روزنامه سایه شماره 2536 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2536

روزنامه سایه شماره 2536

روزنامه سایه شماره 2536

‫رئیس جمهوری خبر داد؛‬ ‫اماده شدن پیش نویس سند جامع صنعت کشور‬ ‫رئیس جمهـوری از تهیـه پیش نویـس سـند جامـع صنعـت‬ ‫کشـور از سـوی دولـت پـس از تا کیـد رهبـری خبـر داد و گفـت‪« :‬بـا‬ ‫مشـورت کارشناسـان پیش نویسـی خـوب در این بـاره تهیـه شـده و‬ ‫لطـی مراحـل نهایی شـدن اسـت»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ ایـت اهلل‬ ‫در حا ‬ ‫سـید ابراهیـم رئیسـی افـزود‪ ۱۲« :‬سـال اسـت رهبـر انقلاب اقتصـاد‬ ‫را محـور نام گـذاری سـال ها قـرار داده انـد و در شش سـال اخیر بـر‬ ‫توجـه بـه تولیـد تا کیـد ویـژه داشـته اند‪ .‬دولـت مردمـی به تبعیـت از‬ ‫تا کیـدات ایشـان و ضرورت هـای توسـعه اقتصـاد؛ حمایـت از تولید‪،‬‬ ‫تلاش بـرای رفـع موانـع و تا کیـد بـر توسـعه صـادرات را وظیفـه خـود‬ ‫می دانـد»‪.‬‬ ‫سالگرد پرواز ‪ ۶۵۵‬ایران ایر‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1988‬؛ ویلیـام راجـرز (ناخـدای نـاو «وینسـنس» امریـکا)‬ ‫بـا شـلیک دو موشـک‪ ،‬هواپیمـای مسـافربری ایـران (پـرواز ‪ )IR655‬را در اب هـای‬ ‫جفـارس سـرنگون کـرد و ‪ ۲۹۸‬مسـافر و خدمـه ان ب هشـهادت رسـیدند‪ .‬میـان‬ ‫خلی ‬ ‫سرنشـینان‪ ۶۶ ،‬کـودک زیر ‪ ۱۳‬سـال‪ ۵۳ ،‬زن و ‪ ۴۶‬نفـر تبعـه کشـور های خارجـی نیـز‬ ‫حضـور داشـتند‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫یک شنبه ‪ 12‬تیر ‪ 3 1401‬ذوالحجه ‪ 3 1443‬جوالی ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2536‬تومان‬ ‫یارانه نقدی؛ تورم زا و عامل گرانی‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫سـال های زیادی سـت کـه ما با هـر حادثه ای‬ ‫‪ 130‬ساختمان ناایمن‬ ‫و باز هم مصلحت اندیشی کـه در کشـورمان رخ می دهـد‪ ،‬بسـیار فراتـر از‬ ‫حـد جوگیر شـده؛ تابع احساسـات‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫در ائین رونمایی البوم «تیغ و ترانه»؛ اثر «هامان» و «دکتر چراغعلی» مطرح شد؛‬ ‫گرداندن کالم‬ ‫باز‬ ‫ِ‬ ‫به سفره موسیقی خانواده ها‬ ‫‪2‬‬ ‫البـوم موسـیقی «تیـغ و ترانـه» اثر جدید «هامان» در فرهنگسـرای «اندیشـه» رونمایی‬ ‫شـد‪ .‬دراین برنامـه کـه بـا حضـور چهره هـای مطـرح و نام اشـنای موسـیقی و سـینما‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬ضمـن اجـرای زنـده قطعاتـی از البـوم و نمایـش مسـتندی از پشـت صحنه ‬ ‫ضبـط اثـر؛ شـخصیت های هنـری بـه نقدوبررسـی البـوم پرداختنـد‪ .‬ایـن البـوم شـامل‬ ‫‪ ۱۰‬قطعـه موسیقی سـت کـه دکتـر «محمدرضـا چراغعلـی» سـاخت و تنظیـم موسـیقی‬ ‫ان را برعهـده داشـته و ترانه هـا از سـروده های «هامـان» اسـت‪ .‬هامـان از خواننـدگان‬ ‫پ‪ -‬کالسیک است که اواز را زیرنظر اساتید خود‪...‬‬ ‫سبک پا ‬ ‫‪3‬‬ ‫ادی رامـا؛ نخسـت وزیر البانـی اعلام کـرد کـه ناتـو درحال مذاکـره بـا دولـت او‬ ‫لسـاخت در‬ ‫بـرای ایجـاد یـک پایـگاه دریایـی در پورتـو رومانـو؛ بنـدری در حا ‬ ‫سـواحل دریـای ادریاتیـک اسـت‪.‬‬ ‫همایش بزرگ صنفی تخصصی‬ ‫صنف مشاوران امال ک شهرستان ری برگزار شد‬ ‫در اخرین نظرسنجی مرکز افکارسنجی ایسپا مشخص شد؛‬ ‫‪ 78.5‬درصد ایرانی ها کاربر رسانه های اجتماعی هستند‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی اردبیل ‪:‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران‪:‬‬ ‫اخذ زمین‬ ‫معضل بزرگ صنعت اردبیل است‬ ‫سه طرح راهبردی شرکت ملی نفت ایران‬ ‫در شورای اقتصاد تصویب شد‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫استاندار اصفهان تاکید کرد؛‬ ‫اجرای سریع طر ح های اب رسانی به روستاها‬ ‫در قالب طرح محرومیت زدایی‬ ‫ثریا اقایی‪:‬‬ ‫از نوجوانی‬ ‫رویای المپیک داشتم‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس اتحادیه کامیونداران شهرستان ری‪:‬‬ ‫بیمه نشدن رانندگان کامیون و وانت بارها‬ ‫معضل بزرگ این قشر زحمت کش جامعه است؛‬ ‫باید وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ان را برطرف کند‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫دکتر مجید کریمیان‬ ‫رئیس اتحادیه کامیونداران شهرستان ری شد‬ ‫دکتــر مجیــد کریمیــان‪ ،‬بــا ا کثریــت اراء به عنــوان رئیــس جدیــد‬ ‫اتحادی ــه صن ــف کامی ــون کمپرس ــی و ماش ــین االت راهس ــازی‬ ‫شهرســـتان ری‪ ،‬انتخ ــاب ش ــد‪ .‬دکت ــر مجی ــد کریمی ــان‪ ،‬در‬ ‫مصاحبـــه بـــا خبرن ــگار روزنام ــه سراس ــری س ــایه؛ از عملک ــرد‬ ‫هیئت مدیـــره قبل ــی به وی ــژه مه ــدی کریمی ــان (ریاس ــت‬ ‫قبل ــی اتحادی ــه کامیون ــداران) قدردان ــی ک ــرد و اف ــزود‪« :‬از پ ــدر‬ ‫بزرگ ــوارم اق ــای امیرعل ــی کریمی ــان (نایب رئی ــس دوره پیش ــین‬ ‫اتحادی ــه صن ــف کامی ــون‪ ،‬کمپرس ــی و ماش ــین االت راهس ــازی‬ ‫شهرس ــتان ری)‪ ،‬بی نهای ــت تش ــکر و قدردان ــی می کن ــم»‪ .‬وی‬ ‫در ادامـــه بـــه تشـــریح اه ــداف پیـ ـش روی ای ــن اتحادی ــه در‬ ‫جه ــت بهب ــود وضعی ــت اعض ــای صن ــف و پیگی ــری مش ــکالت‬ ‫ای ــن اتحادی ــه پرداخ ــت و گف ــت‪« :‬هیئت مدی ــره قبل ــی‪ ،‬پیگی ــر‬ ‫مس ــاله جابجای ــی مح ــل پلیــس راه حســن اباد بودن ــد و حت ــی‬ ‫ایـــن درخواســـت ب ــه تصوی ــب ش ــورای تامی ــن ش ــهر در دوره‬ ‫مدیری ــت فرمان ــدار س ــابق ری؛ جن ــاب اق ــای دکت ــر توکل ــی ه ــم‬ ‫رســـید»‪ .‬رئیـــس جدی ــد اتحادی ــه صن ــف کامی ــون کمپرس ــی‬ ‫و ماشـــین االت راهس ــازی شهرس ــتان ری‪ ،‬بااش ــاره به اینکه‬ ‫شـــهرک صنعتـــی ش ــمس اباد‪ ،‬زیرمجموع ــه ای ــن اتحادی ــه و‬ ‫نش ــهری ق ــرار دارد گف ــت‪« :‬طب ــق‬ ‫اتحادی ــه کامیون ــداران درو ‬ ‫قان ــون اداره راه و راه ــور‪ ،‬کامیون های ــی ک ــه از پلیـ ـس راه عب ــور‬ ‫کنن ــد بای ــد بارنام ــه دولت ــی هم ــراه داش ــته باش ــند؛ بنابرای ــن‪،‬‬ ‫وجــود پلیـس راه در حسـن اباد معضــل بزرگــی بــرای ایــن صنــف‬ ‫ایج ــاد ک ــرده اس ــت‪ .‬درصورتی ک ــه ای ــن موض ــوع مه ــم مرتف ــع‬ ‫شــود و محــل اســتقرار پلی ـس راه بــه بعــد از شــمس اباد انتقــال‬ ‫پیــدا کنــد‪ ،‬حتــی بــه نفــع مــردم و ارباب رجــوع هــم خواهــد بــود‬ ‫بش ــده‪ ،‬گام بزرگ ــی نی ــز ســامانه باربــرگ ثبــت کنــد و درصــورت عــدم ثبــت بــار‪ ،‬ســوخت‬ ‫و در دولت ــی ک ــه ب ــا ش ــعار مردم ــی انتخا ‬ ‫بــرای مــردم منطقــه برداشــته خواهــد شــد‪ .‬لــذا این جانــب نیــز ان ــان تقلی ــل می یاب ــد‪ .‬ای ــن کار ضمـــن واریـــز درامـــد کالن‬ ‫جابجای ــی مح ــل پلیــس راه حســن اباد را اولوی ــت اصل ــی خ ــود به حســاب شــهرداری ها‪ ،‬معضــل بزرگــی را بــرای مالکیــن ایجــاد‬ ‫یســت کــه حتــی وظیفــه ســاماندهی‬ ‫دانس ــته و نس ــبت ب ــه پیگی ــری و جابجای ــی ان س ــعی و ت ــاش کــرده اســت‪ .‬ایــن در حال ‬ ‫یکــه ای ــن صن ــف ب ــر عه ــده اتحادیه هاس ــت»‪ .‬وی از دول ــت مردم ــی‬ ‫خواهــم کــرد»‪ .‬دکتــر مجیــد کریمیــان‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬ازانجای ‬ ‫اق ــای رئیســـی خواســـت دخالـــت‬ ‫اتحادی ــه صن ــف کامی ــون کمپرس ــی‬ ‫شـــهرداری را در امـــور کامیون ــداران‬ ‫و ماش ــین االت را هس ــازی و دفات ــر‬ ‫و وانت باره ــا قط ــع کن ــد‪ .‬ای ــن مق ــام‬ ‫بارکش ــی ش ــهری در س ــال ‪۱۳۶۰‬‬ ‫بناش ــده اس ــت؛ س ــاماندهی ای ــن رئیساتحادیهکامیونداران‬ ‫مســـئول‪ ،‬بیمـــه راننـــدگان را یکـــی‬ ‫دیگـــر از مشـــکالت عدیـــده ایـــن‬ ‫صن ــف نی ــز ب ــر عه ــده اتحادی ــه‬ ‫شهرستانری‪:‬‬ ‫صنــف بیــان کــرد و گفــت‪« :‬از نیمــه‬ ‫اس ــت»‪ .‬وی ب ــا انتق ــاد از وزارت‬ ‫شهرک صنعتی شمس اباد‬ ‫دوم ســـال ‪ 13۹۳‬تا کنـــون‪ ،‬بیمـــه‬ ‫کش ــور و ش ــهرداری ها تصری ــح‬ ‫رانن ــدگان جدی ــد انج ــام نمی گی ــرد‪.‬‬ ‫ک ــرد‪« :‬ش ــهرداری ب ــه چ ــه عن ــوان از‬ ‫زیرمجموعهاتحادیه‬ ‫ازانجایی کـــه کامیونـــداران و‬ ‫س ــال ‪ 13۹۳‬تا کن ــون پروان ــه کار و‬ ‫وانت بارهـــا‪ ،‬قشـــر مظلـــوم و‬ ‫پروان ــه فعالی ــت ب ــرای کامیون ــداران‬ ‫کامیونداراندرون شهری‬ ‫زحمتکـــش جامعـــه هســـتند؛ لـــذا‬ ‫و وانت باره ــا ص ــادر می کن ــد؛‬ ‫قرار دارد و طبق قانون‬ ‫بیمـــه نشـــدن راننـــدگان‪ ،‬معضـــل‬ ‫یک ــه مال ــکان ب ــه ش ــهرداری‬ ‫درصورت ‬ ‫بزرگـــی بـــرای ایـــن عزیـــزان اســـت‬ ‫ـرکت‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫ـق‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ازطر‬ ‫ـد‪،‬‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫نکن‬ ‫مراجع ــه‬ ‫کامیون هایی که از پلیس راه‬ ‫ک ــه بایـــد وزارت تعـــاون‪ ،‬کار و رفـــاه‬ ‫نف ــت س ــهمیه س ــوخت گازوئی ــل و‬ ‫عبور می کنند‪ ،‬باید بارنامه‬ ‫اجتماعـــی ان را برطـــرف کننـــد‪.‬‬ ‫بنزی ــن کامیون ــداران و وانت باره ــا در‬ ‫رانن ــدگان و مالکی ــن‪ ،‬دارای پروان ــه‬ ‫مــاه اول نصــف و در ما ههــای بعــدی‬ ‫دولتی همراه داشته باشند‬ ‫فعالیــت از اتحادیــه هســتند و ســهم‬ ‫کمت ــر از یک چه ــارم خواه ــد ش ــد»‪.‬‬ ‫ع ــوارض ش ــهرداری و دارای ــی خ ــود‬ ‫کریمی ــان‪ ،‬ادام ــه داد‪« :‬ش ــهرداری‬ ‫را به موق ــع پرداخ ــت می کنن ــد؛ ل ــذا‬ ‫به منظــور کســب درامــد بــرای خــود‪،‬‬ ‫نه ــا کمتری ــن کاری س ــت ک ــه می ت ــوان در ح ــق‬ ‫س ــامانه بارب ــرگ را راه ان ــدازی ک ــرده ک ــه در ای ــن سیس ــتم ه ــر بیم ــه ک ــردن ا ‬ ‫مال ــک کامی ــون ی ــا وان ــت‪ ،‬بای ــد روزان ــه س ــه نوب ــت ب ــار در ای ــن ان ــان انج ــام داد»‪.‬‬ ‫نایب رئیس اتحادیه کامیونداران شهرستان ری تاکید کرد؛‬ ‫تالش برای حل مشکل تامین گازوئیل ماشین االت راهسازی‬ ‫نایب رئیساتحادیه‬ ‫کامیونداران شهرستان ری‪:‬‬ ‫از دولت مردمی جناب‬ ‫اقای دکتر رئیسی‬ ‫درخواست می شود به دلیل‬ ‫شیوع ویروس کرونا در‬ ‫دوسال گذشته‪،‬درخصوص‬ ‫دارایی مبلغ کمتری از صنف‬ ‫کامیونداران اخذ کند‬ ‫علی ا کبـــر کریمیـــان (نایب رئیـــس اتحادیـــه‪ ،‬عضـــو خانـــه‬ ‫معـــدن ایـــران‪ ،‬عضـــو اتـــاق ایران چیـــن و ایـــران اســـپانیا‬ ‫و از فعـــاالن بخـــش خصوصـــی و خوش نـــام ایـــن صنـــف)‬ ‫هـــم اظهـــار داشـــت‪« :‬دولـــت بایـــد فکر اساســـی بـــه حال‬ ‫ماشـــین االت راهســـازی از جملـــه لـــودر‪ ،‬گریـــدر‪ ،‬بیـــل‬ ‫مکانیکـــی‪ ،‬غلطـــک و بابکـــت کنـــد؛ زیـــرا ماشـــین االت‬ ‫راهســـازی بـــه شـــدت مشـــکل تامیـــن گازوئیـــل دارنـــد»‪.‬‬ ‫عضـــو خانه معـــدن ایـــران‪ ،‬از دولـــت مردمـــی و خدمتگزار‬ ‫و نیـــز وزارت نفـــت و شـــرکت نفـــت خواســـت بـــرای ایـــن‬ ‫دســـته از ماشـــین االت‪ ،‬کارت ســـوخت مجـــزا در نظـــر‬ ‫بگیرند و مشـــکل ســـوخت این قشـــر را برای همیشه حل‬ ‫کننـــد‪ .‬علی ا کبـــر کریمیان گفت‪« :‬ســـوخت ماشـــین االت‬ ‫راهســـازی‪ ،‬هرمـــاه در تانکـــری کـــه مالـــکان در محـــل گاراژ‬ ‫معرفی کرده اند‪ ،‬تخلیه می شـــود و باید ســـوخت موردنیاز‬ ‫خـــود را از این محل به وســـیله وانت بار بـــه محل کار خود‬ ‫حمل کننـــد‪ .‬ا گـــر در بیـــن راه‪ ،‬تیـــم گشـــت اداره تعزیرات‬ ‫بـــه ان هـــا برخورد کند‪ ،‬ســـهمیه ســـوخت ان هـــا به عنوان‬ ‫کاالی قاچـــاق ضبـــط می شـــود و جریمـــه ســـنگینی هـــم‬ ‫متحمـــل خواهنـــد شـــد»‪ .‬نائـــب رئیـــس اتحادی ــه صنف‬ ‫کامیون کمپرسی و ماشـــین االت راه سازی و دفاتر بارکشی‬ ‫شـــهری شهرســـتان ری بابیان اینکـــه در دوس ــال اخی ــر‬ ‫به دلیل شـــیوع ویروس منحـــوس کرونـــا‪ ،‬فعالیت اصناف‬ ‫و بازاریـــان و به تبـــع ان وضعیـــت حمل ونق ــل‪ ،‬تحت تاثیر‬ ‫محدودیت هـــای کرونایـــی قرارگرفته اســـت‪ ،‬خاطرنش ــان‬ ‫کـــرد‪« :‬راننـــدگان کامیـــون و وانـــت‪ ،‬در بدتری ــن ش ــرایط با‬ ‫تمـــام تـــوان دراختیـــار دولـــت و وزارت بهداش ــت ب ــوده و‬ ‫همـــکاری الزم را دراین زمینـــه داشـــتند‪ .‬دول ــت مردم ــی‬ ‫اقـــای رئیســـی‪ ،‬بایـــد درخصوص اخـــذ دارایی‪ ،‬نس ــبت به‬ ‫دوسال گذشـــته از این صنف‪ ،‬تجدیدنظر و مبلغی کمتر از‬ ‫ان ــان اخذ کند»‪ .‬عضو اتاق ایران و چین و ایران و اس ــپانیا‬ ‫اظهار داشـــت‪« :‬متاســـفانه به جـــای مســـاعدت با صنف‬ ‫وانت بار و کامیونداران‪ ،‬دولت بیشـــتر از گذش ــته بر صنف‬ ‫کامیونـــداران و دفاتـــر بار کشـــور و وانت بار فش ــار وارد کرده‬ ‫اســـت»‪ .‬وی همچنین مســـاله کارت خوان را معضل دیگر‬ ‫ایـــن صنـــف اعـــام کـــرد و گفـــت‪« :‬عالوه بر مش ــکالتی که‬ ‫مطرح شـــد‪ ،‬مبلغی هم به عنوان مالیات از کارت خوان ها‬ ‫اخذ می کنند که باید در امور دارایی این قش ــر تجدیدنظر‬ ‫کنند»‪ .‬وی‪ ،‬فعالیت پاتوق های باربری حاش ــیه میدان ها‬ ‫را یک ــی دیگر از معضالت مهم این صنف برش ــمرد و گفت‪:‬‬ ‫یک ــه راهنمایی و رانندگی و ش ــهرداری با فعالیت‬ ‫«درصورت ‬ ‫یه ــای ب ــدون شناس ــنامه و بی هوی ــت در این گون ــه‬ ‫باربر ‬ ‫قه ــا برخ ــورد ج ــدی صورت ندهند‪ ،‬ش ــاهد س ــرقت‬ ‫پاتو ‬ ‫بار‪ ،‬قاچاق کاال و ده ها مش ــکل دیگر دراین حوزه خواهیم‬ ‫ب ــود»‪ .‬علی ا کب ــر کریمیان در ادامه س ــخنان خ ــود گفت‪:‬‬ ‫یش ــود ب ــرای هرگونه‬ ‫«از همش ــهریان عزیز درخواس ــت م ‬ ‫ً‬ ‫یه ــای دارای مج ــوز‬ ‫خدم ــات حم ــل ب ــار‪ ،‬حتم ــا از باربر ‬ ‫اتحادیه اس ــتفاده کنند و درصورت بروز هر مشکل باربری‬ ‫نه ــای ‪ ۱۲۴‬و ‪ ۵۵۹۵۲۴۵۰‬و ‪ ۵۵۹۰۰۲۸۷‬تم ــاس‬ ‫ب ــا تلف ‬ ‫حاص ــل فرماین ــد»‪ .‬نایب رئی ــس اتحادی ــه کامیون ــداران‬ ‫شهرس ــتان ری در خاتمه از همکاری رئی ــس اتاق اصناف‬ ‫و اداره صم ــت شهرس ــتان ری تقدیر و تش ــکر ک ــرد گفت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫«حتم ــا ب ــرای پیش ــرفت اه ــداف اتحادی ــه‪ ،‬ک ــه ب ــه نف ــع‬ ‫اعض ــای اتحادی ــه اس ــت؛ از تجربیات هیئت مدی ــره قبل‬ ‫اس ــتفاده خواهد ش ــد»‪.‬‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫دورنمای شکست بایدن‬ ‫در انتخابات سال ‪۲۰۲۴‬‬ ‫یک شنبه ‪ 12‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2536‬‬ ‫‪ 78.5‬درصد مردم ایران‬ ‫کاربر رسانه های اجتماعی هستند‬ ‫نتایـج یـک نظرسـنجی جدیـد کـه درضمـن تـداوم پاییـن‬ ‫مانـدن محبوبیـت جـو بایـدن‪ ،‬رئیس جمهـوری امریـکا‬ ‫و مواجهـه حـزب دموکـرات او بـا دورنمـای شکسـت در‬ ‫انتخابـات میـان دوره ای مـاه نوامبـر انجـام شـد‪ ،‬نشـان‬ ‫داد از هـر ‪ ۱۰‬امریکایـی هفت نفـر می گوینـد مایـل نیسـتند‬ ‫بایـدن بـرای دور دوم ریاسـت جمهوری‪ ،‬در انتخابات نامزد‬ ‫شـود‪ .‬به گزارش ایسـنا؛ این نظرسـنجی انجا مشـده ازسـوی‬ ‫ً‬ ‫شـرکت هـاروارد کپس‪-‬هریـس ُپـل کـه منحصـرا بـا پایـگاه‬ ‫هیـل به اشـترا ک گذاشـته شـد‪ ،‬نشـان داد کـه ‪ ۷۱‬درصـد از‬ ‫پاسـخگویان شرکت کننده دراین نظرسنجی مایل نیستند‬ ‫نبـار‬ ‫کـه جـو بایـدن‪ ،‬رئیس جمهـوری امریـکا بـرای دومی ‬ ‫کاندیـدای انتخابـات ریاسـت جمهوری امریـکا شـود‪،‬‬ ‫ً‬ ‫یکـه ‪ ۲۹‬درصـد می گوینـد کـه او باید مجددا بـرای این‬ ‫درحال ‬ ‫انتخابـات نامـزد شـود‪ .‬در گـروه پاسـخ دهندگان معتقـد بـه‬ ‫عـدم نامـزدی مجدد بایـدن برای ریاسـت جمهوری امریکا‪،‬‬ ‫‪ ۴۵‬درصـد گفتنـد کـه دلیـل ایـن تمایلشـان این اسـت که‬ ‫یکـه حـدود‬ ‫یسـت‪ ،‬درحال ‬ ‫بایـدن رئیس جمهـور بد ‬ ‫کسـوم دیگـر ایـن پاسـخ دهندگان گفتنـد کـه دلیـل‬ ‫ی ‬ ‫ایـن تمایلشـان این اسـت که او خیلـی پیـر اسـت‪ .‬حـدود‬ ‫نهـا هـم گفتنـد دلیـل تمایلشـان بـه‬ ‫یک چهـارم دیگـر از ا ‬ ‫عـدم نامـزدی مجـدد بایـدن این اسـت که ا کنـون زمـان یک‬ ‫تغییـر اسـت‪ .‬مـارک پـن‪ ،‬یکـی از مدیـران ایـن نظرسـنجی‬ ‫هـاروارد کپس‪-‬هریـس ُپـل بیـان کـرد‪ :‬بایـدن ممکـن اسـت‬ ‫بخواهـد دوبـاره نامـزد شـود‪ ،‬امـا عمـده رای دهنـدگان بـه‬ ‫ایـده دور دوم ریاسـت جمهوری او پاسـخ منفـی می دهنـد‬ ‫و عملکـرد او به عنـوان رئیس جمهـوری امریـکا را موردانتقاد‬ ‫تهـا حتـی در‬ ‫قـرار می دهنـد‪ .‬فقـط ‪ ۳۰‬درصـد از دموکرا ‬ ‫انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری دموکرات ها به او رای‬ ‫می دهند‪ .‬ا کثر پاسخ دهندگان معادل ‪ ۶۱‬درصد همچنین‬ ‫می گوینـد دونالـد ترامـپ‪ ،‬رئیس جمهـوری سـابق امریـکا‬ ‫ً‬ ‫هـم نبایـد مجـددا بـرای رسـیدن بـه کاخ سـفید در ‪۲۰۲۴‬‬ ‫نامـزد شـود‪ ۳۹ .‬درصـد پاسـخ دهندگان ایـن نظرسـنجی‬ ‫گفتنـد کـه ایـن رئیس جمهـوری سـابق امریـکا بایـد دوبـاره‬ ‫بـرای ایـن انتخابـات نامـزد شـود‪ .‬در گـروه پاسـخ دهندگان‬ ‫نظرسـنجی کـه معتقـد بـه عـدم نامـزدی مجـدد دونالـد‬ ‫ترامـپ بـرای ریاسـت جمهوری امریـکا در انتخابـات‬ ‫بعـدی هسـتند ‪ ۳۶‬درصـد گفتنـد دلیـل ایـن اعتقادشـان‬ ‫یمـزاج اسـت‪ ۳۳ ،‬درصـد گفتنـد‬ ‫این اسـت که ترامـپ دمدم ‬ ‫کـه ازنظرشـان او کشـور را دچـار چنددسـتگی خواهـد کـرد‬ ‫و ‪ ۳۰‬درصـد گفتنـد کـه دلیـل ایـن اعتقادشـان مسـئول‬ ‫بـودن او از بابـت اتفاقـات ‪ ۶‬ژانویـه ‪ ۲۰۲۱‬کـه درجریـان ان‬ ‫اوبـاش طرفـدار او به سـاختمان کنگـره امریکا حمله کردند‪،‬‬ ‫اسـت‪ .‬ا کثریـت شـرکت کنندگان دراین نظرسـنجی گفتنـد‬ ‫درصورتی که بایدن و ترامپ در انتخابات سال ‪ ۲۰۲۴‬امریکا‬ ‫بـا یکدیگـر رقابـت کننـد‪ ،‬رای دادن بـه یـک نامـزد مسـتقل‬ ‫میانـه رو را درنظـر خواهنـد گرفـت و ایـن شـامل ا کثریـت‬ ‫یخـواه و دموکـرات شـرکت کننده‬ ‫شـرکت کنندگان جمهور ‬ ‫یسـت‪ .‬براین اسـاس ‪ ۶۰‬درصـد گفتنـد ا گـر‬ ‫در نظرسنج ‬ ‫بایـدن و ترامـپ در دوره بعدی انتخابات ریاسـت جمهوری‬ ‫امریـکا بـا یکدیگـر رقابـت کننـد‪ ،‬نامـزد مسـتقل میانه رویـی‬ ‫بـرای رای دادن بـه او در انتخابـات ریاسـت جمهوری درنظـر‬ ‫خواهنـد گرفـت‪ ،‬درحالی که ‪ ۴۰‬درصد گفتند که چنین کاری‬ ‫را درنظـر نمی گیرنـد‪ .‬به تفکیـک حـزب‪ ۵۳ ،‬درصـد‬ ‫از جمهوری خواهـان و ‪ ۶۴‬درصـد از دموکرات هـای‬ ‫نشـرایط یـک نامزد‬ ‫شـرکت کننده در نظرسـنجی گفتند درا ‬ ‫مسـتقل میانـه رو را درنظـر خواهنـد گرفـت‪ .‬ایـن تحـول‬ ‫درحالـی صـورت می گیـرد کـه بایـدن از محبوبیـت پایینـی‬ ‫برخـوردار اسـت‪ .‬نظرسـنجی هـاروارد کپس‪-‬هریـس ُپـل‬ ‫نشـان می دهـد کـه رئیس جمهـور امریـکا دارای محبوبیـت‬ ‫کلـی ‪ ۳۸‬درصـد اسـت و پاسـخ دهندگان بـا درصدهـای‬ ‫مختلـف بـه او درزمینـه مدیریـت تـورم ‪ ۲۸‬درصـد‪ ،‬اقتصـاد‬ ‫‪ ۳۲‬درصـد‪ ،‬تحریـک اشـتغال زایی ‪ ۴۳‬درصـد و وا کنـش‬ ‫بـه ویـروس کوویـد‪ ۵۰ ،۱۹-‬درصـد به همـراه سـایر مسـائل‬ ‫بـه او نمـره پاییـن می دهنـد‪ .‬ایـن نظرسـنجی همچنیـن‬ ‫یکـه ترامـپ یکـی از تاثیرگذارتریـن‬ ‫نشـان می دهـد درحال ‬ ‫یهـا ممکـن‬ ‫یشـود‪ ،‬امریکای ‬ ‫افـراد در حزبـش محسـوب م ‬ ‫ً‬ ‫اسـت لزومـا بـه او در انتخابـات سـال ‪ ۲۰۲۴‬رای ندهنـد‪.‬‬ ‫نظرسنجی مذکور در بازه ‪ ۲۸‬و ‪ ۲۹‬ژوئن با شرکت ‪ ۱۳۰۸‬فرد‬ ‫ثبت نا مشـده به عنـوان رای دهنـده انجام شـد‪ .‬بااین وجود‬ ‫به گزارش پایگاه هیل‪ ،‬براساس یک نظرسنجی جدید دیگر‬ ‫کـه ازسـوی موسسـه کالـج امرسـون صـورت گرفـت‪ ،‬ترامـپ‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری سـابق امریکا‪ ،‬در یک رقابت مجدد فرضی‬ ‫با جو بایدن در سـال ‪ ۲۰۲۴‬برتری زودهنگامی نسـبت به او‬ ‫کسـب کرده اسـت‪ .‬این نظرسـنجی سراسـری نشـان داد که‬ ‫ترامپ با کسـب نتیجه ‪ ۴۴‬درصد مقابل ‪ ۳۹‬درصد از بایدن‬ ‫یکـه ‪ ۱۲‬درصـد‬ ‫در یـک رقابـت رودررو پیشـی گرفتـه درحال ‬ ‫دیگـر از رای دهنـدگان می گوینـد کـه قصـد دارند به شـخص‬ ‫دیگـری غیـر از ان ها دراین انتخابـات رای دهند‪ .‬ماه می نیز‬ ‫نظرسـنجی مشـابهی نشـان داد که ترامپ در رقابت فرضی‬ ‫بـا بایـدن در سـال ‪ ۲۰۲۴‬از حمایـت ‪ ۴۴‬درصـدی برخـوردار‬ ‫می شود‪ ،‬حمایت از بایدن در ان نظرسنجی ‪ ۴۲‬درصد بود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫البتـه‪ ،‬اینکـه ایا رقابت انتخابـات ‪ ۲۰۲۰‬مجـددا در انتخابات‬ ‫سـال ‪ ۲۰۲۴‬تکـرار شـود یـا خیـر‪ ،‬یـک سـوال بـاز باقـی مانـده‬ ‫ً‬ ‫است‪ .‬بااین حال‪ ،‬ا گر ترامپ نهایتا تصمیم به کاندیداتوری‬ ‫بـرای انتخابـات بگیـرد‪ ،‬بخـت اول برند هشـدن در رقابـت‬ ‫مقدماتـی ریاسـت جمهوری جمهوری خواهـان خواهـد‬ ‫یخـواه می گوینـد‬ ‫بـود‪ ۵۵ .‬درصـد رای دهنـدگان جمهور ‬ ‫کـه از ترامـپ در انتخابـات مقدماتـی جمهوری خواهـان‬ ‫یکـه ‪ ۲۰‬درصـد از ران‬ ‫در ‪ ۲۰۲۴‬حمایـت می کننـد‪ ،‬درحال ‬ ‫دسـانتیس (فرماندار فلوریدا) سـتاره درحال ظهور در حزب‬ ‫به عنـوان یـک نامـزد بالقـوه بـرای این منظـور معرفـی شـده‬ ‫یخـواه دیگری‬ ‫اسـت‪ ،‬حمایـت خواهنـد کرد‪ .‬هیـچ جمهور ‬ ‫نهـا دراین نظرسـنجی حمایـت دورقمی کسـب نکرد‪.‬‬ ‫جـز ا ‬ ‫مایـک پنـس (معـاون رئیس جمهـور سـابق) نه درصـد رای‬ ‫یکـه هـر نامـزد احتمالـی‬ ‫را ب هخـود اختصـاص داده و درحال ‬ ‫دیگـری دراین نظرسـنجی موفـق بـه گـذر از پنج درصـد رای‬ ‫تهـا‪ ۶۴ ،‬درصـد از رای دهنـدگان‬ ‫نشـد‪ .‬در سـمت دموکرا ‬ ‫می گوینـد کـه بایدن باید نامزد ریاسـت جمهوری این حزب‬ ‫یکـه ‪ ۳۶‬درصـد می گوینـد کـه‬ ‫در سـال ‪ ۲۰۲۴‬باشـد‪ ،‬درحال ‬ ‫نباید او دراین انتخابات نامزد این حزب باشـد‪ .‬نظرسـنجی‬ ‫سراسـری کالج امرسون با پرسـش از ‪ ۱۲۷۱‬فرد ثبت نام شده‬ ‫به عنـوان رای دهنـده در کل کشـور در ‪ ۲۸‬و ‪ ۲۹‬ژوئـن بـا‬ ‫ضریـب خطـای مثبـت یـا منفـی ‪ ۲.۷‬درصـد برگـزار شـد‪.‬‬ ‫علیقناعت‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫اسیر فناوری! تلنگر‬ ‫طب ــق نتای ــج اخری ــن نظرس ــنجی مرک ــز‬ ‫افکارس ــنجی ایس ــپا در خ ــرداد ‪ 1401‬ک ــه‬ ‫ب ــا جمعی ــت موردمطالع ــه ش ــهروندان‬ ‫‪1 8‬س ــال به باالی س ــا کن در مناط ــق ش ــهری و‬ ‫روســتایی کل کشــور و نمونــه ‪ 1541‬نفــر ب هشــیوه‬ ‫تلفن ــی اج ــرا ش ــده اس ــت‪ 78.5 ،‬درص ــد م ــردم‬ ‫حداقــل از یــک پیام رســان یــا رســانه اجتماعــی‬ ‫اس ــتفاده می کنن ــد‪ .‬این می ــزان بی ــن جوان ــان‬ ‫‪ 18‬ت ــا ‪2 9‬س ــال ‪ 96.9‬درص ــد‪ ،‬س ــا کنین مرا ک ــز‬ ‫اس ــتان ها ‪ 86.2‬درص ــد و اف ــراد ب ــا تحصی ــات‬ ‫دانش ــگاهی ‪ 95.3‬درص ــد اس ــت‪ .‬بی ــن‬ ‫رس ــانه های اجتماع ــی مورد مطالع ــه‪ ،‬اس ــتفاده‬ ‫از پیام رس ــان واتـ ـس اپ ب ــا ‪ 71.1‬درص ــد بی ــش‬ ‫از س ــایر برنامه هاس ــت ک ــه در مقایسـ ـه با تی ــر‬ ‫‪ 1400‬می ــزان اس ــتفاده از ان تغیی ــری نداش ــته‬ ‫اس ــت‪ .‬می ــزان اس ــتفاده از واتـ ـس اپ بی ــن‬ ‫جوان ــان ‪ 18‬ت ــا ‪2 9‬س ــال ‪ 87.7‬درص ــد‪ ،‬در‬ ‫گ ــروه س ــنی ‪ 30‬ت ــا ‪4 9‬س ــال ‪ 78.8‬درص ــد و‬ ‫‪50‬س ــال س ــن ‪ 41‬درص ــد‬ ‫ی ‬ ‫بی ــن اف ــراد باال ‬ ‫اس ــت‪ 87.8 .‬درص ــد اف ــراد دارای تحصی ــات‬ ‫دانش ــگاهی ‪ 79.2‬درص ــد اف ــراد دارای م ــدرک‬ ‫یک ــه‬ ‫تحصیل ــی دیپل ــم و ‪ 44.4‬درص ــد افراد ‬ ‫تحصی ــات کمت ــر از دیپل ــم دارن ــد‪ ،‬از وات ـس اپ‬ ‫اس ــتفاده می کنن ــد‪ .‬می ــزان اس ــتفاده از ای ــن‬ ‫پیام رس ــان بی ــن س ــا کنان مرا ک ــز اس ــتان ها‬ ‫‪ 87.8‬درص ــد ‪ ،‬در ش ــهرهای غیـ ـر مرک ــز اس ــتان‬ ‫‪ 74.1‬درص ــد و در مناط ــق روس ــتایی کش ــور‬ ‫‪ 55.5‬درص ــد اس ــت‪ .‬بع ــد از واتـ ـس اپ‪،‬‬ ‫اینس ــتا گرام توس ــط ‪ 49.4‬درص ــد م ــردم ای ــران‬ ‫یش ــود‪ .‬جوان ــان ‪ 18‬ت ــا ‪2 9‬س ــال‬ ‫اس ــتفاده م ‬ ‫(‪ 74.4‬درصــد)‪ ،‬افــراد بــا تحصیــات دانشــگاهی‬ ‫(‪ 65.1‬درص ــد) و س ــا کنین مرا ک ــز اس ــتان ها‬ ‫(‪ 56‬درص ــد) بی ــش از س ــایرین از اینس ــتا گرام‬ ‫اس ــتفاده می کنن ــد‪ .‬همچنی ــن اس ــتفاده از‬ ‫تلگــرام نســبت بــه اخریــن نظرســنجی ایســپا در‬ ‫تیرم ــاه ‪ 1400‬ح ــدود نه درص ــد کاه ــش داش ــته و‬ ‫بــه عــدد ‪ 31.6‬درصــد رســیده اســت‪ .‬یافت ههــای‬ ‫ایس ــپا در این نظرس ــنجی حا ک ــی از اس ــتفاده‬ ‫به ــاوس اس ــت‪.‬‬ ‫‪ 1.3‬درص ــد م ــردم ای ــران از کال ‬ ‫نع ــدد نس ــبت ب ــه م ــوج قبل ــی نظرس ــنجی‬ ‫ای ‬ ‫ایس ــپا در تیرم ــاه ‪ 1400‬بی تغیی ــر مان ــده اس ــت‪.‬‬ ‫توئیت ــر نی ــز توس ــط سـ ـه درصد از م ــردم‬ ‫مورد اس ــتفاده ق ــرار می گی ــرد‪ .‬طب ــق نتای ــج ای ــن‬ ‫سب ــوک ‪ 3.7‬درص ــد‪ ،‬س ــروش‬ ‫نظرس ــنجی؛ فی ‬ ‫‪ 3.6‬درص ــد‪ ،‬بل ــه ‪ 2.2‬درص ــد‪ ،‬ایت ــا ‪ 4.6‬درص ــد‪،‬‬ ‫کت ــا ک ‪ 0.6‬درص ــد‪ ،‬روبی ــکا ‪ 5.7‬درص ــد‪،‬‬ ‫تی ‬ ‫یگ ــپ ‪ 1.8‬درص ــد‪ ،‬گ ــپ ‪ 0.8‬درص ــد‪ ،‬س ــیگنال‬ ‫ا ‬ ‫‪ 0.4‬درص ــد اس ــتفاده کننده بی ــن اف ــراد‬ ‫باالی ‪1 8‬س ــال ایران ــی دارد‪.‬‬ ‫زیر ذره بین‬ ‫یـک کارشـناس اموزش وپـرورش بااشـاره به تلاش اموزش وپـرورش بـرای‬ ‫نقـدر‬ ‫تحقـق عدالـت تربیتـی و نصیـب برابـر اموزشـی‪ ،‬گفـت‪ :‬چتـر عدالـت ا ‬ ‫بایـد گسـترده شـود کـه هیـچ کودکـی در سـن تحصیـل از پوشـش ان بیـرون‬ ‫نمانـد‪ .‬به گـزارش پانـا؛ زهـرا علی ا کبـری بابیان اینکـه امـوزش عمومـی یـک‬ ‫سرمایه گذاری ارزشمند برای دولت است که در بلندمدت مزایای اجتماعی‬ ‫یکـه از‬ ‫و اقتصـادی فراوانـی دارد اظهـار کـرد‪ :‬تحقیقـات نشـان می دهـد افراد ‬ ‫مدرسـه فار غ التحصیـل می شـوند و بـه کیفیـت امـوزش در دوره ابتدایـی و‬ ‫متوسـطه دسترسـی دارنـد‪ ،‬بیشـتر احتمـال دارد شـغلی پردرامد پیـدا کنند‪،‬‬ ‫خانواده هـای پایـداری داشـته باشـند و شـهروندانی فعـال و سـازنده باشـند‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به تاثیـر بسـزای قـرارگاه عدالـت تربیتـی و نصیـب برابر اموزشـی در‬ ‫دسترسی یکسان و بدون تبعیض همه دانش اموزان به خدمات و امکانات‬ ‫اموزشی و تربیتی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بنابراین نظام اموزشی نقش بسزا در برقراری‬ ‫عدالـت تربیتـی و به دنبـال ان امـوزش کاربـردی همـراه مهارت امـوزی دارد‪.‬‬ ‫عدالـت تربیتـی به این معنا کـه کـودکان در دورازدسـترس ترین نقـاط کشـور از‬ ‫نشـهرها‬ ‫همـان اموزش وپرورشـی برخـوردار باشـند کـه دانش امـوزان در کال ‬ ‫ان را دارنـد‪.‬‬ ‫سـپرده گذاری و بهره منـدی از منافـع و بهـره‬ ‫یشـود؛ حال انکـه ا گـر‬ ‫ناشـی ازان زیادتـر م ‬ ‫ایـن سـرمایه های ب هجـای انباشـت در بانـک‪،‬‬ ‫در کارهـای تولیـدی و صنعتـی بـه کار گرفتـه‬ ‫نهـا‬ ‫شـود‪ ،‬عالو هبـر اشـتغال زایی بـرای میلیو ‬ ‫ایرانـی بیـکار‪ ،‬کشـور را ازنظـر اقتصـادی بـه حـد‬ ‫نعـده براین باورندکـه‬ ‫شـکوفایی می رسـانند‪ .‬ای ‬ ‫یتـوان ب هجـای پرداخـت یارانـه و در حسـاب‬ ‫م ‬ ‫نهـای‬ ‫بانکـی ریختـن ان‪ ،‬بایـد از کاالبـرگ و کوپ ‬ ‫خواروبـار و مایحتـاج روزانـه غذایـی اسـتفاده‬ ‫بشـود تـا از ایـن تـورم لجام گسـیخته جلوگیـری‬ ‫شـود‪.‬‬ ‫تصویب سه طرح راهبردی شرکت ملی نفت ایران در شورای اقتصاد‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیـون دالری بـرای احیـای چا ههـای‬ ‫نطـرح‬ ‫ک مبـازده دومیـن مصوبـه اسـت‪ .‬در ای ‬ ‫پیش بینـی شـده اسـت کـه شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان بـا پـارک نـواوری و فنـاوری صنعـت‬ ‫نفـت قـرارداد امضـا کننـد‪ .‬خجسـته مهر ادامـه‬ ‫داد‪ :‬مهم تریـن طرحـی کـه در نشسـت شـورای‬ ‫اقتصـاد تصویـب شـد‪ ،‬طرح توسـعه ‪ ۱۲‬میـدان از‬ ‫نهـای گازی شـرکت نفـت مناطـق مرکـزی‬ ‫میدا ‬ ‫ایـران و فـاز دوم پاالیشـگاه فراشـبند اسـت کـه‬ ‫هم زمـان بـا توسـعه فـاز ‪ ۲‬میـدان اغـار و احـداث‬ ‫ایسـتگاه تقویـت فشـار سـرخون و شـانول بـا‬ ‫سـرمایه گذاری ‪ ۳.۶‬میلیـارد دالر اجـرا خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬ایـن ‪ ۱۲‬میـدان روزانـه حـدود‬ ‫‪ ۱۴۰‬میلیون مترمکعـب بـه تولیـد گاز و حـدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار بشـکه بـه تولیـد میعانـات گازی کشـور‬ ‫اضافـه خواهنـد کـرد‪ .‬مدیرعامـل شـرکت ملـی‬ ‫نهـای‬ ‫ح ضربتـی میدا ‬ ‫نفـت ایـران گفـت‪ :‬طـر ‬ ‫گازی نفـت مناطـق مرکـزی ایـران از زمـان انعقـاد‬ ‫قـرارداد در مـدت چهار سـال اجـرا شـده و زمـان‬ ‫تسـاله خواهـد بـود‪.‬‬ ‫نطـرح هف ‬ ‫بازپرداخـت ای ‬ ‫خجسـته مهر در پایـان گفـت‪ :‬با توج هبـه نیـاز‬ ‫کشـور بـه تولیـد گاز و تراز نبـودن عرض هو تقاضای‬ ‫حهـای راهبـردی کشـور‬ ‫نطـرح جـزو طر ‬ ‫گاز ای ‬ ‫اسـت کـه شـرکت ملـی نفـت ایـران توانسـت در‬ ‫شـورای اقتصـاد تصویـب کنـد‪.‬‬ ‫ثریا اقایی‪:‬‬ ‫از نوجوانی‪ ،‬رویای المپیک داشتم‬ ‫نبـاز کـه رویـای المپیـک را بـه‬ ‫دختـر بدمینتو ‬ ‫واقعیـت تبدیـل کـرد؛ از روزهـای پرفرازونشـیب‬ ‫دراین رشـته سـخن گفـت‪ .‬تنهـا ‪ ۱۲‬سـال داشـت‬ ‫کـه رویـای المپیـک را در سـر پرورانـد و بـرای‬ ‫رسـیدن بـه رویایـش راه هـای طوالنـی را رفـت‪.‬‬ ‫سـال ها برای رسـیدن به هدف تالش کرد‪ ،‬زمین‬ ‫خـورد اما قوی ترازقبل بازگشـت‪ .‬همه سـختی ها‬ ‫و مشـکالت پیش رویـش را یـک پـل درنظـر‬ ‫نهـا بـه خواسـته هایش‬ ‫گرفـت تـا بـا عبـور از ا ‬ ‫برسـد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ ثریـا اقایـی می گویـد؛‬ ‫متولـد ‪ 8‬بهمـن ‪ ۱۳۷۴‬هسـتم و در تهران به دنیا‬ ‫امده ام‪ .‬در هفت سـالگی پدر مادرم برای کادوی‬ ‫تولـد یـک را کـت اسـباب بازی خریدنـد‪ .‬شـروع‬ ‫بدمینتونـم همـان کادوی تولـد بـود‪ .‬بـا ان را کت‬ ‫بـه بدمینتـون عالقه منـد شـدم و بـا پـدر‪ ،‬خواهـر‬ ‫و بـرادرم در پـارک بـازی می کـردم‪ .‬درگذرزمـان‬ ‫عالقـه مـن بـه بدمینتـون بیشـتر شـد و دیگـر‬ ‫نقـدر بدمینتـون را دوسـت داشـتم کـه هـرروز‬ ‫ا ‬ ‫اصـرار می کردم کسـی با من بـازی کند‪ .‬باتوجه به‬ ‫نشـرایط‪ ،‬خانـواده ام تصمیـم گرفتنـد مـرا در‬ ‫ای ‬ ‫تنـام کننـد تـا بدمینتـون بـازی کنـم‪.‬‬ ‫باشـگاه ثب ‬ ‫ان زمـان مـن خیلـی کوچـک بـودم و ق دو قامـت‬ ‫یکـه را کـت بـه زمیـن‬ ‫ریـزی داشـتم‪ ،‬به طور ‬ ‫سـال های زیادی سـت کـه مـا بـا هـر حادثـه ای کـه در کشـورمان رخ می دهـد‪،‬‬ ‫بسـیار فراتـر از حـد جوگیـر شـده؛ تابـع احساسـات می شـویم و مسـئول و‬ ‫غیرمسـئول سـعی می کننـد بـر داغـی ان ماجـرا بیفزاینـد؛ تا جایی کـه تمـام‬ ‫مسـائل و رویدادهـای رسـانه ها و روزنامه هـا نیـز متاثـر از ایـن حادثـه ویـژه‬ ‫می شـود‪ .‬زمانی سـاختمان پالسـکو ریـزش می کند؛ تعـدادی قربانی می دهد‬ ‫و تـا مدت هـا هر کـس هیزم بیـار شـده و نمی گذارنـد اتـش خامـوش شـود؛ ایـن‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫را بایـد گفـت «جوگیـر شـدن جامعـه» و ده ها نفـر متخلـف نامیـده م ‬ ‫دادگاه فـوری تشـکیل می شـود و زمـان کـه می گـذرد‪ ،‬رویـداد هم به فراموشـی‬ ‫سـپرده می شـود؛ امـا از رویـداد درس نمی گیریـم و ان را بـه تاریکخانـه حـوادث‬ ‫قبلـی تحویـل می دهیـم تـا اتفـاق بعـدی حـادث شـود‪ .‬باز هـم تکـرار و سـپس‬ ‫فراموشـی‪ .‬بعـد از پالسـکو‪ ،‬مهم تریـن رویـداد سـاختمانی‪ ،‬ریـزش مجتمـع‬ ‫مسـکونی متروپـل ابـادان اسـت کـه تمام رسـانه های جهانـی هم در مـورد ان‬ ‫قلم فرسـایی می کننـد و اتفـاق را ان قـدر بـزرگ می کننـد که حـوادث روزانـه‪ ،‬در‬ ‫ذهـن هیچ کـس نقـش نبنـدد‪ .‬بگیر و ببندهـا شـروع شـد؛ عزاداری هـا فـراوان‬ ‫شد و ‪ ...‬رسانه های معاند قسمت اعظم خبرهای خود را به این گونه تیترها‬ ‫و ابعـاد خاصـی از رویـداد معطـوف می کننـد و حتـی ان قـدر پیـش می رونـد تـا‬ ‫گردهمایـی یادبـود را هـم به نوعـی اعتـراض بـه جهانیـان معرفـی کننـد؛ امـا‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫عجیب تریـن قسـمت ایـن ریـزش مربـوط بـه سـازنده ایـن مجتمـع م ‬ ‫دقایقـی بعـد از ریـزش‪ ،‬شـایعات شـکل می گیـرد که نخسـتین ان‪ ،‬دسـتگیری‬ ‫سـازنده بـرج اسـت؛ تا جایی کـه پـاره ای از خبرگزاری هـا‪ ،‬خبـر از دسـتگیری‬ ‫مقصـر اصلـی ایـن ریـزش‪ ،‬سـازنده و صاحـب ان در ابعـاد گسـترده‪ ،‬منتشـر‬ ‫می کننـد؛ یعنـی عـده ای کارشـان در کشـور مـا شایعه پرا کنی سـت؛ تا جایی که‬ ‫یک کالغ را ‪ 40‬کالغ معرفی کنند! اما درنهایت تعجب‪ ،‬فردای روز حادثه خبر‬ ‫می رسـد که جزو نخسـتین جسدهای خار ج شـده از زیر اوار‪ ،‬عبدالباقی ست‬ ‫و دوسـتان و بـرادران او‪ ،‬بـر جسـدی حلقـه زده‪ ،‬گریـه زاری می کننـد و تعـداد‬ ‫کشـته ها ساعت به سـاعت افزون می شـود و باز هم شـایعات در سـطح وسـیع‬ ‫همگانـی می شـود و همـه شـروع بـه اظهارنظـر می کننـد‪ .‬از کارگـر سـاختمانی‬ ‫گرفتـه تـا ایرانیانـی کـه در خـارج سـکنی گزیده انـد و بـا نـام مهنـدس‪ ،‬دکتـر‪،‬‬ ‫یهـا از‬ ‫فلان کارشـناس زبـده سـاختمان از ان سـر دنیـا‪ ،‬یـا به گفتـه قدیم ‬ ‫ینگـه دنیـا‪ ،‬پیرامـون مصالـح و سـازه های ان بحـث می کننـد و بـر وسـعت‬ ‫شـایعات اضافـه می کننـد‪ .‬بمانـد کـه ده ها نفـر مسـئول شـهرداری در ابـادان‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫احضـار و بازداشـت شـده و اسـتاندار قبلـی از دبـی بـه کشـور احضـار م ‬ ‫بگیر و ببندهـا ادامـه دار می شـود‪ .‬نا گهـان خبـر می رسـد کـه در تهـران ‪130‬‬ ‫مجتمع و ساختمان غیرایمن وجود دارد که هر ان احتمال ریزش ان وجود‬ ‫دارد‪ .‬موجـی از نگرانـی مسـتاجران یـا صاحبـان اپارتمان هـای این مجتمع ها‬ ‫را بـه تکاپـو می انـدازد و وفـور شـایعات پیرامون صدها سـاختمان مسـکونی و‬ ‫تجـاری‪ ،‬تهـران را بـه تالطـم وا مـی دارد؛ کار بـه جایـی می رسـد که به جـای ‪130‬‬ ‫سـاختمان‪ ،‬شـاید ‪ 1300‬سـاختمان را شـایعه پردازان‪ ،‬ناایمن معرفی می کنند‬ ‫و مـوج فزاینـده سـاختمان های ناایمـن تهـران‪ ،‬سـر از بنگاه هـای معاملات‬ ‫املا ک درمـی اورد کـه در این وضعیـت همـه فروشـنده می شـوند و خریـداری‬ ‫وجـود نـدارد‪ .‬به هـرروی داسـتان سـاختمان متروپـل هـم پـس از ‪ 40‬روز گریـه‬ ‫و شـیون‪ ،‬بـه انتهـا می رسـد و داسـتان بـه تاریکخانـه فراموشـی های قبلـی‬ ‫سـپرده می شـود تـا مـردم از یـاد ببرنـد که سـاختمانی فرو ریختـه و چند ده نفر‬ ‫را کشـته اسـت و صدهـا خانـواده دردمنـد ابادانـی‪ ،‬باید روزهای بسـیاری را در‬ ‫کنـار ارامـگاه عزیزانشـان سـپری کننـد و از نبود ان ها گریه سـر دهند تـا ارامش‬ ‫بگیرنـد‪ .‬پنـداری زندگـی تکـرار و تکـرار اسـت‪ .‬بایـد بسـوزیم و بسـازیم و بـرای‬ ‫امـرزش از دسـت داده هایمان‪ ،‬بـه درگاه خداونـد خوبی هـا بـه تمنـا و اسـتغاثه‬ ‫بنشـینیم و همدیگـر را تسـلی دهیـم و بـاز ازخدابی خبـران‪ ،‬بسـاز و بفروش یـا‬ ‫ً‬ ‫بسـاز و بنداز همچنـان دام هـای خـود را بگسـترانند تـا عـده ای را مجـددا بـه‬ ‫سـاختمانی رهسـپار کننـد و تکـرار و تکـرار همچنـان تـازه و تـازه بمانـد و جیب‬ ‫ازخدابی خبـران سـودجو‪ ،‬همچنـان پـر و پرتـر شـود‪ .‬یـا رب روا مـدار!‬ ‫رفع تبعیض های اموزشی با قرارگاه عدالت تربیتی‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خبر داد؛‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ملـی نفـت ایـران گفـت‬ ‫یهـا و‬ ‫کـه بـا مسـاعدت وزیـر نفـت و پیگیر ‬ ‫یهـای ایـن شـرکت‪ ،‬سـه طـرح‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫راهبـردی بـه ارزش ‪ ۴.۴‬میلیـارد دالر در شـورای‬ ‫اقتصاد تصویب شد‪ .‬به گزارش شرکت ملی نفت‬ ‫ایـران؛ محسـن خجسـته مهر با اشـاره به اینکه‬ ‫بشـده در نشسـت‬ ‫نخسـتین طـرح تصوی ‬ ‫چهارشنبه (هشتم تیرماه) شورای اقتصاد‪ ،‬طرح‬ ‫فـاز نخسـت توسـعه میـدان چنگولـه بـه ارزش‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیون دالر اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬قرار اسـت حفاری‬ ‫شـش حلقه چـاه توصیفی‪-‬تولیـدی و دو حلقـه‬ ‫چـاه تعمیری‪-‬تولیـدی در این میـدان انجـام‬ ‫شـود‪ .‬وی افـزود‪ :‬یـک خـط لولـه ‪ ۱۲۰‬کیلومتـری‬ ‫تـا واحـد بهر هبـرداری دهلـران‪ ،‬همچنیـن یـک‬ ‫خـط لولـه ‪ ۳۰‬کیلومتـری بـرای انتقـال گاز ایـن‬ ‫میـدان بـه میـدان اذر احـداث خواهـد شـد‪.‬‬ ‫هـدف از اجـرای طـرح توسـعه میـدان چنگولـه‬ ‫رسـیدن بـه سـقف تولیـد ‪ ۱۵‬هزاربشـکه در روز‬ ‫اسـت‪ .‬معـاون وزیـر نفـت افـزود‪ :‬سـرمایه گذاری‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫یارانه نقدی‪ ،‬تورم زا و عامل گرانی ست‬ ‫این روزهـا موافقیـن و مخالفیـن یارانـه نقـدی‬ ‫در مجلـس شـورای اسلامی‪ ،‬عقایـد متفاوتـی‬ ‫را دربـاره گرانـی و تـورم ابـراز می کننـد و هرکـدام‬ ‫اسـتدالل قابل قبولـی هـم عرضـه می کننـد؛‬ ‫ازجملـه معـاون کمیسـیون مجلـس کـه‬ ‫باصراحـت اعلام می کند تزریق پول و اسـکناس‬ ‫یگـذرد بـر‬ ‫تورم زاسـت و نبایـد هـرروز کـه م ‬ ‫میـزان ان افـزوده شـود‪ .‬موافقـان ایـن عقیـده‬ ‫نقط هقـوت خـود را در وا مهـای بانکـی بـا‬ ‫بهر ههـای زیـاد عنـوان می کننـد کـه هـرروز کـه‬ ‫یگـذرد میـزان سـپرده های مـردم به عنـوان‬ ‫م ‬ ‫‪ 130‬ساختمان ناایمن‬ ‫و باز هم مصلحت اندیشی‬ ‫یخـورد‪ .‬مربـی بـه مـن گفـت سـنم کـم اسـت‬ ‫م ‬ ‫و بایـد از سـال دیگـر بدمینتـون را شـروع کنـم‪.‬‬ ‫نسـال را هـم مجبـور شـدم همچنـان بـا پـدر‪،‬‬ ‫ا ‬ ‫خواهـر و بـرادرم بازی کنم‪ .‬داسـتان المپیک من‬ ‫یگـردد‪ .‬همان زمـان تیـم‬ ‫بـه ‪ ۱۲‬یـا ‪۱ ۳‬سـالگی برم ‬ ‫مردان برای کسـب سـهمیه ‪ ۲۰۰۸‬تلاش می کرد‪.‬‬ ‫هربـار کـه بـه فدراسـیون می رفتـم و حال وهـوای‬ ‫یشـد‬ ‫نهـا را می دیـدم ایـن در ذهنـم تداعـی م ‬ ‫ا ‬ ‫کـه چـرا دختـران بـرای المپیک تلاش نمی کنند‪.‬‬ ‫در خانـه هـم همیشـه مسـابقات ورزشـی و‬ ‫کهـا را پیگیـری می کردیـم‪ .‬المپیـک‬ ‫المپی ‬ ‫همیشـه از کودکـی در ذهنـم بـود امـا حضـور‬ ‫در ان مثـل یـک رویـای خـام بـود‪ .‬ایـن حـس‬ ‫از همـان کودکـی در مـن شـکل گرفـت کـه کاش‬ ‫دختـران هـم روزی بـه المپیـک برسـند‪ ،‬ای کاش‬ ‫نقـدر خـوب باشـم کـه در المپیک رقابت‬ ‫روزی ا ‬ ‫کنـم‪ .‬ایـن رویـا از کودکـی در ذهنم به وجـود امده‬ ‫ً‬ ‫بـود‪ .‬واقعـا نمی توانـم حـس خـودم‪ ،‬خانـواده ام‪،‬‬ ‫دوسـتانم و جامعـه بدمینتـون را بعد از شـنیدن‬ ‫خبر المپیکی شدنم بیان کنم‪ .‬غیرقابل توصیف‬ ‫اسـت‪ .‬خیلـی واژه غیرممکـن شـنیده بـودم‪.‬‬ ‫یهـا بـه مـن می گفتنـد کار بیهـوده می کنـم‪،‬‬ ‫خیل ‬ ‫از جانـم‪ ،‬بدنـم‪ ،‬سلامتی‪ ،‬خانـواده‪ ،‬تفریـح‬ ‫یگـذارم تـا بـه یـک غیرممکـن برسـم‪.‬‬ ‫و ‪ ...‬م ‬ ‫حتـی خانـواده ام به انـدازه مـن امیـد نداشـتند‪.‬‬ ‫چکـس انـدازه خـودم بـه کسـب سـهمیه امیـد‬ ‫هی ‬ ‫نداشـت چـون همـه می دانسـتند کـه کسـب‬ ‫سـهمیه در بدمینتون کار بزرگ و سـختی است‪.‬‬ ‫ما ههـای اخـر حتـی خانـواده ام بـه من می گفتند‬ ‫اشـکالی نـدارد مهـم این اسـت که تلاش خـود را‬ ‫کرده ای‪ .‬همین ها سبب شد وقتی خبر المپیک‬ ‫را شنیدم خیلی خوشحال شوم‪ .‬حسم دران روز‬ ‫غیرقابل توصیـف اسـت‪ .‬می توانـم بگویـم از ده‬ ‫یشـنیدم هشـت کلمـه ان منفـی‬ ‫واژه ای کـه م ‬ ‫نسـطح‬ ‫بـود‪« :‬سـخته‪ ،‬گرانـه‪ ،‬بازی هایمـان درا ‬ ‫یشـود و‬ ‫نیسـت‪ ،‬المپیک کار اسـانی نیسـت‪ ،‬نم ‬ ‫‪»...‬؛ ولی در درونم یک چیزی می گفت می شود‪.‬‬ ‫یکـه زانویم اسـیب دیـد دردی را حس‬ ‫حتـی زمان ‬ ‫نکـردم‪ .‬فقـط شـک کـرده بـودم کـه یک باردیگـر‬ ‫المپیـک را از دسـت داده ام‪ .‬حتـی یک ربـع بعـد‬ ‫هـم کـه به رختکن رفتم بـه خودم امیـد دادم که‬ ‫شـاید قرار اسـت ثریا اقایی با همه این مشـکالت‬ ‫و سـختی ها وارد المپیـک شـود پـس جـا نـزدم‪.‬‬ ‫برنامه وزارت صمت‬ ‫برای جبران فقر صنعتی در استان های کم برخوردار‬ ‫وزیـر صمـت در دومیـن برنامـه سـفر کاری خـود بـه خراسـان شـمالی پـس از‬ ‫بازدید از مجتمع صنعتی فوالد اسفراین گفت‪ :‬وزارت صمت توزیع همگون‬ ‫صنعـت و معـدن و جبـران عقب افتادگی هـای فقـر صنعتـی اسـتان هایی‬ ‫چـون خراسـان شـمالی را در دسـتورکار دارد‪ .‬به گـزارش شـاتا؛ سـید رضـا‬ ‫فاطمی امیـن افـزود‪ :‬ایـن وزارتخانـه تکمیل زنجیره هـای تولید در کشـور را در‬ ‫نقـاط مختلـف برنامه ریـزی کـرده تـا ضمـن تکمیـل زنجیره هـای تولیـد‪ ،‬فقـر‬ ‫صنعت در مناطقی چون خراسان شمالی جبران شود‪ .‬وی ضمن بازدید از‬ ‫شـرکت مجتمـع صنعتـی فـوالد اسـفراین از واحدهای تولیدی مرتبـط با این‬ ‫شـرکت دیـدار کـرد و درگفت وگوبـا کارگـران این شـرکت های تولیـدی از نزدیک‬ ‫در جریـان مشـکالت ایـن واحدهـای تولیـدی قـرار گرفـت‪ .‬شـرکت مجتمـع‬ ‫صنعتـی فـوالد اسـفراین در سـال ‪ ۱۳۷۰‬بـا سـرمایه گذاری سـازمان گسـترش و‬ ‫نوسازی صنایع ایران در شهرستان اسفراین تاسیس شد و ا کنون به عنوان‬ ‫بزرگ تریـن کارخانـه فـوالد الیـاژی خاورمیانـه مشـغول فعالیـت اسـت‪.‬‬ ‫ممنوعیت واردات سیاه دانه به کشور‬ ‫مجـری طـرح گیاهـان دارویـی از ممنوعیـت واردات گیـاه سـیاه دانه بـا‬ ‫دسـتیابی بـه خودکفایـی در تولیـد ان در کشـور خبـر داد‪ .‬به گـزارش ایلنـا؛‬ ‫حسـین زینلـی گفـت‪ :‬بـا تولیـد ‪ ۳۰‬هزارتـن سـیاه دانه از واردات این محصـول‬ ‫بی نیـاز شـده ایم‪ .‬وی افـزود‪ :‬ایـن گیـاه مصـرف زیـادی در صنعـت غذایـی و‬ ‫دارویی دارد و در طب سـنتی نیز برای انواع داروها اسـتفاده می شـود‪ .‬زینلی‬ ‫یشـود و‬ ‫بابیان اینکـه در سـال ‪ ۹۷‬تنهـا ‪ ۲۰۰‬هـزار سـیاه دانه در کشـور کشـت م ‬ ‫واردکننـده عمـده ان بودیـم‪ ،‬افـزود‪ :‬تقاضای باالیی از این محصول در کشـور‬ ‫وجـود داشـت و براوردهـا نشـان داد کـه سـاالنه ‪ ۳۰۰۰‬تن سـیاه دانه وارد کشـور‬ ‫می شـده اسـت‪ .‬به گفتـه وی‪ ،‬در گذشـته کشـت ایـن گیـاه در کشـور وجـود‬ ‫داشـت و در مناطـق سردسـیری کشـت ان انجـام می شـد‪.‬‬ ‫توقف تولید خودروهای تیبا و سمند‬ ‫رئیـس سـازمان ملـی اسـتاندارد گفـت‪ :‬براسـاس تعهدنامه هـا ‪ ۱۵‬گانـه ای کـه‬ ‫از خودروسـازها در سـال قبـل داشـتیم؛ موجـب شـد تـا امسـال بعضـی از این‬ ‫خودروهـا را از دسـتور تولیـد خـارج کنیـم و تیبـا ‪ ۱‬و تیبـا ‪ ۲‬و سـمند از ایـن‬ ‫خودروهـا بـود‪ .‬به گـزارش انـا؛ مهـدی اسلام پناه دربـاره ممنوع کـردن تولیـد‬ ‫خودروهـای «سـمند» و «تیبـا» افـزود‪ :‬برابـر قولـی کـه بـه مـردم داده بودیـم‬ ‫و دسـتور رئیس جمهـوری در فرمـان هشـت ماده ای‪ ،‬عمـل بـه وعد ههـا در‬ ‫دسـتورکار دولـت قـرار دارد‪ .‬رئیـس سـازمان ملـی اسـتاندارد بابیان اینکـه در‬ ‫روزهـای اول حضـور تحولـی مـا در سـازمان ملـی اسـتاندارد بران شـدیم بـه‬ ‫موضـوع خـودرو به طورجـدی وارد شـویم‪ ،‬توضیـح داد‪ :‬در مباحـث مختلـف‬ ‫کارشناسـی و فنـی بـه حـوزه تاییـد نـوع خودروهـا و قطعه سـازی ورود کردیـم‪.‬‬ ‫وی وجود عیوب پرتکرار فنی‪ ،‬ایمنی و عملکرد را از مهم ترین مشکالت این‬ ‫خودروهـا بیـان کـرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫رویداد‬ ‫یک شنبه ‪ 12‬تیر ‪ 1401‬شماره‪ 2536‬یک شنبه ‪ 12‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2536‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دعوت‬ ‫سوپ بوقلمون‬ ‫در ائین رونمایی البوم «تیغ و ترانه»؛ اثر «هامان» و «دکتر چراغعلی» مطرح شد؛‬ ‫بازگرداندن کالم به سفره موسیقی خانواده ها‬ ‫ِ‬ ‫فرزادجمشیددانایی‬ ‫«سـوپ بوقلمـون» نوشـته سـید امیـر رسـتگار و به کارگردانـی فـرزاد‬ ‫جمشیددانایی‪ ،‬پنج شنبه (‪ ۲۳‬تیرماه ‪ )۱۴۰۱‬ساعت ‪ ۱۹‬در «خانه هنر دیوار»‬ ‫در اولیـن دوره نمایشـنامه خوانی این مجموعـه خوانـش می شـود‪ .‬علیرضـا‬ ‫زرگوشـیان‪ ،‬مهـراد ا کبرابـادی‪ ،‬فـرزاد جمشـیددانایی‪ ،‬کیانـا منتجبـی و پانیـذ‬ ‫نـوروزی؛ بازیگـران جدیدتریـن اثـر محفـل هنـری «راجـا» هسـتند‪« .‬علیرضـا‬ ‫زرگوشیان» بازیگر‪ ،‬نویسنده و کارگردان باسابقه تئاتر و مدرس تئاتر است که‬ ‫سـابقه حضـور در اثـار متعـدد نمایشـی را در کارنامـه دارد و در اولین همکاری‬ ‫بـا محفـل هنـری «راجـا» در «سـوپ بوقلمـون» بـه ایفـای نقـش می پـردازد‪.‬‬ ‫«مهراد ا کبرابادی» سابقه حضور در عرصه تئاتر‪ ،‬فیلم کوتاه و سینما را دارد و‬ ‫سینمایی «نگهبان شب» (رضا میرکریمی) در چهلمین جشنواره‬ ‫به تازگی‪ ،‬در‬ ‫ِ‬ ‫فیلم فجر بر پرده سـینما ظاهر شـده اسـت‪« .‬فرزاد جمشـیددانایی» عکاس‬ ‫تئاتـر و مشـاور رسـانه تئاتـر‪ ،‬سـینما و هنرهـای تجسمی سـت کـه تاب هحـال‪،‬‬ ‫وظیفه دستیار کارگردانی چندین نمایش را برعهده داشته و به زودی‪ ،‬اولین‬ ‫اجـرای صحنـه ای خـودش را بـه روی صحنـه خواهـد بـرد‪« .‬کیانـا منتجبـی»‬ ‫سـابقه بازی در اثار متعددی در تئاتر‪ ،‬فیلم کوتاه و سـینما را در کارنامه دارد‬ ‫کـه از مهم تریـن ان هـا می تـوان بـه «جنایـت بی دقـت» (شـهرام مکری) اشـاره‬ ‫کـرد‪« .‬پانیـذ نـوروزی» بازیگـر و کارگردان جوان تئاتر اسـت کـه در نمایش های‬ ‫مختلـف بـه ایفـای نقـش پرداختـه و دو اثـر «مسـافر اتـاق شـماره ‪ »۳۷‬و «یک‬ ‫ماجـرای خیلی خیلی خیلـی سـیاه» را در مقـام کارگردان به روی صحنـه برده؛‬ ‫عالوه براینکـه در مقام دسـتیار کارگـردان در برنامه های تلویزیونی به فعالیت‬ ‫مشغول است‪« .‬مسیح کامرانی» بازیگر تئاتر و سینما‪ ،‬طراح گرافیک و مدیر‬ ‫هنری‪ ،‬پوستر اثر را با سرانگشتان هنرمندش طرح زده است‪ .‬محفل هنری‬ ‫ن بـا نمایشـنامه خوانی «خوالیگـران ضحـا ک» در دومیـن‬ ‫«راجـا» پیش ازایـ ‬ ‫جشـنواره نمایشـنامه خوانی «سـایه بان» حضـور داشـته اسـت‪ .‬دیگـران‬ ‫عوامـل عبارت انـد از‪ :‬تهیه کننـده و سـرمایه گذار‪ :‬گـروه ترجمـه فیلمـاج‪ /‬گـروه‬ ‫تهـای‬ ‫کارگردانـی‪ :‬حمیـده محمدرضاپـور و فهیمـه اسلامیان‪ /‬طـراح افک ‬ ‫صوتـی‪ :‬ارزو صالحـی‪ /‬طـراح گریـم‪ :‬شـقایق قهرمانـی‪ /‬مجریان گریم‪ :‬شـقایق‬ ‫قهرمانـی و هسـتی باجلان‪ /‬عکاسـان‪ :‬کـورش بـرزی‪ ،‬امیـر محنتـی و کیمیـا‬ ‫حسـینی‪ /‬مشـاور رسانه‪ :‬فرزاد جمشیددانایی‪ /‬مجری طرح‪ :‬محفل هنری‬ ‫راجا‪ .‬برای تماشـای نمایشـنامه خوانی «سـوپ بوقلمون» می توانید ازطریق‬ ‫مراجعه به درگاه پرداخت «زرین پال» به نشانی ‪ https://zarinp.al/434837‬یا‬ ‫«خانـه هنـر دیـوار» (خیابـان ولیعصر‪ ،‬باالتـر از چهـارراه طالقانی‪ ،‬جنب بانک‬ ‫پارسـیان‪ ،‬پلا ک ‪ )۱۵۸۵‬اقـدام بـه خریـد بلیـت کنید‪.‬‬ ‫قفسه‬ ‫پاییزترین زن جهان‬ ‫نفیسهرحیمی‬ ‫‪Nrnafiseh7070@gmail.com‬‬ ‫البــوم موســیقی «تیــغ و ترانــه» اثــر جدیــد «هامــان» در فرهنگســرای «اندیشــه» رونمایــی شــد‪ .‬دراین برنامــه کــه بــا حضــور‬ ‫چهر ههــای مطــرح و نام اشــنای موســیقی و ســینما برگــزار شــد‪ ،‬ضمــن اجــرای زنــده قطعاتــی از البــوم و نمایــش مســتندی از‬ ‫یســت کــه‬ ‫پشـت صحن ه ضبــط اثــر؛ شــخصیت های هنــری بــه نقدوبررســی البــوم پرداختنــد‪ .‬ایــن البــوم شــامل ‪ ۱۰‬قطعــه موسیق ‬ ‫دکتــر «محمدرضــا چراغعلــی» ســاخت و تنظیــم موســیقی ان را برعهــده داشــته و تران ههــا از ســروده های «هامــان» اســت‪ .‬هامــان‬ ‫پ‪ -‬کالســیک اســت کــه اواز را زیرنظــر اســاتید خــود؛ محمــد نــوری و پــری زنگنــه اموختــه اســت‪ .‬او در‬ ‫از خواننــدگان ســبک پا ‬ ‫فردین خلعتبری‪:‬‬ ‫هنر پدید نمی اید؛ مگر اینکه مخاطبی وجود داشته باشد‬ ‫فردیـن خلعتبـری؛ از اهنگسـازان برجسـته کشـور دراین ائیـن‬ ‫بااشـاره به اینکه وضعیـت موسـیقی امـروز کشـور به گونـه ای‬ ‫ً‬ ‫شـده کـه روزبـه روز وسـعت یافتـه اسـت و نهایتـا بـا شـکل گرفتن‬ ‫گون ههـای جدیـد‪ ،‬گویـی موسـیقی در کشـورمان بـه جزیره هایـی‬ ‫جـدا از یکدیگـر مبـدل شـده‪ ،‬گفـت‪« :‬از مهم تریـن اشـکاالتی‬ ‫یتـوان بـه ان اشـاره کـرد این اسـت که‬ ‫کـه دراین مسـیر م ‬ ‫یشـدن‪ ،‬موسـیقی را بـه محلـی بـرای بی اعتنایـی اهالـی‬ ‫جزیره ا ‬ ‫یسـازد و ممکـن اسـت حـس‬ ‫موسـیقی بـه یکدیگـر مبـدل م ‬ ‫برتری جویـی اقشـار مختلـف موسـیقی نسـبت بـه یکدیگـر پدیـد‬ ‫ً‬ ‫ایـد و مثلا به این نکتـه فکـر کننـد کـه سـبک مـن در موسـیقی‬ ‫بهتـر از مابقـی سبک هاسـت»‪ .‬وی نوازنـدگان موسـیقی کشـور‬ ‫را از مهم تریـن نقـاط در موسـیقی دانسـته کـه می تواننـد انـواع‬ ‫موسـیقی را بـه یکدیگـر ارتبـاط دهنـد؛ و افزود‪« :‬اهالی موسـیقی‬ ‫امـروز کشـورمان‪ ،‬کسـانی اند کـه در انـواع و اقسـام موسـیقی‬ ‫شـناخت و ا گاهـی دارنـد و این امـر‪ ،‬ایـن ضـرورت را ایجاد می کند‬ ‫کـه این افـراد‪ ،‬اجتمـاع موسـیقی را ب ههـم وصـل کنند»‪ .‬اهنگسـاز‬ ‫باسـابقه ایـران بااشـاره به اینکه انچـه در موسـیقی مهـم اسـت‪،‬‬ ‫یسـت و هیـچ دانشـکده ای نمی توانـد زیبایـی را درس‬ ‫زیبای ‬ ‫بدهـد‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬هیـچ سـخنرانی را نشـنیده و هیـچ متنـی‬ ‫را نخوانـده ام کـه بتوانـد راجـع بـه زیبایـی تصویـری را به وجـود‬ ‫بیـاورد کـه از نوعـی از هنـر بـه نـوع دیگـر برتـری ایجـاد کنـد و‬ ‫ایـن توانایـی از موسـیقی بیشـتر باشـد»‪ .‬ایـن موزیسـین مطـرح‬ ‫کشـورمان بابیان اینکه اثر هنری یک نوع از بخشـش در سـاختار‬ ‫روح هنرمنـد ایجـاد می کنـد‪ ،‬خطـاب بـه مخاطبـان موسـیقی‬ ‫در کشـور ادامـه داد‪« :‬بخـش دیگـر موسـیقی در نـگاه شماسـت؛‬ ‫یعنـی شـما کسـانی هسـتید کـه ان را می بینیـد‪ ،‬احسـاس ارامش‬ ‫یسـت کـه ا گر شـما‬ ‫می کنیـد و می دانیـد کـه زیبایـی هنـر‪ ،‬عنصر ‬ ‫به عنـوان مخاطـب نباشـید‪ ،‬پدیـد نخواهـد امـد»‪ .‬خلعتبـری‬ ‫بااذعان به اینکـه هنـر پدیـد نمی ایـد؛ مگر اینکـه مخاطبـی وجود‬ ‫داشـته باشـد‪ ،‬اضافـه کـرد‪« :‬ایـن یعنـی مخاطـب بایـد باشـد کـه‬ ‫زیبایی احسـاس شـود و امروز خوشـحالم که اینجا جمع شـدیم‬ ‫ً‬ ‫و نهایتـا بازتابـی از هنـر را درکناریکدیگـر می بینیـم»‪ .‬وی بـا اظهار‬ ‫ننـوع و جنـس از موسـیقی دوبـاره‬ ‫امیـدواری دراین زمینـه کـه ای ‬ ‫شاتر‬ ‫پنت هاوس‬ ‫مسعود ترابی‪ ،‬بابک قادری‪ ،‬علیرضا‬ ‫حق شناس‪ ،‬حسنا قبادی‪ ،‬معین‬ ‫محمودزاده‪ ،‬کیمیا نصیری‪ ،‬فاطمه خاوری‪،‬‬ ‫شیرین منجمی‪ ،‬حامد مقدم‪ ،‬محمد‬ ‫ حسین کیا‪ ،‬زینب هزاره‪ ،‬گلی احمدی‪،‬‬ ‫عاطفه علیزاده‪ ،‬متین کریمی‪ ،‬محمدعرفان‬ ‫حسینی و مهدی وزیری مقدم؛ بازیگران این‬ ‫ کارگردانی افشین غیاثی هستند که‬ ‫تئاتر به‬ ‫ِ‬ ‫برپایه متن الناز عطایی به روی صحنه رفته‬ ‫و تا ‪ 30‬تیرماه ‪ 1401‬ساعت ‪19:30‬‬ ‫در «عمارت نوفل لوشاتو»‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫علی اصغرخوشکار‬ ‫تکـرار شـود‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬امیـدوارم اثـر هنری‪-‬موسـیقایی تیغ و‬ ‫ً‬ ‫ترانـه مجـددا تکـرار شـود»‪ .‬وی کـه اثـار موسـیقی فیلـم زیـادی را‬ ‫در کارنامـه هنـری خویـش دارد‪ ،‬بااشـاره به اینکه مجموعـه اهـل‬ ‫فهـای موجـود؛ بـاز بـه‬ ‫فرهنـگ در کشـور مـا به رغـم همـه اختال ‬ ‫داد یکدیگـر می رسـند و همدیگـر را احسـاس می کنـد‪ ،‬تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬امـروز همدلـی و همفکـری هنرمنـدان در تئاتـر موسـیقی‬ ‫یشـود و امیـدوارم ایـن‬ ‫و هنرهـای تجسـمی بسـیار دیـده م ‬ ‫نامالیمـات کـه در کشـور هسـت‪ ،‬باعـث نشـود کـه هنـر بیشـتر از‬ ‫ایـن صدمـه ببینـد و مـا درنهایـت‪ ،‬بتوانیـم بـه اینـده هنـر کشـور‬ ‫امیـدوار باشـیم»‪.‬‬ ‫محمدرضا چراغعلی‪:‬‬ ‫تالش کردیم کالم را‬ ‫به سفره موسیقی خانواده ها بازگردانیم‬ ‫اهنگسـاز باسـابقه کشـورمان بااشـاره به اینکه از سـال ‪1375‬‬ ‫کوشـیده اسـت تـا نگاهـی جدیـد را در حـوزه موسـیقی پـاپ در‬ ‫کشـور ایجاد کند‪ ،‬گفت‪« :‬تالش کردیم کالم را به سـفره موسـیقی‬ ‫خانواد ههـا بازگردانیـم»‪ .‬دکتـر محمدرضـا چراغعلـی؛ اهنگسـاز‬ ‫ایـن اثـر دراین ائیـن بااشـاره به اینکه تولیـد اثـار موسـیقی جـدی‬ ‫با ترانه فاخر و برپایه موسـیقی خوب انجام دادن‪ ،‬چیزی شـبیه‬ ‫بـه یـک معجـزه شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬تلاش کردیـم تـا کاری را در‬ ‫قالـب سـاختار موسـیقی پاپ‪-‬کالسـیک ارائـه کنیـم و نمی توانـم‬ ‫بگویـم کـه تنهـا ایـن کار کاری کالسـیک اسـت؛ زیـرا تالش کـرده ام‬ ‫تـا جنب ههـای عامیانـه اثـر نیـز حفـظ شـود»‪ .‬ایـن موزیسـین‬ ‫باسـابقه کشـورمان بااشـاره به اینکه موفقیـت یـک اثـر‪ ،‬درنهایـت‬ ‫بـا اسـتقبال مخاطبـان ان مشـخص خواهد شـد‪ ،‬افـزود‪« :‬انتظار‬ ‫این را نداریم که این اثر به حالت انفجار در بازار موسیقی برسد؛‬ ‫چرا کـه ا گـر ایـن اتفـاق بیفتـد‪ ،‬شـاید ما بـه اصـل کار خودمان نیز‬ ‫شـک کنیـم»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه یکـی از موزیسـین های خـوب‬ ‫کشـور‪ ،‬همواره به این نکته اشـاره کرده اسـت که ا گر کار موسیقی‬ ‫خوبـی را انجـام می دهیـم‪ ،‬نبایـد انتظـار اسـتقبال بسـیار از ان‬ ‫داشـته باشـیم و منتظـر حجـم عظیمـی از اسـتقبال خـوب بـود‪،‬‬ ‫ادامـه داد‪« :‬امیـدوارم کـه ایـن اتفـاق درمـورد ایـن البـوم بیفتـد؛‬ ‫بیشـتر دیـده و شـنیده شـود و مسـیری را کـه مـا از سـال ‪1375‬‬ ‫در موسـیقی پـاپ دراین مملکـت ایجـاد کردیـم و کوشـیدیم‬ ‫ســرودن شــعر و ترانــه نیــز خــود را وامــدار اســتادی همچــون ســید علــی صالحــی می دانــد‪ .‬هامــان در ســال ‪ ۱۳۸۱‬نخســتین البــوم‬ ‫موســیقی را باعنوان «ماهی ســیاه» منتشــر کرد و در دهه ‪ 80‬اجراهای متعددی از اثارش را با ارکســتر کالســیک ایرانمهر به روی‬ ‫صحنــه بــرد‪ .‬در البــوم «تیــغ و ترانــه» بــرای دوقطعــه «کافــه» و «تیــغ و ترانــه» دو دراما‪-‬ویدئــو نیــز ســاخته شــده کــه همــکاری بــا‬ ‫یهــای قابل توجــه ایــن البــوم اســت‪.‬‬ ‫پهــا نیــز از ویژ گ ‬ ‫چند نفــر از ســینما گران و هنرمنــدان بین المللــی ســینما و تئاتــر در این کلی ‬ ‫ارســان کامــکار‪ ،‬علــی جعفــری پویــان‪ ،‬پــدرام فریوســفی‪ ،‬مســعود نــوروزی‪ ،‬عمــاد نکویــی‪ ،‬کریــم قربانــی‪ ،‬مهــرداد عالمــی‪ ،‬ناصــر‬ ‫رحیمــی‪ ،‬حســن فراهانــی‪ ،‬فرشــاد شــیخی‪ ،‬فیــروز ویســانلو و مســعود همایونــی؛ از جملــه نوازنــدگان برجســته موســیقی ایــران‬ ‫هســتند کــه دراین البــوم هنرنمایــی کرده انــد‪.‬‬ ‫این جنـس از موسـیقی را دوبـاره در بـازار موسـیقی کشـور احیـا‬ ‫کنیـم‪ ،‬دوبـاره دیـده شـود»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه همـواره تصـور‬ ‫می کرده اسـت او و هم فکرانش در موسـیقی‪ ،‬تصور می کردند که‬ ‫می تواننـد دوبـاره کالم را بـه موسـیقی پـاپ کشـور و درنهایـت بـه‬ ‫سـفره شـنیداری خانواده هـا بازگرداننـد‪ ،‬اضافـه کـرد‪« :‬امیـدوارم‬ ‫دراین مسـیر‪ ،‬ایـن اتفـاق افتـاده باشـد و بـا حمایـت مخاطبـان‬ ‫نپـس بتوانیـم موسـیقی های خـوب بهتـری‬ ‫موسـیقی ازای ‬ ‫بشـنویم»‪.‬‬ ‫سجاد عزیزی ارام‪:‬‬ ‫باید به سمت تولید اثاری موسیقی ای حرکت کنیم که‬ ‫در ادبیات ایران ماندگار باشند‬ ‫سـجاد عزیـزی ارام؛ شـاعر و تران هسـرا در ائیـن رونمایـی از البـوم‬ ‫«تیـغ و ترانـه» بااشـاره به اینکه امـروز‪ ،‬برخلاف شـیوه به کارگیـری‬ ‫یشـود نـگاه بـه‬ ‫موسـیقی در قبـل‪ ،‬در برخی ازمـوارد دیـده م ‬ ‫یسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬تالش‬ ‫تولیـد اثـار موسـیقایی نگاهـی مادی و مال ‬ ‫امـروز مـا براین نکتـه متمرکـز شـده اسـت کـه عالو هبـر نگاهـی کـه‬ ‫در حـوزه مالـی و مـادی بـه تولیـد اثـار موسـیقی در کشـور وجـود‬ ‫دارد‪ ،‬ب هسـمت تولیـد اثـری حرکـت کنیـم کـه بتوانـد در حـوزه‬ ‫ادبیـات کشـور نیـز تاثیرگذار باشـد و امـروز براین باورم تیـغ و ترانه‬ ‫نگاهـی این چنینـی دارد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه این البوم نگاهی‬ ‫یهـا و زوایـای زندگـی‬ ‫ویـژه بـه بحـث غربـت دارد و یکـی از ویژگ ‬ ‫«هامـان» در جایـگاه تران هسـرا و خواننـده اثـر این اسـت که وی‬ ‫غریـب بـوده‪ ،‬افـزود‪« :‬هامـان به دلیل اینکـه مهاجرتـی اجبـاری‬ ‫از کشـورمان داشـته اسـت‪ ،‬غربـت خویـش را نیـز همـراه بـا هنـر‬ ‫و ترانه هایـش بـا خـود بـرده اسـت»‪ .‬عزیـزی ارام بابیان اینکـه‬ ‫یهـای مشـترک او و هامـان اسـت؛ ایـن را‬ ‫سـرودن ترانـه‪ ،‬از ویژگ ‬ ‫سرچشـمه ایجـاد زمین ههـای مشـترک در کالم دانسـته و ادامـه‬ ‫داد‪« :‬هامـان‪ ،‬کول هبـاری از غربـت را بـا خویـش جابجا می کند که‬ ‫یخـورد و همگان‬ ‫تصویـر ان به خوبـی در ترانه هایش به چشـم م ‬ ‫به خوبـی دراین اثـر می بیننـد کـه سـفر در اثـار وی و به ویـژه‬ ‫دراین البـوم کـه به تازگـی بـه بـازار موسـیقی کشـورمان عرضـه‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬نقـش ویـژه و بسـزایی دارد»‪ .‬تران هسـرای کشـورمان‬ ‫بااشـاره به ایـن بیـت از حضـرت موالنـا کـه می گویـد‪« :‬دیـدی کـه‬ ‫مـرا هیچ کسـی یـاد نکرد‪/‬جـز غـم کـه هزار افریـن بر غم بـاد»؛ این‬ ‫«هـزار افریـن» را یـک ویژ گـی مهـم دانسـته کـه ایـن خواننـده در‬ ‫اثـار ترانـه و شـعر خویـش به همـراه دارد‪ ،‬افـزود‪« :‬به نظـرم ایـن‬ ‫حـس‪ ،‬ضمـن امیختگی با موسـیقی دقیق‪ ،‬درسـت و زیبایی که‬ ‫دکتر چراغعلی بر روی این اثار سـاخته اند‪ ،‬به اثری درخورتوجه‬ ‫و زیبـا مبـدل شـده اسـت»‪.‬‬ ‫هامان‪:‬‬ ‫زبانی ر خ داده در شعر و ترانه امروز‬ ‫تقلیل ِ‬ ‫اتفاقی مذموم ا ست‬ ‫هامـان؛ تران هسـرا و خواننـده البـوم موسـیقی «تیـغ و ترانـه»‪،‬‬ ‫دراین ائیـن‪ ،‬ایـن البـوم را «مشـق کردن در حـوزه هنـر» برشـمرده‬ ‫و بابیان اینکـه از صاحبـان هنـر و اندیشـه اجـازه می خواهـد‬ ‫کـه بـه ایـن مشـق کردن ادامـه دهـد‪ ،‬گفـت‪« :‬رونـد تولیـد ایـن‬ ‫جسـال طـول کشـیده و حـاال کـه ب هسـرانجام‬ ‫البـوم بیـش از پن ‬ ‫رسـیده اسـت‪ ،‬دوسـت داریـم کـه ایـن را جشـن بگیریـم»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه نـگارش تران ههـای ایـن اثـر از روز زلزلـه بـم اغـاز‬ ‫شـده و بـه نقطـه ای کـه امـروز قـرار دارد رسـیده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬از‬ ‫زحمـات دکتـر محمدرضـا چراغعلـی بسـیار ممنونـم کـه بـا صبـر‪،‬‬ ‫شـکیبایی‪ ،‬وفـاداری و همدلـی‪ ،‬فـار غ از وضعیـت کنونـی بـازار؛‬ ‫پذیرفتنـد ارام ارام باهـم دراین مسـیر حرکـت کنیـم و قطعاتـی را‬ ‫کـه فـار غ از درد اجتمـاع ماسـت و در برخی ازمـوارد‪ ،‬گفت وگویـی‬ ‫عاشـقانه در ان مطرح اسـت‪ ،‬فار غ از مسـائل اجتماعی موجود‬ ‫روانـه بـازار موسـیقی کشـور کنیـم»‪ .‬ایـن شـاعر و تران هسـرا گفـت‪:‬‬ ‫«سانسـور که دراین البوم موسـیقی باعنوان تیغ و ترانه وارد بازار‬ ‫یسـت که فار غ از موقعیت جغرافیایی‬ ‫موسـیقی شـده‪ ،‬مسئله ا ‬ ‫درهرجای دنیا مذموم است»‪ .‬وی در بخشی دیگر از سخنانش‬ ‫بااشـاره به اینکه تقلیـل زبانـی کـه در شـعر و ترانـه امـروز اتفـاق‬ ‫افتـاده و جامعـه را دچـار مناعـت اندیشـه کـرده اسـت‪ ،‬اتفاقـی‬ ‫مذمـوم اسـت و اثـاری سـوء را بـا خـود به همـراه دارد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫یسـت که همـه مـا بـا ان اشـنا‬ ‫«وضعیـت ترانـه امـروز به گونه ا ‬ ‫هسـتیم و دراین میـان‪ ،‬مـا نیـز سـعی کردیـم تقویمـی از ترانـه‬ ‫کشـور را ورق بزنیـم و باتوج هبـه همین موضـوع‪ ،‬تلاش کردیـم‬ ‫تـا بـه سانسـور نـگاه داشـته باشـیم و امیـدوارم کـه دراین میـان‪،‬‬ ‫موفـق بـوده باشـیم»‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مینا قانع‬ ‫«پاییزتریـن زن جهـان» عنـوان مجموعـه غزلـی از «زهره وطن پرسـت» اسـت‬ ‫کـه به همـت انتشـارات «انـان» (‪ )09354417930‬به چـاپ رسـید‪ .‬وی متولـد‬ ‫‪ ۱۳۶۰‬تهـران و دانش اموختـه رشـته مدیریـت ریسـک بـوده؛ کـه از ‪۱ ۹‬سـالگی‬ ‫سـرودن شـعر را اغـاز و در قالب هـای مختلـف طبع ازمایـی کرده اسـت‪ .‬از وی‬ ‫مجموعه شـعر «باران سـرزده» نیز در سـال ‪ ۹۷‬به چاپ رسـیده است‪ .‬غزلی از‬ ‫این مجموعـه را باهـم می خوانیم‪:‬‬ ‫زن جهانت هستم‬ ‫پاییزترین ِ‬ ‫اسطوره ی غم های نهانت هستم‬ ‫از صخره تمنای محالی داری‬ ‫دشمن جانت هستم‬ ‫سرسخت ترین‬ ‫ِ‬ ‫با این همه غم تظاهر شیرینی‬ ‫چای استکانت هستم‬ ‫من تلخی ِ‬ ‫من تیره و ابری ام ولی یک لحظه‬ ‫تو ماه بشو‪ ،‬من اسمانت هستم‬ ‫تا دور شدی‪ ،‬من نفسم بند امد‬ ‫قلب منی‪ ،‬من نگرانت هستم‬ ‫تو ِ‬ ‫تو چرخ بزن در اسمان ها سرخوش‬ ‫من مضطرب از این هیجانت هستم‬ ‫من برگ شدم مسخ جنونی موزون‬ ‫پاییزترین زن جهانت هستم‬ ‫فستیوال‬ ‫«پلک نزن» در راه جشنواره های بین المللی‬ ‫نگار امیری‬ ‫فیلم «پلک نزن» به کارگردانی مجتبی کریمی و نویسندگی سعید اعتمادی؛‬ ‫پـس از پایـان فیلم بـرداری و مراحـل فنـی‪ ،‬امـاده نمایـش در جشـنواره های‬ ‫داخلـی و بین المللـی شـد‪ .‬ایـن فیلـم کوتـاه‪ ،‬دومیـن تجربـه کارگردانـی‬ ‫کریمی سـت کـه به صـورت صامـت سـاخته شـده؛ و بانگاهی بـه مکتـب‬ ‫ا گزیستانسیالیسـم‪ ،‬بـه مباحـث فلسـفی مـرگ‪ ،‬زندگـی و عمـر می پـردازد‪.‬‬ ‫پخـش بین الملـل ایـن اثـر کوتـاه برعهـده کمپانـی مسـتقل «انـت» اسـت‪.‬‬ ‫فریـد گلریـز و یاسـین طلوعـی در ان ایفـای نقـش دارنـد‪ .‬سـایر عوامـل‪ :‬مدیـر‬ ‫فیلم بـرداری‪ :‬امیرعلـی افرنـدا‪ /‬تدویـن و اصلاح رنـگ‪ :‬فاطمـه درفشـی‪/‬‬ ‫دستیار و برنامه ریز‪ :‬سعید اعتمادی‪ /‬طراح و مجری گریم‪ :‬مرجان برهمی‪/‬‬ ‫ترکیـب و صدا گـذاری‪ :‬سـعید مصطفـوی‪ /‬طـراح لبـاس‪ :‬مجتبـی کریمـی‪/‬‬ ‫طراح صحنه‪ :‬سـعید اعتمادی‪ /‬طراح پوسـتر‪ :‬پیمان دوام‪ /‬روابط عمومی‪:‬‬ ‫فاطیمـا جواهـری‪ /‬مجـری طـرح‪ :‬خانـه هنـر کاج‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫یک شنبه ‪ 12‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2536‬‬ ‫ا گهیمزایدهاموالغیرمنقول(اسنادرهنی)‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی شـماره ‪ 139804006223000510‬مـورد مزایـده ششـدانگ اعیـان یکبـاب منـزل طلق‬ ‫بـا عرصـه وقـف بـه مسـاحت ‪ 337/7‬مترمربـع بـه پلا ک ثبتـی شـماره ‪ 3258‬فرعـی از ‪ 3026‬اصلـی بخـش یـک‬ ‫حومـه کاشـمر بـه نشـانی کاشـمر‪ ،‬بلـوار شـاهد ‪ ،10‬پلا ک ‪ 15‬به شـماره ثبـت ‪ 8805‬صفحـه ‪ 446‬دفتـر ‪ 56‬چاپی‬ ‫‪020122‬و کـه سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ بـه نـام غالمرضـا رسـتمی و سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ بـه نـام‬ ‫زهـرا فروغی فـرد سـند مالکیـت صـادره شـده اسـت‪ .‬طبـق اسـناد رهنـی شـماره ‪ 158628‬مـورخ ‪ 1392/10/15‬و‬ ‫‪ 163001‬مـورخ ‪ 1395/05/16‬دفترخانـه اسـناد رسـمی ‪ 43‬کاشـمر موضـوع الزم االجـرا مبلـغ ‪795/461/496‬‬ ‫ریـال شـامل اصـل بـه مبلـغ ‪ 444/537/798‬ریـال و سـود مبلـغ ‪ 79/882/034‬ریـال و خسـارت تاخیـر تادیـه‬ ‫ً‬ ‫به مبلغ ‪ 271/031/664‬ریال و خسارت تاخیر روزانه تا تاریخ مزایده مبلغ ‪ 307/309/827‬ریال و جمعا مبلغ‬ ‫‪ 1/102/761/323‬ریـال در رهـن بانـک ملـی قـرار گرفتـه و طبـق نظـر کارشـناس رسـمی بـه مبلغ هشـت میلیارد‬ ‫ریال معادل هشتصد میلیون تومان ارزیابی شده و پال ک فوق دارای اعیانی در ‪ 60‬مترمربع به صورت زیرزمین‬ ‫و حدود ‪ 130‬مترمربع همکف و حدود ‪ 33‬مترمربع به صورت انباری است و فاقد نما با سازه اهن و اجر و سقف‬ ‫ضربـی و نـازک کاری گـچ کاری قدمـت سـاخت حـدود ‪ 40‬سـال و اشـپزخانه کابینـت فلـزی اسـت کـه برابـر گـزارش‬ ‫ً‬ ‫مامـور اجـرا در تصـرف راهنیـن اسـت‪ .‬حـدود و مشـخصات ششـدانگ به شـرح ذیـل اسـت‪ :‬شـماال درب و دیوار‬ ‫ً‬ ‫بـه طـول (‪ )10/00‬ده متـر بـه میلان دوربرگـردان؛ شـرقا دیواریسـت مشـترک به طـول (‪ )34/80‬سـی و چهار متر و‬ ‫ً‬ ‫هشتاد سانتیمتر به سه هزار و بیست و شش اصلی؛ جنوبا دیواریست مشترک به طول (‪ )10/00‬ده متر به سه‬ ‫ً‬ ‫هزار و بیست و شش اصلی؛ غربا دیواریست مشترک به طول (‪ )32/75‬سی و دو متر و هفتاد و پنج سانتیمتر‬ ‫بـه سـه هزار و بیسـت و شـش اصلـی‪ .‬حقـوق ارتفاقـی نـدارد‪ .‬پلا ک فـوق از سـاعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬روز یکشـنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/04/26‬از طریـق مزایـده بـه فـروش می رسـد‪ .‬مزایـده از مبلـغ ‪ 8/000/000/000‬ریـال شـروع و بـه باالتریـن‬ ‫ً‬ ‫قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود‪ .‬الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از‬ ‫حق انشعاب و یا حق اشترا ک و مصرف‪ ،‬درصورتی که مورد مزایده دارای انها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و‬ ‫عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده‪ ،‬اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد‪ ،‬به عهده برنده‬ ‫مزایـده اسـت و نیـز درصـورت وجـود مـازاد‪ ،‬وجـوه پرداختی بابت هزینه هـای فوق از محل مـازاد به برنده مزایده‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مسـترد خواهـد شـد و نیم عشـر و حـق مزایـده نقـدا وصـول می شـود‪ .‬ضمنـا چنانچـه روز مزایده تعطیل رسـمی‬ ‫شـود‪ ،‬مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقرر برگزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امال ک کاشمر‬ ‫م الف ‪643‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـورن پلاس بـه رنـگ سـفید‬ ‫مـدل ‪ 1399‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪653 -93‬و‪98‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 147H0550388‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAACS1HE4LF654586‬مفقـود شـده و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط است‪.‬‬ ‫رامهرمز‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای یونـس شـا کری برابـر تقاضانامـه شـماره ‪ 4776‬مورخـه ‪1401/03/03‬‬ ‫منضـم بـه دو بـرگ گواهـی استشـهادیه و شـهادت شـهود‪ ،‬تقاضـای المثنـی نوبـت اول را‬ ‫نمـوده و مدعی سـت کـه سـند مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪224‬‬ ‫مترمربع تحت پال ک ‪ 310‬فرعی از ‪ 235‬اصلی بخش ‪ 2‬نیشابور به علت جابجایی مفقود‬ ‫شـده که به حکایت دفتر امال ک‪ ،‬ششـدانگ پال ک فوق ذیل دفتر الکترونیک به شـماره‬ ‫‪ 139720306005010321‬به مالکیت اقای یونس شـا کری ثبت و سـند مالکیت به شـماره‬ ‫چاپی ‪935080‬الف‪ 97‬صادر و تسلیم شده است‪ ،‬سپس برابر سند رهنی شماره ‪105241‬‬ ‫مورخـه ‪ 1398/10/04‬دفتـر اسـناد رسـمی شـماره ‪ 6‬نیشـابور در رهـن بانـک پارسـیان‬ ‫قـرار گرفـت‪ .‬دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا چنانچـه سـند مالکیـت مزبـور‬ ‫جهـت انجـام هرگونـه معاملـه ای بـه ان دفترخانـه ارائـه شـد‪ ،‬از انجـام معاملـه خـودداری‪،‬‬ ‫سـند مربوطـه را اخـذ و جهـت ابطـال بـه ایـن اداره ارسـال فرماییـد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده‬ ‫‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبت ا گهی و متذکر می شـود هر کسـی نسـبت به‬ ‫ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‬ ‫بایسـتی ظـرف ده روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض خـود را به پیوسـت اصل سـند‬ ‫مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‪ ،‬بـه ایـن اداره تسـلیم کنـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عـدم‬ ‫وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند‬ ‫معاملـه رسـمی‪ ،‬نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 1186‬سیدابوالفضل حسینی‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نیشابور‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای محمـد واحد ریگی فرزنـد رجب به شـماره ملـی ‪ 6519478768‬به موجب‬ ‫دو بـرگ کپـی استشـهادیه شـهادت شـهود و تقاضـای صـدور سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول‬ ‫تمامـی ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ پلا ک ‪ 10‬فرعـی واقـع در اراضی شـوراب و باغشـک شـماره ‪41‬‬ ‫اصلی بخش دو مه والت به ادرس شهرسـتان مه والت‪ ،‬شـهر فیض اباد‪ ،‬ابتدای جاده کاشـمر‪،‬‬ ‫یسـت سـند مالکیـت مزبـور بـه دلیـل سـهل انگاری‬ ‫پشـت اسـتادیوم ورزشـی را نمـوده و مدع ‬ ‫مفقـود شـده کـه بـه حکایـت دفتـر املا ک مالکیـت ان بـه نـام اقـای محمـد واحـد ریگـی ثبـت و‬ ‫سـند مالکیـت ان در دفتـر املا ک جلـد ‪ 47‬صفحـه ‪ 379‬ذیـل ‪ 5170‬بـه شـماره چاپـی ‪36033‬‬ ‫صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتی ندارد‪ .‬همچنیـن خانم فاطمه‬ ‫علی ا کبـری فرزنـد حسـین بـه شـماره ملـی ‪ 6519662216‬بـه موجـب دو برگ کپی استشـهادیه‬ ‫شـهادت شـهود تقاضای صدور سـند مالکیت المثنی نوبت اول تمامی ششـدانگ یک قطعه‬ ‫بـاغ پلا ک ‪ 9‬فرعـی واقـع در اراضـی شـوراب و باغشـک شـماره ‪ 41‬اصلـی بخـش دو مـه والت بـه‬ ‫ادرس شهرسـتان مـه والت‪ ،‬شـهر فیض ابـاد‪ ،‬ابتـدای جـاده کاشـمر‪ ،‬پشـت اسـتادیوم ورزشـی را‬ ‫یسـت سـند مالکیـت مزبـور بـه دلیـل سـهل انگاری مفقـود شـده کـه بـه حکایـت‬ ‫نمـوده و مدع ‬ ‫دفتـر املا ک مالکیـت ان بـه نـام خانـم فاطمـه علی ا کبـری ثبـت و سـند مالکیـت ان در دفتـر‬ ‫امال ک جلد ‪ 47‬صفحه ‪ 376‬ذیل ‪ 5169‬به شـماره چاپی ‪ 36034‬صادر و تسـلیم شـده اسـت‪.‬‬ ‫دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد قسـمت پنـج تبصـره یـک اصالحـی‬ ‫یگـردد هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی‬ ‫مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت املا ک متذکـر م ‬ ‫معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد بایـد ظـرف مـدت ‪10‬‬ ‫روز پـس از انتشـار ا گهـی بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت‬ ‫یـا سـند معاملـه رسـمی تسـلیم نمایـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضاء مهلـت مقرر عدم ارسـال‬ ‫اعتـراض‪ ،‬سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضـی تحویل خواهد شـد‪.‬‬ ‫عبداله گلشن ابادی به اباد‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک مه والت‬ ‫م الف ‪7/401/51‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/17-140160327001000266‬هیـات اول موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ناحیـه یـک زنجـان تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای یاسـین علی مـرادی فرزنـد کمندعلـی بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 536‬در یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 114.30‬مترمربـع پلا ک‬ ‫‪ 9024‬فرعی از ‪ 42‬اصلی واقع در بخش ‪ 7‬زنجان روستای پایین کوه خریداری‬ ‫از مالـک رسـمی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه‬ ‫صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضـای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/27 :‬‬ ‫محمدرضا حسنی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ناحیه یک زنجان‬ ‫ا گهی ابالغ مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‪،‬‬ ‫امال ک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‪1390/09/20‬‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139760301057000640‬مـورخ ‪ 1397/02/04‬و رای اصالحـی بـه شـماره‬ ‫‪ 139760301057004265‬مـورخ ‪ 1397/06/19‬صـادره از هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی‪ ،‬املا ک و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬مسـتقر‬ ‫در اداره ثبـت اسـناد و املا ک شـهریار‪ ،‬تصرفـات ملکانـه خانـم رقیـه خسـروی بابایلو فرزنـد سـعدیار‬ ‫بـه صـورت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ 130/18‬مترمربـع قسـمتی‬ ‫از پلا ک ‪ 192‬فرعـی از ‪ 12‬اصلـی واقـع در شـهریار محـرز شـده و برابـر محتویـات پرونـده ثبتـی و دفتـر‬ ‫امال ک مربوطه‪ ،‬ششـدانگ یک قطعه زمین به شـماره پال ک ‪ 192‬فرعی از ‪ 12‬اصلی مفروز از اصلی‬ ‫مذکور واقع در قریه سعیداباد حوزه ثبتی شهریار ذیل ثبت ‪ 759‬صفحه ‪ 149‬دفتر ‪ 6‬کال ک به نام‬ ‫باقـر زنـد ثبـت و سـند بـه شـماره چاپـی ‪ 080552‬صـادر و تسـلیم شـده اسـت و در اجرای مـاده ‪147‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تقریبا جمعا مقدار ‪ 5466/58‬مترمربع به صورت مفروز طبق خروجی دفتر امال ک به غیر انتقال‬ ‫و سـند جدا گانـه صـادر و تسـلیم شـده اسـت کـه دفتر املا ک مربوطه بیـش از این حکایتی نـدارد‪.‬‬ ‫در ضمـن ملـک مربوطـه از مالکیـت محمـود زنـد ورثـه باقـر زنـد اسـت کـه نامبـرده در هیـات حضور‬ ‫نیافتـه و هیـات مقـرر کـرده بـا اعمـال مـاده ‪ 3‬قانـون مذکـور و مـاده ‪ 13‬ائین نامه اجرایـی ان مصوب‬ ‫‪ 1391/04/25‬نسبت به صدور سند مالکیت به نام متصرف فوق الذکر اقدام شود‪ .‬لذا بدینوسیله‬ ‫مفـاد رای صـادره بـه نامبـرده و بـه اشـخاص ذینفـع جهـت اطلاع در دو نوبـت بـا فاصلـه پانـزده روز‬ ‫یشـود تـا چنانچـه به مفـاد رای صادره اعتـراض دارند‪ ،‬اعتـراض خود را ظرف مـدت دو ماه‬ ‫ا گهـی م ‬ ‫از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی‪ ،‬بـه اداره ثبـت اسـناد و امال ک شـهریار تسـلیم و رسـید دریافـت دارند‪.‬‬ ‫درصـورت عـدم اعتـراض ظـرف مهلت مقرر‪ ،‬این اداره نسـبت به صدور سـند مالکیـت برابر مقررات‬ ‫ً‬ ‫اقـدام خواهـد کـرد‪ .‬ضمنـا صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعه متضرر بـه دادگاه نخواهـد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/28 :‬‬ ‫رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار‬ ‫م الف ‪9622‬‬ ‫ا گهی ابالغ مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی‪ ،‬امال ک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ‪1390/09/20‬‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060301057008709‬مـورخ ‪ 1400/11/25‬صـادره از هیـات موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‪ ،‬املا ک و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و املا ک شـهریار‪ ،‬تصرفـات‬ ‫ملکانـه خانـم فرشـته محمدی مجـد نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب خانه مسـکونی به‬ ‫مسـاحت ‪ 61/44‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 53/1142‬واقـع در شـهریار محـرز شـده‬ ‫و برابـر محتویـات پرونـده ثبتـی‪ ،‬ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪1632/5‬‬ ‫مترمربـع قطعـه ‪ 395‬تفکیکـی بـه شـماره پلا ک ‪ 1142‬فرعـی از ‪ 53‬اصلـی واقـع در قریـه‬ ‫خادم ابـاد شـهریار بـه موجـب سـند انتقـال شـماره ‪ 103798‬مورخـه ‪ 1370/02/17‬بـه‬ ‫‪ -1‬بهـروز غیاثونـد ‪ -2‬عبدالرحیـم غیاثونـد ‪ -3‬وجیه الـه غیاثونـد هرکـدام نسـبت بـه‬ ‫دودانـگ مشـاع از ششـدانگ انتقـال کـه اسـناد مالکیـت مشـاعی نامبردگان نیـز صادر‬ ‫شـده اسـت و بـه نامبـرده و بـه اشـخاص ذینفـع جهـت اطلاع در دو نوبـت بـا فاصلـه‬ ‫یشـود تا چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫پانزده روز ا گهی م ‬ ‫را ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار اولین ا گهی‪ ،‬به اداره ثبت اسناد و امال ک شهریار‬ ‫تسـلیم و رسـید دریافـت دارنـد‪ .‬درصـورت عـدم اعتـراض ظـرف مهلـت مقـرر‪ ،‬ایـن اداره‬ ‫ً‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت برابـر مقـررات اقـدام خواهـد کـرد‪ .‬ضمنـا صـدور سـند‬ ‫مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بـود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/28 :‬‬ ‫رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار‬ ‫م الف ‪9624‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی شماره ‪1401/04‬‬ ‫نوب‬ ‫شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران‪2001091314000005 :‬‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـهرداری کهریـزک درنظـردارد بـه اسـتناد مصوبـه شـماره ‪ 1401/1/13153‬مـورخ ‪ 1401/03/21‬اسـتانداری تهـران و جانشـین شـورای اسلامی شـهر‬ ‫کهریـزک‪ ،‬نسـبت بـه برگـزاری مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت بـه شـرح ذیـل اقـدام کنـد‪ .‬لـذا از کلیـه‬ ‫شـرکتهای واجد شـرایط (دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری و رتبه معتبر در رشـته ابنیه از سـازمان مدیریت و برنامه ریزی و گواهینامه تایید‬ ‫یشـود جهـت دریافت اسـناد به سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد ایران)‬ ‫صالحیـت ایمنـی از وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی) دعـوت م ‬ ‫بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعـه کننـد‪ .‬کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مناقص هگـران و بازگشـایی‬ ‫پا کت ها‪ ،‬از طریق درگاه سـامانه مذکور انجام خواهد شـد و الزم اسـت متقاضیان شـرکت در مناقصه درصورت عدم عضویت در سـامانه‪ ،‬نسـبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای‬ ‫الکترونیکـی بـرای کلیـه صاحبـان امضـای مجـاز و مهر سـازمانی اقـدام الزم به عمـل اورند‪.‬‬ ‫شماره ردیف اعتبار‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫مدت اجرا‬ ‫پروژه‬ ‫مبلغ براورد اولیه (ریال)‬ ‫مبلغ سپرده (ریال)‬ ‫‪40220440104‬‬ ‫پروژه اجرای جدول گذاری و کفپوش پیاده روهای شهرک پیام‬ ‫(کشاورز و فرعی ها‪ ،‬نرگس‪ ،‬ابشار و ‪ )...‬واقع در شهر کهریزک‬ ‫‪ 4‬ماه‬ ‫‪( 17/051/987/098‬بدون‬ ‫احتساب مالیات بر ارزش افزوده)‬ ‫‪900/000/000‬‬ ‫مبلغ خرید اسناد مناقصه‪ :‬مبلغ ‪ 3/000/000‬ریال‬ ‫تاریخ انتشار فراخوان در سامانه‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪1401/04/20‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪ :‬از ساعت ‪ 12:00‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/04/20‬لغایت ساعت ‪ 13:00‬روز یکشنبه مورخ ‪1401/04/26‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهادات‪ :‬تا ساعت ‪ 13:00‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/05/05‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 13:30‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/05/05‬‬ ‫اطالعـات تمـاس و ادرس شـهرداری کهریـزک‪ :‬جـاده قدیـم تهـران قـم‪ ،‬کهریـزک‪ ،‬بلـوار شـهید بهشـتی‪ ،‬شـهرداری کهریـزک‪ ،‬واحـد امـور قراردادهـا‪ -‬تلفـن تمـاس‪021-56523850 :‬‬ ‫داخلـی ‪250‬‬ ‫‪ -1‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -2‬هزینه ا گهی در کلیه مراحل‪ ،‬به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬ ‫‪ -3‬برندگان اول و دوم و سوم مناقصه‪ ،‬هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/12 :‬‬ ‫م الف ‪213‬‬ ‫علی کلهر؛ شهردار کهریزک‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند‪ ،‬کارت موتـور و خـود موتورسـیکلت احسـان ‪ 125‬بـه رنـگ قرمـز مـدل ‪ 1393‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪ 632-96595‬و شـماره موتـور ‪ 0E6HA2047878‬و شـماره شاسـی ‪ NE8180B8905847‬بـه مالکیـت‬ ‫صغـری عبدالهـی بـه شـماره ملـی ‪ 0579510174‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شهرری‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ کمپانـی خـودرو سـواری پـژو پـارس ‪ XU7‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ ۱۴۰۰‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪348 -40‬ص‪ ۷۲‬و شـماره موتـور ‪ 124K1600652‬و شـماره شاسـی ‪NAAN01CE6MH623089‬‬ ‫بـه مالکیـت حمیـد رحیمـی فرزنـد ولی الـه بـه شـماره ملـی ‪ 4160220207‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شهرری‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقای عمر جمالزهی به استناد یک برگ استشهادیه ای سند مالکیت المثنی حدنگاری که به امضای‬ ‫شـهود و به گواهی دفتر اسـناد رسـمی شـماره ‪ 19‬خاش رسیده مدعی ست که سند مالکیت کاداستری‬ ‫به شـماره چاپی ‪ 447952‬مربوط به ششـدانگ یک قطعه زمین پال ک ‪ 2727‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در‬ ‫بخـش چهـار بلوچسـتان شـهر خـاش مورد ثبـت ‪ 22382‬صفحه ‪ 367‬دفتـر ‪ 150‬املا ک به نامش ثبت‬ ‫شـده‪ ،‬بـه علـت جابجایـی مفقود شـده و درخواسـت صدور سـند مالکیت المثنی نموده‪ .‬مـورد ثبت در‬ ‫رهـن بازداشـت نمی باشـد‪ .‬لـذا مراتـب بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامـه ثبـت‪ ،‬در یـک نوبـت‬ ‫ا گهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود‪ ،‬یا انجام معامله نسـبت به ملک‬ ‫مرقـوم اسـت‪ ،‬از تاریـخ نشـر ایـن ا گهـی ظـرف ‪ 10‬روز‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ضمیمـه اصـل سـند مالکیـت یا‬ ‫سـند معاملـه‪ ،‬بـه ایـن اداره اعلام و رسـید دریافـت کنـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد‪ .‬واال پـس از انقضای‬ ‫مدت مذکور و نرسـیدن واخواهی و یا درصورت اعتراض‪ ،‬اصل سـند ارائه نشـود‪ ،‬نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت المثنی طبـق مقررات اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/12 :‬‬ ‫مجید جمشیدی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک خاش‬ ‫شماره ‪31‬‬ ‫ا گهی دعوت افراز‬ ‫چـون اقـای پرویـز کردی تمیـن و سـعید کردی تمندانـی و موسـی تمندانـی و غیـرو از مالکیـن مشـاعی‬ ‫پال ک از ‪ 697‬اصلی قسمتی از مزرعه و حیدراباد واقع در بخش چهار بلوچستان شهر خاش تقاضای‬ ‫افـراز قسـمتی از سـهمی خـود از پلا ک مرقـوم را بـه اسـتناد قانـون افـراز و فـروش املا ک مشـاع مصـوب‬ ‫سال ‪ 1357‬از این اداره کرده و در ذیل تقاضای افراز خویش‪ ،‬اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی‬ ‫دسترسـی نـدارد و ادرس انهـا مشـخص نمی باشـد‪ ،‬لـذا مراتـب طبـق مـاده ‪ 18‬ائین نامـه اجرائـی مفـاد‬ ‫اسـناد رسـمی الزم االجـرا ا گهـی می شـود و از کسـانی کـه حـق و حقوقـی در ایـن ملـک دارنـد و یـا تمایـل‬ ‫بـه افـراز دارنـد‪ ،‬دعـوت بـه عمـل می ایـد تـا در سـاعت ‪8‬صبـح روز چهارشـنبه مـورخ ‪ 1401/04/22‬در‬ ‫ایـن اداره و یـا در محـل وقـوع ملـک مزبـور حضور بهم رسـانند تا با حضـور و نظارت انان‪ ،‬عمـل افراز برابر‬ ‫مقـررات صـورت پذیـرد‪ .‬یـاداور می گـردد عـدم حضـور‪ ،‬مانـع از انجـام عمـل افـراز نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/12 :‬‬ ‫جمشیدی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان خاش‬ ‫شماره ‪34‬‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای بهمـن ناصری نسـری دارای شناسـنامه ‪ 0690143461‬بـه شـرح دادخواسـت بـه‬ ‫کالسـه ‪ 1401/12/38‬از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه‬ ‫شـادروان محمـد ناصری نسـری بـه شماره شناسـنامه ‪ 2516‬در تاریـخ ‪ 1400/07/02‬در اقامتـگاه دائمـی‬ ‫خـود بـدرود زندگـی گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬شـهربانو حسـین پور‬ ‫فرزنـد حسـن ش ش ‪ 20‬متولـد ‪ 1343/01/01‬همسـر متوفـی ‪ -2‬معصومـه ناصری نسـری فرزنـد محمـد‬ ‫ش ش ‪ 200‬متولـد ‪ 1364/06/30‬فرزنـد متوفـی ‪ -3‬منصـوره ناصری نسـری فرزنـد محمـد ش ش ‪380‬‬ ‫متولـد ‪ 1365/11/01‬فرزنـد متوفـی ‪ -4‬بهمـن ناصری نسـری فرزنـد محمـد ش ش ‪ 0690143461‬متولـد‬ ‫‪ 1368/11/11‬فرزنـد متوفـی ‪ -5‬محمدامیـن ناصری نسـری فرزنـد محمـد ش ش ‪ 0690528728‬متولـد‬ ‫‪ 1374/02/01‬فرزنـد متوفـی‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور را بـه اسـتناد مـاده‬ ‫‪362‬ق امـور حسـبی در یـک نوبـت ا گهـی می کنـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد و یـا وصیتنامـه از متوفـی‬ ‫نـزد او باشـد‪ ،‬از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک ماه به این شـورا تقدیم کنـد؛ واال گواهی صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫احمد دین محمدی‪ ،‬مسئول شورا حل اختالف شعبه ‪ 12‬تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1379‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت و بـرگ سـبز خـودرو وانـت زامیـاد ‪ Z24NIB‬مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪153 -36‬ن‪ 86‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 622007‬و شـماره شاسـی ‪ NAZPL140TBO339196‬بـه مالکیـت عـزت یسـاری مفقـود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1371‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت‪ ،‬سـند‪ ،‬سـند کمپانـی و بـرگ سـبز موتورسـیکلت تکتـاز ‪ TK125S‬مـدل ‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪ 768-48393‬و شـماره موتـور ‪ 0124NEJ012070‬و شـماره شاسـی ‪ NEJ125G9106986‬بـه مالکیـت‬ ‫نورالدیـن حسـنی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‪.‬ج‬ ‫شماره ‪1380‬‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای شـمس الدین میرزائی بائـی دارای شناسـنامه شـماره ‪ 0702712116‬بـه شـرح‬ ‫دادخواسـت به کالسـه ‪ 2/0100357‬از این شـورا درخواسـت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح‬ ‫داده کـه شـادروان حکیـم میرزائـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 5‬در تاریـخ ‪ 1401/03/25‬در اقامتـگاه دائمـی‬ ‫خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر اسـت به‪ -1 :‬شـمس الدین میرزائی بائی‬ ‫فرزنـد یارمحمـد شـماره ملـی ‪ 0702712116‬متولـد ‪ 1317/03/01‬صـادره از تربت حیدریـه‪ -‬کشـکک بـرادر‬ ‫متوفی‪ .‬اینک با انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور را به اسـتناد ماده ‪362‬ق امور حسـبی در‬ ‫یـک نوبـت ا گهـی می کنـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد و یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد‪ ،‬از تاریـخ نشـر‬ ‫ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه ایـن شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهـی صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫از طرف قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تربت جام‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری رنو تندر نود ‪ K4M‬مدل ‪ ۱۳۹۶‬با شـماره پال ک ایران ‪767 -64‬ق‪ ۳۷‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 100013498RR237168‬و شـماره شاسـی ‪ NAALSRALDHA285102‬بـه مالکیـت شـعبان‬ ‫ذوالفقاری مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ط‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو وانـت دوکابیـن مـزدا بـه رنـگ یشـمی مـدل ‪ 1383‬بـا شـماره موتـور‬ ‫‪ 475128‬و شـماره شاسـی ‪ 83NDEP02000‬بـه مالکیـت غالمرضـا عباس پورسیاه سـنگی بـا کـد ملـی‬ ‫‪ 0700690689‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪512‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس ‪ TU5‬مـدل ‪ 1392‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪854 -52‬ص‪ 31‬و شـماره‬ ‫موتور ‪ 139B0030182‬و شماره شاسی ‪ NAAN11FC1DK667238‬به مالکیت غالمحسین فرشیدی‬ ‫مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ق‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز موتورسـیکلت هاتـف بـه رنـگ قرمز مـدل ‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک ‪ 773-41721‬و شـماره موتور‬ ‫‪ 0150NC5028397‬و شـماره تنـه ‪ NC5***150Z9426879‬بـه مالکیـت علـی صیدمحمدخانـی فرزنـد‬ ‫ا کبـر بـا کـد ملـی ‪ 6509515792‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪773‬‬ ‫مفقودی‬ ‫مجـوز حمـل سلاح و مهمـات شـکاری سلاح سـاچمه زنی تک لـول کالیبـر ‪ 12‬مـدل کوسـه سـاخت‬ ‫پا کسـتان به شـماره سلاح ‪ 91030127‬به نام حسـن می بالی فرزند محب علی با کد ملی ‪6509809656‬‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪510‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز ترا کتـور کشـاورزی ام اف ‪ 285‬بـه رنـگ قرمـز روغنـی مـدل ‪ 1387‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪953 -12‬ک‪ 11‬و شـماره موتـور ‪ LFW02917U‬و شـماره شاسـی ‪ G01561‬بـه مالکیـت علـی‬ ‫اقبالی نصرابـادی فرزنـد علی محمـد مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪511‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو سـواری پرایـد بـه رنـگ مشـکی روغنـی مـدل ‪ 13۸۳‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪۱۸۹ -۸۴‬ط‪ ۴۴‬و شـماره موتـور ‪ 00721054‬و شـماره شاسـی ‪ S1412283256552‬بـه مالکیـت‬ ‫حسن حسن زاده حسن اباد مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪/.‬س‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1400-OHV‬مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪945 -32‬هــ‪41‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 11486040174‬و شـماره شاسـی ‪ 31638091‬بـه مالکیـت محمـد بهلولی دونخـی مفقـود‬ ‫شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس ای مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪623 -42‬ص‪ 49‬و شـماره موتـور ‪ 3644617‬و شـماره شاسـی ‪ S1412289544324‬بـه مالکیـت دانیـال‬ ‫خوشـدل خویرد مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسـمی مصوب ‪ 1390/09/20‬مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضـی ‪ -1‬اقـای مجیـد درودی فرزنـد حسـن بـه شماره شناسـنامه ‪ 5740005760‬صـادره از نیشـابور‬ ‫در یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 120/92‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 412‬فرعـی از ‪ 135‬اصلـی بخـش ‪3‬‬ ‫زبرخـان واقـع در اراضـی قدمـگاه از محل مالکیت رسـمی حسـنی جهان حاجی بـادی فرزند باقـر ‪ -2‬خانم‬ ‫نیـره روحانی نـژاد فرزنـد محمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 5034‬صـادره از مشـهد و غالمرضـا قدمگاهـی فرزنـد‬ ‫علی اصغر به شماره شناسـنامه ‪ 2128‬صادره از قدمگاه در یکباب خانه بالمناصفه به مسـاحت ‪203/15‬‬ ‫مترمربع در قسمتی از پال ک ‪ 660‬فرعی از ‪ 135‬اصلی واقع در قدمگاه از محل مالکیت عباسعلی امرالهی‬ ‫فرزند علی محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله‪ 15‬روز ا گهی می شود‪.‬‬ ‫درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/28 :‬‬ ‫سیدحسن پورموسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زبرخان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 140160318011001525‬و ‪ 1401/02/27-140160318011001523‬هیـات موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد‬ ‫ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای پیمـان رجبی چربـه فرزنـد خسـرو‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 2670046703‬صـادره از صومعه سـرا و صـادق پورجوادخـواه فرزنـد سـاالر بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 0011992255‬صـادره از تهـران در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر یکبـاب‬ ‫ً‬ ‫خانه و محوطه به مساحت ‪ 230‬مترمربع (مشاعا بالسویه) پال ک ‪ 195‬فرعی از ‪ 40‬اصلی مفروز و مجزی‬ ‫شـده از پلا ک ‪ 1‬و ‪ 14‬فرعـی از ‪ 40‬اصلـی واقـع در قریـه کمـاء بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق هـادی‬ ‫خالق پرسـت محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی به شـرح مذکور اعتراض داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم‬ ‫و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/29 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/354‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/03/02-140160322002001600‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل‪ ،‬تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای اردشـیر صدیق سـارونی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 3660685925‬کـد‬ ‫ملـی ‪ 3660685925‬صـادره از زابـل فرزنـد ابراهیـم به صـورت ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت‬ ‫‪ 273‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 719‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش دو سیسـتان‬ ‫شهرسـتان زابـل‪ ،‬خیابـان هیرمنـد‪ ،‬هیرمنـد شـمالی ‪ ،53‬سـمت راسـت وا گـذاری طبـق سـند عـادی از‬ ‫غالمعلـی جاهدسـراوانی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه‬ ‫‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/28 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪333‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/10/15-140060322002006034‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای ابراهیـم اتش بـار بـه شناسـنامه شـماره ‪ 355‬کد ملی‬ ‫‪ 3673511416‬صـادره از زابـل فرزنـد حسـن به صـورت ششـدانگ اعیـان یکبـاب منـزل بـه مسـاحت‬ ‫‪ 220/62‬مترمربع پال ک شماره ‪ 1193‬اصلی واقع در سیستان و بلوچستان بخش یک حوزه ثبت ملک‬ ‫زابل‪ ،‬انتهای کوچه شـهید شـکاری‪ ،‬منشـعبه از خیابان شـهید باقری جنوبی خریداری مع الواسـطه و‬ ‫به موجب سـند عادی از محمدحسـن معتکف ذیل ثبت ‪ 1160‬دفتر ‪ 6‬صفحه ‪ 569‬محرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز در روزنامه کثیراالنتشـار ا گهی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/28 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪332‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/25-140160322002001294‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای غالم عبـاس کمالی شـهری بـه شناسـنامه شـماره‬ ‫‪ 13167‬کـد ملـی ‪ 3670131612‬صـادره از زابـل فرزنـد رضـا به صـورت ششـدانگ اعیـان یکبـاب خانـه‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 220/98‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 1051‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش یـک‬ ‫سیسـتان شهرسـتان زابـل‪ ،‬خیابـان شـهید باقـری‪ ،‬باقـری ‪ 37‬مالکیـت مشـاعی متقاضـی صفحـه ‪265‬‬ ‫دفتـر ‪ 79‬محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامه‬ ‫کثیراالنتشـار ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/28 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪318‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/01/27-140160322002000554‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای سـهراب شـهرکی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 187‬کـد‬ ‫ملـی ‪ 5338957205‬صـادره از زهـک فرزنـد ابراهیـم به صـورت ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت‬ ‫‪ 200/47‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 663‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش دو‬ ‫سیسـتان شهرسـتان زابـل‪ ،‬کوچـه یکـم منشـعبه از خیابـان بهـار وا گـذاری طبـق سـند عـادی از رمضان‬ ‫پورخدابخـش صفحـه ‪ 411‬دفتـر اول محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ 15‬روز در روزنامه کثیراالنتشـار ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪،‬‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/28 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪325‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪739 -34‬ن‪ 41‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 3320394‬و شـماره شاسـی ‪ S1412289429314‬بـه مالکیـت قهرمـان پورقـادر بـا شـماره‬ ‫ملـی ‪ 2370759216‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان بهبهـان‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160317007000375‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان بهبهـان تصرفـات مالکانـه و‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای رسـتم ا کبـری فرزنـد رحم الـه بـه شناسـنامه ‪ 23169‬و کـد ملـی ‪1860227211‬‬ ‫صادره از بهبهان نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 44/58‬مترمربع در قسـمتی از‬ ‫پال ک ‪ 5080‬اصلی واقع در بخش یک بهبهان انتقال ملک از مالک رسـمی ابراهیم خاجی محرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا مشـخصات متقاضـی و ملـک مـورد تقاضـا بـه منظـور اطلاع عمـوم در دو نوبـت به فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم‬ ‫و پـس از اخـذ رسـید عرض حـال ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مرجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/12 :‬‬ ‫احمدی‪ ،‬سرپرست ثبت بهبهان‬ ‫م الف ‪8/81‬‬ ‫ا گهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی‬ ‫کالسه پرونده‪803/7/1400 :‬‬ ‫خوانده‪ :‬امیر علی زاده مجهول المکان‬ ‫خواهان‪ :‬مریم پورعلی به نشانی‪ :‬ابادان‬ ‫خواسته‪:‬مطالبهنفقه‬ ‫مرجع رسیدگی‪ :‬شعبه ‪ 7‬شورای حل اختالف ابادان‬ ‫وقت رسیدگی‪ :‬ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ‬ ‫خواهان دادخواسـتی به خواسـته فوق به طرفیت خوانده تقدیم این شـعبه کرده اند که تحت کالسـه‬ ‫‪ 803/7/1400‬بـه ثبـت رسـیده و بـا رعایـت اینکـه خوانـده مجهول المـکان اسـت بـه اسـتناد مـاده ‪73‬‬ ‫قانـون ائیـن دادرسـی مدنـی ا گهـی ابلاغ دادخواسـت و ضمایـم ان و وقـت رسـیدگی بـرای یـک نوبت در‬ ‫روزنامه کثیراالنتشـار ا گهی می شـود‪ .‬خوانده می تواند قبل از تاریخ رسـیدگی به شـعبه مراجعه و اصل‬ ‫دادخواسـت و ضمایـم ان را تحویـل بگیـرد‪.‬‬ ‫مسئول دفتر شعبه ‪ 7‬شورای حل اختالف ابادان‬ ‫مفقودی‬ ‫گواهـی موقـت فار غ التحصیلـی اینجانـب سیدمحسـن دانشـی فرزند سیدمسـعود به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ ۴۲۴۰۲۷۹۵۶۹‬صـادره از کهگیلویـه در مقطـع کارشناسـی رشـته ژنتیـک صـادره از واحـد دانشـگاهی‬ ‫ازاد اسلامی رشـت مفقـود شـده اسـت‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود اصـل گواهـی موقـت را به دانشـگاه ازاد‬ ‫اسلامی واحـد رشـت بـه نشـانی رشـت‪ ،‬پـل طالشـان تحویـل دهـد‪.‬‬ ‫یاسوج‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان بهبهـان‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160317007000452‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان بهبهـان تصرفـات مالکانـه و‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای امیـد فالحتـی فرزنـد ا کبر به شناسـنامه ‪ 150‬و کـد ملـی ‪ 1861291957‬صادره‬ ‫از بهبهـان نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 81/96‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک‬ ‫‪ 5770‬اصلـی واقـع در بخـش یـک بهبهـان انتقـال ملـک از مالـک رسـمی عبدالـه هویدایـی محـرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬بـا قیـد حـق ارتفـاق بـرای وزارت نیـرو (بـا نمایندگی سـازمان اب و برق خوزسـتان) لذا مشـخصات‬ ‫متقاضـی و ملـک مـورد تقاضـا بـه منظـور اطلاع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‬ ‫عرض حـال ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مرجع قضائی تقدیم‬ ‫کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/28 :‬‬ ‫احمدی‪ ،‬سرپرست ثبت بهبهان‬ ‫م الف ‪8/73‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/27-140160318011001533‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبت اسناد صومعه سرا تصرفات مالکانه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای قاسـم نژادی چکـووری فرزنـد محمدعلـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 807‬صـادره از‬ ‫صومعه سرا در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان احداثی به مساحت‪ 1000‬مترمربع پال ک‪138‬‬ ‫فرعـی از ‪ 8‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 6‬و ‪ 7‬متصـل بهـم فرعـی از ‪ 8‬اصلـی واقـع در قریـه چکـوور‬ ‫بخـش ‪ 25‬گیلان خریـداری از نسـق محمدعلـی نژادچکـووری محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیت متقاضی به شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی به مدت‬ ‫‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای مـدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/29 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/352‬‬ صفحه 4 ‫شهرستان ‪5‬‬ ‫یک شنبه ‪ 12‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2536‬‬ ‫فرماندار مالرد بیان کرد؛‬ ‫بهترین رویکرد مبارزه با مواد مخدر‬ ‫اجتماعی کردن ان است‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫جابـر کریمـی (فرمانـدار ملارد) به عنـوان سـخنران پیـش از خطب ههـای نمـاز جمعـه ایـن‬ ‫هفتـه ملارد‪ ،‬بـه تبییـن و تشـریح اقدامـات صـورت گرفتـه در حوزه مـواد مخـدر پرداخت‬ ‫و گفـت‪« :‬رهبـر معظـم انقلاب اسلامی‪ ،‬اعتیـاد را مهم تریـن و اولویت دارتریـن اسـیب‬ ‫اجتماعـی کشـور بیـان کـرده و در سـال ‪ ،13۸۵‬سیاسـت های کلـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر‬ ‫تهـا و امکانـات فرهنگـی کشـور‪ ،‬به منظـور پیشـگیری اولیـه‬ ‫را بـا بهره گیـری از کلیـه ظرفی ‬ ‫از اعتیـاد را تا کیـد و ابلاغ کردنـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬مصـرف مـواد مخـدر‪ ،‬مـادر مشـکالت‬ ‫یسـت؛ سـایر معضلات چـون کـودک و همسـر ازاری‪ ،‬طلاق و ‪ ...‬ناشـی از‬ ‫حـوزه اجتماع ‬ ‫ایـن معضـل اسـت»‪ .‬کریمـی تصریـح کـرد‪« :‬مبـارزه‪ ،‬پیشـگیری از ابتلا بـه مـواد مخـدر و‬ ‫درمـان معتادیـن و برگردانـدن انـان بـه جامعـه‪ ،‬رویکـرد اصلـی شـورای هماهنگـی مبـارزه‬ ‫بـا مـواد مخـدر در شهرسـتان ملارد اسـت»‪ .‬این مسـئول تا کید کـرد‪« :‬بهترین رویکـرد در‬ ‫امـر مبـارزه بـا معضـل اعتیـاد‪ ،‬اجتماعـی کـردن ان و بهره گیـری قابل توجـه از تـوان عمـوم‬ ‫تهـای الزم در حـوزه پیشـگیری و مقابلـه بـا مـواد مخدر‬ ‫مـردم‪ ،‬درراسـتای کسـب موفقی ‬ ‫است»‪ .‬وی عنوان کرد‪« :‬فرهنگ سازی‪ ،‬اطالع رسانی و ا گاه کردن عموم مردم از تبعات‬ ‫سـوءمصرف مـواد مخـدر و چگونگـی دوری جسـتن از ان‪ ،‬وظیفـه همـه دسـتگاه های‬ ‫فرهنگـی و اموزشـی‪ ،‬به خصـوص مدارس اسـت که بایـد موردتوجه قرار گیـرد»‪ .‬این مقام‬ ‫عالـی دولـت در شهرسـتان ملارد در بیاناتـش ادامـه داد‪« :‬مـواد مخـدری کـه امـروزه در‬ ‫ً‬ ‫جامعـه مـا در حـال توزیـع اسـت‪ ،‬کاملا صنعتـی و خطرنـا ک اسـت و می بایسـت تمامـی‬ ‫خانواد ههـا هوشـیار باشـند»‪.‬‬ ‫رئیس اداره بهزیستی شهرستان مالرد خبر داد؛‬ ‫برگزاری کارگاه اموزشی اشنایی با‬ ‫استاندارهای مناسب سازی در شهرستان‬ ‫بسـازی اسـتان‪ ،‬روح اهلل غفـاری (معـاون‬ ‫طـی جلسـه ای بـا حضـور کارشناسـان مناس ‬ ‫نهـا و مهندسـین ناظـر‪،‬‬ ‫توان بخشـی بهزیسـتی شهرسـتان ملارد)‪ ،‬نماینـدگان ارگا ‬ ‫بسـازی و دسترسـی پذیری معلولیـن‪،‬‬ ‫کارگاه اموزشـی اشـنایی بـا اسـتانداردهای مناس ‬ ‫ویـژه مهندسـین‪ ،‬پیمانـکاران و دهیـاران برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی بهزیسـتی‬ ‫شهرسـتان ملارد؛ داود خـادم (رئیـس اداره) بـا عنـوان اینکـه سـهولت دسترسـی در‬ ‫اسـتفاده از امکانـات شـهری‪ ،‬یکـی از عوامـل بـاز توانـی معلولیـن اسـت گفـت‪« :‬در‬ ‫بسـازی در شهرسـتان و با حضور‬ ‫سـال های اخیـر‪ ،‬باتوج هبـه برگـزاری کمیته های مناس ‬ ‫یتـوان‬ ‫نهـا م ‬ ‫قهـای بسـیار خوبـی ر خ داده کـه از مهم تریـن ا ‬ ‫نهـای مختلـف‪ ،‬اتفا ‬ ‫ارگا ‬ ‫بسـازی بهزیسـتی در پروژ ههـای سـاختمانی‬ ‫بـه نظـارت و حضـور کارشناسـان مناس ‬ ‫ادارات نـام بـرد»‪ .‬معـاون توان بخشـی اداره بهزیسـتی شهرسـتان ملارد بااعالم اینکـه این‬ ‫یشـود گفـت‪« :‬ایـن کارگاه یک روزه‪ ،‬باهدف اشـنایی‬ ‫جلسـات ب هصـورت دوره ای برگـزار م ‬ ‫بسـازی و دسـترس پذیری سـاختمان ها‪ ،‬به ویـژه‬ ‫و به کارگیـری اسـتانداردهای مناس ‬ ‫اما کـن عمومـی و معابـر‪ ،‬درراسـتای اجرای بنـد دوم قانون حمایت از حقوق افـراد دارای‬ ‫معلولیـت‪ ،‬بـا حضـور کارشناسـان اجـرا شـد»‪ .‬غفـاری افـزود‪« :‬پیرامـون ایـن جلسـات و‬ ‫برگزاری ازمون مبانی مددکاری؛ ویژه مرا کز مثبت زندگی در شهرستان مالرد‬ ‫برگزاری بیش از شش جلسه کمیسیون پزشکی؛ در سه ماه اول سال‬ ‫داود خادم (رئیس اداره بهزیسـتی شهرسـتان مالرد) با اعالم این خبر گفت‪« :‬باتوجه به‬ ‫اهمیـت تسـریع در تشـکیل پرونـده و شـروع فراینـد خدمات رسـانی‪ ،‬از ابتـدای سـال‬ ‫تا کنـون شـش جلسـه کمیسـیون پزشـکی بـا حضـور پزشـک و متخصصـان برگـزار شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی بهزیسـتی شهرسـتان ملارد؛ روح اهلل غفـاری (معـاون‬ ‫توان بخشـی) گفـت‪« :‬طـی ایـن جلسـات؛ درخواسـت بیـش از ‪ ۱۶۷‬نفـر موردبررسـی‬ ‫قرارگرفته که از این تعداد؛ برخی تشـکیل پرونده جدید‪ ،‬تعدادی مجدد و تعداد اندکی‬ ‫نیـز عـدم معلولیـت بوده انـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬درصـورت تشـخیص و تاییـد متخصصیـن‬ ‫ً‬ ‫کمیسـیون‪ ،‬افـراد سـریعا در فراینـد ثبـت سـامانه‪ ،‬تشـکیل پرونـده و باتوج هبـه بررسـی‬ ‫مددکاران و داشـتن شـرایط کافی‪ ،‬به صورت پشـت نوبت دریافت خدمات مسـتمر ثبت‬ ‫می شـوند»‪.‬‬ ‫برگزاری کارگروه خدمات اجتماعی در شهرستان مالرد‬ ‫به منظـور بررسـی وضعیـت بهداشـت کـودکان کار و خیابـان؛ و بـا حضـور امنـه سـماوات‬ ‫نهـا‪ ،‬کارگـروه خدمـات اجتماعـی‬ ‫(مسـئول اورژانـس اجتماعـی) و نماینـدگان سـایر ارگا ‬ ‫برگزار شـد‪ .‬خادم بااعالم اینکه نظارت صحیح بر مسـئله تغذیه‪ ،‬بهداشـت و سـایر موارد‬ ‫یسـت؛ گفـت‪« :‬باتوج هبـه مشـکالت موجـود و شـرایط‬ ‫کـودکان کار‪ ،‬امـری بسـیار جد ‬ ‫سخت کودکان کار و خیابان‪ ،‬طی هماهنگی های صورت گرفته در این کارگروه‪ ،‬مقرر شد‬ ‫اورژانـس اجتماعـی و کارشناسـان بـا سـرعت اقـدام بـه شناسـایی ایـن کـودکان کـرده و در‬ ‫طـی جلسـه ای بـا حضـور مسـئولین اداره و مسـئولین فنـی و مـددکاران مرا کـز مثبـت‬ ‫ادامـه مـوارد الزم را انجـام دهنـد»‪ .‬در بخـش دیگری‪ ،‬امنه سـماوات نیز گفت‪« :‬اقدامات‬ ‫بسـیاری در جهت خدمات رسـانی و پیگیری امور مربوط به کودکان کار تا کنون ازسـوی‬ ‫اورژانس اجتماعی انجام شده که ازجمله ان می توان توزیع وسایل بهداشتی‪ ،‬ماسک‪،‬‬ ‫مـواد ضدعفونـی و ‪ ...‬را نـام بـرد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در ایـن کارگـروه نیـز باتوجه بـه اهمیـت‬ ‫موضوع مددکاران اورژانس‪ ،‬ضمن شناسـایی کودکان کار و خیابان؛ درخصوص معرفی‬ ‫ایـن افـراد بـه بهداشـت اقـدام کـرده تا هرچه سـریع تر کـودکان و خانـواده ان هـا در اولویت‬ ‫دریافـت خدمـات درمانی قـرار بگیرند»‪.‬‬ ‫داود خادم تاکید کرد؛‬ ‫اعتیاد یکی از مهم ترین و جدی ترین اسیب های اجتماعی ست‬ ‫هم زمـان بـا هفتـه مبـارزه بـا مـواد مخـدر‪ ،‬نمایشـگاهی بـا حضـور عمـوم مـردم و بـا بازدید‬ ‫حجت االسالم والمسلمین خوبانی (امام جمعه شهرستان) و سایر مسئولین‪ ،‬با همین‬ ‫موضـوع در شهرسـتان ملارد برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی بهزیسـتی شهرسـتان‬ ‫نهـای مختلـف‬ ‫ملارد؛ در ایـن نمایشـگاه کـه بـه همـت شـهرداری برگـزار شـده بـود‪ ،‬ارگا ‬ ‫حضورداشـته و مـواردی را جهـت ا گاه سـازی و اطالع رسـانی درخصـوص مـواد مخـدر‬ ‫عنـوان کردنـد‪ .‬داود خـادم (رئیـس اداره بهزیسـتی شهرسـتان ملارد) ضمـن تا کیـد بـر‬ ‫اینکه معضل اعتیاد یکی از مهم ترین اسیب های اجتماعی ست گفت‪« :‬برگزاری چنین‬ ‫نمایشـگاهی‪ ،‬با ارائه بروشـور و خدمات مشـاوره‪ ،‬تاثیر بسـزایی درروند ا گا هسـازی عموم‬ ‫مـردم دارد»‪ .‬اعظـم عینـی (معـاون پیشـگیری) نیـز ضمن تشـریح برنامه های نمایشـگاه‬ ‫گفـت‪« :‬یکـی از مهم تریـن مـواردی کـه می توانـد دررونـد کاهـش اعتیـاد تاثیرگـذار باشـد‪،‬‬ ‫ا گا هسـازی افـراد به ویـژه والدیـن اسـت‪ .‬زیـرا به دلیـل مشـکالتی کـه نوجوانـان در سـنین‬ ‫بلوغ با ان درگیر هسـتند‪ ،‬ا گر والدین اطالعات کافی را داشـته باشـند و بتوانند در زمان‬ ‫مناسـب‪ ،‬برخـورد مناسـب را بـروز دهنـد‪ ،‬تاحدزیـادی مـوارد مربـوط بـه گرایـش فرزنـدان‬ ‫خـود بـه اعتیـاد را می تواننـد کنتـرل کننـد»‪ .‬معـاون پیشـگیری ملارد گفـت‪« :‬ازجملـه‬ ‫مواردی که در نمایشـگاه ارائه شـد‪ ،‬بروشـورهایی درمورد معرفی مواد مخدر‪ ،‬خودکشی‪،‬‬ ‫اعتیـاد و همچنیـن کتاب هایـی بـا موضـوع مـواد مخدر و نیز نمایشـگاه عکس‪ ،‬ایسـتگاه‬ ‫نقاشـی کـودکان و ‪ ...‬بـود کـه بـا اسـتقبال بسـیار خوبـی ازسـوی مـردم روبـرو شـد»‪.‬‬ ‫میز خدمت بهزیستی شهرستان مالرد به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر‬ ‫هم زمان با هفته مبارزه با مواد مخدر‪ ،‬کارشناسـان و مشـاوران حوزه پیشـگیری بهزیسـتی‬ ‫شهرستان مالرد‪ ،‬در مصلی نماز جمعه شهرستان مستقر شدند‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بهزیسـتی شهرسـتان ملارد؛ داود خـادم (رئیـس اداره بهزیسـتی ملارد) ضمـن تا کیـد بـر‬ ‫اهمیت اطالع رسانی به عموم مردم گفت‪« :‬مکان ها و مراسم هایی که مردم حضور دارند‬ ‫یسـت تـا خدمـات و برنام ههـا را اطالع رسـانی کنیـم»‪ .‬اعظـم عینـی‬ ‫فرصـت بسـیار مناسب ‬ ‫(معـاون پیشـگیری) بـا تشـریح اقدامـات انجا مشـده در هفتـه مبـارزه بـا مواد مخـدر گفت‪:‬‬ ‫«در این هفته‪ ،‬برنامه های بسیاری با همکاری مرا کز اقامتی میان مدت (کمپ ها)‪ ،‬مرا کز‬ ‫مثبـت زندگـی‪ ،‬مرا کـز مشـاوره و ‪ ...‬انجـام شـد و مهم تریـن موضوع در محتـوای تمامی این‬ ‫برنامه ها‪ ،‬اطالع رسانی و ا گاه سازی مردم به ویژه نوجوانان و خانواده های ان ها بود»‪ .‬وی‬ ‫افزود‪« :‬درهمین راستا و باتوجه به استقبال و حضور اقشار مختلف مردم از تمامی سنین‬ ‫در نماز جمعه شهرستان‪ ،‬کارشناسان و مشاوران با ارائه بروشور و ا گاه سازی خدماتی که‬ ‫به منظـور بررسـی شـرایط مددجویـان مسـتقر در روسـتا‪ ،‬طـی برنامـه ای بـا حضـور روح اهلل‬ ‫غفاری (معاون توان بخشـی) و دهیار و بخشـدار روسـتای گوی بالغ‪ ،‬از منزل توان خواهان‬ ‫ایـن روسـتا بازدیـد و شـرایط جهـت راه انـدازی کارگاه اشـتغال زایی پایـدار بررسـی شـد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بهزیسـتی شهرسـتان مالرد؛ داود خادم (رئیس اداره) بااعالم اینکه‬ ‫یکی از مهم ترین مسـائل در روسـتاها‪ ،‬کمک به اشـتغال مددجویان روسـتایی‪ ،‬باتوجه به‬ ‫کمبودهای موجود در این مناطق اسـت گفت‪« :‬در تالش هسـتیم تا با انجام بازدیدهای‬ ‫مسـتمر و مـداوم توسـط مسـئولین بـه همـراه بخشـداری ها و دهیاری ها‪ ،‬مـوارد مـورد لزوم‬ ‫در دستورکار قرار گیرد»‪ .‬در ادامه روح اهلل غفاری نیز با توضیح اینکه برخی روستاها مانند‬ ‫روستای گوی بالغ در شهرستان مالرد در دورترین فاصله ممکن و حدفاصل استان های‬ ‫دیگـر قرارگرفته انـد‪ ،‬گفـت‪« :‬فاصلـه طوالنـی و عدم دسترسـی اسـان مددجویان به سـتاد و‬ ‫نهـا را سـخت کـرده و بایسـتی کارشناسـان به ویـژه تسـهیلگران‪ ،‬ایـن‬ ‫مرا کـز تابعـه‪ ،‬ارتبـاط ا ‬ ‫مشـکل را تـا حـد ممکـن رفع کننـد»‪ .‬وی افزود‪« :‬طـی این بازدید بررسـی هایی درخصوص‬ ‫ایجـاد کارگاه اشـتغال زایی پایـدار در ایـن روسـتا انجـام شـد»‪ .‬غفـاری گفـت‪« :‬باتوج هبـه‬ ‫عالقه منـدی توان خواهـان روسـتایی بـه قالیبافـی‪ ،‬اقداماتـی در جهـت راه انـدازی کارگاه‬ ‫قالیبافـی بـا همـکاری موسسـه سـمپا انجـام و در سـریع تر زمـان ممکـن‪ ،‬کارگاه مربوطـه بـا‬ ‫حضـور توان خواهـان روسـتای گوی بلاغ شـروع بـکار می کنـد»‪.‬‬ ‫اطالع رسانی خط ملی مشاوره اعتیاد در شهرستان مالرد‬ ‫به منظـور ا گا هسـازی و یاری رسـانی به افـراد و خانواده های‬ ‫درگیر با بیماری اعتیاد‪ ،‬خط ملی مشاوره اعتیاد به شماره‬ ‫‪ 09628‬باهـدف ارائـه خدمـات مشـاوره رایـگان راه انـدازی‬ ‫شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومی بهزیسـتی شهرسـتان ملارد؛‬ ‫داود خـادم (رئیـس اداره بهزیسـتی ملارد) ضمـن تا کیـد بـر‬ ‫اهمیـت اطالع رسـانی بـه عمـوم مـردم در جهـت اسـتفاده‬ ‫از خدمـات مشـاوره روانشناسـان و کارشناسـان سـازمان‬ ‫بهزیسـتی گفـت‪« :‬تمامـی خانواد ههـای درگیـر‪ ،‬کـه دارای‬ ‫عضـوی بـا بیمـاری اعتیاد هسـتند و یـا بهبودیافتـگان و ‪...‬‬ ‫می توانند با تماس با این شـماره تماس‪ ،‬مشـکالت خود را‬ ‫مطرح و راهنمایی های الزم را دریافت کنند»‪ .‬اعظم عینی‬ ‫(معـاون پیشـگیری ایـن اداره) نیـز بـا اعالم ایـن خبر گفت‪:‬‬ ‫«در شهرسـتان ملارد نیـز تلاش کرده ایم تا با اطالع رسـانی‬ ‫در فضای مجازی‪ ،‬نصب بنر و ‪ ...‬نسبت به روشن سازی و‬ ‫ا گا هسـازی مـردم اقـدام کرده و با توضیح درخصوص اینکه‬ ‫یکـه درگیر با این بیماری هسـتند‪ ،‬می توانند‬ ‫تمامـی افراد ‬ ‫بـا کمـک خانـواده و افـراد متخصـص ماننـد مشـاوره و‬ ‫روانشناسان‪ ،‬شرایط را تغییر دهند گامی در جهت کنترل‬ ‫و یـا کاهـش اعتیـاد برداریـم»‪ .‬وی گفـت‪« :‬از سـال ‪1388‬‬ ‫تاکنـون‪ ،‬ایـن خـط راه انـدازی شـده و در هـر مناسـبتی و‬ ‫به دفعـات درخصـوص اسـتفاده و ارتبـاط بـا کارشناسـان‬ ‫اقداماتی انجا مشـده اسـت»‪ .‬معاون پیشـگیری بهزیستی‬ ‫شهرسـتان ملارد گفـت‪« :‬به تمامـی سـواالت مربوطـه بـه‬ ‫زمینه های پیشـگیری از وابسـتگی به مواد و منابع و مرا کز‬ ‫مرتبط برای درمان و سایر حمایت های روانی و اجتماعی‬ ‫الزم پاسـخ و درصـورت نیـاز افـراد بـه دریافـت خدمـات‬ ‫مشـاوره اتوماتیـک بـه سـامانه ‪ 1480‬مشـاوره سـازمان‬ ‫یشـوند»‪.‬‬ ‫بهزیسـتی وصـل م ‬ ‫بازدید از مرکز اخوان شهرستان مالرد؛ هم زمان با هفته مبارزه با مواد مخدر‬ ‫هم زمـان بـا هفتـه مبـارزه بـا مـواد مخـدر‪ ،‬طـی جلسـه ای با‬ ‫حضـور داود خـادم (رئیـس اداره بهزیسـتی ملارد) و اعظـم‬ ‫عینـی (معـاون پیشـگیری)‪ ،‬از مرکـز نگهـداری معتادیـن‬ ‫متجاهـر اخـوان بازدیـد شـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی‬ ‫بهزیسـتی شهرسـتان مالرد؛ خادم بااعالم اینکه بیماران با‬ ‫نظـر دادسـتان بیـن سـه الـی شـش مـاه در ایـن مرکـز تحت‬ ‫درمـان قـرار می گیرنـد گفـت‪« :‬مدیریـت مرکـز اخـوان‪ ،‬بـا‬ ‫بخش غیردولتی و حضور یک نفر نماینده ازسوی سازمان‬ ‫درحال انجـام اسـت»‪ .‬اعظـم عینـی هـم بابیان اینکـه‬ ‫مرکـز اخـوان درحال حاضـر دارای پنـج فـاز تخصصی سـت‬ ‫درخصوص پیشگیری از اعتیاد و روشن سازی والدین و نوجوانان وجود دارد تالش کردند‬ ‫بیش ازپیش نسـبت به شناسـاندن خدمات بهزیسـتی اقدام کنند»‪.‬‬ ‫برپایی نمایشگاه روز جهانی مبارزه با مواد‬ ‫مخدر در سراسیاب‬ ‫هم زمـان بـا روز جهانـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر؛‬ ‫باهـدف ا گاهـی بخشـی درزمینـه پیشـگیری از‬ ‫اعتیـاد‪ ،‬نمایشـگاه مبارزه با مـواد مخدر در پـارک امام‬ ‫خمینی(ره) سراسیاب افتتاح شد‪ .‬به گزارش مدیریت‬ ‫ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری ملارد؛ ا کـرم‬ ‫چراغـی (مدیـر فرهنگـی اجتماعـی ورزشـی شـهرداری‬ ‫ملارد) در حاشـیه افتتـاح نمایشـگاه‪ ،‬ضمـن اشـاره‬ ‫نحـوزه‬ ‫ب هضـرورت ا گاهی بخشـی بـه جوانـان درای ‬ ‫گفت‪« :‬مبارزه با مواد مخدر با ا گاهی بخشـی درسـت‬ ‫بـرای همـه اقشـار‪ ،‬به ویـژه جوانان‪،‬وظیفـه عمومـی‬ ‫یسـت‪ .‬همـگان بایـد درراسـتای ا گاهـی از‬ ‫و همگان ‬ ‫پدیـده خطرنـا ک اعتیـاد و گرایـش بـه ان‪ ،‬بـا همدلـی‬ ‫و همـکاری قد مهـای موثـری برداریـم»‪ .‬شـایان ذکر‬ ‫اسـت ایـن نمایشـگاه بـا همـکاری فرمانـداری‪ ،‬نیـروی‬ ‫انتظامـی‪ ،‬سـپاه ناحیـه ملارد‪ ،‬اداره بهزیسـتی‪،‬‬ ‫هالل احمـر‪ ،‬شـبکه بهداشـت و اداره ورزش و جوانـان‬ ‫شهـای مختلـف از قبیل عمو روحانی‪ ،‬سـرود‪،‬‬ ‫در بخ ‬ ‫نقاشـی کـودکان واقـع در سراسـیاب‪ ،‬خیابـان امـام‬ ‫خمینی(ره) پارک شـهدای گمنام برپا و طی مراسـمی‬ ‫بـا حضـور حجت االسلام خوبانـی (امام جمعـه شـهر‬ ‫ملارد) و اعضـای شـورای اسلامی شـهر ملارد و‬ ‫شـهروندان افتتـاح و مـورد بازدیـد قـرار گرفـت»‪.‬‬ ‫عسگر ی پور بیان کرد؛‬ ‫ا گر منافع شخصی بر منافع عموم ترجیح داده شود با شکست روبرو خواهیم شد‬ ‫داشـت‪« :‬شـورای شـهر باید مستقل عمل کند‬ ‫و هیچ کس حق ندارد‪ ،‬شـورا را تهدید و یا در کار‬ ‫نهـا دخالـت کنـد»‪ .‬ایشـان بـر منافـع عمومـی‬ ‫ا ‬ ‫شـهروندان تا کیـد و اظهـار داشـتند‪« :‬شـهردار‬ ‫نیـز شـخصی مسـتقل در مدیریـت شـهری و‬ ‫دارای اسـتقالل رای بـوده و بایـد بـرای اجـرای‬ ‫حهـای مانـدگار‪ ،‬به ویـژه در جهـت ایجـاد‬ ‫طر ‬ ‫اشتغال‪ ،‬گام بردارد و ا گر هماهنگی بین شورا و‬ ‫شـهرداری وجود نداشته باشد‪ ،‬شهر پیشرفت‬ ‫یسـت در پایان این دیدار‪،‬‬ ‫نخواهد کرد»‪ .‬گفتن ‬ ‫شـهردار و اعضـای شـورای اسلامی بـا اهـدا لـوح‬ ‫تقدیر‪ ،‬از زحمات دادسـتان محترم شهرستان‬ ‫شـهریار تقدیـر کردنـد‪.‬‬ ‫گرامی‪ ،‬بیان داشت‪« :‬بحث ورزش و ایجاد فضای ورزشی‬ ‫شـهروندان‪ ،‬جـزو دغدغ ههـای ایـن کمیسـیون اسـت و‬ ‫کشـف اسـتعدادهای خاموش در صباشـهر باعـث افتخار‬ ‫و سربلندی سـت»‪ .‬ایشـان در ادامه بیان داشت‪« :‬کشف‬ ‫اسـتعدادهای ورزشـی در صباشـهر‪ ،‬جـزو مطالبـات مـا از‬ ‫گفـت‪« :‬تمامـی کادر متخصـص اعـم از پزشـک‪ ،‬پرسـتار‪،‬‬ ‫مـددکار و ‪ ...‬جهـت انجـام امـور بیمـاران و خانواده هـای‬ ‫ان هـا‪ ،‬در ایـن مرکـز مشـغول بـه فعالیـت بـوده و در تمـام‬ ‫طـول درمـان نیـز حضـور دارنـد»‪ .‬معـاون پیشـگیری اداره‬ ‫بهزیسـتی شهرسـتان ملارد گفـت‪« :‬درحال حاضـر حـدود‬ ‫‪ ۲۲۰۰‬بیمـار کـه از افـراد کارتن خـواب و متجاهـر هسـتند در‬ ‫این مرکز پذیرش شده اند و به صورت دوره ای بازدیدهایی‬ ‫توسـط مسـئولین و کارشناسـان حـوزه حراسـت‪ ،‬مدیریـت‬ ‫عملکـرد و پیشـگیری‪ ،‬جهـت بررسـی عملکرد مرکـز و نحوه‬ ‫خدمت رسـانی بـه جامعـه هـدف انجـام می شـود»‪.‬‬ ‫دیدار شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر‬ ‫با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان مالرد‬ ‫به مناسـبت گرامیداشـت روز قـوه قضائیـه‪،‬‬ ‫دیـدار شـهردار و اعضـای شـورای اسلامی بـا‬ ‫دادسـتان و رئیـس دادگسـتری شهرسـتان‬ ‫ملارد انجـام شـد‪ .‬ب هگـزارش مدیریـت‬ ‫ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری ملارد؛‬ ‫به مناسـبت فرارسـیدن هفتـم تیرمـاه؛ سـالروز‬ ‫شـهادت ایـت اهلل دکتـر بهشـتی و ‪ ۷۲‬تـن از‬ ‫یـاران صدیـق امـام خمینـی(ره) به دسـت‬ ‫منافقیـن کـوردل و گرامیداشـت روز قـوه‬ ‫قضائیـه‪ ،‬مهنـدس محمـد بهمنـی (شـهردار‬ ‫مالرد) به همراه اعضای شـورای اسلامی شهر‬ ‫ملارد‪ ،‬بـا حضـور در دادگسـتری و دادسـرای‬ ‫انقالب شهرستان مالرد‪ ،‬با دادستان و رئیس‬ ‫دادگسـتری ایـن شهرسـتان دیـدار و گفتگـو‬ ‫کردنـد‪ .‬دراین دیـدار ضمـن گرامیداشـت یـاد‬ ‫نقـدر هفتـم تیرمـاه‪،‬‬ ‫و خاطـره شـهدای گرا ‬ ‫شـهردار و اعضـای شـورای اسلامی ملارد از‬ ‫شهـای ارزنـده ایـن مجموعـه‬ ‫زحمـات و تال ‬ ‫قضائـی تقدیـر و تشـکر کردنـد‪ .‬محمد بهمنی‬ ‫بااشـاره به ارج نهـادن بـه مقـام واالی قضـا و‬ ‫قضاوت و تکریم از مقام شامخ شهید مظلوم‬ ‫ایـت اهلل دکتر بهشـتی بیان داشـت‪« :‬بـه یاری‬ ‫یشـائبه مجموعه‬ ‫حق تعالی و با تالش های ب ‬ ‫قضائـی شهرسـتان ملارد‪ ،‬ارامـش و عدالت در‬ ‫یسـت کـه ایـن نظـم و‬ ‫ایـن شهرسـتان جار ‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫امنیـت ستودن ‬ ‫برگزاری همایش تجلیل از قضات دادگستری شهرستان شهریار‬ ‫جلسه با مربیان والیبال شهرستان شهریار‬ ‫جهت کشف استعدادهای برتر ورزشی در صباشهر‬ ‫ایـن جلسـه کـه بـا حضـور اقایـان جعفـری‪ ،‬قنبـری‪،‬‬ ‫رمضانخانـی‪ ،‬حسـنی و سـرکار خانـم صالحـی؛ اعضـای‬ ‫شـورای اسلامی و مربیـان والیبـال شهرسـتان در سـالن‬ ‫جلسـات شـورا برگـزار شـد‪ ،‬حسـنی (رئیـس کمیسـیون‬ ‫فرهنگـی شـورا) ضمـن عـرض خیرمقـدم بـه میهمانـان‬ ‫زندگـی‪ ،‬ازمـون مبانـی مـددکاری اجتماعـی برگزار شـد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بهزیسـتی‬ ‫شهرسـتان ملارد؛ داود خـادم (رئیـس اداره) ضمـن تا کیـد بـر یـاداوری برخـی نـکات‬ ‫تخصصـی به صـورت دوره ای گفـت‪« :‬از ابتـدای راه انـدازی و شـروع بـه کار مرا کـز مثبـت‬ ‫زندگـی تا کنـون‪ ،‬چندیـن مرحلـه ازمـون بـا عناویـن مختلـف برگزارشـده کـه ایـن ازمون ها‬ ‫نقش بسیار موثری درروند خدمات رسانی بهتر به جامعه هدف تحت پوشش‪ ،‬داشته‬ ‫است»‪ .‬حسنا علیپور (کارشناس مسئول مرا کز مثبت) نیز بااعالم اینکه فایل مربوط به‬ ‫امتحانـات‪ ،‬از قبـل دراختیـار شـرکت کنندگان قرار می گیرد گفت‪« :‬تمامی مـوارد مربوطه‪،‬‬ ‫توسـط واحـد امـوزش و همچنیـن اداره فنـاوری اطالعـات اسـتان تهیـه و دراختیـار مرا کز‬ ‫مثبـت قرارگرفتـه و پیـش از برگـزاری ازمـون نیـز جلسـه رفـع اشـکال بـا حضـور اسـاتید‬ ‫متخصـص در حـوزه مـددکاری به صـورت انالیـن تشکیل شـده اسـت کـه افـراد بتواننـد بـا‬ ‫ا گاهـی بیشـتر حضـور پیـدا کننـد»‪ .‬وی افزود‪« :‬در تمامی ازمون ها‪ ،‬مسـئولین حراسـت‪،‬‬ ‫مدیریـت عملکـرد و نیـز معاونت هـای تخصصـی حضـور و نظـارت دارنـد»‪.‬‬ ‫بازدید از منزل مددجویان روستایی در شهرستان مالرد‬ ‫با تالش مدیریت فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری مالرد انجام شد؛‬ ‫مهندس علی ملکی (شهردار) به همراه رئیس‬ ‫و اعضـای شـورای اسلامی صباشـهر بـا دکتـر‬ ‫عسـگری پور (دادسـتان شهرسـتان شـهریار)‬ ‫دیـدار کردنـد‪ .‬دراین دیـدار کـه به مناسـبت‬ ‫گرامیداشـت هفتـه قـوه قضائیـه برگـزار شـد‪،‬‬ ‫شـهردار صباشـهر بـه نمایندگـی از حاضریـن‪،‬‬ ‫ضمـن گرامیداشـت هفتـه قـوه قضائیـه و یـاد و‬ ‫خاطره شهید ایت اهلل دکتر بهشتی و یارانش‪ ،‬از‬ ‫تلاش بی وقفـه پرچـم داران عدالت شهرسـتان‬ ‫تهـای مجموعـه قضـات به ویـژه‬ ‫و حمای ‬ ‫دادستان محترم در احیای حقوق شهروندان‬ ‫تقدیـر کـرد‪ .‬در ادامـه دکتـر عسـگری پور نیـز بـا‬ ‫قدردانـی از حضـور حاضـران در جلسـه بیـان‬ ‫کارگاه هـا‪ ،‬مـواردی نیـز مطـرح می شـود کـه پیگیـری و رفـع ان هـا کمـک شـایانی بـه بهبود‬ ‫وضعیـت معابـر و اما کـن کـرده و می تـوان بـا تکـرار ایـن موضـوع‪ ،‬اهمیـت اجـرای ان را در‬ ‫جامعـه ایجـاد و شـرایطی را فراهـم کـرد کـه افـراد دارای معلولیـت بتواننـد بیش ازپیـش در‬ ‫کنـار افـراد دیگـر حضورداشـته و مسـتقل شـوند»‪.‬‬ ‫یسـت چرا کـه ایـن کار باعـث‬ ‫شـما مربیـان دلسـوز ورزش ‬ ‫یشـود‪ .‬مـا در جهـت ارتقـای‬ ‫کاهـش بزهـکاری در شـهر م ‬ ‫سـطح ورزش صباشـهر‪ ،‬از پیشـنهاد های شـما اسـتفاده‬ ‫نشـاءهلل بتوانیـم‬ ‫و از شـما پشـتیبانی خواهیـم کـرد تـا ا ‬ ‫قدمـی کوچـک بـرای جوانان و بانوان این شـهر برداریم»‪.‬‬ ‫طـی ایینـی‪ ،‬بـا حضـور شـفیع زاده (فرمانـدار )‪ ،‬حجت االسلام حسـینی (امام جمعـه)‪،‬‬ ‫عسـگری پور (دادسـتان و رئیـس دادگسـتری شهرسـتان شـهریار )‪ ،‬شـهردار و ریاسـت‬ ‫شـورای اسلامی صباشـهر و دیگـر مسـئولین ادارات نهادهـا‪ ،‬همایـش تجلیـل از قضـات‬ ‫مجموعه قضائی شهرسـتان شـهریار برگزار شـد‪ .‬در این همایش‪ ،‬امام جمعه شهرسـتان‬ ‫شـهریار ضمـن تقدیـر از خدمـات شایسـته قضـات‪ ،‬بااشـاره به احادیثـی از ائمـه اطهـار‬ ‫علیهم السلام‪ ،‬رعایـت عدالـت و انصـاف در قضـاوت درسـت و صحیـح حقـوق مـردم را‪،‬‬ ‫مهم ترین وظیفه قضات دانسـت‪ .‬در ادامه فرماندار شهرسـتان شـهریار نیز سـخت ترین‬ ‫و حسـاس ترین وظایـف یـک جامعـه را حضـور در منصـب قضـاوت دانسـت و تلاش‬ ‫درراسـتای تصمیـم درسـت و قانونمنـد بـرای مـردم را از ویژگی هـای انسـان های نخبـه‬ ‫و باهـوش عنـوان کـرد و از تالش هـای دادسـتان‪ ،‬رئیـس دادگسـتری‪ ،‬قضـات و کارکنـان‬ ‫دادگسـتری قدردانی کرد‪ .‬مهندس ملکی (شـهردار صباشـهر) نیز در حاشیه این مراسم‬ ‫گفـت‪« :‬ایـن همایـش کار بسـیار زیبـا و شایسـته ای بـود کـه توسـط مجموعـه مدیریـت‬ ‫شهرسـتان شـهریار انجـام گرفـت و به نوعـی خداقوت گویـی بـه دسـت اندرکاران دسـتگاه‬ ‫قضائـی شهرسـتان‪ ،‬به ویـژه قضـات مجموعـه دادگسـتری شهرسـتان شـهریار بـود و بـه‬ ‫یسـت‬ ‫سـهم خـود وظیفـه می دانـم از همـه تالش هـای ایـن عزیـزان تقدیـر کنـم»‪ .‬گفتن ‬ ‫در پایان‪ ،‬شـهردار و ریاسـت شـورای اسلامی صباشـهر با اهدای لوح تقدیر‪ ،‬از زحمات و‬ ‫تالش هـای ریاسـت دادگسـتری و قضـات قدردانـی به عمـل اوردنـد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫یک شنبه ‪ 12‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2536‬‬ ‫به همت خیر محترم و نیکوکار "حاج شاکر معرفی"؛ کلنگ احداث مرکز جامع سرطان خیر ساز ام البنین در بهبهان به زمین زده شد‬ ‫این مرکز به نام مرحومه صفیه علی حسین سلطان (صدقه جاریه) نام گذاری شده است‬ ‫حاج شاکر معرفی؛ ّ‬ ‫خیر نیکوکار‬ ‫در حال کلنگ زنی احداث مرکز جامع سرطان؛ در بیمارستان شهیدزاده بهبهان‬ ‫محمدحسنبهبهانی‬ ‫ط ــی مراس ــم باش ــکوهی‪ ،‬کلن ــگ اح ــداث مرک ــز جام ــع س ــرطان‬ ‫خیـــر ســـاز ام البنیـــن در بهبهـــان‪ ،‬کـــه توســـط بانـــی خیـــر و‬ ‫نیک ــوکار اح ــداث خواه ــد ش ــد‪ ،‬ب ــا حض ــور امام جمع ــه‪ ،‬نماین ــده‬ ‫مـــردم بهبهـــان در مجلـــس شـــورای‬ ‫اس ــامی‪ ،‬فرمان ــدار‪ ،‬رئی ــس دانش ــکده‬ ‫علوم پزشـــکی و معاونیـــن مربوطـــه‪،‬‬ ‫حیــدری (مدیرعامــل مجمــع خیریــن‬ ‫ســـامت)‪ ،‬اعضـــای هیئت مدیـــره‬ ‫مجمـــع خیریـــن ســـامت و جمعـــی‬ ‫از مدیـــران دســـتگاه های اجرایـــی‬ ‫شهرســـتان بـــه زمیـــن زده شـــد‪ .‬در‬ ‫مراســـم کلنگ زنـــی‪ ،‬پـــس از تـــاوت‬ ‫ایاتـــی چنـــد از کالم اهلل مجیـــد‬ ‫به ترتیـــب حـــاج شـــا کر معرفـــی‬ ‫(بانـــی خیـــر و نیکـــوکار )‪ ،‬ایـــت اهلل‬ ‫ناصـــری (امام جمعـــه بهبهـــان)‪،‬‬ ‫ح ــاج عبدالحس ــین بیان ــی (نماین ــده‬ ‫بانـــی خیـــر)‪ ،‬دکتـــر احـــدی (رئیـــس‬ ‫دانشـــکده علوم پزشـــکی شهرســـتان‬ ‫بهبه ــان)‪ ،‬مظلوم ــی (نماین ــده م ــردم‬ ‫بهبهـــان و اغاجـــاری در مجلـــس‬ ‫ش ــورای اس ــامی) کلن ــگ اح ــداث ای ــن مرک ــز را ب ــه زمی ــن زدن ــد‪.‬‬ ‫در ای ــن مراس ــم‪ ،‬ح ــاج ش ــا کر معرف ــی؛ خی ــر محت ــرم بیمارس ــتان‬ ‫در ح ــال اح ــداث قل ــب بهبه ــان و نماین ــده محت ــرم بان ــی خی ــر‬ ‫اح ــداث مرک ــز جام ــع س ــرطان ب ــه ن ــام عل ــی حس ــین س ــلطان‬ ‫(صدقـــه جاریـــه)‪ ،‬طـــی ســـخنانی انجـــام امـــور خیـــر را بـــه یـــاد‬ ‫گذشـــتگان خـــود و خانـــواده قلمـــداد کـــرده و افـــزود‪« :‬جـــا دارد‬ ‫از دکتـــر احـــدی‪ ،‬مهنـــدس خوبانـــی‪ ،‬شـــیخ حیـــدری و حـــاج‬ ‫عبدالحس ــین بیان ــی ک ــه زحم ــت اح ــداث بیمارس ــتان قل ــب را‬ ‫تقب ــل کرده ان ــد و نی ــز ب ــر اج ــرای ای ــن پ ــروژه ه ــم نظ ــارت دارن ــد‪،‬‬ ‫تقدی ــر و تش ــکر کن ــم»‪.‬‬ ‫ایــت اهلل ناص ــری از خی ــر محت ــرم؛ ح ــاج ش ــا کر معرف ــی‪ ،‬ک ــه ای ــن‬ ‫زحم ــت را تقب ــل ک ــرده‪ ،‬تش ــکر و اظه ــار امی ــدواری ک ــرد ک ــه ان‬ ‫مرحوم ــه‪ ،‬ک ــه ب ــه رحم ــت خ ــدا پیوس ــته اس ــت و مرک ــز ب ــه ی ــاد و‬ ‫ن ــام اوس ــت‪ ،‬ب ــا حض ــرت زه ــرا؟س؟ محش ــور ش ــود‪ .‬وی از خی ــر و‬ ‫هم ــکاران او ک ــه ب ــا عش ــق و عالق ــه ب ــرای خدم ــت بهت ــر ب ــه م ــردم‬ ‫در ت ــاش هس ــتند تقدی ــر و تش ــکر ک ــرد‪.‬‬ ‫دکت ــر اح ــدی ه ــم ط ــی س ــخنان کوتاه ــی‪ ،‬از ح ــاج ش ــا کر معرف ــی‬ ‫کــه بــا عشــق و عالقــه وافــری اقــدام بــه انجــام کار خیــر در عرصــه‬ ‫ســامت می کننــد‪ ،‬تقدیــر و تشــکر کــرده و افــزود‪« :‬بــه همــت ایــن‬ ‫خیـــر محتـــرم‪ ،‬ا کنـــون بیمارســـتان تخصصـــی و فوق تخصصـــی‬ ‫قلــب حضــرت فاطمــه زهــرا؟س؟ بــه مراحــل پایانــی خــود رســیده‬ ‫و بـــه زودی افتتـــاح خواهـــد شـــد»‪ .‬وی گفـــت‪« :‬امـــروز شـــاهد‬ ‫زدن کلن ــگ اح ــداث مرک ــز جام ــع س ــرطان خی ــر س ــاز ام البنی ــن‬ ‫هســتیم کــه بــه نــام خیــر مرحومــه "صفیــه علــی حســین ســلطان"‬ ‫نام گـــذاری شـــده و در بیمارســـتان دکتـــر شـــهیدزاده احـــداث‬ ‫خواهــد شــد و عملیــات احــداث ایــن مرکــز از امــروز اغــاز خواهــد‬ ‫شـــد»‪ .‬وی متذکـــر شـــد‪« :‬ایـــن مرکـــز در زمینـــی بـــه مســـاحت‬ ‫دوه ــزار مترمرب ــع اح ــداث ش ــده و کمت ــر از یک س ــال ب ــه اتم ــام‬ ‫و بهره ب ــرداری از ان مان ــده اس ــت»‪ .‬دکت ــر اح ــدی گف ــت‪« :‬مرک ــز‬ ‫جامـــع ســـرطان‪ ،‬زنجیـــره درمـــان در بیمارســـتان و دانشـــکده‬ ‫علوم پزش ــکی بهبه ــان را تکمی ــل خواه ــد ک ــرد‪ .‬ای ــن مرک ــز دارای‬ ‫بخــش درمانــی‪ ،‬بخش هــای پیگیــری‪،‬‬ ‫بخ ــش ش ــیمی درمانی و دو دس ــتگاه‬ ‫سی تی اس ــکن ب ــوده و می ت ــوان گف ــت‬ ‫تم ــام زنجی ــره بح ــث س ــرطان ک ــه در‬ ‫کنـــار ان اســـت تکمیـــل می شـــود؛ و‬ ‫ب ــه ای ــن منظ ــور‪ ،‬عالوه ب ــر تامی ــن نی ــاز‬ ‫بیمـــاران شهرســـتان بهبهـــان‪ ،‬قـــادر‬ ‫خواهـــد بـــود نیـــاز دیگـــر بیمـــاران از‬ ‫اســـتان های هم جـــوار و شـــهرهای‬ ‫اط ــراف بهبه ــان را نی ــز تامی ــن کن ــد»‪.‬‬ ‫محمدط ــا مظلوم ــی اظه ــار داش ــت‪:‬‬ ‫«از بان ــی خی ــر‪ ،‬ک ــه بیمارس ــتان قل ــب‬ ‫را هم ا کنـــون دارد می ســـازد و امـــروز‬ ‫هــم شــاهد زدن کلنــگ مرکــز ســرطان‬ ‫هســـتیم و همچنیـــن از تمامـــی‬ ‫همـــکاران ایـــن بانـــی خیـــر تقدیـــر و‬ ‫تش ــکر می کن ــم‪ .‬ان ش ــاءاهلل ک ــه خی ــر‬ ‫دنی ــا و اخ ــرت نصی ــب ان ه ــا ش ــود»‪.‬‬ ‫دکت ــر عیدی پ ــور (فرمان ــدار بهبه ــان) ه ــم اظه ــار داش ــت مرک ــز‬ ‫جامــع ســرطان‪ ،‬بــا هزین ـه ای بالغ بــر ‪ ۱۵۰‬میلیاردریــال بــه حــول و‬ ‫قــوه الهــی در ایــن شهرســتان بــه همــت خیــر عزیــز و بزرگوارمــان؛‬ ‫نیابه عن اهالی‬ ‫بهبهان‪،‬نشرک‬ ‫و نقدرک عزیزی‬ ‫المحسن"حاج شاکر‬ ‫معرفی"علی‬ ‫مساعدتک فی مجال‬ ‫الصحه فی بهبهان‬ ‫حاج شاکر معرفی در میان مهندس خوبانی (معاونت توسعه و منابع دانشکده علوم پزشکی)‬ ‫ّ‬ ‫شیخ نادر حیدری (مدیرعامل مجمع خیرین سالمت) و حاج عبدالحسین بیانی (نماینده پرتالش بانی خیر )‬ ‫که همگی شبانه روز هم و غم خود را صرف هرچه زودتر افتتاح نمودن بیمارستان قلب بهبهان کرده اند‬ ‫نش ــاءاهلل در کمت ــر‬ ‫ح ــاج ش ــا کر معرف ــی اح ــداث خواه ــد ش ــد و ا ‬ ‫از یک س ــال‪ ،‬عملی ــات س ــاختمانی ب ــه اتم ــام می رس ــد و ش ــاهد‬ ‫دکتر احدی؛ رئیس دانشکده علوم پزشکی شهرستان بهبهان در حال کلنگ زنی‬ ‫بهر هب ــرداری از ان خواهی ــم ب ــود‪ .‬ج ــا دارد از ای ــن خی ــر محت ــرم‪،‬‬ ‫ک ــه بیمارس ــتان فوق تخصص ــی قل ــب بهبه ــان را در مس ــاحت‬ ‫پنج هــزار مترمربــع در حــال احــداث دارد‪ ،‬تقدیــر و تشــکر ویــژه ای‬ ‫داش ــته باش ــیم»‪.‬‬ ‫حاج عبدالحسین بیانی؛ نماینده بانی ّ‬ ‫خیر در حال کلنگ زنی‬ ‫در همین لحظه مظلومی؛ نماینده مردم بهبهان‪ ،‬در حال دعا کردن‬ ‫برای بهبود حال همسر بیانی ست‬ ‫گفتگوی حاج شا کر معرفی؛ خیر نیکوکار‪ ،‬با خبرنگار ما‬ ‫حـاج شـا کر معرفـی بـه خبرنـگار ما گفـت‪« :‬اولیـن کار خیری کـه انجام مـن اعتـراض کـرد و ناراحـت شـد کـه مگـر بهبهان شـهر ما نبـوده؟ چرا‬ ‫دادم در قوچـان بـود که دو مسـجد‪ ،‬یکی به نـام پدربزرگ و مادربزرگم در بهبهـان کارهـای خیـر دیگـری انجـام نمی دهیـد؟ گفتـم چشـم‬ ‫نهـا را‪ .‬البته چـه نظـری داریـد؟ گفـت بیمارسـتان قلـب احـداث کنیـد‪ .‬مـن هـم‬ ‫و دیگـری بـه نـام عمویـم بنـا نهادم کـه خدا رحمت کند ا ‬ ‫مسـجدی کـه بـه نـام پدربـزرگ و مادربزرگـم سـاخته شـد‪ ،‬بـه نـام امـام قبـول کـردم و ایـن بیمارسـتان هـم در حـال اتمـام اسـت‪ .‬در حـال‬ ‫حاضـر هـم بیمارسـتان سـرطان بـه نـام‬ ‫حجـت و مسـجدی کـه بـه نـام عمویـم‬ ‫علـی حسـین سـلطان (صدقـه جاریـه)‬ ‫بوده‪ ،‬به نام امام موسی کاظم نام گذاری‬ ‫قـرار اسـت احـداث کننـد»‪ .‬حـاج شـا کر‬ ‫شـده اسـت‪ .‬سـپس شـروع کـردم در‬ ‫بانی خیر از زحمات بی دریغ‬ ‫همچنیـن بـه کمـک در دوران بیمـاری‬ ‫افریقـا دو کار خیـر انجـام دادم و سـپس‬ ‫دکتر احدی (رئیس دانشکده‬ ‫کرونـا در بهبهـان اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫در اندونـزی هـم کارهایـی بـرای ایتـام‬ ‫«در ایـن ایـام‪ ،‬ماسـک‪ ،‬الـکل و اقلام‬ ‫انجـام دادم»‪ .‬حـاج شـا کر افـزود‪« :‬در‬ ‫علوم پزشکی)‪،‬مهندسخوبانی‬ ‫بهداشتی خریداری و ازسوی دانشکده‬ ‫حـرم امـام حسـین؟ع؟ و حـرم حضـرت‬ ‫(معاونت توسعه و منابع‬ ‫علوم پزشـکی توزیـع شـد»‪ .‬خیـر نیکوکار‬ ‫ابوالفضـل؟ع؟ وقتـی کـه می خواسـتند‬ ‫خاطرنشـان سـاخت‪« :‬خواهـرم در‬ ‫سـقف احـداث کننـد‪ ،‬مشـارکت و کمـک‬ ‫دانشکدهعلوم پزشکی)‪،‬حیدری‬ ‫اندونـزی و افریقـا کار خیـر بـه نـام‬ ‫کـردم‪ .‬همچنیـن زمین هایـی اطـراف‬ ‫(مدیرعاملمجمعخیرین‬ ‫نشـاءاهلل‬ ‫مـادر و پـدرم انجـام داد کـه ا ‬ ‫حـرم امیرالمومنیـن؟ع؟ بـود کـه چهـار‬ ‫موردقبـول حـق قـرار بگیـرد»‪ .‬وی‬ ‫نهـای فـوق را خریـده‬ ‫قطعـه از زمی ‬ ‫سالمت) و بیانی (نماینده بانی‬ ‫دررابط هبـا انجـام برنامـه خیـر در اینـده‪،‬‬ ‫و بـه حـرم امیرالمومنیـن؟ع؟ وا گـذار‬ ‫خیر) تقدیر و تشکر کرد‬ ‫ان را به اقایان حاج عبدالحسین بیانی‬ ‫کـردم تـا فضـای ان توسـعه یابـد»‪ .‬خیـر‬ ‫(نماینـده بانـی خیـر) و شـیخ حیـدری‬ ‫نیکـوکار اضافـه کـرد‪« :‬در پا کسـتان یـک‬ ‫(مدیرعامـل مجمـع خیریـن سلامت)‬ ‫درمانـگاه پزشـکی ایجـاد کـردم و بعـد‬ ‫از ان در بهبهـان یـک درمانـگاه احـداث کـردم‪ .‬ولـی پـس ازان حـاج وا گـذار کـرد و گفـت‪« :‬هـر کار خیـری کـه ایـن بزرگـواران گفتنـد‪ ،‬انجـام‬ ‫ً‬ ‫عبدالحسـین بیانـی کـه متوجـه ایـن عمـل خیـر در بهبهـان شـد‪ ،‬بـه خواهـم داد»‪ .‬حـاج معرفـی مجـددا بیـان کـرد‪« :‬خـدا رحمـت کنـد‬ ‫حاج شاکر معرفی؛ هنگام گفتگو با خبرنگار ما در بهبهان‬ ‫مـادرم را‪ ،‬او همیشـه تا کیـد داشـت عمـل خیـر انجـام دهـد‪ ،‬مـادرم‬ ‫(خـدا رحمتـش کنـد) صدقـه جاریـه می خواهـد‪ ،‬سـهمی را به دسـت‬ ‫یسـپارم و برایـم کار خیـر و نیـک و مانـدگار‬ ‫مـن داد و گفـت بـه شـما م ‬ ‫انجـام دهیـد؛ بنابرایـن‪ ،‬حـاال مـن هـم دارم خواسـته های او را انجـام‬ ‫ً‬ ‫می دهـم و کار بـرای مـردم بهبهـان انجـام می دهـم‪ .‬قبلا در کویـت‬ ‫بـرای فقـرا و مسـتمندان گوسـفند ذبـح می کـردم‪ ،‬امـا چنـد سـال‬ ‫اسـت گفته ام گوسـفندها را در بهبهان ذبح و در بین مردم مسـتمند‬ ‫ایـن شـهر توزیـع کننـد»‪ .‬حـاج شـا کر گفـت‪« :‬انتظـار دارم مـردم کار‬ ‫خیـر کننـد و ان شـاءاهلل کـه همـه ّ‬ ‫خیـر باشـند»‪ .‬وی در پایـان گفـت‪:‬‬ ‫«تازنـده ام‪ ،‬بـرای خدمـت بـه مـردم کار می کنـم‪ .‬البتـه خواهـرم گفتـه‬ ‫دیگـر کار خیـر در بهبهـان کافی سـت؛ بـه او پاسـخ دادم مگـر شـما‬ ‫اهـل بهبهـان نیسـتید؟ بابـای شـما از بهبهـان بـه ماهشـهر و سـپس‬ ‫بـه کویـت نرفـت؟ باالخره برای بهبهان باید کار خیر بکنیـم»‪ .‬جا دارد‬ ‫ازسـوی بانـی ّ‬ ‫خیـر و نیکـوکار‪ ،‬بـار دیگـر از حسـن توجـه و عالقه منـدی‬ ‫و دلسـوزی حـاج عبدالحسـین بیانـی کـه این گونـه مشـوق حاج شـا کر‬ ‫بـرای انجـام امـور خیـر در این شـهر بوده و شـاهدیم شـبانه روز وقت و‬ ‫زندگی خود را فدای کار ساخت وساز بیمارستان قلب بهبهان کرده؛‬ ‫و نیـز از حـاج شـیخ حیـدری (مدیرعامـل مجمع خیرین سلامت) که‬ ‫تمام وقـت پـای کار سـاختمان های خیریـن اسـت و همچنیـن از دکتـر‬ ‫احـدی (رئیـس دانشـکده علوم پزشـکی بهبهـان) و مهنـدس خوبانی‬ ‫(معاونت توسـعه و منابع دانشـکده علوم پزشـکی این شهرسـتان) که‬ ‫تمـام هم وغـم خـود را صـرف هرچه زودتر به اتمام رسـیدن پروژه های‬ ‫عمرانی این ّ‬ ‫خیر محترم و دیگر خیرین عزیز و بزرگوار کرده و می کند‪،‬‬ ‫تقدیر و تشـکر ویژه داشـته باشـیم‪ .‬امید اسـت که خداوند‪ ،‬خیر دنیا‬ ‫و اخـرت را بـه همـه دلسـوزان و خدمتگـزاران در عرصـه سلامت ایـن‬ ‫شهرسـتان عطـا بفرمایـد‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫یک شنبه ‪ 12‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2536‬‬ ‫فعالیت ‪ ۳۰‬هزار هنرمند صنایع دستی در گلستان‬ ‫اعظـم دسـتجردی‪ /‬سرپرسـت‬ ‫میراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و‬ ‫صنایع دسـتی گلسـتان گفـت‪:‬‬ ‫‪۳‬هـزار هنرمنـد صنایع دسـتی‬ ‫‪ ۰‬‬ ‫در ‪ ۸۰‬رشـته در گلسـتان فعالیـت‬ ‫رحمـان فرمانـی در جمـع‬ ‫صنایع دسـتی‬ ‫کارشناسـان‬ ‫گلسـتان اظهار کـرد‪ :‬فعالیت بیش‬ ‫‪۳‬هـزار هنرمنـد صنایع دسـتی در ‪ ۸۰‬رشـته فعـال و ‪ ۲۸‬رشـته بومـی و‬ ‫از ‪ ۰‬‬ ‫ثبـت شـش شـهر و روسـتای ملـی نشـان از توانمندی بـاالی اسـتان در حوزه‬ ‫صنایع دستی و هنرهای سنتی است‪ .‬سرپرست میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دسـتی گلسـتان تا کیـد کـرد‪ :‬بـدون شـک تلاش همـه فعـاالن حوزه‬ ‫صنایع دسـتی اسـتان در سـال «تولیـد؛ دانش بنیـان‪ ،‬اشـتغال افریـن»‬ ‫نقـش ارزنـده ای در رونـق تولیـد‪ ،‬اشـتغال زایی و توسـعه اقتصـادی اسـتان‬ ‫یشـمار و‬ ‫تهـای ب ‬ ‫خواهـد داشـت‪ .‬رحمانـی افـزود‪ :‬بـا بهره منـدی از ظرفی ‬ ‫نحـوزه مسـیر‬ ‫بالقـوه اسـتان در صنایع دسـتی و تلاش دسـت اندرکاران ای ‬ ‫نحـوزه‬ ‫توسـعه و ترویـج ایـن هنر‪-‬صنعـت فراهـم ایـد و اهـداف ارزشـمند ای ‬ ‫را بیش ازپیـش جامـع عمـل بپوشـانیم‪ .‬درخاتمـه این نشسـت کارشناسـان‬ ‫صنایع دستی در فضایی صمیمی مسائل‪ ،‬موضوعات و دغدغه های حوزه‬ ‫تخصصـی خـود را بیـان کردنـد‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان تاکید کرد؛‬ ‫اجرای سریع طر ح های اب رسانی به روستاها‬ ‫در قالب طرح محرومیت زدایی‬ ‫رزیتـا توکلـی‪ /‬اسـتاندار اصفهـان‬ ‫گفـت‪ :‬در طـرح جهـاد اب رسـانی بـه‬ ‫‪10‬هـزار روسـتای کشـور‪ ،‬اب رسـانی بـه‬ ‫ ‬ ‫روستاهای شهرستان نائین در اولویت‬ ‫قـرار گرفـت که امیدواریم بهر هبـرداری از‬ ‫ان در هفته دولت اغاز شـود‪ .‬اسـتاندار‬ ‫اصفهـان خواسـتار اجـرای به موقـع‬ ‫حهـای اب رسـانی بـه‬ ‫و سـریع طر ‬ ‫روسـتاهای اصفهـان در قالـب طـرح‬ ‫محرومیت زدایی شـد‪ .‬سـید رضا مرتضوی که در نشسـت بررسـی طر ح های‬ ‫اب رسانی به روستاهای محروم در نائین سخن می گفت افزود‪ :‬ورود قرارگاه‬ ‫امام حسـن مجتبـی ؟ع؟ بـه طـرح جهاد اب رسـانی به ‪ 10‬هزار روسـتای کشـور‬ ‫یسـت که ابادانی روسـتاها را به ارمغان می اورد‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫اقدام مبارک ‬ ‫هم ا کنـون ‪ ۳۷۰‬روسـتای اسـتان در مرحلـه تنـش ابـی قـرار دارنـد گفـت‪ :‬باید‬ ‫موانـع اجـرای طـرح اب رسـانی بـه روسـتاها رفـع شـده و بسـیج سـازندگی‬ ‫حهـا را بـا سـرعت بیشـتری در اسـتان اجـرا نمایـد‪ .‬اسـتاندار گفـت‪ :‬در‬ ‫این طر ‬ ‫‪10‬هـزار روسـتای کشـور‪ ،‬اب رسـانی بـه روسـتاهای‬ ‫طـرح جهـاد اب رسـانی بـه ‬ ‫شهرسـتان نائیـن در اولویـت قـرار گرفـت کـه امیدواریـم بهر هبـرداری از ان در‬ ‫هفتـه دولـت اغـاز شـود‪ .‬در ادامـه‪ ،‬نماینـده مـردم نائیـن و خـور بیابانـک در‬ ‫مجلـس گفـت‪ :‬در مرحلـه نخسـت طـرح سـا کنان ‪ 54‬روسـتای شهرسـتان‬ ‫نائیـن در قالـب طـرح اب رسـانی بـه مجتم عهـای الی سـیاه و کوهسـتان‪-‬‬ ‫یشـوند‪ .‬الهـام ازاد افـزود‪:‬‬ ‫ بهارسـتان از نعمـت اب شـرب پایـدار برخـوردار م ‬ ‫از بسـیج سـازندگی انتظـار مـی رود بـا سـرعت و تـوان بیشـتری اجـرا و تکمیـل‬ ‫نطـرح را در دسـتورکار قـرار دهـد‪.‬‬ ‫ای ‬ ‫وجود ‪ ۴۰۰‬هزار مشترک خوش مصرف در شیراز‬ ‫قاسـم توانایـی‪ /‬هم زمـان بـا هفتـه‬ ‫صرفه جویـی در مصـرف اب‪ ،‬باهـدف‬ ‫گسـازی مدیریـت مصـرف بهینـه اب‬ ‫فرهن ‬ ‫از مشـترکین کم مصـرف ابفـا تجلیـل شـد‪.‬‬ ‫یکـی از را ههـای تشـویق شـهروندان بـه‬ ‫یسـت‬ ‫مصـرف صحیـح اب‪ ،‬معرفـی مشترکان ‬ ‫کـه بـا پیـروی از الگوهـای صحیـح مصـرف‬ ‫توانسـته اند به خوبـی مصـرف اب خـود‬ ‫را مدیریـت کننـد‪ .‬هم زمـان بـا هفتـه‬ ‫صرفه جویـی در مصـرف اب‪ ،‬روابط عمومـی و امـوزش همگانـی بـا همـکاری‬ ‫معاونـت خدمـات مشـترکین و درامـد ابفـا شـیراز درراسـتای امـوزش و‬ ‫گسـازی مصـرف بهینـه اب‪ ،‬بـا برگـزاری جلسـه ای از مشـترکین‬ ‫فرهن ‬ ‫کم مصـرف ب هپـاس رعایـت فرهنـگ صحیـح مصـرف اب به عنوان سـرمایه ای‬ ‫ملـی‪ ،‬تقدیـر کـرد‪ .‬معـاون خدمـات مشـترکین و درامـد ابفـای شـیراز ضمـن‬ ‫تقدیـر از مشـترکانی کـه بـا صرفه جویـی در مصـرف اب یاریگـر شـرکت‬ ‫کطـرف‬ ‫اب وفاضلاب شـیراز بودنـد ابـراز داشـت‪ :‬در سـال های اخیـر ازی ‬ ‫کسـالی و کم بارشـی و ازطرف دیگـر افزایـش دمـا و تبخیر‪ ،‬مـا را با بحران‬ ‫خش ‬ ‫مواجـه کـرده لـذا نیازمندیـم بهینـه مصـرف کنیـم‪ .‬ساسـان سـلیمانی افـزود‪:‬‬ ‫در شـیراز حدود ‪ ۴۰۰‬هزار مشـترک خوش مصرف داریم و به عبارتی ‪ ۶۵‬درصد‬ ‫مشـترکین‪ ،‬الگـوی مصـرف اب را رعایـت می کننـد‪ .‬ایـن مقـام مسـئول افـزود‪:‬‬ ‫الگـوی مصـرف اب بـه ازای هـر اشـترا ک ‪ ۱۵‬مترمکعـب در مـاه تعریـف شـده‬ ‫کـه ا گـر کمتـر مصـرف شـود جـزو مشـترکین کم مصـرف قـرار خواهنـد گرفـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬امیدواریـم مدیریـت بهینـه مصـرف اب به عنـوان یـک فرهنـگ‬ ‫در میـان مابقـی مشـترکین نهادینـه شـود تـا بتوانیم ایـن سـرمایه بی مانند را‬ ‫کـه به عنـوان امانـت در دسـت مـا سـپرده شـده به خوبـی بـه اینـدگان منتقـل‬ ‫کنیـم‪ .‬ایـن مقـام مسـئول متذکـر شـد‪ :‬ایـن رعایـت مصـرف بهینـه اب نه تنها‬ ‫لسـال رعایـت شـود‪.‬‬ ‫بـه فصـول گـرم و تابسـتان‪ ،‬بلکـه بایـد درطو ‬ ‫تقدیر از مدیران برتر رعایت الگوی مصرف برق‬ ‫در شهرستان کهنوج‬ ‫عفت فالح‪ /‬شورای اداری کهنوج به منظور تجلیل از مدیران برتر در حوزه‬ ‫مدیریـت مصـرف بـرق و رعایت الگوی مصـرف با حضور فرماندار‪ ،‬امام جمعه‬ ‫و روسای ادارات و بانک ها تشکیل شد و از مدیران دادگستری و شهرداری‪،‬‬ ‫بـا اهـدا لـوح تقدیـر‪ ،‬تجلیـل به عمـل امـد‪ .‬دراین نشسـت مجـازی مدیـر برق‬ ‫کهنـوج بـا قرائـت مصوبـه هیئت وزیـران از همـه روسـای ادارات خواسـت‬ ‫کنتـرل مصـرف بـرق را باجدیـت مدنظـر قـرار دهنـد تـا مشـمول قطـع بـرق‪،‬‬ ‫گـزارش بـه اداره کل و اسـتانداری نگردنـد‪ .‬وی بااشـاره به اینکه پایـش مصـرف‬ ‫بـرق ادارات ازطریـق کنتورهـای هوشـمند‪ ،‬در سـاعات پیـک ب هصـورت‬ ‫یشـود افـزود‪ :‬باتوج هبـه تغییـر سـاعات شـروع و تعطیلـی‬ ‫لحظـه ای انجـام م ‬ ‫ادارات بایـد مصـرف بـرق در سـاعات اداری ‪۳۰‬درصـد و بعـد از سـاعات‬ ‫اداری ‪۶۰‬درصـد کاهـش داشـته باشـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬در بخـش تعرفـه خانگـی‪،‬‬ ‫تسـاعت کاهـش کمتـر از الگـوی‬ ‫مشـترکین می تواننـد بـه ازای هرکیلووا ‬ ‫مصـرف‪ ،‬پنج برابـر بهـای تما مشـده بـرق پـاداش دریافـت نماینـد‪ .‬در بخـش‬ ‫پهـای خـود را در سـاعات‬ ‫جسـاعت موتـور پم ‬ ‫کشـاورزی کشـاورزانی کـه پن ‬ ‫نشـدن بهـای بـرق در سـایر‬ ‫پیـک (‪ ۱۲‬تـا ‪ )۱۷‬خامـوش کننـد‪ ،‬مشـمول رایگا ‬ ‫سـاعات خواهنـد شـد‪.‬‬ ‫دریافت ‪ ۳۰‬میلیاردتومان مالیات‬ ‫از اصناف و بازاریان ایالم‬ ‫سـمیه اذرمهـر‪ /‬هیبـت اهلل محسـنی مقـدم در همایـش گرامیداشـت دهـه‬ ‫تولیـد و تجـارت کـه بـا حضـور معـاون اقتصـادی اسـتانداری ایلام در سـالن‬ ‫جلسـات هتـل زا گـرس برگـزار شـد اظهـار داشـت‪ :‬مجمـوع درامـد مالیاتـی‬ ‫استان سال گذشته ‪ ۵۳۵‬میلیاردتومان بود که ازاین میزان ‪ ۳۰‬میلیاردتومان‬ ‫مربـوط بـه اصنـاف و بازاریـان اسـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬امسـال علیرغـم اینکـه خیلی‬ ‫ً‬ ‫از بازاریـان بـه پرداخـت مالیـات اعتـراض داشـتند کـه کاملا ب هحـق بـود بـا‬ ‫تدابیر اندیشید هشـده اظهارنامه مالیاتی توسـط این افراد در اسـتان نسبت‬ ‫بـه سـال قبـل ‪ ۱۳۰‬درصد رشـد داشـته اسـت‪ .‬سرپرسـت امـور مالیاتی اسـتان‬ ‫بابیان اینکـه امـور مالیاتـی ایلام به دنبـال گرفتـن مالیـات زیـاد از بازاریـان و‬ ‫یهـای الزم با این قشـر از جامعه‬ ‫اصنـاف نیسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬دراین راسـتا همکار ‬ ‫یهـای الزم امتیـازات و تخفیفـات الزم از مرکـز گرفتـه‬ ‫انجـام شـده و بـا پیگیر ‬ ‫کـه منجـر بـه اسـتقبال بی نظیـر اصنـاف و مـردم از اظهارنامـه مالیاتـی شـد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سال گذشته ‪ ۱۹۶۰۰‬اظهارنامه مالیاتی توسط اصناف استان‬ ‫دریافـت شـده کـه این تعـداد امسـال تـا امـروز ‪۲ ۲۰۰۰‬مـورد اسـت‪ .‬وی عنـوان‬ ‫کـرد‪ :‬اظهارنام ههـای مالیاتـی بخصوص در بحث تبصـره ‪ ۱۰۰‬یا همان مالیات‬ ‫توافقـی در اسـتان انجـام کـه خوشـبختانه ‪ ۷۵‬درصـد از ایـن اظهارنام ههـای‬ ‫کـه اصنـاف بـه امـور مالیاتـی تحویل داده اند با صفر بسـته و بـدون هیچ گونه‬ ‫یکـه اظهارنامه مـاده ‪ ۱۰۰‬را تکمیل‬ ‫مالیاتـی قبـول شـد‪ .‬فقـط ‪ ۲۵‬درصـد افراد ‬ ‫نموده مشـمول مالیات شـده اند‪ .‬محسـنی مقدم خاطرنشـان کرد‪ :‬از محل‬ ‫تشـده از مرکـز‪ ۶۴۰ ،‬واحـد صنفـی ایلام مشـمول تخفیـف‬ ‫اختیـارات دریاف ‬ ‫مالیاتـی شـده اسـت‪ .‬ایـن واحدهـا علیرغـم اینکـه مالیـات مقطوعـی داشـته‬ ‫اما مبالغ ان ها با کارشناسـان مربوطه بررسـی و با صاحبان اصناف توافقاتی‬ ‫انجام شـد‪ .‬وی بابیان اینکه امور مالیاتی حامی تولید اسـتان اسـت‪ ،‬تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬از شـرکت های تولیـدی ایلام انتظـار می رود بـا امور مالیاتـی درخصوص‬ ‫تکمیـل اظهارنامـه مالیاتـی و ‪ ...‬همـکاری الزم را داشـته باشـند‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫با حضور شخصیت های علمی و دینی برگزار شد؛‬ ‫پیش همایشملی‬ ‫بزرگداشت «ایت اهلل کوهستانی» در مشهد مقدس‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫پیش همایـش ملـی ایـت اهلل «محمـد‬ ‫کوهستانی» با حضور شخصیت های علمی‬ ‫و دینی‪ ،‬مسئولین کشوری‪ ،‬استان مازندران‬ ‫و خراسان رضوی و شا گردان این عالم پارسا‬ ‫در سـالن شـیخ طبرسـی بنیاد پژوهش های‬ ‫اسلامی اسـتان قـدس برگـزار شـد‪ .‬در ابتـدا‬ ‫حجت االسلام جبـاری امام جمعـه؛‬ ‫شهرسـتان بهشـهر ضمـن خوش امـد بـه‬ ‫حاضریـن‪ ،‬گفـت‪ :‬مـا باید شـخصیت ایت اهلل‬ ‫کوهسـتانی را بـه مـردم‪ ،‬بیشـتر بشناسـانیم‬ ‫و خرسـندیم از اینکـه دراین مسـیر شـاهد‬ ‫تلاش مسـئوالن هسـتیم‪ .‬سـپس حسـین‬ ‫جـوادی؛ مدیـرکل فرهنگ وارشـاد مازنـدران‬ ‫و دبیـر همایـش‪ ،‬گزارشـی از رونـد اجرایـی‬ ‫همایـش ارائـه کـرد و از فعالیت کمیته علمی‬ ‫در جمـع اوری مجموعـه مقـاالت و انتشـار‬ ‫و چـاپ ان سپاسـگزاری کـرد‪ .‬وی اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬مازنـدران مهـد فقاهـت و علـم‬ ‫اسـت و ایـن خاسـتگاه حکومـت علویـان‪،‬‬ ‫گوهرهـای گران بهـای فراوانـی را پـرورش‬ ‫داده اسـت کـه نـور وجودی شـان سراسـر‬ ‫عالم تشـیع را گرفته اسـت‪ .‬بنا داریم از غرب‬ ‫تـا شـرق مازنـدران بـرای ایـن چهر ههـای‬ ‫نسـنگ همایشـی درخورشـان برگـزار‬ ‫گرا ‬ ‫شـود‪ .‬دکتـر بلخـاری؛ رئیـس انجمـن‬ ‫اثـار و مفاخـر فرهنگـی نیـز دربـاره ارزش‬ ‫تکریـم مفاخـر از زبـان بـزرگان دیـن گفـت‬ ‫و افـزود‪ :‬مجموعـه مقـاالت همایـش ملـی‬ ‫ایت اهلل العظمـی شـیخ محمـد کوهسـتانی‬ ‫توسـط انجمـن اثـار و مفاخـر فرهنگـی بـه‬ ‫چاپ خواهد رسـید‪ .‬دکتر محمود شـالویی؛‬ ‫مدیـرکل حـوزه وزارتـی و دسـتیار وزیـر‬ ‫فرهنگ وارشـاد اسلامی نیـز در درخصـوص‬ ‫جایـگاه علمـا به ویـژه ایت اهلل العظمـی‬ ‫کوهسـتانی سـخنانی ایـراد کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫عالمانـی همچـون ایـت اهلل کوهسـتانی‬ ‫لنگرگا ههـای زمیـن و ملجـا و پناهـگاه مـردم‬ ‫می باشـند و مـا بایـد ایـن شـخصیت ها را از‬ ‫شهـا خـارج کنیـم و‬ ‫ـدود همای ‬ ‫حال ِـت مح ِ‬ ‫نهـا را در جامعـه بیـن عمـوم‬ ‫شناسـایی ا ‬ ‫مـردم افزایـش دهیـم زیـرا سـبک زندگـی‪ ،‬اثار‬ ‫و رفتـار ایـن علمـا ا گـر در جامعـه رسـوخ کنـد‬ ‫کاری عظیـم در حـوزه نشـر فرهنـگ اسلامی‬ ‫صـورت می گیـرد‪ .‬سـپس ایـت اهلل سـید‬ ‫احمـد علم الهـدی؛ نماینـده ولی فقیـه در‬ ‫اسـتان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد‬ ‫مقدس در سـخنانی گفـت‪ :‬ایت اهلل العظمی‬ ‫کوهسـتانی عالـم عـارف و انسـان بزرگـواری‬ ‫بـود کـه مراحـل کمـال الهـی را تـا باالتریـن‬ ‫درجـات پیمـود و بهتریـن توشـه را در عرصـه‬ ‫زندگـی برداشـت‪ .‬وی ایـت اهلل کوهسـتانی‬ ‫را عالمـی برجسـته و باتقـوا عنـوان و اظهـار‬ ‫کـرد‪ :‬در جامعـه ای کـه همـه سیاسـت زده‬ ‫شـده و بـه اخـرت و مقامـات عالیـه عبودیـت‬ ‫پـروردگار چنـدان فکـر نمی کننـد و ا گـر هـم‬ ‫یشـوند؛‬ ‫کعـده دکان دار م ‬ ‫باشـد طعمـه ی ‬ ‫یسـت‬ ‫جـای ایـت اهلل کوهسـتانی خال ‬ ‫کـه بخـش عظی ِـم معنویـت ایـران را در‬ ‫روسـتای کوچـک کوهسـتان تامیـن می کرد‪.‬‬ ‫ایـت اهلل علم الهـدی‪ ،‬ضمـن سـپاس از‬ ‫برگزارکننـدگان این همایـش‪ ،‬ان را درخـور‬ ‫شـان و شـخصیت ایشـان و ایـن حرکـت را‬ ‫حرکـت ارزنـده ای خوانـد‪ .‬سـپس‪ ،‬ایـت اهلل‬ ‫الئینـی؛ نماینـده ولی فقیـه در مازنـدران‬ ‫گفـت‪ :‬تجلیـل از علـم و عالـم و دیـن وظیفـه‬ ‫ماسـت‪ .‬ایت اهلل العظمی کوهستانی انسانی‬ ‫صاحـب نفـوذ و صاحب نفـس بـود کـه بـا‬ ‫ایـن خصوصیـت‪ ،‬عمـوم مـردم را جـذب‬ ‫یکـرد‪ .‬وی تصریـح کـرد‪ :‬اعتمـاد‬ ‫خویـش م ‬ ‫یهـای شـخصیت ایـت اهلل‬ ‫بـه خـدا از ویژگ ‬ ‫کوهسـتانی بـود کـه باعـث تحولـی عظیـم‬ ‫در وی گردیـد‪ .‬محمـدی الئینـی از همـه‬ ‫کسـانی که در برگـزاری این همایـش تلاش‬ ‫کردنـد اعـم از مسـئولین قبل و حال اسـتانی‬ ‫و شهرسـتان بهشـهر تشـکر کـرد‪ .‬محمـود‬ ‫حسـینی پور؛ اسـتاندار مازنـدران اخریـن‬ ‫سـخنران همایـش بـود‪ .‬وی گفـت‪ :‬ایـت اهلل‬ ‫کوهسـتانی جامع تریـن و کامل تریـن عالـم‬ ‫اسـتان و جهـان تشـیع بودنـد کـه جـا دارد‬ ‫ابعـاد گونا گـون شـخصیتی ایشـان بـرای‬ ‫جامعـه تبییـن شـود‪ .‬حسـینی پور ضمـن‬ ‫تقدیـر از مسـئولینی کـه بـرای هرچه بهتـر‬ ‫برگزارشـدن این همایـش ملـی تلاش کردنـد‬ ‫افـزود‪ :‬مازنـدران مهـد علویـان و مرکز توسـعه‬ ‫یسـت‪ .‬تاریـخ مازنـدران‪ ،‬تاریـخ‬ ‫علمـای دین ‬ ‫یسـت که متاسـفانه نتوانستیم‬ ‫علمای دین ‬ ‫از علمـای ایـن دیـار درخـور شـان ان بـزرگان‬ ‫تجلیـل به عمـل اوریـم‪ .‬وی ابـراز امیـدواری‬ ‫کـرد کـه در اینـده کنگـره بین المللـی بـرای‬ ‫شـخصیت های بـزرگ مازنـدران برگـزار شـود‪.‬‬ ‫درپایـان مسـئولین و حاضریـن از نمایشـگاه‬ ‫چهـل سـخن قصـار ایـت اهلل کوهسـتانی‬ ‫کـه بـه خـط اسـتاد هاتفـی بـه رشـته تحریـر‬ ‫درامـده بازدیـد کردند‪ .‬همایش ملی ایت اهلل‬ ‫نمـاه سـال جـاری بـا‬ ‫کوهسـتانی‪ ،‬در ابا ‬ ‫حضـور مسـئولین کشـوری‪ ،‬اسـتانی‪ ،‬علمـا و‬ ‫روحانیون‪ ،‬مفاخر و مشـاهیر و فرهیختگان‬ ‫کشـور و اسـتان مازنـدران در شهرسـتان‬ ‫بهشـهر برگـزار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫دیدار سردار علی فضلی با خانواده شهدای ری‬ ‫خبر‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه هرمزگان‪:‬‬ ‫هیچ کدام از تاسیسات پخش هرمزگان‬ ‫اسیب ندیده است‬ ‫عنایت الـه شـکیبائیان‪ /‬مدیـر‬ ‫شـرکت ملـی پخـش فراورده هـای‬ ‫نفتـی منطقـه هرمـزگان‬ ‫با اشـاره به اینکه هیچ یـک از‬ ‫تاسیسـات ایـن شـرکت در اثـر‬ ‫زلزلـه بامـداد شـنبه اسـیب ندیده‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬سوخت رسـانی بـه‬ ‫جایگاه هـای منطقـه هرمـزگان‬ ‫طبـق روال عـادی ادامـه دارد‬ ‫و سـوخت جبرانـی نیـز بـه جایگاه هـای منطقـه ارسـال شـده اسـت‪ .‬احمـد‬ ‫سـاالری فر افـزود‪ :‬سـتاد بحـران شـرکت ملـی پخـش فراورده هـای نفتـی‬ ‫منطقـه هرمـزگان از نخسـتین دقایـق حادثـه تشـکیل شـد و به منظـور پایش‬ ‫سوخت رسـانی به صـورت حضـوری نیـز بـه مناطـق کانـون زلزلـه مراجعـه و‬ ‫به طور عملیاتی شـرایط سوخت رسـانی دراین مناطق بررسـی شـد‪ .‬به منظور‬ ‫تامین سـوخت موردنیاز مردم در همان نخسـتین دقایق نسـبت به ارسـال‬ ‫سـوخت جبرانـی بـه جایگاه هـا اقـدام کردیـم و در همـه مجـاری عرضـه تـا‬ ‫شـعاع مناسـب سوخت رسـانی انجـام شـد‪ .‬در نخسـتین دقایـق انبـار نفـت‬ ‫شـهید رجایـی‪ ،‬اسـکله ها و تمامـی جایگاه هـای منطقـه زلزلـه زده پایـش‬ ‫شـد و خوشـبختانه بـه هیچ یـک از ایـن تاسیسـات خسـارتی وارد نشـده‬ ‫اسـت‪ .‬سـاالری فر تصریـح کـرد‪ :‬هم ا کنـون مراجعـه بـه جایگاه هـای عرضـه‬ ‫سـوخت کمتـر شـده اسـت؛ امـا پیش بینی می کنیـم با توجه به گرمای شـدید‬ ‫هـوا و اسـتفاده مـردم از کولـر خودروهـا‪ ،‬مصـرف سـوخت افزایـش یابـد کـه‬ ‫پیش بینی هـای الزم بـرای اسـتقرار تانکرهـای سـوخت در نزدیکـی مجـاری‬ ‫عرضـه انجـام شـده اسـت‪ .‬وی ضمـن ابـراز اطمینـان از کافی بـودن ذخایـر‬ ‫سـوخت منطقـه‪ ،‬گفـت‪ :‬بـرای تامیـن بنزیـن و نفـت گاز ماشـین االت امدادی‬ ‫تمهیـدات ویـژه ای بـه جایگاه هـای عرضـه سـوخت اعالم و تا شـعاع مناسـب‬ ‫نیـز موجـودی سـوخت جایگاه هـای عرضـه تامیـن شـد‪ .‬زلزلـه ای بـه بزرگـی‬ ‫‪ ۶.۱‬دهـم در مقیـاس امـواج درونـی زمیـن (ریشـتر) سـاعت ‪ ۲‬و ‪ ۲‬دقیقـه و ‪۷‬‬ ‫ثانیـه بامـداد روز شـنبه؛ ‪ ۱۱‬تیرمـاه بنـدر خمیـر در اسـتان هرمـزگان را لرزانـد‪.‬‬ ‫زلزلـه همچنـان در بنـدر خمیـر ادامـه دارد و پـس از وقـوع زلزلـه ‪ ۶.۱‬ریشـتری‬ ‫بیـش از ‪ ۱۰‬پس لـرزه رخ داده اسـت‪ .‬کانـون این زلزله روسـتای سـایه خوش در‬ ‫بندرخمیـر بـوده اسـت کـه امدادرسـانی بـه ایـن نقطه از سـوی دسـتگاه های‬ ‫مختلـف در حال اجراسـت‪.‬‬ ‫سرپرست فناوری اطالعات شرکت گاز سمنان اعالم کرد؛‬ ‫ضرورت صحت کارکرد‬ ‫تجهیزات پشتیبانی در مواقع بحرانی‬ ‫حمیدرضـا جال لـی‪ /‬مانـور قطـع جریـان بـرق‬ ‫براسـاس دسـتورالعمل وا کنـش در شـرایط‬ ‫اضطـراری و به منظـور امادگـی همه جانبـه در‬ ‫برابـر انـواع بحران هـا‪ ،‬باالبـردن سـرعت عمل و‬ ‫سـنجش میـزان توانمنـدی نیروهـا و صحـت‬ ‫کارکـرد تجهیـزات پشـتیبانی درمواجهه بـا‬ ‫تهدیـدات‪ ،‬در شـاهرود برگـزار شـد‪ .‬محسـن‬ ‫مقصـودی؛ سرپرسـت فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات ایـن شـرکت اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬مانـور‪ ،‬مجموعـه اقدامـات متمرکزی سـت کـه افـراد شـرکت کننده را‬ ‫تهـای‬ ‫در موقعیـت شبیه سازی شـده قـرار می دهـد تـا بااسـتفاده از ظرفی ‬ ‫موجـود بتـوان عکس العمـل مناسـبی به نمایـش گذاشـت تـا از وارداوردن‬ ‫خسـارت جانـی‪ ،‬مالـی و همچنیـن تجهیـزات و تاسیسـات جلوگیـری نمود یا‬ ‫ان را به حداقـل رسـاند‪ .‬هـدف از اجـرای مانور اماده سـازی نیروها و تجهیزات‬ ‫جهـت مقابلـه بـا بحران هـا و حـوادث غیرمترقبـه‪ ،‬بررسـی عملکـرد ‪ UPS‬و‬ ‫تجهیـزات پشـتیبان (دیزل ژنراتـور )‪ ،‬تحلیـل و ارزیابـی نقـاط ضعـف و قـوت‬ ‫تجهیـزات و نیروهـا‪ ،‬شناسـایی مـوارد پیش بینی نشـده‪ ،‬امـوزش و بازامـوزی‬ ‫کارکنـان در حیـن برگـزاری مانـور و سـنجش میـزان اثـر اموزش هـای کارکنـان و‬ ‫ارزیابی عملکرد ان ها درمواجهه با شرایط اضطراری ست‪ .‬مقصودی درمورد‬ ‫نحـوه برگـزاری ایـن مانـور بااشـاره به اینکه سـناریوی ان بـا قطـع جریـان بـرق‬ ‫اداره گاز شـاهرود اغـاز شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن مانـور بـرای تسـت کارایـی و عملکـرد‬ ‫‪ ،UPS‬بررسـی زمـان و نحـوه درمدارقرارگرفتـن ژنراتـور انجـام گرفـت تـا در‬ ‫ً‬ ‫مواقـع قطـع جریـان بـرق خصوصـا در ایام تابسـتان‪ ،‬زیرسـاخت های فناوری‬ ‫اطالعـات و ارتباطـات دراین ناحیـه دچـار وقفه نگردد‪ .‬شـایان ذکر اسـت این‬ ‫مانـور توسـط واحـد فنـاوری اطالعات و ارتباطات شـرکت گاز اسـتان سـمنان‬ ‫و بـا همـکاری امـور ‪( HSE‬ایمنـی و اتش نشـانی) و خدمـات اداری اداره گاز‬ ‫شهرسـتان شـاهرود انجـام شـد‪.‬‬ ‫اعتراض اهالی روستای ممراباد به نقشه طرح هادی‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫سـردار فضلـی؛ جانشـین معـاون‬ ‫هماهنگ کننـده سـپاه بـا همراهـی سـردار‬ ‫ذوالقـدر؛ فرمانـده سـپاه سیدالشـهدا‪،‬‬ ‫سرهنگ روح اهلل قنبری؛ فرمانده سپاه ری‪،‬‬ ‫علی محمـد اسـدی؛ مسـئول حفـظ اثـار و‬ ‫نشـر ارزش های دفاع مقدس سـپاه حضرت‬ ‫سیدالشـهدا ؟ع؟‪ ،‬سـردار خادم الحسـینی؛‬ ‫فرمانـده تیـپ حضـرت زهـرا ؟س؟ در دوران‬ ‫دفـاع مقـدس‪ ،‬نصـراهلل رئیـس بنیـاد‬ ‫شـهید ری و جمعـی از پیشکسـوتان لشـگر‬ ‫‪ ۱۰‬سیدالشـهدا ؟ع؟ بـا خانـواده شـهید‬ ‫امیرمنصـور کاشـانی‪ ،‬شـهیدان مهـدی و‬ ‫محمدرضـا ترامشـلو و شـهید ناصـر احمـد‬ ‫پـور دیـدار و گفت وگـو کـرد‪ .‬سـردار فضلـی‬ ‫در این دیدارهـا بیشـتر پـای در دو دل و‬ ‫خاطـرات خانـواده معظـم شـهدا نشسـت‪.‬‬ ‫علـی فضلی در دیـدار اول پای صحبت های‬ ‫شـیرین مـادر شـهید امیـر منصـور کاشـانی‬ ‫نشسـت‪ .‬شـهید امیـر منصـور کاشـانی در‬ ‫‪ ۲۶‬دی ‪ ،۱۳۴۷‬در شهرسـتان ری چشـم بـه‬ ‫جهان گشـود‪ .‬پدرش محمود‪ ،‬مغازه دار بود‬ ‫و مـادرش نرجـس نـام داشـت‪ .‬از طفولیـت‬ ‫کارهـای خالقانـه داشـت‪ .‬وقتـی کالس اول‬ ‫یکـرد در سـالن‬ ‫بـود بچ ههـا را ظهـر جمـع م ‬ ‫ورزش نمـاز می خواندنـد‪ .‬روحیـه ایثـار‪،‬‬ ‫گذشـت‪ ،‬تقـوا و عشـق بـه اهل بیـت ؟ع؟‬ ‫در وی وجـود داشـت‪ .‬دانش امـوز سـوم‬ ‫متوسـطه بـود‪ .‬مدتـی در بسـیج فعالیـت‬ ‫کـرد‪ .‬به عنـوان پاسـدار در جبهـه حضـور‬ ‫یافـت‪ ۲۲ .‬فروردیـن ‪ ،۱۳۶۶‬با سـمت معاون‬ ‫گردان حضرت زینب ؟س؟ و فرمانده گروهان‬ ‫القـاره در شـلمچه براثـر اصابـت ترکـش‬ ‫خمپـاره بـه قلـب ‪ ،‬شـهید شـد‪ .‬مـزارش در‬ ‫بهشـت زهرا ؟س؟ شهرسـتان تهران قرار دارد‪.‬‬ ‫در دیدار دوم به منزل شـهیدان محمدرضا‬ ‫و مهـدی ترامشـلو رفـت‪ .‬پدرومـادر شـهید‬ ‫از خاطـرات دوران اتـش و خـون گفتنـد‪.‬‬ ‫شـهید محمدرضـا ترامشـلو ‪ ۶‬بهمـن ‪،۱۳۴۵‬‬ ‫در شـهرری چشـم بـه جهـان گشـود‪ .‬پـدرش‬ ‫نتـاج نـام داشـت‪.‬‬ ‫محمـد و مـادرش زری ‬ ‫تـا پایـان دوره راهنمایـی درس خوانـد‪.‬‬ ‫به عنـوان پاسـدار وظیفـه در جبهـه حضـور‬ ‫یافـت‪ ۱۳ .‬اردیبهشـت ‪ ،۱۳۶۵‬بـا سـمت‬ ‫فرمانـده گروهـان در فکـه توسـط نیروهـای‬ ‫عراقـی براثـر اصابـت ترکـش خمپـاره بـه‬ ‫کتـف و صـورت‪ ،‬شـهید شـد‪ .‬پیکـرش را در‬ ‫بهشـت زهرا ؟س؟ شهرسـتان تهـران به خا ک‬ ‫سـپردند‪ .‬بـرادرش مهـدی نیـز ب هشـهادت‬ ‫رسـیده اسـت‪ .‬شـهید مهـدی ترامشـلو در‬ ‫نوزدهمیـن روز پاییـز ‪ ۱۳۵۰‬در شـهرری‪،‬‬ ‫بخـش قلع هنـو‪ ،‬روسـتای زمان ابـاد دیـده‬ ‫بـه جهـان گشـود‪ .‬بـرادرش محمدرضـا‬ ‫رسـتگاری (ترامشـلو) کـه در اردیبهشـت‬ ‫‪ ۱۳۶۵‬در فکـه ب هشـهادت رسـید‪ ،‬مهـدی‬ ‫یتـاب رفتـن شـد‪ .‬او به دنبـال عالقـه‬ ‫هـم ب ‬ ‫فراوانـی کـه بـه جنـگ بـا دشـمن داشـت‪،‬‬ ‫نبـودن سـن اعـزام کپـی‬ ‫به دلیـل پایی ‬ ‫شناسـنامه خـود را دسـت کاری و تولـدش را‬ ‫کسـال دیرتـر اعلام کـرد تـا اعـزام شـود‪ .‬در‬ ‫ی ‬ ‫نمـاه ‪ ،۱۳۶۵‬دومـاه ب هطـور فشـرده در‬ ‫بهم ‬ ‫گردان حضرت قاسـم دوره اموزش نظامی را‬ ‫گذرانـد و در ‪ ۱۶‬فروردیـن ‪ ۱۳۶۶‬بـه شـلمچه‬ ‫یکـه تنهـا چهـارروز بـه‬ ‫اعـزام شـد و درحال ‬ ‫جبهـه اعـزام شـد بـود در تاریـخ ‪ ۱۹‬فروردیـن‬ ‫‪ ۶۶‬در شـلمچه با اصابت گلوله به سـرش به‬ ‫درجـه رفیـع شـهادت نائـل امـد و ‪۱ ۰‬مـاه پس‬ ‫از شـهادت بـرادرش به دعـوت حـق لبیـک‬ ‫گفـت و اسـمانی شـد‪۱ ۱ .‬سـال به عنـوان‬ ‫شـهید گمنـام از شـهید مهـدی ترامشـلو یاد‬ ‫یشـد تاانکـه در سـال ‪ ۱۳۷۷‬پیکـرش را بـه‬ ‫م ‬ ‫خانـه اوردنـد و در بهشـت زهرا ؟س؟ در قطعه‬ ‫‪ ۲۹‬بـه خـا ک سـپرده شـد‪ .‬در دیـدار اخـر بـه‬ ‫منزل باصفای شـهید ناصر احمد پور رفتند‬ ‫و دیـداری صمیمـی بـا همسـر و پنـج فرزنـد‬ ‫شـهید داشـتند‪ .‬شـهید احمدپور سـاروجی‬ ‫‪ 10‬شـهریور ‪ ،۱۳۳۷‬در شـهر خرمشـهر چشـم‬ ‫بـه جهـان گشـود‪ .‬پـدرش نوروزعلـی‪ ،‬کارمند‬ ‫گمـرک بـود و مـادرش فاطمـه نـام داشـت‪.‬‬ ‫چهارسـاله بـود کـه همـراه بـا خانـواده اش‬ ‫بـه تهـران مهاجـرت نمـود و در شـهرری‬ ‫اقامـت گزیـد‪ .‬وی تـا پایـان دوره راهنمایـی‬ ‫درس خوانـد‪ .‬کارمنـد وزارت بازرگانـی بـود‪.‬‬ ‫سـال ‪ ۱۳۵۷‬ازدواج کـرد و صاحـب پنـج پسـر‬ ‫شـد‪ .‬فرزنـد اولـش در وزارت بازرگانـی و فرزنـد‬ ‫دوم در سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی‬ ‫راه پـدر را ادامـه می دهنـد‪ .‬در تظاهـرات‬ ‫مشـاهی‬ ‫یهـا علیـه رژیـم ست ‬ ‫و راهپیمای ‬ ‫فعاالنـه شـرکت می نمـود و پـس از پیـروزی‬ ‫انقلاب به عنـوان یـک بسـیجی مبـارز و خیـر‬ ‫از تلاش بـرای اسـتقرار جمهـوری اسلامی‬ ‫ایـران دسـت برنداشـت‪ .‬بسـیج مسـجد‬ ‫باب الحوائـج شـهرری را بنیـان گذاشـت‪،‬‬ ‫به عنـوان رئیـس شـورای اسلامی محـل‬ ‫انتخـاب گردیـد؛ و از اعضـای فعـال بسـیج‬ ‫ناحیـه مقاومـت (مقـداد) بـود‪ .‬او به عنـوان‬ ‫پاسـدار در جبهـه حضـور یافـت‪۲۳ .‬‬ ‫اردیبهشـت ‪ ،۱۳۶۵‬با سـمت فرمانده گردان‬ ‫در فکـه توسـط نیروهای عراقـی براثر اصابت‬ ‫ترکش خمپاره به پهلو و گردن‪ ،‬شـهید شـد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی اردبیل بیان کرد؛‬ ‫پروین حسینی‬ ‫حسـین پیرمـوذن بااعالم اینکـه اخـذ‬ ‫زمیـن و کارهـای اداری گـرداب تولیدکننـده‬ ‫و سـرمایه گذار اسـت تصریـح کـرد‪ :‬بـرای‬ ‫تسـهیل و شـروع کار صنعتـی در اسـتان‬ ‫خوشـبختانه مصوبـه و تصمیمـات خوبـی‬ ‫اتخـاذ شـده اما انتظار مـی رود این مصوبات‬ ‫عملیاتی شـود‪ .‬به گزارش روابط عمومی اتاق‬ ‫بازگانـی اسـتان اردبیـل؛ همایش روز صنعت‬ ‫و معـدن بـا حضـور مسـئوالن و مدیـران‬ ‫صنایـع و تولیدکننـدگان اسـتان برگـزار شـد‪.‬‬ ‫دراین مراسـم رئیـس اتـاق بازرگانـی‪ ،‬صنایـع‪،‬‬ ‫معـادن و کشـاورزی اردبیـل بااشـاره به‬ ‫تصمیـم وزارت صمـت از تغییـر روز صنعـت‬ ‫و معـدن بـه دهـه صنعـت و معـدن گفـت‪:‬‬ ‫ایـن روز و ایـام فرصـت مناسـبی بـرای تقدیـر‬ ‫شهـای مسـئوالن و مدیـران عرصـه‬ ‫از تال ‬ ‫صنعـت و تجـارت اسـت‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫اردبیـل یکـی از اسـتان های مهـد صنعتـی‬ ‫و نوپاسـت کـه گا مهـای توسـعه را درپیـش‬ ‫یهـا‬ ‫گرفتـه و اتـاق بازرگانـی نیـز بـا پیگیر ‬ ‫در شـورای گفت وگـوی بخـش خصوصـی‬ ‫و دولـت و تحقـق ایـن هـدف و توسـعه‬ ‫اسـتان تلاش می کنـد‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫مصوبـات شـورای گفت وگـوی دولـت و‬ ‫بخـش خصوصـی اظهـار کـرد‪ :‬تصویـب‬ ‫اخذ زمین؛ معضل بزرگ صنعت اردبیل‬ ‫تخصیـص اعتبـار بـرای خریـد ایکـس ری‬ ‫برای گمرک بیل هسـوار یکی از دسـتاوردهای‬ ‫مهـم در سـفر وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی‬ ‫بـود کـه تحقـق ان در توسـعه و پیشـرفت‬ ‫ایـن گمـرک تاثیـر بسـزا دارد‪ .‬رئیـس اتـاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی استان‬ ‫بااشـاره به گالیه تولیدکننـدگان و صنعتگران‬ ‫دررابط هبـا دریافـت عـوارض گمرکـی بـرای‬ ‫ماشـین االت خـط تولیـد افـزود‪ :‬این مسـئله‬ ‫نبـار در کشـور مطـرح شـده‬ ‫کـه بـرای اولی ‬ ‫یکـی از دغدغ ههـای اصلـی تولیدکننـدگان‬ ‫است و تقسیط عوارض گمرکی ماشین االت‬ ‫تولیـدی دردی از تولیدکننـده را درمـان‬ ‫نمی کنـد و امیدواریـم بـا تلاش نماینـدگان‬ ‫مـردم در مجلـس شـورای اسلامی و‬ ‫نماینـدگان دولـت راهکارهـای اساسـی برای‬ ‫این چالش اندیشید‪ .‬وی بااعالم اینکه اخذ‬ ‫زمیـن و کارهـای اداری گـرداب تولیدکننده و‬ ‫سرمایه گذار است تصریح کرد‪ :‬برای تسهیل‬ ‫و شـروع کار صنعتی در اسـتان خوشبختانه‬ ‫مصوبـه و تصمیمـات خوبـی اتخاذ شـده اما‬ ‫انتظار می رود این مصوبات عملیاتی شـود‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬اخـذ مجـوز تاسـیس در فواصـل‬ ‫شسـاعت انجـام می گیـرد‬ ‫زمانـی پنـج یـا ش ‬ ‫تهـای امکانـی و زیرسـاخت ها‬ ‫امـا محدودی ‬ ‫یشـود و اخـذ زمیـن‬ ‫باعـث توقـف پروژ ههـا م ‬ ‫در شـهرک های صنعتـی نیـز بـه بزرگ تریـن‬ ‫معضـل صنعـت تبدیـل شـده اسـت‪ .‬وی‬ ‫بـا اعلام رضایـت از مصوبـات اخیـر دولـت‬ ‫درخصـوص بخشـش جرائـم ‪ ۱۰۰‬درصـدی و‬ ‫تقسـیط ‪ ۶۰‬ماهـه مالیـات گفـت‪ :‬این فرصت‬ ‫مناسبی برای بخش خصوصی و واحدهای‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫صنعتـی برای پرداخت بدهی مالیات ‬ ‫نبـار نیـز‬ ‫پیرمـوذن ادامـه داد‪ :‬بـرای اولی ‬ ‫هیئت دولـت بخشـش جرائـم تامیـن‬ ‫اجتماعـی را مصـوب کـرده کـه ا گـر ایـن‬ ‫دومـورد در سـطح اسـتان پیگیـری شـود‬ ‫بسـیاری از مشـکالت مربـوط بـه بدهی های‬ ‫مالیاتـی و تامیـن اجتماعـی مرتفـع خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬فضـای اسـتان بـه‬ ‫فضایـی صنعتـی تبدیـل شـده و جهـش‬ ‫صنعتـی در اردبیـل محسـوس اسـت و نباید‬ ‫نگران پرداخت تسهیالت به تولید و صنایع‬ ‫بـود زیـرا صنعـت در کشـور توجیـه اقتصادی‬ ‫دارد و فرهنـگ تولیـد در کشـور شـکل گرفتـه‬ ‫و تولید سـوددهی دارد‪ .‬وی با درخواسـت از‬ ‫یبـر برگـزاری همایـش‬ ‫اسـتاندار اردبیـل مبن ‬ ‫ملـی بـا محوریـت سـرمایه گذاری در اردبیـل‬ ‫افزود‪ :‬برگزاری همایش نیازمند مشوق های‬ ‫سـرمایه گذاری و تعییـن اهـداف قـراردادن‬ ‫امایـش صنعتـی و کشـاورزی اسـتان روی‬ ‫میـز اسـت‪.‬‬ ‫فاطمـه حسـینی‪ /‬اجـرای طـرح هـادی در‬ ‫روسـتای ممرابـاد بـا اعتـراض اهالـی روسـتا‬ ‫مواجـه شـد‪ .‬درحالی کـه بنیـاد مسـکن‬ ‫به عنـوان متولـی عمـران و ابادانی روسـتا طرح‬ ‫هـادی روسـتای ممرابـاد را تهیـه و این روزهـا‬ ‫درحال اجـرای ان اسـت اهالـی نسـبت بـه‬ ‫نقشـه و نحـوه اجـرای ان معتـرض هسـتند‪.‬‬ ‫یکـی از اهالـی روسـتا بااشـاره به اینکه خیابـان‬ ‫اصلـی روسـتا کـه ‪ ۲۰‬سـال قبل بـا اجـرای طـرح‬ ‫عقب نشـینی اسـفالت شـده اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬متاسـفانه این روزها شـاهد اجرای‬ ‫طـرح هـادی دراین مسـیر هسـتیم به طوری کـه بـا نصـب جـدول در دو طرف‬ ‫ً‬ ‫خیابـان عملا عـرض خیابـان را کـم می کننـد‪ .‬سـاالری بااشـاره به افزایـش‬ ‫وسـایط نقلیـه موتـوری در روسـتا‪ ،‬افـزود‪ :‬باوجوداینکـه در ‪ ۲۰‬سـال بـا حجـم‬ ‫پاییـن وسـایط نقلیـه موتـوری عـرض معبـر را ‪ ۱۰‬متـر درنظـر گرفتنـد امـا حـاال‬ ‫کـه تعـداد وسـایط نقلیـه در روسـتا افزایـش چشـمگیری داشـته‪ ،‬ب هجـای‬ ‫افزایـش عـرض خیابـان اقـدام بـه کم عرض تـر کـردن ان می کننـد‪ .‬یکی دیگر از‬ ‫اهالـی روسـتا نیـز خاطرنشـان کـرد‪ :‬ا گـر طـرح هـادی طبـق وضعیـت موجـود‬ ‫ً‬ ‫و نیـاز اهالـی روسـتا طراحـی و اجـرا شـود قطعـا بسـیاری از هزینـه هـم کاهـش‬ ‫می یابـد‪ .‬بیگـی از اهالـی روسـتا باتا کید بر اینکـه در روسـتاها به واسـطه تـردد‬ ‫وسـایل نقلیه مختلـف ازقبیـل ترا کتـور‪ ،‬کامیـون‪ ،‬نیسـان‪ ،‬موتـور و تـردد دام‬ ‫زنـده از خیابـان اصلـی‪ ،‬ایجـاد خیابـان وسـیع ارجح تـر از ایجـاد پیاده روهـای‬ ‫چندمتری سـت‪ ،‬اذعـان کـرد‪ :‬بـا اجـرای طـرح هـادی در روسـتا‪ ،‬رفت وامـد‬ ‫بسـیاری از مـردم دچـار مشـکل شـده و اختلاف سـطح به وجودامـده کـف‬ ‫حیـاط بـا سـطح خیابـان مشـکالت دیگـری به وجـود اورده اسـت‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه هم اندیشی برای دستیابی‬ ‫به عملکرد درخشان در شرکت گاز همدان‬ ‫شهرام ذبیحی‪/‬نخستین‬ ‫هم اندیشـی‬ ‫جلسـه‬ ‫محمدصادق محبی نظر؛‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز‬ ‫همـدان و روسـای نواحـی‬ ‫و مناطـق گازرسـانی ایـن‬ ‫شـرکت در سـطح اسـتان‬ ‫به منظـور تبادل نظـر و ایجـاد هماهنگـی بیشـتر بـرای بهبـود عملکرد شـرکت‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬دراین نشسـت محبی نظـر خدمت رسـانی بـه مـردم را اولویـت‬ ‫اصلـی و هـدف غایـی شـرکت و این امـر را یـک نعمـت خـدادادی دانسـت‬ ‫کـه نصیـب هرکـس نمی شـود و بـا توصیـه همـکاران به بهره بـرداری از ایـن‬ ‫نعمـت الهـی در نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی‪ ،‬تکریـم ارباب رجـوع‪ ،‬حـل‬ ‫مشـکالت ان هـا و گره گشـایی از ایشـان را از اولویت هـای شـرکت برشـمرد و‬ ‫گفـت‪ :‬مـردم ولی نعمـت مـا هسـتند و در محـدوده قانـون و دسـتورالعمل ها‬ ‫و تاانجا کـه قانـون و مقـررات انعطـاف دارد و اجـازه می دهـد بایـد مشـکالت‬ ‫انـان را حـل کنیـم و ا گـر مـوارد ویـژه ای هسـت کـه در سـطح نواحـی و مناطـق‬ ‫ً‬ ‫قابل حـل نیسـت‪ ،‬حتمـا بـه سـتاد گاز اسـتان منعکـس کنیـد‪ .‬محبی نظـر‬ ‫هـدف از برگـزاری این نشسـت را اسـتفاده از تجربیـات طالیـی همـکاران و‬ ‫شهـا و‬ ‫روسـای نواحـی و مناطـق گازرسـانی‪ ،‬اشـترک تجربیـات‪ ،‬بررسـی چال ‬ ‫معضلات موجـود‪ ،‬تسـهیل و رفـع موانـع و درنهایـت همـکاری و هماهنگـی‬ ‫بیشـتر بـرای خلـق عملکـرد درخشـان شـرکت در سـال جـاری اعلام کـرد‪.‬‬ ‫تهـای‬ ‫موضوعاتـی نظیـر وصـول مطالبـات و رفـع محدودیت هـا و معذوری ‬ ‫این بخـش‪ ،‬عدم قطـع گاز واحدهـای تولیـدی در عیـن جدیـت در وصـول‬ ‫مطالبـات از ان هـا‪ ،‬اورهـال ایسـتگاه ها و امادگی حدا کثری برای فصل سـرما‪،‬‬ ‫امـوزش و تمدیـد گواهی نامـه گازبانـان‪ ،‬کنتورخوانـان و امدادگـران شـرکت‪،‬‬ ‫مقاوم سـازی سـاختمان ها و تاسیسـات شـرکت‪ ،‬تشـویق کارکنـان پرتلاش‬ ‫و سـاعی‪ ،‬جایگزینـی نیروهـای بازنشسـته و ‪ ...‬از مـوارد و موضوعاتـی بـود‬ ‫کـه دراین هم اندیشـی بیـن مدیرعامـل شـرکت و روسـای نواحـی و مناطـق‬ ‫گازرسانی موردبحث قرار گرفت و با توضیحات برخی روسای ستادی شرکت‬ ‫دراین خصـوص وحدت رویـه ایجـاد شـد‪ .‬درپایـان مقـرر گردیـد ایـن سلسـله‬ ‫نشسـت ها برای ارتقای کیفیت خدمات رسـانی به هم اسـتانی ها ادامه یابد‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫یک شنبه ‪ 12‬تیر ‪ 3 1401‬ذوالحجه ‪ 3 1443‬جوالی ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2536‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫همایش بزرگ صنفی تخصصی‬ ‫صنف مشاوران امالک شهرستان ری برگزار شد‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫همایـش بـزرگ صنفـی تخصصـی صنـف مشـاوران‬ ‫املا ک شهرسـتان ری‪ ،‬بـا حضـور دکتـر علی ا کبـر‬ ‫وحدانی نژاد (معاون اداره کل مالیاتی جنوب استان‬ ‫تهـران)‪ ،‬سـید کمـال محقـق (معـاون حسابرسـی‬ ‫اداره کل امـور مالیاتـی جنـوب اسـتان تهـران)‪ ،‬سـید‬ ‫محسـن کشـاورزی (نایب رئیـس اتـاق اصنـاف‬ ‫شهرستان ری)‪ ،‬احد پیرایی (رئیس) و هیئت مدیره‬ ‫اتحادیه و اعضای صنف مشاوران امال ک شهرستان‬ ‫ری در مسـجد ارشـاد شـهرری برگزار شـد‪ .‬در حاشیه‬ ‫این همایش‪ ،‬دکتر علی ا کبر وحدانی نژاد به خبرنگار‬ ‫مـا گفـت‪« :‬در همایـش صنفـی تخصصـی مشـاوران‬ ‫املا ک شهرسـتان ری‪ ،‬تمـام مفـاد قانونـی و تبصـره‬ ‫مـاده ‪ 100‬را بـه اعضـای اتحادیـه املا ک شهرسـتان‬ ‫ری ارائـه کردیـم»‪ .‬وی درخصـوص میـزان گـردش‬ ‫حساب های بانکی اعضای صنف مشاوران امال ک‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬باتوج هبـه نـوع شـغل ایـن دوسـتان‪،‬‬ ‫کـه به عنـوان واسـطه‪ ،‬پـول را از خریـدار می گیرنـد و‬ ‫بـه فروشـنده تحویـل می دهنـد؛ مبالـغ زیـادی در‬ ‫یشـود و به نوعـی اعتمـاد‬ ‫نهـا جابجـا م ‬ ‫حسـاب ا ‬ ‫مـردم بـه ایـن عزیـزان زیـاد اسـت و مبالـغ مربـوط بـه‬ ‫نهـا واریـز می کننـد کـه ایـن‬ ‫معاملات را به حسـاب ا ‬ ‫گـردش مالـی در حسـاب انـان‪ ،‬نگرانی هایـی را بابـت‬ ‫افزایـش مالیـات در بیـن اعضـای ایـن صنـف ایجـاد‬ ‫کـرده اسـت کـه بـه انـان اطمینـان دادیـم نگـران ایـن‬ ‫موضـوع نباشـند و اداره مالیـات‪ ،‬همـه پول هایـی را‬ ‫یشـود‪ ،‬درامد محسـوب‬ ‫نهـا واریز م ‬ ‫کـه به حسـاب ا ‬ ‫نمی کند؛ به شـرطی که مدارک و مسـتندات قانونی‬ ‫را بـه مـا ارائـه کننـد و مشـخص شـود مبالغـی کـه‬ ‫نهـا واردشـده‪ ،‬مربـوط بـه خریـدار یـا‬ ‫به حسـاب ا ‬ ‫فروشنده مسکن بوده است و میزان مالیات ان ها را‬ ‫براساس درامد و کمیسیونی که از خریدار و فروشنده‬ ‫گرفته اند تعیین می کنیم»‪ .‬وحدانی نژاد خاطرنشان‬ ‫کـرد‪« :‬حسـاب های متورم شـده اعضای اصنـاف‪ ،‬در‬ ‫وهلـه اول شـاید بـرای مامـوران مالیاتـی درامـد تلقـی‬ ‫شود‪ ،‬اما به اعضای اتحادیه اطمینان خاطر دادیم‬ ‫چنانچه دراین خصوص مشـکل داشـتند‪ ،‬باید یک‬ ‫اظهارنامه مالیاتی عادی به اداره مالیات بدهند که‬ ‫پـس از تاییـد اتحادیـه‪ ،‬مـورد رسـیدگی قـرار می گیـرد‬ ‫و براسـاس مبالغـی کـه مربـوط بـه درامـد انـان اسـت‬ ‫مالیـات اخـذ می کنیـم»‪ .‬معـاون اداره کل مالیاتـی‬ ‫جنـوب اسـتان تهـران دربـاره مشـکالت اصنـاف‬ ‫درخصـوص پرداخـت دارایـی گفـت‪« :‬تسـهیالت‬ ‫ویـژه ای بـرای ایـن دوسـتان در نظـر گرفته ایـم کـه‬ ‫می تواننـد بدهـی مالیاتـی خـود را تقسـیط کننـد و‬ ‫ا گـر نسـبت به میزان مالیـات بر درامد خـود اعتراض‬ ‫داشـته باشـند؛ مدیـرکل‪ ،‬معـاون و سـایر مدیـران‬ ‫مالیاتـی‪ ،‬مـوارد حـاد را بررسـی کـرده و بـا اختیـارات‬ ‫نهـا را حـل می کنیـم»‪.‬‬ ‫قانونـی کـه داریـم مشـکالت ا ‬ ‫وی اذعـان کـرد‪« :‬در ایـن همایـش احسـاس کـردم‬ ‫اعضـای مشـاوران املا ک‪ ،‬نیـاز بـه امـوزش بیشـتری‬ ‫دارنـد و بایـد وظایـف و تکالیـف قانونـی حـوزه صنفی‬ ‫خـود را بداننـد»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬مشـاوران املا ک‬ ‫ً‬ ‫حتمـا قوانیـن را مطالعـه کننـد و درراسـتای قانـون‬ ‫حرکـت کننـد تـا در اینـده مشـکل قانونـی بـرای ان ها‬ ‫ایجـاد نشـود»‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالک شهرستان ری خبر داد؛‬ ‫ً‬ ‫بنگاه های مشاوران امال ک بدانند قراردادها حتما باید با کد رهگیری ثبت شود‬ ‫احد پیریایی (رئیس اتحادیه امال ک شهرسـتان ری) گفت‪« :‬به منظور‬ ‫برگـزاری همایـش بـزرگ مشـاوران املا ک شـهرری و حومـه‪ ،‬از کلیـه‬ ‫اعضـا و مسـئوالن اداره دارایـی و اما کـن و اتـاق اصنـاف شهرسـتان ری‬ ‫تشـده بـود تـا درخصـوص افزایـش بـاالی مالیـات در سـال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫دعو ‬ ‫و سـواالت و ابهاماتـی کـه دررابط هبـا نحـوه جـواز گرفتـن‪ ،‬کـد رهگیـری‪،‬‬ ‫ارزش افـزوده و توجیـه اعضـا درمـورد نحـوه فعالیـت انـان‪ ،‬بحـث و‬ ‫تبادل نظـر شـود کـه جلسـه اموزنـده بـود و مـورد اسـتقبال اعضـا قـرار‬ ‫گرفـت»‪ .‬پیریایـی بااشـاره به شـرایط بـد اقتصـادی و به ویـژه مشـکالت‬ ‫مسـتاجران‪ ،‬از اعضـای صنـف مشـاوران املا ک خواسـت نسـبت بـه‬ ‫تعییـن مناسـب میـزان اجاره بهـا همـکاری الزم را داشـته باشـند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪« :‬خوشبختانه تمامی اعضای صنف مشاوران امال ک‪ ،‬به صورت‬ ‫خودجوش نسـبت به این موضوع تالش کرده اند و تمام اعضا‪ ،‬پشـت‬ ‫شیشه واحدهای صنفی خود نوشته هایی را نصب کردند و از مالکان‬ ‫خواسته اند که قیمت های نامتعارف اعالم نکنند و شرایط مستاجران‬ ‫را در نظـر بگیرنـد تـا به سلامت از وضعیـت بـد و نامناسـب اقتصـادی‬ ‫به خوبـی عبـور کنیـم»‪ .‬رئیـس اتحادیـه صنـف مشـاوران املا ک‬ ‫شهرستان ری درخصوص مالیات مشاغل اظهار داشت‪« :‬به اعضای‬ ‫ً‬ ‫صنف مشاوران امال ک اعالم کردیم که حتما اظهارنامه مالیاتی شان را‬ ‫اعالم کنند و باتوجه به اینکه اداره مالیاتی به حساب اصناف دسترسی‬ ‫دارد؛ ا گـر اصنـاف اظهارنامـه مالیاتـی خود را اعالم نکننـد‪ ،‬این موضوع‬ ‫یشـوند»‪ .‬وی عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫حکـم کتمـان داشـته و مشـمول جریمـه م ‬ ‫«مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی تا پانزدهم تمدیدشده و اعضا فرصت‬ ‫دارند اظهارنامه مالیاتی شان؛ اعم از عادی و تبصره ماده ‪ ۱۰۰‬را به اداره‬ ‫مالیاتـی تسـلیم کننـد تا به مشـکل برنخورنـد»‪ .‬رئیس اتحادیـه امال ک‬ ‫شهرسـتان ری تا کیـد کـرد‪« :‬اعضـای صنـف بـرای اینکـه حسـاب های‬ ‫نهـا مشـخص و مشـمول پرداخـت مالیـات اضافـه نشـود‪،‬‬ ‫مختلـف ا ‬ ‫ً‬ ‫تخـوان در واحدهـای صنفـی خود نصب کنند‬ ‫حتمـا دو دسـتگاه کار ‬ ‫و حسـاب های شـخصی و تجاری خود را جدا کنند و درصورت اعمال‬ ‫نهـا‪ ،‬بایـد اسـناد و مـدارک معتبـر‬ ‫مالیـات بـر حسـاب های متفرقـه ا ‬ ‫ارائـه کننـد تـا اداره دارایـی حسـاب های تجـاری ان هـا را تفکیک کند»‪.‬‬ ‫پیرایی افزود‪« :‬درمورد کد رهگیری هم به زودی در سـامانه ملی اعالم‬ ‫ً‬ ‫یشـود کـه حتمـا تمـام قراردادهـا بایـد بـا کـد رهگیـری ثبـت شـود»‪.‬‬ ‫م ‬ ‫همچنیـن جهـت انجـام کارهـای اداری اعـم از تعویـض پال ک خـودرو و‬ ‫ثبت نام مدارس و وام ودیعه مسکن و ‪ ...‬گفت‪« :‬قرارداد باید به صورت‬ ‫کد رهگیری به دفتر امال ک مراجعه کنند‪ .‬ا گر کمیسیون قانونی؛ طبق‬ ‫تعرفـه ای کـه اتحادیـه اعلام کـرده‪ ،‬پرداخت کرده باشـند‪ ،‬دفتـر امال ک‬ ‫جهت گرفتن کد رهگیری‪ ،‬حق گرفتن کمیسـیون مجدد و یا اضافه تر‬ ‫را از طرفیـن قـرارداد نـدارد»‪.‬‬ ‫ا گهی مزایده عمومی‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـهرداری قهسـتان درنظـردارد یـک دسـتگاه خودرو سـواری پـژو ‪ 405‬مـدل ‪ 1388‬را به صورت مزایده به فروش برسـاند‪.‬‬ ‫متقاضیان جهت شـرکت در مزایده به سـامانه سـتاد به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه فرمایند‪.‬‬ ‫تلفن های تماس‪056-32143799 -32143202 :‬‬ ‫م الف ‪1244‬‬ ‫مرتضی دهقان تنها؛ شهردار قهستان‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان (شاهرود) درنظردارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫برگزار کند‪ .‬کلیه مراحل برگزاری تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پا کت ها‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان فراخوان‬ ‫شماره فراخوان در‬ ‫سامانهستاد‬ ‫‪1‬‬ ‫مناقصهعمومیهمزمان‬ ‫با ارزیابی (یکپارچه) یک‬ ‫مرحله ای احداث تقاطع‬ ‫غیرهمسطح راه اهن محور‬ ‫شاهرود‪-‬میامی‬ ‫‪2001003199000020‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1343839‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫براورد (ریال)‬ ‫‪182.641.469.833‬‬ ‫مهلتدریافت‬ ‫اسناد‬ ‫‪1401/04/11‬‬ ‫اخرینمهلت‬ ‫ارسالپیشنهاد‬ ‫‪1401/04/21‬‬ ‫تاریخبازگشایی‬ ‫‪1401/40/22‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان‪ -‬شاهرود‬ ‫سید محسن کشاورزی بیان کرد؛‬ ‫رعایت مالحظات مالیاتی به خاطر وضعیت کرونا در کشور‬ ‫در ایـن همایـش سـید محسـن کشـاورزی (نایب رئیـس اتـاق اصنـاف‬ ‫شهرسـتان ری) از برگـزاری ایـن همایـش کـه ازسـوی اتحادیـه صنـف‬ ‫مشـاوران امال ک شهرسـتان ری برگزار شـد تشـکر کرد و گفت‪« :‬اعضای‬ ‫صنـف‪ ،‬توجـه داشـته باشـند هـر صنـف در کشـور کـه درامـد داشـته‬ ‫باشـد‪ ،‬بایـد از سـود حاصـل از درامـد‪ ،‬مالیـات پرداخـت کنـد»‪ .‬سـید‬ ‫محسـن کشـاورزی اظهـار داشـت‪« :‬سـال های قبـل‪ ،‬دریافـت مالیـات‬ ‫به صـورت سـنتی عمـل می شـد‪ .‬امـا بـا راه انـدازی سیسـتم الکترونیـک‪،‬‬ ‫یشـود و‬ ‫تمـام درامـد و دارایی هـای صنـوف به طـور دقیـق مشـخص م ‬ ‫با ارائه مشـخصات کسـبه‪ ،‬درامد ان محاسـبه و درصد پرداختی دارایی‬ ‫انـان اعلام می شـود»‪ .‬وی عنـوان کـرد‪« :‬برخـی از اعضـای اتحادیـه‪،‬‬ ‫بـا مشـکالت سیسـتمی روبـرو شـده اند کـه بـا پیگیـری هیئت مدیـره‬ ‫سهـای اموزشـی ازسـوی مسـئوالن محتـرم دارایـی بـرای‬ ‫اتحادیـه‪ ،‬کال ‬ ‫انان برگزارشـده و مشـکالت انان برطرف خواهد شـد»‪ .‬نایب رئیس اتاق‬ ‫اصناف شهرستان ری در ادامه گفت‪« :‬چندین بار با دعوت از مسئوالن‬ ‫دارایـی اسـتان و شهرسـتان در اتـاق اصنـاف‪ ،‬از انـان درخواسـت کردیـم‬ ‫باتوجه به مشکالت بوجود امده در زمان شیوع ویروس منحوس کرونا‬ ‫در دوسال گذشته و کاهش درامد اعضای صنف‪ ،‬هر نوع همکاری الزم‬ ‫را با اعضای صنف های متضرر داشته باشند»‪ .‬نایب رئیس اتاق اصناف‬ ‫شهرستان ری در پایان سخنان خود از اعضای صنف مشاوران امال ک‬ ‫شهرستان ری خواست که درمورد تنظیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت‬ ‫به موقع ان اقدام کنند و درمورد اموزش ازطریق اتحادیه محترم صنف‬ ‫مشـاوران املا ک؛ کـه زحمـات زیـادی کشـیده اند که قابل تقدیر اسـت؛‬ ‫پیگیـری کننـد که با مشـکل روبرو نشـوند‪.‬‬ ‫ا گهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی‬ ‫مناقصه عمومی و یک مرحله ای شماره ‪53121465‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫نـام و نشـانی دسـتگاه مناقص هگـزار‪ :‬شـرکت گاز اسـتان خراسـان جنوبـی (سـهامی خـاص)‪ -‬بیرجنـد‪ ،‬سـایت اداری‪ ،‬بلـوار پیامبـر اعظـم؟ص؟‪ ،‬ابتـدای خیابـان شـهدای نیـروی‬ ‫انتظامـی‪ ،‬شـرکت گاز اسـتان خراسـان جنوبـی‪ ،‬طبقـه اول‪ ،‬امـور قراردادهـا‪ ،‬کدپسـتی‪ -9719866838 :‬تلفـن تمـاس ‪ 056-32392000 :‬نمابـر قراردادهـا ‪056-32400523 :‬‬ ‫موضـوع مناقصـه‪ :‬انجـام خدمـات راهبـری‪ ،‬نگهـداری‪ ،‬سـرویس‪ ،‬نظافـت‪ ،‬تعمیـر و بازدیدهـای الزم شـبکه‪ ،‬تجهیـزات کامپیوتـری و ایسـتگاه های مخابراتـی و تجهیـزات‬ ‫منصوبـه شـرکت گاز اسـتان خراسـان جنوبـی از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬و بـه شـماره فراخـوان ‪2001091444000031‬‬ ‫نوع و مبلغ تضمین شـرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬تضمین های اعالم شـده در ائین نامه تضمین برای معامالت دولتی به شـماره ‪/123402‬ت‪50659‬ه‍ مورخ ‪-1394/09/22‬‬ ‫مبلغ تضمین ‪ 1.600.000.000‬ریال (یک میلیارد و ششـصد میلیون ریال)‪ -‬ارائه هرگونه چک به عنوان تضمین شـرکت در فرایند ارجاع کار مورد قبول نمی باشـد‪.‬‬ ‫نکتـه‪ :‬اصـل تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار تـا قبـل از اخریـن مهلـت عـودت اسـناد مناقصـه در سـامانه سـتاد‪ ،‬علاوه بـر بارگـذاری از طریـق سـامانه مذکور‪ ،‬بایسـتی بـه امور‬ ‫قراردادهـای شـرکت گاز اسـتان خراسـان جنوبـی ارائه شـود‪.‬‬ ‫محل تامین اعتبار پیمان‪ :‬اعتبارات جاری (منابع داخلی) شرکت گاز استان خراسان جنوبی‬ ‫شـرایط متقاضیـان‪ :‬دارا بـودن حداقـل پایـه ‪ 5‬در رشـته ارتباطـات از سـازمان برنامـه و بودجـه‪ ،‬تاییـد صالحیـت معتبـر از وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی در رشـته خدمـات‬ ‫عمومـی؛ ارائـه گواهینامـه تاییـد صالحیـت ایمنـی از وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی؛ داشـتن ظرفیـت خالـی ارجـاع کار و دارا بـودن سـابقه کاری مشـابه و مرتبط؛ ارائـه مدارک‬ ‫معتبـر ثبتـی مناقص هگـر و مـدارک و مسـتندات مذکـور در اسـناد ارزیابـی کیفی‬ ‫نکته‪ :‬ارائه اصل و یا کپی برابر اصل مدارک فوق االشاره‪ ،‬در زمان بازگشایی پیشنهادها الزامی ست‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد اسناد ارزیابی کیفی‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/04/12‬لغایت ساعت ‪ 08:00‬روز دوشنبه مورخ ‪1401/04/20‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی بر روی سامانه ستاد‪ :‬ساعت ‪ 08:00‬روز دوشنبه مورخ ‪1401/05/03‬‬ ‫اعالم نتایج ارزیابی کیفی‪ :‬مورخه ‪1401/05/08‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/05/08‬لغایت ساعت ‪ 09:30‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/05/12‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه بر روی سامانه ستاد‪ :‬ساعت ‪ 09:30‬روز شنبه مورخ ‪1401/05/22‬‬ ‫زمان و مکان بازگشایی پا کات‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬روز شنبه مورخ ‪ -1401/05/22‬سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی‬ ‫ کلیه اسـناد مناقصه و ارزیابی کیفی از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬توزیع خواهد شـد و هر یک از مناقصه گران جهت‬‫دریافت و عودت اسـناد مناقصه و ارزیابی کیفی‪ ،‬بایسـتی اسـناد را تا اخرین مهلت ذکر شـده در ا گهی‪ ،‬از طریق سـامانه سـتاد دریافت و یا بارگذاری کنند‪.‬‬ ‫ مناقصه گران تاییدشده در ارزیابی کیفی‪ ،‬می بایست اسناد مناقصه را پس از بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‪ ،‬تا قبل از شروع جلسه کمیسیون مناقصات به‬‫صورت فیزیکی نیز تحویل دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراست شرکت گاز استان خراسان جنوبی دهند‪.‬‬ ‫این ا گهی در سایت های ‪ http://iets.mporg.ir -www.shana.ir -www.nigc-skgc.ir‬و ‪ www.setadiran.ir‬قابل رویت است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/12 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1343133‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2560

روزنامه سایه 2560

شماره : 2560
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه سایه 2559

روزنامه سایه 2559

شماره : 2559
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه سایه 2558

روزنامه سایه 2558

شماره : 2558
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه سایه 2557

روزنامه سایه 2557

شماره : 2557
تاریخ : 1401/05/09
روزنامه سایه 2556

روزنامه سایه 2556

شماره : 2556
تاریخ : 1401/05/08
روزنامه سایه 2554

روزنامه سایه 2554

شماره : 2554
تاریخ : 1401/05/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!