روزنامه سایه شماره 2545 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2545

روزنامه سایه شماره 2545

روزنامه سایه شماره 2545

‫وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫ایران‪ ،‬اماده توسعه روابط همه جانبه با اوکراین است‬ ‫انتشار اولین اسکناس در اروپا‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1661‬؛ اولیـن اسـکناس در اروپـا توسـط بانـک سـوئدی‬ ‫یشـود کـه اسـکناس یـا پـول کاغـذی یـا‬ ‫‪ Stockholms Banco‬منتشـر شـد‪ .‬گفتـه م ‬ ‫لبـرگ؛ کـه امـروزه در همـه جوامـع جهـان رواج دارد‪ ،‬نخسـتین بار در نیمـه قـرن‬ ‫پو ‬ ‫دهـم میلادی و در دوران دودمـان «سـونگ» در چیـن جنوبـی‪ ،‬بـاب شـد‪.‬‬ ‫وزیـر امـور خارجـه در تمـاس تلفنـی وزیـر امـور خارجـه اوکرایـن‬ ‫با بیان اینکـه ایـران بـه تلاش خـود جهـت پایـان جنـگ در بحـران‬ ‫ادامـه می دهـد‪ ،‬افزود‪« :‬تهران اماده توسـعه و گسـترش همه جانبه‬ ‫روابـط؛ از جملـه در عرصه هـای اقتصـادی و کشـاورزی بـا کی یـف‬ ‫اسـت»‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ در گفت وگـوی حسـین امیرعبداللهیـان و‬ ‫دمیتـری کولبا‪ ،‬طرفین در مـورد روابط دوجانبه و برخی موضوعات‬ ‫منطقـه ای و بین المللـی؛ از جملـه بحـران اوکرایـن گفت وگـو و‬ ‫تبادل نظـر کردنـد‪ .‬امیرعبداللهیـان در این گفت وگـو باردیگـر بـر‬ ‫موضـع اصولـی جمهـوری اسلامی ایران درمخالفت بـا جنگ تا کید‬ ‫کـرد‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫شنبه ‪ 25‬تیر ‪ 16 1401‬ذوالحجه ‪ 16 1443‬جوالی ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2545‬تومان‬ ‫وزیر بهداشت اعالم کرد؛‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫داسـتان هزارو یک شـب پایـان گرفـت؛ امـا هنـوز‬ ‫فوتبال‬ ‫یا ترشی هفت بیجار؟! فوتبـال مـا درسـت نشـده اسـت‪ .‬در ایـن فوتبـال‬ ‫باری به هر جهـت کـه هـر گوشـه اش‪...‬‬ ‫وارد موج هفتم کرونا شده ایم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رابطه بین گرمایش زمین‬ ‫و رفتار حشرات‬ ‫�پرونده ای برای نمایش خواب ُ‬ ‫ کشی‬ ‫ُ‬ ‫«خواب کشـی» به قلـم حبیـب نریمانی و با تهیه کنندگـی داوود زار ع کاریـزی و کارگردانی‬ ‫صـدف صفـری؛ روزهـای پایانـی اجـرا را در سـالن اسـتاد «جمیلـه شـیخی» (مجموعـه‬ ‫تئاتر محراب) پشت سـر می گذارد‪ .‬دراین نمایش‪« ،‬صدف صفری»‪« ،‬رومینا رسـتمی»‪،‬‬ ‫«نـگار قوام فـر»‪« ،‬محمدعلـی هاشـمی»‪« ،‬علـی کاظمـی»‪« ،‬پرهـام خا کـزاد» و «پوریـا‬ ‫تذکـری» ایفـای نقـش می کننـد‪« .‬هانـی گلشـاهی کریم» مشـاور کارگـردان و بازیگـردان‪،‬‬ ‫«پرهـام خا کـزاد» دسـتیار کارگـردان‪« ،‬مبینـا رسـتمی» منشـی صحنـه و گرافیسـت‪،‬‬ ‫«حسـین سـیدیان» طـراح و سـازنده تیـزر‪« ،‬فرزانـه جدیـد» طراح گریم‪« ،‬نسـیم ملکی»‬ ‫طـراح لبـاس‪« ،‬کیـوان ضیاپور» طراح صحنه‪« ،‬مبینا رسـتمی» منشـی صحنـه‪« ،‬فرهاد‬ ‫توکلـی» طـراح پوسـتر و لوگـو‪« ،‬سـعیده شـیرمحمدی» و‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫والدیمیـر پوتیـن؛ رئیس جمهـوری روسـیه قانونـی در ارتباط بـا تمهیـدات الزم‬ ‫بـرای ایجـاد منطقـه ازاد تجـاری میـان اوراسـیا و ایـران امضـاء کـرد‪.‬‬ ‫استان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه؛‬ ‫میزبان جشن والیت علوی‬ ‫‪7‬‬ ‫فرزانه دلیر‪:‬‬ ‫تبلیغات در تئاتر‬ ‫باید اصولی و هدفمند‬ ‫صورت بگیرد‬ ‫‪2‬‬ ‫دبیر شورای عالی امنیت ملی‪:‬‬ ‫امنیت وارداتی‪ ،‬تامین کننده‬ ‫منافع پایدار کشورهای منطقه نیست‬ ‫‪2‬‬ ‫تولیت استان قدس‪:‬‬ ‫ازادی زندانیان جرائم غیرعمد مالی‬ ‫از محبوب ترین اعمال نزد خداوند است‬ ‫‪6‬‬ ‫استاندار اذربایجان غربی خبر داد؛‬ ‫پیگیری ویژه برای‬ ‫اجرای پروژه های احیای دریاچه ارومیه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نوب‬ ‫ت سوم‬ ‫ا گهی‬ ‫بـه اسـتناد رونوشـت سـند شـماره ‪ 108439‬مـورخ ‪ 1401/02/18‬بـه شـماره شناسـه سـند ‪ 140111454075000012‬دفتـر اسـناد رسـمی شـماره ‪35‬‬ ‫بندرعباس‪ ،‬شرکت خدمات باربری دریایی هدیق ابادان با شناسه ملی ‪ 10420196726‬تمامی ششدانگ شناور صابرین به شماره ثبت ‪20761‬‬ ‫حسـورو فرزنـد حسـین بـه شماره شناسـنامه ‪ 3382509482‬صـادره از بندرعبـاس انتقـال قطعـی داده انـد‪.‬‬ ‫بنـدر خرمشـهر را بـه اقـای ایهـان مال ‬ ‫مراتـب بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون اصلاح قانـون دریایـی ایـران‪ ،‬ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/04/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/04 :‬‬ ‫م الف ‪46‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1340382‬‬ ‫اداره مرکزی بازرسی و ثبت شناورها‬ ‫روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی خرمشهر‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی‬ ‫شـهرداری درنظـردارد اجـرای طـرح مکانیزاسـیون ابیـاری فضـای سـبز سـطح شـهر را از طریـق مناقصـه‬ ‫عمومـی بـه پیمانـکاران واجـد شـرایط وا گـذار کنـد‪.‬‬ ‫‪ -1‬براورد اولیه انجام کار‪ :‬به مبلغ ‪ 120.471.895.000‬ریال براساس اقالم غیر فهرست بها سال ‪1401‬‬ ‫‪ -2‬مهلت خریداری اسناد‪ :‬از تاریخ انتشار ا گهی مورخ ‪ 1401/04/25‬لغایت ‪1401/04/30‬‬ ‫‪ -3‬محل خریداری اسناد‪ :‬سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫‪ -4‬سپرده شرکت در مناقصه‪ :‬مبلغ ‪ 6.023.594.750‬ریال (شش میلیارد و بیست و سه میلیون و پانصد و نود و چهار هزار و هفتصد‬ ‫و پنجاه ریال)‬ ‫‪ -5‬شـرکت کنندگان می بایسـت جهت شـرکت در مناقصه مبلغ ‪ 3.000.000‬ریال بابت خریداری اسـناد به حسـاب سـیبا درامد شـهرداری‬ ‫بـه شـماره ‪ 0108598799000‬واریز کنند‪.‬‬ ‫‪ -6‬شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -7‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1348617‬‬ ‫جواد طالبی؛ شهردار ساری‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫ا گهی فراخوان عمومی‬ ‫شـهرداری صباشـهر درنظردارد به اسـتناد مجوز شـماره ‪/3‬ص‪6/‬ش‬ ‫مورخ‪ 1401/01/17‬شورای اسالمی شهر‪ ،‬نسبت به تکمیل ساختمان‬ ‫درمانـگاه ویـره در صباشـهر با اعتبار بالـغ بـر ‪ 9/000/000/000‬ریال به‬ ‫مدت‪ 3‬ماه از طریق مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولـت (سـتاد) اقـدام کنـد‪ .‬لـذا از متقاضیـان واجـد شـرایط دعـوت بـه عمـل می اید بـرای دریافت‬ ‫اسـناد مناقصه به سـامانه سـتاد به ادرس الکترونیکی ‪ www.setadiran.ir‬به شـرح ذیل مراجعه‬ ‫فرمایند‪.‬‬ ‫ شهرداری صباشهر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است‪.‬‬‫ کلیههزینه هایمربوطبهانتشار ا گهیمناقصهعمومی‪،‬بهعهدهبرندهمناقصهخواهدبود‪.‬‬‫ پیمانـکاران می بایسـت دارای گواهینامـه تعییـن صالحیـت شـرکت های خدماتـی در رسـته‬‫موضوع مناقصه و نیز گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫بـوده و دارای رزومـه کاری مرتبـط باشـند‪.‬‬ ‫مبلـغ سـپرده شـرکت در مناقصـه‪ :‬بـه نفـع شـهرداری صباشـهر ‪ 5‬درصـد قیمـت کل پایـه‬ ‫(‪ 450/000/000‬ریـال) اسـت‪ .‬تذکـر‪ :‬سـپرده نفـرات اول و دوم مناقصـه تـا زمـان انجـام معاملـه و‬ ‫قـرارداد‪ ،‬مسـترد نخواهـد شـد و نیـز نفـرات اول تـا سـوم چنانچـه حاضر به انعقـاد قرارداد نشـوند‪،‬‬ ‫سـپرده انـان بـه نفـع کارفرمـا ضبـط خواهـد شـد‪.‬‬ ‫زمـان دریافـت اسـناد مناقصـه در سـامانه سـتاد و زمـان انتشـار ا گهـی‪ :‬روز شـنبه مـورخ‬ ‫‪1401/04/18‬‬ ‫زمـان اتمـام مهلـت شـرکت در مناقصـه در سـامانه سـتاد‪ :‬سـاعت ‪ 15‬روز سه شـنبه مـورخ‬ ‫‪1401/05/04‬‬ ‫مهلـت ارائـه پاکـت ضمانتنامـه در دبیرخانـه شـهرداری‪ :‬سـاعت ‪ 13‬روز سه شـنبه مـورخ‬ ‫‪1401/05/04‬‬ ‫زمـان بازگشـایی و رسـیدگی بـه پیشـنهادات در دفتـر شـهرداری‪ :‬سـاعت ‪ 14‬روز چهارشـنبه‬ ‫مـورخ ‪1401/05/05‬‬ ‫ اطالعات و سایر جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬‫ً‬ ‫ضمنا تنها اسناد پا کت های پیشنهاد دارای امضای الکترونیکی‪ ،‬مورد پذیرش است و در جلسه‬ ‫بازگشـایی‪ ،‬اسـناد فیزیکـی پا کت هـای "ب" و "ج" و فاقـد امضـای الکترونیـک‪ ،‬بـه هیچ وجـه مـورد‬ ‫پذیرش نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/18 :‬‬ ‫م الف ‪1401-3‬‬ ‫علیملکی؛شهردار صباشهر‬ ‫ه‬ ‫ر هف‬ ‫ت‬ ‫هدو‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ هها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها‬ ‫و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫دوشنبه ‪ 16‬خرداد ‪ 6/1401‬ذوالقعده ‪ 6 /1443‬ژوئن ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 401‬تومان‬ ‫نگار جواهریان؛‬ ‫گذر از دودهه‬ ‫حضور درخشان‬ ‫‪w w w.m ag lan d .ir‬‬ ‫‪w w w.s a r a f r a z a n n e w s .ir‬‬ ‫‪sarafraz an 94@gma il.c o m‬‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫شنبه ‪ 25‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2545‬‬ ‫دبیر شورای عالی امنیت ملی‪:‬‬ ‫فوتبال یا ترشی هفت بیجار؟!‬ ‫وزیر بهداشت اعالم کرد؛‬ ‫امنیت وارداتی‪ ،‬تامین کننده‬ ‫منافع پایدار کشورهای منطقه نیست‬ ‫دبیـر شـورای عالی امنیـت ملی کشـورمان حمایت مسـتمر‬ ‫از صلح و ثبات در منطقه را از راهبردهای اصلی جمهوری‬ ‫اسلامی ایـران برشـمرد و تا کیـد کـرد‪ :‬امنیـت وارداتـی‪،‬‬ ‫تامین کننده منافع پایدار کشورهای منطقه نیست‪ .‬ایرنا؛‬ ‫علـی شـمخانی در سـفر رسـمی بـه جمهـوری اذربایجـان‬ ‫بـا «رامیـل اوسـوب اف» دبیـر امنیـت ملـی این کشـور‬ ‫دیـدار و گفت وگـو کـرد‪ .‬دریابـان شـمخانی دراین دیـدار‬ ‫بااشـاره به ریشـه های مشـترک تمدنـی‪ ،‬تاریخـی‪ ،‬دینـی و‬ ‫فرهنگـی نزدیـک دو کشـور و دو ملـت‪ ،‬گسـترش و تعمیـق‬ ‫روابـط بـا جمهـوری اذربایجـان را بخش مهمی از سیاسـت‬ ‫خارجـی جمهـوری اسلامی ایـران خوانـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬مـا‬ ‫در گذشـته یـک ملـت بودیـم کـه به دالیـل مختلـف از هـم‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫جـدا شـدیم امـا ریشـه های مشـترک‪ ،‬همچنان باق ‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬نبایـد اجـازه داد نظـام سـلطه و‬ ‫بدخواهـان دو ملـت خدشـه و اسـیبی بـه روابـط برادرانـه‬ ‫دو کشـور وارد کنند‪ .‬وی بااشـاره به تداوم شرارت های رژیم‬ ‫اشـغالگر قـدس کـه بـا هـدف نفـوذ در سـازوکارهای امنیتی‬ ‫یشـود‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬رژیـم صهیونیسـتی‬ ‫منطقـه دنبـال م ‬ ‫به عنـوان کانـون اصلـی شـرارت و ناامنـی در منطقـه‪،‬‬ ‫شهـای اقتصـادی و‬ ‫نهـای سیاسـی و چال ‬ ‫ا کنـون بـا بحرا ‬ ‫اجتماعـی داخلـی روبه روسـت و تلاش می کنـد بـا انتقـال‬ ‫بحران های داخلی به منطقه‪ ،‬فشارهای داخلی را کاهش‬ ‫دهـد‪ .‬دبیـر شـورای عالی امنیـت ملـی کشـورمان حمایـت‬ ‫مسـتمر از صلـح و ثبـات در منطقـه را از راهبردهـای اصلـی‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران برشـمرد و تصریـح کـرد‪ :‬یکـی از‬ ‫مولف ههـای اصلـی ایجاد صلـح و ثبات احترام به حا کمیت‬ ‫و تمامیـت ارضـی کشـورهای منطقـه اسـت‪ .‬او افـزود‪ :‬بـا هـر‬ ‫اقدامـی کـه منجـر بـه ایجـاد ناامنـی و تغییـر در ژئوپولتیـک‬ ‫منطقـه بشـود مخالفیـم و بـا ان مقابلـه خواهیـم کـرد‪.‬‬ ‫شـمخانی خاطرنشـان کـرد‪ :‬امـروز همه کشـورهای منطقه‬ ‫نبـاور رسـیده اند کـه امنیـت وارداتـی نمی توانـد‬ ‫به ای ‬ ‫تامین کننـده منافـع بلندمـدت انـان باشـد و تنهـا راه‬ ‫دسـتیابی بـه ثبـات و امنیـت پایـدار همـکاری مسـئوالنه‬ ‫کشـورهای منطقـه بـا یکدیگـر اسـت‪ .‬دبیـر شـورای عالی‬ ‫امنیـت ملـی ایـران گفـت‪ :‬همـکاری همه جانبـه سیاسـی‪،‬‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬فرهنگـی‪ ،‬امنیتـی و دفاعـی میـان تهران‪-‬با کـو‬ ‫را به نفـع ایـران و اذربایجـان می دانیـم و بـرای توسـعه‬ ‫مناسـبات دوجانبـه کـه تامین کننـده منافع ملی دو کشـور‬ ‫اسـت بـدون هیچ گونـه محدودیتـی امادگـی کامـل داریـم‪.‬‬ ‫رامیـل اوسـوب اف؛ دبیر امنیت ملی جمهـوری اذربایجان‬ ‫نیـز دراین دیـدار بااشـاره به اشـترا کات مذهبـی‪ ،‬فرهنگـی و‬ ‫تمدنی دو کشـور به عنوان فرصتی اسـتثنایی برای تقویت‬ ‫مناسـبات دوجانبـه گفـت‪ :‬موضـوع امنیـت و ثبـات پایـدار‬ ‫تهـای مهـم ایـران و اذربایجـان اسـت‪.‬‬ ‫در منطقـه از اولوی ‬ ‫دبیـر شـورای امنیـت ملـی اذربایجان افـزود‪ :‬امیدوارم سـفر‬ ‫دبیـر شـورای عالی امنیـت ملـی ایـران بـه اذربایجـان بـه‬ ‫نقطه عطف در روابط دوجانبه و رفع برخی موانع تصنعی‬ ‫در مناسـبات تهـران‪ -‬با کـو تبدیـل شـود‪.‬‬ ‫امار‬ ‫‪ ۵۲۰‬هزار؛‬ ‫تعداد شغل ایجادشده در یک سال‬ ‫به اعتقـاد بسـیاری از کارشناسـان نـرخ بیـکاری‪،‬‬ ‫اساسـی ترین معضـل اقتصـادی و بزرگ تریـن مانـع رونـق و‬ ‫ایجـاد نشـاط در کشـور ب هشـمار می ایـد‪ .‬نکتـه قابل توجـه‬ ‫ورود سـاالنه بیـش از یک میلیون نفـر بـه بـازار کار از پاییـز‬ ‫‪ ۹۳‬به این سوسـت‪ .‬هرچنـد در اسـناد باالدسـتی کشـور‬ ‫ازجملـه برنامـه ششـم توسـعه‪ ،‬قـرار بـود نـرخ بیـکاری بـه‬ ‫‪ ۸.۶‬درصـد برسـد‪ ،‬امـا امارهـای رسـمی نشـان می دهـد‬ ‫نـرخ بیـکاری در بهـار سـال جـاری نسـبت بـه فصل مشـابه‬ ‫در سـال گذشـته ‪0.4‬درصـد افزایـش یافتـه و بـه ‪ ۹.۲‬درصـد‬ ‫رسـیده اسـت‪ .‬همچنیـن اشـتغال در بـازه زمانـی مذکـور ‪.0‬‬ ‫درصـد کاهـش یافته اسـت‪ .‬هرچند گـزارش وزارت تعـاون از‬ ‫ایجاد ‪ ۵۲۰‬هزار فرصت شـغلی جدید در سـامانه ملی رصد‬ ‫اشـتغال حکایـت دارد امـا شـاخص نـرخ بیـکاری همچنان‬ ‫بـه نقطـه هـدف گـذرای شـده اصابـت نکـرده اسـت‪ .‬طبـق‬ ‫‪۱۵‬سـاله و‬ ‫گـزارش مرکـز امـار؛ بررسـی نـرخ بیـکاری افـراد ‬ ‫بیشـتر نشـان می دهد ‪ ۹.۲‬درصد از جمعیت فعال (شاغل‬ ‫و بیـکار )‪ ،‬بیکارنـد‪ .‬بررسـی رونـد تغییـرات نـرخ بیـکاری‬ ‫حا کی ازان اسـت که ایـن شـاخص‪ ،‬نسـبت بـه فصل مشـابه‬ ‫سـال قبـل (بهـار ‪ ۰.۴ ،)۱۴۰۰‬درصـد افزایـش یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫در بهـار ‪ ،۱۴۰۱‬به میـزان ‪ ۴۰.۹‬درصـد جمعیـت ‪۱۵‬سـاله و‬ ‫شتـر ازنظـر اقتصـادی فعـال بوده انـد‪ ،‬یعنـی در گـروه‬ ‫بی ‬ ‫شـاغالن یـا بیـکاران قـرار گرفته انـد‪ .‬بررسـی تغییـرات نـرخ‬ ‫مشـارکت اقتصادی حا کی ازان اسـت که این نرخ نسـبت به‬ ‫فصـل مشـابه در سـال قبـل (بهـار ‪ ۰.۵ )۱۴۰۰‬درصـد کاهـش‬ ‫یافتـه‪ .‬جمعیـت شـاغلین ‪۱۵‬سـاله و بیشـتر دراین فصـل‬ ‫‪ ۲۳‬میلیـون و ‪ ۵۷۸‬هزارنفـر بـود که نسـبت به فصل مشـابه‬ ‫پارسـال ‪ ۹۸‬هزارنفـر کاهـش داشـته اسـت‪ .‬بررسـی اشـتغال‬ ‫شهـای عمـده اقتصـادی نشـان می دهـد کـه در‬ ‫در بخ ‬ ‫بهـار ‪ ،۱۴۰۱‬بخـش خدمـات بـا ‪ ۵۱.۲‬درصـد بیش تریـن‬ ‫سـهم اشـتغال را به خـود اختصـاص داده اسـت‪ .‬در مراتـب‬ ‫شهـای صنعـت بـا ‪ ۳۲.۷‬درصـد و کشـاورزی بـا‬ ‫بعـدی بخ ‬ ‫‪۲۴‬سـاله‬ ‫‪ ۱۶.۰‬درصـد قـرار دارنـد‪ .‬نـرخ بیـکاری جوانان ‪ ۱۵‬تا ‬ ‫نگـروه سـنی‬ ‫حا کی ازان اسـت که ‪ ۲۴‬درصـد از فعـاالن ای ‬ ‫در بهـار ‪ ۱۴۰۱‬بیـکار بوده انـد‪ .‬بررسـی تغییـرات فصلـی نـرخ‬ ‫ننـرخ نسـبت بـه‬ ‫بیـکاری این افـراد نشـان می دهـد‪ ،‬ای ‬ ‫فصـل مشـابه در سـال قبـل (بهـار ‪ ۱.۹ )۱۴۰۰‬درصـد افزایـش‬ ‫یافتـه‪ .‬بررسـی نـرخ بیـکاری گـروه سـنی ‪ ۱۸‬تـا ‪۳۵‬سـاله نیـز‬ ‫نشـان می دهـد کـه در بهـار ‪ ۱۶.۶ ،۱۴۰۱‬درصـد از جمعیـت‬ ‫یسـت که‬ ‫نگـروه سـنی بیـکار بوده انـد‪ .‬این درحال ‬ ‫فعـال ای ‬ ‫تغییـرات فصلـی نـرخ بیـکاری این افـراد نشـان می دهـد‬ ‫ننـرخ نسـبت بـه بهـار ‪ ،۱۴۰۰‬به میزان یک درصـد افزایش‬ ‫ای ‬ ‫یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫وارد موج هفتم کرونا شده ایم‬ ‫بهـرام عین اللهـی بااشـاره به بیمه رایـگان حدود‬ ‫شـش میلیون نفر در کشـور گفـت‪ :‬ارزوی بیمـه‬ ‫همگانـی کـه سـال های سـال در کشـور مطـرح‬ ‫بـود‪ ،‬امسـال محقـق شـده و بـا ایـن زیرسـاخت‬ ‫بیمـه می توانیـم طـرح دارویـار را اجـرا کنیـم‪.‬‬ ‫یتـوان یارانـه سلامت و فرانشـیز‬ ‫به این ترتیـب م ‬ ‫بیمـه ای را انجـام داد؛ به طوری کـه افزایشـی در‬ ‫پرداختی از جیب بیماران نداشـته باشـیم‪ .‬وی‬ ‫از‬ ‫چه تعـداد‬ ‫درپاسخ به این پرسـش که‬ ‫شـهروندان مشـمول بیمـه همگانـی شـدند؟‬ ‫گفـت‪ :‬سـه دهـک اول جامعـه مطمئـن باشـند‬ ‫کـه بیمـه شـده اند؛ البتـه ممکن اسـت تعـدادی‬ ‫از هم وطنـان از بیم هشـدن خـود خبـر نداشـته‬ ‫ً‬ ‫باشـند‪ .‬مجموعـا حـدود ‪ ۴۶‬میلیون نفـر از‬ ‫جمعیـت کشـور تحت پوشـش بیمـه سلامت‬ ‫بـوده و حـدود همین مقـدار هـم تحت پوشـش‬ ‫سـازمان تامیـن اجتماعـی‪ .‬بیم ههـای دیگـر‪،‬‬ ‫درصـد کمتـری از جمعیـت را تحت پوشـش‬ ‫دارنـد‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪ :‬بیـش از ‪ ۹۰‬درصـد بیمـه‬ ‫همگانـی در کشـور اجـرا شـده اسـت‪ .‬البتـه‬ ‫تعـدادی از افـراد هـم جـزو سـه دهـک اول‬ ‫نیسـتند کـه می تواننـد بامراجع هبـه دفاتـر‬ ‫تنـام کننـد‪ .‬به نظـر می رسـد‬ ‫پیشـخوان ثب ‬ ‫این افـراد از یـک تـا ‪1.5‬میلیون نفـر بیشـتر‬ ‫نباشـند‪ .‬ما از این افراد درخواسـت داریم جهت‬ ‫بیم هکـردن خـود اقـدام کننـد‪ .‬امادگـی داریـم در‬ ‫شـش ماه اینده بـدون انجـام ازمون وسـع‪ ،‬بیمه‬ ‫افـراد بیمه نشـده را انجـام دهیـم و به این ترتیب‬ ‫بتوانیـم خدمـات حـوزه سلامت را بـه ایـن‬ ‫عزیزان ارائه دهیم‪ .‬عین اللهی همچنین تا کید‬ ‫کرد که در ارائه خدمات به بیمه شـدگان رایگان‬ ‫بـا سـایر افـراد بیمه شـده تفاوتـی وجـود نـدارد و‬ ‫این افـراد می تواننـد بامراجع هبـه مرا کـز درمانـی‪،‬‬ ‫خدمـات الزم را دریافـت کننـد‪ .‬طـرح‬ ‫درحال اجراسـت کـه مـا دراین جـاده هنـوز در‬ ‫ابتـدای راهیـم و بایـد بـه نهایت ان برسـیم‪ .‬وزیر‬ ‫بهداشـت بااشـاره به فعالیـت حـدود ‪1000‬‬ ‫‪۵۰۰‬هـزار کارکنـان و تجهیـزات‬ ‫بیمارسـتان و ‬ ‫پیشـرفته بیمارسـتانی در کشـور‪ ،‬گفـت کـه بـا‬ ‫چنین اماری‪ ،‬زیرسـاخت ها بـرای ارائه خدمات‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫فراهـم اسـت و مشـکل اصلـی‪ ،‬بهره ور ‬ ‫وی گفـت‪ :‬در طـرح دارویـار و امکاناتـی کـه‬ ‫می توانـد اضافـه شـود‪ ،‬اتبـاع خارجـی هـم ا گـر‬ ‫ب هصـورت اورژانسـی بـه مرا کـز درمانـی مراجعـه‬ ‫کنند‪ ،‬بالفاصله باید بیمه شوند و خدمات الزم‬ ‫نهـا ارائـه شـود؛ چرا کـه جـان این افـراد‬ ‫بایـد بـه ا ‬ ‫نیـز به واسـطه ان بیمـاری درخطـر اسـت‪.‬‬ ‫عین اللهـی دربـاره میـزان هزین هکـرد مجلـس و‬ ‫دولت برای بیمه همگانی گفت‪ :‬امسـال حدود‬ ‫‪6000‬میلیاردتومـان مجلـس مصـوب کـرده تـا‬ ‫بیمـه همگانـی رایـگان بـرای سـه دهـک اول‬ ‫جامعـه انجـام شـود‪ .‬همچنیـن در بحـث‬ ‫یهـای صعب العلاج کـه ازنظـر پزشـکی‬ ‫بیمار ‬ ‫می گوینـد این بیماری ها خانه برانداز هسـتند و‬ ‫هزین ههـای هنگفتـی ایجـاد می کننـد‪،‬‬ ‫دراین زمینه مجلس حـدود ‪5000‬میلیاردتومان‬ ‫امسـال مصـوب کـرده تـا بیمـاران خـاص‪،‬‬ ‫سـرطانی و هزین ههـای بـاالی ایـن بیمـاران را‬ ‫پوشـش دهیم‪ .‬دراین زمینه نیز گام بزرگی برای‬ ‫بیمـه برداشـته شـده اسـت‪ .‬وی دربـاره قاچـاق‬ ‫معکـوس دارو از کشـور بـه کشـورهای اطـراف‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬ا گـر هرچیـزی حسـاب وکتاب و نظـم یابـد‬ ‫مانـع از قاچـاق خواهـد شـد‪ .‬پیش ازایـن ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانـی جهـت تامیـن مـواد اولیـه دارویـی‬ ‫یشـد و به این ترتیـب یارانـه را بـه‬ ‫پرداخـت م ‬ ‫مـاده اولیـه می دادیـم‪ ،‬نـه بـه مـردم و براین مبنـا‬ ‫یشـد؛ بنابرایـن وقتـی‬ ‫هـم تولیـد انجـام م ‬ ‫به راحتـی و بـدون بیمـه بتـوان مقـدار فراوانـی از‬ ‫ایـن داروهـا را فراهـم کـرد‪ ،‬مشـخص اسـت‬ ‫یشـود؛ امـا وقتی تامین‬ ‫به راحتـی هـم قاچاق م ‬ ‫مـواد اولیـه بـا نـرخ نیمایـی صـورت می گیـرد و‬ ‫ً‬ ‫یشـود قاعدتـا‬ ‫یارانـه سلامت بـه بیمـار داده م ‬ ‫تشـده خواهـد بـود‪.‬‬ ‫منابـع مالـی مـا نیـز هدای ‬ ‫هـدف مـا این اسـت که دارو به دسـت‬ ‫مصرف کننـده برسـد و این موضـوع از قاچـاق‬ ‫جلوگیـری می کنـد‪ .‬عین اللهـی دربـاره داروهـای‬ ‫زیر ذره بین‬ ‫وارداتـی کامـل نیـز گفـت‪ :‬داروهایـی کـه‬ ‫به صورت کامـل وارداتـی هسـتند بـا پرونـده‬ ‫ً‬ ‫یشـود و‬ ‫الکترونیـک صرفـا بـه بیمـار داده م ‬ ‫به دسـت غیـر بیمـار نمی رسـد‪ .‬دراین زمینـه نیـز‬ ‫دیدیم ا گر چندبرابر میزان مصرف بیماران دارو‬ ‫تولیـد یـا وارد شـود ولـی از را ههـای مختلـف‬ ‫یشـد‪ ،‬یکـی از منافـع طـرح دارویـار‬ ‫قاچـاق م ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫ان اسـت که جلـوی قاچـاق دارو گرفتـه م ‬ ‫دراین زمینـه می گفتنـد مـا تنهـا بـه ‪ ۸۰‬میلیـون‬ ‫ایرانـی خدمـت نمی دهیـم بلکـه بـه‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیون نفـر کـه شـامل مـردم کشـورهای‬ ‫مجـوار نیـز بـود‪ ،‬ارائـه خدمـت می کردیـم‪ .‬وی‬ ‫ه ‬ ‫تا کید کرد‪ :‬بنابراین با طرح دارو دارویار کیفیت‬ ‫خدمات دهـی را نیـز بهتـر خواهیـم کـرد‪ .‬بـا‬ ‫نطـرح از امسـال جلـوی اتلاف مالـی‬ ‫اجـرای ای ‬ ‫یشـود و یارانـه سلامت از امسـال فقـط‬ ‫گرفتـه م ‬ ‫بـه مـردم ایـران تعلـق می گیـرد‪ .‬وی درادامـه‬ ‫باتا کیدبراینکه تولیدکننده دارو باید سـودش را‬ ‫از تولیـد دارو ببـرد‪ ،‬گفـت‪ :‬تولیـد بایـد بـرای‬ ‫یکـه دارو‬ ‫تولیدکننـده به صرفـه باشـد‪ .‬وقت ‬ ‫یشـود‪ ،‬سـازمان‬ ‫به قیمـت واقعـی تولیـد م ‬ ‫بیم هگـر نیـز یارانـه ان را بـه مـردم خواهـد داد‪.‬‬ ‫این موضـوع هـم در افزایـش تولیـد موثـر خواهد‬ ‫بـود و هـم مطمئـن خواهیـم بـود کـه یارانـه‬ ‫سلامت به دسـت مـردم می رسـد‪ .‬وقتـی‬ ‫تولیدکننده ها با این فرایند میزان تولیدشـان را‬ ‫ً‬ ‫افزایـش دهنـد قاعدتـا از واردات داروهـای بـا‬ ‫فـراورده کامـل می توان کمتـر کرد و به این ترتیب‬ ‫تولیدکننـده انگیـزه بیشـتری بـرای تولیـد پیـدا‬ ‫می کنـد‪ .‬البتـه کیفیـت محصـول بـرای مـا‬ ‫ً‬ ‫بسـیارمهم اسـت‪ .‬حتمـا امتیـاز الزم بـه تولیـد‬ ‫نهـا‬ ‫یشـود و از ا ‬ ‫داخل ِـی با کیفیـت داده م ‬ ‫یشـود‪ .‬وی‬ ‫تهـای الزم انجـام م ‬ ‫حمای ‬ ‫یسـت»‪ ،‬به‬ ‫باتا کیدبراینکه «هدف ما خودکفای ‬ ‫دوران کرونـا اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬در دوران کرونـا‬ ‫کسـی بـه مـا کمکی نکرد؛ نـه در دارو‪ ،‬نه در سـرم‬ ‫شهـای دیگـر‪ .‬مـا بایـد روی پـای‬ ‫و نـه در بخ ‬ ‫خودمـان بایسـتیم تـا بتوانیـم نیازهـای مـردم را‬ ‫تامیـن کنیـم‪ .‬ایـن هـدف غایـی ماسـت‪.‬‬ ‫دراین زمینـه رهبـری امسـال بحـث‬ ‫ً‬ ‫نهـا را مجـددا موردتا کیـد قـرار‬ ‫دانش بنیا ‬ ‫دادنـد‪ .‬یکـی از نیازهـای مهـم مـا در‬ ‫یسـت و بایـد‬ ‫ثهـای داروی ‬ ‫نهـا بح ‬ ‫دانش بنیا ‬ ‫نسـمت هدایـت کنیـم‪ .‬وزیـر‬ ‫منابـع مالـی را به ای ‬ ‫بهداشـت درادامه با طرح این پرسـش که «چرا‬ ‫مـا بایـد کمبـود دارویی داشـته باشـیم؟» افـزود‪:‬‬ ‫علـت این موضـوع‪ ،‬نرسـیدن ارز ترجیحـی‬ ‫مناسـب و مرغـوب در زمـان مناسـب بـه‬ ‫تولیدکننـده اسـت‪ .‬بـا اجـرای طـرح دارویـار‬ ‫یسـت که‬ ‫یشـود؛ این درحال ‬ ‫کمبـود دارو رفـع م ‬ ‫پیش ازاین در برخی مقاطع کمبودهای فصلی‬ ‫یشـد‪ .‬چـرا مـا بایـد کمبـود سـرم‬ ‫دارو پیـدا م ‬ ‫یکـه تولیدکننـده ان را در‬ ‫داشـته باشـیم درحال ‬ ‫کشـور داریـم؟ در طـرح دارویـار‪ ،‬یارانـه سلامت و‬ ‫یشـود و ارائه‬ ‫فرانشـیز بیمه به مردم پرداخت م ‬ ‫خدمـات بـا وضعیـت مناسـب و بـدون تغییـر در‬ ‫یهـا به مـردم صورت می گیـرد‪ .‬درادامه‪،‬‬ ‫پرداخت ‬ ‫عین اللهی درباره اسـتقبال کشـورهای همسایه‬ ‫از داروهای ایرانی گفت‪ :‬در تولید دارو مشخص‬ ‫اسـت کـه اولویت باید تامین نیازهـای خودمان‬ ‫باشـد و نبایـد مـردم کمبـود دارویـی داشـته‬ ‫باشـند‪ .‬براین اسـاس تولیدکنند ههـا را تشـویق‬ ‫می کنیـم کـه ابتـدا بـا تامیـن نیـاز داخلـی‪ ،‬بـه‬ ‫صـادرات نیز بپردازند؛ چرا که صادرات می تواند‬ ‫نهـا نقطـه مثبتـی باشـد‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫بـرای ا ‬ ‫درهمین راسـتا در ژنـو بـا نـه کشـور منطقـه‬ ‫صحبـت داشـتم و ا کثـر این کشـورها از مـا‬ ‫تقاضـای دارو دارنـد‪ .‬امـروز داروی ایرانـی در‬ ‫کشـورهای همسـایه به عنوان یک داروی خوب‬ ‫یشـود و مـا پیگیـر ان هسـتیم کـه بـا‬ ‫تلقـی م ‬ ‫نهـا را ب هسـمتی‬ ‫حمایـت از تولیدکنند ههـا ا ‬ ‫هدایـت کنیـم تـا عالو هبـر تامیـن نیازهـای‬ ‫داخلـی‪ ،‬صـادرات دارو هـم داشـته باشـیم‪ .‬وزیـر‬ ‫ً‬ ‫بهداشـت افزود‪ :‬مشـخصا یکی از راه های تبلیغ‬ ‫انقلاب نیـز صـادرات محصوالتمـان بـه‬ ‫کشـورهای دیگـر اسـت‪ .‬این موضـوع دارای اثـار‬ ‫یسـت‪ .‬البته‬ ‫فرهنگی و نشـان دهنده اقتدار مل ‬ ‫در برخـی داروهـای بـا تکنولـوژی بـاال‪ ،‬ا کنون نیز‬ ‫ایـن موفقیـت را داریـم و شـرکت های ایرانـی‬ ‫صـادرات نیـز انجام می دهند‪ .‬عین اللهی درباره‬ ‫بحـث نسـخه الکترونیـک نیـز گفـت‪ :‬نسـخه‬ ‫الکترونیـک یـک ارزوی چندین وچن دسـاله در‬ ‫نظـام سلامت بـوده و سـال های سـال‬ ‫برنام ههـای مختلـف بـرای ان وجـود داشـته‬ ‫اسـت‪ .‬نسـخه الکترونیـک در سـال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫ب هصـورت پایلـوت در کشـور اغـاز شـد و در‬ ‫ابتـدای کار دولـت سـیزدهم هـم نسـخه‬ ‫الکترونیـک به عنـوان یـک برنامـه اصلـی مطـرح‬ ‫شـد و در چندماهه اخیـر شـتاب گرفـت و بـا‬ ‫سـرعت باالیـی پیـش رفـت‪ .‬مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی هـم بـا قوانینـی کـه وضـع کـرد بـه‬ ‫این موضوع شتاب داد‪ .‬وی افزود‪ :‬ما توانستیم‬ ‫تـا بـاالی ‪ ۹۰‬درصـد نسـخه الکترونیـک را اجرایـی‬ ‫کنیم‪ ،‬ولی برخی مشکالتی که در اجرای نسخه‬ ‫الکترونیـک وجـود دارد‪ ،‬بـه زیرسـاخت ها‬ ‫یکـه در برخـی مناطـق‬ ‫یگـردد؛ به طور ‬ ‫برم ‬ ‫دوردسـت کشـور اینترنـت بـا سـرعت کافـی‬ ‫نداریـم‪ .‬البتـه در وزارت ارتباطـات هـم‬ ‫پیشـرفت ها دراین زمینـه بسـیار زیـاد بـوده‪ ،‬امـا‬ ‫به هرحـال زیرسـاخت ها ب ههـم وابسـته اسـت‪.‬‬ ‫نشـاءاهلل تـا پایـان‬ ‫وزیـر بهداشـت ادامـه داد‪ :‬ا ‬ ‫امسـال اجرای نسـخه الکترونیک را در کشـور به‬ ‫صددرصـد برسـانیم‪ .‬این اقـدام چنـد مزیـت‬ ‫برایمـان به همـراه دارد؛ یکی اینکـه دسترسـی به‬ ‫یکـه بایـد‬ ‫اطالعـات داریـم‪ .‬یکی ازموارد ‬ ‫براسـاس ان برنامه ریـزی کـرد‪ ،‬اطالعـات اسـت‪.‬‬ ‫اطالعاتـی ماننـد اینکه چه بیماری هایی شـایع‬ ‫اسـت‪ ،‬چـه داروهایـی بیشـتر در کشـور مصـرف‬ ‫رابطه بین گرمایش زمین و رفتار حشرات‬ ‫شهال اسالمی‬ ‫دانشـمندان کانادایـی می گوینـد بـا بررسـی پشـه های مـرده و‬ ‫جابه جای ِـی پشـه های زنـده‪ ،‬دارای یـک بانـک اطالعاتـی مهـم‬ ‫شـده اند کـه بیـن پشـه های زنده و مـرده با گرمایش زمیـن یک رابطه‬ ‫معنـاداری وجـود دارد؛ بدیـن روی انان از وجود پشـه و حرکت مداوم‬ ‫انان در یک محیط بسته متوجه شدند که درمقایسه با یک محیط‬ ‫بسـته دیگـر کـه فاقـد پشـه بـوده‪ ،‬درجـه گرمایـش محـل در حضـور‬ ‫پشـه ها گرم تر از محیط غیربسـته فاقد پشـه بوده اسـت؛ لذا باجرئت‬ ‫می گوینـد حرکت این حشـره‪ ،‬محیـط را گرم تر می کنـد؛ پنداری حتی‬ ‫ککـردن ان‬ ‫حرکـت گلـه ای ایـن پشـه ها نیـز در جابه جایـی هـوا خن ‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫نه تنهـا نقشـی ندارنـد؛ بلکـه باعـث گرمـا هـم م ‬ ‫نهـا؛ بنابرایـن نسـخه‬ ‫یشـود و نظیـر ای ‬ ‫م ‬ ‫الکترونیـک اطالعـات بسـیار ارزنـده ای بـه مـا‬ ‫می دهد و اجرای نسخه الکترونیک را به عنوان‬ ‫یـک ضـرورت پیگیـری می کنیـم‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫در بیمـه سلامت و بیمـه تامیـن اجتماعـی هـم‬ ‫پیشـرفت ها بسـیارخوب اسـت کـه امیدواریـم تا‬ ‫نحـال در‬ ‫پایـان سـال هـم تکمیـل شـود‪ .‬درعی ‬ ‫نسـخه الکترونیک‪ ،‬تخلفـات احتمالی نیز قابل‬ ‫رصـد اسـت‪ .‬به طورکلـی یکـی از پای ههـای اصلـی‬ ‫کار مـا در بیمـه همگانـی و همچنیـن در طـرح‬ ‫دارویـار‪ ،‬نسـخه الکترونیک اسـت کـه امیدواریم‬ ‫تـا پایـان امسـال بتوانیـم ان را به صورت کامـل‬ ‫ارائـه کنیـم‪ .‬وزیـر بهداشـت درادامـه دربـاره‬ ‫وضعیـت کرونـا در کشـور‪ ،‬گفـت‪ :‬بارهـا اعلام‬ ‫نکـه فکـر کنیـم کرونـا تمـام شـده‪،‬‬ ‫کـرده ام‪ ،‬ای ‬ ‫یسـت کـه تا‬ ‫بسـیار اشـتباه اسـت‪ .‬کرونـا‪ ،‬ویروس ‬ ‫سـال ها باقی خواهد ماند‪ .‬مشکلی که درزمینه‬ ‫کنتـرل کرونـا وجـود دارد‪ ،‬این اسـت که دنیـا در‬ ‫قبـال ایـن بیمـاری ب هصـورت یکسـان عمـل‬ ‫نمی کنند‪ .‬ا کنون میزان وا کسیناسـیون در دنیا‬ ‫در برخـی کشـورهای افریقایـی شـش تـا‬ ‫هشـت درصد اسـت و ویـروس دراین کشـورها‬ ‫ُ‬ ‫پایـدار اسـت‪ .‬به عنوان مثـال‪ ،‬سـویه امیکـرون از‬ ‫افریقای جنوبی شروع شد‪ .‬کشورهایی هستند‬ ‫کـه وا کسیناسـیون درسـتی نداشـته اند و ایمنی‬ ‫افراد دراین کشـورها پایین است؛ بنابراین وقتی‬ ‫ویـروس وجـود دارد‪ ،‬جهـش پیـدا کـرده و همـه‬ ‫کشـورها را متاثـر می کنـد‪ .‬باتوج هبـه امـار‪ ،‬فکـر‬ ‫می کنم کشور ما هم وارد موج هفتم کرونا شده‬ ‫اسـت‪ .‬عین اللهـی یـاداور شـد‪ :‬انچـه در مـوج‬ ‫ششـم توانسـت به ما کمک کند و حاشیه امنی‬ ‫را برایمـان ایجـاد کنـد‪ ،‬همـکاری مـردم در‬ ‫وا کسیناسـیون بود که باید از مردم تشـکر کنم‪.‬‬ ‫ا کنـون کـه هنـوز با شـدت باالیـی دچـار درگیری‬ ‫ً‬ ‫نشـدیم‪ ،‬از مـردم خواهـش می کنـم کـه حتمـا‬ ‫وا کسـن را به عنـوان دز یـاداور تزریـق کننـد‪ .‬وی‬ ‫یکـه شـش ماه از وا کسـن‬ ‫تا کیـد کـرد‪ :‬افراد ‬ ‫ً‬ ‫یشـان گذشـته باشـد‪ ،‬حتمـا بایـد وا کسـن‬ ‫قبل ‬ ‫یـاداور تزریـق کنند که منجر به تقویت سیسـتم‬ ‫ُ‬ ‫یشـود‪ .‬کسـی که بـه امیکـرون‬ ‫ایمنـی بـدن م ‬ ‫ً‬ ‫مبتال شود‪ ،‬ا گر وا کسن تزریق کرده باشد‪ ،‬قطعا‬ ‫شـدت بیمـاری اش کـم خواهـد بـود و مـا شـاهد‬ ‫حـوادث بـد نخواهیـم بـود؛ به ویـژه افـراد بـاالی‬ ‫یهـای زمینـه ای‬ ‫‪۶۵‬سـال یـا افـراد دارای بیمار ‬ ‫ ‬ ‫ً‬ ‫ماننـد دیابـت و ‪ ...‬حتمـا وا کسـن دز یـاداور را‬ ‫تزریـق کننـد‪ .‬وزیـر بهداشـت درپایـان باتا کیدبـر‬ ‫لهـای بهداشـتی گفـت‪:‬‬ ‫لـزوم رعایـت پروتک ‬ ‫لهـای بهداشـتی ماننـد‬ ‫ازنظـر رعایـت پروتک ‬ ‫اسـتفاده از ماسـک‪ ،‬رعایـت تهویـه و رعایـت‬ ‫فاصل هگـذاری باید بیشـتر توجه شـود‪ .‬امیدوارم‬ ‫بتوانیـم ایـن مـوج را هـم ب هسلامت رد کنیـم‪.‬‬ ‫وزارت بهداشـت امادگـی کامـل دارد و مرا کـز‬ ‫درمانـی مـا امادگـی کامل دارند؛ امـا امیدواریم با‬ ‫پیشگیری‪ ،‬کارمان به درمان نرسد‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫داســـتان هزارو یک شـــب پایـــان گرفـــت؛ امـــا هنوز فوتبال ما درســـت نش ــده‬ ‫اســـت‪ .‬در ایـــن فوتبـــال باری به هر جهـــت کـــه هر گوشـــه اش یک مس ــئله و‬ ‫ده هـــا اماوا گـــر دارد‪ ،‬این روزهـــا‪ ،‬وضعیت اســـفباری حکم فرما شـــده اس ــت‪.‬‬ ‫رئیس فدراســـیونی کـــه غیرفوتبالی و حتی غیرورزشـــی بـــود‪ ،‬نا گهان کاندید‬ ‫می شـــود و بـــا ارای حدا کثـــری در شـــرایطی انتخـــاب می شـــود کـــه در ان‬ ‫انتخابـــات حتـــی فوتبالیســـت تیـــم ملی هـــم حاضر نمی شـــود رای خ ــود را‬ ‫بـــه یـــک فوتبالی بدهـــد کـــه این ماجـــرا درنوع خـــود‪ ،‬بی نظیـــر ا گر نباش ــد‪،‬‬ ‫الاقـــل کم نظیـــر اســـت‪ .‬ایـــن رئیس منتخـــب از قـــدرت و صالبت و داش ــتن‬ ‫اسپانســـرهای میلیاردی کـــه اورده مالی زیادی را به فوتبـــال تزریق می کنند‬ ‫خبـــر می دهـــد؛ امـــا پـــس از شـــش ماه معلـــوم می شـــود کـــه وعـــده از ن ــوع‬ ‫توخالی ســـت‪ .‬عجیب تر از ان اینکه مدتی بعد‪ ،‬هیئت رئیســـه ای که شخص‬ ‫رئیـــس‪ ،‬عامل انتخابشـــان بوده اســـت‪ ،‬در یـــک چرخش ‪ 180‬درجـــه ای و در‬ ‫یک جلســـه‪ ،‬او را عزل می کنند و کمیته اخالق فدراســـیون هم این حرکت را‬ ‫تائید می کند‪ .‬شـــاید یکـــی از کارهای خوب این رئیس فدراســـیون‪ ،‬انتخاب‬ ‫یـــک ســـرمربی فوتبالـــی به نام اســـکوچیچ بود کـــه چند سالی ســـت در ایران‬ ‫کار می کنـــد و هدایـــت تیم ملی فوتبال را برعهده او گذارد‪ .‬اســـکوچیچ مانند‬ ‫مربیـــان خارجـــی قبلـــی‪ ،‬طاقچه بـــاال نگذاشـــت و بـــا بی ادعایـــی و صادقانه‬ ‫کار کـــرد و با به دســـت اوردن نتایجی که مربیـــان پرادعای قبلـــی از انجام ان‬ ‫قاصـــر بودنـــد؛ درحالی که دســـتمزدی چند برابـــر او دریافت کردنـــد‪ ،‬کارنامه‬ ‫قابل قبولـــی ارائـــه داد‪ .‬او در هشـــت مســـابقه متوالـــی با تیم های هـــم گروه‪،‬‬ ‫مســـابقات را با پیروزی پشت ســـر گذاشـــت و تیم ملی ما را ســـرفرازانه‪ ،‬راهی‬ ‫مســـابقات جهانـــی کرد؛ اما باز هم ایـــن مربی‪ ،‬نه مصاحبه کـــرد‪ ،‬نه از کمبود‬ ‫امکانـــات نالـــه کـــرد و نه با شـــان کشـــور مـــا بازی کـــرد؛ امـــا در حالی کـــه باید‬ ‫ً‬ ‫قـــدردان یک چنین مربـــی نجیب و کامال در خدمت فدراســـیون می بودیم‪،‬‬ ‫افـــرادی شـــروع کردنـــد پوســـت خربزه را بـــه زیر پـــای او گذاشـــتن و تضعیف‬ ‫موقعیـــت او؛ یعنی باز دســـت های به اصطالح نامرئی امـــا به نام کمیته فنی‬ ‫فدراســـیون‪ ،‬دورهم جمع شـــدند و به زعم خودشان‪ ،‬بی کفایتی این مربی را‬ ‫اعـــام کرده و عـــزل او را تصویب کردند‪ .‬هیچ مصلحی هم پادرمیانی نکرد که‬ ‫ای فوتبالی ها‪ ،‬چقدر ناشـــناس و ناســـپاس هســـتید و همان طوری که بارها‬ ‫گفته ایـــم‪ ،‬چقدر زور گذشـــته خـــود را فرامـــوش می کنیم و عدالـــت را قربانی‬ ‫می کنیـــم تا به امیال نه چندان اصولی خود دســـت پیـــدا کنیم و مدت کمی‬ ‫را کـــه تا انجام مســـابقات جهانـــی داریم‪ ،‬بـــرای تسویه حســـاب های داخلی‬ ‫به راحتـــی اب خوردن‪ ،‬فرصت ســـوزی می کنیـــم‪ .‬این رویه نه تنها پســـندیده‬ ‫و زیبنـــده مـــرام و مســـلک مـــا ایرانی ها نیســـت؛ بلکه خـــاف این جری ــان را‬ ‫ثابـــت می کنـــد که ما همیشـــه در دنیا به قدرشناســـی شـــهره هســـتیم پس‬ ‫چـــه می شـــود کـــه به نا گهـــان طـــی دو هفتـــه‪ ،‬چند فوتبالیســـت تیـــم ملی‪،‬‬ ‫یش ــوند و‬ ‫بـــا توطئـــه و نقشه کشـــی‪ ،‬خواســـتار عـــزل این مربـــی خوش نام م ‬ ‫کاری می کننـــد کـــه هنـــوز در ورزش ما به خصـــوص فوتبال‪ ،‬بازیکن ســـاالری‬ ‫بـــاب اســـت و چند نفر که کارشـــان بایـــد در خدمت مربی بوده باشـــد‪ ،‬علیه‬ ‫او اقـــدام می کننـــد‪ .‬به یقیـــن ا گـــر در کشـــور دیگـــری چنین مـــوردی حادث‬ ‫شـــود‪ ،‬بالفاصلـــه این افـــراد را از تیم ملی خـــط خواهند زد؛ چـــون در ورزش‪،‬‬ ‫اخالقیات باید ســـرامد باشـــد و این نوع برخورد از ســـوی بازیکنان‪ ،‬نامعقول‬ ‫و کاری هتا کانـــه اســـت‪ .‬درمـــورد کمیته فنی هم باید پرســـید که مال ک عزل‬ ‫و نصب های شـــما چیســـت؟ فردی مربی شده اســـت که همین تیم در بدو‬ ‫شـــروع مســـابقات مقدماتی توســـط مربی قبلی‪ ،‬دو باخت از عراق و بحرین‬ ‫حاصل کارش بوده اســـت؛ اما اسکوچیچ هشت مســـابقه متوالی را باقدرت‬ ‫برنده بوده اســـت‪ .‬ما و فدراســـیون ما‪ ،‬بااین کار بدجـــوری خودمان را ملعبه‬ ‫دســـت دیگـــران کردیـــم و در حالی که فوتبال مـــا‪ ،‬با مســـئولین موقت فعلی‪،‬‬ ‫هنـــوز ســـر در گریبان اســـت و بی برنامگـــی و بالتکلیفـــی مســـئوالن ورزش ــی‪،‬‬ ‫میلیون هـــا هـــوادار فوتبـــال کشـــور را کـــه دل در گـــرو اوازه بلنـــد افتخ ــارات‬ ‫کشـــورمان در صحنه هـــای جهانـــی دارنـــد‪ ،‬از هم ا کنون ناامید کرده اس ــت؛‬ ‫و بدیهی ســـت کـــه این جوانـــان حرکت عجیـــب و نامعقول فدراســـیون را در‬ ‫مظـــان اتهـــام افکار عمومی قـــرار داده انـــد‪ .‬خداوند اخر و عاقبـــت همه ما را‬ ‫ان شـــاءاهلل ختـــم به خیر کنـــد‪ .‬امین‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫اغاز فرایند اجرایی رتبه بندی معلمان‬ ‫وزی ــر اموزش وپ ــرورش گف ــت فراین ــد اجرای ــی رتبه بن ــدی معلم ه ــا از ابت ــدای‬ ‫هفتـــه اغـــاز می شـــود‪ .‬به گـــزارش پانـــا؛ یوســـف نـــوری در جلســـه ش ــورای‬ ‫مه ــا‪ ،‬اف ــزود‪:‬‬ ‫اداری دااله ــو‪ ،‬بااش ــاره به رون ــد اج ــرای قان ــون رتبه بن ــدی معل ‬ ‫اجرایی ش ــدن ای ــن قان ــون مه ــم تنه ــا چهارم ــاه پ ــس از تصوی ــب ان‪ ،‬بیانگ ــر‬ ‫اهمی ــت اموزش وپ ــرورش ب ــرای دول ــت س ــیزدهم اس ــت‪ .‬وی اف ــزود‪ :‬دول ــت‬ ‫مردمــی بــا پس نگرفتــن الیحــه رتبه بنــدی و موافقــت بــا افزایــش ‪ ۳٫۵‬برابــری‬ ‫بودج ــه ای ــن الیح ــه‪ ،‬س ــعی درترمی ــم وضعی ــت معیش ــتی معلم ــان دارد‪.‬‬ ‫شتاب بخشی به روند اجرای طرح ان جی ال ‪۳۱۰۰‬‬ ‫رونــد پیشــرفت پــروژه ان جـی ال ‪ ۳۱۰۰‬بــا راه انــدازی سیســتم روشــنایی بخش‬ ‫یوتیلیت ــی ش ــتاب گرف ــت و عملی ــات پیش راه ان ــدازی و راه ان ــدازی بخ ــش‬ ‫یوتیلیت ــی ای ــن واح ــد اغ ــاز ش ــد‪ .‬به گ ــزارش ش ــانا؛ از نیم ــه پارس ــال رون ــد‬ ‫توســعه ایــن کارخانــه شــتاب گرفــت و در روزهــای گــرم تیرمــاه کــه دمــای هــوا‬ ‫تــا ‪ ۵۶‬درجه ســانتی گراد می رســد‪ ،‬مهندســان و متخصصــان پرتــاش میهــن‬ ‫بــا تــاش شــبانه روزی موفــق شــدند بــا نصــب ترانســفورمر موقــت بــرق شــبکه‬ ‫سراســری را بــه پســت بــرق اصلــی رســانده و نخســتین چراغ هــای ایــن واحــد‬ ‫صنعتــی را روشــن کننــد‪ .‬اجــرای پیش نیازهایــی ماننــد راه انــدازی سیســتم‬ ‫اتش نش ــانی‪ ،‬ش ــبکه توزی ــع ب ــرق و سیس ــتم ‪ UPS‬ب ــرای تامی ــن ب ــرق پای ــدار‪،‬‬ ‫نویدبخـــش روزهـــای خـــوب بـــرای پـــروژه ان جـــی ال ‪ ۳۱۰۰‬و جلوگی ــری از‬ ‫ســوزاندن گاز همــراه نفــت میدان هــای دهلــران‪ ،‬دانــان‪ ،‬اذر‪ ،‬چشــمه خوش‬ ‫و پای ــدار غ ــرب و تامی ــن خ ــورا ک پتروش ــیمی دهل ــران اس ــت‪.‬‬ ‫تهیه نقش ه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل‬ ‫نشســت «بررســی نقشــه راهبــردی صنعــت و تولیــد داخــل» بــا حضــور وزیــر‬ ‫صم ــت‪ ،‬رئی ــس موسس ــه عال ــی ام ــوزش‪ ،‬پژوه ــش و مدیری ــت برنامه ری ــزی‬ ‫برگ ــزار ش ــد‪ .‬به گ ــزارش ش ــاتا؛ س ــید رض ــا فاطمی امی ــن ب ــا تش ــکر از ت ــاش‬ ‫موسســه عالــی امــوزش و پژوهــش و مدیریــت برنامه ریــزی رئیس جمهــوری‬ ‫بــرای تهیــه نقشــه راهبــردی صنعتــی و ارتقــای تولیــد داخــل گفــت‪ :‬در تهیــه‬ ‫ً‬ ‫نقش ــه راهب ــردی بای ــد ب ــه م ــدل مفهوم ــی کام ــا مش ــخص و دقی ــق رس ــید‪.‬‬ ‫وی بااش ــاره به اهمی ــت س ــازوکار اجرای ــی گف ــت‪ :‬بای ــد در تهی ــه نقش ـه راه ب ــه‬ ‫س ــازوکار ان توج ــه ش ــود‪ .‬تعیی ــن بهتری ــن راهبرده ــا ب ــدون تعری ــف س ــازوکار‬ ‫اجرایـــی ان فایـــده ای نـــدارد‪ .‬دراین نشســـت عـــادل اذر بااشـــاره به اینکه‬ ‫کار تهیـــه و تدویـــن نقشـــه راهبـــردی صنعتـــی و ارتقـــای تولیـــد داخ ــل ت ــا‬ ‫شــهریورماه ســال جــاری نهایــی می شــود در حضــور وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت گفــت‪ :‬بــاور داریــم بــدون درگیرکــردن نهادهــای ذی ربــط‪ ،‬ســازمان ها‬ ‫و خبـــرگان و دانشـــگاه ها و بـــا تاییـــد بخـــش صنعـــت ایـــن کار به ســـرانجام‬ ‫نخواه ــد رس ــید‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصدی مصرف لبنیات‬ ‫ُ‬ ‫عابدین کزه‬ ‫خاکستر!‬ ‫تلنگر‬ ‫عض ــو انجم ــن صنای ــع فراورده ه ــای لبن ــی خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬س ــال گذش ــته‬ ‫‪ 20‬تــا ‪ 25‬درصــد از جــذب شــیر لبنــی در غالــب گروه هــای مختلــف محصــول‬ ‫صـــادر می شـــد و پیش بینـــی می شـــود ‪ 40‬درصـــد از شـــیر تولیـــد شـــده در‬ ‫س ــال ج ــاری می ــل ب ــه خار ج ش ــدن از کش ــور را دارد و روس ــیه‪ ،‬قزاقس ــتان‪،‬‬ ‫گرجس ــتان‪ ،‬ارمنس ــتان خواه ــان ش ــیر خ ــام م ــا هس ــتند‪ .‬به گ ــزارش ایلن ــا؛‬ ‫اســـماعیل خاتمـــی بـــا تائیـــد کاهـــش مصـــرف لبنیـــات‪ ،‬گفـــت‪ :‬قیم ــت‬ ‫لبنی ــات بع ــد از اص ــاح نظ ــام یاران ـه ای افزای ــش ‪ 100‬درص ــدی را تجرب ــه ک ــرد؛‬ ‫چگونـــه می تـــوان انتظـــار داشـــت بـــا صعودی شـــدن قیمت هـــا‪ ،‬س ــرانه‬ ‫مص ــرف ری ــزش نکن ــد‪ .‬وی بابیان اینک ــه کمتری ــن اف ــت خری ــد در گ ــروه پنی ــر‬ ‫اتف ــاق افت ــاد‪ ،‬اف ــزود‪ :‬در فرهن ــگ مص ــرف خ ــورا ک پنی ــر ج ــای خ ــود را دارد‬ ‫و در وعده ه ــای صبحان ــه‪ ،‬ناه ــار و ش ــام ج ــای خ ــود را پی ــدا ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫کاه ــش خری ــد پنی ــر کمت ــر از ‪ 10‬درص ــد ب ــوده؛ این درحالی سـ ـت که در س ــایر‬ ‫گروه ه ــای لبن ــی کاه ــش مص ــرف ‪ 15‬ت ــا ‪ 20‬درص ــدی ب ــوده اس ــت‪.‬‬ صفحه 2 ‫شنبه ‪ 25‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2545‬‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه ‪ 25‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2545‬‬ ‫‪3‬‬ ‫فرزانه دلیر؛ کارگردان نمایش «یه شکم پول»‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫پرونده ای برای نمایش «خواب کشی»‬ ‫تبلیغات در تئاتر‪ ،‬باید اصولی و هدفمند صورت بگیرد‬ ‫راه ورود به هنر نمایش‪ ،‬برای بی تجربه ها و غیرمتخصص ها هموار است‬ ‫سودهاسماعیلیقیوم ابادی‬ ‫‪Sude.exo78@gmail.com‬‬ ‫ُ‬ ‫«خواب کشــی» به قلــم حبیــب نریمانــی و بــا تهیه کنندگــی داوود زارع کاریــزی و کارگردانــی صــدف صفــری؛ روزهــای پایانــی اجــرا را در‬ ‫یگــذارد‪ .‬دراین نمایــش‪« ،‬صــدف صفــری»‪« ،‬رومینا رســتمی»‪،‬‬ ‫تســر م ‬ ‫ســالن اســتاد «جمیلــه شــیخی» (مجموعــه تئاتــر محــراب) پش ‬ ‫«نــگار قوا مفــر»‪« ،‬محمدعلــی هاشــمی»‪« ،‬علــی کاظمــی»‪« ،‬پرهــام خا کــزاد» و «پوریــا تذکــری» ایفــای نقــش می کننــد‪« .‬هانــی‬ ‫گلشــاهی کریم» مشــاور کارگــردان و بازیگــردان‪« ،‬پرهــام خا کــزاد» دســتیار کارگــردان‪« ،‬مبینــا رســتمی» منشــی صحنــه و گرافیســت‪،‬‬ ‫راه ورود به هنر نمایش‬ ‫برای بی تجربه ها و غیرمتخصص ها هموار است‬ ‫ُ‬ ‫کارگـردان «خواب کشـی» بااشـاره به اینکه به تشـویق «هانـی‬ ‫گلشـاهی کریم» کـه دراین نمایـش در جایـگاه مشـاور کارگـردان‬ ‫او را یـاری می کنـد‪ ،‬پـا در راه کارگردانـی تئاتـر گذاشـته‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«در گروهـی کوچـک‪ ،‬بنـای روی صحن هبـردن یـک اثـر نمایشـی‬ ‫را داشـتیم و براین مبنـا؛ فراخوانـی بـرای جـذب بازیگـر منتشـر‬ ‫کردیـم کـه طـی ان‪ ،‬حـدود ‪ 100‬نفـر بـرای تسـت حضـور یافتنـد‬ ‫و ازاین میـان‪ ،‬نزدیـک بـه ‪ 30‬نفـر بـرای برگـزاری تمرینـات بـدن‪،‬‬ ‫بیـان‪ ،‬حـس‪ ،‬خوانـش و تحلیـل نمایشـنامه مکبـث انتخـاب‬ ‫ً‬ ‫شـدند‪ .‬از این تعـداد‪ ،‬هشـت نفر انتخـاب شـدند و نهایتـا پـس از‬ ‫نگـروه تشـکیل و تمرینـات اثـر ب هصـورت‬ ‫حـذف برخی ازافـراد‪ ،‬ای ‬ ‫یتـری اغـاز شـد»‪ .‬صـدف صفری که تحصیالتـش را در حوزه‬ ‫جد ‬ ‫کارگردانـی در مقطـع کارشناسـی ادامـه می دهـد‪ ،‬بابیان اینکـه‬ ‫درایـن کار در نقـش «لیـدی مکبـث» بـه روی صحنـه مـی رود‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬ایـن شـخصیت‪ ،‬دچـار جنـون و بی خوابـی شـده و‬ ‫یکـه به وقـوع می پیونـدد‪ ،‬شـروع بـه بازسـازی‬ ‫به واسـطه اتفاقات ‬ ‫اتفاقـات؛ و روایـت داسـتان نمایـش می کنـد»‪ .‬وی کـه در‬ ‫گرو ههـای مختلـف نمایشـی تجربـه ایفـای نقـش را داشـته اسـت‪،‬‬ ‫باابرازخرسـندی ازاینکه در اثری به کارگردانی و بازیگری می پردازد‬ ‫یهـای جـذاب متعـددی دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬مهم تریـن و‬ ‫کـه ویژگ ‬ ‫جذاب تریـن ویژ گـی اش این اسـت که نمایشـنامه مـا‪ ،‬مکبـث‬ ‫یسـت و‬ ‫اسـت و ایـن اثـر‪ ،‬ب هشـدت نمایشـنامه جـذاب و گیرای ‬ ‫به نظـرم‪ ،‬بزرگ تریـن تـراژدی در میان نمایشـنامه های موجود در‬ ‫جهـان اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه ایـن اثـر‪ ،‬برپایـه میزانسـن ها‪،‬‬ ‫یکـه در ان ُر خ‬ ‫یهـای خاصـش‪ ،‬اتفاقات ‬ ‫سـبک نمایشـی و ویژگ ‬ ‫می دهـد و نوبودنـش‪ ،‬موجـب شـد نـگاه مـا نسـبت بـه متـن‬ ‫نگاشت هشـده توسـط حبیـب نریمانـی‪ ،‬نگاهـی باشـد کـه بـرای‬ ‫تهـای خاصـی داشـته باشـد‪ ،‬گفـت‪« :‬داسـتان‬ ‫مخاطـب جذابی ‬ ‫ایـن نمایش‪ ،‬نخسـتین ویژ گـی مهم و قابل توجه بـرای من بوده؛‬ ‫ً‬ ‫زیرا عالقه بسـیاری به مکبث و اساسـا نمایشـنامه های شکسـپیر‬ ‫دارم و همبسـتگی موجـود و زیسـت مشـترک میـان اعضـای گروه‬ ‫نگـروه‪ ،‬حـال‬ ‫و انـرژی گـروه موجـب شـده تـا همـه دوسـتانم درای ‬ ‫تهـای‬ ‫خوبـی را در تمریـن‪ ،‬اجراهـا و تمـام شـرایط در موقعی ‬ ‫مشـترک تجربـه کننـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه تئاتـر در موقعیـت و‬ ‫شهـای متعـدد روبـه رو و همـواره‬ ‫نهـای مختلـف‪ ،‬بـا چال ‬ ‫زما ‬ ‫مظلـوم بـوده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬احسـاس می کنـم هنـر نمایـش‬ ‫یکـه‬ ‫در دوران کرونـا‪ ،‬از همیشـه مظلو متـر شـده اسـت و درحال ‬ ‫بسـیاری از مکان های عمومی باز و تجمع داخل ان ها زیاد بود؛‬ ‫یشـد‪،‬‬ ‫نشـرایط بسـته و تعطیـل م ‬ ‫یکـه درای ‬ ‫یکـی از مکان های ‬ ‫سـالن های تئاتـر بـود»‪ .‬وی‪ ،‬باابرازتاسـف ازاینکه بسـیاری از‬ ‫یهـای مکـرر در دوران کرونـا در حوزه‬ ‫یهـا به واسـطه تعطیل ‬ ‫تئاتر ‬ ‫اشـتغال لطمـه دیده انـد‪ ،‬گفـت‪« :‬فکـر می کنـم در شـرایط کرونـا‪،‬‬ ‫اجرا و به روی صحنه بردن یک نمایش سخت است؛ اما خداوند‬ ‫را شـا کریم کـه ایـن بیمـاری در کشـورمان کمتـر شـد و اهالـی تئاتـر‬ ‫توانسـتند بـه فعالیتشـان ادامـه دهنـد»‪ .‬وی جـذب مخاطب در‬ ‫حـوزه نمایـش را موضوعـی ریشـه ای خوانـد و بابیان اینکـه امـروز‬ ‫جامعـه مـا بیـش از هـر جامعـه دیگـری بـا نمایـش غریبـه اسـت‪،‬‬ ‫گسـازی و ترغیـب مـردم را یکـی از مهم تریـن راهکارهـا‬ ‫فرهن ‬ ‫درجهـت افزایـش تماشـاچی در حـوزه هنـر نمایـش برشـمرده‬ ‫و گفـت‪« :‬یکـی از مهم تریـن معضالتـی کـه امـروز در حـوزه تولیـد‬ ‫اثـار نمایشـی هسـت اینکـه راه تولیـد اثـر‪ ،‬بـرای کسـانی که تجربه و‬ ‫تحصیلات مرتبـط در حـوزه هنرهـای نمایشـی؛ یـا تجربـه حضـور‬ ‫در گروه هـا را ندارنـد‪ ،‬همـوار اسـت و این افراد‪ ،‬می توانند به راحتی‬ ‫وارد تئاتـر شـوند و کار کننـد»‪ .‬وی وجـود سـرمایه و سـرمایه گذار‬ ‫را از مهم تریـن عواملـی برشـمرد کـه می توانـد در تولیـد هرنـوع از‬ ‫نمایش موثر باشد و افزود‪« :‬گروه های نمایش‪ ،‬می توانند هرنوع‬ ‫کاری را در هـر سـالنی کـه می خواهنـد به واسـطه یـک سـرمایه‬ ‫خـوب بـه روی صحنـه ببرنـد؛ کـه فار غ ازایـن اسـت کـه اجرایـی‬ ‫ً‬ ‫خـوب داریـد یـا اصلا نمایشـی درخورتوجـه را بـه روی صحنـه‬ ‫نمی بریـد»‪.‬‬ ‫پای تمام چالش های موجود‬ ‫در تولید نمایش «خواب ُ کشی» ایستادیم‬ ‫پرهـام خا کـزاد بااشـاره به اینکه همـواره در عرصـه نمایش بـر روی‬ ‫بازیگـری تمرکـز کـرده؛ اما در پشـت صحنه تئاتـر نیز فعالیت هایی‬ ‫شهـا‪ ،‬به عنـوان‬ ‫داشـته اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬در بسـیاری از نمای ‬ ‫دسـتیار حضـور داشـته ام و هدفـم از حضـور در تئاتـر ایـن بـوده‬ ‫ُ‬ ‫اسـت کـه بیشـتر بیامـوزم»‪ .‬بازیگـر نمایـش «خواب کشـی» کـه‬ ‫فعالیـت هنـری اش را از ‪ 1397‬بـا حضـور بـر روی صحنـه نمایـش‬ ‫و پشـت صحنه تئاتـر اغـاز کـرده اسـت؛ بااشـاره به اینکه پیـش از‬ ‫حضـور دراین اثـر نیـز بـا صـدف صفـری همکاری هایـی داشـته‬ ‫و در پـروژه قبلـی کـه او حضـور داشـت‪ ،‬به عنـوان بازیگـر مقابـل‬ ‫یکدیگـر ایفـای نقـش می کردنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬همیـن موجـب شـد کـه‬ ‫مـا ب هصـورت مشـترک تصمیـم بـه تشـکیل گروهـی هنـری بگیریم‬ ‫تا بتوانیم به تولید نمایش بپردازیم و درکنارهم کار کنیم و اولین‬ ‫ُ‬ ‫اثـر مشـترک مـا باعنـوان خواب کشـی به کارگردانـی صـدف صفـری‬ ‫بـه روی صحنـه رفـت»‪ .‬وی کـه تابه امـروز در تمرینـات مختلـف‬ ‫گروه های مختلف حضور داشته‪ ،‬باابرازخرسندی ازاینکه عضوی‬ ‫از گروهـی باانگیـزه‪ ،‬خلاق و جـوان اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬دراین نمایـش‪،‬‬ ‫در قالـب شـخصیت مکبـث بـه روی صحنـه مـی روم و چـون ایـن‬ ‫نقـش را بسـیار دوسـت دارم‪ ،‬برایـم تجربـه ای جالـب و جـذاب‬ ‫اسـت و به دلیل اینکـه سـن ایـن نقـش‪ ،‬از سـن مـن بیشـتر‬ ‫گتـری روبـه رو هسـتم»‪.‬‬ ‫شهـای بزر ‬ ‫اسـت‪ ،‬در ایفـای ان بـا چال ‬ ‫شهـای دانشـجویی‬ ‫خا کـزاد کـه در گرو ههـای مختلـف نمای ‬ ‫حضـور داشـته اسـت‪ ،‬بابیان اینکـه در رونـد تمریـن‪ ،‬بـا ایـن نقش‬ ‫گالویـز بـوده تـا بتوانـد ان را باالوپاییـن کنـد تـا بـه تعـادل برسـاند‪،‬‬ ‫یکـه توانسـتم‪ ،‬سـعی کـردم بـه نقـش نزدیک شـوم‬ ‫افـزود‪« :‬تاجای ‬ ‫«حســین ســیدیان» طــراح و ســازنده تیــزر‪« ،‬فرزانــه جدیــد» طراح گریم‪« ،‬نســیم ملکی» طراح لبــاس‪« ،‬کیوان ضیاپــور» طراح صحنه‪،‬‬ ‫«مبینــا رســتمی» منشــی صحنــه‪« ،‬فرهــاد توکلــی» طــراح پوســتر و لوگــو‪« ،‬ســعیده شــیرمحمدی» و «درســا قشــقایی» مجریــان گریــم‪،‬‬ ‫«شــقایق دهقــان زاده» اتــاق فرمــان‪« ،‬گلنــوش روانســتان» گرافیســت‪« ،‬رضــا کوراونــد»‪« ،‬علیرضــا شــعبانی»‪« ،‬مهــدی کریمــی» و‬ ‫«ماهــان حشــنو» عکاســان و «حســین عباســی» روابط عمومـ ِـی ایــن اثــر ‪ 50‬دقیقه ای هســتند‪ .‬در خالصه داســتان ان امــده‪« :‬لیدی‬ ‫مکبــث» دچــار جنــون و بی خوابــی شــده‪ .‬دکتــر می خواهــد بــه او کمــک کنــد تــا بــا بازگوکــردن داســتان به قدرت رســیدن «مکبــث» و‬ ‫گفتــن حقیقــت‪ ،‬از ایــن جنــون و عــذاب رهایــی یابــد ‪ ...‬گفت وگــو بــا کارگــردان و بازیگــران ایــن نمایــش را درادامــه می خوانیــم‪.‬‬ ‫و از ایـن کارا کتـر وام بگیـرم تـا اجـرای موفقـی را بـر روی صحنـه‬ ‫داشـته باشـم»‪ .‬وی اثـار «ویلیـام شکسـپیر» را از برجسـته ترین‬ ‫اثـار در حـوزه ادبیـات داسـتانی و نمایشـی در دنیـا برشـمرده و‬ ‫نهـا‪ ،‬باعنوان بهترین اثـار ادبی دنیا‬ ‫بااذعان به اینکـه همـواره از ا ‬ ‫یشـود‪ ،‬گفـت‪« :‬به نظـرم فـرم اجرایـی و نـوع پرداخـت مـا به‬ ‫یـاد م ‬ ‫یشـود مخاطـب ارتبـاط بیشـتری بـا متـن‬ ‫ایـن متـن‪ ،‬موجـب م ‬ ‫یهـای بیشـتری از متـن در ذهـن او بمانـد؛ زیـرا‬ ‫برقـرار کنـد و ویژگ ‬ ‫خود مکبث می تواند برای مخاطب‪،‬‬ ‫شـنیدن این روایت از زبان ِ‬ ‫جالـب و جـذاب باشـد»‪ .‬وی باابرازخرسـندی ازاینکه تابه امـروز‬ ‫بسـیاری از مخاطبـان بازخوردهـای خوبـی را از ایـن نمایـش بـه‬ ‫یسـت‬ ‫گـروه تولیـد داده انـد‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن نمایـش‪ ،‬ازجملـه اثار ‬ ‫یتـوان گفـت بـه خصوصیـات جامعـه امـروز شـبیه‬ ‫کـه به یقیـن م ‬ ‫یتـوان به عنـوان مهم تریـن مـورد در‬ ‫اسـت و از همین امـر‪ ،‬م ‬ ‫یهـای شـاخص ان یـاد کـرد»‪ .‬ایـن بازیگـر تئاتـر بابیان اینکه‬ ‫ویژگ ‬ ‫شـخصیت های موجود در این قصه را بسـیار دوسـت دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«بیـش از ان البته عوامل پشـت صحنه و یکرنگـی دراین گروه برایم‬ ‫نگـروه‪،‬‬ ‫جـذاب اسـت و همیـن موجـب شـد تـا همـه اعضـای ای ‬ ‫شهـا‬ ‫پـس از تصمیـم بـه اغـاز کار و انتخـاب متـن‪ ،‬پـای همـه چال ‬ ‫و سـختی های موجـود در پـروژه ایسـتادند و اینکـه می توانـم کنـار‬ ‫دیگـر اعضـای گروه که رفقایم هسـتند‪ ،‬به فعالیت بپـردازم‪ ،‬حالم‬ ‫را خـوب می کنـد»‪ .‬وی هنـر را در دو واژه «جامعـه» و «دغدغـه»‬ ‫یتـوان هنرمنـد گفـت کـه‬ ‫تعریـف کـرده و بابیان اینکـه بـه کسـی م ‬ ‫نسـبت بـه جامعـه اش دغدغه منـد باشـد‪ ،‬افـزود‪« :‬عالقـه ای کـه‬ ‫بـه ایـن هنـر و هدفـی کـه درایـن راه دارم‪ ،‬ان چنـان مـرا ماننـد روز‬ ‫اول ورود به عرصه نمایش باانگیزه نگاه داشته که با وجود تمام‬ ‫سختی ها همواره درحال تالشیم و با وجود موانع موجود‪ ،‬اینکه‬ ‫می بینـم دوسـتانم همچنـان درحال تالش انـد‪ ،‬مـن را خوشـحال‬ ‫می کنـد»‪ .‬وی بااذعان به اینکـه بنـای ان دارد تـا پایـان ایـن راه‪،‬‬ ‫مسـتمر بـه فعالیـت بپـردازد و ذره ای از انگیـزه او کاسـته نشـود‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬دوسـت دارم به رغـم همـه مشـکالت کـه دراین مسـیر‬ ‫وجـود داشـته اسـت‪ ،‬پرانـرژی بـه ایـن حرکـت ادامـه دهـم»‪.‬‬ ‫هنر ‪ ،‬تشخیص اثار قوی و فاخر‬ ‫از اثار ضعیف کلیشه ای ناکارامد است‬ ‫ُ‬ ‫رومینـا رسـتمی؛ بازیگـر «خواب کشـی» بااشـاره به اینکه پـس از‬ ‫نگـروه تماس‬ ‫انتشـار فراخـوان جـذب بازیگـر در اینسـتا گرام‪ ،‬با ای ‬ ‫گرفت و پس از مراحل تسـت وارد تمرینات شـد‪ ،‬گفت‪« :‬در قالب‬ ‫شـخصیت پرسـتار لیـدی مکبـث دراین نمایـش روی صحنـه‬ ‫یشـوم‪ .‬او‪ ،‬وظیفـه درمـان لیـدی مکبـث را برعهـده دارد‬ ‫حاضـر م ‬ ‫و به کمـک پزشـک و پرسـتاری دیگـر‪ ،‬مشـغول انجـام دور ههـای‬ ‫درمانـی ایـن شـخصیت هسـتند»‪ .‬وی کـه در «شـاپرک خانم»‬ ‫به کارگردانـی نـدا کاظمـی؛ در پردیـس تئاتـر تهـران بـه روی‬ ‫صحنـه رفـت‪ ،‬بااشـاره به اینکه ایـن شـخصیت ها درتالش انـد تـا‬ ‫صحن ههـای خاطـرات گذشـته را بـرای «لیـدی مکبث» بازسـازی‬ ‫یشـده‬ ‫کتـک صحن ههـای بازساز ‬ ‫شهـای او را بـه ت ‬ ‫و وا کن ‬ ‫یهـای ایـن نمایش‬ ‫ضبـط کننـد‪ ،‬افـزود‪« :‬یکـی از مهم تریـن ویژگ ‬ ‫کـه می توانـد مخاطـب را جـذب کنـد‪ ،‬این اسـت که برپایـه متنـی‬ ‫ً‬ ‫بسـیار معـروف نوشـته شـده و بـه روی صحنـه رفتـه اسـت‪ .‬یقینـا‬ ‫جمعیـت غالـب فعـال در هنرهـای نمایشـی و بخـش مهمـی از‬ ‫مخاطبـان تئاتـر امـروز ویلیـام شکسـپیر و نمایشـنامه مکبـث را‬ ‫به خوبـی می شناسـند و ازایـن رو‪ ،‬کنجکاونـد کـه نـوع دیگـری از‬ ‫ایـن اجـرا را به تماشـا بنشـینند و همین امـر‪ ،‬مخاطـب نمایـش‬ ‫نحـال‪ ،‬فضـای روان ِـی‬ ‫را در حـدی قابل توجـه بـاال بـرده‪ .‬درعی ‬ ‫موجود دراین اثر می تواند برای مخاطبانی که هیچ گونه اشنایی‬ ‫پیشـین بـا ایـن متـن و نویسـنده ان ندارنـد نیـز جـذاب باشـد»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه داشـتن گروهی خوب در تولید یک نمایش‪،‬‬ ‫یهـای ایـن اثـر اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬به لطـف خداونـد‪،‬‬ ‫از دیگـر ویژگ ‬ ‫نگـروه بچه هایـی خـوب و درج هیـک بودنـد‬ ‫کتـک اعضـای ای ‬ ‫ت ‬ ‫کـه همـکاری و تعامـل مثال زدنـی انـان‪ ،‬قابل توجه بود‪ .‬ازسـویی ‪،‬‬ ‫هدایـت و کارگردانـی خـوب و درسـت صـدف صفـری‪ ،‬از نـکات‬ ‫قابل توجـه دراین نمایـش اسـت که فـرای انجام نقـش کارگردانی‪،‬‬ ‫در تمـام شـرایط بـا تمـام هنرمنـدان حاضـر دراین اثـر سـاخت‪ ،‬بـا‬ ‫مشـکالت موجـود کنـار امد و باجـان ودل بـرای این نمایش وقت‬ ‫صـرف کـرد»‪ .‬وی‪ ،‬باابراز خرسـندی از اینکه دراین اثـر‪ ،‬در عیـن‬ ‫یبـودن کارگـردان توانسـته خروجـی خـوب و قابل توجهـی‬ ‫کاراول ‬ ‫یکـه انتظـار‬ ‫نهـم درحال ‬ ‫را بـر روی صحنـه به تصویـر بکشـد ؛ ا ‬ ‫نمی رفـت از یـک کارگـردان کاراولـی چنیـن اثر خوب و اسـتانداری‬ ‫بـه روی صحنـه بـرود‪ ،‬گفـت‪« :‬اجـرای تئاتـر در روزهـای نخسـت‬ ‫شـیوع کرونا برای گروه های نمایشـی دشوار بود؛ زیرا تماشا گران‪،‬‬ ‫شهـا‬ ‫تهـای موجـود کمتـر بـه دیـدن نمای ‬ ‫به علـل محدودی ‬ ‫نشـرایط‪ ،‬تماشـاچیان‬ ‫می امدند و همین موجب شـد تئاتر درای ‬ ‫خویـش را از دسـت بدهـد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه در روزهایـی‬ ‫نتـر امده‬ ‫بسـر می بریـم کـه به لطـف خـدا‪ ،‬امـار بیمـاری کرونـا پائی ‬ ‫و مـردم خـود را بـا شـرایط موجـود وفـق داده و بـه ان عـادت‬ ‫مکـم تماشـاچیان سـابق تئاتـر و کسـانی که‬ ‫کرده انـد‪ ،‬گفـت‪« :‬ک ‬ ‫همـواره پیگیـر تئاتـر بودنـد‪ ،‬دوبـاره بـه سـالن ها برگشـته اند و کنار‬ ‫گرو ههـای نمایشـی قرار گرفته اند و دوباره شـروع بـه دیدن اجراها‬ ‫کرده انـد»‪ .‬وی تبلیغـات تئاتـر در رسـانه های پرمخاطـب را یکـی‬ ‫از مهم تریـن عوامـل جـذب مخاطـب بـه هنـر نمایـش دانسـته و‬ ‫باتا کیدبراینکـه بسـیاری ازافراد مشـهور و موثر جامعـه‪ ،‬می توانند‬ ‫باتکی هبـر امکاناتـی کـه در دسـت دارنـد‪ ،‬در تبلیغـات تئاتـر بـه‬ ‫گرو ههـای تولیدکننـده‪ ،‬کمـک شـایان توجهی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬کسـی که دیـد زیبایی شناسـانه داشـته باشـد و بتوانـد‬ ‫یـک اثـر کلیشـه ای نا کارامـد ضعیـف را در کنـار یـک اثـر قـوی کـه‬ ‫برپایـه پای ههـای ایدئولوژیکـی قـوی شـکل گرفته اسـت‪ ،‬از یکدیگر‬ ‫تشـخیص دهد؛ و ایده هایش را با خالقیت به اجرا برسـاند‪ ،‬نقاط‬ ‫قوت بسیاری در وجودش دارد که می توان او را هنرمند نامید»‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مائده ا کبریان‬ ‫در «تاالر قشقایی» به صحنه می رود؛‬ ‫َ‬ ‫نمایش «تب» به کارگردانی «رویا کاکاخانی»‬ ‫نفیسهرحیمی‬ ‫‪nrnafise7070@gmail.com‬‬ ‫«ت ــب» به نویس ــندگی واالس ش ــان‪ ،‬کارگردان ــی‬ ‫روی ــا کا کاخان ــی و ب ــازی ن ــادر ف ــاح؛ عن ــوان یک ــی‬ ‫از تازه تری ــن اث ــار نمایش ــی تئاترش ــهر اس ــت ک ــه از‬ ‫‪24‬تیرماه در تاالر قش ــقایی روی صحنه رفته است‪.‬‬ ‫«س ــینا ییالق بیگی» طراح صحنه و لباس و مش ــاور‬ ‫کارگ ــردان‪« ،‬رض ــا خضرای ــی» طراح ن ــور‪« ،‬مصطفی‬ ‫قاه ــری» و «فری ــده براتی» طراح پوس ــتر و بروش ــور‪،‬‬ ‫شاتر‬ ‫«مرتض ــی برزگ ــرزادگان» دس ــتیار اول کارگ ــردان‪،‬‬ ‫برنامه ری ــز و مدی ــر تولی ــد‪« ،‬ماه ــور ماج ــدی»‬ ‫دس ــتیار کارگ ــردان‪« ،‬فاطم ــه علی شوش ــتری»‬ ‫منش ــی صحنه‪« ،‬کیان قدرش ــناس» مدیر صحنه‪،‬‬ ‫یف ــرد» دس ــتیار صحن ــه‪،‬‬ ‫«محمدحس ــن درباغ ‬ ‫«س ــید مصطف ــی طباطبائی نس ــب» سرپرس ــت‬ ‫س ــاخت دکور‪« ،‬اس ــماعیل عب ــاس زاده»‪« ،‬مهدی‬ ‫عاب ــدی» و «ه ــادی عاب ــدی» دس ــتیاران دک ــور و‬ ‫«محمدعلی ش ــاهرخی» ام ــور تبلیغ ــات‪ ،‬از عوامل‬ ‫برگشتنافتخار ام�یز‬ ‫مردان ج�نگی‬ ‫این نمایش به نویسندگی شهرام احمدزاده‪،‬‬ ‫کارگردانی حسین شهبازی و تهیه کنندگی‬ ‫ن شماره ‪« ۲‬پردیس‬ ‫امیر عباسی؛ در سال ‬ ‫تئاتر شهرزاد» روی صحنه است‪ .‬ابوالفضل‬ ‫ جمشیدی‪ ،‬محسن جاللی راد‪ ،‬امیر‬ ‫ عباسی‪ ،‬ایدا سرمست‪ ،‬ناصر عزتی‪ ،‬اشکان‬ ‫ دالوری‪ ،‬عارف عباسی‪ ،‬فرشته الوسی‪ ،‬نصیر‬ ‫سا کی‪ ،‬علی یعقوبی‪ ،‬نیلوفر حسنی‪ ،‬حامد‬ ‫ پورمحمد‪ ،‬محمود صفری‪ ،‬حسین شهبازی‬ ‫و زهرا معصومی (صدا)‬ ‫در این اثر ایفای نقش می کنند‪.‬‬ ‫سحر رضائی پور‬ ‫نپ ــروژه هس ــتند‪« .‬ت ــب»‪ ،‬روایتگ ــر بخش ــی از‬ ‫ای ‬ ‫یس ــت ک ــه در ش ــرایط اقتص ــادی و‬ ‫زندگ ــی مرد ‬ ‫فرهنگ ــی خوب ــی رش ــد ک ــرده؛ ام ــا اتفاق ــی ب ــر او اثر‬ ‫یش ــود نس ــبت به زندگی‪ ،‬نقش‬ ‫گذاش ــته و باعث م ‬ ‫و جایگاه ــش در وضعی ــت و ش ــرایط اقتص ــادی‬ ‫جه ــان‪ ،‬ش ــرایط و نگاه ــی متفاوت ــی پیدا کن ــد و به‬ ‫ً‬ ‫ای ــن بیندیش ــد ک ــه ای ــا اص ــا می تواند بر ش ــرایطی‬ ‫مانن ــد فقر‪ ،‬اثر داش ــته باش ــد یا خی ــر؟ کا کاخانی‪ ،‬از‬ ‫هنرمن ــدان عرص ــه تئاتر اس ــت که عالو هب ــر تدریس‬ ‫تریبون‬ ‫تئات ــر در حوز هه ــای مختل ــف دانش ــگاهی؛ در‬ ‫نمایش های ــی مانن ــد «پی ــش از ناش ــتایی ‪،»۱۳۷۷‬‬ ‫نه ــای س ــفید ‪،»۱۳۷۹‬‬ ‫«م ــده ا ‪« ،»۱۳۷۸‬پیراه ‬ ‫«اب ــر در فنج ــان ‪« ،»۱۳۸۰‬خاموش ــی م ــاه ‪،»۱۳۸۱‬‬ ‫یه ــا ‪« ،»۱۳۸۲‬اتاق گریم ‪« ،»۱۳۸۳‬اپارتمان‬ ‫«یادگار ‬ ‫‪« ،»۱۳۷۹‬هنگامه ای که اس ــمان ش ــکافت ‪،»۱۳۸۲‬‬ ‫«گاهی اوق ــات برای زنده ماند باید م ــرد ‪ »۱۳۸۲‬و ‪...‬‬ ‫دیگ ــر به عنوان کارگردان‪ ،‬دس ــتیار کارگ ــردان و عضو‬ ‫گ ــروه اجرای ــی حضور داش ــته اس ــت‪.‬‬ ‫امین کردبچه چنگی‬ ‫‪Aminkordbacheh@gmail.com‬‬ ‫فرزان ــه دلی ــر؛ نویس ــنده و کارگ ــردان «ی ــه ش ــکم پ ــول» ک ــه در س ــالن اس ــتاد‬ ‫«هوشـــنگ حنیفـــه» در فرهنگســـرای امام خمینـــی (ره) پا کدشـــت اج ــرا‬ ‫می شـــود‪ ،‬بااشـــاره به اینکه ایـــن نمایـــش‪ ،‬از ‪ 20‬تیرمـــاه بـــه روی صحن ــه‬ ‫رفت ــه و همــه روزه از س ــاعت ‪ 19‬و به م ــدت ‪ 50‬دقیق ــه میزب ــان عالقه من ــدان‬ ‫در این شهرس ــتان اس ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬ای ــن اث ــر درم ــورد زندگ ــی زنی س ــت ک ــه ب ــا‬ ‫دختــری اشــنا می شــود و بیــن ان هــا‪ ،‬رابط ـه ای برپایــه همــدردی‪ ،‬همدلــی‬ ‫و کمـــک بـــه یکدیگـــر شـــکل می گیـــرد»‪ .‬وی بابیان اینکـــه مخاطـــب‪ ،‬در‬ ‫رون ــد داس ــتان می بین ــد ک ــه ای ــن دو ش ــخصیت ه ــوای یکدیگ ــر را دارن ــد و‬ ‫ً‬ ‫گویــی ایــن دختــر‪ ،‬دقیقــا بــا همیــن هــدف بــه ایــن زن نزدیــک شــده‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫یس ــت و‬ ‫«مخاط ــب در رون ــد اث ــر متوج ــه خواه ــد ش ــد ماج ــرا چی ــز دیگر ‬ ‫ای ــن خان ــم‪ ،‬قص ــد سوءاس ــتفاده جس ــمی و روح ــی از ای ــن دخت ــر ج ــوان و‬ ‫کم سن وســـال را دارد»‪ .‬دلیـــر بابیان اینکـــه «تنهایـــی» یکـــی از محوره ــای‬ ‫اصلـــی ایـــن داســـتان اســـت و مخاطـــب به خوبـــی بـــا دیـــدن نمای ــش‪،‬‬ ‫درخواهـــد یافـــت زمانـــه‪ ،‬به ســـویی رفتـــه کـــه همـــه در تنهایـــی خوی ــش‬ ‫غرق ان ــد‪ ،‬اف ــزود‪« :‬ام ــروزه بس ــیاری ازافراد در اوج تنهای ــی‪ ،‬درپ ـ ِـی انگی ــزه ای‬ ‫ب ــرای ادام ــه زندگ ــی و راه خ ــود ب ــوده و دوس ــت دارن ــد ب ــه اطرافی ــان امی ــد‬ ‫ن رفتارهـــا گارد‬ ‫بدهنـــد؛ درمقابـــل‪ ،‬کســـانی هســـتند کـــه نســـبت بـــه ایـــ ‬ ‫دارن ــد»‪ .‬وی ک ــه تحصیالت ــش را در رش ــته «رس ــانه دیجیت ــال» در مقط ــع‬ ‫کارشناســـی به پایـــان رســـانده؛ بااذعان به اینکـــه دو شـــخصیت ایـــن اث ــر‬ ‫ازنظ ــر روح ــی‪ ،‬جایگاه ه ــای متفاوت ــی ب ــا یکدیگ ــر دارن ــد‪ ،‬اف ــزود‪« :‬ش ــاید‬ ‫ابت ــدای کار‪ ،‬این گون ــه به نظ ــر برس ــد یک ــی از ش ــخصیت ها‪ ،‬زندگ ــی ش ــادی‬ ‫دارد؛ امـــا وقتـــی وارد قصـــه می شـــویم‪ ،‬تـــازه متوجـــه می شـــویم اوض ــاع از‬ ‫نه ــا ایج ــاد می ش ــود‪ ،‬گوی ــای‬ ‫چ ــه ق ــرار اس ــت و ش ــرایطی ک ــه در زندگ ــی ا ‬ ‫این اس ـت که م ــا ا گ ــر از هم ــان اول‪ ،‬نیتم ــان را در روابطم ــان‪ ،‬خیرخواهان ــه‬ ‫بدانیـــم و قصـــد کمـــک بـــه هـــم را داشـــته باشـــیم‪ ،‬می توانیـــم حـــال دل‬ ‫یکدیگ ــر را خ ــوب کنی ــم»‪ .‬ای ــن کارگ ــردان تئات ــر بابیان اینک ــه وقت ــی ف ــردی‬ ‫ب ــه دیگ ــری کم ــک می کن ــد‪ ،‬ح ــال بهت ــری دارد و در پل ــه اول‪ ،‬کاری ک ــرده‬ ‫ً‬ ‫ک بـــه دیگـــران نهایتـــا دو نتیج ــه‬ ‫کـــه دلـــش ارام بگیـــرد‪ ،‬گفـــت‪« :‬کمـــ ‬ ‫دارد؛ اول انکـــه بـــه شـــخصی دیگـــر یـــاری رســـانده ایم و دوم انکـــه قدم ــی‬ ‫برداش ــته ایم ک ــه قل ــب خوی ــش را ارام کرده ای ــم‪ .‬ب ــا گام برداش ــتن درایــن راه‬ ‫می توانیـــم همدلـــی را بیش از هر زمـــان و بهتـــر از هـــر زبـــان دیگـــر بی ــان‬ ‫کنیــم»‪ .‬دلیــر بااشــاره به اینکه ایــده اولیــه او در نــگارش ایــن متــن‪ ،‬مشــکالت‬ ‫موج ــود پیرام ــون زندگ ــی زن ــان در جامع ــه ب ــوده و دو ش ــخصیت اصل ــی‬ ‫داســتان خانــم هســتند‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن دو‪ ،‬بــا هــم رفیق انــد؛ امــا در رگ ههــای‬ ‫زیریـــن متـــن متوجـــه می شـــویم ادم هـــا‪ ،‬حتـــی در اوج تنهایی هایش ــان‬ ‫چک ــس‬ ‫کـــه می گوینـــد هیچ کـــس را نمی خواهـــم ببینـــم یـــا بـــا هی ‬ ‫نمی خواهـــم حـــرف بزنـــم یـــا حوصلـــه نـــدارم ‪ ...‬بـــاز دنبـــال انگیزه ان ــد»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـــه زنـــان در همـــه جوامـــع‪ ،‬مســـائل و مشـــکالت بســـیاری‬ ‫ً‬ ‫دارن ــد؛ درعین ح ــال‪ ،‬ای ــن «خان ــواده» اس ــت ک ــه می توان ــد نهایت ــا ف ــرد را از‬ ‫تنهای ــی دربی ــاورد‪ ،‬اف ــزود‪« :‬ف ــرد می توان ــد ب ــا تش ــکیل خان ــواده‪ ،‬انگی ــزه ای‬ ‫ب ــرای ادام ــه زندگ ــی خل ــق کن ــد؛ چرا ک ــه معتق ــدم ه ــر ف ــرد می توان ــد ب ــرای‬ ‫خ ــودش ی ــک خان ــواده باش ــد و نبای ــد تنه ــا ب ــه ای ــن فک ــر ک ــرد ک ــه ب ــا کن ــار‬ ‫هـــم چیده شـــدن چندیـــن عضـــو‪ ،‬یـــک خانـــواده تشـــکیل می شـــود‪ .‬م ــا‬ ‫می توانی ــم خانواده های ــی را ببینی ــم ک ــه ب ــا ی ــک عض ــو ش ــکل گرفته ان ــد و‬ ‫خــود فــرد‪ ،‬بایــد چهارچــوب‪ ،‬قواعــد و مســائل خاصــی را کــه بــرای تشــکیل‬ ‫خان ــواده درنظ ــر می گی ــرد‪ ،‬رعای ــت و به ارام ــی در جامع ــه خوی ــش زندگ ــی‬ ‫کنـــد»‪ .‬دلیـــر کـــه تجربـــه حضـــور در نمایش هـــا و فیلم هـــای متعـــددی را‬ ‫به عن ــوان دس ــتیار کارگ ــردان نی ــز به ثب ــت رس ــانده اس ــت‪ ،‬درب ــاره انتخ ــاب‬ ‫بازیگ ــر ب ــرای اج ــرای ای ــن نمای ــش در پا کدش ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬دراین شهرس ــتان‬ ‫انتخـــاب بازیگـــر امـــری دشـــوار اســـت و این موضـــوع‪ ،‬از عدم بهـــادادن‬ ‫شه ــای‬ ‫ب ــه تئات ــر دراین شهرس ــتان سرچش ــمه می گی ــرد‪ .‬در غال ــب نمای ‬ ‫مختل ــف اجرا ش ــده در پا کدش ــت‪ ،‬ش ــخصیت های م ــرد بس ــیاری بودن ــد؛‬ ‫ً‬ ‫ازایـــن رو‪ ،‬این دســـت نمایش هـــا یـــا یـــک شـــخصیت زن داشـــته یـــا اص ــا‬ ‫زن ــی در ان ه ــا حض ــور نداش ــت؛ و ب هس ــختی ب ــا مش ــورت یک ــی از دوس ــتان‬ ‫توانس ــتم خانم ه ــا متین ن ــژاد و پیش ــوامراد را باتوجه ب ــه ایده های ــی ک ــه از‬ ‫متــن در ذهــن داشــتم‪ ،‬بــرای بــازی انتخــاب کنــم»‪ .‬وی بابیان اینکــه امیــد‬ ‫ان دارد نوش ــتن مت ــن و انتخ ــاب بازیگ ــر زن ب ــرای ی ــک اج ــرای صحنــه ای‬ ‫در پا کدش ــت‪ ،‬ب ــه این ام ــر منج ــر ش ــود ک ــه اس ــتعدادهای عال ــی و توان ــای‬ ‫این شهرســـتان شناســـایی شـــوند‪ ،‬گفـــت‪« :‬توانســـتیم به مـــرور‪ ،‬بان ــوان‬ ‫توانمنـــد و هنرمنـــد این شهرســـتان را در قالـــب گـــروه‪ ،‬درکنارهـــم جم ــع‬ ‫و بیشـــتر فعالیـــت کنیـــم تـــا اتفاقـــات خوبـــی رخ دهـــد و اســـتعدادهای‬ ‫بیشـــتری دراین راســـتا کشـــف شـــود»‪ .‬ایـــن مـــدرس حـــوزه هنره ــای‬ ‫تصوی ــری ک ــه تجرب ــه س ــاخت چه ــار فیل ــم کوت ــاه را دارد‪ ،‬بابیان اینک ــه ط ــی‬ ‫تمرین ــات‪ ،‬در عی ــن همدل ــی و یکرنگ ــی گ ــروه ب ــا نامالیمات ــی مواج ــه ب ــود‪،‬‬ ‫گف ــت‪« :‬پا کدش ــت تنه ــا ی ــک س ــالن بلک با ک ــس دارد ک ــه هم ــه هنرمن ــدان‬ ‫فع ــال در ح ــوزه تئات ــر این شهرس ــتان‪ ،‬انج ــا؛ ه ــم تمری ــن می کنن ــد و ه ــم‬ ‫بـــه اجـــرای نمایشـــی می پردازنـــد‪ .‬مدیریـــت زمـــان‪ ،‬نـــور‪ ،‬صـــدا و دیگ ــر‬ ‫بخش ه ــای فن ــی ای ــن س ــالن دچ ــار اشکاالتی س ــت ک ــه هنرمن ــدان ب ــه ان‬ ‫واقف ان ــد»‪ .‬دلی ــر بابیان اینک ــه پا کدش ــت نی ــاز ب ــه ی ــک س ــالن حرفـ ـه ای‬ ‫نمایـــش دارد تـــا پالتوهـــای تمریـــن‪ ،‬از ســـالن اجـــرا جـــدا شـــود‪ ،‬اف ــزود‪:‬‬ ‫«معتقــدم درزمینــه نمایــش در پا کدشــت‪ ،‬بی مهری هایــی صــورت گرفتــه؛‬ ‫درعین ح ــال و ب ــا وج ــود هم ــه س ــختی ها‪ ،‬ب ــا کم ــک و مش ــورت برخ ــی از‬ ‫دوس ــتان خوی ــش توانس ــتم رون ــد تمرین ــات را پی ــش بب ــرم ت ــا ای ــن اث ــر‪ ،‬ب ــه‬ ‫مرحلــه اجــرا دراین شهرســتان برســد»‪ .‬وی بابیان اینکــه کارکــردن در حــوزه‬ ‫تئاتـــر‪ ،‬در شهرســـتان های مختلـــف می توانـــد منجـــر بـــه ارتقـــای س ــطح‬ ‫یتــوان‬ ‫هنرهــای نمایشــی در ان شهرســتان ها شــود و بــا تبلیغــات درســت م ‬ ‫گس ــازی در ی ــک‬ ‫انتظ ــار داش ــت ی ــک اث ــر‪ ،‬نقش ــی بس ــزا در ح ــوزه فرهن ‬ ‫شهرس ــتان را داش ــته باش ــد‪ ،‬اف ــزود‪« :‬انتظ ــار مـ ـی رود مس ــئولین فرهنگ ــی‬ ‫در ی ــک شهرس ــتان؛ ه ــم ب ــه هن ــر نمای ــش به ــا بدهن ــد و ه ــم اث ــری ک ــه در‬ ‫قال ــب ی ــک نمای ــش عرض ــه می ش ــود ب ــرای ان ه ــا ارزش ــمند باش ــد؛ البت ــه‬ ‫این نکت ــه را نی ــز قب ــول دارم ک ــه ی ــک نمای ــش‪ ،‬بای ــد خ ــوب و ق ــوی باش ــد؛‬ ‫درعین ح ــال نبای ــد فرام ــوش ک ــرد ک ــه ه ــر اث ــری‪ ،‬به رغ ــم مش ــکالت خ ــاص‬ ‫خوی ــش؛ ب ــه فرهن ــگ ان شهرس ــتان کم ــک می کن ــد»‪ .‬وی باتا کیدبراینک ــه‬ ‫تبلیغ ــات نقش ــی مه ــم در دیده ش ــدن ی ــک اث ــر داش ــته؛ و تئات ــر‪ ،‬زمان ــی‬ ‫می توان ــد «ش ــغلی درام ــدزا» محس ــوب ش ــود ک ــه ف ــرد کار اجرای ــی را کن ــار‬ ‫گذاش ــته و تنه ــا ب ــه تدری ــس عل ــوم هنری‪-‬نمایش ــی بپ ــردازد‪ ،‬اف ــزود‪« :‬م ــن‬ ‫به عنـــوان یـــک کارگـــردان درحال انجـــام امـــور اجرایـــی در حوزه های ــی‬ ‫هســـتم کـــه بیـــش از ‪ 50‬درصـــد ان‪ ،‬درمـــان و فرهنگ ســـازی بـــرای م ــن‪،‬‬ ‫مخاطبـــم و عوامـــل گروهـــم اســـت‪ .‬وقتـــی بااین نـــگاه بـــه هنـــر نمای ــش‬ ‫ن ــگاه کنی ــم‪ ،‬می توانی ــم ای ــن انتظ ــار را داش ــت ک ــه کم ک ــم تم ــام شهرس ــتان‬ ‫را فرابگیـــرد و بـــه جامعـــه ای بزرگ تـــر انتقـــال یابـــد»‪ .‬وی باتا کیدبراینک ــه‬ ‫گس ــاز‬ ‫به روی صحنه رفتـــن یـــک نمایـــش‪ ،‬به عنـــوان یـــک ابـــزار فرهن ‬ ‫ب ــه تم ــام اهال ــی ی ــک شهرس ــتان کم ــک می کن ــد‪ ،‬گف ــت‪« :‬ا گ ــر در ح ــوزه‬ ‫هنره ــای نمایش ــی‪ ،‬بخواهی ــم ب ــه تبلیغات ــی موف ــق دس ــت بزنی ــم‪ ،‬بای ــد‬ ‫طبــق اصــول خــاص و هدفمنــد رفتــار کنیــم و عرضــه تبلیغــی یــک نمایــش‬ ‫در ی ــک شهرس ــتان‪ ،‬بای ــد ب ــا اص ــول تعریف ش ــده دراین زمین ــه مطابق ــت‬ ‫داده ش ــود»‪ .‬وی درادام ــه‪ ،‬درباره اینک ــه ی ــک نمای ــش‪ ،‬بای ــد ب ــرای جامع ــه‬ ‫راهــکاری داشــته باشــد کــه بتوانــد گــره ای را بــاز کنــد‪ ،‬افــزود‪« :‬نمایــش‪ ،‬بایــد‬ ‫یکس ــری مس ــائل را ط ــرح و ب ــرای ه ــر مس ــئله مطر ح ش ــده‪ ،‬راه حل ــی ارائ ــه‬ ‫کنــد؛ نه اینکــه تنهــا مشــکل را بــاز؛ و ان را رهــا کنیــم‪ .‬ا گــر کارگردانــی در اثــرش‬ ‫ً‬ ‫بــه موضــوع اعتیــاد در یــک شهرســتان می پــردازد‪ ،‬بایــد مثــا ایــن راهــکار را‬ ‫ارائــه کنــد کــه اجــرای اثــار نمایشــی در یــک شهرســتان‪ ،‬بیش ازپیــش قــوت‬ ‫بگی ــرد‪ .‬دراین ن ــوع نمایش ه ــا‪ ،‬می ت ــوان گف ــت ا گ ــر بناس ــت قدم ــی موث ــر در‬ ‫ح ــوزه پیش ــگیری از اعتی ــاد برداش ــته ش ــود‪ ،‬بای ــد فعالیت ه ــای تفریح ــی در‬ ‫شهرســتان بیشــتر شــود و یکــی از مهم تریــن راهکارهــای ان‪ ،‬افزایــش مرا کــز‬ ‫فرهنگ ــی و تفریح ــی و گس ــترش س ــالن های تئات ــر اس ــت»‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چـون تحدیـد حـدود ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن محصـور بـه پلا ک ‪ 2569‬فرعـی از ‪ 57‬اصلـی واقـع‬ ‫در بخـش ‪ 15‬بلوچسـتان شـهر نیکشـهر‪ ،‬کوچـه منشـعبه از خیابـان معلـم مـورد تقاضـای اقـای رضـا‬ ‫ابخضـر فرزنـد غالم محمـد تحدیـد حـدود عمومـی به عمل امده کـه ادرس محل وقوع ملک به اشـتباه‬ ‫(خیابان عسـگرزاده) قید شـده و برحسـب درخواسـت کتبی نامبرده تحدید حدود در روز چهارشـنبه‬ ‫مورخه ‪ 1401/04/19‬در محل شـروع و به عمل خواهد امد‪ .‬بدینوسـیله به اطالع مجاورین مسـتدعی‬ ‫ثبـت می رسـاند در تاریـخ تعییـن شـده در محـل حضـور بهـم رسـانند‪ .‬درصـورت عدم حضور مسـتدعی‬ ‫ثبـت و نماینـده قانونـی وی‪ ،‬تحدیـد حـدود برطبق مـاده ‪ 15‬قانون ثبت‪ ،‬با حدود تعیین شـده از طرف‬ ‫مجاوریـن بـه عمـل خواهـد امـد و اعتـراض انهـا برابـر مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت و تبصـره دو قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف پرونده هـای معتـرض ثبتـی‪ ،‬ظـرف مـدت سـی روز از تاریـخ تحدیـد می تواننـد اعتـراض خـود را‬ ‫ً‬ ‫مسـتقیما بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان نیکشـهر تسـلیم و ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ‬ ‫اعتـراض بـه اداره ثبـت‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع ذیصلاح قضائـی تقدیـم و گواهـی مربوطـه را بـه‬ ‫اداره ثبـت ارائـه کنـد و چنانچـه بیـن متقاضـی ثبـت و دیگـری‪ ،‬قبـل از تاریـخ تحدیـد‪ ،‬در مراجـع قضائی‬ ‫اقامـه دعـوی شـده باشـد نیـز بـه شـرح فـوق اقـدام کند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/25 :‬‬ ‫ابراهیم میری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان نیکشهر‬ ‫شماره ‪107/950‬‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چـون تحدیـد حـدود ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن محصـور بـه پلا ک ‪ 2570‬فرعـی از ‪ 57‬اصلـی واقـع‬ ‫در بخـش ‪ 15‬بلوچسـتان شـهر نیکشـهر‪ ،‬کوچـه منشـعبه از خیابـان شـهید عسـگرزاده مـورد تقاضـای‬ ‫اقـای رضـا ابخضـر فرزنـد غالم محمـد تحدیـد حـدود عمومـی بـه عمـل امـده کـه ادرس محـل وقـوع‬ ‫ملـک بـه اشـتباه (یکبـاب منـزل) قیـد شـده و برحسـب درخواسـت کتبـی نامبـرده تحدیـد حـدود در‬ ‫روز چهارشـنبه مورخـه ‪ 1401/04/19‬در محـل شـروع و بـه عمـل خواهـد امـد‪ .‬بدینوسـیله بـه اطلاع‬ ‫مجاوریـن مسـتدعی ثبـت می رسـاند در تاریـخ تعییـن شـده در محـل حضـور بهـم رسـانند‪ .‬درصـورت‬ ‫عـدم حضـور مسـتدعی ثبـت و نماینـده قانونـی وی‪ ،‬تحدیـد حـدود برطبـق مـاده ‪ 15‬قانـون ثبـت‪ ،‬بـا‬ ‫حـدود تعییـن شـده از طـرف مجاوریـن بـه عمـل خواهـد امـد و اعتـراض انهـا برابـر مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت‬ ‫و تبصـره دو قانـون تعییـن تکلیـف پرونده هـای معتـرض ثبتـی‪ ،‬ظـرف مـدت سـی روز از تاریـخ تحدیـد‬ ‫ً‬ ‫می تواننـد اعتـراض خـود را مسـتقیما بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان نیکشـهر تسـلیم و ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ اعتـراض بـه اداره ثبـت‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مرجع ذیصلاح قضائی تقدیم و‬ ‫گواهـی مربوطـه را بـه اداره ثبـت ارائـه کنـد و چنانچه بین متقاضی ثبت و دیگـری‪ ،‬قبل از تاریخ تحدید‪،‬‬ ‫در مراجـع قضائـی اقامـه دعـوی شـده باشـد نیـز بـه شـرح فـوق اقـدام کنـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/25 :‬‬ ‫ابراهیم میری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان نیکشهر‬ ‫شماره ‪107/952‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای اصالحـی شـماره ‪ 140160306012000989‬و ‪ 140160306012000990‬هیـات اول موضـوع قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه‬ ‫ثبـت ملـک کاشـمر بـه ترتیـب تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی اقای حسـین اشـرفی فرزند محمد‬ ‫به شماره شناسـنامه ‪ 17‬صادره از کاشـمر در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکباب سـاختمان و خانم‬ ‫مهـری اشرفی عشـرت ابادی فرزنـد احمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 1377‬صـادره از کاشـمر در سـه دانگ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 234‬مترمربـع از پلا ک ‪ 468‬فرعـی از ‪ 159‬اصلـی‬ ‫واقـع در بخـش دو کاشـمر بـه ادرس کاشـمر‪ ،‬اراضـی بحرابـاد خریـداری از مالـک رسـمی اقـای حسـین‬ ‫اشـرفی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در یـک نوبت ا گهـی می شـود‪ .‬در صورتی‬ ‫که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار‬ ‫ا گهـی بـه مـدت یـک مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک‬ ‫ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کند‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/25 :‬‬ ‫احمـد جهانگیـر‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک کاشـمر‪ ،‬از طـرف محمـود‬ ‫م الـف ‪660‬‬ ‫قاسمی‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پـژو ‪ 206-SD-TU5‬مـدل ‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪673 -32‬ل‪ 28‬و شـماره موتـور ‪ 163B0222313‬و شـماره شاسـی ‪ NAAP41FEXFJ294496‬بـه‬ ‫مالکیـت مجتبـی اسـماعیل پور مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1382‬‬ ‫ا گهـی ابلاغ مفـاد رای صـادره از طـرف هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی‪،‬‬ ‫املا ک و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪1390/09/20‬‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401603010572728‬مـورخ ‪ 1401/04/20‬صـادره از هیـات موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‪ ،‬املا ک و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪1390/09/20‬‬ ‫مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و املا ک شـهریار‪ ،‬تصرفـات مالکانـه اقـای بهـروز قنـادی فرزنـد محمـود بـه‬ ‫صـورت ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 200‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 2139‬فرعـی از ‪ 53‬اصلـی‬ ‫واقـع در شـهریار محـرز شـده و برابـر محتویـات پرونده ثبتی و دفتر املا ک مربوطه‪ ،‬یک قطعه زمین که‬ ‫شـامل قلمسـتان و باغ و انبار و سـاختمان دامداری و کارگری اسـت به مسـاحت ‪ 142613/50‬مترمربع‬ ‫قطعه ‪ 245‬تفکیکی به شـماره پال ک ‪ 2139‬فرعی از ‪ 53‬اصلی مفروز از پال ک ‪ 165‬فرعی از اصلی مذکور‬ ‫واقـع در خادم ابـاد شـهریار ذیـل ثبـت ‪ 66376‬صفحـه ‪ 297‬دفتـر ‪ 382‬بـه نـام بنیـاد مسـتضعفان بـه‬ ‫نمایندگـی از دولـت جمهـوری اسلامی ایـران ثبـت و سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬سـپس‬ ‫سـند المثنـی بـه شـماره چاپـی ‪946210‬الـف‪ 83‬صـادر و تسـلیم شـده اسـت و در اجـرای مـاده ‪147‬‬ ‫مقادیر بسـیار به غیر انتقال یافته اسـت و اسـناد مشـاعی زیادی نیز از ملک مزبور به غیر انتقال یافته‬ ‫ً‬ ‫اسـت و پلا ک فـوق تعییـن حـدود باقیمانـده نشـده‪ .‬ضمنـا برابـر سـند ‪ 42263‬مـورخ ‪1399/07/30‬‬ ‫دفتـر ‪ 93‬کـرج ‪20000‬سـهم از ششـدانگ بـه بهـروز قنـادی انتقـال یافتـه اسـت‪ .‬در ضمـن ملـک مربوطـه‬ ‫از مالکیـت مشـاعی بهـروز قنـادی اسـت کـه نامبـرده در هیـات حضـور نیافتـه و هیـات مقـرر کـرده بـا‬ ‫اعمـال مـاده ‪ 3‬قانـون مذکـور و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه اجرایـی ان مصـوب ‪ 1391/04/25‬نسـبت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیـت بـه نـام متصـرف فوق الذکـر اقدام شـود‪ .‬لذا بدینوسـیله مفـاد رای صـادره به نامبـرده و به‬ ‫اشـخاص ذینفـع جهـت اطلاع در دو نوبـت بـا فاصلـه پانـزده روز ا گهی می شـود تا چنانچه به مفـاد رای‬ ‫صـادره اعتـراض دارنـد‪ ،‬اعتـراض خـود را ظـرف مـدت دو مـاه از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی‪ ،‬بـه اداره ثبت‬ ‫اسـناد و املا ک شـهریار تسـلیم و رسـید دریافـت دارنـد‪ .‬درصـورت عدم اعتراض ظرف مهلـت مقرر‪ ،‬این‬ ‫ً‬ ‫اداره نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت برابـر مقـررات اقدام خواهـد کرد‪ .‬ضمنا صدور سـند مالکیت مانع‬ ‫از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بـود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/25 :‬‬ ‫رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار‬ ‫م الف ‪9706‬‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه ثبتی نوشهر‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع‬ ‫مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی نوشـهر مـورد رسـیدگی و تصرفـات‬ ‫مالکانـه و بالمعـارض انـان محـرز و رای الزم صـادر شـده‪ ،‬جهت اطالع عموم به شـرح‬ ‫یشـود‪:‬‬ ‫ذیـل ا گهـی م ‬ ‫شنبه ‪ 25‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2545‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا ‪ SE-131‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1398‬بـه شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪833 -98‬ج‪ 93‬و شـماره موتور ‪ M13/6274247‬و شـماره شاسـی ‪ NAS411100K1143469‬به مالکیت‬ ‫مسـعود همتـی بـا کـد ملـی ‪ 4490106106‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چـون تحدیـد حـدود ششـدانگ یکبـاب منـزل پلا ک ‪ 22072‬فرعـی از یـک اصلـی واقـع در بخـش دو‬ ‫سیسـتان شـهر زابـل‪ ،‬خیابـان پاسـداران ‪ 30‬مـورد تقاضـای زیبـا جهان تیـغ فرزنـد غلام تا کنـون بـه عمـل‬ ‫نیامده است‪ ،‬لذا برحسب تقاضای کتبی نامبرده‪ ،‬تحدید حدود در روز چهارشنبه مورخ ‪1401/05/12‬‬ ‫در محـل شـروع و بـه عمـل خواهـد امـد‪ .‬بدینوسـیله بـه اطلاع مجاوریـن و مسـتدعی ثبـت پلا ک فـوق‬ ‫می رسـاند تـا در روز تعییـن شـده در محـل حضـور بـه هـم رسـانند‪ .‬درصورتیکـه مسـتدعی ثبـت پلا ک‬ ‫فـوق و یـا نماینـده قانونـی وی حضـور نداشـته باشـد‪ ،‬تحدید حـدود بر طبق اظهـار مجاورین‪ ،‬برابـر ماده‬ ‫‪ 15‬قانـون ثبـت بـه عمـل خواهـد امـد و اعتـراض مجاوریـن نیـز برابـر مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت از تاریـخ تنظیـم‬ ‫ً‬ ‫صورت مجلـس تحدیـدی ظـرف مـدت سـی روز پذیرفتـه خواهـد شـد‪ .‬ضمنـا برابـر تبصـره مـاده واحـده‬ ‫قانونی تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی مصوب سال ‪ ،1373‬اعتراض به تقاضای ثبت و تحدید‬ ‫حـدود موضـوع مـاده ‪ 16‬و ‪ 20‬قانـون ثبـت‪ ،‬می بایـد توسـط معتـرض ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تنظیم‬ ‫اعتـراض بـه مرجـع ثبتـی‪ ،‬بـا تقدیـم دادخواسـت به مرجـع ذیصالح قضائی صـورت پذیـرد‪ .‬واخواهـی الزم‬ ‫از دادگاه زابـل اخـذ و بـه اداره ثبـت محـل تسـلیم و رسـید دریافـت دارد واال حـق او سـاقط خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/25 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪448‬‬ ‫ا گهی تبصره ‪ 5‬الحاقی ماده ‪ 120‬ائین نامه اصالحی قانون ثبت‬ ‫نظربه اینکـه خانـم مهنـاز عبداللهی اغوئـی از طـرف وراث اقـای قاسـم عبدالـه زاده بـه اسـتناد درخواسـت‬ ‫کتبـی بـه شـماره ‪ 4646‬مورخـه ‪ 1401/04/13‬و بـا ارائـه سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪ 457‬مجـزی‬ ‫شـده از ‪ 94‬فرعـی از ‪ 227‬اصلـی واقـع در بخـش یـک اربعـه تربت حیدریـه کـه متعلـق بـه مـوکل وی بـوده‬ ‫بـه علـت سـوختگی بالاسـتفاده اسـت‪ ،‬تقاضـای سـند مالکیـت المثنـی بـه نـام خـود نمـوده اسـت کـه بـا‬ ‫بررسـی پرونده ثبتی و ثبت دفتر امال ک معلوم شـد سـند مالکیت ششـدانگ پال ک فوق ذیل دفتر ‪146‬‬ ‫صفحه ‪ 551‬به نام اقای قاسم عبداله زاده صادر و تسلیم شده است‪ .‬دفتر امال ک بیش از این حکایتی‬ ‫نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد تبصـره ‪ 5‬الحاقـی بـه مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون اصالحـی ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت‬ ‫ا گهـی و متذکـر می شـود هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده و یـا مدعـی وجود‬ ‫سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف ‪ 10‬روز از تاریخ انتشـار ایـن ا گهی‪ ،‬اعتراض کتبی خـود را به‬ ‫پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم کند‪ .‬بدیهی ست درصورت عدم‬ ‫وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‪،‬‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضی اقـدام خواهـد کرد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/25 :‬‬ ‫سیدامین موسوی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1393‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری پژو ‪ 207‬به شـماره پال ک ایران ‪732 -74‬ی‪ 14‬و شـماره موتور ‪179B0016957‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ NAAR03FE7JJ625317‬بـه مالکیـت مصطفـی حجی پـور مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب مصطفـی حجی پـور مالـک خـودرو سـواری پـژو ‪ 207‬بـه شـماره پلا ک ایـران ‪732 -74‬ی‪14‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 179B0016957‬و شـماره شاسـی ‪ NAAR03FE7JJ625317‬بعلـت فقـدان اسـناد‬ ‫فـروش‪ ،‬تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مورد‬ ‫خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ 10‬روز‪ ،‬بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایران خـودرو واقـع در‬ ‫پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه کنـد‪ .‬بدیهی سـت پـس از انقضـای مهلـت مزبـور‪ ،‬طبـق ضوابط‬ ‫مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس ای بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایران ‪661 -24‬س‪ 67‬و شـماره موتور ‪ 3731841‬و شـماره شاسـی ‪ S1412289595315‬به مالکیت خانم‬ ‫سـیده زلیخا شـجاعی فرزند سیدحسـین با شـماره ملی ‪ 1860621880‬مفقود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت پیکان به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1384‬با شـماره پلا ک ایـران ‪186 -24‬س‪82‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 11284065370‬و شـماره شاسـی ‪ 12141176‬بـه مالکیـت زری رادمنـش بـا شـماره ملـی‬ ‫‪ 4250558878‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1385‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪758 -24‬ط‪ 24‬و شـماره موتور ‪ 12485055153‬و شـماره شاسـی ‪ 14551843‬به مالکیت فرهاد مودت‬ ‫با شماره شناسـنامه ‪ 682‬و شـماره ملی ‪ 1861117450‬مفقود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو کامیونـت ون نیسـان ‪ 2400CC‬بـا ظرفیـت ‪ 3450‬کیلوگـرم بـه رنـگ ابـی روغنـی مـدل‬ ‫‪ 1381‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪587 -16‬ب‪ 83‬و شـماره موتـور ‪ Z24180127‬و شـماره شاسـی ‪00C79465‬‬ ‫بـه مالکیـت علـی رشـیدی نیا فرزنـد رشـید مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند کمپانـی‪ ،‬کارت موتـور‪ ،‬کارت بیمـه و کارت سـوخت موتورسـیکلت تریـل دینـو بـه رنـگ‬ ‫مشـکی مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک ‪ 51631726‬و شـماره موتـور ‪ *D6655958*167FML‬و شـماره تنه‬ ‫‪ 200D8810327‬بـه مالکیـت صامدیـن نجفی فـرد مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیت (شناسـنامه سـبز) خودرو سـواری پژو اردی به رنگ طوسـی روشـن مدل ‪ 1382‬با شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪229 -68‬ط‪ 12‬و شـماره موتـور ‪ 22368215825‬و شـماره شاسـی ‪ 82115554‬بـه مالکیـت‬ ‫زینـب یوسـفی مامو مفقـود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند ‪ LX-XU7‬مـدل‬ ‫‪ 1399‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪259 -42‬ص‪ 82‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 124K1446552‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAC91CE5LF685591‬بـه مالکیـت غالم رسـول‬ ‫احتشـام مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫امال ک متقاضیان واقع در قریه شمع جاران پال ک ‪ 30‬اصلی بخش ‪ 2‬قشالقی‬ ‫‪ 1171‬فرعـی اقـای غالمرضـا میـری فرزنـد ا کبـر نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعه زمین‬ ‫با بنای احداثی به مسـاحت ‪ 263/66‬مترمربع خریداری بدون واسـطه‪ /‬باواسـطه‬ ‫از امیـر ترازنده‪.‬‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهی در دو نوبـت به فاصله ‪15‬‬ ‫روز از طریق این روزنامه محلی‪ /‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه‬ ‫بـر انتشـار ا گهـی‪ ،‬رای هیـات الصـاق تـا درصورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام‬ ‫شده اعتراض داشته باشند‪ ،‬باید از تاریخ انتشار اولین ا گهی و در روستاها از تاریخ‬ ‫الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم‬ ‫و رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت‬ ‫بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محل نمایـد و گواهی تقدیم دادخواسـت‬ ‫بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه‬ ‫حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونی واصل نشـود یا‬ ‫معتـرض گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل ارائه نکنـد‪ ،‬اداره ثبت‬ ‫مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می کنـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه‬ ‫یسـت برابـر مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مذکـور در مـورد‬ ‫متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪ .‬بدیه ‬ ‫ً‬ ‫قسـمتی از امال کی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشـده‪ ،‬واحد ثبتی با رای هیات‬ ‫پـس از تنظیـم اظهارنامـه حـاوی تحدیـد حـدود‪ ،‬مراتـب را در اولیـن ا گهـی نوبتـی و‬ ‫تحدیـد حـدود بـه صـورت همزمـان بـه اطلاع عمـوم می رسـاند و نسـبت بـه املا ک‬ ‫در جریـان ثبـت و فاقـد سـابقه تحدیـد حـدود‪ ،‬واحـد ثبتی ا گهی تحدید حـدود را به‬ ‫صـورت اختصاصـی منتشـر می کنـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/11 :‬‬ ‫صفر رضوانی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک‬ ‫شناسه ا گهی ‪1340854‬‬ ‫نوشهر‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه‪9700477‬‬ ‫به موجب پرونده اجرایی کالسه ‪ 9700477‬سهم االرث احتمالی اقای محمدرضا رنجبر از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب منزل‬ ‫مسـکونی به شـماره پال ک ‪ 1013‬فرعی از ‪ 3‬اصلی بخش ‪ 13‬مشـهد به مسـاحت ششـدانگ ‪ 308/13‬مترمربع به نشـانی‪ :‬تربت جام‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫خیابـان ‪22‬بهمـن‪ ،‬پلا ک ‪ 102‬بـا حـدود اربعـه بـه شـرح شـماال‪ :‬بطـول ‪ 11/75‬متـر درب و دیواریسـت بـه خیابـان؛ شـرقا‪ :‬بـه طـول‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ 26/35‬متر دیوار بدیوار منزل ‪ 1014‬فرعی؛ جنوبا‪ :‬بطول ‪ 11/80‬متر دیواریست به حریم سیم خاردار پادگان؛ غربا‪ :‬بطول ‪25/97‬‬ ‫متـر دیـوار بدیـوار منـزل ‪ 1012‬فرعـی کـه سـند ان بـه شـماره چاپـی ‪ 828074‬ذیل ثبـت شـماره ‪ 22766‬صفحه ‪ 431‬دفتر جلـد ‪146‬‬ ‫به نام مرحوم محمدعلی رنجبر ثبت و صادر شـده‪ ،‬به اسـتناد سـند ازدواج شـماره ‪ 6309‬مورخ ‪ 1386/02/09‬تنظیمی دفترخانه‬ ‫ازدواج شـماره ‪ 42‬تربت جـام در قبـال تعـداد ‪ 150‬قطعـه سـکه طلای تمـام بهـار ازادی که بـه مبلـغ ‪ 19.500.000.00‬ریال مقوم شـده‪،‬‬ ‫بابت مهریه خانم امنه ایرانخواه و همچنین مبلغ ‪ 975.000.000‬ریال نیم عشـر اجرایی به انضمام دوعشـر اضافه بازداشـت شـده‬ ‫اسـت‪ .‬ششـدانگ پلا ک مذکـور‪ ،‬طبـق گـزارش وارده مـورخ ‪ 1401/02/06‬هیـات سـه نفـره کارشناسـان رسـمی دادگسـتری‪ ،‬بـه مبلغ‬ ‫‪ 49.300.000.000‬ریـال و سـهم االرث بدهـکار بـه مبلـغ ‪ 10.784.375.000‬ریـال ارزیابی و قطعی شـده اسـت‪ .‬ملک مزبور ششـدانگ‬ ‫عرصـه و اعیـان یکبـاب منـزل مسـکونی بـه مسـاحت ‪ 308/13‬مترمربـع بـه نام مرحوم محمدعلی رنجبر اسـت که اعیان ان شـامل‬ ‫یـک سـاختمان قدیمـی حـدود ‪ 70‬مترمربـع در همکـف بـا سـازه دیـوار باربـر ‪ 35‬سـانتیمتری و سـقف طـاق ضربـی شـامل دو اتـاق‪،‬‬ ‫هال و پذیرایی‪ ،‬اشـپزخانه و سـرویس های بهداشـتی و سیسـتم گرمایش بخاری گازی و سـرمایش کولر ابی و درب و پنجره فلزی‪،‬‬ ‫نمـا سـیمان سـفید و دارای امتیـازات اب‪ ،‬بـرق‪ ،‬گاز و تلفـن اسـت کـه برابـر گـزارش مامـور اجـرا و هیـات کارشناسـان رسـمی‪ ،‬ملک در‬ ‫حـال حاضـر بـه صـورت اجـاره در اختیـار شـرکت ارتـان زندگـی پایـدار بـوده کـه در قبـال مبلـغ ‪ 50.000.000‬ریـال رهـن و ماهیانـه مبلـغ‬ ‫‪ 15.000.000‬ریال اجاره بها تا تاریخ ‪ 1401/07/01‬قرارداد با مستاجر منعقد شده است‪ .‬سهم االرث احتمالی اقای محمدرضا رنجبر‬ ‫از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب منزل مسکونی به شماره پال ک ‪ 1013‬فرعی از ‪ 3‬اصلی بخش ‪ 13‬مشهد از ساعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬روز‬ ‫یکشـنبه مـورخ ‪ 1401/05/09‬در واحـد اجـرای اسـناد رسـمی اداره ثبـت اسـناد و املا ک واقـع در تربت جـام‪ ،‬بلوار امام خمینـی(ره)‪،‬‬ ‫روبروی اداره گاز از طریق مزایده به فروش می رسد‪ .‬مزایده سهم االرث بدهکار از پال ک فوق الذکر از مبلغ ‪ 10.784.375.000‬ریال‬ ‫ً‬ ‫شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه می شـود‪ .‬طبـق مـاده ‪ 136‬ائین نامـه اجـرای مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجـرا‪،‬‬ ‫شـرکت در مزایـده منـوط بـه پرداخـت ‪10‬درصـد از مبلغ پایه کارشناسـی به حسـاب سـپرده ثبـت و حضور خریـدار یا نماینده قانونی‬ ‫وی در جلسـه مزایـده اسـت‪ .‬برنـده مزایـده مکلـف اسـت مابه التفـاوت مبلـغ فـروش را ظـرف مـدت ‪ 5‬روز از تاریخ مزایده به حسـاب‬ ‫صندوق ثبت تودیع کند‪ .‬درصورتی که ظرف مهلت مقرر‪ ،‬مانده فروش را به حساب سپرده واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد‬ ‫نبـوده و بـه حسـاب خزانـه واریـز خواهـد شـد‪ .‬دراینصـورت عملیـات فـروش از درجـه اعتبـار سـاقط و مزایـده درصـورت درخواسـت‬ ‫بسـتانکار تجدیـد می شـود‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهی هـای مربـوط بـه اب‪ ،‬بـرق‪ ،‬گاز اعـم از حـق انشـعاب و یا حق اشـترا ک‬ ‫و مصـرف درصورتـی کـه مـورد مزایـده دارای انهـا باشـد و نیـز بدهی هـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از‬ ‫اینکـه رقـم قطعـی ان معلـوم شـده یـا نشـده باشـد‪ ،‬به عهـده برنده مزایده اسـت و نیـز درصـورت وجود مـازاد‪ ،‬وجـوه پرداختی بابت‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می شود‪ .‬ضمنا چنانچه روز‬ ‫مزایده تعطیل رسـمی شـود‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان سـاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/25:‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 140160327100000086‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ناحیـه دو زنجـان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضی اقای رمضان فشـمی فرزند قربانعلی به شماره شناسـنامه ‪ 973‬صادره‬ ‫از زنجـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 66/96‬مترمربـع مفـروز و‬ ‫مجـزی شـده از پلا ک ‪ 1262‬فرعـی از ‪ 5299‬اصلـی واقـع در بخـش یـک زنجـان‬ ‫خریـداری از مالـک رسـمی اقـای رحمت الـه رحیمـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/25 :‬‬ ‫علیرضا حسن زاده شاه ابادی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ناحیه دو زنجان‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه یک‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160310001000190‬مورخـه ‪ 1401/03/05‬کـه در هیـات‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقـه یـک سـاری تصرفـات مالکانـه اقای‬ ‫محمدرضـا محمدیان کارتیجـی فرزنـد حسـین نسـبت به ششـدانگ یک قطعه‬ ‫زمین مشتمل بر اتاقک به مساحت ‪ 157/28‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪3448‬‬ ‫اصلی واقع در قریه استخرسـر بخش یک ثبت سـاری خریداری از مالک رسـمی‬ ‫پـس از کسـر سـهم وقـف محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس‬ ‫از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود‬ ‫را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور‬ ‫و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪ .‬ک‪.‬پ‬ ‫‪1400/898‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/25 :‬‬ ‫سـیدکاظم موسوی بشـلی‪ ،‬سرپرسـت اداره‬ ‫شناسـه ا گهی ‪1344499‬‬ ‫ثبت اسـناد و امال ک منطقه یک سـاری‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب اسـمعیل امیـری مالـک خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬جی ال ایکـس بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪172 -19‬م‪ 45‬و شـماره موتـور ‪ 22527703058‬و شـماره شاسـی ‪ 77302465‬بـه علـت فقـدان اسـناد‬ ‫فـروش (سـندکمپانی‪ ،‬بـرگ سـبز) تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نموده اسـت‪ .‬لـذا چنانچه‬ ‫هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ 10‬روز‪ ،‬بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش‬ ‫شـرکت ایران خودرو واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه کند‪ .‬بدیهی سـت پس از انقضای‬ ‫مهلـت مزبـور‪ ،‬طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب سـمیرا کرمـی مالـک خـودرو سـواری پیـکان به رنگ سـفید مـدل ‪ 1383‬با شـماره پلا ک ایران‬ ‫‪591 -29‬ل‪ 95‬و شـماره موتـور ‪ 11283124771‬و شـماره شاسـی ‪ 83483511‬بـه علـت فقـدان اسـناد‬ ‫فـروش (سـندکمپانی) تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس‬ ‫ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ 10‬روز‪ ،‬بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت‬ ‫ایران خودرو واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه کند‪ .‬بدیهی سـت پس از انقضای مهلت‬ ‫مزبـور‪ ،‬طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت و کارت خـودرو سـواری ‪ MVM-315‬هاچ بـک بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪1395‬‬ ‫بـا شـماره پلا ک ایـران ‪611 -19‬و‪ 99‬و شـماره موتـور ‪ MVM477FJAG053830‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NATFB AMPXG1042422‬مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت کامیـون کشـنده دانگ فنـگ بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1393‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪558 -19‬ع‪ 69‬و شـماره موتور ‪ ISLE3753087660643‬و شـماره شاسـی ‪NADG4DY36EH614644‬‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/07/11-140160318019004013‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تالـش‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای بابـک رجبی دیـزگاه فرزنـد رحمـان بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 1491‬صـادره از تالـش در ششـدانگ یکبـاب خانـه و انبـاری و محوطـه به مسـاحت ‪ 1612‬مترمربع پال ک‬ ‫فرعی ‪ 571‬از ‪ 5‬اصلی مفروز و مجزی شده از پال ک ‪ 150‬واقع در قریه دیزگاه بخش ‪ 28‬گیالن خریداری‬ ‫از مالـک رسـمی خانـم زینـب دادائـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه‬ ‫این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود‬ ‫را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/25 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/279‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/24-140160318011002832‬هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای سـعید حسـن زاده فرزنـد یحیی بـه شماره شناسـنامه ‪ 1006‬صـادره از‬ ‫صومعه سـرا در ششـدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مسـاحت ‪ 279/78‬مترمربع پال ک ‪137‬‬ ‫فرعی از ‪ 4‬اصلی مفروز و مجزی شـده از پال ک ‪ 1‬فرعی از ‪ 4‬اصلی واقع در قریه ال کسـار بخش ‪ 22‬گیالن‬ ‫خریـداری از نسـق شـعبان رفعـت محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بـه شـرح‬ ‫مذکـور اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی به مـدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتـراض خود را‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود را‬ ‫بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصـول اعتراض و‬ ‫پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/25 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/410‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/01/18-140160318011000204‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای امیرحسـین کاظمـی فرزنـد عباسـعلی بـه شماره شناسـنامه ‪3674‬‬ ‫صـادره از تهـران در ششـدانگ یـک قطعـه زمین با اعیـان احداثی به مسـاحت ‪ 546/20‬مترمربع پال ک‬ ‫‪ 471‬فرعی از ‪ 63‬اصلی مفروز و مجزی شـده از پال ک ‪ 41‬فرعی از ‪ 63‬اصلی واقع در قریه میانده بخش‬ ‫‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق ابراهیـم علی نیـا محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫به شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی به مدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/25 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/411‬‬ ‫ا گهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر بـا ماده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160312001002372‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫کالسـه ‪ 1401114412001000080‬تقاضـای اقـای میثـم مازندرانـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 1984‬و کـد ملـی‬ ‫‪ 2121720243‬صـادره از گـرگان فرزنـد محمدقاسـم در ششـدانگ اعیانـی یکبـاب سـاختمان با انضمام‬ ‫چهاردانـگ مشـاع از ششـدانگ عرصـه‪ ،‬کـه مابقـی ان وقـف اسـت بـه مسـاحت ‪ 433/06‬مترمربـع‬ ‫از پلا ک شـماره ‪ 264‬اصلـی واقـع در اراضـی انجیـراب بخـش دو حـوزه ثبـت گـرگان طبـق رای صـادره‬ ‫حکایـت از انتقـال از مالـک رسـمی محمدعلـی مازندرانـی بـه متقاضـی دارد‪ .‬لذا به منظـور اطالع عموم‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه پانـزده روز ا گهـی می شـود‪ .‬ازایـن رو اشـخاصی کـه نسـبت بـه رای صـادره‬ ‫فوق الذکـر اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض‬ ‫خـود را بـا ذکـر شـماره پرونـده‪ ،‬بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض بـه مرجـع ثبتـی‪ ،‬دادخواسـت خود را بـه مرجع ذیصالح قضائی تقدیـم و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواسـت را بـه ایـن اداره ارائـه کننـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/25 :‬‬ ‫غالمرضـا قاسـمی‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک منطقـه یـک گـرگان‪،‬‬ ‫م الـف ‪12533‬‬ ‫از طـرف غالمرضـا قاسـمی‬ ‫فقدان مدرک فار غ التحصیلی (نوبت دوم)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب پوران کرمی فرزند محمد با شـماره ملـی ‪ 4940006492‬صادره از کرند‬ ‫متولـد ‪ 1368‬در مقطـع کارشناسـی پیوسـته رشـته حقـوق صـادره از واحـد دانشـگاهی ازاد کرمانشـاه بـا‬ ‫شـماره تاییـد سـازمان مرکـزی ‪ 179019201290‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪ .‬از یابنـده‬ ‫تقاضـا می شـود مـدرک فـوق را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد کرمانشـاه تحویـل دهـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/05/08 :‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/21-140160318011002668‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای عیسـی پورعباس چکـووری محمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 4‬صـادره‬ ‫از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪472/88‬‬ ‫مترمربع پال ک ‪ 142‬فرعی از ‪ 8‬اصلی مفروز و مجزی شـده از پال ک ‪ 8‬اصلی واقع در قریه چکوور بخش‬ ‫‪ 25‬گیلان خریـداری از نسـق حسـن شایسـته محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫به شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی به مدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/11 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/406‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/18-140160318011002450‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حبیب لطفی چکووری فرزند غالم به شماره شناسـنامه ‪ 784‬صادره‬ ‫از صومعه سـرا در ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر سـاختمان فاقد مجوز سـاخت به مسـاحت‬ ‫‪ 705/98‬مترمربـع پلا ک ‪ 139‬فرعـی از ‪ 8‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 8‬اصلـی واقـع در قریـه‬ ‫چکـوور بخـش ‪ 25‬گیلان خریـداری از نسـق غلام لطفـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظور اطلاع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬چنانچه اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪2‬‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/11 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/382‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/21-140160318011002667‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم النـاز نـوری فرزنـد غالم بـه شماره شناسـنامه ‪ 4263‬صـادره از تهران‬ ‫در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر سـاختمان فاقـد مجـوز سـاخت بـه مسـاحت ‪292/61‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 140‬فرعـی از ‪ 8‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پال ک ‪ 8‬اصلـی واقع در قریه چکوور بخش‬ ‫‪ 25‬گیلان خریـداری از نسـق حسـن شایسـته محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫به شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی به مدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/11 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/383‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/21-140160318011002669‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای عیسـی پورعباس چکـووری محمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 4‬صـادره‬ ‫از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪408/02‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 141‬فرعـی از ‪ 8‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پال ک ‪ 8‬اصلـی واقع در قریه چکوور بخش‬ ‫‪ 25‬گیلان خریـداری از نسـق حسـن شایسـته محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫به شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی به مدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/11 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/405‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 4 ‫شهرستان ‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 25‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2545‬‬ ‫برگزیدگان نخستین جشنواره تصویرسازی اب خراسان رضوی تقدیر شدند‬ ‫فریبا شریف اباد‬ ‫ائین تقدیر از برگزیدگان نخستین جشنواره تصویرسازی‬ ‫اب شـرکت های ابفـای مشـهد و خراسـان رضـوی برگـزار‬ ‫شـد‪ .‬فراخـوان ایـن جشـنواره سـال گذشـته کلیـد خـورد و‬ ‫درمجموع ‪ 159‬اثر از هنرمندان سطح استان به دبیرخانه‬ ‫ارسـال شـد کـه ازاین تعـداد ‪ 66‬اثـر مربوط به مشـهد و ‪93‬‬ ‫اثـر توسـط هنرمنـدان شـهرهای مختلـف اسـتان خلـق‬ ‫شد‪ .‬به گفته مدیر دفتر روابط عمومی و اموزش همگانی‬ ‫ابفـای خراسـان رضـوی و دبیـر جشـنواره اثـار رسـیده بـه‬ ‫دبیرخانـه توسـط هیئت داوران بررسـی و در نهایت شـش‬ ‫اثر به عنوان برگزیده و شش اثر شایسته تشویق شناخته‬ ‫شـد‪ .‬سـعید روزی افـزود‪ :‬از این تعـداد شـش اثـر مربوط به‬ ‫هنرمنـدان مشـهد و شـش اثـر مربـوط هنرمنـدان سـایر‬ ‫شهرسـتان های اسـتان اسـت‪ .‬وی ازاین رویـداد هنـری‬ ‫به عنـوان اولین جشـنواره تصویر سـازی در اسـتان نـام‬ ‫بو فاضلاب مشـهد‬ ‫بـرد کـه بـا همـکاری شـرکت های ا ‬ ‫و خراسـان رضـوی برگـزار شـد‪ .‬وی هـدف جشـنواره را‬ ‫گسـازی و اشـنایی هرچه بیشـتر مـردم بـا وضعیـت‬ ‫فرهن ‬ ‫سـخت ابـی در اسـتان اعلام و اظهـار امیـدواری کـرد‪:‬‬ ‫مرحلـه دوم جشـنواره بـا شـرکت هنرمنـدان اسـتان های‬ ‫خراسـان رضـوی ‪ ،‬شـمالی و جنوبـی ‪ ،‬سـمنان ‪ ،‬گلسـتان ‪،‬‬ ‫یزد و سیستان وبلوچستان برگزار شود‪ .‬قائم مقام شرکت‬ ‫بو فاضلاب مشـهد هـم از ایـده برگـزاری ایـن جشـنواره‬ ‫ا ‬ ‫در قالـب چنـد اسـتان اسـتقبال کـرد و اظهـار داشـت‪ :‬هنر‬ ‫به مراتـب تاثیرگذارتـر از سـخنرانی و بـا موضـوع اب اسـت‪.‬‬ ‫سـید محمـد هاشـمی از مشـهد به عنـوان دوسـتدار اب‬ ‫نـام بـرد و بـر حفظ این برنـد با همکاری هنرمندان تا کید‬ ‫کـرد‪ .‬در ادامـه ابوترابـی؛ معـاون صد او سـیمای اسـتان‬ ‫بـه نقـش اب در فرهنـگ اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬هنرمنـدان‬ ‫می تواننـد بـا خلق اثار ماندگار مـردم را با هویت اصلی اب‬ ‫اشـتی دهنـد‪ .‬سـپس مدیر عامـل ابفـای خراسـان رضوی‬ ‫با بیان اینکـه بزرگ تریـن و یگانـه هنرمنـد عالـم هسـتی‬ ‫ً‬ ‫خداونـد بـزرگ اسـت‪ ،‬افزود‪ :‬قطعا دنیا نمایشـگاه بزرگی از‬ ‫زیبایی هایـی اسـت کـه پـروردگار به واسـطه عرضه صفات‬ ‫نهـا‬ ‫نهـا را بـه کار گرفتـه و مـا از مشـاهده ا ‬ ‫جمالـی خـود ا ‬ ‫لـذت می بریـم‪ .‬سـید ابراهیـم علـوی از قـران به عنـوان‬ ‫یکـی از هنرهـای الهـی نـام بـرد که در خلـق ان از اسـتعاره ‪،‬‬ ‫ تمثیل‪ ،‬داسـتان‪ ،‬تشـبیه و تجسـم استفاده شـده است و‬ ‫مـا نیـز بایسـتی در انتقـال مفاهیم و موضوعـات مرتبط با‬ ‫حـوزه اب ‪ ،‬زبـان هنـر را به رسـمیت بشناسـیم و بیشـترین‬ ‫بهـره را ببریـم‪ .‬وی زبـان هنـر را برخلاف سـخنرانی و حرف‬ ‫ماندگار دانسـت و خاطر نشـان کرد‪ :‬به واسـطه مشـکالت‬ ‫تهـای‬ ‫و تنگناهـای موجـود در حـوزه اب و محدودی ‬ ‫ناشـی از تغییـرات اقلیمـی نیازمنـد به رسـمیت شـناختن‬ ‫زبـان هنـر و اسـتفاده از ان بـرای انتقـال دغدغ ههـا و‬ ‫استراتژی های فرهنگی و فکری به احاد جامعه هستیم‪.‬‬ ‫به گفتـه وی؛ شـرکت های ابفـا مشـهد و خراسـان رضـوی‬ ‫در حـال بهره گیـری از تصویر سـازی بـرای انتقـال مفاهیـم‬ ‫اب هسـتند و به زودی این جشـنواره به صورت موسـیقی‬ ‫و شـعر هـم برگـزار خواهـد شـد‪ .‬درپایان نفرات اول تا سـوم‬ ‫برگزیده شرکت های ابفای مشهد و همچنین هنرمندان‬ ‫شایسـته تقدیـر تندیـس جشـنواره ‪ ،‬لـوح تقدیـر و جایـزه‬ ‫دریافـت کردنـد‪.‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای محسـن احسـانی پور ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه تصدیـق شـده‬ ‫اعالم کرده اسـت که سـند مالکیت ششـدانگ یک دسـتگاه اپارتمان مسـکونی‬ ‫واقـع در طبقـه دوم سـمت غربـی قطعـه سـوم تفکیکـی بـه مسـاحت ‪68/71‬‬ ‫مترمربـع بـه شـماره پلا ک ‪ 15438‬فرعـی از ‪ ۱۵۵‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از‬ ‫پلا ک ‪ ۱۲۸۹‬فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در اراضـی حـوزه ثبتـی شهرسـتان بـه‬ ‫نـام متقاضـی ثبـت بـه شـماره چاپـی ‪ 063554‬و دفتـر الکترونیکـی بـه شـماره‬ ‫‪ 139820331009014465‬صـادر و تسـلیم شـده‪ ،‬سـپس تمامـی مـورد ثبـت‪ ،‬در‬ ‫رهـن بانـک ملـی قـرار گرفتـه کـه سـند مالکیـت به علـت سـهل انگار مفقود شـده‬ ‫اسـت؛ لـذا تقاضـای صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده اسـت‪ .‬لـذا مراتـب بـه‬ ‫اسـتناد تبصـره یـک اصالحـی بـه مـاده ‪ ۱۲۰‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬در یـک نوبـت‬ ‫ا گهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود و یا انجام‬ ‫معاملـه نسـبت بـه ملـک مذکـور اسـت‪ ،‬از تاریـخ ایـن ا گهـی ظـرف مـدت ده روز‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت‪ ،‬بـه ایـن اداره تسـلیم تـا وفـق‬ ‫مقـررات عمـل شـود‪ .‬بدیهی سـت چنانچـه ظـرف مـدت مقـرر‪ ،‬اعتراضـی واصـل‬ ‫نشود و یا درصورت اعتراض‪ ،‬اصل سند ارائه نشود‪ ،‬سند مالکیت المثنی طبق‬ ‫مقـررات بـه متقاضـی تصمیـم خواهـد شـد‪.‬‬ ‫مسلم مرزارا‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امال ک ناحیه‬ ‫م الف ‪۵۸۸‬‬ ‫یک کرج‪ ،‬از طرف اسماعیل کالنتری‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز ترا کتـور رومانـی قـوی اسـب ‪ 65‬مـدل ‪ 1365‬با‬ ‫شـماره موتـور ‪ 53674‬و شـماره شاسـی ‪ 6594653‬بـه‬ ‫مالکیـت مهدعلـی پاتـش مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط است‪.‬‬ ‫رامهرمز‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری سایپا ‪ 132-EX‬به رنگ سفید روغنی‬ ‫مـدل ‪ 1392‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪459 -32‬م‪ 87‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 4880061‬و شـماره شاسـی ‪NAS421100D1338789‬‬ ‫بـه مالکیـت روزبـه اقلیمی ترشـیز مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـقاط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪656‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری دنـا بـه رنـگ مشـکی متالیـک مـدل‬ ‫‪ 1401‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪471 -32‬ل‪ 21‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 153H0056029‬و شماره شاسی‪NAAW61HU1NE487395‬‬ ‫بـه مالکیـت محمـد ابراهیمـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪661‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری پراید جی تی ایکس ای به رنگ سـفید‬ ‫روغنـی مـدل ‪ 1387‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪954 -32‬م‪ 49‬و‬ ‫شـماره موتور ‪ 2366951‬و شـماره شاسـی ‪S1412287735134‬‬ ‫بـه مالکیـت حسـین باوجـدان مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪655‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا ‪ 131-SX‬بـه رنـگ‬ ‫سـفید روغنـی مـدل ‪ ۱۳۹۰‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪۳۲۹ -۴۲‬ب‪ ۲۶‬و شـماره موتـور ‪ ۳۹۵۳۴۱۴‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ S3412290852812‬بـه مالکیـت احمـد دادخـواه بـا کـد ملی‬ ‫‪ ۰۸۴۹۸۱۶۳۶۱‬مفقود شده از درجه اعتبار ساقط است‪/.‬ف‬ ‫مفقودی‬ ‫اصل مدرک فار غ التحصیلی اینجانب مسعود مقیمی فرزند احمد با کد‬ ‫ملـی ‪ ۲۳۹۱۱۹۶۶۶۰‬در مقطـع کارشناسـی رشـته دبیـری معارف اسلامی‬ ‫صـادره از واحـد دانشـگاهی ازاد اسلامی کازرون در سـال ‪ ۱۳۷۷‬مفقـود‬ ‫شده و از درجه اعتبار ساقط است‪ .‬لذا از یابنده درخواست می شود ان‬ ‫را به دانشـگاه ازاد اسلامی واحد کازرون به ادرس کازرون ارسـال فرماید‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه یک‬ ‫برابر اراء شماره ‪ 140160310001000467‬و ‪ 140160310001000468‬و ‪140160310001000469‬‬ ‫و ‪ 140160310001000470‬و ‪ 140160310001000471‬مورخـه ‪ 1401/03/21‬کـه در هیـات‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقـه یـک سـاری متصرفـی خانـم فاطمـه تشـکری‬ ‫و ریحانـه تشـکری میانرودی فرزنـدان علـی هـر کـدام نسـبت بـه یـک سـهم مشـاع از‬ ‫هشـت سـهم ششـدانگ و اقایـان محمدعلـی و عبـاس و غالمعلـی تشـکری میانرودی‬ ‫فرزندان علی که هر کدام نسـبت به دو سـهم از هشـت سـهم مشـاع از ششـدانگ یک‬ ‫قطعـه زمیـن مشـتمل بـر بنـای مخروبه بـه مسـاحت ‪ 8263‬مترمربع قسـمتی از پال ک‬ ‫‪ 3431‬اصلـی واقـع در قریـه ملیـک بخـش یـک ثبـت سـاری خریـداری از مالـک رسـمی‬ ‫پـس از کسـر سـهم وقـف محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن ا گهی به‬ ‫مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪.‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات‬ ‫بدیه ‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪ .‬ک‪.‬پ ‪ 337‬الـی ‪1400/341‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/11 :‬‬ ‫سـیدکاظم موسوی بشـلی‪ ،‬سرپرسـت اداره ثبـت‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1341790‬‬ ‫اسـناد و املا ک منطقـه یک سـاری‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه یک‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160310001000360‬مورخـه ‪ 1401/03/16‬کـه در هیـات‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقـه یـک سـاری تصرفـات مالکانـه اقای‬ ‫هـادی غربـی فرزنـد ابراهیـم نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمین مشـتمل بر‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 161/70‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 3448‬اصلـی واقـع‬ ‫در قریه استخرسـر بخش یک ثبت سـاری خریداری از مالک رسـمی پس از کسـر‬ ‫سـهم وقـف محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪ .‬ک‪.‬پ ‪1400/1122‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/25 :‬‬ ‫سـیدکاظم موسوی بشـلی‪ ،‬سرپرسـت اداره‬ ‫شناسـه ا گهی ‪1343005‬‬ ‫ثبـت اسـناد و املا ک منطقه یک سـاری‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانـم معصومـه پودینه اقایـی بـا تسـلیم درخواسـت بـه شـماره ‪-102/4236‬‬ ‫‪ 401/04/06‬اعلام داشـته کـه سـند مالکیـت پلا ک ‪ 1035/108‬اصلـی واقـع در‬ ‫بخش ‪ 1‬سیسـتان ملکی نامبرده اعالم داشـته که بر اثر جابجایی مفقود شـده؛‬ ‫لذا با عنایت به تبصره ‪ 5‬ماده ‪ 120‬ائین نامه اصالحی قانون ثبت امال ک مصوب‬ ‫‪ 1380/11/08‬مراتب به استناد بند یک ماده مذکور در یک نوبت ا گهی می شود‬ ‫تا هر کس مدعی انجام معامله است‪ ،‬از تاریخ انتشار این ا گهی ظرف مدت ده‬ ‫روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند‬ ‫معامله تسـلیم و رسـید دریافت کند‪ .‬چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسـید‬ ‫و یا درصورت اعتراض‪ ،‬سـند مالکیت ارائه نشـود‪ ،‬اداره ثبت اسـناد زابل‪ ،‬المثنی‬ ‫سـند مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و به متقاضی و تسـلیم خواهد کرد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/25:‬‬ ‫مهـدی پهلوانـروی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک زابـل‪ ،‬از‬ ‫م الـف ‪447‬‬ ‫طرف فهیمه دهمرده‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای امیـر بلوچزهـی بـه موجـب وکالتنامـه شـماره ‪ 76191‬مـورخ ‪ 1395/12/28‬صـادره از‬ ‫دفترخانه اسناد رسمی ‪ 8‬چابهار وکیل اقای محمدا کبر شیرانی فرزند ابراهیم به استناد‬ ‫دو بـرگ استشـهاد محلـی کـه بـه امضـای شـهود و بـه گواهـی دفتـر اسـناد رسـمی شـماره‬ ‫‪ 17‬نیکشـهر رسـیده مدعی سـت کـه سـند مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن محصـور‬ ‫پال ک ‪ 794‬فرعی از ‪ 57‬اصلی واقع در بخش ‪ 15‬بلوچسـتان شـهر نیکشـهر‪ ،‬خیابان بلوچ‬ ‫مـورد ثبـت ‪ 1006‬صفحـه ‪ 36‬دفتـر ‪ 11‬بـه علـت اسباب کشـی اثاثیـه منـزل مفقـود شـده و‬ ‫درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده اسـت‪ .‬لـذا مراتـب به اسـتناد تبصره یک‬ ‫مـاده ‪ 120‬ائین نامـه ثبـت‪ ،‬در یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی وجـود‬ ‫سـند مالکیت نزد خود‪ ،‬یا انجام معامله نسـبت به ملک مرقوم اسـت‪ ،‬از تاریخ نشـر این‬ ‫ا گهـی ظـرف ‪ 10‬روز‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ضمیمـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه‪ ،‬بـه‬ ‫این اداره اعالم و رسید دریافت کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد‪ .‬واال پس از انقضای مدت‬ ‫مذکـور و نرسـیدن واخواهـی و یـا درصـورت اعتـراض‪ ،‬اصـل سـند ارائـه نشـود‪ ،‬نسـبت بـه‬ ‫صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبق مقـررات اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/25 :‬‬ ‫ابراهیم عبری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان نیکشهر‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫حوزه ثبتی نوشهر‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع مـاده یـک‬ ‫قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫انـان محـرز و رای الزم صـادر شـده‪ ،‬جهـت اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهـی می شـود‪:‬‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی)‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه ‪ 140000975‬تمامـی ‪10‬سـهم از ‪1080‬سـهم ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن پلا ک ‪21‬‬ ‫اصلـی و یـک تـا ‪ 13‬و ‪ 19‬و ‪ 20‬و ‪ 28‬و ‪ 29‬و ‪ 33‬و ‪ 34‬و ‪ 38‬و ‪ 40‬و ‪ 42‬تـا ‪ 67‬فرعـی از ‪ 21‬اصلـی بخـش ‪ 5‬سردشـت دزفـول‬ ‫قطعـه ‪ 2‬بـه نشـانی ‪ 22‬کیلومتـری جـاده دزفـول‪ -‬سردشـت‪ ،‬نزدیـک دره توبیـرون‪ ،‬کـه طـی سـند رسـمی ‪-36997‬‬ ‫‪ 1379/10/18‬دفتـر ‪ 62‬اندیمشـک بـه نـام شـرکت بـره پـروران درخشـان جنـوب ثبـت شـده بـه شـماره ‪ 18005‬اداره‬ ‫ثبت شـرکت ها اهواز منتقل شـده اسـت‪ .‬سـپس طبق سـند رهنی ‪ 1385/02/07-71638‬دفتر ‪ 65‬دزفول در قبال‬ ‫مبلـغ ‪ 125/800/000‬ریـال در رهـن بانـک کشـاورزی شـعبه دزفـول قـرار گرفتـه و طبـق نظـر کارشـناس رسـمی بـه مبلغ‬ ‫‪ 1/000/000/000‬ریال ارزیابی شـده‪ .‬پال ک فوق به صورت یک قطعه زمین دیم محل طرح دامپروری با دیوارکشـی به‬ ‫ارتفـاع یـک متـر بـا بلـوک بـه طول ‪ 350‬متر دارای یک اتاق مسـقف بدون درب و پنجره با مسـاحت ‪ 20‬مترمربع و یک‬ ‫اتاق مسـقف ‪ 15‬متری و سـاختمان با سـقف ایرانیت بدون درب با مسـاحت ‪ 20‬مترمربع‪ ،‬جای انباری به مسـاحت‬ ‫‪ 300‬مترمربـع دارای دیوارهـای جانبـی و بـدون سـقف‪ ،‬فنداسـیون بـا نصـب ورق ههـای نصـب شـده (جـای پای ههـای‬ ‫فلزی) به طول ‪ 100‬مترمربع و کل محل طرح ‪ 4500‬مترمربع اسـت و طبق سـند به مسـاحت حدود یک هکتار اسـت‬ ‫کـه املا ک موردنظـر جـاری و فاقـد سـند ثبتـی می باشـند کـه برابـر گـزارش مامـور اجـرا در تصـرف مالـک اسـت‪ .‬پلا ک‬ ‫فوق از سـاعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬روز یکشـنبه مورخ ‪ 1401/05/09‬در اداره ثبت اسـناد و امال ک دزفول واقع در دزفول‪ ،‬بلوار‬ ‫مخبـر دزفولـی‪ ،‬نبـش خیابـان خبرنگار از طریق مزایده به فروش می رسـد‪ .‬مزایـده از مبلـغ ‪ 1/000/000/000‬ریال (یک‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ .‬الزم به ذکر اسـت پرداخت بدهی های‬ ‫میلیارد ریال) شـروع و به باالترین قیمت پیشـنهادی نقدا فروخته م ‬ ‫مربـوط بـه اب‪ ،‬بـرق‪ ،‬گاز اعـم از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـترا ک و مصـرف‪ ،‬درصورتی که مـورد مزایده دارای انها باشـد‬ ‫یهـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره‪ ،‬تـا تاریـخ مزایـده‪ ،‬اعـم از اینکـه رقـم قطعـی ان معلـوم شـده یـا‬ ‫و نیـز بده ‬ ‫نشده باشد‪ ،‬به عهده برنده مزایده است و نیز درصورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ .‬ضمنا چنانچـه روز مزایده‬ ‫مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیم عشـر و حق مزایده نقـدا وصول م ‬ ‫تعطیل رسمی اعالم شود‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد‪ .‬شرکت‬ ‫در مزایـده منـوط بـه پرداخـت ده درصـد از مبلـغ پایه کارشناسـی به حسـاب سـپرده ثبت و حضور خریـدار یا نماینده‬ ‫قانونی او در جلسه مزایده است‪ .‬برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ‬ ‫مزایـده‪ ،‬بـه حسـاب صنـدوق ثبـت تودیـع نمایـد و درصورتـی که ظرف مهلت مقرر‪ ،‬مانده فروش را به حسـاب سـپرده‬ ‫ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬دراینصورت عملیات فروش‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫از درجـه اعتبـار سـاقط و مزایده تجدید م ‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/25 :‬‬ ‫مسئول واحد اجرای اسناد رسمی دزفول‪ ،‬از طرف غالمحسین اسماعیلی‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫سـند مالکیت ششـدانگ پال ک شـماره ‪ 1/5777‬بخش سـه ثبتی شـاهرود‬ ‫در صفحه ‪ 64‬دفتر ‪ 111‬ذیل شماره ‪ 1833‬به نام شهرداری بسطام صادر و‬ ‫تسـلیم شـده اسـت‪ .‬سـپس احدی از وکال مالک اقای محمدعلی یعقوبیان‬ ‫برابر وکالتنامه ‪ 20559‬مورخ ‪ 1396/02/11‬دفتر ‪ 17‬شـاهرود با ارائه دو برگ‬ ‫فـرم استشـهادیه محلـی اعلام کـرده کـه سـند مالکیـت بـه علـت جابجایـی‬ ‫مفقود شده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است‪ .‬لذا‬ ‫برابـر تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک بـار در یکی از‬ ‫روزنامه های کثیراالنتشـار ا گهی می شـود تا هر کس نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت اعتـراض دارد و یـا سـند مالکیـت در دسـت وی اسـت و یـا مدعـی‬ ‫انجـام معاملـه ای اسـت‪ ،‬مراتـب را حدا کثـر ظرف مـدت ‪ 10‬روز پس از انتشـار‬ ‫ً‬ ‫ا گهی کتبا به اداره ثبت اسناد و امال ک شاهرود اعالم کند‪ .‬درغیراینصورت‬ ‫پس از انقضای مهلت قانونی اعتراض‪ ،‬سـند مالکیت المثنی وفق مقررات‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪ .‬سـند مالکیـت برگـی بـه شـماره چاپـی ‪364643‬د‪91‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/25 :‬‬ ‫حمیدرضا حسـین پور‪ ،‬سرپرسـت ثبت‬ ‫شناسـه ا گهی ‪1351091‬‬ ‫اسـناد و امال ک شـاهرود‪ ،‬از طرف رضا طالع زاری‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شـماره‬ ‫‪ 5‬و ‪ 140160310013005214‬مـورخ ‪ 1401/04/01‬هیـات قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحد ثبتی چمسـتان تصرفات‬ ‫مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای محمدرضـا و خانـم سـکینه مقیسـه‬ ‫فرزنـد صفرعلـی و غالمرضـا بالسـویه نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمین‬ ‫بـا بنـای احداثـی به مسـاحت ‪ 126/90‬مترمربع به شـماره پلا ک ‪ 1184‬فرعی‬ ‫از ‪ 33‬اصلـی واقـع در قریـه کردابـاد بخـش ‪ 11‬خریداری شـده از اقای کامیاب‬ ‫یوسـفی مالـک رسـمی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و‬ ‫ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه‪ ،‬این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق‬ ‫این روزنامه و محلی‪/‬سراسـری در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیات‬ ‫الصـاق‪ ،‬تـا درصورتی کـه اشـخاص ذینفع به ارای اعالم شـده اعتراض داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در‬ ‫محـل تـا دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و‬ ‫رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل کند و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات‬ ‫ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت‪ .‬درصورتـی کـه اعتـراض در‬ ‫مهلت قانونی واصل نشود یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومـی محـل را ارائـه نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫می کنـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/08 :‬‬ ‫عین اله تیموری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫شناسه ا گهی ‪1350084‬‬ ‫و امال ک چمستان‬ ‫امال ک متقاضیان واقع در قریه نارنج بن پال ک ‪ 60‬اصلی بخش ‪ 6‬قشالقی‬ ‫‪ 927‬فرعـی خانم هـا مونـا و لیلا شـهرت هـر دو نـادری فرزنـد نصرالـه حصـه هـر کـدام بـه‬ ‫ترتیب چهاردانگ مشاع و دودانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی‬ ‫(کاربری مسـکونی پیشـنهادی) به مسـاحت ‪ 203/39‬مترمربع خریداری بدون واسـطه‪/‬‬ ‫باواسـطه از فرنـام کردنائیج‪.‬‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق‬ ‫این روزنامه محلی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها عالوه بر انتشـار ا گهی‪،‬‬ ‫رای هیـات الصـاق تـا درصورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬باید از تاریخ انتشـار اولین ا گهی و در روسـتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ کننـد‪ .‬معترض باید‬ ‫ظرف یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی‬ ‫محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراینصورت‬ ‫اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و درصورتی که اعتراض در مهلت‬ ‫قانونـی واصـل نشـود یـا معتـرض گواهی تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محـل ارائه‬ ‫نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیت می کند و صدور سـند مالکیـت مانع از‬ ‫مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪ .‬بدیهی سـت برابـر مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مذکـور در مـورد‬ ‫ً‬ ‫قسـمتی از امال کـی کـه قبلا اظهارنامـه ثبتـی پذیرفتـه نشـده‪ ،‬واحـد ثبتـی بـا رای هیـات‬ ‫پـس از تنظیـم اظهارنامـه حـاوی تحدیـد حدود‪ ،‬مراتـب را در اولین ا گهی نوبتی و تحدید‬ ‫حـدود بـه صـورت همزمـان بـه اطالع عموم می رسـاند و نسـبت به املا ک در جریان ثبت‬ ‫و فاقـد سـابقه تحدیـد حـدود‪ ،‬واحـد ثبتـی ا گهـی تحدیـد حـدود را بـه صـورت اختصاصی‬ ‫منتشـر می کند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/25 :‬‬ ‫صفـر رضوانـی‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1350339‬‬ ‫نوشـهر‬ ‫رایگان‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫بازدید مدیرعامل گاز گلستان‬ ‫از شرایط احداث ایستگاه ترکیبی روستای افرا تخته‬ ‫علـی طالبـی؛ مدیرعامـل‬ ‫شـرکت گاز اسـتان گلسـتان‬ ‫محمدرضـا‬ ‫به همـراه‬ ‫قنبریـان؛ مدیـر امـور‬ ‫مهندسـی و اجـرای طر ح ها‬ ‫و صالـح روشـنی؛ رئیـس‬ ‫خدمـات فنـی و مهندسـی‬ ‫یشـده و جانمایـی محـل احـداث سـاختمان‬ ‫به منظـور بررسـی زمیـن خریدار ‬ ‫و نصـب ایسـتگاه ترکیبـی ‪ TBS- CPS‬گاز روسـتای افراتختـه علی ابـاد کتـول از‬ ‫یشـده و جانمایـی محـل‬ ‫این منطقـه بازدیـد کردنـد‪ .‬وضعیـت زمیـن خریدار ‬ ‫احداث ساختمان‪ ،‬محوطه سازی و نصب ایستگاه تقلیل فشار گاز و حفاظت‬ ‫از زنـگ‪ ،‬رهنمودهـای الزم ارائـه شـده و مقـرر نمـود هرچه زو دتـر نسـبت بـه‬ ‫عملیات اجرایی ان اقدام شود‪ .‬درهمین راستا صالح روشنی؛ رئیس خدمات‬ ‫نپـروژه پرداخـت‬ ‫فنـی و مهندسـی گاز گلسـتان بـه تشـریح جزئیـات انجـام ای ‬ ‫و گفـت‪ :‬بـا همـکاری دهیـاری روسـتای افراتختـه و همراهـی امـور حقوقـی‬ ‫شـرکت زمیـن احـداث ایسـتگاه ترکیبی روسـتا با مسـاحتی حـدود ‪ 200‬مترمربع‬ ‫تحصیـل شـد و طـی بازدیـد از منطقـه بـا حضـور مدیرعامـل شـرکت دربـاره‬ ‫کبـرداری‪ ،‬جانمایـی و تعییـن نـوع ارایـش‪ ،‬چیدمـان و طراحـی ایسـتگاه‬ ‫خا ‬ ‫باتوج هبـه کوهسـتانی و شـیب دار بودن قطعـه موردنظـر تصمیم گیـری شـد‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه اهالی روستای افراتخته علی اباد کتول از نعمت گاز بهره مند‬ ‫می باشـند افـزود‪ :‬دراین راسـتا به منظـور پایـداری و تقویـت جریان گاز روسـتای‬ ‫مذکـور‪ ،‬پـس از بررسـی های انجا مشـده برنامـه احـداث سـاختمان و نصـب‬ ‫ایستگاه ترکیبی در دستورکار این شرکت قرار گرفت و در شرف طراحی و مرحله‬ ‫انتخاب پیمانکار قرار دارد‪ .‬وی گفت‪ :‬ظرفیت ایسـتگاه مذکور ‪ 1000‬مترمکعب‬ ‫اسـت و به محـض انتخـاب پیمانـکار‪ ،‬عملیـات اجرایـی ان اغـاز خواهـد شـد‬ ‫نشـاءاهلل بـا فراه مبـودن شـرایط‪ ،‬احـداث و نصـب ایسـتگاه برابـر برنامـه‬ ‫وا ‬ ‫نشـده به اتمـام خواهـد رسـید‪.‬‬ ‫تعیی ‬ ‫مدیرکل کمیته امداد گلستان خبر داد؛‬ ‫اشتغال افراد تحت پوشش‪ ،‬اولویت است‬ ‫مدیـرکل کمیتـه امـداد امـام گلسـتان وی از اعطـای ‪ ۷۳‬میلیاردتومـان‬ ‫تسـهیالت قرض الحسـنه صنـدوق امـداد والیت بـه ‪۷۹۵۰‬نفر خبـر داد و گفت‪:‬‬ ‫‪ ۲۸‬میلیاردتومـان بـه تعـداد ‪ ۲۱۵۸‬نفـر هـم در سـال قبـل از محـل صنـدوق‬ ‫امـداد پرداخـت شـد‪ .‬بـه ‪ ۱۴۵۰‬خانـوار تسـهیالت کارگشـایی‪ ۱۴۱۵ ،‬نفـر ودیعـه‬ ‫مسـکن پرداخـت شـده اسـت‪ .‬عیسـی بابایـی از توانمندسـازی مددجویـان‬ ‫و اشـتغال افـراد تحت پوشـش به عنـوان یـک اولویـت مهـم یـاد کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫در سـال گذشـته ‪ ۹۵۰۰‬فرصـت شـغلی تعهـد اسـتان و دفتـر مرکـزی بـود کـه‬ ‫‪ ۱۱۶‬درصـد بـا ‪ ۲۱۹‬میلیاردتومـان تسـهیالت بانکـی از محـل تبصـره ‪ ۱۶‬تحقـق‬ ‫یافـت‪ .‬بـرای امسـال نیـز ‪ ۱۲۵۰۰‬فرصـت شـغلی تعهـد داریـم کـه بـرای تحقـق ان‬ ‫مبلغ ‪ ۶۵۰‬میلیاردتومان تسـهیالت اشتغال زایی پیش بینی شـده و امیدواریم‬ ‫کهـا و تسـهیل شـرایط‪ ،‬بـا کمـک صنـدوق امـداد والیـت بـرای‬ ‫بـا همـکاری بان ‬ ‫ضمانت مددجویان محقق شود‪ .‬مدیرکل کمیته امداد گلستان از برنامه های‬ ‫دیگر این نهاد به تامین تخم نوغان و برگ توت و خرید محصول از نوغانداران‬ ‫اشـاره و تصریـح کـرد‪ ۵۰ :‬هکتـار از اراضـی کشـاورزی خـود را به کشـت نهالسـتان‬ ‫تـوت بـرای خـورا ک کـرم ابریشـم اختصـاص داده تـا بـا تامیـن رایگان مـواد اولیه‬ ‫ً‬ ‫ازاین طریـق مددجویـان حمایـت و درامـد خوبـی داشـته ضمنـا باتوج هبـه‬ ‫افزایش قیمت نهاده های دامی برای تهیه کنسانتره خورا ک دام مددجویان‬ ‫و جلوگیری از فروش دام ها اقدام می کند‪ .‬وی به سـرانه پایین درامد گلسـتان‬ ‫کهـای پایین جامعه‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت‪ ۵۲ :‬درصـد جمعیـت اسـتان جـزو ده ‬ ‫هسـتند‪ .‬وی از سـرانه ‪ ۳۵۰‬هزارتومـان ایتـام یـاد کـرد و گفـت‪ :‬باتوج هبـه همـت‬ ‫نهـا ماهیانـه افزایـش می یابـد‪.‬‬ ‫نیکـوکاران و حامیـان ایتـام رقـم دریافـت ا ‬ ‫افزایش سطح رضایتمندی مردم‬ ‫توسط قرارگاه جهادی محالت‬ ‫شـهردار گـرگان گفـت‪ :‬بـا راه انـدازی قـرارگاه جهـادی میزان سـطح رضایتمندی‬ ‫مـردم افزایـش یافتـه اسـت‪ .‬مهنـدس محمدرضـا سـبطی در نشسـت سـتاد‬ ‫بازافرینی شهرسـتان اظهار داشـت‪ :‬بازافرینی یک معنای عمیق و ژرفی دارد و‬ ‫نیـاز اسـت در تمـام ابعـاد بـه ان توجـه شـود‪ .‬وی بابیان اینکـه بازافرینی مبنای‬ ‫توسـعه اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬شـهرداری گـرگان بـا راه انـدازی قـرارگاه جهـادی تحـول و‬ ‫توسـعه محلات بـ ه مفهـوم بازافرینـی ورود کـرده‪ .‬در قـرارگاه جهـادی محلات‬ ‫تالش داریم با شناسایی کاستی های محالت در ابعاد مختلف نظیر عمرانی‪،‬‬ ‫زیباسازی‪ ،‬خدمات شهری و ‪ ...‬باعث ایجاد هویت در محالت موردنظر شود‪.‬‬ ‫شـهردار گـرگان ادامـه داد‪ :‬در گام دوم قـرارگاه جهـادی‪ ،‬سـفیران مهـر و مدد که‬ ‫مـددکاران اجتماعـی هسـتند بـه محلات ورود می کننـد و درراسـتای کاهـش‬ ‫معضلات و اسـیب های اجتماعـی ازطریـق امـوزش اقـدام کـرده تـا از اقدامـات‬ ‫خـوب محلات در تبدیـل وضـع موجـود به مطلوب صیانـت و حفاظت کنند‪.‬‬ ‫سـبطی گفت‪ :‬هدف سـتاد بازافرینی که در شـهرداری باعنوان قرارگاه جهادی‬ ‫شکل گرفته منجر به جلب رضایت شهروندان و ارتقای سطح اعتماد عمومی‬ ‫مردم شده است‪ .‬وی گفت‪ :‬امیدواریم همه با کمک هم و با هم افزایی بیشتر‬ ‫بتوانیـم دست دردسـت همدیگـر مشـکالت مـردم را حل کنیم‪.‬‬ ‫امضای تفاهم نامه بین مخابرات منطقه گلستان‬ ‫و جمعیت هال ل احمر استان‬ ‫تفاهم نامـه همـکاری مشـترک بیـن جمعیـت هالل احمـر اسـتان و مخابـرات‬ ‫منطقه گلستان امضاء شد‪ .‬دکتر غالمعلی شهمرادی امضاء این تفاهم نامه‬ ‫یهـای موثر و بهره منـدی از ظرفیت های‬ ‫را جهـت تعامـل و گسـترش همکار ‬ ‫تهـای خیرخواهانـه و بشردوسـتانه خوانـد و‬ ‫متقابـل درزمینـه فعالی ‬ ‫ـدف انعقـاد تفاهم نامـه را اعتلای فرهنـگ داوطلبـی و مسـئولیت پذیری‬ ‫ه ِ‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬بسترسـازی بـرای مشـارکت و ایفـای نقـش سـازمان ها در‬ ‫تهـای داوطلبانـه‪ ،‬ارتقـای سـطح تعامـل بین بخشـی و کوشـش و‬ ‫فعالی ‬ ‫تعامل مشـترک جهت افزایش سـطح ا گاهی های عمومی جهت پیشـگیری‬ ‫و کاهش اثار حوادث سـوانح با رویکرد سلامت و تسـکین االم بشـری عنوان‬ ‫و ابـراز خرسـندی کـرد کـه مخابـرات منطقـه گلسـتان بـا مشـارکت حدا کثـری‬ ‫در اجـرای برنام ههـای مسـئولیت اجتماعـی کنـار سـایر نهادهـا‪ ،‬درراسـتای‬ ‫ادای ایـن وظیفـه موفـق عمل نماید‪ .‬الزم به ذکر اسـت مدت این تفاهم نامه‬ ‫س هسـال اسـت و درصـورت توافـق طرفیـن قابـل تمدیـد خواهـد بـود‪.‬‬ ‫کشف نه دستگاه ماینر در گنبدکاووس‬ ‫سرپرسـت شـرکت توزیـع بـرق گلسـتان از کشـف و جمـع اوری نه دسـتگاه ماینـر‬ ‫غیرمجـاز در گنبـدکاووس خبـر داد‪ .‬سـید احمـد موسـوی افـزود‪ :‬در مانـور‬ ‫جمع اوری دستگاه های غیرمجاز رمزارز دیجیتال‪ ،‬طی بازرسی صورت گرفته در‬ ‫سـطح گنبدکاووس نه دسـتگاه استخراج ارز دیجیتال کشف و ضبط شـد‪ .‬وی‬ ‫دسـتگاه های اسـتخراج ارز دیجیتال را از عوامل افزایش مصرف برق اعالم کرد‬ ‫و گفت‪ :‬متاسـفانه با سـرقت انرژی ازطریق وصل دسـتگاه های رمزارز با مصرف‬ ‫بیش ازحـد‪ ،‬اسـیب های جـدی بـه شـبک ه بـرق وارد می کننـد کـه به محـض‬ ‫شناسـایی نسـبت بـه معرفـی ان ها به دسـتگاه قضـا اقـدام می گردد‪ .‬همچنین‬ ‫نهـای مشـکوک بـه اسـتفاده از‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬هم اسـتانی ها می تواننـد مکا ‬ ‫رمـزارز را بـه شـماره ‪ ۱۲۱‬اتفاقـات شـبکه بـرق یـا دفتـر حراسـت شـرکت توزیـع بـه‬ ‫شـماره ‪ 0173224063‬اطلاع دهنـد و از جوایـز ارزنـده ان بهره منـد شـوند‪.‬‬ ‫پرداخت‪ ۷۱۸‬میلیاردتومان دیگر‬ ‫از مطالبات گندم کاران‬ ‫مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان از پرداخت ‪ ۷۱۸‬میلیاردتومان طلب‬ ‫گنـدم کاران گلسـتانی خبـر داد‪ .‬وی گفـت‪ :‬تاکنـون ‪5601‬میلیاردتومـان بـرای‬ ‫خرید گندم به کشاورزان گلستانی پرداخت شده که معادل ‪ ۷۱‬درصد از طلب‬ ‫گندم کاران اسـت‪ .‬محمدرضا افشـار گفت‪ :‬پرداخت ‪2265‬میلیاردتومان دیگر‬ ‫از مطالبات گندم کاران درحال پیگیری ست‪ .‬وی افزود‪ :‬تاکنون ‪ ۶۸۴‬هزارتن از‬ ‫گندم کشـاورزان گلسـتانی از انان خریداری شـده‪ .‬بیش از ‪ ۹۰‬مرکز خرید گندم‬ ‫کشـاورزان گلسـتانی را به قیمـت تضمینـی هرکیلوگـرم ‪ ۱۱۵۰۰‬تومـان خریـداری‬ ‫می کنـد‪ .‬به گفتـه معـاون بهبـود تولیـدات گیاهـی جهـاد کشـاورزی گلسـتان‪،‬‬ ‫تاکنـون تمـام گندم مـزارع ابی و ‪ ۹۸‬درصد از مزارع گندم دیم اسـتان برداشـت‬ ‫شده است‪ .‬محمدرضا عباسی پیش بینی کرد؛ تا پایان برداشت این محصول‪،‬‬ ‫بیـش از ‪ ۷۰۰‬هزارتـن خریـد تضمینـی انجام شـود‪ .‬گلسـتان‪ ،‬پس از خوزسـتان و‬ ‫فارس‪ ،‬سـومین تولیدکننده گندم کشـور اسـت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫شنبه ‪ 25‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2545‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫تجمع غدیریون باقرشهر در مسجد امیرالمومنین ؟ع؟‬ ‫با حضور فرماندار شهرستان ساری صورت گرفت؛‬ ‫افتتاح «فرهنگ سرای عفاف و حجاب»‬ ‫و «ایستگاه مطالعه بانوان»‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫هم زمـان بـا هفته عفـاف و حجاب‪ ،‬به همت‬ ‫امور بانوان و خانواده شـهرداری‪ ،‬پروژه های‬ ‫گسـرا عفـاف و حجـاب و ایسـتگاه‬ ‫فرهن ‬ ‫بخـوان) بـا‬ ‫مطالعـه بانـوان (بانـوی کتا ‬ ‫حضـور محمدعلـی نوبخـت؛ فرمانـدار مرکـز‬ ‫اسـتان‪ ،‬علیرضـا حمیـدی؛ معـاون خدمات‬ ‫شـهری شهرداری ساری‪ ،‬احسان مرادی فر؛‬ ‫رئیـس سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و‬ ‫ورزشـی شـهرداری و راحلـه حاجیان؛ مشـاور‬ ‫شـهردار در امـور بانـوان و خانـواده و جمعـی‬ ‫از مسـئوالن و مدیـران شهرسـتانی افتتـاح‬ ‫شـد‪ .‬حمیـدی کـه به نمایندگـی از جـواد‬ ‫طالبـی (شـهردار مرکـز اسـتان) در نمایشـگاه‬ ‫گسـرا‬ ‫حضور داشـت‪ ،‬ضمـن بازدید از فرهن ‬ ‫و ایسـتگاه مطالعـه بانـوان‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن دو‬ ‫پـروژه فرهنگـی جـزو مهم تریـن پروژ ههـای‬ ‫فرهنگـی شـهرداری در حـوزه بانـوان و‬ ‫خانواده طی چندسـال اخیر بشمار می رود‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به خانواده محـوری برنام ههـای‬ ‫عفـاف و حجـاب در فرهنگسـرا افـزود‪ :‬ترویج‬ ‫فرهنـگ عفـاف و حجـاب جهـت صیانـت‬ ‫از بنیـان خانـواده بـوده و موجبـات ارامـش‬ ‫و امنیـت فـردی‪ ،‬تحکیـم بنیـان خانـواده‬ ‫و کاهـش اسـیب های اجتماعـی را فراهـم‬ ‫می کنـد‪ .‬وی بااشـاره به فرهنـگ غنـی ایرانـی‬ ‫اسلامی‪ ،‬افـزود‪ :‬بایـد فرهنـگ عفـاف و‬ ‫حجـاب در الی ههـای خانـواده نهادینه شـود‬ ‫تا از تهاجم فرهنگی در امان بماند؛ و حفظ‬ ‫فرهنـگ عفـاف و حجـاب نیازمنـد حرکتـی‬ ‫پویـا و هدفمنـد اسـت‪ .‬وی بیـان داشـت‪:‬‬ ‫موضـوع عفـاف و حجـاب نبایـد مختـص بـه‬ ‫زمـان و هفتـه ای خاص باشـد و برنامه هایی‬ ‫بااین مضامیـن بایـد طـی سـال اسـتمرار‬ ‫یافتـه و مـردان و زنـان یکسـان در حفـظ و‬ ‫صیانـت از ان نقـش دارنـد‪ .‬راحلـه حاجیـان‬ ‫نیـز بااشـاره به اهتمـام و نگاه ویژه شـهرداری‬ ‫سـاری بـه مقولـه عفـاف و حجـاب‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫حفـظ ارزش های اخالقی‪ ،‬صیانت از کرامت‬ ‫بـا اهـدا لـوح تقدیـر تجلیـل شـد‪.‬‬ ‫انسـانی و تحکیـم بنیـان خانـواده از اهـداف‬ ‫گسـرای عفـاف و حجـاب‬ ‫تاسـیس فرهن ‬ ‫اسـت‪ .‬وی‪ ،‬مشـاوره خانوادگـی‪ ،‬پرسـش و‬ ‫پاسـخ مذهبـی‪ ،‬نشسـت های اموزشـی بـا‬ ‫محوریـت ترویـج فرهنـگ عفـاف و حجـاب‪،‬‬ ‫نشسـت های اید هپـروری بـرای توسـعه‬ ‫شـهر سـاری‪ ،‬تبییـن نقـش زنـان در انقلاب‬ ‫اسلامی‪ ،‬دفـاع مقـدس و عرصـه سـازندگی‪،‬‬ ‫گعد ههـای اشـترا ک گذاری تجربیـات‬ ‫مادرانـه‪ ،‬محفـل ادبـی خاطره گویـی‪ ،‬شـعر‬ ‫و انتقـال مفاهیـم ارزشـی بـه نسـل جـوان‪،‬‬ ‫راه انـدازی پویش هـا و تولیـدات رسـانه ای را‬ ‫گسـرا اعلام کـرد‪.‬‬ ‫از اهـم برنام ههـای فرهن ‬ ‫حاجیان بااشـاره به تاثیر گام فرهنگی کتاب‬ ‫و کتاب خوانـی در زندگـی فردی و اجتماعی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هدف ایجاد ایسـتگاه مطالعه شـهری‬ ‫بانـوان و خانـواده (بانـوی کتاب خـوان)‬ ‫ترویـج فرهنـگ مطالعـه و اهـدای دانایـی‬ ‫بـه همشـهریان اسـت‪ .‬در این ایسـتگاه‬ ‫شـهروندان می تواننـد بـا اهـدای کتـب‬ ‫خواند هشـده خـود‪ ،‬بـا عضویـت در باشـگاه‬ ‫مخاطبیـن‪ ،‬از کتب موجود در این مجموعه‬ ‫بهره منـد گردنـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬نمایشـگاه‬ ‫عفاف و حجاب در دو بخش صنایع دسـتی‬ ‫دانش اموختـگان فنی وحرفـه ای به همـت‬ ‫مرکـز فنی وحرفـه ای شـماره ‪ 3‬سـاری و در‬ ‫بخـش نرم افـزاری و تولیـد محتـوا به همـت‬ ‫شـهرداری‪ ،‬حـوزه علمیـه خواهـران و‬ ‫خاد میـاران رضـوی شهرسـتان برگـزار شـد‪.‬‬ ‫در حاشـیه افتتاح ایسـتگاه مطالعه کتاب از‬ ‫چهـار بانـوی شـاغل در شـهرداری‪ ،‬فعـال در‬ ‫شهـای مجدانـه‬ ‫حـوزه فرهنگـی ب هپـاس تال ‬ ‫فرماندار ساری بیان کرد؛‬ ‫همدلی و همکاری میان شهرداری‬ ‫و دستگاه های مرتبط فرهنگی‬ ‫درهمین راسـتا؛ فرماندار مرکز اسـتان‪ ،‬نیز در‬ ‫افتتاحیـه فرهنـگ سـرای عفـاف و حجـاب‬ ‫در بوسـتان خانـواده ‪ ،‬گفـت‪ :‬با توج هبـه‬ ‫نقـش موثـری کـه مدیریـت شـهری در‬ ‫ارتقـای سـطح فرهنـگ شـهروندان دارد و‬ ‫تهـای خوبـی کـه در این حـوزه انجام‬ ‫فعالی ‬ ‫داده اسـت‪ ،‬فرهیختـگان ‪ ،‬دسـتگاه ها و‬ ‫نحـوزه ‪ ،‬یاریگـر‬ ‫موسسـات مرتبـط در ای ‬ ‫شـهرداری باشـند‪ .‬محمد علـی نوبخـت‬ ‫افـزود‪ :‬بـا همدلـی‪ ،‬همـکاری و هماهنگـی‬ ‫بیـن دسـتگاه های مرتبـط بـا فعالیـت‬ ‫هـای فرهنگـی‪ ،‬شـاهد اتفاقـات خوبـی‬ ‫در عرصـه فرهنگـی شـهر سـاری خواهیـم‬ ‫بـود‪ .‬درحاشـیه ایـن نمایشـگاه‪ ،‬غرف ههـای‬ ‫مختلفـی از جملـه فـروش چـادر و ملزومـات‬ ‫حجاب و عفاف‪ ،‬صنایع دستی‪،‬غرفه کانون‬ ‫خدمـت رضـوی جهـت مشـاوره در زمینـه‬ ‫خانـواده و سـبک زندگـی بهتـر‪ ،‬ایسـتگاه‬ ‫کتابخوانـی تحت عنـوان «اهـدای دانایـی به‬ ‫شـهروندان» فعـال اسـت‪.‬‬ ‫فراخوان برای همفکری در نهایی کردن پنجمین برنامه توسعه شیراز‬ ‫مشعل افتتاحیه دومین دوره المپیاد ورزش روستایی شهرستان ری با حضور‬ ‫یوسف زاده؛ رئیس اداره‪ ،‬پسندیده؛ مدیرکل ورزش روستایی و عشایری وزارت‬ ‫ورزش وجوانـان‪ ،‬حجت االسلام امیـری؛ امام جمعـه بخـش خـاوران‪ ،‬سـرهنگ‬ ‫زورمنـد؛ معـاون تربیت بدنـی سـپاه سیدالشـهدا تهـران‪ ،‬ا کبـری؛ بخشـدار‬ ‫خـاوران‪ ،‬شـبکوکا؛ بخشـدار مرکـزی‪ ،‬رنجبـران؛ رئیـس تربیت بدنـی شـهرداری‬ ‫منطقـه ‪ ،۲ ۰‬نصـراهلل؛ رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران ری‪ ،‬داورزنـی؛ رئیس‬ ‫هیئت ورزش های روسـتایی‪ ،‬بومی و محلی اسـتان تهران‪ ،‬فتح اهلل پور؛ رئیس‬ ‫گـروه توسـعه ورزش روسـتایی و عشـایری اداره کل ورزش وجوانـان تهـران‪ ،‬حـاج‬ ‫حسن عزیز وکیلی؛ رئیس اعیاد و ستاد امور شعبانیه‪ ،‬اصحاب رسانه‪ ،‬روسای‬ ‫شهـا‬ ‫بخش هـای تابعـه‪ ،‬هیئت هـای ورزشـی شهرسـتان‪ ،‬اعضـای شـورای بخ ‬ ‫و روسـتاهای شهرسـتان ری‪ ،‬دهیـاران شهرسـتان ری‪ ،‬پیشکسـوتان ورزش بـا‬ ‫هدف ایجاد شورونشـاط و کشـف اسـتعدادهای ورزش در روسـتاها به میزبانی‬ ‫تسـرا؛ از‬ ‫روسـتای اسلام اباد سـیمان توسـط علـی خـرم دل و مهدیـه حکم ‬ ‫قهرمانان کشـوری فشـافویه روشـن شد‪.‬‬ ‫به همـت واحـد اجتماعـی و فرهنگـی شـهرداری قیامدشـت و به مناسـبت‬ ‫دهـه والیـت‪ ،‬نمایشـگاه عرضـه توانمندی هـای قیامدشـت در بوسـتان‬ ‫زیتـون این شـهر اغاز بـه کار کـرد‪ .‬دراین نمایشـگاه کـه بـا حضـور بانـوان کارافرین‬ ‫قیامدشت برپا گردیده‪ ،‬محصوالتی همچون کیف‪ ،‬کفش‪ ،‬سفال‪ ،‬سبد کم جا‪،‬‬ ‫مواد غذایی‪ ،‬ترشـی و شـیرینی درمعرض بازدید و فروش شـهروندان قرار گرفته‬ ‫اسـت‪ .‬عالقه مندان می توانند تا روز عید سـعید غدیر خم همه روزه از سـاعت‬ ‫‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۴‬با حضور در بوستان زیتون قیامدشت از این نمایشگاه دیدن کنند‪.‬‬ ‫برپایـی غرفه هـای کودک ونوجـوان‪ ،‬نقاشـی‪ ،‬سـرگرمی و رادیو نمایشـگاه نیـز از‬ ‫برنامه هـای پیش بینی شـده دراین نمایشـگاه اسـت‪.‬‬ ‫جانشین فرماندهی سپاه ناحیه حضرت روح اهلل (ره)‪:‬‬ ‫عفاف و حجاب‬ ‫از زیرشاخه های امربه معروف و نهی ازمنکر است‬ ‫مصوب دوره شش ــم ش ــورای اس ــامی شهر‬ ‫ش ــیراز ب هص ــورت درخت ــواره تدوی ــن ش ــده‬ ‫اس ــت‪ .‬اصناف ــی درتش ــریح برخ ــی از ای ــن‬ ‫راهبرده ــا گف ــت‪ :‬در ح ــوزه حمل ونق ــل‬ ‫عموم ــی تقوی ــت و توس ــعه خط ــوط ‪ ۳‬و ‪۱‬‬ ‫قط ــار ش ــهری‪ ،‬خری ــد اتوب ــوس درراس ــتای‬ ‫کاهش عمر ن ــاوگان‪ ،‬تکمیل کمربندی های‬ ‫ش ــمال و جنوب از مهم ترین برنامه هاست‪.‬‬ ‫در ح ــوزه محیط زیس ــت‪ ،‬س ــامت و ایمنی‬ ‫مهم ترین برنامه درراس ــتای مدیریت منابع‬ ‫بب ــر‪،‬‬ ‫اب ب ــا ه ــدف کاش ــت درخت ــان کم ا ‬ ‫حف ــظ با غه ــا‪ ،‬اح ــداث تصفیه خان ههـــای‬ ‫ل ــوکال‪ ،‬مدیری ــت پس ــماند و بازیاف ــت‬ ‫و افزای ــش ایمن ــی و بح ــران درراس ــتای‬ ‫ت ــاب اوری ش ــهری درراس ــتای حوز ههـــای‬ ‫خدم ــات ش ــهری این موضوع ــات مدنظ ــر‬ ‫اس ــت‪ .‬اصناف ــی همچنی ــن ب ــه برنامه های‬ ‫ح ــوزه فرهنگ ــی و اجتماع ــی و گردش ــگری‬ ‫اش ــاره و اضاف ــه ک ــرد‪ :‬موض ــوع اصل ــی‬ ‫توانمندس ــازی ش ــهروندان در حوز ههـــای‬ ‫مختل ــف توس ــط مردم نها ده ــا و کانون ها و‬ ‫مس ــاجد جهت افزایش روحیه ش ــهروندان‬ ‫یس ــت‬ ‫ب ــا رویک ــرد محل ــه و مسجد محور ‬ ‫ت ــا احی ــای هوی ــت مح ــات ب ــا محوری ــت‬ ‫مس ــاجد انج ــام ش ــود‪ .‬ح ــوزه اقتص ــادی و‬ ‫مال ــی دیگ ــر ح ــوزه ای ب ــود ک ــه ش ــهردار به‬ ‫فگ ــذاری اصلی‬ ‫ان اش ــاره کرد و گف ــت‪ :‬هد ‬ ‫نح ــوزه این اسـ ـت که ش ــهر ش ــیراز در‬ ‫درای ‬ ‫اف ــق ‪ ۱۴۰۴‬با تمرکز بر مس ــئولیت اجتماعی‬ ‫ب ــه رف ــع بی ــکاری‪ ،‬فق ــر و ایج ــاد اش ــتغال از‬ ‫ظرفیت های ــی ک ــه در ش ــهر وج ــود دارد‬ ‫همچ ــون پروژ هه ــای اوراق مش ــارکت‪،‬‬ ‫س ــرمایه گذاری و ‪ ...‬در رون ــق ساخت وس ــاز‬ ‫درراستای حذف بسترهای بیکاری و ایجاد‬ ‫اش ــتغال تالش کند‪ .‬رئیس ش ــورای اسالمی‬ ‫ش ــهر ش ــیراز نی ــز دراین نشس ــت مش ــترک‬ ‫نط ــرح داد و گفت‪:‬‬ ‫خبر از بررس ــی نهایی ای ‬ ‫باتوج هب ــه ورود ب ــه طرح و تکلی ــف بودجه‬ ‫نش ــدکه ش ــهرداری‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬تصمی ــم ش ــورا برا ‬ ‫به دلیل اینک ــه به وقت بیش ــتری نی ــاز دارد‬ ‫این موض ــوع را بع ــد از ‪ ۱۴۰۰‬بگ ــذارد و ای ــن‬ ‫س ــند در ‪ ۱۴۰۱‬تکمیل شود‪ .‬مهدی طاهری‬ ‫بابیان اینک ــه ازس ــوی دیگر باتوجه به اینک ــه‬ ‫ای ــن س ــند ما هه ــا در بین کمیس ــیون های‬ ‫مختلف ب ــرای بررس ــی بیش ــتر دررفت وامد‬ ‫ب ــود‪ ،‬گف ــت‪ :‬درنهایت در سه هفته گذش ــته‬ ‫ش ــهرداری اع ــام ک ــرد ک ــه س ــند در مرحله‬ ‫بررسی نهایی و انتشار است‪ .‬او خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در س ــال گذشته جلس ــاتی با حضور ‪۱۳‬‬ ‫عض ــو ش ــورا درراس ــتای تدوی ــن این برنامه‬ ‫برگزار ش ــد اما تالش ش ــورا طی سه ماهه اول‬ ‫نب ــود تا این س ــند‬ ‫ش ــروع دوره شش ــم برای ‬ ‫را به هم ــراه چشـ ـم انداز ان به تصوی ــب‬ ‫برس ــانیم ام ــا این مس ــیر به بحث و بررس ــی‬ ‫بیش ــتری نیاز داش ــت و این موضوع س ــبب‬ ‫ایج ــاد فاصله و تاخیر در تصویب این س ــند‬ ‫چشـ ـم انداز ش ــد‪ .‬طاه ــری بابیان اینک ــه‬ ‫در کمیس ــیون برنامه وبودج ــه ش ــورا ای ــن‬ ‫تصمیم اتخاذ ش ــد تا قبل از اج ــرای برنامه‪،‬‬ ‫ش ــهروندان و عموم اف ــراد جامعه به صورت‬ ‫اعالم فراخوان عمومی در تکمیل و تس ــریع‬ ‫این برنامه مش ــارکت داشته باش ــند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پیش نویس این برنامه توس ــط دو مجموعه‬ ‫دانش ــگاه ش ــیراز و ته ــران انج ــام ش ــده‪.‬‬ ‫رئی ــس ش ــورای ش ــهر ش ــیراز بابیان اینک ــه‬ ‫پیش نوی ــس ب هش ــکل خ ــام و ب هص ــورت‬ ‫درختواره اس ــت‪ ،‬اف ــزود‪ :‬رویکردهای تحقق‬ ‫ان تنه ــا من ــوط ب ــه مش ــارکت ش ــهرداری‬ ‫به عن ــوان ابزار اصلی نیس ــت و به مش ــارکت‬ ‫و حض ــور س ــایر دس ــتگاه های اجرای ــی نیاز‬ ‫اس ــت ل ــذا دراین راس ــتا ب ــرای بهره من ــدی‬ ‫گس ــازی س ــایر‬ ‫بیش ــتر از زم ــان و هماهن ‬ ‫دس ــتگاه های اجرای ــی اس ــتانی و ش ــهری‪،‬‬ ‫درابت ــدا تنه ــا ب ــرش ش ــهرداری و پـ ـس ازان‬ ‫س ــند چشـ ـم انداز مدنظ ــر اس ــت‪ .‬طاهری‬ ‫دراین نشس ــت تا کی ــد ک ــرد‪ :‬انچ ــه مس ــلم‬ ‫اس ــت ا گ ــر تی ــم مدیری ــت ش ــهری نتوان ــد‬ ‫برنامـ ـه ای ب ــرای خ ــود داش ــته باش ــد و در‬ ‫پای ــان دوره چهارس ــاله خ ــود نتوان ــد ب ــه‬ ‫اهداف مدنظر دس ــت یاب ــد نمی تواند خود‬ ‫را ارزیاب ــی کن ــد و معتق ــدم چنانچ ــه تیمی‬ ‫نتوان ــد برنامه و هدف مش ــخصی را داش ــته‬ ‫یس ــت که در دریا‬ ‫باش ــد‪ ،‬به مثابه یک کشت ‬ ‫س ــرگردان خواه ــد ماند‪.‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی در مراسم ازادی ‪ 110‬مادران زندانی جرائم غیرعمد‪:‬‬ ‫ازادی زندانیان جرائم غیرعمد مالی‪ ،‬از محبوب ترین اعمال نزد خداوند است‬ ‫سمیه باقرزاده‬ ‫تولیـت اسـتان قـدس کمـک بـه ازادی‬ ‫بانـوان زندانـی جرائـم غیرعمـد مالـی‬ ‫را از ارزشـمندترین و محبوب تریـن‬ ‫اعمـال خیـر نـزد خداونـد متعـال خوانـد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین احمـد مـروی‬ ‫در اختتامیـه مرحلـه اول ازادی ‪ 110‬مـادر‬ ‫و بانـوی معسـر زندانـی کـه باعنـوان «نـذر‬ ‫امام رضـا؟ع؟» به همـت اسـتان قـدس‬ ‫شهـای اسلامی‬ ‫رضـوی در بنیـاد پژوه ‬ ‫مشـهد برگزار شـد‪ ،‬انفاق در راه خداوند را رمز‬ ‫ازادی انسـان از تعلقـات خوانـد و بااشـاره به‬ ‫َ َ ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫الب َّـر َحتـی ُت ِنفقـوا ِم ّمـا‬ ‫ُایـه ُشـریفه «لـن تنالـوا ِ‬ ‫ت ِح ّب َ‬ ‫ون» ابراز کرد‪ :‬انسان به سعادت و کمال‬ ‫نخواهد رسید جزانکه از اموال و دارایی خود‬ ‫انچه دوسـت دارد در راه خداوند انفاق کند‪.‬‬ ‫یتـوان دربنـد تعلقـات‬ ‫وی بابیان اینکـه نم ‬ ‫مـادی بـود امـا ب هسـوی خداوند حرکـت کرد؛‬ ‫گفـت‪ :‬انسـانی که بـا انفـاق از تعلقـات دنیـوی‬ ‫رهایـی می یابد؛ رهایـی از دیگر تعلقات برای‬ ‫او اسـان خواهـد شـد‪ .‬تولیـت اسـتان قـدس‬ ‫رضـوی افـزود‪ :‬انفاقـی کـه انسـان می کنـد‪،‬‬ ‫افتتاحیه المپیاد ورزشی روستایی‬ ‫در روستای اسالم اباد سیمان تهران‬ ‫اغاز به کار نمایشگاه عرضه توانمندی های قیامدشت‬ ‫توسط شهردار شیراز انجام شد؛‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫رئی ــس ش ــورا و ش ــهردار ش ــیراز در نشس ــت‬ ‫خب ــری بااش ــاره به تدوی ــن برنام ــه پنج ــم‬ ‫نش ــهر و ارائ ــه ان به ش ــورا‬ ‫توس ــعه ای ــن کال ‬ ‫ب ــرای بررس ــی و تصوی ــب‪ ،‬از صاحب نظران‪،‬‬ ‫کارشناسان و متخصصان و دیگر شهروندان‬ ‫ب ــرای همفک ــری و ارائ ــه پیش ــنهاد های در‬ ‫مس ــیر تقوی ــت این برنام ــه دع ــوت کردن ــد‪.‬‬ ‫س ــید احس ــان اصن ــاف؛ ش ــهردار ش ــیراز‬ ‫بابیان اینک ــه ای ــن پنجمین برنامه توس ــعه‬ ‫ش ــیراز ب ــوده و س ــال های ‪ ۱۴۰۰‬ت ــا ‪۱۴۰۴‬‬ ‫را دربرمی گی ــرد‪ ،‬اف ــزود‪ :‬ش ــاخص های‬ ‫این برنام ــه درابت ــدا ب ــا جمـ ـع اوری نظ ــرات‬ ‫اعض ــای ش ــورا و صاحب نظ ــران در‬ ‫لس ــال گذش ــته جمـ ـع اوری ش ــد‬ ‫نیمه او ‬ ‫و ب ــا تش ــکیل ‪ ۱۷‬کارگ ــروه و ‪ ۱۱۰۰‬نفرس ــاعت‬ ‫کار ب ــر روی این برنام ــه‪ ،‬ماحص ــل ان تهی ــه‬ ‫ی ــک پیش نوی ــس در ح ــوزه برنامه ری ــزی‬ ‫ش ــهری ب ــود‪ .‬ش ــهردار ش ــیراز ادام ــه داد‪:‬‬ ‫باتوجه به اینک ــه این برنامه بای ــد به تصویب‬ ‫ش ــورا به عن ــوان سیاسـ ـت گذار و مدیری ــت‬ ‫ش ــهری می رس ــید‪ ،‬مجموعه ش ــورا تدبیری‬ ‫دراین راس ــتا اتخ ــاذ کرد ک ــه در فاصل ــه ارائه‬ ‫یش ــدن ان‪ ،‬ب ــه فراخ ــوان‬ ‫ب ــه ش ــورا و نهای ‬ ‫عموم ــی گذاش ــته و پیش ــنهاد ها و نظ ــرات‬ ‫جمـ ـع اوری؛ ت ــا در زم ــان بررس ــی ش ــورا از‬ ‫موضوعات پیشنهادی اس ــتفاده شود‪ .‬وی‬ ‫بااش ــاره به اینکه برنامه های راهبردی ش ــهر‬ ‫نش ــده در ش ــش‬ ‫در کن ــار ‪ ۷۲‬اولوی ــت تعیی ‬ ‫ح ــوزه و ‪ ۶۵‬راهبرد مش ــخص ش ــده اس ــت‪،‬‬ ‫گف ــت‪ ۱۷۶ :‬سیاس ــت اجرای ــی از حوزه های‬ ‫شـ ـش گانه اس ــتخراج ش ــده اس ــت ک ــه‬ ‫سیاسـ ـت های ابالغی ان اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫او عنوان کرد‪ :‬این برنامه راهبردی در ش ــش‬ ‫س ــرفصل ش ــامل حمل ونق ــل و ترافی ــک‪،‬‬ ‫اقتص ــادی و مال ــی‪ ،‬گردش ــگری‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫اجتماعی‪ ،‬محیط زیست‪ ،‬ایمنی و سالمت‪،‬‬ ‫خدم ــات و مدیریت‪ ،‬معماری و شهرس ــازی‬ ‫تهیه شده است‪ .‬شهردار شیراز خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬پروژه تدوی ــن و تنظیم برنامه عملیاتی‬ ‫جس ــاله اول ش ــهرداری ش ــیراز و پای ــش و‬ ‫پن ‬ ‫ارزیاب ــی و بازنگ ــری ان‪ ،‬اه ــداف عملیات ــی و‬ ‫کم ــی برنام ــه ان متناس ــب ب ــا رویکرده ــای‬ ‫دراسـتانه عیـد سـعید غدیـر خـم‪،‬‬ ‫تجمـع غدیریـون باقرشـهر بـا حضـور‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین سـید علـی‬ ‫قاضی عسـکر؛ تولیـت اسـتان حضـرت‬ ‫عبدالعظیـم ؟ع؟‪ ،‬حمیـد زمانـی؛‬ ‫معـاون اسـتاندار و فرمانـدار ویـژه ری‪،‬‬ ‫حجت االسلام اسـتیری؛ امام جمعـه‬ ‫باقرشـهر و کهریـزک‪ ،‬امیـن بابایـی؛‬ ‫بخشـدار کهریـزک‪ ،‬محسـن قضاتلـو؛‬ ‫شهردار باقرشهر‪ ،‬علی کلهر؛ شهردار کهریزک‪ ،‬حجت االسالم رحمانی؛ فرمانده‬ ‫بسیج باقرشهر‪ ،‬ائمه جماعات مساجد و شهروندان در مسجد امیرالمومنین‬ ‫علـی ابـن ابیطالـب ؟ع؟ برگـزار شـد‪ .‬تولیـت اسـتان حضـرت عبدالعظیـم ؟ع؟‬ ‫دراین مراسم ضمن تبیین جایگاه غدیر در بین شیعیان‪ ،‬بر اهمیت یاداوری‬ ‫فرهنـگ غدیـر کـه همـان فرهنـگ والیـت و والیت پذیری سـت تا کیـد کـرد‪.‬‬ ‫قاضی عسکر به حضور دراین مراسم اشاره کرد و گفت‪ :‬این حضورها و دیدارها‬ ‫بـا مـردم در روسـتاها و شـهرهای تابعـه شهرسـتان ری ادامـه خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫قبل از انکـه فقیـر از ان بهره منـد شـود فـرد‬ ‫یشـود و بـار‬ ‫انفاق کننـده از ان بهره منـد م ‬ ‫خـود را بـرای حرکت ب هسـوی خداوند سـبک‬ ‫می کنـد‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه در انفـاق ابتـدا‬ ‫بایـد خویشـاوندان و نزدیـکان را مدنظـر‬ ‫قـرار داد‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬طبـق اموزه هـای‬ ‫اسلام در انفـاق بیـن افـراد فقیـر اولویـت بـا‬ ‫خویشـاوند و نزدیـکان بـوده و پـس از رفع نیاز‬ ‫خویشـاوندان نیازمنـد‪ ،‬بایـد سـراغ دیگـران‬ ‫رفـت‪ .‬وی رسـیدگی بـه مشـکالت نیازمنـدان‬ ‫و گره گشـایی از زندگی دیگران را سـیره زندگی‬ ‫حضرات معصومین ؟ع؟ دانست و بااشاره به‬ ‫داستان هایی از بخشش و سخاوت حضرت‬ ‫فاطمـه ؟س؟ و ائمـه اطهـار ؟ع؟‪ ،‬ابـراز کـرد‪:‬‬ ‫انفاق اموالی که موردعالقه انسان است یکی‬ ‫از راه های کسـب سـعادت حقیقی بوده‪ ،‬زیرا‬ ‫انسـان بـر سـر دوراهـی مـال و ثـروت‪ ،‬رضـای‬ ‫الهـی و خدمـت بـه خلـق بـرای خشـنودی‬ ‫پـروردگار را انتخـاب می کنـد‪ .‬وی ابـراز کـرد‪:‬‬ ‫انچـه از سـیره ائمـه اطهـار ؟ع؟ و اولیـای‬ ‫دیـن برداشـت می شـود‪ ،‬ان اسـت که ازادی‬ ‫بانـوان زندانـی جرائم غیرعمد به ویـژه بانوان‬ ‫سرپرست خانوار یکی از بهترین کارهای خیر‬ ‫و ارزشـمندترین و محبوب تریـن اعمـال نـزد‬ ‫خداونـد متعـال اسـت‪ .‬تولیت اسـتان قدس‬ ‫رضـوی افـزود‪ :‬ازادی بانـوان زندانـی جرائـم‬ ‫غیرعمـد تنهـا ازادی یـک انسـان نیسـت‪،‬‬ ‫یشـدن‬ ‫بلکـه نجـات یـک خانـواده از متالش ‬ ‫اسـت زیـرا مـادران کانـون خانـواده هسـتند؛‬ ‫خانـواده ای کـه مـادر ان در زنـدان اسـت‪،‬‬ ‫روبه نابـودی و کـودکان ان خانواده درمعرض‬ ‫اسـیب های اجتماعـی و بزهـکاری هسـتند‪.‬‬ ‫وی باتا کیدبراینکـه ازادی یک زندانی جرائم‬ ‫غیرعمـد موجـب نجـات خانـواده اسـت؛‬ ‫افـزود‪ :‬بـا ازادی یـک زندانـی جرائـم غیرعمد‪،‬‬ ‫فرزنـدان و خانـواده او از نابـودی نجـات پیـدا‬ ‫می کنـد‪ .‬وی گفـت‪ :‬سـنت حسـنه ازادسـازی‬ ‫بانوان زندانی جرائم غیرعمد باید تازمانی که‬ ‫حتـی یـک زندانـی این چنینـی در زنـدان‬ ‫اسـت ادامـه یابـد تـا ان شـاءاهلل روزی فرارسـد‬ ‫کـه هیـچ بانوی محترمی ب هسـبب مشـکالت‬ ‫مالـی در زنـدان وجـود نداشـته باشـد‪.‬‬ ‫جانشـین فرماندهـی سـپاه ناحیـه حضـرت‬ ‫روح اهلل (ره) گفـت‪ :‬سـپاه ناحیـه روح اهلل (ره)‬ ‫ماموریـت دارد در هفتـه عفـاف و حجـاب‬ ‫نسـبت به برگزاری برنامه های اثرگذار در سـطح‬ ‫بخش هـا و حوزه هایـی کـه بسـیج دارد اقـدام‬ ‫کند تا عفاف و حجاب در کشـور نهادینه گردد‪.‬‬ ‫به گـزارش برنـا؛ سـرهنگ دوم پاسـدار حسـن‬ ‫حیدری در تبیین اینکه هرسال هفته ای به نام عفاف و حجاب در ایران برگزار‬ ‫شـده و برنامه هـای این هفتـه در توسـعه و تبلیـغ حجـاب بیـن بانـوان و نسـل‬ ‫جـوان جامعـه تاثیـری دارد‪ ،‬بیـان داشـت‪ :‬عفـاف و حجـاب از زیرشـاخه های‬ ‫امربه معـروف و نهی ازمنکـر اسـت و از تا کیـدات مقـام معظـم رهبـری بحـث‬ ‫احیـای امربه معـروف و نهی ازمنکـر اسـت‪ .‬او افـزود‪ :‬هفتـه عفـاف و حجـاب کـه‬ ‫همه سـاله از ‪ ۱۸‬تیرمـاه در سراسـر کشـور برگـزار می شـود‪ ،‬به نوعـی تلنگـری بـه‬ ‫انسـان ها بـوده کـه بحـث عفـاف و حجـاب را جـدی بگیرنـد؛ کـه در ایـات قـران‬ ‫تا کیـد فراوانـی بـر ان شـده اسـت‪ .‬وی دررابطه بـا اینکـه دشـمنان اسلام و‬ ‫ً‬ ‫نظـام جمهـوری اسلامی دائمـا در کشـف حجـاب و بی حجابـی زنـان به ویـژه‬ ‫نسـل جـوان سـرمایه گذاری می کننـد افـزود‪ :‬یکـی از ماموریت هـای مهـم مـا‬ ‫بصیرت افزایی ست‪ .‬او بااشاره به اینکه در جهاد تبیین که رهبری تا کید فراوان‬ ‫داشـتند‪ ،‬همایش هـا و اغناسـازی جوانانـی کـه بـه سـن تکلیـف رسـیدند را در‬ ‫دستورکار خود قرار دادیم گفت‪ :‬ا گر حجاب نزد دختران و پسران به باور قلبی‬ ‫ً‬ ‫برسـد؛ قطعـا تحت تاثیـر تهاجـم فرهنگـی هیـچ کشـوری قـرار نخواهیـم گرفت‪.‬‬ ‫مقام معظم رهبری بارها تا کید فرمودند من به اینده خوش بین و به جوانان‬ ‫اعتمـاد دارم‪ .‬سـردار شـهید قاسـم سـلیمانی صحبـت زیبایـی را دررابط هبـا‬ ‫ً‬ ‫دختـران بدحجـاب فرمودنـد کـه قطعـا ایـن عزیـزان دختـران مـا هسـتند‪ .‬وی‬ ‫دررابطه با برنامه های هفته عفاف و حجاب بسیج ناحیه حضرت روح اهلل (ره)‬ ‫گفـت‪ :‬امسـال ‪ ۴۰‬عنـوان برنامه اعـم از همایش پیاده روی خانوادگی‪ ،‬سرکشـی‬ ‫بـه خانواده هـای مدافعـان حـرم‪ ،‬تقدیـر از خانم هـای محجبـه‪ ،‬دیـدار بـا ائمـه‬ ‫جمعـه‪ ،‬عطرافشـانی مـزار شـهدا‪ ،‬تجلیـل از بانـوان محجبـه ادارات‪ ،‬تجلیـل از‬ ‫کسـبه عرضه کننـده پوشـاک بـا ویتریـن اسلامی توسـط بسـیج اصنـاف‪ ،‬مانـور‬ ‫فرهنگـی امربه معـروف‪ ،‬برگـزاری نمایشـگاه های اثرگذار در سـطح محلات و نیز‬ ‫برنامـه متنوعـی را بـا همـکاری ادارات‪ ،‬سـازمان ها‪ ،‬ائمـه جمعه‪ ،‬شـهرداری ها و‬ ‫دهیاری هـا در هفتـه عفـاف و حجـاب خواهیـم داشـت‪.‬‬ ‫شهردار تهران خبر داد؛‬ ‫بررسی موضوع اختصاص شهردار ویژه در شهرری‬ ‫شـهردار تهـران بـا حضـور‬ ‫در شـهرری و دیـدار بـا‬ ‫حجت االسلام قاضی عسکر‬ ‫و حجت االسالم شاهچراغی‬ ‫موضوعاتـی‬ ‫پیرامـون‬ ‫ازجملـه مولدسـازی مناطق‬ ‫اقتصـادی ری‪ ،‬حـل معضـل‬ ‫و گره هـای ساخت وسـاز‪،‬‬ ‫ایجـاد تسـهیالت در مسـیر‬ ‫بازسـازی مسـاجد‪ ،‬طـرح‬ ‫عمرانـی پارکینـگ ضلـع‬ ‫جنوبـی حرم‪ ،‬تعیین تکلیف‬ ‫نهایـی ایـوان ری و مسـائل بیمارسـتان فیروزابـادی به گفت وگـو و تبادل نظـر‬ ‫پرداخـت‪ .‬علیرضـا زا کانـی بااشـاره به سـرریز مشـکالت تهـران بـه ری بیـان‬ ‫کـرد‪ :‬سـعی مـا براین اسـت که از سـرریز مشـکالت تهـران بـه ری بکاهیـم لـذا‬ ‫درزمینـه انتقـال ‪ ۶۷‬درصـد پسـماند تهـران بـه ارادکـوه توجـه براین اسـت که بـا‬ ‫برنامه ریزی هـای انجام گرفتـه در دوسـال اینده پنج تـا ‪ ۱۰‬درصـد از زبال ههـا بـه‬ ‫ارادکـوه منتقـل شـود تـا پرونـده نارضایتـی مـردم ری از انتقـال پسـماند تهـران‬ ‫بسـته شـود‪ .‬وی باتا کیدبـر بررسـی موضـوع ارتقـای جایگاه شـهرداری منطقه‬ ‫یشـود و‬ ‫‪ ۲۰‬گفـت‪ :‬موضـوع اختصـاص شـهردار ویـژه در شـهرری بررسـی م ‬ ‫امیدواریـم بـه گوشـه ای از ویژگی هـای ممتـاز ری توجـه کـرده باشـیم‪.‬‬ ‫برگزاری همایش تخصصی فوتبال در شهرری‬ ‫همایـش تخصصـی فوتبـال بـا حضـور یوسـف زاده؛ رئیـس اداره‪ ،‬شـیرازی؛‬ ‫رئیـس هیئـت فوتبـال اسـتان تهـران‪ ،‬مدیریـت باشـگاه داری در فوتبـال‬ ‫تهـران‪ ،‬محسـن اسـماعیل زاده؛ مدرسـی مـدارس فوتبـال‪ ،‬هوشـنگ‬ ‫نصیـرزاده؛ مدیریـت ازمنظـر فیفـا‪ ،‬مجید جاللی؛ مسـئول اماده سـازی تیمی‬ ‫فوتبـال‪ ،‬شـیرزادی؛ رئیـس هیئـت فوتبـال شهرسـتان ری‪ ،‬خانـم اشـرف زاده؛‬ ‫نایب رئیـس هیئـت فوتبـال و دیگـر مسـئولین در ‪ ۱۶‬و ‪ ۱۷‬تیـر ‪ ۱۴۰۱‬در سـالن‬ ‫امفی تئاتر فدک برگزار شـد‪ .‬دراین مراسـم از پیشکسـوتان فوتبال شهرسـتان‬ ‫ری تجلیـل شـد‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫شهرستان‬ ‫شنبه ‪ 25‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2545‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان خبر داد؛‬ ‫شتاب مضاعف ایمن سازی‬ ‫محورهای مواصالتی مازندران‬ ‫عباسـعلی کوشـکی‪ /‬مدیـرکل‬ ‫راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫مازنـدران از اقدامـات ویـژه ایـن‬ ‫اداره کل درزمینه عملیات راهداری‬ ‫نسـازی محورهـا در فصـل‬ ‫و ایم ‬ ‫تابسـتان به منظـور افزایـش تامیـن‬ ‫ایمنـی محورهـا بـرای مسـافرین‬ ‫تابسـتانی بـه اسـتان خبـر داد‪.‬‬ ‫مهنـدس حسـن جهانیـان اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬مازنـدران به دلیـل شـرایط طبیعـی و جغرافیایـی همـواره در فصـول‬ ‫مختلـف سـال به ویـژه تابسـتان گردشـگران و مسـافران بسـیاری را از سرتاسـر‬ ‫میهـن عزیزمـان پذیـرا بـوده‪ ،‬ازایـن رو محورهـای مواصالتـی این اسـتان در‬ ‫تابسـتان پرترافیـک اسـت‪ .‬اداره کل بـا شـروع تابسـتان عملیـات راهـداری‬ ‫نسـازی محورهـای خـود را بـا شـتاب و تسـریع در عملیـات اجرایـی‬ ‫و ایم ‬ ‫دردسـت اجرا داشـته کـه این عملیـات شـامل اجـرای روکـش اسـفالت‪،‬‬ ‫خط کشـی‪ ،‬نصـب جدا کنند ههـا و نصـب انـواع تابلوهـای هشـداردهنده‬ ‫نسـازی نقـاط حادثه خیـز‪ ،‬شان هسـازی‪،‬‬ ‫انتظامـی و اطالعاتـی‪ ،‬ایم ‬ ‫اصلاح قـوس و ترانشـه برداری‪ ،‬در سـطح کلیـه محورهـای اصلـی‪ ،‬فرعـی و‬ ‫روستایی سـت‪ .‬امیدواریم با اجرای این اقدامات در تابسـتان شـاهد افزایش‬ ‫ضریـب ایمنـی در محورهـا و کاهـش تصادفـات و تلفـات ناشـی ازان باشـیم‪.‬‬ ‫کاربـران جـاده ای و مسـافرین محتـرم جهـت کسـب اطلاع از اخریـن شـرایط‬ ‫تهـای احتمالی‬ ‫ترافیکـی و جـوی محورهـا و اطلاع از انسـدادها یـا محدودی ‬ ‫موجـود در سـطح جاد ههـای اسـتان می تواننـد در هرسـاعت بـا شـماره تلفن‬ ‫گویـای ‪ 141‬تمـاس حاصـل فرماینـد‪ .‬همچنیـن سـایت ‪ WWW.141.IR‬و‬ ‫اپلیکیشـن تلفن همـراه ‪ 141‬نیـز تمامـی اطالعـات الزم را دراختیـار کاربـران‬ ‫محتـرم قـرار می دهـد‪.‬‬ ‫در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی کردستان مطرح شد؛‬ ‫تقویت همکاری دولت و بخش خصوصی‬ ‫و حمایت از تولید و تجارت؛ از اهداف اصلی دولت‬ ‫توسط فرزند کارمند شرکت خش فراورده های نفتی شاهرود حاصل شد؛‬ ‫کسب مقام برتر‬ ‫در دومین جشنواره کشوری اجرا و گویندگی فراوا‬ ‫حمیدرضـا جاللـی‪ /‬فرزنـد یکـی از کارکنـان شـرکت ملـی پخـش فراورد ههـای‬ ‫نفتی منطقه شاهرود موفق به کسب مقام اول در دومین جشنواره کشوری‬ ‫اجرا و گویندگی فراوا شد‪ .‬مهرسا عامری؛ فرزند محمدرضا عامری از کارکنان‬ ‫واحـد تاسیسـات و عملیـات منطقـه شـاهرود موفـق بـه کسـب مقـام اول در‬ ‫دومیـن جشـنواره کشـوری اجـرا و گویندگی فراوا شـد‪ .‬مسـئول روابط عمومی‬ ‫افزود‪ :‬وی در بین شـرکت کنندگان از ‪ 54‬شهرسـتان کشـور و در بین ‪ 350‬اثر‬ ‫ارائـه شـده موفـق بـه کسـب مقـام برتـر کشـوری گردید‪.‬خادمیـان گفـت ‪ :‬ایـن‬ ‫جشـنواره بـا حضـور فرشـید فلاح؛ مدیـر کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـتان‬ ‫گو ارشـاد اسلامی شهرسـتان‬ ‫سـمنان‪ ،‬محمد تقی یزدی؛ رئیس اداره فرهن ‬ ‫شاهرود ‪ ،‬مهدی اقا بیگی؛ داور جشنواره کشوری فراوا و عاطفه عبدالهیان؛‬ ‫دبیـر جشـنواره کشـوری اجـرا و گویندگـی فـراوا در سـالن اجتماعـات اداره‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان شاهرود برگزار شد‪ .‬در پایان از برگزیدگان‬ ‫بـا اهـداء لـوح تقدیـر و تندیـس بـه رسـم یادبـود تقدیر و تشـکر به عمـل امد‪.‬‬ ‫مدیریت هوشمند ‪ ۲۹۴‬ایستگاه ‪CGS‬‬ ‫و مشترک عمده پرمصرف در خراسان رضوی‬ ‫یاسـر وطن پـور ازغندی‪/‬مدیرعامـل شـرکت گاز خراسـان رضـوی از مدیریـت و‬ ‫کنترل هوشـمند توزیع گاز در ایسـتگاه های‪ CGS‬و مشـترکین عمده پرمصرف‬ ‫اسـتان توسـط مرکـز دیسـپاچینگ ایـن شـرکت خبـر داد و گفـت‪ :‬هـدف از‬ ‫یسـازی ارائـه خدمـات بـه ذی نفعـان اسـت‪ .‬حسـن افتخـاری‬ ‫این اقـدام کیف ‬ ‫بااشـاره به اینکه کـه درحال حاضـر فراینـد توزیـع و اندازه گیـری گاز ‪ 294‬مشـترک‬ ‫یشـود اظهار‬ ‫عمده پرمصرف در خراسـان رضوی به صورت هوشـمند کنترل م ‬ ‫کـرد‪ :‬نیروگا ههـا‪ ،‬سـی ان جی و صنایـع سـیمان و فوالد در زمره مشـترکین عمده‬ ‫یشـوند کـه به طورمعمول بیشـترین حجـم گاز مصرفی‬ ‫پرمصـرف محسـوب م ‬ ‫نطـرح میـزان‬ ‫اسـتان را هـم ب هخـود اختصـاص می دهنـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬درای ‬ ‫مصـرف گاز طبیعـی در ایسـتگاه های توزیـع گاز مشـترکین عمـده پرمصـرف بـا‬ ‫هـدف ارتقـای کیفیـت خدمـات و اندازه گیری دقیق و کیفـی ب هصـورت دوره ای‬ ‫یشـود‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان در بخـش دیگـری از‬ ‫رصـد و مدیریـت م ‬ ‫سـخنان خـود بـه موضـوع کالیبراسـیون بیـش از ‪ 10‬هـزار تجهیـز اندازه گیـری گاز‬ ‫شامل کنتورهای توربینی‪ ،‬تصحیح کننده های حجم گاز‪ ،‬گیج های دما و فشار‬ ‫گاز و ‪ ...‬در سـال گذشـته اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬شـرکت گاز خراسـان رضـوی بـرای‬ ‫نخسـتین بار در سـطح شـرکت های گاز اسـتانی کشـور بـا تعریـف فراینـد ایجـاد‬ ‫زیرساخت و بانک اطالعاتی‪ ،‬عملیات پایش و نگهداری تجهیزات‪ ،‬حوزه پایش‬ ‫بشـده در‬ ‫را بـا قابلیـت امـکان صدور دسـتورکار تعمیـرات و رصد تجهیزات نص ‬ ‫نرم افـزار ‪ PM‬عملیاتـی نمـود‪ .‬وی بابیان این مطلـب کـه شـرکت گاز خراسـان‬ ‫رضـوی به عنـوان انقالبی تریـن صنعت کشـور از طر ح های علمی و دانشـگاهی‬ ‫حمایت و پشـتیبانی می کند افزود‪ :‬شـرکت های دانش بنیان و اسـتارتاپ های‬ ‫فعال عالقه مند به فعالیت در حوزه توزیع و اندازه گیری گاز می توانند برای ارائه‬ ‫طـرح و اید ههـای علمـی بـا تلفـن ‪ ۰۵۱-۳۷۰۷2130‬تمـاس بگیرنـد‪.‬‬ ‫صعود کوهنورد ابفای استان اصفهان به قله دماوند‬ ‫رزیتـا توکلـی‪ /‬یکـی از اعضـای گـروه کوهنـوردی شـرکت اب وفاضلاب اسـتان‬ ‫اصفهـان بـه قله ‪ 5671‬متـری دماوند صعود کرد‪ .‬هادی نصـر؛ از کارکنان ابفای‬ ‫یشـهر هم زمان با روز عرفه و عید قربان به بام ایران صعود کرد و پرچم‬ ‫خمین ‬ ‫ابفـای اسـتان اصفهـان را بـر فـراز ایـن کـوه به اهتـزاز دراورد‪ .‬همچنیـن ‪ 12‬نفـر از‬ ‫کوهنوردان ابفای اسـتان اصفهان از ‪ 15‬تا ‪ 19‬تیرماه به دریاچه گهر شهرسـتان‬ ‫درود در اسـتان لرسـتان عزیمـت کردنـد؛ کـه یکـی از معـدود دریاچ ههـای‬ ‫تشـده اشـترانکوه بـا ارتفـاع ‪ 2350‬متـر از‬ ‫کوهسـتانی کشـور‪ ،‬در منطقـه حفاظ ‬ ‫سـطح دریـا قـرار گرفته اسـت‪.‬‬ ‫دادستان قزوین اعالم کرد؛‬ ‫‪40‬درصدی وقوع جرائم خشن‬ ‫کاهش‬ ‫ِ‬ ‫تا پایان سال جاری‬ ‫علـی بهبهانـی‪ /‬دادسـتان عمومـی و انقلاب قزویـن گفـت‪ :‬بـا برنامه ریـزی‬ ‫صورت گرفتـه تـا پایـان ‪ ۱۴۰۱‬بایـد ‪ ۴۰‬درصـد جرائـم خشـن در سـطح اسـتان‬ ‫کاهـش یابـد و در حـوزه ایجـاد امنیت بـرای مردم و خانواده ها با هیچ متخلفی‬ ‫مماشـات نمی کنیـم‪ .‬به گزارش تسـنیم؛ حسـین رجبـی در دیـدار با نمایندگان‬ ‫تشـکل های کارگـری قزویـن کـه در سـالن جلسـات خانـه کارگـر اسـتان برگـزار‬ ‫شـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬در دوره جدیـد مدیریـت قـوه قضائیـه همـه بایـد کمـک‬ ‫کننـد تـا کارهـای انقالبی در اسـتان باسـرعت صورت گیـرد و در حوزه مشـکالت‬ ‫کارگـری بایـد بـا برنامه ریـزی و صبـوری مشـکالت سـخت را رفـع کـرد و رضایـت ‬ ‫را دوبـاره بـه جامعـه کارگـری برگردانـد‪ .‬وی بابیان اینکـه رویکـرد مـا پیشـگیری از‬ ‫جـرم و بعـد تعقیـب خاطیـان و مجرمـان اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬ا گـر رفتـار اشـتباه برخی‬ ‫لهـا را کنـار نگذارند‪ ،‬بنابراین مشـکل از مدیران‬ ‫مدیـران تغییـر نکنـد و ترک فع ‬ ‫اسـت و دادسـتانی مرکـز اسـتان دربرخوردبـا مدیرانـی کـه اصـرار بـه ترک فعـل و‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫سـهل انگاری دارنـد‪ ،‬جد ‬ ‫استاندار اذربایجان غربی خبر داد؛‬ ‫پیگیری ویژه برای‬ ‫اجرای پروژه های احیای دریاچه ارومیه‬ ‫تهـا را‬ ‫اسـتاندار اذربایجـان غربـی گفت‪ :‬واقعی ‬ ‫درخصوص دریاچه ارومیه باید به مردم گفت و‬ ‫نباید با بزرگنمایی یا کوچک نمایی مشکالت‪،‬‬ ‫بـه امیـد و اعتمـاد مـردم خدشـه وارد شـود‪.‬‬ ‫محمدصادقمعتمدیاندر جلسههماهنگی‬ ‫احیـای دریاچـه ارومیـه با اشـاره به اینکه پیگیـر‬ ‫تحقق پروژه های نجات این دریاچه به عنوان‬ ‫یسـت‪ ،‬افزود‪ :‬بازنگری در سیاسـت های سـتاد احیای دریاچه‬ ‫یک مطالبه مل ‬ ‫یسـت و وزارت جهـاد کشـاورزی بـا همراهـی مـردم‪ ،‬مجـری‬ ‫ارومیـه ضرور ‬ ‫سیاسـت های نرم افـزاری دولـت سـیزدهم بـرای احیـای دریاچـه ارومیه بـوده و‬ ‫بایـد برنام ههـای اموزشـی‪ ،‬ترویجـی و اقنا عسـازی به خصـوص در روسـتاها در‬ ‫دسـتور کار قـرار گیـرد‪ .‬معتمدیـان با اشـاره به اعتبـارات تخصیصی در سـفر اخیر‬ ‫ریاسـت جمهوری بـه اسـتان جهـت احیـای دریاچـه ارومیـه‪ ،‬یـاداور شـد‪ :‬بـا‬ ‫پیگیـری مسـتمر و جـذب اعتبـارات تخصیصی‪ ،‬ضمن تکمیل سیاسـت های‬ ‫سـخت افزاری چون اتمام کانال کانی سیب‪ ،‬پیشبرد سیاسـت های نرم افزاری‬ ‫یهـای‬ ‫یشـود‪ .‬وی با اشـاره به پیگیر ‬ ‫احیـای دریاچـه ارومیـه نیـز تسـریع م ‬ ‫مستمر ایت اهلل رئیسی بر روند اجرای پروژه های احیای دریاچه ارومیه اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬در سـفر اخیـر رئیس جمهـوری بـه اذربایجـان غربـی ‪ ،‬ایشـان از دریاچه‬ ‫ارومیـه بازدیـد و پیگیـر اخریـن وضعیـت اجـرای پروژ ههـای احیـای دریاچـه‬ ‫ارومیـه شـده و دسـتورات الزم را بـرای تسـریع دررونـد اجـرا و پرداخـت اعتبارات‬ ‫حهـا صـادر کردنـد‪.‬‬ ‫موردنیـاز بـرای ادامـه اجـرای این طر ‬ ‫ارش مرادی‬ ‫پنجاهمی ــن نشس ــت ش ــورای گفت وگ ــوی دول ــت و بخ ــش‬ ‫خصوص ــی کردس ــتان ب ــا دس ــتورکار معرف ــی اعض ــای جدی ــد‬ ‫ش ــورای گفت وگ ــو و برنامه ری ــزی ب ــرای تغیی ــر کارب ــری‬ ‫فضاه ــای م ــازاد اما ک ــن ورزش ــی ب ــه تج ــاری به ریاس ــت‬ ‫اس ــتاندار در س ــالن ش ــهدای گمن ــام اس ــتانداری تش ــکیل‬ ‫ش ــد‪.‬‬ ‫انتقاد از عدم اجرای برخی مصوبات شورای گفت وگو‬ ‫رئیــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی ســنندج‬ ‫بااش ــاره به جای ــگاه قانون ــی ش ــورای گفت وگ ــوی دول ــت و‬ ‫بخ ــش خصوص ــی در رون ــد توس ــعه گف ــت‪ :‬ای ــن ش ــورا طب ــق‬ ‫م ــاده ‪ 75‬برنام ــه توس ــعه‪ ،‬م ــاده ‪ 11‬قان ــون بهب ــود فض ــای‬ ‫کس ـب وکار و م ــاده ‪ 12‬قان ــون اح ــکام دائم ــی برنام ــه توس ــعه‬ ‫کش ــور به رس ــمیت ش ــناخته ش ــده ت ــا در ح ــوزه بررس ــی‬ ‫مش ــکالت تولی ــد و تج ــارت و ارائ ــه راه ــکار ب ــرای رف ــع موان ــع‬ ‫تولیــد نقــش ایفــا کنــد‪ .‬ســید کمــال حســینی افــزود‪ :‬بهبــود‬ ‫فض ــای کسـ ـب وکار‪ ،‬ایج ــاد گفتم ــان مش ــترک پیرام ــون‬ ‫فض ــای کسـ ـب وکار و ایج ــاد زمین ــه تعام ــل س ــازنده دول ــت‬ ‫و بخ ــش خصوص ــی ه ــدف اصل ــی از ای ــن نه ــاد اس ــت‪ .‬وی‬ ‫خواس ــتار توج ــه بیش ــتر ب ــه جای ــگاه ش ــورای گفت وگ ــو ش ــد‬ ‫و اظه ــار ک ــرد‪ :‬ت ــا ‪ 1397‬به عل ــت عدم برگ ــزاری جلس ــات‬ ‫رتب ــه ‪ 30‬کش ــوری را داش ــتیم‪ ،‬در ‪ 1400‬ب ــه رتب ــه ‪ 12‬کش ــوری‬ ‫صع ــود کردی ــم ام ــا امس ــال ب ــا گذش ــت ســه ماه ای ــن اولی ــن‬ ‫نشســت اســت کــه از اســتاندار خواســتاریم توجــه بیشــتری‬ ‫ب ــه ش ــورای گفت وگ ــو داش ــته و برنام ــه برگ ــزاری منظ ــم‬ ‫نشسـ ـت های ع ــادی و فوق الع ــاده را در دس ــتورکار ق ــرار‬ ‫دهن ــد‪ .‬حس ــینی تصری ــح ک ــرد‪ :‬در ‪ 1400‬ح ــدود ‪ 22‬جلس ــه‬ ‫کارشناس ــی ب ــا حض ــور کارشناس ــان ادارات دولت ــی برگ ــزار‬ ‫ش ــد ک ــه ‪ 23‬م ــورد از مصوب ــات این جلس ــات اج ــرا ش ــد؛ اه ــم‬ ‫نم ــوارد عبارت ان ــد از رس ــیدگی ب ــه مش ــکالت باش ــماق‪،‬‬ ‫ای ‬ ‫س ــامان دهی ب ــه صنع ــت س ــاختمان‪ ،‬امه ــال تس ــهیالت‬ ‫کش ــاورزی‪ ،‬اس ــترداد به موق ــع مالی ــات ارزش اف ــزوده‬ ‫ص ــادرات غیرنفت ــی و تغیی ــر ضواب ــط تعیی ــن ح ــدود حری ــم و‬ ‫بســتر رودخانــه‪ .‬وی ضمــن انتقــاد از عدم همــکاری جــدی‬ ‫برخ ــی ادارات اع ــام ک ــرد‪ :‬ب ــا وص ــف تا کی ــدات اس ــتانداران‬ ‫قبل ــی برخ ــی از ادارات حاض ــر ب ــه اج ــرای مصوب ــات نش ــدند‬ ‫ک ــه این ام ــر مغای ــرت کام ــل ب ــا قان ــون دارد‪ ،‬مش ــکل دیگ ــر‬ ‫یگ ــردد ب ــه ع ــدم ش ــرکت نماین ــدگان ق ــوه مقنن ــه و‬ ‫برم ‬ ‫قضائی ــه در هم ــه نشسـ ـت ها ک ــه از نماین ــدگان اس ــتان در‬ ‫مجل ــس خواس ــتاریم درزمین ــه ح ــل ای ــن مش ــکل اق ــدام‬ ‫کنن ــد‪.‬‬ ‫برزمین ماندن مصوبات پارسال‬ ‫به علت برگزارنشدن نشست شورا‬ ‫رئی ــس کمیت ــه اقتص ــاد ورزش ات ــاق بازرگان ــی س ــنندج‬ ‫بااش ــاره به برنام هه ــای ات ــاق بازرگان ــی س ــنندج درراس ــتای‬ ‫ش ــکوفایی ورزش اس ــتان گف ــت‪ :‬س ــال گذش ــته ای ــن کمیت ــه‬ ‫مصوب ــات مهم ــی درراس ــتای تقوی ــت رون ــد توس ــعه ورزش‬ ‫اس ــتان داش ــت ک ــه به عل ــت برگزارنش ــدن جلس ــات ش ــورای‬ ‫لش ــدن ای ــن مصوب ــات ب ــه قان ــون‬ ‫گفت وگ ــو ام ــکان تبدی ‬ ‫فراهــم نگردیــد‪ .‬ســتار کشــاورز افــزود‪ :‬ورزش در عصــر حاضــر‬ ‫تبدی ــل ب ــه صنع ــت ش ــده و می توان ــد در ح ــوزه اش ــتغال‪،‬‬ ‫یک ــه در‬ ‫تولی ــد‪ ،‬تج ــارت و ارزاوری نق ــش ایف ــا کن ــد به طور ‬ ‫ســال ‪ 2002‬ژاپــن و کــره جنوبــی بااســتفاده از منافــع برگــزاری‬ ‫نه ــای ناش ــی از رک ــود اقتص ــاد‬ ‫مس ــابقات جام جهان ــی زیا ‬ ‫جهان ــی را جب ــران کردن ــد‪.‬‬ ‫مواجهه هیئت های ورزشی‬ ‫با کمبود منابع مالی برای اموزش و برگزاری مسابقات‬ ‫نایب رئی ــس هیئ ــت ی ــوگای کردس ــتان ضع ــف مال ــی و‬ ‫پول ــی را بزرگ تری ــن مش ــکل ح ــوزه ورزش کردس ــتان نامی ــد‬ ‫و گف ــت‪ :‬نب ــود مناب ــع مال ــی پای ــدار و اسپانس ــرهای ق ــوی‬ ‫س ــبب تضعی ــف ورزش اس ــتان ش ــده ک ــه نی ــاز دارد دول ــت و‬ ‫بخــش خصوصــی اقدامــات جبرانــی بــرای مشــکالت اعمــال‬ ‫کنن ــد‪ .‬مجی ــد شاه اویس ــی اف ــزود‪ :‬برخ ــی اس ــتان های کش ــور‬ ‫درراســتای ایجــاد منابــع درامــدی پایــدار بــرای حــوزه ورزش‬ ‫اق ــدام نم ــوده و موج ــب افزای ــش نق ــش ورزش در ارتق ــای‬ ‫شــاخص های توســعه یافتگی خــود شــدند‪ .‬وی اعــام کــرد‪:‬‬ ‫در س ــال ‪ 1398‬وزارت اموزش وپ ــرورش توانس ــت مجل ــس را‬ ‫قان ــع به تصوی ــب قان ــون تغیی ــر کارب ــری ام ــا ک و فضاه ــای‬ ‫م ــازاد ب ــه تج ــاری و معافی ــت از پرداخ ــت ع ــوارض ک ــرده و‬ ‫ازاین مح ــل درامده ــای هنگف ــت ب ــرای تامی ــن نیازه ــای‬ ‫مالــی خــود به دســت اورنــد کــه در ســال ‪ 99‬وزارت بهداشــت‬ ‫نیــز توانســت چنیــن موفقیتی را کســب کنــد‪ .‬ا کنــون از دولت‬ ‫و مجل ــس خواس ــتاریم وزارت ورزش وجوان ــان را ه ــم از ای ــن‬ ‫قانــون بهره منــد کننــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬مــا از شــورای گفت وگــوی‬ ‫دول ــت و بخ ــش خصوص ــی خواس ــتاریم ت ــا اقدام ــات عاج ــل‬ ‫بــرای حــوزه ورزش انجــام دهنــد زیــرا از یکســو اســتان دارای‬ ‫فضاه ــای م ــازاد ف ــراوان ب ــوده و ازس ــوی دیگر بس ــیاری از‬ ‫تهــای ورزشــی بــا کمبــود منابــع مالــی بــرای امــوزش و‬ ‫هیئ ‬ ‫برگ ــزاری مس ــابقات مواج ــه هس ــتند‪.‬‬ ‫اعتبارات دولتی‬ ‫جوابگوی نیاز روند توسعه ورزش نیست‬ ‫مدی ــرکل س ــازمان ورزش وجوان ــان کردس ــتان بااش ــاره به‬ ‫اهمی ــت تغیی ــر کارب ــری فضاه ــای م ــازاد ب ــه تج ــاری اظه ــار‬ ‫نس ــال اس ــت ک ــه وزارت ورزش وجوان ــان‬ ‫ک ــرد‪ :‬چندی ‬ ‫پیگی ــر این موض ــوع اس ــت ام ــا تا کن ــون موف ــق ب ــه کس ــب‬ ‫یش ــدن‬ ‫نتیج ــه نش ــده و هم ــه بای ــد ای ـن را بدانی ــم ک ــه قانون ‬ ‫این موضــوع ناجــی ورزش وجوانــان از دســت کمبــود منابــع‬ ‫یس ــت‪ .‬حام ــد جوالی ــی گف ــت‪ 400 :‬هیئ ــت ورزش ــی در‬ ‫مال ‬ ‫اس ــتان داری ــم ک ــه تنه ــا چهارمیلیاردتوم ــان اعتب ــار ب ــرای‬ ‫نهــا تصویــب شــده کــه به هیچ وجــه جوابگــوی‬ ‫حمایــت از ا ‬ ‫نیــاز رونــد توســعه ورزش نیســت و ضــرورت دارد برنام ههــای‬ ‫جبــران ایــن کمبــود اجــرا گــردد‪ .‬وی گفــت‪ :‬ورزش کردســتان‬ ‫ته ــا‪ ،‬اس ــتعدادها و ورزش ــکاران مس ــتعدی دارد ک ــه‬ ‫ظرفی ‬ ‫لهــای‬ ‫بــا وصــف کمبــود منابــع مالــی موفــق بــه کســب مدا ‬ ‫یش ــود ب ــه اینک ــه‬ ‫متع ــددی ش ــده اند ب ــرای مث ــال اش ــاره م ‬ ‫ی ــک ورزش ــکار کردس ــتانی ط ــی یک هفت ــه س ــه م ــدال برت ــر را‬ ‫به دس ــت اورد ام ــا وقت ــی ب ــا همراه ــی اس ــتاندار ب ــه دیدن ــش‬ ‫رفتی ــم متوج ــه ش ــدیم خان ــواده ای پنج نف ــره هس ــتند و‬ ‫در ی ــک ات ــاق ‪ 20‬مت ــری زندگ ــی می کنن ــد‪ .‬وی اف ــزود‪ :‬ورزش‬ ‫موج ــب ایج ــاد اش ــتغال‪ ،‬کس ــب افتخ ــار ب ــرای کش ــور و‬ ‫یش ــود و‬ ‫بهب ــود ش ــاخص های فرهنگ ــی و اجتماع ــی م ‬ ‫بای ــد موردحمای ــت دول ــت و بخ ــش خصوص ــی ق ــرار گی ــرد‪.‬‬ ‫هرجا ک ــه حمای ــت واقع ــی اعم ــال ش ــده موف ــق ب ــه نمای ــش‬ ‫ً‬ ‫برت ــری در داخ ــل و خ ــارج ش ــده ایم مث ــا اش ــاره ش ــده ب ــه‬ ‫ته ــای بس ــکتبال و فوتب ــال اس ــتان ک ــه متاث ــر از‬ ‫موفقی ‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫ته ــای ش ــرکت های راهی ــاب مل ــل و زار ع باتر ‬ ‫حمای ‬ ‫صرف وقت مدیریت استان‪ ،‬به منظور تشکیل جلسه‬ ‫با نهادهای صنفی و فعاالن اقتصادی‬ ‫اس ــتاندار کردس ــتان باتا کیدب ــر رویک ــرد س ــازنده دول ــت در‬ ‫حــوزه ارتبــاط بــا بخــش خصوصــی گفــت‪ :‬تقویــت همــکاری‬ ‫دول ــت و بخ ــش خصوص ــی و حمای ــت بی دری ــغ از تولی ــد و‬ ‫تجــارت یکــی از اهــداف اصلــی دولــت اســت و بخــش بزرگــی از‬ ‫وقــت مدیریــت اســتان صــرف تشــکیل جلســه بــا نهادهــای‬ ‫صنف ــی و فع ــاالن اقتص ــادی و پیگی ــری ح ــل مش ــکالت‬ ‫یش ــود‪ .‬اس ــماعیل زارع ــی کوش ــا اف ــزود‪ :‬برگ ــزاری‬ ‫نه ــا م ‬ ‫ا ‬ ‫نشسـ ـت های ش ــورای گفت وگ ــو ازاین به بع ــد ب هص ــورت‬ ‫منظ ــم خواه ــد ب ــود و پیگی ــری ج ــدی اج ــرای مصوب ــات‬ ‫ای ــن نه ــاد در دس ــتورکار ق ــرار خواه ــد گرف ــت ام ــا بای ــد‬ ‫ط ــوری برنامه ری ــزی ش ــود ک ــه نماین ــدگان مجل ــس بتوانن ــد‬ ‫نهــا نیــز‬ ‫دراین جلســات حضــور یافتــه و از جایــگاه قانونــی ا ‬ ‫اس ــتفاده کنی ــم‪ .‬وی تصری ــح ک ــرد‪ :‬درزمین ــه ایج ــاد مناب ــع‬ ‫درامــدی پایــدار بــرای ورزش اســتان بایــد فراتــر از پیشــنهاد‬ ‫فک ــر کنی ــم و برنامــه ای طراح ــی کنی ــم ک ــه هم ــه مش ــکالت‬ ‫را ب هص ــورت دائم ــی ح ــل کن ــد‪ .‬زارع ــی کوش ــا خاطرنش ــان‬ ‫ک ــرد‪ :‬بای ــد پیون ــد ورزش و توس ــعه اقتص ــادی به وی ــژه‬ ‫درزمینــه گردشــگری را متحــول و ازاین ظرفیــت بــرای معرفــی‬ ‫جاذب هه ــای گردش ــگری و پتانس ــیل های س ــرمایه گذاری‬ ‫اس ــتفاده کنی ــم‪ .‬وی اظه ــار ک ــرد‪ :‬هم ــواره ب ــرای میزبان ــی‬ ‫مســابقات ورزشــی اعــام امادگــی کــرده و هرانچــه الزم باشــد‬ ‫ب ــرای کس ــب موفقی ــت انج ــام خواهی ــم داد‪ .‬وی خواس ــتار‬ ‫تشــکیل نهــادی فراتــر از یــک ســازمان دولتــی بــرای توســعه‬ ‫یس ــت؛ دراین نشس ــت عالو هب ــر معرف ــی‬ ‫ورزش ش ــد‪ .‬گفتن ‬ ‫هش ــت عض ــو جدی ــد ش ــورای گفت وگ ــوی دول ــت و بخ ــش‬ ‫خصوص ــی کردس ــتان‪ ،‬تش ــکیل کمیت ــه وی ــژه ب ــرای پیگی ــری‬ ‫قان ــون تغیی ــر کارب ــری ام ــا ک و فضاه ــای م ــازاد ورزش ــی‬ ‫تصوی ــب ش ــد‪.‬‬ ‫استان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه؛ میزبان جشن والیت علوی‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫معـاون فرهنگـی و اجتماعـی سـازمان‬ ‫اوقـاف امـور خیریـه از برگـزاری ویژه برنامه ای‬ ‫باعنـوان «جشـن والیـت علـوی ا کمـال دین‬ ‫نبوی» در استان مقدس امامزادگان و بقاع‬ ‫متبرکـه هم زمـان بـا دهـه والیـت خبـر داد‪.‬‬ ‫نشسـت تخصصی وعاظ و نخبگان تبلیغی‬ ‫کشـور در استان مقدس امامزاده صالح ؟ع؟‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬حجت االسلام غالمرضـا عـادل‬ ‫دراین نشسـت گفـت‪ :‬هرسـال دراسـتانه‬ ‫مـاه محـرم در خدمـت عزیـزان می بودیـم؛‬ ‫این جلسـه بهانـه ای بـرای گفت وگویـی‬ ‫دوطرفـه اسـت؛ امسـال دراسـتانه عیـد‬ ‫یشـود تـا جریـان‬ ‫غدیـر این مراسـم برگـزار م ‬ ‫غدیـر رنگ وبـوی ویژ هتـری داشـته باشـد‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه دراین ایـام ویژه برنامـه ای‬ ‫تحت عنـوان «جشـن والیـت علـوی ا کمـال‬ ‫دیـن نبـوی» در اسـتان مقـدس امامزادگان‬ ‫یشـود‪ ،‬تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫و بقـاع متبرکـه برگـزار م ‬ ‫در روز نخسـت این ویژه برنامه‪ ،‬دعای عرفه‬ ‫در بیـش از ‪ ۵۰۰‬بقعـه متبرکـه امامـزاده برگـزار‬ ‫شد؛ نیز نماز عید قربان در ‪ ۲۰۰‬بقعه متبرکه‬ ‫و امامـزاده اقامـه شـد‪ .‬معـاون فرهنگـی و‬ ‫اجتماعی سـازمان اوقاف امور خیریه افزود‪:‬‬ ‫در حوزه تبلیغ در اداره کل اعزام مبلغ‪۴۰۰۰ ،‬‬ ‫پرونـده مبلـغ فعـال داریـم کـه ‪ ۲۵۰۰‬پرونـده‬ ‫تکمیـل شـده اسـت؛ برنام ههـای اموزشـی‬ ‫و توجیهـی نیـز بـرای ایـن مبلغـان برگـزار‬ ‫یشـود‪ .‬حجت االسلام عادل بابیان اینکه‬ ‫م ‬ ‫تفاهم نامـه ای بـرای حمایـت از روحانیـون‬ ‫مسـتقر در روسـتاها منعقـد شـده و ‪ ۸۵۰‬نفـر‬ ‫از روحانیون ماهیانه تحت پوشش سازمان‬ ‫اوقـاف و امـور خیریه انـد‪ ،‬گفـت‪ :‬اعـزام مبلـغ‬ ‫ب هصـورت مناسـبتی بـه امامـزادگان و بقـاع‬ ‫یشـود؛ همچنیـن اعـزام‬ ‫متبرکـه انجـام م ‬ ‫مبلـغ به مناطق محـروم را در دسـتورکار قرار‬ ‫داده ایـم؛ در ایـام فاطمیـه ‪ ۱۵۰۰‬و در دهـه‬ ‫اول محـرم ‪ ۳۰۰۰‬مبلـغ اعـزام شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه طـی تفاهم نامـه ای‬ ‫بـا بنیـاد دعبـل ‪ ۵۵۰‬نفـر از مادحیـن معسـر‬ ‫تحت حمایـت سـازمان اوقـاف و امور خیریه‬ ‫قـرار دارنـد‪ ،‬یـاداور شـد‪ :‬یـک تفاهم نامـه‬ ‫بیـن سـازمان اوقـاف و حـوزه علمیـه منعقـد‬ ‫شـده کـه در قالـب اطعـام طلاب ب هصـورت‬ ‫یشـود‪ .‬معاون‬ ‫ماهیانـه مسـاعدت انجـام م ‬ ‫فرهنگـی و اجتماعـی سـازمان اوقـاف و امـور‬ ‫کهـای ایـن سـازمان‬ ‫خیریـه بااشـاره به کم ‬ ‫به هیئت های مختلف ازجمله هیئت های‬ ‫شـاخص کشـور‪ ،‬افـزود‪ :‬هرسـاله دراسـتانه‬ ‫تهـای مختلـف از‬ ‫مـاه محـرم بـرای حمای ‬ ‫هیئت های کشـور طرح «شـمیم حسـینی»‬ ‫یشـود‪ .‬وی بااشـاره ب ه طرح «نشـاط‬ ‫برگزار م ‬ ‫معنـوی» گفـت‪ :‬طـرح «ضیافـت الهـی» در‬ ‫مـاه مبـارک رمضـان در ‪ ۱۲۷۳‬بقعـه متبرکـه‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬وی بابیان اینکـه ‪ ۳۱۳‬موکـب‬ ‫ازسـوی سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه در‬ ‫اربعیـن بـه زائریـن خدمـات ارائـه خواهنـد‬ ‫داد‪ ،‬یـاداور شـد‪ :‬طـرح «شـمیم خدمـت»‬ ‫بـا موضـوع اشـتغال زایی از اقدامـات مفیـد‬ ‫سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه بـوده اسـت؛‬ ‫نطـرح پارسـال ‪ ۱۲۰۰۰‬نفـر امـوزش‬ ‫درای ‬ ‫دیدنـد کـه بسـیاری ازان ها زنـان سرپرسـت‬ ‫نهـا‬ ‫خانـوار بودنـد و این مسـیر بـرای ا ‬ ‫بـاز شـده‪ .‬معـاون فرهنگـی و اجتماعـی‬ ‫سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه درپایـان‬ ‫بـه اجـرای طـرح «قـرار دوازدهـم» در روز‬ ‫دوازدهـم هرمـاه اشـاره کـرد‪ .‬رئیـس سـازمان‬ ‫اوقـاف و امـور خیریـه نیـز بااشـاره به ضـرورت‬ ‫ثهـای مفهومـی‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬بقـاع‬ ‫بح ‬ ‫متبرکـه و امامـزادگان فضاهـای کالبـدی‬ ‫بـوده کـه پرچـم دار والیـت و امامـت در ایران‬ ‫هسـتند‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین سـید‬ ‫مهـدی خاموشـی بـا تشـکر از مبلغیـن بـرای‬ ‫حضـور دراین نشسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬درابتـدای‬ ‫یکـردم کـه‬ ‫انقلاب اسلامی مشـاهده م ‬ ‫چگونـه بـا امـام راحـل مقابلـه می کردنـد؛‬ ‫امام خمینـی (ره) تعلیم وتربیـت یافتـه حـوزه‬ ‫علمیـه و مکتـب اهل بیـت ؟ع؟ بودنـد‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به پیشـرفت های انقلاب‬ ‫اسلامی در ‪ ۴۳‬سـال اخیر‪ ،‬گفـت‪ :‬تفکـر‬ ‫یسـت؛‬ ‫اسلام نـاب درحال پیشـرفت شگرف ‬ ‫امام خمینـی (ره) پرچـم دار وحـدت شـدند؛‬ ‫جهـاد تبییـن دفـاع از انقلاب اسلامی را‬ ‫الزم دارد‪ .‬وی بااشـاره به اینکه روحانیـت‬ ‫ابتـدا بایـد انقلاب اسلامی را بشناسـد و‬ ‫بدانـد کجـا قـرار گرفتـه اسـت‪ ،‬تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫جهـاد تبییـن‪ ،‬شناسـایی مواضـع انقلاب‬ ‫یسـت؛ امـروز ا گـر از امـر والیت فقیـه‬ ‫اسالم ‬ ‫دفـاع بکنیـم از والیـت امیرالمومنیـن‬ ‫علـی ؟ع؟ دفـاع کرده ایـم‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫انقلاب اسلامی پدیـده ای حـی و زنـده‬ ‫اسـت؛ بایـد کمـک کنیـم ایـرادات را رفـع‬ ‫کنیـم؛ رهبـر معظـم انقلاب اسلامی بـر‬ ‫تهـای دانش بنیـان تا کیـد دارنـد‬ ‫فعالی ‬ ‫بنابرایـن تولیـد دانش بنیـان بایـد در‬ ‫درون کشـور شـکل بگیـرد‪ .‬رئیـس سـازمان‬ ‫اوقـاف و امـور خیریـه بااشـاره به گسـترش‬ ‫انقلاب اسلامی در سرتاسـر جهـان‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬دشـمن می خواهـد در افـکار و قـوه‬ ‫تشـخیص دخالـت کنـد؛ انقلاب اسلامی‬ ‫ایـران چتـر تقریـب را بـاز کـرده و همـه را‬ ‫جـذب می کنـد؛ مـا وظیفـه تقریـب بـا پرچـم‬ ‫اهل بیـت ؟ع؟ و امام علـی ؟ع؟ را داریـم‪.‬‬ ‫خاموشـی‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫تهـای سـازمان اوقـاف و امـور‬ ‫دربـاره فعالی ‬ ‫تهـای ایـن‬ ‫خیریـه تصریـح کـرد‪ :‬فعالی ‬ ‫سـازمان بـه دو بخـش موقوفـات و بقـاع‬ ‫یشـود؛ مدیریـت تمـام‬ ‫متبرکـه تقسـیم م ‬ ‫بقـاع متبرکـه به اسـتثنای اسـتان قـدس‬ ‫رضـوی‪ ،‬حـرم حضـرت معصومـه ؟س؟‪ ،‬حـرم‬ ‫حضـرت شـاه چراغ ؟ع؟ و حـرم حضـرت‬ ‫عبدالعظیم ؟ع؟ برعهده سـازمان اوقاف که‬ ‫اداره ان بـه هیئت امنـا وا گـذار شـده اسـت؛‬ ‫این ظرفیتی بی بدیل اسـت؛ ما برخی بقاع‬ ‫متبرکـه مثـل امامزاده صالـح ؟ع؟ و امامـزاده‬ ‫عبـداهلل ؟ع؟ شـهرری را نظـام الگویـی‬ ‫بـرای دیگـر بقـاع قـرار داده ایـم‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫پرچـم فرهنگـی و اجتماعـی بقـاع متبرکـه و‬ ‫امامـزادگان بایـد هـرروز بلندتـر شـود و ایـن‬ ‫همـان مسـیر غدیـر اسـت‪ .‬رئیـس سـازمان‬ ‫اوقـاف و امور خیریه بااشـاره به فعالیت های‬ ‫ایـن سـازمان درزمینـه دانش بنیـان‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫سـه گـزاره حفـظ موقوفـات‪ ،‬افزایـش منافـع‬ ‫و نیـات واقفـان بـرای سـازمان اوقـاف و امـور‬ ‫خیریـه مهـم اسـت‪ .‬درابتـدای این نشسـت‪،‬‬ ‫وعـاظ حاضـر بـه بیـان نکاتـی درخصـوص‬ ‫ضـرورت تبلیـغ و ترویـج واقعـه غدیـر‬ ‫پرداختنـد‪.‬‬ ‫دریچه‬ ‫خبر خوب برای عالقه مندان اموزش های مهارتی و اشتغال محور‬ ‫ادامه ثبت نام دوره های کاردانی فنی‬ ‫و کاردانی حرفه ای ناپیوسته دانشگاه علمی کاربردی‬ ‫پروین حسینی‬ ‫رئیـس دانشـگاه جامـع‬ ‫علمـی کاربـردی اردبیـل‪ ،‬از‬ ‫ادامـه ثبت نـام ویـژه پذیـرش‬ ‫دوره هـای کاردانـی فنـی و‬ ‫کاردانـی حرفـه ای ناپیوسـته‬ ‫دانشـگاه جامع علمی کاربردی‬ ‫بـرای نیمسـال مهـر ‪ 1401‬خبـر‬ ‫داد‪ .‬دکتـر داریـوش لطیفـی‬ ‫افـزود‪ :‬ثبت نـام داوطلبـان دوره هـای کاردانـی فنـی و کاردانـی حرفـه ای‬ ‫ناپیوسته نظام اموزش مهارتی مهرماه ‪ ۱۴۰۱‬دانشگاه جامع علمی کاربردی‬ ‫بـرای حـدود ‪ 94‬کـد رشـته محـل انجـام می شـود که نسـبت به سـال گذشـته‬ ‫رشـد قابل توجهـی دارد‪ .‬وی اظهـار داشـت‪ :‬ایـن پذیـرش شـامل حـدود ‪30‬‬ ‫عنوان رشته جدید است که موجب افزایش تنوع انتخاب رشته متقاضیان‬ ‫می شـود‪ .‬وی خاطرنشـان کرد‪ :‬عالقه مندان برای ثبت نام و کسـب اطالعات‬ ‫بیشـتر می تواننـد ضمـن مطالعـه دفترچـه راهنمـا و اطلاع از رشـته های‬ ‫تحصیلـی دوره هـای کاردانـی فنـی و کاردانـی حرفـه ای ناپیوسـته دانشـگاه‬ ‫بـه سـایت سـازمان سـنجش (‪ )www.sanjesh.org‬یـا سـایت دانشـگاه جامـع‬ ‫علمـی کاربـردی (‪ )www.uast.ac.ir‬مراجعـه نماینـد‪ .‬وی گفـت‪ :‬دانشـجو در‬ ‫دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی درصورتی کـه روحیـه کاری داشـته باشـد‪،‬‬ ‫مهـارت یـاد می گیـرد و ا گر روحیه کارافرینی نیز داشـته باشـد ان حرفه بیشـتر‬ ‫توسـعه می دهـد و درنهایـت اشـتغال زایی انجـام می دهـد‪ .‬وی بـا معرفـی‬ ‫اجمالـی دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی و تشـریح برنامه هـای اینـده ایـن‬ ‫دانشـگاه افـزود‪ :‬در بحـث ارتبـاط بـا صنعت‪ ،‬دانشـگاه جامع علمـی کاربردی‬ ‫به وجـود نیامـده تـا پدیـده ای فعـال باشـد و در حالـت ایزولـه باقـی بمانـد و‬ ‫صـرف توسـعه علمـی داشـته باشـد‪ .‬بلکـه تلاش دارد یکسـری از مشـکالت‬ ‫جامعـه را شناسـایی و حـل نمایـد کـه این موضـوع را در قالـب ارتبـاط بـا‬ ‫صنعـت می تـوان تبییـن کـرد‪ .‬رئیـس دانشـگاه جامع علمـی کاربردی اسـتان‬ ‫ادامـه داد‪ :‬دراین دانشـگاه مرکـز امـوزش علمـی کاربـردی تحت نظـارت در‬ ‫محیـط کاری قرارگرفته انـد و ازنظـر اموزشـی نیز حالت شـا گرد پروری وسـعت‬ ‫یافتـه و امـوزش صـرف نیسـت بلکـه یـا در دل صنعت جـای دارد یـا در داخل‬ ‫محیـط کار واقعـی کـه ایـن ارتبـاط باعـث اشـنایی بیشـتر دانشـجو بـا محیـط‬ ‫کار شـده و سـپس در سـایه اموزش هـای مهارتـی الزم زیرنظـر مدرسـان ماهـر‬ ‫دارای مهارت می شـوند‪ .‬لطیفی دررابطه با فلسـفه وجودی دانشـگاه جامع‬ ‫علمـی کاربـردی افـزود‪ :‬درراسـتای اموزش هـای شـغل محور دانشـگاه جامـع‬ ‫علمـی کاربـردی کالج محـور بوده‪ ،‬مرا کز اموزشـی دارای امکانات و ظرفیت ها‬ ‫در محیـط واقعـی کار مسـتقر می شـوند و دانشـجو بعـد از فار غ التحصیلـی بـا‬ ‫ً‬ ‫روحیات کاری و کارافرینی که پیدا می کنند‪ ،‬نهایتا به یک شاغل یا کارافرین‬ ‫تبدیـل می شـوند‪ .‬وی سمت وسـوی اموزش هـا در دنیـا را مهارتی عنوان کرد‬ ‫و بااشـاره به فرمایشـی از مقـام معظـم رهبـری بیان داشـت‪ :‬طبق فرمایشـات‬ ‫معظم له؛ «نظام اموزشـی کشـور باید هرچه بیشـتر به حالت علمی کاربردی‬ ‫نزدیـک شـود»؛ یعنـی از ادوار گذشـته فرهنـگ شـا گردپروری وجـود داشـته‬ ‫و سیسـتم اموزشـی هرچه زودتـر سـمت علمـی کاربـردی حرکـت کنـد‪ .‬رئیـس‬ ‫واحـد اسـتانی اردبیـل دررابطه بـا جایـگاه دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی‬ ‫پاسـخ داد‪ :‬تمـا م وقـت و انـرژی مـا بر این صرف می شـود تا اسـتاندارد داشـته‬ ‫باشـیم و عیارمـان را ارتقـاء بخشـیم زیـرا هـم دانشـجویان مـا بومـی هسـتند و‬ ‫پـس از فار غ التحصیلـی نیـز جهـت خدمات رسـانی بـرای خـود اسـتان باقـی‬ ‫خواهنـد مانـد و هـم مرا کـز اموزشـی مـا سـعی دارنـد عیارشـان را بـاال ببرنـد‪.‬‬ ‫ایـن مقـام مسـئول درپایـان بـا چشـم اندازی بـه اینـده‪ ،‬یـاداور شـد‪ :‬چنانکـه‬ ‫خانواده هـا می خواهنـد بـرای بچه هایشـان یـک توانمنـدی ایجـاد کننـد کـه‬ ‫هیـچ دغدغـه من بـاب اینـده شـغلی نداشـته باشـند‪ ،‬بـه بچه هایشـان در هـر‬ ‫سـطح و هر سـن یا هر عرصه ای که هسـتند مهارت یاد بدهند زیرا در اینده‬ ‫هر فردی از جامعه و حتی در دنیا مهارتش بیشـتر باشـد‪ ،‬از اشـتغال پذیری‬ ‫باالتـری برخـوردار بـوده و جامعـه نیـز طبـق ایـن اموزش هـا جلـو رفتـه و بـه‬ ‫اهدافـش خواهـد رسـید‪.‬‬ ‫گیالن‬ ‫منا محمدی‬ ‫بازدید مسئوالن سازمان برنامه وبودجه کشور‬ ‫و دانشگاه علوم پزشکی گیالن‬ ‫از مرکز خدمات جامع سالمت خشکبیجار‬ ‫دکتـر محسـن پور و‬ ‫حسـینی؛‬ ‫مهنـدس‬ ‫از مسـئوالن سـازمان‬ ‫برنامه وبودجـه کشـور‬ ‫دکتـر‬ ‫به همراهـی‬ ‫ارسلان سـاالری؛ رئیـس‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫گیلان طـی بازدیـد از‬ ‫وضعیت زیرساخت های‬ ‫بهداشـتی و درمانـی اسـتان‪ ،‬از مرکـز خدمـات جامـع سلامت شـهری‬ ‫و روسـتایی شـماره ‪ 1‬خشـکبیجار بازدیـد کردنـد‪ .‬مسـئوالن سـازمان‬ ‫برنامه وبودجـه کشـور دراین بازدید عالوه بر ارزیابی وضعیت زیرسـاخت های‬ ‫بهداشتی و درمانی‪ ،‬از کم وکیف خدمات به مردم نیز جویا شدند‪ .‬درجریان‬ ‫ایـن بازدیـد بـر لـزوم مشـارکت مجموعـه شـهرداری و خیـران درراسـتای‬ ‫بهسـازی و ترمیـم مجموعه هـای بهداشـتی نیـز گفت وگـو شـد‪.‬‬ ‫سرپرست شهرداری رشت تاکید کرد؛‬ ‫لزوم اجرای طر ح های خالقانه در پیاده روسازی‬ ‫سرپرسـت شـهرداری رشـت ضمـن بازدیـد از شـرکت کودالـی گیلان‪ ،‬نسـبت‬ ‫بـه تسـریع در رونـد راه انـدازی سـوله های جدیـد تا کیـد کـرد‪ .‬سـید مجتبـی‬ ‫خدمت بیـن دانـا به همـراه بشـر دانـش؛ معـاون خدمـات شـهری شـهرداری‬ ‫و پوراقایـی؛ مدیرعامـل شـرکت کودالـی گیلان ضمـن بررسـی از روند پیشـرفت‬ ‫پروژه احداث سـوله های جدید پردازش پسـماند شـرکت کودالی گیالن بازدید‬ ‫نمـود‪ .‬سرپرسـت شـهرداری در بازدیـد از رونـد راه انـدازی سـوله های جدیـد‬ ‫کارخانه کودالی گیالن‪ ،‬ضمن تا کید بر تسریع اجرای پروژه‪ ،‬بر برگزاری جلسات‬ ‫با پیمانکار مربوطه جهت حل معضالت و موانع و ارائه راهکارهای الزم جهت‬ ‫برون رفـت از چالش هـای موجـود تا کیـد ورزیـد‪ .‬خدمت بیـن دانـا بـا حضـور در‬ ‫محله دانشسـرا و نظارت بر روند اجرای پروژه پیاده روسـازی این محله نسـبت‬ ‫بـه اجـرای طر ح هـای خالقانـه در پیاده روسـازی تا کیـد کـرد‪.‬‬ ‫مهندس مهران مهراب پور خبر داد؛‬ ‫برگزاری جشنواره «بادبادک ها» و «هندوانه»‬ ‫در چاف و چمخاله‬ ‫منـا محمـدی‪ /‬مهـران مهران پـور؛ عضو شـورای‬ ‫اسلامی شـهر چـاف و چمخالـه بابیان اینکـه‬ ‫به مناسـبت عیـد غدیر خـم شـهر چـاف و‬ ‫چمخالـه میزبـان برگـزاری جشـنواره های مهـم‬ ‫ساحلی سـت‪ ،‬گفـت‪ :‬هرسـاله به مناسـبت‬ ‫برداشت محصول هندوانه جهت سپاسگزاری‬ ‫از نعمت هـای خـدادادی و قدردانـی از تلاش‬ ‫و زحمـات کشـاورزان به پـاس داشـت ایـن نعمـت الهـی جشـنواره هندوانـه‬ ‫دراین شـهر برگـزار می شـود‪ .‬مهرابپـور گفـت‪ :‬شـهر سـاحلی چاف و چمخالـه در‬ ‫سـال های اخیـر میزبـان جشـنواره های متعـددی نظیـر جشـنواره هندوانـه‪،‬‬ ‫بادبادک هـا و مسـابقات ورزش هـای سـاحلی نظیـر فوتبـال‪ ،‬والیبـال‪ ،‬کشـتی‬ ‫ساحلی‪ ،‬قایقرانی‪ ،‬مجسمه های شنی و مسابقات قایقرانی در رودخانه بوده‬ ‫اسـت و کـه سـبب جـذب مسـافران و گردشـگران بی شـماری شـده اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫عضو شـورا اذعان داشـت‪ :‬جشـنواره بادبادک ها یکی از جشنواره های ساحلی‬ ‫است که در ساحل چمخاله و جشنواره هندوانه در ساحل چاف هفته اینده‬ ‫با اجرای برنامه های متنوع نمایشـی و تفریحی برای عالقه مندان و مسـافران‬ ‫برگـزار می شـود‪ .‬وی با تا کید بر اینکـه بـه زودی یکـی از مهم تریـن مسـابقات‬ ‫سـاحلی نیـز دراین شـهر برگـزار خواهـد شـد خاطرنشـان سـاخت‪ :‬در رایزنـی بـا‬ ‫مسئوالن استانی و کشوری در تالش هستیم تا در شهر چاف و چمخاله یکی‬ ‫از مهم تریـن مسـابقات جهانـی سـبک کشـتی الیـش را نیـز برگـزار کنیـم‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫شنبه ‪ 25‬تیر ‪ 16 1401‬ذوالحجه ‪ 16 1443‬جوالی ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2545‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫رشد و پیشرفت شهر با جذب سرمایه گذار در اجرای پروژه های مشارکتی‬ ‫لزوم راه اندازی قرارگاه سالمت‬ ‫در مناطق نواحی‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫س ــومین جلس ــه ش ــورای راهب ــردی و برنامه ری ــزی‬ ‫ش ــهرداری ش ــهریار با حضور معاونین‪ ،‬مدی ــران مناطق‬ ‫و نواحی و روس ــای س ــازمان ها‪ ،‬به ریاست محمدصادق‬ ‫کولی ون ــد (ش ــهردار ش ــهریار ) برگ ــزار ش ــد‪ .‬ب هگ ــزارش‬ ‫مدیریت ارتباطات و امور بین الملل ش ــهرداری ش ــهریار؛‬ ‫محمدص ــادق کولی ون ــد‪ ،‬داغ ــدار ش ــدن خانواده های‬ ‫شس ــوزی ش ــهرک مری ــم را تس ــلیت‬ ‫حادثه دی ــده در ات ‬ ‫گف ــت و عن ــوان ک ــرد‪« :‬حوادث ــی ازاین دس ــت‪ ،‬ک ــه براث ــر‬ ‫س ــهل انگاری و ع ــدم توج ــه ب ــه ن ــکات ایمن ــی ح ــادث‬ ‫یت ــوان ب ــا رعایت ن ــکات ایمن ــی و توجه به‬ ‫یش ــود را م ‬ ‫م ‬ ‫هش ــدارها پیشگیری کرد»‪ .‬ش ــهردار ش ــهریار از عملکرد‬ ‫س ــازمان اتش نش ــانی نیز در ای ــن حادث ــه قدردانی کرد‪.‬‬ ‫ش ــهردار ش ــهریار در س ــومین جلس ــه ش ــورای راهبردی‬ ‫شهرداری شهریار بااش ــاره به اهمیت جذب سرمایه گذار‬ ‫ب ــه ش ــهرداری گف ــت‪« :‬ج ــذب س ــرمایه گذار در اج ــرای‬ ‫پروژه های مش ــارکتی‪ ،‬موجبات رش ــد و پیشرفت شهر را‬ ‫ب ــه هم ــراه خواهد داش ــت و همین امر وظیفه س ــنگین‬ ‫این معاون ــت را خطیرتر خواهد ک ــرد»‪ .‬وی ضمن تا کید‬ ‫بر پیگی ــری ام ــورات این حوزه ب ــا جدیت چن ــد برابری‪،‬‬ ‫خواس ــتار ارائ ــه گ ــزارش از پروژ هه ــای در ح ــال اج ــرا و‬ ‫قابل افتت ــاح هفته دولت ش ــد‪ .‬محمدص ــادق کولی وند‬ ‫در ادام ــه بابی ــان این مطلب ک ــه ایجاد قرارگاه س ــامت‬ ‫یش ــود‬ ‫در مناط ــق و نواحی‪ ،‬امری ضروری محس ــوب م ‬ ‫گف ــت‪« :‬مدیران ای ــن مناطق‪ ،‬با هماهنگ ــی معاونت ها‪،‬‬ ‫ته ــای موج ــود‬ ‫در تحق ــق ای ــن ام ــر از تم ــام ظرفی ‬ ‫اس ــتفاده کنن ــد»‪ .‬س ــکان دار مدیری ــت ش ــهری در این‬ ‫یه ــای صورت گرفته درخص ــوص رفع‬ ‫جلس ــه‪ ،‬از پیگیر ‬ ‫نه ــای کمیت ــه رف ــاه و فام ــا بتن نی ــز ابراز‬ ‫مش ــکالت زمی ‬ ‫امی ــدواری ک ــرد و افزود‪« :‬امید اس ــت با مس ــاعدت های‬ ‫مراج ــع اس ــتانی‪ ،‬بت ــوان نس ــبت ب ــه ح ــل این مشـــکل‬ ‫اق ــدام کرد‪ .‬که ای ــن امر مس ــتلزم پیگیری های مســـتمر‬ ‫اس ــت و دس ــتورات الزم دراین خص ــوص صادرشـــده‬ ‫اس ــت»‪ .‬کولی ون ــد در پایان ضم ــن قدردان ــی از اعضای‬ ‫حاضر در جلس ــه ش ــورای راهبردی ش ــهرداری ش ــهریار‪،‬‬ ‫نس ــبت به پیگی ــری مصوبات جلس ــات قبل‪ ،‬اش ــاره ای‬ ‫نی ــز ب ــه موض ــوع تحق ــق درامده ــای مص ــوب شـــده‬ ‫مناط ــق‪ ،‬نواحی و س ــازمان ها ک ــرد و گفت‪« :‬درراس ــتای‬ ‫بهب ــود عملک ــرد در مقول ــه کس ــب درامد و به طب ــع ان‪،‬‬ ‫تحق ــق بودج ــه‪ ،‬تمهیدات تش ــویقی ب ــرای مدی ــران در‬ ‫نظ ــر گرفت هش ــده اس ــت ک ــه درص ــورت افزای ــش س ــقف‬ ‫درام ــدی مص ــوب‪ ،‬محقق خواهد ش ــد»‪.‬‬ ‫اغاز طرح جمع اوری و ساماندهی متکدیان‬ ‫در سطح شهریار‬ ‫معـاون خدمـات شـهر‪ ،‬از طـرح شناسـایی‪ ،‬جمـع اوری‬ ‫و سـاماندهی متکدیـان در سـطح شـهر خبـر داد و‬ ‫یگـری جـرم بـوده و بـا‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬طبـق قانـون‪ ،‬تکد ‬ ‫متکدیـان برخـورد قانونـی صـورت می گیـرد»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری شـهریار؛‬ ‫یاسـر حیدریـان (معـاون خدمـات شـهر) گفـت‪« :‬وجـود‬ ‫متکدیـان در جامعـه‪ ،‬به عنـوان یکـی از اسـیب های‬ ‫اجتماعی و شغل کاذب‪ ،‬معضلی شناخته شده است که‬ ‫به دنبـال خـود مشـکالت عدیـده ای را به وجـود مـی اورد‪.‬‬ ‫یگـری به نوعـی جرم اسـت‬ ‫براسـاس قانـون اساسـی‪ ،‬تکد ‬ ‫و بایـد به طورجـدی بـه مسـئله ان پرداخـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫نطـرح در‬ ‫«به منظـور رسـیدگی بـه ایـن معضل‪ ،‬اجـرای ای ‬ ‫یـک روز و در کلیـه خیابان های سـطح منطقه‪ ،‬به صورت‬ ‫کامـل بـه اجـرا درامـد کـه مابیـن ایـن متکدیـان‪ ،‬کودکانـی‬ ‫یشـود کـه مهم تریـن دغدغـه بـر سـاماندهی‬ ‫مشـاهده م ‬ ‫نهـا‪،‬‬ ‫ان هاسـت‪ .‬به منظـور جلوگیـری از تکـرار دفعـات ا ‬ ‫بـرای رسـیدگی بهتـر و ساماندهی شـان‪ ،‬نیـاز بـه تعامـل و‬ ‫اجرای طرح فرهنگ سازی تفکیک زباله توسط شهرداری شهریار‬ ‫معـاون خدمـات شـهر از اغـاز فعالیـت غرفه هـای تفکیـک پسـماند در سـطح شـهر خبـر‬ ‫داد‪ .‬به گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری شـهریار؛ یاسـر حیدریـان‬ ‫(معاونـت خدمـات شـهر و امـور مناطـق) بااشـاره به اسـتقرار کانکس هـای ویـژه تحـت‬ ‫عنـوان "غرفـه بازیافـت" در سـطح شـهر گفـت‪« :‬شـهروندان می توانند کلیه پسـماندهای‬ ‫خشـک‪ ،‬اعـم از پسـماندهای پالسـتیکی‪ ،‬فلـزی‪ ،‬شیشـه‪ ،‬کاغـذ‪ ،‬مقـوا و همچنیـن‬ ‫پسـماندهای الکترونیکـی خـود را بـه ایـن غرفه هـا تحویـل داده و در مقابـل کاالهـای‬ ‫مصرفـی و مزیت هـای مناسـب تفکیـک پسـماند را دریافـت و اسـتفاده کننـد»‪ .‬حیدریان‬ ‫افـزود‪« :‬ایـن تعامـل و همـکاری شـهروندان در تفکیـک و جداسـازی پسـماند از مبـدا‬ ‫و تحویـل ان بـه غرفه هـای بازیافـت و عوامـل جمـع اوری‪ ،‬را می تـوان مهم تریـن اصـل‬ ‫مقابله با معضل زباله گردی بیان کرد»‪ .‬وی در ادامه بیان کرد‪« :‬سـاعت کار این غرفه ها‬ ‫درحال حاضـر هشـت الـی ‪ ۱۵‬اسـت‪ .‬ادرس مرا کـز تحویـل‪ :‬غرفـه ‪ :۱‬شـهریار‪ ،‬خیابـان‬ ‫مصطفـی خمینـی (کرشـته)‪ ،‬جنـب بانـک ملـی؛ غرفـه ‪ :۲‬شـهریار‪ ،‬بلـوار رسـول ا کـرم؟ص؟‪،‬‬ ‫روی پـل قائـم اسـت»‪.‬‬ ‫توسط معاونت خدمات شهری و امور مناطق انجام شد؛‬ ‫اغاز عملیات حفر چاه برای کنترل و مدیریت اب های سطحی‬ ‫یاسـر حیدریـان (معاونـت خدمـات شـهر شـهرداری شـهریار ) از عملیـات حفـر چا ههـای‬ ‫بهـای سـطحی در منطقـه دو (امیریـه) خبـر داد‪.‬‬ ‫جذبـی‪ ،‬بـرای کنتـرل و مدیریـت ا ‬ ‫ب هگـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری شـهریار؛ بـه همـت معاونـت‬ ‫خدمات شهری و امور مناطق‪ ،‬به منظور جمع اوری اب های سطحی‪ ،‬چهار حلقه چاه‬ ‫جذبـی‪ ،‬در نقـاط ابگیـر در منطقـه دو (امیریـه) حفـر شـد‪ .‬یاسـر حیدریـان در ادامه بیان‬ ‫کـرد‪« :‬باتوج هبـه شـیب نسـبی زمیـن‪ ،‬بخـش قابل توجهـی از اب های سـطحی ب هسـمت‬ ‫لهـا‪،‬‬ ‫یشـود‪ .‬بـه همیـن منظـور‪ ،‬عالو هبـر الیروبـی انهـار و کانا ‬ ‫شـهر امیریـه سـرریز م ‬ ‫بهـای ناشـی از بارندگـی در نقـاط پرشـیب و ابگیر منطقه‪ ،‬تاثیر‬ ‫نسـازی و مدیریـت ا ‬ ‫روا ‬ ‫بسـزایی در کاهـش اب گرفتگـی معابـر اصلـی شـهر دارد»‪.‬‬ ‫در بوستان جدیداالحداث میدان امام شهرک وائین انجام شد؛‬ ‫اجرای عملیات خا ک ریزی و اماده سازی بستر‬ ‫شهردار وائین از عملیات خا ک ریزی و اماده سازی بستر‬ ‫در بوسـتان جدیداالحـداث میـدان امـام شـهرک وائیـن‬ ‫خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل‬ ‫شـهرداری شـهریار؛ محمـد بیـات (شـهردار وائیـن) از‬ ‫عملیـات خا ک ریـزی و اماد هسـازی بسـتر باغچ ههـای‬ ‫بوسـتان جدیداالحـداث میدان امـام ناحیه پنج (وائین)‬ ‫پهـای اجرایـی شـهرداری و بـا همـکاری‬ ‫توسـط ا کی ‬ ‫معاونـت فنـی و عمرانـی خبـر داد و گفـت‪« :‬توسـعه کیفـی‬ ‫فضـای شـهری‪ ،‬بـه ارتقـای شـاخص های کیفیـت زندگـی‬ ‫در شـهر کمـک می کنـد و یکـی از دغدغ ههـای مدیریـت‬ ‫شـهری توسـعه و گسـترش فضاهای سبز شـهری باهدف‬ ‫ایجـاد روحیـه نشـاط و شـادابی در شـهروندان اسـت»‪.‬‬ ‫وی در ادامـه بیـان کـرد‪« :‬باتوجه بـه دسـتورات شـهردار‬ ‫محترم درراسـتای افزایش سـرانه فضای سـبز در مناطق‬ ‫و نواحـی‪ ،‬طر ح های توسـعه ای خوبـی برای ناحیه وائین‬ ‫در مرحله مطالعاتی قرار دارد که امیدوارم بتوانیم در بازه‬ ‫زمانـی مقررشـده بـه سـرانجام برسـانیم»‪.‬‬ ‫استمرار عملیات اسفالت در وائین‬ ‫ش ــهردار وائی ــن از اس ــتمرار عملی ــات اس ــفالت وائی ــن‪ ،‬در‬ ‫جه ــت ارتق ــای کیفی ــت محی ــط ش ــهری و رضایتمن ــدی‬ ‫ش ــهروندان خب ــر داد و گف ــت‪« :‬رون ــد اجرای ــی بهب ــود‬ ‫س ــطح کیف ــی معاب ــر س ــطح ش ــهر‪ ،‬باتوج هب ــه مس ــائل‬ ‫عمران ــی و باه ــدف س ــاماندهی معاب ــر‪ ،‬زیباس ــازی‬ ‫فضاه ــای ش ــهری همس ــو ب ــا نی ــاز ش ــهر و ش ــهروندان‬ ‫ب هص ــورت گس ــترده ت ــداوم خواه ــد یاف ــت»‪ .‬ش ــهردار‬ ‫نب ــاره اف ــزود‪« :‬عملی ــات اس ــفالت حاش ــیه‬ ‫وائی ــن درای ‬ ‫روف ــوژ وس ــط بل ــوار خبرن ــگار‪ ،‬حدفاص ــل می ــدان س ــپاه‬ ‫تــا پــل غیرهمســطح شــهید صیــاد شــیرازی‪ ،‬بــا همــکاری‬ ‫معاونــت فنــی و عمرانــی انجــام شــد»‪ .‬وی در ادامــه بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬ســاماندهی و ارتقــای ســطح کیفــی معابــر شــهری‪،‬‬ ‫از مهم تری ــن س ــرفصل های بودج ــه عمران ــی ش ــهرداری‬ ‫درراس ــتای خدمات ده ــی مطل ــوب ب ــه ش ــهروندان در‬ ‫دس ــتورکار قرارگرفت ــه اس ــت»‪.‬‬ ‫عملیات لکه گیری معابر وائین‬ ‫شـهردار وائیـن گفـت‪« :‬باهـدف تامیـن رفـاه و اسـایش و‬ ‫جلب رضایت شـهروندان و جلوگیری از تخریب اسـفالت‪،‬‬ ‫عملیـات لکه گیـری و مرمـت اسـفالت در سـطح نواحـی‬ ‫انجـام گرفـت»‪ .‬بیـات ضمـن اعلام خبـر فـوق گفـت‪:‬‬ ‫«عملیـات لکه گیـری و اسـفالت معابـر شـهرک شـاهد‪،‬‬ ‫شـامل خیابـان فرهنگیـان‪ ،‬دکتـر حسـابی‪ ،‬کوچ ههـای‬ ‫شـقایق ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۸‬و ‪ ،۲۰‬بـا رویکـرد تحقـق اهـداف مدیریـت‬ ‫شـهری و اجـرای تعهـدات خدمـات محلـه ای درراسـتای‬ ‫تامیـن رفـاه‪ ،‬اسـایش و جلـب رضایت منـدی شـهروندان‪،‬‬ ‫بـا همـکاری معاونـت فنـی و عمرانی صورت گرفت و سـایر‬ ‫سـطح نواحـی نیـز در دسـتورکار قـرار دارد»‪ .‬وی در ادامـه‬ ‫یهـا‬ ‫افـزود‪« :‬بنـا بـر نیازسـنجی کارشناسـی و اولویت بند ‬ ‫تهـای مردمـی‬ ‫و درخواسـت های شـهروندان در مالقا ‬ ‫و سـامانه ‪ ،۱۳۷‬ایـن ناحیـه اقـدام بـه روکـش اسـفالت در‬ ‫نهـای اصلـی و فرعـی کـرده اسـت»‪.‬‬ ‫خیابا ‬ ‫شستشو و ضدعفونی با کس های زباله در تمامی نقاط شهرک جعفریه‬ ‫سهـای زبالـه‬ ‫پهـای خدمـات شـهری شـهرداری ناحیـه جعفریـه‪ ،‬با کـس و زیـر با ک ‬ ‫ا کی ‬ ‫سـطح نواحـی را ب هصـورت مکانیـزه شستشـو و ضدعفونـی کردنـد‪ .‬ب هگـزارش مدیریـت‬ ‫ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری شـهریار؛ جعفـر میرفتح الهـی (شـهردار ناحیـه‬ ‫جعفریه) گفت‪« :‬شستشـوی با کس ها و زیر با کس های زباله سـطح نواحی‪ ،‬با همکاری‬ ‫پهـای خدمـات شـهری و اجرایـی شـهرداری ناحیـه جعفریـه‪ ،‬درراسـتای ارتقـای‬ ‫ا کی ‬ ‫بهداشـت محیـط شـهری‪ ،‬جلوگیـری از انتشـار الودگـی و بـوی شـیرابه ها و دسـت یابی هر‬ ‫چه بیشـتر به زیبایی ظاهری ناحیه صورت گرفت»‪ .‬وی افزود‪« :‬شـیرابه زباله‪ ،‬به عنوان‬ ‫یهـای قارچـی و عفونـی‪ ،‬تهدیـدی بـر سلامتی جامعـه بـوده و ‪ ۱۰‬برابـر‬ ‫کانـون انـواع بیمار ‬ ‫پساب فاضالب شهری الودگی دارد؛ ازاین رو شهروندان عزیز نیز برای حفظ بهداشت و‬ ‫سلامتی خویـش‪ ،‬تالشـگران مجموعـه خدمـات شـهری شـهرداری را یاریگـر باشـند»‪.‬‬ ‫نشستهم اندیشیسازمان هایمردم نهادغیردولتی‬ ‫با معاونت اجتماعی نیروی انتظامی غرب استان تهران‬ ‫نشسـت هم اندیشـی سـازمان های مردم نهـاد غیردولتـی‬ ‫بـا معاونـت اجتماعـی نیـروی انتظامـی غـرب اسـتان‬ ‫تهـران بـه میزبانـی معاونت فرهنگـی‪ ،‬اجتماعی و ورزشـی‬ ‫شـهرداری شـهریار و به منظـور بررسـی موضوعـات مرتبـط‬ ‫بـا حوز ههـای اجتماعـی و فرهنگـی و تبییـن برنام ههـای‬ ‫مشـترک برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش مدیریـت ارتباطـات و‬ ‫امـور بین الملـل شـهرداری شـهریار؛ برگـزاری جلسـه‬ ‫اموزشـی بـا موضـوع "فضـای مجـازی" توسـط معاونـت‬ ‫اجتماعـی و فرهنگـی‪ ،‬برپایـی نشسـت های تخصصـی بـا‬ ‫شـبکه سـازمان های مردم نهـاد اجتماعـی و پیشـگیری‬ ‫از اسـیب ها اجتماعـی در حـوزه پیشـگیری و درمـان‬ ‫اعتیـاد‪ ،‬سلسـله نشسـت های مشـترک بـا سـازمان های‬ ‫مردم نهـاد درخصـوص مشـکالت محلات‪ ،‬دایـر کـردن‬ ‫کارگاه های اموزشی و مشاوره ویژه شهروندان با مشارکت‬ ‫سـازمان های مردم نهـاد در فرهنگ سـراها از موضوعـات‬ ‫موردبحـث دراین نشسـت بـود‪.‬‬ ‫جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری شهریار برگزار شد‬ ‫جلسـه سـتاد مدیریت بحران شـهرداری شـهریار به ریاست معاونت خدمات شهر و امور‬ ‫مناطـق و بـا حضـور نماینـدگان فرمانـداری و ادارات خدمات رسـان در سـالن جلسـات‬ ‫معاونـت خدمـات شـهر برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل‬ ‫شـهرداری شـهریار؛ در ایـن جلسـه کـه بـه ریاسـت یاسـر حیدریـان (معاونـت خدمـات‬ ‫شـهر و امـور مناطـق) و بـا حضـور نماینـدگان فرمانـداری‪ ،‬ادارات خدمات رسـان شـهریار‪،‬‬ ‫معاونیـن‪ ،‬مدیـران مناطـق و نواحـی و مدیـران عامـل سـازمان ها برگـزار شـد؛ پیرامـون‬ ‫نهـای خطرسـاز وقـوع اب گرفتگـی و سـیالب در محـدوده شـهرها‪،‬‬ ‫شناسـایی کانو ‬ ‫کسـازی مسـیل ها و رودخان ههـای شـهری و عوامـل تشـدیدکننده ان‪ ،‬امادگـی و‬ ‫پا ‬ ‫تجهیز ماشین االت و امکانات موردنیاز و هماهنگی و انسجام در هنگام وقوع حوادث‬ ‫بحث و تبادل نظر شد‪ .‬یاسر حیدریان بیان داشت‪« :‬جدیت در وظایف ستاد مدیریت‬ ‫بحـران شـهرداری و همچنیـن برگـزاری نشسـت ها‪ ،‬موجـب امادگـی اعضـای ایـن کارگـروه‬ ‫درمقابل هبـا حـوادث غیرمترقبـه خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫دومین جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان مالرد برگزار شد‬ ‫دومیــن جلســه کمیتــه برنامه ریــزی شهرســتان مــارد بــه‬ ‫ریاس ــت مهن ــدس جاب ــر کریم ــی (فرمان ــدار ) و ب ــا حض ــور‬ ‫دکت ــر عالءالدی ــن ازوج ــی (رئی ــس س ــازمان مدیری ــت‬ ‫و برنامه ری ــزی اس ــتان ته ــران)‪ ،‬معاونی ــن فرمان ــداری‬ ‫و روس ــای ادارات شهرس ــتان و دیگ ــر مس ــئولین‬ ‫حمایـت بیشـتر دسـتگاه های ذی ربـط اسـت»‪.‬‬ ‫ذی رب ــط‪ ،‬در مح ــل س ــالن جلس ــات فرمان ــداری برگ ــزار‬ ‫ش ــد‪ .‬ب هگ ــزارش روابط عموم ــی فرمان ــداری شهرس ــتان‬ ‫یش ــده س ــال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫م ــارد؛ بررس ــی اعتب ــارات پیش بین ‬ ‫ح ــوزه تمل ــک دارای ــی شهرس ــتان م ــارد‪ ،‬ارائ ــه گ ــزارش از‬ ‫می ــزان اعتب ــارات تخصیص یافت ــه در س ــال ‪ ۱۴۰۰‬توس ــط‬ ‫دبی ــر کمیت ــه برنامه ری ــزی و بررس ــی س ــند راهب ــردی‬ ‫شهرس ــتان‪ ،‬ازجمل ــه م ــوارد مطروح ــه در ای ــن جلس ــه‬ ‫ب ــود‪ .‬فرمان ــدار شهرس ــتان م ــارد در کمیت ــه برنامه ری ــزی‬ ‫و توس ــعه شهرس ــتان م ــارد گف ــت‪« :‬انتظ ــار داری ــم ک ــه‬ ‫ن ــگاه تصمیم گی ــری اس ــتانی ب ــه شهرس ــتانی تغیی ــر کن ــد؛‬ ‫ته ــای منطق ــه تس ــلط و‬ ‫چرا ک ــه فرمان ــداری ب ــه اولوی ‬ ‫دغدغه هـــای فراوانـــی دارد»‪ .‬وی افـــزود‪« :‬شهرســـتان‬ ‫م ــارد از زیرس ــاخت های اولی ــه مح ــروم اس ــت و ازنظ ــر‬ ‫س ــرانه های اجتماع ــی و فرهنگ ــی‪ ،‬دچ ــار محرومی ــت‬ ‫اس ــت و امی ــدوارم ب ــا اس ــتقرار دول ــت س ــیزدهم‪ ،‬نـــگاه‬ ‫محرمیت زدای ــی و عدالت مح ــوری‪ ،‬حا ک ــم ش ــود»‪ .‬ای ــن‬ ‫مق ــام عال ــی دول ــت در شهرس ــتان م ــارد اظه ــار داش ــت‪:‬‬ ‫«ازنظــر فقــدان امکانــات در اســتان تهــران‪ ،‬مــارد در رتبــه‬ ‫اول و ی ــا دوم ق ــرار دارد و انتظ ــار ج ــدی داری ــم ت ــا ب ــا ن ــگاه‬ ‫وی ــژه‪ ،‬مطالب ــات م ــردم ب ــا س ــرعت بیش ــتری پیگی ــری و‬ ‫محق ــق ش ــود»‪ .‬کریم ــی ادام ــه داد‪« :‬امی ــدوارم در اولی ــن‬ ‫س ــال اس ــتقرار دول ــت‪ ،‬م ــردم طع ــم ش ــیرین خدم ــت را‬ ‫بچش ــند و ش ــاهد اتفاق ــات خ ــوب در مناط ــق مح ــروم‬ ‫باش ــند»‪.‬‬ ‫استان تهران‪ ،‬در زمره استان های کم برخوردار کشور قرار دارد‬ ‫عالءالدین ازوجی (رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫اسـتان تهـران)‪ ،‬در کمیتـه برنامه ریـزی و توسـعه‬ ‫شهرسـتان ملارد گفـت‪« :‬باوجـودی کـه اسـتان تهـران‬ ‫حـدود ‪ ۵۰‬درصـد از درامـد کل کشـور را تامیـن می کنـد‪،‬‬ ‫امـا شهرسـتان های اسـتان تهـران‪ ،‬در زمـره اسـتان های‬ ‫کم برخـوردار کشـور قـرار دارد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در سـال‬ ‫گذشته‪ ،‬بخش زیادی از اعتبارات‪ ،‬به بافت های فرسوده‬ ‫و کم برخوردار اختصاص یافت و امسال هم برای افزایش‬ ‫یشـود»‪ .‬وی یـاداور‬ ‫ایـن اعتبـارات‪ ،‬پیگیـری الزم انجـام م ‬ ‫شـد‪« :‬امسـال سـهم اعتبارات پروژه های شهرستان های‬ ‫محروم در استان‪ ،‬نسبت به سال گذشته حدود دو برابر‬ ‫شـده کـه شهرسـتان ملارد نیـز از ایـن اعتبـارات بهره منـد‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی‬ ‫اسـتان تهـران‪ ،‬بااشـاره به اینکه از محـل اعتبـارات سـفر‬ ‫ریاسـت جمهـوری‪ ،‬حـدود ‪ ۲۰‬پـروژه قابل پیگیـری و یـا‬ ‫در حـال اجراسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬درصـورت نیـاز و پیگیـری‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی‪ ،‬تعـداد ایـن پروژ ههـا قابل افزایـش‬ ‫خواهـد بـود»‪ .‬ازوجـی خاطرنشـان کـرد‪« :‬در اسـتان‬ ‫تهـران‪ ،‬برخـی پروژ ههـا ب هصـورت نیمه تمـام رهاشـده کـه‬ ‫سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی‪ ،‬وظیفـه دارد امـور ایـن‬ ‫پروژ ههـا را بـرای ارائـه خدمـت بـه مـردم دنبـال کنـد»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬شهرسـتان هایی کـه در پیشـبرد اهـداف دولـت‬ ‫و تکمیـل پروژ ههـا‪ ،‬بـرای خدمت رسـانی بـه مـردم موفـق‬ ‫عمل کنند‪ ،‬از حمایت ویژه برخوردار خواهند شـد»‪ .‬وی‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬در سـند امایـش اسـتان تهـران‪ ،‬شهرسـتان‬ ‫ملارد بایـد سـهم خـود در تقسـیم کار ملـی‪ ،‬ظرفیت هـای‬ ‫زیرسـاختی و حـوزه کسـب وکار را شناسـایی و از ان‬ ‫بهر هبـرداری کنـد»‪ .‬در ابتـدای این نشسـت‪ ،‬جابـر کریمـی‬ ‫(فرمانـدار شهرسـتان مالرد) گفت‪« :‬انتظـار داریم که نگاه‬ ‫تصمیم گیـران اسـتانی‪ ،‬نسـبت بـه شهرسـتان ها تغییـر‬ ‫کنـد؛ چرا کـه فرمانـداران و مسـئوالن محلـی بـه اولویت هـا‬ ‫و مسـائل منطقـه تسـلط کافـی دارنـد»‪ .‬وی خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬شهرسـتان ملارد از زیرسـاخت های اولیـه محـروم‬ ‫اسـت و در حـوزه سـرانه های اجتماعـی و فرهنگـی‪ ،‬دچـار‬ ‫محرومیـت بـوده و امیـدوارم بـا اسـتقرار دولـت سـیزدهم‪،‬‬ ‫نـگاه محرمیت زدایـی و عدالت محـوری‪ ،‬حا کـم شـود»‪.‬‬ ‫جابـر کریمـی گفـت‪« :‬شهرسـتان ملارد‪ ،‬ازنظـر فقـدان و‬ ‫کمبود امکانات در استان تهران‪ ،‬رتبه اول و یا دوم را دارد‬ ‫و انتظـار جـدی داریـم تـا بـا نـگاه ویـژه دولـت‪ ،‬مطالبـات‬ ‫مـردم بـا سـرعت بیشـتری پیگیـری و محقـق شـود»‪.‬‬ ‫کـوروش لهراسـبی (رئیـس حـوزه ریاسـت و روابط عمومـی‬ ‫سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان تهـران) نیز اظهار‬ ‫داشت‪« :‬کمیته برنامه ریزی و توسعه شهرستان‪ ،‬جایگاه‬ ‫مهمـی در توسـعه و حـل مشـکالت دارد و درواقـع ایـن‬ ‫شورا‪ ،‬نقش هیات دولت در مقیاس شهرستانی را دارد»‪.‬‬ ‫وی تا کیـد کرد‪« :‬کمیتـه برنامه ریزی‪ ،‬کمیته توزیع اعتبار‬ ‫و منابـع نیسـت‪ ،‬بلکـه نقـش محـوری در برنامه ریـزی‬ ‫شهرسـتان را داشـته و مصوبـات ایـن کمیتـه‪ ،‬قابلیـت‬ ‫پیگیـری در سـطوح شهرسـتان‪ ،‬اسـتان و کشـور را دارد»‪.‬‬ ‫وی یاداور شـد‪« :‬ریاسـت و کارشناسـان سازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ریـزی اسـتان تهـران‪ ،‬همـواره نقـش حمایـت‪،‬‬ ‫هدایـت و تسـهیلگری داشـته و امـاده خدمتگـزاری بـه‬ ‫یهـای‬ ‫مـردم شـریف اسـتان اسـت»‪ .‬انسـجام و پیگیر ‬ ‫هماهنـگ مسـئوالن شهرسـتان‪ ،‬موجـب شـده تـا رئیـس‬ ‫محتـرم سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان تهـران‬ ‫برای چهارمین مرتبه در سـال جاری به شهرسـتان مالرد‬ ‫ً‬ ‫سـفر کنـد و شـخصا پیگیـر موضوعـات شـود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سایه 2598

روزنامه سایه 2598

شماره : 2598
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه سایه 2597

روزنامه سایه 2597

شماره : 2597
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه سایه 2596

روزنامه سایه 2596

شماره : 2596
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه سایه 2595

روزنامه سایه 2595

شماره : 2595
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه سایه 2593

روزنامه سایه 2593

شماره : 2593
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!