روزنامه سایه شماره 2541 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2541

روزنامه سایه شماره 2541

روزنامه سایه شماره 2541

‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫ایران‪ ،‬مانع و محدودیتی برای گسترش روابط با پا کستان ندارد‬ ‫رئیس جمهـوری با بیان اینکـه جمهـوری اسلامی ایـران مانـع و‬ ‫محدودیتی برای گسـترش روابط با پا کسـتان ندارد‪ ،‬گفت‪« :‬سـطح‬ ‫فعلـی روابـط تهران‪-‬اسلام اباد متناسـب با ظرفیت های متنـوع دو‬ ‫کشـور نیسـت و برگـزاری منظـم کمیسـیون مشـترک همکاری هـای‬ ‫اقتصـادی می توانـد مسـیر ارتقـای سـطح روابـط دو کشـور را همـوار‬ ‫کنـد»‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی در پاسـخ به‬ ‫تمـاس تلفنـی «شـهباز شـریف» نخسـت وزیر پا کسـتان بـا تبریـک‬ ‫فرارسـیدن عیـد سـعید قربـان بـه دولـت و ملـت دوسـت و بـرادر‬ ‫این کشـور گفـت‪« :‬جمهـوری اسلامی ایـران‪ ،‬اهمیـت زیـادی بـرای‬ ‫روابـط خـود بـا پا کسـتان قائـل اسـت»‪.‬‬ ‫نسل کشی«سربرنیتسا»‬ ‫در چنین روزی در سال ‪1995‬؛ «کشتار سربرنیتسا» به وقوع پیوست؛ یک نسل کشی‬ ‫کـه بـه قتـل بیـش از ‪ 8000‬مـرد و پسـر از سـا کنان بوسـنیایی شـهر مسلمان نشـین‬ ‫یو هرزگوین امروزی) توسـط ارتش جمهوری صرب انجامید‪ .‬این‬ ‫سربرنیتسـا (بوسـن ‬ ‫جنایـت فجیـع‪ ،‬بعـد از جنگ جهانی دوم‪ ،‬بزرگ ترین نسل کشـی در جغرافیـای اروپا‬ ‫ب هشـمار امده اسـت‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬تیر ‪ 11 1401‬ذوالحجه ‪ 11 1443‬جوالی ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2541‬تومان‬ ‫موج تشنگی در سدهای کشور‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫بوریس جانسون‪ :‬داسـتان غریبی سـت‪ .‬روزی روزگاری کشـوری وسـیع بـا‬ ‫استعفانمی دهم! اختیـارات زیـاد بـر یـک دوم ایـن کـره خا کـی حکومـت‬ ‫نسـوی مرزهـا و‪...‬‬ ‫می کـرد؛ از اروپـا بـرای کشـوری در ا ‬ ‫‪2‬‬ ‫در گفت وگوبا «مریم سلیمی» مجری طرح «تپامت» مطرح شد؛‬ ‫‪2‬‬ ‫تپامت؛ برنامه ای هدفمند که در درازمدت‬ ‫به کارافرینی اجتماعی منجر می شود‬ ‫«تپامـت» واژه ای اختصـاری از ترکیـب کلمه هـای «تپه نـوردی» و «سلامت» اسـت‪.‬‬ ‫این طـرح به دنبـال درمـان جسـم و روح انسـان در دل طبیعـت اسـت‪ .‬بعـد از پاندمـی‬ ‫کرونـا‪ ،‬نیـاز رجعـت به طبیعت و خروج از فضاهای سرپوشـیده بیشترازگذشـته احسـاس‬ ‫شـد‪ .‬نیـاز بـه التیـام دردهـای جسـم و روح انسـان بـدون اسـتفاده از دارو تـا نشـاط‬ ‫اجتماعـی و سـازگاری اجتماعـی را همـراه بـا سـبک زندگـی سـالم بـه انسـان برگردانـد‪.‬‬ ‫تپه نـوردی در تپه هـای اطـراف شـهرداری منطقـه ‪ 22‬و اجـرای برنامه هـای خلاق و‬ ‫اموزشـی در توقفگاه هـا‪ ،‬همراهـی و همپایـی مـادران و کـودکان‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫برونـو لـو ِمـر؛ وزیـر اقتصـاد و دارایـی فرانسـه گفت‪« :‬قطـع کامـل واردات گاز از‬ ‫روسـیه بـه اروپـا‪ ،‬یـک احتمـال واقعی سـت‪ .‬اروپـا بایـد بـرای قطع کلـی واردات‬ ‫گاز روسـیه اماده شـود»‪.‬‬ ‫توماج دانش بهزادی؛ بازیگر نمایش «بی چرا زندگان»‪:‬‬ ‫شکل نگاه و رسیدگی مسئولین به حوزه تئاتر‬ ‫ناامیدکنندهاست‬ ‫کاهش قدرت خرید مردم و کسادی بازار میوه‬ ‫نماینده مردم مالیر در مجلس خبر داد‪:‬‬ ‫اصالح ‪ ۶۰‬کیلومتر خطوط فرسوده‬ ‫شبکه اب رسانی مالیر‬ ‫‪6‬‬ ‫مدیرکل اداره کل راهداری استان خبر داد؛‬ ‫‪3‬‬ ‫حامدکاویانپور‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مربیانایرانی‬ ‫چیزی از خارجی ها‬ ‫کم ندارند‬ ‫تولیت استان قدس رضوی‪:‬‬ ‫هویت مردمی جشن های «عید غدیر»‬ ‫حفظ شود‬ ‫اجرای ‪ 40‬کیلومتر روکش اسفالت‬ ‫در راه های مازندران‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫حامدکاویانپور‪:‬‬ ‫رایگان‬ ‫مربیان ایرانی‪ ،‬چیزی از خارجی ها کم ندارند‬ ‫پیشکس ــوت تی ــم فوتب ــال پرس ــپولیس گف ــت؛ تی ــم‬ ‫بازیکن ــان خوب ــی ج ــذب ک ــرده و با ای ــن نف ــرات منتظر‬ ‫هس ــتیم تا دوباره قهرمان ش ــویم‪ .‬ب هگ ــزارش ایرنا؛ حامد‬ ‫کاویانپ ــور درم ــورد اقدام ــات باش ــگاه پرس ــپولیس برای‬ ‫تقوی ــت تیم ب ــرای فص ــل پیش رو گف ــت؛ تی ــم به خوبی‬ ‫تقوی ــت ش ــده و بازیکن ــان خوبی ب ــه تیم اضاف هش ــدند‪.‬‬ ‫ح ــاال دیگ ــر تنه ــا منتظ ــر هس ــتیم ت ــا قهرمان ــی را پ ــس‬ ‫بگیریم و دوباره پرس ــپولیس قهرمان قاطع فوتبال ایران‬ ‫ش ــود‪ .‬وی بااش ــاره به دالیل ــی قط ــع رون ــد قهرمانی های‬ ‫جس ــال اف ــزود؛ ابت ــدا بازیکن ــان‬ ‫پرس ــپولیس پ ــس از پن ‬ ‫خوب ــی مانن ــد کنعانـ ـی زادگان‪ ،‬نوراللهی و مغانل ــو از تیم‬ ‫رفتند و پس ازان بازیکنانی که اضافه ش ــدند نتوانس ــتند‬ ‫نه ــا را پر کنند‪.‬‬ ‫عملکرد خوبی داش ــته باش ــند و جای ا ‬ ‫رایگان‬ ‫درنهای ــت همی ــن مس ــائل باعـــث ازبین رفتـــن زنجیـــره‬ ‫قهرمانی ش ــد‪ .‬هافب ــک اس ــبق سر خ پوشـــان دررابطه با‬ ‫خریده ــای فصل پرس ــپولیس تا کید کرد؛ انتظـــار از این‬ ‫بازیکنان زیاد اس ــت‪ .‬خوب ــی این بازیکنان این اســـت که‬ ‫مه ــای بـــزرگ را دارنـــد‪ .‬بیشـــتر‬ ‫تجرب ــه حض ــور ب ــرای تی ‬ ‫ان ها ملی پوش هس ــتند و برای رســـیدن به پیراهن تیم‬ ‫مل ــی در س ــال منتهی ب ــه جام جهانی تـــاش می کنند تا‬ ‫بهتری ــن عملکردش ــان را به نمایـــش بگذارنـــد‪ .‬کاویانپور‬ ‫دررابط هب ــا تغیی ــرات در کادر فنـــی تیم پرســـپولیس هم‬ ‫گف ــت؛ مربیان پرس ــپولیس زحمـــات زیادی کشـــیدند و‬ ‫نه ــا قدردان ــی ک ــرد‪ .‬البته یحیـــی گل محمدی‬ ‫بای ــد از ا ‬ ‫ً‬ ‫مان ــده و بای ــد کادر او تقوی ــت شـــود‪ .‬حتمـــا باتجربـــه و‬ ‫دان ــش گل محمدی می توانیم همچنان موفق باشـــیم‪.‬‬ ‫وی درمـــورد حضـــور مربیانـــی همچـــون قربـــان بردی ــف‪،‬‬ ‫مورایس و ســـاپینتو در فوتبال ایران گفت؛ در سال های‬ ‫اخیـــر مربیـــان ایرانـــی ثابت کردنـــد چیـــزی از خارجی ها‬ ‫کـــم ندارند بااین حـــال مربیانی که امدنـــد هریک کارنامه‬ ‫خوبـــی دارند و شـــاید این موضوع کمک کنـــد تا کیفیت‬ ‫بازی هـــا باالتـــر بـــرود‪ .‬وی دررابطه با اضافه شـــدن س ــید‬ ‫ً‬ ‫جـــال حســـینی بـــه کادر فنی گفت؛ ســـید جـــال واقعا‬ ‫یکـــی از بهترین هـــای فوتبـــال ایـــران در ‪ ۲۰‬ســـال اخیر و‬ ‫همیشـــه در اوج بوده‪ .‬او همچنان هم می توانست بازی‬ ‫کنـــد امـــا تصمیمـــش را گرفته بـــود‪ .‬فکر می کنـــم او مربی‬ ‫باهوشـــی خواهـــد شـــد و حضـــور او در کادر فنـــی اتف ــاق‬ ‫خوبی ســـت‪ .‬باید قدر ســـرمایه هایی مثـــل او را بدانیم و‬ ‫بـــرای او ارزوی موفقیـــت دارم‪.‬‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫موج تشنگی در سدهای کشور‬ ‫پارسـال منابـع ابـی وضعیـت خوبـی را نداشـتند؛‬ ‫یسـابقه بود‬ ‫یکـه میـزان بارش ها در ‪ ۵۰‬سـال اخیر ب ‬ ‫به طور ‬ ‫یهـای سـازمان هواشناسـی درمـورد امسـال نیز‬ ‫و پیش بین ‬ ‫نمـدت میـزان‬ ‫وضعیـت زیـر نرمـال را نشـان می دهـد‪ .‬درای ‬ ‫یهـا از ‪ ۲۵۰‬میلی متـر به ‪ ۲۳۶‬میلی متر کاهش یافته‬ ‫بارندگ ‬ ‫و ان طورکـه فیـروز قاسـم زاده؛ سـخنگوی صنعـت اب اعالم‬ ‫کـرده ا کنـون حـدود چهـار تـا پنـج شـهر در وضعیـت قرمـز‬ ‫نشـهرها به صورت‬ ‫ازنظـر زیرسـاخت ها قـرار دارنـد؛ بـرای ای ‬ ‫اضطراری اب را تامین می کنیم و از شهرهایی که وضعیت‬ ‫زرد و نارنجـی دارنـد طر ح هایـی را برنامه ریـزی کرده ایـم‬ ‫کـه مردادمـاه به بهر هبـرداری می رسـند‪ .‬ا کنـون حـدود‬ ‫‪ ۳۰۰‬شـهر در مرحلـه تنـش ابـی قـرار دارنـد‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫میـزان مصـرف اب در بخـش خانگـی گفـت‪ :‬حـدود‬ ‫‪ ۸.۲‬میلیاردمترمکعـب در بخـش شـرب مورداسـتفاده‬ ‫نعـدد در تابسـتان متفـاوت اسـت‪ .‬در‬ ‫قـرار می گیـرد کـه ای ‬ ‫دوهفته اخیـر به دلیـل افزایـش گرمـای هـوا شـاهد افزایـش‬ ‫مصـرف بوده ایـم‪ ،‬به گونه ای که ا کنون از پیک پارسـال عبور‬ ‫کهـای جدیـد را تجربـه نکنیـم‪.‬‬ ‫کرده ایـم امـا امیدواریـم پی ‬ ‫مصـرف را بـا تهـران موردسـنجش قـرار می دهیـم و ا کنـون‬ ‫یشـود‬ ‫‪ ۴۴‬هـزار لیتر بر ثانیـه اب وارد شـبکه توزیـع تهـران م ‬ ‫کـه تا کنـون توانسـته ایم بـدون مشـکل از این وضعیـت‬ ‫یسـت که‬ ‫عبـور کنیـم‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ ایـن امـار درشرایط ‬ ‫براساس اخرین امار دفتر اطالعات و داده های اب کشور‪،‬‬ ‫یشـدن ‪ ۲۹۰‬روز از سـال ابـی تـا ‪ ۱۸‬تیرماه (سـال ابی‬ ‫بـا سپر ‬ ‫‪ )۱۴۰۰-۱۴۰۱‬میزان کل حجم اب در مخازن سدهای کشور‬ ‫بـه حـدود ‪ ۲۴.۵۹‬میلیاردمترمکعـب رسـیده کـه نسـبت‬ ‫ب همـدت مشـابه سـال ابـی گذشـته بیانگـر چهاردرصـد‬ ‫کاهـش داشـته اسـت‪ .‬بررسـی وضعیـت ورودی سـدهای‬ ‫کشور نشان می دهد ورودی به مخازن در سال ابی جاری‬ ‫بـه ‪ ۲۸.۱۵‬میلیاردمترمکعـب رسـیده کـه نسـبت ب همـدت‬ ‫مشـابه سـال ابـی گذشـته چهاردرصـد افزایـش نشـان‬ ‫می دهـد‪ .‬میـزان پرشـدگی سـد زاینـده رود در اصفهـان‪،‬‬ ‫سـدهای تهـران‪ ،‬سـدهای خوزسـتان و حوضـه ابریـز‬ ‫دریاچه ارومیه در شرایط فعلی به ترتیب حدود ‪ ۲۷‬درصد‪،‬‬ ‫‪ ۳۲‬درصـد‪ ۵۴ ،‬درصـد و ‪ ۶۰‬درصـد اسـت‪ .‬در تهـران نیـز‬ ‫حجـم ذخیـره اب سـدهای تامین کننده اب شـرب اسـتان‬ ‫ا کنـون ‪ ۶۲۲‬میلیون مترمکعـب اسـت کـه درمقایسـه با‬ ‫ذخیره ‪ ۷۵۶‬میلیون مترمکعبی روز مشـابه پارسال‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۱۳۳‬میلیون مترمکعـب کاهـش نشـان می دهـد‪ .‬میـزان‬ ‫ورودی اب سـدهای پنج گانـه اسـتان‪ ،‬از ابتـدای سـال‬ ‫ابـی جـاری تا کنـون‪ ،‬حـدود ‪ ۹۸۰‬میلیون مترمکعـب اسـت‬ ‫کـه این مقـدار در مـدت مشـابه سـال ابـی قبـل بیـش از‬ ‫‪ ۱۲۰۳‬میلیون مترمکعـب بـوده و ‪ ۱۹‬درصـد کاهـش یافتـه‪.‬‬ ‫از ابتـدای سـال ابـی (ابتـدای مهـر ‪ )۱۴۰۰‬تا کنـون بیـش‬ ‫از ‪ ۱۸۰.۱‬میلی متـر بارندگـی در حـوزه عملکـردی اسـتان‬ ‫تهـران ثبـت شـده کـه این مقـدار نسـبت بـه ‪ ۲۶۹‬میلی متـر‬ ‫بارندگی متوسط بلندمدت ‪ ۵۳‬ساله‪ ،‬کاهش ‪ ۳۳‬درصدی‬ ‫را نشـان می دهـد‪ .‬حجـم اب سـد امیرکبیـر تـا ‪ ۱۴‬تیرمـاه‬ ‫یکـه‬ ‫حـدود ‪ ۱۳۳‬میلیون مترمکعـب اعلام شـده‪ ،‬درحال ‬ ‫این میـزان در روز مشـابه پارسـال ‪ ۱۷۷‬میلیون مترمکعـب‬ ‫‪ ۲۸‬پارسـال بـه‬ ‫اسـت‪ .‬حجـم اب سـد طالقـان نیـز از ‪ ۶‬‬ ‫‪ ۲۶۴‬میلیون مترمکعـب و حجـم اب سـد لتیـان نیـز از ‪ ۵۵‬‬ ‫روز مشـابه پارسـال‪ ،‬بـه ‪ ۵۴‬میلیون مترمکعـب رسـیده‪،‬‬ ‫همچنیـن حجـم ذخیـره اب سـد الر در ‪۱۴‬تیرمـاه پارسـال‪،‬‬ ‫‪ ۱۳۶‬بوده که درمقایسه با موجودی ‪۱۱۰‬میلیون مترمکعبی‬ ‫امسـال‪ ۲۶ ،‬میلیون مترمکعـب کاهـش را نشـان می دهـد‪.‬‬ ‫حجـم اب سـد ماملـو نیـز از ‪ ۱۰۲‬روز مشـابه پارسـال‪ ،‬ا کنون‬ ‫بـه ‪ ۶۰‬میلیون مترمکعـب رسـیده اسـت‪ .‬همان طور کـه‬ ‫مستحضرید کشور ایران یک کشور خشک است؛ متوسط‬ ‫کسـوم متوسـط‬ ‫بارندگـی حـدود ‪ ۲۵۰‬میلی متـر یعنـی ی ‬ ‫یسـت‪ ،‬در ایران سـرانه اب تجدیدشـونده با‬ ‫بارندگی جهان ‬ ‫افزایـش جمعیـت کاهـش یافتـه و ازنظـر معیارهای جهانی‬ ‫یشـود‪ .‬سـرانه اب تجدیدشـونده‬ ‫بـه مـرز بحـران نزدیـک م ‬ ‫یکـی از شـاخص های جهانـی در تعییـن وضعیـت کشـورها‬ ‫ازنظـر منابـع اب اسـت و نحـوه بهر هبـرداری از اب در‬ ‫کشـاورزی‪ ،‬شـرب‪ ،‬بهداشـت و صنعـت‪ ،‬عامـل مهمـی در‬ ‫بهره وری و کارایی میزان سـرانه اب تجدیدشـونده خواهد‬ ‫بود‪ .‬شـاخص سـرانه اب تجدیدشـونده بر سنجش کم ابی‬ ‫منطقـه مورداسـتفاده قـرار می گیـرد؛ ا گـر کشـوری بیـش از‬ ‫‪ ۱۷۰۰‬مترمکعـب در سـال بـه ازای هرنفـر اب داشـته باشـد‬ ‫ان کشـور‪ ،‬مشـکل اب ندارد و جزو کشـورهای پر اب اسـت‪.‬‬ ‫ا گـر بیـن ‪ ۱۰۰۰‬تـا ‪ ۱۷۰۰‬باشـد‪ ،‬تنش ابـی و زیر ‪ ۱۰۰۰‬مترمکعب‬ ‫بحـران ابـی و زیـر ‪ ۵۰۰‬مترمکعـب بـه ازای هرنفـر در سـال‬ ‫یشـود‪ .‬دراین رابطـه صـادق‬ ‫بحـران مطلـق ابـی گفتـه م ‬ ‫یونسـلو؛ مدیـر پدافنـد غیرعامـل شـرکت اب وفاضلاب‬ ‫تهـران گفـت‪ :‬به طورمتوسـط در ایـران ‪ ۱۲۰۰‬مترمکعـب‬ ‫بـه ازای هرنفـر در سـال اب وجـود دارد یعنـی در تنـش ابـی‬ ‫قـرار داریـم امـا این رقـم در تهـران متفـاوت اسـت‪ .‬اسـتان‬ ‫تهـران ‪ ۲۵‬درصد جمعیت کشـور را ب هخـود اختصاص داده‬ ‫اما درمقابل پنج درصد منابع را دراختیار دارد یعنی تهران‬ ‫یسـت‪ .‬میـزان سـرانه اب تجدیدشـونده‬ ‫در فقـر مطلـق اب ‬ ‫حـوزه ابریـز تهـران حـدود ‪ ۳۳۰‬مترمکعـب بـه ازای هرنفـر‬ ‫اسـت؛ یعنـی از بحـران مطلـق کـه عـدد ‪ ۵۰۰‬بـود نیـز عبـور‬ ‫ً‬ ‫کرده ایـم‪ .‬فعلا کمبـود اب موردنیـاز سـا کنان تهـران بـا‬ ‫نحـوزه ای جبـران شـده اسـت‪ .‬امـروزه بـا‬ ‫انتقـال اب بی ‬ ‫اسـتفاده بهینـه از منابـع اب و بازچرخانـی ان بسـیاری‬ ‫جوامـع بـا ارقـام سـرانه کمتـر از ‪ ۸۰۰‬مترمکعـب در سـال نیـز‬ ‫برنام ههـای توسـعه ملـی خـود را به پیـش می برنـد‪ .‬به گفتـه‬ ‫وی؛ متوسـط بارندگـی در اسـتان تهـران نیـز ‪ ۲۳۱‬میلی متـر‬ ‫اسـت امـا ازطرفـی تهـران نسـبت بـه سـایر اسـتان ها‬ ‫ً‬ ‫مصـرف اب بیشـتری دارنـد‪ ،‬حـدودا هـر تهرانـی ‪ ۲۲۰‬لیتر در‬ ‫یکـه در تابسـتان تنها‬ ‫شـبانه روز اب مصـرف می کنـد درحال ‬ ‫یـک کولـر در تهـران بیـش از ‪ ۲۰۰‬لیتـر اب مصـرف می کنـد‪.‬‬ ‫یهـا و ‪ ۲۷‬درصـد حجـم‬ ‫ازطرفـی حـدود ‪ ۲۸‬درصـد بارندگ ‬ ‫سـدها نسـبت بـه پارسـال کاهـش یافتـه‪ .‬ا کنـون در شـهر‬ ‫تهـران در هرثانیـه حـدود ‪ ۴۱‬هزارلیتـر مصـرف اب داریـم‪.‬‬ ‫نعـدد در اسـتان تهـران‬ ‫نعـدد بسـیاربزرگ اسـت و ای ‬ ‫ای ‬ ‫بـه ‪ ۵۲‬هزارلیتـر در ثانیـه می رسـد‪ .‬وی بابیان اینکـه بـا دو‬ ‫کسـالی‬ ‫کسـالی ناشـی از تغییر اقلیم و خش ‬ ‫مشـکل خش ‬ ‫ناشی از ساخت انسان مواجه هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬یعنی عامل‬ ‫کسـالی ها را انسـان ها بـا اقدامـات‬ ‫ایجـاد ‪ ۵۰‬درصـد خش ‬ ‫خـود ایجـاد کرده انـد‪ .‬موضـوع تغییـر اقلیـم در کل دنیـا‬ ‫وجـود دارد و ایـران نیـز یـک کشـور خشـک شـناخته شـده‬ ‫چرا کـه ‪ ۸۴‬درصـد ان در منطقـه خشـک‪ ،‬نیمه خشـک و‬ ‫ً‬ ‫فراخشـک واقع شـده اسـت‪ .‬این کشـور ذاتا خشـک اسـت‪.‬‬ ‫کسـال میـزان بارش ها زیاد باشـد باید تعجب کنیم‪.‬‬ ‫ا گـر ی ‬ ‫دراین شرایط باید با خشک سالی کنار بیاییم و رفتار خود‬ ‫را باتوجه به منابع ابی تغییر دهیم اما متاسـفانه ما سـازگار‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫نیسـتیم و سـازگاری تنهـا راهـکار مقابلـه بـا کم اب ‬ ‫عبداهللاوزیلدیز‬ ‫اتصال! تلنگر‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2541‬‬ ‫ایا «اموزش و ا گاهی»‬ ‫گو میر در زلزله ها مرتبط است؟‬ ‫با مر ‬ ‫شه ــا نش ــان می ده ــد ام ــوزش و ا گاهی‬ ‫پژوه ‬ ‫از وا کن ــش صحیح هنگام وق ــوع زلزله می تواند‬ ‫به کاهش ام ــار مصدومان و فوتی های ناش ــی‬ ‫از زلزل ــه کم ــک کن ــد‪ .‬ای ــران‪ ،‬از زلزله خیزتری ــن‬ ‫یس ــت‬ ‫کش ــورهای جه ــان با گسـ ـل های فراوان ‬ ‫که حدود ‪۹۰‬درصد مس ــاحت ان را می پوشاند‪.‬‬ ‫طبق امار کش ــورمان س ــومین کش ــور زلزله خیز‬ ‫در جه ــان اس ــت و تنه ــا در ‪ ۲۰‬سال گذش ــته‬ ‫ح ــدود ‪ ۳۷۰۰۰‬کش ــته ناش ــی از زلزل ــه داش ــته؛‬ ‫نه ــا‪ ،‬زلزل ــه اوج همدان در س ــال‬ ‫ک ــه برخی ازا ‬ ‫‪ ۸۱‬ب ــا ‪ ۲۶۱‬کش ــته‪ .‬زلزل ــه ب ــم کرم ــان در س ــال‬ ‫‪ 82‬ب ــا ‪ ۳۴۰۰۰‬کش ــته‪ .‬زلزل ــه فیروزاب ــاد ف ــارس‬ ‫در س ــال ‪ 83‬ب ــا ‪ ۳۵‬کش ــته‪ .‬زلزل ــه زرن ــد کرمان‬ ‫در س ــال ‪ ۸۳‬ب ــا ‪ ۶۱۲‬زلزل ــه باخت ــر قش ــم در‬ ‫س ــال ‪ ۸۴‬ب ــا ‪ ۱۳‬کش ــته زلزل ــه بروج ــرد اس ــتان‬ ‫لرس ــتان در س ــال ‪ ۸۵‬با ‪ ۷۰‬کش ــته بوده است‪.‬‬ ‫در ده ــه ‪ ۹۰‬نی ــز زلزل ــه اذربایج ــان ش ــرقی ‪۳۶‬‬ ‫کش ــته‪ ،‬زلزل ــه ‪ 92‬دش ــتی ‪ ۳۷‬کش ــته‪ ،‬زلزله ‪92‬‬ ‫س ــراوان و سیستان وبلوچس ــتان ‪ ۱۰۰‬کش ــته‪،‬‬ ‫زلزل ــه ازگل ــه کرمانش ــاه ‪ ۶۲۰‬کش ــته‪ ،‬زلزل ــه‬ ‫س ــرپل ذه ــاب کرمانش ــاه ‪ ۵۷۴‬کش ــته‪ ،‬زلزل ــه‬ ‫ترکمانچای اذربایجان ش ــرقی پنج کشته‪ ،‬زلزله‬ ‫یس ــخت ‪ ۶۳‬کش ــته و زلزله ‪ ۱۴۰۱‬بندرخمیر‬ ‫س ‬ ‫نیز پنج کش ــته برجا گذاش ــته اس ــت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا؛ همان طورکه پیش ازاین بیان ش ــد ایران‬ ‫یس ــت و راه کار ب ــرای کاه ــش‬ ‫کش ــور زلزله خیز ‬ ‫ای ــن ام ــار عالوه بر زیس ــت در س ــاختمان های‬ ‫ایم ــن‪ ،‬نح ــوه صحی ــح وا کن ــش در براب ــر ای ــن‬ ‫یس ــت‪ .‬اخب ــار نش ــان می دهد‬ ‫رخ ــداد طبیع ‬ ‫در برخ ــی از زلزله هایی که بزرگی زی ــادی ندارد‬ ‫وا کنش های نادرس ــت افراد سبب مصدومیت‬ ‫تش ــده اس ــت‪ .‬دس ــتپاچگی و ف ــرار‪،‬‬ ‫و گاه فو ‬ ‫دو وا کن ــش اش ــتباه اف ــراد در هن ــگام وق ــوع‬ ‫زلزل ــه اس ــت که ناش ــی از فق ــدان ا گاه ــی افراد‬ ‫ب ــوده و خط ــرات و اس ــیب های احتمال ــی را‬ ‫افزای ــش می دهد‪ .‬بررس ــی الگوه ــای پناه گیری‬ ‫هن ــگام وق ــوع زلزل ــه باتوج هب ــه بررسـ ـی های‬ ‫طب ــا چگونگ ــی رفت ــار‬ ‫انجا مش ــده درارتبا ‬ ‫هن ــگام زلزل ــه در دنی ــا ت ــا س ــال ‪ ۲۰۰۴‬تنها یک‬ ‫زیر ذره بین‬ ‫م ــدل پذیرفت هش ــده در کش ــورهای دنیا به نام‬ ‫‪ DCH‬ب ــوده ک ــه برگرفت ــه از س ــه کلم ــه‪Drop :‬‬ ‫(بنش ــین)‪( Cover ،‬س ــر و گ ــردن را بپوش ــان)‬ ‫و ‪( Hold‬جای ــی را محک ــم نگـ ـ ه دار ) اس ــت‪.‬‬ ‫یش ــد هنگام‬ ‫دراین حال ــت ب ــه اف ــراد توصیه م ‬ ‫زلزل ــه برای حف ــظ تعادل بالفاصل ــه روی زمین‬ ‫ً‬ ‫نشس ــته‪ ،‬سپس س ــریعا در مکان مناسبی (زیر‬ ‫می ــز محک ــم‪ ،‬گوش ــه دی ــوار داخل ــی و ‪ )...‬پناه‬ ‫گرفت ــه و از س ــر و گ ــردن خود محافظ ــت کرده‬ ‫شه ــای زمی ــن دراین وضعیت‬ ‫و ت ــا اتم ــام لرز ‬ ‫باق ــی بمانن ــد؛ ام ــا در س ــال ‪ ،۲۰۰۴‬کاپ ک ــه‬ ‫مس ــئولیت یک تی ــم غیردولت ــی امدادونجات‬ ‫را در امری ــکا برعه ــده داش ــت‪ ،‬ب ــا اس ــتناد ب ــر‬ ‫مش ــاهدات خ ــود در چن ــد زلزل ــه مختل ــف‪،‬‬ ‫روش دیگ ــری را تحت عن ــوان مثل ــث حی ــات‬ ‫‪ Triangle of Life‬پیش ــنهاد داد‪ .‬تئوری مثلث‬ ‫حی ــات ب ــه اف ــراد توصی ــه می کن ــد ت ــا به جای‬ ‫پن ــاه گرفت ــن در زی ــر می ــز‪ ،‬در کن ــار اجس ــام‬ ‫س ــنگین و مترا کم مانند یخچ ــال پناه بگیرند؛‬ ‫یت ــوان نتیجه گرفت ک ــه دو روش‬ ‫بنابرای ــن‪ ،‬م ‬ ‫‪ DCH‬و مثل ــث حی ــات ‪ Triangle of Life‬تنه ــا‬ ‫حش ــده تا کنون ب ــرای وا کنش‬ ‫روش های مطر ‬ ‫و پناه گی ــری هن ــگام زلزله ان ــد‪ .‬باتوج هب ــه‬ ‫یش ــده از سراس ــر دنی ــا‪،‬‬ ‫اطالع ــات جمع اور ‬ ‫هم ا کن ــون در بس ــیاری از کش ــورهای جه ــان‬ ‫یش ــود و روش‬ ‫همچنان روش ‪ DCH‬توصیه م ‬ ‫مثلث حیات به صورت رس ــمی پذیرفته نشده‬ ‫اس ــت‪ .‬ا گاه ــی از نح ــوه پناه گی ــری در زم ــان‬ ‫وق ــوع زلزل ــه تاح ــدی اس ــیب های ناشـ ـی ازان‬ ‫را می کاه ــد‪ .‬در پژوهش ــی جه ــت ش ــناخت‬ ‫درص ــد نس ــبی س ــطح ا گاه ــی مخاطب ــان از‬ ‫شه ــای پناه گی ــری در زم ــان وق ــوع زلزل ــه‪،‬‬ ‫رو ‬ ‫نه ــا س ــوال ش ــد ک ــه ای ــا قب ــل از زلزل ــه از‬ ‫از ا ‬ ‫پناه گی ــری در زم ــان زلزل ــه اط ــاع داش ــتید؟ از‬ ‫مجم ــوع ‪ ۲۹۰‬مصاحب هش ــونده‪44.8 ،‬درص ــد‬ ‫پاس ــخ مثب ــت دادن ــد‪ .‬به نظ ــر می رس ــد‬ ‫س ــطح ا گاه ــی م ــردم نس ــبت ب ــه ای ــن پدیده‬ ‫مطل ــوب نب ــوده‪ .‬بررسـ ـی ها نش ــان می ده ــد‬ ‫«دانش ــجویان»‪« ،‬معلم ــان» و «مهندس ــان‬ ‫س ــاختمان‪ ،‬نیروه ــای نظام ــی و انتظام ــی‪،‬‬ ‫تگ ــران» به ترتی ــب ا گاه ــی‬ ‫امدادگ ــران و نجا ‬ ‫بیش ــتری نس ــبت ب ــه دیگ ــر گروه های ش ــغلی‬ ‫دارن ــد‪ .‬همچنی ــن بررسـ ـی ها نش ــان می ده ــد‬ ‫که رابطه مس ــتقیمی بین تحصی ــات و میزان‬ ‫شه ــای پناه گی ــری وج ــود‬ ‫ا گاه ــی اف ــراد از رو ‬ ‫دارد‪ .‬درواق ــع‪ ،‬ب ــا افزای ــش س ــطح تحصیالت‪،‬‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫می ــزان ا گاه ــی اف ــراد نی ــز بیش ــتر م ‬ ‫عالوه برای ــن‪ ،‬رابطه س ــن افراد با می ــزان ا گاهی‬ ‫ان ــان از روش های پناه گی ــری موردمطالعه قرار‬ ‫گرف ــت‪ .‬این طور به نظر می رس ــد که ب ــا افزایش‬ ‫س ــن‪ ،‬می ــزان ا گاهی اف ــراد درم ــورد روش های‬ ‫پناه گی ــری در زمان زلزله کاه ــش پیدا می کند‪.‬‬ ‫مطالعات موردی انجام شـــده رفتارهای مردم‬ ‫هن ــگام زلزل ــه در ایران و دیگر کش ــورها نش ــان‬ ‫می ده ــد عکس العم ــل طبیعی و ناخ ــودا گاه‬ ‫هم ــه اف ــراد هنگام زلزل ــه «ترس‪ ،‬دس ــتپاچگی‬ ‫شه ــای ایمنی براب ــر زلزله‬ ‫و ف ــرار» اس ــت‪ .‬اموز ‬ ‫س ــعی دارد به جای دس ــتپاچگی و ف ــرار‪ ،‬افراد‬ ‫را ام ــاده کن ــد ت ــا اق ــدام ب ــه پناه گی ــری کنن ــد‪.‬‬ ‫این ام ــر چ ــون برخالف فطرت طبیعی انس ــان‬ ‫اس ــت‪ ،‬نیاز ب ــه اموزش و تمرین زی ــاد دارد تا در‬ ‫ضمی ــر ناخ ــودا گاه افراد ج ــای گرفت ــه و ان ها‬ ‫بتوانن ــد ب هص ــورت خ ــودکار ب ــا کمترین میزان‬ ‫دس ــتپاچگی اقدام ــات صحی ــح را انج ــام‬ ‫دهن ــد‪ .‬براس ــاس مطالع ــات انجا مش ــده و‬ ‫باتوجه به اینک ــه ا کث ــر اف ــراد منب ــع اموزش ــی‬ ‫خ ــود را مدرس ــه‪ ،‬کت ــب درس ــی و برگ ــزاری‬ ‫مانورهای اموزش ــی معرفی کرده اند‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫یش ــود ب ــه برگ ــزاری مانوره ــای م ــداوم و‬ ‫م ‬ ‫یش ــده در م ــدارس توجه بیش ــتری‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫ص ــورت گی ــرد و دان ــش ام ــوزان در دور هه ــای‬ ‫زمان ــی متن ــاوب به طورمثال ب هص ــورت فصلی‬ ‫مان ــور را اج ــرا کنن ــد و فق ــط ب ــه اج ــرای مان ــور‬ ‫کب ــار (‪ ۸‬اذر هرس ــال) ا کتف ــا نش ــود‪.‬‬ ‫س ــالی ی ‬ ‫مه ــراب ش ــریفی؛ مع ــاون ام ــوزش و پژوهش و‬ ‫فن اوری جمعیت هالل احم ــر دراین خصوص‬ ‫گف ــت‪ :‬هن ــگام وق ــوع زلزل ــه و درک ان ازس ــوی‬ ‫س ــا کنان ت ــا تخری ــب محی ــط زم ــان بس ــیار‬ ‫کاهش «قدرت خرید مردم» و کسادی بازار میوه‬ ‫شهال اسالمی‬ ‫به گفت ــه اس ــماعیل مرادی ــان (نایب رئی ــس‬ ‫اتحادی ــه می ــوه و س ــبزی) در هفتـ ـه ای ک ــه‬ ‫گذش ــت؛ ‪ 25‬ت ــا ‪30‬درص ــد مص ــرف می ــوه‬ ‫کاه ــش پی ــدا ک ــرد ک ــه دلی ــل اصل ــی ان‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫اف ــت ق ــدرت خری ــد مصرف کنن ــدگان اس ــت‬ ‫ک ــه باع ــث ش ــده می ــزان خری ــد می ــوه نی ــز‬ ‫کاهش ــی ش ــود؛ گواینک ــه بس ــیاری از م ــردم‬ ‫س ــرگردانند و نمی دانن ــد پ ــول خ ــود را ب ــرای‬ ‫خری ــد ک ــدام محص ــول اساس ــی اختص ــاص‬ ‫دهن ــد‪ .‬درص ــورت ادام ــه ای ــن وضعی ــت‪،‬‬ ‫ب ـه زودی در کشــور مــا چــون اروپــا خریــد میــوه‬ ‫یس ــت؛ عل ــت گران ــی‬ ‫یش ــود‪ .‬بدیه ‬ ‫دانــه ای م ‬ ‫می ــوه ‪ ،‬هزین هه ــای جانب ــی ان از چی ــدن‪،‬‬ ‫بس ــته بندی‪ ،‬حمل ونق ــل و ‪ ...‬اس ــت ک ــه‬ ‫یه ــا یعن ــی دالالن و‬ ‫بای ــد ب ــه عام ــل مه ــم گران ‬ ‫واس ــطه ها نی ــز اش ــاره کنی ــم‪.‬‬ ‫یس ــت؛ ک ــه اف ــراد بتوانن ــد از انج ــا خ ــارج‬ ‫کم ‬ ‫یک ــه در‬ ‫ش ــوند‪ .‬وی اف ــزود‪ :‬توصی ــه ب ــه افراد ‬ ‫خان هه ــای یک طبق ــه زندگ ــی و ب هس ــرعت‬ ‫امکان دسترس ــی به محوطه های ب ــاز را دارند‪،‬‬ ‫خ ــروج از خان ــه اس ــت‪ .‬این اف ــراد ک ــه بیش ــتر‬ ‫در محوط هه ــای روس ــتایی زندگ ــی می کنن ــد‪،‬‬ ‫بهت ــر اس ــت هرچه زو دت ــر خان ــه را ترک ک ــرده و‬ ‫در ی ــک محوط ــه ایمن ت ــا پایان زلزل ــه بمانند‪.‬‬ ‫شـــریفی ادامه داد‪ :‬اما افرادی که در خانه های‬ ‫چندطبقه قرار دارن ــد بهترین روش‪ ،‬پناه گیری‬ ‫مناس ــب هنگام وقوع زلزله اس ــت؛ افراد سا کن‬ ‫دراین خان ــه پی ــش از وق ــوع زلزل ــه باید محیط‬ ‫ایم ــن خان ــه را شناس ــایی ک ــرده و زم ــان وقوع‬ ‫حادث ــه ب ــه انج ــا بروند ت ــا هن ــگام زلزل ــه دچار‬ ‫دس ــتپاچگی نش ــوند و با ارام ــش پن ــاه بگیرند‪.‬‬ ‫معاون اموزش و پژوه ــش و فن اوری جمعیت‬ ‫هالل احم ــر اموزش کامل به اعض ــای خانواده‬ ‫بخص ــوص ک ــودکان و تمری ــن م ــداوم ان را‬ ‫ض ــروری ارزیاب ــی ک ــرد و گف ــت‪ :‬خانواد هه ــا‬ ‫بای ــد پیش از وق ــوع زلزل ــه تمری ــن پناه گیری را‬ ‫بارهاوباره ــا تمری ــن ک ــرده باش ــند‪ ،‬ت ــا هنگام‬ ‫نل ــرزه انج ــام دهن ــد‪ .‬وی توج ــه به‬ ‫وق ــوع زمی ‬ ‫اش ــیای محیط ــی را یکی دیگ ــر از م ــوارد مه ــم‬ ‫دانس ــت و گف ــت‪ :‬اف ــراد بای ــد مراق ــب پرت ــاب‬ ‫اش ــیاء مثل س ــاعت‪ ،‬تابلو‪ ،‬گلدان به سوی سر‬ ‫و بدنشان باش ــند؛ زیرا بس ــیاری از مصدومان‬ ‫نش ــکل از اس ــیب ش ــده اند‪.‬‬ ‫زلزل هه ــا دچ ــار ای ‬ ‫معاون اموزش و پژوه ــش و فن اوری جمعیت‬ ‫هالل احم ــر پناه گرفتن کن ــار هرن ــوع پنجره ای‬ ‫را اش ــتباه ارزیاب ــی ک ــرد و گف ــت‪ :‬خر دش ــدن‬ ‫شیشـ ـه ها در بیش ــتر پنجر هه ــا هن ــگام وق ــوع‬ ‫زلزل ــه اتف ــاق می افت ــد ک ــه می توان ــد منج ــر به‬ ‫صدم ــات ج ــدی ف ــرد ش ــود‪ .‬ش ــریفی اف ــزود‪:‬‬ ‫اف ــراد س ــا کن در س ــاختمان پ ــس از پای ــان‬ ‫نه ــا باید ب ــا ارامش از خانه خارج ش ــوند و‬ ‫تکا ‬ ‫ب ــه محیط های باز همانند پارک و س ــالن های‬ ‫نم ــوارد توجه‬ ‫ورزش ــی برون ــد البت ــه در تمام ای ‬ ‫داش ــته باش ــند در جای ــی ق ــرار نگیرن ــد ک ــه‬ ‫احتمال افتادن اجســـام وجود داشـــته باشد‪.‬‬ ‫بوریس جانسون‪ :‬استعفا نمی دهم!‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫داســـتان غریبی ســـت‪ .‬روزی روزگاری کشـــوری وســـیع بـــا اختیـــارات زی ــاد‬ ‫ب ــر یـ ـک دوم ای ــن ک ــره خا ک ــی حکوم ــت می ک ــرد؛ از اروپ ــا ب ــرای کش ــوری در‬ ‫یک ــرد؛‬ ‫ان س ــوی مرزه ــا و در کن ــار ینگ ــه دنی ــا‪ ،‬فرمان ــده و فرمان ــدار انتخ ــاب م ‬ ‫در اروپ ــا و در هزاران کیلومت ــر دورت ــر‪ ،‬ادع ــای حا کمی ــت ب ــر جزای ــر فارکلن ــد‬ ‫در حـــوزه کشـــور ارژانتیـــن را داشـــت؛ کشـــورهای اطـــراف خلیـــج همیش ــه‬ ‫فـــارس را تحـــت قیمومیـــت خـــود می پنداشـــت و حتـــی در قـــرن ‪ 18‬و ‪19‬‬ ‫مدع ــی س ــروری ب ــر ای ــران ب ــود؛ حال انک ــه در ق ــرن ‪ 20‬و ‪ 21‬ملت ه ــا بی ــدار‬ ‫ش ــدند و فرات ــر از رهب ــران خ ــود‪ ،‬ادع ــای اس ــتقالل اقتص ــادی و سیاس ــی را‬ ‫داش ــته و دارن ــد و ب ــر ای ــن ادع ــا‪ ،‬بریتانی ــای کبی ــر را ان ق ــدر کوچ ــک کردن ــد‬ ‫تــا از اروپــای گرندفــادری یــا پدربزرگــی‪ ،‬بــر مناطــق زیــادی از ایــن کــره خا کــی‬ ‫دســت بــردارد و تبدیــل بــه انگلیــس فعلــی شــود تــا حتــی ولــز و اســکاتلند و‬ ‫ایرلن ــد ه ــم راه خ ــود را از انگلی ــس ج ــدا کردن ــد‪ .‬ای ــن داس ــتان غری ــب ه ـر روز‬ ‫بیش از دی ــروز پ ــوزه و پی ــل ای ــن دم ــاغ گنده ه ــا را ب ــه خ ــا ک نزدی ــک می کن ــد‬ ‫و ای ــن عاقب ــت خودبزرگ بین ــی انانی س ــت ک ــه در توه ــم و روی ــا بس ــر می برن ــد‬ ‫و افــکار و عقایــد خــود را از دو قرن پیــش به یــادگار گرفته انــد و هنــوز در رویــای‬ ‫ان ســـیر می کننـــد؛ درنتیجـــه داســـتان غریـــب این روزهـــای انگلیسـ ـی ها‪،‬‬ ‫غریب تـــر از گذشـــته‪ ،‬از ابهـــت و بزرگـــی ایـــن کشـــور کـــم و کمتـــر می کن ــد و‬ ‫ازجملـــه مسائلی ســـت کـــه این روزهـــا در انگلیـــس جنجال افریـــن ش ــده و‬ ‫به نوع ــی تبدی ــل ب ــه کم ــدی کالس ــیک ش ــده اس ــت‪ .‬جری ــان اش ــتباهات‬ ‫بوریــس جانســون؛ نخسـت وزیر محافظـه کار کشــور انگلیــس‪ ،‬ماجرایــی ب هپــا‬ ‫ک ــرده ک ــه نه تنه ــا ح دو ان ــدازه ان‪ ،‬از مج ــاز گذش ــته اس ــت؛ بلک ــه ب ــه نقط ــه‬ ‫بح ــران رس ــیده و این روزه ــا تش ــنج و دو دس ــتگی را ب ــه مجل ــس ان کش ــور‬ ‫کشــانده اســت و بدجــوری جانســون را در منگنــه قــرار داده انــد کــه در طــول‬ ‫کمت ــر از شـ ـش ماه‪ ،‬این م ــورد ب ــرای دومین ب ــار اس ــت ک ــه پیرام ــون اعم ــال‬ ‫خار ج ازع ــرف و قاع ــده سیاس ــیون انگلی ــس‪ ،‬ش ــرایط ای ــن کش ــور را بحران ــی‬ ‫ک ــرده اس ــت و ای ــن بح ــران زائ ــده تفک ــر نخس ـت وزیر جانس ــون اس ــت ک ــه ب ــا‬ ‫هی ــچ معی ــار و خط کش ــی‪ ،‬نمی ت ــوان ابع ــاد و ان ــدازه فضاح ــت ان را ارزیاب ــی‬ ‫کـــرد‪ .‬مـــورد اول؛ پارتی هـــای شـــبانه و جشـــن تولـــد و خوش گذرانـــی اق ــای‬ ‫لو ه ــوای اپیدم ــی کرون ــا روزان ــه صده ــا جس ــد‬ ‫نخســت وزیر ب ــود ک ــه در حا ‬ ‫به واس ــطه ابت ــای ب ــه کرون ــا دراین کش ــور ب ــه خ ــا ک س ــپرده می ش ــدند؛ ام ــا‬ ‫نخست وزیرش ــان‪ ،‬مهمان ــی و پارت ــی تش ــکیل م ـی داد و دور از چش ــم اغی ــار‪،‬‬ ‫خوش گذران ــی و میگس ــاری می ک ــرد؛ ام ــا او چش ــم و گ ــوش خ ــود را بس ــت‬ ‫و هرچقـــدر مـــردم اعتـــراض کردنـــد‪ ،‬حاضـــر بـــه اســـتعفا نشـــد کـــه نش ــد و‬ ‫به نوع ــی ب ــه ری ــش م ــردم انگلی ــس خندی ــد‪ .‬مطل ــب دوم ک ــه ب ــر بی کفایت ــی‬ ‫او صح ــه می گ ــذارد؛ خواس ــت اف ــکار عموم ــی و حت ــی نماین ــدگان مجل ــس و‬ ‫به خص ــوص اس ــتعفای ‪ 38‬نف ــر از اعض ــای کابین ــه او حت ــی وزرای دوس ــت و‬ ‫نزدیک ــش اس ــت ک ــه در مهمانی ه ــا و پارتی ه ــای او حض ــور داش ــته اند و ب ــه‬ ‫اف ــکار عموم ــی احت ــرام گذاش ــته و از کابین ــه او ج ــدا ش ــده اند؛ ام ــا باز ه ــم‬ ‫م ــر غ جانس ــون فق ــط یک پ ــا دارد و س ــخن او ی ــک اس ــت و ب ــه دو تبدی ــل‬ ‫نمی شــود کــه ایــن عکس العمــل و بی اعتنایــی بــه خواســت مــردم انگلیــس‬ ‫نش ــئت گرفته از اف ــکار به جای مان ــده از بریتانی ــای کبی ــر اس ــت و این قبی ــل‬ ‫اف ــکار‪ ،‬خ ــاص افرادی س ــت ک ــه در گذش ــته زندگ ــی و در ب ــاد گذش ــته حرک ــت‬ ‫می کنن ــد ک ــه ش ــاید علی رغ ــم می ــل باطن ــی‪ ،‬اف ــکار ان ــان در گذش ــته مان ــده‬ ‫اس ــت و س ــیر تاریخ ــی ب ــه ذه ــن و مخیل ــه ای ــن قبی ــل از م ــردم‪ ،‬راه ــی ن ــدارد‪.‬‬ ‫انچ ــه به نظ ــر می رس ــد‪ ،‬م ــردم ای ــن کش ــور نی ــز هماهن ــگ ب ــا مجل ــس‪ ،‬اژی ــر‬ ‫خطــر اعتراضــات را به صــدا دراورده انــد کــه اولیــن ان اعتــراض دســته جمعی‬ ‫کارکنــان و راننــدگان قطارهــای شهری ســت کــه شــاید اغــازی باشــد بــر پایــان‬ ‫ً‬ ‫دوره جانســـون و شکســـتی دیگـــر بـــرای محافظـــه کاران‪ .‬به هـــرروی فع ــا‬ ‫جانســون فقــط از رهبــری حــزب اســتعفا داده و کناره گیــری از نخسـت وزیری‬ ‫را ب ــه این ــده نزدی ــک وع ــده داده اس ــت‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫تشریح کالس های تعمیق و تثبیت یادگیری‬ ‫رضـوان حکیـم زاده درگفت وگوبـا پانـا بااشـاره به طـرح تعمیـق و تثبیـت‬ ‫یادگیـری دانش امـوزان در تابسـتان اظهـار داشـت‪ :‬این برنامـه جهت عدالت‬ ‫یشـود و دانش اموزانـی کـه به هردلیـل‬ ‫اموزشـی بـرای دانش امـوزان اجـرا م ‬ ‫نتوانسـتند مهـارت الزم را در دوران کرونـا کسـب کننـد و دچـار افـت تحصیلی‬ ‫شـدند‪ ،‬می توانند از این فرصت اسـتفاده کنند‪ .‬به گزارش پانا؛ معاون اموزش‬ ‫ابتدایـی وزارت اموزش وپـرورش درباره اینکـه این دانش امـوزان به چه صورت‬ ‫شناسـایی شـده اند‪ ،‬گفـت‪ :‬ان هـا طبـق ارزشـیابی نوبـت دوم در دروس‬ ‫فارسـی و ریاضـی کـه نیازمنـد تلاش و نمـره قابل قبـول بودنـد‪ ،‬شناسـایی و‬ ‫مشـمول ایـن کالس هـای جبرانـی خواهنـد شـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬به هیچ عنـوان‬ ‫نباید از دانش اموزان و خانواده هایشـان برای شـرکت دراین کالس ها شـهریه‬ ‫گرفتـه شـود زیـرا خوشـبختانه دولـت حمایـت کـرده و بودجـه ای را بـرای‬ ‫این امـر درنظـر گرفتـه اسـت‪ .‬معـاون امـوزش ابتدایـی اموزش وپـرورش افزود‪:‬‬ ‫ً‬ ‫تمـام کالس هـا بـرای دانش امـوزان کاملا رایگان اسـت و ا گر مدرسـه ای طبق‬ ‫دسـتورالعمل پیـش نرفـت‪ ،‬امـکان پیگیـری وجـود خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫‪ 10‬برابرشدن اعتبارات معادن در بودجه‬ ‫سـید رضـا فاطمی امیـن اعلام کـرد‪ :‬حـدود ‪ ۱۰‬هـزار معـدن در سـطح کشـور‬ ‫ً‬ ‫داریـم کـه تقریبـا ‪ ۵۰‬درصـد ان هـا غیرفعال بوده و بیشـتر معـادن غیرفعال نیز‬ ‫معادن مصالح سـاختمانی هسـتند‪ .‬به گزارش شـاتا؛ وی بابیان اینکه ا کنون‬ ‫تمـام معـادن بـزرگ فعال هسـتند‪ ،‬افـزود‪ :‬پارسـال بیـش از ‪ ۸۰۰‬میلیاردتومان‬ ‫حقـوق دولتـی معـادن در کردسـتان بـه خزانـه واریـز شـد کـه بایـد ‪ ۱۵‬درصـد‬ ‫ان کـه رقمـی بیـش از ‪ ۱۰۰‬میلیاردتومان بود به اسـتان برمی گشـت که این گونه‬ ‫نشـد‪ .‬وزیـر صمـت یـاداور شـد‪ :‬از محـل حقـوق دولتـی معـادن بابـت مناطق‬ ‫معدن خیز‪ ،‬تنها ‪ ۱۵‬میلیاردتومان ان به کردستان برگشت داده شد که مبلغ‬ ‫اندکی سـت‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬براسـاس الیحـه دولـت کـه تقدیـم مجلـس شـد و‬ ‫در بودجه سال ‪ ۱۴۰۱‬نیز تصویب شده‪ ،‬قرار است مبلغ ‪ ۶۵۰‬میلیاردتومان به‬ ‫معدن دارها تخصیص داده شـود تا در جاده سـازی این معادن هزینه شـده‬ ‫و بتـوان بخشـی از مشـکالت را برطـرف کـرد و انتظـار مـی رود بـا ‪ ۱۰‬برابرشـدن‬ ‫اعتبـارات در یـک بـازه زمانـی مشـخص‪ ،‬شـاهد رونـق هرچه بیشـتر معـادن‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫لزوم شناسنامه دارشدن برنج ایرانی‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت‪ :‬در چهارماه نخست سال جاری حدود‬ ‫یک میلیون تـن برنـج خارجـی ثبت سـفارش شـده اسـت کـه ازاین میـزان ‪400‬‬ ‫هزارتـن برنـج خارجـی وارد شـد‪ .‬به گـزارش ایلنـا؛ مسـیح کشـاورز بابیان اینکـه‬ ‫اخـذ پروانـه اسـتاندارد ‪ 127‬بـرای برنـج ایرانی الزامی شـود‪ ،‬گفـت‪ :‬برنج ایرانی‬ ‫بایـد شناسـنامه دار شـود دراین شـرایط نحـوه توزیع ان قابل رصـد و این گونه‬ ‫احتمـال احتـکار وجـود نـدارد‪ .‬کشـاورز تصریح کـرد‪ :‬سـازمان حمایت قیمت‬ ‫برنـج ایرانـی را باتوجه به اینکـه بـه هزینه هـا از این مـاه محاسـبه و قیمـت را‬ ‫ً‬ ‫رسـما اعلام کنـد و اجـازه ندهـد باالتـر از این نـرخ برنـج داخلـی عرضـه شـود‪.‬‬ ‫وزارت کشـاورزی کشـت قـراردادی برنـج ایرانـی دارد و بهتـر اسـت برای کنترل‬ ‫ایـن بـازار پیـش از سـایر کشـاورزان اقـدام بـه توزیـع برنـج کند تـا این گونه بـازار‬ ‫برنـج مهار شـود‪.‬‬ ‫راه اندازی پلیس امنیت اخالقی در کشور‬ ‫رئیس سـازمان عقیدتی سیاسـی انتظامی کشـور از راه اندازی پلیس امنیت‬ ‫اخالقـی درراسـتای برخـورد هدفمنـد و قانونمنـد با هنجارشـکنان خبـر داد‪.‬‬ ‫به گـزارش انـا؛ حجت االسالم والمسـلمین سـید علیرضـا ادیانـی اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫در قالـب سـاختار جدیـد ابالغـی انتظامـی کـه پایـان سـال گذشـته توسـط‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫فرمانـده کل قـوا ابلاغ شـد پلیـس امنیـت اخالقـی درحال راه انداز ‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬شـورای مرکـزی بـا حضـور فرمانـده کل و تعـدادی از مسـئوالن‬ ‫تشـکیل شـده و ایـن شـورا به جـد درصـدد اتخـاذ روش هـای صحیـح بـرای‬ ‫صیانـت از ارزش هـای جامعـه اسـت‪ .‬خوشـبختانه امنیـت اخالقـی در تهـران‬ ‫باشـدت درحال انجـام اسـت و اقدامـات ان در دیگـر اسـتان های کشـور نیـز‬ ‫اغـاز خواهـد شـد‪ .‬رئیـس سـازمان عقیدتـی سیاسـی انتظامـی بابیان اینکـه‬ ‫در طـرح صیانـت اخالقـی‪ ،‬برخـورد هدفمنـد‪ ،‬قانونمنـد‪ ،‬روشـمند و مسـتمر‬ ‫بـا هنجارشـکنان اخالقـی در دسـتورکار قـرار می گیـرد‪ ،‬تا کید کـرد‪ :‬به طورقطع‬ ‫جامعـه از نیـروی انتظامـی در تزار انقالب اسلامی انتظـار دارد خود به عنوان‬ ‫یـک دسـتگاه انقالبـی از ارزش هـای جامعـه حراسـت و پاسـداری کنـد‪.‬‬ صفحه 2 ‫دوشنبه ‪ 20‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2541‬‬ ‫رویداد‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2541‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کال کت‬ ‫ کارگردانی «سیاوش اسد» کلید خورد؛‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫در گفت وگوبا «مریم سلیمی» مجری طرح «تپامت» مطرح شد؛‬ ‫«تپامت»؛ برنامه ای هدفمند که در درازمدت‬ ‫به کارافرینی اجتماعی منجر می شود‬ ‫امینکردبچهچنگی‬ ‫‪Aminkordbacheh@gmail.com‬‬ ‫درراســتای ارتقــای ســامت شــهروندان‪ ،‬طــرح تپ هنــوردی‬ ‫ســامت بــا رویکــرد ورزش و گردشــگری فرهنگــی در منطقــه‬ ‫‪ 22‬تهــران برگــزار شــد‪ .‬انچــه می خوانیــد‪ ،‬گفت وگــو بــا «مریــم‬ ‫نطــرح اســت‪.‬‬ ‫ســلیمی»؛ مجــری ای ‬ ‫«تپامت» به چه معناست و طرح «تپامت» در منطقه ‪۲۲‬تهران‬ ‫به دنبال چیست؟‬ ‫«تپامـت» واژه ای اختصـاری از ترکیـب کلم ههـای «تپ هنـوردی» و‬ ‫«سلامت» اسـت‪ .‬این طرح به دنبال درمان جسـم و روح انسـان‬ ‫در دل طبیعـت اسـت‪ .‬بعـد از پاندمـی کرونـا‪ ،‬نیـاز رجعـت بـه‬ ‫طبیعت و خروج از فضاهای سرپوشیده بیشترازگذشته احساس‬ ‫شـد‪ .‬نیاز به التیام دردهای جسـم و روح انسـان بدون اسـتفاده‬ ‫از دارو تا نشـاط اجتماعی و سـازگاری اجتماعی را همراه با سـبک‬ ‫زندگـی سـالم بـه انسـان برگردانـد‪ .‬تپ هنـوردی در تپ ههـای اطـراف‬ ‫شـهرداری منطقـه ‪ 22‬و اجـرای برنامه هـای خلاق و اموزشـی در‬ ‫توقفگا ههـا‪ ،‬همراهـی و همپایی مـادران و کودکان حین فرا گیری‬ ‫نطـرح‬ ‫شهـا‪ ،‬ظرفیـت بالقـوه منطقـه بـود کـه بـا اجـرای ای ‬ ‫اموز ‬ ‫سـعی شـد بـه وضعیـت بالفعـل درایـد‪« .‬تپامـت» بـا پشـتیبانی‬ ‫اداره کل امـور بانـوان شـهرداری تهـران در منطقـه ‪ ،۲۲‬توسـط‬ ‫گـروه فرهنگـی هنـری «تجربـه نـو» و با همراهی شـهرداری منطقه‬ ‫تهـای‬ ‫‪ 22‬اجـرا شـد‪ .‬درنظـر داشـتیم به نوعـی بـا همراهـی فعالی ‬ ‫هنـری داخـل طبیعـت‪ ،‬فضایـی جـذاب و برنام ههـای خلاق‬ ‫تهـای ورزشـی و‬ ‫کـه هـم سـرگرمی ایجـاد می کنـد و هـم ظرفی ‬ ‫گردشـگری دارد‪ ،‬در تپ ههـای منطقـه ‪ ۲۲‬اجـرا شـود‪ .‬برنامـه ای‬ ‫هدفمنـد و دنبالـه دار کـه در درازمـدت بـا شناسـایی کنشـگران‬ ‫اجتماعـی دراین زمینـه‪ ،‬بـه کارافرینـی اجتماعـی نیـز منجر شـود‪.‬‬ ‫گـروه فرهنگی‪-‬هنـری «تجربـه نـو» بـا پیشـینه تولیـد تئاتـر و‬ ‫فیلـم‪ ،‬چـه انگیـزه ای داشـت کـه سـراغ ایـن مبحـث رفـت؟‬ ‫گـروه «تجربـه نـو» عالو هبـر تولیـد فیلـم و تئاتـر؛ مبحـث پژوهش با‬ ‫موضوعـات فرهنگـی‪ ،‬هنـری را ب هصـورت جدی در برنامه سـاالنه‬ ‫تهـای پژوهشـی گاه بـا نـگارش مقاله برای‬ ‫خـود دارد‪ .‬ایـن فعالی ‬ ‫نشـریات داخلی و خارجی و گاه با اجرای فعالیت هایی همچون‬ ‫ً‬ ‫طـرح «تپامـت»‪ ،‬بـر مبحـث موردنظـر خـود تمرکـز می کنـد‪ .‬مثلا‬ ‫سهـای‬ ‫نمـورد‪ ،‬مدتـی بـود بـا حضـور در سـمینارها و کنفران ‬ ‫درای ‬ ‫مرتبـط‪ ،‬مبحـث کم تحرکـی و پیامدهـای ان‪ ،‬موضـوع پژوهشـی‬ ‫گـروه بـود کـه بـا پیشـنهاد یکـی از اعضـا در قالـب طـرح «تپامـت»‪،‬‬ ‫بخش هایـی از شـکل اجرایـی پـروژه شـکل گرفـت‪ .‬رونـق‬ ‫تهـای توریسـتی فرهنگـی یکـی از برنام ههـای فعالیتـی‬ ‫فعالی ‬ ‫نوپدیـد در گـروه فرهنگی‪-‬هنـری «تجربـه نو»سـت کـه ابتـدا بـا‬ ‫نوشـتن مقالـه و اشـترا کات پژوهشـی کار دراین زمینـه را اغـاز کرد‪.‬‬ ‫چـرا گـروه فرهنگی‪-‬هنـری «تجربه نو» در فعالیـت ««تپامت»»‬ ‫به صورت گسـترده تبلیغات نداشـت؟‬ ‫مشارکت گروه هدف در طرح «تپامت» مبتنی بر روابط همدالنه‬ ‫نطـرح بـا تبلیغـات افـرادی را جـذب‬ ‫بـود؛ یعنـی قـرار نبـود درای ‬ ‫مشـارکت در فعالیـت کنیـم‪ .‬استوارسـازی پای ههـای شـکل گیری‬ ‫یکـرد کـه پـس از گذراندن‬ ‫گـروه بـر روابـط همدالنـه بـه مـا کمـک م ‬ ‫تهـا بـا پایداری بیشـتری‬ ‫مدت زمـان ازمایشـی طـرح‪ ،‬رونـد فعالی ‬ ‫ادامـه یابـد‪ .‬ایـن پایدارسـازی موضوعـی بـود کـه به انـدازه انجـام‬ ‫طـرح ازمایشـی اهمیـت داشـت؛ بنابرایـن‪ ،‬عالو هبـر شـروع کار؛‬ ‫تهـای گـروه و ادامـه رونـد کار طبـق روابـط همدالنـه شـکل‬ ‫فعالی ‬ ‫یکـه گـروه بتوانـد درادامـه ب هصـورت خودجوش و‬ ‫گرفـت؛ به صورت ‬ ‫تهـای اعضـا بـه حیـات خـود ادامـه دهـد‪.‬‬ ‫بااسـتفاده از ظرفی ‬ ‫در فعالیـت تپ هنـوردی روابـط همدالنـه به چ هصـورت شـکل‬ ‫گرفـت؟‬ ‫ازانج اکـه تپ هنـوردی به عنـوان فعالیتـی گروهـی در ذات خـود‬ ‫همراهـی و همدلـی اعضـا را می طلبـد‪ ،‬تشـکیل گـروه تپ هنـوردی‬ ‫طبـق روابـط همدالنـه نمی توانـد موضوعـی دور از ذهـن باشـد؛‬ ‫وگرنـه هریـک از اعضـا به تنهایـی یـا به اتفاق خانـواده‪ ،‬از گـردش در‬ ‫تپ ههـا لـذت خواهنـد بـرد‪ .‬تشـکیل گـروه همـدل بـرای راه انـدازی‬ ‫یسـت‬ ‫«تپامـت» خواسـتار دسـتیابی بـه افـراد دغدغه مند ‬ ‫کـه می کوشـند دوسـت یـا اقـوام منفعـل خـود را بـرای دوری از‬ ‫یهـای جسـمی و روحـی کم تحرکـی‪ ،‬بـا خـود همـراه کنند و‬ ‫بیمار ‬ ‫این گونـه‪ ،‬دغدغه منـدی اعضـا ب هصـورت شـبکه ای بـا تقسـیم کار‬ ‫و سـازمان دهی اجتماعـی می توانـد پایـداری طـرح را رقـم بزنـد‪.‬‬ ‫کهـای مختلـف و در‬ ‫طـی طـرح ازمایشـی بااسـتفاده از تکنی ‬ ‫قالـب کارگاه اموزشـی و بازی هـای خلاق‪ ،‬روابـط همدالنـه میـان‬ ‫نهـا راه رفتـن بـا‬ ‫شهـا‪ ،‬تمری ‬ ‫اعضـا تقویـت شـد‪ .‬از جملـه اموز ‬ ‫کفـش دیگـران و گام برداشـتن جـای پـای نفـر جلوتـر‪ ،‬بـرای درک‬ ‫فلسـفه همدلـی و نگرش جمع نگر به جای نگـرش فردنگر‪ ،‬توجه‬ ‫هوشـیارانه بـه افـراد همـراه بـا ایجـاد مسـئولیت و تقسـیم وظایف‬ ‫میـان افـراد‪ ،‬تمریـن شـنوندگی هوشـیارانه میـان اعضـا و مـادر و‬ ‫کـودک جهـت درک بیشـتر میان نسـلی‪ ،‬معرفـی کتـاب و خوانـدن‬ ‫داسـتان های ادبـی؛ به ویـژه شـاهنامه‪ ،‬اسـتفاده از تکنیـک اینـه‬ ‫تهـای همدلـی و قرارگرفتـن فـرد در مقابل فردی مشـابه‬ ‫در مهار ‬ ‫خـود کـه درایـن روش از شـیوه چهره به چهـره اسـتفاده کردیـم‪،‬‬ ‫اسـتفاده از روش گرو هسـازی در فضاهـای اجتماعـی و مشـارکت‬ ‫داوطلبانـه محیط زیسـتی در مسـیر تپ هنـوردی‪ ،‬شناسـایی‬ ‫مشـکالت و مالزمـات مسـیر بااسـتفاده از گفت وگوهـای دو یـا‬ ‫سـه نفره و گاه جمعـی‪ ،‬اسـتفاده از بـازی «هـر فـرد یـک رسـانه»‪،‬‬ ‫بـرای ایجـاد رقابـت میـان اعضـا در همراهـی تعـداد افـراد بیشـتر‬ ‫نشـکل بـه گسـترش مشـارکت نیـز پرداختـه‬ ‫بـا خـود؛ و به ای ‬ ‫یشـد‪ .‬همین طور در طرح «تپامت» جهت پایدارسـازی روابط‬ ‫م ‬ ‫تهـای‬ ‫همدالنـه برنامه هایـی داشـتیم در قالـب امـوزش مهار ‬ ‫همدلـی بیـن مـادر و کـودک بـا انجـام بـازی «حـدس بـزن چـه‬ ‫حالـی دارم»‪« ،‬بگـو بـه چـی فکـر می کنـم» و ‪ ...‬درواقـع‪ ،‬اسـتفاده‬ ‫از عروسـک های نمایشـی و خلـق شـخصیت های مختلـف کـه‬ ‫یشـد‪ ،‬ارزیابـی‬ ‫توسـط مربـی نمایـش خلاق بـا کـودکان تمریـن م ‬ ‫موقعیـت‪ ،‬امـوزش همزیسـتی درسـت بـا حیوانـات‪ ،‬تشـویق‬ ‫یهـای کوتاه‪ ،‬شـاد‪،‬‬ ‫کـودکان بـه خوانـدن داسـتان های ادبـی‪ ،‬باز ‬ ‫ریتمیـک و خلاق بیـن مـادر و کـودک کـه بـرای هـردو؛ هـم مـادر و‬ ‫یسـت؛ همـان قانونی که‬ ‫هـم کـودک یـاداور قانـون طالیـی همدل ‬ ‫نطـور رفتـار کنیـد کـه دوسـت داریـد با‬ ‫می گویـد‪« :‬بـا دیگـران هما ‬ ‫شـما رفتـار شـود»‪.‬‬ ‫درحال حاضـر کـه طـرح «تپامـت» مدت زمـان ازمایشـی خـود‬ ‫را به پایـان رسـانده‪ ،‬ایـا ان نتیجـه ای را کـه انتظـار داشـتید‪،‬‬ ‫دریافـت کردیـد یـا خیـر ؟‬ ‫کگـروه تپ هنـوردی‬ ‫مقـرر بـود کـه بـرای شـروع در طـرح ازمایشـی ی ‬ ‫بـا فعالیـت دوروز در هفتـه داشـته باشـیم؛ لیکـن بـا اسـتقبال و‬ ‫مشـارکت زیـاد عالقه منـدان مجبـور شـدیم از همـان ابتـدا طـرح‬ ‫را بـا دو گـروه بـا فعالیـت چهـارروز در هفتـه اغـاز کنیـم‪ .‬هردوگـروه‬ ‫در مدت زمان کوتاهی با مشارکت دو و سه برابری مواجه شدند‪.‬‬ ‫نشـرایط می توانسـتیم بگوییـم کـه در همـان ابتـدای طـرح‬ ‫باای ‬ ‫یکـی از گا مهـای بلنـد موفقیـت طـرح برداشـته شـده بـود و ان‪،‬‬ ‫مشـارکت بـاالی اعضـا‪ ،‬بـدون تبلیغـات گسـترده بـود‪ .‬بعـدازان‪،‬‬ ‫پایدار مانـدن ان وضعیـت‪ ،‬چالـش پیـش روی گـروه بـود کـه از‬ ‫جملـه برنام ههـای بنیـادی مـا دراین زمینـه عبـارت بـود از‪:‬‬ ‫ شناسـایی افراد ثابت و همراه که به دالیل مختلف گروه را ترک‬‫تهـای انـان بـه مـا کمـک کـرد بـرای‬ ‫نمی کننـد؛ شـناخت ظرفی ‬ ‫پایدار مانـدن طـرح روی کمـک انـان حسـاب کنیـم و ان‪ ،‬کمکـی‬ ‫مخـرج و بی دریـغ بـود‪.‬‬ ‫ک ‬ ‫یمـورد اعضـا‬ ‫تهـای ب ‬ ‫ سـعی شـد بـا کنتـرل و تشـویق‪ ،‬از غیب ‬‫جهـت ایجـاد عـادت در افـراد‪ ،‬جلوگیـری شـود؛ به کمـک نیـروی‬ ‫عادت بخش بزرگی از فعالیت پایدارسازی متحقق شد ؛ زیرا بعد‬ ‫از اجـرای طـرح ازمایشـی‪ ،‬عـده کثیـری از اعضـای تپ هنـورد بـرای‬ ‫حضـور در تپ هنـوردی‪ ،‬کنـار دالیـل دیگـر خـود‪ ،‬از عـادت صحبـت‬ ‫می کردنـد‪ .‬انـان پـس از ذکـر دالیلشـان تا کیـد می کردنـد پـس از‬ ‫تپ هنـوردی‪ ،‬حـال بهتـری داشـته و بـه این حـال‪ ،‬عـادت کرده اند‪.‬‬ ‫ از میان خود اعضا نیازمندی های گروه مرتفع شد؛ برای نمونه‬‫کهـای اولیـه‪ ،‬وجـود مربـی‬ ‫همراهـی متخصـص اورژانـس و کم ‬ ‫یهـای خلاق در کنـار مـادران و فرزندانشـان‪ ،‬همراهـی مربـی‬ ‫باز ‬ ‫تربیت بدنـی و حـرکات اصالحی‪ ،‬وجود سرپرسـت اشـنا به رهبری‬ ‫تیـم و اصول گردشـگری‪.‬‬ ‫پیشـنهاد شـما به عنـوان مجـری طـرح‪ ،‬جهـت انجـام مراحـل‬ ‫بعـدی و افزایـش کیفیـت فعالیـت چیسـت؟‬ ‫تهـای‬ ‫فعالیـت دوماهـه طـرح «تپامـت» و اسـتفاده از ظرفی ‬ ‫ننـوع فعالیـت میـان گـروه هـدف‪،‬‬ ‫اعضـا‪ ،‬بـرای نهادین هکـردن ای ‬ ‫ً‬ ‫مفیـد بـود؛ امـا به واقـع کافـی نیسـت؛ مثلا ا گـر از ایجـاد عـادت‬ ‫یتـوان‬ ‫نطـرح نـام ببریـم؛ م ‬ ‫به عنـوان یکـی از ابـزار فوق العـاده ای ‬ ‫گفـت کـه بـرای نهادین هکـردن ایـن عـادت مفیـد میـان افـراد‪ ،‬بـه‬ ‫ً‬ ‫تهـای مـادی و معنوی‬ ‫زمـان بیشـتری نیـاز اسـت؛ مثلا بـا حمای ‬ ‫یتـوان گا مهـای بلندتـری برداشـت‬ ‫شـهرداری‪ ،‬هرچنـد انـدک‪ ،‬م ‬ ‫و بـا قـراردادن اردوهـای ورزشـی‪-‬تفریحی بـه سـایر نقـاط شـهر‪،‬‬ ‫پیش فرض تشـکیل یک قطب گردشـگری را از دل این طرح رقم‬ ‫زد؛ پـس برای اینکـه به عنـوان یـک موسسـه فرهنگی‪-‬هنـری‪ ،‬در‬ ‫پیشبرد اهداف واالتر در امتداد طرح «تپامت» گام برداریم‪ ،‬الزم‬ ‫ً‬ ‫ اول فعالیـت‪،‬‬ ‫تهـای گـروه؛ اقلا در ی ‬ ‫اسـت عالو هبـر ظرفی ‬ ‫کسـال ِ‬ ‫ازطـرف دولـت یـا نهادهـای خصوصـی حمایـت شـویم‪.‬‬ ‫توماج دانش بهزادی؛ بازیگر نمایش «بی چرا زندگان»‪:‬‬ ‫سودهاسماعیلیقیوم ابادی‬ ‫شکل نگاه و رسیدگی مسئولین به حوزه تئاتر‪ ،‬بسیار ناامیدکننده است‬ ‫‪Sude.exo78@gmail.com‬‬ ‫یچـرا زنـدگان»‬ ‫«تومـاج دانش بهـزادی»؛ بازیگـر نمایـش «ب ‬ ‫کـه به نویسـندگی لیلـی عـاج و کارگردانـی الهـام شـعبانی؛ در‬ ‫سـالن قشـقائی مجموعـه تئاترشـهر تهـران روی صحنـه اسـت‪،‬‬ ‫بااشاره به اینکه پیش از ورود به این کار‪ ،‬شناختی از لیلی عاج در‬ ‫جایـگاه نویسـنده داشـته‪ ،‬در بسـیاری از اثـار مشـاور وی بـوده؛ و‬ ‫با نوع نگارش متونش اشناسـت‪ ،‬گفت‪« :‬می دانسـتم لیلی عاج‪،‬‬ ‫همیشـه دغدغـه ای اجتماعـی در نـگارش متـون نمایشـی دارد و‬ ‫متن هایش‪ ،‬دسـت روی ادم هایی می گذارد که شناسنامه هایی‬ ‫قـوی دارنـد‪ ،‬انتزاعـی نیسـتند و خیلی خیلـی از عمـق و جـان‬ ‫یشـود‬ ‫یشـوند و ایـن‪ ،‬موجـب م ‬ ‫جامعـه فعلـی مـا زائیـده م ‬ ‫شـخصیت پردازی بسـیارقوی اش‪ ،‬بـه یکـی از ویژگی هایی مبدل‬ ‫شـود که من‪ ،‬متونش را دوسـت داشـته باشـم»‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫در متـون عـاج‪ ،‬ایـن امـکان بـرای بازیگـر هسـت کـه دسـت بـه‬ ‫نشـکل روی‬ ‫مهندسـی ویـژه بزنـد تـا فـرم کارا کترهـا را به بهتری ‬ ‫صحنـه بیـاورد‪ ،‬افـزود‪« :‬شـخصیت پردازی لیلـی عاج‪ ،‬یک شـروع‬ ‫خـوب‪ ،‬یـک دامنـه خـوب و یـک پایان بنـدی خـوب دارد؛ و مـن‪،‬‬ ‫نسـبت بـه ایـن کار حـس خوبـی دارم؛ زیـرا بعـد از گذشـت دو یـا‬ ‫س هسـال کـه بـا بیمـاری کرونـا مواجـه بوده ایـم‪ ،‬ایـن اثـر بـه روی‬ ‫صحنـه امـده؛ و الهـام شـعبانی‪ ،‬دوسـت صمیمـی ام بـود کـه بـا‬ ‫بازیگـران و گـروه حرفـه ای کـه دراین اثـر دورهم جمع کرد‪ ،‬نسـبت‬ ‫بـه افقـی کـه در ذهـن داشـتم‪ ،‬اثـری بهتـر روی صحنـه رفـت و‬ ‫اتفاقـات بهتـری رخ داد»‪ .‬ایـن بازیگـر تئاتـر بااشـاره به اینکه در‬ ‫نقـش «هاشـم» دراین اثـر بـه روی صحنـه رفتـه‪ ،‬بابیان اینکـه‬ ‫وی‪ ،‬نمـادی از جامعـه روشـن فکر ایـن سـرزمین اسـت کـه قـدر و‬ ‫شاتر‬ ‫کافه لُ کانطه‬ ‫این نمایش به نویسندگی علی اصغری‪،‬‬ ‫کارگردانی مشترک ساقی عطایی و علی اصغری؛‬ ‫و با بازی فرزاد حسنی‪ ،‬امیرغفارمنش‪ ،‬حسین‬ ‫پورکریمی‪ ،‬فرنوش نیک اندیش و اذین رئوف‪،‬‬ ‫با همراهی بازی و صدای مهدی یغمایی و‬ ‫صدای هومن حاجی عبداللهی و محمدرضا‬ ‫علیمردانی؛ در پردیس تئاتر شهرزاد میزبان‬ ‫عالقه منداناست‪.‬‬ ‫پیمان گرزم‬ ‫منزلتـی ب هخـود نمی بینـد‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬ایـن جامعـه و افـراد ان‪،‬‬ ‫یشـوند و کسـی‬ ‫نه تنها سـر جای خویش نیسـتند؛ بلکه تحقیر م ‬ ‫یسـوزد؛ بلکـه کاری هم‬ ‫بـرای ایـن تحقیرشـدن‪ ،‬نه تنهـا دلش نم ‬ ‫نمی کنـد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه کوشـیده در پـردازش ایـن نقـش‪،‬‬ ‫اندکـی رگ ههـای طنـز را نیـز بـا ان درامیـزد تـا «شـیرین» باشـد و‬ ‫ازاین طریق‪ ،‬قلب و روح تماشـاچی را تسـخیر کند‪ ،‬افزود‪« :‬تالش‬ ‫کردم بیشتر با قلب تماشاچیان بی چرا زندگان ارتباط برقرار کنم‬ ‫و امیـدوارم در رقـم زدن ایـن اتفـاق‪ ،‬موفـق عمـل کـرده باشـم»‪.‬‬ ‫وی کـه تحصیالتـش را در رشـته بازیگـری از دانشـگاه ازاد تنکابـن‬ ‫و در رشـته کارگردانـی از دانشـگاه هنـر معمـاری تهـران به پایـان‬ ‫رسـانده اسـت‪ ،‬متـن خـوب و وجـود یـک دوسـت خـوب ب هنـام‬ ‫«الهـام شـعبانی» را از عوامـل متعـددی برشـمرده کـه او را بـه‬ ‫حضـور دراین نمایـش در جایـگاه بازیگـر ترغیـب کـرد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«تجربـه این هم هسـال کار مشـترک مـن و الهـام شـعبانی‪ ،‬ایـن‬ ‫اطمینـان را بـه مـن مـی داد کـه می توانیـم کنـار یکدیگـر‪ ،‬اتفاقاتـی‬ ‫بسـیارخوب را رقـم بزنیـم‪ .‬ازسـویی‪ ،‬وجـود بازیگـران خـوب‪،‬‬ ‫طراحـی صحنـه خوب‪ ،‬نور‪ ،‬موسـیقی و سـالن خـوب و ‪ ...‬عواملی‬ ‫یشـد تـا ایـن اثـر برایـم دوست داشـتنی‬ ‫ازاین دسـت‪ ،‬موجـب م ‬ ‫نهـا از جملـه عواملـی هسـتند کـه کمتـر پیـش می ایـد‬ ‫باشـد و ای ‬ ‫درکنارهـم در یـک نمایـش وجـود داشـته باشـند؛ در کنـار همـه‬ ‫نهـا‪ ،‬بـرای ایفـای نقشـی دعـوت شـده بـودم کـه ان را بسـیار‬ ‫ای ‬ ‫دوسـت داشـتم»‪ .‬وی بااذعان به اینکـه دوسـت داشـته اسـت‬ ‫بـه ایـن شـخصیت در نمایـش جـان بدهـد و همین امـر موجـب‬ ‫شـده تـا بـازی دراین اثـر را بپذیـرد‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬به نظـرم‬ ‫یکـه‬ ‫یهـای انـان و اتفاقات ‬ ‫شـخصیت های جـاری در اثـر‪ ،‬ویژگ ‬ ‫یسـت و چـه ازمنظـر روانشناسـی‬ ‫دراین اثـر می افتـد‪ ،‬بسـیار واقع ‬ ‫و چه ازمنظر جامعه شناسی‪ ،‬با تماشا گر ارتباطی عمیق و دقیق‬ ‫یهـای بسـیارخوبی را می بینیـم کـه حاصـل‬ ‫برقـرار می کنـد‪ .‬باز ‬ ‫تلاش بسـیارخوب بازیگران اسـت‪ .‬متنی خوب داریـم‪ ،‬کارگردانی‬ ‫خـوب اسـت و کلیـت ایـن اجـزا‪ ،‬درکنارهـم نشسـته اند و اثـری را‬ ‫خلـق کرده انـد؛ و تماشـاچی‪ ،‬بـا نمایشـی روبه روسـت کـه کارش‬ ‫را به خوبـی انجـام می دهـد»‪ .‬دانش بهـزادی بااذعان به اینکـه‬ ‫یچـرا زنـدگان»‪ ،‬درکنارهم کار‬ ‫تمـام عناصـر موجـود در نمایـش «ب ‬ ‫خـود را به خوبـی پیـش می برنـد و در ذهـن مخاطـب می ماننـد‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬دراین اثـر‪ ،‬بازیگـران بسـیار زحمـت می کشـند‬ ‫و به همین دلیـل‪ ،‬ایـن اثـر به خوبـی در ذهـن مخاطـب می مانـد؛‬ ‫کنـوع از تنهایـی سـخن می گویـد کـه در جامعـه مـا‬ ‫چرا کـه از ی ‬ ‫بیش از هر زمان دیگری فرا گیر شـده و هنوز‪ ،‬رنج دهنده اسـت»‪.‬‬ ‫وی کـه کسـب تندیـس بهتریـن بازیگـر مـرد در بخـش بین الملـل‬ ‫جشـنواره بین المللـی تئاتـر فجـر را در کارنامـه هنـری خویـش‬ ‫به ثبـت رسـانده؛ بااشـاره به اینکه پـس از شـیوع کرونـا‪ ،‬در مرکـز‬ ‫هنرهـای نمایشـی‪ ،‬شـورای نظـارت و بازبینـی و در دایـره ای‬ ‫وسـیع تر‪ ،‬در حـوزه فرهنـگ کشـور رخدادهـای عجیبـی‬ ‫درحال وقـوع اسـت کـه ناامیدکننـده به نظـر می رسـد؛ تا کیـد کرد‪:‬‬ ‫«فکـر می کنـم ایـن رخدادهـا ا گاهانـه به وقـوع می پیوندد‪ .‬شـکل‬ ‫نگاه و رسیدگی مسئولین به حوزه تئاتر بسیار ناامیدکننده است‬ ‫و به همین دلیـل‪ ،‬هیـچ اینـده روشـنی را بـرای تئاتـر ایـن مملکـت‬ ‫یچـرا زنـدگان» بابیان اینکـه‬ ‫یتـوان متصـور شـد»‪ .‬بازیگـر «ب ‬ ‫نم ‬ ‫اموزش وپـرورش در شناسـایی و امـوزش اسـتعدادهای‬ ‫فرهنگی وهنری نقشی مهم و موثر دارد؛ اما این نکته را نیز نباید‬ ‫نحـوزه‪ ،‬در مملکـت مـا چـه‬ ‫فرامـوش کـرد کـه بایـد ببینیـم درای ‬ ‫اتفاقاتـی درحال وقـوع اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬االن به جای اینکـه نقـش‬ ‫شناسـایی اسـتعدادها دراختیـار اموزش وپـرورش باشـد‪ ،‬بیشـتر‬ ‫به عهـده دانش امـوزان اسـت کـه چگونـه بتواننـد از ایـن محیـط‬ ‫اسـتفاده کننـد و بتواننـد خودشـان را در حـوزه اسـتعداد پـرورش‬ ‫دهند و ا گر بخواهند ان را به اموزش وپرورش و دانشگاه بسپارند‬ ‫کـه بخواهـد اسـتعدادهای هنـری انـان را کشـف و شـکوفا کننـد‪،‬‬ ‫سـرابی بیـش نیسـت»‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬بابک حقی‬ ‫فرزادجمشیددانایی‬ ‫فیلم کوتاه «انتقام»‬ ‫فیلـم کوتـاه «انتقـام» ‪ ۱۹.۳‬اخریـن سـه گانه از ‪ ۱۹‬به تهیه کنندگـی و‬ ‫کارگردانـی سـیاوش اسـد؛ در تهـران کلیـک خـورد‪ .‬این روزهـا سـیاوش اسـد‬ ‫در حال سـاخت یـک سـه گانه بـا موضـوع کوویـد‪ ۱۹-‬در تهـران اسـت کـه بـه‬ ‫مشـکالت و معضالت دوران کرونا و پسـا کرونا می پردازد‪ .‬در خالصه داسـتان‬ ‫امـده اسـت‪ :‬فریبـا توسـط دوسـتش از زنـدان ازاد می شـود تـا بـرای انتقـام از‬ ‫عوامـل داروهـای تقلبـی اقـدام کنـد‪« .‬انتقـام» بـا هنرمنـدی فاطمـه شـکری‬ ‫و فـر ج اهلل گل سـفیدی جلـوی دوربیـن مـی رود؛ و معصومـه ربانی نیـا‪ ،‬شـوکا‬ ‫دولت شـاهی‪ ،‬داود محمدابـادی‪ ،‬علـی گندمـی‪ ،‬حسـین منصـوری‪ ،‬بهـار‬ ‫رسـتمی‪ ،‬سـامیا خبیـری‪ ،‬نرگس علی حسـینی و زهـرا وطن پرسـت (بازیگران)‬ ‫و مهشـید گـودرزی‪ ،‬ایسـل اصغـری‪ ،‬ارمیـا چر خ بـاز‪ ،‬یاسـین ملکـی‪ ،‬امیرعلـی‬ ‫مرتضـوی‪ ،‬المیـرا مرتضوی‪ ،‬شـاهرخ خطیـب راز و ثنا پنجی (بازیگـران کودک)‬ ‫اثـر را تشـکیل می دهنـد‪ .‬دیگـر عوامـل عبارت انـد از نویسـنده‪ ،‬تهیه کننـده‬ ‫و کارگـردان‪ :‬سـیاوش اسـد‪ /‬مجـری طـرح‪ :‬خانـه هنـر سـپندارمذ‪ /‬طـرح‬ ‫فیلم نامـه‪ :‬سـمیه سـاجد‪ /‬مشـاور فیلم نامـه‪ :‬سـارا رشـیدی‪ /‬برنامه ریـز‬ ‫و مدیـر گـروه کارگردانـی‪ :‬حسـین خنـکا‪ /‬دسـتیار یـک کارگـردان‪ :‬ایدیـن‬ ‫صمیمـی‪ /‬دسـتیار دو کارگـردان‪ :‬زهـرا پویـا‪ /‬دسـتیار سـه کارگـردان‪ :‬سـمیه‬ ‫تبری‪ /‬منشی صحنه‪ :‬نیلوفر اقبالی‪ /‬فیلم بردار‪ :‬صالح رضازاده‪ /‬دستیاران‬ ‫فیلم بـردار‪ :‬محسـن شـکری‪ ،‬اییـن نـورورزی ترکمـن و محمـد ذوالفقـاری‪/‬‬ ‫صدابـردار‪ :‬امیرحسـین سـعیدی‪ /‬مدیـر تولیـد‪ :‬فریـده حبیبی وطـن‪ /‬طـراح‬ ‫گریم‪ :‬حسین منصوری‪ /‬مجریان گریم‪ :‬مهدی ابراهیمی و نیلوفر حصارکی‪/‬‬ ‫طراح صحنه‪ :‬مبیناسـادات عالمی‪ /‬دسـتیار یک صحنه‪ :‬محمد عابدینی‪/‬‬ ‫ی ترکمـن‪ ،‬محمـد‬ ‫طـراح لبـاس‪ :‬مینـا خداپرسـت‪ /‬نورپـرداز‪ :‬اییـن نـورورز ‬ ‫ذوالفقاری و مسـعود سـروری‪ /‬دستیار فنی‪ :‬نوید زینعلی‪ /‬عکاسان‪ :‬مهدیه‬ ‫زمانـی‪ ،‬امیرعبـاس شـعبانی و ادرینـا انتصـاری‪ /‬موسـیقی متـن‪ ،‬خواننـده و‬ ‫شـاعر تیتـراژ‪ :‬فرشـا‪ /‬مدیـر رسـانه‪ :‬امیـر محنتـی‪.‬‬ ‫قفسه‬ ‫نفیسهرحیمی‬ ‫دیباچه ی درام معاصر ایران‬ ‫مجموعـه نمایشـنامه «دیباچـه ی‬ ‫درام معاصـر ایران»‪ ،‬در دوجلد به قلم‬ ‫«خسـرو امیـری» توسـط انتشـارات‬ ‫«نـگار تابـان» راه بـازار کتـاب شـد‪ .‬ایـن‬ ‫اثر شـامل ‪ 17‬اثر نمایشـنامه اسـت که‬ ‫طـی ‪ 27‬سـال‪ ،‬بیـش از ‪ 60‬بـار بازنگـری‬ ‫و بازنگاری شـده است‪ .‬خسرو امیری؛‬ ‫نگارنـده این مجموعـه‪ ،‬بابیان اینکـه‬ ‫اعتقـاد داشـته هیـچ اثری نبایـد چاپ‬ ‫شـود؛ مگراینکـه نگارنـده بـه ایـن‬ ‫تشـخیص برسـد کـه ایـن اثـر می توانـد‬ ‫برای نسلی باقی بماند و به درد انان بخورد‪ ،‬گفت‪« :‬براساس سخن فردوسی‬ ‫بـزرگ‪ ،‬عجـم زنـده کـردم بدیـن پارسـی؛ بارهاوبارهـا وسوسـه چـاپ و نشـر‬ ‫ُ‬ ‫اثـار خویـش را در خـودم کشـتم و تمـام تلاش خـود را کـردم کـه در ایـن ‪ 27‬تـا‬ ‫‪ 30‬سالی که در حوزه تئاتر فعالیت می کنم‪ ،‬در نوشتن ناشناس باقی بمانم و‬ ‫تمام مدت تالش کردم بر نفس خویش پا بگذارم»‪ .‬وی بااذعان به اینکه این‬ ‫اثـر تجربـه ای به شـدت علمـی و زبان شـناختی بـر روی فرهنگ عامـه؛ شـامل‬ ‫زبان های قدیم تهران‪ ،‬زبان های ایرانی‪ ،‬فارسی از مزارشریفی و تاجیکی گرفته‬ ‫تا محالت شـیرازی و کرمانی را شـامل می شـود‪ ،‬افزود‪« :‬دراین مجموعه‪ ،‬تمرکز‬ ‫روی زبان هـای مناطـق مختلـف ایـران؛ ازجمله یافت ابادی‪ ،‬شوشـی‪ ،‬فارسـی‬ ‫کرمانشـاهی‪ ،‬عربـی بـا لهجه هـای مختلـف‪ ،‬انگلیسـی و برخـی از رویدادهـای‬ ‫زیبایی شناسـی تئاتـر مـدرن و زبان شناسـی فرهنگ عامـه و فولکلـور بـوده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی این مجموعـه را وسـیع و مفیـد بـرای اهالـی زبان شناسـی و‬ ‫فشـده دراین مجموعـه‪ ،‬در‬ ‫درام دانسـته و افـزود‪« :‬بسـیاری از اثـار تالی ‬ ‫جشـنواره های مختلـف‪ ،‬حائـز رتبه هـای مختلـف شـده اند»‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫هومهر‬ ‫«هومهـر» بـا مجموعـه اثـاری از شـیال خوش اقبال‬ ‫نمایشـگاه گروهـی نقاشـی ِ‬ ‫و فرشـته زیبایـی؛ سـاعت ‪ ۹‬صبـح امـروز‪ ،‬بـا حضـور پدیداورنـدگان اثـار در‬ ‫مـوزه گنجینـه بابـل افتتـاح می شـود‪ .‬شـیال خوش اقبـال؛ بازیگـر‪ ،‬نویسـنده و‬ ‫کارگـردان تئاتـر و سـینما‪ ،‬فار غ التحصیـل مقطـع کارشناسـی رشـته هنرهـای‬ ‫تجسمی گرایش نقاشی دانشگاه نیما (در محموداباد) است که از ‪ ۱۰‬سالگی‬ ‫در رشـته نقاشـی بـه فعالیـت مشـغول بـوده و تا کنـون‪ ،‬در نمایشـگاه های‬ ‫انفـرادی و گروهـی فراوانـی شـرکت داشـته‪ .‬فرشـته زیبایـی نیـز کارشـناس و‬ ‫مـدرس حـوزه هنرهـای تجسـمی و فار غ التحصیـل مقطـع کارشناسـی رشـته‬ ‫هنرهـای تجسـمی گرایـش نقاشـی دانشـگاه نیمـا (در محمودابـاد) بـوده و‬ ‫سـابقه شـرکت در نمایشـگاه های گروهـی و انفـرادی متعـددی را در کارنامـه‬ ‫دارد‪ .‬بخـش عمـده فعالیـت وی‪ ،‬در حـوزه نقاشـی در سـبک دکوراتیـو‬ ‫دسـته بندی می شـود‪ .‬شـیال خوش اقبال در یادداشـت کوتاهی به مناسـبت‬ ‫برپایـی «هومـر» چنیـن نوشـته اسـت‪« :‬در دانشـگاه اموختـم افـکارم را‬ ‫به راحتـی و بی درنظرگرفتـن بایدهـا و نبایدهـا روی بـوم بکشـم؛ پـس سـبک‬ ‫سورئالیسـم را انتخـاب کـردم و تـا امـروز‪ ،‬همچنـان مشـتاقانه سـوژه هایم را بـا‬ ‫پیام هـای خـاص خودشـان روی کاغـذ یـا بـوم مـی اورم‪ .‬همیشـه سـعی کردم‬ ‫به کمـک رنگ هـا و رقـص انگشـتانم روی کاغـذ و بـوم‪ ،‬افـکارم را به نمایـش‬ ‫بگـذارم‪ .‬فکـر می کنـم هـدف از خلقـت من‪ ،‬یـاداوری دنیای واقعـی و رنگی به‬ ‫انسـان ها بـوده؛ تـا شـاید روزی‪ ،‬جایـی‪ ،‬یک نفـر نقاشـی هایم را بـا دل ببیند و‬ ‫پیامـم را به گـوش مـردم خا کسـتری جهـان امـروز برسـاند‪ .‬گاهـی فکـر می کنم‬ ‫نهـا را به‬ ‫کاش می توانسـتم ایـن کاغذهـا و بوم هـا را به پـای کفتـران ببندم تا ا ‬ ‫مقصدی نامعلوم ببرند؛ شاید دلیل جوانه زدن تفکری بشوم و همین برای‬ ‫مـن کافی سـت»‪ .‬عالقه منـدان‪ ،‬تـا چهارشـنبه ‪ ۲۲‬تیرمـاه ‪ ۱۴۰۱‬فرصـت دارنـد‬ ‫بیـن سـاعات ‪ ۹‬تـا ‪ ۱۲‬و همچنیـن‪ ۱۶ ،‬تـا ‪ ۱۹‬بـا حضـور در مـوزه گنجینـه بابـل‪،‬‬ ‫به تماشای اثار این دو هنرمند جوان بپردازند‪ .‬مخاطبان برای تماشای ‪۴۵‬‬ ‫تابلوهای نقاشـی و پنج تابلو سـنگ حجمی ارائه شـده در نمایشـگاه گروهی‬ ‫نقاشـی «هومهـر»‪ ،‬می تواننـد بـه مـوزه گنجینـه بابـل واقـع در شـهر بابـل‪،‬‬ ‫خیابـان مـدرس مراجعـه کننـد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2541‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬کارت و سـند کارخانـه موتورسـیکلت تیزتـک بـه‬ ‫رنگ قرمز زرشـکی مدل ‪ 1390‬با شـماره پال ک ‪764-79879‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 2010137443‬و شـماره شاسـی ‪9010294‬‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪616‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس مـدل‬ ‫‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪168 -52‬ص‪ 44‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 124K0794691‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAN21VE6GK305200‬بـه مالکیـت حامد تقی زاده‬ ‫مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ق‪.‬ن‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب وحیـد عجمی نیـا مالـک خـودرو سـواری رانـا ‪ TU5‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪787 -32‬م‪ 72‬و شـماره موتـور ‪ 172B0055312‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAU01FEXLT255793‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش تقاضـای رونوشـت‬ ‫المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد‬ ‫خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ 10‬روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت‬ ‫ایران خودرو واقع در پیکان شهر‪ ،‬ساختمان سمند مراجعه فرماید‪ .‬بدیهی ست‬ ‫پـس از انقضـای مهلـت مزبـور‪ ،‬طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪651‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی خودرو سواری سمند ایکس ‪ 7‬به رنگ‬ ‫نقـره ای مـدل ‪ 1382‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪388 -79‬س‪ 93‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 12482017541‬و شـماره شاسـی ‪ 82249181‬بـه‬ ‫مالکیـت رحیـم صفرزاده مفقود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫قزوین‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد ‪ 132‬بـه رنـگ سـفید مـدل‬ ‫‪ 1398‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪435 -14‬هــ‪ 83‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ M13/6355738‬و شماره شاسی ‪NAS421100K1262090‬‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫رامهرمز‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو سـواری ام‪.‬وی‪.‬ام ‪ ۱۱۰‬بـه رنـگ ابـی‬ ‫متالیـک مـدل ‪ 13۹۰‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪۵۶۲ -۵۲‬ط‪۶۶‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ MVM372FGA019563‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NATEBABAX01002738‬به مالکیت سـعید کارگرایسک‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری پراید جی تی ایکس ای به رنگ‬ ‫سـبز زیتونـی مـدل ‪ ۱۳۸۵‬بـا شـماره موتـور ‪ 1659053‬و‬ ‫شـماره شاسـی ‪ S1412285917420‬به مالکیت مرضیه‬ ‫شـمس ابادی فرزنـد علی ا کبـر مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا ‪ 132-SE‬مـدل ‪1393‬‬ ‫بـا شـماره پلا ک ایـران ‪746 -42‬ص‪ 33‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 5271799‬و شـماره شاسـی ‪ NAS421100E1173317‬به‬ ‫مالکیـت عبـداهلل مقرب نشـتیفانی مفقـود شـده و از درجه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس ‪XU7-CNG‬‬ ‫مـدل ‪ 1397‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪333 -42‬ص‪65‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 124K1198040‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAN21VE4JH341682‬بـه مالکیـت علـی سـوخته‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا ‪ 141-SL‬مـدل ‪1390‬‬ ‫بـا شـماره پلا ک ایـران ‪427 -42‬ص‪ 36‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 3869283‬و شـماره شاسـی ‪ S3482289339950‬بـه‬ ‫یسـنگانی مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫مالکیـت بهـروز یحیائ ‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/24-140160306023000028‬هیـات اول موضـوع قانـون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک مـه والت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای‬ ‫حسـین رضائـی فرزنـد محمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 38448‬صـادره از فیض ابـاد‬ ‫در یـک قطعـه محوطـه مشـتمل بـر سـاختمان (ترمینـال ضبـط پسـته) به مسـاحت‬ ‫‪ 5938/26‬مترمربـع قسـمتی از اراضـی مشـاع مزرعـه عبدل ابـاد پلا ک یـک اصلـی‬ ‫بخـش ‪ 2‬مـه والت خریـداری از مالـک رسـمی اقـای عزیزالـه سـعیدی عبدل ابادی‬ ‫فرزنـد محمـد محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز ا گهی م ‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت‬ ‫دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبـق مقررات‬ ‫بدیه ‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/20 :‬‬ ‫عبداله گلشن ابادی به اباد‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک‬ ‫م الف ‪7/401/42‬‬ ‫مه والت‪ ،‬از طرف علی احمدی‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسـنامه سـبز خـودرو سـواری مـگان بـه رنـگ مشـکی‬ ‫مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪318 -56‬ق‪ 89‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ F4R1771C115474‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAPLM050EA1005951‬بـه مالکیـت محمـد‬ ‫خوش پسـندازگمی مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط است‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫مفقودی مدرک تحصیلی (نوبت دوم)‬ ‫مـدرک موقـت فار غ التحصیلـی اینجانـب شـبنم میقانـی فرزنـد اسـمعیل بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ ۲۸۱۱‬صادره از ارا ک در مقطع کارشناسـی رشـته اقتصاد نظری صادره‬ ‫از واحـد دانشـگاهی ازاد ارا ک در مورخـه ‪ 1401/02/25‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫از یابنـده تقاضـا می شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد ارا ک بـه نشـانی‬ ‫میدان امام خمینی(ره)‪ ،‬بلوار امام خمینی(ره)‪ ،‬شهرک دانشگاهی دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫ارا ک‪ ،‬صنـدوق پسـتی ‪ ۳۸۱۳۵/567‬اداره فار غ التحصیلان ارسـال فرمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۱/04/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۱/04/05 :‬‬ ‫ارا ک‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شـماره‬ ‫‪ 140160310013003127‬مـورخ ‪ 1401/03/02‬هیـات قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحد ثبتی چمسـتان تصرفات‬ ‫مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه جهانشـاهی فر فرزنـد عزت الـه‬ ‫نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ‪400/50‬‬ ‫مترمربـع بـه شـماره پلا ک ‪ 1180‬فرعـی از ‪ 33‬اصلـی واقـع در قریـه کردابـاد‬ ‫بخـش ‪ 11‬خریـداری شـده از اقـای صـادق کیـا مالـک رسـمی محـرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتـی اراضی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامه مربوطـه‪ ،‬این ا گهی‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق ایـن روزنامـه و محلی‪/‬سراسـری در‬ ‫شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیـات الصـاق‪ ،‬تـا درصورتی کـه اشـخاص‬ ‫ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محل تا دو مـاه‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ کننـد‪ .‬معتـرض باید‬ ‫ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت‬ ‫بـه دادگاه عمومـی محـل کنـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت‬ ‫محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم‬ ‫قطعی دادگاه اسـت‪ .‬درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشـود یا‬ ‫معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل را ارائه نکند‪،‬‬ ‫اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می کنـد و صدور سـند مالکیت‬ ‫مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/20 :‬‬ ‫عین اله تیموری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد‬ ‫شناسه ا گهی ‪1339951‬‬ ‫و امال ک چمستان‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله اول‬ ‫بـه موجـب دادنامه هـای شـماره ‪ 140050390001173891‬صـادره از ایـن شـعبه کـه حسـب دادنامـه شـماره‬ ‫‪ 140050390003192096‬صـادره از شـعبه ‪ ۱۸‬دادگاه تجدیدنظـر اسـتان کرمانشـاه (بـا نقـض محکومیـت‬ ‫خانـم سـنت شـهبازی بـه پرداخـت اجرت المثـل) و تاییـد سـایر مـوارد قطعیـت حاصـل نمـوده اسـت‪،‬‬ ‫حکـم بـه فـروش ماتـرک مرحـوم نعـت احمدیان منحصـر براسـاس نظریـه کارشناسـاس و تقسـیم بهـای‬ ‫ان بیـن وراث وفـق حصـه هـر یـک و نیـز پرداخـت مبلـغ سـیصد و بیسـت و چهـار هـزار و پانصـد و هشـتاد و‬ ‫پنـج تومـان و هفـت ریـال بابـت هزینـه دادرسـی و مبلـغ ‪ 5/۰۰۰/۰۰۰‬ریـال بابـت هزینـه کارشناسـی و پرداخـت‬ ‫حق الوکالـه وکیـل بـه مبلـغ ‪ 50/000/000‬ریـال از سـوی محکوم علیهـم در حـق محکوم لـه و پرداخـت نیم عشـر‬ ‫دولتـی در حـق صنـدوق دولـت‪ .‬لـذا در راسـتای اخـذ محکوم بـه‪ ،‬وکیـل محکوم لـه یکبـاب مغـازه بـه ادرس‬ ‫اسلام ابادغرب‪ ،‬خیابـان شـهید فکـوری‪ ،‬نبـش پاسـاژ شـهدا بـه مسـاحت ‪ ۱۳/۱۵‬دارای سـند رسـمی‬ ‫ً‬ ‫توقیـف و بـه کارشناسـی جهـت ارزیابـی ملـک بـه شـرح ذیـل ارجـاع شـده‪ .‬احترامـا پیـرو قـرار کارشناسـی بـه‬ ‫شـماره ابالغیـه ‪ ۱۴۰۰۵۰۱۰۰۰۳۰۴۲۳۶۵۴‬درخصـوص پرونـده بـه شـماره بایگانـی ‪ 0001085‬و شـماره پرونـده‬ ‫‪ 9909988310200523‬کـه خواهـان ان حسـین احمدیان منحصـر بـا وکالـت اقـای محمـد صفـری زاد بـه‬ ‫طرفیت اقای حسـن احمدیان منحصر و غیره‪ ،‬با موضوعیت تقسـیم ترکه‪ ،‬یکباب مغازه واقع در شهرسـتان‬ ‫اسلام ابادغرب‪ ،‬خیابـان شـهید فکـوری‪ ،‬نبـش پاسـاژ شـهدا‪ ،‬اینجانـب کارشـناس منتخب‪ ،‬ضمن حضـور در‬ ‫دفتر دادگاه و مطالعه پرونده با هماهنگی الزم از محل موردنظر بازدید و بررسی بعمل امد‪ .‬خواسته مقام‬ ‫محتـرم قضائـی‪ :‬کارشـناس منتخـب‪ ،‬ضمن مطالعه پرونده و درصـورت لزوم اخذ توضیـح از طرفین دعوی‪،‬‬ ‫نظریـه کتبـی و مسـتقل خویـش را در مـورد ارزیابـی مغـازه بـه پلا ک ‪ 1189‬فرعـی از ‪ ۱۵۰‬فرعـی از ‪ ۱۸‬اصلـی بـا‬ ‫مسـاحت ‪ ۱۳/۱۵‬مترمربـع را اعلام کنـد‪ .‬مشـخصات فنـی و حقوقـی‪ :‬مغـازه مـورد اختلاف عبـارت اسـت از‬ ‫یکباب واحد تجاری واقع در خیابان شـهید فکوری‪ ،‬نبش پاسـاز شـهدا با مسـاحت حدود ‪ ۱۳/۱۵‬مترمربع‬ ‫مطابـق سـند دفترچـه ای بـه شـماره ثبـت ‪ ۳۶۰۶‬واقـع در پلا ک شـماره ‪ ۱۸۱۹‬فرعـی از ‪ ۱۵۰‬فرعـی از ‪ ۱۸‬اصلـی‬ ‫دفتـر املا ک ‪ ۶/۲۱‬صفحـه ‪ ۲۲۶‬بخـش ‪ ۶‬بـه نـام نعمـت احمدیان منحصـر شـامل ششـدانگ (اصـل سـند‬ ‫رویـت نشـد)‪ ،‬واحـد تجـاری در منطقـه مرغـوب شـهری واقـع شـده و بـا توجـه بـه موقعیـت دارای دسترسـی‬ ‫مسـتقیم بـه پیـاده رو خیابـان شـهید فکـوری از ناحیـه ضلـع شـمالی بـوده و از بعـد غربـی دارای دسترسـی و‬ ‫درب بـه راهـرو مرکـزی پاسـاژ شـهدا اسـت‪ ،‬بـا توجـه بـه قـرار گرفتـن در مجموعـه پاسـاژ در سـند ذکـر شـده کـه‬ ‫سـایر شـرایط مطابق قانون و ائین نامه تملک اپارتمان هاسـت‪ .‬جمع بندی و ارائه نظر کارشناسـی نتیجه‬ ‫اینکـه‪ :‬بـا عنایـت بـه توضیحـات بـاال و کلیـه مـوارد پیش گفتـه و عنایـت بـه اینکـه واحـد تجـاری در منطقـه‬ ‫مرغـوب شـهری قـرار دارد و در پاسـاژ نیـز دارای موقعیـت مطلـوب اسـت‪ ،‬قیمـت پایـه مزایـده هـر مترمربـع از‬ ‫قـرار ‪ 2/900/000/000‬ریـال (دو میلیـارد و نهصـد میلیـون ریـال) و ارزش ششـدانگ ان جهـت پایـه مزایـده برابـر‬ ‫‪ 43/877/000/000‬ریـال (چهـل و سـه میلیـارد و هشـتصدو هفتـادو هفـت میلیـون ریـال) بـراورد و تقدیـم‬ ‫یشـود‪ .‬مزایـده بـرای مورخـه ‪ ۱۴۰۱/05/09‬سـاعت ‪ ۹‬الـی ‪ ۱۰‬صبـح مسـتقر در دفتـر اجـرای احـکام مدنـی‬ ‫م ‬ ‫شعبه سوم دادگستری اسالم ابادغرب برگزار خواهد شد‪ .‬هر کسی که باالترین قیمت را اعالم کند به ایشان‬ ‫فروختـه خواهـد شـد و مبلـغ ده درصـد از بهـای مزایـده فی المجلـس از برنـده مزایـده بـه صورت نقـد دریافت‬ ‫و الباقـی را حدا کثـر مـدت یـک مـاه از تاریـخ مزایـده بـه اجـرای احـکام تودیع کند‪ .‬چنانچـه ظرف مهلت مقرر‬ ‫بـه هـر دلیلـی نتوانـد یـا نخواهـد مابقـی ثمـن معاملـه را تودیـع کنـد‪ ،‬پـس از کسـر هزینه هـای اجرایـی از ده در‬ ‫صـد مبلـغ تودیعـی ‪،‬مابقـی بـه نفـع صنـدوق دولـت ضبـط خواهـد شـد‪ .‬کس یا کسـانی کـه بخواهنـد از ملک‬ ‫موصـوف بازدیـد کننـد می توانـد ‪ 5‬روز قبـل از مزایـده بـه اجـرا مراجعـه تا ترتیب بازدید انهـا داده شـود‪ .‬الزم به‬ ‫ذکـر اسـت ثبـت ثنـا بـرای تمامـی اصحـاب دعـوی و شـرکت کنندگان در مزایـده الزامی سـت‪.‬‬ ‫تیمور نظری‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسالم ابادغرب‬ ‫م الف ‪56/2‬‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله اول‬ ‫بـه موجـب درخواسـت اجـرای حکـم بـه شـماره ‪ 140050990021584503‬و دادنامـه شـماره ‪ 140050390002921297‬محکوعلیهـا مکلفنـد بـه فـروش ماتـرک مرحـوم محمـد محمـدی براسـاس نظریـه کارشـناس بـا کـد رهگیـری‬ ‫‪ 1400220334921172‬مـورخ ‪ 1400/05/07‬و ‪ 1400220280515446‬مـورخ ‪ 1400/06/20‬و تقسـیم بهـای ان بیـن وراث وفـق حصـه هـر یـک و نیـز محکومیـت خوانـدگان بـه پرداخـت مبلـغ یـک میلیون و سـیصد و بیسـت و هشـت هزار و‬ ‫هشـتصد و پنجاه و هشـت ریال بابت هزینه دادرسـی و مبلغ هفت میلیون ریال بابت هزینه کارشناسـی در حق خواهان و پرداخت نیم عشـر دولتی در حق صندوق دولت‪ .‬لذا در این راسـتا ترکه متوفی جهت ارزیابی به کارشناسـی‬ ‫ارجـاع و نظریـه کارشناسـان کـه مصـون از اعتـراض مانـده بـه شـرح ذیـل اسـت‪ :‬بـا احترام بدینوسـیله در اجرای قرار کارشناسـی پرونـده کالسـه ‪ 9909988957600395‬و شـماره بایگانـی ‪ 0100144‬موضوع دعوی اقای شـاهمراد محمدی‬ ‫(خواهان) به طرفیت اقای رضا محمدی و غیره (خوانده) به خواسته تقسیم ترکه و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه اجرت المثل اموال بدینوسیله اینجانب کارشناس منتخب‪ ،‬بعد از مطالعه پرونده و بازدید از ملک مورد دعوی‪،‬‬ ‫گزارش کارشناسـی را به حضور ارسـال می دارد‪ .‬شـرح جزئیات کارشناسـی‪ :‬با توجه به مطالعه و بررسـی اسـناد و مدارک ارائه شـده توسـط طرفین و بازدید به عمل امده از محل‪ ،‬مشـاهده شـد که یکباب خانه کلنگی با سـقف چوبی‬ ‫واقع در ادرس فوق به مسـاحت حدود ‪ 127‬مترمربع و اعیان قدیمی حدود ‪ 95‬مترمربع و حیات حدود ‪ 32‬مترمربع به صورت قولنامه ای و مالکیت ان به نام مرحوم محمد محمدی اسـت‪ .‬ارزش روز ملک مذکور با توجه به مقدار‬ ‫یشـود‪ .‬با توجه به گواهی حصر وراثت‬ ‫تعرض حدود ‪ 5‬مترمربع از سـمت کوچه و کلنگی بودن سـاختمان و همچنین در نظر گرفتن موقعیت ملک و امتیازات متعلقه اب‪ ،‬برق و گاز مبلغ ‪ 10000000000‬ریال (ده میلیارد ریال) براورد م ‬ ‫شماره ‪ 998410‬مورخ ‪ 1399/06/29‬شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم ابادغرب ورثه ان مرحوم شامل زوجه متوفی و تعداد فرزندان ذکور ‪ 8‬نفر و فرزندان اناث ‪ 6‬نفر می باشند که سهم زوجه متوفی مبلغ ‪1250000000‬‬ ‫ریـال و سـهم هـر یـک از فرزنـدان ذکـور ‪ 795454545‬ریـال و سـهم فرنـدان انـاث ‪ 397727272‬ریـال کـه سـهم خواهـان ‪ 795454545‬ریـال اسـت‪ .‬همچنیـن بـا توجه به گواهی حصر وراثـت شـماره ‪ 998410‬مورخ ‪ 1399/08/19‬شـعبه‬ ‫سـوم شـورای حل اختالف دادگسـتری اسلام ابادغرب زوجه متوفی در تاریخ ‪ 1399/02/25‬وفات و ورثه نامبرده شـامل مریم و زهرا و یارمحمد و رضا محمدی اسـت که با توجه به مبلغ ارث متعلق به مرحومه خورشـید نورمحمدی‬ ‫زوجه مرحوم محمد محمدی به مبلغ ‪ 1250000000‬ریال اسـت‪ ،‬سـهم االرث هر یک از فرزندان ذکور مرحومه خورشـید نورمحمدی مبلغ ‪ 416666666‬ریال و سـهم فرزندان اناث ‪ 208333333‬ریال اسـت‪ .‬اجرت المثل ایام تصرف از‬ ‫یسـت‪ .‬در سـال ‪ 1397‬و از تاریخ ‪ 1397/03/15‬لغایت پایان سـال به مبلـغ ‪ 12000000‬ریال و اجاره یک سـاله ‪ 1398‬به مبلـغ ‪ 18000000‬ریال و اجاره‬ ‫تاریـخ ‪ 1397/03/15‬بـه تفکیـک سـال بـا توجـه بـه وضعیـت اعیـان ملـک به صورت قدیم ‬ ‫یـک سـاله ‪ 1399‬بـه مبلـغ ‪ 24000000‬ریـال و اجـاره یـک سـاله ‪ 1400‬بـه مبلـغ ‪ 36000000‬و اجـاره سـال ‪ 1401‬تـا تاریـخ ‪ 1401/03/15‬مبلغ ‪ 15000000‬ریال اسـت‪ .‬اجرت المثل ملـک از تاریـخ ‪ 1397/03/15‬تا تاریخ ‪ 1399/03/01‬مبلـغ ‪29250000‬‬ ‫ریـال و از تاریـخ ‪ 1399/03/01‬تـا تاریـخ ‪ 1401/03/15‬مبلـغ ‪ 75750000‬ریـال اسـت و کل اجرت المثـل از تاریـخ ‪ 1397/03/15‬تـا تاریـخ ‪ 1401/03/15‬مبلغ ‪ 105000000‬ریال اسـت‪ .‬بنابراین سـهم اجرت المثل خواهان از تاریـخ ‪1397/03/15‬‬ ‫تـا تاریـخ ‪ 1401/03/15‬مبلـغ ‪ 9213068‬ریـال اسـت‪ .‬سـهم االرث هـر یـک از وراث و اجرت المثـل از تاریـخ ‪ 1397/03/15‬تـا تاریـخ ‪ 1401/03/15‬بـه شـرح ذیـل اسـت‪ -1 .‬سـهم االرث و اجرت المثل اقای شـاهمراد محمـدی (خواهان) مبلغ‬ ‫‪ 804667613‬ریال اسـت‪ -2 .‬سـهم االرث و اجرت المثل اقای میرزا محمدی مبلغ ‪ 804667613‬ریال اسـت‪ -3 .‬سـهم االرث و اجرت المثل اقای خانمراد محمدی مبلغ ‪ 804667613‬ریال اسـت‪ -4 .‬سـهم االرث و اجرت المثل اقای‬ ‫اقامراد محمدی مبلغ ‪ 804667613‬ریال اسـت‪ -5 .‬سـهم االرث و اجرت المثل اقای علی محمدی مبلغ ‪ 804667613‬ریال اسـت‪ -6 .‬سـهم االرث و اجرت المثل اقای قاسـم محمدی مبلغ ‪ 804667613‬ریال اسـت‪ -7 .‬سـهم االرث‬ ‫و اجرت المثـل اقـای رضـا محمـدی مبلـغ ‪ 1222553029‬ریـال اسـت‪ -8 .‬سـهم االرث و اجرت المثـل اقـای یارمحمـد محمدی مبلـغ ‪ 1222553029‬ریال اسـت‪ -9 .‬سـهم االرث و اجرت المثل خانم زهرا محمدی مبلـغ ‪ 611276514‬ریال‬ ‫اسـت‪ -10 .‬سـهم االرث و اجرت المثل خانم مریم محمدی مبلغ ‪ 611276514‬ریال اسـت‪ -11 .‬سـهم االرث و اجرت المثل خانم گوهر محمدی مبلغ ‪ 402333806‬ریال اسـت‪ -12 .‬سـهم االرث و اجرت المثل خانم قمر محمدی مبلغ‬ ‫‪ 402333806‬ریـال اسـت‪ -13 .‬سـهم االرث و اجرت المثـل خانـم سـکینه محمـدی مبلـغ ‪ 402333806‬ریـال اسـت‪ -14 .‬سـهم االرث و اجرت المثـل خانـم خاور محمدی مبلغ ‪ 402333806‬ریال اسـت‪ .‬مزایـده برای مـورخ ‪1401/05/11‬‬ ‫سـاعت ‪10‬صبح مسـتقر در دفتر اجرای احکام مدنی شـعبه سـوم دادگسـتری اسلام ابادغرب برگزار خواهد شـد‪ .‬هر کس که باالترین قیمت را اعالم کند‪ ،‬به ایشـان فروخته خواهد شـد و مبلغ ده درصد از بهای مزایده‪ ،‬فی المجلس از‬ ‫برنده مزایده به صورت نقد دریافت و الباقی را باید حدا کثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به اجرای احکام تودیع کند‪ .‬چنانچه ظرف مهلت مقرر‪ ،‬به هردلیلی نتواند یا نخواهد مابقی ثمن را تودیع کند‪ ،‬پس از کسر هزینه های‬ ‫اجرایـی از ده درصـد مبلـغ تودیعـی‪ ،‬مابقـی بـه نفـع صنـدوق دولـت ضبـط خواهـد شـد‪ .‬کـس یـا کسـانی که بخواهنـد از امال ک موصـوف بازدید کنند می تواننـد ‪ 5‬روز قبـل از مزایده به اجـرا مراجعه تا ترتیب بازدید انهـا داده شـود‪ .‬الزم به‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫ذکـر اسـت ثبـت ثنا بـرای تمامی اصحاب دعوی و شـرکت کنندگان در مزایده الزام ‬ ‫تیمور نظری‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1/52‬الف‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیه مدارک موتورسـیکلت شـوکا اسـکوتر ‪ 125CC‬مدل ‪ 1393‬با شـماره پال ک ‪ .64824-772I.R‬و شماره‬ ‫موتـور ‪ NCS018357‬و شـماره شناسـایی ‪ NCS***125S9340878‬بـه مالکیـت غالمرضا معمار مفقود‬ ‫شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪642‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و فا کتـور فـروش خـودرو سـواری ‪ MVM-530‬بـا شـماره موتـور ‪ MVM48FFFD023199‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ NATGCA7F5D1021362‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1388‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 140160306006001604‬هیـات اول موضـوع مـاده یـک‬ ‫قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض‬ ‫متقاضـی اقـای حسـین مشـهدی فرزند غالمرضـا بـه شماره شناسـنامه ‪ 26424‬صـادره از تربت حیدریه‬ ‫نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه محوطـه و چهـار دربنـد مغـازه بـه مسـاحت ‪ 154/50‬مترمربـع (یکصد‬ ‫و پنجـاه و چهـار و پنجاه صـدم مترمربـع) قسـمتی از پلا ک ‪ 66‬فرعـی از اراضـی حسـنی علیا پلا ک ‪232‬‬ ‫اصلـی دهسـتان اربعـه واقـع در خراسـان رضـوی بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه خریـداری‬ ‫از ورثـه مالـک رسـمی غالمرضـا مشـهدی و سـهم االرث متقاضـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لذا به موجـب ماده‬ ‫‪ 3‬قانـون تعییـن تلکیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫مربوطه این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر‬ ‫تـا درصورتـی کـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند بایـد از تاریخ انتشـار اولین‬ ‫ا گهی تا دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ کنند‪ .‬معترض باید‬ ‫ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت به تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل کند و‬ ‫گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکول به‬ ‫ارائه حکم قطعی دادگاه است و درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض‪ ،‬گواهی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیت‬ ‫می کنـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعه متضـرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/20 :‬‬ ‫سیدامین موسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1390‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و کارت موتورسـیکلت پیشـتاز بـه رنـگ البالوئـی مـدل ‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک ‪774-13816‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 0149NEG202024‬و شـماره تنـه ‪ NEG150B9400485‬بـه مالکیـت عبدالقـادر‬ ‫میری سـلطان ابادی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫ا گهـی ابلاغ مفـاد رای صـادره از طـرف هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی‪،‬‬ ‫املا ک و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪1390/09/20‬‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160301057002602‬مـورخ ‪ 1401/04/14‬صـادره از هیـات موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‪ ،‬امال ک و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مصوب ‪ 1390/09/20‬مسـتقر‬ ‫در اداره ثبـت اسـناد و املا ک شـهریار‪ ،‬تصرفـات مالکانـه اقـای جواد محمدی فرزنـد علی ا کبر به صورت‬ ‫ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 169/90‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 512‬فرعـی از ‪ 12‬اصلـی واقـع‬ ‫در شـهریار محـرز شـده و برابـر محتویـات پرونـده ثبتـی و دفتـر املا ک مربوطـه‪ ،‬ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمین به مساحت ‪ 507/5‬مترمربع قطعه ‪ 25‬تفکیکی به شماره پال ک ‪ 512‬فرعی از ‪ 12‬اصلی ذیل ثبت‬ ‫صفحـه ‪ 101‬دفتـر ‪ 34‬کال ک بـه نـام مظفـر باقـری ثبـت و سـند مالکیت صادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬دفتر‬ ‫املا ک مربوطـه بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬در ضمـن ملک مربوطـه از مالکیت مظفر باقری اسـت که‬ ‫نامبـرده در هیـات حضـور نیافتـه و هیـات مقـرر کرده با اعمال مـاده ‪ 3‬قانون مذکور و مـاده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫اجرایی ان مصوب ‪ 1391/04/25‬نسبت به صدور سند مالکیت به نام متصرف فوق الذکر اقدام شود‪.‬‬ ‫لـذا بدینوسـیله مفـاد رای صـادره بـه نامبـرده و بـه اشـخاص ذینفـع جهـت اطلاع در دو نوبـت بـا فاصله‬ ‫پانـزده روز ا گهـی می شـود تـا چنانچـه بـه مفـاد رای صـادره اعتـراض دارنـد‪ ،‬اعتـراض خـود را ظـرف مدت‬ ‫دو ماه از تاریخ انتشـار اولین ا گهی‪ ،‬به اداره ثبت اسـناد و امال ک شـهریار تسـلیم و رسـید دریافت دارند‪.‬‬ ‫درصورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر‪ ،‬این اداره نسبت به صدور سند مالکیت برابر مقررات اقدام‬ ‫ً‬ ‫خواهـد کـرد‪ .‬ضمنـا صـدور سـند مالکیـت مانع از مراجعه متضـرر بـه دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/20 :‬‬ ‫رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار‬ ‫م الف ‪9680‬‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چـون تحدیـد حـدود ششـدانگ یک قطعه زمیـن مزروعی پال ک ‪ 897‬فرعـی از ‪ 106‬اصلـی واقع در بخش‬ ‫دو سیستان شهر زابل روستای اسکل مورد تقاضای بدیل اچا ک فرزند حسن تا کنون به عمل نیامده‬ ‫است‪ ،‬لذا برحسب تقاضای کتبی نامبرده‪ ،‬تحدید حدود در روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/05/30‬در محل‬ ‫شـروع و بـه عمـل خواهـد امـد‪ .‬بدینوسـیله بـه اطالع مجاورین و مسـتدعی ثبـت پال ک فوق می رسـاند تا‬ ‫در روز تعیین شـده در محل حضور به هم رسـانند‪ .‬درصورتیکه مسـتدعی ثبت پال ک فوق و یا نماینده‬ ‫قانونـی وی حضـور نداشـته باشـد‪ ،‬تحدیـد حـدود بـر طبـق اظهـار مجاوریـن‪ ،‬برابـر مـاده ‪ 15‬قانـون ثبـت‬ ‫بـه عمـل خواهـد امـد و اعتـراض مجاوریـن نیـز برابـر مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت از تاریخ تنظیـم صورت مجلس‬ ‫ً‬ ‫تحدیـدی ظـرف مـدت سـی روز پذیرفتـه خواهـد شـد‪ .‬ضمنـا برابـر تبصـره مـاده واحـده قانونـی تعییـن‬ ‫تکلیـف پرونده هـای معتـرض ثبتـی مصـوب سـال ‪ ،1373‬اعتـراض بـه تقاضـای ثبـت و تحدیـد حـدود‬ ‫موضوع ماده ‪ 16‬و ‪ 20‬قانون ثبت‪ ،‬می باید توسـط معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض‬ ‫بـه مرجـع ثبتـی‪ ،‬بـا تقدیم دادخواسـت به مرجع ذیصلاح قضائی صـورت پذیـرد‪ .‬واخواهـی الزم از دادگاه‬ ‫زابـل اخـذ و بـه اداره ثبـت محـل تسـلیم و رسـید دریافـت دارد واال حـق او سـاقط خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/20 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪441‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/24-140160322002001248‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم زهـرا گلـزاری بـه شناسـنامه شـماره ‪ 22920‬کـد ملـی‬ ‫‪ 3670227954‬صـادره از زابـل فرزنـد علـی به صـورت ششـدانگ اعیـان یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪162‬‬ ‫مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 1208‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش یـک سیسـتان شهرسـتان‬ ‫زابـل‪ ،‬کوچـه مدرسـه شـاهد‪ ،‬منشـعبه از خیابـان شـهید باقـری جنوبـی‪ ،‬مالکیـت مشـاعی متقاضـی‬ ‫موضـوع سـند قطعـی ‪ 1391/12/26-11376‬دفترخانـه ‪ 51‬زابـل صفحـه ‪ 178‬دفتـر ‪ 148‬محـرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس‬ ‫از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/05 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪326‬‬ ‫ا گهـی ابلاغ مفـاد رای صـادره از طـرف هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی‪،‬‬ ‫املا ک و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪1390/09/20‬‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160301057002175‬مـورخ ‪ 1401/03/31‬صـادره از هیـات موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‪ ،‬امال ک و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مصوب ‪ 1390/09/20‬مسـتقر‬ ‫در اداره ثبت اسـناد و امال ک شـهریار‪ ،‬تصرفات مالکانه اقای علی قربانی فرزند عبدالحسـین به صورت‬ ‫ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 76/97‬مترمربع قسـمتی از پلا ک ‪ 1282‬فرعـی از ‪ 53‬اصلی واقع‬ ‫در شـهریار محـرز شـده و برابـر محتویـات پرونـده ثبتـی و دفتـر املا ک مربوطـه‪ ،‬ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمیـن بـه شـماره پلا ک ‪ 1282‬فرعـی از ‪ 53‬اصلـی قطعـه ‪ 152‬تفکیکی مفـروز و مجزی شـده از ‪ 165‬اصلی‬ ‫مذکـور واقـع در قریـه خادم ابـاد شـهریار بـه مسـاحت ‪ 1875‬مترمربـع ذیـل ثبـت ‪ 14671‬صفحـه ‪549‬‬ ‫دفتـر ‪ 138‬بـه نـام اسـکندر شـایانی ثبـت و سـند چاپـی بـه شـماره ‪ 584830‬صـادر شـده اسـت و مقادیـر‬ ‫متعـددی در اجـرای مـاده ‪ 147‬ثبـت و قانـون تعییـن تکلیـف بـه غیـر انتقـال یافتـه اسـت‪ .‬دفتـر املا ک‬ ‫مربوطـه بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬در ضمـن ملـک مربوطـه از مالکیـت اسـکندر شـایانی اسـت کـه‬ ‫نامبـرده در هیـات حضـور نیافتـه و هیـات مقـرر کرده با اعمال مـاده ‪ 3‬قانون مذکور و مـاده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫اجرایی ان مصوب ‪ 1391/04/25‬نسبت به صدور سند مالکیت به نام متصرف فوق الذکر اقدام شود‪.‬‬ ‫لـذا بدینوسـیله مفـاد رای صـادره بـه نامبـرده و بـه اشـخاص ذینفـع جهـت اطلاع در دو نوبـت بـا فاصله‬ ‫پانـزده روز ا گهـی می شـود تـا چنانچـه بـه مفـاد رای صـادره اعتـراض دارنـد‪ ،‬اعتـراض خـود را ظـرف مدت‬ ‫دو ماه از تاریخ انتشـار اولین ا گهی‪ ،‬به اداره ثبت اسـناد و امال ک شـهریار تسـلیم و رسـید دریافت دارند‪.‬‬ ‫درصورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر‪ ،‬این اداره نسبت به صدور سند مالکیت برابر مقررات اقدام‬ ‫ً‬ ‫خواهـد کـرد‪ .‬ضمنـا صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعه متضرر بـه دادگاه نخواهـد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/05 :‬‬ ‫رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار‬ ‫م الف ‪9641‬‬ ‫ا گهی تحریر ترکه‬ ‫در پرونـده کالسـه ‪ 16/2/1401‬ایـن شـعبه بـا توجـه بـه فـوت مرحـوم اقـای حـی تـاب فرزنـد عبـداهلل بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 32‬صـادره دزفـول متولـد ‪ 1279/03/02‬کـه سـا کن شـوش‪ ،‬روسـتای شـیخ حسـن‪،‬‬ ‫خیابان امام خمینی(ره) بوده توسـط درخواسـت تحریر ترکه شـده و قرار تحریر ترکه صادر شـده اسـت‬ ‫و برای تاریخ ‪ 1401/05/25‬راس سـاعت ‪ 10:00‬نوبت تحریر ترکه تعیین شـده‪ .‬لذا بدینوسـیله به تمامی‬ ‫ورثـه متوفـای یـاد شـده یـا نماینـدگان قانونـی انهـا‪ ،‬بسـتانکاران‪ ،‬از متوفـی و مدیونیـن بـه وی و هـر کس‬ ‫کـه بـه طریـق‪ ،‬حقـی بـه ترکـه متوفـی دارد در تاریـخ و سـاعت یـاد شـده در شـعبه ‪ 2‬شـورای حـل اختالف‬ ‫شهرستان شوش (جهاد سازندگی سابق‪ ،‬بلوار امام خمینی(ره)) جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه‬ ‫حاضر شـوند‪.‬‬ ‫عضو شوراهای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهی فقدان سند‬ ‫خانم جوهر داودی با تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی تنظیمی دفتر ‪ 169‬شـوش مدعی سـت که سـند‬ ‫مالکیـت سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ پلا ک ‪ 7‬فرعـی از ‪ 47‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 4‬شـوش کـه ذیـل‬ ‫دفتر امال ک ‪ 104‬صفحه ‪ 31‬ثبت ‪ 13657‬و شـماره سـریال سـند ‪777100‬د‪ 91‬به نام وی صادر و تسـلیم‬ ‫شده‪ ،‬به علت جابجایی مفقود شده و تقاضای صدور سند المثنی نموده است‪ .‬لذا به دستور تبصره‬ ‫یـک اصالحـی مـاده ‪ 120‬ایین نامـه قانـون ثبـت مراتـب جهت اطالع عمـوم یک نوبت ا گهی می شـود که‬ ‫هـر کـس مدعـی انجـام معاملـه یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت می توانـد ظـرف مـدت ده روز از‬ ‫تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه ایـن اداره‬ ‫تسلیم دارد و درغیراینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی‬ ‫بـه نـام مالـک صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫بهادری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند‪ ،‬بـرگ سـبز و کارت خـودرو وانـت زامیـاد ‪ Z24NI‬بـه رنـگ ابـی مـدل ‪ 1394‬بـا شـماره موتـور‬ ‫‪ Z24682721Z‬و شـماره شاسـی ‪ 674279‬و شـماره شناسـایی ‪ NAZPL140TF0410288‬بـه مالکیـت‬ ‫جلال عبدالخانـی بـا کـد ملـی ‪ 1756276641‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫دادنامه‬ ‫شماره دادنامه‪187 :‬‬ ‫شماره پرونده‪156/7/1400 :‬ح‬ ‫مرجع رسیدگی‪ :‬شورای حل اختالف شهرستان ابادان‬ ‫خواهـان‪ :‬رضـا دریس قصبـه بـه نشـانی‪ :‬ابـادان‪ ،‬اروندکنـار‪ ،‬نهر مجری جنوبی‪ ،‬قسـمت شـمالی‪ ،‬سـمت‬ ‫خواسـته‪ :‬مطالبـه وجـه‬ ‫خوانـده‪ :‬احمـد حافظ پـور بـه نشـانی‪ :‬مجهول المـکان‬ ‫بـاال‬ ‫گردشـکار‪ :‬پرونده ابتدا به شـعبه ‪ 7‬شـوراهای حل اختالف ابادان ارجاع و به کالسـه ‪156/7/1400‬ح به‬ ‫ثبـت رسـیده و اعضـای محتـرم ایـن شـعبه پس از تبادل نظـر و جری تشـریفات و اقدامات قانونی نظریه‬ ‫خـود را اعلام کرده انـد‪ .‬پـس از بررسـی پرونـده و رسـیدگی های الزم ختـم رسـیدگی را اعالم و به شـرح اتی‬ ‫مبـادرت به صـدور رای می نماید‪.‬‬ ‫رای قاضی شورا‬ ‫درخصـوص دادخواسـت خواهـان اقـای رضـا دریس قصبـه بـه طرفیـت خوانـده اقـای احمـد حافظ پـور‬ ‫به خواسـته مطالبه مبلغ ‪ 16/000/000‬ریال با احتسـاب خسـارات وارده قانونی به اسـتناد کپی مصدق‬ ‫پرینـت حسـاب و اظهـارات خواهـان کـه بیان کرده مبلغ را به صورت اشـتباهی به حسـاب خوانـده واریز‬ ‫کردم و از اسـترداد ان اسـتنکاف می ورزد و در مقابل خوانده در جلسـه رسـیدگی حاضر نشـده و ادله ای‬ ‫بر برائت ذمه خویش ارائه نداده‪ ،‬بنابراین با توجه به موارد فوق دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسـته‬ ‫ً‬ ‫و مستندا به ماده ‪ 198‬و ‪ 519‬قانون ائین دادرسی مدنی‪ ،‬رای به محکومیت خوانده به پرداخت اصل‬ ‫خواسـته بـه مبلـغ ‪ 16/000/000‬ریـال و خسـارت تاخیـر تادیـه از تاریـخ تقدیـم دادخواسـت ‪1400/04/05‬‬ ‫لغایـت زمـان اجـرای حکـم و پرداخـت مبلـغ ‪ 1/285/000‬ریـال بابـت هزینـه دادرسـی در حـق خواهـان‬ ‫صـادر و اعلام مـی دارد‪ .‬رای صـادره غیابـی محسـوب و ظرف بیسـت روز پـس از ابالغ‪ ،‬قابـل واخواهی در‬ ‫ایـن دادگاه و پـس از انقضـای مهلـت واخواهـی بـه مدت بیسـت روز قابل اعتراض اسـت‪.‬‬ ‫مهران کاویانی باغبادرانی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان ابادان‬ ‫تاریخ‪1400/05/09 :‬‬ ‫ابالغ اجرائیه‬ ‫بدینوسیله به خانم ها و اقایان زهرا‪ ،‬راضیه‪ ،‬علی و عادل شهرت همگی جلودار و خانم ها طاهره توکل‬ ‫و زهـرا سـلطان جلوکش همگـی ورثـه مرحـوم محمدحسـین جلـودار ابلاغ می شـود کـه بانـک کشـاورزی‬ ‫شـعبه دزفـول بـه اسـتناد سـند رهنـی شـماره ‪ 9183‬مـورخ ‪ 1394/12/12‬تنظیمـی دفترخانـه اسـناد‬ ‫رسـمی شـماره ‪ 297‬دزفـول جهـت وصـول مبلـغ ‪ 6/861/107/153‬ریـال تـا تاریـخ ‪ 1398/02/04‬کـه از‬ ‫تاریـخ مذکـور تـا روز تسـویه کامـل بدهـی‪ ،‬خسـارت تاخیـر روزانـه بـه مبلـغ ‪ 4/700/000‬ریـال محاسـبه و‬ ‫اضافـه می شـود‪ ،‬طبـق مقـررات علیـه شـما اجرائیـه صـادر کـرده و پرونـده اجرائـی بـه کالسـه بایگانـی‬ ‫‪ 9800076‬در ایـن اداره تشـکیل شـده و طبـق گـزارش مـورخ ‪ 1401/03/25‬مامـور پسـت ابلاغ واقعـی‬ ‫صـورت نپذیرفتـه اسـت‪ .‬لـذا بنـا بـه تقاضای بسـتانکار طبـق مـاده ‪ 18‬ائین نامـه اجرا مفـاد اجرائیه فقط‬ ‫یـک مرتبـه در یکـی از روزنامه هـای کثیراالنتشـار محلـی ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه ظـرف مـدت ده روز از‬ ‫تاریـخ ایـن ا گهـی کـه روز ابلاغ محسـوب می شـود‪ ،‬نسـبت به پرداخت بدهـی مورث خـود اقدام نکنید‪،‬‬ ‫مورد وثیقه مندرج در سـند رهنی فوق با تقاضای بسـتانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از‬ ‫حاصـل فـروش ان طلـب بسـتانکار و حقـوق دولتـی اسـتیفا خواهـد شـد‪.‬‬ ‫غالمحسین اسماعیلی‪ ،‬مسئول واحد اجرای اسناد رسمی دزفول‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری تیبـا ‪ 2‬بـه رنـگ سـفید بـا شـماره پلا ک ایـران ‪982 -34‬ن‪ 68‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 8172953‬و شـماره شاسـی ‪ NAS821100E1016167‬بـه مالکیـت وحیـد علیـزاده فرزنـد فضل اله با کد‬ ‫ملـی ‪ 1861780575‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب میثـم صحرایی لعل ابـادی مالـک خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه رنـگ نقـره ای متالیـک‬ ‫مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪422 -29‬هــ‪ 45‬و شـماره موتـور ‪ 12490221898‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAM01CA7CE217188‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش (سـند کمپانـی و سـند سـبز) تقاضـای‬ ‫رونوشـت اسـناد مذکور را نموده اسـت‪ .‬لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد‪ ،‬ظرف‬ ‫ده روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایران خـودرو واقـع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند‬ ‫مراجعـه نمایـد‪ .‬بدیهی سـت پـس از انقضـای مهلـت مزبـور‪ ،‬طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سند کمپانی و سند مالکیت (شناسنامه سبز) موتورسیکلت تالش ‪ 125‬به رنگ ابی مدل ‪ 1391‬با شماره‬ ‫پلا ک ‪ 517/14-225‬و شـماره موتـور ‪ 124NE1128678‬و شـماره شاسـی ‪ NE1***125A9116591‬بـه‬ ‫مالکیت مسلم شکری مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانی و سـند مالکیت (شناسـنامه سـبز) خودرو سـواری سـمند ‪ LX‬به رنگ سـفید مدل ‪1391‬‬ ‫بـا شـماره پلا ک ایـران ‪625 -77‬س‪ 14‬و شـماره موتـور ‪ 12491066091‬و شـماره شاسـی ‪ 894877‬بـه‬ ‫مالکیـت محسـن شـریفی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی و سـند مالکیـت (شناسـنامه سـبز) خـودروی سـواری پیـکان بـه رنگ سـفید روغنی مدل‬ ‫‪ 1385‬با شـماره پال ک ایران ‪735 -29‬د‪ 38‬و شـماره موتور ‪ 11285034215‬و شـماره شاسـی ‪12199969‬‬ ‫به مالکیت احمد مرادناصری مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت (شناسـنامه سـبز) خـودرو سـواری پرایـد صبـا بـه رنگ سـبز یشـمی مـدل ‪ 1378‬با شـماره‬ ‫پال ک ایران ‪787 -29‬د‪ 13‬و شـماره موتور ‪ 00139393‬و شـماره شاسـی ‪ S1412278617521‬به مالکیت‬ ‫جهانبخش بابائی مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز‪ ،‬سـند کمپانـی و کارت خـودرو کامیونـت ون نیسـان ‪ 2400‬بـه رنـگ ابـی روغنـی مـدل ‪1382‬‬ ‫بـا شـماره پلا ک ایـران ‪481 -29‬ب‪ 71‬و شـماره موتـور ‪ 198831‬و شـماره شاسـی ‪ C98648‬بـه مالکیـت‬ ‫علی ا کبـر موسـی پور مفقـود شـده و اعتبـار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160306012000853‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کاشـمر تصرفـات مالکانه‬ ‫بالمعـارض خانـم صدیقـه کهـن فرزنـد علی ا کبر به شماره شناسـنامه ‪ 3‬صـادره از علی اباد در ششـدانگ‬ ‫اعیـان یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 220/50‬مترمربـع از پلا ک ‪ 128‬فرعـی از ‪ 3026‬اصلـی واقـع در‬ ‫بخـش یـک حومـه کاشـمر بـه ادرس خیابـان سـلمان فارسـی ‪ ،15‬پلا ک ‪ 2‬خریـداری از اداره اوقاف محرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی‬ ‫که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار‬ ‫اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/05 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‬ ‫م الف ‪630‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خـودرو وانـت ون نیسـان ‪ 2400‬بـه رنـگ ابـی روغنـی مـدل ‪ 1383‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪888 -29‬هـ‪ 45‬و شـماره موتور ‪ 243315‬و شـماره شاسـی ‪ D37571‬به مالکیت فرحناز حاصلی مفقود‬ ‫شـده و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهی فقدان سند‬ ‫اقـای عبدالسـاده چنانـه بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی تنظیمـی دفتـر ‪ 354‬شـوش مدعی سـت‬ ‫کـه سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪ 68‬فرعـی از ‪ 2708‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 9‬شـوش کـه ذیـل دفتـر‬ ‫الکترونیکـی ‪ 139720317010001789‬و شـماره سـریال سـند ‪584547‬ج‪ 96‬بـه نـام وی صـادر و تسـلیم‬ ‫ً‬ ‫شـده‪ ،‬بـه علـت جابجایـی مفقـود شـده و تقاضـای صـدور سـند المثنـی نمـوده اسـت‪ .‬ضمنـا برابر سـند‬ ‫رهنـی ‪ 1392/08/21-53418‬تنظیمـی دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره ‪ 76‬شـهر شـوش اسـتان‬ ‫خوزسـتان نزد بانک کشـاورزی شـوش به مبلغ ‪ 170.000.000‬ریال به مدت ‪ 15‬سـال در رهن اسـت و برابر‬ ‫نامـه شـماره ‪ 1398/03/04-139805817010000227‬ریاسـت محتـرم شـعبه ویـژه رسـیدگی به تخلفات‬ ‫قاچـاق کاال و ارز اداره تعزیـرات حکومتـی شهرسـتان شـوش در قبـال مبلـغ ‪ 5.830.000.000‬ریـال در‬ ‫بازداشـت اسـت‪ .‬لذا به دسـتور تبصره یک اصالحی ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع‬ ‫عموم یک نوبت ا گهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود است‬ ‫می توانـد ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت‬ ‫یـا سـند معاملـه بـه ایـن اداره تسـلیم دارد و درغیراینصـورت پـس از سـپری شـدن مـدت قانونـی و عـدم‬ ‫واخواهـی سـند مالکیـت المثنـی بـه نـام مالک صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫بهادری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شوش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/28-140160318019001308‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی خانم گوهرتاج میرمرسلی فرزند سیدمظفر به شماره شناسنامه ‪ 43‬صادره‬ ‫از خلخـال در ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 363‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 10791‬از ‪8‬‬ ‫اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 314‬واقـع در قریـه طـوالرود بخـش ‪ 28‬گیلان خریـداری از مالـک‬ ‫رسـمی خانـم ترگل خانـم افـرازه محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/06 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/356‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪961 -83‬ب‪ 49‬و شـماره موتـور ‪ 124K0107194‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM01CA4DR592546‬بـه‬ ‫مالکیـت صدیقـه ابتدائـی مفقـود شـده و اعتبـار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ صفحه 4 ‫دوشنبه ‪ 20‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2541‬‬ ‫ا گهی فراخوان برگزاری انتخابات اتحادیه صنف اژانس ها‬ ‫و دفاتر تاکسی سرویس شهرستان ری (مرحله اول)‬ ‫در راسـتای اجـرای مـاده ‪ 11‬ائین نامـه اجرایـی انتخابـات هیئت مدیـره و بـازرس اتحادی ههـای صنفـی (موضـوع تبصـره ‪3‬‬ ‫مـاده ‪ 22‬قانـون نظـام صنفـی) بدینوسـیله از کلیـه اعضـا دعـوت به عمـل می ایـد از سـاعت ‪10:00‬صبح الـی ‪12:00‬ظهـر روز‬ ‫دوشـنبه مـورخ ‪ 1401/05/03‬جهـت شـرکت در انتخابـات (مرحلـه اول) اتحادیـه موصـوف بـه نشـانی‪ :‬شـهرری‪ ،‬میـدان نمـاز‪ ،‬فرهنگسـرای والء مراجعـه‬ ‫کـرده و کاندیداهـای موردنظـر خـود را از بیـن افـراد ذیـل در قالـب ‪ 5‬عضـو اصلـی هیئت مدیـره و ‪ 1‬نفـر بـازرس اصلـی انتخـاب کننـد‪.‬‬ ‫توجـه‪ :‬بـه اسـتناد مـاده ‪ 13‬ائین نامـه اجرایـی انتخابـات اتحادی ههـای صنفـی‪ ،‬فقـط صاحـب پروانـه کسـب‪ ،‬مجـاز به شـرکت در انتخابـات بوده و شـرکا‪،‬‬ ‫دارنـدگان وکالـت محضـری‪ ،‬مباشـر و یـا اعضـای خانـواده مجـاز بـه شـرکت در انتخابات مذکور نیسـتند‪.‬‬ ‫ارائه اصل کارت ملی‪ ،‬پروانه کسب معتبر و یا تصویر ان جهت شرکت در انتخابات الزامی ست‪.‬‬ ‫اسامی داوطلبین عضویت در هیئت مدیره (حدا کثر ‪ 5‬نفر انتخاب شود)‬ ‫ردیف‬ ‫نام و نام خانوادگی‬ ‫ردیف‬ ‫نام و نام خانوادگی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سیدقاسمحسینی‬ ‫مجتبیطارمی‬ ‫فرامرز عباسی النجارقی‬ ‫ابوالفضلعلی عسگری‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫محمدعلی‬ ‫امیرعلیمحبی‬ ‫عباسمهاجرشجاعی‬ ‫محمدرضامیرزا‬ ‫اسامی داوطلبین عضویت سمت بازرس (‪ 1‬نفر انتخاب شود)‬ ‫نام و نام خانوادگی‬ ‫ردیف‬ ‫نام و نام خانوادگی‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫حسینانزلی اردستانی‬ ‫‪3‬‬ ‫مهدیقاسمی‬ ‫‪2‬‬ ‫محمودعرب کرمانی‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی شماره ‪1401/04‬‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسـنامه سـبز خـودرو سـواری سـمند ایکـس ‪ 7‬مـدل‬ ‫‪ 1385‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪829 -56‬ق‪ 84‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 12485220178‬و شـماره شاسـی ‪ 15513894‬بـه مالکیـت‬ ‫مائـده خالق دوسـت نجاتی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب محمـد خوش پسـندازگمی مالـک خـودرو سـواری مـگان بـه رنـگ مشـکی‬ ‫مدل ‪ 1389‬با شماره پال ک ایران ‪318 -56‬ق‪ 89‬و شماره موتور ‪F4R1771C115474‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ NAPLM050EA1005951‬به علت فقدان اسـناد فروش‪ ،‬تقاضای‬ ‫رونوشـت المثنی اسـناد مذکور را نموده اسـت‪ .‬لذا چنانچه هر کس ادعایی درمورد‬ ‫خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف مـدت ده روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت‬ ‫ایران خودرو واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه کند‪ .‬بدیهی سـت پس‬ ‫از انقضـای مهلـت مزبـور‪ ،‬طبـق ضوابط مقـرر اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫مفقودی (نوبت دوم)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب اشـکان شـجاعی فرزنـد حسـن بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0890402957‬صـادره از کاشـمر در مقطـع کارشناسـی رشـته حقـوق صـادره از واحـد‬ ‫دانشـگاهی ازاد اسلامی کاشـمر بـه شـماره ‪ 3435251‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫از یابنـده تقاضـا می شـود اصـل مـدرک را به دانشـگاه ازاد اسلامی واحد کاشـمر به نشـانی‬ ‫کاشـمر‪ ،‬بلـوار سـیدمرتضی‪ ،‬کیلومتـر ‪ ،4‬دانشـگاه ازاد واحـد کاشـمر ارسـال فرمایـد‪/.‬ک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/05/03 :‬‬ ‫م الف ‪632‬‬ ‫مفقودی مدرک تحصیلی (نوبت دوم)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب رضـوان عبداللهـی فرزنـد رضـا بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ ۵۰۳۸‬صـادره از ارا ک در مقطـع کارشناسـی ارشـد رشـته زبـان و ادبیـات فارسـی صـادره از‬ ‫واحد دانشـگاهی ازاد ارا ک در مورخه ‪ ۱۴۰۰/07/02‬مفقود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪ .‬لذا‬ ‫یشـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد ارا ک بـه نشـانی‬ ‫از یابنـده تقاضـا م ‬ ‫میدان امام خمینی(ره)‪ ،‬بلوار امام خمینی(ره)‪ ،‬شهرک دانشگاهی دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫ارا ک‪ ،‬صنـدوق پسـتی ‪ ،۵۶۷/۳۸۱۳۵‬اداره فار غ التحصیلان ارسـال فرمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۱/04/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۱/04/06 :‬‬ ‫ارا ک‬ ‫رایگان‬ ‫هیات اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان ری‬ ‫نوب‬ ‫شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران‪2001091314000005 :‬‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـهرداری کهریـزک درنظـردارد بـه اسـتناد مصوبـه شـماره ‪ 1401/1/13153‬مـورخ ‪ 1401/03/21‬اسـتانداری تهـران و جانشـین شـورای اسلامی شـهر‬ ‫کهریـزک‪ ،‬نسـبت بـه برگـزاری مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت بـه شـرح ذیـل اقـدام کنـد‪ .‬لـذا از کلیـه‬ ‫شـرکتهای واجد شـرایط (دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری و رتبه معتبر در رشـته ابنیه از سـازمان مدیریت و برنامه ریزی و گواهینامه تایید‬ ‫یشـود جهـت دریافت اسـناد به سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد ایران)‬ ‫صالحیـت ایمنـی از وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی) دعـوت م ‬ ‫بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعـه کننـد‪ .‬کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مناقص هگـران و بازگشـایی‬ ‫پا کت ها‪ ،‬از طریق درگاه سـامانه مذکور انجام خواهد شـد و الزم اسـت متقاضیان شـرکت در مناقصه درصورت عدم عضویت در سـامانه‪ ،‬نسـبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای‬ ‫الکترونیکـی بـرای کلیـه صاحبـان امضـای مجـاز و مهر سـازمانی اقـدام الزم به عمـل اورند‪.‬‬ ‫شماره ردیف اعتبار‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫مدت اجرا‬ ‫پروژه‬ ‫مبلغ براورد اولیه (ریال)‬ ‫مبلغ سپرده (ریال)‬ ‫‪40220440104‬‬ ‫پروژه اجرای جدول گذاری و کفپوش پیاده روهای شهرک پیام‬ ‫(کشاورز و فرعی ها‪ ،‬نرگس‪ ،‬ابشار و ‪ )...‬واقع در شهر کهریزک‬ ‫‪ 4‬ماه‬ ‫‪( 17/051/987/098‬بدون‬ ‫احتساب مالیات بر ارزش افزوده)‬ ‫‪900/000/000‬‬ ‫مبلغ خرید اسناد مناقصه‪ :‬مبلغ ‪ 3/000/000‬ریال‬ ‫تاریخ انتشار فراخوان در سامانه‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪1401/04/20‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪ :‬از ساعت ‪ 12:00‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/04/20‬لغایت ساعت ‪ 13:00‬روز یکشنبه مورخ ‪1401/04/26‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهادات‪ :‬تا ساعت ‪ 13:00‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/05/05‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 13:30‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/05/05‬‬ ‫اطالعـات تمـاس و ادرس شـهرداری کهریـزک‪ :‬جـاده قدیـم تهـران قـم‪ ،‬کهریـزک‪ ،‬بلـوار شـهید بهشـتی‪ ،‬شـهرداری کهریـزک‪ ،‬واحـد امـور قراردادهـا‪ -‬تلفـن تمـاس‪021-56523850 :‬‬ ‫داخلـی ‪250‬‬ ‫‪ -1‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -2‬هزینه ا گهی در کلیه مراحل‪ ،‬به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬ ‫‪ -3‬برندگان اول و دوم و سوم مناقصه‪ ،‬هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/12 :‬‬ ‫م الف ‪213‬‬ ‫علی کلهر؛ شهردار کهریزک‬ ‫ا گهی ‪5‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2541‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫‪ ۹۹۸‬میلیاردریال؛ اعتبار مشاغل خانگی استان‬ ‫یبـا ک گفـت‪ :‬از تعـداد ‪ 509‬رشـته‬ ‫موسـی ب ‬ ‫مشـاغل خانگـی‪ ،‬بسـیاری از مجوزهـای‬ ‫مشـاغل خانگـی (‪ 486‬رشـته) ثبـت محـور‬ ‫یشـوند و سـایر‬ ‫و ب هصـورت انـی صـادر م ‬ ‫مجوزهـای (‪ 23‬رشـته) کـه نیازمنـد اسـتعالم‬ ‫دسـتگاه های ذی ربـط اسـت سـه روزه نهایـی‬ ‫یشـود‪ .‬معـاون اشـتغال‬ ‫و مجـوز صـادر م ‬ ‫و توسـعه کارافرینـی اداره کل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی گلسـتان افـزود‪:‬‬ ‫توسـعه مشـاغل خانگـی فرصت مغتنم بـرای افزایش درامد خانواده هاسـت‬ ‫و اداره کل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی گلسـتان سـردمدار تسـهیل صـدور‬ ‫یبـا ک بیـان داشـت‪ :‬ابلاغ اعتبـارات‬ ‫مجـوز کسـب وکار در اسـتان اسـت‪ .‬ب ‬ ‫مشـاغل خانگـی اسـتان در سـال ‪ 1401‬بال غبـر ‪ 998‬میلیاردریـال اسـت کـه بـا‬ ‫جسـاله بـه متقاضیـان طر ح های مشـاغل‬ ‫سـود چهاردرصـد و بازپرداخـت پن ‬ ‫یشـود‪ .‬درصـورت همراهـی و همـکاری شـهردارهای‬ ‫خانگـی پرداخـت م ‬ ‫اسـتان دربـاره ایجـاد بازارچ ههـای محلـی بـرای عرضـه محصـوالت مشـاغل‬ ‫خانگـی‪ ،‬شـاهد افزایـش مهـارت و رشـد رونـق اقتصـادی در حـوزه مشـاغل‬ ‫خانگـی خواهیـم بـود‪.‬‬ ‫اضافه شدن حدود‪ ۴۵۰‬لیتر بر ثانیه‬ ‫به ظرفیت اب شرب استان‬ ‫مدیرعامـل شـرکت اب منطقـه ای گلسـتان گفـت‪ :‬تـا نیمـه مـرداد‪ ۴۰۰ ،‬تـا‬ ‫‪ ۴۵۰‬لیتر بر ثانیـه بـه ظرفیـت اب اشـامیدنی برخی از شـهرهای اسـتان اضافه‬ ‫یشـود‪ .‬محسـن حسـینی گفـت‪ :‬امسـال اعتبـارات حـوزه اب رسـانی پـس‬ ‫م ‬ ‫از سـفر اخیـر رئیس جمهـوری بـه چهارهزار میلیارد ریـال افزایـش یافـت کـه‬ ‫توانسـتیم بخشـی از دیـون (وام و قـرض) پیمانـکاران را نیـز پرداخـت کنیـم‪.‬‬ ‫او در مورد طر ح های اب رسـانی انجام شـده گفت‪ :‬در قالب طرح اب رسـانی‬ ‫بـه شـهر گنبـدکاووس و روسـتا های نـوار مـرزی ان سـه حلقه چـاه بـا عمـق‬ ‫‪ ۳۵۰‬متـر و بـا ذخیـره ‪ ۷۵‬لیتر برثانیه و با اعتبـار ‪ ۱۶۲‬میلیارد ریال حفر‪ ،‬تجهیز‪،‬‬ ‫برق رسـانی و بـه شـبکه اب رسـانی ایـن شـهر متصـل شـد‪ .‬حسـینی گفـت‪:‬‬ ‫حفـر یک حلقـه چـاه عمیـق در شـهر کاللـه بـا ذخیـره حـدود ‪ ۴۰‬لیتر بر ثانیـه‬ ‫در چند روز اینـده به بهر هبـرداری می رسـد‪ .‬او حفـر یـک حلقـه چـاه در شـهر‬ ‫رامیـان بـا ذخیـره ‪ ۲۵‬لیتر بر ثانیـه کـه ‪ ۲۰‬روز پیـش به بهر هبـرداری رسـید و حفر‬ ‫سـه حلقه چـاه‪ ،‬احـداث مخـزن و ‪ ۵.۵‬کیلومتـر خـط انتقـال در ازادشـهر کـه‬ ‫مراحل پایانی ان اسـت را از طر ح های اب رسـانی این شـرکت در شرق استان‬ ‫برشـمرد‪ .‬او در مورد حفر چاه شـماره ‪ ۲۰‬در شـهر های گمیشـان و بندرترکمن‬ ‫گفت‪ :‬این چاه در مرحله تجهیز اسـت و تا پایان تیرماه به شـبکه اب رسـانی‬ ‫ایـن دو شـهر اضافـه خواهـد شـد‪ .‬حسـینی بزرگ تریـن طـرح اب رسـانی ایـن‬ ‫شـرکت را اب رسـانی به گرگان دانسـت و گفت‪ :‬در این طرح ‪ ۱۱‬حلقه چاه اب‬ ‫درحـال حفـر و تجهیـز اسـت کـه برخـی از ان ها تـا نیمه تیر ماه و تعـدادی هم‬ ‫تا نیمه مرداد ماه امسـال به شـبکه اب رسـانی این شـهر وصل خواهند شـد‪.‬‬ ‫ب ه گفته حسینی؛ احداث مخزن ‪ ۲۰‬هزار متر مکعبی و ‪ ۱۲‬کیلومتر خط انتقال‬ ‫از دیگـر اقدامـات طـرح اب رسـانی بـه شـهر گرگان اسـت که مراحـل نهایی ان‬ ‫درحال انجـام اسـت‪ .‬بـا اقدامـات انجا مشـده تـا پایـان تیـر در مجمـوع ‪ ۴۰۰‬تـا‬ ‫‪ ۴۵۰‬لیتر بر ثانیه به ظرفیت اب اشامیدنی به این شهر ها اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫دستگیری ‪ ۲۱‬متجاوز به میراث فرهنگی گلستان‬ ‫سرپرسـت اداره کل میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی گلسـتان‬ ‫از دسـتگیری ‪ ۲۱‬نفـر در جرائـم مرتبـط بـا میراث فرهنگـی اسـتان در‬ ‫سه ماه نخسـت سـال خبـر داد‪ .‬رحمـان فرمانـی گفـت‪ :‬از ابتـدای سـال تـا‬ ‫پایـان خـرداد نیروهـای یـگان حفاظـت میراث فرهنگـی اسـتان بـا همـکاری‬ ‫نیـروی انتظامـی چهاردسـتگاه فلزیـاب را در سـطح اسـتان کشـف و ضبـط‬ ‫کردنـد‪ .‬او گفـت‪ :‬همچنیـن نیروهـای یـگان حفاظت با همکاری دوسـتداران‬ ‫میراث فرهنگـی و در عملیاتی مجزا هشـت مورد حفـاری غیرمجاز در مناطق‬ ‫ثبتـی و غیر ثبتـی سـطح اسـتان را کشـف کردنـد‪ .‬وی گفـت‪ :‬درپـی اقدامـات‬ ‫یـگان حفاظـت میراث فرهنگـی در سه ماه گذشـته‪ ۱۵ ،‬مـورد شـیء تاریخـی‬ ‫کشـف شـد‪ .‬او گفـت‪ :‬تعامـل مسـتمر مـردم بـا یـگان حفاظـت عاملی موثـر در‬ ‫ارتقای امنیت مواریث تاریخی ست‪ ،‬ازاین رو از همه مردم استان درخواست‬ ‫داریـم درصـورت مشـاهده هرگونـه مـوردی دراین زمینـه مراتـب را بـا سـامانه‬ ‫‪ ۰۹۶۶۲‬یـا شـماره تماس ‪ ۰۱۷-۳۲۲۴۱۵۵۷‬در میـان بگذارنـد‬ ‫حادثه رانندگی در گلستان سه فوتی برجای گذاشت‬ ‫رئیـس اتش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری گـرگان گفـت‪ :‬در حادثـه‬ ‫تصـادف خـودرو پـژو ‪ ۴۰۵‬در روسـتای نودیجـه گـرگان سـه نفر فـوت شـدند‪.‬‬ ‫کمـورد تصـادف خـودرو در ابتـدای روسـتای‬ ‫موسـی الرضا صفـری گفـت‪ :‬ی ‬ ‫نودیجـه جـاده کردکـوی بـه گرگان به اتش نشـانی گـزارش و یک تیم عملیاتی‬ ‫از ایسـتگاه شـماره ‪ ۵‬بـه محـل حادثـه اعـزام شـد‪ :.‬دراین حادثـه خـودروی‬ ‫پـژو ‪ ۴۰۵‬در ابتـدای روسـتای نودیجـه بـه حاشـیه سـمت راسـت جـاده‬ ‫منحـرف و بـا دیـوار یـک انبـار گنـدم بشـدت برخورد می کنـد و هم زمـان دچار‬ ‫یشـود‪ .‬او گفـت‪ :‬بـا اقـدام به موقـع تعـدادی از حاضریـن در محـل‪،‬‬ ‫حریـق م ‬ ‫شسـوزی به وسـیله کپسـول خاموش کننـده اطفـا و دونفر خانم سرنشـین‬ ‫ات ‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫خـودرو قبـل از رسـیدن اتش نشـانان بـه بیمارسـتان منتقـل م ‬ ‫او گفـت‪ :‬اتش نشـانان بـا رسـیدن در محـل حادثـه راننـده خـودرو کـه مـرد‬ ‫نسـالی بـود را به وسـیله تجهیـزات امدادونجـات از الشـه خـودرو خـارج‬ ‫میا ‬ ‫می کننـد‪ .‬متاسـفانه راننـده در دم جانـش را از دسـت می دهـد و بـا اسـتعالم‬ ‫از بیمارسـتان محـل انتقـال مجروحیـن‪ ،‬مشـخص شـد باتوج هبـه شـدت‬ ‫جراحـات‪ ،‬دو خانـم نیـز پـس از انتقـال بـه بیمارسـتان فـوت می کننـد‪.‬‬ ‫افزایش حدود چهاربرابری مصرف برق‬ ‫نسبت به یک ماه قبل‬ ‫سرپرسـت شـرکت توزیـع نیـروی بـرق گلسـتان از افزایـش ‪ ۳٫۵‬تـا چهاربرابـری‬ ‫مصرف برق نسـبت به قبل از اوج مصرف در اسـتان خبر داد‪ .‬موسـوی گفت‪:‬‬ ‫باتوج هبـه افزایـش گرمـا و رطوبـت هـوا بـار مصـرف بـرق در اسـتان‪ ،‬بیشـتر‬ ‫یشـود‪ .‬او گفـت‪ ۳٫۵ :‬تـا چهاربرابـر مصـرف بـرق‬ ‫مصـارف خانگـی را شـامل م ‬ ‫نسـبت به قبل از اغـاز زمـان اوج مصـرف (‪ ۱۵‬خرداد) در اسـتان افزایش یافت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وی بـه مشـترکان توصیـه کـرد‪ :‬در زمـان اوج مصـرف (‪ ۱۲‬تـا ‪ )۱۵‬حتمـا درجـه‬ ‫کولـر بیـن ‪ ۲۴‬تـا ‪ ۲۶‬قـرار بگیـرد و از وسـایل خنک کننـده دیگـر ماننـد پنکـه‬ ‫نیـز اسـتفاده شـود‪ .‬اسـتفاده از نـور طبیعـی در روز و درزگیـر می توانـد راهـکار‬ ‫مناسـبی بـرای مصـرف بهینه برق باشـد‪ .‬گلسـتان بیـش از ‪ ۶۵۰‬هزار مشـترک‬ ‫خانگـی دارد کـه ‪ ۸۲‬درصـد مشـترکین اسـتان را ب هخـود اختصـاص داده‬ ‫اسـت‪ .‬او گفـت‪ :‬نزدیـک بـه ‪ ۷۰‬درصـد از مصـرف برق اسـتان در بخش خانگی‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫اسـتفاده م ‬ ‫سنددارشدن ‪ ۹۳۶‬موقوفه در استان‬ ‫ِ‬ ‫مدیرکل بنیاد مسـکن گلسـتان گفت‪ :‬طی تفاهم نامه کشـوری بین سـازمان‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫اوقـاف و بنیـاد مسـکن‪ ،‬تعـداد ‪ ۹۳۶‬موقوفـه در گلسـتان سـنددار م ‬ ‫سـید محمـد حسـینی گفـت‪ :‬پارسـال تفاهم نامـه ای بیـن سـازمان اوقـاف و‬ ‫یبـر سـنددار کردن موقوفـات و اما کـن مذهبـی روسـتاها‬ ‫بنیـاد مسـکن مبن ‬ ‫و شـهرهای کوچـک بـا همـکاری بنیـاد مسـکن منعقـد شـد‪ .‬او گفـت‪ :‬قـرار‬ ‫اسـت تا پایان شـهریور امسـال ‪ ۹۳۶‬موقوفه اسـتان گلستان به شرط تکمیل‬ ‫مـدارک در اداره کل اوقـاف و ارسـال ان بـه بنیـاد مسـکن سـنددار شـود‪ .‬وی‬ ‫گفـت‪ ۶۰ :‬درصـد اراضـی روسـتایی و شـهرهای کوچـک اسـتان در مالکیـت‬ ‫بنیـاد علـوی بـوده و مجـوز اولیـه صـدور سـند بـرای ‪ ۲۴۰۰‬موقوفـه و اما کـن‬ ‫مذهبی دراین روستاها و شهرها صادر شده است‪ .‬وی گفت‪ :‬سنددارشدن‬ ‫یشـود‪ .‬او گفـت‪ :‬تعـداد‬ ‫ایـن اما کـن مذهبـی زیرنظـر بنیـاد مسـکن انجـام م ‬ ‫موقوفـات اداره کل اوقـاف در روسـتاهایی کـه در مالکیـت بنیـاد علـوی نبـود‬ ‫کمتـر از ‪ ۲۰۰‬مـورد اسـت کـه درصـورت تکمیـل پرونـده بـرای ایـن موقوفـات‬ ‫یشـود‪ .‬وی گفـت‪ :‬قـرار اسـت در روسـتاهایی کـه طـرح‬ ‫هـم سـند صـادر م ‬ ‫نهـا را‬ ‫هـادی اجـرا می شـود و اداره اوقـاف دارای املا ک وقفی سـت لیسـت ا ‬ ‫دراختیار بنیاد مسـکن قرار دهد تا مسـیر دسترسـی به این اما کن مذهبی و‬ ‫زیارتگاه هـا در اولویـت اجـرای طـرح هـادی قـرار گیـرد‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫افتخاری دیگر برای ورزش شهرستان ری‬ ‫نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی خبر داد‪:‬‬ ‫اصالح ‪ ۶۰‬کیلومتر خطوط فرسوده‬ ‫شبکه اب رسانی مالیر‬ ‫شهرام ذبیحی‬ ‫نماین ــده م ــردم مالی ــر در مجلس ش ــورای‬ ‫اس ــامی بابیان اینکه مقرر ش ــده اس ــت در‬ ‫ح ــوزه اب رس ــانی کیلومت ــر از ‪ ۳۶۰‬کیلومت ــر‬ ‫پ ــروژه ش ــبکه اب رس ــانی مالی ــر بازس ــازی‬ ‫ش ــود‪ ،‬گف ــت‪ :‬امس ــال ‪ ۶۰‬کیلومت ــر خطوط‬ ‫فرسوده شبکه اب رس ــانی اصالح می شود‪.‬‬ ‫ین ــژاد اظه ــار ک ــرد‪ :‬طب ــق‬ ‫ه ــادی بیگ ‬ ‫بررسـ ـی های انجا مش ــده در مین ــی‬ ‫پتروپاالیش ــگاه ها بی ــن پنج تا ‪ ۱۰‬هزاربش ــکه‬ ‫درط ــول روز نف ــت ب ــه فراورد هه ــای‬ ‫یش ــود‪ ،‬ازسوی دیگر‬ ‫پتروش ــیمی تبدیل م ‬ ‫این پروژه ها اب زی ــادی مصرف نمی کنند و‬ ‫الودگ ــی زی ــادی ه ــم ندارن ــد‪ .‬وی ب ــه‬ ‫ً‬ ‫اش ــتغال زایی بیش از ‪ ۱۵۰‬نفر مس ــتقیما در‬ ‫مینی پتروپاالیش ــگاه ها اش ــاره و اظهار کرد‪:‬‬ ‫درصدد هس ــتیم این پروژ هه ــای راهبردی‬ ‫را در س ــطح کشور راه اندازی کنیم‪ .‬نماینده‬ ‫م ــردم مالی ــر در مجلس ش ــورای اس ــامی‬ ‫دررابط هب ــا تبدی ــل محصوالت پتروش ــیمی‬ ‫به محصوالت دیگر خاطرنش ــان کرد‪ :‬ایران‬ ‫بزرگ تری ــن تولیدکنن ــده متان ــول اس ــت و‬ ‫می تواند این محصول ارزش ــمند را به س ــایر‬ ‫محص ــوالت ارزش ــمند دیگر تبدی ــل کند و‬ ‫ا گ ــر این موض ــوع محق ــق ش ــود در س ــطح‬ ‫کالن ارزاوری فراوان ــی دارد‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫نت ــن ف ــراورده‬ ‫در س ــطح کش ــور ‪ ۲۷‬میلیو ‬ ‫یش ــود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫سنگین نفتی تولید م ‬ ‫بای ــد به جایی برس ــیم که ث ــروت موجود در‬ ‫کش ــور را تبدی ــل به پ ــول کنی ــم‪ .‬بیگی نژاد‬ ‫باتا کیدبراینک ــه متاس ــفانه تا کن ــون ب ــرای‬ ‫زنجی ــره ارزش نف ــت هی ــچ اق ــدام عملیاتی‬ ‫ص ــورت نگرفت ــه‪ ،‬اف ــزود‪ :‬بای ــد ن ــگاه‬ ‫پتروش ــیمیایی به نفت ش ــکل بگی ــرد‪ .‬وی‬ ‫در بخش دیگری از س ــخنانش بابیان اینکه‬ ‫امروز کش ــور به برنامه ریزی ب ــرای اثرگذاری‬ ‫نماین ــدگان مجل ــس در س ــطح کش ــور‬ ‫نیازمن ــد اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬این ام ــر زمان ــی‬ ‫یش ــود ک ــه م ــردم مطالبات ــی در‬ ‫محق ــق م ‬ ‫حد نمایندگی مجلس از ما داش ــته باشند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وی بابیان اینک ــه معم ــوال م ــردم مس ــائلی‬ ‫چ ــون گازرس ــانی‪ ،‬برق رس ــانی‪ ،‬اب رس ــانی‪،‬‬ ‫اس ــفالت جاد هه ــا‪ ،‬اش ــتغال زایی و ارائ ــه‬ ‫خدم ــات عمران ــی را از نماین ــدگان خود در‬ ‫مجل ــس انتظ ــار دارن ــد‪ ،‬اف ــزود‪ :‬ادارات نی ــز‬ ‫ب ــرای کم ــک و مس ــاعدت از نماین ــدگان‬ ‫دراین راس ــتا اق ــدام می کنن ــد؛ چنانچ ــه‬ ‫وظیف ــه اصل ــی م ــا نظ ــارت و‬ ‫یس ــت‪ .‬وی تا کی ــد ک ــرد‪ :‬بای ــد‬ ‫قانون گذار ‬ ‫م ــدل حکمران ــی قس ــمت های مختل ــف‬ ‫کش ــور تغیی ــر کن ــد؛ نح ــوه اجرای مس ــائل‬ ‫بهداش ــتی و درمانی‪ ،‬مدل خدمات رس ــانی‬ ‫ب ــه جامع ــه پزش ــکی‪ ،‬م ــدل مدیری ــت‬ ‫خدمات رس ــانی در بخ ــش کش ــاورزی‪،‬‬ ‫صنع ــت‪ ،‬معدن و غی ــره همگی بای ــد دچار‬ ‫ین ــژاد‬ ‫بیگ ‬ ‫ش ــود‪.‬‬ ‫تغییروتح ــول‬ ‫باتا کیدبراینک ــه درط ــول دوس ــال حض ــور‬ ‫خ ــود در مجل ــس ت ــاش ک ــردم در ح ــوزه‬ ‫خدمات رس ــانی ب ــه شهرس ــتان مالی ــر و در‬ ‫نگ ــذاری وظایف خود‬ ‫بح ــث نظارتی و قانو ‬ ‫را جل ــو بب ــرم‪ ،‬اف ــزود‪ :‬بن ــده در ا کثری ــت‬ ‫جلس ــات مجل ــس حض ــور فعال داش ــتم و‬ ‫جلس ــات متعددی ب ــا وزارتخانه ها‪ ،‬گروه ها‬ ‫و فرا کس ــیون های مختل ــف برگ ــزار کردی ــم‪.‬‬ ‫وی بااش ــاره به اینکه در رای گی ــری ‪۱۸۵۱‬‬ ‫ط ــرح مش ــارکت داش ــتم‪ ۴۴ ،‬تذک ــر ب ــه‬ ‫مس ــئوالن ازط ــرف بن ــده داده ش ــد و ‪۲۲‬‬ ‫س ــوال از وزرای مختل ــف ازطرف من مطرح‬ ‫ش ــد‪ ،‬اف ــزود‪ :‬امض ــای ‪ ۱۰۰‬س ــوال‪ ،‬حض ــور‬ ‫یه ــای مجل ــس‪،‬‬ ‫فع ــال در تم ــام رای گیر ‬ ‫چهارم ــورد ماده ‪ ۲۳۴‬و ش ــرکت در ‪ ۴۱‬طرح‬ ‫حش ــده ازس ــوی س ــایر نماین ــدگان و‬ ‫مطر ‬ ‫نه ــا در کارنام ــه بنده‬ ‫بررس ــی و مطالع ــه ا ‬ ‫وجود دارد‪ .‬عضو کمیس ــیون انرژی مجلس‬ ‫بابیان اینکه در مجل ــس یازدهم بحث رفع‬ ‫مشکالت معیش ــتی مردم در راس امور قرار‬ ‫داش ــته و دارد‪ ،‬اف ــزود‪ :‬ازس ــویی مبح ــث‬ ‫انرژی هس ــته ای و قان ــون اق ــدام راهبردی‬ ‫ب ــرای لغ ــو تحریم ها یکی از م ــواردی بود که‬ ‫به ان پرداختی ــم‪ .‬وی افزود‪ :‬قانون مالیات‬ ‫ب ــر خان هه ــای خال ــی‪ ،‬ثبت قان ــون جهش‬ ‫دانش بنی ــان در مجلس یازدهم‪ ،‬پرداختن‬ ‫جدی به مس ــائل فرهنگی و حوزه خانواده‬ ‫و بان ــوان و مباحث حوزه سیاس ــت خارجی‬ ‫نی ــز در دس ــتورکار مجل ــس یازدهم اس ــت‪.‬‬ ‫بازدید فرماندار شهرری از کمپ تیم های ملی کشتی‬ ‫ین ــژاد بابیان اینک ــه بحث اب رس ــانی از‬ ‫بیگ ‬ ‫س ــد کالن به نتیج ــه رس ــید و بازدیدهـــای‬ ‫میدان ــی مرب ــوط ب ــه کمیس ــیون ان ــرژی از‬ ‫پاالیش ــگاه ها‪ ،‬نیروگا هه ــای بـــرق‪،‬‬ ‫نه ــای نفت ــی و گازی و ش ــرکت های‬ ‫میدا ‬ ‫پتروش ــیمی ج ــز عمل ک ــرد بنده ط ــی این‬ ‫یش ــود‪ ،‬گف ــت‪ :‬بنده‬ ‫دوس ــال محس ــوب م ‬ ‫مس ــئول تکمی ــل زنجی ــره ارزش و‬ ‫ثروت افرین ــی در کمیس ــیون انرژی مجلس‬ ‫هس ــتم‪ .‬وی ب ــه اقدام ــات راهب ــردی‬ ‫انجا مش ــده در ح ــوزه خدمات رس ــانی ب ــه‬ ‫شهرس ــتان اشاره و خاطرنش ــان کرد‪ :‬طبق‬ ‫براورده ــا س ــال گذش ــته بهتری ــن ســـالم‬ ‫عملک ــردی و کاری در ح ــوزه مدیری ــت برق‬ ‫یش ــود زی ــرا دراین زمین ــه‬ ‫محس ــوب م ‬ ‫اقدام ــات راهب ــردی فراوان ــی در مالی ــر رقم‬ ‫خ ــورد‪ .‬نماین ــده م ــردم مالی ــر ب ــه تعویض‬ ‫‪ ۱۲۲‬کیلومت ــر س ــیم فرس ــوده ب ــه کابل های‬ ‫خودنگه ــدار در پن ــج ش ــهر و ‪ ۴۵‬روس ــتا‪،‬‬ ‫جابجایی ‪ ۵۰۲‬تیر چراغ برق در ‪ ۵۸‬روس ــتا‪،‬‬ ‫اص ــاح و تعوی ــض ‪ُ ۱۳‬پس ــت ب ــرق و جذب‬ ‫نب ــر ‪ ۳۴‬میلیاردتوم ــان ب ــا‬ ‫اعتب ــاری افزو ‬ ‫پیگیری انجام شده ازس ــوی وی از مجلس‬ ‫ش ــورای اس ــامی به منظور رفع کمبودها و‬ ‫مش ــکالت توزیع برق مالیر اش ــاره کرد‪ .‬وی‬ ‫در‬ ‫بابیان اینک ــه‬ ‫بحث ابف ــا‪ ،‬اقدامات‬ ‫مه ــم و زیربنایی رقم‬ ‫اف ــزود‪:‬‬ ‫خ ــورد‪،‬‬ ‫اب رس ــانی از س ــد‬ ‫کالن‪ ،‬تکمی ــل پ ــروژه‬ ‫بزرگ فاضالب مالیر‪،‬‬ ‫اخ ــذ چن ــد ردی ــف‬ ‫مل ــی در ح ــوزه‬ ‫اب رس ــانی روستایی‬ ‫ش ــامل مجتم عه ــا‬ ‫اب رس ــانی در س ــد‬ ‫کریم اب ــاد‪،‬‬ ‫کالن‪،‬‬ ‫ینگه کن ــد‪ ،‬ان ــوج‪،‬‬ ‫مهراب ــاد و ج ــذب‬ ‫و‬ ‫‪ ۱۷‬میلی ــارد‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیو ن تو م ــان‬ ‫ب ــرای تحقق ‪ ۲۱‬پروژه‬ ‫اب رس ــانی در مالیر از‬ ‫اقدام ــات‬ ‫دیگ ــر‬ ‫انجا مش ــده ب هش ــمار‬ ‫ین ــژاد باتا کیدبراینک ــه انتقال‬ ‫مـ ـی رود‪ .‬بیگ ‬ ‫پس ــاب فاضالب به بخش صنع ــت برای ما‬ ‫اهمی ــت بس ــیار دارد‪ ،‬اف ــزود‪ :‬در بح ــث‬ ‫نی ــروگاه ‪ ۵۰۰‬مگاواتی مالیر متاس ــفانه هنوز‬ ‫س ــرمایه گذاری پیدا نشده اس ــت‪ .‬نماینده‬ ‫مردم مالیر در مجلس ش ــورای اس ــامی به‬ ‫اقدام ــات صورت گرفت ــه در بح ــث ح ــوزه‬ ‫بهداشـ ـت ودرمان در بع ــد کم ــی و کیف ــی‬ ‫اش ــاره و خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬ردی ــف بودج ــه‬ ‫دانش ــکده پرس ــتاری س ــال قبل مس ــتقل‬ ‫شد و امسال چند رش ــته جدید دراین مرکز‬ ‫ام ــوزش عال ــی تاس ــیس ش ــده اس ــت‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینک ــه داش ــتن ی ــک بیمارس ــتان‬ ‫اموزش ــی و احداث یک دانش ــکده پزشکی‬ ‫در مالی ــر در دس ــتورکار ما ق ــرار دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مخ ــوردن ای ــن دو مس ــئله باع ــث‬ ‫رق ‬ ‫رفت وام ــد پزش ــکان متخص ــص و‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫فوق تخصص به این شهرس ــتان م ‬ ‫وی ب ــه تکمی ــل اورژان ــس بیمارس ــتان‬ ‫امام حس ــین ؟ع؟ و درحال تکمی ــل ب ــودن‬ ‫اورژان ــس بیمارس ــتان مه ــر و ج ــذب‬ ‫پنج میلیاردتوم ــان اعتب ــار ب ــرای خری ــد‬ ‫تجهیزات دانش ــکده پرستاری اش ــاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬توس ــعه معدن س ــرمک در دستورکار‬ ‫م ــا ق ــرار دارد‪ .‬وی بااش ــاره به اینکه ا کن ــون‬ ‫‪ ۴۰۰‬نف ــر در این مع ــدن مش ــغول فعالی ــت‬ ‫هس ــتند‪ ،‬اف ــزود‪ :‬تجهی ــزات خ ــط‬ ‫یس ــازی مع ــدن س ــرمک خری ــداری‬ ‫باطر ‬ ‫ش ــده و پیگی ــر مجوز ان هس ــتیم‪ .‬نماینده‬ ‫مردم مالی ــر در مجل ــس باتا کیدبراینکه ما‬ ‫بای ــد زنجی ــره فوالدس ــازی را ت ــا بخ ــش‬ ‫قطع هس ــازی در مع ــدن س ــرمک پی ــش‬ ‫ببریم‪ ،‬چشـ ـم انداز خوبی را ب ــرای این حوزه‬ ‫پیش بین ــی ک ــرد و اف ــزود‪ :‬در کارخانه کیان‬ ‫نیز فاز جدید به نتیجه رس ــیده اس ــت‪ .‬وی‬ ‫باتا کیدبراینک ــه از کارخانه های ــی ک ــه‬ ‫درزمینه اش ــتغال زایی و توسعه خط تولید‬ ‫خ ــود فعالی ــت می کنن ــد کام ــل حمای ــت‬ ‫می کنی ــم‪ ،‬گف ــت‪ :‬از‬ ‫‪ ۱۹‬واح ــد تولی ــدی‬ ‫بازدی ــد میدان ــی‬ ‫داش ــتیم و مشکالت‬ ‫نه ــا تاح ــدودی‬ ‫ا ‬ ‫رفع ش ــد‪ .‬مالیر یکی‬ ‫از شهرس ــتان های‬ ‫جامعه ه ــدف بنیاد‬ ‫برک ــت اس ــت و‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫دراین زمین ــه‬ ‫روس ــتا به منظ ــور‬ ‫ایج ــاد پروژ هه ــای‬ ‫ا ش ــتغا ل ز ا یی‬ ‫انتخ ــاب ش ــده اند‪.‬‬ ‫وی بابیان اینک ــه در‬ ‫ح ــوزه ام ــوزش عالی‬ ‫اقدام ــات‬ ‫نی ــز‬ ‫راهب ــردی ص ــورت‬ ‫گرفت‪ ،‬ب ــه خریداری‬ ‫د و میلیا ر د تو م ــا ن‬ ‫تجهی ــزات و اخ ــذ‬ ‫قول مس ــاعد ب ــرای تامین تجهی ــزات دیگر‬ ‫بـ ـه ارزش سـ ـه میلیاردتومان دراین زمین ــه‬ ‫اش ــاره کرد و گفت‪ :‬تعمیر سینما فرهنگیان‬ ‫مراح ــل پایان ــی خ ــود را س ــپری می کن ــد و‬ ‫تعمی ــر اردوگاه فجر در اولوی ــت برنامه های‬ ‫م ــا ق ــرار دارد‪ .‬وی ب ــه اخ ــذ ح ــدود‬ ‫چهارمیلیاردتومان اعتبار در س ــال گذشته‬ ‫ب ــرای تجهیز دانش ــگاه مالی ــر اش ــاره کرد و‬ ‫گف ــت‪ :‬ردیف دانش ــگاه فنی مهندس ــی نیز‬ ‫ملی ش ــد‪ .‬نماینده م ــردم مالیر در مجلس‬ ‫ش ــورای اس ــامی بابیان اینک ــه در ح ــوزه‬ ‫بان ــوان‪ ،‬ی ــک کارگ ــروه تخصص ــی در دفت ــر‬ ‫ارتباط ــات مردم ــی م ــا ش ــکل گرفت ــه و‬ ‫از کارخانه هایی که‬ ‫درزمینهاشتغال زایی‬ ‫و توسعه خط‬ ‫تولید خود فعالیت‬ ‫می کنند کامل حمایت‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫از ‪ ۱۹‬واحد تولیدی‬ ‫بازدید میدانی داشتیم‬ ‫و مشکالت ان ها‬ ‫تاحدودی رفع شد‬ ‫کارگاه های اموزش ــی به منظور اشتغال زایی‬ ‫وی ــژه بان ــوان بدسرپرس ــت و بی سرپرس ــت‬ ‫یش ــود‪ ،‬اف ــزود‪:‬‬ ‫به طورمرت ــب برگ ــزار م ‬ ‫دومیلی ــارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون توم ــان تجهیزات‬ ‫ب ــرای ای ــن کارگا هه ــا خری ــداری کردیم‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکه در بح ــث محرومیت زدایی در‬ ‫شهرس ــتان ‪ ۳۵‬گ ــروه جه ــادی را راه اندازی‬ ‫کردیم و مس ــاعدت های معیشتی و مالی از‬ ‫نه ــا داش ــتیم‪ ،‬خاطرنش ــان ک ــرد‪:‬‬ ‫ا ‬ ‫دراین زمین ــه ‪ ۹۰۰‬فق ــره تس ــهیالت ب ــه‬ ‫نیازمن ــدان اعط ــا و ‪ ۱۰۰‬واح ــد مس ــکونی با‬ ‫هم ــکاری بنیاد علوی و کمیت ــه امداد برای‬ ‫ین ــژاد ب ــه‬ ‫نیازمن ــدان اح ــداث ش ــد‪ .‬بیگ ‬ ‫مس ــاعدت مال ــی انجا مش ــده ب ــه ‪ ۳۰۰‬نفر از‬ ‫مددجویان تحت پوش ــش بهزیستی اشاره‬ ‫و تا کید کرد‪ :‬تعریض‪ ،‬اصالح و بازس ــازی راه‬ ‫مالی ــر س ــمت اسالمش ــهر اق گل‪ ،‬از‬ ‫یس ــت و‬ ‫ته ــای م ــا در راه وشهرساز ‬ ‫اولوی ‬ ‫دراین زمین ــه ‪ ۶۰‬میلیاردتوم ــان اعتب ــار‬ ‫ج ــذب کردی ــم‪ .‬وی بابیان اینک ــه از س ــال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬ت ــا س ــال قب ــل‪4650 ،‬نف ــر‬ ‫مراجعه کننده ب ــه دفتر داش ــتیم و در ‪۱۴۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۴۷۳۰ ،۱۴۰۱‬نفر از ش ــهروندان در ش ــهر و‬ ‫روس ــتا به دفت ــر مراجع ــه کردند‪ ،‬اف ــزود‪ :‬در‬ ‫دوس ــال اخیر ‪ ۲۳۲‬بازدی ــد میدان ــی و ‪۵۶۰‬‬ ‫جلس ــه و نشس ــت تخصص ــی با مس ــئوالن‬ ‫کش ــوری با حضور بنده برگزار شد‪ .‬نماینده‬ ‫مردم مالیر در مجلس ش ــورای اس ــامی در‬ ‫بخش دیگری از س ــخنان خود به دعوت از‬ ‫گه ــای مختل ــف ب ــرای بازدی ــد و‬ ‫هلدین ‬ ‫سرمایه گذاری در مالیر اشاره و خاطرنشان‬ ‫ک ــرد‪ :‬توس ــعه «خوش ــه صنعت ــی پوش ــا ک‬ ‫ته ــای کاری‬ ‫ازندری ــان» یک ــی از اولوی ‬ ‫ماس ــت و دراین زمین ــه اقدام ــات خوب ــی‬ ‫ص ــورت گرفت ــه اس ــت‪ .‬وی بابیان اینک ــه‬ ‫برخ ــی از پروژ هه ــای مه ــم مالی ــر به عل ــت‬ ‫نب ــود مدیریت ق ــوی‪ ،‬در جا می زن ــد و هیچ‬ ‫رش ــدی ندارد‪ ،‬خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬در بحث‬ ‫روس ــتاها کارگ ــروه تخصص ــی در دفت ــر م ــا‬ ‫ش ــکل گرفته و تالش ش ــده برای هر روس ــتا‬ ‫شناس ــنامه تخصص ــی ش ــامل ظرفی ــت و‬ ‫پتانس ــیل ها‪ ،‬مش ــکالت و کمبوده ــا‪،‬‬ ‫ته ــا و س ــایر مس ــائل مربوط ــه‬ ‫جمعی ‬ ‫تشکیل ش ــود‪ .‬بیگی نژاد بابیان اینکه سال‬ ‫گذش ــته ب ــرای بازنگ ــری ط ــرح ه ــادی ‪۱۷‬‬ ‫روس ــتا اعتبار اخذ کردیم‪ ،‬افزود‪ :‬پنج پروژه‬ ‫س ــالن های ورزش ــی نی ــز پیگی ــری ش ــد که‬ ‫چهارمورد از پروژه ها به بهره برداری رس ــید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امس ــال ‪ ۲۵‬روستای پرجمعیت‬ ‫مالی ــر شناس ــایی و مق ــرر ش ــده عالو هب ــر‬ ‫اقدام ــات خدمات رس ــانی ازس ــوی‬ ‫ً‬ ‫دس ــتگاه های اجرای ــی‪ ،‬ش ــخصا ب ــرای رفع‬ ‫مش ــکالت ب ــرق‪ ،‬اب و ح ــوزه راه و ج ــاده و‬ ‫نه ــا اعتب ــارات الزم را اخ ــذ‬ ‫ط ــرح ه ــادی ا ‬ ‫کن ــم‪ .‬همچنی ــن درکنارای ــن اقدام ــات‬ ‫خدمات ــی‪ ،‬اج ــرای برنام هه ــای فرهنگ ــی و‬ ‫معن ــوی‪ ،‬پرداخت ــن ب ــه مس ــائل بان ــوان و‬ ‫محرومیت زدای ــی در ای ــن ‪ ۲۵‬روس ــتا در‬ ‫دستورکار ما قرار دارد‪.‬‬ ‫در سه ماه سال جاری محقق شد؛‬ ‫اجرای ‪ 40‬کیلومتر روکش اسفالت در راه های مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدی ــرکل اداره کل راه ــداری و حمل ونق ــل‬ ‫ج ــاده ای مازن ــدران گف ــت‪ :‬درراس ــتای‬ ‫ارتق ــای ایمن ــی در محوره ــای اصل ــی و‬ ‫فرعــی اســتان بیــش از ‪ 40‬کیلومتــر به میــزان‬ ‫‪۳۲۷۳۲‬ت ــن عملی ــات بهس ــازی و روک ــش‬ ‫ ‬ ‫اس ــفالت ص ــورت پذیرف ــت‪ .‬مهن ــدس‬ ‫حس ــن جهانی ــان تصری ــح نم ــود‪ :‬در س ــال‬ ‫سـ ـه ماهه اول س ــال ج ــاری ‪ 40‬کیلومت ــر‬ ‫عملی ــات روک ــش اس ــفالت‪ 153،‬کیلومتر‬ ‫درزگی ــری و ‪ ۲۵۷۵۹‬مترمکع ــب لکه گی ــری در‬ ‫برخــی محورهــای اســتان (طبــق نیازســنجی‬ ‫و اولویت بن ــدی) اج ــرا ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬موثرتری ــن ش ــرایط ب ــرای‬ ‫حمل ونق ــل ارام و ایم ــن‪ ،‬داش ــتن روی ــه‬ ‫ســالم راه همــراه بــا نصــب عالئــم ایمنــی الزم‬ ‫بــوده تــا بتــوان بــا خیالــی اســوده تــردد کــرد‬ ‫و از جمل ــه اهداف ــی ک ــه ای ــن اداره کل ب ــرای‬ ‫دس ــتیابی ب ــه ان ت ــاش می کن ــد مطالع ــه و‬ ‫فراهم نم ــودن طر ح ه ــای الزم ب ــرای انج ــام‬ ‫و اج ــرای روی هه ــای اس ــفالتی مناس ــب‬ ‫یب ــودن ان اس ــت‪ .‬مدی ــرکل‬ ‫و اقتصاد ‬ ‫راه ــداری و حمل ونق ــل ج ــاده ای مازن ــدران‬ ‫اظه ــار داش ــت‪ :‬به منظ ــور تس ــهیل در‬ ‫ام ــر ت ــردد و افزای ــش ایمن ــی محوره ــا‬ ‫کسـب مـدال نقـره اریـن مهرعلیـزاده؛ نونهـال‬ ‫ملی پـوش کشـتی ازاد شهرسـتان ری در‬ ‫مسـابقات کشـتی ازاد نونهـاالن اسـیا کـه‬ ‫به میزبانـی کشـور بحریـن برگـزار شـد به دسـت‬ ‫امـد‪ .‬وی بـا برتـری مقابـل کشـتی گیران‬ ‫قرقیزسـتان‪ ،‬قزاقسـتان‪ ،‬ژاپن و با باخت مقابل‬ ‫کشـتی گیر هنـد نایب قهرمـان مسـابقات شـد‪.‬‬ ‫مهرعلیـزاده از شـا گردان ابراهیـم خیـراهلل زاده؛ از مربیـان باسـابقه و سـازنده‬ ‫باشـگاه ورزشـی صـدری ‪ ۱۳‬ابـان اسـت‪.‬‬ ‫رئیس فدراسـیون کشـتی در جریان بازدید فرماندار شـهرری از کمپ تیم های‬ ‫ملـی از دولـت خواسـت بـرای بازگشـت این رشـته بـه جایـگاه اصلـی اش‬ ‫شهـای‬ ‫پـای کار بیایـد‪ .‬به گـزارش مهـر؛ حمیـد زمانـی (فرمانـدار شـهرری) از بخ ‬ ‫مختلف کمپ تیم های ملی کشـتی شـهید حاج قاسـم سـلیمانی بازدید کرد‪.‬‬ ‫دراین مراسم علیرضا دبیر (رئیس فدراسیون کشتی) اقدامات صورت گرفته در‬ ‫بازسـازی و نوسـازی خانه های کشـتی شهید ابراهیم هادی و شهید مصطفی‬ ‫صـدرزاده و سـایر بخش هـای کمـپ را تشـریح کـرد و خواسـتار حمایـت دولـت‬ ‫بـرای بازگشـت کشـتی بـه جایـگاه اصلـی اش شـد‪ .‬وی بااشـاره به اینکه شـهرری‬ ‫مـدال اوران زیـادی را بـه کشـتی ایـران معرفـی کـرده از افـت و نـزول کشـتی‬ ‫دراین منطقه ابراز نگرانی کرد و افزود‪ :‬برای بازگشت کشتی شهرری به روزهای‬ ‫بزرگی در کشتی کشور‪ ،‬خواهان مساعدت ویژه فرمانداری و سایر بخش های‬ ‫دولت هسـتیم‪ .‬رئیس فدراسـیون خاطرنشـان کرد‪ :‬توجه و حمایت از کشـتی‬ ‫در شـهرری می توانـد هـم بـه کاهـش اسـیب های اجتماعـی جوانـان کمـک و‬ ‫هـم مـدال اوران دیگـری را بـه کشـتی ایـران معرفـی کنـد‪ .‬فرمانـدار شـهرری نیـز‬ ‫بابیان اینکـه از کمـک و حمایـت از کشـتی دریـغ نخواهـد کـرد‪ ،‬از مسـاعدت‬ ‫برای دراختیارگذاشـتن اما کن و سـوله های ورزشـی این منطقه برای اسـتفاده‬ ‫کشتی گیران خبر داد‪ .‬در پایان این دیدار نیز فرماندار شهرری از کشتی گیران و‬ ‫مربیان اهل این خطه قهرمان پرور که در اردوی تیم ملی حضور دارند تجلیل‬ ‫به عمـل اورد‪.‬‬ ‫همایش تجلیل از شهرداران و دهیاران شهرستان ری‬ ‫همایـش تجلیـل از‬ ‫شـهرداران و دهیـاران‬ ‫سـاعی شهرسـتان ری بـا‬ ‫حضـور موسـوی مدیـرکل‬ ‫دفتـر امـور روسـتایی و‬ ‫شـوراهای اسـتانداری‬ ‫تهـران‪ ،‬حمیـد زمانـی (معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویژه شهرسـتان ری)‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین استیری (امام جمعه بخش کهریزک)‪ ،‬بخشداران‪،‬‬ ‫شـهرداران و دهیـاران ری و سـایر مسـئولین در بخشـداری کهریـزک برگـزار شـد‪.‬‬ ‫یهـا‬ ‫دراین همایـش کـه به مناسـبت گرامیداشـت هفتـه شـهرداری ها و دهیار ‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬ضمـن تبیین جایـگاه شـهرداری ها و دهیاری ها در خدمات رسـانی‬ ‫به شـهروندان و روسـتائیان‪ ،‬بر لزوم دقت در خدمات رسـانی مطلوب و اجرای‬ ‫صحیح قوانین تا کید شد‪ .‬در پایان همایش از شهرداران و دهیاران شهرستان‬ ‫ری و مدیران روابط عمومی شـهرداری باقرشـهر و شـهرداری کهریزک با اهدای‬ ‫لـوح سـپاس و هدایایـی تجلیـل به عمـل امـد‪.‬‬ ‫بررسی گره های ترافیکی شهر قیامدشت‬ ‫در حضور رئیس پلیس راه استان تهران‬ ‫مشـکالت و معضلات ترافیکـی شـهر قیامدشـت بـا حضـور سـرهنگ نـوراهلل‬ ‫خادم؛ رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ موردبررسـی و وا کاوی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬دراین نشسـت که با حضور شـهردار‪ ،‬رئیس شـورای اسلامی شـهر‪،‬‬ ‫معاون شـهردار‪ ،‬مدیران شـهرداری قیامدشـت و فرماندهان پلیس راه تهران‪-‬‬ ‫پا کدشـت و ایسـتگاه پلیـس راه شـهر قیامدشـت برگـزار شـد‪ ،‬پیشـنهاد های‬ ‫نشـهر‬ ‫شـهرداری قیامدشـت جهـت رفـع معضلات و گره هـای ترافیکـی ای ‬ ‫بررسـی شـد‪ .‬سـرهنگ خـادم دراین جلسـه بـا قدردانـی از اقدامـات شـهرداری‬ ‫و شـورای اسلامی قیامدشـت در پیشـبرد برنامه هـای ترافیکـی و تسـهیل‬ ‫عبورومرور در سطح شهر‪ ،‬دستورات الزم را درخصوص رفع معضالت ترافیکی‬ ‫را صـادر کـرد‪ .‬طـرح مشـکالت ترافیکـی در شـورای ترافیـک اسـتان تهـران‪ ،‬ارائـه‬ ‫طر ح هـای کارشناسـی ترافیکـی دربـاره نصـب چراغ هـای راهنمایـی و رانندگـی‬ ‫در تقاطع هـای شـهری و ایجـاد دوربرگـردان از جمله تا کیدات رئیس پلیس راه‬ ‫فاتـب دراین نشسـت بـود‪.‬‬ ‫امادگی تولید نیروگاه برق ری ‪ ۱۰۰‬درصدی شد‬ ‫با تالش متخصصین نیروگاه برق ری‪ ،‬واحد گازی ‪ 32‬مگاواتی شماره ‪ 3‬نیروگاه‬ ‫ری کـه از سـال ‪ 97‬به دلیـل حادثـه و کمبـود قطعـه‪ ،‬خـارج از مـدار تولیـد بـود‪،‬‬ ‫بـه شـبکه تولیـد بـرق کشـور پیوسـت و بـا شـبکه سراسـری پارالـل شـد‪ .‬حمیـد‬ ‫بادرسـتانی؛ مدیرعامـل نیـروگاه ری گفـت‪ :‬واحـد گازی ‪ 32‬مگاواتـی شـماره‬ ‫‪ 3‬نیـروگاه ری کـه از سـال ‪ 97‬به دلیـل حادثـه و کمبـود قطعـه یدکـی خـارج از‬ ‫مـدار بـود پـس از تامیـن قطعـات موردنیـاز و انجام تعمیرات اساسـی به شـبکه‬ ‫سراسری برق کشور پیوست و با افزایش پنج درصدی تولید‪ ،‬امادگی تولید این‬ ‫نیروگاه ‪ ۱۰۰‬درصدی شد‪ .‬بادرستانی عنوان کرد‪ :‬پوسته بلیدرینگ توربین این‬ ‫واحـد توسـط شـرکت دانش بنیـان داخلـی برای اولین بار در کشـور سـاخته و بر‬ ‫روی واحـد شـماره ‪ 3‬نصـب گردیـد‪ .‬بعـدازان با تالش شـبانه روزی متخصصین‬ ‫توانمند این نیروگاه در سه حوزه مکانیک‪ ،‬الکتریک و ابزار دقیق اورهال گردید‬ ‫و با موفقیت اسـتارت و با شـبکه سراسـری پارالل شـد‪.‬‬ ‫دستگیری سارق محتویات خودرو با ‪ 40‬فقره سرقت‬ ‫فرمانـده انتظامـی ری از دسـتگیری سـارق محتویـات خودرو با ‪ 40‬فقره سـرقت‬ ‫دراین شهرسـتان خبـر داد و گفـت‪ :‬دراین رابطـه کلیه مال باختگان شناسـایی‬ ‫شـدند‪ .‬سـرهنگ دوسـتعلی جلیلیـان گفـت‪ :‬در پـی وقـوع سـرقت های داخل‬ ‫خـودرو در حوالـی متـرو شـهرری‪ ،‬شناسـایی و دسـتگیری سـارق یـا سـارقان‬ ‫ب هصـورت ویـژه در دسـتورکار پلیـس قـرار گرفـت‪ .‬مامـوران کالنتری ‪ 131‬شـهرری‬ ‫بـا گشـت زنی های شـبانه روزی‪ ،‬انجـام تحقیقـات میدانـی از مناطـق وقـوع‬ ‫جـرم و کنتـرل و رصـد سـارقان سـابقه دار موفـق بـه شناسـایی یکـی از متهمـان‬ ‫سـابقه دار شـدند‪ .‬ایـن مقـام انتظامی افـزود‪ :‬مامـوران حین گشـت زنی‪ ،‬فردی‬ ‫با مشخصات موردنظر که در حال پرسه زدن در اطراف خودروهای پارک شده‬ ‫بـود را مشـاهده و در اقدامـی غافلگیرانـه متهـم را دسـتگیر و جهـت تحقیقـات‬ ‫تکمیلـی بـه کالنتـری منتقـل کردنـد‪ .‬فرمانـده انتظامـی ری خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫متهـم در بازجویی هـای مامـوران انتظامـی بـه جـرم خـود مبنی بـر ‪ 40‬فقـره‬ ‫سرقت داخل خودرو اعتراف و کلیه مال باختگان شناسایی شدند‪ .‬سرهنگ‬ ‫جلیلیان درپایان به شـهروندان توصیه کرد و گفت‪ :‬برای پیشـگیری از سـرقت‬ ‫بـه توصیـه و هشـدارهای پلیسـی توجـه داشـته و درصـورت اطلاع از هرگونـه‬ ‫ً‬ ‫سـرقت و یـا تـردد افـراد مشـکوک و ناشـناس مراتـب را سـریعا بـا شـماره تلفن‬ ‫فوریت هـای پلیسـی ‪ 110‬اعلام کننـد‪.‬‬ ‫تجلیل اعضای شورای شهر قیامدشت‬ ‫از شهردار و کارکنان شهرداری‬ ‫اج ــرای عملی ــات لکه گی ــری و روکـــش‬ ‫اس ــفالت محوره ــای ارتباط ــی کن ــدوان‪،‬‬ ‫س ــوادکوه‪ ،‬ه ــراز‪ ،‬نوش ــهر‪ -‬ن ــور‪ ،‬چال ــوس‪-‬‬ ‫عباس اباد‪-‬کالردش ــت‪ ،‬لف ــور‪ ،‬کمربن ــدی‬ ‫مش ــهر‪ ،‬ج ــاده‬ ‫جنوب ــی باب ــل‪ ،‬س ــاری‪ -‬قائ ‬ ‫مش ــهر‪ ،‬کوه ــی خیل‪-‬جویب ــار‬ ‫نظام ــی قائ ‬ ‫و همچنی ــن لکه گی ــری کلی ــه محوره ــای‬ ‫مواصالتــی اســتان ب هصــورت روزانــه صــورت‬ ‫گرفت ــه اس ــت‪ .‬وی اف ــزود‪ :‬جاد هه ــا از جمل ــه‬ ‫نگ ــذار حف ــظ‪،‬‬ ‫یس ــت ک ــه قانو ‬ ‫ام ــوال عموم ‬ ‫حراس ــت نگه ــداری‪ ،‬تعری ــض و هرگون ــه‬ ‫طبــاان را بــه ایــن اداره کل‬ ‫تهــای مرتب ‬ ‫فعالی ‬ ‫یس ــت ایمن نم ــودن‬ ‫مح ــول نم ــوده‪ .‬بدیه ‬ ‫محوره ــا ب ــرای س ــامت عبوروم ــرور و‬ ‫توس ــعه ات ــی را هه ــا از اهمی ــت وی ــژه ای‬ ‫برخــوردار اســت‪ .‬مهنــدس جهانیــان افــزود‪:‬‬ ‫نش ــاء اهلل ب ــا تخصی ــص اعتب ــار و تامی ــن‬ ‫ا ‬ ‫قی ــر الزم ب ــرای اج ــرای پروژ هه ــای س ــطح‬ ‫اس ــتان‪ ،‬س ــرعت اج ــرای پروژ هه ــا افزای ــش‬ ‫یافت ــه ت ــا موجب ــات رضایتمن ــدی‪ ،‬ایمن ــی و‬ ‫ارام ــش م ــردم فراه ــم ای ــد‪.‬‬ ‫رئیس و اعضای شـورای شـهر قیامدشـت طی مراسـمی از تالش ها و خدمات‬ ‫شـهردار‪ ،‬مدیران و کارکنان شـهرداری قیامدشـت درراسـتای توسـعه و ابادانی‬ ‫شـهر و خدمـت بـه شـهروندان تقدیـر نمودنـد‪ .‬دراین اییـن کـه به مناسـبت‬ ‫روز شـهرداری ها و دهیاری هـا در تـاالر افتـاب فرهنگسـرای مهـر و ما هشـهر‬ ‫قیامدشـت برگـزار شـد‪ ،‬وحیـد خسـروابادی (رئیـس)‪ ،‬یوسـف عصمتـی‬ ‫(نایب رئیـس)‪ ،‬محمـد حقـی (دبیـر) و حسـین سـبحانی و سـید مهـدی‬ ‫موسـوی؛ اعضای شـورای شـهر قیامدشـت در سـخنان جدا گانه ای با تبریک‬ ‫‪ ۱۴‬تیرماه‪ ،‬بر حمایت پارلمان شـهری قیامدشـت از مسـائل معیشتی و صنفی‬ ‫کارکنـان شـهرداری تا کیـد نمودنـد‪ .‬حسـین ترکاشـوند (شـهردار قیامدشـت)‬ ‫نیـز دراین اییـن از حمایـت اعضـای شـورای اسلامی قیامدشـت از برنام ههـای‬ ‫شـهرداری قیامدشـت قدردانـی نمـود‪ .‬در پایـان این ایین لوح سـپاس شـورای‬ ‫اسلامی شـهر قیامدشـت بـه شـهردار قیامدشـت اهـدا گردیـد‪.‬‬ صفحه 6 ‫مازندران‬ ‫شهرستان‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2541‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫بهسازی شبکه برق ‪ ۹۰‬روستای دیواندره‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫انتصاب عضو ستاد بیمه اجتماعی‬ ‫کشاورزان روستاییان و عشایر استان‬ ‫تولیت استان قدس رضوی‪:‬‬ ‫ب هگـزارش روابط عمومـی و مرکـز اطالع رسـانی‬ ‫یو حرفـه ای مازنـدران؛‬ ‫اداره کل امـوزش فن ‬ ‫سـید محمـود حسـینی پور (اسـتاندار‬ ‫مازنـدران) در حکمـی سـید حسـین‬ ‫یو حرفـه ای‬ ‫درویشـی (مدیـرکل امـوزش فن ‬ ‫مازنـدران) را به عنـوان عضـو سـتاد بیمـه‬ ‫اجتماعـی کشـاورزان روسـتائیان و عشـایر‬ ‫نشـرح اسـت‪ :‬جنـاب اقـای‬ ‫اسـتان منصـوب کـرد‪ .‬متـن ایـن حکـم بدی ‬ ‫سـید حسـین درویشـی؛ مدیـرکل امـوزش فنی وحرفـه ای اسـتان مازنـدران‪/‬‬ ‫ً‬ ‫سلام علیکم ‪ /‬احترامـا نظـر بـه دسـتورالعمل سـتاد راهبـردی توسـعه بیمـه‬ ‫اجتماعـی کشـاورزان روسـتاییان و عشـایر و به اسـتناد تفاهم نامـه فی مابیـن‬ ‫معاونـت محتـرم توسـعه روسـتایی و مناطـق محـروم ریاسـت جمهوری و‬ ‫بیمـه اجتماعـی روسـتاییان و عشـایر ب هشـماره ‪ 49621‬مورخـه ‪1401/3/29‬‬ ‫و همچنیـن مکاتبـه شـماره ‪ 40040‬مورخـه ‪ 1393/4/15‬معاونـت وقـت‬ ‫یبـر تشـکیل‬ ‫توسـعه روسـتایی و مناطـق محـروم ریاسـت جمهـوری مبن ‬ ‫سـتاد راهبـردی بیمـه اجتماعـی کشـاورزان ‪ ،‬روسـتاییان و عشـایر اسـتان‬ ‫تبـه تخصـص و تجـارب ارزنـده جنابعالـی به موجـب ایـن‬ ‫مازنـدران و باعنای ‬ ‫حکم به عنوان «عضو سـتاد بیمه اجتماعی کشـاورزان روسـتاییان و عشـایر‬ ‫یشـوید‪ .‬امیـد اسـت بـا توکل بـه عنایـات خداوند متعال‬ ‫اسـتان» منصـوب م ‬ ‫و حضـور موثـر و فعـال در ایـن سـتاد زمینـه سـاماندهی هدفمندی و توسـعه‬ ‫بیمـه اجتماعـی کشـاورزان‪ ،‬روسـتاییان و عشـایر را فراهـم اوریـد‪ /.‬سـید‬ ‫محمـود حسـینی پور؛ اسـتاندار مازنـدران‬ ‫در جلسه کارگروه زیباسازی شهرداری ساری مطرح شد؛‬ ‫مناسب سازی پارک ها و پیاده روها‬ ‫برای استفاده بهتر توان خواهان‬ ‫جلسه کارگروه زیباسازی شهرداری مرکز استان با حضور سید افشین راسخ‬ ‫و علـی عاشـقان؛ اعضـای شـورای اسلامی شـهر سـاری‪ ،‬علیرضـا حمیـدی‬ ‫معـاون خدمـات شـهری شـهردار سـاری و مسـئوالن واحدهـای زیباسـازی‬ ‫سـازمان ها و مناطق شـهرداری سـاری برگزار شـد‪ .‬سـید افشـین راسـخ؛ عضو‬ ‫بسـازی به ویژه در‬ ‫شـورای اسلامی شـهر سـاری در این نشسـت گفت‪ :‬مناس ‬ ‫سطح پارک ها و بوستان ها برای رفاه شهروندان توان خواه بیشتر از گذشته‬ ‫مورد توجه قرار گیرد ‪ .‬علی عاشـقان؛ دیگر عضو شـورای اسلامی شـهر سـاری‬ ‫بسـازی پیاده روها برای اسـتفاده این قشـر تا کید‬ ‫هم در سـخنانی بر مناس ‬ ‫کرد‪ .‬وی همچنین خواسـتار تدوین تقویم مناسـبی برای فضاسـازی شـهری‬ ‫در مناسـبت های مذهبـی و ملـی بـه ویـژه اعیـاد قربـان تـا غدیر شـد‪ .‬علیرضا‬ ‫حمیدی؛ معاون خدمات شـهری شـهردار سـاری با تا کید بر زیباسـازی شـهر‬ ‫یهـای بصـری در سـطح‬ ‫در اعیـاد پیـش رو‪ ،‬گفـت‪ :‬تلاش مـا بـر ایجـاد زیبای ‬ ‫شـهر به ویـژه در ایـام عیدهـای مذهبـی و سـایر مناسبت ه اسـت‪ .‬در ادامـه‬ ‫حاضریـن در جلسـه بـه ارائه نظـرات و پیشـنهادات خـود پرداختند‪.‬‬ ‫هویت مردمی جشن های «عید غدیر» حفظ شود‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین احمـد مـروی در‬ ‫دیدار اعضای سـتاد جشـن های دهه والیت‬ ‫کـه در حـرم مطهـر امام رضـا؟ع؟ انجـام شـد؛‬ ‫بـه تبییـن اهمیـت واقعـه غدیـر پرداخـت و‬ ‫گفـت‪ :‬واقعـه غدیـر موجـب یـاس دشـمنان‪،‬‬ ‫تکمیـل دیـن و اتمـام نعمـت الهـی شـد؛ طی‬ ‫‪ 23‬سـال نبـوت پیامبر گرامـی ؟ص؟ انچه برای‬ ‫هدایت بشـر الزم بود ازسـوی خداوند متعال‬ ‫نازل شد و پیغمبر ا کرم؟ص؟ نیز از هر فرصتی‬ ‫برای بیان فضائل و مناقب حضرت علی؟ع؟‬ ‫استفاده کرد‪ .‬وی بااشاره به برخی ایات قران‬ ‫کـه دربـاره فضائـل و شـان امیرالمومنیـن ؟ع؟‬ ‫نازل شـده‪ ،‬به اهمیت مسـئله غدیر اشـاره و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬شخص امیرالمومنین علی ؟ع؟‬ ‫درطـول ‪2 3‬سـال پیامبـری رسـول گرامـی‬ ‫اسلام ؟ص؟ معرفـی شـده بـود امـا در غدیـر‬ ‫شـخصیت و جایـگاه ان حضـرت به عنـوان‬ ‫امام و ولی معرفی شد و برای جامعه اسالمی‬ ‫«نظا مسـازی» صـورت گرفـت‪ .‬تولیت اسـتان‬ ‫قـدس رضـوی بابیان اینکـه مسـئله غدیـر‬ ‫مشـتمل بر خیـر کثیـر و فایـده ای بی نظیـر‬ ‫اسـت و موجـب حفـظ و مانـدگاری دیـن‬ ‫شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬نظا مسـازی در غدیـر» یعنـی‬ ‫به جای انکـه مسـلمانان هرکـدام متفرقانـه‬ ‫اعمـال دینـی خـود را انجـام دهنـد؛ تمـام‬ ‫مسـلمین تحـت لـوای والیـت و یـک نظـام‬ ‫وحدت بخـش قـرار گرفتنـد و این چنیـن کفار‬ ‫از اسـیب بـه اسلام مایـوس شـدند‪.‬‬ ‫غدیر؛ فراز بسیارمهم و مظلوم تاریخ‬ ‫مـروی‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫بابیان اینکـه متاسـفانه ان چنان که شایسـته‬ ‫بـوده بـه اهمیـت واقعـه غدیـر پرداختـه‬ ‫نشـده اسـت؛ عنـوان کـرد‪ :‬غدیـر همچـون‬ ‫امیرالمومنیـن علـی ؟ع؟ مظلـوم اسـت‬ ‫چرا کـه بـه ایـن واقعه پراهمیت تاریخ بشـری‬ ‫نکـه درخـور شـان و جایگاهـش بـوده‬ ‫ان چنا ‬ ‫پرداختـه نشـده و جایـگاه واالی ان اشـکار‬ ‫نشـده اسـت‪ .‬وی بابیان اینکـه غدیـر رمـز‬ ‫ادامـه‪ ،‬اسـتمرار و تـداوم تمامـی زحمـات‬ ‫پیامبـر گرامـی اسلام ؟ص؟ اسـت؛ اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫غدیـر یـک اتفـاق تاریخـی صـرف و سـاده‬ ‫شهـای رسـول‬ ‫نیسـت بلکـه تمـام تال ‬ ‫ا کـرم ؟ص؟ وابسـته بـه واقعـه غدیـر اسـت و بـا‬ ‫غدیـر و معرفـی «والیـت و زعامـت»؛ اسلام‬ ‫خبر‬ ‫با حضور استاندار فارس برگزار شد؛‬ ‫کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان‬ ‫قاســـم توانایـــی‪ /‬رئی ــس س ــازمان‬ ‫صم ــت اس ــتان ف ــارس گف ــت‪ :‬حمای ــت‬ ‫از س ــرمایه گذاران بخ ــش خصوص ــی در‬ ‫افزای ــش کم ــی و کیفی تولیدات ‪ ،‬توس ــعه‬ ‫صـــادرات و اشـــتغال پایدار ضـــرورت دارد‪.‬‬ ‫در چهارص ــد و پنجاه ویکمی ــن جلس ــه‬ ‫رف ــع موان ــع تولی ــد اس ــتان ک ــه ب ــا حضور‬ ‫اس ــتاندار ف ــارس برگ ــزار ش ــد مش ــکالت‬ ‫حش ــده برطرف‬ ‫واح ده ــای تولیدی مطر ‬ ‫ش ــد‪ .‬رئی ــس س ــازمان صنع ــت‪ ،‬مع ــدن و تج ــارت اس ــتان ف ــارس گف ــت‪:‬‬ ‫دراین جلس ــه مش ــکالت تع ــداد هفت واح ــد ازجمل ــه تعیین تکلیف بدهی‬ ‫بانکی‪ ،‬درخواس ــت اس ــتمهال بدهی بانکی‪ ،‬درخواس ــت صدورس ــند محل‬ ‫اج ــرای ط ــر ح ‪ ،‬ترخیص کاال‪ ،‬هم ــکاری در انتقال اب و ‪ ...‬در جلس ــه مطرح‬ ‫و پ ــس از بح ــث و تبادل نظر‪ ،‬راهکار های ــی در قالب مصوبات کارگ ــروه‪ ،‬ارائه‬ ‫ش ــد‪ .‬حمید رض ــا ای ــزدی افزود ‪ :‬دراین راس ــتا ش ــرکت س ــیمان اس ــتهبان و‬ ‫س ــیمان المرد تولید انواع س ــیمان خا کس ــتری ‪ ،‬ش ــرکت صنایع ب ــال تولید‬ ‫تجهی ــزات فرودگاهـ ـی ‪ ،‬ش ــرکت س ــنگ ماهف ــر‪ ،‬تولی ــد س ــنگ نما ‪ ،‬ش ــرکت‬ ‫ش ــیمیایی مش ــکفام ف ــارس ‪ ،‬تولید ک ــود ش ــیمیایی و مجتمع ش ــیمیایی‬ ‫ابن ــوس تولید کنن ــده فرمالی ــن و س ــایر محص ــوالت ش ــیمیایی و ذوب اهن‬ ‫یش ــده در این کارگ ــروه‬ ‫پاس ــارگاد تولی ــد‪ ،‬ف ــوالد ازجمل ــه واح ده ــای معرف ‬ ‫ته ــای قانونی بحث ‪،‬‬ ‫بودند که مش ــکالت ان ها براس ــاس مق ــررات و ظرفی ‬ ‫بررسـ ـی ‪ ،‬تبادل نظ ــر و ارائ ــه راهکار ش ــد‪ ،‬همچنین دراین جلس ــه مصوبات‬ ‫تع ــداد ‪ ۱۴‬واح ــد تولی ــدی ک ــه در کمیت ــه تخصص ــی ذی ــل کارگ ــروه مطرح‬ ‫ش ــده ب ــود م ــورد تصویب اعضاء ق ــرار گرف ــت‪ .‬ای ــزدی با اش ــاره به اینکه روند‬ ‫اجرای تمامی مصوبات کارگروه تس ــهیل و رفع موانع تولید اس ــتان‪ ،‬توس ــط‬ ‫یش ــود‪ ،‬گف ــت‪ :‬امیدواریم‬ ‫س ــازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت فارس پایش م ‬ ‫ب ــا اج ــرای قانون رف ــع موانع تولید و تس ــهیل فض ــای کسـ ـب وکار بتوانیم از‬ ‫هم ــه ظرفیت های قانون ــی در حرکتی پرش ــتاب‪ ،‬جهادی و نهض ــت گونه و‬ ‫ب ــا تعام ــل و هم افزایی مدی ــران دس ــتگاه های اجرای ــی ذی ربط ب ــرای رفع‬ ‫موان ــع پیـ ـش روی واحده ــای تولی ــدی ‪ ،‬صنعت ــی و توس ــعه بخش ــیدن به‬ ‫ته ــای اقتص ــادی به ــره کاف ــی را ببری ــم‪ .‬ای ــزدی با تا کی دب ــر ضرورت‬ ‫فعالی ‬ ‫حمای ــت از س ــرمایه گذاران بخ ــش خصوص ــی در راس ــتای افزای ــش کم ــی و‬ ‫کیف ــی تولیدات ‪ ،‬توس ــعه صادرات و اش ــتغال پای ــدار اضافه ک ــرد‪ :‬واحدهای‬ ‫صنعت ــی و تولیدی مس ــتقر در اس ــتان فارس ب ــا ایجاد اش ــتغال و تولید کاال‬ ‫و محص ــوالت کیف ــی ارتباط مس ــتقیمی در بهبود اقتصاد کش ــور و اس ــتان‬ ‫دارنـــد‪ ،‬لذا ضرورت دارد؛ تا با اســـتقرار واحدهای تولیدی متناســـب مناطق‬ ‫مختلف اس ــتان و ایجاد واحدهای باالدستی و پایین دستی زمینه اشتغال‬ ‫و تولی ــد ث ــروت بیش ازپی ــش در اس ــتان فراهم ش ــود‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری ذوب اهن اصفهان‪:‬‬ ‫بهار ذوب اهن اصفهان‪ ،‬با افزایش تولید همراه بود‬ ‫رزیتـــا توکلـــی‪ /‬مه ــرداد توالئی ــان؛ مع ــاون‬ ‫بهر هب ــرداری ذوب اه ــن اصفه ــان‪،‬‬ ‫با اش ــاره به افزای ــش تولی ــد ای ــن ش ــرکت‬ ‫در به ــار امس ــال نس ــبت ب ــه سـ ـه ماهه‬ ‫ابت ــدای س ــال گذش ــته و همچنی ــن‬ ‫رکورده ــای ای ــن مجتمع عظی ــم صنعتی‬ ‫شه ــای مختل ــف در ابتدای س ــال‬ ‫در بخ ‬ ‫ج ــاری اب ــراز امی ــدواری ک ــرد که در س ــال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬دسـ ـت یابی به سـ ـه میلیون تن چدن در این ش ــرکت را ش ــاهد باشیم‪.‬‬ ‫مع ــاون بهر هب ــرداری ذوب اه ــن اصفه ــان در خص ــوص افزای ــش تولید این‬ ‫ش ــرکت در سـ ـه ماهه اول س ــال ج ــاری نس ــبت به مدت در س ــال گذش ــته‬ ‫گفـ ـت ‪ :‬ذوب اهن ب ــا تولید ‪ 739156‬تن چدن نس ــبت به برنام ــه یک درصد‬ ‫و نس ــبت به مدت مش ــابه س ــال ‪ ۱۴۰۰‬نیز هغت درصد رش ــد داش ــته است‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬تولی ــد محص ــوالت نهای ــی ای ــن ش ــرکت در سـ ـه ماهه ابتدای‬ ‫س ــال ج ــاری ‪ 409306‬تن بوده که نس ــبت به س ــه ماهه اول س ــال گذش ــته‬ ‫شـ ـش درصد رش ــد داش ــته و تولید فوالد نیز ب ــا ‪ 662254‬تن تولید‪ ،‬نس ــبت‬ ‫به مدت مش ــابه س ــال گذشته ‪ ۱۱‬درصد رش ــد داشته اسـ ـت ‪ .‬تولید ا گلومره‬ ‫در این مدت ‪ 855294‬تن بوده که نس ــبت به سـ ـه ماهه اول س ــال گذش ــته‬ ‫هشـ ـت درصد رش ــد را نش ــان می دهد و تولید کک نیز برابر با سـ ـه ماهه اول‬ ‫ابتدای س ــال گذش ــته بود ک ــه با توجه به مش ــکالت تامین زغال س ــنگ در‬ ‫یش ــود‪ .‬مهندس توالئیان‬ ‫ابتدای س ــال جاری‪ ،‬تولید مناسبی محسوب م ‬ ‫اظه ــار داش ــت‪ :‬ای ــن میزان تولی ــد به غی ــر از تولید چ ــدن ک ــه یک درصد از‬ ‫یسـ ـت ‪ .‬با‬ ‫برنامه جلوتر اس ــت در س ــایر م ــوارد نزدیک به برنامه س ــال جار ‬ ‫وج ــود مش ــکالت ابتدای س ــال ج ــاری در بخش حم ــل مواد اولیه و س ــایر‬ ‫محدودیت ها ‪ ،‬این میزان تولید نش ــان از همت واالی تالش ــگران ذوب اهن‬ ‫دارد که امید اس ــت بتوانیم تا پایان سال تولید س ــه میلیون تن را به عنوان‬ ‫ه ــدف اصلی ش ــرکت تحقق بخش ــیم‪.‬‬ ‫کامـل و موجبـات تداوم دین خدا و نومیدی‬ ‫کفـار فراهـم شـد‪ .‬تولیـت اسـتان قـدس‬ ‫رضـوی بااشـاره به اینکه خـون پا ک شـهیدان‬ ‫بسـیاری به پای شـجره طیبـه امامـت و غدیر‬ ‫ریختـه شـده اسـت‪ ،‬ابـراز کـرد‪ :‬ب هگـواه تاریـخ‬ ‫و بـه اقـرار «ابـن خلـکان» یکـی از مورخـان‬ ‫برجسـته اهـل سـنت؛ ان قدرکـه خـون بـرای‬ ‫حفـظ امامـت و غدیـر ریختـه شـده‪ ،‬بـرای‬ ‫اصـل اسلام ریختـه نشـده اسـت؛ شـهدای‬ ‫بسـیارزیادی از پیـروان والیـت در جنگ های‬ ‫صفیـن‪ ،‬جمـل‪ ،‬نهـروان و در دوران بنی امیه‪،‬‬ ‫یمـروان و بنی عبـاس و ‪ ...‬ب هشـهادت‬ ‫بن ‬ ‫رسـیدند کـه شـهادت ان ها نشـان از اهمیت‬ ‫غدیـر دارد‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫مـروی یکـی از وظایـف مهـم شـیعیان‬ ‫و محبـان اهل بیـت ؟ع؟ را تلاش بـرای‬ ‫جکـردن غدیـر از غربـت و مظلومیـت‬ ‫خار ‬ ‫معرفـی و بااشـاره به ارتبـاط غدیـر بـا انقلاب‬ ‫اسالمی‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬نظام جمهوری اسالمی‬ ‫برگرفتـه از غدیـر و مـادر انقلاب اسلامی‬ ‫غدیـر اسـت؛ لـذا بایـد ب هطـور شایسـته غدیـر‬ ‫را گرامـی داشـت و معرفـی کـرد و کوتاهـی‬ ‫دراین خصـوص نبایـد وجـود داشـته باشـد‪.‬‬ ‫وی باتا کیدبراینکـه اسلام در غدیـر خالصـه‬ ‫شـده؛ ابـراز کـرد‪ :‬به اسـتناد روایـات متعـدد و‬ ‫مسـتند‪ ،‬تمـام اعمـال عبـادی انسـان انـگاه‬ ‫معنـای واقعـی ب هخـود می گیـرد و ارزشـمند‬ ‫اسـت کـه در محـور و مـدار والیـت تحقـق‬ ‫یابـد و والیتـی کـه در غدیـر معرفـی شـد‪،‬‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫شـرط پذیـرش تمـام اعمـال خیر ادم ‬ ‫تولیـت اسـتان قـدس رضـوی بابیان اینکـه‬ ‫در دهـه والیـت و امامـت حال وهـوای‬ ‫شـهرها بایـد متفـاوت و غدیـری باشـد؛ بـه‬ ‫یبـودن ایـن جشـن ها اشـاره‬ ‫اهمیـت مردم ‬ ‫و باتا کیدبراینکـه متولـی اصلـی اجـرای ایـن‬ ‫جشـن ها خـود مـردم هسـتند‪ ،‬گفـت‪ُ :‬بعـد‬ ‫مردمـی جشـن های دهـه والیـت بایـد حفـظ‬ ‫شـود و به هیچ عنوان دستگاه ها و ارگان های‬ ‫یگـری‬ ‫مختلـف دراین خصـوص نبایـد تصد ‬ ‫کننـد؛ ا گـر مراسـم ایـام محـرم و صفـر‬ ‫یشـود دلیلـش ان اسـت که‬ ‫باشـکوه برگـزار م ‬ ‫متصـدی برگـزاری ان‪ ،‬مـردم هسـتند‪ .‬وی‬ ‫باتا کیدبراینکـه مراسـم های مذهبـی بایـد‬ ‫مردمـی اداره شـوند‪ ،‬ابـراز کـرد‪ :‬ا گـر درطـول‬ ‫نهـا و در تمـام فرازونشـیب های تاریخـی‬ ‫قر ‬ ‫دیـن و شـعائر اسلامی مانـدگار شـده اسـت‪،‬‬ ‫یبـودن و حضـور مـردم در‬ ‫رمـزش مردم ‬ ‫میـدان بزرگداشـت و حفـظ ان هاسـت‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین مروی همچنین‬ ‫نسـبت بـه اهمیـت توجـه بـه امـور محتوایـی‬ ‫و تعمیـق و تقویـت مبانـی والیـی و لحـاظ‬ ‫پیوسـت فرهنگی در برنامه های جشـن عید‬ ‫غدیـر تا کیـد و اظهـار کـرد‪ :‬دراین ایـام بایـد‬ ‫فهم صحیح از غدیر به جامعه منتقل شـود‬ ‫و دراین رابطـه فرمایشـات امـام راحـل (ره)‪،‬‬ ‫مقـام معظم رهبری و شـهید مطهری بسـیار‬ ‫می توانـد کمک کننـده و مورداسـتفاده قـرار‬ ‫گیـرد‪.‬‬ ‫غدیر؛ محور وحدت امت اسالم‬ ‫تولیـت اسـتان قـدس در پایـان سـخنانش‬ ‫نسـبت بـه توطئ ههـای شـیعه انگلیسـی در‬ ‫اختالف افکنی هشـدار داد و ابراز کرد‪ :‬شـیعه‬ ‫انگلیسیبه دنبالسوءاستفادهاز هر فرصتی‬ ‫بـرای رسـیدن بـه اهـداف تاریـک و سـیاه‬ ‫ً‬ ‫تفرقه افکنانـه اسـت و قطعـا تلاش خواهـد‬ ‫کـرد غدیـر را نیـز بهانـه ای بـرای نفـاق قـرار‬ ‫دهـد امـا پیـام غدیـر وحـدت امـت و جامعـه‬ ‫یسـت‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫اسالم ‬ ‫مـروی گفـت‪ :‬اهـل سـنت بسـیار عالقه منـد‬ ‫و محـب اهل بیـت عصمـت و طهـارت ؟ع؟‬ ‫یکـه بسـیاری از مطالبـی کـه‬ ‫هسـتند طور ‬ ‫عالمـه امینـی در «الغدیـر» اورده به نقـل از‬ ‫علمـای اهـل سـنت اسـت؛ بایـد از غدیـر‬ ‫و والیـت حضـرت علـی ؟ع؟ بـرای وحـدت‬ ‫امـت اسلام درس بگیریـم و بـه اموز ههـای‬ ‫ائمـه اطهـار ؟ع؟ در مسـیر وحـدت و تقریـب‬ ‫تمسـک جوییـم‪.‬‬ ‫سرپرست شرکت گاز استان خبر داد؛‬ ‫جذب ‪ ۵۵۶۲۰‬مشترک جدید گاز طبیعی طی سال گذشته در مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫سرپرسـت شـرکت گاز مازنـدران عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫‪ ۵۵۶۲۰‬مشـترک جدیـد گاز طبیعـی طـی‬ ‫سـال قبـل در اسـتان جـذب شـدند‪ .‬قاسـم‬ ‫مایلـی رسـتمی در حاشـیه نشسـت مجمـع‬ ‫عمومـی عـادی سـالیانه ایـن شـرکت کـه در‬ ‫سـالن جلسـات شـهید باهنـر سـاختمان‬ ‫مرکـزی برگـزار شـد‪ ،‬بابیان این مطلـب‪ ،‬اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬درحال حاضـر‪ ۹۸ ،‬درصـد جمعیـت‬ ‫اسـتان مازنـدران از نعمـت گاز بهره منـد‬ ‫نشـاءاهلل بـا بهر هبـرداری از‬ ‫هسـتند کـه ا ‬ ‫پروژ ههـای گازرسـانی روسـتایی‪ ،‬ضریـب‬ ‫نحـوزه تـا پایـان سـال‪ ،‬بـه‬ ‫نفـوذ گاز درای ‬ ‫‪ ۹۶‬درصـد افزایـش خواهـد یافـت‪ .‬وی ادامـه‬ ‫داد‪ :‬سـال گذشـته ‪ ۴۳۸‬کیلومتـر شـبکه‬ ‫تغذیـه و توزیـع اجرا‪ ۲۰۳۴۹ ،‬انشـعاب نصب‬ ‫و بال غبـر ‪ ۵۵۶۲۰‬مشـترک جدیـد پذیـرش‬ ‫شـده اند و ‪ ۳۳۵۰۰‬مترمکعـب بـر سـاعت گاز‬ ‫طبیعـی جایگزیـن سـوخت های فسـیلی در‬ ‫صنایـع اسـتان شـده کـه شـامل ‪ ۳۰۱‬واحـد‬ ‫صنعتی می شـود‪ .‬وی افزود‪ :‬پارسـال حدود‬ ‫هشـت میلیارد و ‪ ۲۱‬میلیون مترمکعـب‬ ‫گاز طبیعـی در مازنـدران مصـرف‬ ‫شـد؛ ازاین میـزان‪ ،‬چهارمیلیـارد و‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون مترمکعـب در بخـش خانگـی‪،‬‬ ‫‪ ۶۸۹‬میلیون مترمکعـب در بخـش صنعتـی‪،‬‬ ‫یک میلیـارد و ‪ ۹۷۹‬میلیون مترمکعـب در‬ ‫بخـش نیروگاهـی‪ ۴۱۶ ،‬میلیون مترمکعـب‬ ‫در بخـش ‪ CNG‬و یک میلیـون و‬ ‫شهـای دیگـر‬ ‫‪ ۸۳۷‬مترمکعـب در بخ ‬ ‫مصـرف شـده اسـت‪ .‬سرپرسـت شـرکت‬ ‫گاز اسـتان مازنـدران اظهـار داشـت‪ :‬طبـق‬ ‫مصوبـه شـرکت ملـی گاز ایـران‪ ،‬تحقـق‬ ‫اهداف در سـه بخش احداث شـبکه‪ ،‬نصب‬ ‫انشـعاب‪ ،‬اشـترا ک پذیری و میـزان مصـرف‬ ‫گاز بـوده کـه ما در بخش نخسـت ‪ ۹۸‬درصد‪،‬‬ ‫در بخـش دوم معـادل ‪ ۹۲‬درصـد و در بخش‬ ‫اشـترا ک پذیری نیـز حـدود ‪ ۹۱‬درصـد بـه‬ ‫اهـداف موردنظـر دسـت یافته ایـم‪ .‬وی در‬ ‫ادامه سـخنان خود درمورد اهم برنامه های‬ ‫شـرکت گاز اسـتان مازنـدران در سـال تولیـد‪،‬‬ ‫دانش بنیـان و اشـتغال افرین عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫اجـرای بیـش از ‪ ۶۲۶‬کیلومتـر شـبکه تغذیـه‬ ‫و توزیـع درزمینـه گازرسـانی بـه صنایـع و‬ ‫‪ ،CNG‬جـذب حـدود ‪ ۲ ۴۰‬مشـترک جدیـد‬ ‫صنعتـی‪ ،‬جـذب ‪۶ ۰‬هـزار مشـترک جدیـد‬ ‫شـهری و روسـتایی‪ ،‬اقـدام درزمینـه کاهـش‬ ‫هدررفت گاز طبیعی‪ ،‬استفاده از کنتورهای‬ ‫ارتقاءیافته‪ ،‬شناسـایی مصـارف غیرمتعارف‬ ‫و تعمیـر و کالیبراسـیون‪ ،‬از اهـم برنام ههـای‬ ‫شـرکت گاز اسـتان مازنـدران در سـال‬ ‫یسـت‪ .‬مایلی رسـتمی برنامه گازرسانی‬ ‫جار ‬ ‫بـه ‪ ۱۰۱‬روسـتا تـا پایـان سـال و بهر هبـرداری از‬ ‫یکـه ضریـب پوشـش‬ ‫حهـا به گونه ا ‬ ‫این طر ‬ ‫گازرسانی روستایی به باالی ‪ ۹۶‬درصد برسد‬ ‫را از اهـم برنام ههـای اولویـت دار شـرکت گاز‬ ‫اسـتان در سال جاری برشمرد‪ .‬به گفته وی؛‬ ‫طـی سه ماه نخسـت امسـال در مازنـدران‬ ‫درزمینه گازرسانی به شهرها و روستاها ‪۸۰۰۰‬‬ ‫مشـترک جدیـد پذیـرش و کل مشـترکین‬ ‫‪۵۷۲‬هـزار و ‪۷۰۱‬‬ ‫اسـتان‪ ،‬بـه یک میلیـون و ‬ ‫مشـترک رسیده است‪ .‬سرپرسـت شرکت گاز‬ ‫اسـتان مازنـدران درخصـوص گازرسـانی بـه‬ ‫واحدهـای صنعتـی و تولیـدی خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬در بخـش صنایـع بـرای ‪ ۱۰۵‬واحـد‬ ‫باقی مانـده از مصوبـه شـورای اقتصـاد‬ ‫برنامه ریـزی شـده کـه ایـن واحدهـا شـامل‪،‬‬ ‫مرغـداری‪ ،‬دامداری‪ ،‬گلخانه‪ ،‬کارخانه تولید‬ ‫نشـاءاهلل تا پایان‬ ‫یشـود که ا ‬ ‫اسـفالت و ‪ ...‬م ‬ ‫سـال جـاری‪ ،‬بتوانیـم بیـش از ‪ ۷۰‬درصـد‬ ‫واحدهـای مشـمول مصوبه شـورای اقتصاد‬ ‫را تحت پوشـش قـرار دهیـم‪.‬‬ ‫سیدعلیقاضی عسکر‪:‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫در دیـدار حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫سـید علـی قاضی عسـکر؛ تولیـت اسـتان‬ ‫مقـدس حضـرت عبدالعظیـم ؟ع؟ بـا‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین سـید رضـا‬ ‫تقـوی؛ رئیـس مجمـع نماینـدگان اسـتان‬ ‫تهـران‪ ،‬دکتـر علـی خضریـان؛ سـخنگوی‬ ‫مجمـع نماینـدگان اسـتان تهـران‪ ،‬سـردار‬ ‫کوثـری‪ ،‬دکتـر سـید علـی یزدیخـواه‪ ،‬دکتـر‬ ‫ابوالفضـل عمویـی‪ ،‬دکتـر زهر هسـادات‬ ‫الجـوردی؛ نماینـدگان مـردم تهـران‪ ،‬ری‪،‬‬ ‫شـمیرانات‪ ،‬اسالمشـهر و پردیـس در‬ ‫مجلـس‪ ،‬دکتـر امیرحسـین باقر نـژاد؛ دبیـر‬ ‫مجمـع نماینـدگان اسـتان تهـران‪ ،‬دکتـر‬ ‫غالمحسین ارام؛ مشاوره مجمع نمایندگان‬ ‫و حمیـد زمانـی؛ مشـاور اسـتاندار تهـران و‬ ‫فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری‪ ،‬ضمـن تشـکر‬ ‫و خوشـامدگویی بـه نماینـدگان‪ ،‬دررابط هبـا‬ ‫برنام ههـا و اقدامـات انجا مشـده در مـدت‬ ‫کوتـاه مسـئولیت خـود بـا نماینـدگان‬ ‫گفت وگـو کـرد و بابیان اینکـه چشـم امیـد‬ ‫مـردم ری بـه اقدامـات نماینـدگان ری‬ ‫در مجلـس اسـت؛ گفـت‪ :‬انتظـار داریـم‬ ‫بنای «قلعه گبری» به موزه تبدیل خواهد شد‬ ‫ارش مـرادی‪ /‬مدیـر توزیـع‬ ‫بـرق دیوانـدره گفـت‪ :‬تا کنـون‬ ‫شـبکه توزیـع بـرق ‪ ۹۰‬روسـتای‬ ‫به طورکامـل‬ ‫این شهرسـتان‬ ‫اصلاح و بهسـازی شـده کـه ‪۱۰‬‬ ‫روسـتای ان تنهـا در خردادمـاه‬ ‫امسـال انجام شده است‪ .‬عطااله‬ ‫میرزایـی گفـت‪ :‬اصلاح و توسـعه شـبکه بـرق در روسـتاها بـا هـدف پایـداری‬ ‫شـبکه بـرق‪ ،‬ارتقـای شـاخص های کیفـی خدمـات بـرق در روسـتاها‪ ،‬افزایش‬ ‫رفاه و کیفیت زندگی و به تبع ان افزایش میزان رضایت مندی روستانشـینان‬ ‫همـواره موردتوجـه ایـن مدیریـت اسـت‪ .‬درراسـتای سیاسـت کالن شـرکت و‬ ‫به تبـع ان مدیریت هـای تابعـه‪ ،‬جهـت توسـعه و نگهـداری شـبکه های بـرق‬ ‫در روسـتاهای اسـتان‪ ،‬در خردادماه امسـال بهسـازی شبکه برق ‪ ۱۰‬روستای‬ ‫این شهرسـتان ازجملـه روسـتاهای قره چیقـران‪ ،‬میشـیاب‪ ،‬گادمه گتـر‪،‬‬ ‫الی جان‪ ،‬مره در‪ ،‬کانی سیدمراد‪ ،‬جعفراباد‪ ،‬برده سفید‪ ،‬کلکجار و احمداباد‬ ‫در دستورکار این مدیریت قرار گرفت‪ .‬میرزایی باتا کیدبراینکه جهت اجرای‬ ‫این پـروژه دراین تعـداد روسـتا‪ ،‬بیـش از ‪ ۲۹‬میلیـارد و ‪ ۸۱۵‬میلیون ریـال اعتبـار‬ ‫صـرف شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬احـداث و بهسـازی ‪ ۶۰۰‬دسـتگاه چـراغ روشـنایی‬ ‫معابـر‪ ،‬جابجایـی و رفـع فرسـودگی ‪ ۱۵‬کیلومتـر شـبکه فشـارضعیف و تبدیـل‬ ‫سـیم مسـی ان به کابل خودنگهدار‪ ،‬جابجایی ‪ ۳۱۰‬پایه بتنی فشارمتوسـط‬ ‫و ضعیف درراستای رفع حریم و اصالح و افزایش ظرفیت ترانس و جابجایی‬ ‫ً‬ ‫ثقـل بـار و نهایتـا اصلاح و رفـع اتصـاالت سسـت و بازارایـی و تعدیـل بـار‬ ‫فیدرهـای فشـارضعیف عمـده فعالیت های انجام گرفتـه در اجـرای این پروژه‬ ‫اسـت‪ .‬مدیـر توزیـع بـرق شهرسـتان دیوانـدره اظهـار داشـت‪ :‬از مجمـوع‬ ‫‪ ۱۸۷‬روسـتای تحت پوشـش این شهرسـتان تا کنـون شـبکه بـرق بیـش از ‪۹۰‬‬ ‫روسـتا به طورکامـل بهسـازی شـده کـه حدا کثـر تـا پایـان اذرمـاه ‪ ۱۴۰۱‬تمـام‬ ‫روسـتاهای تحت پوشـش ایـن مدیریـت بهسـازی و اصلاح می شـود‪ .‬وی‬ ‫درپایـان باتا کیدبراینکـه ایـن مدیریـت بـر خـود وظیفـه می دانـد با پیگیـری و‬ ‫اجـرای سـریع پروژه هـای روسـتا محور و توسـعه ای گامـی مهم جهت توسـعه‬ ‫همه جانبـه در روسـتاها بـردارد‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬تامیـن بـرق مطمئـن و پایـدار‬ ‫حتـی در دورتریـن نقـاط مـرزی اسـتان نیـز از اولویت های کاری این شـرکت و‬ ‫به تبـع ان مدیریت هـای تابعـه اسـت‪.‬‬ ‫نصب دودستگاه بریکر در پست فوق توزیع مارون ‪۱‬‬ ‫اقبال خانم جاسـم نژاد‪/‬‬ ‫مدیـر امـور بهره بـرداری‬ ‫ناحیه مارون شرکت برق‬ ‫منطقـه ای خوزسـتان‬ ‫از نصـب دودسـتگاه‬ ‫بریگـر به همـراه باس بـار‬ ‫‪ ۳۳‬کیلوولـت در پسـت‬ ‫بـرق مـارون ‪ ۱‬این شـرکت‬ ‫بـرای افزایـش پایـداری‬ ‫بـرق روسـتاهای منطقـه غیزانیـه اهـواز خبـر داد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی‬ ‫شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان؛ رضـا محمدیـان بیـان کـرد‪ :‬در پسـت برق‬ ‫فوق توزیع مارون ‪ ۱‬این شرکت به ظرفیت ‪ ۵۷‬مگاولت امپر‪ ،‬دودستگاه بریکر‬ ‫جدیـد به همـراه تجهیـزات مربوطـه و باس بـار ‪ ۳۳‬کیلوولـت بـرای تقویت برق‬ ‫روسـتاهای منطقه غیزانیه اهواز نصب و برق دار شـد‪ .‬وی افزود‪ :‬بااین اقدام‬ ‫برق روستاهای غیزانیه‪ ،‬نزهه و ‪ ۷۰‬روستای دیگر با تصحیح افت ولتاژی که‬ ‫انجـام شـد‪ ،‬بـه پایـداری رسـید و از تکرار خاموشـی های ناخواسـته جلوگیری‬ ‫شـد‪ .‬مدیـر امـور بهره بـرداری ناحیه مارون شـرکت برق منطقه ای خوزسـتان‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬نصـب ایـن دودسـتگاه بریکـر و باس بـار باعـث جداسـازی بـار و‬ ‫کاهـش حـوادث در بـرق این مناطـق خواهـد شـد و امـکان مانـور در شـبکه‬ ‫نپـروژه‬ ‫توزیـع اهـواز را فراهـم می کنـد‪ .‬محمدیـان ارزش سـرمایه گذاری ای ‬ ‫را حـدود ‪ ۴۵۰‬میلیاردریـال اعلام کـرد‪ .‬شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان‬ ‫مسـئولیت تامیـن و انتقـال بـرق در شـبکه انتقـال و فـوق توزیع در دو اسـتان‬ ‫خوزسـتان و کهگیلویه وبویراحمـد را برعهـده دارد‪.‬‬ ‫سخنگوی علوم پزشکی گیالن هشدار داد؛‬ ‫افزایش ‪ ۴.۵‬برابری بستریهای کرونایی گیالن‬ ‫منـا محمـدی‪ /‬سـخنگوی علوم پزشـکی گیلان‪ ،‬از افزایـش ‪ ۴.۵‬برابـری‬ ‫بسـتری های کرونایـی گیلان نسـبت بـه دهـه اول تیـر خبـر داد و تصریـح‬ ‫کـرد‪ :‬هفتـه اول تیـر بسـتری های مـا بـه ‪ ۱۳‬نفـر رسـید و ا کنـون شـاهد بسـتری‬ ‫‪ ۵۹‬نفـر هسـتیم‪ .‬فردیـن مهرابیـان از بستری شـدن ‪ ۲۳‬بیمـار جدیـد مبتلا‬ ‫بـه کرونـا خبـر داد و اظهـار کـرد‪ :‬در حـال حاضـر ‪ ۵۹‬بیمـار کرونایـی در سـطح‬ ‫بیمارسـتان هـای گیلان بسـتری هسـتند و حـال هشـت نفر وخیـم اسـت‪.‬‬ ‫وی از افزایـش ‪ ۴.۵‬برابـری بسـتری های کرونایـی گیلان نسـبت بـه دهـه اول‬ ‫تیـر خبـر داد و تصریـح کـرد‪ :‬هفتـه اول تیـر بسـتری های مـا بـه ‪ ۱۳‬نفـر رسـید‬ ‫و ا کنـون شـاهد بسـتری ‪ ۵۹‬نفـر هسـتیم لـذا یـک شهرسـتان نارنجـی‪ ،‬چهـار‬ ‫شهرسـتان زرد و ‪ ۱۲‬شهرسـتان ابی داریم‪ .‬سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشکی‬ ‫گیالن‪ ،‬قدرت سـرایت ویروس کرونا را بسـیار باال دانسـت و گفت‪ :‬در بسـیاری‬ ‫از کشورهای اروپایی و همسایه بیماری اوج گرفته و در برخی از استان های‬ ‫کشـور نیـز شـاهد افزایـش رونـد مبتالیـان هسـتیم‪ .‬مهرابیـان‪ ،‬با بیان اینکـه‬ ‫گیالن به واسـطه شـرایط اقلیمی پذیرای مسـافران از جای جای کشـور بوده‬ ‫و ترددهـای تابسـتانی بـه اسـتان زیـاد اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬در صـورت عدم رعایـت‬ ‫موازین بهداشتی شاهد تداوم روند افزایشی مبتالیان و بستری ها خواهیم‬ ‫بود‪ .‬وی از مردم خواست در صورت عدم تزریق یا تکمیل وا کسیناسیون به‬ ‫مرا کز علوم پزشـکی مراجعه کنند و یاداور شـد‪ :‬همچنان دسـتورالعمل های‬ ‫ً‬ ‫بهداشـتی را جـدی بگیریـد و در اما کـن سربسـته و شـلوغ حتمـا از ماسـک‬ ‫اسـتفاده کنید‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫تردد ‪134000‬نفر از مرز مهران‬ ‫سـید زاهدین چشـمه خاور گفت‪ :‬از اول تیرماه‪ 134403 ،‬مسـافر تبعه ایرانی‬ ‫و خارجـی ازطریـق مـرز بین المللـی مهـران (ورود و خـروج) تـردد کرده انـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در این بـازه زمانـی بیـش از ‪ ۱۵‬هزارنفـر اتبـاع ایرانـی و ‪ 43429‬نفـر‬ ‫از اتبـاع خارجـی ازطریـق مـرز مهـران وارد کشـور شـده اند‪ .‬مدیـرکل راهـداری‬ ‫و حمل ونقـل جـاده ای ایلام عنـوان کـرد‪ :‬همچنیـن دراین مـدت ‪ 35700‬نفـر‬ ‫ایرانـی و ‪ 40427‬نفـر از اتبـاع خارجـی ازطریـق مـرز بین المللـی مهران از کشـور‬ ‫خـارج شـده اند‪ .‬چشـمه خـاور درخصـوص تـردد زائـران در مـرز مهـران هـم‬ ‫گفـت‪ :‬باتوجه بـه رایزنـی سـازمان حـج و زیـارت کـه تـردد زائـران از مـرز مهـران‬ ‫تنهـا به صـورت کاروانی (سـازمان مربوطـه حج و زیارت) انجام می شـد ا کنون‬ ‫به منظـور شـرکت زائـران در مراسـم عرفـه‪ ،‬تـردد زائـران از مرز مهـران به صورت‬ ‫انفـرادی هـم بـا داشـتن گذرنامـه و کارت وا کسـن برقـرار اسـت‪.‬‬ ‫نصب سایت جدید همراه اول در روستای بیات دهلران‬ ‫تهـای الزم ازسـوی مجلـس جهـت‬ ‫حمای ‬ ‫تهـای‬ ‫ادامـه عمران ابـادی و توسـعه فعالی ‬ ‫فرهنگـی در شهرسـتان ری صـورت پذیـرد‪.‬‬ ‫قاضی عسـکر گفـت‪ :‬ا گـر ریـا نباشـد خـودم‬ ‫را وقـف حـرم حضـرت عبدالعظیـم حسـنی‬ ‫علیه السلام نمـوده ام؛ نـه حقـوق می گیـرم‪،‬‬ ‫نـه محافـظ دارم‪ .‬بـا ماشـین خـودم‬ ‫رانندگـی و رفت وامـد می کنـم و در اتاقـم‬ ‫بـه روی همـه بـاز اسـت‪ .‬درادامـه ایـن دیـدار‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین سـید رضا تقوی‬ ‫ضمن تشـکر از تولیت اسـتان بابت تشکیل‬ ‫این جلسـه‪ ،‬امادگـی مجلـس را درجهـت‬ ‫کمـک بـه مسـائل دینی‪ ،‬فرهنگـی و مذهبی‬ ‫اعالم کرد‪ .‬در حاشـیه این مراسـم دکتر علی‬ ‫خضریـان؛ سـخنگوی مجمـع نماینـدگان‬ ‫اسـتان تهـران بااشـاره به دیـدار تولیـت‬ ‫اسـتان مقـدس حضرت عبدالعظیـم ؟ع؟ با‬ ‫نماینـدگان مجلـس گفت‪ :‬در جلسـه ضمن‬ ‫ارائـه گزارش هایـی ازسـوی تولیـت اسـتان‪،‬‬ ‫دربـاره وضعیـت حـرم‪ ،‬کمبودهـا‪ ،‬نیازهـا و‬ ‫اقداماتـی کـه در مـدت کوتـاه مسـئولیت‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین سـید علـی‬ ‫قاضی عسـکر صـورت گرفتـه‪ ،‬نماینـدگان‬ ‫نکاتـی دربـاره وضعیـت اجتماعـی‪،‬‬ ‫تهـای تاریخـی و‬ ‫مسـئولیت ها‪ ،‬ظرفی ‬ ‫گردشـگری شهرسـتان ری گفت وگـو کردنـد‪.‬‬ ‫نماینـدگان مجلـس ضمن اینکـه خـود را‬ ‫نماینـده ری دانسـتند‪ ،‬امادگـی خـود را‬ ‫در حـوزه مسـائل بودجـه و فقرزدایـی بـا‬ ‫محوریـت اسـتان مقـدس‪ ،‬درجهـت کمـک‬ ‫بـه شهرسـتان ری اعلام کردنـد‪ .‬نماینـده‬ ‫مـردم تهـران‪ ،‬ری‪ ،‬شـمیرانات‪ ،‬اسالمشـهر‬ ‫و پردیـس درادامـه اظهـار داشـت‪ :‬یکـی از‬ ‫مباحـث موردبحـث دراین نشسـت‪ ،‬انتقـال‬ ‫سـوله های اسـتان از قلعه گبـری و تبدیـل‬ ‫ایـن بنـا بـه مـوزه بـود‪ .‬همچنیـن بـا پیگیـری‬ ‫نماینـدگان مجلـس درخصـوص مشـکالت‬ ‫محلـه نفر ابـاد شـهرری و اعطـای مجـوز‬ ‫ساخت چهارطبقه و وام نوسازی از صندوق‬ ‫توسـعه حـرم حضـرت عبدالعظیـم ؟ع؟‬ ‫گفت وگـو شـد تـا هرچه زو دتـر مشـکالت‬ ‫مـردم این محلـه نیـز مرتفـع گـردد‪ .‬پـس‬ ‫از پایـان جلسـه نمـاز جماعـت به امامـت‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین سـید رضا تقوی‬ ‫برگـزار و ذکـر مصیبتـی به مناسـبت ایـام‬ ‫مسـلمیه خوانـده شـد‪.‬‬ ‫مدیـر مخابـرات منطقـه ایلام از نصـب و راه انـدازی سـایت جدیـد همـراه اول‬ ‫در روسـتای بیـات از توابـع شهرسـتان دهلـران و شـبکه ارتباطـات سـیار خبـر‬ ‫داد‪ .‬حشـمت اسـدی گفـت‪ :‬ایـن سـایت جدیـد از محـل اعتبـارات نصـب و‬ ‫راه انـدازی شـده اسـت‪ .‬وی بهره منـدی روسـتائیان سـا کن دراین منطقـه‬ ‫از نعمـت تلفن همـراه را ازجملـه مزایـای ایـن عملیـات عنـوان و افـزود‪:‬‬ ‫پـروژه توسـعه شـبکه همـراه در سـطح اسـتان به ویـژه در روسـتا ها بـا هـدف‬ ‫کاهـش شـکاف دیجیتالـی بیـن روسـتا ها و شـهر ها درحال اجرا سـت‪ .‬مدیـر‬ ‫مخابـرات منطقـه ایلام گفـت‪ :‬افزایـش پایـداری و توسـعه شـبکه ارتباطـات‬ ‫و رفـع مشـکالت پوشـش انتـن دهـی در نقـاط دوردسـت ازجملـه خدمـات‬ ‫ارزنـده و دسـتاورد های ایـن شـرکت درجهـت ایجـاد تمهیدات ارتباطـی برای‬ ‫روسـتائیان اسـت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬عملیات توسـعه و ارتقاء شـبکه ارتباطی در‬ ‫نقـاط مختلـف براسـاس زمان بنـدی در موعـد مقـرر اجـرا می شـود‪.‬‬ ‫توزیع کود موردنیاز کشاورزان ایالم توسط ‪ ۵۰‬کارگزار‬ ‫ایـت جمالـی گفـت‪ :‬از ابتـدا سـال جـاری تا کنـون درمجمـوع ‪ 8314‬تـن انـواع‬ ‫کـود شـیمیایی بیـن کشـاورزان سـطح اسـتان توزیـع شـده کـه ازاین میـزان‬ ‫‪ 2565‬تـن مربـوط بـه دهلـران اسـت‪ .‬وی بابیان اینکـه توزیـع کـود ازطریـق‬ ‫کارگـزاران انجـام می شـود‪ ،‬افـزود‪ :‬درحال حاضـر ‪ ۵۰‬کارگـزار مسـئول توزیـع‬ ‫کـود بیـن کشـاورزان سـطح اسـتان هسـتند‪ .‬مدیـر شـرکت خدمـات حمایتی‬ ‫کشـاورزی ایلام ادامـه داد‪ :‬کارشناسـان شـرکت خدمـات حمایتـی کشـاورزی‬ ‫این اسـتان درجهـت اجـرای دقیق دسـتورالعمل ها بـه کارگـزاران توصیه های‬ ‫درخصـوص نگهـداری و فـروش نهاده هـای کشـاورزی سـایر تولیدکننـدگان‪،‬‬ ‫ثبـت دقیـق مشـخصات بهره بـرداران بـه هنـگام دریافـت کودهـای یارانـه ای‪،‬‬ ‫در سیسـتم هوشـمند‪ ،‬نظـارت بـر قیمـت فـروش کودهـای یارانـه ای در‬ ‫همـه ی کارگزاری هـا کردنـد‪ .‬وی بابیان اینکه کود سـهمیه سـرابله تامین شـد‬ ‫تصریح کرد‪ :‬دراین راسـتا تا کنون ‪ ۲۰۵‬تن انواع کود شـیمیایی بین کشـاورزان‬ ‫این شهرسـتان توزیـع شـده اسـت‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫دوشنبه ‪ 20‬تیر ‪ 11 1401‬ذوالحجه ‪ 11 1443‬جوالی ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2541‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫ا گهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی‬ ‫احداث تصفیه خانه فاضالب شهرهای فردوس و اسالمیه‬ ‫به روش بیع متقابل‬ ‫اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان مازندران درنظردارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند‪ .‬کلیه مراحل مناقصه‪ ،‬از دریافت اسناد تا ارائه‬ ‫پیشنهاد و بازگشایی‪ ،‬از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫شـرکت اب وفاضلاب خراسـان جنوبـی درنظـردارد براسـاس مـاده ‪ 37‬قانـون برنامه ششـم توسـعه‪ ،‬ماده ‪ 2‬قانون تشـکیل شـرکت های اب وفاضلاب مصـوب ‪ 1369‬و ائین نامه‬ ‫اجرایی تبصره ‪ 19‬قانون بودجه سـال ‪ ،1397‬احداث تصفیه خانه فاضالب شـهرهای فردوس و اسلامیه را در ازای تخصیص پسـاب تصفی هشـده به منظور کاربری معین و با‬ ‫حجـم مشـخص بـرای دوره زمانـی محـدود و معیـن و بـه روش بیـع متقابـل و با شـرایط ذیل‪ ،‬به سـرمایه گـذار واجد شـرایط وا گذار کند‪.‬‬ ‫موضوع پروژه‪ :‬تامین مالی و احداث تصفیه خانه فاضالب شهرهای فردوس و اسالمیه به ظرفیت ‪ 8500‬مترمکعب در شبانه روز و تکمیل شبکه جمع اوری فاضالب‬ ‫محدوده تحت پوشش این تصفیه خانه و نصب انشعابات مربوطه و بهره برداری و نگهداری از کلیه تاسیسات احداثی‬ ‫سرمایه پذیر‪:‬شرکتاب وفاضالبخراسانجنوبی‬ ‫حجم پساب قابل وا گذاری‪ :‬حداکثر ‪ 91‬لیتر در ثانیه (از سال ‪ 1403‬از ‪ 25‬لیتر در ثانیه اغاز می شود و سپس تا پایان دوره وا گذاری در ‪ 91‬لیتر در ثانیه ثابت خواهد بود)‬ ‫مشاور سرمایه پذیر‪:‬شرکتمهندسیمشاور اقتصادابمهابرابین‬ ‫دوره احداث تصفیه خانه‪ 2:‬سال‬ ‫دوره تکمیل شبکه جمع اوری فاضالب‪ 3:‬سال‬ ‫دوره وا گذاری امتیاز استفاده از پساب‪ 25 -15 :‬سال (با ارائه مدل مالی مربوطه)‬ ‫راندمان تصفیه‪ 93:‬درصد‬ ‫جمعیت تحت پوشش‪ 55:‬هزار نفر‬ ‫محل اجرا‪ :‬استان خراسان جنوبی‪ ،‬شهرهای فردوس و اسالمیه (یک تصفیه خانه برای هر دو شهر)‬ ‫ اخذ کلیه مجوزهای الزم جهت احداث تاسیسات بعد از خروجی تصفیه خانه از ارگان های ذیربط‪ ،‬به عهده سرمایه گذار است‪.‬‬‫شـرایط کلـی بـرای سـرمایه گذاری‪ :‬سـرمایه گذار ب هصـورت شـخص حقوقـی غیردولتـی بـا داشـتن سـابقه مدیریتـی و تـوان مالـی قابل قبول و برنامه مشـخص بـرای اسـتفاده از‬ ‫پسـاب‪ ،‬تامیـن و تخصیـص سـرمایه موردنیـاز را بـه عهده خواهد داشـت‪.‬‬ ‫مهلـت و محـل ارسـال رزومـه کاری‪ :‬سـرمایه گذاران واجـد شـرایط می تواننـد تـا تاریـخ ‪ 1401/05/08‬نامـه اعلام امادگـی بـه همـراه رزومـه کاری (شـامل ‪ -1‬تـوان مالـی؛ ‪ -2‬تـوان‬ ‫فنی‪ -‬اجرایی شامل مطالعه و اجرا؛ ‪ -3‬نیروی انسانی؛ ‪ -4‬معرفی گروه مشارکت؛ ‪ -5‬تجربیات مشابه) را جهت سرمایه گذاری در طرح به ادرس بیرجند‪ ،‬انتهای بهشتی ‪،7‬‬ ‫شـرکت اب وفاضالب اسـتان خراسـان جنوبی ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫ بدیهی ست پس از بررسی رزومه که توسط شرکت کنندگان تکمیل و تحویل می شود‪ ،‬از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت مذا کرات قراردادی دعوت به عمل خواهد امد‪.‬‬‫ سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران‪ ،‬در تمام مراحل‪ ،‬اختیار تام دارد‪.‬‬‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1348613‬‬ ‫دفتر حقوقی و قراردادها شرکت اب وفاضالب خراسان جنوبی‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫هر هفتهدوشنبه ها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬تیر ‪ 4/1401‬ذوالحجه ‪ 4 /1443‬جوالی ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 405‬تومان‬ ‫مریالزارعی‬ ‫در دربار ناصرالدینشاه!‬ ‫ردیف‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫موضوع‬ ‫مبلغ براورد‬ ‫مبلغتضمینفرایند‬ ‫ارجاع کار‬ ‫مدت اجرای کار‬ ‫دوره تضمین‬ ‫‪1‬‬ ‫‪۲۰۰1۰۰۳۴۸۹۰۰۰076‬‬ ‫تکمیل و ترفیع پل پرچور شهرستان عباس اباد‬ ‫‪14/457/514/473‬‬ ‫‪722/875/724‬‬ ‫‪ 12‬ماه‬ ‫‪ 24‬ماه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪۲۰۰1۰۰۳۴۸۹۰۰۰077‬‬ ‫بهسازی و اسفالت راه روستایی اغوذدره‪ ،‬بارکال شهرستان گلوگاه ‪ -‬تجدید دوم‬ ‫‪21/936/320/521‬‬ ‫‪1/096/816/026‬‬ ‫‪ 9‬ماه‬ ‫‪ 24‬ماه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪۲۰۰1۰۰۳۴۸۹۰۰۰078‬‬ ‫بهسازی و اسفالت راه های روستایی نج‪ ،‬کرسی‪ ،‬یاسل به خجیرکال شهرستان نور‪ -‬تجدید دوم‬ ‫‪31/589/188/453‬‬ ‫‪1/579/459/423‬‬ ‫‪ 12‬ماه‬ ‫‪ 24‬ماه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪۲۰۰1۰۰۳۴۸۹۰۰۰079‬‬ ‫بهسازی و اسفالت راه روستایی ایلیرد‪ ،‬سادات محله‪ ،‬سرخ ولیک شهرستان ساری‬ ‫‪51/093/838/591‬‬ ‫‪2/554/691/930‬‬ ‫‪ 15‬ماه‬ ‫‪ 24‬ماه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪۲۰۰1۰۰۳۴۸۹۰۰۰080‬‬ ‫بهسازی و اسفالت راه روستایی ماچک پشت شهرستان ساری‬ ‫‪11/981/473/632‬‬ ‫‪599/073/682‬‬ ‫‪ 12‬ماه‬ ‫‪ 24‬ماه‬ ‫ دارا بودن حداقل رتبه ‪ 5‬در رشته راه و ترابری و با رعایت سقف ارجاع کار از سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬الزامی ست‪.‬‬‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد‪ :‬تا ساعت ‪ 14:00‬مورخ ‪1401/04/18‬‬ ‫مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد و ارائه اسناد‪ :‬ساعت ‪ 14:00‬مورخ ‪1401/04/28‬‬ ‫زمان بازگشایی پیشنهادات‪ :‬ساعت ‪8:30‬صبح مورخ ‪ 1401/04/29‬در دفتر مدیرکل‬ ‫ادرس‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان انقالب‪ ،‬مقابل استانداری‪ ،‬اداره پیمان و رسیدگی تلفن‪011-33326002 :‬‬ ‫این ا گهی همزمان در سایت ‪ iets.mporg.ir‬نیز درج شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/15 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1345719 :‬‬ ‫‪w w w. s a r a f r a z a n n e w s . i r‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/20 :‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران‬ ‫روابط عمومیشرکتمجتمع گاز پارسجنوبی‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫نوب‬ ‫نوب‬ ‫ا گهی مزایده‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شهرداری تایباد درنظردارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر نسبت به وا گذاری به صورت اجاره اما کن مشروحه ذیل از طریق برگزاری‬ ‫مزایـده عمومـی بـا قیمـت پایـه اجـاره و ضمانـت شـرکت در مزایـده قیـد شـده در جـدول ذیـل اقـدام کنـد‪ .‬لـذا از کلیـه افـراد واجـد شـرایط دعوت‬ ‫می شـود جهـت دریافـت اسـناد مزایده و کسـب اطالعـات الزم‪ ،‬به واحد امال ک شـهرداری تایبـاد مراجعه فرمایند‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مزایده‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/04/12‬لغایت ‪1401/04/30‬‬ ‫مهلت تسلیم پیشنهادها‪ :‬تا ساعت ‪ 13‬مورخه ‪1401/04/30‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کات‪ :‬در مورخه ‪ 1401/05/01‬در محل دفتر شهردار تایباد‬ ‫شـهرداری در رد یا قبول پیشـنهادات مختار اسـت‪ .‬درصورتی که برندگان اول تا سـوم مزایده‪ ،‬از پیشـنهادات خود عدول کنند‪ ،‬سـپرده انان به ترتیب به نفع شـهرداری ضبط‬ ‫خواهد شـود‪.‬‬ ‫محل تحویل اسـناد مزایده‪ :‬دبیرخانه شـهرداری تایباد اسـت‪ .‬متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اطالعات بیشـتر با شـماره تلفن ‪ 051-54536525‬تماس حاصل‬ ‫فرمایند‪.‬‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت مجتمـع گاز پـارس جنوبـی درنظـردارد اقلام موردنیـاز خـود را بـا شـرایط ذیـل‪ ،‬به صـورت برگزاری مناقصه عمومـی دو مرحله ای از طریق سـامانه تـدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت (سـامانه سـتاد) تامین کند‪:‬‬ ‫شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران‪2001093498000226 :‬‬ ‫شماره مناقصه و تقاضا‪ :‬تقاضای‪ 4151600342-MT‬مناقصه شماره‪01/017‬‬ ‫موضوع مناقصه‪ /‬شرح مختصر اقالم درخواستی‪ :‬دستگاه تنفسی‪DRAGER‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬به مبلغ‪ 818/500/000‬ریال‬ ‫نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به صورت یکی از تضامین قابل قبول وفق ائین نامه تضمین شماره‪/123402‬ت‪50659‬ه‍ مورخ‪ 1394/09/22‬هیات وزیران‬ ‫مبلغ براوردی مناقصه‪ :‬به مبلغ‪ 16/370/000/000‬ریال‬ ‫اخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد‪ 10 :‬روز پس از درج نوبت دوم ا گهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری و ارسال مستندات ارزیابی کیفی (رزومه) در سامانه ستاد‪ :‬ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری پیشـنهادات فنی‪ /‬مالی در سـامانه سـتاد‪ :‬پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران‪ ،‬مسـتندات دریافت پیشـنهاد فنی و مالی به همراه برنامه زمانی‪ ،‬از طریق سـامانه سـتاد ارسـال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ادرس مناقصه گزار‪ :‬استان بوشهر‪ ،‬شهرستان عسلویه‪ ،‬شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی‪ ،‬ساختمان اداری مرکزی ستاد‪ ،‬طبقه دوم‪ ،‬تدارکات کاالی عملیات مشترک‬ ‫بدیهی ست کلیه فرایند برگزاری مناقصه الکترونیکی‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) به نشانی ‪ www.setadiran.ir‬انجام می پذیرد و به پیشنهادهای خارج از سامانه‬ ‫سـتاد‪ ،‬هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شـد‪ .‬مناقصه گران بایسـتی نسـبت به ثبت نام در سـامانه سـتاد و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام کنند‪.‬‬ ‫مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت‪ www.SPGC.ir‬مراجعه و یا با شماره تلفن های‪ 07731312208-2245‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/15 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1346374‬‬ ‫‪sarafrazan94@gmail.com‬‬ ‫ا گهی تجدید مزایده‬ ‫نوب‬ ‫ا گهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫‪w w w. m a g l a n d . i r‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شهرداری تایباد درنظردارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر نسبت به وا گذاری به صورت اجاره اما کن مشروحه ذیل از طریق برگزاری‬ ‫مزایـده عمومـی بـا قیمـت پایـه اجـاره و ضمانـت شـرکت در مزایـده قیـد شـده در جـدول ذیـل اقـدام کنـد‪ .‬لـذا از کلیـه افـراد واجـد شـرایط دعـوت‬ ‫یشـود جهـت دریافـت اسـناد مزایـده و کسـب اطالعـات الزم به واحد امال ک شـهرداری تایبـاد مراجعه فرمایند‪.‬‬ ‫م ‬ ‫مهلت دریافت اسناد مزایده‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/04/12‬لغایت ‪1401/04/30‬‬ ‫مهلت تسلیم پیشنهادها‪ :‬تا ساعت ‪ 13‬مورخه ‪1401/04/30‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کات‪ :‬در مورخه ‪ 1401/05/01‬در محل دفتر شهردار تایباد‬ ‫شـهرداری در رد یـا قبـول پیشـنهادات مختـار اسـت و درصورتـی کـه برنـدگان اول تـا سـوم مزایـده از پیشـنهادات خود عدول کنند‪ ،‬سـپرده انان به ترتیب به نفع شـهرداری ضبط‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫محل تحویل اسـناد مزایده‪ :‬دبیرخانه شـهرداری تایباد اسـت‪ .‬متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اطالعات بیشـتر با شـماره تلفن ‪ 051-54536525‬تماس حاصل‬ ‫فرمایند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام محل‬ ‫قیمت پایه (ریال)‬ ‫ضمانت شرکت در مزایده (ریال)‬ ‫ردیف‬ ‫نام محل‬ ‫قیمت پایه (ریال)‬ ‫ضمانت شرکت در مزایده‬ ‫‪1‬‬ ‫یکباب مغازه شماره ‪ 11‬مجتمع تجاری گلستان‬ ‫‪5/000/000‬‬ ‫‪7/500/000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مغازه شماره ‪ 13‬خیابان دارالسالم کنار کال‬ ‫‪3/500/000‬‬ ‫‪5/600/000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫محل تلویزیون شهری‬ ‫‪4/000/000‬‬ ‫‪5/500/000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دکه میدان جهاد‬ ‫‪6/000/000‬‬ ‫‪8/000/000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫غرفه شماره ‪ 6‬شهروند یک شمالی‬ ‫‪8/000/000‬‬ ‫‪11/000/000‬‬ ‫شماره ‪2‬‬ ‫‪12/000/000‬‬ ‫‪17/500/000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قطعات زمین شماره های ‪ 24 -22 -8 -4‬واقع در بازار تیرپارک گمرک‬ ‫دوغارون شهرداری‬ ‫متری ‪3/000/000‬‬ ‫‪65/000/000‬‬ ‫شماره ‪3‬‬ ‫‪10/000/000‬‬ ‫‪13/500/000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫غرفه های شماره های ‪ 26 -25 -7‬واقع در بازار تیرپارک گمرک دوغارون‬ ‫شهرداری‬ ‫‪4‬‬ ‫مغازه شماره ‪ 2‬مجتمع تجاری موالنا‬ ‫‪4/500/000‬‬ ‫‪6/000/000‬‬ ‫متری ‪4/000/000‬‬ ‫‪65/000/000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مغازه شماره ‪ 6‬مجتمع تجاری موالنا‬ ‫‪3/200/000‬‬ ‫‪4/500/000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مغازه شماره ‪ 33‬تیرپارک گمرک دوغارون‬ ‫‪12/000/000‬‬ ‫‪16/000/000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫غرفه های شماره ‪ 5‬و ‪ 6‬بازار میوه فروشی‬ ‫‪5/500/000‬‬ ‫‪7/500/000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫غرفه شماره ‪ 2‬بازار میوه فروشی‬ ‫‪5/000/000‬‬ ‫‪7/500/000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫قطعه زمین شماره ‪ 15‬بازار شهروند ‪ 2‬شرقی‬ ‫متری ‪110/000‬‬ ‫‪5/000/000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مغازه شماره ‪ 9‬مجتمع تجاری گلستان‬ ‫‪5/000/000‬‬ ‫‪7/500/000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫حمام بهداشتی واقع در پارکینگ شهید فخری زاده با ‪ 8‬چشمه‬ ‫‪15/000/000‬‬ ‫‪20/000/000‬‬ ‫غرفه های شماره ‪،9 ،14 ،21 ،13 ،11‬‬ ‫‪16 ،17 ،10‬‬ ‫متری ‪4/000/000‬‬ ‫‪65/000/000‬‬ ‫قطعه زمین های شماره ‪ 1‬و ‪19‬‬ ‫متری ‪3/000/000‬‬ ‫‪65/000/000‬‬ ‫حمامتیرپارک‬ ‫‪40/000/000‬‬ ‫‪53/000/000‬‬ ‫شماره ‪ 1‬و ‪9‬‬ ‫‪13/000/000‬‬ ‫‪15/000/000‬‬ ‫شماره ‪16 ،13 ،7 ،6 ،3 ،2‬‬ ‫‪14/000/000‬‬ ‫‪15/000/000‬‬ ‫شماره ‪ 4‬و ‪5‬‬ ‫‪15/000/000‬‬ ‫‪15/000/000‬‬ ‫شماره ‪8‬‬ ‫‪25/000/000‬‬ ‫‪24/000/000‬‬ ‫شماره ‪15 ،14 ،11 ،10‬‬ ‫‪11/000/000‬‬ ‫‪15/000/000‬‬ ‫شماره ‪12‬‬ ‫‪12/000/000‬‬ ‫‪15/000/000‬‬ ‫شماره ‪،28 ،27 ،26 ،21 ،20 ،18 ،17‬‬ ‫‪30 ،29‬‬ ‫‪5/100/000‬‬ ‫‪7/000/000‬‬ ‫شماره ‪ 22‬و ‪ 19‬و ‪25‬‬ ‫‪6/000/000‬‬ ‫‪7/000/000‬‬ ‫شماره ‪ 23‬و ‪24‬‬ ‫‪7/000/000‬‬ ‫‪7/000/000‬‬ ‫‪15/000/000‬‬ ‫‪15/000/000‬‬ ‫م الف ‪1401-5‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/13 :‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/20 :‬‬ ‫مهرداد کریم زاده؛ شهردار تایباد‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی فشرده یک مرحله ای‬ ‫شماره م ع‪SZ/01/778/‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫موضوع‪ :‬انجام خدمات تهیه و پخت‪ ،‬سرو توزیع سه وعده غذا در منطقه عملیاتی سروستان و سعادت اباد‬ ‫شـرکت بهر هبـرداری نفـت وگاز زا گـرس جنوبـی بـه مرکزیـت شـیراز‪ ،‬در نظـر دارد خدمـات موردنیـاز خـود را مطابـق بـا مشـخصات و شـرایط کلـی زیـر‪ ،‬از طریـق‬ ‫مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای فشـرده همراه بـا ارزیابـی کیفی وا گـذار کند‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضوع مناقصه‪ :‬انجام خدمات تهیه و پخت‪ ،‬سرو توزیع سه وعده غذا در منطقه عملیاتی سروستان و سعادت اباد‬ ‫‪ -2‬شماره مناقصه‪ :‬م ع‪SZ/01/778/‬‬ ‫‪ -3‬نوع مناقصه‪ :‬مناقصه عمومی فشرده یک مرحله ای‬ ‫‪ -4‬مدت انجام کار‪ :‬یک سال‬ ‫‪ -5‬مناقصه مورد اشاره در سامانه اینترنتی ‪ setadiran.ir‬به شماره فراخوان ‪ 2001091701000028‬ثبت شده است‪.‬‬ ‫‪ -6‬تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار‪ :‬حداقـل بـه مبلـغ ‪ 10/400/000/000‬ریـال (ده میلیـارد و چهارصـد میلیـون ریـال) کـه باید به یکی از دو صورت زیر ارائه شـود‪ .‬همچنین درصورت برنده شـدن‪،‬‬ ‫قـادر بـه ارائـه ضمانتنامـه انجـام تعهـدات بـه میـزان ‪ 10‬درصـد بـار مالـی سـالیانه پیمـان باشـد‪ .‬الـف‪ -‬ارائـه رسـید وجـه صـادره از سـوی حسـابداری کارفرمـا مبنـی بـر واریـز مبلـغ فوق الذکـر؛ ب‪ -‬ارائـه‬ ‫ضمانتنامـه بانکـی بـه میـزان مبلـغ فوق الذکـر طبـق فـرم نمونـه کـه ابتـدا بـرای مـدت ‪ 90‬روز معتبـر بـوده و پـس از ان نیـز بـا اعلام کارفرمـا بـرای مـدت ‪ 30‬روز دیگـر قابـل تمدید باشـد‪.‬‬ ‫‪ -7‬محل اجرا‪ :‬منطقه عملیاتی سروستان و سعادت اباد‬ ‫‪ -8‬مهلت دریافت اسناد مناقصه و اسناد استعالم ارزیابی کیفی‪ :‬حدا کثر تا ‪ 5‬روز پس از بارگذاری اسناد در سامانه الکترونیکی ستاد دولت‬ ‫‪ -9‬مهلت تسلیم (بارگذاری) اسناد استعالم ارزیابی کیفی و پا کات پیشنهاد‪ :‬حدا کثر ‪ 14‬روز پس از اخرین مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی‬ ‫‪ -10‬ادرس سایت جهت دریافت و بارگذاری اسناد‪( www.setadiran.ir :‬در اسناد مناقصه به اختصار "سامانه ستاد" نامیده می شود)‬ ‫‪ -11‬ادرس‪ :‬شیراز‪ ،‬خیابان کریمخان زند‪ ،‬روبروی خیابان خیام‪ ،‬نبش کوچه ‪ ،42‬ساختمان شرکت بهره برداری نفت و گاز زا گرس جنوبی‬ ‫تلفن تماس اداره امور حقوقی و پیمان ها‪ 07132138396-8473 :‬تلفن تماس کمیته فنی بازرگانی‪ 07132138285-8671 :‬تلفن تماس کمیسیون مناقصات‪07132138432 :‬‬ ‫‪ -12‬شـرایط الزم جهـت شـرکت در مناقصـه‪ -1 :‬داشـتن شـخصیت حقوقـی و ارائـه مـدارک ثبـت شـرکت (اساسـنامه‪ ،‬ا گهـی تاسـیس روزنامـه رسـمی‪ ،‬اخریـن تغییـرات‪ ،‬شناسـه ملـی) و گواهینامـه کـد‬ ‫اقتصادی؛ ‪ -2‬گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی که دارای اعتبار باشـد یا نامه تایید صالحیت ایمنی موقت؛ ‪ -3‬داشـتن گواهینامه تائید صالحیت از اداره کل‬ ‫تهـای مالـی حسابرسـی شـده از سـوی برنـده مناقصـه پیـش از عقـد قـرارداد الزامی خواهـد بـود؛ ‪ -5‬حداقل امتیاز‬ ‫تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی در زمینـه مربوطـه کـه دارای اعتبـار باشـد؛ ‪ -4‬ارائـه صور ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫ارزیابـی کیفـی قابـل قبـول بـرای شـرکت در مناقصـه ‪ 50‬امتیـاز اسـت؛ ‪ -6‬بـراورد نهایـی کارفرما به همراه صورتجلسـه قبل از تسـلیم پیشـنهاد نرخ ابالغ م ‬ ‫‪ -13‬مبلغ براورد اولیه مناقصه‪ :‬به مبلغ ‪ 220/000/000/000‬ریال (دویست و بیست میلیارد ریال)‬ ‫‪ -14‬پیش پرداخت‪ :‬به میزان ‪ 15‬درصد مبلغ اولیه قرارداد‬ ‫از کلیـه اشـخاص حقوقـی واجـد شـرایط بنـد ‪ 12‬دعـوت بـه عمـل می ایـد حدا کثـر تـا ‪ 5‬روز پـس از بارگـذاری اسـناد در سـامانه الکترونیکـی سـتاد دولـت‪ ،‬جهـت اخـذ اسـناد مناقصـه از جملـه اسـناد‬ ‫اسـتعالم ارزیابی کیفی به ادرس اینترنتی سـامانه سـتادایران مراجعه و ثبت نام کنند و پس از دریافت اسـناد مربوطه‪ ،‬کلیه مدارک و مسـتندات مندرج در ان را مطالعه‪ ،‬تکمیل و در مهلت مقرر در‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫سـایت مذکـور بارگـذاری کننـد‪ .‬ضمنـا ارزیابـی کیفـی مناقص هگـران ب هصـورت فشـرده و غیرحضـوری و صرفـا از طریـق سـامانه مذکـور صـورت خواهـد گرفـت‪ .‬الزم به توضیح اسـت که پـس از ارزیابی کیفی‬ ‫یسـت بارگـذاری اسـناد و مـدارک بعـد از مهلـت مقرر میسـر نمی باشـد‪.‬‬ ‫مناقص هگـران‪ ،‬پـا کات پیشـنهادی متقاضیـان واجـد شـرایط گشـوده خواهـد شـد‪ .‬بدیه ‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/20 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1346392‬‬ ‫روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز زا گرس جنوبی‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫م الف ‪1401-6‬‬ ‫مغازه های پارک طبیعت‬ ‫غرفه ها و مغازه های تیرپارک‬ ‫گمرک دوغارون‬ ‫مغازه های مجتمع اداری‬ ‫تجاری شهرداری‪ ،‬خیابان امام‬ ‫خمینی(ره)‬ ‫مقدار ‪ 180‬مترمربع فضای نیم طبقه مجتمع اداری تجاری شهرداری‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/20 :‬‬ ‫مهرداد کریم زاده؛ شهردار تایباد‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سایه 2598

روزنامه سایه 2598

شماره : 2598
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه سایه 2597

روزنامه سایه 2597

شماره : 2597
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه سایه 2596

روزنامه سایه 2596

شماره : 2596
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه سایه 2595

روزنامه سایه 2595

شماره : 2595
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه سایه 2593

روزنامه سایه 2593

شماره : 2593
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!