روزنامه سایه شماره 2551 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2551

روزنامه سایه شماره 2551

روزنامه سایه شماره 2551

‫رئیس هیئت مدیره بنیاد برکت مطرح کرد؛‬ ‫امکان ریشه کنی بیکاری در روستاها طی پنج سال‬ ‫فتح قله «فوجی» در ‪91‬سالگی‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1987‬؛ «هولـدا کروکـس» ‪ 91‬سـاله‪ ،‬از «فوجـی» صعـود کـرد‪.‬‬ ‫او مسـن ترین فـردی بـود کـه بلندتریـن قلـه ژاپـن را فتـح کـرد‪ .‬او کـه در سـال ‪1997‬‬ ‫درگذشـت؛ ‪23‬بـار بـه کـوه «ویتنـی» در امریـکا صعـود کـرد و جز ان‪ ،‬فتـح ‪ 97‬قله دیگر‬ ‫را نیـز در کارنامـه داشـت‪.‬‬ ‫رئیـس هیئت مدیـره بنیـاد برکـت سـتاد اجرایـی فرمـان امـام (ره)‪،‬‬ ‫از امـکان حـل مشـکل بیـکاری روسـتاها در پنج سـال اینده خبـر‬ ‫داد‪ .‬ب هگـزارش بنیـاد برکـت؛ محمـود عسـکری ازاد در اییـن شـکرانه‬ ‫‪۲۰۰‬هزارمیـن طـرح اشـتغال زایی اجتماع محـور و اختتامیـه‬ ‫ششـمین دوره جـذب و امـوزش تسـهیلگران اقتصادی‪-‬اجتماعـی‬ ‫بنیـاد برکـت افـزود‪« :‬در صـورت همـکاری دولـت و تامیـن تسـهیالت‬ ‫قرض الحسـنه‪ ،‬امـکان رفـع بخـش اعظـم بیـکاری در مناطـق‬ ‫روسـتایی کشـور طـی پنج سـال اینده وجـود دارد‪ .‬بنیـاد پارسـال‬ ‫‪ ۹۰‬هـزار طـرح اشـتغال زایی را در مناطـق محـروم و روسـتایی‬ ‫به بهر هبـرداری رسـاند؛ امسـال اجـرای ‪ ۱۲۰‬هـزار طـرح دیگـر را در دسـتور کار دارد»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫یک شنبه ‪ 2‬مرداد ‪ 24 1401‬ذوالحجه ‪ 24 1443‬جوالی ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2551‬تومان‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد؛‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫افتتاحنهضتملیمسکندر شهریورماه‬ ‫حقوق شهروندی‬ ‫و سونامی سالمندان!‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫«سازمان ملل»‬ ‫و اثر وجودی ان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دروپادی مورمو؛‬ ‫پانزدهم�ین رئیس جمهوری هند‬ ‫قانون گذاران مجلس هند‪ ،‬پنج شنبه گذشته برای نخستین بار رئیس جمهوری جدید‬ ‫این کشور را از میان جوامع قبیله ای انتخاب کردند‪ .‬به این ترتیب و پس از شمارش اراء‪،‬‬ ‫«دروپـادی مورمـو» پیـروزی خـود را در نبـرد ریاسـت جمهوری برابـر «یاشـوانت سـینها»؛‬ ‫نامـزد مخالفـان حـزب حا کـم‪ ،‬بـا اختلاف زیـاد تضمیـن کـرد‪ .‬او اولیـن رئیس جمهـوری‬ ‫ن زن دراین مقـام‬ ‫قبیلـه ای هنـد و دومیـن رئیس جمهـوری زن این کشـور اسـت‪ .‬اولیـ ‬ ‫«پراتیبـا َپتیـل» (متولـد ‪ )1934‬بـود کـه دوازدهمیـن رئیس جمهـوری هنـد محسـوب‬ ‫می شـود‪ .‬البتـه بایـد گفـت؛ هرچنـد رئیس جمهـوری در هنـد‪« ،‬رئیـس دولـت» به شـمار‬ ‫مـی رود؛ امـا قـدرت اجرایـی نـدارد‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی؛ رئیس جمهـوری با بیان اینکـه رایزنـان‬ ‫ً‬ ‫فرهنگی باید عمیقا با مبانی اسالم‪ ،‬انقالب و اندیشه های امام (ره) و رهبری‬ ‫اشنا باشند‪ ،‬توجه و حمایت فرهنگی از ایرانیان خار ج از کشور را از مهم ترین‬ ‫ماموریت هـای انـان دانسـت‪.‬‬ ‫رویداد ‪ 2022‬فرصتی‬ ‫برای نمایش توانمندی های مازندران‬ ‫پس از چهارسال توقف محقق شد؛‬ ‫ازسرگیری پروازهای مستقیم تهران‪-‬رم‬ ‫مدیر منطقه اردبیل خبر داد؛‬ ‫سرپرست شهرداری رشت تاکید کرد؛‬ ‫دوگانه سوزکردن ‪ 3900‬خودروی عمومی‬ ‫در استان اردبیل‬ ‫تسریع در روند اجرای‬ ‫پروژه های عمرانی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫از شایعه تا واقعیت یک توئیت؛‬ ‫ماجرای ممنوعیت پوشیدن تیشرت در قم چه بود؟‬ ‫حمیدرضـا جعفـرزاده‪ /‬روز گذشـته بخشـی از مصاحبـه رئیـس اتـاق اصنـاف قـم‪ ،‬بـه‬ ‫گشـده‬ ‫شـایعه ای جـذاب در فضـای مجـازی تبدیـل شـد و طـی برنامه ای شـاید هماهن ‬ ‫ایـن شـایعه توئیتـری‪ ،‬فضـای مجـازی و رسـانه های معانـد را در بر گرفـت و موجـب‬ ‫سوء اسـتفاده دشـمنان و قم هراسـان شـد‪ .‬از قـول حمیـد خرمـی؛ رئیـس اتـاق اصنـاف‬ ‫قم اعالم کردند‪ :‬پوشـیدن تیشـرت برای فروشـندگان واحد صنفی قم ممنوع شـد‪ .‬این‬ ‫جمله را ا کانتی توئیتری به نام سـمیه سـایش؛ خبرنگار خبرگزاری بازار ایران‪ ،‬توئیت کرد‬ ‫و موجـب راه انـدازی یـک هجمـه اساسـی بـر علیـه قـم و به عبارتـی قم هراسـی در فضـای‬ ‫مجازی شد‪ .‬مطلبی که اصالت ان تائید نشده‪ ،‬فضای توئیتر را در بر گرفت و باعث شد تا‬ ‫فعاالن فضای مجازی از جمله عده ای از ا کانت های فیک و معاند سوء استفاده کرده و‬ ‫مثل همیشه اتش توپخانه های دروغ پرا کنی را سمت قم بگیرند‪ .‬قصه اینجا تمام نشد‬ ‫و پای این توئیت عالوه بر رسانه های معاند مثل ایران اینترنشنال به کانال های خبری‬ ‫اسـتانی نیـز رسـید و عـده ای خواسـتار اعلام حقیقـت این مطلب شـدند‪.‬‬ ‫اما ماجرا از چه قرار بود؟‬ ‫حمیـد خرمـی؛ رئیـس اتـاق اصنـاف قم در گفت وگویی با خبرگـزاری فـارس و در ذیل یک‬ ‫گـزارش مربـوط بـه بحـث عفاف و حجـاب‪ ،‬اذعان کرده بـود‪ :‬قوانین محکمی در خصوص‬ ‫ضـرورت رعایـت حجـاب و عفـاف توسـط فعاالن صنفی مختلف با مدیریـت اتاق اصناف‬ ‫وضـع شـده و در حال اجر اسـت‪ .‬رئیـس اتـاق اصنـاف قـم در ادامـه بیـان کـرده بـود‪ :‬یکـی از‬ ‫مصوبات مهم اتاق اصناف و اما کن قم این اسـت که فروشـندگان قمی چهارچوب هایی‬ ‫را در زمینـه حجـاب خـود رعایـت کننـد و هـم زنـان و هـم مـردان نسـبت بـه نحـوه و میـزان‬ ‫پوشـش خـود دقـت داشـته باشـند‪ .‬به عنوان مثـال پوشـیدن تیشـرت نامناسـب بـرای‬ ‫اقایـان و مانتوهـای خیلی کوتـاه بـرای بانـوان فروشـنده ممنـوع اسـت‪ .‬در این مصاحبـه‬ ‫نطـور کـه مشـخص اسـت نـه منعـی بـرای پوشـیدن تیشـرت توسـط اقایـان ذکـر‬ ‫هما ‬ ‫شـده و نـه منعـی بـرای لبـاس اسـتین کوتـاه مطـرح شـده اسـت امـا با شـیطنت های یک‬ ‫فعال تویئیتری و سوءاسـتفاده رسـانه های معاند موج جدیدی از قم هراسـی در فضای‬ ‫نهـا افتاد‪.‬‬ ‫مجـازی شـکل گرفـت و بار دیگـر نـام قـم بـا یـک خبـر منفـی بـر سـر زبا ‬ ‫جای خالی یک شفاف سازی کامل و اقدام به موقع‬ ‫ایـن شـایعه می توانسـت در سـاعات اولیـه انتشـار بـا یـک مصاحبـه از سـوی اتـاق اصناف‬ ‫قـم و انتشـار بـه موقـع و دقیـق در رسـانه ها پایـان یابـد و مانـع از ایجـاد هزینـه بـرای شـهر‬ ‫کریمه اهل بیت شـود‪ .‬مسـئوالن و مدیران اسـتان باید به این مهم توجه داشـته باشـند‬ ‫کـه قـم‪ ،‬مهـد انقلاب و ام القـرای جهـان اسلام همچنـان در صـدر حملات معاندیـن‬ ‫قتـر و‬ ‫و دشـمنان اسلام و انقلاب اسـت و با توج هبـه ایـن مهـم می بایسـت رصـد دقی ‬ ‫نظارت جدی تری در انتشـار و تولید اخبار اسـتانی شـود تا همانند این شـایعه‪ ،‬خورا ک‬ ‫رسـانه ای بـرای قـم هراسـان تولیـد نشـود‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫علیرضاگلبانگ‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫استاندار کرمان تاکید کرد؛‬ ‫استفاده از ظرفیت جوانان‬ ‫بدون نگاه سیاسی‬ ‫‪7‬‬ ‫رایگان‬ ‫جایبرنامه های‬ ‫درجه یکموسیقی‬ ‫در رسانه خالی ست‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد؛‬ ‫افتتاح نهضت ملی مسکن در شهریورماه‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یک شنبه ‪ 2‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2551‬‬ ‫دروپادی مورمو؛ پانزدهمین رئیس جمهوری هند‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫محمـود محمـودزاده دربـاره اخریـن وضعیـت اجـرای‬ ‫طـرح نهضـت ملـی مسـکن گفـت‪ :‬تـا پایـان شـهریورماه‬ ‫اولیـن واحدهـای طـرح نهضـت ملـی مسـکن تحویـل‬ ‫یشـود کـه برمبنـای برنامه ریـزی انجا مشـده‬ ‫داده م ‬ ‫یکـه زودتـر در طـرح شـرکت‬ ‫حـدود ‪ ۱۰۰‬هزارواحـد بـه افراد ‬ ‫کـرده و اورده اولیـه خـود را واریـز کرده انـد و عامـل سـاخت‬ ‫پـروژه بوده انـد‪ ،‬تحویـل داده خواهـد شـود‪ .‬به گفتـه وی؛‬ ‫افتتاحیـه پروژ ههـا در بسـیاری اسـتان ها ازجملـه یـزد‪،‬‬ ‫کرمـان‪ ،‬خراسـان جنوبـی و ‪ ...‬خواهـد بـود‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛‬ ‫معـاون مسـکن و سـاختمان راه وشهرسـازی دربـاره مبلـغ‬ ‫اورده متقاضیـان در طـرح نهضـت ملـی مسـکن و قیمـت‬ ‫تما مشـده کـه محـل سـوال بسـیاری از شـرکت کنندگان‬ ‫نطـرح اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬مبلـغ اورده بـرای هـر دهـک‬ ‫درای ‬ ‫کهـای اول تـا سـوم که تحت پوشـش‬ ‫متفـاوت اسـت‪ .‬ده ‬ ‫کمیتـه امـداد و بهزیسـتی بـوده و حـدود ‪ ۸۰۰‬هزارخانـوار‬ ‫هسـتند‪ ،‬فقـط ‪ ۲۰‬درصـد اورده اولیـه را بایـد تامیـن کننـد و‬ ‫‪ ۸۰‬درصـد هزینـه بـا پرداخـت تسـهیالت دولتی بـرای ان ها‬ ‫محقـق خواهـد شـد‪ .‬وی افزود‪ :‬برای دهک های متوسـط‬ ‫حـدود ‪ ۵۵‬درصـد هزینـه تما مشـده ازطریـق تسـهیالت‬ ‫یشـود‪ .‬وی گفت‪ :‬کارگروه ویژه توسـط معاون اول‬ ‫انجام م ‬ ‫رئیس جمهـوری و بـا دسـتور رئیس جمهـوری بـرای تامین‬ ‫مالـی طـرح نهضـت ملی مسـکن باتوج هبـه تـوان خانوارها‬ ‫تشـکیل شـده اسـت کـه این موضـوع عملیاتـی شـود‪ .‬وی‬ ‫ادامـه داد‪ :‬قیمـت تما مشـده سـاختمان نیـز بـه بسـیاری‬ ‫مسـائل بسـتگی دارد و دولـت در تامیـن زمیـن‪ ،‬سـود‬ ‫تسهیالت‪ ،‬یارانه انشعابات با هدف کاهش قیمت نهایی‬ ‫سـاخت کمـک می کنـد‪ .‬به گفتـه محمـودزاده؛ اورده اولیـه‬ ‫متقاضیـان در اسـتان های مختلـف باتوج هبـه ترا کـم‬ ‫سـاختمان‪ ،‬زیربنـا‪ ،‬زمـان اغـاز سـاخت متفـاوت اسـت‪.‬‬ ‫نهـا زیـر‬ ‫وی توضیـح داد‪ :‬در شـهرهایی کـه جمعیـت ا ‬ ‫یشـود‪ ،‬به نوعـی سـاخت‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزارنفـر اسـت زمیـن وا گـذار م ‬ ‫مسکن به صورت تدریجی و دوساالنه است و فشاری برای‬ ‫میـزان اورده وجـود نـدارد امـا در پروژ ههـای انبو هسـازی‬ ‫کـه بـا اورده متقاضـی کار پیـش مـی رود باتوج هبـه ترا کـم‬ ‫ساختمان و ‪ ...‬متفاوت است و باید اورده زودتر پرداخت‬ ‫نتـر‬ ‫تهـا درصـد زیـادی پایی ‬ ‫یشـود قیم ‬ ‫شـود امـا تلاش م ‬ ‫نطـرح کـه توسـط بخـش‬ ‫از واحدهـای مجـاور خـارج از ای ‬ ‫یشـود‪ ،‬باشـد‪ .‬وی درباره پایه قیمتی‬ ‫خصوصی سـاخته م ‬ ‫نپـروژه بایـد به نحـوی انجـام شـود کـه‬ ‫طـرح نیـز گفـت‪ :‬ای ‬ ‫هـم صرفـه اقتصـادی بـرای سـازنده ها داشـته باشـد و هـم‬ ‫قیمـت بـرای مـردم به حداقـل ممکـن برسـد‪ .‬در برخـی‬ ‫شـهرهای جنوبـی مشـکل تامیـن مصالـح و هزینـه حمـل‬ ‫وجـود دارد کـه براین اسـاس ضرایـب درنظرگرفت هشـده و‬ ‫بـه قیمـت پایـه اضافـه شـده اسـت‪ .‬محمـودزاده گفـت‪:‬‬ ‫طـی هفت ههـای اتـی جلسـاتی بـا هیئت مدیـره جدیـد‬ ‫نهـا بهره مند‬ ‫انبو هسـازان برگـزار خواهـد شـد تـا از نظرات ا ‬ ‫شـویم‪ .‬وی دربـاره مبلـغ تسـهیالت گفـت‪ :‬این مبلـغ در‬ ‫نشـهرها ‪ ،۴۰۰‬مرا کـز‬ ‫تهـران ‪ ۴۵۰‬میلیون تومـان‪ ،‬در کال ‬ ‫اسـتان ها ‪ ۳۵۰‬و سـایر شـهرهای کشـور ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان‬ ‫خواهـد بـود‪ .‬وی گفـت‪ :‬باتوج هبـه نقـش صنـدوق ملـی‬ ‫ً‬ ‫مسـکن بازپرداخـت تسـهیالت قطعـا کمتـر خواهـد شـد و‬ ‫جزئیـات ان بـه اطلاع خواهـد رسـید‪ .‬معـاون وزیـر دربـاره‬ ‫نطـرح گفـت‪ :‬بیـش از پنج میلیـون‬ ‫میـزان مشـارکت درای ‬ ‫حهـای‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬هزارنفـر در هفـت فـاز اعال مشـده در طر ‬ ‫تنـام کرده انـد کـه بیـش از ‪ ۹۰‬درصـد‬ ‫حمایتـی دولـت ثب ‬ ‫ثبت نام کننـدگان پاالیـش شـده اند و اطالع رسـانی توسـط‬ ‫ادارات کل اسـتان و شـهرهای جدیـد بـرای طـی مراحـل‬ ‫موردنیـاز در تشـکیل و تکمیـل پرونـده انجام شـده اسـت‪.‬‬ ‫محمـودزاده توضیـح داد‪ :‬عمـده ‪ ۱۰‬درصـد باقی مانـده نیـز‬ ‫یهـای جدیـد‬ ‫یشـوند کـه یـا ثبت نام ‬ ‫شـامل دو گـروه م ‬ ‫و از ‪ ۱۵‬تیرمـاه به بعـد هسـتند یـا خانواد ههـای دارای‬ ‫بیـش از سـه فرزنـد کـه مشـمول قانـون حمایـت جمعیـت‬ ‫نهـا نیـز درحال انجـام اسـت‪ .‬معاون‬ ‫یشـوند و پاالیـش ا ‬ ‫م ‬ ‫ً‬ ‫مسـکن و سـاختمان وزیـر راه وشهرسـازی گفـت‪ :‬مجموعـا‬ ‫لسـاخت‬ ‫‪ ۵۶۷‬هزارواحـد در حـوزه مسـکن شـهری درحا ‬ ‫اسـت کـه حـدود ‪ ۵۰‬هزارواحـد ان بافـت فرسـوده و مابقـی‬ ‫لسـاخت اسـت‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫ان پروژ ههـای درحا ‬ ‫حـدود ‪ ۱۶۰‬هزارواحـد مسـکن روسـتایی و ‪ ۳۳۳‬هزارواحـد‬ ‫نیـز خودمالکـی هسـتند‪ .‬بیـش از ‪ ۴۰۰‬هزارواحـد نیـز در‬ ‫مراحل شـروع یعنی خا ک برداری و فونداسـیون قرار دارند‬ ‫یشـود‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫نهـا ‪ ۱٫۵‬میلیون واحـد م ‬ ‫کـه مجمـوع ا ‬ ‫از چهارمیلیون واحـد مـورد تعهـد ‪ ۳٫۲‬میلیـون‪ ،‬مسـکن‬ ‫شـهری و مابقـی ان مسـکن روسـتایی ؛ و بـرای مسـکن‬ ‫شـهری یک میلیـون و ‪ ۵۸۰‬هزارواحـد زمیـن مسـکونی‬ ‫تامیـن شـده‪ .‬یک میلیـون و ‪ ۳۰۰‬هزارواحد نیـز اراضی برای‬ ‫الحاق به محدوده‪ ،‬شـهرک و ‪ ...‬در مراحل بررسـی کاربری‬ ‫در استان هاسـت کـه مجموع ان ها ‪ ۲٫۹‬میلیون اسـتعداد‬ ‫تامیـن واحـد دارد و بیـش از ‪ ۹۰‬درصـد اراضـی چهارسـاله‬ ‫تا کنـون تامیـن شـده اسـت‪.‬‬ ‫جشــنبه گذشــته بــرای نخســتین بار رئیس جمهــوری جدیــد این کشــور را از میــان جوامــع قبیلـه ای انتخــاب‬ ‫نگــذاران مجلــس هنــد‪ ،‬پن ‬ ‫قانو ‬ ‫کردنــد‪ .‬به این ترتیــب و پــس از شــمارش اراء‪« ،‬دروپــادی مورمــو» پیــروزی خــود را در نبــرد ریاسـت جمهوری برابــر «یاشــوانت ســینها»؛ نامــزد‬ ‫مخالفــان حــزب حا کــم‪ ،‬بــا اختــاف زیــاد تضمیــن کــرد‪ .‬او اولیــن رئیس جمهــوری قبیلـه ای هنــد و دومیــن رئیس جمهــوری زن این کشــور‬ ‫یشــود‪ .‬البته باید گفت؛‬ ‫ن زن دراین مقــام «پراتیبــا َپتیــل» (متولــد ‪ )1934‬بــود کــه دوازدهمین رئیس جمهوری هند محســوب م ‬ ‫اســت‪ .‬اولیـ ‬ ‫یســت؛ ایــن خانــم ‪64‬ســاله‪ ،‬توســط‬ ‫هرچنــد رئیس جمهــوری در هنــد‪« ،‬رئیــس دولــت» ب هشــمار مـی رود؛ امــا قــدرت اجرایــی نــدارد‪ .‬گفتن ‬ ‫تهــا و مناطــق تحـت اداره فــدرال انتخــاب و اینــک جایگزیــن «رام نــات کویند» شــده؛ و‬ ‫نگــذاری ایال ‬ ‫اعضــای هـر دو مجلــس و مجامــع قانو ‬ ‫ـوری کشــورش اســت‪ .‬او متعلــق بــه جامعــه «ســانتال»؛ یکــی از بزرگ تریــن گروه های قبیله ای هند اســت‪.‬‬ ‫درواقــع‪ ،‬پانزدهمیــن رئیس جمهـ ِ‬ ‫ن به عنوان باالترین مقام‬ ‫بشــد ‬ ‫باورنکردنی او؛ از تولد یافتن در یکی از دورافتاده ترین و توســعه نیافته ترین نقاط هند تا انتخا ‬ ‫ گیری‬ ‫اوج ِ‬ ‫ِ‬ ‫این کشــور‪ ،‬چیــزی جــز بازنمایـ ِـی مســیری الهام بخش نیســت‪.‬‬ ‫مشخصات فردی‬ ‫«دروپادی مورمو»‬ ‫زادروز‪ 20 :‬ژوئن ‪1958‬‬ ‫زادگاه‪ :‬بخـش «مایوربانـج» واقـع در‬ ‫«اودیسـا»؛ ایالتـی در شـرق کشـور‬ ‫هند و سـتا ن‬ ‫تحصیلات‪ :‬دبیرسـتان را در مجموعـه‬ ‫اموزشـی دخترانـه ای در «بوبانسـور»‬ ‫(مرکـز ایالـت اودیسـا) به پایـان بـرد و‬ ‫در ‪ Ramadevi‬ادامـه تحصیـل داد‬ ‫کـه به عنـوان کالـج زنـان در سـال‬ ‫‪ ۱۹۶۴‬تاسـیس شـد؛ امـا امـروزه بـا نـام‬ ‫«دانشـگاه زنـان رامـا دوی» بـه فعالیـت‬ ‫یپـردازد‪ .‬ایـن مرکـز عالـی اموزشـی‬ ‫م ‬ ‫کـه به نـام «رامـادوی چـودوری» (مبـارز‬ ‫هنـدی) نام گـذاری شـده اسـت‪ ،‬اولیـن‬ ‫دانشـگاه زنـان در اودیساسـت‪.‬‬ ‫‪:2010‬‬ ‫به عنوان رئیس «مایوربانج»‬ ‫(ناحیه غربی) انتخاب شد؛‬ ‫تازمانی که مجدد در انتخابات‬ ‫‪ 2013‬برای حزب ‪ BJP‬شرکت کرد‪.‬‬ ‫‪:2013‬‬ ‫عضو اجرایی ملی‬ ‫حزب ‪ BJP‬بود‪.‬‬ ‫‪:2015‬‬ ‫‪:1979‬‬ ‫کارش را به عنوان دستیار‬ ‫پشتیبانیدر دبیرخانه‬ ‫دولتی در بخش منابع اب‬ ‫«بوبانسور» اغاز کرد‪.‬‬ ‫‪:1997‬‬ ‫پیروزی‬ ‫با کسب اولین‬ ‫ِ‬ ‫ انتخاباتی‪ ،‬وارد عرصه سیاست‬ ‫شد؛ و به عنوان عضو شورای‬ ‫«رایرانگپور نا گار پانچایات»‬ ‫انتخاب شد‪.‬‬ ‫به «بهاراتیا جاناتا»‬ ‫(‪BJP‬؛ حزب سیاسی ملی گرا)‬ ‫پیوست و به عنوان نایب رئیس‬ ‫ان‪ ،‬خدمت کرد‪.‬‬ ‫فعالیت هایحرفه ای‬ ‫‪:1994‬‬ ‫در مرکز اموزش‬ ‫‪Sri Aurobindo Integral‬‬ ‫منطقه «رایرانگپور» معلم بود‪.‬‬ ‫‪:2000‬‬ ‫از حوزه انتخابیه «اودیسا»‬ ‫به عنوان عضوی از مجلس‬ ‫قانون گذاری (‪ )MLA‬هند‬ ‫انتخاب شد‪.‬‬ ‫طی سال های ‪ 2000‬تا ‪ 2004‬وزیر‬ ‫ایالتی بود؛ و مسئولیت مستقل‬ ‫لو نقل‪ ،‬ماهیگیری‬ ‫بازرگانی و حم ‬ ‫و دام پروری را داشت‪.‬‬ ‫جایگا اولین فرماندار زن‬ ‫در‬ ‫ِ‬ ‫«جارکند» (ایالتی در شرق هند)‬ ‫سوگند یاد کرد‪.‬‬ ‫‪:2004‬‬ ‫برای دومین بار در انتخابات‬ ‫مجلس «اودیسا» پیروز شد‪.‬‬ ‫‪:2006‬‬ ‫تا سال ‪ 2009‬به عنوان رئیس‬ ‫حزب ‪ BJP‬فعالیت کرد‪.‬‬ ‫‪:2007‬‬ ‫ازسرگیری پروازهای مستقیم تهران‪-‬رم پس از چهارسال توقف‬ ‫شهال اسالمی‬ ‫بنـا بـه اطلاع روابط عمومـی شـرکت هواپیمایـی‬ ‫همـا؛ پـس از چهارسـال کـه پروازهای تهـران‪-‬رم‬ ‫متوقف شـده اسـت‪ ،‬از روز ‪ 23‬تیرماه ‪ 1401‬برای‬ ‫بـا ‪ 14‬جوالی ‪ ،2022‬پروازهای مسـتقیم تهران‪-‬‬ ‫رم پـس از توافـق جدیـد بیـن هوانـوردی ایـران و‬ ‫ایتالیا از سر گرفته می شود و دانشجویان ایرانی‬ ‫شـاغل در ایتالیا و مسـافرین بسیاری که تمایل‬ ‫بـه سـفر بـه ایتالیا و بالعکـس دارنـد‪ ،‬از این اقدام‬ ‫بسـیار خرسـند شـده و من بعد مجبور نیسـتند‬ ‫بـرای سـفر بـه رم و بالعکـس‪ ،‬پـرواز س هسـاعته‬ ‫یکـه‬ ‫را بـا توقـف در ترکیـه تحمـل بکننـد‪ .‬ازانجای ‬ ‫یکـه جـزو اتحادیـه اروپاسـت؛ اما‬ ‫ایتالیـا باوجود ‬ ‫بـا کشـور مـا رابطه ای حسـنه دارد و ایـن رابطه از‬ ‫چندهزارسـال پیش تا کنون درجریان بوده؛ زیرا‬ ‫دو کشـور دارای تاریـخ درخشـانی در کـره زمیـن‬ ‫هسـتند کـه مبـادالت بازرگانی خوبی هـم دارند‪.‬‬ ‫ق محـروم نهـاد‬ ‫معـاون توسـعه روسـتایی و مناطـ ‬ ‫ریاسـت جمهوری گفـت‪ :‬بـا اطالعاتـی کـه از دسـتگاه های‬ ‫‪۵۲‬هـزار واحـد «تعطیـل» یـا‬ ‫مختلـف احصـا شـد‪ ،‬بیـش از ‬ ‫«نیمه تعطیـل» شناسـایی کردیـم‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ سـید‬ ‫امیرحسـین مدنی درباره تعداد کارخانه های تعطیل شده‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬یکی از اشـکاالتی که در کشـور از ابتـدای دولت‬ ‫سـیزدهم مشـاهده شـده‪ ،‬نبـود امـار اسـت‪ .‬وقتـی صحبت‬ ‫از تعطیلی واحدهای اقتصادی می شود‪ ،‬تلقی واحدهای‬ ‫یکـه واحدهـای‬ ‫صنعتـی از ان صـورت می گیـرد؛ در حال ‬ ‫اقتصـادی شـامل همـه حوز ههـای کشـاورزی‪ ،‬معدنـی‪،‬‬ ‫یشـود‪ .‬در حـوزه صنعـت امـار‬ ‫گردشـگری‪ ،‬خدمـات و ‪ ...‬م ‬ ‫مشـخصی داریـم؛ امـا در بقیـه حوز ههـا خیـر‪.‬‬ ‫ا گوستین کوموتو‬ ‫جهانمجازی! تلنگر‬ ‫زیر دوسال»‬ ‫کاهش اقبال خانواده ها به فرزندپذیری «کودکان ِ‬ ‫مدیـرکل امـور کودکان ونوجوانـان سـازمان‬ ‫بهزیسـتی بااشـاره به کاهـش اقبـال خانواد ههـا‬ ‫بـه فرزندپذیـری کـودکان زیردوسـال‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫طـی سـال اخیـر متقاضیـان فرزندخواندگـی‬ ‫کـودکان زیردوسـال از ‪۷۵‬درصـد بـه ‪۶۵‬درصـد‬ ‫کاهـش یافتـه کـه نشـانه اقبـال خانواد ههـا‬ ‫گتـر و ثمـردادن‬ ‫بـه فرزندپذیـری کـودکان بزر ‬ ‫گسـازی دراین زمینـه اسـت کـه جـای‬ ‫فرهن ‬ ‫خوشـحالی دارد‪ .‬ب هگـزارش ایلنـا؛ سـعید بابایـی‬ ‫نسـوال که چه تعـداد خانـواده در‬ ‫درپاسخ به ای ‬ ‫رونـد فرزندخواندگـی هسـتند‪ ،‬گفـت‪ :‬ا کنـون‬ ‫بیـش از ‪ ۳۱۰۰۰‬خانـواده در رونـد فرزندخواندگـی‬ ‫هسـتند‪ .‬رونـد به این معنا کـه ممکـن اسـت‬ ‫تنـام کـرده یااینکـه فرزنـد خـود‬ ‫به تازگـی ثب ‬ ‫را تحویـل گرفتـه باشـند یـا حتـی در مراحـل‬ ‫مصاحبـه اولیـه موردتاییـد قـرار نگرفتـه باشـند‬ ‫یـا پرونده شـان دارای نقـص باشـد‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫هنـوز بیشـترین اقبـال بـرای بحـث فرزندپذیری‬ ‫ً‬ ‫بـرای کـودکان زیردوسـال اسـت‪ .‬مجموعـا‬ ‫‪ ۱۴‬درصـد متقاضیـان‪ ،‬متقاضـی فرزندخوانـده‬ ‫جسـال هسـتند کـه امـر فرزندخواندگـی‬ ‫باالی پن ‬ ‫را بـرای انـان تسـهیل می کنـد‪ .‬مدیـرکل‬ ‫امـور کودکان ونوجوانـان سـازمان بهزیسـتی‬ ‫بااشـاره به مهم تریـن مشـکالت خانواد ههـا‬ ‫در فرزندخواندگـی گفـت‪ :‬مهم تریـن چالـش‬ ‫مـا در بحـث فرزندخواندگـی خوشـبختانه‬ ‫یسـت کـه بی سرپرسـت یـا فاقـد‬ ‫کمبـود کودکان ‬ ‫ً‬ ‫سرپرسـت موثـر باشـند‪ .‬طبیعتا مـا کودکـی را که‬ ‫بی سرپرسـت یـا سـلب حضانـت شـده در مرا کـز‬ ‫نگـه نمی داریـم و اولویـت مـا ورود حتـی یـک روز‬ ‫زودتـر کـودک بـه خانـواده اسـت‪ .‬چالـش بعـدی‬ ‫عدم اشـنایی کامـل خانواد ههـای متقاضـی بـا‬ ‫این فرایند و با این موضوع است‪ .‬هنوز هستند‬ ‫خانواده هایی که حاضر نیسـتند برای این روند‬ ‫ب هقـدر یـک کار سـاده پیش پاافتـاده زمـان‬ ‫بگذارند درصورتی که خانواده باید برای پذیرش‬ ‫یـک کـودک امادگـی الزم را کسـب کـرده باشـد‬ ‫تـا بـا ورود کـودک بـه خانـواده اش دچـار چالـش‬ ‫یمـوارد مشـاهده‬ ‫یکـه هنـوز دربرخ ‬ ‫نشـود‪ .‬امر ‬ ‫یشـود و باعـث بـروز اسـیب بـرای کـودک و‬ ‫م ‬ ‫یشـود؛ پـس‬ ‫درنهایـت فسـخ فرزندخواندگـی م ‬ ‫خانـواده بایـد بـا ا گاهـی کامـل گام دراین مسـیر‬ ‫بگـذارد تـا احتمـال اسـیب های بعـدی کاسـته‬ ‫شـود‪ .‬بابایـی خاطرنشـان کـرد‪ :‬چالـش بعـدی‬ ‫برخـی برداشـت های سـلیقه ای از قوانیـن‬ ‫گسـازی‬ ‫موجـود اسـت کـه در حـال هماهن ‬ ‫نهادهـا و دسـتگاه های مختلـف دخیـل در امـر‬ ‫ً‬ ‫فرزندخواندگـی هسـتیم‪ .‬بعضـا حکـم دو قاضـی‬ ‫درخصـوص یـک مسـئله واحـد ممکن اسـت در‬ ‫دو شـهر متفـاوت باشـد کـه بـا کمک دادسـتانی‬ ‫و مسـئوالن قضائـی در پـی احـکام وحدت رویـه‬ ‫بـرای رفـع ایـن مشـکالت هسـتیم‪ .‬این موضـوع‬ ‫ممکـن اسـت در برخـی نهادهـای همـکار دیگـر‬ ‫ماننـد ثبت احـوال‪ ،‬پزشـکی قانونـی و حتـی در‬ ‫خـود سـازمان بهزیسـتی وجـود داشـته باشـد‬ ‫شتـر می رویـم خوشـبختانه ایـن‬ ‫کـه هر چـه پی ‬ ‫یهـا افزایش می یابـد‪ .‬وی دراین باره که‬ ‫هماهنگ ‬ ‫ایا این امکان وجود دارد که خانواده ای در یک‬ ‫اسـتان فرزندی را در اسـتان دیگر انتخاب کرده‬ ‫و سرپرسـتی او را بپذیـرد؟ گفـت‪ :‬فرزندخواندگی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫وقتی جنگ جهانی اول سرگرفت و هزاران زن و مرد و کودک غیرنظامی کشته‬ ‫شـدند‪ ،‬تـازه از شـهر پاریـس‪ ،‬پایتخـت فرانسـه کـه در ان زمـان‪ ،‬ارزش و اعتبـاری‬ ‫بو جوشـی ایجـاد شـد کـه سـازمان یـا نهـادی‬ ‫افزون تـر از امـروز داشـت‪ ،‬جن ‬ ‫تشـکیل شـود تـا شـاید بتوانـد جنـگ خانمان سـوز را پایـان دهـد و چنیـن شـد‬ ‫کـه سـازمانی بـا نـام جامعـه ملـل یـا مجتمـع اتفـاق ملـل در سـال ‪ 1920‬و ب هنـام‬ ‫اجلاس صلـح پاریـس شـکل گرفـت و بالفاصلـه بـا خواسـت ایـن مجمـع اتفـاق‬ ‫ملل‪ ،‬جنگ جهانی اول پایان گرفت‪ .‬مراد اولیه از ایجاد این تشکل‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از جنـگ و منازعـات بین المللـی بـه کمـک نشسـت و گفت وگـو و یافتـن را هحـل‬ ‫جلوگیـری از جنـگ و حـل مسـائل و اختالفـات بیـن کشـورها از طریق گفت وگو‬ ‫و کدخدامنشـی بود‪ .‬این سـازمان بعدها با نام سـازمان ملل متحد و با شـرکت‬ ‫تمامـی کشـورهای جهـان و حتـی کشـورهای جدیدالتاسـیس ادامـه حیـات‬ ‫داد‪ .‬کشـورها بـرای ادامـه حیـات این نهاد‪ ،‬متعهد شـدند که سـالیانه مبالغی را‬ ‫تحت نام حق عضویت و کمک های بالعوض کشورهای پیشرفته و ثروتمند به‬ ‫ً‬ ‫این نهـاد‪ ،‬بپردازنـد و عملا پذیرفتند که ازاین پس‪ ،‬اختلاف خود را با مراجعه به‬ ‫لو فصـل کننـد تـا دیگـر جهـان ناظـر‬ ‫ایـن سـازمان و براسـاس تصمیـم ان ح ‬ ‫قتـل و کشـتار به خصـوص در اختالفـات ارضـی بیـن دو یـا چنـد کشـور نباشـد‪.‬‬ ‫اهداف این سـازمان ان قدر زیبا‪ ،‬عاقالنه و درخور تمجید و سـتایش بود که در‬ ‫ً‬ ‫اندک مـدت تاسـیس ان‪ ،‬تقریبـا همه کشـورها عضویـت و درنهایت تصمیمات‬ ‫متحـده ان را الزم االجـرا دانسـته و بـه ان گـردن گذاردنـد‪ .‬اهـداف ثانویـه ایـن‬ ‫سـازمان‪ ،‬عالوه بر امنیت دسـته جمعی‪ ،‬مبارزه با بیماری ها از طریق همکاری‬ ‫سـازمان دهی موسسـاتی زیرمجموعـه این سـازمان بـود‪ .‬در این مـورد‪ ،‬فعالیت‬ ‫گسـترده ای را بـرای امحـای انـواع بیماری هـا و به خصـوص بیمـاری کـودکان و‬ ‫به ویژه فلج اطفال و سایر بیماری هایی که در ان زمان از هر ‪ 10‬مورد تولد‪ ،‬شش‬ ‫مورد ان منجر به مرگ می شد‪ ،‬انجام داد‪ .‬ا گر به بهانه جویی امریکا برای عدم‬ ‫عضویت در این سازمان به بهانه عدم تصویب ورسای و به بهانه هایی از قبیل‬ ‫امـکان حملـه مجـدد المـان بـرای سـلطه بـر همـه جهـان‪ ،‬ایـن سـازمان ادامـه‬ ‫حیـات داد تـا باالخـره بـه خواسـت و فشـار کشـورها‪ ،‬امریـکا نیـز از خواسـت ملل‬ ‫ً‬ ‫دنیا پیروی کرد و رسما عضویت ان را پذیرفت و کمک های بسیار بزرگی به این‬ ‫نقـدر‬ ‫سـازمان کـرد‪ ،‬حتـی مقـر اصلـی ان بـه امریـکا منتقـل شـد‪ .‬ایـن سـازمان ا ‬ ‫بزرگ شـد و وسـعت گرفت که مهم ترین مصوبه جهانی احترام به حقوق ملل‬ ‫ً‬ ‫و به خصـوص احتـرام بـه حقـوق بشـر بـود کـه ا گر کشـورهای عضـو‪ ،‬تماما بـه ان‬ ‫احتـرام بگذارنـد‪ ،‬به هیچ وجـه ناظـر این همـه جور و جفا به مـردم جهان‪ ،‬حتی‬ ‫درون کشورها نبودیم‪ .‬حتی باید بپذیریم کشور بزرگ امریکا‪ ،‬متاثر از خواست‬ ‫این جامعه جهانی و در برابر خواسـت میلیون ها نفر از رنگین پوسـتان سـاکن‬ ‫امریکا و به خصوص سیاه پوسـتان که از ابتدایی ترین حقوق برخوردار نبودند‬ ‫ً‬ ‫و به نـام بـرده خری دو فـروش می شـدند‪ ،‬ناچـارا برابـری حقـوق مـردم کشـور خـود‬ ‫را بـا هـر زبـان‪ ،‬نـژاد و رنـگ پوسـت پذیرفـت؛ تا جایی کـه حتـی بزرگ تریـن قـوه‬ ‫اجرایـی ایـن کشـور بـزرگ یعنـی ریاسـت جمهوری‪ ،‬چندی پیش به دسـت یک‬ ‫سیاه پوست سپرده شد‪ .‬با تمام این احوالی که از سال ‪ 1920‬با تشکیل جامعه‬ ‫ملـل یـا مجمـع اتفـاق ملـل و بعدهـا در ابعادی بسـیار گسـترده و با نام سـازمان‬ ‫ملل متحد‪ ،‬ابراز حیات کرد‪ ،‬روزگار سختی بر این نهاد گذشته است‪ .‬برای حل‬ ‫ً‬ ‫بسـیاری از اختالفـات بیـن کشـورها و مسـائل بین المللـی‪ ،‬بعضـا با نفـوذ امریکا‬ ‫و بـه خواسـت او‪ ،‬شـورای امنیـت را بـا ‪ 15‬کشـور تشـکیل دادنـد کـه در ان پنـج‬ ‫کشور بزرگ امریکا‪ ،‬انگلیس‪ ،‬فرانسه‪ ،‬روسیه و چین با داشتن یک اختیار ویژه‬ ‫می تواننـد هـر مصوبـه ای را ا گرچـه بـا رای قاطـع اعضا به دسـت امده باشـد‪ ،‬وتو‬ ‫کنند؛ که این یک نقطه یا لکه تاریکی ست که پاره ای از اوقات از این سازمان با‬ ‫نام سـازمانی تزئینی هم یاد می شـود؛ درعین حال بعضی از کشـورها‪ ،‬با قلدری‬ ‫مصوبـه را نادیـده می گیرنـد؛ امثـال اسـرائیل کـه براسـاس مصوبـه سـازمان ملل‬ ‫باید از سـرزمین های اشـغالی خارج شـود که نشـده؛ روسیه باید جنگ اوکراین‬ ‫را پایـان دهـد کـه نمی دهـد و نظایـر ان‪ .‬ولـی به هرجهـت بـا تمـام کاسـتی های‬ ‫موجـود‪ ،‬وجـود ایـن سـازمان‪ ،‬بسـیار ضـروری و نافذ خواهـد بود‪.‬‬ ‫لغو ممنوعیت واردات برنج‬ ‫طبق اعالم معاون گمرک ایران؛ ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری‬ ‫لغو و اجرایی نخواهد شد؛ براین مبنا؛ واردات این کاال به روال قبل ادامه دارد‪.‬‬ ‫ان طورکـه فـرود عسـگری اعلام کـرده اسـت طبـق تصمیـم سـی امین نشسـت‬ ‫سـتاد تنظیم بازار و براسـاس پیشـنهاد وزارت جهاد ممنوعیت فصلی برنج در‬ ‫سـال جاری لغو شـد‪ .‬به گفته وی؛ لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج هم زمان‬ ‫بـا ‪ 1‬مردادمـاه بـه گمـرکات اجرایـی ابلاغ شـد‪ .‬دراین رابطـه یـاداور می شـود‬ ‫براساس بند ‪ ۸‬مندرجات ذیل یادداشت فصل دهم قانون مقررات صادرات‬ ‫و واردات‪ ،‬ترخیـص برنـج در فصـل برداشـت ممنـوع و زمـان ایـن ممنوعیـت از‬ ‫اول مردادمـاه هرسـال تـا پایـان ابان مـاه همان سـال تعیین شـده امـا باتوجه به‬ ‫وضعیـت بـازار داخـل و افزایـش قیمت هـا‪ ،‬از مدتی قبـل مذا کـرات بـرای لغـو‬ ‫ممنوعیت واردات در سال جاری درجریان بود و واردکنندگان خواستار ادامه‬ ‫واردات بودنـد‪ .‬پارسـال نیـز باتوج هبـه وضعیـت واردات برنج و هشـدارهایی که‬ ‫درمـورد افزایـش قیمـت وجـود داشـت‪ ،‬رایزنـی بسـیاری درمـورد لغو ممنوعیت‬ ‫انجـام ولـی بـا ان موافقت نشـده بود‪.‬‬ ‫پرتاب یک ماهواره به فضا در پاییز‬ ‫رئیـس سـازمان فضایـی ایـران بابیان اینکـه یـک ماهـواره امـاده پرتـاب اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬پیش بینـی ما این اسـت بـا تالش مضاعف و خـوب گروه پرتابگر بتوانیم‬ ‫در سـه ماهه پاییـز امسـال‪ ،‬ایـن ماهـواره را بـه فضـا پرتـاب کنیـم‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫تسنیم؛ حسن ساالریه باتا کیدبر ضرورت حضور در فضا و استفاده از امکانات‬ ‫ً‬ ‫فضایی افزود‪ :‬تقریبا بدون حضور در فضا حاکمیت کشورها زیرسوال است و‬ ‫حاکمیت کاملی نمی توانند داشته باشند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬روزگاری فضا جنبه‬ ‫اقتدار و رقابت بین کشورهای ابرقدرت و به نوعی یک زورازمایی بود برای اینکه‬ ‫نشان دهند به لحاظ امکانات نظامی در چه سطحی اند‪ ،‬قابلیت رسیدن به‬ ‫مدارات مختلف و ارتفاع های باال را دارند و می توانند برنامه موشکی خودشان‬ ‫را توسعه دهند و حتی تهدیدهایی را ازلحاظ فضایی بر کشورهای دیگری که‬ ‫دررقابت با ان ها بسر می بردند اعمال کنند اما این روزگار سپری شده و ا کنون‬ ‫فضا جزو جدایی ناپذیر حاکمیت کشـورها شـده اسـت‪.‬‬ ‫اموزش مهارت به ‪ ۳۸۰۰۰‬سرباز‬ ‫امار‬ ‫‪52‬هزارمورد؛‬ ‫واحد اقتصادی تعطیل یا نیمه تعطیل‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫تلگرافی‬ ‫ازسوی مجلس قانون گذاری‬ ‫«اودیسا» جایزه ‪ Nilkanth‬را‬ ‫به عنوان بهترین عضو ‪MLA‬‬ ‫به دست اورد‪.‬‬ ‫زیر ذره بین‬ ‫«سازمان ملل» و اثر وجودی ان‬ ‫از هـر اسـتانی بـرای اسـتان دیگر مشـکلی نـدارد‬ ‫امـا بایـد این نکتـه را درنظـر داشـت کـه اولویـت‬ ‫بـا خانواد ههـای متقاضـی همـان اسـتان اسـت؛‬ ‫یشـود و بهتـر اسـت هـر‬ ‫بنابرایـن توصیـه نم ‬ ‫تنـام‬ ‫خانـواده متقاضـی در اسـتان خـود ثب ‬ ‫کنـد‪ .‬در مـوارد نـادری به علـت کمبـود کـودک‬ ‫قابل وا گـذاری در یـک اسـتان بـا هماهنگـی‬ ‫ً‬ ‫بحـث فرزندخواندگـی بین اسـتانی ترجیحا بین‬ ‫اسـتان های بـا تطابـق ازمنظـر فرهنگـی‪ ،‬دنبـال‬ ‫یشـود‪ .‬مدیـرکل امـور کودکان ونوجوانـان‬ ‫م ‬ ‫سـازمان بهزیسـتی دربـاره کـودکان رهاشـده در‬ ‫سطح شهر تصریح کرد‪ :‬تعداد کودکان رهاشده‬ ‫در سـطح شـهر بسـیارناچیز اسـت‪ .‬پارسـال‬ ‫شتـر نیـز در اخبـار اعلام شـد‬ ‫همان طورکـه پی ‬ ‫تعداد کودکان رهاشـده در سـطح شـهر ‪ ۶۱‬نوزاد‬ ‫بود که به نسبت بسیاری از کشورها و همچنین‬ ‫جمعیـت کشـور مسـئله نـادری ب هشـمار‬ ‫می ایـد‪ .‬البتـه بایـد شـرایطی را فراهـم اورد کـه‬ ‫خانواده هایـی کـه به هرعلتـی تـوان نگهـداری‬ ‫کـودک خـود را ندارنـد بتواننـد مسـئولیت ان را‬ ‫بـه بهزیسـتی وا گـذار کننـد چـون خیـل پرشـمار‬ ‫خانواد ههـای متقاضـی فرزندخواندگی در صف‬ ‫هستند که بسیاری از انان نیز شرایط نگهداری‬ ‫از ایـن کـودکان را در وضعیـت مطلـوب دارنـد‪.‬‬ ‫بابایـی دربـاره متقاضیـان فرزندخواندگـی کـه‬ ‫خار ج ازکشـور سـا کن هستند‪ ،‬گفت‪ :‬متقاضیان‬ ‫زیـادی در خار ج ازکشـور حضـور دارنـد کـه در‬ ‫کنـار متقاضیـان داخـل کشـور در یک نوبـت‬ ‫ً‬ ‫قـرار می گیرنـد و در صـف انتظـار هسـتند‪ .‬لزومـا‬ ‫خار ج ازکشـور یـا داخـل کشـور بـودن اولویتـی‬ ‫را بـرای فرزندخواندگـی ایجـاد نمی کنـد‪ .‬مهـم‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫بـرای مـا پیگیـری پـس از فرزندخواندگ ‬ ‫پـس ا گـر کشـوری حاضـر نباشـد پیگیـری پـس‬ ‫از فرزندخواندگـی انجـام دهـد‪ ،‬نمی توانیـم‬ ‫کودکـی را بـرای سرپرسـتی خانواد ههـای مقیـم‬ ‫ان معرفـی کنیـم‪ .‬وی بااشـاره به امـار کـودکان‬ ‫دارای معلولیـت کـه فرزندخوانـده شـده اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬طی ‪ ۱۰‬سال اخیر حدود ‪ ۵۰۰‬کودک دارای‬ ‫معلولیـت یـا نیازمنـد درمـان بـه خانواد ههـای‬ ‫متقاضـی سـپرده شـده اند‪ .‬ا کنـون بیـش از ‪۱۰۰۰‬‬ ‫جسـال یـا نیازمنـد درمـان در‬ ‫کـودک باالی پن ‬ ‫مرا کـز بهزیسـتی حضـور دارنـد و بایـد بتوانیـم‬ ‫ایـن عزیـزان را بـه فرزندخواندگـی بسـپاریم زیـرا‬ ‫بهتریـن جـا بـرای هـر بچـه‪ ،‬خانـواده اسـت‪.‬‬ ‫یشـده تـا متقاضیـان کـودک‬ ‫پویشـی راه انداز ‬ ‫نیازمنـد درمـان ب هشـماره ‪ ۳۰۰۰۰۱۲۳۱۱‬نـام‬ ‫و اسـتان خـود را پیامـک کننـد تـا همـکاران‬ ‫نهـا تمـاس حاصـل‬ ‫مـا در کل کشـور بـا ا ‬ ‫کننـد‪ .‬درمجمـوع درحال حاضـر هفت درصـد‬ ‫متقاضیـان حاضـر بـه پذیـرش سرپرسـتی‬ ‫کـودکان دارای معلولیـت یـا نیازمنـد پیگیـری‬ ‫درمان هسـتند که نسـبت به سال های گذشته‬ ‫افزایـش یافتـه اسـت‪ .‬بنـای مـا درمـورد ایـن‬ ‫خانواد ههـا و همچنیـن خانواد ههـای متقاضـی‬ ‫جسـال‪ ،‬بررسـی خار ج ازنوبـت‬ ‫فرزنـد باالی پن ‬ ‫تقاضایشـان اسـت‪ .‬بابایی همچنین درباره امار‬ ‫زنـان مجـردی کـه سرپرسـتی کودکـی را برعهـده‬ ‫گرفته انـد‪ ،‬گفـت‪ :‬طـی ‪۱ ۰‬سـال اخیر حـدود ‪۳۰۰‬‬ ‫خانـم مجـرد توانسـته اند سرپرسـتی کـودکان را‬ ‫برعهـده بگیرنـد‪.‬‬ ‫غالمحسـین حسـینی نیا گفـت ‪ :‬بعـد از تشـکیل قـرارگاه مرکـزی مهارت امـوزی‬ ‫سـربازان‪ ،‬سـازمان اموزش فنی وحرفه ای به عنوان شـریک اصلی وارد کار شـده‬ ‫به گونه ای کـه سـال ‪ ،99‬تعـداد ‪ ۷۸۰۰۰‬سـرباز امـوزش مهارتـی دیدنـد‪ ،‬پارسـال‬ ‫این رقـم بـه ‪ 120‬هزارنفـر رسـیده و امسـال قـرار اسـت به ‪ 148‬هزارنفر برسـد کـه در‬ ‫سـه ماه اول امسـال ‪ ۳۸۰۰۰‬سـرباز امـوزش مهارتـی گذرانده اند‪ .‬ب هگـزارش فارس؛‬ ‫وی درمورداینکـه چه تعـداد از ایـن سـربازان مشـغول کار خواهنـد شـد؟ گفـت‪:‬‬ ‫طبق روال کلی ‪ 60‬درصد از کسانی که دوره های مهارت می بینند مشغول به کار‬ ‫می شـوند‪ .‬رئیـس سـازمان امـوزش فنی وحرفـه ای افـزود ‪ 15 :‬گـروه هـدف بـرای‬ ‫اموزش های فنی وحرفه ای مدنظرند که یکی از گروه ها سـربازان‪ ،‬دانشـجویان‬ ‫و فار غ التحصیالن هسـتند‪.‬‬ ‫افزایش سه برابری مشارکت خیرین در مدرسه سازی‬ ‫رئیس سـازمان نوسـازی‪ ،‬توسـعه و تجهیز مدارس از افزایش مشـارکت خیرین‬ ‫در امـر مدرسه سـازی خبـر داد‪ .‬به گـزارش پانـا؛ مهرالـه رخشـانی مهر در سـفر‬ ‫بـه اسـتان فـارس از فضاهـای اموزشـی شهرسـتان های اسـتهبان‪ ،‬نی ریـز و‬ ‫بختـگان بازدیـد کـرد و در جریـان رونـد احـداث فضاهـای اموزشـی این مناطـق‬ ‫قرار گرفت‪ .‬وی بااشاره به این که اقدامات بسیاری برای تقویت تعامالت میان‬ ‫مجموعـه نوسـازی و خیریـن مدرسه سـاز انجـام شـده‪ ،‬از افزایـش سـه برابری‬ ‫مشارکت خیرین در مدرسه سازی خبر داد و گفت‪ :‬با افزایش تعهدات خیرین‬ ‫خوشـبختانه سـهم تخصیصـی دولـت هـم بیش از سـه برابر شـده اسـت‪.‬‬ ‫جزئیات تفاهم نامه ‪ ۴۰‬میلیارددالری ایران و روسیه‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ملـی نفـت جزئیـات جدیـدی از تفاهم نامـه‬ ‫‪ ۴۰‬میلیـارددالری ایـران و روسـیه را تشـریح کـرد‪ .‬به گـزارش شـانا؛ محسـن‬ ‫خجسـته مهر اعلام کـرد‪ :‬از ‪ ۴۰‬میلیـارددالر تفاهم نامـه امضاشـده بـا گازپـروم‬ ‫روسـیه ‪ ۲۵‬میلیـارددالر بـرای توسـعه میدان های گازی و تکمیل پـروژه ‪LNG‬‬ ‫و ‪ ۱۵‬میلیـارددالر بـرای توسـعه شـش میـدان نفتـی صـرف خواهـد شـد کـه‬ ‫توسـعه کرنـج‪ ،‬اذر‪ ،‬چنگولـه‪ ،‬اب تیمـور و منصـوری از ایـن میدان ها هسـتند‪.‬‬ ‫بناست به سرعت کار مطالعات مفاد تفاهم نامه ای که به امضا رسید‪ ،‬انجام‬ ‫شـود و بالفاصلـه درصـورت موافقـت شـرکت ملـی نفـت ایـران بـا پیشـنهاد‬ ‫فنـی و اقتصـادی طـرف سـرمایه گذار و شـرکت گازپـروم وارد مرحلـه انعقـاد‬ ‫قرارداد شـویم که این همکاری ها بلندمدت خواهد بود‪ .‬مدیرعامل شـرکت‬ ‫ملـی نفـت ادامـه داد‪ :‬هم ا کنـون قـرارداد سـرمایه گذاری در هفـت میـدان‬ ‫نفتـی بـا شـرکت های متعـدد روسـی داریـم کـه ارزش ایـن قراردادهـا حـدود‬ ‫چهارمیلیـارددالر اسـت و پیشـرفت قابل توجهی دارند کـه میدان های پایدار‬ ‫غـرب و ابـان در منطقـه غـرب کشـور از جملـه ایـن میدان هـا هسـتند‪.‬‬ صفحه 2 ‫نیش‬ ‫یک شنبه ‪ 2‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2551‬‬ ‫حقوق شهروندی و سونامی سالمندان!‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫خودنویس‬ ‫یک شب‪ ،‬یک نویسنده‬ ‫صندلی را عقب کش ــید و پش ــت میزش نشست‪ .‬در گوشه‬ ‫اتاق ــی از خانه ب ــرادرش! نگاه ــی به دفتره ــا و کاغذهایی‬ ‫ک ــه پ ــر از نوش ــته ب ــود‪ ،‬انداخ ــت‪ .‬نوش ــته هایی ک ــه از‬ ‫خاط ــرات و اتفاق ــات روزم ــره زندگی اش حکای ــت می کرد‪.‬‬ ‫هرب ــار کاغ ــذی را برمی داش ــت و روی ــش را می خوان ــد و‬ ‫یش ــد! ی ــک کلم ــه ‪ ...‬یا یک جمل ــه ‪...‬‬ ‫حال ــش دگرگون م ‬ ‫نام ــی برای کتاب ــش یا مقدمـ ـه ای برای ش ــروع ی ــا ‪ ...‬یک‬ ‫تعری ــف مختص ــر یا طوالن ــی! با خوان ــدن هرک ــدام از ان ها‬ ‫مطل ــب دیگ ــری ب ــه ذهن ــش می رس ــید؛ ان ــگار مطال ــب‬ ‫مث ــل دان هه ــای زنجی ــر ب هه ــم وص ــل ش ــده بودن ــد و به‬ ‫یش ــد‬ ‫لت ــر می رس ــیدند‪ .‬ش ــاید هرکدامش م ‬ ‫روزه ــای قب ‬ ‫یش ــد و تصمیمی‬ ‫اول تر از اولی‪ .‬دیگر باید دسـ ـت به کار م ‬ ‫یک ــرد‪ .‬بای ــد‬ ‫ک ــه از س ــال هاپیش گرفت ــه ب ــود را عمل ــی م ‬ ‫نوش ــته هایش را مرت ــب می گذاش ــت و به ترتی ــب عالم ــت‬ ‫مـ ـی زد‪ .‬پی ــش خود فک ــر می کرد فرص ــت چندانی ن ــدارد‪.‬‬ ‫نس ــالی رس ــیده ب ــود و وقت ــش برایش ارزش ــمندتر‬ ‫به میا ‬ ‫ش ــده بود‪ .‬با خود می گفت‪« :‬ا گر قرار باش ــد د هس ــال دیگر‬ ‫ برابر اســـتفاده را ببرم»‪.‬‬ ‫زنـــده بمانم‪ ،‬باید از هرســـال ان ده ِ‬ ‫باوجودی که درد گهگاه سراس ــر وج ــودش را می گرفت اما‬ ‫اصرار داش ــت ت ــا توانی برای ــش مانده‪ ،‬خ ــودش صفحات‬ ‫پایان ــی کتاب ــش را بنویس ــد ت ــا کس ــی مجب ــور نش ــود ان را‬ ‫برای ــش ی ــا ب هن ــام و ی ــادش به اتمام برس ــاند‪ .‬حت ــی دیگر‬ ‫یک ــرد! او امی ــدوار بود‬ ‫ب ــه هزین هه ــای چ ــاپ هم فک ــر نم ‬ ‫نتیجه کارش را به چش ــم ببیند؛ گرچه نوش ــتن را از بچگی‬ ‫دوس ــت می داش ــت و ب ــه زیبانویس ــی و خوش خط ــی‬ ‫مع ــروف بود؛ ول ــی با خ ــودش می گف ــت‪« :‬ا گر حواس ــم را‬ ‫بیش ــتر جم ــع کرده ب ــودم ش ــاید کار به اینجا نمی کش ــید‬ ‫ک ــه بخواه ــم لحظ هه ــای نه چن ــدان خ ــوب زندگـ ـی ام را‬ ‫بازنویس ــی کنم»؛ ام ــا باور داش ــت که ن ــگارش واقعیت ها‬ ‫یه ــای عامیانه‪.‬‬ ‫زیباتر و دل نش ــین تر اس ــت ت ــا رویاپرداز ‬ ‫دل ــش می خواس ــت حتی ا گ ــر یک نفر هم ای ــن صفحات‬ ‫را بخوان ــد‪ ،‬اش ــتباه او را مرتک ــب نش ــود؛ حت ــی یک نف ــر!‬ ‫برای همی ــن می دانس ــت نوش ــته هایش خوانن ــدگان‬ ‫فراوان ــی پی ــدا خواه ــد ک ــرد؛ چ ــون البـ ـه الی تلخی هایی‬ ‫ک ــه می نوش ــت‪ ،‬ش ــیرینی زندگ ــی را چاش ــنی اش می کرد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫این بودک ــه نگاه ــی به س ــاعت دی ــواری انداخ ــت‪ .‬دقیقا‬ ‫دوازده ش ــب ب ــود؛ س ــاعت صفر عاش ــقی‪ ،‬س ــاعتی برای‬ ‫ِ‬ ‫اغاز ‪ ...‬قلمش را برداشـــت تا روی صفحات ســـفید دوباره‬ ‫برقصان ــد و این گون ــه درادامه نوش ــت‪:‬‬ ‫فصل دوم زندگی‬ ‫یک ــردم بهتری ــن روز زندگـ ـی ام هم ــان روز‬ ‫ان روزه ــا فک ــر م ‬ ‫خواه ــد بود؛ ام ــا ‪...‬‬ ‫فریبا کاظمی‬ ‫نمایش «سین دخت» به روایت «ازاده شمس»‬ ‫گفت وگو با «علیرضا گلبانگ»؛ خواننده و مدرس اواز ایرانی‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫سـال قبـل‪ ،‬سـونامی دهـه شـصتی ها خاطـر خطیـر برخـی‬ ‫دوسـتان را مکـدر سـاخت و درصـدد چاره اندیشـی بـرای‬ ‫این معضـل درشـت برامدنـد‪ .‬هرچنـد مـا دهـه شـصتی‬ ‫نیسـتیم کـه عزیـزان همـه مشـکالت مملکـت را گـردن مـا‬ ‫یهـا هـم‬ ‫بیندازنـد ولـی خداوکیلـی اوضـاع مـا دهـه پنجاه ‬ ‫چنـدان روبـه راه نیسـت‪ .‬چرا کـه بـا ‪ 25‬سـال سـابقه معلمی‬ ‫هنـوز حقوقمـان بـه خـط فقـر نرسـیده و هروقـت نزدیـک‬ ‫یشـود سـکه و دالر رم می کننـد و بـا یـک جفتـک تمـام‬ ‫م ‬ ‫معـادالت را به هـم می ریزنـد! اوضـاع دارایی هـا و امـوال‬ ‫یکـه‬ ‫یسـت تاجای ‬ ‫منقـول و غیرمنقـول مـا هـم کشمش ‬ ‫رئیس پلیـس اسـتان فـارس خـودروی ملـی اطلسـی رنگ‬ ‫مـدل ‪ 86‬بـا دومـاه بیمـه شـخص ثالـث مـا را «ارابـه مـرگ»‬ ‫صـدا می کنـد و سـایر دوسـتان هـم منـزل مسـکونی‬ ‫یکـه می خواسـت همـه کارهـا را یک تنـه‬ ‫صدق هسـری مرد ‬ ‫انجـام دهـد‪« ،‬قوطـی کبریـت» می نامنـد و باقـی داسـتان!‬ ‫ً‬ ‫با این احـوال‪ ،‬بنـده شـخصا اعتقـاد دارم کـه نبایـد همیشـه‬ ‫بـه نیمه خالـی افتابـه نـگاه کـرد چر اکـه بـا همیـن شـرایط‬ ‫موجـود دوسـتان امیـد بـه زندگـی در کشـور را تـا مـرز‬ ‫‪7‬سـالگی هـل داده انـد و درتلاش هسـتند بازهـم ایـن‬ ‫‪ 5‬‬ ‫رکـورد را جابجـا کننـد‪ .‬به هرحـال در مملکتـی کـه بـا یک دم‬ ‫و بـازدم یـا یک وعـده غذایـی غیر ارگانیـک‪ ،‬چنـد قاشـق‬ ‫حتـر نیمـی از‬ ‫سـرب و گوگـرد و ارسـنیک و به عبـارت فصی ‬ ‫عناصـر جـدول تناوبـی خدابیامـرز مندلیـف‪ ،‬وارد امعـاء و‬ ‫یشـود؛ در کنـار امـار تصـادف و طلاق‬ ‫احشـاء بدنمـان م ‬ ‫کـه از رونـد سـاعتی‪ ،‬میـل بـه دقیقـه پیـدا کرده انـد و سـایر‬ ‫امارهـا و رکوردهـای دسـت نیافتنی نظیـر عصبانی تریـن‬ ‫مـردم دنیـا‪ ،‬سـرانه بـاالی مصـرف نمـک و نوشـابه و غـذای‬ ‫فـوری و کم تحرکـی‪ ،‬ریزگردهـا‪ ،‬طوفـان نمـک و ‪ ...‬رسـیدن‬ ‫‪7‬سـال عمـر بابرکـت‪ ،‬جـای دسـت مریزاد‬ ‫بـه متوسـط ‪ 5‬‬ ‫و خداقـوت دارد! دم همـه شـما گـرم ‪ ...‬امـا اصـل خبـر‬ ‫به روایـت جرایـد‪ :‬گـزارش توسـعه انسـانی سـازمان ملـل‬ ‫نشـان داده شـاخص «امید به زندگی» در مردم ایران طی‬ ‫چهاردهه اخیـر رشـد خیره کننـده داشـته و ایـران ‪ ۸۲‬کشـور‬ ‫تسـر گذاشـت‪ .‬رشـد «امیـد بـه زندگـی» هـم در ایران‬ ‫را پش ‬ ‫طـی ‪۴ ۰‬سـال اخیر از ‪ ۱۸۰‬کشـور دنیـا بیشـتر شـد‪ .‬میـزان‬ ‫یهـا در ‪40‬سال گذشـته ‪5 4‬سـال بـوده‬ ‫امیـد بـه زندگـی ایران ‬ ‫کـه این رقـم در اخریـن گـزارش بـه بیـش از ‪ 75‬سـال رسـیده‬ ‫ً‬ ‫اسـت کـه رشـد حـدود ‪ ۲۲‬سـال را نشـان می دهـد‪ .‬حقیقتـا‬ ‫دسـت َم َملی ‪ ...‬درواقع این امار نشـان می دهد که رعایت‬ ‫حقـوق شـهروندی کـه یکـی از شـاخص های توسـعه در‬ ‫کشـورهای پیشرفته اسـت در کشور ما به اعلی درجه مورد‬ ‫اهتمـام و توجـه اسـت کـه ماحصـل ان افزایش خیره کننده‬ ‫و نجومـی امیـد بـه زندگی در ایران اسـت! هرچند نوع نگاه‬ ‫مـردم و توجـه بـه فرمـوده سـهراب کـه «چشـم ها را بایـد‬ ‫شسـت‪ /‬جـور دیگـر باید دید» هـم دراین داسـتان بی تاثیر‬ ‫نبـوده‪ .‬در گذشـته بیشـتر نیمه خالـی افتابـه توجه مـردم را‬ ‫یکـرد‪ .‬شـاهد مثـال «مـن از بی نوایـی نیـم‬ ‫ب هخـود جلـب م ‬ ‫روی زرد ‪ ...‬رخ بینوایـان رخ زرد کـرد!» خـوب مـرد حسـابی‬ ‫چـرا بایـد از صبـح تـا غـروب رخ بینوایـان را اچارکشـی کنـی‬ ‫نهـا را بـه خـودت جـذب کنـی! مـا اینجـا‬ ‫تـا زردی رخ ا ‬ ‫ب هجـای نالیـدن از حقـوق بخورونمیر خودمـان‪ ،‬به حقوق‬ ‫ً‬ ‫نجومـی و بـاالی ‪20‬میلیـون برخـی دوسـتان کـه اتفاقـا‬ ‫شـرعی و قانونـی نیـز دریافـت می کننـد‪ ،‬نـگاه می کنیـم و از‬ ‫کائنـات بـرای نام نبـردگان طلـب عشـق و بـرای خودمـان‬ ‫افزایـش حقوقـی متناسـب بـا ژن خانوادگـی و میـزان تـورم‬ ‫نقـدر کـه حقوقمـان‬ ‫جامعـه طلـب می کنیـم! یعنـی همی ‬ ‫بـا تـورم تاتی تاتـی کنـد و زیـاد عقـب نیفتـد کفایـت اسـت و‬ ‫ذوق می کنیـم‪ .‬مالحظـه فرمودیـد؟! یک نفـر دیگـر حقـوق‬ ‫‪8‬سـال‬ ‫یمـان تـا حوالـی ‪ 0‬‬ ‫نجومـی می گیـرد مـا امیـد بـه زندگ ‬ ‫یورتمـه مـی رود‪ .‬فکـر کنم ا گر فقـط اندازه ایـن حقوق های‬ ‫نجومـی بـه مـا وام ‪ 24‬درصـد هـم بدهنـد‪ ،‬شـیرین ‪100‬سـال‬ ‫یحـال ازانجا کـه توسـعه حقـوق‬ ‫عمـر کنیـم! علی ا ‬ ‫شـهروندی بـا افزایـش امیـد بـه زندگـی رابطـه مسـتقیمی‬ ‫دارد‪ ،‬دوسـتان عنایـت کننـد زیـاد هـم پـر گاز و به تاخـت‬ ‫جلـو نرونـد کـه مردم خوش به حالشـان شـود و چند صباح‬ ‫دیگـر سـونامی دهـه شـصتی ها جـای خـود را بـه سـونامی‬ ‫سـالمندان باالی ‪100‬سـال بدهـد! از مـا گفتـن بـود ‪...‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫پیاماحمدیکاشانی‬ ‫جای برنامه های درجه یک موسیقی‬ ‫در رادیو و تلویزیون خالی ست‬ ‫امینکردبچهچنگی‬ ‫‪Aminkordbacheh@gmail.com‬‬ ‫یســت کــه شــاید به دلیــل‬ ‫تهــای باالی ‬ ‫موســیقی ســنتی ایرانــی‪ ،‬در اواز دارای ظرفی ‬ ‫عدم پرداخــت رســانه ها یــا عدم توجــه الزم‪ ،‬میــان بســیاری ازافراد و مخاطبانــی کــه شــاید تمایــل‬ ‫دارنــد ا گاهــی و اطالعــات خویــش را بیــش از دیگــران افزایــش دهنــد‪ ،‬مهجــور مانــده اســت‪.‬‬ ‫تهــای موجــود در این جنــس‬ ‫عدم پرداخــت رســانه های جمعــی و به ویــژه رســانه ملــی بــه ظرفی ‬ ‫موســیقی‪ ،‬موضــوع گفت وگــوی ایــن شــماره از روزنامــه ســایه بــا «علیرضــا گلبانــگ»؛ خواننــده‬ ‫نشــهر» اســتان اردبیــل؛‬ ‫یســت‪ .‬وی متولــد اول مهرمــاه ســال ‪ ۱۳۵۸‬در «مشگی ‬ ‫موســیقی ایران ‬ ‫و مشــغول امــوزش موســیقی در رشــته های اواز ســنتی و س ـه تار بــه هنرجویــان و عالقه منــدان‬ ‫اســت‪ .‬او طــی فعالیــت حرف ـه ای بــا اســاتیدی برجســته نظیـ ِـر اســتاد «جــواد لشــگری»‪« ،‬فرهــاد‬ ‫مارکتینگموسیقی؛‬ ‫در دستان افرادی بدون دغدغه فرهنگی‬ ‫خواننـده موسـیقی سـنتی و مـدرس اواز ایرانـی‬ ‫کـه چهـارم مردادمـاه امسـال‪ ،‬در کنسـرت‬ ‫«عاشـقانه های موالنـا» در کنـار گـروه موسـیقی‬ ‫«هـوران» به اهنگسـازی «بهـروز قهـاری» و بـا‬ ‫تنظیـم «فردیـن فیروزکوهـی»‪ ،‬در تـاالر وحـدت‬ ‫تهـران بـه روی صحنـه مـی رود‪ ،‬گفـت‪« :‬امـروز‬ ‫کاسـتی هایی در حـوزه موسـیقی ایرانـی وجـود‬ ‫دارد کـه هـم از جانـب موزیسـین ها و هـم از‬ ‫جانـب رسـانه ها بـوده اسـت و بخـش اعظـم این‬ ‫کنـوع تفکـر‬ ‫کنـوع نگـرش و ی ‬ ‫کاسـتی ها‪ ،‬بـه ی ‬ ‫یگـردد کـه به نظـرم‬ ‫در سـبد فرهنگـی کشـور بازم ‬ ‫این دسـت افـراد ض ِـد فرهنـگ عمـل می کننـد‬ ‫ً‬ ‫و اصلا عالقـه ای بـه ایـن ندارنـد کـه موسـیقی‬ ‫ُ‬ ‫رشـد کنـد یـا نکنـد؛ بلکـه تنهـا به فکـر پرکـردن‬ ‫جیـب خویـش هسـتند و بـه ایـن فکـر می کننـد‬ ‫در رفتـار مارکتینـگ خـود‪ ،‬از چـه خواننـده ای‪،‬‬ ‫چـه نـوع موسـیقی و چـه ژانـری کسـب درامد‬ ‫کننـد»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه این دسـته افـراد‬ ‫ا گـر ببینـد موسـیقی ایرانـی درحال رشـد اسـت‬ ‫و می توانـد بـرای انـان درامـدزا باشـد‪ ،‬ب هسـمت‬ ‫ان خواهنـد امـد و ا گـر ببینـد موسـیقی پـاپ‬ ‫نسـمت‬ ‫بـرای انـان درامدزایـی بیشـتری دارد‪ ،‬ا ‬ ‫نهـا از هـر‬ ‫یشـوند‪ ،‬گفـت‪« :‬ا ‬ ‫کشـیده م ‬ ‫ت وسـویی کـه منافعشـان ایجـاب کنـد‪،‬‬ ‫سم ‬ ‫نسـال ها‪،‬‬ ‫حمایـت می کننـد و متاسـفانه درای ‬ ‫تهـا و شـاید هـم‬ ‫بـاالی ‪ 95‬درصـد ایـن حمای ‬ ‫بیشـتر‪ ،‬در حـوزه موسـیقی پـاپ صـورت گرفتـه‬ ‫اسـت؛ چرا کـه امـروز‪ ،‬مارکتینـگ موسـیقی در‬ ‫یسـت کـه نگاهشـان نسـبت‬ ‫دسـتان کسان ‬ ‫بـه فرهنگ وهنـر‪ ،‬نگاهـی دغدغـه ای نیسـت؛‬ ‫ً‬ ‫دغدغـه فرهنگی وهنـری ندارنـد و صرفـا بـرای‬ ‫کسـب مال بیشـتر دراین مسـیر گام گذاشـته اند‬ ‫و نگاهـی بیزینسـی بـه موسـیقی دارنـد»‪.‬‬ ‫گلبانـگ باابرازتاسـف ازاینکه امـروز‪ ،‬کاسـتی های‬ ‫بسـیاری در حـوزه سـرمایه گذاری در موسـیقی‬ ‫وجـود دارد و ا گـر بنـا باشـد سـرمایه گذاری ها را‬ ‫به سمت وسـوی موسـیقی ایرانی گرایش دهیم‪،‬‬ ‫بهـای بسـیارخوبی از ان خواهیـم گرفـت‪،‬‬ ‫جوا ‬ ‫یشـود که برخی‬ ‫گفـت‪« :‬امـروز به خوبـی دیـده م ‬ ‫یکـه در حـوزه موسـیقی سـنتی ایرانـی‪،‬‬ ‫از افراد ‬ ‫خـوب عمـل کرده انـد‪ ،‬طرفـداران بیشـتری از‬ ‫برخـی از خواننـدگان موسـیقی پـاپ دارنـد؛ امـا‬ ‫ا گـر نـگاه کنیـم‪ ،‬ایـن ازاردهنـده اسـت کـه تمـام‬ ‫سـرمایه های مـادی و معنـوی‪ ،‬حتـی ازسـوی‬ ‫رسـانه های دولتـی و غیردولتـی و شـبکه های‬ ‫کنـوع از ژانـر موسـیقی‬ ‫ماهـواره ای بـه ی ‬ ‫ً‬ ‫یکـه مثلا تلویزیـون را‬ ‫معطـوف شـده و زمان ‬ ‫روشـن می کنیـم‪ ،‬تنهـا یـک ژانـر از موسـیقی را‬ ‫می بینیـم»‪.‬‬ ‫تمام رسانه ها در سال های اخیر‬ ‫به یک ژانر خاص از موسیقی پرداخته اند‬ ‫وی بااشـاره به اینکه ب هصـورت واحـد و هم زمان‪،‬‬ ‫تمام رسـانه ها؛ از تلویزیون گرفته تا شـبکه های‬ ‫ماهـواره ای و حتـی شـبکه های نمایـش خانگـی‬ ‫در سـال های اخیـر بـه یـک ژانـر و یـک موضـوع‬ ‫خـاص از موسـیقی پرداخته انـد و ان ژانـر‪ ،‬ژانـر‬ ‫«پـاپ» بـوده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬وقتـی نوجـوان‪،‬‬ ‫جـوان و افـراد دیگـری از یـک جامعـه در تمـام‬ ‫لهـای ارتباطـی چشـم بـاز می کننـد و یـک‬ ‫کانا ‬ ‫ژانـر از موسـیقی را می بیننـد و بـه ژانرهـای دیگـر‬ ‫ً‬ ‫یگـردد‬ ‫یشـود‪ ،‬طبیعتـا سلایق برم ‬ ‫پرداختـه نم ‬ ‫و ب هسـمت ژانـر پـاپ در موسـیقی مـی رود»‪.‬‬ ‫ایـن هنرمنـد باابرازتاسـف ازاینکه باوجوداینکـه‬ ‫در سـال های اخیـر‪ ،‬ا گـر از موسـیقی ایرانـی‬ ‫جسـته وگریخته در رسـانه ها اسـتفاده شـده‬ ‫اسـت؛ امـا اثـار ارائ هشـده‪ ،‬کم رنـگ بـوده و‬ ‫رنگ ولعـاب خوبـی نداشـته‪ ،‬افـزود‪« :‬این دسـت‬ ‫اثـار محتـوای خوبـی نداشـته‪ ،‬اهنگسـازی‬ ‫ً‬ ‫خوبـی نشـده و متاسـفانه تعمـدا یـا غیرتعمـدی‬ ‫از اثـار موسـیقی سـطحی اسـتفاده شـده اسـت‬ ‫تـا اب را به نفـع یـک ژانـر دیگـر از موسـیقی و هنـر‬ ‫گل الـود کننـد‪ .‬این امـر تنها به موسـیقی محدود‬ ‫یشـود و ا گـر بـه دیگـر هنرهـا؛ ازجمله سـینما‬ ‫نم ‬ ‫و ادبیـات نیـز نـگاه کنیـم‪ ،‬می بینیـم کـه سـطح‬ ‫بسـیاری از اثـار افـول کـرده و همین امـر موجـب‬ ‫تعویـض ژانرهـا و به تبـع ان‪ ،‬سلایق مـردم شـده‬ ‫اسـت»‪.‬‬ ‫پرداختن رسانه به یک نوع از موسیقی‬ ‫ضربات مهلکی را در پی خواهد داشت‬ ‫علیرضـا گلبانـگ عدم پرداخـت رسـانه بـه‬ ‫موسـیقی سـنتی را یـک کاسـتی بـزرگ خوانـد و‬ ‫باابرازتاسـف ازاینکه امـروز رسـانه گـوش مـردم را‬ ‫از شـنیدن ژانرهای خوب و درجه یک موسـیقی‬ ‫محـروم می کنـد و این امـر در درازمـدت تاثیـرات‬ ‫کنـوع موسـیقی را‬ ‫مخـرب دارد و می توانـد ی ‬ ‫تحت الشـعاع خویـش قـرار دهـد‪ ،‬کم رنـگ کنـد‬ ‫ننـوع موسـیقی قهـر‬ ‫و موجـب شـود مـردم بـا ای ‬ ‫کننـد‪ ،‬افـزود‪« :‬در بسـیاری ازموارد‪ ،‬مخاطبانـی‬ ‫یشـوند کـه حتـی سـازهای موسـیقی‬ ‫دیـده م ‬ ‫ایرانـی را نمی شناسـند و این امـر‪ ،‬بـرای یـک‬ ‫فعـال حـوزه موسـیقی ایرانی‪ ،‬دردی بزرگ اسـت‬ ‫یتـوان در جایـی ریشـه یابی کـرد‬ ‫و این امـر را م ‬ ‫کـه سـازها‪ ،‬ان گونـه کـه بایـد در رسـانه نشـان‬ ‫داده نشـده و برایـش تبلیـغ نشـده اسـت؛‬ ‫تهـای یـک سـاز‬ ‫و عدم پرداخـت بـه قابلی ‬ ‫موسیقی ایرانی‪ ،‬موجب شده است تا مخاطب‬ ‫اواز سنتی ایرانی‬ ‫در گوشت‪ ،‬پوست و استخوان ماست‬ ‫ً‬ ‫گلبانـگ بااشـاره به اینکه بعضـا پیگیـر اثـار‬ ‫یسـت و می بینـد عالوه براینکـه‬ ‫سـینمایی ایران ‬ ‫اثـار تولیـدی نه تنهـا محتوایـی خـاص ندارنـد؛‬ ‫یهـا نیـز در اثـار‬ ‫بلکـه کارگردانـی‪ ،‬سـناریو و باز ‬ ‫سـینمایی ضعیـف شـده اسـت و بـه بیشـتر‬ ‫ب هسـمت لودگـی و پوچ گرایی رفته‪ ،‬افـزود‪« :‬امروز‬ ‫جوانانـی را می شناسـم کـه در حـوزه موسـیقی‬ ‫کارهـای خوبـی می کننـد و تصـور می کنـم ا گـر بـه‬ ‫نتـر موسـیقی‬ ‫اسـتعدادهای درخشـان تر جوا ‬ ‫بیش ازگذشـته بهـا داده شـود و میـدان‬ ‫ً‬ ‫نهـا باشـد‪ ،‬قطعـا در‬ ‫وسـیع تری دراختیـار ا ‬ ‫موسـیقی تحـوالت خوبـی ایجـاد؛ و گـوش مـردم‬ ‫را بـا موسـیقی‪ ،‬بیش از قبـل اشـنا می کننـد»‪.‬‬ ‫وی باتا کیدبراینکـه معتقـد اسـت مـردم‬ ‫ایـران هرانداز هکـه بـه ژانرهـای دیگـر موسـیقی‬ ‫ً‬ ‫نیـز بپردازنـد‪ ،‬طبیعتـا اوازدوسـت هسـتند و‬ ‫موسـیقی ایرانی را دوسـت دارند؛ چرا که باالخره‬ ‫کمتـری بـا ان اشـنا باشـند یـا جوانـان‪ ،‬نوازندگـی‬ ‫بزرگان موسیقی ایرانی را در این سازها ندیده اند‬ ‫نهـا از کاسـتی های رفتـار رسـانه نسـبت بـه‬ ‫و ای ‬ ‫یسـت»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه پرداختـن‬ ‫موسیق ‬ ‫کنـوع از موسـیقی‪ ،‬ضربـات مهلکـی‬ ‫رسـانه بـه ی ‬ ‫درپـی دارد کـه بـه پیکـره فرهنـگ موسـیقی و‬ ‫یخـورد‪ ،‬افـزود‪« :‬البتـه نبایـد‬ ‫شـنیداری مـردم م ‬ ‫ایـن سـوءتفاهم پیـش بیایـد کـه مـن‪ ،‬موسـیقی‬ ‫پـاپ گـوش نمی کنـم‪ .‬بایـد بگویـم کـه مـن هـم‬ ‫موسـیقی پـاپ گـوش می کنـم؛ امـا نـه موسـیقی‬ ‫بی محتـوا و سـطحی کـه امـروز ب هنـام موسـیقی‬ ‫یشـود؛ چرا کـه‬ ‫پـاپ ب هخـورد مـردم داده م ‬ ‫ننـوع از موسـیقی‪ ،‬سـمی بیـش‬ ‫معتقـدم ای ‬ ‫نیسـت که نه محتوا دارد‪ ،‬نه موسـیقی دارد و نه‬ ‫شعری درخورتوجه؛ و کوشیده تا به موضوعاتی‬ ‫بسیار پیش پاافتاده و عاشقانه سطحی بپردازد‬ ‫که همه ان ها درکنارهم شـکلی یکنواخت دارند‬ ‫ً‬ ‫یهـا مـردم‬ ‫و نهایتـا بایـد بپذیریـم ایـن یکنواخت ‬ ‫را نیـز خسـته می کنـد»‪ .‬گلبانـگ بابیان اینکـه‬ ‫تهـای باالیـی‬ ‫موسـیقی ایرانـی ظرفی ‬ ‫دارد‪ ،‬افـزود‪« :‬در ‪20‬سـال اخیر‪ ،‬ان گونـه که باید از‬ ‫تهـای ان اسـتفاده نشـده اسـت»‪.‬‬ ‫ظرفی ‬ ‫تریبون‬ ‫‪pahmadikashani@gmail.com‬‬ ‫ازاده شـمس؛ کارگـردان نمایـش‬ ‫«سـین دخت» گفـت‪« :‬سـین دخت‪ ،‬سـفیر‬ ‫اسـت؛ سـفیر صلـح و مهربانـی‪ .‬داسـتانی‬ ‫کـه زمـان و مـکان نـدارد‪ .‬در بزنـگاه بزمـگاه‬ ‫زندگـی‪ ،‬دو راه بیشـتر نداریـم‪ :‬یـا کنـار‬ ‫بیاییـم یـا مبـارزه کنیـم‪ .‬زن‪ ،‬اراده ایـن‬ ‫مبـارزه اسـت‪ .‬سـین دخت درواقـع‪ ،‬دومین‬ ‫تلاش کارگردانـی مـن اسـت‪ .‬یـک بازیگـر‬ ‫دارد؛ یـک بازیگـر تمام عیـار کـه باتجربـه و‬ ‫همه فن حریـف اسـت‪ :‬محمدرضـا ازادفـرد‬ ‫کـه حضـورش سراسـر علـم‪ ،‬فرهنـگ و تجربـه اسـت؛ و نیـز ‪ ۱۴‬پرفورمـر جـوان‬ ‫کـه همگـی سراسـر انـرژی خوب انـد‪ ،‬متعهد و سرشـار از ذوق هنـری‪ .‬در پروژه‬ ‫سـین دخت‪ ،‬اسـتفاده از ویدئـوارت زیبـا جلـوه منحصربه فردی بـه قاب های‬ ‫صحنـه داد کـه ایـن‪ ،‬یکـی از ویژگی های این اثر اسـت»‪ .‬وی درباره مشـکالت‬ ‫حـوزه نمایـش گفـت‪« :‬تئاتـر‪ ،‬فرهنگ وهنر هر ملیتی سـت کـه بـه ان در ایران‬ ‫نهـای‬ ‫کم توجه انـد و ای کاش بیشـتر بـه ان توجـه می شـد و ای کاش پال ‬ ‫تبلیغاتـی اعـم از بیلبوردهـا باعـث اماده شـدن بسـتر مناسـب و اطالع رسـانی‬ ‫مهیـا بـود تـا عالقه منـدان بـه تئاتـر بتواننـد از برنامـه زمان بندی شـده تئاترها‬ ‫اطلاع پیـدا کننـد»‪.‬‬ ‫ازاده شـمس؛ کارگردانـی‪ ،‬طراحـی حرکـت و بـازی در نمایش هایـی نظی ِـر‬ ‫«سـاحل پـوالد»‪« ،‬دمـی در بـازار هیزم فروشـان»‪« ،‬سـتاره ها خاموش انـد»‪،‬‬ ‫«جنـرال»‪« ،‬تلخـک قنـدک»‪« ،‬عزازیـل»‪« ،‬اتاقی در هتل پلازا»‪« ،‬حرف هایی‬ ‫کـه بهـش نگفتم»‪« ،‬بیسـت ویکمین سـالگرد»‪« ،‬دیـدار» و «سـیاهچاله» را در‬ ‫کارنامـه هنـری خـود دارد‪.‬‬ ‫عوامـل نمایـش «سـین دخت» عبارت انـد از نویسـنده و کارگـردان‪ :‬ازاده‬ ‫شمس‪ /‬تهیه کننده‪ :‬مهدی نوروزی‪ /‬بازیگران‪ :‬مهسا دلداده‪ ،‬محمدامین‬ ‫قربانـی‪ ،‬سـینا توکلـی‪ ،‬مریـم علیـزاده‪ ،‬یسـنا افـروزه‪ ،‬یاسـمن رضایـی‪ ،‬نادیـا‬ ‫منصوری‪ ،‬سلاله بخشـی پور‪ ،‬مریم یزدانی‪ ،‬دینا افروزه‪ ،‬تارا فتح الهی‪ ،‬ارغوان‬ ‫رجبـی‪ ،‬ازاده شـمس و بـا حضـور محمدرضـا ازادفـرد‪ /‬مشـاور رسـانه ای‪ :‬پیام‬ ‫احمـدی کاشـانی‪ /‬مدیـر تبلیغـات‪ :‬رکسـانا انصـاری‪ /‬دسـتیاران کارگـردان‪:‬‬ ‫مهسـا دلـداده و محمدامیـن قربانـی‪ /‬ویدئـوارت‪ :‬عطیـه شـمس‪ /‬طـراح‬ ‫لبـاس‪ :‬زهـرا پارسـا تبار‪ /‬گرافیسـت‪ :‬ملیـکا نائیجـی‪ /‬برنامه ریـز‪ :‬نسـترن‬ ‫اسـکویی‪ /‬انتخـاب موسـیقی‪ :‬ازاده شـمس‪ /‬عـکاس‪ :‬سـیروس رسـتم پور‪/‬‬ ‫بـا تشـکر از مجموعـه سـینوول‪ ،‬ارکسـتر ایسـتگاه و مدیریـت مجموعـه میثـم‬ ‫کزازی‪ .‬این نمایش تا ‪ 7‬مردادماه ‪ 1401‬در سـالن «سـینوول» واقع در جردن‪،‬‬ ‫بلـوار ارش غربـی‪ ،‬سـاختمان میـکا ‪ ،۹۱۱‬جنـب نوول النـژ بـه روی صحنـه‬ ‫مـی رود‪ .‬بـرای تهیـه بلیـت‪ ،‬از سـایت «تیـوال» اقـدام کنیـد‪.‬‬ ‫ینــژاد»‪« ،‬هــادی‬ ‫فخرالدینــی»‪« ،‬میــاد کیایــی»‪« ،‬مجیــد درخشــانی»‪« ،‬محمدعلــی کیان ‬ ‫منتظــری»‪« ،‬علیرضاجواهــری» و «حســن ناهیــد» همــکاری داشــته اســت‪ .‬وی اجراهــای‬ ‫متعــددی در خــارج؛ ازجملــه‪ ،‬روســیه‪ ،‬یونــان‪ ،‬قبــرس‪ ،‬تاجیکســتان‪ ،‬ترکیــه‪ ،‬اســپانیا‪ ،‬بلژیــک‬ ‫یســان» اســپانیا شــرکت‬ ‫انجــام داده اســت‪ .‬همچنیــن در ســال ‪ ۲۰۱۸‬در فســتیوال موســیقی «س ‬ ‫کــرد و بیــن بیــش از ‪ 120‬کشــور‪ ،‬به همــراه گــروه «سرشــک» به سرپرســتی و اهنگســازی «یحیــی‬ ‫علــوی» موفــق بــه کســب مقــام اول شــد‪ .‬انتشــار البو مهــای «ب هیــاد کاروان» و «بهــار غم انگیــز»‬ ‫یســت‬ ‫به اهنگســازی علیرضاجواهــری؛ و «پیوســته» به اهنگســازی بهــداد بهرام بیــک‪ ،‬از اثار ‬ ‫نهــا به خوانندگــی پرداختــه اســت‪ .‬حضــور وی در کنســرت بــزرگ گروه «هــوران»‬ ‫کــه گلبانــگ در ا ‬ ‫در تــاالر وحــدت در روز ‪ 4‬مردادمــاه امســال‪ ،‬بهان ـه ای شــد تــا بــا ایــن خواننــده باســابقه اواز‬ ‫ســنتی به گفت وگــو بنشــینیم‪.‬‬ ‫این جنـس از موسـیقی‪ ،‬رگ‪ ،‬پـی و فرهنـگ‬ ‫و بخشـی از اداب ورسـوم انـان اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«سده هاسـت مـردم بـا این جنـس از موسـیقی‬ ‫ُ‬ ‫اخـت شـده اند و خـو گرفته انـد و از ایـن رو‪،‬‬ ‫یتـوان گفـت کـه این جنـس از موسـیقی‪،‬‬ ‫م ‬ ‫در گوشـت‪ ،‬پوسـت و اسـتخوان ماسـت»‪ .‬ایـن‬ ‫خواننـده موسـیقی سـنتی ایرانـی‪ ،‬بابیان اینکـه‬ ‫گکـردن‬ ‫امـروز تالش هایـی کـه درجهـت کم رن ‬ ‫موسیقی ایرانی صورت می گیرد‪ ،‬منتج به نتیجه‬ ‫نخواهـد شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬امـروز نشـانه های‬ ‫یشـود و باید انتظار داشـت‬ ‫این موضوع دیده م ‬ ‫شهـا بـه موسـیقی‬ ‫در اینـده ای نزدیـک‪ ،‬گرای ‬ ‫ایرانـی بیشـتر شـود؛ زیـرا خـود مـن کـه در حـوزه‬ ‫تدریـس اواز ایرانـی فعالیـت دارم‪ ،‬هنرجوهـای‬ ‫بسـیاری دارم و می بینم که بسـیاری از این افراد‬ ‫نتـری دارنـد‪ ،‬ب هسـمت اواز و‬ ‫کـه سن وسـال پائی ‬ ‫موسـیقی ایرانـی امده انـد»‪.‬‬ ‫ناعادالنه بودن پرداخت بیش از ‪ 95‬درصد‬ ‫از تبلیغات به موسیقی پاپ‬ ‫وی باتا کیدبراینکـه اعتقـاد دارد امـروز بایـد در‬ ‫عرضه موسـیقی و سـبد کاالیی شـنیداری مردم‬ ‫و مخاطبـان موسـیقی تـوازن ایجاد شـود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«امـروز ایـن عادالنـه نیسـت کـه بـاالی ‪ 95‬درصـد‬ ‫از پرداخـت تبلیغاتـی در کشـور؛ از سـینما و‬ ‫تلویزیـون گرفتـه تـا هرجـای دیگـری کـه فکـرش‬ ‫بکنیـد‪ ،‬بـه موسـیقی پـاپ اختصـاص داشـته‬ ‫کنـوع موسـیقی پرداختـه‬ ‫باشـد و فقـط بـه ی ‬ ‫شـود‪ .‬این دسـت از مسـائل را می تـوان در‬ ‫حـوزه کوتاهی هـای رسـانه ای جـای داد»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه البتـه کسـانی هسـتند کـه در حـوزه‬ ‫و سـطحی محـدود‪ ،‬دغدغ ههـای موسـیقی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫هنـری و فرهنگـی دارنـد؛ مثلا برنامه «نیسـتان»‬ ‫کـه به تهیه کنندگـی «وحیـد رسـتگاری» در‬ ‫یشـود‪ ،‬گفـت‪« :‬این برنامـه‬ ‫رادیـو پخـش م ‬ ‫یپـردازد‪،‬‬ ‫کـه بررسـی موسـیقی امـروز ایـران م ‬ ‫شـنوندگان بسـیار دارد و کارهـای سـطح باالیـی‬ ‫دراین حـوزه انجـام گرفتـه اسـت؛ امـا امـروز جای‬ ‫تمـام برنام ههـای درج هیـک موسـیقی‪ ،‬شـعر و‬ ‫یسـت و بایـد بدانیـم‬ ‫ادبیـات در تلویزیـون خال ‬ ‫ایـن عدم پرداخـت‪ ،‬صدماتـی جبران ناپذیـر‬ ‫گ و هنـر ایـن مملکـت خواهـد زد کـه‬ ‫بـه فرهنـ ‬ ‫مـا بخش هایـی از ایـن صدمـات را همین امـروز‬ ‫شـاهد هسـتیم»‪.‬‬ ‫لزوم گام برداشتن رسانه ها‬ ‫در رشد سالیق شنیداری و دیداری مردم‬ ‫ایـن خواننـده و مـدرس موسـیقی سـنتی ایرانـی‬ ‫باتا کیدبراینکـه رسـانه ها می تواننـد در رشـد‬ ‫سلیقه های شنیداری و دیداری مردم گام های‬ ‫مهـم بردارنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬ما تمدنی بی انـدازه غنی‪،‬‬ ‫ی و شـگفتی داریـم‪ .‬ایـران‪،‬‬ ‫فرهنگـی ُپـر از زیبایـ ‬ ‫ُپـر اسـت از نعمـات بی پایـان فرهنگـی‪ ،‬ازلحـاظ‬ ‫پوشـش‪ ،‬لبـاس‪ ،‬غـذا‪ ،‬زبـان‪ ،‬شـعر‪ ،‬موسـیقی‪،‬‬ ‫گویـش و ‪ ...‬و بایـد گفـت ب هقـدری غنـی هسـتیم‬ ‫کـه ا گـر به هریـک از ایـن مقول ههـا به درسـتی‬ ‫پرداخته شود‪ ،‬برای کشور‪ ،‬افتخارات بی نظیر و‬ ‫بی پایان به ارمغان می اورد»‪ .‬وی باتا کیدبراینکه‬ ‫امـروز‪ ،‬متولیـان فرهنگـی و رسـانه ها نیـز در کنـار‬ ‫هنرمنـدان وظیفـه دارنـد کـه باجـان ودل از ایـن‬ ‫میـراث و ایـن گنجینـه گران بهـا پاسـداری کنند‪،‬‬ ‫اظهـار امیـدواری کـرد‪« :‬امیـدوارم کـه ایـن اتفاق‬ ‫بیفتـد و امثـال دوسـتان رسـانه ای کـه امـروز‬ ‫دغدغه منـد هسـتند‪ ،‬وجـود داشـته باشـند کـه‬ ‫بـه موسـیقی ایرانـی بپردازنـد تـا شـاید بتوانیـم‬ ‫از ایـن منجلاب و از ایـن دوره گـذار دشـوار و‬ ‫عجیـب عبـور کنیـم»‪.‬‬ ‫ارتقای سطح سلیقه موسیقایی مردم‬ ‫در دوره برنامه «گلهای رنگارنگ»‬ ‫گلبانـگ بااشـاره به اینکه «گلهـای رنگارنـگ»‬ ‫برنامـه ای بـوده کـه بسـیار بـه ان پرداختـه‬ ‫نمـورد‬ ‫شـده اسـت و ا گـر قـرار باشـد بحثـی درای ‬ ‫صـورت بگیـرد‪ ،‬به یقیـن سـاعت ها ادامـه دارد‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬دوره موسـیقی برنامـه گلهـای رنگارنـگ‪،‬‬ ‫نقـدر‬ ‫دوره درخشـان موسـیقی ایرانـی بـود کـه ا ‬ ‫موسـیقی ایـران و سـلیقه موسـیقایی مـردم را‬ ‫بـاال بـرد کـه بعدهـا هرانداز هکـه تلاش شـد مـردم‬ ‫نسـطح از موسـیقی روز را بپذیرند‪ ،‬نتوانستند‬ ‫ا ‬ ‫چکـس دراین زمینـه موفـق نشـد»‪ .‬ایـن‬ ‫و هی ‬ ‫خواننـده موسـیقی سـنتی بابیان اینکـه عوامـل‬ ‫بسـیاری بایـد باشـد و عوامـل زمانـی و مکانـی‬ ‫خاصـی بایـد درنظـر گرفتـه شـود کـه چنیـن‬ ‫موضوعـی دوبـاره بـروز و ظهـور پیـدا کنـد‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬شـخصی ماننـد داود پیرنیـا‪ ،‬بـا ان‬ ‫تفکـرات و خالقیـت بی انـدازه و عالـی خویـش‬ ‫توانسـت بـزرگان موسـیقی عصـر خویـش را‬ ‫گردهـم اورد و از انـان اسـتفاده های درسـت‬ ‫و بهینـه کنـد و به معنـای واقعـی کلمـه‪ ،‬کار را‬ ‫بـه کاردان بسـپارد»‪ .‬وی باابرازتاسـف ازاینکه‬ ‫جنـس موسـیقی سـنتی‪ ،‬توسـط بسـیاری کـه‬ ‫دراین عرصـه روز و روزگاری سـردمدار بودنـد‪،‬‬ ‫بـه قهقـرا کشـیده و مسـیرش عـوض شـد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«در برهـه ای‪ ،‬بـا پرداختـن غلـط بـه موسـیقی‬ ‫سـطحی و نـازل‪ ،‬موسـیقی ایرانـی بـه عقـب‬ ‫یسـت که بایـد‬ ‫برگردانـده شـد و این درحال ‬ ‫اعتـراف کنیـم موسـیقی مـا در دوره برنامـه گلهـا‬ ‫رشـد بسـیارخوبی داشـت و بزرگانـی در ان بـه‬ ‫منصه ظهور رسیدند و اثار را در ان خلق کردند‬ ‫کـه بسـیاری ازان ها همچنـان غیرقابل توصیـف‬ ‫هسـتند»‪ .‬گلبانـگ بابیان اینکـه دیگـر نیـاز‬ ‫نیسـت اسـمی از بـزرگان دوره موسـیقی «گلهـا»‬ ‫نقـدر‬ ‫بـرده شـود ؛ زیـرا این جنـس از موسـیقی ا ‬ ‫خـوب بـوده کـه مـردم بـرای شـنیدن این برنامـه‬ ‫بـازار را تعطیـل می کردند‪ ،‬افزود‪« :‬نباید فراموش‬ ‫کنیـم کـه همین مـردم‪ ،‬با همین فرهنـگ بازارها‬ ‫کشـب پـای‬ ‫را تعطیـل می کردنـد تـا بتواننـد ی ‬ ‫رادیـو بنشـینند تـا بتواننـد صـدای افـرادی‬ ‫ماننـد گلپایگانـی‪ ،‬بنـان‪ ،‬قوامـی‪ ،‬شـهیدی و‬ ‫ایـرج را بشـنوند و به یقیـن نـه این افـراد‪ ،‬نـه ان‬ ‫اثـار و نـه ان بـازه زمانـی تکـرار نخواهـد شـد؛ امـا‬ ‫شـاید بتـوان قدم هایـی را بـرای ارتقـاء و اعتلای‬ ‫موسـیقی ایرانـی برداشـت»‪.‬‬ ‫وجود ظرفیت های بسیار برای ساخت‬ ‫برنامه هایی مشابه «گلهای رنگارنگ»‬ ‫وی تولیـد برنامـه ای ماننـد برنامـه «گلهـا» را‬ ‫نیازمنـد تفکـری خلاق و درسـت دانسـته کـه‬ ‫بتوانـد این جریـان را رهبـری کنـد‪ ،‬پیشـرو باشـد‬ ‫و دسـت بـه اغـاز کاری بزنـد تـا دوبـاره تحـول و‬ ‫انقالبی بزرگ در حوزه موسـیقی ایرانی به وجود‬ ‫تهـای‬ ‫اورد‪ ،‬افـزود‪« :‬خوشـبختانه امـروز ظرفی ‬ ‫بسـیارخوبی بـرای تولیـد چنیـن برنامه هایـی‬ ‫شسـلیقه‬ ‫وجـود دارد و دوسـتانی بی انـدازه خو ‬ ‫و خلاق در حـوزه موسـیقی وجـود دارنـد کـه ا گـر‬ ‫ً‬ ‫نهـا پرداختـه شـود‪ ،‬قطعـا تحـوالت خوبـی‬ ‫بـه ا ‬ ‫در حـوزه موسـیقی ایرانـی به وجـود خواهـد‬ ‫امـد؛ امـا گلهـا در دوره ای درخشـان از موسـیقی‬ ‫ایـران تولیـد شـد کـه هریـک از اثـار تولیدشـده‬ ‫دراین رونـد‪ ،‬ماننـد سـتاره و خورشـیدی پرفـروغ‬ ‫در اثـار هنـری و موسـیقایی ایـران می درخشـد‪.‬‬ ‫مـا بـه ایـن اثـار می بالیـم و همان گونـه کـه ایـن‬ ‫اثـار همـواره سرمشـق مـن بوده اسـت‪ ،‬سرمشـق‬ ‫دیگـران نیـز خواهـد بـود»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫تهـای باالیـی دارد کـه‬ ‫«گلهـا» هنـوز ظرفی ‬ ‫نقـدر ارزش‬ ‫یتـوان از ان اموخـت‪ ،‬افـزود‪« :‬ا ‬ ‫م ‬ ‫و اعتبـار دراین اثـار زیـاد اسـت کـه ا گـر بخواهیـم‬ ‫نهـا بیاموزیـم‪ ،‬خواهیـم اموخـت و‬ ‫سـال ها از ا ‬ ‫امیـدوارم کـه ایـن اتفـاق در موسـیقی ایرانـی رخ‬ ‫نحـد؛‬ ‫بدهـد کـه چنیـن برنامه هایـی؛ نـه در ا ‬ ‫کبـه ان دوبـاره تکـرار شـود»‪.‬‬ ‫بلکـه نزدی ‬ ‫عکس‪ :‬مینا قانع‬ ‫ روایت سید علی دربانی‬ ‫نمایش «ترس از باران» به‬ ‫ِ‬ ‫«تـرس از بـاران» نمایشـنامه ای‬ ‫بـا درون مایـه روانشناسـی به قلـم‬ ‫مسـعود دلخـواه اسـت کـه‬ ‫به مترجمـی‪ ،‬دراماتـورژی و کارگردانی‬ ‫«طالیـه زهره ونـدی» بـه روی صحنـه‬ ‫رفتـه اسـت‪ .‬دکتـر علـی دربـاری؛‬ ‫زوج درمانگـر و اسـتاد دانشـگاه‬ ‫را دراین بـاره می گویـد‪« :‬ایـن اثـر‪،‬‬ ‫کاری سـت تلفیقـی کـه چنـد رویکـرد‬ ‫روانشناسـی را در هـم امیختـه و‬ ‫توانسـته به خوبـی تماشـاچی را‬ ‫بـا چالش هـای دنیـای فـردی و زناشـویی توامـان درگیـر کنـد»‪ .‬وی دربـاره‬ ‫رویکردهـای روانشناسـی و تلفیـق ان هـا دراین اثـر‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن نمایـش‪،‬‬ ‫دارای دو حـوزه فـردی و زناشویی سـت‪ .‬در حـوزه فـردی‪ ،‬از رویکردهـای‬ ‫ا گزیستانسیالیسـتی بسـیار کمـک گرفتـه شـده؛ رویکـردی که هسـتی انسـان‬ ‫را مرکـز و غایـت همـه مسـائل می دانـد و عقیـده دارد کـه چـون هـر انسـانی‬ ‫وجـود خـاص خـود را دارد‪ ،‬بـا مفاهیـم فلسـفی و مابعدالطبیعـه قابل تفسـیر‬ ‫و توضیـح نیسـت؛ بنابرایـن‪ ،‬ماهیـت انسـان را دراثـر انتخـاب ازاد و ا گاه او‬ ‫محقـق می دانـد‪ .‬نویسـنده به خوبـی سـتون های اصلی ا گزیستانسیالیسـت‬ ‫را بـه رخ مخاطـب می کشـد‪ .‬تنهایـی‪ ،‬خودشناسـی‪ ،‬ازادی و معنـای ان‪،‬‬ ‫تکلیف سـتیزی‪ ،‬تعالـی و گـذر‪ ،‬پوچـی و مـرگ و ازهمه مهم تـر‪ ،‬معنـای‬ ‫زندگی سـت‪ .‬نویسـنده درطـول اجـرا بـه مـا می امـوزد زندگـی بی معناسـت؛‬ ‫ن معنـا دهد و به عبارتی‪ ،‬ما خودمـان را در زندگی‬ ‫مگرانکـه خـود شـخص ب ه ا ‬ ‫می یابیـم؛ و انـگاه تصمیـم می گیریـم کـه معنـا یـا ماهیـت بدهیـم»‪ .‬وی ادامه‬ ‫نهـای‬ ‫داد‪« :‬فراتـر از تحلیـل فـردی نویسـنده‪ ،‬پایـه کار خـود را طبـق گفتما ‬ ‫زوجیـن پیـش می بـرد؛ عدم ارتبـاط موثـر‪ ،‬عـدم درک متقابـل‪ ،‬عدم بیـان‬ ‫نیـاز و عدم ارضـای به موقـع نیازهـا‪ ،‬عدم پذیـرش نـوازش و سـیکل معیـوب‬ ‫خطاهـای ارتباطـی همه وهمـه فاجعـه جدایی و طلاق را به بار خواهـد اورد؛‬ ‫یکـه دراین روزهـا شـاید رواج بسـیاری یافتـه اسـت»‪ .‬وی درباره اینکـه‬ ‫چیز ‬ ‫ایـا این سـبک کارهـا می تواننـد تاثیـری بـر رشـد و بهداشـت روان خانـواده و‬ ‫افـراد بگـذارد؟ گفـت‪« :‬بی شـک کاری کـه تئاتـر‪ ،‬سـینما و موسـیقی می کننـد‪،‬‬ ‫بسـیار اثرگذارتر اسـت از بسـیاری رسـانه های زرد که این روزها تمام وقت ما را‬ ‫به خـود مشـغول کـرده اسـت‪ .‬تئاتـر‪ ،‬بـا ایجاد صحنه هـای زیبـا طر ح واره های‬ ‫ما را لمس می کند‪ .‬به شـخصه به بسـیاری از مراجعین و زوجین‪ ،‬دیدن این‬ ‫نمایـش را پیشـنهاد کـردم‪ .‬امیـدوارم توجـه بیشـتری به این گونه اثرها شـود و‬ ‫مـردم بـا حمایت هایشـان اجـازه رشـد ایـن اثرهـای مانـدگار را فراهـم سـازند»‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫یک شنبه ‪ 2‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2551‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 206-SD-TU5‬بـه‬ ‫رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪775 -54‬ل‪ 41‬و شماره موتور ‪ 167B0001917‬و شماره شاسی‬ ‫‪ NAAP41FE1GJ758499‬به مالکیت مسـعود شایقی مفقود‬ ‫شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪669‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک شـامل بـرگ کمپانـی‪ ،‬بـرگ سـند قطعـی دفترخانـه‬ ‫اسـناد رسـمی ‪ 100‬یـزد و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪206-SD-V8‬‬ ‫صنـدوق دار بـا شـماره پلا ک ایـران ‪775 -54‬ل‪ 41‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 167B0001917‬و شـماره شاسـی ‪ NAAP41FE1GJ758499‬بـه‬ ‫مالکیـت مسـعود شـایقی بـا کـد ملـی ‪ 5720037179‬مفقـود شـده و از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪670‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160306005000740‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک نیشابور‪ ،‬تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم سکینه‬ ‫دوالبی فرزند عبدالرحیم به شماره شناسنامه ‪ 419‬صادره از نیشابور در یکباب‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 113/58‬مترمربـع از پلا ک ‪ 1053‬فرعـی از ‪ 231‬اصلـی‬ ‫واقـع در اراضـی مرتضی ابـاد بخـش ‪ 12‬نیشـابور خریـداری از مالـک رسـمی اقـای‬ ‫احمـد شـا کری محرز شـده اسـت‪ .‬بنابراین به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/02 :‬‬ ‫سـیدابوالفضل حسـینی‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫م الـف ‪1143‬‬ ‫املا ک نیشـابور‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو سـواری پـژو ‪ 405-TU5‬بـه رنـگ‬ ‫نقـره ای مـدل ‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪138 -24‬ب‪93‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 139B0013578‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAM31F308CK860295‬بـه مالکیـت سـیدرحم خدا‬ ‫میرسـاالری نژاد مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫رامهرمز‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب پارسـا کرامتـی مالـک خـودرو سـواری کار هیونـدای سـانتافه ‪ 2400‬بـه شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪115 -36‬ق‪ 68‬و شـماره موتـور ‪ G4KEEU537318‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ KMHSU81C6FU443237‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش‪ ،‬تقاضای رونوشـت المثنی‬ ‫اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور‬ ‫دارد‪ ،‬ظـرف ده روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت بازرگانـی مهـدی اخالقـی‬ ‫واقع در بوشـهر‪ ،‬پاسـاژ جزیره‪ ،‬طبقه دوم‪ ،‬شـرکت بازرگانی مهدی اخالقی مراجعه کند‪.‬‬ ‫بدیهی ست پس از انقضا مهلت مذکور‪ ،‬طبق طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪671‬‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه ثبتی شهرستان ساری‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 140160310456001638‬و ‪ 140160310456001636‬و‬ ‫‪ 140160310456001640‬و ‪ 140160310456001634‬مـورخ ‪ 1401/03/21‬کـه در هیـات‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقـه ‪ 2‬سـاری تصرفـات مالکانـه مجتبـی سلطانی کیاسـری‬ ‫فرزنـد ابراهیـم و محمـد سـلطانی فرزند ابراهیم و اناهیتا سـلطانی فرزند محمـود و زهرا‬ ‫ا گوشـی فرزند غالم به شـماره ملی ‪ 2093541432‬و ‪ 2090288817‬و ‪ 2081334925‬و‬ ‫‪ 2091525529‬هـر یـک بـه ترتیـب نسـبت بـه یک سـوم از چهاردانگ مشـاع و دودانگ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ 95‬مترمربـع از‬ ‫پلا ک ‪ 2‬اصلـی واقـع در قریـه نومـل بخـش ‪ 4‬ثبـت سـاری محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند‬ ‫از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس‬ ‫از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/18 :‬‬ ‫بهنـام سـراج پور‪ ،‬مدیـر واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1346763‬‬ ‫ملـک منطقه دو سـاری‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه ثبتی شهرستان ساری‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 140160310456000708‬و ‪ 140160310456000716‬و‬ ‫‪ 140160310456000732‬و ‪ 140160310456000730‬مـورخ ‪ 1401/03/05‬کـه در هیـات‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقـه ‪ 2‬سـاری تصرفـات مالکانه مجتبی سلطانی کیاسـری و‬ ‫محمـد سـلطانی و اناهیتـا سـلطانی و زهرا ا گوشـی به ترتیـب فرزند ابراهیـم و محمود و‬ ‫غالم به شماره ملی ‪ 2093541432‬و ‪ 2090288817‬و ‪ 2081334925‬و ‪2091525529‬‬ ‫به ترتیب در دو قسـمت نسـبت به یک سـوم از چهاردانگ مشـاع و دودانگ مشـاع از‬ ‫ششـدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مسـاحت ‪ 272/20‬مترمربع از پال ک ‪2‬‬ ‫اصلی واقع در قریه نومل بخش ‪ 4‬ثبت سـاری محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پـس از اخذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجع‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/18 :‬‬ ‫بهنـام سـراج پور‪ ،‬مدیـر واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1346761‬‬ ‫ملـک منطقه دو سـاری‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫خانـم مونـا سـرخه فرزنـد کریـم به شناسـنامه ‪ 5260458265‬صـادره‬ ‫از دزفـول درخواسـتی بـه خواسـته صـدور گواهـی حصـر وراثت تقدیم‬ ‫و توضیـح داده کـه پـدرم مرحـوم کریـم سـرخه به شناسـنامه ‪ 5‬صادره‬ ‫از شـوش در تاریـخ ‪ 1401/01/19‬در شـوش اقامتـگاه دائمـی اش فـوت‬ ‫ورثـه اش عبارتنـد از‪ -1 :‬متقاضـی فـوق بـا مشـخصات فوق الذکـر‬ ‫دختـر متوفـی ‪ -2‬هـدا سـرخه ش ش ‪ 5260458273‬دختـر متوفـی‬ ‫‪ -3‬نـدا سـرخه ش ش ‪ 5260768256‬دختـر متوفـی ‪ -4‬فاطمـه‬ ‫براجحی اهواز ش ش ‪ 5038‬همسر متوفی ‪ -5‬حمیده نیسی ش ش‬ ‫‪ 318‬مـادر متوفـی والغیـر‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونـی مراتـب‬ ‫مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تـا هـر کـس اعتـراض دارد یـا‬ ‫وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد‪ ،‬از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یک ماه‬ ‫بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر و هـر وصیتنامه به جز سـری‬ ‫و رسـمی که بعد از این تاریخ ابراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫اسکندر خطایی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160301060001360‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای‬ ‫غلام تاجیـک ایجـدان فرزنـد ا کبـر بـه شناسنامه شـماره ‪ 310‬صـادره از ورامیـن‬ ‫در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در ان بـه مسـاحت ‪69/35‬‬ ‫مترمربع پال ک شماره ‪ 3809‬فرعی از ‪ 12‬اصلی واقع در خیراباد بخش حوزه ثبت‬ ‫ملک ورامین از مالکیت محمدحسـین غالمی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی‬ ‫کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی به مـدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/02 :‬‬ ‫محمود داودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ورامین‬ ‫م الف ‪181‬ث‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫خانـم زهـره گل محمدی ثمریـن دارای شماره شناسـنامه ‪ 1466336749‬بـه شـرح دادخواسـت بـه‬ ‫کالسـه ‪ 70/1401‬از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثت نمـوده و چنین توضیح داده که شـادروان‬ ‫محمـد زار ع ثمریـن بـه شماره شناسـنامه ‪ 0480944059‬در تاریـخ ‪ 1401/04/09‬در اخریـن اقامتـگاه‬ ‫دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به‪ -1 :‬سالم اله زار ع ثمرین‬ ‫فرزنـد عطا کـش شـماره ملـی ‪ 1461906091‬پـدر متوفـی ‪ -2‬زهره گل محمدی ثمرین فرزند عوض شـماره‬ ‫ملی ‪ 1466336749‬مادر متوفی‪ .‬اینک با انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور را در یک نوبت‬ ‫در یکـی از روزنامه هـای کثیراالنتشـار ا گهـی می کنـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد و یـا وصیتنامـه از متوفـی‬ ‫نـزد او باشـد‪ ،‬از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک ماه به این شـورا تقدیم کنـد؛ واال گواهی صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫ال ل محمد بادپا‪ ،‬رئیس شورای حل اختالف شماره ‪ 2‬نگور‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای نصیـر جـت دارای شماره شناسـنامه ‪ 7010009112‬بـه شـرح دادخواسـت بـه کالسـه ‪ 71/1401‬از‬ ‫ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان شـهداد جـت‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 3650750041‬در تاریـخ ‪ 1400/08/23‬در اخریـن اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود‬ ‫حیـات گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصر اسـت به‪ -1 :‬هاجر جت فرزند حسـین شـماره ملی‬ ‫‪ 3650844338‬همسـر متوفـی ‪ -2‬سـمیه جـت فرزنـد شـهداد شـماره ملـی ‪ 7010001553‬فرزنـد متوفـی‬ ‫‪ -3‬نجمـه جـت فرزنـد شـهداد شـماره ملـی ‪ 7010108927‬فرزنـد متوفـی ‪ -4‬نصیـر جـت فرزنـد شـهداد‬ ‫شـماره ملـی ‪ 7010009112‬فرزنـد متوفـی ‪ -5‬محمود جت فرزند شـهداد شـماره ملـی ‪ 7010270562‬فرزند‬ ‫متوفـی ‪ -6‬حمـود جـت فرزنـد شـهداد شـماره ملـی ‪ 7010270570‬فرزنـد متوفـی ‪ -7‬زهـرا جـت فرزنـد‬ ‫شـهداد شـماره ملـی ‪ 7010001561‬فرزنـد متوفـی ‪ -8‬سـارا جـت فرزنـد شـهداد شـماره ملـی ‪7010001545‬‬ ‫فرزنـد متوفـی ‪ -9‬رشـیده جـت فرزنـد شـهداد شـماره ملـی ‪ 7010001537‬فرزنـد متوفـی ‪ -10‬چنـال جـت‬ ‫فرزند سـنگور فاقد شناسـنامه مادر متوفی ‪ -11‬حسـن جت فرزند شـهمراد شـماره ملی ‪3650748606‬‬ ‫پدر متوفی‪ .‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت در یکی از روزنامه های‬ ‫کثیراالنتشـار ا گهی می کند تا هر کسـی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد‪ ،‬از تاریخ نشـر‬ ‫ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه ایـن شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهـی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ال ل محمد بادپا‪ ،‬رئیس شورای حل اختالف شماره ‪ 2‬نگور‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری پراید به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1390‬با شـماره پال ک ایران ‪651 -32‬هـ‪ 71‬و‬ ‫شـماره موتور ‪ 4199556‬و شـماره شاسـی ‪ S1412290216766‬به مالکیت خیراهلل رحیمی مفقود شـده‬ ‫و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی موتورسـیکلت ویـو بـه رنـگ سـورمه ای مـدل ‪ 1385‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪ 777-13675‬و شـماره موتور ‪ 8008455‬و شـماره تنه ‪ 125C8501508‬به مالکیت ابراهیم دادخواهی‬ ‫مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫چـون اقـای افشـین سـاعدپناه بـا توجه به درخواسـت وارده بـه شـماره ‪ 2947‬مورخـه ‪ 1401/05/01‬ثبت‬ ‫کامیـاران‪ ،‬منضـم بـه بـرگ استشـهادیه شـماره ‪ 2955‬مورخـه ‪ 1401/05/01‬کـه بـه گواهـی دفترخانـه ‪77‬‬ ‫کامیـاران رسـیده مالـک مدعـی شـده سـند مالکیـت ششـدانگ عرصـه یـک قطعـه زمیـن مزروعی تحت‬ ‫پلا ک ‪ 9‬فرعـی از ‪ 60‬اصلـی بخـش ‪ 9‬واقـع در قریـه مارنـج به شـماره سـریال ‪992580‬پ‪ 73‬به نام افشـین‬ ‫ساعدپناه ثبت و صادر و تسلیم شده و تا این تاریخ سابقه ای از رهن و بازداشت به نظر نرسیده‪ ،‬که به‬ ‫علت اهمال و جابجایی سـند مالکیت مذکور مفقود شـده اسـت‪ .‬علهذا به اسـتناد ماده ‪ 120‬ائین نامه‬ ‫اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬بدینوسـیله مراتـب در یـک نوبـت جهـت اطلاع عمـوم ا گهی می شـود تـا هر کس‬ ‫مدعـی وجـود اسـناد مالکیـت نـزد خـود اسـت و یـا نسـبت بـه ملک مرقـوم معاملـه ای انجـام داده امـا در‬ ‫متـن ا گهـی ذکـر نشـده‪ ،‬از تاریـخ انتشـار ا گهـی ظـرف مـدت ‪ 10‬روز‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره ارائـه و‬ ‫یـا سـند مالکیـت را بـه ایـن اداره تسـلیم کنـد‪ .‬درغیراینصـورت پس از سـپری شـدن مدت قانونـی و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬سـند مالکیـت المثنـی پلا ک فوق الذکـر بـه نـام مالک فـوق صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫علی محمد براتی‪ ،‬رئیس ثبت کامیاران‬ ‫م الف ‪36‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای جعفـر غوریانـی فرزنـد غالم نبـی بـه موجـب دو بـرگ استشـهادیه شـهادت شـهود‪،‬‬ ‫تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت نوبـت اول ششـدانگ یکبـاب منـزل مسـکونی بـه شـماره پلا ک‬ ‫‪ 1200‬فرعـی از ‪ 161‬اصلـی بخـش ‪ 13‬مشـهد را نمـوده و مدعی سـت سـند مالکیـت مزبـور مفقـود شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬کـه بـه حکایـت سـامانه مدیریت امال ک کشـوری ششـدانگ پلا ک فوق ذیل شـماره الکترونیکی‬ ‫‪ 139620306007003542‬بـه نـام جعفـر غوریانـی ثبـت و سـند مالکیـت ‪502316‬الـف‪ 94‬صـادر و تسـلیم‬ ‫شـده‪ .‬پرونـده ثبتـی و دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪120‬‬ ‫ایین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می شـود هر کس نسـبت به ملک مـورد ا گهی‬ ‫معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف ‪ 10‬روز از تاریـخ‬ ‫انتشـار این ا گهی‪ ،‬اعتراض کتبی خود را به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند مالکیت رسـمی به این‬ ‫اداره تسلیم کند‪ .‬بدیهی ست درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون‬ ‫ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی‪ ،‬نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی نوبت اول و تسـلیم‬ ‫ان بـه متقاضـی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/05/02 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز موتورسـیکلت پرنـد ‪ CDI125‬مـدل ‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک ‪ 767-58795‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ *156FMI*12179261‬و شماره تنه ‪ NB3***125P9160400‬به مالکیت علیرضا برزوئی مفقود شده‬ ‫و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری ام وی ام ‪ 315-HNEW‬هاچ بـک مـدل ‪ 1396‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪837 -24‬ل‪ 51‬و شماره موتور ‪ MVM477FJAH053085‬و شماره شاسی ‪NATFBAMD0H1041510‬‬ ‫به مالکیت ناصر جشرئیان مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا پرایـد ‪ 132-SE‬بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایران ‪968 -34‬ن‪ 42‬و شماره موتور ‪ 5407486‬و شماره شاسی ‪ NAS421100F1185531‬به مالکیت‬ ‫اصغـر خنجـرزاده بـا شـماره ملـی ‪ 1861749430‬مفقـود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند موتورسـیکلت کویـر ‪ 150CC‬بـه رنـگ قرمـز مـدل ‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک ‪ 516-95282‬و شـماره‬ ‫موتور ‪ 0150N3C007464‬و شـماره تنه ‪ N3C***150K9400024‬به مالکیت فرزاد خشـنودی گره بانی‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1‬برابـر رای شـماره ‪ 140160308002000421‬هیـات اول قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی قایـن تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای جـواد شـهابیکی فرزنـد حسـین بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 2916‬در ششـدانگ قسـمتی از یکباب منزل به مسـاحت ‪ 47/18‬مترمربع در قسـمتی از پال ک ‪ 8‬فرعی از‬ ‫‪ 1268‬اصلـی واقـع در اراضـی مزرعـه جعفرابـاد بخـش ‪ 11‬شهرسـتان قاینـات خریـداری از مالـک رسـمی اقـای فخـر احمـدی محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -2‬برابر رای شـماره ‪ 140160308002000419‬هیات اول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی قاین‬ ‫تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای صابـر مظفـرزاده فرزنـد محمدحسـین بـه شماره شناسـنامه ‪ 0880052996‬در ششـدانگ یکباب منزل به مسـاحت‬ ‫‪ 159/89‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 8‬فرعـی از ‪ 1268‬اصلـی واقـع در اراضـی مزرعـه جعفرابـاد بخـش ‪ 11‬شهرسـتان قاینـات خریـداری از مالـک رسـمی اقـای فخـر‬ ‫احمـدی محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -3‬برابر رای شماره ‪ 140160308002000422‬هیات اول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین‬ ‫تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای جواد شهابیکی فرزند حسین به شماره شناسنامه ‪ 2916‬در ششدانگ قسمتی از یکباب منزل به مساحت ‪32/91‬‬ ‫مترمربع در قسمتی از پال ک ‪ 8‬فرعی از ‪ 1268‬اصلی واقع در اراضی مزرعه جعفراباد بخش ‪ 11‬شهرستان قاینات خریداری از مالک رسمی اقای فخر احمدی محرز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪ -4‬برابر رای شماره ‪ 140160308002000420‬هیات اول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین‬ ‫تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای جعفر حقگو فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه‪ 4‬در ششدانگ یکباب منزل به مساحت‪ 161/58‬مترمربع در قسمتی‬ ‫از پال ک ‪ 8‬فرعی از ‪ 1268‬اصلی واقع در اراضی مزرعه جعفراباد بخش ‪ 11‬شهرستان قاینات خریداری از مالک رسمی اقای فخر احمدی محرز شده است‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته‬ ‫باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/05/02 :‬‬ ‫محمد براتی اسداباد‪ ،‬کفیل ثبت اسناد و امال ک قاین‬ ‫شناسه ا گهی ‪1354247‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 4 ‫بانک و بیمه ‪5‬‬ ‫یک شنبه ‪ 2‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2551‬‬ ‫بانک مسکن؛ برگزیده جشنواره ملی‬ ‫«روابط عمومیدانش بنیان»‬ ‫طـی مراسـمی در جشـنواره ملـی روابط عمومـی‪،‬‬ ‫از بانـک مسـکن در دو حـوزه «پایـش هوشـمند‬ ‫افـکار عمومـی در فضـای مجـازی» و «نظرسـنجی‬ ‫الکترونیکـی سـنجش میـزان رضایـت مشـتریان»‬ ‫تقدیر شد‪ .‬مراسم اختتامیه این جشنواره مصادف‬ ‫بـا بیسـت و سـومین سـالگرد شـادروان دکتـر حمیـد‬ ‫نگـذار روابط عمومـی ایـران و روز جهانـی‬ ‫نطقـی بنیا ‬ ‫روابط عمومـی؛ توسـط انجمـن متخصصـان ایـن‬ ‫حـوزه و انجمـن روابط عمومـی ایـران برگـزار شـد‪ .‬در‬ ‫این مراسم با اهدای لوح سپاس‪ ،‬از مهدی سندگل‬ ‫نظامـی مدیـر امـور روابط عمومـی و حـوزه مدیریـت‬ ‫بانـک مسـکن به عنـوان روابط عمومـی برگزیـده در‬ ‫دو حـوزه «پایـش هوشـمند افـکار عمومـی در فضای‬ ‫مجازی» و «نظرسـنجی الکترونیکی سـنجش میزان‬ ‫رضایـت مشـتریان» تقدیـر شـد‪ .‬سـندگل نظامـی در‬ ‫حاشـیه ایـن مراسـم گفـت‪ :‬بانـک مسـکن بـا هـدف‬ ‫ارتقـای کیفیـت خدمـات‪ ،‬همـواره سـعی کـرده تـا بـا‬ ‫یهـای نویـن و ابزارهای هوشـمند‪،‬‬ ‫به کارگیـری فناور ‬ ‫به سنجش میزان رضایتمندی مشتریان از خدمات‬ ‫بانـک بپـردازد‪ .‬وی افـزود‪ :‬نتایـج حاصـل از تحلیـل‬ ‫ایـن ارزیابی هـا در ارتقـای سـطح خدمـات و رضایـت‬ ‫مشـتریان به کار گرفته خواهد شـد‪ .‬سـندگل نظامی‬ ‫یهـای نوین در‬ ‫تا کیـد کـرد‪ :‬رویکـرد به کارگیـری فناور ‬ ‫سـایر بخش های روابط عمومـی در بانک‪ ،‬همچنان‬ ‫باقـوت ادامـه خواهـد داشـت‪ .‬در ایـن گردهمایـی‪،‬‬ ‫پروفسـور باقـر سـاروخانی پـدر جامعه شناسـی‬ ‫ارتباطـات‪ ،‬خطـاب بـه فعـاالن حـوزه روابط عمومـی‬ ‫بابیـان اینکـه شـما بایـد دانـش و دانایـی را از انحصـار‬ ‫خـارج کنید‪ ،‬گفـت‪ :‬روابط عمومی این ویژگـی را دارد‬ ‫کـه سـازمان را بـه دنیـا معرفـی کنـد‪.‬‬ ‫مجمع عمومی عادی سالیانه‬ ‫سهامداران شرکت بیمه دی‪ ،‬برگزار شد‬ ‫مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه شـرکت بیمـه دی‪،‬‬ ‫بـا حضـور ‪ ۶۹/31‬درصـد از سـهامداران‪ ،‬مدیرعامـل‪،‬‬ ‫اعضـای هیئت مدیـره‪ ،‬نماینـدگان بیمـه مرکـزی‪،‬‬ ‫حسـابرس و بـازرس قانونـی و سـازمان بـورس و‬ ‫تهـای مالـی سـال مالـی‬ ‫اوراق بهـادر برگـزار و صور ‬ ‫منتهـی بـه ‪1400/۱۲/29‬شـرکت تصویـب شـد‪ .‬در‬ ‫ایـن جلسـه‪ ،‬پـس از اسـتقرار هیئت رئیسـه و بعـد از‬ ‫توضیحات مسـتدل به بندهای گزارش حسابرسـی‪،‬‬ ‫صورت های مالی سال مالی منتهی به ‪۲۹/۱۲/۱۴۰۰‬‬ ‫بیمـه دی بـا ‪ ۶۹.۳‬درصـد‪ ،‬ا کثریـت ارا حاضریـن در‬ ‫مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه بیمـه دی مـورد‬ ‫تصویـب قـرار گرفـت‪ .‬شـرکت بیمـه دی در سـال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫توانسـته به سـود خالصـی حـدود ‪ ۳.۵۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫(معـادل ‪ ۵۸۸‬ریـال بـه ازای هر سـهم) دسـت یابـد و با‬ ‫تصویـب مجمـع بال غبـر ‪ ۲.۱۵۰‬میلیارد ریـال (بـه ازای‬ ‫هر سـهم ‪ ۳۶۰‬ریـال) ان را بیـن سـهامداران تقسـیم‬ ‫تهـای بیمـه ای شـرکت‬ ‫نمـود‪ .‬سـود ناخالـص فعالی ‬ ‫تهـای مالـی حسابرسـی شـده سـال‬ ‫طبـق صور ‬ ‫مزبـور حـدود ‪ ۵.۲۸۳‬میلیارد ریـال بـوده اسـت کـه‬ ‫یتـوان شـرکت بیمـه دی را در ازجملـه‬ ‫از این لحـاظ م ‬ ‫شـرکت های بیمـه ای کـه از عملیـات بیمه گـری خـود‬ ‫سـود کسـب کرده انـد ب هشـمار اورد‪.‬‬ ‫تصویب صورت های مالی بانک سامان‪ ،‬با رای ا کثریت سهامداران‬ ‫مجمـع عمومـی عـادی بانـک سـامان برگـزار‬ ‫تهـای مالـی بانـک‪ ،‬بـا رای ا کثریـت‬ ‫و صور ‬ ‫سـهامداران بـه تصویـب رسـید‪ .‬در ابتـدای‬ ‫ایـن مجمـع کـه بـا حضـور نزدیـک بـه ‪ ۶۵‬درصد‬ ‫سـهامداران تشـکیل و به رسـمیت رسـید‪،‬‬ ‫پیـام هیئت مدیـره بانـک سـامان کـه تشـریح‬ ‫دسـتاوردها و موفقیت هـای بانـک در سـال‬ ‫گذشـته بـود‪ ،‬قرائـت شـد و در ادامـه پـس از‬ ‫صدور مجوز افزایش سرمایه «بیمه اتکایی امین»‬ ‫سـازمان بـورس و اوراق بهـادار تهـران بـا انتشـار‬ ‫اطالعیـه ای مجـوز افزایـش سـرمایه بیمـه اتکایـی‬ ‫امیـن را صـادر کـرد‪ .‬در اجـرای قانـون بـازار اوراق‬ ‫بهـادار جمهـوری اسلامی ایـران (مصـوب اذرمـاه‬ ‫‪ ،)۱۳۸۴‬تقاضـای افزایـش سـرمایه و انتشـار سـهام‬ ‫جدیـد شـرکت بیمـه اتکایـی امیـن (سـهامی عـام)‬ ‫در سـازمان بـورس موردبررسـی قـرار گرفـت‪ .‬بـر‬ ‫اسـاس رسـیدگی های انجا مشـده‪ ،‬مـواردی حا کـی‬ ‫از مغایـرت بـا قوانیـن و مقـررات مربـوط در انتشـار‬ ‫سـهام مالحظه نشـد و افزایش سرمایه این شرکت با‬ ‫رعایت قوانین و مقررات مربوطه‪ ،‬ازنظر این سازمان‬ ‫بالمانـع اعلام شـده اسـت‪ .‬بـر اسـاس ایـن اطالعیـه‪،‬‬ ‫افزایـش سـرمایه ‪ ۶۰‬درصـدی بیمـه اتکایـی امیـن‪ ،‬از‬ ‫محل مطالبات حال شده سهامداران‪ ،‬اورده نقدی‬ ‫و اندوختـه سـرمایه ای از مبلـغ ‪ ۵۰۰۰‬میلیارد ریـال‬ ‫به مبلـغ ‪ ۸۰۰۰‬میلیارد ریـال به منظـور اصلاح سـاختار‬ ‫مالـی ایـن شـرکت مورد تاییـد سـازمان بـورس و اوراق‬ ‫بهـادار قـرار گرفـت‪ .‬بر اسـاس اعلام سـازمان بـورس‪،‬‬ ‫انجـام افزایـش سـرمایه‪ ،‬حدا کثـر تـا ‪ ۶۰‬روز از تاریـخ‬ ‫ایـن مجـوز امکان پذیـر خواهـد بـود و انجـام نـدادن‬ ‫افزایـش سـرمایه در مهلـت مقـرر‪ ،‬موجب ابطـال این‬ ‫مجـوز شـده و انجـام ان مسـتلزم اخـذ مجـوز جدیـد‬ ‫از ایـن سـازمان خواهـد بـود‪ .‬همچنیـن مطابـق‬ ‫مـادۀ ‪ ۲۱‬قانـون بـازار اوراق بهـادار‪ ،‬ثبـت اوراق بهـادار‬ ‫نـزد سـازمان‪ ،‬به منظـور حصـول اطمینـان از رعایـت‬ ‫مقـررات قانونـی و مصوبـات سـازمان و شـفافیت‬ ‫اطالعاتـی اسـت و به منزلـۀ تاییـد مزایـا‪ ،‬تضمیـن‬ ‫سـوداوری یـا توصیـه و سفارشـی در مـورد شـرکت‬ ‫یـا طـرح مرتبـط بـا اوراق بهـادار‪ ،‬از سـوی سـازمان‬ ‫نخواهـد بـود‪.‬‬ ‫صورت های مالی بیمه سرمد به تصویب سهامداران رسید‬ ‫مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه صاحبـان سـهام بیمـه‬ ‫تهـای مالـی سـال ‪ 1400‬ایـن شـرکت‬ ‫سـرمد برگـزار و صور ‬ ‫به تصویـب سـهامداران رسـید‪ .‬مجمـع عمومـی عـادی‬ ‫سالیانه صاحبان سهام این شرکت با حضور ‪ ۸۶٫۴۰‬درصد‬ ‫از سهامداران‪ ،‬دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران‪ ،‬اعضای‬ ‫هیئت مدیـره و مدیرعامـل این شـرکت و نمایندگان شـرکت‬ ‫فرابـورس ایـران و بیمـه مرکـزی برگـزار شـد‪ .‬در این مجمـع که‬ ‫به ریاسـت امیرمهـدی امینیـان برگـزار شـد‪ ،‬پـس از انتخـاب‬ ‫هیئت رئیسـه‪ ،‬گـزارش حسـابرس قانونـی بیمـه سـرمد‬ ‫تهـای مالـی سـال مالـی منتهـی بـه ‪۲۹‬‬ ‫قرائـت شـد و صور ‬ ‫اسـفند ماه ‪ ۱۴۰۰‬بـه تصویـب ا کثریـت سـهامداران حاضـر‬ ‫رسـید‪ .‬بر اسـاس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه‬ ‫صاحبـان سـهام بیمـه سـرمد‪ ،‬موسسـه حسابرسـی فاطـر‬ ‫به عنـوان حسـابرس اصلـی و موسسـه حسابرسـی ارقـام‬ ‫نگـر اریـا به عنـوان حسـابرس علی البـدل انتخـاب شـدند‪.‬‬ ‫روزنامـه دنیـای اقتصـاد نیـز بـا رای سـهام داران به عنـوان‬ ‫روزنامـه رسـمی انتخـاب و حـق حضـور اعضـای غیرموظـف‬ ‫هیئت مدیـره نیـز بـه هیئت مدیـره تفویـض شـد‪ .‬هم چنین‬ ‫به دلیـل عدم شناسـایی سـود در صورت های مالـی‪ ،‬در این‬ ‫مجمـع سـودی میـان سـهامداران توزیـع نشـد‪.‬‬ ‫بانک پارسیان؛ طالیه دار حمایت از محرومان‬ ‫بانـک پارسـیان در راسـتای تحقـق اهـداف اقتصـاد مقاومتـی‬ ‫به ویـژه در حـوزه توسـعه اشـتغال در مناطـق روسـتایی‪،‬‬ ‫محرومیت زدایـی و همچنیـن ارتقـای عدالـت اجتماعـی‪،‬‬ ‫کمـک به اقشـار اسـیب پذیر از طریق انعقـاد تفاهم نامه های‬ ‫تهـای موثـری‬ ‫نهـا‪ ،‬اقدامـات ارزنـده و حمای ‬ ‫مختلـف بـا ارگا ‬ ‫انجام داده است‪ .‬بانک پارسیان بهترین عملکرد را در حوزه‬ ‫شهـای‬ ‫حمایـت از محرومـان بـه نـام خـود ثبـت کـرد‪ .‬گزار ‬ ‫منتشرشـده نشـان می دهـد کـه پارسـیان بـا تحقـق‬ ‫‪ ۱۱۱‬درصـدی بودجـه ابالغـی دربنـد ب تبصـره ‪ ۱۶‬بودجـه‬ ‫کهـای‬ ‫سـال ‪ ۱۴۰۰‬باالتریـن درصـد عملکـرد را در بیـن بان ‬ ‫کشـور از ان خـود کـرده اسـت‪ .‬این بانـک در راسـتای تحقـق‬ ‫اهـداف اقتصـاد مقاومتـی به ویـژه در حـوزه توسـعه اشـتغال‬ ‫در مناطـق روسـتایی‪ ،‬محرومیت زدایـی و همچنیـن ارتقـای‬ ‫عدالـت اجتماعـی‪ ،‬کمـک بـه اقشـار اسـیب پذیر از طریـق‬ ‫نهـا‪ ،‬اقدامـات‬ ‫انعقـاد تفاهم نام ههـای مختلـف بـا ارگا ‬ ‫تهـای موثـری انجـام داده اسـت‪ .‬همچنیـن‬ ‫ارزنـده و حمای ‬ ‫مجمـع عمومـی عـادی سـاالنه شـرکت بیمـه تجارت نـو بـا‬ ‫حضور جمعی از سهامداران شرکت‪ ،‬اعضای هیئت مدیره‬ ‫و نماینـدگان نهادهـای نظارتـی از بیمـه مرکـزی‪ ،‬‬ ‫سـازمان بـورس و اوراق بهـادار و موسسـه حسابرسـی در‬ ‫محـل مجموعـه فرهنگـی تربیتـی شـهید مفتـح‪ ،‬سـالن‬ ‫شهـا برگـزار و امـکان مشـاهده ان به صـورت زنـده‬ ‫همای ‬ ‫در اختیـار تمامـی سـهامداران حقیقی شـرکت قـرار گرفت‪.‬‬ ‫در این مجمـع کـه بـه ریاسـت احسـان مـرادی‪ ،‬رئیـس‬ ‫هیئت مدیره بیمه تجارت نو و با حضور بیش از ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫از سـهامداران برگـزار شـد‪ ،‬عملکـرد هیئت مدیـره‪ ،‬ترازنامـه‬ ‫تهـای مالـی ایـن شـرکت در سـال مالـی منتهـی‬ ‫و صور ‬ ‫بـه ‪ ۲۹‬اسـفند ماه ‪ ۱۴۰۰‬از سـوی صاحبـان سـهام حاضـر‬ ‫در جلسـه تصویـب شـد و سـود خالـص شـرکت معـادل‬ ‫مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه بانـک سـینا بـه حدنصـاب نرسـید‪ .‬مجمـع عمومی عـادی سـالیانه صاحبان سـهام بانک‬ ‫تهـای مالـی سـال مالـی منتهـی بـه ‪ ۲۹‬اسـفندماه ‪ ۱۴۰۰‬برگـزار شـد‪،‬‬ ‫سـینا کـه در هتـل انقلاب تهـران بـرای تصویـب صور ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫به دلیل نرسـیدن به حدنصاب قانونی‪ ،‬تشـکیل نشـد‪ .‬زمان بعدی برگزاری این مجمع از طریق رسـانه ها اعالم م ‬ ‫ارتقای سطح پاسخگویی شبکه بانکی در دولت سیزدهم‬ ‫در دولـت سـیزدهم با توج هبـه رویکـرد مردمـی ایـن دولت‬ ‫و همچنیـن برگـزاری متعـدد میزهـای خدمـت‪ ،‬سـطح‬ ‫پاسخگویی شبکه بانکی کشور افزایش چشمگیری یافته‬ ‫اسـت‪ .‬مرکز بازرسـی وزارت اقتصاد برای تحرک بخشـی به‬ ‫نظـام بانکـی و مالیاتی در پاسـخگویی به مطالبـات مردم‬ ‫فعالیـت خـود را منسـجم تر کـرده اسـت‪ .‬در همین راسـتا؛‬ ‫با توج هبـه نیـاز هر چه بیشـتر فضـای مالـی و بانکـی بـه‬ ‫فسـازی و افزایـش مطالبـات مـردم‬ ‫پاسـخگویی و شفا ‬ ‫رایگان‬ ‫نگاهـی بـه عملکـرد این بانک طی سـال های گذشـته نشـان‬ ‫می دهـد کـه پارسـیان بـا مشـارکت در تامیـن مالـی طر ح های‬ ‫کالن اقتصـادی در حـوزه تولیـد محصـوالت اسـتراتژیک و‬ ‫زیربنایی‪ ،‬گام های اساسی در توسعه کشور برداشته و نقش‬ ‫مهـم و انکارناپذیـری را به عنـوان یـک بانـک خصوصـی در‬ ‫حهـای بـزرگ و اقتصـاد ملـی دارد‪ .‬علاوه بـر تامیـن مالـی‬ ‫طر ‬ ‫حهـای بـزرگ‪ ،‬بانـک پارسـیان همـواره تلاش می کنـد‬ ‫طر ‬ ‫بـرای تحقـق توسـعه متـوازن و محرومیت زدایـی زمینـه‬ ‫حهـای بـزرگ مسـتقر در مناطـق مـرزی و‬ ‫یشـدن طر ‬ ‫عملیات ‬ ‫کـم برخـوردار را فراهـم کنـد‪ .‬همیـن مسـئله موجـب شـده کـه‬ ‫نقـش برجسـته ای در طر ح هـای اشـتغال زایی و کاهـش نرخ‬ ‫بیکاری بخصوص در بخش روسـتایی با رویکرد سـاماندهی‬ ‫کسـب وکارهای خرد داشـته باشـد‪ .‬بدون شـک اجرای موفق‬ ‫طرح اشـتغال پایدار روسـتایی و عشـایری‪ ،‬یکی از مهم ترین‬ ‫دسـتاوردهایی بـوده کـه موجـب اثربخشـی بیشـتر بانـک‬ ‫پارسـیان در رشـد و توسـعه اقتصـاد ملـی شـده اسـت‪.‬‬ ‫مهر تایید سهامداران بر عملکرد بیمه تجارت نو‬ ‫مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سینا‬ ‫به حدنصاب نرسید‬ ‫و فعـاالن اقتصـادی بـا ارتقـای سـطح خدمـات در ایـن‬ ‫حـوزه‪ ،‬مرکـز بازرسـی وزارت اقتصـاد بـرای همسان سـازی‬ ‫مطالبـات و سـطح پاسـخگویی وارد عمـل شـده اسـت‪.‬‬ ‫خوشـبختانه امارهـای انتشـاریافته از میزهـای ارتباطـات‬ ‫مردمـی حـوزه وزارت اقتصـاد کـه در جریـان سـفرهای‬ ‫استانی رئیس جمهوری منتشر شـده حا کی از ان است که‬ ‫پـس از اسـتقرار دولـت سـیزدهم و رویکـرد مردمـی وزارت‬ ‫اقتصـاد و همچنیـن نظـارت مسـتمر ان‪ ،‬نظـام بانکـی و‬ ‫تهـای‬ ‫قرائـت گـزارش حسـابرس قانونـی‪ ،‬صور ‬ ‫مالـی سـال ‪ ۱۴۰۰‬بـه تصویـب ا کثریـت قاطـع‬ ‫سـهامداران رسـید‪ .‬بر این اسـاس و بـا تصویـب‬ ‫سـهامداران سـود هر سـهم بانک سامان مبلغ‬ ‫‪ ۵۵‬ریـال در نظر گرفته شـد‪ .‬همچنین جزییات‬ ‫برگـزاری ایـن مجمـع و تصمیمـات سـهامداران‬ ‫بـه تفصیـل در سـایت کـدال اطالع رسـانی‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫مالیاتی فعالیت خود را در این بخش نسـبت به گذشـته‬ ‫افزایـش داده و پاسـخگویی مدیـران‪ ،‬رشـد چشـمگیری‬ ‫شهـای مسـئوالن‬ ‫داشـته اسـت‪ .‬نتایـج دریافتـی از گزار ‬ ‫مرکـز بازرسـی وزارت اقتصـاد درزمینـه پاسـخگویی بـه‬ ‫مطالبـات مـردم در حوز ههـای بانکـی‪ ،‬مالیاتـی‪ ،‬بیمـه و‬ ‫… نشـان می دهـد‪ ،‬بیـش از ‪300‬هـزار مراجعـه حضـوری‬ ‫چهره به چهـره و مالقـات غیرحضـوری ظـرف مـدت‬ ‫فعالیـت دولـت سـیزدهم صـورت گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلیارد ریـال اعلام شـد و براسـاس تصمیـم مجمـع‬ ‫مقـرر شـد؛ بـه ازای هـر سـهم ‪ ۱۰‬ریـال سـود تقسـیم و مابقی‬ ‫به حسـاب سـود انباشـته منظـور شـود تـا در اینـده نزدیک‬ ‫جهت افزایش سـرمایه مورد بهره برداری قرار گیرد‪ .‬شـرکت‬ ‫بیمـه تجارت نـو در سـال ‪ ۱۴۰۰‬توانسـته بـه سـود خالصـی‬ ‫حـدود ‪ ۲۵۰‬میلیارد ریـال دسـت یابـد و بـا تصویـب مجمـع‬ ‫بالغ بـر ‪ ۶۰‬میلیارد ریـال (بـه ازای هر سـهم ‪ ۱۰‬ریـال) ان را بین‬ ‫تهـای‬ ‫سـهامداران تقسـیم نمـود‪ .‬سـود ناخالـص فعالی ‬ ‫بیمه ای شـرکت طبق صورت های مالی حسابرسـی شـده‬ ‫سـال مزبـور حـدود ‪ ۱۷۴۴‬میلیارد ریـال بـوده اسـت کـه‬ ‫از این لحـاظ می تـوان شـرکت بیمـه تجارت نـو را در ازجمله‬ ‫شـرکت های بیمـه ای کـه از عملیـات بیمه گـری خود سـود‬ ‫کسـب کرده انـد به شـمار اورد‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۳۲۲‬درصدی سود خالص بانک ملت در خرداد ماه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫سـود خالـص بانـک ملـت در پایـان خردادمـاه امسـال بـا‬ ‫رشـد چهاربرابـری و بـا ‪ 322‬درصـد افزایـش نسـبت بـه پایـان‬ ‫خردادمـاه سـال گذشـته از رقـم ‪ 20.870‬میلیارد ریـال بـه‬ ‫بیـش از ‪ 88.192‬میلیارد ریـال رسـید‪ .‬بر اسـاس گـزارش‬ ‫عملکـرد مالـی منتشـره در مقطـع منتهـی بـه پایـان فصـل‬ ‫یکـه سـود هـر سـهم ایـن بانـک در‬ ‫بهـار امسـال‪ ،‬درحال ‬ ‫پایـان نخسـتین فصـل سـال گذشـته‪ ۱۰۱ ،‬ریـال به ثبـت‬ ‫رسـیده بـود در پایـان بهـار امسـال بـه ‪ ۴۲۶‬ریـال رسـیده‬ ‫کـه نشـان دهنده رشـدی نزدیـک بـه ‪ ۳۲۲‬درصـد اسـت‪.‬‬ ‫سـود قبـل از کسـر مالیـات بانـک ملـت نیـز در خردادمـاه‬ ‫امسـال نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته ‪ ۳۹۱‬درصـد‬ ‫افزایـش یافتـه اسـت‪ .‬بر اسـاس ایـن گـزارش؛ سـود قبـل از‬ ‫کسـر مالیـات ایـن بانـک در پایـان خردادمـاه سـال گذشـته‬ ‫معـادل ‪ ۲۳٫۱۴۳‬میلیارد ریـال بـوده کـه بـا ‪ ۳۹۱‬درصـد رشـد‬ ‫بـه ‪ ۱۱۳٫۷۳۷‬میلیارد ریـال در پایـان خردادمـاه امسـال‬ ‫رسـیده اسـت‪ .‬بـر ایـن اسـاس‪ ،‬درامـد تسـهیالت اعطایـی‬ ‫بانـک ملـت کـه با نمـاد وبملت در بازار سـرمایه کشـور فعال‬ ‫اسـت نیـز از مبلـغ ‪ ۱۲۹٫۰۹۸‬میلیارد ریـال در پایان سـه ماهه‬ ‫پارسـال بـا ‪ ۸۳‬درصـد رشـد بـه ‪ ۲۳۶٫۰۰۷‬میلیارد ریـال‬ ‫افزایـش یافتـه اسـت‪ .‬درعین حـال‪ ،‬خالـص درامـد کارمـزد‬ ‫بانـک ملـت نیـز در پایـان بهـار امسـال ‪ ۲۱٫۹۵۱‬میلیارد ریـال‬ ‫اعلام شـده کـه نسـبت بـه رقـم ‪ ۱۰٫۳۸۱‬میلیارد ریالـی مـدت‬ ‫مشـابه سـال قبـل‪ ۱۱۱ ،‬درصـد رشـد را نشـان می دهـد‪ .‬جمع‬ ‫درامدهـای عملیاتـی بانـک ملـت نیـز در پایـان خردادمـاه‬ ‫سـال گذشـته معـادل ‪ ۶۸٫۹۴۲‬میلیارد ریـال گـزارش شـده‬ ‫بـود کـه ایـن رقـم در پایـان سـه ماهه امسـال ‪ ۱۹۹‬درصـد‬ ‫بیشـتر شـده و رقـم ‪ ۲۰۶٫۲۵۴‬میلیارد ریـال را ثبـت کـرده‬ ‫یسـت؛ بانـک ملـت بـا سـرمایه‬ ‫اسـت‪ .‬این گزارش حا ک ‬ ‫تشـده بال غبـر ‪ ۲۰۷٫۰۴۲‬میلیارد ریـال و ثبت نشـده‬ ‫ثب ‬ ‫‪ ۵۵٫۰۰۰‬میلیارد ریـال کـه در مجمـع عمومـی فوق العـاده‬ ‫پایـان خردادمـاه به تصویـب سـهامداران رسـید‪ ،‬بزرگ تریـن‬ ‫بانـک بورسـی کشـور محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫رایگان‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫هر هفتهدوشنبه ها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫یکشنبه‪ 26‬تیر ‪ 17/1401‬ذوالحجه ‪ 17/1443‬جوالی‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره‪ 1500 / 407‬تومان‬ ‫امیرحسینصدیق؛‬ ‫اقای پدر دراستانه‪50‬سالگی‬ ‫‪50‬سالگی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫‪www. m ag l an d . i r‬‬ ‫‪w w w. s a r a f raz an n ews. i r‬‬ ‫‪sarafrazan94@gmail.com‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫نماینده ولی فقیه در گلستان تاکید کرد؛‬ ‫ضرورت داشتن مهارت در شرایط کنونی‬ ‫در نخسـتین روز از هفتـه ملـی‬ ‫مهـارت‪ ،‬مدیـرکل امـوزش فنـی‬ ‫و حرفـه ای اسـتان گلسـتان‪،‬‬ ‫معاونیـن‪ ،‬روسـای سـتادی‬ ‫و روسـای مرا کـز بـا ایـت اهلل‬ ‫نورمفیـدی (نماینـده ولی فقیـه‬ ‫در اسـتان گلسـتان) دیـدار‬ ‫کردنـد‪ .‬ایـت اهلل نورمفیـدی گفـت‪ :‬داشـتن مهـارت در شـرایط کنونـی یـک‬ ‫تهـای شـغلی توانمنـد شـوند و در‬ ‫ضـرورت اسـت؛ افـراد جامعـه بایـد بـا مهار ‬ ‫کنـار ارتقـای اموزش هـای مهارتی اصـول اخالقی را بیاموزنـد تا مورداطمینان‬ ‫شهـای مهارتـی فنـی و حرفـه ای بـا‬ ‫و امیـن باشـند‪ .‬نورمفیـدی بـر ارائـه اموز ‬ ‫روحیه جهادی به جوانان جامعه تا کید کرد‪ .‬وی ضمن گرامیداشـت هفته‬ ‫ملی مهارت به کارکنان و تقدیر از عملکرد اموزش فنی و حرفه ای‪ ،‬به خاص‬ ‫بـودن اموزش هـای مهارتـی فنـی و حرفه ای در جامعه اشـاره داشـت و گفت‪:‬‬ ‫باتوجه به اینکـه در بعضـی از دسـتگاه های اجرایـی امـار و ارقـام موردنیـاز‬ ‫شهـای فنـی و حرفـه ای کارکرد اموزشـی در تولید‬ ‫جامعـه اسـت؛ ولـی در اموز ‬ ‫محتـوا‪ ،‬کیفیـت امـوزش و ‪ ...‬موردتوجـه قرارمی گیـرد‪ .‬حمـزه کرایلـو (مدیـرکل‬ ‫اموزش فنی و حرفه ای استان گلستان) در این دیدار با ارائه گزارشی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خداونـد متعـال را شـا کریم کـه نعمت خدمت به اقشـاری را نصیب ما گرداند‬ ‫کـه چنانچـه بـا نیت خیـر در راه توانمندسـازی انان قـدم برداریم وگام مثبتی‬ ‫در جهـت رونـق اعتقـادات‪ ،‬دیـن و دیـن داری انان برداشـته ایم‪ .‬حمزه کرایلو‬ ‫یکی از افتخارات سازمان اموزش فنی و حرفه ای را کالم مقام معظم رهبری‬ ‫(مدظله العالی) در سرلوحه کاری ان دانست و گفت‪ :‬به فرموده مقام معظم‬ ‫شهـای فنـی و حرفـه ای بایـد توسـعه یابـد و ایـن یـک دسـتور و‬ ‫رهبـری اموز ‬ ‫یسـت‪ .‬وی در ادامـه بـا ارائـه گزارشـی از عملکـرد‬ ‫یـک ماموریـت دینـی و قانون ‬ ‫اموزش فنی و حرفه ای‪ ،‬گفت‪ :‬ایجاد فرصت شـغلی مناسـب‪ ،‬تقویت نیروی‬ ‫انسـانی و ایجـاد توانمنـدی در انـان‪ ،‬بـرای رسـیدن بـه یـک شـغل الزم اسـت‬ ‫و امـوزش فنـی و حرفـه ای بـا توانمندسـازی افـراد‪ ،‬تکمیل کننـده بخشـی از‬ ‫یسـت کـه جامعـه بـرای تحقـق اشـتغال پایـدار بـه ان نیـاز دارد‪.‬‬ ‫پازل ‬ ‫فرماندار ویژه گنبدکاووس خبر داد؛‬ ‫وا گذاری زمین بیمارستان ‪ ۴۰۰‬تختخوابی گنبدکاووس‬ ‫فرمانـدار ویـژه شهرسـتان از اتمـام فراینـد وا گـذاری زمیـن بیمارسـتان ‪۴۰۰‬‬ ‫تختخوابـی ایـن شهرسـتان خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ مهـدی دهرویـه در‬ ‫تهـای درمانـی و‬ ‫جمـع مدیـران شهرسـتان گنبـدکاووس با اشـاره به ظرفی ‬ ‫بهداشـتی شهرسـتان گنبـدکاووس‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬مرا کـز درمانـی و بهداشـتی‬ ‫گنبـدکاووس همـواره پذیـرا و خدمات دهنـده بـه کل شهرسـت انهای شـرق‬ ‫اسـتان گلسـتان بـوده و از طرفـی نیـز فرسـودگی برخـی از فضاهـا الزام سـاخت‬ ‫بیمارسـتان هـای جدیـد را بیش از پیـش هویدا کـرده اسـت‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫یهـای صورت گرفتـه زمیـن مـورد نیـاز سـاخت بیمارسـتان ‪۴۰۰‬‬ ‫بـا پیگیر ‬ ‫تختخوابـی ایـن شهرسـتان وا گـذار شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬بـه زودی بـا جـذب‬ ‫یشـود‪ .‬فرماندار‬ ‫اعتبـار مورد نیـاز‪ ،‬عملیـات اجرایـی ایـن مرکـز درمانـی اغـاز م ‬ ‫ویژه گنبدکاووس بیمارسـتان ‪ ۴۰۰‬تختخوابی را مطالبه چندین سـاله مردم‬ ‫شهرسـتان گنبدکاووس دانسـت و گفت‪ :‬در مسـیر وا گذاری زمین این پروژه‬ ‫برخی مشـکالت وجود داشـت که در نهایت بر اساس تفاهم نامه شهرداری و‬ ‫شـورای شـهر با دانشـگاه علوم پزشـکی گلسـتان زمین مورد نظر وا گذار شـد‪.‬‬ ‫دهرویـه از جبـران حـدودا نصـف کمبـود اب شهرسـتان در ماههـای اخیـر‬ ‫بو فاضلاب خبـر داد و اضافـه کـرد‪ :‬در روزهـای اتـی نیـز بـا تـداوم‬ ‫بـا تلاش ا ‬ ‫شهـا بخـش عمـده ای از کمبـود باقیمانـده نیـز جبـران خواهد شـد‪.‬‬ ‫ایـن تال ‬ ‫وی بـا تقدیـر از خیریـن و نیکـوکاران گنبـدی در راسـتای کمـک بـه جفـر چـاه‬ ‫ً‬ ‫و تاسیسـات الزم بـرای تامیـن اب مـردم‪ ،‬گفـت‪ :‬تـا پایـان شـهریورماه تقریبـا‬ ‫تمام کمبود اب مورد نیاز مردم شهرستان گنبدکاووس جبران خواهد شد‪.‬‬ ‫فرمانـدار شهرسـتان گنبـدکاووس با تا کید بر اینکـه نداشـتن مشـکل قطعـی‬ ‫برق در شهرسـتان حاصل تالش پرسـنل و مدیران شـرکت توزیع برق اسـت‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬بخشـی از قطعی های موردی هم به دلیل سـرقت کابل های برق‬ ‫اسـت کـه در حـال برنامه ریـزی دقیـق بـرای مدیریـت ایـن موضـوع هسـتیم‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمتگلستان‪:‬‬ ‫استفاده ‪۱۴۱‬هزار شهروند کم برخوردار استان‬ ‫از خدمات بیمه سالمت همگانی‬ ‫مدیـرکل بیمـه سلامت‬ ‫گلسـتان گفـت‪۱۴۱ :‬هـزار و‬ ‫‪۱۳۷‬نفر از سا کنان مناطق‬ ‫کم برخـوردار و فاقـد بیمـه‬ ‫اسـتان زیرپوشـش طـرح‬ ‫بیمـه سلامت محل ههـای‬ ‫کم برخـوردار قـرار گرفتـه و از‬ ‫خدمات ان اسـتفاده می کنند‪ .‬سـید محمد حسـینی افزود‪ :‬این طرح مزبور‬ ‫درراسـتای حمایت از اقشـار اسـیب پذیر جامعه و پیرو سیاسـت های ابالغی‬ ‫نظـام و قوانیـن بیمـه ای کشـور در دسـتور کار ایـن اداره کل قـرار گرفتـه و اجـرا‬ ‫می شود‪ .‬وی تا کید کرد‪ :‬اجرای این طرح ادامه دارد و افراد متقاضی ضمن‬ ‫معرفی توسط دستگاه های مرتبط به این اداره کل‪ ،‬می توانند از طریق ورود‬ ‫بـه سـامانه غیرحضـوری بیمـه سلامت یـا مراجعـه بـه ‪ ۲۹‬دفتـر پیشـخوان‬ ‫طـرف قـرارداد ایـن اداره کل نسـبت بـه ثبـت اطالعـات خـود اقـدام کـرده و‬ ‫از مزایـای بیمـه سلامت اسـتفاده کننـد‪ .‬حسـینی خاطرنشـان کـرد‪ :‬اجـرای‬ ‫طرح پوشـش بیمه سلامت محله های کم برخوردار در گلسـتان با همکاری‬ ‫دسـتگاه های مرتبـط ازجمله بهزیسـتی‪ ،‬کمیته امـداد‪ ،‬سـتاد اجرایی فرمان‬ ‫حضرت امام(ره)‪ ،‬شـهرداری و دفاتر تسـهیلگری استانداری استان عملیاتی‬ ‫شـده اسـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬افـراد سـا کنان کم برخـوردار و فاقـد پوشـش بیمـه ای‬ ‫گلسـتان پـس از قـرار گرفتـن در پوشـش بیمـه سلامت‪ ،‬بـه پزشـک خانـواده‬ ‫معرفـی شـده و از طریـق نظـام ارجـاع همـه خدمـات دارویـی‪ ،‬پارا کلینیـک و‬ ‫بسـتری را در سـطح تخصصـی دریافت می کننـد‪ .‬یک میلیـون و ‪۲۰۰‬هزارنفر از‬ ‫سـا کنان گلسـتان زیرپوشـش بیمه سلامت و ‪۸۲۷‬هزارنفر زیرپوشـش بیمه‬ ‫تامیـن اجتماعـی هسـتند‪ .‬گلسـتان یک میلیـون و ‪۸۶۹‬هزارنفـر جمعیـت‬ ‫وجـود دارد کـه در ‪ ۱۴‬شهرسـتان تابعـه زندگـی می کننـد‪.‬‬ ‫کشف بیش از سه میلیون سیگار قاچاق در بندر گز‬ ‫فرمانـده انتظامـی گلسـتان از کشـف بیـش از سـه میلیون سـیگار قاچـاق در‬ ‫بنـدر گـز خبر داد‪ .‬سـردار سـعید دادگر گفـت‪ :‬ماموران پلیس امنیت عمومی‬ ‫بنـدر گـز بـا همـکاری اطالعاتـی مامـوران مرزبانـی موفـق بـه شناسـایی یـک‬ ‫دسـتگاه کامیـون حامـل سـیگار قاچـاق شـدند و ان را توقیـف کردنـد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬خودروی شناسایی شده هنگام تردد در یکی از محورهای شهرستان‬ ‫بنـدر گـز توقیـف و در بازرسـی از ان سـه میلیون و ‪۱۴۰‬هـزار نـخ سـیگار قاچـاق‬ ‫کشـف و دو متهـم نیـز در ایـن رابطـه دسـتگیر شـدند‪ .‬فرمانـده انتظامـی‬ ‫گلسـتان بابیان اینکه برابر اعالم کارشناسـان ارزش این مقدار سـیگار قاچاق‬ ‫‪۳۰‬میلیاردریال براورد شـده اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬متهمان پس از تشـکیل پرونده در‬ ‫اختیـار محا کـم قضائـی قـرار گرفتند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‪:‬‬ ‫‪۸۷‬درصد واحدهای شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫از تصفیه خانه استفاده می کنند‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گلستان گفت‪۸۷ :‬درصد از واحدهای‬ ‫صنعتـی در شـهرک ها و نواحـی صنعتـی اسـتان از مزایـای تصفیه خان ههـا کـه‬ ‫طـی سـال های اخیـر ایجـاد شـده‪ ،‬بهره منـد هسـتند‪ .‬رضـا شـهمرادی افـزود‪:‬‬ ‫تصفیه خانه های موجود در شـهرک ها و نواحی صنعتی اسـتان ‪ ۱۱‬واحد بوده‬ ‫و بـا ظرفیـت شـش هزار و ‪۲۱۵‬مترمکعـب در شـبانه روز فعالیـت دارد‪ .‬به گفتـه‬ ‫وی‪ ،‬ا کنـون در اسـتان گلسـتان ‪ ۸۱۶‬واحـد بـا ظرفیـت اشـتغال بـرای ‪۱۵‬هـزار و‬ ‫‪۳۸۸‬نفر در سطح ‪۳۷۰‬هکتار و سرمایه گذاری اولیه ‪۲۱۶‬هزار و ‪۷۰۰‬میلیاردریال‬ ‫در شـهرک ها و نواحـی اسـتان وجـود دارد کـه از ایـن تعـداد ‪ ۶۲۶‬واحـد فعـال‬ ‫اسـت‪ .‬وی در حـوزه سـرمایه گذاری بـرای افزایـش ظرفیـت تصفیه خان ههـا در‬ ‫شـهرک ها و نواحـی صنعتـی اسـتان‪ ،‬گفـت‪ :‬از محـل سـفر رئیس جمهـوری بـه‬ ‫اسـتان در اسـفندماه پارسـال‪ ،‬اعتبار بسـیارخوبی برای توسعه تصفیه خانه ها‬ ‫در شـهرک ها مصـوب شـد‪ .‬وی بیـان کـرد‪ :‬بـا ایـن اعتبـار مصـوب در سـفر و‬ ‫تامیـن اعتبـار از سـایر منابـع‪ ،‬درصد برخـورداری واحدهای صنعتی بـا احداث‬ ‫حهـای جدیـد تصفیه خانـه بـه بیـش از ‪۹۵‬درصـد افزایـش می یابـد‪.‬‬ ‫طر ‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫ایالم‬ ‫یک شنبه ‪ 2‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2551‬‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫اغاز عملیات اجرایی طر ح های پیشران‬ ‫با اشتغال زایی بیش از ‪ 6100‬نفر در کردستان‬ ‫ارش مرادی‬ ‫رئیـس سـازمان «صمـت» کردسـتان‬ ‫با اشـاره به ظرفیـت معـدن اسـتان اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬تا کنـون ‪ 18‬گونـه معدنـی در اسـتان‬ ‫شناسـایی شـده کـه مهم تریـن ایـن معـادن‬ ‫باریـت بـا چهـار مـورد‪ ،‬مرمریـت ‪ ،37‬طلا‬ ‫دو مـورد و منگنـز هسـت؛ امـا بیشـترین‬ ‫مجموعـه را سـنگ الشـه ب هخـود اختصـاص‬ ‫داده اسـت‪ .‬کردسـتان دارای ‪ 342‬معـدن‬ ‫نهـا در شهرسـتان قـروه‬ ‫اسـت کـه بیشـتر ا ‬ ‫‪ 58‬معـدن‪ ،‬دهـگالن ‪ ،19‬سـنندج ‪ ،59‬بیجار‬ ‫‪ ،42‬سـقز ‪ ،57‬مریوان ‪ ،13‬دیواندره ‪ ،29‬بانه‬ ‫‪ ،15‬سـرواباد سـه و در شهرسـتان کامیـاران‬ ‫‪ 47‬معـدن قـرار دارد و ایـن را بیـان کنـم‪ ،‬از‬ ‫‪ ۱۹‬اردیبهشـت سـال جـاری پـرواز ژئوفیزیـک‬ ‫هوایـی پهنـه دیوانـدره در حال انجـام اسـت‪.‬‬ ‫در این راسـتا پـس از پـرواز ژئوفیزیـک هوایـی‬ ‫و تهیه نقشه های مربوطه و انجام مطالعات‬ ‫الزم بـر روی مـوارد مربوطـه پـس از یـک‬ ‫سـال‪ ،‬نقـاط امیدبخـش مـواد معدنـی در‬ ‫پهنـه مذکـور بـرای بهر هبـرداری و ا کتشـاف‬ ‫به منظـور تکمیـل زنجیـره ارزش از معـدن‬ ‫تـا محصـول نهایـی انجـام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫امیدواریـم بـه زودی زمینـه اسـتخراج طلا و‬ ‫سـنگ اهن نیـز در پهنـه دیوانـدره را فراهـم‬ ‫کنیم و شاهد فراوری مواد معدنی در استان‬ ‫باشـیم‪ .‬محمـد بختیـار خلیقـی افـزود‪ :‬در‬ ‫کردسـتان ‪342‬فقـره پروانـه بهر هبـرداری‪،‬‬ ‫‪ 141‬پروانـه ا کتشـاف‪ 10 ،‬گواهـی کشـف بـا‬ ‫اشتغال اسمی چهارهزار و ‪419‬نفر و اشتغال‬ ‫واقعـی سـه هزار و ‪655‬نفـر صادر شـده اسـت‬ ‫امـا عملکـرد مـا در سـه ماه اول سـال ‪1401‬‬ ‫صـدور تعـداد سـه پروانـه بهر هبـرداری‪ ،‬سـه‬ ‫گواهـی کشـف و هشـت پروانـه ا کتشـاف بـا‬ ‫اشـتغال ‪19‬نفـر اسـت‪ .‬وی در ادامـه توسـعه‬ ‫بخـش معـدن را از دیگر برنامه های صنعت‪،‬‬ ‫معـدن و تجـارت اسـتان عنـوان کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫هم ا کنـون ‪ ۳۴۲‬واحـد معدنـی دارای پروانـه‬ ‫یسـت کـه تعـداد ‪ ۲۰۰‬واحـد فعال‪،‬‬ ‫بهره بردار ‬ ‫هشـت واحـد در حال تجهیـز و تعـداد ‪۱۳۴‬‬ ‫واحـد غیرفعـال اسـت‪ .‬وی ایجـاد زنجیـره‬ ‫ارزش از معـدن تـا محصـول نهایـی به منظور‬ ‫جلوگیـری از خام فروشـی‪ ،‬توسـعه و تکمیـل‬ ‫زیرسـاخت های معدنـی و جـاده دسترسـی‬ ‫بـه معـادن از محـل جـذب منابـع دولتـی و‬ ‫تکمیـل پـرواز ژئوفیزیـک هوایـی و عملیـات‬ ‫ا کتشافی مناطق امیدبخش را از برنامه های‬ ‫در دسـت اقدام سـازمان صنعـت و معـدن‬ ‫اسـتان بیان کرد‪ .‬خلیقی افزود‪ :‬طبق قانون‬ ‫برنامه وبودجـه‪15 ،‬درصـد از درامـد معـادن‬ ‫بایـد به اسـتان تعلق بگیـرد‪ ،‬به همین منظور‬ ‫اسـتاندار کردسـتان در خصـوص بازگشـت‬ ‫ایـن مبلـغ از درامـد معـادن بـرای کردسـتان‬ ‫یسـت‪ ،‬در سـال ‪ 1398‬مبلـغ‬ ‫درحال پیگیر ‬ ‫‪110‬میلیاردتومـان و در سـال ‪ 1399‬مبلـغ‬ ‫‪359‬میلیاردتومـان حقـوق دولتـی معـادن‬ ‫وصـول شـد کـه ایـن رقـم در سـال گذشـته‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع‬ ‫نیـروی بـرق ایلام از کسـب‬ ‫‪ ۱۴۹‬درصـد عملکـرد درزمینه ‬ ‫پاسـخگویی بـار مشـترکین‬ ‫کشـاورزی‪ ،‬عمومـی اداری‪،‬‬ ‫صنعتـی‪ ،‬مولـد و مجمـوع‬ ‫مدیریـت مصـرف اسـتان در‬ ‫رتبـه اول کشـور خبـر داد‪.‬‬ ‫ولـی اهلل ناصـری اظهـار داشـت‪ :‬مجموعـه اقدامـات جهـادی همـکاران کـه تا‬ ‫پاسی از شب و به صورت انالین بار مشترکین را ازطریق کنتورهای هوشمند‬ ‫رصـد می کننـد منجـر بـه کسـب این افتخار شـده اسـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬اقدامات‬ ‫فرهنگی و اطالع رسانی صنعت برق استان در همراهی مشترکین با صنعت‬ ‫بـرق نیـز موثـر اسـت‪ .‬مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق ایلام گفـت‪:‬‬ ‫بی شـک همدلـی و همیـاری مـردم اسـتان می توانـد نقـش مهمـی در عبـور‬ ‫از این بحران و پشت سرگذاشـتن تابسـتان با کمترین اعمال محدودیت در‬ ‫تامیـن بـرق داشـته باشـد‪ .‬وی از احـاد مـردم اسـتان درراسـتای همـکاری بـا‬ ‫صنعـت بـرق و کاهـش مصـرف در سـاعات اوج بـار تشـکر و قدردانـی کـرد‪.‬‬ ‫امادگی شرکت گاز برای شرایط بحران و اضطراری‬ ‫بـه ‪835‬میلیـارد تومـان رسـید‪ .‬وی تصریـح‬ ‫کـرد‪ :‬در سـال ‪ 1400‬تنهـا ‪15.5‬میلیاردتومـان‬ ‫از حقوقـات دولتـی معـادن بـه خـود اسـتان‬ ‫یکـه‬ ‫کردسـتان اختصـاص یافـت؛ درحال ‬ ‫ایـن حـق و مطالبـه مـردم اسـتان اسـت کـه‬ ‫از ایـن ظرفیـت بـرای ایجـاد زیرسـاخت ها و‬ ‫راه های دسترسـی اسـتفاده کنند‪ .‬کردستان‬ ‫در خصـوص حقـوق دولتـی وصولـی رتبـه‬ ‫اول کشـور را دارد؛ لـذا می طلبـد کـه وزارت‬ ‫«صمـت» از طریـق سـازمان برنامه وبودجـه‬ ‫کشـور حـق کردسـتان را پرداخـت کننـد‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت‬ ‫کردسـتان از اغـاز عملیـات اجرایـی‬ ‫حهـای پیشـران با بیش از دومیلیـارددالر‬ ‫طر ‬ ‫سـرمایه گذاری و اشـتغال زایی شـش هزار‬ ‫و ‪۱۰۰‬نفـر در کردسـتان خبـر داد و اعلام‬ ‫کـرد‪ :‬عملیـات اجرایـی پنـج طـرح پیشـران‬ ‫بـا بیـش از دومیلیـارددالر سـرمایه گذاری و‬ ‫اشـتغال زایی شـش هزار و ‪۱۰۰‬نفر اغاز خواهد‬ ‫شـد‪ .‬طـرح توسـعه طلای سـقز‪ ،‬پتروشـیمی‬ ‫بیجـار و سـرمایه گذاری در فـوالد زا گرس قروه‬ ‫حهـای اسـتان اسـت‪ .‬خلیقـی‬ ‫ازجملـه طر ‬ ‫با اشـاره به نام گذاری سـال جدید با محوریت‬ ‫حمایـت و توسـعه شـرکت های دانش بنیـان‬ ‫گفـت‪ ۳۶ :‬واحـد تولیـدی دانش بنیـان در‬ ‫اسـتان فعالیـت دارد کـه در پـارک علـم و‬ ‫فنـاوری مسـتقر هسـتند‪ ۵۱ .‬واحـد تولیـدی‬ ‫و فنـی مهنـدس تائیدی ههـای الزم را بـرای‬ ‫ورود بـه حـوزه دانش بنیـان کسـب کرده انـد‬ ‫تهـای‬ ‫کـه در اینـده نزدیـک مشـمول حمای ‬ ‫یشـوند‪ .‬بـه گفتـه رئیـس‬ ‫ایـن حـوزه م ‬ ‫سـازمان صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت اسـتان‬ ‫کردسـتان‪ ،‬دانش بنیان بر پایه و توان علمی‬ ‫بنـا نهـاده شـده و در این راسـتا ضـرورت دارد‬ ‫واحدهـای دانش بنیـان اسـتان شناسـایی و‬ ‫با دستور استاندار کردستان در قالب قرارگاه‬ ‫اسـتانی تبییـن و اهـداف و سیاسـت های‬ ‫دانش بنیـان نهادینـه شـود‪ .‬خلیقـی بـه‬ ‫تدویـن اهـداف و برنام ههـای عملیاتـی‬ ‫حـوزه دانش بنیـان و اشـتغال زایی مجموعه‬ ‫صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت اسـتان اشـاره‬ ‫و تصریـح کـرد‪ :‬محورهـای توسـعه بخش‬ ‫صنعـت‪ ،‬تقویـت و حمایـت صنایـع خـرد‪،‬‬ ‫توسـعه صنایـع صادرات محـور و پیگیـری‬ ‫حهـای صنعتـی پیشـران‪،‬‬ ‫و حمایـت از طر ‬ ‫حهـای صنعتـی اشـتغال زا و‬ ‫تعریـف طر ‬ ‫اولویـت دار‪ ،‬جـذب سـرمایه گذاری داخلـی‬ ‫و خارجـی و فعـال کـردن واحدهـای را کـد و‬ ‫نیمه را کـد از اهـداف و برنام ههـای عملیاتـی‬ ‫صنعـت و معـدن در بخـش دانش بنیـان و‬ ‫اشتغال زایی سـت‪.‬‬ ‫بهره برداری از سالن شماره یک محل‬ ‫دائمینمایشگاه هایبین المللیسنندج؛‬ ‫تا پایان امسال‬ ‫وی با اشـاره به نقـش مهـم مرزهـای‬ ‫بانـه و مریـوان در اقتصـاد کشـور‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫‪۷.۸‬میلیـارددالر حجـم کلـی مبـادالت‬ ‫تجـاری اسـتان در سـال ‪ ۱۴۰۰‬بـوده اسـت کـه‬ ‫از دو مـرز رسـمی سـیرانبند بانـه و باشـماق‬ ‫مریـوان انجـام شـده اسـت‪ .‬خلیقـی احـداث‬ ‫نمایشـگاه دائمـی را ضـرورت توسـعه‬ ‫اقتصـادی اسـتان دانسـت و گفت‪ :‬تکمیل و‬ ‫توسـعه بازارچه پایانه های صادراتی‪ ،‬توسـعه‬ ‫روابـط تجـاری بـا منطقـه اقلیـم کردسـتان‬ ‫عـراق‪ ،‬سـاماندهی شـرکت های پخـش‪،‬‬ ‫پشـتیبانی مشـاغل خانگـی و تکمیـل و‬ ‫راه انـدازی محـل نمایشـگاه های بین المللی‬ ‫در سـنندج را محورهـای توسـعه تجـارت‬ ‫اسـتان اسـت‪ ،‬سـالن شـماره یـک محـل‬ ‫دائمـی نمایشـگاه های بین اللملـی سـنندج‬ ‫تـا پایـان امسـال بـه بهر هبـرداری می رسـد‪.‬‬ ‫به گفتـه خلیقـی‪ ،‬ایـن سـازمان درراسـتای‬ ‫توسـعه صنایـع صادرات محـور بـا احصـای‬ ‫واحدهـای تولیـدی کـه درزمینـه صـادرات‬ ‫فعالیت داشـتند با هماهنگی کارگزار توسعه‬ ‫صادرات اسـتان و معرفی به سـازمان توسعه‬ ‫تجـارت ایـران از مشـوق های صادراتـی‬ ‫صادرکننـدگان برگزیـده اسـتان برخـوردار‬ ‫خواهنـد شـد‪.‬‬ ‫احیای‪ 62‬واحد صنعتی کردستان‬ ‫به چرخه تولید‬ ‫رئیـس سـازمان صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت‬ ‫اسـتان کردسـتان تعـداد واحدهـای صنعتـی‬ ‫اسـتان را ‪ ۹۸۷‬واحـد عنـوان کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫از ایـن تعـداد ‪ ۱۶۵‬واحـد غیرفعـال اسـت‪ .‬بـا‬ ‫حمایـت دادگسـتری اسـتان تعـداد ‪ ۶۲‬واحـد‬ ‫صنعتـی را کـد امـاده فعالیـت و بهر هبـرداری و‬ ‫بازگشـت بـه چرخـه تولیـد اسـت‪ .‬تعـداد ‪۱۰۳‬‬ ‫واحـد صنعتـی در اسـتان نیـز از چرخـه تولیـد‬ ‫خـارج شـده اسـت‪ .‬خلیقـی افـزود‪ :‬صنعـت و‬ ‫معـدن کردسـتان در راسـتای اجـرای تحقـق‬ ‫تهـا‪،‬‬ ‫شـعار سـال بـا احصـاء تمـام ظرفی ‬ ‫اسـتعدادها و امکانـات صنعتـی‪ ،‬معدنـی و‬ ‫تجـاری بـا اجـرای طـرح امایـش شهرسـتانی و‬ ‫یهـای الزم در سـال جـاری‬ ‫اسـتانی برنامه ریز ‬ ‫انجـام می دهـد‪ .‬وی میـزان تعهـد اشـتغال‬ ‫مجموعه صنعت و معدن در کارگروه اشـتغال‬ ‫ُ‬ ‫اسـتان در سـال جـاری را ن ههـزار و ‪۹۸۲‬نفـر‬ ‫ذکـر کـرد‪ .‬خلیقـی بـه سیاسـت های وزارت‬ ‫صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت و راهبردهـای‬ ‫نمـدت‪ ،‬برنام ههـای‬ ‫کالن کوتا همـدت‪ ،‬میا ‬ ‫شهرسـتانی و اسـتانی اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬ایـن‬ ‫سیاسـت ها شـامل‪ ۱۱‬سـبد‪ ۱۰۶،‬پـروژه تحولـی‬ ‫(اصالحساختار تولیدوتجارت‪،‬توانمندسازی‬ ‫تهـای توسـعه گرا‪،‬‬ ‫بخـش خصوصـی و فعالی ‬ ‫فسـازی‬ ‫بهبـود فضـای کسـب وکار و شفا ‬ ‫سـامانه های وزارت صمـت‪ ،‬بازنگری فرایندها‬ ‫و خدمـات وزارت صمـت در چهارچـوب نظـام‬ ‫واحـد‪ ،‬گسـترش و تقویـت نظـام مدیریتـی‬ ‫زنجیرهتامین‪،‬مشارکتدر اصالحسازوکارهای‬ ‫تامین مالی و توسعه متوازن منطقه بر اساس‬ ‫امایـش سـرزمین و اصلاح سـازوکارهای بـازار‬ ‫و تنظیـم قیمـت) ازجملـه راهبردهـای کالن‬ ‫یشـود‪ .‬وی چهـار‬ ‫وزارت صمـت محسـوب م ‬ ‫پـروژه تامیـن مالـی صورتحسـاب الکترونیکـی‪،‬‬ ‫درج قیمـت تولیدکننـده و مصرف کننـده بـر‬ ‫محصـوالت تولیـدی و رصـد و پایـش کاال در‬ ‫بسـتر سـامانه تجـارت را از پروژ ههـای مهـم‬ ‫وزارت صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت عنـوان کـرد‪.‬‬ ‫سخن گفتن امامان جمعه مازندران‬ ‫از اهمیت فراگیری اموزش های فنی وحرفه ای‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫به مناسـبت اولیـن روز «هفتـه ملـی مهـارت» امامـان‬ ‫شهـای‬ ‫جمعـه اسـتان مازنـدران از اهمیـت فرا گیـری اموز ‬ ‫فنی وحرفـه ای سـخن گفتنـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی و‬ ‫مرکـز اطالع رسـانی اداره کل امـوزش فنـی حرفـه ای مازنـدران؛‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین الئینـی (نماینـده ولی فقیـه در‬ ‫اسـتان و امام جمعـه شهرسـتان سـاری) باتا کیدبـر اهمیـت‬ ‫حرفه امـوزی و مهـارت در ایجـاد اشـتغال‪ ،‬بیـان داشـت‪:‬‬ ‫توصیـه مـا ایـن اسـت جوانـان بایـد ماهـر باشـند نه اینکـه‬ ‫فقـط مـدرک بگیرنـد؛ چرا کـه مدرک گرفتـن بـدون مهـارت‬ ‫کافـی نیسـت و دانشـگاه ها نیـز بایـد بـه بعـد مهارت افزایی به‬ ‫دانشـجویان توجـه کننـد و مـردم بـه امـوزش فنی وحرفـه ای‬ ‫را مدنظـر قـرار دهنـد‪ .‬حجت االسلام جعفـری (امام جمعـه‬ ‫لسـفید) نیز از نقش و اهمیت اموزش های فنی وحرفه ای‬ ‫پ ‬ ‫در جامعـه سـخن گفـت و امـوزش فنی وحرفـه ای را سـازمان‬ ‫مقدسـی دانسـت زیـرا بـا امـوزش بـه هـر فـرد ان را هدفمنـد‬ ‫نمـوده و اسـتعدادهای نهفتـه در وجـود ادمـی را شـکوفا‬ ‫یسـازد‪ .‬حجت االسلام موسـوی (امام جمعـه چالـوس)‬ ‫م ‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬امـروز سـازمانی بـزرگ ب هصـورت رایـگان‬ ‫نهـا‬ ‫دراختیـار جوانـان ماسـت؛ جوانانـی کـه بناسـت اینـده ا ‬ ‫نهـا‬ ‫تضمیـن شـود‪ .‬جوانانـی کـه بناسـت اینـده کار و شـغل ا ‬ ‫تامیـن شـود‪ .‬سـازمان فنی وحرفـه ای امادگـی دارد رایـگان‬ ‫یکـه بـه جایـی رسـیده اند‬ ‫عزیـزان مـا را امـوزش دهـد تاوقت ‬ ‫انـان به دنبـال حرفـه و کار نباشـند‪ .‬حجت االسلام جبـاری‬ ‫(امام جمعـه بهشـهر) اظهـار داشـت‪ :‬دانـش و مهـارت‬ ‫مکمـل یکدیگرنـد‪ .‬جوانـان جویای کار جهت کسـب مهارت‬ ‫اموزش هـای الزم را دراین مرا کـز فرابگیرنـد‪ .‬حجت االسلام‬ ‫یپـور (امام جمعـه بابلسـر) گفـت‪ :‬هفتـه کارافرینـی را‬ ‫قل ‬ ‫تبریـک عـرض می کنـم‪ .‬درحال حاضـر کشـور امادگـی جهـش‬ ‫در عرص ههـای مختلـف دارد و نیـاز بـه کارافرینـی داریـم لـذا‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫تشـویق و ترغیـب جوانـان بـه مهارت امـوزی ضرور ‬ ‫خانواد ههـا بـه اسـتعداد فرزنـدان در بخـش مهارتـی توجـه‬ ‫کنند تا زمینه رشد ایشان در جامعه و ایجاد اشتغال ممکن‬ ‫شـود‪ .‬پیونـد مجموعـه فنی وحرفـه ای و اموزش وپـرورش‬ ‫یسـت‪ .‬حجت االسلام هدایتـی (امام جمعـه تنکابـن)‬ ‫ضرور ‬ ‫شهـای فنی وحرفـه ای نیـاز امـروز جامعه‬ ‫بیـان داشـت‪ :‬اموز ‬ ‫ماست‪ .‬در اقتصاد مقاومتی الزم است به عرصه تولید توجه‬ ‫شهـای مهارتـی رو بیاوریـم‪ .‬حجت االسلام‬ ‫کنیـم و بـه اموز ‬ ‫میراحمـدی (امام جمعـه گلـوگاه) در خطب ههـا گفـت‪ :‬امـروز‬ ‫مهارت امـوزی بایسـتی در جوانـان یکـی از مسـائل مهـم‬ ‫باشـد‪ .‬علـم بـدون مهـارت هیـچ فایـده ای نـدارد و صنعـت‬ ‫شهـای‬ ‫بـدون مهـارت نیـز در جامعـه جایگاهـی نـدارد‪ .‬اموز ‬ ‫فنی وحرفـه ای از بیـکاری جوانـان و جامعـه می کاهـد‪.‬‬ ‫حجت االسلام پور رمضـان (امام جمعـه بندپـی بابـل)‬ ‫نبـردن بیـکاری‬ ‫گفـت‪ :‬نقـش امـوزش فنی وحرفـه ای در ازبی ‬ ‫جامعـه بسـیار بااهمیـت اسـت لـذا بایـد همـگان بـه موضـوع‬ ‫شهـای فنی وحرفـه ای‬ ‫مهارت امـوزی بپردازیـم و از اموز ‬ ‫حمایـت کنیـم‪ .‬حجت االسلام علیخانـی (امام جمعـه‬ ‫رامسـر) گفـت‪ :‬امـوزش فنی وحرفـه ای و مهارت امـوزی امروزه‬ ‫می توانـد در جامعـه به خصـوص بیـن جوانـان نقش اساسـی‬ ‫داشـته و سـبب رونق اشـتغال و اقتصاد در شهرسـتان باشد‪.‬‬ ‫سرپرست شهرداری رشت تاکید کرد؛‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫سـید مجتبـی خدمت بیـن دانـا؛ سرپرسـت‬ ‫شـهرداری رشـت در جلسـه شـورای‬ ‫معاونیـن‪ ،‬بـر سرعت بخشـی بـه دو پـروژه‬ ‫رینـگ ‪ ۹۰‬متـری و پروژه تقاطع غیره مسـطح‬ ‫میـدان ولی عصـر ؟جع؟ تا کیـد کـرد‪ .‬وی‪،‬‬ ‫در جلسـه شـورای معاونیـن کـه بـا حضـور‬ ‫معاونین‪ ،‬مدیران مناطق و دو تن از روسای‬ ‫سـازمان های شـهرداری رشـت برگـزار شـد‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬تفویـض اختیار در شـهرداری‬ ‫رشـت بایـد عملیاتـی شـود تابنـده به عنـوان‬ ‫شـهردار بتوانـم بـرای جـذب اعتبـارات‬ ‫شـهرداری در سـطح ملـی اقـدام نمایـم‪.‬‬ ‫سرپرست شـهرداری رشـت اصالح روشنایی‬ ‫کمربندی خرمشـهر را خواسـتار شـد و ضمن‬ ‫تا کیـد بـر کاهـش بروکراسـی اداری و تسـریع‬ ‫در رونـد اجرای پروژه های شـهرداری تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬ازانجا کـه عملکـرد شـهرداری در سـطح‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫شـهر بـا خدمات دهـی دیـده م ‬ ‫انتظـار دارم موانـع اجـرای پروژه های شـهری‬ ‫برطـرف گـردد‪ .‬خدمت بیـن دانـا برقـراری‬ ‫ارتبـاط مسـتمر بیـن نهـاد شـهرداری و سـایر‬ ‫دسـتگاه ها به ویـژه دسـتگاه های نظارتـی‬ ‫را بـرای تسـریع در اجـرای پروژ ههـا الزم و‬ ‫ضـروری خوانـد و اذعـان کـرد‪ :‬بـرای شـهری‬ ‫کسب رتبه اول عملکردی صنعت برق ایالم‬ ‫در مدیریت بار کشور‬ ‫تسریع در روند اجرای پروژه های عمرانی‬ ‫ماننـد رشـت زیبنـده نیسـت کـه پروژ ههـای‬ ‫مهـم شـهری ان به علـت برخـی موانـع‬ ‫پیش پاافتـاده تعطیـل شـده یـا بـا کنـدی‬ ‫اجـرا شـود‪ .‬وی عبـور از اقدامـات روتیـن‬ ‫و رویکـرد روزمرگـی در شـهرداری رشـت را‬ ‫خواسـتار شـد و اضافـه کـرد‪ :‬عمـر اداری‬ ‫یشـود بنابرایـن‬ ‫کوتـاه اسـت و سـریع تمـام م ‬ ‫انتظـار دارم از این فرصـت مغتنـم بـرای‬ ‫خدمت رسـانی بـه شـهروندان اسـتفاده‬ ‫گـردد‪ .‬سرپرسـت شـهرداری رشـت تسـریع‬ ‫در عملیـات اجرایـی پروژ ههـای رنگ امیـزی‬ ‫بـرای پویـا نشـان دادن هرچه بیشـتر شـهر‬ ‫در دیـد شـهروندان را الزم و ضـروری ذکـر‬ ‫کـرد و یـاداور شـد‪ :‬برخـی از مناطـق شـهری‬ ‫در حـوزه روشـنایی و رنگ امیـزی محیطـی‬ ‫ضعف هایـی دارنـد کـه بایـد هر چ هسـریع تر‬ ‫برطـرف شـود‪ .‬خدمت بیـن دانـا از معـاون‬ ‫خدمـات شـهری شـهرداری رشـت و مدیـر‬ ‫منطقـه ‪ 3‬جهـت برگـزاری جشـن بـزرگ عیـد‬ ‫غدیـر در کنـار اب نمـای موزیـکال بوسـتان‬ ‫ملـت تشـکر و قدردانـی کـرد و افـزود‪ :‬بایـد‬ ‫نحـوزه به گونـه ای پیـش رود‬ ‫اقدامـات درای ‬ ‫تـا دیگـر شـاهد تعطیلـی اب نمـای موزیـکال‬ ‫بوسـتان ملـت نباشـیم‪ .‬وی ضمـن ارائـه‬ ‫راهکارهـای الزم بـه معاونیـن و مدیـران بـا‬ ‫هـدف سرعت بخشـی بـر رونـد انجام امـورات‬ ‫و پروژ ههـا ابـراز داشـت‪ :‬رینـگ ‪ ۹۰‬متـری‬ ‫و پـروژه تقاطـع غیره مسـطح میـدان‬ ‫یسـت کـه از‬ ‫ولی عصـر ؟جع؟ دو پروژه ا ‬ ‫اهمیت باالیی برخوردار بوده و باید اقدامات‬ ‫الزم جهـت تامین اعتبـار و تسـریع در اجـرای‬ ‫نهـا در اولویـت قـرار گیـرد‪ .‬دراین جلسـه‬ ‫ا ‬ ‫تخـواه؛ رئیس سـازمان عمـران و‬ ‫میثـم حرف ‬ ‫شـهرام مومنـی؛ رئیـس سـازمان اتش نشـانی‬ ‫و خدمـات ایمنـی شـهرداری رشـت‪ ،‬بـه‬ ‫بیـان عملکـرد سـه ماهه سـازمان خویـش‪،‬‬ ‫شهـا و مشـکالت مربوطـه پرداختنـد‪.‬‬ ‫چال ‬ ‫درپایـان هریـک از معاونیـن شـهرداری و‬ ‫مدیـران پروژ ههـا درخصـوص حـوزه فعالیـت‬ ‫خـود گـزارش عملکـردی همـراه بـا امـار و‬ ‫شهـای پیش رو و‬ ‫اطالعـات ارائـه داده و چال ‬ ‫موانـع را بازگـو کردنـد‪.‬‬ ‫محمـود کشـاورز در دیـدار بـا رئیـس خانـه مطبوعـات و اسـتان بابیان اینکـه‬ ‫واحدهـای عملیاتـی ازجملـه امـداد و کمیتـه بحـران ایـن شـرکت در شـرایط‬ ‫اضطراری اماده خدمات رسـانی هسـتند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬به منظور جلوگیری‬ ‫از افـت فشـار گاز در زمـان اوج مصـرف و امادگـی مواجهـه بـا هرگونـه بحـران‬ ‫در فصـل سـرد سـال و ارائـه خدمـات مطلـوب بـه مشـترکین‪ ،‬اقدامـات مهـم‬ ‫و اساسـی را در حـوزه پدافنـد غیرعامـل در دسـتورکار قـرار داده کـه خروجـی‬ ‫ان تامیـن گاز پایـدار بـرای همـه مشـترکین اسـت‪ .‬وی بـه تعمیـرات اخیـر‬ ‫خـط لولـه سراسـری انتقـال گاز اشـاره کـرد و افـزود‪ :‬بـا مدیریـت مناسـب گاز‬ ‫ذخیـره موجـود در خطـوط و شـبکه و تلاش همـکاران منطقـه ‪ ۷‬شـرکت‬ ‫انتقـال گاز‪ ،‬خوشـبختانه در کمترین زمـان ممکـن تعمیـرات مذکـور به اتمـام‬ ‫رسـید و بـدون قطـع گاز مشـترکین خانگـی شهرسـتان های ایلام و چـوار‪،‬‬ ‫تزریـق گاز از خـط سراسـری وارد خطـوط لولـه اسـتان انجـام شـد‪ .‬سرپرسـت‬ ‫شـرکت گاز ایلام افـزود‪ :‬بـا تشـکیل کمیتـه بحـران‪ ،‬کنتـرل و مدیریـت مصرف‬ ‫گاز ذخیـره در خطـوط لولـه‪ ،‬پایش و مانیتورینگ انالین مصارف‪ ،‬اماده باش‬ ‫کارکنـان‪ ،‬ایـن تعمیـرات بـدون قطـع گاز مشـترکین خانگـی به اتمـام رسـید‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه ا کنـون ‪ ۱۰۰‬درصـد جامعـه شـهری و ‪ ۹۷‬درصـد جمعیـت‬ ‫روسـتایی اسـتان از نعمـت گاز طبیعـی برخوردارنـد‪ ،‬افـزود‪ :‬امسـال تعـداد‬ ‫قابل توجهـی از مناطـق روسـتایی اسـتان گازدار خواهنـد شـد کـه بـا اتمـام‬ ‫این پروژه ها‪ ،‬میزان ضریب نفوذ گازرسـانی در روسـتاها به ‪ ۹۹‬درصد می رسـد‬ ‫ً‬ ‫کـه تقریبـا پرونـده گازرسـانی اسـتان بـرای روسـتاهای بـا قابلیـت گازرسـانی‬ ‫بسـته خواهـد شـد‪ .‬کشـاورز تصریـح کـرد‪ :‬کارکنـان این مجموعـه در جبهـه‬ ‫توزیـع گاز‪ ،‬نقشـی فعـال و اثرگـذار دارنـد و کمـک بسـزایی بـه تامیـن انـرژی و‬ ‫گرم کـردن منـازل مسـکونی می کننـد تـا در میـزان رفاه و اسـایش مردم شـریف‬ ‫اسـتان خدشـه ای وارد نشـود‪ .‬وی از همراهـی مـردم و رعایـت صرفه جویـی‬ ‫در مصـرف گاز درطـول ایـن چنـدروز قدردانـی کـرد و اظهـار داشـت‪ :‬بـدون‬ ‫همراهـی و همـکاری مـردم و رعایـت صرفه جویی در مصرف گاز قبل از اتمام‬ ‫ً‬ ‫تعمیـرات‪ ،‬قطعـا بـا قطعـی گاز خانگـی مواجهـه می شـدیم که همراهـی احاد‬ ‫مختلـف مـردم قابل تقدیـر و قدردانی سـت‪.‬‬ ‫توزیع ‪ ۱۴۰۰‬تن کود بین کشاورزان دره شهر و سرابله‬ ‫ایـت جمالـی اظهـار داشـت‪ :‬ازاین میـزان ‪ ۱۱۵۲‬تـن مربـوط بـه کـود شـیمیایی‬ ‫اوره‪ ۱۲۵ ،‬تـن کـود فسـفاته و ‪ ۱۶۷‬تـن و ‪ ۵۰۰‬کیلوگـرم کـود پتاسـه اسـت‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪ :‬همچنیـن از ابتـدای تیرمـاه تا کنون بیش از ‪ ۳۴۵۴‬تـن انواع کودهای‬ ‫شـیمیایی ازتـه‪ ،‬فسـفاته و پتاسـه بیـن کشـاورزان سـطح اسـتان توزیـع شـده‬ ‫اسـت‪ .‬مدیـر شـرکت خدمـات حمایتـی کشـاورزی ایلام گفـت‪ :‬کودهـای‬ ‫کشـاورزی تامین شـده توسـط شـرکت خدمات حمایتی کشـاورزی و ازطریق‬ ‫کارگـزاران بخـش خصوصـی شهرسـتان ها بیـن کشـاورزان متقاضـی توزیـع‬ ‫می شـود‪ .‬به گفتـه وی؛ کودهـای ارسـالی بـه شهرسـتان ها بـا هماهنگـی‬ ‫تهـای‬ ‫معاونـت بهبـود تولیـدات گیاهـی سـازمان جهـاد کشـاورزی و مدیری ‬ ‫کشـاورزی منطقـه توزیـع خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تکمیل بزرگراه ایالم‪ -‬مهران تا اربعین‬ ‫عبداهلل بهادری در دیدار با فرماندار مهران و بازدید از محور ایالم‪ -‬مهران‪-‬‬ ‫ پایانـه مـرزی اظهـار داشـت‪ :‬تـا چندروزاینـده چهارکیلومتـر دیگـر از بزرگـراه‬ ‫ایالم‪ -‬مهـران در محـدوده روسـتای بانروشـان بـا اجـرای الیـه دوم اسـفالت‬ ‫به بهره بـرداری خواهـد رسـید و دوکیلومتـر دیگـر بعـد از تقاطـع روسـتای‬ ‫چـم اب نیـز تـا اربعیـن تکمیـل و زیـر بـار ترافیـک خواهـد رفـت‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫پـل کیلومتـر ‪ ۵۶‬منطقـه کنجانچـم در مسـیر رفـت بزرگـراه تکمیـل و نقـاط‬ ‫پرحادثـه این منطقـه حـذف و ‪ ۲۰‬کیلومتـر از اسـفالت بزرگـراه ایلام مهـران نیز‬ ‫اصلاح و مـورد روکـش مجـدد اسـفالت قرار می گیـرد‪ .‬مدیرکل راه وشهرسـازی‬ ‫ایلام گفـت‪ :‬تونل هـای درحال احـداث و تکمیـل محـور ایالم مهـران به عالوه‬ ‫مسـیرهای ورودی و خروجـی ایـن تونل هـا بـرای عبـور اضطـراری امـاده‬ ‫خواهنـد شـد و کار تکمیـل ایـن تونل هـا (الینینـگ‪ ،‬زیرسـازی‪ ،‬روسـازی‬ ‫مسـیر ان هـا‪ ،‬روشـنایی و ‪ )...‬بعـد از ایـام ترافیـک اربعیـن ادامـه خواهـد‬ ‫یافـت‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬مسـیر اصلـی تقاطـع غیرهم سـطح صالح ابـاد نیـز تـا‬ ‫اربعیـن سـال جـاری به بهره بـرداری خواهـد رسـید و تکمیـل کامـل تقاطـع‬ ‫تـا پایـان سـال به انجـام می رسـد‪ .‬وی درخصـوص شش بانده شـدن مسـیر‬ ‫مهـران تـا پایانـه برکـت گفـت‪ :‬عمـده عملیـات اجرایـی شش باند هشـدن‬ ‫این مسـیر و افـزودن یـک مسـیر بـرای عبـور افـراد پیـاده به انجـام رسـیده‬ ‫و تلاش خواهـد تـا اربعیـن بتوانیـم بـا افـزودن دو بانـد بـه چهـار بانـد قبلـی‬ ‫این مسـیر (مهران‪ -‬پایانـه برکت) زمینه تسـهیل تـردد خودروهـای عمومی و‬ ‫اتوبوس هـا بـه ایـن پایانـه را تسـهیل نماییـم‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬عملیـات‬ ‫اجرایـی دو تقاطـع غیرهم سـطح سـه راهی امـام زاده سـید حسـن و سـه راهی‬ ‫اذر نیـز درحال اجراسـت کـه بـا پرداخـت خسـارت و رفـع معارضیـن محلـی و‬ ‫تامین اعتبـار رونـد اجـرای ایـن تقاطع هـا نیـز بـه زودی تسـریع می شـود‪.‬‬ ‫تصویب سند توسعه ‪ ۶۳‬روستای ایالم‬ ‫اسـتاندار ایالم گفت‪ :‬برای تدوین سـند توسـعه روسـتاها باید کارشناسـان و‬ ‫مشـاوران مربوطـه از ظرفیـت دهیـاران‪ ،‬بخشـداران و فرمانـداران هـر منطقه‬ ‫اسـتفاده کننـد‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ دکتـر حسـن بهرام نیـا در نشسـت شـورای‬ ‫برنامه ریزی و توسـعه اسـتان با تا کید بر اینکه سـند توسـعه روسـتایی مبنای‬ ‫کار و تلاش در روسـتاها قـرار گیـرد‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬از مجمـوع ‪ ۲۵۵‬روسـتای‬ ‫اسـتان کـه بایـد سـند توسـعه روسـتایی انـان تدویـن شـود مطالعـات ‪۶۳‬‬ ‫روسـتا توسـط مشـاورین انجـام شـده اسـت‪ .‬وی با بیان اینکـه سـند توسـعه‬ ‫روسـتایی هـر روسـتا در واقـع مبنـای برنامه ریـزی فرمانـداران و بخشـداران‬ ‫بـرای توسـعه روستاها سـت و همـه فرمانـداران و بخشـداران مکلـف هسـتند‬ ‫براسـاس این سـند برنامه ریـزی کننـد‪ ،‬گفـت‪ :‬نقطه نظـرات همـه اعضـا در‬ ‫نشسـت شـورای برنامه ریـزی و توسـعه اسـتان به عنـوان یـک شـورای فنـی‬ ‫و تخصصـی در خصـوص سـند توسـعه روسـتا اثر گـذار بـوده اسـت‪ .‬اسـتاندار‬ ‫ایلام برنامـه و مبنـای کار دولـت سـیزدهم در اسـتان را برنامـه محـوری و‬ ‫حرکـت برمبنـای سـند توسـعه روسـتایی هـر روسـتا و منطقـه اعلام کـرد و‬ ‫گفـت‪ :‬سـند توسـعه روسـتاها نتیجـه عملکـرد کارگروهـی مشاورانی سـت کـه‬ ‫ماه هـا به صـورت میدانـی و کتابخانـه ای پژوهـش کردنـد و پتانسـیل ها و‬ ‫ظرفیت های هر روسـتا را شناسـایی کردند‪ .‬بهرام نیا بابیان اینکه در تدوین‬ ‫سـند توسـعه روسـتایی باید از جزیره ای عمل کردن پرهیز شـود‪ ،‬تا کید کرد‪:‬‬ ‫سـلیقه ای عمل کردن در دولت سـیزدهم منسـوخ شـده و برای تدوین سند‬ ‫توسـعه روسـتاها بایـد کارشناسـان و مشـاوران مربوطـه از ظرفیـت دهیـاران‪،‬‬ ‫بخشـداران و فرمانـداران هـر منطقـه اسـتفاده کننـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬تمامـی‬ ‫مدیـران و اعضـای شـورای برنامه ریـزی و توسـعه اسـتان پیشـنهادات خـود‬ ‫را در خصـوص تدویـن طـرح سـند توسـعه روسـتاها‪ ،‬بـه سـازمان مدیریـت و‬ ‫برنامه ریـزی اسـتان بفرسـتند تـا برنام هو بودجـه کشـور ان را به عنـوان یـک‬ ‫سـند باالدسـتی بـه مجلـس ارائـه دهـد‪ .‬اسـتاندار ایلام با اشـاره به اهمیـت‬ ‫بـاالی سـند توسـعه روسـتایی در مهاجـرت معکـوس‪ ،‬گفـت‪ :‬تسـهیالت‬ ‫تبصره ‪ ۱۸‬براسـاس این سـند به متقاضیان اعطا می شـود و بیت الغزل همه‬ ‫مدیران در حوزه روستایی باید حرکت در مسیر توسعه در چهارچوب سند‬ ‫توسـعه روسـتاها باشـد‪.‬‬ صفحه 6 ‫یادداشت‬ ‫یک شنبه ‪ 2‬مرداد ‪ 1401‬شماره‪2551‬‬ ‫«بیمه دانشجویی»؛ افقی روشن برای اینده‬ ‫دانشـجویان یکـی از گروه هـای کاری در‬ ‫اقتصـاد هسـتند کـه دارای شـرایط و توانایـی‬ ‫بـرای انجـام کار هسـتند ولـی به علـت اشـتغال‬ ‫بـه تحصیـل امـکان ورود بـه بـازار کار را‬ ‫یهـا و‬ ‫ندارنـد و همین مسـئله یکـی از نگران ‬ ‫یسـت کـه دانشـجویان بـا ان مواجـه‬ ‫مسائل ‬ ‫هسـتند‪ .‬مشـکالت ادامـه تحصیـل در مقاطـع‬ ‫کارشناسـی تـا دکتـرا بـرای دانشـجویان ناشـی ‬ ‫از این موضـوع اسـت کـه ا گـر درایـن دوران‬ ‫یشـان اشـتغال به کار نداشـته باشـند فاقـد سـابقه بیمـه و‬ ‫طالیـی از زندگ ‬ ‫سـرمایه گذاری بـرای اینـده عمرشـان خواهنـد بـود و ایـن مشـکل زمانـی‬ ‫بیشـتر خواهـد بـود کـه بـه سـن بازنشسـتگی (‪5 0‬سـالگی) نزدیـک شـده و بـا‬ ‫یشـود بیـن چهـار تـا سـال؛ بسـته بـه مقاطع‬ ‫یـک حسـاب سـاده مشـخص م ‬ ‫یشـان بیشـتر شـده‪ .‬درواقع برای دانشـجو دوران‬ ‫تحصیلی سـن بازنشستگ ‬ ‫یشـود‪ .‬جهـت حـل این‬ ‫کسـب دانـش و علـم متـرادف بـا اتلاف عمـر تعبیـر م ‬ ‫دغدغـه و نگرانـی دانشـجویان سـازمان تامیـن اجتماعـی شـرایطی را بـرای‬ ‫دانشـجویان فراهـم اورده اسـت کـه بامراجع هبـه شـعب سـازمان و انعقـاد‬ ‫قرارداد و پرداخت حق بیمه و اغاز بیمه پردازی‪ ،‬سوابق بیمه ای برای ان ها‬ ‫یکـه ایـن سـوابق در زمـان احـراز شـرایط بازنشسـتگی‬ ‫یشـود به طور ‬ ‫ایجـاد م ‬ ‫تمامـی سـنوات بیم هپـردازی اعـم از سـوابق بیمـه اجبـاری‪ ،‬بیمـه اختیـاری‬ ‫یکـه دانشـجو‬ ‫یشـود‪ .‬درصورت ‬ ‫و دانشـجویی به عنـوان سـابقه موثـر لحـاظ م ‬ ‫قهـای‬ ‫به واسـطه نـوع شـغل و اسـتخدام خـود تحت پوشـش سـایر صندو ‬ ‫بازنشسـتگی همچـون نیروهـای مسـلح و بازنشسـتگی کشـوری قـرار گیـرد‬ ‫قهـای مذکـور انتقـال دهـد‪ .‬الزم بـه‬ ‫می توانـد ایـن سـوابق را بـه صندو ‬ ‫نتـر از سـایر‬ ‫توجـه اسـت کـه نـرخ حـق بیمـه در بیمـه دانشـجویان پایی ‬ ‫بیمه هاسـت و دولـت نیـز دودرصـد از پرداخـت سـهم حـق بیمـه را برعهـده‬ ‫نگـروه خواهـد بـود‪ .‬نکتـه‬ ‫نطـرح بـرای ای ‬ ‫دارد کـه باعـث جذابیـت بیشـتر ای ‬ ‫اساسـی بیمـه دانشـجویی این موضـوع اسـت کـه سـابقه بیمـه دانشـجویی‬ ‫هیـچ تفاوتـی بـا سـایر انـواع سـوابق بیمـه نـدارد‪ .‬دانشـجویان بـرای ثبت نـام‬ ‫نطـرح می تواننـد بـا ورود بـه سـامانه خدمـات الکترونیکـی سـازمان‬ ‫درای ‬ ‫تامین اجتماعی به نشـانی ‪ es.tamin.ir‬از منوی بیم هشـدگان‪ /‬بیمه شدگان‬ ‫خـاص‪ /‬بیمـه فرا گیـر خانـواده ایرانـی‪ /‬انعقـاد قـرارداد دانشـجویی‪ ،‬نسـبت‬ ‫بـه عقـد قـرارداد بیمـه دانشـجویی و پرداخـت حـق بیمـه اقـدام نماینـد‪.‬‬ ‫دانشـجویانی کـه تاب هحـال بیمـه نبوده انـد‪ ،‬ابتـدا باید در سـامانه نام نویسـی‬ ‫کرده و اطالعات هویتی خود را وارد نموده تا شماره بیمه به ان ها تخصیص‬ ‫داده شـود‪ .‬الزم به ذکـر اسـت جهـت اختصـاص شـماره بیمـه و نام نویسـی بـه‬ ‫پسـت الکترونیـک (ایمیـل) و شـماره تلفن همـراه کـه ب هنـام دانشـجو باشـد‬ ‫یسـت‪ .‬درصورت تمایـل دانشـجویان می تواننـد بـا مراجعه حضـوری به‬ ‫الزام ‬ ‫شـعب سـازمان تامین اجتماعی نسـبت به انعقاد قرارداد بیمه دانشـجویی‬ ‫اقـدام نماینـد‪.‬‬ ‫*کارشناس بیمه سازمان تامین اجتماعی‬ ‫خبر‬ ‫فرمانده سپاه حضرت ولی عصر ؟جع؟ خوزستان بیان کرد؛‬ ‫نقش موثر هیئت های مذهبی‬ ‫در توسعه فرهنگی کشور‬ ‫فرمانـده سـپاه حضـرت ولی عصـر ؟جع؟‬ ‫تهـای مذهبـی بـا‬ ‫خوزسـتان گفـت‪ :‬هیئ ‬ ‫اجـرای برنام ههـای زیبـای مذهبـی در تلاش‬ ‫هسـتند تـا نیازهـای فرهنگی مـردم را تامین و‬ ‫برطـرف کننـد‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛ سـردار حسـن‬ ‫شـاهوارپور در حاشـیه همایـش سـالیانه‬ ‫مداحـان خوزسـتان در جمـع خبرنـگاران‬ ‫تهـای مذهبـی نقـش بسـیار موثـری در توسـعه فرهنگـی‪،‬‬ ‫تا کیـد کـرد‪ :‬هیئ ‬ ‫اسلامی و ارزشـی کشـور دارنـد‪ .‬فرمانـده سـپاه حضـرت ولی عصـر ؟جع؟‬ ‫خوزسـتان افـزود‪ :‬مداحـان‪ ،‬شـاعران و هیئت هـای مذهبـی در کل ایام سـال‬ ‫به ویـژه در ایـام محـرم و صفـر بـا اجـرای برنام ههـای زیبـای مذهبـی در تلاش‬ ‫هسـتند تـا نیازهـای فرهنگـی مـردم را تامیـن و برطرف کننـد‪ .‬وی گفت‪ :‬امید‬ ‫اسـت بـا یـک رزمایـش عظیـم در ایـام محـرم‪ ،‬عاشـورا و همچنیـن اربعیـن‬ ‫حسـینی بتـوان عالو هبـر زنـده نگه داشـتن یـاد و خاطـره امـام حسـین ؟ع؟ و‬ ‫عاشـورا نیـز توطئ ههـای دشـمنان را در همـه حوز ههـا خنثـی کنیـم‪.‬‬ ‫اعالم نتایج نظرسنجی ذینفعان‬ ‫شرکت گاز استان خراسان جنوبی‬ ‫یو حرفه ای مازندران‪:‬‬ ‫مدیر کل اموزش فن ‬ ‫دکتر سیامکحبیبی*‬ ‫‪habibi_siamak@yahoo.com‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫جامعه باید برای اینده فرزندان خود‬ ‫از مدرک گرایی به مهارت گرایی برسد‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫هم زمـان بـا فرا رسـیدن هفتـه ملـی مهـارت‬ ‫سـید حسـین درویشـی؛ مدیـر کل امـوزش‬ ‫یو حرفـه ای مازنـدران بـا اصحـاب رسـانه‬ ‫فن ‬ ‫در خصـوص برنامـه هـای این هفتـه گفت وگو‬ ‫کرد‪ .‬درویشی در این نشست گفت ‪ :‬صمیمانه‬ ‫از زحمـات همـکاران رسـانه در پوشـش‬ ‫خبرهای حوزه مهارت سپاسگزارم‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬جامعـه مـا در حـال فقیـر شـدن فرهنـگ‬ ‫کار هست و در خانواده ها دچار فقر فرهنگ‬ ‫مهارت هستیم لذا نیاز است در استان برای‬ ‫تغییر فرهنگ کار بسیج عمومی انجام شود؛‬ ‫همچنیـن الزم اسـت مـردم از مدرک گرایـی‬ ‫بـه مهارت گرایـی بـرای اینـده فرزنـدان خـود‬ ‫برسـند‪ .‬درویشـی بیان داشـت‪ :‬یکی از دالیل‬ ‫عدم حضور مهارت اموختگان در بنگاه های‬ ‫صنعتـی تعـارض درامـد مشـاغل ازاد بـا درامد‬ ‫در واحدهـای صنعتـی اسـت‪ ،‬هـدف اصلـی‬ ‫یو حرفـه ای ایجـاد مهـارت در‬ ‫امـوزش فن ‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫افـراد بـرای ایجـاد زمین ههـای شغل ‬ ‫یو حرفـه ای مازنـدران‬ ‫مدیـر کل امـوزش فن ‬ ‫در این نشسـت بـه ارائـه امـار عملکـردی‬ ‫پرداخـت و گفـت‪ :‬صـدور مجـوز مرا کـز جـوار‬ ‫کارگاهـی بـه تعـداد ‪ ١١٣‬مرکـز و افزایـش تعـداد‬ ‫اموزشـگاه های ازاد از تعـداد ‪ ٧٥٠‬بـه ‪١۴۵٩‬‬ ‫تهـای مهـم‬ ‫اموزشـگاه از جملـه فعالی ‬ ‫توسـعه ای در حوزه جذب شـرکای اجتماعی‬ ‫بـود‪ .‬درویشـی از برنامـه مهمـی در حـوزه‬ ‫دانشـگاه ها خبـر داد و اظهـار داشـت ‪ :‬توجـه‬ ‫بـه اجـرای امـوزش کهـاد و طرح نخلسـتان در‬ ‫دانشـگاه های مازنـدران بـرای توانمن دسـازی‬ ‫مهارتی دانشـجویان از برنامه های مهم سال ‬ ‫جاری ست‪ .‬وی همچنین گفت‪ :‬بروز رسانی‬ ‫تجهیزات کارگاهی اموزشـی با رویکردمشاغل‬ ‫شهـای نو و تقاضا محـور‪ ،‬توجه‬ ‫جدیـدو اموز ‬ ‫و تا کیـد توسـعه اموزش در محیـط کار واقعی‬ ‫در تمامـی گرو ههـای هـدف امـوزش از دیگـر‬ ‫برنام ههـای سـال ‪ ١۴٠١‬دانسـت‪ .‬مدیـر کل‬ ‫یو حرفـه ای مازنـدران در بخـش‬ ‫امـوزش فن ‬ ‫پایانـی این نشسـت اهم برنام ههـای اداره کل‬ ‫در هفتـه ملـی مهـارت اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫اجـرای ششـطرح جهاد مهارتـی در گروه های‬ ‫هـدف‪ ،‬اجـرای بیـش از ‪ ١٠٠٠‬دوره اموزشـی‪،‬‬ ‫برگزاری مسـابقه ملی مهارت ازاد گردشـگری‪،‬‬ ‫افتتاح بیش از ‪ ٧٠‬اموزشـگاه ازاد فنی و حرفه‬ ‫ای‪ ،‬برگـزاری جلسـه شـورای مهـارت اسـتان و‬ ‫شـهرهای مازنـدران از اهـم برنام ههـای ایـن‬ ‫هفتـه برشـمرد‪.‬‬ ‫مراسم تکریم و معارفه شهرداران سابق و جدید منطقه ‪ ۳‬شهرداری شیراز برگزار شد؛‬ ‫شهریاری؛ شهردار جدید منطقه ‪ 3‬شیراز‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫مراسـم تکریـم شـهردار سـابق و معارفـه‬ ‫شـهردار جدید منطقه ‪ ۳‬با حضور مهندس‬ ‫مسـعود زارعـی عضـو و ناظـر شـورای شـهر‬ ‫شـیراز در منطقـه ‪ ۳‬شـهرداری‪ ،‬نصیـری؛‬ ‫دیگـر عضو شـورای اسلامی شـهر‪ ،‬فـر ج زاده؛‬ ‫قائم مقام شـهردار شـیراز‪ ،‬یداللهی؛ مدیرکل‬ ‫حراسـت شـهرداری شـیراز و جمعـی از‬ ‫مدیـران شـهرداری در منطقـه ‪ ۳‬برگـزار‬ ‫شـد‪ .‬مسـعود زارعـی؛ عضـو و ناظـر شـورای‬ ‫اسلامی شـهر شـیراز در منطقه ‪ ۳‬شهرداری‬ ‫دراین مراسـم تغییـرات در پسـت های‬ ‫مدیریتـی را امـری طبیعـی قلمـداد کـرد‬ ‫و افـزود‪ :‬امیـدوار هسـتیم ایـن تغییـرات‬ ‫نتایـج خوبـی را بـرای مـردم و شـهر به همـراه‬ ‫داشـته باشـد‪ .‬وی شـهردار سـابق و جدیـد‬ ‫منطقـه ‪ ۳‬را از مدیـران مجـرب و توانمنـد‬ ‫شـهرداری شـیراز برشـمرد و گفـت‪ :‬اقدامـات‬ ‫خـوب انجام شـده ازسـوی ایـن عزیـزان‬ ‫ً‬ ‫نشـهر شـیراز کاملا مشـهود اسـت‪.‬‬ ‫در کال ‬ ‫زارعـی بااشـاره به خدمـات کریـم شـکوهیان‬ ‫در منطقـه ‪ ۳‬شـهرداری‪ ،‬گفـت‪ :‬اینکـه‬ ‫‪۳‬سـال از عمـرش‬ ‫مدیـری در شـهرداری ‪ ۰‬‬ ‫را صـرف خدمـت صادقانـه بـه مـردم کنـد‪،‬‬ ‫جـای بسـی تقدیـر و تشـکر دارد و همـه مـا‬ ‫وظیفـه داریـم تجلیلـی شایسـته از چنیـن‬ ‫نیروهـای خدومـی داشـته باشـیم‪ .‬عضـو‬ ‫شـورای شـهر شـیراز غالمرضـا شـهریاری‬ ‫شـهردار جدیـد منطقـه ‪ ۳‬را نیـز از مدیـران‬ ‫کارامـد‪ ،‬مـردم دار و باتجربـه شـهرداری‬ ‫قلمـداد و ابـراز امیـدواری کـرد‪ :‬خصوصیـات‬ ‫اخالقـی‪ ،‬تجـارب ارزنـده و توانمنـدی وی‬ ‫منشـا تحـول و پیشـرفت هرچه بیشـتر‬ ‫بـرای منطقـه ‪ ۳‬شـهرداری باشـد‪ .‬مهنـدس‬ ‫فـر ج زاده؛ قائم مقـام شـهردار شـیراز نیـز‬ ‫باتا کیدبراینکـه مدیران شـهرداری بـا ارتباط‬ ‫خـوب و اثرگـذار بـا مـردم‪ ،‬بایـد ان هـا را در‬ ‫عمـران و توسـعه شـهری تشـویق و ترغیـب‬ ‫ً‬ ‫کننـد‪ ،‬گفـت‪ :‬قطعـا مشـارکت و همراهـی‬ ‫مـردم در توسـعه و پیشـرفت هرچه بیشـتر‬ ‫شـهر‪ ،‬نقـش مهمـی ایفـا می کنـد‪ .‬وی بـه‬ ‫تقویـت بسـتر و زیرسـاخت های شـهری‬ ‫اشـاره و تا کیـد کـرد‪ :‬شـهرداری به عنـوان‬ ‫متولـی اصلـی عمـران و ابادانـی شـهر بـا‬ ‫ارتقـای زیرسـاخت ها و امکانـات شـهری‪،‬‬ ‫توجـه ویـژه بـه ان داشـته باشـد‪ .‬قائم مقـام‬ ‫شـهردار شـیراز از زحمـات ارزنـده شـکوهیان‬ ‫در شـهرداری شـیراز قدردانـی کـرد و افـزود‪:‬‬ ‫ً‬ ‫یقینا مردم فهیم شیراز نیز قدردان زحمات‬ ‫ایـن مدیـر زحمتکـش و باتجربـه شـهرداری‬ ‫خواهنـد بـود‪ .‬وی خطـاب بـه شـهریاری‬ ‫شـهردار جدیـد منطقـه ‪ ۳‬تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫همچـون گذشـته بـا تعامـل بـا مـردم و دیگـر‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی‪ ،‬زمینه رفاه و اسـایش‬ ‫شـهروندان و پیشـرفت هرچه بیشتر منطقه‬ ‫را فراهـم اورد‪ .‬غالمرضـا شـهریاری؛ شـهردار‬ ‫جدیـد منطقـه ‪ ۳‬دراین جلسـه خدمـت بـه‬ ‫مـردم را افتخـاری بـزرگ بـرای خـود برشـمرد‬ ‫و افـزود‪ :‬همـه عالقـه ام خدمـت بـه شـهر و‬ ‫شـهروندان اسـت و در منطقـه ‪ ۳‬شـهرداری‬ ‫نیـز همـه تالشـم را درجهـت توسـعه و‬ ‫پیشـرفت منطقـه و خدمـت شـبانه روزی‬ ‫بـه شـهروندان بـه کار خواهـم بسـت‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه موتـور حرکـت شـهرداری‬ ‫دراین شرایط سخت اقتصادی نیز باسرعت‬ ‫درحرکـت اسـت‪ ،‬ابـراز امیـدواری کـرد‪ :‬بـا‬ ‫تلاش شـبانه روزی‪ ،‬رونـد خدمات رسـانی‬ ‫بـه شـهروندان منطقـه ‪ ۳‬شـهرداری شـتاب‬ ‫چشـمگیری ب هخـود بگیـرد‪ .‬شـهردار جدیـد‬ ‫منطقـه ‪ ۳‬درپایـان گفـت‪ :‬درراسـتای رفـع‬ ‫نیازهـای این منطقه راهبردهـا و برنامه های‬ ‫خوبـی را مدنظـر داریـم و امیـدوار هسـتیم‬ ‫بـا ارائـه و اجـرای این برنام ههـا‪ ،‬قد مهـای‬ ‫خوبـی درجهـت بهبود کیفیت زندگـی مردم‬ ‫این منطقه و رفع مشکالت ان ها و توسعه و‬ ‫پیشـرفت هرچه بیشـتر این منطقـه برداریم‪.‬‬ ‫دراین مراسـم بـا اهـدای لـوح سـپاس از‬ ‫زحمـات کریـم شـکوهیان؛ شـهردار پیشـین‬ ‫منطقـه ‪ ۳‬قدردانـی و غالمرضـا شـهریاری‬ ‫به عنـوان شـهردار منطقـه ‪ ۳‬معارفـه شـد‪.‬‬ ‫شـهردار مناطـق ‪ ۱ ،۶‬و ‪ ۲‬شـیراز‪ ،‬بخشـی از‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫سـوابق مدیریتـی غالمرضـا شهریار ‬ ‫استاندار کرمان تاکید کرد؛‬ ‫استفاده از ظرفیت جوانان بدون نگاه سیاسی‬ ‫اسـتاندار کرمان با تا کید بر اینکـه جوانان‬ ‫نتـر از قبـل شـده اند‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫امـروز متدی ‬ ‫بایـد سـعی کنیـم بـدون هیـچ گرایـش و‬ ‫دیـد جناحـی از ظرفیـت فکـری جوانـان‬ ‫در همـه زمین ههـا اسـتفاده کنیـم و بـه‬ ‫نهـا‬ ‫نهـا میـدان دهیـم تـا بـا کمـک ا ‬ ‫ا ‬ ‫بتوانیـم شـاهد پیشـرفت های زیـادی‬ ‫در حوز ههـای مختلـف باشـیم‪ .‬دکتـر‬ ‫محمدمهـدی فـدا کار ‪ ۲۹‬تیرمـاه در نشسـت مجمـع نخبـگان اصولگـرا بـه‬ ‫اقتصـاد اسـتان اشـاره کـرد و اظهـار داشـت‪ :‬وجـود معـادن بـزرگ در اسـتان‬ ‫کرمـان یـک مزیـت ویـژه بـرای این خطـه اسـت‪ ،‬امـا متاسـفانه ایـن معـادن‬ ‫همه چیز را تحت الشعاع قرار داده و همه نگاه ها در استان به سمت معادن‬ ‫یبـودن معـادن یـک مزیـت بـرای‬ ‫رفتـه اسـت‪ .‬فـدا کار با بیان اینکـه خصوص ‬ ‫دولـت اسـت‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬معـادن در زمینـه اشـتغال در مناطـق محـروم‬ ‫کمک زیادی به اسـتان کرده اند اما نباید از سـایر ظرفیت ها و پتانسـیل های‬ ‫اسـتان نیـز غافـل بمانیـم‪ .‬وی با تا کید بر اینکـه شـرکت های بـزرگ معدنـی‬ ‫در توسـعه اسـتان بایـد سـرمایه گذاری کننـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬بـرای تامیـن‬ ‫مالـی پروژ ههـای بـزرگ اسـتان‪ ،‬مقـرر گردیـده؛ شـرکت هایی تشـکیل شـود که‬ ‫از طریـق ایـن شـرکت ها و بـا سـهامداری شـرکت های بـزرگ صنعتـی و معدنـی‬ ‫اسـتان تامیـن مالـی این پروژ ههـا صـورت گیـرد‪ .‬فـدا کار با تا کید بر اینکـه‬ ‫حـوزه گردشـگری نیـز می توانـد بـه اقتصـاد اسـتان کمـک شـایانی کنـد افـزود‪:‬‬ ‫یسـت و هفـت اثـر ثبت‬ ‫اسـتان کرمـان دارای اثـار باسـتانی و تاریخـی متعدد ‬ ‫جهانی در این استان وجود دارد بنابراین استان در این حوزه برای پیشرفت‬ ‫یتـوان بـرای اقتصـاد اسـتان‬ ‫ظرفیـت زیـادی دارد و از این طریـق گام بزرگـی م ‬ ‫برداشت‪ .‬استاندار کرمان در ادامه افزود‪ :‬اعتقاد دارم باید در حوزه فرهنگی‬ ‫قرارگاه هایـی تشـکیل و یـک بـارش فکـری جمعـی صـورت گیـرد و چنانچـه‬ ‫پـروژه ای متفـاوت و جدیـد از دل ایـن قرارگا ههـا ارائـه شـود و مبنـا قـرار گیـرد‬ ‫ً‬ ‫حتما تامین منابع خواهد شد و ما نیز در استانداری کرمان هرگونه کمکی را‬ ‫کـه بتوانیـم انجـام خواهیـم داد‪ .‬فـدا کار در بخش دیگری از سـخنان خود در‬ ‫جمع نخبگان اصولگرای اسـتان‪ ،‬دغدغه کشـاورزان را مهم دانسـت و گفت‪:‬‬ ‫در زمینـه تغییـر الگـوی کشـت کارهـای زیـادی انجـام شـده کـه از کشـاورزان‬ ‫انتظـار داریـم کـه از ایـن طر ح ها و اقدامات اسـتقبال کرده و در برابر تغییراتی‬ ‫که باعث پیشـرفت اسـتان اسـت مقاومت نکنند‪ .‬اسـتاندار کرمان با تا کید بر‬ ‫توسـعه متـوازن در اسـتان گفـت‪ :‬بخشـی از معـادن باید برای توسـعه اسـتان‬ ‫تسـازی با کمک شـرکت های خصوصی انجام گیرد‬ ‫پیشـقدم شـوند و ظرفی ‬ ‫و از انج اکـه ارتبـاط صنعـت بـا دانشـگاه خیلی ضعیـف اسـت ولـی صنعـت کار‬ ‫خـود را بـدون معطلـی انجـام می دهد و ثابت نمی مانـد پس باید کاری کنیم‬ ‫یتـر کنیـم‪.‬‬ ‫کـه بتوانیـم ارتبـاط صنعـت بـا دانشـگاه را قو ‬ ‫شو پرورش فارس خبر داد؛‬ ‫مدیرکل اموز ‬ ‫برگزاری مسابقات فوتسال فرهنگیان کشور در فارس‬ ‫شو پرورش اسـتان فارس گفت‪ :‬مسـابقات فوتسـال فرهنگیان‬ ‫مدیرکل اموز ‬ ‫یشـود‪ .‬ب هگـزارش مهر؛ محمد خلیل‬ ‫کشـور پـس از ‪ ۱۳‬سـال در فـارس برگـزار م ‬ ‫‪۱۳‬سـال در اسـتان‬ ‫عسـکری بیـان کـرد‪ :‬در ایـن دوره از مسـابقات کـه پـس از ‬ ‫فـارس برگـزار خواهـد شـد‪ ۶۲ ،‬تیـم از سراسـر کشـور در ایـن دوره حضـور‬ ‫خواهند داشت‪ .‬این در حالی ست که ‪ ۳۲‬تیم کمتر از ‪ ۴۰‬سال و ‪ ۳۰‬تیم بیش‬ ‫از ‪ ۴۰‬سـال سـن دارنـد‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬در ایـن دوره از مسـابقات پیش بینـی‬ ‫کهـزار معلـم از سراسـر کشـور بـه اسـتان فـارس امـده و از اول‬ ‫یشـود کـه ی ‬ ‫م ‬ ‫لغایـت هفتـم مردا دمـاه در شـیراز بـه رقابـت بـا یکدیگـر بپردازند‪ .‬عسـکری در‬ ‫ادامه یاداور شد‪ :‬مراسم افتتاحیه این دوره از بازی ها در مجموعه فرهنگی‬ ‫ش وپـرورش و حاج بابایـی؛‬ ‫و ورزشـی بعثـت و در حضـور معـاون وزیـر اموز ‬ ‫نماینـده مجلـس شـورای اسلامی برگـزار خواهـد شـد‪ .‬وی در ادامـه یـاداور‬ ‫شـد‪ :‬فـارس در رشـته های مختلـف اقایـان و بانـوان در این دوره از مسـابقات‬ ‫یکـه مـردان فـارس در رشـته های فوتسـال‪ ،‬والیبـال‪،‬‬ ‫حضـور داشـته‪ ،‬به گونه ا ‬ ‫تنیس روی میز و بانوان در رشته های تنیس روی میز‪ ،‬بدمینتون و والیبال‬ ‫یسـت که سـه اسـتان خراسـان‪ ،‬فارس و اصفهـان در‬ ‫حضـور دارنـد این در حال ‬ ‫ایـن دوره از مسـابقات اقـدام به میزبانـی کرده انـد‪.‬‬ ‫برگزاریمراسم اختتامیه جشنواره‬ ‫بازی های بومی محلی سالمندان و افراد دارای معلولیت بهزیستی یزد‬ ‫مدیرکل بهزیسـتی اسـتان یزد در مراسم اختتامیه جشنواره‬ ‫یهـای بومـی محلـی سـالمندان و افـراد دارای معلولیـت‬ ‫باز ‬ ‫بهزیسـتی یـزد با اشـاره به شـرح وظایـف گسـترده و جامعـه‬ ‫هـدف تحت پوشـش بهزیسـتی گفـت‪ :‬هـدف بهزیسـتی‬ ‫در خدمت رسـانی بـه افـراد تحت پوشـش توانمندسـازی‬ ‫حهـای‬ ‫ان هاسـت‪ .‬رضـا ابهـت افـزود‪ :‬در همین راسـتا طر ‬ ‫متنوعـی طـی سـال های اخیـر به منظـور توانمندسـازی‬ ‫جامعـه تحت پوشـش در بهزیسـتی اجـرا شـده اسـت‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکـه بـازی هـای بومـی محلـی ریشـه در فرهنـگ هـر‬ ‫یهـا کـه اختصـاص هـر‬ ‫جامعـه دارد‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬ایـن باز ‬ ‫یبـرد و روحیـه‬ ‫منطقـه اسـت افـراد را بـه خاطـرات کودکـی م ‬ ‫نهـا را شـاد می کنـد‪ .‬مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان یـزد ورزش‬ ‫ا ‬ ‫را یکـی از را ههـای توانمندسـازی جامعـه هـدف دانسـت و‬ ‫گفـت‪ :‬ورود افـراد بـه عرصـه ورزش علاوه بـر تقویـت عضلات‬ ‫و توانمنـدی جسـمی؛ پروسـه پیـری را بـه تاخیـر می انـدازد و‬ ‫به لحـاظ روحـی نیـز منجـر بـه افزایـش رضایـت درونـی افـراد‬ ‫یهـای بومـی محلـی در‬ ‫یشـود‪ .‬وی بـر تقویـت ورزش و باز ‬ ‫م ‬ ‫کلیه مرا کز بهزیسـتی تا کید کرد و گفت‪ :‬این جشـنواره در دو‬ ‫شهرسـتان مهریز و اشـکذر برگزار شـده اسـت و در نظر داریم‬ ‫در کلیـه شهرسـتان هـای اسـتان گسـترش دهیـم‪ .‬محسـن‬ ‫ینـژاد؛ معـاون توانبخشـی بهزیسـتی نیـز اجـرای‬ ‫صباغ ‬ ‫جشنواره بازی های بومی محلی را در قالب طرح توانبخشی‬ ‫مبتنی بر جامعه دانست و گفت‪ :‬طرح توانبخشی مبتنی بر‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫جامعـه مـدت ‪2 5‬سـال اسـت که در بهزیسـتی اجرا م ‬ ‫وی افزود‪ :‬ورود ورزش و بازی های بومی محلی به این طرح‬ ‫در راسـتای توانمندسـازی افراد دارای معلولیت و سالمندان‬ ‫اسـت‪ .‬معـاون توانبخشـی بهزیسـتی اسـتان یـزد ارتبـاط ایـن‬ ‫یهـا بـا فرهنـگ هـر جامعـه را یـاداور شـد و گفـت‪ :‬اجـرای‬ ‫باز ‬ ‫این بازی ها منجر به حضور اجتماعی افراد دارای معلولیت‬ ‫یسـت؛ اختتامیه‬ ‫یشـود‪ .‬گفتن ‬ ‫و سـالمندان در جامعه نیز م ‬ ‫یهـای بومـی محلـی کـه بـا حضـور افـراد دارای‬ ‫جشـنواره باز ‬ ‫معلولیت و سالمندان شهرستان های مهریز و اشکذر برگزار‬ ‫شـد؛ شـرکت کنندگان در قالب ‪ 10‬ایسـتگاه ورزشـی به اجرای‬ ‫کقـل و‬ ‫بازی هایـی نظیـر گرد وبـازی‪ ،‬کوار هبـازی‪ ،‬دارت‪ ،‬ی ‬ ‫دوقل‪ ،‬شطرنج‪ ،‬لی لی‪ ،‬ماروپله‪ ،‬فوتبال دستی و طناب کشی‬ ‫پرداختنـد‪.‬‬ ‫رئیس اداره ایمنی راه و حریم استان خبر داد؛‬ ‫اشکارسازی ‪ 7600‬تابلو و عالئم در جاده های مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫رئیس اداره ایمنی راه و حریم اداره کل راهداری و حمل ونقل‬ ‫جـاده ای اسـتان مازنـدران از پا ک سـازی و اشکارسـازی‬ ‫‪ 7600‬عـدد تابلـو و عالئـم در محورهـای مواصالتـی اسـتان‬ ‫در سـه ماهه سـال جـاری خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫اداره کل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مازنـدران؛‬ ‫مهنـدس محسـن یمینـی اظهـار داشـت‪ :‬اشکارسـازی‬ ‫تابلوهـای ایمنـی و عالئـم کـه هماننـد زبـان گویـای ترافیکـی‬ ‫نقش بسزایی در ایمنی و کاهش سوانح رانندگی دارند یکی‬ ‫از اقدامـات ایـن اداره کل در سه ماهه نخسـت سـال جـاری‬ ‫بـود‪ .‬وی اظهـار داشـت‪ :‬از ابتـدای سـال جـاری تـا پایـان‬ ‫خردادمـاه همچنیـن اقداماتـی ازجملـه جمـع اوری یـا تعمیـر‬ ‫‪9 00‬عـدد گاردریـل معیـوب‪ 350 ،‬کیلومتـر ترانشـه برداری یـا‬ ‫اصالح شـیب شـیروانی‪ ،‬نصب ‪ 1400‬عدد تابلو و عالئم جدید‬ ‫و جمع اوری‪ ،‬بازسـازی و تعمیر ‪ 1100‬عدد تابلو و عالئم ایمنی‬ ‫معیـوب بـرای ارتقـای ایمنـی محورهـای مواصالتـی اسـتان‬ ‫انجـام شـده اسـت‪ .‬وی خاطرنشـان سـاخت‪ :‬ازانجا کـه تهیـه‬ ‫عالئـم از محـل اعتبـارات ملـی بـوده لـذا حفـظ و صیانـت از‬ ‫انـان موجـب حفـظ سـرمایه ملـی محسـوب کـه همانـا یکـی‬ ‫نطـور سـبب‬ ‫از وظایـف ذاتـی همـه احـاد ملـت بـوده و همی ‬ ‫ایجـاد انگیـزه و تلاش بیشـتر راهـداران در نگهـداری از را ههـا‬ ‫می شـود‪ .‬وی افـزود‪ :‬بـا وجـود تلاش شـبانه روزی راهـداران‬ ‫در جاد ههـا بایـد به این نکتـه توجـه داشـته باشـیم؛ ضامـن‬ ‫سلامتی راننـدگان محتـرم در رانندگـی‪ ،‬توجـه انـان بـه عالئم‬ ‫موجـود در را ههـا بـوده تـا سـفری امـن و مطمئـن را سـپری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫خوشه دهی ساقههای طالیی برنج در ‪ ۹۰‬درصد از شالیزارهای گیالن‬ ‫معـاون امـور تـو لیـدات گیاهـی سـازمان جهـاد کشـاورزی‬ ‫گیلان گفـت‪ :‬خوشـه دهی سـاقه های طالیـی برنـج در‬ ‫‪ ۹۰‬درصـد از شـالیزارهای گیلان گـزارش شـده اسـت‪ .‬علـی‬ ‫موسـوی با بیان اینکه چیزی به برداشـت برنج از شالیزارهای‬ ‫اسـتان نمانـده اسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬در حال حاضـر ب هصـورت‬ ‫مـوردی برداشـت برنـج در شـالیزارهای شـرق و غـرب گیلان‬ ‫در حال انجـام اسـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬خوشـه دهی سـاقه های‬ ‫برنـج در ‪ ۹۰‬درصـد از شـالیزارهای گیلان گزارش شـده اسـت و‬ ‫با توج هبـه احتمـال بـارش بـاران امیدواریـم تـا پایان برداشـت‬ ‫برنـج شـالیکاران اوضـاع خوبـی را در شـالیزارها سـپری کننـد‪.‬‬ ‫موسـوی خاطرنشـان کـرد‪ :‬با توجه به اینکـه امسـال با کاهش‬ ‫ذخیره اب مواجه بودیم‪ ،‬خوشبختانه با همراهی کشاورزان‬ ‫سـال زراعـی را تا به امـروز بـا موفقیـت سـپری کردیـم‪ .‬معـاون‬ ‫تولیـدات گیاهـی سـازمان جهـاد کشـاورزی گیلان گفـت‪:‬‬ ‫بـرای اینکـه برنجـکاران سـال زراعـی خوبـی را سـپری کننـد‬ ‫خبر‬ ‫بایـد قیمـت تمـام شـده تولیـد برنـج کاهـش یابـد و امسـال بـا‬ ‫افزایـش برداشـت مکانیـزه برنـج ایـن امـکان بـرای شـالیکاران‬ ‫بیشـتری فراهـم شـده اسـت‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬گیلان‬ ‫‪ ۲۳۸‬هزار هکتار اراضی شـالیزاری دارد و پیش بینی می شـود‬ ‫در ‪ ۱۸۵‬هزار هکتـار از ایـن شـالیزارها برداشـت برنـج ب هصـورت‬ ‫مکانیـزه انجـام شـود‪ .‬موسـوی تصریـح کـرد‪ :‬با توج هبـه‬ ‫قیمـت خـوب فـروش برنـج به نظـر می رسـد‪ ،‬امسـال پـس از‬ ‫برداشـت برنـج کشـاورزان بیشـتری نسـبت بـه سـال گذشـته‬ ‫بـرای پـرورش راتـون اقـدام کننـد‪ .‬معـاون امـور تولیـدات‬ ‫گیاهـی سـازمان جهـاد کشـاوزری گیلان گفـت‪ :‬پـروش راتـون‬ ‫کـه برنجـی گـران و خوش طعـم اسـت عالوه براینکـه موجـب‬ ‫افزایـش تولیـد برنـج سـفید در گیلان منجر بـه ارتقـای درامد‬ ‫برنجـکاران گیلان نیـز خواهـد شـد‪.‬‬ ‫رضا بهنام‪ /‬مدیرعامل شرکت گاز‬ ‫خراسان جنوبی گفت‪ :‬درراستای‬ ‫حقـوق شـهروندی و شناسـایی‬ ‫انتظـارات و نیازهـای ذینفعـان و‬ ‫طبـق نظامنامـه شـرکت ملـی گاز‬ ‫به صـورت مسـتمر رضایتمنـدی‬ ‫ذینفعـان موردسـنجش قـرار‬ ‫می گیـرد‪ .‬سـید محمـود هاشـمی درتشـریح ایـن خبـر گفت‪ :‬شـرکت گاز اسـتان‬ ‫خراسان جنوبی یک سازمان خدمات رسان است که ارتقای کیفیت خدمات‬ ‫ارائه شـده و افزایـش رضایـت مشـترکین از اهـداف اصلـی ان اسـت‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫شـرکت گاز اسـتان خراسـان جنوبـی اظهـار کـرد‪ :‬پـروژه نظرسـنجی براسـاس‬ ‫نظامنامه شرکت ملی گاز ایران و در بخش های مشترکین‪ ،‬نمایندگان جامعه‪،‬‬ ‫متقاضیان و مراجعین‪ ،‬همسـایگان تاسیسـات‪ ،‬تامین کنندگان و پیمانکاران‬ ‫صـورت می پذیـرد و پـس از تحلیل نتایج نظرسـنجی انجام شـده درصورت نیاز‬ ‫پروژه هـای بهبـود تعریـف می گـردد‪ .‬هاشـمی افـزود‪ :‬براسـاس تحلیـل نتایـج‬ ‫حاصلـه سـال ‪ ،1400‬رضایتمندی مشـترکین خـرد ‪ 84‬درصد‪ ،‬مشـترکین عمده‬ ‫ درصـد‪ ،‬نماینـدگان جامعـه ‪ 83‬درصـد‪ ،‬مراجعیـن ‪ 94‬درصـد‪ ،‬همسـایگان‬ ‫تاسیسـات ‪ 89‬درصـد‪ ،‬تامین کننـدگان کاال ‪ 94‬درصـد و پیمانـکاران خدماتـی و‬ ‫اجرایی ‪ 84‬درصد بوده است‪ .‬وی ضمن اظهار خرسندی از نتایج نظرسنجی‬ ‫و تقدیـر از عملکـرد کارکنـان شـرکت گاز خراسـان جنوبـی افـزود‪ :‬هرسـاله طـرح‬ ‫افکارسـنجی ذینفعـان بـا مشـارکت موسسـات پژوهشـی معتبـر و بـا نظـارت‬ ‫واحـد روابط عمومـی ایـن شـرکت انجـام می پذیرد و در سـال گذشـته این پروژه‬ ‫پژوهشـی بـا همـکاری دانشـگاه صنعتـی بیرجنـد اجـرا شـد‪.‬‬ ‫گازرسانی به دو محدوده روستای بچه دره‬ ‫فریبـا محمـدی‪ /‬مدیرعامـل شـرکت گاز‬ ‫خراسـان شـمالی به منظـور گازرسـانی‬ ‫بـه دو محـدوده الحـاق بـه طـرح‬ ‫روسـتای بچـه دره شهرسـتان راز و‬ ‫جـرگالن بـه شهرسـتان راز و جـرگالن‬ ‫سـفر کـرد‪ .‬حسـن رضـا میربلوکـی‬ ‫به همـراه مسـئولین ارشـد ایـن شـرکت‬ ‫بـا فرمانـدار شهرسـتان راز و جـرگالن‬ ‫دیـدار و با تشـریح عملکردها‪ ،‬چالش ها‬ ‫و راهکارهـای الزم بابـت الحـاق بـه طـرح هـادی روسـتاها را بررسـی نمودنـد‪.‬‬ ‫مصطفی حسـن زاده؛ فرماندار راز و جرگالن از تالش کلیه پرسـنل شـرکت گاز‬ ‫در ارائـه خدمـات بی وقفـه در شهرسـتان به ویـژه در حادثـه سـیل اخیـر در‬ ‫روسـتای تکله قـوز و اقدامـات به موقـع و فـوری ایـن شـرکت جهـت پایـداری‬ ‫گاز قدردانـی کـرد‪ .‬میربلوکـی از دو محـدوده الحـاق بـه طـرح روسـتای بچـه‬ ‫دره بازدیـد و ضمـن بررسـی چالش هـا و ارائه راه حل ها‪ ،‬دسـتورات الزم جهت‬ ‫تسریع در گازرسانی به این مناطق را صادر کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬به دلیل در مسیر‬ ‫شـبکه بـودن روسـتای کالتـه درویـش‪ ،‬سـا کنین محتـرم ان نیـز بـه زودی از‬ ‫نعمـت گاز برخـوردار خواهنـد شـد‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری استان فارس خبر داد؛‬ ‫اجرای حکم قصاص نفس قاتل «شهید رنجبر»‬ ‫قاسـم توانایـی‪ /‬مجـازات قصـاص نفـس قاتـل‬ ‫«شهیدعلی ا کبر رنجبر»جانشینوقتپاسگاه‬ ‫بیـد زرد شـیراز صبـح دیـروز بـا حضـور خانـواده‬ ‫اولیـای دم اجـرا شـد‪ .‬رئیـس کل دادگسـتری‬ ‫اسـتان فـارس گفـت‪ :‬پـس از وقـوع قتـل فجیـع‬ ‫سـرهنگ علی ا کبـر رنجبـر و دسـتگیری قاتـل‪،‬‬ ‫رسـیدگی سـریع بـه پرونـده در دسـتورکار قـرار‬ ‫گرفـت و رای اولیـه مبنی بـر قصـاص قاتـل از شـعبه اول دادگاه کیفـری ‪ 1‬اسـتان‬ ‫صادر شد‪ .‬حجت االسالم والمسلمین سید کاظم موسوی بابیان اینکه پس از‬ ‫صدور رای نخسـتین با اعتراض وکیل متهم‪ ،‬رای بدوی در دیوان عالی کشـور‬ ‫نقـض و بـا تجویـز مرجـع عالـی قضائـی کشـور‪ ،‬رفـع نقـص درخصـوص سلامت‬ ‫روانی و قوه تمیز متهم در کمیسـیون پزشـکی قانونی در دسـتورکار قرار گرفت؛‬ ‫گفـت‪ :‬اواخـر اردیبهشـت امسـال پـس از اجرای دسـتورات قضات دیـوان عالی‬ ‫کشـور درنهایـت کمیسـیون پزشـکی قانونـی اسـتان فـارس اعلام کـرد؛ بـا انجام‬ ‫مصاحبـه و معاینـه روان شـناختی از متهـم‪ ،‬عالئمـی از اختالل عمـده روانی در‬ ‫وی مشـاهده نشـد و طبـق قرائـن قاتـل در زمـان ارتـکاب بـزه دارای قـوه تمیـز و‬ ‫اراده بـوده اسـت‪ .‬پـس از اظهارنظر کمیسـیون پزشـکی قانونی بـرای دومین بار‬ ‫متهـم در شـعبه اول دادگاه کیفـری ‪ 1‬اسـتان محاکمـه و بـا نظـر قضـات شـعبه‬ ‫ً‬ ‫مجـددا بـه قصـاص نفـس درمالعـام محکـوم شـد‪ .‬ایـن مقـام عالـی قضائـی‬ ‫اسـتان بااشـاره به اینکه رای دوم دادگاه کیفـری ‪ 1‬اسـتان فـارس توسـط شـعبه‬ ‫نهـم دیـوان عالـی کشـور تاییـد و ابرام شـد گفـت‪ :‬روند اسـتیذان از ریاسـت قوه‬ ‫قضائیـه نیـز انجـام و مجـوز اجـرای حکـم بـه دادگسـتری اسـتان فـارس ابلاغ‬ ‫شـد کـه بالفاصلـه در دسـتور اجـرا احـکام کیفـری شـیراز قـرار گرفـت‪ .‬رئیـس کل‬ ‫دادگسـتری فارس گفت که باتوجه به اصرار اولیای دم مرحوم رنجبر بر اجرای‬ ‫حکم قصاص و عدم تمایل انان بر بخشش محکوم‪ ،‬با فراهم شدن مقدمات‬ ‫اجرا مجازات قصاص قاتل «شهید رنجبر» با حضور اولیای دم در محل وقوع‬ ‫جنایـت به اجـرا درامـد‪.‬‬ ‫افزایش ‪12‬لیتربرثانیه اب تولیدی شهر بلبان اباد‬ ‫نسـرین میرکـی‪ /‬مدیـر امـور ابفـای دهـگالن از افزایـش اب تولیـدی شـهر‬ ‫بلبان ابـاد بـه میـزان ‪12‬لیتربرثانیـه بـا هزینـه ‪53‬میلیاردریـال خبـر داد‪ .‬باقری‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬با توجه بـه کمبـود اب شـهر بلبان ابـاد و بـا هـدف رفـع مشـکالت‬ ‫کم ابی و کاهش تنش های ناشـی از ان اقداماتی جهت افزایش تولید اب در‬ ‫ایـن شـهر انجـام شـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬این مشـکالت به ویژه در فصـل اوج مصرف‬ ‫در تابسـتان نمـود بیشـتری داشـت و می طلبیـد تـا بـا اجـرای پـروژه جدیـد‬ ‫ایـن مشـکالت بـه حداقـل برسـد‪ .‬مدیـر امـور ابفـای دهـگالن خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬درهمین راسـتا اجـرای ‪4.5‬کیلومتـر خـط انتقـال لولـه پلی اتیلـن سـایز‬ ‫‪160‬میلی متـری و تجهیـز کامـل دوحلقـه چـاه نیمه عمیـق انجـام شـد‪.‬‬ ‫مدیر منطقه اردبیل خبر داد؛‬ ‫دوگانه سوزکردن ‪ 3900‬خودروی عمومی‬ ‫در استان اردبیل‬ ‫پرویـن حسـینی‪ /‬مدیـر شـرکت ملـی‬ ‫پخـش فراورده هـای نفتـی منطقـه اردبیـل‬ ‫گفـت‪ :‬از زمـان اغـاز اجـرای طـرح رایـگان‬ ‫دوگانه سـوزکردن خودروهـای عمومـی‬ ‫تا کنـون‪ ،‬نزدیـک بـه سـه هزار و ‪ 900‬خـودرو‬ ‫در سـطح منطقـه دوگانه سـوز شـد‪ .‬به گـزارش‬ ‫روابط عمومی شـرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتی منطقه اردبیل؛ سـید حجت مدنی دراین باره گفت‪ :‬تا کنون چهارهزار‬ ‫و ‪ 832‬دسـتگاه خـودرو در سـامانه ‪ GCR.niopdc.ir‬بـرای تبدیـل بـه‬ ‫دوگانه سـوز در سـطح منطقـه ثبت نـام کرده انـد کـه از ایـن تعـداد سـه هزار‬ ‫و ‪ 891‬خـودرو دوگانه سـوز شـدند و ‪ 941‬دسـتگاه خـودروی دیگـر در صـف‬ ‫تبدیـل هسـتند‪ .‬وی با اشـاره به اغـاز دوگانه سـوزکردن خودروهـای مسـافربر‬ ‫اینترنتـی افـزود‪ :‬طـرح تبدیـل خودروهـای مسـافربر شـخصی بـه دوگان هسـوز‬ ‫بـا اولویـت ماشـین های پرمصـرف و اعطـای یارانـه از ماه هـای قبـل شـروع‬ ‫شـده اسـت و بر اسـاس ان حدود ‪75‬درصد از هزینه تبدیل به صورت یارانه‬ ‫دولتـی پرداخـت می شـود‪.‬‬ ‫یو حرفه ای‬ ‫برپایی میز خدمت مرا کز اموزش فن ‬ ‫مازندران در مصالهای نماز جمعه‬ ‫عباسـعلی کوشـکی‪ /‬در اولیـن روز از‬ ‫هفتـه ملـی مهـارت‪ ،‬مرا کـز امـوزش‬ ‫فنی وحرفـه ای مازنـدران میـز خدمـت‬ ‫مهارتـی در مصالهـای نمـاز جمعـه برپـا‬ ‫کردنـد‪ .‬در ایـن برنامـه روسـای مرا کـز‬ ‫یو حرفـه ای‬ ‫و کارشناسـان امـوزش فن ‬ ‫مازنـدران بـه مشـاوره مراجعیـن در‬ ‫خصـوص برنامه هـای اموزشـی و‬ ‫زمینه هـای ایجـاد یـک شـغل بـا کسـب مهـارت پرداختنـد‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫یک شنبه ‪ 2‬مرداد ‪ 24 1401‬ذوالحجه ‪ 24 1443‬جوالی ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2551‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫عملکرد مثبت شهرداری ساری؛ ثمره تعامل مجموعه شهرداری و شورای شهر‬ ‫رویداد ‪ 2022‬فرصتی برای نمایش توانمندی های مازندران‬ ‫یســت دیرپــا به گونـه ای کــه اســناد تاریخــی بنیــاد ان را بــه روزگاران قدیــم نســبت‬ ‫عباسعلیکوشکی ســاری شهر ‬ ‫می دهنــد و نکتــه جالب توجــه این اس ـت که ســاری نه تنهــا یکــی از قدیمی تریــن شــهرهای‬ ‫ســرزمین طبرســتان بــوده بلکــه از روزگاران کهــن‪ ،‬همــواره مرکزیــت ایــن دیــار را نیــز داشــته و ایــن یعنــی به لحــاظ اجتماعــی‪،‬‬ ‫یســت‪ .‬ســاری در طــول تاریــخ‪ ،‬روزگار پرفرازونشــیبی را از‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬سیاســی و عمرانــی دارای پیشــینه ای غن ‬ ‫ســر گذرانــده و در این مســیر به دفعــات رو بــه ویرانــی نهــاد امــا هر بــار بــه برکــت ریشـه های تاریخــی و بــه مــدد اســتقامت و‬ ‫پایمــردی مردمــان غیــورش کمــر راســت کــرد و قامــت خــود را اســتوار و پابرجــا نگهداشــت‪.‬‬ ‫کیا علیزاده‬ ‫معاون توسعه مدیریت و منابع‬ ‫حسن کالنتری‬ ‫معاونت برنامه ریزی و هماهنگی‬ ‫در دوران معاصـر؛ سـاری ا گرچـه راه توسـعه را در پیـش گرفـت امـا رونـد و‬ ‫سـرعت پیشـرفت ان متناسـب با قدمت و ارزش های تاریخی ان نبوده‬ ‫یهـای مدیـران‬ ‫یهـا و کم توجه ‬ ‫زیـرا ایـن شـهر متاسـفانه براثـر بی مهر ‬ ‫ادوار مختلف نتوانست به جایگاه شایسته و حقوق بایسته اش دست‬ ‫یابـد‪ .‬بـا شـکل گیری نهـاد مردمـی شـورا و حضـور نماینـدگان مـردم در‬ ‫متن مسـائل شـهر‪ ،‬هرچند گام هایی در جهت توسـعه سـاری برداشته‬ ‫شـد امـا ازانجا کـه جایگیـری دررونـد شـتابان توسـعه‪ ،‬برنامه ریـزی و‬ ‫تلاش مضاعفـی را می طلبـد و در شـمایل جدیـد مدیریـت شـهری نیـز‬ ‫ُ‬ ‫عـدم برخـورداری افـراد از مهـارت کار جمعـی همـواره باعث کنـدی روند‬ ‫یشـده‪ ،‬الجـرم کمـاکان کاسـتی هایی در‬ ‫حهـا و برنام ههـا م ‬ ‫اجـرای طر ‬ ‫یشـود‪ .‬رفـع ایـن کاسـتی ها و‬ ‫شـهر مرکـز اسـتان مازنـدران مشـاهده م ‬ ‫ً‬ ‫سرعت بخشیدن به حرکت موتور توسعه شهری قطعا مستلزم تعیین‬ ‫چشـم انداز و افقـی روشـن بـرای سـاختن شـهر‪ ،‬تدویـن برنام ههـای‬ ‫بلندمدت‪ ،‬میان مدت و کوتاه مدت و توان اجرای دقیق این برنامه ها‪،‬‬ ‫بودجـه و اعتبـارات مناسـب و البتـه سـرمایه گذاری جهـت شـکوفایی‬ ‫تهـای شـهر اسـت کـه در سـایه تعامـل شـورای شـهر و شـهرداری‬ ‫ظرفی ‬ ‫به عنـوان بازوهـای تصمیم گیـری و اجرایـی شـهر محقـق خواهـد شـد‪.‬‬ ‫شـوربختانه اتفاقـات ناخوشـایندی کـه در زمـان فعالیت شـورای پنجم‬ ‫ً‬ ‫خصوصـا در سـال های ‪ 1398‬و ‪ 99‬در مدیریـت شـهری سـاری رخ داده‬ ‫و درنهایـت بـه توقـف فعالیـت نهـاد شـورا در ایـن شـهر انجامیـد‪ ،‬یـک‬ ‫ناهمگونی عجیب وغریب را در اجزای مدیریت شهری حکایت می کرد‬ ‫و کارهـای صـورت گرفتـه توسـط شـورا و شـهرداری وقت در قبـال انچه از‬ ‫وجـود فسـاد در ایـن مجموعـه حکایت داشـت‪ ،‬مـردم را سـردرگم نمود‪.‬‬ ‫ایـن اتفاقـات تلـخ علاوه بر ایجاد رکود درروند سـازندگی و توسـعه شـهر‪،‬‬ ‫امیـد و اعتمـاد شـهروندان را نشـانه رفـت و بذر ناامیـدی و بی اعتمادی‬ ‫نسـبت بـه مدیـران شـهری را در ایـن شـهر پاشـید‪ .‬در چنیـن شـرایطی‬ ‫کـه نهـاد شـورا فعالیـت نمی کرد‪ ،‬جواد طالبـی از مدیران مجـرب و موفق‬ ‫شـهرداری از سـوی اسـتانداری کـه قائم مقـام شـورا در دوره فتـرت بـوده‬ ‫بـه سـمت شـهردار سـاری منصـوب گردیـد‪ .‬وی در شـرایطی مسـئولیت‬ ‫شـهرداری را پذیرفـت کـه علاوه بـر غلبـه جـو بی اعتمـادی نسـبت بـه‬ ‫مدیران شهری‪ ،‬به لحاظ مالی و اداری نیز شرایط مطلوبی بر شهرداری‬ ‫تهـای درامـدی‪ ،‬ازدیـاد‬ ‫حا کـم نبـود‪ .‬ارقـام بـاالی بدهـکاری‪ ،‬محدودی ‬ ‫نیروهـا و بسـیاری کارهـای بـر زمین مانـده حکایـت از ایـن داشـت کـه‬ ‫طالبـی مسـئولیت خطیـری را تعهـد نمـوده اسـت‪ .‬وی در همـان‬ ‫نخستین جلسات بعد از تصدی خود تا کید کرد که ساری به دیدگاهی‬ ‫نـو در خدمت رسـانی نیـاز دارد‪ .‬طالبی همچنیـن قول داد بـرای احیای‬ ‫جایـگاه شـهرداری و افزایـش سـطح خدمـات تلاش خواهـد کـرد و امید‬ ‫و اعتماد ازدسـت رفته را به فضای شـهر سـاری بر خواهد گرداند و برای‬ ‫ایـن منظـور تا کیـد کـرد مدیـران شـهرداری بایـد از سـه شـاخصه تعهـد‪،‬‬ ‫تخصـص و تعصـب سـازمانی به عنـوان مولف ههـای مسـئولیت پذیری‬ ‫برخـوردار باشـند‪ .‬گا مهـای اولیـه طالبـی کـه در نبـود شـورا و در راسـتای‬ ‫تهـای عمرانی‬ ‫ایجـاد تحـرک در شـهرداری برداشـته شـد‪ ،‬به ویژه فعالی ‬ ‫و پیگیری طر ح های در دسـت اجرا موجب امیدواری شـهروندان شـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بـا اغاز بـه کار شـورای ششـم‪ ،‬بـدوا طالبـی به عنوان سرپرسـت شـهرداری‬ ‫سـاری در سـمت خـود ابقـاء شـد‪ .‬وی بـا تا کید و تمرکز بر انضبـاط کاری‬ ‫در مجموعه شـهرداری تالش نمود همه ظرفیت های این مجموعه را‬ ‫بـرای باال بـردن سـطح کمـی و کیفـی خدمـات شـهری بـه کار انـدازد و در‬ ‫این مسـیر تـا حـدود زیـادی موفـق عمـل کـرد‪ .‬طالبـی بـا ایـن اعتقـاد کـه‬ ‫پاسـخگویی مطلـوب بـه مطالبـات شـهروندان مسـتلزم مجموعـه ای‬ ‫ً‬ ‫سـرحال و پویاسـت‪ ،‬رسـیدگی بـه مسـائل و نیازهـای کارکنـان خصوصـا‬ ‫نحـال پایـش نیروهـا را در دسـتور کار‬ ‫پرداخـت به موقـع حقـوق و درعی ‬ ‫حهـا و پروژه ها‬ ‫نسـپاری طر ‬ ‫قـرار داد‪ .‬بدین ترتیـب بود که سیاسـت درو ‬ ‫یکـه تـا پیش ازایـن‬ ‫در شـهرداری سـاری امـکان تحقـق یافـت‪ .‬درحال ‬ ‫بسیاری از فعالیت های عمرانی و خدماتی و حتی فرهنگی و اجتماعی‬ ‫یشـد‪ ،‬طالبـی بـا احصـاء و به کارگیـری‬ ‫نسـپاری م ‬ ‫شـهرداری برو ‬ ‫نسـازمانی‪ ،‬تخصـص گرایـی در چینـش نیروهـا و‬ ‫تهـای درو ‬ ‫ظرفی ‬ ‫نهـا‪ ،‬اجرای بسـیاری‬ ‫اسـتفاده از مدیـران جـوان و کارامـد و اعتمـاد بـه ا ‬ ‫حهـا را بـه واحدهـا و سـازمان های زیرمجموعـه شـهرداری وا گـذار‬ ‫از طر ‬ ‫نمـود کـه بالطبـع بـه نفـع شـهرداری‪ ،‬شـهر و شـهروندان تمام شـد‪.‬‬ ‫گزینشبجایشهردار و نقشمعاونان‬ ‫در توفیقاتشهرداری‬ ‫معاونت های شـهرداری در پیشـبرد سیاسـت ها و برنامه های شهردار‬ ‫به نحوی که موردتوجه و رضایت نمایندگان مردم در شـورای اسلامی‬ ‫شـهر و نیـز خـود شـهروندان قـرار گیـرد‪ ،‬کمـک شـایانی نمودنـد‪ .‬کیـا‬ ‫علیـزاده در معاونـت توسـعه مدیریـت و منابـع‪ ،‬حسـن کالنتـری در‬ ‫معاونـت برنامه ریـزی و هماهنگـی امـور مناطـق‪ ،‬علیرضـا سـعیدی در‬ ‫معاونـت حمل ونقـل و امـور زیربنایـی‪ ،‬علیرضـا حمیـدی در معاونـت‬ ‫خدمـات شـهری و سـید حمـزه حسـینی در معاونـت شهرسـازی و‬ ‫معماری‪ ،‬مدیران جوان و درعین حال با دانش و باتجربه ای هسـتند‬ ‫که در کنار جواد طالبی توانستند زمینه را برای تحرک بیشتر و پویایی‬ ‫شـهرداری فراهـم سـازند؛ به گونـه ای کـه در سـاماندهی امـور مالـی و‬ ‫یهـای گذشـته‪،‬‬ ‫اداری‪ ،‬پرداخـت بخـش قابل مالحظـه ای از بده ‬ ‫پرداخت به موقع حقوق با وجود افزایش های سنواتی‪ ،‬ایجاد و فعال‬ ‫نمودن سـازمان سـرمایه گذاری و مشـارکت های مردمی در شـهرداری‬ ‫بـا عنایـت بـه وضعیـت اقتصـادی شـهرداری ها و ضـرورت اسـتفاده‬ ‫از منابـع درامـدی جدیـد از طریـق اعتمادسـازی و باورافرینـی بـرای‬ ‫شهـای مختلـف‪ ،‬فعال نمـودن شـهرداری های‬ ‫سـرمایه گذاران بخ ‬ ‫مناطق در ابعاد خدمات رسـانی و درامدزایی‪ ،‬ایجاد شـهرداری بافت‬ ‫نتـر و تخصصـی بـه مسـائل‬ ‫کهـن (منطقـه چهـار ) بـا هـدف توجـه افزو ‬ ‫تهـا کـه همـواره یـک مسـئله بـرای شـهرداری مرکـز‬ ‫ایـن قبیـل باف ‬ ‫جواد طالبی‬ ‫شهردار ساری‬ ‫علیرضا سعیدی‬ ‫معاون حمل و نقل و امور زیر بنایی‬ ‫علیرضا حمیدی‬ ‫معاونت خدمات شهری‬ ‫ً‬ ‫اسـتان بـود‪ ،‬توسـعه کمـی و کیفـی خدمات شـهری خصوصـا پیگیری‬ ‫حهـا و پروژ ههـای‬ ‫مجدانـه نهضـت اسـفالت معابـر شـهر‪ ،‬پیگیـری طر ‬ ‫نیمـه کار ازجملـه نیـروگاه زبال هسـوز‪ ،‬پـروژه پـل تـا پـل‪ ،‬فازهـای سـه و‬ ‫چهـار میـدان ابـن شهراشـوب‪ ،‬توسـعه فضاهـای ورزشـی‪ ،‬توجـه بـه‬ ‫تهـای خان ههـای شـهروندی‪ ،‬پیگیـری تصویـب طرح تفصیلی‬ ‫فعالی ‬ ‫سـاری از طریـق شـورای عالـی معمـاری و شهرسـازی کشـور به عنـوان‬ ‫نقشـه راه توسـعه شـهری تنهـا نمونه هایـی از اقدامـات شـهرداری‬ ‫سـاری در دوران تصـدی طالبـی اسـت‪.‬‬ ‫بهتر نیستنظارتشورا‬ ‫صبغهحمایتیداشتهباشد؟‬ ‫عدمهمگراییو فرصت هایی‬ ‫که از دست می رود‬ ‫طالبـی بـا ایـن شـروع امیدبخـش توانسـت ارای اعضـای شـورای ششـم‬ ‫بـرای دریافـت حکـم شـهرداری را جلـب نمایـد‪ .‬او حکـم قطعـی خـود‬ ‫را در شـهریور ‪ 1400‬از دسـت وزیـر کشـور دریافـت کـرد‪ .‬با توجه به اینکـه‬ ‫چنیـن اتفاقـی ( گرفتـن حکـم شـهرداری ب هطـور مسـتقیم از شـخص‬ ‫وزیـر کشـور) بـرای هـر شـهرداری اتفـاق نمی افتـد و همچنیـن انگیـزه‬ ‫بـاالی طالبـی بـرای خدمت‪ ،‬می توانسـت در کنار همدلی اعضای شـورا‬ ‫تهـای کشـوری جهـت‬ ‫بـه یـک فرصـت تاریخـی بـرای اسـتفاده از ظرفی ‬ ‫توسـعه سـاری تبدیـل شـود‪ .‬ایـا مدیـران شـهری سـاری در ایـن فرصـت‬ ‫سـازی موفق عمل کردند؟ متاسـفانه پاسـخ این سـوال مثبت نیسـت‪.‬‬ ‫فگـذاری شـهرداری بـرای ایجـاد منابـع درامـدی پایـدار‬ ‫به رغـم هد ‬ ‫تهـای درون مجموعه و فراهم اوردن شـرایط‬ ‫از طریـق به کارگیری ظرفی ‬ ‫جهـت ارائـه خدمـات بهینـه بـه شـهروندان و نیـز ارتقـای شـاخص های‬ ‫توسـعه شـهری و مهیا نمـودن سـاری بـرای رویدادهـای مهمـی نظیـر‬ ‫رویـداد بین المللـی سـاری ‪ 2022‬کـه تحقـق ان در درجـه اول‪ ،‬همدلـی و‬ ‫تعامل شورای شهر و شهرداری را می طلبید‪ ،‬کوک شدن ساز مخالفت‬ ‫از سـوی تعـدادی از اعضـای شـورا‪ ،‬اغازگر بگومگوهایی شـد کـه در طول‬ ‫یک سال گذشـته به دل مشـغولی اصلی مدیریت شـهری سـاری تبدیل‬ ‫گردیـد و پرواضـح اسـت کـه ایـن وضعیـت‪ ،‬تـوان و انـرژی مجموعـه را‬ ‫مصـروف مسـائل حاشـیه ای کـرده و امـکان تحرک بیشـتر را از ان سـلب‬ ‫نمـود و ان را بـه ورطـه روزمرگـی انداخـت‪.‬‬ ‫رویداد‪ 2022‬فرصتی‬ ‫براینمایشتوانمندی هایمازندران‬ ‫همان طورکـه مطلـع شـده اید‪ ،‬انتخاب سـاری از سـوی کشـورهای عضو‬ ‫یهـای اقتصـادی (ا کـو) به عنـوان پایتخـت گردشـگری‬ ‫سـازمان همکار ‬ ‫ایـن کشـورها و وا گـذاری میزبانـی کشـورهای عضـو بـه سـاری برای سـال‬ ‫‪ 2022‬اتفـاق مهمـی بـوده کـه در صـورت پیگیـری و پـردازش عالمانـه و‬ ‫مجدانـه می توانـد بـه اعتلای نـام سـاری در سـطوح ملـی‪ ،‬منطقـه ای و‬ ‫بین المللـی بیانجامـد و لـذا مدیران شـهری می بایسـت بـه ان به عنوان‬ ‫یـک فرصـت اسـتثنایی بنگرنـد و زمینـه اسـتفاده از ان را بـه سـهم خـود‬ ‫ً‬ ‫فراهـم سـازند‪ .‬این امـر قطعـا بـه همگرایـی و کار جمعی مدیران شـهری‬ ‫سـاری نیاز داشـته درحالی که روند حرکتی این مجموعه‪ ،‬عکس مسـیر‬ ‫بایسـته اسـت‪ .‬در راسـتای ایـن رویـداد‪ ،‬در ابـان ‪ 1400‬پروفسـور سـرور‬ ‫بختی رئیس موسسـه فرهنگی ا کو به سـاری سـفر کرد‪ .‬وی در دیدار با‬ ‫استاندار وقت که با حضور طالبی؛ شهردار ساری صورت گرفت‪ ،‬هدف‬ ‫سفر خود را ارتقاء گردشگری ا کو و همچنین معرفی ظرفیت های ممتاز‬ ‫سـاری بـه کشـورهای عضـو جهـت فراهـم اوردن زمینـه اسـتفاده از ایـن‬ ‫تهـا عنـوان کـرد‪ .‬ایـن اتفاقـات نویدبخـش روزهـای بهتـری بـرای‬ ‫ظرفی ‬ ‫یشـد و بـرای این منظـور‬ ‫سـاری بـود مشـروط بـر اینکـه فرصت انـگاری م ‬ ‫یشـک نهـاد مدیریـت شـهری سـاری می بایسـت در خـط مقـدم‬ ‫ب ‬ ‫تهـا در‬ ‫یکـه مخالف ‬ ‫یهـا قـرار می گرفـت درصورت ‬ ‫یهـا و پیگیر ‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫شـورا همچنـان محـور فعالیـت این نهـاد بود‪.‬‬ ‫تردیدی نیسـت که شـورای اسلامی شـهر دارای وظیفه نظارتی سـت و‬ ‫در همین راسـتا می تواند به شـهردار تذکر بدهد و از شـهردار سـوال کند؛‬ ‫امـا انجـام ایـن وظیفـه قانونـی بایـد بـه گشـایش در کارهـا منجر شـود نه‬ ‫اینکـه باعـث رکـود شـود‪ .‬بدیهی اسـت وقتـی کنش های یک شـورا مانع‬ ‫یشـود بـدان معناسـت که شـورا وظیفه‬ ‫از تحـرک و پویایـی شـهرداری م ‬ ‫قانونـی خـود را درسـت انجـام نمی دهـد‪ .‬این چنیـن بـود کـه خیلـی از‬ ‫برنامه ها و اقدامات شهرداری به خاطر این مخالف خوانی ها به محاق‬ ‫ً‬ ‫می رفت‪ .‬مثال از یک سو شهردار از ایجاد سامانه شفافیت در شهرداری‬ ‫نسـو‪ ،‬شـورا امـکان کمـک بـه شـهرداری برای پیشـبرد‬ ‫خبـر مـی داد و از ا ‬ ‫ایـن هـدف را نداشـت‪ .‬ایـن کیفیـت در مـوارد متعـددی من جملـه در‬ ‫پیگیـری پروژ ههـای نیمـه کاره‪ ،‬در برنامه ریـزی بـرای اجـرای طر ح هـای‬ ‫جدیـد‪ ،‬در سـاماندهی نیروهـا و حتی در بحث تعیین بهـای خدمات و‬ ‫تدویـن بودجـه رخ نمـود‪ .‬روزهـا‪ ،‬هفت ههـا و ما ههـای یک سـال گذشـته‬ ‫در مدیریـت شـهری سـاری و ا کثـر قریـب به اتفاق جلسـات شـورا در این‬ ‫شـهر بـه اختالفات و مشـاجرات سـپری شـد‪ .‬ا گرچـه تفـاوت دیدگاه ها و‬ ‫یسـت امـا تضـارب اراء می بایسـت در‬ ‫سلایق در نهـاد شـورا امـری طبیع ‬ ‫راسـتای هـدف واحـدی انجـام گرفته و به تحقـق اهداف جمعی کمک‬ ‫کنـد کـه در رابطـه بـا مدیریـت شـهری سـاری این گونـه نبود‪.‬مدتـی چند‬ ‫عضـو شـورا سـاز عـدم احـراز شـهردار را زدنـد و ما ههـای متوالـی مشـغول‬ ‫ً‬ ‫حواشـی و تبعات این امر بودند و اخیرا هم موضوع اسـتیضاح شـهردار‬ ‫را علـم کـرده و در شـورا مطـرح نمودنـد کـه البتـه رای نیـاورد؛ چرا کـه در‬ ‫تمام این مدت‪ ،‬شهرداری مشغول انجام وظایف خود بود و نگذاشت‬ ‫یکـه واقعیـت این اسـت که‬ ‫خللـی دررونـد امـور ایجـاد شـود درصورت ‬ ‫باوجـود یـک شـهردار باتجربـه‪ ،‬باانگیـزه‪ ،‬پـای کار و ریسـک پذیر‪ ،‬شـرایط‬ ‫می توانسـت به مراتـب بهتـر از ایـن باشـد ا گر شـورا از همگرایـی و مهارت‬ ‫کار جمعـی برخـوردار بـود و بـرای شـهر و مردمانـش دل می سـوزاند‪ .‬سـه‬ ‫عضـوی کـه مسـئله ی اسـتیضاح را مطـرح کردنـد‪ ،‬مطالبـی را عنـوان‬ ‫ً‬ ‫نمودند که عمدتا کلی و فاقد مصادیق عینی بود اما درهرحال شهردار‬ ‫در جلسه استیضاح حضور یافت تا پاسخگوی سواالت باشد‪ .‬هرچند‬ ‫ً‬ ‫اسـتیضاح کنندگان (احتمـاال) بـا علـم بـه اینکـه اسـتیضاح رای نخواهد‬ ‫اورد‪ ،‬در جهـت ایجـاد تنـش در جلسـه تلاش نمـوده و جلسـه را تـرک‬ ‫کردنـد امـا شـهردار در حضـور اصحاب رسـانه و دوسـوم از اعضای حاضر‬ ‫ً‬ ‫به همه سوال ها پاسخ داد و ثابت نمود اوال در برابر شورا به عنوان نهاد‬ ‫ً‬ ‫ناظـر تمکیـن می کنـد‪ .‬ثانیـا بـه عملکرد خـود اطمینـان داشـته و بیمی‬ ‫ً‬ ‫تهـای طالبـی در جلسـه‬ ‫از سـوال نـدارد و ثالثـا پاسخگوسـت‪ .‬صحب ‬ ‫استیضاح درخور توجه است‪ .‬وی به نکاتی اشاره نمود که موید تا کید‬ ‫نگارنـده در سـطور باالسـت مبنی بر اینکـه شـورای شـهر ا گـر از شـهردار‬ ‫منتخب خود حمایت نماید و ا گر همدلی و تعامل بین دو بازوی نهاد‬ ‫مدیریت شهری وجود داشته باشد نه تنها مشکالت و موانع یکی پس‬ ‫از دیگـری برداشـته خواهـد شـد بلکـه حرکـت در مسـیر توسـعه شـهری‬ ‫ممکـن و بلکـه بـا سـرعت خواهـد بـود‪ .‬چنانکه مقـام معظم رهبـری نیز‬ ‫فرمودنـد‪« :‬شـورای شـهر بایـد به شـهردار به عنوان سـربازی بنگرد کـه او‬ ‫را بـه جبهـه فرسـتاده و حـال بایـد پشـت او را نگهـدارد‪ ،‬از او حمایت کند‬ ‫و او را تقویت نماید و از او کار بخواهد»‪ .‬طالبی در ان جلسه گفت‪ :‬من‪،‬‬ ‫جـواد طالبـی‪ ،‬فرزند شـهرداری سـاری‪ ،‬با اعتماد شـما عزیـزان‪ ،‬ناخدای‬ ‫ایـن کشـتی بـه ِگل نشسـته ام و بـا توکل بر خداونـد و همه تـوان و ابرویم‬ ‫همراه با تیم مدیریتی ام‪ ،‬در راستای هدایت ها و تحت نظارت اعضای‬ ‫محترم شـورا این کشـتی را از ِگل درخواهم اورد‪ .‬ما بانیان وضع موجود‬ ‫نیسـتیم‪ ،‬مـا وارثـان این وضعیت هسـتیم‪ .‬بانیان وضع موجـود که این‬ ‫کشتی را به ِگل رساندند‪ ،‬نه من بوده ام نه شما و نه تیم مدیریتی من!‬ ‫یشـد کـه شـهرداری اتوماسـیون اداری داشـته‬ ‫چـرا ده سـال ممانعـت م ‬ ‫باشد؟ امروز اما دارد‪ .‬چرا زباله ساری از صفر تا صد دست یک نفر بود؟!‬ ‫امروز اما همکاران من و شـما پای کارند‪ .‬امروز پس از ده سـال اصحاب‬ ‫رسانه پایشان به عمارت شهرداری باز شد‪ .‬شفاف و بی پرده پرسیدند‬ ‫و پاسـخ شـنیدند‪ .‬جـواد طالبـی بـر همیـن اصـل پاسـخگویی اسـت کـه‬ ‫می گویـد مـن و شـما‪ ،‬مـا‪ ،‬ایـن کشـتی به گل نشسـته امـروز را بـه سـاحل‬ ‫نجـات می رسـانیم‪ ،‬ا گـر و تنهـا ا گـر منافـع شـهر و مـردم شـهر را بـر منافع‬ ‫محفلـی و گعـده ای ترجیح دهیم و اینده عالی این شـهر را فـدای اندک‬ ‫امـروز نکنیـم‪ .‬ایـا امـروز‪ ،‬مـردم سـاری دغدغه‪ ،‬نگاه و مطالبه شـان پایان‬ ‫پروژه معطل مانده زبال هسـوز نیسـت؟ پروژه ای که بعد از ‪ 14‬ماه توقف و‬ ‫تعطیلی‪ ،‬امروز شتاب و پیشرفت مطلوبی گرفته است‪ .‬رئیس جهوری‬ ‫تخـواه و وزیـر کشـورش پـای ایـن پـروژه امده انـد‪ .‬مـا ایـن پـروژه را‬ ‫عدال ‬ ‫بـدل به پـروژه ای ملـی نمودیم‪.‬‬ ‫ایا امروز‪ ،‬مردم ساری دغدغه و خواسته شان‬ ‫پایان پروژهمغفول مانده«پل تا پل» نیست؟‬ ‫در سـال ‪ 2022‬سـاری پایتخت گردشـگری کشـورهای عضو ا کو اسـت‪.‬‬ ‫سید حمزه حسینی سیدی‬ ‫معاونت شهرسازی و معماری‬ ‫ایـا لیاقـت سـاروی ها داشـتن خیابانـی ایدئـال از مرکـز شـهر تـا میدانی‬ ‫بـه سـمت خروجـی شـهر نیسـت کـه در شـهریورماه و هفتـه دولـت‬ ‫افتتـاح می شـود؟ ایـا عدالـت اجتماعـی‪ ،‬مـا را رهنمـون نمی کنـد کـه‬ ‫حشـده‬ ‫در هـر محلـه سـاری یک خانـه ورزش چـون خانـه ورزش افتتا ‬ ‫شـهید سـلیمانکالیی در منطقـه دخانیـات داشـته باشـیم؟ ایـا هزینه‬ ‫نسـازمانی‬ ‫جمع اوری‪ ،‬حمل و انتقال زباله سـاری با تکیه بر توان درو ‬ ‫امـروز کاهـش نیافتـه اسـت؟ ایـا سـازمان عمـران به جـای انکـه بـاری بر‬ ‫دوش باشـد و حقـوق کارکنـان ان سـه مـاه سـه ماه عقب بیفتـد‪ ،‬یاری‬ ‫بـرای شـهرداری نیسـت؟ ایـا صـدور پروانـه تک بـرگ سـاختمان کـه در‬ ‫یک سـال اخیر مهیا شـده اسـت فضایی برای پرهیز از فسـاد نیست؟‬ ‫ایـا تجمیـع کمسـیون های مـاده صـد در یـک سـاختمان و وحـدت‬ ‫رویـه یکپارچـه مانـع از بـروز فسـاد نیسـت؟ ایـا سـاری نیـاز بـه دعـوت از‬ ‫سرمایه گذاران باتجربه و توانمند کشوری و بین المللی نداشته؟ امروز‬ ‫شـهرداری سـاری‪ ،‬سـازمان سـرمایه گذاری دارد و قدم هـای موثـری‬ ‫برای جذب سـرمایه گذار برداشـته اسـت‪ .‬ایا بافت کهن و تاریخی این‬ ‫شـهر رو بـه ویرانـی نیسـت؟ انـان کـه وعـده سـنگ فرش بـازار سـاری را‬ ‫تنهـا وعـده خیالـی داده بودنـد‪ ،‬بداننـد بـازار مرکـزی سـاری در حـال‬ ‫سـنگ فرش شـدن اسـت‪ ،‬به همـت ایـن شـورا و شـهرداری‪ ،‬محلات و‬ ‫اما کن تاریخی این شهر تاریخی‪ ،‬این شهر باعظمت‪ ،‬احیا و بازسازی‬ ‫در فضـای سـبز‪ ،‬سیسـتم ابیـاری قطـره ای درحال توسـعه و جایگزیـن‬ ‫ابیـاری سـنتی شـده اسـت‪ .‬گلخانـه تولیـد گل و گیـاه درحال توسـعه‬ ‫و رسـیدن بـه خودکفایی سـت‪ .‬امـروز در واحـد موتـوری بـا اسـتفاده‬ ‫از ظرفیـت درون سـازمانی‪ ،‬خودروهـا و ماشـین االت مسـتهلک‬ ‫بـه چرخـه ی کار بازگشـتند‪ .‬کارخانـه اسـفالت پـس از س هسـال و‬ ‫سنگ شـکن پس از شش سـال مجـدد راه اندازی شـد‪ .‬امـروز تولیدات‬ ‫محصـوالت بتنـی شـهرداری سـاری بـه همـت سـازمان عمـران انجـام‬ ‫می شـود‪ .‬طـی چهارماهـه گذشـته بیـش از ‪ 100‬هزار مترمربـع از معابـر‬ ‫شـهری اسـفالت شـد‪ .‬ایـام پایـان سـال ‪ 1400‬پـس از سـال ها شـهرداری‬ ‫ساری‪ ،‬اسفندی ارام و دور از تنش داشت نه شیشه ای شکسته شد‬ ‫و نـه دری‪ .‬حـق سـاروی هـا ارامـش همیشگی سـت‪ .‬مـردم شـهر ایـا از‬ ‫مـن و شـما غیـر ایـن می خواهنـد؟‬ ‫‪ ...‬و اکنون زمان همدلی ست‬ ‫سـوال پایانـی طالبـی بـه نظـرم رسـاترین حرفی سـت کـه بایـد بـه‬ ‫اعضـای محتـرم شـورا گفـت‪ .‬به راسـتی مـردم سـاری جـز ارامـش‪ ،‬امیـد‬ ‫و ابادانـی نمی خواهنـد و این میسـر نیسـت مگـر بـا اتحـاد و انسـجام‬ ‫مدیـران شـهری‪ .‬ا گـر در یـک فضـای متشـنج‪ ،‬شـهرداری توانسـت‬ ‫ً‬ ‫ایـن میـزان قابلیـت از خـود بـروز دهـد‪ ،‬در یـک فضـای مسـاعد قطعـا‬ ‫نمایـش توانمندی هـا دوچنـدان خواهـد بـود؛ به طوری کـه مالحظـه‬ ‫شـد شـهردار گفتنی هـا را گفـت و اعضـای شـورا نیـز بـر اسـاس مصالـح‬ ‫شـهر و شـهروندان تصمیم معقولی گرفتند و ا کنون زمان یک حرکت‬ ‫همدالنـه اسـت‪ .‬هـم از اعضـای محتـرم شـورا و هـم از مـردم شـریف و‬ ‫صبور سـاری انتظار می رود دسـت یاری به سـوی شـهردار دراز کنند تا‬ ‫بـا همراهـی و همدلـی‪ ،‬سـاری را بـه جایـگاه شایسـته اش برسـانند‪.‬‬ صفحه 8 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫یک شنبه ‪ 2‬مرداد ‪ 24 1401‬ذوالحجه ‪ 24 1443‬جوالی ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2551‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫عملکرد مثبت شهرداری ساری؛ ثمره تعامل مجموعه شهرداری و شورای شهر‬ ‫رویداد ‪ 2022‬فرصتی برای نمایش توانمندی های مازندران‬ ‫یســت دیرپــا به گونـه ای کــه اســناد تاریخــی بنیــاد ان را بــه روزگاران قدیــم نســبت‬ ‫عباسعلیکوشکی ســاری شهر ‬ ‫می دهنــد و نکتــه جالب توجــه این اس ـت که ســاری نه تنهــا یکــی از قدیمی تریــن شــهرهای‬ ‫ســرزمین طبرســتان بــوده بلکــه از روزگاران کهــن‪ ،‬همــواره مرکزیــت ایــن دیــار را نیــز داشــته و ایــن یعنــی به لحــاظ اجتماعــی‪،‬‬ ‫یســت‪ .‬ســاری در طــول تاریــخ‪ ،‬روزگار پرفرازونشــیبی را از‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬سیاســی و عمرانــی دارای پیشــینه ای غن ‬ ‫ســر گذرانــده و در این مســیر به دفعــات رو بــه ویرانــی نهــاد امــا هر بــار بــه برکــت ریشـه های تاریخــی و بــه مــدد اســتقامت و‬ ‫پایمــردی مردمــان غیــورش کمــر راســت کــرد و قامــت خــود را اســتوار و پابرجــا نگهداشــت‪.‬‬ ‫کیا علیزاده‬ ‫معاون توسعه مدیریت و منابع‬ ‫حسن کالنتری‬ ‫معاونت برنامه ریزی و هماهنگی‬ ‫در دوران معاصـر؛ سـاری ا گرچـه راه توسـعه را در پیـش گرفـت امـا رونـد و‬ ‫سـرعت پیشـرفت ان متناسـب با قدمت و ارزش های تاریخی ان نبوده‬ ‫یهـای مدیـران‬ ‫یهـا و کم توجه ‬ ‫زیـرا ایـن شـهر متاسـفانه براثـر بی مهر ‬ ‫ادوار مختلف نتوانست به جایگاه شایسته و حقوق بایسته اش دست‬ ‫یابـد‪ .‬بـا شـکل گیری نهـاد مردمـی شـورا و حضـور نماینـدگان مـردم در‬ ‫متن مسـائل شـهر‪ ،‬هرچند گام هایی در جهت توسـعه سـاری برداشته‬ ‫شـد امـا ازانجا کـه جایگیـری دررونـد شـتابان توسـعه‪ ،‬برنامه ریـزی و‬ ‫تلاش مضاعفـی را می طلبـد و در شـمایل جدیـد مدیریـت شـهری نیـز‬ ‫ُ‬ ‫عـدم برخـورداری افـراد از مهـارت کار جمعـی همـواره باعث کنـدی روند‬ ‫یشـده‪ ،‬الجـرم کمـاکان کاسـتی هایی در‬ ‫حهـا و برنام ههـا م ‬ ‫اجـرای طر ‬ ‫یشـود‪ .‬رفـع ایـن کاسـتی ها و‬ ‫شـهر مرکـز اسـتان مازنـدران مشـاهده م ‬ ‫ً‬ ‫سرعت بخشیدن به حرکت موتور توسعه شهری قطعا مستلزم تعیین‬ ‫چشـم انداز و افقـی روشـن بـرای سـاختن شـهر‪ ،‬تدویـن برنام ههـای‬ ‫بلندمدت‪ ،‬میان مدت و کوتاه مدت و توان اجرای دقیق این برنامه ها‪،‬‬ ‫بودجـه و اعتبـارات مناسـب و البتـه سـرمایه گذاری جهـت شـکوفایی‬ ‫تهـای شـهر اسـت کـه در سـایه تعامـل شـورای شـهر و شـهرداری‬ ‫ظرفی ‬ ‫به عنـوان بازوهـای تصمیم گیـری و اجرایـی شـهر محقـق خواهـد شـد‪.‬‬ ‫شـوربختانه اتفاقـات ناخوشـایندی کـه در زمـان فعالیت شـورای پنجم‬ ‫ً‬ ‫خصوصـا در سـال های ‪ 1398‬و ‪ 99‬در مدیریـت شـهری سـاری رخ داده‬ ‫و درنهایـت بـه توقـف فعالیـت نهـاد شـورا در ایـن شـهر انجامیـد‪ ،‬یـک‬ ‫ناهمگونی عجیب وغریب را در اجزای مدیریت شهری حکایت می کرد‬ ‫و کارهـای صـورت گرفتـه توسـط شـورا و شـهرداری وقت در قبـال انچه از‬ ‫وجـود فسـاد در ایـن مجموعـه حکایت داشـت‪ ،‬مـردم را سـردرگم نمود‪.‬‬ ‫ایـن اتفاقـات تلـخ علاوه بر ایجاد رکود درروند سـازندگی و توسـعه شـهر‪،‬‬ ‫امیـد و اعتمـاد شـهروندان را نشـانه رفـت و بذر ناامیـدی و بی اعتمادی‬ ‫نسـبت بـه مدیـران شـهری را در ایـن شـهر پاشـید‪ .‬در چنیـن شـرایطی‬ ‫کـه نهـاد شـورا فعالیـت نمی کرد‪ ،‬جواد طالبـی از مدیران مجـرب و موفق‬ ‫شـهرداری از سـوی اسـتانداری کـه قائم مقـام شـورا در دوره فتـرت بـوده‬ ‫بـه سـمت شـهردار سـاری منصـوب گردیـد‪ .‬وی در شـرایطی مسـئولیت‬ ‫شـهرداری را پذیرفـت کـه علاوه بـر غلبـه جـو بی اعتمـادی نسـبت بـه‬ ‫مدیران شهری‪ ،‬به لحاظ مالی و اداری نیز شرایط مطلوبی بر شهرداری‬ ‫تهـای درامـدی‪ ،‬ازدیـاد‬ ‫حا کـم نبـود‪ .‬ارقـام بـاالی بدهـکاری‪ ،‬محدودی ‬ ‫نیروهـا و بسـیاری کارهـای بـر زمین مانـده حکایـت از ایـن داشـت کـه‬ ‫طالبـی مسـئولیت خطیـری را تعهـد نمـوده اسـت‪ .‬وی در همـان‬ ‫نخستین جلسات بعد از تصدی خود تا کید کرد که ساری به دیدگاهی‬ ‫نـو در خدمت رسـانی نیـاز دارد‪ .‬طالبی همچنیـن قول داد بـرای احیای‬ ‫جایـگاه شـهرداری و افزایـش سـطح خدمـات تلاش خواهـد کـرد و امید‬ ‫و اعتماد ازدسـت رفته را به فضای شـهر سـاری بر خواهد گرداند و برای‬ ‫ایـن منظـور تا کیـد کـرد مدیـران شـهرداری بایـد از سـه شـاخصه تعهـد‪،‬‬ ‫تخصـص و تعصـب سـازمانی به عنـوان مولف ههـای مسـئولیت پذیری‬ ‫برخـوردار باشـند‪ .‬گا مهـای اولیـه طالبـی کـه در نبـود شـورا و در راسـتای‬ ‫تهـای عمرانی‬ ‫ایجـاد تحـرک در شـهرداری برداشـته شـد‪ ،‬به ویژه فعالی ‬ ‫و پیگیری طر ح های در دسـت اجرا موجب امیدواری شـهروندان شـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بـا اغاز بـه کار شـورای ششـم‪ ،‬بـدوا طالبـی به عنوان سرپرسـت شـهرداری‬ ‫سـاری در سـمت خـود ابقـاء شـد‪ .‬وی بـا تا کید و تمرکز بر انضبـاط کاری‬ ‫در مجموعه شـهرداری تالش نمود همه ظرفیت های این مجموعه را‬ ‫بـرای باال بـردن سـطح کمـی و کیفـی خدمـات شـهری بـه کار انـدازد و در‬ ‫این مسـیر تـا حـدود زیـادی موفـق عمـل کـرد‪ .‬طالبـی بـا ایـن اعتقـاد کـه‬ ‫پاسـخگویی مطلـوب بـه مطالبـات شـهروندان مسـتلزم مجموعـه ای‬ ‫ً‬ ‫سـرحال و پویاسـت‪ ،‬رسـیدگی بـه مسـائل و نیازهـای کارکنـان خصوصـا‬ ‫نحـال پایـش نیروهـا را در دسـتور کار‬ ‫پرداخـت به موقـع حقـوق و درعی ‬ ‫حهـا و پروژه ها‬ ‫نسـپاری طر ‬ ‫قـرار داد‪ .‬بدین ترتیـب بود که سیاسـت درو ‬ ‫یکـه تـا پیش ازایـن‬ ‫در شـهرداری سـاری امـکان تحقـق یافـت‪ .‬درحال ‬ ‫بسیاری از فعالیت های عمرانی و خدماتی و حتی فرهنگی و اجتماعی‬ ‫یشـد‪ ،‬طالبـی بـا احصـاء و به کارگیـری‬ ‫نسـپاری م ‬ ‫شـهرداری برو ‬ ‫نسـازمانی‪ ،‬تخصـص گرایـی در چینـش نیروهـا و‬ ‫تهـای درو ‬ ‫ظرفی ‬ ‫نهـا‪ ،‬اجرای بسـیاری‬ ‫اسـتفاده از مدیـران جـوان و کارامـد و اعتمـاد بـه ا ‬ ‫حهـا را بـه واحدهـا و سـازمان های زیرمجموعـه شـهرداری وا گـذار‬ ‫از طر ‬ ‫نمـود کـه بالطبـع بـه نفـع شـهرداری‪ ،‬شـهر و شـهروندان تمام شـد‪.‬‬ ‫گزینشبجایشهردار و نقشمعاونان‬ ‫در توفیقاتشهرداری‬ ‫معاونت های شـهرداری در پیشـبرد سیاسـت ها و برنامه های شهردار‬ ‫به نحوی که موردتوجه و رضایت نمایندگان مردم در شـورای اسلامی‬ ‫شـهر و نیـز خـود شـهروندان قـرار گیـرد‪ ،‬کمـک شـایانی نمودنـد‪ .‬کیـا‬ ‫علیـزاده در معاونـت توسـعه مدیریـت و منابـع‪ ،‬حسـن کالنتـری در‬ ‫معاونـت برنامه ریـزی و هماهنگـی امـور مناطـق‪ ،‬علیرضـا سـعیدی در‬ ‫معاونـت حمل ونقـل و امـور زیربنایـی‪ ،‬علیرضـا حمیـدی در معاونـت‬ ‫خدمـات شـهری و سـید حمـزه حسـینی در معاونـت شهرسـازی و‬ ‫معماری‪ ،‬مدیران جوان و درعین حال با دانش و باتجربه ای هسـتند‬ ‫که در کنار جواد طالبی توانستند زمینه را برای تحرک بیشتر و پویایی‬ ‫شـهرداری فراهـم سـازند؛ به گونـه ای کـه در سـاماندهی امـور مالـی و‬ ‫یهـای گذشـته‪،‬‬ ‫اداری‪ ،‬پرداخـت بخـش قابل مالحظـه ای از بده ‬ ‫پرداخت به موقع حقوق با وجود افزایش های سنواتی‪ ،‬ایجاد و فعال‬ ‫نمودن سـازمان سـرمایه گذاری و مشـارکت های مردمی در شـهرداری‬ ‫بـا عنایـت بـه وضعیـت اقتصـادی شـهرداری ها و ضـرورت اسـتفاده‬ ‫از منابـع درامـدی جدیـد از طریـق اعتمادسـازی و باورافرینـی بـرای‬ ‫شهـای مختلـف‪ ،‬فعال نمـودن شـهرداری های‬ ‫سـرمایه گذاران بخ ‬ ‫مناطق در ابعاد خدمات رسـانی و درامدزایی‪ ،‬ایجاد شـهرداری بافت‬ ‫نتـر و تخصصـی بـه مسـائل‬ ‫کهـن (منطقـه چهـار ) بـا هـدف توجـه افزو ‬ ‫تهـا کـه همـواره یـک مسـئله بـرای شـهرداری مرکـز‬ ‫ایـن قبیـل باف ‬ ‫جواد طالبی‬ ‫شهردار ساری‬ ‫علیرضا سعیدی‬ ‫معاون حمل و نقل و امور زیر بنایی‬ ‫علیرضا حمیدی‬ ‫معاونت خدمات شهری‬ ‫ً‬ ‫اسـتان بـود‪ ،‬توسـعه کمـی و کیفـی خدمات شـهری خصوصـا پیگیری‬ ‫حهـا و پروژ ههـای‬ ‫مجدانـه نهضـت اسـفالت معابـر شـهر‪ ،‬پیگیـری طر ‬ ‫نیمـه کار ازجملـه نیـروگاه زبال هسـوز‪ ،‬پـروژه پـل تـا پـل‪ ،‬فازهـای سـه و‬ ‫چهـار میـدان ابـن شهراشـوب‪ ،‬توسـعه فضاهـای ورزشـی‪ ،‬توجـه بـه‬ ‫تهـای خان ههـای شـهروندی‪ ،‬پیگیـری تصویـب طرح تفصیلی‬ ‫فعالی ‬ ‫سـاری از طریـق شـورای عالـی معمـاری و شهرسـازی کشـور به عنـوان‬ ‫نقشـه راه توسـعه شـهری تنهـا نمونه هایـی از اقدامـات شـهرداری‬ ‫سـاری در دوران تصـدی طالبـی اسـت‪.‬‬ ‫بهتر نیستنظارتشورا‬ ‫صبغهحمایتیداشتهباشد؟‬ ‫عدمهمگراییو فرصت هایی‬ ‫که از دست می رود‬ ‫طالبـی بـا ایـن شـروع امیدبخـش توانسـت ارای اعضـای شـورای ششـم‬ ‫بـرای دریافـت حکـم شـهرداری را جلـب نمایـد‪ .‬او حکـم قطعـی خـود‬ ‫را در شـهریور ‪ 1400‬از دسـت وزیـر کشـور دریافـت کـرد‪ .‬با توجه به اینکـه‬ ‫چنیـن اتفاقـی ( گرفتـن حکـم شـهرداری ب هطـور مسـتقیم از شـخص‬ ‫وزیـر کشـور) بـرای هـر شـهرداری اتفـاق نمی افتـد و همچنیـن انگیـزه‬ ‫بـاالی طالبـی بـرای خدمت‪ ،‬می توانسـت در کنار همدلی اعضای شـورا‬ ‫تهـای کشـوری جهـت‬ ‫بـه یـک فرصـت تاریخـی بـرای اسـتفاده از ظرفی ‬ ‫توسـعه سـاری تبدیـل شـود‪ .‬ایـا مدیـران شـهری سـاری در ایـن فرصـت‬ ‫سـازی موفق عمل کردند؟ متاسـفانه پاسـخ این سـوال مثبت نیسـت‪.‬‬ ‫فگـذاری شـهرداری بـرای ایجـاد منابـع درامـدی پایـدار‬ ‫به رغـم هد ‬ ‫تهـای درون مجموعه و فراهم اوردن شـرایط‬ ‫از طریـق به کارگیری ظرفی ‬ ‫جهـت ارائـه خدمـات بهینـه بـه شـهروندان و نیـز ارتقـای شـاخص های‬ ‫توسـعه شـهری و مهیا نمـودن سـاری بـرای رویدادهـای مهمـی نظیـر‬ ‫رویـداد بین المللـی سـاری ‪ 2022‬کـه تحقـق ان در درجـه اول‪ ،‬همدلـی و‬ ‫تعامل شورای شهر و شهرداری را می طلبید‪ ،‬کوک شدن ساز مخالفت‬ ‫از سـوی تعـدادی از اعضـای شـورا‪ ،‬اغازگر بگومگوهایی شـد کـه در طول‬ ‫یک سال گذشـته به دل مشـغولی اصلی مدیریت شـهری سـاری تبدیل‬ ‫گردیـد و پرواضـح اسـت کـه ایـن وضعیـت‪ ،‬تـوان و انـرژی مجموعـه را‬ ‫مصـروف مسـائل حاشـیه ای کـرده و امـکان تحرک بیشـتر را از ان سـلب‬ ‫نمـود و ان را بـه ورطـه روزمرگـی انداخـت‪.‬‬ ‫رویداد‪ 2022‬فرصتی‬ ‫براینمایشتوانمندی هایمازندران‬ ‫همان طورکـه مطلـع شـده اید‪ ،‬انتخاب سـاری از سـوی کشـورهای عضو‬ ‫یهـای اقتصـادی (ا کـو) به عنـوان پایتخـت گردشـگری‬ ‫سـازمان همکار ‬ ‫ایـن کشـورها و وا گـذاری میزبانـی کشـورهای عضـو بـه سـاری برای سـال‬ ‫‪ 2022‬اتفـاق مهمـی بـوده کـه در صـورت پیگیـری و پـردازش عالمانـه و‬ ‫مجدانـه می توانـد بـه اعتلای نـام سـاری در سـطوح ملـی‪ ،‬منطقـه ای و‬ ‫بین المللـی بیانجامـد و لـذا مدیران شـهری می بایسـت بـه ان به عنوان‬ ‫یـک فرصـت اسـتثنایی بنگرنـد و زمینـه اسـتفاده از ان را بـه سـهم خـود‬ ‫ً‬ ‫فراهـم سـازند‪ .‬این امـر قطعـا بـه همگرایـی و کار جمعی مدیران شـهری‬ ‫سـاری نیاز داشـته درحالی که روند حرکتی این مجموعه‪ ،‬عکس مسـیر‬ ‫بایسـته اسـت‪ .‬در راسـتای ایـن رویـداد‪ ،‬در ابـان ‪ 1400‬پروفسـور سـرور‬ ‫بختی رئیس موسسـه فرهنگی ا کو به سـاری سـفر کرد‪ .‬وی در دیدار با‬ ‫استاندار وقت که با حضور طالبی؛ شهردار ساری صورت گرفت‪ ،‬هدف‬ ‫سفر خود را ارتقاء گردشگری ا کو و همچنین معرفی ظرفیت های ممتاز‬ ‫سـاری بـه کشـورهای عضـو جهـت فراهـم اوردن زمینـه اسـتفاده از ایـن‬ ‫تهـا عنـوان کـرد‪ .‬ایـن اتفاقـات نویدبخـش روزهـای بهتـری بـرای‬ ‫ظرفی ‬ ‫یشـد و بـرای این منظـور‬ ‫سـاری بـود مشـروط بـر اینکـه فرصت انـگاری م ‬ ‫یشـک نهـاد مدیریـت شـهری سـاری می بایسـت در خـط مقـدم‬ ‫ب ‬ ‫تهـا در‬ ‫یکـه مخالف ‬ ‫یهـا قـرار می گرفـت درصورت ‬ ‫یهـا و پیگیر ‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫شـورا همچنـان محـور فعالیـت این نهـاد بود‪.‬‬ ‫تردیدی نیسـت که شـورای اسلامی شـهر دارای وظیفه نظارتی سـت و‬ ‫در همین راسـتا می تواند به شـهردار تذکر بدهد و از شـهردار سـوال کند؛‬ ‫امـا انجـام ایـن وظیفـه قانونـی بایـد بـه گشـایش در کارهـا منجر شـود نه‬ ‫اینکـه باعـث رکـود شـود‪ .‬بدیهی اسـت وقتـی کنش های یک شـورا مانع‬ ‫یشـود بـدان معناسـت که شـورا وظیفه‬ ‫از تحـرک و پویایـی شـهرداری م ‬ ‫قانونـی خـود را درسـت انجـام نمی دهـد‪ .‬این چنیـن بـود کـه خیلـی از‬ ‫برنامه ها و اقدامات شهرداری به خاطر این مخالف خوانی ها به محاق‬ ‫ً‬ ‫می رفت‪ .‬مثال از یک سو شهردار از ایجاد سامانه شفافیت در شهرداری‬ ‫نسـو‪ ،‬شـورا امـکان کمـک بـه شـهرداری برای پیشـبرد‬ ‫خبـر مـی داد و از ا ‬ ‫ایـن هـدف را نداشـت‪ .‬ایـن کیفیـت در مـوارد متعـددی من جملـه در‬ ‫پیگیـری پروژ ههـای نیمـه کاره‪ ،‬در برنامه ریـزی بـرای اجـرای طر ح هـای‬ ‫جدیـد‪ ،‬در سـاماندهی نیروهـا و حتی در بحث تعیین بهـای خدمات و‬ ‫تدویـن بودجـه رخ نمـود‪ .‬روزهـا‪ ،‬هفت ههـا و ما ههـای یک سـال گذشـته‬ ‫در مدیریـت شـهری سـاری و ا کثـر قریـب به اتفاق جلسـات شـورا در این‬ ‫شـهر بـه اختالفات و مشـاجرات سـپری شـد‪ .‬ا گرچـه تفـاوت دیدگاه ها و‬ ‫یسـت امـا تضـارب اراء می بایسـت در‬ ‫سلایق در نهـاد شـورا امـری طبیع ‬ ‫راسـتای هـدف واحـدی انجـام گرفته و به تحقـق اهداف جمعی کمک‬ ‫کنـد کـه در رابطـه بـا مدیریـت شـهری سـاری این گونـه نبود‪.‬مدتـی چند‬ ‫عضـو شـورا سـاز عـدم احـراز شـهردار را زدنـد و ما ههـای متوالـی مشـغول‬ ‫ً‬ ‫حواشـی و تبعات این امر بودند و اخیرا هم موضوع اسـتیضاح شـهردار‬ ‫را علـم کـرده و در شـورا مطـرح نمودنـد کـه البتـه رای نیـاورد؛ چرا کـه در‬ ‫تمام این مدت‪ ،‬شهرداری مشغول انجام وظایف خود بود و نگذاشت‬ ‫یکـه واقعیـت این اسـت که‬ ‫خللـی دررونـد امـور ایجـاد شـود درصورت ‬ ‫باوجـود یـک شـهردار باتجربـه‪ ،‬باانگیـزه‪ ،‬پـای کار و ریسـک پذیر‪ ،‬شـرایط‬ ‫می توانسـت به مراتـب بهتـر از ایـن باشـد ا گر شـورا از همگرایـی و مهارت‬ ‫کار جمعـی برخـوردار بـود و بـرای شـهر و مردمانـش دل می سـوزاند‪ .‬سـه‬ ‫عضـوی کـه مسـئله ی اسـتیضاح را مطـرح کردنـد‪ ،‬مطالبـی را عنـوان‬ ‫ً‬ ‫نمودند که عمدتا کلی و فاقد مصادیق عینی بود اما درهرحال شهردار‬ ‫در جلسه استیضاح حضور یافت تا پاسخگوی سواالت باشد‪ .‬هرچند‬ ‫ً‬ ‫اسـتیضاح کنندگان (احتمـاال) بـا علـم بـه اینکـه اسـتیضاح رای نخواهد‬ ‫اورد‪ ،‬در جهـت ایجـاد تنـش در جلسـه تلاش نمـوده و جلسـه را تـرک‬ ‫کردنـد امـا شـهردار در حضـور اصحاب رسـانه و دوسـوم از اعضای حاضر‬ ‫ً‬ ‫به همه سوال ها پاسخ داد و ثابت نمود اوال در برابر شورا به عنوان نهاد‬ ‫ً‬ ‫ناظـر تمکیـن می کنـد‪ .‬ثانیـا بـه عملکرد خـود اطمینـان داشـته و بیمی‬ ‫ً‬ ‫تهـای طالبـی در جلسـه‬ ‫از سـوال نـدارد و ثالثـا پاسخگوسـت‪ .‬صحب ‬ ‫استیضاح درخور توجه است‪ .‬وی به نکاتی اشاره نمود که موید تا کید‬ ‫نگارنـده در سـطور باالسـت مبنی بر اینکـه شـورای شـهر ا گـر از شـهردار‬ ‫منتخب خود حمایت نماید و ا گر همدلی و تعامل بین دو بازوی نهاد‬ ‫مدیریت شهری وجود داشته باشد نه تنها مشکالت و موانع یکی پس‬ ‫از دیگـری برداشـته خواهـد شـد بلکـه حرکـت در مسـیر توسـعه شـهری‬ ‫ممکـن و بلکـه بـا سـرعت خواهـد بـود‪ .‬چنانکه مقـام معظم رهبـری نیز‬ ‫فرمودنـد‪« :‬شـورای شـهر بایـد به شـهردار به عنوان سـربازی بنگرد کـه او‬ ‫را بـه جبهـه فرسـتاده و حـال بایـد پشـت او را نگهـدارد‪ ،‬از او حمایت کند‬ ‫و او را تقویت نماید و از او کار بخواهد»‪ .‬طالبی در ان جلسه گفت‪ :‬من‪،‬‬ ‫جـواد طالبـی‪ ،‬فرزند شـهرداری سـاری‪ ،‬با اعتماد شـما عزیـزان‪ ،‬ناخدای‬ ‫ایـن کشـتی بـه ِگل نشسـته ام و بـا توکل بر خداونـد و همه تـوان و ابرویم‬ ‫همراه با تیم مدیریتی ام‪ ،‬در راستای هدایت ها و تحت نظارت اعضای‬ ‫محترم شـورا این کشـتی را از ِگل درخواهم اورد‪ .‬ما بانیان وضع موجود‬ ‫نیسـتیم‪ ،‬مـا وارثـان این وضعیت هسـتیم‪ .‬بانیان وضع موجـود که این‬ ‫کشتی را به ِگل رساندند‪ ،‬نه من بوده ام نه شما و نه تیم مدیریتی من!‬ ‫یشـد کـه شـهرداری اتوماسـیون اداری داشـته‬ ‫چـرا ده سـال ممانعـت م ‬ ‫باشد؟ امروز اما دارد‪ .‬چرا زباله ساری از صفر تا صد دست یک نفر بود؟!‬ ‫امروز اما همکاران من و شـما پای کارند‪ .‬امروز پس از ده سـال اصحاب‬ ‫رسانه پایشان به عمارت شهرداری باز شد‪ .‬شفاف و بی پرده پرسیدند‬ ‫و پاسـخ شـنیدند‪ .‬جـواد طالبـی بـر همیـن اصـل پاسـخگویی اسـت کـه‬ ‫می گویـد مـن و شـما‪ ،‬مـا‪ ،‬ایـن کشـتی به گل نشسـته امـروز را بـه سـاحل‬ ‫نجـات می رسـانیم‪ ،‬ا گـر و تنهـا ا گـر منافـع شـهر و مـردم شـهر را بـر منافع‬ ‫محفلـی و گعـده ای ترجیح دهیم و اینده عالی این شـهر را فـدای اندک‬ ‫امـروز نکنیـم‪ .‬ایـا امـروز‪ ،‬مـردم سـاری دغدغه‪ ،‬نگاه و مطالبه شـان پایان‬ ‫پروژه معطل مانده زبال هسـوز نیسـت؟ پروژه ای که بعد از ‪ 14‬ماه توقف و‬ ‫تعطیلی‪ ،‬امروز شتاب و پیشرفت مطلوبی گرفته است‪ .‬رئیس جهوری‬ ‫تخـواه و وزیـر کشـورش پـای ایـن پـروژه امده انـد‪ .‬مـا ایـن پـروژه را‬ ‫عدال ‬ ‫بـدل به پـروژه ای ملـی نمودیم‪.‬‬ ‫ایا امروز‪ ،‬مردم ساری دغدغه و خواسته شان‬ ‫پایان پروژهمغفول مانده«پل تا پل» نیست؟‬ ‫در سـال ‪ 2022‬سـاری پایتخت گردشـگری کشـورهای عضو ا کو اسـت‪.‬‬ ‫سید حمزه حسینی سیدی‬ ‫معاونت شهرسازی و معماری‬ ‫ایـا لیاقـت سـاروی ها داشـتن خیابانـی ایدئـال از مرکـز شـهر تـا میدانی‬ ‫بـه سـمت خروجـی شـهر نیسـت کـه در شـهریورماه و هفتـه دولـت‬ ‫افتتـاح می شـود؟ ایـا عدالـت اجتماعـی‪ ،‬مـا را رهنمـون نمی کنـد کـه‬ ‫حشـده‬ ‫در هـر محلـه سـاری یک خانـه ورزش چـون خانـه ورزش افتتا ‬ ‫شـهید سـلیمانکالیی در منطقـه دخانیـات داشـته باشـیم؟ ایـا هزینه‬ ‫نسـازمانی‬ ‫جمع اوری‪ ،‬حمل و انتقال زباله سـاری با تکیه بر توان درو ‬ ‫امـروز کاهـش نیافتـه اسـت؟ ایـا سـازمان عمـران به جـای انکـه بـاری بر‬ ‫دوش باشـد و حقـوق کارکنـان ان سـه مـاه سـه ماه عقب بیفتـد‪ ،‬یاری‬ ‫بـرای شـهرداری نیسـت؟ ایـا صـدور پروانـه تک بـرگ سـاختمان کـه در‬ ‫یک سـال اخیر مهیا شـده اسـت فضایی برای پرهیز از فسـاد نیست؟‬ ‫ایـا تجمیـع کمسـیون های مـاده صـد در یـک سـاختمان و وحـدت‬ ‫رویـه یکپارچـه مانـع از بـروز فسـاد نیسـت؟ ایـا سـاری نیـاز بـه دعـوت از‬ ‫سرمایه گذاران باتجربه و توانمند کشوری و بین المللی نداشته؟ امروز‬ ‫شـهرداری سـاری‪ ،‬سـازمان سـرمایه گذاری دارد و قدم هـای موثـری‬ ‫برای جذب سـرمایه گذار برداشـته اسـت‪ .‬ایا بافت کهن و تاریخی این‬ ‫شـهر رو بـه ویرانـی نیسـت؟ انـان کـه وعـده سـنگ فرش بـازار سـاری را‬ ‫تنهـا وعـده خیالـی داده بودنـد‪ ،‬بداننـد بـازار مرکـزی سـاری در حـال‬ ‫سـنگ فرش شـدن اسـت‪ ،‬به همـت ایـن شـورا و شـهرداری‪ ،‬محلات و‬ ‫اما کن تاریخی این شهر تاریخی‪ ،‬این شهر باعظمت‪ ،‬احیا و بازسازی‬ ‫در فضـای سـبز‪ ،‬سیسـتم ابیـاری قطـره ای درحال توسـعه و جایگزیـن‬ ‫ابیـاری سـنتی شـده اسـت‪ .‬گلخانـه تولیـد گل و گیـاه درحال توسـعه‬ ‫و رسـیدن بـه خودکفایی سـت‪ .‬امـروز در واحـد موتـوری بـا اسـتفاده‬ ‫از ظرفیـت درون سـازمانی‪ ،‬خودروهـا و ماشـین االت مسـتهلک‬ ‫بـه چرخـه ی کار بازگشـتند‪ .‬کارخانـه اسـفالت پـس از س هسـال و‬ ‫سنگ شـکن پس از شش سـال مجـدد راه اندازی شـد‪ .‬امـروز تولیدات‬ ‫محصـوالت بتنـی شـهرداری سـاری بـه همـت سـازمان عمـران انجـام‬ ‫می شـود‪ .‬طـی چهارماهـه گذشـته بیـش از ‪ 100‬هزار مترمربـع از معابـر‬ ‫شـهری اسـفالت شـد‪ .‬ایـام پایـان سـال ‪ 1400‬پـس از سـال ها شـهرداری‬ ‫ساری‪ ،‬اسفندی ارام و دور از تنش داشت نه شیشه ای شکسته شد‬ ‫و نـه دری‪ .‬حـق سـاروی هـا ارامـش همیشگی سـت‪ .‬مـردم شـهر ایـا از‬ ‫مـن و شـما غیـر ایـن می خواهنـد؟‬ ‫‪ ...‬و اکنون زمان همدلی ست‬ ‫سـوال پایانـی طالبـی بـه نظـرم رسـاترین حرفی سـت کـه بایـد بـه‬ ‫اعضـای محتـرم شـورا گفـت‪ .‬به راسـتی مـردم سـاری جـز ارامـش‪ ،‬امیـد‬ ‫و ابادانـی نمی خواهنـد و این میسـر نیسـت مگـر بـا اتحـاد و انسـجام‬ ‫مدیـران شـهری‪ .‬ا گـر در یـک فضـای متشـنج‪ ،‬شـهرداری توانسـت‬ ‫ً‬ ‫ایـن میـزان قابلیـت از خـود بـروز دهـد‪ ،‬در یـک فضـای مسـاعد قطعـا‬ ‫نمایـش توانمندی هـا دوچنـدان خواهـد بـود؛ به طوری کـه مالحظـه‬ ‫شـد شـهردار گفتنی هـا را گفـت و اعضـای شـورا نیـز بـر اسـاس مصالـح‬ ‫شـهر و شـهروندان تصمیم معقولی گرفتند و ا کنون زمان یک حرکت‬ ‫همدالنـه اسـت‪ .‬هـم از اعضـای محتـرم شـورا و هـم از مـردم شـریف و‬ ‫صبور سـاری انتظار می رود دسـت یاری به سـوی شـهردار دراز کنند تا‬ ‫بـا همراهـی و همدلـی‪ ،‬سـاری را بـه جایـگاه شایسـته اش برسـانند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2607

روزنامه سایه 2607

شماره : 2607
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه سایه 2606

روزنامه سایه 2606

شماره : 2606
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه سایه 2605

روزنامه سایه 2605

شماره : 2605
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه سایه 2602

روزنامه سایه 2602

شماره : 2602
تاریخ : 1401/07/06
روزنامه سایه 2601

روزنامه سایه 2601

شماره : 2601
تاریخ : 1401/07/04
روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!