روزنامه سایه شماره 2539 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2539

روزنامه سایه شماره 2539

روزنامه سایه شماره 2539

‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫رشد اقتصادی و پیشرفت کشور‬ ‫نیازمند بسیج توان داخلی کشور است‬ ‫تست موفقیت امیز واکسن «هاری»‬ ‫رئیس جمهـوری گفـت‪« :‬رشـد اقتصـادی و پیشـرفت‪ ،‬نیازمنـد‬ ‫بسـیج تـوان داخلـی کشـور اسـت؛ و هدایـت نقدینگـی‪ ،‬بهره منـدی‬ ‫از تـوان فنـی و جـذب سـرمایه گذاری داخلـی در ایـن راه بسـیار موثر‬ ‫اسـت»‪ .‬به گزارش ایرنا؛ ایت اهلل سـید ابراهیم رئیسـی افزود‪« :‬جذب‬ ‫سـرمایه های کالن و منابـع بانک هـا و شـرکت های بـزرگ اقتصـادی‬ ‫بـرای توسـعه و پیشـرفت کشـور‪ ،‬بـرای مـردم اعتماد افریـن و بـرای‬ ‫دشـمنان ناامیدکننده اسـت‪ .‬در سـال های اخیر سـرمایه گذاری در‬ ‫زیرسـاخت های اساسـی کشـور ان چنان کـه بایـد انجـام نشـده؛ ولی‬ ‫مـا منتظـر خارجی ها نماندیم و نتایج امیدبخـش و غرور افرین این‬ ‫سـرمایه گذاری ها را مـردم بـه زودی مشـاهده خواهنـد کـرد»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫تشـناس فرانسـوی‪ ،‬وا کسـن‬ ‫در چنین روزی در سـال ‪1885‬؛ «لویی پاسـتور»؛ زیس ‬ ‫فشـده «هـاری» را بـا موفقیـت بـر روی «جـوزف ِمیسـتر»؛ پسـر بچه ن هسـاله ای‬ ‫کش ‬ ‫کـه در اثـر گازگرفتگـی توسـط یک سـگ هـار‪ ،‬مبتال به این بیماری شـده بـود‪ ،‬ازمایش‬ ‫کرد‪« .‬پاسـتوریزه کردن» که از نام او گرفته شـده نیز از ابداعات این دانشـمند اسـت‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 15‬تیر ‪ 6 1401‬ذوالحجه ‪ 6 1443‬جوالی ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2539‬تومان‬ ‫ایران‪ ،‬همه منافع برجام را می خواهد؛ نه کمتر‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫«مستاجر تخلیه کن»‬ ‫و مشاغل جدیدتر!‬ ‫افزایش ‪ 25‬درصدی‬ ‫اجاره بها‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫در ستایش فیلم نامه مجموعه‬ ‫چ�یزهای عجیب وغریب‬ ‫‪2‬‬ ‫نقش فریب راهبردی‬ ‫در فضای مجازی چیست؟‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫هنگامی که مجموعه «چیزهای عجیب وغریب» در ژوئیه سال ‪ ۲۰۱۶‬از شبکه اینترنتی‬ ‫نتفلیکـس پخـش شـد‪ ،‬بسـیاری از بیننـدگان انتظـار موفقیـت گسـترده مجموعـه در‬ ‫همـان قـدم اولیـه را نداشـتند‪ .‬باتوجه بـه ارزش تولیـد بـاال‪ ،‬داشـتن یـک تیـم بازیگـری‬ ‫متشـکل از کـودکان و جوانـان‪ ،‬بـازی بـا نوسـتالژی و سـبک زندگـی گذشـته جامعـه‬ ‫ً‬ ‫امریـکا‪ ،‬کاملا مشـخص بـود کـه نتفلیکـس قـرار اسـت یـک جواهـر ارزشـمند را در عصـر‬ ‫نویـن سریال سـازی به نمایش گـذارد‪ .‬بااین حال‪ ،‬مجموعـه «چیزهای عجیب وغریب»‬ ‫تمامـی معـادالت و انتظـارات اولیـه بیننـده را برهم زد؛ این مجموعه با تحسـین جهانی‬ ‫ازسـوی منتقـدان و اهالـی رسـانه مواجـه شـد و‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رجـب طیـب اردوغـان؛ رئیس جمهـوری ترکیـه ‪ ۲۸‬تیرمـاه بـه تهـران سـفر‬ ‫می کنـد‪ .‬وی اخرین بـار شـهریورماه ‪ ۹۷‬بـرای شـرکت در نشسـت سـه جانبه‬ ‫روسـای جمهـوری ایـران‪ ،‬روسـیه و ترکیـه‪ ،‬بـه تهـران سـفر کـرد‪.‬‬ ‫با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران صورت گرفت؛‬ ‫کلنگ ساختمان جدید‬ ‫دادسرای شهرستان ری به زمین زده شد‬ ‫‪5‬‬ ‫حسنکامرانی فر‪:‬‬ ‫‪8‬‬ ‫رئیس اتحادیه مشاورین امالک اراک‪:‬‬ ‫رئیس کل دادگستری فارس‪:‬‬ ‫فارس در مسیر محقق کردن‬ ‫مردمی سازی قوه قضائیه است‬ ‫فرماندار ساری‪:‬‬ ‫‪ ۴۵‬درصد مردم ارا ک‬ ‫«مستاجر»هستند‬ ‫‪7‬‬ ‫پروژه های نیمه کاره‬ ‫چهره ساری را زشت کرده است‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حسنکامرانی فر‪:‬‬ ‫دبیـرکل فدراسـیون فوتبـال گفـت‪ :‬در مسـائل‬ ‫فرهنگـی در باشـگاه ها خیلی عقبیـم؛ یکسـری‬ ‫یکـه مقابـل مسـائل فرهنگی رقـم می خورد‬ ‫اتفاقات ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫بیشـتر در رسـانه ها بـه ان پرداختـه م ‬ ‫یفـر در «نشسـت‬ ‫ب هگـزارش مهـر؛ حسـن کامران ‬ ‫هم اندیشـی معاونـان فرهنگـی باشـگاه های لیـگ‬ ‫برتـر و دسـته اول» گفـت‪ :‬در مسـائل فرهنگـی‬ ‫در باشـگاه ها خیلـی عقـب هسـتیم‪ ،‬یکسـری‬ ‫یکـه مقابـل مسـائل فرهنگی رقـم می خورد‬ ‫اتفاقات ‬ ‫یشـود و‬ ‫بیشـتر در رسـانه ها بـه ان پرداختـه م ‬ ‫اتفاقـات خوبـی کـه در بحـث فرهنـگ و رفتارهـای‬ ‫یشـود‪ ،‬خیلی کم‬ ‫جوانمردانـه در لیـگ مـا انجـام م ‬ ‫یکـه موضوعـات فرهنگـی‬ ‫یشـود درحال ‬ ‫دیـده م ‬ ‫بایـد از اولویت هـای اصلـی باشـد‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫در تمـام دنیـا اتفاقـات فرهنگـی و مسـائلی را کـه‬ ‫کنـار فوتبـال رخ می دهـد بـزرگ می کننـد و به همه‬ ‫نهـا قبـل از بـازی کسـانی را می اورنـد کـه شـرایط خـاص دارنـد و در‬ ‫نمایـش می دهنـد‪ .‬ا ‬ ‫یشـود‬ ‫رسانه هایشـان این قدر به کارهای بزرگی که در بحث فرهنگی باشـگاه ها انجام م ‬ ‫تهـا فراتـر از فوتبـال اسـت‪ ،‬امـا متاسـفانه مـا ایـن کار را در ایران‬ ‫می پردازنـد کـه بعضـی وق ‬ ‫انجـام نمی دهیـم‪ .‬درخواسـت مـن این اسـت که بیشـتر بـه این مسـائل توجـه کنیـم و‬ ‫عزیزانـی کـه در بخـش فرهنگـی کار می کننـد بیشـتر توجه کننـد و کنار کارهـای خوبی که‬ ‫ثهـای فرهنگـی هـم بیشـتر توجـه کننـد‪.‬‬ ‫یشـود بـه بح ‬ ‫در بحـث مسـائل فنـی انجـام م ‬ ‫حلقـه گمشـده فوتبـال مـا عدم توجـه بـه مسـائل فرهنگـی اسـت و ا گـر بـا عینـک تیزبیـن‬ ‫نـگاه کنیـم این مسـائل را زیـاد در فوتبـال داریم‪ .‬باید با هـم طوری رفتار کنیم که اتفاقات‬ ‫یکـه یـک‬ ‫مثبـت بیشـتر دیـده و رسـانه ای شـود‪ .‬دبیـرکل فدراسـیون فوتبـال افـزود‪ :‬زمان ‬ ‫یشـود و می توانیم‬ ‫اتفـاق خوبـی در مجموعـه فوتبـال بیفتـد‪ ،‬نگاه ها به فوتبـال عوض م ‬ ‫نشـاءاهلل‬ ‫تهـا درجهـت رشـد فوتبـال و ورزشـمان بیشـتر اسـتفاده کنیـم‪ .‬ا ‬ ‫از ایـن فرص ‬ ‫ن اسـت ‬ ‫همه باهـم شـرایط خوبـی بـرای فوتبـال کشـورمان مهیـا کنیـم‪ .‬درخواسـتم ایـ ‬ ‫مسـائل فرهنگـی را بـزرگ کنیـد‪ ،‬چـون همـه نقـش مهمـی در فوتبـال این کشـور داریـم‪.‬‬ ‫یفـر دربـاره خـروج اسـم هـواداران تیـم ملـی ایـران بـرای حضـور در جام جهانی قطر‬ ‫کامران ‬ ‫گفـت‪ :‬دو بخـش دراین زمینـه داریـم‪ .‬کسـانی که از سـایت مربوط به فیفـا و ازطریق لینک‬ ‫فدراسیون فوتبال ایران خرید بلیت کردند و سپس با قرعه کشی اسامی ان ها اعالم شد‬ ‫مشـکلی وجـود نـدارد‪ .‬در همیـن بخش نیز از فیفا خواسـتیم دوباره بلیـت دراختیارمان‬ ‫قـرار دهنـد کـه بـا ان موافقـت شـد تـا مرحلـه دوم نیـز بـرای خریـد بلیـت اقـدام کننـد‪ .‬او‬ ‫تنـام کرده انـد‪ .‬ان هایی که‬ ‫تا کیـد کـرد‪ :‬بخـش دیگـری از هم وطنـان نیـز ازطریـق فیفـا ثب ‬ ‫ً‬ ‫تنـام کرده انـد بایـد از کارت بین الملـل بانکـی خـود و صرفـا به اسـم‬ ‫در لیسـت فیفـا ثب ‬ ‫نهـا کارت را نداشـتند کـه فیفـا ان را قبـول نکـرده‬ ‫خـود خریـد بلیـت کننـد کـه تعدادی ازا ‬ ‫نهـا شـفاهی رد کردنـد و حـاال‬ ‫اسـت‪ .‬البتـه مـا موضـوع را بـه اطلاع فیفـا رسـانده ایم کـه ا ‬ ‫بایـد ببینیـم نامـه کتبی به کجا می کشـد‪ .‬کسـانی که در سـایت فیفا اقـدام به خرید بلیت‬ ‫کرده انـد می دانسـتند نبایـد بـا کارت دیگـری خرید کننـد‪ .‬کامرانی فر دربـاره صحبت های‬ ‫شـهاب الدین عزیزی خادم رئیس معزول پیشـین فدراسـیون مبنی براینکه او به عزیزی‬ ‫نمـاه را قبـول نـدارد امـا او به احتـرام هیئت رئیسـه بیایـد و‬ ‫خـادم گفتـه جلسـه ‪ ۲۸‬بهم ‬ ‫تهـای او به دلیل اینکـه قـرار‬ ‫نجـا حکـم عـزل او صـادر شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬مـن دربـاره صحب ‬ ‫هما ‬ ‫فهـا را بزنـد ورود نمی کنـم‪ .‬او دربـاره برگـزاری مکاتبـات‬ ‫اسـت سـخنگوی فدراسـیون حر ‬ ‫ً‬ ‫یخـوب تقریبـا نهایـی شـده‬ ‫بـرای بـازی دوسـتانه ایـران و اروگوئـه گفـت‪ :‬اردوی خیل ‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪1‬‬ ‫نوب‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی‬ ‫در مسائل فرهنگی در باشگاه ها خیلی عقب هستیم‬ ‫اسـت‪ .‬تیـم ملـی ایـران در شـهریورماه و اوایـل‬ ‫مهرمـاه اردو می زنـد‪ .‬یکـی از کشـورها اتریـش‬ ‫یخـوب در فیفـا دی همـان‬ ‫اسـت و دو بـازی خیل ‬ ‫یفـر درخصـوص‬ ‫بـازه خواهیـم داشـت‪ .‬کامران ‬ ‫تنـام بـرای تصـدی پسـت ریاسـت فدراسـیون‬ ‫ثب ‬ ‫ادامـه داد‪ :‬مـن لحظه به لحظـه در حـال چـک‬ ‫کـردن این رونـد هسـتم‪ .‬از امـروز نام نویسـی اغـاز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬تااین لحظـه کسـی مراجعـه اسـت‪.‬‬ ‫مـا تـا سـاعت ‪ ۱۶‬روز دوشـنبه هفتـه اینـده بـدون‬ ‫تعطیلـی نام نویسـی را انجـام می دهیـم‪ .‬او دربـاره‬ ‫ابلاغ قانـون سـقف قراردادهـا تا کیـد کـرد‪ :‬توسـط‬ ‫هیئت رئیسـه درحال بررسـی بـوده و فکـر می کنـم‬ ‫امـروز ابلاغ شـود‪ .‬مـن فکـر می کنـم کسـانی که‬ ‫قبل ازایـن هـم قـرارداد بسـتند بایـد از ایـن قانـون‬ ‫یفـر دربـاره میـزان سـقف‬ ‫تبعیـت کننـد‪ .‬کامران ‬ ‫قراردادها گفت‪ :‬کمیته تدوین مقررات فدراسیون‬ ‫فوتبـال درحال بررسـی نهایـی اسـت‪ .‬االن نمی توانیـم اعلام کنیـم‪.‬‬ ‫او درباره رعایت حدنصاب برای جلسات هیئت رئیسه گفت‪ :‬مجمع توانست اختیاراتی‬ ‫یتـوان کارهـای فدراسـیون را نیمـه کاره رهـا کـرد‬ ‫را بـه سرپرسـت فدراسـیون بدهـد‪ .‬نم ‬ ‫و طبـق همـان اختیـارات درحال انجـام امـور هسـتیم‪ .‬او دربـاره اخریـن وضعیـت کمیتـه‬ ‫مجوز صدور حرفه ای فدراسیون فوتبال گفت‪ :‬کمیته پنج نفره ای که اعالم شد تاییدیه‬ ‫فدراسیون فوتبال را ندارد‪ .‬به زودی مجوز حرفه ای از سازمان لیگ به فدراسیون منتقل‬ ‫یشـود‪ .‬جلسـاتی دراین زمینـه گذاشـته ایم‪ .‬افـرادی را هـم تعییـن کرده ایـم کـه امـور را‬ ‫م ‬ ‫دنبـال می کننـد امـا هنوز رسـمی اعالم نکردیم‪ .‬از رئیس کمیته صدور مجـوز حرفه ای در‬ ‫‪ AF‬هـم دعـوت کردیـم بـه ایـران بیایـد تا اخرین مکاتبات انجام شـود‪ .‬وی دربـاره اخرین‬ ‫وضعیـت پرونـده مـارک ویلموتـس تا کیـد کـرد‪ :‬تاب هحـال همه چیـز گمانه زنـی بـوده امـا‬ ‫فکـر می کنـم تـا هفتـه اینده رای مشـخص شـود‪ .‬دبیـرکل فدراسـیون فوتبـال درخصوص‬ ‫اخریـن وضعیـت شـکایت فدراسـیون فوتبـال ایـران از کانـادا گفـت‪ :‬تیـم حقوقـی قـوی‬ ‫ازسـوی ایران با هماهنگی نهاد ریاسـت جمهوری‪ ،‬وزارت امور خارجه و ‪ ...‬درحال انجام‬ ‫ً‬ ‫امـور مربـوط اسـت‪ .‬صرفـا موضـوع بـازی تدارکاتی با ایـران فقط نبـوده‪ .‬به هیچ وجه کوتاه‬ ‫نمی اییـم‪ .‬او درپاسـخ به اینکه ایـا شـکایت ارائـه شـده اسـت‪ ،‬پاسـخ داد‪ :‬هنوز شـکایت به‬ ‫فیفـا داده نشـده اسـت و خیلـی زود ایـن اتفـاق می افتـد‪ .‬کامرانی فر درباره عد مشـفافیت‬ ‫در قراردادهـا گفـت‪ :‬قراردادهـا شـفاف اسـت امـا در جامعـه مطـرح نمی شـود‪ .‬یکـی از‬ ‫فسـازی مالـی اسـت‪.‬‬ ‫مهم تریـن مسـائل مربـوط بـه حرفـه ای سـازی‪ ،‬همیـن بحـث شفا ‬ ‫نسـخه ای از قراردادهـا دراختیـار سـازمان لیـگ اسـت و تمـام این موضوعـات وجـود دارد‬ ‫امـا در جامعـه شـاید دالیـل محرمانگـی در قراردادهـا وجـود داشـته باشـد‪ .‬او درباره اینکه‬ ‫تهـای لیـگ برتـر را‬ ‫ایـا می توانیـد تضمیـن الزم بـرای عـدم بدهـی باشـگاه ها در اغـاز رقاب ‬ ‫دهیـد‪ ،‬یـاداور شـد‪ :‬باشـگاه ها هرچ هسـریع تر نسـبت بـه تسویه حسـاب های خـود اقـدام‬ ‫کننـد‪ .‬بایـد پروند ههـای خـود در کمیتـه تعییـن وضعیـت را رسـیدگی کننـد‪ .‬فدراسـیون‬ ‫مصمم است نسبت به باشگاه های دارای بدهی مجوز الزم برای ثبت قراردادها ندهد‪.‬‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫یفـر خاطرنشـان کـرد‪ :‬تمـام امـور مربـوط بـه فدراسـیون به خوبـی انجـام م ‬ ‫کامران ‬ ‫بیشترازگذشـته وقـت گذاشـته اند و تمام کارهـا مرتـب درحال انجـام اسـت‪ .‬مـن به عنـوان‬ ‫دبیـرکل فدراسـیون به همـراه همکارانـم مرتـب درحال انجـام امـور هسـتیم‪ .‬کارهـای‬ ‫تیم های ملی براساس واقعیت درحال انجام است‪ .‬بحث هایی مربوط به هیئت رئیسه‬ ‫و ‪ ...‬هسـت کـه درحال انجـام بـوده؛ امـا امـور مربوطـه درحال انجـام اسـت‪.‬‬ ‫در مسائل فرهنگی‬ ‫در باشگاه ها‬ ‫خیلی عقب هستیم‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان مازندران درنظردارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند‪ .‬کلیه مراحل مناقصه‪ ،‬از دریافت اسناد تا ارائه‬ ‫پیشنهاد و بازگشایی‪ ،‬از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫موضوع‬ ‫مبلغ براورد‬ ‫مبلغتضمینفرایند‬ ‫ارجاع کار‬ ‫مدت اجرای کار‬ ‫دوره تضمین‬ ‫‪1‬‬ ‫‪۲۰۰1۰۰۳۴۸۹۰۰۰076‬‬ ‫تکمیل و ترفیع پل پرچور شهرستان عباس اباد‬ ‫‪14/457/514/473‬‬ ‫‪722/875/724‬‬ ‫‪ 12‬ماه‬ ‫‪ 24‬ماه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪۲۰۰1۰۰۳۴۸۹۰۰۰077‬‬ ‫بهسازی و اسفالت راه روستایی اغوذدره‪ ،‬بارکال شهرستان گلوگاه ‪ -‬تجدید دوم‬ ‫‪21/936/320/521‬‬ ‫‪1/096/816/026‬‬ ‫‪ 9‬ماه‬ ‫‪ 24‬ماه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪۲۰۰1۰۰۳۴۸۹۰۰۰078‬‬ ‫بهسازی و اسفالت راه های روستایی نج‪ ،‬کرسی‪ ،‬یاسل به خجیرکال شهرستان نور‪ -‬تجدید دوم‬ ‫‪31/589/188/453‬‬ ‫‪1/579/459/423‬‬ ‫‪ 12‬ماه‬ ‫‪ 24‬ماه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪۲۰۰1۰۰۳۴۸۹۰۰۰079‬‬ ‫بهسازی و اسفالت راه روستایی ایلیرد‪ ،‬سادات محله‪ ،‬سرخ ولیک شهرستان ساری‬ ‫‪51/093/838/591‬‬ ‫‪2/554/691/930‬‬ ‫‪ 15‬ماه‬ ‫‪ 24‬ماه‬ ‫‪5‬‬ ‫‪۲۰۰1۰۰۳۴۸۹۰۰۰080‬‬ ‫بهسازی و اسفالت راه روستایی ماچک پشت شهرستان ساری‬ ‫‪11/981/473/632‬‬ ‫‪599/073/682‬‬ ‫‪ 12‬ماه‬ ‫‪ 24‬ماه‬ ‫ دارا بودن حداقل رتبه ‪ 5‬در رشته راه و ترابری و با رعایت سقف ارجاع کار از سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬الزامی ست‪.‬‬‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد‪ :‬تا ساعت ‪ 14:00‬مورخ ‪1401/04/18‬‬ ‫مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد و ارائه اسناد‪ :‬ساعت ‪ 14:00‬مورخ ‪1401/04/28‬‬ ‫زمان بازگشایی پیشنهادات‪ :‬ساعت ‪8:30‬صبح مورخ ‪ 1401/04/29‬در دفتر مدیرکل‬ ‫ادرس‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان انقالب‪ ،‬مقابل استانداری‪ ،‬اداره پیمان و رسیدگی تلفن‪011-33326002 :‬‬ ‫این ا گهی همزمان در سایت ‪ iets.mporg.ir‬نیز درج شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/15 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1345719 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/20 :‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران‬ ‫ا گهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـرکت مجتمـع گاز پـارس جنوبـی درنظـردارد اقلام موردنیـاز خـود را بـا شـرایط ذیـل‪ ،‬به صـورت برگزاری مناقصه عمومـی دو مرحله ای از طریق سـامانه تـدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت (سـامانه سـتاد) تامین کند‪:‬‬ ‫شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران‪2001093498000226 :‬‬ ‫شماره مناقصه و تقاضا‪ :‬تقاضای‪ 4151600342-MT‬مناقصه شماره‪01/017‬‬ ‫موضوع مناقصه‪ /‬شرح مختصر اقالم درخواستی‪ :‬دستگاه تنفسی‪DRAGER‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬به مبلغ‪ 818/500/000‬ریال‬ ‫نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به صورت یکی از تضامین قابل قبول وفق ائین نامه تضمین شماره‪/123402‬ت‪50659‬ه‍ مورخ‪ 1394/09/22‬هیات وزیران‬ ‫مبلغ براوردی مناقصه‪ :‬به مبلغ‪ 16/370/000/000‬ریال‬ ‫اخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد‪ 10 :‬روز پس از درج نوبت دوم ا گهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری و ارسال مستندات ارزیابی کیفی (رزومه) در سامانه ستاد‪ :‬ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری پیشـنهادات فنی‪ /‬مالی در سـامانه سـتاد‪ :‬پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران‪ ،‬مسـتندات دریافت پیشـنهاد فنی و مالی به همراه برنامه زمانی‪ ،‬از طریق سـامانه سـتاد ارسـال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ادرس مناقصه گزار‪ :‬استان بوشهر‪ ،‬شهرستان عسلویه‪ ،‬شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی‪ ،‬ساختمان اداری مرکزی ستاد‪ ،‬طبقه دوم‪ ،‬تدارکات کاالی عملیات مشترک‬ ‫بدیهی ست کلیه فرایند برگزاری مناقصه الکترونیکی‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) به نشانی ‪ www.setadiran.ir‬انجام می پذیرد و به پیشنهادهای خارج از سامانه‬ ‫سـتاد‪ ،‬هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شـد‪ .‬مناقصه گران بایسـتی نسـبت به ثبت نام در سـامانه سـتاد و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام کنند‪.‬‬ ‫مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت‪ www.SPGC.ir‬مراجعه و یا با شماره تلفن های‪ 07731312208-2245‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/15 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1346374‬‬ ‫روابط عمومیشرکتمجتمع گاز پارسجنوبی‬ ‫سرپرستی روزنامه سراسری سایه در قزوین‬ ‫ا گهی حضوری و غیرحضوری می پذیرد‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫در سریع ترین زمان‪ ،‬با نرخ مناسب و تحویل در محل پس از چاپ‬ ‫برای هماهنگی بیش تر با شماره های‬ ‫‪ 33239324 ، 33228123‬و ‪09128829648‬‬ ‫تماس حاصل نمایید‪.‬‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫«جامعه جهانی»؛ مفهومی تزئینی‬ ‫در تعامالت بین المللی‬ ‫تـا پیـش از وقـوع جنـگ جهانـی اول نهـاد یـا محلـی بـرای‬ ‫اجماعـی جهانـی علیـه جنـگ و درگیـری یـا حـل مسـائل‬ ‫حساسـیت برانگیز در ابعـاد بین المللـی وجـود نداشـت‬ ‫تااینکـه سـازمانی میان دولتـی ب هنـام «جامعـه ملـل» یـا‬ ‫«مجمـع اتفـاق ملـل» در ‪ 10‬ژانویـه ‪ ۱۹۲۰‬و درپـی اجلاس‬ ‫ً‬ ‫صلـح پاریـس تاسـیس شـد کـه بـا اعلام وجـود خـود رسـما‬ ‫بـه جنـگ اول جهانـی پایـان داد‪ .‬اهـداف ایـن سـازمان‬ ‫چنان که در میثاق جامعه ملل امده بود جلوگیری از وقوع‬ ‫جنـگ ازطریـق برقـراری امنیـت جمعـی‪ ،‬خل عسلاح و حـل‬ ‫فهـای بین المللـی از راه مذا کـره و حکمیـت عنـوان‬ ‫اختال ‬ ‫شـده بـود‪ .‬ایـن نهـاد در ادامـه کارش بـه موفقیت هایـی‬ ‫دسـت یافـت ازجملـه توانسـت قدم هایـی هرچنـد انـدک‬ ‫در راه تقویـت حا کمیـت قانـون و سـازمان دهی روابـط‬ ‫بین الملل در سراسـر جهانی که کشـورهای ان با پیش امد‬ ‫یشـدند بـردارد‬ ‫کوچک تریـن مسـئله ای بـا یکدیگـر درگیـر م ‬ ‫و مفهـوم امنیـت دسـته جمعی و مقابلـه بـا بیماری هایـی‬ ‫همه گیـر‪ ،‬بـرده داری‪ ،‬کار کـودکان کـه از اسـاس بـه فطـرت‬ ‫هـر انسـانی سـازگاری نداشـتند‪ ،‬بـردارد و تاحـدودی حقوق‬ ‫پناه جویـان و کارگـران را بهبـود بخشـد‪ .‬ایـن سـازمان‪ ،‬امـا‬ ‫درادامـه به دلیـل نبـودن ضمانتـی بـرای اجـرای قطعنامـه‬ ‫یکـرد و عـدم تـوان کنتـرل‬ ‫نامه هایـی کـه تصویـب م ‬ ‫تهـای بـزرگ و بانیـان جنـگ جهانـی اول‪ ،‬درسـت‬ ‫دول ‬ ‫تنهـا پـس از ‪26‬سـال یعنـی ‪ ۲۰‬اوریـل ‪ ۱۹۴۶‬بـا نهـادی کـه‬ ‫حـاال ب هنـام سـازمان ملـل ان را می شناسـیم جایگزیـن‬ ‫ً‬ ‫شـد و رسـما انحلال یافـت‪ .‬البتـه از جملـه دالیـل دیگـر‬ ‫انحلال ایـن سـازمان‪ ،‬عـدم عضویـت امریـکا در ان به علـت‬ ‫عدم تصویـب معاهـده ورسـای بـود کـه خـود عاملـی بـرای‬ ‫در موضـع ضعـف قرارگرفتـن جامعه بین الملل بود که سـایر‬ ‫کشـورهای قدرتمنـد عضـو را چنـدان پایبند بـه این جامعه‬ ‫و تصمیمـات ان قـرار نمی داد‪ .‬نمونه بارز ان عدم اطمینان‬ ‫فرانسـه ازاین بودکـه درصـورت حملـه دوبـاره المـان جامعـه‬ ‫ملـل بتوانـد مانـع ان شـود‪ .‬حـاال پـس از انحلال‪ ،‬سـازمان‬ ‫ملل میراث دار نهادی شده بود که با تولدش‪ ،‬اتش جنگ‬ ‫جهانـی اول را خامـوش و بـا مرگـش نیـز جنـگ جهانـی دوم‬ ‫خاتمه یافته بود و به عنوان یکی از اجزای نظام بین الملل‬ ‫ً‬ ‫تلویحـا عنـوان جامعـه جهانـی را یـدک می کشـید‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫باشـگاه خبرنـگاران جـوان؛ عبـارت «جامعـه جهانـی» کـه با‬ ‫ً‬ ‫سازمان ملل نسبت کل به جزء دارد و بعضا با شنیدن این‬ ‫یشـود‬ ‫کلمـه ذهـن مـا ب هسـمت سـازمان ملـل منعطـف م ‬ ‫اصطالحی ست که در موضوعات سیاسی و حقوق بشری‪،‬‬ ‫بـرای معرفـی یـک مجموعـه بین المللـی از کشـورهایی بـا‬ ‫ً‬ ‫تفاوت هایـی عمـده‪ ،‬امـا همسـو بـه کار مـی رود‪ .‬احتمـاال‬ ‫عباراتی مثل «به خاطر جامعه جهانی» یا «با تایید جامعه‬ ‫جهانـی» را شـنیده اید کـه درواقـع ایـن عبـارات بـرای اشـاره‬ ‫نهـای وابسـته به ان مورداسـتفاده‬ ‫بـه سـازمان ملـل یـا ارگا ‬ ‫ً‬ ‫قـرار می گیـرد و معمـوال بـر وجـود یـک دیـدگاه مشـترک‬ ‫نسـبت به مسـائلی مثل مسـئله حقوق بشر یا نشـان دادن‬ ‫حمایـت بین المللـی از یـک دیـدگاه درمـورد مسـئله ای‬ ‫بحث برانگیـز دال لـت دارد‪ .‬جامعـه جهانـی در تعریفـی کـه‬ ‫کهـای‬ ‫از خـود ارائـه کـرده از تامیـن نیازهـای انسـانی‪ ،‬کم ‬ ‫بشردوستانه‪ ،‬حفظ حقوق بشر را از اهداف خود برشمرده‬ ‫نسـومی را‬ ‫و درنظـر دارد کشـورهای غیرمتعهـد‪ ،‬جها ‬ ‫ازطریـق زیرسـاخت های ارتباطاتـی بـه جهـان جوامـع‬ ‫توسـعه یافته‪ ،‬وصـل کنـد‪ .‬اعضـای ایـن جامعـه کـه جلوتـر‬ ‫یشـویم ان طورکـه ادعـا می کننـد‬ ‫نهـا اشـنا م ‬ ‫بـا ماهیـت ا ‬ ‫درجهـت برقـراری و حفـظ صلـح جهانـی ازطریـق یـک‬ ‫تهـای خـود بـرای‬ ‫فراینـد صلح امیـز قـادر هسـتند از ظرفی ‬ ‫پایـان دادن به جنگ های محلی‪-‬منطقه ای و جنگ های‬ ‫جهانـی اسـتفاده کننـد؛ امـا الفاظـی مثـل «جامعـه جهانـی‬ ‫فکـر می کنـد یـا معتقد و نگـران اسـت» و انچه پیش تر گفته‬ ‫شـد ظاهـر امـر بـوده و چیـزی جـز دنباله دارشـدن انحـراف‬ ‫سـازمان جامعـه بین الملـل نیسـت و انچـه بـه ان اشـاره‬ ‫ً‬ ‫یشـود اصلا جامعـه بین المللـی به معنـای همـه دولـت‪-‬‬ ‫م ‬ ‫ملت هایـی کـه جهـان را تشـکیل می دهنـد نیسـت؛ بلکـه‬ ‫درواقـع فقـط یک تکـه کوچـک از ان اسـت‪ .‬تکه کوچکی که‬ ‫با سوءاستفاده از عنوان جامعه جهانی و استفاده ابزاری از‬ ‫ان درجهـت نیـل بـه اهداف خود که متغایر بـا حقوق ذاتی‬ ‫ً‬ ‫بشر نیز هست کامال با اهداف تشکیل و مجتمع شدن این‬ ‫جامعـه متضـاد عمل می کنند‪ .‬این تکه کوچـک که کمتر از‬ ‫یک پنجـم جمعیـت جهـان را تشـکیل می دهـد‪ ،‬به معنـای‬ ‫دقیـق کلمـه همـان جهـان غـرب (نـه غـرب جغرافیایـی)‬ ‫نـام دارد و در اروپـای غربـی‪ ،‬امریـکا و جوامـع شـرقی اسـیا‬ ‫یشـود؛ البتـه باقی کشـورها بـا ان و‬ ‫همـراه بـا انـان خالصـه م ‬ ‫تصمیم های ان موافق نیستند‪ .‬چندی پیش سفیر چین‬ ‫در لبنان با انتشار تصویری دراین باره نوشت؛ این «جامعه‬ ‫یشـنوید‪ .‬اورام‬ ‫بین المللـی» اسـت کـه همیشـه دربـاره ان م ‬ ‫نوام چامسـکی؛ فیلسـوف‪ ،‬مورخ‪ ،‬منتقد اجتماعی و فعال‬ ‫سیاسـی امریکایـی دراین راسـتا تا کیـد می کنـد کـه عبـارت‬ ‫جامعه جهانی برای اشاره به امریکا و دولت های مشتری و‬ ‫متحدانش‪ ،‬در رسانه های این دولت ها استفاده می شود‪.‬‬ ‫مارتین جک؛ روزنامه نگار و استاد دانشگاه انگلیسی نیز در‬ ‫گاردیـن می نویسـد‪« :‬همـه می دانیم منظـور از لفظ جامعه‬ ‫ً‬ ‫جهانـی چیسـت‪ ،‬مگـر نـه؟! ایـن مسـلما یعنـی غـرب‪ ،‬نـه‬ ‫چیزی بیشـتر و نه چیزی کمتر؛ اسـتفاده از عبارت جامعه‬ ‫یسـت بـرای سـتایش غـرب‪ ،‬بـرای جهانی کردن‬ ‫جهانـی راه ‬ ‫قتـر به نظـر‬ ‫فتـر و پرطمطرا ‬ ‫ان و اینکـه محتر متـر‪ ،‬بی طر ‬ ‫برسـد»‪ .‬ازایـن رو کشـورهایی مثـل چیـن‪ ،‬روسـیه‪ ،‬هنـد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫برزیل و افریقای جنوبی که غالبا اقتصادهای نوظهوری اند‬ ‫یـا حداقـل حرفـی برای گفتن یـا ایدئولوژی بـرای ارائـه دارند‬ ‫نهـای‬ ‫ازطریـق ایجـاد سـازمان های اقتصـادی و پیما ‬ ‫امنیتـی همچـون سـازمان بریکـس‪ ،‬جنبـش عدم تعهـد یـا‬ ‫یهـای شـانگهای به دنبـال مقابلـه بـا ایـن‬ ‫سـازمان همکار ‬ ‫سوءاسـتفاده ابـزاری از عنـوان جامعـه جهانـی هسـتند‪.‬‬ ‫امار‬ ‫تشریح درس اموخته های حمله سایبری‬ ‫به شبکه شهرداری تهران‬ ‫درس اموخت ههـای حملـه سـایبری بـه شـبکه شـهرداری‬ ‫تهـران‪ ،‬بـا حضـور مدیران عامـل سـازمان های فـاوای‬ ‫نشـهرها به میزبانی سـازمان فاوا مورد بررسـی قرار گرفت‪.‬‬ ‫کال ‬ ‫به واسطه حضور مدیران سازمان های فاوای کالن شهرها و‬ ‫اعضای کمیسیون فناوری و شهر هوشمند کالن شهرها در‬ ‫نمایشـگاه «شـهرهای خواهرخوانـده و توانمنـدی مدیریت‬ ‫شـهری تهـران»‪ ،‬سـازمان فـاوا اقـدام بـه برگـزاری نشسـتی‬ ‫کـرد کـه طـی ان‪ ،‬جزئیـات کامـل حملـه سـایبری تشـریح‬ ‫شـد و در ادامـه‪ ،‬اقدامـات شـهرداری تهـران در مقابل هبـا‬ ‫ایـن رخـداد ب هصـورت نقطـه ای بیـان؛ و بـه پرسـش های‬ ‫حاضـران‪ ،‬پاسـخ داده شـد‪ .‬دغدغ ههـای سـازمان های‬ ‫نشـهرها بـرای جبران‬ ‫فنـاوری اطالعـات شـهرداری های کال ‬ ‫نقـاط ضعـف در حـوزه امنیـت‪ ،‬حمایـت مالـی و قانونـی بـه‬ ‫عنـوان یـک نیـاز ضـروری نیـز دراین نشسـت مطـرح شـد‪.‬‬ ‫بر این مبنـا؛ حمایـت مالـی در خصـوص خریـد تجهیـزات‬ ‫کسـو و حمایـت‬ ‫و ارتقـای زیرسـاخت های مورد نیـاز از ی ‬ ‫قانونـی در بـاره اعمـال قواعـد و قوانیـن مرتبـط بـا امنیـت‬ ‫شبکه کنار موضوع به کارگیری نیروهای متخصص در حوزه‬ ‫فنـاوری اطالعـات‪ ،‬از اصلی تریـن محورهـای ایـن نشسـت‬ ‫نشـهر‬ ‫بـود‪ .‬در ادامـه نشسـت نیـز مدیـران فنـاوری ‪ ۱۹‬کال ‬ ‫ایـران بـا حضـور در نمایشـگاه «شـهرهای خواهرخوانـده و‬ ‫توانمنـدی مدیریت شـهری تهـران» از غرفه سـازمان فـاوای‬ ‫شـهرداری تهـران بازدیـد کردنـد‪ .‬نماینـدگان فـاوای ارا ک‪،‬‬ ‫همـدان‪ ،‬قـم‪ ،‬اصفهـان‪ ،‬تبریـز‪ ،‬اردبیـل‪ ،‬یزد‪ ،‬رشـت‪ ،‬مشـهد‪،‬‬ ‫قزوین‪،‬کرمانشـاه‪،‬کرج‪ ،‬زنجان‪،‬اهـواز‪ ،‬ارومیـه‪ ،‬زاهـدان‪،‬‬ ‫بندرعبـاس‪ ،‬شـیراز و کرمـان در این بازدیـد حضـور داشـتند‪.‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫چهارشنبه ‪ 15‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2539‬‬ ‫اسیا؛ میدان تاز ه سدشکنی ایران‬ ‫یهــای غــرب ا گرچــه در مســیر‬ ‫زیاده خواه ‬ ‫توســعه ایــران چالش هایــی به وجــود اورده‬ ‫اما دولت ســیزدهم در کنار اســتراتژی «یافتن»‬ ‫راهــی بــرای تامیــن منافــع ملــت‪« ،‬ســاختن»‬ ‫شهــا را هــم در‬ ‫راهــی بــرای عبــور از ایــن چال ‬ ‫ســایه راهبــرد تعامــل بــا دنیــا در دســتورکار قــرار‬ ‫داده؛ راهبــردی کــه این روزهــا «اســیا» محــور‬ ‫پیشــبرد ان شــده اســت‪ .‬ب هگــزارش ایرنــا؛‬ ‫شهــا و جغرافیــای ان‬ ‫قــاره اســیا در تمــام بخ ‬ ‫از ســوم شــهریور ســال گذشــته و هم زمــان‬ ‫بــا روی کارامــدن دولــت ســیزدهم‪ ،‬کانــون‬ ‫توجــه و تمرکــز سیاســت خارجــی ایــران‬ ‫بــوده اســت‪ .‬دولــت مردمــی معتقــد اســت‬ ‫درشــرایطی که اروپــا و امریــکا بــا وعــده نســیه‬ ‫درحال افزایــش فشــار بــر مــردم هســتند‪،‬‬ ‫تهــای نقــد موجــود در اســیا‬ ‫یتــوان ظرفی ‬ ‫م ‬ ‫یســازی‬ ‫را به عنــوان یکــی از ابزارهــای خنث ‬ ‫فشــارها و تحری مهــا بـه کار گرفــت‪ .‬خاورمیانــه‬ ‫لگــران‬ ‫و شــرق و غــرب اســیا به اذعــان تحلی ‬ ‫نهــای قــدرت‬ ‫سیاســی و اقتصــادی‪ ،‬کانو ‬ ‫اقتصــادی امــروز و فــردای جهــان هســتند و‬ ‫ارتبــاط بــا ایــن مرا کــز قــدرت‪ ،‬فــارغ از هرگونــه‬ ‫ی سیاســی‪ ،‬تصمیمی هوشــمندانه‬ ‫پیـش داور ‬ ‫بــرای اینــده ایــران اســت‪.‬‬ ‫دیـدار و گفت وگـو بـا «امامعلـی رحمـان»‬ ‫رئیس جمهـوری تاجیکسـتان‪« ،‬نیـکالس‬ ‫مـادورو» رئیس جمهـوری ونزوئلا‪« ،‬سـردار بردی‬ ‫محمداف» رئیس جمهوری ترکمنسـتان‪« ،‬بشار‬ ‫اسـد» رئیس جمهـور سـوریه‪« ،‬قاسـم ژومـارت‬ ‫توکایـف» رئیس جمهـوری قزاقسـتان‪« ،‬شـیخ‬ ‫تمیـم بـن حمـد بـن خلیفـه ال ثانـی» امیـر قطـر‪،‬‬ ‫«سـرگئی الوروف» وزیـر امـور خارجـه فدراسـیون‬ ‫روسـیه‪« ،‬مصطفـی الکاظمـی» و «محمـد‬ ‫الحلبوسی» نخست وزیر و رئیس مجلس عراق‪،‬‬ ‫«بلاول بوتـو زرداری» وزیـر خارجـه پا کسـتان‪ ،‬‬ ‫«الـن سـیمونیان» رئیـس مجلـس ارمنسـتان‪،‬‬ ‫«ویو فنگ» وزیر دفاع چین‪« ،‬زبیگنیو رائو» وزیر‬ ‫خارجـه لهسـتان و «ندیـم رضـا» رئیـس کمیتـه‬ ‫مشترک روسای ستاد ارتش پا کستان از تحرکات‬ ‫دیپلماتیـک ایـت اهلل «سـید ابراهیـم رئیسـی»‬ ‫از اغـاز سـال جدیـد تا کنـون بـوده کـه نشـان از‬ ‫توجـه ویـژه دولـت سـیزدهم بـه همسـایگان و‬ ‫دوسـتان منطقـه ای و فرامنطقـه ای دارد‪ .‬سـفر‬ ‫بـه عمـان‪ ،‬سـخنرانی در نشسـت دورسـخنی‬ ‫سـران کشـورهای گـروه بریکس پلاس به میزبانی‬ ‫چین‪ ،‬سفر به ترکمنستان و شرکت در ششمین‬ ‫اجلاس سـران کشـورهای سـاحلی دریـای خـزر‬ ‫ُ‬ ‫شهـای رئیسـی در چهارماه گذشـته‬ ‫از دیگـر کن ‬ ‫بـود‪ .‬روسـیه و چیـن از شـرق‪ ،‬تاجیکسـتان‪،‬‬ ‫ازبکسـتان‪ ،‬ترکمنسـتان از میانـه و قطـر‪ ،‬عمـان‬ ‫و عـراق از غـرب قـاره اسـیا‪ ،‬همـان ظرفیت هایـی‬ ‫هسـتند که دولت در مسـیر شناسـایی ان ها قرار‬ ‫دارد‪ .‬تمدیـد قراردادهـای تجـاری با مسـکو و اغاز‬ ‫یهـای راهبـردی‬ ‫یشـدن توافـق همکار ‬ ‫عملیات ‬ ‫و جامـع ‪۲ ۵‬سـاله ایـران و چیـن از مهم تریـن‬ ‫راهبردهای دولت سیزدهم درارتباط با دو قدرت‬ ‫جهان اسـت‪ .‬تاشـکند‪ ،‬عشـق اباد و دوشـنبه که‬ ‫سـرزمین مردمانـی هم تمـدن هسـتند‪ ،‬هریـک‬ ‫ب هسـهم خود از بازارهـای بزرگـی برخوردارنـد کـه‬ ‫در برنامه بلندمدت و با گسترش امکان ترانزیت‪،‬‬ ‫می توانند به روی کاالهای ایرانی گشـوده شـوند‪:‬‬ ‫‪ .۱‬سـازمان هایی چـون ا کـو؛ سـازمان منطقـه ای‬ ‫که دبیرخانه ان تهران اسـت و ایران با پنج کشـور‬ ‫ان مـرز زمینـی دارد‪.‬‬ ‫‪ .2‬شـانگهای؛ سـازمانی کـه ‪ ۴۲‬درصـد جمعیـت‬ ‫جهان را شـکل داده و بیشـترین مصرف کننده و‬ ‫تولیدکننـده انـرژی در جهـان اسـت‪.‬‬ ‫‪ .3‬مجمـع کشـورهای صادرکننـده گاز (‪)GECF‬‬ ‫کشـورهایی کـه درمجمـوع ‪ ۴۵‬درصـد از سـهم‬ ‫تجـارت جهانـی گاز و ‪ ۶۵‬درصـد از ذخایـر‬ ‫تشـده جهانـی گاز را دراختیـار دارنـد‪.‬‬ ‫اثبا ‬ ‫‪ .4‬اجلاس بریکـس؛ شـامل چیـن‪ ،‬روسـیه‪،‬‬ ‫زیر ذره بین‬ ‫نهـا از‬ ‫هنـد‪ ،‬برزیـل و افریقـای جنوبـی که سـهم ا ‬ ‫تولیـد ناخالـص داخلی جهانـی در سـال ‪ ۲۰۲۰‬به‬ ‫‪ ۲۴.۴‬درصد رسید و پیش بینی می شود تا ‪۲۰۲۷‬‬ ‫بـه ‪ ۲۸.۹‬برسـد‪.‬‬ ‫‪ .5‬سـازمان دی ‪۸‬؛ شـامل اندونـزی‪ ،‬ایـران‪،‬‬ ‫بنـگالدش‪ ،‬پا کسـتان‪ ،‬ترکیـه‪ ،‬مالـزی‪ ،‬مصـر و‬ ‫نیجریـه به عنـوان هشـت کشـور مسـلمان و‬ ‫البتـه درحال توسـعه کـه ایـران دسـتاوردهای‬ ‫یگـذارد‪.‬‬ ‫نهـا به اشـترا ک م ‬ ‫فناورانـه اش را بـا ا ‬ ‫‪ .6‬اجلاس کشـورهای سـاحلی دریـای خـزر؛‬ ‫شامل پنج کشور حوزه ابی خزر یعنی جمهوری‬ ‫اسلامی ایـران‪ ،‬روسـیه‪ ،‬ترکمنسـتان‪ ،‬جمهـوری‬ ‫اذربایجـان و قزاقسـتان کـه دربـاره مهم تریـن‬ ‫موضوعـات مربـوط بـه دریـای خـزر و منطقـه‬ ‫اسیای میانه و قفقاز بحث و تبادل نظر می کنند‬ ‫تـا بـه نظـر گاه مشـترکی دربـاره ایـن حریـم ابـی و‬ ‫خا کـی دسـت یابنـد‪.‬‬ ‫‪ .7‬قراردادهایـی چـون سـواپ گازی سـه جانبه‬ ‫بیـن ایـران‪ ،‬جمهـوری اذربایجـان و ترکمنسـتان‪،‬‬ ‫طبـق مفـاد خـود قـرار اسـت سـاالنه ‪ ۱.۵‬تـا‬ ‫دومیلیاردمترمکعـب گاز از ترکمنسـتان بـه‬ ‫جمهـوری اذربایجـان را از خـا ک ایـران انتقـال‬ ‫دهـد‪ .‬طبـق ایـن توافـق کـه توسـط وزرای نفـت‬ ‫ایـران و اذربایجـان امضـا شـد‪ ،‬ترکمنسـتان روزانه‬ ‫پنج تا شـش میلیون مترمکعب گاز به اذربایجان‬ ‫می فروشد که از مسیر ایران به اذربایجان سواپ‬ ‫خواهـد شـد و ایـران گاز مصرفـی موردنیـاز خـود‬ ‫در پنـج اسـتان را به عنـوان حـق انتقـال ایـن گاز‬ ‫یمـاه‬ ‫برداشـت خواهـد کـرد‪ .‬ایـن قـرارداد از ‪ 1‬د ‬ ‫سـال گذشـته بـدون سـقف زمانـی اجـرا شـده و‬ ‫شهـای ایـران و ترکمنسـتان در‬ ‫بسـیاری از چال ‬ ‫حـوزه انتقـال گاز در پرتـو اجـرای ان حـل خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬همسـویی و وابسـتگی متقابـل سیاسـی‬ ‫نقـرارداد کـه‬ ‫و اقتصـادی جوامـع حاضـر درای ‬ ‫در سـایه افزایـش تعاملات گازی ایجادشـده‪،‬‬ ‫می توانـد بـه موضوعـات منطقـه ای تسـری یابـد‬ ‫و الگـوی خوبـی بـرای دیگـر کشـورهای همسـایه‬ ‫یهـا باشـد‪.‬‬ ‫ننـوع همکار ‬ ‫ایـران در تکـرار ای ‬ ‫یسـازی‬ ‫بـرای دولتـی کـه در پـی راهـی بـرای خنث ‬ ‫تحریم هاسـت‪ ،‬هریـک از ایـن سـفرها‪ ،‬دیدارهـا‪،‬‬ ‫یهـای تلفنـی می توانـد‬ ‫نشسـت ها و حتـی رایزن ‬ ‫مسـیری تـازه ای باشـد تـا سیاسـت های‬ ‫ضدتحریمـی خـود را پیـش بـرد‪ .‬بـاور اینکـه در‬ ‫همیـن همسـایگی ایران‪ ،‬در شـمال و جنـوب ان‬ ‫تهـای بالقـوه ای‬ ‫و نیـز شـرق و غـرب ان ظرفی ‬ ‫لشـدن ان بـار بزرگـی از تاثیر‬ ‫وجـود دارد کـه بالفع ‬ ‫تحری مهـا را از دوش مـردم برمـی دارد‪ ،‬مبنـای‬ ‫گکـردن‪ ،‬سیاسـت‬ ‫چرخـش دولـت سـوی پررن ‬ ‫لشـدن میـز اقتصـاد در امور‬ ‫همسـایگی بود‪ .‬فعا ‬ ‫خارجـه و سـپردن امـور دیپلماسـی اقتصـادی‬ ‫بـه دیپلمـات توانمنـد و متخصصـی چـون‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫مهـدی صفـری دراین راسـتا ارزیابـی م ‬ ‫مجمـوع ایـن سیاسـت ها در ‪ ۱۰‬ماهه گذشـته‬ ‫نتایجـی را در پـی داشـته کـه حتـی ا گـر در سـایه‬ ‫هجم ههـای ناتمـام علیه دولـت به حاشـیه رود‪،‬‬ ‫بازهـم غیرقابل انـکار اسـت‪ .‬به گفتـه صفـری؛‬ ‫وزارت امـور خارجـه درزمینـه هشـت یـا نـه مولفـه‬ ‫یسـازی اثـر‬ ‫و شـیوه بـرای ارزاوری کشـور و خنث ‬ ‫تحری مهـا فعالیـت دارد کـه ایـن فا کتورهـا شـامل‬ ‫صـادرات‪ ،‬واردات‪ ،‬ترانزیـت‪ ،‬دیپلماسـی انـرژی‪،‬‬ ‫بـرق و اب‪ ،‬صـدور خدمـات مهندسـی و ترانزیـت‬ ‫در شـاخه های مختلـف و انتقـال تکنولوژی انـد‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫دراین زمینـه کریـدور شـمال‪-‬جنوب بـر دو پایـه‬ ‫چابهـار‪ ،‬بندرعبـاس‪ ،‬اسـیای مرکـزی‪ ،‬روسـیه‪،‬‬ ‫قفقـاز و ازطریـق قفقاز‪-‬گرجسـتان بـه دریـای‬ ‫ُ‬ ‫سـیاه و سـپس بـه اروپـا و کریـدور پا کسـتان ‪-‬‬ ‫ُ‬ ‫ن‪ -‬قفقاز ‪ -‬گرجسـتان بـه اروپـا و کریـدور‬ ‫ ایرا ‬ ‫ن‪ -‬پا کسـتان بـه چیـن و بالعکـس‬ ‫ترکی ه‪ -‬ایرا ‬ ‫فعـال اسـت‪ .‬دیپلماسـی مقتدرانـه در منطقـه‬ ‫و اسـیا نتایـج ان در حـوزه اقتصـاد خـود را در‬ ‫قالـب امـار و ارقـام نشـان داده اسـت‪ ۱۰ .‬مـورد‬ ‫اشار هشـده زیـر نمونه هایـی از نتایـج چرخـش‬ ‫تهـای قـاره اسیاسـت کـه‬ ‫دولـت ب هسـوی ظرفی ‬ ‫در یک ماه گذشـته خبـری شـده اسـت‪:‬‬ ‫‪ .1‬سـید روح اهلل لطیفـی؛ سـخنگوی گمـرک از‬ ‫تجارت غیرنفتی‪ ۱۲‬میلیارد و‪ ۳۶۳‬میلیون دالری‬ ‫ایران با ‪ ۱۵‬کشـور همسـایه در بهار ‪ ۱۴۰۱‬خبر داد‬ ‫و گفـت؛ ‪ ۵۱‬درصـد ارزش کل صـادرات ایـران در‬ ‫سه ماه اول امسال سهم همسایگان بوده است‪.‬‬ ‫‪ .2‬اوپـک از رشـد ‪ ۷۷‬درصـدی درامـد نفتـی ایـن‬ ‫سـازمان در سـال ‪ ۲۰۲۱‬خبر داد و اعالم کرد ایران‬ ‫نیـز دراین سـال بیـش از ‪ ۲۵‬میلیـارددالر درامـد از‬ ‫محـل صـادرات نفـت کسـب کرده اسـت‪.‬‬ ‫‪ .3‬اداره امـار ترکیـه اعلام کـرد مبـادالت تجـاری‬ ‫این کشـور بـا ایـران در پنج ماهه نخسـت سـال‬ ‫جاری میالدی با رشـد ‪ ۳۹‬درصدی مواجه شـده‬ ‫و به دومیلیارد و ‪ ۷۴۲‬میلیون دالر رسـیده اسـت؛‬ ‫مبادالتی که در ماه های مشابه در سال گذشته‬ ‫یک میلیـارد و ‪ ۹۷۵‬میلیـون دالر اعلام شـده بـود‪.‬‬ ‫‪ .4‬هـادی تیزهـوش تابـان؛ رئیـس اتـاق بازرگانـی‬ ‫مشـترک ایـران و روسـیه از افزایـش ‪ ۲۱‬درصـدی‬ ‫صادرات کشـور در بهار ‪ ۱۴۰۱‬نسـبت به بهار سال‬ ‫قبـل خبـر داد و گفـت کـه در سه ماهه نخسـت‬ ‫نتـن کاال بـه ارزش‬ ‫امسـال نزدیـک بـه ‪ ۳۶‬میلیو ‬ ‫‪ ۲۵‬میلیـارد و ‪ ۵۰۰‬میلیـون دالر بیـن ایـران و سـایر‬ ‫کشورها تبادل شد که شاهد رشـد ‪ ۱۹.۵‬درصدی‬ ‫تجـارت خارجـی کشـور در فصـل بهـار بودیـم‪.‬‬ ‫‪ .5‬ایران و روسـیه در سـیزدهمین جلسـه کمیته‬ ‫کاری حمل ونقل مشـترک میان دو کشـور درباره‬ ‫جزئیات انتقال‪ ۱۰‬میلیون کاالی ترانزیتی ازطریق‬ ‫ُ‬ ‫مسـیرهای کریـدور شـمال‪-‬جنوب (ایـران)‬ ‫به توافـق رسـیدند‪.‬‬ ‫‪ .6‬خـط اهـن قزاقستان‪-‬ترکمنسـتان‪-‬‬ ‫ایران‪-‬ترکیـه به گفتـه کارشناسـان کوتاه تریـن و‬ ‫مسـتقیم ترین راه بـرای انتقـال کاال از چیـن و‬ ‫اسیای مرکزی به خاورمیانه و اروپاست که مسیر‬ ‫ایران‪ ،‬همه منافع برجام را می خواهد؛ نه کمتر‬ ‫شهال اسالمی‬ ‫ً‬ ‫ظاه ــرا در چندروز گذش ــته اتحادی ــه اروپ ــا‬ ‫ً‬ ‫مجــددا به فکــر ترمیــم یــا نزدیکــی نقطه نظــرات‬ ‫ای ــران و امری ــکا افت ــاده و ب ــا س ــفر «ج ــوزپ‬ ‫ب ــورل» ب ــه ته ــران‪ ،‬برج ــام را ک ــه در رک ــود و‬ ‫جم ــود مان ــده اس ــت؛ دوب ــاره بی ــدار بکن ــد ت ــا‬ ‫کک ــردن نقطه نظ ــرات امری ــکا‬ ‫ش ــاید ب ــا نزدی ‬ ‫و ‪ 1+4‬ب ــا جمه ــوری اس ــامی ای ــران‪ ،‬گ ــره ای‬ ‫را ک ــه امریکایی ــان از س ــال ‪ 1912‬و ب ــا اغ ــاز‬ ‫مذا ک ــرات‪ ،‬هم ــواره بس ــته نگ ــه داش ــته اند و‬ ‫ب ــا زیاده خواه ــی‪ ،‬س ــد و مان ــع اصل ــی برج ــام‬ ‫ش ــده اند را گش ــوده و فص ــل خوش ــی را ب ــرای‬ ‫تابس ــتان جه ــان رق ــم بزن ــد‪ .‬دراین می ــان‪،‬‬ ‫ً‬ ‫عبداللهی ــان؛ وزی ــر ام ــور خارج ــه‪ ،‬متع ــددا‬ ‫لش ــدن برج ــام‪ ،‬اع ــام امادگ ــی‬ ‫ب ــرای فعا ‬ ‫ک ــرده و حت ــی پیش ــنهاد جدی ــدی را ارائ ــه داده‬ ‫اس ــت؛ یعن ــی ت ــوپ را در زمی ــن امری ــکا انداخت ــه‬ ‫اس ــت ت ــا از فرص ــت پیش ام ــده ب ــا حرکت ــی‬ ‫مثب ــت و توج ــه ب ــه خواس ــت دول ــت و مل ــت‬ ‫یه ــا دس ــت برداش ــته‬ ‫ای ــران‪ ،‬از زیاده خواه ‬ ‫نم ــورد وزی ــر‬ ‫و ب ــه صل ــح بیندیش ــد‪ .‬درای ‬ ‫ام ــور خارج ــه باصراح ــت تم ــام گفت ــه اس ــت؛‬ ‫جمه ــوری اس ــامی ای ــران هم ــه مناف ــع برج ــام‬ ‫را می خواه ــد و ب ــا اتخ ــاذ این موض ــع‪ ،‬وق ــت‬ ‫ان اس ـت که ســردمداران امریــکا ب هخــود بیاینــد؛‬ ‫چ ــون ام ــروز را بای ــد داش ــت؛ چرا ک ــه ف ــردا‬ ‫خیلی دی ــر اس ــت‪.‬‬ ‫ایران در ان نقشـی اساسـی و طالیی ایفا می کند‬ ‫و دوهفته پیش اولین قطار کانتینری با محموله‬ ‫گوگرد دراین مسـیر ریلـی‪ ،‬وارد راه اهن اینچه برون‬ ‫گلسـتان شـد و در ادامـه‪ ،‬بـه ایسـتگاه راه اهـن‬ ‫تهـران رسـید تـا به مقصـد ترکیـه حرکت کنـد‪ .‬این‬ ‫رام قطار کانتینری در چارچوب نشست روسای‬ ‫جمهـوری دو کشـور ایـران و قزاقسـتان وارد‬ ‫ایسـتگاه راه اهـن تهـران شـد‪.‬‬ ‫‪ .7‬امارهـای سـازمان توسـعه تجـارت نشـان‬ ‫می دهـد کـه رقـم صـادرات خدمـات فنـی و‬ ‫مهندسـی در سـال ‪ ۹۹‬معـادل ‪ ۴۹۳‬میلیـون دالر‬ ‫بـوده؛ درحالی کـه این رقـم در سـال ‪ ۱۴۰۰‬بـه‬ ‫دومیلیـارد و ‪ ۳۰۵‬میلیـون دالر افزایـش یافتـه و‬ ‫ایـن تغییـر نشـانگر رشـد ‪ ۳۶۷‬درصدی صـادرات‬ ‫خدمـات فنـی و مهندسـی در سـال ‪ ۱۴۰۰‬نسـبت‬ ‫بـه سـال ‪ ۹۹‬اسـت‪.‬‬ ‫‪ .8‬شـرکت کشـتیرانی دریـای خـزر از راه انـدازی‬ ‫خطـوط ترانزیـت کانتینـری دریایـی از بندرهـای‬ ‫شـمال کشـور بـه بنـدر «ماخـاچ کاال» در روسـیه‬ ‫خبـر داد؛ مسـیری کـه بـا اجـرای ان هزینـه‬ ‫و مدت زمـان حمـل کاال از ایـران بـه مسـکو‬ ‫درمقایسـه با حمل ونقـل جـاده ای ازطریـق مـرز‬ ‫اذربایجـان تـا بیـش از ‪ ۳۰‬درصـد کاهـش می یابد؛‬ ‫ُ‬ ‫ضمن اینکه به جهت ترانزیت در کریدور شمال‪-‬‬ ‫جنـوب در فصـول سـرد سـال به صرف هتـر خواهـد‬ ‫بـود‪.‬‬ ‫‪ .9‬طبـق امـار راه اهـن‪ ،‬مجمـوع ترانزیـت ریلـی از‬ ‫کشـور در سـال ‪ ۱۴۰۰‬ازلحـاظ وزنـی ‪ ۱۳۷‬درصـد‬ ‫بیشـتر از سـال ‪ ،۱۳۹۹‬مجمـوع صـادرات ریلـی‬ ‫ازلحـاظ وزن نیـز در سـال ‪ ۱۴۰۰‬نسـبت بـه سـال‬ ‫قبـل ازان ‪ ۳۰‬درصـد افزایـش و حمـل بین المللـی‬ ‫ریلـی ایـران نیـز در ‪ ۱۴۰۰‬نسـبت بـه سـال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫بیـش از ‪ ۵۶‬درصـد ازلحاظ وزن رشـد کرده اسـت‪.‬‬ ‫‪ .10‬یحیـی ال اسـحاق؛ رئیـس اتـاق بازرگانـی‬ ‫مشترک ایران و عراق بابیان اینکه اراده دولت به‬ ‫گسـترش مبـادالت در شـانگهای‪ ،‬روسـیه‪ ،‬عـراق‬ ‫و دیگـر کشـورها قـرار دارد‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬جنـگ‬ ‫اوکرایـن و روسـیه فرصتـی فراهـم کـرد کـه موجـب‬ ‫شـتاب بیشـتر گسـترش تجـارت بـا همسـایگان‬ ‫شـد؛ طوری کـه مبـادالت ایـران و روسـیه را از‬ ‫یک میلیـارددالر بـه چهارمیلیـارددالر رسـاند»‪.‬‬ ‫واقعیـت ان اسـت که دولـت سـیزدهم درحـدود‬ ‫کسـال فعالیتـش در سـه حـوزه راهبـردی‬ ‫ی ‬ ‫ی داخلـی‪ ،‬اصلاح‬ ‫کوشـیده باتکی هبـر توانایـ ‬ ‫روی ههـای نادرسـت اقتصـادی‪ ،‬کاهـش‬ ‫بسـترهای فسـادزا و هزین ههـای غیرضـروری‬ ‫بخشـی از تحری مهـای غیرقانونـی علیـه ایـران را‬ ‫از داخـل خنثـی کنـد؛ بـا ایجـاد و گسـترش روابط‬ ‫بـا همسـایگان‪ ،‬کشـورهای منطقـه و چرخـش‬ ‫به سمت شرق‪ ،‬پتانسـیل های این سرزمین ها را‬ ‫ً‬ ‫به نفع منافع ملی به کار گیرد؛ و مستقیما و البته‬ ‫برپایه اصول مصرح خود با غرب (تروئیکای اروپا‬ ‫و امریـکا) بـر سـر لغـو تحری مهـا مذا کـره کنـد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 25‬درصدی اجاره بها‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫تا انجا کـــه به یـــاد دارم و در شـــش دهه ای کـــه فعاالنـــه در اجتمـــاع حض ــور‬ ‫داش ــته ام و در خان ــواده ای مطبوعات ــی ب ــزرگ ش ــدم‪ ،‬همیش ــه ب ــا رس ــانه ها‬ ‫در ارتبـــاط نزدیـــک بـــوده ام؛ درد مـــردم را شـــناخته ام و در خوشـــی ها و‬ ‫ناخوشـی ها همــواره در کنارشــان بــوده ام‪ .‬در تمــام این مــدت ‪ ،‬مــدام ســرخط‬ ‫خبره ــای مه ــم‪ ،‬اج ــاره و اجاره نش ــینی ب ــوده اس ــت و به دفع ــات از افزای ــش‬ ‫اجـــاره و دربـــه دری مســـتاجران شـــنیده ایم و دیده ایـــم‪ .‬هیـــچ گاه در هم ــه‬ ‫عمــرم ندیــدم حالــت و رفتــار مســتاجر و موجــر در اغازیــن روز عقــد قــرارداد‪،‬‬ ‫بس ــان پای ــان ی ــا تخلی ــه مل ــک توس ــط ان ــان‪ ،‬یکس ــان باش ــد و حال ــت ع ــادی‬ ‫ت ــوام ب ــا انبس ــاط در چه ــره طرفی ــن دی ــده ش ــود‪ .‬در هن ــگام عق ــد ق ــرارداد‪،‬‬ ‫خوبــی‪ ،‬خنــده و ر دو بدل شــدن کلمــات محبت امیــز جریــان داشــته ولــی در‬ ‫ً‬ ‫هنــگام تخلیــه‪ ،‬معمــوال ماننــد دشــمنان‪ ،‬اخریــن مالقــات را تمــام می کننــد؛‬ ‫یعن ــی ب ــاز موج ــر زبان ب ــازی می کن ــد و باز ه ــم مس ــتاجر خواه ــش و تمن ــا‪ .‬در‬ ‫ایــن اتفاقــات شــخص ثالــث‪ ،‬بنــگاه دار یــا واســطه اشــنایی موجــر و مســتاجر‪،‬‬ ‫کارش را ک ــه داللی س ــت‪ ،‬به خوب ــی انج ــام می ده ــد و واس ــطه گری می کن ــد‬ ‫تـــا به ظاهـــر معاملـــه جـــوش بخـــورد‪ .‬این جـــور ادم هـــا‪ ،‬برنـــده نهایـــی ه ــر‬ ‫ً‬ ‫ارتباطــی هســتند؛ امــا در اینجــا نمی خواهــم دالالن را تمامــا بــد و بی انصــاف‬ ‫معرف ــی کن ــم؛ چ ــون در می ــان ای ــن طی ــف از جامع ــه‪ ،‬بسیاری ش ــان خ ــود‬ ‫مســتاجر هســتند و درد بی خانمانــی و درب ـه دری و کرایه نشــینی را به خوبــی‬ ‫درک و حتــی لمــس کرده انــد‪ .‬در اینجــا ســخن بــا تعــدادی از ایــن بنگا ههــا یــا‬ ‫قو فتق کنن ــده‪،‬‬ ‫اژانس ه ــای ام ــا ک اس ــت ک ــه به عن ــوان اژان ــس ام ــا ک و رت ‬ ‫خــود یــک پــای گرانی هــا هســتند کــه هر چقــدر بتواننــد از موجــر و مســتاجر‬ ‫به عنـــوان حق العمـــل دریافـــت می کننـــد و هیـــچ گاه وقعـــی بـــه مصوب ــات‬ ‫دولت ــی ب ــرای حق العمـ ـل کاری نمی گذارن ــد و هرچقدرک ــه تیغش ــان بب ــرد‪ ،‬از‬ ‫طرفی ــن معامل ــه دریاف ــت می کنن ــد‪ .‬این ج ــور واس ــطه ها کارش ــان س ــربریدن‬ ‫م ــر غ اس ــت ک ــه خ ــواه در ع ــزا باش ــد و خ ــواه در عروس ــی‪ ،‬او کارش را می کن ــد!‬ ‫متاس ــفانه دول ــت سربه س ــر ان ــان نمی گ ــذارد؛ یعن ــی اینک ــه مخی ــر هس ــتند‬ ‫با توجه ب ــه انصاف ــی ک ــه دارن ــد‪ ،‬درص ــدی را به ن ــام کمیس ــیون بن ــگاه دریاف ــت‬ ‫کننـــد؛ یعنـــی برنـــده نهایـــی یـــک وصـــل اینـــان هســـتند‪ .‬درســـت مانن ــد‬ ‫نک ــردن‬ ‫صاح ــب قمارخان ــه‪ ،‬ک ــه برن ــده و بازن ــده را کاری ن ــدارد‪ ،‬او درص ــد په ‬ ‫چک ــس‬ ‫ایـــن بســـاط را دریافـــت می کنـــد و درنتیجـــه در ایـــن قمار بـــازی هی ‬ ‫برن ــده نیس ــت ک ــه ُب ــرد ک ــرده باش ــد؛ درنتیج ــه ب ــه ان قمارب ــازی می گوین ــد‬ ‫ً‬ ‫و هیچ وقـــت نمی گوینـــد قمـــار ُبـــردی! به هـــرروی ظاهـــرا امســـال دول ــت‬ ‫و مس ــئولین ام ــر‪ ،‬دو پ ــای خ ــود را در ی ــک م ــکان ثاب ــت ک ــرده و گوشش ــان‬ ‫بده ــکار س ــخنان موج ــر و مس ــتاجر نیس ــت‪ .‬ع ــدد افزای ــش اجاره به ــا را در‬ ‫ته ــران ‪ 25‬درص ــد مق ــرر داش ــته اند؛ ن ــه یک ری ــال بیش ــتر و ن ــه یک ری ــال کمت ــر‬ ‫و چ ــون ای ــن موض ــع اتخ ــاذ ش ــده اس ــت‪ ،‬بای ــد هم ــگان ق ــدردان دول ــت و‬ ‫مصوبــات صورت گرفتــه باشــند‪ ،‬همیــن اصــرار دولــت باعث شــده کــه پــاره ای‬ ‫ن مس ــتاجر خ ــود را‬ ‫از موج ــران س ــودجو زیرب ــار مصوب ــه نرون ــد و مل ــک ب ــدو ‬ ‫س ــفت و محک ــم بچس ــبند ت ــا ف ــرار نکن ــد! امیدواری ــم دول ــت در این زمین ــه‬ ‫کوتــاه نیایــد کــه ا گــر چنیــن شــود‪ ،‬معنــی و مفهــوم ان کم شــدن تــورم اســت و‬ ‫کاهــش قیمت هــا را ســبب شــده اســت کــه ارزوی همــه مــردم عزیــز کشــورمان‬ ‫ً‬ ‫خواه ــد ب ــود‪ .‬به نظ ــر م ــن نگارن ــده‪ ،‬ا گ ــر قیم ــت مس ــکن و اجاره به ــا‪ ،‬دائم ــا‬ ‫افزایــش پیــدا نکنــد‪ ،‬اثــر ان بــر زندگــی همــه قابل مشــاهده بــوده و بــه ثبــات‬ ‫قیمت ه ــا منج ــر خواه ــد ش ــد‪ .‬در ش ــهرهای ب ــزرگ کش ــور و در ش ــهرهای‬ ‫کوچ ــک نی ــز افزای ــش همه س ــاله اجاره خان ــه‪ ،‬عن ــان را از ک ــف هم ــه رب ــوده‬ ‫اســـت کـــه به نوعـــی بیـــش از ســـه چهارم جمعیـــت کشـــور‪ ،‬به واس ــطه‬ ‫بو ت ــوان مقاوم ــت ندارن ــد و زندگ ــی ب ــرای ای ــن ع ــده‪ ،‬بــه ‬ ‫گرانی ه ــا‪ ،‬دیگ ــر تا ‬ ‫ل وخ ــرج‪،‬‬ ‫ه ــر طری ــق ممک ــن ع ــذاب را ایج ــاد ک ــرده اس ــت‪ .‬ع ــدم ت ــوازن دخ ‬ ‫م ــردم عزی ــز و خداج ــوی م ــا را وادار ک ــرده اس ــت ک ــه بعض ــی از اق ــام غذای ــی‬ ‫و مصرف ــی را از س ــبد خان ــوار ک ــم کنن ــد ک ــه در این حال ــت‪ ،‬پروتئی ــن کمت ــری‬ ‫یســت‬ ‫بــه مــردم می رســد و به یقیــن بازخــورد ان‪ ،‬بــروز بیماری هــای مختلف ‬ ‫ک ــه این روزه ــا به واس ــطه ان‪ ،‬ان ــواع زی ــادی از مش ــکالت را ش ــاهد و ناظری ــم‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزارنفر از نیروهای اموزش وپرورش؛‬ ‫شامل قانون رتبه بندی‬ ‫یوسف نوری بااشاره به ابالغ ایین نامه رتبه بندی معلمان ازسوی دولت‬ ‫به اموزش وپرورش اظهار کرد‪ :‬شیوه نامه رتبه بندی فرهنگیان ازقبل‬ ‫تهیه شده که پس از هماهنگی با سازمان برنامه وبودجه و امور اداری و‬ ‫استخدامی به زودی ابالغ خواهد شد‪ .‬به گزارش پانا؛ وزیر اموزش وپرورش‬ ‫گفت‪ ۸۰۰ :‬هزارنفر از نیروهای اموزش وپرورش شامل قانون رتبه بندی‬ ‫معلمان می شوند و درحال حاضر اختالف ماهوی بین ایین نامه پیشنهادی‬ ‫و ایین نامه ابالغی نیست‪ .‬وی درمورد معلمانی که مشمول رتبه بندی‬ ‫نمی شوند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬معلمانی که در مرخصی یا در دستگاه دیگری‬ ‫جز اموزش وپرورش در ماموریت و درحال خدمت هستند و نیروهای‬ ‫مازاد مشمول رتبه بندی نخواهند شد‪ .‬البته به دلیل کمبود معلم در‬ ‫اموزش وپرورش‪ ،‬هیچ نیروی مازادی نخواهیم داشت که شامل رتبه بندی‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫تولید روزانه یک میلیارد کیلووات ساعت برق‬ ‫در نیروگاه های کشور‬ ‫ناصر اسکندری بااشاره به اینکه ضریب امادگی نیروگاه های حرارتی کشور‬ ‫از مرز ‪ 98‬درصد عبور کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از ‪ 130‬نیروگاه حرارتی با تمام‬ ‫ظرفیت خود درحال تولید برق هستند‪ .‬به گزارش ایلنا؛ معاون راهبری تولید‬ ‫شرکت مادرتخصصی برق حرارتی باتا کیدبراینکه درحال حاضر ‪ 93‬درصد‬ ‫برق موردنیاز کشور توسط واحدهای حرارتی درحال تامین است‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫انجام به موقع برنامه های تعمیراتی و اماده سازی این واحدها ضریب امادگی‬ ‫نیروگاه های حرارتی کشور از مرز ‪ 98‬درصد عبور کرد‪ .‬معاون راهبری تولید‬ ‫شرکت برق حرارتی افزود‪ :‬امسال برای اولین بار بیش از ‪ ۹۴‬هزارمگاوات برنامه‬ ‫تعمیرات و اماده سازی نیروگاه های حرارتی پیش از شروع پیک مصرف‬ ‫برق تابستان به پایان رسیده و همین امر موجب شده تا تمامی واحدهای‬ ‫حرارتی برای دوره اوج بار امسال اماده تولید برق پایدار باشند‪.‬‬ ‫تکمیل زنجیره های تولید‬ ‫برای جلوگیری از نیمه خام فروشی‬ ‫وزیر صمت بابیان اینکه ‪ ۵۰۰‬میلیون تن استخراج مواد معدنی در کشور‬ ‫وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬ازاین میزان در سال گذشته تنها ‪ ۴.۵‬میلیون تن به صورت‬ ‫خام صادر شد اما مشکل نیمه خام فروشی داریم‪ .‬به گزارش شاتا؛ سید رضا‬ ‫فاطمی امین افزود‪ ۱۰ :‬هزار معدن در کشور داریم اما ازنظر ذخایر و ظرفیت‬ ‫‪ ۲۸‬درصد ازاین تعداد غیرفعال است که بیشتر معادن مصالح و سنگ های‬ ‫ساختمانی هستند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬بیش از هفت میلیون تن فوالد‬ ‫نیمه خام صادر کرده ایم درحالی که شرکت هایی داریم که ورق فلزی وارد‬ ‫می کنند و این شرایط نشان می دهد که زنجیره تولید در کشور ناقص است‪.‬‬ ‫استفاده از شرکت های دانش بنیان‬ ‫در تامین قطعات و تجهیزات وارداتی اتش نشانی‬ ‫مدیرعامل اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران درباره لزوم‬ ‫استفاده از فناوری و شرکت های دانش بنیان دراین سازمان اظهار کرد‪ :‬ما‬ ‫درحال حاضر سال ‪ ۲۰۲۲‬هستیم و شهر مدام درحال تغییروتحول است و‬ ‫سازمان اتش نشانی باید مدام با تغییرات شهری خود را به روزرسانی کند‪.‬‬ ‫قدرت اهلل محمدی بابیان اینکه یکی از جاهایی که باید سراغ ان برویم و‬ ‫شاید دیر هم شده باشد‪ ،‬شرکت های دانش بنیان است افزود‪ :‬به واسطه‬ ‫اینکه بیشتر تجهیزات اتش نشانی ما وارداتی ست و بحث تحریم ها‬ ‫باعث شده برای دریافت و تهیه قطعه با مشکالتی روبه رو باشیم‪ ،‬باید از‬ ‫شرکت های موجود در کشور که توانایی تولید این تجهیزات دارند با کمک‬ ‫و مشاوره همکاران اتش نشانی استفاده کنیم تا دراختیار و چرخه استفاده‬ ‫ً‬ ‫قرار گیرد‪ .‬به گزارش انا؛ وی ادامه داد‪ :‬مثال درزمینه پهپاد اطفا حریق می توان‬ ‫کارهایی کرد چرا که در برخی مناطق تهران که تردد به سختی انجام می شود‬ ‫و موانع طبیعی و غیرطبیعی متفاوتی وجود دارد‪ ،‬از این نوع پهپاد می توانیم‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ صفحه 2 ‫نیش‬ ‫چهارشنبه ‪ 15‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2539‬‬ ‫«مستاجر تخلیه کن» و مشاغل جدیدتر!‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫قفسه‬ ‫انفرادی‬ ‫عاتکهصفالومنزه‬ ‫مجموعه رباعی «انفرادی» شـامل ‪ 115‬رباعی با درون مایه‬ ‫فقر‪ ،‬جنگ‪ ،‬عشق و ‪ ...‬است که «منوچهر ابراهیمی» ان را‬ ‫در انتشـارات «انان» (‪ )۰۹۳۵۴۴۱۷۹۳۰‬بچاپ رسـاند‪ .‬وی‬ ‫متولـد ‪1357‬؛ و عضـو مشـاورین ادبـی و هیئـت موسـس‬ ‫کانـون شـعر ایـران و دبیـر اجرایـی نشسـت ادبـی «حلق ٔـه‬ ‫شتـر در سـال ‪ 97‬نیـز‬ ‫نخـودرو» اسـت‪ .‬وی پی ‬ ‫کلمـات ایرا ‬ ‫ّ‬ ‫«ممیـزی» به همـت انتشـارات‬ ‫مجموعـه غزلـی را با عنـوان‬ ‫«سـارات» بـا درون مایـه نقـد اجتماعـی بچـاپ رسـانده‬ ‫بـود‪ .‬وی کارشـناس زبـان و ادبیـات فارسی سـت و عالوه بـر‬ ‫سـرودن شـعر و ترانـه؛ بـه تحلیـل و نقـد کتـاب شـعر و اثـار‬ ‫اطرافیـان پرداختـه و دراین میـان بـه تدریـس عـروض و‬ ‫قافیه و اموزش شـعر نیز مبادرت ورزیده اسـت‪ .‬سـه رباعی‬ ‫از مجموعـه «انفـرادی» را می خوانیـم‪:‬‬ ‫با شرم و سکوت و گریه اش همخونم‬ ‫تاول دستهای او محزونم‬ ‫از ِ‬ ‫امشب پدرم به خانه با نان برگشت‬ ‫از سطل زباله ی محل ممنونم‬ ‫در خانه نشسته چای می نوشد غم‬ ‫چاه دلش همیشه می جوشد‪ ،‬غم‬ ‫از ِ‬ ‫یاد چین پیراهن تو‬ ‫بعد از تو به ِ‬ ‫پیراهن چارخانه می پوشد غم‬ ‫باران زده‪ ،‬سقف خانه کم اورده‬ ‫از هر ترکی چکیده‪ ،‬غم اورده‬ ‫یک مرتبه هم که شام داریم پدر!‬ ‫مادر چه کند که کاسه کم اورده‬ ‫شاتر‬ ‫خواب ُ‬ ‫ کشی‬ ‫«لیدی مکبث» دچار جنون و بی خوابی شده؛‬ ‫دکتر می خواهد به او کمک کند تا با گفتن‬ ‫حقیقت‪ ،‬از این عذاب رهایی یابد ‪ ...‬صدف‬ ‫ صفری‪ ،‬رومینا رستمی‪ ،‬نگار قوام فر‪ ،‬محمدعلی‬ ‫ هاشمی‪ ،‬علی کاظمی‪ ،‬مهدی رجائی روجنی‪،‬‬ ‫پرهام خا کزاد و پوریا تذکری؛ بازیگران این نمایش‬ ‫ کارگردانی صدف صفری هستند که برپایه متنی‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫از داوود زار ع گاریزی به روی صحنه رفته و تا ‪18‬‬ ‫تیرماه ‪ 1401‬ساعت ‪ 19:30‬در «تاالر محراب» ( سالن‬ ‫ استاد جمیله شیخی) میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫حسینعباسی‬ ‫در هم اندیشی با فعاالن سینمای کودک مطرح شد؛‬ ‫راه اندازی صندوق ملی‬ ‫حمایت از سینمای کودک ونوجوان‬ ‫در ستایشفیلم نامهمجموعه «چیزهای عجیب وغریب»‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫خدا از عمر یک عده بردارد و روی عقلشـان بگذارد! یعنی‬ ‫سخـواب و ا کبنـد نگـه داشـتند و‬ ‫کعـده مغزشـان را گری ‬ ‫ی ‬ ‫انچه در بدنشـان سوخت وسـاز ندارد‪« ،‬فسفر» است‪ .‬این‬ ‫قرص «نمی شود» و «امکان ندارد» و «میسر‬ ‫جماعت انگار ِ‬ ‫نیسـت» و ‪ ...‬خورده انـد و ادم را یـاد «گالم»؛ شـخصیت‬ ‫همیشـه ناامیـد در پویانمایـی «گالیـور» می اندازنـد کـه‬ ‫یکـرد؛ «مـن‬ ‫دائـم از شکسـت و عدم موفقیـت صحبـت م ‬ ‫یشـیم!» خـوب حـاال ان هایی که‬ ‫می دونـم ‪ ...‬مـا موفـق نم ‬ ‫ایـده عملـی وزیـر مسـتعفی را ب هسـخره گرفتـه بودنـد کـه بـا‬ ‫یشـود شـغل ایجاد کـرد‪ ،‬بی زحمت‬ ‫یک میلیون تومـان نم ‬ ‫سرشـان را از زیـر بـرف و لحـاف بیـرون بیاورنـد و ببیننـد بـا‬ ‫یشـود شـغل ایجـاد کرد؛‬ ‫کمتـر از یک میلیون تومـان هـم م ‬ ‫ً‬ ‫اتفاقـا شـغل پایـدار و غیـر فصلی؛ ان هم فقط با یک مشـت‬ ‫سـبیل و یک شـلوار پلنگی خال خالی؛ مشـت نمونه دعوا!‬ ‫ببخشـید مشـت نمونـه خـروار «مسـتاجر تخلیه کن!»‬ ‫حقیقـت امـر این روزهـا دعـوای بین مسـتاجران و موجران‬ ‫کطـرف‪ ،‬برخـی مالـکان‬ ‫فرمـت جدیـدی یافتـه اسـت‪ .‬ازی ‬ ‫همچنـان می خواهنـد باتوج هبـه افزایـش نـرخ تـورم و‬ ‫ش از انچـه تعییـن شـده‬ ‫قیمـت مسـکن‪ ،‬اجاره بهـا را بیـ ‬ ‫باالتـر ببرنـد و دوالپهنا حسـاب کنند‪ .‬ازطرفی‪ ،‬مسـتاجران‬ ‫خیالشـان راحـت اسـت کـه کسـی به این اسـانی نمی توانـد‬ ‫نهـا را صـادر کنـد‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬برخـی مالـکان‬ ‫حکـم تخلیـه ا ‬ ‫تـن بـه تمدیـد اجاره نامـه نداده انـد و خیاالتـی در سـر‬ ‫یسـت کـه پیشـه‬ ‫نهـا مراجعـه بـه افراد ‬ ‫دارنـد کـه یکی ازا ‬ ‫نهـا «مسـتاجر تخلیه کن» یـا به عبارتـی «تخلیـه‬ ‫شـریف ا ‬ ‫ـان خـوش» و بـا هزینـه ای معـادل‬ ‫خانـه اسـتیجاری به زب ِ‬ ‫پنـج تـا ‪ 10‬میلیون تومـان اسـت‪ .‬بعدازاینکـه سـامانه های‬ ‫شـاپرک و جیرجیـرک و کفشـدوزک و ‪ ...‬دست به دسـت‬ ‫ـتی کمتـری مواجـه شـده‬ ‫دادنـد تـا صـدور چ ‬ ‫کهـا بـا برگش ِ‬ ‫و دوسـتان شـر خر از کاروکاسـبی بیفتنـد‪ ،‬بخشـنامه های‬ ‫جدید حمایت از مسـتاجران کورسـوی امید را در دل این‬ ‫بزرگـواران روشـن نگـه داشـت و امـروز از پیشـه جدیـدی‬ ‫ب هنـام «مسـتاجر تخلیه کن» رونمایـی شـده اسـت! بـاور‬ ‫بفرمائیـد بعداز انکـه مشـاغلی نظی ِـر عالقه بنـدی (سـازنده‬ ‫یگـر (سـازنده نعـل و میـخ کفـش)‪،‬‬ ‫نـوار و قیطـان)‪ ،‬نعلچ ‬ ‫نکـش)‪ ،‬حلاج (پنبـه زن)‪،‬‬ ‫جکـوب)‪ ،‬عصـار (روغ ‬ ‫رزاز (برن ‬ ‫تکـوب‪ ،‬مـکاری (اجاره دهنـده اسـب و قاطـر و‬ ‫بارو ‬ ‫نپـز‪،‬‬ ‫االغ)‪ ،‬کنـاس (تخلیه کننـده چـاه فاضلاب)‪ ،‬صابو ‬ ‫اب حوضـی‪ ،‬زهتـاب (کسـی که روده گوسـفند را می تابـد)‪،‬‬ ‫چینی بنـدزن‪ ،‬سـکا ک (سـازنده گاواهـن)‪ ،‬زردچوب هکـوب و‬ ‫‪ ...‬به طورکامـل از بیـن رفتنـد و مشـاغلی نظیـر شـال باف‪،‬‬ ‫چلینگـر (قفـل و کلیدسـاز )‪ ،‬نمدمـال‪ ،‬نعل بنـد‪ ،‬کال همـال‪،‬‬ ‫یسـاز (مجـری بـه کسـر میـم؛ بـه صندوقچـه کوچـک‬ ‫ِمجر ‬ ‫یشـود)‪ ،‬فال گرد وفـروش و ‪ ...‬ب همـرور‬ ‫فلـزی گفتـه م ‬ ‫لخـروج از مدارنـد‪ ،‬همیشـه دغدغـه ایجـاد مشـاغل‬ ‫درحا ‬ ‫و کاهش نرخ بیکاری جدید داشـتیم که الحمداهلل الوافی‬ ‫و الکافـی مشـاغل جدیـد حتـی بـا هزینـه ای بسـیارکمتر از‬ ‫یک میلیون تومـان در حال رونمایی انـد! فقـط خـدا کنـد‬ ‫ایـن البـه ال دولـت تنها به کاهش نرخ بیـکاری بااین رویکرد‬ ‫نشـیوه مرضیـه درجهـت بهبـود‬ ‫بسـنده نکنـد و از ای ‬ ‫اوضـاع نیـز بهره منـد شـود؛ فی المثـل بـا مسـئوالنی کـه بـا‬ ‫ندانـم کاری و کارشـکنی‪ ،‬چـوب الی چـرخ معیشـت مـردم‬ ‫می گذارنـد و بـا عدم نظـارت و انجام وظیفـه باعـث ایجـاد‬ ‫گرانـی‪ ،‬تـورم‪ ،‬رانـت‪ ،‬فسـاد‪ ،‬اختلاس‪ ،‬ارتشـا و ‪ ...‬شـده اند‪،‬‬ ‫بـه روش مسـتاجر تخلیه کن ها برخـورد کنـد! جـای دوری‬ ‫نمـی رود ‪...‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش‬ ‫چهار نکته اموزنده از قلم «برادران دافر»‬ ‫مترجم‪:‬سپهر گلمکانی‬ ‫‪sepehrgolmakani@gmail.com‬‬ ‫یکــه مجموعــه «چیزهــای عجیب وغریب» در ژوئیه ســال ‪ ۲۰۱۶‬از شــبکه اینترنتی نتفلیکس‬ ‫هنگام ‬ ‫پخــش شــد‪ ،‬بســیاری از بیننــدگان انتظــار موفقیــت گســترده مجموعــه در همــان قــدم اولیــه را‬ ‫نداشــتند‪ .‬باتوج هبــه ارزش تولیــد بــاال‪ ،‬داشــتن یــک تیــم بازیگــری متشــکل از کــودکان و جوانــان‪،‬‬ ‫ً‬ ‫بــازی بــا نوســتالژی و ســبک زندگــی گذشــته جامعــه امریــکا‪ ،‬کامــا مشــخص بــود کــه نتفلیکــس قــرار‬ ‫لســازی به نمایش گــذارد‪ .‬بااین حال‪ ،‬مجموعه‬ ‫اســت یــک جواهــر ارزشــمند را در عصــر نوین سریا ‬ ‫«چیزهــای عجیب وغریــب» تمامــی معــادالت و انتظــارات اولیــه بیننــده را برهــم زد؛ این مجموعــه‬ ‫بــا تحســین جهانــی ازســوی منتقــدان و اهالــی رســانه مواجــه شــد و توانســت در جــذب مخاطــب‬ ‫میلیونــی‪ ،‬رکــورد حیرت انگیــزی را بــرای نتفلیکــس ثبــت کنــد‪ .‬حتــی موفــق شــد از کابــوس مقایســه‬ ‫بی چون وچــرای بیننــدگان بــا ســریال «توئیــن پیکــس» (ســاخته دیویــد لینــچ) به علــت شــباهت‬ ‫نهــای مــوازی بگریــزد و تبدیــل بــه یــک نمــاد اصیــل در ژانــر تلفیقــی‬ ‫در ارائــه تعامــل فرهنگــی و جها ‬ ‫‪ .1‬برداشتن قدم اول به سبک «برادران دافر »‬ ‫نیازی نیست که بیننده درمورد نحوه ورود مت‬ ‫و راس دافـر بـه صنعـت هالیـوود‪ ،‬نبـوغ زیـادی‬ ‫ب هخـرج دهـد‪ .‬علی رغـم عدم موفقیـت فیلـم‬ ‫«پنهـان» در جـذب منتقـدان و گیشـه‪ ،‬ایـن‬ ‫فیلم توانست نظر دونالد دی الین؛ تهیه کننده‬ ‫مطـرح تلویزیـون را جلـب کنـد‪ .‬دی الیـن کـه‬ ‫تحت تاثیـر جـو و سـبک فیل مسـازی «بـرادران‬ ‫نهـا پیشـنهاد‬ ‫دافـر» قـرار گرفتـه بـود‪ ،‬بـه ا ‬ ‫همـکاری در چنـد اپیـزود مجموعـه «ویـوارد‬ ‫پاینـز» را داد‪« .‬بـرادران دافـر» بـا راهنمایـی موثـر‬ ‫ام نایـت شـیاماالن (تهیه کننـده اجرایـی ویـوارد‬ ‫پاینـز) توانسـتند سـبک تلویحـی و تمثیلـی‬ ‫نهـا همچنیـن اطمینـان‬ ‫خـود را پیـدا کننـد‪ .‬ا ‬ ‫داشـتند که می تواننـد مجموعه های تلویزیونی‬ ‫خودشـان را تولیـد کننـد‪« .‬بـرادران دافـر» بـا‬ ‫داشـتن یک طرح و یک فیلم نامه پایلوت‪ ،‬ایده‬ ‫خـود را به تمامی شـبکه های کابلی ارائـه دادند؛‬ ‫امـا به علـت حضـور بازیگـران کودک ونوجـوان در‬ ‫گسـال‬ ‫شهـای اصلـی و جایـگاه بازیگـران بزر ‬ ‫نق ‬ ‫شهـای فرعـی‪ ،‬بـا عدم پذیـرش گسـترده‬ ‫در نق ‬ ‫شـبکه های کابلـی مواجـه شـدند‪ .‬البتـه‬ ‫«بـرادران دافـر» دران مقطـع چنـد پیشـنهاد از‬ ‫مدیـران شـبکه های کابلـی داشـتند؛ امـا بـا تمام‬ ‫پیشـنهادها مخالفـت کردنـد‪ .‬درواقـع‪ ،‬مدیـران‬ ‫شـبکه های کابلـی دنبـال بازنویسـی فیلم نامـه‬ ‫مزبـور به ماننـد «جومانجـی»‪« ،‬سـایه وحشـت»‬ ‫و «ایـا کسـی از تاریکـی می ترسـد؟» بودنـد یـا از‬ ‫نهـا می خواسـتند «کالنتـر هاپـر» را به عنـوان‬ ‫ا ‬ ‫تنهـا شـخصیت اصلـی داسـتان معرفـی کننـد‬ ‫کـه درمـورد ناپدیدشـدن «ویـل بایـرز» تحقیـق‬ ‫و جسـت وجو می کنـد‪ .‬باالخـره «بـرادران دافـر»‬ ‫توانسـتند طـرح و فیلم نامـه خـود را بـ ه دسـت‬ ‫دان کوهـن؛ معـاون شـرکت سـرگرمی ‪Laps 21‬‬ ‫برسـانند‪ .‬کوهن نیز نوشـته های «برادران دافر»‬ ‫را بـرای شـان لـوی فرسـتاد‪ .‬لوی‪ ،‬پـس از مطالعه‬ ‫طـرح «بـرادران دافـر»‪ ،‬از ان هـا درخواسـت کـرد‬ ‫ً‬ ‫سـریعا بـه دفترش بیایند‪« .‬بـرادران دافـر» پس از‬ ‫شـرح خواسـته های خـود‪ ،‬موفـق بـه ثبـت طـرح‬ ‫«چیزهـای عجیب وغریـب» بـا مبلـغ نامعلومـی‬ ‫ً‬ ‫شـدند؛ مبلغـی کـه تقریبـا تمامـی نویسـندگان‬ ‫فیلـم و تلویزیـون درمـورد ان خـواب و رویـا‬ ‫می بیننـد‪ .‬به عالوه‪« ،‬بـرادران دافر» تمام حقوق‬ ‫نـگارش «چیزهـای عجیب وغریـب» را به دسـت‬ ‫اوردنـد تـا خیلـی زود پـروژه مذکـور را بـه دسـت‬ ‫مدیـران شـبکه نتفلیکـس برسـانند‪ .‬سـپس‬ ‫ً‬ ‫نتفلیکس‪ ،‬فصل اول مجموعه را متعاقبا جهت‬ ‫پخـش و انتشـار خریـداری کـرد‪.‬‬ ‫نکتـه اموزنـده این بخـش کجاسـت؟ نکتـه‬ ‫کشـبه‬ ‫اموزنـده این اسـت که هیـچ موفقیتـی ی ‬ ‫به دسـت نمی ایـد‪ .‬در سـال های پیـش از‬ ‫نپـروژه‪« ،‬بـرادران دافـر» ب هسـختی‬ ‫خلـق ای ‬ ‫درحال توسـعه یـک نمونـه کار برجسـته بودنـد‬ ‫نهـا بـرای‬ ‫کـه بعدهـا به عنـوان کارت ویزیـت ا ‬ ‫هالیـوود عمـل کـرد‪.‬‬ ‫‪« .2‬چیزهای عجیب وغریب»؛‬ ‫ترکیبی از الهام و جهان سازی‬ ‫لفـراوان‬ ‫خواننـده بـا نـگاه بـه تیتر فـوق به احتما ‬ ‫یشـود کـه با چه مطلبـی دراین بخش‬ ‫متوجـه م ‬ ‫مواجـه اسـت‪ .‬ا کثـر بیننـدگان‪ ،‬زمـان تماشـای‬ ‫قسمت اول سریال متوجه تاثیرپذیری «برادران‬ ‫دافر» از اثار استیون کینگ‪ ،‬استیون اسپیلبرگ‪،‬‬ ‫دیویـد لینـچ‪ ،‬جـان کارپنتـر‪ ،‬وس کریـون و رابرت‬ ‫یشـوند؛ کارگردان هایـی کـه در‬ ‫زمکیـس م ‬ ‫دهـه ‪ ۸۰‬اثـار منحصرب هفـردی را بـرای سـینما‬ ‫ـزود «چیزهـای‬ ‫و تلویزیـون سـاختند‪ .‬هـر اپی ِ‬ ‫عجیب وغریـب» مملـو از ارجاعات فرهنگ عامه‬ ‫شتـر بـا ایـن‬ ‫اسـت کـه هـر بیننـده ای پی ‬ ‫ارجاعـات‪ ،‬اشـنا و روبـه رو شـده اسـت‪ .‬جزئیـات‬ ‫به کاررفته در شـهر هاوکینز ایندیانا‪ ،‬بیننده را به‬ ‫ تجربه خواندن رمانی از کارهای استیون کینگ‬ ‫تداعـی می کنـد‪ .‬اتمسـفر مجموعـه «چیزهـای‬ ‫عجیب وغریـب» بـه دست نوشـته های اسـتیون‬ ‫سهـای سـینمایی اش‬ ‫کینـگ بیشـتر از اقتبا ‬ ‫نزدیـک اسـت‪ .‬خاصـه اپیـزود اول مجموعـه‪ ،‬بـه‬ ‫ـاس سـینمایی کینـگ‪ ،‬بـا نـام «بـا‬ ‫سـاختار اقتب ِ‬ ‫مـن بمـان» ارجـاع می دهـد؛ فیلمـی کـه در ان‪،‬‬ ‫ل را ک»‪،‬‬ ‫چهـار دوسـت در شـهر خیالـی «کسـ ‬ ‫جهـت یافتـن جنـازه یـک پسـر جـوان‪ ،‬راهـی‬ ‫یشـوند‪ .‬در مجموعـه‬ ‫سـفری ماجراجویانـه م ‬ ‫یتـوان ردپـای‬ ‫«چیزهـای عجیب وغریـب» م ‬ ‫اثـر دیگـر کینـگ ب هنـام «ان» را هـم شناسـایی‬ ‫کـرد‪ .‬در رمـان «ان»‪ ،‬هفـت دوسـت در شـهری‬ ‫خامـوش و کوچـک‪ ،‬بـه جسـت وجو پیرامـون‬ ‫موجـودی می رونـد کـه بچ ههـا را بـه فجیع تریـن‬ ‫و سـورئال ترین شـکل ممکـن به قتل می رسـاند‪.‬‬ ‫نکتـه اموزنـده بخـش دوم این اسـت که اناتومـی‬ ‫مجموعـه «چیزهـای عجیب وغریـب» بـا کمـک‬ ‫نهـای بـزرگ بنـا شـده‬ ‫اثـار نوسـتالژیک کارگردا ‬ ‫اسـت‪« .‬برادران دافر» تنها به اشـاره ای سـطحی‬ ‫بـه معروف تریـن ارجاعـات فرهنگ عامـه در‬ ‫مجموعـه خود بسـنده نکرده انـد؛ بلکه با کمک‬ ‫ارجاعـات مذکـور‪ ،‬دسـت به خلـق جهانی اصیل‬ ‫و مرمـوز زده انـد‪.‬‬ ‫‪ .3‬تلفیقی از ساختار فیلم و تلویزیون‬ ‫وقتـی صحبـت از مجموعه تلویزیونـی دنباله دار‬ ‫لهـای اول بسـته‬ ‫به میـان می ایـد‪ ،‬ا کثـر فص ‬ ‫بـه مـواردی؛ اعـم از بودجـه‪ ،‬زمان بنـدی و‬ ‫خوش بینـی اسـتودیو بـه جـذب بیننـده‪ ،‬بیـن‬ ‫یشـوند‪ .‬در عمـل‬ ‫‪ 12‬تـا ‪ 22‬اپیـزود سـاخته م ‬ ‫مقایسـه‪« ،‬چیزهـای عجیب وغریـب» هماننـد‬ ‫یـک رمـان سـریالی بـی ارزش جلـو مـی رود‪.‬‬ ‫مجموعـه در قالـب هشـت تـا نـه اپیـزود‪ ،‬نه تنهـا‬ ‫درمقایسه با مدل های مرسوم پخش تلویزیونی‬ ‫یشـود؛ بلکـه مقابـل ا کثـر‬ ‫متفـاوت ظاهـر م ‬ ‫مجموعه های اصلی خود نتفلیکس نیز متمایز‬ ‫وحشــت‪-‬علمی‪-‬تخیلی بــرای تلویزیــون شــود‪ .‬در یــک نــگاه‪ ،‬موفقیــت مجموعــه مذکــور جــای‬ ‫تعجبــی بــرای بیننــده نــدارد‪« .‬چیزهــای عجیب وغریــب» یک قطعــه ماهرانــه و عالــی از تلویزیــون‬ ‫یتــوان فرامــوش کــرد کــه پیــش از انتشــار ان‪ ،‬فیل مســازان و خالقــان پشــت‬ ‫اســت؛ امــا به راحتــی م ‬ ‫ً‬ ‫این مجموعــه تقریبــا در صنعــت ســینما و تلویزیــون امریکا ناشــناخته بودند‪ .‬به غیــراز نگارش چند‬ ‫اپیــزود پیوســته بــرای چنــد مجموعــه تلویزیونــی و تولیــد یــک اثــر ســینمایی کم هزینــه‪ ،‬بــا کمــک‬ ‫یــک شــرکت فیل مســازی ناکارامــد‪ ،‬شــواهد کمــی وجــود داشــت کــه نشــان دهــد «بــرادران دافــر»‬ ‫نهــا منجر شــد تا نتفلیکس‪،‬‬ ‫دراســتانه تحویــل پــروژه بــزرگ بعــدی خــود هســتند‪ .‬موفقیــت پــروژه ا ‬ ‫مجموعــه «چیزهــای عجیب وغریــب» را بــرای فصل دوم تمدید کنــد‪ .‬اغلب اوقات دیدن مجموعه‬ ‫تلویزیونــی ماننــد «چیزهــای عجیب وغریــب» به مثابــه انجــام یــک ماموریــت غیرممکــن‪ ،‬می توانــد‬ ‫نپــروژه‬ ‫وسوسـه انگیز باشــد‪ .‬دراین مقالــه بــه شــرح عوامــل موفقیــت «بــرادران دافــر» در نمایــش ای ‬ ‫عظیــم می پردازیــم؛ عواملــی کــه به یقیــن می توانــد نــکات اموزنــده ای را در حــوزه نــگارش فیلم نامــه‬ ‫تلویزیونــی بــه عالقه منــدان ارائــه دهــد‪.‬‬ ‫عمـل می کنـد‪ .‬تعـداد محـدود اپیزودهـای‬ ‫«چیزهـای عجیب وغریـب» بـ ه سـرعت داسـتان‬ ‫کمـک زیـادی می کنـد و ان را جایـی بیـن یـک‬ ‫فیلـم و یک فصـل مرسـوم تلویزیونـی قـرار‬ ‫می دهـد‪ .‬ا گرچـه برخـی از منتقـدان کوتاهـی هـر‬ ‫فصـل از مجموعـه را موردانتقـاد قـرار می دهنـد؛‬ ‫امـا «بـرادران دافـر» مجموعـه ای سـاخته اند تـا‬ ‫ماننـد یـک فیلـم سـینمایی طوالنـی در قالـب‬ ‫نهـا از این کار‪،‬‬ ‫هشـت بخـش اجرا شـود‪ .‬هـدف ا ‬ ‫تا کیـد بیشـتر روی روایـت و شـخصیت و گریـز از‬ ‫عناصر بسـیار الغر سناریوست‪.‬‬ ‫ ارزش‬ ‫ِ‬ ‫ِکشـش بی ِ‬ ‫حرکـت به کاررفتـه «بـرادران دافـر» درمقایسـه با‬ ‫تهـای زمانـی اثـار مرسـوم هالیـوودی‪،‬‬ ‫محدودی ‬ ‫این اسـت که اغلـب چنیـن فیلم هایـی‬ ‫ت خـود را در یـک زمـان‬ ‫درتالش انـد تـا روایـا ‬ ‫پخـش معقـول نگه دارند‪ .‬برعکـس اما تلویزیون‬ ‫از دیرباز از مشکلی رنج می َ برد که حتی بهترین‬ ‫یکـردن مدت زمـان خـود‪،‬‬ ‫برنام ههـا بـرای طوالن ‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫بـه حجم افزایـی محتـوا متوسـل م ‬ ‫یکـه مفهوم «مجموعه کوتاه» به سـاختار‬ ‫درحال ‬ ‫سـریال «چیزهـای عجیب وغریـب» سـازگاری‬ ‫نـدارد‪ ،‬فیلم نامـه تلویزیونـی «بـرادران دافـر»‬ ‫ً‬ ‫مسـلما موفق تریـن کوشـش جهـت تلفیـق‬ ‫سـرعت یـک فیلـم عالـی بـا شـخصیت پردازی‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫غنـی در فـرم تلویزیـون تلقـی م ‬ ‫‪ .4‬تعهد همه جانبه به بسط شخصیت‬ ‫در مرکـز عاطفـی «چیزهـای عجیب وغریـب»‪،‬‬ ‫«بـرادران دافـر» تصمیـم گرفتنـد کـه اول و‬ ‫مهم ترازهمـه‪ ،‬روی مـادری تمرکـز کننـد کـه‬ ‫به دلیـل گ مشـدن فرزنـدش‪ ،‬بـه اشـفتگی‬ ‫یشـود‪ .‬ایـن تصمیـم منجـر بـه‬ ‫عاطفـی دچـار م ‬ ‫تولـد شـخصیت «جویس بایـرز» (با نقش افرینی‬ ‫تحسین برانگیز وینونا رایدر ) شد‪ .‬در فصل اول‪،‬‬ ‫بیننده سـفری کابوس واری را با «بایرز» در شـهر‬ ‫کوچـک هاوکینـز تجربـه می کنـد کـه گاهی اوقات‬ ‫احسـاس ارامـش و اضطراب را به همـراه می اورد‪.‬‬ ‫اتفاقـات فصـل اول مجموعـه بـا گره گشـایی او‬ ‫یشـود ب هطـور‬ ‫به وجـود می اینـد کـه باعـث م ‬ ‫فزاینـده ای در جامعـه خویـش منـزوی شـود‪.‬‬ ‫بـا پیشـروی قسـمت پایلـوت‪ ،‬بیننـده بـا تمـام‬ ‫یشـود‪ :‬گروهـی‬ ‫شـخصیت های قصـه اشـنا م ‬ ‫از بچ ههـا کـه بـه بـازی «سـیاه چال ها و اژدهـا»‬ ‫عالقه مندنـد؛ دختـر همسـایه ای کـه به همـراه‬ ‫بهتریـن دوسـتش‪ ،‬رقیـب و قهرمان هایـی در‬ ‫یشـان دارنـد؛ یـک غریبـه مرمـوز و نظـام‬ ‫زندگ ‬ ‫دولتی فاسـد که توسـط یک فرد بی رحم کنترل‬ ‫یشـود‪ .‬در نـگاه اول‪ ،‬دسـته بندی تصادفـی‬ ‫م ‬ ‫شـخصیت های مجموعـه مذکـور ممکـن اسـت‬ ‫ب هطـور ناپایـداری برمبنـای شـخصیت های‬ ‫کلیشـه ای فیل مهـای دهـه ‪ ۸۰‬سـاخته شـده‬ ‫باشـد؛ امـا درک این نکتـه مهـم اسـت کـه در‬ ‫وهلـه اول‪ ،‬کلیشـه ها از کجـا امده انـد و چـرا‬ ‫بـرای ایـن داسـتان ویـژه بسـیارمهم هسـتند؟‬ ‫یتـوان گفـت؛ ا کثـر افـراد در‬ ‫از یـک دیـدگاه م ‬ ‫دوران کودکـی شـیفته انجـام بازی هایـی ماننـد‬ ‫«سـوپر ماریـو» و «سـیاه چال ها و اژدهـا» بودنـد‪.‬‬ ‫ـودک «چیزهـای عجیب وغریـب»‬ ‫ان چهـار ک ِ‬ ‫درواقـع‪ ،‬بازتاب دهنـده دوران کودکی و نوجوانی‬ ‫گسـال ها هسـتند؛ وقتـی سـفری‬ ‫ا کثـر بزر ‬ ‫گسـال ها‬ ‫ماجراجویانـ ه را اغـاز می کننـد‪ ،‬بزر ‬ ‫نهـا تصـور‬ ‫به راحتـی می تواننـد خـود را جـای ا ‬ ‫کننـد‪ .‬اثربخشـی تیـم بازیگـری جـوان مجموعـه‬ ‫«چیزهـای عجیب وغریـب»‪ ،‬بیننـده را ب هیـاد‬ ‫فیل مهـای «بـا مـن بمـان»‪« ،‬ان» و «سـایه‬ ‫وحشـت» می انـدازد؛ داسـتان هایی کـه دراصـل‬ ‫یهـا و تخیلات قـوی دوران کودکـی‬ ‫بـه باز ‬ ‫گسـال نزدیـک هسـتند؛ و حتـی در‬ ‫بیننـده بزر ‬ ‫ان لحظـات کوتـاه کـه کهن الگوهـای مجموعـه‬ ‫کمـی بیش ازحـد اشـنا به نظـر می رسـند‪،‬‬ ‫بایـد به خاطـر داشـت انسـان ها به یقیـن‬ ‫کلیشـه ای ترین گونـه روی ایـن سـیاره اند‪.‬‬ ‫بیننـده در مجموعه «چیزهای عجیب وغریب»‬ ‫ادم هایـی را می بینـد کـه در زندگـی حقیقـی‪،‬‬ ‫یکـه‬ ‫یشـود؛ ادم های ‬ ‫نهـا روبـه رو م ‬ ‫روزمـره بـا ا ‬ ‫ـود بیننـده نیـز‬ ‫بـه خصوصیـت شـخصیتی خ ِ‬ ‫نزدیک انـد‪.‬‬ ‫نکتـه اموزنـده بخـش چهـارم این اسـت که‬ ‫نویسـنده‪ ،‬شـخصیت های خـود را در درجـه اول‬ ‫ماننـد افـراد واقعـی احسـاس کنـد‪ .‬ازاین منظـر‪،‬‬ ‫«چیزهـای عجیب وغریـب» بـه یـک موفقیـت‬ ‫غیرقابل انـکار دسـت یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫جمع بندی‬ ‫«بـرادران دافـر» داسـتان موفقیـت خـاص‬ ‫خویـش را بـا «چیزهـای عجیب وغریـب»‬ ‫بـرای بیننـدگان حـک کردنـد‪ .‬سـوال اصلـی‬ ‫این اسـت که یـک فیلم نامه نویـس چگونـه‬ ‫نشـیوه خلـق‬ ‫نهـا اثـری به ای ‬ ‫می توانـد ماننـد ا ‬ ‫کنـد؟ متاسـفانه‪ ،‬اولیـن درس بـه نویسـندگان‬ ‫مشـتاق این اسـت که کتابچـه راهنمایـی بـرای‬ ‫گفتـن یـک داسـتان منحصرب هفـرد وجود نـدارد؛‬ ‫به ویـژه داسـتانی کـه از ذات فرهنگـی بهـره‬ ‫یبـرد‪ .‬برخـی نویسـندگان می تواننـد داسـتانی‬ ‫م ‬ ‫شـگفت انگیز خلـق کننـد‪ ،‬برخی دیگر از شـانس‬ ‫برخوردارنـد؛ و برخـی نیـز ترکیبـی از هـر دو مـورد‬ ‫را دارنـد‪ .‬انچـه فیلم نامه نویـس از مطالعـه ایـن‬ ‫ـرایی‬ ‫مقالـه باید بیامـوزد این اسـت که داستا ‬ ‫نس ِ‬ ‫عالی می تواند نویسـنده را به نقطه اوج برسـاند‪.‬‬ ‫فیلم نامه نویـس باید ایده های خـود را در نمونه‬ ‫کارهایـش بـه کار ببـرد و از امکانـات بی پایـان‬ ‫جهت توسـعه ایده خود اسـتفاده کند‪« .‬برادران‬ ‫دافر» با تلفیق الهام و ارزوها‪ ،‬دست به بازسازی‬ ‫یسـت؛ فصـل چهارم‬ ‫تخیلات خـود زدنـد‪ .‬گفتن ‬ ‫مجموعـه «چیزهـای عجیب وغریـب» به تازگـی‬ ‫ُ‬ ‫در قالب نه قسـمت‪ ،‬از شـبکه نتفلیکس منتشر‬ ‫شـده اسـت‪.‬‬ ‫منبع‪Screen Craft :‬‬ ‫علیرضانیاکان‬ ‫نخسـتین نشسـت هم اندیشـی دبیـر سـی وپنجمین جشـنواره بین المللـی‬ ‫فیلم های کودکان ونوجوانان با فعاالن‪ ،‬سـینما گران و پیشکسـوتان سینمای‬ ‫کودک ونوجـوان در بنیـاد سـینمایی فارابی برگزار شـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومی‬ ‫بنیـاد سـینمایی فارابـی؛ سـید مهـدی جـوادی در ابتـدای این نشسـت کـه در‬ ‫سـالن زنده یاد عباس کیارسـتمی بنیاد سـینمایی فارابی برگزار شـد‪ ،‬با تشکر از‬ ‫حضور اهالی سینمای کودک گفت‪ :‬بنیاد سینمایی فارابی به صورت معمول‬ ‫متولـی برگـزاری جشـنواره فیلم هـای کودکان ونوجوانـان بـوده اسـت لـذا از ابان‬ ‫پارسـال یکـی از موضوعـات جـدی مـا در بنیـاد‪ ،‬بررسـی چگونگـی برپایـی ایـن‬ ‫جشـنواره بـود و از همـان مقطـع‪ ،‬جلسـات متعـددی در فارابـی شـکل گرفـت‬ ‫و بـا برخـی از فعـاالن این حـوزه‪ ،‬بـه همفکـری پرداختیـم‪ .‬بـه برخـی دوسـتان‬ ‫در فارابـی ماموریـت دادیـم تـا بـا بررسـی ‪ ۳۴‬دوره پیشـین بـه اسیب شناسـی و‬ ‫ارزیابـی نقـاط قـوت و ضعـف این رویـداد بپردازنـد و بـه این پرسـش مهم پاسـخ‬ ‫دهنـد کـه جشـنواره‪ ،‬چـه کمکـی بـه سـینمای کودک ونوجـوان کـرده اسـت‪.‬‬ ‫جـوادی خاطرنشـان کـرد‪ :‬واضـح اسـت کـه جشـنواره‪ ،‬در فضایـی کـه جامعـه‬ ‫به شـدت به نشـاط نیازمند است‪ ،‬فی نفسـه باعث ایجاد یک فضای پرشور در‬ ‫مخاطبان و سـینما گران می شـود‪ ،‬اما واقعیت دیگر این است که چنددرصد از‬ ‫کودکان ونوجوانـان کشـور درطـول ایـام برگـزاری جشـنواره مخاطب ان هسـتند‬ ‫و ازاین فضـا اسـتفاده می کننـد؟ ازسـویی ایـن یـک پرسـش اسـت کـه جشـنواره‬ ‫درشرایطی که حال سینمای کودک در تولید و ا کران خوب نیست‪ ،‬چه کمکی‬ ‫بـه پیشـرفت ایـن سـینما کـرده و در ارتقـای سـطح کمـی و کیفـی اثار سـینمای‬ ‫کـودک‪ ،‬به چه میـزان موثـر بـوده اسـت؟ او ادامـه داد‪ :‬از اردیبهشـت امسـال نیـز‬ ‫کارگـروه ارزیابـی و برنامه ریـزی را بـا حضـور خبـرگان این امـر تشـکیل دادیـم تـا‬ ‫به یـاری کارشناسـان خـارج از فارابـی و در کنـار مصاحبه هـای نخبگانـی انجـام‬ ‫شـده‪ ،‬صـورت دقیقـی از گذشـته‪ ،‬حـال و اینـده این جشـنواره ارائـه دهند‪.‬دبیر‬ ‫سی وپنجمین دورهجشنوارهبین المللیفیلم های کودکان ونوجواناندرادامه‬ ‫بـه لـزوم تحـول در حـوزه سـینمای کودک ونوجـوان پرداخـت و گفت‪ :‬براسـاس‬ ‫ماحصـل ارزیابـی کارشناسـان‪ ،‬ایـن جشـنواره نه تنهـا بایـد بتوانـد بـر سـینمای‬ ‫کودک ونوجـوان اثـر مثبـت بگـذارد بلکـه بایـد ایـن قـدرت را داشـته باشـد کـه‬ ‫مانـع تغییـر مـزاج سـینما گران این حـوزه ب هسـمت سـاخت اثـار ضعیـف و فاقد‬ ‫مخاطب شود‪ .‬معضلی که در گذشته و ماحصل سیاست غلط ما در فارابی و‬ ‫ً‬ ‫برخـی نهادهـای دیگـر اتفـاق افتاده اسـت‪ ،‬زمانی که صرفا برای باالبـردن تعداد‬ ‫فیلم های حاضر در جشـنواره فیلم سـاختیم و کارکرد ان فیلم ها بیش از یک‬ ‫عـدد در جشـنواره نبـوده اسـت‪ .‬دبیـر سـی وپنجمین جشـنواره بین المللـی‬ ‫فیلم هـای کودکان ونوجوانـان ادامـه داد‪ :‬مـا بایـد بااسـتفاده از نظـرات فعـاالن‬ ‫و کارشناسـان این حـوزه بـه مزیت هـا و اسـیب های برپایـی جشـنواره بپردازیـم‬ ‫چرا کـه معتقدیـم اجـرای باری به هرجهـت این رویـداد‪ ،‬هیـچ کمکـی بـه ارتقای‬ ‫جشـنواره و سـینمای کـودک نخواهـد کـرد‪ .‬او بااشـاره به اینکه نبایـد بـا طـرح‬ ‫موضوعاتـی چـون از اعتبـار افتـادن جشـنواره کـودک مانـع ایجـاد تغییـر در‬ ‫رویه هـای غلـط بـود‪ ،‬گفـت‪ :‬ارتقـا جایـگاه بین المللـی جشـنواره و وجـه جهانـی‬ ‫ً‬ ‫ان حتمـا موضـوع موردتا کیـد و مهمـی اسـت امـا مسـتلزم ان اسـت که درابتـدا‬ ‫جایگاه واقعی جشـنواره را به دوراز توهم خودسـاخته بررسـی کنیم‪ ،‬اسـتنباط‬ ‫مـن این اسـت که ا گـر قـرار باشـد جشـنواره در خدمـت ایـن سـینما باشـد‪ ،‬بایـد‬ ‫شـهامت تغییـر داشـت‪ .‬مـا بایـد برخـی روال هـا و رویه هـا را تغییـر دهیـم و ا گـر‬ ‫ایـن تصمیـم برای بنیاد سـینمایی فارابی هزینه داشـته باشـد‪ ،‬اشـکالی نـدارد‬ ‫و مـا ایـن هزینـه را بـرای احیـا و ارتقـای ایـن سـینما متقبـل می شـویم‪ .‬جـوادی‬ ‫گفـت‪ :‬مـا درحال راه انـدازی صندوق ملی حمایت از سـینمای کودک ونوجوان‬ ‫هسـتیم تـا بخـش نقدینگـی ایـن سـینما‪ ،‬تاحـدی تقویـت شـود‪ .‬احیـای‬ ‫ً‬ ‫سینمای کودک ونوجوان نیاز به نهضت ملی دارد و تحقق ان‪ ،‬صرفا کار فارابی‬ ‫نیسـت‪ .‬بایـد سـازمان صداوسـیما‪ ،‬کانـون پرورش فکـری کودکان ونوجوانـان‬ ‫و نهادهـا و ارگان هـای دیگـر نیـز پـای کار بیاینـد‪ .‬مدیرعامـل بنیـاد سـینمایی‬ ‫فارابـی بااشـاره به اینکه ایـن اولیـن نشسـت هم اندیشـی بـا فعـاالن سـینمای‬ ‫کودک ونوجـوان اسـت‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬هـدف مـا اجـرای یـک برنامـه فرمایشـی‬ ‫نیسـت و نظرات فعاالن دراین نشسـت‪ ،‬تعیین کننده اسـت‪ .‬این نشست ها در‬ ‫ً‬ ‫قالـب چنـد برنامـه و مسـتمرا بـا فعـاالن در جمع هـای محـدود ادامـه می یابـد‪.‬‬ ‫مرضیه برومند‪ ،‬وحید نیکخواه ازاد‪ ،‬سیروس حسن پور‪ ،‬علی ا کبر قاضی نظام‪،‬‬ ‫سـید جـواد هاشـمی‪ ،‬مجیـد برزگـر‪ ،‬داریـوش دالوند‪ ،‬امیرحسـین قهرایـی‪ ،‬امیر‬ ‫مشـهدی عباس‪ ،‬بابـک نبـی زاده‪ ،‬جلال چاوشـیان‪ ،‬علـی نـوری اسـکویی‪،‬‬ ‫حسـین قاسـمی جامـی‪ ،‬علـی عبدالعلـی زاده‪ ،‬رهبـر قنبـری‪ ،‬نـادره ترکمانـی‪،‬‬ ‫شـیوا درویـش‪ ،‬شـیوا کاظمـی‪ ،‬زحـل رضـوی‪ ،‬مانـی نـوری‪ ،‬داوود اطیابـی‪ ،‬فـراد‬ ‫اژدری‪ ،‬علیرضـا محمـودزاده‪ ،‬جلال فاطمـی‪ ،‬وحیـد گلسـتان‪ ،‬حمیدرضـا‬ ‫قطبـی و مهـدی جعفـری از فیلم سـازان حاضر در نخسـتین هم اندیشـی دبیر‬ ‫سـی وپنجمین جشـنواره فیلـم کودک ونوجـوان بـا فعـاالن سـینمای کـودک‬ ‫بودنـد‪ .‬دراین نشسـت کـه حـدود سه سـاعت طـول کشـید دربـاره موضوعـات‬ ‫مختلف چون شـیوه برگزاری جشـنواره سـی وپنجم‪ ،‬متمرکزبودن جشـنواره در‬ ‫یک شـهر یا میزانی این رویداد توسـط شهرسـتان های دیگر‪ ،‬زمان و چگونگی‬ ‫برپایـی جشـنواره‪ ،‬دوسـاالنه شـدن جشـنواره و ‪ ...‬تبادل نظـر شـد و درپایـان‬ ‫دبیر سـی وپنجمین رویداد به بررسـی جامع نظرات مطروحه در نشسـت اول‬ ‫پرداخـت‪ .‬نشسـت یادشـده در بنیـاد سـینمایی فارابـی بـا هدف دسـتیابی به‬ ‫بهتریـن روش برپایـی دوره سـی وپنجم به شـکل کاربـردی ادامـه خواهد یافت‪.‬‬ ‫گرامافون‬ ‫سعید جمالی‬ ‫ روایت میدیا فر ج نژاد‬ ‫«عصیان» به‬ ‫ِ‬ ‫البـوم «عصیـان»؛ تازه تریـن اثـر میدیـا فر ج نـژاد؛ و دارای ‪ 12‬قطعـه در سـبک‬ ‫کالسـیک ایرانی سـت‪ .‬فر ج نـژاد دربـاره ایـن البـوم گفـت‪« :‬عصیـان‪ ،‬نزدیـک‬ ‫بـه چهارسـال پیش شـکل گرفـت؛ اثری کـه در ادامـه البـوم طغیـان تولیـد ان‬ ‫اغـاز شـد و مـن سـعی کـردم در ان‪ ،‬روایت هـای مختلفـی از زندگـی خـودم را‬ ‫در قالـب یـک اثـر بداهـه پیش روی مخاطبان قرار دهم تا به شـکلی موزیکال‬ ‫بـا اثـر ارتبـاط برقـرار کننـد‪ .‬از ان جا کـه کشـور مـا همـواره در بردارنـده اتفاقـات‬ ‫بهـای‬ ‫زیادی سـت؛ بنابرایـن تلاش شـده تـا در شـرایط متفاوتـی ایـن قال ‬ ‫موسـیقایی ارائـه شـوند»‪ .‬از هنرمنـدان ایـن البـوم می تـوان بـه اهنگسـاز‪:‬‬ ‫میدیـا فر ج نـژاد‪ /‬نوازنـدگان‪ :‬میدیـا فر ج نـژاد‪ ،‬مصبـاح قمصـری‪ ،‬امیرحسـین‬ ‫کیان فـر‪ ،‬مهـرداد عالمـی‪ ،‬کامـران منتظـری‪ ،‬نبیـل یوسـف شـریداوی‪ ،‬میلاد‬ ‫عباسـی‪ ،‬مهرنـوش ذوالفقـاری‪ ،‬رضـا داورزنـی و داریـوش تقی پـور‪ /‬میکـس‬ ‫و مسـترینگ‪ :‬پیمـان توسـلی‪ ،‬اشـاره کـرد‪ .‬میدیـا فر ج نـژاد سـال ‪ ۱۳۶۲‬در‬ ‫خانـواده ای هنر دوسـت دیـده بـه جهـان گشـود‪ .‬از کودکی کنار مـادرش که از‬ ‫شـا گردان اسـتاد حسـن کامکار بوده اسـت‪ ،‬و پدر بزرگش که به سـاخت سـاز‬ ‫همت گماشـته بود‪ ،‬مشـق هنر کرد‪ .‬در سـنین نوجوانی به شکل خودجوش‬ ‫به مـدت چهارسـال بـا عالقـه و ذوق در خلـوت‪ ،‬تـار به دسـت گرفـت و از سـال‬ ‫‪ ۷۹‬تا ‪ ۸۱‬که موفق به ورود به دانشگاه سوره شد‪ ،‬از کالس کیوان یحیی زاده‬ ‫اسـتفاده کرد و پس از ان تحصیالت را در رشـته موسـیقی به پایان رسـاند‪ .‬او از‬ ‫محضـر اسـاتیدی همچـون عطـا اهلل جنگـوک‪ ،‬حمیـد سـکوتی‪ ،‬افشـارنیا و ‪...‬‬ ‫بهـره بـرده اسـت؛ و بـرای تکمیـل دانـش و فنـون نوازندگـی‪ ،‬ردیـف موسـیقی‬ ‫ایرانـی‪ ،‬گروه نـوازی و تلفیـق شـعر و موسـیقی نیز از محضر اسـتاد محسـن نفر‬ ‫اسـتفاده کـرد‪ .‬او از سـال ‪ ۱۳۶۸‬اغـاز بـه سـاخت و تولیـد اولین مجموعـه‬ ‫موسـیقایی خـود پرداخـت و کنسـرت های متعـددی را برگـزار کـرده اسـت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانـم مرضیـه خلیلی زحمت کـش بـا تسـلیم دو بـرگ فـرم فقـدان سـند مالکیـت کـه امضـاء شـهود را دفتـر‬ ‫اسـناد رسـمی شـماره ‪ 1‬زاهـدان بـه شـماره ‪ 1401/03/30-7718‬گواهـی کـرده‪ ،‬اعلام داشـته یک سـهم از‬ ‫‪8‬سـهم ششـدانگ پال ک ‪ 1301/2‬اصلی واقع در بخش ‪ 1‬سیسـتان که به نام مرضیه خلیلی زحمت کش‬ ‫صـادر و تسـلیم شـده‪ ،‬بـر اثـر جابجایی مفقود شـده؛ لذا مراتـب به موجب تبصره یک اصالحی مـاده ‪120‬‬ ‫ائین نامـه قانـون ثبـت ا گهـی می شـود تـا هـر کسـی نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده‬ ‫یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار ا گهـی‪ ،‬بـه ایـن اداره‬ ‫مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معامله‪ ،‬تسـلیم کنـد‪ .‬چنانچه ظرف‬ ‫مـدت مقـرر‪ ،‬اعتـراض نرسـید و یـا درصـورت اعتـراض‪ ،‬سـند مالکیـت ارائـه نشـود‪ ،‬اداره ثبـت اسـناد‪ ،‬طبق‬ ‫مقـررات بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان به متقاضی مبـادرت خواهـد کرد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/15 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪442‬‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چـون تحدیـد حـدود ششـدانگ یـک قطعـه محوطـه پلا ک ‪ 284‬فرعـی از یـک اصلـی واقـع در بخـش دو‬ ‫سیسـتان شـهر زابـل قریـه حسـن اباد مـورد تقاضـای زهـره افشـاری احـدی از ورثـه احمدعلـی افشـاری بـا‬ ‫وکالـت علیرضـا افشـاری تا کنـون بـه عمـل نیامـده اسـت‪ ،‬لـذا برحسـب تقاضـای کتبـی نامبـرده‪ ،‬تحدیـد‬ ‫حدود در روز یکشـنبه مورخ ‪ 1401/05/09‬در محل شـروع و به عمل خواهد امد‪ .‬بدینوسـیله به اطالع‬ ‫مجاورین و مسـتدعی ثبت پال ک فوق می رسـاند تا در روز تعیین شـده در محل حضور به هم رسـانند‪.‬‬ ‫درصورتیکـه مسـتدعی ثبـت پلا ک فـوق و یـا نماینـده قانونـی وی حضـور نداشـته باشـد‪ ،‬تحدیـد حـدود‬ ‫بـر طبـق اظهـار مجاوریـن‪ ،‬برابـر مـاده ‪ 15‬قانـون ثبـت بـه عمـل خواهـد امـد و اعتـراض مجاوریـن نیـز برابر‬ ‫ماده ‪ 20‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی ظرف مدت سی روز پذیرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنـا برابـر تبصـره مـاده واحـده قانونـی تعییـن تکلیـف پرونده هـای معترض ثبتی مصـوب سـال ‪،1373‬‬ ‫اعتـراض بـه تقاضـای ثبـت و تحدیـد حـدود موضـوع مـاده ‪ 16‬و ‪ 20‬قانـون ثبـت‪ ،‬می بایـد توسـط معتـرض‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تنظیـم اعتـراض به مرجع ثبتـی‪ ،‬با تقدیم دادخواسـت بـه مرجع ذیصالح‬ ‫قضائـی صـورت پذیـرد‪ .‬واخواهـی الزم از دادگاه زابـل اخـذ و بـه اداره ثبـت محـل تسـلیم و رسـید دریافـت‬ ‫دارد واال حـق او سـاقط خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/15 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪443‬‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چـون تحدیـد حـدود ششـدانگ یـک قطعـه محوطـه پلا ک ‪ 285‬فرعـی از یـک اصلـی واقـع در بخـش دو‬ ‫سیسـتان شـهر زابـل قریـه حسـن اباد مـورد تقاضـای زهـره افشـاری احـدی از ورثـه احمدعلـی افشـاری بـا‬ ‫وکالـت علیرضـا افشـاری تا کنـون بـه عمـل نیامـده اسـت‪ ،‬لـذا برحسـب تقاضـای کتبـی نامبـرده‪ ،‬تحدیـد‬ ‫حدود در روز یکشـنبه مورخ ‪ 1401/05/09‬در محل شـروع و به عمل خواهد امد‪ .‬بدینوسـیله به اطالع‬ ‫مجاورین و مسـتدعی ثبت پال ک فوق می رسـاند تا در روز تعیین شـده در محل حضور به هم رسـانند‪.‬‬ ‫درصورتیکـه مسـتدعی ثبـت پلا ک فـوق و یـا نماینـده قانونـی وی حضـور نداشـته باشـد‪ ،‬تحدیـد حـدود‬ ‫بـر طبـق اظهـار مجاوریـن‪ ،‬برابـر مـاده ‪ 15‬قانـون ثبـت بـه عمـل خواهـد امـد و اعتـراض مجاوریـن نیـز برابر‬ ‫ماده ‪ 20‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی ظرف مدت سی روز پذیرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنـا برابـر تبصـره مـاده واحـده قانونـی تعییـن تکلیـف پرونده هـای معترض ثبتی مصـوب سـال ‪،1373‬‬ ‫اعتـراض بـه تقاضـای ثبـت و تحدیـد حـدود موضـوع مـاده ‪ 16‬و ‪ 20‬قانـون ثبـت‪ ،‬می بایـد توسـط معتـرض‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تنظیـم اعتـراض به مرجع ثبتـی‪ ،‬با تقدیم دادخواسـت بـه مرجع ذیصالح‬ ‫قضائـی صـورت پذیـرد‪ .‬واخواهـی الزم از دادگاه زابـل اخـذ و بـه اداره ثبـت محـل تسـلیم و رسـید دریافـت‬ ‫دارد واال حـق او سـاقط خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/15 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪444‬‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫دربی بـی بازیگـر دارای شماره شناسـنامه ‪ 3651449556‬بـه شـرح دادخواسـت بـه کالسـه ‪ 54/1401‬از‬ ‫ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان چهارشـنبه تپا ک‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 3650816598‬در تاریـخ ‪ 1401/03/25‬در اخریـن اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود‬ ‫حیـات گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬زرینـه تپـا ک فرزنـد چهارشـنبه شـماره‬ ‫ملی ‪ 3650798085‬فرزند متوفی ‪ -2‬شمسی تپا ک فرزند چهارشنبه شماره ملی ‪ 3650798093‬فرزند‬ ‫متوفـی ‪ -3‬مهربی بـی تپـا ک فرزنـد چهارشـنبه شـماره ملـی ‪ 3650800535‬فرزنـد متوفی ‪ -4‬حـواء تپا ک‬ ‫فرزند چهارشـنبه شـماره ملی ‪ 3650800543‬فرزند متوفی ‪ -5‬دربی بی بازیگر فرزند چهارشـنبه شـماره‬ ‫ملی ‪ 3651449556‬فرزند متوفی‪ .‬اینک با انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور را در یک نوبت‬ ‫در یکـی از روزنامه هـای کثیراالنتشـار ا گهـی می کنـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد و یـا وصیتنامـه از متوفـی‬ ‫نـزد او باشـد‪ ،‬از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه به این شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهی صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫ال ل محمد بادپا‪ ،‬رئیس شورای حل اختالف شماره ‪ 2‬نگور‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫دربی بـی بازیگـر دارای شماره شناسـنامه ‪ 3651449556‬بـه شـرح دادخواسـت بـه کالسـه ‪ 52/1401‬از‬ ‫ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان مهربی بـی تپـا ک‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 3650800535‬در تاریـخ ‪ 1401/03/25‬در اخریـن اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود‬ ‫حیـات گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحومـه منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬دربی بـی بازیگـر فرزنـد چهارشـنبه‬ ‫شماره ملی ‪ 3651449556‬خواهر متوفیه ‪ -2‬حواء تپا ک فرزند چهارشنبه شماره ملی ‪3650800543‬‬ ‫فرزند متوفیه ‪ -3‬زرینه تپا ک فرزند چهارشـنبه شـماره ملی ‪ 3650798085‬خواهر متوفیه ‪ -4‬شمسـی‬ ‫تپـا ک فرزنـد چهارشـنبه شـماره ملـی ‪ 3650798093‬فرزنـد متوفیـه‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتی‬ ‫درخواسـت مزبور را در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشـار ا گهی می کند تا هر کسـی اعتراض‬ ‫دارد و یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد‪ ،‬از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه ایـن شـورا تقدیـم کند؛‬ ‫واال گواهـی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ال ل محمد بادپا‪ ،‬رئیس شورای حل اختالف شماره ‪ 2‬نگور‬ ‫چهارشنبه ‪ 15‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2539‬‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫دربی بـی بازیگـر دارای شماره شناسـنامه ‪ 3651449556‬بـه شـرح دادخواسـت بـه کالسـه ‪ 50/1401‬از‬ ‫ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان زرینـه تپـا ک بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 3650798085‬در تاریـخ ‪ 1401/03/31‬در اخریـن اقامتـگاه دائمـی خود بدرود حیات‬ ‫گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحومـه منحصر اسـت به‪ -1 :‬دربی بی بازیگر فرزند چهارشـنبه شـماره ملی‬ ‫‪ 3651449556‬خواهـر متوفیـه ‪ -2‬حـواء تپـا ک فرزنـد چهارشـنبه شـماره ملـی ‪ 3650800543‬فرزنـد‬ ‫متوفیـه‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور را در یـک نوبـت در یکـی از روزنامه هـای‬ ‫کثیراالنتشـار ا گهـی می کنـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد و یـا وصیتنامـه از متوفـی نزد او باشـد‪ ،‬از تاریخ نشـر‬ ‫ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه ایـن شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهـی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ال ل محمد بادپا‪ ،‬رئیس شورای حل اختالف شماره ‪ 2‬نگور‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫دربی بـی بازیگـر دارای شماره شناسـنامه ‪ 3651449556‬بـه شـرح دادخواسـت بـه کالسـه ‪ 51/1401‬از‬ ‫ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان حـواء تپـا ک بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 3650800543‬در تاریـخ ‪ 1401/04/01‬در اخریـن اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود حیـات‬ ‫گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحومـه منحصر اسـت به‪ -1 :‬دربی بی بازیگر فرزند چهارشـنبه شـماره ملی‬ ‫‪ 3651449556‬خواهـر متوفیـه‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور را در یـک نوبـت‬ ‫در یکـی از روزنامه هـای کثیراالنتشـار ا گهـی می کنـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد و یـا وصیتنامـه از متوفـی‬ ‫نـزد او باشـد‪ ،‬از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه به این شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهی صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫ال ل محمد بادپا‪ ،‬رئیس شورای حل اختالف شماره ‪ 2‬نگور‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز خودرو سواری پراید به رنگ سرمه ای متالیک مدل ‪ 1380‬با شماره پال ک ایران ‪711 -36‬ی‪14‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 00224292‬و شـماره شاسـی ‪ S1412280695910‬بـه مالکیـت احمدرضـا خدادادی پـور‬ ‫مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظربه اینکـه اقـای محمـد شایسـته مهر فرزنـد صفرعلـی بـا وکالت خانم نسـیم جعفرابـادی به اسـتناد دو‬ ‫بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده منظـم بـه تقاضـای کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت‬ ‫اول بـه ایـن اداره مراجعـه کـرده و مدعی سـت سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪ 3663‬فرعـی جـدا شـده‬ ‫از ‪ 478‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬شهرسـتان سـبزوار کـه متعلـق بـه وی اسـت بـه علـت نقـل مـکان مفقـود‬ ‫شـده اسـت‪ .‬بـا بررسـی دفتـر املا ک معلـوم شـد سـند مالکیـت فوق الذکـر ذیـل دفتـر الکترونیکـی امال ک‬ ‫‪ 140120306011002106‬به شماره چاپی ‪569902‬ب‪ 1400‬به نام نامبرده ثبت و سند صادر و تسلیم شده‬ ‫اسـت‪ ،‬کـه برابـر سـند ‪ 105762‬مـورخ ‪ 1391/08/16‬دفتـر ‪ 6‬سـبزوار در گـرو بانـک صادرات سـبزوار اسـت و‬ ‫دفتر امال ک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا به استناد ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت‪ ،‬مراتب یک نوبت‬ ‫ا گهـی و متذکـر می شـود هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود‬ ‫سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض کتبـی‬ ‫خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‪ ،‬بـه ایـن اداره تسـلیم کنـد‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند‬ ‫ً‬ ‫معامله رسمی‪ ،‬نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شد‪ .‬ضمنا‬ ‫برابـر نامه هـای متعدد بازداشـت اسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/15 :‬‬ ‫علی اب باریکی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سبزوار‬ ‫م الف ‪401/384‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو سـواری دنـا ‪ EF7‬مـدل ‪ 1399‬بـا شـماره موتـور ‪ 147H0522253‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAW01HE3LE228350‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 140160306006001172‬هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون‬ ‫مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقـای محمدعلـی قاسـمی دیزقندی فرزنـد علی محمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 50‬صـادره از تربت حیدریـه‬ ‫نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 262/80‬مترمربع (دویست و شصت و دو و هشتادصدم‬ ‫مترمربع) قسـمتی از پال ک ‪ 28‬فرعی از اراضی دیزقند پال ک ‪ 231‬اصلی دهسـتان اربعه واقع در خراسـان‬ ‫رضـوی بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه خریـداری از ورثـه مالـک رسـمی محمدابراهیـم‬ ‫قاسـمی دیزقندی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعیین تلکیف وضعیت ثبتـی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز از طریـق روزنامـه محلـی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر تـا درصورتـی کـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای‬ ‫اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی تـا دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را بـه اداره‬ ‫ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخذ کنند‪ .‬معتـرض باید ظرف یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‬ ‫مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محل کند و گواهی تقدیم دادخواسـت بـه اداره ثبت‬ ‫محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامات ثبـت موکول به ارائه حکم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتی‬ ‫کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نشـود یـا معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی‬ ‫محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می کنـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از‬ ‫مراجعـه متضـرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/30 :‬‬ ‫سیدامین موسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1358‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو سـواری پی‪.‬کـی بـه رنگ مشـکی مـدل ‪ 1382‬با شـماره پلا ک ایـران ‪191 -29‬د‪ 83‬و‬ ‫شماره موتور ‪ M13485680‬و شماره شاسی ‪ PSU68H2012465‬به مالکیت خیام رستمی مفقود شده‬ ‫و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫دربی بـی بازیگـر دارای شماره شناسـنامه ‪ 3651449556‬بـه شـرح دادخواسـت بـه کالسـه ‪ 53/1401‬از‬ ‫ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان شمسـی تپـا ک به‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 3650798093‬در تاریـخ ‪ 1401/03/29‬در اخریـن اقامتـگاه دائمـی خود بدرود حیات‬ ‫گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحومـه منحصر اسـت به‪ -1 :‬دربی بی بازیگر فرزند چهارشـنبه شـماره ملی‬ ‫‪ 3651449556‬خواهـر متوفیـه ‪ -2‬حـواء تپـا ک فرزنـد چهارشـنبه شـماره ملـی ‪ 3650800543‬فرزنـد‬ ‫متوفیـه ‪ -3‬زرینـه تپـا ک فرزنـد چهارشـنبه شـماره ملـی ‪ 3650798085‬خواهـر متوفیـه‪ .‬اینـک بـا انجـام‬ ‫تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور را در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشـار ا گهی می کند‬ ‫تا هر کسـی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد‪ ،‬از تاریخ نشـر ا گهی ظرف یک ماه به این‬ ‫شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهـی صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫ال ل محمد بادپا‪ ،‬رئیس شورای حل اختالف شماره ‪ 2‬نگور‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/10-140160318011002144‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای ایـرج شـیرزاری فرزنـد عبـاس بـه شماره شناسـنامه ‪ 574‬صـادره از‬ ‫تهران در ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر اعیان احداثی به مسـاحت ‪ 676/09‬مترمربع پال ک‬ ‫‪ 270‬فرعـی از ‪ 48‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 63‬فرعـی از ‪ 48‬اصلـی واقـع در قریـه پاسـگه‬ ‫بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق بانـو نانـا پوراسماعیلی پاسـکی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک ثبتـی ‪ 1/47/6049‬واقـع در بخـش دو‬ ‫ثبتـی شـاهرود در دفتـر ‪ 75‬صفحـه ‪ 416‬ذیـل ثبـت ‪ 10864‬بـه نـام اقـای‬ ‫سـیدجالل میرهاشـمی صادر و تسـلیم شـده است‪ .‬سـپس نامبرده برابر‬ ‫استشـهادیه المثنـی اعلام مفقودیـت سـند مالکیـت به علـت جابجایی‬ ‫را نمـوده اسـت و درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی را نمـوده‪ .‬لـذا‬ ‫برابـر تبصـره ‪ 1‬مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک بـار در یکـی از‬ ‫یشـود تـا هـر کـس نسـبت بـه صـدور‬ ‫روزنام ههـای کثیراالنتشـار ا گهـی م ‬ ‫سـند مالکیـت اعتـراض دارد و یـا سـند مالکیـت در دسـت وی اسـت و یـا‬ ‫مدعی انجام معامله ای اسـت‪ ،‬مراتب را حدا کثر ظرف مدت ‪ 10‬روز پس‬ ‫ً‬ ‫از انتشـار ا گهـی کتبـا بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک شـاهرود اعلام کنـد‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت پـس از انقضـای مهلـت قانونـی اعتـراض‪ ،‬سـند مالکیـت‬ ‫المثنـی وفـق مقـررات صـادر خواهـد شـد‪ .‬شـماره چاپـی سـند ‪183917‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/15 :‬‬ ‫حمیدرضا حسـین پور‪ ،‬سرپرسـت‬ ‫شناسـه ا گهی ‪1346669‬‬ ‫ثبـت اسـناد و املا ک شـاهرود‪ ،‬از طرف رضـا طالع زاری‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160301060001144‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم‬ ‫لیلا شـایان فر فرزنـد محمدتقـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 0410498815‬صـادره از‬ ‫ورامیـن در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در ان بـه مسـاحت‬ ‫‪ 150/25‬مترمربـع از پلا ک شـماره ‪ 807‬فرعـی از ‪ 7‬اصلـی واقـع در کاظم ابـاد‬ ‫بخـش حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن خریـداری از علی اصغـر شـیرکوند محـرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی‬ ‫اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/15 :‬‬ ‫محمود داودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ورامین‬ ‫م الف ‪156‬ث‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای عبدالملـک ریکـی وکیـل مالـک اسـحق سـپاهی طبـق وکالتنامـه ‪-101271‬‬ ‫‪ 1400/01/10‬دفتـر اسـناد رسـمی زاهـدان و تفویـض وکالـت ‪1400/11/07-103211‬‬ ‫دفتر اسـناد رسـمی ‪ 11‬زاهدان به اسـتناد دو برگ استشـهاد محلی که به امضای‬ ‫شـهود و بـه گواهـی دفتـر اسـناد رسـمی شـماره ‪ 42‬زاهـدان رسـیده مدعی سـت‬ ‫کـه سـند مالکیـت ششـدانگ یکبـاب منـزل پلا ک ‪ 16532‬اصلی واقـع در بخش‬ ‫یـک بلوچسـتان شـهر زاهـدان‪ ،‬شـهر زاهـدان‪ ،‬بلـوار جام جم‪ ،‬بن بسـت جام جم‬ ‫‪ 17‬مـورد ثبـت دفتـر املا ک الکترونیکـی ‪ 139920322001012707‬بـه شـماره‬ ‫چاپی ‪611122‬ج‪ 98‬به علت اسباب کشـی مفقود شـده درخواسـت صدور سـند‬ ‫مالکیـت المثنـی نمـوده‪ .‬لـذا مراتـب بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامـه‬ ‫ثبت‪ ،‬در یک نوبت ا گهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت‬ ‫نزد خود‪ ،‬یا انجام معامله نسـبت به ملک مرقوم اسـت‪ ،‬از تاریخ نشـر این ا گهی‬ ‫ظـرف ‪ 10‬روز‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ضمیمـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه‪،‬‬ ‫بـه ایـن اداره اعلام و رسـید دریافـت کنـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد‪ .‬واال پـس از‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و نرسـیدن واخواهـی و یـا درصـورت اعتـراض‪ ،‬اصـل سـند‬ ‫ارائه نشـود‪ ،‬نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫حسـینعلی مالیی‪ ،‬رئیس ثبت اسـناد و امال ک زاهدان‪ ،‬از‬ ‫م الف ‪341‬‬ ‫طرف عباسعلی ا کبری‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160308001000618‬مـورخ ‪ 1401/02/18‬هیـات اول‪ /‬دوم‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضی اقای محمد صحرائی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه ‪ 3‬صادره از‬ ‫بیرجند در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 121/64‬مترمربع قسمتی از‬ ‫پال ک ‪ 1396‬اصلی واقع در خراسـان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از‬ ‫محل مالکیت صغری پسـندیده فرد محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/15 :‬‬ ‫حسـین براتـی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1337027‬‬ ‫بیرجند‬ ‫رایگان‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور‬ ‫سـند مالکیت متقاضی به شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی‬ ‫بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پس از انقضای مدت مذکور‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/15 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/407‬‬ ‫مترمربـع از پلا ک شـماره ‪ 12‬اصلـی واقـع در اراضـی قلعه حسـن بخـش چهـار حـوزه ثبـت گـرگان طبـق‬ ‫رای صـادره حکایـت از انتقـال از مالـک رسـمی بـه متقاضـی دارد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتب در‬ ‫دو نوبـت بـه فاصلـه پانـزده روز ا گهـی می شـود‪ .‬ازایـن رو اشـخاصی کـه نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫متقاضی اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫را با ذکر شـماره پرونده‪ ،‬به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض بـه مرجـع ثبتـی‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع ذیصلاح قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/30 :‬‬ ‫غالمرضا قاسمی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک منطقه یک گرگان‬ ‫م الف ‪12307‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160317005000612‬مورخـه ‪ 1401/02/26‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان‬ ‫رامهرمـز تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی خانـم اعظـم داودی فرزنـد علی محمـد دارای کـد‬ ‫ملـی ‪ 1841563161‬بـه شناسـنامه ‪ 246‬صـادره از ایـذه نسـبت بـه ششـدانگ اعیانـی یکبـاب خانـه‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 116/15‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 1168‬اصلـی واقـع در بخـش یـک رامهرمـز بـه ادرس‬ ‫رامهرمـز خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی حمدالـه طهماسـبی زاده تاییـد شـد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم و گواهـی مشـعر بـر دعـوی را بـه ایـن اداره‬ ‫ارائـه کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد و برابـر مـاده ‪ 3‬قانـون مذکـور صـدور سـند مالکیـت مانع مراجعـه متضرر به‬ ‫مراجـع قضائـی نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/01 :‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/168‬‬ ‫ا گهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر بـا مـاده ‪ 3‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 140160312001001658‬و ‪ 140160312001001661‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض کالسـه ‪ 1400114412480000098‬و ‪ 14011114412480000099‬تقاضـای ‪ -1‬اقـای زیـداهلل قرائی‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 64‬و کـد ملـی ‪ 2269343387‬صـادره از علی ابـاد فرزنـد یوسـف در سـه دانگ‬ ‫مشـاع اعیانـی یکبـاب سـاختمان بـا انضمـام چهـل و هفـت سـهم مشـاع از چهـل و هشـت سـهم‬ ‫ششـدانگ عرصه که مابقی سـهام ان وقف اسـت؛ ‪ -2‬اقای سـیدمحمد حسـینی به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 661‬و کـد ملـی ‪ 4590709627‬صـادره از شـاهرود فرزنـد سـیدباقر در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ‬ ‫اعیانـی یکبـاب سـاختمان بـه انضمـام چهـل و هفـت سـهم مشـاع از چهـل و هشـت سـهم ششـدانگ‬ ‫عرصـه کـه مابقـی سـهام ان وقـف اسـت‪ ،‬بـه مسـاحت کل عرصـه ‪ 118/90‬مترمربـع از پلا ک ‪ 125‬اصلـی‬ ‫واقـع در اراضـی تاریکـی بخـش دو حـوزه ثبـت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسـمی‬ ‫علیرضـا رنجبـر بـه متقاضیـان دارد‪ .‬لـذا بـه منظور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله پانـزده روز‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬ازاین رو اشـخاصی که نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـا ذکـر شـماره پرونـده‪ ،‬بـه‬ ‫ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه مرجـع ثبتی‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مرجـع ذیصلاح قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/30 :‬‬ ‫غالمرضا قاسمی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک منطقه یک گرگان‬ ‫م الف ‪12300‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو سـواری پرایـد ‪ 111‬بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1393‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪327 -34‬ن‪ 11‬و شماره موتور ‪ 5272695‬و شماره شاسی ‪ NAS431100E5808955‬به مالکیت بردیا‬ ‫یوسـفی فرزنـد حبیب الـه بـا کـد ملـی ‪ 1850618437‬مفقـود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند خـودرو سـواری لیفـان ‪ X50‬هاچ بـک بـه رنـگ مشـکی متالیـک مـدل ‪ 1395‬با شـماره پلا ک ایران‬ ‫‪398 -34‬ط‪ 19‬و شـماره موتـور ‪ LF479Q2B‬و شـماره شاسـی ‪ 102088‬بـه مالکیـت حکمـت باقرنیـا بـا‬ ‫شـماره ملـی ‪ 5999900719‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانی و سـند مالکیت (شناسـنامه سـبز) خودرو سـواری اریو به رنگ سـفید روغنی مدل ‪1397‬‬ ‫بـا شـماره پلا ک ایـران ‪935 -29‬ل‪ 34‬و شـماره موتـور ‪ TNN4G16A-H0074596‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAS321200J4914364‬بـه مالکیـت سـاالر خالصـی مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/08-140160316002000710‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک اسلام ابادغرب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای حجت الـه شـیخی فرزنـد علـی بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 3330377070‬صادره از اسلام ابادغرب در یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪129/31‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 2640‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در اسلام ابادغرب‪ ،‬روبـروی مسـجد صاحـب زمان(عـج)‬ ‫خریـداری برابـر مبایعه نامـه عـادی از بهـزاد حسـینی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪،‬‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/29 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1/67‬الف‬ ‫ا گهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر بـا مـاده ‪ 3‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060312001012867‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارص‬ ‫کالسـه ‪ 1399114412480000092‬تقاضـای اقـای قربـان اذری بـه شماره شناسـنامه ‪ 12342‬و کـد ملـی‬ ‫‪ 2248543573‬صـادره ازکردکـو فرزنـد ال ل محمـد در ششـدانگ اعیانی یکباب سـاختمان به انضمام‬ ‫پنج دانـگ مشـاع از ششـدانگ عرصـه کـه مابقـی سـهام ان وقـف اسـت بـه مسـاحت ‪ 79/34‬مترمربـع‬ ‫از پلا ک شـماره ‪ 118‬اصلـی واقـع در اراضـی سـعداباد بخـش دو حـوزه ثبـت گـرگان‪ ،‬طبـق رای صـادره‬ ‫حکایـت از انتقـال از مالـک رسـمی اقـای شـعبان سـعدابادی بـه متقاضـی دارد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه پانـزده روز ا گهی می شـود‪ .‬ازاین رو اشـخاصی که نسـبت به صدور‬ ‫سـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـا ذکـر شـماره پرونـده‪ ،‬بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه مرجـع ثبتـی‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مرجـع ذیصالح قضائـی تقدیم کنند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/30 :‬‬ ‫غالمرضا قاسمی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک منطقه یک گرگان‬ ‫م الف ‪12313‬‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ایین نامـه اجرایـی قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۰۳۶۹‬تاریـخ ‪ 1401/02/24‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان اق قلا‬ ‫پرونـده کالسـه ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۲۴۶‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارص متقاضـی اقـای طاهـر ربانـی‬ ‫فرزنـد محمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 297‬کـد ملـی ‪ ۴۹۷۹۷۲۶۴۷۱‬صـادره از اق قلا در ششـدانگ یـک‬ ‫قطعه زمین با بنای احداثی به مسـاحت ‪ ۱۱۴/۶۹‬مترمربع‪ ،‬در قسـمتی از باقیمانده ششـدانگ پال ک‬ ‫شـماره ‪ ۵۱۵۵‬فرعـی از ‪ ۱‬اصلـی واقـع در اراضـی قریـه اق قلا بخـش ‪ ۷‬حـوزه ثبتـی ملک شهرسـتان اق قال‬ ‫از سـهمی محمدامیـن ربانـی تاییـد شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/31 :‬‬ ‫محمد فندرسکی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک اق قال‬ ‫م الف ‪۱۲۳۳۱‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/28-140160318011002981‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای غالمرضـا صفاجوملک سـری فرزنـد غالمعلـی بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 450‬صـادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر خانـه و محوطـه بـه مسـاحت‬ ‫‪ 345/03‬مترمربـع پلا ک ‪ 275‬فرعـی از ‪ 32‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 17‬و ‪ 24‬متصـل بهـم‬ ‫فرعی از ‪ 32‬اصلی واقع در قریه ملکسـر بخش ‪ 25‬گیالن خریداری از نسـق غالمعلی صفاجوملکسـری‬ ‫محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/01 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/355‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/26-140160318011001498‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم زهـرا بینای چیرانـی فرزنـد شـعبانعلی بـه شماره شناسـنامه ‪1564‬‬ ‫صادره از فومن در ششـدانگ یکباب خانه و محوطه به مسـاحت ‪ 428/99‬مترمربع پال ک ‪ 156‬فرعی‬ ‫از ‪ 11‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 20‬و ‪ 24‬متصـل بهـم فرعـی از ‪ 11‬اصلـی واقـع در قریـه راجیـر‬ ‫بخـش ‪ 25‬گیلان خریـداری از نسـق علـی نویـری محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪2‬‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/01 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/356‬‬ ‫ا گهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر بـا مـاده ‪ 3‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060312001012841‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارص کالسـه‬ ‫‪ 1399114412001001565‬تقاضـای اقـای عزیـزاهلل نصیری شـیراباد بـه شماره شناسـنامه ‪ 72‬و کـد ملـی‬ ‫‪ 2269350901‬صـادره از علی ابـاد فرزنـد ذبیـح اهلل در ششـدانگ اعیانـی یکبـاب سـاختمان بـه انضمـام‬ ‫‪131‬سـهم مشـاع از ‪144‬سـهم ششـدانگ عرصه که مابقی سـهام ان وقف اسـت به مسـاحت ‪234/23‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز و سـند کمپانـی کامیونـت ون زامیـاد بـه رنـگ ابـی روغنـی مـدل ‪ 1398‬بـا شـماره پلا ک ایران‬ ‫‪115 -29‬هـ‪ 14‬و شماره موتور ‪ Z24794857Z‬و شماره شاسی ‪ NAZPL140BK0529896‬مفقود شده‬ ‫ً‬ ‫و اعتبار ندارد‪ .‬ضمنا سـند سـبز به نام اقای سـعداله بشـجیر اسـت‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد صبـا بـه رنـگ سـفید مـدل‬ ‫‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪183 -24‬ل‪ 31‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 2922363‬و شماره شاسی ‪ S1412288226714‬به مالکیت‬ ‫حلیمـه نقیبـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫رامهرمز‬ ‫مفقودی مدرک تحصیلی (نوبت دوم)‬ ‫مدرک موقت فار غ التحصیلی اینجانب مینا جعفری فرزند مصطفی به شماره شناسنامه‬ ‫‪ ۷۱۳۱‬صـادره از ارا ک در مقطـع کارشناسـی ارشـد رشـته مهندسـی معمـاری صـادره از‬ ‫واحـد دانشـگاهی ازاد ارا ک در تاریـخ ‪ ۱۴۰۱/03/25‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪ .‬لذا‬ ‫یشـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد ارا ک بـه نشـانی‬ ‫از یابنـده تقاضـا م ‬ ‫میدان امام خمینی(ره)‪ ،‬بلوار امام خمینی(ره)‪ ،‬شهرک دانشگاهی دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫ارا ک‪ ،‬صنـدوق پسـتی ‪ ،۳۸۱۳۵/567‬اداره فـار غ التحصیلان ارسـال فرمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۱/04/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۱/04/01 :‬‬ ‫ارا ک‬ ‫مفقودی‬ ‫کمـدادی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد ‪ 132‬بـه رنـگ نو ‬ ‫متالیـک مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪582 -36‬ق‪ 71‬و‬ ‫شـماره موتور ‪ 3461958‬و شـماره شاسـی ‪S1422289158293‬‬ ‫بـه مالکیـت کاظـم بقایی ترشـیز مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪648‬‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چـون تحدیـد حـدود ششـدانگ مزرعـه و قنـات رحیم ابـاد پلا ک ‪ 3177‬اصلـی واقـع در‬ ‫ً‬ ‫بخـش یـک بلوچسـتان کـه قنـات ان فعلا دارای هشـت حلقـه چـاه اسـت‪ ،‬مبـدا ان در‬ ‫تپه های شمال شیله منشعبه از رودخانه خرنه و مظهرش در تپه های جنوب رود خرنه‬ ‫واقـع شـده‪ ،‬واقـع در بخـش یـک بلوچسـتان شـهر زاهـدان‪ ،‬نزدیـک میـدان طیـاره مـورد‬ ‫تقاضـای علیرضـا عابدینـی فرزنـد محمد احدی از مالکین مشـاعی (بـه موجب وکالتنامه‬ ‫شـماره ‪ 110523‬مـورخ ‪ 1396/06/25‬دفترخانـه ‪ 9‬زاهـدان) تا کنـون بـه عمـل نیامـده‪ ،‬لذا‬ ‫برحسـب درخواسـت کتبـی نامبـرده ‪ ،‬تحدید حـدود در روز شـنبه مـورخ ‪ 1401/05/08‬در‬ ‫محـل شـروع و بـه عمـل خواهـد امـد‪ .‬بدینوسـیله بـه اطلاع مجاوریـن و مسـتدعی ثبـت‬ ‫می رسـاند در تاریـخ تعییـن شـده در محـل‪ ،‬حضـور بهـم رسـانند‪ .‬درصـورت عـدم حضـور‬ ‫مسـتدعی ثبـت و یـا نماینـده قانونـی وی‪ ،‬تحدیـد حـدود بـر طبـق مـاده ‪ 15‬قانـون ثبت با‬ ‫حـدود تعییـن شـده از طـرف مجاوریـن بـه عمل خواهد امـد و اعتـراض مجاورین نیز برابر‬ ‫ماده ‪ 20‬قانون ثبت‪ ،‬از تاریخ تنظیم صورتمجلس‪ ،‬ظرف مدت سـی روز پذیرفته خواهد‬ ‫ً‬ ‫شـد‪ .‬ضمنـا برابـر تبصـره دو مـاده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی‪،‬‬ ‫مصـوب سـال ‪ ،1373‬اعتـراض بـه تقاضـای ثبـت و تحدیـد حـدود (موضـوع مـواد ‪ 16‬و ‪20‬‬ ‫قانـون ثبـت) می بایـد توسـط معتـرض ظـرف مـدت یـک مـاه (سـی روز ) از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض بـه مرجـع ثبتـی‪ ،‬بـا تقدیـم دادخواسـت به مرجع ذیصلاح قضائی صـورت پذیرد‬ ‫و معتـرض می بایسـتی گواهـی الزم را از دادگاه اخـذ و بـه اداره ثبـت محـل تسـلیم و رسـید‬ ‫دریافـت دارنـد واال حـق او سـاقط خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/15 :‬‬ ‫حسینعلی مالیی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان زاهدان‪،‬‬ ‫م الف ‪340‬‬ ‫از طرف سیدحمیدرضا نظامی‬ ‫مفقودی‬ ‫کارنامـه تا کسـیرانی اینجانـب حسـین بخشـی ارزنق بـه‬ ‫کـد ملـی ‪ 6029129031‬بـا شـماره گواهینامـه رانندگـی‬ ‫‪ 9200067586‬و شـماره پروانـه ‪ 6029129031‬مفقـود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شهرری‬ ‫هر‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫هدو‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ هها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫دوشنبه ‪ 6‬تیر ‪ 27/1401‬ذوالقعده ‪ 27 /1443‬ژوئن ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 404‬تومان‬ ‫امیر جدیدی؛‬ ‫امیر جدید نسل جوان سینما‬ ‫ِ‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫‪w w w. m a gl a nd. i r‬‬ ‫‪w w w.s a r a f r a z a nne w s . i r‬‬ ‫‪sarafra za n 94 @ g mail.c o m‬‬ صفحه 4 ‫ا گهی ‪5‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 15‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2539‬‬ ‫با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران صورت گرفت؛‬ ‫کلنگ ساختمان جدید‬ ‫دادسرای شهرستان ری به زمین زده شد‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫مراسـم کلنگ زنـی پـروژه احـداث سـاختمان جدیـد‬ ‫دادسـرای شهرستان ری با حضور القاصی مهر (رئیس کل‬ ‫دادگستری استان تهران)‪ ،‬حمید زمانی (معاون استاندار‬ ‫تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری)‪ ،‬قاسمی نژاد (رئیس‬ ‫دادگسـتری)‪ ،‬غالمرضـا نوفرسـتی (دادسـتان عمومـی‬ ‫و انقلاب شهرسـتان ری)‪ ،‬حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫ابراهیمـی (امام جمعـه موقـت شـهرری)‪ ،‬رضـوی (شـهردار‬ ‫منطقه ‪ ،)۲۰‬فرمانده انتظامی شهرستان ری‪ ،‬بخشداران‬ ‫تابعه‪ ،‬سـایر مسئولین اسـتانی و شهرستانی و خبرنگاران‬ ‫در محـل احـداث پـروژه برگـزار شـد‪ .‬رئیـس کل دادگسـتری‬ ‫استان تهران گفت‪« :‬ایجاد ساختمان جدید در دستورکار‬ ‫قـرار گرفـت و امیدواریـم بـا کمـک و پشـتیبانی مسـئوالن‬ ‫شهرسـتان‪ ،‬در بازه زمانی دو سـاله به بهره برداری برسـد»‪.‬‬ ‫علی القاصی مهر در مراسـم ائین کلنگ زنی پروژه احداث‬ ‫سـاختمان جدیـد دادسـرای شهرسـتان ری در جمـع‬ ‫خبرنگاران گفت‪« :‬پیرو بازدید ریاست محترم قوه قضائیه‬ ‫از دادسـرا و دادگسـتری شـهرری‪ ،‬وضعیـت سـاختمان‬ ‫فعلی ازنظر فضای فیزیکی نامناسـب‪ ،‬دیده شـد که برای‬ ‫پاسـخگویی به مراجعان‪ ،‬در تنگنا قرار دارند»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«ریاسـت قـوه قضائیـه بـرای رفـاه حـال مـردم‪ ،‬تسـهیل کار‬ ‫مراجعـان و ایجـاد دادگسـتری درخـور در ایـن شهرسـتان‪،‬‬ ‫دسـتور داد کـه سـاخت سـاختمان جدیـد‪ ،‬در دسـتورکار‬ ‫قـرار گیـرد»‪ .‬رئیـس کل دادگسـتری اسـتان تهـران بیـان‬ ‫داشـت‪« :‬در پـی تعاملات صورت گرفتـه بـا فرمانـداری‬ ‫ویـژه شهرسـتان ری‪ ،‬شـهرداری منطقـه ‪ 20‬و امام جمعـه‬ ‫شـهرری‪ ،‬مجوز احداث سـاختمان دادگسـتری در زمینی‬ ‫بـه مسـاحت پنج هزار مترمربـع و با زیربنای حـدود ‪ 11‬هزار‬ ‫مترمربـع صـادر و نقشـه ان طراحـی و امـروز کلنگ زنـی‬ ‫شـد»‪ .‬القاصی مهـر گفـت‪« :‬ایـن سـاختمان در هشـت‬ ‫یشـده‬ ‫طبقـه بـرای ‪ 50‬شـعبه دادگاه و دادسـرا پیش بین ‬ ‫کـه بااعتبـار بال غبـر ‪ 134‬میلیاردتومـان‪ ،‬کـه ‪ 30‬درصـد‬ ‫از ان تـا امـروز تامیـن شـده و مابقـی از محـل اعتبـارات‬ ‫یشـده‪ ،‬بـه اتمـام خواهـد رسـید‬ ‫بودجـه ‪ 1400‬پیش بین ‬ ‫و امیدواریـم بـا کمـک و پشـتیبانی مسـئوالن شهرسـتان‬ ‫در بـازه زمانـی دو سـاله بـه بهر هبـرداری برسـد»‪ .‬رئیـس کل‬ ‫دادگسـتری اسـتان تهـران بااشـاره به حجـم زیـاد ورودی‬ ‫پروند ههـای قضائـی در ری‪ ،‬به دلیـل جمعیـت ثابـت‬ ‫یهـا و‬ ‫و متحـرک قابل توجـه گفـت‪« :‬کاهـش ناهنجار ‬ ‫مشـکالت اجتماعـی منجـر بـه کاهـش ورودی پروند ههـا‬ ‫یشـود»‪ .‬وی اظهـار داشـت‪« :‬شهرسـتان ری از شـرایط‬ ‫م ‬ ‫و وضعیـت خاصـی برخـوردار اسـت و به عنـوان یکـی از‬ ‫شهرسـتان های بـزرگ تهـران‪ ،‬دارای یک میلیـون نفـر‬ ‫جمعیـت ثابـت و جمعیـت قابل توجهـی متحـرک اسـت‬ ‫که به تبع ان شـاهد مسـایل و مشـکالتی در حوزه قضائی‪،‬‬ ‫امنیتـی و انتظامی هسـتیم که حجـم زیـاد ورودی پرونده‬ ‫را در پـی دارد»‪ .‬رئیـس کل دادگسـتری اسـتان تهـران در‬ ‫ادامه سـخنان خود افزود‪« :‬سـطح اسـیب های اجتماعی‬ ‫و مشـکالت را باید با اقدامات پیشـگیرانه و انجام وظایف‬ ‫به موقـع دسـتگاه های دخیـل در جامعـه‪ ،‬سـامان دهیم؛‬ ‫لذا کلنگ زدن برای مرجع قضائی به منظور تسـهیل امور‬ ‫مـردم و تامیـن محیـط مناسـب بـرای دادخواهـی مـردم و‬ ‫یسـت‪ .‬امـا بایـد بدانیـم‬ ‫رفـاه حـال مراجعـان‪ ،‬امـری قانون ‬ ‫توسـعه و افزایـش دادگسـتری تشـکیالت قضائـی ممکـن‬ ‫اسـت حا کـی از افزایـش امـار پروند ههـا و جرائـم باشـد؛ لذا‬ ‫امیدواریـم بااین وجود‪ ،‬شـاهد کاهش نـزاع در میان مردم‬ ‫باشـیم»‪ .‬القاصی مهر در پایان سـخنان خود گفت‪« :‬یکی‬ ‫از لـوازم دادرسـی عادالنـه و منصفانـه‪ ،‬اختصـاص محیـط‬ ‫یسـت‪ .‬امـا درحال حاضـر‬ ‫در شـان مـردم در دادگستر ‬ ‫وضعیـت مناسـبی در دادگسـتری ری حا کـم نیسـت و‬ ‫ریاسـت قـوه در بازدیـد از ایـن مـکان‪ ،‬دسـتور سـاماندهی‬ ‫یهـای الزم صورت‬ ‫ایـن سـاختمان را صـادر کـرد که پیگیر ‬ ‫گرفـت و امـروز شـاهد ایـن اتفـاق خـوب و قابل توجـه‬ ‫هسـتیم»‪.‬‬ ‫دادسـتان عمومـی انقلاب اسلامی شهرسـتان ری در‬ ‫حاشـیه مراسـم کلنگ زنـی سـاختمان جدیـد دادسـرا‬ ‫گفـت‪« :‬سـاختمان فعلـی دادسـرای عمومـی و انقلاب‬ ‫شهرسـتان ری قبـل از احیـای دادسـراها‪ ،‬محـل اسـتقرار‬ ‫یک شعبه دادگاه انقالب بوده است»‪ .‬غالمرضا نوفرستی‬ ‫اظهار داشـت‪« :‬با افتتاح دادسـراها در سـال ‪ ۱۳۸۲‬از این‬ ‫سـاختمان بـرای اسـتقرار دادسـرای عمومـی و انقلاب‬ ‫اسـتفاده شـد‪ .‬درحال حاضـر ‪ ۱۸‬شـعبه تحقیـق شـامل‬ ‫هفت شعبه بازپرسی و ‪ ۱۱‬شعبه دادیاری و نیز پنج شعبه‬ ‫اجـرای احـکام و اتـاق واحدهـای سـتادی دادسـرا‪ ،‬در این‬ ‫یسـت؛‬ ‫سـاختمان‪ ،‬کـه بـرای ایـن تعـداد از شـعب نا کاف ‬ ‫مسـتقر اسـت»‪ .‬دادسـتان عمومـی انقلاب اسلامی‬ ‫شهرستان ری بیان داشت‪« :‬به علت کمبود فضای کافی‬ ‫در ساختمان فعلی‪ ،‬در برخی شعب بازپرسی و دادیاری‪،‬‬ ‫قاضـی شـعبه و دو نفـر کادر دفتـری‪ ،‬در یـک اتـاق حـدود‬ ‫ُ‬ ‫نـه متـری مسـتقر هسـتند کـه ایـن وضعیـت نـه در شـان‬ ‫همکاران محترم ماست و نه در شان مردم عزیز و شریف‬ ‫شهرسـتان»‪ .‬وی بابیان اینکـه در سـفر اخیـر ریاسـت‬ ‫محترم قوه قضائیه و بازدید ایشان از دادسرا و دادگستری‬ ‫شهرسـتان ری بیـان داشـت‪« :‬شـرایط نامناسـب فضـای‬ ‫اداری دادسـرا‪ ،‬موردتوجـه و عنایـت معظ ملـه قـرار گرفت و‬ ‫دسـتور رفـع مشـکل را صـادر فرمـود‪ .‬بحمـداهلل با پیگیری‬ ‫الزم و دسـتور ا کید ریاسـت محترم کل دادگسـتری استان‬ ‫و همراهـی مدیـران محتـرم شهرسـتان‪ ،‬به خصـوص‬ ‫فرماندار و شـهردار محترم منطقه ‪ ،۲۰‬شـرایط برای شـروع‬ ‫عملیـات عمرانـی ایـن سـاختمان و احـداث ان فراهـم‬ ‫شـد»‪ .‬دادسـتان عمومی و انقالب اسالمی شهرستان ری‬ ‫گفـت‪« :‬سـاختمان جدیـد دادسـرا در زمینـی به مسـاحت‬ ‫حـدود ‪ ۵۰۰۰‬مترمربـع در خیابـان شـهید رجایـی مقابـل‬ ‫ً‬ ‫بیمارسـتان هفت تیـر اسـت‪ .‬ایـن سـاختمان مجموعـا در‬ ‫هشـت طبقه شـامل دوطبقه منفی و شش طبقه مثبت‬ ‫بـا زیربنـای ده هـزار و ‪ ۷۵۰‬مترمربـع احـداث خواهد شـد»‪.‬‬ ‫وی در پایـان افـزود‪« :‬ایجـاد حـدود ‪ ۴۷‬شـعبه در ایـن‬ ‫ً‬ ‫یشـده اسـت کـه قطعـا احـداث ایـن‬ ‫سـاختمان پیش بین ‬ ‫سـاختمان‪ ،‬شـرایط را برای خدمات رسـانی قضائی بهتر و‬ ‫مناسب تر به عموم شهروندان عزیز شهرستان ری فراهم‬ ‫خواهـد کـرد»‪.‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫پروژه ترمیم نوار حفاری و لکه گیری اسفالت معابر سطح شهر حسن اباد‬ ‫شهرداری حسن اباد‪ ،‬درنظردارد به استناد مجوز شماره ‪ 104/254‬مورخه ‪ 1401/04/06‬شورای محترم اسالمی شهر حسن اباد‬ ‫و ردیـف بودجـه ‪ 40201001‬مصـوب سـال ‪ ،1401‬پـروژه ترمیـم نـوار حفاری و لکه گیری اسـفالت معابر سـطح شـهر حسـن اباد را‬ ‫از طریـق مناقصـه عمومـی‪ ،‬وا گـذار کنـد‪ .‬لـذا از کلیـه پیمانـکاران و شـرکت های صالحیـت دار و حائـز شـرایط‪ ،‬کـه امادگـی انجـام‬ ‫پـروژه را دارنـد دعـوت بـه عمـل می ایـد درصـورت تمایـل از مورخـه ‪ 1401/04/23‬لغایـت ‪ 1401/05/01‬جهـت دریافـت اسـناد و از‬ ‫تاریخ ‪ 1401/05/02‬لغایت ‪ 1401/05/11‬جهت بارگذاری اسـناد و سـایر مدارک موردنیاز به سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫(سـامانه سـتاد‪ ،‬شـهرداری حسـن اباد) مراجعه و اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضوع مناقصه‪ :‬پروژه ترمیم نوار حفاری و لکه گیری اسفالت معابر سطح شهر حسن اباد‬ ‫‪ -2‬اعتبـار مصـوب‪ :‬بـه مبلـغ ‪ 15/000/000/000‬ریـال معـادل یـک میلیـارد و پانصـد میلیون تومـان بـا احتسـاب کلیـه کسـورات‬ ‫قانونـی و ‪ 9‬درصـد مالیـات بـر ارزش افـزوده‬ ‫* درصورت ارائه گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده توسـط پیمانکار و دارا بودن مهلت اعتبار ان‪ ،‬مبلغ ‪ 9‬درصد مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده‪ ،‬از اعتبار ان کسر و به صورت جدا گانه به پیمانکار پرداخت می شود‪.‬‬ ‫‪ -3‬مدت انجام پروژه‪ /5 :‬پنج ماه‬ ‫‪ -4‬محل انجام پروژه‪ :‬معابر و خیابان های سطح شهر حسن اباد‬ ‫‪ -5‬تضمیـن شـرکت در مناقصـه‪ :‬ارائـه ضمانتنامـه بانکـی یـا واریـز وجـه نقـد جهـت شـرکت در مناقصـه بـه مبلـغ ‪750/000/000‬‬ ‫ریـال‪ ،‬معـادل هفتـاد و پنـج میلیون تومـان اسـت‪ .‬همچنیـن شـماره حسـاب شـهرداری جهـت واریـز نقـد بـه حسـاب شـماره‬ ‫‪ 3100002734007‬نـزد بانـک ملـی‪ ،‬کـد ‪ 818‬شـعبه حسـن اباد‪ ،‬بـه نـام شـهرداری حسـن اباد اسـت و درصـورت عـدم پرداخـت ‪5‬‬ ‫درصـد شـرکت در مناقصـه‪ ،‬پیشـنهاد قیمـت ان بازگشـایی نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫‪ -6‬رتبه موردنیاز جهت شرکت در مناقصه‪ :‬رتبه ‪ /5‬پنج راه و باند‬ ‫‪ -7‬نشـانی کارفرمـا (دسـتگاه نظـارت)‪ :‬اسـتان تهـران‪ ،‬شهرسـتان ری‪ ،‬شـهر حسـن اباد فشـافویه‪ ،‬بلـوار امـام خمینـی(ره)‪،‬‬ ‫سـاختمان شـهرداری حسـن اباد فشـافویه‪ ،‬واحـد عمـران شـهرداری‬ ‫‪ -8‬هزینه تهیه اسناد و نحوه دریافت ان از سامانه‪ ،‬بر عهده پیمانکار است‪.‬‬ ‫‪ -9‬محل دریافت اسناد مناقصه‪ :‬سامانه تدارکات الکترونیک دولت (شهرداری حسن اباد فشافویه)‬ ‫‪ -10‬ارائـه بـرگ تاییـد صالحیـت ایمنـی در هنـگام عقـد قـرارداد از اداره تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی (‪ )H-S-E‬توسـط پیمانـکار‬ ‫الزامی سـت‪.‬‬ ‫‪ -11‬پرداخت کلیه کسورات قانونی شامل بیمه‪ ،‬مالیات و غیره بر عهده پیمانکار است‪.‬‬ ‫‪ -12‬دارا بودن شناسه ملی‪ ،‬کد اقتصادی و گواهی عضویت مالیات بر ارزش افزوده برای شرکت در مناقصه الزامی ست‪.‬‬ ‫‪ -13‬دارا بودن شرایط احراز از نظر توان کار‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬ماشین االت مربوطه و کادر فنی در رابطه با موضوع مناقصه الزامی ست‪.‬‬ ‫‪ -14‬در راسـتای مـاده ‪ 18‬ائین نامـه مالـی شـهرداری ها‪ ،‬شـهرداری مجـاز بـه افزایـش و یا کاهش مبلـغ قرارداد تا سـقف ‪ 25‬درصد‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ -15‬هیچگونه تعدیل احاد بها یا نرخ ارز و افزایش قیمت‪ ،‬مشمول این قرارداد نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -16‬تاریخ اعتبار و ظرفیت کاری گواهی صالحیت پیمانکاران از طریق سایت ‪ sajar.mporg.ir‬نیز کنترل می شود و می بایست‬ ‫در زمان بارگذاری اسناد توسط پیمانکار در سامانه‪ ،‬دارای تاریخ اعتبار الزم باشد‪.‬‬ ‫‪ -17‬شناسه ملی شهرداری حسن اباد ‪ 14000158451‬و کد اقتصادی ‪ 411393555977‬است‪.‬‬ ‫‪ -18‬شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -19‬سایر شرایط در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫‪ -20‬جلسه بررسی و بازگشایی پیشنهادات واصله‪ :‬راس ساعت ‪ 13:00‬روز چهارشنبه مورخه ‪ 1401/05/12‬در محل دفتر‬ ‫شـهرداری برگزار می شـود و حضور شـرکت کنندگان در جلسه مناقصه فوق بالمانع است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/15 :‬‬ ‫م الف ‪220‬‬ ‫شیرزاد یعقوبی؛ شهردار حسن اباد‬ ‫ا گهی مزایده عمومی شهرداری باقرشهر‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـهرداری باقرشـهر درنظـر دارد اجـاره یکسـاله اسـتفاده از فضـای تبلیغاتـی پـل عابر‬ ‫پیـاده واقـع در بلـوار غدیـر‪ ،‬روبـروی خیابـان طالقانـی و خیابـان کاشـانی (بـه شـرح‬ ‫ذیـل) را از طریـق مزایـده عمومـی بـه شـرکت های واجـد شـرایط بـه صـورت اجـاره وا گـذار‬ ‫کنـد‪ .‬لـذا از متقاضیـان دعـوت می شـود پـس از انتشـار ا گهـی دوم‪ ،‬جهـت دریافـت‬ ‫اسـناد مزایـده بـه امـور مالـی شـهرداری باقرشـهر واقـع در شـهرری‪ ،‬جـاده قدیـم تهـران‪ -‬قـم مراجعـه یـا بـا شـماره‬ ‫تلفـن ‪ 55203710‬داخلـی ‪ 325‬تمـاس حاصـل فرماینـد‪.‬‬ ‫ شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه ا گهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده است‪.‬‬‫مهلت قبول پیشنهادها‪ :‬حدا کثر تا ساعت ‪ 12‬روز پنجشنبه مورخ ‪1401/05/06‬‬ ‫زمان و محل بازگشایی پیشنهادات‪ :‬روز شنبه مورخ ‪ 1401/05/08‬در کمیسیون عالی معامالت شهرداری‬ ‫هزینه خرید اسناد‪ :‬به مبلغ ‪ 1/500/000‬ریال‬ ‫ردیف‬ ‫جانماییتابلو‬ ‫قیمت کارشناسی به صورت ماهیانه (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫محور اصلی جاده قدیم قم‪ -‬جنوب به شمال روبروی خیابان طالقانی‬ ‫‪350.0000.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫محور اصلی جاده قدیم قم‪ -‬شمال به جنوب روبروی خیابان طالقانی‬ ‫‪325.000.000‬‬ ‫م الف ‪221‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/22 :‬‬ ‫محسن قضاتلو؛ شهردار باقرشهر‬ ‫فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫رایگان‬ ‫عملیات رفت و روب و نگاه داشت فضای سبز‬ ‫در روستای اسالم اباد سیمان تهران‬ ‫دهیاری اسالم اباد سیمان تهران درنظردارد فراخوان تجدید مناقصه عملیات رفت و روب و نگاه داشت فضای سبز در روستای‬ ‫اسالم اباد سیمان تهران به شماره سیستمی ‪ 2001090769000002‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کند‪ .‬کلیه‬ ‫تهـا‪ ،‬از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی‬ ‫مراحـل برگـزاری فراخـوان‪ ،‬از دریافـت و تحویـل اسـناد فراخـوان تـا بازگشـایی پا ک ‬ ‫دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد‪ .‬متقاضیـان شـرکت در فراخـوان درصورت عدم عضویت در سـامانه‪،‬‬ ‫تنـام و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکی (به صورت برخط) بـرای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سـازمانی اقدام‬ ‫نسـبت بـه ثب ‬ ‫الزم را بـه عمـل اورند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار فراخوان‪ :‬مورخه ‪1401/04/15‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد فراخوان‪ :‬تا مورخه ‪1401/04/20‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهادات‪ :‬تا مورخه ‪1401/04/30‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬در مورخه ‪1401/05/01‬‬ ‫نـوع و مبلـغ تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار‪ :‬مبلـغ ‪ 1/200/000/000‬ریـال بـه صـورت ضمانتنامـه بانکـی معتبـر یـا واریـز مبلـغ‬ ‫بـه حسـاب ‪ 56602213960337/19‬نـزد پسـت بانـک بـه نـام دهیـاری اسلام اباد سـیمان تهـران؛ مناقصه گـران می بایسـت ضمـن‬ ‫ارائـه ضمانتنامـه در سـایت سـامانه سـتاد‪ ،‬نسـبت بـه ارسـال فیزیکـی اصـل ضمانتنامـه تـا تاریـخ ‪ 1401/04/30‬بـه ادرس دسـتگاه‬ ‫مناقص هگـزار اقـدام کننـد‪.‬‬ ‫اطالعـات تمـاس و ادرس دسـتگاه مناقص هگـزار‪ :‬شـهرری‪ ،‬روسـتای اسلام اباد سـیمان تهـران‪ ،‬خیابـان شـهید رسـتگار‪ ،‬کوچـه‬ ‫مخابـرات‪ ،‬پلا ک ‪ ،6‬سـاختمان شـورا و دهیـاری‪ -‬تلفـن تمـاس‪021335337200-02133534800 :‬‬ ‫م الف ‪222‬‬ ‫شورا و دهیاری اسالم اباد سیمان تهران‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫بهره برداری از فناوری نسل ‪4‬سایت همراه اول‬ ‫روستای خواجه لر‬ ‫بـا حضـور عبدالجلال ایـری؛‬ ‫نماینـده مـردم غـرب اسـتان در‬ ‫مجلـس‪ ،‬عبدالغفـور غـراوی؛‬ ‫فرمانـدار شهرسـتان ترکمـن و‬ ‫دکتـر شـهمرادی‪ ،‬فنـاوری نسـل‪4‬‬ ‫سـایت همـراه اول روسـتای‬ ‫خواج هلـر افتتـاح شـد‪ .‬دکتـر‬ ‫غالمعلـی شـهمرادی در مراسـم بهر هبـرداری فنـاوری سـایت نسـل‪ 4‬همـراه‬ ‫اول روسـتای خواج هلـر از توابـع شهرسـتان بنـدر ترکمـن بااشـاره به اقدامـات‬ ‫توسـعه ای انجا مشـده در حـوزه مخابـرات افـزود‪ :‬سـرمایه گذاری ها بـا هـدف‬ ‫جلـب رضایتمنـدی مـردم اسـت و جـا دارد از حمایـت نماینـدگان مـردم در‬ ‫مجلـس و فرمانـداران بیش ازپیـش بهره منـد شـویم کـه موجـب خواهـد شـد‬ ‫رونـد توسـعه بهبـود و سـرعت اجـرای ان افزایـش یابـد‪ .‬عبدالغفـور غـراوی؛‬ ‫فرماندار شهرستان ترکمن بااشاره به اینکه در عرصه جهانی و موقعیت فعلی‪،‬‬ ‫یهـا و ارتباطـات انسـانی و تجـاری وابسـته بـه مخابـرات‬ ‫اسـتفاده از تکنولوژ ‬ ‫و تلفن همـراه شـده افـزود‪ :‬بـا گسـترش ارتباطـات به ویـژه در فضـای مجـازی‪،‬‬ ‫ارتباطـات سـیار و مخابـرات از اهمیـت بیشـتری برخـوردار شـده اسـت‪ .‬وی‬ ‫گفـت‪ :‬درجهـت رفـع موانـع تلاش خواهیـم کـرد و خواسـتار ایـن هسـتیم نـگاه‬ ‫ویـژه ای بـه شهرسـتان بنـدر ترکمـن شـود و امیدواریـم درخصـوص پوشـش‬ ‫حدا کثـری تلفن همـراه و تامیـن خدمـات و سـرویس های اینترنـت پرسـرعت‬ ‫یهـای موثـر انجـام شـود‪ .‬دکتـر عبدالجلال ایـری‬ ‫همـراه اقدامـات و برنامه ریز ‬ ‫شهـای مخابرات که جهت توسـعه ارتباطات سـیار برنامه ها‬ ‫بـا قدردانـی از تال ‬ ‫و اقدامـات خوبـی انجـام داده اسـت افـزود‪ :‬توسـعه زمانـی تحقق خواهد یافت‬ ‫کـه زیرسـاخت های ارتباطاتـی فراهـم و بسترسـازی الزم صـورت گیـرد‪ .‬نماینـده‬ ‫شهـای صورت گرفتـه را مناسـب دانسـت و‬ ‫مـردم غـرب اسـتان در مجلـس‪ ،‬تال ‬ ‫گفـت‪ :‬نیـاز اسـت مشـکالت در نقـاط مـرزی و روسـتایی بررسـی و درجهـت رفع‬ ‫یهـای‬ ‫نهـا اقدامـات دارای اولویـت انجـام شـود‪ .‬وی افـزود‪ :‬اثرگـذاری فناور ‬ ‫ا ‬ ‫مخابراتی بر توسعه استان بر کسی پوشیده نیست و امیدواریم بشود با تامین‬ ‫زیرسـاخت های مناسـب پیشـرفت اسـتان را بیش ازپیـش شـاهد شـویم‪.‬‬ ‫جامعه ایثارگری؛‬ ‫بهترین الگوی استقامت در برابر مشکالت‬ ‫مدیرکل بنیاد شـهید و امور ایثارگران گلسـتان گفت‪ :‬جامعه ایثارگری بهترین‬ ‫الگ وهـای صبـر و اسـتقامت در برابـر مشـکالت هسـتند و اقتـدار ایـران اسلامی‬ ‫مدیون این قشر معزز است‪ .‬اسرافیل وزیری در دیدار چهره به چهره با جامعه‬ ‫ایثارگری استان گفت‪ :‬شهدا جان خود را در راه حفظ امنیت و سالمت جامعه‬ ‫اسلامی و اعتلای اسلام و نظـام اسلامی فـدا کردنـد تا امروز امنیـت در جامعه‬ ‫ما برقرار باشد‪ .‬وی بابیان اینکه عزت و اقتدار ایران اسالمی مدیون خون پاک‬ ‫شـهدا و ایثارگران اسـت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬قدردانی و سـپاس از خانواده های شـاهد‬ ‫و ایثارگر را وظیفه ذاتی و یک رسالت مهم می دانیم و لذا باتمام وجود قدردان‬ ‫صبـر و ایثـار ایـن قشـر معزز هسـتیم‪ .‬وزیری خاطرنشـان کـرد‪ :‬جوانـان مومن و‬ ‫متعهـد بـا الگوگرفتـن از یـادگاران دوران دفـاع مقـدس درجهـت اعتلای ایـران‬ ‫اسالمی با همت و تالش مضاعف خود توانسته اند در تمامی زمینه ها کشور را‬ ‫در جایگاه ممتازی در منطقه و جهان قرار دهند‪ .‬مدیرکل بنیاد شهید و امور‬ ‫ایثارگران گلستان گفت‪ :‬جامعه ایثارگری بهترین الگوهای صبر و استقامت در‬ ‫برابر مشـکالت هسـتند و اقتدار ایران اسلامی مدیون این قشـر معزز است‪.‬‬ ‫وزیر نفت خبر داد؛‬ ‫عملیاتی شدن مجتمع پتروشیمی استان‬ ‫وزیـر نفـت اعلام کـرد که با افزود هشـدن‬ ‫سهامدارانجدید‪،‬مجتمعپتروشیمی‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫گلسـتان بـه زودی عملیاتـی م ‬ ‫جـواد اوجـی افـزود‪ :‬ایـن مجتمـع کـه‬ ‫بخـش اعظـم سـهام داران ان مـردم‬ ‫بودنـد‪ ،‬مشـکالت بسـیاری را طـی‬ ‫چندسـال اخیر از سـر گذرانـده اسـت‪.‬‬ ‫نحـال از‬ ‫کارگروهـی تشـکیل شـده تـا تخصصـی کار را پیگیـری کنیـم‪ .‬درعی ‬ ‫گهـا و شـرکت های توانمنـد پتروشـیمی بـرای سـرمایه گذاری دعـوت‬ ‫هلدین ‬ ‫کردیـم‪ .‬وی اضافـه کـرد‪ :‬از شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی و شـرکت هلدینـگ‬ ‫جفـارس سـرمایه گذاری در این پتروشـیمی و سـهامداری ان را درخواسـت‬ ‫خلی ‬ ‫داشتیم که خوشبختانه موافقت شد‪ .‬وزیر نفت تا کید کرد‪ :‬مطالعه اقتصادی‬ ‫گهـای بـزرگ‪،‬‬ ‫نطـرح انجـام شـده و باتوج هبـه سهام دار شـدن هلدین ‬ ‫ای ‬ ‫به یقین به زودی عملیات اجرایی اغاز و تحول خوبی در منطقه ایجاد خواهد‬ ‫شـد‪ .‬اوجـی گفـت‪ :‬وزارت نفـت بنـا دارد هرچ هسـریع تر ایـن مجتمـع‪ ،‬عملیاتی‬ ‫و تعیین تکلیـف شـود‪ .‬پتروشـیمی گلسـتان با بیـش از ‪ ۹۰‬هزار سـهامدار پـس از‬ ‫‪۱ ۶‬سـال فقـط ‪ ۲۰‬درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد‪ .‬بـا ورود روسـای قـوای قضائیه‬ ‫یهـای ملـی و اسـتانی‪ ،‬هیئت مدیـره ایـن‬ ‫و مجریـه بـه این موضـوع و پیگیر ‬ ‫مجتمع خلعیت و قوی ترین و معتبرترین هلدینگ های فعال در پتروشیمی‬ ‫کشـور بـا بیـش از ‪ ۲۲‬هزارمیلیاردتومـان سـرمایه گذاری‪ ،‬جایگزیـن شـد‪.‬‬ ‫کشف بیش از ‪ 401‬میلیاردریال کاالی قاچاق در گلستان‬ ‫فرمانـده انتظامـی گلسـتان گفـت‪ :‬درراسـتای اجـرای اولیـن طـرح مبـارزه بـا‬ ‫قاچاق و احتکار گندم‪ ،‬کلزا و انواع کاالهای حساس و استراتژیک و موردنیاز‬ ‫مردم (از ‪ 5‬تا ‪ ۳۱‬خرداد) ‪ ۴۰۱‬میلیارد و ‪ ۵۹۸‬میلیون ریال کاال در استان کشف‬ ‫نطـرح ‪ ۲۶‬روزه‬ ‫شـد‪ .‬سـردار محمدسـعید فاضل دادگـر اظهـار داشـت‪ :‬درای ‬ ‫‪۸۳‬هـزار و ‪ ۳۲۸‬کیلوگـرم انـواع ایـن کاالهـا از انبـار محتکـران‬ ‫دومیلیـون و ‪ ۲‬‬ ‫فشـده شـامل‬ ‫کشـف و ضبـط شـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬ایـن کاالهـای قاچـاق کش ‬ ‫دومیلیـون و ‪ ۴۳۵‬هزارکیلوگـرم گنـدم‪ ۲۰۰۰ ،‬کیلوگـرم کلـزا‪ ۱۴۰۵۰۰ ،‬کیلوگـرم جو‪،‬‬ ‫‪ ۱۹۸۲۷۰‬کیلوگرم برنج‪ ۳۰۰۰ ،‬کیلوگرم قند‪ ۲۵۱۰۰ ،‬کیلوگرم شکر و ‪ ۴۳۲۰‬کیلوگرم‬ ‫یسـت‪ .‬فاضل دادگـر اضافـه کـرد‪ :‬همچنیـن ‪ ۱۰۵۸‬کیلوگـرم‬ ‫رب گوجه فرنگ ‬ ‫روغن خورا کی‪ ۱۲۰۰ ،‬کیلوگرم ارد‪ ۳۱۶۸ ،‬کیلوگرم پودر شـوینده و ‪ ۱۰۲۲‬کیلوگرم‬ ‫ما کارونی نیز دراین طرح کشف و ضبط گردید‪ .‬در پایان اجرای این طرح ‪۱۷‬‬ ‫محتکـر دسـتگیر و بـه دسـتگاه قضائـی معرفی شـدند‪.‬‬ ‫شرکت گاز استان؛ میزبان مصاحبه ارتقای مدرک تحصیلی‬ ‫کارکنان گلستان‪ ،‬مازندران و منطقه ‪ 9‬عملیات انتقال گاز‬ ‫رئیـس منابـع انسـانی شـرکت گاز گلسـتان گفـت‪ :‬به منظـور برگـزاری فراینـد‬ ‫انجـام مصاحبـه ارتقـای مـدرک تحصیلـی‪ ،‬ایـن شـرکت میزبـان شـرکت گاز‬ ‫اسـتان گلسـتان متصدیـان مصاحب هشـونده شـرکت های گاز اسـتان های‬ ‫گلسـتان‪ ،‬مازنـدران و همچنیـن منطقـه ‪ 9‬عملیـات انتقـال گاز بـود‪ .‬علیرضـا‬ ‫گروسـی تصریـح کـرد‪ :‬فراینـد امـوزش و تعلیـم از پیدایـش انسـان بـر زمیـن‬ ‫اغـاز شـده و به عقیـده برخـی تعلیم وتربیـت ازنظـر قدمـت‪ ،‬دومیـن پیشـینه‬ ‫انسـان ها بـوده‪ .‬وی بااشـاره به اینکه امـوزش امـروزه یکـی از پایه های اساسـی‬ ‫پیشـرفت و توسـعه جوامـع شـده و اهمیـت روزافزونـی پیـدا کـرده افـزود‪:‬‬ ‫بهـا و تحقیقـات زیـادی درزمینـه اهـداف‬ ‫این موضـوع باعـث شـده کـه کتا ‬ ‫محتـوا و نحـوه بهینـه پیاد هسـازی مسـائل اموزشـی تالیـف و تدویـن شـود‪.‬‬ ‫گروسـی از اموزش به عنوان فرایند تسـهیل یادگیری یا کسـب دانش‪ ،‬مهارت‪،‬‬ ‫ارزش‪ ،‬اخلاق‪ ،‬اعتقـادات و عادت هـا یـاد نمـود و ادامـه داد‪ :‬افرادی کـه بـا‬ ‫یشـوند درصورتی که ارتقای تحصیلـی در دوره‬ ‫مـدرک تحصیلـی اسـتخدام م ‬ ‫خدمـت داشـته باشـند‪ ،‬ایـن مـدارک باالتـر زمین ههـای تقویت‪ ،‬افزایش سـود‬ ‫و بهـره وری شـرکت و دانـش شـخصی و ارتقـای نظـام اداری در حـوزه سـرمایه‬ ‫انسـانی ب هشـمار مـی رود‪ .‬رئیـس منابـع انسـانی شـرکت گاز گلسـتان اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬در چندسـال اخیر اتفاقات مثبتی دراین بخش ثبت شـده و سـطح‬ ‫ً‬ ‫یکـه عمدتـا سـطح‬ ‫تحصیلات کارمنـدان از رشـد خوبـی همـراه بـود به طور ‬ ‫تحصیلات کارکنـان در مقاطـع کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد اسـت‪ .‬وی‬ ‫ضمـن تشـکر از تیـم مصاحبه کننـده امـوزش و تجهیـز نیروی انسـانی شـرکت‬ ‫نشـرکت‬ ‫ملـی گاز بـه افـراد بـا داشـتن پتانسـیل های قـوی و ارزشـمند درای ‬ ‫اشاره کرد و علت داشتن همکار باتجربه علمی و فنی را نتیجه پیاده سازی‪،‬‬ ‫نگهـداری و بهبـود مدیریـت شایسـتگی و توسـعه کارکنـان دانسـت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫چهارشنبه ‪ 15‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2539‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫دیدار شهردار باقرشهر با سه قلوهای باقرشهری‬ ‫توسط شرکت گاز کردستان در سه ماهه اول ‪ 1401‬محقق شد؛‬ ‫گازدارشدن ‪ 71‬واحد تولیدی و صنعتی‬ ‫ِ‬ ‫مصوبه شورای اقتصاد‬ ‫ارش مرادی‬ ‫بیسـت وچهارمین جلسـه کارگروه گازرسـانی‬ ‫بـه واحدهـای تولیـدی و صنعتـی مصوبـه‬ ‫شـورای اقتصـاد اسـتان کردسـتان بـا حضـور‬ ‫مهنـدس احمـد فعل هگـری؛ مدیرعامـل‬ ‫شـرکت گاز کردسـتان و اعضـای کارگـروه‬ ‫در سـالن جلسـات ایـن شـرکت برگـزار شـد‪.‬‬ ‫فعل هگـری رونـق صنعـت را نشـانه توسـعه‬ ‫هـر اسـتان ذکـر کـرد و اظهار داشـت‪ :‬توسـعه‬ ‫بخش صنعت محرک اصلی رشـد‪ ،‬موفقیت‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫و نـواوری کشـورها محسـوب م ‬ ‫این بخـش عالو هبـر ایجـاد ارزش افـزوده‬ ‫شهـای اقتصـاد منجـر به‬ ‫بیـش از سـایر بخ ‬ ‫ایجـاد اشـتغال خواهـد شـد‪ .‬ارزش افـزوده‪،‬‬ ‫اشـتغال زایی‪ ،‬تحریک نواوری و پاسخگویی‬ ‫بـه نیازهـای مصرف کننـدگان عوامـل‬ ‫کلیـدی رشـد اقتصـادی بلندمـدت و پایـدار‬ ‫هسـتند‪ .‬وی بااشـاره به اینکه ‪ ۱۶۹۸‬واحـد‬ ‫صنعتـی اسـتان مشـمول قانـون مصوبـه‬ ‫شـورای اقتصـاد شـدند‪ ،‬افـزود‪ :‬این تعـداد‬ ‫واحـد سـاالنه مصرف کننـده ‪ 50‬میلیون لیتـر‬ ‫فراورد ههـای نفتـی بودنـد کـه بـا برنامه ریزی‬ ‫مـدون‪ ،‬تمـام صنایـع پرمصـرف تـا پایـان‬ ‫سـال ‪ 1402‬بـه شـبکه سراسـری گاز طبیعـی‬ ‫یشـوند‪ .‬فعل هگـری بـه تعـداد‬ ‫وصـل م ‬ ‫صنایـع گازدار شـده مصوبـه شـورای اقتصاد‬ ‫تـا پایـان خردادمـاه اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫تا کنـون ‪ 1018‬واحـد تولیـدی و صنعتـی‬ ‫مصوبـه شـورای اقتصـاد گازدار شـده اند‬ ‫کـه بـا تحت پوشـش قرارگرفتـن این تعـداد‬ ‫صنایـع سـاالنه در مصـرف ‪ 44‬میلیون لیتـر‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫سـوخت های مایـع صرفه جویـی م ‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان کردسـتان‬ ‫افـزود‪ :‬امسـال برنامه ریـزی بـرای گازرسـانی‬ ‫بـه ‪ 150‬واحـد تولیـدی و صنعتـی صـورت‬ ‫گرفتـه کـه بـرای تمـام پروژ ههـا گازرسـانی بـه‬ ‫واحدهـای صنعتـی پیمانـکار انتخـاب یـا‬ ‫مراحـل قانونـی طـی شـده اسـت‪ .‬فعل هگـری‬ ‫یـاداور شـد‪ :‬در سـال گذشـته و بـا تمـام‬ ‫تهـا ناشـی از شـیوع ویـروس‬ ‫محدودی ‬ ‫لهـای بهداشـتی‬ ‫کرونـا و بـا رعایـت پروتک ‬ ‫و بـا تلاش کارکنـان و پیمانـکاران اجرایـی‬ ‫تـا پایـان اسـفندماه تعـداد ‪ 277‬واحـد‬ ‫صنعتـی بـا حجـم جایگزینی چهارمیلیـون و‬ ‫‪ 100‬هزارلیتـر مصـرف سـوخت مایـع در سـال‬ ‫گازدار شـدند‪ .‬ایـن مقـام مسـئول یـاداور‬ ‫شـد‪ :‬بـا گازرسـانی بـه ‪ 1018‬واحـد تولیـدی‬ ‫و صنعتـی ‪ 88‬درصـد حجـم جایگزینـی گاز‬ ‫طبیعـی ب هجـای سـوخت های مایـع انجـام‬ ‫گرفتـه کـه در ‪ 1401‬بـا گازرسـانی بـه اهـداف‬ ‫یشـده این حجـم جایگزینـی‬ ‫پیش بین ‬ ‫بـه ‪ 92‬درصـد افزایـش خواهـد یافـت‪ .‬وی‬ ‫بهره منـدی واحدهـای تولیـدی و صنعتـی‬ ‫از انـرژی مطمئـن و دردسـترس را موجـب‬ ‫افزایـش تولیـد دانش بنیـان و اشـتغال زایی‬ ‫دائـم ذکـر کـرد و گفـت‪ :‬بـا پروژه هایـی کـه‬ ‫در بخـش گازرسـانی بـه واحدهـای صنعتـی‬ ‫فعـال اسـت تـا پایـان سـال جـاری تعـداد‬ ‫دیگـری از واحدهـای صنعتـی بـه چرخـه‬ ‫مصرف کننـدگان گاز طبیعـی می پیوندنـد‬ ‫یشـود سـطح رفـاه و‬ ‫و این امـر موجـب م ‬ ‫اسـایش و کارافرینـی در کردسـتان بـه سـطح‬ ‫مناسـبی ارتقـاء یابـد‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز‬ ‫اسـتان درپایان ضمن اشـاره به گازدار شـده‬ ‫‪ 71‬واحـد تولیـدی و صنعتـی در سـال جاری‬ ‫گفـت‪ :‬بخـش صنعـت در تجـارت‪ ،‬تحقیـق و‬ ‫توسـعه و بهـره وری سـهم قابل توجهـی دارد‬ ‫مکـردن‬ ‫و ایـن شـرکت قصـد دارد بـا فراه ‬ ‫شـرایط و بسـتر مناسـب تامیـن انـرژی راه‬ ‫رشـد و توسـعه اسـتان سـرافراز کردسـتان را‬ ‫همـوار سـازد‪ .‬در ادامـه این جلسـه برهـان‬ ‫فهـری؛ رئیـس گازرسـانی بـه صنایـع شـرکت‬ ‫گاز اسـتان کردسـتان ضمـن ارائـه گـزارش از‬ ‫اقدامات انجام گرفته و تشـریح اهداف سـال‬ ‫جـاری‪ ،‬چالـش و موانـع اصلـی گازرسـانی بـه‬ ‫صنایـع را معـارض ذکـر و از اعضـای کارگـروه‬ ‫درخواسـت کـرد در حل این مشـکل شـرکت‬ ‫گاز استان کردستان را یاری نمایند‪ .‬درپایان‬ ‫نیـز نظرات و پیشـنهاد های اعضـای کارگروه‬ ‫موردنقـد و بررسـی قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه مشاورین امالک اراک‪:‬‬ ‫ادامـه داد‪ :‬گران فروشـی توسـط این افـراد صـورت می گیـرد امـا‬ ‫مشـاور املا ک بایـد جریمـه را پرداخـت کنـد کـه ایـن درسـت‬ ‫نیسـت‪ .‬دراین راسـتا مشـاورین املا ک درحال تهیـه طومـاری‬ ‫یسـت و‬ ‫یهـا جـای دیگر ‬ ‫هسـتند کـه اعلام کننـد ریشـه گران ‬ ‫درحال ضربـه زدن بـه ایـن صنـف اسـت‪ .‬عسـگری بابیان اینکه‬ ‫به طورمیانگیـن حـدود ‪ ۴۵‬درصـد مـردم ارا ک مسـتاجر‬ ‫هسـتند‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬در سـال های ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬شـهرهایی مثـل‬ ‫مهاجـران و امیرکبیـر واحدهـای خالـی زیـادی داشـتند امـا‬ ‫نشـهرها نیـز افزایـش پیـدا کـرده‪.‬‬ ‫درحال حاضـر اجاره بهـا درای ‬ ‫تهـا نیـز افزایـش‬ ‫درحال حاضـر تمـام واحدهـا پـر شـده و قیم ‬ ‫یشـد‬ ‫داشـته اسـت‪ .‬وی بیـان کـرد‪ :‬ای کاش سیاسـتی اجـرا م ‬ ‫ً‬ ‫یهـای مسـکن مجـددا راه انـدازی شـوند و حمایـت‬ ‫کـه تعاون ‬ ‫نهـا صـورت گیـرد تـا بتواننـد واحدهـای متـراژ کمتـر از‬ ‫الزم از ا ‬ ‫‪ ۱۰۰‬متـر بسـازند‪ .‬واحـد بـزرگ و ال کچـری خالی ازسـکنه زیـادی‬ ‫وجـود دارد امـا واحدهـای کمتـر از ‪ ۱۰۰‬متـر کـه مناسـب بـرای‬ ‫سـکونت قشر متوسـط و ضعیف جامعه باشـند‪ ،‬وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬کارگـروه مسـکن در یـک شـهر بایـد بـا‬ ‫حضور افراد خبره و باتجربه و ارگان های ذی ربط تشکیل شود‬ ‫تـا دربـاره مسـکن تصمیم گیـری کننـد‪ .‬نبایـد یکسـری کارگـروه‬ ‫نحـوزه‬ ‫در ادارات ب هصـورت حزبـی تشـکیل شـود چرا کـه درای ‬ ‫تاثیـر نخواهـد داشـت‪ .‬تصمیمی کـه امروز برای مسـکن گرفته‬ ‫یشـود چهارسـال زمـان نیـاز دارد تـا تاثیرگـذار شـود‪ .‬وی‬ ‫م ‬ ‫هماهنگـی عرضه وتقاضـا را عامـل رفـع مشـکالت دانسـت و‬ ‫گفت‪ :‬در هشت سال گذشته هیچ اتفاقی در حوزه مسکن رخ‬ ‫نـداده و همـه در حـد شـعار باقی مانده‪ .‬دولت هیچ تصمیمی‬ ‫بـرای مسـکن نگرفتـه و تصمیـم فعلـی دولـت جدیـد نیـز در‬ ‫چهارسال اینده تاثیر خود را نشان می دهد لذا الزم است ابتدا‬ ‫با تزریق مسـکن حباب مسـکن شکسـته شـود تا شرایط کمی‬ ‫مناسب و عادی شود‪ .‬عسگری تا کید کرد‪ :‬ا گر مشاور امال کی‬ ‫ً‬ ‫واقعـا تخلـف داشـته باشـد مـردم می تواننـد ازطریـق سـایت‬ ‫اتحادیـه یـا تماس بـا شـماره ‪ ۳۳۴۲۰۱۶۰‬تمـاس حاصل کنند‪.‬‬ ‫جوادی در دیدار با اعضای شورای سیاست گذاری «جشنواره نوج»‪:‬‬ ‫حمایت از فرهنگ‪ ،‬هنر و ادبیات بومی‪ ،‬از اولویت های اداره کل ارشاد مازندران است‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫اعضـای شـورای سیاسـت گذاری جشـنواره شـعر‬ ‫تبـری (نـوج) بـا مدیـرکل فرهنگ وارشـاد اسلامی‬ ‫مازنـدران دیـدار کردنـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫اداره کل فرهنگ وارشـاد اسلامی مازنـدران؛‬ ‫نشسـت اعضـای شـورای سیاسـت گذاری‬ ‫جشـنواره شـعر تبـری (نـوج) درایـن اداره کل برگـزار‬ ‫شـد‪ .‬دراین نشسـت حسـین جـوادی؛ مدیـرکل‬ ‫فرهنگ وارشـاد بااشـاره به اهمیـت فرهنـگ و‬ ‫ادبیـات بومـی و حفـظ و احیـای زبـان تبـری گفـت‪:‬‬ ‫حهـا و برنام ههـای فرهنگی وهنـری‬ ‫حمایـت از طر ‬ ‫تهـای ایـن اداره کل اسـت‪ .‬وی‬ ‫بومـی جـزو اولوی ‬ ‫افـزود‪ :‬کار بـرای فرهنگ وهنـر هزینـه نیسـت بلکـه‬ ‫یسـت چرا کـه فرهنگ وهنـر به ویـژه‬ ‫سرمایه گذار ‬ ‫در حـوزه زبـان و ادبیـات بومـی ریشـه در اصالـت‬ ‫مردمـان هـر منطقـه دارد‪ .‬جـوادی تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫رسـالت فرهنگ وهنـر ایجـاد امیـد و نشـاط در‬ ‫یشـک هنرمنـدان دراین عرصـه‬ ‫جامعـه اسـت و ب ‬ ‫نقـش مهمـی برعهـده دارنـد‪ .‬وی درادامـه اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬مـا می توانیـم در مازنـدران پای هگـذار‬ ‫رویدادهـای فرهنگی وهنـری ملـی باشـیم و‬ ‫دراین راسـتا درنظـر اسـت ‪ ۱۰‬همایـش بـزرگ در ‪۱۰‬‬ ‫شـهر اسـتان بـا حضـور هنرمنـدان‪ ،‬فرهیختـگان و‬ ‫اسـتادان مازندرانـی سراسـر کشـور برگـزار خواهیـم‬ ‫کـرد‪ .‬تاکنـون پنـج دوره جشـنواره شـعر تبـری نـوج‬ ‫ویژه اشعار بومی مازندرانی در سوادکوه برگزار شده‬ ‫و ششـمین دوره ایـن جشـنواره قـرار اسـت در سـال‬ ‫جـاری دراین شهرسـتان برگـزار شـود‪.‬‬ ‫ضمـن تبریـک ایـن افتخـار بـزرگ بـه تمـام‬ ‫همـکاران شـرکت‪ ،‬گفـت‪ :‬کسـب تقدیرنامـه‬ ‫نشان وجدان محیط زیست‪ ،‬دستاورد تالش‬ ‫جمعـی همـه همـکاران شـرکت گاز اسـتان در‬ ‫حوز ههـای کاری مختلـف سـازمانی بـوده کـه‬ ‫نهـا منتـج‬ ‫تهـای کاری ا ‬ ‫نتایـج انجـام فعالی ‬ ‫به حفظ محیط زیسـت و صیانت از طبیعت‬ ‫دراین جشنواره شرکت گاز استان سمنان که‬ ‫بـه اتـکای وجدان مسـئولیت پذیر و براسـاس‬ ‫تفکـری اینده نگـر و سـبز اندیش‪ ،‬بیشـترین‬ ‫خدمـات داوطلبانـه را در حـوزه حفاظـت و‬ ‫حمایت از محیط زیسـت در سـطح ملی ارائه‬ ‫نمـود‪ ،‬شایسـته تقدیـر شـد‪ .‬وی درپایـان بـه‬ ‫بخشی از مهم ترین اقدامات زیست محیطی‬ ‫شـرکت گاز اشـاره نمـود و افـزود‪ :‬شـرکت گاز‬ ‫اسـتان سـمنان توانسـته بـا انجـام پروژ ههـای‬ ‫مختلفـی در حـوزه مدیریـت کربـن‪ ،‬کاهـش‬ ‫انتشـار گازهـای گلخانـه ای‪ ،‬اسـتفاده از انرژی‬ ‫پـاک و تجدیدپذیـر خورشـیدی‪ ،‬مدیریـت‬ ‫پسـاب بهداشـتی‪ ،‬مدیریـت پسـماندهای‬ ‫تولیـدی‪ ،‬مدیریـت سـبز و ایفـای نقـش‬ ‫مسـئولیت های اجتماعـی زیسـت محیطی‬ ‫بـه این موفقیـت بزرگ نائـل گـردد؛ امیدواریم‬ ‫در سـال های اتـی نیـز بـا انجـام اقدامـات‬ ‫زیسـت محیطی بیشـتری بتوانیـم همچنـان‬ ‫شایستهنشانوجدانمحیط زیستباشیم‪.‬‬ ‫بازدید معاون وزیر نیرو در امور اب و ابفا از تصفیه خانه فاضالب شرقی بندرانزلی‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫محمـد جوانبخـت باتا کیدبـر تسـریع در‬ ‫رونـد تکمیـل تصفیه خانـه شـرقی انزلـی‬ ‫گفـت‪ :‬تکمیـل ایـن تصفیه خانـه در حفـظ‬ ‫محیط زیسـت و سلامت شـهروندان نقـش‬ ‫بسـزا دارد و امیدواریـم بـا بهر هبـرداری از‬ ‫این پروژ ههـای زیسـت محیطی‪ ،‬مـردم‬ ‫شهرسـتان از اثـار ارزشـمند ان بهره منـد‬ ‫باشـند‪ .‬در بازدیـد از سـایت محـل احـداث‬ ‫ایسـتگاه پمپـاژ فاضالب شـرقی انزلـی‪ ،‬مازیار‬ ‫یپـور؛ رئیـس هیئت مدیـره و مدیرعامـل‬ ‫عل ‬ ‫اب وفاضلاب گیلان بااشـاره به پیشـرفت‬ ‫فیزیکـی ‪ 85‬درصـدی ایـن تصفیه خانـه‬ ‫گفـت‪ :‬تصفیه خانـه شـرقی بندرانزلـی بـا‬ ‫ظرفیـت ‪ ۱۲۰۰۰‬مترمکعـب در شـبانه روز‬ ‫دردست اجراسـت‪ .‬وی بابیان اینکـه بـراورد‬ ‫اولیـه جهـت تکمیـل ایـن تصفیه خانـه‬ ‫‪ 690‬میلیاردریـال اسـت تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫درصـورت تامین اعتبـار موردنیـاز متناسـب‬ ‫یشـده تـا شـهریورماه‬ ‫بـا زمـان پیش بین ‬ ‫سـال اینـده‪ ،‬تصفیه خانـه شـرق انزلـی‬ ‫به بهر هبـرداری خواهـد رسـید و جمعیتـی‬ ‫حـدود ‪ 70‬هزارنفـر از شـهروندان این منطقـه‬ ‫را تحت پوشش قرار خواهد داد‪ .‬تلمبه خانه‬ ‫حاضـر بـا پیشـرفت فیزیکـی ‪ 56‬درصـد‬ ‫درحال اجـرا اسـت‪ .‬مبلـغ اولیـه قـرارداد‬ ‫شهـای‬ ‫‪ 143‬میلیاردریـال اسـت کـه بخ ‬ ‫اصلـی ان ایسـتگاه پمپـاژ به ظرفیـت‬ ‫‪ 513‬لیتربرثانیـه و اجـرای خـط انتقـال‬ ‫تحت فشـار فاضلاب ب هطـول پنج کیلومتـر‬ ‫اسـت و ایـن ایسـتگاه پمپـاژ به عنـوان‬ ‫مهم تریـن ایسـتگاه پمپـاژ شـرق انزلـی‪،‬‬ ‫‪ ۱۰۷۰۰۰‬نفر جمعیت منطقه را تحت پوشش‬ ‫نشـهر‬ ‫عضو شـورای اسلامی شـهر قیامدشـت گفت‪ ۶ ۰۰ :‬قطعه زمین موات ای ‬ ‫کـه معطـل نتیجـه بررسـی مـاده ‪ ۱۲‬اداره کل راه وشهرسـازی بـود‪ ،‬تعیین تکلیـف‬ ‫و سـاماندهی می شـود‪ .‬حسـین سـبحانی در نشسـت بررسـی مشـکالت حوزه‬ ‫راه وشهرسـازی قیامدشـت کـه بـا حضـور معـاون وزیـر راه وشهرسـازی‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫درخصـوص مشـکالتی کـه مـردم این شـهر درخصـوص زمین هـای شـهری‬ ‫دارنـد‪ ،‬صحبـت و بنـا شـد هفتـه اینـده جلسـه نهایـی درخصـوص تصمیـم‬ ‫قطعی دراین خصوص برگزار شـود‪ .‬در محدوده قیامدشـت زمین هایی وجود‬ ‫دارد کـه طبـق قانـون مـوات محسـوب می شـوند و اجـازه ساخت وسـاز ندارنـد‬ ‫و دراین جلسـه درخصـوص نحـوه برطرف سـازی ایـن مشـکل صحبـت شـد‪.‬‬ ‫سـبحانی تا کیـد کـرد‪ :‬تـا خـروج ایـن زمین هـا از شـکل مـوات در قالـب مـاده ‪۱۲‬‬ ‫قانـون راه وشهرسـازی‪ ،‬شـهرداری اجـازه صـدور مجـوز بـرای اغـاز ساخت وسـاز‬ ‫نـدارد‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬ایـن پروسـه مـاده ‪ ۱۲‬طوالنی سـت و بـرای مالـکان‬ ‫و متقاضیان رضایت بخش نیست که بنا شد تاحدامکان این روند کوتاه شده‬ ‫و حتی به یک ماه پروسـه اداری برسـد‪ .‬سـبحانی ادامه داد‪ :‬درصورت رفع این‬ ‫مشـکل‪ ،‬می توان بخشـی از مسـئله قیامدشـت درخصوص کمبود زمین برای‬ ‫سـاخت منـازل مسـکونی را برطـرف سـاخت و رضایـت مسـتاجران متقاضـی‬ ‫سـاخت خانه را کسـب کرد‪ .‬این عضو شـورای شـهر قیامدشـت به درخواسـت‬ ‫افزایـش ترا کـم سـاخت بـرای مالـکان این زمین ها دراین نشسـت اشـاره و اعالم‬ ‫کرد‪ :‬دراین محدوده زمین کافی برای استفاده و احداث پارکینگ وجود دارد و‬ ‫به نظر می رسـد می توان مجوز سـاخت یک طبقه بیشـتر را به مالکان داد‪ .‬وی‬ ‫یکی دیگـر از مسـائل مطر ح شـده را احـداث پـل روگـذر غـرب به شـرق در مسـیر‬ ‫ورودی شهر خواند و گفت‪ :‬با احداث این روگذر‪ ،‬بخشی از مشکالت ترافیکی‬ ‫ورودی قیامدشـت رفـع می شـود‪ .‬این جلسـه بـا حضـور یزدانـی؛ معـاون وزیـر‬ ‫راه وشهرسـازی‪ ،‬یزدی خـواه؛ نماینـده مجلـس در شهرسـتان های تهـران‪ ،‬ری‪،‬‬ ‫اسالمشـهر‪ ،‬شـمیرانات و پردیس‪ ،‬ا کبری؛ معاون راهداری سـازمان راهداری و‬ ‫حمل ونقـل جـاده ای کشـور‪ ،‬زمانی؛ معـاون اسـتاندار و فرماندار ویژه شـهرری‪،‬‬ ‫نوروزی؛ مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای اسـتان تهران‪ ،‬محبت خواه؛‬ ‫مدیـرکل راه وشهرسـازی اسـتان تهـران و دیگـران مدیـران شهرسـتانی و شـهر‬ ‫قیامدشـت برگزار شـد‪.‬‬ ‫پایان عملیات تزریق گاز به نیروگاه سیکل ترکیبی زرند‬ ‫کسب تقدیرنامه نشان وجدان محیط زیست ازسوی شرکت گاز استان سمنان‬ ‫شـده اسـت‪ .‬رئیـس امـور بهداشـت‪ ،‬ایمنـی‪،‬‬ ‫محیط زیسـت و پدافنـد غیرعامـل شـرکت گاز‬ ‫سـمنان‪ ،‬نقـش مهـم حفاظـت و صیانـت از‬ ‫نشـرکت حائزاهمیـت‬ ‫محیط زیسـت را درای ‬ ‫دانسـت و افـزود‪ :‬وجـدان محیط زیسـت‪،‬‬ ‫ترکیبـی از اعتقـاد افـراد یـک سـازمان بـه‬ ‫محیط زیسـت و ار ج نهـادن بـه ان اسـت؛‬ ‫پـروژه مناسب سـازی معبـر خیابـان ‪ 60‬متـری‬ ‫امام حسـین (ع) در محـدوده شـهر کهریـزک‬ ‫درحال اجراسـت‪ .‬علـی کلهـر؛ شـهردار کهریـزک‬ ‫گفـت‪ :‬باتوجه بـه درخواسـت عمومـی فعـاالن‬ ‫صنعتـی و تولیدکنندگان شـهرک صنعتـی تهران‬ ‫مبنی بـر مناسب سـازی یکـی از معابـر منتهـی بـه‬ ‫شهرک‪ ،‬عملیات اسفالت این خیابان در امتداد بلوار ‪ ۶۰‬متری امام حسین (ع)‬ ‫در دسـتورکار واحد فنی و عمران شـهرداری کهریزک قرار گرفت‪ .‬وی درتشـریح‬ ‫این پـروژه گفـت‪ :‬ایـن جـاده به طـول ‪ ۵۰۰‬متـر و عـرض ‪ ۱۸‬متـر و اعتبـاری بال غبـر‬ ‫‪ ۱۷‬میلیاردریـال و بااسـتفاده از سـهمیه قیـر یارانه ای ازسـوی اسـتانداری تهران‬ ‫درحال اجراسـت‪ .‬شـهردار کهریـزک خاطرنشـان کـرد‪ :‬اتمـام این پـروژه‪ ،‬تاثیـر‬ ‫بسـزایی در جلب رضایت تولیدکنندگان و فعاالن شـهرک صنعتی تهران دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫در اولین «جشنواره وجدان محیط زیست در کسب وکار از نگاه مردم» محقق شد؛‬ ‫حمیدرضا جاللی‬ ‫نشـان وجـدان محیط زیسـت اولیـن و تنهـا‬ ‫جایـزه رسـمی در سـطح ملـی و غیردولتـی‬ ‫در حـوزه محیط زیسـت اسـت کـه بـا‬ ‫قضـاوت مـردم بـه عملکـرد منتـج از وجـدان‬ ‫پـاک و اندیشـه های سـبز انسـانی اهـداء‬ ‫یگـردد‪ .‬ابوالفضـل شـیرپوری؛ رئیـس‬ ‫م ‬ ‫امـور ‪ HSE‬ایـن شـرکت بـا اعلام خبـر فـوق‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬شـرکت گاز سـمنان مطابـق‬ ‫خط مشـی سـازمانی و اهـداف اسـتراتژیک‬ ‫خـود و همچنیـن درراسـتای ایفـای نقـش‬ ‫مسـئولیت های اجتماعی در طی سـال های‬ ‫اخیـر نسـبت بـه تدویـن و اجـرای برنام ههـا‬ ‫و پروژ ههـای محیط زیسـتی مختلفـی اقـدام‬ ‫نسـبب در اولیـن جشـنواره‬ ‫نمـوده کـه بدی ‬ ‫وجـدان محیط زیسـت در کسـب وکار از‬ ‫نـگاه مـردم شایسـته تقدیـر شـناخته شـد‬ ‫و موفـق گردیـد تقدیرنامـه نشـان وجـدان‬ ‫محیط زیسـت را اخـذ نمایـد‪ .‬شـیرپوری‬ ‫اجرای پروژه مناسب سازی‬ ‫معبر پرتردد شهرک صنعتی تهران در کهریزک‬ ‫ساماندهی و تعیین تکلیف زمین هایمواتقیامدشت‬ ‫‪ ۴۵‬درصد مردم اراک «مستاجر» هستند‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫رئیس اتحادیه مشاورین امال ک ارا ک گفت‪ :‬طبق گزارش های‬ ‫میدانـی انجا مشـده‪ ،‬به طورمیانگیـن حـدود ‪ ۴۵‬درصـد‬ ‫مـردم ارا ک مسـتاجر هسـتند‪ .‬بهـروز عسـگری اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫باتوجه به اینکـه در فصـل اجاره بهـا و نقل وانتقال مسـتاجرین‬ ‫قـرار داریـم‪ ،‬شـاهد افزایـش قیمـت دراین فصـل هسـتیم و‬ ‫متاسفانه فضای مجازی و سایت دیوار مقداری قیمت ها را از‬ ‫دسـت مشـاورین امال ک گرفته و درواقع‪ ،‬قیمت کارشناسـی از‬ ‫دست مشاورین امال ک گرفته شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬مالکین‬ ‫خـود قیمـت را در دیـوار و فضـای مجازی درج می کنند و هیچ‬ ‫بررسی نیز دراین رابطه وجود ندارد‪ .‬قیمت هایی که موجرین‬ ‫یسـت و برخی مواقـع‬ ‫درج می کننـد باالتـر از قیمـت کارشناس ‬ ‫مسـتاجر نیـز ایـن قیمـت را قبـول می کنـد‪ .‬رئیـس اتحادیـه‬ ‫مشـاورین املا ک ارا ک تصریـح کـرد‪ :‬دراین رابطه تقاضـا داریم‬ ‫نهـای مربوطه طبق مصوبه جدید مجلـس دراین رابطه‪،‬‬ ‫ارگا ‬ ‫بررسـی الزم را درراسـتای شناسـایی این افـراد انجـام دهنـد تـا‬ ‫تهـای گـزاف جلوگیـری شـود‪ .‬متاسـفانه‬ ‫از انتشـار ایـن قیم ‬ ‫بسـیاری از موجریـن واحدهـای زیـادی دارنـد و ب هحـدی‬ ‫ً‬ ‫نهـا اعمـال کرده انـد کـه اصلا‬ ‫افزایـش اجاره بهـا درخصـوص ا ‬ ‫قابل مقایسـه با ارزش ملک نیسـت‪ .‬عسـگری بااشـاره به اینکه‬ ‫در بیشـتر مـوارد اجاره بهـا بیـش از ‪ ۱۰۰‬درصـد افزایـش داشـته‪،‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی شـهرداری باقرشـهر؛ دکتـر محسـن قضاتلـو پـس از‬ ‫اطلاع از تولـد کـودکان سـه قلوی باقرشـهری ‪ ،‬از ایـن خانـواده شـش نفره بازدید‬ ‫کـرد‪ .‬شـهردار باقرشـهر در این دیـدار که امیر محبـی؛ معاون فرهنگی اجتماعی‬ ‫نیـز حضـور داشـت ‪ ،‬گفـت‪ :‬فرزنـد نعمـت اسـت و خداونـد یکجـا این همـه‬ ‫نعمـت را بـه شـما عنایـت کـرده اسـت‪ .‬قضاتلـو ادامـه داد‪ :‬خانـواده به عنـوان‬ ‫کوچک ترین و البته اصلی ترین نهاد اجتماعی مطرح است‪ ،‬از این رو چنانچه‬ ‫خانـواده ای در فضـای درمعرض اسـیب قـرار گیرد‪ ،‬معاونت فرهنگی اجتماعی‬ ‫شـهرداری درصـدد رفـع بخشـی از مشـکالت و دور کـردن خانـواده از اسـیب‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫بر می ایـد چرا کـه فوایـد حاصـل ازان بـه کل جامعـه تعمیـم داده م ‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬خانـواده ای کـه به تازگـی دارای سـه فرزنـد شـده اند‪ ،‬به عنـوان‬ ‫یکـی از خانواده هایـی کـه نیـاز بـه مسـاعدت و کمـک مدیریـت شـهری دارنـد‪،‬‬ ‫مد نظر قرار گرفته و امروز وظیفه داریم با اسـتفاده از قوانین بتوانیم بخشـی از‬ ‫دغدغه های این خانواده را برطرف کنیم‪ .‬گفتنی ست؛ این سه قلوها (پسرها؛‬ ‫امیرعلی و ارتین و دختر؛ ایلین) به همراه خواهر هشت ساله اشان به نام عسل‬ ‫به همـراه پـدر و مـادر جوانشـان‪ ،‬یـک خانـواده شـش نفره را تشـکیل می دهند‪.‬‬ ‫قـرار خواهـد داد‪ .‬وی افـزود‪ :‬در محـدوده‬ ‫شـرق انزلـی ‪ 94‬کیلومتـر لول هگـذاری اجـرا‬ ‫شـده اسـت که با اجرای این ایستگاه و خط‬ ‫انتقـال ان‪ ،‬امـکان بهر هبـرداری تدریجـی‬ ‫شـبکه کار شـده ب هصـورت بخـش به بخش‪،‬‬ ‫طبـق اعتبـارات تخصیصـی فراهـم خواهـد‬ ‫شـد و پـس از تکمیـل پـروژه ایسـتگاه پمپـاژ‬ ‫و خـط انتقـال ان و اجـرای پـروژه احـداث‬ ‫خـط ثقلـی از دهکـده سـاحلی تـا ایسـتگاه‪،‬‬ ‫یهـای انجا مشـده‬ ‫‪ 21‬کیلومتـر از لوله گذار ‬ ‫به بهر هبـرداری خواهـد رسـید‪.‬‬ ‫عنایت الـه شـکیبائیان‪ /‬مدیـر منطقـه ‪6‬‬ ‫عملیات انتقال گاز از اتصال نهایی خط انتقال‬ ‫گاز ‪ 16‬اینچ نیروگاه سیکل ترکیبی زرند به شبکه‬ ‫سراسـری انتقـال گاز کشـور خبـر داد‪ .‬به گـزارش‬ ‫روابط عمومـی منطقـه ‪ 6‬عملیـات انتقـال گاز؛‬ ‫علیرضـا عربلـو گفـت‪ :‬با توجه به درخواسـت این‬ ‫نیـروگاه به دلیـل ورود بـه پیـک مصـرف بـرق در‬ ‫کشـور و همچنیـن تامین و دریافـت انرژی پا ک‪ ،‬برنامه ریزی اتصـال و تزریق گاز‬ ‫به خط ‪ 16‬اینچ نیروگاه سیکل ترکیبی از خط ‪ 30‬اینچ صنایع زرند در دستور کار‬ ‫این منطقـه قـرار گرفـت ‪ .‬عربلـو ادامـه داد‪ :‬در خرداد مـاه سـال جـاری عملیـات‬ ‫اتصـال نهایـی و تزریـق گاز بـه نیـروگاه مذکـور با تالش و سـرعت عمل باالی تیم‬ ‫عملیـات مرکـز بهره بـرداری خطـوط لولـه کرمـان طـی ‪ 12‬سـاعت کار بی وقفـه‬ ‫عملیـات اتصـال‪ ،‬هوازدایـی و تزریـق گاز بـا موفقیـت به پایـان رسـید‪.‬‬ ‫دیدار رئیس و اعضای هیئت رئیسه دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی اردبیل با رئیس کل دادگستری استان‬ ‫پرویـن حسـینی‪ /‬هم زمـان بـا هفتـه قـوه قضائیـه‪ ،‬دکتـر علـی محمدیـان؛‬ ‫رئیـس دانشـگاه همـراه اعضـای هیئت رئیسـه دانشـگاه بـا حجت االسلام‬ ‫کثیرلـو؛ رئیـس کل دادگسـتری اسـتان دیـدار و گفت وگـو کردنـد‪ .‬دراین دیـدار‬ ‫حجت االسلام کثیرلـو بااشـاره به فشـردگی و حجـم بـاالی کار در دانشـگاه و‬ ‫شهـای‬ ‫دادگسـتری اظهـار داشـت‪ :‬درطـول دوسـال شـیوع بیمـاری کرونـا تال ‬ ‫شـبانه روزی مجموعه بهداشـت ودرمان قابل تقدیر بوده و قضات و مجموعه‬ ‫دادگسـتری اسـتان نیـز درایـن دوران نقـش فعـال و چشـمگیری داشـتند‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪ :‬مطالبـات مطر ح شـده دراین جلسـه جـزو مطالبـات دادگسـتری نیـز‬ ‫بـوده کـه تسـهیل در اجـرای این مـوارد نیازمنـد هماهنگـی بیشـتر دانشـگاه‬ ‫و دادگستری سـت‪ .‬رئیـس کل دادگسـتری اسـتان ضمـن تا کیـد بـر ک مبـودن‬ ‫تخلفات پزشکی در استان تصریح کرد‪ :‬مال ک و شاخص برای تمام مسئولین‬ ‫بایـد قانـون بـوده و مسـئولین بایسـتی شـناخت کافـی بـه قوانیـن و مسـئولیت‬ ‫خود داشته باشند‪ .‬دکتر علی محمدیان نیز ضمن تبریک هفته قوه قضائیه‬ ‫و قدردانـی از مجموعـه دادگسـتری اسـتان گفـت‪ :‬ارتبـاط تنگاتنگ دانشـگاه و‬ ‫دادگسـتری منشـا حـل بسـیاری از مشـکالت اسـت و بسـیاری امـور مربـوط بـه‬ ‫دانشـگاه با پشـتوانه و همراهی قضائی امکان پذیر بوده و در حوزه هایی مثل‬ ‫بهداشـت‪ ،‬درمان‪ ،‬غذا و دارو بیشـتر نیازمند پشـتیبانی و مسـاعدت هسـتیم‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬امنیـت کادر بهداشـت ودرمان بخصوص در بیمارسـتان ها از‬ ‫جمله مواردی مهمی سـت که دراین خصوص نیازمند حمایت های دسـتگاه‬ ‫ً‬ ‫ب وشـتم‬ ‫قضائـی بـوده‪ ،‬به طوری کـه بعضـا شـاهد رفتارهایـی نامناسـب و ضر ‬ ‫ازسوی برخی مراجعه کنندگان به مرا کز درمانی هستیم که لزوم برخورد قانونی‬ ‫با این افراد ضرورت اسـت‪ .‬وی بیان داشـت‪ :‬تقویت هرچه بیشـتر پرونده های‬ ‫ارجاعی به شـعبه تخصصی درمان‪ ،‬تسـهیل در ورود کارشناسـان دانشـگاه به‬ ‫اما کـن غیرمجـاز‪ ،‬افزایـش مداخالت در فعالیت افراد غیرمجاز در امور پزشـکی‬ ‫و دارویـی از مواردی سـت کـه دانشـگاه نیازمنـد همراهی و پشـتیبانی بیشـتر با‬ ‫مجموعـه دادگسـتری اسـتان اسـت‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫ایجاد ‪ 400‬شغل‬ ‫در پروژه های گازرسانی به منطقه سیستان‬ ‫چهارشنبه ‪ 15‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2539‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫روستاییان شهرری؛‬ ‫چشم انتظار اجرای طرح هادی‬ ‫سـیامک نرماشـیری‪ /‬کارگـروه تخصصـی اشـتغال اسـتان بـا محوریـت حـوزه‬ ‫سیسـتان بـا حضـور اسـتاندار‪ ،‬معـاون اسـتاندار و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان‬ ‫زابـل‪ ،‬مدیرعامـل شـرکت گاز و دیگـر مسـئولین اسـتانی و بـا هـدف رفـع نقـاط‬ ‫ضعـف و افـزودن و تقویـت نقـاط قـوت در حـوزه اشـتغال منطقـه سیسـتان در‬ ‫سـالن جلسـات فرمانـداری ویـژه زابـل برگـزار شـد‪ .‬حسـین سـنجرانی؛ معـاون‬ ‫اسـتاندار و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان زابـل ضمـن عـرض خیرمقـدم و تشـکر از‬ ‫حضور اسـتاندار‪ ،‬هیئت همراه و مسـئولین استانی در منطقه گفت‪ :‬اعتبارات‬ ‫تخصیص یافتهدر حوزهسیستاننسبتبهبسیاریاز استان هایپرجمعیت‬ ‫کشـور‪ ،‬قابل توجه اسـت اما این موضوع در سـطح جامعه و درجهت مدیریت‬ ‫افکار عمومی به درستی اطالع رسانی نگردیده است فلذا حس امید‪ ،‬نشاط و‬ ‫رضایت مندی در جامعه به چشم نمی خورد بنابراین می طلبد تا صداوسیما‪،‬‬ ‫خبرگزاری ها و سایر رسانه ها اقدامات به حق و کارنامه درخشان نظام مقدس‬ ‫جمهوری اسالمی را که درراستای جهاد تبیین و منویات مقام معظم رهبری‬ ‫یسـت‪ ،‬تبییـن نماینـد‪ .‬همچنیـن فرمانـدار ویـژه شهرسـتان زابـل‬ ‫مدظله العال ‬ ‫بااشـاره به تسـهیل در پرداخت تسـهیالت بانکی اشـتغال زا و کمک به تکمیل‬ ‫پروژ ههـای گردشـگری نیمه تمـام‪ ،‬پیشـنهاد ها و راهکارهایـی جهـت تصویـب‬ ‫در جلسه ازقبیل ارائه تسهیالت برای خدمات و بازرگانی‪ ،‬افزایش بازپرداخت‬ ‫ک به سه سال و زنجیره شدن ضمانت ها برای‬ ‫تسهیالت سرمایه درگردش از ی ‬ ‫دریافـت تسـهیالت مطـرح نمـود‪ .‬شـایان ذکر اسـت؛ پروژ ههـای گازرسـانی در‬ ‫منطقـه سیسـتان در سـال ‪ 1401‬کـه بـا تدبیـر رهبـری سـال تولیـد‪ ،‬دانش بنیان‬ ‫و اشـتغال افرین نا مگـذاری گردیـده تاکنـون توانسـته زمینـه به کارگیـری و‬ ‫اشـتغال بیـش از ‪ 400‬نفـر از نیروهای بومـی را ایجاد نماید‪ .‬این موهبت عالوه بر‬ ‫بهره منـدی و رفـع دغدغـه تامین سـوخت موردنیـاز مردم این خطـه‪ ،‬می تواند‬ ‫نقش بسیارمهمی در رونق بخشیدن به صنایع موجود و جذب صنایع دیگر‬ ‫ایفا کند که به تبع ان می توان شاهد رشد چشمگیر ایجاد اشتغال و به کارگیری‬ ‫نیروهـای بومـی جـوان و متخصـص بـود کـه تحقـق این مهـم خود نیـز نیازمند‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫همکاری همه جانبه مسـئولین استان ‬ ‫روسـتاییان شـهرری چشـم انتظار اجـرای‬ ‫طـرح هـادی هسـتند‪ .‬تخصیـص سـهم‬ ‫نطـرح ملـی و از‬ ‫روسـتاهای شـهرری از ای ‬ ‫بودجـه ای کـه دولـت بـرای عمـران و ابادانـی‬ ‫این روسـتاها اختصاص داده‪ ،‬گره از مشـکل‬ ‫روستانشـینان بـاز می کنـد‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛‬ ‫طـرح هـادی روسـتایی جـزو پروژه هایـی‬ ‫یشـود کـه بـا هـدف ایجـاد‬ ‫محسـوب م ‬ ‫زمینـه توسـعه و عمـران نقـاط روسـتایی‬ ‫یشـود؛ ابادانـی روسـتاها و‬ ‫تهیـه و اجـرا م ‬ ‫کمـک بـه ترویـج پروژه های عمرانـی در ان ها‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫هـدف اصلـی طـرح هـادی روستای ‬ ‫درواقـع در تعریـف طـرح هـادی روسـتایی‬ ‫یتـوان گفت این طرح وظیفه سـاماندهی‬ ‫م ‬ ‫و اصلاح بافـت کالبـدی موجـود و میـزان‬ ‫گسـترش اتـی و نحوه اسـتفاده از زمیـن برای‬ ‫عملکردهای مختلف مانند مسـکن‪ ،‬تولید‪،‬‬ ‫تجارت‪ ،‬کشـاورزی‪ ،‬تاسیسـات و تجهیزات و‬ ‫نیازمندی های عمومی در هر روستا تعیین‬ ‫نطـرح بنیـاد‬ ‫می کنـد‪ .‬نهـاد تهیه کننـده ای ‬ ‫یسـت‪ .‬همچنیـن هر‬ ‫مسـکن انقلاب اسالم ‬ ‫شـخصی کـه بخواهـد از اخرین نسـخه طرح‬ ‫یهـا‬ ‫اطالعـی به دسـت اورد بایـد بـه دهیار ‬ ‫یـا شـهرداری ها مراجعـه کنـد و مسـئوالن‬ ‫دهیـاری و شـهرداری موظـف هسـتند‬ ‫جزئیـات طـرح هـادی روسـتایی را دراختیـار‬ ‫وی بگذارنـد‪.‬‬ ‫یصلاح اسـت؛ باتوج هبـه این توضیحات‬ ‫ذ ‬ ‫نطـرح‬ ‫یشـویم کـه بررسـی ای ‬ ‫متوجـه م ‬ ‫بـرای ساخت وسـاز و سـرمایه گذاری در‬ ‫مناطـق روسـتایی مهـم اسـت‪ .‬حـال بـا‬ ‫همـه ایـن توصیفـات سـهم روسـتاهای‬ ‫نطـرح ملـی چقـدر اسـت؛‬ ‫شـهرری از ای ‬ ‫در چندسـال اخیر چـه مبلغـی به عنـوان‬ ‫بودجـه بـرای عمـران و ابادانـی این روسـتاها‬ ‫اختصـاص داده شـده و دولت هـا چقـدر در‬ ‫نطـرح موقـف بوده انـد‪.‬‬ ‫اجـرای ای ‬ ‫رئیس کل دادگستری فارس‪:‬‬ ‫وظایف طرح هادی چیست؟‬ ‫نطـرح شـامل پیدا کـردن نیازهـا‬ ‫وظایـف ای ‬ ‫و خواسـته های سـا کنان هـر روسـتا و شـهر‬ ‫در شـرایط حـال و اینـده‪ ،‬تعییـن انـواع‬ ‫تهـا و امکانـات خدماتـی الزم بـرای‬ ‫فعالی ‬ ‫رفـع ان نیازهاسـت و مـورد اخـر پیشـنهاد‬ ‫زمیـن‪ ،‬سـاختمان و تاسیسـات بـرای‬ ‫تهـا یـا ایجـاد هـر‬ ‫انجـام هرچه بهتـر فعالی ‬ ‫خدمـات به میـزان الزم اسـت‪ .‬ب هطـورکل‬ ‫هـدف از اجـرای طـرح هـادی سـاماندهی‬ ‫تهـای روسـتایی‪ ،‬توسـعه و ابادانـی‬ ‫باف ‬ ‫ان هاسـت؛ این طرح برای هر روسـتا تدوین‬ ‫نطـرح برعهـده‬ ‫یشـود و تصویـب ای ‬ ‫و اجـرا م ‬ ‫شـورایی متشـکل از مسـئوالن اسـتانی‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫ازجملـه بنیاد مسـکن انقالب اسالم ‬ ‫یتـوان بـه ایجـاد‬ ‫از دیگـر وظایـف طـرح م ‬ ‫تسـهیالت برای بهبود مسـکن روستاییان و‬ ‫خدمات زیسـت محیطی و عمومی‪ ،‬هدایت‬ ‫وضعیـت فیزیکـی روسـتا‪ ،‬ایجـاد زمینـه‬ ‫توسـعه و عمرانی روسـتاها باتوجه به شرایط‬ ‫نهـا و تامیـن عادالنه‬ ‫فرهنگـی و اجتماعـی ا ‬ ‫امکانات ازطریق ایجاد تسهیالت اجتماعی‪،‬‬ ‫تولیـدی و رفاهـی اشـاره کـرد‪ .‬بااین اوصـاف‬ ‫باید گفت هرگونه ساخت وسـاز در محدوده‬ ‫روسـتاها نیـاز بـه انطبـاق بـا طـرح هـادی ان‬ ‫روسـتا و حتـی نیازمنـد اخـذ مجـوز از مراجع‬ ‫اجرای طرح هادی‬ ‫با اولویت بافت های فرسوده‬ ‫بهـروز مـرادی راد؛ رئیـس بنیـاد مسـکن‬ ‫انقلاب اسلامی شهرسـتان ری گفـت‪:‬‬ ‫متاسفانه از اواخر سال ‪ ۱۳۹۶‬تا اواسط سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬هیـچ اعتبـاری بـرای ایـن بنیـاد درمورد‬ ‫گسـترش طـرح هـادی درنظر گرفته نشـد اما‬ ‫در سـال جدیـد طبـق قانـون بودجـه تبصـره‬ ‫«ب» بنـد «ز» بـرای تهیـه و اجـرای طـرح‬ ‫تهـای فرسـوده طـرح‬ ‫هـادی بـا اولویـت باف ‬ ‫مبلغ خوبی درنظر گرفته شده و بااین مبلغ‬ ‫می تـوان کارهـای بسـیاری را انجـام داد‪ .‬وی‬ ‫ادامـه داد‪ :‬در همـه روسـتاهای ری ب هجـز‬ ‫چنـد روسـتا کـه زیـر ‪۲۰‬خانـوار جمعیـت‬ ‫دارنـد‪ ،‬طـرح هـادی ابلاغ شـده اسـت امـا‬ ‫تمایـل روستانشـینان حریـم بیشـتر ورود‬ ‫یسـت و تمایلـی بـه ابلاغ‬ ‫بـه محـدوده شهر ‬ ‫طـرح هـادی ندارنـد‪ .‬مـرادی راد افـزود‪ :‬در‬ ‫طرح هادی وسـعت کاربری ها براساس نرخ‬ ‫جمعیتـی کـه مرکـز امـار کشـور اعلام می کنـد‬ ‫یهـا‬ ‫یشـود و در تعییـن کاربر ‬ ‫تعییـن م ‬ ‫ً‬ ‫حتمـا افزایـش جمعیـت روسـتا موردتوجـه‬ ‫قـرار می گیـرد امـا روسـتاهایی ماننـد قلعـه‬ ‫یخـان و بسـیاری از روسـتاهای‬ ‫محمدعل ‬ ‫بخـش خـاوران شـهرری در حریـم سـازمان‬ ‫حفاظـت محیط زیسـت قـرار دارنـد و تغییـر‬ ‫فارس در مسیر محقق کردن‬ ‫مردمی سازی قوه قضائیه است‬ ‫قاسـم توانایـی‪ /‬رئیـس کل دادگسـتری فـارس‬ ‫یسـازی قـوه قضائیـه در فـارس‬ ‫با بیان اینکـه مردم ‬ ‫در حـال تحقـق اسـت کـه جـای خرسـندی دارد‪،‬‬ ‫خواستار تعیین تکلیفساختمان هایاستیجاری‬ ‫واحدهای ثبتی اسـتان شـد‪ .‬حجت االسلام سـید‬ ‫کاظـم موسـوی در دیـدار معـاون قـوه قضائیـه و‬ ‫رئیـس سـازمان ثبت اسـناد و املا ک بیـان کـرد‪:‬‬ ‫شهـای قـوه قضائیـه اسـت‪ .‬او‬ ‫حـوزه ثبـت‪ ،‬از تخصصی تریـن سـازمان ها و بخ ‬ ‫با بیان اینکـه دادگسـتری فـارس پهناور تریـن حوزه قضائی کشـور اسـت‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫ارتبـاط مردمـی زیـادی در فـارس داریـم و خوشـبختانه در این دیدارهـا کمترین‬ ‫گالیـه و شـکایت از اداره کل ثبت اسـناد و املا ک اسـت‪ .‬رئیـس کل دادگسـتری‬ ‫یسـازی قـوه قضائیـه در فـارس در حال تحقق اسـت‬ ‫فـارس با بیان اینکـه مردم ‬ ‫ت شهرسـتان جدیـد در فـارس راه انـدازی‬ ‫کـه جـای خرسـندی دارد‪ ،‬گفـت‪ :‬هف ‬ ‫شده اما دو شهرستان سرچهان و کوهچنار فاقد واحد ثبتی هستند‪ .‬موسوی‬ ‫با بیان اینکه بیشترین پرونده های قضایی هم مربوط به همین دو شهرستان‬ ‫اسـت‪ ،‬تا کیـد کـرد‪ :‬ا گـر ایـن دو شهرسـتان مجهـز بـه واحـد ثبتـی یـا حتـی‬ ‫نمایندگـی شـوند‪ ،‬حجـم زیـادی از گالی ههـا و پروند ههـا کاهش پیدا می کنـد‪ .‬او‬ ‫همچنینخواستار تعیین تکلیفساختمان هایاستیجاریواحدهایثبتی‬ ‫فـارس شـد‪ .‬رئیس کل دادگسـتری فـارس درپایان ابراز امیـدواری کرد که توفیق‬ ‫خدمـت صادقانـه در نظـام شـیعه بـه همـه خدمتگـزاران عطـاء شـود‪.‬‬ ‫قزوین؛ میزبان جشنواره فرهنگی ملل‬ ‫علـی بهبهانـی‪ /‬معـاون امـور بین الملـل دانشـگاه امام خمینـی (ره) گفـت‪:‬‬ ‫جشـنواره فرهنگـی ملـل با هدف عمق بخشـی در ارتباطـات فرهنگی ملت ها‪،‬‬ ‫در بسـتر فرهنـگ غنـی ایرانـی اسلامی‪ ۱۸ ،‬تـا ‪ ۲۰‬تیـر در دانشـگاه بین المللـی‬ ‫امام خمینـی (ره) میزبـان ‪ ۳۰۰۰‬دانشـجوی غیرایرانـی و ‪ ۸۰‬سـفیر و رایـزن‬ ‫فرهنگـی خواهـد بـود‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ دکتر محمد مولوی در نشسـت خبری‬ ‫بابیان اینکه رسالت دانشگاه بین المللی‪ ،‬تربیت سفیران فرهنگی ست‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬جشـنواره بین المللی فرهنگ ملل‪ ،‬هرسـال توسـط یکی از دانشـگاه های‬ ‫یشـود‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫معتبر که مجوز جذب دانشـجویان خارجی را دارند برگزار م ‬ ‫ً‬ ‫کبـار‪ ،‬ایـن رسـالت سـنگین برعهـده هـر دانشـگاه‬ ‫معمـوال هـر ‪ ۲۵‬تـا ‪ ۳۰‬سـال ی ‬ ‫یشـود کـه امسـال ایـن دانشـگاه به میزبانـی انتخـاب شـده اسـت‪.‬‬ ‫گذاشـته م ‬ ‫نهـای فعـال اسـتان در حـوزه‬ ‫کنـار دانشـگاه بین المللـی امام خمینـی (ره) ارگا ‬ ‫امـور بین الملـل نیـز در برگـزاری ایـن جشـنواره مشـارکت فعـال دارنـد‪ .‬معـاون‬ ‫امـور بین الملـل دانشـگاه امام خمینـی (ره) گفـت‪ :‬جشـنواره ‪ ۱۸‬تـا ‪ ۲۰‬تیرمـاه‬ ‫سـال جـاری ب هصـورت فشـرده‪ ،‬طـی سـه روز دراین دانشـگاه برگـزار خواهـد شـد‬ ‫کـه پیش بینـی شـده بال غبـر ‪ ۳۰۰۰‬دانشـجوی غیرایرانی دراین جشـنواره حضور‬ ‫داشـته باشـند‪ .‬عالوه بر دانشـجویان بیش از ‪ ۸۰‬سـفیر و رایزن فرهنگی توسـط‬ ‫وزارت امور خارجه برای این برنامه دعوت شده اند‪ .‬وی سیاست های برگزاری‬ ‫این جشـنواره را این گونه برشـمرد‪ :‬ایجاد احسـاس دوسـتی و مودت بین ملل‪،‬‬ ‫ایجاد روحیه نشاط در دانشجویان غیرایرانی در بستر فضای فرهنگی‪ ،‬تعریف‬ ‫بسـازی‬ ‫فضـای دانشـگاه ها به عنـوان فضـای شـاد و پرتحـرک و پویـا‪ ،‬جذا ‬ ‫دانشـگاه های ایرانـی بـرای دانشـجویان غیرایرانـی به عنـوان مقصـد مناسـب‬ ‫بـرای تحصیـل‪ .‬ایـن اسـتاد دانشـگاه بابیان اینکه برای رسـیدن به ایـن اهداف‬ ‫خـط و مشـی هایی تعریف شـده اسـت‪ ،‬بیان کـرد‪ :‬ضـرورت درنظرگرفتن منافع‬ ‫ملی‪ ،‬تاثیرگذاری بر دانشجویان غیرایرانی‪ ،‬انتخاب نمادها و شیوه های سازگار‬ ‫بـا فرهنـگ ایرانی اسلامی‪ ،‬ایجـاد فضای دوسـتانه و دانش محـور جهت قرابت‬ ‫یبـودن نقـش دانشـجویان‬ ‫بیشـتر دانشـجویان بـا یکدیگـر‪ ،‬ضـرورت محور ‬ ‫در مدیریـت جشـنواره‪ ،‬ضـرورت نقش افرینـی دانشـگاه ها و مسـئولین‬ ‫مربوطـه به عنـوان تسـهیل کنندگان و مشـوقان دانشـجویان و جشـنواره‪ ،‬جـزو‬ ‫سیاست های متولیان امور بین الملل دانشگاه هاست‪ .‬معاون امور بین الملل‬ ‫دانشـگاه امام خمینـی (ره) خاطرنشـان کـرد‪ :‬جهت سـهولت دسـتیابی به این‬ ‫اهـداف‪ ،‬در حاشـیه ایـن جشـنواره‪ ،‬بـرای مشـارکت و حضـور موثر دانشـجویان‬ ‫غیرایرانی‪ ،‬غرفه هایی برای ملیت های مختلف درنظر گرفته شده تا نمادهای‬ ‫فرهنگـی کشـور خـود را در ان معرفـی کننـد‪ .‬دانشـجویان غیرایرانـی می تواننـد‬ ‫نهـا‬ ‫سهـای سـنتی‪ ،‬غـذای محلـی‪ ،‬معرفـی شـخصیت ها‪ ،‬قهرما ‬ ‫در قالـب لبا ‬ ‫و اسـطوره های کشـور خـود‪ ،‬صنایع دسـتی‪ ،‬نقاشـی‪ ،‬خطاطـی‪ ،‬خاطره گویـی‪،‬‬ ‫سـخنوری و شـعرخوانی‪ ،‬فرهنگ و سـنت کشـور خود را برای مراجعه کنندگان‬ ‫به نمایش بگذارد‪ .‬مولوی گفت‪ :‬یکی از ملل حاضر دراین جشنواره ملت عزیز‬ ‫نهـای اسلامی و تشـکل های دانشـجویی نیـز بـا برپایی‬ ‫ایـران اسـت کـه انجم ‬ ‫غرفـه‪ ،‬فرهنـگ خـود را بـرای بازدیدکننـدگان نمایـش خواهنـد داد‪.‬‬ ‫اعمال تخفیف در قبض ‪ ۲۷۰‬هزار مشترک‬ ‫دارای مصرف متعارف خراسان رضوی‬ ‫یاسـر وطن پـور ازغنـدی‪ /‬مدیـر دفتـر نظـارت بـر فـروش و وصـول مطالبـات‬ ‫شـرکت توزیع نیروی برق خراسـان رضوی گفت‪ :‬از ابتدای خردادماه تا کنون‬ ‫‪ ۲۷۰۱۵۹‬مشـترک در حـد الگـوی مصـرف در اسـتان مشـمول تخفیـف در‬ ‫قبـوض بـرق خـود شـده اند‪ .‬مهـدی شـفیعی زاده افـزود‪ :‬این مبلـغ تخفیـف‬ ‫به میـزان نه میلیـارد و ‪ ۴۲۶‬میلیـون و ‪ ۴۲۸‬هزارریـال در قبـوض مشـترکین‬ ‫مزبـور اعمـال شـده اسـت‪ .‬وی بیـان کـرد‪ :‬صـدور قبـوض بـرق ب هصـورت‬ ‫کبـار بـرای مشـترکین خانگـی شـهری و ب هصـورت چهارماهـه برای‬ ‫هردوماه ی ‬ ‫مشـترکین روسـتایی انجـام می گیـرد و میـزان مصـرف انـان ب هصـورت پلکانـی‬ ‫تسـاعت بـرق‪ ،‬پلـه‬ ‫یشـود‪ .‬پلـه اول مصـرف ماهانـه ‪ ۱۰۰‬کیلووا ‬ ‫درنظـر گرفتـه م ‬ ‫دوم مصـرف ماهانـه ‪ ۱۰۱‬تـا ‪ ۲۰۰‬کیلـووات پلـه سـوم ‪ ۲۰۱‬تـا ‪ ،۳۰۰‬پلـه چهـارم ‪۳۰۱‬‬ ‫تسـاعت مصـرف یعنـی‬ ‫تـا ‪ ۴۵۰‬و پلـه پنجـم ‪ ۴۵۱‬تـا ‪ ۶۰۰‬و بیـش از ‪ ۶۰۰‬کیلووا ‬ ‫بیـش از دوبرابـر الگـو بـرای ما ههـای خـرداد لغایـت شـهریور اسـت‪ .‬مدیر دفتر‬ ‫نظـارت بـر فـروش و وصـول مطالبـات شـرکت توزیـع نیـروی بـرق خراسـان‬ ‫رضـوی گفـت‪ :‬نـرخ هـر بخـش با دیگـری متفاوت اسـت و از پله چهـارم به بعد‬ ‫جـزو مشـترکین پرمصـرف ب هشـمار مـی رود‪ .‬وی اظهـار داشـت‪ :‬ا گر مشـترکین‬ ‫تسـاعت که بیشـتر از ‪ ۶۰۰‬کیلووات که دوبرابر الگو‬ ‫پرمصرف به ازای هرکیلووا ‬ ‫در خرداد و تابسـتان مصرف کنند‪ ۱۰۷۶۳ ،‬ریال باید اضافه پرداخت نمایند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تعداد مشترکین خانگی که از ابتدای خردادماه تا کنون برای انان‬ ‫در خراسـان رضـوی قبـض صـادر شـده اسـت‪ ۶۶۴۴۱۶ ،‬مشـترک و کل مبلـغ‬ ‫قبوض انان ‪ ۲۱۹‬میلیاردریال است‪ .‬کل مشترکین شرکت توزیع برق خراسان‬ ‫‪۳۷‬هـزار و ‪ ۶۹۲‬مشـترک و ازاین تعـداد یک میلیـون و‬ ‫رضـوی یک میلیـون و ‪ ۱‬‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫‪۱ ۴۹‬هـزار و ‪ ۲۳۹‬مشـترک خانگ ‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫مازندران‬ ‫پروژه های نیمه کاره‪ ،‬چهره ساری را زشت کرده است‬ ‫محمدعلـی نوبخـت در شـورای اداری سـاری‬ ‫باتا کیدبراینکه در مدیریت شـهری باید درپی‬ ‫اسـتقرار عدالـت اجتماعـی باشـیم‪ ،‬تصریـح‬ ‫کـرد‪ :‬بـرای رفـع فقـر و تبعیض از هیچ کوششـی‬ ‫دریـغ نکنیـم‪ .‬وی افـزود‪ :‬بنـا داریـم بـا رویکـرد‬ ‫اقتصـاد عدالت محـور‪ ،‬میـل بـه اشـرافی گری و‬ ‫ویژه خـواری را از بیـن ببریـم ازایـن رو توجـه بـه‬ ‫معیشـت مردم کار شـبانه روزی می طلبد و پاشـیدن بذر امید در دل مردم و‬ ‫پیگیری و نظارت مستمر و داشتن برنامه ضروری ست‪ .‬وی از دستگاه های‬ ‫اجرایـی خواسـت تـا برنامـه نهضـت خدمت رسـانی بـه مـردم را در ادارات‬ ‫عملیاتـی کننـد و افـزود‪ :‬مردمی سـازی دولـت در بدنـه ادارات در دسـتورکار‬ ‫قـرار گیـرد و در فرمانـداری تحـول مردم پایـه و عدالت محـور را بـا ایجـاد شـبکه‬ ‫همیـاران مردمـی را شـکل خواهیـم داد‪ .‬فرمانـدار سـاری خواسـتار مشـارکت‬ ‫مـردم در امـور مختلـف شـد و افـزود‪ :‬برخـی از پروژه هـای نیمـه کاره چهـره‬ ‫شـهر را زشـت کـرده و قدمـت ان هـا بـه بیـش از ‪ ۲۰‬سـال می رسـد و تمـام‬ ‫پروژه هـا بازدیـد و بـرای ان هـا شناسـنامه ای تهیـه شـده اسـت‪ .‬وی تصریـح‬ ‫کـرد‪ :‬شـریک کردن مـردم و حـل مسـائل و مشـارکت و قـدرت مـردم روح‬ ‫دمکراسی محسوب می شود و باید به ان بپردازیم و شبکه همیاران مردمی‬ ‫دراین راسـتا گام بـر خواهـد داشـت‪ .‬وی بااظهاراینکـه دسـتگاه های اجرایـی‬ ‫بایـد پرونده هایـی مختومـه پروژه هـا را بـاز کردیـم‪ ،‬گفـت‪ :‬برخـی از پروژ ههـا‬ ‫به عنـوان قلـک دسـتگاه های اجرایـی تبدیـل شـده اسـت‪.‬‬ ‫رئیس کمیته امداد منطقه ‪ ۱‬ساری اعالم کرد؛‬ ‫نهـا بـا مالحظـات‬ ‫نهـای ا ‬ ‫کاربـری زمی ‬ ‫یشـود‪ .‬رئیـس بنیـاد‬ ‫خاصـی انجـام م ‬ ‫مسـکن و شهرسـازی شهرری گفت‪ :‬از محل‬ ‫اعتبـارات ملـی و اسـتانی و تبصـره ‪ ،۸‬مبلـغ‬ ‫‪ ۷۲‬میلیاردریـال (سـال ‪ )۱۴۰۰‬توسـط بنیـاد‬ ‫مسکن شهرسـتان برای اجرای طرح هادی‬ ‫اختصـاص و درحال اجـرا توسـط پیمانـکار‬ ‫اسـت و بخشـی ازان نیـز به بهر هبـرداری‬ ‫رسـیده‪ .‬وی بابیان اینکـه از محـل اعتبـارات‬ ‫بنـد ز تبصـره ‪ ۸‬مبلـغ ‪ ۳۲‬میلیاردریـال‬ ‫توسـط بنیـاد مسـکن شـهرری انتخـاب‬ ‫پیمانـکار بـوده و عملیـات اجرایـی طـرح‬ ‫هـادی شـامل اجـرای جـوی و جـدول‪،‬‬ ‫اسـفالت و پیاده روسـازی در روسـتاهای‬ ‫امین ابـاد‪ ،‬نجم ابـاد و عباس ابـاد عالقه بنـد‬ ‫درحال انجام اسـت افزود‪ :‬از محل اعتبارات‬ ‫تملـک دارایـی اسـتانی مبلـغ ‪ ۱۱‬میلیاردریـال‬ ‫در روسـتای درسـن اباد و نه میلیاردریـال‬ ‫نیـز در روسـتای توتـک درحال اجراسـت‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬از محـل اعتبـارات ملـی نیـز‬ ‫مبلـغ ‪ ۲۰‬میلیاردریـال بـه روسـتای کمیتـه‬ ‫اختصـاص یافتـه کـه عملیـات اجـرای طـرح‬ ‫هادی شـامل زیرسـازی‪ ،‬اسـفالت و سـاخت‬ ‫پیـاده رو توسـط پیمانـکار به اتمـام رسـیده و‬ ‫درحا ل بهر ه بردار ی سـت‪.‬‬ ‫لزوم بازنگری طرح هادی روستاهایی که‬ ‫‪ ۱۰‬سال از عمر طرح هادی ان ها می گذرد‬ ‫معـاون اسـتاندار تهـران بـر لـزوم بازنگـری‬ ‫طـرح هـادی روسـتاهایی کـه ‪۱ ۰‬سـال از‬ ‫یگـذرد‪ ،‬تا کیـد‬ ‫نهـا م ‬ ‫عمـر طـرح هـادی ا ‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬طـرح هـادی روسـتایی بـا‬ ‫اهدافـی ازجملـه ایجـاد زمینـه توسـعه و‬ ‫عمران روسـتاها باتوجه به شـرایط فرهنگی‪،‬‬ ‫اقتصـادی و اجتماعـی‪ ،‬تامیـن عادالنـه‬ ‫امکانات و خدمات ازطریق ایجاد تسهیالت‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬تولیـدی‪ ،‬رفاهـی‪ ،‬هدایـت‬ ‫وضعیـت فیزیکـی روسـتا و بهبـود مسـکن‬ ‫روسـتائیان و خدمـات محیط زیسـتی و‬ ‫عمومـی اجـرا شـده اسـت‪ .‬براین اسـاس نیـاز‬ ‫اسـت ب هصـورت دوره ای موردبازنگـری قـرار‬ ‫گیـرد‪ .‬عابـد ملکـی در خـرداد سـال جـاری‬ ‫گفتـه بـود‪ :‬درحال حاضـر بـرای افزایـش ارائـه‬ ‫خدمـات توسـط دسـتگاه ها بـه جامعـه‬ ‫روسـتایی در اسـتان تهـران ضـرورت دارد‬ ‫حهـای هـادی در روسـتاهایی کـه‬ ‫طر ‬ ‫یگـذرد‪،‬‬ ‫نهـا م ‬ ‫‪۱ ۰‬سـال از عمـر طـرح هـادی ا ‬ ‫موردبازنگـری قـرار گیـرد‪ .‬وی افـزود‪ :‬سـه‬ ‫روسـتا ازجملـه قمی ابـاد در بخـش قلع هنـو‬ ‫شـهرری‪ ،‬محمودابـاد در بخـش خـاوران‬ ‫شهرسـتان و حاج موسـی در بخـش افتـاب‬ ‫شهرسـتان تهـران بازنگـری شـد و امیدواریـم‬ ‫بـه زودی طـرح هـادی سـایر روسـتاهای‬ ‫اسـتان تهـران نیـز موردبازنگـری قـرار گیـرد‪.‬‬ ‫طرح هادی روستایی؛‬ ‫با هدف ایجاد تسهیالت الزم‬ ‫برای بهبود وضعیت مسکن روستاییان‬ ‫طـرح هـادی روسـتایی بـا هـدف ایجـاد‬ ‫تسـهیالت الزم برای بهبود وضعیت مسـکن‬ ‫روسـتاییان‪ ،‬هدایـت فیزیکـی روسـتاها و‬ ‫تامیـن عادالنه امکانـات انجام می گیرد‪ .‬پایه‬ ‫چنیـن طر ح هایـی در کشـور از سـال ‪۱۳۶۲‬‬ ‫و تحت عنـوان روان بخشـی روسـتاها در‬ ‫یکـی از نقـاط روسـتایی شهرسـتان شـهرکرد‬ ‫و توسـط وزیـر مسـکن و شهرسـازی وقـت‬ ‫اجـرا شـد و در سـال های بعـد به خصـوص‬ ‫از سـال ‪ ۱۳۶۶‬توسـط بنیـاد مسـکن انقلاب‬ ‫اسلامی باجدیت تمـام پیگیـری شـد؛‬ ‫تجدیدحیـات و هدایـت روسـتاها از ابعـاد‬ ‫کالبـدی‪ ،‬اقتصـادی‪ ،‬اجتماعـی و فرهنگـی‬ ‫حهـای‬ ‫از جملـه‪ ،‬اهـداف موردنظـر در طر ‬ ‫یادشـده اسـت‪.‬‬ ‫امیر پرنداور‪ /‬ایرنا‬ ‫انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک‬ ‫بین توزیع برق شمال کرمان و اموزش وپرورش استان‬ ‫عفت فالح‬ ‫به منظـور اسـتفاده از ظرفیـت مسـتعد‬ ‫گسـازی مدیریـت‬ ‫دانش امـوزان بـرای فرهن ‬ ‫نهـا در پیاد هسـازی‬ ‫مصـرف بـرق و نقـش ا ‬ ‫الگوهـای مرتبـط بـا مصـرف انـرژی‪،‬‬ ‫تفاهم نامه همکاری بین دو دستگاه منعقد‬ ‫شـد‪ .‬محمـد سـلیمانی؛ مدیرعامـل شـرکت‬ ‫توزیـع نیـروی بـرق شـمال اسـتان بااشـاره به‬ ‫همکاری هایـی کـه در سـنوات قبـل بیـن‬ ‫ن شـرکت صـورت گرفته‬ ‫اموزش وپـرورش و ایـ ‬ ‫و اثـار مطلوبـش در تغییـر نگـرش جامعـه‬ ‫دانش اموزی و همکاری این بخش از جامعه‬ ‫در همسـویی خانواد ههـا بـرای صرفه جویـی‬ ‫انـرژی گران بهـای بـرق‪ ،‬بـه ادامـه این مسـیر‬ ‫بـا هـدف دسـتیابی بـه نتایـج موردانتظـار‬ ‫برای نهادینه سـاختن فرهنگ صرفه جویی‬ ‫تا کید کرد‪ .‬سـلیمانی افـزود‪ :‬ازانجا که حدود‬ ‫‪ ۸۰‬درصـد اشـترا ک های بـرق حـوزه شـمال‬ ‫یسـت‪ ،‬بهره گیـری‬ ‫اسـتان در بخـش خانگ ‬ ‫نحـوزه‬ ‫از ظرفیـت عظیـم دانش امـوزی درای ‬ ‫می توانـد کمـک موثـری بـه شـرکت های‬ ‫گسـازی مدیریـت‬ ‫توزیـع بـرق در فرهن ‬ ‫بهینـه انـرژی نمایـد و ضـرورت دارد اقدامات‬ ‫فرهنگی موثری در سطح وسیعی از جامعه‪،‬‬ ‫خانـواده و مدرسـه صـورت گیـرد تـا به تدریـج‬ ‫اسـتفاده بهینـه از انـرژی در جامعـه نهادینه‬ ‫شـود‪ .‬وی درادامـه ابـراز امیـدواری کـرد بـا‬ ‫انعقـاد تفاهم نامـه بیـن دو دسـتگاه سـطح‬ ‫تعامـل و همـکاری کـه در گذشـته نیـز وجـود‬ ‫داشـته ارتقـاء یابـد و شـاهد نتایـج اثربخـش‬ ‫ان در حـوزه مدیریـت انـرژی کشـور باشـیم‪.‬‬ ‫رضـا رضایـی؛ مدیـرکل اموزش وپـرورش‬ ‫فرماندار ساری‪:‬‬ ‫اسـتان هـم اظهـار داشـت‪ :‬همـکاری الزم‬ ‫درزمینـه اصلاح الگـوی مصـرف اب و انـرژی‬ ‫یهـای‬ ‫یهـا و توانمند ‬ ‫و تقویـت همکار ‬ ‫شـرکت توزیـع نیـروی بـرق شـمال اسـتان و‬ ‫اموزش وپـرورش اسـتان درزمینـه اسـتفاده‬ ‫بهینـه از منابـع اب و انرژی ازطریق اسـتفاده‬ ‫موثـر از منابـع و امکانـات موجـود و گسـترش‬ ‫یهـای بین دسـتگاهی‪،‬‬ ‫ظرفیـت همکار ‬ ‫موضـوع ایـن تفاهم نامـه اسـت‪ .‬ایجـاد‬ ‫نگـرش و تغییـرات رفتـاری مثبـت پایـدار در‬ ‫دانش امـوزان‪ ،‬مربیـان و والدیـن درارتباط بـا‬ ‫حفاظـت از منابـع اب و انـرژی‪ ،‬تامیـن و‬ ‫یهـای مدیریـت مصرف‬ ‫ارتقـای سـطح ا گاه ‬ ‫و تمهیـدات الزم بـرای ایجـاد زیرسـاخت ها‬ ‫شهـای‬ ‫در سـطح مـدارس‪ ،‬ارائـه اموز ‬ ‫تاثیرگـذار ویـژه دانش امـوزان‪ ،‬اولیـا‪ ،‬معلمـان‬ ‫و دیگـر کارکنـان‪ ،‬بهین هسـازی مصـرف اب و‬ ‫انـرژی درراسـتای کاهـش هزین ههـای جـاری‬ ‫یهـای پا ک و‬ ‫مـدارس و معرفـی و ترویـج انرژ ‬ ‫استفاده از ان ها جای سوخت های فسیلی‬ ‫از اهـداف کلـی تفاهم نامـه اسـت‪ .‬مدیـرکل‬ ‫اموزش وپـرورش اسـتان بااشـاره به اینکه‬ ‫دانش امـوزان دور ههـای تحصیلـی‬ ‫پیش دبسـتانی‪ ،‬دبسـتان و متوسـطه در‬ ‫شـمال اسـتان در شهرسـتان های کرمـان‬ ‫و نواحـی ان‪ ،‬رفسـنجان‪ ،‬انـار‪ ،‬شـهربابک‪،‬‬ ‫زرنـد‪ ،‬راور و کوهبنـان جامعـه هـدف مـا‬ ‫درراسـتای تحقـق ایـن تفاهم نامـه هسـتند‬ ‫عنـوان داشـت‪ :‬انتظـار داریـم پـس از انعقـاد‬ ‫تفاهم نامـه‪ ،‬شـاهد افزایـش سـطح ا گاهـی‬ ‫درخصـوص اب و انـرژی و تغییـرات رفتـاری‬ ‫مشـارکت جویانه بیـن دانش امـوزان‪ ،‬افزایش‬ ‫مشارکت در بهره وری انرژی و ترویج فرهنگ‬ ‫بهین هسـازی مصـرف انـرژی و اسـتفاده از‬ ‫ظرفیـت فکـری و پویایـی دانش امـوزان‬ ‫و خلـق اثـار علمـی‪ ،‬هنـری و فرهنگـی‬ ‫دراین زمینـه باشـیم‪ .‬درادامـه مهنـدس‬ ‫حمیـد علیـزاده؛ مدیـر دفتـر مدیریـت‬ ‫مصـرف شـرکت توزیـع نیـروی بـرق شـمال‬ ‫اسـتان با ارائه گزارشـی از اقدامات سـال های‬ ‫گذشـته کـه بـا همـکاری اموزش وپـرورش‬ ‫اسـتان بخصـوص دررابط هبـا طـرح بـزرگ‬ ‫دانش امـوزی انـرژی پویـان انجـام شـده از‬ ‫عالقه منـدی معلمـان و دانش امـوزان بـرای‬ ‫مشـارکت در پیاده سـازی اهـداف وزارت نیرو‬ ‫و شـرکت توانیـر بـرای پیاد هسـازی فرهنـگ‬ ‫صرفه جویی قدردانی کرد‪ .‬در پایان نشست‬ ‫ازسـوی مدیرعامل شـرکت توزیع نیروی برق‬ ‫شـمال اسـتان از مدیـرکل اموزش وپـرورش و‬ ‫معاونیـن حـوزه متوسـطه و ابتدایـی جهـت‬ ‫همـکاری مجدانـه و تعامـل مطلـوب بـا‬ ‫اهـدای لـوح یادبـود تقدیـر شـد‪.‬‬ ‫تابستانی پرنشاط در سواحل و تفرجگاه های مازندران‬ ‫تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری‪ ،‬میهمان استان مازندران می شود‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل کانـون پرورش فکـری مازنـدران از سـفر تماشـاخانه‬ ‫سـیار کانون پرورش فکری به مازندران خبر داد‪ .‬محمدعلی‬ ‫نشـناس گفـت‪ :‬باتوج هبـه برون رفـت از شـرایط‬ ‫یزدا ‬ ‫بحرانـی کرونـا و شـروع تابسـتان و اوقـات فراغـت‪ ،‬به منظـور‬ ‫ایجـاد فضـای شـادی و نشـاط بـرای کودکان ونوجوانـان‪،‬‬ ‫تماشاخانه سـیار کانون‪ ،‬این بار میهمان کودکان ونوجوانان‬ ‫یشـود‪ .‬مدیـرکل‬ ‫مناطـق مختلـف اسـتان مازنـدران م ‬ ‫کانـون پرورش فکـری مازنـدران بااشـاره به طـرح کاهـش‬ ‫اسـیب های اجتماعـی و ایجـاد نشـاط اجتماعی در سـواحل‬ ‫و تفرجگاه هـای مازنـدران کـه ازسـوی اسـتانداری و سـپاه‬ ‫یشـود به عضویت کانون مازنـدران در‬ ‫کربلای اسـتان برگزار م ‬ ‫نطـرح اشـاره نمـود و افـزود‪ :‬دراین راسـتا‪،‬‬ ‫کمیتـه فرهنگـی ای ‬ ‫برنامـه تماشـاخانه سـیار از ‪ 15‬تیـر تـا ‪ 2‬مـرداد در سـواحل‬ ‫یشـود‪ .‬طبـق‬ ‫و تفرجگا ههـای اسـتان مازنـدران برگـزار م ‬ ‫دریافـت سـهمیه ویـژه تماشـاخانه سـیار از معاونـت تولیـد‬ ‫دفتر مرکزی کانون‪ ،‬برنامه این تماشاخانه‪ ،‬جهت حضور در‬ ‫شهرسـتان های اسـتان و اجرای نمایش در ‪ 17‬شـهر شیرگاه‪،‬‬ ‫مشـهر‪ ،‬بهشـهر‪ ،‬سـاری‪ ،‬جویبار‪ ،‬بابل‪ ،‬نور‪ ،‬رامسر‪ ،‬کتالم‪،‬‬ ‫قائ ‬ ‫تنکابـن‪ ،‬نشـتارود‪ ،‬چالـوس‪ ،‬هچیـرود‪ ،‬نوشـهر‪ ،‬محمودابـاد‪،‬‬ ‫امـل و فریدون کنـار پیش بینـی و برنامه ریـزی شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی بااعالم اینکـه برنام ههـای درنظرگرفت هشـده بـرای‬ ‫این مناطـق شـامل اجـرای نمایش جـذاب توسـط گروه های‬ ‫نمایـش کشـور‪ ،‬پخـش اثـار سـینمایی و انیمیشـن های‬ ‫کانـون‪ ،‬قصه گویـی‪ ،‬سـاخت کاردسـتی و دیگـر برنام ههـای‬ ‫یسـت بیـان کـرد‪ :‬در سـاری‪ ،‬بابـل‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬هنـری و ادب ‬ ‫و نـور‪ ،‬دو سـئانس برنامـه اجـرا خواهـد شـد‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫تماشـاخانه سـیار کانـون پرورش فکـری بـا اعتبـاری بال غبـر‬ ‫‪ 100‬میلیاردریال‪ ،‬مجهز به سیستم صوت و تصویر‪ ،‬تلویزیون‬ ‫(ال ای دی) نمایـش شـهری‪ ،‬سـن اجـرا‪ ،‬اتـاق فرمـان دیگـر‬ ‫یسـت کـه به همـراه گـروه نمایـش‬ ‫امکانـات نمایشـی و اجرای ‬ ‫جهـت اجـرا در سـواحل و تفرجگا ههـای اسـتان از ‪ 15‬تیـر تـا‬ ‫‪ 2‬مـرداد ‪ 1401‬دراختیـار کانـون اسـتان مازنـدران قـرار گرفتـه‬ ‫یسـت‪ :‬تماشـاخانه های سـیار کانـون بـا هـدف‬ ‫اسـت‪ .‬گفتن ‬ ‫تحقـق عدالـت فرهنگـی و کاهـش اسـیب ها و ایجـاد نشـاط‬ ‫اجتماعـی در سراسـر کشـور به ویـژه مناطـق کم برخـوردار بـه‬ ‫اجـرای برنام ههـای فرهنگی وهنـری بـرای اوقـات فراغـت‬ ‫یپـردازد‪.‬‬ ‫کودکان ونوجوانـان و خانواد ههـا م ‬ ‫کمک نه میلیاردتومانی مرا کز نیکوکاری به نیازمندان‬ ‫غلام پارسـا راد؛ رئیـس کمیتـه امـداد منطقـه ‪ ۱‬سـاری اظهـار داشـت‪ :‬در‬ ‫سه ماهه نخسـت امسـال ازطریق مرا کز نیکوکاری نه میلیاردتومان به صورت‬ ‫کمک هـای نقـدی‪ ،‬کاال و خدمـات بـه نیازمنـدان کمـک شـد‪ .‬وی افـزود‪۲۶ :‬‬ ‫مرکز نیکوکاری در منطقه ‪ ۱‬ساری فعال است که از مجموع این مرا کز شش‬ ‫مرکـز تخصصـی در حـوزه فرهنگی‪ ،‬اشـتغال و ‪ ...‬فعال هسـتند‪ .‬رئیس کمیته‬ ‫امداد منطقه ‪ ۱‬ساری بابیان اینکه ارائه خدمات با حفظ شان خانواده های‬ ‫نیازمنـد و بهره گیـری از ظرفیت هـای مردمـی‪ ،‬سیاسـت ایـن نهـاد در ایجـاد‬ ‫مرا کـز نیکوکاری سـت‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬مرا کـز نیکـوکاری پـل ارتباطـی خیـران و‬ ‫نیازمندان هستند‪ .‬وی افزود‪ :‬توسعه فرهنگ انفاق و نیکوکاری با وا گذاری‬ ‫فعالیت هـای حمایتـی بـه مرا کز نیکوکاری و اسـتفاده از ظرفیت های مردمی‬ ‫درراسـتای خدمت رسـانی بـه مددجویـان اسـت و اغلـب مرا کـز نیکـوکاری‬ ‫دراین منطقـه در حـوزه حمایتـی فعالیت دارند‪ .‬پارسـاراد با تقدیر از همراهی‬ ‫خیـران گفـت‪ ۶۲۶۰ :‬خانـوار تحت حمایـت کمیتـه امـداد منطقه ‪ ۱‬سـاری قرار‬ ‫دارنـد و از خدمـات ایـن نهـاد بهره منـد هسـتند‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫دبیر کمیته برنامه ریزی شهرستان اعالم کرد؛‬ ‫توزیع بیش از ‪ ۱۱۰‬میلیاردتومان‬ ‫اعتبارات عمرانی شهرستان ایالم‬ ‫دبیـــر کمیتـــه برنامه ریزی ایالم گفـــت‪ :‬بیـــش از ‪ ۱۱۰‬میلیاردتومـــان اعتبارات‬ ‫عمرانـــی شهرســـتان در ‪ ۱۴۰۱‬در نشســـت اعضـــای کمیتـــه برنامه ری ــزی‬ ‫این شهرســـتان توزیـــع شـــد‪ .‬جـــواد همتـــی بابیان اینکه در ســـال گذش ــته‬ ‫حـــدود ‪ ۹۴‬میلیاردتومـــان بـــرای اجـــرای پروژه هـــای عمرانی مصوب ش ــده‬ ‫بـــود‪ ،‬افـــزود‪ :‬اعتبـــارات لحاظ شـــده بـــرای شهرســـتان ایـــام درمقایسـ ـه با‬ ‫ســـال گذشـــته حدود ‪ ۱۸٫۲‬درصد افزایش اعتبار داشـــته اســـت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫بیشـــترین رقـــم اعتبارات پیشـــنهادی به فصـــول‪ ،‬فصل هـــای حمل ونقل‪،‬‬ ‫توســـعه خدمـــات شـــهری‪ ،‬روستایی‪-‬عشـــایری و دیـــن و مذهـــب منظ ــور‬ ‫شـــده‪ .‬وی بابیان اینکـــه ایـــام دارای پتانســـیل ها و ظرفیت هـــای خ ــاص‬ ‫جهـــت رشـــد و توســـعه پایدار اســـت‪ ،‬بـــر لـــزوم تالش مدیـــران و مســـئوالن‬ ‫اســـتانی و شهرســـتانی دســـتگاه های اجرایی نســـبت به پیگیـــری و جذب‬ ‫ســـهم خود از محل اعتبارات ملی و متمرکز درراســـتای پیشـــرفت و توسعه‬ ‫این شهرســـتان تا کیـــد کـــرد‪ .‬وی ادامـــه داد‪ :‬الزامـــات قانونـــی در توزی ــع‬ ‫اعتبـــارات تملـــک دارایی هـــای ســـرمایه ای شهرســـتان ایالم شـــامل پنج تا‬ ‫هشـــت درصد تهیـــه و اجـــرای طر ح های هادی روســـتایی موضـــوع بند ب‬ ‫مـــاده ‪ ۲۶‬قانـــون برنامـــه به مبلـــغ ‪ ۳۵٫۲۲۰‬میلیون ریال‪ ،‬یک درصد توس ــعه‬ ‫پایگاه هـــا و حوزه هـــای مقاومت بســـیج (مـــاده ‪ ۷۱‬قانون الحـــاق ‪ )۲‬به مبلغ‬ ‫‪ ۹٫۳۲۰‬میلیون ریـــال و مبلـــغ ‪ ۷۰٫۴۴۰‬میلیون ریـــال بابـــت جـــزء ‪ ۲‬مـــاده ‪۳۴‬‬ ‫ضوابط اجرایی قانون بودجه ‪ ۱۴۰۱‬هســـتند‪ .‬وی با تشـــریح فصول اعتبارات‬ ‫‪ ،۱۴۰۱‬گزارشـــی از اخریـــن وضعیـــت تخصیص اعتبـــارات ‪ ۱۴۰۰‬از محل منابع‬ ‫اســـتانی و ملی بـــه پروژه هـــای عمرانی شهرســـتان ارائـــه کرد‪.‬‬ ‫کسب دو رتبه مخابرات منطقه ایالم‬ ‫در اخرین ارزیابی شرکت مخابرات ایران‬ ‫مدیـــر مخابرات منطقه ایالم از کســـب دو رتبه مخابـــرات منطقه در اخرین‬ ‫ارزیابـــی شـــرکت مخابـــرات ایران در ســـال ‪ ۱۴۰۰‬خبر داد‪ .‬حشـــمت اس ــدی‬ ‫اظهـــار داشـــت‪ :‬طـــی ارزیابی انجام شـــده ازســـوی شـــرکت مخابـــرات ایران‬ ‫در ‪ ،۱۴۰۰‬مخابـــرات منطقـــه ایـــام موفق به کســـب مقـــام اول درصد تحقق‬ ‫درامد کل و رتبه ســـوم درامد عملیاتی بین ســـایر مناطق کشـــور شـــد‪ .‬وی‬ ‫افـــزود‪ :‬رشـــد و ارتقـــای مخابـــرات منطقه جز با تـــاش و کوشـــش همکاران‬ ‫مخابراتـــی در همه حوزه ها محقق نخواهد شـــد‪ .‬وی گفت‪ :‬باتوجه به رش ــد‬ ‫شـــاخص های مختلـــف با تـــاش کارکنـــان می تـــوان در ســـایر حوز هه ــا نیز‬ ‫موفـــق به کســـب عنوان برتر شـــویم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد؛‬ ‫پرداخت تسهیالت تبصره ‪ ۱۸‬بخش کشاورزی در ایالم‬ ‫رئیـــس ســـازمان جهاد کشـــاورزی ایـــام گفـــت‪ :‬در قالب تســـهیالت تبصره‬ ‫‪ ۱۸‬از بهمن مـــاه پارســـال تا کنـــون ‪ ۶۱۱‬طـــرح کشـــاورزی در اســـتان به بانک‬ ‫کشـــاورزی معرفی شـــده اســـت‪ .‬اذرنـــوش عموزاده بـــا اعالم این خبـــر اظهار‬ ‫داشـــت‪ :‬بـــرای این تعـــداد طـــرح ‪ ۴۷۷‬میلیاردتومـــان اعتبـــار اختص ــاص‬ ‫یافتـــه پرداخت تســـهیالت تبصره ‪ ۱۸‬بخش کشـــاورزی در ایـــام که تا کنون‬ ‫‪ ۹۴‬میلیاردتومـــان از این تســـهیالت به ‪ ۱۳۸‬طرح پرداخت شـــده اســـت‪ .‬در‬ ‫موضـــوع تامین اعتبـــارات ســـرمایه درگردش واحدهای دام پـــروری در قالب‬ ‫اعتبارات مردمی ســـازی یارانه هـــا از ‪ ۱۰‬خردادماه تا امـــروز ‪ ۱۱۲‬میلیاردتومان‬ ‫پرداخت شـــده اســـت‪ .‬رئیس ســـازمان جهاد کشـــاورزی ایـــام گفت‪ :‬هدف‬ ‫اصلـــی تامین ســـرمایه درگردش واحدهای دام و طیـــور ازجمله مرغداری ها‬ ‫بـــود کـــه تا کنون بـــه ‪ ۷۹‬واحد این تســـهیالت پرداخت شـــده اســـت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم اعالم کرد؛‬ ‫رتبه سوم این شرکت با ‪ ۱۲۱‬درصد عملکرد‬ ‫در مدیریت بار کشور در هفته جاری‬ ‫ولی الـــه ناصـــری گفت‪ :‬با انجام فعالیت های گســـترده همکاران و مشـــارکت‬ ‫و مدیریت مصرف مناســـب مشـــترکین این شـــرکت‪ ،‬موفق به دســـتیابی به‬ ‫رتبه ســـوم عملکـــرد در حوزه مدیریت بار و پیک ســـایی در کشـــور در هفته‬ ‫جـــاری شـــدیم‪ .‬وی ادامـــه داد‪ :‬همراهی مردم اســـتان ایـــام در برنامه های‬ ‫مدیریـــت مصـــرف‪ ،‬نظـــارت مســـتمر مصـــرف ادارات‪ ،‬پایـــش به مدارام ــدن‬ ‫دیزل ژنراتورهـــا و نیـــز فعالیت هـــای فرهنگـــی و اموزشـــی در رســـانه ها منجر‬ ‫به دســـتیابی به این رتبه شـــد‪ .‬مدیرعامل شـــرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫درپایـــان تصریح کرد‪ :‬با همین رعایت مشـــترکین در الگـــوی مصرف و تالش‬ ‫بیشـــتر ان شـــاءاهلل عبور موفقی از پیک بار شـــبکه برق داشـــته باشیم‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 15‬تیر ‪ 6 1401‬ذوالحجه ‪ 6 1443‬جوالی ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2539‬‬ ‫اییـن اختتامیـه سـیزدهمین دوره جشـنواره بین المللـی فارابـی بـا‬ ‫خبرهایـی بـرای پژوهشـگران حـوزه علـوم انسـانی ازجملـه افزایش‬ ‫بیـش از سـه برابری جایـزه نقـدی ایـن دوره و اضاف هشـدن جایـزه‬ ‫دیپلماسـی علمـی از دوره بعـد بـه ایـن جشـنواره همـراه بـود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا؛ ایین معرفی برگزیدگان اختتامیه سیزدهمین دوره‬ ‫جشـنواره بین المللـی فارابـی ویـژه تحقیقـات علـوم انسـانی و‬ ‫اسلامی بـا رئیس جمهـوری در سـالن اجلاس سـران کشـورهای‬ ‫اسلامی برگـزار شـد‪ .‬دراین مراسـم محمدعلی زلفـی گل وزیر علوم‪،‬‬ ‫تحقیقـات و فنـاوری‪ ،‬غالمعلـی حـداد عـادل رئیـس فرهنگسـتان‬ ‫زبـان و ادب فارسـی‪ ،‬محمدمهـدی طهرانچـی رئیـس دانشـگاه‬ ‫ازاد اسلامی‪ ،‬علی ا کبـر صالحـی معـاون پژوهشـی و قائم مقـام‬ ‫فرهنگسـتان علـوم‪ ،‬غالمرضـا مصباحـی مقـدم عضـو مجمـع‬ ‫تشـخیص مصلحـت نظـام‪ ،‬ایـت اهلل علی ا کبـر رشـاد رئیـس‬ ‫پژوهشـگاه فرهنـگ و اندیشـه اسلامی و شـماری از نخبـگان‪،‬‬ ‫اسـتادان دانشـگاه و پژوهشـگران حـوزه مطالعـات علـوم انسـانی‬ ‫در سـالن اجلاس سـران حضـور داشـتند و برگزیدگان لـوح تقدیر و‬ ‫جایـزه خـود را از دسـت رئیس جمهـوری دریافـت کردنـد‪ .‬ایـت اهلل‬ ‫رئیسـی دراین مراسـم با ابراز خرسـندی از حضور در جمع اساتید‪،‬‬ ‫فرهیختـگان و محققـان علـوم انسـانی و اسلامی و بـا تبریـک بـه‬ ‫برگزیـدگان ایـن جشـنواره‪ ،‬گفـت‪ :‬در نشسـت هایی ازاین دسـت‪،‬‬ ‫الزم است دانشمندان و فرهیختگان ضمن اسیب شناسی وضع‬ ‫موجـود‪ ،‬نسـبت بـه کاهـش فاصلـه بـا وضـع مطلـوب‪ ،‬پیشـنهاد و‬ ‫راهـکار ارائـه کننـد‪ .‬وی باتا کیدبر ضرورت اسیب شناسـی در حوزه‬ ‫علـوم انسـانی‪ ،‬افـزود‪ :‬علـوم انسـانی اسلامی‪ ،‬مغزافـزار حا کمیت و‬ ‫یبـر‬ ‫یسـت کـه مبتن ‬ ‫مدیریـت و نیـز قـوه محرکـه پیشـرفت در نظام ‬ ‫دین بوده و درون مایه ان علم و دانش است‪ .‬در چهل وچهارمین‬ ‫سـال پیـروزی انقلاب شـکوهمند اسلامی‪ ،‬الزم اسـت یـک‬ ‫نحـوزه‬ ‫اسیب شناسـی کنیـم کـه چه میـزان رشـد و پیشـرفت درای ‬ ‫صورت گرفته است؟ رئیس جمهوری باتا کیدبراینکه علوم انسانی‬ ‫ما باید تراز انقالب اسالمی باشد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به نظر می رسد برای‬ ‫نیـل بـه علـوم انسـانی تـراز انقلاب اسلامی‪ ،‬در انچـه بایـد اتفـاق‬ ‫می افتـاد‪ ،‬عقب ماندگی هایی وجـود دارد و این عقب ماندگی باید‬ ‫نحـوزه جبـران شـود‪ .‬ایـت اهلل‬ ‫به دسـت پژوهشـگران و اسـاتید ای ‬ ‫رئیسـی باتا کیدبـر لزوم نظری هپـردازی‪ ،‬نواوری و خالقیـت در حوزه‬ ‫علوم انسـانی و توجه به رویکرد دینی دراین حوزه‪ ،‬اظهار داشـت‪:‬‬ ‫فصـل الفصـول انسـان‪ ،‬تعلـم اسـت و عالو هبـران‪ ،‬انسـانیت انسـان‬ ‫ی اسـت و بـا ارتبـاط با وحی شـکل‬ ‫یبـر اموخت ههـای او از وحـ ‬ ‫مبتن ‬ ‫می گیـرد‪ .‬وی نشـان دادن راه بـه انسـان را ماموریـت خطیـر علـوم‬ ‫انسانی اسالمی دانست و خاطرنشان کرد‪ :‬برای بالندگی و رشد در‬ ‫حـوزه علـوم انسـانی‪ ،‬بایـد تقلید از غـرب دراین حوزه کنار گذاشـته‬ ‫یبـر مبانـی غنـی اسلامی‪ ،‬کار اجتهـادی و نواورانـه‬ ‫شـده و مبتن ‬ ‫انجام شـود‪ .‬رئیس جمهوری تصریح کرد‪ :‬در گام بعدی اجتهاد و‬ ‫نواوری دراین حوزه باید در مجامع علمی و حوزوی و دانشـگاهی‬ ‫مورداسـتقبال قـرار گیـرد و نخبـگان و عالمـان و دانشـگاهیان مـا با‬ ‫دید باز اما نگاهی نقادانه به سراغ نظریه های جدید بروند و ان ها‬ ‫را بـا ابـزار نقـد‪ ،‬مـورد پاالیـش قرار دهند‪ .‬همچنین معاون فرهنگی‬ ‫و اجتماعـی وزارت علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فناوری دراین مراسـم اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬جشـنواره فارابـی ویـژه علـوم انسـانی و اسلامی بـا هـدف‬ ‫حهـای جدید پژوهشـی این حوزه‪ ،‬تشـویق‬ ‫شـناخت اثـار برتـر‪ ،‬طر ‬ ‫و معرفی اثار برتر به جامعه علمی‪ ،‬زمینه سازی برای ارتقای علوم‬ ‫انسانی بوم‪ ،‬انگیزش استعدادهای جوان‪ ،‬اثرگذاری علوم انسانی‬ ‫شاتر‬ ‫توافق نامه‬ ‫توافقی بین دونفر برای ساختمانی قدیمی؛‬ ‫که خریدار‪ ،‬حیوون ازار است و ‪ ...‬مجتبی‬ ‫طباطبایی‪ ،‬ایمان ا کرمی و سارا دغاغله؛ ‬ ‫ کارگرادنی‬ ‫بازیگران این نمایش به طراحی و‬ ‫ِ‬ ‫ شکیبا علیزاده هستند که برپایه متنی از‬ ‫فیلیپ کلودول (با ترجمه شهال حایری)‬ ‫به روی صحنه رفته و تا ‪ 15‬تیرماه ‪1401‬‬ ‫ساعت ‪ 19‬در «تماشاخانه اهورا»‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫پیام احمدی کاشانی‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫نگره‬ ‫برگ اخر جشنواره سیزدهم فارابی ورق خورد؛‬ ‫افزودن جایزه دیپلماسی علمی‬ ‫به دوره چهاردهم‬ ‫یکـردن علـوم انسـانی‪،‬‬ ‫در فراینـد سیاسـت گذاری کشـور‪ ،‬کاربرد ‬ ‫اشـنایی جامعـه ایـران بـا یافت ههـای محققـان حوزه های مختلف‬ ‫علوم انسانی و اسالمی و شناساندن الگوی علمی در چهار قالب‬ ‫کتاب پژوهشـی‪ ،‬طرح پژوهشـی‪ ،‬رسـانه دکتری و پایان نامه ارشـد‬ ‫‪۳۵‬سـال)‬ ‫ی ‬ ‫گسـال (باال ‬ ‫و در دو عرصـه جـوان (زیر ‪ ۳۵‬سـال) و بزر ‬ ‫یشـود‪ .‬عبدالحسـین کالنتـری بـه رونـد داوری اثـار در‬ ‫برگـزار م ‬ ‫‪ ۱۵‬گـروه علمـی اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬معیارهـای پذیـرش و برگزیـدن‬ ‫اثـار مسـئله محوری‪ ،‬اهمیـت و ضـرورت میان رشـته ای بـودن‬ ‫پژوهش های‪ ،‬انسجام درونی و محتوایی‪ ،‬قدرت استدالل‪ ،‬تمرکز‬ ‫تهـای بومـی‪ ،‬میـزان ابـداع و نـواوری‬ ‫تحقیـق بـر مسـائل و ضرور ‬ ‫تحقیـق و تبدیـل یافت ههـا بـه نظـام و نظریـه بـوده اسـت‪ .‬دبیـر‬ ‫سـیزدهمین جشـنواره بین المللـی فارابـی بـه معیارهـای انتخـاب‬ ‫برگزیـدگان در بخـش بین الملـل اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬دراین بخـش‬ ‫پژوهشـگران حـوزه اسالم شناسـی‪ ،‬ایران شناسـی و علـوم دینـی بـا‬ ‫معیارهـای سـوابق علمی‪ ،‬نـواوری‪ ،‬تاثیرگذاری علمـی‪ ،‬تاثیرگذاری‬ ‫در مجامع جهانی و تاثیر در حوزه دانشگاهی انتخاب شدند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬جوایز این دوره جشنواره فارابی با اهتمام وزارت علوم بیش‬ ‫از سـه برابر افزایـش یافـت و معـادل بـا جشـنواره خوارزمـی شـد کـه‬ ‫یسـت‪ .‬رئیس موسسـه‬ ‫این امر نشـان دهنده اهمیت علوم انسان ‬ ‫مطالعـات فرهنگـی و اجتماعی نیز دراین مراسـم باتا کیدبر تحول‬ ‫بنیادیـن در علـوم انسـانی به ویـژه بـا پیشـرفت گفتمـان انقلاب‬ ‫اسلامی گفـت‪ :‬کارهـای ارزشـمندی در ده ههـای اخیـر در حـوزه‬ ‫علـوم انسـانی انجـام شـده اسـت امـا فاصلـه مـا بـا نقطـه مطلـوب‬ ‫هنوز زیاد اسـت‪ .‬رضا غالمی افزود‪ :‬میزان سـرمایه گذاری در تحول‬ ‫علوم انسـانی بسـیارناچیز اسـت و ا گر به همین منوال عمل کنیم‬ ‫بـه زودی نمی توانیـم هـدف مهم تحول در علوم انسـانی را محقق‬ ‫کنیـم‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬علـوم انسـانی امـروز می خواهـد پیشـرفت‬ ‫تهـای الزم را بـرای جامعـه پـروری‬ ‫کشـور را راهبـردی کنـد و فرص ‬ ‫به وجـود اورد‪ .‬سـوال این اسـت که جشـنواره فارابـی چـه نقشـی‬ ‫می توانـد دراین زمینـه داشـته باشـد و بـه تحـول علـوم انسـانی‬ ‫چطور کمک کند؟ رئیس موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی‬ ‫بـه ایـن سـوال این گونه پاسـخ داد که جشـنواره بین المللـی فارابی‬ ‫فضـای مسـاعد بـرای رقابـت علمـی پدیـد مـی اورد‪ ،‬الگوسـازی‬ ‫می کنـد به ویـژه بـرای جوانـان‪ ،‬امـکان ارزیابی عملکرد دانشـگاه ها‬ ‫و پژوهشـگاه ها را در علـوم انسـانی فراهـم می کنـد‪ ،‬بـراورد واقعـی از‬ ‫ظرفیت های علوم انسانی به دست می دهد‪ ،‬نقاط قوت و ضعف‬ ‫و خالهـا را نشـان می دهـد‪ ،‬اسـتعدادهای برتـر و نخبگان را معرفی‬ ‫نهـا فراهـم می کنـد‪ .‬وی باتا کیدبـر‬ ‫و زمینـه را بـرای حمایـت از ا ‬ ‫عل مسـنجی و اهمیت ان در دنیای امروز گفت‪ :‬برگزاری جشـنواره‬ ‫فارابی و جشـنواره های مشـابه بنیه علمی را در حوزه عل مسـنجی‬ ‫تقویـت و اسـاتید را بـرای نـواوری تشـویق می کنـد‪ .‬وی همچنیـن‬ ‫گفـت‪ :‬جشـنواره های علمـی بین المللی ازاداندیشـی‪ ،‬تنـوع و تکثر‬ ‫دیدگا ههـا را رواج می دهنـد‪ .‬ا گـر هم اسـتاد یا صاحب نظر خارجی‬ ‫حرفـی مخالـف مـا زد‪ ،‬مشـکلی نـدارد‪ .‬مـا سال هاسـت نـواوری در‬ ‫نظری هپـردازی نداشـته ایم کـه بـه عوامـل مختلـف بسـتگی دارد‬ ‫امـا بخشـی از نظری هپـردازی بـا تعامـل و ارتبـاط بیـن دانشـمندان‪،‬‬ ‫یشـود‪ .‬وی‬ ‫تهـای علمـی و مباحثـات ممکـن م ‬ ‫رفت وامـد هیئ ‬ ‫افـزود‪ :‬به همین دلیـل قصـد داریـم در دوره چهاردهـم جشـنواره‬ ‫فارابـی از داوران خارجـی بـرای ارزیابـی اثـار اسـتفاده کنیـم‪،‬‬ ‫همچنیـن جایـزه دیپلماسـی علمـی در جشـنواره چهاردهـم را‬ ‫بـه ایـن جشـنواره اضافـه می کنیـم‪ .‬جایـزه دیپلماسـی علمـی در‬ ‫شـورای سیاسـت گذاری تصویـب شـده امـا هنـوز شـاخص های ان‬ ‫تکمیل نشـده اسـت‪ .‬منوچهر محمدی اسـتاد علوم سیاسـی نیز‬ ‫دراین مراسـم گفـت‪ :‬انقلاب اسلامی در همـه زمین ههـا تحـوالت‬ ‫زیـادی به وجـود اورد امـا مهم تریـن تحـول این بودکـه بـه مدرنیتـه‬ ‫پایان داد و دوره جدید تمدن اسلامی را رقم زد‪ .‬وی افزود‪ :‬پیش‬ ‫از پیروزی انقالب اسلامی فقط در چهارچوب فرضیه های مادی‬ ‫یشـد امـا انقالب‬ ‫گرایانـه و پوزیتیویسـتی بـه همـه پدید ههـا نگاه م ‬ ‫اسالمی تحولی ایجاد کرد که در هیچ کتاب اندیشمند غربی دیده‬ ‫یشـد‪ .‬ایـن اسـتاد دانشـگاه ادامـه داد‪ :‬امـروزه اسـاتید حـوزه‬ ‫نم ‬ ‫علوم انسـانی بار سـنگینی بر دوش دارند و باید علوم انسـانی را در‬ ‫چهارچـوب موازیـن اسلامی تعریـف کننـد‪ .‬همچنیـن تئوری های‬ ‫جدیـد را در قالـب موازیـن اسلامی درزمینـه علـوم انسـانی ارائـه‬ ‫دهنـد‪ .‬جشـنواره بین المللـی فارابـی ویژه تحقیقات علوم انسـانی‬ ‫و اسالمی توسط وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری ساالنه با هدف‬ ‫شناسـایی و معرفـی اسـتعدادهای برتـر در حـوزه علـوم انسـانی و‬ ‫اسلامی‪ ،‬معرفی و ارائه اثار و نظریه های برتر‪ ،‬روش ها و طر ح های‬ ‫جدیـد در حـوزه علـوم انسـانی و اسلامی در میـان اندیشـمندان‬ ‫یشـود و بـا معرفـی برگزیـدگان ایـن دوره‬ ‫ایرانـی و غیرایرانـی برگـزار م ‬ ‫بـه کار خـود پایـان داد‪ .‬طبق اعالم دبیرخانه جشـنواره بین المللی‬ ‫فارابـی از میـان ‪ ۲۰۷‬اثـری کـه بـرای داوری دراین جشـنواره ارسـال‬ ‫شـده اسـت ‪ ۱۶‬اثـر برگزیـده و شایسـته تقدیـر در دو بخـش جـوان‬ ‫گسـال انتخـاب شـدند‪ .‬ایـن جشـنواره در ‪ ۱۵‬گـروه علمـی‬ ‫و بزر ‬ ‫شـامل اخلاق‪ ،‬ادیـان و عرفـان‪ ،‬تاریخ‪ ،‬جغرافیا و باستان شناسـی‪،‬‬ ‫حقـوق‪ ،‬زبـان‪ ،‬ادبیـات و زبان شناسـی‪ ،‬علـوم اجتماعـی و علـوم‬ ‫ارتباطات‪ ،‬علوم اقتصادی‪ ،‬مدیــریت و علــوم مــالی‪ ،‬علــوم تربیتی‪،‬‬ ‫روان شناسـی و عل ــوم ورزشـی‪ ،‬علـوم سیاسـی‪ ،‬روابـط بین الملـل‬ ‫و مطالعـات منطقـ ـه ای‪ ،‬عل ــوم ق ــرانی‪ ،‬تفسیــر و حدیـث‪ ،‬فق ــه و‬ ‫اصـ ــول‪ ،‬فلسفه‪ ،‬منطق و ک ـلام‪ ،‬فناوری اطالعات‪ ،‬اطالع رسانی و‬ ‫کتابداری‪ ،‬مطالعات انقالب اسالمی و امام خمینی (ره)‪ ،‬مطالعات‬ ‫میان رشـته ای و مطالعات هنر و زیبایی شناسـی بهترین اثار را در‬ ‫چهـار قالـب کتاب پژوهشـی‪ ،‬گزارش اختتام یافته پژوهش‪ ،‬رسـاله‬ ‫دکتـری و پایان نامـه کارشناسی ارشـد شناسـایی و معرفـی می کند‪.‬‬ ‫این جشنواره در بخش ویژه جایزه شخصیت های پیشگام علوم‬ ‫انسـانی و اسلامی‪ ،‬پیشکسـوت علـوم انسـانی و اسلامی‪ ،‬مترجـم‬ ‫برتر‪ ،‬انجمن علمی برتر‪ ،‬نشـریه علمی برتر و نظریه پرداز برجسـته‬ ‫را اعطـا می کنـد‪.‬‬ ‫نقش «فریب راهبردی» در فضای مجازی چیست؟‬ ‫در ی ــک مقال ــه تحقیقات ــی ک ــه در مرک ــز تحقیق ــات و مطالع ــات پیش ــرفته‬ ‫این ــده منتش ــر ش ــده‪ ،‬ام ــده‪ :‬اس ــتتار و فری ــب‪ ،‬از عناص ــر مه ــم در مدیری ــت‬ ‫نه ــای‬ ‫جنگ ه ــا و نبرده ــای نظامی س ــت و ب ــا ورود نی ــروی هوای ــی ب ــه یگا ‬ ‫رزم ــی اغ ــاز ش ــد؛ به گونه ای ک ــه شناس ــایی بزرگ تری ــن منطق ــه جغرافیای ــی‬ ‫نکــردن‬ ‫دشــمن ممکــن شــد و ازای ـن رو نیــاز بــه گمراه کــردن خلبانــان و پنها ‬ ‫اهـــداف اســـتراتژیک از ســـاح های هواپیمـــا بـــود‪ .‬با گذشـــت زمان‪ ،‬هن ــر‬ ‫اســتتار و پنهــان کاری تکامــل یافتــه تاجایی کــه بــه عنصــر اصلــی در هر ســاح‬ ‫نیروه ــای مس ــلح تبدی ــل ش ــده؛ از لب ــاس نظام ــی ک ــه نیروه ــا می پوش ــند‬ ‫و ب ــا محیط ــی ک ــه در ان واق ــع ش ــده متناس ــب اس ــت ت ــا وس ــایل نقلیه و‬ ‫کشـــتی های نظامـــی و نهایـــت تـــاش بـــرای پنهان کـــردن کل شـــهرها ب ــا‬ ‫که ــای‬ ‫نه ــا‪ .‬ای ــن اهمی ــت اس ــتراتژیک تکنی ‬ ‫پخ ــش ابره ــای دود ب ــر روی ا ‬ ‫فریـــب تنهـــا بـــه نبردهـــای نظامـــی و جنگ هـــای متعـــارف مح ــدود‬ ‫نمی شـــود‪ ،‬بلکـــه در عملیـــات ســـایبری نیـــز صـــدق می کنـــد‪ .‬حم ــات‬ ‫یش ــود و‬ ‫ســـایبری چـــه در زمـــان صلـــح و چـــه زمـــان جنـــگ متوقـــف نم ‬ ‫ازیک س ــو به دنب ــال جاسوس ــی و افش ــای برنامه ه ــا و اطالع ــات اس ــتراتژیک‬ ‫حریـــف و ازســـوی دیگر بـــرای انهـــدام اهـــداف مهـــم اســـت‪ .‬کش ــورها‪،‬‬ ‫باندهـــای جنایـــت ســـازمان یافته‪ ،‬جنبش هـــای تروریســـتی و دزدان‬ ‫دریای ــی مس ــتقل یکس ــان در ان ه ــا ش ــرکت می کنن ــد‪ .‬همچنی ــن تش ــخیص‬ ‫اینک ــه کدا می ــک از ای ــن بازیگ ــران در راه ان ــدازی حمل ــه س ــایبری دخیل ان ــد‬ ‫دش ــوار اس ــت‪ ،‬ازایـ ـن رو دس ــتیابی ب ــه فری ــب س ــایبری ب ــرای محافظ ــت از‬ ‫منابـــع حیاتـــی در شـــبکه ها و رایانه هـــا اهمیـــت دارد‪ .‬به گـــزارش پاش ــگاه‬ ‫خبرنــگاران جــوان؛ ایــن مطالعــه باعنــوان چگونــه می تــوان فریــب راهبــردی‬ ‫را در فض ــای مج ــازی محق ــق ک ــرد‪ ،‬توضی ــح داد‪ :‬اســتتار و فریــب در فض ــای‬ ‫ً‬ ‫مج ــازی ازنظ ــر س ــبک و ف ــرم کام ــا ب ــا اس ــتتار در س ــایر حوزه ه ــای س ــنتی‬ ‫(زمیــن‪ ،‬هــوا‪ ،‬دریــا) متفــاوت اســت؛ امــا دراصــل یعنــی ازلحــاظ گمرا هکــردن‬ ‫دش ــمن و جلوگی ــری از کش ــف و اصاب ــت ب ــه اه ــداف مه ــم ب ــا ان تفاوت ــی‬ ‫نــدارد‪ ،‬بلکــه گاهــی از ایــن کارکــرد در فضــای ســایبری بــرای هدف قــراردادن‬ ‫م ــکان دش ــمن و موقعی ــت متج ــاوز فرات ــر م ـی رود و ای ــن یک ــی از بزرگ تری ــن‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫چالش هـــای پیـــش روی فراینـــد دســـتیابی بـــه امنیـــت سایبر ‬ ‫دراین مقالــه بــه تکثــر تکنیک هــای فریــب ســایبری و شــاید قدیمی تریــن و‬ ‫رایج تریــن ان هــا یعنــی روش «فنجــان عســل» یــا ‪ Honey Bots‬اشــاره شــده‬ ‫اس ــت‪ .‬ایـ ـن روش ب ــه اوای ــل ده ــه ن ــود ق ــرن گذش ــته بازمی گ ــردد و یک ــی از‬ ‫متداول تریــن روش هــا درزمینــه حفاظــت و امنیــت سایبری ســت کــه در ان‬ ‫کاری می شــود تــا اطالعــات بــه نظــر هکرهــا در قســمتی جداشــده از شــبکه‬ ‫نهــا‬ ‫بــا هــدف فریــب هکرهــا بــرای برخــورد بــا یــک سیســتم جعلــی‪ ،‬ازنظــر ا ‬ ‫مهــم و واقعــی بــه نظــر برســد‪ ،‬امــا واقعــی نیســت‪ .‬ایـن کار باهــدف دورکــردن‬ ‫توجـــه از اطالعـــات حقیقـــی انجـــام می شـــود‪ .‬درعین حـــال‪ ،‬این بخ ــش‬ ‫یش ــود و‬ ‫جداشـــده از شـــبکه به طورمـــداوم توســـط تکنســـین ها رصـــد م ‬ ‫یتــوان ان هــا را کشــف کــرد و روش‬ ‫به محــض ورود هکرهــا بــه ایــن «تلــه» م ‬ ‫نف ــوذ ان ه ــا را دانس ــت و حت ــی ب ــا تزری ــق ای ــن گمراه کنن ــده ان ه ــا را دنب ــال‬ ‫ک ــرد ت ــا م ــکان ان ه ــا را پی ــدا ک ــرد‪ .‬هنگامی ک ــه هکره ــا داده ه ــا و اطالع ــات‬ ‫جعلـــی را به دســـت اوردنـــد‪ ،‬می تـــوان ان هـــا را هـــک و شناســـایی ک ــرد‪.‬‬ ‫ازای ـن رو‪ ،‬مکانیس ــم «فنج ــان عس ــل» ب ــه دو ه ــدف اصل ــی دس ــت می یابــد‪.‬‬ ‫اول دســـتگیری هکرهایـــی کـــه به دنبـــال نفـــوذ بـــه شـــبکه های ســـازمان‬ ‫هس ــتند و روش نف ــوذ ان ه ــا را می شناس ــند و دوم شناس ــایی منب ــع ای ــن‬ ‫خط ــر‪ ،‬مقابل ــه ب ــا ان و نف ــوذ ب ــه ان‪ .‬بااین ح ــال‪ ،‬چال ــش اصل ــی پی ـش روی‬ ‫نه ــای عس ــل‬ ‫ای ــن فن ــاوری‪ ،‬دش ــواری ایج ــاد تله ه ــای متع ــدد ب ــرای فنجا ‬ ‫در شـــبکه های مختلـــف اســـت‪ ،‬زیـــرا بـــه تجهیـــزات فنـــی‪ ،‬لجســـتیکی و‬ ‫کنترل ــی متع ــددی نی ــاز دارد و بنابرای ــن ازنظ ــر قابلی ــت راه ان ــدازی مح ــدود‬ ‫اســـت کـــه در غیـــر ایـــن صـــورت‪ ،‬هکرهـــا بـــه این نـــوع روش هـــا ع ــادت‬ ‫ً‬ ‫کرده انـــد و بـــرای هکرهـــای حرفـــه ای نســـبتا اســـان شـــده کـــه بفهمن ــد‬ ‫انچ ــه ب ــه ان رس ــیده اند ی ــک تل ــه اس ــت‪ ،‬ای ــن سیس ــتم واقع ــی نیس ــت‪،‬‬ ‫اطالعات ــی ک ــه به دس ــت اورده ان ــد جعلی س ــت و ممک ــن اس ــت مض ــر باش ــد‬ ‫و اینکــه درمعــرض شناســایی طــرف مقابــل قــرار گرفته انــد و بنابرایــن تمــام‬ ‫نهــا را فراهــم می کنــد پــا ک و تغییــر‬ ‫داده هایــی را کــه امــکان دسترســی بــه ا ‬ ‫می دهن ــد‪ .‬ازایــن رو‪ ،‬طب ــق ای ــن مقال ــه‪ ،‬روش «فنج ــان عس ــل» مانن ــد ه ــر‬ ‫روش اس ــتتاری دیگ ــری ک ــه به مرورزم ــان به راحت ــی قابل تش ــخیص اس ــت‪،‬‬ ‫اغلــب بی فایــده شــده اســت‪ .‬فراینــد اســتتار و نوردهــی یــک فراینــد متقابــل‬ ‫یش ــود‪،‬‬ ‫م ــداوم اس ــت‪ ،‬هرزمان ک ــه ی ــک فن ــاوری اس ــتتار جدی ــد ظاه ــر م ‬ ‫ی ــک فن ــاوری جدی ــد می ای ــد ک ــه ان را بی فای ــده می کن ــد تازمانی ک ــه ی ــک‬ ‫فن ــاوری جدی ــد اس ــتتار ک ــه جدیدت ــر از تکنیک ه ــای نورده ــی و ‪ ...‬اس ــت‬ ‫ً‬ ‫بیایـــد مثـــا دوربین هـــای حرارتـــی توانســـته اند موقعیـــت ســـربازان را در‬ ‫داخ ــل جنگل ه ــا علیرغ ــم اختف ــای ان ه ــا شناس ــایی کنن ــد و از اینج ــا بای ــد‬ ‫نه ــای‬ ‫تکنیک ه ــای اس ــتتار دیگ ــری را توس ــعه داد ک ــه فرات ــر از روش فنجا ‬ ‫عس ــل ب ــوده و ب ــه فری ــب س ــایبری رس ــید‪ .‬ای ــن مقال ــه تا کی ــد می کن ــد ک ــه‬ ‫فنـــاوری فنجان هـــای عســـل بیانگـــر مفهـــوم پدافنـــد غیرعامـــل اس ــت‬ ‫ک ــه به معن ــای توانای ــی دریاف ــت ی ــک حمل ــه س ــایبری ب ــدون اس ــیب ی ــا‬ ‫جلوگی ــری س ــریع از اث ــرات ان ب ــدون رس ــیدن ب ــه اه ــداف مه ــم ان اس ــت‪،‬‬ ‫زی ــرا ط ــرف متخل ــف در حال ــت س ــکوت اس ــت‪ .‬تازمانی ک ــه حمل ــه س ــایبری‬ ‫بیای ــد و ش ــروع ب ــه مقابل ــه ب ــا ان کن ــد‪ .‬پدافن ــد پیش ــگیرانه در دو عنص ــر‬ ‫اصلــی بــا نمونــه ســنتی خــود متفــاوت اســت‪ :‬تشــخیص زودهنــگام حمــات‬ ‫س ــایبری و س ــرعت دربرخوردب ــا ان ه ــا درصورت وق ــوع‪ .‬درحالی ک ــه دف ــاع‬ ‫ســنتی به عنــوان یــک ســپر داخلــی بــرای کاهــش حمــات و بازیابــی ســریع‬ ‫از ان ه ــا عم ــل می کن ــد‪ ،‬دف ــاع پیش ــگیرانه به عن ــوان نی ــزه ای فع ــال عم ــل‬ ‫می کنــد تــا حریــف را از انجــام یــک حملــه ســایبری بــازدارد‪ .‬دفــاع ســایبری‬ ‫پیشــگیرانه ازطریــق ســه روش اصلــی محقــق می شــود کــه دراین مقالــه بــه‬ ‫ان ه ــا اش ــاره ش ــده اس ــت‪:‬‬ ‫‪ .۱‬تشـــخیص زودهنـــگام حمـــات در زمـــان واقعـــی‪ :‬ایـــن کار بااســـتفاده از‬ ‫حس ــگرها در ش ــبکه ها‪ ،‬برنامه ه ــا و نرم اف ــزار و نی ــز سیس ــتم های هش ــدار‬ ‫اولی ــه ک ــه ب ــا ه ــوش مصنوع ــی کار می کنن ــد و اس ــتفاده از اطالع ــات ه ــوش‬ ‫مصنوعــی بــرای نظــارت بــر هرگونــه فعالیــت غیرعــادی انجــام می شــود کــه‬ ‫ممک ــن اس ــت به عن ــوان ی ــک حمل ــه س ــایبری طبقه بن ــدی ش ــود و ش ــروع‬ ‫مقابل ــه ب ــا ان ه ــا و مه ــار ان ه ــا قب ــل از ش ــروع فعالی ــت خ ــود در ش ــبکه ی ــا‬ ‫سیس ــتم های ه ــدف باش ــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬حملــه ســایبری پیشــگیرانه‪ :‬ازطریــق اســتفاده و انتشــار کرم هــای ســفید‬ ‫انج ــام می ش ــود؛ ای ــن کرم ه ــا برنامه های ــی هس ــتند ک ــه ق ــادر ب ــه شناس ــایی‬ ‫نه ــا ب ــرای حمل ــه‬ ‫نب ــردن برنامه ه ــای مخ ــرب قب ــل از اس ــتفاده از ا ‬ ‫و ازبی ‬ ‫ســـایبری احتمالـــی هســـتند و ابزارهـــا و نرم افزارهـــای هکرهـــا را از بی ــن‬ ‫می برن ــد ک ــه ب ــه خنثی ک ــردن خ ــود ط ــرح حمل ــه کم ــک می کن ــد‪.‬‬ ‫نک ــردن‬ ‫‪ .۳‬اطالع رس ــانی نادرس ــت‪ ،‬پنه ــان کاری و فری ــب‪ :‬این ام ــر ب ــا پنها ‬ ‫هوی ــت اه ــداف اس ــتراتژیک دول ــت در اینترن ــت و گمراه ک ــردن حری ــف حی ــن‬ ‫تــاش بــرای دســتیابی یــا نفــوذ بــه ان هــا‪ ،‬ازطریــق ابزارهــای اســتتار و فریــب‬ ‫و تغیی ــر ویژگی ه ــای اس ــتراتژیک به دس ــت می ای ــد‪ .‬اه ــداف دول ــت ک ــه ب ــه‬ ‫گمراه ک ــردن حری ــف و منحرف ک ــردن توج ــه از ه ــدف اصل ــی کم ــک می کن ــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2560

روزنامه سایه 2560

شماره : 2560
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه سایه 2559

روزنامه سایه 2559

شماره : 2559
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه سایه 2558

روزنامه سایه 2558

شماره : 2558
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه سایه 2557

روزنامه سایه 2557

شماره : 2557
تاریخ : 1401/05/09
روزنامه سایه 2556

روزنامه سایه 2556

شماره : 2556
تاریخ : 1401/05/08
روزنامه سایه 2554

روزنامه سایه 2554

شماره : 2554
تاریخ : 1401/05/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!