روزنامه سایه شماره 2538 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2538

روزنامه سایه شماره 2538

روزنامه سایه شماره 2538

‫مدیرعامل فرابورس ایران‪:‬‬ ‫بازار سرمایه‪ ،‬راه درمانی جز «معامالت مشتقه» ندارد‬ ‫مدیرعامـل فرابـورس ایـران گفـت‪« :‬هسـته فعلـی معاملات بـازار‬ ‫سـرمایه‪ ،‬بـرای معاملات نقـدی طراحـی شـده و امـکان بالقـوه برای‬ ‫معاملات اتـی و اپشـن را نـدارد؛ با این حـال‪ ،‬همـه درک کرده انـد کـه‬ ‫بـازار سـرمایه‪ ،‬راه درمانـی جـز معاملات مشـتقه نـدارد»‪ .‬به گـزارش‬ ‫ایرنـا؛ میثـم فدایـی افـزود‪« :‬نمی تـوان هر سه سـال یک بار منتظـر‬ ‫تکـرار رخدادهـای سـال های ‪ ۹۳‬و ‪ ۹۹‬بـود‪ .‬با توجه بـه تالطم هـای‬ ‫اقتصادی باید بتوانیم در بازارهای صعودی و نزولی ابزار سوداوری‬ ‫در اختیـار مـردم قـرار دهیم تا در هر روندی امکان سـوداوری وجود‬ ‫ً‬ ‫داشـته باشـد و لزومـا منتظـر تکـرار چنیـن روزهایـی نباشـیم»‪.‬‬ ‫اولینقهرمانسیاه پوستویمبلدون‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1975‬؛ نـام «ارتـور اش» به عنـوان اولیـن تنیسـور مـرد‬ ‫سیاه پوسـت برنـده مسـابقات انفـرادی «ویمبلـدون»‪ ،‬ثبـت شـد‪ .‬ایـن ورزشـکار‬ ‫ امریکایـی کـه سـه بار برنـده مسـابقات گرنداسـلم نیـز شـده بـود؛ به خاطـر خـون‬ ‫الوده ای که طی جراحی در سـال ‪ ۱۹۸۳‬دریافت کرد‪ ،‬به ایدز مبتال شـد و سـال ‪۱۹۹۳‬‬ ‫درگذشـت‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬تیر ‪ 5 1401‬ذوالحجه ‪ 5 1443‬جوالی ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2538‬تومان‬ ‫روایتفراز و فرودشایعاتبنزینیدولتسیزدهم‬ ‫‪2‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫ناتو؛ قلمرو نفوذ از قبـل از جنـگ جهانـی دوم‪ ،‬به نوعـی کشـورها در‬ ‫کسـو؛‬ ‫بلوک بندی هایـی تقسـیم شـده بودنـد‪ .‬در ی ‬ ‫تا به کجا؟‬ ‫بلـوک شـرق یـا کمونیسـت ها و طرفـداران ان‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫��نگاهی فلسفی و روا��نکاوانه‬ ‫به نمایش شکوفه های گیالس‬ ‫هایدگـر معتقـد اسـت‪ ،‬انسـان دارای دو وجـه اسـت؛ مـن و خـود کـه ایـن مـن ثابـت و خود‬ ‫متغیـر اسـت! و در شـرایط متفـاوت خودهـای متفاوتـی خواهیـم داشـت‪ .‬مـن‪ ،‬وجهـی از‬ ‫انسـان اسـت کـه در بیـرون ایسـتاده و خـود را بررسـی می کنـد‪ .‬این گونه اسـت که گاهـی‬ ‫می گوییـم‪« :‬مـن» از «خـودم» ناراضـی هسـتم! چرا خودکشـی صـورت می گیـرد؟! و نه من‬ ‫کشـی؟! انسـانی که بتواند به واسـطه من‪ ،‬بر خود تسـلط یابد‪ ،‬انسانی ست متفاوت! درک‬ ‫و زیست متفاوت خواهد داشت‪ .‬تعاریف در نگاه او تفاوت میابد؛ همان طورکه هایدگر از‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫زمانـی صحبـت می کنـد کـه بـرای ما زمـان دیگر اسـت! و در نمایش به ان اشـاره م ‬ ‫زمانـی تهـی! ایـن انسـان‪ ،‬به زعم هایدگـر «دازایـن» و‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫انتونی البانس؛ نخسـت وزیر اسـترالیا‪ ،‬در سـفر به کی یف‪ ،‬از افزایش حمایت‬ ‫نظامـی کشـورش از اوکرایـن؛ به ویـژه تحویـل نفربرهـای زره پـوش جدیـد بـه‬ ‫این کشـور‪ ،‬خبـر داد‪.‬‬ ‫یلدا عباسی؛ بازیگر نمایش «بی چرا زندگان»‪:‬‬ ‫همواره عاشق نقش های پیچیده و سخت بوده ام‬ ‫‪3‬‬ ‫سیگار؛ عامل تنگی عروق و انواع سکته‬ ‫وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس جمهوری اعالم کرد؛‬ ‫اجرای موفق‬ ‫طرح مدیریت هوشمند یارانه ارد‬ ‫‪2‬‬ ‫استاندار ایالم‪:‬‬ ‫نماینده مردم قزوین‪ ،‬ابیک و البرز در مجلس‪:‬‬ ‫گفتمان کنگره اربعین‬ ‫در دنیا نهادینه شده است‬ ‫احداث و تکمیل «جاده قزوین به تنکابن»‬ ‫در مرحله تکمیل قرار خواهد گرفت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نو‬ ‫بت دوم‬ ‫ا گهی‬ ‫بـه اسـتناد رونوشـت سـند شـماره ‪ 108439‬مـورخ ‪ 1401/02/18‬بـه شـماره شناسـه سـند ‪ 140111454075000012‬دفتـر اسـناد رسـمی شـماره ‪35‬‬ ‫بندرعباس‪ ،‬شرکت خدمات باربری دریایی هدیق ابادان با شناسه ملی ‪ 10420196726‬تمامی ششدانگ شناور صابرین به شماره ثبت ‪20761‬‬ ‫حسـورو فرزنـد حسـین بـه شماره شناسـنامه ‪ 3382509482‬صـادره از بندرعبـاس انتقـال قطعـی داده انـد‪.‬‬ ‫بنـدر خرمشـهر را بـه اقـای ایهـان مال ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫مراتـب بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون اصلاح قانـون دریایـی ایـران‪ ،‬ا گهـی م ‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/04/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/04 :‬‬ ‫م الف ‪46‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1340382‬‬ ‫اداره مرکزی بازرسی و ثبت شناورها‬ ‫روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی خرمشهر‬ ‫ا گهی مزایده‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شهرداری تایباد درنظردارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر‪ ،‬نسبت به وا گذاری و بهره برداری به صورت اجاره ساختمان‬ ‫بوم گـردی شـهرداری تایبـاد واقـع در میـدان وحـدت بـا قیمت پایه اجـاره ماهیانـه ‪ 25/000/000‬ریال و ضمانت حسـن اجرای‬ ‫تعهدات قرارداد به میزان ‪ 500/000/000‬ریال و ضمانتنامه شـرکت در مزایده به مبلغ ‪ 32/000/000‬ریال از طریق برگزاری مزایده‬ ‫اقـدام کنـد‪ .‬لـذا از کلیـه افـراد واجـد شـرایط دعـوت می شـود جهـت دریافـت اسـناد مزایـده و کسـب اطالعـات الزم بـه واحـد املا ک‬ ‫شـهرداری تایباد مراجعه فرمایند‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مزایده‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/04/13‬لغایت ‪1401/05/01‬‬ ‫مهلت تسلیم پیشنهادها‪ :‬تا ساعت ‪ 14‬مورخ ‪1401/05/01‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کات‪ :‬در مورخه ‪ 1401/05/02‬در محل دفتر شهردار تایباد‬ ‫شـهرداری در رد یا قبول پیشـنهادات مختار اسـت‪ .‬درصورتی که برندگان اول تا سـوم مزایده‪ ،‬از پیشـنهادات خود عدول کنند‪ ،‬سـپرده انان به ترتیب به نفع‬ ‫شـهرداری ضبط خواهد شود‪.‬‬ ‫محل تحویل اسناد مزایده‪ :‬دبیرخانه شهرداری تایباد است‪ .‬متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪051-54536525‬‬ ‫تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/14 :‬‬ ‫م الف ‪1401-7‬‬ ‫مهرداد کریم زاده؛ شهردار تایباد‬ ‫رایگان‬ ‫نشست وزیران خارجه‬ ‫ایران‪ ،‬اذربایجان و ترکیه‬ ‫در تهران برگزار می شود‬ ‫‪8‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫‪2‬‬ ‫تهدید رشد و اشتغال کشاورزی‬ ‫با تداوم ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2538‬‬ ‫ناتو؛ قلمرو نفوذ تا به کجا؟‬ ‫در جلسه بررسی ابعاد حمله سایبری به شهرداری تهران مطرح شد؛‬ ‫عضـو هیئـت نماینـدگان اتـاق بازرگانـی تهـران بابیان اینکـه‬ ‫ارز ‪4200‬تومانـی پرداخـت یارانـه بـه واردات بـود کـه ایـن‬ ‫باعـث ایجـاد ضرروزیـان بخـش کشـاورزی و کاهـش‬ ‫اشـتغال زایی دراین بخـش شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬ارز ترجیحـی باعث‬ ‫ایجاد گسـتردگی قاچاق‪ ،‬فسـاد و رانت کاالهای اساسـی در‬ ‫ایبنـا؛ علـی نقیـب ب هضـرورت حـذف‬ ‫کشـور شـد‪ .‬ب هگـزارش ِ‬ ‫ارز ترجیحـی اشـاره کـرد و افـزود‪ :‬همـه کارشناسـان‪ ،‬فعاالن‬ ‫اقتصـادی و دولتمـردان حاضـر در کشـور به این نتیجـه‬ ‫رسـیدند کـه مسـئله حـذف ارز ‪4200‬تومانـی تالـی فاسـد‬ ‫دارد‪ .‬دولـت معتقـد اسـت ارز ترجیحـی به دلیـل فاصلـه‬ ‫بسـیاری کـه بـا ارز نیمایـی داشـته‪ ،‬صـرف هزین ههـای‬ ‫یشـده‪ ،‬نشـده اسـت‪ .‬اتـاق بازرگانـی نیـز از ابتـدا‬ ‫پیش بین ‬ ‫معتقـد بـود کـه ا گـر قـرار اسـت کاالهـای ضـروری کنتـرل‬ ‫شـوند‪ ،‬بایـد ارز ‪4200‬تومانـی حـذف شـود‪ .‬خوشـبختانه‬ ‫دولـت متوجـه تالـی فاسـد ارز شـد و نسـبت بـه حـذف ان‬ ‫اقـدام کـرد‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه دولت باید قیمت کاالهای‬ ‫اساسـی و ضـروری کـه بـا معیشـت مـردم درارتباط انـد را‬ ‫کنتـرل کنـد‪ ،‬افـزود‪ :‬باتوج هبـه درامـد مـردم بایـد اقداماتـی‬ ‫صـورت گیـرد کـه کاالهـای ضـروری به درسـتی و بـا قیمـت‬ ‫واقعـی به دسـت مصرف کننـده برسـد‪ .‬امیدواریـم دولـت‬ ‫بـا برنامه ریـزی اجـازه ندهـد کـه معیشـت مـردم دچـار‬ ‫مشـکل شـود‪ .‬عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران‬ ‫نسـوال که ایـا اعطـای یارانـه کاالهـای اساسـی‬ ‫درپاسخ به ای ‬ ‫موجب قاچاق زیاد‪ ،‬ازبین رفتن خودکفایی و فساد و رانت‬ ‫در زنجیـره توزیـع کاالهـای اساسـی شـده اسـت یـا خیـر‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬بنـده معتقـدم ارز ‪4200‬تومانـی کـه بـرای معیشـت و‬ ‫رفاه مردم درنظر گرفته شـده بود‪ ،‬نتوانسـت صرف اهداف‬ ‫اصلـی شـود و زمینـه ورود کاالهـای غیرضـروری ب هجـای‬ ‫واردات کاالهـای ضـروری بـه کشـور را فراهـم کـرد‪ .‬به گفتـه‬ ‫وی‪ ،‬ارز ترجیحـی باعـث ایجـاد گسـتردگی در قاچـاق‪،‬‬ ‫یشـود‪ .‬نقیـب‬ ‫فسـاد و رانـت کاالهـای اساسـی در کشـور م ‬ ‫درپاسخ ب هسـوالی مبنی براینکـه بسـیاری از کارشناسـان‬ ‫معتقدنـد‪ ،‬واردات بـا ارز ‪4200‬تومانـی و ارزان موجـب‬ ‫نابـودی بخـش بسـیاربزرگی از اشـتغال بر بخش کشـاورزی‬ ‫شـد و این ارزها به جای توسـعه اقتصادی و رونق اشـتغال‬ ‫کشـاورزی موجـب اعطـای یارانـه بـه کاالهـای وارداتی شـد‪،‬‬ ‫نظر شـما دراین رابطه چیسـت و ایا حذف ارز ‪4200‬تومانی‬ ‫یشـدن بخش کشـاورزی و بهره وری‬ ‫می تواند اغاز اقتصاد ‬ ‫تولیـد کاالهـای اساسـی باشـد‪ ،‬توضیـح داد‪ :‬به طورکلـی‬ ‫در اقتصـاد بحـث عرضه وتقاضـا مطـرح اسـت‪ ،‬معتقـدم‬ ‫یتـوان ان را‬ ‫یشـود امـا م ‬ ‫اقتصـاد دسـتوری مدیریـت نم ‬ ‫سیاسـت گذاری کـرد و بـرای اسـتفاده بهینـه در بخـش‬ ‫کشـاورزی‪ ،‬صنعـت و اشـتغال زایی بـه ان جهـت داد تـا‬ ‫بـرای هرنقطـه از کشـور مزیت هایـی داشـته باشـد‪ .‬عضـو‬ ‫هیئـت نماینـدگان اتـاق بازرگانـی تهـران معتقـد اسـت‪ ،‬ارز‬ ‫‪4200‬تومانـی پرداخـت یارانـه بـه واردات بـود کـه این امـر‬ ‫باعـث ایجـاد ضرروزیـان بخـش کشـاورزی و کاهـش‬ ‫اشـتغال زایی دراین بخـش شـد‪ .‬وی بابیان اینکـه نبایـد‬ ‫دسـتوری اعلام کـرد کـه کاالیـی به منظـور جبـران کسـری‬ ‫وارد کشـور شـود‪ ،‬افـزود‪ :‬این موضـوع باعـث ازبین رفتـن‬ ‫کشـاورزی خواهـد شـد و ایـن صنعـت را دچـار مشـکل‬ ‫یکـه بیـکاری در کشـور افزایـش پیـدا می کنـد‬ ‫می کنـد‪ .‬زمان ‬ ‫درکنـاران مسـائل و مشـکالت زیـادی هـم بـرای جامعـه‬ ‫به وجـود می ایـد‪ .‬نقیـب اظهـار کـرد‪ :‬بنـده معتقـدم دولـت‬ ‫بایـد به گونـه ای اسـتراتژی خـود را انتخـاب کنـد کـه رقابـت‬ ‫در سـایه عرضه وتقاضـا شـکل بگیـرد؛ چرا کـه بـا رقابـت‪،‬‬ ‫اشـتغال زایی و سـطح درامـد مـردم هـم افزایـش خواهـد‬ ‫یافـت و درنتیجـه اقتصـاد خـوب و پایدارتـری را در کشـور‬ ‫شـاهد خواهیـم بـود‪ .‬رئیـس کمیسـیون صنعـت و معـدن‬ ‫نسـوال که به نظـر شـما‬ ‫اتـاق بازرگانـی تهـران درپاسخ به ای ‬ ‫انتقـال کامـل یارانـه کاالهـای اساسـی بـه انتهـای زنجیـره و‬ ‫اعطـای یارانـه نقـدی مسـتقیم بـه مصرف کننـده‪ ،‬موجـب‬ ‫افزایـش اصابـت ایـن یارانـه بـه خانـوار و درنتیجـه کاهـش‬ ‫ضریـب جینـی و تحقـق عدالـت بیشـتر بـا پرداخـت ایـن‬ ‫یارانـه مسـتقیم بـه مـردم خواهـد شـد یـا خیـر‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫یسـت کـه بایـد معیشـت مـردم را‬ ‫این مسـائل روش های ‬ ‫سـامان دهـد امـا مـا معتقدیـم بهتریـن را هحـل‪ ،‬افزایـش‬ ‫اشـتغال زایی و سـطح درامد مردم اسـت‪ .‬وی درباره اقدام‬ ‫دولت سـیزدهم در سـازوکار انتقال یارانه کاالهای اساسـی‬ ‫بـه مصرف کننـده را چگونـه ارزیابـی می کنیـد و حـذف ارز‬ ‫چندنرخـی و ازادکـردن زنجیـره تولیـد کاالهـای اساسـی کـه‬ ‫چگونه کمک کننده به بهره وری اقتصاد کشاورزی خواهد‬ ‫بـود‪ ،‬افـزود‪ :‬معتقدیـم دولـت باید به رشـد اقتصادی کشـور‬ ‫کمـک کنـد زیـرا بااین اقـدام شـاهد بهـره وری خواهیـم‬ ‫بـود‪ .‬دولـت بایـد از نگرانـی مـردم جلوگیـری کنـد تـا اقتصـاد‬ ‫دسـتوری باعـث فسـاد و عدم توسـعه اقتصـادی نشـود‪.‬‬ ‫امار‬ ‫زن تنها‬ ‫‪ ۲۰.۵‬درصد؛ نرخ سالمندان ِ‬ ‫قاچاق کاال!‬ ‫سازمان «فاوا» با برپایی همایش‬ ‫تجربیات مقابله با نفوذ سایبری را اموزش دهد‬ ‫علیرضانیاکان‬ ‫ب ــرای نخس ــتین بار ابع ــاد حمل ــه س ــایبری ب ــه‬ ‫ش ــبکه ش ــهرداری ته ــران در جم ــع مدی ــران‬ ‫س ــازمان نظ ــام صنف ــی رایان ـه ای اس ــتان ته ــران‬ ‫بررســی و درخواســت برپایــی همایشــی اموزشــی‬ ‫ب ــا محوری ــت به اشترا ک گذاش ــتن تجربی ــات‬ ‫مقابلــه بــا نفــوذ ســایبری مطــرح شــد‪ .‬ب هگــزارش‬ ‫روابط عموم ــی س ــازمان فن ــاوری اطالع ــات‬ ‫و ارتباط ــات ش ــهرداری ته ــران؛ اعض ــای‬ ‫هیئت مدی ــره س ــازمان نظ ــام صنف ــی رایانــه ای‬ ‫اس ــتان ته ــران‪ ،‬میزب ــان سرپرس ــت و معاون ــان‬ ‫س ــازمان ف ــاوای ش ــهرداری ته ــران بودن ــد ت ــا در‬ ‫نشس ــتی تخصص ــی‪ ،‬ابع ــاد چگونگ ــی مقابل ــه‬ ‫ب ــا عملی ــات نف ــوذ س ــایبری اخی ــر بررس ــی‬ ‫ش ــود‪ .‬دراین دی ــدار‪ ،‬حس ــین اس ــامی (رئی ــس‬ ‫هیئت مدی ــره س ــازمان نظ ــام صنف ــی رایانــه ای‬ ‫اس ــتان ته ــران) گف ــت‪ :‬در م ــدت اخی ــر ش ــاهد‬ ‫وق ــوع چندی ــن حمل ــه س ــایبری ب ــه مرا ک ــز‬ ‫مه ــم بوده ای ــم و باتوج هب ــه جای ــگاه س ــازمان‬ ‫نظ ــام صنف ــی در ح ــوزه نظ ــام رایان ـه ای کش ــور‪،‬‬ ‫نبای ــد منتظ ــر بمانی ــم ت ــا اس ــیب دیگ ــری رخ‬ ‫ده ــد بلک ــه بای ــد ب ــا برگ ــزاری پن ــل تخصص ــی‬ ‫ب ــه احی ــای بدن ــه کارشناس ــی درمواجه هب ــا‬ ‫ای ــن اتفاق ــات بپردازی ــم‪ .‬وی باتا کیدبراینک ــه‬ ‫بررس ــی ابع ــاد حمل ــه س ــایبری و تجرب ــه اخی ــر‬ ‫س ــازمان ف ــاوای ش ــهرداری ته ــران در کنت ــرل‬ ‫ای ــن اتف ــاق‪ ،‬می توان ــد بس ــیاری مس ــائل را‬ ‫روش ــن کن ــد‪ ،‬خواس ــتار برگ ــزاری همایش ــی‬ ‫تخصصــی بــا حمایــت فــاوای شــهرداری تهــران‬ ‫ش ــد و اف ــزود‪ :‬بای ــد از ت ــوان مجموعه ه ــا ب ــرای‬ ‫ارتق ــای زیرس ــاخت امنیت ــی اس ــتفاده کنی ــم و‬ ‫از تجربه ه ــا در ام ــوزش به ــره بگیری ــم‪ .‬ه ــادی‬ ‫محضرنیــا (سرپرســت ســازمان فاوای شــهرداری‬ ‫ته ــران) نی ــز باتا کیدبراینک ــه «س ــازمان ف ــاوا را‬ ‫بخش ــی از زیسـ ـت بوم نظ ــام صنف ــی رایانـ ـه ای‬ ‫می دانی ــم» گف ــت‪ :‬بررس ــی درس اموخت هه ــای‬ ‫مقابلــه بــا نفــوذ ســایبری بــه ارتقــای زیرســاخت‬ ‫فه ــا کم ــک‬ ‫امنیت ــی و شناس ــایی ضع ‬ ‫ش ــایانی می کن ــد ازایـ ـن رو امادگ ــی داری ــم ب ــا‬ ‫تائی ــد نظا مه ــای نظارت ــی‪ ،‬اطالع ــات الزم را‬ ‫درخص ــوص ای ــن اتف ــاق ب ــا کارشناس ــان مط ــرح‬ ‫ک ــرده و حت ــی برپای ــی همای ــش‪ ،‬متخصص ــان‬ ‫زیر ذره بین‬ ‫رئیـس دبیرخانـه شـورای ملـی سـالمندان کشـور‬ ‫بابیان اینکـه طبـق امار به ازای هر پنج درصد مرد سـالمند‪،‬‬ ‫‪ ۲۰.۵‬درصـد سـالمندان «زن» تنهـا زندگـی می کننـد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شهـای اساسـی زنـان سـالمند‬ ‫تنها زیسـتن یکـی از چال ‬ ‫اسـت چون شـانس ازدواج مجدد را ندارند و ضروری سـت‬ ‫تابـوی ازدواج زنـان سـالمند در جامعـه شکسـته شـود‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایسـنا؛ حسـام الدین عالمـه بـه اسیب شناسـی‬ ‫پدیـده زنان هشـدن سـالمندی در ایـران پرداخـت و اظهـار‬ ‫کـرد‪ :‬در دوران سـالمندی‪ ،‬سـالمندان مـرد شـانس ازدواج‬ ‫مجـدد را دارنـد و کمتـر تنهـا هسـتند امـا زنـان سـالمند‬ ‫به لحـاظ مسـائل فرهنگـی ایـن امـکان را ندارنـد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در سـال های قبـل به دلیـل تولـد بیشـتر نـوزادان پسـر‬ ‫کـه ‪ ۱۰۷‬نـوزاد پسـر بـه ازای تولـد ‪ ۱۰۳‬نـوزاد دختر بـود و فوت‬ ‫ناشـی از حـوادث کاری در مردهـا‪ ،‬جنسـیت سـالمندی‬ ‫مردانـه بـود امـا از ‪ ۸۵‬به بعـد‪ ،‬به دلیل کنترل عوامل مهمی‬ ‫چـون عـوارض زایمـان‪ ،‬مرگ ومیـر مـادران در هنـگام تولـد‬ ‫و دوران بـارداری و افزایـش مهاجـرت مـردان‪ ،‬جنسـیت‬ ‫سـالمندی در کشـور زنانـه شـده و طبـق امار ‪ ۹۵‬بـه ازای هر‬ ‫‪ ۱۰۰‬زن سـالمند‪ ۹۷ ،‬مرد سـالمند وجود داشـت که در ‪۱۴۰۰‬‬ ‫به ازای هر ‪ ۱۰۰‬زن سـالمند ‪ ۹۲‬مرد سـالمند زندگی می کند‪.‬‬ ‫‪۸‬سـالگی مجـدد تعـداد‬ ‫به گفتـه وی؛ طبـق امـار بعـد از ‪ ۵‬‬ ‫یشـود و جنسـیت سـالمندی‬ ‫مـردان سـالمند بیشـتر م ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫مردانـه م ‬ ‫عباس گودرزی‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫تلنگر‬ ‫یه ــای س ــایبری‪ ،‬ام ــاده‬ ‫را در براب ــر خرابکار ‬ ‫کنی ــم‪ .‬دراین نشس ــت هم اندیش ــی‪ ،‬سرپرس ــت‬ ‫س ــازمان ف ــاوای ش ــهرداری ته ــران ب ــا تش ــریح‬ ‫ابع ــاد عملی ــات نف ــوذ س ــایبری ب ــه ش ــبکه‬ ‫ش ــهرداری گف ــت‪ :‬بررسـ ـی های تحلیل ــی‬ ‫حا کی ازان اسـ ـت که ا گ ــر بهتری ــن تجهی ــزات‬ ‫ه ــم وج ــود داش ــته باش ــد ب ــاز هی ــچ سیس ــتم‬ ‫نفوذناپذی ــری وج ــود ن ــدارد؛ بنابرای ــن‬ ‫نش ــرایط باالب ــردن می ــزان ت ــوان فن ــی‪،‬‬ ‫درای ‬ ‫ش ــیوه نگهداش ــت صحی ــح ش ــبکه و درنهای ــت‬ ‫ام ــوزش کارش ــناس ان اسـ ـت که می توان ــد‬ ‫تعیین کنن ــده ش ــرایط در جری ــان حمل هه ــای‬ ‫امنیت ــی در فض ــای س ــایبری باش ــد‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬وقــوع ایــن اتفــاق ســبب شــد‬ ‫فه ــای موج ــود را‬ ‫شه ــا‪ ،‬ضع ‬ ‫ت ــا در تمام ــی بخ ‬ ‫شناس ــایی کنی ــم و دراین راس ــتا درتالش ــیم ت ــا‬ ‫ب ــا ام ــوزش نی ــروی انس ــانی و تامی ــن تجهی ــزات‪،‬‬ ‫ای ــن تهدی ــد را ب ــه فرص ــت تبدی ــل کنی ــم‪ .‬وی‬ ‫ب ــا تش ــریح دس ــتورالعمل های افت ــا و پدافن ــد‬ ‫غیرعامــل درمواجه هبــا نفــوذ ســایبری گفــت‪ :‬مــا‬ ‫براســاس دســتورالعمل ها پیــش رفتیــم و امــروز‬ ‫نی ــز باتوج هب ــه تجرب ــه پیش ــین به این نتیج ــه‬ ‫رس ــیده ایم ک ــه ا کوسیس ــتم نظ ــام صنف ــی‬ ‫رایانـ ـه ای بای ــد درخص ــوص ش ــاخص های‬ ‫ته ــا در حم ــات‬ ‫نی ــروی انس ــانی‪ ،‬تعیی ــن اولوی ‬ ‫ً‬ ‫ســایبری و نهایتــا برگــزاری مانورهــای اماد هبــاش‬ ‫اق ــدام کن ــد‪ .‬وی اف ــزود‪ :‬به واس ــطه حمل ــه‬ ‫س ــایبری اخی ــر ب ــه س ــایت ها و س ــامانه های‬ ‫ش ــهرداری ته ــران‪ ،‬ام ــروز س ــازمان ف ــاوا تجرب ــه‬ ‫گران بهای ــی را دراختی ــار دارد ک ــه می توان ــد ب ــا‬ ‫ط ــرح تخصص ــی ان در جم ــع کارشناس ــان‪،‬‬ ‫بس ــیاری مس ــائل را ام ــوزش داده و س ــطح‬ ‫امنی ــت س ــایبری را ارتق ــاء ده ــد و دراین رابط ــه‬ ‫از برگ ــزاری جلس ــات کارشناس ــی و همای ــش‬ ‫اموزش ــی حمای ــت می کنی ــم‪ .‬رض ــا اخالق ــی‬ ‫(نائ ــب رئی ــس کمیس ــیون افتا‪/‬امنی ــت فض ــای‬ ‫تب ــادل داده نص ــر ته ــران) نی ــز دراین جلس ــه ب ــه‬ ‫اهمی ــت رتبه بن ــدی پیمان ــکاران و ش ــرکت های‬ ‫طــرف قــرارداد در حــوزه امنیــت ســایبری اشــاره‬ ‫ک ــرد و گف ــت‪ :‬متاس ــفانه پیاد هس ــازی مناقص ــه‬ ‫در ح ــوزه امنی ــت س ــایبری س ــبب ش ــده‬ ‫ش ــرکت های ب ــزرگ ک ــه دارای بدن ــه کارشناس ــی‬ ‫فن ــی و زب ــده ای هس ــتند از می ــدان رقاب ــت‬ ‫خ ــارج ش ــده و ش ــرکت های کوچ ــک ب ــا تامی ــن‬ ‫له ــا‪ ،‬پروژ هه ــای ح ــوزه امنی ــت س ــایبری‬ ‫حداق ‬ ‫یک ــه روش رتبه بن ــدی‬ ‫را انج ــام دهن ــد درحال ‬ ‫ته ــای جدی ــدی‬ ‫بای ــد تغیی ــر کن ــد و اولوی ‬ ‫مدنظ ــر ق ــرار داده ش ــود‪ .‬اخالق ــی خاطرنش ــان‬ ‫ک ــرد‪ :‬راهکاره ــای موج ــود درمواجه هب ــا حمل ــه‬ ‫هک ــری ج ــواب نمی ده ــد و بای ــد بتوانی ــم در‬ ‫وســط کار کــه از ابعــاد حملــه اطالعــات درســتی‬ ‫به دس ــت اوردی ــم‪ ،‬جل ــوی ان را بگیری ــم ک ــه‬ ‫این مه ــم ب ــدون داش ــتن اطالع ــات فن ــی‪،‬‬ ‫ام ــوزش و پای ــش دائم ــی میس ــر نیس ــت و تنه ــا‬ ‫یت ــوان‬ ‫نس ــازمانی نم ‬ ‫باتکی هب ــر نی ــروی درو ‬ ‫بـــه ان دس ــت پی ــدا ک ــرد‪ ،‬بلک ــه بای ــد انچ ــه از‬ ‫چش ــم مغف ــول مان ــده را بررس ــی ک ــرد ک ــه ای ــن‬ ‫به معن ــای دراختیارداش ــتن اطالع ــات دقی ــق‬ ‫اس ــت‪ .‬مه ــرداد حقیق ــی (مع ــاون برنامه ری ــزی‬ ‫و توس ــعه ش ــهری ف ــاوا) نی ــز دراین رابط ــه‬ ‫افــزود‪ :‬بــرای کســب ســناریوهای بهتــر و بهبــود‬ ‫چرخ ــه عملک ــرد در فض ــای مدیری ــت پ ــس از‬ ‫حادث ــه‪ ،‬بای ــد ب ــرای ام ــوزش در ح ــوزه امنی ــت‬ ‫بی ــش از انچ ــه ا کن ــون وج ــود دارد‪ ،‬ان ــرژی‬ ‫ص ــرف ش ــود و مانوره ــای متع ــدد اموزش ــی‬ ‫ین ــژاد (عض ــو‬ ‫برگ ــزار کنی ــم‪ .‬علیرض ــا عابد ‬ ‫دیگ ــر س ــازمان نظ ــام رایانــه ای اس ــتان ته ــران)‬ ‫یش ــدن‬ ‫نی ــز دراین جلس ــه ب ــه موض ــوع خال ‬ ‫س ــازمان ها از کارشناس ــان خب ــره اش ــاره ک ــرد و‬ ‫گف ــت‪ :‬درحال ــی س ــرمایه انس ــانی اموزش دی ــده‬ ‫و باتجرب ــه ح ــرف اول را در نگهداش ــت امنیت ــی‬ ‫فض ــای س ــایبری می زنن ــد ک ــه متاس ــفانه‬ ‫س ــازمان ها به دلی ــل عدم کنت ــرل س ــطح‬ ‫درام ــد‪ ،‬ت ــوان نگهداش ــت ای ــن نیروه ــا را ندارن ــد‬ ‫و این موض ــوع در زم ــان بح ــران خ ــود را نش ــان‬ ‫می ده ــد ک ــه ی ــک س ــازمان از وج ــود نیروه ــای‬ ‫ین ــژاد‬ ‫درج هی ــک خال ــی ش ــده اس ــت‪ .‬عابد ‬ ‫باتا کیدبراینک ــه ه ــر حمل ــه س ــایبری بای ــد‬ ‫ریشـ ـه یابی دقیق ــی ش ــود‪ ،‬اف ــزود‪ :‬بای ــد درنظ ــر‬ ‫داش ــت بس ــیاری از وج ــوه حمل هه ــای‬ ‫س ــایبری مش ــترک اس ــت و بررس ــی ابع ــاد‬ ‫ً‬ ‫حادث ــه‪ ،‬شناس ــایی معض ــات و نهایت ــا ام ــوزش‬ ‫کارشناس ــان می توان ــد نگهداش ــت امنیت ــی‬ ‫س ــازمان ها کم ــک ک ــرده و حت ــی ای ــن تج ــارب‬ ‫سیگار؛ عامل تنگی رگ های بدن و انواع سکته‬ ‫شهال اسالمی‬ ‫کشـور «اسـپانیا» به عنـوان چهاردهمیـن‬ ‫قـدرت اقتصـادی جهـان‪ ،‬در زمین ههـای‬ ‫پزشـکی بـه پیشـرفت های زیـادی نائـل شـده‬ ‫ً‬ ‫و اخیـرا پزشـکان این کشـور در شـهر مادریـد کـه‬ ‫به عنوان مرکز فرهنگی شـناخته شـده‪ ،‬با انجام‬ ‫ازمایش هایـی بـر روی ‪ 50‬فـرد عـادی کـه سـیگار‬ ‫یکـه سـیگار می کشـند‪،‬‬ ‫نمی کشـند و ‪ 50‬فرد ‬ ‫به این نتیجـه رسـیده اند که ‪70‬درصـد افرادی که‬ ‫ـرض تنگـی‬ ‫سـیگار می کشـند‪ ،‬بیشـتر درمع ِ‬ ‫یکـه ایـن تنگـی بـه‬ ‫عـروق قـرار گرفته انـد و تازمان ‬ ‫‪70‬درصـد نرسـیده باشـد‪ ،‬شـخص از مشـکالت‬ ‫تنفسـی و تنگـی عـروق بی خبـر مانـده اسـت و‬ ‫نعـدد می رسـند‪ ،‬بـا درد در قفسـه‬ ‫چـون بـه ای ‬ ‫سـینه و به دنبـال ان سـکته قلبـی‪ ،‬تـازه متوجـه‬ ‫یشـوند کـه بـا دودکـردن سـیگار چـه بالیـی بـر‬ ‫م ‬ ‫سـر خـود اورده انـد و بـه جایـی رسـیده اند کـه‬ ‫دیگر کار از کار گذشته و لذا باید گفت خودکرده‬ ‫را تدبیـر نیسـت‪ .‬خوشـبختانه مـردن دنیـا‬ ‫دودهـه اسـت کـه مضـار سـیگار راد دیده انـد و‬ ‫بنابراین‪ ،‬در اجتماعات و سـالن های دربسـته و‬ ‫سـینماها و وسـایل نقلیه عمومی و ورزشگاه ها‪،‬‬ ‫ً‬ ‫کشـیدن سـیگار ا کیـدا ممنـوع شـده اسـت‪.‬‬ ‫می توان ــد در ن ــگارش دس ــتورالعمل های‬ ‫ض ــروری ب ــرای ائین نام هه ــای جدی ــد ب ــا‬ ‫هــدف ایجــاد امنیــت بهتــر در فضــای ســایبری‬ ‫از ای ــن تجربی ــات اس ــتفاده ک ــرد‪ .‬محمدرض ــا‬ ‫قلع هن ــوی (عض ــو هیئت مدی ــره نص ــر ته ــران و‬ ‫رئی ــس رس ــته خدم ــات فن ــاوری اطالع ــات) نی ــز‬ ‫ب ــر اهمی ــت طراح ــی و پیاد هس ــازی مطل ــوب و‬ ‫اجــرای صحیــح اســتانداردها و فراینــد مدیریــت‬ ‫خدم ــات فن ــاوری اطالع ــات و دان ــش در‬ ‫س ــازمان ها تا کی ــد ک ــرد و اف ــزود‪ :‬عالو هب ــر ارائ ــه‬ ‫شه ــای‬ ‫شه ــای تخصص ــی بای ــد اموز ‬ ‫اموز ‬ ‫عموم ــی امنی ــت ب ــرای کارکن ــان س ــازمان ها‬ ‫ب هط ــور دوره ای برگ ــزار گ ــردد‪ .‬همچنی ــن بای ــد‬ ‫ازاین قبی ــل رخداده ــا ی ــک الگ ــوی مش ــخص‬ ‫گس ــازمانی‬ ‫ایج ــاد و در قال ــب ی ــک فرهن ‬ ‫یک ــه در باز هه ــای کوت ــاه‬ ‫اش ــاعه نم ــود به نحو ‬ ‫سـ ـه ماهه وضعی ــت اخری ــن اقدام ــات بهب ــود‬ ‫و اصالح ــی پ ــس از وق ــوع رخ ــداد ارزیاب ــی‬ ‫و گ ــزارش گ ــردد و مش ــتریان و ذی نفع ــان‬ ‫بیرون ــی س ــازمان نی ــز از تغیی ــرات و اصالح ــات‬ ‫صورت گرفت ــه اط ــاع و ا گاه ــی یابن ــد‪ .‬رض ــا‬ ‫یف ــر (مع ــاون ش ــبکه و امنی ــت س ــازمان‬ ‫واحد ‬ ‫ف ــاوا) نی ــز ک ــه دراین جلس ــه ش ــرکت داش ــت‬ ‫ب ــا قابل دف ــاع خوان ــدن توپول ــوژی ف ــاوا در‬ ‫بررس ــی مش ــکل‪ ،‬تش ــخیص س ــریع و رس ــیدگی‬ ‫ب ــه ان‪ ،‬گف ــت‪ :‬وا کن ــش م ــا ب ــه حمل ــه س ــایبری‬ ‫خ ــوب ب ــود و ‪( BCR/DPR‬ط ــرح ت ــداوم‬ ‫کارکــرد و برنامــه بازیابــی از بحــران) موجــود بــود‬ ‫ام ــا واقعی ــت انک ــه ب ــرای مواجه ــه ب ــا اتفاق ــی‬ ‫نس ــطح‪ ،‬کاف ــی نب ــود‪ .‬وی ارتق ــای س ــطح‬ ‫درای ‬ ‫نی ــروی انس ــانی و تجهی ــزات و زیرس ــاخت را‬ ‫نی ــز از عوام ــل مه ــم درمواجه هب ــا حمل هه ــای‬ ‫س ــایبری دانس ــت و گف ــت‪ :‬درحال بررس ــی‬ ‫عوام ــل موث ــر دراین حادث ــه ب ــرای اص ــاح و‬ ‫یس ــت؛ یک ــی‬ ‫بهب ــود برنام هه ــا هس ــتیم‪ .‬گفتن ‬ ‫شه ــای موردبررس ــی دراین جلس ــه‬ ‫از چال ‬ ‫موض ــوع نح ــوه اطالع رس ــانی اخب ــار مقابل ــه‬ ‫ب ــا عملی ــات نف ــوذ در س ــایت های ش ــهرداری‬ ‫تهــران و حواشــی ان بودکــه توســط رضــا قربانــی‬ ‫(عض ــو هیئت مدی ــره نص ــر ته ــران) و مرتض ــی‬ ‫عالیی یگان ــه (مدی ــر روابط عموم ــی س ــازمان‬ ‫ف ــاوای ش ــهرداری) بررس ــی ش ــد‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫از قبـــل از جنـــگ جهانـــی دوم‪ ،‬به نوعـــی کشـــورها در بلوک بندی های ــی‬ ‫تقســیم شــده بودنــد‪ .‬در یک ســو؛ بلــوک شــرق یــا کمونیسـت ها و طرفــداران‬ ‫ان جــای داشــتند و در ســوی دیگر؛ بلوکــی به نــام غربی هــا کــه در ایــن بلــوک‪،‬‬ ‫الم ــان و در راس ان هیتل ــر زیاده خ ــواه و کشورگش ــا ق ــرار داش ــت ک ــه خ ــود و‬ ‫کش ــورش را ن ــژاد برت ــر می دانس ــت و ب ــا کل جه ــان در س ــتیز ب ــود؛ درنتیج ــه‬ ‫رهب ــر جنایت ــکار ان‪ ،‬یک تن ــه ب ــا ارابه ه ــای جنگ ــی خ ــود‪ ،‬اروپ ــا را درنوردی ــد و‬ ‫به ســوی بلــوک شــرق و در راس ان اتحــاد جماهیــر شــوروی سوسیالیســتی‪،‬‬ ‫حرکـــت کـــرد و در ســـر راه خـــود‪ ،‬تمـــام کشـــورهای کوچـــک ایـــن اتحادی ــه‬ ‫را ب ــه تص ــرف دراورد ک ــه برخ ــاف ع ــرف معم ــول‪ ،‬امری ــکا و غ ــرب نی ــز ب ــرای‬ ‫متوقف کــردن ماشــین جنگــی هیتلــر در اتحــادی ناخواســته‪ ،‬همــه نیروهــای‬ ‫خ ــود را بس ــیج کردن ــد ت ــا ارت ــش زمین گیر ش ــده در س ــرمای کش ــنده س ــیبری‬ ‫را از زمیــن و هــوا درهــم بکوبنــد کــه چنیــن شــد و ارتــش المــان نــازی منهــدم‬ ‫ش ــده و کش ــورهای امری ــکا و هم پیمانان ــش ب ــا تبادل نظ ــر ب ــا اتح ــاد جماهی ــر‬ ‫ش ــوروی سوسیالیس ــتی‪ ،‬کش ــور الم ــان را دوپ ــاره ک ــرده و به نام ه ــای الم ــان‬ ‫ش ــرقی و الم ــان غرب ــی نامیدن ــد ک ــه در بلن ــدای زم ــان دو الم ــان جد اش ــده‬ ‫ً‬ ‫مج ــددا ب ــا برداش ــتن دی ــوار برلی ــن‪ ،‬ب ــه کش ــوری واح ــد تبدی ــل ش ــدند ک ــه از‬ ‫ای ــن یکی ش ــدن‪ ،‬بازن ــده اصل ــی‪ ،‬روس ــیه به جای مان ــده از اتح ــاد جماهی ــر‬ ‫ش ــوروی سوسیالیس ــتی ب ــود ک ــه از الم ــان ش ــرقی به ــره ای نصی ــب نب ــرد؛ ام ــا‬ ‫امریــکا به مــرور و بــا القــای اینکــه روســیه قصــد تجــاوز بــه کشــورهای اروپایــی‬ ‫را دارد‪ ،‬ان ــان را ب ــه زی ــر اتحادیــه ای به ن ــام نات ــو گ ــرد ه ــم اورد و ی ــک نی ــروی‬ ‫منســـجم بســـیارقوی را ســـاخت کـــه حتـــی روســـیه ضعیف شـــده ه ــم ب ــا‬ ‫ً‬ ‫پذی ــرش انح ــال پیم ــان ورش ــو‪ ،‬عم ــا ب ــه ای ــن اتحادی ــه تمای ــل نش ــان داد‪.‬‬ ‫پس از مدت ــی جن ــگ س ــرد امری ــکا و روس ــیه‪ ،‬باع ــث اقت ــدار بیش ــتر نات ــو ش ــد؛‬ ‫تا جایی ک ــه کش ــورهای دیوار به دی ــوار روس ــیه ه ــم ب ــرای این ــده ای بهت ــر‪ ،‬ب ــه‬ ‫ایــن پیمــان ملحــق شــدند کــه بــا ایــن پیمــان‪ ،‬بیش از همــه روســیه مشــکل‬ ‫داشــت؛ امــا متاســفانه زیاده خواهی هــای امریــکا‪ ،‬تمامــی نداشــت و لیتوانــی‬ ‫و لهســتان و اروپــای شــرقی همگــی عضــو پیمــان ناتــو شــدند کــه ایــن نفــوذ‬ ‫را پوتیـــن به هیچ وجـــه هضـــم نکـــرد‪ ،‬به خصـــوص در زمانی کـــه اوکرای ــن‬ ‫ً‬ ‫زلنســـکی‪ ،‬متعـــددا اظهـــار تمایـــل می کـــرد کـــه بـــه عضویـــت در اتحادی ــه‬ ‫اروپ ــا و نات ــو دربیای ــد؛ درنتیج ــه وقت ــی پوتی ــن‪ ،‬دش ــمن را در ‪ 100‬مت ــری خ ــود‬ ‫دی ــد و مرزه ــای طوالن ــی فنالن ــد‪ ،‬اوکرای ــن را ک ــه بن ــا دارن ــد عض ــو پیم ــان نات ــو‬ ‫ش ــوند و عضوی ــت ای ــن کش ــورها‪ ،‬پیم ــان نات ــو را هم م ــرز خ ــود دی ــد‪ ،‬عن ــان‬ ‫از ک ــف داده و ارت ــش خ ــود را ب ــرای اش ــغال اوکرای ــن از همه س ــو ام ــاده ک ــرده‬ ‫و حتــی کشــور بــاروس کــه هم مــرز بــا لهســتان بــود را درخطــر دیــد؛ ب هخــود‬ ‫ام ــده و برخ ــاف مخالف ــت جه ــان ب ــا حمل ــه روس ــیه‪ ،‬از زمی ــن و ه ــوا و دری ــا‪،‬‬ ‫ان چنــان بــه اوکرایــن حملــه کــرد کــه چنــد شــهر مهــم ان به حالــت ش ـم زده‬ ‫و ویران شـــده درامـــد؛ درنتیجـــه غـــرب تـــا توانســـت‪ ،‬روســـیه را در تحری ــم‬ ‫تنبی ــه ک ــرده و خس ــارات مهم ــی را ب ــه روس ــیه از نظ ــر اقتص ــادی وارد ک ــرد ک ــه‬ ‫باز هــم پیمــان ناتــو بــا ســردمداری امریــکا‪ ،‬ســیل وســایل جنگــی را ب هطــرف‬ ‫اوکرای ــن س ــرازیر ک ــرد؛ درنتیج ــه جنگ ــی ک ــه ق ــرار ب ــود در یک هفت ــه به نف ــع‬ ‫روســیه و بــا اشــغال اوکرایــن همــراه شــود‪ ،‬بــا موانعــی بزرگــی ماننــد نیروهــای‬ ‫اوکرایــن و بســیج مردمــی‪ ،‬بیــش از س ـه ماه اســت کــه بــه درازا کشــیده شــده‬ ‫اس ــت‪ .‬در این وضعی ــت ن ــه پوتی ــن قدم ــی ب ــه عق ــب می گ ــذارد و ن ــه س ــربازان‬ ‫اوکراینـــی‪ ،‬پـــای پـــس می کشـــند؛ درنتیجـــه پیش بینـــی می شـــود جن ــگ‬ ‫ت ــا خاتم ــه س ــال می ــادی ب ــه درازا بکش ــد و در این جن ــگ پی ــروزی نصی ــب‬ ‫هیچ کــدام نشــود‪ .‬ایــن یعنــی سرنوشــت بــد کــه نــه حالــت جنــگ تمام عیــار‬ ‫و ن ــه صل ــح پای ــدار در این ــده ای نزدی ــک پیش بین ــی نمی ش ــود؛ چرا ک ــه ای ــن‬ ‫جنــگ تا کنــون بیــش از ‪70‬هــزار کشــته و هفت میلیــون اواره از خــود ب هجــای‬ ‫گذاشــته و صدماتــی کــه اوکرایــن دیــده اســت‪ ،‬میلیاردهـا دالر هــم نمی توانــد‬ ‫ایــن کشــور را به روزهــای خــوب گذشــته خــود بازگردانــد؛ درنتیجــه بایــد ارزو‬ ‫کنی ــم ک ــه غ ــرب از زیاده خواه ــی خ ــود بکاه ــد و روس ــیه نی ــز مس ــائل را پ ــای‬ ‫می ــز مذا ک ــره ح ــل کن ــد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫اجرای موفق طرح مدیریت هوشمند یارانه ارد‬ ‫رئیس جمه ــوری بابیان اینک ــه موفقیت ه ــای «ط ــرح مدیری ــت هوش ــمند‬ ‫یاران ــه ارد و ن ــان» می توان ــد به عن ــوان الگ ــو در اختص ــاص یاران ــه‪ ،‬اجرای ــی‬ ‫ش ــود‪ ،‬گف ــت‪ :‬به هیچ عن ــوان افزای ــش قیم ــت ن ــان مط ــرح نب ــوده و نخواه ــد‬ ‫ب ــود‪ .‬به گ ــزارش ایرن ــا؛ در جلس ــه س ــتاد هماهنگ ــی اقتص ــادی دول ــت ک ــه‬ ‫به ریاســت ایـت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی تشــکیل شــد رونــد و نتایــج اجــرای‬ ‫ط ــرح مدیری ــت هوش ــمند یاران ــه ارد و ن ــان (مهی ــا) در اس ــتان های مختل ــف‬ ‫موردبررســـی قـــرار گرفـــت‪ .‬دراین جلســـه گـــزارش وزارت امـــور اقتصـــادی و‬ ‫دارایــی درزمینــه دســتاوردهای اجــرای طــرح مدیریــت هوشــمند یارانــه ارد و‬ ‫نــان مطــرح و اعــام شــد تا کنــون ‪ ۵۷‬درصــد نانوایی هــای کشــور زیرپوشــش‬ ‫این طــرح قــرار گرفته انــد و قــرار اســت تــا پایــان تیرمــاه این رقــم بــه ‪ ۱۰۰‬درصــد‬ ‫برس ــد‪ .‬براورده ــای اولی ــه نش ــان داد تا کن ــون ‪ ۴۰‬درص ــد یاران ــه ارد بـ ـه ارزش‬ ‫ســاالنه ‪ ۵۰‬هزارمیلیاردتومــان به صــورت نــان بــه مــردم داده نمی شــد و هــدر‬ ‫می رف ــت ام ــا در نتیج ــه اج ــرای این ط ــرح به ص ــورت حقیق ــی و در قال ــب‬ ‫خدم ــات دیگ ــر ب ــه م ــردم بازمی گ ــردد‪.‬‬ ‫سازمان دانش اموزی؛‬ ‫نیازمند تدوین الگوی تحول و پیشرفت‬ ‫قائم مقــام معــاون وزیــر در ســازمان دانش امــوزی کشــور بــر ضــرورت تدویــن‬ ‫الگــوی تحــول و پیشــرفت بــرای بازارایــی فعالیت هــای ایــن ســازمان تا کیــد‬ ‫ک ــرد‪ .‬به گ ــزارش پان ــا؛ حس ــین عبادت ــی در نشس ــت دوروزه مدی ــران س ــازمان‬ ‫دانش ام ــوزی سراس ــر کش ــور باتا کیدب ــر ض ــرورت کار و ت ــاش ب ــرای تحق ــق‬ ‫اه ــداف ای ــن س ــازمان گف ــت‪ :‬مش ــکل م ــا این اس ـت که تع ــداد زی ــادی مدی ــر‬ ‫ارشـــد داریـــم کـــه به طـــور مـــدام از بایدهـــا ســـخن می گوینـــد امـــا س ــوال‬ ‫اینجاس ــت چه کس ــی بای ــد در می ــدان عم ــل حاض ــر ش ــود و سیاسـ ـت ها را‬ ‫اج ــرا کن ــد؟ به عبارت ــی «بایده ــا» زی ــاد اس ــت ام ــا مج ــری نداری ــم! وی اف ــزود‪:‬‬ ‫خ ــود م ــا بای ــد کار کنی ــم و ه ــر مدی ــر اس ــتانی در س ــازمان دانش ام ــوزی‪،‬‬ ‫مســـئول تحقـــق حرف هایی ســـت کـــه دراین نشســـت مطـــرح می کن ــد؛‬ ‫به این معنا کـــه نقـــش مســـئول ســـازمان در اســـتان خـــود بایـــد مشـــخص‬ ‫و موث ــر باش ــد و مس ــئولیت جاری س ــازی اه ــداف س ــازمان دران منطق ــه را‬ ‫برعه ــده بگی ــرد‪.‬‬ ‫ بودن توانمندسازی واحدهای تولیدی‬ ‫دراولویت ِ‬ ‫وزی ــر صنع ــت‪ ،‬مع ــدن و تج ــارت بابیان اینک ــه در نیم ــه دوم پارس ــال‪۱۳۰۰ ،‬‬ ‫واح ــد غیرفع ــال و زی ــر ظرفی ــت تولی ــد فع ــال ش ــدند‪ ،‬گف ــت‪ :‬توانمندس ــازی‬ ‫این ن ــوع واحده ــا ادام ــه می یاب ــد‪ .‬به گ ــزارش ش ــاتا؛ س ــید رض ــا فاطمی امی ــن‬ ‫در افتتاحی ــه پن ــج ط ــرح صنعت ــی ش ــیروان اظه ــار داش ــت‪ :‬دول ــت ب ــرای‬ ‫نهــا‬ ‫واحدهــای تولیــدی نیمــه را کــد برنامه هــای متنوعــی دارد تــا مشــکالت ا ‬ ‫بــا همــکاری ســازمان شــرکت شــهرک های صنعتــی برطــرف شــود‪ .‬وی تا کیــد‬ ‫ً‬ ‫ک ــرد‪ :‬معم ــوال واحده ــای نیمه فع ــال و غیررا ک ــد مش ــکالت فراوان ــی ازجمل ــه‬ ‫مس ــائل مال ــی‪ ،‬تامی ــن اجتماع ــی و مباح ــث ب ــازار و س ــرمایه درگردش دارن ــد‬ ‫ک ــه متناسـ ـب باان تصمیمات ــی گرفت ــه ش ــده اس ــت‪ .‬به تازگ ــی درم ــورد اخ ــذ‬ ‫مالیــات از واحدهــای تولیــدی تصمیمــات خوبــی گرفتــه شــده کــه مشــکالت‬ ‫ان ه ــا دراین زمین ــه رف ــع خواه ــد ش ــد‪ .‬وی اضاف ــه ک ــرد‪ :‬این ــک ‪ ۱۳۰۰۰‬واح ــد‬ ‫یهــای انجــام‬ ‫تولیــدی را کــد یــا بــا زیــر ظرفیــت وجــود دارد کــه بــا برنامه ریز ‬ ‫ش ــده هرس ــاله تع ــدادی از ای ــن واحده ــا فع ــال خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫‪150‬درصدی حمل ریلی کاالهای اساسی‬ ‫افزایش‬ ‫ِ‬ ‫مدیرعامــل شــرکت راه اهــن اظهــار داشــت‪ :‬چندی پیــش بــا وزیــر کشــاورزی‬ ‫توافق نامـ ـه ای ب ــرای حم ــل ریل ــی کااله ــای اساس ــی داش ــتیم ک ــه باع ــث‬ ‫ســـفارش گذاری هـــا به ســـمت وا گن هـــای فله بـــر و لبه بلنـــد شـــد و حم ــل‬ ‫ریل ــی کااله ــای اساس ــی ‪ ۱۵۰‬درص ــد افزای ــش یاف ــت‪ .‬به گ ــزارش ایلن ــا؛ میع ــاد‬ ‫صالحــی در مراســم ورود ‪ ۳۱۹‬نــاوگان ریلــی بازســازی و بهســازی بابیان اینکــه‬ ‫در ‪ ۱۴۰۰‬رکــورد تولیــد داخلــی در حــوزه نــاوگان ریلــی به لحــاظ تعــداد و ارزش‬ ‫شکســته شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬امســال نیــز باتوجه بــه نام گــذاری تولیــد دانش بنیــان‬ ‫اقدام ــات قابل توجه ــی در ح ــوزه ریل ــی انج ــام ش ــده و یک ــی از مهم تری ــن‬ ‫مصادیـــق ایـــن شـــعار در حمل ونقـــل ریلی ســـت کـــه بـــا نفـــوذ فن ــاوری‬ ‫می توان ــد جه ــش خوب ــی داش ــته باش ــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫کاله از سر برمی دارد‬ ‫بلوط‬ ‫و به جان می خرد‬ ‫مویه های زنبق وحشی را‪،‬‬ ‫ تار انسجام‬ ‫سه ِ‬ ‫نوت معنا می رود‬ ‫روی اولین ِ‬ ‫دختر عشایر می نوازد‬ ‫وقتی‬ ‫ِ‬ ‫صدای طبیعت را بر قالی اش‪،‬‬ ‫زن ایل‬ ‫ِ‬ ‫می کوبد‬ ‫شک خاطره های اضافی را‬ ‫َم ِ‬ ‫َ‬ ‫تا از تدفین کره اش‬ ‫بازیافتشوند‬ ‫پسماندهایاحساس‬ ‫مرد ایل‬ ‫و ِ‬ ‫به چرا می برد‬ ‫گله ی احساسات را‬ ‫کمان معرفت‬ ‫با ِ‬ ‫که تیرش‬ ‫خالص کند‬ ‫همه ی نقاب ها را‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2538‬‬ ‫نگاهی فلسفی و روانکاوانه به نمایش «شکوفه های گیالس»؛‬ ‫به نویسندگی و کارگردانی محمد مساوات‬ ‫یلدا عباسی؛ بازیگر نمایش «بی چرا زندگان»‪:‬‬ ‫همواره عاشق نقش های پیچیده و سخت بوده ام‬ ‫صبامحمودوند‬ ‫وقت ــی زندگ ــی به ــم س ــخت می گرف ــت‪ ،‬یادم ــه پیش ــش‬ ‫یک ــردم و ب ــا‬ ‫گل ــه این مس ــیر س ــخت و پرپیچ وخ ــم رو م ‬ ‫ُ‬ ‫حالــت مظلومــی می گفتــم‪« :‬مــن خیلی گنــا دارمــا!» اونــم‬ ‫ب ــا لبخن ــدی ک ــه همیش ــه ب هل ــب داش ــت ب ــه چش ــمهام‬ ‫زل م ـی زد و می گف ــت‪« :‬این ــو نگ ــو‪ ،‬ت ــو من ــو داری» و َمن ــی‬ ‫یش ــد‪.‬‬ ‫ک ــه ب ــا ای ــن حرف ــش کیلو کیل ــو قن ــد ت ــو دل ــم اب م ‬ ‫هن ــوزم وقت ــی ت ــو مس ـ َ‬ ‫یخ ــورم‪ ،‬اروم‬ ‫ـیرم ب ــه مش ــکل م ‬ ‫ُ‬ ‫ب ــا خ ــودم زمزم ــه می کن ــم‪« :‬م ــن خیلی گن ــا دارم»؛ یه ــو‬ ‫صــداش تــو ســرم می پیچــه کــه میگــه‪ :‬اینــو نگــو‪ ،‬تــو منــو‬ ‫داری‪ ،‬ت ــو من ــو داری ‪ ...‬بع ــد ب ــه کن ــارم ک ــه ن ــگاه می کن ــم‬ ‫یش ــم‪ .‬اخ ــه‬ ‫ب ــا فاجع ــه وحش ــتنا ک نبودن ــش روبـ ـه رو م ‬ ‫یش ــد داشته باش ــمش و تس ــلیم دردی بش ــم؟!‬ ‫مگ ــه م ‬ ‫بودن ــش‪ ،‬حض ــورش‪ ،‬وج ــودش ب ــرام کاف ــی ب ــود ت ــا پی ــروز‬ ‫ه ــر نب ــردی َ‬ ‫باش ــم؛ ک ــه بتون ــم بخن ــدم‪ .‬خیلی وقت ــه ک ــه‬ ‫خند هه ــام واقع ــی نیس ــت‪ .‬خیلی وقت ــه ک ــه اشـ ـک های‬ ‫داغ و پی در پ ــی ش ــده مهم ــون همیش ــگی و ش ــبانه‬ ‫َ‬ ‫صورت ــم‪ .‬می دون ــی! هم ــه وج ــودم این روزه ــا ش ــدن‬ ‫َ‬ ‫هم ــدرد ِدل ــم؛ دل ــی ک ــه خیلی وقت ــه افس ــارش دس ــت‬ ‫عقل ــم نیس ــت؛ عقل ــی ک ــه این روزه ــا ش ــده رفی ــق و‬ ‫َ‬ ‫همپـــای دلـــم ‪ ...‬انـــگاری ذره ذره وجـــودم از دردی کـــه‬ ‫ِ‬ ‫نبودنــش بــه دلــم تحمیــل کــرده باخبــرن‪ .‬شــایدم دردش‬ ‫ب ــه ذره ذره وج ــودم س ــرایت ک ــرده ک ــه همه ب اه ــم به فک ــر‬ ‫درم ــون و هم ــدردی ای ــن قل ـ ِـب غ ـم زده افت ــادن‪ .‬ت ــو بگ ــو‬ ‫ناه ــش رو گ ــم ک ــرده چی ــه؟!‬ ‫ب ــه م ــن؛ درم ــون دل ــی ک ــه َپ ِ‬ ‫ً‬ ‫درم ــون دل ــی ک ــه زخم ــش عفون ــت ک ــرده چی ــه؟! اص ــا‬ ‫درمون ــی هس ــت ب ــرای چنی ــن ِد ِل غــم زده عاش ــقی ‪...‬؟!‬ ‫هدیهمحمدی‬ ‫بنر‬ ‫با انتخاب رئیس و مسئوالن بخش های مختلف؛‬ ‫برگزاری اولین جلسه کانون‬ ‫ِ‬ ‫روابط عمومی و تبلیغات خانه تئاتر‬ ‫اولیـن جلسـه هیئت مدیـره جدیـد کانـون روابط عمومـی‬ ‫و تبلیغـات خانـه تئاتـر روز شـنبه ‪ 11‬تیرمـاه بـا حضـور‬ ‫محمـد بهرامـی‪ ،‬زهـرا شـایان فر‪ ،‬امیـر پارسـائیان مهر‪،‬‬ ‫مریـم رودبارانـی‪ ،‬مریـم شـریعتی‪ ،‬الهـه حاجـی زاده‪ ،‬علیرضا‬ ‫سـعیدی و محمـد وفایـی (بـازرس کانـون) در خانـه‬ ‫تئاتـر برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی کانـون هیئـت‬ ‫روابط عمومـی و تبلیغـات خانـه تئاتر؛ دراین جلسـه ضمن‬ ‫تهـای کاری کانـون در‬ ‫بررسـی برخـی از مسـائل و اولوی ‬ ‫هیئت مدیـره جدیـد و تا کیـد بـر مشـارکت همـه اعضـای‬ ‫این مجموعه صنفی در امور اجرایی‪ ،‬رئیس هیئت مدیره‪،‬‬ ‫نایب رئیـس‪ ،‬نماینـده کانـون در جلسـات شـورای‬ ‫نهـای خانـه تئاتـر‪،‬‬ ‫نهـا و کانو ‬ ‫هیئت مدیر ههـای انجم ‬ ‫مسـئول کمیتـه امـوزش و سـخنگوی کانـون نیـز انتخـاب‬ ‫شـدند‪ .‬براین مبنـا؛ بـا ا کثریـت اراء «امیـر پارسـائیان مهر»‬ ‫به عنـوان رئیـس هیئت مدیـره‪« ،‬مریـم رودبارانـی»‬ ‫نایب رئیـس‪« ،‬محمـد وفایـی» نماینده کانون در جلسـات‬ ‫نهـای خانـه تئاتـر‪،‬‬ ‫نهـا و کانو ‬ ‫شـورای هیئت مدیـره انجم ‬ ‫«الهـه حاجـی زاده» مسـئول کمیتـه امـوزش و «علیرضـا‬ ‫سـعیدی» نیـز به عنـوان سـخنگوی کانـون روابط عمومـی‬ ‫و تبلیغـات خانـه تئاتـر انتخـاب شـدند‪ .‬مجمـع عمومـی‬ ‫سـاالنه کانـون روابط عمومـی و تبلیغـات خانـه تئاتـر روز‬ ‫شـنبه ‪ 4‬تیرمـاه در تـاالر اجتماعـات خانـه تئاتـر ایـران برگزار‬ ‫شـد و طـی ان‪ ،‬اعضـای هیئت مدیـره جدیـد این مجموعه‬ ‫انتخـاب شـدند‪.‬‬ ‫شاتر‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫امیرپارسائیان مهر‬ ‫یچــرا زنــدگان» نوشــته لیلــی عــاج و بــا کارگردانــی الهــام شــعبانی و تهیه کنندگــی حمیدرضــا‬ ‫«ب ‬ ‫ینــژاد‪ ،‬تــا ‪ ۱۷‬تیرمــاه ســاعت ‪ 20‬در ســالن قشــقایی (تئاترشــهر) میزبــان مخاطبــان اســت‪.‬‬ ‫عل ‬ ‫نپــور‪،‬‬ ‫در این اثــر‪ ،‬یلــدا عباســی‪ ،‬ســاناز نجفــی‪ ،‬حدیــث میر امینــی‪ ،‬حمیدرضــا محمــدی‪ ،‬ایــه کیا ‬ ‫تومــاج دانش بهــزادی و ســمیه برجــی ایفــای نقــش می کننــد‪ .‬ایــن نمایــش در مــورد زندگــی یــک‬ ‫یســت کــه ب هصــورت روزمــره برایــش می افتد‪ .‬با یلــدا عباســی؛ از بازیگران نمایش‬ ‫خبرنــگار و اتفاقات ‬ ‫یچــرا زنــدگان» به گفت وگــو نشســته ایم‪.‬‬ ‫«ب ‬ ‫نرسیده‪ ،‬بااش ــاره به اینکه کارا کتر «رزیتا فالحی»‬ ‫از شخصیت او بسیاردور است‪ ،‬افزود‪« :‬فالحی‪،‬‬ ‫ت کلیشـ ـه ای‬ ‫خبرن ــگاری متفاوت و از ش ــخصی ‬ ‫خبرنگارانی که در نمایش های متفاوت‪ ،‬شاهد‬ ‫حضورش ــان بوده ای ــم‪ ،‬بس ــیاردور اس ــت و ای ــن‬ ‫موجب ش ــد احس ــاس کنم این نقش برای من‬ ‫شه ــای پیچیده‬ ‫اس ــت؛ زیرا همواره عاش ــق نق ‬ ‫و س ــخت ب ــوده ام»‪ .‬وی وج ــود دو بیم ــاری‬ ‫«صدا بی ــزاری» و «زبان پریش ــی» در وج ــود این‬ ‫یه ــای «رزیت ــا‬ ‫ش ــخصیت را از مهم تری ــن ویژگ ‬ ‫فالح ــی» خوان ــد و بابیان اینک ــه وج ــود این دو‬ ‫ً‬ ‫یس ــت که‬ ‫ویژ گ ــی‪ ،‬دقیق ــا برخ ــاف ویژگی های ‬ ‫ی ــک خبرن ــگار بای ــد در وج ــود خویش داش ــته‬ ‫باش ــد‪ ،‬اف ــزود‪« :‬ی ــک خبرن ــگار بای ــد بتوان ــد از‬ ‫ق ــدرت کلمات اس ــتفاده کن ــد و ای ــن ویژگی ها‬ ‫در وج ــود ای ــن ش ــخصیت‪ ،‬موج ــب ش ــد ک ــه‬ ‫بفهمم ب ــا نقش بس ــیارعجیبی روبه رو هس ــتم‬ ‫و برای ــم ج ــذاب ش ــد و انتخ ــاب ای ــن نق ــش‬ ‫بت ــر»‪ .‬عباس ــی بااش ــاره به اینکه‬ ‫برای ــم جذا ‬ ‫یچ ــرا زن ــدگان»‪،‬‬ ‫داس ــتان های ج ــاری در «ب ‬ ‫«خان ــواده» ببینیم‪ ،‬تا کید ک ــرد‪« :‬ا گر بخواهیم‬ ‫ب ــه ای ــن برس ــیم ک ــه مخاط ــب پ ــس از دوران‬ ‫پای ــان کرون ــا‪ ،‬از تئات ــر مانند قب ــل حمایت کند‪،‬‬ ‫ب ــه تولی ــد اث ــاری با کیفی ــت و درخ ــور مخاطب‬ ‫تئات ــر نی ــاز داری ــم و هرچقدرکه دس ــت به تولید‬ ‫اجراهایی با کیفیت تر بزنیم‪ ،‬مخاطب بیشتری‬ ‫یچ ــرا‬ ‫را ج ــذب خواهی ــم ک ــرد»‪ .‬بازیگ ــر «ب ‬ ‫زن ــدگان» بابیان اینک ــه دوران کرون ــا‪ ،‬موج ــب‬ ‫ش ــد تا مخاطبان تئات ــر کمتر به س ــالن ها ورود‬ ‫کنن ــد و به تبـ ـع ان در زمان ــی خ ــاص‪ ،‬جامع ــه‬ ‫تئات ــری ما نی ــز از این رخداد مهم متضرر ش ــد‪،‬‬ ‫ی ــاداور ش ــد‪« :‬باید بکوش ــیم در مخاط ــب تئاتر‬ ‫اعتمادس ــازی کنیم؛ زیرا مخاطب با سالن های‬ ‫تئات ــر قه ــر نک ــرده؛ بلکه تنه ــا دنبال نی ــاز خود‬ ‫اس ــت که بیای ــد و به دیدن نمایش ــی بنش ــیند‬ ‫ک ــه از دیدنش ل ــذت بب ــرد؛ بنابرای ــن‪ ،‬باید این‬ ‫اعتمادس ــازی با تولید اثار با کیفیت انجام شود‬ ‫ً‬ ‫ک ــه مخاطب مجددا ج ــذب تئاتر ش ــود و از اثار‬ ‫با کیفی ــت‪ ،‬حمای ــت کند»‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬بابک حقی‬ ‫‪amir.parsaeianmehr@gmail.com‬‬ ‫یچ ــرا زندگان»‬ ‫یل ــدا عباس ــی؛ بازیگر نمایش «ب ‬ ‫بااش ــاره به اینکه س ــال هاپیش در نمایش ــی‬ ‫باعن ــوان «م ــن چه ج ــوری ممکنه ی ــک پرنده‬ ‫باش ــم؟» به کارگردان ــی روح اهلل جعف ــری؛ ب ــا‬ ‫الهام ش ــعبانی اش ــنا ش ــد‪ ،‬افزود‪« :‬این اشنایی‬ ‫موج ــب ش ــد در نمای ــش خ ــواب زمس ــتانی اثر‬ ‫لیلی ع ــاج‪ ،‬با خانم ش ــعبانی هم ــکاری مجدد‬ ‫داش ــته باش ــم»‪ .‬ای ــن بازیگ ــر ک ــه در جش ــنواره‬ ‫تئاتر فجر توانس ــته ب ــا ایفای نق ــش در نمایش‬ ‫«کمیت ــه ن ــان» برن ــده جای ــزه بازیگ ــری ش ــود‪،‬‬ ‫بااش ــاره به اینکه از روز نخس ــتی ک ــه ب ــازی در‬ ‫نق ــش «رزیت ــا» دراین اثر به او پیش ــنهاد ش ــده‬ ‫اس ــت‪ ،‬با اله ــام ش ــعبانی در مق ــام کارگ ــردان و‬ ‫لیل ــی ع ــاج در مق ــام نویس ــنده درحال گفت وگو‬ ‫بوده اســـت‪ ،‬افزود‪« :‬با نویس ــنده و کارگ ــردان اثر‬ ‫پیرام ــون این نق ــش بحث های بس ــیار کردیم‪.‬‬ ‫این نق ــش‪ ،‬برای ــم جال ــب و چالش برانگیز بوده‬ ‫و ارتب ــاط خوب ــی با ان برق ــرار ک ــردم»‪ .‬وی که در‬ ‫نمای ــش «ب ــه وق ــت ته ــران» به کارگردان ــی الهام‬ ‫ش ــعبانی نیز حضور داش ــت؛ که این اث ــر به اجرا‬ ‫روایت های ــی هس ــتند ک ــه در واقعی ــت اتف ــاق‬ ‫افتاده ان ــد و برمبنای واقعیت ش ــکل گرفته اند‪،‬‬ ‫نه ــا قصه های ــی هس ــتند ک ــه‬ ‫اظه ــار ک ــرد‪« :‬ای ‬ ‫در جامع ــه م ــا کم نیس ــتند و همین امر موجب‬ ‫یش ــود مخاطبی که نمایش م ــا را می بیند‪ ،‬با‬ ‫م ‬ ‫قصه ما بیگان ــه نباش ــد؛ بدان معنا که مخاطب‬ ‫یچ ــرا زن ــدگان ب ــا داس ــتان هایی از‬ ‫نمای ــش ب ‬ ‫یش ــود که ب ــا ان ها بیگانه‬ ‫زندگی خود مواجه م ‬ ‫نیس ــت»‪ .‬ای ــن بازیگ ــر تئات ــر باتا کیدبر اینک ــه‬ ‫ً‬ ‫یس ــت ک ــه ی ــا‬ ‫مخاط ــب ای ــن اث ــر‪ ،‬نهایت ــا کس ‬ ‫روای ــات ج ــاری در ان را تجرب ــه ک ــرده ی ــا ان ها را‬ ‫از اطرافیان ــش ش ــنیده اس ــت‪ ،‬اف ــزود‪« :‬یک ــی از‬ ‫روای ــات ج ــاری در اث ــر این اسـ ـت که م ــا تاثیرات‬ ‫کالم ــی خ ــود را در زندگ ــی نادی ــده گرفت ــه؛ و‬ ‫یک ــه خودم ــان متوج ــه‬ ‫ناخ ــودا گاه و به گونه ا ‬ ‫ان باش ــیم‪ ،‬انس ــان های اط ــراف خوی ــش را‬ ‫می رنجانی ــم»‪ .‬وی مش ــکالت موج ــود در‬ ‫جامعه را ریشـ ـه ای برش ــمرد و بابیان اینکه امروز‬ ‫به خوب ــی می توانی ــم ایینـ ـه ای از مش ــکالت‬ ‫اجتم ــاع را در ِا ِش ــلی بس ــیارکوچک تر ب هن ــام‬ ‫‪ ۱۰۰‬روز ا کران؛ ‪ ۱۴۳‬میلیارد فروش و بیش از چهارمیلیون مخاطب‬ ‫طـی ‪ ۱۰۰‬روز اول امسـال‪ ۲۲ ،‬فیلـم در سـینماهای‬ ‫کشـور بـه روی پـرده رفـت و ‪ ۱۴۳‬میلیاردتومـان‬ ‫در گیشـه محقـق شـد‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ در ‪ ۱۰۰‬روز‬ ‫‪ ۱۹۵۰۰‬سـئانس‬ ‫ ‬ ‫ابتدایـی امسـال‪ ۲۲ ،‬فیلـم در‬ ‫نمایـش داده شـد‪ .‬تعـداد مخاطبـان سـینما‬ ‫نبـازه‪ ،‬چهارمیلیـون و ‪ ۴۰۰‬هزارنفـر و میـزان‬ ‫درای ‬ ‫فـروش نیـز ‪ ۱۴۳‬میلیاردتومـان بـوده اسـت‪.‬‬ ‫یشـود در سـال‬ ‫با این راندمـان مشـخص م ‬ ‫جـاری‪ ،‬به طورمتوسـط‪ ،‬در هـرروز‪ ۴۴ ،‬هزارنفـر‬ ‫بـه سـینما رفته انـد و گیشـه روزانـه نیـز چیـزی‬ ‫درحـدود یک میلیـارد و ‪ ۴۳۰‬میلیون تومـان بوده‬ ‫اسـت‪ .‬البتـه کـه ایـن امـار‪ ،‬دربردارنـده ا کـران‬ ‫ً‬ ‫نـوروز و عیـد فطـر اسـت و قطعـا ا گـر ایـن دو بـازه‬ ‫طالیـی در ا کـران ‪ ۱۰۰‬روز ابتدایـی امسـال وجـود‬ ‫نداشـت‪ ،‬ایـن امـار وضعیـت نگران کنند هتـری‬ ‫ب هخـود می گرفـت‪ .‬نکتـه قابل تامـل اینکـه‬ ‫نشـده‬ ‫سـهم سـینمای کمـدی از ‪ ۲۲‬فیلـم ا کرا ‬ ‫امسـال‪ ،‬تنهـا پنـج فیلـم اسـت کـه بسـیارکمتر از‬ ‫یسـت که در موقعیـت مشـابه سـالیان‬ ‫ان چیز ‬ ‫ً‬ ‫یخـورد و قطعـا یکـی از دالیـل فروش‬ ‫قبـل رقـم م ‬ ‫نه چندان مطلـوب سـینما در ‪ ۱۰۰‬روزنخسـت‬ ‫نیـز همیـن عامـل اسـت‪ .‬پرفروش تریـن فیلـم‬ ‫‪ ۱۰۰‬روزنخسـت امسـال‪ ،‬کمـدی «انفرادی»سـت‬ ‫کـه مخاطبـان زیـادی را بـه سـینماها کشـانده‪.‬‬ ‫نبـازه‪ ۳۸ ،‬میلیاردتومـان‬ ‫«سـگ بند» در ای ‬ ‫نمایشگاه گروهی عکس «تیشک»‬ ‫ُ‬ ‫سومین نمایشگاه گروهی عکس «تیشک» (در زبان کردی به معنای نور ) به نمایشگاه گردانی «شورش‬ ‫مباشری»؛ در نگارخانه «شفق» برپاست‪ .‬دراین نمایشگاه تعداد‪ 37‬تابلو عکس از هنرجویان مباشری در‬ ‫ابعاد‪30‬در‪ 45‬به نمایش گذاشته می شود‪ .‬اردالن فاروقی‪ ،‬اسما ا کبری‪ ،‬امیرمحمد مساح‪ ،‬ارش سمیعی‪،‬‬ ‫صبا دانشور‪ ،‬بهار سلیمیان‪ ،‬بهنام فر خ زاد‪ ،‬پرستو فاطمی زاده‪ ،‬پریسا شریفی‪ ،‬پویه بابایی‪ ،‬ژیال عباسی‪،‬‬ ‫سحر بزرگمهر‪ ،‬سحر محمدی‪ ،‬شبنم پسندیده‪ ،‬عسل نخ باف‪ ،‬علی اعظم‪ ،‬فاطمه بیگی‪ ،‬فرانک سجادی‪،‬‬ ‫فریماه نعمتیان‪ ،‬محسن عزیزی دانالو‪ ،‬ناهید مروی‪ ،‬نرگس عربانی نژاد و نوشین ابراهیمی؛ از هنرمندان‬ ‫حاضر دراین نمایشگاه هستند‪ .‬شورش مباشری؛ عکاس و مدرس عکاسی ست که برای عکس های سفر‪،‬‬ ‫چشم انداز‪ ،‬طبیعت و فرهنگ بومی خود در چندین جشنواره عکاسی ملی و بین المللی شناخته شده‬ ‫است؛ در کارنامه هنری این هنرمند می توان به برگزاری دو نمایشگاه انفرادی‪ ،‬برگزیده جشنواره هنر ایران‪،‬‬ ‫شایسته تقدیر دو دوره جشنواره بین المللی عکس‪ ،NDAWARDS‬برنده مدال طال انجمن عکاسان امریکا‬ ‫در جشنواره بین المللی عکس بخش استاد نور و همچنین برنده مدال طال جشنواره بین المللی عکس‬ ‫ارژانتین بخش مردم در کار اشاره کرد‪ .‬این‪ ،‬سومین نمایشگاه گروهی عکس هنرجویان دوره های اموزشی‬ ‫عکاسی شورش مباشری ست‪ .‬عالقه مندان برای بازید از اثار؛ تا ‪15‬تیرماه فرصت دارند بین ساعات ‪ 9‬تا ‪18‬‬ ‫به نگارخانه «شفق» واقع در سید جمال الدین اسدابادی (یوسف اباد)‪ ،‬خیابان بیست ویکم‬ ‫بوستانشفق‪،‬فرهنگسرایخانوادهمراجعه کنند‪.‬‬ ‫مریم اصالنی‬ ‫فروخـت و یک میلیـون و ‪ ۱۸۰‬هزارنفـر مخاطـب‬ ‫داشـته اسـت‪« .‬موقعیـت مهـدی» نیـز سـومین‬ ‫فیلـم پرفـروش ‪ ۱۰۰‬روز ابتدایـی امسـال اسـت کـه‬ ‫‪ ۱۲‬میلیـارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون تومـان فـروش کـرده و‬ ‫تعـداد مخاطبـان ان نیز ‪ ۴۱۵‬هزارنفر بوده اسـت‪.‬‬ ‫نگره‬ ‫در رتب ههـای اخـر جـدول فـروش ‪ ۱۰۰‬روزاخیـر‬ ‫سـینمای ایـران نیـز «پسـران دریـا» قـرار دارد‬ ‫کـه چهـارم تیرمـاه بـه روی پـرده رفـت و بـا ‪۶۰۰‬‬ ‫مخاطـب‪ ۱۸ ،‬میلیون تومـان فروخـت‪« .‬سـلفی با‬ ‫دموکراسـی» در همیـن تاریـخ روی پـرده رفـت و‬ ‫بـا ‪ ۳۴۰۰‬مخاطـب‪ ،‬ب هفـروش ‪ ۱۱۱‬میلیون تومانـی‬ ‫رسـید‪ .‬باتوج هبـه نزدیکـی «مـاه محـرم»‪ ،‬بعیـد‬ ‫به نظر می رسـد دراین فاصله‪ ،‬فیلم مهم دیگری‬ ‫ً‬ ‫روانـه ا کـران سـینماهای کشـور شـود و احتمـاال‬ ‫این ترکیب‪ ،‬برای یک ماه اینده‪ ،‬با همین شـا کله‬ ‫ً‬ ‫باقـی خواهـد مانـد‪ .‬بعـد از عاشـورا‪ ،‬احتمـاال‬ ‫صاحبان چند کمدی‪ ،‬راضی به نمایش دوماهه‬ ‫یشـوند و گیشـه سـالیانه‬ ‫تابسـتانی فیلم خود م ‬ ‫ایران با رونق خوبی مواجه خواهد شد‪ .‬رسیدن‬ ‫به این ترکیب جدید‪ ،‬سنگ محکی جدی برای‬ ‫شورای صنفی جدید است تا ببینیم تاچه اندازه‬ ‫یهـای‬ ‫موفـق بـ ه همرا هکـردن صاحبـان کمد ‬ ‫پرفـروش و فیل مهـای اجتماعـی پرمخاطـب‬ ‫قتـر‬ ‫یشـود تـا ‪ ۱۰۰‬روز دوم امسـال‪ ،‬بتوانـد پررون ‬ ‫م ‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬روز ابتدایـی ان باشـد‪.‬‬ ‫خودکشی یا من کشی؟‬ ‫شیوامهرجو‬ ‫هایدگـر معتقـد اسـت‪ ،‬انسـان دارای دو‬ ‫وجـه اسـت؛ مـن و خـود کـه ایـن مـن ثابـت‬ ‫و خـود متغیـر اسـت! و در شـرایط متفـاوت‬ ‫خودهـای متفاوتـی خواهیـم داشـت‪ .‬مـن‪،‬‬ ‫وجهی از انسـان اسـت که در بیرون ایسـتاده‬ ‫و خـود را بررسـی می کنـد‪ .‬این گونه اسـت که‬ ‫گاهـی می گوییـم‪« :‬مـن» از «خـودم» ناراضـی هسـتم! چـرا خودکشـی صـورت‬ ‫می گیـرد؟! و نـه مـن کشـی؟! انسـانی که بتوانـد به واسـطه مـن‪ ،‬بـر خود تسـلط‬ ‫یابـد‪ ،‬انسانی سـت متفـاوت! درک و زیسـت متفـاوت خواهـد داشـت‪ .‬تعاریف‬ ‫در نـگاه او تفـاوت میابـد؛ همان طورکـه هایدگـر از زمانـی صحبـت می کنـد کـه‬ ‫بـرای مـا زمـان دیگـر اسـت! و در نمایـش بـه ان اشـاره می شـود‪ .‬زمانـی تهـی!‬ ‫ایـن انسـان‪ ،‬به زعـم هایدگـر «دازایـن» و در فلسـفه شـرق و بودیسـم و تعبیـر‬ ‫سانسـکریت‪ ،‬گونـه ای دیگـر اسـت؛ «اتمـن!» جوهـر ثابتـی کـه در پـس ایـن‬ ‫جهـان پدیداری سـت‪ ،‬نفسـی کـه پـس از مـرگ هـم جاودانـه باقـی می مانـد‪.‬‬ ‫اتمن‪ ،‬اندیشـه ی اندیشه هاسـت! و به عقیده کاسـتاندا (عارف سرخپوست)‪،‬‬ ‫می توانـد عالوه بـر پیوسـتن بـه روح جهانـی‪ ،‬بـا نیـروی طبیعـت و سرشـار‬ ‫سـاختن اراده خـود از ان‪ ،‬از ایـن اتحـادی کـه شـکل می گیـرد باالتـر رود و بـه‬ ‫وحـدت رسـد! یعنـی دیگـر خـودی در میان نباشـد و تنهـا روح جهانی بماند!‬ ‫کاسـتاندا می گویـد کـه بـا این گونـه فرا گرفتـن و دیدن‪ ،‬انسـان هیـچ و همه چیز‬ ‫می شـود‪ .‬بـرای رسـیدن بـه این درجـه‪ ،‬بایـد از گذشـته شـخصی عبـور کـرد و‬ ‫ان را نادیـده گرفـت؛ پذیـرش رفتـار و کـردار را در زمـان «حـال» برعهـده گرفـت‬ ‫و مهم تراینکـه بـا مـرگ مشـورت کـرد! تمام اسـاس اعتقـادات بودا‪ ،‬بـر رفع رنج‬ ‫ً‬ ‫اسـت‪ .‬او می گویـد ایـن رنـج کـه اصطالحـا «دوهـکا» گفتـه می شـود‪ ،‬حاصـل‬ ‫روش «بـودن» ماسـت! ازطریـق تجربـه و شـناخت خـود‪ ،‬می توان به حقیقت‬ ‫ِ‬ ‫دست یافت‪ .‬هر هستی دوهکاست! عطش‪ ،‬خواهندگی‪ ،‬خواستگاه و علت‬ ‫رنـج اسـت‪ .‬رهایـی از رنـج یعنـی فرونشـاندن خواهندگـی و عطـش‪ .‬از خلال‬ ‫ایـن سـه اصـل بنیادیـن ایین بـودا‪ ،‬به حقیقت چهارمی دسـت پیدا می کند؛‬ ‫راه این رهایی! این راه شـامل یک مسـیر هشـتگانه اسـت‪ :‬شـناخت درسـت‪،‬‬ ‫اندیشـه درسـت‪ ،‬گفتـار درسـت‪ ،‬کـردار درسـت‪ ،‬زیسـت درسـت‪ ،‬کوشـش‬ ‫درسـت‪ ،‬ا گاهـی درسـت و یکدلـی درسـت! تالشـی کـه کارا کتـر مـرد در نمایش‬ ‫«شـکوفه های گیلاس» بـرای رهایـی از خـود (سـایه) و رسـیدن بـه «مـن» و‬ ‫رهایـی از ایـن رنـج انجـام می دهـد‪ .‬در بـاور شـرقی‪ ،‬نظریـه ای وجـود دارد کـه‬ ‫نظریـه «نادانـی» نامیـده می شـود و ‪ ۱۱‬حلقـه و زنجیـره به هم متصـل دارد!‬ ‫طبـق ایـن نظریـه؛ در اغـاز‪ ،‬نادانی سـت‪ .‬نادانـی از کارمـا برمی خیـزد‪ ،‬از کارمـا‬ ‫دانسـتگی حاصـل می شـود‪ ،‬از دانسـتگی نـام و شـکل‪ ،‬از نـام و شـکل شـش‬ ‫بنیاد حس‪ ،‬از شـش بنیاد حس تماس به وجود می اید‪ ،‬از تماس احسـاس‪،‬‬ ‫از احساس تشنگی و دل بستگی‪ ،‬از دل بستگی وجود و شدن‪ ،‬از وجود تولد‬ ‫و از تولد رنج! این حلقه های به هم متصل همان ‪ ۱۱‬مرحله در «شکوفه های‬ ‫گیالس» است که طی می شود‪ .‬روشنی یافتگان؛ کسانی که با زبان و استفاده‬ ‫از کلمـه دیگـر بـه معانی دسـت نمی یابند؛ جایی که خاموشی سـت و سـکوت‬ ‫و سـکوت و سـکوت ‪ ...‬اینـان کـه ازطریـق معرفـت مطلـق خـود بـه ایـن سـطح‬ ‫یشـود!‬ ‫رسـیده اند‪ ،‬این روشن شـدگی منجر به رهایی نهایی‪ ،‬یعنی نیروانا م ‬ ‫تنهـا راه نجـات از مـرگ نیرواناسـت! زمانی کـه فـرد از گردونـه تولدهـای پیاپـی‬ ‫خـارج می شـود و بـه فنـای مطلـق می رسـد‪ .‬ورود بـه نیروانا‪ ،‬مسـتلزم گونه ای‬ ‫خـاص از بـودن ‪ Being‬و همـان تناسـخ ‪ Reincarnation‬اسـت‪ .‬شـکوفه های‬ ‫گیلاس‪ ،‬شـکوفه هایی کـه فضـا را پـر می کنـد و بـه هرجـا حرکـت می کنـد‪،‬‬ ‫نشـانگر ر خ دادن تناسـخ و جاودانه شـدن و رسیدن به نیرواناست! در نظریه‬ ‫روانـکاوی‪ ،‬کارل یونـگ بیـان می کنـد کـه متنـی را در ادبیـات هنـدو یافتـه کـه‬ ‫نمـودار گـذر از لیبیـدو بـه تولید اتش اسـت؛ «او یک اتمن‪ ،‬موجـود بزرگی بود‪.‬‬ ‫بسـان یـک زن و مـرد در اغـوش یکدیگـر‪ ،‬وی خـود را بـه دو قسـمت بخـش‬ ‫تقسـیم کـرد و از ایـن دو بخـش شـوهر و زن زاده شـدند‪ .‬مـرد بـه زن پیوسـت‬ ‫و از ان امیـزش انسـان ها زاده شـدند»‪ .‬ایـن تعبیـر همـان صحنه ای سـت کـه‬ ‫در نمایش «شـکوفه های گیالس» با ان مواجه هسـتیم‪ .‬کارا کتر مرد‪ ،‬کارا کتر‬ ‫زن‪ ،‬اسـتاد و ‪ ...‬همه جهان همان من اسـت! یونگ معتقد اسـت دو مرحله‬ ‫بنیـادی در رشـد انسـانی داریـم‪ :‬مرحلـه پیشا جنسـی کـه شـامل تغذیـه و‬ ‫حرکات و فعالیت ریتمیک است! و مرحله جنسی که تنها حرکات و فعالیت‬ ‫ریتمیـک باقـی می مانـد و هـدف تغذیـه متوقـف می شـود‪ .‬ا گـر مقاومتـی‬ ‫در مقابـل فعالیت هـای بزرگ سـاالنه پدیـد ایـد و ان فعالیـت را بازپـس رانـد‪،‬‬ ‫بازگشـت بـه مرحلـه پیشا جنسی سـت! ا گر این امـر توفیق یابد‪ ،‬شـکلی میابد‬ ‫که کارکرد دیگری دارد و بعضی از خصوصیات قدیمی خود را منتقل می کند؛‬ ‫بنابرایـن پدیده هایـی کـه از ان ظاهـر می شـود‪ ،‬بی گمـان در مـوردی کـه از‬ ‫ان نـام می بریـم‪ ،‬ویژگـی عمـل جنسـی را حفـظ می کنـد‪ ،‬بی انکـه خـود دیگـر‬ ‫جنسـی باشـد‪ .‬حرکاتـی کـه در صحنـه ای از ایـن نمایـش مشـاهده می کنیـم‬ ‫کـه کارا کتـر مـرد بـا حـرکات ریتمیـک و مـداوم سـر خـود را به دیـوار ابتـدای پل‬ ‫می کوبـد؛ پلـی کـه بخش ثابت تئاتر نو ژاپن اسـت‪ :‬پل هاشـیکا گاری؛ نمادی‬ ‫از دنیایـی کـه تنهـا محـل عبـور اسـت؛ پلـی کـه «مسـاوات» به زیبایـی اسـاس‬ ‫طراحـی صحنـه خـود را بـر ان اسـتوار کـرده اسـت‪.‬‬ ‫قفسه‬ ‫ماهی و بشر‬ ‫نفیسهرحیمی‬ ‫نخسـتین مجموعه اشـعار «پریسـا رقمـی» به همـت نشـر «بـدون» راهـی بـازار‬ ‫کتـاب شـد‪ .‬رقمـی‪ ،‬متولـد ‪ ۲۸‬بهمن مـاه ‪ ۱۳۶۸‬در تهـران اسـت؛ تحصیالتـش‬ ‫جایـگاه سـردبیری یـک‬ ‫را در رشـته حقـوق ادامـه داده و سـابقه فعالیـت در‬ ‫ِ‬ ‫فصلنامـه گردشـگری و نیـز فعالیـت فصلنامـه تخصصـی عکاسـی را هـم در‬ ‫کارنامـه هنـری اش دارد‪ .‬وی اولیـن مجموعه اشـعارش را با عنـوان «ماهـی و‬ ‫عکاسی عکاسان ایرانی‬ ‫بشر» در قالب ‪ ۱۲۵‬صفحه شامل مجموعه ای از اثار‬ ‫ِ‬ ‫و خارجـی؛ به همـراه مجموعـه ای از اشـعار خویـش را توسـط نشـر «بـدون»‬ ‫منتشـر کـرده اسـت‪ .‬وی‪ ،‬سـرودن شـعر را از ‪ ۱۷‬سـالگی اغـاز کـرده و ایـن اثـر‬ ‫درواقع‪ ،‬شـامل اشعاری سـت که در بازه زمانی ‪ ۲۰‬تا ‪30‬سـالگی سـروده اسـت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2538‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬جی ال ایکس به رنگ عنابی‬ ‫متالیـک مـدل ‪ 1381‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪183 -69‬ص‪ 14‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 22528104024‬و شـماره شاسـی ‪0081306540‬‬ ‫بـه مالکیـت گلـزار اذرسـا مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪647‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه اسـناد و مـدارک خـودرو سـواری رنـو مـگان‬ ‫مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪927 -37‬ط‪ 94‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ F4R1771C121771‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAPLM050E91013341‬بـه مالکیـت پیمـان شـایقی بـا کـد‬ ‫ملی ‪ 4890218831‬مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی زبرخان‬ ‫پیـرو ا گهـی تحدیـد حـدود قبلـی کـه بـه موجـب مقـررات مـاده ‪ 14‬قانون ثبت منتشـر شـده‪،‬‬ ‫اینـک برحسـب درخواسـت واصلـه‪ ،‬مسـتند بـه مـاده مذکـور و مـاده ‪ 61‬ائین نامـه قانـون‬ ‫ثبـت‪ ،‬تحدیـد حـدود یـک قسـمت از املا ک واقـع در بخـش ‪ 3‬حـوزه ثبتـی ایـن واحـد بـه‬ ‫شـرح ذیل می باشـد‪ :‬اقای حسـن فخری فرزند علی به شماره شناسـنامه ‪ 588‬ششـدانگ‬ ‫یکبـاب سـاختمان بـه شـماره پلا ک ‪ 53‬فرعـی از ‪ 11‬اصلـی بخش ‪ 14‬زبرخـان واقـع در اراضی‬ ‫احمداباد را درخواست سند تکبرگ از طریق تقاضای ثبت نموده و به موجب نامه شماره‬ ‫‪ 16/1401/793‬مورخـه ‪ 1401/04/12‬درخواسـت تحدیـد حـدود اختصاصـی مـورد تقاضـای‬ ‫خـود را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا عملیات تحدیـد حدود در روز یکشـنبه مـورخ ‪ 1401/05/09‬قبل‬ ‫از ظهر در محل انجام خواهد شـد‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 14‬قانون ثبت امال ک به صاحبان‬ ‫املا ک و مجاوریـن شـماره های فوق الذکـر بوسـیله ایـن ا گهـی اخطـار می گـردد کـه در روز‬ ‫و سـاعت مقـرر بـاال در محـل حضـور بهـم رسـانند‪ .‬چنانچـه هـر یـک از صاحبـان املا ک یـا‬ ‫نماینده قانونی انها در موقع مقرر حاضر نباشـند‪ ،‬مطابق ماده ‪ 15‬قانون مزبور ملک مورد‬ ‫ا گهـی بـا حـدود اظهـار شـده از طـرف مجاوریـن تحدیـد خواهـد شـد و اعتراضـات مجاورین‬ ‫نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتفاقی و نیز صاحبان امال ک کـه در موقع مقرر حاضر نبوده اند‬ ‫مطابـق مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت فقـط تـا سـی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شـد و‬ ‫در اجرای تبصره ‪ 2‬ماده واحده قانون تعیین تلکیف پرونده های معترض ثبتی معترضین‬ ‫می بایسـت از تاریخ تسـلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواسـت اعتراض خود‬ ‫را بـه مرجـع ذیصلاح قضایـی تقدیـم و گواهـی الزم را از مرجـع مذکـور اخـذ و بـه ایـن اداره‬ ‫تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/14 :‬‬ ‫سیدحسن پورموسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زبرخان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160327100000109‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ناحیـه دو زنجـان تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی‬ ‫اقـای محمـد کریمـی فرزنـد قامت به شماره شناسـنامه ‪ 708‬صـادره از زنجـان در‬ ‫ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 95/62‬مترمربـع مفـروز و مجـزی شـده از‬ ‫پلا ک ‪ 349‬فرعـی از ‪ 5299‬اصلـی واقـع در بخـش یـک زنجان خریـداری از مالک‬ ‫رسـمی اقـای عباسـقلی زمانلـو محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم‬ ‫و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/29 :‬‬ ‫علیرضا حسن زاده شاه ابادی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ناحیه دو زنجان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600-OHV‬بـه رنـگ سـفید شـیری روغنـی مـدل ‪ 13۸۸‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪۱۲۸ -۵۲‬ص‪ ۵۶‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ ۱۱۴۸۸۰۱۷۱۱۰‬و شـماره شاسـی ‪ NAAA46AA59G067764‬بـه مالکیـت مهـدی حیدرپـور مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‪.‬ن‬ ‫ا گهی ابالغ اخطاریه ارزیابی‬ ‫بدینوسـیله بـه ورثـه مرحـوم علی ا کبـر عباس نیافرزقـی بـه شـرح ‪ -1‬زهـرا‬ ‫فضلی فرزقـی فرزنـد عبدالحسـین متولـد ‪ 1315/12/02‬شـماره ملـی‬ ‫‪ 0702008060‬مـادر متوفـی ‪ -2‬میلاد عباس نیافرزقـی ‪ -3‬ملیحـه عباس نیـا‬ ‫‪ -4‬مریـم عباس نیافرزقـی فرزنـدان متوفی ابالغ می شـود درخصوص پرونده‬ ‫اجرایی کالسـه ‪ 140100028‬له عصمت محمدیان علیه مورث شـما علی ا کبر‬ ‫عباس نیافرزقـی اشـعار مـی دارد کـه برابـر نظریـه مـورخ ‪ 1401/02/26‬ارزیـاب‬ ‫یـک دسـتگاه خـودرو سـواری سـایپا ‪ 141‬مـدل ‪ 1389‬بـه شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪876 -42‬هـ‪ 88‬متعلق به مدیون به مبلغ ‪ 725/000/000‬ریال ارزیابی شده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه بـه ارزیابـی مذکـور معتـرض می باشـید‪ ،‬ظرف مـدت پنج‬ ‫روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض کتبـی خـود را ضمـن تودیـع هزینـه‬ ‫ارزیابی هیات سـه نفره به مبلغ ‪ 7/500/000‬ریال به صورت علی الحسـاب به‬ ‫این شـعبه تسـلیم کنید‪ .‬درغیراینصورت و پس از گذشـت مدت مقرر فوق‪،‬‬ ‫ارزیابـی قطعـی و عملیـات اجرایـی ادامـه خواهـد یافـت و بـه اعتـراض خـارج‬ ‫از مهلـت مقـرر و بـدون پرداخـت هزینـه فـوق‪ ،‬ترتیب اثـر داده نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/14 :‬‬ ‫سـیدامین موسـوی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫م الـف ‪806‬‬ ‫تربت حیدریـه‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139860301060003282‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقای مهدی کهنگی فرزند حسـین به شناسنامه شـماره ‪ 32854‬در ششـدانگ‬ ‫یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 89/50‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 11843‬فرعـی از ‪111‬‬ ‫اصلـی واقـع در شـهر ورامیـن بخش حوزه ثبت ملک ورامین از مالکیت مشـاعی‬ ‫مهـدی کهنگـی در ازای سـهمی مالکانـه محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی به مـدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/29 :‬‬ ‫محمود داودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ورامین‬ ‫م الف ‪178‬ث‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160301060001127‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای سـعید‬ ‫جاویدفعـال فرزنـد محمـد بـه شناسنامه شـماره ‪ 1523‬صـادره از ورامیـن در‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در ان بـه مسـاحت ‪ 90‬مترمربـع از‬ ‫پلا ک شـماره ‪ 2748‬فرعـی از ‪ 12‬اصلـی واقـع در خیرابـاد بخش حوزه ثبت ملک‬ ‫ورامین از مالکیت مرتضی نورایی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم‬ ‫و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/14 :‬‬ ‫محمود داودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ورامین‬ ‫م الف ‪151‬ث‬ ‫ا گهی موضوع ماده‪ 3‬قانون و ماده‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیتثبتیاراضیوساختمان هایفاقدسندرسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160327001000119‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر‬ ‫در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ناحیـه یـک زنجـان تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای حسین محمدی فرزند فرامرز به شماره شناسنامه‬ ‫‪ 4270018550‬در یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 190‬مترمربـع پلا ک ‪ 9022‬فرعـی‬ ‫از ‪ 42‬اصلـی اصلـی واقـع در بخـش ‪ 7‬زنجـان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای‬ ‫فرامـرز محمـدی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه‬ ‫صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضـای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/30:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/14:‬‬ ‫محمدرضاحسنی‪،‬رئیسثبتاسنادو امال کناحیهیکزنجان‬ ‫رایگان‬ ‫رایگان‬ ‫ا گهی فقدان سند‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم مرضیـه داودی طـی درخواسـت وارده ‪ 1401/03/30-1883‬اعلام کـرده کـه سـند‬ ‫مالکیت به شماره چاپی ‪327659‬الف‪ 87‬مربوط به ششدانگ یک دستگاه اپارتمان مسکونی تحت‬ ‫پلا ک ‪ 4/4845‬واقـع در بخـش دو رامهرمـز کـه بـه نـام متقاضـی ثبـت و سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم‬ ‫شـده‪ ،‬که در اثر اسباب کشـی مفقود شـده اسـت‪ .‬لذا به دسـتور تبصره یک اصالحی ماده ‪ 120‬ائین نامه‬ ‫قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب جهـت اطلاع یـک نوبـت ا گهی می شـود که هـر کس مدعـی انجام معامله یـا وجود‬ ‫سند مالکیت نزد خود است‪ ،‬می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار ا گهی اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسـلیم دارد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از سـپری شـده مـدت قانونـی و عـدم واخواهـی‪ ،‬سـند مالکیـت‬ ‫المثنـی بنام مالـک صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/14 :‬‬ ‫حیدر شاهینی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/197‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای وحیـد خسـروی ایرندگان بـه اسـتناد یـک بـرگ استشـهادیه ای سـند مالکیـت حدنـگاری کـه بـه‬ ‫امضـای شـهود و بـه گواهـی دفتـر اسـناد رسـمی شـماره ‪ 101‬خاش رسـیده مدعی سـت که سـند مالکیت‬ ‫دفترچـه ای بـه شـماره چاپـی ‪ 0119414‬مربـوط بـه ششـدانگ یکبـاب منـزل پلا ک ‪ 296‬فرعـی از ‪1140‬‬ ‫اصلی واقع در بخش چهار بلوچسـتان شـهر خاش مورد ثبت ‪ 20460‬صفحه ‪ 174‬دفتر ‪ 136‬امال ک به‬ ‫نامـش ثبـت شـده‪ ،‬بـه علـت جابجایـی مفقـود شـده و درخواسـت صدور سـند مالکیت المثنی نمـوده‪.‬‬ ‫مـورد ثبـت بـه موجـب نامـه شـماره ‪ 1390/05/19-890001‬بازپـرس دادسـرای خـاش در قبـال مبلـغ‬ ‫‪ 50.000.000‬ریال بازداشت شد‪ .‬لذا مراتب به استناد تبصره یک ماده ‪ 120‬ائین نامه ثبت‪ ،‬در یک نوبت‬ ‫ا گهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود‪ ،‬یا انجام معامله نسـبت به ملک‬ ‫مرقـوم اسـت‪ ،‬از تاریـخ نشـر ایـن ا گهـی ظـرف ‪ 10‬روز‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ضمیمـه اصـل سـند مالکیـت یا‬ ‫سـند معاملـه‪ ،‬بـه ایـن اداره اعلام و رسـید دریافـت کنـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد‪ .‬واال پـس از انقضای‬ ‫مدت مذکور و نرسـیدن واخواهی و یا درصورت اعتراض‪ ،‬اصل سـند ارائه نشـود‪ ،‬نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/44 :‬‬ ‫مجید جمشیدی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان خاش‬ ‫شماره ‪33‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقای عبدالرشید احمدزهی ده باال به استناد یک برگ استشهادیه ای سند مالکیت المثنی حدنگاری‬ ‫کـه بـه امضـای شـهود و بـه گواهـی دفتـر اسـناد رسـمی شـماره ‪ 101‬خـاش رسـیده مدعی سـت کـه سـند‬ ‫مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعی مشـجر به نخیلات پلا ک ‪ 29‬فرعـی از ‪ 5440‬اصلـی واقع‬ ‫در بخش چهار بلوچسـتان شـهر خاش منطقه روتک گورانی مورد ثبت ‪ 21693‬صفحه ‪ 312‬دفتر ‪145‬‬ ‫امال ک به نامش ثبت شـده‪ ،‬به علت جابجایی مفقود شـده و درخواسـت صدور سـند مالکیت المثنی‬ ‫نمـوده‪ .‬مـورد ثبـت در رهـن بازداشـت نمی باشـد‪ .‬لـذا مراتـب بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامه‬ ‫ثبـت‪ ،‬در یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود‪ ،‬یـا انجـام‬ ‫معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقوم اسـت‪ ،‬از تاریخ نشـر این ا گهی ظـرف ‪ 10‬روز‪ ،‬اعتـراض خود را به ضمیمه‬ ‫اصل سـند مالکیت یا سـند معامله‪ ،‬به این اداره اعالم و رسـید دریافت کند تا مورد رسـیدگی قرار گیرد‪.‬‬ ‫واال پـس از انقضـای مـدت مذکـور و نرسـیدن واخواهـی و یـا درصـورت اعتـراض‪ ،‬اصـل سـند ارائـه نشـود‪،‬‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت المثنـی طبق مقـررات اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/14 :‬‬ ‫مجید جمشیدی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان خاش‬ ‫شماره ‪32‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی‪ ،‬بـرگ سـبز و کارت خـودرو سـواری نیسـان پاتـرول بـا شـماره پلا ک ایـران ‪۲۷۹ -۴۲‬ج‪ ۳۱‬و‬ ‫شـماره موتور ‪ ۲۴۰۷۲۸۴۰‬و شـماره شاسـی ‪ 15Z804348‬به مالکیت مجید یوسـفیان مفقود شـده و از‬ ‫درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب محتـرم حیـدری مالـک خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪1392‬‬ ‫بـا شـماره پلا ک ایـران ‪286 -98‬ل‪ 46‬و شـماره موتـور ‪ 1541B0000722‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAM31FCXEK871558‬به علت فقدان اسـناد فروش (سـند کمپانی) تقاضای رونوشـت المثنی‬ ‫اسـناد مذکور را نموده اسـت‪ .‬لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد‪ ،‬ظرف مدت ده‬ ‫روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر‪ ،‬ساختمان سمند مراجعه‬ ‫کند‪ .‬بدیهی سـت پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت زامیـاد مـدل ‪ ۱۳۹۰‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪۲۷۶ -۲۶‬ص‪ ۶۵‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ ۶۰۴۲۷۱‬و شماره شاسی ‪ NAZPL140TBO319779‬به مالکیت حسن کمالی مفقود شده و از درجه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند خـودرو سـواری سـمند ‪ LX-EF7‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪786 -34‬ن‪ 23‬و شـماره موتـور ‪ 147H0175405‬و شـماره شاسـی ‪ NAACR1HW1GF342234‬بـه‬ ‫مالکیـت راضیـه باقرپـور بـه شـماره ملـی ‪ 1861215045‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظر به اینکه اقای قربان روفی سـنگانی دارای شناسـنامه شـماره ‪ 0731754379‬به شـرح دادخواسـت‬ ‫بـه کالسـه ‪ 3/0100402‬از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه‬ ‫شـادروان نجـات روفی سـنگانی بـه شماره شناسـنامه ‪ 0769687458‬در تاریـخ ‪ 1391/10/05‬در‬ ‫اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحومـه منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬قربـان‬ ‫روفی سـنگانی فرزنـد عبدالـه کـد ملـی ‪ 0731754379‬متولـد ‪ 1360/11/16‬صـادره از تربت جـام فرزنـد‬ ‫متوفیـه ‪ -2‬احمـد رئوفی سـنگانی فرزنـد عبدالـه کـد ملـی ‪ 0731786769‬متولـد ‪ 1363/04/01‬صـادره‬ ‫از تربت جـام فرزنـد متوفیـه ‪ -3‬غالم رسـول رئوفی سـنگانی فرزنـد عبدالـه کـد ملـی ‪ 0732004349‬متولـد‬ ‫‪ 1353/07/10‬صـادره از تربت جـام‪ -‬ازاد ده فرزنـد متوفیـه ‪ -4‬غالم یوسـف روفـی فرزنـد عبدالـه کـد ملـی‬ ‫‪ 0731996496‬متولد ‪ 1351/01/01‬صادره از تربت جام‪ -‬ازاد ده فرزند متوفیه ‪ -5‬ابراهیم روئی سـنگانی‬ ‫فرزند عبداله کد ملی ‪ 0768875420‬متولد ‪ 1336/05/07‬صادره از خواف‪ -‬اسداباد فرزند متوفیه ‪-6‬‬ ‫فاطمه روفی فرزند عبداله کد ملی ‪ 0731981121‬متولد ‪ 1347/01/01‬صادره از تربت جام‪ -‬ازاد ده فرزند‬ ‫متوفیه‪ .‬اینک با انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور را به اسـتناد ماده ‪362‬ق امور حسـبی در‬ ‫یـک نوبـت ا گهـی می کنـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد و یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد‪ ،‬از تاریـخ نشـر‬ ‫ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه ایـن شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهی صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫از طرف قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان تربت جام‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز‪ ،‬کارت و کارت سـوخت خودرو سـواری سـایپا تیبا به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1400‬با شـماره‬ ‫پال ک ایران ‪898 -24‬ل‪ 23‬و شـماره موتور ‪ M159445171‬و شـماره شاسـی ‪NAS811100M5782140‬‬ ‫به مالکیت امین سـعیدی راد به شماره شناسـنامه ‪ 1830455941‬مفقود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کامیـون کمپرسـی بنـز ‪ ۲۶۳۵/32‬بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ ۱۳۷۸‬با شـماره پلا ک تهـران ‪۲۲۶‬ق‪ ۲۲‬و‬ ‫شـماره موتور ‪ ۴۴۰۰۴۸۱۰۹۴۶۱۲۴‬و شـماره شاسـی ‪ ۳۷۴۳۹۹۱۶۶۱۱۵۶۰‬به مالکیت مرحوم حاج یداهلل‬ ‫اسـماعیلی مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/28-140160318019001316‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای رشـید نیک نام لمر فرزند جمشـید به شماره شناسـنامه ‪ 22‬صـادره از‬ ‫تالـش در ششـدانگ یکبـاب خانـه و انبـاری و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 1535‬مترمربـع پال ک فرعـی ‪ 1299‬از‬ ‫‪ 79‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 275‬واقـع در قریه لمرعلیا بخش ‪ 27‬گیالن خریـداری از مالک‬ ‫رسـمی اقای قهرمان نیکنام محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/31 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/231‬‬ ‫مزایده اموال غیرمنقول‬ ‫در پرونـده اجرایـی حاضـر در ایـن اجـرا‪ ،‬براسـاس دادنامـه صـادره از شـعبه سـوم دادگاه عمومـی بخـش کهریـزک بـه نفـع خواهان قاسـم‪ ،‬رسـتم و کریـم همگی قاضی خانـی و به زیـان ابراهیم‪ ،‬کرم‬ ‫و اسـکندر همگـی قاضی خانـی مبنـی بـر فـروش ملـک مشـاع بـه پلا ک ثبتـی ‪ 331‬فرعـی از ‪ 86‬اصلـی در قریـه عبداهلل ابـاد کهریـزک بـه نشـانی کهریـزک‪ ،‬جـاده واوان‪ ،‬میـدان عشـقی‪ ،‬ضلع جنوب‬ ‫خیابان عبداله اباد (خیابان یادگار امام)‪ ،‬انبار ایرانمنش‪ ،‬ملک مورد تعرفه قطعه زمینی ست محصور شده با دیوار اجری دارای درب ورودی به مساحت ‪ 6000‬مترمربع که دارای شماره قطعه‬ ‫‪ 59‬تفکیکـی پلا ک ثبتـی ‪ 331‬فرعـی از ‪ 86‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده اسـت و جـزو اراضـی قریـه عبداله ابـاد اسـت‪ .‬بخشـی از عرصـه در وضعیـت موجـود اصلاح شـده و بخـش دیگر به مسـاحت‬ ‫ً‬ ‫یهـای موجـود در ملـک سـه دهنـه سـوله بـه مسـاحت های ‪ 562‬مترمربـع‪ 1056 ،‬مترمربـع و یـک سـاختمان دفتـری با مسـاحت حـدودا ‪ 120‬مترمربع‬ ‫‪ 146‬مترمربـع دارای اصالحاتـی اسـت‪ .‬اعیان ‬ ‫ً‬ ‫اسـت و با عنایت به مدارک ارائه شـده به شـهرداری‪ ،‬دارای به شـماره ‪ 4634‬سـال ‪ 1379‬اسـت که میزان ‪ 1564/50‬مترمربع بنا پایانکار سـاختمانی شـده اسـت و مجددا در نامه شـماره به تاریخ‬ ‫‪ 1386/03/02‬شماره ‪ 16/7-3431‬مجوز میزان ‪ 1000‬مترمربع سوله و ‪ 180‬مترمربع تجاری در ‪ 6‬دهنه صادر شده است و همچنین در نامه مذکور میزان ‪50‬درصد از فضای باز ملک‪ ،‬به عنوان‬ ‫یسـت‪ .‬ملـک مذکـور در وضعیـت متروکـه و غیرفعـال اسـت‪ .‬براسـاس نظریه کارشـناس‪ ،‬ششـدانگ عرصه و اعیان ملـک موصوف به میـزان ‪ 5523/40‬مترمربع بـا اعیانی های ‪6‬‬ ‫فضـای سـبز الزام ‬ ‫باب مغازه و ‪ 2153‬مترمربع سوله و ساختمان اداری به مبلغ ‪ 415/000/000/000‬ریال براورد قیمت می شود که قیمت پایه برای مزایده است‪ .‬تقاضای محکوم له برای مزایده ملک تعرفه شده‬ ‫مقرر شد ملک موردنظر موصوف در روز ‪ 1401/05/01‬از ساعت ‪ 10‬الی ‪ 11‬از طریق مزایده در دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کهریزک واقع در بلوار شهید بهشتی‪ ،‬جنب‬ ‫شـهرداری بفروش برسـد‪ .‬قیمت پایه از بهای ارزیابی شـده شـروع و به کسـانی که باالترین قیمت را پیشـنهاد کنند فروخته خواهد شـد‪ 10 ،‬درصد مبلغ پیشـنهادی فی المجلس از برنده مزایده‬ ‫دریافت و نامبرده مکلف اسـت تا یک ماه نسـبت به پرداخت الباقی ثمن معامله اقدام کند‪ ،‬درغیراینصورت ‪ 10‬درصد اولیه با هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید‬ ‫یشـود‪ .‬طالبیـن درصـورت تمایـل می تواننـد ‪ 5‬روز قبـل از موعـد مزایـده‪ ،‬به این شـعبه مراجعه تا ترتیب بازدید انـان از ملک مورد مزایده داده شـود‪.‬‬ ‫م ‬ ‫اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کهریزک‬ ‫م الف ‪204‬‬ صفحه 4 ‫شهرستان ‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2538‬‬ ‫برپایی دو نمایشگا ه بین المللی گروهی با موضوع «خیال در ایران» (تهران و رشت)‬ ‫منا محمدی‬ ‫دو نمایشـگاه گروهـی نقاشـی‪ ،‬تصویرسـازی‪ ،‬کاریکاتـور‪ ،‬نقاشـی خط‪،‬‬ ‫نقاشـی دیجیتـال‪ ،‬مجسـمه‪ ،‬عکـس‪ ،‬مینیاتـور و تذهیـب بـا موضـوع‬ ‫خیـال و باعنـوان «پـرواز خیـال» در گالـری تاالر مرکزی رشـت‪ ،‬با ‪ 76‬اثر‬ ‫از ‪ 66‬هنرمند به ترتیب از تاریخ ‪ 24‬تا ‪ 31‬تیر ‪ 1401‬و نمایشگاه مجازی‬ ‫بسـایت گالری حق دوسـت تهران‪ ،‬با موضوع خیال‪ ،‬با‬ ‫«خیال» در و ‬ ‫بسـایت‬ ‫‪ 75‬اثر از ‪ 68‬هنرمند‪ ،‬از تاریخ ‪ 24‬تیر تا ‪ 24‬مرداد ‪ 1401‬در و ‬ ‫گالری حقدوسـت و سـایت گروه هنری رسـم برپاست‪ .‬سمیرا صفاری؛‬ ‫مـدرس دانشـگاه‪ ،‬گرافیسـت و کیوریتـور نمایشـگاه ها‪ ،‬بیـان نمـود‪ :‬در‬ ‫نمایشـگاه حضـوری پـرواز خیـال رشـت‪ ،‬ایـده بـا صیـرورت نهفتـه در‬ ‫باطن خیال بوده و می توان بیان نمود خیال باد اسـت‪ .‬نمی نشـیند‬ ‫نکـردن بال هایـش و بـادی کـه ا گـر‬ ‫و بازنمی ایسـتد مگـر بـرای امتحا ‬ ‫نـرود نیسـت از خیـال بـه کلمـه رفتـن می رسـد‪ .‬رسـیدنی کـه نرسـیدن‬ ‫یشـود بـه مـرگ‪ .‬پـس خیـال‬ ‫اسـت و ان «ان» کـه برسـد تبدیـل م ‬ ‫یسـت کـه در نمایشـگاه پـرواز‬ ‫چـاره ای جـز پـرواز نـدارد و ایـن اتفاق ‬ ‫یسـت بـا بال های‬ ‫خیـال گـروه رسـم می افتد‪ .‬انجا خیال شـما پرنده ا ‬ ‫بـاز‪ ،‬بـادی کـه می خواهـد زنـده بمانـد‪ .‬بال هایتـان را بیـرون بیاوریـد‪،‬‬ ‫تن کنید و با ما دراز بکشـید روی مخالفت بادها‪ ،‬روی شـانه های هوا‬ ‫کـه کولـت می کنـد و مثـل دختـر کولـی قـرار نیسـت بایسـتد‪ .‬هیچ وقت‬ ‫قرار نیسـت بایسـتد! وی بااشـاره به تفکر بنیادی نمایشـگاه «خیال»‬ ‫تهـران ذکـر نمـود کـه چشـم هایت را ببنـد! حـاال در را بـاز کـن‪ .‬بـه‬ ‫یکـه در تابلوهـا تعریـف‬ ‫سـرزمین خیـال خـوش امـدی‪ .‬تمـام چیزهای ‬ ‫نجـا اتفـاق افتـاده اسـت‪.‬‬ ‫نجـا! درسـت همی ‬ ‫می کنیـم برایـت‪ ،‬همی ‬ ‫کهـای بسـته‪ .‬در سـرزمینی که منـم‪ ،‬تویی‪ ،‬ماییـم وقتی در‬ ‫پشـت پل ‬ ‫یشـویم‪ .‬سـرزمین های‬ ‫را پشـت سـرمان می بندیـم و وارد خودمـان م ‬ ‫کشف نشـده‪ ،‬با غهـای مخفـی‪ ،‬تاالرهـای اسـرار‪ ،‬شـهرهای زیرزمینـی!‬ ‫از وسـعت و تاریکـی اینجـا بتـرس امـا بمـان‪ .‬قـرار اسـت خـودت را بـه‬ ‫خـودت نشـان بدهیـم‪ .‬قـرار اسـت خـودت‪ ،‬خـودت را بـه خـودت‬ ‫نشـان بدهـی‪ .‬ایـن قـرار این ههـای روبـرو بـا هـم اسـت‪ .‬ایـن تصاویـر‬ ‫یشـود‪ .‬برای همیـن اسـت کـه دعـوت شـده ای بـه‬ ‫تودرتـو تمـام نم ‬ ‫این نمایشـگاه‪ .‬جایی که خودت را به نمایش گذاشـته اند‪ .‬نمایشـگاه‬ ‫خیـال! صفـاری افـزود‪ :‬در نمایشـگاه پـرواز خیـال رشـت‪ ،‬از میـان‬ ‫تشـده طـی دوره فراخـوان‪ ،‬در نمایشـگاه ‪76‬‬ ‫بیـش از ‪ ۱۰۴۰‬اثـر دریاف ‬ ‫اثـر‪ ،‬از ‪ 66‬هنرمنـد ایرانـی و در نمایشـگاه خیـال تهـران از میـان بیـش‬ ‫تشـده طـی دوره فراخـوان‪ ،‬در نمایشـگاه ‪ 75‬اثـر‪،‬‬ ‫از ‪ ۶۷۳‬اثـر دریاف ‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫از ‪ 68‬هنرمنـد ایرانـی از داخـل و خار ج ازایـران‪ ،‬توسـط هیئـت داوران‬ ‫انتخـاب و بـه نمایشـگاه راه یافته انـد‪ .‬زیبایـی‪ ،‬خالقیـت و نـواوری‪،‬‬ ‫مفهوم رسـانی‪ ،‬نیـز اصالـت اثر‪ ،‬بیان بصـری متفاوت از موضـوع و ارائه‬ ‫کهـای مهـم انتخـاب بـود‪ .‬ایـن‬ ‫سـبک شـخصی هنرمندانـه از مال ‬ ‫نمایشـگاه به کیوریتـوری سـمیرا صفـاری‪ ،‬توسـط گـروه هنـری «رسـم»‬ ‫برگـزار شـده‪ ،‬حسـن (مهـرزاد) دسـتیاران و علیرضـا صفـاری و سـمیرا‬ ‫صفـاری در نمایشـگاه پـرواز خیـال رشـت و نیـز سـارا خبیـر‪ ،‬مسـعود‬ ‫صفرنیـا و سـمیرا صفـاری در نمایشـگاه خیـال تهـران‪ ،‬از داوران ایـن‬ ‫دو رویدادنـد‪ .‬هنرمنـدان شـرکت کننده در «پـرواز خیـال» رشـت‪،‬‬ ‫امیـد ژالـه (غالمرضـا ژالـه)‪ ،‬جـواد حکمت نیـا‪ ،‬سـیاوش ذوالفقارپـور‪،‬‬ ‫هنگامـه پورمحمـد گسـکری‪ ،‬بهـرام توکلـی شـیراجی‪ ،‬حمیدرضـا‬ ‫موثقـی‪ ،‬مریـم کاشـی پور لنگـرودی‪ ،‬صدیقـه سـلمان‪ ،‬ناهید پا کـروان‪،‬‬ ‫پروانـه جلیلـی‪ ،‬زهرا (سـاره) عزیـزی شـنبه بازاری‪ ،‬ناهیـد اژده‪ ،‬اریـا‬ ‫جعفری‪ ،‬فاطمه اهرمی‪ ،‬جلوه وهابزاده‪ ،‬مهتاب فیروزشاد‪ ،‬معصومه‬ ‫عباسـی‪ ،‬سـمیرا نوروزی ( گورابسـری)‪ ،‬میتـرا سـروری‪ ،‬زهـره انیسـی‬ ‫ارانـی (دالرام)‪ ،‬مرجـان متقـی‪ ،‬خسـرو ترکمـان‪ ،‬ویکتوریـا دلشـاد‪ ،‬زهـرا‬ ‫نپـور‪ ،‬نـدا محمـدی‪ ،‬نیلوفـر‬ ‫غالمرضـازاده یوسـفی‪ ،‬صـادق رضوا ‬ ‫واسعی و ریحانه باوفا می باشند‪ .‬همچنین مجید فریفته نوبیجاری‪،‬‬ ‫نمایندگی روزنامه سایه‬ ‫در استان خراسان شمالی‬ ‫پذیرش ا گهی در روزنامه های کثیراالنتشار کشوری‬ ‫ادرس‪ :‬بجنورد‪ ،‬طالقانی شرقی‪ ،‬طالقانی ‪ ،۹‬کوچه شهید خراسانیان‪ ،‬نبش خراسانیان ‪۱۱‬‬ ‫همراه‪۰۹۹۴۱۹۹۵۰۹۰ :‬‬ ‫تلفکس‪۰۵۸۳۲۲۶۲۶۰۴ :‬‬ ‫نماینده خراسان شمالی‪ :‬فریبا محمدی‬ ‫بهـار غالمـی‪ ،‬فاطمـه کبیـری‪ ،‬شـقایق پوط انـداز‪ ،‬حسـن دسـتیاران‪،‬‬ ‫ازیتـا حسـن پور‪ ،‬انیس فقیـری‪ ،‬فهیمه صابری‪ ،‬رقیه نویدی ماسـوله‪،‬‬ ‫ناصـر معانـی‪ ،‬شـقایق یزدانـی‪ ،‬صالحـه علـوی‪ ،‬فریـده اربـاب‪ ،‬فرشـته‬ ‫مـرادی‪ ،‬محمدصـادق جـوادزاده‪ ،‬علیرضـا صفـاری شـمالی‪ ،‬سـمیرا‬ ‫هنو باصـری‪ ،‬افـروز ال عباسـیان‪ ،‬الهام رنجبـر درفشـی لر‪ ،‬کیـوان‬ ‫فر ح بخـش‪ ،‬زهـرا متقـی‪ ،‬مونـس زمانـی‪ ،‬سـمیرا صفـاری‪ ،‬محبوبـه‬ ‫لشـفیعی‪ ،‬بهنوش رزازیانی‪ ،‬سـحر ازاد‪ ،‬هاجر‬ ‫مهدیان فر (ترنج)‪ ،‬امنه ا ‬ ‫بذرافشـان‪ ،‬مینـا صحرایـی‪ ،‬هاجر‪/‬فتانـه پلکویی (فـرد)‪ ،‬فاطمـه تراب ‬ ‫پرهنـر‪ ،‬مریـم حاضـری‪ ،‬منیـژه حسـن پور ثانی‪ ،‬مونـا رجبی جورشـری‪،‬‬ ‫مـارال رجبـی جورشـری‪ ،‬ملیـکا رمضانـی امیرابـادی و ارمیـن جعفـری‬ ‫(میـن گرافیتـی) و فاطمـه صفـری (لیـدا) از دیگـر هنرمندانـی هسـتند‬ ‫کـه اثرشـان طـی این رویـداد به نمایـش قـرار می گیـرد‪ .‬هنرمنـدان‬ ‫شـرکت کننده در رویـداد «خیـال» تهـران‪ ،‬کلثـوم زینلـی‪ ،‬مبینـا جاللی‪،‬‬ ‫سـمیه احمـدی زیدابـادی‪ ،‬لیـدا گلدوسـت‪ ،‬ماهـک حسـین زاده‬ ‫مقـدم‪ ،‬ناصـر معانـی‪ ،‬نسـرین محمـدزاده اسـکندانی‪ ،‬تـارا سـبز‪ ،‬علـی‬ ‫نوروزی پـره‪ ،‬مریـم نعمت الهـی‪ ،‬صدیقـه سـلمان‪ ،‬یاسـمن طاهـری‪،‬‬ ‫ملیحـه خاشـا کی‪ ،‬زهـره انیسـی ارانـی (دالرام)‪ ،‬زهرا (سـاره) عزیـزی‬ ‫شـنبه بازاری‪ ،‬شـیوا پورقدیمـی‪ ،‬لیلـی اسـحقی‪ ،‬ناهیـد اژده‪ ،‬شـیما‬ ‫رئیسـی‪ ،‬کیمیـا رضائـی‪ ،‬فاطمـه اهرمی‪ ،‬پویا حسـین پور‪ ،‬فریبا فـرازی‪،‬‬ ‫بهنـاز خسـروانی دهکـردی‪ ،‬بهناز رسـتگار‪ ،‬ناهید محمـدی‪ ،‬ویکتوریا‬ ‫دلشـاد‪ ،‬فاطمـه حاجیـان‪ ،‬فاطمـه صفـری‪ ،‬مینـا سـروری مهرابـاد‪،‬‬ ‫بهـرام توکلـی شـیراجی‪ ،‬صـادق رضوان پور‪ ،‬شـکوه اذرم‪ ،‬مجید فریفته‬ ‫نوبیجـاری‪ ،‬اناهید جعفری‪ ،‬فهیمه صابـری‪ ،‬فرناز فرازی‪ ،‬بهار غالمی‪،‬‬ ‫سمانه سـادات قرشـی‪ ،‬نـدا محمـدی‪ ،‬فائـزه فرجی فر (ایـدا)‪ ،‬فاطمـه‬ ‫گلپایگانـی و فریـده اربـاب می باشـند‪ .‬همچنیـن زینب سـادات ُم ّ‬ ‫ـروج‪،‬‬ ‫فرزانـه نشـاط چـروده‪ ،‬محمدصـادق جـوادزاده‪ ،‬سـمیرا هنو باصـری‪،‬‬ ‫مینو جوادزاده‪ ،‬افروز ال عباسـیان‪ ،‬الهام رنجبر درفشـی لر‪ ،‬شیدا پاشا‪،‬‬ ‫شـیرین رجب پور صنعتی‪ ،‬محدثه دهقان‪ ،‬زینب هادی زاده‪ ،‬مونس‬ ‫زمانـی‪ ،‬محبوبـه مهدیان فر (ترنـج)‪ ،‬مریـم بخشـی‪ ،‬ازیتـا اسـدالهی‪،‬‬ ‫بهنـوش رزازیانـی‪ ،‬مریـم حاضـری‪ ،‬منیـژه حسـن پور ثانـی‪ ،‬شـیرزاد‬ ‫حسـنی شـیرکوهی‪ ،‬حمیدرضـا موثقـی‪ ،‬مرجـان نـوروزی زاده‪ ،‬سـمیرا‬ ‫صفـاری‪ ،‬ملیـکا رمضانـی‪ ،‬ا کـرم جلیلـی و مونـا رجبی جورشـری از دیگر‬ ‫هنرمندانـی هسـتند کـه اثرشـان طـی این رویـداد به نمایـش گذاشـته‬ ‫یشـود‪ .‬عالقه منـدان بـرای بازدید می توانند در بازه زمانـی ا کران‪ ،‬در‬ ‫م ‬ ‫نمایشـگاه پـرواز خیال رشـت‪ ،‬بـه ادرس رشـت‪ ،‬بلوار انصـاری‪ ،‬خیابان‬ ‫انصـاری‪ ،‬جنـب بوسـتان ملـت‪ ،‬تاالر مرکزی رشـت‪ ،‬طبقـه دوم‪ ،‬گالری‬ ‫مراجعـه فرماینـد‪ .‬جهـت بازدیـد از نمایشـگاه پـرواز خیـال تهـران‪ ،‬در‬ ‫گالـری حق دوسـت بـه ادرس ‪ haghdoustart.ir‬مراجعـه و از اثـار دیـدن‬ ‫فرماینـد‪ .‬عالوه برایـن نمایشـگاه مجـازی در وب سـایت گـروه هنـری‬ ‫رسـم بـه ادرس ‪ rasmgroup.com‬و در صفحـه اینسـتا گرام مجموعـه‬ ‫بـا نشـانی ‪ @rasmgroup‬برپاسـت‪ .‬الزم به ذکـر اسـت امـکان خریـد اثـار‬ ‫وجـود دارد؛ هنردوسـتان می تواننـد جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر‬ ‫بـا تلفـن روابط عمومـی گـروه رسـم ‪ 09386049089‬تمـاس حاصـل‬ ‫فرمایند‪.‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2538‬‬ ‫با حکم دکتر کولیوند انجام شد؛‬ ‫تعدیل روشنایی حدود ‪ ۳۱۰۰‬چراغ معابر‬ ‫سرپرسـت شـرکت توزیـع نیـروی‬ ‫بـرق گلسـتان از تعدیـل روشـنایی و‬ ‫شکـردن ‪ ۳۱۰۰‬چـراغ روشـنایی‬ ‫خامو ‬ ‫معابـر بـا هـدف کاهـش مصـرف بـرق در‬ ‫فصل گرما خبر داد‪ .‬سید احمد موسوی‬ ‫افـزود‪ :‬خاموشـی چرا غهـای معابـر‬ ‫ب هصـورت یک درمیـان و در معابـر اصلـی‬ ‫شهری و جاده ها اجرا می شود و چراغ های روشنایی محالت شامل این طرح‬ ‫نیست‪ .‬با اجرای طرح حدود‪ ۶۶۰‬کیلووات در بار شبکه صرفه جویی می شود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشـت‪ :‬این طرح هم زمان با سـایر نقاط کشـور در اسـتان اجرا شده‬ ‫نشـهری مصـرف بـرق در‬ ‫یشـود بـا تعدیـل روشـنایی معابـر درو ‬ ‫کـه تلاش م ‬ ‫نطـرح را صرفه جویی در مصرف‬ ‫تابسـتان کاهـش یابـد‪ .‬وی هدف از اجرای ای ‬ ‫بـرق عنـوان کـرد و افـزود‪ :‬به دنبـال افزایـش دمـا تعدیـل چرا غهـای روشـنایی‬ ‫نشـهری یکـی از را ههـای کاهـش پیـک بوده که اجرایی شـد‪.‬‬ ‫معابـر درون و برو ‬ ‫نطـرح در قالـب ‪ ۱۸‬ا کیـپ و ‪ ۷۲۰‬نفرسـاعت صـورت پذیرفـت کـه بااین اقـدام‬ ‫ای ‬ ‫یگـردد‪.‬‬ ‫قریـب بـه ‪ ۷۰۰‬کیلـووات در مصـرف انـرژی صرفه جویـی م ‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان تاکید کرد؛‬ ‫تالش مضاعف مدیران دستگاه های اجرایی استان‬ ‫درجهت جذب اعتبارات‬ ‫رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی‬ ‫اسـتان گلسـتان گفـت‪ :‬مدیـران دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی اسـتان درجهـت جـذب اعتبـارات‪،‬‬ ‫درراسـتای تحقـق رشـد هشـت درصدی‬ ‫تالشـی مضاعـف نماینـد‪ .‬از تلاش مضاعـف‬ ‫مدیـران دسـتگاه های اجرایـی گلسـتان‬ ‫درراسـتای تحقـق رشـد هشـت درصدی‬ ‫اسـتان تا کیـد کـرد‪ .‬عابـدی گفـت‪ :‬خوشـبختانه دولت سـیزدهم‪ ،‬توجه بسـیار‬ ‫بـه رشـد هشـت درصدی و جـذب اعتبـارات درجهـت تولید‪ ،‬اشـتغال و توسـعه‬ ‫اسـتان داشـته و لـذا بـا توجـه ویـژه ای کـه موردتا کیـد رئیـس محتـرم سـازمان‬ ‫یسـت‪ ،‬این موضـوع مهـم را مدیـران‬ ‫برنامه وبودجـه کشـور‪ ،‬دکتـر میرکاظم ‬ ‫اسـتانی در اولویت برنامه ها قرار دهند‪ .‬رئیس سـازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫گلسـتان یـاداور شـد‪ :‬مدیـران دسـتگاه ها‪ ،‬تالشـی مضاعـف بـرای جـذب‬ ‫حدا کثـری منابـع داشـته و باجدیـت بـرای جـذب منابـع برنامه ریـزی نماینـد‪.‬‬ ‫عابـدی خاطرنشـان کـرد‪ :‬مدیـران دسـتگاه های اجرایـی اسـتان‪ ،‬درراسـتای‬ ‫اجـرا‪ ،‬بهر هبـرداری و به اتمام رسـاندن پروژ ههـا‪ ،‬گا مهـای اساسـی و موفقـی‬ ‫برداشـته اند و لذا حوزه هایی که برای جذب منابع در اسـتان‪ ،‬نیاز به پیگیری‬ ‫اسـت موردتوجـه بیشـتر مدیـران اسـتان قـرار گیـرد و بـرای پیشـبرد پروژ ههـای‬ ‫عمرانـی‪ ،‬برنامه ریـزی و اقـدام نمایند‪ .‬رئیس سـازمان افـزود‪ :‬در نظـارت اصولی‬ ‫قتـر اقدامـات صورت گرفتـه و از‬ ‫از نحـوه پیشـرفت پـروژه بـا برنامه ریـزی دقی ‬ ‫پتانسـیل سـرمایه گذاران و مرا کـز دانش بنیـان و بخـش خصوصـی بـا هـدف‬ ‫جذب موثری منابع جهت توسعه و ابادانی استان‪ ،‬گام برداشته شود‪ .‬رئیس‬ ‫سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان گلسـتان خاطرنشـان کرد‪ :‬جلسـات با‬ ‫روسـای دسـتگاه های اسـتان اسـتمرار خواهد یافت و مواردی که قابل طرح در‬ ‫جلسه درجهت پیگیری جذب اعتبارات و تحقق رشد هشت درصدی ست با‬ ‫مشـارکت خودجـوش‪ ،‬بیش ازپیـش صـورت خواهـد گرفت تا جذب اعتبـارات‪،‬‬ ‫درراسـتای خدمت رسـانی بـه مـردم شـریف اسـتان گلسـتان باشـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اغازبه کار سازمان تازه تاسیس در شهرداری مرکز مازندران؛‬ ‫برگزاری نخستین جلسه هیئت مدیره‬ ‫ِ‬ ‫سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫س ــازمان تازه تاس ــیس س ــرمایه گذاری و‬ ‫مش ــارکت های مردم ــی در ش ــهرداری مرک ــز‬ ‫مازن ــدران اغازبه کار کرد‪ .‬نخس ــتین جلس ــه‬ ‫هیئت مدی ــره س ــازمان س ــرمایه گذاری و‬ ‫مش ــارکت های مردم ــی ش ــهرداری مرک ــز‬ ‫مازندران به ریاس ــت حسن کالنتری (معاون‬ ‫برنامه ری ــزی و هماهنگ ــی ام ــور مناط ــق‬ ‫ش ــهرداری) و با حضور داوود ندیم (پدر علم‬ ‫س ــرمایه گذاری ش ــهری و موس ــس مدرس ــه‬ ‫مج ــازی س ــرمایه گذاری کش ــور ) و عبدالرضا‬ ‫دادب ــود (از اعض ــای هیئت مدی ــره)‪ ،‬مهدی‬ ‫نجاتی جوارم ــی (رئیس س ــازمان)‪ ،‬با هدف‬ ‫بسترس ــازی اداری و س ــازمانی فعالیت های‬ ‫اقتص ــادی و بازرگانی مجموع ــه مذکور برگزار‬ ‫ش ــد‪ .‬مع ــاون برنامه ری ــزی و هماهنگ ــی‬ ‫مناط ــق ش ــهرداری و رئی ــس هیئت مدی ــره‬ ‫س ــازمان س ــرمایه گذاری‪ ،‬بابیان اینک ــه‬ ‫مدیری ــت ش ــهری در س ــاری ب ــه مقول ــه‬ ‫س ــرمایه گذاری و جذب منابع مالی مناسب‬ ‫ب ــرای خدمات رس ــانی بهتر به ش ــهروندان‪،‬‬ ‫اتفاق نظ ــر دارن ــد‪ ،‬گف ــت‪ :‬امیدواری ــم ب ــا‬ ‫وحدت روی ــه و تالش های موثر‪ ،‬مس ــیرهای‬ ‫جدید و مناسبی برای جذب سرمایه ایجاد‬ ‫کنی ــم‪ .‬حس ــن کالنت ــری گف ــت‪ :‬باتوج هب ــه‬ ‫وضعی ــت اقتصادی ش ــهرداری ها و ضرورت‬ ‫اس ــتفاده از مناب ــع درام ــدی جدی ــد جهت‬ ‫تامین خاس ــتگاه های عمومی شهروندان‪،‬‬ ‫تاس ــیس و فعالیت سازمان س ــرمایه گذاری‬ ‫اه ــداف مدی ــران ام ــر و نیازه ــای عموم ــی‬ ‫ش ــهروندان را تحق ــق خواه ــد بخش ــید‪.‬‬ ‫وی بااش ــاره به اینکه اس ــتفاده از ی ــک‬ ‫نظ ــام قانونمن ــد و اثرگ ــذار ب ــرای جل ــب‬ ‫شه ــای مختل ــف‬ ‫س ــرمایه گذاران در بخ ‬ ‫س ــرمایه گذاری از مهم تری ــن دغدغ هه ــای‬ ‫پیـ ـش روی کارکن ــان س ــازمان اس ــت‪ ،‬اظهار‬ ‫ک ــرد‪ :‬از حمایت های جواد طالبی (ش ــهردار‬ ‫س ــاری) درراس ــتای ایج ــاد امی ــد و انگی ــزه‬ ‫ب ــرای فعالیت مقتدران ــه س ــازمان قدردانی‬ ‫ً‬ ‫می کنی ــم و قطع ــا ب ــا جدیت کافی نس ــبت‬ ‫ب ــه اثرگ ــذاری س ــازمان س ــرمایه گذاری‬ ‫ته ــای ش ــهرداری گام‬ ‫در بهب ــود فعالی ‬ ‫برمی داریم‪ .‬رئیس س ــازمان س ــرمایه گذاری‬ ‫و مش ــارکت های مردمی ش ــهرداری س ــاری‬ ‫دراین جلس ــه گف ــت‪ :‬اعتمادس ــازی و‬ ‫باور افرینی برای س ــرمایه گذاران بخش های‬ ‫مختل ــف‪ ،‬تس ــهیل در رون ــد مش ــارکت های‬ ‫عمومی و برقراری س ــاختاری منسجم برای‬ ‫ته ــای س ــازمان در تم ــام س ــطوح‬ ‫فعالی ‬ ‫اقتصادی موردتوجه اس ــت‪ .‬مهدی نجاتی‬ ‫جوارم ــی گف ــت‪ :‬طر ح های ــی درجه ــت‬ ‫مش ــارکت س ــرمایه گذاران در بوس ــتان ملل‪،‬‬ ‫حاش ــیه پارکین ــگ روش ــن خیاب ــان ق ــارن‪،‬‬ ‫روب ــروی مس ــجد محم ــد رس ــول اهلل ؟ص؟‬ ‫کمربندی ش ــرقی تعریف ش ــده که می تواند‬ ‫ی ــک مش ــارکت دوس ــویه و انتف ــاع متقاب ــل‬ ‫ب ــرای ش ــهرداری و س ــرمایه گذار را به هم ــراه‬ ‫داش ــته باش ــد‪ .‬دراین جلس ــه دکت ــر داوود‬ ‫ندی ــم؛ پ ــدر عل ــم س ــرمایه گذاری ش ــهری‬ ‫ته ــای مناس ــب‬ ‫بااش ــاره به وج ــود ظرفی ‬ ‫س ــرمایه گذاری در س ــاری گف ــت‪ :‬س هس ــال‬ ‫پیـ ـش رو ب ــرای س ــاری با جه ــش اقتصادی‬ ‫می توان ــد هم ــراه باش ــد‪ .‬حوزه گردش ــگری‪،‬‬ ‫شه ــای مختل ــف‬ ‫اقتص ــاد دیجیت ــال و بخ ‬ ‫س ــرمایه گذاری نقاط عطفی برای س ــازمان‬ ‫یت ــوان ب ــا‬ ‫س ــرمایه گذاری هس ــتند ک ــه م ‬ ‫یه ــا‪ ،‬درام ــد‬ ‫شناس ــایی ای ــن توانمند ‬ ‫مطلوبی برای ش ــهر س ــاری و رف ــاه عمومی‬ ‫بیش ــتر ب ــرای مردم ش ــهر ایج ــاد ک ــرد‪ .‬وی‬ ‫از ش ــهردار س ــاری به عن ــوان مدی ــری ب ــا‬ ‫جس ــارت و متبح ــر ی ــاد ک ــرد و گف ــت‪ :‬جواد‬ ‫طالبی مدیری کارامد اس ــت که این روحیه‬ ‫را به خوب ــی بی ــن کارکن ــان ایجاد ک ــرده و در‬ ‫ً‬ ‫حوزه س ــرمایه گذاری قطعا می توانیم شاهد‬ ‫ش ــکوفایی اس ــتعدادها و پتانس ــیل های‬ ‫س ــازمان مذک ــور باش ــیم‪ .‬دراین جلس ــه‬ ‫س ــایر مدی ــران نی ــز ب ــه بی ــان دیدگاه هایی‬ ‫ته ــای منس ــجم س ــازمان‬ ‫پیرام ــون فعالی ‬ ‫س ــرمایه گذاری و مش ــارکت های عموم ــی‬ ‫پرداختند و بر روی استفاده از ظرفیت های‬ ‫مش ــارکت های مردم ــی تا کی ــد ش ــد‪.‬‬ ‫حمایت صنوف گردشگری فارس از سرمایه گذار و کارافرین «هتل اسمان» شیراز‬ ‫شـهردار گـرگان گفـت‪ :‬در شـهر گـرگان ‪ ۱۱‬سـاختمان ناایمـن وجـود دارد و‬ ‫ایـن سـاختمان ها اخطـار گرفتنـد و بـه دادسـتانی معرفـی کردیـم و حتـی بـا‬ ‫هیئت مدیـره سـاختمان ها گفت وگـو کردیـم تـا شـاهد متروپلـی دیگر نباشـیم‪.‬‬ ‫محمدرضـا سـبطی اظهـار کـرد‪ :‬سـاخت شـهربازی در گـرگان طـی سـه مرحلـه‬ ‫به بهر هبـرداری می رسـد و ا کنـون قـرارگاه خاتم االنبیـا مشـغول به کار و تابه امـروز‬ ‫بیش از ‪ ۴۰‬درصد پیشرفت فیزیکی داشته است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای اسفالت‬ ‫خیابان های شهر گرگان کمبود قیر داریم و درحال تالش هستیم قیر موردنیاز‬ ‫را هرچه زودتر تامین کنیم و ‪ ۴۷۶‬میلیاردتومان تعهد ما برای اسفالت در سال‬ ‫گذشـته بـود‪ .‬وی تصریـح کـرد‪ :‬بودجـه سـال گذشـته شـهرداری گرگان در سـال‬ ‫نمـاه ‪ ۱۴۰۰‬فقط ‪ ۲۰۰‬میلیاردتومان محقق‬ ‫قبـل هزارمیلیاردتومـان بـود که تا ابا ‬ ‫شهـا توانسـتیم پنج ماهـه پایانـی سـال ‪ ۸۰۰‬میلیاردتومـان‬ ‫شـده بـود و بـا تال ‬ ‫محقق کنیم‪ .‬سـبطی بیان کرد‪ :‬بودجه امسـال شـهرداری ‪ ۱۵۰۰‬میلیاردتومان‬ ‫اسـت کـه نسـبت بـه سـال گذشـته ‪ ۵۰‬درصـد رشـد داشـته و شـهرداری گـرگان از‬ ‫کهـای ملـی و اسـتانی برخـوردار نیسـت‪ .‬شـهردار گـرگان خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫کم ‬ ‫اولویت های شهرداری گرگان توسعه فضای سبز و زیبا سازی ست و توانستیم‬ ‫رتبـه برتـر در کشـور به دسـت اوریـم‪.‬‬ ‫مدیرکل غله استان خبر داد؛‬ ‫تجهیز بیش از ‪ ۷۰‬درصد نانوایی ها‬ ‫به کارت خوان هوشمند‬ ‫مدیـرکل غلـه و خدمـات بازرگانـی اسـتان گلسـتان گفـت‪ :‬تابه امـروز بیـش از‬ ‫تخـوان هوشـمند مجهـز شـدند و‬ ‫یهـای گلسـتان بـه کار ‬ ‫‪ ۷۰‬درصـد نانوای ‬ ‫یشـود‪ .‬محمدرضـا افشـار‬ ‫ایـن کار باعـث کوتا هشـدن دسـت سـود جویان م ‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬سـاماندهی سـاعت پخـت‪ ،‬کوتا هشـدن دسـت سـودجویان‪،‬‬ ‫تنظیـم زنجیـره تامیـن و عرضـه ارد و نـان و رقابـت بـرای کیفـت نـان از مزایـای‬ ‫تجهیـز نانوایـی بـه کارت خـوان هوشـمند اسـت‪ .‬وی ادامـه داد‪۲۳۵۰ :‬‬ ‫تخـوان‬ ‫نانوایـی در گلسـتان داریـم کـه تا کنـون بیـش از ‪ ۱۷۰۰‬نانوایـی بـه کار ‬ ‫یهـای اسـتان‬ ‫هوشـمند مجهـز شـده اند و تـا پایـان هفتـه اتـی تمـام نانوای ‬ ‫تخـوان نصـب خواهنـد کـرد‪ .‬وی در بخـش دیگـر سـخنانش بـه افزایـش‬ ‫کار ‬ ‫خریـد تضمینـی گنـدم از کشـاورزان گلسـتانی اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬کشـاورزان‬ ‫گلستانی تا کنون بیش از ‪ ۶۰۰‬تن گندم خود را به مرا کز دولتی تحویل دادند‬ ‫و تابه امـروز توانسـتیم ‪2105‬میلیاردتومـان پـول گنـدم کاران اسـتان پرداخـت‬ ‫یشـود و گلسـتان در تولیـد‬ ‫کنیـم‪ .‬پـول گنـدم کاران دراسـر ع وقت پرداخـت م ‬ ‫گنـدم پـس از اسـتان های خوزسـتان و فـارس رتبـه سـوم را دارد‪.‬‬ ‫دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان‪:‬‬ ‫توانمندسازیمعتادانبهبودیافته‬ ‫نیازمند برنامه ریزی دقیق است‬ ‫مهـدی طالبـی گفـت‪ :‬بازگشـت دوبـاره معتـادان بهبودیافتـه بـه اعتیـاد‪ ،‬از‬ ‫شهـای برنام ههـای پیشـگیری و مبارزه با مواد مخدر ب هشـمار مـی رود که‬ ‫چال ‬ ‫توانمندسـازی بهبودیافتـگان نیازمنـد برنامه ریـزی دقیق اسـت‪ .‬دبیر شـورای‬ ‫هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر گلسـتان در نشسـت بـا کارافرینـان‪ ،‬خیریـن‪،‬‬ ‫سمن ها و فعالین اجتماعی استان به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر در‬ ‫اداره کلتعاون‪ ،‬کار و رفاهاجتماعیاستان‪ ،‬گفت‪:‬توانمندسازیبهبودیافتگان‬ ‫از اعتیـاد به ویـژه معتـادان متجاهـر و اشـتغال زایی بـرای انـان نقـش مهمـی‬ ‫در اثربخشـی برنام ههـای پیشـگیری و مقابلـه بـا اعتیـاد بـه مـواد مخـدر دارد‪.‬‬ ‫معتقدیـم معتـادان متجاهـر مجـرم نیسـتند بلکـه زخ مخـورده یکسـری‬ ‫پدید ههـای اجتماعـی هسـتند که باید بـه این افراد کمک کرد تا سالمتشـان را‬ ‫بازیابند و دوباره به جامعه و زندگی خود بازگردند و برای پیشگیری از بازگشت‬ ‫دوبـاره انـان بـه اعتیـاد بایـد زمینـه توانمندسـازی و اشـتغال انـان را فراهـم کـرد‬ ‫دبیـر شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر گلسـتان گفـت‪ :‬اعتیـاد یکـی از‬ ‫جلوه های تهاجم فرهنگی دشمنان با هدف انحراف جوانان است که طالق‪،‬‬ ‫یهـای رفتـاری و اجتماعـی را در پـی دارد‪.‬‬ ‫بز ههـای اجتماعـی‪ ،‬فقـر و ناهنجار ‬ ‫طالبـی باتا کیدبراینکـه فراه مکـردن شـرایط اشـتغال‪ ،‬از مهم تریـن و بزرگ تریـن‬ ‫یسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬بـا ایجـاد‬ ‫خدمـات بـه خانواد ههـای اسـیب دیده اجتماع ‬ ‫یتـوان بـا برگـزاری دور ههـای اموزشـی‬ ‫یهـای دقیـق‪ ،‬م ‬ ‫هماهنگـی و برنامه ریز ‬ ‫فنی وحرفـه ای در مرا کـز تـرک اعتیـاد‪ ،‬این افـراد را توانمنـد نمـود‪ .‬وی درپایـان‬ ‫بـه نقـش مهارت امـوزی در تامیـن اینده شـغلی مددجویـان رهاشـده از اعتیاد‬ ‫شهـای فنی وحرفـه ای و مهارتـی بـرای کاهـش و‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬ا گـر اموز ‬ ‫جلوگیری از اسـیب های اجتماعی در حوزه مواد مخدر انجام شـود‪ ،‬می تواند‬ ‫در بازگردانـدن معتـادان بهبودیافتـه بـه اغـوش گـرم خانـواده‪ ،‬امیـد بـه اینـده و‬ ‫اشـتغال زایی انـان نقشـی مهـم ایفـا کند‪.‬‬ ‫فارس افزود‪ :‬در سال های گذشته اشخاص‬ ‫حقیقـی و حقوقـی بی انکه بازدیـدی از هتل‬ ‫یـا اطالعـی از نحـوه سـاخت ان داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬اظهارنظرهـای غیرواقعـی خـود را‬ ‫در رسـانه ها منعکـس کردنـد بااین وجـود بـا‬ ‫اسناد و مدارکی که دارم تا کید می کنم اماده‬ ‫هرگونـه مناظـره در حضـور رسـانه ها بـا هـر‬ ‫مسـئولی دربـاره رونـد مجوزگیـری تا سـاخت‬ ‫هتـل اسـمان و حتـی دیگـر هتل هایـم در‬ ‫شـهر شـیراز هسـتم‪ .‬حسـن سـیادتان؛‬ ‫رئیـس جامعـه حرفـه ای هتلـداران فـارس‬ ‫نیـز بااشـاره به اینکه‪ :‬ا گـر سـرمایه گذاران در‬ ‫یشـک‬ ‫حـوزه گردشـگری حمایـت نشـوند ب ‬ ‫در اینـده‪ ،‬سـرمایه گذاری بـرای ایـن صنعـت‬ ‫نخواهیم داشـت و توسعه هم رخ نمی دهد‬ ‫ازایـن رو می طلبـد سـرمایه گذاران حمایـت‪،‬‬ ‫تشـویق و ترغیب شـوند تا گردشـگری بتواند‬ ‫رونـق بگیـرد‪ .‬به گفتـه وی سـرمایه گذاری در‬ ‫حـوزه گردشـگری به خصـوص سـاخت هتـل‬ ‫یسـت‬ ‫عالوه برانکـه نیازمنـد سـرمایه هنگفت ‬ ‫بلکـه بـه عشـق‪ ،‬عالقـه و پشـتکار هـم نیـاز‬ ‫نهـای‬ ‫تهـای ارگا ‬ ‫دارد پـس بایـد حمای ‬ ‫دولتـی و نهادهـای مرتبـط از سـرمایه گذاران‬ ‫دراین بخـش افزایـش بایـد تـا سـرمایه گذار‬ ‫هـم تشـویق بـه ادامـه کار گـردد‪ .‬سـیادتان‬ ‫باتا کیدبراینکـه ا گـر بـه سـرمایه گذار‬ ‫اهمیـت ندهیـم و درکـش نکنیـم در اینـده‬ ‫سـرمایه گذار بـرای صنعـت گردشـگری‬ ‫نخواهیـم داشـت افزود‪ :‬در اسـتان با کمبود‬ ‫هتـل مواجهیـم و ا گـر سـرمایه گذاران در‬ ‫بخـش هتل ان طورکه باید و شایسـته اسـت‬ ‫حمایت نشوند در سال های اتی گردشگری‬ ‫با مشـکل جدی مواجه خواهد شـد‪ .‬رئیس‬ ‫انجمـن حرفـه ای هتلـداران فـارس افـزود‪:‬‬ ‫لهـا بـا سـرمایه گذاری کـه دارنـد ابـروی‬ ‫هت ‬ ‫شـهر بـوده و ماننـد مسـجد‪ ،‬مدرسـه و‬ ‫بیمارسـتان یک ضرورت در شـهر به حساب‬ ‫می اینـد به خصـوص در شـیراز کـه شـهر‬ ‫توریستی محسـوب می شود‪ .‬وی همچنین‬ ‫بـر ضـرورت حمایـت از سـرمایه گذاران تا کیـد‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬متاسـفانه عـده ای به جای انکه‬ ‫راه را بـرای حضـور‪ ،‬تشـویق و ترغیـب‬ ‫سـرمایه گذاران در شـیراز همـوار کننـد چوب‬ ‫الی چـرخ بخـش خصوصـی می گذارنـد‪.‬‬ ‫نماینده مردم قزوین‪ ،‬ابیک و البرز در مجلس‪:‬‬ ‫احداث و تکمیل «جاده قزوین به تنکابن» در مرحله تکمیل قرار خواهد گرفت‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫نماینـده مـردم قزویـن‪ ،‬ابیـک و البـرز در مجلس گفـت‪ :‬برای‬ ‫احداث و تکمیل جاده قزوین به تنکابن ‪ ۳۵۰‬میلیارد تومان‬ ‫بودجـه اختصـاص پیـدا کـرده و ایـن طـرح هـم در مرحلـه‬ ‫تکمیـل قـرار خواهـد گرفت‪ .‬لطف اهلل سـیاهکلی در نشسـت‬ ‫خبـری بـا اصحـاب رسـانه کـه در سـالن جلسـات باغسـتان‬ ‫سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان قزویـن برگـزار شـد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫تهـا تالطـم‬ ‫یکـه امـروز مشـکل بـازار داریـم و قیم ‬ ‫وقت ‬ ‫نحـوزه نظـارت مسـئوالن‬ ‫دارنـد‪ ،‬نشـان می دهـد کـه در ای ‬ ‫بـر تنظیـم بـازار دقیـق نیسـت و تخصصـی عمـل نمی کننـد‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬بـه اعتقـاد مـن در ایـن مقطـع کـه دولـت‬ ‫سـیزدهم کار اقتصـادی بزرگـی را انجـام می دهد و اصالحات‬ ‫اقتصادی را شـروع کرده‪ ،‬باید هوای مردم را داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫نبایـد دوبـاره در البـه الی ایـن اصلاح اقتصـادی یـک عـده‬ ‫دالل و سـودجو جیـب مـردم را بیشـتر خالـی کننـد‪ .‬ایـن‬ ‫ایـراد دارد‪ .‬با توجه به اینکـه وزارت بازرگانـی پیشـتر بـوده‪،‬‬ ‫سـاختمان هایش و نیروهایش هسـتند؛ بنابراین احیای ان‬ ‫بـرای دولـت هزینـه ای نـدارد و می توانـد بـه سـرعت ایـن کار‬ ‫را انجـام دهـد‪ .‬سـیاهکلی دربـاره سرنوشـت احداث فـرودگاه‬ ‫در قزویـن بیـان کـرد‪ :‬قـرار شـده بخشـی از فـرودگاه خدمـات‬ ‫ویـژه قزویـن بـه شـرکت هواپیمایـی ماهـان منتقـل شـده و‬ ‫بـه زودی شـاهد پروازهـای ایـن شـرکت بـه قزویـن خواهیـم‬ ‫بـود‪ .‬وی همچنیـن از اختصـاص ‪ 10‬میلیارد تومـان اعتبـار‬ ‫بـرای تکمیـل مطالعـات احـداث متـروی قزوین‪-‬هشـتگرد‬ ‫خبـر داد و افـزود‪ :‬همچنیـن بـرای تکمیـل جـاده قزویـن بـه‬ ‫قزویـن ‪ 80‬میلیارد تومـان تخصیـص یافتـه اسـت؛ همچنیـن‬ ‫بـرای احـداث جـاده قزویـن بـه تنکابـن ‪ 350‬میلیارد تومـان‬ ‫بودجـه اختصـاص پیـدا کـرده و ایـن طـرح هـم در مرحلـه‬ ‫تکمیـل قـرار خواهـد گرفـت‪ .‬سـیاهکلی همچنیـن از‬ ‫‪ 10‬برابر شـدن بودجـه احـداث‪ ،‬بازسـازی‪ ،‬مرمـت و بهسـازی‬ ‫راه های روسـتایی خبر داد و گفت‪ :‬در شـرایطی که این حوزه‬ ‫سـال ‪ 1399‬فقـط ‪ 30‬میلیارد تومـان اعتبـار داشـت‪ ،‬در سـفر‬ ‫ریاسـت جمهوری ‪ 500‬میلیارد تومـان اعتبـار و بودجـه بـرای‬ ‫ان مصـوب شـده اسـت؛ همچنیـن بـرای سـاخت جـاده‬ ‫قزوین‪-‬مهـرگان و ابیک‪-‬محمدیه هم اعتبارات خوبی کنار‬ ‫گذاشـته شـده اسـت‪.‬‬ ‫در نشست مشترک شورای اداری استان اصفهان و شهرستان خوروبیابانک مطرح شد؛‬ ‫هموارشدن مسیر توسعه شهری خوروبیابانک‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫در نشسـت مشـترک شـورای اداری اسـتان‬ ‫اصفهـان و شهرسـتان خوروبیابانـک بـر‬ ‫ضرورت رفع مشـکالت عمومی و سـاماندهی‬ ‫بـه امـور همگانـی تا کیـد شـد‪ .‬جهـت رفـع‬ ‫موانـع توسـعه شهرسـتان خوروبیابانـک‪،‬‬ ‫نماینـدگان اداره کل راه وشهرسـازی اسـتان‬ ‫اصفهـان عبدالحسـین پارسـایی راد؛ معـاون‬ ‫املا ک و حقوقـی و محمـد بناییـان؛ معـاون‬ ‫شهرسـازی و معمـاری در معیـت اسـتاندار‬ ‫اصفهـان ضمـن بازدیـد از پروژ ههـای حـوزه‬ ‫راه‪ ،‬مسـکن و شهرسـازی‪ ،‬بـه بررسـی و احصـا‬ ‫مشـکالت موجـود پرداختنـد‪ .‬در جریـان‬ ‫ایـن سـفر جلسـه رفـع مشـکالت شـهری‬ ‫خوروبیابانـک به ریاسـت معـاون هماهنگـی‬ ‫امـور عمرانی اسـتانداری برگـزار و پیرامون رفع‬ ‫نقـاط پرحادثه‪ ،‬احـداث راه و روکش اسـفالت‬ ‫عباسـعلی کوشـکی‪ /‬دکتـر کولیونـد؛ رئیـس‬ ‫جمعیت هالل احمر در حکمی دکتر غالمعلی‬ ‫فخـاری اشـرفی را به عنـوان مدیرعامـل‬ ‫جمعیت هالل احمر استان مازندران ابقا کرد‪.‬‬ ‫دراین حکـم امـده اسـت؛ نظـر بـه شایسـتگی‪،‬‬ ‫تعهد و سـوابق ارزشـمند جنابعالی‪ ،‬به موجب‬ ‫ایـن حکـم در سـمت «مدیرعامـل جمعیـت‬ ‫هالل احمـر اسـتان مازنـدران» ابقـا می گردیـد‪ .‬باعنایت بـه اصـول منـدرج در‬ ‫اساسـنامه جمعیت هالل احمر مبنی بر تالش درجهت تسـکین االم بشری‪،‬‬ ‫کمـک بـه امـر سلامت جامعـه و دفـاع از ارزش هـای انسـانی‪ ،‬از جنابعالـی‬ ‫انتظار دارم ضمن توجه به جایگاه اجتماعی و فرهنگی اسـتان با بهره گیری‬ ‫از پتانسـیل درون و برون سـازمانی‪ ،‬تمـام همـت و تـوان علمـی و اجرایـی‬ ‫خویـش را درراسـتای توسـعه کیفـی و کمـی مجموعـه و بهبـود ارائـه خدمـات‬ ‫تخصصی جمعیت در استان به کار گیرید‪ .‬امید است با استعانت از خداوند‬ ‫متعـال درجهـت رسـیدن بـه اهداف مانـدگار جمعیت هالل احمـر جمهوری‬ ‫اسالمی گام های اساسی برداشته و با فصل الخطاب قراردادن منویات مقام‬ ‫معظـم رهبـری (مدظله العالـی) به ویـژه بیانیـه گام دوم انقلاب اسلامی در‬ ‫سایه همدلی‪ ،‬هم افزایی و همراهی مدیران و همچنین استفاده حدا کثری‬ ‫از ظرفیت هـای موجـود در انجـام وظایـف پیـروز و سـربلند باشـید‪ .‬دکتـر‬ ‫پیرحسـین کولیونـد‪ /‬رئیـس جمعیـت هالل احمـر‬ ‫‪ 86‬درصد مساحت استان اصفهان‬ ‫با کم ابی و خشکسالی مواجه است‬ ‫اخطار به ‪ ۱۱‬ساختمان ناایمن در گرگان‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫روسـای صنـوف و تعـدادی از فعالیـن‬ ‫حـوزه گردشـگری فـارس از هتـل اسـمان‬ ‫شـیراز بازدیـد کردنـد و از نزدیـک بـا رونـد‬ ‫ساخت وسـاز ایـن هتـل بـزرگ اشـنا شـدند‬ ‫و ضمـن حمایـت از سـرمایه گذار و کارافریـن‬ ‫این مجموعـه گردشـگری خواسـتار‬ ‫هرچ هسـریع تر تعیین تکلیـف مـوارد و‬ ‫مشـکالت پیش روی سرمایه گذار شـدند‪ .‬در‬ ‫جریـان ایـن بازدید که نزدیک به س هسـاعت‬ ‫ب هطـول انجامیـد‪ ،‬حمیـد سـجادیان؛‬ ‫مدیرعامـل مجموعـه شـرکت هتـل اسـمان‬ ‫شـیراز توضیحـات مفصلـی از ایـده تـا اجـرا‪،‬‬ ‫رونـد اخذ مجوزها و همچنین ساخت وسـاز‬ ‫ایـن هتـل ارائـه کـرد‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫رونـد سـاخت هتـل اسـمان در شـیراز طـی‬ ‫ً‬ ‫‪ 20‬سال گذشـته کاملا قانونـی و اصولـی بـوده‬ ‫نسـال ها هـر مجوزی‬ ‫اسـت تا کیـد کرد‪ :‬درای ‬ ‫کـه بـه «هتل اسـمان» داده شـده همه روند‬ ‫یشـود‬ ‫قانونـی خـود را طـی کـرده و مگـر م ‬ ‫هتلـی دراین ابعـاد در شـهر شـیراز و محـور‬ ‫گردشـگری بـدون مجـوز سـاخته شـود؟ وی‬ ‫گفـت‪ :‬متاسـفانه اظهارنظرهـا درمـورد هتـل‬ ‫اسـمان غیرکارشناسـی‪ ،‬غیراصولـی و همـراه‬ ‫بـا تهمـت و افتراسـت کـه پایـه و اسـاس‬ ‫قانونـی نـدارد ولـی توانسـته فضـای ناارامـی‬ ‫را به وجـود اورد و تخریـب افـکار عمومـی را‬ ‫نشـانه رفته اسـت‪ .‬این کار افرین گردشـگری‬ ‫ابقای دکتر فخاری‬ ‫به عنوان مدیرعامل جمعیت هال ل احمر مازندران‬ ‫در مسـیرهای موردنیـاز‪ ،‬موارد تغییـر کاربری‪،‬‬ ‫احیـای بافـت فرسـوده‪ ،‬اختصـاص قیـر بـرای‬ ‫ت فرسـوده و تسـریع‬ ‫اسـفالت معابـر بافـ ‬ ‫دستگاه های خدمات رسان در ارائه خدمات‬ ‫موردنیـاز اتخاذ تصمیـم شـد‪ .‬درادامه معاون‬ ‫املا ک و حقوقـی اداره کل راه وشهرسـازی‬ ‫اسـتان با حضور در محل برپایی میزخدمت‬ ‫شهرسـتان خوروبیابانـک بـا مـردم شـریف‬ ‫این شهرسـتان دیدار و ضمن بررسـی مسائل‬ ‫و مشـکالت انـان بـه درخواسـت ها رسـیدگی‬ ‫نسـفر یـک روزه نشسـت مشـترک‬ ‫کـرد‪ .‬در ای ‬ ‫شـورای اداری اصفهـان و خوروبیابانـک‬ ‫به منظـور بررسـی و رفـع مشـکالت مختلـف‬ ‫این شهرستان به ریاسـت سید رضا مرتضوی‬ ‫(اسـتاندار اصفهـان) برگـزار و تامیـن منابـع‬ ‫نهـا‬ ‫مالـی پروژ ههـا برنامه ریـزی و تکمیـل ا ‬ ‫اولویت بنـدی و زمان بنـدی شـد‪ .‬ابوالفضـل‬ ‫اقـا (رئیـس راه وشهرسـازی شهرسـتان‬ ‫خوروبیابانـک) در حاشـیه این جلسـه‬ ‫حشـده مرتبـط بـا‬ ‫درخصـوص مـوارد مطر ‬ ‫حـوزه راه وشهرسـازی اظهـار داشـت‪ :‬در حوزه‬ ‫را هسـازی یکی از مطالبه های اصلـی‪ ،‬احداث‬ ‫بانـد دوم محـور خـور بـه فرخـی (واریانـت‬ ‫فرخی)سـت‪ .‬ایـن محـور ب هطـول ‪ ۱۲‬کیلومتـر‬ ‫بـوده و در سـال های قبـل زیرسـازی ان انجام‬ ‫شـده کـه دراین جلسـه دررابط هبـاان اتخـاذ‬ ‫تصمیـم شـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬احـداث کمربنـدی‬ ‫خـور ب هطـول شـش کیلومتر و جـاده جندق‪-‬‬ ‫ گرمسـار کـه ‪ ۴۵‬کیلومتـر ان در حـوزه اسـتان‬ ‫اصفهـان بوده نیـز از درخواسـت های مردمی‬ ‫این شهرسـتان اسـت؛ که موردبحث وبررسـی‬ ‫اعضـای حاضـر در جلسـه قـرار گرفـت‪ .‬رئیـس‬ ‫اداره راه وشهرسازی شهرستان خوروبیابانک‬ ‫بااشـاره به اینکه در حـوزه مسـکن‬ ‫این شهرسـتان مبحث اصلی موضـوع الحاق‬ ‫یسـت اذعـان داشـت‪ :‬وا گـذاری زمیـن‬ ‫اراض ‬ ‫طـرح نهضـت ملـی مسـکن فـاز ‪ ۶‬در مرحلـه‬ ‫الحاق به محدوده شـهر اسـت و اسـتعالمات‬ ‫اخـذ شـده اسـت‪ .‬وی بابیان اینکـه موضـوع‬ ‫الحـاق اراضـی جهـت اجـرای طـرح نهضـت‬ ‫ملـی مسـکن ازجملـه مباحثـی بـود کـه‬ ‫دراین نشسـت بررسـی و اتخـاذ تصمیـم‬ ‫شـد گفـت‪ :‬از ‪1800‬نفـر متقاضـی بهره منـدی‬ ‫از مزایـای طـرح نهضـت ملـی مسـکن‬ ‫شهرسـتان خوروبیابانـک تاکنـون حـدود‬ ‫‪ ۵۰۰‬نفـر حائز شـرایط اولیه بوده انـد‪ .‬اقا گفت‪:‬‬ ‫یهـای به عمل امـده‬ ‫باتوج هبـه تصمیم گیر ‬ ‫دراین جلسـه‪ ،‬بـا الحـاق ‪ ۳۵‬هکتـار از اراضـی‬ ‫دولتی به محدوده شهر مشکل تامین زمین‬ ‫شهرسـتان خوروبیابانـک بـرای اجـرای طـرح‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫نهضـت ملـی مسـکن مرتفـع م ‬ ‫رزیتـا توکلـی‪ /‬اسـتان اصفهـان در بیسـت‬ ‫سـال گذشـته بـا شـدیدترین خشک سـالی ها‬ ‫مواجـه بـوده اسـت‪ .‬مدیـر کل مدیریـت بحـران‬ ‫اسـتانداری در مراسـم تودیـع و معارفـه‬ ‫بو فاضلاب اسـتان‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ا ‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬مرکز اقلیم شناسـی کشـور اعالم‬ ‫کـرده کـه ‪ ۸۶‬درصـد مسـاحت اسـتان اصفهـان‬ ‫بـا کم ابـی و خشک سـالی مواجـه اسـت‪ .‬منصـور شیشـه فروش افـزود‪ :‬به علـت‬ ‫اسـتمرار خشک سـالی و کم ابـی‪ ،‬دشـت اصفهان‪-‬برخـوار و ‪ ۲۷‬دشـت از ‪۳۵‬‬ ‫دشـت اسـتان تحـت تاثیـر فرونشسـت زمیـن قـرار گرفته انـد‪ .‬وی با بیان اینکـه‬ ‫امروز ‪ ۳۰۰‬روسـتای اسـتان با تانکر ابرسـانی می شوند و شش هزار هکتار فضای‬ ‫سـبز اصفهـان بـا تنش ابـی مواجه اسـت‪ ،‬خواسـتار جلوگیـری از بارگذاری های‬ ‫جدیـد بـر روی زاینـده رود و احیـای ایـن رودخانـه از سرچشـمه تـا پایـاب شـد‪.‬‬ ‫شیشـه فروش در ادامـه بـه موضـوع بازسـازی شـبکه فرسـوده فاضلاب شـهر‬ ‫اصفهان نیز اشـاره کرد و گفت‪ :‬از ابتدای امسـال پنج مورد شکسـتگی شـبکه و‬ ‫خط انتقال فاضالب در این کالن شـهر روی داده اسـت که باید هرچ هسـریع تر‬ ‫اعتبارات ویژه ای برای بازسازی و نوسازی ‪ ۳۰۰‬کیلومتر خط فاضالب فرسوده و‬ ‫بحرانـی در اصفهـان و شاهین شـهر تخصیـص داده شـود‪.‬‬ ‫خوزستان‬ ‫اقبال خانمجاسم نژاد‬ ‫بهره برداری از سامانه حقوقی «سحاب»‬ ‫در برق منطقه ای خوزستان‬ ‫مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی‬ ‫بـه شـکایات شـرکت بـرق‬ ‫منطقـه ای خوزسـتان گفـت‪:‬‬ ‫بـرای تسـهیل در رسـیدگی بـه‬ ‫پرونده هـای دعـاوی حقوقـی‬ ‫و املا ک‪ ،‬سـامانه سـحاب‬ ‫خریـداری و در مراحـل پایانـی‬ ‫تهـا‬ ‫بهره بـرداری قـرار دارد‪ .‬جلیـل وکیلیـان بیـان کـرد‪ :‬باتوجه بـه حجـم فعالی ‬ ‫و گسـتردگی اقدامـات حقوقـی در شـرکت بـرق منطقـه ای ایـن نرم افـزار بـه‬ ‫الکترونیکی شـدن ایـن امـور و سرعت بخشـی بـه حـل ان هـا کمـک شـایانی‬ ‫می کنـد‪ .‬ایـن سـامانه امـکان ایجـاد پرونده های الکترونیکـی دعـاوی و امال ک‪،‬‬ ‫بایگانـی الکترونیکـی اسـناد و مـدارک‪ ،‬دسترسـی بـه گزارش هـای لحظـه ای‬ ‫ً‬ ‫و امـار الکترونیکـی‪ ،‬تولیـد خـودکار اوراق قضائـی و نهایتـا مطالعـه الکترونیکـی‬ ‫پرونده هـا را فراهـم می کنـد‪ .‬مدیـر دفتـر حقوقـی و رسـیدگی بـه شـکایات‬ ‫شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان افـزود‪ :‬از مهم تریـن دسـتاوردهای سـامانه‬ ‫سـحاب می تـوان بـه رفـع مشـکالت و چالش هایـی نظیـر احتمـال ازبین رفتـن‬ ‫اسـناد و جلوگیـری از اتالف وقـت منابـع انسـانی بـرای رجـوع بـه ایـن اسـناد‪،‬‬ ‫کنـدی پاسـخگویی بـه مراجعه کننـدگان و زمان بربـودن دسترسـی بـه سـوابق‬ ‫پرونده هـای دعـاوی و املا ک‪ ،‬اشـاره کـرد‪ .‬وکیلیـان اضافـه کـرد‪ :‬بـا همـکاری‬ ‫دفتـر فنـاوری ارتباطـات و اطالعـات بـه زودی ایـن سـامانه موردبهر هبـرداری‬ ‫قرار خواهد گرفت و دراین راسـتا با حضور شـرکت مشـاور‪ ،‬کالس های اموزشـی‬ ‫چگونگـی بهره بـرداری از ان نیـز برگـزار شـده اسـت‪.‬‬ ‫بهره برداری از‬ ‫پست برق ‪ ۲۳۰‬کیلوولت سبزاب اندیمشک‬ ‫مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان گفت‪ :‬پسـت بـرق ‪ ۲۳۰‬کیلوولت‬ ‫سبزاب اندیمشک به زودی به بهره برداری خواهد رسید‪ .‬محمود دشت بزرگ‬ ‫در بازدیـد فریـدون حسـنوند؛ رئیـس کمیسـیون انـرژی مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی و نماینـده مـردم اندیمشـک از پسـت انتقـال ‪ ۲۳۰‬کیلوولـت سـبزاب‪،‬‬ ‫بیـان کـرد‪ :‬فـاز اول ایـن پسـت به ظرفیـت ‪ ۱۷۵‬مگاولت امپـر در اینـده نزدیـک‬ ‫به بهره بـرداری خواهـد رسـید‪ .‬فـاز دوم پسـت بـرق سـبزاب نیـز به همین میـزان‬ ‫ظرفیت (‪ ۱۷۵‬مگاولت امپر) بعد از فاز اول مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان بیان کرد‪ :‬ویژگی این پست امکان‬ ‫یسـت‬ ‫اتصـال نیـروگاه در حال احـداث دوکوهـه اندیمشـک بـه شـبکه سراسر ‬ ‫کـه در اینـده نزدیـک به ظرفیـت ‪ ۳۰۷‬مـگاوات از این طریـق بـه شـبکه سراسـری‬ ‫متصـل خواهـد شـد‪ .‬بـرای اتصـال نیـروگاه دوکوهه اندیمشـک دو خـط انتقال‬ ‫‪ ۲۳۰‬کیلوولـت توسـط شـرکت بـرق منطقه ای خوزسـتان نیـز برنامه ریزی شـده‬ ‫کـه در مراحـل پایانـی احـداث اسـت تـا امـکان اتصـال نیـروگاه از طریـق دو خـط‬ ‫موازی دو مداره (در مجموع چهار مدار) فراهم شود‪ .‬وی با اشاره به اثربخشی‬ ‫باالی پسـت سـبزاب بر تامین و پایداری برق صنایع اندیمشـک‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ویژگـی دیگـر ایـن پسـت امـکان تامیـن بـرق مصـارف عمومی منطقه بـه میزان‬ ‫‪ ۱۰۰‬مگاولت امپـر اسـت‪ .‬از جملـه ایـن مصـارف تامیـن بـرق پـروژه ملـی غدیـر‬ ‫است که اب شهرهای خوزستان را از شمال استان تامین می کند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شـرکت برق منطقه ای خوزسـتان با بیان اینکه کلیه مراحل طراحی و سـاخت‬ ‫و تجهیـزات به کار رفتـه در ایـن پـروژه پسـت و خـط تولیـد داخـل اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫برای اولین بار رله های شبکه انتقال را در داخل کشور ساختیم و در این پست‬ ‫نصـب و راه انـدازی کردیـم تـا انتقـال تکنولـوژی بـه داخـل کشـور صـورت گرفتـه‬ ‫باشـد و در این حـوزه نیـز بی نیـاز بـه تکنولـوژی فراملـی شـویم‪ .‬بازدیـد از واحـد‬ ‫گندله سـازی شـرکت پانیـا پرتـو کهربـا اندیمشـک که یکی از مشـترکین صنعتی‬ ‫شـرکت برق منطقه ای خوزسـتان اسـت‪ ،‬از دیگر برنامه های رئیس کمیسـون‬ ‫انرژی مجلس‪ ،‬مدیران شرکت برق منطقه ای خوزستان و فرماندار اندیمشک‬ ‫بوده اسـت‪.‬‬ ‫افتتاح نمایشگاه عکس با موضع حادثه متروپل ابادن‬ ‫نمایشـگاه عکـس «غمـی دگـر» به مناسـبت چهلمیـن روز حادثـه متروپـل و‬ ‫به همت خانه عکاسـان ایران در گالری شـماره یک خانه عکاسـان ایران حوزه‬ ‫هنـری افتتـاح شـد‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ سـید احسـان باقـری مدیـر خانه عکاسـان‬ ‫ایران در مورد برپایی نمایشگاه «غمی دگر» گفت‪ :‬این نمایشگاه به مناسبت‬ ‫چهلمیـن روز حادثـه متروپـل بـا اثـاری از ‪ ۱۲‬عـکاس خوزسـتانی کـه نخسـتین‬ ‫ساعات حادثه در موقعیت ان حضور داشتند و تا روزهای بعد هم عکاسی را‬ ‫ادامه دادند‪ ،‬برپا شـده اسـت‪ .‬وی افزود‪ ۳۶ :‬اثر از این ‪ ۱۲‬عکاس در نمایشـگاه‬ ‫«غمـی دگـر» در قطع هـای ‪ ۷۰‬در ‪ ۱۰۰‬سـانتی متر و ‪ ۱۵۰‬در ‪۱۰۰‬سـانتی متر‬ ‫در معـرض دیـد عالقه منـدان قـرار داده شـده اسـت‪ .‬یـک عکـس هـم در انـدازه‬ ‫‪ ۱۵۰‬در ‪ ۲۵۰‬سـانتی متر ورودی نمایشـگاه نصـب شـده اسـت‪ .‬باقـری ادامـه‬ ‫داد‪ :‬گرداورنـده ایـن اثـار مرتضـی جابریـان از عکاسـان خـوب خوزستانی سـت‬ ‫و در این نمایشـگاه عکس هایـی از امیـن نظـری‪ ،‬علـی محمـدی‪ ،‬محمد امیـن‬ ‫انصـاری‪ ،‬فاطمـه رحیماویـان‪ ،‬حسـین عبـداهلل اصـل‪ ،‬میلاد حمـادی‪ ،‬مونـا‬ ‫صیافـی زاده‪ ،‬مرتضـی جابریـان‪ ،‬رضـا سـلیمانی‪ ،‬سـید خلیـل موسـوی‪ ،‬شـایان‬ ‫حاجی نجـف و هـادی ابیـار به نمایـش درامـده اسـت‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2538‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫امار تکان دهندهقاضی القضاتبهارستان؛‬ ‫وقوع ‪ ۲ ۴‬فقره قتل در سالی که گذشت‬ ‫حمیـد سـلمانی‪ /‬امامـی؛ رئیـس دادگسـتری بهارسـتان در نشسـت خبـری‬ ‫خـود بـا اصحـاب رسـانه و جرایـد درپاسخ ب هسـوال خبرنـگار روزنامـه سـایه‬ ‫مشـهر بهارسـتان کـه چه تعداد اسـت؟ گفـت‪ :‬تعداد‬ ‫دربـاره امـار قتـل در نسی ‬ ‫مشـهر ‪ ۲۴‬فقـره بـوده کـه همگی هولنـا ک بوده‬ ‫لهـای انجا مشـده در نسی ‬ ‫قت ‬ ‫اسـت امـا در میـان ایـن حـوادث دل خـراش چهار فقـره از ان جـای نزاع بر سـر‬ ‫پـارک خـودرو بـوده کـه جـای تاسـف دارد‪ .‬امامـی درادامـه حـذف پارکینـگ‬ ‫ازسـوی سـازندگان را یکی از علل اصلی کمبود پارک در شـهر دانسـت و گفت‬ ‫باتوج هبـه ایـن اشـتباه بایـد شـهرداران هوشـیار باشـند و اجـازه چنیـن کاری‬ ‫را بـه افـراد ندهنـد تـا شـاهد چنیـن اتفاقاتـی نباشـیم‪ .‬امامـی بااشـاره به اینکه‬ ‫تهـای دسـتگاه قضـا پیشـگیری از جرم و فسـاد اسـت گفـت‪ :‬در‬ ‫یکـی از اولوی ‬ ‫ماه های اخیر قدم های مثبتی دراین زمینه برداشـته ایم و اجازه نفس کشـی‬ ‫نهـم مقابلـه با افـرادی بـود کـه در ماهای‬ ‫را بـه متخلفیـن نمی دهیـم سـند ا ‬ ‫تهـای خـود‬ ‫قبـل دسـتگیر و تفهیـم اتهـام شـدند‪ .‬امامـی درادامـه صحب ‬ ‫از نحـوه رسـیدگی بـه پروند ههـای رسـوبی دادگسـتری خبـر داد و گفـت کـه‬ ‫عالو هبـر رسـیدگی بـه پروند ههـای ورودی جدیـد تمـام پروند ههـای سـنوات‬ ‫یشـود و به دسـتاوردهای خوبی دراین زمینه رسیده ایم‬ ‫قبل نیز رسـیدگی م ‬ ‫یکـه رسـیدگی بـه پرونـده شـکایت شـا کیان در کمتـر از ‪ ۱۰‬روز توسـط‬ ‫تا جای ‬ ‫همـکاران زحمتکـش دراین واحـد صورت می گیـرد‪ .‬امامی درپایان بااشـاره به‬ ‫جایـگاه خبرنـگاران گفـت‪ :‬اصحـاب قلـم نماینـده افـکار عمومـی هسـتند و‬ ‫یشـوند و بایـد ازاین ظرفیت‬ ‫پـل ارتباطـی میـان مسـئولین و مـردم قلمداد م ‬ ‫به نحواحسن استفاده شود و مدیران شهری از این بازوان توانمند حدا کثر‬ ‫اسـتفاده در پیشـرفت شـهر و شهرسـتان را نماینـد چرا کـه شـما امیـن مـردم‬ ‫نهـم ا گاهی بخشـی و‬ ‫و مسـئولین هسـتید و درخواسـتی هـم از شـما دارم ا ‬ ‫اموزش مطالبه گری به احاد مردم اسـت؛ چرا که باعث رشـد جامعه و تفهیم‬ ‫تکالیـف و وظایـف مدیـران بـه ان هاسـت‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بسیج رسانه فارس‪:‬‬ ‫الگوی پوشش اسالمی‬ ‫در تولیدات داخلی مغفول مانده است‬ ‫قاسـم توانایـی‪ /‬رئیس سـازمان بسـیج رسـانه فـارس در راسـتای مطالبه گری‬ ‫در جهـاد تبییـن‪ ،‬بـا حضـور اصحـاب رسـانه در بازدیـدی میدانـی از شـهرک‬ ‫شـهید دسـتغیب شـیراز بـه بررسـی مشـکالت واح دهـای تولیـدی پرداخـت‪.‬‬ ‫هـادی رضایـی گفـت‪ :‬بـا بازدید و بررسـی که صرت گرفت؛ یـک واحد تولیدی‬ ‫کـه پیش از ایـن نیـز در سـال ‪ ،۱۳۹۰‬به دلیـل معوقـات بانکـی و بیـکاری‬ ‫نیر وهـای متخصـص در اوج تولیـد رو به افـول نهـاده و در حیـن ناامیـدی‬ ‫بـا کمـک نها دهـای انقالبـی بـه چرخـه تولیـد بازگشـته بـود‪ .‬پـس از گذشـت‬ ‫تو پنجه نرم می کند‪.‬‬ ‫سـالیان هنوز هم در جدال معوقات مالی با بانک دسـ ‬ ‫رضایـی خاطر نشـان کـرد کـه حل نشـدن ایـن جـدال سـبب ایجـاد اسـیب در‬ ‫زندگـی کارگـران شـده اسـت و مـوارد متعـددی از این دسـت کـه ب همـرور سـبب‬ ‫یشـود‪ .‬رضایی بیـان کـرد‪ :‬امروزه‬ ‫وار دشـدن لطمـه بـر پیکـره اقتصاد کشـور م ‬ ‫بایـد رسـانه و اصحـاب ان بـه عنـوان مدعی العمـوم در جهـت دفـاع از احقاق‬ ‫حقوق کارگران که بخش عظیمی از ان ها سرپرسـتان خانوار و خانواده های‬ ‫بدسرپرسـت هسـتند بـه فعالیـت خـود در این راسـتا ادامـه دهنـد‪ .‬به گفتـه‬ ‫وی؛ خواسـت ه مشـخص ما از دسـتگاه های مسـئول این اسـت که با رسـیدگی‬ ‫هرچ هسـریع تر به خاتمه دادن این رویه سـبب بازگشـت کارگرانی که سـال ها‬ ‫یهـای خودشـان و تولید پوشـا ک‬ ‫مشـغول به کار بودنـد بـه پـای چـرخ خیاط ‬ ‫داخلـی شـوند‪ .‬رئیـس سـازمان بسـیج رسـانه در ادامـه بـه ایـن نکتـه اشـاره‬ ‫کـرد کـه خودبـاوری در تولیـد پوشـا ک داخلـی بـا نمـاد مشـخص ایرانـی دیده‬ ‫یشـود و این معضل به بازارهای‪ ،‬فروشـی بازمی گردد که توسـط پوشـا ک‬ ‫نم ‬ ‫وارداتـی قبضـه شـده و یـارای رقابـت بـرای پوشـا ک ایرانی‪-‬اسلامی را ایجـاد‬ ‫نمی کننـد‪ .‬رضایـی گفـت‪ :‬از سـوی دیگر؛ طـرح و الگـوی پوشـش اسلامی‬ ‫متاسفانه امروز در تولیدات داخلی هم مغفول مانده و عدم تولید پوشا کی‬ ‫بـا سـبک ایرانی‪-‬اسلامی سـبب تحت الشـعاع قـرار گرفتـن جامعـ ه مـا از نظـر‬ ‫فرهنگـی و اجتماعـی شـده اسـت‪ .‬وی در بـاب مطالبه‪ ،‬خطاب به مسـئوالن‬ ‫مسـازی در سـطح کشـور گفـت‪:‬‬ ‫در سـطوح بـاالی تصمیم گیـری و تصمی ‬ ‫چـرا امـروز نسـبت بـه واردات پوشـا کی کـه هویـت اصیـل ایرانی‪-‬اسلامی مـا‬ ‫را تحت الشـعاع قـرار داده و ادامـه ایـن رونـد سـبب هویت زدایـی از جامعـه‬ ‫یشـود؟‬ ‫خواهـد شـد هیـچ تصمیـم و تدبیـری اندیشـیده نم ‬ ‫انجام مرحله سوم قطع برق ادارات پرمصرف گیالن‬ ‫منـا محمـدی‪ /‬محمد تقـی مهدیـزاده؛‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان‬ ‫گیلان از اجـرای مرحلـه سـوم قطـع بـرق‬ ‫ادارات پرمصـرف در شـهر رشـت و چهـار‬ ‫شهرسـتان دیگـر خبـر داد‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫شـرکت توزیـع نیـروی بـرق گیلان بااشـاره به‬ ‫دسـتورالعمل های ارسـالی از سـوی شـرکت‬ ‫یبـر پایـش مصـرف بـرق‬ ‫توانیـر و همچنیـن تصویب نامـه هیئت وزیـران مبن ‬ ‫ادارات و دسـتگاه ها افـزود‪ :‬ایـن مشـترکین ملـزم بـه کاهـش ‪ ۳۰‬درصـدی‬ ‫مصرف برق در سـاعات اداری و همچنین کاهش مصرف به میزان ‪ ۶۰‬درصد ‬ ‫در سـاعت غیـر اداری نسـبت بـه مصـرف سـال گذشـته هسـتند‪ .‬وی با تشـکر‬ ‫از مدیـران ادارات‪ ،‬سـازمان ها و دسـتگاه های اجرایـی کـه همـکاری بسـیار‬ ‫خوبـی در مصـرف بهینـه انـرژی بـرق دارنـد‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪ :‬هماهنگـی الزم‬ ‫بـا اسـتانداری جهـت اقدامـات قانونـی الزم جهـت برخـورد باسـازمانهایی کـه‬ ‫الگـوی مصـرف را رعایـت نکرده انـد اعمـال شـد‪ .‬مهدیـزاده گفـت‪ :‬از ابتـدای‬ ‫سـال جـاری مصـرف بـرق ادارات و دسـتگاه های اجرایـی بـا دقـت مورد پایش‬ ‫قـرار گرفتـه اسـت و بر این اسـاس بـرق بانـک کشـاورزی خیابـان ازادگان‪ ،‬دفتـر‬ ‫شو پـرورش ناحیـه یـک و اداره ارشـاد اسلامی‬ ‫مرکـزی دانشـگاه گیلان‪ ،‬اموز ‬ ‫فومـن‪ ،‬اداره دارایـی اسـتانه اشـرفیه و بانـک ملـی شـعبه مرکـزی اسـتارا قطـع‬ ‫شد‪ .‬رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گیالن گفت‪:‬‬ ‫تهـای تولیـد بـرق در کل کشـور‪ ،‬رعایـت الگـوی مصـرف‬ ‫با توج هبـه محدوی ‬ ‫بـرق از سـوی ادارات و سـازمان ها از جملـه حـذف وسـایل غیرضـرور برقـی‪،‬‬ ‫بهره گیـری از دیـزل ژنراتورهـا‪ ،‬اسـتفاده بهینه و کاهش مصرف سیسـتم های‬ ‫سرمایشـی در سـاعات اوج بـار‪ ،‬بایـد با جدیـت صـورت پذیـرد‪.‬‬ ‫بهزیستی یزد؛ میزبان پنجمین جشنواره تئاتر‬ ‫افراد دارای معلولیت «کویر»‬ ‫پنجمیـن جشـنواره‬ ‫منطقـه ای تئاتـر ویـژه‬ ‫افـراد دارای معلولیـت‬ ‫«کویـر» بـا مشـارکت‬ ‫بهزیسـتی سیسـتان و‬ ‫بلوچسـتان‪ ،‬کرمـان‪،‬‬ ‫خراسـان رضـوی و‬ ‫خراسـان جنوبـی ‪ 13‬تـا‬ ‫‪ 16‬اذرمـاه سـال جـاری‬ ‫یشـود‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫نبـار به میزبانـی یـزد برگـزار م ‬ ‫بـرای دومی ‬ ‫بهزیستی استان یزد؛ «معلوالن و برابرسازی فرصت ها در تمامی عرصه های‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬اموزشـی‪ ،‬فرهنگـی و هنـری»‪ ،‬ارتقـای سـطح ا گاهـی عمومـی و‬ ‫تغییـر نگـرش منفـی نسـبت بـه افـراد دارای معلولیـت‪ ،‬تلفیـق اجتماعـی فـرد‬ ‫معلـول و کمـک بـه مشـارکت وی در جامعـه‪ ،‬پیشـگیری از تشـدید معلولیت‬ ‫و توانمندسـازی افـراد دارای معلولیـت‪ ،‬تقویـت حـس مسـئولیت پذیری و‬ ‫پـرورش نگـرش مطلـوب اجتماعـی و احتـرام بـه حقـوق معلولیـن و منزلـت‬ ‫انـان‪ ،‬تشـویق بـه افرینـش هنـری‪ ،‬ارتقـای سـطح ا گاهـی عمومـی و تغییـر‬ ‫تهـا از‬ ‫نگـرش منفـی نسـبت بـه افـراد دارای معلولیـت و برابر سـازی فرص ‬ ‫محورهـای جشـنواره تئاتـر معلولیـن کویـر اسـت‪ .‬ایـن جشـنواره در پنـج‬ ‫بخـش صحنـه ای‪ ،‬خیابانـی و محیطـی‪ ،‬شـورایی‪ ،‬کودک و نوجوان‪ ،‬مسـابقه‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫نمایشنامه نویسـی‪ ،‬کارگاه اموزشـی و نشسـت های تخصصی برگزار م ‬ ‫جلسـات اموزشـی و کارگاهـی پیرامـون بررسـی نقـش نمایـش در توانبخشـی‬ ‫افـراد معلـول‪ ،‬نمایـش درمانـی‪ ،‬کارگردانـی‪ ،‬بازیگـری‪ ،‬نمایش نامه نویسـی‪،‬‬ ‫تئاتـر شـورایی و مـواردی از این دسـت نیـز بـا حضـور هنرمندان‪ ،‬کارشناسـان‪،‬‬ ‫متخصصـان و صاحب نظـران از جملـه برنام ههـای جنبـی ایـن جشـنواره‬ ‫اسـت‪ .‬عالقه مندان به شـرکت در جشـنواره تئاتر افراد دارای معلولیت «کویر‬ ‫تنـام جشـنواره» و‬ ‫تـا ‪ 30‬تیرمـاه ‪ 1401‬می تواننـد نسـبت بـه تکمیـل فـرم ثب ‬ ‫ارسـال اثـار خـود بـه دبیرخانه جشـنواره واقع در یزد‪ ،‬بلوار دانشـجو‪ ،‬مجتمع‬ ‫اداری‪ ،‬خیابـان شـهید فیـاض بخـش‪ ،‬بهزیسـتی اسـتان یـزد‪ ،‬معاونـت‬ ‫توانبخشـی اقـدام کننـد‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫انجام اخرین هماهنگی ها‬ ‫برای ایام مسلمیه حرم عبدالعظیم ؟ع؟‬ ‫در محـدوده بـازار قدیمـی جلوگیـری شـود‪.‬‬ ‫محسنشیراز ی نژاد‬ ‫مداحـان و مسـئوالن شهرسـتان ری در‬ ‫جـوار حـرم سـیدالکریم ؟ع؟ گردهـم امدنـد‬ ‫یهـا را بـرای اسـتقبال از‬ ‫تـا اخریـن هماهنگ ‬ ‫مـاه محـرم و اعلان عـزا در قالـب سـه شـب‬ ‫مراسـم مسـلمیه انجـام دهنـد‪ .‬روزهـای‬ ‫نهـای‬ ‫‪ ۷ ،۶‬و ‪ ۸‬ذی الحجـه در تقویـم ائی ‬ ‫عـزاداری شـیعه به دلیـل هم زمانـی بـا ایـام‬ ‫شـهادت حضـرت مسـلم بـن عقیـل ؟ع؟‪،‬‬ ‫سـفیر اعزامـی امام حسـین ؟ع؟ بـه کوفـه‪،‬‬ ‫«مسـلمیه» نا مگـذاری شـده اسـت‪.‬‬ ‫تهـای مذهبـی‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ مـردم و هیئ ‬ ‫شهرسـتان ری باهمین عنـوان مسـلمیه‬ ‫مراسـمی را برگـزار می کننـد کـه منحصـر بـه‬ ‫شـهرری بـوده و در فهرسـت میـراث ملـی‬ ‫کشـور به ثبـت رسـیده اسـت‪ .‬این مراسـم‬ ‫تهـای مذهبـی‬ ‫کـه بـا حضـور همـه هیئ ‬ ‫شـهرری در مسـیر میدان شـهرری ب هسـمت‬ ‫و در داخـل حـرم عبدالعظیـم ؟ع؟ برگـزار‬ ‫یشـود‪ ،‬طـی دوسال گذشـته به علـت‬ ‫م ‬ ‫شـیوع کرونـا برگـزار نشـد‪ .‬ازایـن رو مداحـان‬ ‫تهـای مذهبـی شـهرری‬ ‫و مسـئوالن هیئ ‬ ‫در تـاالر شـیخ صـدوق حـرم عبدالعظیـم‬ ‫حسـنی گردهـم امدنـد تـا بـا مشـارکت‬ ‫مسـئوالن حرم و شهرسـتان هماهنگی های‬ ‫الزم را داشـته باشـند‪ .‬عبـاس سـلیمی؛‬ ‫خادم القـران و معـاون فرهنگـی و اجتماعـی‬ ‫حـرم عبدالعظیـم حسـنی ؟ع؟ در ابتـدای‬ ‫این نشسـت اعلام کـرد‪ :‬دشـمن علیـه نظـام‬ ‫اسلامی شمشـیر را از رو بسـته و درتلاش‬ ‫اسـت تـا از هـر فرصتـی بـرای ضربـه زدن‬ ‫بهر هبـرداری کنـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬مـا بایـد بـا‬ ‫نیروهـای امنیتـی و انتظامـی همـکاری و‬ ‫همراهـی الزم را داشـته باشـیم تـا دشـمنان‬ ‫را مایـوس کنیـم و این جلسـات و مراسـمی‬ ‫کـه دوسـت و دشـمن ان را دنبـال می کننـد‬ ‫نشـکل برگـزار شـود‪ .‬سـلیمی یـاداور‬ ‫به بهتری ‬ ‫شـد‪ :‬تمـام این مراسـم کـه طـی سـه شـب‬ ‫یشـود از تلویزیـون و رسـانه ملـی‬ ‫برگـزار م ‬ ‫پخـش خواهـد شـد‪.‬‬ ‫حواسمان به محتوای عزاداری مان باشد‬ ‫حجت االسلام سـید علـی قاضی عسـکر؛‬ ‫تولیـت اسـتان مقـدس عبدالعظیـم‬ ‫حسـنی ؟ع؟ نیـز دراین نشسـت گفـت‪:‬‬ ‫فلسـفه عـزاداری امام حسـین ؟ع؟ به گفتـه‬ ‫اهل بیـت ؟ع؟ نجـات مـردم از جهالـت‪،‬‬ ‫یسـت‪ .‬وی‬ ‫نادانـی‪ ،‬سـرگردانی و گمراه ‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬ایـن فلسـفه نشـان می دهـد‬ ‫کـه جلسـات عـزاداری نیـز بایـد فرصتـی‬ ‫بـرای امـوزش و اموختـن باشـد تـا بتـوان‬ ‫مـردم را از گمراهـی و جهالـت نجـات داد‪.‬‬ ‫حجت االسلام قاضی عسـکر خاطرنشـان‬ ‫کرد‪ :‬تهاجم گسترده ای که ازسوی دشمنان‬ ‫رخ می دهـد همـه بـرای این اسـت که بیـن ما‬ ‫و اهل بیـت ؟ع؟ اختلاف و دوری بیندازنـد‬ ‫یکـه انقلاب به برکـت همین جلسـات‬ ‫درحال ‬ ‫بـه پیـروزی رسـید‪ .‬تولیـت اسـتان مقـدس‬ ‫حـرم عبدالعظیـم حسـنی ؟ع؟ باتا کیدبـر‬ ‫هوشـیار سـازی نسـل جـوان درخصـوص‬ ‫اهل بیـت ؟ع؟ و حـق و حقیقـت ادامـه‬ ‫داد‪ :‬بایـد علـوم و معـارف دینـی را اموخـت و‬ ‫سـپس بـه دیگـران به خصـوص جوانـان نیـز‬ ‫امـوزش داد‪ .‬وی افـزود‪ :‬جلـوی بدامـوزی‬ ‫و اسـتفاده غلـط از این جلسـات را بایـد‬ ‫گرفـت‪ ،‬همان گونـه کـه خـود اهل بیـت ؟ع؟‬ ‫فرموده انـد دشـمنان از سـه طریـق‬ ‫بزرگ نمایـی احادیـث ائمـه معصومیـن‪،‬‬ ‫یسـازی‬ ‫کسـازی جایـگاه یـا منف ‬ ‫کوچ ‬ ‫احادیـث دنبـال فاصله انداختـن میـان‬ ‫مسـلمان و امامـان ؟ع؟ هسـتند‪ ،‬پـس در‬ ‫یهـا و اشـعار بایـد نهایـت دقـت‬ ‫روضه خوان ‬ ‫را بـه کار گرفـت‪ .‬حجت االسلام قاضی عسـکر‬ ‫بیان کرد‪ :‬مداحان و سخنوران برگزارکنندگان‬ ‫این مراسـم هسـتند و پیداسـت کـه بـرای‬ ‫خداونـد دراین مسـیر قـدم گذاشـته اند امـا‬ ‫بایـد بـا حساسـیت باالیـی محتـوا را انتخـاب‬ ‫و عرضـه کننـد‪ .‬تولیـت اسـتان مقـدس حـرم‬ ‫عبدالعظیـم ؟ع؟ گفـت‪ :‬انـرژی مثبتـی کـه‬ ‫یسـت‬ ‫یهـا ایجـاد کـرده ان چنـان قو ‬ ‫عزادار ‬ ‫کـه هیـچ قدرتـی تـوان مقابلـه بـا ان را‬ ‫نـدارد‪ .‬انقلاب اسلامی نمونـه بـارز چنیـن‬ ‫جنبشی ست‪ .‬باید از ظرفیت حضور گستره‬ ‫و مشـتاق مـردم در مراسـم مسـلمیه بـرای‬ ‫جـذب افـراد و جوانـان اسـتفاده و نگاهشـان‬ ‫را بـه مذهـب مترقـی کـرد‪.‬‬ ‫پای کاربودنباتمام توان‬ ‫برای برگزاری مناسب مراسم مسلمیه‬ ‫حمیـد زمانـی؛ فرمانـدار شهرسـتان ری‬ ‫دراین مراسـم تا کیـد کـرد‪ :‬حفـظ امنیـت‬ ‫این مراسـم مهم تریـن اولویـت کاری ماسـت‬ ‫و باتما متـوان دراین زمینـه فعالیـت خواهیم‬ ‫تهـای نیـز بایـد‬ ‫کـرد‪ .‬وی تصریـح کـرد‪ :‬هیئ ‬ ‫یشـود‬ ‫بـه نـکات امنیتـی کـه بـه انـان گفته م ‬ ‫دقـت کننـد و همراهـی الزم را داشـته باشـند‬ ‫تـا مراسـم بـا امنیـت و ارامـش قابل قبولـی‬ ‫برگـزار شـود‪.‬‬ ‫حاشیه را کم کنیم‬ ‫ابراهیـم صدیـق؛ از مداحـان پیشکسـوت‬ ‫شـهرری نیـز دراین مراسـم گفـت‪ :‬بایـد‬ ‫تاجای ممکـن حاشـیه ها را کـم کـرد و‬ ‫یشـود بهـا‬ ‫مداحـان بـه تذکراتـی کـه داده م ‬ ‫دهنـد تـا مراسـم به خوبـی برگـزار شـود‪ .‬در‬ ‫گذشته اتفاقاتی که رخ داد یاداوری این نکته‬ ‫را ضـروری می سـازد کـه باید حضور عـزاداران‬ ‫تهـای مدیریـت و از ازدحام جمعیت‬ ‫و هیئ ‬ ‫لحظه شماری مردم ری پس از دوسال‬ ‫حجت االسلام علـی کنگرلـو؛ مدیـر تبلیغات‬ ‫اسلامی شهرسـتان ری نیـز دراین مراسـم‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬مـردم شـهرری روزشـماری‬ ‫می کننـد بـرای مراسـم مسـلمیه و طـی‬ ‫دوسال گذشـته منتظـر برگـزاری این مراسـم‬ ‫بودیـم‪ .‬وی یـاداور شـد‪ :‬سـال ‪ ۹۸‬پیشـنهاد‬ ‫ثبـت ملـی مراسـم را دادیـم تـا درنهایـت در‬ ‫فهرسـت میـراث ملـی ثبـت شـد‪ ،‬به عنـوان‬ ‫چجـا نبـوده و نبایـد هـم‬ ‫مراسـمی کـه هی ‬ ‫باشـد چـون مختـص اهـل شـهرری اسـت‪.‬‬ ‫وی اظهـار داشـت‪ :‬فقـط در شـهرری و‬ ‫یسـت کـه همـه‬ ‫حـرم عبدالعظیـم حسن ‬ ‫تهـای مذهبـی طـی سـه شـب‬ ‫هیئ ‬ ‫بـه حـرم سـید الکریم می اینـد تـا بـرای‬ ‫امام حسـین ؟ع؟ اعلام عـزا کننـد‪ .‬مدیـر‬ ‫تبلیغـات اسلامی ری باتا کیدبـر رعایـت‬ ‫نـکات امنیتـی و برگـزاری بی حاشـیه‬ ‫مراسـم مسـلمیه اعلام کـرد‪ :‬اینکـه مـردم‬ ‫چن دسـاعت منتظـر برگـزاری مراسـم‬ ‫می ماننـد جـز عشـق بـه امام حسـین ؟ع؟‬ ‫ینـژاد؛ نماینـده‬ ‫نیسـت‪ .‬سـرهنگ داود ‬ ‫فرماندهـی نیـروی انتظامـی شهرسـتان ری‬ ‫گفـت‪ :‬مـا همـه ان سـه شـب اماد هبـاش‬ ‫هسـتیم و کسـانی که بناسـت نظم دهنـده‬ ‫اصلـی باشـند خـود شـما مداحـان هسـتید‪.‬‬ ‫وی خواسـتار همکاری و مشـارکت مداحان‬ ‫تهـای بـا نیـروی انتظامـی شـد و‬ ‫و هیئ ‬ ‫اضافـه کـرد‪ :‬اشـعار و سـخنان مداحـان و‬ ‫سـخنوران می توانـد در برقـراری ارامـش‬ ‫شـرکت کنندگان موثـر باشـند‪ .‬وی باتا کیدبـر‬ ‫تهـای بـا زمان بنـدی‬ ‫برگـزاری مراسـم هیئ ‬ ‫دقیـق و وقت شناسـی اظهـار داشـت‪ :‬خـود‬ ‫متولیـان و مداحـان هیئت های نیز هدایت‬ ‫و جابجایـی عزادارانـی کـه بـا خـود به همـراه‬ ‫می اورنـد را برعهـده داشـته باشـند‪.‬‬ ‫مراسممسلمیه‬ ‫به مناسـبت فرارسـیدن ایـام مسـلمیه‪،‬‬ ‫تهـای مذهبـی شـهر تهـران بـه اقامـه‬ ‫هیئ ‬ ‫عـزا در رثـای حضـرت مسـلم بـن عقیـل‬ ‫می پردازنـد؛ امسـال نیـز اسـتان حضـرت‬ ‫عبدالعظیم ؟ع؟ به همین مناسبت پذیرای‬ ‫عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت است‪.‬‬ ‫مجـاوران‪ ،‬زائـران و دسـته های مذهبـی از‬ ‫سراسـر کشـور بـا شـرکت دراین مراسـم کـه به‬ ‫«مسـلمیه» معـروف اسـت در کربلای ایـران‬ ‫بـه اولیـن شـهید قیـام امام حسـین ؟ع؟ ابـراز‬ ‫عشـق و عالقـه کـرده و در رثـای شـهیدان‬ ‫کربلا بـه عـزاداری می پردازنـد‪ .‬دسـته های‬ ‫نهـای حـرم‬ ‫سـینه زن همچنیـن در صح ‬ ‫مطهـر تجمـع و مراسـم باشـکوهی ب هیـاد‬ ‫نخسـتین شـهید واقعـه کربلا برپـا می کننـد‪.‬‬ ‫دکتر قربانی؛ عضو هیئت مدیره سازمان منطقه ازاد انزلی‪:‬‬ ‫اقدامات منحصربه فرد نیروی زمینی ارتش در سراسر کشور‪ ،‬ستودنی ست‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫دکت ــر محمدحس ــین قربانی؛ عض ــو هیئت مدیره س ــازمان‬ ‫منطقه ازاد انزل ــی بابیان اینکه ارتش درحمایت از محرومین‬ ‫و ب ــرای رفع مش ــکالت مردم اقدامات ش ــایانی انج ــام داده‬ ‫اس ــت گف ــت‪ :‬این ــدگان نی ــز از این اقدام ــات به نیک ــی ی ــاد‬ ‫خواهن ــد ک ــرد‪ .‬وی تصریح ک ــرد‪ :‬امروز باید ب ــه چنین ارتش‬ ‫بااقت ــدار و باصالبت ــی افتخ ــار کرد ک ــه با وج ــود کمبودهای‬ ‫حال حاض ــر جامع ــه‪ ،‬معض ــات را شناس ــایی و ب ــرای‬ ‫نه ــا تم ــام ابزاره ــا و امکانات را بـ ـه کار گرفته‬ ‫گره گش ــایی از ا ‬ ‫اس ــت‪ .‬وی بابیان اینکه ش ــاید برخ ــی از اقدامات در ش ــرح‬ ‫وظایف ارتش نباش ــد اما بی تردید همین که ارتش براس ــاس‬ ‫دس ــتور و فرمایش ــات مق ــام معظ ــم رهب ــری کن ــار و هم ــراه‬ ‫دولت ایس ــتاده اس ــت بیانگ ــر تیزبینی و تفکر هوش ــمندانه‬ ‫یس ــت ک ــه خودش ــان نی ــز زمان ــی در جبه هه ــای‬ ‫رهبر ‬ ‫جن ــگ حق علی ــه باطل حض ــور داش ــته اند‪ .‬دکت ــر قربانی‪،‬‬ ‫س ــرهنگ خلب ــان ولی رحمان ــی (فرمان ــده ق ــرارگاه جهادی‬ ‫نیروی زمینی ارتش جمهوری اس ــامی) را به خاطر رش ــادت‬ ‫و اقت ــدارش‪ ،‬س ــربازی راس ــتین و میهن دوس ــت نامی ــد و‬ ‫تصری ــح ک ــرد‪ :‬امروز نه تنها م ــردم گیالن بلکه تم ــام ایران به‬ ‫چنی ــن مرد بزرگ منش ــی ک ــه هدفی ج ــز مشکل گش ــایی از‬ ‫معض ــات جامعه ن ــدارد و با حق تعالی معامله کرده اس ــت‪،‬‬ ‫می بالد‪ .‬وی س ــرهنگ خلب ــان رحمانی را س ــربازی والیی و‬ ‫مطی ــع و گوش به فرم ــان ارت ــش و نظ ــام رهب ــری دانس ــت و‬ ‫خاطرنش ــان س ــاخت‪ :‬وج ــود س ــربازانی چون ایش ــان برای‬ ‫کش ــور حائزاهمی ــت اس ــت‪ .‬دکت ــر قربان ــی؛ نماینده اس ــبق‬ ‫شهرس ــتان استانه اش ــرفیه در مجل ــس ش ــورای اس ــامی‪،‬‬ ‫س ــرهنگ خلبان رحمانی را یکی از نخبگان و اس ــطوره های‬ ‫نق ــدر کش ــور دانس ــت و خاطرنش ــان س ــاخت‪ :‬ا گرچ ــه‬ ‫گرا ‬ ‫ام ــروز کش ــور با چال ــش و معض ــات متعدد داخل ــی و حتی‬ ‫خ ــارج از مرزها روبروس ــت ام ــا ایندگان باتوج هب ــه این برهه‬ ‫زمان ــی این اقدامات را خواهند س ــتود‪ .‬وی ضمن تمجید از‬ ‫فرمانده ق ــرارگاه محرومیت زدایی ارتش جمهوری اس ــامی‬ ‫ایران خاطرنش ــان س ــاخت‪ :‬به س ــرهنگ رحمانی می بالیم‬ ‫نح ــد توانمند و باتق ــوا باش ــند و در نظام‬ ‫ک ــه توانس ــته تاای ‬ ‫مق ــدس جمه ــوری اس ــامی در دو جبهه حراس ــت از مرز و‬ ‫کیان کش ــور و مبارزه با مش ــکالت جامعه و مردم‪ ،‬رفع موانع‬ ‫و محرومیت زدای ــی بدرخش ــد و نش ــان پرافتخ ــار لیاق ــت از‬ ‫مق ــام معظم رهب ــری دریافت کنند‪ .‬وی خواس ــتار حضور و‬ ‫نگاه ویژه س ــرهنگ خلبان رحمانی در مقوله بحث سراوان‬ ‫ش ــد که به ی ــک معضل بس ــیارجدی تبدیل ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫در سه ماهه اول سال ‪ 1401‬اتفاق افتاد؛‬ ‫بهره مندی ‪ 15485‬نفر در مازندران از اموزش های مهارتی‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫تجـو در مرا کـز دولتـی و اموزشـگاه های‬ ‫‪ 15485‬نفـر مهار ‬ ‫ازاد اموزش هـای فنی وحرفـه ای را کسـب کردنـد‪ .‬به گـزارش‬ ‫مرکـز اطالع رسـانی اداره کل امـوزش فنی وحرفـه ای مازندران؛‬ ‫سید حسین درویشی (مدیرکل) گفت‪ :‬در سه ماهه ابتدایی‬ ‫سـال جـاری ‪ 7503‬نفـر در مرا کـز دولتـی و ‪ 7982‬نفـر در‬ ‫اموزشـگاه های ازاد در چهـار خوشـه صنعـت‪ ،‬کشـاورزی‪،‬‬ ‫شهـای فنی وحرفـه ای‬ ‫خدمـات و فرهنگ وهنـر اموز ‬ ‫را فرا گرفتنـد‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬در بـازه مذکـور ‪ 660‬نفـر در‬ ‫محیـط کار واقعـی بـا مشـارکت صاحبـان صنایـع و صنـوف‬ ‫اموزش هـای مهارتـی را اموختنـد‪ .‬درراسـتای اجـرای طـرح‬ ‫شهـای فنی وحرفـه ای بهره منـد‬ ‫تکاپـو ‪ 1125‬نفـر نیـز از اموز ‬ ‫شـدند‪ .‬وی گفـت‪ :‬بـا همـت مربیـان و کارشناسـان اداره کل‬ ‫امـوزش فنی وحرفـه ای مازنـدران سـه اسـتاندارد جدیـد‬ ‫اموزشـی تدویـن گردیـد‪ .‬مدیـرکل امـوزش فنی وحرفـه ای‬ ‫مازنـدران خاطرنشـان کـرد‪ :‬پیـرو مصوبـات سـازمان‬ ‫یبـر کاهـش زمـان صـدور مجـوز‪،‬‬ ‫فنی وحرفـه ای کشـور مبن ‬ ‫ایـن اداره کل در سـه ماهه اول سـال جـاری مجـوز تاسـیس‬ ‫پنـج مرکـز جوارکارگاهـی و بین کارگاهـی و موافقت نامـه اصولی‬ ‫تاسیس ‪ 105‬اموزشگاه ازاد فنی وحرفه ای را در سطح استان‬ ‫صـادر نمـود‪.‬‬ ‫استاندار فارس‪:‬‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫اسـتاندار فـارس از مدیـران خواسـت در‬ ‫به کارگیـری نیروهـای جـوان و گام دومـی‬ ‫انقلاب جدیـت و شـجاعت ب هخـرج‬ ‫داده و منتظـر مرکـز نماننـد و تا کیـد کـرد‬ ‫مسـئوالن بـرای تضمیـن اینـده کشـور بایـد‬ ‫بـه جانشـین پروری و کادر سـازی بپردازنـد‪.‬‬ ‫محمدهـادی ایمانیـه در جلسـه شـورای‬ ‫اداری اسـتان فـارس ضمـن تا کیـد بـر توجـه‬ ‫حدا کثـری بـه بزرگداشـت عیـد سـعید‬ ‫غدیـر خـم‪ ،‬افـزود‪ :‬مدیـران بایـد هرگونـه‬ ‫کـه می تواننـد بـرای گرامیداشـت ایـن روز‬ ‫تلاش کـرده و بزرگ تریـن جشـن ها را برگـزار‬ ‫و تلاش کننـد تـا اقداماتـی متناسـب جایگاه‬ ‫امام علی ؟ع؟ و غدیر انجام شـود‪ .‬او نسـبت‬ ‫به برگزاری مراسـم های جشـن و اذین بندی‬ ‫و اهـدای هدایـا در ایـام عیـد غدیـر تا کیـد و‬ ‫از مدیـران درخواسـت کـرد کـه بخشـی از‬ ‫مطالبـات کارکنـان خـود را به هرطریـق شـب‬ ‫عیـد غدیـر پرداخـت کننـد‪ .‬اسـتاندار فـارس‬ ‫مدیران برای تضمین اینده‪ ،‬کادرسازی کنند‬ ‫تا کید کرد‪ :‬یک روز قبل از عید غدیر مدیران‬ ‫بایـد در ادارات میزخدمـت برگـزار و تلاش‬ ‫کننـد مشـکالت مـردم رفـع شـود تا حلاوت و‬ ‫شیرینی این مسـئله به عنوان شیرینی غدیر‬ ‫نهـا مانـدگار شـود‪ .‬ایمانیـه از‬ ‫در ذهـن ا ‬ ‫مدیـران خواسـت در اهـدای هدایـا از کتـاب‬ ‫نهج البالغـه اسـتفاده کننـد و از مدیـران کل‬ ‫نیز خواسـت بـرای فرزندان نوجـوان و جوان‬ ‫کارمنـدان‪ ،‬هدایایـی را درنظـر بگیرنـد و در‬ ‫شـب عیـد غدیـر بـرای ان ها ارسـال کننـد‪ .‬او‬ ‫در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه سـفر‬ ‫بشـرق فـارس اشـاره و بیـان‬ ‫دوروزه بـه جنو ‬ ‫کـرد‪ :‬در بیشـتر شهرسـتان های اسـتان‪،‬‬ ‫عمـده مشـکالت مربـوط بـه اب و راه اسـت‬ ‫و بـا بودجـه سـنواتی حـل ایـن مشـکالت‬ ‫‪ ۴۰۰‬سـال طـول می کشـد؛ لـذا مدیـران‬ ‫به دنبـال را ههـای میانبـر باشـند و تفکـر و‬ ‫تدبیـر الزم را دراین خصـوص بـه کار بندنـد‪.‬‬ ‫اسـتاندار فـارس از فرمانـداران خواسـت تـا‬ ‫مشکالت اب و راه شهرستان خود را احصاء‬ ‫تهـا و برنامه های‬ ‫کـرده و بـا همفکـری‪ ،‬فرص ‬ ‫مختلفـی را برنامه ریـزی کننـد‪ .‬ایمانیـه‬ ‫عنـوان کـرد‪ :‬ا گرچـه درحال حاضـر وزارت‬ ‫راه سـخاوتمندانه بـه فـارس کمـک می کنـد‬ ‫امـا مـا بایـد مطالباتمـان را در حـوزه اب و راه‬ ‫یتـر دنبـال کنیم‪ .‬او بیان اینکه بخشـی‬ ‫جد ‬ ‫یتـوان بـا‬ ‫از مشـکالت پروژ ههـای اسـتان را م ‬ ‫هم اندیشـی برطرف کرد‪ ،‬گفت‪ :‬باید با تدبیر‬ ‫و برنامـه بـه طـرح و پروژ ههـا ورود کنیـم‪.‬‬ ‫اسـتاندار فـارس بـه اتفاقـات اخیـر فرهنگـی‬ ‫در شـهر شـیراز اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬ا گرچـه‬ ‫این اقـدام بـرای کسـانی که دغدغـه دارنـد‪،‬‬ ‫گـران تمـام شـد امـا یک هشـدار جدی بـود و‬ ‫بایـد پیشـگیرانه و عالمانـه عمـل کنیـم‪.‬‬ ‫کشف چهار دستگاه ماینر غیرمجاز در ملکشاهی‬ ‫احمـــد کیانی فـــر گفـــت‪ :‬پیـــرو گزارش هـــای تلفنـــی و بررســـی کارشناس ــان‬ ‫توزی ــع ب ــرق شهرس ــتان ملکش ــاهی از دوب ــاب من ــزل مس ــکونی در داخ ــل‬ ‫ش ــهر ارک ــواز ملکش ــاهی چه ــار دس ــتگاه ماین ــر غیرمج ــاز شناس ــایی گردی ــد‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬پـــس از اخـــذ دســـتور قضائـــی بـــا همـــکاری پلیـــس ا گاه ــی‬ ‫این تع ــداد ماین ــر غیرمج ــاز فع ــال شناس ــایی ش ــد‪ .‬مدی ــر دفت ــر حراس ــت‬ ‫و ام ــور محرمان ــه ش ــرکت توزی ــع نی ــروی ب ــرق ای ــام گف ــت‪ :‬این دس ــتگاه ها‬ ‫ضبــط‪ ،‬صورت جلســه و جهــت ســیر مراحــل قانونــی تحویــل پلیــس امنیــت‬ ‫اقتص ــادی گردی ــد‪.‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد استان اعالم کرد؛‬ ‫مشارکت بانک سپه‬ ‫در ایجاد ‪ ۲۱۵‬طرح اشتغال زایی نیازمندان ایالم‬ ‫رض ــا طاه ــری در دی ــدار ب ــا مدی ــر ام ــور ش ــعب بان ــک س ــپه اس ــتان ای ــام‬ ‫اظه ــار داش ــت‪ :‬باتوج هب ــه مش ــارکت بانک ه ــا در پرداخ ــت‪ ،+‬بان ــک س ــپه‬ ‫از بانک هایی س ــت ک ــه بیش ــترین هم ــکاری را ب ــا کمیت ــه ام ــداد درراس ــتای‬ ‫توانمندس ــازی خانواد هه ــا داش ــته و س ــال گذش ــته توانس ــت ب ــه ‪ ۱۰۰‬درص ــد‬ ‫تعه ــدات خ ــود دراین زمین ــه عم ــل نمای ــد‪ .‬وی اف ــزود‪ :‬امس ــال براس ــاس‬ ‫فگ ــذاری صورت گرفت ــه ‪ ۱۲٫۵‬درص ــد تس ــهیالت اش ــتغال زایی تبص ــره ‪۱۶‬‬ ‫هد ‬ ‫ب ــرای اش ــتغال نیازمن ــدان اس ــتان ب ــا مش ــارکت بان ــک س ــپه انج ــام می گی ــرد‬ ‫و دراین زمین ــه ‪ ۵۰‬میلیاردتوم ــان تس ــهیالت اختص ــاص یافت ــه ک ــه تا کن ــون‬ ‫‪ ۴۰‬درص ــد این می ــزان تخصی ــص داده ش ــده اس ــت‪ .‬مدی ــرکل کمیت ــه ام ــداد‬ ‫ایــام گفــت‪ :‬باتوجه بــه همــکاری بســیارخوب بانــک ســپه در ســال گذشــته‬ ‫درراس ــتای اش ــتغال نیازمن ــدان‪ ،‬امس ــال نی ــز انتظ ــار م ــا ای ــن اس ــت بان ــک‬ ‫همـــکاری الزم را دراین زمینـــه داشـــته باشـــد‪ .‬مدیـــر امـــور شـــعب بان ــک‬ ‫س ــپه اس ــتان ای ــام دراین دی ــدار باعنوان اینک ــه مش ــارکت در توانمندس ــازی‬ ‫نیازمن ــدان از افتخ ــارات بان ــک س ــپه اس ــتان ای ــام اس ــت گف ــت‪ :‬هم ــکاری‬ ‫دراین زمین ــه از اولویت ه ــای مه ــم ای ــن بان ــک اس ــت‪ .‬ایین ــی باعنوان اینک ــه‬ ‫اش ــتغال از تاثیرگذارتری ــن خدم ــات کمیت ــه ام ــداد اس ــت ک ــه م ــا را در ی ــک‬ ‫ثـــواب بـــزرگ ســـهیم کـــرده اســـت تصریـــح کـــرد‪ :‬تـــاش مـــا این اســـت که‬ ‫امس ــال نی ــز ب ــه هم ــه تعه ــدات اش ــتغال زایی خ ــود عم ــل ک ــرده و بهتری ــن‬ ‫هم ــکاری را ب ــا کمیت ــه ام ــداد داش ــته باش ــیم‪.‬‬ ‫استاندار ایالم‪:‬‬ ‫گفتمان کنگره اربعین‪ ،‬در دنیا نهادینه شده است‬ ‫اســـتاندار ایـــام اربعیـــن را یـــک‬ ‫گفتمـــان ذکـــر کـــرد و گفـــت‪:‬‬ ‫ای ــن گفتم ــان در دنی ــا نهادین ــه‬ ‫ش ــده و درواق ــع کنگ ــره اربعی ــن‬ ‫یـــک موهبـــت الهـــی بـــوده کـــه‬ ‫هـــم به صـــورت فـــردی و هـــم‬ ‫به صـــورت اجتماعـــی نصیـــب‬ ‫ایـــام شـــده اســـت‪ .‬به گـــزارش‬ ‫ایرن ــا؛ حس ــن بهرام نی ــا در دی ــدار‬ ‫بــا اعضــای ســتاد مردمــی جبهــه‬ ‫فرهنگـــی انقـــاب اســـامی و نشســـت قـــرارگاه مردمـــی خادمـــان اربعی ــن‪،‬‬ ‫اظهـــار داشـــت‪ :‬قـــدردان خادمـــان اربعیـــن در سراســـر اســـتان هس ــتیم‬ ‫و خا ک پـــای زائـــران توتیـــای چشـــم ماســـت‪ .‬وی درخصـــوص تع ــداد‬ ‫کمیته ه ــای اربعی ــن امس ــال تا کی ــد ک ــرد‪ :‬هی ــچ کمیتـ ـه ای ب ــه ای ــن س ــتاد‬ ‫یش ــود‪ .‬اس ــتاندار ای ــام ادام ــه داد‪ :‬ترکیب ــی از عاش ــقان‬ ‫ک ــم ی ــا اضاف ــه نم ‬ ‫امام حس ــین ؟ع؟ و ائم ــه معصومی ــن در ق ــرارگاه خادمی ــن اربعی ــن فعالی ــت‬ ‫می کنن ــد ک ــه باتمام ت ــوان و ب ــا روحی ــه جه ــادی در عرصه ه ــای فرهنگ ــی و‬ ‫زیربنایـــی درحال فعالیـــت هســـتند‪ .‬بهرام نیـــا‪ ،‬بابیان اینکـــه ‪ ۱۸‬کمیت ــه در‬ ‫ســتاد اربعیــن فعــال اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ســازمان حــج و زیــارت‪ ،‬کمیتــه امنیتــی‪،‬‬ ‫اطالع رس ــانی‪ ،‬حمل ونق ــل‪ ،‬تغذی ــه و مش ــارکت مردم ــی‪ ،‬بهداش ـت ودرمان‪،‬‬ ‫کمیتــه زیرســاخت و اعــزام تعــدادی از کمیته هــای زیرمجموعــه ایــن ســتاد‬ ‫اســـت‪ .‬وی اضافـــه کـــرد‪ :‬همان طورکـــه ازطریـــق رســـانه ها و مطبوع ــات‬ ‫اع ــام ش ــده و هردوهفته یک ب ــار نشس ــت اربعی ــن در اس ــتان و کش ــور ب ــا‬ ‫حضـــور تمـــام اعضـــا برگـــزار می شـــود‪ .‬وی بابیان اینکـــه اقدامـــات خوب ــی‬ ‫تا کن ــون نظی ــر دردسـ ـت اجرا بودن تصفیه خان ــه فاض ــاب مه ــران‪ ،‬تامی ــن‬ ‫اب روزان ــه ‪ ۵۰۰‬ه ــزار زائ ــر و ب ــرق موردنی ــاز ب ــرای خدمات رس ــانی شایس ــته‬ ‫ب ــه زائ ــران انج ــام ش ــده اس ــت‪ ،‬اف ــزود‪ :‬تا کن ــون دوب ــار رئی ــس س ــتاد اربعی ــن‬ ‫کشـــور بـــه ایـــام ســـفر و از نزدیـــک از زیرســـاخت های اربعیـــن بازدی ــد و‬ ‫مش ــکالت را احص ــا کردن ــد‪ .‬به ــرام نی ــا بابیان اینک ــه ‪ ۸۰۰‬میلیاردتوم ــان ب ــه‬ ‫اعتبـــارات اســـتان بـــا رایزنی هـــای انجام شـــده اختصـــاص یافتـــه‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫زیرســـاخت های راه اربعیـــن درحال تکمیـــل اســـت و بـــرای تســـریع در‬ ‫تکمیـــل پروژه هـــا از ماشـــین االت‪ ،‬تجهیـــزات و راهـــداری هشـــت اس ــتان‬ ‫معی ــن در مه ــران مس ــتقر هس ــتند‪ .‬وی تامی ــن امنی ــت‪ ،‬س ــامت‪ ،‬رف ــاه و‬ ‫بهداش ــت زائ ــران حی ــن اس ــتقرار را مهم تری ــن نی ــاز ان ــان خوان ــد و گف ــت‪:‬‬ ‫بس ــردکن و اح ــداث کارخان ــه ی ــخ ازطری ــق پیگی ــری درحال انج ــام‬ ‫ایج ــاد ا ‬ ‫اس ــت و دول ــت باق ــدرت ب ــا ن ــگاه رویک ــرد مردم ــی تم ــام ت ــوان خ ــود را ب ـه کار‬ ‫خواه ــد گرف ــت‪ .‬وی اربعی ــن را مقدم ــه حکوم ــت جهان ــی ام ــام عص ـر ؟جع؟‬ ‫عن ــوان ک ــرد و گف ــت‪ :‬هر ج ــا کار را ب ــه م ــردم وا گ ــذار کردی ــم به همان می ــزان‬ ‫توفی ــق داش ــتیم ک ــه مص ــداق ان ع ــزاداری اربعی ــن اس ــت‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ۴۰‬میلیاردریال اعتبار‬ ‫جهت تکمیل ترمینال جدید فرودگاه شهدای ایالم‬ ‫مدیــر فــرودگاه ایــام اظهــار داشــت‪ :‬کار احــداث ترمینــال فــرودگاه شــهدای‬ ‫ایــام در دو فــاز از ســال ‪ ۹۲‬اغــاز کــه فــاز اول ان در ســال ‪ ۹۶‬به اتمــام رســید و‬ ‫فــاز دوم هم ا کنــون بــا پیشــرفت ‪ ۹۰‬درصــد درحال ســاخت اســت‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫در ســفر اخیــر معــاون وزیــر راه وشهرســازی و مدیرعامــل شــرکت فرودگا ههــا‬ ‫و ناوب ــری هوای ــی ای ــران ب ــه اس ــتان و بازدی ــد از ترمین ــال جدی ــد ف ــرودگاه‬ ‫نپ ــروژه‬ ‫شـــهدای ایـــام مبلـــغ ‪ ۴۰‬میلیاردریـــال اعتبـــار جهـــت تکمیـــل ای ‬ ‫اختصــاص یافــت کــه تا کنــون ازاین میــزان یک میلیــارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون تومــان‬ ‫جـــذب شـــد و مابقـــی طـــی دوماه اینـــده هم زمـــان بـــا پیشـــرفت پ ــروژه‬ ‫پرداخـــت خواهـــد شـــد‪ .‬وی گفـــت‪ :‬تجهیـــزات داخـــل ترمینـــال به مبل ــغ‬ ‫ش ـش میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون توم ــان خری ــداری ک ــه درص ــورت تکمی ــل نص ــب‬ ‫می شـــود‪ .‬وی ادامـــه داد‪ :‬از ابتـــدای ســـال جـــاری تـــا پایـــان خردادم ــاه‬ ‫درمجم ــوع ‪ ۳۰۶‬نشست وبرخاس ــت ب ــا جابجای ــی ‪ 39350‬مس ــافر انج ــام‬ ‫شــده اســت‪ .‬یگانــه بیــان داشــت‪ :‬همچنیــن دراین مــدت ‪ ۳۴۳‬هزارکیلوگــرم‬ ‫ب ــار ازطری ــق چه ــار ش ــرکت هواپیمای ــی اس ــمان‪ ،‬زا گ ــرس‪ ،‬ماه ــان و ایران ای ــر‬ ‫در مس ــیرهای ایالم‪-‬ته ــران‪ ،‬ایالم‪-‬مش ــهد و بالعک ــس صورت گرفت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫وی خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬روزان ــه ‪ ۷۰۰‬مس ــافر و هفتگ ــی ‪ ۵۰۰۰‬مس ــافر ازطری ــق‬ ‫یش ــوند‪ .‬مدی ــر ف ــرودگاه ش ــهدای ای ــام‬ ‫ف ــرودگاه ش ــهدای ای ــام جابج ــا م ‬ ‫افـــزود‪ :‬فـــرودگاه شـــهدای ایـــام امادگـــی راه انـــدازی پـــرواز ایالم‪-‬نج ــف و‬ ‫بالعک ــس در ای ــام اربعی ــن درص ــورت داش ــتن متقاض ــی را دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل دامپزشکی استان خبر داد؛‬ ‫امادگی ‪ ۳۵‬ا کیپ ثابت و سیار دامپزشکی ایالم‬ ‫برای نظارت بر ذبح دام در روز عید قربان‬ ‫مدیرکل دامپزشــکی اســتان ایالم گفت‪ ۳۵ :‬ا کیپ ثابت و ســیار دامپزشــکی‬ ‫یس ــت‪.‬‬ ‫ب ــرای نظ ــارت ب ــر ذب ــح دام در روز عی ــد قرب ــان ام ــاده خدمت رسان ‬ ‫دکتــر یونــس احمــدی در دیــدار نماینــده ولی فقیــه در اســتان‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫عالو هب ــر واحده ــای س ــنتی ح ــدود ‪ ۱۰۰۰‬واح ــد صنعت ــی در مجموع هه ــای‬ ‫مختل ــف در اس ــتان ای ــام داری ــم ک ــه ‪ ۷۰۰‬نف ــر از هم ــکاران دامپزش ــکی در‬ ‫بخـــش دولتـــی و خصوصـــی دراین بخـــش خدمت رســـانی می کننـــد‪ .‬وی‬ ‫اف ــزود‪ :‬یک ــی از نق ــاط ضع ــف صنع ــت دام و طی ــور در اس ــتان کش ــتارهای‬ ‫غیرمجـــاز اســـت کـــه انتظـــار داریـــم جهـــت فرهنگ ســـازی ائمـــه جمع ــه‬ ‫بـــه دامپزشـــکی کمـــک کننـــد‪ .‬مدیـــرکل دامپزشـــکی اســـتان باتوج هب ــه‬ ‫کم ــورد‬ ‫کش ــدن روز عی ــد قرب ــان اظه ــار داش ــت‪ :‬باتوجه ب ــه گ ــزارش ی ‬ ‫نزدی ‬ ‫ت ــب کریم ــه کنگ ــو در اس ــتان ای ــام به عن ــوان بیم ــاری مش ــترک بی ــن انس ــان‬ ‫و دام ‪ ۱۵‬ا کی ــپ س ــیار و ‪ ۲۰‬ا کی ــپ س ــیار در س ــطح اس ــتان ب ــرای نظ ــارت ب ــر‬ ‫یه ــا در روز عی ــد فع ــال اس ــت‪ .‬احم ــدی خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬از م ــردم‬ ‫قربان ‬ ‫اس ــتان تقاض ــا داری ــم ب ــرای انج ــام قربانی هایش ــان ب ــا کارکن ــان دامپزش ــکی‬ ‫هماهنگ ــی داش ــته باش ــند ت ــا بازدی ــد و معاین ــه دام قب ــل و بع ــد از کش ــتار‬ ‫انج ــام ش ــود‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬تیر ‪ 5 1401‬ذوالحجه ‪ 5 1443‬جوالی ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2538‬‬ ‫وزی ــر ام ــور خارج ــه کش ــورمان اع ــام کرد ک ــه در اینده نشس ــت‬ ‫وزی ــران ام ــور خارج ــه ای ــران‪ ،‬اذربایج ــان و ترکی ــه در کش ــورمان‬ ‫یش ــود‪ .‬ب هگ ــزارش ایس ــنا؛ حس ــین امی ــر عبدالهی ــان‬ ‫برگ ــزار م ‬ ‫وزی ــر ام ــور خارج ــه کش ــورمان ظه ــر روز دوش ــنبه س ــیزدهم تیر‬ ‫در ی ــک نشس ــت مطبوعاتی ب ــا جیح ــون بایرامف وزی ــر خارجه‬ ‫اذربایج ــان ک ــه ب ــرای دی ــدار ب ــا مقام ــات کش ــورمان ب ــه ته ــران‬ ‫س ــفر ک ــرده در مح ــل وزارت ام ــور خارجه‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪ :‬در دیدار‬ ‫ام ــروز ب ــا اق ــای بایرام ــف درارتباط با طیف وس ــیعی از مس ــائل و‬ ‫موضوع ــات رایزن ــی و گفت وگو کردی ــم‪ .‬این دیپلم ــات عالی رتبه‬ ‫کش ــورمان بابیان اینکه س ــفر وزیر خارجه اذربایج ــان به تهران در‬ ‫چهارچوب رایزنی های معمول بین دو کش ــور انجام ش ــده است‬ ‫درابت ــدا الزم می دان ــم فرارس ــیدن س ــالگرد تولد اق ــای بایرامف را‬ ‫تبری ــک بگوی ــم‪ .‬وی بابیان اینک ــه در چهارچوب مذا ک ــرات بین‬ ‫دو کش ــور در جری ــان رایزنی های امروز طیف وس ــیعی از مس ــائل‬ ‫را موردبررس ــی قرار دادیم‪ ،‬افزود‪ :‬همان طورکه می دانید روس ــای‬ ‫جمه ــور دو کش ــور در ط ــی ‪ ۱۰‬ماه گذش ــته دوبار با یکدیگ ــر دیدار‬ ‫و رایزن ــی و گفت وگ ــو کردن ــد و در این دو دی ــدار به وی ــژه در دیدار‬ ‫اخیر روس ــای جمهور دو کشور در عشـ ـق اباد درخصوص مسئله‬ ‫جدید توس ــعه مناس ــبات دو کش ــور ش ــاهد انجام گفت وگوهای‬ ‫س ــازنده و رو به جلوی ــی بودیم‪ .‬امیرعبداللهی ــان باتا کیدبراینکه‬ ‫ما بر تعمیق مناس ــبات دو کش ــور براساس حسن تفاهم‪ ،‬اعتماد‬ ‫و مناف ــع متقابل دو کش ــور تا کید داریم‪ ،‬اف ــزود‪ :‬در گفت وگوهای‬ ‫امروز باردیگر موضوع تمامیت ارضی کش ــورها ازجمله اذربایجان‬ ‫موردتا کی ــد ق ــرار گرف ــت‪ .‬وی اف ــزود‪ :‬دراین جلس ــه همچنی ــن‬ ‫م ــا باردیگ ــر حمای ــت خ ــود را از رون ــد حل وفصل مس ــالمت امیز‬ ‫مناقش ــه قر هب ــاغ براس ــاس اص ــول ش ــناختی حق ــوق بین الملل‬ ‫موردتا کی ــد قرار دادیم‪ .‬امیرعبداللهی ــان درهمین ارتباط تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ایران از همان ابتدای مناقش ــه قره باغ هم ــواره امادگی خود‬ ‫را ب ــرای ح ــل ای ــن بح ــران ازطری ــق گفت وگ ــو و راه حل سیاس ــی‬ ‫اع ــام ک ــرده و همچن ــان امادگ ــی داریم ک ــه مس ــاعدت و کمک‬ ‫خ ــود را دراین زمین ــه ادام ــه دهی ــم تا مس ــائل باقیمان ــده برپایه‬ ‫احت ــرام ب ــه تمامی ــت ارضی‪ ،‬ح ــق حا کمی ــت طرفین و از مس ــیر‬ ‫ته ــای منطقه ای‬ ‫گفت وگو و سیاس ــی حل وفصل ش ــود و از فرم ‬ ‫ک ــه بی ــن دو کش ــور و همچنی ــن بی ــن دو کش ــور و دیگر کش ــورها‬ ‫ب هص ــورت مش ــترک وج ــود دارد حمای ــت می کنی ــم و موردتوجه‬ ‫ق ــرار داده ای ــم‪ .‬وی خاطرنش ــان کرد‪ :‬در س ــفری ک ــه هفته پیش‬ ‫ب ــه انکارا داش ــتم در جریان دی ــدار و رایزنی با وزی ــر خارجه ترکیه‬ ‫تواف ــق کردیم که نشس ــت سـ ـه جانبه ای ــران‪ ،‬اذربایج ــان و ترکیه‬ ‫در س ــطح وزی ــران امور خارجه س ــه کش ــور در تهران برگزار ش ــود‬ ‫و ام ــروز ب ــا ب ــرادر عزی ــزم اق ــای بایرام ــف درادام ــه مذا کرات ــی که‬ ‫طب ــا ب ــازه زمان ــی برگ ــزاری این نشس ــت‬ ‫خواهی ــم داش ــت درارتبا ‬ ‫تواف ــق می کنی ــم‪ .‬امیرعبداللهی ــان همچنی ــن بااش ــاره به فرمت‬ ‫‪ ۳+۳‬ک ــه ب ــرای موض ــوع بح ــران قر هب ــاغ ایجاد ش ــده اش ــاره کرد‬ ‫و گف ــت‪ :‬اجالس ‪ ۳+۳‬در س ــطح کارشناس ــان ارش ــد کش ــورهای‬ ‫یش ــود و در گام بعدی نشس ــت وزیران‬ ‫عض ــو در ای ــران برگ ــزار م ‬ ‫ام ــور خارجه فرم ــت ‪ ۳+۳‬با حض ــور وزی ــران امور خارج ــه ایران‪،‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫چشم انداز‬ ‫وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫نشست وزیران خارجه ایران‪ ،‬اذربایجان و ترکیه‬ ‫در تهران برگزار می شود‬ ‫اذربایجان‪ ،‬گرجس ــتان‪ ،‬روس ــیه‪ ،‬ارمنس ــتان و ترکیه برگزار خواهد‬ ‫ش ــد‪ .‬وی افزود‪ :‬ای ــران میزبان این اج ــاس در تهران یا یکی دیگر‬ ‫از ش ــهرهای کش ــورمان خواه ــد ب ــود‪ .‬وی همچنی ــن بااش ــاره به‬ ‫اع ــام امادگ ــی رئیس جمه ــور اذربایج ــان برای س ــفر ب ــه تهران‪،‬‬ ‫اف ــزود‪ :‬درم ــورد زم ــان س ــفر رئیس جمه ــور اذربایجان ب ــه تهران‬ ‫درادام ــه مذا ک ــرات ام ــروز ب ــا اق ــای بایرام ــف رایزن ــی و گفت وگ ــو‬ ‫می کنی ــم ت ــا تاریخ این س ــفر را مش ــخص کنی ــم و از همین جا به‬ ‫اق ــای علی اف ب ــرای س ــفر به ای ــران خوش ام ــد می گویی ــم‪ .‬وزیر‬ ‫خارج ــه کش ــورمان درادامه نشس ــت مطبوعاتی مش ــترک با وزیر‬ ‫خارج ــه اذربایج ــان بابیان اینک ــه موض ــوع ان ــرژی و ترانزی ــت دو‬ ‫موض ــوع مهم در ح ــوزه همکاری های اقتصادی دو کش ــور ایران‬ ‫و اذربایجان اس ــت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬وزیر نیروی کش ــورمان در سفری‬ ‫که هفته جاری به کش ــور اذربایجان خواهند داش ــت درخصوص‬ ‫بهر هب ــرداری از س ــدهای خداافرین و همچنین قیز قلعه س ــی با‬ ‫مقام ــات اذربایجان رایزنی و گفت وگ ــو خواهد کرد‪ .‬گفت وگوهای‬ ‫موردشناس ــایی ق ــرار گرفت ــه و امیدواری ــم ک ــه درراس ــتای ح ــل‬ ‫یه ــای دو کش ــور را به پی ــش ببریم‪.‬‬ ‫این مس ــئله بتوانی ــم همکار ‬ ‫امیرعبداللهی ــان همچنی ــن در بخ ــش دیگ ــری از صحبت های‬ ‫خ ــود باتا کیدبراینک ــه در ما هه ــای گذش ــته ش ــاهد جه ــش‬ ‫حج ــم تب ــادالت بی ــن دو کش ــور ای ــران و اذربایج ــان بوده ای ــم‪،‬‬ ‫خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬امیدواریم ب ــا گفت وگوهای ام ــروز بخش های‬ ‫تج ــاری دو کش ــور در دو بخ ــش دولت ــی و خصوص ــی نس ــبت‬ ‫ب ــه افزای ــش هرچه بیش ــتر تب ــادالت تج ــاری اق ــدام کنن ــد‪ .‬ای ــن‬ ‫دیپلمات عالی رتبه کش ــورمان تصریح ک ــرد‪ :‬همچنین در جریان‬ ‫یه ــای ام ــروز توافق کردیم ک ــه اقداماتی انج ــام دهیم که از‬ ‫رایزن ‬ ‫ای ــن رفت وامدها و تب ــادل هیئت ها بین دو کش ــور‪ ،‬م ــردم ایران‬ ‫و اذربایج ــان نی ــز به صورت ملموس احس ــاس پیش ــرفت کنند و‬ ‫یش ــود که رفت وامد مردم دو کش ــور‬ ‫این موضوع زمانی حاصل م ‬ ‫باتوج هب ــه رفع موضوع کرونا به صورت عادی از س ــر گرفته ش ــود‬ ‫و ش ــاهد رفت وام ــد تج ــار‪ ،‬بازرگانان و ‪ ...‬بین دو کش ــور باش ــیم و‬ ‫این رفت وامدها افزایش پی ــدا کند‪ .‬امیرعبداللهیان بابیان اینکه‬ ‫طب ــا همکاری های فرهنگی‬ ‫در جری ــان رایزنی های ام ــروز درارتبا ‬ ‫بی ــن دو کش ــور نی ــز رایزن ــی کردی ــم‪ ،‬گف ــت‪ :‬در چندروزپی ــش‬ ‫وزی ــر فرهن ــگ کش ــور اذربایج ــان به ته ــران س ــفر ک ــرده بودند و‬ ‫گفت وگوه ــای س ــازنده ای را ب ــا مقامات ای ــران ازجمل ــه همتای‬ ‫ایران ــی خ ــود داش ــتند‪ .‬وی تصریح ک ــرد‪ :‬م ــا در ‪ ۱۰‬ماه گذش ــته از‬ ‫مرحله س ــوء تفاهماتی که بین دو کش ــور وجود داشت به خوبی‬ ‫عب ــور کردی ــم و ا کن ــون در مرحل ــه پیش ــرفت فزاینده مناس ــبات‬ ‫دو کش ــور درراس ــتای مناف ــع دو ملت هس ــتیم‪ .‬امیرعبداللهیان‬ ‫یش ــمارم و دراینجا و در جمع‬ ‫درپایان گفت‪ :‬فرصت را غنیمت م ‬ ‫خبرن ــگاران از زحم ــات اق ــای خطیـ ـب زاده س ــخنگوی پیش ــین‬ ‫وزارت ام ــور خارجه تش ــکر و قدردانی می کن ــم‪ .‬در چندماه پیش‬ ‫ک ــه بعض ــی از س ــوءتفاهم های رس ــانه ای بی ــن دو کش ــور ایج ــاد‬ ‫ش ــده ب ــود توافقی انجام ش ــد ک ــه کمیته رس ــانه ای مش ــترکی با‬ ‫حضور س ــخنگویان وزارت امور خارجه دو کش ــور تش ــکیل شود‪.‬‬ ‫اق ــای خطیب زاده ازطرف ایران مس ــئولیت این کمیته را برعهده‬ ‫داشتند و ایش ــان و دیگر همکارانشان دراین کمیته کمک کردند‬ ‫ک ــه برخ ــی از س ــوءتفاهم های رس ــانه ای بی ــن دو کش ــور کاهش‬ ‫نج ــا الزم می دان ــم از زحمات اقای‬ ‫پی ــدا کند؛ بنابرای ــن در همی ‬ ‫خطیب زاده تش ــکر کنم و ب ــرای اقای کنعانی س ــخنگوی جدید‬ ‫وزارت امـــور خارجه ارزوی موفقیـــت دارم‪.‬‬ ‫مهمی دراین ارتباط بین روس ــای جمهور دو کش ــور انجام ش ــد و‬ ‫ای ــن امید وج ــود دارد که باتوجه به گرمای تابس ــتان هرچه زودتر‬ ‫ای ــن دو پ ــروژه که به مرحله نهایی رس ــیده موردبهر هب ــرداری قرار‬ ‫بگی ــرد‪ .‬امیرعبداللهی ــان همچنی ــن بابیان اینک ــه بح ــث تبادل‬ ‫ب ــرق بی ــن دو کش ــور در فصول پرمص ــرف با هدف ایج ــاد امنیت‬ ‫ان ــرژی بی ــن ای ــران و اذربایجان موردبحث وبررس ــی ق ــرار گرفت و‬ ‫نش ــاءاهلل در جریان‬ ‫دراین زمین ــه توافقات ــی انجام ش ــد‪ ،‬اف ــزود‪ :‬ا ‬ ‫س ــفر وزی ــر نیرو ب ــه این کش ــور همس ــایه این موضوع نی ــز نهایی‬ ‫یش ــود‪ .‬وی همچنین بابیان اینک ــه در دیدار ام ــروز درارتباط با‬ ‫م ‬ ‫مس ــائل زیسـ ـت محیطی ازجمله موض ــوع ارس با هم ــکارم اقای‬ ‫یه ــای مردم‬ ‫بایرام ــف رایزنی داش ــتیم ادام ــه داد‪ :‬یک ــی از نگران ‬ ‫عزی ــز ای ــران در اس ــتان های م ــرزی الود هش ــدن رودخان هه ــای‬ ‫یه ــای زیسـ ـت محیطی درم ــورد موض ــوع‬ ‫م ــرزی اس ــت و نگران ‬ ‫یه ــا در حوزه های‬ ‫رود ارس ایج ــاد ش ــده‪ ،‬بخش ــی از ای ــن الودگ ‬ ‫محیط زیست است و ریشـ ـه های ان در داخل ایران و اذربایجان‬ ‫روایت فراز و فرود شایعات بنزینی دولت سیزدهم؛‬ ‫شــایعات رگبــاری دربــاره موضوعــی حســاس نظیــر قیمــت بنزیــن‪،‬‬ ‫س ــوژه مطلوب ــی ب ــرای برخ ــی از رس ــانه های زرد ب ــوده ت ــا بتوانن ــد‬ ‫بازدیدکنن ــدگان بیش ــتری را ب هس ــمت خ ــود ج ــذب کنن ــد‪.‬‬ ‫ب هگ ــزارش تس ــنیم؛ در چندماه اخی ــر افزای ــش قیم ــت بنزی ــن‪،‬‬ ‫موض ــوع موردعالق ــه شایع هس ــازان ب ــوده اس ــت‪ .‬م ــرور اخب ــار‬ ‫مرتب ــط ب ــا ای ــن ش ــایعات نش ــان می ده ــد‪ ،‬از ابت ــدای ش ــروع به کار‬ ‫دول ــت س ــیزدهم تابه ام ــروز بی ــش از ‪ 15‬ب ــار ای ــن ش ــایعه در س ــطح‬ ‫ً‬ ‫جامع ــه و عمدت ــا فض ــای مج ــازی مط ــرح ش ــده اس ــت‪ .‬ازمنظ ــر‬ ‫ارزیاب ــی رس ــانه ای‪ ،‬عم ــوم ش ــایعاتی ک ــه از مهرم ــاه س ــال گذش ــته‬ ‫ت ــا ام ــروز درب ــاره بنزی ــن در رس ــانه ها منتش ــر ش ــده‪ ،‬بیش ــتر جنب ــه‬ ‫یه ــای مج ــازی داش ــته ک ــه فاق ــد هرگون ــه مس ــتند رس ــمی‬ ‫گمانه زن ‬ ‫ب ــوده اس ــت‪ .‬ای ــن درحال ــی اس ــت ک ــه از س ــال گذش ــته تا کن ــون‪،‬‬ ‫طی ــف گس ــترده ای از مقام ــات مس ــئول باالدس ــتی و می ــان رده‬ ‫ً‬ ‫دولت ــی ای ــن ش ــایعات را علن ــا در رس ــانه های کش ــوری و اس ــتانی‬ ‫ب هط ــور مک ــرر تکذی ــب کرده ان ــد؛ ام ــا متاس ــفانه ع ــدم صداق ــت‬ ‫مقام ــات دولت ــی در ماج ــرای افزای ــش قیم ــت بنزی ــن در اب ــان‪،98‬‬ ‫موج ــب ان ش ــده ک ــه بخش ــی از اف ــکار عموم ــی به نوع ــی ص ــدور‬ ‫تکذیبیــه ازســوی مقامــات رســمی را ب هصــورت معکــوس برداشــت‬ ‫کن ــد‪ .‬بررسـ ـی های خبرگ ــزاری تس ــنیم‪ ،‬نش ــان می ده ــد در ‪10‬‬ ‫ماه گذش ــته بی ــش از ‪ 15‬ش ــایعه درب ــاره افزای ــش قیم ــت و می ــزان‬ ‫نهــا بــا تکذیبیــه‬ ‫ســهمیه ســوخت مطــرح شــده اســت کــه همــه ا ‬ ‫رس ــمی دول ــت هم ــراه ب ــوده اس ــت‪ .‬ب ــا اغازب ـه کار دول ــت س ــیزدهم‪،‬‬ ‫در مهرمــاه اولیــن شــایعه بــا موضــوع بنزیــن ‪ 14‬هزارتومانــی مطــرح‬ ‫شــد و گفتــه شــد کــه قــرار اســت در ســال ‪ 1401‬بنزیــن ‪ 14‬هزارتومــان‬ ‫ش ــود؛ ام ــا س ــخنگوی وق ــت ش ــرکت مل ــی پخ ــش فراورد هه ــای‬ ‫نفت ــی دران زم ــان اع ــام ک ــرد‪ :‬خب ــری از گران ــی بنزی ــن نیس ــت و‬ ‫نب ــاره گرفت ــه نش ــده اس ــت‪ .‬در س ــال گذش ــته‬ ‫هی ــچ تصمیم ــی درای ‬ ‫س ــخنگوی دول ــت پرچـ ـم دار اع ــام تکذیبی ــه افزای ــش قیم ــت‬ ‫له ــای ان ــرژی ب ــود‪ .‬عل ــی به ــادری جهرم ــی باره ــا هم ــراه ب ــا‬ ‫حام ‬ ‫م ــوج ش ــایعات بنزین ــی س ــال‪ ،1400‬در جلس ــات نشس ــت خب ــری‬ ‫یه ــا را تکذی ــب ک ــرد‪ .‬در اذرم ــاه س ــال گذش ــته‬ ‫دول ــت ای ــن گران ‬ ‫یش ــدن نامـ ـه ای ک ــه مع ــاون اقتص ــادی‬ ‫هم زم ــان ب ــا رسانه ا ‬ ‫دول ــت ان را امض ــا ک ــرده ب ــود و در ان از بازتوزی ــع یاران ــه بنزی ــن‬ ‫به نف ــع اقش ــار کم درام ــد صحب ــت ک ــرده ب ــود‪ ،‬به ــادری جهرم ــی‬ ‫بالفاصل ــه ان را تکذی ــب ک ــرد و گف ــت‪ :‬انچ ــه در رس ــانه ها باعن ــوان‬ ‫گرانــی بنزیــن منتشــر شــده‪ ،‬صحیــح نیســت و سوءبرداشــت از نامــه‬ ‫‪ ۱۵‬مورد تکذیب در کمتر از یک سال!‬ ‫مع ــاون اقتص ــادی دول ــت اس ــت‪ .‬همچنی ــن باردیگ ــر‪ ،‬س ــخنگوی‬ ‫یم ــاه‪ ،‬باتا کیدبراینک ــه دول ــت س ــیزدهم اه ــل‬ ‫دول ــت در هفت ــم د ‬ ‫کش ــبه ی ــا اخب ــار تل ــخ صب ــح جمعـ ـه ای نیس ــت‪،‬‬ ‫مه ــای ی ‬ ‫تصمی ‬ ‫گفــت‪ :‬در دولــت هیــچ برنامـه ای بــرای تغییــر قیمــت بنزیــن وجــود‬ ‫ن ــدارد‪ .‬عل ــی به ــادری جهرم ــی‪ ،‬در نشس ــت خب ــری درب ــاره ط ــرح‬ ‫بنزینــی کــه قــرار بــود طــرح ازمایشــی ان در دو جزیــره کیــش و قشــم‬ ‫عملیاتــی شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن دولــت مردمــی اســت‪ ،‬نــه امنیتــی‪ .‬ایــن‬ ‫میــراث تلــخ اخبــار صبــح جمعـه ای بــه دولــت جدیــد نســبت داده‬ ‫نشــود‪ ،‬چــون دولــت هیــچ برنام ـه ای بــرای افزایــش قیمــت بنزیــن‬ ‫نــدارد‪ .‬مــوج شــایعات تــا انجــا پیــش رفــت کــه دیگــر رئیس جمهــور‬ ‫یمــاه در دیــدار بــا اعضــای شــورای عالی جامعــه‬ ‫نیــز در یازدهــم د ‬ ‫مدرس ــین ح ــوزه علمی ــه ق ــم درب ــاره بنزی ــن و ط ــرح بازتوزی ــع‬ ‫یاران ههــا بــه رفــع ابهامــات بنزیــن پرداخــت‪ .‬ســید ابراهیــم رئیســی‪،‬‬ ‫دراین دی ــدار بااش ــاره به اینکه دول ــت برنامـ ـه ای ب ــرای افزای ــش‬ ‫قیم ــت بنزی ــن ن ــدارد‪ ،‬گف ــت‪ :‬م ــا به هیچ وج ــه نمی خواهی ــم‬ ‫قیم ــت بنزی ــن را افزای ــش دهی ــم‪ ،‬بلک ــه درحال بررس ــی طر ح های ــی‬ ‫هس ــتیم ک ــه نح ــوه توزی ــع س ــهمیه بنزی ــن را عادالن ــه کن ــد ک ــه ان‬ ‫یش ــود ت ــا اث ــار‬ ‫هم ا کن ــون ب هص ــورت ازمایش ــی و مح ــدود اج ــرا م ‬ ‫مثب ــت و منف ــی ان را دقی ــق و ب هص ــورت میدان ــی ارزیاب ــی کنی ــم‪.‬‬ ‫در س ــال جدی ــد نی ــز باره ــا ش ــایعات متع ــددی درب ــاره افزای ــش‬ ‫ً‬ ‫نب ــار ش ــخص‬ ‫له ــای ان ــرژی مج ــددا اوج گرف ــت و ای ‬ ‫ن ــرخ حام ‬ ‫وزیــر نفــت و مجموعــه وزارت نفــت بودنــد کــه وارد میــدان شــدند‬ ‫و باره ــا ب ــه ای ــن گمانه زنی ه ــا پاس ــخ صری ــح دادن ــد‪ .‬باوجودانک ــه‬ ‫ج ــواد اوج ــی وزی ــر نف ــت در اخرین روزه ــای س ــال ‪ 1400‬تا کی ــد‬ ‫ک ــرد ک ــه در س ــال ‪ 1401‬خب ــری از افزای ــش قیم ــت بنزی ــن نیس ــت‪،‬‬ ‫برخ ــی در فض ــای مج ــازی ای ــن اظه ــارات وزی ــر نف ــت را به عن ــوان‬ ‫مقدم ــه افزای ــش قیم ــت مط ــرح کردن ــد و باردیگ ــر ب ــه ش ــایعه‬ ‫افزای ــش قیم ــت بنزی ــن دام ــن زدن ــد‪ 20 .‬اردیبهش ــت ‪ 1401‬ب ــا اغ ــاز‬ ‫رونــد جراحــی اقتصــادی دولــت‪ ،‬شــایعات بــه اوج خــود رســید ‪ ،‬امــا‬ ‫نب ــار جلی ــل س ــاالری مدیرعام ــل ش ــرکت مل ــی پاالی ــش و پخ ــش‬ ‫ای ‬ ‫فراورد ههــای نفتــی وارد بحــث شــد و بــا تکذیــب شــایعات افزایــش‬ ‫قیم ــت بنزی ــن به دنب ــال تغییـــر در نظ ــام پرداخ ــت یاران هه ــا‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬تغییــری در قیمــت بنزیــن نداریــم و دولــت برنام ـه ای بــرای‬ ‫افزای ــش قیم ــت بنزی ــن ن ــدارد‪ .‬در اواخ ــر اردیبهشـ ـت ماه امس ــال‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫ج ــواد اوج ــی در حاش ــیه نشس ــت هیئت دول ــت‪ ،‬اع ــام ک ــرد‪:‬‬ ‫همان طورک ــه رئیس جمه ــور اع ــام ک ــرد‪ ،‬هیچ گون ــه تغیی ــر قیمت ــی‬ ‫در ن ــان‪ ،‬بنزی ــن و دارو نخواهی ــم داش ــت‪ .‬همچنی ــن وزی ــر نف ــت در‬ ‫‪ 28‬اردیبهش ــت ‪ ،1401‬باردیگ ــر ش ــایعات بنزین ــی را تکذی ــب ک ــرد و‬ ‫ً‬ ‫درگفت وگوب ــا برنام ــه ص ــف اول ش ــبکه خب ــر مج ــددا به صراح ــت‬ ‫اعــام کــرد خبــری از افزایــش قیمــت بنزیــن نخواهــد بــود‪ .‬شــرکت‬ ‫ً‬ ‫مل ــی پخ ــش فراورد هه ــای نفت ــی نی ــز مج ــددا ط ــی اطالعیـ ـه ای‬ ‫در تاری ــخ ‪ 7‬خردادم ــاه ‪ 1401‬ش ــایعات منتشرش ــده در رس ــانه ها‬ ‫یش ــدن قیمـــت‬ ‫یب ــر افزای ــش و چندنرخ ‬ ‫و فض ــای مج ــازی مبن ‬ ‫بنزی ــن را تکذی ــب ک ــرد‪ .‬باوج ــود توضیح ــات پی درپ ــی و ت ــاش‬ ‫دولــت بــرای رفــع ابهامــات‪ ،‬امــا شــایعات بنزینــی همچنــان ادامــه‬ ‫دارد‪ 21 .‬خردادم ــاه برخ ــی مدع ــی ش ــدند ک ــه کارت س ــوخت‬ ‫یش ــده و ق ــرار اس ــت‪ ،‬قیم ــت بنزیـــن‬ ‫ازاد جای ــگاه داران جمع اور ‬ ‫افزای ــش داش ــته باش ــد‪ .‬ش ــرکت مل ــی پخ ــش فراورد هه ــای نفت ــی‬ ‫حش ــده در رس ــانه ها و فض ــای‬ ‫ای ــران در پ ــی ش ــایعات مطر ‬ ‫ً‬ ‫مجــازی مجــددا اطالعی ـه ای صــادر و این موضــوع را تکذیــب کــرد‪.‬‬ ‫ای ــن طی ــف از ش ــایعات رگب ــاری درب ــاره ی ــک موض ــوع پرمخاط ــب‬ ‫همچ ــون بنزی ــن‪ ،‬خ ــورا ک مطلوب ــی ب ــرای برخ ــی از رس ــانه های‬ ‫یه ــای‬ ‫زرد مج ــازی ب ــوده اس ــت ت ــا ب ــا سوءاس ــتفاده از نگران ‬ ‫له ــای ان ــرژی و حساس ــیت‬ ‫جامع ــه درب ــاره افزای ــش قیم ــت حام ‬ ‫درب ــاره تجرب ــه تل ــخ افزای ــش نا گهان ــی ن ــرخ بنزی ــن در س ــال ‪،98‬‬ ‫بتوانن ــد در مقاط ــع حس ــاس ب ــر ام ــواج رس ــانه ای خودس ــاخته‬ ‫ً‬ ‫ســوار شــوند و مخاطبــان گســترده ای را عمدتــا در فضــای مجــازی‬ ‫ب هس ــمت خ ــود جل ــب کنن ــد و بازدی ــد بیش ــتری را ب ــرای بن ــگاه‬ ‫خب ــری خ ــود به هم ــراه داش ــته باش ــند‪ .‬س ــید ابراهی ــم رئیس ــی‪ ،‬در‬ ‫اخری ــن گفت وگ ــوی زن ــده ب ــا م ــردم ک ــه چه ــارم تیرم ــاه از رس ــانه‬ ‫مل ــی پخ ــش ش ــد‪ ،‬درخص ــوص قیم ــت بنزی ــن گف ــت‪ :‬ن ــان‪ ،‬دارو و‬ ‫بنزی ــن هی ــچ تغیی ــر قیمت ــی نخواه ــد داش ــت؛ م ــردم بدانن ــد ک ــه‬ ‫ا گ ــر ق ــرار باش ــد کاری انج ــام بگی ــرد‪ ،‬مس ــئله را ب ــا م ــردم عزیزم ــان‬ ‫در می ــان می گذاری ــم‪ .‬ازای ـن رو‪ ،‬م ــردم نی ــازی نیس ــت پیگی ــر اخب ــار‬ ‫رس ــانه های زرد درم ــورد تغیی ــر در قیم ــت ی ــا نح ــوه توزی ــع بنزی ــن‬ ‫ً‬ ‫باش ــند‪ ،‬طب ــق صحب ــت صری ــح رئیس جمه ــوری‪ ،‬اوال امســـال‬ ‫ً‬ ‫دولــت هیــچ برنام ـه ای بــرای تغییــر در قیمــت بنزیــن نــدارد؛ ثانیــا‪،‬‬ ‫ه ــر زم ــان برنامـ ـه ای دراین خص ــوص در دس ــتورکار دول ــت قـــرار‬ ‫بگی ــرد‪ ،‬مس ــئله ب ــا م ــردم در می ــان گذاش ــته خواه ــد ش ــد و از زب ــان‬ ‫مس ــئوالن‪ ،‬ب هص ــورت رس ــمی‪ ،‬اخب ــار دقی ــق اع ــام خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫پایگاه خبری تحلیلی سایه انال�ین‬ ‫‪www.sayehonline.ir‬‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫هدو‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ هها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫تک فرزندها؛ و جامعه ای غرق در تنهایی‬ ‫امارهـای موجـود بیانگـر ان اسـت که بـا وجـود وضـع مقـررات حمایتـی و‬ ‫تشـویقی بـرای فرزنـداوری‪ ،‬زوج هـای ایرانـی همچنـان به دالیلـی مختلفـی‬ ‫همچـون مشـکالت اقتصـادی تمایلـی بـه چنـد فرزنـدی نداشـته و این امـر‬ ‫در دهه هـای اینـده به گفتـه کارشناسـان عالوه بـر مشـکالت اجتماعی تبعات‬ ‫اقتصـادی و امنیتـی بـرای کشـور در پـی دارد‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ بـا دوسـت‬ ‫ان دوران دانشـجویی بـه یـک مهمانـی دعـوت بـودم‪ ،‬لحظاتـی از مهمانـی را‬ ‫بـه مـرور خاطـرات دوران کودکـی و به اصطلاح دهـه شـصتمان گذراندیـم‪.‬‬ ‫هرکـدام از خاطراتمـان گفتیـم؛ زهـرا از روزهایـی گفـت کـه بیشـتر پدرهـا در‬ ‫جبهـه بودنـد و زندگـی بـرای شـمالی ها کـه شـاید بـه دوراز معرکـه جنـگ هـم‬ ‫شـرایط جنگـی داشـت‪ .‬سـمیرا از کارتون هـای سیاه وسـفید ان زمـان گفـت؛‬ ‫از هـاچ و بـل و سباسـتین و حنایـی کـه به دنبـال مـادران گمشـده خـود شـهر‬ ‫بـه شـهر می گشـتند‪ .‬مریـم از خورا کی هـای خـاص ان روزهـا گفت؛ کـه مزه اش‬ ‫زیـر زبانـش مانـده و دیگـر هیچ چیز مزه ای مثـل ان خاطره انگیز نبود از پفک‬ ‫مینـو و یـخ در بهشـت و کانـادادرای‪ .‬سـمیرا از بازی هـای ان دوران گفـت؛‬ ‫از اینکـه از صبـح تـا شـب مشـغول بـازی بـا بچه هـا بودیـم و وقتـی بـه خانـه‬ ‫می رسـیدیم خسـته از این همـه بـازی سـر شـب می خوابیدیـم‪ .‬مهمانـی کـه‬ ‫یخـورد‪.‬‬ ‫تمـام می شـود در مسـیر رسـیدن بـه خانـه تلفن همراهـم زنـگ م ‬ ‫تمـاس تصویـری بـا دختـرم برقـرار شـد‪ ،‬مامـان کجـا هسـتی؟ کـی می ایـی؟‬ ‫حوصلـه ام سـر رفتـه اسـت‪ ،‬می گویـم نزدیـک خانـه هسـتم می ایـم‪ .‬تلفـن‬ ‫را کـه قطـع می کنـم یـاد دوران کودکـی خودمـان افتـادم؛ کـه حتـی در بیشـتر‬ ‫خانه ها تلفن هم نبود چه برسـد به تماس تصویری! یاد حرف های سـمانه‬ ‫مقـد و‬ ‫می افتـم یادش به خیـر ان روزهـا خانه هـا پـر بـود از بچه هـای ق دو نی ‬ ‫خواهر و برادر‪ .‬هم بازی هم بودیم‪ ،‬تنهایی و حوصله سـررفتن معنا نداشـت‬ ‫ً‬ ‫برایمـان‪ .‬ان روزهـا خانواده هـا ا کثـرا پرجمعیـت بودنـد‪ .‬زندگی هـا سـاده تر و‬ ‫صمیمیـت بیشـتر‪ .‬همـه درکنارهـم رشـد می کردیـم و سـعی و کوشـش بـرای‬ ‫رسـیدن بـه موفقیـت را یـاد می گرفتیـم‪ .‬هرکـدام مسـئولیت و وظیفـه ای‬ ‫در خانـه داشـتیم‪ .‬خالصه اینکـه در هـرکاری مهم تـر در رسـیدگی بـه حـل‬ ‫ً‬ ‫خواسـته ها و یـا مشـکالتمان تنهـا نبودیـم‪ .‬زمانـه این طور بـود واقعـا از همان‬ ‫اول مسـئولیت پذیری را در حد سن وسـال خود تجربه می کردیم‪ ،‬بزرگ ترها و‬ ‫سـالمندان ار ج وقربی باال داشـتند و در سـنین پیری و کم توانی کنار فرزندان‬ ‫زندگـی می کردنـد؛ امـا االن چـه؟ خـودم را می گویـم بـا بیـش از ‪ ۴۰‬سـال سـن‪،‬‬ ‫تنهـا یـک فرزنـد دارم و اغلـب دوسـتان و اشـنایان را هـم کـه در ذهـن مـرور‬ ‫ً‬ ‫می کنـم نهایتـا دو فرزنـد دارنـد خیلی ازان هـا تک فرزنـد و بعضی هـا هـم هنـوز‬ ‫صاحـب اوالد نشـده اند یـا قصـد فرزنـداوری ندارنـد‪ .‬همیـن دوسـتم زهـرا کـه‬ ‫‪۱۰‬سـال‬ ‫االن اسـتاد دانشـگاه شـده اسـت‪ ،‬یـادم می ایـد وقتـی ازدواج کـرد تـا ‬ ‫به خاطـر تحصیلات تکمیلـی و شاغل شـدنش‪ ،‬بـارداری را به تعویق انداخت‬ ‫امـا زمانی کـه تصمیـم بـه بـارداری گرفتنـد؛ به رغم همه درمان هـا و پیگیری ها‬ ‫نتیجه ثمربخشـی دریافت نکرد و در ‪ ۴۰‬سـالگی پزشـکان از بارداری اش قطع‬ ‫امیـد کرده انـد و علـت را سـن بـاالی او تشـخیص داده و عنـوان کرده انـد ا گـر‬ ‫در همـان سـال های جوانـی مراجعـه می کـرد معالجـه می شـد‪ .‬به گفتـه زهـرا‪،‬‬ ‫پزشـک معالـج او ایـن مشـکل را در سـال های اخیـر فـراوان بیـن بیمـاران‬ ‫خـود مشـاهده کـرده اسـت‪ .‬بـه ایـن فکـر می کنـم دیگـر مثـل قدیم هـا کوچـه‬ ‫و خیابان هـا‪ ،‬پارک هـا و مدرسـه ها و حتـی مهمانی هـا و مراسـم خانوادگـی‬ ‫هـم تعـداد بچه هـا خیلی کـم شـده‪ .‬فکـر بـه اینکـه نسـل حاضـر ب هسـرعت‬ ‫سـمت پیـری مـی رود و جمعیـت جایگزینـی بـرای جانشـینی مـا وجـود نـدارد‬ ‫ذهنـم را درگیـر کـرده اسـت‪ .‬جمعیـت پیر و سـالخورده ای که نیازهای فـراوان‬ ‫ازجملـه مرا کـز توان بخشـی و بازتوانـی‪ ،‬مرا کـز درمانـی و نگهـداری تخصصی و‬ ‫مبلمـان شـهری متناسـب می خواهـد‪ .‬با درپیش بـودن جمعیت سـالخورده‬ ‫و کهن سـال همه وهمـه بایـد بـرای نسـلی سـاخته شـویم کـه رو بـه پیـری و‬ ‫کهولـت مـی رود امـا نسـلی کـه قرار اسـت فردا دراین کشـور رشـد کنـد این روزها‬ ‫ان قـدر تعدادشـان کـم شـده کـه تضمینی بـرای ثبـات همین جمعیت فعلی‬ ‫وجـود نـدارد و در سـال های اینـده کشـور بـا کاهـش شـدید جمعیـت مواجـه‬ ‫می شـود‪ .‬اعتقاد دارم نسـل ما از نسـل کنونی تالشـگرتر و کوشاتر بوده است‪،‬‬ ‫یـاد گرفتیـم درکنارهـم تلاش برای رسـیدن به اهدافمان بـا کمترین امکانات‬ ‫را‪ .‬االن بـا تک فرزنـدی همـه همـت و تـوان والدیـن درجهـت تامیـن امکانـات‬ ‫بهتر و بیشـتر برای تنها فرزندشـان اسـت‪ .‬ان ها سـعی و تالش برای رسـیدن‬ ‫ً‬ ‫بـه خواسـته خـود را کمتـر و شـاید اصلا امـوزش نمی بیننـد و ایـن کشـوری که‬ ‫برای حفاظت از ان هشت سـال نبرد جانانه کردیم و ذره ای از خا ک وطن را‬ ‫بـه دشـمن نداده ایـم نیازمنـد پرورش فرزندانی تالشـگر و البته بیشـتر اسـت‪.‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫دوشنبه ‪ 6‬تیر ‪ 27/1401‬ذوالقعده ‪ 27 /1443‬ژوئن ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 404‬تومان‬ ‫امیر جدیدی؛‬ ‫امیر جدید نسل جوان سینما‬ ‫ِ‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫‪w w w.ma g la n d .ir‬‬ ‫‪w w w.s a r a fr a za n n e w s .ir‬‬ ‫‪s a r a fr azan 94@gmail.com‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2560

روزنامه سایه 2560

شماره : 2560
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه سایه 2559

روزنامه سایه 2559

شماره : 2559
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه سایه 2558

روزنامه سایه 2558

شماره : 2558
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه سایه 2557

روزنامه سایه 2557

شماره : 2557
تاریخ : 1401/05/09
روزنامه سایه 2556

روزنامه سایه 2556

شماره : 2556
تاریخ : 1401/05/08
روزنامه سایه 2554

روزنامه سایه 2554

شماره : 2554
تاریخ : 1401/05/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!