روزنامه سایه شماره 2548 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2548

روزنامه سایه شماره 2548

روزنامه سایه شماره 2548

‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫باید با تروریسم با هر اسمی مبارزه کرد‬ ‫حضور نیل ارمسترانگ روی کره ماه‬ ‫رئیس جمهـوری در نشسـت مطبوعاتـی مشـترک بـا رجـب طیـب‬ ‫اردوغـان؛ همتـای ترکیـه ای خـود گفـت‪« :‬تروریسـم ممکـن اسـت‬ ‫اسـامی مختلـف داشـته باشـد؛ امـا بایـد بـا تروریسـم بـا هـر اسـمی‬ ‫کـه می خواهـد باشـد‪ ،‬مبـارزه کـرد تـا امنیـت مرزهـا و کشـورها تامیـن‬ ‫شـود»‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی گفـت‪:‬‬ ‫«بی تردیـد‪ ،‬سـفر اردوغـان بـه ایـران نقطه عطفـی در ارتقـای سـطح‬ ‫روابـط بیـن دو کشـور خواهـد بـود و در این مذا کـره اراده دو کشـور‬ ‫یسـت‪ .‬معتقـدم کـه این سـطح از روابـط تجـاری و اقتصـادی‬ ‫جد ‬ ‫بیـن دو کشـور با توجه بـه ظرفیت هـای موجـود کافـی نیسـت»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1969‬؛ «نیـل ارمسـترانگ»؛ فضانـورد و مهنـدس امریکایـی‬ ‫طـی ماموریـت اپولـو ‪ ،۱۱‬اولیـن انسـانی شـد کـه بـر کـره مـاه گام نهـاد‪ .‬او در ‪ ۲۵‬اوت‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬در سـن ‪ ۸۲‬سـالگی بر اثـر عـوارض ناشـی از جراحـی جـان سـپرد‪ .‬وی قبـل از‬ ‫یکـرد‪.‬‬ ‫فضانـوردی‪ ،‬در نیـروی هوایـی ایاالت متحـده فعالیـت م ‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬تیر ‪ 20 1401‬ذوالحجه ‪ 20 1443‬جوالی ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2548‬تومان‬ ‫رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس جمهوری ترکیه‪:‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫حملهنظامیبهشمالسوریه‪،‬بهنفعتروریست هاست‬ ‫‪2‬‬ ‫«ناتو عربی»‬ ‫ِ‬ ‫و خواب شتر‬ ‫کم کـــم بایـــد بـــاور کنیـــم کـــه بســـیاری از کنفرانس ها‪،‬‬ ‫سمینارها و نشســـت ها‪ ،‬داستان «نشســـتند و گفتند‬ ‫و برخاســـتند و دیگـــر هیچ» اســـت که‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تجل�یل از چهره های ماندگار صنعت فوالد‬ ‫در قاب ذوب اهن اصفهان‬ ‫اولیـن اییـن «تجلیـل از چهره هـای مانـدگار صندوق بازنشسـتگی فوالد کشـور» با حضور‬ ‫جمعـی از پیش کسـوتان ایـن صنعـت برخاسـته از نـام بلنـد ذوب اهـن اصفهـان‪۲۷ ،‬‬ ‫تیرمـاه هم زمـان بـا عیـد سـعید غدیر خم در سـالن همایش های صداوسـیما برگزار شـد‪.‬‬ ‫دراین مراسم که در ان احمد خانی؛ معاون اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی‪،‬‬ ‫حسین عامریان؛ مدیرعامل صندوق بازنشستگی فوالد‪ ،‬جمعی از اعضای هیئت مدیره‬ ‫صندوق‪ ،‬محمدعلی تیموری؛ مدیرعامل سایپا‪ ،‬بیت اهلل برقراری؛ مدیرعامل صندوق‬ ‫بیمه اجتماعی کشـاورزان‪ ،‬روسـتاییان و‪...‬‬ ‫‪7‬‬ ‫والدیمیـر پوتیـن؛ رئیس جمهـوری روسـیه در دیـدار بـا ایـت اهلل سـید ابراهیـم‬ ‫رئیسـی؛ رئیس جمهـوری ایـران‪ ،‬دربـاره گسـترش بیش از پیـش روابـط در‬ ‫مختلـف انـرژی‪ ،‬ترانزیـت و مبـادالت تجـاری گفت وگـو کـرد‪.‬‬ ‫حوزه هـای‬ ‫ِ‬ ‫‪20‬سال اینده‬ ‫در‬ ‫ِ‬ ‫سالمندان کشور دوبرابر می شود‬ ‫خالقمجموعه شعر «ترانه هایبی قرار»‪:‬‬ ‫در گفت وگو با کارشناس ارشد معماری بررسی شد؛‬ ‫حکمرانی مناسب شهری‬ ‫و ساخت وسازهای استاندارد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫استاندار ایالم خبر داد؛‬ ‫شاعر‪ ،‬کسی ست که جهان را‬ ‫شاعرانه تر از دیگران ببیند‬ ‫معان وزیر نفت اعالم کرد؛‬ ‫تمدید سه ساله استمهال‬ ‫تسهیالت کشاورزان خسارت دیده‬ ‫‪3‬‬ ‫امضای بزرگ ترین تفاهم نامه‬ ‫سرمایه گذاری خارجی در تاریخ صنعت نفت‬ ‫‪7‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫‪2‬‬ ‫روابط عمومی شرکت پاالیش گاز ایالم‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬خرید لوله پلی اتیلن با مشخصات زیر‪:‬‬ ‫برنامه زمان بندی تحویل کاال‬ ‫(‪QTY (mt‬‬ ‫‪DESCRIPTION‬‬ ‫‪ITEM‬‬ ‫‪PE GAS PIPE NOMINAL DENSITY 945KG/M3 FOR‬‬ ‫‪PE 80 SDR 11,OR PE100 (SDR 11 & SDR 13.6) AT MAXIMUM‬‬ ‫‪. MAXIMUM OPERATING PRESSUREOF 4 BAR‬‬ ‫‪THE PIPE WITH MINIMUM DENSITY 0.945 G/CM3‬‬ ‫‪CARBON BLOCK CONTENT 2 TO 2.5 % PE 80,SDR11 OR PE 100(SDR 11 & SDR 13.6) SHALL BE MADE FROM‬‬ ‫‪VIRGIN MATERIAL PIPE SHALL BE BLACK WITH 4 YELLOW IDENTIFICATION STRIPES DIMENSIONS‬‬ ‫‪ACC:IGS-M-PL-014-1(3) TABLE3,ALL OF SPECIFICATION‬‬ ‫‪IN ACC:IGS-M-PL-014-1(3) (EN.1555-2:2010 EDITION) ANNEX A(SQUEEZE OFF TEST) IN EN 1555-2 IS RE‬‬‫‪QUIRED PROCESSED PE MATERIAL NOT ALLOWED THE EMPLOYED PE MATERIAL SHALL BE VIRGIN‬‬ ‫‪AND RELEVANT CERTIFICATE SHALL BE SUBMITTED TO PURCHASER NOTE1; THE NIGC SYMBOL SHALL‬‬ ‫‪)BE ADDED TO MINIMUM REQUIRED MARKING TABLE NOTE2:DEPTH OFSTRIPS MAX.10% OF W.T (M.M‬‬ ‫مدت زمان قرار داد ‪ 90‬روز‬ ‫است‪ ،‬که می بایست کل کاال‬ ‫در زمان مذکور تحویل شود‪.‬‬ ‫در ادامه مارکینگ جمله “ گاز استان همدان” به همراه شماره قرارداد درج شود‪ .‬مطابق اخرین استاندارد شرکت ملی گاز ایران‬ ‫‪30.000‬‬ ‫‪SDR 11 PE 100‬‬ ‫‪PE GAS PIPE 63mm‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪20.000‬‬ ‫‪SDR 11 PE 100‬‬ ‫‪PE GAS PIPE 90mm‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪35.000‬‬ ‫‪SDR 13.6 PE 100‬‬ ‫‪PE GAS PIPE 110mm‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪SDR 13.6 PE 100‬‬ ‫‪PE GAS PIPE 125mm‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪SDR 13.6 PE 100‬‬ ‫‪PE GAS PIPE 160mm‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪95.000‬‬ ‫‪TOTAL VALUE‬‬ ‫‪ -1‬مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه‪ :‬بـه مبلـغ ‪ 4/210/500/000‬ریـال (چهـار میلیارد و دویسـت و‬ ‫ده میلیـون و پانصـد هـزار ریال)‬ ‫‪ -2‬شـرکت کنندگان بایـد عضـو سـامانه توانیـران و همچنیـن ونـدور لیسـت سـامانه ‪ EP‬وزارت نفـت‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‪ -3‬مدت اجرای پروژه‪ 90 :‬روز است‪.‬‬ ‫‪ -4‬متقاضیان باید عضو سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬باشند‪.‬‬ ‫‪ -5‬قیمـت متناسـب پیشـنهاددهندگان براسـاس دسـتورالعمل ارزیابـی مالـی و قیمـت متناسـب‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫صنعـت نفـت (فراینـد دامنـه قیمـت) تعییـن م ‬ ‫‪ -6‬مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬متقاضیان شرکت در مناقصه تا ساعت ‪ 19‬مورخ ‪1401/04/26‬‬ ‫مهلـت دارنـد نسـبت بـه دریافـت اسـناد مناقصـه بـه سـایت سـامانه تدارکاتـی الکترونیکـی دولـت بـه‬ ‫ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعـه فرمایند‪.‬‬ ‫‪ -7‬مهلت بارگذاری پیشنهادات‪ :‬حدا کثر تا ساعت ‪ 10/00‬مورخ ‪1401/05/09‬‬ ‫‪ -8‬زمان بازگشایی پا کات‪ :‬ساعت ‪ 10/00‬مورخه ‪1401/05/10‬‬ ‫تلفن تماس‪ ،38261075 -8 ،38260571 -4 :‬دورنگار‪081-38256207 :‬‬ ‫ادرس اینترنتی‪www.nigc-hm.ir :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/29 :‬‬ ‫م الف ‪656‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1350928‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان همدان‬ ‫پایگاه خبری تحلیلی سایه انال�ین‬ ‫‪www.sayehonline.ir‬‬ ‫«کافهلکانطه»‬ ‫نمایشیمردمی ست‬ ‫‪3‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شرکت پاالیش گاز ایالم درنظردارد موضوع ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکت هایی که دارای گواهینامه صالحیت معتبر‬ ‫از مراجع ذیربط و ذیصالح در زمینه موضوع مناقصه می باشند‪ ،‬وا گذار کند‪.‬‬ ‫شماره مناقصه‪1401/025 :‬‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬خدمات اداری و دفتری شامل ماشین نویسی‪ ،‬منشی گری‪ ،‬امور دفتری و بایگانی شرکت پاالیش گاز ایالم‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه)‪ :‬به مبلغ ‪ 7.000.000.000‬ریال‬ ‫نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (مناقصه)‪ :‬ضمانتنامه بانکی‬ ‫تاریخ اخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد توسط مناقصه گران‪ :‬تا مورخه ‪1401/04/25‬‬ ‫تاریخ اخرین مهلت درج اسناد در سامانه ستاد توسط مناقصه گران‪ :‬تا مورخه ‪1401/05/04‬‬ ‫تاریخ گشایش پا کات‪ :‬ساعت ‪11‬صبح مورخه ‪1401/05/05‬‬ ‫ادرس دریافت اسناد الکترونیک‪www.setadIran.ir :‬‬ ‫ادرس پستی مناقصه گزار‪ :‬ایالم‪ ،‬بخش چوار‪ ،‬صندوق پستی ‪ 69361-144‬کدپستی ‪ ، 6937170110‬دبیرخانه کمیسیون مناقصات‬ ‫ مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 2077‬و ‪( 084-32912850‬دبیرخانه کمیسیون مناقصات) تماس حاصل فرمایند‪.‬‬‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/28 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1350624‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کاال‬ ‫مناقصه شماره ‪1401-21‬‬ ‫ساقیعطایی‪:‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫کودتای امریکایی؛‬ ‫تهدیدی علیه صلح جهانی‬ ‫فهـای‬ ‫روزنامـه چینـی «چاینـا دیلـی» بااشـاره به حر ‬ ‫صریـح «جـان بولتـون» مشـاور امنیـت ملـی دولـت دونالـد‬ ‫تهـای ایاالت متحـده بـرای انجـام‬ ‫ترامـپ دربـاره دخال ‬ ‫کودتـا در جوامـع دیگـر‪ ،‬نوشـت؛ دسـتان ُچدنـی امریـکا در‬ ‫دسـتکش های مخملیـن کودتاهـای مختلـف در نقـاط‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫گونا گـون جهـان‪ ،‬تهدیـدی علیـه صلـح جهان ‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬این رسانه در مقاله ای نوشت که مداخالت‬ ‫واشـنگتن در امـور داخلـی کشـورها‪ ،‬به ویـژه کشـورهای‬ ‫امریـکای التیـن حتـی پیـش از افشـا گری های تارنمـای‬ ‫«ویکی لیکس» در ‪ ۲۰۱۰‬که موسس ان «ژولیان اسانژ» بود‬ ‫بـر کسـی پوشـیده نبـوده اسـت؛ اما «جـان بولتون» مشـاور‬ ‫ً‬ ‫امنیت دولت پیشـین امریکا اخیرا اطالعات دسـت اولی از‬ ‫دسـت های الـوده واشـنگتن دراین خصـوص داده اسـت‪.‬‬ ‫در مصاحبـه ای کـه بولتـون هفتـه گذشـته بـا شـبکه ‪CNN‬‬ ‫انجـام داد‪ ،‬وی اعتـراف کـرد کـه بـه برنامه کودتـای خارجی‬ ‫نحـال او گفـت وارد جزئیـات‬ ‫کمـک کـرده اسـت‪ .‬باای ‬ ‫یشـود امـا به کتابی که درباره حمایت امریکا‬ ‫نبـاره نم ‬ ‫درای ‬ ‫در کودتـای شکسـت خورده سـال ‪ ۲۰۱۸‬علیـه «نیکـوالس‬ ‫مـادورا» در ونزوئلا نوشـته اسـت اشـاره کـرد‪ .‬ایـن رسـانه‬ ‫چینـی نوشـت‪ :‬واشـنگتن همـواره درتلاش بـوده تـا خـود‬ ‫را کنـار ازادی و دموکراسـی در سراسـر دنیـا قـرار دهـد امـا‬ ‫اعترافـات مشـاور امنیـت ملـی دولـت ترامـپ از اقدامـات‬ ‫غیردموکراتیک امریکا در امریکای التین‪ ،‬افریقا‪ ،‬خاورمیانه‬ ‫لهـای حال حاضـر‬ ‫و حتـی اروپـا پـرده برداشـت‪ .‬یکـی از مثا ‬ ‫اوکراین است‪ .‬واشنگتن میلیاردهادالر دراختیار مخالفان‬ ‫دولـت پیشـین اوکرایـن سـرمایه گذاری کـرد کـه منجـر بـه‬ ‫برکنـاری «ویکتـور یانوکویـچ» رئیس جمهـوری اسـبق و نیـز‬ ‫انتصـاب «ولودیمیـر زلنسـکی» رئیس جمهـوری کنونـی‬ ‫اوکرایـن شـد‪ .‬پیامدهـای ایـن اتفـاق ا کنـون بـر کسـی‬ ‫پوشـیده نیسـت‪ .‬به علاوه سیاسـت های ریا کارانـه امریـکا‬ ‫یکـه انگشـت اتهامـش را ب هسـوی دیگـر جوامـع و‬ ‫هنگام ‬ ‫ً‬ ‫به نام حقوق بشـر و دموکراسـی می گیرد کامال اشکار است‪.‬‬ ‫انچه جان بولتون گفت؛ نشـانگر بی شرمی سیاستمداران‬ ‫یسـت کـه بارهاوبارهـا از کشـورهای دیگـر بدگویـی‬ ‫امریکای ‬ ‫می کننـد و سـعی در لکه دار کـردن اعتبارشـان به اسـم‬ ‫«حقـوق بشـر» و «دموکراسـی» دارنـد‪ .‬بدین ترتیـب به نظـر‬ ‫می رسـد ازانجا کـه امریـکا همـواره خـودش را باالتـر از سـایر‬ ‫کشـورهای جهـان و باالتـر از قوانیـن می دیـده اسـت‪ ،‬هرگـز‬ ‫هنجارهـای قوانیـن بین المللـی را رعایـت نکـرده اسـت‪.‬‬ ‫یکـه خـود را ناظـر سـایر کشـورها بـرای پیروی‬ ‫امریـکا درحال ‬ ‫از تمـام قوانیـن‪ ،‬اصـول و سیاسـت های عمومـی و رایـج‬ ‫می دانـد امـا خـود بـه ایـن اصـول و قوانیـن تـن نمی دهـد‪.‬‬ ‫در پایـان ایـن مقالـه امـده اسـت؛ مبالغه امیـز نخواهـد بـود‬ ‫ا گـر امریـکا را در صـدر فهرسـت بزرگ تریـن و جدی تریـن‬ ‫مشـکل توسـعه حقـوق بشـر جهانـی و دموکراسـی قـرار‬ ‫دهیـم‪ .‬چنانچـه با ظهور اقتصادها و صداهای کشـورهای‬ ‫درحال توسـعه کـه خواسـتار مدیریـت جهانـی هسـتند‪،‬‬ ‫نهـا باشـد‪.‬‬ ‫شکـردن صـدای ا ‬ ‫واشـنگتن به دنبـال خامو ‬ ‫امریـکا بایـد بپذیـرد واقعیـت این اسـت که دنیـای امـروز‬ ‫دنیـای دیـروز نیسـت و همه چیـز تغییـر کـرده‪ .‬به عنـوان‬ ‫بزرگ تریـن و قدرتمندتریـن ارتـش و اقتصـاد دنیـا‪ ،‬امریـکا‬ ‫بایـد تلاش کنـد تـا دیـدگاه و رفتـار خـود را تغییـر دهـد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2548‬‬ ‫«ناتو عربی» و خواب شتر‬ ‫ِ‬ ‫رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس جمهوری ترکیه‪:‬‬ ‫حمله نظامی به شمال سوریه‪ ،‬به نفع تروریست هاست‬ ‫حضـرت ایت اهلل خامنه ای؛ رهبر معظم انقالب‬ ‫اسلامی در دیـدار اقـای رجـب طیـب اردوغـان‬ ‫رئیس جمهـوری ترکیه و هیئت همـراه باتا کیدبر‬ ‫یهـای دو کشـور به ویـژه‬ ‫لـزوم افزایـش همکار ‬ ‫یهـای تجـاری‪ ،‬رژیـم صهیونیسـتی را از‬ ‫همکار ‬ ‫عوامـل اصلـی ایجـاد اختلاف بیـن کشـورهای‬ ‫اسلامی برشـمرده و باتا کیدبراینکـه امریـکا و‬ ‫رژیـم غاصـب نمی تواننـد جلـوی حرکـت عمیـق‬ ‫فلسـطینی ها را بگیرنـد‪ ،‬دربـاره مسـئله سـوریه‬ ‫خاطرنشـان کردنـد‪ :‬حفـظ تمامیـت ارضـی‬ ‫سـوریه بسـیارمهم است و هرگونه حمله نظامی‬ ‫ً‬ ‫در شـمال سـوریه قطعـا ب هضـرر ترکیـه‪ ،‬سـوریه و‬ ‫همـه منطقـه و به نفع تروریسـت ها خواهـد بود‪.‬‬ ‫حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای حجـم و کیفیـت‬ ‫یهـای اقتصـادی دو کشـور را‬ ‫تبـادالت و همکار ‬ ‫تهـای موجـود خواندنـد و‬ ‫بسـیارکمتر از ظرفی ‬ ‫تا کیـد کردنـد کـه این مسـئله در مذا کـرات بیـن‬ ‫روسـای جمهـوری حل وفصـل شـود‪ .‬ایشـان‪،‬‬ ‫عـزت و عظمـت امـت اسلامی را درگـروی عبـور‬ ‫از اختالفـات سـلیقه ای و هوشـیاری مقابـل‬ ‫سیاسـت های تفرقه افکـن‪ ،‬دانسـتند و گفتنـد‪:‬‬ ‫یکـی از عوامـل ایجـاد اختلاف و دشـمنی در‬ ‫یسـت کـه‬ ‫منطقـه‪ ،‬رژیـم غاصـب صهیونیست ‬ ‫زیر ذره بین‬ ‫امریکا نیز از ان پشتیبانی می کند‪ .‬رهبر انقالب ‪،‬‬ ‫فلسـطین را «مسـئله اول دنیـای اسلام»‬ ‫برشمردند و تا کید کردند‪ :‬با وجود اقبال بعضی‬ ‫ً‬ ‫تهـا عمیقا‬ ‫تهـا بـه رژیم صهیونیسـتی‪ ،‬مل ‬ ‫دول ‬ ‫بـا ایـن رژیـم غاصـب مخالـف هسـتند‪ .‬ایشـان‬ ‫درادامـه باتا کیدبراینکـه نبایـد بـه امریـکا و رژیـم‬ ‫صهیونیسـتی تکیـه کـرد‪ ،‬گفتنـد‪ :‬امـروز نـه رژیـم‬ ‫صهیونیسـتی‪ ،‬نـه امریـکا و نـه دیگـران نخواهند‬ ‫توانسـت جلـوی حرکـت عمیـق فلسـطینی ها‬ ‫را بگیرنـد و عاقبـت کار به نفـع مـردم فلسـطین‬ ‫خواهـد بـود‪ .‬حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای‬ ‫مسـئله تمامیـت ارضـی سـوریه را نیز بسـیارمهم‬ ‫لهـا‬ ‫برشـمردند و بااشـاره به برخـی نقل قو ‬ ‫یبـر حملـه نظامی به شـمال سـوریه‪ ،‬تا کید‬ ‫مبن ‬ ‫ً‬ ‫کردنـد‪ :‬ایـن کار قطعـا هـم ب هضـرر سـوریه هـم‬ ‫به ضرر ترکیه و هم به ضرر منطقه اسـت و اقدام‬ ‫سیاسـی موردانتظـار از جانـب دولـت سـوریه‬ ‫را نیـز محقـق نخواهـد کـرد‪ .‬ایشـان بااشـاره به‬ ‫اظهـار نفرت رئیس جمهوری ترکیـه از گروه های‬ ‫ً‬ ‫تروریسـتی‪ ،‬گفتنـد‪ :‬بـا تروریسـم حتمـا بایـد‬ ‫معارضـه کـرد اما حمله نظامی در سـوریه به نفع‬ ‫تروریسـت ها خواهـد بـود البتـه تروریسـت ها نیـز‬ ‫کگـروه خـاص نیسـتند‪ .‬ایشـان‬ ‫محـدود بـه ی ‬ ‫درپاسـخ به درخواسـت رئیس جمهـوری ترکیـه‬ ‫مبنی بر همـکاری ایران برای مبارزه با گروه های‬ ‫تروریسـتی‪ ،‬گفتنـد‪ :‬مـا درمبارز هبـا تروریسـم‬ ‫ً‬ ‫مطمئنـا بـا شـما همـکاری می کنیـم‪ .‬حضـرت‬ ‫ایـت اهلل خامنـه ای باتا کیدبراینکـه مـا امنیـت‬ ‫ترکیـه و مرزهـای ان را امنیـت خـود می دانیـم‪،‬‬ ‫خطـاب بـه اردوغـان گفتنـد‪ :‬شـما نیـز امنیـت‬ ‫سـوریه را امنیـت خـود بدانیـد‪ .‬مسـائل سـوریه‬ ‫را بایـد بـا مذا کـرات حـل کـرد؛ و ایـران‪ ،‬ترکیـه‪،‬‬ ‫سـوریه و روسـیه بـا گفت وگـو این مسـئله را تمـام‬ ‫کننـد‪ .‬ایشـان همچنیـن بـا ابـراز خرسـندی از‬ ‫بازگشـت قر هبـاغ بـه اذربایجـان‪ ،‬گفتنـد‪ :‬البتـه‬ ‫یبـر مسـدودکردن مـرز ایـران‬ ‫ا گـر سیاسـتی مبن ‬ ‫و ارمنسـتان وجـود داشـته باشـد‪ ،‬جمهـوری‬ ‫اسلامی بـا ان مخالفـت خواهـد کـرد زیـرا ایـن‬ ‫مـرز‪ ،‬راه ارتباطـی چندهزارسـاله اسـت‪ .‬رهبـر‬ ‫یهـای ایـران و ترکیـه در‬ ‫انقلاب افزایـش همکار ‬ ‫همـه مسـائل منطقـه را مفیـد و الزم خواندنـد و‬ ‫افزودنـد‪ :‬مـا همـواره از دولـت شـما در مسـائل‬ ‫تهـا دفـاع کرده ایـم‬ ‫داخلـی و در مقابـل دخال ‬ ‫نکـه گفتیـد دوسـتان دوران سـخت‬ ‫و همچنا ‬ ‫یکدیگـر هسـتیم و بـرای ملـت مسـلمان ترکیـه‬ ‫دعـا می کنیـم‪ .‬دراین دیـدار کـه رئیس جمهـوری‬ ‫کشـورمان نیـز حضـور داشـت‪ ،‬اقـای اردوغـان بـا‬ ‫تبریـک اعیـاد قربـان و غدیـر خـم‪ ،‬اتحـاد امـت‬ ‫اسلامی و افزایـش همبسـتگی ایـران و ترکیـه را‬ ‫الزم دانسـت و گفـت‪ :‬ترکیـه هیـچ گاه در مقابـل‬ ‫اجحـاف علیـه ایران سـا کت ننشسـته و بـرادری‬ ‫ایـران و ترکیـه در همـه زمین ههـا بایـد گسـترش‬ ‫پیـدا کنـد‪ .‬اقـای اردوغـان باتا کیدبراینکـه‬ ‫مهـای یک جانبـه علیـه‬ ‫همـواره مخالـف تحری ‬ ‫ایـران بـوده و خواهیـم بـود‪ ،‬گفـت‪ :‬از انتظـارات‬ ‫مشـروع ایـران در برجـام‪ ،‬حمایت و شـرکت های‬ ‫ترکیـه ای را بـه سـرمایه گذاری در ایـران تشـویق‬ ‫می کنیـم‪ .‬رئیس جمهـوری ترکیـه بااشـاره به‬ ‫درگیـری ایـران و ترکیـه بـا تروریسـت ها درطـول‬ ‫سـال های متمادی‪ ،‬گفت‪ :‬در سـوریه گروه های‬ ‫ـلیحاتی سـنگین‬ ‫تروریسـتی‪ ،‬موردحمایـت تس‬ ‫ِ‬ ‫ازطـرف کشـورهای غربـی همچـون المـان‪،‬‬ ‫انگلیس‪ ،‬فرانسـه و به ویژه امریکا هسـتند‪ .‬اقای‬ ‫اردوغـان بابیان اینکـه موضـع ترکیـه درخصوص‬ ‫تمامیت ارضی سـوریه مشـخص اسـت‪ ،‬افزود‪ :‬از‬ ‫دولـت سـوریه انتظـار داریـم روندهـای سیاسـی‬ ‫را اغـاز کنـد‪ .‬در اجلاس اسـتانه‪ ،‬مسـئله سـوریه‬ ‫ب هصـورت ویـژه در دسـتورکار اسـت و امیدواریـم‬ ‫بـه نتایـج خوبـی دسـت پیـدا کنیـم‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫کم کـــم باید باور کنیم که بســـیاری از کنفرانس ها‪ ،‬ســـمینارها و نشسـ ـت ها‪،‬‬ ‫داســـتان «نشســـتند و گفتنـــد و برخاســـتند و دیگـــر هیـــچ» اســـت ک ــه‬ ‫ً‬ ‫در این برهـــه بـــرای مـــردم کشـــور مـــا عینیـــت داشـــته و کامـــا ان را لم ــس‬ ‫می کنیـــم‪ .‬دراین زمان‪ ،‬بایـــدن؛ رئیس جمهـــوری ابرقدرت امریـــکا که درون‬ ‫کشـــورش ســـرخورده و بدون پشـــتوانه جدی شـــده است و براســـاس امارها‬ ‫و نظرســـنجی ها‪ ،‬میـــزان محبوبیتـــش بـــه یک ســـوم رســـیده اســـت‪ ،‬در نظر‬ ‫دارد دو ســـال اخر عمر ریاســـت جمهوری را بـــا دوره گردی به پایان برس ــاند و‬ ‫همان طوری کـــه خواننـــدگان عزیز اطـــاع دارند‪ ،‬در حالی که قرار بوده اس ــت‬ ‫منطقـــه خاورمیانـــه را تـــرک کرده و به طرف شـــرق اســـیا غش کنـــد‪ ،‬دریافته‬ ‫اســـت کـــه خود و مشـــاورانش و شـــخص اوبامـــا‪ ،‬در اشـــتباه بوده اند و حتی‬ ‫به واســـطه تفکری غلط‪ ،‬افغانســـتان را تـــرک کرده اند؛ درنتیجـــه خیال دارد‬ ‫اب رفته را به جوی بازاورد؛ در نتیجه با دســـت پاچگی نخســـت به ســـرزمین‬ ‫فعلی اســـرائیلیان ســـفر کرده و سپس به منطقه اســـکان فلسطینیان رفته‬ ‫و مالقات هایـــی را بـــا ســـران رژیـــم صهیونیســـتی و محمـــود عبـــاس؛ رئیس‬ ‫فلســـطین برقـــرار کـــرده و ده ها وعـــده به انان داده اســـت؛ ســـپس دو روز به‬ ‫عربســـتان ســـعودی پای گذاشـــته کـــه اســـتقبال از او بی نهایـــت معمولی و‬ ‫ســـبک صورت گرفت و شـــاید تاریخ چنین اســـتقبالی را در ســـطحی به این‬ ‫پائینی بـــرای رئیس جمهوری از امریکا ندیده باشـــد‪ .‬در جـــده‪ ،‬حا کم جده‬ ‫از او اســـتقبال کرد و در کاخ پادشـــاه ســـعودی‪ ،‬ولیعهد او یعنی بن ســـلمان‪،‬‬ ‫فقط با دســـت های مشـــت کـــرده و بســـته و تماس با دســـت بســـته بایدن‬ ‫بـــه او ادای احترام کرده اســـت که این نوع اســـتقبال‪ ،‬نشـــان از اختالف دید‬ ‫دو کشـــور اســـت‪ .‬در محل کنفرانس هم که سران کشـــور حضور داشته اند‪،‬‬ ‫از هـــر دری ســـخن گفته شـــده ‪ ،‬باید بـــاور کنیم در این نشســـت هـــم بایدن‬ ‫ُ‬ ‫بـــه هـــدف نهایی خـــود نرســـیده اســـت‪ .‬در گردهمایـــی نه کشـــور عربی که‬ ‫ً‬ ‫خـــود اختالف نظـــر دارنـــد و دیدگاه هـــای سیاســـی انـــان باهم کامـــا مغایر‬ ‫بـــوده اســـت‪ ،‬هیـــچ گاه نخواهند توانســـت یک فکر واحد داشـــته باشـــند‪ .‬از‬ ‫ویژگی هـــای این نشســـت‪ ،‬سیاســـت امارات متحده عربی ســـت که درس ــت‬ ‫یک روز قبل از نشســـت‪ ،‬از داشتن روابط حســـنه و حسن هم جواری با ایران‬ ‫اظهار خوشـــحالی می کند و گفته اســـت که به زودی ســـفیر خـــود را به ایران‬ ‫روانـــه می کند‪ .‬نخســـت وزیر عـــراق درون عـــراق از اقبـــال عمومـــی برخوردار‬ ‫نیســـت؛ امـــا به عنـــوان رهبر عـــراق خـــود را بـــه نشســـت می رســـاند و ده ها‬ ‫نمونه دیگر که از ابهت پیشـــین این کنفرانس ها کم کـــرده و از نظر اهمیت‪،‬‬ ‫نمـــره مـــردودی دارند؛ امـــا باتمام این اوصـــاف خواب هایی که بایـــدن برای‬ ‫ایجـــاد ناتـــو عربـــی دیده بـــود‪ ،‬هرگز عملـــی نخواهـــد شـــد‪ .‬ازجمله اینکه ا گر‬ ‫ُ‬ ‫به جـــای نـــه کشـــور‪ ،‬حتـــی ‪ 20‬کشـــور هـــم بـــه دورهم جمـــع می شـــدند‪ ،‬در‬ ‫اداره و عـــزم جمهـــوری اســـامی ایـــران‪ ،‬کوچک تریـــن اثری ایجـــاد نخواهد‬ ‫شـــد‪ .‬به هـــر روی بایدن بـــا این ســـفر نتوانســـت مخالفـــان امریکایـــی خود‬ ‫را کـــه از افزایـــش تـــورم نه درصـــدی و بنزین چند برابـــر گران شـــده در امریکا‬ ‫به ســـتوه امده انـــد‪ ،‬راضـــی کنـــد؛ زیـــرا گذشـــت ایـــام نشـــان داده اســـت که‬ ‫روســـای جمهوری امریکا‪ ،‬وقتـــی مقبولیت پیدا می کننـــد و رای امریکائیان‬ ‫را دریافت می کنند که بیشـــترین توجه را به اقتصاد داخلی داشـــته باش ــند؛‬ ‫حال انکـــه این روزهـــا تـــورم و گرانی هـــا باعث شـــده که محبوبیـــت بایدن به‬ ‫زیـــر ‪ 30‬درصد برســـد که موید عدم اقبـــال او و حزب دموکـــرات در انتخابات‬ ‫پیش رو ســـت کـــه تـــوازن را به نفـــع جمهوری خواهان ســـنگین کرده اس ــت‪.‬‬ ‫ از ســـوی دیگر؛ او نتوانســـت رضایت عربســـتان را برای داشـــتن روابط با رژیم‬ ‫صهیونیســـتی جلب کند که شکســـت ایده های بایـــدن را ب ها ثبات رس ــاند‪.‬‬ ‫او حتـــی در برخورد دو ســـاعته بـــا محمود عباس هـــم بهره الزم را به دس ــت‬ ‫نیاورد و پیشـــنهاد کمک میلیاردی هم نتوانســـت او و فلسطینیان را راضی‬ ‫کنـــد‪ .‬درطـــول این ســـفر‪ ،‬رفتارهای شـــرکت کنندگان‪ ،‬خـــود حدیثی مفصل‬ ‫اســـت کـــه در مقاله امـــروز نمی گنجد و در نهایـــت بایدن که در برابر روس ــیه‬ ‫به اتفـــاق اروپائیـــان قداره کشـــی می کنـــد و درگیـــر جنـــگ روســـیه و اوکراین‬ ‫هســـتند‪ ،‬ضربه جدی را نتوانســـت به روســـیه بزند که عربستان تولید نفت‬ ‫خـــود را روزانـــه دو میلیون بشـــکه افزایش دهد‪ .‬باید منتظـــر بمانیم که نبرد‬ ‫روســـیه و اوکراین چه سرنوشـــتی پیـــدا می کند‪.‬‬ ‫‪20‬سال اینده سالمندان کشور دوبرابر می شود‬ ‫در‬ ‫ِ‬ ‫شهال اسالمی‬ ‫جامعه شناس ــان را اعتق ــاد ب ــر این اس ــت که از‬ ‫مولف هه ــای مهم رش ــد اقتص ــادی و اجتماعی‬ ‫ـرو داش ــتن‬ ‫کش ــور و توس ــعه همه جانب ــه درگ ـ ِ‬ ‫نی ــروی مول ــد جوان اس ــت و همچنی ــن از دید‬ ‫جمعیت شناس ــی‪ ،‬در دوران جوانی‪ ،‬پتانس ــیل‬ ‫نس ــالی‬ ‫کار و انرژی بس ــیار بیش ــتر از دوران که ‬ ‫یس ــت و لذا رش ــد و پیشرفت‬ ‫و حتی میان سال ‬ ‫همه جانبه در کش ــورهایی ک ــه جمعیت جوان‬ ‫بیشـــتری دارد‪ ،‬زیادتر خواهد بود‪ .‬دراین راســـتا‬ ‫و براس ــاس اماره ــای جدی ــد وزارت بهداشـ ـت ‬ ‫و درم ــان و ام ــوزش و پزش ــکی‪ ،‬کش ــور م ــا ت ــا‬ ‫‪20‬س ــال اینده جمعیت سالمند کش ــور دوبرابر‬ ‫خواهد ش ــد ک ــه باید ای ــن امار را ج ــدی گرفته‬ ‫و تا دیر نش ــده برای جلوگیری از ان‪ ،‬با تش ــویق‬ ‫جوانـــان بـــه ازدواج و فرزنـــداوری نگذرایـــم این‬ ‫امر در کش ــور ما به وقوع بپیون ــدد که درصورت‬ ‫کوتاهی‪ ،‬در ‪20‬س ــال اینده ا کثر جمعیت کش ــور‬ ‫را غیرفع ــال‪ ،‬غیرمولد و کم ان ــرژی خواهیم دید‬ ‫ک ــه برای هر کش ــوری چنین ش ــود‪ ،‬ان را فاجعه‬ ‫می خوانن ــد؛ کمااینک ــه ‪20‬س ــال پیش رک ــود‬ ‫اقتص ــادی را در کش ــور ژاپ ــن باع ــث گردید؛ که‬ ‫ب ــزرگان جامع ــه ب هس ــرعت وارد عم ــل ش ــده و‬ ‫از ابت ــکارات و جوای ــز وی ــژه‪ ،‬جوانان را تش ــویق‬ ‫ب ــه فرزن ــداوری کردن ــد و ل ــذا پس از ی ــک رکورد‬ ‫ً‬ ‫‪10‬س ــاله اقتص ــادی‪ ،‬مج ــددا اقتص ــاد ژاپ ــن‬ ‫ش ــکوفا گردید‪.‬‬ ‫تریبون‬ ‫معان وزیر نفت اعالم کرد؛‬ ‫امضای بزرگ ترین تفاهم نامه سرمایه گذاری خارجی‬ ‫در تاریخ صنعت نفت ایران‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ملـی نفـت‬ ‫ایـران امضـای تفاهم نامـه‬ ‫بـا گازپـروم را جـزو بزرگ تریـن‬ ‫سـرمایه گذاری خارجـی در‬ ‫تاریـخ صنعـت نفـت ایـران‬ ‫خوانـد و گفـت‪ :‬شـرکت‬ ‫ملـی نفـت از هیـچ فرصـت‬ ‫سـرمایه گذاری چشم پوشـی نمی کنـد‪ .‬محسـن خجسـته مهر در اییـن‬ ‫امضای تفاهم نامه همکاری راهبردی بین شـرکت ملی نفت ایران و شـرکت‬ ‫گازپـروم افزود‪ :‬خوشـحالم که دراین رویداد مهم یکـی از راهبردی ترین روابط‬ ‫اقتصادی جمهوری اسالمی ایران با روسیه به ویژه شرکت ملی نفت ایران و‬ ‫گازپروم روسـیه رقم می خورد‪ .‬به گزارش شـانا؛ وی بابیان اینکه اراده دو کشـور‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫ایـران و فدراسـیون روسـیه تامیـن و افزایـش همکاری هـای راهبرد ‬ ‫گفـت‪ :‬ارتقـای روابـط اقتصـادی و سـرمایه گذاری در میدان هـای نفتـی و‬ ‫گازی موردتا کیـد رئیس جمهـوری و حمایـت همه جانبـه وزیـر نفـت اسـت‪.‬‬ ‫معـاون وزیـر نفـت بااشـاره به دیـدار بـا مدیران ارشـد گازپروم در سـفر اخیر به‬ ‫سـن پترزبورگ اظهار کرد‪ :‬همسـو با دستور والدیمیر پوتین؛ رئیس جمهوری‬ ‫روسیه‪ ،‬مدیران ارشد گازپروم هفته قبل در تهران حضور یافتند و مذا کرات‬ ‫سـازنده ای باهـم داشـتیم‪ .‬خجسـته مهر بابیان اینکـه بـا وجـود زمـان کوتـاه‬ ‫و فشـرده مذا کـرات در محورهـای مهمـی تفاهـم کردیـم‪ ،‬افـزود‪ :‬ایـن جدیـت‬ ‫بیانگر اراده دو طرف برای سرعت بخشـی به سـرمایه گذاری در بخش نفت و‬ ‫گاز و زنجیره های مرتبط اسـت‪ .‬وی توسـعه میدان های گازی کیش و پارس‬ ‫شـمالی‪ ،‬فشـارافزایی میـدان پـارس جنوبـی‪ ،‬توسـعه شـش میـدان نفتـی‪،‬‬ ‫تکمیـل طر ح هـای ‪ ،LNG‬سـواپ گاز و فـراورده نفتـی‪ ،‬احـداث خطـوط لولـه‬ ‫صـادرات گاز و دیگـر همکاری هـای علمـی و فناورانـه را از جملـه مهم تریـن‬ ‫محورهـای تفاهم نامـه اعلام کـرد‪ .‬معـاون وزیـر نفـت از برنامـه شـرکت ملـی‬ ‫نفـت ایـران بـرای سـرمایه گذاری ‪ ۱۶۰‬میلیـارددالری در صنعـت نفت خبـر داد‬ ‫و گفـت‪ :‬این اقـدام بـرای افزایـش تولیـد نفـت و گاز و بیانگـر ان اسـت که ایـران‬ ‫و روسـیه متعهـد بـه تامیـن پایـدار انـرژی هسـتند‪ .‬ا کنـون چهارمیلیـارددالر‬ ‫قـرارداد بـا شـرکت های مختلـف روس بـرای سـرمایه گذاری اجـرا شـده‬ ‫و سـرمایه گذاری خارجـی دولـت ابراهیـم رئیسـی ازاین بابـت بـا جهشـی‬ ‫خیره کننـده روبه روسـت‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه امضـای ایـن تفاهم نامـه جـزو‬ ‫بزرگ تریـن سـرمایه گذاری های خارجـی در تاریـخ صنعـت نفـت کشـورمان‬ ‫اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬شـرکت ملـی نفـت از هیـچ فرصـت سـرمایه گذاری چشم پوشـی‬ ‫نمی کنـد‪ .‬امیدواریـم پـس از امضـای ایـن تفاهم نامـه مذا کـرات فنـی و‬ ‫اقتصـادی در کمترین زمـان بـا سـازوکاری کـه در شـرکت ملـی نفـت و گازپـروم‬ ‫دیده شـده‪ ،‬اغاز شـود‪ .‬ویتالی مارکلوف؛ قائم مدیرعامل شـرکت گازپروم هم‬ ‫دراین اییـن از شـرکت ملـی نفـت ایـران به عنـوان یکـی از شـرکت های کلیـدی‬ ‫در ایران نام برد و اظهار کرد‪ :‬محورهای همکاری بین ما وسیع است و برای‬ ‫توسـعه میدان هـای نفـت و گاز‪ ،‬خطـوط لولـه گاز‪ ،‬توسـعه و انتقـال فنـاوری و‬ ‫مسـائل دیگـر تفاهم نامـه امضـا می کنیـم‪.‬‬ صفحه 2 ‫رویداد‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬تیر ‪ 1401‬شماره‪ 2548‬چهارشنبه ‪ 29‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2548‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تریبون‬ ‫ناهیدمیرکاشی ؛ خالقمجموعه شعر «ترانه هایبی قرار»‪:‬‬ ‫شاعر‪ ،‬کسی ست که جهان را شاعرانه تر از دیگران ببیند‬ ‫«ساقی عطایی»؛ کارگردان نمایش «کافه لکانطه» مطرح کرد؛‬ ‫ی برای ا کثریت جامعه‬ ‫تالش برای خلق اثری مردم ‬ ‫سودهاسماعیلیقیوم ابادی‬ ‫‪Sude.exo78@gmail.com‬‬ ‫ُ‬ ‫نمایــش «کافــه لکانطــه» نوشــته علــی اصغــری و کارگردانــی مشــترک ســاقی‬ ‫عطایــی و علــی اصغــری؛ از تیرمــاه ‪ ۱۴۰۱‬در ســالن شــماره ‪ ۲‬پردیــس تئاتر شــهرزاد‬ ‫ینــژاد به عنــوان‬ ‫روی صحنــه رفتــه اســت‪ .‬دراین نمایــش کــه حمیدرضــا عل ‬ ‫تالش برای بازافرینی ارزش های ازدست رفته گذشته‬ ‫س ــاقی عطای ــی بابیان اینک ــه متن ای ــن نمای ــش را در قالب یک‬ ‫پیش ــنهاد ازس ــوی ش ــخصی به نمایندگـ ـی از یک کمپان ــی برای‬ ‫تولی ــد و اجرا در خار ج ازکش ــور دریافت کرده اس ــت‪ ،‬گفت‪« :‬ابتدا‬ ‫بن ــا براین بودکه ای ــن نمایش را برای خار ج ازکش ــور ام ــاده کنیم؛‬ ‫اما به دلیل فراهم نش ــدن ش ــرایط اج ــرا در خ ــارج‪ ،‬به این نتیجه‬ ‫رس ــیدیم حاال که ی ــک کار ام ــاده در دس ــت داری ــم‪ ،‬ان را داخل‬ ‫کش ــور اج ــرا کنی ــم؛ و توانس ــتیم ب ــا هم ــکاری و همراه ــی اق ــای‬ ‫یه ــای الزم ب ــرای اجرا در‬ ‫علی نژاد‪ ،‬ش ــرایط را متناس ــب ب ــا ویژگ ‬ ‫ای ــران فراه ــم اوری ــم»‪ .‬وی درباره ایده نخس ــتین این اث ــر افزود‪:‬‬ ‫«هم ــه م ــا تمایل ب ــه نوس ــتالژی داری ــم و رجعت و بازگش ــت به‬ ‫گذش ــته‪ ،‬برای هم ــه ما ج ــذاب اس ــت و این موض ــوع دراین اثر‪،‬‬ ‫یش ــود‪ .‬ازس ــویی‪ ،‬رفاقت عش ــق و سیاس ــت نیز‬ ‫پررن ــگ دیده م ‬ ‫از عناصری ان ــد ک ــه ش ــا کله اصلی داس ــتانی نمایش را تش ــکیل‬ ‫می دهن ــد»‪ .‬وی باابرازتاسـ ـف ازاینکه س ــه عنص ــر یادش ــده‪،‬‬ ‫عناص ــری هس ــتند ک ــه به نظ ــر او از دسـ ـت رفته اند‪ ،‬اف ــزود‪:‬‬ ‫«کوش ــیدیم نقب ــی به گذش ــته بزنی ــم و ب ــا بازافرین ــی ارزش های‬ ‫از دسـ ـت رفته گذش ــته در ان ‪ ،‬که چ ــه روزهایی داش ــتیم و امروز‬ ‫از دستش ــان داده ای ــم‪ ،‬بازنگ ــری کنیم و همین مس ــائل موجب‬ ‫ش ــد نمای ــش کافه لکانطه ش ــکل بگی ــرد»‪ .‬وی بااش ــاره به اینکه‬ ‫گ ــروه‪ ،‬فرصت را غنیمت دانس ــته تا وقتی بازیگ ــران محیای اجرا‬ ‫یش ــوند‪ ،‬این اثر را در ای ــران به روی صحنه‬ ‫برای خار ج ازکش ــور م ‬ ‫نپ ــروژه اماد هبـ ـه کار‬ ‫ببرن ــد‪ ،‬اف ــزود‪« :‬تنه ــا ف ــرزاد حس ــنی درای ‬ ‫ب ــود و همین ام ــر موجب ش ــد گروه ب ــر روی تصمیم ــات اجرا در‬ ‫کش ــورمان مصمم تر ش ــود»‪.‬‬ ‫دوری از برخورد احساسی با متن‪ ،‬در اولین مواجهه‬ ‫درجریان روند‬ ‫عطای ــی بابیان اینکه زمان ن ــگارش متن این اث ــر‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ش ــکل گیری کارا کتره ــا و موقعیت ها بوده؛ اما این اش ــنایی کلی‬ ‫ب ــوده اس ــت‪ ،‬گفت‪« :‬ب ــا کلیات اث ــر نگاشت هش ــده توس ــط اقای‬ ‫اصغ ــری اش ــنا بودم و در رون ــد نگارش و تکمیل قص ــه نیز با وی‬ ‫صحب ــت می کردم و ارتباط داش ــتم؛ اما وقتی ب ــا متن کامل این‬ ‫نمایش ــنامه مواج ــه ش ــدم و ان را خواندم‪ ،‬دوس ــتش داش ــتم»‪.‬‬ ‫کارگ ــردان «کاف ــه لکانط ــه» بابیان اینکه در مواجه ــه اول با متن‪،‬‬ ‫کوش ــیده تا برخ ــوردی به دوراز احساس ــات با ان داش ــته باش ــد‬ ‫و به دنب ــال ایده های ــی ب ــرای اجرا بگ ــردد‪ ،‬گف ــت‪« :‬بااین وجود‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ب ــه نقطه ای رس ــیدم که دی ــدم اص ــا نمی توانم؛ و مت ــن‪ ،‬ذهنم‬ ‫را ب هش ــدت ب هخ ــود درگی ــر ک ــرده اس ــت‪ .‬این ام ــر موج ــب ش ــد‬ ‫ح ــس‪ ،‬درمواجهه با متن‪ ،‬بر من غلبه کند و می بایس ــت فرصت‬ ‫ته نش ــینی ان احساس ــات را به خودم مـ ـی دادم»‪.‬‬ ‫وضعیت بد نمایشنامه نویسی به دوراز حضور بزرگان‬ ‫وی باابرازتاسـ ـف ازاینکه ام ــروز ج ــای نویس ــندگانی نظی ـ ِـر عل ــی‬ ‫اصغ ــری و نوع نگارش و اس ــتفاده از المان های به کارگرفت هش ــده‬ ‫توس ــط او در ادبی ــات نمایش ــی ای ــران؛ ازجمل ــه س ــینما و تئات ــر‬ ‫یس ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬بااینک ــه وی جایگاه ــش را در س ــینما و‬ ‫خال ‬ ‫تصوی ــر یافت ــه و دراین حوز هه ــا و ح ــوزه تئاتر جوای ــز مختلفی را‬ ‫در جش ــنواره های متع ــدد ب هخ ــود اختص ــاص داده؛ اما فرصت‬ ‫کمت ــری ب ــرای حضور در نمایش داش ــته؛ و بیش ــتر درگیر فضای‬ ‫تصوی ــر ب ــوده و کمتر به تئات ــر پرداخت ــه»‪ .‬عطای ــی‪ ،‬وجود علی‬ ‫اصغ ــری در ح ــوزه نگارش نمایش ــنامه در ای ــران را از گزینه هایی‬ ‫شاتر‬ ‫کله �پوک ها‬ ‫دیگه شما هم تو محدوده کولینچیکف‬ ‫هستید ‪ !...‬محمد کاظمی‪ ،‬میثم عزیزی‪،‬‬ ‫میالد افشارمهر‪ ،‬ارمین اوحدی‪ ،‬پژال‬ ‫مرادی ال که‪ ،‬فیاض گلستانی‪ ،‬فواد‬ ‫ امینی نیا‪ ،‬ایدا ناطقی‪ ،‬فلور فغانی‪ ،‬مهسا‬ ‫ چیذری‪ ،‬امیرمهدی جعفری و محمد‬ ‫ کارگردانی‬ ‫ وثوقی؛ بازیگران این نمایش به‬ ‫ِ‬ ‫محمد وثوقی هستند که برپایه متنی از‬ ‫نیل سایمون (ترجمه شهرام زرگر) به روی‬ ‫صحنه رفته و تا ‪ 31‬تیرماه ‪ 1401‬ساعت ‪19‬‬ ‫در «تماشاخانه اهورا»‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫پیام احمدی کاشانی‬ ‫تهیه کننــده و نورالدیــن حیــدری ماهــر به عنــوان مجــری طــرح حضــور دارنــد‪،‬‬ ‫(به ترتیــب ورود بــه صحنــه) امیــر غفارمنــش‪ ،‬مهــدی یغمایــی‪ ،‬فــرزاد حســنی‪،‬‬ ‫حســین پورکریمــی‪ ،‬فرنــوش نیک اندیــش و اذیــن رئــوف بــازی می کننــد‪ .‬مهــدی‬ ‫یغمایــی نیــز در نقــش «خواننــده» ایفــای نقــش و ب هصــورت زنــده بــرای مخاطبــان‬ ‫یســت و گــروه نوازنــدگان ان‪ ،‬ارمیــن‬ ‫اجــرا می کنــد‪ .‬اهنگســاز اثــر‪ ،‬ارمیــن امین تراب ‬ ‫خوب برش ــمرد که باید اهال ــی تئاتر برای داش ــتن او برنامه ریزی‬ ‫کنن ــد‪ ،‬اف ــزود‪« :‬متاس ــفانه باره ــا گفتـ ـه ام؛ نمایشنامه نویس ــی‬ ‫در کش ــورمان بـ ـه دوراز حض ــور ب ــزرگان‪ ،‬اوض ــاع خوب ــی ن ــدارد و‬ ‫ً‬ ‫دراین وضعی ــت‪ ،‬حض ــور ادم هایی از جنس علی اصغ ــری‪ ،‬واقعا‬ ‫کمک کننده اس ــت‪ .‬من به دلی ــل وجود احس ــاس نزدیکی میان‬ ‫نن ــوع ن ــگارش و نزدیکی نگاه را بس ــیار‬ ‫کارگردانـ ـی ام و قل ــم او‪ ،‬ای ‬ ‫دوس ــت داش ــته ام»‪ .‬این کارگ ــردان باس ــابقه تئات ــر بابیان اینکه‬ ‫پ ــس از دریافت کامل نمایش ــنامه‪ ،‬اید هه ــای کارگردانی خویش‬ ‫را ب ــر روی مت ــن س ــوار ک ــرده و درط ــول تمرینات نیز مت ــن دچار‬ ‫ً‬ ‫تغییرات ــی ش ــد‪ ،‬اف ــزود‪« :‬در رون ــد تمری ــن‪ ،‬صرف ــا انچ ــه در متن‬ ‫ً‬ ‫نگارش ش ــده ب ــود‪ ،‬اجرا کردیم و صرفا دس ــت ب ــه تغییراتی زدیم‬ ‫تا بتوانی ــم دیالوگ ها را براس ــاس نوع بازی ها ب ــا درصدی پایین‬ ‫تغیی ــر دهی ــم؛ ام ــا قصه اصل ــی اث ــر همان چی ــزی بود ک ــه علی‬ ‫ً‬ ‫اصغری‪ ،‬ن ــگارش کرده ب ــود و نهایتا تغییر چندان ــی در ان ایجاد‬ ‫نشد»‪.‬‬ ‫تجرب ه دل چسب حضور مهدی یغمایی‬ ‫در اولین حضور نمایشی اش‬ ‫عطای ــی‪ ،‬پیرام ــون انتخ ــاب خوانن ــده ای ــن اث ــر بابیان اینک ــه‬ ‫هم ــواره دنبال کس ــی بوده ک ــه به معنای واقعی کلم ــه خواننده‬ ‫باش ــد‪ ،‬گفت‪« :‬این بدان معناسـ ـت که داش ــتن صدای مناس ــب‬ ‫نســل)‬ ‫امین ترابــی (پیانــو)‪ ،‬مســعود افج ـه ای ( گیتــار )‪ ،‬هســتی شــاپوری (ویول ‬ ‫و اریــا شــهنواز (کالرینــت) هســتند‪ .‬داســتان‪ ،‬ماجــرای شــش دوســت صمیمــی‬ ‫نهــا بــا سیاســت‬ ‫را از ســال های ‪ ۱۳۵۰‬تــا ‪ ۱۳۵۷‬روایــت می کنــد کــه سرنوشــت ا ‬ ‫و عشــق و ســینما گــره خــورده اســت‪ .‬بــا «ســاقی عطایــی»؛ کارگــردان ایــن اثــر‬ ‫به گفت وگــو نشســته ایم‪.‬‬ ‫برای ی ــک خوانن ــده‪ ،‬به عنوان مهم تری ــن ویژگی ب ــرای انتخاب‬ ‫خوانندگ ــی این اث ــر‪ ،‬هم ــواره در ذهن ــم ب ــود»‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫مه ــدی یغمای ــی‪ ،‬دراین اث ــر‪ ،‬اولین تجرب ــه بازیگ ــری اش را روی‬ ‫نح ــال‪ ،‬از هم ــان ابتدا‬ ‫صحن ــه به ثبت می رس ــاند‪ ،‬اف ــزود‪« :‬باای ‬ ‫ک ــه وارد گروه ش ــد‪ ،‬بر روی بدن و بیان خود مس ــلط ب ــود و ما نیز‬ ‫به عن ــوان گروه تولید یک نمایش س ــعی کردیم تنها بخش هایی‬ ‫از ب ــازی اش را کنت ــرل کنیم و باتوجه به ص ــدای بی نظیری که در‬ ‫اج ــرای ترانه های اث ــر دارد‪ ،‬هرگز نمی توانس ــتیم گزینه ای بهتر از‬ ‫وی بـــرای ایفای ایـــن نقش پیدا کنیـــم»‪ .‬این کارگ ــردان‪ ،‬ضمن‬ ‫تقدی ــر از حض ــور یغمای ــی‪ ،‬اف ــزود‪« :‬وی ش ــخصیتی ش ــریف؛ و‬ ‫یس ــت و باتوجه به اینک ــه اولی ــن تجرب ــه‬ ‫انس ــانی دوست داشتن ‬ ‫به عن ــوان بازیگ ــر روی صحن ــه تئات ــر را در کارنام ــه هن ــری اش‬ ‫به ثب ــت می رس ــاند‪ ،‬تعه ــدش ب ــه ای ــن اث ــر و این فض ــا‪ ،‬خاط ــره‬ ‫ش ــیرین و تجربه ای دل چس ــب را ب ــرای گروه رق ــم زد»‪.‬‬ ‫ترسیم خاطرات خوب گذشته در ذهن مخاطبان‬ ‫ِ‬ ‫وی پیرامون انتخاب ترانه های اجراش ــده دراین اثر‪ ،‬بابیان اینکه‬ ‫با گذشـ ـت زمان همچن ــان ب ــه تران هه ــای قدیم ــی عالق ــه دارد و‬ ‫نه ــا را گ ــوش می دهد‪ ،‬گف ــت‪« :‬فرهاد مهراد و فری ــدون فروغی‬ ‫ا ‬ ‫از جمل ــه خوانندگان ــی هس ــتند که طرف ــدار ان ها هس ــتم و دلم‬ ‫می خواس ــت تماش ــا گری هم که به دیدن یک کنسرت‪-‬نمایش‬ ‫ی برای اکثریت جامعه‬ ‫«کافه لکانطه»؛ اثری مردم ‬ ‫ساقی عطایی بااشاره به اینکه این نمایش‪ ،‬اثری مردمی ست که برای ا کثریت جامعه و تماشا گر معمول اثار ایرانی درنظر گرفته‬ ‫شـده؛ و نه تنها قشـر خاصی از مخاطبان که سلایق و انتخاب های هنری دارند‪ ،‬گفت‪« :‬مخاطبان این دسـت اثار بخش مهمی‬ ‫درپی روبه ر وشـدن‬ ‫از ا کثریت جامعه را شـامل م ‬ ‫یشـود؛ پس باید توجه کرد مخاطبی که به دیدن این جنس از نمایش می اید‪ِ ،‬‬ ‫با طرح مباحث فلسـفی نیسـت و بیشـتر نظر سـرگرمی به دیدن نمایش دارد»‪ .‬وی باتا کیدبراینکه گروه تولید کوشـیده در قالب‬ ‫سـرگرمی‪ ،‬بخشـی از مفاهیـم موردنظـر خویـش را نیـز بـه مخاطـب ارائـه کنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬ا گـر ایـن انتقـال مفهـوم به درسـتی صـورت‬ ‫گرفته و ما توانسته باشیم کنار سرگرمی‪ ،‬بخشی از مفاهیم ا گاهی بخش را به مخاطب انتقال دهیم‪ ،‬برنده این بازی هستیم»‪.‬‬ ‫وی پیرامـون بخـش هنـری کار بااشـاره به اینکه انتظـار مـی رود یـک نمایـش‪ ،‬در کنـار ا گاهی بخشـی و سـرگرم کردن مخاطـب‪ ،‬در‬ ‫حـوزه بصـری نیـز بـه شـعور و سـلیقه مخاطـب احتـرام بگـذارد‪ ،‬یـاداور شـد‪« :‬تمامـی این مسـائل درکنارهـم بـرای گـروه تولیـد اثـر‪،‬‬ ‫حائزاهمیـت بـوده؛ امـا در تولیـد این نمایش‪ ،‬بیشـتر بخش سـرگرمی مخاطـب برایمان مطرح بوده و اولویت داشـته اسـت»‪.‬‬ ‫می ای ــد و در فض ــای ان زم ــان قرار می گی ــرد‪ ،‬با خاطرات ــی مواجه‬ ‫نه ــا را در ذهن ــش تداعی می کن ــد‪ .‬تالش‬ ‫ش ــود که تران هه ــای ا ‬ ‫کردی ــم ای ــن خاط ــرات را در ذه ــن مخاط ــب ای ــن اث ــر تجس ــم‬ ‫ببخش ــیم و باید بگویم من و علی اصغری در فضاس ــازی این اثر‬ ‫ب ــر روی به کارگی ــری ترانه‪ ،‬پافش ــاری و اصرار زیاد داش ــتیم»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینک ــه تران هه ــای ج ــاری دراین اث ــر‪ ،‬باتوج هب ــه قصه و تم‬ ‫نمایش ــی انتخاب ش ــده اند و تالش گ ــروه کارگردان ــی براین بوده‬ ‫ت ــا اث ــاری از موس ــیقی قدی ــم ای ــران را انتخ ــاب کند که ب ــا زمان‬ ‫نمایش ارتباط مس ــتقیم داشته باش ــد‪ ،‬گفت‪« :‬یعنی باید سراغ‬ ‫انتخ ــاب ترانه های ــی می رفتی ــم ک ــه در زم ــان ش ــکل گیری قصه‬ ‫منتش ــر ش ــده باش ــند؛ و نکته مهم دیگر اینکه ا گ ــر خواننده ای‬ ‫را انتخ ــاب می کنی ــم‪ ،‬از هنرمندان ــی باش ــند ک ــه درقیدحی ــات‬ ‫نیس ــتند؛ زی ــرا ش ــرایط ب ــرای گرفتن ح ــق انتش ــار اث ــار و چنین‬ ‫یش ــد»‪ .‬وی باابرازتاسف از اینکه امروز‬ ‫مس ــائلی برایمان سخت م ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫در ای ــران مفه ــوم کپی رایت اصال معنای ــی ندارد‪ ،‬گف ــت‪« :‬نهایتا‬ ‫ت ــاش گ ــروه براین بود تا ب ــه اثار هن ــری موجود احت ــرام بگذارند‬ ‫و چ ــون ام ــکان گرفتن مج ــوز ازطریق وزارت ارش ــاد مهی ــا نبود‪،‬‬ ‫تصمی ــم گرفتیم این اث ــر را با این ترانه ها بـ ـه روی صحنه ببریم»‪.‬‬ ‫لزوم سرگرم کنندگیاجرای کنسرت‪-‬نمایش‬ ‫این کارگردان باس ــابقه تئات ــر‪ ،‬درمورد همکاری ب ــا یک خواننده‬ ‫مطرح که در میان مردم اثاری شناخت هش ــده دارد‪ ،‬بابیان اینکه‬ ‫تص ــورش براین بود هک ــه کارک ــردن ب ــا کسـ ـی که تجرب ــه بازیگ ــری‬ ‫نداش ــته‪ ،‬س ــخت اس ــت‪ ،‬افزود‪« :‬درابتدا تص ــور می کردم مهدی‬ ‫یغمای ــی از فضای نمای ــش دور باش ــد و وقتی بازیگ ــر‪ ،‬از فضای‬ ‫یک ــه می خواه ــم روی‬ ‫ذهنـ ـی ام در نمای ــش دور اس ــت‪ ،‬اتفاق ‬ ‫یخ ــورد؛ ام ــا بعدازاینک ــه او‬ ‫صحن ــه بیفت ــد‪ ،‬به درس ــتی رق ــم نم ‬ ‫نه ــا دی ــدم‪ ،‬خیال ــم راح ــت ش ــد ک ــه دقی ــق و‬ ‫را درخ ــال تمری ‬ ‫درس ــت روی خ ــط پی ــش مـ ـی رود»‪ .‬کارگ ــردان «کاف ــه لکانطه»‬ ‫باابرازخرس ــندی از اینکه به رغ ــم ایفای نقش بازیگ ــران حرفه ای‬ ‫چ تجربه بازیگری نداش ــته‪،‬‬ ‫در ایـ ـن کار کن ــار خوانن ــده ای که هیـ ـ ‬ ‫یش ــود‬ ‫هرگ ــز فاصل ــه و ش ــکافی بی ــن ب ــازی گ ــروه و او ح ــس نم ‬ ‫و بازیگ ــران از کارک ــردن ب ــا ای ــن هنرمن ــد حس ــی خ ــوب دارن ــد‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬ایـ ـن کار به عنوان اولی ــن تجرب ــه به روی صحنه بردن یک‬ ‫کنس ــرت‪-‬نمایش‪ ،‬برایم تجربه جذابی ب ــود؛ زیرا هر تجربه نویی‬ ‫را دوس ــت دارم و از ان اس ــتقبال می کن ــم؛ بااین وج ــود به خوبی‬ ‫می دانیم تولید یک اثر برپایه کنس ــرت‪-‬نمایش‪ ،‬در پله نخس ــت‬ ‫باید ب ــرای مخاطب س ــرگرم کننده باش ــد»‪.‬‬ ‫امین کردبچه چنگی‬ ‫‪Aminkordbacheh@gmail.com‬‬ ‫«ترانه هـای بی قـرار» کـه توسـط انتشـارات «سـارات» بـه چـاپ رسـیده اسـت‬ ‫درواقـع‪ ،‬دومیـن مجموعه اشـعار «ناهیـد میرکاشـی» به شـمار مـی رود‪ .‬او کـه‬ ‫فعالیـت ادبـی اش را از انجمـن ادبـی دانش امـوزی اغـاز کـرده‪ ،‬نخسـتین‬ ‫مجموعه شـعرش باعنوان «در من زنی فریاد می کشـد» را سـال ‪ 1396‬توسـط‬ ‫«نشـر مدیـا» راهـی بـازار کتـاب کـرد‪ .‬میرکاشـی بابیان اینکـه هنر همـواره برای‬ ‫او در کنـار فعالیت هـای روزمـره به عنـوان تفریحـی به حسـاب می امـده کـه‬ ‫تلاش کـرده از ان لـذت ببـرد‪ ،‬گفـت‪« :‬نخسـتین جرقه هـای افرینـش شـعر در‬ ‫مـن از ‪13‬سـالگی در مدرسـه اغـاز شـد و بـا شـرکت در یـک مسـابقه شـعر در‬ ‫مدرسه دراین مسیر گام گذاشتم»‪ .‬وی بااشاره به اینکه در ابتدای راه تسلط‬ ‫چندانـی بـر شـعر فارسـی نداشـته و از پـدرش کمـک می گرفـت‪ ،‬افـزود‪« :‬بـرای‬ ‫شرکت در مسابقه شعری که در سطح مدرسه برگزار شده بود‪ ،‬یکی از اشعار‬ ‫پدرم را دسـت کاری کردم و با بازسـازی ان‪ ،‬رتبه سـوم کشـور را به دسـت اوردم‬ ‫و ازهمیـن راه‪ ،‬حـس کـردم می توانـم در حـوزه شـعر گام برداشـته و ان را ادامـه‬ ‫دهـم»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه در روزهـای تحصیـل او شـرایط بـرای پـرورش‬ ‫اسـتعدادهای ادبـی و هنـری در مدرسـه فراهـم نبـود و ازایـن رو تصمیـم‬ ‫گرفـت تـا دسـت بـه تشـکیل یـک انجمـن ادبـی در سـطح اموزش وپـرورش‬ ‫منطقـه خویـش بزنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬نکتـه جالب توجـه برایـم این بودکـه وقتـی‬ ‫درخواسـت تشـکیل انجمن ادبی را به اداره اموزش وپرورش منطقه بردم‪ ،‬با‬ ‫ن موجب شد جمع بسیارخوبی از دانش اموزان‬ ‫درخواستم موافقت و همی ‬ ‫ کالس دوسـتانه و صمیمـی باعنـوان‬ ‫و اسـتعدادهای ادبـی منطقـه در ایـن‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫اتـاق ابـی شـرکت کننـد که خوشـبختانه امـروز بعد از گذشـت حـدودا دودهه‬ ‫از این اقـدام‪ ،‬دوسـتی های شـکل گرفته در این انجمـن پایـدار مانـده اسـت»‪.‬‬ ‫میرکاشـی بااذعان به اینکـه همـواره عالقه هایـی در حـوزه سـینما داشـته‬ ‫و این امـر موجـب شـده اسـت تـا در کنـار تنی چنـد از کارگردانـان در حـوزه‬ ‫‪20‬سـال‬ ‫دسـتیاری و برنامه ریزی به فعالیت بپردازد‪ ،‬افزود‪« :‬وقتی با گذشـت ‬ ‫از نوشـتن شـعر و ترانـه‪ ،‬حـس کـردم کتاب مکتوبی بـرای ارائه اثارم نیـاز دارم‪،‬‬ ‫تصمیـم گرفتـم کـه بـا انتشـار بخشـی از اثـارم تحت عنـوان در مـن زنـی فریـاد‬ ‫می کشـد‪ ،‬نخسـتین مجموعه شـعرم را در سـال ‪ ،96‬پـس از ‪ 17‬بـار اصالحیـه‬ ‫راهـی بـازار کتـاب کنـم»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه یکـی از مهم تریـن انگیز ههـای او‬ ‫درجهـت تالیـف ایـن کتـاب‪ ،‬دریافـت مجـوز سـاخت موسـیقی و انتشـار اثـار‬ ‫موسـیقی از ترانه هایـش اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬ترانه هـای بی قـرار‪ ،‬تکـه ای از وجـود‬ ‫مـن اسـت کـه به شـکل ترانه هایـی مکتـوب بـه مخاطـب عرضـه شـده اند؛‬ ‫عاشـقانه هایی که شاید معشوقه بسـیاری ازان ها گاهی اوقات خودم بودم»‪.‬‬ ‫وی باتا کیدبر اینکـه سـعی داشـته تـا بـا دریافـت نمایندگـی از یـک انتشـارات‪،‬‬ ‫دسـت بـه تسـهیل مسـیر انتشـار کتـاب بـرای دوسـتان شـاعر و نویسـنده‬ ‫خویـش بزنـد‪ ،‬تصریح کـرد‪« :‬دراین میان‪ ،‬تالش کردم به دوسـتانی که امکان‬ ‫انتشار کتاب برایشان مهیا نیست‪ ،‬کمکی کرده باشم و با صرف مبلغی کمتر‬ ‫و زمانـی کوتاه تـر‪ ،‬اثـری را بـرای دوسـتان هم قلـم خویـش به نشـر برسـانم»‪.‬‬ ‫میرکاشـی بااشـاره به اینکه همـواره در فضـای مجـازی در حـوزه ادبیـات‬ ‫فعالیـت می کنـد و اقـدام بـرای انتشـار کتـب شـعر‪ ،‬قدمـی در مسـیر ثبـت‬ ‫اشـعارش اسـت‪ ،‬گفت‪« :‬در تمام سـبک های شـعری‪ ،‬شـعر نوشـته ام و سـعی‬ ‫کردم در تمام این زمینه ها خود را محک بزنم و دراین میان‪ ،‬رابطه ام با ترانه‬ ‫یـا همـان شـعر محـاوره‪ ،‬رابطـه ای بهتـر بـود و به نظـرم‪ ،‬این نکتـه بسـیارخوب‬ ‫اسـت که بتوانیم در عین زنده نگاه داشـتن زبان کهن و سـبک های قدیمی‪،‬‬ ‫خود شـاعر تشـخیص می دهد‬ ‫به روز بنویسـیم و البته‪ ،‬این نکته ای سـت که ِ‬ ‫و ترجیـح او به انتخـاب چـه نـوع مخاطبی سـت»‪.‬‬ ‫وی «هنـر» را یکـی از مهم تریـن ابزارهایـی برشـمرد کـه به منظـور ارامـش روان‬ ‫و لـذت درونـی افـراد به وجـود امـده و رسـالتی غیرازایـن نـدارد‪ ،‬تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫«نوشـتن‪ ،‬بـه تسـکین و ارامـش افـراد کمـک بسـزایی می کند و ازهمین مسـیر‬ ‫اسـت کـه فـرد می توانـد دسـت بـه تخلیـه روانـی بزنـد و روح خویـش را سـبک‬ ‫ً‬ ‫کنـد؛ حال انکـه در بسـیاری ازمواقع اصلا مهم نیسـت چه چیزی می نویسـیم‬ ‫و می توانیم در نوشـتن هایمان دسـت به خلق شـعر‪ ،‬قصه یا خاطره بزنیم یا‬ ‫با غرزدن و گالیه کردن‪ ،‬خود را تخلیه کنیم و باید بدانیم که فقط وفقط باید‬ ‫بنویسـیم»‪ .‬وی یـاداور شـد‪« :‬شـعر همـواره در نـگاه مـن اسـت و مـن‪ ،‬قبـل از‬ ‫شـاعر بودن و شعر نوشـتن‪ ،‬تالش کردم شـاعرانه زندگی و شـاعرانه نگاه کنم؛‬ ‫ً‬ ‫چرا که اعتقاد دارم شـاعر بودن صرفا قلم زدن در حوزه ادبیات نیسـت؛ بلکه‬ ‫معتقـدم شـاعر کسی سـت کـه بتوانـد جهـان را شـاعرانه تر از دیگـران ببیند»‪.‬‬ ‫ایـن شـاعر باسـابقه‪ ،‬باتا کید بر اینکـه امـروز انتظـارات موجـود در مـردم‪،‬‬ ‫مسـئولیت سـنگینی را برعهـده شـاعران گذاشـته اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬می دانـم‬ ‫ً‬ ‫کـه شـاید یـک شـاعر نتوانـد یـک جامعـه را نجـات دهـد؛ امـا قطعـا بایـد بـرای‬ ‫نجات خویش‪ ،‬درسـت نگاه کند‪ ،‬درسـت فکر کند و جهان پیرامون خویش‬ ‫را درسـت بشناسـد»‪ .‬وی ضمـن ابرازتاسـف از اینکـه برخـی از تصـورات وجـود‬ ‫دارد کـه یـک زن‪ ،‬در جامعـه امـروز مـا ان گونـه کـه بایـد نمی توانـد دسـت بـه‬ ‫سـرودن اشـعار عاشـقانه بزنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬شـاید بارهـا بـرای مـن اتفـاق افتـاده‬ ‫اسـت کـه درمواجهه بـا اشـعارم‪ ،‬از مـن سـوال شـده کـه مخاطـب اشـعار شـما‬ ‫کیسـت؟ یا اینکـه تـو باید هرروز به این نکته پاسـخ بدهی کـه درگیر ماجراهای‬ ‫ً‬ ‫نهـا‬ ‫شـخصی نشـوید یـا مثلا این گونـه پاسـخ دهیـد کـه ایـا فقـط مگـر کارگردا ‬ ‫تنها فیلم شخصی زندگی خود را می سازند که شما از یک شاعر این توقع را‬ ‫داریـد کـه تنهـا روزمرگی هـای خویـش را بنویسـد؟»‬ ‫میرکاشـی بااشـاره به اینکه طـی دوران تحصیـل‪ ،‬در تمام جشـنواره های شـعر‬ ‫یشـدند‪،‬‬ ‫دانش امـوزی شـرکت می کـرد و اشـعارش در ان رویدادهـا برگزیـده م ‬ ‫یشـد‬ ‫گفت‪« :‬نمی توان گفت دران زمان و دران سـن‪ ،‬اشـعار فاخری نوشـته م ‬ ‫که تشـویق می شـدند؛ اما باید مدنظر داشـت که مسـئولین اموزش وپرورش‬ ‫بااین رویکـرد دانش امـوزان را تشـویق می کردنـد تـا تشـویق شـوند»‪ .‬وی‬ ‫درپایـان افـزود‪« :‬امـروز نیازمنـد تشـویق نوجوانـان در مسـیر ادبیـات و دیگـر‬ ‫مسـیرهایی هسـتیم که ممکن اسـت در ان اسـتعداد داشـته باشـند»‪.‬‬ ‫کرونا و اسیب دنباله دار ان بر تئاتر‬ ‫وی درپایان‪ ،‬با اظهار تاس ــف از ش ــیوع بیم ــاری کرونا در جامعه‬ ‫و تاثی ــرات بس ــیاری ک ــه بر فعالی ــت برخ ــی از مش ــاغل و به ویژه‬ ‫نش ــرایط‪ ،‬تئاتر از‬ ‫هنر نمایش گذاش ــته اس ــت‪ ،‬بابیان اینکه درای ‬ ‫جمله نخستین مش ــاغلی بود که تعطیل ش ــد‪ ،‬گفت‪« :‬انتظارم‬ ‫این بودک ــه پ ــس از گذش ــت مدت زم ــان قابل توج ــه از ش ــیوع‬ ‫کرون ــا و دوری مردم از نمایش‪ ،‬اس ــتقبال مخاطبان در س ــالن ها‬ ‫بیش ازگذش ــته باش ــد؛ اما ش ــرایط دش ــوار اقتص ــادی در جامعه‬ ‫ته ــای اقتصادی‬ ‫موج ــب ش ــده که خرید بلی ــت تئات ــر‪ ،‬از اولوی ‬ ‫خانواد هه ــا کن ــار برود و در س ــبد خری ــد خانواده ها نباش ــد؛ زیرا‬ ‫نش ــرایط اقتصادی برای م ــردم وجود ن ــدارد»‪.‬‬ ‫ای ــن ت ــوان باای ‬ ‫عکس‪ :‬مینا قانع‬ ‫تلنگر‬ ‫سرابی به نام اتحادیه اروپا!‬ ‫ادانایگلسیاس‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2548‬‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب حسـین اسـماعیل نژاد مالـک خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600-OHV‬بـا شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪671 -36‬ق‪ 92‬و شـماره موتـور ‪ 11490053754‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAA46AA3BG216016‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش‪ ،‬تقاضـای رونوشـت‬ ‫المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کس ادعایـی در مـورد خودرو‬ ‫مذکور دارد‪ ،‬ظرف مدت ‪ 10‬روز‪ ،‬به دفتر حقوقی سـازمان فروش شـرکت ایران خودرو‬ ‫یسـت پـس از انقضـای‬ ‫نشـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه کنـد‪ .‬بدیه ‬ ‫واقـع در پیکا ‬ ‫مهلـت مزبـور‪ ،‬طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪666‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139860301060003282‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقای مهدی کهنگی فرزند حسـین به شناسنامه شـماره ‪ 32854‬در ششـدانگ‬ ‫یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 89/50‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 11843‬فرعـی از ‪111‬‬ ‫اصلـی واقـع در شـهر ورامیـن بخش حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت مشـاعی‬ ‫مهـدی کهنگـی در ازای سـهمی مالکانـه محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی به مـدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/29 :‬‬ ‫محمود داودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ورامین‬ ‫م الف ‪178‬ث‬ ‫مفقودی‬ ‫سند و برگ سبز موتورسیکلت همتاز ‪ 200‬سی سی مدل ‪ 1394‬با‬ ‫شماره پال ک ‪ 772-82386‬و شماره موتور ‪196NBF100020‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ NBF***200K94033759‬بـه مالکیـت‬ ‫عبدالرحیـم باخرزی قلعه نـوی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫ا گهی مزایده اتومبیل پرونده اجرایی کالسه ‪140100076‬‬ ‫به موجب پرونده اجرایی کالسـه ‪ 140100076‬خانم الناز کریمی قلع هشـیری به اسـتناد سـند ازدواج شـماره ‪26053‬‬ ‫مورخ ‪ 1397/05/22‬تنظیمی دفترخانه ازدواج شـماره ‪ 28‬تربت جام اجرائیه ای نسـبت به تعداد ‪ 114‬سـکه طالی‬ ‫تمـام بهـار ازادی کـه بـه مبلـغ ‪ 14.535.000.000‬ریـال مقـوم شـده‪ ،‬علیـه اقـای حامـد لعل بدخشـان صـادر نمـود‪.‬‬ ‫اجرائیه صادره در تاریخ ‪ 1401/02/17‬به مدیون از طریق سـامانه ثنا ابالغ شـد‪ .‬حسـب تقاضای بسـتانکار‪ ،‬خودرو‬ ‫سـواری پـژو بـه شـماره پلا ک ایـران ‪764 -36‬ی‪ 52‬متعلـق بـه مدیـون‪ ،‬توقیـف و بـه پارکینـگ حمایـت بـه نشـانی‬ ‫تجـام‪ ،‬جـاده بـزد منتقـل و طبـق صورتجلسـه ارزیابی مـورخ ‪ 1401/03/02‬مامـور ابالغ و اجـرای ثبت تربت جام‪،‬‬ ‫ترب ‬ ‫نسـبت بـه ارزیابـی ان اقـدام شـد‪ .‬مشـخصات خـودرو مذکـور طبـق نظریـه وارده مـورخ ‪ 1401/03/02‬کارشـناس‬ ‫منتخـب دادگسـتری‪ ،‬بدیـن شـرح اسـت‪ :‬خـودرو سـواری پـژو مـدل ‪ 1383‬بـه رنـگ مشـکی بـه شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪764 -36‬ی‪ 52‬و شـماره شاسـی ‪ IN83055234‬و شـماره موتـور ‪ ،12483127458‬بدنـه کامـل‪ ،‬شیشـه ها کامـل‪،‬‬ ‫بهـای داخلـی‪ ،‬روکـش صندلـی‪ ،‬موتـور و گیربکـس‪ ،‬ایینـه بغـل چـپ و راسـت و‬ ‫داشـبورد‪ ،‬خطرهـا و چرا غهـا‪ ،‬قا ‬ ‫سهـا همگـی سـالم‪ ،‬ضبـط و بانـد نـدارد‪ ،‬السـتیک های جلـو و عقـب ‪40‬درصـد و دوگان هسـوز دسـتی اسـت‪ ،‬کـه‬ ‫پلو ‬ ‫بـه مبلـغ ‪ 600.000.000‬ریـال ارزیابـی و قطعیـت یافتـه اسـت‪ .‬لـذا خـودرو مذکـور از طریـق مزایـده در روز چهارشـنبه‬ ‫مورخ ‪ 1401/05/12‬از ساعت ‪9‬صبح الی ‪12‬ظهر در تربت جام‪ ،‬اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‪ ،‬واحد اجرای‬ ‫اسـناد رسـمی بـه باالتریـن قیمـت کـه خریـدار داشـته باشـد ب هفـروش خواهـد رسـید‪ .‬مزایـده از مبلـغ ‪600.000.000‬‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ .‬طبق مـاده ‪ 136‬ائین نامه اجرای مفاد اسـناد‬ ‫ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمت پیشـنهادی نقدا فروخته م ‬ ‫رسـمی الزم االجـرا‪ ،‬شـرکت در مزایـده منـوط بـه پرداخـت ‪10‬درصـد از مبلـغ پایـه کارشناسـی بـه حسـاب سـپرده ثبت‬ ‫و حضـور خریـدار یـا نماینـده قانونـی وی در جلسـه مزایـده اسـت‪ .‬برنـده مزایـده مکلـف اسـت مابه التفـاوت مبلـغ‬ ‫فـروش را ظـرف مـدت ‪ 5‬روز از تاریـخ مزایـده‪ ،‬بـه حسـاب صنـدوق ثبـت تودیـع کند‪ .‬درصورتی کـه ظرف مهلت مقرر‬ ‫ماند هفـروش را بـه حسـاب سـپرده واریـز نکنـد‪ ،‬مبلـغ مذکـور قابـل اسـترداد نبـوده و بـه حسـاب خزانه واریـز خواهد‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫شـد‪ .‬دراینصـورت عملیـات فـروش از درجـه اعتبـار سـاقط و مزایـده در صـورت تقاضـای بسـتانکار تجدید م ‬ ‫یهـای مربوطـه تـا تاریـخ مزایـده‪ ،‬اعـم از اینکـه رقـم‬ ‫مطابـق فـراز ‪ 6‬بنـد الـف مـاده ‪ 121‬ائین نامـه اجـرا‪ ،‬پرداخـت بده ‬ ‫قطعی انها معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و کلیه هزینه های قانونی از جمله طلب شرکت‬ ‫ً‬ ‫لیزینگ‪ ،‬نیم عشـر‪ ،‬حق مزایده و غیره طبق مقررات وصول خواهد شـد‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی‬ ‫اعلام شـود‪ ،‬مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/29 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی)‬ ‫به موجب پرونده اجرایی کالسه ‪ 140001225‬ششدانگ یکباب خانه پال ک ‪( 1142/2‬دو فرعی از یکهزار و یکصد و چهل‬ ‫و دو اصلـی) واقـع در بخـش ‪ 2‬دزفـول بـه نشـانی دزفول‪ ،‬خیابان کشـاورز‪ ،‬بین انقالب و حبیب ابن مظاهر‪ ،‬پلا ک ‪ 214‬که‬ ‫سـند ان در صفحـه ‪ 173‬دفتـر ‪ 26‬املا ک بـا شـماره ‪ 3763‬ثبـت و سـند مالکیـت بـا شـماره چاپـی ‪ 556995‬به نـام اقای‬ ‫احمد بنوره ثبت و صادر شده‪ ،‬طبق سند رهنی شماره ‪ 8892‬مورخ ‪ 1394/10/14‬دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪297‬‬ ‫شـهر دزفول اسـتان خوزسـتان در رهن بانک کشـاورزی شـعبه دزفول قرار گرفته و طبق نظر کارشـناس رسـمی به مبلغ‬ ‫‪ 44/430/000/000‬ریال ارزیابی شده‪ ،‬پال ک فوق با مساحت عرصه ‪ 222/15‬مترمربع دارای ‪ 241/90‬مترمربع اعیانی در‬ ‫ً‬ ‫دو طبقه با قدمت حدودا ‪ 25‬سـال و با اسـکلت اجری غیرمسـلح و سیسـتم طاق ضربی که طبقه همکف شـامل هال‬ ‫و پذیرایـی مشـترک کـه دیوارهـای ان تـا ارتفـاع یـک متـر کاشـی کاری شـده اسـت‪ ،‬دو عدد اتـاق خواب و اشـپزخانه با کف‬ ‫سـرامیک و دیوارهای تا سـقف کاشـی شـده‪ ،‬دارای کابینت ام دی اف و سـرویس بهداشـتی و زیرزمین به صورت سـالنی‬ ‫به متراژ ‪ 56‬مترمربع‪ ،‬با کف موزاییک و دیوار و سقف سفیدکاری شده است‪ .‬بر روی پارکینگ طبقه همکف‪ ،‬یک عدد‬ ‫اتـاق بـه مسـاحت ‪ 19‬مترمربـع بـا راه پلـه از درون پارکینـگ و طبقـه همکـف اجرا شـده اسـت با نمای بیرونـی و داخلی اجر‬ ‫سـه سـانت بـا کـف حیـاط موزاییـک و یـک سـرویس بهداشـتی در حیـاط‪ ،‬دارای انشـعابات کامـل کـه برابـر گـزارش مامـور‬ ‫اجـرا در تصـرف مالـک اسـت‪ .‬پلا ک فـوق از سـاعت ‪ 9‬الـی ‪ 12‬روز س هشـنبه مـورخ ‪ 1401/05/11‬در اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫امال ک دزفول‪ ،‬واحد اجرا واقع در دزفول‪ ،‬بلوار مخبر دزفولی‪ ،‬نبش خیابان خبرنگار از طریق مزایده به فروش می رسد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مزایده از مبلغ ‪ 44/430/000/000‬ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود‪ .‬الزم به ذکر است‬ ‫یهـای مربـوط بـه اب‪ ،‬بـرق‪ ،‬گاز اعم از حق انشـعاب و یا حق اشـترا ک و مصـرف‪ ،‬درصورتی که مورد مزایده‬ ‫پرداخـت بده ‬ ‫دارای انها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره‪ ،‬تا تاریخ مزایده‪ ،‬اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم‬ ‫شـده یـا نشـده باشـد‪ ،‬بـه عهـده برنده مزایده اسـت و نیز درصـورت وجود مـازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزین ههـای فوق از‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می شود‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده‬ ‫تعطیل رسـمی اعالم شـود‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان سـاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شـد‪ .‬شـرکت در‬ ‫مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسـی به حسـاب سـپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی‬ ‫او در جلسـه مزایـده اسـت‪ .‬برنـده مزایـده مکلـف اسـت مابه التفـاوت مبلغ فـروش را ظرف مدت پنـج روز از تاریـخ مزایده‪،‬‬ ‫بـه حسـاب صنـدوق ثبـت تودیـع نمایـد و درصورتـی کـه ظرف مهلت مقـرر‪ ،‬مانده فروش را به حسـاب سـپرده ثبـت واریز‬ ‫نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬دراینصورت عملیات فروش از درجه اعتبار‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫سـاقط و مزایده تجدید م ‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/29:‬‬ ‫مسئول واحد اجرای اسناد رسمی دزفول‪ ،‬از طرف غالمحسین اسماعیلی‬ ‫ا گهی مزایده اتومبیل‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه ‪ 14000099‬یـک دسـتگاه خـودرو سـواری‬ ‫پرایـد سـایپا تحـت پال ک انتظامـی ایـران ‪731 -72‬ق‪( 84‬ایران هفتـاد و دو‪-‬‬ ‫هفتصـد و سـی و یـک‪ -‬ق‪ -‬هشـتاد و چهـار ) متعلـق بـه اقای سیداسـماعیل‬ ‫میری زرینـی‪ ،‬خـودرو بـه رنـگ سـفید روغنـی بـا شـماره موتـور ‪ 4261536‬برابر‬ ‫کارت شناسـایی شـماره شاسـی ‪ 1412290011671‬سیسـتم سـواری پرایـد‬ ‫‪ ،Sl‬سـوخت بنزیـن‪ ،‬ظرفیـت ‪ 4‬نفـر‪ ،‬تعـداد محـور ‪ ،2‬درصـد اسـتهال ک ‪%30‬‬ ‫خـودرو از ناحیـه دور بدنـه و درب موتـور از ناحیـه جلـو دارای تجدیـد رنـگ‬ ‫بـوده‪ ،‬دور تـا دور بدنـه دارای خـط و خـش بـوده‪ ،‬السـتیک های جلـو و عقـب‬ ‫دارای ‪ %60‬کارایـی بـوده‪ ،‬باتـری غیرقابـل اسـتفاده‪ ،‬سیسـتم انتقـال نیـرو بـه‬ ‫علت عدم دسترسـی به باتری‪ ،‬ازمایش نشـد‪ .‬خودرو مذکور در رهن شـرکتی‬ ‫نمی باشـد و از تاریـخ ‪ 1400/07/21‬الـی ‪ 1401/07/21‬تحـت بیمـه کوثـر اسـت‬ ‫کـه طبـق نظـر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ ‪ 830/000/000‬ریـال (هشـتصد و‬ ‫سـی میلیـون ریـال) ارزیابـی شـده‪ .‬خـودرو مربوطـه از سـاعت ‪ 9‬الـی ‪ 12‬روز‬ ‫چهارشـنبه مـورخ ‪( 1401/05/12‬دوازدهـم مردادمـاه یکهـزار و چهارصـد و‬ ‫یـک) در پارکینـگ جنـب اسـتخر محمـدزاده بهشـهر‪ ،‬از طریـق مزایـده بـه‬ ‫فـروش می رسـد‪ .‬مزایـده از مبلـغ ‪ 830/000/000‬ریـال شـروع و بـه باالتریـن‬ ‫ً‬ ‫قیمت پیشـنهادی نقدا فروخته می شـود‪ .‬کلیه هزینه های قانونی به عهده‬ ‫ً‬ ‫برنده مزایده اسـت و نیم عشـر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شـد‪ .‬شـرکت‬ ‫در مزایـده منـوط بـه پرداخـت ده درصـد از مبلـغ پایـه کارشناسـی به حسـاب‬ ‫سـپرده ثبـت و حضـور خریـدار یـا نماینـده قانونـی او در جلسـه مزایـده اسـت‪.‬‬ ‫برنـده مزایـده مکلـف اسـت مابه التفـاوت مبلـغ فـروش را ظرف مدت پنـج روز‬ ‫از تاریـخ مزایـده‪ ،‬بـه حسـاب صنـدوق ثبـت تودیـع کنـد‪ .‬درصورتـی کـه ظـرف‬ ‫مهلت مقرر‪ ،‬مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور‬ ‫قابـل اسـترداد نبـوده و بـه حسـاب خزانـه واریـز خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/29 :‬‬ ‫یسـارمه‪ ،‬ثبت کننـده اجـرای‬ ‫اذر جهرم ‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1352306‬‬ ‫ثبت بهشهر‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه) پرونده اجرایی کالسه ‪140000115‬‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه ‪ 140000115‬ششـدانگ عرصـه و اعیـان یکبـاب منـزل مسـکونی بـه شـماره پلا ک‬ ‫ثبتی ‪ 85‬فرعی از ‪ 379‬اصلی بخش ‪ 13‬مشـهد به مسـاحت‪ 529/04‬مترمربع به نشـانی تربت جام‪ ،‬روسـتای رباط‬ ‫ً‬ ‫پاییـن جـام بـا حـدود اربعـه بـه شـرح شـماال‪ :‬در دو قسـمت‪ ،‬اول دیواریسـت بطـول ‪ 12/75‬متـر بـه باقیمانـده ‪379‬‬ ‫ً‬ ‫اصلی‪ ،‬دوم دیواریسـت بطول ‪ 2/54‬متر به ‪ 379‬اصلی؛ شـرقا‪ :‬در سـه قسـمت‪ ،‬اول دیواریسـت بطول ‪ 15/59‬متر‬ ‫بـه ‪ 379‬اصلـی‪ ،‬دوم دیواریسـت بطـول ‪ 15/52‬متـر بـه ‪ 379‬اصلـی‪ ،‬سـوم دیواریسـت بطـول ‪ 11/11‬متـر بـه قطعـه‬ ‫ً‬ ‫‪ 167‬تفکیکی؛ جنوبا‪ :‬در دو قسـمت‪ ،‬اول دیواریسـت بطول ‪ 8/79‬متر به قطعه ‪ 167‬تفکیکی‪ ،‬دوم دیوار مشـترک‬ ‫ً‬ ‫بطول ‪ 2/62‬متر به قطعه ‪ 167‬تفکیکی؛ غربا‪ :‬در چهارده قسمت که قسمتهای دوم و ششم و هشتم ان شمالی‪،‬‬ ‫یسـت‪ .‬اول بـه دیـوار بطـول ‪ 1/40‬متـر بـه قطعـه ‪ 163‬تفکیکـی‪ ،‬دوم به دیوار بطـول ‪0/21‬‬ ‫قسـمت یازدهـم ان جنوب ‬ ‫متـر بـه قطعـه ‪ 163‬تفکیکـی‪ ،‬سـوم بـه دیوار بطـول ‪ 2/68‬متر به قطعه ‪ 163‬تفکیکـی‪ ،‬چهارم به دیوار بطـول ‪3/90‬‬ ‫متـر بـه قطعـه ‪ 163‬تفکیکـی‪ ،‬پنجـم بـه دیـوار بطـول ‪ 8/11‬متر به قطعه ‪ 163‬تفکیکی‪ ،‬ششـم بـه دیوار بطـول ‪0/62‬‬ ‫متر به قطعه ‪ 163‬تفکیکی‪ ،‬هفتم به دیوار بطول ‪ 4/75‬متر به قطعه ‪ 163‬تفکیکی‪ ،‬هشـتم به دیوار بطول ‪4/20‬‬ ‫متـر بـه قطعـه ‪ 163‬تفکیکـی‪ ،‬نهـم بـه دیـوار بطـول ‪ 5/53‬متـر بـه قطعه ‪ 163‬تفکیکـی‪ ،‬دهم بـه دیوار بطـول ‪3/75‬‬ ‫متـر بـه قطعـه ‪ 163‬تفکیکـی‪ ،‬یازدهـم بـه دیـوار بطـول ‪ 5/59‬متـر بـه قطعـه ‪ 163‬تفکیکـی‪ ،‬دوازدهم به دیـوار بطول‬ ‫‪ 0/37‬متـر بـه قطعـه ‪ 163‬تفکیکـی‪ ،‬سـیزدهم بـه دیـوار بطـول ‪ 4/57‬متـر بـه قطعـه ‪ 163‬تفکیکـی‪ ،‬چهاردهـم بـه‬ ‫دیـوار بطـول ‪ 4/95‬متـر بـه قطعـه ‪ 163‬تفکیکـی‪ .‬کـه سـند ان بـا شـماره چاپـی ‪ 031755‬سـری د سـال ‪ 91‬ذیل ثبت‬ ‫شـماره ‪ 78845‬صفحه ‪ 190‬دفتر امال ک جلد ‪ 462‬به نام شـمس الحق سـعیدی رباط ثبت و صادر شـده اسـت‪ ،‬به‬ ‫اسـتناد سـند ازدواج شـماره ‪ 182‬مورخ ‪ 1398/01/10‬تنظیمی دفترخانه ازدواج شـماره ‪ 3‬تربت جام در قبال تعداد‬ ‫یپـور و‬ ‫‪ 70‬سـکه تمـام بهـار ازادی کـه بـه مبلـغ ‪ 7.455.000.000‬ریـال مقـوم شـده‪ ،‬بابـت مهریـه خانـم اشـرف حاج ‬ ‫مبلـغ ‪ 372.750.000‬ریـال نیم عشـر دولتـی بـه انضمـام دوعشـر اضافـه‪ ،‬توقیـف شـده کـه طبـق نظریـه وارده مـورخ‬ ‫‪ 1400/10/04‬کارشـناس رسـمی دادگسـتری ششـدانگ عرصـه و اعیـان پلا ک مذکـور بـه مبلـغ ‪ 849.040.000‬ریـال‬ ‫ارزیابی و قطعی شـده اسـت‪ .‬ششـدانگ عرصه و اعیان پال ک فوق به مسـاحت عرصه ‪ 529/04‬مترمربع که دارای‬ ‫اعیان مسـکونی به مسـاحت ‪ 35‬مترمربع‪ ،‬ملک مذکور در منطقه مسـکونی روسـتا و با مصالح بنایی و سـقف اهن‬ ‫و اجـر بـدون نمـا‪ ،‬یـک بنـای قدیمـی گلـی بـا سـقف گنبـدی فاقـد ارزش بـه دلیـل قدمـت زیـاد نیـز در ملـک مذکـور‬ ‫وجـود دارد‪ .‬ملـک دارای امتیـازات اب‪ ،‬بـرق و گاز اسـت کـه برابـر گـزارش کارشـناس رسـمی دادگسـتری و مامـور اجـرا‬ ‫و اظهـارات شـورای روسـتای ربـاط‪ ،‬ملـک مزبـور در مـورخ ‪ 1396/09/09‬طـی قولنامه عادی به فرزنـدان ذکور مالک‬ ‫وا گـذار شـده و منـزل مسـکونی فـوق در حـال حاضـر در تصـرف فرزنـدان مالـک اسـت‪ .‬ششـدانگ عرصـه و اعیـان‬ ‫پلا ک فـوق از سـاعت ‪ 9‬الـی ‪ 12‬روز س هشـنبه مـورخ ‪ 1401/05/11‬در واحـد اجـرای اسـناد رسـمی اداره ثبـت اسـناد‬ ‫تجـام‪ ،‬بلـوار امـام خمینـی(ره)‪ ،‬روبـروی اداره گاز‪ ،‬از طریـق مزایـده بـه فـروش می رسـد‪ .‬مزایـده‬ ‫و املا ک واقـع در ترب ‬ ‫ً‬ ‫ششـدانگ عرصـه و اعیـان پلا ک فـوق از مبلـغ ‪ 849.000.000‬ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا‬ ‫یشـود‪ .‬طبـق مـاده ‪ 136‬ائین نامـه اجـرای مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجـرا‪ ،‬شـرکت در مزایـده منـوط بـه‬ ‫فروختـه م ‬ ‫پرداخـت ‪10‬درصـد از مبلـغ پایـه کارشناسـی بـه حسـاب سـپرده ثبـت و حضـور خریـدار یـا نماینـده قانونـی وی در‬ ‫جلسـه مزایـده اسـت‪ .‬برنـده مزایـده مکلـف اسـت مابه التفاوت مبلغ فـروش را ظرف مـدت ‪ 5‬روز از تاریـخ مزایده‪ ،‬به‬ ‫حسـاب صنـدوق ثبـت تودیـع کنـد‪ .‬درصورتـی که ظرف مهلت مقـرر‪ ،‬مانده فروش را به حسـاب سـپرده واریز نکند‪،‬‬ ‫مبلغ مذکور قابل اسـترداد نبوده و به حسـاب خزانه واریز خواهد شـد‪ .‬دراینصورت عملیات فروش از درجه اعتبار‬ ‫یهـای مربـوط‬ ‫یشـود‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بده ‬ ‫سـاقط و مزایـده درصـورت درخواسـت بسـتانکار‪ ،‬تجدیـد م ‬ ‫بـه اب‪ ،‬بـرق‪ ،‬گاز اعـم از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـترا ک و مصـرف‪ ،‬درصورتـی کـه مـورد مزایـده دارای انها باشـد و نیز‬ ‫یهـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده‪ ،‬اعـم از اینکـه رقم قطعی ان معلوم شـده یا نشـده‬ ‫بده ‬ ‫باشـد‪ ،‬بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیـز درصـورت وجـود مـازاد‪ ،‬وجـوه پرداختـی بابـت هزین ههـای فـوق‪ ،‬از محل‬ ‫ً‬ ‫یشـو‪.‬‬ ‫مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیم عشـر و حـق مزایده نقـدا وصول م ‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/29 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫خانـم عایشـه پیشادسـت دارای شماره شناسـنامه ‪ 3651457974‬بـه شـرح دادخواسـت بـه کالسـه‬ ‫‪ 59/1401‬از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان ابابکـر‬ ‫پیشادست به شماره شناسنامه ‪ 3650562766‬در تاریخ ‪ 1401/03/03‬در اخرین اقامتگاه دائمی خود‬ ‫بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر اسـت به‪ -1 :‬عایشـه پیشادسـت فرزند لشـکری‬ ‫شـماره ملی ‪ 3651457974‬همسـر متوفی ‪ -2‬یاسـر پیشادست فرزند ابابکر شـماره ملی ‪3640261968‬‬ ‫فرزنـد متوفـی ‪ -3‬حنیفـه پیشادسـت فرزنـد ابابکـر شـماره ملـی ‪ 3640191277‬فرزنـد متوفـی ‪ -4‬زهـره‬ ‫پیشادست فرزند ابابکر شماره ملی ‪ 3650565366‬فرزند متوفی ‪ -5‬ندا پیشادست فرزند ابابکر شماره‬ ‫ملـی ‪ 3640581261‬فرزنـد متوفـی ‪ -6‬سـعیده پیشادسـت فرزنـد ابابکـر شـماره ملـی ‪ 3640017730‬فرزند‬ ‫متوفی ‪ -7‬فائزه پیشادسـت فرزند ابابکر شـماره ملی ‪ 7010043809‬فرزند متوفی ‪ -8‬سـمیره پیشادسـت‬ ‫فرزنـد ابابکـر شـماره ملـی ‪ 3651847012‬فرزنـد متوفـی ‪ -9‬سـمینه پیشادسـت فرزنـد ابابکـر شـماره ملـی‬ ‫‪ 3640017722‬فرزند متوفی ‪ -10‬ساره پیشادست فرزند ابابکر شماره ملی ‪ 3650565358‬فرزند متوفی‪.‬‬ ‫اینک با انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور را در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشـار‬ ‫ا گهی می کند تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد‪ ،‬از تاریخ نشر ا گهی ظرف یک‬ ‫مـاه بـه ایـن شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهی صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫ال ل محمد بادپا‪ ،‬رئیس شورای حل اختالف شماره‪ 2‬نگور‬ ‫ا گهیتعیینمتراژ‬ ‫کلیه مجاورین پال ک یک فرعی از ‪ 4081‬اصلی بخش یک قوچان واقع در اراضی شهری درخصوص وقت‬ ‫معاینـه و تعییـن متـراژ ششـدانگ یکبـاب منزل پلا ک فوق‪ ،‬مـورد تقاضای اقـای اله نظـر نوروزی دربند به‬ ‫ادرس خیابـان شـهید چمـران‪ ،‬بعـد از چهـارراه سـوم‪ ،‬پلا ک ‪ 113‬کـه بـه مجـاورت ملک شـما معرفی شـده‬ ‫برای روز دوشـنبه ‪ 1401/05/03‬سـاعت ‪10:00‬صبح تعیین شـده و در محل انجام خواهد شـد‪ .‬چنانچه‬ ‫در مـورد حـدود و حقـوق ارتفاقـی ملـک مزبـور‪ ،‬حقـی برای خود قائل هسـتید و یا اختالفی با مجـاور مزبور‬ ‫داریـد‪ ،‬می توانیـد در روز و سـاعت مقـرر در محـل حضـور بهـم رسـانیده و مطالـب خـود را اظهـار داریـد‪.‬‬ ‫درصـورت عـدم حضـور و نبـودن اختلاف‪ ،‬نسـبت بـه تعییـن متـراژ اقـدام و به نام متقاضی سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/29:‬‬ ‫عباس برق شمشیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک قوچان‬ ‫ا گهیتعیینمتراژ‬ ‫کلیه مجاورین پال ک ‪ 336‬فرعی از ‪ 254‬اصلی بخش ‪ 2‬قوچان واقع در اراضی دوغایی درخصوص وقت‬ ‫معاینـه و تعییـن متـراژ ششـدانگ یکبـاب منـزل پلا ک فـوق‪ ،‬مـورد تقاضـای خانـم طلعـت کرمی دوغایـی‬ ‫نسـبت به ششـدانگ پال ک به ادرس قوچان‪ ،‬روسـتای دوغایی که به مجاورت ملک شـما معرفی شـده‬ ‫برای روز چهارشـنبه ‪ 1401/05/05‬سـاعت ‪10‬صبح تعیین شـده و در محل انجام خواهد شـد‪ .‬چنانچه‬ ‫در مـورد حـدود و حقـوق ارتفاقـی ملـک مزبـور‪ ،‬حقـی برای خود قائل هسـتید و یا اختالفی با مجـاور مزبور‬ ‫داریـد‪ ،‬می توانیـد در روز و سـاعت مقـرر در محـل حضـور بهـم رسـانیده و مطالـب خـود را اظهـار داریـد‪.‬‬ ‫درصـورت عـدم حضـور و نبـودن اختلاف‪ ،‬نسـبت بـه تعییـن متـراژ اقـدام و به نام متقاضی سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/29:‬‬ ‫عباس برق شمشیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک قوچان‬ ‫ا گهیفقدانسندمالکیت‬ ‫چـون وراث مرحـوم حـاج محسـن اصفحانـی برابـر درخواسـت شـماره ‪ 1401/04/22-2339‬و بـا ارائـه یک‬ ‫برگ استشـهادیه محلی امضا شـده مدعی هسـتند‪ ،‬سند مالکیت ششـدانگ پال ک ‪ 3724‬اصلی بخش‬ ‫‪ 1‬قوچـان مفقـود شـده اسـت‪ .‬بـا بررسـی دفتـر املا ک ذیـل صفحـه ‪ 225‬دفتـر یـک متمـم مشـخص شـد‬ ‫ششـدانگ پال ک فوق به نام محسـن اصفحانی فرزند اسـمعیل ثبت و سـند مالکیت ان صادر و تسـلیم‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبت ا گهی می شـود تـا هر کس‬ ‫مدعـی انجـام معاملـه یـا وجـود سـند مالکیـت پلا ک فـوق نـزد خـود اسـت‪ ،‬باید ظـرف مـدت ‪ 10‬روز پـس از‬ ‫مدت انتشـار ا گهی‪ ،‬به این اداره مراجعه و مراتب را اعالم کند‪ .‬بدیهی سـت پس از سـپری شـدن مهلت‬ ‫مقـرر‪ ،‬طبـق مقـررات نسـبت بـه صدور سـند المثنـی به نام متقاضـی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/29:‬‬ ‫عباس برق شمشیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک قوچان‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت و بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد مـدل ‪ 1382‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪484 -32‬ن‪ 56‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 00622593‬و شـماره شاسـی ‪ S1412282170791‬بـه مالکیـت سـمانه مجردمنتظـری مفقـود شـده و از‬ ‫درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره‪1398‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو سـواری پرایـد بـه رنـگ مشـکی روغنـی مـدل ‪ 13۸۳‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪۱۸۹ -۸۴‬ج‪ ۴۴‬و شـماره موتـور ‪ 00721054‬و شـماره شاسـی ‪ S1412283256552‬بـه مالکیـت حسـن‬ ‫حسن زاده حسـن اباد مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‪.‬ن‬ ‫ا گهی مزایده اموال منقول (یک دستگاه چرخ خیاطی پدالی کنیگ تکس با موتور ‪)FMD‬‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه ‪ 140000299‬لـه خانـم صـدف امارنـه (بابـت مهریـه) و علیه اقای موسـی‬ ‫محمدی قلعه شـاهرخی اموالـی بـه شـرح یـک دسـتگاه چـرخ خیاطی پدالی کینگ تکـس با موتـور ‪FMD‬‬ ‫بـه رنـگ سـفید متعلـق بـه مدیـون کـه برابر نظریه کارشـناس رسـمی اصناف شـوش بـه مبلـغ ‪40.000.000‬‬ ‫ریال ارزیابی شـده‪ ،‬از طریق مزایده به فروش می رسـد‪ .‬مزایده از سـاعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬روز چهارشـنبه مورخ‬ ‫ً‬ ‫‪ 1401/05/12‬در محل این اداره‪ ،‬از مبلغ ارزیابی اغاز و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته خواهد‬ ‫شـد‪ .‬چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسـمی غیرمترقبه شـود‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در‬ ‫همـان محـل و سـاعت‪ ،‬انجـام می شـود‪ .‬حقـوق دولتـی و حق مزایده طبق مقـررات وصول خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انجام مزایده‪1401/05/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/29 :‬‬ ‫واحد اجرا اداره ثبت اسناد شهرستان شوش‬ ‫ا گهیابالغاجرائیه‬ ‫خواهـان‪ :‬ورثـه مرحـوم اسـمعیل محمـدی‬ ‫بـه محکوم علیهـا‪ -1 :‬فرامـرز یارمـرادی؛ ‪ -2‬ثریـا پرنـا ک‬ ‫خواسـته‪ :‬مطالبـه‬ ‫بـه نام هـای ‪ -1‬فریـدون محمـدی ‪ -2‬کبـری محمـدی ‪ -3‬همایـون محمـدی‬ ‫حسـب محتویـات پرونـده کالسـه ‪ 32/95/3‬ایـن مرجـع درخصوص دادخواسـت ورثه مرحوم اسـمعیل‬ ‫محمدی به نام های ‪ -1‬فریدون محمدی ‪ -2‬کبری محمدی ‪ -3‬همایون محمدی به طرفیت ‪ -1‬فرامرز‬ ‫یارمـرادی ‪ -2‬ثریـا پرنـا ک بـه خواسـته مطالبه که بـه موجـب دادنامـه ‪ 1395/03/31-116‬محکوم علیه ها‬ ‫محکوم اند به پرداخت مبلغ شـصت میلیون ریال بابت وجه سـه فقره سـفته به شـماره های ‪-171882‬‬ ‫‪ 1394/04/30‬و ‪ 1394/04/30-171883‬و ‪ 1394/04/30-171884‬مزید بر هزینه دادرسی به مبلغ یک‬ ‫میلیـون و چهارصـد و سـی هـزار ریـال و خسـارت تاخیـر تادیـه از تاریـخ ‪ 1395/01/18‬لغایـت اجـرای حکم‪،‬‬ ‫که توسـط اجرای احکام محاسـبه و تعیین می شـود‪ ،‬در حق ورثه مرحوم اسـمعیل محمدی به اسـامی‬ ‫‪ -1‬فریـدون محمـدی ‪ -2‬کبـری محمـدی ‪ -3‬همایـون محمدی و نیز پرداخت نیم عشـر دولتـی در حق‬ ‫صندوق دولت شـده اسـت و در تاریخ ا گهی روزنامه شـده اسـت و نسـبت به ان در مهلت مقرر اعتراضی‬ ‫واصـل نشـده اسـت‪ ،‬لـذا رای صـادره قطعـی تلقـی شـده و نسـبت بـه ان بخواسـته خواهـان اجرائیـه صادر‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند ‪ LX-EF7-CNG‬مـدل‬ ‫‪ 1396‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪757 -42‬ص‪ 62‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 147H0330809‬و شـماره شاسـی ‪NAACJ1JE3HF233088‬‬ ‫یسـنگانی مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫بـه مالکیـت مهیـن یعقوب ‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫شـده اسـت لـذا محکوم علیـه بایـد از تاریـخ انتشـار ا گهـی در روزنامـه بـه مـدت ‪ 10‬روز‪ ،‬مفـاد اجرائیـه را بـه‬ ‫مرحله اجرا بگذارد‪ .‬تاریخ انتشـار‪ ،‬تاریخ ابالغ اجرائیه محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫رنجبر‪ ،‬مدیر دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف دادگستری شهرستان اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب یوسـف الیاسـی مالـک خـودرو سـواری پـژو ‪ 405-GLX‬بـه شـماره پلا ک ایـران ‪454 -29‬د‪ 83‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 12489219335‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM01CA9BE033272‬بـه علـت فقـدان اسـناد‬ ‫فـروش (سـند کمپانـی) تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس‬ ‫ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف ده روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایران خـودرو‬ ‫واقـع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه نمایـد‪ .‬بدیهی سـت پـس از انقضـا مهلـت مذکـور‪ ،‬طبق‬ ‫طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانب محمد کرمی سیمانی مالک خودرو سواری پیکان به رنگ سفید معمولی مدل ‪ 1381‬با شماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪229 -29‬هــ‪ 63‬و شـماره موتـور ‪ 11128104272‬و شـماره شاسـی ‪ 81400795‬بـه علـت فقـدان‬ ‫اسـناد فـروش (سـند کمپانـی و فا کتـور فـروش) تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف ده روز به دفتر حقوقی سـازمان فروش‬ ‫شـرکت ایران خـودرو واقـع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه نمایـد‪ .‬بدیهی سـت پـس از انقضـا‬ ‫مهلـت مذکـور‪ ،‬طبـق طبـق ضوابط مقرر اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانی خودرو سـواری سـایپا به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1400‬با شـماره پال ک ایران ‪444 -20‬د‪49‬‬ ‫و شـماره موتور ‪ M15/9322371‬و شـماره شاسـی ‪ NAS831100M5747530‬به مالکیت سـتاره شیوخی‬ ‫مفقود شـده و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 1401/03/19-140160316002000896‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسلام ابادغرب‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای سـینا کریمی نیا فرزند فـرخ به شماره شناسـنامه ‪ 13‬صـادره از‬ ‫اسالم ابادغرب در یکباب ساختمان مسکونی به مساحت ‪ 189/2‬مترمربع پال ک ‪ 2641‬فرعی از ‪ 1‬اصلی‬ ‫واقـع در اسلام ابادغرب خریـداری برابـر مبایعه نامـه عـادی و عـدم دسترسـی بـه مالـک اولیـه محـرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک مـاه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم‪1401/04/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪1401/04/13 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 1401/03/07-140160316002000818‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسلام ابادغرب‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم غزال رمضانی فرزند رمضان به شماره شناسنامه ‪ 137‬صادره‬ ‫از اسلام ابادغرب در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 103/38‬مترمربـع پلا ک ‪ 29‬فرعـی از ‪18‬‬ ‫اصلی واقع در اسلام ابادغرب‪ ،‬بازار روز خریداری از مالک رسـمی موقوفات زنگنه حسـینعلی خان زنگنه‬ ‫محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از‬ ‫تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم‪1401/04/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪1401/04/13 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 1401/03/19-140160316002000896‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسلام ابادغرب‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمدحسین جاسمی نژاد فرزند شیرزاد به شماره شناسنامه‬ ‫‪ 295‬صادره از اسالم ابادغرب در یکباب ساختمان مسکونی به مساحت ‪ 136/05‬مترمربع پال ک ‪2652‬‬ ‫فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در اسلام ابادغرب خریـداری برابـر مبایعه نامـه عـادی و عـدم دسترسـی بـه مالـک‬ ‫اولیـه محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظور اطالع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از‬ ‫تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم‪1401/04/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪1401/04/13 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/03/10-140160318011002144‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای ایـرج شـیرزاری فرزنـد عبـاس بـه شماره شناسـنامه ‪ 574‬صـادره از تهـران در‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمین مشـتمل بـر اعیان احداثـی به مسـاحت ‪ 676/09‬مترمربع پلا ک ‪ 270‬فرعی‬ ‫از ‪ 48‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 63‬فرعـی از ‪ 48‬اصلـی واقـع در قریـه پاسـگه بخـش ‪ 22‬گیلان‬ ‫خریـداری از نسـق بانـو نانـا پوراسماعیلی پاسـکی محـرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬چنانچه اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی به‬ ‫شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی به مدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصول اعتـراض و پس از‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/15 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/407‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬جی ال ایکـس‬ ‫مـدل ‪ 1377‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪572 -38‬س‪55‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 22527702805‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ 77302701‬بـه مالکیـت ازاده احمـدی مفقـود شـده و از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫ا گهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫به شماره ع‪1401/16/‬‬ ‫شماره فراخوان سامانه ستاد‪2001005117000056 :‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت اب وفاضالب اسـتان گیالن به شناسـه ملی ‪ 10720161277‬و کد اقتصادی ‪ 411184746598‬به ادرس رشـت‪ ،‬خیابان حافظ‪،‬‬ ‫جنـب پـارک قدس درنظـردارد مناقصه ای با شـرایط زیر برگزار کند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوعمناقصه‬ ‫مبلغ براورد اولیه (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫خرید‪ ،‬بارگیری‪ ،‬حمل‪ ،‬تخلیه‪ ،‬تحویل‪ ،‬نصب‬ ‫و راه اندازی تجهیزات برقی‪ -‬تله متری برای‬ ‫اب وفاضالب رشت‬ ‫‪12/271/136/000‬‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪614/000/000‬‬ ‫نوعتضمین‬ ‫ضمانتنامهبانکی‬ ‫و واریز نقدی‬ ‫‪ -1‬نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬رشت‪ ،‬خیابان حافظ‪ ،‬جنب پارک قدس‪ ،‬شرکت اب وفاضالب شهری گیالن‬ ‫‪ -2‬مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬تا پایان وقت اداری مورخ ‪1401/05/04‬‬ ‫‪ -3‬مهلـت تسـلیم پـاکات (پا کـت "الـف")‪ :‬تـا پایان وقـت اداری مـورخ ‪ 1401/05/18‬در محل دبیرخانه شـرکت اب وفاضالب شـهری‬ ‫ً‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫گیالن اسـت‪ .‬ضمنا ارسـال الکترونیکی تصویر ضمانتنامه و فیش واریزی در سـامانه سـتاد الزام ‬ ‫‪ -4‬تاریخ بازگشایی پاکات‪ :‬ساعت ‪10‬صبح مورخ ‪ 1401/05/19‬در سالن جلسات شرکت‬ ‫‪ -5‬شرایط شرکت کنندگان در مناقصه‪ :‬کلیه شرکت های جزو تاییدشدگان مرکز راهبردی افتا و سازمان پدافند غیرعامل کشور‪ ،‬مجاز‬ ‫به شرکت در مناقصه هستند‪ .‬شرکت کنندگانی که عضو شرکت دانش بنیان هستند‪ ،‬در شرایط برابر‪ ،‬از امتیاز باالتری برخوردارند‪.‬‬ ‫‪ -6‬شماره حساب بانکی‪ 4001124806377965 :‬بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران جهت واریز نقدی تضمین فرایند اجرای کار‬ ‫‪ -7‬مدت اعتبار پیشنهاد‪ 3 :‬ماه و با قابلیت تمدید تا ‪ 3‬ماه دیگر‬ ‫‪ -8‬برنامه زمانی مناقصه‪ :‬از تاریخ درج اولین نوبت ا گهی تا ‪ 45‬روز‪ ،‬با قابلیت تمید برای دوره دیگر‬ ‫‪ -9‬دستگاه نظارت‪ :‬معاونت بهره برداری و توسعه شرکت اب وفاضالب شهری استان گیالن‬ ‫‪ -10‬محل تامین اعتبار‪ :‬بودجه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای‬ ‫‪ -11‬نحوه خرید اسناد مناقصه‪ :‬به صورت الکترونیکی از درگاه سامانه ستاد به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫‪ -12‬هزینه دو نوبت ا گهی مندرج در روزنامه کثیراالنتشار و هزینه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و هزینه بازرسی و غیره به عهده‬ ‫برنده مناقصه است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/28 :‬‬ ‫م الف ‪911/59‬‬ ‫شرکت اب وفاضالب استان گیالن‬ صفحه 4 ‫چهارشنبه ‪ 29‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2548‬‬ ‫رایگان‬ ‫رایگان‬ ‫مفقودی‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند موتورسـیکلت دینـو ‪ 150‬سی سـی مـدل‬ ‫‪ 1396‬بـا شـماره پلا ک ‪ 766-67923‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 0149NBY004874‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ IRN*7556*0433‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫بخشـایی مقدم مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ط‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160308001001129‬مـورخ ‪ 1401/03/31‬هیـات اول‪ /‬دوم‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بیرجنـد تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی خانـم سـمیه روشـن گر فرزنـد نصرت اله به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 3246‬در ششـدانگ یکبـاب محوطـه مشـتمل بـر اتاقـک بـه مسـاحت ‪56/67‬‬ ‫مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 227‬اصلـی واقـع در خراسـان جنوبـی بخـش دو حـوزه‬ ‫ثبـت ملـک بیرجنـد از محـل مالکیـت ورثـه محمـد میابـادی محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫یسـت‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/29 :‬‬ ‫حسـین براتـی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1345949‬‬ ‫بیرجند‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160327100000109‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ناحیـه دو زنجـان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی‬ ‫اقـای محمـد کریمـی فرزنـد قامت به شماره شناسـنامه ‪ 708‬صـادره از زنجـان در‬ ‫ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 95/62‬مترمربـع مفـروز و مجـزی شـده از‬ ‫پلا ک ‪ 349‬فرعـی از ‪ 5299‬اصلـی واقـع در بخـش یـک زنجان خریـداری از مالک‬ ‫رسـمی اقـای عباسـقلی زمانلـو محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم‬ ‫و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/29 :‬‬ ‫علیرضا حسن زاده شاه ابادی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ناحیه دو زنجان‬ ‫سند خودرو سواری جک ‪ S5‬هاچ بک مدل ‪ 1394‬با شماره پال ک‬ ‫ایران ‪334 -64‬ق‪ 41‬و شـماره موتور ‪HFC4GA31DE3069584‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ NAKSH731XFB100663‬بـه مالکیـت زهـره‬ ‫ا گهی ‪5‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2548‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن گلستان اعالم کرد؛‬ ‫ سازی ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫مقاوم ِ‬ ‫واحدهای مسکونی روستایی مراوه تپه‬ ‫مدیـرکل بنیـاد مسـکن گلسـتان گفـت‪ :‬به مناسـبت تولـد اما مهـادی ؟ع؟ و‬ ‫عیـدی بـه مـردم محـروم مراوه تپـه مبلـغ ‪ ۷۰۰‬میلیون تومـان بـرای اسـفالت‬ ‫معابـر روسـتایی و بازنگـری طرح هادی به روسـتای قرقیجـق از توابع مراوه تپه‬ ‫تخصیص پیدا کرد‪ .‬سـید محمد حسـینی در مراسـم افتتاح متمرکز ‪ ۱۰۰‬واحد‬ ‫مسـکن روسـتایی در روسـتای قرقیجق در قالب تفاهم نامه سـه جانبه گفت‪:‬‬ ‫طـرح نهضـت ملـی مسـکن و احـداث مسـکن در روسـتاهای اسـتان گلسـتان‬ ‫در قالـب تفاهم نام ههـای سـه و پنج جانبـه سـبب امیدبخشـی در بیـن مـردم‬ ‫نهـا نسـبت بـه دولـت سـیزدهم شـده اسـت‪ .‬هم افزایـی بیـن‬ ‫و اعتمـاد ا ‬ ‫نهـا بـا دولـت در گلسـتان عامـل وقـوع اتفاقـات خـوب‬ ‫مسـئوالن و همـکاری ا ‬ ‫دراین اسـتان به ویـژه در حـوزه احـداث واحدهـای مسـکن روسـتایی شـده‬ ‫اسـت‪ .‬مدیـرکل بنیـاد مسـکن گلسـتان خاطرنشـان کـرد‪ :‬مراوه تپـه به عنـوان‬ ‫نخسـتین شهرسـتان کشـور دارای جمعیـت روسـتایی باالیـی بـوده و بیـش از‬ ‫‪ ۸۲‬درصد جمعیت این شهرسـتان در بیش از ‪ ۱۰۰‬روسـتا سـاکن هسـتند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ ۱۲۰۰۰ :‬سـکونتگاه روسـتایی در روسـتاهای این شهرستان واقع بوده‬ ‫که در ‪ ۱۶‬سال گذشـته تنها هفت درصد ان ها مقاو مسـازی شـده و امروز شـاهد‬ ‫مقاو مسـازی بیـش از ‪ ۵۰‬درصـد ایـن واحدهـای مسـکونی هسـتیم‪ .‬وی گفـت‪:‬‬ ‫در دوسال گذشـته بیـش از ‪ ۲۰۰۰‬واحـد مسـکونی روسـتایی دراین شهرسـتان‬ ‫کهـای کمیتـه امـداد و دولـت و بنیـاد مسـکن مقـاوم و نوسـازی‬ ‫از محـل کم ‬ ‫شـده اسـت‪ .‬وی بااشـاره به احـداث ‪ ۳۰۳‬واحـد مسـکونی روسـتایی در قالـب‬ ‫تفاهم نامـه سـه جانبه در گلسـتان ابـراز کـرد‪ :‬مقـرر شـد در کشـور ‪ ۱۰۰۰۰‬واحـد‬ ‫مسـکن روسـتایی ویـژه مددجویـان کمیتـه امـداد احـداث شـود کـه سـهم‬ ‫گلسـتان ‪ ۳۰۳‬واحـد بـوده و تلاش داریـم ایـن واحدهـای مسـکونی را بـه ‪۳۲۸‬‬ ‫واحـد افزایـش دهیـم‪ .‬مدیـرکل بنیاد مسـکن گلسـتان گفـت‪ :‬تمـام ‪ ۳۰۳‬واحد‬ ‫مسـکونی روسـتایی ویژه مددجویان کمیته امداد انعقاد قرارداد شـده و امید‬ ‫داریـم در دهـه فجـر امسـال تمـام ایـن واحدهـا را به بهر هبـرداری برسـانیم‪.‬‬ ‫تا کید مدیر مخابرات منطقه بر تامین‬ ‫زیرساخت های الزم برای توسعه ‪ FTTH‬در استان‬ ‫مدیـر مخابـرات منطقـه گلسـتان در جلسـه ای بـر تامیـن زیرسـاخت های الزم‬ ‫بـرای توسـعه ‪ FTTH‬در اسـتان تا کیـد کـرد‪ .‬دکتـر غالمعلـی شـهمرادی کـه در‬ ‫جلسـه وا گـذاری سـرویس ‪ FTTH‬و بررسـی رونـد ان حضـور داشـت باتا کیدبـر‬ ‫تامیـن زیرسـاخت های الزم افـزود‪ :‬در کوتاه ترین زمـان طـرح بازاریابـی و فـروش‬ ‫ارائه و در نقاط معین وا گذاری سـرویس ‪ FTTH‬به مشـتریان اغاز شـود‪ .‬موانع‬ ‫شهـای‬ ‫نهـا نیـز توسـط بخ ‬ ‫ایجـاد زیرسـاخت های الزم بررسـی و بـر رفـع ا ‬ ‫ذی ربط دستورات الزم صادر شد‪ .‬دکتر غالمعلی شهمرادی باتا کیدبر سرعت‬ ‫انجـام طـرح گفـت‪ :‬توسـعه در محلات و مناطـق جدیـد در شهرسـتان گـرگان‬ ‫موردتوجه قرار گیرد تا بشـود سـرویس ‪ FTTH‬را دراختیار متقاضیان قرار دارد‪.‬‬ ‫وی از شناسایی ‪ ۱۴‬نقطه در گرگان خبر داد و گفت‪ :‬عملیات ایجاد زیرساخت‬ ‫دراین مناطق اغاز شده و به مرور و بعد از تعیین نقاط دیگر در استان خواهیم‬ ‫توانسـت سـرویس ‪ FTTH‬را بـه متقاضیـان دراین مناطـق وا گـذار نماییم‪.‬‬ ‫محله محوری و اتمام پروژه های نیمه تمام؛‬ ‫دو اولویت شهرداری گرگان‬ ‫شـهردار گـرگان از محله محـوری و اتمـام‬ ‫پروژ ههـای نیمه تمـام به عنـوان دو اولویـت‬ ‫فعلی شـهرداری نـام برد‪ .‬مهندس محمدرضا‬ ‫سـبطی در هفتادوچهارمین جلسـه رسـمی و‬ ‫علنـی شـورای شـهر گـرگان بااشـاره به مسـائل‬ ‫اقتصـادی اظهـار داشـت‪ :‬همان طورکـه‬ ‫نشـهر تهـران در‬ ‫مطلعیـد شـهرداری کال ‬ ‫چندماه گذشـته بـرای پرداخـت حقـوق کارکنانـش بـه مشـکل برخـورد کـرده و‬ ‫برخـی شـهرداری های اسـتان نیـز پرداخـت حقـوق کارکنانشـان را به تعویـق‬ ‫انداخته انـد‪ .‬سـبطی بابیان اینکـه ماهیانـه ‪ 60‬میلیاردتومان هزینه نگهـداری‬ ‫یشـود‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬باتوج هبـه لـزوم پرداخـت بدهی هایـی کـه‬ ‫شـهر م ‬ ‫ً‬ ‫ی مانـده و بـه مـا بـه ارث رسـیده‪ ،‬فعلا قـادر بـه طراحـی پروژ ههـای بـزرگ‬ ‫برجـا ‬ ‫(مگاپروژه) نیسـتیم و ابتدا باید پروژه های نیمه تمام را به پایان برسـانیم‪ .‬وی‬ ‫بـه طـرح محله محـوری اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬محله محـوری و اتمـام پروژ ههـای‬ ‫نیمه تمـام دو شـعار شـورای ششـم بـوده اسـت و دراین راسـتا سـاخت پـروژه‬ ‫شـهربازی مـدرن که بیـش از ‪ 700‬میلیاردتومان دیگر هزینه دربردارد‪ ،‬ب هشـیوه‬ ‫تدریجـی پیـش مـی رود‪ .‬سـبطی افـزود‪ :‬از دوهفته پیـش اقدامـات جهـادی‬ ‫و رفـع مشـکالت کـوی شـریعتی را اغـاز کرده ایـم و پـارک محلـه نیـز بـا حضـور‬ ‫یشـود‪ .‬شـهرداری گرگان درخصـوص نیاز‬ ‫اعضـای شـورا بـه زودی کلنگ زنـی م ‬ ‫گـرگان بـه دریاچـه مصنوعـی بیـان کرد‪ :‬در سـال های قبـل که عضو شـورا بودم‬ ‫این موضوع را به شـهردار وقت پیشـنهاد دادم که بنابه دالیلی طرح ان تغییر‬ ‫کـرد امـا در دسـتورکار ایـن دوره مدیریـت شـهرداری قـرار دارد‪ .‬وی بـه عملیـات‬ ‫بازگشـایی معابـر اشـاره و اظهـار کـرد‪ :‬هم ا کنـون در شـش نقطه شـهر عملیات‬ ‫بازگشـایی درحال انجـام اسـت کـه هرکـدام از محورهـا مدیـران پروژه مسـتقلی‬ ‫دارنـد‪ .‬سـبطی باردیگـر بـه موضـوع قـرارگاه جهـادی اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬مـا در‬ ‫یهـای‬ ‫حـوزه محلات سـال ها غفلـت داشـته ایم و ا کنـون می خواهیـم کم کار ‬ ‫گذشـته را جبـران کنیـم‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬در قالـب طـرح جهـادی محلـه‬ ‫مـن‪ ،‬مـا نیازهـای هـر محلـه را بررسـی می کنیـم و در حـوزه وظایـف و اختیـارات‬ ‫یشـویم‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬طبق‬ ‫خـود بـرای رفـع ان ب هطـور جهادی وارد عمل م ‬ ‫نظرسـنجی های صورت گرفتـه حـدود ‪92‬درصـد از اهالـی کـوی شـریعتی از‬ ‫اقدامـات شـهرداری دراین محلـه ابـراز رضایـت کردنـد و مـا این رویـه را در سـایر‬ ‫محلات نیـز ادامـه خواهیـم داد‪.‬‬ ‫رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)‪:‬‬ ‫کمیته امداد در بخش نوغان داری‬ ‫رتبه اول را در کشور دارد‬ ‫رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت‪ :‬کمیته امداد در بخش نوغان داری‬ ‫و ابریشـم رتبـه اول را دارد و حـرف اول را می زنـد‪ .‬سـید مرتضـی بختیـاری در‬ ‫بازدیـد از توتسـتان مجتمـع اقتصـادی امـداد افـزود‪ :‬امسـال کمیتـه امـداد در‬ ‫تولید پیله و نخ ابریشـم ‪200‬تن تولید داشـته‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬طی تفاهم نامه با‬ ‫جهاد کشاورزی قرارداد نزدیک به ‪200‬هزار شغل دراین زمینه منعقد شد‪ .‬یکی‬ ‫از سند افتخاراتی که کمیته امداد کنار توانمندکردن جامعه هدف خود نقش‬ ‫دیگری در جامعه و در اقتصاد مقاومتی نشان می دهد‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬فرش‬ ‫کمیتـه امـداد ثبـت جهانـی شـده و فـرش کمیتـه بـا لوگـوی احسـان در جهـان‬ ‫جسـال‬ ‫یکـه درطول برنامه پن ‬ ‫مشـتری دارد‪ .‬رئیـس کمیتـه امـداد گفـت‪ :‬موارد ‬ ‫ششم در دولت مربوط به کمیته امداد است این برنامه ها در برنامه پنج سال‬ ‫ششـم در هیئت امنای امداد نیز تصویب شـده که مجتمع اقتصادی موظف‬ ‫است نزدیک به ‪ 200‬طرح اشتغالی ایجاد کند که ما بتوانیم جامعه هدف را در‬ ‫مقصد خودکفایی از تحت پوشش کمیته خارج کنیم؛ این ماموریت مجتمع‬ ‫اقتصـادی کمیتـه امـداد اسـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬مجتمـع اقتصـادی بـازوان امـداد را‬ ‫در اجـرای توانمندسـازی می تواننـد بگیرنـد‪ .‬ماموریت ما ایجاد توانمندسـازی‬ ‫و ایجـاد درامـد باثبـات بـرای تهیدسـتان بـا رعایـت حرمـت و تکریـم در سـطح‬ ‫برنام ههـای کمیتـه امـداد اسـت کـه بـرای مـا بسـیارمهم اسـت‪ .‬وی اظهـار کرد‪:‬‬ ‫زنجیـره صنعـت نوغـان داری کشـور در کمیتـه امـداد اسـت کـه بـا ورود کمیتـه‬ ‫لهـا و واسـطه ها گرفتـه شـده به طوری که تخم نوغان در سـال قبل‬ ‫جلـوی دال ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫یشـد کـه امسـال ‪ 250‬هزارتومان خریداری م ‬ ‫‪ 50‬هزارتومـان خریـداری م ‬ ‫تقدیر صنعت برق استان گلستان‬ ‫از همکاری و همراهی مشترکین‬ ‫تقدیـر صنعـت بـرق اسـتان از همـکاری و مدیر دفتر مدیریت مصرف شـرکت‬ ‫توزیـع بـرق گلسـتان ضمـن تشـکر از اسـتاندار بـرای همـکاری در تعدیـل‬ ‫سـاعت کاری ادارات گفـت‪ :‬باتوجه بـه اسـتمرار هـوای گـرم‪ ،‬مصـرف بـرق‬ ‫قبـر مصـرف بـوده و افزایـش مصرفـی مشـاهده نشـد کـه ایـن‬ ‫اسـتان منطب ‬ ‫نشـان دهنده همـکاری کلیـه مشـترکین در صرفه جویـی و مدیریـت مصـرف‬ ‫بوده اسـت‪ .‬وی افزود رکورد مصرف تابسـتان امسـال زده شد و مصرف برق از‬ ‫مرز ‪ ۱۴۰۰‬مگاوات عبور کرد‪ .‬باتوجه به اسـتمرار گرمای هوا در اسـتان‪ ،‬مصرف‬ ‫افزایـش نیافـت و الگـوی مصـرف منطبق بـود‪ .‬وی تا کیـد کرد‪ :‬چنانچه تغییر‬ ‫ً‬ ‫یشـد‪ ،‬باتوج هبـه گرمـای هـوا‪ ،‬قطعـا شـاهد‬ ‫سـاعت کاری ادارات انجـام نم ‬ ‫افزایـش مصـرف قابل توجهی بودیم که این تصمیم اسـتاندار کمک شـایانی‬ ‫در مدیریـت مصـرف برق داشـت‪ .‬مقصودلـو اضافه کرد‪ :‬همان طورکه پیش تر‬ ‫بـه کلیـه دسـتگاه های اجرایـی ابلاغ شـد‪ ،‬بایـد مصـرف بـرق سـاعات اداری‬ ‫نسـبت بـه دوره مشـابه در سـال قبـل ‪ ۳۰‬درصـد و در سـاعات غیـراداری‬ ‫‪ ۶۰‬درصـد کاهـش پیـدا کنـد‪ .‬همچنیـن مشـترکین خانگـی بـا رعایـت الگـوی‬ ‫مصـرف‪ ،‬سـاعت پیـک بـار بیـن ‪ ۱۲‬تـا ‪ ۱۸‬و تنظیـم دسـتگاه های سرمایشـی‬ ‫روی ‪ ۲۵‬درجـه بـه مـا در ارائـه جریان برق پایدار کمک کنند‪ .‬مقصودلو گفت‪:‬‬ ‫بـه کلیـه مشـترکین اطمینـان می دهیم همـه تالشـگران و خدمتگزاران شـما‬ ‫در صنعت برق گلستان‪ ،‬تمام توان خود را به کار گرفته اند تا خاموشی اتفاق‬ ‫نیفتـد و جریـان بـرق مسـتمر و بی وقفـه برقـرار باشـد‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫احداث مزرعه خورشیدی ‪ ۵۰۰‬مگاواتی در استان تهران‬ ‫در گفت وگو با کارشناس ارشد معماری بررسی شد؛‬ ‫حکمرانی مناسب شهری‬ ‫و ساخت وسازهای استاندارد‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫در جامعــه صنعتــی امــروز بــا افزایــش‬ ‫مــداوم جمعیــت و نیازهــای اجتماعــی‬ ‫وابســته به ان‪ ،‬ضــرورت اســتفاده بهینــه از‬ ‫تهــای شــهری‬ ‫منابــع‪ ،‬امکانــات و ظرفی ‬ ‫بیشــتر به چشــم می اینــد‪ .‬توجــه به صنعت‬ ‫حمل ونقــل‪ ،‬امــوزش‪ ،‬بهداشــت‪ ،‬اشــتغال‪،‬‬ ‫بســازی‪ ،‬توجــه بــه اوقــات فراغــت و‬ ‫شادا ‬ ‫‪ ...‬از موضوعــات اجتماعــی جوامع شــهری‬ ‫هســتند کــه شــاخص های پیشــرفت‬ ‫یشــوند‪.‬‬ ‫در اکثــر کشــورها محســوب م ‬ ‫ساخت وســاز نیــز از دیگــر صنایــع‬ ‫موردتوجــه جوامــع صنعتــی امــروز اســت که‬ ‫باتوج هبــه ضریــب نفــوذ ‪ 100‬درصــدی ان‪،‬‬ ‫تهــا بــوده‬ ‫همــواره موردتوجــه حــکام و دول ‬ ‫و هســت‪ .‬باتوج هبــه گســتردگی و تــداوم‬ ‫ساخت وســاز در جوامــع شــهری لــزوم‬ ‫توجــه بــه تمرکززدایــی‪ ،‬مدیریــت مطلــوب‬ ‫منابــع محــدود‪ ،‬مشــارکت شــهروندان و‬ ‫نشــهری‪ ،‬دولــت و‬ ‫توســعه مشــارکت بی ‬ ‫بخــش خصوصــی بیش ازپیــش به نظــر‬ ‫می رســد و حکمرانــی مناســب شــهری‬ ‫بایــد ایــن تــوان را داشــته باشــد کــه بــا ایجــاد‬ ‫هارمونی و هماهنگی بین جامعه و نهادها‬ ‫عالو هبــر امــر نظــارت بــر ساخت وســازها؛‬ ‫بــه زیبایــی بصــری‪ ،‬اســتحکام‪ ،‬جانمایــی‬ ‫و اینده نگــری در ساخت وســازها توجــه‬ ‫ویــژه داشــته باشــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬حکمرانــی‬ ‫یســت کــه در ان‪،‬‬ ‫مناســب شــهری فرایند ‬ ‫شــیوه درســت و بهنجــار اداره شــهر‪ ،‬بتوانــد‬ ‫مشــارکت و همــکاری را میــان نیروهــای‬ ‫موثــر در مدیریــت جامعــه؛ یعنــی دولــت‪،‬‬ ‫بخــش خصوصــی‪ ،‬بخــش عمومــی و‬ ‫تشــکل های مردمــی برقــرار ســازد‪ .‬به منظور‬ ‫اشــنایی بیشــتر بــا مقولــه حکمرانــی‬ ‫شــهری‪ ،‬گفت وگویــی کوتــاه بــا مهنــدس‬ ‫«راحیــل خراســانی» کارشــناس ارشــد‬ ‫معمــاری انجــام داده ایــم کــه حــاوی نــکات‬ ‫ارزشمندی ســت‪.‬‬ ‫چـرا ساخت وسـاز در سـال های اخیـر از‬ ‫اهمیـت بیشـتری برخـوردار شـده اسـت؟‬ ‫همان گونـه نحـوه سـاختار و اسـاس زندگـی‬ ‫انسـان ها درطـول سـال های متمـادی‬ ‫دسـتخوش تغییرات فـراوان شـده اند‪ ،‬نحوه‬ ‫بـراوردن نیازهای انسـان های نیـز دچار یک‬ ‫دگردیسـی و تغییـر اساسـی شـد و همین امـر‬ ‫موجـب ابـداع علـوم و نظری ههـای جدیـد‬ ‫گردیـد‪ .‬همان گونـه کـه در بـاال بـدان اشـاره‬ ‫شـد یکی از نیازهای اولیه بشـر مسکن یا سر‬ ‫پناهـی بـرای سـکنی گزیدن اسـت‪ .‬بی تردیـد‬ ‫فسـاختن ایـن نیـاز در عصـر‬ ‫نحـوه برطر ‬ ‫کنونـی بـا ادوار گذشـته تغییـرات اساسـی‬ ‫کرده است و امروزه مسکن تنها محلی برای‬ ‫نبـودن از گزنـد سـرما و‬ ‫اسـتراحت یـا در اما ‬ ‫گرمـا نیسـت‪ .‬داشـتن امنیـت‪ ،‬رفـاه و زیبایی‬ ‫بصـری از مـواردی هسـتند کـه امـروزه روی‬ ‫نهـا بسـیار مانـور داده شـده و سـا کنان‬ ‫ا ‬ ‫نمـوارد اهمیـت‬ ‫جوامـع شـهری بـه ای ‬ ‫بسـیار می دهنـد‪ .‬ازسـویی هزینـه بـاالی‬ ‫ساخت وسـاز ایـن تصـور و حـق را ایجـاد‬ ‫یکـه بـرای سـاخت یـک‬ ‫می کنـد کـه فرد ‬ ‫سـاختمان هزینـه باالیـی پرداخـت می کنـد‪،‬‬ ‫بـا کمتریـن دغدغـه در ان سـکنی گزینـد‪.‬‬ ‫نظرتـان راجـع بـه زیباسـازی شـهری و‬ ‫هارمونـی بصـری چیسـت؟‬ ‫«نمـا» یکـی از موضوعـات در مهندسـی‬ ‫یسـت که متاسـفانه توجـه چندانی به‬ ‫بصر ‬ ‫ً‬ ‫یشـود و معمـوال چـون اخرین مرحلـه‬ ‫ان نم ‬ ‫ً‬ ‫یسـت معمـوال بودجـه‬ ‫ساختمان ساز ‬ ‫سـازندگان جوابگـوی هزینـه ان نیسـت‪.‬‬ ‫ازسـویی نداشـتن علـم و دانـش معمـاری‬ ‫برخـی از طراحـان ناقـص اسـت و به دلیـل‬ ‫عـدم اشـراف بـه قوانیـن شـهرداری و سـایر‬ ‫ً‬ ‫یهـا‬ ‫حیط ههـای شـناختی معمـوال طراح ‬ ‫ناقصـی انجـام می دهنـد‪ .‬عدم اسـتفاده از‬ ‫حهـای‬ ‫اید ههـای جدیـد باعـث اجـرای طر ‬ ‫یشـود کـه همین امـر‬ ‫تکـراری و قدیمـی م ‬ ‫مخـوردن هارمونـی بصـری در‬ ‫باعـث بره ‬ ‫یشـود‪ .‬اسـتفاده از‬ ‫سـازه های شـهری م ‬ ‫نیروهـای ایده پـرداز بادانـش و جـوان و‬ ‫نهـا و به کارگیـری‬ ‫سـرمایه گذاری روی ا ‬ ‫نهـا در نظام مهندسـی و شـهرداری و ‪...‬‬ ‫ا ‬ ‫نهـا در پروژ ههـای شـهری‬ ‫بـازی دادن بـه ا ‬ ‫می توانـد زمینـه دگرگونـی سـازه های شـهری‬ ‫یهـای‬ ‫و سـاخت سـاختمان هایی بـا طراح ‬ ‫نویـن را فراهـم کـرد‪.‬‬ ‫ایـا در همـه ساخت وسـازها ایمنـی رعایـت‬ ‫می شـود؟‬ ‫نسـازی در سـال های‬ ‫حقیقت امر ساختما ‬ ‫تهـا و نفـوذ افرادی شـده‬ ‫دسـتخوش دخال ‬ ‫کـه منافـع مـادی را بـر هـر امـری ترجیـح‬ ‫می دهنـد و گاهـی مـواردی دیـده یـا شـنیده‬ ‫یشـوند کـه در حـد فاجعـه یـا جنایـت‬ ‫م ‬ ‫یشـوند‪ .‬اسـتفاده‬ ‫سـاختمانی محسـوب م ‬ ‫از بتـن نامرغـوب بـا درصـد سـیمان پائین در‬ ‫«پـی» سـاختمان‪ ،‬اسـتفاده از کاشـی بـرای‬ ‫نمـای سـاختمان کـه به دلیـل نـوع سـاختار‬ ‫کاشـی احتمـال سـقوط کاشـی محتمـل‬ ‫اسـت‪ ،‬اسـتفاده از مصالـح نامرغـوب‪،‬‬ ‫گـچ کاری روی اجـر بـدون بسترسـازی و ‪...‬‬ ‫بخشـی از مـواردی هسـتند که متاسـفانه در‬ ‫نسـازی و به ویژه انبوه سازی دیده‬ ‫ساختما ‬ ‫یشـود کـه در وهلـه نخسـت‪ ،‬ورود افـراد‬ ‫م ‬ ‫نحـوزه اولیـن عامـل‬ ‫غیرمتخصـص بـه ای ‬ ‫یسـت‪ .‬در ثانـی‪،‬‬ ‫سـاخت چنیـن بناهای ‬ ‫نبـود یـا کمبـود نظـارت و عـدم برخـورد بـا‬ ‫متخلفیـن نیـز از دیگـر دالیل توسـعه چنین‬ ‫ساخت وسـازهای غیراسـتاندارد و ناایمـن‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫حقـوق شـهروندی در ساخت وسـاز را‬ ‫چگونـه ارزیابـی می کنیـد؟‬ ‫حقـوق شـهروندی در ساخت وسـاز تنهـا‬ ‫داشـتن یـک سـاختمان اسـتاندارد نیسـت؛‬ ‫بلکـه نمـای سـاختمان همسـایه ها و سـایر‬ ‫افـراد جامعـه نیـز در زمـره حقوق شـهروندی‬ ‫یشـوند‪ .‬نصـب کولرهـای‬ ‫محسـوب م ‬ ‫جدیـد روی نمـا‪ ،‬لوله کشـی های بیـرون‬ ‫از سـاختمان‪ ،‬کنسـول های نامتقـارن‪،‬‬ ‫ساخت وسـازهای سینوسـی‪ ،‬اسـتفاده از‬ ‫مصالـح غیراسـتاندارد در نمـای سـاختمان‬ ‫کـه گاهـی موجـب سـقوط سـنگ و کاشـی‬ ‫یشـود و ‪ ...‬از دیگـر حقـوق شـهروندی اند‬ ‫م ‬ ‫که حکمرانی مناسـب شـهری باید باجدیت‬ ‫ً‬ ‫نمـوارد و‬ ‫پیگیـر شـود و قطعـا رعایـت ای ‬ ‫یشـود‬ ‫مالحظـات جـدی دیگـر موجـب م ‬ ‫تـا منافـع این اقدامـات ب هصـورت عادالنـه‬ ‫و متعـادل بیـن شـهروندان توزیـع شـود‪.‬‬ ‫یکی دیگـر از مصادیـق حقـوق عامـه‪،‬‬ ‫رعایت نکـردن کیفیـت ساخت وسازهاسـت‬ ‫کـه باعـث تجـاوز بـه حقـوق خاصـه افـراد‬ ‫یشـود‪ .‬طبـق قانـون‪ ،‬شـهرداری ها و‬ ‫نیـز م ‬ ‫بخشـداری ها موظـف بـه نظـارت و کنتـرل‬ ‫ً‬ ‫بـر ساخت وسـازها بـوده؛ تـا اوال ابنیـه‬ ‫طبـق اصـول و مقـررات صحیـح معمـاری و‬ ‫شهرسـازی ایجـاد شـوند و در ثانـی‪ ،‬نـکات‬ ‫نهـا رعایـت گـردد‪ .‬کنتـرل‬ ‫ایمنـی و فنـی در ا ‬ ‫و نظـارت بـر ساخت وسـازهای شـهری‪،‬‬ ‫یشـود هـم کیفیـت ابنیـه افزایـش‬ ‫باعـث م ‬ ‫یابـد و هـم سـرمایه های ملـی در بلندمـدت‬ ‫حفـظ گردنـد‪ .‬به اسـتناد مـاده ‪ 99‬قانـون‬ ‫شـهرداری ها‪ ،‬شـهرداری ها موظف انـد در‬ ‫حریـم شـهرها‪ ،‬طـرح جامـع حریـم را تهیـه و‬ ‫در مراجـع قانونـی جهـت و دادگا ههـا قبـل‬ ‫از هرگونـه عملیـات تفکیـک یـا افـراز اراضـی‬ ‫شـهری مکلف انـد نقشـه تفکیکـی و افـرازی‬ ‫را بـرای تصویـب بـه شـهرداری ارسـال کننـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ایـن مـواد از قانـون شـهرداری صراحتـا نقش‬ ‫شـهرداری ها را در کنتـرل بـر ساخت وسـازها‬ ‫یسـازد‪ .‬درمجمـوع‬ ‫را به خوبـی نمایـان م ‬ ‫به نظـر می رسـد تدویـن قانـون ملـی و جامع‬ ‫ساخت وسـاز‪ ،‬به منظور ایجاد پشتوانه های‬ ‫حقوقـی‪ ،‬الـزام همـه دسـتگاه های اجرایـی‬ ‫مرتبـط و هماهنگـی و تدویـن ضوابـط‬ ‫منطقه ای‪ ،‬برای مشـخص کردن چهارچوب‬ ‫ضوابـط کلـی هـر منطقـه می توانـد در بـروز‬ ‫عدالـت شـهری در ساخت وسـازها موثـر‬ ‫باشـد‪.‬‬ ‫سخنپایانی‬ ‫حهـای نظـام‬ ‫بی تردیـد‪ ،‬برنام ههـا و طر ‬ ‫برنامه ریـزی شـهری کـه بـر کیفیـت زندگـی و‬ ‫فرهنـگ جامعـه تاثیـری مسـتقیم داشـته؛ و‬ ‫گذشـته از جنب ههـای فنـی یـا زیباشـناختی‬ ‫ازنظـر اقتصـادی و سیاسـی نیـز دارای‬ ‫اهمیـت اسـت‪ .‬در جامعـه مـدرن امـروزی‬ ‫لتـری‬ ‫کـه شـهروندان خواهـان نقـش فعا ‬ ‫در برنامه ریـزی شـهری بایـد به منظـور‬ ‫جلوگیری از سـودجویی های زودگذر به نفع‬ ‫حمایت از طر ح های سـودمندی وارد عمل‬ ‫شـده و درجهـت تامیـن منافـع عمومـی بـر‬ ‫دسـتگاه ها عالو هبـر برنامه ریـزی و اسـتفاده‬ ‫از نظـرات کارشناسـان از سـهل انگاری و‬ ‫مماشـات در حـوزه ساخت وسـاز بپرهیزنـد‬ ‫لفـن بـرای ساخت وسـاز‬ ‫و سـعی کننـد از اه ‬ ‫کمـک بگیرنـد‪ .‬بااین وجـود‪ ،‬نقـش مکمـل‬ ‫مـردم و حکمرانـی شـهری باعـث ایجـاد‬ ‫سـاختاری متـوازن و اسـتاندارد در جوامـع‬ ‫شـهری شـده و توزیـع عدالـت شـهری بـا‬ ‫شـیوه ای مدنـی و مـدرن صـورت خواهـد‬ ‫گرفـت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران تاکید کرد؛‬ ‫ایجاد ثبات در اشتغال؛ مستلزم حضور بی دغدغه سرمایه گذاران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی‬ ‫مازنـدران در جلسـه کارگـروه تسـهیل‬ ‫مشـهر که در شـهرک صنعتی‬ ‫شهرسـتان قائ ‬ ‫رسـتمکال برگـزار شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬ایجـاد اشـتغال‬ ‫پایـدار در گـرو ترغیـب سـرمایه گذاران و‬ ‫تولیدکننـدگان دارای اهلیت برای حضور در‬ ‫منطقه است و این مهم تنها با اراده جمعی‬ ‫در رفـع موانـع و مشـکالت مسـیر تولیـد‬ ‫امکان پذیـر اسـت‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتـی مازنـدران؛‬ ‫بـا حضـور موالیـی؛ فرمانـدار شهرسـتان‪،‬‬ ‫امینـی؛ مدیرعامـل و روحانـی؛ معـاون فنـی‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتـی مازنـدران ‪،‬‬ ‫معاونیـن شـرکت بـرق منطقـه ای و شـرکت‬ ‫توزیـع بـرق اسـتان ‪ ،‬جمعـی از مسـئولین‬ ‫شهرسـتانی‪ ،‬اعضـای هیئت مدیـره شـرکت‬ ‫خدماتـی و مدیـران واحدهـای تولیـدی‪،‬‬ ‫جلسـه کارگـروه تسـهیل و رفـع موانـع‬ ‫تولیـد شهرسـتان قائ مشـهر جهـت بررسـی‬ ‫مشـکل بـرق شـهرک صنعتـی رسـتمکال‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬امینـی گفـت‪ :‬وظیفـه ذاتـی ایـن‬ ‫شـرکت‪ ،‬تامیـن زیرسـاخت های الزم جهـت‬ ‫اسـتقرار صنایـع و ایجـاد تولیـد بی دغدغـه‬ ‫و به تبـع ان برقـراری اشـتغال پایـدار اسـت و‬ ‫دسـتگاه های خدمات رسـان ملـزم بـه ارائـه‬ ‫خدمـات تـا درب واحـد صنعتـی هسـتند و‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتـی نیـز به منظـور‬ ‫رفـع موانـع و خدمت رسـانی بهتـر به صنعت‬ ‫و تولیـد و ایجـاد هم افزایـی و تعامـل بـا‬ ‫دستگاه های اجرایی خدمات رسان از تمام‬ ‫تهـا اسـتفاده خواهـد کـرد‪ .‬وی اظهـار‬ ‫ظرفی ‬ ‫داشـت ‪ :‬تقویـت زیرسـاخت های شـبکه‬ ‫انتقـال و توزیـع بـرق در سـطح شـهرک ها و‬ ‫نواحـی صنعتـی از برنام ههـای اولویـت دار‬ ‫ایـن شـرکت بـوده کـه با کمـک فرمانـدار و نیز‬ ‫همکاری شرکت برق منطقه ای و توزیع برق‬ ‫تلاش می کنیـم تـا ایـن مشـکل بـا تخصیـص‬ ‫فیلـر اختصاصـی ‪ ،‬جابه جایـی خطـوط‬ ‫انتقـال و تامیـن بـرق پایـدار و اختصـاص‬ ‫دیمانـد ‪ ،‬بادرنظرگرفتـن ظرفیـت زیرسـاخت‬ ‫شـبکه توزیع دو مداره ایجاد شده در شهرک‬ ‫صنعتـی رسـتمکال ‪ ،‬مشـکل ایـن شـهرک‬ ‫در زمینـه تامیـن به موقـع بـرق واحدهـای‬ ‫صنعتـی مرتفـع شـود ‪ .‬فرمانـدار قائ مشـهر‬ ‫نیـز دراین جلسـه گفـت ‪ :‬این شهرسـتان بـا‬ ‫دارا بودن قدمت ‪ 80‬ساله در استقرار صنایع‬ ‫‪ 12 ،‬درصـد جمعیـت اسـتان را در خـود جای‬ ‫داده است که با افزایش جمعیت و باالرفتن‬ ‫تقاضـای شـغل‪ ،‬تنهـا راه ایجـاد اشـتغال در‬ ‫منطقـه تشـویق بـه حضـور سـرمایه گذاران‬ ‫در امـر تولیـد و رفع دغدغه های صنعتگران ‪،‬‬ ‫درجهـت توانمن دسـازی واحدهـای‬ ‫یسـت کـه در این مسـیر از هیـچ‬ ‫تولید ‬ ‫تالشـی دریـغ نکـرده و دسـتگاه های اجرایـی‬ ‫مرتبـط نیـز بایـد تمـام تلاش خـود را بـه کار‬ ‫یهـای واحدهـای تولیـدی را‬ ‫گیرنـد تـا نگران ‬ ‫مرتفـع کننـد‪ .‬جـواد موالیـی بیـان داشـت‪:‬‬ ‫رفـع مشـکل بـرق شـهرک صنعتـی رسـتمکال‬ ‫مشـهر از دغدغ ههـای جدی صنعتگران‬ ‫قائ ‬ ‫اسـت و انتظـار مـی رود شـرکت های بـرق‬ ‫یهـای‬ ‫منطقـه ای و توزیـع بـرق بـا برنامه ریز ‬ ‫کوتا همـدت و بلن دمـدت درجهـت تامیـن‬ ‫بـرق پایـدار بـا محوریـت بحـث پدافنـد‬ ‫غیرعامل ‪ ،‬ایجاد پسـت اختصاصی و تقویت‬ ‫شـبکه های انتقـال و توزیـع بـه شـهرک‬ ‫ب هصـورت مسـتقل ‪ ،‬بـا تمـام ظرفیـت و تـوان‬ ‫درکنار تولیدکنندگان به عنوان سربازان خط‬ ‫مقدم جنگ اقتصادی‪ ،‬در رسـیدن به رشـد‬ ‫بو کار‬ ‫تولیـد ‪ ،‬اشـتغال و رونـق فضـای کسـ ‬ ‫و ترغیـب بـه سـرمایه گذاری در سـطح‬ ‫شهرسـتان باشـند ‪.‬‬ ‫فهیم راد؛ رئیس اداره بهزیستی شهریار‪:‬‬ ‫بهار عبداهلل پور‬ ‫داوود فهیـم راد؛ رئیـس اداره بهزیسـتی‬ ‫شـهریار‪ ،‬در نشسـت خبـری کـه صبـح روز‬ ‫س هشـنبه ‪ ۲۸‬تیرمـاه بـا اصحـاب رسـانه‬ ‫داشـت اعلام کـرد‪ :‬انشـعاب اب‪ ،‬بـرق و‬ ‫گاز بـرای افـراد تحت پوشـش بهزیسـتی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ب هشـرط رعایـت تعرفـه‪« ،‬کاملا رایـگان»‬ ‫اسـت‪ .‬وی از اصحـاب رسـانه خواسـت تـا بـا‬ ‫اعلام ایـن مطلب بـه افراد تحت پوشـش که‬ ‫تاب هحـال بـرای بهره منـدی از ایـن امکانـات‬ ‫اقـدام نکرده انـد اطالع رسـانی شـود تـا‬ ‫تهـا و ثبـت کـد ملـی‬ ‫بامراجع هبـه کافی ن ‬ ‫و سـایر مشـخصات‪ ،‬از ایـن خدمـات بهـره‬ ‫ً‬ ‫حتما این حرف مرا اعالم کنید!‬ ‫ببرنـد‪ .‬وی همچنیـن اعلام داشـت کـه‪:‬‬ ‫در سـال ‪ ۱۴۰۱‬وحیدیـه‪ ،‬اولیـن شـهر بـدون‬ ‫مانـع بـرای معلولیـن عزیـز خواهـد بـود‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪ :‬بـرای رسـیدن به این هدف‪ ،‬جلسـات‬ ‫متعـدد برگـزار و الحمـداهلل تمـام مجوزهـای‬ ‫و اعتبـارات الزم نیـز کسـب شـد‪ .‬همچنیـن‬ ‫بلـوار نـواب شـهریار ( کـه اداره بهزیسـتی در‬ ‫همیـن بلـوار قـرار دارد و محـل تـردد جامعـه‬ ‫بسـازی شـده‪ .‬طبـق‬ ‫هـدف اسـت) مناس ‬ ‫ارزیابـی شـهرداری ایـن بلـوار ‪ ۸۰‬ایـراد فنـی‬ ‫جهـت تـردد معلولیـن داشـت کـه به همـت‬ ‫بهزیسـتی و تلاش و پیگیـری تمـام ایـرادات‬ ‫برطـرف شـده و فقـط هفت مورد ایـراد جزئی‬ ‫مربـوط بـه لبـه جـداول باقـی مانـده کـه در‬ ‫بسـازی هسـتند‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫حـال مناس ‬ ‫بانک ملت شـهریار را نیز برای ارائه خدمات‬ ‫بسـازی کرده ایـم‪.‬‬ ‫بـه معلولیـن مناس ‬ ‫طبـا‬ ‫فهیـم راد‪ ،‬در ادامـه سـخنانش درارتبا ‬ ‫به کارگیری معلولین توسـط کارفرماهـا افزود‪:‬‬ ‫درصورتی که کارفرماها‪ ،‬افراد دارای معلولیت‬ ‫و جامعـه هـدف بهزیسـتی را بـه کار بگیرنـد‪،‬‬ ‫بـه ازای هرنفـر تـا سـقف ‪100‬میلیون تومـان‬ ‫تسـهیالت‪ ،‬بـه کارفرمـا تعلـق می گیـرد و‬ ‫همچنیـن تمـام افـراد دارای معلولیتـی کـه‬ ‫یشـوند‬ ‫به کار گرفتـه ازسـوی سـازمان بیمه م ‬ ‫فهـای ویـژه‬ ‫و نیـز کارفرمـا مشـمول تخفی ‬ ‫مدیرعامـــل شـــرکت‬ ‫پـــاالش نفـــت تهـــران‬ ‫باتا کیدبـــر حرکـــت‬ ‫به ســـمت انرژی هـــای‬ ‫تجدیدپذیـــر از احداث‬ ‫مزرعـــه خورشـــیدی‬ ‫‪ ۵۰۰‬مگاواتی درراستای‬ ‫پـــا ک‬ ‫انرژی هـــای‬ ‫و تجدیدپذیـــر بـــرای اولین بـــار در شـــرکت پاالیـــش نفـــت تهـــران خبـــر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا؛ حامد ارمان فر در مراســـم جشـــنی که به مناسبت عید غدیر‬ ‫خـــم برگزار شـــد گفـــت‪ :‬یکی از دروســـی کـــه از واقعـــه غدیر می تـــوان گرفت‬ ‫شایسته ساالری ســـت‪ .‬پیامبر ؟ص؟ شایســـته ترین فرد را به جانشـــینی خود‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫برگزیـــد‪ .‬درس دیگـــر کـــه از ایـــن واقعه می تـــوان گرفت وحدت افرین ‬ ‫طبق فرمایش رهبری ا گر ما شـــیعیان و مدعی پیروی از امیرالمومنین ؟ع؟‬ ‫حقیقـــت غدیـــر را درســـت تبیین کنیـــم یعنی هـــم خودمـــان درک و هم به‬ ‫دیگـــران معرفـــی کنیم‪ ،‬مســـئله غدیـــر می توانـــد وحدت افرین باشـــد‪ .‬وی‬ ‫افـــزود‪ :‬باتوجه بـــه مصـــرف بـــاالی ســـوخت در کشـــور نگاه هـــا نســـبت ب ــه‬ ‫ل قبل ‪ ۵۰‬درصد از ســـوخت‬ ‫عملکـــرد پاالیشـــگاه ها دقیق تـــر شـــده و در ســـا ‬ ‫هوایـــی کشـــور از پاالیشـــگاه تهران تامیـــن شـــد‪ .‬ارمان فر چشـــم انداز اینده‬ ‫شـــرکت پاالیـــش نفـــت تهـــران را حرکـــت به ســـمت انرژی هـــای تجدیدپذیر‬ ‫عنـــوان کـــرد و اظهـــار داشـــت‪ :‬شـــرکت پاالیـــش نفت تهـــران اولین ش ــرکت‬ ‫پاالیشـــی کشـــور خواهد بود کـــه درراســـتای انرژی های پـــا ک و تجدیدپذیر‬ ‫مزرعـــه خورشـــیدی ‪ ۵۰۰‬مگاواتـــی را احـــداث خواهـــد کـــرد کـــه این مه ــم با‬ ‫برگـــزاری مناقصـــات در اینـــده ای نزدیک اجرا خواهد شـــد و در چشـــم انداز‬ ‫جدیـــد نـــگاه ما عالوه بر تامین ســـوخت‪ ،‬تامین انرژی کشـــور اســـت‪ .‬وی به‬ ‫بحـــث کیفی ســـازی محصوالت شـــرکت‪ ،‬تکمیـــل زنجیـــره ارزش و جلوگیری‬ ‫ً‬ ‫از خام فروشـــی اشـــاره و بیـــان کرد‪ :‬پاالیشـــگاه تهـــران نباید صرفـــا به فروش‬ ‫محصـــوالت حال حاضر خـــود ا کتفا کنـــد‪ .‬باید درراســـتای تکمیـــل زنجیره‬ ‫ارزش و به روزاوری واحدهای فرایندی به ســـمت پتروپاالیشی شـــدن حرکت‬ ‫کنیـــم کـــه گام های مثبتـــی دراین خصوص برداشـــته شـــده اســـت‪ .‬ارمان فر‬ ‫ابـــراز امیـــدواری کـــرد با بهره گیـــری از تـــوان متخصصان داخلـــی و همکاری‬ ‫بـــا شـــرکت های دانش بنیـــان بـــا بهره بـــرداری از پـــروژه ‪ CCR‬در ســـال ‪۱۴۰۳‬‬ ‫علی رغـــم چالش هـــای موجود گام بلندی درراســـتای ســـوداوری شـــرکت و‬ ‫همچنیـــن رعایـــت الزامات محیط زیســـتی و کمک به بهبود هوای اس ــتان‬ ‫تهران برداریم‪ .‬اجرای مدیحه ســـرایی‪ ،‬ســـخنرانی‪ ،‬اجرای برنامه های ش ــاد‬ ‫و مفـــرح از دیگر قســـمت های مراســـم بود‪ .‬پاالیشـــگاه نفت تهران (ش ــهید‬ ‫تندگویـــان) با ظرفیت پاالیش ‪ ۲۵۰‬هزاربشـــکه در روز درحدود ‪ ۱۷‬تا ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫انـــرژی کشـــور را تولید می کند‪ .‬این پاالیشـــگاه ســـال ‪ ۱۳۴۷‬در کنار شـــهرری‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫تاســـیس شـــده و اینـــک مشـــتمل بر دو پاالیشـــگاه جنوبی و شمال ‬ ‫عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران خبر داد؛‬ ‫تکمیل فاز نخست سرپوشیده کردن کانال‬ ‫محله عباس اباد تا دوماه دیگر‬ ‫عضـــو هیئت رئیســـه شـــورای شـــهر‬ ‫تهـــران بااشـــاره به رفـــع موانـــع‬ ‫سرپوشـــیده کردن کانـــال اب محلـــه‬ ‫عباس ابـــاد واقـــع در شـــهرری گفت‬ ‫طبق قولی که شرکت اب منطقه ای‬ ‫تهـــران داده اســـت‪ ،‬بـــا رفـــع موانـــع‬ ‫بروکراســـی اداری بـــه زودی ادامـــه‬ ‫فراینـــد سرپوشـــیده کردن کانـــال اب‬ ‫محله عباس اباد از ســـر گرفته شـــده و تا دوماه دیگر به پایان می رسد‪ .‬جعفر‬ ‫شـــربیانی در حاشـــیه جلسه شورای شـــهر تهران گفت‪ :‬یکی از معضالتی که‬ ‫در جنـــوب تهـــران وجـــود دارد‪ ،‬کانال هـــای انتقـــال اب اســـت و یکی از ان ها‬ ‫کانال ابی ســـت که اب تصفیه شده شهرری را به اراضی کشاورزی شهرستان‬ ‫ورامیـــن و یا شـــهرهای در مســـیر می رســـاند‪ .‬وی بابیان اینکه ایـــن کانال از‬ ‫محله هایی در شـــهرری عبور می کنـــد که در مجاورت منازل مســـکونی قرار‬ ‫دارد‪ ،‬افـــزود‪ :‬در یک دهه گذشـــته شـــاهد اتفاقـــات تلخی بودیم کـــه افرادی‬ ‫به ویـــژه کـــودکان دراین کانال غـــرق و دچار حادثـــه شـــده اند؛ اخرین اتفاق‬ ‫نیـــز در اســـفند ‪ 1400‬بـــود کـــه کودکـــی دراین کانال غرق شـــد و جـــان خود را‬ ‫از دســـت داد‪ .‬عضو هیئت رئیســـه شـــورای شـــهر تهران ادامه داد‪ :‬برای رفع‬ ‫مشـــکل این کانـــال اب با ورود دادســـتان و فرماندار شـــهرری پیگیری های‬ ‫ویـــژه ای انجـــام شـــد و حتـــی جلســـاتی نیز به عنـــوان شـــورای تامیـــن برای‬ ‫این مســـئله در شهرســـتان برگـــزار و اب منطقـــه ای تهـــران ملـــزم شـــد ای ــن‬ ‫کانال را در مجاورت منازل مســـکونی در محله عباس اباد سرپوشـــیده کند‪.‬‬ ‫وی بااشـــاره به اینکه اواخـــر پارســـال تفاهم نامـــه ای بیـــن فرمانـــداری و اب‬ ‫منطقه ای دراین خصوص منعقد شـــد‪ ،‬بیـــان کرد‪ :‬دراین زمینه شـــهرداری‬ ‫تهـــران در تامیـــن لـــوازم موردنیـــاز کمک هایی را بـــه شـــرکت اب منطقه ای‬ ‫تهران انجام داد و براین اســـاس بالشـــتک های جنوبی ضلـــع جنوب کانال‬ ‫کارگزاری شـــد‪ .‬شـــربیانی یاداور شد‪ :‬متاســـفانه این روند به دلیل موضوعات‬ ‫داخلـــی و بوروکراســـی اداری اب منطقـــه ای کـــه کار را با کنـــدی روبه رو کرده‬ ‫بـــود‪ ،‬متوقف کرد‪ .‬بـــرای تداوم این طرح پیگیری هایی توســـط دادس ــتان‪،‬‬ ‫فرمانـــدار شـــهرری و بنده انجام شـــد‪.‬‬ ‫بازداشت سارق دریچه های فاضالب‬ ‫و قطعات پل های اهنی در جنوب تهران‬ ‫فرمانـــده انتظامـــی ری از بازداشـــت‬ ‫فردی که در پوشـــش لباس شـــهرداری‬ ‫اقـــدام بـــه ســـرقت دریچه هـــای‬ ‫فلـــزی فاضـــاب و قطعـــات پل هـــای‬ ‫اهنـــی کـــرده بـــود‪ ،‬خبر داد‪ .‬ســـرهنگ‬ ‫دوســـتعلی جلیلیـــان گفـــت‪ :‬از‬ ‫چندروزپیش وقوع چندفقره ســـرقت‬ ‫دریچه های فاضـــاب و پل های اهنی‬ ‫شـــهرداری که منجر بـــه ایجاد صدمه به شـــهروندان در محدوده شـــهرری‬ ‫شـــده بـــود‪ ،‬به پلیـــس اطـــاع داده شـــد؛ درپـــی ان مامـــوران کالنتـــری ‪۱۳۱‬‬ ‫شـــهرری رســـیدگی به موضوع را در دســـتورکار قرار دادنـــد‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫مامـــوران برای شناســـایی این فـــرد اقدام به پوشـــش دهی نقـــاط جرم خیز‬ ‫کردنـــد‪ ،‬گفـــت ‪ :‬در جریـــان همیـــن اقدامات عوامل گشـــت انتظامـــی فردی‬ ‫را کـــه لبـــاس شـــهرداری بر تـــن داشـــت امـــا درحال بازکـــردن پیچ هـــای پل‬ ‫یکـــی از خیابان هـــا بـــود‪ ،‬مشـــاهده کردنـــد و باتوجه به اینکه رفتـــار این فرد‬ ‫مشـــکوک بود‪ ،‬برای بررســـی بیشـــتر به او نزدیـــک شـــدند‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫متهم به محض مشـــاهده مامـــوران پا به فرار گذاشـــت‪ ،‬گفت‪ :‬دراین راس ــتا‬ ‫نیـــز تعقیب وگریزی میان ایـــن فرد و ماموران پلیس به شـــکل پیـــاده انجام‬ ‫شـــده که دقایقی بعد متهم ازســـوی ماموران دســـتگیر شـــد‪ .‬ایـــن فرد پس‬ ‫از دســـتگیری ســـعی داشـــت خود را بی گناه نشـــان دهـــد و دلیل فـــرارش را‬ ‫تـــرس نا گهانـــی از ماموران اعـــام کرد امـــا باتوجه به اظهـــارات ضدونقیضی‬ ‫کـــه بـــر زبـــان اورده بـــود به مقـــر انتظامی منتقل شـــد که انجا به جـــرم خود‬ ‫مبنی بر ســـرقت قطعـــات و اجرای پل هـــای اهنی و همچنیـــن دریچه های‬ ‫یه ــای‬ ‫فاضـــاب اقـــرار کـــرد‪ .‬وی بابیان اینکـــه متهـــم در جریـــان بازجوی ‬ ‫انجام شـــده بـــه چهارفقـــره ســـرقت دریچه های فاضـــاب و پل هـــای اهنی‬ ‫در پوشـــش لبـــاس شـــهرداری اعتـــراف کـــرد‪ ،‬گفـــت‪ :‬بـــرای این فـــرد پرونده ‬ ‫تشـــکیل و برای ادامه روند رســـیدگی به جرم روانه دادســـرا شـــد‪ .‬تحقیقات‬ ‫تکمیلـــی دراین خصوص ازســـوی مامـــوران فرمانده انتظامی ویژه شـــهرری‬ ‫درحال انجـــام اســـت‪.‬‬ ‫معرفی ‪ ۸۹‬پایگاه وا کسیناسیون در نقاط مختلف شهرری‬ ‫مالیاتـی خواهـد شـد‪ .‬وی درپاسـخ به نحـوه‬ ‫پذیـرش و اسـکان بانـوان در خان ههـای امـن‬ ‫اظهار داشـت‪ :‬رویکرد بهزیستی درخصوص‬ ‫افـراد اسـیب پذیر‪ ،‬رویکـردی تخصصـی‪،‬‬ ‫پیشـگیرانه‪ ،‬اموزشـی و مداخلـه در بحـران‬ ‫اسـت‪ .‬بانـوان اسـیب پذیر‪ ۲۱ ،‬روز در مرکـز‬ ‫یشـوند‬ ‫مداخلـه در بحـران پذیـرش م ‬ ‫و پـس از پایـش و غربالگـری و مشـاوره‬ ‫یشـود تـا یـک متولـی‬ ‫تخصصـی‪ ،‬تلاش م ‬ ‫س از ایـن‬ ‫و قیـم برایشـان پیـدا شـود‪ .‬ا گـر پـ ‬ ‫‪ ۲۱‬روز‪ ،‬متولی پیدا نشـد‪ ،‬به مرکز ذوالفقاری‬ ‫یشـوند و در انجا با تشـخیص‬ ‫ارجاع داده م ‬ ‫کارشناسـان‪ ،‬تسـهیالت ودیعـه مسـکن و‬ ‫یگـردد تـا پـس از‬ ‫خوداشـتغالی پرداخـت م ‬ ‫بازتوانـی‪ ،‬فـرد بـه جامعـه برگردانـده شـود‪.‬‬ ‫شـــبکه بهداشـــت ودرمان شهرســـتان ری باتا کیدبراینکه «کرونا هنوز تمام‬ ‫نشـــده اســـت» تزریق یک نوبت یاداور وا کســـن بیمـــاری کوویـــد‪ ۱۹-‬را برای‬ ‫تمام افراد باالی ‪ ۱۸‬ســـال که حداقل شـــش ماه از تزریق نوبت قبلی وا کسن‬ ‫ان هـــا گذشـــته را با معرفی ‪ ۸۹‬پای ــگاه موردتا کید قرار داده اســـت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنـــا؛ از مجمـــوع پایگاه هـــا و مرا کز وا کسیناســـیون کرونـــا در ری‪ ،‬یک مرکز‬ ‫تجمیعی وا کسیناســـیون باعنوان «شـــهر ســـالم» در میدان هادی ساعی‪،‬‬ ‫جنب خیابان فدایی در ورزشـــگاه شـــهر ســـالم‪ ،‬وا کســـن های ســـینوفارم‪،‬‬ ‫اســـترازنکا‪ ،‬پاستوکوک‪ ،‬اســـپایکوژن و برکت را به عنوان وا کســـن یاداور برای‬ ‫متقاضیـــان تزریـــق می کنـــد‪ ۲۵ .‬مرکز خدمـــات جامع ســـامت‪ ۳۷ ،‬پایگاه‬ ‫ســـامت و ‪ ۲۷‬خانه بهداشـــت مرا کزی ســـت که شبکه بهداشـــت با انتشار‬ ‫ادرس ان از شـــهروندان خواســـته بامراجعه به ان اقدام به وا کسیناس ــیون‬ ‫یـــاداور کننـــد‪ .‬طبـــق اعـــام شـــبکه بهداشـــت ودرمان شهرســـتان ری و‬ ‫فهرســـت های اعالمی از ادرس مرا کز وا کسیناســـیون‪ ،‬وا کسن سینوفارم که‬ ‫با اقبـــال ا کثریت مردمی مواجه شـــده‪ ،‬در تمام مرا کز موجود اســـت‪ .‬نقاط‬ ‫مختلـــف کشـــور پـــس از اســـتراحتی کوتاه مـــدت‪ ،‬دوبـــاره وارد مـــوج جدید‬ ‫کرونا شـــد که وزیر بهداشـــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشـــکی از ان به عنوان موج‬ ‫هفتم یـــاد کرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2548‬‬ ‫اجرای سه پروژه اب رسانی‬ ‫در قالب طرح محرومیت زدایی در امل‬ ‫عباسـعلی کوشـکی‪ /‬عملیـات سـه‬ ‫پـروژه اب رسـانی بـه روسـتاهای‬ ‫سـنگچال‪ ،‬گنگـر ج کال و مجتمـع‬ ‫اهنگـرکال هراز پـی شهرسـتان امـل در‬ ‫قالـب طـرح محرومیت زدایـی در امـل‬ ‫دردست اجراسـت‪ .‬مهنـدس قبادی مدیر‬ ‫امـور ابفـای شهرسـتان امـل درخصـوص‬ ‫پروژ ههـای اب رسـانی طـرح محرومیت زدایـی گفـت‪ :‬بـرای اب رسـانی بـه‬ ‫سـنگچال ‪ ۷۰۰‬متـر لول هگـذاری خـط انتقـال دردست اجراسـت و پـس از‬ ‫بهره بـرداری ‪ ۲۱۵۰‬خانـوار از نعمـت اب اشـامیدنی پایـدار بهره منـد خواهنـد‬ ‫شـد‪ .‬وی بااشـاره به عملیـات اب رسـانی بـه گنگـر ج کال گفـت‪ :‬برای اب رسـانی‬ ‫بـه این روسـتا شـش کیلومتر لول هگـذاری انتقـال‪ ،‬نه کیلومتـر شـبکه توزیـع‬ ‫و چهاربـاب مخـزن ذخیـره به حجـم ‪ ۶۴۰‬مترمکعـب دردست اجراسـت و‬ ‫پـس از بهره بـرداری‪ ۱۶۰۰ ،‬خانـوار از مزایـای ان برخـوردار می شـوند‪ .‬قبـادی‬ ‫بااشـاره به مشـخصات پروژه اب رسـانی مجتمع اهنگر کال هرازپی افزود‪ :‬برای‬ ‫بهره بـرداری از این پـروژه ‪1.5‬کیلومتـر لول هگـذاری خـط انتقـال‪ ۴۰ ،‬کیلومتـر‬ ‫شـبکه توزیـع‪ ،‬سه دسـتگاه دیزل ژنراتـور و احـداث سـه واحـد ایسـتگاه پمپـاژ‬ ‫اجـرا خواهـد شـد کـه پس از بهره برداری شـش روسـتا با ‪2000‬خانـوار از نعمت‬ ‫اب اشـامیدنی سـالم و بهداشـتی بهره منـد خواهنـد شـد‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان فارس‪:‬‬ ‫ما به فرماندهان و تکاوران ارتشی افتخار می کنیم‬ ‫قاسـم تونایی‪ /‬برنامه پیـاده روی‬ ‫شـبانه‪ ،‬اقامـه نمـاز جماعـت‬ ‫صبـح و جشـن عیـد غدیـر خـم‬ ‫ویـژه دانشـجویان دوره هـای‬ ‫تـکاور و چتربـازی اعزامـی از‬ ‫دانشـگاه افسـری امام علـی ؟ع؟‬ ‫نزاجـا و فارابـی بـا حضـور ایـت اهلل‬ ‫دژکام؛ نماینـده ولی فقیـه در فـارس‪ ،‬دکتـر ایمانیه؛ اسـتاندار‪ ،‬سـردار سـرتیپ‬ ‫بوعلی؛ فرمانده سـپاه فجر اسـتان فارس‪ ،‬امیرسـرتیپ دوم رضایی؛ فرمانده‬ ‫ارشـد نظامـی ارتـش در منطقـه فـارس‪ ،‬حجت االسلام رضایـی؛ ارشـد‬ ‫روحانیـون ارتـش در منطقـه فـارس و امیرسـرتیپ دوم دانـش؛ جانشـین‬ ‫دانشـگاه افسـری امام علـی ؟ع؟ در مرکـز امـوزش علـوم و فنـون مکانیـزه نزاجا‬ ‫برگزار شـد‪ .‬دراین مراسـم ایت اهلل دژکام؛ نماینده ولی فقیه در اسـتان فارس و‬ ‫امام جمعـه شـیراز در سـخنانی بـا تبریـک عید سـعید غدیر خم بـه حاضرین‬ ‫بیـان داشـت‪ :‬بحمـداهلل در روز عیـد امامـت و والیـت و از لحظـات بامـداد‬ ‫توفیـق داشـتیم تـا در خدمـت عزیـزان تـکاور در مرکـز امـوزش علـوم و فنـون‬ ‫مکانیـزه نزاجـا باشـیم و در برنامه هایـی کـه بنـام حضـرت امیرالمومنیـن ؟ع؟‬ ‫برپـا شـده بـود حضـور یابیم‪ .‬این مـژده را به همه تـکاوران غیور ارتـش داده ام‬ ‫کـه چـون بـه والیـت امیرالمومنیـن ؟ع؟ سـربلند هسـتند‪ ،‬حـزب اهلل حسـاب‬ ‫یشـوند و خـدای متعـال در قـران وعـده غلبـه و پیـروزی دائـم حـزب اهلل را‬ ‫م ‬ ‫یکـه در امـوزش‬ ‫بـه مـا داده اسـت‪ .‬وی بـا تقدیـر از کلیـه متصدیـان و افراد ‬ ‫دانشـجویان تـکاور اهتمـام می ورزنـد اضافه کـرد‪ :‬ما به فرماندهـان و تکاوران‬ ‫نشـاءاهلل‬ ‫ارتشـی کـه لشـکریان امام زمـان ؟جع؟ هسـتند افتخـار می کنیـم و ا ‬ ‫بتوانیـم در زمـان ظهـور‪ ،‬یاری دهنـده ان حضـرت باشـیم‪ .‬همچنیـن برنامـه‬ ‫پیـاده روی شـبانه همـراه بـا تـکاوران از سـاعت ‪ 4‬صبـح‪ ،‬اقامـه نمـاز جماعـت‬ ‫صبـح به امامـت ایـت اهلل دژکام و مدیح هسـرایی توسـط مـداح اهل بیـت ؟ع؟‬ ‫یسـت کـه بـا دعـوت‬ ‫از دیگـر برنام ههـای اجراشـده دراین مراسـم بـود‪ .‬گفتن ‬ ‫ایـت اهلل دژکام‪ ،‬فرماندهـان‪ ،‬مسـئوالن‪ ،‬اسـاتید‪ ،‬دانشـجویان دوره تـکاور و‬ ‫چتربـازی و خانواد ههـای سـا کن در منـازل سـازمانی ارتـش در حـرم مطهـر‬ ‫حضرت احمد بن موسـی شـاه چراغ ؟ع؟ حضور یافته و در جشـن باشـکوه و‬ ‫مردمـی عیـد سـعید غدیـر خـم شـرکت کردنـد‪.‬‬ ‫تقدیر رئیس اتاق بازرگانی اردبیل‬ ‫از مطالعه طرح امایش صنعت استان توسط سپاه‬ ‫پرویـن حسـینی‪ /‬رئیـس اتـاق بازرگانـی‬ ‫اردبیـل گفـت‪ :‬مطالعـه طـرح امایـش‬ ‫صنعـت اسـتان توسـط سـپاه مقتـدر‬ ‫اسـتان ‪ ،‬اقدامـی قابل تقدیـر اسـت‪.‬‬ ‫ب هگـزارش روابط عمومـی اتـاق بازرگانـی‬ ‫اردبیـل؛ حسـین پیرمـوذن در جلسـه‬ ‫فعاالن بخش خصوصی اسـتان اردبیل‬ ‫بـا رئیـس سـازمان بسـیج تجار و فعاالن اقتصادی کشـور‪ ،‬گفـت‪ :‬طرح امایش‬ ‫صنعتـی اسـتان یکـی از مطالب ههـای مـا بـود کـه سـپاه اسـتان توسـط بسـیج‬ ‫سـازندگی ایـن کار را انجـام داد و این اقـدام قابل تقدیـر اسـت‪ .‬رئیـس اتـاق‬ ‫بازرگانـی اردبیـل افـزود‪ :‬نیـاز اسـت کـه مطالعه تکمیلـی و اجرای طـرح امایش‬ ‫صنعتـی اسـتان اردبیـل به منظـور هدایـت سـرمایه گذاری موثر و مولد توسـط‬ ‫دسـتگاه های دولتـی پیگیـری شـود‪ .‬او تا کیـد کـرد‪ :‬حضـور بسـیج در اتـاق‬ ‫بازرگانـی ایـران و تاسـیس بسـیج تجـار یـک نیـاز بـود کـه مـا در زمان حضـور در‬ ‫هیئت رئیسـه اتـاق بازرگانـی ایین نامـه فعالیـت بسـیج تجـار را بـا کمـک دکتـر‬ ‫حسـن پور امـاده کردیـم‪ .‬پیرمـوذن ادامـه داد‪ :‬از دکتـر حسـن پور‪ ،‬رئیـس‬ ‫سـازمان بسـیج تجار و فعاالن اقتصادی کشـور تشـکر می کنم که بسـیار فعال‬ ‫کحـال فعـاالن بخـش‬ ‫هسـتند و در همـه اسـتان ها فعالیـت می کننـد تـا کم ‬ ‫خصوصـی باشـند‪ .‬رئیـس اتـاق بازرگانـی اردبیـل در بخـش دیگری از سـخنان‬ ‫خـود گفـت‪ :‬بایـد از ظرفیـت سـپاه بـرای حضـور در بـازار کشـورهای منطقـه‬ ‫اسـتفاده کنیـم کـه بخشـی از ایـن تسـهیل گری را سـازمان بسـیج تجـار کشـور‬ ‫انجـام می دهـد و جـای تشـکر دارد‪ .‬همـه دسـتگاه ها در اسـتان اردبیـل بـرای‬ ‫حل مشکالت بخش خصوصی درکنارهم هستند؛ ولی مشکالت زیرساختی‬ ‫و کالن زیـادی وجـود دارنـد کـه بایـد در سـطح ملـی پیگیـری شـوند تـا بخـش‬ ‫خصوصـی بتوانـد به عنـوان سـربازان خـط مقـدم اقتصـاد کشـور موثـر باشـند‪.‬‬ ‫اغاز برداشت رطب در استان بوشهر‬ ‫مدیـر باغبانـی سـازمان جهـاد‬ ‫کشـاورزی اسـتان بوشـهر گفـت‪:‬‬ ‫امسـال علاوه بـر برداشـت‬ ‫‪ ۵۵‬هزار تـن خـارک و رطـب از‬ ‫نخیلات اسـتان‪ ۱۱۵ ،‬هزار تـن‬ ‫خرمـا در اسـتان بوشـهر برداشـت‬ ‫یشـود‪ .‬سـمیه فر ح بخـش‬ ‫م ‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬با توج هبـه اغـاز برداشـت محصول نوبرانه شـامل خـارک و رطب‬ ‫یشـود کـه حـدود نه هزار تـن خـارک در‬ ‫از نخیلات اسـتان بوشـهر پیش بینـی م ‬ ‫اسـتان برداشـت شـود‪ .‬وی مهم ترین گونه های خارک اسـتان را برحی‪ ،‬بریمی‬ ‫و حاج باقری دانست و ادامه داد‪ :‬قیمت فعلی خارک مورد رضایت نخلداران‬ ‫اسـت و شـاهد وضعیت خوبی در سـطح بازار هسـتیم‪ .‬مدیر باغبانی سـازمان‬ ‫جهـاد کشـاورزی اسـتان بوشـهر با اشـاره به اغـاز برداشـت رطـب در دالکـی‬ ‫یشـود حـدود ‪ ۴۶‬هزار تـن رطـب‬ ‫دشتسـتان خاطرنشـان کـرد‪ :‬بیش بینـی م ‬ ‫در اسـتان بوشـهر برداشـت شـود‪ .‬وی با اشـاره به برداشـت خرمـا طـی ما ههـای‬ ‫یشـود؛ امسـال حـدود ‪ ۱۱۵‬هزار تـن‬ ‫شـهریور و مهر مـاه بیـان کـرد‪ :‬پیش بینـی م ‬ ‫خرما از نخیالت اسـتان بوشـهر برداشـت شـود که بخشـی در اسـتان و بخشـی‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫هـم بـه خـارج از اسـتان مـی رود و بخشـی نیـز صـادر م ‬ ‫افتتاح مرکز مشاوره ژنتیک میبد‬ ‫هم زمـان بـا چهل ودومیـن سـال تاسـیس بهزیسـتی‪ ،‬مرکـز مشـاوره ژنتیـک‬ ‫میبـد بـا حضـور مدیـرکل و معاونیـن بهزیسـتی اسـتان یـزد افتتـاح شـد‪ .‬سـید‬ ‫محسن فالح؛ رئیس بهزیستی میبد در افتتاحیه این مرکز گفت‪ :‬این سومین‬ ‫مرکـز غیردولتـی شهرسـتان میبـد اسـت کـه وابسـته بـه موسسـه خیریـه دکتـر‬ ‫فیروزابـادی در مرکـز تحقیقـات ژنتیک میبـد راه اندازی شـده اسـت‪ .‬وی درباره‬ ‫مرکز تحقیقات ژنتیک میبد گفت‪ :‬این مرکز تنها مرکز ژنتیک کشور است که در‬ ‫قالب موسسـه خیریه به ارائه خدمات می پردازد‪ .‬فالح بااشـاره به سـاختار مرکز‬ ‫تحقیقات ژنتیک میبد گفت‪ :‬این مرکز در دو بخش پیشگیری از معلولیت ها‬ ‫و اسـیب های اجتماعـی فعـال اسـت و امـروز بخـش مشـاوره ژنتیـک جهـت‬ ‫تهـا دراین مرکـز؛ و با‬ ‫ارائـه خدمـات مشـاوره ای به منظـور پیشـگیری از معلولی ‬ ‫هزینـه ای بال غبـر سـه میلیاردریال از محـل دولتی و زیربنـای ‪ 45‬متر درراسـتای‬ ‫ارائه خدمات مشاوره ژنتیک و پیشگیری از معلولیت ها راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫افتتاح ‪ ۲۲۰‬طرح اشتغال مددجویان بهزیستی ایالم‬ ‫استاندار مازندران در جمع صادرکنندگان‪:‬‬ ‫مشکالت فعاالن اقتصادی را‬ ‫به صورت عملیاتی رفع می کنیم‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫ب ــا ه ــدف احص ــای نظ ــام مس ــائل ح ــوزه‬ ‫تولی ــد و ص ــادرات اس ــتان‪ ،‬نشس ــت‬ ‫اس ــتاندار و فع ــاالن اقتص ــادی مازن ــدران در‬ ‫ات ــاق بازرگان ــی برگ ــزار ش ــد‪ .‬س ــید محم ــود‬ ‫حســینی پور بابیان اینکــه فعــاالن اقتصــادی‬ ‫در خ ــط مق ــدم مب ــارزه ب ــا جن ــگ اقتص ــادی‬ ‫نهــا در‬ ‫هســتند‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬حضــور ا ‬ ‫ش ــرایط مختل ــف کش ــور به عن ــوان ب ــازوان‬ ‫دول ــت‪ ،‬س ــبب ش ــد ت ــا ب ــر توطئ هه ــای‬ ‫اقتص ــادی دش ــمن فائ ــق بیایی ــم‪ .‬وی ب ــه‬ ‫ه ــوش و ذکاوت ایران ــی اش ــاره و ان را مای ــه‬ ‫مباه ــات دانس ــت و گف ــت‪ :‬هرک ــدام از ش ــما‬ ‫به عن ــوان س ــفیران اقتص ــادی بای ــد ت ــاش‬ ‫کنی ــد مازن ــدران را ب ــه رخ ای ــران و جه ــان‬ ‫بکش ــانیم‪ .‬اس ــتاندار مازن ــدران یک ــی از‬ ‫عوام ــل عق ــب نگه داشت هش ــدن اس ــتان‬ ‫را «فس ــاد» عن ــوان و اظه ــار ک ــرد‪ :‬یک ــی‬ ‫از تصمیم ــات عم ــده م ــا در نشسـ ـت ها‬ ‫این اسـ ـت که موان ــع را از پی ــش پ ــای‬ ‫تولیدکننــدگان برداریــم و گلوگا ههــای فســاد‬ ‫را ب ــا کم ــک فع ــاالن اقتص ــادی‪ ،‬ببندی ــم‪.‬‬ ‫وی باتا کیدبراینک ــه مازن ــدران بای ــد ب ــه‬ ‫هــاب صادراتــی کشــور تبدیــل شــود‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫لس ــازی‬ ‫به همین دلی ــل‪ ،‬سیاس ــت فعا ‬ ‫بندره ــای اس ــتان را اس ــتارت زدی ــم و یک ــی از‬ ‫اقدام ــات ان اس ـت که ه ــر س ــه بن ــدر اس ــتان‬ ‫ب ـه زودی الیروبــی شــوند‪ .‬وی بیــان کــرد‪ :‬بــه‬ ‫نقط ـه ای می رســیم کــه دیگــر بنــدر امیرابــاد‬ ‫جوابگــوی حجــم واردات و صــادرات نیســت‬ ‫و بایــد کشــتی ها را بــه دیگــر بندرهای اســتان‬ ‫بکش ــانیم و ازس ــوی دیگر بای ــد نگاهم ــان‬ ‫ب ــه بازاره ــای منطق ــه و س ــهم و نق ــش‬ ‫مازن ــدران و کش ــور دراین بازاره ــا ازطری ــق‬ ‫بندره ــای اس ــتان باش ــد‪ .‬نماین ــده عال ــی‬ ‫دول ــت در مازن ــدران تا کی ــد ک ــرد‪ :‬بای ــد س ــند‬ ‫امای ــش تولی ــدات و ش ــهرک کش ــاورزی را در‬ ‫اس ــتان ایج ــاد کنی ــم؛ مگ ــر از هلن ــد چ ــه ک ــم‬ ‫نه ــا‪،‬‬ ‫داری ــم ک ــه حج ــم باالی ــی از تولی ــدات ا ‬ ‫یســت لــذا صــادرات مــا بایــد ســامان‬ ‫صادرات ‬ ‫پی ــدا کن ــد‪ .‬حس ــینی پور بابیان اینک ــه‬ ‫م ــا دیگ ــر نمی توانی ــم ب هس ــبک س ــنتی و‬ ‫گذش ــته کار کنی ــم و بای ــد نگ ــرش و طرح ــی‬ ‫نــو در صــادرات داشــته باشــیم‪ ،‬افــزود‪ :‬پــس‬ ‫از تح ــوالت منطق ــه‪ ،‬کش ــورهای زی ــادی‬ ‫ایالم‬ ‫مدیـرکل بهزیسـتی ایلام اظهـار داشـت‪ :‬بـرای اجـرای این طر ح هـا بیـن‬ ‫‪ ۵۰۰‬تـا یک میلیاردریـال تسـهیالت بـه جامعـه هـدف پرداخـت شـده اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫حسـین نورعلیونـد افـزود‪ :‬پارسـال مجموعـا ‪ ۷۰۰‬فقـره تسـهیالت اشـتغال‬ ‫بـه مددجویـان پرداخـت شـد‪ .‬وی مجمـوع تسـهیالت اشـتغال پرداختـی‬ ‫بـه مددجویـان درطول سـال گذشـته را درمجمـوع ‪ ۴۱۰‬میلیاردریـال عنـوان‬ ‫و اظهـار کـرد‪ :‬ایـن اعتبـار در بخش هـای صنعـت‪ ،‬کشـاورزی و خدمـات و‬ ‫درزمینـه کارفرمایـی و خویش فرمایـی بـرای اجـرای طر ح هـای دامـداری‪،‬‬ ‫پـرورش زنبـور‪ ،‬قالـی و گلیم بافـی و کسـب وکار پرداخـت شـد‪ .‬به گفته مدیرکل‬ ‫بهزیسـتی ایالم؛ برای جلوگیری از انحراف شـغلی مددجویان‪ ،‬کنار پرداخت‬ ‫تسـهیالت اموزش هـای رایـگان فنی وحرفـه ای ارائـه و توسـط کارشناسـان‬ ‫اداره کل بازدیدهـای مسـتمر انجـام می شـود‪ .‬نورعلیونـد از افزایـش اعتبـار‬ ‫تسـهیالت اشـتغال زایی مددجویـان در سـال جـاری خبـر داد و تا کیـد‬ ‫کـرد‪ :‬امسـال ‪1500‬میلیاردریـال در قالـب تسـهیالت اشـتغال بـه مددجویـان‬ ‫پرداخـت خواهـد شـد‪.‬‬ ‫شهردار ارکواز ملکشاهی خبر داد؛‬ ‫راه اندازی سیستم جامع و یکپارچه‬ ‫محاسبات عوارض و نوسازی شهرداری ارکواز‬ ‫خواســتار تعامــل تجــاری بــا ایران شــدند و به‬ ‫کش ــورمان نی ــاز پی ــدا کردن ــد و ب ــرای ورود ب ــه‬ ‫ای ــن بازاره ــا‪ ،‬فع ــاالن اقتص ــادی می توانن ــد‬ ‫ب ــا حض ــور خ ــوب خ ــود ب ــرای کش ــور تح ــول‬ ‫اقتصــادی ایجــاد کننــد‪ .‬اســتاندار مازنــدران‬ ‫باتا کیدبراینکــه دولــت وظایفــی دارد و زمانی‬ ‫ته ــا نداری ــم‪،‬‬ ‫ب ــرای ازدسـ ـت دادن فرص ‬ ‫دســتور داد کــه هفتــه اینــده همیــن جلســه‬ ‫در اس ــتانداری ب ــا حض ــور دس ــتگاه های‬ ‫مربوط ــه برگ ــزار و کار ب هص ــورت عملیات ــی‬ ‫یک ــه مش ــکالت‬ ‫دنب ــال ش ــود به طور ‬ ‫تولیدکنن ــدگان و صادرکنن ــدگان در هم ــان‬ ‫جلس ــه ح ــل ش ــود‪ .‬وی تا کی ــد ک ــرد‪ :‬بای ــد‬ ‫بخ ــش گردش ــگری و مع ــادن اس ــتان نی ــز از‬ ‫ته ــای اقتص ــادی اس ــتفاده کنن ــد‬ ‫ظرفی ‬ ‫چرا ک ــه مع ــادن مهم ــی در مازن ــدران داری ــم‬ ‫ک ــه به خوب ــی بهر هب ــرداری نش ــدند و در‬ ‫گردش ــگری به وی ــژه در گردش ــگری دریای ــی‬ ‫نی ــاز ب ــه برنام هه ــای اقتص ــادی داری ــم‬ ‫ک ــه بخشـ ـی ازان درحال انج ــام اس ــت‪.‬‬ ‫وی بااش ــاره به اینکه ف ــرودگاه س ــاری ب ــه‬ ‫هواپیماه ــای بلندپیک ــر مجه ــز شـــده‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬هفتــه گذشــته مجــوز هوایــی فــرودگاه‬ ‫رامس ــر را گرفتی ــم و پروازه ــای خارج ــی را راه‬ ‫می اندازی ــم‪ .‬اس ــتاندار مازن ــدران درپای ــان‬ ‫بابیان اینک ــه در ح ــوزه ص ــادرات نبای ــد ب ــه‬ ‫همی ــن ‪ ۱۰،۱۲‬کش ــور ا کتف ــا کنی ــم‪ ،‬تا کی ــد‬ ‫ته ــای اس ــتان را خ ــوب‬ ‫ک ــرد ک ــه بای ــد ظرفی ‬ ‫ببینیــم‪ ،‬حــوزه صــادرات را بــا احصــای موانــع‬ ‫یکــه یــک‬ ‫صادرکننــدگان تقویــت کنیــم طور ‬ ‫رقابتــی بیــن کشــورهای طــرف تجــاری بــرای‬ ‫کااله ــای ایران ــی ایج ــاد ش ــود‪.‬‬ ‫فعاالن اقتصادی انتظار دارند‬ ‫که خروجی جلسات‪ ،‬رفع مشکالت باشد‬ ‫رئی ــس ات ــاق بازرگان ــی‪ ،‬صنای ــع‪ ،‬مع ــادن و‬ ‫کشــاورزی و دبیــر شــورای گفت وگــوی دولــت‬ ‫و بخ ــش خصوص ــی مازن ــدران گف ــت‪ :‬در‬ ‫حــوزه صــادرات دودســته مشــکل داریــم کــه‬ ‫یس ــت‬ ‫ی داخل ‬ ‫بخشـ ـی ازان مل ــی و بخشـ ـ ‬ ‫ک ــه در بخ ــش داخل ــی و اس ــتانی مش ــکالت‬ ‫را دس ــته بندی و جمع بن ــدی می کنی ــم‬ ‫نه ــا ب ــا هم ــکاری مس ــئوالن‬ ‫و ب ــرای رف ــع ا ‬ ‫به نتیج ــه می رس ــیم‪ .‬عبدال ــه مهاج ــر‬ ‫داراب ــی ادام ــه داد‪ :‬ام ــا بخش ــی از مش ــکالت‬ ‫بای ــد در س ــطح مل ــی و حت ــی فرامل ــی ب ــا‬ ‫حمای ــت رئیس جمه ــوری و وزرا و ازطری ــق‬ ‫تعام ــل ب ــا س ــایر کش ــورها ب ــا ه ــدف تس ــهیل‬ ‫در تج ــارت‪ ،‬ح ــل ش ــود‪ .‬وی تا کی ــد ک ــرد‪:‬‬ ‫ته ــای مه ــم گردش ــگری‪ ،‬اقتص ــادی‪،‬‬ ‫ظرفی ‬ ‫کش ــاورزی و صنعت ــی اس ــتان ب ــرای م ــا‬ ‫شه ــا‬ ‫مه ــم اس ــت و در هرک ــدام از بخ ‬ ‫س ــرمایه گذاری های زی ــادی ص ــورت گرفت ــه‬ ‫ته ــا‪،‬‬ ‫و الزم اس ــت ب ــرای اس ــتمرار فعالی ‬ ‫بخ ــش خصوص ــی موردحمای ــت مس ــئوالن‬ ‫در س ــطح اس ــتانی و مل ــی‪ ،‬ق ــرار بگیرن ــد‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینک ــه جلس ــات زی ــادی ب ــرای رف ــع‬ ‫یش ــود ک ــه انتظ ــار‬ ‫موان ــع تولی ــد برگ ــزار م ‬ ‫تولیدکنن ــدگان و صادرکنن ــدگان م ــا رف ــع‬ ‫ای ــن مش ــکالت اس ــت‪ ،‬پیش ــنهاد اس ــتاندار‬ ‫بــرای کار عملیاتــی بــا حضــور تولیدکننــدگان‬ ‫و دس ــتگاه های مربوط ــه اس ــتانی را ی ــک‬ ‫گام موث ــر و موردرضای ــت فع ــاالن اقتص ــادی‬ ‫خوان ــد‪ .‬تعه ــدات ارزی‪ ،‬معام ــات بانک ــی‪،‬‬ ‫س ــرمایه درگردش‪ ،‬بروکراسـ ـی های اداری‪،‬‬ ‫تس ــهیل تج ــارت‪ ،‬بی ثبات ــی ن ــرخ ارز‪،‬‬ ‫زیرس ــاخت های حمل ونق ــل‪ ،‬اس ــتفاده‬ ‫از ظرفی ــت بندره ــا به وی ــژه امیراب ــاد‪،‬‬ ‫شناسنامه دارش ــدن صادرکنن ــده‪ ،‬تا کی ــد‬ ‫ب ــر صادرات محور ش ــدن محص ــوالت‬ ‫کس ــو و قوانی ــن خلق الس ــاعه در‬ ‫ازی ‬ ‫ص ــادرات ازس ــوی دیگر ک ــه ب ــه ممنوعی ــت‬ ‫ص ــادرات در برخ ــی اق ــام می انجام ــد‪،‬‬ ‫ازجمل ــه مهم تری ــن چالش های ــی ب ــود‬ ‫ک ــه در نشس ــت فع ــاالن بخ ــش خصوص ــی‬ ‫مازن ــدران ب ــا نماین ــده عال ــی دول ــت در‬ ‫اس ــتان مط ــرح ش ــد‪ .‬بخ ــش خصوص ــی‬ ‫مازن ــدران‪ ،‬اس ــتفاده از ظرفی ــت بندره ــای‬ ‫اس ــتان به وی ــژه امیراب ــاد و تس ــریع در ص ــدور‬ ‫مجوزه ــای گمرک ــی و هم ــکاری درب ــاره‬ ‫ترخی ــص به موق ــع کاال را خواس ــتار ش ــدند‪.‬‬ ‫تولیدکنن ــدگان و صادرکنن ــدگان مازن ــدران‬ ‫ب ــر شناسنامه دارش ــدن صادرکنن ــده تا کی ــد‬ ‫ته ــای‬ ‫و اع ــام کردن ــد ک ــه بای ــد از فعالی ‬ ‫خ ــارج از چارچ ــوب ضواب ــط ک ــه کیفی ــت و‬ ‫برنــد ایرانــی را در بازارهــای هــدف صادراتــی را‬ ‫یب ــرد‪ ،‬جلوگی ــری ش ــود‪.‬‬ ‫زیرس ــوال م ‬ ‫تجلیل از چهره های ماندگار صنعت فوالد در قاب ذوب اهن اصفهان‬ ‫مهدی تارک اظهار داشـت‪ :‬جهت بهره برداری بهتر همشـهریان و جلوگیری‬ ‫از تخلفات در سوءاستفاده از صدور پروانه های قدیمی که به صورت دستی‬ ‫صـادر می شـد بـا تالش هـای انجام شـده صـدور پروانه هـای ساخت وسـاز و‬ ‫سـایر مجوزهـای صـادره شـهرداری ارکـواز تک بـرگ و ازطریـق سیسـتم جامع‬ ‫نوسـازی و شهرسـازی صـادر خواهنـد شـد‪ .‬این مهـم سـبب کاهـش احتمـال‬ ‫سوءاسـتفاده و همچنیـن بهره بـرداری بهتـر شـهروندان در ادارات ذی ربـط‬ ‫خواهد گردید‪ .‬شـهردار ملکشـاهی گفت‪ :‬جهت الکترونیکی کردن شـهرداری‬ ‫و تسهیل پیگیری امور مربوط به کمیسیون های ماده ‪ ۱۰۰‬و ماده ‪ ۱۰۱‬و ماده‬ ‫‪ ۷۷‬در اینـده نزدیـک نسـبت بـه مکانیزه شـدن ان اقداماتـی انجـام خواهـد‬ ‫پذیرفت که سـبب کاهش مراجعات شـهروندان به شـهرداری و صرفه جویی‬ ‫در وقـت و هزینـه خواهد شـد‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی استان خبر داد؛‬ ‫حمایت بهزیستی ایالم از ‪ ۱۷۰۰۰‬معلول‬ ‫مدیـرکل بهزیسـتی ایلام گفـت‪ ۳۲۲ :‬نفـر‬ ‫در شـش مرکـز شـبانه روزی نگهـداری‬ ‫معلـوالن و سـالمندان اسـتان نگهـداری‬ ‫می شـوند‪ .‬حسـین نورعلیونـد گفـت‪:‬‬ ‫مردمی سـازی و شـفافیت از اولویت هـای‬ ‫اصلـی بهزیسـتی در خدمات دهـی بـه‬ ‫جامعـه هـدف و مخاطبـان اسـت و هـدف‬ ‫این رویکـرد جلـب بیش ازپیـش اعتمـاد مـردم بـه ایـن سـازمان اسـت و در‬ ‫دسـتورکار مسـتمر مجموعـه بهزیسـتی قـرار دارد‪ .‬وی بابیان اینکه بهزیسـتی‬ ‫از سـازمان های مولـود انقلاب اسلامی بـوده کـه از سـازمان حمایتـی صـرف‬ ‫امـروز بـه مجموعـه ای حمایتـی‪ ،‬تخصصـی تبدیـل و ماموریت هایـش‬ ‫گسـترده تر شـده‪ ،‬گفـت‪ :‬خدمـات ایـن سـازمان در چهـار حـوزه اجتماعـی‪،‬‬ ‫توان بخشـی‪ ،‬پیشـگیری و درمان اعتیاد و اشـتغال و مسـکن و موسسـه های‬ ‫خیریـه اسـت و جامعـه هـدف بهزیسـتی شـامل سـالمندان‪ ،‬افـراد دارای‬ ‫معلولیـت‪ ،‬زنـان سرپرسـت خانـوار‪ ،‬کـودکان کار و خیابـان‪ ،‬افـراد اسـیب دیده‬ ‫و درمعرض اسـیب اجتماعـی و مصرف کننـدگان مـواد مخـدر اسـت‪ .‬مدیـرکل‬ ‫بهزیسـتی ایالم از پوشـش بیمه تامین اجتماعی ‪ ۲۲۰۰‬زن سرپرسـت خانوار‪،‬‬ ‫پرداخـت مسـتمری ‪۵۰۰‬خانـوار دارای فرزنـد دوقلـو بـه بـاال‪ ،‬ارائـه خدمـات‬ ‫مـددکاری اورژانـس اجتماعـی بـه بیـش از ‪ ۸۰۰۰‬مراجعه کننـده و سـاماندهی‬ ‫‪ ۲۱۰‬کـودک کار را از جملـه خدمـات ارائه شـده در حـوزه امـور اجتماعـی ایـن‬ ‫اداره کل درطول سـال گذشـته نـام بـرد‪ .‬وی کنتـرل و کاهـش معلول زایـی را از‬ ‫مهم تریـن اهـداف ایـن سـازمان اعلام و ادامـه داد‪ :‬دراین زمینـه بهزیسـتی بـا‬ ‫انجـام مشـاوره های ژنتیـک پیـش ازازدواج‪ ،‬پیـش از بـارداری و حین بـارداری‬ ‫ویـژه خانواده هـای دارای فرزنـد معلـول سـعی در کنترل تولد نـوزادان معلول‬ ‫داشـته کـه دراین زمینـه درطول سـال قبـل درمجمـوع ‪ ۲۲‬میلیاردریـال‬ ‫هزینـه انجـام ازمایـش ژنتیـک بـه ایـن خانواده هـا پرداخـت شـده اسـت‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به حمایـت بهزیسـتی از ‪ ۱۷۰۰۰‬معلـول گفـت‪ :‬ازاین شـمار بیـش از‬ ‫‪ ۶۲۰۰‬نفـر نیازمنـد خدمات توان بخشـی بـوده که باتوجه بـه محدودیت های‬ ‫اعتبـاری نیازمنـد حمایـت افـراد خیـر و نیکـوکار هسـتیم‪.‬‬ ‫کسب نشان برنز مسابقات قهرمانی کشور‬ ‫توسط ووشوکار ایالمی‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫اولیـن اییـن «تجلیـل از چهر ههـای مانـدگار‬ ‫صنـدوق بازنشسـتگی فـوالد کشـور» بـا‬ ‫حضور جمعی از پیش کسـوتان این صنعت‬ ‫برخاسـته از نـام بلنـد ذوب اهـن اصفهـان‪،‬‬ ‫‪ ۲۷‬تیرمـاه هم زمـان بـا عیـد سـعید غدیـر‬ ‫شهـای صداوسـیما‬ ‫خـم در سـالن همای ‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬دراین مراسـم کـه در ان احمـد‬ ‫خانـی؛ معـاون اقتصـادی وزارت تعـاون‬ ‫کار و رفـاه اجتماعـی‪ ،‬حسـین عامریـان؛‬ ‫مدیرعامـل صنـدوق بازنشسـتگی فـوالد‪،‬‬ ‫جمعـی از اعضـای هیئت مدیـره صنـدوق‪،‬‬ ‫محمدعلـی تیمـوری؛ مدیرعامـل سـایپا‪،‬‬ ‫بیـت اهلل برقـراری؛ مدیرعامـل صنـدوق‬ ‫بیمـه اجتماعـی کشـاورزان‪ ،‬روسـتاییان و‬ ‫عشـایر کشـور و جمعـی از فعـاالن صنعـت‬ ‫فوالد کشـور حضور داشـتند‪ ،‬از ‪ ۲۵‬طالیه دار‬ ‫صنعـت فـوالد کشـور و تعـدادی از تالشـگران‬ ‫و ایثارگـران ایـن صنعـت تجلیـل به عمـل‬ ‫امـد‪ .‬ایـرج اصالنـی‪ ،‬محمدرضـا فرقدانـی‪،‬‬ ‫سـیروس موتمـن‪ ،‬محمدحسـن عرفانیـان‪،‬‬ ‫علـی صادقـی‪ ،‬منوچهـر توفیقـی‪ ،‬اردشـیر‬ ‫افضلـی‪ ،‬مهـدی نصـر‪ ،‬احمدعلـی هراتـی‬ ‫ب اوازه‪ ،‬علـی پالیزدار‪،‬‬ ‫نیـک‪ ،‬عبدالوهـاب اد ‬ ‫تسـاز‪ ،‬محمـد پیشـوا‪ ،‬ایـرج‬ ‫علی اصغـر چی ‬ ‫سـلطانی‪ ،‬مجتبی فردیار‪ ،‬اسـماعیل فتوت‪،‬‬ ‫مسـعود شـایق‪ ،‬محمـود شـیری‪ ،‬سـروش‬ ‫کامیاب‪ ،‬رضا اشـرف سـمنانی‪ ،‬رئوف پرتوی‪،‬‬ ‫علـی خزائی تبـار و مهنـاز همدانـی زاده از‬ ‫طالیه دارانـی بودنـد کـه اغلـب دسـتی بـر‬ ‫اتـش ذوب اهـن داشـتند و دانش اموختـه‬ ‫ایـن مکتـب صنعـت فـوالد کشـور بودنـد‪،‬‬ ‫دراین مراسـم موردتجلیـل قـرار گرفتنـد‪.‬‬ ‫دراین مراسـم از خانـواده شـهید طبائـی؛ از‬ ‫شـهدای صنعـت فـوالد کشـور و همچنیـن‬ ‫تعـدادی از جانبـازان‪ ،‬ایثارگـران و تالشـگران‬ ‫ایـن صنعـت نیـز تجلیـل به عمـل امـد‪.‬‬ ‫سـیروس موتمـن؛ از پیشـگامان ذوب اهـن‬ ‫اصفهـان در حاشـیه این مراسـم گفـت‪:‬‬ ‫برنامـه امـروز رنگ وبـوی ذوب اهـن اصفهـان‬ ‫داشـت چـون ب هحـق ایـن شـرکت طالیـه دار‬ ‫اصلی صنعت فوالد کشـور است‪ .‬این مراسم‬ ‫باعـث شـد عیـد غدیـر امسـال برایـم‬ ‫رنگ وبـوی دیگـری داشـته باشـد و خاطـره‬ ‫ان بـرای همیشـه باقـی بمانـد‪ .‬سـید اردشـیر‬ ‫افضلی؛ از پیش کسـوتان ذوب اهن اصفهان‬ ‫نیـز از عشـق مانـدگار خـود بـه مـادر صنعـت‬ ‫فـوالد گفـت و افـزود‪ :‬در هـر دانشـگاهی کـه‬ ‫درس خوانـده باشـم‪ ،‬خـود را فار غ التحصیل‬ ‫ذوب اهـن می دانـم‪ .‬هرجـای صنعـت فـوالد‬ ‫کشـور باشـم خـود را در خدمـت ذوب اهـن‬ ‫می دانـم و بـدون چشم داشـت هـرکاری‬ ‫از دسـتم بربیایـد بـرای ذوب اهـن انجـام‬ ‫می دهـم‪ .‬مهـدی نصـر؛ دیگـر پیش کسـوت‬ ‫ذوب اهن گفت‪ :‬بیشتر چهره هایی که امروز‬ ‫تجلیل شدند از ذوب اهن اصفهان بودند و‬ ‫سـایرین نیـز از ایـن مجتمـع بـزرگ صنعتـی‬ ‫کشـور تاثیـر گرفتنـد‪ .‬این امـر نشـان دهنده‬ ‫تاثیـر عمیـق و مانـدگار ذوب اهـن بـر صنعت‬ ‫کشـور اسـت‪ .‬امیـدوارم ذوب اهـن بـا تلاش‬ ‫همـه پوالدمـردان ایـن صنعـت‪ ،‬بـه جایـگاه‬ ‫واقعـی خـود کـه قلـه صنعـت فـوالد کشـور‬ ‫اسـت به زودی دسـت پیدا کند و این ارزوی‬ ‫همـه ماسـت‪.‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی تاکید کرد؛‬ ‫توجه به معنویت در خانواده؛ موجب استحکام زندگی و تربیت صحیح نسل اینده‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫ولی ــت اس ــتان ق ــدس رض ــوی توج ــه ب ــه‬ ‫معنوی ــت و اح ــکام اس ــامی در خان ــواده‬ ‫را موج ــب اس ــتحکام زندگ ــی و تربی ــت‬ ‫صحی ــح نس ــل این ــده کش ــور دانس ــت‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمس ــلمین احم ــد م ــروی‬ ‫در مراس ــم اه ــدای ‪ 110‬س ــری جهیزی ــه ب ــه‬ ‫جه ــای ج ــوان س ــادات مش ــهدی ک ــه‬ ‫زو ‬ ‫هم زم ــان ب ــا ش ــب عی ــد غدی ــر خ ــم برگ ــزار‬ ‫ش ــد؛ ضمن تبری ــک فرارس ــیدن ای ــن عید‬ ‫س ــعید‪ ،‬ب ــه اهمی ــت جای ــگاه خان ــواده در‬ ‫زندگی بش ــر اش ــاره و بابیان اینک ــه خانواده‬ ‫پای ــه و اس ــاس ش ــکل دهی جامعه اس ــت‪،‬‬ ‫اب ــراز ک ــرد‪ :‬خانواد هه ــا منش ــا و اج ــزای‬ ‫س ــازنده جامع ــه هس ــتند و اساسـ ـی ترین‬ ‫نق ــش را در تربی ــت انس ــان دارن ــد و جامعه‬ ‫خروجی نهاد خانواده اســـت‪ .‬وی باتا کیدبر‬ ‫اهمی ــت محبت بی ــن همس ــران در تحقق‬ ‫جه ــای جوان توصیه‬ ‫زندگی بانش ــاط‪ ،‬به زو ‬ ‫کرد‪ :‬زیس ــت بانش ــاط‪ ،‬با معنوی ــت و توام با‬ ‫موفقی ــت را معی ــار و هدف زندگی مش ــترک‬ ‫خ ــود ق ــرار دهی ــد و از ورود ه ــر عامل ــی که‬ ‫ممک ــن اس ــت ب ــه ای ــن معیاره ــا خدش ــه‬ ‫وارد کن ــد‪ ،‬در زندگی خ ــود جلوگیری کنید‪.‬‬ ‫تولی ــت اس ــتان قدس رض ــوی ب ــه اهمیت‬ ‫برخ ــورداری از اه ــداف مش ــخص در زندگی‬ ‫مشترک اشـــاره و تصریح کرد‪ :‬داشتن هدف‬ ‫در زندگ ــی مش ــترک بس ــیار حائزاهمی ــت‬ ‫یه ــا و‬ ‫اس ــت زی ــرا بس ــیاری از نا کام ‬ ‫رئیـس هیئت ووشـو ایالم‬ ‫گفـت‪ :‬روژیـن فتاحـی؛‬ ‫ووشـوکار ایالمـی موفـق‬ ‫بـه کسـب مـدال برنـز‬ ‫مسـابقات قهرمانی کشور‬ ‫در رده جوانان شـد‪ .‬سید‬ ‫فر ج الـه خوب سرشـت‬ ‫داشـت‪:‬‬ ‫اظهـار‬ ‫رقابت های ووشـو قهرمانی بانوان کشـور و انتخابی تیم ملی دراین رده سـنی‬ ‫بـا حضـور ‪ ۲۷۰‬ورزشـکار زن در دو بخـش تالـو و سـاندا از اسـتان های سراسـر‬ ‫کشـور برگـزار شـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬ایـن مسـابقات به میزبانـی ا کادمـی ملـی ووشـو‪،‬‬ ‫اغـاز و بـا معرفـی نفـرات برتـر بـه کار خود پایان داد‪ .‬خوب سرشـت یاداور شـد‪:‬‬ ‫روژین فتاحی پس از پایان این رقابت ها به اردوی تیم ملی در بخش سـاندا‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫رده سـنی جوانـان دعـوت و زمـان برگـزاری ایـن اردو متعاقبـا اعلام م ‬ ‫چندی پیـش نیـز علـی فتحیـان؛ ورزشـکار ایالمـی موفـق شـد مـدال برنـز‬ ‫مسـابقات ووشـو قهرمانـی کشـور رده سـنی نوجوانـان سـال ‪ ۱۴۰۱‬در بخـش‬ ‫تالـو و اجـرای فـرم دائـو شـو را کسـب کنـد‪ ۳۷۸ .‬باشـگاه خصوصـی و دولتـی با‬ ‫‪ ۳۰‬هـزار ورزشـکار سـازمان یافته در اسـتان ایلام فعـال اسـت‪.‬‬ ‫استاندار ایالم خبر داد؛‬ ‫تمدید سه ساله استمهال‬ ‫تسهیالت کشاورزان خسارت دیده‬ ‫اسـتاندار ایلام گفـت‪ :‬بـا موافقـت‬ ‫هیئت دولـت اسـتمهال تسـهیالت‬ ‫کشـاورزان خسـارت دیده سه سـال دیگر‬ ‫تمدیـد شـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی‬ ‫اسـتانداری؛ حسـن بهرام نیـا گفـت‪:‬‬ ‫هیئت وزیـران پیـرو مصوبـه پیشـین خـود‬ ‫به منظـور تسـریع در بازتوانـی معیشـتی‬ ‫خسـارت دیدگان و بهره منـدی خسـارت دیدگان ناشـی از خشک سـالی‪ ،‬بـا‬ ‫تمدیـد سررسـید اقسـاط تسـهیالت کشـاورزان خسـارت دیده کـه سررسـید‬ ‫اقسـاط انـان ‪ ۱۴۰۰‬اسـت‪ ،‬موافقـت کـرد‪ .‬وی بااشـاره به نامـه معـاون‬ ‫رئیس جمهـوری و رئیـس سـازمان برنامه وبودجـه بـه بانـک مرکـزی افـزود‪:‬‬ ‫دولـت بـار مالـی ناشـی از خشک سـالی (سـود و کارمـزد و جرائـم تسـهیالت‬ ‫دریافتـی خسـارت دیدگان) را تضمیـن و تقبـل کـرده و ایـن تضمین نامـه‬ ‫بـه بانـک مرکـزی ابلاغ شـده اسـت‪ .‬اسـتاندار ایلام تا کیـد کـرد‪ :‬از مبلـغ‬ ‫‪ ۲۵‬هزارمیلیاردریـال‪ ،‬مبلـغ ‪1600‬میلیاردریـال سـهم ایالم اسـت که بانک های‬ ‫عامـل موظـف شـدند ضمـن بخشـودگی سـود‪ ،‬کارمـزد و جرائـم تسـهیالت‬ ‫دریافتـی خسـارت دیدگان بخـش کشـاورزی کـه در سـال زراعـی ‪۱۳۹۹-۱۴۰۰‬‬ ‫دچـار خشک سـالی شـده اند و سررسـید اقسـاط انـان در سـال ‪ ۱۴۰۰‬اسـت‪،‬‬ ‫اصـل تسـهیالت دریافتـی را درصـورت درخواسـت متقاضـی تـا حدا کثـر‬ ‫سه سـال امهـال کننـد‪.‬‬ ‫افتتاح مرکز مشاوره‬ ‫و خدمات اجتماعی روان شناختی بهزیستی میبد‬ ‫یه ــای زندگ ــی نتیجه نداش ــتن هدف‬ ‫تلخ ‬ ‫مش ــخص اس ــت؛ وجود هدف‪ ،‬خط مش ــی‬ ‫و خ ــط ارتباط ــی زندگی مش ــترک زوجین را‬ ‫به نح ــوی برای تحق ــق ان هدف هماهنگ‬ ‫می کن ــد‪ .‬وی رعای ــت معنوی ــت و الت ــزام به‬ ‫اموز هه ــای اس ــامی در خان ــواده را موجب‬ ‫استحکام زندگی مش ــترک و تربیت صحیح‬ ‫نس ــل اینده دانس ــت و گف ــت‪ :‬زوجین باید‬ ‫یکدیگ ــر را ب ــه خی ــر و عم ــل صال ــح دعوت‬ ‫و کمـ ـک کار یکدیگ ــر در بندگ ــی خداون ــد‬ ‫و تش ــکیل ی ــک زندگ ــی انس ــانی باش ــد‪.‬‬ ‫وی بابیان اینک ــه اختالف نظ ــر در زندگ ــی‬ ‫ً‬ ‫یس ــت‪ ،‬اب ــراز کرد‪ :‬هیچ دونف ــری کامال‬ ‫عاد ‬ ‫ش ــبیه هم نیس ــتند و انس ــان ها ب ــا یکدیگر‬ ‫متف ــاوت هس ــتند‪ ،‬ل ــذا اختالف نظ ــر در‬ ‫یس ــت ام ــا انچ ــه مهم‬ ‫زندگ ــی ام ــری عاد ‬ ‫بوده مدیریت این اختالفات اس ــت؛ نتیجه‬ ‫برخ ــورداری از هن ــر مدیری ــت اختالف ــات‪،‬‬ ‫س ــاختن زندگ ــی مش ــترک بانش ــاط و ارام‬ ‫اس ــت‪ .‬وی ب ــه اهمی ــت گذش ــت در زندگی‬ ‫مش ــترک اش ــاره و عن ــوان ک ــرد‪ :‬گذش ــت و‬ ‫م ــدارا مس ــئله مهم ــی در زندگ ــی مش ــترک‬ ‫و نش ــانه روحی ــه بزرگ منش ــی انس ــان‬ ‫یس ــت‬ ‫اس ــت‪ .‬گذش ــت از عوامل ــی مهم ‬ ‫ک ــه موج ــب پای ــداری و انس ــجام زندگ ــی‬ ‫یش ــود‪ .‬وی بااش ــاره به کاه ــش‬ ‫مش ــترک م ‬ ‫فرزن ــداوری خانواد هه ــا ط ــی س ــال های‬ ‫اخی ــر‪ ،‬گف ــت‪ :‬جمعی ــت کش ــور ب هس ــوی‬ ‫یس ــت و کاه ــش جمعی ــت ج ــوان‬ ‫پیر ‬ ‫می توان ــد در اینده برای کش ــور و جامعه ما‬ ‫مش ــکالت جبران ناپذیری را ایجاد کند؛ لذا‬ ‫خانواده ها باید به فرزن ــداوری توجه جدی‬ ‫داش ــته باشند‪.‬‬ ‫هم زمـان بـا چهل ودومیـن سـال تاسـیس بهزیسـتی کشـور مرکـز مشـاوره و‬ ‫خدمـات اجتماعـی روان شـناختی دولتـی بهزیسـتی میبـد افتتـاح شـد‪ .‬رضـا‬ ‫ابهـت؛ مدیـرکل بهزیسـتی یـزد در افتتاحیـه ان گفـت‪ :‬ایـن دومیـن مرکـز‬ ‫مشاوره دولتی در استان است که جهت پیشگیری از اسیب های اجتماعی‬ ‫فعالیـت می کنـد‪ .‬وی بااشـاره به اموزش هـای بهزیسـتی در پیشـگیری از‬ ‫اسـیب های اجتماعـی گفـت‪ :‬بهزیسـتی‪ ،‬اموزش هـای پیـش ازازدواج‪ ،‬حیـن‬ ‫ازدواج و بعـد از ازدواج ویـژه جوانـان دراسـتانه ازدواج و زوج هـای جـوان را‬ ‫دارد‪ .‬مدیـرکل بهزیسـتی یـزد افـزود‪ :‬پارسـال ‪ 200‬هزارنفر اموزش پیشـگیری از‬ ‫اعتیـاد و اسـیب های اجتماعـی به مـدت شش سـاعت دیده انـد‪ .‬همچنیـن‬ ‫حـدود ‪100‬هزارنفـر به صـورت تلفنـی و حضـوری خدمـات مشـاوره ای دریافت‬ ‫کردنـد کـه ازاین تعـداد ‪ 35‬هزارنفـر خدمـات مشـاوره حضـوری بـوده اسـت‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره و خدمات اجتماعی روان شناختی بهزیستی میبد با هزینه ای‬ ‫بالغ بـر شـش میلیاردریال از محـل دولتـی به منظـور ارائـه خدمـات مشـاوره و‬ ‫روان شـناختی بـا زیربنـای ‪ 102‬متـر راه انـدازی شـده اسـت‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬تیر ‪ 20 1401‬ذوالحجه ‪ 20 1443‬جوالی ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2548‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر شهریار بیان کرد؛‬ ‫شهردار شهریار تاکید کرد؛‬ ‫پلی کلینیک قلب و عروق شهید رجایی تهران سرعت بخشی به اجرای طر ح های عمرانی‬ ‫به شهریار می اید‬ ‫در شهریار‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫نب ــاره گف ــت‪« :‬ط ــی س ــنوات گذش ــته‪،‬‬ ‫رئی ــس ش ــورای اس ــامی ش ــهر ش ــهریار درای ‬ ‫دو قطع ــه زمی ــن ب ــه مس ــاحت هرک ــدام ‪ ۱۰۰۰‬مترمرب ــع‪ ،‬توس ــط ف ــردی ّ‬ ‫خی ــر‪ ،‬ب ــه مرک ــز‬ ‫تحقیقاتــی قلــب و عــروق بیمارســتان شــهید رجایــی اهــدا شــده بــود کــه کاربــری یکــی‬ ‫نهــا‪ ،‬فضــای ســبز و دیگــری مســکونی بــود و شــهرداری در فــاز یــک اندیشــه ان را در‬ ‫از ا ‬ ‫مســیر تغییــر کاربــری قــرارداد و توانســت ان را بــه کاربــری درمانــی تغییــر دهــد»‪ .‬فریــدون‬ ‫وکیلــی افــزود‪« :‬بــرای ایــن درمانــگاه فوق تخصصــی‪ ،‬زیربنایــی حــدود ‪ ۱۳‬هــزار مترمربــع‬ ‫یش ــده ک ــه ج ــای توس ــعه نی ــز در این ــده خواه ــد داش ــت و ب ــرای ان چه ــار‬ ‫پیش بین ‬ ‫فشــده کــه یــک طبقــه ان بــرای رادیولــوژی و تصویربــرداری و طبقــات‬ ‫طبقــه منفــی تعری ‬ ‫نت ــر ب ــرای پارکین ــگ لح ــاظ ش ــده و ‪ ۸۰‬درص ــد طبق ــه همک ــف نی ــز ب ــرای اورژان ــس‬ ‫پایی ‬ ‫یش ــده‬ ‫و طبق ــات باالت ــر ب ــرای مط ــب و درمان ــگاه و س ــایر خدم ــات تخصص ــی طراح ‬ ‫اس ــت»‪ .‬ب ــه گفت ــه وی‪ ،‬س ــوئیت هایی نی ــز ب ــرای اقام ــت پزش ــکان فوق تخص ــص‬ ‫ک ــه از ش ــهرهای دیگ ــر می این ــد نی ــز در نظ ــر گرفت هش ــده اس ــت‪ .‬وی یک ــی از دالی ــل‬ ‫طوالن ــی ش ــدن مس ــیر س ــاخت ای ــن پلی کلینی ــک را تغیی ــر کارب ــری ان دانس ــت و گف ــت‪:‬‬ ‫«ش ــهرداری ش ــهریار می خواس ــت ک ــه در کارب ــری مس ــکونی‪ ،‬ای ــن ط ــرح را تعری ــف کن ــد و‬ ‫پروانــه درمانــی را در کاربــری مســکونی صــادر کنــد‪ ،‬ولــی بیمارســتان قلــب‪ ،‬چــون فراینــد‬ ‫توســعه را در اینــده پیش بینــی کــرده بــود خواســتند کــه مســیر ازطریــق کمیســیون مــاده‬ ‫کهــا انجــام شــود کــه بــرای توســعه ان مشــکلی نباشــد»‪.‬‬ ‫‪ ۵‬و تغییــر کاربــری تمامــی پال ‬ ‫وی تصری ــح ک ــرد‪« :‬همچنی ــن در دفترچ ــه ط ــرح تفصیل ــی ش ــهرداری ش ــهریار‪ ،‬بن ــدی‬ ‫وج ــود داش ــت مبنی ب ــر اینک ــه امال ک ــی ک ــه از حری ــم‪ ،‬وارد مح ــدوده ش ــهر می ش ــوند‪،‬‬ ‫جه ــت تامی ــن س ــرانه های عموم ــی بای ــد ‪ ۷۰‬درص ــد از امال ک ش ــان را وا گ ــذار کنن ــد و‬ ‫ازانجا ک ــه س ــاخت درمان ــگاه س ــرانه عمومی س ــت و وابس ــته ب ــه دول ــت اس ــت‪ ،‬دادن‬ ‫ســرانه مجــدد بــه شــهرداری معنــا نداشــت کــه در همــان زمــان نیــز دیــوان عدالــت‪ ،‬ایــن‬ ‫ضابطــه را ابطــال کــرد و مســیر بــرای تکمیــل فرایندهــای قانونــی هموارتــر شــد»‪ .‬بــه گفتــه‬ ‫وی‪ ،‬در کمیســیون مــاده ‪ ۵‬نیــز تاییــد نقشـه ها‪ ،‬تاییــد مشــاور‪ ،‬تاییــد طــرح‪ ،‬پیش بینــی‬ ‫پارکینگ هــا و ‪ ...‬باعــث طوالنــی شــدن فراینــد مســیر قانونــی شــد؛ ولــی ا کنــون در شــرف‬ ‫صــدور پروانــه بــوده و بخشــی از کارهــای نظام مهندســی نیــز انجا مشــده اســت‪ .‬رئیــس‬ ‫ً‬ ‫ش ــورای اس ــامی ش ــهریار گف ــت‪« :‬واحده ــای درمان ــی و بیمارس ــتان ها‪ ،‬ا کث ــرا پارکین ــگ‬ ‫را پیش بین ــی نمی کنن ــد و یک ــی از امتی ــازات پ ــروژه پلی کلینی ــک قل ــب و ع ــروق‪ ،‬تامی ــن‬ ‫پارکینــگ اســت‪ .‬ولــی شــاید در ســال های اینــده بــا رشــد جمعیــت‪ ،‬مشــکالت ترافیکــی‬ ‫در اط ــراف ای ــن مرک ــز ایج ــاد ش ــود‪ .‬ول ــی ازانجا ک ــه ای ــن مرک ــز درمان ــی وابس ــته ب ــه دول ــت‬ ‫ب ــوده و خدم ــات دولت ــی ب ــه م ــردم ارائ ــه خواه ــد داد می ت ــوان ای ــن ای ــرادات را نادی ــده‬ ‫گرف ــت»‪ .‬وی ه ــدف از ایج ــاد چنی ــن مرک ــزی در غ ــرب اس ــتان ته ــران را مراجع ــات مک ــرر‬ ‫مــردم از سراســر کشــور بــه بیمارســتان شــهید رجایــی در اتوبــان نیایــش دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫«به دلیــل حجــم مراجعــات‪ ،‬هیــات رئیســه بیمارســتان‪ ،‬تصمیــم گرفــت کــه شــعبه هایی‬ ‫را در غــرب اســتان تهــران تجهیــز و تمامــی خدمــات درمانــی کــه در بیمارســتان شــهید‬ ‫رجای ــی وج ــود دارد را نی ــز ب ــه ای ــن مرک ــز اختص ــاص ده ــد ت ــا م ــردم بتوانن ــد راحت ت ــر ب ــه‬ ‫ام ــور درم ــان بپردازن ــد»‪ .‬وی خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬رئی ــس بیمارس ــتان ش ــهید رجای ــی در‬ ‫صه ــا خب ــر‬ ‫گفته های ــی‪ ،‬از س ــرمایه اولی ــه ب ــرای تجهی ــز بیمارس ــتان و ایج ــاد دیگ ــر تخص ‬ ‫صهــا نیــز شــامل حــال ایــن پلی کلینیــک‬ ‫داد کــه شــاید در فازهــای بعــدی‪ ،‬دیگــر تخص ‬ ‫شــود و ازانجا کــه ایــن مرکــز زیــر نظــر بیمارســتان اســت و خودشــان تجهیــزات و ســرمایه‬ ‫یس ــت ک ــه س ــریع تر تکمی ــل ش ــود‪ .‬البت ــه مجموع ــه مدی ــران‬ ‫دارن ــد؛ ج ــای امیدوار ‬ ‫ادارات شهرس ــتان‪ ،‬بای ــد ب ــا تم ــام وج ــود ت ــاش کنن ــد ت ــا ای ــن مرک ــز س ــریع تر راه ان ــدازی‬ ‫ش ــود و عالوه ب ــر افزای ــش کیفی ــت و س ــرانه درمان ــی‪ ،‬زمین ــه اش ــتغال ع ــده ای در ش ــهر‬ ‫اندیش ــه نی ــز فراه ــم ش ــود»‪ .‬وی اف ــزود‪« :‬زمین های ــی در اط ــراف ای ــن پلی کلینی ــک‬ ‫وج ــود دارد ک ــه دو هکت ــار ان فض ــای س ــبز اس ــت و بخش ــی بل ــوار مبی ــن ب ــوده ک ــه هن ــوز‬ ‫افتتــاح نشــده و دیگــر اراضــی نیــز کاربــری مذهبــی و اموزشــی دارنــد‪ .‬ولــی ا گــر مدیــران‬ ‫شهرســتان همــت کننــد‪ ،‬می تــوان برخــی از اراضــی را بــه نفــع بیمارســتان تملــک و بــرای‬ ‫توســعه بــه ایــن مرکــز اختصــاص دهنــد»‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪« :‬بیمارســتان خــودش‬ ‫منبــع مالــی دارد‪ ،‬ولــی در همیــن ابتــدا ‪ ۵۰۰‬میلیون تومــان از طــرف پزشــکان ایــن مرکــز‬ ‫ً‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیون توم ــان از مجم ــع خیری ــن س ــامت اهداش ــده و احتم ــاال حس ــابی ب ــرای‬ ‫دریاف ــت کمک ه ــای مردم ــی ه ــم اع ــام می ش ــود»‪.‬‬ ‫مسئول بسیج خواهران سپاه ناحیه شهریار بیان کرد؛‬ ‫طراحان پوشا ک اسالمی‪ ،‬می توانند بانوان را به سمت حجاب هدایت کنند‬ ‫به مناسـبت اغـاز هفتـه عفـاف و حجـاب و تقـارن ان بـا هفتـه والیـت‪ ،‬مسـئول بسـیج‬ ‫خواهـران سـپاه ناحیـه شـهریار‪ ،‬بـه گفتگـو بـا خبرنـگاران پرداخـت و از برنامه های متنوع‬ ‫ایـن هفتـه بـرای بانـوان شـهریار خبـر داد‪ .‬مسـئول بسـیج خواهـران سـپاه ناحیـه شـهریار‬ ‫گفـت‪« :‬طراحـان لبـاس‪ ،‬نقـش مهمـی در گسـترش فرهنـگ حجـاب و عفـاف دارنـد و‬ ‫می تواننـد بـا طراحـی پوشـا ک اسلامی‪ ،‬بانـوان را ب هسـمت پوشـش اسلامی و حجـاب‬ ‫هدایـت و تشـویق کننـد»‪ .‬زهـرا روانبخـش‪ ،‬به مناسـبت هفتـه حجـاب و عفـاف در جمـع‬ ‫خبرنـگاران ایـن شهرسـتان افـزود‪« :‬دراین راسـتا نمایشـگاه های موقـت و دائمـی در‬ ‫یشـود و‬ ‫کهـا و اما کـن عمومـی شهرسـتان‪ ،‬ازجملـه صباشـهر و شاهدشـهر دایـر م ‬ ‫پار ‬ ‫البسـه و پوشـا ک اسلامی در معـرض دیـد عمـوم قـرار خواهـد گرفـت‪ .‬از طرفـی طراحـان‬ ‫پوشـا ک اسلامی را تشـویق بـه طراحـی در حـوزه حجـاب و عفـاف خواهیـم کـرد و بـرای‬ ‫عالقه مندان به فعالیت دراین حوزه نیز ازطریق بسیج هنرمندان‪ ،‬اصناف و مرکز فنی و‬ ‫حرفه ای خواهران‪ ،‬دوره های اموزشـی خیاطی برگزار می شـود»‪ .‬وی در ادامه از ثبت نام‬ ‫دور ههـای کسـب و کارهـای خانگـی و دریافـت وا مهـای خوداشـتغالی به مناسـبت هفته‬ ‫یسـت کـه بـه همـت بسـیجیان‪ ،‬ایـن کار‬ ‫حجـاب و عفـاف اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬چنـد سال ‬ ‫انجام می گیرد و بانوان خودسرپرسـت در اولویت هسـتند و دیگر بانوان نیز که به خاطر‬ ‫حهـا‬ ‫مشـکالت معیشـتی‪ ،‬عالقه منـد بـه درامدزایـی هسـتند نیـز می تواننـد در ایـن طر ‬ ‫تنـام کننـد»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬کارگا ههـای مختلفـی ماننـد قالی بافـی‪ ،‬خیاطـی‪ ،‬میـوه‬ ‫ثب ‬ ‫شهـای موردنظـر به صورت یـک روزه تا چند ماه‬ ‫یشـود کـه اموز ‬ ‫خشـک کنی و ‪ ...‬برگـزار م ‬ ‫یشـود و دوره دید ههـا می تواننـد در کارگا ههـای تولیـدی متمرکـز بسـیج‪ ،‬کار کنند‬ ‫ارائـه م ‬ ‫یکـه فرصـت حضـور در کارگا ههـا را ندارنـد‪ ،‬مشـاغل را بـه خان ههـای‬ ‫و حتـی بـرای افراد ‬ ‫نهـا می بریـم تـا در کنـار فرزندانشـان اشـتغال هم داشـته باشـند»‪ .‬وی یـاداور شـد‪« :‬دار‬ ‫ا ‬ ‫ً‬ ‫یکـه تـوان مالـی کمتـری دارنـد ارائ هشـده و مخصوصـا در‬ ‫قالـی و چر خ خیاطـی‪ ،‬بـه افراد ‬ ‫باغستان‪ ،‬خادم اباد و نصیراباد در قالی بافی اقدامات چشمگیری صورت گرفته است»‪.‬‬ ‫مسـئول بسـیج خواهران شـهریار از فعالیت مشـاورین اسلامی خبر داد و گفت‪« :‬برخی‬ ‫مرا کـز مشـاوره بـه سـبک های غربـی و ازاد‪ ،‬بـه خانواد ههـا مشـاوره می دهنـد کـه مـا از‬ ‫بیـن روانشناسـان مومـن و متعهـد‪ ،‬افـرادی را گزینـش کرده ایـم که بـا طی دور ههـای ویژه‬ ‫اسالمی‪ ،‬خانواده ها را راهنمایی می کنند»‪ .‬وی تصریح کرد‪« :‬همچنین به منظور تعلیم‬ ‫و تربیـت اسلامی کـودکان‪ ،‬دوره هایـی ویـژه مربیان مهدکودک برگزارشـده که تعـدادی در‬ ‫کهـا واردشـده و برخـی خودشـان مهدهـای جدا گانـه ایجـاد کرده انـد و از ایـن‬ ‫مهدکود ‬ ‫شهـای غربـی ماننـد کالس های رقص کودکان کمرنگ شـده اسـت»‪.‬‬ ‫طریـق برخـی اموز ‬ ‫روانبخـش افـزود‪« :‬طـی اسیب شناسـی انجا مشـده در شهرسـتان در حـوزه کادر درمـان‬ ‫و جامعـه پزشـکی و معلمـان‪ ،‬برخـی از تهاجمـات فرهنگـی رخنـه کـرده کـه به منظـور‬ ‫ا گاهی بخشـی به این افراد‪ ،‬کارگاه های فرهنگی باهدف ترویج فرهنگ حجاب و عفاف‬ ‫دایـر شـده اسـت»‪ .‬وی در ادامـه‪ ،‬برگـزاری مسـابقات ورزشـی‪ ،‬مراسـم پیـاده روی بانـوان‬ ‫کهـا‪ ،‬برپایـی نمایشـگاه های حجـاب و عفـاف و مسـابقات فرهنگـی را از‬ ‫محجبـه در پار ‬ ‫دیگـر برنام ههـای هفتـه حجـاب و عفـاف در شهرسـتان شـهریار دانسـت‪.‬‬ ‫ش ــهردار ش ــهریار در گفت وگ ــو ب ــا خبرن ــگار م ــا گف ــت‪« :‬برنامه ری ــزی و زمان بن ــدی‬ ‫دقیق ــی ک ــه ب ــرای پروژه ه ــای عمران ــی ای ــن ش ــهر لح ــاظ ش ــده و از س ــویی پرداخ ــت‬ ‫بی ــش از ‪ ۹۵‬درص ــد از مطالب ــات پیمان ــکاران در س ــال گذش ــته‪ ،‬باع ــث ش ــده ک ــه رون ــد‬ ‫ساخت وســازهای شــهرداری ســرعت بگیــرد و پیمانــکاران نیــز انگیــزه همــکاری و کار در‬ ‫پروژه ه ــا را داش ــته باش ــند»‪ .‬محمدص ــادق کولیون ــد درخص ــوص پروژه ه ــای ش ــاخص‬ ‫عمران ــی ای ــن ش ــهر اف ــزود‪« :‬در ح ــوزه راه‪ ،‬پ ــروژه تقاط ــع بس ــیج؛ ق ــرار ب ــود ش ــهریورماه‬ ‫امس ــال ب ــه اتم ــام برس ــد؛ ول ــی پیمان ــکار پ ــروژه تغیی ــر ک ــرد و ا کن ــون ب ــا پیمان ــکار جدی ــد‬ ‫در ح ــال ط ــی مراح ــل اداری هس ــتیم و ه ــدف م ــا این اسـ ـت که پ ــروژه زیرگ ــذر ت ــا ‪۲۲‬‬ ‫بهم ــن امس ــال افتت ــاح ش ــود»‪ .‬وی تصری ــح ک ــرد‪« :‬قس ــمت روگ ــذر پ ــروژه بس ــیج فع ــال‬ ‫نط ــرح؛ بازنگ ــری انج ــام ش ــود ت ــا ش ــاید‬ ‫یش ــود؛ زی ــرا قص ــد داری ــم ت ــا در ای ‬ ‫اغ ــاز نم ‬ ‫تمل ــک کمت ــری انج ــام و هزین ــه کمت ــری ب ــرای ش ــهرداری به دنب ــال داش ــته باش ــد»‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬در حــوزه راه؛ حــدود ‪ ۱۴۰‬میلیاردتومــان بــرای بهســازی معابــر در نظــر‬ ‫گرفته ای ــم ک ــه قرارداده ــای الزم ب ــا پیمان ــکاران بسته ش ــده و ه ــدف م ــا این اســت که ت ــا‬ ‫مهرم ــاه س ــال ج ــاری؛ تمام ــی ای ــن رق ــم را ص ــرف بهس ــازی و اس ــفالت معاب ــر کنی ــم»‪ .‬ب ــه‬ ‫گفتــه وی درحال حاضــر حــدود هفــت ا کیــپ بــرای بهســازی معابــر بــه مناطــق و نواحــی‬ ‫شــهرداری معرفی شــده اند و برخــی از معابــر و مســیرها‪ ،‬کــه اســفالت نامناســب دارنــد در‬ ‫اولویــت قــرار گرفته انــد‪ ،‬ماننــد جــاده چیتگــر‪ ،‬بلــوار پلیــس‪ ،‬میــدان نمــاز تــا محمدابــاد و‬ ‫ســایر محورهــای اصلــی و مواصالتــی‪ ،‬کــه اســفالت خواهنــد شــد و البتــه بــا تــورم فعلــی‪،‬‬ ‫رق ــم مذک ــور ب ــرای اص ــاح و بهس ــازی تمام ــی معاب ــر و مس ــیرها کاف ــی نیس ــت‪ .‬کولیون ــد‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬در پروژه هــای راه نیــز کار جدول گــذاری برخــی معابــر در برنامه هــای‬ ‫شهرداری س ــت ک ــه به مح ــض انعق ــاد قرارداده ــا و انج ــام تش ــریفات اداری‪ ،‬کار را اغ ــاز‬ ‫خواهی ــم ک ــرد»‪ .‬وی کل بودج ــه عمران ــی ش ــهرداری را ‪ ۴۷۰‬میلیاردتوم ــان دانس ــت و‬ ‫فگــذاری شــهرداری این اس ـت که تمامــی ایــن رقــم بــه اجــرا برســد»‪ .‬شــهردار‬ ‫گفــت‪« :‬هد ‬ ‫ش ــهریار در ادام ــه ب ــه پروژه ه ــای نیمه تم ــام ش ــهرداری اش ــاره ک ــرد و گف ــت‪« :‬اس ــتخر‬ ‫میــدان معلــم‪ ،‬ازجملــه ایــن پروژه هاســت کــه ســازه ان امســال بــه اتمــام خواهــد رســید‪،‬‬ ‫ً‬ ‫از س ــویی کالنت ــری محمداب ــاد و کالنت ــری جعفری ــه و س ــالن کهن ــز نی ــز امس ــال حتم ــا ب ــه‬ ‫بهره بــرداری خواهنــد رســید»‪ .‬وی در ادامــه افــزود‪« :‬ســالن اســداباد از دیگــر طر ح هــای‬ ‫نیمه تم ــام اس ــت ک ــه چ ــون اعتب ــار فعل ــی ان جوابگ ــوی تکمی ــل پ ــروژه نیس ــت‪ ،‬پیگی ــر‬ ‫هس ــتیم ت ــا بتوانی ــم اعتب ــاری دوب ــاره ب ــرای ای ــن پ ــروژه بگیری ــم»‪ .‬کولیون ــد افتت ــاح چه ــار‬ ‫یادمــان شــهدا در امیریــه‪ ،‬کهنــز‪ ،‬اندیشــه و شــهرک وائیــن را از دیگــر طر ح هایــی دانســت‬ ‫ک ــه امس ــال ب ــه بهره ب ــرداری خواهن ــد رس ــید‪ .‬وی تصری ــح ک ــرد‪« :‬ح ــدود پن ــج پ ــارک در‬ ‫حــال احــداث داریــم‪ ،‬ماننــد پــارک پیامبــر اعظــم؟ص؟ در کهنــز‪ ،‬بنت الهــدی و پارک هــای‬ ‫محل هــای شــهرک مریــم‪ ،‬کــه امیدواریــم در هفتــه دولــت بــه بهره بــرداری برســند»‪ .‬وی‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬تعــدادی طــرح و پــروژه جدیــد‪ ،‬ماننــد اســتخر دوقلــوی اندیشــه نیــز داریــم‬ ‫کــه بــرای اجــرای فــاز اول ان حــدود ‪ ۴۰‬میلیاردتومــان بــراورد هزینــه شــده و شــاید بــرای‬ ‫تکمی ــل ان بالغ ب ــر ‪ ۸۰‬میلیاردتوم ــان دیگ ــر الزم باش ــد»‪ .‬وی اضاف ــه ک ــرد‪« :‬طر ح های ــی‬ ‫نی ــز در ح ــال طراح ــی داری ــم‪ ،‬مانن ــد پ ــارک فام ــا بت ــن ک ــه ح ــدود ‪ ۷۰‬ه ــزار مترمرب ــع‬ ‫ب ــراورد مس ــاحت ش ــده و دارای مجتم ــع ورزش ــی ‪ ۴۰‬ه ــزار مترمربع ــی نی ــز خواه ــد ب ــود و‬ ‫ه ــدف م ــا این اســت که ف ــاز عملیات ــی این ط ــرح‪ ،‬امس ــال و ی ــا س ــال این ــده اغ ــاز ش ــود»‪.‬‬ ‫شــهردار باتجربــه و پرتــوان شــهریار‪ ،‬بــه بازگشــایی معابــر نیــز اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬ازجملــه‬ ‫ش ــاخص ترین پ ــروژه بازگش ــایی معاب ــر ش ــهری‪ ،‬ب ــه حدفاص ــل چه ــارراه محمداب ــاد ت ــا‬ ‫می ــدان نم ــاز اختص ــاص دارد ک ــه تم ــام ت ــاش مجموع ــه مدیری ــت ش ــهری را در ای ــن‬ ‫اق ــدام ب ــکار خواهی ــم گرف ــت ت ــا رضای ــت نس ــبی ش ــهروندان عزی ــز ش ــهریاری را جل ــب‬ ‫کنیــم»‪ .‬محمدصــادق کولیونــد در پایــان همراهــی مجموعــه شــورای شــهر و شــهرداری‬ ‫را به عن ــوان پیش ــران تم ــام اقدام ــات و اه ــداف مدیری ــت ش ــهری معرف ــی ک ــرد و ضم ــن‬ ‫تشــکر از اعضــای شــورای شــهر در پیشــبرد اقدامــات و اهــداف یادشــده افــزود‪« :‬نظــارت‬ ‫دقیــق و همراهــی و همدلــی اعضــای شــورای شــهر بــا شــهرداری‪ ،‬می توانــد مشــکالت را‬ ‫مرتفــع و مســیر را همــوار ســازد تــا خدمــات بهتــر و بیشــتری را تقدیــم شــهروندان محتــرم‬ ‫ش ــهریار کنی ــم»‪.‬‬ ‫قربانی؛ عضو شورای شهر شهریار‪:‬‬ ‫توسعه شهرها با مشارکت بخش خصوصی محقق می شود‬ ‫رئیس کمیسـیون عمران و بودجه شـورای اسلامی شهر شهریار‪ ،‬از روند ساخت وسازها‪،‬‬ ‫رکـود پروژ ههـای عمرانـی و توقـف پروژ ههـای سـرمایه گذاری شـهرداری شـهریار نقـد کـرد و‬ ‫گفت‪« :‬شهرستان شهریار‪ ،‬در فاصله کمی از پایتخت کشور قرار دارد و این در حالی ست‬ ‫یسـت و بیشـترین گردشـگرها‬ ‫کـه تهـران‪ ،‬مرکـز عالی تریـن مبـادالت تجـاری و اقتصاد ‬ ‫را بـه خـود اختصـاص داده‪ .‬امـا شـهریار جـز سـرریز جمعیتـی تهـران و سـایر اسـتان های‬ ‫کشـور‪ ،‬سـهم دیگـری نـدارد»‪ .‬میثـم قربانـی بااشـاره به قدمـت تاسـیس شـهرداری از‬ ‫کسـو و همچنین وجود سـرمایه های عظیم انسـانی و منابع سـرمایه ای بسیار ایده ال‬ ‫ی ‬ ‫شـهریار از سـوی دیگر‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬توسـعه شـهریار در مقایسـه بـا شـهرهای مشـابه‬ ‫بتـر از خـود‪ ،‬بسـیار کنـد بـوده و گـذر از ایـن کنـدی و عقب افتادگـی‪ ،‬منـوط‬ ‫و حتـی عق ‬ ‫یسـت؛ لـذا بودجـه سـاالنه ایـن شـهر بایـد فراتـر از‬ ‫بـه اسـتفاده سـرمایه های بسـیار باالی ‬ ‫‪ 10‬هـزار میلیاردتومـان باشـد کـه تامیـن ایـن بودجـه‪ ،‬تنهـا بـا مشـارکت بخـش خصوصـی‬ ‫قابـل پیش بینـی خواهـد بـود»‪ .‬میثـم قربانـی بابیان اینکـه فصـل اتـکا بـه درامدهـای‬ ‫قطره چکانـی بـرای توسـعه شـهر‪ ،‬گذشـته اسـت تا کید کـرد‪« :‬ا گـر در جذب سـرمایه های‬ ‫بخـش خصوصـی‪ ،‬به خوبـی برنامه ریزی نکنیم؛ بدون شـک برای تامین بودجه تکمیل‬ ‫حهـای موجـود شـهری هـم ناتـوان هسـتیم و بایـد بـه جیـب مـردم و یـا ترا کم فروشـی‬ ‫طر ‬ ‫روی بیاوریـم کـه ایـن مسـیر متاسـفانه نه تنهـا مشـکل را حـل نمی کنـد بلکـه شـهریار را‬ ‫بتـر می رانـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه دریافـت عـوارض نوسـازی‪ ،‬توسـعه شـهر و سـایر‬ ‫بـه عق ‬ ‫فهـای درامـد پایـدار شـهری‪ ،‬حتـی نمی تواند هزینه های جاری و حقوق و دسـتمزد‬ ‫ردی ‬ ‫کارکنان شهرداری شهریار را تامین کند افزود‪« :‬متاسفانه شهرداری در دریافت بسیاری‬ ‫از عـوارض ناتـوان اسـت و افزایـش بیش ازحـد هزین ههـای عـوارض قابـل وصـول؛ نظیـر‬ ‫صـدور پروانـه و جرائـم نیـز رکـود ایجـاد می کنـد؛ بنابراین‪ ،‬بایـد در حوزه سـرمایه گذاری در‬ ‫بهـای علمی‪،‬‬ ‫شـهرداری‪ ،‬بافکـر و اندیشـه و همـراه بـا حرکـت بـر مبنـای اصـول و چارچو ‬ ‫به سـمت افزایـش مشـارکت بخـش خصوصـی پیـش برویـم»‪ .‬رئیس کمیسـیون عمـران و‬ ‫بودجه شـورای شـهر شـهریار‪ ،‬با یاداوری اینکه حسـادت به سـود سرمایه گذاران منطقی‬ ‫نیسـت‪ ،‬تا کیـد داشـت‪« :‬ا گـر تامیـن سـود سـرمایه گذار‪ ،‬براسـاس معـادالت اقتصـادی‬ ‫روز باشـد و عبـور از قانـون محسـوب نشـود‪ ،‬ورود سـرمایه گذار بـه پروژه هـای مشـارکتی‬ ‫شـهرداری را تسـهیل می کنـد و ایـن مشـارکت عالوه بـر سـوددهی بـرای سـرمایه گذار‪،‬‬ ‫عوایـد خوبـی هـم نصیـب شـهر خواهـد کـرد»‪ .‬میثـم قربانـی‪ ،‬تجربـه شـهرداری شـهریار را‬ ‫در حـوزه پروژه هـای سـرمایه گذاری بسـیار غنـی برشـمرد و افـزود‪« :‬شـهرداری شـهریار‪،‬‬ ‫سـه پـروژه مشـارکتی بـزرگ را از گذشـته در کارنامـه خـود ثبـت کرده اسـت؛ ولی متاسـفانه‬ ‫عـدم موفقیـت کامـل در این سـه پـروژه‪ ،‬یک مانع جدی بـرای ورود سـرمایه گذاران بزرگ‬ ‫و حرفـه ای در ایـن شـهر شـده اسـت و انتظـار مـی رود شـهردار شـهریار‪ ،‬هرچ هسـریع تر‬ ‫راه گریـز از ایـن ضعـف را بیابـد و زمینـه را بـرای کارهـای بـزرگ فراهـم و فـرش قرمـز را بـرای‬ ‫ورود سـرمایه گذاران کالن ملی و بین المللی باز کند»‪ .‬وی تالش معاونت سـرمایه گذاری‬ ‫را بـرای حضـور سـرمایه گذاران حرفـه ای و بین المللـی در انجـام پروژه هـای بـزرگ را مـورد‬ ‫تا کیـد قـرارداد و افـزود‪« :‬ایـن موضـوع از دو جهـت حائزاهمیـت اسـت‪ ،‬یکـی عـدم توقـف‬ ‫پروژه هـا بـه دالیـل مختلـف مالـی؛ و دیگـری اصلاح طر ح هـای پیشـنهادی شـهرداری‪،‬‬ ‫توسـط سـرمایه گذار اسـت‪ .‬سـرمایه گذار می توانـد بـر مبنـای تجربیـات و مطالعـات بـه روز‬ ‫خـود‪ ،‬به عنـوان یـک مشـاور عالـی‪ ،‬ایده هـای بهتـری را دراختیـار مـا بگـذارد»‪ .‬قربانـی‬ ‫بـا قدردانـی از تلاش مجموعـه مدیریـت شـهری نسـبت بـر رفـع موانـع پـروژه مشـارکتی‬ ‫اریومـال و همچنیـن مشـکالت پـروژه میـدان میـوه و تره بـار‪ ،‬روی سـخن خـود را بـه‬ ‫یهـا‪،‬‬ ‫سـازمان همیاری هـای شـهرداری ها اورد و افـزود‪« :‬انتظـار مـا از سـازمان همیار ‬ ‫ً‬ ‫اجـرای وظایـف خـود بـر مبنـای قانون اسـت نه اینکـه صرفا یـک سـرمایه گذاری را معرفی‬ ‫یسـت‬ ‫کنـد و بعـد به دنبـال حـق واسـطه گری خـود باشـد؛ چرا کـه ایـن کار شـبیه بـه دالل ‬ ‫و در شـان یـک سـازمانی نیسـت کـه رئیـس شـورای ان سـازمان‪ ،‬اسـتاندار اسـت»‪ .‬وی‬ ‫ضمـن اشـاره بـه اینکـه وا کاوی پـروژه مشـارکتی قائـم در رسـانه ها ممکـن اسـت به صرفـه‬ ‫و صالـح نباشـد و کمکـی بـه رفـع موانـع ان نکنـد افـزود‪« :‬امیدواریـم بـا حضـور مسـئوالن‬ ‫ارشـد شهرسـتانی و به خصـوص دادسـتان محتـرم‪ ،‬هرچه سـریع تر مشـکالت ایـن پـروژه‬ ‫هـم برطـرف شـود‪ .‬چرا کـه توقـف ان به منزلـه بلوکـه کـردن سـرمایه شـهروندان اسـت و‬ ‫ازسـوی دیگر ورود سـرمایه گذاران جدیـد را بـه شـهریار بـه مخاطـره خواهـد انداخـت»‪.‬‬ ‫رئیس کمیسـیون عمران و بودجه شـورای شـهر شـهریار‪ ،‬در پایان بااشـاره به اینکه امروزه‬ ‫در بیشـتر کالن شـهرها‪ ،‬پروژه هـای عمرانـی در حـوزه راه سـازی‪ ،‬ایجـاد پارکینـگ عمومی‪،‬‬ ‫توسـعه و ایجـاد فضاهـای سـبز‪ ،‬سـرانه های ورزشـی و فرهنگـی و ‪ ...‬بـا مشـارکت بخـش‬ ‫خصوصـی یـا همـان سـرمایه گذار اجـرا می شـود‪ ،‬توصیـه کـرد‪« :‬معاونـت سـرمایه گذاری‬ ‫بایـد بـا بهره گیـری از مشـاوران متخصـص‪ ،‬بـه کمـک توسـعه شـهر بیایـد و بامطالعه کلیه‬ ‫پروژه هـای عمرانـی در دسـت اجـرا و نیازهـای اتـی شـهر و همچنیـن در جهـت توسـعه‬ ‫اقتصـادی شـهریار‪ ،‬پیشـنهاد های منطقـی را مـوارد فـوق فراهـم کنیـم»‪.‬‬ ‫جانشین فرمانده سپاه ناحیه شهریار تاکید کرد؛‬ ‫امر به معروف و نهی از منکر؛ وظیفه ای همگانی‬ ‫به مناس ــبت اغ ــاز هفت ــه عف ــاف و حج ــاب‪ ،‬جانش ــین‬ ‫فرمان ــده س ــپاه ش ــهریار در دی ــدار ب ــا خبرن ــگاران‪ ،‬از‬ ‫برنام هه ــای ای ــن هفت ــه خب ــر داد و عنص ــر امربه مع ــروف‬ ‫و نه ــی از منک ــر را عام ــل توس ــعه فرهن ــگ پ ــا ک ایران ــی و‬ ‫اســامی خوانــد‪ .‬جانشــین فرمانــده ســپاه ناحیــه شــهریار‬ ‫گف ــت‪« :‬هم ــه م ــردم متول ــی امربه مع ــروف و نه ــی از‬ ‫منکــر هســتند؛ ولــی متاســفانه ایــن موضــوع ارزشــمند‪،‬‬ ‫در جامعــه مظلــوم واق عشــده اســت»‪ .‬ســرهنگ پاســدار‬ ‫ا کب ــر ترکمان ــی در جم ــع خبرن ــگاران شهرس ــتان ش ــهریار‬ ‫اف ــزود‪« :‬احی ــای س ــنت امربه مع ــروف و نه ــی از منک ــر‪،‬‬ ‫نیازمن ــد ورود تمام ــی ادارات و دس ــتگاه های اجرای ــی و‬ ‫هم ــکاری م ــردم اس ــت ک ــه به مناس ــبت هفت ــه حج ــاب‬ ‫و عف ــاف‪ ،‬مان ــور امربه مع ــروف و نه ــی از منک ــر را در‬ ‫کهــا و بوســتان های شهرســتان برگــزار خواهیــم کــرد‬ ‫پار ‬ ‫و بســته های فرهنگــی بیــن مــردم توزیــع خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫وی بزرگداش ــت هفت ــه حج ــاب و عف ــاف ب ــا محوری ــت‬ ‫زن مس ــلمان ب ــرای بان ــوان ادارات‪ ،‬تجلیـــل از ‪ ۳۰‬نفـــر‬ ‫از بان ــوان محجب ــه ادارات‪ ،‬برپایـــی ســـیر نمایشـــگاهی‬ ‫بررســی تاریــخ حجــاب و الگــوی زن مســلمان در شــبکه‬ ‫بهداش ــت و درم ــان‪ ،‬دی ــدار ب ــا امام جمع ــه درراس ــتای‬ ‫مطالب هگ ــری اجرای ــی ش ــدن قانـــون حجـــاب و طـــرح‬ ‫کل ــی و مل ــی پوش ــش بان ــوان‪ ،‬نصـــب پوســـتر و هدیـــه‬ ‫معن ــوی در ارایش ــگاه های زنان ــه‪ ،‬برپای ــی تریب ــون ازاد ب ــا‬ ‫موض ــوع اهمی ــت حج ــاب در تحکی ــم بنی ــان خان ــواده‬ ‫در س ــطح شهرس ــتان را ازجملـــه برنامه هـــای هفتـــه‬ ‫حج ــاب و عف ــاف در ش ــهریار دانس ــت‪ .‬وی اف ــزود‪« :‬در‬ ‫کهن ــز و فردوس ــیه‪ ،‬راهپیمای ــی خواه ــران محجب ــه و در‬ ‫یوســف اباد برپای ــی غرف ــه حج ــاب و عف ــاف را خواهی ــم‬ ‫داش ــت و ازطری ــق فض ــای مجـــازی‪ ،‬زنجیـــره حجـــاب‬ ‫و عف ــاف‪ ،‬ازطری ــق جامع ــه بس ــیج زن ــان دای ــر خواه ــد‬ ‫شــد»‪ .‬جانشــین فرمانــده ســپاه شــهریار افــزود‪« :‬برنامــه‬ ‫اصل ــی به مناس ــبت هفت ــه حج ــاب و عف ــاف‪ ،‬در پ ــارک‬ ‫کــودک شــهریار برگــزار شــد کــه از خواهــران تازه مســلمان‬ ‫ش ــده کش ــورهای اندون ــزی و برزی ــل نی ــز دع ــوت ش ــد»‪.‬‬ ‫وی راهپیمایـــی عفـــاف و حجـــاب‪ ،‬از پـــارک ک ــودک‬ ‫به س ــمت امام ــزاده اس ــماعیل؟ع؟ ب ــا حض ــور م ــردم و‬ ‫بس ــیج و حوزه ه ــای خواه ــران را از برنامه ه ــای ای ــن روز‬ ‫دانس ــت‪ .‬س ــرهنگ پاس ــدار ا کب ــر ترکمان ــی پی ــاده روی‬ ‫حلقه هـــای صالحیـــن‪ ،‬از پایگاه هـــا به ســـمت مصل ــی‬ ‫نمـــاز جمعـــه‪ ،‬برپایـــی غرفه هـــای اقتصـــاد مقاومت ــی‪،‬‬ ‫ثبت ن ــام کارگاه ه ــای خوداش ــتغالی‪ ،‬معرف ــی الگ ــوی زن‬ ‫مس ــلمان‪ ،‬جش ــنواره فرهنگ ــی‪ ،‬مس ــابقه س ــرود‪ ،‬عرض ــه‬ ‫محصـــوالت حجـــاب و عفـــاف‪ ،‬تریبـــون ازاد‪ ،‬تقدی ــر‬ ‫از مـــادران بـــاالی ســـه فرزنـــد‪ ،‬پخـــش کلیـــپ ش ــهیده‬ ‫زن‪ ،‬پاســـخ بـــه شـــبهات در پارک هـــا و بوســـتان ها و‬ ‫تقدیـــم بســـته های فرهنگـــی بـــه صنـــوف‪ ،‬بـــا اولوی ــت‬ ‫فروش ــندگان خان ــم را از دیگ ــر برنامه ه ــای ای ــن هفت ــه‬ ‫دانس ــت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سایه 2598

روزنامه سایه 2598

شماره : 2598
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه سایه 2597

روزنامه سایه 2597

شماره : 2597
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه سایه 2596

روزنامه سایه 2596

شماره : 2596
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه سایه 2595

روزنامه سایه 2595

شماره : 2595
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه سایه 2593

روزنامه سایه 2593

شماره : 2593
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!