روزنامه سایه شماره 2537 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2537

روزنامه سایه شماره 2537

روزنامه سایه شماره 2537

‫سخنگوی دولت خبر داد؛‬ ‫ابالغ ایین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان‬ ‫علی بهادری جهرمی؛ سخنگوی دولت در توئیتر از ابالغ ایین نامه‬ ‫اجرایـی رتبه بنـدی معلمـان خبـر داد‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ قانـون‬ ‫رتبه بنـدی کـه مطالبـه چندین سـاله معلمان اسـت‪ ،‬ویـژه معلمان‬ ‫رسـمی و پیمانـی بـوده و ان دسـته معلمانـی کـه ‪ ۳۰‬سـال سـابقه‬ ‫خدمـت ب هبـاال تـا ‪ ۳۵‬سـال دارنـد نیـز از امتیـاز بیشـتری نسـبت بـه‬ ‫ً‬ ‫سـایر مشـموالن برخوردارنـد‪ .‬مجموعـا هـر معلـم رسـمی و پیمانـی‬ ‫بـا بیـش از دوسـال سـابقه می توانـد از مزایـای طـرح رتبه بنـدی‬ ‫برخـوردار شـود‪ .‬بر این مبنـا؛ سـنجش صالحیـت معلمـان طبـق‬ ‫شایسـتگی عمومـی‪ ،‬تخصصـی و حرفـه ای انجـام می شـود‪.‬‬ ‫اعالماستقاللکامل«فیلیپین»‬ ‫ً‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1946‬؛ «فیلیپیـن» پـس از ‪ ۳۸۰‬سـال حا کمیـت تقریبـا‬ ‫بی وقفـه قدرت هـای مختلـف‪ ،‬مسـتقل شـد‪ .‬ایـن مجمع الجزایـر واقـع در‬ ‫جنوب شـرقی اسـیا کـه «فردینانـد مـاژالن» ان را کشـف کـرد‪ ،‬ابتدا توسـط امپراتوری‬ ‫اسـپانیا مسـتعمره شـد‪ .‬بعدهـا طـی جنـگ امریـکا و اسـپانیا‪ ،‬مسـتعمره امریـکا و‬ ‫دراخـر نیـز مسـتعمره امپراتـوری ژاپـن شـد‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬تیر ‪ 4 1401‬ذوالحجه ‪ 4 1443‬جوالی ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2537‬تومان‬ ‫تولید خودروی تندر ‪ 90‬با قطعات روسی‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫نقدی بر‬ ‫داستان تکراری کنکور‬ ‫کنکور الکترونیکی‬ ‫ِ‬ ‫و مافیای مدادپا ک کن!‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گفت وگو با الهام شعبانی؛‬ ‫کارگردان نمایش �بی چرا زندگان‬ ‫‪2‬‬ ‫الهـام شـعبانی؛ کارگـردان «بی چـرا زنـدگان»‪ ،‬بابیان اینکـه از سـال ‪ 1395‬بـا «لیلـی عـاج»‬ ‫نـوع نـگارش وی در حـوزه‬ ‫(نویسـنده ایـن نمایـش) درحال فعالیـت مشـترک بـوده و بـه ِ‬ ‫نمایشنامه عالقه مند است‪ ،‬گفت‪« :‬جنس شخصیت پردازی های خانم عاج را دوست‬ ‫لکـه در‬ ‫داشـتم و بـا متن هایـش‪ ،‬قلمـش و نگاهـش نسـبت بـه کارا کترهـا‪ ،‬به این دلی ‬ ‫کارهـای وی بـازی کـرده بـودم‪ ،‬اشـنا هسـتم و به همین دلیـل‪ ،‬مـا دراین چندسـال روابـط‬ ‫و همکاری هـای بسـیارخوبی بـا یکدیگـر داشـته ایم و ایـن‪ ،‬موجـب شـده تـا اثـار مشـترک‬ ‫مـن و وی‪ ،‬بازخوردهـای خوبـی را از تماشـاچیان بگیـرد و اتفاقـات خوبـی بـرای کارهـای‬ ‫مشـترک مـا رخ دهـد»‪ .‬برنـده جایـزه بازیگـری از‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نپـاک؛ رئیـس سـازمان توسـعه تجـارت از برنامه ریـزی بـرای‬ ‫علیرضـا پیما ‬ ‫هوشمندسـازی تجـارت خبـر داد و گفت‪« :‬در این راسـتا اطالعاتی را کـه از بازار‬ ‫بااسـتفاده از هـوش مصنوعـی به دسـت می ایـد‪ ،‬در اختیار تجار قـرار می دهیم‬ ‫تـا به سـرعت جامعـه هـدف را شناسـایی کنند»‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬حسن شیروانی‬ ‫زلزله هرمزگان؛ و تکرار الگوی مدیریت جهادی‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان خبر داد؛‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد؛‬ ‫تحقق بیش از ‪ 98‬درصدی‬ ‫برنامه سه ماهه افزایش تولید خودرو‬ ‫‪2‬‬ ‫تئاتر به مخاطب‬ ‫اجازه رویابافی می دهد‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نوب‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت گاز اسـتان لرسـتان (مناقص هگـزار ) درنظـردارد گازرسـانی بـه روسـتاهای دوالبـی بادامـک‪ ،‬هرشـیر ایمانـی‪ ،‬هرشـیر عباسـی‪ ،‬شـاه کرم‬ ‫خـدادادی و کمچه کلـه شهرسـتان پلدختـر را از طریـق مناقصـه عمومـی (یـک مرحلـه ای) به پیمانکار واجد صالحیـت وا گذار کند‪ .‬لـذا از کلیه‬ ‫پیمانکاران واجد صالحیتی که تمایل به شرکت در این مناقصه دارند‪ ،‬دعوت می شود از تاریخ ‪ 1401/04/06‬لغایت ‪ 1401/04/16‬جهت شرکت‬ ‫در مناقصـه فـوق‪ ،‬از طریـق سـامانه سـتاد اقـدام کننـد‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت کلیـه مـدارک خواسـته شـده کـه در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) ‪ ،www.setadiran.ir‬پایـگاه ملی‬ ‫اطالع رسـانی مناقصـات کشـور بـه ادرس ‪ http://iets.mporg.ir‬درج شـده را تکمیـل و حدا کثـر تـا تاریـخ ‪ 1401/04/26‬از طریـق سـامانه سـتاد ارسـال کننـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنا الزم است نسخه فیزیکی اسناد ارزیابی و پا کت "الف" (ضمانتنامه) نیز به ادرس شرکت گاز استان لرستان ارسال شود‪.‬‬ ‫زمان بازگشایی پیشنهادات‪ :‬ساعت‪9:00‬صبح مورخ‪1401/05/01‬‬ ‫‪ -1‬عنوان و مشخصات کلی پروژه‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫مدت‬ ‫پیمان‬ ‫مبلغ براورد کار حدود‬ ‫(ریال)‬ ‫حداقل مبلغ تضمین شرکت‬ ‫در فرایند ارجاع کار (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫گازرسانی به روستاهای دوالبی بادامک‪ ،‬هرشیر ایمانی‪ ،‬هرشیر‬ ‫عباسی‪ ،‬شاه کرم خدادادی و کمچه کله شهرستان پلدختر‬ ‫‪ 210‬روز‬ ‫‪22.207.801.368‬‬ ‫‪1.120.000.000‬‬ ‫‪ -2‬به این پیمان درصورت وجود اعتبار و تخصیص الزم‪ ،‬پیش پرداخت تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫‪ -3‬نـوع و مبلـغ تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار‪ :‬به صـورت یکـی از تضمین هـای زیـر‪ :‬الف) ضمانتنامه بانکـی؛ ب) واریـزی وجه نقد بـه حسـاب ‪ 4001131406379309‬به نام تمرکز‬ ‫وجوه سـپرده شـرکت گاز استان لرستان‬ ‫‪ -4‬محل تحویل و گشایش پیشنهادات‪ :‬خرم اباد‪ ،‬میدان ‪22‬بهمن‪ ،‬بلوار مدیریت‪ ،‬شرکت گاز استان لرستان‪ ،‬امور قراردادها‪ -‬تلفکس‪066-33200683 :‬‬ ‫‪ -5‬پایه و رشته موردنیاز‪ :‬حداقل رتبه ‪ 5‬تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز (توانایی مالی‪ ،‬ظرفیت ازاد کاری‪ ،‬تخصص و سابقه کاری مرتبط)‬ ‫‪ -6‬محل تامین اعتبار‪ :‬سایر‬ ‫‪ -7‬مدت اعتبار پیشنهادها‪ :‬سه ماه بوده و این مدت حدا کثر برای یک بار قابل تمدید است‪.‬‬ ‫‪ -8‬شرایط شرکت کننده در فراخوان‪ :‬داشتن شخصیت حقوقی؛ تجربه کافی مرتبط؛ توانایی تهیه و تسلیم ضمانتنامه؛ توانایی رعایت استانداردهای شرکت ملی گاز؛ داشتن امکانات‬ ‫و نیروی متخصص به اندازه کافی؛ رتبه بندی مرتبط با رعایت ظرفیت مجاز کاری؛ داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی و صورت های مالی حسابرسی شده‪.‬‬ ‫‪ -9‬بازگشایی پا کات منوط به کسب حداقل امتیاز از کمیته فنی‪ /‬بازرگانی طبق اسناد ارزیابی ست‪.‬‬ ‫‪ -10‬داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی و ایران کد الزامی ست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/06 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1339503‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان لرستان‬ ‫نوب‬ ‫ا گهی مزایده‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫نـام و نشـانی دسـتگاه مناقص هگـزار‪ :‬شـرکت گاز اسـتان خراسـان جنوبـی (سـهامی خـاص)‪ -‬بیرجنـد‪ ،‬سـایت اداری‪ ،‬بلـوار پیامبـر اعظـم؟ص؟‪ ،‬ابتـدای خیابـان شـهدای نیـروی‬ ‫انتظامـی‪ ،‬شـرکت گاز اسـتان خراسـان جنوبـی‪ ،‬طبقـه اول‪ ،‬امـور قراردادهـا‪ ،‬کدپسـتی‪ -9719866838 :‬تلفـن تمـاس ‪ 056-32392000 :‬نمابـر قراردادهـا ‪056-32400523 :‬‬ ‫موضـوع مناقصـه‪ :‬انجـام خدمـات راهبـری‪ ،‬نگهـداری‪ ،‬سـرویس‪ ،‬نظافـت‪ ،‬تعمیـر و بازدیدهـای الزم شـبکه‪ ،‬تجهیـزات کامپیوتـری و ایسـتگاه های مخابراتـی و تجهیـزات‬ ‫منصوبـه شـرکت گاز اسـتان خراسـان جنوبـی از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬و بـه شـماره فراخـوان ‪2001091444000031‬‬ ‫نوع و مبلغ تضمین شـرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬تضمین های اعالم شـده در ائین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شـماره ‪/123402‬ت‪50659‬ه‍ مورخ ‪-1394/09/22‬‬ ‫مبلغ تضمین ‪ 1.600.000.000‬ریال (یک میلیارد و ششـصد میلیون ریال)‪ -‬ارائه هرگونه چک به عنوان تضمین شـرکت در فرایند ارجاع کار مورد قبول نمی باشـد‪.‬‬ ‫نکتـه‪ :‬اصـل تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار تـا قبـل از اخریـن مهلـت عـودت اسـناد مناقصـه در سـامانه سـتاد‪ ،‬علاوه بـر بارگـذاری از طریـق سـامانه مذکور‪ ،‬بایسـتی بـه امور‬ ‫قراردادهـای شـرکت گاز اسـتان خراسـان جنوبـی ارائه شـود‪.‬‬ ‫محل تامین اعتبار پیمان‪ :‬اعتبارات جاری (منابع داخلی) شرکت گاز استان خراسان جنوبی‬ ‫شـرایط متقاضیـان‪ :‬دارا بـودن حداقـل پایـه ‪ 5‬در رشـته ارتباطـات از سـازمان برنامـه و بودجـه‪ ،‬تاییـد صالحیـت معتبـر از وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی در رشـته خدمـات‬ ‫عمومـی؛ ارائـه گواهینامـه تاییـد صالحیـت ایمنـی از وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی؛ داشـتن ظرفیـت خالـی ارجـاع کار و دارا بـودن سـابقه کاری مشـابه و مرتبط؛ ارائـه مدارک‬ ‫معتبـر ثبتـی مناقص هگـر و مـدارک و مسـتندات مذکـور در اسـناد ارزیابـی کیفی‬ ‫نکته‪ :‬ارائه اصل و یا کپی برابر اصل مدارک فوق االشاره‪ ،‬در زمان بازگشایی پیشنهادها الزامی ست‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد اسناد ارزیابی کیفی‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/04/12‬لغایت ساعت ‪ 08:00‬روز دوشنبه مورخ ‪1401/04/20‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی بر روی سامانه ستاد‪ :‬ساعت ‪ 08:00‬روز دوشنبه مورخ ‪1401/05/03‬‬ ‫اعالم نتایج ارزیابی کیفی‪ :‬مورخه ‪1401/05/08‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/05/08‬لغایت ساعت ‪ 09:30‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/05/12‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه بر روی سامانه ستاد‪ :‬ساعت ‪ 09:30‬روز شنبه مورخ ‪1401/05/22‬‬ ‫زمان و مکان بازگشایی پا کات‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬روز شنبه مورخ ‪ -1401/05/22‬سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی‬ ‫ کلیه اسـناد مناقصه و ارزیابی کیفی از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬توزیع خواهد شـد و هر یک از مناقصه گران جهت‬‫دریافت و عودت اسـناد مناقصه و ارزیابی کیفی‪ ،‬بایسـتی اسـناد را تا اخرین مهلت ذکر شـده در ا گهی‪ ،‬از طریق سـامانه سـتاد دریافت و یا بارگذاری کنند‪.‬‬ ‫ مناقصه گران تاییدشده در ارزیابی کیفی‪ ،‬می بایست اسناد مناقصه را پس از بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‪ ،‬تا قبل از شروع جلسه کمیسیون مناقصات به‬‫صورت فیزیکی نیز تحویل دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراست شرکت گاز استان خراسان جنوبی دهند‪.‬‬ ‫این ا گهی در سایت های ‪ http://iets.mporg.ir -www.shana.ir -www.nigc-skgc.ir‬و ‪ www.setadiran.ir‬قابل رویت است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/12 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1343133‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی‬ ‫ا گهی فراخوان پیمانکار‬ ‫موضوع مناقصه شماره ‪401/13‬‬ ‫الهامقندهاری‪:‬‬ ‫طرح تشویقی در انتظار‬ ‫مشترکین کم مصرف خانگی‬ ‫‪6‬‬ ‫ا گهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی‬ ‫مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره ‪53121465‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سرپرست شرکت توزیع نیروی برق لرستان خبر داد؛‬ ‫ثبت پتقاضای سه هزار مستاجر‬ ‫برای تسهیالت ودیعه مسکن‬ ‫‪2‬‬ ‫موسسه صنعتی گوشت مشهد؛ بزرگ ترین واحد‬ ‫تولید گوشت قرمز در شمال شرق کشور‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شهرداری تایباد درنظردارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر نسبت به وا گذاری به صورت اجاره اما کن مشروحه ذیل از طریق برگزاری‬ ‫مزایـده عمومـی بـا قیمـت پایـه اجـاره و ضمانـت شـرکت در مزایـده قیـد شـده در جـدول ذیـل اقـدام کنـد‪ .‬لـذا از کلیـه افـراد واجـد شـرایط دعـوت‬ ‫یشـود جهـت دریافـت اسـناد مزایـده و کسـب اطالعـات الزم به واحد امال ک شـهرداری تایبـاد مراجعه فرمایند‪.‬‬ ‫م ‬ ‫مهلت دریافت اسناد مزایده‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/04/12‬لغایت ‪1401/04/30‬‬ ‫مهلت تسلیم پیشنهادها‪ :‬تا ساعت ‪ 13‬مورخه ‪1401/04/30‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کات‪ :‬در مورخه ‪ 1401/05/01‬در محل دفتر شهردار تایباد‬ ‫شـهرداری در رد یـا قبـول پیشـنهادات مختـار اسـت و درصورتـی کـه برنـدگان اول تـا سـوم مزایـده از پیشـنهادات خود عدول کنند‪ ،‬سـپرده انان به ترتیب به نفع شـهرداری ضبط‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫محل تحویل اسـناد مزایده‪ :‬دبیرخانه شـهرداری تایباد اسـت‪ .‬متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اطالعات بیشـتر با شـماره تلفن ‪ 051-54536525‬تماس حاصل‬ ‫فرمایند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام محل‬ ‫قیمت پایه (ریال)‬ ‫ضمانت شرکت در مزایده‬ ‫‪1‬‬ ‫مغازه شماره ‪ 13‬خیابان دارالسالم کنار کال‬ ‫‪3/500/000‬‬ ‫‪5/600/000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دکه میدان جهاد‬ ‫‪6/000/000‬‬ ‫‪8/000/000‬‬ ‫شماره ‪2‬‬ ‫‪12/000/000‬‬ ‫‪17/500/000‬‬ ‫شماره ‪3‬‬ ‫‪10/000/000‬‬ ‫‪13/500/000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مغازه شماره ‪ 2‬مجتمع تجاری موالنا‬ ‫‪4/500/000‬‬ ‫‪6/000/000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مغازه شماره ‪ 6‬مجتمع تجاری موالنا‬ ‫‪3/200/000‬‬ ‫‪4/500/000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫غرفه های شماره ‪ 5‬و ‪ 6‬بازار میوه فروشی‬ ‫‪5/500/000‬‬ ‫‪7/500/000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫غرفه شماره ‪ 2‬بازار میوه فروشی‬ ‫‪5/000/000‬‬ ‫‪7/500/000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫قطعه زمین شماره ‪ 15‬بازار شهروند ‪ 2‬شرقی‬ ‫متری ‪110/000‬‬ ‫‪5/000/000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مغازه شماره ‪ 9‬مجتمع تجاری گلستان‬ ‫‪5/000/000‬‬ ‫‪7/500/000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫حمام بهداشتی واقع در پارکینگ شهید فخری زاده با ‪ 8‬چشمه‬ ‫‪15/000/000‬‬ ‫‪20/000/000‬‬ ‫غرفه های شماره ‪،9 ،14 ،21 ،13 ،11‬‬ ‫‪16 ،17 ،10‬‬ ‫متری ‪4/000/000‬‬ ‫‪65/000/000‬‬ ‫قطعه زمین های شماره ‪ 1‬و ‪19‬‬ ‫متری ‪3/000/000‬‬ ‫‪65/000/000‬‬ ‫حمامتیرپارک‬ ‫‪40/000/000‬‬ ‫‪53/000/000‬‬ ‫شماره ‪ 1‬و ‪9‬‬ ‫‪13/000/000‬‬ ‫‪15/000/000‬‬ ‫شماره ‪16 ،13 ،7 ،6 ،3 ،2‬‬ ‫‪14/000/000‬‬ ‫‪15/000/000‬‬ ‫شماره ‪ 4‬و ‪5‬‬ ‫‪15/000/000‬‬ ‫‪15/000/000‬‬ ‫شماره ‪8‬‬ ‫‪25/000/000‬‬ ‫‪24/000/000‬‬ ‫شماره ‪15 ،14 ،11 ،10‬‬ ‫‪11/000/000‬‬ ‫‪15/000/000‬‬ ‫شماره ‪12‬‬ ‫‪12/000/000‬‬ ‫‪15/000/000‬‬ ‫شماره ‪،28 ،27 ،26 ،21 ،20 ،18 ،17‬‬ ‫‪30 ،29‬‬ ‫‪5/100/000‬‬ ‫‪7/000/000‬‬ ‫شماره ‪ 22‬و ‪ 19‬و ‪25‬‬ ‫‪6/000/000‬‬ ‫‪7/000/000‬‬ ‫شماره ‪ 23‬و ‪24‬‬ ‫‪7/000/000‬‬ ‫‪7/000/000‬‬ ‫‪15/000/000‬‬ ‫‪15/000/000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫م الف ‪1401-6‬‬ ‫مغازه های پارک طبیعت‬ ‫غرفه ها و مغازه های تیرپارک‬ ‫گمرک دوغارون‬ ‫مغازه های مجتمع اداری‬ ‫تجاری شهرداری‪ ،‬خیابان امام‬ ‫خمینی(ره)‬ ‫مقدار ‪ 180‬مترمربع فضای نیم طبقه مجتمع اداری تجاری شهرداری‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/20 :‬‬ ‫مهرداد کریم زاده؛ شهردار تایباد‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫‪2‬‬ ‫تدوین یک بسته جدید‬ ‫برای بازار اجاره مسکن‬ ‫وزیـر راه وشهرسـازی از تدویـن بسـته جدیـدی بـرای اجـاره‬ ‫مسـکن خبـر داد کـه در جلسـه هیئت دولـت بـرای تصویب‬ ‫یسـت که‬ ‫یشـود و البتـه این درحال ‬ ‫هیئت وزیـران مطـرح م ‬ ‫مجلـس هـم طـرح سـاماندهی بـازار اجـاره بـا موضوعاتـی‬ ‫ازقبیـل اجـاره داری حرفـه ای و سـاخت واحدهـای‬ ‫اسـتیجاری را در دسـتورکار دارد کـه بخـش خصوصـی و‬ ‫شـهرداری ها در اجـرای ان نقـش دارنـد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛‬ ‫روز شـنبه ‪ ۱۱‬تیرمـاه جلسـه شـورای مسـکن بـا حضـور‬ ‫وزیـر راه وشهرسـازی و سـخنگوی دولـت برگـزار شـد‪.‬‬ ‫دراین نشسـت رسـتم قاسـمی ضمـن تا کیـد بـر رعایـت‬ ‫یبـر رعایـت سـقف ‪25‬درصـدی‬ ‫مصوبـه سـران قـوه مبن ‬ ‫افزایـش اجاره بهـا اعالم کرد‪ :‬بسـته جدیـدی ازسـوی وزارت‬ ‫راه وشهرسـازی بـرای کنتـرل بـازار اجـاره مسـکن مطـرح‬ ‫یبـر‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬وی بااشـاره به مصوبـه سـران قـوا مبن ‬ ‫سـقف مجـاز افزایـش اجاره بهـا در تهـران به میـزان ‪ 25‬و‬ ‫دیگر شهرها ‪ ۲۰‬درصد‪ ،‬گفت‪ :‬استفتائی هم از مقام معظم‬ ‫رهبـری انجـام گرفـت کـه حکـم فقهـی ایشـان بـه بسـیاری‬ ‫حشـده دراین خصـوص پاسـخ می دهـد‪.‬‬ ‫از سـواالت مطر ‬ ‫براسـاس گـزارش پایـگاه خبـری وزارت راه وشهرسـازی‪،‬‬ ‫قاسـمی تا کیـد کـرد‪ :‬بـا کمـک این مصوبـه حـدود ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫مستاجران ملزم به جابه جایی نیستند و تنها حدود ‪ ۱۵‬تا‬ ‫‪ ۲۰‬درصد از جمعیت مسـتاجران نیاز به جابه جایی دارند‪.‬‬ ‫وی بـه سـامانه کـد ره گیـری موجـران اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫تمامـی واحدهـای املا ک کشـور پیش ازایـن بـا کـد ره گیری‬ ‫در سـامانه ای در وزارت صمـت بایـد به ثبـت می رسـید کـه‬ ‫مقـرر شـده ایـن سـامانه بـه وزارت راه وشهرسـازی منتقـل‬ ‫شـود‪ ،‬بـا قرارگیـری ایـن سـامانه در زیرمجموعـه وزارت‬ ‫راه وشهرسازی به اطالعات مهمی دست پیدا خواهیم کرد‬ ‫لهـای الزم در‬ ‫کـه بـرای برنامه ریـزی جهـت نظـارت و کنتر ‬ ‫بـازار اجـاره مسـکن سـال های اتـی کمـک خواهـد کـرد‪ .‬وزیر‬ ‫راه وشهرسـازی گفت‪ :‬مسـئول کنترل شـبکه اجاره مسـکن‬ ‫توسط این سامانه در استان ها؛ ادارات کل راه وشهرسازی‬ ‫اسـتان هسـتند کـه بایـد بـا ایجـاد مرکـز یـا سـتادی ویـژه‬ ‫این موضـوع را پیگیـری کننـد‪ .‬در سـال های اینـده بـا ایجاد‬ ‫لهـا بـر بـازار اجـاره‬ ‫نرم افزارهـا و سـامانه های بیشـتر کنتر ‬ ‫دقیق تر خواهد شـد‪ .‬قاسـمی باتا کیدبراینکه قرارداد اجاره‬ ‫مسکن یک قرارداد شخصی بین دو شخص حقیقی ست‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬شـرایط کشـور ایجـاب می کنـد بـرای کنتـرل وضعیت‬ ‫بـازار اجـاره مسـکن پیگیـر اجـرای ایـن مصوبـه باشـیم‪.‬‬ ‫دراین نشست هم چنین علی بهادری جهرمی؛ سخنگوی‬ ‫دولـت بـا اعلام امادگی هیئت دولت بـرای طرح موضوعات‬ ‫موردنیـاز بـرای تصویـب در دولـت و مجلـس‪ ،‬گفـت‪ :‬طـرح‬ ‫عظیـم نهضـت ملـی مسـکن باتوج هبـه اولویـت بـاال و ابعـاد‬ ‫گسـترده ان نیازمنـد تشـکیل یـک قـرارگاه رسـانه ای ویـژه‬ ‫برای اطالع رسانی مستمر است‪ .‬وی تعدیل عرضه وتقاضا‬ ‫در بـازار مسـکن را ضـرورت انکارناپذیـر دانسـت و باتا کیدبـر‬ ‫همـکاری مجموعـه دولـت بـا وزارت راه وشهرسـازی گفـت‪:‬‬ ‫حهـای ابالغـی با‬ ‫ازانج اکـه طـرح نهضـت ملـی مسـکن از طر ‬ ‫اولویـت باال ازسـوی رئیس جمهوری بـوده‪ ،‬جهت همکاری‬ ‫برای تصویب هرگونه مصوبه موردنیاز در دولت یا طرح ان‬ ‫بـا نماینـدگان امادگـی وجـود دارد‪ .‬وی افـزود‪ :‬بایـد قـرارگاه‬ ‫رسانه ای رصد پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن تشکیل‬ ‫و گـزارش پیشـرفت ان ب هصـورت ماهانه در جلسـات دولت‬ ‫مطرح و درباره ان ها تصمیم گیری شود‪ .‬بهادری بااشاره به‬ ‫دغدغـه اصلـی رئیس جمهـوری در بخـش مسـکن تصریـح‬ ‫کـرد‪ :‬طـرح نهضـت ملـی مسـکن یکـی از سـه اولویـت کالن‬ ‫دولـت اسـت کـه بـرای پیشـبرد ان بایـد تمامـی ارکان دولت‬ ‫پـای کار بیاینـد‪ .‬وی دربـاره اجاره بهـا گفـت‪ :‬باوجود اینکـه‬ ‫عوامـل ایجـاد افزایـش اجـار ه مثـل کاهـش عرضـه مسـکن‪،‬‬ ‫افزایـش قیمـت زمیـن و ‪ ...‬باقیمانـده از دولـت قبـل اسـت‬ ‫نبـاره اهمیـت‬ ‫امـا فضـای رسـانه ای بـرای روشـنگری درای ‬ ‫زیـاد دارد‪ .‬وی پیشـنهاد داد نظـارت وزارت راه وشهرسـازی‬ ‫بـر اتحادیـه املا ک و بنگا ههـا افزایـش یابـد و ایجـاد قـرارگاه‬ ‫رسـانه ای نهضـت ملـی مسـکن را در دسـتورکار قـرار گیـرد؛‬ ‫نگـزارش‪ ،‬دولـت و مجلـس به دنبال سـاماندهی بازار‬ ‫بنابرای ‬ ‫اجاره هسـتند‪ .‬جز پیشـنهاد وزارت راه وشهرسـازی مبنی بر‬ ‫تعییـن سـقف مجـاز افزایـش اجاره بهـا‪ ،‬مجلـس نیـز طـرح‬ ‫سـاماندهی و کنتـرل اجاره بهـای املا ک مسـکونی را در‬ ‫دسـتورکار دارد کـه ان را بـرای بررسـی بیشـتر بـه کمیسـیون‬ ‫عمـران ارجـاع داده اسـت‪ .‬باتوجه به انکـه کارشناسـان‪،‬‬ ‫کم توجهـی بـه بحـث تولیـد مسـکن را از پاشـنه اشـیل های‬ ‫بـازار اجـاره می داننـد‪ ،‬قـرار اسـت در طـرح جدیـد مجلـس‪،‬‬ ‫بحـث اجـاره داری حرفـه ای نیز گنجانده شـود‪ .‬عبدالجالل‬ ‫ایـری؛ سـخنگوی کمیسـیون عمـران مجلـس گفتـه اسـت‪:‬‬ ‫شـرکت هایی بـا خریـد واحدهـای مسـکونی و اجـاره دادن‬ ‫ان ها یا سـاخت واحدهای مسـکونی با دو شـیوه اسـتفاده‬ ‫از اراضـی شـخصی و اراضـی دولتـی در حـوزه اجـاره داری‬ ‫حرفـه ای فعالیـت خواهنـد کـرد‪ .‬مجلـس و دولـت درحالـی‬ ‫نسـبت بـه سـاماندهی بـازار اجـاره ورود کرده انـد که مطابق‬ ‫گـزارش بانـک مرکـزی درخصـوص تحـوالت بـازار مسـکن‬ ‫خردادمـاه ‪ ۱۴۰۱‬اجاره بهـا در شـهر تهـران ‪ ۴۶‬درصـد و در‬ ‫کل کشـور ‪ ۵۱‬درصـد نسـبت بـه مـاه مشـابه پارسـال افزایـش‬ ‫کسـال اخیر در شـرایطی رخ داده که‬ ‫داشـته‪ .‬این امار در ی ‬ ‫در دوسال گذشـته میـزان مجـاز افزایـش سـالیانه در تهـران‬ ‫نشـهرها ‪ ۲۰‬درصـد و سـایر شـهرهای‬ ‫‪25‬درصـد‪ ،‬دیگـر کال ‬ ‫کشـور ‪ ۱۵‬درصـد بـود؛ بنابرایـن امـار نشـان می دهـد نـرخ‬ ‫ً‬ ‫اجـاره رسـما دو تـا سـه برابر مدنظـر سیاسـت گذار افزایـش‬ ‫یافتـه اسـت‪ .‬اقتصـاد کشـور نیـز در سـال های اخیـر بـا تـورم‬ ‫بـاالی ‪ ۴۰‬درصـد مواجـه بـوده و هم ا کنـون بـه ‪ ۵۲‬درصـد‬ ‫رسـیده‪ .‬دراین زمینـه نقدهایـی بـه سـقف مجـاز افزایـش‬ ‫اجاره بهـا توسـط برخـی کارشناسـان وارد شـده امـا تجربـه‬ ‫دوسال گذشـته نشـان می دهـد مهم تریـن پاشـنه اشـیل‬ ‫تعییـن حـد مجـاز بـرای قراردادهـای اجـاره‪ ،‬عـدم ضمانـت‬ ‫یکـه در دوسـال اخیر بسـیاری‬ ‫اجرایـی ان اسـت به طور ‬ ‫از موجـران به راحتـی حکـم تخلیـه را به دسـت مسـتاجر‬ ‫دادنـد‪ .‬البتـه در طرحـی که مجلس در دسـتورکار قـرار داده‬ ‫بنـا به گفتـه نماینـدگان‪ ،‬ضمانـت اجرایـی الزم وجـود دارد‪.‬‬ ‫بنـا به گفتـه ارا شـاوردیان؛ عضو کمیسـیون عمران مجلس‪،‬‬ ‫اعمـال جریمـه بـرای بنگا ههـای معامالت ملکـی متخلـف‪،‬‬ ‫حـذف معافیـت مالیاتـی‪ ،‬افزایش مالیات و هزینه دادرسـی‬ ‫بـرای صاحب خانه هایـی کـه مبالـغ خار ج ازعـرف تعییـن‬ ‫تهـای اجرایی برای رعایت سـقف‬ ‫می کننـد ازجملـه ضمان ‬ ‫نمـوارد‬ ‫مجـاز افزایـش کرایـه اسـت امـا بـرای تحقـق تمـام ای ‬ ‫وجـود سـامانه اطالعاتـی قـوی از اهمیـت بسـیارزیادی‬ ‫برخـوردار بـوده و طـرح مجلس نیز به این مهم تا کیـد دارد‪.‬‬ ‫سعد حاجو‬ ‫قدرت الیک!‬ ‫تلنگر‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2537‬‬ ‫زلزله هرمزگان؛ و تکرار الگوی «مدیریت جهادی»‬ ‫انـدوه اوار متروپـل ابـادان درحالـی چهلمیـن‬ ‫روز خـود می گذرانـد کـه هرمـزگان‪ ،‬کانـون‬ ‫زلزل ههـای ناتمـام شـد؛ دو رویـدادی کـه گرچـه‬ ‫جان باختـن هم وطنـان‪ ،‬ایرانـی را عـزادار کـرد‬ ‫امـا در هـر دو‪ ،‬شـیوه تـازه ای از مدیریـت تکـرار‬ ‫و بـه الگویـی بـرای دولتمـردان تبدیـل شـد کـه‬ ‫شـواهد از گره گشـا بـودن ان حکایـت دارد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ بنـدر خمیـر اسـتان هرمـزگان‬ ‫بامـداد روز شـنبه ‪ ۱۱‬تیرمـاه با زلزله مهیبی لرزید‬ ‫و ویرانی هایـی بـر جـای گذاشـت‪ .‬گرچـه شـدت‬ ‫یهـا باالسـت امـا امـار جان باختـگان‬ ‫ویران ‬ ‫تا کنـون حکایـت از ان دارد کـه به قول معـروف‬ ‫«بـه خیـر گذشـته»‪ .‬شـواهد از باالبودن سـرعت‬ ‫عملیـات امدادونجـات در مناطـق زلزلـه زده‬ ‫دارد و مسـئوالن کشـور هـم در پایتخـت و هـم‬ ‫اسـتان از لحظـات ابتدایـی این رویـداد تلـخ در‬ ‫صحنـه امدادرسـانی حضـور یافتنـد‪ .‬اسـکان‬ ‫موقـت‪ ،‬رسـیدگی بـه حـال مصدومـان و حضـور‬ ‫به موقـع گرو ههـای امدادونجـات در منطقـه‪،‬‬ ‫نشـان از جاافتـادن رویه ای درمقابله با حوادث‬ ‫طبیعی و غیرطبیعی در کشور دارد و ان الگوی‬ ‫یسـت کـه بـرای رسـیدگی‬ ‫مدیریـت جهاد ‬ ‫بـه االم مـردم زمـان و مـکان نمی شناسـد و‬ ‫مسـئوالن معتق دبـه ان در کمترین زمان ممکن‬ ‫خـود را بـه مرکـز مشـکالت مـردم رسـانده و از‬ ‫نزدیـک ان را مدیریـت می کننـد‪ .‬سـاعت ‪۲‬‬ ‫بامـداد روز شـنبه ‪ ۱۱‬تیرمـاه‪ ،‬روسـتاهای بنـدر‬ ‫خمیـر‪ ،‬لنگـه و بنـدر کنـگ در اسـتان هرمـزگان‬ ‫لرزیـد و خـواب را بـر چشـمان مردمـان جنـوب‬ ‫جفـارس‬ ‫ایـران و حتـی حاشیه نشـین های خلی ‬ ‫کبـار کـه بیـش‬ ‫حـرام کـرد‪ .‬زمیـن تـا صبـح نـه ی ‬ ‫از ‪۲ ۰‬بـار (تـا لحظـه تنظیـم گـزارش) لرزیـد کـه‬ ‫نهـا سـه زلزلـه ‪ ۶.۱‬و ‪ ۶.۳‬ریشـتری‬ ‫بزرگ تریـن ا ‬ ‫بـود و کانـون اصلـی روسـتای سـایه خوش در‬ ‫بنـدر خمیـر‪ .‬امـار جان باختـگان باتوج هبـه‬ ‫شهـا امیدوارکننـده‬ ‫مقیـاس و شـدت لرز ‬ ‫اسـت؛ پنج نفـر از هم وطنـان دراین زلزلـه‬ ‫ت دادنـد و تا کنـون ‪۸۴‬‬ ‫جـان خـود را از دسـ ‬ ‫مصـدوم در بیمارسـتان های اسـتان بسـتری‬ ‫زیر ذره بین‬ ‫و تحـت مـداوا هسـتند‪ .‬تصاویـر منتشـره در‬ ‫شـبکه های اجتماعی نشـان می دهد سـا کنین‬ ‫شـهرهای دبـی و العیـن امـارات هـم پـس از‬ ‫زمین لرز ههـای متعـدد بـه خیابـان امده انـد‪.‬‬ ‫طبـق اعلام مسـئوالن خسـارات وارده بـه بنـدر‬ ‫خمیـر در اسـتان هرمـزگان بـاال بـوده و منجـر به‬ ‫خرابی های گسـترده شده اسـت‪ .‬برخی گروه ها‬ ‫از خسـارت ها در روسـتاهای دواب‪ ،‬دژگان‬ ‫و کنـخ بندرلنگـه خبـر می دهنـد‪ .‬ایـن زلزل ههـا‬ ‫باوجوداینکـه مرکـز ان دریـا بـوده امـا شـهرهای‬ ‫اطـراف به ویـژه شـهر بندرعبـاس هـم احسـاس‬ ‫شهـای اعالمـی برخـی‬ ‫شـد‪ .‬براسـاس گزار ‬ ‫محورهـای مواصالتـی در مسـیر نشسـت کـرده‬ ‫اسـت‪ .‬به فاصلـه دقایقـی از وقـوع زلزل ههـای‬ ‫مهیـب در بنـدر خمیـر و لنگـه و روسـتاهای‬ ‫امدادونجـات‬ ‫گرو ههـای‬ ‫این منطقـه‪،‬‬ ‫به همراهـی فرمانـدار شهرسـتان بنـدر خمیـر‬ ‫در منطقـه حاضـر شـدند‪ ،‬نخسـتین جلسـه‬ ‫سـتاد مدیریـت بحـران منطقـه به فاصلـه زمانی‬ ‫شهـا‪ ،‬در محـل‬ ‫کسـاعت از اغـاز لرز ‬ ‫کمتـر از ی ‬ ‫اسـتانداری هرمزگان برگزار و با تقسـیم کار میان‬ ‫مسـئوالن‪ ،‬فرمانـداران بنـدر خمیـر و بندرلنگـه‬ ‫را موظـف بـه اماد هبـاش و حضـور در میـدان‬ ‫کـرد‪ .‬اسـتاندار هرمـزگان نیـز به همـراه جمعـی از‬ ‫مدیـران اسـتان بـرای بررسـی اخریـن وضعیـت‬ ‫زلزلـه عـازم بنـدر خمیـر شـدند‪ .‬فرمانـدار قشـم‬ ‫بالفاصلـه پـس از وقـوع زلزلـه در مسـیر غـرب‬ ‫ً‬ ‫جزیره قشم حاضر شد و شخصا کنترل شرایط‬ ‫خاص منطقه را به دست گرفت‪ .‬محمد مخبر؛‬ ‫معـاون اول رئیس جمهـوری هـم در تمـاس‬ ‫تلفنـی بـا اسـتاندار هرمـزگان‪ ،‬ضمـن اطلاع از‬ ‫اخریـن وضعیـت مناطـق زلزلـه زد دسـتور داد‬ ‫تـا حدا کثـر تـوان و سـرعت را بـرای اواربـرداری‬ ‫و امدادرسـانی بـه مـردم زلزلـه زده بـه کار گرفتـه‬ ‫شـود‪ .‬احمـد وحیـدی؛ وزیـر کشـور و مـرد در‬ ‫نبـار ماننـد تجربـه متروپـل‬ ‫میـدان دولـت‪ ،‬ای ‬ ‫ً‬ ‫ابـادان‪ ،‬عـازم مناطـق زلزلـه زده شـد تـا شـخصا‪،‬‬ ‫مدیریـت رویـداد را برعهـده گیـرد‪ .‬وی پیـش از‬ ‫عزیمـت بـه بندرلنگـه درگفت وگوبـا اسـتاندار‬ ‫هرمـزگان‪ ،‬ضمـن در جریـان قرارگرفتـن اخریـن‬ ‫گـزارش از خسـارات زلزلـه دسـتور داد امکانـات‬ ‫الزم بـرای امدادرسـانی بـه حادثه دیـدگان‬ ‫ب هسـرعت ارسـال شـود‪ .‬براسـاس توضیحـات‬ ‫وزیـر کشـور‪ ،‬از همـان سـاعات اولیـه وقـوع‬ ‫نلـرزه تمامـی مسـئوالن در منطقـه حضـور‬ ‫زمی ‬ ‫پیـدا کرده انـد و باتوج هبـه گرمـای هـوا و شـرایط‬ ‫خـاص رطوبـت در منطقـه موضـوع اب وبـرق‬ ‫تهـای امدادرسـانی‬ ‫مناطـق زلزلـه زده در اولوی ‬ ‫قـرار دارد‪ .‬درهمین راسـتا و به گفتـه وحیـدی‬ ‫یهـای الزم بـرای ارسـال تعـدادی‬ ‫هماهنگ ‬ ‫کانکـس انجـام شـده اسـت و ظهـر شـنبه‬ ‫‪۲۵‬پـرس غـذای گـرم در منطقـه‬ ‫بیـش از ‪ ۰۰‬‬ ‫پخـش خواهـد شـد‪ .‬براسـاس اعلام مسـئوالن‬ ‫محلـی‪ ،‬توزیـع غـذای گـرم از ‪ ۸‬صبـح شـنبه‬ ‫در مناطـق زلزلـه زده اغـاز و در مرا کـز تمـام‬ ‫اسـتان های اطـراف امکانـات موردنیـاز بـرای‬ ‫اعـزام بـه منطقـه فراهـم شـده بـود و ‪ ۳۰۰‬خانـوار‬ ‫در چادرهـای امـدادی اسـکان داده شـدند و‬ ‫باتوجه به گرمای شـدید هوا در منطقه چادرها‬ ‫نهـای‬ ‫بـا انتقـال کولـر از مـدارس اسـتان و ارگا ‬ ‫دولتـی دمـای قابل تحملـی خواهنـد داشـت‪.‬‬ ‫بیمارسـتان های اسـتان و شهرسـتان های‬ ‫نلـرزه در اماد هبـاش کامـل قـرار‬ ‫اطـراف زمی ‬ ‫گرفتنـد‪ ،‬تمـام امکانـات وزارت بهداشـت فعـال‬ ‫و بالگردهـا و امبوالنس هایـی از بوشـهر‪ ،‬شـیراز‬ ‫و جهـرم بـه منطقـه اعـزام شـدند‪ .‬نتیجـه‬ ‫شهـای بی وقفـه در مناطق زلزلـه زده‪ ،‬اتمام‬ ‫تال ‬ ‫‪۱۲‬سـاعت‬ ‫عملیـات جسـتجو و نجات به فاصله ‬ ‫از زمـان حادثـه و اغـاز اسـکان اضطـراری مـردم‬ ‫و توزیـع اقلام ضـروری شـد‪ .‬سامان بخشـی‬ ‫به موقـع همچنیـن سـبب شـد کـه ازمـون‬ ‫سراسـری روز شـنبه در اسـتان هرمـزگان لغـو‬ ‫نشـده و سـر سـاعت مقـرر برگـزار شـود‪ .‬حضـور‬ ‫‪ ۲۷‬گروه امدادگر‪ ۶۰۰ ،‬دسـتگاه چادر گروهی که‬ ‫‪ ۷۰‬درصـد ان نصـب شـد و پزشـکان متخصـص‬ ‫و ارتوپـد بـرای درمـان مصدومـان و تامیـن‬ ‫حدا کثـری دارو و اقلام بهداشـتی موردنیـاز تـا‬ ‫حد بسیاری از شوک اول حادثه کاست‪ .‬تالش‬ ‫تولید «تندر ‪ »90‬با قطعات روسی‬ ‫شهالاسالمی‬ ‫«ال ‪ »90‬یـا «تنـدر ‪ »90‬بـا نـام اصلـی «داچیـا‬ ‫لـوگان» کـه در ایـران توسـط «رنوپـارس» کـه‬ ‫کنسرسیومی از شـرکت های ایران خودرو‪ ،‬سایپا‬ ‫سخـودرو تشـکیل دهنده ان هسـتند‪،‬‬ ‫و پار ‬ ‫یشـود؛ البته کنسرسـیوم‬ ‫تولید شـده و عرضه م ‬ ‫ایرانـی نـام ان را «سـاندرو» گذاشـته اسـت‪،‬‬ ‫یسـت کـه تولیـد ایـن خـودرو کـم شـده‬ ‫مدت ‬ ‫و نبـود قطعـات یدکـی را عامـل ان می داننـد؛‬ ‫ً‬ ‫امـا اخیـرا کشـور روسـیه حاضـر شـده اسـت بـا‬ ‫سـرمایه گذاری روی ایـن خـودرو‪ ،‬بـا سـاخت‬ ‫ً‬ ‫قطعـات روسـی ان مجـددا رونـق ایـن خـودرو را‬ ‫یسـت ا گـر مسـائل تحریـم‬ ‫باعـث بشـود‪ .‬بدیه ‬ ‫کشـور مـا را دچـار بحـران نمی کـرد‪« ،‬ال ‪ »90‬کـه‬ ‫در اغـاز بـا اسـتقبال گسـترده روبـه رو شـده بـود‪،‬‬ ‫یشـد‪ .‬اینـک بایـد منتظـر‬ ‫دچـار ایـن وقفـه نم ‬ ‫بمانیـم قطعـات روسـی وارد کشـور شـده‪،‬‬ ‫همـکاری جدیـد روسـیه و ایـران در تولیـد یـک‬ ‫یشـود‪ ،‬اغـاز‬ ‫خودرویـی کـه در کشـور تولیـد م ‬ ‫بشـود تـا درمـورد عرضـه و مزایـا و معایـب ایـن‬ ‫خـودرو اظهارنظـر کـرد‪.‬‬ ‫لشـدن بـرق ‪ ۵۳‬روسـتا از همـان‬ ‫بـرای وص ‬ ‫شهـا‬ ‫سـاعات ابتدایـی و بـا وجـود تـداوم لرز ‬ ‫اغـاز و بـرق ‪ ۲۷‬روسـتا وصـل شـد و مدیرعامـل‬ ‫توزیـع بـرق اسـتان هرمـزگان از وصـل بـرق‬ ‫مجـوار اسـتان هرمـزگان‬ ‫تمامـی روسـتاهای ه ‬ ‫تـا بعدازظهـر شـنبه خبـر داد‪ .‬همچنیـن تا ظهر‬ ‫روز شـنبه محـور مواصالتـی بنـدر خمیـر بـه‬ ‫بندرلنگـه کـه بازگشـایی شـد‪ .‬بـا سـرعت گرفتن‬ ‫اسـکان موقـت هم وطنـان زلزلـه زده در چادرهـا‬ ‫و باتوج هبـه احتمـال بارش های اتی‪ ،‬مسـئوالن‬ ‫سهـای مناسـب بـا‬ ‫منطقـه بـرای احـداث کانک ‬ ‫یهـای خـود را اغـاز‬ ‫بنیـاد مسـکن اسـتان رایزن ‬ ‫‪۱۲‬سـاعت پـس از وقـوع نخسـتین زلزلـه‬ ‫کردنـد‪ .‬‬ ‫در بنـدر خمیـر و لنگـه هرمـزگان‪ ،‬مسـئوالن‬ ‫از پایـان عملیـات جسـت وجو و نجـات در‬ ‫مناطـق زلزلـه زده و انجـام کار اسـکان اضطـراری‬ ‫ زدگان ‪ ۱۲‬روسـتا خبـر می دهنـد‪ .‬گرچـه‬ ‫زلزلـه ِ‬ ‫خبـری امیدوارکننـده اسـت امـا به همان میـزان‬ ‫یسـت که خسـارات زلزلـه زدگان‬ ‫هـم اغـاز مسیر ‬ ‫و اسـیب های مـردم در روسـتاها را ترمیـم کنـد‪.‬‬ ‫حضـور مسـئوالنه میانـه میـدان دشـواری های‬ ‫مردم‪ ،‬رویه دولت سـیزدهم اسـت و هر گزاره ای‬ ‫یسـت‬ ‫جـز ایـن‪ ،‬بی انصافـی در حـق تالش های ‬ ‫کـه دسـتکم در دو حادثـه طبیعـی و انسـانی‬ ‫اخیـر در کشـور رخ داده‪ .‬روزهـای اینده از نحوه‬ ‫مدیریـت‪ ،‬زلزلـه هرمـزگان بـا حضور وزیر کشـور و‬ ‫دیگـر مـردان در میـدان رئیس جمهوری بیشـتر‬ ‫خواهیـم شـنید امـا ایـن الگـوی مدیریتـی کـه بـا‬ ‫ایـده شـخص ایـت اهلل «سـید ابراهیـم رئیسـی»‬ ‫درحال اجراسـت‪ ،‬تا کنـون نتایـج ملمـوس خود‬ ‫را نشـان داده و موردتقدیـر رهبـر معظم انقالب‬ ‫و مـردم هـم قـرار گرفته اسـت‪ .‬مدیریتـی که رکن‬ ‫ابتدایی ان حضور در میدان و ارتباط مستقیم‬ ‫بـا مـردم‪ ،‬بـدون مانیتـور‪ ،‬بدون واسـطه و بدون‬ ‫ازدسـت دادن زمـان اسـت‪ .‬شـیوه مدیریتـی‬ ‫کـه امیـد مـردم بـه حضـور مسـئوالن در میـان‬ ‫خـود را قـوت می بخشـد و در روزگاری کـه بـرای‬ ‫نهـا دالرهـای میلیـاردی صـرف‬ ‫ناامیدکـردن ا ‬ ‫یشـود‪ ،‬حافـظ امیـد انـان اسـت‪.‬‬ ‫م ‬ ‫نقدی بر داستان تکراری کنکور‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫بازهـــم تابســـتان شـــد و بازهم تیرمـــاه و باز هم کنکـــور‪ .‬به حقیقـــت باید باور‬ ‫کنیـــم کـــه اینـــده فرزنـــدان و حتی اینـــده کشـــورمان‪ ،‬در گـــرو ایـــن ازمایش و‬ ‫ســـنجش اســـت که ارزیابی صحیـــح در ان‪ ،‬ســـامت اینده کشـــورمان را رقم‬ ‫می زنـــد؛ هر چند دلهـــره و نگرانی یـــک جمعیت کنکـــوری ‪ 1/5‬میلیون نفری‬ ‫و به یقیـــن ده ها میلیـــون از خانـــواده و نزدیـــکان ایـــن کنکوری هـــا هـــم ک ــه‬ ‫چشـــم به راه اعالم نتایج این ارزشـــیابی هســـتند‪ ،‬بســـیارقابل توجه است؛ و‬ ‫این داستانی ســـت تکراری که گویی مســـئولین وزارت علوم‪ ،‬تصمیم ندارند‬ ‫برای تنوع هم که شـــده‪ ،‬نوع ان را تغییر دهند و بازهم مثل همیشـــه فرایند‬ ‫ثبت نـــام و در تیرمـــاه در حوزه هـــای امتحانـــی‪ ،‬حضـــور در جلســـه کنک ــور و‬ ‫چهارســـاعت پاسخ به ســـواالت ان‪ .‬به هر جهت امســـال هم ‪ 1/5‬میلیون نفر‬ ‫در کنکـــور سراســـری حضـــور پیـــدا کردنـــد و مطابـــق روال چند ســـال اخیر‪،‬‬ ‫یـــک کنکور بـــرای دولتی هـــا و داوطلبان دانشـــگاه ازاد برگزار شـــد و در اواخر‬ ‫ً‬ ‫شـــهریور ماه اعـــام قبولی ها صـــورت می گیـــرد؛ گو اینکه امســـال هـــم تقریبا‬ ‫چک ــس‬ ‫تمـــام داوطلبـــان دانشـــجو می شـــوند و بســـان ســـال های دور هی ‬ ‫پشـــت کنکور نمی ماند‪ .‬امـــروز می خواهیم پیرامون موضـــوع حذف کنکور‪،‬‬ ‫باان همـــه هزینـــه اجرایـــی ان‪ ،‬ســـخن بگویـــم و در اخر با یـــک نتیجه گیری‬ ‫ً‬ ‫اصولـــی‪ ،‬ان را به پایـــان برســـانم‪ .‬اوال به چه علـــت کنکور را حـــذف نمی کنند؟‬ ‫شـــاید سازمان سنجش کشـــور دوســـت ندارد که کنکور حذف شود! چرایی‬ ‫این پرســـش را به این علت جویا هستم که براســـاس امار و شواهد ملموس‪،‬‬ ‫در گذشـــته بیش از ‪ 1/5‬میلیون نفر شـــرکت کننده در کنکور دولتی و بیش از‬ ‫همین تعداد‪ ،‬داوطلب شـــرکت در کنکور دانشـــگاه ازاد اسالمی و موسسات‬ ‫عالی خصوصی داشـــتیم که امســـال این رقم برای مجموع کنکوری ها فقط‬ ‫‪ 1/5‬میلیون نفـــر اســـت‪ .‬حال انکـــه ما ظرفیـــت پذیرش حداقـــل دومیلیون‬ ‫دانشـــجو را در دانشـــگاه های دولتـــی‪ ،‬ازاد و موسســـات عالـــی غیرانتفاع ــی‬ ‫داریـــم‪ .‬از ســـوی دیگر؛ ســـال گذشـــته ســـازمان ســـنجش کشـــور اعـــام کرد‬ ‫کـــه ‪ 258‬هـــزار صندلـــی خالی فاقـــد دانشـــجو وجـــود دارد‪ .‬ا گر دقـــت کنیم؛‬ ‫یعنـــی دراین حـــوزه عرضه بیـــش از تقاضاســـت‪ .‬پـــس در این صـــورت صرف‬ ‫این همه وقـــت‪ ،‬امکانـــات‪ ،‬بودجـــه عظیـــم و بگیر و ببندهـــا برای چیس ــت؟‬ ‫تج ــدی‬ ‫حـــذف کنکـــور مسئله ای ســـت کـــه هفت ســـال اســـت به صور ‬ ‫پیرامـــون ان ســـخن می گویند؛ اما تنوع افکار مجریان و تغییرات همیش ــگی‬ ‫انـــان‪ ،‬مجالـــی را برای حـــذف‪ ،‬باقـــی نمی گذارد‪ .‬حـــال ا گر به جهـــان علمی‬ ‫پیرامون خود یا حتی اروپا و دانشـــگاه های بســـیار پیشـــرفته در اســـیا توجه‬ ‫کنیـــم‪ ،‬می بینیم که به ســـبک و ســـیاق مـــا‪ ،‬انتخـــاب دانشـــجو نمی کنند و‬ ‫حاصـــل یـــک پاســـخگویی سه ســـاعته را کـــه نمی توانـــد به طـــور صد درصد‬ ‫گزینش معتبری بوده باشـــد‪ ،‬مال ک تعیین رشـــته و اینده فرزنـــدان خود قرار‬ ‫نمی دهنـــد؛ حال ما چـــرا اینده فرزندان و کشـــور را به دســـت تقدیر و حالت‬ ‫جســـمی و روانی سه ســـاعته داوطلب می ســـپاریم؟ وقتی در سایر کشورها‪،‬‬ ‫گزینش دانشـــجو دارای ابعاد گونا گونی ســـت که جمـــع ان منتج به پذیرش‬ ‫دانشـــجو بـــا اصلح ترین نـــوع انتخاب می شـــود‪ ،‬یعنی انـــان اینـــده و زندگی‬ ‫افـــراد را به دســـت شـــانس نمی دهند‪ .‬اینک مـــا مانده ایم کـــه به چه علت در‬ ‫کشـــور ما هفت ســـال اســـت ســـخن از حذف کنکور شـــده؛ اما هیچ اراده ای‬ ‫ً‬ ‫بـــرای تحقق امری خوب و کارشناســـانه که قبال کشـــورهای پیشـــرفته به ان‬ ‫دســـت یافته انـــد‪ ،‬لحاظ نمی شـــود‪ .‬ازهمین روســـت کـــه برگـــزاری کنکور به‬ ‫ســـبک ما در هیچ کشـــوری رایج نیســـت‪ .‬کارنامه تحصیلـــی‪ ،‬بهترین مال ک‬ ‫تعییـــن رشـــته تحصیلی و نوع دانشـــگاه اســـت که دیـــر یا زود باید کش ــور ما‬ ‫نیـــز از ان پیروی کنـــد؛ به ویژه اینکه عرضه بیشـــتر از تقاضا صـــورت می گیرد‬ ‫و شـــاید به جـــز رشـــته پزشـــکی و زیرمجموعه هـــای ان‪ ،‬حاصـــل از بقی ــه‬ ‫ً‬ ‫رشـــته های تحصیلی صرفا کسب یک مدرک کارشناســـی یا لیسانس است؛‬ ‫بنابرایـــن‪ ،‬شـــرط صواب اســـت که ما تمام توجـــه خود را به دوره دبیرس ــتان‬ ‫داشـــته باشـــیم و از روی کســـب نمـــرات شش ســـاله این مقطـــع تحصیلی‪،‬‬ ‫خودخواســـته‪ ،‬داوطلبـــان دانشـــگاه را تعیین رشـــته کنیـــم و جـــواز ورود به‬ ‫دانشـــگاه را به انـــان بدهیم‪ .‬دراین صـــورت‪ ،‬از بریز و بپـــاش میلیاردها تومان‬ ‫هزینـــه برای تهیه فضـــای ازمون و پرداخـــت هزینه برای مجریـــان و مراقبان‬ ‫کنکـــور معـــاف می شـــویم‪ .‬در کنکـــور امســـال داوطلبـــان دختـــر ‪ 61‬درصد و‬ ‫پســـران ‪ 39‬درصـــد و در رشـــته علوم ریاضـــی و فنی‪ ،‬فقط ‪ 10‬درصـــد داوطلب‬ ‫داشـــتیم‪ .‬حال انکـــه در ســـال گذشـــته ایـــن امـــار ‪ 26‬درصـــد بـــوده اس ــت؛‬ ‫ً‬ ‫بنابرایـــن باید حتما فکـــری نو به کار گرفته شـــود‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫راه اندازی ‪ 1510‬پایگاه تابستانی‬ ‫برای اموزش مهارت های زیستی‬ ‫قائم مقـام معـاون وزیـر در سـازمان دانش امـوزی از راه انـدازی ‪ 1510‬پایـگاه‬ ‫تابسـتانی بـا ‪ 6040‬مربـی بـرای امـوزش مهارت هـای زیسـتی بـه دانش امـوزان‬ ‫خبـر داد و گفـت‪ :‬ا گـر دانش امـوزان در جریـان فراینـد تربیتـی قـرار گیرنـد‬ ‫بسـیاری از اهـداف مـا محقـق می شـود‪ .‬به گـزارش پانـا؛ حسـین عبادتـی‬ ‫بابیان اینکـه سـازمان دانش امـوزی دوره هایـی را بـرای امـوزش عمومـی برگزار‬ ‫می کند اظهار داشـت‪ :‬دانش اموزان دراین دوره ها که از اول ابتدایی تا پایان‬ ‫دوره متوسـطه برگزار می شـود‪ 119 ،‬جلد کتب را فار غ از کتب فنی وحرفه ای و‬ ‫کاردانش مطالعه می کنند اما برخی موضوعات مانند کسـب مهارت‪ ،‬تربیت‬ ‫سـاحت اجتماعـی یـا حتـی حفاظـت از طبیعـت را در سـازمان دانش امـوزی‬ ‫فرامی گیرنـد‪.‬‬ ‫تحقق بیش از ‪ 98‬درصدی‬ ‫برنامه سه ماهه افزایش تولید خودرو‬ ‫وزیـر صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت در حاشـیه مراسـم روز ملـی صنعـت و معـدن‬ ‫از محقق شـدن ‪ ۹۸‬درصدی برنامه تولید خودروسـازان در سه ماهه نخسـت‬ ‫امسـال خبر داد‪ .‬به گزارش شـاتا؛ سـید رضا فاطمی امین گفت‪ :‬خوشـبختانه‬ ‫رونـد تولیـد خـودرو در کشـور به خوبـی درحال پیشـرفت اسـت و در‬ ‫سه ماهه نخسـت امسـال درمقایسـه با مدت مشـابه پارسال رشـد قابل توجه‬ ‫در تولیـد عبـور مسـتقیم خـودرو و همچنیـن تولیـد نشـدن خـودروی‬ ‫ناقـص به ثبـت رسـیده اسـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬برنامـه ای کـه امسـال وزارتخانـه از‬ ‫خودروسـازان گرفتـه‪ ،‬تولیـد بیـش از ‪ ۱.۵‬میلیون دسـتگاه خودروسـت کـه در‬ ‫بهـار امسـال‪ ۹۸ ،‬درصـد ان برنامـه محقـق شـده اسـت‪.‬‬ ‫خروج ‪۲۲‬میلیاردمترمکعب اب از سدها‬ ‫سـخنگوی صنعـت اب میـزان خروجـی اب از سـدها را ‪ ۲۲‬میلیاردمترمکعـب‬ ‫خوانـد و گفـت‪ :‬میـزان خروجـی را ‪ ۲۳‬درصـد نسـبت بـه سـال قبـل کاهـش‬ ‫دادیـم‪ .‬به گـزارش ایلنـا؛ فیـروز قاسـم زاده در نشسـت خبـری در جمـع‬ ‫خبرنـگاران بابیان اینکـه پارسـال بدتریـن وضعیـت را به لحـاظ بـارش در‬ ‫‪ ۵۰‬سـال اخیر داشـتیم‪ ،‬اظهـار داشـت؛ این میـزان بـارش کـم تاثیـر مضاعـف‬ ‫بـر مخـازن سـدها و منابـع اب زیرزمینـی داشـته اسـت و درکنـاران مصـرف‬ ‫هـم افزایـش داشـته کـه منجربه این شـده که محدودیـت منابـع اب داشـته‬ ‫باشـیم‪ .‬وی بابیان اینکه پیش بینی این اسـت که امسال هم بارش زیر نرمال‬ ‫باشـد‪ ،‬افـزود‪ :‬براسـاس امـار هفتگـی ‪ ۲۸‬میلیاردمترمکعـب اب وارد مخـازن‬ ‫سـدها شـده کـه چهاردرصـد رشـد داشـته؛ این درحالی سـت که بارندگـی هـم‬ ‫‪ ۲۵‬درصـد رشـد داشـته اسـت‪.‬‬ ‫ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی مجاز‬ ‫بانـک مرکزی بااشـاره به برخی مطالب درخصـوص محدودیت ارائه خدمات‬ ‫بانکـی بـه اتبـاع خارجی‪ ،‬اعالم کرد؛ خدمات مبتنی بر کارت و خرید اینترنتی‬ ‫بـرای کلیـه اتبـاع خارجـی دردسـترس اسـت و سـایر خدمـات بانکـی نیـز پس‬ ‫از دریافـت اطالعـات هویتـی از مراجـع ذی صلاح ارائـه می شـود‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫انـا؛ مصطفـی قمری وفـا (مدیـر روابط عمومـی بانـک مرکـزی) توئیـت کـرد‪:‬‬ ‫پیـرو انتشـار برخـی مطالـب درخصـوص محدودیـت ارائـه خدمـات بانکـی به‬ ‫اتباع خارجی‪ ،‬به اطالع می رساند خدمات مبتنی بر کارت‪ ،‬خرید اینترنتی و‬ ‫انتقـال وجـه ازطریـق پایـا (تا سـقف ‪ ۱۰۰‬میلیون ریال) برای کلیـه اتباع خارجی‬ ‫همچنـان دردسـترس اسـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬همچنین طـی روزهای اتـی و پس از‬ ‫دریافـت اطالعـات هویتـی اتبـاع مجـاز از «مراجـع ذیصلاح»‪ ،‬سـایر خدمـات‬ ‫بانکـی بـه اتبـاع خارجـی مجـاز ارائه خواهد شـد‪.‬‬ صفحه 2 ‫نیش‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2537‬‬ ‫الهامقندهاری‪:‬‬ ‫کنکور الکترونیکی و مافیای مدادپا ک کن!‬ ‫ِ‬ ‫گفت وگو با الهام شعبانی؛‬ ‫کارگردان نمایش «بی چرا زندگان»‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫اقـا ایـن حکایـت کنکـور هـم شـده مثـل حکایـت توقـف‬ ‫شـماره گذاری خودروهـای غیراسـتاندارد و رتبه بنـدی‬ ‫فرهنگیـان و تعرف هگـذاری خدمـات پرسـتاری و ‪ ...‬کـه‬ ‫تهـا بـا یکدسـت پـس می زننـد و با پا پیش می کشـند!‬ ‫دول ‬ ‫یعنـی هـم دوسـت دارنـد کنکـور حذف شـود و هم دوسـت‬ ‫کطـرف سـخن از ضـرورت حـذف‬ ‫دارنـد پابرجـا بمانـد؛ ازی ‬ ‫نطـرف یـک بهانـه‬ ‫کنکـور سـخن به میـان می اورنـد و ازهما ‬ ‫جدیـد بـرای حفـظ ان می تراشـند! چندی قبـل هـم تـازه‬ ‫دوسـتان یادشـان امـاده کـه بایـد مدا دسـیاه پررنـگ و‬ ‫ً‬ ‫ککـن را از کنکـور حـذف و کنکـور را بـه روز کننـد! ظاهـرا‬ ‫پا ‬ ‫ککـن نتوانسـته اند سـبیل دوسـتان را‬ ‫مافیـای مدادپا ‬ ‫چربی دسـت مافیای تبلت و دسـتگاه های‬ ‫چـرب کننـد یـا‬ ‫ِ‬ ‫هوشـمند زیـاد بـوده! اصـل داسـتان را خودتـان بخوانیـد‪:‬‬ ‫سـازمان سـنجش امـوزش کشـور بـا همـکاری شـرکت های‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬نسـبت به الکترونیکی کردن ازمون سراسـری‬ ‫و ایجـاد مرا کـز ازمـون هوشـمند بـرای سـال ‪ ۱۴۰۳‬اقـدام‬ ‫می کنـد و از دسـتگاه های هوشـمندی نظیـر کامپیوتـر‪،‬‬ ‫یشـود‪ .‬یادش به خیـر!‬ ‫تلفن همـراه و تبلـت اسـتفاده م ‬ ‫کنکـور هـم کنکورهـای قدیـم ‪ ...‬بـاور بفرماییـد کنکـور در‬ ‫گذشـته بـرای خودش کبکبـه و دبدبه ای داشـت و در زمره‬ ‫نهـای هفتگانـه جوانـان به حسـاب می امـد‪.‬‬ ‫یکـی از خوا ‬ ‫تنـام گرفتـه کـه بایـد بـدون تاخوردگـی و‬ ‫از تکمیـل فـرم ثب ‬ ‫یشـد تـا گرفتـن‬ ‫قلم خوردگـی بـا خـودکار مشـکی انجـام م ‬ ‫کارت شـرکت در جلسـه کـه یـک نصـف روز بایـد در صـف‬ ‫می ایسـتادیم و باقـی داسـتان ‪ ...‬امـا امـروز ایـن امـور در‬ ‫نقـدر شـور‬ ‫یشـوند! اش ا ‬ ‫کمتـر از چنددقیقـه انجـام م ‬ ‫شـده اسـت کـه ا گـر تـا دو‪،‬س هسـال قبل بـرای قبولـی در‬ ‫دانشـگاه دسـتکم شـرکت در ازمـون و نوشـتن اسـم روی‬ ‫تنـام در کنکـور‬ ‫برگـه الزامـی بـود‪ ،‬االن حتـی نیـازی بـه ثب ‬ ‫و شـرکت در جلسـه هـم نیسـت و هروقـت ِهرتـان کشـید و‬ ‫هـوس کردیـد ادامـه تحصیـل بدهیـد‪ ،‬می توانیـد بـدون‬ ‫شـرکت در مرحلـه مقدماتـی و گروهـی از گـروه صعـود کـرده‬ ‫و وارد مرحلـه حذفـی شـوید و بـا پرکـردن فرم تعیین رشـته‪،‬‬ ‫شـانس خـود را بـرای قبولی در یکی از دانشـگاه های معتبر‬ ‫کشـور امتحـان کنیـد! امـا ایـن به معنـای ضـرورت حـذف‬ ‫کنکـور نیسـت و کنکـور بایـد سـر جایـش باشـد؛ یعنـی ا گـر‬ ‫درهای تمام دانشگاه ها باز باشند و هر دانشگاه چندصد‬ ‫صندلی خالی هم داشـته باشـد‪ ،‬کنکور نباید حذف شود!‬ ‫البتـه مـا ب هشـخصه از ازمـون و ارزشـیابی دل خوشـی‬ ‫نداریـم و معتقدیـم برگزاری امتحان نوعی توهین به شـعور‬ ‫یشـود‪ .‬درواقع امتحان‬ ‫دانش اموز و دانشـجو محسـوب م ‬ ‫یعنـی اینکـه مـا شـک داریـم تـو چیـزی از درس فهمیـده‬ ‫باشـی! امـا ازانجا کـه دوسـتان در سـازمان عریض وطویـل‬ ‫سـنجش و مافیـای کنکـور بـا حـذف کنکـور دچـار لطمـات‬ ‫یشـوند و ممکـن اسـت‬ ‫عدیـده و گسـترده اقتصـادی م ‬ ‫یشـود‬ ‫بالیـی سـر خـود یـا مـردم بیاورنـد‪ ،‬پیشـنهاد م ‬ ‫ا گـر روزی زبانـم الل کنکـور حـذف شـد‪ ،‬بـه ازای حـذف‬ ‫ً‬ ‫کنکـور دانشـگاه ها‪ ،‬چنـد کنکـور جدیـد ابـداع کنیـم؛ مثلا‬ ‫کنکـور ازدواج‪ ،‬کنکـور طلاق‪ ،‬کنکـور گواهینامـه رانندگـی‪،‬‬ ‫کنکوراسـتخدام و ‪ ...‬بااین رویکـرد عالو هبـر شکست هشـدن‬ ‫شـاخ غول کنکور و عادی شـدن این ازمون برای خلق اهلل‪،‬‬ ‫زمینه اشـتغال برای عده ای از مدیران بازنشسـته و کسـب‬ ‫درامدهـای چندهزارمیلیـاردی نویـن بـرای عـده ای دیگـر‬ ‫نطـور نیسـت؟!‬ ‫یشـود! ای ‬ ‫فراهـم م ‬ ‫قفسه‬ ‫تیغ دو سر کند‬ ‫«تیـغ دو سـر کنـد» مجموعـه غـزل «فـواد شـجاع الدینی»؛‬ ‫به همـت انتشـارات «انـان» (‪ )۰۹۳۵۴۴۱۷۹۳۰‬بـه چـاپ‬ ‫رسـید‪ .‬وی متولد ‪ 1356‬در اسـتان کرمان؛ شـهر بم اسـت‪.‬‬ ‫از ‪ 15‬سالگی سرودن شعر را اغاز کرد و اولین مجموعه شعر‬ ‫مشـترکش در سـال ‪ 1383‬توسـط انجمـن شـعر جـوان‬ ‫منتشـر شـد‪ .‬وی صاحـب پنـج مجموع هشـعر مشـترک و‬ ‫دو مجموع هشـعر مستقل اسـت‪ .‬اولین مجموعه شعر وی‬ ‫«پنجر ههـا در مـه» در سـال ‪ 97‬توسـط انتشـارات «اوای‬ ‫هستی» چاپ شد‪ .‬غزلی از مجموعه حاضر را می خوانیم‪:‬‬ ‫انگور لب اورد و عسل داشت‪ ،‬خدا رحم کند‬ ‫اشوب و هیاهوی غزل داشت‪ ،‬خدا رحم کند‬ ‫خود لیالست بگو‬ ‫مشکوک به لیلی شده ام‪ ،‬چون ِ‬ ‫تاریخ که او‪ ،‬چند بدل داشت‪ ،‬خدا رحم کند‬ ‫پیوند به قلبش زدم ان جور‪ ،‬که گفتند همه‬ ‫انگار که او‪ ،‬قصد عمل داشت‪ ،‬خدا رحم کند‬ ‫با خود نه عصا داشت‪ ،‬نه یک معجزه ان روز ولی‬ ‫تن تب دار و بغل داشت‪ ،‬خدا رحم کند‬ ‫با خود ِ‬ ‫او دخل مرا عاقبت اورد‪ ،‬به چشمان بدش‬ ‫ان ساحره سیمای عجل داشت‪ ،‬خدا رحم کند‬ ‫لرزید دلم ارگ فروریخت‪ ،‬به یک بار نگاه‬ ‫بم زلزله خیز است و گسل داشت‪ ،‬خدا رحم کند‬ ‫دعوت‬ ‫بخش دوم نمایشگاه پنجمین ساالنه‬ ‫نقاشی و مجسمه های کوچک‬ ‫کودک ونوجوان البرز‬ ‫بخـش دوم نمایشـگاه «پنجمیـن سـاالنه نقاشـی و‬ ‫مجسـمه های کوچـک کودک ونوجـوان اسـتان البـرز»‪،‬‬ ‫‪ ۹‬تیرمـاه ‪ ۱۴۰۱‬در گالـری «مـاه زاد» بـه روی هنرمنـدان‬ ‫کوچـک‪ ،‬خانواده هایشـان و بازدیدکننـدگان‪ ،‬گشـوده‬ ‫شـد‪ .‬ایـن نمایشـگاه به همـت انجمـن هنرهـای تجسـمی‬ ‫اسـتان البـرز (شـورای کودک ونوجـوان) و حمایـت شـرکت‬ ‫اتی مهـر (وسـتا) و بـا همـکاری گالـری «مـاه زاد» درمعـرض‬ ‫نـگاه عالقه منـدان قـرار دارد‪ .‬در بخـش دوم این رویـداد‪،‬‬ ‫کهـای مختل ِـف‬ ‫‪ ۶۷‬اثـر نقاشـی و مجسـمه بـا تکنی ‬ ‫ا کریلیـک‪ ،‬گـواش‪ ،‬ابرنـگ‪ ،‬کالژ‪ ،‬پاپیه ماشـه‪ ،‬خمیرهـای‬ ‫فـوری و سـبک‪ ،‬گل رس و ‪ ...‬گـرد اوری شـده اند‪ .‬در میـان‬ ‫شـرکت کنندگان‪ ،‬کـودکان و نوجوانـی کـه در جشـنواره های‬ ‫نقاشـی ایرانـی و بین المللـی شـرکت کـرده و رتب ههـای برتـر‬ ‫کسـب کرده انـد نیـز حضـور دارند‪ .‬نمایشـگاه جهـت بازدید‬ ‫عموم؛ تا چهارشنبه ‪ ۱۵‬تیرماه جاری بین ساعات ‪ ۱۶‬تا ‪۲۰‬‬ ‫یپـرور‪،‬‬ ‫ـانی کـرج‪ ،‬فلکـه اول گوهردشـت‪ ،‬بلـوار میرزای ‬ ‫به نش ِ‬ ‫پلا ک ‪ ،۶۶‬سـاختمان بارمـان‪ ،‬طبقـه اول‪ ،‬واحـد ‪ ،۲‬گالـری‬ ‫«مـاه زاد» دایـر اسـت‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫تریبون‬ ‫امیرپارسائیان مهر‬ ‫‪amir.parsaeianmehr@gmail.com‬‬ ‫یچــرا زنــدگان» نوشــته لیلــی عــاج و بــا کارگردانی الهام شــعبانی و تهیه کنندگی حمیدرضا‬ ‫«ب ‬ ‫ینــژاد‪ ،‬بــرای یک هفتــه تمدیــد شــد و تــا ‪ ۱۷‬تیرمــاه ســاعت ‪ 20‬در ســالن قشــقایی‬ ‫عل ‬ ‫مجموعــه تئاترشــهر میزبــان مخاطبــان اســت‪ .‬در این نمایــش (به ترتیــب ورود بــه صحنــه)‪:‬‬ ‫نپــور‪ ،‬تومــاج‬ ‫یلــدا عباســی‪ ،‬ســاناز نجفــی‪ ،‬حدیــث میر امینــی‪ ،‬حمیدرضــا محمــدی‪ ،‬ایــه کیا ‬ ‫دانش بهــزادی و ســمیه برجــی ایفــای نقــش می کننــد‪ .‬ایــن اثــر در مــورد زندگــی یــک خبرنگار و‬ ‫یســت کــه ب هصــورت روزمــره برایــش می افتــد‪ .‬الهــام شــعبانی؛ کارگــردان ایــن نمایــش‬ ‫اتفاقات ‬ ‫یســت و در اثــار مختلفی؛‬ ‫‪ ۸۰‬دقیقـه ای‪ ،‬از هنرمنــدان شناخت هشــده عرصــه هنرهــای نمایش ‬ ‫از جملــه «عاشــقانه»‪« ،‬ملــکاوان»‪« ،‬ملکــه گدایــان»‪« ،‬الیــور تویســت»‪« ،‬خــواب زمســتانی»‬ ‫همکاری ثمربخش با لیلی عاج‬ ‫یچـرا زنـدگان»‪ ،‬بابیان اینکـه از سـال‬ ‫الهـام شـعبانی؛ کارگـردان «ب ‬ ‫‪ 1395‬بـا «لیلـی عـاج» (نویسـنده ایـن نمایـش) درحال فعالیـت‬ ‫نوع نگارش وی در حوزه نمایشنامه عالقه مند‬ ‫مشترک بوده و به ِ‬ ‫است‪ ،‬گفت‪« :‬جنس شخصیت پردازی های خانم عاج را دوست‬ ‫داشـتم و بـا متن هایـش‪ ،‬قلمـش و نگاهـش نسـبت بـه کارا کترهـا‪،‬‬ ‫لکـه در کارهـای وی بـازی کـرده بـودم‪ ،‬اشـنا هسـتم‬ ‫به این دلی ‬ ‫یهـای‬ ‫و به همین دلیـل‪ ،‬مـا دراین چندسـال روابـط و همکار ‬ ‫بسـیارخوبی بـا یکدیگـر داشـته ایم و ایـن‪ ،‬موجـب شـده تـا اثـار‬ ‫مشـترک مـن و وی‪ ،‬بازخوردهـای خوبـی را از تماشـاچیان بگیرد و‬ ‫اتفاقـات خوبـی بـرای کارهای مشـترک مـا رخ دهد»‪ .‬برنـده جایزه‬ ‫بازیگـری از جشـنواره فجـر بـرای ایفـای نقـش در نمایـش «قنـد‬ ‫خـون»؛ بااشـاره به اینکه مهم تریـن دلیـل انتخـاب ایـن متـن‪ ،‬قلـم‬ ‫خـوب و روان «لیلـی عـاج» بـوده و همیـن نکتـه موجـب شـده تـا‬ ‫ً‬ ‫تصمیـم بگیـرد بـا وی بـه یـک ایـده و نهایتـا بـه یـک نتیجـه خـوب‬ ‫نطـرح و ایـده حـرف‬ ‫برسـند‪ ،‬افـزود‪« :‬مـن و لیلـی عـاج‪ ،‬درمـورد ای ‬ ‫زدیم و پس از اتمام این مرحله‪ ،‬وی درپی تحقیقات دراین زمینه‬ ‫ً‬ ‫رفـت و نهایتـا نتیجـه ایـن تحقیقـات و تبادل نظـر‪ ،‬کارگردانـی متن‬ ‫او توسـط مـن شـد»‪.‬‬ ‫و ‪ ...‬به عنــوان بازیگــر و طــراح لبــاس فعالیــت داشــته اســت‪ .‬از گــروه اجرایــی ایــن نمایــش‬ ‫یتــوان بــه مجــری طــرح‪ :‬رهــا جهانشــاهی‪ ،‬جانشــین تهیــه‪ :‬بهــزاد جاودانفــرد‪ ،‬مدیــر‬ ‫م ‬ ‫تولیــد‪ :‬هاتــف کال تــه‪ ،‬طــراح صحنــه‪ :‬امیر حســین دوانــی‪ ،‬طــراح نــور‪ :‬علــی کوز هگــر‪ ،‬اهنگســاز‬ ‫و طــراح صــدا‪ :‬بابــک کیوانــی‪ ،‬طــراح گریــم‪ :‬وحــدت ســرچونی‪ ،‬طــراح لبــاس‪ :‬مهرنــوش‬ ‫بیانــی‪ ،‬طراحــان حرکــت‪ :‬علیرضــا و محمدرضــا شــریفی‪ ،‬دســتیار اول کارگــردان و برنامه ر یـز ‪:‬‬ ‫یفــرد‪ ،‬منشــی صحنــه‪ :‬ال لــه ابیــد‪ ،‬دســتیاران طــراح نــور‪ :‬امیرحســین‬ ‫محمدحســن درباغ ‬ ‫ســیر‪ ،‬علیرضــا و محمدحســین کوز هگــر‪ ،‬مجــری گریــم‪ :‬ســارینا بیگــی‪ ،‬دوخــت لبــاس‪ :‬زهــرا‬ ‫یپــور‪ ،‬عــکاس‪:‬‬ ‫بهرامــی‪ ،‬طــراح پوســتر و بروشــور‪ :‬پــدرام تنعمــی‪ ،‬ســاخت تیــزر‪ :‬جاویــد عل ‬ ‫بابــک حقــی‪ ،‬مدیــر امــور رســانه و تبلیغــات‪ :‬امیــر پارســائیان مهر اشــاره کــرد‪ .‬بــا الهــام‬ ‫یچــرا زنــدگان» به گفت وگــو نشســته ایم‪.‬‬ ‫شــعبانی؛ کارگــردان نمایــش «ب ‬ ‫رسـیدیم»‪ .‬طـراح لبـاس نمایـش «مکبـث» به کارگردانـی «دکتـر‬ ‫قطب الدیـن صادقـی» کـه در سـال ‪ 1391‬در سـالن سـمندریان‬ ‫مجموعـه ایرانشـهر بـه روی صحنه رفته اسـت؛ باابرازخرسـندی از‬ ‫تشـکیل گروهـی حرفـه ای در حـوزه نمایـش‪ ،‬بابیان اینکـه‬ ‫همین موضـوع موجـب شـده تـا او در مقـام کارگـردان‪ ،‬در نقـاط‬ ‫خـاص ایـن نمایـش به راحتـی بـه تصاویـری کـه در ذهـن داشـته‬ ‫اسـت‪ ،‬برسـد‪ ،‬گفت‪« :‬دراین نمایش‪ ،‬یکسـری حرکت و فرم وجود‬ ‫داشـت؛ و در مقـام کارگـردان تـا جایـی می توانسـتم این موضوع را‬ ‫بـا بازیگـران در میـان بگـذارم و انان نیز در مقام بازیگـر داده هایی‬ ‫را بـه مـن ارائـه می کردنـد؛ امـا درنهایـت‪ ،‬از علیرضـا و محمدرضـا‬ ‫نگـروه حضـور‬ ‫شـریفی خواسـتم به عنـوان مشـاوران حرکـت درای ‬ ‫داشـته باشـند تا طراحی حرکت من در کار را روتوش و یکسـری از‬ ‫نـکات را بـه مـن گوشـزد کنند‪ .‬انان نیز لطف کردنـد و در کنار من‪،‬‬ ‫طراحی حرکاتی را که پیش تر به ان ها رسـیده بودم‪ ،‬کامل کردند‬ ‫و این نکتـه‪ ،‬برایـم حائزاهمیـت و مثبـت بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫لذت چیدن قطعات یک پازل در فضای سیال ذهن‬ ‫یچـرا زنـدگان» را نمایشـی دارای فضـای سـیال‬ ‫ایـن هنرمنـد‪« ،‬ب ‬ ‫ذهنـی برشـمرده و باتا کیدبراینکـه همـواره برایـش مهـم بـوده‬ ‫بتوانـد اجـزای مختلـف ایـن متـن را ماننـد قطعـات یـک جورچین‬ ‫به درسـتی درکنارهـم بچینـد‪ ،‬گفـت‪« :‬در کارگردانـی ایـن اثـر؛ کـه‬ ‫نحـال شـیرینی بنامـم‪،‬‬ ‫می توانـم ان را کارگردانـی سـخت و درعی ‬ ‫ی بـودن متـن یکـی از مهم تریـن شـاخصه هایش‬ ‫سـیال ذهنـ ‬ ‫اسـت‪ .‬کوشـیدم کـه یـک فضـای ذهنـی را ترسـیم کنـم و بـا ایـن‬ ‫ننـکات را در این اثـر نشـان‬ ‫سـوال مواجـه بـودم کـه چگونـه بایـد ای ‬ ‫دهـم؟» ایـن کارگـردان باسـابقه تئاتر‪ ،‬باتا کیدبراینکه این قسـمت‬ ‫از طراحـی در کارگردانـی نمایـش برایـش جـذاب بـوده و کوشـیده‬ ‫نشـکل‪ ،‬قطعـات نمایـش را ب هصـورت پـازل درکناریکدیگـر‬ ‫به همی ‬ ‫ً‬ ‫بچینـد تـا نهایتـا بـه تصویـری کامـل مبـدل شـود‪ ،‬افـزود‪« :‬نکتـه‬ ‫مهـم دیگـر در کارگردانـی ایـن اثـر برایـم این بودکـه دوسـت داشـتم‬ ‫شـیوه اجرایـی ام درایـن کار‪ ،‬ب هسـمت رئالیسـم حرکـت نکنـد؛ و در‬ ‫فضایـی کـه پیش رویـم قرار داشـت‪ ،‬فـرم‪ ،‬بدن و میزانسـن ها برایم‬ ‫بسـیارمهم بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫تغییر در ایده طراحی صحنه به دلیل هزینه های باال‬ ‫برنـده جایـزه بازیگـری جشـنواره فجـر بـرای نمایـش «بابـاادم»‬ ‫دربـاره طراحـی صحنـه ایـن نمایـش‪ ،‬بابیان اینکـه این بخـش از‬ ‫کار به عهـده «امیرحسـین دوانـی» بـوده اسـت‪ ،‬توضیـح داد‪« :‬مـا‬ ‫تهـای مشـترکی را انجـام‬ ‫در چنـد اثـر درکنارهـم بوده ایـم و فعالی ‬ ‫داده ایـم و بـا فضـای ذهنـی یکدیگـر اشـنا بودیـم؛ ازایـن رو‪ ،‬طـراح‬ ‫یکـه متـن‬ ‫صحنـه ایـن نمایـش در رونـد نـگارش متـن‪ ،‬درجای ‬ ‫شـکل گرفـت‪ ،‬کنـار مـا قدم ب هقـدم جلـو می امـد‪ .‬قـرار بـود البتـه‬ ‫درابتـدا‪ ،‬طراحـی صحنـه ب هشـکلی دیگر باشـد؛ امـا متاسـفانه‬ ‫به دلیـل هزین ههـا و به دلیل اینکـه جـای ثابتـی بـرای تمریـن‬ ‫ایـن اثـر نداشـتیم‪ ،‬نمی توانسـتیم ایـن کار را انجـام دهیـم»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه در طراحـی صحنـه ابتدایـی ایـن اثـر‪ ،‬بایـد سـازه ای‬ ‫یشـد و در یـک سـالن ب هصـورت ثابـت‬ ‫از اسـفنج سـاخته م ‬ ‫قـرار می گرفـت و بازیگـران دراین فضـا تمریـن می کردنـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«به دلیـل عدم دسترسـی بـه مـکان ثابت تمریـن و هزینه های باال‬ ‫نشـکل از تمریـن‪ ،‬دسـت زدن بـه چنیـن کاری درابتـدا بـرای‬ ‫درای ‬ ‫ً‬ ‫گـروه اصلا امکان پذیـر نبـود‪ .‬امیرحسـین دوانـی؛ کـه او را یکـی‬ ‫از طراحـان صحنـه بی نظیـر در تئاتـر ایـران می دانـم‪ ،‬اتودهـای‬ ‫بسـیاری را بـرای طراحـی صحنـه ایـن نمایـش ارائـه کـرد و پـس از‬ ‫ً‬ ‫بررسـی ها نهایتـا بـه این جنـس از طراحـی صحنـه رسـیدیم؛ کـه از‬ ‫ان راضـی ام و نـوع طراحـی صحنـه را نیـز دوسـت دارم»‪.‬‬ ‫از حضور طراح لباس جوان تازه کار‬ ‫تا کمک گرفتن از مشاوران حرکت‬ ‫دارنـده تقدیـر بازیگـری جشـنواره فجـر بـرای نمایـش «کمیتـه‬ ‫نـان»‪ ،‬بابیان اینکـه به دلیـل تمرکـز و دقـت بیشـتر در کارگردانـی‪،‬‬ ‫دوسـت نداشـته اسـت کـه بـه حوزه طراحـی لبـاس دراین نمایش‬ ‫ورود کنـد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬دوسـت داشـتم دراین اثـر‪ ،‬تنهـا بـر‬ ‫روی کارگردانـی متمرکـز باشـم و ازایـن رو‪ ،‬تصمیـم گرفتـم طراحـی‬ ‫لباس کار را نیز به یک طراح لباس جوان تازه کار بسـپارم که پس‬ ‫از تحقیقـات وی و مباحـث طوالنـی انجا مشـده‪ ،‬بـه نتایجـی کلـی‬ ‫پذیرش پیشنهادهای بجا و درست با تمام وجود‬ ‫ایـن کارگـردان تئاتـر‪ ،‬بابیان اینکـه دراین نمایـش هفـت بازیگـر‬ ‫حضـور دارنـد و ممکـن اسـت در نقطـه ای یـک نـگاه یـا یـک‬ ‫حرکـت بازیگـر روی صحنـه به دلیـل شـلوغی کار‪ ،‬از دسـت او‬ ‫به عنـوان کارگـردان در بـرود و نتوانـد ان را کنتـرل کنـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«وقتـی بازیگـر بـا کارگـردان گفت وگـو می کنـد و نکاتـی درمـورد‬ ‫بـازی خویـش بـه کارگـردان ارائـه می دهـد؛ چنانچـه ببینـم‬ ‫نهـا را قبـول نکنـم؟» برنـده‬ ‫ننـکات درسـت اسـت‪ ،‬چـرا ا ‬ ‫ای ‬ ‫جایـزه اول بازیگـری زن از جشـنواره ملـی جـوان (‪)1388‬‬ ‫یسـت و کار گروهی زمانی‬ ‫باتا کیدبراینکـه تئاتـر یـک کار گروه ‬ ‫جـواب مطلـوب می گیـرد که همـه اعضای ان همـراه و همدل‬ ‫به کمـک یکدیگـر بیاینـد‪ ،‬گفـت‪« :‬وقتی یـک بازیگـر‪ ،‬دقت مرا‬ ‫ب هسـمت صحنـه یـا جزئیاتـی از اثـر یـا تغییـر یـک میزانسـن‪،‬‬ ‫معطـوف می کنـد کـه شـاید کمتـر بـه ان دقـت کـرده باشـم‬ ‫و به این نکتـه اشـاره می کنـد کـه بـا انجـام برخـی تغییـرات‬ ‫یتـوان شـکل بهتـری از ان را بـه مخاطـب ارائـه کـرد‪ ،‬چـرا‬ ‫م ‬ ‫نبایـد بپذیـرم؟ زمانی که می دانم صحبت های بازیگـر درمورد‬ ‫ایفـای نقشـش درسـت اسـت‪ ،‬ان را بـا تمـام وجـودم قبـول‬ ‫می کنـم»‪ .‬ایـن هنرمنـد بابیان اینکـه در قالـب هـر نقشـی کـه‬ ‫ک اثـر حاضـر باشـد؛ چـه در حـوزه طراحـی‬ ‫در پروسـه تولیـد یـ ‬ ‫لبـاس‪ ،‬چـه در بازیگـری و ‪ ...‬در شـکل گیری ارتبـاط درسـت‬ ‫میان گروه تولید یک نمایش می کوشد‪ ،‬گفت‪« :‬در تمام این‬ ‫شهـا بـا بازیگـران و کارگـردان حـرف می زنـم و ایـن موجـب‬ ‫نق ‬ ‫یشـود اثـرم‪ ،‬در هـر جایگاهـی کـه ان را خلـق می کنـم؛ چـه‬ ‫م ‬ ‫در کارگردانـی‪ ،‬چـه در بازیگـری و چـه در طراحـی لبـاس بایـد‬ ‫بیشـتر دیـده شـود؛ زیـرا چنـد فکـر و چنـد ایـده پشـت یـک اثـر‬ ‫یسـت و همـه ایـن اید ههـا می تواننـد درکنارهـم‪ ،‬یـک‬ ‫نمایش ‬ ‫کار گروهـی خـوب را شـکل دهنـد»‪.‬‬ ‫رکنی مهم تحت عنوان تعامل میان بازیگر و کارگردان‬ ‫ایـن بازیگـر تئاتـر باتا کیدبراینکـه بـر تعامل سـازنده میـان بازیگر و‬ ‫کارگـردان بسـیار اعتقـاد دارد و این امـر را یکـی از مهم تریـن ارکان‬ ‫ید انـد‪ ،‬گفـت‪« :‬به این دلیل که خـودم بازیگرم‬ ‫یـک اثـر نمایشـی م ‬ ‫نسـال‪ ،‬بازیگـری را تجربـه و کار کـرده ام‪ ،‬بایـد بگویـم کـه‬ ‫و سالیا ‬ ‫ننـوع از همـکاری میـان بازیگـر و کارگـردان بسـیارمهم اسـت؛‬ ‫ای ‬ ‫چرا کـه بازیگـر بـا یـک ایـده و یـک دسـتاورد بـرای ایفـای نقـش در‬ ‫یشـود و زمانی که متن را دراختیـار او می گذاری‪،‬‬ ‫یـک اثـر حاضـر م ‬ ‫دسـتاوردها و اید ههـای جدیـد خویـش را نسـبت بـه متـن ارائـه‬ ‫یچـرا زنـدگان» بابیان اینکـه وقتـی بازیگـر‬ ‫می کنـد»‪ .‬کارگـردان «ب ‬ ‫یشـود‬ ‫بـا اتودهـای ذهنـی خویـش مقابـل کارگـردان حاضـر م ‬ ‫ً‬ ‫و کارگـردان نیـز نهایتـا انچـه را کـه بـرای اجـرای کامـل یـک نقـش‬ ‫می خواهـد‪ ،‬بـه ان اضافه می کنـد و دراین زمان‪ ،‬بازیگر و کارگردان‬ ‫قشـده در متـن می بیننـد‪ ،‬نوعـی‬ ‫نـگاه خـود را بـه شـخصیت خل ‬ ‫نشـکل ممکن‬ ‫همکاری مشـترک شـکل می گیرد که باید به بهتری ‬ ‫اتفـاق بیفتـد‪ ،‬گفت‪« :‬معتقـدم که تعامل میان بازیگـر و کارگردان‬ ‫بسـیار بـه نـوع کار کمـک می کنـد و ممکـن اسـت کـه مـن‪ ،‬نوعی از‬ ‫حرکـت را از بازیگـر بخواهـم و بازیگر به هردلیلی؛ ازجمله حرکت یا‬ ‫میزانسـن نتوانـد ان را انجـام بدهـد‪ .‬وقتـی بازیگـر بـه مـن می گوید‬ ‫یتـوان به گونه ای دیگـر رفتـار کـرد و اتـود‬ ‫ا گـر ایـن حرکـت نشـود‪ ،‬م ‬ ‫ً‬ ‫بتـر باشـد‪ ،‬قطعـا ان را قبـول‬ ‫دیگـری برایـم بزنـد و ان اتـود جذا ‬ ‫خواهـم کـرد»‪.‬‬ ‫درک تاثیر کار گروهی بر موفقیت کلی یک مجموعه‬ ‫برنـده مدالیـوم جشـن بازیگـر و جایـزه بازیگـری زن «جشـن‬ ‫بازیگـر» بـرای نمایـش «قنـد خـون» باتا کیدبراینکـه بازیگـر بایـد‬ ‫طـی اجـرای یـک اثـر راحـت باشـد و بتوانـد بـا نقشـش ارتبـاط‬ ‫برقـرار کنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬بازیگـر بایـد نقـش را دوسـت داشـته و بـا ان‬ ‫راحـت باشـد و وقتـی تمـام عوامـل؛ ازجملـه لبـاس‪ ،‬نـور‪ ،‬طراحـی‬ ‫ً‬ ‫صحنـه و ‪ ...‬دراختیـارش قـرار گیـرد‪ ،‬قطعا به مسـائلی جدید روی‬ ‫صحنـه می رسـد‪ .‬گاه سـاعت ها درمورد میزانسـن بـا بازیگران یک‬ ‫ً‬ ‫نمایـش سـخن می گفتیـم و نهایتـا به نتیجـه می رسـیدیم»‪ .‬وی‬ ‫باابرازخرسـندی ازاینکه چهـار بازیگر حاضـر دراین نمایش‪ ،‬جوایز‬ ‫متعـددی در حـوزه بازیگـری جشـنواره فجـر و دیگـر جشـنواره ها‬ ‫را ب هخـود اختصـاص داده و بازیگرانـی در سـطح حرفـه ای‬ ‫هسـتند‪ ،‬گفـت‪« :‬رابطـه همـکاری مـن با بازیگـران حرفـه ای تئاتر‪،‬‬ ‫به خاطراینکـه بـازی روی صحنـه را تجربـه کـرده ام‪ ،‬جـذاب اسـت‬ ‫و مـا درمـورد میزانسـن‪ ،‬حرکـت و بـازی‪ ،‬سـاعت ها بـا بازیگـران‬ ‫گـروه سـخن می گفتیـم تـا بـه نکتـه ای مشـترک برسـیم و سـعی‬ ‫یکـردم حـال بازیگـر بـا میزانسـن‪ ،‬بـازی و انچـه روی صحنـه‬ ‫م ‬ ‫انجـام می دهـد‪ ،‬خـوب باشـد»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه ا گـر یـک‬ ‫بازیگـر‪ ،‬بـا تمـام انچـه دراختیـار دارد‪ ،‬روی صحنـه بیایـد و حالش‬ ‫ً‬ ‫بـا گریـم‪ ،‬لبـاس‪ ،‬کارگردانـی و صحنـه خـوب باشـد‪ ،‬قطعـا یـک اثـر‬ ‫یشـود‪ ،‬افـزود‪« :‬وقتی هر عضو کار‪ ،‬خود را بخشـی‬ ‫خـوب تولیـد م ‬ ‫از تیـم ببینـد و بـه این نکتـه برسـد کـه کار را بایـد ب هشـکل گروهـی‬ ‫پیـش ببرنـد‪ ،‬یـک هماهنگـی میانشـان شـکل می گیـرد کـه بـه‬ ‫ً‬ ‫بهتردید هشـدن بازیگـر و متعاقبـا بـه بهتردید هشـدن اثـر منجـر‬ ‫می شـود»‪.‬‬ ‫استفاده از روایات مستند و هم ذات پنداری مخاطب‬ ‫یچـرا زنـدگان»‪ ،‬تاچه انـدازه بـا‬ ‫شـعبانی درپاسـخ به اینکه «ب ‬ ‫نیازهـای روز مخاطبـان جامعـه تئاتـر درارتبـاط و منطبـق اسـت؟‬ ‫باتا کیدبراینکه این سـوال را باید تماشـا گران پاسـخ دهند‪ ،‬یاداور‬ ‫یکـه در تـوان داشـتم‪ ،‬کوشـیدم ایـن اثـر‪ ،‬به گونـه ای‬ ‫شـد‪« :‬تاجای ‬ ‫تولیـد شـود کـه حتـی ا گـر دریک لحظـه‪ ،‬مخاطبـان اثـر خـود را‬ ‫ً‬ ‫در جایـگاه شـخصیت های نمایـش قـرار دهنـد‪ ،‬ببینـد کـه دقیقـا‬ ‫همیـن اتفاقـات بـرای انـان نیـز افتـاده اسـت و مـن در تولیـد ایـن‬ ‫ً‬ ‫اثـر نیـز‪ ،‬سـعی کـرده ام از روایـات مسـتند اسـتفاده کنـم؛ کـه اتفاقا‬ ‫ً‬ ‫برخی از این روایت ها نمی توانسـت عینا در طراحی یک نمایش‬ ‫موردتوجـه قـرار بگیـرد و ایـن موجـب شـد کـه مـا دراین اثـر‪ ،‬بـا‬ ‫تخیـل نویسـنده جلـو برویـم و نویسـنده نیـز بخش هایـی بـه ان‬ ‫افزود یا از ان کاسـت»‪ .‬وی افزود‪« :‬خوشـحالم که توانسـتم انچه‬ ‫را کـه در ذهـن داشـتم؛ چـه کـم و چـه زیـاد بـه مخاطبـم منتقـل‬ ‫کنـم و این بدان معناسـت که وقتـی در جایـگاه یـک کارگـردان بـا‬ ‫یشـوم‪ ،‬با ایـن جمله مواجهم که این‬ ‫مخاطـب خویـش روبه رو م ‬ ‫اثر چقدر مربوط به امروز اسـت و چقدر همه ما بی چرا زندگانیم‬ ‫و اینکـه همـه ما درگیر مشـغله های خاص خود بـوده و از تاثیرات‬ ‫کالمـی کـه بـر زبـان می اوریـم‪ ،‬غافلیـم»‪.‬‬ ‫عکس نمایش‪ :‬بابک حقی‬ ‫تئاتر به مخاطب‪ ،‬اجازه رویابافی می دهد‬ ‫امین کردبچه چنگی‬ ‫‪Aminkordbacheh@gmail.com‬‬ ‫الهـام قندهـاری؛ بازیگـر نمایـش «سلسـله گاوباریـان» کـه بـا نویسـندگی و‬ ‫کارگردانـی فرشـاد فرهادپـور؛ در سـالن شـماره ‪ 2‬عمـارت «سـیمر غ» روی‬ ‫صحنـه اسـت‪ ،‬بااشـاره به اینکه از دوره ابتدایـی عاشـق جـادوی تصویـر شـده‬ ‫و ا ن زمـان به این دلیل کـه وضعیـت تئاتر به گونه ای نبوده که ادم ها ب هسـمت‬ ‫ان برونـد‪ ،‬شـناختی از تئاتـر نداشـت‪ ،‬گفـت‪« :‬بازیگـری را بسـیار دوسـت‬ ‫داشـتم؛ ان هـم به این دلیل کـه دراین رونـد‪ ،‬می توانسـتم اتفاقاتـی را که شـاید‬ ‫هرگـز نتوانـم ان هـا را از نزدیـک‪ ،‬تجربه و لمس کنم‪ ،‬در بازیگری زندگی کنم»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه وقتـی بزرگ تـر شـد‪ ،‬از بازیگرانـی کـه به بهانه هـای مختلـف‬ ‫بـه برنامه هـای متفـاوت تلویزیونـی دعـوت می شـدند‪ ،‬بسـیار می شـنید کـه‬ ‫بازیگـری را از کالس هـای اسـاتید «حمیـد سـمندریان» و «امیـن تـارخ» اغـاز‬ ‫کرده انـد و ازایـن رو‪ ،‬ایـن دو نفـر در ذهـن او بـه اسـامی برجسـته ای مبـدل‬ ‫ نـوع ارتباطـی عجیب به نظر‬ ‫شـده اند‪ ،‬افـزود‪« :‬شـاید بـرای نسـل جدیـد‪ ،‬این ِ‬ ‫برسـد؛ زیـرا مـا گوشـی های اندرویـد نداشـتیم‪ ،‬اینترنـت در خانه هایمـان‬ ‫نداشـتیم و حتـی باالتـرازان‪ ،‬امـکان دسترسـی بـه سیسـتم رایانـه‪ ،‬در همـه‬ ‫خانه هـا نبـود»‪ .‬ایـن بازیگـر تئاتـر بااشـاره به اینکه در ان زمـان‪ ،‬تنهـا بـا تلفـن‬ ‫ثابـت و ازطریـق شـماره اطالعـات تلفنـی «‪ ،»118‬شـماره تلفن های ایـن‬ ‫تنـام‬ ‫کالس هـای بازیگـری را دریافـت می کـرد و ازاین طریـق هزینه هـای ثب ‬ ‫و ادرس محـل برگـزاری کالس هـا را جویـا می شـد‪ ،‬افـزود‪« :‬گویـی ایـن کار بـه‬ ‫مـن ارامـش مـی داد؛ به طوری کـه هنـگام تحصیـل در دوره راهنمایـی وقتـی‬ ‫اندکی سـرم به دلیل پایان یافتن کالس های مدرسـه خلوت تر می شـد‪ ،‬تصور‬ ‫می کـردم می توانـم ازاین طریـق وارد ایـن کالس هـا شـوم‪ .‬البتـه خانـواده ایـن‬ ‫اجـازه را نمـی داد و وارد سـیکل عجیب وغریبـی شـده بـودم»‪.‬‬ ‫بازیگـر نمایـش «شـاه لیر» بااشـاره به اینکه کـه بـا ورود بـه دبیرسـتان‪ ،‬گویـی‬ ‫رویـای بازیگـری او فرامـوش و ایـن‪ ،‬موجـب شـد تـا او در دانشـگاه نیـز بـه‬ ‫تحصیـل در رشـته فیزیـک بپـردازد‪ ،‬اضافـه کـرد‪« :‬در سـال ‪ 1394‬بـود کـه‬ ‫متوجه شـدم می توان بدون کنکور‪ ،‬درس علوم بازیگری را در دانشـگاه های‬ ‫مکـم بـه‬ ‫علمـی و کاربـردی پیگیـری کـرد و گویـا فرصتی سـت تـا ایـن رویـا‪ ،‬ک ‬ ‫حقیقـت تبدیـل شـود»‪ .‬قندهـاری بابیان اینکـه دران زمـان‪ ،‬همـواره بـه‬ ‫تماشـای اثار نمایشـی می نشسـت و همین امر رویای او را یک پله فراتر برده‬ ‫و ارزویش‪ ،‬بازی کردن در نمایشـی بر روی صحنه اصلی تئاترشـهر شـده بود؛‬ ‫گفـت‪« :‬ایـن اتفـاق نیـز برایـم افتـاد؛ مـن در سـال ‪ 1394‬دانشـجوی دانشـگاه‬ ‫علمـی و کاربـردی بـودم و در سـال ‪ ،1397‬به عنـوان بازیگـر خامـوش اجـرای‬ ‫نمایـش شـاه لیر انتخـاب شـدم‪ .‬شـاید نقشـی ان قـدر بـزرگ نبود کـه بخواهم‬ ‫از ان به عنـوان رخـدادی عجیب وغریـب در رزومـه ام یـاد کنـم؛ امـا حضـورم بر‬ ‫روی صحنـه سـالن اصلـی تئاترشـهر تهـران؛ ان هـم در چنیـن نمایشـی‪ ،‬برایم‬ ‫ان قـدر مقـدس و دسـت نیافتنی بـود کـه به خوبـی به یـاد دارم وقتـی بـرای‬ ‫اولین بـار بـرای تسـت بازیگـری دراین نمایـش‪ ،‬پـا روی ایـن صحنـه گذاشـتم‪،‬‬ ‫زانوهایـم شـروع کـرد بـه لرزیـدن‪ .‬به این نکتـه می اندیشـیدم که کجا هسـتم و‬ ‫اینجا‪ ،‬جایی سـت که ارزو داشـتم روی ان بایسـتم؛ روی صندلی تماشـاچی‬ ‫نباشـم و روی ان سـن باشـم»‪ .‬وی بابیان اینکـه بعد ازانکـه جـواب تسـت‬ ‫بازیگـری اش مثبـت شـد‪ ،‬هـرروز‪ ،‬بـر روی صحنـه اصلـی تئاترشـهر بـه تمریـن‬ ‫ان نمایـش می پرداخـت؛ افـزود‪ « :‬ان زمـان فکـر کـردم کـه چقـدر همه چیـز‬ ‫دراین دنیـا قابل دسترسی سـت؛ درحالی کـه ارزوهـای بـزرگ را دسـت نیافتنی‬ ‫می بینیـم‪ .‬بایـد بدانیـم هرانچه برایمان رویاسـت‪ ،‬گاه بسـیار اسـان تر از انچه‬ ‫می پنداریـم‪ ،‬تعبیـر خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫بازیگـر نمایـش «چنـد روایـت مجهـول و روزانـه» کـه سـال ‪ 96‬به کارگردانـی‬ ‫«سـروش طاهری» در تماشـاخانه «شـانو» بر روی صحنه رفت؛ بابیان اینکه‬ ‫یـک ناراحتـی در وجـود او‪ ،‬از دوران تحصیـل بـر جـای مانـده اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«با اینکـه بـا دریافـت فرم هـای عالقه منـدی بـه رشـته های مختلـف فعالیـت‬ ‫در دوران راهنمایـی متوجـه عالقه منـدی ام بـه هنـر بازیگـری شـدم؛ امـا‬ ‫به دلیل اینکـه در درس ریاضـی بسـیارخوب و قـوی بـودم‪ ،‬هرگـز بـه مـن‬ ‫اجـازه داده نشـد بـا حضـور در کالس هـای بازیگـری‪ ،‬بـه ادامـه تحصیـل‬ ‫ً‬ ‫در هنرسـتان های فنی وحرفـه ای بپـردازم؛ و حتمـا بایـد در رشـته ریاضـی‬ ‫تحصیـل می کـردم»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه این امـر‪ ،‬موضوعی سـت کـه‬ ‫همچنـان در محـاورات روزانـه او و دوسـتانش هسـت و همـواره به این نکتـه‬ ‫فکـر می کنـد کـه ای کاش مهارتـش دراین زمینـه‪ ،‬همان زمـان شـناخته‬ ‫می شـد و از دوره دبیرسـتان و بـا حضـور در هنرسـتان بـه تحصیـل در رشـته‬ ‫بازیگـری می پرداخـت‪ ،‬افـزود‪« :‬همواره این تاسـف برایم هسـت کـه چرا چهار‬ ‫یـا پنج سـال بایـد بـه تحصیـل در رشـته ای می پرداختـم کـه نـه ان را دوسـت‬ ‫داشـتم و نـه در زندگـی بـه دردم می خـورد‪ .‬در رشـته ای کـه بـه ان عالقـه بـه‬ ‫تحصیل و تعلیم داشـتم‪ ،‬حضور نیافتم و ا گر زودتر می توانسـتم به راهی که‬ ‫یکـردم و از نوجوانـی پـا دراین مسـیر‬ ‫در ‪ 26‬سـالگی بـه ان وارد شـدم‪ ،‬ورود م ‬ ‫یشـد و‬ ‫می گذاشـتم‪ ،‬این حجـم از رویاهایـی کـه در ذهـن داشـتم عملـی م ‬ ‫این انـدازه از جوانـی مـن‪ ،‬در یک راه نادرسـت تلف نمی شـد»‪ .‬وی دسترسـی‬ ‫به چنین اتفاقی را نیازمند زیرساخت های درست در بستر اموزش وپرورش‬ ‫دانسـته و افـزود‪« :‬بایـد به گونـه ای به نسـل های بعدی کمک شـود کـه اجازه‬ ‫داشـته باشـند از انچـه دوسـت دارنـد‪ ،‬لـذت ببرنـد»‪.‬‬ ‫ایـن بازیگـر کـه در نمایـش «سلسـله گاوباریـان» در نقـش مـادر پادشـاه کـه‬ ‫«بانـو نفهمـه» نـام دارد‪ ،‬بـازی دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬وقتـی ایـن نقـش را در ذهنـم‬ ‫می سـاختم‪ ،‬تلاش کـردم تمـام انچـه را در فیلم هـا و سـریال ها و حتـی تئاتـر‬ ‫دیـده ام‪ ،‬کنـار بگـذارم تـا بر روی ذهنم تاثیـری نگذارند»‪ .‬وی باتا کیدبر اینکه‬ ‫در تکرار نقش هایی که یک بازیگر در ان دیده شـده اسـت‪ ،‬امروز دیگر برای‬ ‫هیـچ تماشـا گری قابل بـاور نیسـت و ممکـن اسـت تصـورات تماشـاچی را در‬ ‫ذهـن او بشـکند‪ ،‬گفـت‪« :‬ممکـن اسـت تمـام مـادران پادشـاه ها یـک ویژ گـی‬ ‫خـاص داشـته باشـند و ا گـر بنـا باشـد بازیگـری بـه ایفـای ایـن نقـش بپـردازد‪،‬‬ ‫بایـد سـراغ المان هایـی خـاص بـرود‪ ،‬ان هـا را از ارشـیو هنـر نمایـش بیـرون‬ ‫بکشـد و از ان خود کند؛ اما من هرگز دوسـت نداشـتم دسـت به این کار بزنم؛‬ ‫برعکس‪ ،‬دوسـت داشـتم شـخصیتی جدید به وجود بیاورم»‪ .‬بازیگر نمایش‬ ‫«بازپـرس وارد می شـود» کـه بـا هدایـت و کارگردانـی «رضـا ایزدخـواه» در‬ ‫تماشـاخانه «شـانو» اجرا شـد‪ ،‬بااشـاره به اینکه کارگردان این اثر از او خواسـته‬ ‫اسـت در نقشـش اقتـدار وجـود داشـته باشـد‪ ،‬افـزود‪« :‬ایـن نمایشـی‪ ،‬اثـری‬ ‫کمدی سـت و تمـام نقش هـای ان؛ به جـز مـادر پادشـاه کـه اقتـداری خـاص‬ ‫دارد‪ ،‬کمـدی هسـتند»‪.‬‬ ‫وی بـا اظهـار امیـدواری از اینکـه کسـانی که ایـن نمایـش را دیده انـد‪ ،‬راجـع به‬ ‫ان نظـر مثبـت داشـته باشـند‪ ،‬افـزود‪« :‬نمایـش به گونه ای سـت که بایـد دیده‬ ‫و راجـع بـه ان نظـر داده شـود‪ .‬ازنظـر مـن‪ ،‬کارکـردن دراین گـروه‪ ،‬اتفاق مثبتی‬ ‫بـود و مـا ان قـدر به هـم وابسـته شـده ایم کـه از همیـن االن نگران جدایـی روز‬ ‫اخـر اجـرای ایـن اثـر نمایشـی هسـتیم»‪ .‬قندهـاری با ابرازتاسـف از اینکه امـروز‬ ‫تئاتر در کشـورمان در جایگاه درسـت خود قرار ندارد‪ ،‬افزود‪« :‬امید ان داریم‬ ‫کـه تئاتـر در ایـران بـه جایـگاه اصلـی خود و رسـالتی کـه برای ان تعریف شـده‪،‬‬ ‫برسـد؛ زیرا معتقدم امروز تئاتر مهجور واقع شـده اسـت»‪ .‬قندهاری‪ ،‬تئاتر را‬ ‫زندگی زندگی دانسـته و بااشـاره به اینکه شـاید فیلم‪ ،‬معجزه ای داشـته باشد‬ ‫ِ‬ ‫کـه فـرد را تحت تاثیـر خویـش قـرار دهـد‪ ،‬گفـت‪« :‬تئاتـر امـا می توانـد مخاطـب‬ ‫جایگزینـی خویـش در‬ ‫را سـال ها درگیـر کنـد و بـه او اجـازه رویابافـی‪ ،‬تخیـل و‬ ‫ِ‬ ‫جایگاه زندگی نقشی که دیده را بدهد»‪ .‬وی درپایان باتا کیدبر اینکه ممکن‬ ‫اسـت کسـانی که حرفـه ای در حـوزه تئاتـر فعالیـت می کننـد‪ ،‬هنـوز بـه کشـف‬ ‫‪ 10‬درصـد از ایـن هنر نیز نرسـیده باشـند‪ ،‬افـزود‪« :‬امیدوارم تئاتر به جایگاهی‬ ‫واقعـی که لیاقتـش را دارد‪ ،‬برسـد»‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مجتبی ضابطی‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2537‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ کمپانـی خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ سـفید روغنـی‬ ‫مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پال ک ایـران ‪245 -55‬د‪ 14‬و شـماره موتور‬ ‫‪ 12490032565‬و شماره شاسی ‪NAAN01CA5BK496094‬‬ ‫به مالکیت رضا عبدپور با کد ملی ‪ 1189094703‬مفقود شده و‬ ‫از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شهرری‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬جی ال ایکـس ‪ 1800‬ای‬ ‫بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪849 -36‬ن‪ 14‬و شـماره موتـور ‪ 12488159323‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAAM01CA3AR301093‬بـه مالکیـت حسـین‬ ‫باشـی عبدل ابادی مفقود شـده و از درجه اعتبار ساقط است‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪645‬‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم اعظـم زار ع دارای شناسـنامه شـماره ‪ 0690081014‬بـه شـرح دادخواسـت به کالسـه‬ ‫‪ 1401/12/37‬از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان‬ ‫علی ا کبـر پورابراهیـم بـه شماره شناسـنامه ‪ 8‬در تاریـخ ‪ 1400/01/23‬در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود‬ ‫زندگـی گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬طوبـی پورابراهیـم فرزنـد علی ا کبـر‬ ‫ش ش ‪ 1481‬متولـد ‪ 1344/01/01‬فرزنـد متوفـی ‪ -2‬حسـن پورابراهیـم فرزنـد علی ا کبـر ش ش ‪24‬‬ ‫متولـد ‪ 1353/03/03‬فرزنـد متوفـی ‪ -3‬غالمحسـین پورابراهیـم فرزنـد علی ا کبـر ش ش ‪ 2940‬متولـد‬ ‫‪ 1358/03/08‬فرزنـد متوفـی ‪ -4‬طیبـه پورابراهیم فرزند علی ا کبر ش ش ‪ 45‬متولـد ‪ 1363/01/01‬فرزند‬ ‫متوفی‪ .‬اینک با انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور را به اسـتناد ماده ‪362‬ق امور حسـبی در‬ ‫یـک نوبـت ا گهـی می کنـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد و یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد‪ ،‬از تاریـخ نشـر‬ ‫ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه ایـن شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهـی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫احمد دین محمدی‪ ،‬مسئول شعبه ‪ 12‬شورا حل اختالف تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1381‬‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫خانـم ام البنیـن مخلـص دارای شناسـنامه شـماره ‪ 4031321414‬بـه شـرح دادخواسـت بـه کالسـه‬ ‫‪111/0000823‬ح از ایـن حـوزه درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان‬ ‫حسن محتشم به شناسنامه شماره ‪ 4031320809‬در تاریخ ‪ 1394/05/22‬در اقامتگاه دائمی خود بدرود‬ ‫زندگی گفته ورثه حین الفوت ان متوفی منحصر اسـت به‪ -1 :‬امید محتشـم فرزند حسـن شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 40200452725‬متولـد ‪ 1372/11/04‬فرزنـد متوفـی ‪ -2‬لیلا محتشـم فرزنـد حسـن شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 4040088425‬متولـد ‪ 1369/05/12‬فرزنـد متوفـی ‪ -3‬فاطمـه محتشـم فرزنـد حسـن شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 402054021‬متولـد ‪ 1383/05/17‬فرزنـد متوفـی ‪ -4‬ام البنیـن مخلـص فرزنـد محمدعلـی شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 4031321414‬متولـد ‪ 1355/06/02‬همسـر متوفـی‪ .‬اینـک بـا انجام تشـریفات مقدماتی‪ ،‬درخواسـت مزبور را‬ ‫در یـک نوبـت ا گهـی می کنـد تـا هـر کسـی اعتراضـی دارد و یـا وصیت نامـه از متوفـی نـزد او باشـد‪ ،‬از تاریخ نشـر‬ ‫نخسـتین ا گهـی ظـرف یـک مـاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫زنگنه‪ ،‬قاضی حوزه ‪ 111‬شوراهای حل اختالف گل تپه‬ ‫م الف ‪174‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز موتورسـیکلت پیشـتاز ‪ 125CC‬بـه رنـگ سـرمه ای‬ ‫مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ‪ 762-81419‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ NEG1075816‬و شـماره تنـه ‪ NEG***125A8905605‬بـه‬ ‫مالکیـت روح الـه وطن پرسـت مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪646‬‬ ‫ا گهی دعوت از مجاورین پال ک ‪ 515‬فرعی از ‪ 27‬اصلی بخش ‪ 3‬کاشمر‬ ‫بدینوسـیله بـه مالکیـن پال ک هـای ‪ 513‬فرعـی و ‪ 523‬فرعـی و ‪ 514‬فرعـی از ‪ 27‬اصلـی بخـش ‪ 3‬کاشـمر‬ ‫ابلاغ می شـود بـا توجـه بـه اینکـه وقـت تعییـن متـراژ و مسـاحت پلا ک ‪ 515‬فرعـی از ‪ 27‬اصلـی بخـش ‪3‬‬ ‫کاشـمر مورد تقاضای خانم فاطمه صغری بیگی که در مجاورت ملک شـما اسـت‪ ،‬در روز چهارشـنبه‬ ‫مـورخ ‪ 1401/04/22‬سـاعت ‪10‬صبـح تعییـن شـده و در محـل انجـام خواهـد شـد‪ ،‬چنانچـه در مـورد‬ ‫حـدود و حقـوق ارتفاقـی ملـک مزبـور حقـی بـرای خود قائل هسـتید و یا اختالفـی با مجاور مزبـور دارید‪،‬‬ ‫می توانیـد در روز و سـاعت مقـرر در محـل وقـوع ملـک واقـع در کاشـمر‪ ،‬روسـتای قلـع بـاال حاضر شـده و‬ ‫برابـر کـد ‪ 914‬مجموعـه بخشـنامه های ثبتـی‪ ،‬مطالـب خـود را اظهار دارید‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عدم‬ ‫حضـور‪ ،‬عملیـات ثبتـی برابـر مقـررات ادامـه می یابد‪ -1 .‬حد شـمال پال ک ‪ 513‬فرعی ابوالقاسـم رشـتی و‬ ‫غیـره؛ ‪ -2‬حـد شـرق پلا ک ‪ 523‬فرعـی علـی سـاالری قلع باال؛ ‪ -3‬حـد غـرب پلا ک ‪ 514‬فرعـی متعلـق بـه‬ ‫موقوفـه و غیره‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‪ ،‬از طرف محمود قاسمی‬ ‫م الف ‪644‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره‬ ‫پال ک ایران ‪144 -52‬ص‪ 82‬و شماره موتور ‪12490140625‬‬ ‫و شماره شاسی ‪ NAAN21CA1BK123404‬به مالکیت‬ ‫محمدحسـین صحرا گـرد مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫ساقط اسـت‪/.‬ق‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند‪ ،‬کارت موتـور و خـود موتورسـیکلت احسـان ‪ 125‬بـه رنـگ‬ ‫قرمـز مـدل ‪ 1393‬با شـماره پال ک ‪ 632-96595‬و شـماره موتور‬ ‫‪ 0125N2N417058‬و شـماره شاسـی ‪ N2N125E9321326‬به‬ ‫مالکیـت صغری عبدالهی به شـماره ملـی ‪ 0579510174‬مفقود‬ ‫شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شهرری‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسـنامه خـودرو سـواری سـمند ایکـس ‪ 7‬مـدل ‪1385‬‬ ‫بـا شـماره پلا ک ایـران ‪829 -56‬ق‪ 84‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 12485220178‬و شـماره شاسـی ‪ 15513894‬بـه مالکیـت‬ ‫مائـده خالق دوسـت نجاتی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانـم راضیـه سـنگبری بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهاد محلـی کـه بـه‬ ‫امضای شـهود و به گواهی دفتر اسـناد رسـمی شـماره ‪ 9‬زاهدان رسـیده‬ ‫یسـت کـه سـند مالکیـت ششـدانگ یکبـاب اپارتمـان پلا ک‬ ‫مدع ‬ ‫‪ 4487/13114‬اصلـی واقـع در بخـش یـک بلوچسـتان شـهر زاهـدان‬ ‫مـورد ثبـت دفتر املا ک الکترونیکـی ‪ 139720322001010886‬به شـماره‬ ‫چاپـی ‪995736‬الـف‪ 96‬بـه علـت اسباب کشـی مفقود شـده درخواسـت‬ ‫صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده‪ .‬لـذا مراتـب بـه اسـتناد تبصـره یـک‬ ‫یشـود تا چنانچه کسـی‬ ‫مـاده ‪ 120‬ائین نامـه ثبـت‪ ،‬در یک نوبت ا گهی م ‬ ‫مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود‪ ،‬یـا انجام معامله نسـبت به ملک‬ ‫مرقـوم اسـت‪ ،‬از تاریـخ نشـر ایـن ا گهـی ظـرف ‪ 10‬روز‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه‬ ‫ضمیمه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله‪ ،‬به این اداره اعالم و رسـید‬ ‫دریافت کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد‪ .‬واال پس از انقضای مدت مذکور‬ ‫و نرسـیدن واخواهـی و یـا درصـورت اعتـراض‪ ،‬اصـل سـند ارائـه نشـود‪،‬‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫حسـنعلی مالیـی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫م الـف ‪339‬‬ ‫زاهـدان‪ ،‬از طـرف سـیدحمیدرضا نظامـی‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظربهاینکه اقای خلیل شیخ احمدی فرزند قمرالدین به موجب دو برگ استشهادیه شهادت شهود‬ ‫تقاضای صدور المثنی سـند مالکیت نوبت اول ششـدانگ یکباب مغازه به شـماره پال ک ‪ 4624‬فرعی‬ ‫از ‪ 166‬اصلـی بخـش ‪ 13‬مشـهد را نمـوده و مدعی سـت سـند مالکیـت مزبـور مفقـود شـده اسـت‪ ،‬کـه بـه‬ ‫حکایـت سـامانه مدیریـت املا ک کشـوری ششـدانگ پلا ک فـوق ذیـل ثبـت ‪ 39481‬صفحـه ‪ 229‬دفتر‬ ‫‪ 239‬بـه نـام خلیـل شـیخ احمدی ثبـت و سـند مالکیـت ‪ 493333‬صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬پرونده‬ ‫ثبتـی و دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد تبصره یـک مـاده ‪ 120‬ایین نامـه قانون‬ ‫ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکر می شـود هر کس نسـبت به ملـک مورد ا گهی معاملـه ای انجام‬ ‫داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف مـدت ‪ 10‬روز از تاریـخ انتشـار ایـن‬ ‫ا گهی‪ ،‬اعتراض کتبی خود را به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی به این اداره تسـلیم‬ ‫کنـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصول اعتـراض بدون ارائه سـند‬ ‫مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‪ ،‬نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول و تسـلیم ان بـه‬ ‫متقاضـی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/13 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160308001001129‬مـورخ ‪ 1401/03/31‬هیـات اول‪ /‬دوم‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک بیرجند تصرفـات مالکانه‬ ‫بالمعارض متقاضی خانم سـمیه روشـن گر فرزند نصرت اله به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 3246‬در ششـدانگ یکبـاب محوطـه مشـتمل بـر اتاقـک بـه مسـاحت ‪56/67‬‬ ‫مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 227‬اصلی واقع در خراسـان جنوبی بخش دو حوزه‬ ‫ثبـت ملـک بیرجنـد از محـل مالکیـت ورثـه محمـد میابـادی محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/04/13 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/29 :‬‬ ‫حسـین براتی‪ ،‬رئیس ثبت اسـناد و امال ک‬ ‫شناسـه ا گهی ‪1345949‬‬ ‫بیرجند‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چـون تحدیـد حـدود ششـدانگ پلا ک ‪399‬‬ ‫اصلـی واقـع در بخـش دو طبـس تا کنـون به عمل‬ ‫نیامـده‪ ،‬اینـک برحسـب درخواسـت کتبـی اقـای‬ ‫محسـن جعفـری بـا وکالتنامـه بـه طرفیـت اقایـان‬ ‫علی مدد شـرفی و علی عجمی‪ ،‬خانم ها حوری نسـاء و خیرالنسـاء‬ ‫و خدیجـه همگـی عجمـی‪ ،‬متقاضـی ثبـت و بـا رعایـت مـواد ‪ 14‬و‬ ‫‪ 15‬قانـون ثبـت‪ ،‬عملیـات تحدیـد حـدود ان سـاعت ‪10‬صبـح روز‬ ‫س هشـنبه مـورخ ‪ 1401/05/04‬در محـل شـروع و بـه عمـل خواهـد‬ ‫امد‪ .‬لذا بدینوسـیله با انتشـار ا گهی از متقاضی و صاحبان امال ک‬ ‫یشـود تـا در روز و سـاعت مقـرر‪ ،‬در محـل حضـور‬ ‫مجـاور دعـوت م ‬ ‫به هم رسـانند و هر ادعایی نسـبت به حدود یا حقوق ارتفاقی ان‬ ‫دارند‪ ،‬به نماینده محدد اظهار و ابراز دارند‪ .‬کسانی که به عملیات‬ ‫تحدید حدود‪ ،‬واخواهی داشته باشند‪ ،‬می توانند به استناد ماده‬ ‫ننـام اصالحی قانون‬ ‫‪ 20‬قانـون ثبـت و در اجـرای مـواد ‪ 74‬و ‪ 86‬ائی ‬ ‫ً‬ ‫ثبـت‪ ،‬از تاریـخ تحدیـد ظـرف یـک مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را کتبـا بـه‬ ‫اداره ثبـت اسـناد طبـس تسـلیم و رسـید دریافـت کننـد و نیز ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ اعتـراض بـه اداره ثبـت‪ ،‬دادخواسـت خـود‬ ‫را بـه مرجـع ذیصلاح قضائـی تسـلیم و گواهـی الزم از مرجـع قضائی‬ ‫مربوطه اخذ و به اداره ثبت تسـلیم کند‪ .‬درغیراینصورت اقدامات‬ ‫قانونـی بنـا بـه تقاضـای ذینفـع به عمـل خواهـد امد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/13 :‬‬ ‫غالمرضـا کدخدائـی‪ ،‬رئیـس‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1345029‬‬ ‫اداره ثبـت اسـناد و املا ک طبس‬ ‫اخطار ثبت طالق (نوبت دوم)‬ ‫جنـاب اقـای حامـی خیری فردنـژاد فرزنـد احمـد؛ همسـر شـما‬ ‫سـرکار خانـم گل نـاز فرخی فـرزاد فرزنـد غلام با توجه بـه دادنامه‬ ‫شـماره ‪ 140101390000064098‬مـورخ ‪ 1401/01/16‬و رای قطعـی‬ ‫بـه شـماره ‪ 1401101990003729859‬مـورخ ‪1401/03/25‬‬ ‫صادره از شعبه ‪ ۶‬دادگاه خانواده شهرستان کرج (‪ ۲۵‬خانواده‬ ‫سـابق) بـه ایـن دفترخانـه جهـت ثبـت طلاق مراجعـه کـرده‬ ‫اسـت‪ .‬لذا به شـما اخطار می شـود ظرف مهلت یک هفته پس‬ ‫از رویـت‪ ،‬جهـت امضـا و ثبت طالق به این دفترخانه به نشـانی‬ ‫کرج‪ ،‬میدان ازادگان‪ ،‬ابتدای بلوار مطهری‪ ،‬ساختمان کشتی‪،‬‬ ‫واحـد یـک بـه کدپسـتی ‪ 3149673336‬مراجعـه فرماییـد‪.‬‬ ‫درصـورت عـدم مراجعـه‪ ،‬طبـق مقـررات قانونـی عمـل خواهـد‬ ‫شـد و هیچ گونه اطالعاتی از ناحیه شـما مسـموع نخواهد بود‪.‬‬ ‫عبدالرحیـم نجفـی‪ ،‬سـردفتر ازدواج ‪۲۴‬‬ ‫م الـف ‪586‬‬ ‫طلاق و ‪ ۲8‬کـرج‬ ‫رونوشت گواهی حصر وراثت‬ ‫اقـای بهمـن صادقـی دارای شناسـنامه شـماره ‪ 5‬بـه شـرح دادخواسـت بـه کالسـه‬ ‫‪/0001399‬ح‪ 1‬از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده‬ ‫که شـادروان محمدصدیق صادقی به شناسـنامه شـماره ‪ 61‬در تاریخ ‪ 1393/02/07‬در‬ ‫اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به‪:‬‬ ‫‪ -1‬بهنـام صادقـی فرزنـد محمدصدیق ش ش ‪ 2840093286‬متولد ‪ 1368‬پسـر متوفی‬ ‫‪ -2‬توحیـد صادقـی فرزنـد محمدصدیق ش ش ‪ 2840170231‬متولد ‪ 1371‬پسـر متوفی‬ ‫‪ -3‬فریـد صادقـی فرزنـد محمدصدیـق ش ش ‪ 153‬متولـد ‪ 1356‬پسـر متوفـی ‪ -4‬کریـم‬ ‫صادقـی فرزنـد محمدصدیـق ش ش ‪ 176‬متولـد ‪ 1359‬پسـر متوفـی ‪ -5‬بهمـن صادقـی‬ ‫فرزنـد محمدصدیـق ش ش ‪ 5‬متولـد ‪ 1362‬پسـر متوفـی ‪ -6‬منوچهـر صادقـی فرزنـد‬ ‫محمدصدیق ش ش ‪ 6‬متولد ‪ 1354‬پسر متوفی ‪ -7‬بهرام صادقی فرزند محمدصدیق‬ ‫ش ش ‪ 14‬متولد ‪ 1366‬پسـر متوفی ‪ -8‬مهناز صادقی فرزند محمدصدیق ش ش ‪136‬‬ ‫متولـد ‪ 1352‬دختـر متوفـی ‪ -9‬فاطمـه صادقـی فرزنـد محمدصدیـق ش ش ‪ 159‬متولد‬ ‫‪ 1357‬دختـر متوفـی ‪ -10‬زینـب صادقـی فرزنـد محمدصدیـق ش ش ‪ 160‬متولـد ‪1358‬‬ ‫دختـر متوفـی ‪ -11‬زهـرا صادقـی فرزنـد محمدصدیـق ش ش ‪ 321‬متولـد ‪ 1363‬دختـر‬ ‫متوفـی ‪ -12‬بدیلـه صادقـی فرزنـد سـعید ش ش ‪ 74‬متولـد ‪ 1331‬همسـر متوفـی‪ .‬اینـک‬ ‫با انجام تشـریفات مقدماتی‪ ،‬درخواسـت مزبور را یک مرتبه ا گهی می نماید تا هر کسـی‬ ‫اعتراضـی دارد و یـا وصیتنامـه متوفـی نـزد او باشـد‪ ،‬از تاریـخ نشـر نخسـتین ا گهـی ظـرف‬ ‫یـک مـاه‪ ،‬بـه دادگاه تقدیـم دارد‪ ،‬واال گواهـی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫جوان قره باغ‪ ،‬رئیس شعبه اول شورای حل اختالف سلماس‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول (ذمه ای)‬ ‫به موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه ‪ ۹۷۰۰۰۹۴‬مقـدار ‪۴۰۷‬سـهم مشـاع از ‪۵۳۷‬سـهم ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه شـماره ثبتـی پلا ک ‪ ۱۰۲۴‬فرعـی از ‪ ۱۱۷‬اصلـی بخـش ‪ ۷‬حـوزه ثبتـی‬ ‫جوین نقش جوین (متعلق به مدیون اقای جعفر فیض ابادی) در قبال طلب بسـتانکار خانم ا کرم حکم ابادی از طریق مزایده حضوری به فروش می رسـد‪ .‬نشـانی ملک واقع‬ ‫در شهرسـتان جویـن‪ ،‬روسـتای خرم ابـاد اسـت کـه مطابـق نظـر کارشـناس رسـمی دادگسـتری در تاریـخ ‪ ۱۴۰۱/0۲/۲۹‬صـورت پذیرفته اسـت‪ .‬مشـخصات ملک مزبور با مسـاحت‬ ‫عرصـه بـه مقـدار ‪ ۵۳۷‬مترمربـع و زیربنـای ‪ ۹۰‬مترمربـع و بهاربنـد نگهـداری دام بـا زیربنـای ‪ ۴۵‬مترمربـع بـا امتیـازات اب‪ ،‬برق و گاز اسـت که به مبلغ ‪ ۸‬میلیـارد و ‪ ۶۹۵‬میلیون ریال‬ ‫یشـده اسـت‪ .‬لذا مقدار ‪۴۰۸‬سـهم مشـاع از ‪۵۳۷‬سـهم ششـدانگ پال ک فوق (ملک مورد مزایده) در قبال مبلغ ‪ ۶‬میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون ریال‬ ‫(‪ ۸۶۹۵۰۰۰۰۰۰‬ریال) ارزیابی و قطع ‬ ‫بابت طلب بستانکار و ده درصد اضافی بابت سایر هزینه های اجرایی برابر در روز شنبه مورخ ‪ ۱۴۰۱/0۴/۲۵‬از ساعت ‪۹‬صبح الی ‪۱۲‬ظهر در محل اداره ثبت اسناد و امال ک و‬ ‫ً‬ ‫جوین برگزار می شود‪ .‬مزایده از مبلغ ‪ ۶‬میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود‪ .‬مطابق ماده ‪ ۱۳۶‬ائین نامه‪ ،‬شرکت در مزایده‬ ‫ً‬ ‫یهـای دارایی‪ ،‬مالیاتـی‪ ،‬جریمه ها و‬ ‫منـوط بـه پرداخـت ده درصـد از مبلـغ پایـه کارشناسـی بـه حسـاب سـپرده ثبـت اسـت‪ .‬ضمنـا پرداخت هزینه تنظیـم و انتقال سـند و نیز بده ‬ ‫عوارض شهرداری و غیره به عهده برنده مزایده است‪ .‬که درصورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد‪ .‬نیم عشر‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ .‬چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی شـود‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان سـاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫اجرایی و حق مزایده نقدا وصول م ‬ ‫تاریخ انتشار‪۱۴۰۱/04/13 :‬‬ ‫محمود ابراهیمی‪ ،‬رئیس اداره ثبت و اسناد و امال ک شهرستان جوین‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫نمایندگی روزنامه سایه‬ ‫در استان خراسان شمالی‬ ‫پذیرش ا گهی در روزنامه های کثیراالنتشار کشوری‬ ‫ادرس‪ :‬بجنورد‪ ،‬طالقانی شرقی‪ ،‬طالقانی ‪ ،۹‬کوچه شهید خراسانیان‪ ،‬نبش خراسانیان ‪۱۱‬‬ ‫همراه‪۰۹۹۴۱۹۹۵۰۹۰ :‬‬ ‫تلفکس‪۰۵۸۳۲۲۶۲۶۰۴ :‬‬ ‫نماینده خراسان شمالی‪ :‬فریبا محمدی‬ ‫اخطاریه وقت رسیدگی‬ ‫ً‬ ‫بدینوسـیله بـه اقـای حسـینعلی فرهـادی فرزنـد قربانعلـی فعلا مجهول المـکان ابلاغ می شـود کـه اقای‬ ‫محمدناصـر مسـعودی مهر دادخواسـتی علیـه شـما بابـت الـزام بـه تنظیـم سـند یـک دسـتگاه خـودرو‬ ‫ترا کتـور بـا شـماره پلا ک ایـران ‪۱۱۷ -۱۲‬ک‪ ۱۱‬بـه طرفیـت شـما به شـورای حل اختلاف کدکن ارائـه و برای‬ ‫روز دوشنبه مورخ ‪ ۱۴۰۱/03/23‬ساعت ‪ ۱۶‬وقت رسیدگی تعیین شده است‪ .‬لذا به استناد ماده ‪۷۳‬‬ ‫ق‪.‬ا‪.‬د‪.‬م مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـار درج می شـود‪ .‬شـما می توانیـد قبـل از رسـیدگی‪ ،‬بـه‬ ‫دبیرخانه شـورای حل اختالف کدکن مسـتقر در شهرسـتان کدکن مراجعه و با ارائه ادرس جدید خود‬ ‫نسـخه ثانـی دادخواسـت و ضمائـم را دریافـت و در وقـت مقـرر جهـت رسـیدگی‪ ،‬در شـورا حاضـر شـوید‪.‬‬ ‫ً‬ ‫درصـورت عـدم حضـور غیابا رسـیدگی خواهد شـد‪.‬‬ ‫شورای حل اختالف کدکن‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو سـواری سـمند ‪ EF7‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1396‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪382 -93‬ق‪ 22‬و شـماره موتـور ‪ 147H0305300‬و شـماره شاسـی ‪ NAACJ1JE4HF222567‬بـه‬ ‫مالکیـت فریبـرز بارونیـان بـا کـد ملـی ‪ 2392262195‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫بـه موجـب تبصـره مـاده ‪ 13‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه فوق االشـاره تحدیـد حـدود قانونـی ششـدانگ یکبـاب سـاختمان احداثـی‬ ‫در پلا ک ‪ 18‬شهرسـتان اسلام ابادغرب کـه بـه موجـب رای شـماره ‪ 140160316002002446‬هیـات‬ ‫حـل اختلاف منـدرج در قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند بـه نـام اقـای‬ ‫جمشـید جلیلیـان فرزنـد علی حیـدر بـه شـماره ملـی ‪ 6419686296‬و شماره شناسـنامه ‪ 260‬صـادره‬ ‫از اسلام ابادغرب در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 99‬مترمربـع در روز سه شـنبه مـورخ‬ ‫‪ 1401/05/04‬راس سـاعت ‪ 11/30‬در محل وقوع ملک انجام خواهد شـد‪ .‬لذا به موجب این ا گهی به‬ ‫کلیـه مالکیـن پال ک هـای مجـاور اخطار می شـود کـه در روز و سـاعت مقرر در محل حضور بهم رسـانند‪.‬‬ ‫مطابـق مـاده ‪ 15‬قانـون ثبـت اسـناد و املا ک چنانچـه تقاضا کننـده در موقـع تحدیـد حـدود‪ ،‬خـود یـا‬ ‫نماینـده اش حاضـر نباشـند‪ ،‬ملـک مـورد تقاضـا بـا حـدود اظهارشـده از طـرف مجاوریـن تحدیـد حدود‬ ‫خواهد شـد‪ .‬مطابق ماده ‪ 20‬قانون ثبت اسـناد مجاورینی که نسـبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی‬ ‫بـرای خـود قائـل هسـتند‪ ،‬می تواننـد بـه دادگاه مربوطـه مراجعه و گواهی تقدیـم دادخواسـت را دریافت‬ ‫و به اداره ثبت محل تسـلیم کنند‪ .‬درغیراینصورت اداره ثبت اسـناد‪ ،‬بدون توجه به اعتراض‪ ،‬عملیات‬ ‫ثبتـی را بـا رعایـت مقـررات ادامـه خواهـد داد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/13 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/03/19-140160316002000896‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسالم ابادغرب‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای سـینا کریمی نیا فرزنـد فرخ بـه شماره شناسـنامه ‪ 13‬صادره‬ ‫از اسلام ابادغرب در یکبـاب سـاختمان مسـکونی بـه مسـاحت ‪ 189/2‬مترمربـع پلا ک ‪ 2641‬فرعـی از ‪1‬‬ ‫اصلـی واقـع در اسلام ابادغرب خریـداری برابـر مبایعه نامـه عادی و عدم دسترسـی بـه مالک اولیه محرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عموم‪ ،‬مراتـب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی‬ ‫که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم‪1401/04/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪1401/04/13 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/07-140160316002000818‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک اسلام ابادغرب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم غـزال رمضانـی فرزنـد رمضـان بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 137‬صادره از اسلام ابادغرب در ششـدانگ یکباب ساختمان به مسـاحت ‪103/38‬‬ ‫رایگان‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 29‬فرعـی از ‪ 18‬اصلـی واقـع در اسلام ابادغرب‪ ،‬بـازار روز خریـداری از مالـک رسـمی‬ ‫موقوفـات زنگنـه حسـینعلی خان زنگنـه محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم‪1401/04/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪1401/04/13 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/19-140160316002000896‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫اسالم ابادغرب تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای محمدحسین جاسمی نژاد فرزند شیرزاد به‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 295‬صـادره از اسلام ابادغرب در یکبـاب سـاختمان مسـکونی بـه مسـاحت ‪136/05‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 2652‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در اسلام ابادغرب خریداری برابر مبایعه نامـه عادی و عدم‬ ‫دسترسـی بـه مالـک اولیـه محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظـور اطالع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم‪1401/04/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪1401/04/13 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت ملـی هوشـمند و کارت پایـان خدمـت اقـای جلیـل اریامـن بـا شـماره ملـی ‪ 3341358536‬و‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 544‬فرزنـد علـی متولـد ‪ 1363/03/03‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫گواهینامـه و کارت خـودرو سـواری پـژو ‪ 405-GLX‬بـه رنـگ خا کسـتری متالیـک بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪422 -19‬ط‪ 58‬و شـماره موتـور ‪ 124K1215425‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM11VE4JK032408‬بـه‬ ‫مالکیـت جلیـل اریامـن بـا شـماره ملـی ‪ 3341358536‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب مالـک خـودرو کامیـون کفـی بغـل دار مسـقف چـادری کاویـان بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل‬ ‫‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪853 -19‬ع‪ 95‬و شـماره موتـور ‪ EQ4BTAA3987140809‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NA5K1063CBS592602‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش (سـند کمپانـی و سـند سـبز) تقاضـای‬ ‫رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور‬ ‫دارد‪ ،‬ظرف ده روز به دفتر حقوقی سـازمان فروش شـرکت ایران خودرو واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان‬ ‫سـمند مراجعـه کنـد‪ .‬بدیهی سـت پـس از انقضـای مهلت مزبـور‪ ،‬طبق ضوابط مقـرر اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب حمیـد زارعـی مالـک خـودرو وانـت نیسـان ‪ 2400‬بـه رنـگ ابـی روغنـی مـدل ‪ 1383‬بـا شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪493 -19‬ب‪ 12‬و شـماره موتـور ‪ 249776‬و شـماره شاسـی ‪ D43377‬بـه علـت فقدان اسـناد‬ ‫فروش (سـند کمپانی و سـند سـبز) تقاضای رونوشـت المثنی اسـناد مذکور را نموده اسـت‪ .‬لذا چنانچه‬ ‫هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف ده روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت‬ ‫ایران خـودرو واقـع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه کند‪ .‬بدیهی سـت پـس از انقضای مهلت‬ ‫مزبـور‪ ،‬طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1399‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪292 -29‬هــ‪ 49‬و شـماره موتـور ‪ 124K1509382‬و شـماره شاسـی ‪ NAAN01CE4LK050789‬بـه‬ ‫مالکیـت حسـین بهروزیـان مفقـود شـده و اعتبـار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی کامیـون کفـی بغـل دار مسـقف چـادری کاویـان بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل‬ ‫‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪853 -19‬ع‪ 95‬و شـماره موتـور ‪ EQ4BTAA3987140809‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NA5K1063CBS592602‬مفقـود شـده و اعتبـار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬مـاده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض خانـم زهـره شـاه دولی به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 8438‬و شـماره ملـی ‪ 2122633948‬صـادره از گـرگان فرزنـد برات الـه متقاضـی کالسـه پرونـده‬ ‫‪ 1400114412480001104‬در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده اسـت به مسـاحت‬ ‫‪ 104.70‬مترمربـع از پلا ک ‪ 3‬اصلـی واقـع در اراضـی اوزینـه بخـش ‪ ۳‬حـوزه ثبت ناحیه ‪ ۲‬گـرگان طبق رای‬ ‫صـادره حکایـت از تصرفـات متقاضـی دارد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه‬ ‫پانـزده روز ا گهـی می شـود‪ .‬ازایـن رو اشـخاصی کـه نسـبت بـه رای صـادره فوق الذکـر اعتـراض داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـا ذکر شـماره پرونده‬ ‫به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه‪ ،‬از تاریخ تسـلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مرجـع ذیصلاح قضائـی تقدیـم و گواهی تقدیـم دادخواسـت را به ایـن اداره ارائه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/28 :‬‬ ‫حجت اهلل تجری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک منطقه دو گرگان‪ ،‬از طرف‬ ‫م الف ‪12302‬‬ ‫محمدامین صافی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/07-140160318011002009‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای ا کبـر حسن نژادسـورمی فرزنـد احمـد بـه شماره شناسـنامه ‪10793‬‬ ‫صادره از رشـت در ششـدانگ یکباب دکان به مسـاحت ‪ 18/50‬مترمربع فاقد مجوز سـاخت پال ک ‪912‬‬ ‫فرعی از ‪ 90‬اصلی مفروز و مجزی شده از پال ک ‪ 1‬فرعی از ‪ 90‬اصلی واقع در قریه پشتیر بخش ‪ 22‬گیالن‬ ‫خریـداری از مالکیـت سـیدمحمد مقیمـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی به‬ ‫شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـد می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی به مدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود‬ ‫را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضـای مدت مذکور و عدم وصـول اعتراض و‬ ‫پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/30 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/353‬‬ صفحه 4 ‫بانک و بیمه ‪5‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2537‬‬ ‫جهش ‪ ۱۰۴‬درصدی عملکرد بانک ملت‬ ‫بانـک ملـت با سـرمایه بیـش از ‪ 26‬هزار میلیارد تومان‬ ‫و ارزش بـازار ‪ 85‬هزار میلیارد تومانـی‪ ،‬همچـون‬ ‫گذشـته‪ ،‬صدرنشـینی خود را در خالص تراز عملیاتی‬ ‫کهـای بورسـی تحکیـم و ارتقـاء بخشـید و‬ ‫بان ‬ ‫توانست این شاخص مهم عملکردی را از مبلغ ‪6.2‬‬ ‫هزارمیلیاردتومـان در خردادمـاه سـال ‪ 1400‬بـا بیـش‬ ‫از ‪ 104‬درصـد رشـد به مبلـغ ‪ 12.6‬هزارمیلیاردتومـان‬ ‫ب هطـور قابل مالحظـه ای افزایـش دهـد‪ .‬همچنیـن‬ ‫بانـک ملـت بـا ثبـت مبلـغ ‪ ۴‬هزارمیلیاردتومـان در‬ ‫خردادماه سال جاری‪ ،‬توانسته تراز عملیاتی ماهانه‬ ‫خـود را بیـش از ‪ ۵۰‬درصـد نسـبت بـه مـدت مشـابه‬ ‫سـال گذشـته و ‪ ۱۸‬درصـد نسـبت بـه مـاه قبـل ارتقـاء‬ ‫داده و قـدرت سودسـازی خـود را به اثبـات رسـانده‬ ‫و بـه رشـد ‪ ۲۸‬درصـدی خالـص درامـد کارمـزد (غیـر‬ ‫مشـاع) نیـز نسـبت بـه مـاه گذشـته دسـت یابـد‪.‬‬ ‫شـایان ذکر اسـت منابـع غیر هزینـه زای ریالـی و ارزی‬ ‫بانـک ملـت نیـز بیـش از ‪ ۱۵۷‬هزارمیلیاردتومـان‬ ‫(حدود ‪ ۹۷‬درصد نسبت به خردادماه سال گذشته)‬ ‫ً‬ ‫افزایـش یافتـه اسـت کـه رشـد مذکـور عمدتـا مربـوط‬ ‫بـه افزایـش ‪ ۱۳۲‬درصـدی جـذب سـپرده های جـاری‬ ‫ریـال اسـت؛ همچنیـن بانـک ملـت موفق بـه اعطای‬ ‫تسهیالت (ریال و ارز) بیش از ‪ ۷۸۶‬هزارمیلیاردتومان‬ ‫تـا پایـان خردا دمـاه ‪ ۱۴۰۱‬گردیـده کـه نسـبت به مدت‬ ‫مشـابه بـا رشـد ‪ ۲۳‬درصـدی مواجـه بـوده اسـت‪.‬‬ ‫ضرب االجل ‪ ۱۵‬روزه مدیرعامل بانک ملت برای پرداخت تسهیالت ازدواج‬ ‫مدیرعامل بانک ملت در بخشنامه ای خطاب به شعب‬ ‫ایـن بانـک در سراسـر کشـور‪ ،‬حدا کثـر زمـان پرداخـت‬ ‫تسـهیالت ازدواج به متقاضیان را پس از تکمیل پرونده‪،‬‬ ‫‪15‬روز اعلام کـرد‪ .‬رضـا دولت ابـادی در ایـن بخشـنامه‬ ‫با اشـاره به تا کیـد رئیس جمهـوری بـرای پرداخـت سـریع‬ ‫تنـام‬ ‫وام ازدواج تا کیـد کـرد کـه شـعب بایـد پـس از ثب ‬ ‫متقاضیـان و مراجعـه زوجیـن بـه شـعب‪ ،‬نسـبت بـه‬ ‫دریافـت سـریع و اسـان مـدارک و پرداخـت تسـهیالت‬ ‫یادشـده در کوتاه ترین زمـان ممکـن اقـدام کننـد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل بانـک ملـت در ایـن بخشـنامه افـزوده اسـت‪:‬‬ ‫پس از تکمیل پرونده‪ ،‬حدا کثر زمان پرداخت تسهیالت‬ ‫‪15‬روز اسـت‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۸۷‬درصدی پرداخت وام های قرض الحسنه بانک سینا در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫مدیـر امور بانکداری اسلامی بانک سـینا گفـت‪ :‬وام های‬ ‫قرض الحسـنه پرداختی بانک سـینا در سـال ‪ ،1400‬بیش‬ ‫از ‪ 87‬درصـد نسـبت بـه سـال ‪ 1399‬رشـد داشـته اسـت‪.‬‬ ‫خلیل الـه مهرابـی افـزود‪ :‬ایـن بانـک در راسـتای ایفـای‬ ‫مسـئولیت های اجتماعـی و کمـک بـه فقرزدایـی در‬ ‫حهـای قرض الحسـنه متعـددی را به منظـور‬ ‫جامعـه‪ ،‬طر ‬ ‫حمایـت از قشـر اسـیب پذیر جامعـه اجرایـی کـرد ه و در‬ ‫حهـای یادشـده طـی سـال ‪ ۱۴۰۰‬مبلـغ‬ ‫چهارچـوب طر ‬ ‫نشـرایط پرداخـت‬ ‫‪۱۵‬هـزار و ‪ ۶۶‬میلیارد ریـال بـه واجدی ‬ ‫ ‬ ‫کـرده اسـت کـه در مقایسـه با وا مهـای پرداختـی سـال ‪،۹۹‬‬ ‫رشـد ‪ ۸۷‬درصدی را نشـان می دهد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫حهـای کریمانـه‪ ،‬مواسـات‪ ،‬احسـان‪،‬‬ ‫وا مهـا در قالـب طر ‬ ‫حافظان میهن‪ ،‬نیکو‪ ،‬ایثار‪ ،‬پردیس مهرافرین‪ ،‬سخاوت‬ ‫و… و همچنیـن وام هـای ازدواج بـوده کـه بـا هـدف‬ ‫اشـتغال زایی و رفـع نیازهـای ضروری اقشـار کم برخـوردار‪،‬‬ ‫بو کارهای اسـیب دیده از کرونـا‪ ،‬کمک به‬ ‫حمایـت از کسـ ‬ ‫تامیـن مسـکن محرومـان‪ ،‬ازدواج‪ ،‬حمایـت از پرسـتاران‪،‬‬ ‫کادر درمـان و مـددکاران اسایشـگاه ها و مرا کز توانبخشـی‬ ‫سـازمان بهزیسـتی‪ ،‬مرزبانـان‪ ،‬خانـواده معظـم شـهدا و‬ ‫پوشـش هزین ههـای درمانـی بیمـاران پرداخـت شـده‬ ‫اسـت‪ .‬وی همچنیـن با اشـاره به اغـاز ششـمین جشـنواره‬ ‫حسـاب های قرض الحسنه بانک سینا‪ ،‬از نیک اندیشان‬ ‫و خیرین دعوت کرد تا برای حمایت از اقشار اسیب پذیر‬ ‫جامعـه‪ ،‬دراین جشـنواره مشـارکت کننـد‪.‬‬ ‫درامد ‪ ۱۳۷۴‬میلیارد تومانی بیمه پارسیان از محل حق بیمه تولیدی در بهار ‪۱۴۰۱‬‬ ‫شـرکت بیمـه پارسـیان‪ ،‬در سه ماهه نخسـت‬ ‫سـال جـاری موفـق بـه شناسـایی و صـدور‬ ‫‪ 1374‬میلیارد تومـان درامـد حـق بیمـه شـد‪ .‬ایـن‬ ‫نمـاه ‪ ۳۱۲‬میلیارد تومـان‪،‬‬ ‫شـرکت بیمـه ای در فروردی ‬ ‫در اردیبهشـت ‪ ۴۷۰‬میلیارد تومـان و در خردا دمـاه‬ ‫‪ ۵۹۳‬میلیارد تومـان حـق بیمـه صـادر نمـود؛‬ ‫به این ترتیـب رونـد صعـودی شناسـایی درامـد‬ ‫حـق بیمـه در بـازه زمانـی مذکـور حفـظ شـد‪.‬‬ ‫از سـوی دیگر رقـم خسـارت پرداختـی اعلام شـده‬ ‫ایـن شـرکت بیمـه ای در سه ماه نخسـت سـال جـاری‬ ‫‪ ۷۷۴‬میلیارد تومـان اعلام شـده اسـت کـه نسـبت بـه‬ ‫دوره مشـابه حـدود ‪ ۵۵‬درصـد رشـد داشـته اسـت‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت از درامـد حـق بیمـه صـادره بخـش‬ ‫عمـده ان یعنـی ‪ ۳۸‬درصـد‪ ،‬مربـوط به رشـته بیمه ای‬ ‫ثالث‪-‬اجباری اسـت‪ .‬در خصوص خسـارت پرداختی‬ ‫‪ ۴۰‬درصـد را رشـته درمـان در بـر گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫سـه ماهه سـال مالـی منتهـی بـه ‪ ۲۹‬اسـفندماه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫مبلـغ ‪ ۱۹۸۱‬میلیارد تومـان درامـد داشـته اسـت‪ .‬بانـک‬ ‫کارافریـن در زمـان یا دشـده مبلـغ ‪ ۱۴۱۰‬میلیارد تومـان‬ ‫هزینه شناسایی کرده و در عملکرد تجمیعی تراز مثبت‬ ‫‪ ۵۷۱‬میلیارد تومانـی را ثبـت کـرده اسـت‪ .‬بانـک کارافریـن‬ ‫در ‪ ۱۲‬ماهـه سـال ‪ ۱۴۰۰‬بـه ازای هـر سـهم ‪ ۳۴‬تومـان‬ ‫سـود داشـته و نسـبت ‪ P/E‬ایـن شـرکت بـه ‪ ۱۰‬رسـیده‬ ‫اسـت و از نظـر بازدهـی نیـز در سـه ماهه گذشـته حـدود‬ ‫هشـت درصد و در یک سال گذشـته حـدود ‪ ۲۰‬درصـد‬ ‫بازدهـی مثبـت داشـته اسـت کـه از این حیـث بانـک‬ ‫کهـای دیگـر عملکـرد خوبـی از‬ ‫کارافریـن نسـبت بـه بان ‬ ‫خـود بـر جـای گذاشـته اسـت‪.‬‬ ‫«قهرمانان بهره وری» بانک صادرات ایران‪ ،‬تجلیل شدند‬ ‫مدیرعامـل بانـک صـادرات ایـران در نخسـتین‬ ‫هم اندیشـی مدیـران سـتاد و صـف سـال ‪ ١٤٠١‬بانـک‬ ‫صـادرات ایـران از «قهرمانـان بهـره وری ‪ ١٤٠٠‬شـبکه بانـک‬ ‫صـادرات ایـران» بـا اهـدای تندیـس و لوح سـپاس تجلیل‬ ‫کـرد‪ .‬در لـوح اهدایـی به امضـای سـید ضیـاء ایمانـی‪،‬‬ ‫مدیرعامـل بانـک صـادرات ایـران خطـاب بـه قهرمانـان‬ ‫بهـره وری ‪ ١٤٠٠‬بانـک امـده اسـت‪« :‬بالندگـی و ثمربخشـی‬ ‫امـروز درخـت کهن سـال و ریشـه دار بانک صـادرات ایران‪،‬‬ ‫یسـت‬ ‫مرهـون و مدیـون دسـتان پرمهـر باغبانـان مهربان ‬ ‫کـه خدمـت بـه خلـق را درجهـت کسـب رضـای حضـرت‬ ‫نقـدر‬ ‫حـق‪ ،‬وجهـه همـت خـود قـرار داده انـد و عمـر گرا ‬ ‫خـود را درراه ابادانـی و شـکوفایی ایـران اسلامی عزیـز‪،‬‬ ‫‪ 54‬درصد تسهیالت بانک توسعه تعاون در حوزه صنعت بوده است‬ ‫متع ــدد صنعت ــی حض ــور داش ــته و س ــهم مهم ــی در‬ ‫پیش ــرفت کش ــور برعه ــده دارن ــد‪ .‬بان ــک توس ــعه تعاون‬ ‫به عن ــوان بان ــک عام ــل پرداخ ــت تس ــهیالت موض ــوع‬ ‫بنــد الــف تبصــره ‪ 18‬قانــون بودجــه ‪ 1400‬حضــور داشــته‬ ‫یش ــدگان وزارت صنع ــت‪ ،‬مع ــدن و‬ ‫اس ــت و ب ــه معرف ‬ ‫تجــارت تســهیالت اشــتغال زایی پرداخــت نمــوده اســت‪.‬‬ ‫پیش ازای ــن نی ــز ط ــی س ــال های ‪ 97‬ت ــا ‪ ،99‬عاملی ــت‬ ‫ای ــن م ــاده قانون ــی در بودج هه ــای س ــنواتی بر عه ــده‬ ‫بان ــک توس ــعه تع ــاون ب ــوده اس ــت‪ .‬بان ــک توس ــعه تعاون‬ ‫در ط ــرح اش ــتغال پای ــدار روس ــتایی و عش ــایری‪ ،‬قان ــون‬ ‫رف ــع موان ــع تولی ــد‪ ،‬حمای ــت از صنای ــع کوچ ــک و‬ ‫متوس ــط و م ــاده ‪ 52‬و م ــاده ‪ 56‬نی ــز ایفا کنن ــده نق ــش‬ ‫عاملیت ــی ب ــوده و تامی ــن مال ــی واحده ــای صنعت ــی و‬ ‫تولی ــدی را بر عه ــده داش ــته اس ــت‪.‬‬ ‫مدیرعام ــل بان ــک مس ــکن از انعق ــاد ق ــرارداد‬ ‫‪ 3691‬میلیاردتوم ــان تس ــهیالت نوس ــازی در باف ــت‬ ‫فرس ــوده از ابت ــدای س ــال ‪ ۹۸‬تا کن ــون خب ــر داد و گف ــت‪:‬‬ ‫از ابت ــدای دول ــت س ــیزدهم تا کن ــون ‪1792‬میلیارتوم ــان‬ ‫تس ــهیالت نوس ــازی ب ــه ‪ 7454‬واح ــد توس ــط بان ــک‬ ‫مس ــکن تخصی ــص یافت ــه اس ــت‪ .‬محم ــود ش ــایان‬ ‫در خص ــوص ارائ ــه تس ــهیالت نوس ــازی ب ــه متقاضی ــان در‬ ‫باف ــت فرس ــوده با یاداوری اینک ــه تس ــهیالت نوس ــازی در‬ ‫بافت فرســوده از ســال ‪ ۱۳۹۸‬بــه بعــد اجرایــی و عملیاتــی‬ ‫هر هفتهدوشنبه ها‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت بیمـه دی‪ ،‬طـی حکمـی امیررضـا‬ ‫نعمت اللهـی را ب هسـمت سرپرسـت معاونـت برنامه ریـزی‬ ‫بو کار شـرکت بیمـه دی منصـوب کـرد‪.‬‬ ‫و تحـول کسـ ‬ ‫در بخشـی از متـن ایـن حکـم امـده اسـت‪ :‬نظـر بـه‬ ‫تعهـد‪ ،‬تخصـص و تجـارب ارزنـده جنابعالـی به موجـب‬ ‫ایـن حکـم ب هسـمت سرپرسـت معاونـت برنامه ریـزی‬ ‫بو کار منصـوب می شـوید‪ .‬امیـد اسـت‬ ‫و تحـول کسـ ‬ ‫بهار سبز بیمه تعاون همراه با رشد ‪ ۳۴‬درصدی صدور حق بیمه‬ ‫درامـد حـق بیمـه صادرشـده شـرکت بیمـه تعـاون در‬ ‫بهـار سـال ‪ 1401‬نسـبت بـه دوره مشـابه سـال ‪ 1400‬بـا‬ ‫رشـد ‪ 34‬درصـدی همـراه شـد‪ .‬شـرکت بیمـه تعاونـی‬ ‫تعـاون در بهـار سـال ‪ ۱۴۰۱‬حـدود ‪ ۲۸۹‬میلیارد تومـان‬ ‫درامـد حـق بیمـه صـادره شناسـایی نمـود؛‬ ‫از مجمـوع این مبلـغ ‪ ۷۰‬میلیارد تومـان در‬ ‫فروردیـن‪ ۸۹ ،‬میلیارد تومـان در اردیبهشـت ماه‬ ‫و ‪ ۱۳۰‬میلیارد تومـان ان در مـاه اخـر فصـل بهـار‬ ‫محقـق شـده اسـت‪ .‬مجمـوع خسـارت پرداختـی در‬ ‫بـازه زمانـی مـورد گـزارش ‪ ۱۳۰‬میلیارد تومـان بـود کـه‬ ‫‪ ۵۴‬میلیارد تومـان ان در خردادمـاه شناسـایی شـد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اسـت؛ درامـد حـق بیمـه صادرشـده ایـن‬ ‫شـرکت بیمـه ای در بهـار سـال ‪ ۱۴۰۱‬نسـبت بـه دوره‬ ‫مشـابه سـال ‪ ۱۴۰۰‬بـا رشـد ‪ ۳۴‬درصـدی همـراه شـد‪.‬‬ ‫«وصول نسبی اقساط حق بیمه» در بیمه تجارت نو‪ ،‬راه اندازی شد‬ ‫ً‬ ‫ذینفعان برطرف شـود‪ .‬بر اسـاس همین دیدگاه‪ ،‬اخیرا در‬ ‫بیمه نام ههـای زندگـی بیمـه تجارت نـو‪ ،‬امـکان جدیـدی‬ ‫به نام «وصول نسـبی اقسـاط حق بیمه» راه اندازی شـده‬ ‫اسـت‪ .‬وی درتشـریح ایـن طـرح جدیـد گفـت‪ :‬موضـوع‬ ‫پرداخـت حـق بیمه مشـتریان این گونه اسـت کـه در روال‬ ‫و جریان سنتی‪ ،‬از مشتریان خواسته می شود که اقساط‬ ‫خـود را بـا مبلـغ و تاریـخ مشـخص به حسـاب شـرکت واریز‬ ‫ً‬ ‫کننـد‪ .‬زمانی کـه بیمه گـذار مبلغ قسـط حق بیمـه را دقیقا‬ ‫بـا مبلـغ سررسـید واریـز نمایـد‪ ،‬تسـویه مالـی در سـامانه‬ ‫بیمه گری ثبت شـده و قسـط مربوط از لیسـت بدهکاری‬ ‫ان بیمه گـذار‪ ،‬خـارج می شـود‪ .‬در ایـن روش بیم هگـذار‬ ‫ً‬ ‫باید مبلغ قسـط را دقیقا به همان میزان (نه مبالغ بیشـتر‬ ‫یـا پایین تـر) واریـز نمایـد‪ .‬ا گـر مبلـغ واریزی کمتر از قسـط‬ ‫سررسـید باشـد‪ ،‬واریـزی مشـتری دریافـت شـده تلقـی‬ ‫نمی شـود و در حسـاب مشـتری همچنـان بازمی مانـد تـا‬ ‫پرداخت جدیدی صورت گیرد و مبلغ سررسـید پوشـش‬ ‫داده شـود‪.‬‬ ‫پرداخت‪۱۰‬هزارفقره تسهیالت فرزنداوری‬ ‫در بانک سپه‬ ‫بانک سـپه در خردادماه سـال جاری بالغ بر ‪10‬هزارفقره‬ ‫تسـهیالت فرزنداوری به مبلغ بیش از ‪ 4000‬میلیارد ریال‬ ‫نطـرح پرداخـت کـرده اسـت‪.‬‬ ‫بـه مشـموالن ای ‬ ‫در راسـتای همراهـی بـا سیاسـت های دولـت محتـرم‬ ‫و اجـرای تکالیـف ابالغـی بانـک مرکـزی‪ ،‬بانـک سـپه‬ ‫در خردادمـاه سـال جـاری نسـبت بـه پرداخـت بال غبـر‬ ‫‪ ۱۰‬هزار فقـره تسـهیالت فرزنـداوری به مبلـغ بیـش از‬ ‫چهارهزار میلیارد ریـال اقـدام کـرده و مدیرعامـل بانـک‬ ‫سـپه نیـز بـه تمامی شـعب بانک در سراسـر کشـور ابالغ‬ ‫کـرده کـه نسـبت بـه تکمیـل پرونـده و تسـریع پرداخـت‬ ‫تسـهیالت فرزنـداوری بـه مشـموالن این طـرح اقـدام‬ ‫کننـد‪.‬‬ ‫امکان نصب پایانه های خودپرداز غیر نقدی موسسه اعتباری ملل‬ ‫در مجتمع های اداری‪ ،‬تجاری و خدماتی‬ ‫امیر جدیدی؛‬ ‫امیر جدید نسل جوان سینما‬ ‫ِ‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫‪w w w.m a gla nd.ir‬‬ ‫بانـک تجـارت را ب هطـور مسـتقیم دانلـود و نصـب کننـد‪.‬‬ ‫همچنین نسـخه جدید همـراز با امـکان درج خودکار کد‬ ‫ملی‪ ،‬شـماره کارت و شمار هسـریال در زمان افزودن درگاه‬ ‫لسـازی رمـز پویـا در همـراه بانـک تجـارت به روز‬ ‫حیـن فعا ‬ ‫شـده اسـت‪ .‬به منظـور واردکـردن کد فعال سـازی‪ ،‬کاربران‬ ‫همـراز بـا سیسـتم عامل ‪ ios‬می تواننـد متـن پیامـک‬ ‫دریافتـی را به صورت کامـل کپـی و در بخـش مربـوط به کد‬ ‫لسـازی در همـراز وارد کننـد تـا همـراز به طـور خـودکار‬ ‫فعا ‬ ‫کد را تشخیص داده و در محل مربوطه درج کند‪ .‬نسخه‬ ‫جدیـد اپلیکیشـن همـراز از ادرس ‪key.tejaratbank.ir‬‬ ‫قابـل دریافـت اسـت‪.‬‬ ‫موسسـه اعتبـاری ملـل به منظـور جلـب رضایـت‬ ‫مشـتریان‪ ،‬نسـبت بـه نصـب پایانه هـای خودپـرداز‬ ‫غیر نقـدی در مجتم عهـای اداری‪ ،‬تجـاری و خدماتـی‬ ‫اقـدام می کنـد‪ .‬ایـن موسسـه خدمـات گونا گـون بانکـی‬ ‫را عالو هبـر شـعب فعـال خـود از طریـق دسـتگاه های‬ ‫خودپـرداز نقـد و غیرنقـد در تمامـی سـاعات شـبانه روز‬ ‫بـه دارنـدگان کلیـه کارت هـای عضـو شـتاب ارائـه‬ ‫می نمایـد‪ .‬خدمـات دسـتگاه های پایانـه خودپـرداز‬ ‫غیر نقـدی عبارتنـداز‪ :‬ارائـه موجـودی حسـاب‪ ،‬انتقـال‬ ‫‪s a r a f r a z a n 9 4 @ gm a il.c om‬‬ ‫بـا اسـتعانت از پـروردگار یکتـا و سـرلوحه قراردادن‬ ‫راهبردهـا‪ ،‬برنامه هـا و اصـول تبییـن شـده شـرکت شـامل‬ ‫«شـفافیت»‪« ،‬حرفه ای گـری»‪« ،‬دل بسـتگی سـازمانی»‬ ‫و «مسـئولیت پذیری و پاسـخگویی» و نیـز بهره گیـری‬ ‫از نیروهـای کاردان و اسـتفاده بهینـه از کلیـه امکانـات و‬ ‫منابع دراختیار‪ ،‬در پیشـبرد امور محوله و تحقق اهداف‬ ‫موفـق و سـربلند باشـید‪.‬‬ ‫به روز رسانی نسخه ‪ ios‬همراز و همراه بانک تجارت با هشت قابلیت جدید‬ ‫دوشنبه ‪ 6‬تیر ‪ 27/1401‬ذوالقعده ‪ 27 /1443‬ژوئن ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 404‬تومان‬ ‫‪w w w.s a r a f r a z a nne w s .ir‬‬ ‫ش ــد‪ ،‬اع ــام ک ــرد‪ :‬در مجم ــوع از ابت ــدای اج ــرای ط ــرح‬ ‫تا کن ــون تع ــداد ‪ 31515‬واح ــد ب ــه بان ــک معرف ــی ش ــدند‬ ‫ک ــه بان ــک ب ــا تع ــداد ‪ 30840‬واحـــد قـــرارداد به مبلـــغ‬ ‫‪3691‬میلیاردتوم ــان منعق ــد کـــرده اســـت‪ .‬مدیرعامـــل‬ ‫بان ــک مس ــکن ب ــا تفکی ــک دول ــت س ــیزدهم از دول ــت‬ ‫دوازده ــم در خص ــوص ارائ ــه تســـهیالت نوســـازی بـــه‬ ‫ته ــای فرس ــوده گف ــت‪ :‬از ابت ــدای دول ــت س ــیزدهم‬ ‫باف ‬ ‫(ش ــهریورماه ‪ )۱۴۰۰‬تا کن ــون تع ــداد ‪ 7558‬واحـــد بـــرای‬ ‫تس ــهیالت نوس ــازی ب ــه بان ــک معرف ــی ش ــدند ک ــه بان ــک‬ ‫بـــا تعـــداد ‪ 7454‬واحـــد به مبلـــغ ‪ 1792‬میلیاردتوم ــان‬ ‫قـــرارداد منعقـــد کـــرده اســـت‪ .‬شایان ذکراســـت؛ ارائ ــه‬ ‫تس ــهیالت نوس ــازی ب ــه بافت ه ــای فرس ــوده از ابت ــدای‬ ‫س ــال ‪ ۱۳۹۸‬ت ــا پای ــان مردادم ــاه ‪ ۱۴۰۰‬را نی ــز اع ــام ک ــرد‬ ‫و توضیـــح داد‪ :‬در طـــی این مـــدت نیـــز تعـــداد ‪23957‬‬ ‫واح ــد ب ــه بان ــک مس ــکن ب ــرای انعق ــاد ق ــرارداد معرف ــی‬ ‫نم ــدت ب ــا‬ ‫شـــده بـــود کـــه بانـــک مســـکن در طـــی ای ‬ ‫تع ــداد ‪ 23386‬واح ــد ق ــرارداد ارائ ــه تس ــهیالت نوس ــازی‬ ‫به مبلـــغ ‪ 1898‬میلیاردتومـــان منعقـــد کـــرد‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و تحول کسب وکار شرکت بیمه دی‪ ،‬منصوب شد‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫اسـت‪ ،‬از دکتـر شـایان ب هسـبب سـرمایه گذاری بـرای اجـرای‬ ‫تتـن سـاری‪ -‬قائم شـهر تشـکر کـرد‪ .‬ازادراه‬ ‫پـروژه ازادراه هف ‬ ‫مشـهر به طـول ‪ ۴۴‬کیلومتـر در مرکـز‬ ‫تتـن ساری‪-‬قائ ‬ ‫هف ‬ ‫اسـتان مازنـدران در دسـت احداث اسـت کـه بانـک مسـکن‬ ‫نپـروژه را برعهـده گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫تامیـن مالـی ‪ ۵۰‬درصـد ای ‬ ‫گفتنی ست؛ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)‬ ‫نیز ‪ ۵۰‬درصد دیگر هزینه سـاخت این ازادراه را بر عهده دارد‬ ‫کـه بـا احـداث ان بـار ترافیکـی بسـیاری در اسـتان مازنـدران‬ ‫کاهـش خواهـد یافـت‪.‬‬ ‫انعقاد قرارداد تسهیالت نوسازی بیش از ‪ ۲۳‬هزار واحد در بافت فرسوده‬ ‫تغییـرات جدیـد در بیمـه زندگـی بـا رعایـت سـهولت امـور‬ ‫بـرای بیم هگـذاران صـورت گرفتـه اسـت‪ .‬بـا پرداخـت‬ ‫اقسـاط بیمـه سـود دریافـت کنیـد‪ .‬مهم تریـن اصـل‬ ‫تنـو در همـه زمین ههـا‪ ،‬رعایـت اصـل‬ ‫شـرکت بیمـه تجار ‬ ‫انصـاف و رضایت منـدی مشـتریان اسـت و تلاش شـده‬ ‫در همـه زمین ههـا چـه در حـوزه پوشـش بیمـه ای‪ ،‬چـه‬ ‫ارائـه خدمـات پس ازفـروش و چـه در پرداخـت خسـارت‪،‬‬ ‫شـرایطی را فراهـم کنـد تـا بیم هگـذاران از ایـن شـرکت‬ ‫رضایـت کامـل داشـته باشـند‪ .‬کاوسـی؛ مدیـر بیم ههـای‬ ‫تنـو بابیـان مطلـب فـوق‬ ‫زندگـی شـرکت بیمـه تجار ‬ ‫درخصـوص بیم ههـای زندگـی این شـرکت اظهار داشـت‪:‬‬ ‫تنـو در حـوزه بیم ههـای زندگی‪،‬‬ ‫هـدف اصلـی بیمـه تجار ‬ ‫کیفیـت مناسـب ارائـه خدمـات و ارتقـاء سـطح ان اسـت‪.‬‬ ‫در حوزه خدمات پس ازفروش و پرداخت خسـارت سـعی‬ ‫شـده اسـت تا به بهترین روش‪ ،‬امور و نیاز بیم هشـدگان و‬ ‫نکـه در سـایه الطـاف خداونـد‬ ‫وقـف کرده انـد‪ .‬ا کنو ‬ ‫متعـال بـا مدیریـت شایسـته و تلاش مسـتمر و مجدانـه‬ ‫تهـا و تحقـق انتظـارات توانسـته اید‬ ‫و بهره گیـری از فرص ‬ ‫«قهرمـان بهـره وری ‪ ١٤٠٠‬و شـعبه برتـر در سـطح مدیریـت‬ ‫نخـود نماییـد‪ ،‬کسـب ایـن عنـوان‬ ‫شـعب اسـتان …» را ازا ‬ ‫را خدمـت شـما همـکاران پرتلاش تبریـک عـرض می کنم‪.‬‬ ‫این جانـب ضمـن قدردانـی از زحمـات جنابعالـی و‬ ‫تمامـی همـکاران عزیـزی کـه در کسـب ایـن موفقیـت‬ ‫سـهیم بوده انـد‪ ،‬ارزومنـدم در اینـده نیـز با درنظر داشـتن‬ ‫اهـداف راهبـردی و بلندمـدت بانـک صـادرات ایـران‪ ،‬در‬ ‫مسـیر رشـد و تعالـی بیشـتر ایـن بانـک پرافتخـار و توسـعه‬ ‫اقتصـادی کشـور عزیزمـان موفـق باشـید»‪.‬‬ ‫ام ــار تس ــهیالتی بان ــک توس ــعه تعاون نش ــان دهنده‬ ‫این اسـ ـت که بخ ــش صنع ــت در س ــبد تس ــهیالتی‬ ‫بان ــک س ــهم ‪ 54‬درص ــدی دارد‪ .‬بان ــک توس ــعه تع ــاون‬ ‫در س ــال گذش ــته ‪ 263‬هزار میلیارد ری ــال تس ــهیالت‬ ‫پرداخــت نمــوده اســت کــه ‪ 54‬درصــد ایــن تســهیالت در‬ ‫ح ــوزه صنع ــت ب ــوده اس ــت؛ ک ــه می ــزان ای ــن تس ــهیالت‬ ‫‪ 144‬هزار میلی ــارد اس ــت‪ .‬صنای ــع س ــبک‪ ،‬متوس ــط و‬ ‫ســنگین نقــش راهبــردی و محــوری در اقتصــاد کشــورها‬ ‫ایف ــا می کنن ــد و صاحب ــان صنای ــع ضم ــن هم افزای ــی‬ ‫ته ــای‬ ‫متقاب ــل و پوش ــش نیازه ــای داخ ــل کش ــور‪ ،‬مزی ‬ ‫صادرات ــی مهم ــی را نی ــز ایج ــاد می کنن ــد‪ .‬تع ــاون نی ــز‬ ‫شه ــای‬ ‫به عن ــوان ی ــک فرابخ ــش‪ ،‬دربرگیرن ــده بخ ‬ ‫مختل ــف اقتص ــاد ازجمل ــه صنای ــع گونا گ ــون اس ــت و‬ ‫تش ــکل ها و اتحادی هه ــای تعاون ــی نی ــز در رس ــته های‬ ‫نایب رئیـس اول مجلـس شـورای اسلامی در جلسـه‬ ‫پیگیـری مصوبـات نظارت میدانی برخی شـهرهای کشـور از‬ ‫مدیرعامل بانک مسـکن تقدیر کرد‪ .‬علی نیکزاد در جلسـه‬ ‫پیگیـری مصوبـات نظـارت میدانـی شهرسـتان های سـاری‪،‬‬ ‫میانـدواب‪ ،‬امـل و بابـل از دکتـر محمـود شـایان؛ مدیرعامل‬ ‫بانـک مسـکن تقدیـر و تشـکر کـرد‪ .‬طـی این جلسـه‬ ‫نایب رئیـس مجلـس شـورای اسلامی با بیان اینکـه بانـک‬ ‫حهـای عمرانـی و‬ ‫مسـکن همـواره در تامیـن مالـی طر ‬ ‫شقـدم بـوده‬ ‫نسـازی کشـور پی ‬ ‫پروژ ههـای بـزرگ ساختما ‬ ‫به روزرسـانی اپلیکیشـن های همراز و همراه بانک تجارت‬ ‫ویـژه سیسـتم عامل ‪ ios‬منتشـر و دردسـترس مشـتریان‬ ‫قرار گرفت‪ .‬نسـخه جدید همراه بانک تجارت با امکانات‬ ‫جدیـد شـامل «اضافـه شـدنتم تاریـک»‪« ،‬اضاف هشـدن‬ ‫ویجـت به منظـور درج تاریـخ شمسـی و میانبر در صفحه‬ ‫اصلـی تلفن همـراه»‪« ،‬امـکان اسـتعالم عمومـی چـک‬ ‫کهـای سـایر اشـخاص در‬ ‫بـرای کنتـرل اطالعـات چ ‬ ‫سـامانه صیـاد»‪« ،‬تغییـر و به روزرسـانی رسـید ترا کنـش‬ ‫در زمـان اشـترا ک گذاری» و سـایر بهبودهـای مربـوط‬ ‫بـه رابـط کاربـری‪ ،‬منتشـر شـده و مشـتریان می تواننـد‬ ‫بامراجع هبـه ادرس ‪ mobilebank.tejaratbank.ir‬همـراه‬ ‫تراز مثبت ‪۵۷۱‬میلیاردتومانی «وکار» در بهار ‪۱۴۰۱‬‬ ‫عملکـرد تجمیعـی سه ماه نخسـت سـال ‪ ۱۴۰۱‬بانـک‬ ‫کارافریـن مثبـت شـد‪ .‬بررسـی های اطالعـات و ارقـام‬ ‫تشـده از عملکـرد بانـک کارافریـن نشـان می دهـد که‬ ‫ثب ‬ ‫ بانـک کارافریـن در عملکـرد یک ماهـه منتهی بـه ابتدای‬ ‫تیرمـاه از محـل تسـهیالت اعطایـی‪ ،‬سـپرده گذاری‪،‬‬ ‫اوراق‪ ،‬سـرمایه گذاری و کارمزدهـای دریافتـی مبلـغ‬ ‫‪ ۶۷۳‬میلیون تومان درامد کسب کرده است‪ .‬همین امار‬ ‫تائیـد می کنـد کـه بانـک کارافریـن از محـل هزینـه مالـی‪،‬‬ ‫سـود سـپرده ها و کارمزدهـا مبلـغ ‪ ۴۵۸‬میلیارد تومـان‬ ‫هزینـه شناسـایی کرده و درنتیجـه در این ماه تراز مثبت‬ ‫‪ ۱۲۵‬میلیارد تومانـی را ثبـت کـرده اسـت‪ .‬همچنیـن وکار‬ ‫تشـده ‪۳۹۵۰‬میلیاردتومـان در عملکـرد‬ ‫بـا سـرمایه ثب ‬ ‫قدردانی نایب رئیس اول مجلس‬ ‫از همکاری مدیرعامل بانک مسکن‬ ‫وجـه‪ ،‬ارائـه صورت حسـاب‪ ،‬پرداخـت قبـوض‪ ،‬خدمات‬ ‫بدون کارت‪ ،‬موجودی حسـاب‪ ،‬دریافت شـماره شـبا و‬ ‫مسـدود کردن کارت و دریافت رمز یک بار مصرف اسـت؛‬ ‫همچنیـن از طریق این دسـتگاه ها انجـام ترا کنش های‬ ‫داخلـی تـا سـقف ‪ ۵۰۰‬میلیون ریـال و شـتابی تـا سـقف‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون ریـال میسـر اسـت‪ .‬مسـئوالن مجتم عهـای‬ ‫اداری‪ ،‬تجـاری و خدماتـی می تواننـد ضمـن مراجعـه‬ ‫بـه شـعب نسـبت به درخواسـت نصـب پایان ههـای‬ ‫خودپـرداز غیرنقـدی اقـدام کننـد‪.‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫اغاز به کار فیبررسانی‬ ‫مسیر تپه نورالشهداء شهرستان گرگان‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2537‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫امام جمعهشهرری‪:‬‬ ‫در نشست کمیسیون کشاورزی و اب اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی سنندج مطرح شد؛‬ ‫طـرح فیبررسـانی بـه تپـه نورالشـهداء‬ ‫گـرگان‪ ،‬اغـاز شـد‪ .‬مهنـدس بهـرام‬ ‫عیـدی ضمـن اعلام ایـن خبـر افـزود‪:‬‬ ‫طـرح فیبر رسـانی بـه تپـه نورالشـهداء‬ ‫شهرسـتان گـرگان بـا هـدف وا گـذاری‬ ‫فیبـر نـوری و تامیـن ارتبـاط پایـدار‬ ‫شهـا و مـوزه دفـاع مقـدس‪ ،‬دران منطقـه‬ ‫مخابراتـی اداره حفـظ اثـار و ارز ‬ ‫شـروع به کار کـرد‪ .‬وی امـکان وا گـذاری حدا کثـر پهنـای بانـد روی زیرسـاخت‬ ‫نطـرح دانسـت و گفـت‪ :‬سـرویس های مخابراتـی‬ ‫ایجادشـده را از مزایـای ای ‬ ‫یسـت کـه بـر روی ایـن بسـتر قابل دریافـت‬ ‫باکیفیـت و سـرعت بـاال از خدمات ‬ ‫اسـت و پـس از پایـان پـروژه‪ ،‬اجـرای مراسـمات مختلف همچون یادواره شـهدا‬ ‫یـا مراسـمات دیگـر ملـی و مذهبـی در تپـه نورالشـهداء شهرسـتان گـرگان بـا‬ ‫بهره منـدی از ارتباطـات مخابراتـی ایجا دشـده بـا کیفیـت بسـیارزیاد قابل اجـرا‬ ‫خواهـد بـود‪ .‬معاونـت شـبکه مخابـرات منطقـه گلسـتان گفـت‪ :‬درتالشـیم‬ ‫درراسـتای بهین هسـازی ارتباطـات روسـتای زیـارت و محـدوده ناهارخـوران‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اجـرای ادامـه مسـیر حدفاصـل سـه راهی تپـه نورالشـهداء تـا بعـدا از میـدان‬ ‫ناهارخـوران در همیـن طـرح گنجانـده شـده و امـکان وا گـذاری پهنـای باند به‬ ‫متقاضیـان مسـیر فراهـم شـود‪.‬‬ ‫اغاز اجرای طرح امداد تابستانه هال ل احمر در گلستان‬ ‫مدیرعامـل جمعیـت هالل احمـر‬ ‫گلسـتان از اغـاز طـرح امدادونجـات‬ ‫تابستانهدر ‪ ۳۴‬پایگاهامدادونجات‬ ‫بـا مشـارکت امدادگـران و نجاتگـران‬ ‫استان خبر داد‪ .‬قاسم غریب ابادی‬ ‫گفـت‪ :‬اجـرای طـرح یادشـده از‬ ‫‪ 2‬تیـر اغـاز شـده و تـا ‪ ۸‬مهـر بـا مشـارکت امدادگـران و نجاتگـران اسـتان ادامـه‬ ‫دارد‪ .‬مدیرعامـل جمعیـت هالل احمـر گلسـتان گفـت‪ :‬در طـرح امدادونجات‬ ‫تابسـتانه اسـتان ‪ ۱۰۷‬امدادگـر و نجاتگـر فعال هسـتند‪ .‬او گفت‪ :‬ازاین تعـداد ‪۱۶‬‬ ‫پایـگاه امدادونجـات‪ ۱۲ ،‬مرکـز پاسـخگویی اضطراری شـعب‪ ،‬یک مرکز کنترل و‬ ‫هماهنگـی عملیات مرکز اسـتان‪ ،‬یـک مرکز امداد هوایـی‪ ،‬یک پایگاه تیم های‬ ‫وا کنـش سـریع‪ ،‬یـک مرکـز انسـت (سـگ های جسـت وجو و نجـات)‪ ،‬یـک مرکـز‬ ‫نشـهری و سـاحلی شهرسـتان گمیشـان درصـورت بـروز حـوادث در‬ ‫موقـت بی ‬ ‫نطـرح‬ ‫تهـای امـدادی مشـارکت می کننـد‪ .‬غریب ابـادی گفـت‪ :‬طـی ای ‬ ‫عملیا ‬ ‫‪ ۱۹‬دسـتگاه امبوالنـس‪ ۱۱ ،‬دسـتگاه خـودروی نجـات و یـک خـودروی ارگـو‬ ‫یشـوند‪ .‬مرکـز کنتـرل و هماهنگـی عملیات جمعیـت هالل احمر‬ ‫به کارگیـری م ‬ ‫سهـای اضطـراری‬ ‫اسـتان بـا سـامانه تلفنـی ‪ ۱۱۲‬امـاده پاسـخگویی بـه تما ‬ ‫هم استانی هاسـت‪.‬‬ ‫‪ ۴۵‬درصد کودکان کار گلستانی‪ ،‬اتباع خارجی هستند‬ ‫سرپرست اداره کل بهزیستی گلستان گفت‪ :‬طبق امارهای موجود سال جاری‪،‬‬ ‫‪ ۴۵‬درصد کودکان کار و خیابانی دراین استان از اتباع خارجی هستند‪ .‬امسال‬ ‫یشـده در اسـتان گلسـتان ‪ ۵۵‬درصـد‬ ‫از ‪ ۳۵۴‬کـودک کار و خیابانـی شناسای ‬ ‫نهـا از اتبـاع خارجـی هسـتند‪ .‬وی افـزود‪ :‬از ‪ ۵۴‬درصـد‬ ‫ایرانـی و ‪ ۴۵‬درصـد ا ‬ ‫کـودکان کار و خیابانـی سـاکن گـرگان ‪ ۲۷‬درصـد ایرانـی و ‪ ۷۳‬درصـد از اتبـاع‬ ‫هستند و همچنین از ‪ ۴۲‬درصد کودکان کار ساکن گنبد هم‪ ۸۶‬درصد ایرانی و‬ ‫‪ ۱۴‬درصد اتباع خارجی هستند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬در سال گذشته ‪ ۴۰۵‬کودک کار‬ ‫و خیابانی در گلستان شناسایی شد که‪ ۱۵۳‬کودک از چرخه حمایت بهزیستی‬ ‫خارج شدند‪ .‬سرپرست اداره کل بهزیستی گلستان‪ ،‬فقر اقتصادی خانواده ها‪،‬‬ ‫پدیـده سـوء مهاجـرت از کشـور درحال جنـگ افغانسـتان‪ ،‬بی انگیزگـی نسـبت‬ ‫بـه تحصیـل‪ ،‬دوربـودن از فضـای خانـواده‪ ،‬اجرانشـدن قانـون منـع کار کودکان‬ ‫‪۱۵‬سـال و عدم اجـرای ایین نام ههـا و قوانیـن خـاص کودکان ونوجوانـان از‬ ‫زیر ‬ ‫مهم تریـن عوامل چالش این مسـئله برشـمرد‪ .‬کیانـی افـزود‪ :‬عوامل فرهنگی و‬ ‫اعتقادی بعضی از قومیت ها مبنی براینکه از کودکی فرزند باید وارد بازار کار و با‬ ‫پول دراوردن اشنا شود هم در بروز این مشکل تاثیرگذار بوده است‪ .‬وی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬سازمان بهزیستی برای توانمندسازی کودکان کار و خیابانی به همراه‬ ‫نهـا بـه ارائـه برنامه های حمایتی اموزشـی اقـدام و عمل (طرح‬ ‫خانواد ههـای ا ‬ ‫دوسـتدار کودک) نمود که با همکاری ‪ ۲۳‬سـازمان و نهاد دولتی و رسـانه های‬ ‫دولتـی و غیردولتـی بتواننـد تـا سـقف ‪ ۲۵‬درصـد از حضـور کـودکان در خیابـان‬ ‫جلوگیـری و انـان را تشـویق به ادامه تحصیل نمایند‪.‬‬ ‫تقاضای سه هزار مستاجر برای تسهیالت ودیعه مسکن‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان گفت‪ :‬در سال جاری تاکنون نزدیک‬ ‫به سـه هزار مسـتاجر گلستانی متقاضی بهره مندی از تسهیالت کمک ودیعه‬ ‫مسکن بوده اند‪ .‬مهدی ملک در خصوص جزئیات تسهیالت اعطا شده برای‬ ‫کمک ودیعه مسکن در استان گلستان افزود‪ :‬از ‪۱۲‬خردادماه ‪ ۱۴۰۱‬که ثبت نام‬ ‫بـرای وام کمـک ودیعـه مسـکن اغـاز شـد تاکنـون ‪ 2886‬نفـر در سـطح اسـتان‬ ‫گلستان متقاضی بهره مندی از این تسهیالت بوده و اقدام به ثبت نام کردند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬شـهرهای گـرگان و گنبـدکاووس بیشـترین متقاضـی دریافت ودیعه‬ ‫مسـکن را داشـته اند و تاکنـون ‪ ۶۲‬درصـد از متقاضیـان‪ ،‬حائـز شـرایط پرداخت‬ ‫تسـهیالت بوده انـد‪ .‬ملـک با بیان اینکـه اعطـای ایـن تسـهیالت بـه متقاضیان‬ ‫حائز شـرایط در حال انجام اسـت‪ ،‬بیان داشـت‪ :‬در سـال ‪ ۱۳۹۹‬به تعداد ‪2471‬‬ ‫متقاضـی و در سـال ‪ ۱۴۰۰‬بـه تعـداد ‪ 3580‬متقاضـی در سـطح اسـتان گلسـتان‬ ‫وام کمـک ودیعـه مسـکن پرداخـت شـده اسـت‪ .‬مدیـرکل راه و شهرسـازی‬ ‫اسـتان گلسـتان بیان داشـت‪ :‬ثبت نام برای وام کمک ودیعه مسـکن از طریق‬ ‫حهـای حمایتـی مسـکن وزارت را هو شهرسـازی به نشـانی‬ ‫سـامان ه جامـع طر ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫تنـام تسـهیالت کمـک ودیعـه انجـام م ‬ ‫‪ saman.mrud.ir‬در بخـش ثب ‬ ‫وی با اشـاره به اینکه سـقف تسـهیالت کمـک ودیعـه مسـکن در مرکـز اسـتان‬ ‫گلسـتان و سـایر نقـاط شـهری بـه ترتیـب ‪ ۷۰‬و ‪ ۴۰‬میلیون تومـان اسـت‪ .‬تاکیـد‬ ‫یکـه متقاضـی دریافـت تسـهیالت ودیعـه و اجـاره مسـکن هسـتند‬ ‫کـرد‪ :‬افراد ‬ ‫بایـد دارای اجاره نامـه و کـد رهگیـری باشـند‪ .‬ملک خاطرنشـان کرد‪ :‬نرخ سـود‬ ‫تسـهیالت ودیعـه اجـاره مسـکن ‪ ۱۸‬درصد اسـت کـه پنج درصـد ایـن ‪ ۱۸‬درصد‪،‬‬ ‫یشـود و طـول دوره بازپرداخت‪،‬‬ ‫یارانـه ای و ‪ ۱۳‬درصـد توسـط مـردم پرداخت م ‬ ‫جسـاله است‪.‬‬ ‫پن ‬ ‫خبر‬ ‫در جریان بازدید از خطوط تولید فوالدمبارکه صورت گرفت؛‬ ‫تا کید رئیس دادگستری مبارکه‬ ‫بر حمایت حدا کثری از تولید و شرکت فوالدمبارکه‬ ‫هم زمـان بـا سـالروز شـهادت‬ ‫ایـت اهلل بهشـتی و ایـام‬ ‫گرامیداشـت هفتـه قـوه‬ ‫قضائیـه‪ ،‬بـا حضـور جمعـی از‬ ‫مدیـران شـرکت فوالدمبارکـه از‬ ‫زحمات تالشـگران عرصه قضا‬ ‫قدردانی و بر تعامل و همکاری‬ ‫فی مابیـن تا کیـد شـد‪ .‬رئیـس‬ ‫دادگسـتری شهرسـتان مبارکه‬ ‫ضمـن قدردانـی از تلاش مدیـران و کارکنـان فوالدمبارکـه تصریح کـرد‪ :‬به همراه‬ ‫نهـا‬ ‫سـایر همـکاران خـود در فوالدمبارکـه حاضـر شـدیم تـا از نزدیـک بـه ا ‬ ‫تهـای خـود را از بزرگ تریـن واحـد‬ ‫خداقـوت گفتـه و مراتـب قدردانـی و حمای ‬ ‫صنعتـی کشـور اعلام داریم‪ .‬حمیدرضـا ابوالحسـنی زارع بابیان اینکـه در اصل‬ ‫‪ 156‬قانـون اساسـی تعامـل بیـن سـازمان ها و صنایع به عنوان نقشـه راه درنظر‬ ‫گرفته شده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ازاین رو مصمم هستیم تا این همکاری ها‬ ‫نشـکل ممکـن تقویـت و اسـتمرار بخشـیم‪ .‬وی درادامـه بااشـاره به‬ ‫را به بهتری ‬ ‫یبـر اهمیـت تولیـد داخـل و نقـش ان در‬ ‫فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری مبن ‬ ‫رشـد و ثبات اقتصادی کشـور تصریح کرد‪ :‬در شـرایط کنونی که دشـمن اخالل‬ ‫در فراینـد خطـوط تولیـد صنایـع بـزرگ و مولـدی همچـون فوالدمبارکـه را در‬ ‫دسـتورکار خـود قـرار داده اسـت‪ ،‬مدیـران و کارکنـان این مرا کز باید هوشـیارتر از‬ ‫همیشـه و البتـه چنـد گام جلوتر‪ ،‬حرکات و دشـمنی های بدخواهـان را بـا اراده‬ ‫اهنین خود و تقویت جریان تولید کشور خنثی نمایند‪ .‬استفاده حدا کثری از‬ ‫دانـش روز در زمین ههـای افزایـش تولیـد و پدافنـد غیرعامل در خطوط شـرکت‬ ‫فوالدمبارکـه و مقابلـه بـا جنـگ نـرم دشـمن از دیگـر مـواردی بـود کـه رئیـس‬ ‫نگـزارش در جریان این‬ ‫دادگسـتری شهرسـتان مبارکـه بر ان تا کید کـرد؛ بنابرای ‬ ‫بازدیـد سـید سـعید رفیعـی (سرپرسـت امـور حقوقـی فوالدمبارکـه) نیـز ضمـن‬ ‫خیرمقـدم بـه میهمانـان و گرامیداشـت هفتـه قـوه قضائیـه از زحمـات عزیـزان‬ ‫در دادگسـتری و دادسـتانی شهرسـتان مبارکـه قدردانـی و بااشـاره به اهمیـت‬ ‫چنیـن بازدیدهایـی تصریـح کـرد‪ :‬درحال حاضـر فوالدمبارکـه بـا ا گاهی کامـل از‬ ‫نقش تولید و توسعه در اشتغال زایی و سالمت جامعه بران است که در توسعه‬ ‫اقتصـادی کشـور بیش ازپیـش نقش افرینـی نمایـد‪ .‬ازایـن رو دراین فرایند نباید‬ ‫اجـازه بدهیـم کـه ایجـاد موانـع بـرای ایـن صنعـت کـه به واقـع پیشـران صنعـت‬ ‫اسـت‪ ،‬بـه توسـعه اقتصـادی کشـور صدمـه بزنـد‪.‬‬ ‫کشاورزان عضو این تعاونی‬ ‫نگران اینده طرح توسعه باغات هستند‬ ‫ارش مرادی‬ ‫ُ‬ ‫‪19‬امیـن نشسـت کمیسـیون کشـاورزی و اب‬ ‫اتـاق بازرگانـی‪ ،‬صنایـع‪ ،‬معـادن و کشـاورزی‬ ‫سـنندج بـا دسـتورکار بررسـی رونـد اجـرای‬ ‫طـرح توسـعه باغـات «کالتـرزان» بـا حضـور‬ ‫معـاون بهر هبـرداری شـرکت اب منطقـه ای‪،‬‬ ‫معـاون مدیـر اجرایـی سـد ازاد و نماینـدگان‬ ‫سـازمان جهـاد کشـاورزی و تعاونـی باغـداران‬ ‫در سـالن جلسـات اتـاق بازرگانـی سـنندج‬ ‫برگـزار شـد‪.‬‬ ‫اجرایتوسعهباغات‬ ‫با هدف ایجاد‪ 10‬هزار شغل پایدار‬ ‫رئیـس کمیسـیون کشـاورزی و اب اتـاق‬ ‫بازرگانـی سـنندج باتا کیدبـر نقـش باغـداری‬ ‫در توسـعه اقتصـادی کردسـتان گفـت‪:‬‬ ‫باغـداری یکـی از پتانسـیل های توسـعه‬ ‫اقتصـادی کردسـتان اسـت کـه می توانـد‬ ‫نقشـی بـزرگ در تامیـن امنیـت غذایی کشـور‬ ‫ایفـا کنـد‪ .‬هم ا کنـون ‪ ۵۲۵۰۰‬هکتـار بـاغ در‬ ‫اسـتان داریـم‪ .‬محمـد سـعید احمدپنـاه‬ ‫نحـوزه ضعـف‬ ‫افـزود‪ :‬یکـی از مشـکالت ای ‬ ‫بازاریابـی و صـادرات اسـت که مدیریت جهاد‬ ‫کشاورزی و تشکل های صنفی برنامه توسعه‬ ‫باغـات و تدویـن برنامـه افزایـش صـادرات را‬ ‫دردسـت اجرا دارنـد کـه مهم تریـن ان طـرح‬ ‫توسـعه باغـات بـا هـدف ایجـاد ‪ 10‬هـزار شـغل‬ ‫پایـدار اسـت‪ .‬وی تصریـح کـرد‪ :‬باغـات مسـیر‬ ‫سـد ازاد بـا بیـش از ‪ ۴۳۰۰‬هکتـار در اولویـت‬ ‫این طـرح قـرار دارد کـه بـرای اجـرای کامـل‬ ‫ان اقـدام بـه تاسـیس تعاونـی ویـژه شـده و‬ ‫هم ا کنـون ‪ 928‬هکتـار ان نهـال کاری شـده‬ ‫اسـت‪ .‬احمدپنـاه درادامـه اظهار کـرد‪ :‬تامین‬ ‫یسـت و‬ ‫اب اولیـن مطالبه اعضای این تعاون ‬ ‫از مسئولین خواستاریم تا در قالب برنامه ای‬ ‫سـریع ان را اجـرا کننـد‪.‬‬ ‫کشاورزانعضو اینتعاونی؛‬ ‫نگرانایندهاین طرح‬ ‫عضو شرکت تعاونی تولید کالترزان بااشاره به‬ ‫نطـرح در‬ ‫نطـرح گفـت‪ :‬ای ‬ ‫شـرایط خـاص ای ‬ ‫یشـود کـه‬ ‫‪ ۴۳۰۰‬هکتـار و در دو فـاز اجـرا م ‬ ‫‪ 928‬هکتـار ان نهـال کاری شـده کـه در دو‬ ‫زمینـه مدیریتـی و اجرایـی مشـکالت خـاص‬ ‫خـود را دارد امـا تا کنـون متولیـان نسـبت بـه‬ ‫شهـای توزیـع ان‬ ‫تعییـن میـزان اب و رو ‬ ‫اقـدام نکرده انـد‪ .‬عبـاس محمـدی گفـت‪:‬‬ ‫تعیین تکلیـف حق ابـه یکـی از مطالبـات‬ ‫ماسـت چـون هزین ههـای درنظرگرفت هشـده‬ ‫به علت اینکه هنوز طرح به ثمردهی نرسیده‬ ‫وا گـذاری مدیریـت توزیـع اب بـه شـرکت اب‬ ‫منطقه ای و تعاونی باغداران کالترزان است‪.‬‬ ‫باالست و از متولیان خواستاریم تا درراستای‬ ‫تعییـن قیمـت و به تاخیرانداختـن زمـان‬ ‫دریافـت اقـدام کننـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬کشـاورزان‬ ‫نطـرح‬ ‫عضـو ایـن تعاونـی نگـران اینـده ای ‬ ‫هسـتند زیـرا زمـان رهاسـازی اب بـا زمـان‬ ‫واقعی ابیاری مغایرت دارد و اب در زمان اوج‬ ‫گرمـا دراختیـار قـرار می گیـرد و بخـش بزرگـی‬ ‫از ان ب هصـورت تبخیـر هـدر مـی رود؛ بـرای‬ ‫حـل مشـکل بایـد زمان کنتـرل رهاسـازی اب‬ ‫دراختیـار خـود تعاونـی قـرار گیـرد‪ .‬محمـدی‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬یکی دیگـر از مشـکالت موجـود‬ ‫باالبـودن فشـار اب اسـت کـه در مـوارد زیادی‬ ‫یشـود‪ .‬وی درادامـه‬ ‫سـبب ترکیدگـی لولـه م ‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬ضعـف فرهنـگ مصـرف اب در‬ ‫منطقـه باعـث باالبـودن میـزان هدررفـت ان‬ ‫شـده و از مسـئولین خواسـتاریم تـا برنامـه‬ ‫امـوزش بهره بـرداران را اجـرا کننـد‪.‬‬ ‫پرداختسه درصداز قیمتمحصوالت‬ ‫به عنوان اب بها به دولت‬ ‫معـاون بهر هبـرداری شـرکت اب منطقـه ای‬ ‫کردسـتان ضمـن اعلام امادگـی شـرکت بـرای‬ ‫همـکاری بـا تعاونی باغـداران کالتـرزان گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضـر باغـداران بـرای تامیـن اب‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬هکتـار درخواسـت ارائـه داده و ا کنـون‬ ‫از ان اسـتفاده می کننـد و در فـاز ‪ 2‬هـم بایـد‬ ‫اب ‪ ۲۲۰۰‬هکتـار تامیـن گـردد کـه اب موردنیاز‬ ‫ازطریـق پمپاژ به باغات منتقل خواهد شـد‪.‬‬ ‫نپـور اعلام کـرد‪ :‬درحال حاضـر‬ ‫عرفـان موم ‬ ‫مدیریـت توزیـع اب دراختیـار شـرکت اب‬ ‫نیروسـت و مـا درانتظـار تحویل ان به شـرکت‬ ‫اب منطقـه ای هسـتیم‪ .‬وی افـزود‪ :‬بخـش‬ ‫نطـرح در محـدوده‬ ‫بزرگـی از اراضـی ای ‬ ‫اراضـی ملـی بـود کـه نهادهـای متولـی ان را به‬ ‫نپـور اظهـار‬ ‫کشـاورزان وا گـذار کردنـد‪ .‬موم ‬ ‫کـرد‪ :‬طبـق قانـون بایـد سـه درصد از قیمـت‬ ‫محصـوالت به عنـوان اب بهـا بـه دولـت‬ ‫پرداخـت شـود کـه براسـاس خوداظهـاری‬ ‫یشـود اما‬ ‫سـازمان جهاد کشـاورزی تعیین م ‬ ‫دراین راسـتا برنام ههـای حمایتـی خـاص را‬ ‫یکـه در سـال اول بهر هبـردار‬ ‫هـم داریـم؛ طور ‬ ‫به علت نرسـیدن باغ به ثمردهی از پرداخت‬ ‫این مبلـغ معـاف اسـت‪ .‬سـال دوم و سـوم‬ ‫مبنـای محاسـبه حق ابـه قیمت نهال اسـت‬ ‫اما در سال چهارم که باغ به ثمردهی رسیده‬ ‫اصـل سـه درصد اخـذ خواهـد شـد‪.‬‬ ‫مدیریت اجرایی سد ازاد؛‬ ‫اماده واگذاری مدیریت توزیع اب‬ ‫معـاون مدیـر اجرایـی سـد ازاد کـه ب هصـورت‬ ‫ویدئوکنفرانـس دراین نشسـت شـرکت‬ ‫کـرد درخصـوص رونـد اخـذ حق ابـه گفـت‪:‬‬ ‫این مبلـغ براسـاس دسـتورالعمل های‬ ‫قانونـی کـه به تصویـب هیئت دولـت رسـیده‬ ‫محاسـبه خواهـد شـد و مـا دخالتـی در ان‬ ‫نداریـم امـا درزمینـه روش اخـذ اختیاراتـی‬ ‫داشـته و می توانیـم ان را ب هصـورت اقسـاطی‬ ‫وصـول کنیـم‪ .‬محمدحسـین راهنـورد‬ ‫افـزود‪ :‬ایـن حق ابـه به منظـور تامیـن بخشـی‬ ‫یشـود امـا ایـن را‬ ‫از هزینـه انتقـال اخـذ م ‬ ‫بدانیـد کـه درحال حاضـر ایـن شـرکت بیـش‬ ‫از سـه میلیاردتومان بـه شـرکت توزیـع بـرق‬ ‫بدهکار است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬به هم خوردن‬ ‫تعـادل بیـن تولیـد و مصـرف بـرق در فصـل‬ ‫تابسـتان و اجـرای برنامـه صرفه جویـی در‬ ‫زمـان اوج پیـک مصـرف موجـب بی نظمـی‬ ‫در زمـان انتقـال اب بـه باغـات شـده کـه‬ ‫درحال حاضـر چـاره ای ب هجـز اجـرای ان‬ ‫نداریـم امـا کشـاورزان می تواننـد اب را در‬ ‫اسـتخرهای خـود ذخیـره و در زمان موردنظر‬ ‫خویـش درختـان را ابیـاری کننـد‪ .‬راهنـورد‬ ‫اعلام کـرد‪ :‬مدیریـت اجرایـی سـد ازاد امـاده‬ ‫حلمشکالتمربوطهبهتسهیالت؛‬ ‫برعهدهسازمانجهادکشاورزی‬ ‫و شرکت اب منطقه ای‬ ‫نماینـده بانـک کشـاورزی کردسـتان‬ ‫درپاسـخ به انتقاد کشـاورزان از روند پرداخت‬ ‫تسـهیالت به باغداران گفت‪ :‬بانک براسـاس‬ ‫قانون تنها درصورت ارائه سند زمین و مجوز‬ ‫اب می توانـد تسـهیالت را پرداخـت کنـد و‬ ‫افـراد بایـد توسـط جهـاد کشـاورزی معرفـی‬ ‫شـوند‪ .‬فـرزاد شـیخی افـزود‪ :‬حـل مشـکالت‬ ‫مربوطـه برعهـده سـازمان جهـاد کشـاورزی و‬ ‫یسـت‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫شـرکت اب منطقه ا ‬ ‫درزمینـه قبول زمین بـاغ به عنوان وثیقه هم‬ ‫بایـد سـند ب هنـام متقاضـی باشـد‪.‬‬ ‫افراد خارج از الگوی باغات‬ ‫نمی تواندتخصیصاببگیرند‬ ‫نماینده سـازمان جهاد کشـاورزی کردسـتان‬ ‫بااشـاره به برنامـه تعییـن حق ابـه گفـت‪ :‬در‬ ‫جلسـات برگزارشـده مـا چنـد روش را بـرای‬ ‫تعییـن ان پیشـنهاد دادیـم کـه عبـارت بـود‬ ‫از تعییـن ان برمبنـای هزینـه پمپـاژ یـا اخـذ‬ ‫سـه درصد قیمـت محصـول کـه بهر هبـرداران‬ ‫هـم نظـرات خـاص خـود را داشـتند و قـرار‬ ‫نمـورد ب هصـورت ویـژه بررسـی و‬ ‫شـد تـا ای ‬ ‫تعیین تکلیـف شـود‪ .‬زاهـد حاجی میرزایـی‬ ‫افـزود‪ :‬ضعـف مالـی مـردم کالتـرزان ایجـاب‬ ‫نهـا را درزمینـه پرداخـت‬ ‫می کنـد کـه دولـت ا ‬ ‫حق ابـه حمایـت کنـد‪ .‬وی تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫تخصیـص اب طبـق الگـوی باغـات اسـت‬ ‫و هرکـس خـارج از الگـو باشـد نمی توانـد‬ ‫تخصیـص اب بگیـرد‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫دولـت تسـهیالت ویـژه بـا نـرخ شـش درصد‬ ‫بـرای بهر هبـرداران کالترزان درنظر گرفت اما با‬ ‫وصـف معرفـی افـراد به بانک هنـوز هیچ کدام‬ ‫موفـق بـه اخـذ وام نشـده اند زیـرا بانـک‬ ‫می گویـد همـه این افـراد فاقـد سـند مالکیـت‬ ‫زمیـن و پروانـه بهر هبـرداری از اب هسـتند‪.‬‬ ‫دراین نشسـت مصـوب شـد سـازمان جهـاد‬ ‫کشـاورزی پیشـنهاد های خـود درخصـوص‬ ‫تعییـن حق ابـه و پرداخـت تسـهیالت بانکـی‬ ‫را به صورت مدون به کمیسـیون کشـاورزی و‬ ‫اب اتـاق بازرگانـی ارائـه دهـد‪ ،‬شـرکت اب نیـرو‬ ‫معرفی نامـه متقاضیـان تسـهیالت را تاییـد‬ ‫کنـد و کمیسـیون طـرح توجیهـی پیشـنهاد‬ ‫اخـذ یک حق اشـترا ک به نام تعاونـی را اماده‬ ‫و بـه دولـت ارائـه دهـد‪.‬‬ ‫برپایی دو نمایشگاه بین المللی گروهی‬ ‫با موضوع «خیال در ایران» (تهران و رشت)‬ ‫موجران با مستاجران خود مدارا کنند‬ ‫امام جمعـه شـهرری گفـت‪ :‬اجاره خانه هـا بسـیار بـاال رفتـه و کمرشـکن اسـت؛‬ ‫موجران باید با مستاجران خود مدارا کنند زیرا باید در پیشگاه خدا نسبت به‬ ‫رفتار با مستاجر خود پاسخگو باشند‪ .‬به گزارش ایرنا؛ حجت االسالم سید علی‬ ‫شاهچراغی افزود‪ :‬مستاجران در فشارند و برای پرداخت اجاره خانه با مشکل‬ ‫فهـای‬ ‫مواجـه هسـتند؛ ا گـر ادعـای دیـن داری داریـم بایـد تابـع دیـن و حر ‬ ‫مراجـع تقلیـد درمـورد مـدارا بـا مسـتاجران باشـیم‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬موجـران‬ ‫بایـد بـا مسـتاجران خـود بسـازند زیـرا به خاطـر اذیت کـردن مسـتاجران بابـت‬ ‫پرداخت اجاره بهای سـنگین در پیشـگاه خدا مسـئول هسـتند‪ .‬شـاهچراغی‬ ‫بابیان اینکـه یکـی از دالیـل فـرار جوانان از ازدواج ترسـیدن از شـرایط اقتصادی‬ ‫و اجاره بهای سـنگین خانه اسـت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬جوانان نباید از ازدواج بترسـند‬ ‫و خانواده هـا بایـد پشـتیبان جوانـان بـرای ازدواجـی اسـان باشـند‪ .‬خطیـب‬ ‫جمعـه شـهرری افـزود‪ :‬جوانـان از ازدواج فـراری هسـتند و دراین رابطـه در کنـار‬ ‫جامعـه‪ ،‬خانواده هـا و دولت هـا نیـز مقصرنـد‪ .‬وی بابیان اینکـه خانواد ههـا بـا‬ ‫سـخت گیری های بیش ازحد جوانان را از ازدواج پشـیمان می کنند‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫سـخت گیری خانواده هـا در ازدواج باعـث رواج فسـاد در جامعـه خواهـد شـد‪.‬‬ ‫شـاهچراغی گفـت‪ :‬مهریه هـا را نبایـد سـنگین درنظر گرفت زیـرا ازلحاظ عـرف و‬ ‫شـرع یک زن خوب نیسـت که مهریه باال داشـته باشـد‪ .‬وی افزود‪ :‬دسـتگاه ها‬ ‫و دولت هـا نیـز در پایین امـدن امـار ازدواج مقصـر هسـتند زیـرا بـرای داشـتن‬ ‫ازدواجی اسان جوان نباید برای دریافت یک وام از این اداره به ان اداره ارجاع‬ ‫داده شود تاجایی که قید ازدواج را بزند‪ .‬وی گفت‪ :‬امام صادق ؟ع؟ در حدیثی‬ ‫فرمودنـد خداونـد نسـبت بـه صاحب خانـه ای کـه خانـه دارد و ان را دراختیـار‬ ‫مسـتاجر مومن قرار ندهد گفته که فرشـتگان شـاهد باشـید‪ ،‬به عزتم سـوگند‬ ‫ایـن فـرد را در بهشـت راه نخواهـم داد‪.‬‬ ‫مشخص شدن نفرات برتر کشتی ازاد نوجوانان شهرستان‬ ‫رقابت هـای کشـتی ازاد‬ ‫باشـگاه های شهرسـتان ری‬ ‫گرامیداشـت هفتـه دولـت‪،‬‬ ‫به میزبانـی بخـش قلعه نـو‬ ‫بـا حضـور ‪ ۱۵‬تیـم و ‪۲۲۶‬‬ ‫کشـتی گیر در سـالن شـهدای‬ ‫فیروزابـاد بـا معرفـی تیم هـا و‬ ‫نفرات برتر اوزان ده گانه به پایان رسـید‪ .‬براین اسـاس در وزن ‪ ۴۵‬کیلوگرم‪ :‬پوریا‬ ‫اقانژاد (فدک باقرشـهر) رتبه نخسـت‪ ،‬محمدعلی دریایی مقام دوم (مقاومت‬ ‫ری) و امیرمحمد مهرانفر (برادران مسـلمی) و ابوالفضل بهمنی (خانه کشـتی‬ ‫سـوریان) به صـورت مشـترک سـوم شـدند‪ .‬نتایـج سـایر وزن هـا به شـر ح زیر‬ ‫است‪ ۴۸ :‬کیلوگرم‪ .۱ :‬امیرحسین استاجی (پایگاه قهرمانی)‪ .۲ ،‬مهدی بابایی‬ ‫(بـرادران سـاداتی)‪ .۳ ،‬مرتضـی موسـوی (بـرادران سـاداتی) و متیـن مقصـودی‬ ‫(بهتـا صنعـت)‪ ۵۱ ،‬کیلوگـرم‪ .۱ :‬مهـران کریمـی (بـرادران سـاداتی)‪ .۲ ،‬هـدی‬ ‫دهقانی (برادران مسلمی) ‪ .۳‬امیرعلی کرامت نصب (مقاومت ری) و علی اصغر‬ ‫خان بابایی (تختی دولت اباد)‪ ۵۵ ،‬کیلوگرم‪ .۱ :‬محمدحسـین قویدی (برادران‬ ‫سـاداتی)‪ .۲ ،‬ابوالفضـل جمالـی (شـهید همـت فشـافویه)‪ .۳ ،‬کسـرا اجاقـی‬ ‫(بـرادران مسـلمی) و حسـین حسـنی (تختـی دولت ابـاد)‪ ۶۰ ،‬کیلوگـرم‪ .۱ :‬میـاد‬ ‫عسـگریان (خانـه کشـتی سـوریان)‪ .۲ ،‬امیرمحمـد جهانـی (شـهید محمـدی)‬ ‫‪ .۳‬سـبحان اسـمی (بـرادران سـاداتی) و ارمـان حسـینی (پایـگاه قهرمانـی)‪،‬‬ ‫‪ ۶۵‬کیلوگرم‪ .۱ :‬رضا کرامتی (مقاومت ری) ‪ .۲‬هادی عابدینی (برادران ساداتی)‪،‬‬ ‫‪ .۳‬امیرحسـین گـودرزی (مقاومـت ری) و علـی بختیـارزاده (خانـه کشـتی‬ ‫سـوریان)‪ ۷۱ ،‬کیلوگرم‪ .۱ :‬محمد قلعه فوند (خانه کشـتی سـوریان)‪ .۲ ،‬امیرعلی‬ ‫امیـدی (‪ ۱۳‬ابـان)‪ .۳ ،‬محمدرضـا شـهبازی (‪ ۱۳‬ابـان) و مهـدی اقایـی (فـدک‬ ‫باقرشهر)‪ ۸۰ ،‬کیلوگرم‪ .۱ :‬امیرمحمد بادی (شهید محمدی) ‪ .۲‬مهدی فتحی‬ ‫(برادران مسـلمی) ‪ .۳‬ارین ابشـاری (تختی دولت اباد) و محمدسجاد تیموری‬ ‫(سـید کریـم)‪ ۹۲ ،‬کیلوگـرم‪ .۱ :‬علـی واحدی پرسـت (سـید کریـم) ‪ .۲‬علـی عبـاس‬ ‫قره لـی (فیروزابـاد)‪ .۳ ،‬حسـین زرگـر (بـرادران سـاداتی) و ابوالفضـل شـاهملکی‬ ‫(فیروزابـاد)‪ ۱۱۰ ،‬کیلوگـرم‪ .۱ :‬امیرحسـین عزیـزی (بـرادران سـاداتی) ‪ .۲‬امیررضـا‬ ‫قاسـمی (سـید کریـم)‪ .۳ ،‬علی اصغر ملـک زاده (‪ ۱۳‬ابان) و محمدتقـی بردباری‬ ‫(بـرادران سـاداتی) در بخـش تیمی مسـابقات نیز برادران سـاداتی بـا ‪ ۱۶۲‬امتیاز‬ ‫عنـوان قهرمانـی مسـابقات را کسـب کـرد و تیم هـای ‪ ۱۳‬ابـان و سـیدکریم نیـز‬ ‫به ترتیـب بـا ‪ ۱۰۰‬و ‪ ۸۴‬امتیـاز دوم و سـوم شـدند‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه کارگروه ایمنی فاضالب استان تهران‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی‬ ‫شـهرداری کهریزک؛ جلسـه‬ ‫کارگـروه ایمنـی فاضلاب‬ ‫اسـتان تهـران بـا حضـور‬ ‫معـاون خدمـات شـهری‬ ‫شـهرداری کهریـزک و‬ ‫مدیران ابفای استان تهران‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬تورانـی؛ معـاون‬ ‫خدمـات شـهری شـهرداری کهریـزک بااشـاره به اهمیـت برگـزاری این جلسـه‬ ‫جهت تا کید شـهردار کهریزک گفت‪ :‬این نشسـت با هدف احصای مشـکالت‬ ‫و اسیب های تصفیه خانه و رفع و کاهش معضالت زیست محیطی ناشی ازان‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬راهکارهـای اصولـی دربـاره تعدیـل معضلات ناشـی از‬ ‫فعالیت تصفیه خانه کهریزک ازسـوی کارشناسـان ابفای اسـتان تهران مطرح‬ ‫و رسـیدگی بـه مـوارد مطروحـه در دسـتورکار مدیریـت شـهرداری کهریـزک قـرار‬ ‫گرفـت‪ .‬تورانـی افـزود‪ :‬در این جلسـه بازدیـد میدانـی از تصفیه خانـه و برخـی از‬ ‫نقـاط رودخانـه کـن به عمـل امـد‪.‬‬ ‫اغاز رقابت های قرانی بانوان استان تهران‬ ‫در استان شیخ صدوق شهرری‬ ‫منا محمدی‬ ‫دو نمایشـگاه گروهـی نقاشـی‪ ،‬تصویرسـازی‪،‬‬ ‫کاریکاتـور‪ ،‬نقاشـی خط‪ ،‬نقاشـی دیجیتـال‪،‬‬ ‫مجسـمه‪ ،‬عکـس‪ ،‬مینیاتـور و تذهیـب بـا‬ ‫موضـوع خیـال و باعنـوان «پـرواز خیـال»‬ ‫در گالـری تـاالر مرکـزی رشـت‪ ،‬بـا ‪ 76‬اثـر از‬ ‫‪ 66‬هنرمنـد به ترتیـب از تاریـخ ‪ 24‬تـا ‪31‬‬ ‫تیـر ‪ 1401‬و نمایشـگاه مجـازی «خیـال» در‬ ‫بسـایت گالـری حق دوسـت تهـران‪ ،‬بـا‬ ‫و ‬ ‫موضـوع خیـال‪ ،‬بـا ‪ 75‬اثـر از ‪ 68‬هنرمنـد‪ ،‬از‬ ‫تاریخ ‪ 24‬تیر تا ‪ 24‬مرداد ‪ 1401‬در وب سایت‬ ‫گالری حقدوسـت و سـایت گروه هنری رسـم‬ ‫برپاسـت‪ .‬سـمیرا صفـاری؛ مـدرس دانشـگاه‪،‬‬ ‫گرافیسـت و کیوریتـور نمایشـگاه ها‪ ،‬بیـان‬ ‫نمـود‪ :‬در نمایشـگاه حضـوری پـرواز خیـال‬ ‫رشـت‪ ،‬ایـده بـا صیـرورت نهفتـه در باطـن‬ ‫یتـوان بیـان نمود خیـال باد‬ ‫خیـال بـوده و م ‬ ‫است‪ .‬نمی نشیند و بازنمی ایستد مگر برای‬ ‫نکـردن بال هایش و بادی که ا گر نرود‬ ‫امتحا ‬ ‫نیسـت از خیـال بـه کلمـه رفتـن می رسـد‪.‬‬ ‫رسـیدنی کـه نرسـیدن اسـت و ان «ان» کـه‬ ‫یشـود بـه مـرگ‪ .‬پـس خیـال‬ ‫برسـد تبدیـل م ‬ ‫یسـت‬ ‫چـاره ای جـز پـرواز نـدارد و ایـن اتفاق ‬ ‫کـه در نمایشـگاه پـرواز خیـال گـروه رسـم‬ ‫یسـت‬ ‫می افتـد‪ .‬انجـا خیـال شـما پرنده ا ‬ ‫لهـای بـاز‪ ،‬بـادی کـه می خواهـد زنـده‬ ‫بـا با ‬ ‫بماند‪ .‬بال هایتان را بیرون بیاورید‪ ،‬تن کنید‬ ‫و بـا مـا دراز بکشـید روی مخالفـت بادهـا‪،‬‬ ‫روی شـانه های هـوا کـه کولت می کند و مثل‬ ‫دختـر کولـی قـرار نیسـت بایسـتد‪ .‬هیچ وقـت‬ ‫قـرار نیسـت بایسـتد! وی بااشـاره به تفکـر‬ ‫بنیـادی نمایشـگاه «خیـال» تهـران ذکـر‬ ‫نمـود کـه چشـم هایت را ببنـد! حـاال در را بـاز‬ ‫کـن‪ .‬بـه سـرزمین خیـال خـوش امـدی‪ .‬تمام‬ ‫یکـه در تابلوهـا تعریـف می کنیـم‬ ‫چیزهای ‬ ‫نجـا اتفـاق‬ ‫نجـا! درسـت همی ‬ ‫برایـت‪ ،‬همی ‬ ‫کهـای بسـته‪ .‬در‬ ‫افتـاده اسـت‪ .‬پشـت پل ‬ ‫سـرزمینی کـه منـم‪ ،‬تویـی‪ ،‬ماییـم وقتـی در‬ ‫را پشـت سـرمان می بندیـم و وارد خودمـان‬ ‫یشـویم‪ .‬سـرزمین های کشف نشـده‪،‬‬ ‫م ‬ ‫با غهـای مخفـی‪ ،‬تاالرهـای اسـرار‪ ،‬شـهرهای‬ ‫زیرزمینـی! از وسـعت و تاریکـی اینجـا بتـرس‬ ‫امـا بمـان‪ .‬قـرار اسـت خـودت را بـه خـودت‬ ‫نشـان بدهیـم‪ .‬قرار اسـت خودت‪ ،‬خـودت را‬ ‫بـه خـودت نشـان بدهـی‪ .‬ایـن قـرار اینه های‬ ‫روبـرو بـا هـم اسـت‪ .‬ایـن تصاویر تودرتـو تمام‬ ‫یشـود‪ .‬برای همیـن اسـت کـه دعـوت‬ ‫نم ‬ ‫شـده ای به این نمایشگاه‪ .‬جایی که خودت‬ ‫را به نمایـش گذاشـته اند‪ .‬نمایشـگاه خیـال!‬ ‫صفـاری افـزود‪ :‬در نمایشـگاه پـرواز خیـال‬ ‫رشت‪ ،‬از میان بیش از ‪ ۱۰۴۰‬اثر دریافت شده‬ ‫طـی دوره فراخـوان‪ ،‬در نمایشـگاه ‪ 76‬اثـر‪ ،‬از‬ ‫‪ 66‬هنرمنـد ایرانـی و در نمایشـگاه خیـال‬ ‫تهران از میان بیش از ‪ ۶۷۳‬اثر دریافت شده‬ ‫طـی دوره فراخـوان‪ ،‬در نمایشـگاه ‪ 75‬اثـر‪ ،‬از‬ ‫‪ 68‬هنرمنـد ایرانـی از داخـل و خار ج ازایـران‪،‬‬ ‫توسط هیئت داوران انتخاب و به نمایشگاه‬ ‫راه یافته انـد‪ .‬زیبایـی‪ ،‬خالقیـت و نـواوری‪،‬‬ ‫مفهوم رسـانی‪ ،‬نیـز اصالـت اثـر‪ ،‬بیـان بصـری‬ ‫متفـاوت از موضـوع و ارائـه سـبک شـخصی‬ ‫کهـای مهم انتخـاب بود‪.‬‬ ‫هنرمندانـه از مال ‬ ‫این نمایشـگاه به کیوریتوری سمیرا صفاری‪،‬‬ ‫توسـط گـروه هنـری «رسـم» برگـزار شـده‪،‬‬ ‫حسـن (مهرزاد) دستیاران و علیرضا صفاری‬ ‫و سـمیرا صفـاری در نمایشـگاه پـرواز خیـال‬ ‫رشـت و نیـز سـارا خبیـر‪ ،‬مسـعود صفرنیـا و‬ ‫سـمیرا صفـاری در نمایشـگاه خیـال تهـران‪،‬‬ ‫از داوران ایـن دو رویدادنـد‪ .‬هنرمنـدان‬ ‫شـرکت کننده در «پـرواز خیـال» رشـت‪،‬‬ ‫امیـد ژالـه (غالمرضـا ژالـه)‪ ،‬جـواد حکمت نیا‪،‬‬ ‫سـیاوش ذوالفقارپـور‪ ،‬هنگامـه پورمحمـد‬ ‫گسـکری‪ ،‬بهـرام توکلـی شـیراجی‪ ،‬حمیدرضـا‬ ‫موثقـی‪ ،‬مریـم کاشـی پور لنگـرودی‪ ،‬صدیقـه‬ ‫سـلمان‪ ،‬ناهیـد پا کـروان‪ ،‬پروانـه جلیلـی‪،‬‬ ‫زهرا (سـاره) عزیزی شـنبه بازاری‪ ،‬ناهید اژده‪،‬‬ ‫اریا جعفری‪ ،‬فاطمه اهرمی‪ ،‬جلـوه وهابزاده‪،‬‬ ‫مهتاب فیروزشـاد‪ ،‬معصومه عباسـی‪ ،‬سمیرا‬ ‫نوروزی ( گورابسـری)‪ ،‬میتـرا سـروری‪ ،‬زهـره‬ ‫انیسـی ارانـی (دالرام)‪ ،‬مرجـان متقـی‪ ،‬خسـرو‬ ‫ترکمـان‪ ،‬ویکتوریـا دلشـاد‪ ،‬زهـرا غالمرضـازاده‬ ‫نپـور‪ ،‬نـدا محمـدی‪،‬‬ ‫یوسـفی‪ ،‬صـادق رضوا ‬ ‫نیلوفـر واسـعی و ریحانـه باوفـا می باشـند‪.‬‬ ‫همچنیـن مجیـد فریفتـه نوبیجـاری‪ ،‬بهـار‬ ‫غالمـی‪ ،‬فاطمـه کبیـری‪ ،‬شـقایق پوط انـداز‪،‬‬ ‫حسـن دسـتیاران‪ ،‬ازیتـا حسـن پور‪ ،‬انیـس‬ ‫فقیری‪،‬فهیمهصابری‪،‬رقیهنویدیماسوله‪،‬‬ ‫ناصر معانی‪ ،‬شقایق یزدانی‪ ،‬صالحه علوی‪،‬‬ ‫فریـده اربـاب‪ ،‬فرشـته مـرادی‪ ،‬محمدصـادق‬ ‫جـوادزاده‪ ،‬علیرضـا صفـاری شـمالی‪ ،‬سـمیرا‬ ‫هنو باصـری‪ ،‬افـروز ال عباسـیان‪ ،‬الهام رنجبـر‬ ‫درفشـی لر‪ ،‬کیـوان فر ح بخـش‪ ،‬زهـرا متقـی‪،‬‬ ‫مونـس زمانـی‪ ،‬سـمیرا صفـاری‪ ،‬محبوبـه‬ ‫لشـفیعی‪ ،‬بهنوش‬ ‫مهدیان فر (ترنـج)‪ ،‬امنه ا ‬ ‫رزازیانـی‪ ،‬سـحر ازاد‪ ،‬هاجـر بذرافشـان‪ ،‬مینـا‬ ‫صحرایـی‪ ،‬هاجر‪/‬فتانـه پلکویی (فـرد)‪،‬‬ ‫ب پرهنـر‪ ،‬مریـم حاضـری‪ ،‬منیـژه‬ ‫فاطمـه تـرا ‬ ‫حسـن پور ثانی‪ ،‬مونا رجبی جورشری‪ ،‬مارال‬ ‫رجبـی جورشـری‪ ،‬ملیـکا رمضانـی امیرابادی‬ ‫و ارمیـن جعفـری (میـن گرافیتـی) و فاطمـه‬ ‫صفـری (لیـدا) از دیگـر هنرمندانـی هسـتند‬ ‫کـه اثرشـان طـی این رویـداد به نمایـش‬ ‫قـرار می گیـرد‪ .‬هنرمنـدان شـرکت کننده در‬ ‫ رویـداد «خیـال» تهـران‪ ،‬کلثـوم زینلـی‪ ،‬مبینا‬ ‫جاللـی‪ ،‬سـمیه احمـدی زیدابـادی‪ ،‬لیـدا‬ ‫گلدوسـت‪ ،‬ماهـک حسـین زاده مقـدم‪ ،‬ناصر‬ ‫معانـی‪ ،‬نسـرین محمـدزاده اسـکندانی‪ ،‬تـارا‬ ‫یپـره‪ ،‬مریـم نعمت الهـی‪،‬‬ ‫سـبز‪ ،‬علـی نوروز ‬ ‫صدیقـه سـلمان‪ ،‬یاسـمن طاهـری‪ ،‬ملیحـه‬ ‫خاشـا کی‪ ،‬زهـره انیسـی ارانـی (دالرام)‪،‬‬ ‫زهرا (سـاره) عزیـزی شـنبه بازاری‪ ،‬شـیوا‬ ‫پورقدیمی‪ ،‬لیلی اسحقی‪ ،‬ناهید اژده‪ ،‬شیما‬ ‫رئیسـی‪ ،‬کیمیـا رضائـی‪ ،‬فاطمـه اهرمـی‪ ،‬پویـا‬ ‫حسـین پور‪ ،‬فریبـا فـرازی‪ ،‬بهنـاز خسـروانی‬ ‫دهکـردی‪ ،‬بهنـاز رسـتگار‪ ،‬ناهیـد محمـدی‪،‬‬ ‫ویکتوریـا دلشـاد‪ ،‬فاطمـه حاجیـان‪ ،‬فاطمـه‬ ‫صفـری‪ ،‬مینـا سـروری مهرابـاد‪ ،‬بهـرام توکلـی‬ ‫نپـور‪ ،‬شـکوه اذرم‪،‬‬ ‫شـیراجی‪ ،‬صـادق رضوا ‬ ‫مجیـد فریفتـه نوبیجـاری‪ ،‬اناهیـد جعفـری‪،‬‬ ‫فهیمـه صابـری‪ ،‬فرنـاز فـرازی‪ ،‬بهـار غالمـی‪،‬‬ ‫سمان هسـادات قرشـی‪ ،‬نـدا محمـدی‪ ،‬فائـزه‬ ‫فرجی فر (ایـدا)‪ ،‬فاطمـه گلپایگانـی و فریـده‬ ‫بسـادات‬ ‫اربـاب می باشـند‪ .‬همچنیـن زین ‬ ‫ُم ّ‬ ‫ـروج‪ ،‬فرزانـه نشـاط چـروده‪ ،‬محمدصـادق‬ ‫جـوادزاده‪ ،‬سـمیرا هنو باصـری‪ ،‬مینـو‬ ‫جـوادزاده‪ ،‬افـروز ال عباسـیان‪ ،‬الهام رنجبـر‬ ‫بپـور‬ ‫درفشـی لر‪ ،‬شـیدا پاشـا‪ ،‬شـیرین رج ‬ ‫صنعتی‪ ،‬محدثـه دهقان‪ ،‬زینب هـادی زاده‪،‬‬ ‫مونـس زمانـی‪ ،‬محبوبـه مهدیان فر (ترنـج)‪،‬‬ ‫مریـم بخشـی‪ ،‬ازیتـا اسـدالهی‪ ،‬بهنـوش‬ ‫رزازیانـی‪ ،‬مریـم حاضـری‪ ،‬منیـژه حسـن پور‬ ‫ثانی‪ ،‬شـیرزاد حسـنی شـیرکوهی‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫موثقی‪ ،‬مرجان نوروزی زاده‪ ،‬سمیرا صفاری‪،‬‬ ‫ملیـکا رمضانـی‪ ،‬ا کـرم جلیلـی و مونـا رجبـی‬ ‫جورشـری از دیگـر هنرمندانـی هسـتند کـه‬ ‫اثرشـان طـی این رویـداد به نمایـش گذاشـته‬ ‫یشـود‪ .‬عالقه منـدان بـرای بازدیـد‬ ‫م ‬ ‫می توانند در بازه زمانی ا کران‪ ،‬در نمایشـگاه‬ ‫پـرواز خیـال رشـت‪ ،‬بـه ادرس رشـت‪ ،‬بلـوار‬ ‫انصـاری‪ ،‬خیابـان انصـاری‪ ،‬جنـب بوسـتان‬ ‫ملـت‪ ،‬تـاالر مرکـزی رشـت‪ ،‬طبقـه دوم‪،‬‬ ‫گالـری مراجعـه فرماینـد‪ .‬جهـت بازدیـد از‬ ‫نمایشـگاه پـرواز خیـال تهـران‪ ،‬در گالـری‬ ‫حق دوسـت بـه ادرس ‪haghdoustart.ir‬‬ ‫مراجعـه و از اثـار دیـدن فرماینـد‪ .‬عالوه براین‬ ‫بسـایت گـروه‬ ‫نمایشـگاه مجـازی در و ‬ ‫هنـری رسـم بـه ادرس ‪ rasmgroup.com‬و‬ ‫در صفحـه اینسـتا گرام مجموعـه بـا نشـانی‬ ‫‪ @rasmgroup‬برپاسـت‪ .‬الزم به ذکـر اسـت‬ ‫امـکان خریـد اثـار وجـود دارد؛ هنردوسـتان‬ ‫می تواننـد جهـت دریافـت اطالعـات‬ ‫بیشـتر بـا تلفـن روابط عمومـی گـروه رسـم‬ ‫‪ 09386049089‬تمـاس حاصـل فرماینـد‪.‬‬ ‫رقابت هـای قرانـی بانـوان اسـتان تهـران در چارچـوب چهل وپنجمیـن دوره‬ ‫مسـابقات قرانـی سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه‪ ،‬در اسـتان شـیخ صـدوق‬ ‫شـهرری اغـاز شـد‪ .‬به گـزارش ایرنـا به نقـل از روابط عمومـی اسـتان شـیخ‬ ‫صـدوق؛ ریحانـه مـروی حکیـم (ناظـر ایـن مسـابقات) گفـت‪ :‬دراین مرحلـه‬ ‫از مسـابقات قرانـی ‪ ۲۸۲‬نفـر از بانـوان از شهرسـتان های اسـتان و مناطـق‬ ‫شـهرری‪ ،‬ورامیـن‪ ،‬پا کدشـت و جنـوب در چارچـوب چهل وپنجمیـن دوره‬ ‫مسـابقات قرانی سـازمان اوقاف‪ ،‬رقابت های بانوان اسـتان تهران در اسـتان‬ ‫شـیخ صـدوق شـهرری به مـدت سـه روز صبـح و بعدازظهـر بـا هـم به رقابـت‬ ‫می پردازنـد‪ .‬وی باتا کیدبـر سـطح مطلـوب امادگـی داوطلبـان افـزود‪:‬‬ ‫بیشـترین تعـداد شـرکت کنندگان مربـوط بـه حفـظ پنـج جـزء قـر ان مجیـد‬ ‫اسـت کـه ‪ ۸۷‬نفـر از بانـوان متدیـن بـرای شـرکت در ان ثبت نـام کرده انـد‬ ‫و کمتریـن تعـداد شـرکت کننده نیـز مربـوط بـه قرائـت تحقیـق اسـت کـه‬ ‫نه نفـر در ان رقابـت خواهنـد کـرد‪ .‬بانوانـی کـه سنشـان از ‪ ۱۸‬سال به باالسـت‬ ‫دراین مرحله از مسابقات قرانی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور مشارکت‬ ‫دارنـد‪ .‬مـروی حکیـم بـا تشـکر از میزبانـی شایسـته اسـتان شـیخ صـدوق از‬ ‫این رقابت هـا خاطرنشـان کـرد‪ :‬حضـور بانـوان دراین مرا کز روحانـی و معنوی‬ ‫نقـش برجسـته ای در اشـاعه فرهنـگ قرانـی و مقابله بـا توطئه های مختلف‬ ‫بـرای ایجـاد اسـتحاله فرهنگـی دارد کـه نیـاز اسـت متولیان امر برای تسـهیل‬ ‫شـرایط حضـور بانـوان و غنا بخشـی بـه برنامه های فرهنگی اهتمام بیشـتری‬ ‫داشـته باشـند‪ .‬در بخش اوایی انفرادی شـرکت کنندگان در حفظ پنج جزء‪،‬‬ ‫‪ ۲۰‬جزء‪ ،‬حفظ کل‪ ،‬قرائت تحقیق‪ ،‬ترتیل‪ ،‬اذان و دعاخوانی و بخش گروهی‬ ‫مدیحه سرایی و هم خوانی قرانی رشته هایی ست که به مدت سه روز بانوان‬ ‫این مناطـق از اسـتان تهـران در ان به رقابـت می پردازنـد‪ .‬طبـق اعلام قبلـی‬ ‫همچنین بخش معارف مسابقات نیز مشتمل بر تفسیر عمومی قران کریم‪،‬‬ ‫ترجمـه نهج البالغـه و ترجمـه صحیفـه سـجادیه اسـت‪ .‬مرحلـه کشـوری ایـن‬ ‫مسـابقات در نیمـه دوم سـال جـاری برگـزار می شـود‪.‬‬ ‫کوتاه از قزوین‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫ حمیـد رضـا تبسـمی؛ مدیریـت سـازمان د ا مو طیور کشـاورزی قزوین گفت‪:‬‬‫‪ ۱۳۷۲‬واحـد تولیـدی در حـوزه دا مو طیـور تسـهیالت دریافت کردند‪.‬‬ ‫ طـرح منطقـه ویژه اقتصادی تا کسـتان که قرار بود بـه زودی ب ه مرحله اجرا‬‫در اید‪ ،‬با گذشـت یک سـال هنوز در هاله ابهام به سـر می برد‪.‬‬ ‫ حسـین رجبـی دادسـتان قزویـن با بیان اینکـه شمشـیر عدالـت دسـت‬‫افرادی را که با اسـتفاده از سلاح سـرد برای شـهروندان ایجاد رعب و وحشـت‬ ‫مـی کننـد‪ ،‬قطـع خواهـد کـرد‪ ،‬گفـت‪ :‬بـه مـردم شـریف اقبالیـه ایـن اطمینـان‬ ‫را می دهـم کـه اجـازه نخواهیـم داد مجرمـان خشـن از چنـگال قانـون در‬ ‫امـان باشـند و برخـورد سـخت و بـدون اغمـاض دسـتگاه قضایـی در انتظـار‬ ‫ان ها سـت‪.‬‬ ‫لو نقـل جـاده ای اسـتان‬ ‫ جـواد حق لطفـی؛ مدیـرکل راهـداری و حم ‬‫قزویـن گفـت‪ :‬در سـفر ریاسـت جمهوری به اسـتان قزویـن ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبـار بـرای محورهـا و ترمیـم راه هـای روسـتایی‪ ،‬راه هـای اصلـی و رفـع نقاط‬ ‫حادثه خیـز اختصـاص داده شـد‪.‬‬ صفحه 6 ‫کرمان‬ ‫شهرستان‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2537‬‬ ‫عفت فالح‬ ‫بازسازی ‪ ۳۵‬کیلومتر از شبکه توزیع اب‬ ‫مدیرعام ــل ش ــرکت اب وفاض ــاب اس ــتان کرم ــان از بازس ــازی ‪ ۳۵‬کیلومت ــر‬ ‫از ش ــبکه فرس ــوده ش ــهری و روس ــتایی ط ــی دوماه اخیر خب ــر داد‪ .‬علیرضا‬ ‫عبدیان بااش ــاره به توس ــعه ‪ ۳۰‬کیلومتری ش ــبکه توزیع اب در سطح استان‬ ‫خاطرنش ــان ک ــرد‪ ۱۵ :‬کیلومت ــر از خط انتقال در بخش ش ــهری و روس ــتایی‬ ‫توس ــعه یافته و ‪ ۱۲‬کیلومتر از خط انتقال در بخش روس ــتایی بازسازی شده‬ ‫اس ــت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬نیاز ابی در س ــطح اس ــتان ‪ ۱۳۸۲۴‬لیتربرثانیه است‬ ‫نع ــدد ‪ ۱۰۱۸۵‬لیتربرثانی ــه در بخ ــش ش ــهری و ‪ ۳۶۳۹‬لیتربرثانیه در‬ ‫ک ــه از ای ‬ ‫بخ ــش روس ــتایی نیاز اب ــی داریم‪ .‬مدیرعامل ش ــرکت اب وفاضالب اس ــتان‬ ‫کرم ــان خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬حدا کثر توان تولید قابل برداش ــت اب در اس ــتان‬ ‫‪ ۱۱۳۱۵‬لیتربرثانیه اس ــت و میزان کمبود اب در استان ‪ ۲۵۰۹‬لیتربرثانیه است‬ ‫که ازاین مقدار ‪ ۱۸۱۱‬لیتربرثانیه در بخش ش ــهری و ‪ ۶۹۸‬لیتربرثانیه در بخش‬ ‫روســـتایی کمبود اب وجود دارد‪.‬‬ ‫رزمایش مشترک طرح نظارت میدانی‬ ‫مدیریت مصرف دستگاه های خدماتی شمال کرمان‬ ‫رزمایش مش ــترک صرفه جویی مصرف اب وبرق متبرک ب هن ــام امام رضا ؟ع؟‬ ‫ب ــا حض ــور وزی ــر نی ــرو‪ ،‬فرمان ــده کل س ــپاه و جمع ــی از مقامات کش ــوری و‬ ‫لش ــکری ب هص ــورت ارتب ــاط ویدئوی ــی ب ــا ش ــرکت ها و رد هه ــای اس ــتانی در‬ ‫سراس ــر کش ــور اغ ــاز ش ــد‪ .‬این مراس ــم در ش ــمال اس ــتان کرم ــان ب ــا حضور‬ ‫س ــردار نظ ــری جانش ــین س ــپاه ث ــاراهلل و مدی ــران عام ــل ش ــرکت های‬ ‫توزی ــع ب ــرق ش ــمال‪ ،‬جن ــوب و دیگ ــر مدی ــران صنع ــت اب وبرق اس ــتان در‬ ‫محل س ــپاه ث ــاراهلل اس ــتان کرم ــان برگزار ش ــد‪ .‬به گفت ــه محمد س ــلیمانی؛‬ ‫مدیرعام ــل ش ــرکت توزیع برق ش ــمال اس ــتان‪ ،‬این رزمای ــش جهت تحقق‬ ‫یب ــر صرفه جویی به عن ــوان یک‬ ‫نه ــای فرمان ــده معظ ــم کل ق ــوا مبن ‬ ‫فرما ‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫سیاس ــت در مت ــن خطوط اساس ــی برنامه های کالن کش ــور اجرا م ‬ ‫وی‪ ،‬اج ــرای اقدام ــات موث ــر در کاه ــش مص ــرف‪ ،‬کمک به پایداری ش ــبکه‬ ‫اب وب ــرق ازجمله روشـ ـن کردن مولده ــای برق اضطراری‪ ،‬حداقل اس ــتفاده‬ ‫از سیس ــتم های سرمایش ــی و روش ــنایی‪ ،‬اس ــتفاده از ن ــور طبیع ــی‪ ،‬ع ــدم‬ ‫نورپ ــردازی و روشـ ـن کردن محوط ــه‪ ،‬مدیری ــت مص ــرف اب و ممنوعی ــت‬ ‫اس ــتفاده از اب ش ــرب در فض ــای س ــبز و ‪ ...‬از اقدامات اجرای ــی طی اجرای‬ ‫نط ــرح سـ ـه ماهه خوان ــد و گف ــت‪« :‬رزمای ــش در مرحل ــه اول ب ــرای تمام‬ ‫ای ‬ ‫اما کن و س ــاختمان های وزارت نیرو‪ ،‬وزارت کش ــور و رده های سپاه و بسیج؛‬ ‫و در مراح ــل بع ــد‪ ،‬س ــایر ادارات و نهاده ــا برگزار خواهد ش ــد»‪.‬‬ ‫دیدار مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب استان‬ ‫با رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان‬ ‫مدیرعامل ش ــرکت توزیع برق جنوب کرمان با رئیس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫اس ــتان دی ــدار کرد و با تبری ــک انتصاب دکتر مهدی احمدی نژاد ب هس ــمت‬ ‫ریاست دانشگاه علوم پزشـــکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان‪ ،‬درباره‬ ‫ح ــوزه جغرافیایی ش ــرکت و اغ ــاز پیک بار س ــال ‪ ۱۴۰۱‬و نات ــرازی بین تولید و‬ ‫مص ــرف و نحوه جب ــران ان ازطریق مدیری ــت مصرف توضیحات ــی ارائه داد‪.‬‬ ‫مهدوی نی ــا بر ض ــرورت هم ــکاری ادارات درب ــاره مدیری ــت صحیح مصرف‬ ‫ین ــژاد نیز ضمن تش ــکر‬ ‫ان ــرژی و س ــایر مش ــترکان تا کی ــد ک ــرد‪ .‬دکتر احمد ‬ ‫از حض ــور وی‪ ،‬ی ــاداور ش ــد؛ ش ــرکت توزیع ب ــرق جنوب اس ــتان هم ــواره در‬ ‫زمان اوج کرونا و مناس ــبت های هفته پزش ــک و پرس ــتار‪ ،‬با حضور در جمع‬ ‫هم ــکاران ق ــدردان زحمات کادر درم ــان بوده و به هرطری ــق از فعالیت های‬ ‫هم ــکاران م ــا تقدی ــر ک ــرده و از ای ــن توج ــه‪ ،‬کم ــال تش ــکر را دارم‪ .‬رئی ــس‬ ‫دانش ــگاه علوم پزش ــکی کرمان باتا کیدبراینکه کرونا همچنان پابرجاس ــت‪،‬‬ ‫ب ــر ض ــرورت اس ــتفاده از ماس ــک ت ــا پای ــان س ــال ج ــاری به وی ــژه در اما کن‬ ‫عموم ــی و سربس ــته تا کی ــد ک ــرد‪ .‬وی بابیان اینک ــه در برخی از کش ــورهای‬ ‫افریقای ــی و امریکای ــی ش ــاهد افزای ــش ابت ــا ب ــه زیر س ــویه های اومیک ــرون‬ ‫هس ــتیم تا کید ک ــرد‪« :‬باتوجه به گ ــردش وی ــروس‪ ،‬احتمال اینک ــه بازهم با‬ ‫همه گیری کرونا مواجه ش ــویم‪ ،‬وجود دارد»‪ .‬رئیس دانش ــگاه علوم پزش ــکی‬ ‫اس ــتان با الزامی دانس ــتن وا کسیناس ــیون حداق ــل ‪ ۸۰‬درصد م ــردم به ویژه‬ ‫دانش ام ــوزان تا پایان ش ــهریورماه تصریح کرد‪« :‬یک ــی از دالیل مهم کاهش‬ ‫ویروس وا کسیناس ــیون ا کثریت جامعه اس ــت»‪ .‬وی باتا کیدبر رعایت موارد‬ ‫بهداش ــتی و اس ــتفاده از ماس ــک در جامعه افزود‪« :‬احتمال تغییر جهش و‬ ‫حت ــی نوع تهاجم ویروس وج ــود دارد‪ .‬همان طورکه کرون ــا دلتا بدترین نوع‬ ‫ً‬ ‫ان بود که ب هش ــکل کامال وحش ــی و غیرقابل مهار افراد جامع ــه را درگیر خود‬ ‫کـــرد»‪ .‬دکتر مهدی احمدی نژاد‪ ۲۰ ،‬اردیبهش ــت س ــال جاری ب ــا حکم وزیر‬ ‫بهداشت ب هس ــمت ریاست دانش ــگاه علوم پزش ــکی و خدمات بهداشتی و‬ ‫درمانی کرمان منصوب ش ــد‪.‬‬ ‫تعریف ‪ 40‬پروژه بزرگ در شهرداری کرمان‬ ‫مدی ــر بازرس ــی ش ــهرداری کرم ــان‪ ،‬از پیگیری ب ــرای تحقق س ــرمایه گذاری‬ ‫و اج ــرای پروژ هه ــای عمران ــی در مناط ــق پنج گان ــه ش ــهر کرمان خب ــر داد‪.‬‬ ‫مرتض ــی هوش هوی ــدا‪ ،‬با بی ــان اینکه رویکرد م ــا به عنوان مدیریت بازرس ــی‬ ‫در ای ــن دورۀ مدیری ــت ش ــهری‪ ،‬کم ــک ب ــه س ــرمایه گذاران اس ــت‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫در ح ــوزه س ــرمایه گذاری‪ 17 ،‬پ ــروژه ب ــه س ــال های گذش ــته تعل ــق دارد ک ــه‬ ‫ت‪‎‬های مردمی شـــهرداری‪،‬‬ ‫ب ــا هم ــکاری س ــازمان س ــرمایه گذاری و مش ــارک ‬ ‫‪ 12‬پ ــروژه تعیین تکلی ــف ش ــده و پن ــج پ ــروژه دیگر باق ــی مانده اس ــت‪ .‬وی‬ ‫فش ــدن‬ ‫با تا کید بر اینک ــه پن ــج ط ــرح باقی مان ــده‪ ،‬ب ــا س ـ ِـازکار اداری و برطر ‬ ‫مش ــکالت فراس ــازمانی‪ ،‬بـ ـه زودی سروس ــامان داده خواه ــد ش ــد‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫مدیریت بازرسی ش ــهرداری کرمان با جدیت پیگیر به سرانجام رسیدن این‬ ‫صش ــدن ‪40‬‬ ‫تعداد پ ــروژه اس ــت‪ .‬هوش هویدا همچنی ــن از تعریف و مشخ ‬ ‫پروژه بزرگ توس ــط ش ــهردار کرمان خبر داد و گفت‪ :‬به عن ــوان حوزه نظارتی‬ ‫برای به تحقق رس ــیدن ای ــن تعداد پ ــروژه نیز پیگیر هس ــتیم‪ .‬وی از جمله‬ ‫یه ــای ش ــهر‪ ،‬س ــرمایه گذرای در حوزه‬ ‫ای ــن پروژ هه ــا‪ ،‬به س ــاماندهی ورود ‬ ‫حمل ونقل و پروژه پال ک «‪ »29،75‬شـــهرداری اشـــاره کرد و افزود‪ :‬امیدواریم‬ ‫نش ــده‪ ،‬شاهد‬ ‫با ش ــروع مقدمات کار برای رس ــیدن به اهداف ازپیش تعیی ‬ ‫دوران طالی ــی س ــرمایه گذاری در کرم ــان ب ــا رویکرد جدید باش ــیم‪.‬‬ ‫برگزاری وبینار سراسری‬ ‫تکریم شهروندان و فوریت های برق‬ ‫ته ــای ب ــرق باحض ــور حمیدرض ــا پیران‬ ‫وبین ــار تکری ــم ش ــهروندان و فوری ‬ ‫معاون ــت هماهنگی توزی ــع و مس ــعود صادقی مدی ــرکل دفت ــر بهره برداری‬ ‫شبکه ش ــرکت توانیر و همچنین معاونت های بهره برداری و دیسپاچینگ‪،‬‬ ‫مدی ــران دفت ــر ام ــور دیس ــپاچینگ و کلیه مس ــئوالن ام ــور اتفاق ــات‪ ،‬اتاق‬ ‫کنترل و اپراتورهای ش ــرکت های توزیع سراس ــر کش ــور برگزار ش ــد‪ .‬چگونگی‬ ‫ارتباط و پاس ــخگویی با مش ــترکین‪ ،‬کاه ــش زمان انتظار‪ ،‬برخ ــورد مودبانه‪،‬‬ ‫خ ــودداری از پرسـ ـش های اضاف ــی و ارامش و تمرکز فک ــری‪ ،‬محورهای این‬ ‫وبین ــار ی ــک روز بودن ــد‪ .‬در پایان مقرر ش ــد؛ ش ــرکت های توزیع ب ــه صورت‬ ‫هفتگ ــی در طول پی ــک مصرف ب ــرق‪ ،‬اپراتورهای برتر را شناس ــایی و جهت‬ ‫اه ــدای جوای ــز معرفی کنند‪.‬‬ ‫ضرورت مدیریت مصرف انرژی‬ ‫برای گذر موفق از پیک ‪۱۴۰۱‬‬ ‫در دیــدار مدیــر بــرق جیرفــت بــا فرمانــدار شهرســتان‪ ،‬بــر ضــرورت مدیریــت‬ ‫مص ــرف در فص ــل گ ــرم س ــال تا کی ــد ش ــد‪ .‬غالم عب ــاس انج مش ــعاع؛ مدی ــر‬ ‫ب ــرق جیرف ــت ب ــا احم ــد بلندنظ ــر فرمان ــدار شهرس ــتان‪ ،‬پیرام ــون وضعی ــت‬ ‫بــرق جیرفــت‪ ،‬دیــدار و گفت وگــو کــرد‪ .‬فرمانــدار جیرفــت در این دیــدار ضمــن‬ ‫قدردانــی از اقدامــات و خدمــات تالشــگران صنعــت بــرق گفــت‪ :‬تامیــن بــرق‬ ‫ب ــرای تمام ــی حوز هه ــا ی ــک ض ــرورت ب هش ــمار مـ ـی رود ک ــه بخ ــش خانگ ــی‬ ‫و رف ــاه ش ــهروندان از اولوی ــت و اهمی ــت خاص ــی برخ ــوردار اس ــت‪ .‬نماین ــده‬ ‫عال ــی دول ــت با اش ــاره به اغ ــاز فص ــل گ ــرم س ــال ب ــر مدیری ــت مص ــرف ب ــرق‬ ‫تا کیــد کــرد و افــزود‪ :‬همــه مشــترکان بــرق اعــم از خانگــی‪ ،‬صنعتــی‪ ،‬کشــاورزی‬ ‫و ســایر مصــارف بایــد در صرفه جویــی در مصــرف کوشــا باشــند تــا پیــک بــار‬ ‫تابســتان را بــا موفقیــت ســپری کنیــم‪ .‬وی با اشــاره به کاهــش ســاعات کاری‬ ‫ادارات خاطرنشــان کــرد‪ :‬بنــا بــه مصوبــه هیئــت وزیــران‪ ،‬تمامــی ادارات بایــد‬ ‫در ســاعات اداری‪ ۳۰ ،‬و در ســاعات غیــراداری ‪ ۶۰‬درصــد مصــرف بــرق خــود را‬ ‫کاهــش دهنــد و درصورتی کــه اداره ای همــکاری الزم را در این زمینــه نداشــته‬ ‫باش ــد‪ ،‬طب ــق مصوب ــه‪ ،‬برخورده ــای الزم انج ــام خواه ــد ش ــد‪ .‬بلندنظ ــر‬ ‫همچنی ــن از ش ــهرداری ها خواس ــت؛ ب ــرای کاه ــش مص ــرف ب ــرق پارک ه ــا‬ ‫و فضاه ــای س ــبز تمهی ــدات الزم را مدنظ ــر ق ــرار دهن ــد‪ .‬انجم ش ــعاع؛ مدی ــر‬ ‫ب ــرق جیرف ــت نی ــز گف ــت‪ :‬ب ــرای مش ــترکین صنع ــت و کش ــاورزی و همچنی ــن‬ ‫مش ــترکین پرمص ــرف خانگ ــی‪ ،‬کنت ــور هوش ــمند نص ــب ش ــده ک ــه قابلی ــت‬ ‫کنت ــرل از راه دور دارن ــد و در ص ــورت تک ــرار عدم مص ــرف بهین ــه پ ــس از دادن‬ ‫تذک ــرات الزم‪ ،‬نصب ــت ب ــه قط ــع ان ه ــا اق ــدام خواه ــد ش ــد ت ــا حق ــی از دیگ ــر‬ ‫هم وطن ــان ضای ــع نش ــود‪ .‬می ــزان مص ــرف ب ــرق ادارات از راه دور و از طری ــق‬ ‫مرا ک ــز پای ــش مس ــتقر در اس ــتانداری‪ ،‬ش ــرکت توزی ــع نی ــروی ب ــرق جن ــوب‬ ‫یش ــود و گ ــزارش‬ ‫اس ــتان و مدیری ــت ب ــرق شهرس ــتان جیرف ــت‪ ،‬رص ــد م ‬ ‫نه ــای پرمص ــرف‪ ،‬ب ــه دس ــتگاه های مربوط ــه و درص ــورت ل ــزوم ب ــه‬ ‫ارگا ‬ ‫نهاده ــای نظارت ــی ارس ــال می ش ــود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل بندر امیراباد در مراسم تقدیر از ورزشکاران بیان کرد؛‬ ‫ضرورت تدوین برنامه ساالنه ورزشی بندر امیراباد‬ ‫مدیر موسسه صنعت گوشت مشهد اعالم کرد؛‬ ‫موسسه صنعتی گوشت مشهد؛ بزرگ ترین واحد‬ ‫تولید گوشت قرمز در شمال شرق کشور‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫مدیـر موسسـه صنعـت گوشـت مشـهد‬ ‫بااشـاره به اقدامـات انجا مشـده در موسسـه‬ ‫صنعتـی گوشـت مشـهد افـزود‪ :‬این موسسـه‬ ‫به عنـوان بزرگ تریـن واحـد تولیـد گوشـت‬ ‫قرمـز شـمال و شـرق کشـور اسـت و روزانـه تـا‬ ‫‪ 500‬راس گوسـاله و تـا ‪ 4000‬راس گوسـفند بـا‬ ‫‪ ۱۸۰‬تـا ‪ ۲۰۰‬هزارکیلوگـرم گوشـت قرمـز تولیـد‬ ‫می کنـد‪ .‬سـید مجیـد موسـوی بابیان اینکـه‬ ‫در این موسسـه چهارنـوع گوشـت شـتر‪،‬‬ ‫یشـود؛‬ ‫شـترمرغ‪ ،‬گوسـفند و گوسـاله تولید م ‬ ‫اضافـه کرد‪ :‬موسسـه صنعت گوشـت مشـهد‬ ‫در سـال ‪ ۹۹‬و ‪ ۱۴۰۰‬باتوج هبـه شـعار سـال‬ ‫درخصوص افزایش تولید و اشـتغال گام های‬ ‫موثری برداشته است و ا کنون بیش از ‪ ۵۰۰‬نفر‬ ‫در خطـوط و ‪ ۵۰۰‬پیمانـکار بـا مـا همـکاری‬ ‫می کننـد‪ .‬وی اظهـار داشـت‪ :‬باتوجه به اینکه‬ ‫لشـدن این مجموعـه بـه‬ ‫هـدف مـا تبدی ‬ ‫زنجیـره تولیـد گوشـت قرمـز بـوده اسـت‬ ‫درهمین راسـتا طـی دوسال گذشـته فعالیـت‬ ‫خـود را در بـازار دام‪ ،‬بـا راه انـدازی واحـد‬ ‫صابون‪ ،‬پت فود و ‪ ...‬توسـعه دادیم‪ .‬موسـوی‬ ‫بابیان اینکـه ‪ 20‬دامپزشـک در ایسـتگاه های‬ ‫مختلـف تولیـد گوشـت حضـور دارنـد و بـا‬ ‫رعایت تمام نکات بهداشتی به ویژه در بحث‬ ‫یشـود؛‬ ‫بیمـاری کریمـه کنگو گوشـت تولید م ‬ ‫گفـت‪ :‬در دوسـال کرونـا بـا مراقبت هایـی کـه‬ ‫صورت گرفت حتی یک روز کشـتار ما تعطیل‬ ‫نشـد‪ .‬موسـوی بااشـاره به کرونا و تهدیدهای‬ ‫به وجودامـده‪ ،‬گفـت‪ :‬طـی سـنوات قبـل‪،‬‬ ‫کرونـا به رغـم تهدیـد فرصت هایـی نیـز بـرای‬ ‫یتـوان بـه تقویـت فضـای‬ ‫مـا ایجـاد کـرد کـه م ‬ ‫مجـازی در بحـث فـروش محصـوالت‬ ‫موسسـه اشـاره کـرد‪ .‬دراین راسـتا سـایت‬ ‫‪ ،mashadmeat.com‬اپلیکیشـن مارلیـک‬ ‫و شـماره تلفن ‪ ۳۲۰۱۵ ،۳۱۳۰۱‬راه انـدازی‬ ‫شـده اسـت و مـردم می تواننـد از یک کیلـو‬ ‫تـا هـر میـزان‪ ،‬گوشـت سـفارش دهنـد و بـا‬ ‫هزینـه حمـل رایـگان‪ ،‬در منـازل گوشـت خود‬ ‫را دریافـت کننـد‪ .‬مدیـر موسسـه صنعـت‬ ‫گوشـت مشـهد درادامـه بـا اشـاره اقدامـات‬ ‫انجا مشـده بـرای گوشـت عیـد قربـان بیـان‬ ‫کـرد‪ :‬از ‪ ۱۲‬تیـر سـفارش گیری درخصـوص‬ ‫سـفارش های خیریـن اغـاز و تـا ظهـر روز قبـل‬ ‫عیـد قربـان ادامـه دارد و روز بعـد عیـد قربـان‬ ‫گوشـت قربانـی به همـراه احشـام ب هصـورت‬ ‫بسته بندی در منازل سفارش دهنده ارسال‬ ‫یشـود‪ .‬وی بابیان اینکـه سـال گذشـته‬ ‫م ‬ ‫فراینـد تامیـن‪ ،‬تولیـد و توزیع به خوبـی انجام‬ ‫شـد و اسـتقبال خوبـی باتوج هبـه تفـاوت‬ ‫قیمـت در بـازار صـورت گرفت؛ گفت‪ :‬در سـال‬ ‫‪ ،1400‬مجموعـه دام ارگانیـک انجـام شـده‬ ‫‪ 2444‬راس بـود کـه درمقایسـه با سـال ‪ 99‬بـا‬ ‫‪ 2056‬راس افزایش داشته است و در سال‪98‬‬ ‫دوره شـیوع کرونـا این رقـم ‪ 1637‬راس بـوده‬ ‫است‪ .‬موسوی اظهار داشت‪ :‬افراد برای عید‬ ‫قربـان می تواننـد ازطریـق سـایت‪ ،‬اپلیکیشـن‬ ‫و شـماره تماس اعال مشـده و پیش پرداخـت‬ ‫مبلـغ دومیلیون تومـان سـفارش خـود را‬ ‫تسـفارش‬ ‫بـرای عیـد قربـان ثبـت کننـد؛ ثب ‬ ‫زیر ‪ ۴۰‬کیلـو و باالی ‪ ۴۰‬کیلـو خواهـد بـود‪ .‬وی‬ ‫نبـار در موسسـه‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬بـرای اولی ‬ ‫تفکیـک جنسـیتی با مهـر قرمـز و ابـی صورت‬ ‫گرفتـه و حتـی در بسـته بندی ظرفی تفکیک‬ ‫جنسـیتی هسـت و اولین مجموعـه کشـور‬ ‫هستیم که دستگاه سونوگرافی داریم که دام‬ ‫عرض هشـده فقـط نـر باشـد‪ .‬مدیـر موسسـه‬ ‫صنعت گوشـت مشـهد افزود‪ :‬گوشـت تازه در‬ ‫مشـهد و شـهرهای اطـراف ارسـال و گوشـت‬ ‫یشـود‪ .‬وی‬ ‫منجمـد بـه تمـام کشـور ارسـال م ‬ ‫دام خراسـان را بهتریـن دام دنیـا عنـوان کـرد‬ ‫و گفـت‪ :‬تامیـن دام موسسـه صنعت گوشـت‬ ‫یهـای‬ ‫مشـهد از شـهرهای اطـراف و دامدار ‬ ‫شناسنامه دار و مرا کز تولید انبوه دام صورت‬ ‫می گیـرد؛ همچنیـن ایـن موسسـه یـک پـروژه‬ ‫‪ ۱۰۰۰۰‬راس دارد کـه در اینـده اجرایـی خواهـد‬ ‫شـد‪.‬‬ ‫سرپرست شرکت توزیع نیروی برق لرستان خبر داد؛‬ ‫تشویق مشترکین کم مصرف خانگی‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫نیـروی جوانـی و تخصـص در حرفـه باعـث شـده تـا در شـرکت‬ ‫توزیـع بـرق لرسـتان اسـتارت برنامـه تحولـی زده شـود و در‬ ‫حوز ههـای مدیریـت مصـرف و وصـول مطالبـات کـه دو حـوزه‬ ‫عملکـردی مهـم بشـمار مـی رود بـا برنامه ریـزی و زمان بنـدی‬ ‫مشـخص درراسـتای توسـعه سیسـتم و رضایـت مشـترکین‬ ‫یسـابقه ای شـکل گیرد‪ .‬در سـالیان گذشـته مردم‬ ‫اقدامات ب ‬ ‫یهـا بـه سـتوده‬ ‫از خاموشـی های مکـرر و بی نظمـی در قطع ‬ ‫امـده و عملکـرد مدیریتـی بـرق در اسـتان همـواره بـا چالـش‬ ‫مواجه بود اما امسال در مدت کوتاهی که مسئولیت شرکت‬ ‫توزیـع نیـروی بـرق اسـتان بـه مهـران امیـری رسـیده‪ ،‬عملکرد‬ ‫شـرکت حـول مدیریـت مصـرف متمرکـز و حرکـت مثبتـی اغـاز‬ ‫شده تا نارضایتی های گذشته کمرنگ شده و مردم در فصل‬ ‫گرما ارامش خاطر بیشـتری احسـاس نمایند‪ .‬به همین بهانه‬ ‫گفت وگویـی بـا سرپرسـت جـوان شـرکت توزیـع نیـروی بـرق‬ ‫اسـتان ترتیـب دادیـم تـا از اخریـن وضعیـت برنام ههـای‬ ‫مدیریـت مصـرف جهـت ا گاهـی مـردم مطلـع شـویم‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه مدیریـت مصـرف بـرق اولویـت این روزهـای‬ ‫کاری شـرکت بـرق اسـتان اسـت گفـت‪ :‬امسـال مدیریـت‬ ‫خاموشـی ها نسـبت به قبل متفـاوت اسـت‪ .‬در سـال های‬ ‫گذشـته مشـترکین سـهمیه مصـرف داشـتند و مصـرف مـازاد‬ ‫یشـد و گاهـی مـردم درطـول روز حتـی تـا‬ ‫باعـث قطـع بـرق م ‬ ‫سـه بار خاموشـی را تجربـه می کردنـد‪ .‬امیـری گفـت‪ :‬امسـال‬ ‫در کل کشـور بـرای هـر اسـتان سـهمیه مشـخص شـده کـه‬ ‫می بایست درراستای مصرف سهمیه درنظرگرفته شده برای‬ ‫اسـتان مصـرف و مدیریـت نماییـم‪ .‬سرپرسـت شـرکت توزیـع‬ ‫نیروی برق لرستان بابیان اینکه سه حوزه صنعت‪ ،‬کشاورزی‬ ‫و خانگـی تاب هحـال همـکاری خوبـی بـا شـرکت بـرق داشـتند‬ ‫یهـای شـهرک‬ ‫یهـا و همکار ‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬طبـق پیگیر ‬ ‫صنعتی‪ ،‬واحدهای تولیدی مسـتقر در شـهرک ها درراستای‬ ‫مدیریـت مصـرف یک روز در هفتـه تولیـد نمی کننـد کـه جـای‬ ‫ً‬ ‫تشـکر دارد اما احیانا ا گر واحدی اقدام به تولید کند روز بعد‬ ‫بـرق ان واحـد قطـع خواهـد شـد‪ .‬امیـری تصریح کـرد‪ :‬صنایع‬ ‫بـزرگ اسـتان نیـز دراین مسـیر در حال همـکاری هسـتند و‬ ‫مصرف خود را باتوجه به توصیه ها و هشـدارهای شـرکت برق‬ ‫مدیریـت خواهنـد نمـود‪ .‬وی دررابط هبـا برق حوزه کشـاورزی‬ ‫نیـز افـزود‪ :‬طبـق تفاهم نامـه ای کـه داشـتیم مقـرر اسـت‬ ‫چا ههـای کشـاورزی هـرروز از سـاعت ‪ ۱۱‬تـا ‪ ۶‬غـروب خامـوش‬ ‫شـوند و شـرکت بـرق مصـرف روز بعـد چـاه را رایـگان خواهـد‬ ‫نمـود‪ .‬امیـری از قطـع بـرق ‪ ۶۰‬اداره و بانـک خبـر داد و اظهـار‬ ‫کرد‪ :‬ادارات اسـتان در سـاعات اداری موظف به صرفه جویی‬ ‫‪ ۳۰‬درصـد و در سـاعات غیـراداری ‪ ۶۰‬درصـد هسـتند کـه‬ ‫بررسـی ها و کنترل مصرف ادارات منجر به قطع برق ‪ ۶۰‬اداره‬ ‫و بانـک به علـت عدم رعایـت سـهمیه مصـرف خـود شـد‪ .‬وی‬ ‫علـت برخـی قطعـی و خاموشـی های خانگـی را تعمیـرات و‬ ‫اتفاقات اعالم نمود و گفت‪ :‬امسال قطعی با برنامه نداشتیم‬ ‫ً‬ ‫و برخـی خاموشـی ها به علـت رفـع نقـص‪ ،‬تعمیـرات و بعضـا‬ ‫به علـت سـرقت تجهیـزات اسـت‪ .‬وی گریـزی بـه وضعیـت‬ ‫شـبکه های بـرق در اسـتان زد و گفـت‪ ۱۶۰۰۰ :‬کیلومتـر شـبکه‬ ‫فشارقوی‪ ۶۰۰۰ ،‬فشارضعیف و ‪ ۸۰۰۰‬ترانس عمومی در استان‬ ‫موجـود اسـت کـه علی رغـم تنگناهـای مالـی تاب هحـال شـبکه‬ ‫بـرق در سـطح اسـتان پایـدار و ایمـن اسـت‪ .‬امیـری سـرقت‬ ‫تجهیـزات بـرق شـبکه را چالـش مهـم و عمـده صنعـت بـرق‬ ‫ً‬ ‫دانسـت و گفت‪ :‬شـبکه برق مسـتمرا درمعرض سـرقت کابل‪،‬‬ ‫ترانـس‪ ،‬تابلـو‪ ،‬سـیم ارت‪ ،‬کابـل کنتور و ‪ ...‬اسـت‪ .‬دراین راسـتا‬ ‫لهـای بـرق را در دورود ب هصـورت‬ ‫طـرح محصور نمـودن کاب ‬ ‫نسـازی شـبکه‬ ‫پایلـوت اغـاز کردیـم تـا بتوانیـم درجهـت ایم ‬ ‫گامـی مهـم بـرای رضایتمنـدی مشـترکین برداریـم‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری مازندران تاکید کرد؛‬ ‫نقش مهم پدافند غیرعامل در مدیریت بحران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫رئیـس کارگـروه حمل ونقـل و جابجایـی‬ ‫پدافند غیرعامل مازندران در جلسـه کارگروه‬ ‫مذکـور اظهـار داشـت‪ :‬پدافنـد غیرعامـل و‬ ‫نقـش ان در مدیریـت بحـران حائزاهمیـت‬ ‫است‪ .‬مهندس حسن جهانیان گفت‪ :‬تهیه‬ ‫طـرح پدافنـد غیرعامل مربوط به شناسـایی‬ ‫و سـطح بندی زیرسـاخت های مواصالتـی‪،‬‬ ‫لهـای مهم‬ ‫جاد ههـا‪ ،‬شـریان های حیاتـی‪ ،‬پ ‬ ‫در سـطح اسـتان را در دسـتورکار قـرار دارد‪.‬‬ ‫وی پیش بینی‪ ،‬جانمایی‪ ،‬طراحی و احداث‬ ‫زیرسـاخت های حمل ونقـل متناسـب بـا‬ ‫طـرح تخلیـه و اسـکان اضطـراری شـهرهای‬ ‫اسـتان و تعیین نقش دستگاه های ذی ربط‬ ‫در ان بـرای شـرایط اضطـراری ناشـی از‬ ‫تهدیـدات و اقدامـات دشـمن و رزمایـش‬ ‫نهـا را مهـم ارزیابـی نمـود‪ .‬رئیـس کارگـروه‬ ‫ا ‬ ‫حمل ونقـل و جابجایـی پدافنـد غیرعامـل‬ ‫اسـتان تصریح کـرد‪ :‬ایجاد امنیـت در جامعه‬ ‫و کشـور درگـروی تفهیـم کامـل اصـول پدافند‬ ‫غیرعامـل در اجتمـاع و ا گاهـی دادن از‬ ‫تهدیـدات و خطـرات موجـود بـه جامعـه و‬ ‫ارائـه راهکارهـای مقابلـه بـا ایـن تهدیـدات‬ ‫اسـت‪ .‬جهانیـان بررسـی و شناسـایی‬ ‫اسـیب پذیری های وضـع موجـود شـبکه‬ ‫را ههـای اصلـی و معابـر ورودی و خروجـی‬ ‫شـهرها در سـطح اسـتان را موردتا کیـد قـرار‬ ‫داد و عنـوان کـرد‪ :‬طراحـی و پیش بینـی الزم‬ ‫به منظـور اسـتفاده چندمنظـوره از فضاهای‬ ‫موجود در شبکه حمل ونقل شهرها (به ویژه‬ ‫شـبکه حمل ونقـل زیرزمینـی) به عنـوان‬ ‫پناهـگاه و جان پنـاه در شـرایط اضطـراری‬ ‫یسـت‪ .‬وی خاطرنشـان سـاخت‪:‬‬ ‫الزام ‬ ‫پدافنـد غیرعامـل یعنـی تامین امنیـت روانی‬ ‫جانـی و مالـی افـراد بـا پیش بینـی تمهیـدات‬ ‫ایمنـی‪ ،‬امنیتـی و احتیاطـی در برابـر خطرات‬ ‫و تهدیـدات کـه امـری صلح طلبانـه‪ ،‬فطـری و‬ ‫دفاعی در کل بشریت است‪ .‬براین اساس گام‬ ‫اول در پیاده سازی ضوابط پدافند غیرعامل‬ ‫ً‬ ‫و متعاقبا مصون سازی کشور برابر تهدیدات‪،‬‬ ‫شهـای‬ ‫گسـازی اصولـی و ارائـه اموز ‬ ‫فرهن ‬ ‫هدفمنـد در جامعـه اسـت‪ .‬جلسـه مذکـور بـا‬ ‫حضور مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری‬ ‫مازنـدران و اعضـای کارگروه در محـل اداره کل‬ ‫راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان‬ ‫مازنـدران برگـزار شـد‪.‬‬ ‫صدور ‪۱۹‬هزار میلیارد تومان پروانه بهره برداری صنعتی در فارس‬ ‫مشـاغل پشـتیبان و مسـتقل صادر شـد‪ .‬او‬ ‫بیـان کـرد‪ :‬سـال ‪5865 ،۱۴۰۰‬واحـد صنفـی‬ ‫تخـوان الکترونیـک‬ ‫در اسـتان بـه کار ‬ ‫مجهـز شـدند و ‪ 2627‬مجـوز کار در‬ ‫بخـش قالی بافـی و ‪ ۳۹‬مجـوز پروانـه تولیـد‬ ‫غیرمتمرکـز فـرش دسـتباف صـادر شـد‪.‬‬ ‫درمجمـوع سـال گذشـته ‪ 16791‬پروانـه‬ ‫کسـب در حـوزه صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت‬ ‫بـا اشـتغال مسـتقیم ‪ ۳۲‬هزارنفر صادر شـد‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت‬ ‫فـارس گفـت‪ :‬اسـتان فـارس بـا دارابـودن‬ ‫‪ 4100‬واحـد صنعتـی رتبـه پنجـم کشـور را‬ ‫دراختیـار دارد‪ .‬در بخـش معدنـی ‪ ۳۷‬نـوع‬ ‫مـاده معدنـی در اسـتان وجـود دارد کـه‬ ‫هم اینـک ‪ ۲۳‬نـوع ان درحال برداشـت‬ ‫اسـت‪ .‬وی درخصـوص دریافـت حقـوق‬ ‫دولتـی در حـوزه معـادن نیـز گفـت‪ :‬سـال‬ ‫گذشـته ‪ ۱۷۰‬میلیاردتومـان حقـوق دولتـی‬ ‫دریافـت شـد کـه این میـزان درمقایسـه با‬ ‫سـال ‪ ۹۹‬رشـد ‪ ۷۴‬درصـدی داشـته اسـت‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬بااشـاره به انجـام ‪ 157228‬گشـت‬ ‫بازرسـی توسـط گشـت های مشـترک بـا‬ ‫اتـاق اصنـاف و تعزیـرات در اسـتان گفـت‪:‬‬ ‫ایـن بازرسـی ها بـه تشـکیل ‪ 21431‬پرونـده‬ ‫بـه ارزش ‪ ۸۰۰‬میلیاردتومـان منتهـی شـد‬ ‫کـه نسـبت بـه سـال ‪ ۹۹‬رشـد ‪ ۱۷۹‬درصـدی‬ ‫داشـته اسـت‪ .‬از ابتدای امسـال تا کنون نیز‬ ‫‪ 2417‬پرونـده بـه ارزش ‪ 1450‬میلیاردریـال‬ ‫پایان داوری اثار‬ ‫دومین جشنواره رسانه ای امام رضا ؟ع؟‬ ‫نپ ــور ازغن ــدی‪ /‬با اتمـــام داوری اثار دومین جشـــنواره رســـانه ای‬ ‫یاس ــر وط ‬ ‫بین المللـــی امام رضـــا ؟ع؟‪ ،‬شـــمارش معکـــوس بـــرای برگـــزاری مراس ــم‬ ‫اختتامیـــه و تقدیـــر از برگزیـــدگان ایـــن جشـــنواره اغـــاز شـــد‪ .‬دبیـــر علم ــی‬ ‫جشـــنواره امام رضـــا ؟ع؟ اظهـــار کـــرد‪ :‬پـــس از پایـــان زمـــان ارســـال اثـــار ب ــه‬ ‫دبیرخانه جشـــنواره در اردیبهشت ماه امســـال‪ ،‬کار هیئت انتخاب و سپس‬ ‫هیئـــت داوران اغـــاز شـــد و اثـــار در فراینـــد ارزیابـــی قـــرار گرفـــت‪ .‬دکتـــر ا کبر‬ ‫نصرالهـــی افزود‪ :‬اعضای هیئت داوران جشـــنواره که همگی جزو چهره های‬ ‫شناخته شـــده در عرصـــه فرهنگ و رســـانه هســـتند‪ ،‬طبق معیارهـــای ویژه‬ ‫مدنظـــر در جشـــنواره امام رضـــا ؟ع؟ ازجمله ســـوژه اختصاصـــی و پرداخت‬ ‫اختصاصـــی‪ ،‬اثـــار برتـــر هـــر شـــاخه را انتخـــاب کردنـــد و کار داوری به پای ــان‬ ‫رســـید‪ .‬وی تا کیـــد کـــرد‪ :‬هیئـــت داوران‪ ،‬رتبه هـــای برگزیـــده در بخش های‬ ‫مختلـــف را انتخـــاب و بـــه دبیرخانـــه ارائـــه کردنـــد‪ .‬ا گرچـــه کـــه باتوج هب ــه‬ ‫ً‬ ‫شـــان و جایـــگاه این جشـــنواره مهـــم بین المللـــی و داوری کامـــا تخصصی‬ ‫و حرفه ای هیئت داوران‪ ،‬در جشـــنواره امســـال نیز همانند ســـال گذش ــته‪،‬‬ ‫برخی رشـــته ها فاقد رتبه برتر است‪ .‬دبیر علمی جشـــنواره ادامه داد‪ :‬طبق‬ ‫برنامه زمانی معین‪ ،‬اختتامیه دومین جشـــنواره رسانه ای امام رضا ؟ع؟ ‪۲۳‬‬ ‫تیرمـــاه برگـــزار و طی ان اثـــار برگزیده معرفـــی و تقدیر خواهد شـــد‪ .‬نصرالهی‬ ‫به ارتقای کمی و کیفی دومین دوره جشـــنواره نســـبت به دوره نخســـت نیز‬ ‫اشـــاره و تصریح کرد‪ :‬در دومین دوره جشـــنواره رســـانه ای امام رضا ؟ع؟‪۱۰۰۱ ،‬‬ ‫فعـــال رســـانه ای و مخاطـــب ازاد اثار خـــود را ارســـال کردند کـــه ازنظر تعداد‬ ‫شرکت کننده‪ ،‬شاهد رشـــد ‪ ۶۵‬درصدی بودیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬امسال ‪۳۱۲۷‬‬ ‫اثـــر بـــه دبیرخانه ارســـال شـــد که هـــم ازنظـــر کمی و هـــم ازنظر کیفی رش ــد‬ ‫قابل توجهی داشـــته اســـت‪ .‬نصرالهی به دو اتفاق مهم در دومین دوره این‬ ‫جشـــنواره اشـــاره کرد و گفت‪ :‬اضافه شدن بخش رســـاله ها و پایان نامه های‬ ‫دانشـــجویی و دریافـــت ‪ ۵۴‬اثر دراین بخـــش اتفاق مهمی بود که بسترس ــاز‬ ‫پیونـــد عمیق تـــر حـــوزه تحقیـــق و پژوهش بـــا حوزه معـــارف دینـــی خواهد‬ ‫شـــد‪ .‬وی افزود‪ :‬جشـــنواره رســـانه ای امام رضا ؟ع؟ در دومین دوره‪ ،‬گس ــتره‬ ‫خـــود را از ســـطح ملـــی بـــه بین المللـــی ارتقـــاء داد کـــه بـــا اســـتقبال خوبی‬ ‫همـــراه شـــد و ‪ ۳۷۳‬اثر از کشـــورهایی همچون انگلســـتان‪ ،‬عراق‪ ،‬ســـوریه و‬ ‫پا کســـتان دریافت کردیـــم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برگزاری جشـــنواره ای بین المللی‬ ‫بـــا هـــدف ترویـــج فرهنـــگ رضـــوی‪ ،‬درنوع خـــود کم نظیـــر و حتـــی بی نظیر‬ ‫اســـت و بی تردیـــد این رویکـــرد‪ ،‬نقـــش موثـــری در تقویـــت جبهه رســـانه ای‬ ‫مســـلمانان درمواجهه با شـــبهه افکنی های رســـانه ای گســـترده دشـــمنان‬ ‫خواهد داشـــت‪.‬‬ ‫کمک شرکت گاز استان ایالم به پایداری انرژی برق‬ ‫س ــمیه اذرمهر‪ /‬محمود کشاورز بااشـــاره به اینکه بازرسان شرکت توزیع برق‬ ‫اســـتان در بازدیـــد ســـرزده از این مجموعه تشـــکر کردند‪ ،‬افزود‪ :‬اســـتفاده از‬ ‫ژنراتـــور اضطراری مولد برای تامین برق مصرفی‪ ،‬جلوگیری از خاموشـــی برق‬ ‫مصرفی شـــهری‪ ،‬داشـــتن فرهنگ باالی کارکنـــان شـــرکت در رعایت الگوی‬ ‫مصـــرف و ‪ ...‬از مهم تریـــن عوامـــل در کاهش مصـــرف برق بوده اســـت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬این شـــرکت ازطریـــق راه اندازی دیزل ژنراتور اضطراری و نیز اســـتفاده‬ ‫از ســـلول های خورشـــیدی‪ ،‬بـــرق مازاد بـــر مصرف خـــود را به صـــورت روزانه‬ ‫به شـــبکه شـــهری تزریق می کند‪ .‬سرپرست شرکت گاز اســـتان بابیان اینکه‬ ‫دیزل ژنراتـــور بـــرق اضطـــراری این مجموعه به منظـــور تامین بـــرق موردنیاز‬ ‫تب ــه‬ ‫شـــرکت در زمـــان اوج مصـــرف راه انـــدازی شـــده‪ ،‬تصریـــح کـــرد‪ :‬باعنای ‬ ‫لـــزوم تجهیـــز شـــرکت گاز به دســـتگاه تامین بـــرق اضطـــراری و طـــی انعقاد‬ ‫تفاهم نامـــه ای با شـــرکت توزیـــع بـــرق اســـتان‪ ،‬یک دســـتگاه دیزل ژنراتور با‬ ‫ظرفیت ‪ ۵۰۰‬کیلوولت امپر و فرکانس ‪ ۵۰‬هرتز و ‪ RPM ۱۴۰۰‬از ســـاعت ‪ ۹‬لغایت‬ ‫‪ 13:30‬روزانـــه در مـــدار قـــرار می گیـــرد‪ .‬وی بااشـــاره به اینکه این دســـتگاه ت ــا‬ ‫‪ ۵۰۰‬کیلوولت امپـــر بـــرق تولید می کنـــد و کل جریان برق مصرفی ســـاختمان‬ ‫شـــرکت گاز اســـتان را در زمـــان اوج مصـــرف بـــار شـــبکه برق شـــهری تامین‬ ‫می کند‪ ،‬گفت‪ :‬دســـتگاه دیزل ژنراتـــور دارای قابلیت قطع و وصل دس ــتی و‬ ‫اتوماتیـــک و نیز کنتور دیجیتالی دوطرفه برای محاســـبه توان برق مصرفی‬ ‫را داراســـت‪ .‬کشـــاورز عالوه بـــر ژنراتـــور مولد بـــرق‪ ،‬از به کارگیری و اســـتفاده از‬ ‫ســـلول های خورشـــیدی بـــا ظرفیـــت ‪ ۱۰‬کیلوولت امپـــر به منظـــور تولید برق‬ ‫مصرفـــی شـــرکت و تزریق مازاد ان به شـــبکه برق اســـتانی خبـــر داد و گفت‪:‬‬ ‫این میزان تولید برق توســـط شـــرکت گاز اســـتان منجر به تقدیر اداره برق از‬ ‫این مجموعـــه و نصب بنر تقدیر و تشـــکر از کارکنان شـــرکت گاز شـــد‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری استان اردبیل‪:‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت فارس خبر داد؛‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫رئیـس سـازمان صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت‬ ‫فـارس همچنیـن گفـت‪ :‬سـال گذشـته در‬ ‫حـوزه صنعـت‪ ،‬معـدن و تجارت این اسـتان‬ ‫‪ ۳۹۶‬پروانـه بهر هبـرداری بـه ارزش‬ ‫‪ ۱۹‬هزارمیلیاردتومـان و اشـتغال مسـتقیم‬ ‫‪5277‬نفـر صـادر شـد‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫عالوه برایـن ‪ 2234‬جـواز تاسـیس صنعتـی‬ ‫بـا سـرمایه گذاری ‪ ۵۷‬هزارمیلیاردتومـان‬ ‫و پیش بینـی اشـتغال ‪ 44896‬نفـر نیـز‬ ‫صـادر شـد‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬در سـال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫در بخـش صـدور پروانـه بهر هبـرداری‬ ‫نسـبت بـه سـال ‪ ۹۹‬رشـد چهاردرصـدی را‬ ‫شـاهد بودیـم‪ .‬همچنیـن پارسـال ‪ ۸۸‬فقـره‬ ‫پروانـه بهر هبـرداری معـدن در اسـتان‬ ‫بـا ‪ ۸۲۰‬میلیاردتومـان سـرمایه گذاری و‬ ‫اشـتغال ‪ 1187‬نفـر و صـادر شـد‪ .‬رئیـس‬ ‫سـازمان صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت فـارس‬ ‫بیـان کـرد‪ :‬سـال گذشـته ‪ ۹۰‬فقـره مجـوز‬ ‫برداشـت موقـت و ‪ ۳۲‬گواهـی کشـف معدن‬ ‫کـه درنهایـت بـه صـدور پروانـه بهر هبـرداری‬ ‫یشـود در اسـتان صـادر شـد‪.‬‬ ‫منتهـی م ‬ ‫ایـزدی گفـت‪ :‬پارسـال در بخـش تجـارت‬ ‫داخلـی نیـز ‪ ۹۳‬مجـوز ایجـاد و توسـعه‬ ‫فروشـگاه های بـزرگ و زنجیـره ای‪22894 ،‬‬ ‫پروانـه کسـب در بخـش تجـارت و ‪ ۹۹‬مجـوز‬ ‫عباس ــعلی کوش ــکی‪ /‬مدیرکل بنادرودریانوردی امیراباد با تا کیدبر استفاده‬ ‫از ظرفیت هـــای موجود جهت ترویج ورزش همگانی‪ ،‬تدوین برنامه س ــاالنه‬ ‫ورزشـــی بندر امیرابـــاد را امری ضـــروری عنوان کرد‪ .‬به گـــزارش روابط عمومی‬ ‫اداره کل بنادرودریانـــوردی امیرابـــاد؛ محمدعلـــی اصـــل ســـعیدی پور در‬ ‫مراســـم تقدیـــر از ورزشـــکاران برتـــر جـــام نشـــاط گرامیداشـــت ازادس ــازی‬ ‫خرمشـــهر از برنامه هـــای جدی بنـــدر امیراباد در توســـعه امکانات ورزش ــی‬ ‫خبـــر داد و بـــر تدویـــن برنامه هـــا و تقویم ســـاالنه ورزشـــی این بنـــدر تا کید‬ ‫کـــرد‪ .‬وی بـــه اســـتفاده از تمـــام ظرفیت هـــا جهـــت ترویـــج ورزش همگان ــی‬ ‫بنـــدر امیراباد اشـــاره و احیـــای تمرین های ورزشـــی در رشـــته های مختلف‬ ‫و برگـــزاری جلســـات مســـتمر بـــا روســـای هیئت های ورزشـــی با مســـئولین‬ ‫بنـــدر را خواســـتار شـــد‪ .‬وی درپایـــان احـــداث پیســـت دوچرخه ســـواری و‬ ‫دومیدانی‪ ،‬مجموعه موانع جهت امادگی جســـمانی و اســـتخر سرپوشیده‬ ‫را از برنامه هـــای اتـــی بندر امیرابـــاد در امور ورزشـــی نامید‪ .‬دراین مراس ــم از‬ ‫نفرات برتر مســـابقات ورزشـــی جام نشاط گرامیداشـــت ازادسازی خرمشهر‬ ‫در رشـــته های تنیـــس روی میز‪ ،‬والیبال ســـاحلی‪ ،‬شـــطرنج و مینی فوتبال‬ ‫چمنی بـــا اهدای لـــوح ســـپاس و جوایزی تقدیر شـــد‪.‬‬ ‫دراین زمینـه تشـکیل شـده اسـت‪ .‬رئیـس‬ ‫سـازمان صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت فـارس‬ ‫درخصـوص عملکـرد صادراتـی اسـتان نیـز‬ ‫گفـت‪ :‬سـال گذشـته ‪ ۵۳۱‬میلیـون دالر کاال‬ ‫از مبـدا گمـرکات فـارس بـه مبـدا کشـورهای‬ ‫المـان‪ ،‬قطـر‪ ،‬عمـان‪ ،‬ترکیـه‪ ،‬کویـت و‬ ‫امـارات صـادر شـد‪ .‬ایـزدی افـزود‪ :‬اقلام‬ ‫صادراتـی از اسـتان فـارس بـه کشـورهای‬ ‫مبـدا بیشـتر شـامل شـمش اهـن‪ ،‬فـرش‪،‬‬ ‫کاشـی و سـرامیک و کـود اوره اسـت‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکـه بسـیاری از تولیدکننـدگان‬ ‫اسـتان کاالهـای خـود را از مبـدا گمـرکات‬ ‫دیگـر اسـتان ها صـادر می کننـد کـه بـا‬ ‫افـزودن این میـزان صـادرات بـه صـادرات‬ ‫اسـتان‪ ،‬میـزان صـادرات اسـتان در سـال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بـه عـدد دومیلیـارد و ‪ ۵۰‬میلیـون دالر‬ ‫می رسـد‪ .‬رئیـس سـازمان صنعـت‪ ،‬معـدن‬ ‫و تجـارت فـارس گفـت‪ :‬طـی سـال های‬ ‫اخیـر باتوج هبـه شـیوع کرونـا شـاهد‬ ‫افزایـش جهـش کسـب وکارهای اینترنتـی‬ ‫در اسـتان بودیـم و فـارس بـه رتبـه چهـارم‬ ‫دراین زمینـه دسـت یافـت‪ .‬ایـزدی افـزود‪:‬‬ ‫کهـزار و ‪ ۷۰۰‬مـورد‬ ‫طـی مـدت مذکـور ی ‬ ‫افزایـش کسـب وکارهای اینترنتی در اسـتان‬ ‫در بحـث فعالیـت فروشـگاه های مجـازی‬ ‫دارای نمـاد اعتمـاد ملـی را شـاهد بوده ایم‪.‬‬ ‫اقدامات هال ل احمر بسیار ارزشمند است‬ ‫پرویــن حســینی‪ /‬رئیــس کل دادگســتری اســتان اردبیــل گفــت‪ :‬عملیــات و‬ ‫اقدامــات هــال احمــر بســیار ارزشــمند اســت‪ .‬حجت االســام حســین کثیرلــو‬ ‫در دی ــدار ب ــا مدیرعام ــل‪ ،‬اعض ــای ش ــورای معاونی ــن و اعض ــای داوطل ــب‬ ‫جمعیــت هالل احمــر اســتان اردبیــل افــزود‪ :‬حــدود یک قــرن از اغــاز فعالیــت‬ ‫جمعیـــت هالل احمـــر در کشـــور گذشـــته اســـت و در این مـــدت جمعی ــت‬ ‫هالل احمــر همیشــه یــار و مددرســان مــردم در شــرایط ســخت بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی گف ــت‪ :‬هالل احم ــر نه ــادی مردمی س ــت و در ح ــوادث مختل ــف در کن ــار‬ ‫م ــردم اق ــدام ب ــه امدادرس ــانی می کن ــد‪ .‬اموزش ه ــای جمعی ــت هالل احم ــر‬ ‫به علـــت تخصصی بـــودن و همچنیـــن مورد اعتماد مردم بـــودن می توان ــد‬ ‫مثمرثم ــر واق ــع ش ــود‪ .‬کثیرل ــو ادام ــه داد‪ :‬دادگس ــتری اس ــتان اردبی ــل ب ــرای‬ ‫همــکاری و هم افزایــی بــا جمعیــت هالل احمــر امــاده اســت و بایــد در زمینــه‬ ‫ام ــوزش و پیش ــگیری از اس ــیب های اجتماع ــی همکاری ه ــا بیش از پی ــش‬ ‫شــود‪ .‬مدیرعامــل جمعیــت هالل احمــر اســتان اردبیــل هــم در این نشســت‬ ‫گفـــت‪ :‬اعضـــای جمعیـــت هالل احمـــر و مســـئوالن ایـــن جمعیـــت تـــاش‬ ‫می کننــد در کنــار مــردم باشــند‪ .‬عزت الــه ضربــی افــزود‪ :‬ســال گذشــته حــدود‬ ‫پنج میلیارد ری ــال ب ــه نیازمن ــدان کم ــک هزین ــه درمان ــی پرداخ ــت کرده ای ــم‪.‬‬ ‫بیــش از س ـه میلیارد تومان در ســال گذشــته بســته معیشــتی تهیــه و توزیــع‬ ‫کردی ــم و همچن ــان ادام ــه دارد‪ .‬در پای ــان از رئیـ ـس کل دادگس ــتری اس ــتان‬ ‫اردبی ــل به مناس ــبت هفت ــه ق ــوه قضائی ــه تجلی ــل ش ــد‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬تیر ‪ 4 1401‬ذوالحجه ‪ 4 1443‬جوالی ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2537‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫برگزاری مراسم جشن والدت امام رضا؟ع؟‬ ‫در شهر اندیشه‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫ط ــی مراس ــمی‪ ،‬ب ــا حض ــور خاد می ــاران اس ــتان ام ــام‬ ‫رض ــا؟ع؟‪ ،‬اعض ــای ش ــورای اس ــامی‪ ،‬مس ــئولین و‬ ‫مدیران ش ــهری‪ ،‬ش ــهروندان ش ــریف و خان ــواده معظم‬ ‫ش ــهدای ش ــهر اندیش ــه‪ ،‬جش ــن والدت ام ــام هش ــتم‬ ‫ش ــیعیان جه ــان‪ ،‬فخ ــر ای ــران‪ ،‬امام رض ــا علیه الس ــام‬ ‫در مس ــجد ام ــام رضا؟ع؟ مجتمع مهس ــتان ف ــاز چهار‬ ‫اندیش ــه برگ ــزار ش ــد‪ .‬این مراس ــم با عن ــوان «ام ــدم ای‬ ‫ش ــاه پناه ــم بده»‪ ،‬ب ــا حض ــور هنرمندان صداوس ــیما و‬ ‫خادمان اس ــتان ق ــدس رض ــوی و با اس ــتقبال بی نظیر‬ ‫مردم انقالبی ش ــهر اندیش ــه ب هص ــورت زن ــده در برنامه‬ ‫«لبخند کرامت» از ش ــبکه پنج س ــیما پخش ش ــد‪ .‬داود‬ ‫سرمس ــت (عض ــو ش ــورای اس ــامی ش ــهر اندیش ــه) در‬ ‫حاشیه مراس ــم‪ ،‬ضمن تبریک فرارسیدن سالروز والدت‬ ‫هش ــتمین ام ــام ش ــیعیان‪ ،‬علی بن موسـ ـی الرضا؟ع؟‬ ‫گف ــت‪« :‬مق ــام و جای ــگاه امام رض ــا؟ع؟ همیش ــه در نزد‬ ‫یش ــود و از درجه معنوی‬ ‫ایرانیان‪ ،‬بس ــیار ارج نه ــاده م ‬ ‫واالی ــی برخ ــوردار اس ــت‪ ،‬چرا ک ــه مه ــر امام رض ــا؟ع؟ با‬ ‫قلوب ش ــیعیان به وی ــژه ایرانی ــان‪ ،‬پیوند جداناش ــدنی‬ ‫دارد»‪ .‬وی افزود‪« :‬برپایی جش ــن و ش ــادی برای والدت‬ ‫این امام همام‪ ،‬درراس ــتای اش ــنایی بیش ــتر ب ــا کرامات‬ ‫و خصای ــص ب ــزرگ ام ــام رض ــا علیه الس ــام اس ــت ک ــه‬ ‫خوش ــبختانه ب ــا هم ــکاری همه عزی ــزان‪ ،‬امروز ش ــاهد‬ ‫برگ ــزاری ای ــن جش ــن بزرگ در ش ــهر اندیش ــه هس ــتیم‬ ‫ک ــه با اس ــتقبال گس ــترده م ــردم روبرو ش ــد‪ .‬ای ــن مهم‪،‬‬ ‫مش ــوقی ارزن ــده ب ــرای برگ ــزاری بیش ــتر این مراس ــمات‬ ‫توس ــط مدیریت شهری اندیشه اس ــت»‪ .‬گفتنی ست در‬ ‫پایان‪ ،‬مراس ــم نورافشانی با حضور ش ــرکت کنندگان این‬ ‫مراس ــم برگزار ش ــد‪.‬‬ ‫طی جلسه ای با حضور بهروز کاویانی (شهردار اندیشه)‪،‬‬ ‫الهـام افراشـته (رئیـس شـورای اسلامی شـهر اندیشـه)‪،‬‬ ‫مدیـران و نماینـدگان ادارات خدمات رسـان سـتاد‬ ‫مدیریـت بحـران شـهر اندیشـه بـا موضـوع پیشـگیری‬ ‫از سـرقت های امـوال عمومـی کـه در چنـد روز گذشـته‬ ‫افزایش یافتـه برگـزار شـد‪ .‬شـهردار اندیشـه دراین نشسـت‬ ‫گفـت‪« :‬سـرقت ها یـا اسیب رسـانی بـه امـوال عمومـی‪،‬‬ ‫کـه ایـن روزهـا شـاهد ان هسـتیم؛ بـه دو روش صـورت‬ ‫می گیـرد‪ ،‬یکـی بـه انگیـزه سـرقت و دیگـری بـا قصـد ایجـاد‬ ‫یسـت کـه توجـه بـه ان بسـیار‬ ‫بحـران و بی ثباتـی اجتماع ‬ ‫حائزاهمیـت اسـت»‪ .‬وی در ادامـه بااشـاره به صدمـات‬ ‫جبران ناپذیـری کـه برخـی از سـرقت های خـرد از امـوال‬ ‫عمومـی بـه روحیـه شـهروندان وارد می کنـد گفـت‪:‬‬ ‫«سـرقت های این چنینی باعث کاهش احسـاس امنیت‬ ‫پـروژه ای دراین خصـوص تعریـف شـد»‪ .‬وی در ادامـه افـزود‪:‬‬ ‫«هم ا کنـون ایـن پـروژه بـا پیگیـری شـهرداری اندیشـه و پـس از‬ ‫حهـای‬ ‫عقـد قـرارداد بـا پیمانـکار ذیصلاح و اخـذ مجوزهـا و طر ‬ ‫الزم از اداره بـرق‪ ،‬درحال انجـام اسـت و طـی روزهای اتی تیرهای‬ ‫برق مزاحم که در مسـیر سـواره رو ضلع شـمال بازارهای بوستان‬ ‫و نگیـن فـاز سـه قـرار داشـتند ب هطـور کامـل بـه فضـای ایمـن‬ ‫حاشـیه معابـر منتقـل خواهنـد شـد»‪.‬‬ ‫شهردار اندیشه بیان کرد؛‬ ‫بلوار گل های غربی شهر اندیشه‪ ،‬به روش مکانیزه اسفالت شد‬ ‫جلسهطرحنهاییبازبینی شده‬ ‫پایانه شهر اندیشه با حضور شهردار‬ ‫برگزاری همایش مهارت های زندگی‬ ‫در فرهنگسرای افتاب باغستان‬ ‫به مناسـبت روز جهانـی مبـارزه بـا مواد مخـدر‪ ،‬همایش مهارت های زندگی‪ ،‬به همـت اداره‬ ‫فرهنگی اجتماعی شـهرداری باغسـتان در فرهنگسـرای افتاب شـهر باغسـتان برگزار شـد‪.‬‬ ‫در ایـن همایـش کـه بـا حضـور شمسـایی (سرپرسـت شـهرداری باغسـتان) برگزار شـد‪ ،‬دکتر‬ ‫ضیایی پور (دبیر کمیته توسـعه مشـارکت های اسـتان تهران) و خانم زرین قلم (کارشناس‬ ‫ارشـد روانشناسـی و مدیـر موسسـه مهرافرینـان راهیـان سلامت) بـه بیـان مباحـث و‬ ‫توضیحـات مربوطـه پیرامـون نقـش مهـم خانـواده در پیشـگیری از گرایـش بـه مـواد مخـدر‬ ‫پرداختنـد‪ .‬در پایـان ایـن همایـش نیـز از جمعـی از بانـوان و فعـاالن ایـن حـوزه تقدیـر و‬ ‫تجلیل شـد‪.‬‬ ‫بازدید امام جمعه باغستان از واحدها و پروژه های عمرانی شهرداری باغستان‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین سـرافراز (امام جمعـه‬ ‫باغسـتان) در ابتـدا بـا حضـور در شـهرداری‪ ،‬بـا اعضـای‬ ‫شـورای اسلامی و شمسـایی (سرپرسـت شـهرداری‬ ‫باغسـتان) دیـدار و گفتگـو کـرد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی‬ ‫و امور بین الملل شـورای اسلامی و شـهرداری باغسـتان؛‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین سـرافراز ضمـن حضـور در‬ ‫شـهرداری باغسـتان و دیـدار و گفتگـو بـا اعضـای شـورای‬ ‫اسلامی و سرپرسـت شـهرداری باغسـتان‪ ،‬از واحدهـای‬ ‫مختلـف و تعـدادی از پروژ ههـای شـهرداری بازدیـد‬ ‫کـرده و در جریـان اخریـن رونـد اجرایـی قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫دراین نشسـت‪ ،‬مسـئوالن مدیریـت شـهری‪ ،‬ضمـن‬ ‫تقدیـر از دغدغه منـدی و توجـه ویـژه امام جمعـه محترم‬ ‫بـه مجموعـه مدیریـت شـهری‪ ،‬بـر اهمیـت هم افزایـی‬ ‫و همـکاری مدیریـت شـهری و نهـاد نمـاز جمعـه‬ ‫درراسـتای حـل مسـایل و مشـکالت شـهروندان و ارتقـا‬ ‫خدمات رسـانی تا کیـد کردنـد‪ .‬سـپس امام جمعـه شـهر‬ ‫شهـای مختلـف‬ ‫باغسـتان بـا حضـور در واحدهـا و بخ ‬ ‫شـهر باغسـتان‪ ،‬ضمـن خداقـوت بـه کارکنـان شـهرداری‪،‬‬ ‫بـر اهمیـت ترویـج بیش ازپیـش روح خدمتگـزاری در‬ ‫شـهرداری‪ ،‬مطابـق فرمایشـات رهبـری معظـم انقلاب‪،‬‬ ‫تا کیـد کـرد‪ .‬پـس ازان نیـز حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫سرافراز به همراه مسئوالن مدیریت شهری‪ ،‬از پروژه های‬ ‫عمرانـی در دسـت اجـرا شـهرداری باغسـتان‪ ،‬ازجملـه‬ ‫مجموعـه فرهنگـی و هنری همایش های اسـتاد شـهریار‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫سـوله مدیریـت بحـران‪ ،‬ارامسـتان نصیرابـاد و مدرسـه نـه‬ ‫کالسـه سـعیداباد بازدیـد به عمـل اورده و در جریـان رونـد‬ ‫پیشـرفت و اجـرای ایـن پروژ ههـا قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫نوب‬ ‫ا گهی تجدید مزایده‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شهرداری تایباد درنظردارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر نسبت به وا گذاری به صورت اجاره اما کن مشروحه ذیل از طریق برگزاری‬ ‫مزایـده عمومـی بـا قیمـت پایـه اجـاره و ضمانـت شـرکت در مزایـده قیـد شـده در جـدول ذیـل اقـدام کنـد‪ .‬لـذا از کلیـه افـراد واجـد شـرایط دعوت‬ ‫می شـود جهـت دریافـت اسـناد مزایده و کسـب اطالعـات الزم‪ ،‬به واحد امال ک شـهرداری تایبـاد مراجعه فرمایند‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مزایده‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/04/12‬لغایت ‪1401/04/30‬‬ ‫مهلت تسلیم پیشنهادها‪ :‬تا ساعت ‪ 13‬مورخه ‪1401/04/30‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کات‪ :‬در مورخه ‪ 1401/05/01‬در محل دفتر شهردار تایباد‬ ‫شـهرداری در رد یا قبول پیشـنهادات مختار اسـت‪ .‬درصورتی که برندگان اول تا سـوم مزایده‪ ،‬از پیشـنهادات خود عدول کنند‪ ،‬سـپرده انان به ترتیب به نفع شـهرداری ضبط‬ ‫خواهد شـود‪.‬‬ ‫محل تحویل اسـناد مزایده‪ :‬دبیرخانه شـهرداری تایباد اسـت‪ .‬متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اطالعات بیشـتر با شـماره تلفن ‪ 051-54536525‬تماس حاصل‬ ‫فرمایند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام محل‬ ‫قیمت پایه (ریال)‬ ‫ضمانت شرکت در مزایده (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫یکباب مغازه شماره ‪ 11‬مجتمع تجاری گلستان‬ ‫‪5/000/000‬‬ ‫‪7/500/000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫محل تلویزیون شهری‬ ‫‪4/000/000‬‬ ‫‪5/500/000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫غرفه شماره ‪ 6‬شهروند یک شمالی‬ ‫‪8/000/000‬‬ ‫‪11/000/000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قطعات زمین شماره های ‪ 24 -22 -8 -4‬واقع در بازار تیرپارک گمرک‬ ‫دوغارون شهرداری‬ ‫متری ‪3/000/000‬‬ ‫‪65/000/000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫غرفه های شماره های ‪ 26 -25 -7‬واقع در بازار تیرپارک گمرک دوغارون‬ ‫شهرداری‬ ‫متری ‪4/000/000‬‬ ‫‪65/000/000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مغازه شماره ‪ 33‬تیرپارک گمرک دوغارون‬ ‫‪12/000/000‬‬ ‫‪16/000/000‬‬ ‫م الف ‪1401-5‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/13 :‬‬ ‫یشـود و بایـد بـا متخلفیـن ان طبـق قانـون‬ ‫در جامعـه م ‬ ‫ب هشـدت برخـورد کـرد‪ ،‬چرا کـه ادامـه ایـن رونـد‪ ،‬نوعـی‬ ‫بی نظمـی و قانون گریـزی را بـرای افـراد سـودجو تداعـی‬ ‫می کنـد‪ .‬لـذا مجموعـه سـتاد مدیریـت بحـران‪ ،‬هیـچ‬ ‫تعارفـی بـا ناقضـان حقـوق مـردم شـریف شـهر اندیشـه‬ ‫نـدارد»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬بی شـک تعامـل و همگرایـی‬ ‫بیـن دسـتگاه های شـهری و شهرسـتانی‪ ،‬مهم تریـن‬ ‫یسـت»‪ .‬در‬ ‫راهـکار جهـت رفـع ایـن ناهنجـاری اجتماع ‬ ‫پایـان ایـن جلسـه‪ ،‬اجـرای مصوبـات ایـن سـتاد بـرای‬ ‫دسـتگاه ها و حوزه هـای موظـف تعریـف و قرائـت شـد‪.‬‬ ‫لهـای غربـی شـهر اندیشـه بـه روش مکانیـزه‬ ‫شـهردار اندیشـه از روکـش اسـفالت بلـوار گ ‬ ‫خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش واحـد خبـر اداره روابط عمومـی و امـور بین الملـل شـورای اسلامی شـهر‬ ‫اندیشه؛ کاویانی دراین خصوص گفت‪« :‬درراستای بهینه کردن اسفالت معابر سطح شهر‬ ‫و رضایت شهروندان‪ ،‬شهرداری اندیشه در سال جاری‪ ،‬پروژه های مختلفی را در دستورکار‬ ‫لهـای غربـی بـود کـه‬ ‫خـود قـرار داده اسـت کـه یکـی از ایـن پروژ ههـا روکـش اسـفالت بلـوار گ ‬ ‫طبق برنامه از پیش تعیین شده‪ ،‬این پروژه اجرایی شد»‪ .‬وی افزود‪« :‬این پروژه بااعتباری‬ ‫برابـر بـا یک میلیارد و دویسـت و پنجاه میلیون تومان بـه اجرا درامـد‪ .‬با برنامه ریزی مدونی‬ ‫که دراین راستا انجام گرفته‪ ،‬خوشبختانه تا شش ماهه نخست سال ‪ ،۱۴۰۰‬ا کثر معابر شهر‬ ‫به ویژه خیابان طوس و چهارراه ارغوان و ‪ ...‬وضعیت مناسبی درخصوص اسفالت خواهند‬ ‫گرفت تا رضایتمندی شـهروندان را به دنبال داشـته باشـد»‪ .‬شـهردار اندیشـه خاطرنشـان‬ ‫کرد‪« :‬از مردم و شـهروندان شـریف اندیشـه درخواسـت داریم تا درصورت مشـاهده هرگونه‬ ‫مشـکل درخصـوص اسـفالت‪ ،‬مراتـب را بـه سـامانه ‪ ۱۳۷‬اعلام کننـد تا همکارانم ب هسـرعت‬ ‫نسـبت به ترمیـم و رفـع ان اقدام کنند»‪.‬‬ ‫تمرکز شهرداری اندیشه بر رفع نواقص شهری‬ ‫و ایمن سازی معابر و انتقال تیرهای برق مزاحم‬ ‫تیرهـای بـرق مزاحـم تـردد شـهروندان در محـدوده بازارهـای‬ ‫یشـود‪ .‬بهروز کاویانی‬ ‫بوسـتان و نگین فاز سـه اندیشـه جابجا م ‬ ‫(شـهردار اندیشـه) از رفـع یکـی از مشـکالت شـهری در ایـن شـهر‬ ‫خبـر داد و گفـت‪« :‬پیـرو درخواسـت های متعـدد شـهروندان‪،‬‬ ‫درخصـوص مزاحمت تیرهای انتقال بـرق در محدوده بازارهای‬ ‫بوسـتان و نگیـن فـاز سـه اندیشـه‪ ،‬ضمـن بازدیـد میدانـی؛ بـا‬ ‫حضـور اعضـای شـورای اسلامی شـهر و اعلام نظـر کارشناسـان‪،‬‬ ‫تشکیل ستاد بحران شهر اندیشه‪ ،‬با موضوع‬ ‫پیشگیری از سرقت های اموال عمومی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/20 :‬‬ ‫مهرداد کریم زاده؛ شهردار تایباد‬ ‫جلسـه طـرح نهایـی بازبینی شـده پایانـه شـهر اندیشـه بـا حضـور شـهردار‪ ،‬اعضـای شـورا و‬ ‫مدیران شـهرداری‪ ،‬با شـرکت مهندسـین مشـاور فرایند معماری برگزار شد‪ .‬در این جلسه‪،‬‬ ‫درخصـوص طـرح نهایـی بازبینی شـده نقشـه های معمـاری و سـازه پایانـه‪ ،‬امکانـات و‬ ‫دسترسـی ها جهـت تـردد مسـافرین درون شـهری و برون شـهری تبادل نظـر شـد‪.‬‬ ‫دادستان شهریار اعالم کرد؛‬ ‫دیوارکشی و محصور کردن ‪ ۲۳۱‬هکتار از زمین های نصیراباد (میرزا احمدخان بدر)‬ ‫حمیـد عسـکری پور بیـان کـرد‪« :‬درراسـتای صیانـت از‬ ‫نخـوار‪،‬‬ ‫حقـوق عامـه و اینکـه افـراد فرصت طلـب‪ ،‬زمی ‬ ‫دالل و کال هبـردار اقـدام بـه تصـرف اراضـی موقوفـه ای‬ ‫میـرزا احمدخـان بـدر در سـطح حـوزه قضائی شهرسـتان‬ ‫شـهریار می کردنـد‪ ،‬علیرغـم ورود دادسـتانی و صـدور‬ ‫نهـا‪ ،‬به دلیـل‬ ‫دسـتور تخریـب مکـرر مسـتحدثات ا ‬ ‫ارزش بـاالی اراضـی مذکـور‪ ،‬بزهـکاران بـه نحـو مخفیانـه و‬ ‫شـبانه اصـرار بـر ارتـکاب بـزه مذکـور داشـتند»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«درراسـتای پیشـگیری از وقـوع جرایـم انتقـال مـال غیـر‪،‬‬ ‫تصـرف عدوانـی و تغییـر کاربـری غیرمجـاز اراضـی زراعـی‪،‬‬ ‫دسـتور محصـور شـدن ‪ ۲۳۱‬هکتـار از اراضـی یادشـده‬ ‫صـادر شـد که ایـن اقدام موردتوجه‪ ،‬اسـتقبال و قدردانی‬ ‫اداره اوقـاف شـهریار از دسـتگاه قضائـی شـد»‪ .‬دادسـتان‬ ‫شـهریار تصریـح کـرد‪« :‬درراسـتای اجـرای ایـن دسـتور‪،‬‬ ‫اداره اوقـاف مقدمـات الزم را بـرای خریـد دیوارهـای بتنـی‬ ‫شسـاخته در دسـتورکار قـرار داد تـا بـا نصـب ایـن‬ ‫پی ‬ ‫دیوارهـا‪ ،‬مانـع از ورود مجرمـان و تصـرف اراضـی مذکـور‬ ‫شـود»‪.‬‬ ‫به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه انجام گرفت؛‬ ‫دیدار شهردار و اعضای شورای شهر اندیشه‬ ‫با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان شهریار‬ ‫بهروز کاویانی شهردار و اعضای شورای شهر اندیشه‪ ،‬به مناسبت گرامیداشت هفته قوه‬ ‫قضائیه‪ ،‬سـالروز شـهادت ایت اهلل دکتر بهشـتی و ‪ ۷۲‬تن از یارانش‪ ،‬با رئیس دادگسـتری‬ ‫و دادسـتان ایـن شهرسـتان دیـدار کردنـد‪ .‬مهنـدس بهـروز کاویانـی دراین دیـدار ضمـن‬ ‫گرامیداشت هفته قوه قضائیه و خداقوت گویی به تالشگران عرصه قضا؛ عدالت و عزت‬ ‫نظـام جمهـوری اسلامی ایـران را مرهـون خـون شـهدای جان برکـف انقلاب دانسـت و‬ ‫افـزود‪« :‬در جامعـه امـروزی‪ ،‬محـور قضـا و عدالـت می توانـد موجبـات ارامـش و اسـایش‬ ‫را فراهـم اورد و بـدون تردیـد‪ ،‬همگرایـی و تعامـل دیگـر دسـتگاه ها بـا ایـن رکـن مهـم‬ ‫جامعه‪ ،‬می تواند عنصر به سـزایی در افزایش امنیت و ارامش خاطر شـهروندان باشـد»‪.‬‬ ‫شـایان ذکر اسـت در پایان این دیدار‪ ،‬شـهردار و اعضای شـورای اسلامی شـهر اندیشـه با‬ ‫اهـدای لـوح تقدیـر از تالش هـای شـبانه روزی رئیس دادگسـتری و دادسـتان شهرسـتان‬ ‫شـهریار قدردانـی کردند‪.‬‬ ‫بهار جان!‬ ‫عزیزتریـن؛ دوازده تیـر‪ ،‬سـالروز میلاد تو را با شـعف تمام‪،‬‬ ‫یسـرائیم‪ .‬با وجودی ماالمال از‬ ‫عاشـقانه ترین غزل ها را م ‬ ‫شـادی؛ از خدا می خواهیم تو را پیوسـته سـبز نگه دارد‪.‬‬ ‫بهترین! تولدت مبارک‬ ‫مامان و بابا (ضیائی پور )‬ ‫ ‬ ‫ا گهی مناقصه شماره ‪1401/2‬‬ ‫مدیریـت مخابـرات منطقـه لرسـتان درنظـردارد نسـبت بـه خریـد ‪ 3000‬متـر کابـل فیبر‬ ‫نـوری کانالـی ‪ 72‬کـر ‪ NZ‬اقـدام کنـد‪ .‬متقاضیان شـرکت در مناقصه می توانند جهت‬ ‫کسـب اطالعات بیشـتر به ا گهی مناقصه در سایت شـرکت مخابرات ایران به ادرس‬ ‫‪ www.Tci.ir‬مراجعـه و یـا بـا شـماره تلفـن ‪ 066-33351110‬و همـراه ‪ 09168575584‬تمـاس حاصـل‬ ‫فرمایند‪.‬‬ ‫م الف ‪512‬‬ ‫مخابراتمنطقهلرستان‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2885

روزنامه سایه 2885

شماره : 2885
تاریخ : 1402/06/28
روزنامه سایه 2884

روزنامه سایه 2884

شماره : 2884
تاریخ : 1402/06/27
روزنامه سایه 2883

روزنامه سایه 2883

شماره : 2883
تاریخ : 1402/06/26
روزنامه سایه 2882

روزنامه سایه 2882

شماره : 2882
تاریخ : 1402/06/22
روزنامه سایه 2881

روزنامه سایه 2881

شماره : 2881
تاریخ : 1402/06/21
روزنامه سایه 2880

روزنامه سایه 2880

شماره : 2880
تاریخ : 1402/06/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!