روزنامه سایه شماره 2543 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2543

روزنامه سایه شماره 2543

روزنامه سایه شماره 2543

‫وزیر اقتصاد‪:‬‬ ‫در ماه های اینده تورم را به صورت پلکانی کنترل می کنیم‬ ‫انتخاب«ترزامی»به عنواننخست وزیر‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪2016‬؛ «تـرزا مـی» از حـزب محافظه کار به عنـوان دومین زن‬ ‫پـس از مـارگارت تاچـر‪ ،‬نخسـت وزیر بریتانیـا شـد‪ .‬وی کـه متولـد ‪ 1956‬اسـت؛ هنگام‬ ‫انتخابـات دراسـتانه ‪60‬سـالگی بـود‪ .‬وی در دانشـگاه ا کسـفورد جغرافیـا خوانـده و‬ ‫یکـرد‪.‬‬ ‫ش از فعالیـت سیاسـی‪ ،‬در مرکـز مالـی و بانکـی لنـدن کار م ‬ ‫پیـ ‬ ‫وزیـر اقتصـاد با اشـاره به اینکه مسـائل خارجـی؛ اعـم از تـورم وارداتـی‬ ‫و عوامـل داخلـی مهم تریـن عوامـل کوتاه مـدت رشـد نـرخ تـورم در‬ ‫دو ماه گذشـته بـود‪ ،‬گفـت‪« :‬امیدواریـم بـا مصوبات سـتاد اقتصادی‬ ‫دولت در تیرماه شـاهد کاهش نرخ رشـد تورم باشـیم و در ماه های‬ ‫اینـده نیـز تـورم را به صـورت پلکانـی کنتـرل کنیـم»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛‬ ‫سـید احسـان خانـدوزی دربـاره وضعیـت بـورس و افـت اخیـر ان نیز‬ ‫گفـت‪« :‬در موضـوع بـورس چنـد موضـوع دخیـل اسـت و تنهـا بـه‬ ‫وزارت اقتصـاد و سـازمان بـورس مربـوط نمی شـود و مسائلی سـت‬ ‫که در حوزه قیمت گذاری ها و مسائل مربوط وزارت صمت و وزارت‬ ‫نفـت هـم در ان دخیـل هسـتند»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬تیر ‪ 13 1401‬ذوالحجه ‪ 13 1443‬جوالی ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2543‬تومان‬ ‫رئیس جمهوری در نشست منطقه ای وزیران محیط زیست تاکید کرد؛‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫ضرورتواولویتاجتناب ناپذیر حفظمحیط زیست‬ ‫‪2‬‬ ‫چالش های اموزشی‬ ‫و مدیریتی پسا کرونا‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫درخشش والیبال‬ ‫با مربی وطنی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫واکاوی بزرگ تر�ین فاجعه انسانی‬ ‫از دریچه امار‬ ‫درحالـــی جنگ یمن وارد هشتمین ســـال خود شـــده کـــه حمالت ائتالف ســـعودی به‬ ‫این کشـــور فقیر منطقـــه به رغم اتش بس همواره تکرار و فاجعه بارترین کشـــتار انس ــانی‬ ‫را رقـــم می زنـــد؛ بحرانـــی که درصـــورت تداوم تـــا ســـال ‪ ،۲۰۳۰‬برپایه براورد ســـازمان ملل‬ ‫متحـــد حـــدود یک میلیـــون و ‪ ۳۰۰‬هزار قربانـــی خواهد گرفـــت‪ .‬از ســـال ‪ ۲۰۱۵‬که ائتالف‬ ‫عربـــی با محوریت عربســـتان و امارات و بـــا حمایت امریکا‪ ،‬یمـــن را موردحمالت هوایی‬ ‫قـــرار داد تا کنون بیش از هفت ســـال می گـــذرد‪ .‬بازیگران ائتالف ا گرچه بـــه اهداف خود‬ ‫در یمن دســـت نیافتنـــد اما برایند این حمالت و اشـــغالگری‪ ،‬فاجعه ای انســـانی را رقم‬ ‫زد کـــه در تاریـــخ ثبت خواهد شـــد‪ .‬حتی اتش بســـی که‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫علـی بهـادری جهرمـی؛ سـخنگوی دولـت اعلام کـرد‪« :‬دولـت در حرکـت‬ ‫جهـادی ‪ 88000‬میلیارد تومـان بدهـی تامیـن اجتماعـی را تسـویه کـرد»‪.‬‬ ‫‪30‬درصد دختران کشور‬ ‫‪30‬درصد‬ ‫ازدواج نمی کنند‬ ‫‪ ۱۱‬شکست گوگل در عرضه محصوالت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیرکل ارشاد استان قزوین تاکید کرد؛‬ ‫صدور هرگونه مجوز چاپ‬ ‫فقط توسط اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی ‬ ‫‪7‬‬ ‫استاندار مازندران‪:‬‬ ‫مکانیسم محاسبات برق‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۱‬بهترازگذشته است‬ ‫‪6‬‬ ‫امیر جدیدی؛‬ ‫از «قهرمان» اصغر فرهادی‬ ‫تا کارگردان «سی صد»‬ ‫مدیرعامل شرکت برق استان گیالن‪:‬‬ ‫دولت‪،‬برنامه های مدیریت مصرف را‬ ‫از خود و واحدهای زیرمجموعه اغاز کرده است‬ ‫‪7‬‬ ‫رایگان رایگان‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫‪2‬‬ ‫وا کاوی بزرگ ترین فاجعه انسانی‬ ‫از دریچه امار‬ ‫عابدینمحمدی‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2543‬‬ ‫درخشش والیبال با مربی وطنی‬ ‫رئیس جمهوری در نشست منطقه ای وزیران محیط زیست تاکید کرد؛‬ ‫نس ــال خ ــود ش ــده‬ ‫درحال ــی جن ــگ یم ــن وارد هشتمی ‬ ‫که حم ــات ائتالف س ــعودی به این کش ــور فقی ــر منطقه‬ ‫شب ــس هم ــواره تک ــرار و فاجعه بارترین کش ــتار‬ ‫به رغ ــم ات ‬ ‫انس ــانی را رق ــم می زن ــد؛ بحران ــی ک ــه درص ــورت ت ــداوم تا‬ ‫س ــال ‪ ،۲۰۳۰‬برپای ــه ب ــراورد س ــازمان مل ــل متح ــد حدود‬ ‫‪۳‬ه ــزار قربان ــی خواه ــد گرف ــت‪ .‬از س ــال‬ ‫یک میلی ــون و ‪ ۰۰‬‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬ک ــه ائت ــاف عربی ب ــا محوریت عربس ــتان و امارات و‬ ‫ب ــا حمایت امری ــکا‪ ،‬یم ــن را موردحمالت هوایی ق ــرار داد‬ ‫یگ ــذرد‪ .‬بازیگ ــران ائتالف‬ ‫تس ــال م ‬ ‫تا کن ــون بی ــش از هف ‬ ‫ا گرچ ــه ب ــه اه ــداف خ ــود در یم ــن دس ــت نیافتن ــد ام ــا‬ ‫براین ــد ای ــن حم ــات و اش ــغالگری‪ ،‬فاجعه ای انس ــانی را‬ ‫رق ــم زد ک ــه در تاریخ ثبت خواهد ش ــد‪ .‬حتی اتش بس ــی‬ ‫ک ــه از ‪ ۱۳‬فروردی ــن ‪( ۱۴۰۱‬دوم اوریـــل ‪ )۲۰۲۲‬در یمن برقرار‬ ‫یش ــود ام ــا در عرص ــه‬ ‫ش ــد و درظاه ــر هم ــواره تمدی ــد م ‬ ‫میدان ــی هم ــواره توس ــط کش ــورهای عرب ــی درگیر جنگ‬ ‫ً‬ ‫یش ــود؛ مث ــا ‪ ۱۲‬خردادم ــاه ب ــود ک ــه‬ ‫نادی ــده گرفت ــه م ‬ ‫«هان ــس گروندبرگ» فرس ــتاده ویژه س ــازمان ملل متحد‬ ‫شب ــس خب ــر داد ولی‬ ‫در ام ــور یم ــن از تمدی ــد دوم ــاه ات ‬ ‫ط ــی روزه ــای گذش ــته ‪ ۱۷‬غیرنظام ــی یمن ــی در حمالت‬ ‫ارت ــش س ــعودی به مناطق مرزی اس ــتان «صع ــده» واقع‬ ‫در ش ــمال یم ــن کش ــته ی ــا زخم ــی ش ــدند‪ .‬اش ــغالگری‬ ‫ائت ــاف س ــعودی با حمای ــت برخ ــی بازیگران غرب ــی و نیز‬ ‫س ــکوت نهادهای به ظاهر حقوق بش ــری بسترساز تداوم‬ ‫ای ــن بح ــران ش ــده؛ فاجعـ ـه ای ک ــه مح ــور عربی‪-‬غربی و‬ ‫رس ــانه های همس ــو با ان ها‪ ،‬بی اعتنا از کنار ان می گذرند؛‬ ‫بنابرای ــن ب ــا وجود مصادی ــق مختلف نقض س ــامانمند و‬ ‫ج ــدی حق ــوق بین المل ــل بشردوس ــتانه در یم ــن‪ ،‬ابعاد‬ ‫یش ــود‪ .‬عربستان‬ ‫این فاجعه به طور گس ــترده منتشر نم ‬ ‫س ــعودی و ام ــارات ازطری ــق دیپلماس ــی پت ــرودالر مان ــع‬ ‫از اهتم ــام ج ــدی ش ــورای حق ــوق بش ــر س ــازمان مل ــل‬ ‫یش ــوند‪.‬‬ ‫متح ــد به پرون ــده حقوق بش ــری بحران یمن م ‬ ‫از اغ ــاز تج ــاوز عربس ــتان س ــعودی و ام ــارات ب ــه یم ــن‪،‬‬ ‫نه ــای‬ ‫این کش ــور درحال تجرب ــه یک ــی از بدتری ــن بحرا ‬ ‫شه ــای‬ ‫حق ــوق بش ــری در جه ــان اس ــت‪ .‬یم ــن ب ــا چال ‬ ‫اساس ــی حق ــوق بش ــری ازجمل ــه محاص ــره اقتص ــادی‬ ‫توس ــط عربس ــتان و بروز قحطی‪ ،‬تخریب مرا کز بهداشتی‬ ‫توس ــط جنگنده های ائتالف و ش ــیوع انواع بیماری های‬ ‫وا گیردار‪ ،‬تخری ــب مدارس و اما کن اموزش ــی و محرومیت‬ ‫نب ــران‬ ‫دانش ام ــوزان از تحصی ــل مواج ــه اس ــت‪ .‬افزو ‬ ‫بازداش ــت فع ــاالن رس ــانه ای و ش ــکنجه ان ــان توس ــط‬ ‫نیروه ــای موردحمای ــت ائت ــاف‪ ،‬دس ــتگیری بی دلی ــل‬ ‫نه ــای زیرزمینی‪،‬‬ ‫فعاالن سیاس ــی و حبس ان ــان در زندا ‬ ‫بدرفت ــاری ب ــا زن ــان و دخت ــران اواره توس ــط س ــلفی ها‪،‬‬ ‫تنه ــا گوشـ ـه ای از مصائ ــب در یم ــن جنـ ـگ زده ب هش ــمار‬ ‫مـ ـی رود‪ .‬اردیبهشـ ـت ماه امس ــال نی ــز مرک ــز تحقیقات ــی‬ ‫«عین االنس ــانیه» در گزارش ــی از نابودی زیرس ــاخت های‬ ‫یم ــن ط ــی ‪2600‬روزگذش ــته‪ ،‬پ ــرده برداش ــت و نوش ــت‪:‬‬ ‫‪۷۷‬ب ــاب من ــزل‪۱ ۸۲ ،‬ب ــاب‬ ‫نم ــدت ‪۵ ۹۰‬ه ــزار و ‪ ۰‬‬ ‫ط ــی ای ‬ ‫ساختمان دانش ــگاه‪1622 ،‬باب مس ــجد‪ ۳۷۶ ،‬باب ابنیه‬ ‫و تاسیس ــات گردشگری‪ ۴۱۳ ،‬باب بیمارس ــتان‪ ۱۲۱۶ ،‬باب‬ ‫مرک ــز اموزش ــی‪ ۱۳۹ ،‬باب مکان ورزشـــی‪ ۲۵۴ ،‬ب ــاب مکان‬ ‫تاریخ ــی‪ ۶۰ ،‬مرک ــز رس ــانه ای و محص ــوالت ‪9799‬قطع ــه‬ ‫زمی ــن کش ــاورزی وی ــران ش ــده اس ــت‪ .‬همچنی ــن ‪۱۵‬‬ ‫فـــرودگاه‪ ۱۶ ،‬بن ــدرگاه‪ ۳۴۲ ،‬نی ــروگاه‪6827 ،‬دهن ــه پ ــل‬ ‫و راه‪ ۶۱۴ ،‬مرک ــز اینترنت ــی‪ 2815 ،‬منب ــع ذخی ــره اب و‬ ‫‪2095‬ب ــاب س ــاختمان دولتی ه ــدف ق ــرار گرفتند‪ .‬طبق‬ ‫ام ــار ای ــن مرک ــز؛ ‪۴ ۰۵‬ب ــاب کارخان ــه‪ ۳۸۴ ،‬دس ــتگاه تانکر‬ ‫انتق ــال س ــوخت‪11952 ،‬ب ــاب تاسیس ــات تج ــاری‪۴۳۴ ،‬‬ ‫مرغـــداری و دامـــداری‪9866 ،‬دس ــتگاه وس ــیله نقلیه‪،‬‬ ‫ ‪ ۹۷۱‬دس ــتگاه خ ــودروی انتق ــال م ــواد غذای ــی‪ ۶۹۸ ،‬باب‬ ‫بـــازار‪ ۴۸۲ ،‬فرون ــد قای ــق ماهیگی ــری‪1002 ،‬ب ــاب انب ــار‬ ‫م ــواد غذای ــی و ‪ ۴۲۳‬پمپ بنزی ــن ه ــدف حمل ــه ق ــرار‬ ‫گرفتن ــد‪ .‬دوگان ــه «نف ــت» و «ف ــروش تس ــلیحات» همواره‬ ‫ته ــای مختل ــف امری ــکا ب ــه عربس ــتان و‬ ‫ب ــر نگ ــرش دول ‬ ‫ائت ــاف عرب ــی اثرگ ــذار ب ــوده؛ ح ــال‪ ،‬ترام ــپ به صراح ــت‬ ‫از «ش ــیرده» بودن ای ــن گاو صحب ــت به می ــان مـ ـی اورد و‬ ‫بایدن درعمل در پی دســـتیابی به ان اهداف اســـت؛ پس‬ ‫اینکه روس ــای مختل ــف امریکا‪ ،‬چش ــمان خ ــود را بر روی‬ ‫جنایات انس ــانی در یمن ببندند در تحلیل هزینه‪-‬فایده‬ ‫یس ــت‪ .‬ابان ماه ‪ ۱۳۹۹‬ش ــبکه خبری‬ ‫قابل توجی ــه و بررس ‬ ‫«المیادی ــن»‪ ،‬داد هه ــای وزارت دف ــاع امری ــکا از اس ــتمرار‬ ‫ف ــروش س ــاح های این کش ــور ب ــه عربس ــتان را از ابتدای‬ ‫حمل ــه ریاض به یمن بررس ــی ک ــرد که نش ــان داد ریاض از‬ ‫ابت ــدای جنگ یمن ‪ ۶۳‬میلی ــارددالر از امریکا تس ــلیحات‬ ‫لگ ــران را به این نتیج ــه‬ ‫خری ــده؛ موضوع ــی ک ــه تحلی ‬ ‫رس ــانده ک ــه رواب ــط تی ــره امریکای بای ــدن و عربس ــتان در‬ ‫جریان بحران اوکراین ازان جهت باعث فش ــار کاخ س ــفید‬ ‫ب ــر ری ــاض درزمینه افزای ــش ص ــادرات نفت نش ــده؛ بلکه‬ ‫امری ــکا به بهان ــه بح ــران یمن‪ ،‬س ــیل س ــاح های خ ــود را‬ ‫روان ــه ائت ــاف عربی می کن ــد‪ .‬حتی طی س ــفر چندروزاتی‬ ‫ج ــو بایدن به ری ــاض نیز برخ ــی منابع مطل ــع از توافقات‬ ‫جدید تس ــلیحاتی بین دو کش ــور خبر می دهند‪ .‬به تازگی‬ ‫خبرگ ــزاری «رویت ــرز» در گ ــزارش اختصاص ــی به این س ــفر‬ ‫اش ــاره کرد و نوش ــت‪ :‬طبق گفته چهار منب ــع ا گاه به این‬ ‫خبرگ ــزاری‪ ،‬دول ــت بایدن س ــرگرم مذا کره درب ــاره احتمال‬ ‫برداش ــتن ممنوعی ــت ف ــروش تس ــلیحات تهاجم ــی ب ــه‬ ‫عربس ــتان اس ــت‪ .‬س ــعودی ها بیش ــتر به دنب ــال خری ــد‬ ‫تش ــونده «نقطه زن»‬ ‫به ــای هدای ‬ ‫تس ــلیحاتی چون بم ‬ ‫(‪ )PGM‬اس ــت ک ــه در دوران ریاسـ ـت جمهوری ترام ــپ‬ ‫ب ــا وج ــود مخالف ــت کنگ ــره امری ــکا ف ــروش ان ب ــه ریاض‬ ‫یس ــت ک ــه س ــازمان‬ ‫تایی ــد ش ــد؛ ای ــن هم ــان تسلیحات ‬ ‫عف ــو بین المل ــل در گ ــزارش خ ــود اع ــام کرده عربس ــتان‬ ‫ب ــا به کارب ــردن ای ــن س ــاح مخ ــرب موجب کشت هش ــدن‬ ‫بس ــیاری از غیرنظامیان در یمن شده اس ــت؛ بنابراین در‬ ‫ن ــگاه منفعت جوی کاخ سفیدنش ــینان نه قت ــل هولنا ک‬ ‫«جم ــال خاش ــقچی» روزنامه نگار منتقد س ــعودی چراغ‬ ‫راهنمای حرکت کاخ س ــفید در مارپیچ خاورمیانه است و‬ ‫نه عمق بحران انس ــانی یمن دراین راس ــتا تعیین کنندگی‬ ‫دارد‪ .‬ای ــن نف ــت عربس ــتان اس ــت ک ــه از نگاه ج ــو بایدن‬ ‫نه ــای سیاس ــی‪-‬‬ ‫می توان ــد گر هه ــای درهم تنی ــده بحرا ‬ ‫اقتص ــادی امریکا را بگش ــاید‪.‬‬ ‫حسن شکوهی نسب‪ /‬ایرنا‬ ‫سوء تفاهم!‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫تلنگر‬ ‫ضرورت و اولویت اجتناب ناپذیر حفظ محیط زیست‬ ‫رئیس جمهوری در نشس ــت منطقه ای وزیران‬ ‫محیط زیس ــت کش ــورهای منطقه تا کی ــد کرد‪:‬‬ ‫بای ــد ب ــه ض ــرورت محیط زیس ــت توجه ش ــود‬ ‫و از هم ــگان می خواه ــم بـ ـه دوراز تعارف ــات‬ ‫معم ــول و دیپلماتیک و سیاس ــی ب ــرای حفظ‬ ‫ان تدبی ــر کنن ــد‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رس ــانی‬ ‫دول ــت؛ ایـ ـت اهلل «س ــید ابراهی ــم رئیس ــی»‬ ‫دراین نشس ــت که به ابتکار جمهوری اس ــامی‬ ‫ای ــران و با حضور وزرا و مقامات ارش ــد ‪ ۱۱‬کش ــور‬ ‫منطق ــه غرب اس ــیا برگزار ش ــد‪ ،‬ضم ــن تبریک‬ ‫اعی ــاد قربان و غدی ــر گفت‪ :‬به هم ــه مهمانان‬ ‫ش ــرکت کننده دراین نشس ــت خیرمق ــدم‬ ‫گفت ــه و از ریاس ــت س ــازمان محیط زیس ــت که‬ ‫این نشس ــت را برگ ــزار کردن ــد تش ــکر می کن ــم و‬ ‫از صاحب نظ ــران ک ــه محیط زیس ــت را دغدغه‬ ‫کار خ ــود قرار دارن ــد و اندیش ــه و نظریه پردازی‬ ‫و اج ــرا می کنن ــد قدردان ــی می کن ــم‪ .‬ایـ ـت اهلل‬ ‫رئیس ــی گف ــت‪ :‬حف ــظ ا کوسیس ــتم و‬ ‫محیط زیس ــت ک ــه ام ــروز دغدغه هم ــه مردم‬ ‫و هم ــه کش ــورها به وی ــژه کش ــورهای منطق ــه‪،‬‬ ‫ام ــروز ی ــک اولوی ــت اجتناب ناپذیر اس ــت‪ .‬ا گر‬ ‫محیط زیس ــت ب ــرای م ــردم امن و ارام نباش ــد‪،‬‬ ‫توس ــعه یافتگی درس ــت در جای خ ــودش قرار‬ ‫نمی گی ــرد و حت ــی ب ــه تهدی ــد ب ــرای س ــامت‬ ‫یش ــود‪ .‬رئیس جمه ــوری‬ ‫انس ــان ها تبدی ــل م ‬ ‫حف ــظ محیط زیس ــت ب ــرای همه موج ــودات‬ ‫مس ــئله بس ــیارمهمی دانس ــت و گف ــت ک ــه هر‬ ‫توس ــعه یافتگی را بای ــد ف ــر ع بر محیط زیس ــت‬ ‫بدانیم‪ .‬توس ــعه صنعتی ضرورت است‪ ،‬اما این‬ ‫توس ــعه فر ع بر حفظ محیط زیس ــت است‪ .‬ا گر‬ ‫محیط زیس ــت ب ــرای م ــردم امن و ارام نباش ــد‪،‬‬ ‫توس ــعه یافتگی درس ــت در جای خ ــودش قرار‬ ‫نمی گی ــرد و حت ــی ب ــه تهدی ــد ب ــرای س ــامت‬ ‫یش ــود‪ .‬ایـ ـت اهلل رئیس ــی‬ ‫انس ــان ها تبدی ــل م ‬ ‫پیش تر س ــازمان محیط زیس ــت را مکلف کرده‬ ‫بود ک ــه به هم ــراه دیگر دس ــتگاه های ذی ربط‬ ‫ازطری ــق دیپلماس ــی و مجام ــع بین الملل ــی و‬ ‫نیز تعامل با کش ــورهای همس ــایه‪ ،‬رفع مشکل‬ ‫ریزگردها را مجدانه پیگیری کند‪ .‬این نشس ــت‬ ‫له ــای رفع مش ــکالت‬ ‫ب ــا ه ــدف بررس ــی راه ح ‬ ‫محیط زیس ــتی منطقه به ویژه معضل ریزگردها‬ ‫برگ ــزار ش ــد‪ .‬رئیس جمه ــوری دراین نشس ــت‬ ‫زیر ذره بین‬ ‫گفت‪ :‬از اینکه کش ــورهای دوس ــت و همس ــایه‬ ‫توج ــه خ ــود را ب ــه موض ــوع مهم و بین نس ــلی‬ ‫محیط زیس ــت و ل ــزوم محافظ ــت از ان متوجه‬ ‫س ــاختند‪ ،‬خرس ــندم و معتق ــدم این موض ــوع‬ ‫می توان ــد زمین ــه هم ــکاری بی ــن کش ــورهای‬ ‫باش ــد‪ .‬ایـ ـت اهلل رئیس ــی ادام ــه داد‪ :‬جمهوری‬ ‫یس ــت که در‬ ‫اس ــامی ایران از جمله کشورهای ‬ ‫قان ــون به این موض ــوع توجه ک ــرده و به عنوان‬ ‫الزم ــه حی ــاط اجتماع ــی روبه رش ــد برای بش ــر‬ ‫یس ــت و تخری ــب محی ــط ک ــه خ ــود‬ ‫معرف ‬ ‫یه ــای اجتماع ــی و سیاس ــی و‬ ‫معل ــول نابرابر ‬ ‫اس ــتفاده نادرس ــت از طبیع ــت اس ــت‪ ،‬یکی از‬ ‫عوام ــل مه ــم تضییع حق ــوق انسان هاس ــت‪.‬‬ ‫وی به این نکت ــه ک ــه در ن ــگاه اس ــام‪ ،‬انس ــان‬ ‫مل ــزم ب ــه حف ــظ محیط زیس ــت اس ــت و‬ ‫بش ــریت دراین زمین ــه مس ــئولیت دارد‪ ،‬اش ــاره‬ ‫و تا کی ــد کرد ک ــه رفتار انس ــان بر تع ــادل نظام‬ ‫محیط زیست تاثیرگذار اس ــت‪ ،‬بنابراین انسان‬ ‫نباید دنبال بهره کش ــی از محیط زیست باشد‪.‬‬ ‫نگاه اس ــام به محیط زیس ــت با نگاه برخی که‬ ‫معتقدن ــد بای ــد به هرش ــکلی از محیط زیس ــت‬ ‫بهره جس ــت‪ ،‬متفاوت است‪ .‬وی گفت‪ :‬جهان‬ ‫کنون ــی ب ــا مش ــکالت ف ــراوان زیسـ ـت محیطی‬ ‫و فرات ــر از مرزه ــای جغرافیای ــی و سیاس ــی‬ ‫روبروس ــت و در منطق ــه غ ــرب اس ــیا ش ــاهد‬ ‫معضالت زیسـ ـت محیطی ازجمله طوفان های‬ ‫گردوغباری ــم‪ .‬بی تردید کاهش امنیت زیس ــتی‬ ‫یه ــا برداش ــت‬ ‫و غذای ــی و نی ــز ایج ــاد الودگ ‬ ‫بی روی ــه منابع منجر ب ــه کاهش رف ــاه عمومی‬ ‫و مردم ش ــده و بر س ــامت و اقتص ــاد هم تاثیر‬ ‫منف ــی گذاش ــته اس ــت‪ .‬رئیس ــی خاطرنش ــان‬ ‫ک ــرد ‪ :‬زیاده خواه ــی نظام س ــلطه‪ ،‬تروریس ــت و‬ ‫ته ــای منطق ــه‬ ‫ته ــا و مل ‬ ‫محرو مش ــدن دول ‬ ‫از عرص ــه دان ــش و فن ــاوری در تصمیم گی ــری‬ ‫س ــبب بروز چالش های زیسـ ـت محیطی شده‪.‬‬ ‫ته ــای‬ ‫ازس ــویی رویک ــرد برتری طلب ــی دول ‬ ‫نه ــای گذش ــته‪ ،‬دسـ ـت اندازی‬ ‫غرب ــی در قر ‬ ‫بی حدوم ــرز ب ــر منابع طبیع ــی به خص ــوص‬ ‫در کش ــورهای تح ــت اس ــتعمار و تولی ــد ان ــواع‬ ‫االیند هه ــا در نق ــاط مختل ــف ب ــرای رس ــید به‬ ‫توس ــعه اقتصادی کنونی یک ــی از عوامل اصلی‬ ‫مش ــکالت زیسـ ـت محیطی ب ــوده‪ ،‬پ ــس ای ــن‬ ‫انتظ ــار وجود دارد ان ها مس ــئولیت بیش ــتری‬ ‫دراین زمین ــه برعه ــده بگیرن ــد‪ ،‬نه اینک ــه‬ ‫این موض ــوع تبدیل به مس ــیر جدی ــدی برای‬ ‫اس ــتعمار در مسیر فناوری ش ــود و استعمار نو‬ ‫را رق ــم بزن ــد‪ .‬رئیس جمه ــوری اظهار داش ــت‪ :‬‬ ‫یه ــای‬ ‫در ای ــات نوران ــی ق ــران یک ــی از ویژگ ‬ ‫ظالم ــان‪ ،‬ناب ــودی طبیع ــت و نس ــل بش ــر ب ــه‬ ‫معرف ــی ش ــده اس ــت‪ .‬یک ــی از موضوعات ــی که‬ ‫م ــن در س ــخنرانی س ــال قبل مجم ــع عمومی‬ ‫س ــازمان مل ــل تا کی ــد ک ــردم ض ــرورت حف ــظ‬ ‫محیط زیس ــت و توج ــه کش ــورهای جه ــان به‬ ‫این موضوع مه ــم و ضروری بود؛ بنابراین نکته‬ ‫مه ــم ک ــه ام ــروز بای ــد موردتوجه این نشس ــت‬ ‫ه ــم باش ــد اینک ــه بـ ـه دوراز تش ــریفات معمول‬ ‫اداری و س ــازمانی و روابط ــی ک ــه ب هص ــورت‬ ‫دیپلماتی ــک بین کشورهاس ــت بای ــد به عنوان‬ ‫ضرورت به مس ــئله محیط زیس ــت توجه شود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثه ــای دیپلماس ــی بی ــن جوام ــع‬ ‫غالب ــا بح ‬ ‫بحث تعارف ــی و بعضی از تعارف ــات بین المللی‬ ‫و دپیلماس ــی مرس ــوم اس ــت‪ .‬وی اف ــزود‪ :‬م ــن‬ ‫از رئیس س ــازمان محیط زیس ــت و کش ــورهای‬ ‫ش ــرکت کننده و صاحب نظ ــران دراین جم ــع‬ ‫می خواه ــم این مس ــئله را بـ ـه دوراز نگا هه ــای‬ ‫سیاس ــی و تعارف ــات معم ــول دیپلماتی ــک‬ ‫ببینن ــد و تدبی ــر و دنب ــال کنن ــد زی ــرا تعارفات‬ ‫یش ــود ک ــه کار ب ــه نتیج ــه‬ ‫معم ــول مان ــع م ‬ ‫شایس ــته برس ــد‪ .‬رئیس جمه ــوری در بخ ــش‬ ‫دیگ ــری از این نشس ــت گفت‪ :‬ایران ب ــا تدوین‬ ‫قوانی ــن مل ــی ازجمل ــه اص ــل مترق ــی پنجاهم‬ ‫قان ــون اساس ــی و با تاس ــی از اموز هه ــای دینی‬ ‫و باتکی هب ــر دان ــش بوم ــی و اولویت بخش ــی و‬ ‫ارزش های ــی چ ــون عدال ــت و براب ــری قناع ــت‬ ‫و براب ــری احت ــرام ب ــه طبیعت و کن ــار عضویت‬ ‫در مجام ــع بین الملل ــی زیسـ ـت محیطی‬ ‫توج ــه زی ــادی به حفاظ ــت از زیسـ ـت محیطی‬ ‫داش ــته و اقدامات موثری ب ــرای ارتقای بهبود‬ ‫محیط زیس ــت و رف ــع الودگی ها ایجادش ــده در‬ ‫کش ــور کرده اس ــت‪ .‬ایت اهلل رئیس ــی تا کید کرد‬ ‫کـــه یک ــی از ابعاد اساس ــی در ن ــوع ارتباطات ما‬ ‫ب ــا همس ــایگان و در سیاس ــت خارج ــی ای ــران‬ ‫«رعایت حق همس ــایگی» اس ــت و این مسئله‬ ‫یس ــت ک ــه بای ــد‬ ‫یک ــی از حق ــوق همسایگ ‬ ‫‪30‬درصد دختران کشور «ازدواج» نمی کنند‬ ‫شهال اسالمی‬ ‫مکـم متوجـه شـده ایم کـه دختـران کشـورمان‪،‬‬ ‫ک ‬ ‫زندگـی تجـردی را بـر ازدواج کـه بـرای انـان‬ ‫مسـئولیت اجتماعـی بیشـتری ایجـاد می کنـد‪،‬‬ ‫ترجیـح می دهنـد و لـذا دکتـر محمداسـماعیل‬ ‫ا کبـری؛ پـدر پزشـکی جامعه نگـر ایـران ضمـن‬ ‫هشـدار نسـبت بـه این مسـئله کـه ‪30‬درصـد‬ ‫دختـران کشـور ازدواج نمی کننـد‪ ،‬الزمـه‬ ‫افزایـش جمعیـت در کشـور را باالرفتـن امـار‬ ‫ازدواج می داننـد کـه دراین راسـتا‪ ،‬مسـئولین‬ ‫و جامعه شناسـان بایـد بـا تبلیغـات گسـترده‬ ‫سـعی کننـد جوانـان را بـه تشـکیل خانـواده و‬ ‫فرزنـداوری تشـویق بکننـد‪ .‬ایـن فرضیـه کـه‬ ‫دختـران تـن بـه ازدواج نمی دهنـد‪ ،‬باطـل‬ ‫اسـت؛ بنابرایـن ا گـر شـرایط معیشـتی و درامـد‬ ‫جامعـه بـاال بـرود تضمین امـار ازدواج ب هشـدت‬ ‫بـاال خواهـد رفـت‪.‬‬ ‫همس ــایگان نس ــب ب ــه یکدیگ ــر رعای ــت کنند‬ ‫وقت ــی س ــخن از ح ــق اس ــت درکن ــاران تکلیف‬ ‫اس ــت براین مبن ــا ح ــق همس ــایگی و رعای ــت‬ ‫یس ــت و‬ ‫محیط زیس ــت از حق ــوق همسایگ ‬ ‫بای ــد توجه ش ــود سیاس ــت همس ــایگی و حق‬ ‫ان ایج ــاب می کند‪ .‬رئیس جمه ــوری به برخی‬ ‫از چالش های محیط زیس ــت ازجمل ــه افزایش‬ ‫نه ــای گردوغب ــار به عن ــوان ی ــک‬ ‫ش ــدت توفا ‬ ‫موض ــوع فرام ــرزی ی ــاد ک ــرد و گف ــت‪ :‬ای ــن ب ــه‬ ‫ع ــزم بین الملل ــی و منطقـ ـه ای ب ــرای مقابله با‬ ‫ای ــن بحران نی ــاز دارد و س ــازوکار حل مس ــائل‬ ‫محیط زیس ــت درگ ــروی همگرای ــی و همکاری‬ ‫یس ــت و جمه ــوری اس ــامی ای ــران‬ ‫منطقه ا ‬ ‫از ای ــن همگرای ــی ب ــرای برون رف ــت از ای ــن‬ ‫شه ــا درراس ــتای بهب ــود و ارتق ــا ش ــرایط‬ ‫چال ‬ ‫محیط زیس ــت اس ــتقبال می کن ــد‪ .‬ایـ ـت اهلل‬ ‫رئیس ــی دراین نشس ــت پیش ــنهاد هایی را‬ ‫مط ــرح ک ــرد و گف ــت ک ــه در کارگرو هه ــا و در‬ ‫جلس ــات تا کی ــد می کن ــم ت ــا موردبررس ــی قرار‬ ‫چک ــس پوش ــیده نیس ــت‬ ‫بگی ــرد‪ .‬انچ ــه ب ــر هی ‬ ‫خ ــود برگ ــزاری این نشس ــت و نش ــان از اراده‬ ‫ای ــران را ب ــرای موض ــوع محیط زیس ــت در‬ ‫ً‬ ‫منطقه دنب ــال می کند‪ .‬نکت ــه دوم اینکه حتما‬ ‫همکاری شایسته همس ــایگان برای دستیابی‬ ‫ب ــه نگاه و اقدام مش ــترک اس ــت و ای ــن نگاه به‬ ‫همکاری همه کش ــورها دارد و س ــوم تقسیم کار‬ ‫بی ــن کش ــورها ک ــه می توان ــد نق ــش هرک ــدام از‬ ‫کش ــورها را برای فضای همکاری بیش ــتر فراهم‬ ‫کن ــد‪ .‬رئیس جمه ــوری درپای ــان گف ــت‪ :‬بای ــد‬ ‫برنامه های ــی ب ــرای مدیری ــت و بهر هب ــرداری از‬ ‫اب‪ ،‬هوا‪ ،‬خ ــا ک و مدیریت پس ــماندها تدوین‬ ‫ش ــود‪ .‬ای ــران ای ــن امادگ ــی را دارد ک ــه تج ــارب‬ ‫و دان ــش خ ــود را دراختی ــار س ــایر کش ــورها و‬ ‫یه ــا قرار دهد‪.‬‬ ‫همس ــایگان برای کاهش الودگ ‬ ‫پیش ــنهاد می کن ــم اتحادیه ی ــا س ــازمانی برای‬ ‫یه ــای زیسـ ـت محیطی کش ــورهای‬ ‫همکار ‬ ‫غ ــرب اس ــیا ش ــکل گی ــرد ت ــا این اقدام ــات را‬ ‫س ــاماندهی کن ــد‪ .‬تاس ــیس ی ــک صن ــدوق‬ ‫منطقـ ـه ای ب ــرای پش ــتیبانی مال ــی نی ــز از‬ ‫یس ــت ک ــه ض ــرورت دارد ت ــا اه ــداف‬ ‫اقدامات ‬ ‫قطعنام هه ــای س ــازمان مل ــل دراین زمین ــه‬ ‫محقق ش ــود‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫یهـا‬ ‫سـال ها بـه مـا القـا شـده بـود کـه خارجی هـا بهتـر از مـا می فهمنـد؛ خارج ‬ ‫عقـل کل هسـتند؛ خارجی هـا الگـو هسـتند و ایـن القـای شـبهه به حـدی در‬ ‫مـا تزریـق شـده بـود کـه خـود را ناتوان تـر از انـان می دانسـتیم و هـر سـوغات‬ ‫یـا ره اوردی از خـارج وارد می شـد‪ ،‬ان را از خـودی برتـر و بهتـر می انگاشـتیم‪.‬‬ ‫از جملـه در ورزش‪ ،‬همیشـه بیگانه پرسـتی می کردیـم و ایـن بـاور صد درصـد‬ ‫غلـط‪ ،‬در پوسـت و خـون مـا ریشـه کـرده بـود؛ حتـی بـرای ورزش هایـی کـه‬ ‫ً‬ ‫در کشـور مـا سـابقه چندهزار سـاله دارد و طبیعتـا بایـد خارجی هـا از مـا‬ ‫الگـو بگیرنـد‪ ،‬باز هـم بعضـی از بی خـردان و ناا گاهـان مسـئول ورزش‪ ،‬رو بـه‬ ‫خارجی هـا می کردنـد و ایـن افـراط تـا جایـی در کشـور مـا پذیرفتـه شـده بـود‬ ‫کـه در برهـه ای‪ ،‬بیـش از ‪ 20‬مربـی خارجـی با دریافت حقوق هـای کالن‪ ،‬باعث‬ ‫خروج میلیاردها دالر ارز از کشـور ما و اقتصاد تحریم شـده ما شـدند‪ .‬این افت‬ ‫حتـی فوتبـال مـا و باشـگاه های لیـگ برتـر و دسـته یـک را هـم درگیـر کـرده بود‬ ‫کـه جـای شـکرش باقی سـت‪ ،‬یـک مسـئول ورزش‪ ،‬باالخـره اراده کـرد و حتـی‬ ‫ورود بازیکنـان خارجـی را هـم ممنـوع کـرد‪ .‬اینـک به خاطر اینکـه بـه ورزش‬ ‫والیبـال و موفقیت هـای ده سـاله اخیر ان توجـه ویژه کنیم‪ ،‬ایـن ورزش را مورد‬ ‫تجزیه وتحلیـل قـرار می دهیـم تـا نتیجـه ای را کـه از خودبـاوری و ایمـان بـه‬ ‫خودی برای ما ارمغان داشـته اسـت‪ ،‬به مقاله امروز اختصاص داده باشـیم‪.‬‬ ‫القصـه! در والیبـال کـه حـدود ‪ 10‬سـال سـکان ان را بـه مربیـان خارجـی سـپرده‬ ‫بودیـم و تصـور می کردیـم افتخـارات ایـن ده سـاله‪ ،‬به واسـطه حضـور انـان و‬ ‫معجـزه انـان رخ داده اسـت‪ ،‬به یک بـاره و در اصطلاح دل را بـه دریـا زدیـم و‬ ‫سـکان هدایـت ان را بـه عطایـی؛ یـک مربـی زحمتکـش و بی ادعـای وطنـی‬ ‫سـپردیم و چـه نقدهـای بی رحمانـه ای کـه علیـه او حتـی توسـط رسـانه ها‬ ‫صـورت نگرفـت‪ .‬شـبکه های ورزشـی نیـز قصـاص قبـل از وقـوع کردنـد و تیـم‬ ‫یهـا کـه‬ ‫ملـی والیبـال را بـا مربـی داخلـی از پیش بازنـده معرفـی کردنـد و بعض ‬ ‫در ظاهـر خـا ک والیبـال را خورده انـد‪ ،‬کار را بـه جایـی رسـاندند کـه یکـی‪ ،‬دو‬ ‫بازیکن شایسته جهانی ما نیز بدقلقی کنند و الت دست این بددالن شوند‪.‬‬ ‫به هرروی مسـابقات اغاز شـد و تیم جوان شـده و به اصطالح پوست انداخته‬ ‫ایران به مسابقات اعزام شد و با شایستگی در رتبه هفتم جهانی‪ ،‬جای گرفت‬ ‫تـا همـگان بداننـد و بفهمنـد که مربیـان وطنـی‪ ،‬بسـیار کاردان تر و دلسـوزتر از‬ ‫مربیـان خارجـی هسـتند و درنتیجـه والیبالیسـت های مـا پـس از چن دسـال‬ ‫نا کامی در جایگاه هفتم جهان قرار گرفتند و نشـان دادند که در ورزش های‬ ‫دسـته جمعی‪ ،‬والیبال شایسـته ترین اسـت‪ .‬بدیهی سـت؛ باید مسئولین قدر‬ ‫ایـن تیـم و کادر فنـی ان را دانسـته و به هرنحو ممکن‪ ،‬پاداش شایسـتگی های‬ ‫انـان را درخـور تقدیـر‪ ،‬به جـای بیاورنـد و در راس ان‪ ،‬از ایـن مربـی وطنـی‬ ‫بی ادعـا‪ ،‬قدردانـی شـود‪ .‬بـرای سـپاس از اینـان‪ ،‬ب هیـاد شـعری از خواجـه‬ ‫حافـظ شـیرازی کـه در ‪ 700‬سـال پیـش می زیسـته و در رابطه بـا بزرگ داشـتن‬ ‫خودی ها سـروده اسـت‪ ،‬افتادم؛ انجایی که می گوید «سـال ها دل طلب جام‬ ‫جـم از مـا می کـرد‪ /‬و انچـه خـود داشـت ز بیگانـه تمنا می کـرد» و این داسـتان‬ ‫این روزهـای مـردم ماسـت کـه در تمـام زمینه هـا‪ ،‬اسـتعداد و شایسـتگی خـود‬ ‫را بـه جهانیـان نشـان داده انـد‪ .‬در زمینه های علمی‪ ،‬فضایی‪ ،‬پزشـکی و حتی‬ ‫سیاسـت‪ ،‬ان چنان نخبه بوده‪ ،‬نخبه پرورش داده و دنیایی از اسـتعداد را در‬ ‫خود داشته اند که تعداد کثیری از اینان در مرتبه های باالی جهانی‪ ،‬اشتهار‬ ‫بسـیار دارنـد‪ .‬ا گـر بـه شـهرداران و نماینـدگان مجلـس کشـورهای امریکایـی و‬ ‫اروپـا نظـر داشـته باشـیم‪ ،‬شـمار ایرانیـان بـر ایـن مصـادر بسیارباالسـت‪ ،‬حتی‬ ‫در ناسـا‪ ،‬دنیـای فضانـوردی نیـز هم وطنـان ما از مهره های برتر هسـتند‪ .‬پس‬ ‫به خواجه حافظ شـیرازی که لقب لسـان الغیب دارد‪ ،‬درود می فرسـتیم که در‬ ‫هفت قرن پیـش‪ ،‬درک می کـرده کـه مـا خـود همه چیـز را داریـم و نیـاز نیسـت از‬ ‫بیگانه بگیریم‪ .‬به امید روزی که در ورزش‪ ،‬روی مردم خودمان حسـاب کنیم‬ ‫کـه بسـیار برتـر از بسـیاری از خارجی هـا هسـتند‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫راه اندازی بیش از ‪ ۵۰۰‬پایگاه تابستانی‬ ‫در مدارس منتخب‬ ‫رئیـس اموزش وپـرورش اسـتثنایی کشـور پیرامـون برنامه هـای تابسـتانی‬ ‫دانش امـوزان توضیحاتـی ارائـه داد‪ .‬به گـزارش پانـا؛ حمیـد طریفـی حسـینی‬ ‫در نشسـت خبـری کـه در حاشـیه افتتـاح پایگاه هـای تابسـتانی برگـزار شـد‪،‬‬ ‫پیرامـون جزئیـات پایگاه هـای تابسـتانی گفت‪ :‬برنامه ریزی مناسـبی امسـال‬ ‫بـرای پرکـردن اوقـات فراغـت دانش امـوزان اسـتثنایی داریـم؛ راه انـدازی‬ ‫پایگاه هـای تابسـتانی و طـرح تثبیـت جبـران یادگیـری را بـرای دانش امـوزان‬ ‫داریـم و همچنیـن مسـابقات فرهنگـی‪ ،‬هنـری ورزشـی دانش امـوزان و‬ ‫کارکنـان و برگـزاری جشـنواره ها کارگاه هـا را تابسـتان خواهیـم داشـت‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪ :‬در بخـش پایگاه هـای تابسـتانی پیش بینـی می کنیـم حداقـل ‪۵۰۰‬‬ ‫پایـگاه تابسـتانی در مـدارس منتخـب داشـته باشـیم کـه طبـق اسـتقبال‬ ‫دانش امـوزان‪ ،‬تعـداد پایگاه هـا افزایـش می یابـد‪ .‬در پایگاه هـا شـش حیطـه‬ ‫متفـاوت در قالـب دینـی‪ ،‬اجتماعـی‪ ،‬مهارتـی‪ ،‬هنـری‪ ،‬ادبـی و ورزشـی داریـم‪.‬‬ ‫گازرسانی به ‪ ۹۰۰۰‬روستا تا پایان دولت سیزدهم‬ ‫سرپرسـت مدیریـت هماهنگـی امـور گازرسـانی شـرکت ملـی گاز ایـران‬ ‫بابیان اینکـه امسـال گازرسـانی بـه ‪ ۳۲۰۰‬روسـتا در دسـتورکار اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫در دوسـال اینده کار گازرسـانی بـه ‪ ۶۰۰۰‬روسـتا تکمیـل می شـود‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫شـانا؛ سـید جلال نورموسـوی بابیان اینکـه گازرسـانی بـه ‪ ۲۹‬شـهر در دسـتور‬ ‫اسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬بـا افزایـش خطـوط گاز در اسـتان سیستان وبلوچسـتان‬ ‫و هرمـزگان‪ ،‬تعـداد شـهرهای در نوبـت گازرسـانی افزایـش خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه امسـال نیـز ‪ ۳۲۰۰‬روسـتا گازرسـانی می شـود‪ ،‬تا کیـد‬ ‫کـرد‪ :‬در دوسـال اینده نیـز ‪ ۶۰۰۰‬روسـتای باقی مانـده گازرسـانی و براسـاس‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫برنامه ریزی هـا‪ ،‬گازرسـانی روسـتایی در دولـت سـیزدهم تکمیـل م ‬ ‫سرپرسـت مدیریـت هماهنگـی امـور گازرسـانی شـرکت ملـی گاز ایـران‬ ‫بابیان اینکـه ممکـن اسـت در برخـی سـال ها تکالیـف قانونـی برای گازرسـانی‬ ‫ً‬ ‫تغییـر کنـد‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬مثال امسـال سـرانه گازرسـانی به مناطق سـخت گذر‬ ‫را افزایـش دادنـد کـه این موضـوع بـه تعـداد روسـتاهای در نوبـت گازرسـانی‬ ‫افـزوده شـده اسـت‪.‬‬ ‫الزام ارائه «کد نقش»‬ ‫برای دریافت تسهیالت واحدهای صنعتی‪-‬تولیدی‬ ‫براساس ابالغیه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت واحدهای متقاضی دریافت‬ ‫تسـهیالت ملزم به اسـتفاده از صورتحساب الکترونیکی می باشند‪ .‬به گزارش‬ ‫شـاتا؛ مهنـدس محمدیـان سرپرسـت (معاونت امـور صنایع سـازمان) گفت‪:‬‬ ‫نظـر بـه ابالغیـه بانـک مرکـزی بـه بانک هـای عامـل مبنی بـر الـزام اسـتفاده از‬ ‫صورتحساب الکترونیکی در زمان پرداخت تسهیالت‪ ،‬صنایعی که پرداخت‬ ‫سـرمایه درگردش ازسـوی سیسـتم بانکـی درمـورد ان هـا صـورت می پذیـرد‬ ‫عبارت اند از کلیه گروه ها و رشـته فعالیت های صنعتی مشـمول این ابالغیه‬ ‫می شـوند‪ .‬معـاون سـازمان تصریـح کـرد‪ :‬طبـق اطالع رسـانی انجا مشـده از‬ ‫ابتدای اردیبهشت سال جاری پرداخت هرگونه تسهیالت به صنایع منوط‬ ‫بـه اسـتعالم صورتحسـاب الکترونیکـی خواهـد بـود‪ .‬محمدیـان خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬براسـاس رشـته فعالیت هـای اعالمـی هرگونـه ارائـه خدمـات منـوط بـه‬ ‫اخـذ کـد نقـش اسـت کـه متقاضیـان می بایسـت ازطریـق سـامانه جامـع‬ ‫تجـارت بـه ادرس ‪ www.ntsw.ir‬مراجعـه نماینـد‪.‬‬ ‫کمبود ‪ ۱۵‬هزارمگاواتی برق‬ ‫پیـام باقـری دربـاره قطعـی بـرق صنایـع با اغاز فصول گرم سـال گفت‪ :‬توسـعه‬ ‫صنعت برق در سـال های اخیر با مشـکالتی روبه رو بوده و نتوانسـته کسـری‬ ‫خـود را جبـران کنـد و دراین رابطـه اجرای محدودیت های فـراوان در احداث‬ ‫نیروگاه هـای تولیـد بـرق از موانـع توسـعه این بخـش اسـت‪ .‬به گـزارش ایلنـا؛‬ ‫نقـدر‬ ‫وی بابیان اینکـه سـرمایه گذاری در توسـعه نیروگاه هـای تولیـد بـرق ا ‬ ‫موانـع و محدودیـت دارد کـه هیـچ سـرمایه گذاری رغبـت بـه سـرمایه گذاری‬ ‫دراین حـوزه نـدارد‪ ،‬افـزود‪ :‬کسـری و فاصلـه قابل توجهـی در افزایـش‬ ‫ظرفیت هـای تولیـد بـرق و احداث نیروگاه با برنامه های توسـعه کشـور وجود‬ ‫دارد‪ ،‬درحالی کـه طبـق پیش بینی هـا بـرای پوشـش نـرخ تقاضـای سـاالنه‬ ‫حداقـل بایـد ‪5000‬مـگاوات بـرق بـه تولیـدات نیروگاه هـا اضافـه می شـد‪ .‬عضو‬ ‫سـندیکای تولیدکننـدگان بـرق گفـت‪ :‬در سـال ‪ 1401‬ناتـرازی در بخـش تولیـد‬ ‫بـرق نیروگاه هـای کشـور بالغ بـر ‪15000‬مـگاوات؛ و یکـی از روش هایـی کـه بـرای‬ ‫ن مصرف برق خانگی و صنعتی در سـال‬ ‫جبـران ان بـه کار رفتـه مدیریت کانو ‬ ‫گذشـته و صنعتـی در امسـال اسـت‪.‬‬ صفحه 2 ‫یادداشت‬ ‫رویداد‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2543‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چالش های اموزشی و مدیریتی پسا کرونا‬ ‫عاطفه السادات طباطبایی مهریزی‬ ‫برایـان تریسـی‪« :‬مشـکالت ما را متوقـف نمی کنند؛ بلکه به‬ ‫مـا امـوزش می دهند»‪.‬‬ ‫خوش ــبختانه در دوران پس ــا کرونا ق ــرار داری ــم و باردیگ ــر‬ ‫دانش اموزانم ــان طع ــم ش ــیرین حض ــور در م ــدارس را‬ ‫می چش ــند که البته این‪ ،‬بدون مش ــکل نیس ــت؛ هرچند‬ ‫خان ــواده‪ ،‬معمار ش ــخصیت فرزن ــدان خویش اس ــت؛ اما‬ ‫یت ــوان نادیده‬ ‫تاثی ــر مدرس ــه و نظ ــام اموزش ــی را نی ــز نم ‬ ‫یت ــوان ام ــوزش مج ــازی را جایگزین ــی‬ ‫گرف ــت و هرگ ــز نم ‬ ‫متناس ــب‪ ،‬ب ــرای اموزش حضوری دانس ــت؛ ام ــا واقعیت‬ ‫اینک ــه حض ــور دانش ام ــوزان بع ــد از دوس ــال ام ــوزش‬ ‫مج ــازی چالش هایی را هم ــراه خ ــود دارد؛ ازجمله اینکه‬ ‫در م ــدارس داش ــتن نظ ــم‪ ،‬مس ــئولیت پذیری و‬ ‫یش ــود‪،‬‬ ‫مهارت های زندگی که در مدرس ــه اموزش داده م ‬ ‫با برخی دانش اموزان س ــازگاری ن ــدارد؛ ازجمله پایه های‬ ‫اول ت ــا س ــوم ک ــه کمت ــر رابطه ب ــا مدرس ــه را ب هی ــاد دارند‪،‬‬ ‫تعام ــل دانش ام ــوزان ب ــا یکدیگ ــر‪ ،‬معلم‪ ،‬انج ــام تکالیف‬ ‫یش ــود‪ ،‬در اموزش‬ ‫ک ــه نوعی «درس زندگی» محس ــوب م ‬ ‫نم ــوارد به‬ ‫مج ــازی وج ــود نداش ــته و ا کن ــون ام ــوزش ای ‬ ‫دانش ام ــوز وق ــت و صب ــوری بس ــیار می طلب ــد‪ .‬انس ــان‬ ‫ب ــه مس ــائل و ش ــرایط جدی ــد س ــریع ع ــادت می کن ــد و‬ ‫تت ــر از حض ــوری‬ ‫دانش ام ــوزان‪ ،‬ام ــوزش مج ــازی را راح ‬ ‫نن ــوع ام ــوزش هس ــتند و بعی ــد‬ ‫می دانن ــد و طرف ــدار ای ‬ ‫نیس ــت ک ــه از کالس درس «ف ــراری» باش ــند؛ حت ــی‬ ‫ُ‬ ‫نه ــا بش ــود‪ .‬ادبی ــات‬ ‫ا گ ــر منج ــر ب ــه اف ــت تحصیل ــی ا ‬ ‫مورداس ــتفاده دانش ام ــوزان‪ ،‬مناس ــب کالس و مدرس ــه‬ ‫نیس ــت و حتی در مواقعی رفت ــار دانش اموزان‪ ،‬معلم را به‬ ‫ً‬ ‫تعجب و امـ ـی دارد؛ مث ــا وقت ــی دانش اموز ب ــدون اجازه‪،‬‬ ‫شه ــا ب ــاز‬ ‫نن ــوع مش ــکل و چال ‬ ‫بی ــرون مـ ـی رود! رف ــع ای ‬ ‫نش ــاء اهلل‬ ‫ت ــاش و صب ــوری و تحمل معل ــم را می طلبد‪ .‬ا ‬ ‫همراهی خانواده‪ ،‬معلم و مدرس ــه که همیش ــه موفقیت‬ ‫دانش ام ــوزان را رق ــم می زن ــد‪ ،‬ای ــن مس ــئله مه ــم را نیز از‬ ‫س ــر بگذرانند‪.‬‬ ‫‪ ۱۱‬شکست گوگل در عرضه محصوالت‬ ‫امیر جدیدی؛ از «قهرمان» اصغر فرهادی‬ ‫تا کارگردان «سی صد»‬ ‫خودنویس‬ ‫رد‬ ‫اشک هایت‬ ‫بر گونه‬ ‫نامه ها‬ ‫تیر از کمان رفته است‬ ‫ِ‬ ‫که‬ ‫دل تنگ ترممی کند‬ ‫وقتی واژه ها‬ ‫از دهانم کمان می شوند‬ ‫برای لبان تو‬ ‫نیما ادیبی سده‬ ‫بیا که در قدمت رویش بهار ببینم‬ ‫خشک دلم را‪ ،‬شکوفه زار ببینم‬ ‫کویر‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫به شوق امدنت در کنار پنجره باز‬ ‫سبدسبد گل و نسرین به انتظار ببینم‬ ‫به شوق دانه ی سرخ بهشتی ات شاید‬ ‫شکوفه های دلم را گل انار ببینم‬ ‫و دشت دشت ترانه به ساز عشق بخوانم‬ ‫و پرده پرده تماشا تو را کنار ببینم‬ ‫دلم گرفته تو بشکن سکوت فاصله ها را‬ ‫که تا به چشم خزانم تو را بهار ببینم‬ ‫غزل غزل ز لبانت دو باره شعر بنوشم‬ ‫و لحظه لحظه دلم را در انتظار ببینم‬ ‫سراغ امدنت را ز وعده ات بگرفتم‬ ‫خدا کند که شما را سر قرار ببینم‬ ‫بیا به خواب من امشب سهیل من شاید‬ ‫تو را به چشم ستاره بر این مدار ببینم‬ ‫می روی؟!‬ ‫مرا هم با خودت ببر ‪...‬‬ ‫من بی تو ‪...‬‬ ‫از خودم‪،‬‬ ‫بیزارم!‬ ‫انار ترک خورده ست‪،‬‬ ‫لبخندت!‬ ‫ی ِکشاند به خوردن‬ ‫م ‬ ‫پاییز نگاهم را ‪...‬‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫«وارد نقـــش که می شـــوم‪ ،‬برایم مثل دنده اتومات اســـت؛ روی درایـــو می گذارم و خودش‬ ‫مـ ـی رود‪ .‬ا گ ــر به م ــن بگویند اینجا س ــوپاپ چق ــدر روغ ــن ریخته ک ــه ماش ــین راه افتاده‪،‬‬ ‫نه ــا را نمی دان ــم؛ و چ ــون ب ــه هم ــه م ــوارد نق ــش فک ــر ک ــرده ام و در ذهن ــم هس ــت‪،‬‬ ‫ای ‬ ‫ً‬ ‫یس ــت ک ــه او می توان ــد از خودش و‬ ‫برای ــم اوک ــی اس ــت» احتماال این درسـ ـت ترین تعریف ‬ ‫مواجهـ ـه اش ب ــا نقش ارائ ــه دهد؛ «امی ــر جدی ــدی» را می گوییم ک ــه همین حاال ب ــا گذر از‬ ‫بی ــش از یک ده ــه حض ــور در س ــینمای ای ــران‪ ،‬همچن ــان یک چه ــره «جدید» ب هش ــمار‬ ‫مرضیهنیکویی‬ ‫لیال طیبی (رها)‬ ‫زانا کوردستانی‬ ‫شاتر‬ ‫تولدت مبارک‬ ‫تو می دونستی خیانت‪ ،‬بزرگ ترین ظلم‬ ‫بشریه ‪ !...‬ایالر نوشهری‪ ،‬افشین غیاثی‪،‬‬ ‫المیرا صارمی‪ ،‬عباس بابایی‪ ،‬کیارش حقگو‪،‬‬ ‫مریم باقری‪ ،‬بهداد قادری‪ ،‬شقایق عزیزی‪،‬‬ ‫مهناز نوروزی‪ ،‬شهناز نوروزی‪ ،‬مسلم گلچین‬ ‫و مسعود ترابی؛ بازیگران این نمایش‬ ‫ کارگردانی بابک قادری هستند که برپایه‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫متن نوشین تبریزی به روی صحنه رفته و تا‬ ‫ِ‬ ‫‪ 29‬تیرماه ساعت ‪21:30‬‬ ‫در «عمارت سیمر غ» ( سالن ‪)1‬‬ ‫میزبان عالقه مندان خواهد بود‪.‬‬ ‫شیرینجهانزاده‬ ‫فهرست‬ ‫ماجرا از یک دوسـتی شـروع شـد؛ البته در ظاهر‬ ‫امـر کـه چنیـن اسـت‪ :‬او مربی تنیـس هنرمندی‬ ‫یشـود و از دل ایـن‬ ‫ب هنـام هومـن سـیدی م ‬ ‫اشـنایی و رفاقـت‪ُ ،‬بعدی تـازه در زندگی اش رقم‬ ‫یخـورد‪ :‬بازیگـری! البتـه شـاید برایـش ماجـرا‬ ‫م ‬ ‫فهـا بـوده؛ چرا کـه ب هقـول‬ ‫یتـر ازاین حر ‬ ‫درون ‬ ‫خـودش حتـی در اولیـن حضـور مقابـل دوربیـن‬ ‫یکـرد‪.‬‬ ‫نیـز اسـترس نداشـت و راحـت بـازی م ‬ ‫می گویـد‪« :‬اولـش نظـرم نبـود کـه بـروم بـازی‬ ‫کنـم؛ ولـی به عنـوان یـک تجربـه دوسـت داشـتم‬ ‫نقـدر فیلـم‬ ‫نحـال‪ ،‬ا ‬ ‫امتحانـش کنـم» و باای ‬ ‫یشـد کرد تازه‬ ‫خوب ظاهر شـده بود که باور نم ‬ ‫وارد این عرصه شـده اسـت‪ .‬هومن سـیدی پس‬ ‫از سـاخت شـش فیلـم کوتـاه‪ ،‬نخسـتین فیلـم‬ ‫بلنـد خـودش را بـا نـام «افریقـا» جلـوی دوربیـن‬ ‫برد و برای بازیگران این کار‪ ،‬از شـهاب حسـینی‪،‬‬ ‫ازاده صمـدی‪ ،‬جـواد عزتـی‪ ،‬مینـا سـاداتی‪،‬‬ ‫منصور شـهبازی و البته امیر جدیدی اسـتفاده‬ ‫کـرد‪ .‬روایتـی دربـاره سـه جـوان خرد هفـروش‬ ‫مـواد مخـدر کـه از طرف صاحب کارشـان دسـتور‬ ‫می گیرنـد دختـری به اسـم «شـیرین» را در‬ ‫یکـه بـرادر‬ ‫خانـه ای ویالیـی نگـه دارنـد؛ تا وقت ‬ ‫دختـر (شـاهین) پـول صاحب کارشـان را پـس‬ ‫بدهـد! ایـن اثـر‪ ،‬به دالیلـی نامشـخص موفـق بـه‬ ‫دریافـت پروانـه نمایـش از وزارت ارشـاد نشـد و‬ ‫در نهایـت‪ ،‬سـازندگانش تصمیـم گرفتنـد فیلم را‬ ‫تحویل شبکه نمایش خانگی دهند که تبدیل‬ ‫مهـای شـبکه‬ ‫بـه یکـی از پرفروش تریـن فیل ‬ ‫خانگـی شـد‪ .‬ایـن همـکاری‪ ،‬بـا فیلـم «پیغـام‬ ‫یهـا‬ ‫بگذاریـد» ادامـه یافـت کـه البتـه شـاید خیل ‬ ‫یسـروصدا‬ ‫از ان خبـر نداشـته باشـند؛ چرا کـه ب ‬ ‫توقیـف شـد‪ .‬همـکاری بعـدی او بـاز بـا هومـن‬ ‫نبـار در فیلمـی ب هنـام‬ ‫سـیدی رقـم خـورد و ای ‬ ‫یسـت کـه‬ ‫«سـیزده»‪ :‬بمانـی‪ ،‬پسـر ‪ ۱۳‬ساله ا ‬ ‫والدینـش در اسـتانه طالق انـد‪ .‬مـادر‪ ،‬خانـه را‬ ‫تـرک می کنـد و پـدر غـرق در کار اسـت‪ .‬بمانـی‬ ‫به دلیـل تنهایـی و عقده هایـی کـه برایـش‬ ‫گتـر از‬ ‫نهـای بزر ‬ ‫به وجـود امـده‪ ،‬بـه جوا ‬ ‫یبـرد و ایـن‪ ،‬باعـث تحولـی در‬ ‫خـودش پنـاه م ‬ ‫یشـود کـه هویـت واقعـی و اصلـی او را‬ ‫وی م ‬ ‫نفـر‬ ‫تغییـر می دهـد‪ .‬امیـر جعفـری و ریمـا رامی ‬ ‫نیـز دراین فیلـم او را به عنـوان بازیگـر همراهـی‬ ‫می کردنـد‪ .‬جایـزه ویـژه هیئـت داوران بهتریـن‬ ‫کارگردانـی بـرای هومـن سـیدی؛ و دیپلـم افتخار‬ ‫بهتریـن بازیگـر نقـش مکمـل مـرد بـرای امیـر‬ ‫یو دومین جشـنواره فیلـم فجـر‬ ‫جدیـدی از سـ ‬ ‫(‪ )۱۳۹۲‬پیامد شـیرین این همکاری شـد‪ .‬فیلم‬ ‫حتـی در جشـنواره های خارجـی در کشـورهای‬ ‫کـره جنوبـی‪ ،‬چیـن و لهسـتان درخشـید و طعـم‬ ‫موفقیـت را بـرای جدیـدی شـیرین تر کـرد‪ .‬او‬ ‫دربـاره انچـه برایـش بعـد از «سـیزده» اتفـاق‬ ‫افتـاد‪ ،‬می گویـد‪« :‬چنـد پیشـنهاد داشـتم؛‬ ‫تا اینکـه پایـان خدمـت بهـم پیشـنهاد شـد‪.‬‬ ‫نقـش یـک سـرباز تـرک ما کویـی‪ .‬خـودم هـم‬ ‫تـرک نبـودم‪ .‬خیلـی بـا ایـن نقـش حـال کـردم و‬ ‫خیلـی هـم برایـش وقـت گذاشـتم‪ .‬رفتـم تبریـز و‬ ‫کهـا زندگـی کـردم و روی نشسـتن‪،‬‬ ‫روزهـا بـا تر ‬ ‫نهـا دقـت کـردم‪.‬‬ ‫برخاسـتن‪ ،‬حـرف زدن و ‪ ...‬ا ‬ ‫در این ح دکـه از ان موقع به بعـد یک نفـر را ببینـم‬ ‫کـه هیچ لهجه ای هم نداشـته باشـد‪ ،‬می فهمم‬ ‫تـرک اسـت»‪ .‬فیلـم را حمیـد زرگرنـژاد سـاخته‬ ‫بـود کـه درواقـع‪ ،‬اولیـن فیلـم بلند داسـتانی اش‬ ‫یشـد‪ .‬جدیدی می گوید‪« :‬برای ان‬ ‫محسـوب م ‬ ‫فیلم‪ ،‬جایزه بهترین بازیگر مرد نگاه نو را گرفتم‬ ‫و ایـن‪ ،‬خیلـی بـه مـن انگیـزه داد‪ .‬باعـث شـد‬ ‫سـخت گیرتر شـوم و انچه مد نظرم اسـت را بازی‬ ‫کنـم‪ .‬منظـورم این اسـت که ان موقـع فیلم نامـه‬ ‫را می خوانـدم و ا گـر می دیـدم خـوب اسـت‪،‬‬ ‫قبـول می کردم‪ .‬اپشـن خاصـی مد نظرم نبود که‬ ‫بگویم به خاطر این اپشـن‪ ،‬انتخابش می کنم»‪.‬‬ ‫سـال ‪ 93‬ابوالحسـن داوودی بـرای سـاخت‬ ‫«رخ دیوانـه» سـراغش امـد؛ بـا داسـتانی دربـاره‬ ‫چنـد جـوان کـه در یـک قـرار اینترنتـی بـا هـم‬ ‫اشـنا شـده و درپ ِـی یـک شـوخی و شـرط بندی‪،‬‬ ‫مـ ـی رود و ا گرچ ــه تنه ــا اندکی بع ــد از حض ــور در عرص ــه تصویر توانس ــت نظ ــرات مثبت‬ ‫ً‬ ‫بس ــیاری را ب هخ ــود جل ــب کند؛ اما هن ــوز مانده تا یک بازیگر کامال شناخت هش ــده ش ــود‪.‬‬ ‫او از هم ــان اولی ــن گام هایش نش ــان داد می تواند مس ــیر پیش رویش را ت ــوام با موفقیت‬ ‫ط ــی کند و درس ــت ‪10‬س ــال بع ــد از ساخت هش ــدن «افریق ــا»‪ ،‬س ــر از یکی از س ــاخته های‬ ‫یس ــت ک ــه سال هاس ــت‬ ‫یک ــه ارزوی بس ــیاری از بازیگران ‬ ‫اصغ ــر فره ــادی دراورد؛ اتفاق ‬ ‫دراین مس ــیر اس ــتخوان خ ــرد کرده ان ــد‪ .‬او ح ــاال در تابس ــتان ‪ 1401‬وارد ف ــازی ت ــازه از‬ ‫قالب کنس ــرت‪ -‬نمایش‪،‬‬ ‫ته ــای هنری ش ــده و ب ــا‬ ‫فعالی ‬ ‫کارگردانی یک پروژه س ــنگین در ِ‬ ‫ِ‬ ‫بخش های ــی دیگ ــر از توانایی های ــش را نش ــان می ده ــد‪.‬‬ ‫در مسـیری پیچیـده و دلهـره اور می افتنـد؛‬ ‫مسـیری کـه درک تـازه ای از زندگـی و اجتمـاع‬ ‫یشـود‬ ‫را بـرای هریـک رقـم می زنـد و باعـث م ‬ ‫سـرهم کاله بگذارنـد! او در مصاحبـه ای دربـاره‬ ‫ایـن فیلـم گفتـه بـود‪« :‬فیلم نامـه خیلی جذابـی‬ ‫داشـت‪ .‬هـر فیلمـی ممکـن اسـت یک بخـش‬ ‫ً‬ ‫جذب کننـده داشـته باشـد؛ مثلا یـک فیلم نامه‬ ‫را می خوانـی و می گویـی ایـن چـه فیلم نامـه‬ ‫یسـت‪ ،‬دوسـت دارم در این فیلـم باشـم‬ ‫خوب ‬ ‫ً‬ ‫یـا مثلا یـک فیلم نامـه را می خوانـی و می گویـی‬ ‫فیلم نامـه اش خـوب نیسـت؛ ولـی مـن ایـن‬ ‫نقـش را دوسـت دارم»‪ .‬او بـرای ایـن فیلـم‬ ‫ان قدرکـه بایـد‪ ،‬موردتوجـه واقـع نشـد‪ .‬خـودش‬ ‫ً‬ ‫هـم معتقـد اسـت‪« :‬کال رخ دیوانـه کـم دیـده‬ ‫شـد‪ .‬فیلـم گـرم و جذابـی بـود؛ امـا ان طور کـه‬ ‫بایـد بهـش توجـه نکردنـد»‪ .‬سـال ‪ 93‬بـا فیلـم‬ ‫«خند ههـای اتوسـا» (علیرضـا فریـد) به پایـان‬ ‫رسـید‪ .‬سـال ‪ 94‬امـا بـا دو کار جـذاب و موفـق‬ ‫یشـود» کـه‬ ‫همـراه بـود‪« :‬مـن» و «اژدهـا وارد م ‬ ‫دو رخ تـازه از او را به نمایـش می گذاشـتند‪ .‬فیلم‬ ‫«مـن» بـا تعـداد بسـیار پایین (‪ ۱۴‬سـالن) ا کـران‬ ‫خـود را شـروع کـرد؛ امـا بـا اسـتقبالی فوق العـاده ‬ ‫یکـه پـس از ‪ ۱۰‬روز و تنهـا‬ ‫مواجـه شـد؛ به طور ‬ ‫در ‪ ۱۷‬سـالن تهـران و ‪ ۱۰‬سـالن در شـهرهای‬ ‫دیگـر‪ ،‬از مـرز فـروش ‪ ۶۰۰‬میلیون تومـان عبـور‬ ‫کـرد‪ .‬از هفتـ ه دوم بـه سـوددهی در ا کران رسـید‬ ‫ً‬ ‫و نهایتـا در مجمـوع ا کـران داخلـی و خارجـی‪،‬‬ ‫بـا سـه میلیارد تومان فـروش‪ ،‬بـه ا کـران خـود‬ ‫پایـان داد‪ .‬جدیـدی بـرای حضـور دراین فیلـم‬ ‫در نقـش یـک خواننـده مرمـوز‪ ،‬نامـزد دریافـت‬ ‫سـیمر غ بهتریـن بازیگـر نقـش مکمـل مرد شـد‪.‬‬ ‫یشـود» رسـید؛‬ ‫بعدازان‪ ،‬نوبت به «اژدها وارد م ‬ ‫پـروژه بلندپروازانـه مانـی حقیقـی کـه در بخـش‬ ‫مسـابقه جشـنواره برلیـن بـرای کسـب جایـزه‬ ‫«خـرس طالیـی» نامـزد؛ و در جشـنواره فیلـم‬ ‫مسـتقل بوئنوس ایـرس نیـز نامـزد دریافـت‬ ‫جایـزه بهتریـن فیلـم بلنـد ژانـر اوانـگارد شـد‪.‬‬ ‫تهـای متعـدد و البتـه حواش ِـی پخـش‬ ‫موفقی ‬ ‫ان‪ ،‬باعـث شـد تـا فیلـم به خوبـی در حافظـه‬ ‫تماشـا گران ثبـت شـود و ازاین رهگـذر‪ ،‬امیـر‬ ‫جدیدی هم برای عموم‪ ،‬بیشـتر شـناخته شـد‪.‬‬ ‫دربـاره ایـن اثـر می گویـد‪« :‬بـازی در این نقـش‬ ‫یکـردم‬ ‫کـه بایـد مـدام روی یـک خـط بـازی م ‬ ‫یسـخت‬ ‫و نـه بـاال و نـه پاییـن داشـت‪ ،‬خیل ‬ ‫ً‬ ‫بـود‪ .‬بعـد هـم ایـن ژانـر فیلـم اصلا تا ب هحـال در‬ ‫یکـه‬ ‫ایـران سـاخته نشـده بـود‪ .‬مهم تریـن کار ‬ ‫یکـردم این بو دکـه‬ ‫بایـد در بـازی در این فیلـم م ‬ ‫ً‬ ‫یشـدم؛ مثلا ا گـر‬ ‫از چهارچـوب فیلـم خـارج نم ‬ ‫یشـدم‪ ،‬می توانسـتم جـوری بـازی‬ ‫عصبانـی م ‬ ‫نشـکل‬ ‫کنـم کـه بیننـده بگویـد ای ول! ولـی ا ‬ ‫یخـورد‪ .‬بـازی نبایـد‬ ‫بـازی بـه درد ایـن فیلـم نم ‬ ‫در این فیلـم به چشـم بیننـده بیایـد و بایـد فقط‬ ‫در چهارچـوب فیلـم باشـد‪ .‬یـک فیلم هایـی‬ ‫بازیگرمحـور اسـت و بایـد برون ریـزی کنـی؛‬ ‫نطـور نبـود‪ .‬ا گـر می خواسـتم‬ ‫امـا این یکـی ای ‬ ‫نگـرا بـازی کنـم‪ ،‬از فیلـم بیـرون مـی زد»‪ .‬او‬ ‫برو ‬ ‫سپس برای مسعود کیمیایی‪ ،‬در «قاتل اهلی»‬ ‫بـازی کـرد و بـا اثـر دیدن ِـی «تنگـه ابوقریـب» نیـز‬ ‫بـر میـزان شـهرت خـود افـزود‪« .‬قانـون مورفـی»‬ ‫(سـاخته نامتعـارف رامبـد جـوان) اولیـن‬ ‫حضـورش در اثـری طنـز بـود و «لتیـان» اولیـن‬ ‫تجربـه اش در عرصـه ا کـران انالیـن (به خاطـر‬ ‫تعطیلی سینماها) و بعد‬ ‫شیوع گسترده کرونا و‬ ‫ِ‬ ‫هـم «قهرمـان» اصغـر فرهـادی کـه در ‪ ۱۳‬ژوئیـه‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬در جشـنواره فیلـم کـن ‪ ۲۰۲۱‬به نمایـش‬ ‫درامـد‪« .‬پیتـر بردشـاو» در «گاردیـن» دربـاره ان‬ ‫نوشـت‪« :‬قهرمـان‪ ،‬عملکـرد موفقـش را مدیـون‬ ‫بازی هوشمندانه امیر جدیدی در نقش رحیم‬ ‫اسـت؛ پـدری طالق گرفتـه کـه تـازه بـا مرخصـی‬ ‫دو روزه از زندان ازاد شده و بابت بدهی‪ ،‬حبس‬ ‫یسـت بـا لبخنـدی درخشـان و‬ ‫بـوده ‪ .‬مرد ‬ ‫درعین حال عجیب و همراه با ناامیدی؛ شـبیه‬ ‫یکـی از فرودسـتان اثـار چارلـز دیکنـز»‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬پیام ایرایی‬ ‫گوگل افرز‬ ‫طول عمر ‪۲۰۱۴ - ۲۰۱۱ :‬‬ ‫در دوران اوج معامــات روزانــه شــرکت های گروپــون و بــازار لیوینگ سوشــال‬ ‫راه انــدازی شــد‪ .‬بــا کاهــش رونــد صعــودی بــازار‪ ،‬اســتفاده از ‪Google Offers‬‬ ‫نیــز کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫شتاب دهنده وب گوگل‬ ‫طول عمر ‪۲۰۰۸ - ۲۰۰۵ :‬‬ ‫ب ــا افزای ــش س ــرعت بارگ ــذاری صفح ــه ب ــه کارب ــران کم ــک می ک ــرد س ــریع تر‬ ‫صفحـــات را بررســـی کننـــد‪ .‬بااین حـــال‪ُ ،‬پـــر از اشـــکال بـــود کـــه از جمل ــه‬ ‫می تـــوان بـــه بارگذاری نشـــدن ویدیوهـــا اشـــاره کـــرد‪.‬‬ ‫گوگل ویدیو‬ ‫طول عمر ‪۲۰۰۹ - ۲۰۰۵ :‬‬ ‫ب ــا رش ــد س ــریع یوتی ــوب درح ــدود ‪ ،۲۰۰۵‬گ ــوگل تصمی ــم گرف ــت پلتف ــرم‬ ‫ویدی ــوی رای ــگان خ ــود را ب ــا ن ــام گ ــوگل ویدی ــو راه ان ــدازی کن ــد‪ .‬ازانج اک ــه‬ ‫‪ Google Video‬موف ــق ب ــه جلب توج ــه کارب ــران نش ــد‪ ،‬یک س ــال بعد گ ــوگل‬ ‫تصمی ــم گرف ــت یوتی ــوب را به قیم ــت ‪ ۱.۶۵‬میلی ــارددالر خری ــداری کن ــد‪.‬‬ ‫جایکو‬ ‫طول عمر ‪۲۰۱۲ - ۲۰۰۷ :‬‬ ‫ی ــک پلتف ــرم میکروبال گین ــگ ک ــه در فنالن ــد توس ــعه یاف ــت و توس ــط گ ــوگل‬ ‫در س ــال ‪ ۲۰۰۷‬ب ــرای رقاب ــت ب ــا توئیت ــر خری ــداری ش ــد‪ .‬گ ــوگل در س ــال ‪۲۰۰۹‬‬ ‫اع ــام ک ــرد پای ــه ک ــد جایک ــو را منبع ب ــاز می کن ــد و دیگ ــر خ ــود محص ــول را‬ ‫توس ــعه نمی ده ــد‪ .‬درنهای ــت ای ــن پلتف ــرم به دلی ــل کمب ــود کارب ــر به کل ــی‬ ‫تعطی ــل ش ــد‪.‬‬ ‫گوگل ارث‬ ‫طول عمر ‪۲۰۱۲ - ۲۰۰۸ :‬‬ ‫ب ــه کارب ــران اج ــازه داد ت ــا داده ه ــای س ــامت خ ــود را ب ــا ه ــدف ایج ــاد ی ــک‬ ‫ته ــای‬ ‫پرون ــده س ــامت تلفیق ــی ک ــه می توان ــد ب ــرای ارائه دهن ــدگان مراقب ‬ ‫بهداشــتی ارســال شــود‪ ،‬وارد سیســتم خــود کننــد‪ .‬نگرانی هــای مربــوط بــه‬ ‫حری ــم خصوص ــی و رقاب ــت دراین فض ــا ب ــا محصوالت ــی از مایکروس ــافت‪ ،‬در‬ ‫تصمی ــم گ ــوگل ب ــرای تعطیل ک ــردن ای ــن س ــرویس نق ــش داش ــت‪.‬‬ ‫گوگل باز‬ ‫طول عمر ‪۲۰۱۱ - ۲۰۱۰ :‬‬ ‫ترکیبــی بیــن شــبکه اجتماعــی و پیام رســانی فــوری کــه بــه کار اجــازه مـی داد‬ ‫تهـــا و مـــوارد دیگـــر را به اشـــترا ک‬ ‫پیوندهـــا‪ ،‬عکس هـــا‪ ،‬ویدیوهـــا‪ ،‬وضعی ‬ ‫بگ ــذارد‪ .‬گ ــوگل به ط ــور پیش ف ــرض ‪ Buzz‬را ب ــرای کارب ــران جیمی ــل فع ــال‬ ‫ً‬ ‫ک ــرد ک ــه منج ــر ب ــه وا کن ــش ش ــدید ش ــد‪ .‬نهایت ــا در ی ــک دع ــوای حقوق ــی‬ ‫گروه ــی درم ــورد مس ــائل مرب ــوط ب ــه حف ــظ حری ــم خصوص ــی این محص ــول‬ ‫ظ ــرف ‪ ۱۸‬م ــاه پ ــس از عرض ــه ان تعطی ــل ش ــد‪.‬‬ ‫گوگل انسرز‬ ‫طول عمر ‪۲۰۰۶ - ۲۰۰۲ :‬‬ ‫به ج ــای جس ــتجو در گ ــوگل‪ ،‬ب ــه کارب ــران ای ــن اج ــازه را م ـی داد ت ــا س ــواالت‬ ‫خــود را مطــرح و مبلغــی کــه حاضرنــد بـه ازای جــواب پرداخــت کننــد را ثبــت‬ ‫کنن ــد‪ .‬ای ــن پلتف ــرم‪ ،‬محیط ــی را ب ــرای محقق ــان ایج ــاد ک ــرد ک ــه ب ـه ازای ه ــر‬ ‫س ــوال می توانس ــتند از دو ت ــا ‪ ۲۰۰‬دالر درام ــد کس ــب کنن ــد‪ .‬به دلی ــل کمب ــود‬ ‫کاربــر بســته شــد‪.‬‬ ‫گوگل الیولی‬ ‫طول عمر ‪ :‬جوالی ‪ - ۲۰۰۸‬دسامبر ‪۲۰۰۸‬‬ ‫یـــک دنیـــای مجـــازی مبتنی بـــر وب شـــبیه بـــه «زندگـــی دوم» ب ــود‪.‬‬ ‫دران زمـــان‪ ،‬نیویورک تایمـــز ‪ Lively‬را به عنـــوان یـــک روش کارتونـــی ب ــرای‬ ‫صحب ــت در اتاق ه ــای گفت وگ ــو توصی ــف ک ــرد‪ .‬گ ــوگل گف ــت؛ به رغ ــم تم ــام‬ ‫نظ ــرات مثب ــت تصمی ــم گرف ــت این محص ــول را پ ــس از ‪4.5‬م ــاه تعطی ــل‬ ‫کن ــد‪.‬‬ ‫نال‬ ‫طول عمر ‪۲۰۱۲ - ۲۰۰۸ :‬‬ ‫چی ــزی ش ــبیه ب ــه ویکی پدی ــای فعل ــی ب ــود و حت ــی از فونت ــی مش ــابه ان‬ ‫اس ــتفاده ش ــده ب ــود‪ .‬در این س ــرویس ق ــرار ب ــود مق ــاالت تولی ــدی توس ــط‬ ‫کارب ــر در موضوع ــات مختل ــف گنجان ــده ش ــود ام ــا موفقیت امی ــز نب ــود‪.‬‬ ‫عینک گوگل‬ ‫ً‬ ‫طول عمر ‪ :‬فعال نامشخص‬ ‫اطالع ــات دیجیتال ــی مانن ــد تماس ه ــا و ایمیل ه ــای ‪ Google Hangouts‬را‬ ‫در دنی ــای واقع ــی پوش ــش مــی داد و می ت ــوان گف ــت جلوت ــر از زم ــان خ ــود‬ ‫بــود‪ .‬بااین حــال‪ ،‬بســیارگران بــود (‪ ۱۵۰۰‬دالر ب ـه ازای هــر جفــت) و مشــکالت‬ ‫نرم افــزاری داشــت‪ .‬در ســال ‪ ،۲۰۱۵‬گــوگل به فــروش نســل اول عینــک پایــان‬ ‫داد؛ ا گرچ ــه نس ــخه اصالح ش ــده عین ــک را این روزه ــا عرض ــه می کن ــد‪.‬‬ ‫نکسوس کیو‬ ‫طول عمر ‪ :‬هرگز به دست مصرف کنندگان نرسید‬ ‫ای ــن ام ــکان را ب ــه کارب ــران مــی داد ویدیوه ــای یوتی ــوب و موس ــیقی گ ــوگل‬ ‫را روی تلویزیـــون اجـــرا کننـــد‪ .‬در کنفرانـــس توســـعه دهندگان ‪ I/O‬گ ــوگل‬ ‫در ســـال ‪ ۲۰۱۲‬رونمایـــی شـــد و دراختیـــار شـــرکت کنندگان قـــرار گرف ــت‪.‬‬ ‫بااین ح ــال‪ ،‬ق ــرار ب ــود به قیم ــت ‪ ۲۹۹‬دالر به ف ــروش برس ــد ک ــه کارشناس ــان‬ ‫ان را به دلیــل عملکــرد بســیارمحدود‪ ،‬بســیارگران قیمــت دانســتند و گــوگل‬ ‫تصمی ــم گرف ــت پ ــروژه را قب ــل از ف ــروش عموم ــی متوق ــف کن ــد‪.‬‬ ‫باشگاه خبرنگاران جوان‬ ‫دعوت‬ ‫نشست تخصصی «کودکان در فضای مجازی»‬ ‫بانگاهی به فیلم کوتاه «راز سامیه»‬ ‫نگار امیری‬ ‫‪n.amiri405@gmail.com‬‬ ‫نخس ــتین نشس ــت حض ــوری موسس ــه «رحم ــان» پ ــس از گذش ــت ‪ ۲۸‬م ــاه‬ ‫از همه گی ــری کرون ــا‪ ،‬ب ــا موض ــوع «ک ــودکان در فض ــای مج ــازی» به هم ــراه‬ ‫نقدوبررســـی فیلـــم کوتـــاه «راز ســـامیه» به کارگردانـــی محمـــد زار ع؛ ام ــروز‬ ‫س ــاعت ‪( ۱۸‬حض ــوری) برگ ــزار می ش ــود‪ .‬دکت ــر فرش ــید یزدان ــی (کارش ــناس‬ ‫ح ــوزه سیاســت گذاری اجتماع ــی)‪ ،‬دکت ــر اس ــیه حس ــینی نیکو (روانش ــناس‬ ‫کودک ونوجـــوان) و محمـــد زار ع (کارگـــردان فیلـــم) به عنـــوان میهمان ــان‬ ‫برنامـــه‪ ،‬به گفت وگـــو خواهنـــد پرداخـــت‪ .‬این نشســـت‪ ،‬به صـــورت زن ــده‬ ‫از صفحـــه مجـــازی «اوینـــا فیلـــم» (‪ )AvinaFilm‬پخـــش خواهـــد شـــد‪ .‬در‬ ‫خالصه داســـتان ان امـــده‪« :‬خانـــواده ای بال گـــر‪ ،‬بـــرای درمـــان افســـردگی‬ ‫فرزندش ــان ب ــه مس ــافرت می رون ــد»‪ .‬به ــار نوحی ــان‪ ،‬محمدرض ــا ه ــال زاده‪،‬‬ ‫ایس ــا ن ــوری و الین ــا میرزای ــی دراین اث ــر ب ــه ایف ــای نق ــش می پردازن ــد‪ .‬از دیگ ــر‬ ‫عوام ــل فیل ــم کوت ــاه «راز س ــامیه» بای ــد ب ــه مدی ــر فیلم ب ــرداری‪ :‬مجتب ــی‬ ‫کوهکــن‪ /‬صدابــردار‪ :‬ســیوان صمــدی‪ /‬نویســندگان‪ :‬محمــد زار ع و حنیــف‬ ‫منتظرقائ ــم‪ /‬منش ــی صحن ــه‪ :‬مهن ــاز درودی‪ /‬ع ــکاس و گرافیس ــت‪ :‬رش ــید‬ ‫توشـــه‪ /‬طراحـــی و اجـــرای گریـــم‪ :‬عاطفـــه رضایـــی‪ /‬موســـیقی‪ :‬امیرعل ــی‬ ‫حس ــینی‪ /‬دس ــتیاران کارگ ــردان‪ :‬میکایی ــل خس ــرویان و علیرض ــا بورب ــور‪/‬‬ ‫دس ــتیار برنامه ری ــز‪ :‬حمی ــد محرابی ــان؛ ن ــام ب ــرد‪ .‬عالقه من ــدان ب ــرای حض ــور‬ ‫دراین نشســت‪ ،‬ســاعت ‪ 17‬بــه موسســه «رحمــان» واقــع در میــدان توحیــد‪،‬‬ ‫خیابـــان نصـــرت غربـــی‪ ،‬پـــا ک ‪ ،56‬طبقـــه اول مراجعـــه کننـــد‪ .‬حض ــور‬ ‫در این نشســـت بـــرای عمـــوم ازاد اســـت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2543‬‬ ‫نوب‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫پروژه ترمیم نوار حفاری و لکه گیری اسفالت معابر سطح شهر حسن اباد‬ ‫شهرداری حسن اباد‪ ،‬درنظردارد به استناد مجوز شماره ‪ 104/254‬مورخه ‪ 1401/04/06‬شورای محترم اسالمی شهر حسن اباد‬ ‫و ردیـف بودجـه ‪ 40201001‬مصـوب سـال ‪ ،1401‬پـروژه ترمیـم نـوار حفاری و لکه گیری اسـفالت معابر سـطح شـهر حسـن اباد را‬ ‫از طریـق مناقصـه عمومـی‪ ،‬وا گـذار کنـد‪ .‬لـذا از کلیـه پیمانـکاران و شـرکت های صالحیـت دار و حائـز شـرایط‪ ،‬کـه امادگـی انجـام‬ ‫پـروژه را دارنـد دعـوت بـه عمـل می ایـد درصـورت تمایـل از مورخـه ‪ 1401/04/23‬لغایـت ‪ 1401/05/01‬جهـت دریافـت اسـناد و از‬ ‫تاریخ ‪ 1401/05/02‬لغایت ‪ 1401/05/11‬جهت بارگذاری اسـناد و سـایر مدارک موردنیاز به سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫(سـامانه سـتاد‪ ،‬شـهرداری حسـن اباد) مراجعه و اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضوع مناقصه‪ :‬پروژه ترمیم نوار حفاری و لکه گیری اسفالت معابر سطح شهر حسن اباد‬ ‫‪ -2‬اعتبـار مصـوب‪ :‬بـه مبلـغ ‪ 15/000/000/000‬ریـال معـادل یـک میلیـارد و پانصـد میلیون تومـان بـا احتسـاب کلیـه کسـورات‬ ‫قانونـی و ‪ 9‬درصـد مالیـات بـر ارزش افـزوده‬ ‫* درصورت ارائه گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده توسـط پیمانکار و دارا بودن مهلت اعتبار ان‪ ،‬مبلغ ‪ 9‬درصد مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده‪ ،‬از اعتبار ان کسر و به صورت جدا گانه به پیمانکار پرداخت می شود‪.‬‬ ‫‪ -3‬مدت انجام پروژه‪ /5 :‬پنج ماه‬ ‫‪ -4‬محل انجام پروژه‪ :‬معابر و خیابان های سطح شهر حسن اباد‬ ‫‪ -5‬تضمیـن شـرکت در مناقصـه‪ :‬ارائـه ضمانتنامـه بانکـی یـا واریـز وجـه نقـد جهـت شـرکت در مناقصـه بـه مبلـغ ‪750/000/000‬‬ ‫ریـال‪ ،‬معـادل هفتـاد و پنـج میلیون تومـان اسـت‪ .‬همچنیـن شـماره حسـاب شـهرداری جهـت واریـز نقـد بـه حسـاب شـماره‬ ‫‪ 3100002734007‬نـزد بانـک ملـی‪ ،‬کـد ‪ 818‬شـعبه حسـن اباد‪ ،‬بـه نـام شـهرداری حسـن اباد اسـت و درصـورت عـدم پرداخـت ‪5‬‬ ‫درصـد شـرکت در مناقصـه‪ ،‬پیشـنهاد قیمـت ان بازگشـایی نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫‪ -6‬رتبه موردنیاز جهت شرکت در مناقصه‪ :‬رتبه ‪ /5‬پنج راه و باند‬ ‫‪ -7‬نشـانی کارفرمـا (دسـتگاه نظـارت)‪ :‬اسـتان تهـران‪ ،‬شهرسـتان ری‪ ،‬شـهر حسـن اباد فشـافویه‪ ،‬بلـوار امـام خمینـی(ره)‪،‬‬ ‫سـاختمان شـهرداری حسـن اباد فشـافویه‪ ،‬واحـد عمـران شـهرداری‬ ‫‪ -8‬هزینه تهیه اسناد و نحوه دریافت ان از سامانه‪ ،‬بر عهده پیمانکار است‪.‬‬ ‫‪ -9‬محل دریافت اسناد مناقصه‪ :‬سامانه تدارکات الکترونیک دولت (شهرداری حسن اباد فشافویه)‬ ‫‪ -10‬ارائـه بـرگ تاییـد صالحیـت ایمنـی در هنـگام عقـد قـرارداد از اداره تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی (‪ )H-S-E‬توسـط پیمانـکار‬ ‫الزامی سـت‪.‬‬ ‫‪ -11‬پرداخت کلیه کسورات قانونی شامل بیمه‪ ،‬مالیات و غیره بر عهده پیمانکار است‪.‬‬ ‫‪ -12‬دارا بودن شناسه ملی‪ ،‬کد اقتصادی و گواهی عضویت مالیات بر ارزش افزوده برای شرکت در مناقصه الزامی ست‪.‬‬ ‫‪ -13‬دارا بودن شرایط احراز از نظر توان کار‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬ماشین االت مربوطه و کادر فنی در رابطه با موضوع مناقصه الزامی ست‪.‬‬ ‫‪ -14‬در راسـتای مـاده ‪ 18‬ائین نامـه مالـی شـهرداری ها‪ ،‬شـهرداری مجـاز بـه افزایـش و یا کاهش مبلـغ قرارداد تا سـقف ‪ 25‬درصد‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -15‬هیچگونه تعدیل احاد بها یا نرخ ارز و افزایش قیمت‪ ،‬مشمول این قرارداد نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -16‬تاریخ اعتبار و ظرفیت کاری گواهی صالحیت پیمانکاران از طریق سایت ‪ sajar.mporg.ir‬نیز کنترل می شود و می بایست‬ ‫در زمان بارگذاری اسناد توسط پیمانکار در سامانه‪ ،‬دارای تاریخ اعتبار الزم باشد‪.‬‬ ‫‪ -17‬شناسه ملی شهرداری حسن اباد ‪ 14000158451‬و کد اقتصادی ‪ 411393555977‬است‪.‬‬ ‫‪ -18‬شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -19‬سایر شرایط در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫‪ -20‬جلسه بررسی و بازگشایی پیشنهادات واصله‪ :‬راس ساعت ‪ 13:00‬روز چهارشنبه مورخه ‪ 1401/05/12‬در محل دفتر‬ ‫شـهرداری برگزار می شـود و حضور شـرکت کنندگان در جلسه مناقصه فوق بالمانع است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/15 :‬‬ ‫م الف ‪220‬‬ ‫شیرزاد یعقوبی؛ شهردار حسن اباد‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫با ارزیابی کیفی‬ ‫ا گهی مزایده عمومی شهرداری باقرشهر‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه درنظردارد فعالیت مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی‬ ‫بـه پیمانـکار وا گـذار کنـد‪ .‬لـذا پیمانکارانـی که دارای رتبـه نیرو از معاونـت برنامه ریزی و نظـارت راهبردی‬ ‫ریاست محترم جمهوری یا دارای کد فعالیت مرتبط از اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان می باشند‪ ،‬می توانند جهت دریافت اسناد‬ ‫مناقصـه پـس از درج نوبـت دوم ایـن ا گهـی مـورخ ‪ 1401/04/23‬در روزنامـه سـایه بـه مـدت ‪ 5‬روز کاری بـه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫(سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعـه فرماینـد‪ .‬الزم به ذکـر اسـت برگـزاری مناقصـه فـوق‪ ،‬از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت‬ ‫انجـام می پذیـرد؛ لـذا کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی پا کت هـا‪ ،‬از ایـن طریـق انجام‬ ‫خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران درصـورت عـدم عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت امضـای الکترونیکـی جهـت‬ ‫شـرکت در مناقصه را محقق سـازند‪.‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـهرداری باقرشـهر درنظـر دارد اجـاره یکسـاله اسـتفاده از فضـای تبلیغاتـی پـل عابر‬ ‫پیـاده واقـع در بلـوار غدیـر‪ ،‬روبـروی خیابـان طالقانـی و خیابـان کاشـانی (بـه شـرح‬ ‫ذیـل) را از طریـق مزایـده عمومـی بـه شـرکت های واجـد شـرایط بـه صـورت اجـاره وا گـذار‬ ‫کنـد‪ .‬لـذا از متقاضیـان دعـوت می شـود پـس از انتشـار ا گهـی دوم‪ ،‬جهـت دریافـت‬ ‫اسـناد مزایـده بـه امـور مالـی شـهرداری باقرشـهر واقـع در شـهرری‪ ،‬جـاده قدیـم تهـران‪ -‬قـم مراجعـه یـا بـا شـماره‬ ‫تلفـن ‪ 55203710‬داخلـی ‪ 325‬تمـاس حاصـل فرماینـد‪.‬‬ ‫ شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه ا گهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده است‪.‬‬‫مهلت قبول پیشنهادها‪ :‬حدا کثر تا ساعت ‪ 12‬روز پنجشنبه مورخ ‪1401/05/06‬‬ ‫زمان و محل بازگشایی پیشنهادات‪ :‬روز شنبه مورخ ‪ 1401/05/08‬در کمیسیون عالی معامالت شهرداری‬ ‫هزینه خرید اسناد‪ :‬به مبلغ ‪ 1/500/000‬ریال‬ ‫شماره‬ ‫مزایده‬ ‫شرح مزایده‬ ‫مبلغ براورد اولیه (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫مزایده (ریال)‬ ‫‪401/15‬‬ ‫انجام قرائت لوازم اندازه گیری‪ ،‬وصول مطالبات‪ ،‬همکاری در بخش مدیریت‬ ‫مصرف و سایر وظایف محوله امور برق مرکز کرمانشاه و حومه‬ ‫(از محل منابع داخلی)‬ ‫‪67/152/027/158‬‬ ‫‪3/015/000/000‬‬ ‫‪401/16‬‬ ‫انجام قرائت لوازم اندازه گیری‪ ،‬وصول مطالبات‪ ،‬همکاری در بخش مدیریت‬ ‫مصرف و سایر وظایف محوله امور برق جنوب کرمانشاه و حومه‬ ‫(از محل منابع داخلی)‬ ‫‪59/452/460/116‬‬ ‫‪2/784/000/000‬‬ ‫‪401/17‬‬ ‫انجام قرائت لوازم اندازه گیری‪ ،‬وصول مطالبات‪ ،‬همکاری در بخش مدیریت‬ ‫مصرف و سایر وظایف محوله امور برق شمال کرمانشاه و حومه‬ ‫(از محل منابع داخلی)‬ ‫‪63/953/600/082‬‬ ‫‪2/920/000/000‬‬ ‫انجام قرائت لوازم اندازه گیری‪ ،‬وصول مطالبات‪ ،‬همکاری در بخش مدیریت‬ ‫‪ 401/18‬مصرف و سایر وظایف محوله امور برق شهرستان های اسالم اباد‪ ،‬کوزران و ‪...‬‬ ‫(از محل منابع داخلی)‬ ‫‪115/810/701/657‬‬ ‫‪4/475/000/000‬‬ ‫‪401/19‬‬ ‫انجام قرائت لوازم اندازه گیری‪ ،‬وصول مطالبات‪ ،‬همکاری در بخش مدیریت‬ ‫مصرف و سایر وظایف محوله امور برق شهرستان های بیستون‪ ،‬صحنه و ‪...‬‬ ‫(از محل منابع داخلی)‬ ‫ا گهی مناقصه‬ ‫‪89/329/780/138‬‬ ‫‪3/680/000/000‬‬ ‫‪401/20‬‬ ‫انجام قرائت لوازم اندازه گیری‪ ،‬وصول مطالبات‪ ،‬همکاری در بخش مدیریت‬ ‫مصرف و سایر وظایف محوله امور برق شهرستان های پاوه‪ ،‬ثالث و ‪...‬‬ ‫(از محل منابع داخلی)‬ ‫دهیاری دهنو درنظرداد پروژه مشروحه ذیل را از طریق فراخوان مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط وا گذار کند‪.‬‬ ‫کارفرما‪ :‬دهیاری دهنو به شناسه ملی ‪ 47636140043‬به ادرس‪ :‬باقرشهر‪ ،‬جاده قمصر‪ ،‬میدان ابن سینا‪ ،‬روستای دهنو‪،‬‬ ‫خیابان مسجد‪ ،‬دهیاری دهنو‪ -‬کدپستی ‪1819151663‬‬ ‫‪57/286/278/047‬‬ ‫‪2/719/000/000‬‬ ‫نوع تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد و ‪ ...‬به شرح مندرج در اسناد مناقصه‬ ‫مهلت و مکان تسلیم پیشنهاد‪ :‬تا ساعت ‪ 11:30‬روز شنبه مورخ ‪ 1401/05/08‬در سامانه ستاد و تحویل پا کت "الف" به دبیرخانه شرکت‬ ‫زمـان و مـکان بازگشـایی پا کـت ارزیابـی کیفـی (پا کـت "د")‪ :‬سـاعت ‪ 12:30‬روز شـنبه مـورخ ‪ 1401/05/08‬در اتـاق کنفرانـس شـرکت‪ ،‬از طریـق‬ ‫سـامانه ستاد‬ ‫ً‬ ‫ بـه پیشـنهادهای فاقـد سـپرده‪ ،‬سـپرده مخـدوش‪ ،‬سـپردهای کمتـر از میـزان مقرر‪ ،‬چک شـخصی و نظایر ان مطلقـا ترتیب اثـر داده نخواهد‬‫شد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ به پیشـنهادهای فاقد امضاء‪ ،‬مشـروط‪ ،‬مخدوش و پیشـنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در اسـناد مناقصه واصل شـود‪ ،‬مطلقا ترتیب‬‫اثر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫ سایر اطالعات و جزئیات مربوطه‪ ،‬در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬‫ جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ‪ 083-38255575-38245990‬تماس حاصل فرمایید‪.‬‬‫ادرس‪ :‬کرمانشاه‪ ،‬خیابان خلبان شهید علی امجدیان (سیلو)‪ ،‬کدپستی ‪67168-13134‬‬ ‫تلفن تماس‪ 083-38235160-2 :‬نمابر‪083-38235157 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/23 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/22 :‬‬ ‫م الف ‪1456‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه‬ ‫ردیف‬ ‫جانماییتابلو‬ ‫قیمت کارشناسی به صورت ماهیانه (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫محور اصلی جاده قدیم قم‪ -‬جنوب به شمال روبروی خیابان طالقانی‬ ‫‪350.0000.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫محور اصلی جاده قدیم قم‪ -‬شمال به جنوب روبروی خیابان طالقانی‬ ‫‪325.000.000‬‬ ‫م الف ‪221‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/22 :‬‬ ‫محسن قضاتلو؛ شهردار باقرشهر‬ ‫موضوع فراخوان مناقصه‬ ‫مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه پایش‬ ‫تصویری سطح روستای دهنو‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫محل اجرا‬ ‫مبلغ براورد اولیه کارفرما‬ ‫(ریال)‬ ‫‪ 2001094042000001‬روستای دهنو ‪8/644/880/000‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫فرایند ارجاع کار (ریال)‬ ‫‪432/244/000‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪ :‬از ساعت ‪ 12:00‬مورخ ‪1401/04/30‬‬ ‫مهلت تحویل پا کت‪ :‬تا ساعت ‪ 12:00‬مورخ ‪1401/05/18‬‬ ‫محل تحویل پا کت "الف" به صورت فیزیکی‪ :‬دبیرخانه دهیاری دهنو‬ ‫محل دریافت اسناد‪ :‬سامانه تدارکات الکترونیک دولت به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پا کت‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬مورخ ‪1401/05/19‬‬ ‫شماره حساب دهیاری جهت واریز مبلغ ضمانت نامه به صورت نقدی‪ 1000127624194 :‬پست بانک شعبه شهرری‬ ‫ ارائـه هرگونـه چـک و سـفته بـه عنـوان تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار مـورد قبـول نمی باشـد و تنها ضمانتنامـه بانکی معتبر به نفـع کارفرما مورد‬‫قبول اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ بـه پیشـنهادهای فاقـد امضـاء‪ ،‬مشـروط‪ ،‬مخـدوش و پیشـنهاداتی کـه بعـد از انقضـای مـدت مقـرر در فراخـوان واصـل شـود‪ ،‬مطلقـا ترتیـب اثـر داده‬‫نخواهد شـد‪.‬‬ ‫ دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است‪.‬‬‫ هزینه چاپ ا گهی به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬‫م الف ‪232‬‬ ‫دهیاری دهنو‬ صفحه 4 ‫چهارشنبه ‪ 22‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2543‬‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه ‪140000272‬‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه ‪140000272‬؛ ‪23221/71 -1‬سـهم مشـاع از ‪162552‬سـهم ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه شـماره پلا ک ثبتـی ‪ 125‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی بخش ‪ 13‬مشـهد به مسـاحت ششـدانگ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ 162552‬مترمربع به استثنای بهای ثمن عرصه و اعیان با حدود اربعه به شرح شماال‪ :‬بطول‪ 460‬متر به‪ 1‬اصلی؛ شرقا‪ :‬در هفت قسمت که قسمت های اول و دوم و چهارم ان شمالی ست‪ ،‬اول بطول‪118/48‬‬ ‫متر به کال‪ ،‬دوم غیره بطول ‪ 69/72‬متر به کال‪ ،‬سوم غیره بطول ‪ 58/61‬متر به کال‪ ،‬چهارم غیره بطول ‪ 24/97‬متر به کال‪ ،‬پنجم غیره بطول ‪ 34/61‬متر به کال‪ ،‬ششم غیره بطول ‪ 44/08‬متر به کال‪ ،‬هفتم‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫غیره بطول ‪ 32/51‬متر به کال؛ جنوبا‪ :‬غیره بطول ‪ 500‬متر به ‪ 1‬اصلی؛ غربا‪ :‬در پنج قسمت که قسمت های اول و پنجم ان جنوبی است‪ ،‬اول غیره بطول ‪ 70/29‬متر به ‪ 5‬اصلی‪ ،‬دوم غیره بطول ‪ 56/79‬متر‬ ‫به ‪ 5‬اصلی‪ ،‬سوم غیره بطول ‪ 49/30‬متر به ‪ 5‬اصلی‪ ،‬چهارم غیره بطول ‪ 61/88‬متر به ‪ 5‬اصلی‪ ،‬پنجم غیره بطول ‪ 123 /82‬متر به ‪ 5‬اصلی که مالکیت ان به نام اقای رضا گچ پزان ثبت شده ولی تا کنون سند‬ ‫صادر نشده است‪0/8571 -2 .‬دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی‪ -‬بیشه زار به شماره پال ک ثبتی ‪ 2‬فرعی از ‪ 6‬اصلی بخش ‪ 13‬مشهد به مساحت ششدانگ ‪ 20500‬مترمربع به استثنای بهای‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫یسـت‪ ،‬اول مرزیسـت‬ ‫یسـت بطول ‪ 90‬متر به ‪ 6‬اصلی؛ جنوبا‪ :‬در ‪ 6‬قسـمت که قسـمت های اول و ششـم ان غرب ‬ ‫یسـت بطول ‪ 179/99‬متر به ‪ 6‬اصلی؛ شـرقا‪ :‬مرز ‬ ‫ثمن عرصه و اعیان با حدود اربعه شـماال‪ :‬مرز ‬ ‫بطول ‪ 19/07‬متر به ‪ 6‬اصلی‪ ،‬دوم مرزیست بطول ‪ 33/28‬متر به ‪ 6‬اصلی‪ ،‬سوم مرزیست بطول ‪ 67/04‬متر به ‪ 6‬اصلی‪ ،‬چهارم مرزیست بطول ‪ 22/51‬متر به ‪ 6‬اصلی‪ ،‬پنجم مرزیست بطول ‪ 22/96‬متر به ‪6‬‬ ‫ً‬ ‫چپـزان ثبـت شـده ولـی تاکنـون سـند صـادر نشـده اسـت‪-3 .‬‬ ‫یسـت بطـول ‪ 145‬متـر بـه ‪ 6‬اصلـی کـه سـند مالکیـت ان بـه نـام اقـای رضـا گ ‬ ‫اصلـی‪ ،‬ششـم مرزیسـت بطـول ‪ 30/35‬متـر بـه شـش اصلـی؛ غربـا‪ :‬مرز ‬ ‫ً‬ ‫‪52348‬سـهم مشـاع از ‪492759‬سـهم ششـدانگ عرصـه و اعیـان یـک قطعـه زمیـن بـه شـماره پلا ک ثبتـی ‪ 1‬فرعـی از ‪ 6‬اصلـی بخش ‪ 13‬مشـهد بمسـاحت ششـدانگ ‪ 492759‬مترمربع بـا حدود اربعه شـماال‪:‬‬ ‫ً‬ ‫یسـت بطول ‪ 300‬متر به ‪ 1‬اصلی‪ ،‬شـرقا‪ :‬در ‪ 42‬قسـمت که قسـمت های سـوم و چهارم و پنجم و ششـم و هفتم و هشـتم و نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم و هفدهم و هجدهم و نوزدهم و بیسـتم و سـی و‬ ‫مرز ‬ ‫هشتم و سی و نهم و چهلم و چهل ویکم ان شمالی‪ ،‬قسمت های بیست وششم و بیست وهفتم و بیست وهشتم و بیست ونهم و سیم و سی ویکم و سی ودوم و سی وسوم ان جنوبی ست‪ .‬اول مرزیست بطول‬ ‫‪ 43/39‬متر به کال‪ ،‬دوم مرزیسـت بطول ‪ 28/12‬متر به کال‪ ،‬سـوم مرزیسـت بطول ‪ 49/11‬متر به کال‪ ،‬چهارم مرزیسـت بطول‪ 36/63‬متر به کال‪ ،‬پنجم مرزیسـت بطول ‪ 48/07‬متر به کال‪ ،‬ششـم مرزیسـت‬ ‫بطـول ‪ 71/48‬متـر بـه کال‪ ،‬هفتـم مرزیسـت بطـول ‪ 51/37‬متـر بـه کال‪ ،‬هشـتم مرزیسـت بطـول ‪ 26/06‬متـر به کال‪ ،‬نهم مرزیسـت بطول ‪ 17/92‬متر به کال‪ ،‬دهم مرزیسـت بطـول ‪ 37/59‬متر بـه کال‪ ،‬یازدهم‬ ‫مرزیست بطول ‪ 31/89‬متر به کال‪ ،‬دوازدهم مرزیست بطول ‪ 83/50‬متر به کال‪ ،‬سیزدهم مرزیست بطول ‪ 38/21‬متر به کال‪ ،‬چهاردهم مرزیست بطول ‪ 31/80‬متر به کال‪ ،‬پانزدهم مرزیست بطول ‪65/75‬‬ ‫متر به کال‪ ،‬شانزدهم مرزیست بطول‪ 21/90‬متر به کال‪ ،‬هفدهم مرزیست بطول‪ 53/80‬متر به کال‪ ،‬هجدهم مرزیست بطول‪ 37/20‬متر به کال‪ ،‬نوزدهم مرزیست بطول‪ 19/56‬متر به کال‪ ،‬بیستم مرزیست‬ ‫بطول ‪ 67/23‬متر به کال‪ ،‬بیست ویکم مرزیست بطول ‪ 46/56‬متر به کال‪ ،‬بیست ودوم مرزیست بطول ‪ 57/80‬متر به کال‪ ،‬بیست وسوم مرزیست بطول ‪ 18/41‬متر به کال‪ ،‬بیست وچهارم مرزیست بطول‬ ‫‪ 34/69‬متر به کال‪ ،‬بیسـت وپنجم مرزیسـت بطول ‪ 64/16‬متر به کال‪ ،‬بیست وششـم مرزیسـت بطول ‪ 38/20‬متر به کال‪ ،‬بیسـت وهفتم مرزیسـت بطول ‪ 51/10‬متر به کال‪ ،‬بیست وهشـتم مرزیسـت بطول‬ ‫‪ 74/55‬متـر بـه کال‪ ،‬بیسـت ونهم مرزیسـت بطـول ‪ 36‬متـر بـه کال‪ ،‬سـیم مرزیسـت بطـول ‪ 98/40‬متـر بـه کال‪ ،‬سـی ویکم مرزیسـت بطـول ‪ 25/53‬متـر بـه کال‪ ،‬سـی ودوم مرزیسـت بطـول ‪ 19/60‬متـر بـه کال‪،‬‬ ‫سی وسـوم مرزیسـت بطول ‪ 69/35‬متر به کال‪ ،‬سـی وچهارم مرزیسـت بطول ‪ 65/41‬متر به کال‪ ،‬سـی وپنجم مرزیسـت بطول ‪ 18/55‬متر به کال‪ ،‬سی وششـم مرزیسـت بطول ‪ 49/61‬متر به کال‪ ،‬سـی وهفتم‬ ‫مرزیست بطول‪ 50/83‬متر به کال‪ ،‬سی وهشتم مرزیست بطول‪ 41/20‬متر به کال‪ ،‬سی ونهم مرزیست بطول‪ 45/88‬متر به کال‪ ،‬چهلم مرزیست بطول‪ 52/24‬متر به کال‪ ،‬چهل ویکم مرزیست بطول‪61/36‬‬ ‫ً‬ ‫یسـت‪ ،‬اول مرزیسـت بطـول ‪ 18/01‬متـر بـه کالچـه‪ ،‬دوم‬ ‫متـر بـه کال‪ ،‬چهـل ودوم مرزیسـت بطـول ‪ 38/86‬متـر بـه کال؛ جنوبـا‪ :‬در پانـزده قسـمت کـه قسـمت های دوم و دوازدهـم و سـیزدهم و پانزدهـم ان شرق ‬ ‫مرزیست بطول ‪ 29/55‬متر به کالچه‪ ،‬سوم مرزیست بطول ‪ 22/86‬متر به کالچه‪ ،‬چهارم مرزیست بطول ‪ 57/51‬متر به کالچه‪ ،‬پنجم مرزیست بطول ‪ 16/62‬متر به کالچه‪ ،‬ششم مرزیست بطول ‪ 32/36‬متر‬ ‫به کالچه‪ ،‬هفتم مرزیسـت بطول ‪ 13/07‬متر به کالچه‪ ،‬هشـتم مرزیسـت بطول ‪ 6/48‬متر به کالچه‪ ،‬نهم مرزیسـت بطول ‪ 29/55‬متر به کالچه‪ ،‬دهم مرزیسـت بطول ‪ 41/24‬متر به کالچه‪ ،‬یازدهم مرزیسـت‬ ‫بطول ‪ 23/02‬متر به کالچه‪ ،‬دوازدهم مرزیست بطول ‪ 39/48‬متر به کالچه‪ ،‬سیزدهم مرزیست بطول ‪ 43/63‬متر به کالچه‪ ،‬چهاردهم مرزیست بطول ‪ 32/65‬متر به کالچه‪ ،‬پانزدهم مرزیست بطول ‪41/46‬‬ ‫ً‬ ‫یسـت‪ ،‬اول مرزیسـت بطول ‪ 101/47‬متر به ‪ 1‬اصلی‪ ،‬دوم مرزیسـت بطول ‪ 32/80‬متر به ‪1‬‬ ‫متر به کالچه؛ غربا‪ :‬در بیست وسـه قسـمت که قسـمت های پنجم و شـانزدهم ان شـمالی‪ ،‬قسـمت هجدهم ان جنوب ‬ ‫اصلی‪ ،‬سوم مرزیست بطول ‪ 26/01‬متر به ‪ 1‬اصلی‪ ،‬چهارم مرزیست بطول ‪ 13/78‬متر به ‪ 1‬اصلی‪ ،‬پنجم مرزیست بطول ‪ 25/58‬متر به ‪ 1‬اصلی‪ ،‬ششم مرزیست بطول ‪ 23/61‬متر به ‪ 1‬اصلی‪ ،‬هفتم مرزیست‬ ‫بطول ‪ 42/17‬متر به ‪ 1‬اصلی‪ ،‬هشتم مرزیست بطول ‪ 31/79‬متر به ‪ 1‬اصلی‪ ،‬نهم مرزیست بطول ‪ 57/27‬متر به ‪ 1‬اصلی‪ ،‬دهم مرزیست بطول ‪ 72/62‬متر به ‪ 1‬اصلی‪ ،‬یازدهم مرزیست بطول ‪ 40/77‬متر به ‪1‬‬ ‫اصلی‪ ،‬دوازدهم مرزیسـت بطول ‪ 100/62‬متر به ‪ 1‬اصلی‪ ،‬سـیزدهم مرزیسـت بطول ‪ 45/92‬متر به ‪ 1‬اصلی‪ ،‬چهاردهم مرزیسـت بطول ‪ 85/87‬متر به ‪ 1‬اصلی‪ ،‬پانزدهم مرزیسـت بطول ‪ 27/46‬متر به ‪ 1‬اصلی‪،‬‬ ‫شـانزدهم مرزیسـت بطول ‪ 9‬متر به ‪ 1‬اصلی‪ ،‬هفدهم مرزیسـت بطول ‪ 180‬متر به ‪ 1‬اصلی‪ ،‬هجدهم مرزیسـت بطول ‪ 145‬متر به ‪ 1‬اصلی‪ ،‬نوزدهم مرزیسـت بطول ‪ 19/91‬متر به ‪ 1‬اصلی‪ ،‬بیسـتم مرزیسـت بطول‬ ‫‪ 20/91‬متر به ‪ 1‬اصلی‪ ،‬بیست ویکم مرزیست بطول ‪ 50/97‬متر به ‪ 1‬اصلی‪ ،‬بیست ودوم مرزیست بطول ‪ 89/77‬متر به ‪ 1‬اصلی‪ ،‬بیست وسوم مرزیست بطول ‪ 125/53‬متر به ‪ 1‬اصلی که مالکیت ان به نام اقای‬ ‫رضا گچ پزان ثبت شـده ولی تاکنون سـند صادر نشـده اسـت‪ .‬توضیحات ملک‪ :‬ششـدانگ پال ک ‪ 15‬فرعی با مسـاحت ‪ 35650‬مترمربع و پال ک ‪ 14‬فرعی با مسـاحت ‪ 126310‬مترمربع به موجب رای هیات از‬ ‫پلا ک مزبـور مفـروض شـده اسـت‪ .‬در محـدوده اولیـه پلا ک محـاط و طبق نامـه شـماره ‪ 23/10/97-97/20402/83/3‬امور منابع اب اعالم که عرض بسـتر رودخانه جامرود در طـول ‪ 1919/40‬متر مجاورت با‬ ‫اراضی مورد تقاضا ‪ 36‬متر الی ‪ 293‬متر متغیر بوده و حریم از منتها الیه بستر در ساحل راست‪ 20 ،‬متر و در ساحل چپ ‪ 20‬متر است‪ .‬اراضی مورد تقاضا در طول مجاورت به مساحت ‪ 18591/50‬مترمربع در‬ ‫بستر و به مساحت ‪ 3858/6‬مترمربع در حریم قرار دارد‪ .‬عرض بستر مسیل فرعی طبق نقشه پیوست در طول ‪ 478/20‬متر مجاورت با اراضی مورد تقاضا ‪ 33‬متر الی ‪ 62‬متر متغیر بوده و حریم از منتهی‬ ‫الیـه بسـتر در سـاحل راسـت ‪ 7‬متـر و در سـاحل چـپ ‪ 7‬متـر اسـت‪ .‬اراضـی مـورد تقاضـا در طـول مجـاورت بـه مسـاحت ‪ 7716‬مترمربـع در بسـتر و بـه مسـاحت ‪ 2964/2‬مترمربـع در حریـم قـرار دارد‪ .‬پس از کسـر‬ ‫کهـای مفـروزی و حریـم بسـتر‪ ،‬باقیمانـده پلا ک ‪ 312523/5‬مترمربـع بـوده کـه در یـک قطعـه برابـر نقشـه ترسـیمی در سـهم کلیـه مالکیـن مشـاعی قـرار می گیـرد‪11428/14 -4 .‬سـهم مشـاع از‬ ‫مسـاحت پال ‬ ‫ً‬ ‫‪79997‬سهم عرصه و اعیان ششدانگ یک قطعه زمین زراعی به شماره پال ک ثبتی ‪ 132‬فرعی از ‪ 1‬اصلی بخش ‪ 13‬مشهد بمساحت ششدانگ ‪ 79997‬مترمربع با حدود اربعه شماال‪ :‬مرزیست بطول ‪ 50‬متر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫به شماره‪ 125‬فرعی از ‪ 1‬اصلی؛ شرقا‪ :‬مرزیست بطول‪ 146/02‬متر به حریم رودخانه جامرود؛ جنوبا‪ :‬مرزیست بطول‪ 559‬متر به باقیمانده‪ 1‬اصلی؛ غربا‪ :‬در هشت قسمت که قسمت هفتم ان شمالی‪ ،‬قسمت‬ ‫دوم ان جنوبی ست‪ ،‬اول مرزیست بطول ‪ 78‬متر به جوی تربت‪ ،‬دوم مرزیست بطول ‪ 15/78‬متر به جوی تربت‪ ،‬سوم مرزیست بطول ‪ 9/61‬متر به جوی تربت‪ ،‬چهارم مرزیست بطول ‪ 11‬متر به جوی تربت‪،‬‬ ‫پنجم مرزیست بطول ‪ 7/44‬متر به جوی تربت‪ ،‬ششم مرزیست بطول ‪ 5/01‬متر به جوی تربت‪ ،‬هفتم مرزیست بطول ‪ 48‬متر به جوی تربت‪ ،‬هشتم مرزیست بطول ‪ 17‬متر به جوی تربت که سند مالکیت‬ ‫ان بشـماره چاپی ‪ 383845‬سـری د سـال ‪ 93‬با شـماره دفتر الکترونیکی ‪ 139520306007002097‬به نام اقای رضا گچ پزان ثبت و صادر شـده اسـت‪ .‬خانم نیلوفر فرجی به اسـتناد سـند ازدواج شـماره ‪8433‬‬ ‫مورخ‪ 1383/10/01‬تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره‪ 3‬مشهد اجرائیه ای نسبت به تعداد‪ 500‬سکه طال تمام بهار ازادی تحت کالسه‪ 9910186‬علیه ورثه مرحوم رضا گچ پزان در شعبه دوم اجرای اسناد رسمی‬ ‫مشهد صادر نمود‪ .‬اجرائیه صادره در تاریخ‪ 1400/05/15‬از طریق سامانه ثنا به ورثه مدیون و قیم ورثه صغیر ابالغ و سپس حسب درخواست بستانکار جهت ادامه عملیات اجرایی نسبت به تعداد‪ 290‬سکه‬ ‫طلای تمـام بهـار ازادی کـه بـه مبلـغ ‪ 33.205.000.000‬ریـال مقـوم شـده بـه انضمام مبلـغ ‪ 1.660.250.000‬ریال حقـوق دولتی به این واحد اجرا نیابت داده شـد‪ .‬پرونده اجرایی تحت کالسـه ‪ 140000272‬در این‬ ‫کهـای ثبتـی فوق الذکـر در قبـال مبالـغ مذکـور بـه انضمام دو عشـر اضافه بازداشـت شـد‪ .‬طبـق گـزارش وارده مورخ ‪ 1400/12/01‬کارشـناس رسـمی دادگسـتری‪23221/71 -1 :‬سـهم مشـاع از‬ ‫واحـد تشـکیل و پال ‬ ‫‪162552‬سهم ششدانگ به استثنای بهای ثمن عرصه و اعیان پال ک ‪ 125‬فرعی از ‪ 1‬اصلی بخش ‪ 13‬مشهد شامل یک قطعه زمین زراعی دیم و به مختصات جغرافیایی (‪ 3908669‬و ‪S41:UTM)279787‬‬ ‫می باشـد که با توجه به موقعیت جغرافیایی زمین موصوف و فاصله از روسـتای رحیم اباد و مقایسـه ان با سـایر امال ک همجوار‪ ،‬ارزش میزان سـهام مشـاعی فوق الذکر به مبلغ ‪ 2.322.171.000‬ریال ارزیابی و‬ ‫قطعـی شـده اسـت‪0/8571 -2 .‬دانـگ مشـاع از ششـدانگ عرصـه و اعیـان بـه اسـتثنای بهـای ثمـن عرصـه و اعیـان پلا ک ‪ 2‬فرعـی از ‪ 6‬اصلـی بخـش ‪ 13‬مشـهد بـا مختصـات جغرافیایـی (‪ 3908052‬و ‪)280190‬‬ ‫‪ S41:UTM‬کـه در مجـاورت روسـتای رحیم ابـاد و همجـوار بـا منـازل مسـکونی واقـع شـده اسـت کـه میـزان کل سـهم ‪ 20500‬مترمربـع و میـزان سـهم مدیـون ‪ 2562/37‬مترمربـع اسـت کـه بـا توجـه بـه موقعیـت‬ ‫جغرافیایی پال ک فوق که در مجاورت منازل مسـکونی روسـتای رحیم اباد واقع شـده اسـت‪ ،‬ارزش میزان سـهام موردنظر به مبلغ ‪ 2.562.370.000‬ریال ارزیابی و قطعی شـده اسـت‪52348 -3 .‬سـهم مشاع از‬ ‫‪492759‬سـهم ششـدانگ عرصه و اعیان پال ک ‪ 1‬فرعی از ‪ 6‬اصلی بخش ‪ 13‬مشـهد که در مختصات جغرافیایی (‪ 3908049‬و ‪ S41:UTM)280454‬واقع شـده و در ان یک حلقه چاه عمیق موجود اسـت و با‬ ‫توجه به میزان سهم مشاع مدیون و کمیت و کیفیت اراضی و میزان ابدهی چاه عمیق موصوف و سایر عوامل و پارامترهای موثر ارزش سهم مشاعی مذکور با میزان حقابه متعلقه از چاه عمیق و منصوبات‬ ‫و مستحدثات موجود به مبلغ ‪ 15.297.766.250‬ریال ارزیابی و قطعی شده است‪11428/14 -4 .‬سهم مشاع از ‪79997‬سهم ششدانگ پال ک ‪ 132‬فرعی از ‪ 1‬اصلی بخش ‪ 13‬مشهد شامل یک قطعه زمین‬ ‫زراعی دیم و به مختصات جغرافیایی (‪ 3908447‬و ‪ S41:UTM)279891‬که در حاشیه جاده اسفالت رحیم اباد واقع شده است که با توجه به همجوار بودن با روستای رحیم اباد و سایر عوامل و پارامترهای‬ ‫موثـر‪ ،‬ارزش سـهم مشـاعی از پلا ک فـوق بـه مبلـغ ‪ 3.428.442.000‬ریـال ارزیابـی و قطعـی شـده اسـت‪ .‬طبـق گـزارش مامـور ابلاغ و اجـرا و مـدارک پیوسـتی گـزارش کارشـناس رسـمی دادگسـتری‪ ،‬ملـک از تاریخ‬ ‫کهـای ثبتـی فوق الذکـر از سـاعت ‪ 9‬الـی ‪ 12‬روز‬ ‫چپـزان قـرار دارد‪ .‬لـذا پال ‬ ‫‪ 1400/08/01‬بـه مـدت ‪ 3‬سـال از قـرار سـالی ‪ 60.000.000‬تومـان کـه سـاالنه ‪ 10‬درصـد بـه مبلـغ اجـاره اضافـه شـود‪ ،‬در اجـاره اقـای سـعید گ ‬ ‫چهارشـنبه مـورخ ‪ 1401/05/05‬در واحـد اجـرای اداره ثبـت اسـناد و املا ک تربت جـام واقـع در بلـوار امـام خمینـی(ره)‪ ،‬روبـروی اداره گاز از طریـق مزایـده بـه فروش می رسـد‪ .‬مزایده ‪23221/71 -1‬سـهم مشـاع از‬ ‫‪162552‬سهم ششدانگ به استثنای بهای ثمن عرصه و اعیان پال ک ‪ 125‬فرعی از ‪ 1‬اصلی بخش ‪ 13‬مشهد از مبلغ ‪ 2.322.171.000‬ریال؛ ‪0/8571 -2‬دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان به استثنای‬ ‫بهای ثمن عرصه و اعیان پال ک‪ 2‬فرعی از ‪ 6‬اصلی بخش‪ 13‬مشهد از مبلغ‪ 2.562.370.000‬ریال؛‪52348-3‬سهم مشاع از ‪492759‬سهم ششدانگ عرصه و اعیان پال ک‪ 1‬فرعی از ‪ 6‬اصلی بخش‪ 13‬مشهد‬ ‫ً‬ ‫از مبلغ‪ 15.297.766.250‬ریال؛‪11428/14-4‬سهم مشاع از ‪79997‬سهم ششدانگ پال ک‪ 132‬فرعی از ‪ 1‬اصلی بخش‪ 13‬مشهد از مبلغ‪ 3.428.442.000‬ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا‬ ‫فروخته می شود‪ .‬طبق ماده ‪ 136‬ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی‬ ‫وی در جلسـه مزایده اسـت‪ .‬برنده مزایده مکلف اسـت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حسـاب صندوق ثبت تودیع کند‪ .‬درصورتی که ظرف مهلت مقرر‪ ،‬مانده فروش را به‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫حسـاب سـپرده واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل اسـترداد نبوده و به حسـاب خزانه واریز خواهد شـد‪ .‬دراینصورت عملیات فروش از درجه اعتبار سـاقط و مزایده درصورت درخواسـت بسـتانکار تجدید م ‬ ‫یهـای مربـوط بـه اب‪ ،‬بـرق‪ ،‬گاز اعم از حق انشـعاب و یا حق اشـترا ک و مصـرف‪ ،‬درصورتی که مـورد مزایده دارای انها باشـد و نیز‬ ‫مطابـق فـراز ‪ 6‬بنـد الـف مـاده ‪ 121‬ائین نامـه اجـرا‪ ،‬الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بده ‬ ‫بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز طبق ماه ‪ 125‬ائین نامه اجرا‪ ،‬درصورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می شود‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی شود‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی‬ ‫در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/22 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫سند مالکیت ششدانگ عرصه پال ک ثبتی شماره ‪ 16250‬فرعی از یک اصلی بخش‬ ‫دو شـاهرود‪ ،‬در دفتـر جلـد ‪ 232‬صفحـه ‪ 160‬ذیـل شـماره ثبـت ‪ 31912‬بـه نـام دولـت‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران بـا نمایندگـی سـازمان ملـی زمیـن و مسـکن صادر و تسـلیم‬ ‫شـده اسـت و برابـر سـند رهنـی ‪ 1388/10/19-188‬دفتـر ‪ 40‬شـاهرود در قبـال مبلـغ‬ ‫‪ 1/400/010/000‬ریـال و برابـر سـند رهنـی ‪ 1389/06/01-490‬ان دفتـر در قبـال مبلـغ‬ ‫‪ 600/000/000‬ریـال و برابـر سـند رهنـی ‪ 1390/05/27-1175‬ان دفتـر در قبـال مبلـغ‬ ‫‪ 200/000/000‬ریـال در رهـن بانـک مسـکن اسـت‪ .‬سـپس اداره کل راه و شهرسـازی‬ ‫اسـتان سـمنان طـی مکاتبـه ‪ 1401/03/30-10586‬بـا ارائـه دو بـرگ فرم استشـهادیه‬ ‫تقاضـای صـدور سـند مالکیـت المثنـی بـه علـت جابجایـی را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا برابـر‬ ‫تبصـره ‪ 1‬مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک بـار در یکـی از روزنام ههـای‬ ‫یشـود تا هر کس نسـبت به صدور سـند مالکیت اعتراض دارد‬ ‫کثیراالنتشـار ا گهی م ‬ ‫و یـا سـند مالکیـت در دسـت وی اسـت و یـا مدعـی انجـام معاملـه ای اسـت‪ ،‬مراتب را‬ ‫ً‬ ‫حدا کثـر ظـرف مـدت ‪ 10‬روز پـس از انتشـار ا گهـی کتبـا بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫شـاهرود اعلام کنـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مهلـت قانونـی اعتـراض‪ ،‬سـند‬ ‫مالکیـت المثنـی وفـق مقـررات صـادر خواهـد شـد‪ .‬شـماره چاپـی سـند تـک برگـی‬ ‫‪ 687406‬سـری الـف سـال ‪ 89‬اسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/22 :‬‬ ‫حمیدرضا حسـین پور‪ ،‬سرپرسـت ثبت اسـناد‬ ‫شناسـه ا گهی ‪1349168‬‬ ‫و املا ک شـاهرود‪ ،‬از طـرف محمدعلی یارمحمدی‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک ثبتـی شـماره ‪ 16251‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی‬ ‫بخـش ‪ 2‬شـاهرود‪ ،‬در دفتـر املا ک الکترونیـک ‪140106129010000384‬‬ ‫بـه نـام دولـت جمهـوری اسلامی ایـران بـا نمایندگی سـازمان ملـی زمین‬ ‫و مسـکن صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬سـپس نماینـده مالـک بـا ارائـه دو‬ ‫بـرگ فـرم استشـهادیه تقاضـای صـدور سـند مالکیـت المثنـی را بـه علت‬ ‫جابجایی نموده است‪ .‬لذا برابر تبصره ‪ 1‬ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت‪،‬‬ ‫یشـود تا هر‬ ‫مراتـب یـک بـار در یکـی از روزنامه های کثیراالنتشـار ا گهی م ‬ ‫کـس نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت اعتـراض دارد و یا سـند مالکیت در‬ ‫دسـت وی اسـت و یـا مدعـی انجـام معاملـه ای اسـت‪ ،‬مراتـب را حدا کثـر‬ ‫ً‬ ‫ظرف مدت ‪ 10‬روز پس از انتشار ا گهی کتبا به اداره ثبت اسناد و امال ک‬ ‫شـاهرود اعلام کنـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مهلـت قانونـی‬ ‫اعتـراض‪ ،‬سـند مالکیـت المثنی وفق مقررات صادر خواهد شـد‪ .‬شـماره‬ ‫چاپـی سـند برگـی ‪687407‬الـف‪ 89‬اسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/22 :‬‬ ‫حمیدرضـا حسـین پور‪ ،‬سرپرسـت‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1349151‬‬ ‫ثبـت اسـناد و املا ک شـاهرود‪ ،‬از طـرف محمدعلـی یارمحمـدی‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫سند مالکیت ششدانگ عرصه پال ک ثبتی ‪ 5434‬فرعی از ‪ 4239‬اصلی بخش‬ ‫یـک شـاهرود‪ ،‬در دفتـر جلـد ‪ 276‬صفحـه ‪ 34‬ذیـل شـماره ثبـت ‪ 37832‬بـه‬ ‫نـام دولـت جمهـوری اسلامی ایـران بـا نمایندگـی سـازمان مسـکن و شهرسـازی‬ ‫(سـازمان ملی زمین و مسـکن) صادر و تسـلیم شـده اسـت و برابر اسـناد متعدد‬ ‫در اجـاره اشـخاص اسـت‪ .‬سـپس اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان سـمنان طـی‬ ‫مکاتبـه ‪ 1401/03/30-10592‬بـا ارائـه دو بـرگ فـرم استشـهادیه تقاضـای صـدور‬ ‫سـند مالکیـت المثنـی بـه علت جابجایی را نموده اسـت‪ .‬لذا برابر تبصـره ‪ 1‬ماده‬ ‫‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک بـار در یکـی از روزنامه هـای کثیراالنتشـار‬ ‫ا گهـی می شـود تـا هـر کـس نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت اعتـراض دارد و یـا‬ ‫سـند مالکیـت در دسـت وی اسـت و یـا مدعـی انجـام معاملـه ای اسـت‪ ،‬مراتـب‬ ‫ً‬ ‫را حدا کثـر ظـرف مـدت ‪ 10‬روز پـس از انتشـار ا گهـی کتبـا بـه اداره ثبـت اسـناد و‬ ‫املا ک شـاهرود اعلام کنـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مهلـت قانونـی‬ ‫اعتـراض‪ ،‬سـند مالکیـت المثنـی وفـق مقـررات صادر خواهد شـد‪ .‬شـماره چاپی‬ ‫سـند تـک برگـی ‪ 675378‬سـری الـف سـال ‪ 89‬اسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/22 :‬‬ ‫حمیدرضـا حسـین پور‪ ،‬سرپرسـت ثبـت‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1349171‬‬ ‫اسـناد و املا ک شـاهرود‪ ،‬از طـرف محمدعلـی یارمحمـدی‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160308001001022‬مـورخ ‪1401/03/16‬‬ ‫هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک بیرجند تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی‬ ‫خانـم فضـه مختـاری فرزنـد ابراهیـم بـه شماره شناسـنامه ‪ 4‬در‬ ‫ششـدانگ یکبـاب منـزل به مسـاحت ‪ 85/19‬مترمربع قسـمتی‬ ‫از پلا ک ‪ 1396‬اصلـی واقـع در خراسـان جنوبـی بخـش دو حـوزه‬ ‫یفـرد محـرز‬ ‫ثبـت ملـک بیرجنـد از محـل مالکیـت سـبحان انور ‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/22 :‬‬ ‫حسـین براتـی‪ ،‬رئیـس ثبـت‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1342539‬‬ ‫اسـناد و امال ک بیرجند‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسـنامه سـبز خـودرو سـواری پـژو روا دوگانه سـوز مـدل‬ ‫‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪287 -56‬ق‪ 25‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 11889025370‬و شـماره شاسـی ‪NAAB41PMVBH28974‬‬ ‫به مالکیت روشـن فریفته مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز خودرو سواری پژو ‪ PARS-TU5‬مدل ‪ 1401‬با شماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪234 -78‬د‪ 59‬و شـماره موتـور ‪139B0277532‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ NAAN11FE5NK188904‬بـه مالکیـت‬ ‫امنه غفوری بهدادینی مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط‬ ‫است‪/.‬خ‬ ‫ا گهی ‪5‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 206‬هاچ بـک بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1398‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪243 -36‬ق‪ 74‬و شـماره موتـور ‪ 182A0075024‬و شـماره شاسـی ‪ NAAP03EE1KJ744927‬بـه‬ ‫مالکیـت وحیـد محمـدزاده مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪654‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری امـوی ام ‪ X33-S‬اتوماتیـک مدل ‪ 13۹۷‬با شـماره پال ک ایـران ‪673 -95‬د‪ ۱۷‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ MVM484FBDG023403‬و شـماره شاسـی ‪ NATGBAYL1J1024078‬مفقـود شـده و‬ ‫از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬م‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز ترا کتـور ام اف ‪ ۲۸۵‬بـه رنـگ قرمـز روغنـی مـدل ‪ ۱۳۸۸‬بـا شـماره موتـور ‪ LFW03320V‬و‬ ‫شـماره شاسـی ‪ H01288‬به مالکیت قاسـم مرادی فرزند لطفعلی مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬ج‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 140060306006000106‬هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون‬ ‫مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی‬ ‫خانم الهام نوذری فرزند محمد به شماره شناسـنامه ‪ 28‬صادره از گناباد نسـبت به ششـدانگ یکباب‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 240/90‬مترمربـع (دویسـت و چهـل و نودصـدم مترمربـع) قسـمتی از پلا ک ‪2‬‬ ‫فرعـی از پلا ک ‪ 2381‬اصلـی و ‪ 2‬فرعـی از ‪ 3828‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش یـک شـهر حـوزه‬ ‫ثبـت ملـک تربت حیدریـه از مالکیـت رسـمی متقاضـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانون‬ ‫تعییـن تلکیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه‬ ‫ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق روزنامـه محلـی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر تـا‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫ا گهی تا دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ کنند‪ .‬معترض باید‬ ‫ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت به تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل کند و‬ ‫گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکول به‬ ‫ارائه حکم قطعی دادگاه است و درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض‪ ،‬گواهی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیت‬ ‫می کنـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعه متضـرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/06 :‬‬ ‫سیدامین موسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1364‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زبرخـان تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضیـان ‪ -1‬علـی مجـدی فرزنـد محمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 5740084105‬صـادره از‬ ‫نیشـابور در یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 129/65‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 43‬فرعـی از ‪ 137‬اصلـی‬ ‫واقع در اراضی تلخ زنج قدمگاه از محل مالکیت مشاعی سیدحسین الهوتی فرزند داود؛ ‪ -2‬ابوالفضل‬ ‫مرشدلو فرزند صفدر در یکباب محوطه در قسمتی از پال ک ‪ 1606‬فرعی از یک اصلی واقع در خروعلیا‬ ‫بخـش ‪ 4‬زبرخـان بـه مسـاحت ‪ 193/5‬مترمربـع از محـل مالکیـت فاطمـه قدمیـاری محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی‬ ‫به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/22 :‬‬ ‫سیدحسن پورموسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زبرخان‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقای روزه کردزنگنه فرزند خذیر بشناسـنامه ‪ 150‬صادره از رامهرمز درخواسـتی بخواسـته صدور گواهی‬ ‫حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که مرحوم کریم کردزنگنه بشناسـنامه ‪ 602‬صادره رامهرمز در تاریخ‬ ‫‪ 1389/09/28‬در اقامتگاه دائمی‪ /‬غیردائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از‪ -1 :‬روزه‬ ‫کردزنگنـه فرزنـد خذیـر کـد ملـی ‪ 1910760021‬متولـد ‪ 1339/07/03‬بـرادر متوفـی ‪ -2‬سـعیده کردزنگنـه‬ ‫فرزنـد خذیـر کـد ملـی ‪ 1910675571‬متولـد ‪ 1331/07/08‬خواهـر متوفـی ‪ -3‬شـاه صنم کردزنگنـه فرزند‬ ‫خذیـر کـد ملـی ‪ 1910675563‬متولـد ‪ 1330/04/20‬خواهـر متوفـی ‪ -4‬فاطمـه کردزنگنـه فرزنـد خذیـر‬ ‫کـد ملـی ‪ 1910675555‬متولـد ‪ 1329/03/10‬خواهـر متوفـی ‪ -5‬طلا کردزنگنـه فرزنـد خذیـر کـد ملـی‬ ‫‪ 1910760171‬متولـد ‪ 1348/06/02‬خواهـر متوفـی والغیـر‪ .‬اینـک بـا انجام تشـریفات قانونی مراتب مزبور‬ ‫را در یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ‬ ‫نشر ا گهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیتنامه بجز سری و رسمی که‬ ‫بعـد از ایـن تاریـخ ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/213‬‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای خلیـل اسـفندیاری فرزنـد ابراهیـم بشناسـنامه ‪ 3108‬صـادره از رامشـیر درخواسـتی بخواسـته‬ ‫صـدور گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه مرحومـه کیمیـا ایمانـی بشناسـنامه ‪ 5‬و کـد ملـی‬ ‫‪ 1911597371‬صـادره رامهرمـز در تاریـخ ‪ 1401/03/01‬در رامهرمـز اقامتـگاه دائمـی خود درگذشـته و ورثه‬ ‫حین الفـوت وی عبارتنـد از‪ -1 :‬محمـد رفاعـی فرزنـد جعفـر کـد ملـی ‪ 1900104202‬متولـد ‪ 1369‬صـادره از‬ ‫رامهرمز پسر متوفیه ‪ -2‬مرتضی رفاعی فرزند جعفر کد ملی ‪ 1900186810‬متولد ‪ 1371‬صادره از رامهرمز‬ ‫پسـر متوفیـه ‪ -3‬زهـرا رفاعـی فرزنـد جعفـر کـد ملـی ‪ 1900346613‬متولـد ‪ 1375‬صـادره از رامهرمـز دختـر‬ ‫متوفیـه ‪ -4‬جعفـر رفاعـی فرزنـد مرتضـی کـد ملـی ‪ 1911000209‬متولـد ‪ 1323‬صـادره از رامهرمـز همسـر‬ ‫متوفیـه والغیـر‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونـی مراتـب مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تـا هـر‬ ‫کسـی اعتـراض دارد یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه‬ ‫تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر و هـر وصیتنامـه بجـز سـری و رسـمی کـه بعـد از ایـن تاریـخ ابـراز شـود از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/211‬‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای محمدرضـا کالنترهرمـزی فرزنـد طاهـر بشناسـنامه ‪ 15‬و کـد ملـی ‪ 1911067796‬صـادره از رامهرمـز‬ ‫درخواسـتی بخواسـته صـدور گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه پـدرم مرحـوم طاهـر‬ ‫کالنترهرمـزی بشناسـنامه ‪ 6243‬و کـد ملـی ‪ 1910062456‬صـادره رامهرمـز در تاریـخ ‪1401/01/15‬‬ ‫در اقامتـگاه دائمـی‪ /‬غیردائمـی خـود درگذشـته و ورثـه حین الفـوت وی عبارتنـد از‪ -1 :‬محمدرضـا‬ ‫کالنترهرمزی فرزند طاهر ش ش ‪ 15‬و کد ملی ‪ 1911067796‬متولد ‪ 1343/06/06‬صادره از رامهرمز پسر‬ ‫متوفـی ‪ -2‬حمدالـه کالنترهرمـزی فرزنـد طاهـر ش ش ‪ 969‬و کـد ملـی ‪ 1910201200‬متولـد ‪1340/01/02‬‬ ‫صـادره از رامهرمـز پسـر متوفـی ‪ -3‬علـی کالنترهرمـزی فرزنـد طاهـر ش ش ‪ 9074‬و کـد ملـی ‪1910090808‬‬ ‫متولـد ‪ 1348/01/01‬صـادره از رامهرمـز پسـر متوفـی ‪ -4‬حجت الـه کالنترهرمـزی فرزنـد طاهـر ش ش ‪211‬‬ ‫و کـد ملـی ‪ 1911087967‬متولـد ‪ 1349/01/03‬صـادره از رامهرمـز پسـر متوفـی ‪ -5‬فرخنـده کالنترهرمـزی‬ ‫فرزنـد طاهـر ش ش ‪ 970‬و کـد ملـی ‪ 1910201219‬متولـد ‪ 1341/02/03‬صـادره از رامهرمـز دختـر متوفـی‬ ‫‪ -6‬طوبـی کالنترهرمـزی فرزنـد طاهـر ش ش ‪ 46‬و کـد ملـی ‪ 1911089471‬متولـد ‪ 1350/02/01‬صـادره‬ ‫از رامهرمـز دختـر متوفـی ‪ -7‬مریـم سـرکوهکی فرزنـد حسـین ش ش ‪ 175‬کـد ملـی ‪ 1910991880‬متولـد‬ ‫‪ 1320/12/03‬صـادره از رامهرمـز همسـر متوفـی والغیـر‪ .‬اینـک بـا انجام تشـریفات قانونی مراتـب مزبور را‬ ‫در یک نوبت ا گهی می نماید تا هر کسـی اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد از تاریخ نشـر‬ ‫ا گهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیتنامه بجز سری و رسمی که بعد‬ ‫از ایـن تاریـخ ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/212‬‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای سـیدمحمد صامعی یـزدی دارای شناسـنامه شـماره ‪ 0731657446‬بـه شـرح‬ ‫دادخواسـت بـه کالسـه ‪ 3/0100442‬از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن‬ ‫توضیـح داده کـه شـادروان رقیه سـلطان صامعی یـزدی بـه شماره شناسـنامه ‪ 0930200934‬در تاریـخ‬ ‫‪ 1366/07/01‬در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحومـه منحصـر‬ ‫اسـت بـه‪ -1 :‬حسـین اقا صامعی یـزدی فرزند اقامیرزایوسـف کـد ملـی ‪ 0930200950‬متولـد ‪1298/07/01‬‬ ‫صـادره از مشـهد فرزنـد متوفیـه‪ .‬اینـک با انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور را به اسـتناد ماده‬ ‫‪362‬ق امـور حسـبی در یـک نوبـت ا گهـی می کنـد تا هر کسـی اعتـراض دارد و یا وصیتنامـه از متوفی نزد‬ ‫او باشـد‪ ،‬از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه ایـن شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهـی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫از طرف قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان تربت جام‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری پراید ‪ 111‬به رنگ سـفید روغنی با شـماره پال ک ایران ‪272 -74‬هـ‪ 19‬و شـماره‬ ‫موتور ‪ 5420763‬و شـماره شاسـی ‪ NAS431100F5834753‬به مالکیت مهین جوان قره قوینلو مفقود‬ ‫شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای رسـول نوریـان برابـر وکالتنامـه شـماره ‪ 1401/04/13-67634‬دفتـر ‪ 14‬تربت جـام‬ ‫از مالـک اقـای احسـان هـادی زاده فرزنـد جهانشـیر بـه موجـب دو بـرگ استشـهادیه شـهادت شـهود‬ ‫تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت نوبـت اول ششـدانگ یکبـاب منـزل مسـکونی بشـماره پلا ک‬ ‫‪ 2995‬فرعـی از ‪ 3‬اصلـی بخـش ‪ 13‬مشـهد را نمـوده و مدعی سـت سـند مالکیـت مزبـور مفقـود شـده‬ ‫اسـت کـه بـه حکایـت سـامانه مدیریـت امال ک کشـوری ششـدانگ پلا ک فـوق ذیل شـماره الکترونیکی‬ ‫‪ 139820306007002282‬بـه نـام احسـان هـادی زاده ثبـت و سـند مالکیـت ‪561342‬الـف‪ 98‬صـادر‬ ‫و تسـلیم شـده و بـه موجـب سـند شـماره ‪ 1400/03/02-52779‬دفتـر ‪ 2‬تربت جـام در قبـال مبلـغ‬ ‫‪ 2/900/000/000‬ریـال در رهـن قرض الحسـنه محمـد رسـول اهلل اسـت‪ .‬پرونـده ثبتـی و دفتر امال ک بیش‬ ‫از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت‬ ‫ا گهـی و متذکـر می شـود هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود‬ ‫سـند مالکیت نزد خود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظرف ‪ 10‬روز از تاریخ انتشـار این ا گهی‪ ،‬اعتراض کتبی خود را به‬ ‫پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یـا سـند مالکیت رسـمی بـه ایـن اداره تسـلیم کنـد‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه‬ ‫رسـمی‪ ،‬نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنی نوبت اول و تسـلیم ان بـه متقاضی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/22 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظر به اینکه اقای حبیب اله محرراحمدی فرزند محمدعلی به موجب دو برگ استشـهادیه شـهادت‬ ‫شـهود تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت نوبـت اول ششـدانگ یکبـاب منـزل مسـکونی بـه شـماره‬ ‫پلا ک ‪ 9‬فرعـی از ‪ 224‬اصلـی بخـش ‪ 13‬مشـهد را نمـوده و مدعی سـت سـند مالکیـت مزبور مفقود شـده‬ ‫اسـت که به حکایت سـامانه مدیریت امال ک کشـوری‪ ،‬ششـدانگ پال ک فوق ذیل شـماره ثبت ‪22319‬‬ ‫دفتـر ‪ 144‬صفحـه ‪ 263‬بـه نـام حبیب الـه محرراحمـدی ثبـت و سـند مالکیـت ‪525805‬الـف‪ 90‬صـادر و‬ ‫تسـلیم شـده اسـت‪ .‬پرونـده ثبتـی و دفتـر املا ک بیـش از این حکایتی نـدارد‪ .‬لذا به اسـتناد تبصره یک‬ ‫مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می شـود هـر کـس نسـبت بـه ملـک‬ ‫مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف ‪10‬‬ ‫روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیت یا سـند مالکیت‬ ‫رسـمی به این اداره تسـلیم کند‪ .‬بدیهی سـت درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول‬ ‫اعتراض بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی‪ ،‬نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی نوبت‬ ‫اول و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/22 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای حمیدرضـا بادپران کمرچـه فرزنـد محمدرضـا بـه موجـب دو بـرگ استشـهادیه‬ ‫شـهادت شـهود تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت نوبـت اول ششـدانگ یک قطعـه زمین محصور‬ ‫بـه شـماره پلا ک ‪ 6796‬فرعـی از ‪ 166‬اصلـی بخـش ‪ 13‬مشـهد را نمـوده و مدعی سـت سـند مالکیـت‬ ‫مزبـور مفقـود شـده اسـت کـه بـه حکایـت سـامانه مدیریـت املا ک کشـوری ششـدانگ پال ک فـوق ذیل‬ ‫شـماره الکترونیکـی ‪ 139820306007003001‬بـه نـام حمیدرضـا بادپران کمرچـه ثبـت و سـند مالکیـت‬ ‫‪071463‬ب‪ 98‬صادر و تسـلیم شـده و به موجب دسـتور شـماره ‪1399/09/27-1399025007014663‬‬ ‫شـعبه دوم حقوقـی دا گسـتری تربت جـام در قبـال مبلـغ ‪ 2/000/000/000‬ریـال بازداشـت اسـت‪ .‬پرونـده‬ ‫ثبتـی و دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانون‬ ‫ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکر می شـود هر کس نسـبت به ملـک مورد ا گهی معاملـه ای انجام‬ ‫داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف ‪ 10‬روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪،‬‬ ‫اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یـا سـند مالکیـت رسـمی بـه ایـن اداره تسـلیم‬ ‫کنـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصول اعتـراض بدون ارائه سـند‬ ‫مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‪ ،‬نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول و تسـلیم ان بـه‬ ‫متقاضـی اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/22 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160317005000740‬مورخـه ‪ 1401/03/07‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی شهرسـتان رامهرمز‬ ‫تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای ذوالفقار زرین فرزند قنجر دارای کد ملی ‪4819260936‬‬ ‫به شناسنامه ‪ 1208‬صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪133/76‬‬ ‫مترمربـع قسـمتی از پلا ک چهـار اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬میـدان الغدیر‪،‬‬ ‫نبـش میـدان از مالکیـت رسـمی و مشـاعی متقاضـی تاییـد شـد‪ .‬لـذا بـه منظور اطلاع عمـوم مراتب در‬ ‫دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم و گواهـی مشـعر بـر دعـوی را بـه ایـن اداره ارائـه کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت‬ ‫صـادر خواهـد شـد و برابـر مـاده ‪ 3‬قانـون مذکـور صـدور سـند مالکیـت مانـع مراجعـه متضرر بـه مراجع‬ ‫قضائـی نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/07 :‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/181‬‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫خانـم زهـرا جبـاری فرزنـد حسـون بشناسـنامه ‪ 11089‬صـادره از دشـت ازادگان درخواسـتی بـه خواسـته‬ ‫صـدور گواهـی حصـر وراثـت تقدیـم و توضیـح داده کـه همسـرم مرحـوم رمضـان چنانـی بشناسـنامه‬ ‫‪ 5268431900‬صـادره شـوش در تاریـخ ‪ 1400/11/23‬در شـوش اقامتـگاه دائمـی اش فـوت ورثـه اش‬ ‫عبارتنـد از‪ -1 :‬متقاضـی فـوق بـا مشـخصات فوق الذکـر همسـر متوفـی ‪ -2‬موسـی چنانـی ش ش‬ ‫‪ 5260129660‬پسـر متوفـی ‪ -3‬ابراهیـم چنانـی ش ش ‪ 5260098889‬پسـر متوفـی ‪ -4‬عیسـی چنانـی‬ ‫ش ش ‪ 5269815508‬پسـر متوفـی ‪ -5‬سـتار چنانـی ش ش ‪ 5268468057‬پسـر متوفـی ‪ -6‬محمـد‬ ‫چنانـی ش ش ‪ 5268468073‬پسـر متوفـی ‪ -7‬محمـود چنانـی ش ش ‪ 5269754487‬پسـر متوفـی‬ ‫‪ -8‬احمـد چنانـی ش ش ‪ 5268574086‬پسـر متوفـی ‪ -9‬مریـم چنانـی ش ش ‪5268468065‬‬ ‫دختـر متوفـی ‪ -10‬هـدی چنانـی ش ش ‪ 5269890755‬دختـر متوفـی ‪ -11‬حمیـده چنانـی ش ش‬ ‫‪ 5268526227‬دختـر متوفـی ‪ -12‬فاطمـه چنانـی ش ش ‪ 5268526235‬دختـر متوفـی ‪ -13‬لیلـی‬ ‫چنانـی ش ش ‪ 5269513374‬دختـر متوفـی والغیـر‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات قانونـی مراتـب مزبـور را‬ ‫در یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تـا هـر کس اعتـراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد از تاریخ نشـر‬ ‫ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر و هـر وصیتنامـه به جز سـری و رسـمی که‬ ‫بعـد از ایـن تاریـخ ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫اسکندر خطایی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانی و برگ سـبز خودرو سـواری پژو ‪ 405‬جی ال ایکس ای به رنگ نقره ای متالیک مدل ‪1385‬‬ ‫بـا شـماره پلا ک ایـران ‪695 -33‬هــ‪ 29‬و شـماره موتـور ‪ 12485006529‬و شـماره شاسـی ‪ 14292711‬بـه‬ ‫مالکیـت شـهرام غیاثـی بـا کـد ملـی ‪ 0040244393‬فرزنـد ولی اله مفقود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت (شناسـنامه سـبز) خـودرو سـواری پرایـد صبـا به رنگ سـفید مـدل ‪ 1388‬با شـماره پال ک‬ ‫ایـران ‪622 -98‬ج‪ 33‬و شـماره موتـور ‪ 3152360‬و شـماره شاسـی ‪ S141288335247‬بـه مالکیـت نوریـه‬ ‫زرین جـوب مفقـود شـده و فاقـد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب فاطمـه شکری سـرینی مالـک خـودرو سـواری پـژو ‪ 405-SLX-TU5‬بـه شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪749 -19‬و‪ 33‬و شـماره موتـور ‪ 181B0124616‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM31FE8LK502581‬بـه علـت‬ ‫فقـدان اسـناد فـروش (بـرگ سـبز) تقاضـای رونوشـت المثنی اسـناد مذکـور را نموده اسـت‪ .‬لـذا چنانچه‬ ‫هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف ده روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت‬ ‫ایران خـودرو واقـع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه کنـد‪ .‬بدیهی سـت پـس از انقضـا مهلـت‬ ‫مذکـور‪ ،‬طبـق طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهی ابالغ وقت رسیدگی‬ ‫نظـر بـه دعـوی پرونـده داوری کالسـه ‪ 1401/31‬مطروحـه توسـط اقـای حمیدرضـا حسـینی بـه طرفیـت‬ ‫اقای جهانگیر حاتمی‪ ،‬شـرکت تعاونی مسـکن اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی کردسـتان به خواسـته‬ ‫رفـع انسـداد حسـاب تخصصـی خواهـان‪ ،‬مطالبـه جمیـع خسـارات داوری‪ ،‬بـا توجه بـه مجهول المکان‬ ‫بودن اقای جهانگیر حاتمی وفق ماده ‪ 73‬قانون ایین دادرسی مدنی‪ ،‬مراتب یک بار در روزنامه های‬ ‫کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود تـا از تاریـخ نشـر ا گهی‪ ،‬بـا اخذ مسـتندات پرونده در وقت رسـیدگی تعیین‬ ‫شـده روز پنجشـنبه مورخ ‪ 1401/06/03‬سـاعت ‪9:30‬صبح جهت رسـیدگی به پرونده در مرکز داوری‬ ‫اتـاق تعـاون حضـور بهـم رسـانند‪ .‬درغیـر اینصورت وفق مقـررات اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫رحمت اله عطری‪ ،‬رئیس اتاق تعاون استان کردستان‬ ‫م الف ‪1783‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 140160318011002631‬و ‪ 140160318011002635‬و ‪ 140160318011002636‬و‬ ‫‪ 140160318011002637‬و ‪ 140160318011002638‬و ‪ 140160318011002639‬جملگـی مـورخ‬ ‫‪ 1401/03/21‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی خانم ها‬ ‫و اقایـان فـرح دیبـا گیالنی نیـا فرزنـد علـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 30‬صـادره از صومعه سـرا (نسـبت بـه‬ ‫یکدانـگ مشـاع از ششـدانگ) و رقیـه گیالنی نیـا فرزنـد علـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 7100‬صـادره از‬ ‫صومعه سـرا (نسـبت بـه یکدانـگ مشـاع از ششـدانگ) و فاطمـه گیالنی نیای صومعه سـرائی فرزنـد‬ ‫علـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 5703‬صـادره از صومعه سـرا (نسـبت بـه یکدانـگ مشـاع از ششـدانگ) و‬ ‫مهـوش گیالنی نیـا فرزنـد علـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 3593‬صـادره از صومعه سـرا (نسـبت بـه یکدانـگ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ) و فرهـاد گیالنی نیـا فرزنـد علـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 3592‬صـادره از صومعه سـرا‬ ‫(نسـبت بـه یکدانـگ مشـاع از ششـدانگ) و محمدصالـح گیالنی نیای صومعه سـرایی فرزنـد علـی بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 2670401368‬صـادره از صومعه سـرا (نسـبت بـه یکدانـگ مشـاع از ششـدانگ) در‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیـان فاقـد مجـوز سـاخت بـه مسـاحت ‪ 232/40‬مترمربـع‬ ‫پلا ک ‪ 4‬فرعـی از ‪ 144‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 144/1‬واقـع در شـهر صومعه سـرا بخـش‬ ‫‪ 22‬گیلان خریـداری از مالکیـت بانـو ایران خانـم گیالنی نیای صومعه سـرائی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ اولیـن‬ ‫انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت‬ ‫یک ماه از تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/08 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/377‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 1401/03/21-140160318011002622‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم مهنـاز زاهدی لشـمرزمخی فرزنـد غلام بـه شماره شناسـنامه ‪1‬‬ ‫صـادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر خانـه و محوطـه بـه مسـاحت‬ ‫‪ 237/02‬مترمربـع پلا ک ‪ 2140‬فرعـی از ‪ 41‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 1049‬فرعـی از ‪41‬‬ ‫اصلـی واقـع در قریـه ضیابـر بخـش ‪ 25‬گیلان خریـداری از نسـق خیرالـه طالبـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ‬ ‫اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتراض و پس از انقضـای مدت مذکور‪ ،‬طبق مقررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/08 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/378‬‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی زبرخان‬ ‫پیرو ا گهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده ‪ 14‬قانون ثبت منتشر شده‪ ،‬اینک برحسب درخواست واصله‪ ،‬مستند به ماده مذکور و ماده ‪ 61‬ائین نامه قانون ثبت‪ ،‬تحدید حدود یک قسمت از امال ک واقع در بخش‬ ‫‪ 3‬حوزه ثبتی این واحد به شـرح ذیل می باشـد‪ :‬اقای علی هراتی فرزند شـکراله ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی به شـماره پال ک ‪ 4‬فرعی از ‪ 247‬اصلی بخش ‪ 3‬زبرخان واقع در اراضی فاقد ثبت نوبهار به مسـاحت ‪53592/56‬‬ ‫مترمربع را تقاضای ثبت نموده و به موجب نامه شماره ‪ 16/1401/860‬مورخه ‪ 1401/04/20‬درخواست تحدید حدود اختصاصی مورد تقاضای خود را نموده است‪ .‬لذا عملیات تحدید حدود در روز پنجشنبه مورخه ‪1401/05/13‬‬ ‫یشـود که در روز و سـاعت مقرر باال در محل حضور بهم رسـانند‪.‬‬ ‫قبل از ظهر در محل انجام خواهد شـد‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 14‬قانون ثبت امال ک به صاحبان امال ک و مجاورین شـماره های فوق الذکر بوسـیله این ا گهی اخطار م ‬ ‫چنانچه هر یک از صاحبان امال ک یا نماینده قانونی انها در موقع مقرر حاضر نباشند‪ ،‬مطابق ماده ‪ 15‬قانون مزبور ملک مورد ا گهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود‬ ‫و حقـوق ارتفاقـی و نیـز صاحبـان املا ک کـه در موقـع مقـرر حاضـر نبوده انـد مطابـق مـاده ‪ 20‬قانـون ثبت فقط تا سـی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شـد و در اجرای تبصـره ‪ 2‬ماده واحده قانون تعیین تلکیف پرونده های‬ ‫معترض ثبتی معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم کنند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/22 :‬‬ ‫سیدحسن پورموسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زبرخان‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫گلستان؛ یکی از استان های پایلوت‬ ‫برای استفاده از ‪IPv6‬‬ ‫مدیـر دیتـای مخابـرات‬ ‫منطقـه گلسـتان گفـت‪:‬‬ ‫گلسـتان یکی از اسـتان های‬ ‫پایلـوت کشـور بـرای ارتقـای‬ ‫دیتاها از ‪ v4‬به ‪ IPv6‬است و‬ ‫یکی از اسـتان های پیشگام‬ ‫در حـوزه ارتقـای دیتـای‬ ‫اینترنت هستیم‪ .‬مهندس مقدس زاده در اولین کارگاه اموزشی مخابرات که‬ ‫بـرای خبرنـگاران برگـزار شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬گلسـتان یکـی از اسـتان های پیشـگام در‬ ‫یسـت و دراین حوزه به موفقیت های خوبی دسـت‬ ‫حوزه تجهیزات مخابرات ‬ ‫پیـدا کرده ایـم‪ .‬وی افـزود‪ :‬یکـی از چالش هـای کـه امـروز مـردم در اسـتفاده از‬ ‫اینترنـت بـا ان مواجـه هسـتند محدودیت ‪IP‬هاسـت که اجـرای طرح جدید‬ ‫و توسـعه ان بخـش بزرگـی از ایـن محدودیـت را مرتفـع می کنـد‪ .‬مقـدس زاده‬ ‫گفـت‪ :‬وضعیـت کنتـرل اینترنـت در کشـور دراختیـار وزارت ارتباطـات اسـت و‬ ‫یسـت که‬ ‫‪ ۶۰۰۰‬گیـگ ظرفیـت ورودی کشـور در ‪ 1400‬دیـده شـد و این درحال ‬ ‫ترافیـک داخلـی ‪ ۳۰۰۰۰‬گیـگ و ترانزیـت ‪ ۵۰۰۰‬گیـگ اسـت‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫شـبکه ‪ Core‬اسـتان نوسـازی و تجهیـز شـده و بـا ‪ 145‬کیلومتـر فیبـر نـوری‬ ‫به هم متصـل هسـتند‪ .‬مدیـر دیتـای مخابـرات منطقـه گلسـتان گفـت‪ :‬یکـی‬ ‫از معضلات جامعـه ناا گاهـی مـردم و بسـیاری از مشـترکان کـه از سـرویس‬ ‫‪ ADSL‬اسـتفاده می کنند‪ ،‬این اسـت که سرویس را درست انتخاب نمی کنند‬ ‫و اتصـاالت نادرسـت همـواره مشـترکان و مخابـرات را دچـار مشـکل می کنـد‪.‬‬ ‫مقـدس زاده تصریـح کـرد‪ :‬تعـداد ‪ 140‬هزار مشـترک اسـتفاده از ‪ ADSL‬و ‪0 240‬‬ ‫مشـترک بـرای اسـتفاده از ‪ VDSL‬داریـم‪ .‬وی افـزود‪ :‬اسـتفاده از تکنولـوژی‬ ‫‪ FTTH‬بسـیار با کیفیـت و پایـدار اسـت و هیچ گونـه فرکانـس یـا امـواج در‬ ‫محیـط وجـود نـدارد‪ .‬وی بیـان کـرد‪ :‬سـرویس وایرلـس یکـی از جدیدتریـن و‬ ‫ً‬ ‫یهـا در حـوزه دیتاسـت کـه تقریبـا یک هفتـه اسـت‬ ‫با کیفیت تریـن تکنولوژ ‬ ‫در اسـتان رونمایـی شـده و ‪ 14‬مشـترک در اسـتان دارد و هزینـه نصـب ان‬ ‫‪ 10‬میلیون تومـان اسـت‪ .‬بال غبـر ‪ ۳۰۰۰‬مشـترک تجـاری در اسـتان از سـرویس‬ ‫یسـت؛ ایـن کارگاه یـک روزه درراسـتای‬ ‫‪ MPLS‬اسـتفاده می کننـد‪ .‬گفتن ‬ ‫شهـای مختلـف مخابـرات‬ ‫اشـنایی هرچه بیشـتر رسـانه های اسـتان بـا بخ ‬ ‫اسـتان و تجهیـزات مخابراتـی برگـزار شـد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی گلستان خبر داد؛‬ ‫کشف میلیاردی کاالهای احتکاری در گلستان‬ ‫فرمانـده انتظامـی گلسـتان از کشـف میلیـاردی کاالهـای احتکارشـده در‬ ‫اسـتان خبـر داد‪ .‬سـردار سـعید دادگـر اظهـار کـرد‪ :‬طـرح مبـارزه بـا قاچـاق‬ ‫و احتـکار گنـدم‪ ،‬کلـزا و سـایر کاالهـای موردنیـاز مـردم در خردادمـاه سـال‬ ‫جـاری در دسـتورکار پلیـس امنیـت اقتصـادی اسـتان قـرار گرفـت‪ .‬فرمانـده‬ ‫انتظامـی گلسـتان ادامه داد‪ :‬درراسـتای اجرای این طـرح کاالهای احتکاری‬ ‫با ارزش میلیاردهاتومان کشـف شـد‪ .‬وی افزود‪ :‬دراین طرح ‪ ۲۶‬روزه‪ ،‬بیش از‬ ‫دومیلیـون و ‪ ۸۳۲‬هزار کیلـو انـواع کاال ازجملـه رب گوجه فرنگـی‪ ،‬برنـج‪ ،‬شـکر‪،‬‬ ‫روغـن‪ ،‬گنـدم‪ ،‬جـو و کلـزا از انبـار محتکـران کشـف شـد‪ .‬فرمانـده انتظامـی‬ ‫گلسـتان بااشـاره به دسـتگیری ‪ ۱۷‬متهـم و معرفـی انـان بـه مراجـع قضائـی‪،‬‬ ‫ن کاالی احتـکاری‪ ۴۰۱ ،‬میلیـارد و‬ ‫گفـت‪ :‬برابـر اعلام کارشناسـان ارزش ایـ ‬ ‫‪ ۵۹۸‬میلیون ریـال بـراورد شـده اسـت‪.‬‬ ‫وضعیت مطلوب عرضه سوخت‬ ‫در جایگاه های سی ان جی استان‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2543‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫استاندار مازندران در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان‪:‬‬ ‫مکانیسم محاسبات برق‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۱‬بهترازگذشته است‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫چهارمی ــن «نشس ــت ش ــورای گفت وگ ــوی‬ ‫دول ــت و بخ ــش خصوص ــی» به ریاس ــت‬ ‫س ــید محم ــود حس ــینی پور؛ اس ــتاندار و‬ ‫دبی ــری عبداله مهاج ــر دارابی؛ دبیر ش ــورا‬ ‫در س ــالن ش ــماره ‪ ۱‬اس ــتانداری با پیگیری‬ ‫س ــه دس ــتورکار‪ ،‬برگزار شد‪ .‬دس ــتورکار اول‬ ‫به مرات ــب اعت ــراض واحده ــای تولی ــدی و‬ ‫صنعت ــی مازندران درخصوص محاس ــبات‬ ‫مبلغ قب ــض ترانزیت با حدا کث ــر دیماند در‬ ‫تابس ــتان مربوط بود که دو شرکت سیمان‬ ‫مازن ــدران و ارین ش ــیمی گالی هه ــای خود‬ ‫را عن ــوان کردن ــد‪ .‬نماین ــده ش ــرکت توانی ــر‬ ‫گف ــت؛ مش ــکل اری ــن ش ــیمی در حال رف ــع‬ ‫اس ــت‪ .‬همچنی ــن ب ــا تقاض ــای کاه ــش‬ ‫دیماند ش ــرکت ارین ش ــیمی نی ــز موافقت‬ ‫ش ــد‪ .‬دس ــتور دوم ش ــورای گفت وگ ــو‪،‬‬ ‫ب ــه بررس ــی مرات ــب اعت ــراض اتحادی ــه‬ ‫ش ــرکت های تعاون ــی کش ــاورزی گل وگی ــاه‬ ‫یب ــر ح ــذف معافی ــت ح ــق‬ ‫مازن ــدران مبن ‬ ‫بیم ــه س ــهم کارفرم ــا ت ــا پنج نف ــر در مرا ک ــز‬ ‫تولی ــد گل وگیاه ــان زینتی و ق ــارچ خورا کی‬ ‫اختص ــاص داد ک ــه موردتصوی ــب ق ــرار‬ ‫گرفت و در شـــورای مرکزی بـــه ان پرداخته‬ ‫یش ــود‪ .‬دس ــتور س ــوم به طرح و بررس ــی‬ ‫م ‬ ‫لغ ــو معافی ــت پرداخ ــت حقوق ــی تمام ــی‬ ‫ماشین االت و تجهیزات تولیدی‪ ،‬صنعتی‪،‬‬ ‫معدن ــی و کش ــاورزی به اس ــتناد بن ــد ص‬ ‫تبص ــره ‪ ۶‬قان ــون بودج ــه ‪ ۱۴۰۱‬اختص ــاص‬ ‫شه ــا‬ ‫داش ــت؛ دراین زمین ــه ب ــا ارائ ــه گزار ‬ ‫و توضیح ــات س ــید اس ــماعیل یزدان پن ــاه‬ ‫(رئی ــس کمیس ــیون تخصص ــی بازرگان ــی‬ ‫ات ــاق بازرگان ــی مازن ــدران) و حمایت رئیس‬ ‫ات ــاق‪ ،‬همچنین با نظر مس ــاعد اس ــتاندار‪،‬‬ ‫پیش ــنهاد های دبیرخانه به تصویب رسید‪.‬‬ ‫اس ــتاندار مازن ــدران با اعتقاد به اینک ــه‬ ‫مکانیسم محاس ــبات مصرف برق در سال‬ ‫ج ــاری به جه ــت ش ــاخص گذاری های‬ ‫انجا مش ــده متف ــاوت از س ــال های قب ــل و‬ ‫بهت ــر ش ــده‪ ،‬اف ــزود‪ :‬البته هن ــوز در کاهش‬ ‫مص ــرف عموم ــی ج ــای کار زی ــاد اس ــت و‬ ‫رس ــانه ها دراین زمین ــه نق ــش بس ــزا دارند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمن ــا توصیه ک ــرد اصناف و دس ــتگاه ها و‬ ‫ش ــهروندان در مص ــرف ب ــرق صرفه جوی ــی‬ ‫کنند‪ .‬حسینی پور بااش ــاره به مشکالتی که‬ ‫کارخانه س ــیمان مازن ــدران به دلیل کمبود‬ ‫س ــهمیه برق مصرف ــی با ان مواجه اس ــت‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬ســـیمان از کاالهای استراتژیک‬ ‫کش ــور اس ــت و مس ــئوالن مربوط ــه بای ــد‬ ‫باردیگ ــر بررس ــی کنن ــد ک ــه مش ــکالت این‬ ‫ش ــرکت کاهش یابد‪ .‬وی اظه ــار امیدواری‬ ‫ک ــرد ب ــا تمهی ــدات انجا مش ــده‪ ،‬همانن ــد‬ ‫هفت هه ــای گذش ــته قطعی ب ــرق در بخش‬ ‫خانگ ــی و نداش ــته باش ــیم و از تابس ــتان‬ ‫امس ــال ب ــدون مش ــکل ب ــرق عب ــور کنیم‪.‬‬ ‫رئی ــس ات ــاق بازرگان ــی مازن ــدران ه ــم ب ــا‬ ‫حمایت از فعالیت کارخانه س ــیمان و بیان‬ ‫اینکه «کارخانه س ــیمان را دریابید» عنوان‬ ‫ک ــرد‪ :‬بس ــیاری از مش ــکالت ساخت وس ــاز‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫ب ــا تولی ــدات ای ــن کارخان ــه حل م ‬ ‫عبدال ــه مهاج ــر داراب ــی گفت‪ :‬ب ــا فعالیت‬ ‫اس ــتاندارد کارخان ــه س ــیمان‪ ۲۰ ،‬ت ــا‬ ‫‪ ۳۰‬درصد فش ــار بر بازار س ــیمان و التهابات‬ ‫یش ــود‪ .‬ازس ــوی دیگر‬ ‫این بخ ــش ک ــم م ‬ ‫دال ل های ــی ک ــه پش ــت ماج ــرا هس ــتند نیز‬ ‫نمی توانن ــد تاثی ــر چندان ــی ب ــر ای ــن ب ــازار‬ ‫بگذارند‪ .‬وی بااظهاراینکه برخی ش ــرکت ها‬ ‫تم ــام ظرفی ــت خ ــود را در ب ــورس عرض ــه‬ ‫نمی کنند اما س ــیمان مازن ــدران ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫ظرفی ــت را در بورس عرض ــه می کند‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد‪ :‬دیماند این ش ــرکت ‪ ۴۴‬مگاوات اس ــت‬ ‫ام ــا ‪۲ ۲‬م ــگاوات یعن ــی ‪ ۵۰‬درص ــد دیمان ــد‬ ‫ب ــرق ب ــه ان تعل ــق می گی ــرد‪ .‬رئی ــس ات ــاق‬ ‫بازرگان ــی مازن ــدران درب ــاره مش ــکل ب ــرق‬ ‫اری ــن ش ــیمی نی ــز بااش ــاره به نامه ش ــرکت‬ ‫توانی ــر‪ ،‬عن ــوان ک ــرد‪ :‬مش ــترکان ب ــرق ب ــا‬ ‫ق ــدرت مص ــرف پنج مگاوات ب هب ــاال ب ــا ه ــر‬ ‫تعرف ــه تولی ــد‪ ،‬بـ ـه ازای کاه ــش ی ــا قطع ــی‬ ‫ب ــرق‪ ،‬برمبن ــای حداق ــل دیمان ــد مصرفی‬ ‫محاس ــبه می شود لذا پیش ــنهاد دبیرخانه‬ ‫این اسـ ـت که میزان ب ــرق مصرف ــی در زمان‬ ‫پی ــک محاس ــبه نش ــود‪ .‬مهاج ــر داراب ــی‬ ‫تصری ــح ک ــرد‪ :‬ای ــن ش ــرکت درخواس ــت‬ ‫کاه ــش انش ــعاب ش ــرکت از یک ب هش ــش‬ ‫م ــگاوات را ارائ ــه می ده ــد و درب ــاره تامین‬ ‫ف ــاز ‪ 2‬اری ــن ش ــیمی در بن ــدر امیراب ــاد نیز‬ ‫از مح ــل ن هم ــگاوات باقیمان ــده از دیماند‬ ‫قراردادی‪ ،‬ش ــرکت برق منطقه ای با رایزنی‬ ‫س ــتاد مرکزی ارائ ــه راهکار کند ک ــه دیماند‬ ‫جابجایی برای ارین ش ــیمی لحاظ ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــا نظر مس ــاعد اس ــتاندار‪ ،‬پیش ــنهاد های‬ ‫دبیرخان ــه ب ــرای ش ــرکت س ــیمان و اری ــن‬ ‫ش ــیمی‪ ،‬مورد موافق ــت اعضا ق ــرار گرفت و‬ ‫مصوب ش ــد‪ .‬همچنین ش ــورا با پیش ــنهاد‬ ‫یب ــر «مجاز نب ــودن اخ ــذ‬ ‫دبیرخان ــه مبن ‬ ‫حقوق ورودی از ماش ــین االت و تجهیزات‬ ‫بخ ــش تولی ــد مش ــروط به اینکه مش ــابه‬ ‫س ــاخت داخ ــل نداش ــته باش ــد» موافقت‬ ‫ک ــرد‪ .‬درزمین ــه اعت ــراض فع ــاالن ق ــارچ و‬ ‫گل وگی ــاه زینتی که در جلس ــه عنوان ش ــد‬ ‫یب ــر‬ ‫اعض ــا ب ــا پیش ــنهاد دبیرخان ــه مبن ‬ ‫تعیین تکلی ــف موض ــوع و اع ــام معافی ــت‬ ‫تولیدکنن ــدگان گل وگی ــاه زینت ــی و ق ــارچ‬ ‫خورا ک ــی‪ ،‬از پرداخ ــت س ــهم ب ــه کارفرم ــا‬ ‫ت ــا می ــزان پنج نف ــر کارگر ازس ــوی س ــازمان‬ ‫تامی ــن اجتماع ــی و اداره کل اس ــتان و‬ ‫نس ــبت ب ــه دریافت لیس ــت بیم ــه کارکنان‬ ‫کارگا هه ــای مذک ــور مس ــاعدت ش ــود‪.‬‬ ‫شرکت بیش از سه هزار نفر در ازمون دانشگاه علوم اسالمی رضوی‬ ‫اختصاصاعتبار پنج هزار میلیاردی‬ ‫به بیماران صعب العالج‬ ‫مدیرعامـل سـازمان بیمـه سلامت ایـران از اختصـاص اعتبـار‬ ‫پنج هزار میلیارد تومانـی در راسـتای حمایـت از بیمـاران صعب العلاج خبـر‬ ‫داد‪ .‬محمدمهـدی ناصحـی در نشسـت مشـترک نماینـدگان مجلـس بـا‬ ‫مدیرعامل سـازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اینکه ‪۱۱‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بـرای حمایـت از بیمـاران مزمـن و بیمـه همگانـی اختصـاص یافـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫بـرای نخسـتین بار در کشـور سـه دهک پاییـن ب هطـور رایـگان شـدند و‬ ‫نتـر تحت پوشـش بیمـه ای قـرار گرفتند‪.‬‬ ‫کهـای باالتـر نیـز بـا هزینـه پایی ‬ ‫ده ‬ ‫وی با اشـاره به اینکه پوشـش جمعیتی مناسـب‪ ،‬پوشـش خدمات و پوشـش‬ ‫هزینـه ای و تامیـن مالـی سـه هـدف ویـژه ماسـت‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬پوشـش‬ ‫کهـای‬ ‫جمعیتـی بـرای بیمـه سلامت به خوبـی انجـام شـد و بـا اصلاح ده ‬ ‫خانـوار سـایر مـردم نیـز بـه جمع خانواده بیمه سلامت اضافه خواهند شـد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل سـازمان بیمـه سلامت ایـران با بیان اینکـه بـرای نخسـتین بار‬ ‫صنـدوق ویـژه بیماران صعب العالج تشـکیل شـد و این صنـدوق حداقل ‪29‬‬ ‫بیمـاری را تحت پوشـش قـرار می دهـد‪ ،‬بیـان کـرد‪ :‬مجلـس شـورای اسلامی‬ ‫پنج هزار میلیارد تومـان بـه بیمـاران صعب العلاج و خـاص اختصـاص داد‬ ‫یسـت‬ ‫و در حال حاضـر ایـن اعتبـار در کمیت ههـای تخصصـی در حال بررس ‬ ‫ً‬ ‫و احتمـاال بـه زودی تصویـب نهایـی خواهـد شـد‪ .‬ناصحـی افـزود‪ :‬بـرای‬ ‫مانـدگاری پزشـکان در مناطـق محـروم و کم برخـوردار بـا جمعیـت پاییـن‬ ‫بایـد شـاخص های جدیـدی تعریـف شـود‪ .‬وی با بیان اینکـه در حال حاضـر‬ ‫تهـای بیمـه سلامت بـه روز اسـت‪ ،‬بیـان کـرد‪ :‬حـدود ‪ 80‬درصـد‬ ‫پرداخ ‬ ‫یسـت و مـا بـرای رفـع‬ ‫سـاختار سلامت در بخـش درمـان سـرپایی خصوص ‬ ‫این اشـکال کار خود را از سـراوان اسـتان سیستان وبلوچسـتان شروع کردیم‬ ‫و شـورای عالی بیمـه نیـز مصـوب کـرد کـه مـردم کم برخـرودار نیـز از بخـش‬ ‫سـرپایی خصوصـی اسـتفاده کننـد‪ .‬مدیرعامـل سـازمان بیمه سلامت ایران‬ ‫با بیان اینکـه نـگاه دولـت و رئیس جمهـوری این اسـت که پرداخت ها از جیب‬ ‫مـردم کـم شـود‪ ،‬تا کیـد کـرد‪ :‬بسـیاری از مصوبـات شـورای بیمـه در راسـتای‬ ‫تحقق این هدف است‪ ،‬گشودن گره از کار مردم با همت و عالقه دوچندان‬ ‫در بیمـه سلامت در حال انجـام اسـت‪ .‬ناصحـی با بیان اینکـه تمـام تلاش مـا‬ ‫ایـن اسـت کـه در بخـش بیمـه ای از مـردم حمایـت ویـژه ای داشـته باشـیم‬ ‫و در حال حاضـر در بحـث بیمـاران اوتیسـم و درمـان نابـاروری اقدامـات‬ ‫مختلفـی انجـام شـده اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬اختصـاص منابـع بایـد ب هطـور‬ ‫کجـا بـه مجموعـه ای واحـد اختصـاص یابـد و بهترین پیشـنهاد بـرای این‬ ‫ی ‬ ‫مهـم بیم ههـا هسـتند‪.‬‬ ‫تجهیز سایت همراه اول چهارباغ به تکنولوژی ‪4G‬‬ ‫سـایت همـراه اول چهاربـاغ بـه فنـاوری ‪ 4G‬مجهـز شـد‪ .‬سـایت همـراه اول‬ ‫چهاربـاغ از توابـع شهرسـتان گـرگان بـه فنـاوری ‪ 4G‬مجهـز شـد‪ .‬به گفتـه‬ ‫مهندس مهدی یزدانی؛ مدیر ارتباطات سـیار مخابرات منطقه گلسـتان با‬ ‫تجهیز این سـایت به فناوری ‪ 4G‬سـا کنان و مسـافرانی که از این منطقه گذر‬ ‫خواهنـد کـرد‪ ،‬می تواننـد ازسـرعت بیشـتر اینترنـت برخـوردار بـوده و افزایـش‬ ‫کیفیت ارتباطات همراه اول را تجربه کنند‪ .‬وی راه اندازی سایت های جدید‬ ‫همـراه اول در نقـاط مختلـف اسـتان همچنیـن تجهیـز سـایت های قبلـی به‬ ‫یهـای نـو و بـه روز را از برنام ههـای اجرایـی در قالـب توسـعه ارتباطـات‬ ‫فناور ‬ ‫سـیار اسـتان تحـت عنـوان فـاز ‪ 8‬اعلام کـرد و افـزود‪ :‬پوشـش حدا کثـری‬ ‫انتن دهـی تلفن همـراه و دسترسـی مـردم بـه اینترنـت پرسـرعت همـراه اول و‬ ‫بـا کیفیـت بـاال از اهـداف اجـرای ایـن طـرح اسـت‪.‬‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫رئیـس سـازمان سـنجش گفـت‪ :‬فاصلـه‬ ‫اجتماعـی مناسـب و کیفیـت برگـزاری ازمون‬ ‫دانشـگاه علـوم اسلامی رضـوی خـوب‬ ‫بـود و بیـش از سـه هزار نفر در ایـن ازمـون‬ ‫شـرکت کردنـد‪ .‬عبدالرحیـم پورعبـاس در‬ ‫جریـان برگـزاری ازمـون دانشـگاه علـوم‬ ‫نهـای‬ ‫اسلامی رضـوی‪ ،‬گفـت‪ :‬یکـی از ازمو ‬ ‫اختصاصی کشور در دانشگاه علوم اسالمی‬ ‫رضوی و در مقاطع کارشناسـی‪ ،‬کارشناسـی‬ ‫ارشـد و دکتـری برگـزار شـد‪ ،‬این ازمـون دارای‬ ‫مجـوز رسـمی سـازمان سـنجش بـوده کـه‬ ‫در چنـد نقطـه کشـور برگـزار شـده و بیـش از‬ ‫سـه هزار نفر در ایـن ازمـون شـرکت کردنـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬فاصلـه اجتماعـی مناسـب و‬ ‫کیفیـت برگـزاری ایـن ازمـون خـوب بـود و‬ ‫نمونـه موفـق یـک ازمـون سـالم بـا رعایـت‬ ‫تمامـی نـکات کارشناسـی و بهداشـتی بـود‪.‬‬ ‫رئیس سـازمان سـنجش با بیان اینکه ازمون‬ ‫نهـای حسـاس کشـوری‬ ‫سراسـری از ازمو ‬ ‫یهـای بـا ارقـام‬ ‫بـوده و تبلیـغ فـروش صندل ‬ ‫یشـود و جهـت ورود و دسترسـی‬ ‫نجومـی م ‬ ‫یشـود‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫به سـواالت نفوذ م ‬ ‫سـواالت تـا صبـح روز ازمـون غیردسـترس‬ ‫بـوده‪ ،‬امـا پـس ازان بـا سـرویس های قـوی‬ ‫یشـویم‪ .‬داوطلـب‬ ‫و مخابـره ای مواجـه م ‬ ‫سـر جلسـه امتحـان می نشـیند و ‪ ۱۲‬گـروه‬ ‫متخلف سازمان دهی شده درجهت تخلف‬ ‫و تقلـب کار می کردنـد و هـر داوطلـب رقـم‬ ‫میلیـاردی گرفتنـد‪ .‬پورعبـاس اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫بـرای ازمـون سراسـری امسـال شناسـایی‬ ‫‪ ۲۶‬هزارنفـر نیـروی سـازمان دهی شـده‪،‬‬ ‫فرصـت دردسـترس بودن دفترچ ههـا از ‪۴.۵‬‬ ‫بـه ‪۱ .۵‬سـاعت و اسـتفاده از دسـتگاه های‬ ‫ً‬ ‫ویـژه کاملا الکترونیـک سـیگنال یـاب‬ ‫اشکارسـاز و سـامانه مقایسـه پاسـخ نامه ها‬ ‫و شناسـایی مـوارد متضـاد را داشـتیم‪ .‬وی‬ ‫یهـای پـس‬ ‫بیـان کـرد‪ :‬درخصـوص پیگیر ‬ ‫از تخلفـات ازمـون سراسـری امسـال بایـد‬ ‫بگوییـم کـه جمـع کثیـری بـا دسـتگاه های‬ ‫فوق مدرن دسـتگیر شـده و در اختیار مرا کز‬ ‫قانونـی قـرار گرفتنـد تـا بـه ایـن متخلفـان‬ ‫برخـورد قانونـی صـورت پذیـرد‪.‬‬ ‫برگزاری حضوری کلیه کالس های درس‬ ‫در سال تحصیلی جدید به صورت‬ ‫قاسـم عموعابدینـی‪ ،‬معـاون اموزشـی وزیـر‬ ‫علـوم‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬دانشـگاه علـوم اسلامی‬ ‫رضـوی بـا ماموریـت و اهـداف خـاص و‬ ‫درجهـت تربیـت افـراد عالـم متخصـص و‬ ‫متعهـد تشـکیل شـده و بحمـداهلل موفـق‬ ‫هـم بـوده و بـه اهـداف خـودش نزدیـک‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬ایـن دانشـگاه منتصـب بـه‬ ‫امام رضـا ؟ع؟ بـوده و در تلاش اسـت تـا در‬ ‫سـطح جهانـی رتبـه اول را کسـب کنـد‪ .‬وی‬ ‫اضافـه کـرد‪ :‬در برنام ههـای ‪۱ ۰‬سـاله ایـن‬ ‫دانشـگاه اهـداف خوبـی ترسـیم شـده و‬ ‫امیدواریـم کـه موفـق باشـد‪ ،‬در طـرح تحـول‬ ‫علمـی به دنبـال رشـد علمـی دانشـگاه ها‬ ‫هسـتیم‪ .‬معـاون اموزشـی وزیـر علـوم بـا ذکـر‬ ‫این نکته که کلیه کالس های درس در سال‬ ‫تحصیلـی جدیـد باتوجـه اخبـار کرونایـی‬ ‫روزهـای اخیـر بازهـم حضـوری خواهـد بـود‪،‬‬ ‫مگـر بـا تشـخیص سـتاد کرونـا‪ ،‬تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫سهـا مجـازی شـد‪،‬‬ ‫ا گـر به هر دلیلـی کال ‬ ‫ً‬ ‫امتحانـات قطعـا حضـوری خواهـد بـود‪.‬‬ ‫عموعابدینـی افـزود‪ :‬رئیس جمهـوری و‬ ‫رئیـس سـتاد کرونـا تا کیـد ویـژه بـر برگـزاری‬ ‫سهـای حضـوری دارد؛ زیـرا اثرپذیـری‬ ‫کال ‬ ‫کالس حضـوری به مراتـب بیشـتر از کالس‬ ‫مجـازی اسـت‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ ۲۵۰‬موسسه اموزش غیردولتی‬ ‫در کشور‬ ‫سید رس ــول عمادی؛ مدیرکل اموزش عالی‬ ‫غیردولتـــی وزارت علوم‪ ،‬گفـــت‪ :‬در بازدید از‬ ‫دانش ــگاه عل ــوم اس ــامی رض ــوی به دنبال‬ ‫حمایت بیش ــتر جهت برداش ــتن قدم های‬ ‫موثرت ــر هس ــتیم‪ .‬دانش ــگاه علوم اس ــامی‬ ‫رض ــوی درمقایسـ ـه با س ــایر دانش ــگاه های‬ ‫مش ــابه از وضعیت بس ــیارخوبی برخ ــوردار‬ ‫اس ــت و می تواند درجهت نیروس ــازی برای‬ ‫جامع ــه اثربخ ــش باش ــد‪ .‬معاون اموزش ــی‬ ‫وزی ــر عل ــوم بااش ــاره به اینکه ب ــرای س ــال‬ ‫تحصیل ــی مج ــوز جدی ــدی برای تاس ــیس‬ ‫دانش ــگاه غیردولتی نداشتیم‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در س ــطح کش ــور ‪ ۲۸‬دانش ــگاه غیردولتی و‬ ‫غیرانتفاع ــی داری ــم و چهار دانش ــگاه ان در‬ ‫مش ــهد و درمجموع ‪ ۲۵۰‬موسس ــه اموزش‬ ‫غیردولتی در کش ــور فعال است که ‪ ۱۷‬مورد‬ ‫ان در مش ــهد است‪.‬‬ ‫تاکید بر نمونه بودن‬ ‫محیط های اموزشی علمی و پژوهشی‬ ‫عبدالحمی ــد طالب ــی؛ رئی ــس س ــازمان‬ ‫علم ــی و فرهنگ ــی اس ــتان ق ــدس رضوی‪،‬‬ ‫خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬مرح ــوم ایـ ـت اهلل واع ــظ‬ ‫طبس ــی و ایـ ـت اهلل امام ــی کارشناس ــی‬ ‫در راه ان ــدازی ‪ ۳‬دانش ــگاه عل ــوم اس ــامی‬ ‫رض ــوی‪ ،‬ام ــام ص ــادق و ش ــهید مطه ــری‬ ‫ت ــاش بس ــیار کردن ــد‪ .‬وی اضاف ــه ک ــرد‪:‬‬ ‫تمام ــی ای ــن دانش ــگاه ها درجه ــت تامین‬ ‫نیازه ــا تالش کردند و علوم اس ــامی رضوی‬ ‫ه ــم رش ــته های جدی ــد و بین رش ــته ای را‬ ‫ایج ــاد ک ــرده اس ــت‪ .‬رئیس س ــازمان علمی‬ ‫و فرهنگ ــی اس ــتان ق ــدس رض ــوی ب ــا ذک ــر‬ ‫این نکت ــه ک ــه تمام ــی موسس ــات اس ــتان‬ ‫طه ــای اموزش ــی‪،‬‬ ‫مق ــدس به وی ــژه محی ‬ ‫علمی و پژوهش ــی طبق تا کی ــد تولیت باید‬ ‫به تمام معن ــا نمون ــه باش ــد‪ ،‬تا کی ــد ک ــرد‪:‬‬ ‫دانش ــگاه های امام رضا ؟ع؟ و علوم اسالمی‬ ‫رضوی بنیاد پژوهش های اس ــامی تمامی‬ ‫نیازه ــای اس ــتان ق ــدس رض ــوی را پاس ــخ‬ ‫داده ان ــد‪ .‬طالب ــی بی ــان ک ــرد‪ :‬در پردی ــس‬ ‫بانوان همچون مکان های اموزش ــی اقایان‬ ‫فعال بوده و بیشتر رش ــته های ارشد را دارد‬ ‫و حوزه خواه ــران در اینده نزدیک در حوزه‬ ‫بین المل ــل ه ــم ورود پی ــدا خواه ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫افزودن سه رشته جدید در مقاطع‬ ‫کارشناسی و کارشناسی ارشد‬ ‫حجت االس ــام محم ــد امام ــی‪ ،‬مع ــاون‬ ‫ام ــوزش و تحصی ــات تکمیل ــی دانش ــگاه‬ ‫عل ــوم اس ــامی رضوی‪ ،‬گف ــت‪ :‬ای ــن ازمون‬ ‫هم زم ــان ب ــا مش ــهد در ته ــران‪ ،‬اصفه ــان‪،‬‬ ‫تبری ــز‪ ،‬ش ــهرکرد‪ ،‬هم ــدان‪ ،‬ق ــم‪ ،‬زنج ــان‪،‬‬ ‫کرمان‪ ،‬س ــاری‪ ،‬اهواز‪ ،‬یزد‪ ،‬شـــیراز‪ ،‬بیرجند‪،‬‬ ‫بجن ــورد‪ ،‬تربت حیدریه‪ ،‬کاش ــمر‪ ،‬س ــبزوار و‬ ‫نیش ــابور برگزار ش ــد و درمجم ــوع ‪ ۲۹۱۲‬نفر‬ ‫ش ــامل ‪ ۲۶۲۳‬م ــرد و ‪ ۲۸۹‬زن در این ازمون‬ ‫له ــای برگ ــزاری‬ ‫ش ــرکت کردن ــد و در مح ‬ ‫ازم ــون در ش ــهرهای ‪ ۱۹‬گان ــه ذکرش ــده‬ ‫حاض ــر ش ــدند‪ .‬وی بااش ــاره به اینکه از‬ ‫مجم ــوع ش ــرکت کنندگان در ای ــن ازم ــون‬ ‫‪ ۱۴۹۶‬دیپل ــم‪ ۶۰۰ ،‬نف ــر طلب ــه‪ ۵۶۶ ،‬نف ــر‬ ‫کارشناس ــی ارش ــد و ‪ ۲۵۰‬نف ــر دکت ــری‬ ‫هس ــتند‪ ،‬اف ــزود‪ :‬می ــزان پذیرفت هش ــدگان‬ ‫در مقط ــع کارشناس ــی ‪ ۲۱۰‬نفر در ‪ ۳‬رش ــته‪،‬‬ ‫در مقطع کارشناس ــی ارش ــد ‪ ۳۲۰‬نفر در ‪۱۶‬‬ ‫رش ــته ‪ ۳۲۰‬نفر و در مقطع دکت ــری ‪ ۱۲۵‬نفر‬ ‫در ‪ ۵‬رش ــته خواهند بود‪ .‬مع ــاون اموزش و‬ ‫تحصیالت تکمیلی دانش ــگاه علوم اسالمی‬ ‫رض ــوی بیان ک ــرد‪ ۳ :‬رش ــته جدید ش ــامل‬ ‫جامعه شناس ــی در کارشناس ــی و تبلی ــغ و‬ ‫ارتباط ــات و فق ــه و حقوق وقف درراس ــتای‬ ‫نیازه ــای اس ــتان ق ــدس رض ــوی در‬ ‫کارشناس ــی ارش ــد از ابتدای سال تحصیلی‬ ‫جدید به رش ــته های موجود این دانش ــگاه‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫اضاف ــه م ‬ ‫در یازدهمین جلسه ستاد بازافرینی شهری استان اصفهان مطرح شد؛‬ ‫لزوم تدوین و اجرای طر ح های بازافرینی جدا گانه‬ ‫متناسب با ویژ گی های هر شهرستان‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫مدی ــرکل راه وشهرس ــازی اصفه ــان در‬ ‫یازدهمین جلس ــه س ــتاد بازافرینی شهری‬ ‫اس ــتان گف ــت‪ :‬به نظ ــر می رس ــد در ح ــوزه‬ ‫بازافرینی ش ــهری جداس ــازی شهرستان ها‬ ‫در برنامه ری ــزی و اق ــدام متناس ــب ب ــا ه ــر‬ ‫خطه ب ــرای دس ــتیابی به نتیج ــه مطلوب‬ ‫یس ــت‪ .‬یازدهمی ــن جلس ــه س ــتاد‬ ‫ضرور ‬ ‫بازافرینی ش ــهری اصفهان‪ ،‬در محل س ــالن‬ ‫اجتماعات اس ــتانداری اصفهان به ریاست‬ ‫اس ــتاندار و ب ــا حض ــور علیرض ــا قاری قران؛‬ ‫مدیرکل راه وشهرسازی استان و دیگر اعضا‬ ‫برگ ــزار ش ــد‪ .‬موضوعات جلس ــه ک ــه جهت‬ ‫هماهنگی های بین بخش ــی تش ــکیل ش ــد‬ ‫ش ــامل ارائ ــه گ ــزارش عملک ــرد و اقدام ــات‬ ‫انجا مش ــده در ح ــوزه بازافرین ــی اس ــتان‪،‬‬ ‫ارائ ــه گ ــزارش کارگرو هه ــای تخصص ــی ذیل‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ری از دسـتگیری‬ ‫دو حفـار غیرمجـاز در محـدوده باسـتانی‬ ‫این شهرسـتان حیـن حفـاری‪ ،‬خبـر داد‪.‬‬ ‫به گـزارش ایرنـا؛ سـرهنگ دوسـتعلی جلیلیـان‬ ‫گفـت‪ :‬درراسـتای مقابلـه بـا قاچاقچیـان اثـار‬ ‫تاریخـی و پـس از دریافت خبری مبنی بر حضور‬ ‫مشـکوک دو مـرد در یکـی از مناطـق باسـتانی‬ ‫شهرسـتان ری‪ ،‬بررسـی موضـوع به جـد در دسـتورکار تیـم عملیات قـرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ماموران پلیس امنیت این فرماندهی با کنترل نامحسوس محل و‬ ‫اطمینان از حفاری غیرمجاز در اقدامی ضربتی و غافلگیرانه وارد عمل شدند‬ ‫و بـا حضـور نماینـده اداره میـراث‪ ،‬دو متهـم را حیـن حفـاری دسـتگیر کردنـد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی ری افزود‪ :‬متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل‬ ‫قانونـی بـه دادسـرا اعـزام شـدند‪.‬‬ ‫اغاز دوره های اموزشی کارکنان شهرداری کهریزک‬ ‫رئیس سازمان سنجش اعالم کرد؛‬ ‫رئیـس امـور جایگا ههـای سـی ان جی شـرکت ملـی پخـش فراورد ههـای نفتـی‬ ‫منطقـه گلسـتان در بازدیـد از مجـاری عرضـه اسـتان گفـت‪ :‬وضعیـت عرضـه‬ ‫ایـن سـوخت پـا ک در اسـتان گلسـتان مناسـب و مطلـوب اسـت‪ .‬محمـود‬ ‫حقانـی افـزود‪ :‬بـا هـدف اجـرای دقیـق دسـتورالعمل ها و جهـت رفـع نواقـص‬ ‫و تعامـل بیش از پیش با جایگاهداران‪ ،‬بازدیدها به صـورت دوره ای و موردی‬ ‫از مجاری عرضه گاز طبیعی فشرده در استان انجام می شود‪ .‬وضعیت کلی‬ ‫فعـال بودن جایگاه‪ ،‬بررسـی اسـتانداردهای فنـی‪ ،‬رعایت نکات ایمنی (عدم‬ ‫ تـردد افـراد متفرقـه‪ ،‬عـدم اسـتعمال دخانیـات‪ ،‬پیاد هشـدن راننـده هنـگام‬ ‫سـوختگیری‪ ،‬عـدم اسـتفاده از تلفن همـراه و ‪ )...‬و انجـام ازمایشـات کمـی‬ ‫یسـت کـه در این بازدیدهـا‬ ‫جهـت جلوگیـری از کم فروشـی از جملـه موارد ‬ ‫مـورد بررسـی قـرار می گیـرد‪ .‬رئیـس امـور جایگاه های سـی ان جی شـرکت ملی‬ ‫پخـش فراورد ههـای نفتـی منطقـه گلسـتان با اشـاره به اینکه اسـتان گلسـتان‬ ‫لو نقـل سـبک رتبـه‬ ‫از نظـر میـزان سـهم ‪ CNG‬در سـبد سـوخت بخـش حم ‬ ‫ششـم در کشـور را داراسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬هم ا کنـون ‪ 58‬بـاب جایـگاه عرضـه گاز‬ ‫طبیعـی فشـرده در اسـتان گلسـتان فعـال اسـت کـه روزانـه ب هطـور متوسـط‬ ‫‪ 750‬هزار متر مکعـب سـوخت پـا ک بـه مراجعـان عرضـه می کننـد‪.‬‬ ‫دستگیری عامالن حفاری غیرمجاز‬ ‫محدوده باستانی در شهرری‬ ‫س ــتاد بازافرین ــی ش ــهری اس ــتان و ارائ ــه‬ ‫نظ ــرات‪ ،‬پیش ــنهاد ها و پاس ــخگویی ب ــه‬ ‫س ــوال های دس ــتگاه های عضو این س ــتاد‬ ‫بود‪ .‬دراین جلس ــه مدیرکل راه وشهرس ــازی‬ ‫اس ــتان اصفه ــان ضم ــن تش ــریح وضعیت‬ ‫پروژ هه ــای بازافرینی ش ــهری اس ــتان اظهار‬ ‫داشـــت‪ ۲۳ :‬پ ــروژه بازافرین ــی ش ــهری در‬ ‫س ــطح اصفه ــان درمجم ــوع ب ــا اعتب ــارات‬ ‫ح ــدود ‪ ۱۰‬میلیاردتوم ــان فع ــال اس ــت‪.‬‬ ‫وی اذع ــان داش ــت‪ :‬در اس ــتان اصفهـــان‬ ‫سیاسـ ـت گذاری در ‪ ۱۱۰۰۰‬هکت ــار از بافـــت‬ ‫یق ــران‬ ‫فرس ــوده امکان پذی ــر اس ــت‪ .‬قار ‬ ‫اف ــزود‪ :‬به نظ ــر می رس ــد ک ــه جداس ــازی‬ ‫شهرس ــتان ها در برنامه ری ــزی و اق ــدام‬ ‫متناس ــب ب ــا ه ــر خط ــه ب ــرای دس ــتیابی‬ ‫ب ــه نتیج ــه مطل ــوب ضروری باش ــد‪ .‬س ــید‬ ‫رض ــا مرتض ــوی؛ اس ــتاندار اصفه ــان در‬ ‫یازدهمین جلس ــه س ــتاد بازافرینی شهری‬ ‫اس ــتان اصفهان پ ــس از اس ــتماع گزارش ها‬ ‫ارائ هش ــده گف ــت‪ :‬پیگی ــری و اج ــرای‬ ‫حه ــای مرتب ــط ب ــا بازافرین ــی ش ــهری‬ ‫طر ‬ ‫باید متناس ــب با هر شهرس ــتان و برمبنای‬ ‫زیرس ــاخت های موردنی ــاز باش ــد‪ .‬وی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ازانجا که هر شهرس ــتان اس ــتان‬ ‫اصفهان ازلحاظ بافت س ــاختمانی و موارد‬ ‫دیگ ــر متف ــاوت از س ــایر مناطق اس ــت لذا‬ ‫باید ب ــرای هر ناحیه دس ــتورالعمل و برنامه‬ ‫مج ــزا داش ــته باش ــیم و ش ــاید تدوین یک‬ ‫ط ــرح کالن ب ــرای سراس ــر ش ــهرها چندان‬ ‫مفید نباش ــد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬ازس ــوی دیگر‬ ‫بای ــد دی ــد ک ــه زیرس ــاخت های گونا گ ــون‬ ‫مانند اب‪ ،‬برق و گاز در ان ناحیه‪ ،‬متناس ــب‬ ‫و به اندازه کافی هس ــت یا خی ــر؛ وگرنه تغییر‬ ‫ص ــرف س ــاختمان ها و تح ــول در باف ــت‪،‬‬ ‫ممکن اس ــت رضای ــت مطلوب ــی را به دنبال‬ ‫نداش ــته باش ــد‪ .‬وی باتا کیدبراینک ــه در‬ ‫اج ــرای پروژ هه ــا بای ــد در گام اول رضای ــت‬ ‫مردم به دس ــت ای ــد تصریح ک ــرد‪ :‬اطالعات‬ ‫ه ــر شهرس ــتان بای ــد جدا گان ــه اخ ــذ و ب ــا‬ ‫محوری ــت اداره کل راه وشهرس ــازی اس ــتان‬ ‫برنامه ری ــزی ش ــود‪ .‬وی تا کی ــد ک ــرد‪:‬‬ ‫ب ــرای مناطق ــی ک ــه ب ــا محدودیت بیش ــتر‬ ‫روبه روس ــت بای ــد بس ــته های تش ــویقی‬ ‫بهتری درنظر گرفته ش ــود تا اش ــتیاق برای‬ ‫مشارکت در بازافرینی ش ــهری افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی اظهار داش ــت‪ :‬فعالیت های رس ــانه ای‬ ‫دراین ارتب ــاط برای اقنا عس ــازی و تش ــویق‬ ‫همگان ــی ب ــرای هم ــکاری و مش ــارکت در‬ ‫بازافرین ــی ش ــهری نی ــز از اهمی ــت باالی ــی‬ ‫برخ ــوردار اس ــت و به ویژه در شهرس ــتان ها‬ ‫بای ــد به طورج ــدی پیگی ــری ش ــود‪.‬‬ ‫دوره هـای اموزشـی ارتقـای دانـش‬ ‫و تخصـص کارکنـان شـهرداری‬ ‫کهریـزک ازسـوی واحـد طـرح و‬ ‫برنامه اغاز شـد‪ .‬علی کلهر؛ شـهردار‬ ‫کهریـزک بـا اعلام ایـن خبـر گفـت‪:‬‬ ‫ایـن دوره هـای اموزشـی بـا هـدف‬ ‫توانمندسـازی کارکنان و درراستای‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫بهبـود کیفیـت خدمات رسـانی بـه ارباب رجوعـان شـهرداری برگـزار م ‬ ‫وی افـزود‪ :‬درحال حاضـر کالس هـای اموزشـی بـا موضـوع کمک هـای اولیـه‬ ‫بـا حضـور اسـاتید هالل احمـر بـرای کارکنـان واحدهـای مختلـف شـهرداری‬ ‫در دسـتورکار واحـد طـرح و برنامـه شـهرداری کهریـزک قـرار گرفتـه کـه شـرکت‬ ‫دراین دوره هـا و دریافـت نمـرات مناسـب درپایـان دوره‪ ،‬به عنـوان امتیـاز‬ ‫مثبـت در رزومـه کاری کارکنـان ثبـت می شـود‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه شورای ورزش شهرستان ری‬ ‫جلسـه شـورای ورزش شهرسـتان ری به ریاسـت‬ ‫مهنـدس زمانـی (معـاون اسـتاندار تهـران و‬ ‫فرمانـدار ویـژه ری) مهنـدس بهرامی نـژاد (معـاون‬ ‫سیاسـی امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه ری)‪،‬‬ ‫یوسـف زاده (رئیـس اداره ورزش وجوانـان ری)‪،‬‬ ‫خانم شـبکوکا (بخشـدار مرکزی)‪ ،‬بابائی (بخشـدار‬ ‫کهریزک)‪ ،‬ا کبری (بخشدار خاوران)‪ ،‬حسین خانی‬ ‫(بخشدار فشافویه) و دیگر اعضا برگزار و درباره برگزاری المپیاد ورزشی روستایی‬ ‫و شـهری در جلسـه شـورای ورزش مطـرح کـه مهنـدس زمانـی بـا طرح المپیاد‬ ‫ورزشـی و اوقات فراغت دانش اموزان و پیگیری سـاخت خانه کشـتی موافقت‬ ‫کرد‪ .‬یوسـف زاده نیز درخصوص برگزاری مسـابقات المپیاد ورزشـی در ‪ ۲۱‬رشته‬ ‫ورزشـی در دو بخـش اقایـان و بانـوان به میزبانـی روسـتاهای شهرسـتان ری‪،‬‬ ‫راه اندازی پایگاه های اوقات فراغت دانش اموزان در سالن های ورزشی دولتی‬ ‫ت را کـرد‪.‬‬ ‫و بـا همـکاری سـایر دسـتگاه ها و ادارات صحبـ ‬ ‫برگزاری همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی‬ ‫به مناسبت عید سعید غدیر در باقرشهر‬ ‫هم زمـان بـا عیـد سـعید غدیـر خـم‪،‬‬ ‫همایـش بـزرگ پیـاده روی خانوادگـی‬ ‫بـا حضـور اقشـار مختلـف‪ ،‬مسـئوالن‪،‬‬ ‫ورزشـکاران و خانواده هـا در باقرشـهر‬ ‫برگـزار می شـود‪ .‬عالقه منـدان بـرای‬ ‫شـرکت در همایـش خانوادگـی سـاعت‬ ‫‪ 7:30‬صبـح روز جمعـه (‪ ۲۴‬تیرمـاه) در‬ ‫میـدان المپیـک بوسـتان عطـر سـیب‬ ‫حاضـر شـوند و بـا پیمـودن مسـیرهای‬ ‫تعیین شـده‪ ،‬در مراسـم جشن پایانی که‬ ‫در مجموعـه ورزشـی فـدک برگـزار خواهد‬ ‫شـد شـرکت نمایند‪ .‬شـرکت کنندگان برای شـرکت در قرعه کشـی‪ ،‬کد ملی خود‬ ‫را بـه سـامانه پیام گیـر ‪ ۵۰۰۰۴۰۰۱۸۵۰۲۷۴‬پیامـک نماینـد و بـرای هدیـه ضمـن‬ ‫حضـور در مراسـم‪ ،‬مـدرک شناسـایی معتبـر همـراه خـود داشـته باشـند‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫عملیاتی شدن ساخت ‪ ۱۲۷۰‬واحد مسکونی در ایالم‬ ‫حبیـب اهلل محبـی گفـت‪ :‬رعایـت اسـتانداردهای الزم در ساخت وسـازهای‬ ‫مسـکونی از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت‪ ،‬موضوعـی کـه تلاش شـده در‬ ‫سـاخت مسـکن های نهضـت ملـی تولیـد مسـکن موردتوجـه قـرار گیـرد‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪ :‬در شـهر ایلام سـاخت ‪ ۱۲۷۰‬واحـد مسـکونی در قالـب طـرح نهضـت‬ ‫ملـی مسـکن عملیـات اجرایـی ان هـا بـه بنیـاد مسـکن محـول شـده کـه در‬ ‫قالـب نـه پـروژه اسـت‪ .‬مدیـرکل بنیـاد مسـکن ایلام گفـت‪ :‬سـاخت همـه‬ ‫ایـن واحدهـا عملیاتـی شـده فقـط یک مـورد ان هـا بـا معـارض محلـی مواجـه‬ ‫شـده کـه درحال رفـع مشـکل هسـتیم‪ .‬وی درخصـوص پیشـرفت فیزیکـی‬ ‫این طـرح افـزود‪ :‬قـرارداد این پـروژه به صـورت ‪ ۲۲‬ماهـه منعقـد شـده و در حد‬ ‫سـازه اسـکلت و سـقف اسـت‪ .‬محبـی ادامـه داد‪ :‬درصـورت همـکاری مـردم و‬ ‫پرداخـت سـهم اورده ان هـا اجـرای طـرح سـریع تر انجـام خواهـد گرفـت‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تسهیالت طرح در مرکز استان مبلغ ‪ ۳۵۰‬میلیون تومان به ازای‬ ‫هـر واحـد و در دیگـر شـهرهای سـطح اسـتان ‪ ۳۰۰‬میلیون تومـان خواهد بود‪.‬‬ ‫برداشت ‪ ۲۰۰‬تن محصول «بامیه» در مهران‬ ‫رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی ایلام گفـت‪ ۲۰۰ :‬تـن محصـول «بامیـه» در‬ ‫مهـران برداشـت شـد‪ .‬اذرنـوش عمـوزاده اظهـار داشـت‪ :‬بـا رسـیدن فصـل‬ ‫گرمـا بـازار برداشـت بامیـه بـرای کشـاورزان داغ شـده اسـت‪ .‬عملیات کاشـت‪،‬‬ ‫داشـت و برداشـت این محصـول به صـورت سـنتی انجام می شـود و به عنوان‬ ‫کشـت دوم کشـاورزان مهرانی دراین منطقه کشـت می شـود‪ .‬رئیس سـازمان‬ ‫جهاد کشاورزی ایالم گفت‪ :‬نزدیک به ‪ ۲۰۰‬تن بامیه از سطح مزار ع برداشت‬ ‫شـده و رقمـی نزدیـک بـه ‪ ۱۰‬میلیاردتومان درامدزایی برای کشـاورزان منطقه‬ ‫دارد‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬فـروش محصـول بامیـه درامـد خانواده هـای زیـادی را‬ ‫دراین منطقـه تامیـن کـرده اسـت‪ .‬عمـوزاده گفت‪ :‬امسـال ‪ ۴۰‬هکتـار از اراضی‬ ‫کشـاورزی مهـران بـه کاشـت بامیـه اختصـاص داده شـده کـه پیش بینـی‬ ‫می شـود کار برداشـت ان تـا پایـان شـهریورماه ادامـه داشـته باشـد‪.‬‬ ‫اغاز مرمت و ساماندهی‬ ‫بزرگ ترین محوط ه تاریخی ایالم‬ ‫شهر تاریخی سیمره با بیش از ‪ ۲۰۰‬هکتار‪ ،‬بزرگ ترین محوطه تاریخی استان‬ ‫ایلام اسـت کـه در حاشـیه جنوب شـرقی شهرسـتان دره شـهر واقع شـده کـه‬ ‫در سـال ‪ ۱۳۱۰‬به ثبـت ملـی رسـیده اسـت‪ .‬این شـهر تاریخـی جـزو نخسـتین‬ ‫اثـار تاریخـی ثبت شـده اسـتان ایلام در اثـار ملـی بـوده اسـت‪ ،‬محوطـه‬ ‫تاریخـی این شـهر طبـق مطالعـات و کاوش هـای انجام گرفتـه مربـوط بـه‬ ‫قـرون اولیـه اسلامی این شـهر تاریخـی براثـر وقـوع زلزلـه در سـال ‪ ۳۳۴‬هجری‬ ‫قمـری تخریـب و خالـی از سـکنه شـده اسـت و تا کنـون نـه فصـل کاوش‬ ‫باستان شناسی در این محوطه تاریخی صورت گرفته است‪ .‬طبیعت زیبای‬ ‫منطقه در فصل زمستان و بهار و گچ بری های به دست امده در کاوش های‬ ‫صورت گرفته دراین شـهر تاریخی را ازجمله ویژگی های منحصر به فرد ان ذکر‬ ‫کرد‪ .‬خانه اربایی‪ ،‬بنای مسـجد‪ ،‬اما کن حاشـیه سـیل بند و اما کن مسـکونی‬ ‫حاشیه نشـین شـهر ازجملـه مکان هایـی هسـتند کـه در ایـن اثـر تاریخـی‬ ‫کاوش شـده اند‪ .‬همچنیـن دراین شـهر قدیمـی‪ ،‬مدارکـی به دسـت امده کـه‬ ‫نشـان می دهـد در «سـیمره « مرا کـز صنعتـی وجـود داشـته و سـفال گری‬ ‫و شیشه سـازی بسـیار رایـج بـوده اسـت‪ ،‬بقایـای کوره هـای سـفال گری و‬ ‫شیشه سازی مدارک بسیارمهمی ست که نشان می دهد؛ بخشی از اقتصاد‬ ‫این شهر ازطریق این دو صنعت تامین می شده است‪ .‬بخشی از یافته های‬ ‫بسـیارمهم دیگر در «سـمیره»‪ ،‬مسجدی سـت که از دل خا ک بیرون امده و‬ ‫نشـان می دهد که این بنا‪ ،‬اولین مسـجد دوران صدر اسلام در ایران اسـت‪.‬‬ ‫مصالـح ایـن بنـا از سـنگ و گـچ اسـت و تاق هایـی کـه روی بناهـای ورودی‬ ‫معابـر ساخته شـده‪ ،‬همـه گهواره ای هسـتند‪ ،‬شبسـتان و ایوان این مسـجد‬ ‫بـا گچ بری هـای بسـیار زیبـا تزیین شـده و دارای یـک حیـاط مرکزی سـت‪ .‬در‬ ‫کاوش هـای صورت گرفتـه در ایـن شهرسـتان امـده اسـت کـه در شـهر سـیمره‬ ‫نهـا بـه‬ ‫(صیمـره) نشـانه هایی از قوس هـا و انحناهـای طـاق در ایـن ویرا ‬ ‫چشـم می خورد و نیز سایه روشـن هایی از عوارض خیابان بندی و کوچه ها‪،‬‬ ‫سیسـتم شـبکه ارتبـاط شـهری در ایـن بافـت مشـهود اسـت‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫شهرستان‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2543‬‬ ‫‪7‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیرعامل انجمن دیابت کشور خبر داد؛‬ ‫افزایش امار ابتالبه دیابت پس از شیوع کرونا‬ ‫سـمیه باقـرزاده‪ /‬مدیرعامـل انجمـن دیابـت کشـور گفـت‪ :‬یکـی از دالیـل‬ ‫افزایـش امـار ابتالبه دیابـت کروناسـت کـه منجـر بـه رواج زندگـی خانه نشـینی‬ ‫شده و دراین دوره تحرکات بدنی کاهش یافته است‪ .‬امیرکامران نیکوسخن‬ ‫در جمـع مسـئوالن و متولیـان حـوزه سلامت اسـتان درخصـوص اخریـن‬ ‫‪۷‬سـال کشـور بـه دیابـت‬ ‫امـار دیابـت نـوع گفـت‪ ۱۴ :‬درصـد جمعیـت ‪ ۲۵‬تـا ‪ ۵‬‬ ‫یشـود‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫مبتال هسـتند که شـامل حدود هفت میلیون نفر م ‬ ‫طـی یـک یـا دوسال گذشـته امـار افـراد دیابتـی در دنیـا افزایش داشـته اسـت‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬برابـر امـار قبلـی کـه مربـوط بـه ‪ ۲۰۱۹‬اسـت‪ ،‬شـمار این افـراد‬ ‫در جهـان ‪ ۴۶۳‬میلیون نفـر بـود و پیش بینـی شـده بـود شـمار این افـراد در‬ ‫سـال ‪ ۲۰۲۰‬از مـرز نیم میلیاردنفـر بگـذرد امـا متاسـفانه براسـاس امـار سـال‬ ‫گذشـته‪ ،‬جمعیت دیابتی دنیا ‪ ۵۳۷‬میلیون نفر شـد و ظرف کمتر از ن هسـال‬ ‫از پیش بینـی قبلـی عبـور کردیـم‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪ :‬یکـی از دالیـل فزونی گرفتن‬ ‫امـار ابتالبه دیابـت‪ ،‬کروناسـت کـه منجـر بـه رواج زندگـی خانه نشـینی شـده‬ ‫کـه درایـن دوره تحـرکات بدنـی نیـز کاهـش یافـت‪ .‬در کشـورمان امـار دیابـت‬ ‫‪ ۱۱‬درصـد بـود کـه امـروز بـه ‪ ۱۴‬درصـد رسـیده اسـت و براسـاس میانگیـن‬ ‫جهانی‪ ،‬از دنیا باالتر هسـتیم‪ .‬نیکوسـخن اضافه کرد‪ :‬باتا کیدبراینکه حدود‬ ‫‪۴۴‬مـوارد دیابـت در دنیـا شناخت هشـده نیسـت و نیمـی از افـراد از دیابـت‬ ‫‪ .۷‬‬ ‫خـود بی اطالع انـد و به همین دلیـل مسـئله غربالگـری اهمیـت دارد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫توصیه می شـود افراد باالی ‪ ۳۵‬سـال به مرا کز درمانی مراجعه کنند زیرا سـن‪،‬‬ ‫خودبه خـود یکی ازمـوارد تاثیرگـذار در ابتالبه دیابـت اسـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬افـراد‬ ‫زیر ‪ ۳۵‬سـال هـم ا گـر اضافـه وزن یـا سـابقه اضافـه وزن دارنـد‪ ،‬هرچ هسـریع تر‬ ‫بـرای چـکاپ مراجعـه کننـد‪.‬‬ ‫تسریع در روند ساخت طرح‬ ‫نهضت ملی مسکن کردستان با پرداخت تسهیالت‬ ‫ارش مـرادی‪ /‬طـی سـفر‬ ‫رئیس جمهوری به کردستان‪،‬‬ ‫مهنـدس محمـدی؛ مدیـرکل‬ ‫حهـای ملی مسـکن بنیاد‬ ‫طر ‬ ‫مسـکن انقالب اسلامی کشور‬ ‫گفـت‪ :‬سـاخت طـرح نهضـت‬ ‫ملـی مسـکن اسـتان کردسـتان‪ ،‬سـرعت می گیـرد‪ .‬وی پـس از بازدیـد از رونـد‬ ‫اجـرای پروژ ههـای سـنندج‪ ،‬کامیـاران‪ ،‬دهـگالن و قـروه‪ ،‬همچنیـن اراضـی‬ ‫پیشـنهادی طـرح نهضـت ملـی مسـکن‪ ،‬بـا ابـراز رضایتمنـدی از عملکـرد‬ ‫مجموعـه بنیـاد مسـکن اسـتان تقدیـر و تشـکر کـرد و افـزود‪ :‬امیدواریـم بـا‬ ‫تسـریع در اتمـام پروژ ههـا‪ ،‬گام موثـری جهـت خانه دارشـدن متقاضیـان‬ ‫واجدشـرایط برداشـته شـود‪.‬‬ ‫مدیر ابفای منطقه ‪ 1‬شهر اصفهان خبر داد؛‬ ‫اغاز پایش شبکه های توزیع اب اطراف بناهای تاریخی‬ ‫رزیتـا توکلـی‪ /‬مدیـر ابفـای منطقـه ‪ 1‬شـهر‬ ‫اصفهـان از اغـاز عملیـات پایـش شـبکه های‬ ‫توزیـع اب در اطـراف بناهـای تاریخـی شـهر‬ ‫اصفهـان خبـر داد‪ .‬حمیـد اشـتهاردی ها‬ ‫بـا اعلام ایـن خبـر افـزود‪ :‬باتوج هبـه لـزوم‬ ‫حفـظ و نگهـداری اما کـن تاریخـی اصفهـان‬ ‫نشـهر کهـن‪ ،‬عملیـات‬ ‫و میراث فرهنگـی ای ‬ ‫نشـت یابی شـبکه های اب اطـراف ایـن بناهـا توسـط کارکنـان اداره توسـعه و‬ ‫بهر هبـرداری اب ابفـای منطقـه ‪ 1‬بـا همراهـی گـروه نشـت یابی ابفـای اسـتان‬ ‫اغـاز شـد‪ .‬وی تصریـح کـرد‪ :‬در اولیـن اقـدام‪ ،‬خیابان هـا و کوچه هـای اطـراف‬ ‫میدان امام علی ؟ع؟ نظیر کوچه مصطفوی و اطراف مقبره عالمه مجلسـی‬ ‫نشـت یابی شـدند‪ .‬وی بااشـاره به اینکه نشت یابی اطراف این اما کن تاریخی‬ ‫درطول سـال ادامه دارد خاطرنشـان کرد‪ :‬در سـال های گذشته نیز اقداماتی‬ ‫نظیـر اصلاح و بازسـازی شـبکه های اب وفاضلاب پیرامـون اما کـن مهـم‬ ‫تاریخـی به منظـور جلوگیـری از اسـیب های احتمالـی انجـام شـده اسـت‪.‬‬ ‫با سرمایه گذاری‪۱۵۹۰‬میلیاردریال احداث می شود؛‬ ‫خط دومداره انتقال برق نیروگاه دوکوهه اندیمشک‬ ‫اقبال خانم جاسم نژاد‪ /‬مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان از احداث‬ ‫خـط دومـداره ‪ 230‬کیلوولـت بـا ارزش سـرمایه گذاری ‪۱۵۹۰‬میلیاردریـال بـرای‬ ‫انتقـال بـرق تولیـدی نیـروگاه دوکوهه اندیمشـک‪ ،‬به شـبکه خبـر داد‪ .‬محمود‬ ‫دشـت بزرگ گفـت‪ :‬عملیـات احـداث خـط دومـداره ‪ 230‬کیلوولـت نیـروگاه‬ ‫اندیمشـک تـا محـل اتصـال خطـوط شـوش‪-‬هفت تپه بـا هـادی پرظرفیـت‬ ‫شامل تامین تجهیزات‪ ،‬عملیات ساختمانی‪ ،‬نصب برج و سیم کشی به طول‬ ‫‪ ۲.۳۵‬کیلومتـر مـدار به اتمـام رسـید و امـاده برق داری و اتصال به شـبکه اسـت‪.‬‬ ‫نپـروژه باعـث انتقـال تـوان تولیـدی نیـروگاه‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬بهر هبـرداری از ای ‬ ‫دوکوهه اندیمشک به شبکه سراسری خواهد شد که بناست در اینده نزدیک‬ ‫‪۳‬مـگاوات وارد مـدار شـود‪ .‬کاهـش وابسـتگی بـه تولیـد نیـروگاه‬ ‫به ظرفیـت ‪ ۰۷‬‬ ‫ابـی در ‪ 230‬کیلوولـت (نیـروگاه دز)‪ ،‬بهبـود ولتـاژ در ‪ 230‬کیلوولت ناحیه شـمال‬ ‫خوزسـتان به ویـژه پسـت های هفت تپـه و شـوش و بهبـود پایـداری و قابلیـت‬ ‫اطمینان شـبکه از دیگر اهداف برنامه ریزی و بهره برداری از احداث این خط‬ ‫دومـداره بـوده کـه مدیرعامل شـرکت برق منطقه ای خوزسـتان به ان ها اشـاره‬ ‫کـرد‪ .‬دشـت بزرگ تصریـح کـرد‪ :‬از مهرماه سـال ‪ ۱۴۰۰‬تاکنـون ‪ ۸۶٫۲‬کیلومتر مدار‬ ‫خط‪ ۳۳،‬کیلومتر مدار هادی پرظرفیت و‪ ۲۹‬کیلومتر مدار فیبر نوری به بخش‬ ‫انتقال و فوق توزیع شبکه تحت نظارت این شرکت در استان های خوزستان و‬ ‫کهگیلویه وبویراحمد اضافه شـده اسـت‪.‬‬ ‫هشدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل‬ ‫درخصوص احتمال خیز جدید کرونا در کشور‬ ‫مدیرعامل شرکت برق استان گیالن‪:‬‬ ‫دولت‪،‬برنامه های مدیریت مصرف را‬ ‫از خود و واحدهای زیرمجموعه اغاز کرده است‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫جلس ــه هم اندیش ــی ب ــا مدی ــران‬ ‫روابط عموم ــی و فرمانده ــان پای ــگاه‬ ‫مقاوم ــت بس ــیج ادارات و دس ــتگاه های‬ ‫دولتی جهت جلب مش ــارکت و ا گا هس ــازی‬ ‫برنام هه ــای رویت پذی ــری و کنترل پذی ــری‬ ‫مصرف ب ــرق؛ و با حضور س ــرهنگ پاس ــدار‬ ‫رض ــا رنجبر؛ رئیس س ــازمان بس ــیج ادارات‬ ‫و کارکنان س ــپاه قدس گی ــان‪ ،‬محمدتقی‬ ‫مهدی ــزاده؛ مدیرعام ــل‪ ،‬س ــید محمدعلی‬ ‫می ــری نرگس ــی؛ قائم مق ــام اجرای ــی ام ــور‬ ‫شهرس ــتان ها و فرمان ــده پای ــگاه مقاوم ــت‬ ‫بس ــیج حض ــرت قم ــر بنی هاشـ ـم ؟ع؟‬ ‫به هم ــراه جمع ــی از معاونی ــن توزی ــع ب ــرق‬ ‫گیالن برگزار ش ــد‪ .‬مهدیزاده ضمن تقدیر از‬ ‫همراهی س ــازمان بس ــیج کارمندان استان‬ ‫جه ــت همراه ــی در اج ــرای برنام هه ــای‬ ‫مدیری ــت ب ــار گف ــت‪ :‬ب ــرق ام ــروزه ج ــزو‬ ‫حیاتی تری ــن و زیربنایی تری ــن نیازه ــای‬ ‫بش ــر اس ــت و ای ــن‪ ،‬رس ــالت صنع ــت ب ــرق‬ ‫را در خدمت رس ــانی س ــنگین تر می کن ــد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬س ــالیان گذش ــته نات ــرازی بین‬ ‫تولی ــد و مصرف ب ــرق در کش ــور پیامدهای‬ ‫تلخ ــی ب ــرای هم ــه اقش ــار جامع ــه به ویژه‬ ‫بخ ــش صنعت به هم ــراه داش ــت و ازاین رو‬ ‫ب ــا روی کارامدن دولت جدی ــد و تیم جدید‬ ‫وزارت نی ــرو و ش ــرکت توانی ــر ت ــاش واف ــری‬ ‫ص ــورت پذیرف ــت ت ــا مش ــکالت به حداقل‬ ‫برس ــد‪ .‬مدیرعام ــل توزی ــع ب ــرق گی ــان‬ ‫گف ــت‪ :‬زمس ــتان س ــال گذش ــته برخ ــاف‬ ‫زمس ــتان های س ــالیان قب ــل هیچ گون ــه‬ ‫خاموش ــی و کمب ــود ان ــرژی ح ــادث نش ــد‬ ‫و ای ــن نی ــز به نوب هخ ــود دس ــتاورد مهم ــی‬ ‫یش ــود‪ .‬وی‬ ‫در کوتا هم ــدت محس ــوب م ‬ ‫اف ــزود‪ :‬برنام هه ــای مدیری ــت ب ــار را از‬ ‫تعطی ــات نوروز س ــال جاری به هم ــراه کل‬ ‫صنع ــت برق کش ــور در اس ــتان اغ ــاز کردیم‬ ‫و تف ــاوت برنام هه ــای امس ــال صنعت برق‬ ‫ب ــا س ــالیان گذش ــته برنامه محور ب ــودن و‬ ‫مش ــوق محور بودن اس ــت‪ .‬وی تا کید کرد‪:‬‬ ‫دولت و هیئت وزی ــران مدیریت مصرف را از‬ ‫خ ــود و بدنه دولت اغ ــاز و تصویب نامه الزم‬ ‫مبنی بر پایش و کنت ــرل مصرف برق را صادر‬ ‫ک ــرده اس ــت‪ .‬مدیرعامل توزیع ب ــرق گیالن‬ ‫اضافه ک ــرد‪ :‬طب ــق تواف ــق‪ ،‬ادارات دولتی و‬ ‫دس ــتگاه های اجرای ــی موظف هس ــتند در‬ ‫س ــاعات اداری نس ــبت ب ــه س ــال گذش ــته‬ ‫‪ ۳۰‬درص ــد کاه ــش مصرف داش ــته باش ــند‬ ‫و در س ــاعات غی ــراداری نیز بای ــد ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫کاه ــش مص ــرف اعم ــال ش ــود‪ .‬مهدی ــزاده‬ ‫بااش ــاره به اینکه برنامه های کاهش مصرف‬ ‫ً‬ ‫مش ــترکان ب ــرای کاهش پی ــک ‪ 1401‬عمدتا‬ ‫تشویق محور هس ــتند ادامه داد‪ :‬در حوزه‬ ‫کش ــاورزی نی ــز ا گ ــر در زم ــان اوج مص ــرف‬ ‫جس ــاعت همکاری داش ــته‬ ‫(‪ 12‬ال ــی ‪ )17‬پن ‬ ‫باش ــند‪ ،‬می توانن ــد در باق ــی س ــاعات روز‬ ‫ب ــرق را رای ــگان دریاف ــت کنن ــد‪ .‬وی تا کی ــد‬ ‫کرد‪ :‬در بخش خانگی نیز براس ــاس مصوبه‬ ‫دول ــت ب ــرای مص ــارف مش ــترکین خانگ ــی‬ ‫در تابس ــتان س ــال ‪ ۱۴۰۱‬از ‪ 15‬خ ــرداد ت ــا ‪۱۵‬‬ ‫ش ــهریور تش ــویق های پنج برابری محاسبه‬ ‫یش ــود یعنی ا گر مش ــترکی مص ــرف کمتر‬ ‫م ‬ ‫نس ــبت ب ــه مدت مش ــابه پارس ــال داش ــته‬ ‫باش ــد از ن ــرخ تش ــویقی برخ ــوردار خواه ــد‬ ‫تس ــاعت‬ ‫ش ــد و بـ ـه ازای ه ــر یک کیلووا ‬ ‫کاه ــش مص ــرف نس ــبت به س ــال گذش ــته‬ ‫‪ 500‬توم ــان پ ــاداش تعل ــق می گی ــرد‪ .‬وی‬ ‫گف ــت‪ :‬مش ــترکین تحت پوش ــش کمیت ــه‬ ‫ام ــداد امام خمینـ ـی (ره) و بهزیس ــتی نی ــز‬ ‫درص ــورت مص ــرف ت ــا ‪ 50‬درص ــد الگ ــو‪ ،‬برق‬ ‫ً‬ ‫کام ــا رایگان دریافت می کنن ــد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫توزی ــع برق گی ــان تصری ــح کرد‪ :‬دس ــتاورد‬ ‫مه ــم توزی ــع ب ــرق گی ــان در مدیری ــت ب ــار‬ ‫مص ــرف‪ ،‬تفاهم نام ــه جدی ــد ب ــا صنای ــع‬ ‫اس ــت که طی جلس ــات متعدد با س ــازمان‬ ‫صم ــت و مدی ــران صنای ــع اس ــتان حاصل‬ ‫و هردوط ــرف از نتای ــج مثب ــت ان بهره مند‬ ‫ش ــده اند‪ .‬براس ــاس ای ــن تفاهم نام ــه‬ ‫مش ــترکین صنعت ــی تعطیل ــی روز جمع ــه‬ ‫خ ــود را به یک روز در وس ــط هفته ش ــیفت‬ ‫داده ان ــد و از س ــاعت ‪ 11‬صب ــح تا ‪ 23‬ش ــب‬ ‫این خاموش ــی ب ــرای ان ها اعم ــال خواهد‬ ‫ش ــد؛ همچنی ــن در قب ــال ای ــن هم ــکاری‬ ‫پ ــاداش در قال ــب تخفی ــف به ــای ب ــرق‬ ‫مصرفی ب ــه ان ها تعلق خواه ــد گرفت‪ .‬وی‬ ‫تا کی ــد کرد‪ :‬س ــاخت نیروگاه جدی ــد زمان بر‬ ‫و نیازمند صرف هزینه بس ــیارزیاد اس ــت اما‬ ‫ب ــا صرفه جویی به راحت ــی می توانیم ضمن‬ ‫کم ــک ب ــه اقتصاد کش ــور و محیط زیس ــت‪،‬‬ ‫از رف ــاه و عدال ــت موردانتظ ــار در ح ــوزه‬ ‫ب ــرق و انرژی برخ ــوردار ش ــویم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫توزی ــع برق گی ــان تا کید کرد‪ :‬ب ــا مجموعه‬ ‫اقدام ــات صورت پذیرفت ــه و ب ــا وف ــاق و‬ ‫همراهی س ــتودنی در استان‪ ،‬تا کنون هیچ‬ ‫خاموش ــی نوبت ــی ب ــرای مدیری ــت ب ــار در‬ ‫اس ــتان اعمال نش ــده و امیدواریم با کمک‬ ‫اح ــاد مردم اس ــتان بتوانیم بدون مش ــکل‬ ‫از تابس ــتان عب ــور کنیم‪ .‬درادامه س ــرهنگ‬ ‫پاس ــدار رضا رنجبر؛ رئیس س ــازمان بس ــیج‬ ‫ادارات و کارکنان س ــپاه قدس گیالن ضمن‬ ‫تقدیر از زحمتکش ــان صنعت برق اس ــتان‬ ‫خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬ب ــرق ج ــزو حیاتی تری ــن‬ ‫یس ــت و خ ــدا را‬ ‫نیازه ــای انس ــان امروز ‬ ‫ش ــا کریم زندگی مردم در حوزه برق‪ ،‬علیرغم‬ ‫وضعی ــت اقتص ــادی موج ــود و تحریم های‬ ‫ظالمان ــه دش ــمن و همچنی ــن ب ــا ت ــاش‬ ‫متصدیان در وضعیت خوبی قرار دارد‪ .‬وی‬ ‫ضم ــن تا کید بر اهمی ــت وف ــاق و همراهی‬ ‫دول ــت و مردم ب ــرای حل مش ــکالت افزود‪:‬‬ ‫یس ــت‬ ‫بس ــیج نماد و مظه ــر خدمت رسان ‬ ‫و ب ــا ورود ب ــه هر ح ــوزه نتایج و اث ــار مثبت‬ ‫یگ ــذارد‪.‬‬ ‫و مان ــدگاری از خ ــود برج ــای م ‬ ‫رئی ــس س ــازمان بس ــیج ادارات و کارکن ــان‬ ‫س ــپاه ق ــدس گیالن ضم ــن تا کی ــد مجدد‬ ‫ب ــر ل ــزوم کاه ــش مص ــرف ‪ 30‬درص ــدی در‬ ‫س ــاعات اداری و ‪ 60‬درص ــدی در س ــاعات‬ ‫غیراداری نس ــبت به سال گذش ــته ازسوی‬ ‫دس ــتگاه های اجرای ــی‪ ،‬تصری ــح ک ــرد‪:‬‬ ‫فرمانده ــان بس ــیج ادارات مص ــرف ب ــرق‬ ‫مح ــل کار و اداره مطبوع ــه خ ــود را م ــورد‬ ‫پایش و ممی ــزی قرار دهند ت ــا با کمک هم‬ ‫از تابستان س ــال جاری بدون مشکل عبور‬ ‫کنی ــم‪ .‬س ــید محمدعل ــی می ــری نرگس ــی؛‬ ‫قائم مق ــام اجرای ــی در ام ــور شهرس ــتان ها‬ ‫و فرمان ــده پای ــگاه مقاومت بس ــیج حضرت‬ ‫قم ــر بنی هاشـ ـم ؟ع؟ توزی ــع ب ــرق گی ــان‬ ‫نی ــز دراین نشس ــت گفت‪ :‬مع ــدن و مخزن‬ ‫بزرگ ــی ب هن ــام صرفه جویی در کش ــور داریم‬ ‫ک ــه نتای ــج بس ــیار گران به ــا و ارزش ــمندی‬ ‫ب ــرای کش ــور در ابعاد مختلف دارد‪ .‬بس ــیج‬ ‫از دل م ــردم اس ــت و تاثیرگذاری بس ــیار در‬ ‫جامع ــه دارد‪ ،‬زی ــرا ثاب ــت ک ــرده اس ــت در‬ ‫ه ــر ح ــوزه ای ورود ک ــرده هم ــگان از نتایج‬ ‫ته ــای این نهاد‬ ‫مثب ــت اقدام ــات و فعالی ‬ ‫مردم ــی بهره من ــد ش ــده اند‪ .‬وی درپای ــان‬ ‫گف ــت‪ :‬در ش ــرایط س ــخت و محدودی ــت‬ ‫یت ــر و ش ــکوفاتر‬ ‫ا گ ــر منس ــجم باش ــیم قو ‬ ‫خواهیم ش ــد و این موضوع در صنعت برق‬ ‫با کمک بسیجیان و س ــایر اقشار عملیاتی‬ ‫ش ــده اس ــت و توانس ــته ایم با وج ــود تمام‬ ‫فش ــارهای موج ــود ب ــا تامی ــن ب ــرق پایدار‪،‬‬ ‫خدمت رس ــان م ــردم باش ــیم‪ .‬در ادام ــه‪،‬‬ ‫مباح ــث پای ــش مص ــرف ادارات توس ــط‬ ‫مهن ــاز یوحنای ــی؛ مدی ــر دفت ــر مدیری ــت‬ ‫مص ــرف و مباح ــث وضعی ــت مص ــرف برق‬ ‫در اس ــتان توس ــط علی پیک حرفه؛ رئیس‬ ‫اداره کنت ــرل ش ــبکه ام ــور دیس ــپاچینگ‬ ‫توزی ــع ب ــرق گیالن ارائ ــه؛ و درپایان جلس ــه‬ ‫شو پاس ــخ برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ ‫پرس ‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫دادسـتان مرکز اسـتان در پـی بازدید چندی پیش خود‬ ‫از بنـدر امیرابـاد‪ ،‬در مقـر فرماندهـی یـگان حفاظـت‬ ‫ایـن بنـدر حضـور یافـت و ضمـن بازدیـد از امکانـات‪ ،‬از‬ ‫عملکـرد یـگان در حوزه های مختلف به ویژه در برقراری‬ ‫نظـم و امنیـت تقدیـر کـرد‪ .‬محمـد کریمـی به همـراه‬ ‫جمعـی از کارکنـان ارشـد دادسـرای مرکـزی اسـتان در‬ ‫بازدید از بندر امیراباد با حضور در مقر فرماندهی یگان‬ ‫حفاظـت ایـن بندر در نشسـتی صمیمی با اعضـای ان‪،‬‬ ‫بابیان اینکـه طبـق گـزارش فرماندهـی ارتبـاط و تعامـل‬ ‫تنگاتنگ یگان حفاظت بندر امیراباد با مراجع قضائی‬ ‫درزمینـه پیشـگیری‪ ،‬اجرائیات و انجـام وظایف محوله‪،‬‬ ‫شهـای‬ ‫به نحـوی شایسـت ه درحال انجـام اسـت‪ ،‬از تال ‬ ‫دایـره قضائـی در برقـراری نظـم و امنیـت در مناطـق‬ ‫تحت پوشـش و عملکـرد مطلـوب در سـایر حوز ههـای‬ ‫انتظامـی‪ ،‬قضائـی و پشـتیبانی قدردانـی کـرد‪ .‬وی یـگان‬ ‫حفاظـت بندرهـا را بـا توجه ماهیت مهم اقتصـادی ان‪،‬‬ ‫از مشـاغل حسـاس برشـمرد و بـر تـداوم ارتبـاط مسـتمر‬ ‫بـا دسـتگاه قضائـی جهـت اجـرای مطلـوب قوانیـن و‬ ‫مقـررات‪ ،‬حفـظ هوشـیاری‪ ،‬تـوان فیزیکـی‪ ،‬وحـدت و‬ ‫قمـداری تا کیـد کـرد‪ .‬وی‬ ‫همدلـی نیروهـا تـوام بـا اخال ‬ ‫نسـازی یگان حفاظت‬ ‫درپایان از سـالن تیراندازی و بد ‬ ‫بازدید و امکانات سـخت افزاری مهیا شـده برای نیروها‬ ‫را اسـتاندارد و مطلـوب عنـوان کـرد‪.‬‬ ‫قاسـم توانایـی‪ /‬سـخاوت‬ ‫مدیرعامـل‬ ‫اسـدی؛‬ ‫سـازمان منطقه ویـژه پارس‬ ‫همـراه بـا احمـد باهـوش‪ ،‬از‬ ‫عملیات تعمیـرات اساسـی‬ ‫پاالیشـگاه هشـتم پـارس‬ ‫جنوبـی بازدیـد کردنـد‪.‬‬ ‫مدیـران عامـل سـازمان منطقـه ویـژه پـارس و مجتمـع گازی پـارس جنوبـی‪ ،‬بـا‬ ‫حضـور در پاالیشـگاه هشـتم پـارس جنوبـی از عملیـات تعمیـرات اساسـی این‬ ‫پاالیشـگاه بازدیـد کردند‪ .‬مدیرعامل سـازمان منطقه ویـژه پـارس دراین بازدید‬ ‫ضمـن دیـدار بـا کارکنـان و کارگـران این پاالیشـگاه در جریان دغدغ ههـای ان ها‬ ‫قـرار گرفت‪ .‬اسـدی باتا کید بر رسـالت سـازمان منطقه ویـژه پـارس درحمایت از‬ ‫جریان تولید در پارس جنوبی‪ ،‬گفت؛ تمام تالش مجموعه منطقه ویژه پارس‬ ‫درجهـت رفـع موانـع موجـود صـورت خواهـد گرفـت‪.‬‬ ‫نداری ــم‪ ،‬می گوی ــد‪ :‬ب ــه ش ــهرداران در‬ ‫س ــطح اس ــتان ته ــران اعالم کردی ــم جدی‬ ‫نم ــورد پ ــای کار بیاین ــد ت ــا جل ــوی‬ ‫درای ‬ ‫ساخت وس ــازهای غیرمج ــاز در س ــطح‬ ‫اس ــتان گرفته ش ــود‪ .‬به مس ــئوالن مربوطه‬ ‫عنوان ش ــده ش ــاخص ارزیابی دستگاه ها‪،‬‬ ‫جلوگی ــری از ساخت وس ــازهای غیرمج ــاز‬ ‫اس ــت و دراین زمین ــه مصم ــم و پیگی ــر‬ ‫نح ــال‬ ‫هس ــتیم‪ .‬اس ــتاندار ته ــران درعی ‬ ‫معتق ــد اس ــت ساخت وس ــازهای‬ ‫غیرمج ــاز در حوزه های ــی رخ می ده ــد ک ــه‬ ‫دس ــتگاه های اداری و اجرای ــی حض ــور‬ ‫دارن ــد ل ــذا ض ــرورت دارد مجموعه هـــای‬ ‫یه ــا‪ ،‬بخش ــداری ها‪ ،‬جه ــاد‬ ‫فرماندار ‬ ‫کش ــاورزی‪ ،‬ش ــهرداری ها و دس ــتگاه های‬ ‫متول ــی نظ ــارت کنن ــد؛ ام ــا در مقاطع ــی‬ ‫ع ــزم برخ ــی دس ــتگاه ها دربرخوردب ــا‬ ‫این ام ــر سس ــت ب ــوده ک ــه موج ــب برخی‬ ‫ساخت وس ــازهای غیرمج ــاز ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫معاون اس ــتاندار و فرماندار ویژه شهرستان‬ ‫ری نی ــز معتق ــد اس ــت ساخت وس ــازهای‬ ‫غیرمج ــاز بای ــد ب ــا نظ ــارت و پیگیـــری‬ ‫دقی ــق به حداق ــل ممک ــن برس ــد‪ .‬حمی ــد‬ ‫زمان ــی خواس ــتار توج ــه بیش ــتر و رص ــد‬ ‫نش ــهر‬ ‫ساخت وس ــازها در روس ــتاهای ای ‬ ‫ش ــد و گف ــت‪ :‬ساخت وس ــازها را بای ــد در‬ ‫روســـتاها رصد کرد و نباید اجازه داد ملکی‬ ‫در پنج طبق ــه و ملک ــی دیگ ــر در یک طبقه‬ ‫یس ــت ک ــه‬ ‫اح ــداث ش ــود‪ .‬ای ــن موضوع ‬ ‫ش ــهردار ناحی ــه ‪ ۳‬ش ــهرداری ش ــهرری‬ ‫نی ــز ب ــه ان اش ــاره ک ــرد و گف ــت بای ــد از‬ ‫ساخت وس ــازهای غیرمجاز و غیرقانونی در‬ ‫مح ــدوده و حریم ش ــهر به خوب ــی و بادقت‬ ‫صیان ــت ک ــرد‪ .‬س ــید غف ــار وهاب ــی گف ــت‪:‬‬ ‫به منظ ــور جلوگی ــری از ساخت وس ــازهای‬ ‫غیرمج ــاز‪ ،‬مام ــوران تخلفات س ــاختمانی‬ ‫ب هص ــورت محس ــوس و نامحس ــوس در‬ ‫س ــطح ناحی ــه گشـ ـت زنی و از ه ــر تخل ــف‬ ‫س ــاختمانی‪ ،‬جلوگی ــری می کنن ــد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬ساخت وس ــازهای ش ــهری به صورت‬ ‫غیرقانون ــی و ب ــدون نظ ــارت کارشناس ــان‬ ‫نه تنه ــا موج ــب اس ــیب ب ــه س ــیما و منظر‬ ‫یش ــود بلک ــه س ــاختار مبلم ــان‬ ‫ش ــهری م ‬ ‫شهری‪ ،‬شهرس ــازی و برنامه ریزی شهری را‬ ‫با مش ــکل روبه رو می کند‪ .‬وی خاطرنش ــان‬ ‫ک ــرد‪ :‬طب ــق م ــاده ‪ ۱۰۰‬قانون ش ــهرداری ها‪،‬‬ ‫مالـــکان اراضی و امال ک واقـــع در محدوده‬ ‫و حری ــم ش ــهر قب ــل از ه ــر اق ــدام عمران ــی‬ ‫سرپرسـت معاونـت میراث فرهنگـی اداره کل‬ ‫میراث فرهنگـی مازنـدران گفـت‪ :‬طـی‬ ‫نه ماه گذشـته ‪ ۱۳‬نمایشـگاه و فروشـگاه‬ ‫صنایع دسـتی در شـرق اسـتان و در نـکا و‬ ‫بهشـهر برگـزار شـد‪ .‬وی بابیان اینکـه سـه‬ ‫نمایشـگاه و فروشـگاه تابسـتانه صنایع دستی‬ ‫در شهرسـتان برگـزار می شـود‪ ،‬افـزود‪ :‬شـش‬ ‫غرفـه نمایشـگاهی در دو طـرح سـاحلی بهشـهر و یـک نمایشـگاه بـا ‪ ۱۲‬غرفـه‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫عرضـه و فـروش صنایع دسـتی در بـاغ جهانـی عباس ابـاد برپـا م ‬ ‫حسـین ایـزدی افـزود‪ :‬گلیـم‪ ،‬جاجیـم‪ ،‬محصـوالت چوبـی و صنایـع تلفیقی‪،‬‬ ‫قالب بافـی‪ ،‬پتینـه‪ ،‬مـواد غذایـی سـنتی‪ ،‬سـفالگری‪ ،‬ترشـیجات و سـوغات‬ ‫دراین نمایشـگاه ها عرضـه می شـود‪ .‬وی بااشـاره به تولیـد محصـوالت فاخـر‬ ‫صنایع دسـتی به صـورت انفـرادی و کارگاهـی دراین شهرسـتان افـزود‪:‬‬ ‫برگـزاری نمایشـگاه های صنایع دسـتی از برنامه هـای حمایتـی هنرمنـدان و‬ ‫صنعتگـران در معاونـت صنایع دسـتی به شـمار می ایـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کسب عنوان دوم کشور‬ ‫توسط «فن بازار منطقه ای فارس»‬ ‫قاسـم توانایـی‪ /‬در هجدهمیـن‬ ‫نشسـت سراسـری فن بازارهـای‬ ‫منطقـه ای و تخصصـی کشـور‬ ‫فن بـازار منطقـه ای فـارس‬ ‫جایـگاه دوم را بیـن ‪ ۳۰‬فن بـازار‬ ‫اسـتانی کسـب کـرد‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتـی‬ ‫فـارس فن بـازار منطقـه ای فـارس را از فن بازارهـای مطـرح و موفـق کشـور‬ ‫دانسـت و گفـت‪ :‬تا کنـون ‪ ۱۲۰‬شـرکت دانش بنیـان در فـارس بـرای عرضـه‬ ‫محصـوالت خـود بـه فن بـازار منطقـه ای اسـتان پیوسـته اند‪ .‬سـید مصطفـی‬ ‫هاشـمی نقـش فن بـازار در ایجـاد ارتبـاط بیـن شـرکت های دانش بنیـان‬ ‫و واحدهـای صنعتـی را مهـم بیـان کـرد و گفـت‪ :‬واحدهـای صنعتـی نیـز‬ ‫می تواننـد از فرصـت ایجادشـده بـرای رفـع نیازهـای خود در حـوزه تکنولوژی‬ ‫نبـازار‬ ‫و فنـاوری اسـتفاده کننـد‪ .‬تا کنـون ‪ ۹۰‬واحـد صنعتـی بـا عضویـت در ف ‬ ‫فـارس نیازهـای خـود را اعلام کـه برخی ازان هـا نیـز رفع شـده اسـت‪ .‬هاشـمی‬ ‫توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان از استان را از مهم ترین برنامه هایی‬ ‫دانست که باید امسال در اولویت کار فن بازار منطقه ای استان قرار گیرد‪ .‬با‬ ‫برنامه ریـزی صورت گرفتـه‪ ،‬راه خدمت رسـانی بـه واحدهـای صنعتـی ازطریق‬ ‫فن بـازار تـداوم خواهـد داشـت‪ .‬او بابیان اینکـه شـرکت شـهرک های صنعتـی‬ ‫فـارس ازطریـق فن بـازار فـارس در نمایشـگاه دانش بنیـان کـه در نمایشـگاه‬ ‫بین المللی تهران برگزار شـد‪ ،‬توانسـت گام هایی درراسـتای فروش و بازاریابی‬ ‫محصول برای شـرکت های دانش بنیان بردارد گفت‪ :‬بیش از هشـت شـرکت‬ ‫دانش بنیـان و فنـاور عالوه بـر معرفـی محصـوالت خـود‪ ،‬توانسـتد بیـش از‬ ‫سـه میلیاردتومان فـروش داشـته باشـند‪.‬‬ ‫مدیرعامل صدر تامین بیان کرد؛‬ ‫تولید محصوالت با ارزش افزوده باال‬ ‫در ذوب اهن اصفهان‬ ‫تو سازهای غیر مجاز در شهر ری‬ ‫نظارت و جلوگیری از ساخ ‬ ‫بازدید مدیرعامل منطقه ویژه پارس‬ ‫از تعمیرات اساسی پاالیشگاه هشتم پارس جنوبی‬ ‫غالمحسـین حسـینی نیا؛ معـاون وزیـر و‬ ‫رئیـس سـازمان امـوزش فنی وحرفـه ای کشـور‪،‬‬ ‫در ابالغـی سـید حسـین درویشـی (مدیـرکل‬ ‫امـوزش فنی وحرفـه ای مازنـدران) را به عنـوان‬ ‫عضـو هیئت نظـارت مرکـزی بـر اموزشـگاه های‬ ‫ازاد کشـور منصـوب کـرد‪ .‬متـن ایـن حکـم‬ ‫بدین شـرح اسـت‪ :‬جنـاب اقـای سـید حسـین‬ ‫ً‬ ‫درویشـی؛ مدیـرکل امـوزش فنی وحرفـه ای اسـتان مازنـدران؛ احترامـا‬ ‫به اسـتناد بنـد ز مـاده ‪ ۱‬ایین نامـه نحـوه تشـکیل و اداره اموزشـگاه های فنـی‬ ‫حرفـه ای ازاد‪ ،‬مصـوب ‪ ۱۳۸۵/۵/18‬هیئت دولـت و ابلاغ شـماره ‪۱۱۳۳۶۴‬‬ ‫مـورخ ‪ ۱۴۰۰/۶/۳۰‬به موجـب ایـن ابلاغ جنابعالـی تـا تاریـخ ‪۱۴۰۱/۱۲/۲۹‬‬ ‫به عنـوان عضـو هیئت نظـارت مرکـزی تعییـن می شـوید‪ .‬درراسـتای تحقـق‬ ‫راهبردهـای بنیادیـن سـازمان در توسـعه کمـی و کیفـی اموزشـگاه های‬ ‫فنی وحرفـه ای ازاد و کاهـش تصدی گـری دولـت و باتوجه به اینکـه عضویـت‬ ‫در هیئت نظـارت براسـاس سـوابق و تجـارب جنابعالـی احراز شـده‪ ،‬شایسـته‬ ‫ً‬ ‫اسـت شـخصا و فعاالنـه در جلسـات هیئـت حضـور پیـدا کنیـد‪ .‬غالمحسـین‬ ‫حسـینی نیا؛ رئیـس سـازمان امـوزش فنی وحرفـه ای کشـور‬ ‫برپایی ‪ ۱۳‬نمایشگاه فروش صنایع دستی در شرق استان‬ ‫تقدیر دادستان ساری از یگان حفاظت اداره کل بنادرودریانوردی امیراباد‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫ساخت وس ــازهای غیرمج ــاز در ش ــهرری‪،‬‬ ‫نش ــهر زیبا و معنوی را ناهمگون؛‬ ‫چهره ای ‬ ‫و مش ــکالت عدی ــده در مس ــیر اج ــرای‬ ‫پروژه های عمرانی و ش ــهری این شهرستان‬ ‫در جن ــوب پایتخ ــت ایج ــاد ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫ب هگ ــزارش ایرنا؛ ساخت وس ــازهای غیرمجاز‬ ‫در حریم ش ــهرها که یکی از ناهنجاری های‬ ‫نش ــهرهای درحال توس ــعه به حس ــاب‬ ‫کال ‬ ‫یس ــت ک ــه در‬ ‫می ای ــد از پدیده های ‬ ‫س ــال های اخی ــر به وف ــور در ش ــهرهای‬ ‫مهاجرپذی ــر پدی ــدار ش ــده؛ پدی ــده ای که‬ ‫گس ــترش ان می توان ــد اثرات ــی همچ ــون‬ ‫تخریب س ــیمای کالبدی شهر‪ ،‬ازبین رفتن‬ ‫مناب ــع‪ ،‬تعرض به حریم رودها و رودخانه ها‬ ‫و درنهای ــت الودگی زیسـ ـت محیطی را برجا‬ ‫بگذارد‪ .‬ا گرچه صیانت و حراس ــت از اراضی‬ ‫زراع ــی و باغ ــی‪ ،‬با پیش ــگیری و برخ ــورد با‬ ‫ساخت وس ــازهای غیرمج ــاز و غیرقانون ــی‪،‬‬ ‫امس ــال وی ــژه در دس ــتورکار مس ــئوالن‬ ‫ش ــهرری قرار گرفت ــه اما افزای ــش هم افزایی‬ ‫یس ــت و باید‬ ‫همه دس ــتگاه ها امری ضرور ‬ ‫بیش ازپی ــش و وی ــژه موردتوجه ق ــرار گیرد‪.‬‬ ‫دالی ــل مختل ــف همچ ــون ف ــرار از قانون و‬ ‫ازادی عمل‪ ،‬مشکالت اقتصادی و قانونی‪،‬‬ ‫ضعف نظ ــارت و جلوگیری در ش ــکل گیری‬ ‫تخلف ــات و ساخت وس ــازهای غیرمج ــاز‬ ‫دخی ــل هس ــتند؛ ساخت وس ــازهایی ک ــه‬ ‫در گذش ــته نه چن ــدان دور در حریم تهران‬ ‫ص ــورت می گرف ــت و نه تنها باع ــث تخریب‬ ‫یش ــد‬ ‫محیط زیس ــت بلک ــه موج ــب م ‬ ‫حق ــوق ش ــهروندی زیر پ ــای س ــودا گری از‬ ‫بی ــن برود‪ .‬جلوگی ــری از ساخت وس ــازهای‬ ‫غیرمج ــاز در س ــطح ته ــران و ش ــهرری‬ ‫به عن ــوان یک ــی از مناط ــق ‪ ۲۲‬گان ــه ای ــن‬ ‫یس ــت که محس ــن‬ ‫نش ــهر از موضوعات ‬ ‫کال ‬ ‫منص ــوری (اس ــتاندار ) ب ــا جدی ــدت ان را‬ ‫موردتوج ــه و در دس ــتورکار ق ــرار داده‪.‬‬ ‫اس ــتاندار ته ــران بابیان اینک ــه پ ــروژه‬ ‫ساخت وس ــاز غیرمج ــاز شناسایی نش ــده ‬ ‫انتصاب عضو‬ ‫هیئت نظارت مرکزی بر اموزشگاه های ازاد کشور‬ ‫سرپرست معاونت میراث فرهنگی مازندران اعالم کرد؛‬ ‫از حاشیه تا شهر؛‬ ‫پرویـن حسـینی‪ /‬باتوج هبـه رونـد افزایشـی مبتالیـان بـه بیمـاری کوویـد‪۱۹-‬‬ ‫و احتمـال شـروع خیـز جدیـد بیمـاری در کشـور‪ ،‬جلسـه مدیریـت و کنتـرل‬ ‫کوویـد‪ ۱۹-‬دانشـگاه به ریاسـت دکتـر علـی محمدیـان (رئیـس دانشـگاه) و بـا‬ ‫حضـور معاونیـن و مدیـران دانشـگاه حضـوری و بـا شـرکت ویدئوکنفرانسـی‬ ‫مدیران شبکه های بهداشت ودرمان شهرستان ها در سالن جلسات ریاست‬ ‫دانشـگاه برگـزار شـد‪ .‬دکتـر محمدیـان ضمـن هشـدار جـدی درخصـوص سـیر‬ ‫ُ‬ ‫افزایـش نسـبی کرونـا و سـویه جدیـد امیکـرون در کشـور و برخـی از اسـتان ها‬ ‫اظهار داشـت‪ :‬باتوجه به انجام سـفرهای استانی‪ ،‬تجمعات مراسـم روز عرفه و‬ ‫عید قربان‪ ،‬بازگشت حجاج‪ ،‬مراسم ایام محرم و پیاده روی اربعین و بازگشایی‬ ‫یسـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬زنـگ‬ ‫مـدارس‪ ،‬رعایـت دسـتورالعمل های بهداشـتی ضرور ‬ ‫یسـت و‬ ‫خطـر احتمـال خیـز جدیـد کرونـا در دنیـا و در کشـور مـا بسیارجد ‬ ‫یهـای دقیـق و پیشـگیرانه دراین خصـوص صـورت بگیـرد‪ .‬وی‬ ‫بایـد برنامه ریز ‬ ‫تا کیـد کـرد‪ :‬درحال حاضـر تزریـق دز یـاداور وا کسـن کرونـا و اسـتفاده از ماسـک‬ ‫در فضاهای بسـته و تجمعات مردمی و اسـتفاده از ظرفیت رسـانه ای اسـتان‬ ‫به عنـوان مداخلـه مهـم بـرای پیشـگیری از کرونـا و بیماری هایـی ازقبیـل وبـا و‬ ‫تب خونریزی دهنده کریمه کنگو ضرورت است‪ .‬دراین جلسه اخرین وضعیت‬ ‫بیماری کرونا و تزریق وا کسن در استان توسط معاون امور بهداشتی دانشگاه‬ ‫تشـریح شـد و مدیـران شـبکه های بهداشـت ودرمان شهرسـتان ها دربـاره‬ ‫امادگـی شهرسـتان های اسـتان دربـاره مقابلـه با شـیوع احتمالی سـویه جدید‬ ‫مطالبـی ارائـه دادند‪.‬‬ ‫مازندران‬ ‫ی ــا تفکی ــک اراض ــی و ش ــروع ساخت وس ــاز‬ ‫بای ــد از ش ــهرداری پروانه اخذ کنن ــد؛ وگرنه‬ ‫ش ــهرداری ب ــا متخلف ــان ب هج ــد و قاط ــع‬ ‫براس ــاس قان ــون برخ ــورد خواه ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫ساخت وس ــازهای غیرمجاز ناشی از ضعف‬ ‫نظارت ــی دس ــتگاه های متول ــی در مناط ــق‬ ‫مختلف ش ــهری و روستایی شهرستان ری‬ ‫ظرف پارس ــال ب هح ــدی افزای ــش یافت که‬ ‫مدی ــر جه ــاد کش ــاورزی این شهرس ــتان از‬ ‫قلع وقم ــع ‪۶ ۳۴‬م ــورد خب ــر داد و گفت که‬ ‫‪ ۱۰۷‬هکت ــار از زمین های مرغوب کش ــاورزی‬ ‫شهرس ــتان ری نی ــز ازادس ــازی ش ــد‪.‬‬ ‫جبرائی ــل برادری گف ــت‪ :‬کار قلع وقمع این‬ ‫ساخت وس ــازها ب ــا حض ــور عوام ــل نیروی‬ ‫انتظام ــی‪ ،‬جه ــاد کش ــاورزی‪ ،‬نماین ــدگان‬ ‫دادس ــتانی‪ ،‬بخش ــداری ها و ش ــهرداری ها‬ ‫انجام ش ــد‪ .‬این مس ــئول خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫باتوج هب ــه صراح ــت و قاطعی ــت دس ــتگاه‬ ‫قض ــا و ع ــزم راس ــخ جه ــاد دربرخوردب ــا‬ ‫اخاللگران‪ ،‬پیش ــگیری از ساخت وسازهای‬ ‫غیرمجاز ب ــرای حفظ زمین های ارزش ــمند‬ ‫زراعی و باغ ها و جلوگیری از سوءاس ــتفاده‬ ‫دالالن باجدیت در دستورکار قرار دارد‪ .‬وی‬ ‫از همه مالکان و کش ــاورزان خواس ــت قبل‬ ‫از هرگون ــه اقدام ــی درزمین ــه ساخت وس ــاز‬ ‫نه ــای کش ــاورزی ب ــا مدیری ــت‬ ‫در زمی ‬ ‫جهاد کشاورزی شهرس ــتان مکاتبه داشته‬ ‫باش ــند‪ .‬به اعتق ــاد کارشناس ــان مهم ترین‬ ‫عوامل افزایش ساخت وس ــازهای غیرمجاز‬ ‫در ته ــران و منطق ــه ‪ ۲۰‬ک ــه ری را در خ ــود‬ ‫جای داده در گذشـــته فرار از قانون‪ ،‬ازادی‬ ‫عمل غیرقانونی‪ ،‬کاهش مزایای اقتصادی‪،‬‬ ‫مش ــکالت قانونی تش ــدیدکننده ضعف در‬ ‫نظارت اس ــت‪ .‬ا گرچه کوتاهی دستگاه ها و‬ ‫س ــازمان های دولتی و متولیان بخش های‬ ‫دولت ــی و خصوص ــی در نظ ــارت و پیدایش‬ ‫مناف ــع و درامده ــای غیرقانون ــی و فق ــدان‬ ‫یس ــت‬ ‫ا گاهی نس ــبت ب ــه قان ــون از عوامل ‬ ‫ت وس ــازهای‬ ‫ک ــه در تغییر کاربری ها و ساخ ‬ ‫غیر مج ــاز دخی ــل ب ــوده و هس ــت‪.‬‬ ‫رزیتا توکلی‪ /‬دکتر امیرحسـین نادری؛ مدیرعامل شـرکت سـرمایه گذاری صدر‬ ‫تامین با حضور در ذوب اهن اصفهان ضمن دیدار و گفت وگو با مدیرعامل و‬ ‫دیگر مسئولین این شرکت از خط تولید و پروژه های توسعه ذوب اهن بازدید‬ ‫کـرد‪ .‬مدیرعامـل صـدر تامیـن ذوب اهـن اصفهـان را مایه افتخـار تمام صنعت‬ ‫فوالد کشور دانست و گفت‪ :‬این مجتمع عظیم صنعتی رسالت تامین منابع‬ ‫انسـانی بـرای صنعـت کشـور به ویـژه صنعـت فـوالد را به خوبـی انجـام داده و‬ ‫امیـدوارم همچنـان ایـن نقـش کلیـدی را بـرای صنعـت کشـور ایفا نمایـد‪ .‬این‬ ‫شـرکت بـرای حـل مشـکالت مربـوط بـه تامیـن پایـدار مـواد اولیـه تمهیـدات‬ ‫خوبـی اندیشـیده تـا بتوانـد اساسـی این مسـائل را حـل کنـد و حاصـل ایـن‬ ‫تمهیدات را در افزایش تولید ان می تواند مشاهده نمود‪ .‬صنعت فوالد کشور‬ ‫روی لبـه تکنولـوژی حرکـت می کنـد و بـا یـاری خداونـد هیـچ قدرتـی نمی تواند‬ ‫مانـع پیشـرفت و حرکـت روبه رشـد این صنعت شـود‪ .‬ذوب اهـن اصفهان یک‬ ‫کارخانه نیست بلکه یک صنعت است و ازاین رو با نگرش صنعت داری اداره‬ ‫می شود که یکی از دستاوردهای ان‪ ،‬تربیت نیروی انسانی ماهر برای صنعت‬ ‫کشـور اسـت‪ .‬دکتر نادری گفت‪ :‬ذوب اهن اصفهان در مسـیر تحول و توسـعه‬ ‫ً‬ ‫قـرار دارد و قطعـا هلدینـگ صـدر تامیـن از پروژه هـای توسـعه ایـن مجتمـع‬ ‫عظیـم صنعتـی کـه منجـر بـه افزایـش تولیـد و بهـره وری شـود بـا تمـام قـدرت‬ ‫حمایـت می کنـد‪ .‬مهنـدس ایـرج رخصتـی؛ مدیرعامـل ذوب اهـن اصفهـان‬ ‫نیـز دراین دیـدار از اولویـت دادن بـه فعالیت هـای دانش بنیـان به منظور رشـد‬ ‫تکنولـوژی دراین مجتمـع عظیـم صنعتـی خبـر داد و گفـت‪ :‬ایـن شـرکت بـا‬ ‫همدلـی تمـام تالشـگران و مسـئولین خـود‪ ،‬اهـداف بزرگی را دنبـال می کند که‬ ‫در سـه ماهه اول امسـال در رشـد تولید و صادرات‪ ،‬نمود پیدا کرده اسـت‪ .‬وی‬ ‫ابـراز امیـدواری نمـود بـا رشـد تولیـد محصـوالت جدیـد و بـا ارزش افـزوده بـاال و‬ ‫دسـت یابی به تولید سـه میلیون تن‪ ،‬امسـال شـاهد تحول و شکوفایی بیشتر‬ ‫ایـن مجتمع عظیم صنعتی باشـیم‪.‬‬ ‫مدیرکل ارشاد استان قزوین تاکید کرد؛‬ ‫صدور هرگونه مجوز چاپ‬ ‫فقط توسط اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی ‬ ‫علی بهبهانی‪ /‬مدیرکل فرهنگ وارشاد‬ ‫اسلامی اسـتان قزویـن گفـت‪ :‬صـدور‬ ‫هرگونـه مجـوز چـاپ در رسـته های‬ ‫مختلـف فقـط توسـط اداره کل‬ ‫فرهنگ وارشـاد اسالمی سـت و هیـچ‬ ‫اتحادیـه ای حـق صـدور جـواز کسـب در‬ ‫حـوزه چـاپ را بـدون هماهنگـی بـا ایـن‬ ‫اداره کل نـدارد‪ .‬محمدحسـین فائـزی طـی نامـه ای خطـاب بـه اتحادی ههـای‬ ‫لوازم التحریـر و کتاب فروشـان‪ ،‬خدمـات رایانـه ای و عکاسـان و فیلم بـرداران‬ ‫قزویـن دسـتورالعمل صـدور مجـوز بـرای واحدهـای چاپـی مصوبـه وزارت‬ ‫فرهنگ وارشاد اسالمی را به منظور رعایت دقیق دستورالعمل یادشده ارسال‬ ‫کـرد‪ .‬بر اسـاس همیـن گـزارش در متـن نامـه امـده اسـت کـه تنهـا مرجـع صـدور‬ ‫مجـوز بـرای هرگونـه فعالیـت چاپـی‪ ،‬وزارت فرهنگ وارشـاد اسلامی و ادارات‬ ‫کل اسـتانی ایـن وزارتخانـه اسـت‪ .‬مدیـرکل فرهنگ وارشـاد اسلامی اسـتان‬ ‫قزویـن با اشـاره به اینکه علی رغـم تذکـر در سـنوات گذشـته‪ ،‬متاسـفانه بـدون‬ ‫نظـارت و هماهنگـی بـا ایـن اداره کل مجوزهـای در زمینـه چاپ صادر شـده که‬ ‫این امـر سـبب خـروج برخـی واحدهـای چاپـی از چرخـه قانـون و چتـر نظارتـی‬ ‫ایـن اداره کل و متعاقـب ان بـروز تخلفـات فراوانـی در این حـوزه شـده اسـت‪.‬‬ ‫با عنایت به لزوم تصمیم گیری قاطع در این خصوص و به منظور نظارت قانونی‬ ‫بـر رونـد صـدور مجـوز و نظـارت بـر عملکـرد اصنـاف یادشـده از تاریخ ابلاغ این‬ ‫بو کار در انـواع زمینه هـای چـاپ بـه‬ ‫نامـه صـدور هرگونـه مجـوز صنفـی و کسـ ‬ ‫ً‬ ‫روال گذشـته متوقـف شـده و صرفـا تحت نظـارت معاونت فرهنگی و رسـانه ای‬ ‫ایـن اداره کل اجرایـی شـود‪ .‬فائـزی در پایـان باتا کید بـر رعایـت کامـل قانـون و‬ ‫دستورالعمل ها از سوی صنوف ذی ربط افزود‪ :‬تخطی از این ابالغیه منجر به‬ ‫رسـیدگی موضـوع از طریـق مراجـع قضایـی خواهـد شـد‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬تیر ‪ 13 1401‬ذوالحجه ‪ 13 1443‬جوالی ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2543‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫درراستای ارتقای فرهنگ ترافیک شهری راه اندازی شد؛‬ ‫به روایت تصویر‬ ‫برای نخستین بار برگزار شد؛‬ ‫مراسم عقد چهار زوج جوان شهر مالرد‬ ‫در مصلی نماز جمعه‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫اولین وب سایت و تلویزیون اینترنتی‬ ‫ویژه ترافیک شهری‬ ‫درراسـتای ارتقـای فرهنـگ ترافیـک شـهری‪ ،‬محمـد بهمنـی (شـهردار ملارد) از راه انـدازی‬ ‫اولین وب سایت و تلویزیون اینترنتی ویژه ترافیک شهری در این شهر خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری مالرد؛ مهندس محمد بهمنی ساماندهی‬ ‫نطـرح در‬ ‫فضـای تـردد شـهر و توجـه بـه مسـایل ترافیـک شـهری را از اهـداف اجـرای ای ‬ ‫سـطح شـهر دانسـت و گفـت‪« :‬بـا مصوبـه شـورای ترافیـک شهرسـتان ملارد‪ ،‬درراسـتای‬ ‫ایجاد نظم و گسترش فرهنگ ترافیک در سطح شهر‪ ،‬کنترل و نظارت بر ترافیک شهری‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مدیریت هرچه بهتر بحران های ترافیکی احتمالی‪ ،‬این طرح اجرا شد که قطعا این اقدام‬ ‫می تواند در کاهش بار ترافیک و اتالف وقت شـهروندان تاثیر بسـزایی داشـته باشـد»‪ .‬وی‬ ‫نطـرح‪ ،‬رسـیدن بـه یـک شـهر الکترونیـک‬ ‫در ادامـه افـزود‪« :‬یکـی از اهـداف مـا از اجـرای ای ‬ ‫یتـوان اشـنایی و پیا مهـای ترافیکـی بـدون‬ ‫اسـت و عالو هبـر اسـتفاده از ابزارهـای نویـن‪ ،‬م ‬ ‫واسـطه در سـطح شـهر را ب هصـورت انالیـن دراختیـار شـهروندان گذاشـت کـه تاثیـر موثری‬ ‫در هوشمندسـازی شـهر خواهـد داشـت»‪ .‬محمد بهمنی در پایان‪ ،‬ایجـاد ارامـش در تردد‬ ‫نطـرح برشـمرد و گفـت‪« :‬از شـهروندان فهیـم شـهر‬ ‫شـهروندان را یکـی دیگـر از مزایایـی ای ‬ ‫ملارد می خواهیـم کـه بـا رعایت موازین و قوانین در سـطح شـهر‪ ،‬درراسـتای ایجاد شـهری‬ ‫ایمن و بدون معضل ترافیک همکاری های الزم را داشته باشند»‪ .‬وب سایت ترافیکی شهر‬ ‫ملارد بـه ادرس ‪ http://traffic.malard.ir‬دراختیـار شـهروندان اسـت‪.‬‬ ‫تقدیر شورای اسالمی از بهمنی‪ ،‬شهردار مالرد‬ ‫جابجایی روزانه بیش از ‪ ۱۰‬هزار نفر مسافر‬ ‫توسط ناوگان اتوبوسرانی و تا کسیرانی شهرداری مالرد به شهر کرج‬ ‫روزانـه تعـداد ‪ 10‬هـزار مسـافر توسـط نـاوگان اتوبوسـرانی و تا کسـیرانی شـهرداری ملارد بـه‬ ‫یشـوند‪ .‬ب هگـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری‬ ‫شـهر کـرج جابجـا م ‬ ‫مالرد؛ روزانه بیش از ‪ ۱۰‬هزار نفر از شـهروندان شـهر مالرد‪ ،‬جهت رفت وامدشـان به شـهر‬ ‫کرج‪ ،‬از ناوگان اتوبوسـرانی و تا کسـیرانی شـهرداری مالرد بهره برداری می کنند‪ .‬مهندس‬ ‫محمـد بهمنـی (شـهردار ملارد) در تشـریح خبـر فـوق اعلام داشـت‪« :‬درراسـتای ارائـه‬ ‫خدمـات جهـت جابجایـی شـهروندان و همشـهریان عزیز به شـهر کـرج ب هصـورت روزانه‬ ‫یشـود‪:‬‬ ‫و مسـتمر‪ ،‬هم زمان از ناوگان اتوبوسـرانی و تا کسـیرانی به شـرح ذیل اسـتفاده م ‬ ‫سهـای ملکـی و بخـش خصوصـی‪ -1 :‬میـدان ملارد‪ -‬پایانـه شـهید‬ ‫الـف) نـاوگان اتوبو ‬ ‫سـلطانی (متـرو کـرج)‪ ،‬بـا تخصیـص ‪ 18‬دسـتگاه اتوبـوس و بـا ایسـتگاه ثابـت واقـع پایانـه‬ ‫ً‬ ‫چهـارراه ملارد بـا جابجایـی مسـافر روزانـه حـدودا بیـش از ‪ ۳۳۰۰‬نفـر؛ ‪ -2‬خـط مارلیـک‪-‬‬ ‫پایانـه شـهید سـلطانی (متـرو کـرج)‪ ،‬بـا تخصیـص ‪ 17‬دسـتگاه اتوبوس با شـروع ایسـتگاه‬ ‫ً‬ ‫واقـع در میـدان ارتـش فـاز سـه مارلیـک بـا جابجایی مسـافر روزانه حـدودا بیـش از ‪۳۴۰۰‬‬ ‫نفر‪ -‬ب) ناوگان تا کسیرانی با اختصاص ‪ 140‬دستگاه تا کسی‪ -1 :‬خط تا کسیرانی میدان‬ ‫ملارد‪ -‬سراسـیاب‪ -‬کـرج‪ ،‬بـا اختصـاص ‪ 100‬دسـتگاه تا کسـی بـا جابجایـی مسـافر روزانـه‬ ‫ً‬ ‫حـدودا بیـش از ‪ 2700‬نفـر؛ ‪ -2‬خـط تا کسـیرانی فـاز سـه مارلیک‪ -‬پایانه شـهید سـلطانی‬ ‫ً‬ ‫(متـرو کـرج)‪ ،‬بـا اختصـاص ‪ 40‬دسـتگاه تا کسـی بـا جابجایـی مسـافر روزانـه حـدودا بیش‬ ‫از ‪ 1000‬نفـر»‪.‬‬ ‫کارگاه اموزشـی ا کسـیر عزت نفـس بـا موضـوع "چگونـه عزت نفـس خـود را بـاال ببریـم؟" در‬ ‫سـالن اجتماعات فرهنگسـرای سـبا برگزار شـد‪ .‬به گزارش روابط عمومی شـورای اسلامی و‬ ‫شـهرداری صباشـهر؛ در این کارگاه اموزشـی‪ ،‬اسـتاد میرزایی‪ ،‬به عنوان سـخنران‪ ،‬در ابتدا‪،‬‬ ‫یسـت کـه فـرد دربـاره ارزش‬ ‫نطـور تعریـف کـرد‪« :‬عزت نفـس بـاور و اعتقاد ‬ ‫عزت نفـس را ای ‬ ‫و اهمیـت خـود دارد و بـا اعتمـاد نفـس فـرق دارد‪ .‬عزت نفـس در کودکـی شـکل می گیـرد و‬ ‫یشـود و به عنـوان‬ ‫گسـالی بـا کمبـود عزت نفـس مواجـه م ‬ ‫ا گـر درسـت شـکل نگیـرد‪ ،‬در بزر ‬ ‫یهـا در زندگـی اثرگـذار اسـت»‪ .‬وی در اخـر بـه‬ ‫تهـا و تصمیم گیر ‬ ‫مانعـی بـرای توسـعه مهار ‬ ‫راهکارهای افزایش عزت نفس اشاره کرد ازجمله‪ -۱:‬زندگی ا گاهانه؛‪ -۲‬پذیرفتن خود؛‪-۳‬‬ ‫مسـئولیت پذیری؛ ‪ -۴‬ابـراز وجـود؛ ‪ -۵‬داشـتن هـدف و ‪ ...‬ایشـان همچنیـن یاداور شـد که‬ ‫عزت نفس را در کودکان خود پرورش دهیم تا در بزرگ سالی مانعی برای توسعه مهارت ها‬ ‫نهـا در زندگی نشـود‪.‬‬ ‫و تصمیم گیـری ا ‬ ‫مراسم افتتاحیه نمایشگاه اسوه حوزه دو برداران و حوزه هفت خواهران حوزه مقاومت‬ ‫بسـیج ناحیـه دو حبیـب ابـن مظاهـر صباشـهر‪ ،‬بـا حضـور مهنـدس ملکـی (شـهردار )‪،‬‬ ‫اعضـای شـورای اسلامی صباشـهر‪ ،‬سـرهنگ ترکمانـی (معاونـت حـوزه سـپاه ناحیـه‬ ‫شهرسـتان شـهریار ) و جمعی از بسـیجیان برگزار شـد و برادر بسیجی شیرزادی (فرمانده‬ ‫حوزه بسـیج صباشـهر) پیرامون فعالیت های پایگاه های تابعه‪ ،‬مطالبی را بیان داشـت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شـورای اسلامی و شـهرداری صباشـهر؛ در حاشـیه این مراسـم‪،‬‬ ‫مهندس ملکی با تقدیر از زحمات بسیجیان صباشهر اظهار داشت‪« :‬بسیجی بودن و‬ ‫یشـود‪ .‬این بسـیج است که‬ ‫یسـت بزرگ که نصیب هرکسـی نم ‬ ‫بسـیجی ماندن‪ ،‬افتخار ‬ ‫در همـه عرص ههـا‪ ،‬علی الخصـوص خدمت رسـانی به مـردم‪ ،‬پیش قدم بوده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫ضمن ارزوی توفیق برای همه بسـیجیان سلحشـور‪ ،‬امادگی شـهرداری را جهت هرگونه‬ ‫همـکاری و مشـارکت در زمین ههـای اجتماعـی‪ ،‬فرهنگـی و غیـره اعلام کرد‪.‬‬ ‫کشف ‪ 11‬دستگاه ماینر در اسالمشهر‬ ‫اسالمشـهر گفـت‪« :‬در ایـن رابطـه‪ ،‬یـک متهـم دسـتگیر‬ ‫و پـس از تشـکیل پرونـده تحویـل مرجـع قضائـی شـد»‪.‬‬ ‫سـرهنگ علـی اقـا کارخانـه از شـهروندان درخواسـت کـرد‬ ‫هرگونه موارد مشکوک را ازطریق سامانه ‪ 110‬با فوریت های‬ ‫پلیسـی در میـان بگذارنـد‪.‬‬ ‫منزل مسکونی‪ ،‬محل فعالیت یک شرکت هرمی در رباط کریم‬ ‫در دسـتورکار پلیـس قـرار گرفـت»‪ .‬فرمانـده انتظامـی‬ ‫شهرسـتان رباط کریـم گفـت‪« :‬بـا تحقیقـات به عمل امده‪،‬‬ ‫صحـت موضـوع بـرای پلیـس محـرز شـد و محـل فعالیـت‬ ‫اعضای این باند‪ ،‬در یکباب منزل مسکونی در رباط کریم‬ ‫شناسـایی شـد»‪ .‬ایـن مقـام انتظامـی بااعالم اینکـه‬ ‫کارا گاهـان پلیـس ا گاهـی‪ ،‬بـا هماهنگـی قضائـی بـه محل‬ ‫موردنظر اعزا مشـده و ‪ 10‬نفر از اعضای این شـرکت هرمی‬ ‫را دسـتگیر کردنـد‪ ،‬اذعـان داشـت‪« :‬چندیـن جلـد کتـاب‬ ‫و جـزوه اموزشـی درخصـوص فعالیـت و عضوگیـری در‬ ‫یه ــا و‬ ‫دهی ــار و اعض ــای ش ــورای اس ــامی روس ــتای ال ــورد‪ ،‬به مناس ــبت روز دهیار ‬ ‫ش ــهرداری ها‪ ،‬در دفتر ش ــهردار صباش ــهر حضور پیدا کردند و از زحم ــات و تالش های‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان بهارسـتان از دسـتگیری‬ ‫لقـاپ حرفـه ای و کشـف ‪ 390‬دسـتگاه گوشـی‬ ‫دو موبای ‬ ‫تلفـن همـراه سـرقتی خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش خبرنـگار پایـگاه‬ ‫خبـری پلیـس؛ سـرهنگ محمدرضـا علیـزاده بـا اعلام‬ ‫ایـن خبـر اظهـار داشـت‪« :‬در پـی وقـوع چندیـن فقـره‬ ‫موبایل قاپـی در شهرسـتان بهارسـتان‪ ،‬بررسـی موضـوع‬ ‫ب هصـورت ویـژه در دسـتورکار مامـوران قـرار گرفـت»‪ .‬وی‬ ‫افزود‪« :‬در بررسـی های اولیه مشـخص شـد که دو سـارق‪،‬‬ ‫به وسـیله یـک موتورسـیکلت سـرقتی‪ ،‬ابتـدا طعم ههـای‬ ‫خـود را شناسـایی کـرده و در فرصتـی مناسـب‪ ،‬اقـدام‬ ‫یکـه هزینـه پسـت کمتـر از‬ ‫پسـت را ارسـال می کنیـد‪ .‬درحال ‬ ‫نهـا مبلغـی بیـن ‪ ۳۰‬تـا ‪ ۵۰‬هـزار‬ ‫یشـود‪ ،‬ا ‬ ‫‪ ۱۰‬هـزار تومـان م ‬ ‫تومـان از شـما درخواسـت می کننـد‪ .‬بعـد از ارسـال مدارک‬ ‫خواسته شده برای کارفرما‪ ،‬کارهایی که به شما پیشنهاد‬ ‫یشـود شـامل انتشـار ا گهـی در سـایت ها و شـبکه های‬ ‫م ‬ ‫اجتماعـی و جـذب کارجویـان دیگـر اسـت و در ازای ان بـه‬ ‫نهـا بـا ایجـاد‬ ‫شـما مبلغـی را پیشـنهاد می کننـد‪ .‬درواقـع ا ‬ ‫یک سـازمان هرمی‪ ،‬از افراد جویای کار با وعده اسـتخدام‬ ‫و درامـد بـاال در حـال کاله بـرداری هسـتند»‪.‬‬ ‫بررسـی و رسـیدگی موضـوع در دسـتورکار مامـوران پلیـس‬ ‫قـرار گرفـت»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪« :‬مامـوران انتظامـی بـا رصـد‬ ‫اطالعاتی و هماهنگی به عمل امده با مقام قضائی‪ ،‬موفق‬ ‫شـدند محـل را شناسـایی و در بازرسـی به عمل امـده ‪11‬‬ ‫دسـتگاه ماینـر اسـتخراج ارز دیجیتـال را بـه ارزش تقریبـی‬ ‫ُ‬ ‫نه میلیاردریال کشف کنند»‪ .‬فرمانده انتظامی شهرستان‬ ‫دیدار دهیار و اعضای شورای اسالمی روستای الورد با شهردار صباشهر‬ ‫مدیریت شـــهری صباشـــهر قدردانـــی کردند‪ .‬به گزارش روابط عمومی شـــورای اس ــامی‬ ‫و شـــهرداری صباشـــهر؛ دهیار و اعضای شـــورای اســـامی روســـتای الورد‪ ،‬دراین دیدار‬ ‫درراســـتای بیـــان درخواســـت های مردمـــی و همچنیـــن تعامـــل و همیـــاری بیش ــتر با‬ ‫مهنـــدس علـــی ملکـــی (شـــهردار صباشـــهر) نیـــز ســـخنانی را بیـــان کردنـــد‪ .‬مهندس‬ ‫علـــی ملکـــی ضمـــن تبریـــک متقابـــل ایـــن روز بـــه دهیـــار و اعضای شـــورای اس ــامی‬ ‫روســـتای الورد و اســـتماع درخواســـت ها و ســـخنان اعضای شورای اســـامی روستای‬ ‫الـــورد گفـــت‪« :‬روســـتاهای حـــوزه‪ ،‬حریم جزیی از شـــهر صباشـــهر هســـتند و مجموعه‬ ‫مدیریتی صباشـــهر هر چه در توان داشـــته باشـــد برای تسهیل مشـــکالت روستاییان‬ ‫بکار خواهد بســـت»‪ .‬وی افزود‪« :‬روســـتاها‪ ،‬اصل بنیادین شـــهرها هســـتند و توجه به‬ ‫امکانـــات شـــهری‪ ،‬نگاه به اصـــل پابرجا بودن روستاهاســـت که ان شـــاءاهلل تمام تالش‬ ‫ما توجه به نیازها و زیرســـاخت های روســـتاها‪ ،‬باتوجه به قوانین و راهکارهای مناس ــب‬ ‫پیش روســـت»‪.‬‬ ‫دستگیری موبایل قاپان بهارستان؛ کشف ‪ 390‬دستگاه گوشی تلفن همراه‬ ‫کاله برداری با انتشار ا گهی کار در منزل‬ ‫فرمانـده انتظامـی رباط کریـم از شناسـایی یـک شـرکت‬ ‫هرمـی و دسـتگیری ‪ 10‬تـن از اعضـای ان خبـر داد‪.‬‬ ‫سرهنگ علی زنگنه در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری‬ ‫پلیـس؛ بابیان اینکـه فعالیـت در قالب شـرکت های هرمی‬ ‫مانـع رشـد و شـکوفایی اقتصـادی شـده و ریشـه و انگیـزه‬ ‫یبـرد‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬فعالیـت این گونه‬ ‫تولیـد را از بیـن م ‬ ‫شـرکت ها هیچ گونـه وجهـه قانونـی نـدارد»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«باتوج هبـه دریافـت خبـری مبنی بر فعالیـت اعضای یک‬ ‫شـرکت هرمـی در شهرسـتان رباط کریـم‪ ،‬بررسـی موضـوع‬ ‫دیدار فرمانده حوزه دو حبیب ابن مظاهر‬ ‫و بسیجیان‪ ،‬با مهندس ملکی؛ شهردار صباشهر‬ ‫یهـا‪ ،‬شـیرزادی (فرمانـده حـوزه دو بسـیج حبیـب ابـن‬ ‫به مناسـبت ‪ ۱۴‬تیرمـاه‪ ،‬روز شـهرداری ها و دهیار ‬ ‫یهـا و شـهرداری ها در دفتـر شـهردار‬ ‫مظاهـر) بـه همـراه تعـدادی از بسـیجیان‪ ،‬به مناسـبت روز دهیار ‬ ‫صباشـهر حاضـر و بـه تالشـگران ایـن عرصـه‪ ،‬خسـته نباشـید گفتنـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی شـورای‬ ‫اسلامی و شـهرداری صباشـهر؛ دراین دیدار صمیمی‪ ،‬مهندس ملکی (شـهردار صباشـهر) طی سـخنانی‬ ‫متـر اسـت و برنامه هـای‬ ‫بیـان داشـت‪« :‬خدمـت بـه شـهروندان‪ ،‬بسـیارمهم و رضایتمنـدی انـان مه ‬ ‫شـهرداری نیـز بـر ایـن اصـل اسـت»‪.‬‬ ‫افتتاح نمایشگاه اسوه در صباشهر‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان اسالمشـهر‪ ،‬از کشـف ‪11‬‬ ‫دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال "بیت کوین" به ارزش‬ ‫ُ‬ ‫تقریبـی نـه میلیاردریال خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش خبرنگار پایگاه‬ ‫خبـری پلیـس؛ سـرهنگ علـی اقـا کارخانـه در تشـریح ایـن‬ ‫خبـر گفـت‪« :‬بـا دریافـت خبـری مبنی بر اسـتفاده غیرمجاز‬ ‫از دسـتگاه ماینـر اسـتخراج ارز دیجیتـال در اسالمشـهر‪،‬‬ ‫برگزاری انتخابات تعیین نماینده خط‬ ‫تا کسی سه راه مارلیک به فاز سه مارلیک‬ ‫به منظـور ایجـاد نظـم بهتـر بیـن تا کسـی داران‪ ،‬انتخابـات تعییـن نماینـده خطـوط‬ ‫تا کسـی داران تحـت پوشـش سـازمان حمل ونقـل بـار و مسـافر در خطوط مختلـف برگزار‬ ‫می شـود‪ .‬به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شـهرداری مالرد؛ درهمین راسـتا‬ ‫جلسـه تعییـن نماینـده خـط سـه راهی مارلیـک‪ -‬فـاز سـه مارلیـک‪ ،‬بـا حضـور و نظـارت‬ ‫عوامـل بازرسـی نظـارت سـازمان‪ ،‬جهـت انجـام بهتـر امـورات و برقـراری نظـم و انضبـاط‬ ‫در خطـوط تا کسـی تحـت نظـارت سـازمان مدیریـت حمل ونقل بار و مسـافر انجام شـد‪.‬‬ ‫کارگاه اموزشی ا کسیر عزت نفس‬ ‫سـرهنگ موسـوی (رئیـس پلیـس فتـا غـرب اسـتان‬ ‫ً‬ ‫تهـران) گفـت‪« :‬اخیـرا ا گهی هایـی با موضـوع تولید محتوا‬ ‫ب هصـورت دورکاری و همچنیـن فعالیـت در شـبکه های‬ ‫اجتماعـی و انتشـار محتـوا در شـبکه های اجتماعـی‪ ،‬بـا‬ ‫درامدهـای میلیونـی در سـطح اینترنـت به وفـور دیـده‬ ‫یهـا‪ ،‬کارفرمـا از شـما‬ ‫یشـود‪ .‬در تمـاس بـا ایـن ا گه ‬ ‫م ‬ ‫می خواهـد کـه بـرای دریافـت فـرم اسـتخدام‪ ،‬مبلغـی‬ ‫یشـود کـه فـرم‬ ‫را پرداخـت کنیـد و یـا بـه شـما گفتـه م ‬ ‫لشـده و شـما فقـط هزینـه‬ ‫اسـتخدام ازطریـق پسـت ارسا ‬ ‫یهـا‪ ،‬ریاسـت و اعضـای شـورای اسلامی‬ ‫به مناسـبت ‪ 14‬تیرمـاه روز شـهرداری ها و دهیار ‬ ‫شـهر ملارد بـا بهمنـی شـهردار ملارد دیـدار کردنـد‪ .‬ب هگـزارش مدیریـت ارتباطـات و‬ ‫امـور بین الملـل شـهرداری ملارد؛ به مناسـبت چهاردهـم تیرمـاه‪ ،‬روز شـهرداری ها و‬ ‫دهیاری ها‪ ،‬رئیس و اعضای شـورای اسلامی شـهر مالرد‪ ،‬با حضور در سـاختمان مرکزی‬ ‫شـهرداری بـا بهمنـی (شـهردار ملارد) دیـدار کردنـد‪ .‬دراین دیـدار مالئـی (رئیـس شـورای‬ ‫ً‬ ‫اسلامی شـهر مالرد) این روز را به فعاالن این عرصه خصوصا شـهردار مالرد تبریک گفته‬ ‫و ارزوی موفقیت ایشـان را از درگاه خداوند منان خواسـتار شـد و در پایان با اهدای گل‬ ‫و لـوح سـپاس از ایشـان تقدیـر کردنـد‪.‬‬ ‫نهـا کشـف شـد»‪ .‬سـرهنگ‬ ‫شـرکت های هرمـی نیـز از ا ‬ ‫زنگنـه اضافـه کـرد‪« :‬متهمـان غیربومـی بـرای ایجـاد‬ ‫هماهنگـی و برنامه ریـزی بـرای جـذب اعضـای جدیـد در‬ ‫حال فعالیت بودند»‪ .‬وی در پایان بابیان اینکه متهمان‬ ‫بـا تشـکیل پرونـده بـه مرجـع قضائـی معرفـی شـدند‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬علیرغـم هشـدارهای مسـتمر پلیـس‬ ‫و تلاش بـرای اشکارسـازی ماهیـت مجرمانـه این گونـه‬ ‫شـرکت ها‪ ،‬متاسـفانه هنوز شـاهد فریب جوانانی هستیم‬ ‫کـه دارایـی خـود را در ایـن راه نابـود می کننـد»‪.‬‬ ‫بـه سـرقت موبایـل شـهروندان می کردنـد»‪ .‬ایـن مقـام‬ ‫انتظامی تصریح کرد‪« :‬ماموران با انجام اقدامات پلیسی‬ ‫و گشـت زنی های هدفمنـد در نقـاط وقـوع سـرقت‪ ،‬در‬ ‫مرحله اول موفق به کنترل سرقت ها شده و متعاقب ان‬ ‫سـارقان را شناسـایی و بـا هماهنگـی مقـام قضائـی‪ ،‬ان هـا‬ ‫را در مخفیگاهشـان دسـتگیر کردنـد»‪ .‬سـرهنگ علیزاده‬ ‫بابیان اینکه در بازرسـی از مخفیگاه متهمان‪ ،‬تعداد ‪390‬‬ ‫دسـتگاه گوشـی تلفن همراه‪ 30 ،‬دسـتگاه تبلت‪ 15 ،‬عدد‬ ‫ضبـط و پخـش خـودرو‪ ،‬یـک عـدد زاپاس پرایـد‪ ،‬پنج عدد‬ ‫شتـراش و دو دسـتگاه دوربیـن مداربسـته‬ ‫ماشـین ری ‬ ‫کشـف شد‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪« :‬در بررسی سوابق متهمان‬ ‫مشـخص شـد هـر دو‪ ،‬از سـارقان سـابقه دار بـوده و‬ ‫چندیـن مرتبـه بـه همیـن اتهـام دسـتگیر شـده اند»‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان بهارسـتان در خاتمـه از‬ ‫شـهروندان خواسـت مراقبت بیشـتری هنگام استفاده از‬ ‫تلفـن همـراه و کیـف خـود در خیابان هـا و معابـر داشـته و‬ ‫از نگهداری عکس و تصاویر خصوصی در حافظه گوشی‬ ‫خـود خـودداری کننـد؛ چرا کـه درصـورت مفقـود شـدن‬ ‫گوشـی و یـا سـرقت ان‪ ،‬احتمـال سوءاسـتفاده توسـط‬ ‫مجرمـان متصـور اسـت‪.‬‬ ‫کشف انواع کاالی قاچاق در غرب استان تهران‬ ‫فرمانـده انتظامـی اسـتان‪ ،‬از اجـرای طـرح ارتقـای امنیـت اجتماعـی و کشـف بیـش از ‪40‬‬ ‫میلیاردریـال انـواع کاالی قاچـاق خبـر داد‪ .‬سـردار کیـوان ظهیـری در گفت وگـو بـا خبرنـگار‬ ‫پایـگاه خبـری پلیـس؛ بیـان داشـت‪« :‬بـا اجـرای یازدهمیـن مرحلـه طـرح ارتقـای امنیـت‬ ‫اجتماعـی محله محـور‪ ،‬در شـش شهرسـتان غـرب اسـتان تهـران‪ ،‬در ‪ 72‬سـاعت گذشـته‪،‬‬ ‫باهـدف برخـورد بـا کسـانی کـه در فضـای مجـازی اقـدام بـه فـروش مـواد مخـدر‪ ،‬سلاح و‬ ‫مهمـات و اشـیاء غیرمجـاز می کننـد‪ 79 ،‬دسـتگاه خـودرو و موتورسـیکلت مسـروقه کشـف‬ ‫شد»‪ .‬فرمانده انتظامی غرب استان تهران بابیان اینکه پس از اقدامات اولیه و شناسایی‬ ‫سـارقان‪ ،‬بـا هماهنگـی مقـام قضائـی‪ ،‬بـا اجـرای ‪ 327‬حکـم قضائـی‪ 825 ،‬نفـر دسـتگیر‬ ‫شـدند کـه از بیـن ایـن دستگیرشـده ها‪ 351 ،‬نفر سـارق و مال خر بودند‪ ،‬گفـت‪« :‬در جریان‬ ‫اجرای این طرح‪ 13 ،‬باند بزرگ سـرقت منهدم و ‪ 385‬قلم اموال سـرقتی کشـف شـد»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬در حـوزه فضـای مجـازی‪ 34 ،‬پرونـده کشـف و ‪ 29‬نفـر دسـتگیر و ‪ 12‬فقـره پرونـده‬ ‫درخصـوص اراذل واوبـاش و فـروش سلاح و مهمـات در فضای مجازی شناسـایی و کشـف‬ ‫شـدند»‪ .‬سـردار ظهیری بااشـاره به کشف ‪ 381‬کیلوگرم انواع مواد افیونی بیان داشـت‪« :‬در‬ ‫نطـرح‪ 312 ،‬نفـر خرد هفـروش‪ ،‬قاچاقچـی و معتاد مواد مخدر دسـتگیر و‬ ‫جریـان اجـرای ای ‬ ‫به مقامات قضائی تحویل داده شدند»‪ .‬این مقام ارشد انتظامی‪ ،‬بابیان اینکه در اجرای‬ ‫این طرح هفت قبضه سلاح گرم کشـف شـد‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬کشـف ‪ 134‬تیغه سلاح سـرد از‬ ‫نطـرح بـود»‪ .‬فرمانـده انتظامی غرب اسـتان تهران به کشـف بیش‬ ‫دیگـر دسـتاوردهای ای ‬ ‫از ‪ 40‬میلیاردریـال انـواع کاالی قاچـاق اشـاره و تصریـح کـرد‪« :‬دراین خصوص بیش از شـش‬ ‫هزار قلم انواع کاالی قاچاق کشـف و ‪ 13‬نفر نیز دسـتگیر شـد»‪ .‬سـردار ظهیری همچنین‬ ‫در پایان خاطرنشان کرد‪« :‬دستگیری ‪ 65‬نفر از مخالن نظم و امنیت عمومی و نزاع های‬ ‫دسـته جمعی‪ ،‬از سـطح شـش شهرسـتان غـرب اسـتان تهـران از دیگـر نتایـج مهـم اجـرای‬ ‫این طـرح بـود»‪ .‬فرمانـده انتظامـی غـرب اسـتان تهـران در پایـان از شـهروندان خواسـت‬ ‫مراقبـت بیشـتری هنـگام خریـد از فضـای مجازی کننـد و درصورت مشـاهده هرگونـه مورد‬ ‫مشـکوک‪ ،‬ازطریق شـماره تلفن ‪ 110‬به پلیس اطالع رسـانی کنند‪ .‬گفتنی ست با هماهنگی‬ ‫انجام شـده‪ ،‬تمامـی متهمـان دستگیرشـده بـه مقامات قضائی تحویـل داده شـدند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2895

روزنامه سایه 2895

شماره : 2895
تاریخ : 1402/07/10
روزنامه سایه 2894

روزنامه سایه 2894

شماره : 2894
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه سایه 2893

روزنامه سایه 2893

شماره : 2893
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه سایه 2891

روزنامه سایه 2891

شماره : 2891
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه سایه 2890

روزنامه سایه 2890

شماره : 2890
تاریخ : 1402/07/04
روزنامه سایه 2889

روزنامه سایه 2889

شماره : 2889
تاریخ : 1402/07/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!