روزنامه سایه شماره 2546 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2546

روزنامه سایه شماره 2546

روزنامه سایه شماره 2546

‫سخنگوی وزارت امور خارجه مطرح کرد؛‬ ‫تهران؛ پایتخت دیپلماسی کشورهای منطقه‬ ‫سـخنگوی وزارت امـور خارجـه با بیان اینکـه تهـران بـه «پایتخـت‬ ‫دیپلماسـی کشـورهای منطقه» تبدیل شـده‪ ،‬گفت‪« :‬طی روزهای‬ ‫اینـده شـاهد سـفرهای مهمـی از سـران کشـورهای همسـایه و‬ ‫منطقه به کشـور خواهیم بود»‪ .‬به گزارش ایرنا؛ ناصر کنعانی گفت‪:‬‬ ‫یهـای راهبردی‬ ‫«اهتمـام بـه قدرت های نوظهـور و ورود به همکار ‬ ‫نهـا‪ ،‬تکمیـل فراینـد همگرایـی بـا سـازمان های منطقـه ای و‬ ‫بـا ا ‬ ‫جهانـی‪ ،‬توجـه جـدی بـه سیاسـت منطقه گرایـی و اسـیا گرایی‪،‬‬ ‫توسـعه روابـط بـا نهادهـای منطقـه ای و فرامنطقـه ای نظیر پیمان‬ ‫شـانگهای‪ ،‬ا کـو‪ ،‬گـروه بریکـس و ‪ ...‬وجـه دیگـری از ایـن دیپلماسـی‬ ‫فعـال و پویاسـت»‪.‬‬ ‫اغاز جنگ داخلی اسپانیا‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1936‬؛ جنـگ داخلـی اسـپانیا اغـاز شـد‪ .‬در این جنـگ‪،‬‬ ‫نیروهـای طرفـدار جنـاح چـپ؛ و به عبارتـی جمهوری خواهـان‪ ،‬از به اصطلاح‬ ‫یهـا» شکسـت خوردنـد و دوره طوالنـی دیکتاتـوری «ژنـرال فرانکـو» در اسـپانیا‬ ‫«مل ‬ ‫اغـاز شـد کـه تـا مـرگ او در سـال ‪ ۱۹۷۵‬ادامـه داشـت‪ .‬این نبرد بیش از دوسـال ادامه‬ ‫داشـت‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫یک شنبه ‪ 26‬تیر ‪ 17 1401‬ذوالحجه ‪ 17 1443‬جوالی ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2546‬تومان‬ ‫چند نکته در مورد سفر جو بایدن به منطقه‬ ‫‪2‬‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫«زنگ ورزش» و اهمیت ان‬ ‫از دیدگاه یک معلم‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫موج هفتم‬ ‫تا هفتادم کرونا!‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫چرا دانشجویان از تحص�یل در دانشگاه‬ ‫لذت نمی برند؟‬ ‫یکـی از موضوعـات مهـم کـه در دهـه اخیر بیشـتر به چشـم می خورد مسـئله بی تفاوتی‬ ‫و بی عالقگـی دانشـجویان بـه تحصیـل و دانشـگاه اسـت‪ .‬بارهـا شـنیده می شـود کـه‬ ‫بسـیاری از اسـاتید گله و شـکایت می کنند که دانشـجویان با حداقل توجه و انگیزه در‬ ‫کالس های درس حاضر می شـوند‪ .‬درمورد بی انگیزگی و بی تفاوتی دانشـجویان دالیل‬ ‫متعـددی مطـرح می شـود؛ امـا شـاید یکـی از مهم تریـن ان هـا ریشـه در ابعـاد اجتماعی‬ ‫موضـوع دارد‪ ،‬یعنـی نامعلوم بـودن اینـده شـغلی‪ ،‬فاصلـه عمیـق میـان دانشـگاه و بـازار‬ ‫کار‪ ،‬عـدم وجـود فرصت هـای برابـر برای اسـتخدام‪ ،‬فقدان محیط علمی مناسـب برای‬ ‫رشـد و پیشـرفت و کم ارزش شـدن علـم بخشـی از عواملی سـت کـه‪3 ...‬‬ ‫مصطفـی الکاظمـی؛ نخسـت وزیر عـراق گفـت کـه به نفـع بغـداد اسـت تـا بـه‬ ‫تلاش بـرای نزدیکـی بیـن تهـران و ریـاض در راسـتای کاهـش تنش هـای‬ ‫منطقـه ای ادامـه دهـد‪.‬‬ ‫پله برقی های خاموش‬ ‫و «جفا» به مسن ها و معلولین‬ ‫در گفت وگو با کارافرین نمونه مطرح شد؛‬ ‫توسعه متوازن شهر بااستفاده از‬ ‫«برنامه ریزی و مدیریت اینده محور» میسر است‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سخنگویشوراینگهبان‪:‬‬ ‫نظارت و پیگیری قوانین‬ ‫دخالت در انتصابات نیست‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی استان تاکید کرد؛‬ ‫معاون سازمان بهزیستی شهریار مطرح کرد؛‬ ‫لزوم تهیه‬ ‫سند توسعه متوازن کرمان‬ ‫هدف سازمان بهزیستی؛‬ ‫ارائه خدمات از بدو تولد تا سالخوردگی‬ ‫‪6‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نگار جواهریان؛‬ ‫خالق نقش های متفاوت‬ ‫‪7‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫سـازمان صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت اسـتان خراسـان رضـوی درنظـردارد مناقصـه عمومـی امـور‬ ‫حمل ونقل سرویس های درون و برون شهری خود را از طریق سامانه ستادایران به شرکت ها‬ ‫و اشـخاص معتبـر کـه دارای گواهینامـه و صالحیـت انجـام کار هسـتند‪ ،‬از مورخـه ‪1401/04/26‬‬ ‫وا گـذار کنـد‪ .‬متقاضیـان جهـت ثبت نـام و دریافـت اسـناد بـه سـایت ‪ www.setadiran.ir‬مراجعـه فرماینـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/26 :‬‬ ‫م الف ‪3924‬‬ ‫روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان خراسان رضوی‬ ‫‪3‬‬ ‫ا گهی مناقصه‬ ‫مربوط به ‪ -1‬خرید و تامین مواد اولیه غذای دانشجویان ‪ -2‬تامین نیروی انسانی برای طبخ و‬ ‫توزیع غذای دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود و واحدهای تابعه‬ ‫دانشـگاه صنعتـی شـاهرود درنظـردارد انجـام موضـوع مناقصـه مشـروحه ذیـل را ب هصـورت جدا گانـه از تاریـخ ‪ 1401/06/15‬لغایـت‬ ‫‪ ،1402/04/20‬از طریـق مناقصـه بـه پیمانـکار حقوقـی واجـد شـرایط بـا رعایـت مقـررات عمومـی دولـت و ائین نامـه مالـی و معامالتـی‬ ‫دانشـگاه وا گـذار کنـد‪ .‬لـذا از کلیـه شـرکت های دارای تاییـد صالحیـت از وزارت کار و امـور اجتماعـی دعـوت به عمـل می ایـد جهـت‬ ‫دریافـت اسـناد مناقصـه و اطلاع از شـرایط ان‪ ،‬بـه سـایت دانشـگاه بـه نشـانی اینترنتـی ‪ www.shahroodut.ac.ir‬مراجعـه فرماینـد‪.‬‬ ‫موضوعمناقصه‪:‬‬ ‫‪ -1‬خرید و تامین مواد اولیه غذای دانشجویان‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬به مبلغ ‪ 16.500.000.000‬ریال (شانزده میلیارد و پانصد میلیون ریال)‬ ‫‪ -2‬تامین نیروی انسانی برای طبخ و توزیع غذای دانشجویان‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬به مبلغ ‪ 3.700.000.000‬ریال (سه میلیارد و هفتصد میلیون ریال)‬ ‫نشـده بانکی یـا واریز وجه نقد به حسـاب‬ ‫نـوع ضمانتنامـه شـرکت در مناقصـه‪ :‬مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه بایـد ب هصـورت ضمانت نامـه بانکـی یـا چک تضمی ‬ ‫شـماره ‪ IR400100004001086107147209‬نـزد بانـک مرکـزی بـه نـام دریافـت وجـوه سـپرده دانشـگاه صنعتی شـاهرود‪ ،‬ارائه شـود‪.‬‬ ‫تلفن تماس‪ -02332392204-9 :‬داخلی ‪2327‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1350703‬‬ ‫معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود‬ ‫رعایت حریم خطوط لوله فشارقوی انتقال گاز‪ ،‬حفظ امنیت و سالمت شما را به ارمغان می اورد‪.‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی (یک مرحله ای)‪ -‬ارزیابی ساده‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫تجدید مناقصه تامین نود عدد باتری نیکل کادمیوم ‪ 375Ah‬به شماره فراخوان ‪53122202‬‬ ‫رایگان‬ ‫منطقـه شـش عملیـات انتقـال گاز درنظـردارد مناقصـه تامیـن نـود عـدد باتـری نیـکل کادمیـوم ‪ 375Ah‬را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت‬ ‫(سـتاد) برگـزار کنـد‪ .‬کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه (دریافـت و ارائـه اسـناد مناقصـه‪ ،‬ارائـه پیشـنهاد قیمـت‪ ،‬بازگشـایی پا کات ها) ب هصـورت الکترونیکـی و از‬ ‫طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) انجـام خواهـد گرفت‪.‬‬ ‫‪ -1‬نام و نشانی مناقصه گزار‪ :‬منطقه شش عملیات انتقال گاز‪ -‬بندرعباس‪ ،‬روبروی پلیس راه میناب‪ -‬بندر‪ ،‬فرعی سمت راست‪ ،‬کیلومتر ‪2‬‬ ‫‪ -2‬موضوع مناقصه‪ :‬تامین نود عدد باتری نیکل کادمیوم ‪375Ah‬‬ ‫‪ -3‬محل اجرای پروژه‪ :‬شهرستان بندرعباس‪ ،‬روبروی پلیس راه میناب‪ -‬بندر‪ ،‬فرعی سمت راست‪ ،‬کیلومتر ‪2‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -4‬مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از ساعت ‪ 08:00‬روز شنبه مورخ ‪ 1401/04/25‬تا ساعت ‪ 08:00‬روز شنبه مورخ ‪ 1401/05/08‬و صرفا از طریق "سامانه ستاد" خواهد بود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -5‬مهلـت زمانـی بارگـذاری اسـناد مناقصـه‪ :‬از سـاعت ‪10:00‬صبـح روز شـنبه مـورخ ‪ 1401/05/08‬تـا سـاعت ‪ 14:00‬روز چهارشـنبه مـورخ ‪ ،1401/05/26‬صرفـا از طریـق "سـامانه سـتاد" توسـط‬ ‫مناقص هگـران بارگـذاری شـوند‪.‬‬ ‫‪ -6‬شماره فراخوان مناقصه ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‪2001093023000014 :‬‬ ‫‪ -7‬نحوه دریافت اسناد‪ :‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ .www.setadiran.ir‬الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت‬ ‫مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫‪ -8‬نـوع و مبلـغ تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار‪ :‬مطابـق مصوبـه شـماره ‪/123402‬ت‪50659‬ه‍ مـورخ ‪ 1394/09/22‬هیئـت وزیران و اصالحیه های بعـدی ان خواهد بود‪ .‬توانایی تضمین‬ ‫شـرکت در فرایند ارجاع کار به مبلغ ‪ 1.350.000.000‬ریال و متناسـب با انواع تضمین های اعالم شـده در ائین نامه تضمین معامالت دولتی به شـماره ‪/123402‬ت‪50569‬ه‍ مورخ ‪1394/09/22‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -9‬اطالعات تماس مناقصه گزار‪ :‬مناقصه گران می توانند جهت دریافت اطالعات بیشـتر یا داشـتن هرگونه ابهام درخصوص اسـناد مناقصه با شـماره تلفن ‪ 07632196327-6320‬یا از طریق‬ ‫نمابر شماره ‪(-07633671261‬پیگیری) ‪ 07632196320‬مکاتبه فرمایند‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت‪ ،‬در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی بارگذاری شده‪ ،‬که مناقصه گر مجاز به دریافت ان خواهند بود‪ .‬لذا مسئولیت اطالع از روند برگزاری مناقصه‬ ‫و کنترل های الزم‪ ،‬بر عهده مناقصه گران اسـت‪.‬‬ ‫‪ -10‬گشایش پیشنهادها‪ :‬پیشنهادها روز دوشنبه مورخه ‪ 1401/05/31‬در منطقه ‪ 6‬عملیات انتقال گاز به نشانی قید شده در بند یک‪ ،‬گشایش خواهند یافت‪.‬‬ ‫نهـای اعلام شـده در ائین نامه تضمین‬ ‫‪ -11‬سـایر شـرایط متقاضیـان شـرکت در مناقصـه‪ -1 :‬توانایـی ارائـه ضمانتنامـه انجـام تعهـدات بـه میـزان ‪ %10‬بـار مالـی قـرارداد‪ ،‬متناسـب بـا انـواع تضمی ‬ ‫معاملات دولتـی ب هشـماره ‪/123402‬ت‪50569‬هـ‍ مـورخ ‪1394/09/22‬؛ ‪ -2‬ارائـه گواهـی اسـتاندارد ‪ ( CE‬گواهـی انطبـاق محصـول بـا اسـتانداردهای اتحادیـه اروپـا) و دارا بـودن گواهـی صالحیـت‬ ‫یسـت؛ ‪ -4‬قیمت ها متناسـب با کاالی سـاخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه شـود؛ ‪ -5‬باتوجه به ابالغیه شـماره‬ ‫مرتبط با خرید کاالی موضوع مناقصه؛ ‪ -3‬ارائه کد اقتصادی و شناسـه ملی الزام ‬ ‫ً‬ ‫‪ 1/140935‬مـورخ ‪ 1399/05/11‬دبیـر کارگـروه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت‪ ،‬کلیـه مـدارک و مسـتندات الزامـا بایـد توسـط صاحبـان امضـای مجـاز‪ ،‬ب هصـورت الکترونیکـی مهـر و امضـا شـده‬ ‫(ب هصـورت توامـان) و یـا اسـناد مهـر و امضـا شـده مجـاز شـرکت بـه همـراه گواهی امضـا‪ ،‬در سـامانه بارگذاری شـود‪.‬‬ ‫‪ -12‬اطالعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور با کد فراخوان ‪ 53122202‬و سایت ‪ shana.ir‬موجود است‪.‬‬ ‫‪ -13‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪ 021-41934 :‬دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1347737‬‬ ‫منطقه ‪ 6‬عملیات انتقال گاز ایران‬ ‫پایگاه خبری تحلیلی سایه انال�ین‬ ‫‪www.sayehonline.ir‬‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یک شنبه ‪ 26‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2546‬‬ ‫سخنگویشوراینگهبان‪:‬‬ ‫نظارت و پیگیری قوانین‬ ‫دخالت در انتصابات نیست‬ ‫چند نکته در مورد سفر جو بایدن به منطقه‬ ‫ه ــادی طح ــان نظی ــف در نشس ــت خب ــری این هفت ــه‬ ‫خ ــود اخری ــن مصوب ــات دول ــت و مجل ــس را تش ــریح ک ــرد‪.‬‬ ‫وی گف ــت‪ :‬دول ــت در تهی ــه لوای ــح و مجل ــس ه ــم درم ــورد‬ ‫حه ــا و تصوی ــب قوانی ــن‪ ،‬نس ــبت ب ــه اس ــتفاده‬ ‫تهی ــه طر ‬ ‫از واژگان فارس ــی‪ ،‬دق ــت کنن ــد وگرن ــه م ــا طب ــق قان ــون‬ ‫نه ــا از واژگان غیرفارس ــی‬ ‫موظفی ــم مصوبات ــی ک ــه در ا ‬ ‫حهــا‪،‬‬ ‫اســتفاده شــده را اعــاده کنیــم‪ .‬وی افــزود‪ :‬یکــی از طر ‬ ‫ط ــرح اص ــاح قان ــون تش ــکیالت و ایی ــن دادرس ــی دی ــوان‬ ‫عدال ــت ب ــود ک ــه در هش ــت جلس ــه در ش ــورای نگهب ــان‬ ‫بررس ــی ش ــد و چهارش ــنبه قب ــل به پای ــان رس ــید و مت ــن‬ ‫لن ــگارش اس ــت و ط ــی روزه ــای این ــده ب ــه‬ ‫نهای ــی درحا ‬ ‫مجلــس ارســال خواهــد شــد‪ .‬ســخنگوی شــورای نگهبــان‬ ‫ســالروز تاســیس شــورای نگهبــان یــاد و خاطــره همــه فقهــا‪،‬‬ ‫حقوقدان ــان و کس ــانی که در ش ــورای نگهب ــان خدم ــت‬ ‫کرده ان ــد را گرام ــی داش ــت و اف ــزود‪ :‬الیح ــه درام ــد پای ــدار و‬ ‫یه ــا چن دب ــار بی ــن مجل ــس‬ ‫هزین ــه ش ــهرداری ها و دهیار ‬ ‫و شــورای نگهبــان دررفت وامــد بــود کــه چهارشــنبه هفتــه‬ ‫ً‬ ‫گذش ــته مصوب ــه مجل ــس مج ــددا بررس ــی و تایی ــد ش ــد؛‬ ‫و خ ــاف موازی ــن ش ــرع و قان ــون اساس ــی ش ــناخته نش ــد‪.‬‬ ‫اساس ــنامه صن ــدوق مل ــی مس ــکن ه ــم توس ــط ش ــورای‬ ‫نگهبــان واجــد برخــی اشــکاالت و ابهامــات شــناخته شــد‪.‬‬ ‫ب هگ ــزارش ایس ــنا؛ وی اف ــزود‪ :‬ط ــی یک سال گذش ــته‪۶۰ ،‬‬ ‫مصوب ــه ارس ــالی مجل ــس را بررس ــی کردی ــم ک ــه ‪ ۱۴‬مصوب ــه‬ ‫در مرحلــه اول تاییــد شــدند و ‪ ۲۱‬مصوبــه در مراحــل بعــد‬ ‫نم ــدت‬ ‫و ‪ ۲۵‬مصوب ــه ه ــم درحال اص ــاح اس ــت‪ .‬درای ‬ ‫‪ ۱۱‬اساس ــنامه ب ــه ش ــورای نگهب ــان ارس ــال ش ــده ک ــه ن ــه‬ ‫اساس ــنامه تایی ــد و دو اساس ــنامه موردای ــراد واق ــع ش ــده‬ ‫اس ــت‪ ۱۷۴ .‬نام ــه از دی ــوان عدال ــت اداری دریاف ــت کردی ــم‬ ‫ک ــه توس ــط فقه ــای محت ــرم بررس ــی ش ــده اس ــت‪ .‬ش ــورای‬ ‫نگهب ــان از ‪ ۲۶‬تی ــر س ــال ‪ ۱۴۰۰‬ت ــا ام ــروز‪ ۱۳۷ ،‬جلس ــه‬ ‫ب ــرای بررس ــی مصوب ــات داش ــته اس ــت‪ .‬وی درب ــاره اص ــاح‬ ‫قانــون انتخابــات مجلــس گفــت‪ :‬ایــن ســوال را از مجلــس‬ ‫بپرس ــید‪ .‬درب ــاره اص ــاح قان ــون انتخاب ــات مجل ــس‪،‬‬ ‫نب ــار ش ــورای نگهب ــان در س ــال ‪ ۹۸‬اظهارنظ ــر‬ ‫اخری ‬ ‫و نس ــبت ب ــه مت ــن اش ــکاالتی مط ــرح ک ــرد و بع ــدازان‬ ‫مجل ــس هن ــوز اصالح ــی نس ــبت ب ــه مت ــن انج ــام ن ــداده‪.‬‬ ‫منتظری ــم ا گ ــر متن ــی جه ــت اظهارنظ ــر فرس ــتادند ان را‬ ‫بررس ــی کنی ــم‪ .‬وی درخص ــوص موض ــع ش ــورای نگهب ــان‬ ‫درب ــاره نق ــش نماین ــدگان در انتصاب ــات باتوج هب ــه دی ــدگاه‬ ‫رهب ــر انق ــاب گف ــت‪ :‬تا کن ــون نس ــبت ب ــه این موض ــوع‬ ‫نب ــار صحب ــت ش ــده و رهب ــر معظ ــم انق ــاب‬ ‫چندی ‬ ‫ه ــم تا کیدات ــی داش ــتند‪ .‬صالحی ــت و وظای ــف مجل ــس‬ ‫براس ــاس قان ــون مش ــخص اس ــت‪ .‬ای ــن وجه ــه را ه ــم بای ــد‬ ‫موردتوج ــه ق ــرار دهی ــم ک ــه نظ ــارت و پیگی ــری قوانی ــن‬ ‫دخال ــت در انتصاب ــات نیس ــت‪ .‬مجل ــس ای ــن ح ــق را دارد‬ ‫نم ــورد ه ــم‬ ‫قوانی ــن وض عش ــده را پیگی ــری کن ــد ک ــه درای ‬ ‫پیش بین ــی در قان ــون ص ــورت گرفت ــه‪ .‬م ــا همین طورک ــه‬ ‫ب ــر عدم دخال ــت تا کی ــد می کنی ــم بای ــد ب ــر بح ــث نظ ــارت‬ ‫ه ــم توج ــه داش ــته باش ــیم‪ .‬وی درب ــاره ماهی ــت ادغ ــام‬ ‫ی ــا تفکی ــک وزارتخان هه ــا (همچ ــون موض ــوع تش ــکیل‬ ‫وزارت بازرگان ــی) گف ــت‪ :‬درم ــورد ادغ ــام وزارت خان هه ــا م ــا‬ ‫ً‬ ‫ورود نمی کنی ــم؛ زی ــرا اساس ــا در صالحی ــت م ــا نیس ــت و‬ ‫ً‬ ‫ش ــورا صرف ــا مصوب ــات ارس ــالی را براس ــاس موازی ــن ش ــرع‬ ‫ثه ــای محتوای ــی‬ ‫و قان ــون بررس ــی می کن ــد‪ .‬م ــا وارد بح ‬ ‫یش ــویم و نخب ــگان و کارشناس ــان بای ــد‬ ‫و کارشناس ــی نم ‬ ‫ثه ــا را دنب ــال کنن ــد؛ ای ــن در صالحی ــت دول ــت و‬ ‫ای ــن بح ‬ ‫ته ــای مجل ــس طب ــق‬ ‫مجل ــس اس ــت‪ .‬وظای ــف و صالحی ‬ ‫نگــذاری و نظــارت‬ ‫قانــون مشــخص اســت کــه شــامل قانو ‬ ‫اس ــت؛ البت ــه وظیف ــه نظ ــارت و پیگی ــری ام ــور‪ ،‬به معن ــای‬ ‫نح ــال‪ ،‬پیگی ــری و‬ ‫دخال ــت در ام ــور اج ــرا نیس ــت و درعی ‬ ‫نظ ــارت ب ــر قوانی ــن وض عش ــده ه ــم نبای ــد دخال ــت تلق ــی‬ ‫ش ــود‪ .‬وی درب ــاره نق ــاط ضع ــف ای ــن نه ــاد گف ــت‪ :‬ارزیاب ــی‬ ‫عملک ــرد ش ــورای نگهب ــان برعه ــده م ــردم‪ ،‬نخب ــگان و‬ ‫رسانه هاســت‪ .‬در شــورای نگهبــان اقدامــات زیــادی انجــام‬ ‫ً‬ ‫می دهی ــم مث ــا در بررس ــی مصوب ــات جلس ــات متع ــددی‬ ‫ب ــا نخب ــگان‪ ،‬دس ــتگاه ها و اف ــراد مختل ــف داری ــم و فک ــر‬ ‫می کنــم دراین جهــت بایــد اطالع رســانی بیشــتری داشــته‬ ‫باشــیم‪ .‬وی دربــاره مصوبــه ســاماندهی ثبت نا مهــا گفــت‪:‬‬ ‫ای ــن مصوب ــه ب ــرای وزارت کش ــور الزم االج ــرا ب ــوده و هس ــت‬ ‫البتــه دولــت قبــل بــه مصوبــه عمــل نکــرد و مبنــای عمــل‬ ‫م ــا در ش ــورای نگهب ــان همی ــن مصوب ــه ب ــوده و هس ــت‪.‬‬ ‫ا گرچــه دولــت قبــل ایــن مصوبــه را اجــرا نکــرد امــا مــا طبــق‬ ‫امــار و ارقــام معتقدیــم ایــن مصوبــه اثــر خــودش را گذاشــت‬ ‫و تعــداد ثبت نا مهــا کاهــش یافــت‪ .‬وی درخصــوص طــرح‬ ‫کبــار‬ ‫افزایــش تعــداد نماینــدگان مجلــس گفــت‪ :‬تا کنــون ی ‬ ‫نه ــم ازطری ــق الیح ــه ب ــوده و روی ــه‬ ‫ای ـن کار انج ــام ش ــده و ا ‬ ‫دیگ ــری دراین رابط ــه نداری ــم‪ .‬موض ــوع هن ــوز تصوی ــب‬ ‫نش ــده ک ــه ش ــورای نگهب ــان اظهارنظ ــر کن ــد‪ .‬تا کن ــون در‬ ‫شــورای نگهبــان بحثــی دراین خصــوص نداشــته ایم و بایــد‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫تصوی ــب ش ــود و بع ــد نس ــبت به ان اظهارنظ ــر م ‬ ‫وی درب ــاره اصالحی ــه قان ــون انتخاب ــات ریاســت جمهوری‬ ‫گف ــت‪ :‬این موض ــوع ب ــا ای ــراد هیئت عال ــی نظ ــارت مواج ــه‬ ‫نح ــال ش ــرایط ثبت نا مه ــای انتخاب ــات س ــال‬ ‫ش ــد‪ .‬باای ‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬نســبت بــه ســال های گذشــته بهتــر شــد‪ .‬ســخنگوی‬ ‫نس ــوال که چ ــرا در س ــامانه‬ ‫ش ــورای نگهب ــان درپاسخ به ای ‬ ‫نظــرات شــورای نگهبــان مشــروح مذا کــرات منتشــر نشــده‬ ‫اس ــت؟ گف ــت‪ :‬انتش ــار مش ــروح مذا ک ــرات فراین ــدی را‬ ‫یب ــرد و م ــا‬ ‫می طلب ــد؛ پیاد هس ــازی و مطابق ــت زم ــان م ‬ ‫هم زم ــان درحال انتش ــار مش ــروح مذا ک ــرات س ــال های‬ ‫قب ــل هس ــتیم‪ .‬همچنی ــن دوس ــتان م ــا درحال انتش ــار‬ ‫ً‬ ‫اس ــتدال ل ها هس ــتند و مث ــا ا گ ــر درب ــاره بح ــث ش ــفافیت‬ ‫نح ــاال ب ــه س ــامانه مراجع ــه کنی ــد اس ــتدال ل ها را‬ ‫ق ــوا همی ‬ ‫نس ــوال که‬ ‫خواهی ــد دی ــد‪ .‬طح ــان نظی ــف درپاسخ به ای ‬ ‫راه ارتب ــاط نخب ــگان ب ــا ش ــورای نگهب ــان چیس ــت؟ گف ــت‪:‬‬ ‫به غی ــراز اعض ــا ک ــه نام ــه و درخواس ــت دریاف ــت می کنن ــد‬ ‫پژوهشــکده شــورای نگهبــان ارتبــاط مســتمر بــا نخبــگان‬ ‫را دارد‪ .‬البت ــه صالحی ــت ش ــورای نگهب ــان این اسـ ـت که‬ ‫ه ــرگاه مغای ــرت ب ــا ش ــرع و قان ــون اساس ــی وج ــود داش ــت‬ ‫اعالم نظ ــر کن ــد‪.‬‬ ‫ابوالفضلمحترمی‬ ‫مطالع ه درمانی!‬ ‫تلنگر‬ ‫مجموع ــه ش ــرایط بای ــدن متاث ــر از افزای ــش‬ ‫قیم ــت س ــوخت و ان ــرژی و نی ــز انتخاب ــات‬ ‫کنگ ــره‪ ،‬رئیس جمه ــور امری ــکا را ب ــه خاورمیان ــه‬ ‫کش ــانده ت ــا به قیم ــت حمای ــت از رژی ــم متزل ــزل‬ ‫صهیونیس ــتی‪ ،‬ادعاه ــای خ ــود درم ــورد‬ ‫حق ــوق بش ــر را زی ــر پ ــا گ ــذارد‪ .‬به گ ــزارش ایرن ــا؛‬ ‫«ج ــو بای ــدن» رئیس جمه ــوری امری ــکا‪ ،‬روز‬ ‫چهارش ــنبه در اولی ــن س ــفرش ب ــه خاورمیان ــه‬ ‫وارد ف ــرودگاه «ب ــن گوری ــون» در تل اوی ــو ش ــد‬ ‫و پ ــس از دی ــدار ب ــا «یائی ــر الپی ــد» نخســت وزیر‬ ‫موقــت رژیــم صهیونیســتی‪ ،‬در کنفرانس خبری‬ ‫مش ــترک ش ــرکت ک ــرد‪ .‬الپی ــد دراین کنفران ــس‬ ‫مدع ــی ش ــد اس ــرائیل هم ــواره بای ــد ق ــوی و‬ ‫ام ــن ب ــوده؛ ارتش ــی قدرتمن ــد داش ــته باش ــد‬ ‫و تنه ــا راه من ــع کش ــور ای ــران از دس ــتیابی ب ــه‬ ‫تس ــلیحات اتم ــی‪ ،‬اس ــتفاده از گزین ــه اعم ــال‬ ‫یس ــت! همچنی ــن بای ــدن‬ ‫زور و تهدی ــد نظام ‬ ‫ب ــدون اش ــاره ب ــه خ ــروج واش ــنگتن از برج ــام در‬ ‫س ــال ‪ ۲۰۱۸‬هم ــراه ب ــا نق ــض قطعنام ــه ‪۲۲۳۱‬‬ ‫ش ــورای امنی ــت س ــازمان مل ــل‪ ،‬درب ــاره رون ــد‬ ‫مه ــای ضدایران ــی‬ ‫مذا ک ــرات برچی ــدن تحری ‬ ‫گف ــت‪ :‬ایاالت متح ــده منتظ ــر پاس ــخ ای ــران ب ــه‬ ‫پیش ــنهاد های خ ــود ب ــرای بازگش ــت ب ــه برج ــام‬ ‫اســت‪ ،‬امــا ایــن انتظــار همیشــگی نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری امریــکا همچنیــن بدون توجــه‬ ‫ب ــه صلح امیزب ــودن ماهی ــت برنام ــه هس ــته ای‬ ‫شه ــای اژان ــس بین الملل ــی ان ــرژی‬ ‫ای ــران و گزار ‬ ‫اتمــی پیرامــون ان‪ ،‬اضافــه کــرد کــه «دیپلماســی‬ ‫بهتریــن راه بــرای بازداشــتن ایــران از دســتیابی‬ ‫یس ــت»؛ م ــا ب ــرای ای ــران‬ ‫ب ــه تس ــلیحات اتم ‬ ‫مش ــخص کردی ــم ک ــه به منظ ــور بازگش ــت ب ــه‬ ‫تواف ــق هس ــته ای ام ــاده پذی ــرش چ ــه ب ــوده و‬ ‫لــذا منتظــر پاســخ هســتیم! البتــه تــا ابــد منتظــر‬ ‫پاســخ ایــران نمی مانیــم‪ .‬هم زمــان بــا کنفرانــس‬ ‫زیر ذره بین‬ ‫خب ــری «ج ــو بای ــدن» رئیس جمه ــور امری ــکا و‬ ‫«یائیــر الپیــد» نخسـت وزیر رژیــم صهیونیســتی‬ ‫در ق ــدس اش ــغالی‪ ،‬دو ط ــرف در بیانی ــه‬ ‫مش ــترکی ب ــر تعه ــد امری ــکا درراس ــتای ایج ــاد‬ ‫ی ــک س ــاختار منطقـ ـه ای درراس ــتای تعمی ــق‬ ‫بیشــتر روابــط رژیــم صهیونیســتی بــا کشــورهای‬ ‫منطق ــه و گس ــترش ان ب ــا دیگ ــر کش ــورهای‬ ‫عرب ــی و اس ــامی تا کی ــد کردن ــد ک ــه «بیانی ــه‬ ‫ق ــدس» ن ــام گرف ــت‪ .‬ای ــن بیانی ــه ضدایران ــی‬ ‫می افزای ــد‪ :‬امری ــکا تا کی ــد می کن ــد یک ــی از‬ ‫اج ــزای ای ــن تعه ــد جلوگی ــری از دس ــتیابی‬ ‫ای ــران ب ــه س ــاح هس ــته ای ب ــرای همیش ــه‬ ‫اس ــت و امری ــکا ام ــاده اس ــت ت ــا از تم ــام عناص ــر‬ ‫ق ــدرت مل ــی خ ــود ب ــرای اطمین ــان از این ام ــر‬ ‫اس ــتفاده کن ــد‪ .‬در بخ ــش دیگ ــری ای ــن بیانی ــه‬ ‫ضدایرانــی بــر تعهــد واشــنگتن بــه همــکاری بــا‬ ‫شــرکای غیــر از رژیــم صهیونیســتی بــرای مقابلــه‬ ‫ته ــای‬ ‫ب ــا اقدام ــات ادعای ــی خصمان ــه و فعالی ‬ ‫ً‬ ‫ادعای ــی بی ثبات کنن ــده ای ــران‪ ،‬چ ــه مس ــتقیما‬ ‫و چ ــه ازطری ــق گرو هه ــا و س ــازمان هایی مانن ــد‬ ‫حــزب اهلل‪ ،‬حمــاس و جهــاد اســامی فلســطین‬ ‫تا کی ــد می کن ــد‪ .‬درهمین راس ــتا‪ ،‬ناص ــر کنعان ــی‬ ‫در حس ــاب کارب ــری خ ــود در توئیت ــر نوش ــت‪:‬‬ ‫در بیانی ــه مش ــترک بای ــدن و الپی ــد‪ ،‬ب ــر «تعه ــد‬ ‫ثاب ــت و قاط ــع امری ــکا ب ــه حف ــظ امنی ــت و‬ ‫برت ــری نظام ــی اس ــرائیل» تا کی ــد ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وی درادام ــه تا کی ــد ک ــرد‪ :‬اش ــتباه نش ــود؛‬ ‫ً‬ ‫ه ــدف صرف ــا ای ــران نیس ــت‪ ،‬بلک ــه کش ــورهای‬ ‫عرب ــی و اس ــامی می بایس ــت هم ــواره برت ــری‬ ‫رژی ــم صهیونیس ــتی را بپذیرن ــد‪ .‬بای ــدن پ ــس‬ ‫از س ــرزمین های اش ــغالی وارد عربس ــتان ش ــد‬ ‫و ب ــا ش ــاه و ولیعه ــد س ــعودی ه ــم دی ــدار ک ــرد‪.‬‬ ‫وی در نشســت خب ــری در هتــل محــل اقام ــت‬ ‫خ ــود در ج ــده گف ــت‪ :‬به لط ــف مش ــورت ب ــا‬ ‫س ــران س ــعودی‪ ،‬توانس ــتیم حری ــم هوای ــی‬ ‫پادش ــاهی را بـ ـه روی هم ــه خط ــوط هوای ــی‬ ‫شب ــس یم ــن ب ــا مقام ــات‬ ‫ب ــاز کنی ــم‪ .‬درب ــاره ات ‬ ‫س ــعودی صحب ــت کردی ــم ک ــه ب ــا تمدی ــد و‬ ‫شب ــس در یم ــن موافق ــت کردن ــد‪.‬‬ ‫تعمی ــق ات ‬ ‫درب ــاره کم ــک س ــعودی ها ب ــه پرک ــردن ج ــای‬ ‫نف ــت و گاز روس ــیه از ری ــاض انتظ ــار گا مه ــای‬ ‫عمل ــی داری ــم و بای ــد دوهفت ــه صب ــر کنی ــم ت ــا‬ ‫ش ــاهد کاه ــش قیم ــت ان ــرژی باش ــیم‪ .‬بع ــد از‬ ‫دیداره ــای بای ــدن ب ــا مقام ــات س ــعودی ط ــی‬ ‫ســفر بــه جــده‪ ،‬واشــنگتن و عربســتان ســعودی‬ ‫بیانیـ ـه ای مش ــترک ص ــادر کردن ــد‪ .‬همچنی ــن‬ ‫رســانه های ســعودی گــزارش دادنــد واشــنگتن‬ ‫و ری ــاض ‪ ۱۸‬توافقنام ــه و تفاهم نام ــه هم ــکاری‬ ‫مش ــترک درزمین ـ ٔـه ان ــرژی‪ ،‬س ــرمایه گذاری‪،‬‬ ‫ارتباط ــات‪ ،‬فض ــا و س ــامت امض ــا کردن ــد‪ .‬ج ــو‬ ‫بایــدن در شــرایطی بــه منطقــه امــده اســت کــه‬ ‫در نظرســنجی امریــکا‪ ،‬محبوبیــت ان ب هشــدت‬ ‫کاه ــش پی ــدا ک ــرده و ازطرف ــی قیم ــت س ــوخت‬ ‫نی ــز به واس ــطه افزای ــش ن ــرخ ان ــرژی در جه ــان‬ ‫ب هش ــدت ب ــاال رفت ــه و ن ــرخ ت ــورم در امری ــکا‬ ‫ط ــی چه ــل سال گذش ــته‪ ،‬ب ــه بیش ــترین میزان‬ ‫یسـ ـت که‬ ‫خ ــود رس ــیده اس ــت‪ .‬این درحال ‬ ‫کارشناس ــان اقتص ــادی از احتم ــال وق ــوع ی ــک‬ ‫رک ــورد ج ــدی در اقتص ــاد امری ــکا درحال حاض ــر‬ ‫خب ــر می دهن ــد ل ــذا مجم ــوع ش ــرایط ف ــوق‬ ‫بایــدن را تحت فشــار قــرار داده تــا بــرای افزایــش‬ ‫تولی ــد ان ــرژی در امری ــکا ب ــه منطق ــه ازجمل ــه‬ ‫ته ــای‬ ‫عربس ــتان س ــفر کن ــد‪ ،‬چرا ک ــه قیم ‬ ‫ان ــرژی پ ــس از همه گی ــری کرون ــا و جن ــگ بی ــن‬ ‫اوکرایــن و روســیه ســر بــه فلــک کشــیده اســت‪.‬‬ ‫ازطرف ــی بای ــدن در ابت ــدای ریاسـ ـت جمهوری‬ ‫از بح ــث فش ــار ب ــه عربس ــتان س ــعودی‪،‬‬ ‫در ح ــوزه حق ــوق بش ــری ح ــرف مـ ـی زد ام ــا‬ ‫پله های برقی و «جفا» به مسن ها و معلولین‬ ‫شهال اسالمی‬ ‫یکـی از میادیـن پرتـردد تهـران گواینکـه شـکل‬ ‫میدان ندارد‪ ،‬هفت تیر است که بیش از هشت‬ ‫خیابـان و چنـد کوچـه ماشـین رو در ان تـردد‬ ‫می کننـد‪ .‬ایـن میـدان توسـط دنیایـی از اهـن و‬ ‫نـرده محصـور شـده کـه عبـور از ان ا گر قهرمانان‬ ‫پـرش ارتفـاع و بـا نیـزه هم که باشـیم‪ ،‬غیرممکن‬ ‫نهـا و‬ ‫نهـای پیـاده ایـن خیابا ‬ ‫اسـت‪ .‬عابری ‬ ‫کوچ ههـا ازطریـق چهـار پله برقـی امـکان تـردد‬ ‫ً‬ ‫دارنـد کـه سال هاسـت معمـوال به بهانـه خرابـی‬ ‫یـک یـا دو دسـتگاه ان خامـوش بـوده و کـه در‬ ‫حـق افـراد مسـن و معلـول و یـا عصابه دسـت ها‬ ‫یشـود‪ ،‬ا گـر از ‪100‬نفـر اسـتفاده کننده از‬ ‫جفـا م ‬ ‫ایـن پل ههـای برقـی سـوال شـود علت خاموشـی‬ ‫نوبتـی ایـن پل ههـای برقـی چیسـت‪ ،‬ا کثریـت‬ ‫قریب به اتفـاق خواهنـد گفـت صرفه جویـی در‬ ‫مصـرف بـرق‪ ،‬ا گـر ایـن اظهـار صحیـح اسـت‪،‬‬ ‫ً‬ ‫می گوییم جناب شهردار لطفا دستور بفرمایید‬ ‫چنیـن نکننـد‪.‬‬ ‫به واس ــطه مش ــکالتش ب ــا مقام ــات س ــعودی‬ ‫دی ــدار می کن ــد‪ .‬ه ــدف امری ــکا این اسـ ـت که ب ــا‬ ‫س ــعودی ها قرارداده ــای جدی ــد تس ــلیحاتی‬ ‫ببن ــدد ت ــا وضعی ــت ش ــرکت های تس ــلیحاتی‬ ‫در امریــکا را بهبــود ببخشــد‪ .‬نکتــه دیگــر اینکــه‬ ‫س ــفر بای ــدن ب ــه منطق ــه‪ ،‬دراس ــتانه انتخاب ــات‬ ‫می ــان کنگ ــره ای در امری ــکا ص ــورت گرفت ــه و‬ ‫یه ــا حا کی ازاین اسـ ـت که‬ ‫برخ ــی گمانه زن ‬ ‫ته ــا احتم ــال دارد یک ــی از مجلس ــیان‬ ‫دموکرا ‬ ‫کنگ ــره را از دس ــت بدهن ــد‪ .‬عالوه برای ــن بای ــدن‬ ‫درب ــاره ش ــرکت در انتخاب ــات ب ــرای دوره دوم‬ ‫ریاس ـت جمهوری خــود‪ ،‬بــا عالمــت ســوال های‬ ‫جــدی مواجــه اســت‪ ،‬بنابرایــن به نظــر می رســد‬ ‫ک ــه به دنب ــال جل ــب حمای ــت الب ــی اس ــراییل در‬ ‫درون امریکاس ــت‪ .‬عالوه برای ــن‪ ،‬وی به دنب ــال‬ ‫کم ــک ب ــه تامی ــن و تقوی ــت رژی ــم صهیونیس ــتی‬ ‫در منطق ــه اس ــت‪ .‬همچنی ــن بیانی ــه مش ــترک‬ ‫بای ــدن و الپی ــد به صراح ــت ب ــه پایبن ــدی‬ ‫امری ــکا ب ــه مناف ــع و امنی ــت رژی ــم صهیونیس ــتی‬ ‫اش ــاره می کن ــد ام ــا تقوی ــت ای ــن رژی ــم جعل ــی‬ ‫ش ــاید در ن ــگاه اول معط ــوف ب ــه تهدی ــد ای ــران‬ ‫باش ــد ام ــا این ماج ــرا در بلندم ــدت می توان ــد‬ ‫ب هضــرر کشــورهای منطقــه ازجملــه کشــورهای‬ ‫عربــی باشــد‪ .‬اظهــارات و موانــع مقامــات دولــت‬ ‫نه ــا ب ــرای بازگش ــت‬ ‫بای ــدن و ع ــدم تصمی ــم ا ‬ ‫ب ــه برج ــام‪ ،‬حا کی ازاین اسـ ـت که واش ــنگتن‬ ‫سیاس ــت خ ــود را به وی ــژه درم ــورد منطق ــه‬ ‫را در چارچ ــوب مناف ــع رژی ــم صهیونیس ــتی‬ ‫دنب ــال می کن ــد چرا ک ــه درحال حاض ــر امری ــکا‬ ‫به دنب ــال تغی ــر موازن ــه در غ ــرب اسیاس ــت و‬ ‫به دنب ــال مه ــار ای ــران‪ ،‬روس ــیه و چی ــن اس ــت‬ ‫ل ــذا بای ــد ب ــرای تامی ــن مناف ــع خ ــود در منطق ــه‬ ‫این موض ــوع را ب ــه رژی ــم صهیونیس ــتی و‬ ‫عربس ــتان س ــعودی بس ــپارد‪.‬‬ ‫موج هفتم تا هفتادم کرونا!‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫مهمـــان ناخوانـــده ای کـــه رفته رفتـــه حضـــور منحوســـش س هس ــاله‬ ‫می شـــود‪ ،‬گویـــی جـــای خـــوش کـــرده و قصـــد رفتـــن نـــدارد و به گفت ــه‬ ‫پاره ای از کارشناس ــان مع ــروف بهداش ــتی جه ــان‪ ،‬بای ــد خ ــود را ب ــه حض ــور‬ ‫ده س ــاله و بیش ــتر ای ــن ناخوان ــده ع ــادت دهی ــم‪ .‬درس ــت مانن ــد انفوالنزای ــی‬ ‫ک ــه حض ــورش در جه ــان ب ــه سـ ـه دهه می رس ــد؛ بنابرای ــن بای ــد ب ــه ه ــوش‬ ‫باش ــیم و ای ــن وی ــروس را س ــاده نپنداری ــم و ب ــه ش ــایعات و اظهارنظره ــای‬ ‫بعضـــی از اطبـــا وطنـــی و غیروطنـــی‪ ،‬گـــوش ندهیـــم و پیوســـته مق ــررات‬ ‫بهداشـــتی و حفـــظ فاصلـــه را رعایـــت کنیـــم‪ .‬وقتـــی در روزهـــای گذش ــته‬ ‫خبرگزاری هـــا تعـــداد مبتالیـــان ایـــن ویـــروس را در ‪ 24‬ســـاعت‪ ،‬نزدی ــک‬ ‫بـــه نه هزار نفـــر و تعـــداد جان باختـــگان را هشـــت نفر در یـــک روز اع ــام‬ ‫کردنـــد‪ ،‬معنـــی و مفهـــوم ان بـــرای مـــا‪ ،‬رعایـــت بیش تـــر و احســـاس ای ــن‬ ‫خطـــر قریب الوقـــوع اســـت و انچـــه از قرایـــن برمی ایـــد‪ ،‬اینکـــه؛ با توج هب ــه‬ ‫یس ــت و‬ ‫ماه هـــای محـــرم و صفـــر کـــه اوج جلســـات مذهبـــی و تعزیت دار ‬ ‫به خص ــوص در ده ــه اول عاش ــورا ک ــه عاش ــقان و ش ــیفتگان س ــرور و س ــاالر‬ ‫یش ــوند ک ــه در‬ ‫قافل ــه کرب ــا‪ ،‬ب ــه هن ــگام ع ــزاداری‪ ،‬ان ق ــدر ازخودبی خ ــود م ‬ ‫ان لحظـــات بـــه تنهـــا چیزی کـــه نمی اندیشـــند‪ ،‬مســـئله ســـامت اس ــت و‬ ‫ب ــس؛ بنابرای ــن بای ــد منتظ ــر اوج کرون ــا در م ــوج هفت ــم باش ــیم ک ــه ب ــا هم ــه‬ ‫دوراندیشــی و احتیــاط شــمار مبتالیــان‪ ،‬بسیاربیشــتر خواهــد شــد و تعــداد‬ ‫جان باخت ــگان ه ــم به طور قط ــع و یقی ــن حداق ــل سـ ـه رقمی خواه ــد ش ــد؛‬ ‫یعن ــی ک ــه روز از ن ــو و روزی از ن ــو! و با زه ــم ج ــای ش ــکرش باقی س ــت ک ــه ‪14‬‬ ‫ت ــا ‪ 16‬میلی ــون دانش ام ــوز و دانش ــجو‪ ،‬در تعطی ــات تابس ــتانی بس ــر می برن ــد‬ ‫و درنتیج ــه از ان نظ ــر خط ــری ج ــدی م ــدارس و دانش ــگاه های اموزش ــی م ــا‬ ‫را تهدی ــد نخواه ــد ک ــرد‪ .‬ب ــا هم ــه امی ــدی ک ــه به لط ــف خداون ــد رحم ــان و‬ ‫رحی ــم داری ــم و چش ــم امی ــدی ک ــه ب ــه دع ــای خی ــر ‪ 72‬ت ــن ش ــهدای کرب ــا و‬ ‫در راس ان ام ــام مظلوم ــان حض ــرت ام ــام حس ــین؟ع؟ داری ــم‪ ،‬باز ه ــم بای ــد‬ ‫گف ــت ک ــه احتی ــاط ش ــرط عق ــل اس ــت و بای ــد مراق ــب باش ــیم ک ــه باردیگ ــر در‬ ‫چنـــگال بی رحـــم ایـــن ویـــروس اســـیر نشـــویم‪ .‬به خصوص اینکـــه گرم ــای‬ ‫تابســـتان و خشک ســـالی و بی بارانـــی ســـال جـــاری‪ ،‬محیـــط مس ــتعد‬ ‫رش ــد ان ــواع میکروب ه ــا و ویروس ه ــا خواه ــد ش ــد‪ .‬پ ــس جدی ــت و رعای ــت‬ ‫مســائل بهداشــتی‪ ،‬بســیار بیشــتر از گذشــته ضــروری خواهــد بــود‪ .‬گو اینکــه‬ ‫ً‬ ‫مرتب ــا پاره ای از اف ــراد‪ ،‬ای ــن وی ــروس را ضعیف ش ــده دانس ــته و معتقدن ــد ک ــه‬ ‫یش ــود؛‬ ‫ب ـه زودی ش ــر ای ــن وی ــروس از س ــر م ــردم مس ــلمان کش ــورمان ک ــم م ‬ ‫اظهارنظ ــری ک ــه از نظ ــر علم ــی قابل قب ــول و توجیه ش ــدنی نیس ــت‪ .‬وی ــروس‬ ‫کرونــا ضعیــف نشــده‪ ،‬بلکــه پیوســته تغییــر شــکل داده و از نوعــی بــه نوعــی‬ ‫پیش ــرفته تر درمی ای ــد و مهم تری ــن راه مب ــارز ه بـ ـ ا ان‪ ،‬وا کسیناس ــیون اس ــت‬ ‫ک ــه خوش ــبختانه در حال حاض ــر س ــه ن ــوع از وا کسـ ـن های کرون ــا‪ ،‬در مرا ک ــز‬ ‫پزشـــکی موجـــود بـــوده و مـــردم می تواننـــد نـــوع ان را نیـــز خـــود انتخ ــاب‬ ‫کنن ــد‪ .‬در این بره ــه به یقی ــن وا کسیناس ــیون همگان ــی و تزری ــق ُدز چه ــارم‪،‬‬ ‫بـــرای افرادی کـــه ســـه دوره قبلـــی را دریافـــت کرده انـــد‪ ،‬مهم تریـــن عام ــل‬ ‫ب ــرای حف ــظ س ــامت خ ــود و اطرافی ــان خواه ــد ب ــود‪ .‬همچنی ــن امیدواری ــم‬ ‫مســئولین ورزش اســتان تهــران و به ویــژه شــهر تهــران‪ ،‬نظــارت و دقــت کافــی‬ ‫در مـــورد باشـــگاه ها و ســـالن های ورزشـــی را معمـــول کننـــد‪ .‬به خص ــوص‬ ‫اســتخرهای شــنا کــه در تابســتان ها مملــو از شــنا گر اســت‪ ،‬بسیار بســیار بایــد‬ ‫مــورد مراقبــت قــرار گیــرد و بــا بازدیدهــای هم ـه روزه و کنتــرل اب‪ ،‬قد مهــای‬ ‫مهمــی بــرای جلوگیــری از ابتــای شــنا گران برداشــته و محیط هــای اســتخر‬ ‫مص ــون از الودگ ــی ش ــود؛ ام ــا مس ــئولین بهداش ــتی کش ــور نی ــز بای ــد در راه‬ ‫تهیــه وا کســن و دارو بــرای مبتالیــان از هیــچ کوششــی فروگــذار نکننــد و بــرای‬ ‫مبتالیــان‪ ،‬ترتیبــی اتخــاذ کننــد کــه به اســانی داروی ضدویــروس و بــا قیمــت‬ ‫ارزان ان در اختیــار مــردم قــرار گیــرد و مثــل چند ماه پیــش و در اوج کرونــا کــه‬ ‫روزان ــه ‪ 500‬کش ــته و بی ــش از ‪12‬ه ــزار مبت ــا داش ــتیم‪ ،‬این ب ــار و از هم ا کن ــون‬ ‫اقدامـــات پیشـــگیرانه را در حـــد اعـــای ان بـــه کار ببرنـــد‪ .‬در پایـــان بای ــد‬ ‫بپذیری ــم ک ــه هر ک ــس خ ــود بای ــد مراق ــب س ــامتی خ ــود باش ــد و در رعای ــت‬ ‫مس ــائل بهداش ــتی و فاصله گذاری ه ــای اجتماع ــی‪ ،‬کوچک تری ــن تعل ــل و‬ ‫نش ــاءاهلل ای ــن م ــوج را ه ــم پشت س ــر بگذاری ــم‪.‬‬ ‫کوتاه ــی نداش ــته باش ــد ت ــا ا ‬ ‫تلگرافی‬ ‫توانمندسازی نیروهای انسانی مدارس غیردولتی‬ ‫رئیـــس ســـازمان مرا کـــز و مـــدارس غیردولتـــی از برگـــزاری دور هه ــای‬ ‫توانمندســـازی نیروهـــای انســـانی ایـــن مـــدارس خبـــر داد کـــه ازس ــوی‬ ‫دانش ــگاه فرهنگی ــان انج ــام می ش ــود‪ .‬به گ ــزارش پان ــا؛ احم ــد محم ــودزاده‬ ‫دربـــاره کیفیت بخشـــی و برگـــزاری دوره هـــای توانمندســـازی معلم ــان‬ ‫مــدارس غیردولتــی اظهــار کــرد‪ :‬در ســند تحــول محوری تریــن عنصــر معلــم‬ ‫اس ــت؛ معل ــم بای ــد ش ــاخص های مش ــخصی داش ــته‪ ،‬توانمن ــد و متخص ــص‬ ‫درزمین ــه مربوط ــه باش ــد و مراح ــل علم ــی را ط ــی ک ــرده باش ــد‪ .‬وی اف ــزود‪:‬‬ ‫در کن ــار حف ــظ معیش ــت معلم ــان‪ ،‬نیروه ــای انس ــانی م ــدارس غیردولت ــی‬ ‫را توانمنـــد می کنیـــم‪ .‬این دوره هـــا درحال برگزاری ســـت و قـــرار اس ــت‬ ‫تفاهم نام ـه ای ب ــا دانش ــگاه فرهنگی ــان منعق ــد کنی ــم ت ــا م ــدارس غیردولت ــی‬ ‫بــرای چهارســال اینده موفــق بــه استانداردســازی و توانمندســازی نیروهــای‬ ‫انســانی خــود دراین دانشــگاه شــوند‪ .‬محمــودزاده همچنیــن افــزود ‪ :‬گواهــی‬ ‫صالحی ــت حرفـ ـه ای معلم ــان براس ــاس اموزش ه ــا ص ــادر می ش ــود و ای ــن‬ ‫معلمـــان در کالس هـــای درس حضـــور می یابنـــد‪.‬‬ ‫امکان فروش گاز مازاد مصرفی در بورس انرژی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران بابیان اینکــه بــا اجــرای پــروژه کنتورهــای‬ ‫هوش ــمند گاز‪ ،‬مدیری ــت مص ــرف ازس ــوی م ــردم اتف ــاق می افت ــد‪ ،‬گف ــت‪ :‬ا گ ــر‬ ‫مشــترکی گاز کمتــری مصــرف کنــد‪ ،‬می توانــد گاز مــازاد را در بــورس بفروشــد‪.‬‬ ‫به گــزارش شــانا؛ مجیــد چگنــی بابیان اینکــه قیمــت گاز در ایــران بســیارارزان‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬قیمــت گاز در اروپــا مترمکعبــی بیــش از دودالر اســت و حتــی‬ ‫زمان های ــی ب ــه ب ــاالی چه ــار دالر نی ــز می رس ــد‪ ،‬درحالی ک ــه قیم ــت گاز در‬ ‫ایــران در بخــش خانگــی حــدود ‪ ۷۰‬تومــان اســت‪ .‬وی گفــت‪ :‬هــدف از اجــرای‬ ‫پ ــروژه کنتوره ــای هوش ــمند این اسـ ـت که مدیری ــت مص ــرف انج ــام ش ــود‬ ‫و از خدم ــات ارائه ش ــده درس ــت اس ــتفاده کنی ــم‪ .‬مع ــاون وزی ــر در ام ــور گاز‬ ‫بابیان اینک ــه زیرس ــاخت های ب ــورس ب ــرای عرض ــه گاز فراه ــم اس ــت‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫ا گـــر مشـــترکی گاز کمتـــری مصـــرف کنـــد‪ ،‬می توانـــد گاز مـــازاد را در ب ــورس‬ ‫عرض ــه کن ــد‪ ،‬دراین پ ــروژه ه ــر مق ــدار ک ــه مش ــترکان بتوانن ــد مص ــرف گاز را‬ ‫ذخیــره کننــد‪ ،‬می تواننــد در بــورس انــرژی به قیمــت ازاد بفروشــند‪ .‬به گفتــه‬ ‫وی؛ وقتـــی این پـــروژه تکمیـــل شـــود یکـــی از اهـــداف این اســـت که گاز در‬ ‫ب ــورس ان ــرژی فروخت ــه ش ــود‪.‬‬ ‫سنددار شدن اراضی کشاورزی طی دوسال اینده‬ ‫رئی ــس س ــازمان ام ــور اراض ــی کش ــور از س ــاماندهی ص ــدور اس ــناد کش ــاورزی‬ ‫به عن ــوان برنام ــه کاری وی ــژه ای ــن س ــازمان ی ــاد ک ــرد و گف ــت ‪ :‬وزی ــر جه ــاد‬ ‫کش ــاورزی ب ــه ای ــن س ــازمان اب ــاغ ک ــرده اس ــت ک ــه ای ــن ماموری ــت در م ــدت‬ ‫دوســال در کل کشــور انجــام شــود‪ .‬به گــزارش ایلنــا؛ صفــدر نیــازی در حاشــیه‬ ‫نشس ــت بررس ــی مس ــائل ح ــوزه ام ــور اراض ــی ف ــارس اف ــزود‪ :‬مب ــارزه ب ــا تغیی ــر‬ ‫کاربری ه ــای غیرمج ــاز و برخ ــورد ب ــا متخلف ــان براس ــاس قوانین ــی ک ــه وج ــود‬ ‫دارد دنب ــال می ش ــود‪ .‬وی ادام ــه داد ‪ :‬ب ــرای رف ــع تداخ ــل قوانی ــن م ــوازی‬ ‫ً‬ ‫نط ــرح‬ ‫ب ــر روی اراض ــی کش ــور مش ــخصا برنامه ری ــزی ش ــده و اعتب ــارات ای ‬ ‫به صــورت ملــی تامیــن می شــود‪ .‬رئیــس ســازمان امــور اراضــی کشــور گفــت‪:‬‬ ‫یش ــود و‬ ‫تع ــداد پال ک ه ــای رف ــع تداخ ــل ب ــرای ه ــر شهرس ــتان مش ــخص م ‬ ‫به هرمی ــزان ک ــه نی ــاز اس ــتان باش ــد اعتب ــار تخصی ــص پی ــدا می کن ــد‪.‬‬ ‫پرداخت درامدهای مالیاتی به استان های مادر‬ ‫وزی ــر اقتص ــاد اظه ــار ک ــرد‪ :‬ایین نام ــه تس ــهیالت تبص ــره ‪ ۱۶‬ک ــه بخشــی ازان‬ ‫ش ــامل تس ــهیالت خ ــرد نظی ــر ازدواج و غی ــره و ازس ــوی نهاده ــای حمایت ــی‬ ‫نظی ــر بهزیس ــتی‪ ،‬کمیت ــه ام ــداد‪ ،‬بنی ــاد ش ــهید پرداخ ــت می ش ــود و بخ ــش‬ ‫دیگــری تســهیالتی بــا مدیریــت ســتاد برنامه ریــزی و توســعه اســتان اســت‪،‬‬ ‫ابـــاغ شـــد‪ .‬به گـــزارش انـــا؛ ســـید احســـان خانـــدوزی افـــزود‪ :‬ایین نام ــه‬ ‫اعط ــای تس ــهیالت تبص ــره ‪ ۱۸‬ک ــه تس ــهیالت اش ــتغال زایی استان هاس ــت‬ ‫به ص ــورت نهای ــی اب ــاغ و تا کی ــد ش ــد دس ــتگاه ها و بانک ه ــای عام ــل ب ــه‬ ‫رده ه ــای پایی ــن خ ــود اب ــاغ کنن ــد‪ .‬وزی ــر ام ــور اقتص ــادی و دارای ــی اف ــزود‪:‬‬ ‫بااین اقدامـــات برنامـــه داریـــم ازطریـــق تســـهیالت تبصـــره ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۸‬زمین ــه‬ ‫رش ــد اعتب ــارات را ب ــرای ح ــوزه اش ــتغال اس ــتان ها فراه ــم کنی ــم‪ .‬خان ــدوزی‬ ‫درخصـــوص بازگشـــت مالیـــات بـــه اســـتان ها تا کیـــد کـــرد‪ :‬بـــا پیگی ــری‬ ‫انجام شـــده و درراســـتای تا کیـــدات رئیس جمهـــور و حرکـــت درراس ــتای‬ ‫عدالــت منطقـه ای و توزیــع پایــدار درامدهــا و توجــه ویــژه بــه مناطــق محــروم‬ ‫کش ــور‪ ،‬از اواخ ــر پارس ــال در س ــازمان ام ــور مالیات ــی ش ــرکت هایی ک ــه درام ــد‬ ‫یش ــود را شناس ــایی و‬ ‫مالیات ــی ان ــان در اس ــتان دیگ ــر و در مرک ــز وص ــول م ‬ ‫مق ــرر ش ــد امس ــال درامده ــای مالیات ــی ب ــه اس ــتان های م ــادر بازگ ــردد ک ــه‬ ‫مص ــداق ب ــارز ش ــرکت های ح ــوزه نف ــت و گاز ای ــام اس ــت‪.‬‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫اینهجهان بین‬ ‫با شقایق ها اوج بگیر‬ ‫که اوج گرفتن‬ ‫دراین زمان‬ ‫در این لحظه‬ ‫تیمار دردهاست‬ ‫به شبنم های اوج شفق بنگر‬ ‫‪ ...‬که نرم نرمک‬ ‫بر پیاله ی صبر سقوط می کنند‬ ‫و چون باده مستت می سازند‬ ‫به خواب وارستگان بگو‬ ‫جاری شود بر قدح عشق‬ ‫فقط برای دیدن رویای شیرین معشوق‬ ‫‪ ...‬نبات عشق‬ ‫و جلوه چشم هایش‬ ‫در گوش عشق نجوا کن‬ ‫که همیشه بوی عطر خاک‬ ‫بوی بهارنارنج می دهد‬ ‫در تازگی و‬ ‫‪ ...‬ناب و بکربودن‬ ‫به تمام زمان قسم یا د کن‬ ‫که گذرش هرثانیه‬ ‫مرا غرق در شیدایی و‬ ‫واله هم جواریت می کند‬ ‫ای اینه جهان بین‬ ‫که ایزد تو را خلق کرد‬ ‫فقط برای وجود من‬ ‫رویداد‬ ‫یک شنبه ‪ 26‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2546‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نگار جواهریان؛ خالق نقش های متفاوت‬ ‫چالش های حرکت به سوی دانشگاه های خالق و کارامد‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫چرا دانشجویان‬ ‫از تحصیل در دانشگاه «لذت» نمی برند؟‬ ‫سکینهاسدزاده‬ ‫دعوت‬ ‫پیام احمدی کاشانی‬ ‫شایعات‬ ‫نمایـش «شـایعات» (نیـل سـایمون) و به کارگردانـی علـی‬ ‫درزی؛ در خانـه نمایـش «دا» (سـالن ‪ )1‬بـه روی صحنـه‬ ‫یفـرد‪ ،‬سـحر‬ ‫اسـت کـه در ان‪ ،‬امیـن کعبـی‪ ،‬امیررضـا عبادت ‬ ‫لبیکـی‪ ،‬علـی روزگار‪ ،‬نادیـا عبدلی‪ ،‬علی درزی‪ ،‬امیرحسـین‬ ‫الری‪ ،‬رزیتـا صالحـی‪ ،‬ارمیـن احمدوند‪ ،‬رزا محمدی‪ ،‬مالک‬ ‫خادمـی و محمدامیـن مومیونـد ایفـای نقـش می کننـد‪.‬‬ ‫سـایر عوامـل کار عبارت انـد از مترجمان‪ :‬بهـروز محمودی‬ ‫بختیـاری و مینـا رضاپـور‪ /‬عکاسـان‪ :‬پیـام احمـدی‬ ‫کاشـانی‪ ،‬لیلی اشـتیاق‪ ،‬فهیمه علی بیگی و لیال محرم پور‪/‬‬ ‫روابط عمومـی‪ :‬پیـام احمـدی کاشـانی‪ /‬مشـاوران‬ ‫رسـانه ای‪ :‬پیام احمدی کاشـانی و لیال محرم پور‪ /‬دسـتیار‬ ‫کارگـردان‪ ،‬منشـی صحنـه و برنامه ریـز‪ :‬رزا محمـدی‪ /‬طراح‬ ‫صحنـه‪ :‬علـی درزی‪ /‬اهنگسـاز‪ :‬ارمیـن اقـراری‪ /‬طـراح‬ ‫پوسـتر‪ ،‬سـاخت تیـزر‪ ،‬عـکاس و فیلم بردار‪ :‬لیلی اشـتیاق‪/‬‬ ‫مدیـر تولیـد‪ :‬ارمیـن اقـراری‪ /‬مدیـر صحنـه‪ :‬پرنیـا گنجـی‪/‬‬ ‫اتـاق فرمـان‪ :‬شـمیم صالحـی‪.‬‬ ‫کله پوک ها‬ ‫کهـا» (نیل سـایمون) به کارگردانی محمد‬ ‫نمایـش «کله پو ‬ ‫وثوقـی؛ در تماشـاخانه «اهـورا» بـه روی صحنـه اسـت کـه‬ ‫در ان‪ ،‬محمـد کاظمـی‪ ،‬میثـم عزیـزی‪ ،‬میلاد افشـارمهر‪،‬‬ ‫ارمیـن اوحـدی‪ ،‬پـژال مـرادی‪ ،‬فیـاض گلسـتانی‪ ،‬فـواد‬ ‫امینی نیـا‪ ،‬ایـدا ناطقـی‪ ،‬فلـور فغانـی‪ ،‬مهسـا چیـذری‪،‬‬ ‫امیرمهـدی جعفـری و محمـد وثوقـی ایفـای نقـش‬ ‫می کننـد‪ .‬سـایر عوامـل کار عبارت انـد از مترجـم‪ :‬شـهرام‬ ‫زرگـر‪ /‬مشـاور کارگـردان‪ :‬اناهیتـا ازادفـر‪ /‬دسـتیار کارگـردان‪:‬‬ ‫مهسـا چیـذری‪ /‬طـراح صحنـه‪ :‬کامـران نـوروزی‪ /‬طـراح‬ ‫لبـاس‪ :‬محمـد وثوقـی‪ /‬مدیـر تولیـد‪ :‬ارمین اقـراری‪ /‬تولید‬ ‫محتـوا‪ :‬محمـد چیـذری‪ /‬روابط عمومـی‪ :‬پیـام احمـدی‬ ‫کاشـانی‪ /‬مشـاوران رسـانه ای‪ :‬پیـام احمـدی کاشـانی و‬ ‫لیلا محر مپـور‪ /‬طـراح پوسـتر‪ :‬لیلـی اشـتیاق‪ /‬عـکاس‬ ‫پشـت صحنه‪ :‬محمـد چیـذری‪ /‬عکاسـان‪ :‬پیـام احمـدی‬ ‫کاشـانی‪ ،‬لیلـی اشـتیاق‪ ،‬فهیمه علی بیگی و لیلا محرم پور‪.‬‬ ‫مهردادناظری*‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫یخــورد مســئله بی تفاوتــی و‬ ‫یکــی از موضوعــات مهــم کــه در دهــه اخیــر بیشــتر به چشــم م ‬ ‫یشــود کــه بســیاری‬ ‫بی عالقگــی دانشــجویان بــه تحصیــل و دانشــگاه اســت‪ .‬بارهــا شــنیده م ‬ ‫سهــای‬ ‫از اســاتید گلــه و شــکایت می کننــد کــه دانشــجویان بــا حداقــل توجــه و انگیــزه در کال ‬ ‫درس حاضــر می شــوند‪ .‬درمــورد بی انگیزگــی و بی تفاوتــی دانشــجویان دالیــل متعــددی مطــرح‬ ‫نهــا ریشــه در ابعــاد اجتماعــی موضــوع دارد‪ ،‬یعنــی‬ ‫یشــود؛ امــا شــاید یکــی از مهم تریــن ا ‬ ‫م ‬ ‫تهــای‬ ‫نامعلو مبــودن اینــده شــغلی‪ ،‬فاصلــه عمیــق میــان دانشــگاه و بــازار کار‪ ،‬عــدم وجــود فرص ‬ ‫ششــدن‬ ‫برابــر بــرای اســتخدام‪ ،‬فقــدان محیــط علمــی مناســب بــرای رشــد و پیشــرفت و کم ارز ‬ ‫یســت کــه این مســئله را تشــدید می کنــد‪ .‬عالوه برایــن تفاوت هایــی کــه در‬ ‫علــم بخشــی از عوامل ‬ ‫جامعــه در دسترســی بــه ثــروت وجــود دارد این مســئله را تشــدید می کند‪ .‬به عبارتی دانشــجویان‬ ‫لکــرده را در جامعــه بــا ســودا گران بازار اقتصادی مقایســه‬ ‫یکــه شــرایط اقتصــادی افــراد تحصی ‬ ‫وقت ‬ ‫می کننــد به این نتیجــه می رســند کــه ادامــه تحصیــل نمی توانــد نتایــج مطلوبــی به همــراه داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬رابــرت مرتــون جامع هشــناس متخصــص مســائل اجتماعــی درخصــوص مســئله کـج روی‬ ‫چهارنــوع رفتــار انحرافــی را از هــم تفکیــک می کنــد کــه عبارت انــد از‪ :‬نــواوری‪ ،‬رسم پرســتان‪،‬‬ ‫انزواجویــان و طغیانگــران‪.‬‬ ‫کـه در فضـای علمـی می بیند بـا اهـداف ارمانی و‬ ‫متعالـی اش همخوانی نداشـته و نمی توانـد ان را‬ ‫یسـت که در جامعـه بـه بدبینـی‪،‬‬ ‫بپذیـرد‪ .‬او فرد ‬ ‫یشـود‪ ،‬امـا گـروه چهـارم‬ ‫یـاس و پـوچ دچـار م ‬ ‫کسـانی هسـتند کـه درتالش انـد تـا همه چیـز را‬ ‫نهـا وقتـی بـه دانشـگاه می اینـد‬ ‫تغییـر دهنـد‪ .‬ا ‬ ‫یهـای دانشـگاه ارام و قـرار ندارنـد و‬ ‫روی صندل ‬ ‫نگـروه‬ ‫در پـی تغییـر وضـع موجـود هسـتند‪ .‬ای ‬ ‫تفکـر انتقـادی و خلاق دارنـد و گاه بـه موفقیـت‬ ‫می رسـند و دربرخی مواقـع نیـز نمی تواننـد بـه‬ ‫ارمان هایـش دسـت یابند‪ .‬براین مبنا و براسـاس‬ ‫یشـود گفـت کـه شـرایطی کـه بـر‬ ‫نظـر مرتـون م ‬ ‫جامعـه حا کـم اسـت در پذیـرش یـا عدم پذیرش‬ ‫جامعـه موثـر اسـت هرچنـد بی تفاوتـی می توانـد‬ ‫علـل فـردی و روانـی داشـته باشـد‪ ،‬امـا امـروزه‬ ‫فاصله گیری دانشجویان از تحصیل و دانشگاه را‬ ‫بایـد در معضالت فرهنگی و اجتماعی جسـتجو‬ ‫کـرد‪.‬‬ ‫تهـا می تواننـد سـاختارها‬ ‫البتـه همیشـه عاملی ‬ ‫را تحت تاثیـر قـرار دهنـد امـا امـروز ان نسـل‬ ‫دانشـجویانی کـه می تواننـد بـر فرهنـگ‬ ‫دانشـگاهی و علمـی تاثیـر بگذارنـد کمتـر دیـده‬ ‫یشـوند؛ براین اسـاس فضـای بی عالقگـی‬ ‫م ‬ ‫بـر دانشـگاه ها غلبـه پیـدا می کنـد‪ .‬نکتـه‬ ‫دیگـر دراین خصـوص سـاختار غیرمنعطـف‬ ‫یسـت‪ .‬برنامه های‬ ‫برنامه های درسـی دانشگاه ‬ ‫بهـای ذهنـی و‬ ‫درسـی گاه ان چنـان بـا قال ‬ ‫ادرا کـی دانشـجویان ناهمخـوان اسـت کـه‬ ‫نهـا هرچقدرکـه تلاش می کننـد تـا بـه هسـته‬ ‫ا ‬ ‫معنایـی ان نزدیـک شـوند ان را از تـوان خـود‬ ‫خـارج می بیننـد‪ .‬براین مبنـا شـیوه ارائـه دروس‪،‬‬ ‫کتـب دانشـگاهی و سـرفصل هایی کـه براسـاس‬ ‫تفکـر خطـی ترسی مشـده اسـت راه اندیشـیدن‬ ‫عمیـق و خلاق را بـر دانشـجویان متفـاوت و‬ ‫نهـا را در فضایـی قـرار‬ ‫تالشـگر می بنـدد و ا ‬ ‫می دهـد کـه دیگـر امـکان برقـراری ارتبـاط بـا‬ ‫محیـط دانشـگاهی را نخواهنـد داشـت‪ .‬سـوال‬ ‫اساسـی دراین خصـوص این اسـت که ایـا‬ ‫یسـت که براسـاس دسـتاوردها و‬ ‫دانشـگاه مکان ‬ ‫در اینـده فضاهـای غیررسـمی را در بخـش‬ ‫خصوصـی دنبـال کننـد و این بدین معناسـت که‬ ‫طهـای ا کادمیـک‬ ‫در رقابـت دانشـگاه بـا محی ‬ ‫غیررسـمی سـهم و فرصـت انتخـاب دانشـگاه ها‬ ‫یشـود‪ .‬در چنین فضایی‬ ‫به مرور کمتر و کمتر م ‬ ‫بازخـورد نامناسـب و نقـد ذهنـی و ادرا کـی مـردم‬ ‫از دانشـگاه ها ب همـرور می توانـد ایـن فضاهـای‬ ‫علمـی را نا کارامدتـر نمایـد؛ بنابرایـن مهم تریـن‬ ‫ً‬ ‫اقـدام این اسـت که اوال دانشـگاه ها براسـاس‬ ‫انطباق با مصادیق هنر‪ ،‬زیبایی شناسـی‪ ،‬ذوق‪،‬‬ ‫سـلیقه و خواسـته های قلبـی و درونـی افـراد‬ ‫حرکـت کننـد‪ .‬درواقـع دانشـگاه نیـز مثـل یـک‬ ‫رسـتوران فسـت فود ملزم اسـت تا غذاهای خود‬ ‫را در بسـته های مناسـب به مشـتریان ارائه دهد‬ ‫نصـورت خریـداران ب همـرور کـم و کمتـر‬ ‫درغیرای ‬ ‫خواهد شد‪ .‬دانشگاه موفق دانشگاهی ست که‬ ‫توانمندی را با جذابیت همراه می کند و فضایی‬ ‫ایجـاد می کنـد تـا دانشـجویان باذوق وشـوق‬ ‫و هیجـان بـاال ان را انتخـاب کننـد‪ .‬باتوج هبـه‬ ‫نکـه عصـر مـدرن عصـر عدم تمرکـز‪ ،‬سـیالیت‬ ‫ای ‬ ‫و حرکـت و جابجایـی مـداوم ذهـن انسـان ها در‬ ‫طهـای گونا گـون اسـت دانشـگاه ها بایـد‬ ‫محی ‬ ‫بتواننـد خـود را با فضاهای سـیال همراه سـازند‪.‬‬ ‫بایـد فضایـی ایجـاد کرد تا دانشـگاه ها بـه اتاق ها‬ ‫پهـای مطالعـه تبدیـل شـوند و رقابـت بـر‬ ‫و کلو ‬ ‫سـر این باشـدکه هرکـس کتـاب و مقاله بیشـتری‬ ‫می خوانـد و بهتـر می توانـد براسـاس تفکـر وا گـرا‬ ‫اید هسـازی کنـد در مسـیر رسـیدن بـه اهـداف‬ ‫قتـر اسـت‪ .‬از یـاد نبریـم کـه افـرادی مثـل‬ ‫موف ‬ ‫ادیسـون‪ ،‬چایکوفسـکی‪ ،‬کمال الملـک‪ ،‬اسـتیو‬ ‫جابـز‪ ،‬محمـود دولت ابـادی‪ ،‬احمـد شـاملو‬ ‫و فـروغ فرخـزاد کسـانی بودنـد کـه در بیـرون‬ ‫تهـای بزرگی دسـت یافتند‪.‬‬ ‫دانشـگاه بـه موفقی ‬ ‫نهـا در‬ ‫شهـای ا ‬ ‫اینـک زمـان ان اسـت که از رو ‬ ‫ایجـاد انگیـزه و را ههـای رسـیدن بـه موفقیـت در‬ ‫دانشـجویان اسـتفاده کـرد‪ .‬دانشـجویان عاشـق‬ ‫علـم خواهنـد شـد ا گـر هـر اتاقـی در محیط های‬ ‫دانشـگاهی ان هـا را بـه اوج خودشـان برسـاند‪.‬‬ ‫*جامه شناس و استاد دانشگاه‬ ‫ازنظـر او نـواوری هنگامـی رخ می دهـد کـه‬ ‫فـرد اهـداف فرهنگـی را می پذیـرد امـا وسـایل‬ ‫اجتماعـی موردقبـول را بـرای دسـتیابی بـه ان‬ ‫اهـداف را نمی پذیـرد‪ .‬رسم پرسـتی هنگامـی‬ ‫رخ می دهـد کـه شـخص وسـایل فرهنگـی‬ ‫مرسـوم و پذیرفت هشـده را تاییـد می کنـد‪ ،‬امـا‬ ‫خـود هـدف را نمی پذیـرد‪ .‬انزواجویـی وقتـی‬ ‫رخ می دهـد کـه فـرد هـم اهـداف تاییدشـده‬ ‫فرهنگـی و هـم وسـایل رسـیدن بـه ان اهـداف‬ ‫را طـرد می کنـد‪ .‬طغیـان وقتـی رخ می دهـد کـه‬ ‫اهداف تاییدشـده فرهنگی و وسـایل دسـتیابی‬ ‫یشـود و فـرد می خواهـد‬ ‫بـه ان‪ ،‬هـر دو طـرد م ‬ ‫اهـداف و وسـایل تـازه ای را جایگزیـن ان کنـد‪.‬‬ ‫در حالـت اول مـا زمانـی شـاهد نـواوری هسـتیم‬ ‫شهـای متعالـی مثـل‬ ‫کـه در جامعـه بـر ارز ‬ ‫تحصیلات عالیـه داشـتن‪ ،‬دانشـگاه رفتن و‬ ‫یکـه فـرد‬ ‫یشـود؛ امـا وقت ‬ ‫مدرک گرفتـن تا کیـد م ‬ ‫مـدرک تحصیلـی موردنظـر را دریافـت می کنـد‪،‬‬ ‫درعمـل نمی توانـد شـغل مناسـبی به دسـت‬ ‫یشـود کـه مسـیر‬ ‫اورد‪ .‬دراینجـا او متوجـه م ‬ ‫ً‬ ‫درسـتی را نپیمـوده‪ .‬مثلا بسـیاری از کسـانی که‬ ‫لشـویی می کننـد جـزو ان دسـته‬ ‫در کشـور پو ‬ ‫افـرادی هسـتند کـه به این نتیجـه رسـیده اند‬ ‫کـه راه رسـیدن بـه موفقیـت را بایـد خودشـان‬ ‫نهـا‬ ‫انتخـاب کننـد نـه ان راهـی کـه جامعـه بـه ا ‬ ‫می گویـد؛ امـا رسم پرسـتی زمانـی رخ می دهـد‬ ‫کـه فـرد در راه رسـیدن بـه هدفی تلاش می کند و‬ ‫در یـک حـوزه خـاص و محـدود به لحاظ انسـانی‬ ‫یکـه سـال ها تحصیـل‬ ‫باقـی می مانـد‪ .‬مثـل فرد ‬ ‫کـرده و حـاال بعـد از گرفتـن مـدرک لیسـانس‬ ‫در اداره ای به عنـوان بایـگان یـا تایپیسـت یـا‬ ‫یشـود‪ .‬او در چارچـوب‬ ‫منشـی اسـتخدام م ‬ ‫قواعـد کاری خـود عمـل می کنـد و بـه شـرایط‬ ‫یکـه در جامعـه‬ ‫فرهنگـی و اجتماعـی و اتفاقات ‬ ‫می افتـد کاری نـدارد‪ .‬او ضوابـط را در پیـروزی‬ ‫یکـردن پل ههـای ترقـی و موفقیـت‬ ‫در زندگـی و ط ‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫ترجیـح می دهـد‪ .‬سـومین نـوع انزواجوی ‬ ‫یکـه فـرد دچـار بدبینی نسـبت بـه همه چیز‬ ‫زمان ‬ ‫یشـود‪ .‬حـاال او بـه دانشـگاه می ایـد و هرانچه را‬ ‫م ‬ ‫تالش های علما شکل گرفته و دانشجویان ملزم‬ ‫یسـت‬ ‫نکـه مکان ‬ ‫بـه یادگیـری ان هسـتند یـا ای ‬ ‫کـه دانشـجویان بایـد بتواننـد بعـد از یادگیـری‬ ‫شهـای علمـی بتواننـد‬ ‫فنـون تفکـر و راه و رو ‬ ‫بـه سـوال های ذهنـی خـود پاسـخ دهنـد؟ بایـد‬ ‫پرسـید کـه دانشـگاه ها در چـه مسـیری حرکـت‬ ‫شهـای بـزرگ‬ ‫می کننـد؟ هم ا کنـون یکـی از چال ‬ ‫این اسـت که حتـی در معتبرتریـن دانشـگاه های‬ ‫جهان دانشجویان با توجه حدا کثری ‪ 50‬درصد‬ ‫یشـوند و روزبـه روز ایـن‬ ‫سهـا حاضـر م ‬ ‫در کال ‬ ‫فاصله میان توجه به علم اموزی و انچه اسـاتید‬ ‫می گویند و ان گونه که دانشجویان فکر می کنند‬ ‫یشـود‪ .‬مسـئله دیگـر نظـام‬ ‫بیشـتر و بیشـتر م ‬ ‫عریض وطویـل ارزشـیابی در دانشگاه هاسـت‪.‬‬ ‫ارزشـیابی یادگیـری را بـه یـک فراینـد اجبـاری‪،‬‬ ‫یسـازد‪.‬‬ ‫یبـر اطاعـت محـض مبدل م ‬ ‫کـور و مبتن ‬ ‫دانشـجویان همـه تلاش خـود را می کننـد تـا در‬ ‫پایان ترم از عهده امتحانات برایند‪ .‬دراین مسـیر‬ ‫یسـت‬ ‫انچـه اهمیـت نـدارد ان تغییـر و تحوالت ‬ ‫یکـه‬ ‫نهـا به وقـوع بپیونـدد‪ ،‬درحال ‬ ‫کـه بایـد در ا ‬ ‫سیسـتم های دانشـگاهی بـر ایـن تا کیـد دارنـد‬ ‫کـه امتحانـات بایـد به خوبـی برگـزار شـود و‬ ‫دانشـجویان نبایـد در ایـن امتحانـات تقلـب‬ ‫کننـد و در پـس ایـن فضـای رسـمی سیسـتم‬ ‫عریض وطویـل مقابله با تقلب ها شـکل می گیرد‬ ‫کـه فضـای ناامیـدی و تـرس و فاصلـه از دانشـگاه‬ ‫را بـرای دانشـجویان بیشـتر می کنـد‪ .‬ازطرفـی‬ ‫بسـیاری از دانشـجویان براین باورندکـه بسـیاری‬ ‫از اسـاتید در کالس هـای درس جـذاب و پویـا‬ ‫تدریـس نکـرده و راه را بـرای انعطاف پذیـری و‬ ‫تفکـر خلاق می بندنـد‪ .‬ا گـر دانشـگاه ها نتواننـد‬ ‫در هزاره سـوم در مسـیرهای خالق حرکت کنند‬ ‫باید درانتظار این بنشـینیم که در اینده نزدیک‬ ‫اینترنـت و شـبکه های اجتماعـی جایگزیـن‬ ‫جـدی فضاهـای ا کادمیـک شـوند‪.‬‬ ‫باتوجه به ایجاد گفتمان های فکری غیررسمی و‬ ‫فضاهای علمی از پایین به باال این امکان وجود‬ ‫دارد کـه بـرای رسـیدن به توانایـی و یا پیدا کردن‬ ‫مهـارت در بـازار کار افـراد ب هجـای دانشـگاه ها‬ ‫پالستیک هایی که کام طبیعت را شیرین می کنند!‬ ‫دانشمندان موفق به توسعه یک نوع پالستیک‬ ‫گیاهـی شـده اند کـه به انـدازه پالسـتیک ‪PET‬‬ ‫یسـت و مهم تر اینکـه بـه «شـکرم تبدیـل‬ ‫قو ‬ ‫یشـود‪ .‬ب هگـزارش نیو اطلـس؛ پالسـتیک ها‬ ‫م ‬ ‫مـوادی سـخت و چندمنظوره انـد کـه بـرای‬ ‫اسـتفاده های مختلف یک گزینه عالی هسـتند؛‬ ‫یشـوند و در محیط زیسـت‬ ‫امـا وقتـی دفـع م ‬ ‫قـرار می گیرنـد‪ ،‬بـرای ان خـوب نیسـتند‪ .‬ا کنـون‬ ‫دانشـمندان در دانشـگاه «ا کـول پلی تکنیـک‬ ‫فدرال لوزان» ا کنون یک ماده پالستیکی جدید‬ ‫شـبیه به ‪ PET‬سـاخته اند که از مواد زائد گیاهی‬ ‫به دسـت می ایـد و می توانـد شـیمیایی بازیافـت‬ ‫یضـرر تجزیـه شـود‪.‬‬ ‫یـا در محیـط بـه قندهـای ب ‬ ‫ی و رایج تریـن رزیـن‬ ‫‪ PET‬یـک ترکیـب شـیمیای ‬ ‫شاتر‬ ‫سوپ �بوقلمون‬ ‫نمایشنامه خوانی«سوپبوقلمون»نوشته‬ ‫سید امیر رستگار و به کارگردانی فرزاد‬ ‫جمشیددانایی؛ و با بازی علیرضا زرگوشیان‪،‬‬ ‫مهراد ا کبرابادی‪ ،‬فرزاد جمشیددانایی‪ ،‬کیانا‬ ‫منتجبی و پانیذ نوروزی‪ ۲۳ ،‬تیرماه ‪ ۱۴۰۱‬در‬ ‫اولین دوره نمایشنامه خوانی خانه هنر دیوار‬ ‫در «خانه هنر دیوار» اجرا شد‪.‬‬ ‫امیرمحنتی‬ ‫پلیمری ترموپالستیک از خانواده پلی استر است‬ ‫و در الیـاف لبـاس‪ ،‬ظـروف مایعـات و مواد غذایی‬ ‫و ترموفرمینـگ بـرای تولیـد و در ترکیـب بـا الیـاف‬ ‫نهـای مهندسـی کاربـرد دارد؛‬ ‫شیشـه بـرای رزی ‬ ‫امـا مـاد ه جدیـد ابداعـی محققـان ایـن مطالعـه‪،‬‬ ‫اسـتحکام قابل مقایسـه بـا پالسـتیک خـود را از‬ ‫یسـت که دیـواره‬ ‫«لیگنیـن» کـه یک پلیمر زیست ‬ ‫یسـازد‪ ،‬به دسـت‬ ‫سـخت سـلول های گیاهی را م ‬ ‫مـی اورد‪ .‬ایـن تیـم در کار قبلـی روشـی را بـرای‬ ‫تولیـد مـواد گیاهـی غیرخورا کـی ماننـد چـوب و‬ ‫پوسـته درخـت در مـواد شـیمیایی ارزان قیمـت‬ ‫ابـداع کـرد که «لیگنین» را اسـتخراج کـرده و برای‬ ‫تولیـد مـواد اولیه پالسـتیکی پایـدار نگه مـی دارد‪.‬‬ ‫ا کنـون محققان از یک ماده شـیمیایی متفاوت‬ ‫امـا مرتبـط بـرای سـاخت یک پالسـتیک زیسـتی‬ ‫همه کاره استفاده کرده اند‪ .‬لورنز مانکر؛ نویسنده‬ ‫ارشد این مطالعه گفت‪« :‬با استفاده از یک الدئید‬ ‫متفـاوت می توانیـم راحـت گرو ههـای چسـبنده‬ ‫لهـای قنـد بچسـبانیم کـه‬ ‫را بـر دو طـرف مولکو ‬ ‫کهـای‬ ‫نهـا اجـازه می دهـد به عنـوان بلو ‬ ‫بـه ا ‬ ‫سـازنده پالسـتیک عمـل کننـد‪ .‬با اسـتفاده از‬ ‫ایـن روش سـاده می توانیـم تـا ‪ ۲۵‬درصـد وزن‬ ‫زبال ههـای کشـاورزی یـا ‪ ۹۵‬درصـد شـکر خالـص‬ ‫را بـه پالسـتیک تبدیـل کنیـم»‪ .‬پالسـتیک‬ ‫ـتی حاصلـه بسـیاری از خـواص مطلـوب‬ ‫زیس ِ‬ ‫پالسـتیک های معمولـی را نشـان می دهـد و‬ ‫می توانـد تـا دمـای ‪۱۰۰‬درج هسـانتی گراد را تحمـل‬ ‫کنـد‪ ،‬اسـتحکام کششـی تـا ‪ ۷۷‬مگاپاسـکال‪،‬‬ ‫کلوزاپ‬ ‫سـختی تـا ‪ ۲۵۰۰‬مگاپاسـکال دارد و مانعـی قـوی‬ ‫بـرای ا کسـیژن و بخـاراب اسـت‪ .‬همچنیـن‬ ‫همـه کاره اسـت و تیـم تحقیقاتـی نشـان داد کـه‬ ‫یتـوان از ان بـرای سـاخت نـوار بسـته بندی‪،‬‬ ‫م ‬ ‫رشـته هایی بـرای چـاپ سـه بعدی یـا الیافـی کـه‬ ‫می توانند به پارچه تبدیل شـوند‪ ،‬اسـتفاده کرد‪.‬‬ ‫سـازگاری ایـن مـاده بـا محیط زیسـت‪ ،‬بـه ایجـاد‬ ‫یشـود؛ بلکـه دفـع ان نیـز سـبز‬ ‫ان محـدود نم ‬ ‫اسـت و بااسـتفاده از فراینـدی کـه بـرای بازیافـت‬ ‫پالسـتیک های ‪ PET‬استفاده می شود‪ ،‬می توان‬ ‫ان را ب هصـورت شـیمیایی بازیافـت کـرد و بـا وارد‬ ‫بـه محیط زیسـت‪ ،‬ب هجـای میکروپالسـتیک‪ ،‬بـه‬ ‫قندهـای گیاهـی تشـکیل دهنده خـود تجزیـه‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫ا گـــر دودهـــه‪ ،‬بـــرای تثبیـــت جایـــگاه یـــک بازیگـــر در ذهـــن مخاطب ــان و‬ ‫ً‬ ‫فعــاالن حرف ـه ای ســینما و تلویزیــون‪ ،‬کفایــت می کنــد؛ پــس احتمــاال «نــگار‬ ‫جواهری ــان» ح ــاال ی ــک چه ــره تثبیت ش ــده درای ـن وادی به ش ــمار م ـی رود؛‬ ‫ً‬ ‫زیـــرا دقیقـــا بیـــن ساخته شـــدن «مـــن ترانـــه ‪15‬ســـال دارم» و «خات ــون»‬ ‫‪20‬ســـال فاصلـــه اســـت‪ .‬او هنـــوز بیست ســـاله نبـــود کـــه قـــدم بـــه ح ــوزه‬ ‫نق ــدر تجرب ــه دارد ک ــه به راحت ــی دش ــوارترین‬ ‫بازیگ ــری گذاش ــت و ح ــاال ا ‬ ‫نقش ه ــا را به نمای ــش بگ ــذارد و م ــا را ب ــا پیچیده تری ــن الیه ه ــای حس ـ ِـی‬ ‫ی ــک کارا کت ــر اش ــنا کن ــد‪ .‬هرچن ــد ن ــگاه منصفان ــه این اسـ ـت که او بس ــیار‬ ‫زودترازاین ه ــا ب ــه چنی ــن توانای ـ ِـی قابل تحس ــینی دس ــت یافت ــه ب ــود‪ .‬حت ــی‬ ‫یک ــه بع ــد از هم ــکاری ب ــا رس ــول صدرعامل ــی (م ــن تران ــه‬ ‫ا گ ــر او را در دو کار ‬ ‫‪15‬ســـال دارم)؛ یعنـــی فیلم هـــای «قدمـــگاه» و «چنـــد تـــار مـــو» ب هی ــاد‬ ‫ً‬ ‫نیاوریـــم؛ قطعـــا حضـــورش در نقـــش «شـــیرین» کنـــار «بـــاران کوثـــری» را‬ ‫در «خوابـــگاه دختـــران» به خاطـــر خواهیـــم داشـــت؛ او دراین فیل ــم از‬ ‫محمدحس ــین لطیف ــی ک ــه در س ــال ‪ 1383‬تولی ــد ش ــد؛ تصوی ــر و ن ــام یک ــی‬ ‫از دخت ــران این ــده دار س ــینما را ب ــرای جامع ــه هن ــر ای ــران و عالقه من ــدان‬ ‫ان‪ ،‬ترس ــیم ک ــرد‪ .‬ای ــن اث ــر ب ــا تم ــی ترس ــنا ک؛ داس ــتان دو دوس ــت را روای ــت‬ ‫می کنــد (رویــا و شــیرین) کــه در شــهری نزدیــک تهــران بــرای دانشــگاه قبــول‬ ‫شـــده اند و بعـــد از نقل مـــکان بـــه انجـــا به دلیـــل اماده نشـــدن خواب ــگاه‬ ‫یســت‬ ‫دانشــگاه به اجبــار اقــدام بــه اجــاره خانـه ای کــه روبـه روی ان خرابه ا ‬ ‫سه ــا در‬ ‫می کنن ــد‪ .‬ان ه ــا متوج ــه اتفاقات ــی نا گ ــوار در انج ــا و گم ش ــدن عرو ‬ ‫روز عروسی شـــان می شـــوند و ‪ ...‬فیلـــم در زمـــان خـــودش ا کرانـــی موف ــق‬ ‫داشـــت و باعـــث شـــد تـــا هـــم کوثـــری و هـــم جواهریـــان بـــه چهره های ــی‬ ‫اش ــنا ب ــرای عم ــوم مخاطب ــان تبدی ــل ش ــوند‪« .‬پابرهن ــه در بهش ــت» نظ ــر‬ ‫منتق ــدان را جل ــب ک ــرد؛ ام ــا س ــکوی پ ــرش ب ــرای هوم ــن س ــیدی ب ــود و‬ ‫ل بع ــد از س ــاختنش‪ ،‬مج ــوز‬ ‫«نس ــل جادوی ــی» نی ــز توقی ــف ش ــد و سه س ــا ‬ ‫پخ ــش گرف ــت؛ یعن ــی وقت ــی او دیگ ــر ب ــا اث ــری به یادماندن ــی و بس ــیارموفق‬ ‫به نـــام «طـــا و مـــس» گام هـــای رو به صعـــود برمی داشـــت‪ .‬ایـــن هنرمن ــد‬ ‫ً‬ ‫ا گ ــر ح ــاال ب ــه گذش ــته ن ــگاه کن ــد‪ ،‬احتم ــاال از تجرب ــه حض ــورش در «جعب ــه‬ ‫موس ــیقی» (ف ــرزاد موتم ــن) تنه ــا خاط ــره همکارش ــدن ب ــا رامب ــد ج ــوان را‬ ‫به ی ــاد خواه ــد اورد؛ گرچ ــه فیل ــم‪ ،‬برن ــده تندی ــس زری ــن بهتری ــن فیلم نام ــه‬ ‫ُ‬ ‫نس ــال ها‬ ‫در ‪38‬امیــن دوره جش ــنواره بین الملل ــی فیل ــم «رش ــد» ش ــد‪ .‬درا ‬ ‫البت ــه پ ــای او ب ــه تلویزی ــون نی ــز ب ــاز ش ــده ب ــود و «ب ــاران عش ــق» و «ای ــن‬ ‫راه ــش نیس ــت» را نی ــز در کارنام ــه داش ــت؛ ام ــا ش ــاید بت ــوان «زی ــر تی ــغ»‬ ‫ســـاخته قابل تامـــل محمدرضـــا هنرمنـــد در ســـال ‪ 1385‬را نقطـــه اوج‬ ‫حض ــورش در ق ــاب کوچ ــک نامی ــد‪ .‬ای ــن س ــریال درام ب ــا موض ــوع خ ــاص‬ ‫ـودی رابطــه خانــواده دو دوســت قدیمــی دراثــر وقــوع یــک‬ ‫خــود دربــاره نابـ ِ‬ ‫قت ــل ناخواس ــته؛ و ب ــا بازیگران ــی مط ــرح مانن ــد پروی ــز پرس ــتویی‪ ،‬فاطم ــه‬ ‫معتمداریــا‪ ،‬اتیــا پســیانی و ‪ ...‬بــه یکــی از اثــار پرمخاطــب ان روزهــا تبدیــل و‬ ‫البتــه تصویــر و نــام «نــگار جواهریــان» نیــز بیشــتر شــناخته شــد‪« .‬ص دســال‬ ‫بــه ایــن ســال ها» به کارگردانــی و نویســندگی ســامان مقــدم؛ دومیــن تجربــه‬ ‫یش ــود و بع ــداز ان ط ــی هم ــکاری ب ــا‬ ‫ب ــازی او در کاری ب ــود ک ــه توقی ــف م ‬ ‫بهن ــام به ــزادی؛ ب ــرای نخس ــتین بار نق ــش اول زن ی ــک فیل ــم س ــینمایی‬ ‫را ازان خ ــود می کن ــد‪« :‬تنه ــا دوب ــار زندگ ــی می کنی ــم» اولی ــن فیل ــم بلن ــد‬ ‫س ــینمایی بهن ــام به ــزادی ب ــود ک ــه مورد توج ــه منتقدی ــن ق ــرار گرف ــت و در‬ ‫جش ــنواره های گونا گ ــون ش ــرکت و جوای ــزی را نی ــز کس ــب ک ــرد‪« .‬س ــیامک»‬ ‫(علیرضــا اقاخانــی) تصمیــم می گیــرد در فرصتــی چن ـد روزه‪ ،‬کارهایــی را کــه‬ ‫همیشــه حسرتشــان را داشــته انجــام دهــد و در روز تولــدش‪ ،‬از دنیــا بــرود!‬ ‫ـازی او نادی ــده گرفت ــه‬ ‫قص ــه مردان ــه فیل ــم ام ــا مان ــع نش ــد ت ــا درخش ــش ب ـ ِ‬ ‫شــود و او برنــده جایــزه بهتریــن بازیگــر نقــش اول زن از جشــنواره «اوســیان‬ ‫یت ــوان‬ ‫س ــینه فن» کش ــور هن ــد ش ــد‪« .‬ش ــیرین» (عب ــاس کیارس ــتمی) را م ‬ ‫ی ــک تجرب ــه متف ــاوت در کارنام ــه او و تم ــام بازیگ ــران زن حاض ــر دراین اث ــر‬ ‫نامیـــد و «کتـــاب قانـــون» ســـاخته جنجالـ ِــی مازیـــار میـــری نیـــز منحص ــر‬ ‫ب ــه نق ــش کوت ــاه و حواش ـ ِـی ا ک ــران ش ــد‪ .‬فیل ــم «ش ــبانه روز» به کارگردان ــی و‬ ‫ـترک امی ــد بنک ــدار و کی ــوان علیمحم ــدی؛ ک ــه انبوه ــی از‬ ‫نویس ــندگی مش ـ ِ‬ ‫بازیگ ــران را در خ ــود ج ــای داده ب ــود‪ ،‬فرصت ــی ب ــرای عرض ان ــدام نم ـی داد؛‬ ‫کاری او تبدی ــل‬ ‫امـــا «طـــا و مـــس» نا گهـــان بـــه نقطه عطفـــی در مســـیر ِ‬ ‫ش ــد‪« .‬س ــید رض ــا»؛ طلب ـه ای ک ــه به تازگ ــی ب ــا خان ــواده اش ب ــه ته ــران ام ــده‬ ‫ـتاد اخالق ــی ک ــه وص ــف او را بس ــیار ش ــنید ه ش ــرکت‬ ‫ت ــا در کالس ه ــای اس ـ ِ‬ ‫کن ــد‪ ،‬متوج ــه بیم ــاری ام اس همس ــرش «زه ــرا» می ش ــود و به ناچ ــار ب ــرای‬ ‫تهی ــه هزین ــه درمان ــش‪ ،‬تغییرات ــی در ش ــیوه زندگـ ـی اش می ده ــد‪ .‬نق ــش‬ ‫نقــدر زیبــا ارائــه شــد کــه «نــگار جواهریــان» را تــا حــد یــک ســتاره‬ ‫«زهــرا» ا ‬ ‫نوظهــور بــاال بــرد و بازتــاب مثبــت و گســترده اش در اناهایــم‪ ،‬پالم اســپرینگز‪،‬‬ ‫مـــوزه هنرهـــای عالـــی بوســـتون؛ و سان فرانسیســـکو باعـــث شـــد ت ــا ت ــور‬ ‫موفقیت امی ــزی ب ــرای ای ــن اث ــر در جش ــنواره های جهان ــی ش ــکل بگی ــرد‪.‬‬ ‫دگردیســـی حیـــرت اور در‬ ‫ایـــن فیلـــم را کـــه همایـــون اســـعدیان در یـــک‬ ‫ِ‬ ‫کارنام ــه خوی ــش خل ــق ک ــرد‪ ،‬ب ــرگ زری ــن کارنام ــه هم ــه عوامل ــش ش ــد‪ .‬او‬ ‫بـــرای عبدالرضـــا کاهانـــی در «هیـــچ» بـــازی کـــرد و بعـــدازان یک باردیگ ــر‬ ‫در نقشـــی متفـــاوت درخشـــید‪« :‬یلـــدا» دختـــری بیمـــار کـــه دچـــار ی ــک‬ ‫ســـوء تفاهم عاشـــقانه می شـــود؛ «اینجـــا بـــدون مـــن» اثـــر ‪ 1389‬به ــرام‬ ‫ً‬ ‫توکل ــی؛ برداش ــتی تقریب ــا وف ــادار ب ــه نمایش ــنامه «باغ وح ــش شیشـ ـه ای»‬ ‫ً‬ ‫ـازی ک ــرک‬ ‫به قل ــم تنس ــی ویلیام ــز ب ــود ک ــه اتفاق ــا نس ــخه هالی ــوودی ان ب ــا ب ـ ِ‬ ‫دا گالس‪ ،‬جیـــن وایمـــن‪ ،‬گرتـــرود الرنـــس و ارتـــور کنـــدی نیـــز ســـال ‪1950‬‬ ‫توس ــط ایروین ــگ رپ ــر س ــاخته ش ــده ب ــود‪ .‬تس ــلط او در ارائ ــه ش ــخصیتی‬ ‫ـاری حرکت ــی ک ــه ب ــا اندوه ــی عمی ــق‪ ،‬مق ــداری افس ــردگی را نی ــز‬ ‫دچ ــار بیم ـ ِ‬ ‫به خاط ــر ش ــرایط وی ــژه اش ی ــدک می کش ــد و دراس ــتانه فروپاش ــی عصب ــی‬ ‫ق ــرار گرفت ــه‪ ،‬باع ــث ش ــد ت ــا بعده ــا مازی ــار می ــری‪ ،‬ب ــا خیال ــی راح ــت نق ــش‬ ‫«مریـــم» در «حـــوض نقاشـــی» را بـــه او بســـپارد‪ .‬ماجـــرای فیلـــم چنی ــن‬ ‫یش ــوند؛‬ ‫ب ــود‪ :‬زوج ــی ج ــوان ک ــه در گوی ــش عام ــه عقب مان ــده خوان ــده م ‬ ‫به رغ ــم تفاوت های ــی ک ــه ب ــا اف ــراد معمول ــی دارن ــد‪ ،‬می کوش ــند هرطورش ــده‬ ‫والدین ــی شایس ــته ب ــرای تنه ــا فرزندش ــان باش ــند‪ .‬ب ــازی او در کن ــار ش ــهاب‬ ‫حســـینی‪ ،‬یکـــی از متفاوت تریـــن زوج هـــای ســـینمایی را در یـــک درام‬ ‫خانوادگ ــی عاش ــقانه رق ــم زد ک ــه ج ــزو نق ــاط ق ــوت کارنام ــه هردونفرش ــان‬ ‫محس ــوب می ش ــود‪« .‬ی ــه حب ــه قن ــد» به عن ــوان فیلم ــی ک ــه داعی ــه ی ــک‬ ‫ً‬ ‫اث ــر کام ــا ایران ــی را داش ــت؛ او را مح ــور ماجرای ــی ق ــرار داد ت ــا ب ــه یک ــی از‬ ‫قدیمی تری ــن حقای ــق موج ــود در جه ــان بپ ــردازد‪ :‬حض ــور توام ــان تلخ ــی‬ ‫و ش ــیرینی به عن ــوان دوری س ــکه زندگ ــی‪« .‬پس ــندیده» دراین فیل ــم‪ ،‬ی ــک‬ ‫نق ــش ارام و به یادماندن ــی در کارنام ــه اوس ــت ک ــه ب ــا انب ــوه ش ــخصیت های‬ ‫دوست داشـــتنی در یـــک مجموعـــه خوش اب ورنـــگ‪ ،‬نماینـــده رس ــمی‬ ‫ای ــران ب ــرای بخ ــش بهتری ــن فیل ــم خارجی زب ــان در اس ــکار هش ــتا دو پنجم‬ ‫شــد‪« .‬ملبــورن» و «پریــدن از ارتفــاع کــم» نیــز ابعــاد دیگــری از توانایــی او در‬ ‫عمق بخشــیدن بــه کارا کترهایــی خــاص را به نمایــش گذاشــت و در «نــگار»‬ ‫م ــا را ب ــا «ن ــگار جواهری ــان» تاز هت ــری اش ــنا ک ــرد؛ اتفاقی ک ــه ح ــاال این روزه ــا‬ ‫در قال ــب مجموع ــه «خات ــون» ش ــاهدش هس ــتیم؛ یعن ــی ب ــازی در نقش ــی‬ ‫ک ــه او را از کلیشـ ـه های ذه ــن مخاط ــب ج ــدا می کن ــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫یک شنبه ‪ 26‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2546‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ PARS-XU7‬مـدل‬ ‫‪ 1399‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪532 -42‬ص‪ 77‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 124K1492941‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAN01CE6LH262901‬بـه مالکیـت مریم باادب رودی‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند ‪ LX-XU7‬مـدل ‪1399‬‬ ‫بـا شـماره پلا ک ایـران ‪259 -42‬ص‪ 82‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 124K1446552‬و شـماره شاسـی ‪NAAC91CE5LF685591‬‬ ‫بـه مالکیـت غالم رسـول احتشـام مفقـود شـده و از درجـه اعتبار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک شـماره ‪ 4208/363‬بخـش یـک ثبتـی‬ ‫شـاهرود بـا شـماره دفتـر املا ک الکترونیکـی ‪ 139520329010001003‬بـه نـام‬ ‫دولـت جمهـوری اسلامی ایـران صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬سـپس مالـک‬ ‫بـا ارائـه دو بـرگ استشـهادیه محلـی اعلام کـرده کـه سـند مالکیـت بـه علـت‬ ‫جابجایـی اداره مفقـود شـده اسـت و تقاضـای صـدور سـند مالکیت المثنی‬ ‫نمـوده اسـت‪ .‬لـذا برابـر تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب‬ ‫یـک بـار در یکـی از روزنامه هـای کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود تـا هـر کـس‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت اعتـراض دارد و یـا سـند مالکیـت در دسـت‬ ‫وی اسـت و یا مدعی انجام معامله ای اسـت‪ ،‬مراتب را حدا کثر ظرف مدت‬ ‫ً‬ ‫‪ 10‬روز پـس از انتشـار ا گهـی کتبـا بـه اداره ثبت اسـناد و امال ک شـاهرود اعالم‬ ‫کنـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مهلت قانونی اعتراض‪ ،‬سـند مالکیت‬ ‫المثنی وفق مقررات صادر خواهد شد‪ .‬سند مالکیت برگی به شماره چاپی‬ ‫‪487867‬الـف‪ 93‬اسـت کـه برابـر اسـناد رهنی تنظیمـی دفتر ‪ 19‬شـاهرود در‬ ‫رهـن بانـک مسـکن قـرار دارد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/26 :‬‬ ‫حمیدرضا حسین پور‪ ،‬سرپرست ثبت‬ ‫شناسه ا گهی ‪1351582‬‬ ‫اسناد و امال ک شاهرود‪ ،‬از طرف رضا طالع زاری‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک شـماره ‪ 1/16249‬بخـش دو ثبتـی شـاهرود‬ ‫در دفتـر ‪ 232‬صفحـه ‪ 157‬ذیـل شـماره ثبـت ‪ 31911‬به نـام دولت جمهوری‬ ‫اسلامی ایـران بـه نمایندگـی سـازمان ملـی زمیـن و مسـکن صـادر و تسـلیم‬ ‫شـده اسـت‪ .‬سـپس مالـک بـا ارائـه دو بـرگ فـرم استشـهادیه تقاضـای صدور‬ ‫سـند مالکیـت المثنـی بـه علـت جابجایـی اداره را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا برابـر‬ ‫تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک بـار در یکـی از‬ ‫روزنامه هـای کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود تـا هر کس نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت اعتـراض دارد و یـا سـند مالکیـت در دسـت وی اسـت و یـا مدعـی‬ ‫انجـام معاملـه ای اسـت‪ ،‬مراتـب را حدا کثـر ظـرف مـدت ‪ 10‬روز پس از انتشـار‬ ‫ً‬ ‫ا گهی کتبا به اداره ثبت اسـناد و امال ک شـاهرود اعالم کند‪ .‬درغیراینصورت‬ ‫پـس از انقضـای مهلـت قانونی اعتراض‪ ،‬سـند مالکیت المثنـی وفق مقررات‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪ .‬شـماره چاپـی سـند دفترچـه ای ‪ 687408‬اسـت و برابـر‬ ‫اسـناد رهنی شـماره های ‪ 188‬و ‪ 490‬و ‪ 1175‬دفتر ‪ 40‬شـاهرود در رهن بانک‬ ‫مسـکن قـرار دارد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/26 :‬‬ ‫حمیدرضا حسین پور‪ ،‬سرپرست ثبت‬ ‫شناسه ا گهی ‪1351589‬‬ ‫اسناد و امال ک شاهرود‪ ،‬از طرف رضا طالع زاری‬ ‫ا گهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت نواوران توسعه‬ ‫صنعت مجد خواف (سهامی خاص)‬ ‫بدینوسیه از کلیه سهامداران شرکت نواوران توسعه صنعت مجد خواف‬ ‫(سـهامی خـاص) بـه شـماره ثبـت ‪ 968‬و شناسـه ملـی ‪14008715262‬‬ ‫دعوت به عمل می اید تا در مجمع عمومی فوق العاده روز چهارشـنبه‬ ‫مـورخ ‪ 1401/04/29‬کـه از سـاعت ‪10‬صبـح در محـل شـرکت واقـع در‪:‬‬ ‫خواف‪ ،‬خیابان فاطمه الزهرا(س)‪ ،‬بین ‪ 5‬و ‪ ،7‬سـاختمان ‪ -91‬کدپسـتی‬ ‫یشـود‪ ،‬حضـور بـه هم رسـانید‪.‬‬ ‫‪ 9561739427‬تشـکیل م ‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/17-140160324009000814‬هیـات موضـوع قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫مستقر در واحد ثبتی بوشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم بمانی‬ ‫ریشـهری زاده فرزنـد رضـا بـه شماره شناسـنامه ‪ 302‬صـادره از بوشـهر بـه شـماره‬ ‫ملـی ‪ 3501304978‬در ششـدانگ یکبـاب خانـه به مسـاحت ‪ 164/25‬مترمربع‬ ‫پلا ک ‪ 35‬فرعـی از ‪ 1930‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک اصلـی واقـع در‬ ‫بخـش دو بوشـهر خریـداری از مالـک رسـمی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور‬ ‫اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی‬ ‫کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی به مـدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪244973/.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/04/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/26 :‬‬ ‫شـکراله سـعادتی‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫م الـف ‪174‬‬ ‫شهرسـتان بوشـهر‬ ‫ا گهیفقدانسندمالکیت‬ ‫سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک ثبتـی ‪،1/1102/7818/16247‬‬ ‫‪ 190 ،80/1‬واقـع در بخـش دو ثبتـی شـاهرود در دفتـر ‪ 232‬صفحـه‬ ‫‪ 151‬ذیـل ثبـت ‪ 31909‬بـه نـام دولـت جمهـوری اسلامی ایـران بـه‬ ‫نمایندگـی سـازمان ملـی زمیـن و مسـکن صـادر و تسـلیم شـده‬ ‫اسـت کـه طی نامـه ‪ 10588‬مـورخ ‪ 1401/03/30‬و برابر استشـهادیه‬ ‫المثنـی اعلام مفقودیـت سـند مالکیـت بـه علـت جابجایـی و‬ ‫درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا برابـر‬ ‫تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت‪ ،‬مراتـب یک بار در یکی‬ ‫یشـود تـا هـر کـس نسـبت بـه‬ ‫از روزنام ههـای کثیراالنتشـار ا گهـی م ‬ ‫صدور سند مالکیت اعتراض دارد و یا سند مالکیت در دست وی‬ ‫اسـت و یـا مدعـی انجـام معاملـه ای اسـت‪ ،‬مراتـب را حدا کثـر ظرف‬ ‫ً‬ ‫مدت ‪ 10‬روز پس از انتشـار ا گهی کتبا به اداره ثبت اسـناد و امال ک‬ ‫شـاهرود اعلام کنـد‪ .‬درغیراینصورت پـس از انقضای مهلت قانونی‬ ‫اعتـراض‪ ،‬سـند مالکیـت المثنـی وفـق مقـررات صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫شماره چاپی سند ‪ 687410‬است‪ .‬سند مشارکت مدنی به شماره‬ ‫‪ 188‬مـورخ ‪ 1388/10/19‬در قبـال ‪ 1.400.000.000‬ریال به مدت ‪24‬‬ ‫ماه و قرارداد مشـارکت به شـماره ‪ 490‬مورخ ‪ 1389/06/01‬در قبال‬ ‫‪ 600.000.000‬ریـال و متمـم بـه شـماره ‪ 1175‬مـورخ ‪ 1390/05/27‬در‬ ‫قبال ‪ 200.000.000‬ریال توسط دفترخانه ‪ 40‬شاهرود در رهن بانک‬ ‫مسـکن شـعبه شـهیدمدنی شـاهرود قرار دارد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/26:‬‬ ‫شناسه ا گهی‪ 1351577‬حمیدرضا حسین پور‪ ،‬سرپرست‬ ‫ثبتاسنادوامال کشاهرود‪،‬از طرفرضاطالع زاری‬ ‫ا گهیفقدانسندمالکیت‬ ‫سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک ثبتـی ‪،1/1102/7818/16248‬‬ ‫‪ 190 ،80/1‬واقـع در بخـش دو ثبتـی شـاهرود در دفتـر ‪ 232‬صفحـه‬ ‫‪ 154‬ذیـل ثبـت ‪ 31910‬بـه نـام دولـت جمهـوری اسلامی ایـران بـه‬ ‫نمایندگـی سـازمان ملـی زمیـن و مسـکن صـادر و تسـلیم شـده‬ ‫اسـت کـه طـی نامـه ‪ 10588‬مـورخ ‪ 1401/03/30‬و برابر استشـهادیه‬ ‫المثنـی اعلام مفقودیـت سـند مالکیـت بـه علـت جابجایـی و‬ ‫درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا برابـر‬ ‫تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانون ثبت‪ ،‬مراتب یـک بار در یکی‬ ‫یشـود تـا هـر کـس نسـبت بـه‬ ‫از روزنام ههـای کثیراالنتشـار ا گهـی م ‬ ‫صدور سند مالکیت اعتراض دارد و یا سند مالکیت در دست وی‬ ‫اسـت و یـا مدعـی انجـام معاملـه ای اسـت‪ ،‬مراتـب را حدا کثـر ظـرف‬ ‫ً‬ ‫مدت ‪ 10‬روز پس از انتشـار ا گهی کتبا به اداره ثبت اسـناد و امال ک‬ ‫شـاهرود اعلام کنـد‪ .‬درغیراینصورت پـس از انقضای مهلت قانونی‬ ‫اعتـراض‪ ،‬سـند مالکیـت المثنـی وفـق مقـررات صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫شماره چاپی سند ‪ 687409‬است‪ .‬سند مشارکت مدنی به شماره‬ ‫‪ 188‬مـورخ ‪ 1388/10/19‬در قبـال ‪ 1.400.000.000‬ریـال به مدت ‪24‬‬ ‫مـاه و قـرارداد مشـارکت به شـماره ‪ 490‬مـورخ ‪ 1389/06/01‬در قبال‬ ‫‪ 600.000.000‬ریـال و متمـم بـه شـماره ‪ 1175‬مـورخ ‪ 1390/05/27‬در‬ ‫قبال ‪ 200.000.000‬ریال توسط دفترخانه ‪ 40‬شاهرود در رهن بانک‬ ‫مسـکن شـعبه شـهیدمدنی شـاهرود قرار دارد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/26:‬‬ ‫شناسه ا گهی‪ 1351568‬حمیدرضا حسین پور‪ ،‬سرپرست‬ ‫ثبتاسنادوامال کشاهرود‪،‬از طرفرضاطالع زاری‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه‬ ‫‪ -2‬نقل و انتقال سهام و ورود سهامداران جدید‬ ‫‪ -3‬اصالح مفاد مواد مربوطه در اساسنامه‬ ‫‪ -4‬سـایر مـواردی کـه تصمیم گیـری در مـورد ان در صالحیـت مجمـع‬ ‫عمومـی فوق العـاده باشـد‪.‬‬ ‫هیئت مدیره شرکت نواوران توسعه صنعت مجد خواف‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/03-140160319014006189‬هیـات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسـن امیری فرزند مهرعلی‬ ‫به شماره شناسـنامه ‪ 777‬صادره از جیرفت در ششـدانگ یکباب خانه‬ ‫و باغچـه بـه مسـاحت ‪ 1320‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 182‬فرعـی از ‪ 510‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده‬ ‫یسـفلی جیرفـت بخـش ‪ 45‬کرمان‬ ‫از پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 510‬اصلـی قطعـه ‪ 2‬واقـع در اراضـی سرون ‬ ‫خریـداری از مالـک رسـمی اقـای مهرعلـی امیری محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع عموم‪،‬‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یـک ماه از تاریخ‬ ‫یسـت درصـورت‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/26 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای حمیـد مهدی پـور طبـق وکالتنامه شـماره ‪ 19068‬مـورخ ‪ 1397/10/30‬دفتـر ‪ 40‬ری به نام جالل مقدم‬ ‫به ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬شـهرک شـریعتی‪ ،‬خیابان ماهان‪ ،‬کوچه ‪ ،13‬پال ک ‪ 36‬با تسـلیم دو برگ استشـهاد مصدق‬ ‫بـه شـماره ‪ 334387‬مـورخ ‪ 1401/03/22‬دفترخانـه ‪ 40‬ری بـه شـرح وارده ‪ 4010013‬مـورخ ‪1401/03/25‬‬ ‫اعلام کـرده کـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن به پلا ک ثبتی ‪ 602‬فرعـی از ‪ 14‬اصلی‪ ،‬مفـروز و مجزا شـده از ‪199‬‬ ‫فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش ‪ 12‬ناحیـه ‪ 02‬حـوزه ثبـت ملـک شـهرری اسـتان تهران به مسـاحت ‪200‬‬ ‫مترمربـع بـه نـام جلال مقدم مالک سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ به شـماره چاپـی ‪ 652330‬کـه در صفحه‬ ‫‪ 158‬دفتر امال ک جلد ‪ 501‬ذیل شـماره ‪ 104855‬ثبت شـده اسـت و رحمان مقدم مالک سـه دانگ مشـاع از‬ ‫ششـدانگ بـه شـماره چاپـی ‪ 235577‬کـه در صفحـه ‪ 161‬دفتـر املا ک جلـد ‪ 501‬ذیل شـماره ‪ 104857‬ثبت‬ ‫شـده اسـت و سـپس برابر سـند قطعی ‪ 15704‬مورخ ‪ 1353/07/20‬دفترخانه ‪ 352‬تهران تمامی سـه دانگ‬ ‫از ششـدانگ رحمـان مقـدم بـه نـام جلال مقـدم انتقال یافته اسـت‪ ،‬به علت جابجایی منزل مفقود شـده و‬ ‫تقاضای صدور المثنی سـند مالکیت نموده اسـت‪ .‬لذا طبق ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت‪ ،‬مراتب در یک‬ ‫نوبـت ا گهـی می شـود تـا هـر کس نسـبت به ملک مـورد ا گهی معاملـه ای کرده یا مدعی وجود سـند مالکیت‬ ‫نـزد خـود اسـت‪ ،‬بایـد تـا ده روز پـس از انتشـار ا گهـی بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائه اصل‬ ‫سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم کنـد‪ .‬ا گـر ظـرف مهلـت مقـرر‪ ،‬اعتراضـی نرسـد و یـا درصـورت اعتـراض‪،‬‬ ‫اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائه نشـود‪ ،‬اداره ثبت المثنی سـند مالکیـت را طبق مقررات صـادر و به‬ ‫متقاضی تسـلیم خواهد کرد‪.‬‬ ‫سـیدمهدی المعـی‪ ،‬رئیـس واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرری‪ ،‬از طـرف سـهراب‬ ‫م الـف ‪230‬‬ ‫عزیزنژاد‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 140160306012000958‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کاشـمر تصرفـات مالکانه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی خانـم زهـرا جمعـه زاده فرزنـد اسـمعیل بـه شماره شناسـنامه ‪ 891‬صـادره از بایـگ‬ ‫در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 82/61‬مترمربـع از پلا ک ‪ 77‬فرعـی از ‪ 3026‬اصلـی واقـع‬ ‫در بخـش یـک حومـه کاشـمر بـه ادرس خیابـان امـام موسـی صـدر ‪ 23‬خریـداری از مالـک رسـمی اقـای‬ ‫محمـد عطـاردی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم‬ ‫کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/11 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‪ ،‬از طرف محمود قاسمی‬ ‫م الف ‪641‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر اراء شماره ‪ 140160306012000199‬و ‪ 140160306012000200‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای منوچهـر ا کبری مقـدم فرزنـد نعمـت بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 3‬صـادره از بردسـکن در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان و فاطمـه باقرپـور فرزنـد‬ ‫محمدحسـین بـه شماره شناسـنامه ‪ 31‬صـادره از بردسـکن در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 92/36‬مترمربـع از پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 1426‬اصلـی واقـع در بخـش یـک کاشـمر‬ ‫بـه ادرس کاشـمر‪ ،‬خیابـان سـلطانیه ‪ 7‬خریـداری از مالـک رسـمی اقـای حبیـب هادی رزق ابـادی محـرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عموم‪ ،‬مراتـب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی‬ ‫که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار‬ ‫اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/11 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‪ ،‬از طرف محمود قاسمی‬ ‫م الف ‪598‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زبرخـان تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی ‪ -1‬سـیدحمید قدمگاهـی فرزنـد سـیدمحمد بـه شماره شناسـنامه ‪ 421‬صـادره از‬ ‫نیشـابور در یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 212/74‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 18‬فرعـی از ‪ 137‬اصلـی‬ ‫واقـع در اراضـی تلخ زنـج قدمـگاه بخـش ‪ 3‬زبرخـان خریـداری از مالـک رسـمی فاطمـه قدمگاهـی فرزنـد‬ ‫سـیدمصطفی؛ ‪ -2‬زهره هوشـمند فرزند محمدابراهیم به شماره شناسـنامه ‪ 448‬صادره از قدمگاه در‬ ‫یکباب خانه به مسـاحت ‪ 172/33‬مترمربع در قسـمتی از پال ک ‪ 82‬فرعی از ‪ 137‬اصلی بخش ‪ 3‬واقع‬ ‫در اراضـی تلخ زنـج قدمـگاه از محـل مالکیـت سـیدباقر چمن پـرا محـرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/11 :‬‬ ‫سیدحسن پورموسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زبرخان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و کارت سـوخت خـودرو سـواری پرایـد بـا شـماره پلا ک ایـران ‪۴۱۸ -۲۶‬ص‪ ۲۷‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ M13/4457886‬و شماره شاسی ‪ S3482290355410‬به مالکیت قربان جوادی مفقود شده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط اسـت‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد مـدل ‪ ۱۳۸۴‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪۴۲۹ -۲۶‬ص‪ ۸۵‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ ۰۱۰۹۷۹۴۹‬و شـماره شاسـی ‪ S1412284478556‬بـه مالکیـت گلثومـه نوروزی رشـوانلو مفقـود شـده و از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری سـمند به رنگ ابی متالیک مدل ‪ 1395‬با شـماره پال ک ایران ‪718 -36‬ی‪62‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 147H0204574‬و شـماره شاسـی ‪ NAACR1HW9GF339419‬بـه مالکیـت عدنـان‬ ‫قـادری مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد سـاپا بـه رنـگ نوک مـدادی متالیـک مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪689 -24‬س‪ 88‬و شـماره موتـور ‪ 3707497‬و شـماره شاسـی ‪ S5420089008501‬بـه مالکیـت محمـد‬ ‫رسـوالن بـه شـماره ملـی ‪ 1861674813‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی تحریر ترکه‬ ‫در پرونـده کالسـه ‪ 84/1/1401‬ایـن شـعبه بـا توجـه بـه فـوت مرحـوم اقـای محمـود بـدوی فرزنـد غلیـم‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 1‬صـادره شـوش متولـد ‪ 1335/01/01‬کـه سـا کن شـوش‪ ،‬شـهر حـر‪ ،‬خیابـان عمـار‬ ‫بوده توسـط درخواسـت تحریر ترکه شـده و قرار تحریر ترکه صادر شـده اسـت و برای تاریخ ‪1401/06/12‬‬ ‫راس سـاعت ‪ 9:30‬نوبـت تحریـر ترکـه تعییـن شـده‪ .‬لـذا بدینوسـیله به تمامـی ورثه متوفای یاد شـده یا‬ ‫نماینـدگان قانونـی انهـا‪ ،‬بسـتانکاران‪ ،‬از متوفـی و مدیونیـن به وی و هـر کس که به طریق‪ ،‬حقی به ترکه‬ ‫متوفـی دارد در تاریـخ و سـاعت یـاد شـده در شـعبه اول شـورای حـل اختلاف شهرسـتان شـوش (جهاد‬ ‫سـازندگی سـابق‪ ،‬بلـوار امـام خمینـی(ره)) جهـت شـرکت در عملیـات تحریر ترکه حاضر شـوند‪.‬‬ ‫مسحنه‪ ،‬دبیر شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهی تحریر ترکه‬ ‫در پرونده کالسه ‪ 207/1/1401‬این شعبه با توجه به فوت مرحوم اقای حسین چنانه فرزند عجیل به‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 61‬صادره شـوش متولد ‪ 1275/07/01‬که سـا کن شـوش‪ ،‬روسـتای بالل بوده توسـط‬ ‫درخواست تحریر ترکه شده و قرار تحریر ترکه صادر شده است و برای تاریخ ‪ 1401/06/12‬راس ساعت‬ ‫‪ 9‬نوبت تحریر ترکه تعیین شـده‪ .‬لذا بدینوسـیله به تمامی ورثه متوفای یاد شـده یا نمایندگان قانونی‬ ‫انهـا‪ ،‬بسـتانکاران‪ ،‬از متوفـی و مدیونیـن بـه وی و هـر کـس کـه بـه طریـق‪ ،‬حقـی بـه ترکـه متوفـی دارد در‬ ‫تاریخ و سـاعت یاد شـده در شـعبه اول شـورای حل اختالف شهرسـتان شـوش (جهاد سازندگی سابق‪،‬‬ ‫بلوار امام خمینی(ره)) جهت شـرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شـوند‪.‬‬ ‫مسحنه‪ ،‬دبیر شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/04/06-140160318011003301‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم عزیزی فرزند محمدهاشـم به شماره شناسـنامه ‪ 499‬صادره از‬ ‫طبـس در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعی شـالیزاری بـه مسـاحت ‪ 50152/50‬مترمربع پلا ک ‪155‬‬ ‫فرعـی از ‪ 55‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 55‬اصلـی واقـع در قریـه کهنه سـر بخـش ‪ 22‬گیلان‬ ‫خریداری از نسـق حاج حسـین پا ک زیده سـرائی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ اولین انتشـار ا گهی به مدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/26 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/454‬‬ ‫ا گهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر بـا ماده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160312001002338‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارص کالسـه‬ ‫‪ 1400114412001000752‬تقاضای خانم مرضیه کریمی به شماره شناسنامه ‪ 13‬و کد ملی ‪2122436506‬‬ ‫صادره از گرگان فرزند علی در ششـدانگ یک قطعه زمین که دران احداث بنا شـده اسـت به مسـاحت‬ ‫‪ 77/87‬مترمربـع از پلا ک شـماره ‪ 126‬اصلـی واقـع در اراضـی گلنـد بخـش دو حـوزه ثبـت گـرگان طبـق‬ ‫رای صـادره حکایـت از انتقـال از مالـک رسـمی بـه متقاضـی دارد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در‬ ‫دو نوبـت بـه فاصلـه پانـزده روز ا گهـی می شـود‪ .‬ازایـن رو اشـخاصی کـه نسـبت بـه رای صـادره فوق الذکـر‬ ‫اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو ماه‪ ،‬اعتـراض خـود را با ذکر‬ ‫شـماره پرونـده‪ ،‬بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‬ ‫بـه مرجـع ثبتـی‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع ذیصلاح قضائـی تقدیـم و گواهـی تقدیـم دادخواسـت را‬ ‫بـه ایـن اداره ارائـه کنند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/26 :‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک منطقه یک گرگان‪ ،‬از طرف غالمرضا قاسمی‬ ‫م الف ‪12524‬‬ ‫ا گهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر بـا ماده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160312001000931‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارص کالسـه‬ ‫‪ 1400114412001000636‬تقاضـای خانـم زهـرا شـیخ عنبری بـه شماره شناسـنامه ‪ 142‬و کـد ملـی‬ ‫‪ 2032207079‬صـادره از گنبـد فرزنـد علـی در ششـدانگ اعیانـی یکبـاب سـاختمان بـه انضمـام‬ ‫چهل وهفت سـهم مشـاع از چهل وهشت سـهم ششـدانگ عرصـه کـه مابقـی سـهام ان وقـف اسـت بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 135/94‬مترمربـع از پلا ک شـماره ‪ 125‬اصلـی واقـع در اراضـی تاریکـی بخـش دو حـوزه ثبـت‬ ‫گـرگان طبـق رای صـادره حکایـت از انتقـال از مالـک رسـمی محمد پوتـه به متقاضـی دارد‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه پانـزده روز ا گهـی می شـود‪ .‬ازایـن رو اشـخاصی که نسـبت به‬ ‫رای صـادره فوق الذکـر اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـا ذکـر شـماره پرونـده‪ ،‬بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یـک ماه از‬ ‫تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه مرجـع ثبتـی‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجع ذیصلاح قضائی تقدیـم و گواهی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت را بـه ایـن اداره ارائـه کننـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/26 :‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک منطقه یک گرگان‪ ،‬از طرف غالمرضا قاسمی‬ ‫م الف ‪12522‬‬ ‫ا گهی دعوت به افراز‬ ‫اقایان امیررضا‪ ،‬امیرحسن و امیرحسین اجودانی و خانم فریبا بساطی برابر درخواست وارده به شماره‬ ‫‪ 1400 -7250‬مـورخ ‪ ۱۴۰۰/۱۰/18‬تقاضـای افـراز مقـدار دودانـگ مشـاع از ششـدانگ پلا ک ‪ ۵۸‬فرعـی از‬ ‫‪ ۲۴‬اصلـی را نمـوده اسـت‪ .‬بـه اسـتناد مـاده ‪ ۳‬ائین نامـه افـراز و فـروش امال ک مشـاع‪ ،‬از مالکین مشـاعی‬ ‫دعـوت به عمـل می ایـد در موعـد افـراز در تاریـخ ‪ 1401/05/19‬راس سـاعت ‪11:30‬ظهر کـه در محل وقوع‬ ‫ملـک بـه عمـل می ایـد‪ ،‬حضـور بـه هـم رسـانند‪ .‬بدیهی سـت عـدم حضـور‪ ،‬مانـع انجـام عملیـات افـراز‬ ‫نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/26 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسالم ابادغرب‬ ‫م الف ‪46‬‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب شـهرام گل زاده مالـک خـودرو سـواری دنـا بـا شـماره پلا ک ایـران ‪228 -19‬ق‪ 28‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 14H0596872‬و شـماره شاسـی ‪ NAAW21HVOME355044‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش‬ ‫(سـند کمپانـی و بـرگ سـبز) تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر‬ ‫کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ 10‬روز‪ ،‬بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فروش شـرکت‬ ‫ایران خـودرو واقـع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه کند‪ .‬بدیهی سـت پـس از انقضای مهلت‬ ‫مزبـور‪ ،‬طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫تعـداد هفـت فقـره چـک بـه شـماره های ‪-9826198479 -9826198483 -9826198476‬‬ ‫‪ 9826198454 -9826198474 -9826198470‬و ‪ 9826198480‬سـال گذشـته در خرداد ماه به نام‬ ‫ً‬ ‫سـجاد پـرورش فرزنـد مجیـد برگشـت خـورده‪ .‬ضمنـا یـک سـویچ پژو پـارس‪ ،‬یک عـدد سـاعت و دو عدد‬ ‫کارت عابـر بانـک بـه نـام نامبـرده در تاریـخ ‪ 1401/04/22‬مفقـود شـده و اعتبـار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت (شناسـنامه سـبز) خـودروی سـواری سـمند ‪ LX-EF7‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل‬ ‫‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪183 -29‬د‪ 35‬و شـماره موتـور ‪ 147H0003363‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAACJ1JC5CF115862‬به مالکیت علی میرکریم فر مفقود شده و فاقد اعتبار است‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫مجوز حمل اسـلحه بسـیج عشـایری برنو مدل ‪ 270‬سـاخت ایران به نام یوسف حیدری پناه فرزند رضا‬ ‫متولـد ‪ 1359/01/01‬بـه شماره شناسـنامه ‪ 2589‬صـادره از گیالنغـرب بـا کـد ملـی ‪ 3329681098‬مفقـود‬ ‫شـده و فاقد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/18-140160316002000861‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫اسلام ابادغرب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای سـیاوش کهـزادی فرزنـد قبادبـگ بـه‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 1687‬صادره از اسالم ابادغرب در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪97/62‬‬ ‫مترمربـع پلا ک فرعـی از ‪ 18‬اصلـی واقع در اسلام ابادغرب‪ ،‬پل زنگنه‪ ،‬خیابان شـهید چراغ پور خریداری‬ ‫از مالـک رسـمی اقـای حسـن حاجـی زاده محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/11 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/12/12-140060316002002435‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫اسلام ابادغرب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای فرهـاد رضایـی فرزنـد علی حسـن بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 939‬صـادره از اسلام ابادغرب در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 400/76‬مترمربـع‬ ‫پال ک ‪ -‬فرعی از ‪ 19‬اصلی خریداری برابر مبایعه نامه عادی و عدم دسترسی به مالک اولیه محرز شده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار‬ ‫اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/11 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ صفحه 4 ‫یادداشت‬ ‫«زنگ ورزش» و اهمیت ان‬ ‫از دیدگاه یک معلم‬ ‫عاطفه الساداتطباطباییمهریزی‬ ‫یس ــت ک ــه به مح ــض ش ــنیدنش‪،‬‬ ‫«ورزش» مقوله ا ‬ ‫کلماتــی همچــون ســامت جســم و فیزیــک بــدن را ب هیــاد‬ ‫مــی اورد و به همین دلی ــل اس ــت ک ــه دوران تحصی ــل ک ــه‬ ‫متــر‬ ‫همــان دوران رشــد و تکاپــوی فرزندانمــان اســت‪ ،‬مه ‬ ‫جل ــوه می کن ــد‪ .‬ای ــن درس و تاثی ــر ان ب ــر ذه ــن ک ــودکان‬ ‫شک ــردن و دل بس ــتگی‬ ‫نه ــا ب ــرای ورز ‬ ‫می توان ــد انگی ــزه ا ‬ ‫نه ــا اس ــتعداد‬ ‫ب ــه مدرس ــه را بیش ــتر ک ــرده و چه بس ــا ا ‬ ‫خ ــود را در یک ــی از رش ــته های ورزش ــی بیابن ــد؛ بنابرای ــن‬ ‫بایــد راه هایــی بــرای تنظیــم برنام ههــای اموزشــی ورزشــی‬ ‫ته ــای پای ــه و اساس ــی ایج ــاد و حت ــی‬ ‫و گنجان ــدن مهار ‬ ‫در مقاطــع باالتــر ب هصــورت حرف ـه ای و تخصصــی دنبــال‬ ‫ش ــود‪ .‬ی ــک دانش ام ــوز ا گ ــر ب ــه ورزش ــکار ی ــا قهرم ــان ه ــم‬ ‫تبدیــل نشــود؛ امــا میــل بــه تحصیــل در همیــن رشــته در‬ ‫دانش ــگاه ها می توان ــد سرنوش ــت روش ــنی را ب ــرای او رق ــم‬ ‫بزنــد؛ لــذا عمــل بــه ایــن پیشــنهاد نه تنهــا وقــت و هزینــه‬ ‫دانش ام ــوز را تل ــف نمی کن ــد؛ بلک ــه او ی ــک عم ــل مفی ــد‬ ‫یس ــت؛ کس ــانی که‬ ‫و کارب ــردی را فرا گرفت ــه اس ــت‪ .‬گفتن ‬ ‫ام ــوزش ای ــن درس را برعه ــده دارن ــد‪ ،‬بای ــد عالو هب ــر‬ ‫مه ــارت و تبح ــر‪« ،‬تحصی ــات کام ــل» در رش ــته موردنظ ــر‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬کار ورزشــی بــا کــودکان به همان انــدازه کــه‬ ‫یش ــود‪ ،‬در م ــواردی خط ــرات خ ــاص خ ــود‬ ‫مفی ــد واق ــع م ‬ ‫را دارد؛ پــس محیــط مناســب‪ ،‬لبــاس و کفــش مناســب و‬ ‫رعای ــت م ــوارد ایمن ــی می توان ــد دانش ام ــوزان را محف ــوظ‬ ‫نگ ــه دارد ک ــه این موض ــوع نی ــاز ب ــه توج ــه مس ــئولین‬ ‫یش ــود‬ ‫م ــدارس و ادارات دارد؛ پ ــس پیش ــنهاد م ‬ ‫سه ــای پرجمعی ــت‪ ،‬از «معل ــم پای ــه»‬ ‫ک ــه ب ــرای کال ‬ ‫به عن ــوان کمک مرب ــی اس ــتفاده ش ــود‪ .‬یک ــی از اعض ــای‬ ‫هیئت علم ــی «دانش ــگاه پی ــام ن ــور» بابیان اینک ــه روش‬ ‫تدری ــس ورزش در م ــدارس ای ــران در جوام ــع پیش ــرفته‬ ‫رای ــج نیس ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬در دنی ــا نظ ــام تعلیم وتربی ــت از‬ ‫هم ــان ابت ــدای دبس ــتان‪ ،‬دانش ام ــوزان را ب هس ــمت‬ ‫باش ــگاه های ورزش ــی و پیگی ــری ج ــدی ورزش هدای ــت‬ ‫می کن ــد»‪ .‬در کش ــور م ــا نی ــز در بعض ــی ش ــهرها در‬ ‫پای هه ــای ابتدای ــی رش ــته های مختل ــف ورزش ــی تمری ــن‬ ‫یش ــود ک ــه باع ــث عالق ــه دانش ام ــوزان ب ــه ورزش و گاه‬ ‫م ‬ ‫یش ــود؛ امی ــد اس ــت‬ ‫اس ــتعدادیابی در این رش ــته ها م ‬ ‫ای ـن روش تدری ــس تربیت بدن ــی ب ــه هم ــه م ــدارس کش ــور‬ ‫تعمی ــم یاب ــد‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫ک شنبه ‪ 26‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2546‬‬ ‫‪2546‬‬ ‫یک شنبه ‪ 26‬تیر ‪ 1401‬شماره ی‬ ‫‪5‬‬ ‫حلقه گمشده ای که باید خودتان پیدا کنید‬ ‫تعریف «شادی» در فرهنگ های مختلف‬ ‫همــه می داننــد کــه شــادترین مردمــان جهان کجــا زندگی می کنند‪.‬‬ ‫در چندسال گذشــته فنالنــد رتبــه ‪ 1‬بــوده و میــان جمعــی از دیگــر‬ ‫کشــورهای اروپــای شــمالی کــه همگــی جــزو شــادترین کشــورها‬ ‫هســتند‪ ،‬در صــدر قــرار داشــته‪ .‬ازانج اکــه ایــن کشــورهای اروپــای‬ ‫یشــویم‬ ‫شــمالی بــه راز شــادی پــی برده انــد بقیــه ماهــا وسوســه م ‬ ‫یهــا‬ ‫نهــا تقلیــد کنیــم‪ .‬ا گــر مــا هــم ماننــد فنالند ‬ ‫کــه از عــادات ا ‬ ‫هــرروز کمــی در جنــگل راه برویــم یــا در اب یــخ شــنا کنیــم همه چیــز‬ ‫نســادگی ها‬ ‫یشــود؟ ارتــور بروکــس می گویــد ماجــرا به ای ‬ ‫روب ـه راه م ‬ ‫نیســت‪.‬‬ ‫همـه می داننـد کـه شـادترین مردمـان جهـان کجـا زندگـی می کننـد‬ ‫چـون سـازمان ملـل متحـد سال ب هسـال ان را بـه مـا گوشـزد می کنـد‪.‬‬ ‫در چندسال گذشـته فنالنـد رتبـه ‪ 1‬بـوده و در جمعـی از کشـورهای‬ ‫اروپـای شـمالی ( کـه همگـی جزو شـادترین کشـورها هسـتند) در صدر‬ ‫یکـه این کشـورهای اروپای شـمالی به راز شـادی‬ ‫قـرار داشـته‪ .‬ازانجای ‬ ‫نهـا تقلیـد‬ ‫یشـویم از عـادات ا ‬ ‫پـی برده انـد بقیـه ماهـا وسوسـه م ‬ ‫یهـا زندگـی کنید (کمـی در جنـگل راه بروید‪،‬‬ ‫کنیـم‪ .‬ا گـر ماننـد فنالند ‬ ‫نطـور نیسـت؟‬ ‫یشـود‪ ،‬ای ‬ ‫در اب یـخ شـنا کنیـد) همه چیـز روبـه راه م ‬ ‫نسـادگی ها هـم نیسـت‪ .‬برای اینکـه گـزارش شـادی جهانـی‬ ‫به ای ‬ ‫ش افـراد از‬ ‫ـادی بین الملل ِـی دیگـر بتواننـد گـزار ‬ ‫و شـاخص های ش ِ‬ ‫یشـان را بـا هـم مقایسـه کننـد‪ ،‬بایـد فـرض را بـر ایـن بگیرنـد کـه‬ ‫شاد ‬ ‫ً‬ ‫در سرتاسـر جهـان مـردم ب هشـیوه ای تقریبـا یکسـان شـادی را تعریـف‬ ‫می کنند و به سـواالت پیمایش های شـادی پاسـخ می دهند‪ .‬ا گر این‬ ‫اطمینان این شاخص های شادی‬ ‫فرض درنظر گرفته نشود قابلیت‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫تقریبـا به انـدازه رتبه بنـدی کیفیت موسـیقی ای خواهد بود کـه در ان‬ ‫گهـای محلـی خـود را چقـدر‬ ‫شـهروندان هـر کشـور بگوینـد کـه اهن ‬ ‫ی‬ ‫دوسـت دارنـد‪ .‬ایـن رتبه بنـدی دربـاره عالقه افراد ب ه سـبک موسـیق ِ ‬ ‫تهـای‬ ‫کشـور خـود چیزهایـی بـرای گفتـن دارد امـا باتوج هبـه تفاو ‬ ‫ً‬ ‫موجـود در سـنت ها و سلایق افـراد‪ ،‬درباره اینکـه کدام موسـیقی واقعا‬ ‫«بهتریـن» اسـت اطالعـات کمـی عرضـه می کنـد‪ .‬مطالعه اینکـه مردم‬ ‫در سرتاسـر جهان چه درکی از رفاه دارند درواقع تفاوت های اساسـی‬ ‫تهـا‬ ‫درک ایـن تفاو ‬ ‫بیـن کشـورهای مختلـف را نشـان می دهـد‪ِ .‬‬ ‫درمقایسـه با هـر شـاخص دیگری تصویـر جامع تری از شـادی جهانی‬ ‫لهـای‬ ‫فراهـم می کنـد؛ نکتـه مه متـر این اسـت که مجموعـه ای از مد ‬ ‫رفاهـی ای ارائـه می دهـد کـه هرکـدام از مـا می توانیـم دنبـال کنیـم‪.‬‬ ‫اول اینکـه‪ ،‬مـردم در کل جهـان تشـابهات اشـکاری در شـیوه تجربـه‬ ‫شـادی دارنـد‪ .‬مطالعـه ای کـه در سـال ‪ ۲۰۱۶‬بـر روی ‪ ۲۷۹۹‬نفـر‬ ‫گسـال از ‪ ۱۲‬کشـور انجـام گرفتـه نشـان داده در تمـام کشـورهای‬ ‫بزر ‬ ‫نشـناختی شـادی یعنـی «حالت‪ ،‬احسـاس‬ ‫موردمطالعـه تعاریـف روا ‬ ‫ً‬ ‫یـا نگرشـی درونـی» بـر تعاریـف دیگـر مسـلط اسـت‪ .‬مشـخصا مـردم در‬ ‫سرتاسـر دنیـا گفته انـد شـادی را در دسـتیابی بـه «هماهنگی (تـوازن)‬ ‫درونـی» یافته انـد‪ .‬شـاید هماهنگی درونـی امری جهانی به نظر بیاید‬ ‫ً‬ ‫امـا می توانـد در جاهـای مختلـف معانـی متفـاوت داشـته باشـد مثلا‬ ‫دوسـال پیش وقتی داشـتم در دانمارک مسـتندی درباره جستجوی‬ ‫ً‬ ‫یهـا معمـوال هماهنگـی‬ ‫یسـاختم‪ ،‬دریافتـم کـه دانمارک ‬ ‫شـادی م ‬ ‫درونـی را بـا هوگـه تعریـف می کننـد کـه به معنـای چیـزی ماننـد‬ ‫دنج بودن و سرخوش ِـی اسـوده اسـت درحالی که دریافتم امریکایی ها‬ ‫این مفهوم را بیشـتر با هماهنگی بین مهارت ها و عالیقشـان تعریف‬ ‫می کنند‪ ،‬ان هم اغلب درزمینه کاری‪ .‬بنابراین تعاریف روان شناختی‬ ‫ن تفـاوت‬ ‫نمی تواننـد بـا دقـت خوبـی شـادی را توضیـح دهنـد‪ .‬ورای ا ‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ .‬مثلا همـان مطالعـه سـال‬ ‫بیـن کشـورها بیشـتر و بیشـتر م ‬ ‫یهـا‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬کـه در بـاال اشـاره شـد نشـان داده کـه ‪ ۴۹‬درصـد امریکای ‬ ‫ً‬ ‫در تعاریفشـان از شـادی تلویحـا بـه روابـط خانوادگـی اشـاره کرده انـد‬ ‫درک اهالـی اروپـای جنوبـی و امریـکای التیـن از شـادی‬ ‫درحال ‬ ‫یکـه ِ‬ ‫یهـا‪ ۱۸ ،‬درصـد‬ ‫بیشـتر متوجـه خودشـان بـود‪ :‬فقـط ‪ ۲۲‬درصـد پرتقال ‬ ‫یهـا در تعاریـف شـادی خـود بـه‬ ‫یهـا و ‪ ۱۰‬درصـد ارژانتین ‬ ‫مکزیک ‬ ‫خانواده هایشـان اشـاره کرده انـد‪ .‬دو محقـق ژاپنـی در سـال ‪ ۲۰۱۲‬در‬ ‫گهـای‬ ‫مجلـه بین المللـی رفـاه در بررسـی تعاریـف شـادی در فرهن ‬ ‫نهـا‬ ‫غربـی و اسـیایی بـه یـک تفـاوت فرهنگـی مهـم پـی بردنـد‪ .‬ا ‬ ‫دریافتنـد در غـرب شـادی ب هشـکل «حالـت برانگیختگـی بـاال ماننـد‬ ‫یکـه‬ ‫یشـود‪ ،‬درحال ‬ ‫هیجـان و احسـاس موفقیـت شـخصی» تعریـف م ‬ ‫در اسـیا «شـادی ب هصـورت تجربـه حالـت برانگیختگـی کـم ماننـد‬ ‫یشـود»‪ .‬حتـی مقایسـه دقیـق افـراد در داخـل‬ ‫ارامـش تعریـف م ‬ ‫ً‬ ‫یسـت‪ .‬مثلا تعری ِـف شـادی‬ ‫مرزهـای کشـورهای بـزرگ هـم کار دشوار ‬ ‫شهـای جنوبـی ان تفـاوت زیادی‬ ‫شهـای شـمالی هنـد بـا بخ ‬ ‫در بخ ‬ ‫یهـای شـخصیتی افـراد در‬ ‫دارد؛ و مطالعـات نشـان می دهـد ویژگ ‬ ‫ً‬ ‫نواحـی مختل ِـف ایاالت متحـده هـم بسـیارمتفاوت از هـم اسـت‪ .‬مثلا‬ ‫بشـرقی‬ ‫لشـرقی و جنو ‬ ‫لشـرقی و مابیـن شما ‬ ‫افـراد در ناحیـه شما ‬ ‫بیشـتر اضطـراب دل بسـتگی از خـود نشـان می دهنـد ( کـی زنـگ‬ ‫می زنی؟) درحالی که در ایالت غربی اجتناب دل بستگی بیشتر است‬ ‫(هروقـت شـد همدیگـرو می بینیـم)‪ .‬حتـی کلماتـی کـه بـرای صحبـت‬ ‫درمورد شادی استفاده می شود در زبان های مختلف معانی ضمنی‬ ‫متفاوتـی دارنـد‪ .‬در زبـان المانـی شـادی در کلماتـی مانند نیک بختی‬ ‫و سرنوش ِـت خـوب ریشـه دارد‪ .‬درواقـع‪ ،‬کلمـه ‪ Happiness‬از واژه ‪Hap‬‬ ‫نهـای بـا ریشـه التینـی‬ ‫می ایـد کـه به معنـای «شـانس» اسـت‪ .‬در زبا ‬ ‫هـم ایـن کلمـه از واژه ‪ Felicitas‬می ایـد کـه در روم باسـتان نه تنهـا بـه‬ ‫یشـد‪ .‬درمجموع‬ ‫شـانس بلکه به رشـد‪ ،‬پرباری و شـکوفایی اطالق م ‬ ‫ـارف شـادی تفـاوت زیـادی بـا هـم دارنـد؛ بنابرایـن‬ ‫فرهن ‬ ‫گهـا در تع ِ‬ ‫یتـوان ب هطـور صددرصـدی گفـت کـه یـک کشـور شـادتر از بقیـه‬ ‫نم ‬ ‫ـاخص «شـادترین کشـورها در جهـان» به تنهایـی‬ ‫کشورهاسـت و ش‬ ‫ِ‬ ‫اموزنـده نیسـت‪ .‬شـادی می توانـد ب هشـیوه های گونا گونـی تعریـف و‬ ‫اندازه گیـری شـود‪ .‬شـاید طبـق یـک تعریـف فنالنـد شـادترین کشـور‬ ‫ً‬ ‫یتـوان گفـت طبـق تعاریـف دیگـر‬ ‫جهـان باشـد ولـی تقریبـا بـا یقیـن م ‬ ‫چنین نیست‪ .‬کشورها بیش از اینکه مقایسه شوند باید طبقه بندی‬ ‫لشـدن بیـن دو‬ ‫ـروع ایـن کار تمایزقائ ‬ ‫شـوند‪ .‬یـک روش مفیـد بـرای ش ِ‬ ‫یسـت‪ .‬اول (توجـه بـه شـادی «درونی»سـت یـا‬ ‫شـیوه توجـه بـه شاد ‬ ‫«بیرونـی»‪ ،‬یعنـی درون نگـری برابـر تعامـل بـا دیگـران‪ .‬دوم) توجـه بـه‬ ‫«رابطـه» اسـت یـا بـه «کار» یعنی مبتنی بر ادم هاسـت یـا انجام عمل‪.‬‬ ‫ایـن تقسـیم بندی چهـار مـدل اصل ِـی رفـاه را به وجـود مـی اورد کـه‬ ‫براسـاس مطالعـات پیمایشـی از سرتاسـر جهـان اسـت‪:‬‬ ‫یکـه دوستشـان داریـد حاصـل‬ ‫‪ .1‬شـادی از رابطـه خـوب بـا افراد ‬ ‫نمـورد ترکیـب دو حالـت توجه ِـی «بیرونـی» و‬ ‫یشـود؛ ای ‬ ‫م ‬ ‫«رابطه ای»ست‪ .‬دوستان و خانواده بیشترین میزان شادی را به فرد‬ ‫نمـدل می توانـد ایاالت متحـده‬ ‫می دهنـد‪ .‬یـک مثـال خـوب بـرای ای ‬ ‫امریـکا باشـد (براسـاس اینکه جمعیـت یـک کشـور شـادی را بیشـتر‬ ‫به چ هشـکل تعریـف می کننـد)‪.‬‬ ‫توجهی‬ ‫گاهی بیشتر حاصل می شود؛ ترکیب دو حالت‬ ‫ِ‬ ‫‪ .2‬شادی از ا ِ‬ ‫ـان معنـوی‪،‬‬ ‫م‬ ‫مرد‬ ‫ـرای‬ ‫ب‬ ‫ـت‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ ‬ ‫مدل‬ ‫و‬ ‫ـت‬ ‫س‬ ‫ ای»‬ ‫ه‬ ‫«درونـی» و «رابط‬ ‫ِ‬ ‫فلسفی و مذهبی‪ ،‬به خصوص ان ها که اهمیت ویژه برای همبستگی‬ ‫یسـت کـه از‬ ‫زادگاه افـراد زیاد ‬ ‫ـوب هنـد‬ ‫ِ‬ ‫اجتماعـی قائـل هسـتند‪ .‬جن ِ‬ ‫نمـدل پیـروی می کننـد‪.‬‬ ‫ای ‬ ‫ً‬ ‫یکـه دوسـت داریـد (خصوصـا بـا دیگـران)‬ ‫‪ .3‬شـادی از انجـام کارهای ‬ ‫نمـورد ترکیـب دو حالـت توجه ِـی «بیرونـی» و‬ ‫یشـود؛ ای ‬ ‫حاصـل م ‬ ‫تهـای کاری یـا فراغتـی کـه‬ ‫«کاری »سـت‪ ،‬یعنـی وقـف خـود در فعالی ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫کاملا رضایت بخش انـد‪ .‬ا گـر غالبـا می گوییـد کـه «زندگـی مـن کارم‬ ‫اسـت» یـا «دوسـت دارم بـا دوسـتانم گلـف بـازی کنـم» شـما جـزو ایـن‬ ‫نمـدل بیشـتر در کشـورهای اروپـای شـمالی و مرکـزی‬ ‫دسـته اید‪ .‬ای ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫پیـدا م ‬ ‫ً‬ ‫توجهـی‬ ‫‪ .4‬شـادی صرفـا از حـس خـوب می ایـد؛ ترکیـب دو حالـت‬ ‫ِ‬ ‫یسـت کـه اولویتشـان‬ ‫«درونـی» و «کاری» بـوده و مخصـوص افراد ‬ ‫یسـت که حس های مثبت به ان ها می دهد‪ ،‬چه تنها و چه‬ ‫تجربیات ‬ ‫بـا دیگـران‪ .‬زمانـی این مدل روش خوبی بـرای ارزیابی رفاه خواهد بود‬ ‫کـه هـرگاه بـه «شـادبودن» فکـر کنیـد تماشـای نتفلیکـس بـه ذهنتان‬ ‫نمـدل در کشـورهای امریکای التیـن‪ ،‬مدیترانه و جنوب افریقا‬ ‫ایـد‪ .‬ای ‬ ‫رایج اسـت‪.‬‬ ‫البتـه ایـن طبقه بنـدی جامـع نیسـت؛ بسـیاری از مـردم و کشـورها‬ ‫ً‬ ‫نمی توانند کامال داخل این چارچوب بندی قرار گیرند‪ .‬درواقع‪ ،‬درک‬ ‫شـما از شـادی می توانـد ترکیبـی از این مدل هـا باشـد‪ .‬بااین وجـود‬ ‫ان هـا نقطـه شـروعی اند بـرای فهم مفاهیم متعدد رفـاه در کل جهان‬ ‫و مفاهیـم داخـل ذهـن و قلـب شـما‪ .‬همان طورکـه جاهـای مختلـف‬ ‫تعاریـف مختلفـی از شـادی دارنـد‪ ،‬افـراد مختلف هم چنین انـد‪ .‬درک‬ ‫ایـن تنـوع می توانـد بـه شـما کمـک کنـد تـا خودتـان را درک کنیـد تـا‬ ‫ببینیـد ایـا در خانـه خودتـان مثـل یـک وصلـه ناجـور هسـتید یـا نـه و‬ ‫ا گـر این گونـه اسـت علـت ان چیسـت و چـه کاری می توانیـد بـرای رفـع‬ ‫ان انجـام دهیـد‪ ،‬حـاال می خواهد ان کار نقل مکان یا پیوسـتن به یک‬ ‫ً‬ ‫اجتمـاع جدیـد باشـد‪ ،‬یـا صرفـا بـه صلـح رسـیدن بـا اطرافیانتـان‪ .‬مـن‬ ‫یکـه‬ ‫دارم نسـخه نهایـی ایـن مقالـه را در بارسـلون امـاده می کنـم جای ‬ ‫تابسـتانم را در انجـا می گذرانـم‪30 .‬سـال اسـت ماننـد روحی سـرگردان‬ ‫بـه این شـهر رفت وامـد می کنـم و هـر دفعـه هفته هـا و ماه هـا می مانـم‬ ‫(حتی یک بار سه سـال ماندم)‪ .‬در هیچ شـاخصی بارسـلون شادترین‬ ‫جـای دنیـا نیسـت (در اخریـن گـزارش سـازمان ملـل متحـد‪ ،‬اسـپانیا‬ ‫نقـدر‬ ‫به سـختی رتبـه ‪ ۲۷‬ام را به دسـت اورد) پـس چـرا مـن اینجـا را ای ‬ ‫دوسـت دارم؟ این شـهر کـه پایتخـت کاتالونیاسـت‪ ،‬شـهری مختلـط‬ ‫اسـت‪ :‬مردمانـش ازلحـاظ توجهشـان بـه اوقـات فراغـت و دوسـتی‪،‬‬ ‫اسـپانیایی هسـتند امـا ازلحـاظ عـادات کاری‪ ،‬بیشـتر شـبیه بـه مـردم‬ ‫اروپـای شـمالی اند (ترکیـب ایـن دو باعـث می شـود زمـان کمـی بـرای‬ ‫خـواب داشـته باشـند کـه اندکـی مشکل سـاز اسـت)‪ .‬اینجـا جـای‬ ‫تلاش و کارافرینی سـت امـا جـای خنده هـای بسـیار و خوش قلبـی‬ ‫هم هسـت‪ .‬شهری سـت که من چندین سـال قبل انجا ازدواج کردم‪،‬‬ ‫بنابرایـن بیشـتر روابـط عاطفـی ام انجاسـت‪ .‬به معنـای دقیـق کلمـه‬ ‫انجـا بـا تعریـف مختلـط مـن از شـادی همخوانـی دارد‪ :‬مشـغولیت‬ ‫و لـذت عمیـق از تحقیـق و تدریسـم و تعهـد کامـل بـه افرادی کـه در‬ ‫زندگی ام هسـتند‪ .‬ازنظر من بارسـلون شـادترین جای دنیاست‪ .‬شما‬ ‫هـم بارسـلون خودتـان را داریـد؛ برویـد و پیدایـش کنیـد‪.‬‬ ‫زهراعاملی‪/‬ترجمان‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫یک شنبه ‪ 26‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2546‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫پایان تیر؛ اخرین مهلت واریز اورده اولیه مسکن ملی‬ ‫مدیـرکل راه وشهرسـازی گلسـتان گفـت‪ :‬مهلـت واریـز اورده اولیـه مسـکن‬ ‫ملـی‪ ،‬اخـر تیر به پایان می رسـد‪ .‬مهـدی ملک افزود‪ :‬ان دسـته از متقاضیانی‬ ‫نهـا پیامـک واریـز وجـه ارسـال‬ ‫کـه واجدشـرایط شـناخته شـدند و بـرای ا ‬ ‫شـد‪ ،‬بایـد در فرصـت باقی مانـده‪ ،‬اورده اولیـه را واریـز کننـد وگرنـه حـذف‬ ‫یشـوند‪ .‬ملـک ادامـه داد‪ :‬ا گـر کسـی‬ ‫تهـای بعـدی جایگزیـن م ‬ ‫و اولوی ‬ ‫واجدشـرایط اسـت و بـرای او پیامـک ارسـال نشـده‪ ،‬ازطریـق سـایت ثمـن‬ ‫پیگیری و ا گر نتیجه نگرفت در گرگان به اداره کل راه وشهرسازی استان و در‬ ‫سـایر شـهرهای بـاالی ‪ ۲۵۰۰۰‬نفـر بـه راه وشهرسـازی شهرسـتان و در کردکوی‬ ‫و اق قلا و سـایر شـهرهای زیـر ‪ ۲۵۰۰۰‬نفـر بـه ادار ههـای بنیـاد مسـکن مراجعه‬ ‫کنـد‪ .‬وی اضافـه کـرد‪ :‬تا کنـون از ‪ ۶۸۶۸‬نفـر متقاضـی تاییـد نهایـی شـده در‬ ‫اسـتان ‪ ۴۳۵۴‬نفـر افتتـاح حسـاب و ‪ ۲۲۱۹‬نفـر هـم سـهم اورده خـود را واریـز‬ ‫کرده انـد‪ .‬وی گفـت‪ :‬تا کنـون بیـش از ‪ ۹۰‬درصـد متقاضیانـی کـه مـدارک خـود‬ ‫را کامـل بارگـذاری کرده انـد‪ ،‬پاالیـش شـده اند و پاالیـش بقیـه نیـز تـا پایـان تیـر‬ ‫یشـود‪ .‬وی بابیان اینکه سـهمیه اسـتان گلسـتان در طرح نهضت‬ ‫تکمیل م ‬ ‫ملی مسـکن‪ ،‬سـالیانه ‪ ۱۵۴۷۶‬واحد است‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪ :‬تا کنون ساخت‬ ‫بیـش از ‪ ۲۶۰۰‬واحـد اغـاز و زمیـن موردنیاز برای حـدود ‪ ۱۵۰۰۰‬واحد نیز تامین‬ ‫شـده اسـت‪.‬‬ ‫بررسی وضعیت ارتباطات دیتای استان‬ ‫در مخابرات منطقه‬ ‫بـا حضـور دکتـر غالمعلـی شـهمرادی‪ ،‬جلسـه کنتـرل پروژ ههـای دیتـا برگـزار‬ ‫شـد‪ .‬مدیـر مخابـرات گلسـتان دراین جلسـه کـه بـا هـدف بررسـی مصوبـات‬ ‫جلسـه قبـل و تشـریح اقدامـات انجا مشـده برگـزار شـد‪ ،‬باتا کی دبـر حفـظ و‬ ‫ً‬ ‫نگهـداری تجهیـزات دیتا خصوصـا باتوجه به اینکه در فصل گرمـا و با افزایش‬ ‫دمـا روبـه رو هسـتیم‪ ،‬همـکاری بیشـتر ادارات مخابـرات در شهرسـتان ها را‬ ‫خواسـتار شـد‪ .‬وی ‪ PM‬مرا کز را مورد اهمیت دانسـت و اسـتفاده حدا کثری‬ ‫از ظرفیـت کارشناسـان را توصیـه کـرد و افـزود‪ :‬نگهـداری به موقـع و مناسـب‬ ‫تجهیزات‪ ،‬عامل مهمی در ارائه سرویس های با کیفیت است‪ .‬دراین جلسه‬ ‫تهـا و دالیـل ان انجـام‬ ‫همچنیـن بررسـی درخصـوص میـزان خرابـی پور ‬ ‫تهـا ارائـه شـد‪.‬‬ ‫و راهکارهـای الزم جهـت پیشـگیری و کاهـش خرابـی پور ‬ ‫دکتـر شـهمرادی باتوج هبـه بندهـای مصوبـات قبلـی بـر پیگیـری جـدی رفع‬ ‫مشـکالت مرکـز اسـتان تا کیـد کـرد و افـزود کـه جلسـه ای فـوری دراین زمینـه‬ ‫برگـزار شـود‪ .‬درپایـان مصوبات جدید صورت جلسـه شـد و برای اجـرای ان ها‬ ‫دراسـر ع وقت‪ ،‬برنامه ریـزی صـورت گرفـت‪.‬‬ ‫رئیس کمیته امداد خبر داد؛‬ ‫ایجاد ‪ ۱۲۰۰۰‬فرصت شغلی برای اشتغال مددجویان‬ ‫رئیـس کمیتـه امـداد امام خمینـی (ره) گفـت‪ :‬سـهم نهـاد حمایتـی کمیتـه‬ ‫امـداد درراسـتای ایجـاد اشـتغال و کارافرینـی و رونـق تولیـد در اسـتان‬ ‫نبـر ‪ ۷۱۰‬میلیاردتومـان اسـت‪ .‬سـید مرتضـی بختیـاری در‬ ‫گلسـتان افزو ‬ ‫مراسـم بهره بـرداری از فـاز اول ‪ ۱۵۰‬واحـد مسـکن ویـژه مددجویـان کمیتـه‬ ‫امـداد گلسـتان در شـهر فاضل ابـاد افـزود‪ :‬ایجـاد ‪ ۱۲۵۰۰‬شـغل جدیـد بـرای‬ ‫فگـذاری شـده‬ ‫مددجویـان کمیتـه امـداد بـا اعطـای تسـهیالت اشـتغال هد ‬ ‫کـه قابل افزایـش اسـت‪ .‬وی اظهـار داشـت‪ :‬در فراخوان هایـی کـه رهبـری‬ ‫کهـای مومنانـه صـادر کردنـد و مـردم‬ ‫طبـا مواسـات‪ ،‬همدلـی و کم ‬ ‫درارتبا ‬ ‫حهـای مواسـات و هندلـی‬ ‫باقـدرت حضـور پیـدا کردنـد کـه پشـتیبان این طر ‬ ‫بیـش از ‪۵ ۳‬هـزار پایـگاه بسـیج بودنـد‪ .‬وی بیـان کـرد‪ :‬برخـی کشـورهای زورگو‬ ‫جلـوی واردات ماسـک بـه ایـران را در زمـان شـیوع ویـروس کرونـا گرفتنـد بـا‬ ‫کمک مردم صادرکننده ماسـک در دنیا هسـتیم‪ .‬رئیس کمیته امداد گفت‪:‬‬ ‫طـی تفاهـم بـا بسـیج سـازندگی‪ ،‬بنیـاد مسـکن‪ ،‬بنیـاد مسـتضعفان و سـتاد‬ ‫اجرایی فرمان حضرت امام (ره) باید ‪ ۵۰‬هزار مسکن محرومان روستایی طی‬ ‫دوسـال احـداث شـود‪ .‬وی افـزود‪ :‬نـگاه نهادهـای حمایتـی‪ ،‬دولت سـیزدهم‬ ‫و مجلـس یازدهـم عالو هبـر مطالب هگـری و نظـارت تخصیـص بودجـه سـاخت‬ ‫خانـه بـرای محرومیـن اسـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬در طـرح جهـش تولید مسـکن طی‬ ‫چهارسـال چهارمیلیـون مسـکن بایـد سـاخته شـود‪.‬‬ ‫در دیدار با شهردار و مدیران شهرداری مطرح شد؛‬ ‫تمجید «ایت اهلل نورمفیدی» از پا کیزگی گرگان‬ ‫نماینـده ولی فقیـه در گلسـتان و امام جمعـه معـزز گـرگان از اقدامـات‬ ‫شـهرداری در حـوزه نظافـت و پا کیزگـی شـهری تمجیـد کـرد‪ .‬ایـت اهلل سـید‬ ‫ـدار محمدرضـا سـبطی؛ شـهردار‪ ،‬صفرعلـی پاییـن‬ ‫کاظـم نورمفیـدی در دی ِ‬ ‫محلی؛ رئیس و حمیدرضا اقامالیی؛ عضو شورای شهر و همچنین مدیران‬ ‫شـهرداری گرگان بااشـاره به روایتی از پیامبر ؟ص؟ درخصوص خوش رفتاری با‬ ‫ً‬ ‫مردم بیان کرد‪ :‬شما مسئوالن مطمئنا با عملکرد خود نمی توانید نیازهای‬ ‫همـه مـردم را برطـرف کنیـد امـا بـا رفتـار و گفتـار خـود می توانیـد دل مـردم را‬ ‫خوشحال کنید و این گونه رفتار کردن کمبودها و نواقص را برطرف می سازد‪.‬‬ ‫نهـای تفریحـی و گردشـگری گـرگان اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬یکـی از‬ ‫وی بـه مکا ‬ ‫نشـهر پـارک جنگلـی النگـدره اسـت کـه یـک سـرمایه بـرای شـهر‬ ‫امتیـازات ای ‬ ‫یشـود و بایـد بـرای حفـظ ان تلاش کـرد‪ .‬خداونـد‬ ‫و اسـتان مـا محسـوب م ‬ ‫زیباسـت و زیبایی را دوسـت دارد پس باید بر زیباسـازی شـهر اهتمام ورزید‪.‬‬ ‫البته گاهی که از جاده ناهارخوران عبور می کنم از گل کاری ها و نمای زیبای‬ ‫یبـرم‪ .‬پیـش از سـخنان نماینـده ولی فقیـه در اسـتان‬ ‫ایـن محـور لـذت م ‬ ‫گلسـتان‪ ،‬محمدرضا سـبطی (شـهردار گرگان) به تشـریح مهم ترین اقدامات‬ ‫و دسـتاوردهای دوره مدیریتـی خـود پرداخـت‪ .‬وی از راه انـدازی پیشـخوان‬ ‫خدمت جهت تسـریع در رسـیدگی به مشکالت شـهروندان‪ ،‬قرارگاه جهادی‬ ‫توسـعه و تحـول محلات با عنـوان محلـه مـن‪ ،‬افتتـاح پروژ ههـای عمرانـی‬ ‫زیرگـذر افسـران‪-‬انجیراب و محـل اسـتقرار کارگـران سـاختمانی (ایسـتکار )‪،‬‬ ‫صـدور غیرحضـوری پروان ههـای سـاختمانی‪ ،‬خریـد ‪ 40‬دسـتگاه اتوبـوس‬ ‫شـهری‪ ،‬نهضـت اسـفالت و بازگشـایی معابـر و تبدیل وضعیـت نیروهـای‬ ‫شرکتی به قرارداد معین از مهم ترین عملکرد شش ماهه اخیر شهرداری نام‬ ‫ً‬ ‫بـرد‪ .‬وی مختصـرا نیز به فعالیت های حـوزه معاونت های عمرانی و خدمات‬ ‫شـهری و سـازمان های چهارگانـه شـهرداری گـرگان اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫احداث ‪ ۳۵۰۰‬واحد مسکن محرومین و اقشار کم درامد‬ ‫علی محمـد زنگانـه در بهر هبـرداری ‪ ۱۵۰‬واحـد مسـکن روسـتایی ویـژه‬ ‫مددجویـان کمیتـه امـداد در روسـتای اشـور بای علی ابـاد کتـول اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫بـرای تعـداد ‪ ۹۳۳‬روسـتای اسـتان گلسـتان طـرح هـادی تهیـه شـده اسـت‪.‬‬ ‫شـاخص تهیـه طـرح هادی در کشـور ‪ ۵۴‬درصـد بوده درحالی که در گلسـتان‬ ‫با ‪ ۲۰‬درصد افزایش به ‪ ۷۴‬درصد رسـیده اسـت‪ .‬وی افزود‪ :‬شـاخص نوسـازی‬ ‫مسـکن روسـتایی در کشـور ‪ ۵۰‬درصـد و در گلسـتان ‪ ۵۷‬درصـد بـوده و از‬ ‫‪۱۲۸‬هـزار‬ ‫نسـال ها مقاو مسـازی تعـداد ‬ ‫اقدامـات خـوب بنیـاد مسـکن درای ‬ ‫واحـد مسـکن روسـتایی از مجمـوع ‪ ۲۲۸‬هـزار واحـد مسـکن روسـتایی در‬ ‫گلستان است‪ .‬استاندار گلستان خاطرنشان کرد‪ :‬در افق چهارسال گلستان‬ ‫‪ ۹۸‬هـزار واحـد مسـکن روسـتایی و شـهری احـداث می شـود کـه ازاین تعـداد‬ ‫‪ ۲۸‬هزارواحد در حوزه روستایی بوده و باتوجه به نسبت جمعیت روستایی‬ ‫نسـبت به شـهری در اسـتان تالش داریم تعداد واحدهای مسکن روستایی‬ ‫بیشـتری احـداث کنیـم‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬تلاش داریـم در افـق ‪ ۱۴۰۴‬میانگیـن‬ ‫سـرانه درامـد ناخالـص خانوارهـای گلسـتانی را بـه ‪ ۲۵۰‬هزارمیلیاردتومـان‬ ‫برسـانیم‪ .‬زنگانـه گفـت‪ :‬در گلسـتان تعـداد ‪ ۳۵۰۰‬واحـد مسـکن روسـتایی‬ ‫درحال احـداث بـوده کـه ازاین تعـداد ‪ 1500‬واحـد ویـژه مددجویـان کمیتـه‬ ‫امـداد و بهزیسـتی و ‪ ۲۰۰۰‬واحـد مختـص اقشـار کم درامـد و محرومیـن اسـت‪.‬‬ ‫انجام تست استعدادیابی و انتخابیه تیراندازی بانوان گاز‬ ‫هیئـت تیرانـدازی شـرکت گاز گلسـتان به منظـور انجام فرایند اسـتعدادیابی‪،‬‬ ‫تسـت انتخابیـه تیرانـدازی و برنامـه ارزیابـی سـطح امادگـی بانـوان ویـژه‬ ‫همسـران و فرزنـدان انـاث کارکنـان (‪ 18‬تـا ‪ 25‬سـال) را اجـرا نمـود‪ .‬پـس از‬ ‫فراخـوان و دعـوت از عالقه منـدان ایـن ورزش مفـرح‪ ،‬فراینـد ارزیابـی و‬ ‫تسـت از میـان شـرکت کنندگان‪ ،‬در محـل سـالن تیرانـدازی حضـرت امـام‬ ‫محمدباقـر ؟ع؟ ورزشـگاه ازادی گـرگان انجـام شـد‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫جشن بزرگ والیت در حسن اباد فشافویه‬ ‫مدیرعامل مجمع نکوداشت غدیر خبر داد؛‬ ‫اجرای ‪ ۲۲‬عنوان پروژه‬ ‫با موضوع «غدیر در دهه والیت»‬ ‫فریبا شریف اباد‬ ‫مدیرعامـل مجمـع نکوداشـت غدیـر گفـت‪:‬‬ ‫‪ ۲۲‬عنـوان پـروژه بـا موضـوع غدیـر در دهـه‬ ‫یشـود‪ .‬حسـین فلاح در‬ ‫والیـت برگـزار م ‬ ‫نشسـت خبـری گفـت‪ :‬پیامبـر ا کـرم ؟ص؟ در‬ ‫روز غدیـر بـر مـا واجـب کردنـد هرکـس پیـام‬ ‫غدیـر را دریافـت کـرد بایـد به دسـت دیگـران‬ ‫برسـاند و ایـن تـا روز قیامـت ادامـه دارد‪ .‬این‬ ‫سـخن نشـان می دهـد ایـن پیـام مختـص‬ ‫مـردم ان زمـان نبـوده اسـت‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫مجمـع نکوداشـت غدیر بابیان اینکـه واقعه‬ ‫غدیـر و پیـام ان مسـئولیت سـنگینی را‬ ‫برعهـده مـا نهـاده اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬در یکـی از‬ ‫فرازهـای خطب ههـای غدیـر پیامبـر ؟ص؟ بـه‬ ‫امربه معـروف و نهی ازمنکـر اشـاره می کننـد‬ ‫مسـئله ای کـه دغدغـه امـروز جامعـه‬ ‫ماسـت و متاسـفانه مفهـوم امربه معـروف و‬ ‫نهی ازمنکـر در جامعـه مـا درسـت منتقـل‬ ‫نشـده اسـت‪ .‬امام حسـین ؟ع؟ به خاطـر‬ ‫امربه معـروف و نهی ازمنکـر قیـام کردنـد‪،‬‬ ‫نـه امـر بـه نمـاز و حجـاب چرا کـه سـپاه‬ ‫دشـمن نمـاز می خواندنـد‪ .‬ایشـان بـرای‬ ‫راس امربه معـروف و نهی ازمنکـر کـه ابلاغ‬ ‫غدیـر بـوده اسـت قیـام کردنـد‪ .‬فلاح‬ ‫بابیان اینکـه مجمـع نکوداشـت غدیـر‬ ‫سـال ‪ 86‬در مشـهد تشـکیل شـد و حـال‬ ‫در کل کشـور خدمـات می دهـد‪ ،‬افـزود‪ :‬در‬ ‫تهـای بزرگـی توسـط‬ ‫‪ 15‬سال گذشـته فعالی ‬ ‫ایـن مجمـع انجـام شـده و امسـال نیـز از‬ ‫تهـای مجمـع در بحـث غدیـر‬ ‫جملـه فعالی ‬ ‫‪ 22‬عنـوان پـروژه اسـت کـه در دهـه والیـت‬ ‫اجـرا خواهد شـد‪ .‬وی بااشـاره به برنامه های‬ ‫مجمـع در دهـه والیـت‪ ،‬بیـان کـرد‪ :‬یکـی از‬ ‫پـروژه مـا پـروژه نبـض اسـت‪ .‬پارسـال ‪۵۰۰۰‬‬ ‫بیمـار توسـط تیـم نبـض و دانشـجویان‬ ‫مشـهد عیـادت شـدند و امسـال نیـز این امـر‬ ‫در دسـتورکار اسـت؛ همچنیـن حـدود ‪۳۰۰۰‬‬ ‫المـان بـه کادر درمـان هدیـه داده خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬مدیرعامـل مجمـع نکوداشـت غدیـر‬ ‫ادامـه داد‪ :‬امسـال نیـز در فضـای مجـازی‬ ‫سـایتی باعنـوان مـا و غدیـر و موشـن گرافی‬ ‫بـا موضـوع غدیـر طراحـی شـده اسـت کـه‬ ‫برنامه هایـی بـا موضـوع غدیـر در ان اجـرا‬ ‫خواهـد شـد؛ نیـز جمع هشـب بعـد از عیـد‬ ‫غدیـر در فضـای مجازی جشـن انالین برگزار‬ ‫خواهد شـد‪ .‬وی بابیان اینکه ‪ 60‬نفر پزشـک‬ ‫محـب اهل بیـت ؟ع؟ عضـو موسسـه اند‬ ‫بهـای خـود‬ ‫کـه در روز عیـد غدیـر در مط ‬ ‫از مراجعیـن و بیمـاران خـود بـا هدایایـی‬ ‫کـه به مناسـبت عیـد غدیـر امـاده شـده‬ ‫پذیرایـی خواهنـد کـرد‪ ،‬گفـت‪ :‬هرسـال دو‬ ‫تریلـی اذین بنـدی و بـا برپایـی جشـن سـیار‬ ‫گسـازی‬ ‫نسـبت بـه مسـئله غدیـر فرهن ‬ ‫یشـود‪ .‬پارسـال در ‪ 70‬نقطـه جشـن سـیار‬ ‫م ‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬امسـال ایـن جشـن سـیار در‬ ‫مناطـق روسـتایی و در نقـاط محـروم برگـزار‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬فلاح بااشـاره به اطعـام ظهـر‬ ‫عیـد غدیـر باعنـوان سـفره احسـان علـوی‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬از اما مصـادق ؟ع؟ روایـت شـده کـه‬ ‫ا گـر یک نفـر را در روز عیـد غدیـر اطعـام‬ ‫کردیـد برابـر بـا ثـواب اطعـام ‪1 00‬هـزار پیامبـر‬ ‫اسـت؛ سـال گذشـته ‪ 100‬هزارپـرس بـرای‬ ‫تهـای مختلـف طبـخ و توزیـع کردیـم‪.‬‬ ‫هیئ ‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬پـروژه تا کسـیرانان یکی دیگـر‬ ‫از برنام ههـای ماسـت کـه درقالـب ان‬ ‫تا کسـیرانان در کالس اموزشـی ویـژه غدیـر‬ ‫شـرکت می کننـد‪ .‬امسـال نیـز دوره اموزشـی‬ ‫یشـود‪ ،‬ایـن ‪ 100‬تا کسـیران مبلـغ‬ ‫برگـزار م ‬ ‫هستند و با تبلیغات خود گاهی تا چندهزار‬ ‫تا کسـیران نیـز دراین امـر شـریک می کننـد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل مجمـع نکوداشـت غدیـر اظهـار‬ ‫ً‬ ‫کـرد‪ :‬مـا بـرای عزا معمـوال دهه برگزار می کنیم‬ ‫امـا کمتر پیـش امده برای جشـن دهه برگزار‬ ‫کنیـم‪ ،‬لـذا مـا سـال گذشـته در ‪ 30‬منطقـه‬ ‫بـا حضـور مـداح و انجـام پذیرایـی ب هجـای‬ ‫کشـب در ‪1 0‬شـب مراسـم جشـن برپـا‬ ‫ی ‬ ‫کردیـم و امسـال در ‪ 40‬نقطـه این موضـوع‬ ‫محقـق خواهـد شـد‪ .‬وی گفـت‪ :‬در قالـب‬ ‫پـروژه «وارث» بـه دیـدار خانـواده شـهدای‬ ‫سـادات می رویـم و امسـال در دیـدار بـا ان ها‬ ‫نهـا دادیم‬ ‫تقاضـا کردیـم بـا هدایایی که به ا ‬ ‫مبلـغ غدیـر شـوند؛ امسـال در منـزل چهـار‬ ‫شـهید مدافـع حرم جشـن خیابانی غدیـر را‬ ‫برگزار خواهیم کرد و این اتفاق در شـهرهای‬ ‫یسـت‪ .‬در پـروژه‬ ‫دیگـر در حال فرهنگ ساز ‬ ‫دانش اموختـگان چـون هـدف اصلـی و‬ ‫خـط مقـدم مخاطبیـن مـا دانشـجویان اند‪،‬‬ ‫در این روزهـا جشـنی بـرای چنـد مدرسـه‬ ‫مذهبی مشـهد مانند مدرسـه امام رضا ؟ع؟‬ ‫و بعثـت جشـن فار غ التحصیلـی برگـزار‬ ‫می کنیـم کـه هـم جشـن غدیـر باشـد و هـم‬ ‫نهـا مبلـغ غدیـر شـوند‪.‬‬ ‫ا ‬ ‫معاون سازمان بهزیستی شهریار مطرح کرد؛‬ ‫هدف سازمان بهزیستی؛ ارائه خدمات از بدو تولد تا سالخوردگی‬ ‫بهار عبداهلل پور‬ ‫معاونـت توسـعه و پیشـگیری سـازمان‬ ‫بهزیسـتی شـهریار‪ ،‬ضمـن تبریـک هفتـه‬ ‫لو دومیـن سـالگرد‬ ‫بهزیسـتی و نیـز چه ‬ ‫تاسـیس سـازمان بهزیسـتی‪ ،‬بـا شـعار‬ ‫«شـروعی دوبـاره بـرای بهتـر زیسـتن» بـه‬ ‫تشـریح اقدامـات و خدمـات ایـن سـازمان‬ ‫بـه جامعـ ه هـدف پرداخـت‪ .‬نورالدیـن‬ ‫احمدیـان با بیان اینکـه هـدف سـازمان‬ ‫بهزیسـتی ‪ ،‬ارائـه خدمـات بـرای سـهولت‬ ‫زندگـی و بهبـود وضعیـت جامعـه هـدف از‬ ‫بدو تولد تا سالخوردگی ان هاست‪ ،‬خدمات‬ ‫ً‬ ‫ایـن سـازمان را کاملا تخصصـی ‪ ،‬علمـی و‬ ‫برمبنـای توجـه بـه وجـدان کاری عنـوان‬ ‫کـرد‪ .‬معاونـت پیشـگیری ایـن سـازمان ‪ ،‬در‬ ‫چهـار حـوزه اعتیـاد‪ ،‬پیشـگیری و غربالگـری‬ ‫بینایـی‪ ،‬شـنوایی و ژنتیـک و نیـز کاهـش‬ ‫اسـیب ها درحـال خدمت رسـانی بـه جامعـه‬ ‫هـدف اسـت‪ .‬وی با بیان اینکـه در حـوزه‬ ‫اعتیـاد‪ ،‬پانـزده کمـپ تـرک اعتیـاد و نیـز سـه‬ ‫مرکـز تخصصـی تـرک اعتیـاد متـادون درحال‬ ‫خدمت رسـانی بـه بیمـاران هسـتند‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫در مناطـق پراسـیب نصیر ابـاد ‪ ،‬به همـت‬ ‫اداره بهزیسـتی‪ ،‬دو سـرپناه تاسـیس شـده‬ ‫نخـواب و اسـیب دیده بتواننـد‬ ‫تـا افـراد کارت ‬ ‫ب هصـورت شـبانه روزی از خدمـات ایـن مرا کز‬ ‫بهره منـد شـوند‪ .‬وی بـا قدردانـی از زحمـات‬ ‫شهـای فرمانـدار شهرسـتان و شـهردار‬ ‫و تال ‬ ‫شـهر اندیشـه و نیـز همـکاران شـهرداری‬ ‫افـزود‪ :‬در سـال گذشـته طـرح سـاماندهی‬ ‫معتادیـن متجاهـر در سـطح شهرسـتان‬ ‫اجـرا شـده تـا چهـره شـهر هر چه زیباتـر از‬ ‫گذشـته شـود‪ .‬وی با تا کی دبـر منویـات مقـام‬ ‫یبـر توجـه بـه بنیـان‬ ‫معظـم رهبـری مبن ‬ ‫خانـواده براسـاس طـرح تحکیـم خانـواده‬ ‫گفـت‪ :‬امسـال طـرح تحکیـم بنیـان خانـواده‬ ‫جسـال ابتـدای زندگـی در بهزیسـتی‬ ‫در پن ‬ ‫شهرسـتان اغاز بـه کار کـرده کـه تاثیر بسـزایی‬ ‫در اسـتحکام خانـواده در سـال های اغـاز‬ ‫زندگـی دارد ‪ .‬در حال حاضـر هجـده مرکـز‬ ‫فعـال در حـوز ه مشـاوره خانـواده در حـال‬ ‫ارائـه خدمـات تخصصـی بـه خانواده هـا در‬ ‫تهـای زندگـی و‬ ‫بحـث ازدواج ‪ ،‬بهبـود مهار ‬ ‫کودکان ونوجوانـان هسـتند‪ .‬وی در حـوزه‬ ‫معاونـت توان بخشـی و ارائـه خدمـات بـه‬ ‫معلولیـن جسـمی ‪ ،‬حرکتـی‪ ،‬روانـی‪ ،‬بینایـی‪،‬‬ ‫شـنوایی و ضایعـه نخاعـی نیـز بـه تشـریح‬ ‫خدمـات اداره بهزیسـتی پرداختـه و بیـان‬ ‫داشـت‪ :‬ایـن خدمـات شـامل تشـکیل‬ ‫پرونـده ‪ ،‬ارزیابـی و کمیسـیون پزشـکی ‪،‬‬ ‫برقـراری مسـتمری حسـب نیـاز‪ ،‬پرداخـت‬ ‫حـق پرسـتار بـه عزیـزان ضایعـه نخاعـی‪،‬‬ ‫بسـازی‬ ‫پرداخـت کمک هزینـه بـرای مناس ‬ ‫منـزل و خـودروی مددجویـان‪ ،‬پرداخـت‬ ‫کمک هزینـه خریـد تجهیـزات توان بخشـی‪،‬‬ ‫کمـک بـه اشـتغال بـا پرداخـت وام اشـتغال‬ ‫یبـر جامعـه‬ ‫و طـرح ‪ cbr‬توان بخشـی مبتن ‬ ‫اسـت‪ .‬وی با اشـاره به تاسـیس مرکـز مثبـت‬ ‫زندگـی در دوسـال اخیر افـزود‪ :‬هـدف ایـن‬ ‫مرا کـز خدمت رسـانی در محـل ‪ ،‬جهـت‬ ‫اسـودگی خاطـر معلولیـن و پرهیـز از‬ ‫رفت وامدهـای پر هزینـه از اقصی نقـاط شـهر‬ ‫حهـا نیز‪ ،‬طرح غربالگری‬ ‫اسـت‪ .‬در حـوزه طر ‬ ‫بینایـی کـودکان ‪ ۳‬تـا ‪ ۶‬سـال و نیـز شـنوایی‬ ‫نـوزادان جهـت تشـخیص اسـیب های‬ ‫شنوایی‪ ،‬به طورمسـتمر درحال انجام و ارائه‬ ‫خدمات اسـت‪ .‬دو ازمایشـگاه نیز برای افراد‬ ‫کم برخوردار و بی بضاعت‪ ،‬جهت پیشـگیری‬ ‫از اسـیب های ژنتیکـی و معلولیـت در حـال‬ ‫ارائه خدمات غربالگری هستند‪ .‬درخصوص‬ ‫سـالمندان و پیشـگیری از معلولیـت در‬ ‫سـالمندی نیـز بـه ا گا هسـازی احـاد جامعـه‬ ‫توجـه ویـژه شـده اسـت‪ .‬در حـوزه معاونـت‬ ‫مردمی‪ ،‬سـازمان بهزیستی خدماتی شامل؛‬ ‫اشـتغال زایی بـرای جامعـه هـدف‪ ،‬جلـب‬ ‫مشـارکت های مردمـی و خیریـن‪ ،‬تاسـیس‬ ‫مرا کـز غیر دولتـی برمبنـای اهـداف سـازمان ‪،‬‬ ‫سـاخت مسکن برای معلولین و بهره مندی‬ ‫معلوالن از انشعاب رایگان اب برق و گاز ارائه‬ ‫می دهد‪ .‬وی در ادامه با تشریح خدمات در‬ ‫حـوزه معاونـت امـور اجتماعی بیان داشـت‪:‬‬ ‫نحـوزه شـامل فرزندخواندگـی‬ ‫خدمـات ای ‬ ‫جهـای جـوان کـه باعـث اسـتحکام‬ ‫بـرای زو ‬ ‫خانواده می شـود ‪ ،‬سـازمان دهی کـودکان کار‬ ‫و خیابانی ایرانی در مرا کز و ایجاد و تسـهیل‬ ‫نهـا بـه کانـون خانـواده‪،‬‬ ‫شـرایط بازگشـت ا ‬ ‫فعالیـت مسـتمر اورژانـس اجتماعـی و تلفن‬ ‫نهـای خانوادگـی‬ ‫‪ ۱۲۳‬و مداخلـه در بحرا ‬ ‫و اسـیب ها و پرداخـت ودیعـه مسـکن و‬ ‫اشـتغال بـه بانـوان سرپرسـت خانـوار اسـت‪.‬‬ ‫مدیر توزیع برق شهرستان کرمان‪:‬‬ ‫تغییر ساعات کار اداری‪ ،‬در کاهش میزان مصرف برق موثر است‬ ‫عفت فالح‬ ‫مدی ــر توزیع برق شهرس ــتان کرم ــان گفت‪ :‬یک ــی از اهداف‬ ‫اج ــرای ط ــرح تغیی ــر س ــاعات کار اداری کاه ــش می ــزان‬ ‫یس ــت و ب ــا‬ ‫مص ــرف ب ــرق در دس ــتگاه های اداری و اجرای ‬ ‫اج ــرای این طرح از قطعی برق مش ــترکان خانگی جلوگیری‬ ‫یش ــود‪ .‬محمدرض ــا ع ــرب زاده باتا کیدب ــر مص ــرف بهینه‬ ‫م ‬ ‫نی ــروی ب ــرق ازس ــوی مش ــترکین گف ــت‪ :‬درص ــورت رعایت‬ ‫صرفه جوی ــی ادارات‪ ،‬نهاده ــا و دس ــتگاه های اج ــرای در‬ ‫مص ــرف ب ــرق‪ ،‬م ــردم نی ــز به تبـ ـع ان در مصرف بهین ــه برق‬ ‫گام برمی دارن ــد‪ .‬مدیر توزیع برق شهرس ــتان کرم ــان افزود‪:‬‬ ‫براس ــاس مصوبه هیئت وزیران‪ ،‬کل دس ــتگاه های اجرایی‪،‬‬ ‫که ــا‪ ،‬نیروهای مس ــلح و نهادهای عموم ــی غیردولتی‬ ‫بان ‬ ‫موظف ان ــد نس ــبت ب ــه کاه ــش مص ــرف ب ــرق در س ــاعات‬ ‫اداری به می ــزان حداقل ‪ ۳۰‬درصد نس ــبت ب ــه مصرف دوره‬ ‫مش ــابه پارس ــال و در س ــاعات غیراداری به میزان ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫شک ــردن روش ــنایی‬ ‫مص ــرف ج ــاری ب ــا اولوی ــت خامو ‬ ‫غیرض ــروری و س ــامانه های سرمایش ــی اق ــدام نمایند‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینک ــه ش ــرکت های توزی ــع ب ــرق موظف ش ــده اند بر‬ ‫اج ــرای دقیق این مصوبه نظارت کنن ــد گفت‪ :‬تا کنون برق‬ ‫‪ ۵۰‬اداره به عل ــت عدم رعای ــت الگ ــوی مص ــرف قطع و بیش‬ ‫از ‪ ۲۰۵‬اخط ــار قط ــع نیـــز داده ش ــده اس ــت‪ .‬وی گف ــت‪ :‬در‬ ‫شهرس ــتان کرمان ‪ ۲۵۲‬کنتور هوش ــمند و دیماندی نصب‬ ‫ش ــده اس ــت ک ــه ازاین تع ــداد ‪۳۰‬م ــورد کنترل پذی ــر و قابل‬ ‫فرم ــان از راه دور هس ــتند‪ .‬وی اضاف ــه ک ــرد‪ :‬دس ــتگاه های‬ ‫اداری زیرمجموع ــه وزارت نی ــرو بای ــد در س ــاعات اداری‬ ‫‪ ۴۰‬درصد مصرف دوره مش ــابه س ــال گذش ــته و در س ــاعات‬ ‫غی ــراداری ‪ ۷۰‬درص ــد می ــزان مصرف ج ــاری کاهش مصرف‬ ‫داش ــته باش ــند‪ .‬عرب زاده گفت‪ :‬میزان مص ــارف عمومی و‬ ‫اداری در س ــطح ش ــرکت ازقبیل مس ــاجد‪ ،‬بیمارس ــتان ها‪،‬‬ ‫که ــا و ایس ــتگاه های ‪ CNG‬ت ــا ‪۱۹‬م ــگاوات‬ ‫ادارات‪ ،‬بان ‬ ‫اس ــت‪ .‬وی اضاف ــه کرد‪ :‬روش ــنایی تزئینی س ــاختمان های‬ ‫اداری و فروش ــگاه های ب ــزرگ نی ــز یک ــی از عوام ــل افزای ــش‬ ‫مص ــرف ب ــرق هس ــتند ک ــه توصی هه ــای الزم به مش ــترکین‬ ‫جه ــت کاه ــش مص ــرف و مدیریت ب ــار در پیک بار اس ــت‪.‬‬ ‫په ــا پ ــس از‬ ‫شک ــردن وس ــایل برق ــی اداری و الم ‬ ‫خامو ‬ ‫اتمام کار‪ ،‬اس ــتفاده از سنس ــورهای روش ــنایی هوش ــمند‪،‬‬ ‫اس ــتفاده از ن ــور طبیعی درط ــول روز‪ ،‬بس ــتن در و پنجره ها‬ ‫هنگام اس ــتفاده از وس ــایل سرمایش ــی‪ ،‬رنگ امیزی فضا با‬ ‫په ــای ‪ LED‬و ‪ SMD‬از‬ ‫گه ــای روش ــن‪ ،‬اس ــتفاده از الم ‬ ‫رن ‬ ‫جمل ــه راهکاره ــای کاه ــش مصرف ب ــرق در ادارات اس ــت‪.‬‬ ‫ع ــرب زاده گف ــت‪ :‬ام ــروز صرفه جوی ــی در مص ــرف برق یک‬ ‫تکلیف اس ــت و همه مس ــئوالن ادارات دولت ــی و غیردولتی‬ ‫نح ــوزه هم ــکاری الزم را داش ــته باش ــند و تم ــام‬ ‫بای ــد درای ‬ ‫شه ــای زیرمجموع ــه را رص ــد کنند ت ــا بتوانیم‬ ‫دوای ــر و بخ ‬ ‫کب ــار مص ــرف در تابس ــتان‬ ‫بااین اقدام ــات به اس ــانی از پی ‬ ‫امس ــال گذر کرد‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه والیت فقیه در فرهنگسرای فاروج‬ ‫فریبا محمدی‬ ‫نمایشـگاه پوسـتر والیت فقیـه به مناسـبت‬ ‫ایـام دهـه امامـت و والیـت در محـل‬ ‫فرهنگسـرای فـاروج برگـزار شـد‪ .‬رئیـس اداره‬ ‫فرهنگ وارشـاد شهرسـتان فـاروج عنـوان‬ ‫کـرد‪ :‬ایـن نمایشـگاه بـا هـدف گرامیداشـت‬ ‫دهـه امامـت و والیـت و اشـنایی گرو ههـای‬ ‫اجتماعـی به ویـژه نوجوانـان و جوانـان بـا‬ ‫اصـل والیت فقیـه و الگوپذیـری از مقـام‬ ‫عظمـای والیـت در امـر بصیرت افزایـی برگـزار‬ ‫شـد‪ .‬حسـن رضوانـی بـا ابـراز خرسـندی از‬ ‫دین مـداری و والیتمـداری در شهرسـتان‬ ‫فـاروج گفـت‪ :‬موضـوع ایـن پوسـترها‬ ‫حرب ههـای مختلـف دشـمن در مقابـل‬ ‫نظـام اسلامی بـوده کـه چگونگـی مدیریـت‬ ‫حکیمانـه و مدبرانـه مقام عظمـای والیت با‬ ‫یگـذارد‪.‬‬ ‫ایـن حرب ههـا را به معـرض نمایش م ‬ ‫وی افزود‪ :‬برپایی سفره غدیر‪ ،‬اهدای کتاب‬ ‫به مراجعین‪ ،‬صدور بیانیه به مناسبت عید‬ ‫غدیـر و همـکاری در برگـزاری جشـن غدیـر‬ ‫از دیگـر برنامه هـای ایـن اداره در ایـام دهـه‬ ‫امامـت و والیـت اسـت‪ .‬وی تصریـح کرد‪ :‬این‬ ‫نمایشـگاه بـا ‪ 22‬پوسـتر از ‪ 20‬تـا ‪ 26‬مـرداد‬ ‫جهـت بازدیـد عالقه منـدان دایـر اسـت‪.‬‬ ‫مهنـدس شـیرزاد یعقوبـی شـهردار حسـن اباد در‬ ‫گفت وگوی اختصاصی با ندای فشافویه از برگزاری‬ ‫جشن بزرگ والیت در مجموعه ورزشی شهرداری‬ ‫حسـن اباد (زمیـن چمـن مصنوعـی) خبـر داد‪.‬‬ ‫شـهردار حسـن اباد باتا کید بر لزوم ایجاد و تقویت‬ ‫نشـاط اجتماعـی در جامعـه برنامه هـای فرهنگی‬ ‫در راسـتای ارتقـای شـادی و نشـاط جامعـه را یکی‬ ‫از نیازهـای اساسـی شـهروندان دانسـت و گفـت‪ :‬زمانی کـه مـردم جامعـه ای از‬ ‫نشـاط اجتماعی برخوردار باشـند‪ ،‬شـاخص های کیفیت زندگی ارتقا می یابد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬با توجه به اینکـه در دو سـال گذشـته بـا شـیوع ویـروس کرونـا سـبک‬ ‫زندگـی افـراد به لحـاظ امـور مختلـف از جملـه نحـوه گـذران اوقات فراغـت در‬ ‫درون خانواده تغییر کرده است و از انجایی که ایجاد و تقویت نشاط اجتماعی‬ ‫و سلامت و شـادابی شـهروندان جـزو وظایـف اصلـی شهرداری ه اسـت‪.‬‬ ‫در همین راستا؛ جشن بزرگ والیت عصر روز پنج شنبه؛ ‪ ۳۰‬تیرماه در مجموعه‬ ‫ورزشـی شـهرداری حسـن اباد (زمیـن چمـن مصنوعـی) بـا اجـرای برنام ههـای‬ ‫متنـوع و شـاد توسـط هنرمنـدان مطـرح کشـوری برگـزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫شو جوانان شهرستان ری‬ ‫افتخاری دیگر برای ورز ‬ ‫بانـوان تیـم «ام دات ار» شـهرری قهرمـان دوازدهمیـن دوره مسـابقات لیـگ‬ ‫شو جوانان‬ ‫برتر اینالین ها کی کشور شدند‪.‬به گزارش روابط عمومی ادار ه ورز ‬ ‫شهرستان ری؛ بانوان «ام دات ار» شهرری در اخرین بازی خود تیم لوتوس‬ ‫ایرانمـال را بـا نتیجـه شـش بـر صفر شکسـت دادند و بدون باخت توانسـتند‬ ‫قهرمـان ایـن دوره از مسـابقات شـوند‪ .‬خانـم حدیثـه پورهاشـمی ازتیـم «ام‬ ‫دات ار» شهرری موفق به کسب عنوان خانم گل و فنی ترین بازیکن و خانم‬ ‫دیبـا فـرزام نیـا به عنـوان خانم پاس این دوره از مسـابقات دسـت یافتند‪.‬‬ ‫شو جوانان ابقاء شد‬ ‫رئیس اداره ورز ‬ ‫شو جوانـان اسـتان تهـران‬ ‫علـی جـوادی؛ مدیـر کل ورز ‬ ‫در جریـان مسـابقات کشـتی المپیـاد روسـتاهای‬ ‫شهرسـتان ری در جمـع تنـی از پیشکسـوتان ورزش‬ ‫گفـت ‪ :‬ورزش شهرسـتان ری از قطب هـای ورزش کشـور‬ ‫اسـت؛ از ایـن رو بـرای مـا از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار‬ ‫اسـت‪ .‬بدین لحـاظ سـعی خواهیـم کـرد در جهـت‬ ‫توسعه ورزش این شهر قهرمان پرور تالش بیشتری صورت گیرد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫نپـروری‬ ‫بـرای اینکـه ورزش ایـن شهرسـتان همچنـان در سـازندگی و قهرما ‬ ‫موفق باشـد‪ ،‬یوسـف زاده از مدیران الیق و توانمندی که از عملکرد او راضی‬ ‫هستیم‪ ،‬همچنان در راس مدیریت ورزش شهرستان ری ابقاء خواهد شد‪.‬‬ ‫امام جمعهشهرری‪:‬‬ ‫سفر جو بایدن به منطقه علیه ایران‬ ‫هیچ ثمری برای امریکا ندارد‬ ‫امام جمعـه شـهرری گفـت‪ :‬هیـچ تردیدی نداریم سـفر رئیس جمهـوری امریکا‬ ‫بـه اسـرائیل و خاورمیانـه تلاش علیـه جمهـوری اسالمی سـت؛ ا گرچـه هیـچ‬ ‫ثمـری بـرای انـان نـدارد‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین سـید علـی شـاهچراغی‬ ‫افـزود‪ :‬بیگانـگان بداننـد خداوند پشـتیبان این نظـام و انقالب بـوده و تاکنون‬ ‫خطرهـای زیـادی را از این کشـور دور کـرده اسـت‪ .‬همان گونـه کـه رهبـر انقلاب‬ ‫فرمودنـد منطقـه غـرب اسـیا زمینـه ای بـرای چنیـن توطئه هایـی را نـدارد و ا گـر‬ ‫دسـت از پـا خطـا کننـد جمهـوری اسلامی حرکتـی انجـام خواهـد داد کـه برای‬ ‫انـان هزینـه سـنگینی دارد و جبران ناپذیـر اسـت‪ .‬وی گفـت‪ :‬دشـمنان بداننـد‬ ‫نیروهـای نظامـی جمهوری اسلامی به خوبی منطقـه را رصد می کننـد و اجازه‬ ‫هیـچ شـیطنتی نمی دهنـد‪ .‬وی بااشـاره به فرارسـیدن عیـد سـعید غدیـر خـم‬ ‫گفـت‪ :‬در موضـوع والیـت و امامـت ایـن را بایـد متوجه بود که غدیـر یک جریان‬ ‫در زندگی مسلمانان است و فقط یک روز نیست و طی سال جریان دارد‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬در روز عیـد غدیـر مـردم را اطعـام و خوشـحال کنیـد‪ .‬غدیـر را‬ ‫فرامـوش کردیـم و فقـط گفتیـم یـک روز اسـت و بـس‪ .‬مـا بایـد ایـن شـادی را در‬ ‫غدیـر نشـان دهیـم‪ .‬تا کیـد مـا در جشـن های عیـد غدیـر مردمی بـودن اسـت‪.‬‬ ‫خطیـب نمازجمعـه این هفتـه شـهرری گفت‪ :‬دولت در شـرایطی نیسـت کـه از‬ ‫بودجه هـای دولتـی بـرای جشـن عیـد غدیـر هزینه کنـد‪ .‬امـروز که مـردم گرفتار‬ ‫هسـتند دولـت بودجـه را بایـد صـرف رفـع مشـکالت مـردم کند‪.‬‬ ‫بازدید میدانی مشترک شهردار‬ ‫و اعضای شورای شهر قیامدشت از سطح شهر‬ ‫حسـین ترکاشـوند؛ شـهردار قیامدشـت به همـراه رئیـس و اعضـای شـورای‬ ‫شـهر‪ ،‬از پروژه هـای عمرانـی سـطح شـهر دیـدن و بـر رونـد فعالیـت حـوزه‬ ‫مدیریـت شـهری نظـارت نمودنـد‪ .‬دراین بازدیـد کـه معـاون شـهردار و‬ ‫تعدادی از مدیران شـهرداری قیامدشـت حضور داشتند‪ ،‬حسین ترکاشوند‬ ‫(شـهردار ) توضیحات الزم را به اعضای پارلمان شـهری ارائه نمود‪ .‬هنرسـتان‬ ‫خیرسـاز فخـر صـادق‪ ،‬مرکـز پایـش تصویـری‪ ،‬بوسـتان درحـال احـداث ضلـع‬ ‫شـرقی شـهر‪ ،‬بوسـتان های ازادی و زیتـون و بـام شـهر قیامدشـت از جملـه‬ ‫پروژه هایـی بودنـد کـه مورد بازدیـد تصمیم سـازان و متولیـان حـوزه شـهری‬ ‫قیامدشـت قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫تا کید مدیرعامل شرکت گاز بر صرفه جویی‬ ‫مدیرعامل شـرکت گاز ایالم بااشـاره به تعمیر خط انتقال گاز گفت‪ :‬درصورت‬ ‫صرفه جویـی‪ ،‬قطعـی گاز در ایلام و چـوار به وجـود نخواهـد امـد‪ .‬محمـود‬ ‫کشـاورز بااعالم اینکـه تعمیـرات بـر روی خـط انتقـال گاز ‪30‬اینـچ ایلام‪-‬‬ ‫ اسلام اباد در محـدوده شهرسـتان چـوار از سـاعت ‪ ۲۲‬دوشـنبه صـورت‬ ‫می گیـرد‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬در روز سه شـنبه فقـط گاز شـبکه ‪CNG‬های سـطح‬ ‫شـهر و شـهرک های صنعتـی محـدود می شـود‪ .‬وی افـزود‪ :‬تازمانی کـه ذخیره‬ ‫گاز جوابگو باشد گاز خانگی و مشترکین تجاری شهرستان های ایالم و چوار‬ ‫نمـدت‬ ‫برقـرار خواهـد بـود‪ .‬وی باتا کیدبـر صرفه جویـی در مصـرف گاز درای ‬ ‫گفت‪ :‬درصورت صرفه جویی و مدیریت مصرف‪ ،‬قطعی گاز و افت فشار برای‬ ‫شـبکه خانگـی و تجـاری به وجـود نخواهـد امـد‪.‬‬ ‫توزیع ‪ 20‬هزارلیتر روغن‬ ‫بین ماشین های مسافری و باری سنگین‬ ‫سرپرسـت راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای ایلام از توزیـع ‪ ۲۰‬هزارلیتـر روغـن‬ ‫ایرانـول بـا نـرخ دولتـی بیـن نـاوگان حمل ونقـل عمومـی سـنگین (مسـافری‬ ‫و بـاری) اسـتان خبـر داد‪ .‬سـید زاهدیـن چشـمه خاور اظهـار داشـت‪ :‬طـرح‬ ‫عرضـه مسـتقیم روغـن بـا همـکاری انجمـن صنفـی راننـدگان اسـتان و یکـی‬ ‫از عاملان توزیـع روغـن اسـتان درحال اجراسـت و تا کنـون ‪ ۶۰‬درصـد ان بیـن‬ ‫ناوگان توزیع شـده اسـت‪ .‬وی بابیان اینکه درهماهنگی با ایرانول قرار اسـت‬ ‫ایـن سـهمیه به صـورت ماهانـه برقـرار باشـد‪ ،‬افـزود‪ :‬بیـش از ‪ ۶۰۰۰‬دسـتگاه‬ ‫نـاوگان سـنگین (مسـافری و بـاری) در اسـتان فعالیـت دارنـد‪ .‬سرپرسـت‬ ‫راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای ایلام افـزود‪ ۴۰ :‬لیتـر روغـن ایرانـول دولتـی‬ ‫به هریک از کامیون داران عرضه می شـود که نرخ ازاد ان خیلی بیشـتر اسـت‪.‬‬ ‫برگزاری ازمون ورود به حرفه مهندسان استان‬ ‫عبـداهلل بهـادری اظهـار داشـت‪ :‬ازمـون ورود بـه حرفـه مهندسـان اسـتان در‬ ‫رشـته طراحـی معمـاری هم زمـان بـا سراسـر کشـور در محـل دانشـگاه ایلام بـا‬ ‫رقابـت ‪ ۲۳۵‬نفـر (‪ ۱۰۰‬نفـر زن و ‪ ۱۳۵‬نفـر مـرد) برگـزار شـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬مهندسـانی‬ ‫کـه دراین ازمـون حدنصـاب نمـره الزم را کسـب نماینـد موفـق بـه اخـذ پروانـه‬ ‫اشـتغال به کار حرفـه مهندسـی در رشـته طراحـی معمـاری می شـوند‪ .‬مدیرکل‬ ‫راه وشهرسـازی ایلام گفـت‪ :‬ازمـون ورود بـه حرفـه مهندسـان بـرای هفـت‬ ‫رشـته معمـاری‪ ،‬عمـران‪ ،‬شهرسـازی‪ ،‬تاسیسـات برقـی‪ ،‬تاسیسـات مکانیکـی‪،‬‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫نقشـه برداری و بـرق شـهریورماه برگـزار م ‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫یک شنبه ‪ 26‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2546‬‬ ‫اجرای ‪ 80‬کیلومتر روکش اسفالت‬ ‫در محورهای مواصالتی استان همدان‬ ‫شـهرام ذبیحـی‪ /‬مدیـرکل راهـداری و‬ ‫حمل ونقل جـاده ای همدان گفت‪ :‬عملیات‬ ‫‪ 80‬کیلومتـر روکـش اسـفالت در چهارمـاه اول‬ ‫سـال جـاری در محورهـای مواصالتـی اسـتان‬ ‫اجرایـی شـد‪ .‬صفـر صادقـی راد ادامـه داد‪:‬‬ ‫این میـزان روکـش اسـفالت در محورهـای‬ ‫اصلـی‪ ،‬فرعـی و روسـتایی اسـتان به انجـام‬ ‫رسـیده اسـت‪ .‬وی بااشـاره به اینکه بـرای اجـرای این مقـدار روکـش ‪ 96‬هزارتن‬ ‫اسـفالت مورداسـتفاده قـرار گرفتـه افـزود‪ :‬تـا پایـان سـال جاری تلاش خواهد‬ ‫شـد دیگـر راه هـای دارای اولویـت همدان بهسـازی شـود‪ .‬وی اظهار داشـت‪:‬‬ ‫باتوجه به اینکـه اسـتان همـدان در مسـیر راه کربلا (کریـدور سـاوه‪ -‬همدان‪-‬‬ ‫کرمانشـاه) قـرار گرفتـه اسـت و بـا پیش روبـودن ایـام محـرم و اربعیـن حسـینی‬ ‫ایـن اداره کل درراسـتای ارتقـای ایمنـی راه هـا و ارائـه خدمـات مطلـوب بـه‬ ‫کاربـران جـاده ای اقـدام بـه نصـب نیوجرسـی ب هطـول ‪ 10‬کیلومتـر‪ ،‬خط کشـی‬ ‫را ههـا ب هطـول ‪ 900‬کیلومتـر‪ ،‬شان هسـازی‪ ،‬تعدیـل شـیب شـیروانی ب هطـول‬ ‫‪ 750‬کیلومتر‪ ،‬ازادسـازی و پا ک سـازی حریم راه به طول ‪ 800‬کیلومتر و تعمیر‪،‬‬ ‫نصـب سیسـتم روشـنایی نقطـه ای و طولـی نمـوده اسـت‪.‬‬ ‫در شورای فرهنگ عمومی مصوب شد؛‬ ‫برگزاری هرساله جشن بزرگ غدیر در تیتکانلو‬ ‫فریبـا محمـدی‪ /‬امام جمعـه تیتکانلـو در جلسـه شـورای فرهنـگ عمومـی‬ ‫بخـش خبوشـان گفـت‪ :‬هرانچـه داریـم از غدیـر اسـت و ایـن روز را بایـد در‬ ‫شـان ان گرامـی بداریـم‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین حسـن زاده افـزود‪:‬‬ ‫امـروز گرامیداشـت غدیـر یعنـی‪ ،‬امنیـت‪ ،‬اسـایش‪ ،‬نعمـت و رحمـت و اطعـام‬ ‫در غدیـر بسیارارزشـمند و سـفارش شـده‪ .‬رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی‬ ‫بخش خبوشـان بااشـاره به برنامه های ویژه این روز گفت‪ :‬مهم ترین مراسـم‬ ‫در مرکـز بخـش‪ ،‬در غـروب روز قبـل عیـد در فضـای مدرسـه شـهر تیتکانلـو بـا‬ ‫برنامه های فرهنگی و شـاد برگزار می شـود‪ .‬وی افزود‪ :‬دیدار با سـادات شـهر‪،‬‬ ‫خانواده هـای شـهدا و ایثارگـران و عیـادت از سـادات بیمـار هـم در صبـح روز‬ ‫عید برنامه ریزی شـده اسـت‪ .‬دراین جلسـه برگزاری جشـن عید غدیر همراه‬ ‫بـا اطعـام سـاده‪ ،‬تعییـن عاملان جمـع اوری زکات شـهر تیتکانلـو بـا معرفـی‬ ‫معتمدان ازسـوی دفتر امام جمعه‪ ،‬بخشـداری و شـورای شـهر مصوب شـد‪.‬‬ ‫برنامه ریـزی بـرای باشـکوه تر برگزارکـردن برنام ههـای ‪ 5‬مرداد‪ ،‬سـالروز برگزاری‬ ‫اولیـن نمازجمعـه و همچنیـن نحـوه دریافـت خیـرات و نـذورات بـا موضـوع‬ ‫غدیـر از دیگـر مصوبـات این جلسـه بـود‪.‬‬ ‫کرمان‬ ‫عفت فالح‬ ‫مدیرعامل سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری شهرداری خبر داد؛‬ ‫نصب مجسمه «ناظم االطبا» در چهارراه «سمیه»‬ ‫مدیرعامـل سـازمان سـیما‪ ،‬منظـر و فضای سـبز شـهری شـهرداری کرمـان‪ ،‬از‬ ‫نصب مجسمه «ناظم االطبا» در چهارراه «سمیه» خبر داد‪ .‬یداهلل علیزاده‪،‬‬ ‫عیـد قربـان و غدیـر را از اعیـاد مهـم دانسـت و گفت‪ :‬سـعی کردیم برنامه های‬ ‫متفاوتـی را در ایـن اعیـاد داشـته باشـیم و به همین علـت فراخوان شـهرارایی‬ ‫تهـای مذهبـی و گرو ههـای مردمـی‪ ،‬توسـط ایـن‬ ‫ویـژه مسـاجد‪ ،‬هیئ ‬ ‫سـازمان منتشـر شـد کـه مـورد اسـتقبال قـرار گرفـت‪ .‬وی‪ ،‬سـاخت بزرگ ترین‬ ‫سهـای موبایلـی گردشـگری را جـزو‬ ‫اتلیـه عکاسـی شـهری و مجموعـه عک ‬ ‫اقدامـات مرکـز افرینـش هنرهـای شـهری بـرای عیـد غدیـر دانسـت و گفـت‪:‬‬ ‫از زمـان راه انـدازی مرکـز افرینـش هنرهـای شـهری‪ ،‬در هزین ههـا صرفه جویـی‬ ‫زیـادی شـده و اثـار مـورد اسـتقبال شـهروندان قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫سـازمان سـیما‪ ،‬منظـر و فضـای سـبز شـهری‪ ،‬در ادامـه از گل ارایـی قاب های‬ ‫بهـا بـه زودی‬ ‫نهـا خبـر داد و گفـت‪ :‬ایـن قا ‬ ‫نوسـتالژی و تامیـن روشـنایی ا ‬ ‫میزبان نقاشـی اسـاتید مطـرح دربارۀ غدیـر خواهد بود‪ .‬مدیرعامل سـازمان‬ ‫سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان‪ ،‬نصب مجسمه سپهبد‬ ‫شـهید حاج قاسـم سـلیمانی را یکی دیگر از برنامه های این سـازمان دانست‬ ‫و افـزود‪ :‬طراحـی و اجـرای پایـه و اماد هسـازی محـل نصـب بـا همـکاری‬ ‫شـهرداری منطقـه سـه در حـال انجـام اسـت و بـه زودی از مجسـمه سـردار‬ ‫نشـهر مقاومـت رونمایـی خواهـد شـد‪.‬‬ ‫لهـا در جها ‬ ‫د ‬ ‫بازدید فرماندار منوجان از وضعیت منابع اب روستاها‬ ‫فرمانـدار منوجـان همـراه بـا مدیـر امـور ابفـا و اعضـای شـورای اداری از‬ ‫روسـتاهای پور شـعبان و مهراباد بازدید کرد‪ .‬در این بازدید اخرین وضعیت‬ ‫اب اشـامیدنی این روسـتاها مورد بررسـی قرار گرفت و تصمیمات الزم جهت‬ ‫بهبود شرایط تامین اب شرب سا کنین در روستاهای پور شعبان و مهراباد‬ ‫اتخاذ شـد‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه مجمع عمومی ابفای سیرجان‬ ‫جلسـه مجمـع عمومـی سـال ‪ ۱۴۰۰‬شـرکت ابفـای سـیرجان بـا حضـور‬ ‫مدیرعامـل و رئیـس هیئت مدیـره‪ ،‬معاونیـن و مدیـران مالی‪،‬بازرسـی‪،‬‬ ‫حراسـت‪ ،‬حسابرسـی شـرکت ابفـای اسـتان کرمـان و مدیرعامـل و معاونیـن‬ ‫شرکت ابفای سیرجان در محل سالن کنفرانس شرکت ابفای استان کرمان‬ ‫برگـزار شـد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی استان تاکید کرد؛‬ ‫لزوم تهیه سند توسعه متوازن کرمان‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان گفت‪:‬‬ ‫سـند توسـعه متـوازن اسـتان بایـد تهیـه‬ ‫شـود و اسـتان کرمـان ظرفیـت و توانایـی‬ ‫هـای الزم بـرای توسـعه متـوازن را دارد‪.‬‬ ‫مهـدی طبیـب زاده در اییـن افتتاحیـه‬ ‫تهـای سـرمایه گذاری‬ ‫«معرفـی فرص ‬ ‫اسـتان کرمـان» گفـت‪ :‬همـه برنام ههـای‬ ‫اتـاق بازرگانـی در راسـتای تحقـق شـعار‬ ‫سـال در حـال اجراسـت‪ .‬طبـق اعلام رئیـس اتـاق بازرگانی کرمـان‪ ،‬محورهای‬ ‫بو کار‪،‬‬ ‫ایـن همایـش شـامل؛ چابـک سـازی‪ ،‬تمرکـز بـر بهبـود فضـای کسـ ‬ ‫یهـای صـدور مجوزهـا‪ ،‬تامیـن زیرسـاخت های متناسـب‪،‬‬ ‫کاهـش پیچیدگ ‬ ‫تکمیـل ارزش زنجیـره معـدن‪ ،‬توجـه بـه اقتصـاد گردشـگری‪ ،‬بهین هسـازی‬ ‫کشـاورزی‪ ،‬توسـعه کشـاورزی مـدرن و ‪ ...‬اسـت‪ .‬به گفتـه او؛ در سـال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫مقرر شـد خط ‪ ۱۱‬گاز سراسـری کشـور احداث و گاز اسـتان کرمان و خراسـان‬ ‫جنوبـی را تامیـن کنـد امـا این پروژه به تعویق می افتد و ا گـر این خط گاز اجرا‬ ‫نشـود‪ ،‬بسـیاری از پروژ ههـای اسـتان کرمـان بـا کمبـود گاز مواجـه و در اینـده‬ ‫یشـویم‪ .‬طبیـب زاده با بیان اینکـه میثاق نامـه ای در حال‬ ‫بـا بحـران مواجـه م ‬ ‫تدویـن رئـوس کار در اسـتان کرمـان شـکل گیـرد‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬سـند توسـعه‬ ‫یهـای الزم‬ ‫متـوازن اسـتان بایـد تهیـه شـود و اسـتان کرمـان ظرفیـت و توانای ‬ ‫بـرای توسـعه متـوازن را دارد‪ .‬حجـت االسلام والمسـلمین حسـن علیـدادی‬ ‫تهـا‬ ‫سـلیمانی؛ نماینـده ولی فقیـه در اسـتان و امام جمعـه کرمـان واقعی ‬ ‫نهـا را دو بـال توسـعه و پیشـرفت دانسـت و گفـت‪ :‬ایـن دو خـط ریـل‬ ‫و ارما ‬ ‫همـواره در کنـار هـم قـرار دارنـد و لوکوموتیوران قطار توسـعه انسـان اسـت که‬ ‫ان فـرد بایـد خـوش فهـم و دارای دانـش عمیـق پیشـرفت و توسـعه باشـد‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬انگیـزه در کنـار دانـش و اطالعـات کارهـای بـزرگ را خلـق کنـد و در‬ ‫کنـار ایـن انسـان بـا انگیـزه و بـا دانـش بایـد نقشـه راه و تغییـر و تحـول فکـری‬ ‫و فرهنگـی در جامعـه هـدف حا کـم باشـد؛ همچنیـن سـرمایه و امنیـت نیز از‬ ‫ارکان توسـعه اسـت و ا گر همه این موارد رعایت شـود سـرعت قطار پیشـرفت‬ ‫چشـمگیر خواهـد بـود‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫در گفت وگو با کارافرین نمونه مطرح شد؛‬ ‫توسعه متوازن شهر بااستفاده از‬ ‫«برنامه ریزی و مدیریت اینده محور» میسر است‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫در دنیــای پیشــرفته امــروز توســعه متــوازن‬ ‫جوامــع شــهری نیــاز بــه برنامه ریــزی و‬ ‫تهــای فکــری‪،‬‬ ‫اســتفاده از همــه ظرفی ‬ ‫معنــوی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬سیاســی‪،‬‬ ‫مذهبــی و ‪ ...‬دارد‪ .‬دراین راهبــرد نگاه هــای‬ ‫قومیتــی و سیاســی جایگاهــی ندارنــد و‬ ‫مدیــران شــهری نه تنهــا درکنارهــم بلکــه‬ ‫بــا حمایــت از یکدیگــر (علی رغــم داشــتن‬ ‫تفکــرات مســتقل و مخالــف بــا ســایرین)‬ ‫درراســتای توســعه متــوازن شــهر تالشــی‬ ‫وافــر دارنــد‪ .‬متاســفانه در ســال های اخیــر‬ ‫نگاه های قومیتی و سیاســی در شهرستان‬ ‫باعــث شــده تــا ضرباهنــگ پیشــرفت شــهر‬ ‫به کنــدی نواختــه و شــنیده شــود تاجایی که‬ ‫حتــی بــرای تکمیــل پروژ ههــای شهرســتانی‬ ‫نظیــر پــل و ســاختمان و جــاده و ‪ ...‬بایــد‬ ‫دس ـت به دامن نهادهــای باالدســت‬ ‫شــد تــا شــاید گرهــی از انبــوه مشــکالت‬ ‫یکــه شهرســتان‬ ‫شــهر بگشــایند‪ .‬درصورت ‬ ‫تهــای متعــدد‬ ‫علی ابــاد کتــول دارای ظرفی ‬ ‫در حوزه هــای کشــاورزی‪ ،‬دام پــروری‪،‬‬ ‫ابخیــزداری‪ ،‬گردشــگری‪ ،‬ورزشــی‪ ،‬غذایــی‬ ‫نهــا به تنهایــی‬ ‫و ‪ ...‬اســت کــه هریک از ا ‬ ‫ظرفیــت ایجــاد اشــتغال بــرای تمــام‬ ‫بیــکاران را دارا هســتند‪ .‬بااین وجــود بایــد‬ ‫اذعــان داشــت جایــگاه شــهر‪ ،‬رضایــت‬ ‫شــهروندان و ســرانه درامــدی ان در‬ ‫اســتان و کشــور جایــگاه واقعــی ان نیســت‬ ‫و در حــوزه مدیریــت شــهری نیازمنــد یــک‬ ‫بازتعریــف و ساختارشــکنی نویــن هســتیم‪.‬‬ ‫به همین منظــور درراســتای بررســی ابعــاد‬ ‫توسعه متوازن در شهر با «رسول مظفری»‬ ‫کارافریــن نمونــه و قائم مقــام شــرکت بافــه‬ ‫ســیم گلســتان به گفت وگــو نشســتیم‪.‬‬ ‫در توسـعه متـوازن شـهر‪ ،‬کـدام عامـل‬ ‫ازهمه مه متـر اسـت؟‬ ‫تهـای‬ ‫بی تردیـد اسـتفاده از همـه ظرفی ‬ ‫شـهر‪ ،‬مهم تریـن عامـل توسـعه متـوازن‬ ‫شـهر و رسـیدن بـه درامـد پایـدار اسـت؛ امـا‬ ‫نکتـه مهـم اسـتفاده از مشـاوران قـوی در‬ ‫حوز ههـای مختلـف اسـت‪ .‬مشـاورانی کـه‬ ‫فـار غ از دغدغ ههـای سیاسـی و قومیتـی‬ ‫ابعـاد حوز ههـای مختلـف شـهر را درنظـر‬ ‫می گیرنـد و بـا ارائـه برنام ههـای کوتا همـدت‪،‬‬ ‫نمـدت و بلندمـدت‪ ،‬دورنمـای توسـعه‬ ‫میا ‬ ‫شهرسـتان را ترسـیم می کننـد‪ .‬متاسـفانه‬ ‫درحال حاضر اوضاع مشـاوران مدیران شـهر‬ ‫ب هشـدت اشـفته اسـت و نه تنهـا از مشـاوران‬ ‫یشـود‪ ،‬بلکـه مشـاوران‬ ‫بیرونـی اسـتفاده نم ‬ ‫بشـده نیـز به هیچ عنـوان بـا‬ ‫داخلـی انتخا ‬ ‫نهـا مشـاوره‬ ‫تهـای حـوزه ای کـه از ا ‬ ‫فعالی ‬ ‫یشـود‪ ،‬همخوانـی و سـنخیت‬ ‫خواسـته م ‬ ‫ندارنـد‪.‬‬ ‫مهم تر یـن و جدی تر یـن ظرفیـت شـهر از‬ ‫دیـدگاه شـما کـدام اسـت؟‬ ‫یسـت که‬ ‫تهـای متعدد ‬ ‫شـهر دارای ظرفی ‬ ‫نهـا از دیگـری مهم تر و برجسـته تر‬ ‫هریک از ا ‬ ‫اسـت‪ .‬کشـاورزی‪ ،‬دام پـروری‪ ،‬پـرورش‬ ‫ما کیـان و ابزیـان‪ ،‬عسـل‪ ،‬کرم ابریشـم‪ ،‬قارچ‪،‬‬ ‫زعفـران‪ ،‬ماهیـان خاویـاری‪ ،‬گردشـگری‪،‬‬ ‫تنوع غذایی اقوام‪ ،‬موسـیقی منحصربه فرد‪،‬‬ ‫پوشـش اقـوام‪ ،‬سـد‪ ،‬رودخانـه‪ ،‬جنـگل‪،‬‬ ‫فاصلـه کوتـاه ییالقـات بـا شـهر و ‪ ...‬شـما در‬ ‫کمتـر نقطـه ای از کشـور این همـه ظرفیـت‬ ‫را یکجـا می یابیـد‪ .‬اینکـه کـدام ظرفیـت بـر‬ ‫دیگـری ارجحیـت دارد بسـتگی بـه تلاش‪،‬‬ ‫تسـازی‪ ،‬معرفـی و توسـعه ان حـوزه‪،‬‬ ‫ظرفی ‬ ‫توسـط متولیانـش دارد‪ .‬ا گـر متولیـان حـوزه‬ ‫عسـل از متولیـان حـوزه ماهیـان خاویـاری‬ ‫بهتر عمل کنند‪ ،‬این حوزه اهمیت بیشتری‬ ‫پیـدا می کنـد‪ .‬درمجمـوع بایـد اذعـان کـرد‪،‬‬ ‫تهـای مختلـف اسـت‬ ‫شـهر سرشـار از ظرفی ‬ ‫نهـا تنهـا بایـد بـه‬ ‫کـه بـرای سـاماندهی ا ‬ ‫سـراغ مدیـران و برنامـه ریـزان اینده محـور و‬ ‫مسـتقل رفـت‪.‬‬ ‫جایگاه صنعت را در توسـعه شـهر چگونه‬ ‫ارزیابـی می کنید؟‬ ‫بسـیاری براین باورندکـه صنعـت همـان‬ ‫کارخانـه اسـت و در جوامعـی کـه زیربنـای‬ ‫یسـت‪ ،‬توسـعه‬ ‫اقتصاد کشـاورزی و دام پرور ‬ ‫یکـه تعریف‬ ‫صنعـت جایگاهـی نـدارد! درحال ‬ ‫مهـم بـرای صنعت‪ :‬به مجموعـه یگان هایی‬ ‫کـه در تولیـد‪ ،‬توزیـع یـا مصـرف یـک فـراورده‬ ‫یـا یک دسـته از فراورد ههـای مشـابه فعالیت‬ ‫یشـود‪ .‬حـال‬ ‫می کننـد‪« ،‬صنعـت» گفتـه م ‬ ‫ممکـن اسـت ایـن فـراورده فرهنگـی باشـد‬ ‫نظیـر یـک کتـاب یـا ممکـن اسـت الکتریکـی‬ ‫باشـد نظیـر یـک رایانـه‪ .‬انچـه در توسـعه‬ ‫یسـت‬ ‫صنعـت مهـم اسـت حرکـت در مسیر ‬ ‫کـه عالو هبـر تولیـد محصـول با کیفیـت‪ ،‬سـایر‬ ‫صنایـع نیـز حمایـت شـوند و در توسـعه‬ ‫نهـا تاثیرگـذار باشـد‪ .‬یکـی از ایـن راهبردهـا‬ ‫ا ‬ ‫توسـعه صنایع تبدیلی در مناطق کشاورزی‬ ‫ً‬ ‫یسـت؛ مثلا عسـل این منطقـه‬ ‫و دام پرور ‬ ‫یسـت بلکـه‬ ‫نه تنهـا یـک محصـول غذای ‬ ‫دارای خـواص درمانـی نیـز هسـت و در‬ ‫زمـره یکـی از عسـل های خـوب کشـور قـرار‬ ‫یهـای‬ ‫دارد؛ امـا بـدون برندسـازی در قوط ‬ ‫پالستیکی در خیاطی و رنگ فروشی و مغازه‬ ‫تعویـض روغـن بی هیچ نا مو نشـانی به فروش‬ ‫می رسـد! درصورتـی در شـهرهای دیگـر برای‬ ‫برداشـت نوعـی سـبزی کوهـی‪ ،‬جشـنواره‬ ‫نشـهر تالشـی بـرای‬ ‫برگـزار می کننـد‪ ،‬درای ‬ ‫برندسـازی عسـل نمـدار صـورت نمی گیـرد‪.‬‬ ‫درواقـع نبـود مشـاور در حـوزه عسـل‪ ،‬باعـث‬ ‫شـده تـا زنبـوردار از علـم روز و تجـارت نویـن‬ ‫محـروم بمانـد و بـه همـان شـیوه سـنتی‬ ‫‪50‬سـال قبل محصول تولید کند و در قوطی‬ ‫پالسـتیکی بـا در زرد ب هفـروش برسـاند!‬ ‫سخنپایانی‬ ‫یسـت در دسـت ما‬ ‫شـهر و امکانات ان امانت ‬ ‫کـه بایـد ان را چنـد صبـاح دیگـر بـه اینـدگان‬ ‫و فرزندانمـان تحویـل دهیـم‪ .‬ا گـر ایـن‬ ‫شسـفیدان‪ ،‬مدیـران‬ ‫نـگاه در بـزرگان‪ ،‬ری ‬ ‫و مسـئوالن و دریـک کالم اهالـی دانـش و‬ ‫فرهنـگ منطقـه وجـود داشـته باشـد کـه‬ ‫بایـد بـرای توسـعه شـهر از علـم روز اسـتفاده‬ ‫کـرد‪ ،‬توسـعه در شـهر اتفـاق خواهـد افتـاد؛‬ ‫امـا این نکتـه را نیـز بایـد بپذیریـم توسـعه‬ ‫در شـهر بـا سـخنرانی و همایـش و سـاخت‬ ‫کلیـپ و نصـب بنـر و تبریـک بـه ایـن وان‬ ‫یشـود‪ .‬بـرای توسـعه شـهر بایـد‬ ‫حاصـل نم ‬ ‫از متفکـران و مشـاوران حوز ههـای مختلـف‬ ‫یـاری طلبیـد‪ .‬بایـد قیـد بسـیاری تعلقـات و‬ ‫وابسـتگی ها را زد و اینده نگر اندیشـید‪ .‬علت‬ ‫اینکـه یک نفـر می توانـد در اسـتان دو هتـل‬ ‫بسـازد ولـی مجموعـه گردشـگری فرهنگیـان‬ ‫بـا ‪ 3000‬فرهنگـی و بـا ‪ 30‬درصـد پیشـرفت‬ ‫یشـود چیسـت؟‬ ‫فیزیکـی‪ ،‬تکمیـل نم ‬ ‫نسـال ها عقب نشـینی‬ ‫چـرا درطول ای ‬ ‫شـهر صـورت نگرفـت؟ چـرا تکمیـل برخـی‬ ‫‪۲۰‬سـال‬ ‫پروژ ههـای شهرسـتان گاه بیـش از ‬ ‫طـول می کشـد؟ اسیب شناسـی مشـکالت‬ ‫شهرستان‪ ،‬بازتعریف ظرفیت ها و به کارگیری‬ ‫مشـاوران کارکشـته‪ ،‬قـوی و مسـتقل چـاره‬ ‫توسـعه متـوازن شـهر اسـت‪ .‬فرصـت را از‬ ‫دسـت ندهیـم‪.‬‬ ‫بازدید دادستان مازندران از ساحل فر ح اباد‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫در بازدیـد به عمل امـده بـر وضعیـت اما کـن‬ ‫عمومـی‪ ،‬گران فروشـی‪ ،‬شـرایط بهداشـت‬ ‫محیـط‪ ،‬امکانـات اسـکان و گردشـگری‬ ‫قهـا و غرف ههـای فروشـگاهی و‬ ‫ماننـد االچی ‬ ‫ارائه کنندگان خدمات ازجمله ناجیان غریق‬ ‫و وضعیت عفاف و حجاب محدوده سـاحل‬ ‫فر ح ابـاد نظـارت شـد‪ .‬مصـادف بـا روز عفـاف‬ ‫و حجـاب در هم افزایـی بـا مصوبـات سـتاد‬ ‫امربه معروف و نهی ازمنکر‪ ،‬دادسـتان اسـتان‬ ‫مازنـدران بـا همراهـی هیئتـی از مقامـات و‬ ‫مسئولین سپاه و دستگاه های اداری اجرایی‬ ‫شهرسـتان و بخـش‪ ،‬از وضعیـت سـاحل‬ ‫فر ح ابـاد بازدیـد میدانی به عمل اورد‪ .‬محمد‬ ‫کریمـی؛ دادسـتان مرکـز اسـتان از وضعیـت‬ ‫نامناسـب بهداشـتی و گردشـگری طـرح‬ ‫سال مسـازی سـاحل سـاری بشـدت انتقـاد‬ ‫کـرد‪ .‬وی بابیان اینکـه سـواحل مازنـدران‬ ‫همیشـه بـرای مـردم منطقـه و مسـافران‪،‬‬ ‫مقصد مهم سـفر و گردش بوده اسـت گفت‪:‬‬ ‫مـردم از نقـاط مختلـف‪ ،‬خسـته از زندگـی‬ ‫ماشـینی و استرس ها و دل نگرانی ها می ایند‬ ‫یهـا در کنـار‬ ‫تـا بـه دوراز هیاهـوی روزمرگ ‬ ‫سـاحل به ارامش روحی و سالمت جسمانی‬ ‫یهـا و امکانات‬ ‫برسـند امـا بـا دیـدن ناهنجار ‬ ‫ضعیف بهداشتی و گردشگری و عدم رعایت‬ ‫تدارکات بهداشـت عمومی و موارد تغذیه ای‬ ‫از حضور در سواحل ناراضی و پشیمان شده‬ ‫و خسـته تر ازقبـل و ناامیـد بازمی گردنـد‪ .‬وی‬ ‫گفـت‪ :‬مسـئوالن مرتبـط بایـد بـا به روزرسـانی‬ ‫امکاناتیازقبیللوازمزیرساختی گردشگریو‬ ‫بهبود خدمات رسانی و تکریم میهمانانی که‬ ‫یشـان را سـواحل مازنـدران‬ ‫مقصـد گردشگر ‬ ‫برمی گزیننـد‪ ،‬موجبـات جلـب رضایـت‬ ‫گردشـگران و هم وطنـان از طـرح سال مسـازی‬ ‫در سواحل استان را فراهم کنند و دادستانی‬ ‫مرکـز اسـتان نیـز به عنـوان مدعی العمـوم‬ ‫پیگیر وضعیت خواهد بود‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫یکـه مـردم از وضعیـت طرح سال مسـازی‬ ‫زمان ‬ ‫ناراضـی هسـتند ترجیـح می دهنـد خـارج از‬ ‫طرح دریا به شـنا کردن و اسـتفاده از سـاحل‬ ‫بپردازند و همین موضوع موجب افزایش امار‬ ‫قشـدن ها در دریـا شـده و بایـد با مدیریت‬ ‫غر ‬ ‫درسـت‪ ،‬نسـبت بـه بهبـود خدمـات بـه مردم‬ ‫چاره اندیشـی صـورت گیـرد‪.‬‬ ‫ارائه ‪ 66000‬خدمت توسط سامانه ‪ 194‬شرکت گاز خراسان رضوی‬ ‫سمیه باقرزاده‬ ‫مدیر بهره برداری شـرکت گاز خراسان رضوی‬ ‫گفـت‪ :‬در سه ماه نخسـت سـال ‪ 1401‬بیـش‬ ‫از ‪ ۶۶۱۳۹‬مـورد تمـاس بـا مرکـز امـداد ‪194‬‬ ‫ایـن شـرکت ثبـت شـد کـه حـدود ‪ 40‬درصـد‬ ‫سهـا توسـط خودروهـای امـدادی‬ ‫تما ‬ ‫سـطح شـهر پیگیـری شـد‪ .‬فرشـید دشـتی‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬از مجمـوع ‪ ۶۶۱۳۹‬مـورد تمـاس‬ ‫مردمـی بـا سـامانه امـداد متمرکـز شـرکت گاز‬ ‫اسـتان بـا شـماره ‪ ،194‬تعـداد ‪4 0619‬مـورد‬ ‫ً‬ ‫صرفـا نیازمنـد راهنمایـی تلفنـی بـوده و‬ ‫‪ 25520‬تمـاس ازطریـق اعلام بـه خودروهای‬ ‫امـدادی سـطح شـهر در کوتاه ترین زمـان‬ ‫ممکـن پیگیـری شـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬میانگیـن‬ ‫زمـان رسـیدن خودروهـای امـداد بـه محـل‬ ‫پیـام طبـق سـه اولویـت خیلـی فـوری‪ ،‬فـوری‬ ‫و عـادی تقسـیم بندی شـده کـه در اولویـت‬ ‫فـوری میانگیـن زمـان طالیـی فراینـد اجـرای‬ ‫کار ‪ 15‬دقیقه است‪ .‬به گفته دشتی‪ ،‬امار و نوع‬ ‫بازدید مدیرکل تحول و نوسازی‬ ‫وزارت ارشاد از طر ح های عمرانی‬ ‫فرهنگی‪،‬هنریمازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫دکتـر محمـد محمـدی؛ مدیـرکل تحـول‬ ‫و نوسـازی‪ ،‬حسـین جـوادی؛ مدیـرکل‬ ‫فرهنگ وارشـاد مازنـدران‪ ،‬محمدرضـا‬ ‫برکـت؛ رئیـس اداره نظـارت بـر پروژه هـای‬ ‫حهـای عمرانـی‪ ،‬علـی توانایـی؛ مشـاور‬ ‫طر ‬ ‫اداره نظـارت بـر پروژه هـای عمرانـی وزارت‬ ‫فرهنگ وارشـاد به همـراه علـی امینـی؛‬ ‫سرپرسـت معاونـت توسـعه و منابـع و‬ ‫محمدرضـا جلیلـی؛ مسـئول واحـد حقـوق‬ ‫حهـای عمرانـی فرهنگـی‬ ‫ایـن اداره کل از طر ‬ ‫هنری درحال سـاخت اسـتان بازدید کردند‪.‬‬ ‫دراین بازدیـد کـه از شهرسـتان های تنکابن‪،‬‬ ‫چالـوس و امـل انجـام پذیرفـت‪ ،‬محمـدی‬ ‫تهـای وزارت فرهنگ وارشـاد بـرای‬ ‫از حمای ‬ ‫حهـای عمرانـی فرهنگـی هنـری‬ ‫تکمیـل طر ‬ ‫اسـتان خبـر داد و افـزود‪ :‬تعامـل الزم بـرای‬ ‫حهـای عمرانـی بـا مسـئولین‬ ‫تسـریع طر ‬ ‫شـهری و پیمانـکاران به عمـل امـد‪ .‬جـوادی‬ ‫حهـای عمرانـی‬ ‫گفـت‪ :‬پیگیـری تکمیـل طر ‬ ‫فرهنگـی هنـری اسـتان باجدیـت انجـام‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫پیا مهـای انجا مشـده توسـط مرکـز پیـام ‪194‬‬ ‫شـرکت گاز خراسـان رضـوی شـامل حادثـه‪،‬‬ ‫نشسـت گاز‪ ،‬بازدیـد حفـاری‪ ،‬ناایمـن‪ ،‬پیـام‬ ‫قطـع‪ ،‬افـت فشـار‪ ،‬صـدای کنتـور و رگالتـور‬ ‫اسـت‪ .‬بازدیـد از حوضچ ههـا‪ ،‬شـیرهای‬ ‫شـبکه و ایسـتگاه های تقلیـل فشـار بـا هدف‬ ‫تسـنجی‪ ،‬سـرویس دهی بـه مشـترکین‬ ‫صح ‬ ‫در محدوده تعمیرات شـبکه‪ ،‬بازدید از نحوه‬ ‫نصـب تجهیـزات واحـد نصـب‪ ،‬ثبـت و ارسـال‬ ‫روزانـه گـزارش مصـارف اسـتان‪ ،‬ثبـت و ارسـال‬ ‫گـزارش دسـتورکار تعمیراتی به مناطق جهت‬ ‫رفـع اشـکال و امادگـی و اسـتقرار سـیارهای‬ ‫امـداد در مراسـم های مذهبـی از برنام ههـای‬ ‫مهـم مرکـز امـداد و پیـام شـرکت گاز خراسـان‬ ‫رضـوی در سـه ماهه اول امسـال بـود‪ .‬وی‬ ‫تصریح کـرد‪ :‬شـهروندان می تواننـد به صورت‬ ‫شـبانه روزی بـا سـامانه گویـا و مکانیـزه ‪194‬‬ ‫تماس گرفته و موضوعات و مسائل مرتبط با‬ ‫گاز طبیعـی را مطـرح کننـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مشارکت هنرمندان جهان‬ ‫در جشنواره بین المللی کاریکاتور مالیات شیراز‬ ‫قاسم توانایی‪ /‬مدیر روابط عمومی‬ ‫اداره کل امور مالیاتی استان فارس از‬ ‫مشارکت هنرمندان کاریکاتوریست‬ ‫‪ 32‬کشـور جهـان در جشـنواره‬ ‫بین المللـی کاریکاتـور مالیات شـیراز‬ ‫خبر داد‪ .‬فاطمه حسـینی گفت‪ :‬در‬ ‫پـی فراخـوان جشـنواره بین المللـی‬ ‫کاریکاتـور مالیـات شـیراز ‪ 302‬اثـر از‬ ‫کاریکاتوریسـتهای ‪ 32‬کشـور جهان‬ ‫بـه دبیرخانـه ارسـال شـد‪ .‬در پـی‬ ‫گـرداوری و سـاماندهی اثـار دریافتـی و گزینش اولیـه‪ 81 ،‬اثر به مرحلـه داوری راه‬ ‫یافت‪ .‬دبیر جشنواره بینالمللی کاریکاتور مالیات شیراز یاداور شد‪ :‬رائد خلیل‬ ‫از سـوریه‪ ،‬کارلـوس اموریـم از برزیـل و احمدرضـا سـهرابی‪ ،‬ناهیـد مقصـودی و‬ ‫اللـه ضیایـی از ایـران‪ ،‬داوری نهایـی اثـار جشـنواره را بـر عهـده داشـتند کـه در‬ ‫پـی چنـد مرحلـه داوری‪ 18 ،‬اثـر از کاریکاتوریسـت های ایـران‪ ،‬روسـیه‪ ،‬ترکیـه‪،‬‬ ‫اندونزی‪ ،‬مقدونیه‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬اوکراین و بلغارستان به مرحله فینال راه یافت‪.‬‬ ‫حسینی‪ ،‬توسعه فرهنگ مالیاتی‪ ،‬نقش مالیات در توسعه و اقتصاد و بررسی‬ ‫چالش هـای فـرار مالیاتـی از نـگاه طنز و کاریکاتـور را از اهداف برگزاری جشـنواره‬ ‫بین المللـی کاریکاتـور مالیـات شـیراز اعلام کـرد و گفـت‪ :‬در پـی داوری نهایـی‪،‬‬ ‫کاریکاتورهای جردن پوپ از مقدونیه‪ ،‬حیکمت کیل از ترکیه‪ ،‬بهرام حمیدی‪،‬‬ ‫بهمن جاللی نوکنده و نسترن مرتضیلو از ایران به عنوان پنج اثر برتر جشنواره‬ ‫انتخاب شـدند و ا گوسـت ویدودو از اندونزی‪ ،‬اناتولی رادین از روسـیه‪ ،‬مهدیه‬ ‫صباغـکار از ایـران‪ ،‬میتـراد گازاریـان از ارمنسـتان‪ ،‬محمدعلـی رجبـی از ایـران‪،‬‬ ‫اولـگ ال کتـوف از اوکرایـن‪ ،‬الکسـاندر سـیدورنکو از اوکرایـن‪ ،‬سـرگئی سـولولوف‬ ‫از روسـیه‪ ،‬والتیـن گئورگیـو از بلغارسـتان و ویـا چسلاو از اوکرایـن لـوح تقدیـر‬ ‫جشـنواره را دریافـت کردنـد‪ .‬شایان ذکر اسـت؛ جشـنواره بین المللـی کاریکاتـور‬ ‫مالیات شیراز به همت اداره کل امور مالیاتی استان فارس و به مناسبت هفته‬ ‫«مالیـات» برگزار شـد‪.‬‬ ‫حضور مدیر درمان تامین اجتماعی استان اردبیل‬ ‫در شورای اداری شهرستان گرمی‬ ‫پرویـن حسـینی‪ /‬دکتـر سـید عبـاس موسـوی؛ مدیـر درمان تامیـن اجتماعی‬ ‫اسـتان در جلسـه شـورای اداری شهرسـتان گرمـی حضـور یافـت‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی اسـتان اردبیل؛ شـورای اداری‬ ‫شهرسـتان گرمـی بـا حضـور دکتـر اسـماعیلی؛ نماینـده مـردم شهرسـتان های‬ ‫گرمـی و انگـوت در مجلـس‪ ،‬فرمانـدار‪ ،‬مدیـر درمـان تامیـن اجتماعـی اسـتان و‬ ‫برخـی مدیـران کل اسـتان و مدیـران این شهرسـتان برگـزار شـد‪ .‬مدیـر درمـان‬ ‫اسـتان دراین جلسـه بابیان اینکـه مجوزهـای قانونـی و اعتبـارات الزم بـرای‬ ‫احداث ساختمان جدید درمانگاه تامین اجتماعی دراین شهرستان دریافت‬ ‫شـده اسـت گفـت‪ :‬سیاسـت کاری سـازمان تامیـن اجتماعـی بـرای احـداث‬ ‫درمانـگاه‪ ،‬تخصیـص زمیـن مناسـب بـا اعطـای مالکیـت و سـهولت دسترسـی‬ ‫مـردم به ویـژه بیمه شـدگان سـازمان اسـت کـه انتظـار داریـم به همـت نماینـده‬ ‫این شهرسـتان و سـایر مسـئولین کارهای وا گذاری زمین بدون گیرودار اداری‬ ‫نپـروژه‬ ‫و در سـریع ترین زمان ممکـن انجـام پذیـرد تـا نسـبت بـه سـاخت ای ‬ ‫اقدام کنیم‪ .‬دکتر اسماعیلی؛ نماینده مردم شهرستان های گرمی و انگوت در‬ ‫مجلس دراین جلسه با بیان نیاز اساسی مردم شریف منطقه به مرا کز درمانی‬ ‫بـرای درمـان بیمـاران و امادگـی کامـل سـازمان تامیـن اجتماعـی بـرای احداث‬ ‫سـاختمان جدید درمانگاه مدرن گفت‪ :‬نسـبت به تعیین تکلیف درخصوص‬ ‫قیمت گـذاری زمیـن موردنظـر و اعطـای سـند مالکیـت بـرای سـازمان تامیـن‬ ‫اجتماعـی هر چه سـریع تر اقـدام شـود‪.‬‬ ‫هم زمان با هفته تامین اجتماعی انجام شد؛‬ ‫تجلیل از خانواده های‬ ‫شهدای سالمت تامین اجتماعی البرز‬ ‫علیرضـا نصیرمنـش‪ /‬در سـومین روز‬ ‫از هفتـه تامیـن اجتماعـی و هم زمـان‬ ‫بـا اعیـاد بـزرگ قربـان و قدیـر و دهـه‬ ‫مبـارک امامـت و والیـت‪ ،‬در مراسـمی‬ ‫از خانواده هـای شـهدای سلامت‬ ‫تامیـن اجتماعـی البـرز تجلیـل شـد‪.‬‬ ‫دراین مراسم که با حضور جمع کثیری‬ ‫از خانواده هـای کارکنـان حـوزه بیمه و درمان تامین اجتماعی‪ ،‬مدیرکل تعاون‬ ‫کار و رفاه اجتماعی استان‪ ،‬روسا و نمایندگان تشکل ها و کانون های کارگری و‬ ‫بازنشسـتگی اسـتان البرز برگزار شـد‪ .‬دکتر داریوش طاهرخانی با تبریک اعیاد‬ ‫قربـان و غدیـر و هفتـه تامیـن اجتماعـی گفـت‪ :‬کارکنـان حـوزه درمـان در ایـام‬ ‫کرونـا در شـرایط دشـواری بـه تـداوم ارائـه خدمـات پرداختنـد‪ .‬روزهای سـختی‬ ‫سـپری شـد و امـروز تعـدادی از همـکاران مـا کـه دران شـرایط دشـوار در کنـار مـا‬ ‫به کمک بیماران می شـتافتند‪ ،‬دیگر بین ما نیسـتند‪ .‬جا دارد ضمن تسـلیت‬ ‫مجدد به خانواده های ان بزرگواران‪ ،‬علو درجات را از درگاه احدیت برای ان ها‬ ‫مسـئلت نمایـم‪ .‬وی افـزود‪ :‬تمـام سیاسـت کالن نظـام سلامت دریک جملـه‬ ‫رهبری وجود دارد؛ ایشان بر ما تکلیف نموده اند تا طوری برنامه ریزی و اقدام‬ ‫نماییم که بیماران دغدغه ای جز درد بیماری نداشـته باشـند‪ .‬دستاوردهای‬ ‫امـروز حـوزه درمـان حاصـل تالش تک تک کارکنان حـوزه درمان اسـت‪ ،‬اما این‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫دسـتاوردها بـدون کمـک و حمایـت کارکنـان حوزه بیمه ای محقق نم ‬ ‫بنابرایـن الزم اسـت از کمـک شـما بزرگوارانـی کـه در تامیـن منابـع مالـی حـوزه‬ ‫درمان را پشتیبانی کردید‪ ،‬سپاسگزاری نمایم‪ .‬سپس از خانواده های کارکنان‬ ‫حـوزه درمـان و بیمـه ای کـه در ایـام کرونـا‪ ،‬عزیـزان خـود را از دسـت داده بودند‪،‬‬ ‫تجلیـل به عمـل امـد‪.‬‬ ‫کشف کاالی قاچاق توسط مرزبانان هنگ سرخس‬ ‫فهیمـه صدقـی‪ /‬فرمانـده هنـگ مـرزی سـرخس از کشـف کاالی قاچـاق‬ ‫توسـط مرزبانـان هنـگ مـرزی سـرخس خبـر داد‪ .‬وی افـزود‪ :‬درپـی اخبـار‬ ‫واصلـه مبنی بـر احتمـال قاچاق کاال ازطریق شـبکه ریلی شهرسـتان سـرخس‬ ‫(کاالی صادراتـی فاقـد اظهـار اولیـه به مقصـد تاجیکسـتان) موضـوع در‬ ‫دسـتورکار اطالعاتـی مرزبانـان هنـگ قـرار گرفـت‪ .‬سـرهنگ محمـد محمودی‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬ضمـن رصـد چنـدروزه وا گن هـای ورودی بـه محوطـه راه اهـن‬ ‫سـرخس پـس از اطمینـان از وجـود کاالهـای موردنظـر بـا هماهنگـی قضائـی‪،‬‬ ‫یک دسـتگاه وا گن صادراتی فک پلمب شـد که دراین بازرسـی ‪ 26‬عدد کیسـه‬ ‫پـودر اب پنیر‪ 20،‬کیسـه پـودر بگین پـودر‪ ،‬سه بشـکه مـواد اولیـه بهبوددهنـده‬ ‫ً‬ ‫خورا کی ‪ 180‬لیتری و تعداد ‪ ۲۰‬عدد بشکه مواد شیمیایی رزین جمعا به ارزش‬ ‫ریالـی ‪40‬میلیاردریـال کشـف و حسـب دسـتور دادسـتان جهـت سـیر مراحـل‬ ‫قانونـی تحویل گمرک شـهید شوشـتری سـرخس گردیـد‪ .‬وی گفـت‪ :‬مرزبانان‬ ‫مقتدرانـه بـا هرگونـه قاچـاق کاال مبـارزه می کننـد‪.‬‬ ‫اقدام جهادی شرکت برق منطقه ای خوزستان‬ ‫در تامین برق طرح اب رسانی غدی ‪‎‬ر‬ ‫اقبال خانـم جاسـم نژاد‪ /‬مدیرعامـل‬ ‫شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان گفـت‪:‬‬ ‫بـا تلاش شـبانه روزی کارکنـان ایـن شـرکت‪،‬‬ ‫ظـرف چندروزاینـده طـرح اب رسـانی غدیـر‬ ‫ازطریـق پسـت سـبزاب بـرق دار می شـود‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی بـرق منطقـه ای‬ ‫خوزسـتان؛ محمـود دشـت بزرگ بـا حضـور‬ ‫در محـل پسـت سـبز اب اندیمشـک بیـان‬ ‫کـرد‪ :‬نیروهـای فنـی ایـن شـرکت در پسـت‬ ‫‪ ۲۳۰‬کیلوولـت سـبزاب حضـور دارنـد تـا دراسـتانه ثبـت یـک رکـورد جدیـد در‬ ‫کمترین زمـان و قبـل از عیـد غدیـر‪ ،‬بـرق طـرح اب رسـانی غدیـر را تامیـن کننـد‪.‬‬ ‫درحال حاضر با هماهنگی و اقدامات انجام شده‪ ،‬برق ورودی پست سبزاب از‬ ‫خط‪ ۲۳۰‬کیلوولتاندیمشک‪-‬دهلرانتامینشدهوتاروزهایایندهفیدرهای‬ ‫خروجـی تامیـن بـرق طـرح اب رسـانی غدیـر نیـز بـرق دار می شـود‪ .‬وی تصریـح‬ ‫کـرد‪ :‬بـرای تامیـن بـرق طـرح اب رسـانی غدیر بنا اسـت دو فیدر ‪ ۳۳‬کیلوولـت در‬ ‫پسـت سـبزاب احداث شـود که ا کنون عملیات اجرایی ان به صورت شـبانه روز‬ ‫درحال انجام است تا در کوتاه ترین زمان وارد مدار شود‪ .‬مدیرعامل شرکت برق‬ ‫منطقه ای خوزستان تا کید کرد‪ :‬این عملیات درنوع خود یک نوع رکوردزنی در‬ ‫انجام عملیات اجرایی ست و زمان انجام این پروژه که در حالت نرمال یک ماه‬ ‫زمـان نیـاز دارد را در یـک اقـدام جهـادی بـه کمتـر از پنـج روز کاهش داده اسـت‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫یک شنبه ‪ 26‬تیر ‪ 17 1401‬ذوالحجه ‪ 17 1443‬جوالی ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2546‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫پیگیریبهزیستی‬ ‫برای ساماندهی پدر و دختر کارتن خواب‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫سرپرسـت اداره بهزیسـتی شهرسـتان قـدس از‬ ‫یهـای مسـتمر بـرای سـاماندهی کـودک‬ ‫پیگیر ‬ ‫یهـای الزم‬ ‫چهارسـاله خبـر داد‪ .‬حمـزه صالحـی‪ ،‬از پیگیر ‬ ‫جهـت سـاماندهی کـودک چهارسـاله در معـرض اسـیب‬ ‫شهرقدسـی‪ ،‬توسـط کارشناسـان اورژانـس اجتماعی خبر‬ ‫داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بهزیسـتی اسـتان تهران؛ وی‬ ‫گفـت‪« :‬کارشناسـان اورژانـس اجتماعـی ایـن شهرسـتان‪،‬‬ ‫اقدامـات الزم و مراجعـات مکـرر بـه محـل سـکونت کودک‬ ‫چهارسـاله در معـرض اسـیب را انجـام دادنـد»‪ .‬صالحـی‬ ‫دراین خصـوص اظهـار داشـت‪« :‬باتوجه به اینکـه کـودک‬ ‫چهارسـاله شهرقدسـی‪ ،‬در معرض اسـیب اسـت‪ ،‬با حکم‬ ‫قضائـی اخذشـده و مراجعات مکـرر کارشناسـان اورژانس‬ ‫بـه محـل سـکونت کـودک‪ ،‬امـا متاسـفانه تا کنـون موفـق‬ ‫بـه رویـت کـودک نشـده اند‪ .‬همچنیـن مراجعـه مجـدد به‬ ‫کالنتـری ‪ ۱۲‬نیـز انجـام شـد‪ ،‬امـا متاسـفانه نیـرو دراختیـار‬ ‫کارشناسـان قـرار داده نشـد و مقـرر شـد جهـت اجـرای‬ ‫حکـم اقدام مقتضی صـورت پذیرد»‪ .‬این مسـئول اذعان‬ ‫داشـت‪« :‬باتوج هبـه حساسـیت موضـوع‪ ،‬کارشناسـان بـه‬ ‫محـل نگهـداری کودک مراجعه کردند ولی متاسـفانه پدر‬ ‫کودک رویت نشد و در ادامه با مادر کودک نیز هماهنگی‬ ‫صـورت پذیرفـت کـه محـل دقیـق نگهـداری کـودک را بـه‬ ‫کارشناسـان و عوامـل محتـرم انتظامی نشـان دهـد»‪ .‬وی‬ ‫در ادامـه سـخنانش گفـت‪« :‬باتوج هبـه بررسـی های الزم‬ ‫درخصـوص سـاماندهی کـودک مذکـور‪ ،‬احتمـال درگیـری‬ ‫باتوج هبـه سـوابق قضائـی پـدر اسـت و احتمـال اسـیب‬ ‫بـه کارشناسـان و کـودک حیـن جدایـی والـد کـودک دور‬ ‫از انتظـار نیسـت؛ لـذا پرونـده بـا حساسـیت ویـژه روبـرو‬ ‫اسـت و اجـرای حکـم بنـا به دسـتور قضائـی در معیـت‬ ‫عوامـل انتظامـی میسـر اسـت»‪ .‬صالحـی در ادامـه اذعـان‬ ‫داشـت‪ ۲۱« :‬تیرمـاه؛ کارشناسـان اورژانـس اجتماعـی‬ ‫جهـت سـاماندهی سـوگند حبیبـی‪ ،‬بـا حکـم قضائـی بـه‬ ‫ادرس محـل نگهـداری کـودک بـه همـراه عوامـل کالنتـری‬ ‫و مادر کودک مراجعه داشـته‪ ،‬اما والد کودک رویت نشـد؛‬ ‫لـذا کارشناسـان اقـدام بـه بررسـی میدانـی از اهالـی محـل‬ ‫کـرده کـه اظهـار کردنـد کـه کـودک بـه همـراه پـدر‪ ،‬بـرای‬ ‫گردوچینی به باغات شهریار مراجعه می کنند و اخر وقت‬ ‫و شـب ها مراجعـه می کنند‪ .‬باتوجه به عـدم رویت کودک‪،‬‬ ‫یهـا همچنـان ادامـه داشـته و به محـض رویـت‬ ‫پیگیر ‬ ‫والـد کـودک‪ ،‬اقـدام مقتضـی درراسـتای حمایـت از کودک‬ ‫صـورت خواهـد پذیرفـت»‪ .‬ایـن مسـئول در ادامـه اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬باتوجه به اینکـه موقعیـت مکانـی کـه کـودک در‬ ‫یشـود بسـیار پرخطـر اسـت و احتمـال‬ ‫ان نگهـداری م ‬ ‫اسـیب به کارشناسـان حین جدایـی والد از کـودک وجود‬ ‫یسـت باتوج هبـه ایـن مهـم و بـا اظهـارات‬ ‫دارد‪ ،‬مستدع ‬ ‫اهالـی محـل‪ ،‬کـودک و پـدر اخـر شـب بـه مـکان موردنظـر‬ ‫سـکونت مراجعـه می کننـد؛ لـذا پرونـده ازطریـق شـیفت‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫شـب توسـط اورژانـس اجتماعـی پیگیـری م ‬ ‫تجلیل از خانواده شهید سید مهدی مقدسی‬ ‫در شهرقدس‬ ‫دراس ــتانه عی ــد س ــعید غدی ــر خ ــم‪ ،‬ب ــا هم ــکاری کان ــون‬ ‫خدم ــت رض ــوی جوان ــان و هیئ ــت روضه الش ــهدا‪،‬‬ ‫محفــل معنــوی دیــدار بــا خانــواده شــهید ســید مهــدی‬ ‫یس ــینی برگ ــزار ش ــد و از خان ــواده ای ــن ش ــهید‬ ‫مقدس ‬ ‫معظ ــم‪ ،‬ائی ــن تجلی ــل به عم ــل ام ــد‪ .‬ب هگ ــزارش اس ــتان‬ ‫نی ــوز از ته ــران؛ دراس ــتانه فرارس ــیدن عی ــد س ــعید غدی ــر‬ ‫خ ــم‪ ،‬خاد می ــاران کان ــون خدم ــت رض ــوی جوان ــان و‬ ‫هیئ ــت روضه الش ــهدا ب ــا خان ــواده ش ــهید س ــید مه ــدی‬ ‫مقدســی دیــدار کردنــد‪ .‬شــهید مقدســی در ‪ 20‬مردادمــاه‬ ‫‪ 1343‬در ته ــران متول ــد ش ــد و پ ــس از اتم ــام دوره‬ ‫ابتدایــی همــراه خانــواده بــه شــهرقدس امــد و تــا مرحلــه‬ ‫دیپل ــم‪ ،‬تحصی ــات خ ــود را ادام ــه داد و پ ــس از ش ــرکت‬ ‫در کنک ــور ب ــه خدم ــت س ــربازی رف ــت و چن ــد روز بع ــد‬ ‫در رشــته مهندســی در شــیراز قبــول شــد‪ .‬امــا با گذشــت‬ ‫ح ــدود ش ــش م ــاه از اغ ــاز تحصی ــل‪ ،‬پ ــدرش را از دس ــت‬ ‫داد و ب ــه ته ــران انتقال ــی گرف ــت و در کن ــار تحصی ــل‪،‬‬ ‫ن ــان اور خان ــواده ش ــد و در همی ــن زم ــان ب ــود ک ــه هم ــراه‬ ‫نیروهــای رزمنــده‪ ،‬لبــاس ســربازی را پوشــید بــه منطقــه‬ ‫عملیات ــی س ــومار رف ــت و پ ــس از رش ــادت افرینی ف ــراوان‪،‬‬ ‫براثــر اصابــت ترکــش به دســت نیروهــای عراقــی در تاریــخ‬ ‫‪ 31‬تیرم ــاه ‪ 1367‬ب ــه مق ــام واالی ش ــهادت نائ ــل ام ــد‪.‬‬ ‫یس ــینی‬ ‫یک ــی از هم رزم ــان ش ــهید س ــید مه ــدی مقدس ‬ ‫در خاط ــره ای از ای ــن ش ــهید بزرگ ــوار تعری ــف می کن ــد‪:‬‬ ‫یه ــا حمل ــه ک ــرده بودن ــد‪ ،‬ش ــهید‬ ‫«زمان ــی ک ــه عراق ‬ ‫مقدس ــی هم ــراه یک ــی از هم رزمان ــش ک ــه از فرمانده ــان‬ ‫گــردان بــود‪ ،‬بــه اشــپزخانه صلواتــی رفتنــد؛ شــدت حملــه‬ ‫دش ــمن بس ــیار س ــخت ب ــود و هم ــه مکان ه ــا را فرا گرفت ــه‬ ‫بودنــد‪ .‬شــهید گفــت تــا اینجــا کــه امدیــم بعدازایــن چــه‬ ‫یش ــود؟ ت ــا ای ــن ح ــرف را زد‪ ،‬هواپیم ــای عراق ــی ام ــد و‬ ‫م ‬ ‫فرمان ــده ترک ــش خ ــورد و ب ــر کت ــف راس ــت و قل ــب ایش ــان‬ ‫نی ــز ترک ــش اصاب ــت ک ــرد و ب ــه درجـــه رفیـــع شـــهادت‬ ‫مدیر امور ابفای شهرقدس خبر داد؛‬ ‫رفع افت فشار اب شرب‬ ‫خیابانصنعتپنجم‬ ‫مدیرعامل شرکت ابفای غرب استان تهران بیان کرد؛‬ ‫تخصیص هزار لیتر بر ثانیه اب سطحی‪ ،‬برای جبران کمبود اب غرب تهران‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ابفـای غـرب اسـتان تهـران‪ ،‬بـا تا کیـد بـر اینکـه هـزار لیتـر بـر ثانیـه اب‬ ‫یشـود‪ ،‬گفـت‪« :‬غـرب‬ ‫سـطحی‪ ،‬بـرای جبـران کمبـود اب غـرب تهـران تخصیـص داده م ‬ ‫یشـد؛ بنابراین‪،‬‬ ‫بهـای زیرزمینی تامین اب م ‬ ‫یسـت کـه ازطریق ا ‬ ‫تهـران‪ ،‬تنهـا منطقه ا ‬ ‫کسـال و نیـم گذشـته بـه بهر هبـرداری رسـیده و از‬ ‫از محـل تصفیه خانـه ششـم کـه در ی ‬ ‫محل اب تصفیه شده پشت سد‪ ،‬بخشی از اب موردنیاز غرب تهران را تامین می کنیم»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شـرکت ابفای غرب اسـتان تهران‪ ،‬در نشسـت خبری بااشـاره به اینکه در طی‬ ‫سـال های گذشـته‪ ،‬سـرریز اب سـد کرج به چاه های شهرسـتان ریخته و سـفره های اب‬ ‫زیرزمینی غنی و چاه های پراب داشـته‪ ،‬گفت‪« :‬متاسـفانه به دلیل قطع سـرریز اب کرج‬ ‫شهـای‬ ‫یهـا‪ ،‬سـطح سـفره ها کاهش یافتـه و باعـث شـده تـا مـا بـا چال ‬ ‫و کاهـش بارندگ ‬ ‫اساسی مواجه شویم‪ .‬از طرفی هم رشد جمعیت در غرب تهران به شدت رو به افزایش‬ ‫اسـت؛ براین اسـاس نیـاز بـه حفـر چا ههـای جدیـد و اجـرای تمهیـدات الزم بـرای اینـده‬ ‫داریم»‪ .‬سـلیم نیا ادامه داد‪« :‬ابفای غرب اسـتان تهران‪ ،‬با گسـتره فعالیت ‪ 15500‬هکتار‬ ‫و جمعیتـی بال غبـر دو میلیـون نفـر و ده شـهر و ‪ 82‬روسـتا‪ ،‬در حـال فعالیت اسـت‪ .‬مالرد‪،‬‬ ‫شـهریار و شـهرقدس از زیرمجموعه های این شـرکت اسـت که وظیفه اب رسانی به ان ها‬ ‫بـر عهـده مـا قـرار دارد»‪ .‬مدیرعامـل ابفـای غـرب اسـتان تهـران گفـت‪« :‬در ایـن شـرکت‪ ،‬از‬ ‫محـل بهر هبـرداری ‪ 352‬حلقـه چـاه و ‪ 147‬بـاب مخـزن بـا حجـم ‪ 235‬هـزار مترمکعـب‪،‬‬ ‫‪ 615‬کیلومتـر خطـوط انتقـال و ‪ 2050‬کیلومتـر شـبکه توزیع اب رسـانی صـورت می گیرد»‪.‬‬ ‫اخذ مجوز اتصال اب سطحی هزار لیتر بر ثانیه‪ ،‬برای شهرهای غرب تهران‬ ‫او در ادامـه بابیان اینکـه سـال گذشـته ازطریـق ابفـای اسـتان تهـران‪ ،‬مجـوز اتصـال اب‬ ‫سـطحی هـزار لیتـر بـر ثانیـه را بـرای شـهرهای غرب تهـران اخـذ کرده ایم کـه درحال انجام‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬در شـهرقدس از چهارونیـم کیلومتـر خـط ‪ 500‬کـه ‪ 200‬کیلومتـر اب را بـه‬ ‫داخـل شهرسـتان انتقـال دهـد‪ ،‬بیـش از ‪ 80‬درصـد انجا مشـده کـه امیدواریـم تـا پایـان‬ ‫مردادمـاه بـه بهره بـرداری برسـد»‪.‬‬ ‫اتصال اب سطحی به منابع تامین اب زیرزمینی؛‬ ‫برای عبور از چالش های ابی غرب تهران‬ ‫حهـا‬ ‫سـلیم نیا در ادامـه از نماینـدگان شهرسـتان‪ ،‬کـه نقـش مهمـی در اجـرای طر ‬ ‫داشـته اند تقدیـر و تشـکر کـرد و گفـت‪« :‬بیـش از ‪ 300‬میلیاردتومـان اعتبـار بـرای اجـرای‬ ‫حهـای ‪ 1402‬شهرسـتان ملارد و شـهریار نیـاز اسـت کـه در حـال تامیـن‬ ‫برنام ههـا و طر ‬ ‫اعتبـار اسـت‪ .‬همچنیـن در شـهرهای باغسـتان پنج ونیم کیلومتـر خط لوله‪ ،‬با قطـر ‪400‬‬ ‫یسـت‪ .‬مابقـی شهرسـتان ها نیـز در حـال اجراسـت تـا بتوانیـم‬ ‫اجـرا و امـاده بهره بردار ‬ ‫اب های سـطحی را به منابع تامین اب موجود متصل کرده تا چالش های ابی در غرب‬ ‫تهران را به حداقل برسانیم»‪ .‬مدیرعامل شرکت ابفای غرب تهران باتا کیدبراینکه غرب‬ ‫یشـد‪ ،‬گفـت‪« :‬از‬ ‫بهـای زیرزمینی تامین اب م ‬ ‫یسـت کـه ازطریـق ا ‬ ‫تهـران تنهـا منطقه ا ‬ ‫محل تصفیه خانه ششم که در یک سال و نیم گذشته به بهره برداری رسیده و از محل‬ ‫اب تصفی هشـده پشـت سـد‪ ،‬بخشـی از اب موردنیـاز غـرب تهـران را تامیـن می کنیـم»‪ .‬او‬ ‫افـزود‪« :‬حجمـی کـه بـه غـرب تهران تخصیص داد هشـده‪ ،‬هزار لیتر بر ثانیه اب سـطحی‪،‬‬ ‫بـرای جبـران کمبـود اب غـرب تهـران اسـت کـه می توانـد ‪ 500‬هـزار نفـر را در غـرب تهـران‬ ‫پوشـش دهـد»‪.‬‬ ‫تصفیه خانه مسکن مهر صفادشت نهایی شد‬ ‫شهـای فرمانـداری و مجموعـه عوامـل اداری و اجرایـی‬ ‫سـلیم نیا بابیان اینکـه بـا تال ‬ ‫ملارد و صفادشـت‪ ،‬کارهـای بسـیار ارزنـده ای درزمینـه تامیـن اب انجـام گرفتـه‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«تصفیه خانـه مسـکن مهـر صفادشـت‪ ،‬نهایـی شـده و امـاده سـرویس دهی اسـت و ‪۱۱۰۰‬‬ ‫انشـعاب در ان انجـام و شـرایط بـرای بهره بـرداری محیاسـت»‪ .‬مدیرعامـل ابفـای غـرب‬ ‫اسـتان تهـران‪ ،‬باتا کیدبراینکـه کمبـود منابـع اب کشـور‪ ،‬درازمـدت اسـت؛ لـذا می طلبـد‬ ‫کـه مـردم همـواره مراعـات مصـرف کننـد‪ ،‬گفـت‪« :‬بـا قطعـی بـرق‪ ،‬چاه هـای اب مـا هـم از‬ ‫یشـده در دسـتورکار نداریـم»‪.‬‬ ‫یشـوند‪ ،‬امـا قطعـی اب را ب هطـور برنامه ریز ‬ ‫مـدار خـارج م ‬ ‫سـلیم نیا اظهـار داشـت‪« :‬چهـار تصفیه خانـه در شهرسـتان های غـرب اسـتان تهـران‬ ‫یشـود و بهترین گزینه بـرای مصارف‬ ‫داریـم کـه پسـاب بسـیار با کیفیتـی در ان ها تولید م ‬ ‫فضاهـای سـبز شـهرداری ها و صنایـع اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت ابفـای غـرب تهـران در‬ ‫پایـان خاطرنشـان کـرد‪« :‬باتوج هبـه برنامه ریـزی صـورت گرفتـه بـرای عبـور بـدون تنش از‬ ‫فصـل گرمـای پیـش رو‪ ،‬رعایـت الگـوی بهینـه مصـرف ازسـوی مـردم‪ ،‬بسـیار کمک کننده‬ ‫خواهـد بـود»‪.‬‬ ‫مدیـر امـور ابفـای قدس از برطرف شـدن افت فشـار شـبکه اب رسـانی محـدوده خیابان‬ ‫صنعـت پنجـم خبـر داد‪ .‬محمـد شـاه قلی بـا اعلام ایـن خبـر گفـت‪« :‬خیابـان صنعـت‬ ‫پنجم‪ ،‬با بیش از ‪ 500‬خانوار سـا کن به دلیل فرسـودگی شـبکه اب رسـانی و ساخت وسـاز‬ ‫طـی سـال های اخیـر‪ ،‬سـبب افـت فشـار شـبکه اب رسـانی شـده بـود و تامیـن اب مـورد‬ ‫تقاضـای شـهروندان‪ ،‬بـا اختلال در زمـان اوج مصـرف مواجـه می شـد»‪ .‬او افـزود‪« :‬بـا‬ ‫اخـذ مجوزهـای الزم ایـن امـور‪ ،‬نسـبت بـه اصلاح شـبکه فرسـوده موجـود‪ ،‬اقـدام بـه‬ ‫اجـرای عملیـات اصلاح بـه طـول ‪ 100‬متـر بـا لوله هایـی بـه قطـر ‪ 110‬میلی متـری از جنـس‬ ‫پلی اتیلن کرد»‪ .‬شـاه قلی بااشـاره به اینکه با اجرای این عملیات‪ ،‬افت فشـار شبکه توزیع‬ ‫در خیابـان صنعـت پنجـم رفـع شـده اسـت اظهـار داشـت‪« :‬شـبکه های فرسـوده ضمـن‬ ‫شکستگی های پی درپی که منجر به هدررفت اب می شود‪ ،‬سبب افت فشار اب شرب‬ ‫مـورد تقاضـای مـردم نیـز خواهد شـد و اصالح شـبکه های فرسـوده همـواره در دسـتورکار‬ ‫ایـن امـور قـرار دارد»‪.‬‬ ‫تجهیز تاسیسات اب رسانی صباشهر به سیستم تله متری‬ ‫تاسیسـات اب رسـانی صباشـهر شهرسـتان شـهریار‪ ،‬بـه سیسـتم تله متـری مجهـز شـد‪.‬‬ ‫حمیدرضـا واثقـی (مدیـر امـور ابفـای صباشـهر) بـا اعلام ایـن خبـر گفـت‪« :‬سیسـتم‬ ‫تله متـری‪ ،‬سـال های قبـل به عنـوان اولیـن شـهر غرب اسـتان تهـران در صباشـهر‪ ،‬نصب‬ ‫و راه انـدازی شـده بـود‪ .‬ولـی به دلیـل فرسـودگی قطعـات و از رده خـارج شـدن نرم افزارهـا‬ ‫جشـده بـود کـه باهمـت و تلاش دفتـر انـرژی‬ ‫و سـخت افزارها‪ ،‬از مـدار بهر هبـرداری خار ‬ ‫ابفـای غـرب و پیگیری مسـتمر امور ابفای صباشـهر‪ ،‬به روزرسـانی و در مـدار بهره برداری‬ ‫قـرار گرفـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ایـن سیسـتم درواقـع کنتـرل از راه دور و بـا چندیـن ایتـم مهـم‬ ‫پهـای در مدار‬ ‫قابـل مانیتورینـگ اسـت کـه ازجمله ان‪ ،‬ارتفـاع مخازن و تعداد الکتروپم ‬ ‫نهـا‪ ،‬دبـی و خامـوش و روشـن کـردن‬ ‫ایسـتگاه های پمپـاژ و خامـوش و روشـن کـردن ا ‬ ‫چا ههـا‪ ،‬دبـی ورودی و خروجـی اب بـه مخـازن‪ ،‬میـزان کلـر باقیمانـده در اب و کـدورت‬ ‫اب ورودی مخـزن قابل مشـاهده و کنتـرل اپراتـور امـداد و حـوادث ب هصـورت شـبانه روز‬ ‫اسـت»‪ .‬واثقـی اظهـار داشـت‪« :‬از مزایـای ایـن سیسـتم‪ ،‬کنتـرل منابـع تولیـد‪ ،‬ذخیـره‬ ‫و شـبکه توزیـع اب در جهـت مدیریـت بهینـه‪ ،‬پایـداری و جلوگیـری از هدررفـت اب‪ ،‬بـا‬ ‫صرفه جویـی در نیـرو و زمـان و درواقـع بهبـود مدیریـت اسـت کـه می توان گفت بـا اجرای‬ ‫شهـا برطـرف شـده اسـت»‪ .‬الزم بـه توضیـح‬ ‫ایـن سیسـتم‪ ،‬بسـیاری از مشـکالت و چال ‬ ‫اسـت ابفـای صباشـهر بیـش از ‪ 14‬هـزار مشـترک دارد کـه اب شـرب مـورد تقاضـای انـان‬ ‫اجرای پروژه اب رسانی به مجتمع کوثر‬ ‫مدیـر امـور ابفـای ملارد‪ ،‬از اجـرای پـروژه اب رسـانی به مجتمـع کوثر در شهرسـتان مالرد‬ ‫خبـر داد‪ .‬مهـدی زمانـدار بـا اعلام ایـن خبـر گفـت‪« :‬باتوجه بـه حساسـیت موضـوع و‬ ‫تامین اب شرب مورد تقاضای روستاییان‪ ،‬پروژه خط انتقال اب رسانی به مجتمع کوثر‬ ‫بـه طـول ‪ 14‬کیلومتـر اغازشـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ایـن پـروژه‪ ،‬بـا لوله هایـی بـا قطـر ‪400‬‬ ‫میلی متر‪ ،‬توسـط بسـیج سـازندگی قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) و سپاه سیدالشهدا در‬ ‫حال اجراست و در زمان کوتاه ‪ 10‬روز از اغاز اجرای پروژه‪ ،‬بیش از دو کیلومتر لوله گذاری‬ ‫خـط انتقـال اب انجام شـده کـه در نـوع خـود بی نظیـر اسـت»‪ .‬زمانـدار هـدف از اجـرای‬ ‫ایـن پـروژه را تامیـن اب شـرب روسـتاهای شهرسـتان ملارد‪ ،‬شـهریار و رباط کریـم عنـوان‬ ‫کـرد و اظهـار داشـت بـا اجـرای ایـن پـروژه افـت فشـار شـبکه های اب رسـانی روسـتاهای‬ ‫پایین دسـت برطـرف خواهد شـد‪.‬‬ ‫مدیر امور ابفای شـهر فردوسـیه‪ ،‬از اتصال چاه جدیدالحفر مخزن خاوه شـهر فردوسـیه‬ ‫بـه مـدار بهر هبـرداری خبـر داد‪ .‬محمـد ایرانخـواه بـا اعلام ایـن خبـر گفـت‪« :‬به منظـور‬ ‫جبران کسـری اب مشـترکین‪ ،‬نسـبت به جانمایی‪ ،‬حفاری و تجهیز یک حلقه چاه اب‬ ‫شـرب اقـدام به عمـل امـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬اب اسـتحصالی چـاه جدیـد‪ ،‬ازطریـق خطـوط‬ ‫انتقـال اب بـه مخزن ذخیره اب شـرب ‪ 5000‬مترمکعبی خـاوه انتقال می یابد»‪ .‬ایرانخواه‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬دبـی چـاه مذکـور‪ 16 ،‬لیتـر بـر ثانیـه اسـت کـه بـا بهر هبـرداری‪ ،‬بخشـی از‬ ‫کمبـود اب اشـامیدنی مـورد تقاضـای مشـترکین را برطـرف خواهـد کـرد»‪.‬‬ ‫جابر کریمی بیان کرد؛‬ ‫برگزاری دومین دوره چالش ضربات پنالتی فوتسال‪ ،‬ویژه بانوان‬ ‫دومی ــن دوره چال ــش ضرب ــات پنالت ــی فوتس ــال‪ ،‬وی ــژه‬ ‫بان ــوان در س ــالن ورزش ــی ش ــماره ی ــک ش ــهرداری‬ ‫صفادش ــت برگ ــزار ش ــد‪ .‬ب هگ ــزارش خبرگ ــزاری برن ــا از‬ ‫ته ــران؛ ب ــه هم ــت هیئ ــت فوتب ــال و هم ــکاری واح ــد‬ ‫ورزش شــهرداری صفادشــت‪ ،‬جشــنواره چالــش ضربــات‬ ‫ازطریـق ‪ 20‬حلقـه چـاه و ‪ 10‬هـزار مترمکعـب مخـزن ذخیره و بیـش از ‪ 100‬کیلومتر خطوط‬ ‫انتقـال و شـبکه توزیـع تامیـن می شـود‪.‬‬ ‫در شهرستان مالرد اغاز شد؛‬ ‫بهره برداری از یک حلقه چاه اب‬ ‫شرب در شهر فردوسیه‬ ‫شهرستانشهریار‬ ‫پنالت ــی فوتس ــال هم زم ــان ب ــا ای ــام ده ــه والی ــت در س ــالن‬ ‫ورزشــی شــماره یــک شــهرداری برگــزار شــد‪ .‬ایــن چالــش‪،‬‬ ‫بــا حضــور پرشــور بانــوان فوتسالیســت و قضــاوت داوران‬ ‫مه ــا زه ــرا غیاثون ــد و‬ ‫لی ــگ برت ــر فوتس ــال کش ــور‪ ،‬خان ‬ ‫هم ــا قربــ ا زاده در دو رده س ــنی برگ ــزار ش ــد‪ .‬گفتنی س ــت‬ ‫رســید»‪ .‬ایــن محفــل معنــوی‪ ،‬در معیــت پرچــم متبــرک‬ ‫رض ــوی‪ ،‬ذک ــر صل ــوات خاص ــه‪ ،‬مدیح هس ــرایی و اج ــرای‬ ‫برنامه ه ــای فرهنگ ــی هم ــراه ب ــود و در پای ــان ب ــا اه ــدای‬ ‫تابلــو مزیــن بــه حــرم متبــرک رضــوی و بســته های تبرکــی‪،‬‬ ‫از خان ــواده معظ ــم ای ــن ش ــهید واالمق ــام ائی ــن تجلی ــل‬ ‫به عم ــل ام ــد‪.‬‬ ‫درواز هب ــان و بازیکن ــان لی ــگ برت ــر فوتس ــال کش ــور؛ تی ــم‬ ‫فره ــان م ــارد‪ ،‬نی ــز به ص ــورت افتخ ــاری در ای ــن برنام ــه‬ ‫حض ــور داش ــتند‪ .‬در اختتامی ــه ای ــن همای ــش‪ ،‬از نف ــرات‬ ‫برتــر هــر دو بخــش‪ ،‬بــا حضــور مســئولین شــهری تجلیــل‬ ‫به عم ــل ام ــد‪.‬‬ ‫نیازمند کمک گروه های جهادی‬ ‫برای حل مسائل و معضالت اجتماعی شهرستان هستیم‬ ‫جابـر کریمـی (فرمانـدار ملارد) در جمـع مسـئوالن هسـته های جهـادی ایـن شهرسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬نیازمنـد کمـک گرو ههـای جهـادی بـرای حـل مسـائل و معضلات اجتماعـی‬ ‫شهرسـتان هسـتیم»‪ .‬جابـر کریمـی در جمـع مسـئوالن هسـته های جهـادی ایـن‬ ‫شهرسـتان‪ ،‬ضمـن قدردانـی از برگزارکننـدگان این نشسـت در سـخنانی گفـت‪« :‬از اول‬ ‫انقالب‪ ،‬حضور مردم در میدان های مختلف‪ ،‬بسیاری از توطئه های دشمنان را خنثی‬ ‫و مشـکالت پیچیـده کشـور را حـل کـرد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬هرکجـا مـردم‪ ،‬خودجـوش وارد‬ ‫میـدان شـدند و پـای کار نظـام ایسـتادند‪ ،‬قطـار انقلاب بـا سـرعت بیشـتری حرکت کـرد و‬ ‫بسیاری از دستاوردها در عرصه های مختلف سیاسی‪ ،‬دفاعی‪ ،‬اقتصادی و علمی‪ ،‬پس‬ ‫از انقالب‪ ،‬به پشتوانه و همراهی مردم به سرانجام رسیده است»‪ .‬فرماندار مالرد عنوان‬ ‫کـرد‪« :‬حمایـت از حرکـت گرو ههـای جهـادی و مردمـی‪ ،‬در دسـتورکار دولت سـیزدهم قرار‬ ‫دارد؛ فرمانـداری نیـز ایـن سیاسـت را دنبـال کـرده و از تـوان و ظرفیـت گروه های جهادی‬ ‫شهـای مختلـف به ویـژه در محرومیت زدایـی و عدالت گسـتری‬ ‫شهرسـتان در بخ ‬ ‫استفاده خواهد کرد»‪ .‬وی گفت‪« :‬همه دستگاه ها‪ ،‬موظف به همکاری با مجموعه ها و‬ ‫گروه های جهادی و مردمی هستند‪ .‬همواره تا کید ما بر این بوده است که باید مسائل‬ ‫نهـا از تـوان نیروهـای مردمـی اسـتفاده کـرد»‪.‬‬ ‫شهرسـتان را شـناخت و در جهـت حـل ا ‬ ‫کریمـی ادامـه داد‪« :‬بـا اسـتفاده از ظرفیـت گرو ههـای جهـادی و فراهـم کـردن امکانـات‪،‬‬ ‫تهـای‬ ‫یتـوان در توسـعه‪ ،‬عمـران و ابادانـی مناطـق محـروم شهرسـتان و نیـز فعالی ‬ ‫م ‬ ‫فرهنگی گام برداشت»‪ .‬وی گفت‪« :‬انتظار ما از جوانان جهادگر شهرستان‪ ،‬ورود جدی‬ ‫بـه حـل مسـائل اسـیب های اجتماعـی‪ ،‬به ویـژه مسـئله اعتیـاد اسـت‪ .‬چرا کـه بسـیاری از‬ ‫اسـیب های اجتماعـی‪ ،‬ریشـه در ایـن بلای خانمان سـوز دارد و ایـن مهـم در اولویـت کار‬ ‫مسـئوالن شهرسـتان اسـت»‪ .‬فرمانـدار ملارد تصریح کـرد‪« :‬توانمندسـازی خانواده های‬ ‫عزتمنـد و ایجـاد اشـتغال نیـز از دیگـر اولویت هـای مـا در شهرسـتان اسـت و دراین راسـتا‬ ‫نیازمنـد یک همـت جمعـی‪ ،‬برنامه ریـزی اصولـی‪ ،‬همگامـی مـردم و دولـت هسـتیم تـا‬ ‫اقدامـات موثـر انجـام شـود»‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سایه 2598

روزنامه سایه 2598

شماره : 2598
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه سایه 2597

روزنامه سایه 2597

شماره : 2597
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه سایه 2596

روزنامه سایه 2596

شماره : 2596
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه سایه 2595

روزنامه سایه 2595

شماره : 2595
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه سایه 2593

روزنامه سایه 2593

شماره : 2593
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!