پارادایم های جدیــد توسـعه مبنی بر توسعه‬ ‫مشـارکتی در ‪ ۲۶‬بخـش‪ ۳۹ ،‬دهسـتان و ‪ ۲۲۵‬روسـتا انجـام شـده‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫جمـع اوری اطالعـات ب هصـورت میدانـی بـا هماهنگـی فرمانـداران بـا حضـور‬ ‫نشـده انجام گرفته است‪ .‬رئیس‬ ‫پژوهشـگران شـرکت مشاور در مناطق تعیی ‬ ‫سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی ایلام افـزود‪ :‬تدویـن برنامه توسـعه اقتصادی‬ ‫و اشـتغال زایی روسـتایی به منظـور شـناخت علمـی و تحلیـل راهبـردی‬ ‫مزیت ها‪ ،‬توانمندی ها و تنگناهای اساسـی توسـعه اقتصادی و اشـتغال زایی‬ ‫یهـای‬ ‫در روسـتاها و بسترسـازی جهـت رفـع تنگناهـا و بهره گیـری از توانمند ‬ ‫توسـعه اقتصـادی و اشـتغال زایی در روستاهاسـت‪ .‬وی یکپارچ هسـازی‪،‬‬ ‫ی اقتصـادی اشـتغال زا در‬ ‫تهـای سـرمایه گذار ‬ ‫هدفمندکـردن و تعییـن اولوی ‬ ‫روستاها‪ ،‬تقویت ظرفیت های موجود و ایجاد ظرفیت های جدیدی تولیدی‬ ‫باتا کیدبـر تکمیـل زنجیـره ارزش و زنجیـره تولید با مشـارکت بخش غیردولتی‬ ‫در روسـتاها و تقویـت و نهادین هسـازی مشـارکت بخـش عمومـی‪ ،‬خصوصـی‪،‬‬ ‫تعاونی و مردمی (سا کنان و ذینفعان روستاهای هدف) در توسعه اقتصادی‬ ‫و اشـتغال زایی در روسـتاها را از دیگـر اهـداف برنامـه مذکـور برشـمرد‪.‬‬ ‫عادله رحمانی‬ ‫به همـت شـهرداری و شـورای اسلامی شـهر‬ ‫شهـای زورخانـه ای و‬ ‫بردسـکن و هیئـت ورز ‬ ‫پهلوانی‪،‬یازدهمینهمایشملیورزش های‬ ‫زورخانـه ای و پهلوانـی در گـود روباز‪ ۵۰۰۰‬نفری‬ ‫سـپهبد شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی‪ ،‬واقـع‬ ‫در پـارک ولیعصـر؟جع؟ و باحضـور باسـتانی‬ ‫کارانی از‪ ۲۳‬استان کشور برگزار گردید‪ .‬حسین‬ ‫نبـاره‬ ‫مدیـح؛ شـهردار شـهر بردسـکن در ای ‬ ‫شهـای پهلوانـی کـه‬ ‫گفـت‪ :‬همایـش ورز ‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫یـک رویـداد بـزرگ ورزشـی فرهنگ ‬ ‫سـال ها در بردسـکن برگـزار شـده اسـت و‬ ‫امسـال نیـز به لطـف خداونـد و حمایـت‬ ‫مسـتقیم اعضـای شـورای اسلامی شـهر‪،‬‬ ‫بـا شـرکت ‪ ۵۰۰‬ورزشـکاراز اقصی نقـاط کشـور‬ ‫ب هسـرانجام رسـید‪ .‬مدیـح گفـت‪ :‬با توج هبـه‬ ‫شـیوع کرونـا و عـدم برگزاری مراسـم مذکـور در‬ ‫دو سال گذشته‪ ،‬با حمایت و تصمیم اعضای‬ ‫محتـرم شـورای اسلامی شـهر مقـرر گردیـد؛‬ ‫امسـال شـهرداری بـا جدیـت بیشـتر ایـن‬ ‫رویداد بزرگ را به انجام رساند‪ .‬انچنان که در‬ ‫قـدم نخسـت و پـس از تصویـب کمـک هزینه‬ ‫مالـی‪ ،‬اسـتاد کفـاش زاده؛ مرشـد توانمنـد‪،‬‬ ‫زبردسـت و باتجربـه کشـوری کـه بـه انصـاف‬ ‫بایـد بـه ایـن بزرگـوار خداقـوت گفـت و تشـکر‬ ‫ویـژه داشـت‪ ،‬همچـون سـال های گذشـته‬ ‫پیگیـر فراهم نمـودن مقدمـات کار شـدند‬ ‫و با توج هبـه ارتبـاط ایـن بزرگـوار‪ ،‬از مقامـات‬ ‫و شـخصیت های برجسـته ورزشـی بـرای‬ ‫حضـور در این مراسـم دعـوت شـد و هم زمان‬ ‫بـا تشـکیل دبیرخانـه برگـزاری همایـش‪،‬‬ ‫مجموعـه کارکنـان شـهرداری در واحدهـای‬ ‫مختلـف‪ ،‬برحسـب وظیفـه‪ ،‬از حـدود ‪ ۲۰‬روز‬ ‫پیـش ب هصـورت جـدی مسـئول رفـع نواقص‬ ‫موجـود و فراهم نمـودن شـرایط الزم و انجـام‬ ‫امور محوله به نحو احسـن شـدند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫خـدا را شـا کریم کـه توانسـتیم بـا وجـود همـه‬ ‫کاسـتی ها‪ ،‬میزبـان خوبـی بـرای میهمانـان‬ ‫دیـار میو ههـای بهشـتی باشـیم و توانسـتیم‬ ‫پرچـم بردسـکن را پراواز هتـر از قبـل به اهتـزاز‬ ‫دراوریـم‪ .‬شـهردار بردسـکن کـه پیشـتر یکـی‬ ‫از دغدغ ههـای خـود و مجموعـه فرهنگـی‬ ‫شهرداری را‪ ،‬شناساندن و معرفی شهرستان‬ ‫یهـای ان بـه سـایر‬ ‫بردسـکن و توانمند ‬ ‫هموطنـان اعلام کـرده بـود‪ ،‬از حضور یکایک‬ ‫ورزشکاران عزیز که از شهرهای دور و نزدیک‬ ‫و سایراسـتان ها بـه بردسـکن تشـریف فرمـا‬ ‫شـده و به هنرنمایی و انجام حرکات ورزشـی‬ ‫پرداختنـد‪ ،‬تقدیـر و تشـکر ویژه کـرد و به انان‬ ‫خداقـوت جانانـه گفـت‪ .‬وی همچنیـن از‬ ‫همـه شـهروندان عزیـز شـهر کـه جانانـه پـای‬ ‫شـهرداری ایسـتادند‪ ،‬ورزشـکاران بومـی و‬ ‫توانمند شهر که میزبان اصلی بودند‪ ،‬بانوان‬ ‫هنرمنـد شـهر کـه بـا راه انـدازی نمایشـگاه‬ ‫تسـاخته به شـکوه کار افزودند‪،‬‬ ‫صنایع دس ‬ ‫مسـئولین به ویـژه دکتـر جواهـری؛ مدیـر کل‬ ‫شو جوانـان‪ ،‬حجت االسلام نیک بیـن؛‬ ‫ورز ‬ ‫نماینـده شهرسـتان‪ ،‬دکتـر دهقـان زاده؛‬ ‫فرمانـدار پهلـوان نامـی کشـور؛ محمدرضـا‬ ‫طالقانـی کـه بـا حضـور مغتنـم خـود سـبب‬ ‫رونق بخشـیدن بـه ایـن رویـداد ورزشـی بزرگ‬ ‫شـدند و لحظاتـی شـاد و خاطره انگیـز را برای‬ ‫شـهروندان ایجـاد کردنـد ‪ ،‬تشـکر ویـژه نمـود‬ ‫و بـرای همـه ایـن بزرگـواران ارزوی صحـت و‬ ‫سلامتی کـرد‪ .‬شـهردار بردسـکن‪ ،‬در اخـر از‬ ‫شهـای زورخانـه ای و پهلوانـی‪،‬‬ ‫هیئـت ورز ‬ ‫گو ارشـاد‬ ‫شو جوانـان‪ ،‬اداره فرهن ‬ ‫اداره ورز ‬ ‫اسلامی‪ ،‬بـرادران نیـروی انتظامـی و پلیـس‬ ‫راهـور و ناحیـه مقاومـت بسـیج شهرسـتان‪،‬‬ ‫اداره میراث فرهنگـی‪ ،‬همـه ادارات و‬ ‫اشخاصی که مجموعه مدیریت شهری را در‬ ‫اجـرای مطلـوب ایـن همایش از ابتـدا تا انتها‬ ‫یـاری نمودند‪ ،‬تشـکر ویـژه نمـود و برای همه‬ ‫این بزرگواران ارزوی توفیق‪ ،‬سلامتی و حالی‬ ‫خـوش کـرد‪ .‬مهنـدس مدیـح‪ ،‬همچنیـن‬ ‫از همـه حاضـران‪ ،‬به ویـژه میهمانـان‪،‬‬ ‫شـرکت کنندگان و گرداننـدگان حوز ههـای‬ ‫مختلـف کار‪ ،‬به خاطـر وجـود کاسـتی ها و‬ ‫نواقـص احتمالـی کـه ناشـی از حجـم بـاالی‬ ‫کار بـود عذرخواهـی نموده‪ ،‬اظهار امیـدواری‬ ‫کـرد کـه بتـوان در سـال های بعـد میزبـان‬ ‫بهتـری باشـیم‪ .‬در ادامـه دانشـور؛ رئیـس‬ ‫اداره ورزش وجوانـان شهرسـتان بردسـکن‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬یازدهمیـن دور از مسـابقات‬ ‫شهـای پهلوانـی بـا حضـور بیـش از ‪485‬‬ ‫ورز ‬ ‫ورزشـکار از ‪ 23‬اسـتان و در حضـور بیـش از‬ ‫پنج هزار نفـر عاله منـد بـه ورزش زورخانـه ای‬ ‫به میزبانـی شهرسـتان برگـزار شـد‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫شهـای‬ ‫یازدهمیـن دوره مسـابقات ورز ‬ ‫پهلوانـی امسـال در بردسـکن در حالـی برگـزار‬ ‫مـی شـود‪ ،‬کـه در دو سـال گذشـته به جهـت‬ ‫بیمـاری کرونـا ایـن مسـابقات برگـزار نشـد‪.‬‬ ‫دیدار شهردار ساری با دبیرکل مجمع شهرداران اسیایی‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫نشـهر سـاری‬ ‫جـواد طالبـی؛ شـهردار که ‬ ‫ همـراه مهـدی نجاتـی؛ رئیـس سـازمان‬ ‫سـرمایه گذاری و مشـارکت مردمی شهرداری‬ ‫ساری با حمیدرضا غالمزاده؛ دبیرکل مجمع‬ ‫شـهرداران اسـیایی مالقـات و گفت وگـو کـرد‪.‬‬ ‫دراین دیـدار اهـداف و برنام ههـای مجمـع‬ ‫شهرداران اسیایی باتا کیدبر جایگاه و نقش‬ ‫شـهرداران و تبـادل تجربیـات بـا شـهرداران‬ ‫کشـورهای اسـیایی و همچنیـن عضویـت‬ ‫شـهرداری سـاری در هیئت مدیـره ایـن‬ ‫مجمـع موردبحـث قـرار گرفـت‪ .‬طالبـی نیـز‬ ‫از جاذب ههـای فرهنگـی‪ ،‬تاریخـی و مذهبـی‬ ‫مرکـز مازنـدران سـخن گفـت و درتشـریح این‬ ‫نشـهر تاریخـی ان را شـهری بـا هـدف‬ ‫که ‬ ‫گردشـگری معرفـی کـرد‪ .‬مجمـع شـهرداران‬ ‫اسـیایی (‪ )Asian Mayors Forum‬یـک‬ ‫سازمان بین المللی غیردولتی و غیرانتفاعی‬ ‫یهـای میـان‬ ‫بـرای توسـعه روابـط و همکار ‬ ‫شـهرداران و مدیـران شـهری در سـطح قـاره‬ ‫اسیاسـت کـه بـا هـدف کمـک بـه توسـعه‬ ‫دیپلماسـی شـهری و عمومـی‪ ،‬فراه مسـازی‬ ‫زمینه تبادل اطالعات‪ ،‬دانش فنی و تجارب‬ ‫مدیریت شـهری و تقویت هم گرایی شـهرها‪،‬‬ ‫شـهرداران و شـهروندان اسـیایی تشـکیل‬ ‫شـد‪.‬‬ ‫شـهردار ارا ک از اغازبـه کار ازمایشـی‬ ‫نخسـتین اتوبـوس برقـی در ارا ک خبـر‬ ‫داد‪ .‬علیرضـا کریمـی اظهـار کـرد‪ :‬ایـن‬ ‫اتوبـوس برقـی کـه سـاخت شـرکت تولیـد‬ ‫اتوبـوس برقـی پارسـان (شـتاب) اسـت‪،‬‬ ‫ازمایشـی به مـدت ‪ ۱۰‬روز در ارا ک‪ ،‬نسـبت‬ ‫بـه جابه جایـی مسـافرین داخـل شـهری‬ ‫فعالیـت می کنـد‪ .‬ظرفیـت ایـن اتوبـوس‬ ‫‪ ۸۰‬نفر اسـت که به طور اسـتاندارد‪ ،‬شامل‬ ‫‪ ۳۵‬نفر نشسته و ‪ ۴۵‬نفر ایستاده است‪ .‬شهردار ارا ک تصریح کرد‪ :‬شهرداری‬ ‫ارا ک بـا شـرکت های نکـو‪ ،‬مپنـا و شـتاب تفاهم نامـه ای را درجهـت اسـتفاده‬ ‫از مجموعـه خدمـات این گـروه امضـا کـرد؛ کـه به موجـب ایـن تفاهم نامـه‬ ‫یسـت‬ ‫تهیـه زیرسـاخت ها‪ ،‬ارزیابـی و بررسـی وضعیـت شـهر ارا ک از تعهدات ‬ ‫کـه شـرکت به عهـده گرفتـه تـا شـهرداری بااسـتفاده از ایـن ظرفیـت در اینـده‬ ‫زیرسـاخت های مطلوبـی بـرای اسـتفاده از حمل ونقـل برقـی تجهیـز کنـد تـا‬ ‫پـس ازان بـا شـرکت های تولیدکننـده نـاوگان حمل ونقـل برقـی وارد مذا کـره‬ ‫شـود‪ .‬کریمـی خاطرنشـان کـرد‪ :‬مـورد دیگـری کـه نیـاز بـه ان در سـطح شـهر‬ ‫محسـوس بـود‪ ،‬نبـود شـارژرهای الکتریکـی در سـطح شـهر اسـت و درنظـر‬ ‫داریـم بـا جانمایـی اولیـه ای در کمربندی هـای جنوبـی و شـمالی در اینـده از‬ ‫فضای شـهری که نیازمند تولید انرژی دراین حوزه نیز اسـت‪ ،‬اسـتفاده کنیم‬ ‫تـا درنهایـت شـارژرها نصـب شـوند‪ .‬شـهردار ارا ک گفت‪ :‬به طورکلـی با امضای‬ ‫ایـن تفاهم نامـه گام بزرگـی در جابه جایـی اتوبوس هـای دیزلـی موجـود در‬ ‫شـهر بـا اتوبوس هـای الکتریکـی برداشـته خواهـد شـد‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک‪:‬‬ ‫ا کادمی مدیریت پسماند ارا ک‬ ‫اولین اموزشگاه تخصصی در حوزه پسماند کشور است‬ ‫مهـدی فـدوی؛ سرپرسـت سـازمان‬ ‫مدیریـت پسـماند شـهرداری ارا ک‬ ‫دربـاره اقدامـات فرهنگـی ایـن‬ ‫سـازمان گفـت‪ :‬سـازمان مدیریـت‬ ‫پسـماند شـهرداری ارا ک بـا حضـور‬ ‫نیروهـای متخصـص‪ ،‬اولیـن ا کادمـی‬ ‫امـوزش مدیریـت پسـماند را در‬ ‫مشـغول‬ ‫کشـور تاسـیس کـرده و‬ ‫ِ‬ ‫فعالیت هـای اموزشـی فرهنگی سـت‪ .‬فـدوی ادامـه داد‪ :‬عالوه بـر نیروهـای‬ ‫فعـال در ا کادمـی مدیریـت پسـماند‪ ،‬پنـج نیـروی میدانـی نیـز بـا حضـور‬ ‫در محله هـای مختلـف سـطح شـهر‪ ،‬اقـدام بـه امـوزش نحـوه جمـع اوری‬ ‫پسـماند می کننـد و اقلام فرهنگـی گونا گونـی را درراسـتای کاهـش مصـرف‬ ‫پالسـتیک دراختیـار شـهروندان قـرار می دهنـد‪ .‬وی بااشـاره به اینکه امـوزش‬ ‫کارکنـان ادارات و صـدور گواهینامه هـای مربوطـه برعهـده ایـن سـازمان‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬درحال حاضـر به صـورت هفتگـی ادارات مختلـف تحت اموزش‬ ‫کارشناسـان ا کادمی مدیریت پسـماند قرار می گیرند و بعد از پایان این دوره‪،‬‬ ‫گواهینامه های مربوطه صادر می شـود که خوشـبختانه با اسـتقبال ویژه ای‬ ‫ازسـوی ادارات قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬عالوه بـر ادارات؛ ضمـن انجـام هماهنگـی‬ ‫بـا اداره کل اموزش وپـرورش‪ ،‬مـدارس نیـز تحت پوشـش کالس هـای مربـوط‬ ‫بـه امـوزش مدیریـت پسـماند خانگـی و حفاظـت از محیـط قـرار می گیرنـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫گفتنی ست که در فصل تابستان این اموزش ها منحصرا برای مهدکودک ها‬ ‫انجـام می شـود‪.‬‬ ‫سخنگوی شورای شهر اراک‪:‬‬ ‫پژوهش و اموزش در مدیریت شهری‬ ‫نوعی سرمایه گذاری ست‬ ‫سـخنگوی شـورای شـهر ارا ک گفـت‪:‬‬ ‫پژوهـش و امـوزش در مدیریـت‬ ‫شـهری نوعـی سرمایه گذاری سـت‬ ‫کـه مانـع هزینه هـای غیرضـروری و‬ ‫بـدون پشـتوانه علمـی و منجـر بـه‬ ‫توانمنـدی کارکنـان شـهرداری خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬امیـدوارم امسـال شـورای اسلامی‬ ‫شـهر تمـام تلاش خـود را بـرای رونـق‬ ‫امـوزش و پژوهـش در شـهرداری بـه کار‬ ‫ببنـدد‪ .‬عبـاس خسـروانی اظهـار کـرد‪ :‬بررسـی دقیـق گـزارش تفریـغ بودجـه‬ ‫کمـک می کنـد نقـاط ضعـف‪ ،‬قـوت و ظرفیت هـای شـهرداری را بسـنجیم‬ ‫و بـرای تحقـق اهـداف خـود در سـال جـاری از ان عبـرت بگیریـم‪ .‬وی ادامـه‬ ‫داد‪ :‬به طـور مجـزا عملکـرد پژوهشـی و اموزشـی شـهرداری ارا ک را در سـال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬طبـق بودجـه و تفریـغ ان موردبررسـی قـرار دادم کـه نشـان از غفلـت و‬ ‫بی توجهـی بـه امـر پژوهـش‪ ،‬امـوزش و مطالعـات دارد؛ دردی کـه بایـد بـا‬ ‫نظـارت و تا کیـدات مسـتمر ان را درمـان کنیـم و جلـوی تکـرارش را بگیریـم‪.‬‬ ‫رئیـس مرکـز پژوهش هـای شـورای اسلامی ارا ک افـزود‪ :‬نتایـج بررسـی های‬ ‫نشـان می دهـد؛ در سـال ‪ ۱۴۰۰‬مبلغـی حـدود ‪ ۱۶۶‬میلیـارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال‬ ‫باعنوان مطالعه جهت احداث ‪ ۲۳‬پروژه مطالعاتی پیش بینی شـده بود که‬ ‫‪ ۱۶‬پروژه پیشرفت صفر داشته و سایر پروژه ها نیز ناتمام مانده و به طورکلی‬ ‫این حـوزه چهاردرصـد پیشـرفت داشـته اسـت‪ .‬وی اضافـه کـرد‪ :‬در حـوزه‬ ‫اموزشـی نیـز وضعیـت نامناسـب اسـت و از مقولـه امـوزش و توانمندسـازی‬ ‫کارکنـان شـهرداری و حـوزه شـهروندی غفلـت شـده؛ به طوری کـه در بودجـه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬ردیفی باعنوان «هزینه های مطالعاتی و تحقیقاتی» که شـامل اموزش‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫و تدویـن برنامه هـای مرتبـط بـا حـوزه ماموریت هـای شـهرداری م ‬ ‫مبلـغ هفت میلیـارد و ‪ ۱۵۰‬میلیون تومـان اعتبـار پیش بینـی شـده بـود کـه‬ ‫ازاین مبلـغ تنهـا ‪ ۸۶‬میلیون تومـان معـادل ‪ ۱.۲‬درصـد هزینـه شـده کـه جـای‬ ‫تاسـف دارد‪ .‬وی گفـت‪ :‬باتوجه بـه اهمیـت مطالعات و پژوهـش و امر اموزش‬ ‫در حـوزه کارکنـان و شـهروندی طـی نامـه کتبـی بـه شـهردار تذکـر دادم تـا‬ ‫نسـبت بـه این موضـوع در ‪ ۱۴۰۱‬اهتمـام ویـژه داشـته باشـد و از تکـرار چنیـن‬ ‫وضعیـت ناخوشـایندی جلوگیـری شـود و بـه مسـئوالن مربوطـه تا کیـد کنـد‬ ‫در اجرای پروژه های مطالعاتی و اموزشـی سـال ‪ ۱۴۰۱‬جدیت داشـته باشـند‪.‬‬ ‫مرکـز پژوهش هـا نسـبت بـه این موضـوع نظـارت و گـزارش دوره ای خـود را بـه‬ ‫شـورای شـهر ارائـه خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫استان مرکزی‪ ،‬صاحب خودروی تاالبی می شود‬ ‫ط زیسـت اسـتان مرکـزی از قـول مسـاعد سلاجقه؛‬ ‫مدیـرکل حفاظـت محیـ ‬ ‫رئیـس سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت کشـور جهـت تامیـن خـودروی‬ ‫تاالبـی بـرای اسـتان خبـر داد‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ سـید مهـدی مصطفـوی‬ ‫با اشـاره به اینکه خوشـحالیم کـه در سـفر ریاسـت جمهوری پیـام مظلومیـت‬ ‫مـردم ارا ک در حـوزه الودگـی هـوا و الودگی هـای زیسـت محیطـی بـه گـوش‬ ‫دولتمردان رسـید و رئیس جمهوری بارها در صحبت های خود به وضعیت‬ ‫نسـفر‬ ‫محیـط زیسـت اسـتان و ارا ک اشـاره کـرد‪ ،‬افـزود‪ :‬خوشـبختانه در ای ‬ ‫اعتباراتـی جهـت خریـد و نوسـازی ایسـتگاه های سـنجش الودگـی هـوای‬ ‫در اسـتان پیشـنهاد شـد‪ ،‬همچنیـن اعتباراتـی بـرای مدیریـت تـاالب میقـان‬ ‫به عنوان یکی از کانون های گرد و غبار در استان به تصویب رسید‪ .‬وی بیان‬ ‫کرد‪ :‬با تشـریح شـرایط تاالب میقان‪ ،‬رئیس سـازمان حفاظت محیط زیسـت‬ ‫کشـور بـا اختصـاص اعتبـارات ملـی جهـت خریـد یـک دسـتگاه خـودروی‬ ‫تـاالب رو مخصـوص محیط هـای نیـزاری و باتالقـی موافقـت کـرد‪ .‬مصطفـوی‬ ‫با بیان اینکـه شـاه بیت مصوبـات این سـفر موضوع تامین گاز نیـروگاه حرارتی‬ ‫شـازند بـود‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن موضـوع از سـوی مسـئوالن اسـتان به خوبـی مطـرح‬ ‫شـد و خوشـبختانه رئیـس سـازمان تا کیـد داشـت که بـرای زمسـتان حداقل‬ ‫سـهمیه گاز نیروگاه در شـبانه روز سـه میلیون مترمکعب خواهد بود و این امر‬ ‫در قیـاس بـا چهار مـاه پایانـی سـال گذشـته کـه در واقـع شـاید حـدود ‪ ۳۰۰‬تـا‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار مترمکعب روزانه گاز برای نیروگاه شـازند تامین می شـد اتفاق بسـیار‬ ‫مثبتی سـت؛ همچنیـن رئیـس سـازمان‪ ،‬مسـئله الودگـی هـوای ارا ک ناشـی‬ ‫از اسـتفاده از سـوخت مـازوت در نیـروگاه را در شـورای عالـی امنیـت ملـی نیـز‬ ‫ً‬ ‫مطـرح می کنـد تـا احیانـا تصمیمـی بـرای مازوت سـوزی دوبـاره اتخاذ نشـود‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬در این سـفر قـول مسـاعد در خصـوص ارتقای مناطق شـکار‬ ‫ممنـوع اسـتان نیـز داده شـد تـا در زمـره مناطق حفاظت شـده قـرار گیرند که‬ ‫ایـن ارتقـاء مانـع تخریـب خـا ک‪ ،‬پوشـش گیاهـی و فعالیت هـای معدنـی در‬ ‫مناطـق می شـود و امـکان حفـظ ذخایـر ژنتیکـی اسـتان را میسـر می کنـد‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫چهارشنبه ‪ 5‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2554‬‬ ‫افتتاح دو اموزشگاه ازاد فنی وحرفه ای در مازندران‬ ‫عباسـعلی کوشـکی‪ /‬ب هگـزارش روابط عمومـی و‬ ‫مرکز اطالع رسـانی اداره کل اموزش فنی وحرفه ای‬ ‫مازنـدران‪ ،‬به مناسـبت هفتـه ملـی مهـارت‪ ،‬بـا‬ ‫حضـور محمدرضـا شاه پسـند؛ معـاون امـوزش‬ ‫سـازمان امـوزش فنی وحرفـه ای کشـور‪ ،‬سـید‬ ‫حسین درویشی؛ مدیرکل اموزش فنی وحرفه ای‬ ‫مازندران‪،‬دیگر مدیرانشهرستانی‪،‬دو اموزشگاه‬ ‫ازاد فنی وحرفـه ای در مرکـز ‪ 22‬بهمـن سـاری‬ ‫بـا سـرمایه گذاری ‪ 950‬میلیون تومـان مـورد افتتـاح و بهر هبـرداری قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫اموزشگاه ازاد فنی وحرفه ای تیوان با مدیریت سعید رهبر در رشته ابزار دقیق‬ ‫و اموزشـگاه ازاد فنی وحرفـه ای علـوم و فنـون خـزر به مدیریـت سـید محمـد‬ ‫حسـینی در رشـته گوهرشناسـی بـا دریافـت اما کـن مـازاد و بالاسـتفاده مرکـز‬ ‫امـوزش فنی وحرفـه ای ‪ 22‬بهمـن سـاری این رشـته ها را راه انـدازی کردنـد‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫رئیس صنعت معدن استان فارس‪:‬‬ ‫بعضی از تولیدی ها «بدون رانت» می میرند‬ ‫نمایشـگاه دائمـی راه انـدازی کنـد‪.‬‬ ‫شو پرورش‬ ‫خدمت نیمی از کارکنان دولت در اموز ‬ ‫ستاد دیه ‪ ۲۲‬میلیارد ریال‬ ‫برای ازادی زندانیان مهاباد پرداخت کرد‬ ‫رئیـس دادگسـتری مهابـاد گفـت‪ :‬سـتاد دیـه ‪ ۲۲‬میلیـارد بـرای ازادسـازی‬ ‫زندانیـان جرایـم غیرعمـد ایـن شهرسـتان پرداخـت کـرده اسـت‪ .‬جـواد بنایی‬ ‫افـزود‪ :‬ایـن کمـک مالـی سـتادیه دیـه در راسـتای پرداخـت مـازاد بـر کمـک‬ ‫خیران که اواخر سـال گذشـته اهدا کرده اند‪ ،‬پرداخت شـده اسـت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬با پرداخت این کمک زمینه ازادی هشت نفر از زندانیان جرایم غیر این‬ ‫شهرشتان فراهم شده است‪ .‬رئیس دادگستری مهاباد اظهار کرد‪ :‬پارسال در‬ ‫جشـن گلریـزان ‪ ۱۱‬میلیارد ریال توسـط ّ‬ ‫خیران بـرای ازادسـازی زندانیان جرایم‬ ‫غیرعمد زندان این شهرستان جمع اوری شده و از این حیث با اختالف رتبه‬ ‫نخسـت اذربایجان غربی را به خود اختصاص داد‪ .‬بنایی یاداور شـد‪ :‬امسـال‬ ‫نیز به مناسبت های مختلف در امر ازادی زندانیان جرایم غیرعمد مشارکت‬ ‫داشـته باشـند تا بتوان تعداد دیگری از زندانیان واجد شـرایط را ازاد کرد‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکـه زندانیـان جرایـم غیرعمد انسـان های عادی هسـتند کـه در یک‬ ‫لحظه غفلت و سهل انگاری ا کنون بخشی از عمر خود را مجبورند در زندان‬ ‫سـپری کننـد‪ ،‬گفـت‪ :‬حسـاب سـتاد دیـه اسـتان مختـص مهابـاد نـزد بانـک‬ ‫رفـاه ب هشـماره حسـاب ‪ ۱۶۲۰۶۶۹۳۴‬شـماره کارت ‪۵۸۹۴۶۳۷۰۰۰۱۵۶۵۶۹‬‬ ‫کهـای‬ ‫و شـماره شـبا ‪ IR۷۷۰۱۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۲۰۶۶۹۳۴‬بـرای دریافـت کم ‬ ‫نقـدی مـردم در نظـر گرفته شـده اسـت‪.‬‬ ‫خوزستان؛ رتبه دوم غرق شدگی در کشور‬ ‫معاون پژوهش و اموزش جمعیت هالل احمر خوزستان با بیان اینکه ‪ ۱۲۵‬نفر‬ ‫قشـدگی جان خود را از دسـت دادند‪ ،‬گفت‪ :‬طبق‬ ‫پارسـال در اسـتان بر اثر غر ‬ ‫قشـدگی را در کشـور دارد‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛‬ ‫اخریـن امـار خوزسـتان رتبـه دوم غر ‬ ‫مجتبی طحان بیان کرد‪ :‬گام نخسـت پویش «غرق نشـو» که از سـال ‪ ۹۹‬کلید‬ ‫خورد با مشـارکت ‪ ۷۵‬هزار نفر برگزار شـد که هر فرد شـرکت کننده در این پویش‪،‬‬ ‫خانـواده خـود را کـه جامعـه بزرگـی را تشـکیل می دهنـد امـوزش می دهـد‪ .‬وی‬ ‫گفـت‪ :‬اسـتان هایی کـه دارای سـاحل و رودخانـه هسـتند در این پویـش فعـال‬ ‫قشـدگی ‪ ۲۰‬درصـد‬ ‫هسـتند‪ .‬وی با اشـاره به اینکه از سـال ‪ ۹۸‬تـا ‪ ۱۴۰۰‬امـار غر ‬ ‫ن پویـش‬ ‫در خوزسـتان کاهـش یافتـه اسـت ادامـه داد‪ :‬امیـد اسـت در کنـار ایـ ‬ ‫قشـدگی داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫برنام ههـای دیگـری بـرای کاهش غر ‬ ‫شهرستان ری‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫رفع تصرف اراضی کشاورزی در ری‬ ‫فرمانـده انتظامـی ری از ازادسـازی ‪ ۲۵۰‬هزارمترمربـع از اراضـی کشـاورزی‬ ‫روسـتاهای این شهرسـتان خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ سـرهنگ دوسـتعلی‬ ‫جلیلیان گفت‪ :‬حفظ و حراست از بافت های کشاورزی از اولویت های اصلی‬ ‫نخـواران و سـودجویان ب هصـورت‬ ‫یسـت و مبـارزه بـا زمی ‬ ‫مجموعـه انتظام ‬ ‫مسـتمر در دسـتورکار پلیـس قـرار دارد‪ .‬وی بـه دریافـت خبـر تصـرف اراضـی‬ ‫کشـاورزی و زراعـی توسـط تعـدادی افـراد سـودجو در روسـتاهای محـدوده‬ ‫قلع هنـو و اغـاز تحقیقـات پلیسـی دراین زمینـه اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬مامـوران‬ ‫انتظامـی ضمـن هماهنگـی بـا مراجـع قضائـی و کارشناسـان اداره جهـاد‬ ‫کشـاورزی بـرای بررسـی موضـوع بـه محـل موردنظـر اعـزام شـدند‪ .‬فرمانـده‬ ‫انتظامی ری افزود‪ :‬در بازدید از این زمین ها مشـخص شـد‪ ،‬افرادی سـودجو‬ ‫‪ ۲۵۰‬هزارمتر مترمربع از اراضی کشاورزی را به تصرف خود دراورده و به صورت‬ ‫غیرقانونـی به وسـیله سـیم خاردار و دیوارکشـی محصـور کرده انـد‪ .‬ایـن مقـام‬ ‫فشـده را ‪3500‬میلیاردریـال‬ ‫انتظامـی افـزود‪ :‬کارشناسـان ارزش اراضـی تصر ‬ ‫بـراورد کرده انـد‪ .‬سـرهنگ جلیلیـان بااشـاره به اینکه دراین رابطـه هشـت‬ ‫متهـم دسـتگیر و بـه مراجـع قضائـی معرفـی شـدند‪ ،‬تا کیـد کـرد‪ :‬مامـوران بـا‬ ‫نهـای کشـاورزی را رفع تصـرف کـرده و دراختیـار‬ ‫یهـای قضائـی زمی ‬ ‫هماهنگ ‬ ‫نماینـده اداره مربـوط قـرار دادنـد‪.‬‬ ‫تجلیل از ‪ ۲۲‬خانواده ای که در یک سال اخیر‬ ‫صاحب فرزند شدند در سازمان بهشت زهرا؟س؟‬ ‫در روز خانـواده‪ ،‬مسـئوالن سـازمان بهشـت حضـرت زهـرا؟س؟ طـی مراسـمی‬ ‫کسـال اخیر صاحـب فرزنـد شـدند‪ ،‬تجلیـل‬ ‫از خانـواده پرسـنلی کـه در ی ‬ ‫کردنـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی سـازمان بهشـت حضـرت زهـرا؟س؟؛ روز ‪۲۵‬‬ ‫ذی الحجـه (مصـادف بـا نـزول سـوره دهـر؛ هـل اتـی) روز خانـواده و تکریـم‬ ‫بازنشستگان است‪ .‬مسئوالن سازمان بهشت حضرت زهرا؟س؟ به مناسبت‬ ‫کسـال اخیر‬ ‫روز خانـواده طـی مراسـمی از ‪ ۲۲‬خانـواده پرسـنل کـه در ی ‬ ‫صاحـب فرزنـد شـدند‪ ،‬تجلیـل کردند‪ .‬حجت االسلام محمد برمایی؛ اسـتاد‬ ‫دانشـگاه و مشـاور ارشـد خانواده با حضور در جمع خانواده پرسـنل بهشـت‬ ‫حضـرت زهـرا؟س؟ گفـت‪ :‬یـک جملـه پرمغـزی حضـرت رسـول ؟ص؟ دارد کـه‬ ‫می فرمایـد بهتری ِـن خانـواده ات بـاش‪ ،‬مـن بهتری ِـن خانواده ام هسـتم‪ .‬وقتی‬ ‫رسـول خـدا ؟ص؟ می فرمایـد بهتریـن بـاش یـک تعـارف معمولـی نیسـت‪ .‬یـک‬ ‫دنیـا حـرف دارد‪ .‬ایـن اسـتاد دانشـگاه افـزود‪ :‬ازدواج از نـگاه انسـان یـک‬ ‫لـذت ارامش بخـش اسـت و او را از گنـاه بازمـی دارد و در مسـیر تعالـی و رشـد‬ ‫قـرار می دهـد‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه در زندگـی مشـترک هـوش و بلـوغ معنـوی‬ ‫یسـازد که همه چیز را‬ ‫بسـیار حائزاهمیت اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬این بلوغ ما را قادر م ‬ ‫ان طورکه هست ببینیم و بزرگ ترین فشارها را تحمل کنیم‪ .‬استاد دانشگاه‬ ‫شـهید بهشـتی ادامـه داد‪ :‬از پارسـال تـا امـروز بیـش از ‪ 1300‬پرونـده مسـائل‬ ‫خانوادگی به کلینیک من ارجاع شـده اسـت‪ .‬دراین پرونده ها تنها چیزی که‬ ‫پیدا کردیم این بودکه ا گر زن و شـوهر حق وحقوق همدیگر را رعایت کنند از‬ ‫در دادگاه و طلاق برمی گردنـد و می شـود زندگـی متاهلـی ان هـا را نجـات داد‪.‬‬ ‫یتـوان‬ ‫وی گفـت‪ :‬صمیمیـت بیـن زوجیـن و رعایـت حقـوق ا گـر برنگـردد نم ‬ ‫کاری بـرای خانـواده کـرد‪ .‬ایـن توصیـه مـن بـه همـه خانواده هاسـت‪.‬‬ ‫رئیس جهاد دانشگاهی استان سمنان خبر داد؛‬ ‫استان سمنان؛ پیشرو در ایجاد مرکز ناباروری‬ ‫استاندار کرمان خبر داد؛‬ ‫ش وپـرورش به عنـوان بزرگ تریـن دسـتگاه اجرایـی‬ ‫اسـتاندار کرمـان از اموز ‬ ‫ش وپـرورش‬ ‫کشـور نـام بـرد و افـزود‪ :‬بیـش از نیمـی از کارکنـان دولـت در اموز ‬ ‫ش وپـرورش اسـتان کرمـان؛‬ ‫خدمـت می کننـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی اموز ‬ ‫محمد مهـدی فـدا کار در نشسـت تخصصی مجمع نمایندگان اسـتان کرمان‬ ‫ش وپـرورش از‬ ‫ش وپـرورش با اشـاره به جـذب نیـروی انسـانی اموز ‬ ‫بـا وزیـر اموز ‬ ‫لهـای مختلـف گفـت‪ :‬تقویـت دانشـگاه فرهنگیـان ضرورتـی انکار ناپذیـر‬ ‫کانا ‬ ‫در راسـتای جـذب معلـم توانمنـد و بـروز اسـت‪ .‬وی با اشـاره به وجـود بیـش از‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬متـر بـر تجـاری در مـدارس اسـتان بـر تجـاری سـازی فضاهـای اموزشـی‬ ‫یهـای الزم‬ ‫بـا در نظر گرفتـن مالحظـات اموزشـی تا کیـد کـرد و گفـت‪ :‬رایزن ‬ ‫یسـازی فضاهـای اموزشـی در اسـتان بـا شـهرداری صـورت‬ ‫در خصـوص تجار ‬ ‫گرفتـه اسـت‪ .‬فـدا کار بـر مشـارکت بنگا ههـای اقتصـادی و معـادن اسـتان در‬ ‫تهـای اموزشـی و پرورشـی در راسـتای ایفـای نقـش‬ ‫ارتقـای کیفیـت فعالی ‬ ‫مسـئولیت اجتماعـی تا کیـد کـرد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫رئیـس صنعـت معـدن اسـتان فـارس گفـت‪:‬‬ ‫بسـیاری از شـرکت ها به دلیـل سـوءمدیریت‬ ‫بـدون رانـت می میرنـد‪ .‬سـهراب شـرفی در‬ ‫جمع خبرنگاران به مناسبت سالروز صنعت‬ ‫و معـدن در اسـتان فـارس اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫در دوره اصول گرایـان و اصالح طلبـان‬ ‫در مـدت ‪4 0‬سـال مسـئوالن اقتصـادی‬ ‫نداشـته و شـاهد سـاختار اقتصـادی‬ ‫معیـوب‪ ،‬ضربه پذیر رانت خوار هسـتیم‪ .‬وی‬ ‫بااشاره به اینکه واحدهایی که با بحران تورم‬ ‫و اشتغال و نیز با مشکل افزایش نیرو روبه رو‬ ‫هسـتند‪ ،‬افـزود‪ :‬هرسـاله تفـاوت زیـادی بین‬ ‫شـرکت هایی کـه جـذب نیـرو یـا ریـزش نیـرو‬ ‫داشـتند قائـل نبـوده و دراین راسـتا امسـال‬ ‫دراین همایـش تندیس ها تبدیل به طالیی‬ ‫نقـره ای کرده ایـم‪ .‬شـرفی خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫بـرای نخسـتین بار بـا همـکاری قـوه قضائیـه‬ ‫مرکـز داوری در خانـه صنعـت و معـدن‬ ‫فـارس راه انـدازی شـد و دراین مـورد بـرای‬ ‫ثبـت هـر خانه صنعت معـدن به ویـژه تهران‬ ‫بـرای گرفتـن ایـن مرکـز از اسـتان فـارس‬ ‫یشـود‪ .‬رئیـس خانـه‬ ‫مجـوز تاسـیس داده م ‬ ‫صنعـت معـدن اسـتان فـارس تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫در روز صنعـت معـدن جدایـی از تقدیـر از‬ ‫واحدهـای طالیـی و نقـره ای از تعـدادی از‬ ‫پیشکسـوتانی که در مسـئولیت اجتماعی و‬ ‫اقتصادی‪ ،‬خیراندیشـان و همیاران صنعت‬ ‫یشـود‪ .‬وی‬ ‫کـه مثمرثمـر بوده انـد تقدیـر م ‬ ‫درمـورد ارزیابـی واحدهایـی کـه در سـالروز‬ ‫یشـوند‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫صنعـت و معـدن تقدیـر م ‬ ‫ارزیابـی واحدهـای نمونـه ازسـوی بـا حضـور‬ ‫روسـای تشـکل های داوری و نماینـده‬ ‫سـازمان صمـت کـه در حوز ههـای تولیـدی‬ ‫تخصـص دارنـد موردارزیابـی قـرار می گیرنـد‪.‬‬ ‫شـرفی ضمـن تا کیدبراینکـه مهم تریـن‬ ‫اهـداف تشـکیل این همایـش مقابلـه بـا‬ ‫هجمه هایـی کـه درون و از بیـرون کـه جـای‬ ‫گله دارد و نیز روشن نگه داشـتن چراغ بنگاه‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫اقتصـادی عمل عبادی و ارزشمند ‬ ‫افـزود‪ :‬از ‪ 190‬واحـدی کـه در فضـای سـخت‬ ‫فعالیـت و معیشـت بخشـی از جامعـه را‬ ‫یهـای‬ ‫تامیـن و بـا ایجـاد اشـتغال ناهنجار ‬ ‫اجتماعـی را کاهـش دهنـد‪ ،‬بیـش از ‪69‬‬ ‫موفـق بـه اخـذ لـوح تقدیر و تندیس شـدند‪.‬‬ ‫رئیـس خانـه صنعـت معـدن فـارس گفـت‪:‬‬ ‫حضـور در بازارهـای منطقـه ای به ویـژه در‬ ‫نبـازار‬ ‫عمـان کـه هنـوز سـازگار شـرکت درای ‬ ‫مهیا نشده اما اقتصاددانان درصدد معرقی‬ ‫توانمندی های اسـتان فارس را دراین کشـور‬ ‫هسـتند‪ .‬شـرفی ابـراز داشـت‪ :‬کشـوری‬ ‫دیگـری که موردهدف قرارگرفته ترکیه اسـت‬ ‫کـه با داشـتن ارتبـاط خوب با اروپـا باراندازی‬ ‫مناسـبی بـرای اسـتان اسـت که دراین کشـور‬ ‫تنها سه درصد از بازار سوریه را‬ ‫بااین همه شهید در دست بگیریم‬ ‫وی اظه ــار داش ــت‪ :‬در کش ــور س ــوریه‬ ‫بااین هم ــه ش ــهید در س ــوریه تنه ــا‬ ‫سـ ـه درصد از ب ــازار این کش ــور در دس ــت‬ ‫ماس ــت در حالی که ترکیه ‪ 30‬درصد از س ــهم‬ ‫ب ــازار این کش ــور را گرفته‪ ،‬نش ــان از کم کاری‬ ‫یس ــت‪ .‬رئی ــس خان ــه صنعت‬ ‫در برون مرز ‬ ‫معدن اســـتان ادامه داد‪ :‬بخش خصوصی‬ ‫ا گر زمینه هموار و پر از سنگالخ و پیچ وخم‬ ‫نداش ــته باش ــد و نی ــز موانع ــی ازس ــوی‬ ‫حا کمی ــت برداش ــته ش ــود عاش ــق تالش و‬ ‫درامد و س ــود اس ــت‪ .‬ش ــرفی اظهار داشت‪:‬‬ ‫نب ــاور نرس ــیده اند‬ ‫دولتم ــردان هن ــوز به ای ‬ ‫که درام ــد نفتی باید ب هس ــمت زیرس ــاخت‬ ‫س ــوق داده ش ــود و ب هس ــوی هزین ــه جاری‬ ‫کش ــور ن ــرود و نی ــز بای ــد از مناب ــع معدن ــی‪،‬‬ ‫یه ــا کش ــور‬ ‫ف ــراوری و دیگ ــر برنامه ریز ‬ ‫اداره ش ــود و ول ــی ای ــن ب ــاور هنوز ازس ــوی‬ ‫حا کمیت نهادینه نش ــده‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫ک ــرد‪ :‬حا کمیت مامور به وظیف ــه اما بخش‬ ‫خصوصی مام ــور به نتیجه اس ــت ا گ ــر این‬ ‫دو باه ــم تلفی ــق ش ــوند در حوزه ص ــادرات‬ ‫کاالی غیرنفت ــی به وی ــژه محص ــوالت‬ ‫یش ــویم‪ .‬این مس ــئول‬ ‫کش ــاورزی موف ــق م ‬ ‫گف ــت‪ :‬در ‪ 33‬خان ــه صنع ــت مع ــدن ‪14‬‬ ‫خان ــه ج ــزو خانه های برتر ش ــناخته ش ــده‬ ‫شه ــای انجام گرفت ــه در ردیف س ــه‬ ‫ک ــه تال ‬ ‫خان ــه برت ــر کش ــور ق ــرار گرفت ــه و درنتیج ــه‬ ‫قابلی ــت دارد اس ــتراتژی خان هه ــای دیگر را‬ ‫فگ ــذاری کن ــد‪ .‬ش ــرفی بیان‬ ‫تعری ــف و هد ‬ ‫ته ــای اقتصادی‬ ‫داش ــت‪ :‬لوکوموتی ــو حرک ‬ ‫یس ــت و این بخش‬ ‫در دنی ــا بخ ــش بازرگان ‬ ‫ق ــوه محرک ــه ح ــوزه ص ــادرات و کااله ــای‬ ‫یس ــت؛ ازایـ ـن رو در دنی ــا بع ــد از‬ ‫غیرنفت ‬ ‫ش ــکل گیری انق ــاب صنعت ــی اقتص ــاد‬ ‫س ــرلوحه فعالیت ها قرارگرفت ــه چرا که تولید‬ ‫ب ــدون اقتص ــاد بی معناس ــت‪.‬‬ ‫نبرد بیولوژیکی در نئور!‬ ‫ورود دستگاه قضائی به ماجرای احیای دریاچه نئور‬ ‫پروین حسینی‬ ‫معـاون رئیـس کل دادگسـتری اردبیـل بـا‬ ‫تشـده نئـور‬ ‫حضـور در منطقـه حفاظ ‬ ‫از نزدیـک بـه بررسـی وضعیـت موجـود و‬ ‫مشـکالت ایـن جاذبـه کم نظیـر گردشـگری‬ ‫جهانـی و ذخیـره و سـرمایه ملـی پرداخـت‪.‬‬ ‫جلال افاقی؛ معاون اجتماعی و پیشـگیری‬ ‫از وقوع جرم رئیس کل دادگسـتری اسـتان با‬ ‫حضور در منطقه حفاظت شده نئور ضمن‬ ‫دیـدار بـا محیط بانان و قدردانـی از خدمات‬ ‫انـان در صیانـت از محیط زیسـت بـا وجـود‬ ‫سختی ها و نارسائی ها و کمبودها‪ ،‬به بررسی‬ ‫وضعیـت تـاالب پرداخـت‪ .‬دراین بازدیـد کـه‬ ‫مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت اسـتان‬ ‫نیـز معـاون مقـام عالـی قضائـی اسـتان را‬ ‫یکـرد همچنیـن بـه وضعیـت‬ ‫همراهـی م ‬ ‫حضـور عشـایر در منطقـه و اقدامـات‬ ‫صورت گرفتـه در حفاظـت از اراضـی و مراتـع‬ ‫و پیشـگیری از تخریـب و تصـرف و بوته کنـی‬ ‫و شـکار و نحـوه تعامـل اداره منابع طبیعـی و‬ ‫سـایر دسـتگاه های متولـی بـا اداره حفاظت‬ ‫محیط زیسـت در صیانـت از ایـن ذخیـره‬ ‫طبیعی گردشگری و تاالب طبیعی پرداخته‬ ‫شـد‪ .‬مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت‬ ‫اسـتان بااشـاره به اینکه دریاچـه نئـور یکـی از‬ ‫تشـده اسـتان اسـت‪،‬‬ ‫چهـار منطقـه حفاظ ‬ ‫گزارشـی از وضعیـت موجـود و ازبین رفتـن‬ ‫ا کوسیسـتم دریاچـه در سـال های گذشـته‬ ‫یهـای قـزل االی ایـن دریاچه‬ ‫و نابـودی ماه ‬ ‫ارائه داد‪ .‬وی درتشـریح علت های احتمالی‬ ‫این امـر بـه ظهـور ماهـی غیربومـی مهاجـم‬ ‫کاراس‪ ،‬الودگـی اب ازطریـق فضـوالت‬ ‫یهـا به دلیـل‬ ‫دامـی و رسـوبات در بارندگ ‬ ‫عدم پوشـش گیاهـی الزم اشـاره نمـود‪.‬‬ ‫مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت اسـتان‬ ‫بـا اعلام اعتبـار مالـی سـاالنه موردنیـاز بـرای‬ ‫نگهـداری و اصلاح و احیـا دریاچـه‪ ،‬از‬ ‫نهـم‬ ‫پرداخـت اعتبـار جزئـی نامتناسـب ا ‬ ‫در زمـان نامناسـب و دیرهنـگام انتقـاد‬ ‫کـرده‪ ،‬همـت جمعی مقامات عالی اسـتان و‬ ‫توجـه ملـی را الزمـه حفـظ و احیـای دریاچـه‬ ‫نئـور خوانـد‪ .‬وی بااعالم اینکـه بهره گیـری‬ ‫نبـردن‬ ‫شهـای قهـری بـرای ازبی ‬ ‫از رو ‬ ‫یهـای مهاجـم موجـود بـا اصـول علمی‬ ‫ماه ‬ ‫بـرای صیانـت از دریاچـه و حفـظ نئـور‬ ‫مغایـرت دارد‪ ،‬از نقشـه راه و برنامه ریـزی و‬ ‫مطالعـات صورت گرفتـه خبـر داد و افـزود‪ :‬در‬ ‫کنـار کمبـود نیـروی انسـانی و خلا قانونـی در‬ ‫الزامـات ورود افـراد و گردشـگران بـه مناطـق‬ ‫تشـده‪ ،‬نبـود تجهیـزات مکانیـزه و‬ ‫حفاظ ‬ ‫بـه روز باعـث کنـدی رونـد مبـارزه بیولوژیکـی‬ ‫ً‬ ‫در دریاچـه نئـور شـده اسـت و عمومـا بـا‬ ‫یشـود‪ .‬افاقـی‬ ‫امکانـات سـنتی اقـدام م ‬ ‫نیـز باتا کیدبراینکـه نئـور بایـد احیـا و حفـظ‬ ‫شـود‪ ،‬از اختصـاص شـعب ویـژه تخصصـی‬ ‫در دادگسـتری کل اسـتان بـرای رسـیدگی‬ ‫بـه پروند ههـای حفاظـت محیط زیسـت‬ ‫خبـر داد و بـا اعلام امادگـی بـرای حمایـت از‬ ‫ماموریت های قانونی محیط بانان‪ ،‬از همت‬ ‫دسـتگاه قضائـی بـرای پیگیـری مشـکالت‬ ‫دریاچـه نئـور به منظور احیـای ان خبـر داد‪.‬‬ ‫مباحـث مختلفی در محافل از بیوتروریسـم‬ ‫یبـودن ظهـور‬ ‫یبـودن یـا تصادف ‬ ‫و عمد ‬ ‫یهـای مهاجـم کاراس در دریاچـه نئـور‬ ‫ماه ‬ ‫یهـای مشـهور‬ ‫کـه از دالیـل نابـودی ماه ‬ ‫قـزل االی نئـور و به هم ریختـن ا کوسیسـتم‬ ‫دریاچـه در سـال های گذشـته اسـت‪ ،‬وجـود‬ ‫تشـده‬ ‫دارد‪ .‬اردبیـل بـا چهار منطقه حفاظ ‬ ‫و دو اثر طبیعی‪ ،‬فاقد پناهگاه حیات وحش‬ ‫یسـت‪ .‬به لحـاظ پیامدهـای‬ ‫و پـارک مل ‬ ‫اجتماعـی و اقتصـادی ایـن تغییـر‬ ‫ا کوسیسـتمی دریاچه نئور بر اسـتان و حتی‬ ‫کشـور‪ ،‬پیگیری احیـای این دریاچه طبیعی‬ ‫جهانـی حائزاهمیـت اسـت‪.‬‬ ‫مشاور وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در امور کارگری خبر داد؛‬ ‫رونمایی از سامانه جامع خدمات اعزام به کار به صورت برخط با همکاری شبکه کشوری‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫یهـای‬ ‫غالمرضـا عباسـی در اولیـن جلسـه اتحادیـه تعاون ‬ ‫تامیـن نیـاز اسـتادکاران و کارگـران سـاختمانی فصلـی کشـور‬ ‫و اسـتان فـارس کـه به منظـور رونمایـی از سـامانه جامـع‬ ‫خدمـات اعزا مبـه کار ب هصـورت برخـط بـا همـکاری شـبکه‬ ‫کشـوری کسـب وکار پشـتیبان و بررسـی و پیگیـری مصوبـات‬ ‫یهـا درخصـوص ارتقـای مهـارت فنـی‪،‬‬ ‫عملکـرد تعاون ‬ ‫سهـای‬ ‫شهـای ایمنـی و کال ‬ ‫بیم ههـای اجتماعـی‪ ،‬اموز ‬ ‫اموزشـی مربـوط بـه بخـش تعـاون در محـل شـاه چراغ ؟ع؟‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬بیـان کـرد‪ :‬تشـکیل اتحادیـه تامیـن نیـاز منجـر‬ ‫یشـود‪ .‬او افـزود‪:‬‬ ‫بـه رونـق اقتصـادی در صنـوف کارگـری م ‬ ‫یکـی از مهم تریـن وظایـف تشـکل های صنفـی تقویـت و‬ ‫توانمندسـازی تشـکل ها و نماینـدگان خـود در مراجـع‬ ‫یسـت‪ .‬مشـاور وزیـر تعـاون‬ ‫تصمیم گیـری و تصمیم ساز ‬ ‫باتا کیدبراینکـه در هـر عرصـه بایـد پیگیـر مطالبـات خـود‬ ‫تشـده در سـطح‬ ‫‪۱۱‬هـزار تشـکل کارگری ثب ‬ ‫باشـیم‪ ،‬به وجـود ‬ ‫یهـا‬ ‫کشـور اشـاره کـرد و افـزود‪ :‬تشـکل های صنفـی و تعاون ‬ ‫بایـد بـا ورود بـه حوز ههـای تعاونـی مصـرف‪ ،‬مسـکن و تامین‬ ‫نیـاز جهـت رونـق اقتصـادی قدم بردارند‪ .‬عباسـی بااشـاره به‬ ‫اهمیـت جایـگاه کارگـران و اسـتادکاران سـاختمانی در امـر‬ ‫صنعـت سـاختمان کشـور‪ ،‬گفـت‪ :‬امارهـا نشـان می دهـد‬ ‫کارگـران سـاختمانی در کنـار مشـکالت معیشـتی علی رغـم‬ ‫نقش افرینـی در صنعـت سـاخت و سـاختمان‪ ،‬خـود فاقـد‬ ‫مسـکن شـخصی هسـتند‪ .‬مشـاور وزیـر تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه‬ ‫اجتماعـی در امـور کارگـری باتا کیدبـر توانمندسـازی کارگـران‬ ‫نهـا‬ ‫و قشـر شـاغل در مشـاغل موقـت و سـیار‪ ،‬گفـت‪ :‬انجم ‬ ‫یهـا بایـد بـا هم افزایـی و درکنارهم قرارگرفتـن‬ ‫و تعاون ‬ ‫درراسـتای بهبـود وضعیـت اقتصـادی‪ ،‬بیمـه‪ ،‬معیشـت‪،‬‬ ‫امنیـت شـغلی‪ ،‬بهداشـت و ایمنـی کارگـران تمام تلاش خود‬ ‫را بـه کار ببندنـد‪ .‬جمشـید دیوسـاالر؛ مدیرعامـل اتحادیـه‬ ‫یهـای تامیـن نیـاز کارگـران و اسـتادکاران سـاختمانی‬ ‫تعاون ‬ ‫و فصلـی کشـور نیـز گفـت‪ :‬اتحادیـه تعاونـی اسـتادکاران و‬ ‫کسـال اسـت که شـکل‬ ‫کارگران سـاختمانی کشـور بیش از ی ‬ ‫گرفتـه و تفاهم نامـه ای بـا فنـی حرفـه ای و صنـدوق بیمـه‬ ‫اجتماعی کشـور منعقد کرده اسـت‪ .‬او بیان کرد‪ :‬درراسـتای‬ ‫برخـورداری کارگـران از بیمـه یـک روزه نیـز بـا بیمـه تعـاون‬ ‫تفاهم نامـه ای مبادلـه کرده ایـم‪ .‬سـلیمی گفـت‪ :‬سـامانه‬ ‫تیـار رسـمی بانـک‬ ‫پرداخـت الکترونیـک ملـی ِپـی‪ ،‬پرداخ ‬ ‫مرکـزی جمهـوری اسلامی و مجموعـه فناورانـه ملـی ِتـک‬ ‫نطـرح مشـارکت خواهنـد داشـت‪ .‬باقـری‬ ‫نیـز در اجـرای ای ‬ ‫بابیان اینکـه نقـش پررنـگ و اصلـی مـردم در اقتصـاد کشـور‬ ‫یهـا شـکل می گیـرد‪ ،‬عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫ازطریـق اتحادی ههـا و تعاون ‬ ‫برخـی اتحادی ههـا از نیـت و قصـد اصلـی فاصلـه گرفتـه و راه‬ ‫گشـدن نقـش‬ ‫خـود را گـم کردنـد‪ .‬او تصریـح کـرد‪ :‬کم رن ‬ ‫یهـا در اقتصـاد کشـور ناشـی از بی اعتمـادی مـردم‬ ‫تعاون ‬ ‫نهـا بـوده اسـت‪ .‬حسـن کمالـی؛ مدیـر صنـدوق بیمـه‬ ‫بـه ا ‬ ‫اجتماعـی روسـتاییان و عشـایر فـارس نیـز دراین جلسـه‬ ‫بیـان کـرد‪ :‬پـس از پیـروزی انقالب خدمات گسـترده بـه افراد‬ ‫جامعـه ارائـه شـد کـه خدمـات بیمـه ای از جمله ان هاسـت‪.‬‬ ‫صنـدوق بیمـه روسـتاییان و عشـایر در سـال ‪ ۸۴‬بـا هـدف‬ ‫بیمه روسـتاییان‪ ،‬عشـایر‪ ،‬قالیبافان‪ ،‬کشاورزان و ‪ ...‬فعالیت‬ ‫خـود را درپیـش گرفـت‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری استان قزوین‪:‬‬ ‫فضای جامعه را برای فعالیت مجرمان خشن‪ ،‬ناامن می کنیم‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫رئیـس کل دادگسـتری قزویـن گفـت‪ :‬برخورد‬ ‫قاطـع و بازدارنـده بـا جرائـم خشـم اولویـت‬ ‫یسـت و دراین راسـتا‬ ‫دسـتگاه قضائ ‬ ‫فضـای جامعـه را بـرای فعالیـت مجرمـان‬ ‫خشـن ناامـن می کنیـم‪ .‬علـی شـعبانی در‬ ‫جلسـه سـتاد کنتـرل مجرمـان حرفـه ای‪،‬‬ ‫سـابقه دار و خطرنـا ک اسـتان قزویـن کـه‬ ‫در سـالن جلسـات شـهید سـردار سـلیمانی‬ ‫دادگسـتری کل اسـتان برگـزار شـد‪ ،‬اظهـار‬ ‫داشـت ‪ :‬باتوج هبـه بـه امارهـای ارائ هشـده‬ ‫ازسـوی پلیـس پیشـگیری و پلیـس امنیـت‬ ‫اجتماعـی درمقابل هبـا جرائـم خشـن‬ ‫همچنـان کمبودهـا و نواقصـی داریـم‪ .‬وی‬ ‫حهـا و‬ ‫نحـوزه بایـد طر ‬ ‫اضافـه کـرد‪ :‬درای ‬ ‫برنام ههـای اجراشـده در سـال های اخیـر را‬ ‫اسیب شناسـی و طـرح نوینـی بـرای کاهـش‬ ‫جر مهـای خشـن پیش بینـی و اجـرا کنیـم‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکـه برخـی مجرمـان حرفـه ای بـا‬ ‫نیـات پلیـد قصـد برهـم زدن امنیـت و نظـم‬ ‫اجتماعـی را دارنـد‪ ،‬بنابرایـن حـق نداریـم بـا‬ ‫ایـن مجرمـان مماشـات کنیـم و نبایـد اجازه‬ ‫نهـا در فضـای اجتماعـی‬ ‫جـوالن دادن بـه ا ‬ ‫و عمومـی دهیـم‪ .‬وی افـزود‪ :‬برخـورد‬ ‫قاطـع و بازدارنـده بـا جرائـم خشـم اولویـت‬ ‫یسـت‪ .‬دراین راسـتا فضـای‬ ‫دسـتگاه قضائ ‬ ‫جامعـه را بـرای فعالیـت مجرمـان خشـن‬ ‫ناامـن می کنیـم؛ بنابرایـن در نخسـتین گام‬ ‫تلاش خواهیـم کـرد کـه قاطعانه تریـن و‬ ‫سـخت گیرانه ترین ارای کیفـری را بـرای‬ ‫مجرمـان خشـن و خطرنـا ک صـادر کنیـم و‬ ‫نهـا هـم سـنگین خواهـد‬ ‫قرارهـای تامیـن ا ‬ ‫بـود‪ .‬وی باتا کیدبـر لـزوم نظـارت بـر صـدور‬ ‫و اجـرای احـکام قضائـی دربـاره مجرمـان‬ ‫خشـن گفـت‪ :‬باتوجه به اینکـه ایـن احـکام‬ ‫بایـد بازدارندگی باالیی داشـته باشـد‪ ،‬صدور‬ ‫احکام سلیقه ای را از هیچ قاضی و دادیاری‬ ‫نمی پذیریـم و بایـد ایـن احـکام بـا هـدف‬ ‫تامیـن امنیـت اجتماعـی و عمومـی صـادر‬ ‫شـوند‪.‬‬ ‫حمیدرضـا جاللـی‪ /‬رئیـس جهـاد دانشـگاهی سـمنان از افتتـاح مرکـز درمـان‬ ‫نابـاروری دراین اسـتان طـی اینـده ای نزدیـک خبـر داد‪ .‬علـی منصفـی راد در‬ ‫نشسـت خبری با اصحاب رسـانه به مناسـبت چهل ودومین سـالروز تشـکیل‬ ‫جهـاد دانشـگاهی‪ ،‬گفت‪ :‬جهاد دانشـگاهی با همـکاری دو پژوهشـکده رویان‬ ‫و ابن سـینا‪ ،‬موفقیت هـای خوبـی در حـوزه درمـان نابـاروری کسـب کـرده و‬ ‫در سـمنان ایـن مرکـز بـا پیشـرفت ‪ ۹۸‬درصـدی در منطقـه دربنـد مهدیشـهر‬ ‫بعـد از نصـب تجهیـزات در اینـده ای نزدیـک به بهره بـرداری می رسـد‪ .‬منصفـی‬ ‫راد خام فروشـی مـواد معدنـی را یکـی از دغدغه هـای اسـتان برشـمرد و افـزود‪:‬‬ ‫پژوهشگران جهاد دانشگاهی دراین راستا‪ ،‬طرح تولید کود ارگانیک برپایه مواد‬ ‫معدنی را ارائه داده اند و برای پیشگیری از رواج ریزگردها ماده ای به نام «مانچ‬ ‫معدنـی» پیشـنهاد شـده اسـت که ایـن مـاده رطوبـت را در خود نگه مـی دارد و‬ ‫ازانجاکه سازگاری کامل با محیط زیست دارد می توان بااستفاده از ان و افزایش‬ ‫پوشـش گیاهـی در مناطق مختلـف‪ ،‬از افزایش ریزگردها جلوگیـری کرد‪ .‬رئیس‬ ‫جهـاد دانشـگاهی سـمنان بابیان اینکـه ایـن دو طـرح در مرحلـه تامین اعتبـار‬ ‫قـرار دارنـد‪ ،‬افـزود‪ :‬بـا راه انـدازی خط تولید این طر ح ها‪ ۷۰ ،‬نفر به طور مسـتقیم‬ ‫شـاغل می شـوند‪ .‬منصفـی راد درتشـریح دیگـر اقدامـات جهـاد گفـت‪ :‬یکـی از‬ ‫مشکالت شرکت حفاری دانش بنیان‪ ،‬تامین قطعات حفاری در داخل است‬ ‫کـه بـا همـکاری جهاد دانشـگاهی‪ ،‬خط تولید شـش قطعه بـه زودی راه انـدازی‬ ‫می شود‪ .‬وی بااشاره به پیشرفت بیش از ‪ ۷۰‬درصدی درزمینه مطالعات قطب‬ ‫دام پـروری مهدیشـهر در اسـتان گفـت‪ :‬در ذیـل این طرح مرکز نژاد دام سـبک‬ ‫سنگسری نیز با اعتباری بالغ بر ‪ ۱۱‬میلیاردتومان در هفته دولت به بهره برداری‬ ‫می رسـد کـه دراین مرکـز به دنبـال افزایـش بهـره وری در تولیـد گوشـت و فـراوری‬ ‫محصـوالت دامـی نـژاد سنگسـری هسـتیم‪ .‬رئیـس جهاد دانشـگاهی سـمنان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در حوزه اشـتغال‪ ،‬جهاد دانشـگاهی اسـتان با همکاری وزارت کار‪،‬‬ ‫تعـاون و رفـاه اجتماعـی طـرح مشـاغل خانگـی براسـاس الگـوی نویـن را اجـرا‬ ‫کـرده کـه ظرفیـت اسـتان دراین طـرح ‪ ۱۳۰۰‬نفـر بوده اسـت که تا کنـون با جذب‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬نفر در سـامانه‪ ،‬برای ‪ ۹۰۰‬نفر شـبکه تولید تشـکیل شـده و وام های خوبی‬ ‫برای پیشران ها درنظر گرفته شده است‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬پرونده طرح مشاغل‬ ‫خانگی تا شـش ماه اینده در اسـتان بسـته خواهد شـد‪.‬‬ ‫با حضور ایت اهلل کریمی جهرمی صورت گرفت؛‬ ‫رونمایی از کتاب «اصول العقائد و جامع الفوائد»‬ ‫حمیدرضـا جعفـرزاده‪ /‬اییـن رونمایـی از کتـاب «اصـول العقائد و جامـع الفوائد»‬ ‫تالیـف حجت االسالم والمسـلمین علـی موسـوی درچـه ای بـا حضـور ایـت اهلل‬ ‫کریمی جهرمی در مدرسه علمیه المهدی ؟جع؟ قم برگزار شد‪ .‬ایت اهلل کریمی‬ ‫جهرمـی دراین مراسـم ضمـن بیـان جایگاه علما و نقش ایشـان درجهت تبیین‬ ‫یشـود یـک عالـم دلسـوز‪،‬‬ ‫معـارف دیـن تصریـح کـرد‪ :‬در روز قیامـت خطـاب م ‬ ‫ناصـح و خیرخـواه بایسـتد و شـفاعت بکنـد و انچـه دراین جمله شـاخص اسـت‬ ‫عبارت اسـت از اینکـه بـه عالـم اذن شـفاعت داده خواهـد شـد و ان عالـم بـا ایـن‬ ‫مزیـت می توانـد از گنـاه کاران شـفاعت کنـد و این عالـم باید دارای شـاخصه های‬ ‫مهمـی همچـون نگهبـان دین و معتقدات مردم باشـد‪ .‬اسـتاد حوزه علمیه قم‬ ‫درادامـه ابـراز داشـت‪ :‬گاهـی در جامعـه شـاهد اشـخاصی هسـتیم کـه در حـوزه‬ ‫مدارج علمی ا گاه است و درس را به خوبی خوانده است ولی نقشی منفی را در‬ ‫جامعه ایفا می کند و اعمال و رفتار و گفتار او مردم را در مسیر باطل قرار می دهد‬ ‫و راه خودنمایـی و جاه طلبـی را بـه جامعـه ارائـه می نمایـد‪ .‬وی خاطرنشـان‬ ‫سـاخت‪ :‬عالمـی کـه یتیمان ال محمـد؟ص؟ را کفایت می کند‪ ،‬اعتقادات مـردم را‬ ‫حفظ می کند و درجهت تحکیم رفتارهای دینی مردم است و طلبه درس خوان‬ ‫باید در همواره در خوف داشته باشد که مبادا از او رفتاری سر بزند موجب سوء‬ ‫اثـر در رفتـار مـردم باشـد‪ ،‬لـذا عالمـان دینـی باتما مقـوا درتلاش باشـند تـا ایمـان‬ ‫مـردم را بـاال ببرنـد و همـواره درصـدد رفـع شـبهات و پاسـخگویی انـان باشـند‪.‬‬ ‫ایـت اهلل کریمـی جهرمـی گفـت‪ :‬در اعتقـادات مـردم کار بکنیـد‪ ،‬چرا کـه خیلـی‬ ‫موثـر اسـت مـردم را خدابـاور کنیم البته اول باید خودمـان خداباور و قیامت باور‬ ‫باشیم و بدانیم که در حرکات و سکنات و دوستی و دشمنی و زندگانی ظاهری‬ ‫بایـد خـدا را شـاهد بدانیـم و خیلـی در حفظ معارف الهی مقید باشـید نکنـد راه‬ ‫الهـی را عـوض کنیـم و خودمـان ندانیـم کـه در گمراهـی قـدم برمی داریـم و مـردم‬ ‫نهـا در قیامـت‬ ‫نشـناس کنیـم و در برابـر مصائـب صبـر کنیـم چرا کـه ای ‬ ‫را حسی ‬ ‫کحـال خواهـد بـود و دعـا کنیـد خداونـد ایـن توفیـق را بیـش از هـر‬ ‫بـرای مـا کم ‬ ‫زمان دیگر شامل حال بندگان خود بکند‪ .‬این اثر ارزشمند که در موضوع خود‬ ‫کم نظیـر اسـت در اثبـات حقانیـت و امامـت و خالفـت بالفصل سـیدالموحدین‬ ‫امیرالمومنین ؟ع؟ و ائمه معصوم ؟ع؟ به همت حجت االسالم والمسلمین علی‬ ‫موسـوی درچه ای نگاشـته شـده اسـت‪.‬‬ ‫وا گذاری ‪ 626‬اشترا ک رایگان گاز در خراسان رضوی‬ ‫فهیمـه صدقـی‪ /‬مدیرعامـل شـرکت گاز‬ ‫خراسـان رضـوی از وا گـذاری ‪ 626‬مـورد‬ ‫اشـترا ک رایـگان گاز در قالـب مصوبـات قانونی‬ ‫بـه متقاضیـان واجدشـرایط در سـه ماهه اول‬ ‫امسـال خبر داد‪ .‬حسـن افتخاری با اعالم این‬ ‫مطلب افزود‪ :‬در سه ماهه نخست ‪ 1401‬تعداد‬ ‫‪ 626‬مـورد اشـترا ک رایـگان گاز بـه متقاضیـان‬ ‫واجدشرایط این استان وا گذار شد که ازاین تعداد‪ 468‬مورد سهم مددجویان‬ ‫کمیته امداد و بهزیستی سـت‪ .‬همچنین درراسـتای تکریم و بزرگداشـت مقام‬ ‫شـامخ ایثارگـران‪ 116 ،‬اشـترا ک رایـگان بـه رزمنـدگان‪ ،‬ازادگان‪ ،‬خانـواده شـهدا‪،‬‬ ‫کمـورد اشـترا ک‬ ‫نمـدت ی ‬ ‫اسـرا و جانبـازان وا گـذار شـد‪ .‬افتخـاری گفـت‪ :‬درای ‬ ‫رایـگان گاز بـه یـک مدرسـه کـه به همت خیریـن مدرسه سـاز احداث شـده بود‬ ‫نیـز وا گـذار گردیـد‪ .‬همچنیـن اشـترا ک پذیری رایـگان ‪ 41‬مسـجد و دو پایـگاه‬ ‫بسـیج انجـام شـد‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز خراسـان رضـوی بابیان این مطلـب‬ ‫کـه از زمـان ابلاغ مصوبـه مجلس مبنی بـر معافیت مددجویـان تحت حمایت‬ ‫کمیتـه امـداد‪ ،‬اماکـن مذهبـی‪ ،‬خانواده هـای معـزز شـهدا و جانبـازان بـاالی‬ ‫‪ 25‬درصـد از پرداخـت هزینـه انشـعابات گاز‪ ،‬تاکنـون بیـش از ‪ 31‬هـزار انشـعاب‬ ‫رایگان در خراسـان رضوی وا گذار شـده اسـت افزود‪ :‬خدمات حمایتی شـرکت‬ ‫گاز درراسـتای مسـئولیت اجتماعـی‪ ،‬محرومیت زدایـی‪ ،‬توسـعه متـوازن انـرژی‬ ‫و تکریـم ارباب رجـوع در شـهرها و روسـتاهای اسـتان درحال انجـام اسـت‪.‬‬ ‫افتخاریبابیان این مطلب کهمتقاضیانواجدشرایطدریافتاشترا کرایگان‬ ‫گاز فقـط بـرای یک بـار از پرداخـت حـق انشـعاب معـاف هسـتند تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫متقاضیان مشـمول می توانند با دریافت معرفی نامه از دسـتگاه متولی و ارائه‬ ‫ان در زمان اشـترا ک پذیری از این امتیاز برخوردار شـوند‪ .‬شـرکت گاز خراسـان‬ ‫رضـوی وظیفـه تامیـن گاز طبیعی بیـش از دومیلیـون و ‪ 580‬هزار مشـترک را در‬ ‫بخش هـای مختلـف برعهـده دارد‪.‬‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت گسترش عمران به افرید خاور‬ ‫شرکت سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 763‬و شناسه ملی ‪14005990470‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه‬ ‫مـورخ ‪ 1398/07/24‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬اقـای‬ ‫حسـین ممتـازرودی بـه شـماره ملـی ‪-4999290421‬‬ ‫اقـای رضـا ممتـاز بـه شـماره ملـی ‪ 0940658127‬و اقـای‬ ‫محمدصدیـق قـادری بـه شـماره ملـی ‪ 0769061206‬بـه‬ ‫سـمت اعضـا هیئت مدیـره بـرای مـدت دو سـال انتخـاب‬ ‫شـدند‪ .‬اقـای محمـد سـلمانی رودی بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0769844529‬بـه سـمت بـازرس اصلـی و اقـای پوریـا‬ ‫مصلحـی رودی بـه شـماره ملـی ‪ 0760171114‬بـه سـمت‬ ‫بـازرس علی البـدل بـرای مـدت یک سـال انتخاب شـدند‪.‬‬ ‫روزنامـه سـایه جهـت درج ا گهی های شـرکت تعیین شـد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان خراسان رضوی‬ ‫مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خواف‬ ‫(‪)1356334‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 5‬مرداد ‪ 27 1401‬ذوالحجه ‪ 27 1443‬جوالی ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2554‬‬ ‫شیخ علی واشقانی فراهانی*‬ ‫زبـان در جامعـه بشـری نقـش بنیـادی دارد و تحکیـم ان وابسـته‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫بـه قلـم و عمـل اسـت و ایـن انگیـزه در زبـان خلجـی جار ‬ ‫اثـر زبـان ب هصـورت خطابـه‪ ،‬بحـث و درس‪ ،‬سـخنرانی و مصاحبـه‬ ‫یشـود و چنانچـه مکتـوب نشـود‬ ‫و مسـائلی ازاین دسـت ارائـه م ‬ ‫مکـم از ذهـن‬ ‫تاثیـرش مانـدگار نیسـت و در مـرور زمـان اثـر ان ک ‬ ‫یشـود و بـرای اینـدگان باقـی نخواهـد مانـد‪ .‬زبـان‬ ‫ادمـی زدوده م ‬ ‫یسـت کـه امـروزه زبـان مسـتقلی در‬ ‫خلجـی برگرفتـه از زبـان ترک ‬ ‫مناطـق اسـتان های قـم و مرکـزی ماننـد خلجسـتان‪ ،‬روسـتای‬ ‫واشـقان‪ ،‬تلخـاب‪ ،‬کردیجـان و روسـتای بهارسـتان از توابـع‬ ‫شهرسـتان اشـتیان هسـت‪ .‬زبـان خلجـی بـا زبـان ترکـی اذری‬ ‫تفاوت هایی دارد‪ .‬دراینجا این سوال مطرح است که چه لزومی‬ ‫نهـای گونا گـون صحبـت کننـد؟ بـدون‬ ‫دارد کـه انسـان ها به زبا ‬ ‫نهـای مختلـف از نشـانه های ایـات‬ ‫تردیـد سـخن گفتن به زبا ‬ ‫یسـت کـه به صراحـت در قـران بـه ان اشـاره شـده؛ در َسـوره‬ ‫اله ‬ ‫«و م ْـن ایاتـه َخ ْل ُـق َّ‬ ‫روم ایـه ‪ 22‬امـده اسـت‪َ :‬‬ ‫ـماوات َو ْال ْ‬ ‫ض‬ ‫ر‬ ‫الس‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ْ ُ َْ َ ْ َْ‬ ‫کم َو الوا ِنک ْـم ‪»...‬؛ و از نشـانه ایـات او افریـدن‬ ‫و اخ ِتلاف ال ِسـن ِت‬ ‫اسـمان ها و زمیـن و تفـاوت زبـان و رنگ های (پوسـت) شماسـت‬ ‫‪(ُ ...‬تع َـر ُف االش ُ‬ ‫ـیاء بـه اضدادهـا)‪ .‬هنـر و خالقیـت انسـان ها در‬ ‫شهـا به شـکوفایی می رسـد که حیـات و ممات‬ ‫فهـا و چال ‬ ‫اختال ‬ ‫یهـا تصویر می یابنـد و ا گر چنین نبود‬ ‫جامعـه در حـوزه ناهنجار ‬ ‫ُ‬ ‫َ َ‬ ‫ـزال ّ‬ ‫ـاس ب َخیـر مـا َت َ‬ ‫الن ُ‬ ‫فاو ُتـوا‪ ،‬فـ ِاذا‬ ‫امام علـی ؟ع؟ نمی فرمـود‪« :‬الی‬ ‫ِ ٍ‬ ‫َ‬ ‫ْاس َـت َووا َهلکـوا»؛ مـردم همـواره در خیـر و خوبـی بـه سـر می برند تا‬ ‫یکـه بـا یکدیگـر متفاوت انـد و ا گـر یکسـان گشـتند هلا ک‬ ‫هنگام ‬ ‫خواهند شد‪ .‬از کلیات ایات قران فهمیده می شود که زبان های‬ ‫گونا َ گـون بـرای شـناخت اقـوام ملت هاس ُـت چنانکـه امده اسـت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ْ ُ‬ ‫َ َّ ُ َّ َ َ ْ ُ‬ ‫ََ ْ‬ ‫ـاس ِانـا خلقنا ک ْـم ِم ْـن ذک ٍـر َو انثـی َو َج َعلنا ک ْـم ُش ُـعوبا‬ ‫«یـا ایهـا الن‬ ‫َ َ َ َ َُ‬ ‫عارفـوا ‪»...‬؛ ای مـردم! بی گمـان مـا شـمارا از یـک مـرد‬ ‫و قبا ِئـل ِلت‬ ‫تهـا و قبیل ههـا قراردادیـم تـا‬ ‫و یـک زن افریدیـم انـگاه شـمارا مل ‬ ‫یکدیگر را بشناسـید؛ پس یکی از معارف کشـف اسـتعداد قوم ها‪،‬‬ ‫زبـان اسـت کـه زبـان تاثیـر در فرهنـگ دارد و فرهنـگ تاثیـر در‬ ‫زبـان دارد‪ .‬زبـان مشـخص کننده مرزهـای جغرافیایـی و اعتقادی‬ ‫نیـز هسـت و انچـه دراینجـا حائزاهمیـت اسـت این اسـت که بـرای‬ ‫حفـظ و نشـر و ترویـج زبـان خلجـی بایـد دقـت شایسـته بـا تاسـی‬ ‫ـای یک تـا چهار‬ ‫بـه قـران کریـم داشـت ک َـه در سـوره الرحمـن ای هه‬ ‫َّ ْ َ ُ َ ّ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ‬ ‫ـان‪َ .‬ع َّل َم ُه ْال َب َی َ‬ ‫االن َس َ‬ ‫ان»؛‬ ‫می فرماید‪« :‬الرحمن‪ .‬علم القران‪ .‬خلق‬ ‫خدای بخشـاینده (مهربان)‪ .‬قران را بیاموخت‪ .‬ادمی را بیافرید‪.‬‬ ‫یتـوان‬ ‫او را بیـان اموخـت‪ .‬باتوج هبـه ایـات فـوق درمجمـوع م ‬ ‫گفـت بـرای اسـتحکام زبـان خلجـی‪ ،‬رئـوف بـودن و امـوزش ان‬ ‫نقـش بسـزایی دارد‪ .‬خداونـدی کـه انسـان را خلـق کـرد خـود نیـز‬ ‫َْ َ ْ‬ ‫نهـا زبـان اموخت که همانـا امام صادق ؟ع؟ فرمـود‪« :‬القل ُب‬ ‫بـه ا ‬ ‫َّ ُ‬ ‫ـکل َع َلـی َا ْل َ‬ ‫کت َاب ِـه»؛ قلـب (و روح) و روان انسـان باتکی هبـر کتاب‬ ‫یت‬ ‫ُ َ َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫«مـا ح ِفـظ فـر و ِمـا‬ ‫ارام‬ ‫ـش خواهنـد داشـت‪ .‬چـه نیکـو گفته انـد‪ِ :‬‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ک ِت َـب ق َّـر »؛ هرانچـه بـه حافظـه سـپرده شـود از بیـن مـی رود‪ ،‬ولـی‬ ‫انچه در نوشـته اید برای همیشـه باقی می ماند؛ کسـی که در پی‬ ‫یشـود و کسـی که ان‬ ‫حفـظ سـخن و گفتـن ان باشـد فرامـوش م ‬ ‫ که‬ ‫ن‬ ‫همچنا‬ ‫ـود؛‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ ‬ ‫ـدگاری ان زبـان م‬ ‫زبـان را بنویسـد‪ ،‬باعـث َمان ُ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ َّ َ‬ ‫لصلا ِه ِقیـل‪ِ :‬ل َئلا‬ ‫امام رضـا ؟ع؟ فرمـود‪« :‬ف ِل َـم ا ِم ُـروا ِبال ِق َـر َاء ِه ِفـی ا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫َ َْ ُ‬ ‫نسـبب مـردم بـه خوانـدن‬ ‫ـون الق ْـر ُان َم ْه ُجـورا ُم َضیعـا»؛ بدی ‬ ‫یک‬ ‫سـوره های فاتحـه الکتـاب و اخلاص در نمـاز موظف شـده اند که‬ ‫قـران مجیـد وا گذاشـته (فرامـوش) و تبـاه نشـود‪ ،‬حتـی در قـران‬ ‫َ َ َ َّ ُ‬ ‫ّ‬ ‫الر ُسـول یـا َر ِّب ِا َن‬ ‫کریـم‪ ،‬سـوره فرقـان ایـه ‪ 30‬امـده اسـت‪« :‬وقـال‬ ‫َق ْو ِمـی َّات َخ ُـذوا َه َـذا ْال ُق ْـر َان َم ْه ُج ً‬ ‫ـورا»؛ و رسـول خدا ؟ص؟ (به شـکوه‬ ‫دران روز قیامـت) گویـد‪ :‬پـروردگارا! ایـن قـوم مـن قـران را متـروک و‬ ‫مهجـور گذاشـتند؛ بنابرایـن از دسـته نکات انتشـار زبـان خلجی‪،‬‬ ‫تکـردن) اسـت‪ .‬در جـای دیگـری از َقـران ّکریـم‪،‬‬ ‫تکلـم (و صحب ‬ ‫یعنـی سـوره ال عمـران ایـه ‪ 200‬چنیـن امده اسـت‪« :‬یا ا َ‬ ‫یهـا َال ِذ َ‬ ‫ین‬ ‫ّ‬ ‫اصب ُـروا َو َصاب ُـروا َو َراب ُطـوا َو َّات ُقـوا َّ‬ ‫الل َل َع َلک ْـم ُت ْف ِل ُح َ‬ ‫َُ ْ‬ ‫ـون»؛ ای‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫امنـوا ِ‬ ‫کسـانی که ایمـان اورده ایـد شـکیبایی ورزیـد و در برابـر دشـمنان‬ ‫پایـداری و مرزبانـی کنیـد و تقـوا داشـته باشـید امیـد انکـه رسـتگار‬ ‫یتـوان از مضمـون ایـه دریافت از موارد تحکیم و انتشـار‬ ‫شـوید‪ .‬م ‬ ‫یسـت تا‬ ‫زبـان خلجـی برخـورداری از صبـر و تقـوا و روابط اجتماع ‬ ‫سـوره ابراهیم‬ ‫سـید‪ .‬همچنین در‬ ‫به منزل سـعادت و رسـتگاری ر َ‬ ‫َّ‬ ‫ََ َْ َْ ْ َُ‬ ‫ـول ِال بـه لسـان‬ ‫اَیـه چهـار فرمـوده اسـت‪« :‬ومـا ارسـلنا ِمـن رس ٍ‬ ‫ق ْو ِم ِـه ‪»...‬؛ و مـا هیـچ پیامبـری را بـر قومـی نفرسـتادیم مگرانکـه‬ ‫امـر کردیـم به زبـان قومـش سـخن بگویـد تـا حقایـق را برایشـان‬ ‫فهم کند‪ .‬همانا یکی از راه های انتشـار زبان خلجی این اسـت که‬ ‫گسـاالن در بیـن خانـواده و اقـوام خویـش به زبـان مـادری‬ ‫بزر ‬ ‫یسـت تکلـم و سـخن بگوینـد تـا باعـث مهجـور و‬ ‫کـه زبـان خلج ‬ ‫متروک شـدن زبان خلجی نشـوند؛ همچنان که در ایه بیان شده‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫کلینیک‬ ‫عوامل حفظ و انتشار «زبان قوم خلج»‬ ‫از دیدگاه قران و حدیث‬ ‫اسـت و همانـا نیـزْ در قـران کریـم ّسـوره علق ای ههـای یک تا هفت‬ ‫ْ‬ ‫«اق َـرا به اسـم َر ّبـک َال ِـذی َخ َل َـق‪َ .‬خ َل َـق ْال ْن َس َ‬ ‫ـان ِم ْـن‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ا َ َمـده ا ْس ْـت‪َ ْ ُّ:‬‬ ‫ال ک َـر ُم‪َّ .‬ال ِـذی َع َّل َـم ب ْال َق َلـم‪َ .‬ع َّل َـم ْال ْن َس َ‬ ‫ـان َمـا َلـمْ‬ ‫علـق‪ .‬اق َـرا َو َربـک‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ َ ٍ ْ ّ ً َّ ْ ْ َ َ َ‬ ‫ـان ل ْیط َغـی‪ .‬ا ْن َر ُاه ْاس َـت ْغ َنی ‪»...‬؛ بخـوان ب هنـام‬ ‫یعلـم‪ .‬کل ِان ِالنس‬ ‫نکـه ادمـی‬ ‫پـروردگارت‪ ،‬همـان پـروردگاری کـه همـه را افریـد‪ .‬هما ‬ ‫را از لختـه خونـی افریـد‪ .‬بخـوان کـه پـروردگارت از همـه بزرگوارتـر‬ ‫اسـت‪ .‬همـان خدایـی کـه نوشـتن بـا قلـم را اموخـت؛ و بـه ادمـی‬ ‫ً‬ ‫انچه را که نمی دانسـت اموخت‪ .‬حقیقتا انسـان طغیانگر اسـت؛‬ ‫زیـرا خـود را بی نیـاز می پنـدارد؛ بـر همیـن لحـاظ از مـوارد حیـات‬ ‫زبـان خلجـی بـا تاسـی از قـران‪ ،‬بایـد تلاش نمـود ماهیـت زبـان‬ ‫خلجـی را در مسـیر خـدا‪ ،‬ب هیـاد و نـام او هدایـت کـرد؛ خدایـی‬ ‫کـه گرامـی و بی بدیـل و بی همتاسـت‪ .‬ایـن زبـان را بایـد نوشـت و‬ ‫کتـاب نمـود کـه انسـان چیـزی را کـه نمی دانسـت به وسـیله قلـم‬ ‫(و کتاب) اموخت که سرچشـمه پیدایش و تمدن های انسـانی‪،‬‬ ‫پیشرفت و تکامل علوم مختلف‪ ،‬بیداری افکار و اندیشه بشری‪،‬‬ ‫حتـی شـکل گرفتن ادیـان و مذاهـب و اغازگـر هدایـت و ا گاهـی‬ ‫بشـر اسـت و اینکه در قران کریم سـوره شـعرا ایه ‪ 84‬امده اسـت‪:‬‬ ‫ْ‬ ‫اج َع ْـل ِلـی ِل َس َ‬ ‫«و ْ‬ ‫َ‬ ‫ـان ِص ْـد ٍق ِفـی ال ِخ ِری َـن»؛ دراین ایـه حضـرت‬ ‫تهـای اینـده بـرای او‬ ‫ابراهیـم ؟ع؟ از خداونـد می طلبـد در ام ‬ ‫(لسـان صـدق کـه همـان یـاد نیـک اسـت) قـرار دهـد تـا مکتـب او‬ ‫همچنـان ادامـه یابـد؛ پـس یکی از نکاتـی که باعث اسـتمرار زبان‬ ‫یشـود‪ ،‬گویـش بـه ایـن زبـان کـه از یـاد انسـان ها نـرود‪.‬‬ ‫خلجـی م ‬ ‫شهـای قوم و‬ ‫یشـوم کـه این همایـش‪ ،‬حیات بخـش ارز ‬ ‫یـاداور م ‬ ‫یهـای بی همتـای مرحوم‬ ‫زبـان خلـج اسـت به خصـوص ذکر نیک ‬ ‫فرهیخته که از افتخارات قوم خلج؛ اقای مصیب عرق گل است‬ ‫مهـا‬ ‫کـه راه ان زند هیـاد زمانـی بـه شـکوفایی خواهـد رسـید کـه قل ‬ ‫و اندیشـه ها در درخشـش زبـان خلـج همچنـان درحرکت باشـند‬ ‫کـه دراین خصـوص علی اصغـر جمراسـی‪ ،‬محقـق و شـاعر زبـان‬ ‫خلجـی و عبـداهلل واشـقانی فراهانـی در حفـظ محتوایـی زبـان‬ ‫خلجـی کتاب هایـی را تالیـف نمودنـد کـه امیـد اسـت سـایران نیز‬ ‫شتـر اشـاره شـد از‬ ‫نحـوزه شـوند‪ .‬همان طورکـه پی ‬ ‫همـگام درای ‬ ‫افتخـارات قـوم خلج‪ ،‬زنده یاد مصیـب عرق گل بوده همچنان که‬ ‫ان مرحـوم مدافـع فرهنـگ و ادب خلـج بـوده اسـت خانـواده‬ ‫ایشـان درصحن ههـای دیگـری از اجتمـاع مشـغول به خدمت‬ ‫یتـوان بـه دکتـر فریبـا عـرق گل مدافـع‬ ‫هسـتند کـه ازان میـان م ‬ ‫سلامت در بیمارسـتان امام حسـین ؟ع؟ تهـران اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫در اخـر شـعری از زند هیـاد مصیـب عـرق گل از فرهیختـگان قـوم‬ ‫خلـج کـه یـادش گرامـی‪ ،‬نامـش جـاودان‪ ،‬روانش شـاد و راهش پر‬ ‫رهـرو بـاد بـرای حسـن ختام ایـن مقال مـی اورم‪:‬‬ ‫افتخارم به همین است که خلج زاده شدم‬ ‫بین اقوام خلج شهره به ازاده شدم‬ ‫اریا بود نژادم‪ ،‬وطنم ایران است‬ ‫در ره عشـق وطـن‪ ،‬عاشـق و دلـداده‬ ‫شـدم‬ ‫درپایـان از تحمـل زحمـات اسـداهلل‬ ‫عبدلـی اشـتیانی و همـکاران ایشـان‬ ‫در مدیریـت همایـش نکوداشـت و‬ ‫یهـا‪ ،‬به تعبیـر‬ ‫بزرگداشـت قـوم خلج ‬ ‫اما مسـجاد ؟ع؟ کـه فرمـود‪« :‬اش ُ‬ ‫ـکرکم‬ ‫ُ‬ ‫ـاس»؛ تقدیـر و تشـکر‬ ‫هّلل‪ ،‬اشـکرکم للن ِ‬ ‫می نمایـم کـه این همایـش از فرهنـگ‬ ‫و ادب و بلندنظـری اقـای عبدلـی‬ ‫یسـت کـه بایـد قـدر و منزلـت‬ ‫اشتیان ‬ ‫این همایش را دانست که فرصتی ست‬ ‫بـرای احیـای زبـان خلـج و قـوم خلـج و‬ ‫این مسـیر زمانـی اسـتمرار و اسـتحکام‬ ‫خواهـد داشـت جایـگاه خویـش را در‬ ‫تاریـخ بدانیـم و بـر ان عمـل کنیـم و از‬ ‫اسـتعدادهای همدیگـر بهـره گیریـم‪.‬‬ ‫اثرگـذار ا گـر عمـر جـاودان خواهـی؛ کـه مقـدار زندگـی هـر کـس بـه‬ ‫اثار اسـت‬ ‫«فجعلکم اعمالکم لما یبقی» امام علی ؟ع؟‬ ‫*موسس و امام جماعت مسجد امام رضا ؟ع؟؛‬ ‫دهکده المپیک‬ ‫لو روزی دارند؟‬ ‫«خوش بین ها» چه حا ‬ ‫می گوینــد ا گــر خوش بیــن باشــید و به اصطــاح نیمــه پــر لیــوان را ببینیــد‪،‬‬ ‫شتــر خواهــد بــود‪ .‬ا گــر نســبت بــه همه چیــز و هــر فــرد‬ ‫حــال دلتــان خو ‬ ‫حالــت خوش بینــی را داشــته باشــید و داشــتن چنیــن حالتــی حــال وروز‬ ‫یتــوان این موضــوع را انــکار کــرد کــه‬ ‫روانتــان را بهتــر خواهــد کــرد‪ .‬البتــه نم ‬ ‫هســتند برخــی افــراد و موضوعــات مختلــف کــه راه خوش بینــی دیگــران را‬ ‫یتــوان بــا نــگاه‬ ‫ب هخــود می بندنــد امــا این موضــوع عمومیــت نــدارد و م ‬ ‫خوش بینانــه داشــتن‪ ،‬بســیاری از ســوءتفاهم ها را برطــرف کــرد‪ .‬ب هگــزارش‬ ‫فــارس؛ محققــان علــوم رفتــاری سال هاســت کــه درزمینــه جهان بینــی‬ ‫نهــا نشــان‬ ‫خوش بینانــه و بدبینانــه تحقیــق می کننــد‪ .‬نتایــج تحقیقــات ا ‬ ‫داده خوش بینــی می توانــد تاثیــرات مثبــت متعــدد در زندگــی داشــته باشــد‬ ‫نهــا اشــاره کرده ایــم‪.‬‬ ‫نگــزارش بــه مهم تریــن ا ‬ ‫کــه درای ‬ ‫برخورداری از سالمت عمومی باالتر‬ ‫ً‬ ‫افـراد خوش بیـن معمـوال کمتـر درمعـرض اسـیب های جسـمانی قـرار دارنـد و از‬ ‫سلامتی باالتری برخوردار هسـتند‪ .‬برای مثال افراد بدبین ‪ 50‬درصد بیشـتر از‬ ‫افراد خوش بین به بیماری های قلبی‪-‬عروقی مبتال شده و درمبارزه با سرطان‬ ‫یشـوند‪ .‬میزان ابتال به بیماری های‬ ‫به احتمال بیشـتری با شکسـت مواجه م ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫عفونـی و مرگ ومیـر زودرس نیـز در افراد بدبین بیشـتر دیده م ‬ ‫افزایش مقاومت و سرسختی‬ ‫افـراد خوش بیـن نسـبت به انسـان های بدبین ب هسـادگی تسـلیم وقایـع نا گوار‬ ‫یشـود که پشـتکار و تالش بیشـتری از خود نشـان‬ ‫یشـوند‪ .‬این امر باعث م ‬ ‫نم ‬ ‫نهـا افزایـش یابـد‪ .‬درواقـع خوش بینـی بـا افزایـش‬ ‫داده و احتمـال موفقیـت ا ‬ ‫سرسـختی و مقاومـت بـه افـراد کمـک می کنـد بتواننـد در شـرایط دشـوار دوام‬ ‫بیاورنـد و عملکـرد خـود را حفـظ کنند‪.‬‬ ‫سالمتهیجانیبیشتر‬ ‫خوش بینـی می توانـد تاحدزیـادی روی سلامت روان و افزایـش هیجانـات‬ ‫یتـوان گفـت کـه افزایـش روحیـه خوش بینـی‬ ‫مثبـت افـراد تاثیرگـذار باشـد و م ‬ ‫می توانـد بـه افـراد کمـک کنـد تـا بتواننـد سلامت روان خـود را ارتقـا داده و بـه‬ ‫وضعیـت مناسـب تری دسـت یابنـد‪.‬‬ ‫افزایش طول عمر‬ ‫مطالعـات مختلفـی کـه درزمینـه طـول عمـر انجـام شـده نشـان می دهـد کـه‬ ‫انسـان های خوش بیـن اغلـب عمـر طوالنی تری نسـبت به افـراد بدبیـن دارند‪.‬‬ ‫بـرای مثـال تحقیقاتـی کـه روی بیمـاران مبتالب هسـرطان انجـام شـده نشـان‬ ‫می دهـد کـه ان دسـته از بیمارانـی کـه دیـدگاه خوش بینان هتـری نسـبت بـه‬ ‫زندگی داشتند اغلب به نتایج درمانی بهتری دست یافتند و میزان مرگ ومیر‬ ‫نهـا کمتـر بـوده اسـت‪.‬‬ ‫ناشـی ازاین بیمـاری نیـز در ا ‬ ‫کاهش استرس‬ ‫افـراد خوش بیـن نسـبت بـه انسـان های بدبیـن و واقع بیـن اسـترس کمتـری را‬ ‫یهـای خـود‬ ‫درطـول زندگـی تجربـه می کننـد؛ چرا کـه این افـراد اغلـب بـه توانای ‬ ‫اطمینـان دارنـد و ازایـن رو مطمئن انـد کـه در اینـده اتفاقـات خوبی بـرای ان ها‬ ‫ً‬ ‫رخ خواهد داد‪ .‬ان ها معموال به مشکالت به عنوان اتفاق جزئی نگاه می کنند‬ ‫اما رویدادهای مثبت را گواهی برای اتفاق های مثبت بعدی قلمداد می کنند‪.‬‬ ‫یشـود که کمتر تحت تاثیـر اسـترس های روزمره‬ ‫ایـن انتظـارات مثبـت باعث م ‬ ‫قرار بگیرند و بتوانند ب هشـیوه اسـان تری با اوضاع سـازگار شـوند‪.‬‬ ‫راه های افزایش خوش بینی‬ ‫طبق فواید و تاثیرات مثبتی که درمورد خوش بینی گفته شد شاید این سوال‬ ‫برای بسیاری از مخاطبان پیش بیاید که چگونه می توان میزان خوش بینی را‬ ‫در خـود تقویـت کـرد؟ در ادامه این گزارش چند راهکار موثر دراین زمینه اشـاره‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫‪ .1‬تمرکز بر روی نقاط مثبت خود‬ ‫هیچ انسـانی کامل نیسـت بلکه همه افراد در زندگی خود نقاط قوت و ضعف‬ ‫مختلفـی دارنـد امـا برای انکـه بتوانیـد همـواره در زندگـی خـود روبه جلـو حرکت‬ ‫کنید و درعین حال دیدگاه مثبتی به زندگی خود داشته باشید الزم است که با‬ ‫افزایش خودا گاهی درمورد نقاط قوت خود بینش بیشـتری به دسـت بیاورید‬ ‫و جـای تمرکـز بـر نقـاط ضعـف روی توانایی هایتان تمرکز کنید تا بتوانیـد هرروز‬ ‫نهـا تلاش کرده و برای پیشـرفت خـود کاری انجام دهید‪.‬‬ ‫درجهـت تقویـت ا ‬ ‫‪ .2‬تصویرسازی ذهنی درباره رویدادهای مثبت اینده‬ ‫یکـه شـما انجـام کاری را تصـور می کنیـد همـان بخش هایـی از مغـز کـه‬ ‫وقت ‬ ‫یشـوند شـروع به فعالیت می کننـد؛ پـس‬ ‫در انجـام واقعـی ان کارهـا فعـال م ‬ ‫تصویرسازی ذهنی درمورد اعمال و رویدادهای مثبت می تواند به شما کمک‬ ‫ً‬ ‫کنـد تـا حقیقتـا هیجانـات مثبتـی را در خـود ایجـاد کـرده و ذهنتـان را نیـز بـرای‬ ‫دسـت یابی بـه اهـداف اینـده امـاده نگـه داریـد‪.‬‬ ‫‪ .3‬باور به اینکه فردا روز دیگری ست‬ ‫تهـای شـما‬ ‫همیشـه این موضـوع را درنظـر داشـته باشـید هیچ زمانـی فرص ‬ ‫یکـه شـما امیـدوار باشـید می توانید فـردای بهتری‬ ‫به پایـان نمی رسـند و تازمان ‬ ‫را بـرای خـود بسـازید؛ درنتیجـه ا گـر امروز با شکسـت مواجه شـدید بـه این فکر‬ ‫کنیـد کـه چـه زمین ههـای دیگـری بـرای موفقیتتـان وجـود دارد‪ .‬توجـه داشـته‬ ‫باشـید که هر انسـانی توانایی های منحصربه فرد خود را دارد که ا گر به درسـتی‬ ‫کشف شود می تواند او را به موفقیت برساند؛ درنتیجه شکست های امروز تنها‬ ‫نتیجه شناخته نشـدن اسـتعدادها و پرورش نیافتن ان هاسـت‪.‬‬ ‫‪ .4‬بهبود گفت وگوهای درونی‬ ‫مـا هرلحظـه در ذهنمـان درحال گفت وگـو بـا خودیـم کـه ا گـر ایـن گفت وگـوی‬ ‫درونی سرشـار از موارد منفی و ناامیدکننده باشـد در زندگی روزمره ما نیز تاثیر‬ ‫یکـه افـکار و مکالمـات درون‬ ‫یسـازد‪ .‬ازانجای ‬ ‫گذاشـته و از مـا یـک فـرد بدبیـن م ‬ ‫ذهن ما به طور غیرعمد به وجود می ایند در بسیاری ازمواقع ما نسبت به ان ها‬ ‫نهـا نیسـتیم؛ به همین خاطـر‬ ‫ا گاهـی نداریـم و متوجـه تاثیـرات منفـی ا ‬ ‫الزم اسـت که بـرای پـرورش خوش بینـی در خـود‪ ،‬توجـه بیشـتری بـه ایـن افـکار‬ ‫داشته باشید و درجهت اصالح ان بکوشید‪ .‬دقت کنیم! نگاه مثبت داشتن و‬ ‫نسـبت به همه موضوعات نیمه پر لیوان را دیدن عملی سـاده لوحانه نیسـت‬ ‫تهـای موجـود را دیـد و بادقـت و‬ ‫یتـوان در عیـن خوش بینـی واقعی ‬ ‫بلکـه م ‬ ‫منطـق صحیـح اقـدام و حرکـت عاقالنـه انجـام داد و بـه نتیجه مطلوب رسـید‪.‬‬ ‫امار‬ ‫‪ WHO‬اعالم کرد؛‬ ‫مرگ ساالنه بیش از ‪ ۲۳۶‬هزار نفر بر اثر غرق شدگی‬ ‫قشـدگی‬ ‫سـازمان جهانـی بهداشـت (‪ )WHO‬در روز جهانـی پیشـگیری از غر ‬ ‫تا کیـد کـرد کـه بـرای نجـات جـان انسـان ها اقـدام کنیـد‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛‬ ‫سـاالنه بیـش از ‪ ۲۳۶‬هزارنفـر براثـر غرق شـدگی جـان خـود را از دسـت می دهند‬ ‫و از عوامـل اصلـی مرگ ومیـر در افـراد یـک تـا ‪ ۲۴‬سـاله و سـومین علـت اصلـی‬ ‫مرگ ومیـر ناشـی از جراحـات در سراسـر جهـان به حسـاب می ایـد‪ .‬سـازمان‬ ‫جهانـی بهداشـت همـه افـراد را دعـوت کـرد بـرای نجـات جـان انسـان ها اقـدام‬ ‫کننـد‪ .‬ایـن درخواسـت در روز جهانـی پیشـگیری از غرق شـدگی‪ ،‬اقداماتـی را‬ ‫کـه افـراد‪ ،‬گروه هـا و دولت هـا می تواننـد انجـام دهنـد‪ ،‬تشـریح کـرده و ابتکاراتـی‬ ‫را کـه پیش ازایـن در برخـی کشـورها انجـام گرفتـه‪ ،‬برجسـته می کنـد‪ .‬ا کثـر‬ ‫مرگ ومیـر ناشـی از غرق شـدگی (بیـش از ‪ ۹۰‬درصـد مـوارد) در جوامعـی بـا درامد‬ ‫کـم و متوسـط رخ می دهـد و کـودکان زیرپنج سـال درمعـرض بیشـترین خطـر‬ ‫قـرار دارنـد‪ .‬ایـن مرگ ومیرهـا اغلـب بـا فعالیت هـای روزمـره ماننـد اسـتحمام‪،‬‬ ‫جمع اوری اب برای مصارف خانگی‪ ،‬سفر با قایق یا کشتی و ماهیگیری مرتبط‬ ‫اسـت‪ .‬تاثیـرات بادهـای موسـمی و دیگـر حـوادث اب و هوایی فصلی یا شـدید‬ ‫نیز از عوامل موثر هستند‪ .‬تدروس ادهانوم؛ دبیرکل سازمان جهانی بهداشت‬ ‫گفـت‪ :‬هرسـاله در سراسـر جهـان صدهاهزارنفـر غـرق می شـوند‪ .‬بیشـتر ایـن‬ ‫مرگ ومیرها ازطریق راه حل های مبتنی بر شـواهد و کم هزینه قابل پیشـگیری‬ ‫هسـتند‪ .‬به گـزارش سـایت اطالع رسـانی سـازمان ملـل؛ سـفیر جهانـی سـازمان‬ ‫جهانـی بهداشـت بـرای مبـارزه بـا بیماری هـای غیروا گیـر و جراحـات نیز گفت‪:‬‬ ‫قشـدن‬ ‫در بسـیاری ازموارد‪ ،‬می دانیـم چـه اقداماتـی بـرای جلوگیـری از غر ‬ ‫کمک کننده اسـت‪ .‬ما ابزارها و دسـتورالعمل هایی را برای کمک به دولت ها در‬ ‫اجرایی شـدن راه حل ها دراختیار داریم و ا گر باهم اقدام کنیم می توانیم جان‬ ‫هزاران نفـر را نجـات دهیـم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سایه 2598

روزنامه سایه 2598

شماره : 2598
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه سایه 2597

روزنامه سایه 2597

شماره : 2597
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه سایه 2596

روزنامه سایه 2596

شماره : 2596
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه سایه 2595

روزنامه سایه 2595

شماره : 2595
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه سایه 2593

روزنامه سایه 2593

شماره : 2593
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!