روزنامه سایه شماره 2535 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2535

روزنامه سایه شماره 2535

روزنامه سایه شماره 2535

‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫دولت خود را موظف به حمایت از امر ازدواج می داند‬ ‫اولین ازمایش هسته ای فرانسه‬ ‫رئیس جمهـوری با بیان اینکـه دولت به عنـوان کارگزار نظام اسلامی‬ ‫خـود را موظـف بـه حمایـت از امـر ازدواج می دانـد‪ ،‬دسـتوراتی ویـژه‬ ‫خطـاب بـه شـورای عالی جوانـان‪ ،‬بانـک مرکـزی و را هو شهرسـازی‬ ‫بـرای تسـهیل ازدواج صـادر کـرد‪ .‬به گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی‬ ‫ریاسـت جمهوری؛ ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی در جشـن وصـال‬ ‫(ایین گرامیداشت هفته ازدواج)‪ ،‬با تبریک حلول ماه ذی الحجه و‬ ‫سالروز ازدواج امام علی ؟ع؟ و حضرت صدیقه طاهره ؟س؟ ازدواج و‬ ‫تشکیل خانواده را امری الهی و ضامن بقای انسان خواند و گفت‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫«تناسـب شـخصیتی زوجیـن و هم کفو بـودن از مسـائل و عناصـر‬ ‫اصلـی در همدلـی و پیونـد زوجیـن اسـت»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1966‬؛ بـا ازمایـش یـک بمـب اتمـی‪ ،‬فرانسـه اولیـن ازمایـش‬ ‫هسـته ای خـود را در اقیانـوس ارام انجـام داد‪ .‬فرانسـه طـی جنـگ سـرد‪ ،‬تولیـد‬ ‫تسـلیحات هسـته ای را اغـاز کـرد‪ .‬شـارل دوگل؛ رئیس جمهـوری وقـت معتقـد بـود‬ ‫کشورشـان بـه جمـع اوری تـوان هسـته ای مسـتقل از امریـکا و ناتـو نیازمنـد اسـت‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 11‬تیر ‪ 2 1401‬ذوالحجه ‪ 2 1443‬جوالی ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2535‬تومان‬ ‫پوتین؛ و تحویل کالهک اتمی به بالروس‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫استاندارد دوگانه صاحبان قدرت در رویکرد نظامی‬ ‫‪2‬‬ ‫شهریه مدارس شـاید در جهـان‪ ،‬کمتـر کشـوری را می تـوان دیـد کـه‬ ‫مـدارس ان تا بدین حـد تنـوع داشـته باشـند‪ .‬مـدارس‬ ‫غیردولتی‬ ‫دولتـی‪ ،‬مـدارس غیردولتـی‪ ،‬مـدارس‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بحران اب از انچه در اخبار می شنویم‬ ‫به ما نزدیک تر است!‬ ‫ایران دارای اقلیم های فراخشـک‪ ،‬نیمه خشـک و مدیترانه ای سـت و حدود ‪ ۶۵‬درصد‬ ‫از مسـاحت کشـور را اقلیم هـای فراخشـک و خشـک بیابانـی دربرگرفتـه‪ .‬در این اقلیـم‬ ‫میـزان بـارش بسـیارکم یعنـی کم تـر از ‪ ۵۰‬تـا ‪ ۱۵۰‬میلی متـر در سـال اسـت و متوسـط‬ ‫ً‬ ‫درجـه حـرارت سـاالنه بسـیارزیادی دارد و به همین دلیـل جمعیـت نسـبتا محـدودی‬ ‫دراین منطقه جغرافیایی سـا کن هسـتند‪ .‬مناطق با اقلیم نیمه خشـک در کشـور بین‬ ‫‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬میلی متر بارندگی سـاالنه دارند و یک پنجم خا ک کشـور را شـامل می شـوند‪.‬‬ ‫در اقلیـم مدیترانـه ای بارندگـی بیشـتر از مناطـق نیمه خشـک اسـت و بـه حـدود‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلی متـر در سـال نیـز می رسـد‪ .‬وسـعت مناطـق‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نگاهی به مقوله توانمندسازی جوانان‬ ‫ایران را تک نفره نمی توانیم بسازیم‬ ‫ژائـو لیجیـان؛ سـخنگوی وزارت امـور خارجـه چیـن باتا کیدبراینکـه اجـرای‬ ‫برجـام منافـع مشـترک جامعـه جهانی را تامین می کند‪ ،‬تصریـح کرد که امریکا‬ ‫به عنـوان عامـل بـروز مشـکالت مرتبـط بـا برجـام‪ ،‬بایـد خطاهایـش را در قبال‬ ‫ایـران و توافـق هسـته ای جبـران کنـد‪.‬‬ ‫در گفت وگو با یک دکترای روانشناسی و درمانگر مطرح شد؛‬ ‫تربیتجنسی؛‬ ‫یک چالش یا یک ضرورت؟‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وزیر نفت تاکید کرد؛‬ ‫استاندار خبر داد؛‬ ‫بازار جهانی نفت؛‬ ‫نیازمند افزایش عرضه ازسوی ایران‬ ‫استاندار مازندران‪:‬‬ ‫موافقت قرارگاه خاتم االنبیا‬ ‫با ساخت ‪ ۵۰‬هزارواحد در فارس‬ ‫‪2‬‬ ‫افزایش ظرفیت های صادراتی استان‬ ‫هدف گذاری شود‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ‪1401-42‬‬ ‫تاریخ‪1401/04/08 :‬‬ ‫شـرکت اب وفاضلاب خراسـان جنوبـی درنظـردارد مناقصـه عمومـی خریـد لـوازم انشـعابات اب را بـه شـرح ذیـل برگـزار کنـد‪ .‬لـذا تولیدکننـدگان و تامین کنندگانـی کـه مایلنـد در این مناقصـه شـرکت کننـد‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ ‪ 1401/04/11‬لغایـت ‪ 1401/04/15‬جهت‬ ‫ً‬ ‫دریافـت اوراق مناقصـه بـه سـامانه تـدارکات الکترونیـک دولـت مراجعـه کننـد‪ .‬ضمنـا جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر می توانیـد بـه سـایت شـرکت اب و فاضلاب اسـتان خراسـان جنوبـی و یـا پایـگاه ملـی اطالع رسـانی مناقصـات مراجعه و یـا بـا شـماره تلفن هـای ‪ 05632214752-8‬تماس حاصـل فرمایید‪.‬‬ ‫شرح کاال‬ ‫ردیف‬ ‫استاندارد‬ ‫تعداد‪ /‬مقدار‬ ‫‪1‬‬ ‫کمربند ناف برنجی ‪ PP‬سایز ‪90×25‬‬ ‫‪ 300‬عدد‬ ‫‪2‬‬ ‫کمربند ناف برنجی ‪ PP‬سایز ‪75×25‬‬ ‫‪ 200‬عدد‬ ‫‪3‬‬ ‫کمربند ناف برنجی ‪ PP‬سایز ‪63×25‬‬ ‫‪ 100‬عدد‬ ‫‪4‬‬ ‫کمربند ناف برنجی ‪ PP‬سایز ‪50×25‬‬ ‫‪ 50‬عدد‬ ‫‪5‬‬ ‫کمربند ناف برنجی ‪ PP‬سایز ‪50×20‬‬ ‫‪ 80‬عدد‬ ‫‪ISIR6314‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کمربند ناف برنجی ‪ PP‬سایز ‪63×20‬‬ ‫‪ 85‬عدد‬ ‫‪7‬‬ ‫کمربند ناف برنجی ‪ PP‬سایز ‪75×20‬‬ ‫‪ 80‬عدد‬ ‫‪8‬‬ ‫کمربند ناف برنجی ‪ PP‬سایز ‪90×20‬‬ ‫‪ 30‬عدد‬ ‫‪9‬‬ ‫کمربند ناف برنجی ‪ PP‬سایز ‪125×20‬‬ ‫‪ 20‬عدد‬ ‫‪10‬‬ ‫کمربند ناف برنجی ‪ PP‬سایز ‪40×20‬‬ ‫‪ 50‬عدد‬ ‫‪11‬‬ ‫شیرالیاژی با محفظه تلسکوپی درب چدنی‬ ‫‪ 3480‬عدد‬ ‫‪12‬‬ ‫شیر شبکه الیاژی ‪20‬‬ ‫‪13‬‬ ‫شیر برنجی کشویی‬ ‫‪14‬‬ ‫نوار اخطار ابی رنگ ‪ 20‬سانتی‬ ‫‪15‬‬ ‫نوار تفلون‬ ‫‪16‬‬ ‫اتصال کوپلی توپیچ لوله‬ ‫‪AWWAC 800‬‬ ‫‪ 20‬روز‬ ‫‪24.843.905.000‬‬ ‫‪1.242.200.000‬‬ ‫سطح دو‬ ‫عمرانی‬ ‫انبار مرکزی استان‬ ‫خراسانجنوبی‬ ‫‪ 2180‬عدد‬ ‫‪ 3500‬عدد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 1080‬کیلوگرم‬ ‫‪ 1000‬عدد‬ ‫‪ISIRI12753‬‬ ‫‪ 1600‬عدد‬ ‫اخرین مهلت ارسال اسناد‪ :‬ساعت ‪ 14‬روز یکشنبه مورخ ‪1401/04/26‬‬ ‫زمـان و محـل گشـایش پیشـنهادات‪ :‬روز سه شـنبه مـورخ ‪ 1401/04/28‬سـاعت ‪9‬صبـح در محـل اتـاق‬ ‫جلسـات شـرکت برگـزار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ صرفـا تضمین هایـی کـه براسـاس بخشـنامه شـماره ‪/123402‬ت ‪ 50659‬مـورخ ‪ 1394/09/22‬تنظیـم شـده‬‫شناسه ا گهی ‪1344714‬‬ ‫مدت‬ ‫تحویل‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫تضمین شرکت در مناقصه‬ ‫(ریال)‬ ‫سطح‬ ‫بازرسی‬ ‫محل تامین اعتبار‬ ‫محل تحویل کاال‬ ‫باشـند‪ ،‬قابل قبـول خواهـد بود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ لطفا اسناد مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکرونیک دولت دریافت کنید‪.‬‬‫‪http://setadiran.ir‬‬ ‫‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫دفتر حقوقی و قراردادها شرکت اب و فاضالب خراسان جنوبی‬ ‫ا گهی عرصه ایستگاه تقلیل فشار گاز‬ ‫روستای ایگان‪ -‬جاده چالوس‬ ‫شـرکت گاز اسـتان البـرز در راسـتای اجـرای‬ ‫پـروژه توسـعه گازرسـانی در منطقه جاده‬ ‫چالـوس‪ ،‬وفـق الیحـه قانونـی نحـوه خریـد و تملـک اراضـی و املا ک بـرای‬ ‫اجرای برنامه های عمومی‪ ،‬عمرانی و نظامی دولت‪ ،‬مصوب ‪1358/11/17‬‬ ‫شـورای انقالب اسلامی‪ ،‬اقدام به تصرف قانونی عرصه ایسـتگاه تقلیل‬ ‫فشـارگاز بـه مسـاحت منـدرج در کروکـی پیوسـت (‪ 150‬مترمربـع)‪ ،‬در‬ ‫شهرسـتان کرج‪ ،‬منطقه جاده چالوس‪ ،‬روسـتای ایگان نموده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫از مالکیـن و یـا قائم مقـام قانونـی و صاحبان حقوق‪ ،‬تقاضا می شـود ظرف‬ ‫مـدت حدا کثـر یـک مـاه از انتشـار ا گهـی‪ ،‬بـا در دسـت داشـتن اسـناد‬ ‫مالکیـت و مسـتندات قانونـی‪ ،‬به منظـور معرفـی کارشـناس منتخب خود‬ ‫جهت تشکیل هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری درخصوص‬ ‫ارزیابـی بهـای عادلـه عرصـه اقـدام شـده جهـت تصـرف قانونـی مطابـق‬ ‫کروکی مندرج‪ ،‬به ادرس کرج‪ ،‬میدان طالقانی‪ ،‬شـهرک اداری حسـن اباد‪،‬‬ ‫روبـروی تربیـت ششـم‪ ،‬طبقـه سـوم‪ ،‬امـور حقوقـی شـرکت گاز اسـتان البـرز‬ ‫مراجعـه فرماینـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عـدم مراجعـه‪ ،‬برابـر مقـررات و‬ ‫مفـاد الیحـه فوق الذکـر اقـدام می شـود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/04/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/11 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1343995‬‬ ‫شرکت گاز استان البرز‬ ‫‪www.abfa-khj.ir‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫بازگشت ساالر عقیلی‬ ‫با «سپردمت به جاده ها»‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫قفل های دولت قبل‬ ‫در مسیر کاهش تورم‬ ‫کس ــری بودج ــه ‪ ۴۸۰‬هزارمیلیاردتومان ــی‪ ،‬تنخ ــواه‬ ‫‪ ۵۵‬هزارمیلیاردتومان ــی و ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان ــی تنه ــا برخ ــی‬ ‫از موان ــع به جامان ــده از دول ــت قب ــل ب ــرای کنت ــرل ت ــورم‬ ‫نح ــال دول ــت س ــیزدهم بخ ــش زی ــادی از‬ ‫اس ــت؛ باای ‬ ‫موان ــع را برط ــرف کرده ت ــا در ماه های این ــده روند کاهش‬ ‫ت ــورم س ــریع تر ش ــود‪ .‬ب هگ ــزارش ایرن ــا؛ با گذش ــت حدود‬ ‫‪۱ ۱‬م ــاه از اغازبـ ـه کار دول ــت س ــیزدهم و به رغ ــم کاه ــش‬ ‫ت ــورم‪ ،‬هن ــوز رقم ت ــورم با نقط ــه مطل ــوب دول ــت و مردم‬ ‫فاصل ــه دارد‪ .‬براس ــاس اخری ــن گ ــزارش مرک ــز ام ــار‪ ،‬ن ــرخ‬ ‫تورم س ــالیانه در خردادماه س ــال جاری ح ــدود ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫ب ــود؛ البته بخش ــی اعظمی از افزایش رش ــد نرخ ت ــورم در‬ ‫م ــاه س ــوم بهار امس ــال ب ــه اص ــاح قیمت ها و ح ــذف ارز‬ ‫یگ ــردد ک ــه در ما هه ــای این ــده دیگ ــر با‬ ‫‪4200‬تومان ــی برم ‬ ‫ان مواج ــه نیس ــتیم؛ هرچند این رق ــم درمقایسـ ـه با تورم‬ ‫ درصدی ش ــهریور س ــال گذش ــته و زمان اغازبـ ـه کار دولت‬ ‫ش یافته ام ــا هن ــوز فاصل ــه زیادی ت ــا نقطه‬ ‫جدی ــد کاهـ ـ ‬ ‫یش ــدن اس ــت‪ ،‬فاصل ــه دارد؛‬ ‫مطل ــوب که همان تک رقم ‬ ‫نم ــدت به کندی پی ــش رفته‬ ‫ام ــا چرا کاه ــش ت ــورم درای ‬ ‫یس ــت که ب ــرای یافت ــن پاس ــخ ان باید‬ ‫اس ــت؟ این سوال ‬ ‫مولف هه ــای اساس ــی و اثرگ ــذار ب ــر تورم بررس ــی ش ــود‪.‬‬ ‫کسری هنگفت دولت دوازدهم‬ ‫دول ــت دوازده ــم اخرین بودج ــه خود را با کس ــری حدود‬ ‫‪ ۴۸۰‬هزارمیلیاردتومانی منابع نس ــبت به مصارف بست و‬ ‫ب ــرای جبران این کس ــری مناب ــع‪ ،‬دس ــت در جیب بانک‬ ‫مرک ــزی کرده و به چاپ افسارگس ــیخته پول و برداش ــت از‬ ‫صن ــدوق توس ــعه مل ــی روی اورد‪ .‬امارها نش ــان می دهد‬ ‫دول ــت دوازدهم تا م ــرداد ‪ ۱۴۰۰‬ح ــدود ‪ ۵۵‬همت از بانک‬ ‫مرک ــزی و ح ــدود ‪ ۶۰‬میلی ــارددالر از صندوق توس ــعه ملی‬ ‫دریاف ــت ک ــرد‪ .‬درنتیج ــه اس ــتقراض بی روی ــه دولت قبل‬ ‫برای تامین هزینه های خود‪ ،‬زمینه رش ــد لجام گس ــیخته‬ ‫تورم از مس ــیر رش ــد پایه پولی فراهم ش ــد‪.‬‬ ‫اثر تورمی ارز ‪4200‬تومانی‬ ‫قف ــل دیگ ــری ک ــه دول ــت گذش ــته درب ــاب ت ــورم ب هج ــا‬ ‫گذاش ــته ب ــود‪ ،‬ارز ‪4200‬تومان ــی بود‪ .‬درش ــرایطی که منابع‬ ‫ارزی کاف ــی برای تامی ــن ارز ‪4200‬تومان ــی دراختیار دولت‬ ‫نب ــود‪ ،‬بانک مرک ــزی اقدام ب ــه خری ــد ارز از صادرکنندگان‬ ‫به قیمت ح ــدود ‪ ۲۴۰۰۰‬توم ــان و فروش ب ــه واردکنندگان‬ ‫یک ــرد‪ .‬ای ــن مابه التف ــاوت‬ ‫به قیم ــت ‪4200‬توم ــان م ‬ ‫‪ ۲۰۰۰۰‬تومان ــی ب ــرای ه ــردالر‪ ،‬عام ــل دیگری در رش ــد پایه‬ ‫پول ــی و درنتیجه تش ــدید تورم تبدیل ش ــده ب ــود‪ .‬دولت‬ ‫قب ــل ب ــا چ ــاپ پ ــول از ب ــازار ارز نیمای ــی می خری ــد و ان را‬ ‫به قیم ــت ‪4200‬توم ــان ب ــه واردکنن ــده مـ ـی داد‪ .‬درواق ــع‬ ‫دول ــت س ــیزدهم در ش ــرایط کس ــری بودج ــه هنگف ــت‪،‬‬ ‫بده ــی ب ــه بان ــک مرک ــزی و ت ــورم ناش ــی از ح ــذف ارز‬ ‫ترجیح ــی را از دول ــت قب ــل بـ ـه ارث ب ــرد‪ .‬ازایـ ـن رو‪ ،‬دولت‬ ‫س ــیزدهم‪ ،‬جبران این کس ــری و بازپرداخ ــت بدهی ها‪ ،‬از‬ ‫را هه ــای غی ــر تورم ــی را در دس ــتورکار خ ــود ق ــرار داد‪.‬‬ ‫خط قرمز دولت سیزدهم‬ ‫رئیس جمه ــوری در س ــخنانی در جم ــع م ــردم ارومی ــه‬ ‫یه ــای باقی مان ــده از دول ــت پیش ــین‪،‬‬ ‫بااش ــاره به بده ‬ ‫خ ــط قرم ــز دول ــت خ ــود را اس ــتقراض از بان ــک مرک ــزی‬ ‫عن ــوان ک ــرده و بااش ــاره به چ ــاپ پ ــول در گذش ــته گفت‬ ‫ب ــرای کاهش ت ــورم‪ ،‬از بان ــک مرکزی اس ــتقراض نک ــرده و‬ ‫اقدام ــات خوب ــی در جلوگی ــری از چ ــاپ پول انجام ش ــد‬ ‫ک ــه می توان ــد در بهب ــود وضعی ــت اقتص ــادی بس ــیارموثر‬ ‫باش ــد‪ .‬ایـ ـت اهلل رئیس ــی در س ــفر ب ــه خراس ــان ش ــمالی‬ ‫نی ــز‪ ،‬بااش ــاره به افزای ــش درام ــد دول ــت گفت‪ :‬بخش ــی از‬ ‫ای ــن درامد ص ــرف کس ــری بودج ــه ‪ ۴۸۰‬هزارمیلی ــاردی و‬ ‫یش ــود‪ .‬همچنی ــن ماهانه‬ ‫صفرک ــردن تنخواه گذش ــته م ‬ ‫ً‬ ‫‪۱۲‬هزارمیلی ــارد باب ــت فا کتورهای ــی ک ــه قب ــا خرج ش ــده‬ ‫پرداخ ــت می کنیم‪ .‬همچنین س ــید مس ــعود میرکاظمی‬ ‫رئی ــس س ــازمان برنامه وبودج ــه کش ــور ک ــه ب ــرای دی ــدار‬ ‫یب ــرد در دی ــدار‬ ‫ب ــا مراج ــع عظ ــام تقلی ــد در ق ــم بس ــر م ‬ ‫ب ــا ایـ ـت اهلل ج ــوادی امل ــی درتش ــریح ش ــرایط اقتصادی‬ ‫کش ــور در ابت ــدای روی کارام ــدن دول ــت س ــیزدهم گفت‪:‬‬ ‫‪ ۶۰‬هزارمیلیاردتوم ــان در خزان ــه ب ــدون تخصی ــص مانده‬ ‫بود‪ ۵۳۵ ،‬هزارمیلیاردتومان تعهد خرید اوراق ایجادش ــده‬ ‫و ‪ ۵۴‬هزارمیلیاردتوم ــان ه ــم تنه ــا در چهارماه پایان ــی‬ ‫دول ــت قب ــل از بان ــک مرکزی اس ــتقراض ش ــده ب ــود‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینک ــه دولت ب ــرای کنترل ت ــورم برنامه ری ــزی کرده‬ ‫اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬انضب ــاط بودج ــه‪ ،‬کاه ــش هزین هه ــای‬ ‫غیرض ــروری و کنترل اضافه برداشـ ـت ها بانک ها باجدیت‬ ‫دنب ــال خواهد ش ــد‪.‬‬ ‫امیدواری به کاهش تورم‬ ‫تی ــم اقتص ــادی دول ــت متش ــکل از رئی ــس س ــازمان‬ ‫برنامه وبودج ــه‪ ،‬وزی ــر اقتص ــاد و رئیـ ـس کل بان ــک مرکزی‬ ‫با درک صحیح از ش ــرایط دش ــوار کش ــور‪ ،‬س ــعی در ایجاد‬ ‫تع ــادل بین هزینه ها و درامدهای دولت داش ــته تا ضمن‬ ‫کاه ــش کس ــری بودج ــه و پرهی ــز از اس ــتقراض از بان ــک‬ ‫مرکزی‪ ،‬رش ــد نقدینگ ــی را کنت ــرل و تورم را کاهش ــی کند‪.‬‬ ‫تمرک ــز تیم اقتص ــادی دولت ب ــر کنترل تورم و ریشـ ـه های‬ ‫ان ازجمله نقدینگ ــی‪ ،‬می تواند ت ــورم را در ماه های اینده‬ ‫کاهش ــی ک ــرده و ثب ــات را به اقتص ــاد کش ــور بازگرداند‪.‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫شنبه ‪ 11‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2535‬‬ ‫«بحران اب» از انچه در اخبار می شنویم‬ ‫به ما نزدیک تر است!‬ ‫ایــران دارای اقلی مهــای فراخشــک‪ ،‬نیمه خشــک و‬ ‫یســت و حــدود ‪ ۶۵‬درصــد از مســاحت کشــور‬ ‫مدیترانه ا ‬ ‫را اقلی مهــای فراخشــک و خشــک بیابانــی دربرگرفتــه‪.‬‬ ‫در این اقلیــم میــزان بــارش بســیارکم یعنــی ک متــر از ‪ ۵۰‬تــا‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلی متــر در ســال اســت و متوســط درجــه حــرارت ســاالنه‬ ‫ً‬ ‫بســیارزیادی دارد و به همین دلیــل جمعیــت نســبتا محــدودی‬ ‫دراین منطقــه جغرافیایــی ســاکن هســتند‪ .‬مناطــق بــا اقلیــم‬ ‫نیمه خشــک در کشــور بیــن ‪ ۲۰۰‬تــا ‪ ۳۰۰‬میلی متــر بارندگــی‬ ‫یشــوند‪.‬‬ ‫ســاالنه دارنــد و یک پنجــم خــاک کشــور را شــامل م ‬ ‫در اقلیــم مدیتران ـه ای بارندگــی بیشــتر از مناطــق نیمه خشــک‬ ‫اســت و بــه حــدود ‪ ۵۰۰‬میلی متــر در ســال نیــز می رســد‪ .‬وســعت‬ ‫مناطــق بــا اقلیــم مدیتران ـه ای در کشــور حــدود پنج درصــد کل‬ ‫مســاحت کشــور را تشــکیل می دهــد‪ .‬حجــم کل برداشــت‬ ‫اب بــرای مصــارف مختلــف از منابــع ســطحی و زیرزمینــی‬ ‫یکــه میــزان‬ ‫کشــور برابــر ‪ ۹۸.۱‬میلیاردمترمکعــب اســت به گونه ا ‬ ‫بهــای زیرزمینــی‬ ‫برداشــت از منابــع اب ســطحی ‪ ۴۴.۲‬و از ا ‬ ‫‪ ۵۳.۹‬میلیارد مترمکعــب اســت‪ .‬بخــش «کشــاورزی»‪« ،‬شــرب و‬ ‫بهداشــت» و «صنعــت و خدمــات» درمجمــوع به ترتیــب ‪،۸۷.۹‬‬ ‫‪ ۸.۴‬و ‪ ۱.۸‬میلیاردمترمکعــب اب برداشــت می کننــد‪ .‬ســهم‬ ‫بهــای زیرزمینــی شــامل چا ههــا و قنــوات در تامیــن نیازهــای‬ ‫ا ‬ ‫مختلــف کشــور ‪ ۵۴.۹‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫منوچهـر گرجـی؛ اسـتاد حـوزه محیط زیسـت پردیـس کشـاورزی و‬ ‫منابع طبیعیدانشگاهتهرانبابیان اینکهیکیاز مشکالتبنیادی‬ ‫کسـالی مربـوط بـه کمبود دریافـت باران‬ ‫و تاثیرگـذار در رونـد خش ‬ ‫است‪ ،‬می گوید‪ :‬در شرایط فعلی میانگین ساالنه بارندگی ایران به‬ ‫حدود ‪ ۲۳۰‬میلی متر می رسـد درحالی که متوسـط بارندگی ساالنه‬ ‫در دنیا حدود ‪ ۸۰۰‬میلی متر است‪ .‬برهمین اساس میزان بارندگی‬ ‫کسـوم متوسـط دنیاسـت‪ .‬متوسـط‬ ‫سـاالنه در ایـران کمتـر از ی ‬ ‫پتانسـیل تبخیر در کشـور حدود ‪ ۲۰۰۰‬میلی متر اسـت ولی شـرایط‬ ‫تبخیـری دنیـا حـدود ‪ ۷۰۰‬میلی متر تخمین زده شـده؛ بانگاهی به‬ ‫یشـویم وضعیت ابی کشـور مـا حـدود ‪ ۱۰‬برابر از‬ ‫ایـن امـار متوجه م ‬ ‫نشـرایط نیازمنـد توجـه‬ ‫فتـر اسـت پـس ای ‬ ‫متوسـط جهانـی ضعی ‬ ‫و درک مسـئوالن و مـردم اسـت و بایـد بپذیرنـد کـه بااین میـزان‬ ‫یتـوان هماننـد کشـورهایی کـه بارندگـی‬ ‫بارندگـی در کشـور نم ‬ ‫بیشـتری دارنـد اب مصـرف کننـد‪ .‬عباسـعلی نوبخـت؛ سرپرسـت‬ ‫سـازمان منابع طبیعـی و ابخیـزداری کشـور بااشـاره به بحـران اب‬ ‫یسـت که به دلیل تغییرات اقلیمی‬ ‫می گویـد‪ :‬ایـران جزو کشورهای ‬ ‫و خشک سالی در سال ‪ ۲۰۲۵‬با بحران شدید اب مواجه می شود‬ ‫و در سـال ‪ ۲۰۴۰‬بـه نهایـت حـد بحـران شـدید اب می رسـد‪ .‬مـا‬ ‫متولیان امنیت زیسـتی کشـور با مشـارکت و اسـتفاده از تجربیات‬ ‫و دانـش مرا کـز تحقیقاتـی و دانشـگاهی اثبـات می کنیـم کـه ایـران‬ ‫کسـالی نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫در سـال ‪ ۲۰۴۰‬دچـار بحـران شـدید خش ‬ ‫دکتر باقر قرمزچشمه؛ مدیر گروه منابع اب و توسعه خا ک وزارت‬ ‫نیـرو بـه منابـع ابـی و ضـرورت مدیریـت ان اشـاره و اظهـار می کنـد‪:‬‬ ‫منابـع ابـی ازنظـر کمیـت‪ ،‬کیفیـت و برداشـت بی رویـه از دشـت ها‬ ‫در وضعیت فوق بحرانی قرار دارد‪ .‬در کشـور میزان برداشـت اب از‬ ‫یکـه باید حـدود ‪۲۰‬‬ ‫دشـت ها بیش ازحـد اسـتاندارد اسـت و درحال ‬ ‫تـا ‪ ۴۰‬درصـد منابـع ابـی برداشـت شـود در کشـور بیـش از ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫یشـود کـه بیانگـر این اسـت که وضعیـت‬ ‫منابـع ابـی برداشـت م ‬ ‫خوبـی نداریـم و بایـد منابـع ابـی کشـور را مدیریـت کنیـم‪ .‬فیـروز‬ ‫قاسـم زاده؛ سـخنگوی صنعـت اب کشـور در یـک برنامـه رادیویـی‬ ‫کسـال کم ابـی‬ ‫دربـاره تـداوم کم ابـی می گویـد‪ :‬مـا در سـال ‪ ۱۴۰۰‬ی ‬ ‫تسـر گذاشـتیم و متاسـفانه ایـن کم ابـی امسـال (‪ )۱۴۰۱‬نیـز‬ ‫را پش ‬ ‫تـداوم یافتـه‪ .‬یک پنجـم (‪ ۲۰‬درصـد) سـرانه اب تجدیدپذیـر دنیـا‬ ‫در ایـران اسـت کـه همین موضـوع محدودیت هایـی بـرای مـا‬ ‫ایجـاد می کنـد و ضـرورت دارد در مدیریـت منابـع ابـی کشـورمان‬ ‫هوشـمندانه و طبـق اسـتانداردها و اصـول عمـل کنیـم‪ .‬باتوجه به‬ ‫کسـالی و بحران کم ابی الزم اسـت از هدررفت اب جلوگیری‬ ‫خش ‬ ‫یسـت که‬ ‫و از لول ههـای سـالم و جدیـد اسـتفاده کنیـم این درحال ‬ ‫بـا میـزان هدررفـت قابل توجـه دراین بخـش مواجـه هسـتیم‪.‬‬ ‫به گفتـه حنیـف رضا گلزار؛ پژوهشـگر حـوزه اب وخـا ک به وضعیت‬ ‫فعلـی کشـور ‪ ۸۰‬تـا ‪ ۹۰‬میلیاردمترمکعـب از اب مصرفـی متعلـق بـه‬ ‫یسـت و طبـق مطالعـات رسـمی‪ ،‬سـاالنه حـدود‬ ‫بخـش کشاورز ‬ ‫زیر ذره بین‬ ‫نشـهری‬ ‫‪ ۴ .۱‬میلیاردمترمکعـب از منابـع اب شـرب و شـیرین درو ‬ ‫از دسـت مـی رود قبل ازاینکـه سـر از شـیر خانـه مـردم دربیـاورد؛‬ ‫ً‬ ‫به عبارتـی تقریبـا شـش برابر حجـم اب کل سـد امیرکبیـر کـرج را در‬ ‫نشـهری از دسـت می دهیـم‪.‬‬ ‫سـاختار فرسـوده انتقـال اب درو ‬ ‫محمدرضـا بختیـاری؛ مدیرعامـل اب وفاضلاب اسـتان تهـران‬ ‫نیـز بـه هدررفـت اب در پایتخـت اشـاره و اظهـار می کنـد‪ :‬از حـدود‬ ‫‪ ۹۰۰۰‬کیلومتـر خـط لولـه و اب رسـانی در پایتخـت حـدود ‪ ۴۰‬درصـد‬ ‫نهـا عمـر بـاالی ‪۵ ۰‬سـال دارنـد و فرسـوده محسـوب شـده و اب‬ ‫ا ‬ ‫بسـیاری را هـدر می دهنـد‪ .‬حسـین رفیـع؛ فعـال حـوزه اب بـه‬ ‫هدررفـت اب ازطریـق لول ههـای بخـش کشـاورزی اشـاره می کنـد‬ ‫یشـود در کشـاورزی‬ ‫و می گویـد‪ :‬بخـش عمـده ابـی کـه ادعـا م ‬ ‫یشـود به علـت اشـکاالت متعـدد در سیسـتم های‬ ‫مصـرف م ‬ ‫انتقـال اب پیش ازاینکـه بـه کشـاورزان برسـد‪ ،‬در مکانـی دیگـر‬ ‫یهـای اخیـر‬ ‫هـدر مـی رود‪ .‬جـدا از تردیـدی کـه در تـداوم بارندگ ‬ ‫وجـود دارد‪ ،‬به واسـطه تبعـات کم بارانـی شـدید در سـال ابـی‬ ‫قبـل‪ ،‬شـرایط ابـی بسـیاری از سـدهای کشـور نامسـاعد اسـت و‬ ‫این موضـوع در حوضـه ابریـز سـدهای تهـران در نیم قرن اخیـر‬ ‫یسـابقه بـوده اسـت‪ .‬چگونـه ایـن بحـران را مدیریـت کنیـم؟‬ ‫ب ‬ ‫یسـت‪ .‬نوبخـت‬ ‫یکـی از را ههـای اسـتفاده بهینـه از اب ابخیزدار ‬ ‫بااشـاره به ضـرورت بهره گیـری ازایـن روش می گویـد‪ :‬بـرای حفـظ و‬ ‫صیانـت از عرص ههـای منابع طبیعی بایـد افزایش ابخیـزداری را در‬ ‫تهـای موجود بـرای تقویت‬ ‫دسـتورکار قـرار دهیـم و از تمـام ظرفی ‬ ‫لهـا و مراتـع بـا کاربـری خـاص خودشـان‬ ‫پوشـش گیاهـی جنگ ‬ ‫اسـتفاده کنیـم‪ .‬گرجـی رابطـه دفـع افـات و مصـرف بهینـه اب را‬ ‫تشـریح و اظهـار می کنـد‪ :‬حـدود ‪ ۳۰‬درصـد محصـوالت کشـاورزی‬ ‫ً‬ ‫کـه بـا اب تولیـد شـده براثـر افـات از بیـن مـی رود‪ .‬مثلا ا گـر سـاالنه‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیاردمترمکعـب اب در کشـاورزی مصـرف شـود حـدود‬ ‫‪ ۳۰‬میلیاردمترمکعـب از ان ابـی کـه بـرای تولیـد محصـوالت بـه کار‬ ‫رفتـه ازطریـق افت زدگـی محصـول بـه هـدر مـی رود پـس مبـارزه بـا‬ ‫افـات و جلوگیـری از ریـزش محصـوالت می توانـد حـدود ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫از اتلاف اب را کاهـش بدهـد‪ .‬حنیـف رضـا گلـزار؛ پژوهشـگر حـوزه‬ ‫اب وخـا ک می گویـد‪ :‬ا گـر مـا بهتریـن قوانیـن و قواعـد را در حـوزه‬ ‫مدیریـت منابـع ابـی باعنـوان «حکمرانـی اب» داشـته باشـیم امـا‬ ‫حکمـران اب نداشـته باشـیم تدویـن هرگونـه قانـون و ائین نامـه‬ ‫بـه نتیجـه ای نخواهـد رسـید‪ .‬نبـود جایـگاه و یـا شـخص حقیقـی‬ ‫و حقوقـی مشـخص به عنـوان حکمـران اب به عنـوان یکـی از‬ ‫فهـا در سـاختار اداری مدیریـت منابـع ابـی کشـور‬ ‫بزرگ تریـن ضع ‬ ‫نگـذاری و هرگونـه‬ ‫اسـت‪ .‬مـا قبـل از بحـث حا کمیـت اب و قانو ‬ ‫اقـدام اصالحـی‪ ،‬بایـد یـک شـخص‪ ،‬یـک نهـاد یـا یـک سـاختار را‬ ‫به عنـوان تصمیم گیرنـده نهایـی در حـوزه اب شناسـایی کنیـم‬ ‫و به رسـمیت بشناسـیم و خـود را ملـزم به تبعیـت از دیدگا ههـای‬ ‫او بدانیـم‪ .‬مـا چندیـن نهـاد مسـئول در حـوزه ابـی ازجملـه‬ ‫شـورای عالی اب‪ ،‬شـرکت های پیمـان کار‪ ،‬نماینـدگان مجلـس و‬ ‫افـراد محلـی داریـم کـه هرکـدام در حـوزه اب دخالـت می کننـد و‬ ‫خودشـان را در مسـئله اب صاحـب تخصـص و دیـدگاه می داننـد‪.‬‬ ‫باتوجه به تنوع اقلیمی کشور‪ ،‬وجود الگوی کشت مناسب جهت‬ ‫دسـتیابی بـه حدا کثـر بهر هبـرداری از عواملـی ماننـد اب و زمیـن‬ ‫یسـت‪ .‬گلـزار بابیان اینکـه ا کنـون اصلاح الگـوی کشـت یک‬ ‫ضرور ‬ ‫یسـت و ب هسـرانجام نخواهـد رسـید‪ ،‬می گویـد‪:‬‬ ‫مسـئله دستور ‬ ‫صددرصـد عملیـات و فراینـد تولیـد محصـوالت کشـاورزی و تولید‬ ‫غذا در کشـور توسـط بخش خصوصی و کشـاورزان انجام می شود‬ ‫یکـه فعالیـت در بخـش خصوصی منطبق بر قوانیـن بازار‬ ‫و از انجا ی ‬ ‫اسـت نمی توان بحث حکمرانی اب را اصالح کرد‪ .‬در اخرین دوره‬ ‫مطالعات امایش سـرزمین وضعیت اب کشـور برای توسـعه پایدار‬ ‫موردتوجـه قـرار گرفتـه و وضعیت فعلـی منابع اب‪ ،‬میـزان مصرف‪،‬‬ ‫شهـای پیـش رو‪ ،‬وضعیـت مطلـوب‪ ،‬وضعیـت محتمـل و‬ ‫چال ‬ ‫راهکارهـا بررسـی شـده‪ .‬مطالعـات انجا مشـده حا کی ازان اسـت که‬ ‫چشـم انداز توسـعه فضایـی کشـور در افـق ‪ ۱۴۲۴‬بایـد به گونـه ای‬ ‫یهـای توسـعه یافته برخـوردار از‬ ‫باشـد کـه بخـش اب دارای ویژگ ‬ ‫دانـش پیشـرفته‪ ،‬دیـدگاه بلندمـدت (دورنگر) به صیانـت از منابع‬ ‫اب و انـرژی و انتقـال ان بـه نسـل های اینـده‪ ،‬حفاظـت‪ ،‬کنتـرل‬ ‫بهـای سـطحی و زیرزمینـی‪ ،‬مدیریـت‬ ‫و بهر هبـرداری از منابـع ا ‬ ‫یکپارچـه (جامـع) اب و تعادل بخشـی بیـن منابـع و مصـارف اب‪،‬‬ ‫حفاظـت کمـی و کیفـی منابـع‪ ،‬دسترسـی عادالنـه همـگان بـه اب‬ ‫سـالم و کافـی و الگوهـای مصـرف مناسـب‪ ،‬منافـع ملـی و توسـعه‬ ‫پایـدار کشـور و افزایـش بهـره وری اب‪ ،‬حفاظـت و پایـداری کمـی‬ ‫و کیفـی منابـع اب‪ ،‬گسـترش ا گاهـی عمومـی و توسـعه فنـاوری و‬ ‫تحقیقـات باشـد‪ .‬طبـق مطالعـات انجا مشـده؛ بخـش اب بایـد بـا‬ ‫شهـای اقتصـادی‪ ،‬فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی‪،‬‬ ‫مشـارکت مسـتقیم بخ ‬ ‫زیربنایـی و خدماتـی در محـدوده هریـک از حوض ههـای ابریـز‬ ‫کشـور‪ ،‬بـرای دسـتیابی بـه حکمرانـی پایـدار باتا کیدبـر مدیریـت‬ ‫پیوسـته منابـع اب و توسـعه پایـدار‪ ،‬سـازگار بـا شـرایط اقلیمـی‪،‬‬ ‫کم ابـی و زیسـت محیطی‪ ،‬به منظـور ایجـاد تعـادل و پایـداری بیـن‬ ‫منابـع و مصـارف اب و حفاظـت کمـی و کیفـی و ارتقـاء بهـره وری از‬ ‫منابع اب به گونه ای عمل کند تا در افق ‪ ۱۴۲۴‬میزان مصارف اب‬ ‫سـطحی به حدا کثر ‪ ۶۰‬درصد منابع اب تجدیدپذیر و برداشـت از‬ ‫اب زیرزمینـی ‪ ۲۵‬درصـد کاهـش یابـد و تعـادل در منابـع و مصارف‬ ‫اب و تعادل بخشـی اب زیرزمینـی ازطریـق بازچرخانـی و اسـتفاده‬ ‫چندبـاره از اب‪ ،‬ارتقـای بهـره وری و کاهـش مصـارف غیرضـروری‬ ‫محقـق شـود‪ .‬مدیـر گـروه منابـع اب و توسـعه خـا ک وزارت نیـرو‬ ‫لـزوم خـودداری از نـگاه جزیـره ای و ضـرورت سـنجش میـزان‬ ‫یشـدن یـک قانـون پیـش از تصویـب ان را ضـروری می دانـد‬ ‫اجرای ‬ ‫و معتقـد اسـت‪ :‬درصـورت بی توجهـی بـه این موضـوع بیراهه رفته‬ ‫و نمی توانیم درزمینه مدیریت اب عملکرد موفق داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫سـخنگوی صنعت اب نیز بر لزوم مدیریت و مصرف هوشـمندانه‬ ‫در تابسـتان تا کیـد دارد‪ .‬قاسـم زاده بابیان اینکـه اب بخـش شـرب‬ ‫فشـویی‪ ،‬مسـوا ک و باغچـه و غیـره اسـتفاده‬ ‫بـرای اسـتحمام‪ ،‬ظر ‬ ‫یشـود گفـت‪ :‬بایـد زمـان اسـتحمام را در تابسـتان از متوسـط‬ ‫م ‬ ‫‪ ۱۰‬دقیقـه بـه پنج دقیقـه کاهـش دهیـم‪ .‬فشـار دوش را کـم و بـرای‬ ‫فشـویی‬ ‫فهـا نیـز حتی االمـکان از ماشـین ظر ‬ ‫شست وشـوی ظر ‬ ‫کـه مصـرف اب را کاهـش می دهـد‪ ،‬اسـتفاده کنیـم‪.‬‬ ‫مطهره بستان جوادی‪ /‬ایسنا‬ ‫پوتین؛ و تحویل کالهک اتمی به بالروس‬ ‫ا گـر بگوییـم امریـکا و اروپـا‪ ،‬جنـگ نابرابـری را بـا پوتیـن اغـاز‬ ‫کرده و مراد انان حذف پوتین از دایره قدرت در روسـیه بوده‬ ‫اسـت‪ ،‬سـخن ب هگـزاف نگفته ایـم‪ .‬درسـت اسـت کـه جنـگ‬ ‫روسـیه و ا کرایـن را روسـیه و بـا لشکرکشـی به ا کرایـن اغازگر ان‬ ‫یهـای زیـادی‬ ‫بـوده اسـت و کشـور ا کرایـن خسـارات و خراب ‬ ‫را از ِق َبـل ایـن جنـگ دیـده اسـت و بیـش از شـش میلیون‬ ‫ا کراینـی‪ ،‬اواره انـد و از کشـور مهاجـرت کرده انـد؛ امـا بایـد‬ ‫ترانزیـت‪ ،‬تجـارت و همـکاری میـان کشـورها در‬ ‫مدیریـت منابـع زنـده در دریـای خـزر و حفـظ‬ ‫محیط زیسـت و مان عشـدن بـرای حضـور بیگانـگان‬ ‫در ایـن دریاسـت کـه مـورد اتفـاق همـه کشـورهای‬ ‫یسـت‪ .‬رئیسـی در نطـق خـود در ششـمین‬ ‫ساحل ‬ ‫اجلاس سـران کشـورهای سـاحلی خـزر‪ ،‬دریـای خزر‬ ‫را دریـای همـکاری دانسـت و اعلام کـرد‪ :‬جمهـوری‬ ‫اسلامی ایـران باتوج هبـه موقعیـت جغرافیایـی و‬ ‫زیرسـاخت های مناسـب خـود امـاده اسـت زمینـه‬ ‫ترانزیـت و دسترسـی کشـورهای سـاحلی دریـای خزر‬ ‫بـه دیگـر کشـورها و مناطـق به خصـوص بندرهـای‬ ‫جفـارس و دریـای عمـان را ازطریـق‬ ‫ایـران در خلی ‬ ‫قلمـروی خـود فراهـم کنـد‪ ،‬همچنیـن‪ ،‬همـکاری‬ ‫درزمینـه صـادرات و سـواپ نفـت و گاز‪ ،‬بـرق‪ ،‬مـواد‬ ‫معدنی و محصوالت کشاورزی از مواردی ست که در‬ ‫ماه های اخیر در دستورکار مذا کرات ما با کشورهای‬ ‫همسـایه دریـای خـزر بـوده و توافقـات خوبـی‬ ‫دراین زمین ههـا شـکل گرفتـه کـه نویددهنـده دوران‬ ‫نوینی از همکاری های راهبردی ست‪ .‬درشرایطی که‬ ‫ایـران به تازگـی توافقـات و تفاهم نام ههـای مهمـی بـا‬ ‫ترکمنستان منعقد کرده است‪ ،‬دو کشور برای اجرای‬ ‫کامـل اسـناد همـکاری و توسـعه روابـط اقتصـادی و‬ ‫تجـاری تهران ـ عشـق اباد‪ ،‬عـزم خود را جـزم کرده اند‪،‬‬ ‫به همین خاطـر‪ ،‬رئیسـی در دیـدار بـا سـردار بـردی‬ ‫محمـداف رئیس جمهـور ترکمنسـتان اعلام کـرد‪:‬‬ ‫تسـهیل صدور روادید تجار و افزایش سـفر بازرگانان‬ ‫دو کشـور زمینـه گسـترش و افزایـش بیش ازپیـش‬ ‫حجـم روابـط تجـاری دوجانبـه را فراهـم می کنـد‪،‬‬ ‫همچنیـن باتوج هبـه درخواسـت اخیـر جمهـوری‬ ‫اذربایجـان‪ ،‬ایـران امادگـی دارد ظرفیـت سـواپ گاز‬ ‫ترکمنسـتان بـه اذربایجـان را از مسـیر کشـورمان‬ ‫افزایـش دهـد‪ .‬روابـط ایـران و جمهـوری اذربایجـان‪،‬‬ ‫بـرای هر دو کشـور اهمیت باالیـی دارد و باوجود انکه‬ ‫تالش هایـی بـرای دورکـردن ایـن دو کشـور صـورت‬ ‫گرفتـه امـا مقامـات‪ ،‬ب هشـکلی هوشـمندانه‪ ،‬روابـط‬ ‫را حفـظ کرده انـد‪ .‬رژیـم صهیونیسـتی دراین میـان‬ ‫تلاش کـرده اسـت معـادالت را تحت تاثیـر قـرار دهـد‪،‬‬ ‫امـا ناتـوان مانـده اسـت‪ .‬رئیسـی در سـفر اخیـر‪ ،‬در‬ ‫دیـدار بـا الهـام علـی اف‪ ،‬یک باردیگـر براین مسـئله‬ ‫تا کید کرد که حضور رژیم اشغالگر قدس در منطقه‬ ‫تنش زاسـت و به نفع امنیت منطقه نیست‪ .‬رئیسی‬ ‫ً‬ ‫گفته‪ :‬امنیت در منطقه صرفا با همکاری کشورهای‬ ‫نحـد‬ ‫شـاید در جهـان‪ ،‬کمتـر کشـوری را می تـوان دیـد کـه مـدارس ان تا بدی ‬ ‫تنـوع داشـته باشـند‪ .‬مـدارس دولتـی‪ ،‬مـدارس غیردولتـی‪ ،‬مـدارس‬ ‫نمونه مردمـی‪ ،‬مـدارس روسـتایی و عشـایری‪ ،‬اسـتثنایی و ده هـا مدرسـه بـا‬ ‫سلایق مختلف و با شـهریه های متفاوت تا جایی که از مدارس رایگان شـروع‬ ‫شـده تـا چند ده میلیونـی و حتـی صد میلیون تومانـی‪ ،‬خـود را مخیر دانسـته‪،‬‬ ‫به هر میـزان کـه اراده کننـد‪ ،‬از مـردم دریافـت شـهریه کننـد و بـرای دریافـت‬ ‫شو پـرورش‪ ،‬با اعطای القاب و انجام‬ ‫شـهریه های خار ج از ضوابـط وزارت اموز ‬ ‫فعالیت هایی با نام فوق برنامه‪ ،‬برای خود مجوز صادر کنند که با بهانه های‬ ‫مختلـف‪ ،‬شـهریه بیش تـری اخـذ کننـد؛ و چـون نظـارت مسـتمر و موثـر بـر کار‬ ‫اینـان صـورت نمی گیـرد؛ تا انجا کـه انصاف بدانند‪ ،‬همه سـاله بر میزان شـهریه‬ ‫دریافتـی از اولیـای دانش امـوزان‪ ،‬درصـدی اضافـه می کننـد‪ .‬صد البتـه ایـن‬ ‫مدیـران خصوصـی کـه اغلـب خـا ک مدارس و گـچ و تابلو را در مـدارس دولتی‬ ‫خورده اند‪ ،‬روزگار گذشته خود را فراموش کرده اند و درنتیجه کمتر به گذشته‬ ‫و حـال وروز ایـن ایـام تحریمـی و مشـکالت اقتصـادی مـردم توجـه می کننـد و‬ ‫چـون ایـن روال در کشـور جـاری و ساری سـت‪ ،‬متاسـفانه بیـن خانواد ههـا‪،‬‬ ‫مو هم چشـمی غیرعـادی معمـول شـده کـه همـگان بـه طـرف‬ ‫رقابـت و چش ‬ ‫مـدارس غیرانتفاعـی یـا غیردولتی غش کنند و به واسـطه اینکه نمی خواهند‬ ‫در برابـر خویشـان و دوسـتان‪ ،‬کمبـودی احسـاس کننـد‪ ،‬خود را بـه اب واتش‬ ‫می زننـد تـا کودکشـان را در مـدارس ان چنانـی ثبت نـام کننـد؛ و سرپرسـتان‬ ‫خانـوار‪ ،‬در ظاهـر بـرای فراهـم اوردن ارامش خاطـر خـود‪ ،‬به بهانـه امـوزش‬ ‫ضعیـف در مـدارس دولتی و کثرت بیشـتر دانش اموز دراین مـدارس‪ ،‬فرزند یا‬ ‫فرزندان خود را در مدارس غیردولتی ثبت نام می کنند‪ .‬حال ا گر شـده باشـد‬ ‫با کار زیادتر‪ ،‬مسافرکشـی‪ ،‬نگهبانی و کوچک تر کردن سـفره خانواده‪ ،‬باید نور‬ ‫چشـم را در مـدارس پولـی ثبت نـام کننـد‪ .‬به یقیـن هیـچ مدرسـه غیرانتفاعـی‬ ‫را در تهـران نمی تـوان یافـت کـه شـهریه ان کمتـر از ‪ 25‬میلیون تومـان در‬ ‫سـال باشـد کـه ا گـر بـا دریافت هـای متفرقـه به نـام فوق برنامـه و سـرویس و‬ ‫غـذا و نظایـر ان بـه ‪ 28‬تـا ‪ 30‬میلیون تومـان برسـد‪ ،‬هزینـه ماهانـه یـک فرزنـد‬ ‫ثبت نام شـده در مـدارس غیرانتفاعـی بـا کمترین میـزان دریافتـی شـهریه‬ ‫بـرای یـک کارمنـد دولـت بـا دریافتـی شـش میلیون تومانی در مـاه بـه ‪2/5‬‬ ‫میلیون تومـان می رسـد کـه البتـه ان را بابـت مدرسـه بـرای یـک فرزنـد بایـد‬ ‫بپردازنـد‪ .‬درنتیجـه بـرای کارمنـدی کـه بایـد پوشـش مناسـب هـم داشـته‬ ‫باشـد‪ ،‬فقـط ‪ 3/5‬میلیون تومـان بـرای اجـاره و هزینـه مـواد غذایـی و ‪ ...‬باقـی‬ ‫شو پـرورش‪ ،‬شـهریه در‬ ‫می مانـد‪ .‬ب ههـرروی براسـاس مصوبـه وزارت اموز ‬ ‫مـدارس ابتدایـی از نـوع غیردولتـی ‪ 25‬میلیون تومـان و مـدارس متوسـطه‬ ‫اول ‪ 33‬میلیون تومـان و متوسـطه دوم ‪ 35‬میلیون تومـان مقـرر شـده اسـت؛‬ ‫امـا در مقـام مقایسـه‪ ،‬سـطح امـوزش در مـدارس غیردولتـی قابل قیـاس بـا‬ ‫مدارس دولتی نیسـت‪ .‬از نظر ایمنی هم حداقل یک چهارم سـاختمان های‬ ‫مـدارس دولتـی ناایمـن هسـتند کـه در زمسـتان دارای مشـکالت بخـاری و‬ ‫نفت سـوزی اند و مضـار ان‪ ،‬اغلـب وقایـع نا گـواری را در کشـور رقـم زده اسـت؛‬ ‫امـا ا گـر بـه گذشـته نظـر کنیـم‪ ،‬بسـیاری از مـدارس دولتـی گذشـته دارای‬ ‫ان چنـان اعتبـار و ابرویـی بودند که مردم برای ثبت نـام در ان مدارس‪ ،‬باید از‬ ‫هفت خان رسـتم می گذشـتند تا وارد این مدارس شـوند؛ متاسـفانه تحریم و‬ ‫شو پرورش‪ ،‬ان طورکه‬ ‫اوضاع نامسـاعد اقتصادی‪ ،‬باعث شـده که وزارت اموز ‬ ‫بایدوشـاید‪ ،‬دارای بودجـه متناسـب نبـوده و حتـی می تـوان گفـت؛ مـدارس‬ ‫دولتـی بـا بودجـه ای حداقلـی اداره می شـوند؛ درنتیجـه در این حالـت‪ ،‬نبایـد‬ ‫انتظـار داشـت کـه امـوزش در چنیـن مدارسـی ایدئـال باشـد‪ .‬به نظر می رسـد‬ ‫کـه بایـد بـرای گسـترش مـدارس غیردولتـی‪ ،‬به بهانـه نبـودن بودجـه دولـت را‬ ‫مقصـر ندانیـم و باز هـم کاسـه و کوزه هـا را بـر سـر تحریـم نیندازیـم‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫برنامه اموزش وپرورش‬ ‫برای استانداردسازی نیروی انسانی مدارس غیردولتی‬ ‫رئیس سازمان مدارس و مرا کز غیردولتی اموزش وپرورش بر استانداردسازی‬ ‫و توانمندسـازی نیروی انسـانی این مدارس تا کید کرد‪ .‬به گزارش پانا؛ احمد‬ ‫محمـودزاده در سـفر یـک روزه بـه اسـتان فـارس در بازدیـد از مرکـز امـوزش‬ ‫نیـروی انسـانی مـدارس غیردولتـی مرحـوم جبـاری‪ ،‬بااشـاره به اعتمـاد مـردم‬ ‫بـه اموزش وپـرورش درمـورد مـدارس غیردولتـی‪ ،‬گفت؛ باید معلمـان مدارس‬ ‫غیردولتـی از فیلترهـای صالحیـت عبـور کننـد و از استانداردسـازی نیـروی‬ ‫انسـانی و توانمندسـازی اموزشـی برخـوردار باشـند‪ .‬رئیـس سـازمان مـدارس‬ ‫و مرا کـز غیردولتـی و توسـعه مشـارکت های مردمـی گفـت؛ در اسـتان فـارس‬ ‫کار استانداردسـازی و توانمندسـازی نیـروی انسـانی به شـکل مناسـب‬ ‫درحال انجام اسـت زیرا وقتی معلم در کالس درس حضور پیدا می کند باید‬ ‫از چهار شایسـتگی و مهارت برخوردار باشـد‪ .‬وی اولین مهارت و شایسـتگی‬ ‫را مهـارت عمومـی دانسـت و افـزود؛ در کنـار دانش عمومی‪ ،‬دانش تخصصی‬ ‫در رشـته ای کـه تدریـس دارد‪ ،‬دانـش تربیتـی و عمـل تربیتی سـت کـه در‬ ‫نهـا بایـد‬ ‫انتخـاب معلمـان مـدارس غیردولتـی دانـش و عمـل تربیتـی را بـه ا ‬ ‫انتقـال دهیم‪.‬‬ ‫وزیـر نفـت برهم خـوردن امنیـت انـرژی و شـدت گرفتن نوسـانات بـازار را بـازی‬ ‫باخت‪-‬باخـت بـرای همـه بازیگـران این عرصـه دانسـت و گفـت؛ بـازار جهانی‬ ‫نفت نیازمند افزایش عرضه ازسـوی ایران اسـت‪ .‬به گزارش شـانا؛ جواد اوجی‬ ‫پس از پایان سـی امین نشسـت وزارتی سـازمان کشـورهای صادرکننده نفت‬ ‫و متحدانش (ائتالف اوپک پالس) گفت؛ تصمیم اوپک پالس درواقع اجرای‬ ‫تصمیـم مـاه پیـش یعنی افزایش تولیـد نفت به مقـدار ‪ ۶۴۸‬هزاربشـکه در روز‬ ‫بـرای ماه هـای ژوئیـه و اوت ‪ ۲۰۲۲‬بـود‪ .‬وی افـزود؛ باتوجه بـه کاهـش تولیـد‬ ‫بعضی تولیدکنندگان اوپک پالس و محقق نشدن سطوح تولید تعهد شده و‬ ‫کاهش سـطح ذخیره سـازی تجاری نفت خام و فراورده های نفتی در بعضی‬ ‫ُ‬ ‫کشـورهای بـزرگ مصرف کننـده‪30 ،‬امیـن نشسـت وزارتـی اوپک پلاس ضمـن‬ ‫حمایـت دوبـاره از تصمیـم نوزدهمیـن نشسـت وزارتـی اوپـک و غیراوپـک‬ ‫(ژوئیـه ‪ ،)۲۰۲۱‬طبـق اجمـاع تصمیـم گرفـت بـرای اوت ‪ ۲۰۲۲‬مجمـوع تولیـد‬ ‫کشـورهای اوپـک و غیراوپـک ‪ ۶۴۸‬هزاربشـکه در روز افزایـش یابـد‪.‬‬ ‫دوران طالیی روابط ایران با کشورهای اسیای میانه اغاز شده است؟‬ ‫در چندماه اخیـر‪ ،‬توسـعه روابـط ایـران بـا کشـورهای‬ ‫اسیای میانه‪ ،‬به اوج رسیده است‪ .‬به گزارش تسنیم؛‬ ‫سفر رئیسدولتسیزدهمبهعشق ابادترکمنستان‬ ‫و شـرکت در ششـمین اجلاس سـران کشـورهای‬ ‫سـاحلی دریـای خـزر‪ ،‬گوشـه دیگـری از عمـق روابـط‬ ‫ایـران بـا این کشـورها را به نمایـش گذاشـت‪ .‬حسـین‬ ‫امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه‪ ،‬پس ازاین اجالس‬ ‫در صفحـه توییتـر خـود نوشـت‪ :‬اقـای دکتـر رئیسـی‬ ‫در اجلاس سـران حاشـیه دریـای خزر در عشـق اباد‪،‬‬ ‫اجرای کنوانسـیون حقوقی خزر را مرتبط با توافق بر‬ ‫سـر ترسـیم خـط مبـدا خوانـد‪ .‬موقعیـت مهـم ایـران‬ ‫و مزیـت ویـژه ترانزیتـی ایـران در گسـتره دریـای خـزر و‬ ‫عمان و خلیج فارس را تبیین کرد‪ .‬با نگاهی اجمالی‬ ‫تسـاله سیاسـت خارجـی دولـت‬ ‫بـه کارنامـه هش ‬ ‫پیشـین‪ ،‬می توانیـم به وضـوح ببینیـم کـه مهم ترین‬ ‫توان و منابع دیپلماتیک کشـور برای توسـعه روابط‬ ‫بـا کشـورهای اروپایـی بـه کار گرفتـه شـد و نتیجـه‬ ‫ملموسـی هـم ب هبـار نیـاورد‪ ،‬امـا حـاال‪ ،‬ایـران بـا درک‬ ‫اهمیـت اسـتراتژیک همسـایگان شـمالی‪ ،‬قـدم در‬ ‫مسـیری نهاده که اورده های بسـیاری نصیب کشـور‬ ‫خواهـد کـرد‪ .‬توسـعه روابـط سیاسـی و اقتصـادی بـا‬ ‫کشـورهای اسـیای میانـه‪ ،‬از اقدامـات هوشـمندانه‬ ‫دسـتگاه دیپلماسـی بـرای ایجـاد تنـوع در سیاسـت‬ ‫یسـت‪ .‬ششـمین اجلاس سـران کشـورهای‬ ‫خارج ‬ ‫سـاحلی دریـای خـزر‪ ،‬در بیانیـه پایانـی خـود‪،‬‬ ‫موضوعات همکاری پنج جانبه را مهم خواند‪ .‬سران‬ ‫ایران‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬روسیه‪ ،‬اذربایجان و قزاقستان‪ ،‬از‬ ‫عـرف برگـزاری منظـم این جلسـات حمایـت کردنـد و‬ ‫ضمن تشـکر از برگزاری اجالس عشـق اباد در سـطح‬ ‫عالـی توافـق کردنـد کـه هفتمیـن اجلاس سـران خزر‬ ‫قشـده در ایـران برگـزار شـود‪ .‬رئیسـی‬ ‫در زمـان تواف ‬ ‫دربـاره اهمیـت اجلاس سـران کشـورهای سـاحلی‬ ‫نحـوزه گفتـه‬ ‫دریـای خـزر و اهمیـت اسـتراتژیک ای ‬ ‫اسـت‪ :‬ما روابط خوبی با کشـورهای همسایه دریای‬ ‫خـزر داریـم لکـن دراین اجلاس انچـه موردبحـث‬ ‫قـرار می گیـرد‪ ،‬عالو هبـر رژیـم حقوقـی دریایـی خـزر و‬ ‫استفاده صلح امیز با مقصد ارتقای امنیت در دریای‬ ‫خـزر‪ ،‬همـکاری میان کشـورها در حـوزه حمل ونقل‪،‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫بازار جهانی نفت؛ نیازمند افزایش عرضه ازسوی ایران‬ ‫ممـرز بـا روسـیه اسـت‪ ،‬بـا مبـارزه بـا‬ ‫بپذیریـم کـه ا کرایـن کـه ه ‬ ‫روسـیه و تقاضـای عضویـت در اتحادیـه اروپـا و پیمـان ناتـو‬ ‫یکـه مجبـور بـه حملـه به‬ ‫باعـث تحریـک روسـیه شـده؛ تاجای ‬ ‫کهـای اتمـی‬ ‫ان کشـور شـده اسـت‪ .‬ب ههـرروی دادن کاله ‬ ‫بـه کشـور کوچکـی چـون بلاروس باید بـا تعمق صـورت بگیرد‬ ‫یهـا کـه کشـور قدرتمنـد و بـزرگ ایـران را نمی خواهنـد‬ ‫و غرب ‬ ‫مجهـز بـه موشـک باشـد‪ ،‬داسـتان یک بام ودوهـوا را تداعـی‬ ‫می کنـد‪.‬‬ ‫یشـود‪ .‬باوجود‬ ‫منطقه و همسـایگان خزر محقق م ‬ ‫تالش های خصمانه برای ایجاد اختالف بین تهران‬ ‫و با کـو‪ ،‬در یک سال گذشـته‪ ،‬گا مهـای مهمـی بـرای‬ ‫توسـعه روابـط برداشـته شـده اسـت‪ .‬الهـام علـی اف‬ ‫رئیس جمهـوری اذربایجـان در دیـدار بـا همتـای‬ ‫ایرانـی اش‪ ،‬از شـتاب گرفتن ارتقـای روابـط دوجانبـه‬ ‫ابـراز مسـرت کـرده و گفـت‪ :‬امیـدوارم دیـدار مـا‬ ‫موجب تقویت روند گسـترش روابط و ارتقای سـطح‬ ‫یهـای دو کشـور شـود‪ .‬از نـکات برجسـته‬ ‫همکار ‬ ‫تهـای متنـوع روابـط تهران‪-‬مسـکو‪،‬‬ ‫در ظرفی ‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫اشـترا ک نظر در حوز ههـای تجـارت و انرژ ‬ ‫رئیسی در دیدار با والدیمیر پوتین رئیس فدراسیون‬ ‫روسـیه گفت‪ :‬ایران و روسـیه ظرفیت های مناسـبی‬ ‫بـرای همـکاری در حوز ههـای انـرژی ازجملـه سـواپ‬ ‫دارنـد‪ .‬حمایـت دو کشـور از تقویـت کریـدور شـمال‪-‬‬ ‫یهـا در حـوزه‬ ‫جنـوب و همچنیـن گسـترش همکار ‬ ‫انـرژی و ازجملـه سـواپ‪ ،‬ضـرورت دارد‪ .‬الز م اسـت‬ ‫مکانیسـم های الزم بـرای تقویـت روابـط بانکـی و‬ ‫پولـی ایـران و روسـیه به طورمرتـب تقویـت شـود‪.‬‬ ‫تبـادالت مالـی دو کشـور بایـد در چارچوبـی مسـتقل‬ ‫از سیسـتم تبـادالت مالـی غـرب گسـترش یابـد تـا‬ ‫هیـچ کشـوری نتوانـد بـر ان اعمال نفوذ و فشـار کند‪.‬‬ ‫پوتیـن هـم بـا اعلام خرسـندی از دیـدار مجـدد بـا‬ ‫رئیسـی‪ ،‬بـه اهمیـت توسـعه روابـط اشـاره کـرده و‬ ‫ضمـن اسـتقبال از افزایـش همـکاری درزمینـه انرژی‬ ‫و سـواپ گفـت‪ :‬در ما ههـای اخیـر حجـم مبـادالت‬ ‫تجـاری و روابـط اقتصـادی دو کشـور افزایـش خوبـی‬ ‫داشـته کـه این مسـیر بایـد ادامه یابـد‪ .‬وی از رئیسـی‬ ‫درخواسـت کـرد سلام های گرمـش را بـه حضـرت‬ ‫ایـت اهلل خامنـه ای رهبـر انقلاب برسـاند‪ .‬به تازگـی‪،‬‬ ‫امامعلـی رحمـان رئیس جمهـوری تاجیکسـتان‬ ‫اولیـن رئیس جمهـوری این منطقـه بـود کـه بـه ایران‬ ‫سـفر کـرد و پـس ازان هـم سـردار بـردی محمـداف‬ ‫رئیس جمهوریترکمنستان‪،‬سپسقاسمجومارت‬ ‫توکایف رئیس جمهوری قزاقستان و سـرگئی الوروف‬ ‫وزیـر خارجـه روسـیه بـه تهـران امدنـد‪ .‬چنین چیزی‬ ‫به این معناسـت که جوامـع منطقـه‪ ،‬اهمیـت نگرش‬ ‫منطقـه ای سیاسـت خارجـی ایـران را به درسـتی‬ ‫شهریه مدارس غیردولتی‬ ‫درک کـرده و به خوبـی می داننـد تعامـل با ایـران‪ ،‬چه‬ ‫منافـع سیاسـی و اقتصـادی ارزشـمندی به دنبـال‬ ‫دارد‪ .‬مهـدی صفـری معـاون دیپلماسـی اقتصـادی‬ ‫تهـا و زمین ههـای‬ ‫وزارت امـور خارجـه درمـورد ظرفی ‬ ‫همـکاری گفتـه اسـت‪ :‬تاجیکسـتان‪ ،‬قرقیزسـتان‪،‬‬ ‫قزاقسـتان‪ ،‬ازبکسـتان و ترکمنسـتان‪ ،‬برای مشارکت‬ ‫در پـروژه بنـدر چابهـار ایـران ابـراز تمایـل کرده انـد‬ ‫تهـای کارشناسـی انـان‪ ،‬از منطقـه بازدیـد‬ ‫و هیئ ‬ ‫کردنـد‪ .‬قرقیزسـتان و قزاقسـتان مـکان را دیده اند که‬ ‫بتوانند برای خودشـان ایسـتگاه هایی درست کنند‬ ‫نبـار‬ ‫کـه بـار ان ها کـه بـه انجـا می ایـد و ازان طریـق ای ‬ ‫ترانزیت شـود‪ .‬فقط تاجیکسـتان نیست‪ ،‬بلکه بقیه‬ ‫هـم هسـتند و وزیـر راه قرقیزسـتان دوبـار بـه چابهـار‬ ‫سـفر کـرد‪ .‬مقامـات این کشـورها بـه چابهـار رفتنـد و‬ ‫درحال صحبـت بـا بندرهـا و کشـتیرانی هسـتند کـه‬ ‫نهـا بگذارنـد کـه بارهـای‬ ‫مکان هایـی را دراختیـار ا ‬ ‫نهـا ب هصـورت ترانزیـت و رفت وبرگشـت جاب هجـا‬ ‫ا ‬ ‫شـود‪ .‬شواهد نشـان داده ایران‪ ،‬یک باردیگر جایگاه‬ ‫خود را به عنوان هاب ترانزیتی منطقه به دست اورده‬ ‫است‪ .‬اولین انتقال محموله قزاقستان ازطریق ریل‬ ‫و از مسـیر ایـران بـا قرارگرفتـن ترکمنسـتان و ترکیـه در‬ ‫مسیر این خط ریلی‪ ،‬عملیاتی شده و کانتینر کاالها‬ ‫از قزاقسـتان می توانند از مسـیر ریلی منتقل شـوند‪.‬‬ ‫در کریـدور شـمال‪-‬جنوب اقداماتـی انجـام شـده‬ ‫تـا انتقـال محمول ههـا ب هصـورت کانتینـری و ترکیبـی‬ ‫ازطریـق دریـا حـل شـود‪ .‬حـوزه اتحادیـه اقتصـادی‬ ‫اوراسـیا‪ ،‬ا کو و شـانگهای‪ ،‬برای توسـعه روابط تجاری‬ ‫فگـذاری بـرای افزایـش‬ ‫مـا اهمیـت بـاال دارد و هد ‬ ‫مبـادت تجـاری بـا قزاقسـتان از نیم میلیـارددالر‪ ،‬بـه‬ ‫سه میلیارددالر افزایش یافته و درمورد دیگر کشورها‬ ‫نیـز برنام ههـای شـفافی دردست اجراسـت‪ .‬درپایـان‬ ‫باید گفت‪،‬ظرفیت هایمهمتوسعهروابطسیاسی‪،‬‬ ‫اقتصادی و فرهنگی ایران با کشورهای اسیای میانه‬ ‫و قفقـاز‪ ،‬بـرای مدتـی طوالنـی مغفـول مانـد و حـاال‬ ‫نحـوزه‬ ‫دولـت رئیسـی‪ ،‬بـا درک روشـن از اهمیـت ای ‬ ‫جغرافیایی‪ ،‬درحال توسعه روابطی ست که می تواند‬ ‫ب هشـکل جـدی‪ ،‬موجـب افزایـش قـدرت ایـران در‬ ‫منطقـه و جهـان شـود‪.‬‬ ‫کاهش قیمت سیمان‬ ‫مدیـرکل دفتـر صنایـع معدنـی وزارت صمـت درباره قیمـت و وضعیت عرضه‬ ‫سـیمان گفـت؛ یک میلیـون و ‪ 250‬هزارتـن سـیمان در بـورس کاال عرضـه شـد‬ ‫امـا تقاضـا ‪ 850‬هزارتـن بـود؛ قیمـت هرکیسـه ‪ 50‬کیلویـی نیـز از ‪ 43‬هزارتومـان‬ ‫بـه ‪ 36‬هزارتومـان کاهـش یافـت‪ .‬به گـزارش شـاتا؛ سـیف اهلل امیـری افـزود؛‬ ‫همچنیـن قیمـت هر تـن سـیمان فلـه از ‪ 807‬هزارتومـان بـه ‪ 595‬هزارتومـان‬ ‫رسید‪ .‬وی افزود؛ بنابراین قیمت سیمان کامل کاهش پیدا کرد و باتوجه به‬ ‫شـرایط موجـود برنامه ریـزی شـده تـا در هفته هـای اینـده سـیمان در بـورس‬ ‫کاال عرضـه شـود تـا تولیدکنندگان محصوالت سـیمانی مشـکلی پیـدا نکنند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت بااشـاره به خرید سـیمان ازسـوی‬ ‫برخی‪ ،‬گفت؛ این افراد حاضر شـدند باتوجه به شـرایط‪ ،‬معامله خود را باطل‬ ‫کرده و جریمه ان را به بورس کاال پرداخت کنند‪ .‬امیری تصریح کرد؛ شرایطی‬ ‫که برای سـیمان پیش امد‪ ،‬ناشـی از کنترل نشـدن تقاضا و همچنین شـایعه‬ ‫قطـع بـرق واحدهـای سـیمانی بود که سـبب افزایش تقاضای کاذب شـد اما‬ ‫خوشـبختانه بـا افزایـش عرضـه در بـورس کاال و کنتـرل تقاضـا‪ ،‬شـاهد کاهش‬ ‫چشـمگیر قیمت سـیمان بودیم‪.‬‬ ‫نخستین جشنواره نمانام های روستایی‬ ‫نخسـتین جشـنواره نمانام هـای (برنـد) روسـتایی بـا حضـور جمعـی از‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان و کارافرینـان برتـر روسـتایی و محصـوالت نمانـام‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫روسـتایی ‪ ۱۲‬تـا ‪ ۱۴‬تیرمـاه در مصلای امام خمینـی (ره) برگـزار م ‬ ‫به گزارش روابط عمومی سـازمان شـهرداری ها و دهیاری ها؛ هدف از برگزاری‬ ‫این رویـداد معرفـی محصـوالت نمانـام روسـتایی در سـه حـوزه اقتصـادی‪،‬‬ ‫فرهنگـی و گردشگری سـت‪ .‬معرفـی محصـوالت و مناطـق روسـتایی کـه‬ ‫ظرفیت هـای ان هـا کمتـر شـناخته شـده‪ ،‬معرفـی ظرفیت هـای شـرکت های‬ ‫دانش بنیانـی در حـوزه نمانام هـای روسـتایی و اشـنایی و هماهنگـی‬ ‫شـرکت ها‪ ،‬سـرمایه گذاران و صاحبـان نمانام هـا؛ سـایر اهـداف برگـزاری ایـن‬ ‫جشـنواره اسـت‪ .‬ایـن جشـنواره در هفتـه نکوداشـت شـهرداری و دهیـاری‬ ‫و بـا حمایـت وزارت کشـور‪ ،‬سـازمان شـهرداری ها و دهیاری هـای کشـور‪،‬‬ ‫اسـتانداری های کشـور‪ ،‬برگـزار می شـود‪.‬‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫ساحلقلبم‬ ‫بی تو ارامشی ندارد‬ ‫دریایچشم هایم‬ ‫این روزهاطوفانی ست‬ ‫در شهر قلب من‬ ‫نه دلی خوش است‬ ‫نه اوضاع روبه راه است‬ ‫و تو روبه راهی هستی‬ ‫که حال چشم هایم بارانی ست‬ ‫بیا تا‬ ‫این جان طوفان زده‬ ‫با نگاه دریاییت‬ ‫ارام گیرد‬ ‫منبه انتظار‬ ‫نوازش دست هایت‬ ‫چشم به ساحل‬ ‫دوخته ام‬ ‫کوک کن‬ ‫ساز رقصم را‬ ‫چشم به چشم تو‬ ‫دل خوش می شوم‬ ‫به ذهن درگیر هم‬ ‫به لب هایم‬ ‫می سپارم تو را‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه ‪ 11‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2535‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نگاهی به مقوله توانمندسازی جوانان‬ ‫ایران را تک نفره نمی توانیم بسازیم‬ ‫هانیهپورحیدر‬ ‫شیما ادیبی سده‬ ‫هربار که بر طلوعی می نگرم‬ ‫و رقص باد را بر ذره ها‬ ‫نظارهمی کنم‬ ‫امید را در حنجره‬ ‫شکفتهمی یابم‬ ‫و ادرا ک را بر درختان به انتظار‬ ‫‪Every time I look at the sunrise‬‬ ‫‪And observing the dance of the wind on the‬‬ ‫‪particles‬‬ ‫‪I find out the blossom of hope‬‬ ‫‪In my larynx‬‬ ‫‪And in the perception of the expecting trees‬‬ ‫نزهتعبداللهی‬ ‫ترجمه‪ :‬محمود شیربازو‬ ‫مهردادناظری*‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫قفسه‬ ‫روانشناسی عاشق و معشوق‬ ‫در غزل حسین منزوی‬ ‫«روانشناسـی عاشـق و معشـوق در غـزل حسـین منـزوی»‬ ‫یسـت تحلیلـی و بینارشـته ای کـه توسـط امیـر‬ ‫کتاب ‬ ‫عزیـزی به همـت «انتشـارات انـان» (‪)09354417930‬‬ ‫ب هچـاپ رسـید‪ .‬عزیـزی متولـد ‪ 1358‬در تهـران بـوده و‬ ‫دارای کارشناسـی ارشـد زبـان و ادبیـات فارسی سـت؛‬ ‫ کـه عالو هبـر سـرودن شـعر‪ ،‬نقدوبررسـی شـعر و امـوزش‬ ‫عـروض‪ ،‬بـه تحقیـق و پژوهـش مشـغول اسـت‪ .‬اثـار دیگـر‬ ‫او کتـاب اموزشـی «وزنـت را درسـت کـن» (انتشـارات انـان)‬ ‫کمـاده» (انتشـارات مایـا) اسـت‪ .‬در‬ ‫و مجموع هشـعر «ت ‬ ‫بخشـی از کتـاب می خوانیـم‪« :‬در عامـل روان رنجـوری‬ ‫یهـای اضطـراب در عاشـق دیـده‬ ‫عاشـق (منـزوی) ویژگ ‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫یشـود؛ اما کم اسـت و در معشـوق اصال دیده نم ‬ ‫م ‬ ‫همان طورکـه در مبحـث اضطـراب اشـاره شـد‪ ،‬اضطـراب‬ ‫می توانـد شـامل تـرس‪ ،‬جدایـی یـا ازدسـت دادن چیـزی‬ ‫یـا کسـی باشـد و ایـن اضطـراب‪ ،‬بـه اولیـن جایـی از بـدن‬ ‫کـه اسـیب می رسـاند دسـتگاه گـوارش اسـت و مکانیسـم‬ ‫ب وخـورا ک را از عاشـق‬ ‫ان را مختـل کـرده و به عبارتـی‪ ،‬خوا ‬ ‫َ‬ ‫می گیـرد‪ .‬عاشـق برای اینکـه از ایـن اسـیب در امـان باشـد‬ ‫و از اضطـراب خـود کـم کنـد‪ ،‬بـا روش جایگزینـی معشـوق‬ ‫اضطراب خود را کم می کند تا شـاید معشـوق ازدسـت رفته‬ ‫را فرامـوش کنـد و بـه معشـوق جدیـد چنیـن می گویـد‪:‬‬ ‫سپاسـمند امیـد تـوام کـه پایـان داد‪ /‬بـه یـک کرشـمه خود‬ ‫فصـل اضطرابـم را»‪.‬‬ ‫گرامافون‬ ‫سپردمت به جاده ها‬ ‫علیرضانیاکان‬ ‫تازه تریـن اثـر سـاالر عقیلـی و مسـعود پیـروی بـا همراهـی‬ ‫بهنـام ابولقاسـم؛ البومـی دارای هشـت تـرک در سـبک پـاپ‬ ‫اسـت‪ .‬البـوم «سـپردمت بـه جاده ها» شـامل قطعاتی چون‬ ‫یشـود بـا شـعر فـروغ فرحـزاد‪ ،‬اغـوش بـا شـعر ا کبـر‬ ‫افتـاب م ‬ ‫ازاد‪ ،‬حسـرت پرواز با شـعر سـایه‪ ،‬اشـک پروانه ها و سپردمت‬ ‫بـه جاد ههـا بـا شـعر احسـان افشـاری‪ ،‬بـی تـو مانـدم بـا شـعر‬ ‫علیرضـا کلیایـی‪ ،‬رفتـی ولـی کجـا بـا شـعر اطهـری کرمانـی و‬ ‫یسـت که نوازندگانی همچون‬ ‫شـیدا با شـعر اسماعیل امین ‬ ‫میثـم مروسـتی و پـدرام فریوسـفی‪ :‬ویولـن و ویـوال‪ ،‬اتنـا‬ ‫نسـل‪ ،‬رضـا فرهـادی‪ :‬کنتربـاس‪ ،‬سـایوری‬ ‫اشـتیاقی‪ :‬ویول ‬ ‫شـفیعی‪ :‬کالرینـت‪ ،‬بهنـام ابوالقاسـم‪ :‬پیانـو و ا کاردئـون‪،‬‬ ‫بهتـاش ابوالقاسـم و رضـا فرهـادی‪ :‬درامـز‪ ،‬میثـم مروسـتی‪:‬‬ ‫شـورانگیز‪ ،‬علیرضـا دریایـی‪ :‬کمانچـه و فریـدون بهرامـی‪:‬‬ ‫سـازهای الکترونیـک در ان بـه اجـرا پرداخته انـد‪ .‬مسـعود‬ ‫پیـروی دربـاره ایـن البـوم گفـت؛ البوم سـپردمت بـه جاده ها‬ ‫دراماتیک است‪ .‬این اثر در عین عاشقانه بودن‪ ،‬درامی ست‬ ‫یشـاد و روشـنی نـدارد‪ .‬درواقع‪ ،‬یـک جریان؛‬ ‫کـه فضـای خیل ‬ ‫یسـت و تا حدی سـعی کردم لحظه هایی از‬ ‫یک روایت زندگ ‬ ‫روز و مـاه و سـال هر یک از مـا در ان تداعـی شـود‪.‬‬ ‫بــدون شــکی یکــی از مهم تریــن موضوعاتــی کــه‬ ‫در ق ــرن بیســت ویک بای ــد ب ــه ان توج ــه ش ــود‪،‬‬ ‫مس ــئله توانمندس ــازی نس ــل این ــده اس ــت‪.‬‬ ‫باتوج هب ــه ش ــرایط اقتص ــادی س ــخت و گ ــذار‬ ‫جامع ــه ای ــران از ی ــک اقتص ــاد نفت ــی ب هس ــوی‬ ‫ی ــک اقتص ــاد مس ــتقل از منابع طبیع ــی‪،‬‬ ‫باع ــث ش ــده ک ــه وضعی ــت زندگ ــی بس ــیاری‬ ‫از م ــردم ب ــا تح ــوالت نا گهان ــی روب ــرو ش ــود‪.‬‬ ‫ت ــورم لجام گس ــیخته‪ ،‬بی ــکاری‪ ،‬فق ــر و فاصل ــه‬ ‫یس ــت ک ــه این روزه ــا‬ ‫طبقات ــی بخش ــی از عوامل ‬ ‫یه ــا ب ــا ان درگی ــر هس ــتند؛‬ ‫بس ــیاری از ایران ‬ ‫ام ــا انچ ــه حائزاهمی ــت اس ــت این اسـ ـت که‬ ‫نس ــل ج ــوان بای ــد بتوان ــد در چنی ــن فضای ــی‬ ‫جه ــا‪ ،‬راه‬ ‫و علی رغ ــم هم ــه س ــختی ها و رن ‬ ‫خ ــود را ب ــرای س ــاختن این ــده بیاب ــد‪ .‬ا گ ــر‬ ‫گس ــاالن‬ ‫ق ــرار باش ــد ک ــه جوان ــان در کن ــار بزر ‬ ‫ناامی ــدی‪ ،‬پوچ ــی‪ ،‬رخ ــوت و سس ــتی را دریاف ــت‬ ‫یت ــوان انتظ ــار داش ــته‬ ‫نص ــورت نم ‬ ‫کنن ــد درا ‬ ‫قه ــای‬ ‫باش ــیم ک ــه در س ــال های این ــده اتفا ‬ ‫خوب ــی ب ــرای جامع ــه ای ــران بیفت ــد‪ .‬درواق ــع ا گ ــر‬ ‫می خواهیــم کــه بــه درخشــش جوانــان امیــدوار‬ ‫باش ــیم بای ــد از یکس ــو زمین هه ــا‪ ،‬پتانس ــیل ها‬ ‫ته ــای درون ــی‬ ‫را ایج ــاد و ازس ــوی دیگر‪ ،‬ظرفی ‬ ‫نهــا را تقویــت کنیــم در غیــر ایــن صــورت بایــد‬ ‫ا ‬ ‫انتظ ــار داش ــته باش ــیم ک ــه دریاف ــت و ا کتس ــاب‬ ‫نس ــال جامع ــه باع ــث‬ ‫ناامی ــدی از نس ــل که ‬ ‫یش ــود ک ــه جوان ــان در س ــنین جوان ــی ب ــه‬ ‫م ‬ ‫خودکش ــی و ناامی ــدی روی اورن ــد‪ .‬براین مبن ــا‬ ‫در بس ــیاری از کش ــورها ب ــر روی مقول ــه‬ ‫توانمندس ــازی کاره ــای س ــامانمندی ص ــورت‬ ‫می گی ــرد‪ .‬در ژاپ ــن و الم ــان بع ــد از جن ــگ‬ ‫جهان ــی دوم همی ــن مس ــیر پیم ــوده ش ــد و ب ــه‬ ‫یتــوان بــر روی خــا ک‬ ‫جوانــان تا کیــد شــد کــه م ‬ ‫و خا کســتر‪ ،‬ققنــوس وار جهانــی نــو را ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫ح ــال س ــوال این اسـ ـت که توانمن ــدی چیس ــت‬ ‫و چگون ــه می ت ــوان ان را احی ــا ک ــرد؟ توانمن ــدی‬ ‫یعن ــی توج ــه ب ــه اس ــتعدادها و تقوی ــت‬ ‫نه ــم درس ــت‬ ‫نگ ــرش امی ــدواری در اف ــراد‪ ،‬ا ‬ ‫درزمانی ک ــه ش ــرایط بحران ــی و نامناس ــب اس ــت‪.‬‬ ‫یش ــود‬ ‫وقت ــی از توانمندس ــازی صحب ــت م ‬ ‫یت ــوان‬ ‫توانمندس ــازی را در پن ــج ح ــوزه م ‬ ‫مدنظ ــر ق ــرار داد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬توانمندس ــازی روان ــی‪-2 ،‬اجتماع ــی‪،‬‬ ‫‪-3‬س ــازمانی‪ -4،‬اقتص ــادی و ‪-5‬فرهنگ ــی‪.‬‬ ‫نش ــناختی یعن ــی ایج ــاد‬ ‫توانمندس ــازی روا ‬ ‫نوع ــی خودکارام ــدی‪ ،‬ا گاه ــی درون ــی و اینک ــه‬ ‫ب ــرای مش ــکالت راه حل های ــی وج ــود دارد و‬ ‫افزای ــش ق ــدرت اعتمادبه نف ــس و عزت نف ــس‬ ‫یک ــه ه ــر ک ــس بتوان ــد مس ــیر خ ــود را در‬ ‫به گونه ا ‬ ‫جامع ــه بیاب ــد‪ .‬این رون ــد ب ــه م ــا کم ــک می کن ــد‬ ‫تــا فردیــت و قــدرت اراده تصمیم گیــری در افــراد‬ ‫تقوی ــت ش ــود‪.‬‬ ‫توانمندســازی اجتماعــی یعنــی توجــه بــه مقوله‬ ‫رهب ــری‪ ،‬بهب ــود ارتباط ــات‪ ،‬ایج ــاد ش ــبکه هایی‬ ‫از حمای ــت ‪ ،‬حمای ــت از اف ــراد و رس ــیدگی ب ــه‬ ‫مش ــکالت اف ــراد اس ــت‪ .‬دراینج ــا الزم اسـ ـت که‬ ‫ق ــدرت برق ــراری ارتب ــاط‪ ،‬ش ــیوه های رهب ــری‬ ‫نه ــا‬ ‫یک ــه ا ‬ ‫در جوان ــان تقوی ــت ش ــود به گونه ا ‬ ‫شه ــای ارتباط ــی‬ ‫بتوانن ــد در تعام ــل و کن ‬ ‫مس ــیرهای مناس ــبی را ب ــرای خ ــود ایج ــاد‬ ‫کنن ــد‪ .‬عالوه برای ــن‪ ،‬توانمندس ــازی اجتماع ــی‬ ‫ب ــه جوان ــان درم ــورد اش ــکال گونا گ ــون س ــواد‬ ‫ام ــوزش می ده ــد و ب ــرای ان ه ــا ای ــن ام ــکان را‬ ‫فراه ــم می کن ــد ک ــه در جامع ــه بتوانن ــد نق ــش‬ ‫فعال ــی ایف ــاء کنن ــد‪.‬‬ ‫توانمندس ــازی س ــازمانی یعن ــی ایج ــاد پایگاه ــی‬ ‫از مناب ــع ب ــرای ی ــک جامع ــه ازجمل ــه ایج ــاد‬ ‫س ــازمان های داوطلبان ــه‪ ،‬اتحادی هه ــا‪،‬‬ ‫انجمن های ــی ک ــه هدفش ــان حمای ــت‪ ،‬تروی ــج‬ ‫و حمای ــت از اف ــراد ک مت ــوان ی ــا نات ــوان اس ــت‪.‬‬ ‫دراین خص ــوص الزم اسـ ـت که ب ــه جوان ــان‬ ‫زمینه هــای ایجــاد کارهــای داوطلبانــه را امــوزش‬ ‫داده و زمینه ه ــای ش ــکل گیری اتحادیه ه ــا را در‬ ‫نه ــا ایج ــاد کنی ــم‪ .‬توانمندس ــازی اقتص ــادی‬ ‫ا ‬ ‫ته ــای کارافرین ــی‪ ،‬نح ــوه‬ ‫یعن ــی ایج ــاد مهار ‬ ‫ایجــاد خوداشــتغالی‪ ،‬چگونگــی داشــتن امنیــت‬ ‫یس ــت ک ــه موض ــوع بس ــیارمهمی‬ ‫درامد ‬ ‫در ه ــزاره س ــوم اس ــت ک ــه جوان ــان بای ــد‬ ‫دراین زمین ــه نی ــز تربی ــت ش ــوند‪.‬‬ ‫توانمندس ــازی فرهنگ ــی یعن ــی بازافرین ــی‬ ‫ش ــیوه های فرهنگ ــی‪ ،‬توج ــه ب ــه بازتعری ــف‬ ‫قواعــد و هنجارهــای فرهنگــی کــه بــرای جوانــان‬ ‫قابل قب ــول اس ــت‪.‬‬ ‫یت ــوان گف ــت ک ــه ا گ ــر در ی ــک‬ ‫درمجم ــوع م ‬ ‫جامع ــه بتوانی ــم در ای ــن پن ــج زمین ــه کاره ــای‬ ‫نص ــورت‬ ‫س ــامانمندی انج ــام دهی ــم درا ‬ ‫یت ــوان امی ــدوار ب ــود ک ــه جوان ــان راه خ ــود‬ ‫م ‬ ‫را می یابن ــد‪ .‬دراینج ــا بای ــد درنظ ــر داش ــت ک ــه‬ ‫در گذش ــته هم ــواره ب ــه این موض ــوع توج ــه و‬ ‫یشــد کــه مــا بتوانیــم اینــده ای را ایجــاد‬ ‫تا کیــد م ‬ ‫کنیــم تــا جوانــان بتواننــد در بســتر ایجــاد شــده‬ ‫توســط نسـل های گذشــته مســیر خــود را ادامــه‬ ‫ً‬ ‫دهن ــد‪ .‬مث ــا در کش ــورهایی مث ــل ک ــره جنوب ــی‪ ،‬‬ ‫ژاپ ــن و چی ــن نس ــل کارافرین ــان و نواوران ــی در‬ ‫دهــه ‪ 1960‬و ‪ 1970‬پدیــد امــد کــه توانســتند راه را‬ ‫بــرای جوانــان در ســال های پایانــی قــرن بیســت‬ ‫و بیسـ ـت ویک مهی ــا س ــازد؛ ام ــا ا گ ــر زمین ــه‬ ‫به گونــه ای پی ــش رود ک ــه دیگ ــر نتوانی ــم مس ــیر‬ ‫نص ــورت‬ ‫را ب ــرای جوان ــان تس ــهیل کنی ــم‪ ،‬درا ‬ ‫ای ــن خ ــود جوان ــان هس ــتند ک ــه بای ــد راه خ ــود‬ ‫را بیابن ــد‪ .‬برهمین اس ــاس فرانکلی ــن روزول ــت‬ ‫می گوی ــد‪« :‬م ــا همیش ــه نمی توانی ــم این ــده را‬ ‫ب ــرای جوان ــان خ ــود بس ــازیم؛ ام ــا می توانی ــم‬ ‫جوانــان خــود را بــرای اینــده بســازیم»‪ .‬دراینجــا‬ ‫یه ــای درون ــی و ق ــدرت‬ ‫الزم اسـ ـت که توانای ‬ ‫نه ــا بدهی ــم‪.‬‬ ‫انج ــام کاره ــای س ــخت را ب ــه ا ‬ ‫جوان ــان بای ــد ب ــرای روزه ــای س ــخت ام ــاده‬ ‫شــوند‪ .‬اینکــه همــه زندگــی در مصــرف‪ ،‬فراغــت و‬ ‫لــذت گــذر کنــد هیــچ راه مناســبی بــرای احیــای‬ ‫نه ــا نخواه ــد ب ــود‪ .‬نکت ــه دیگراینک ــه‬ ‫این ــده ا ‬ ‫جوان ــان نبای ــد به فک ــر یک شبه پولدارش ــدن‬ ‫باش ــند‪ ،‬ای ــن تفک ــر می توان ــد ی ــک جامع ـه ای را‬ ‫بــه بیراهــه بکشــاند‪ .‬براین مبنــا شــاید الزم اســت‬ ‫نه ــا افزای ــش دهی ــم‪.‬‬ ‫ق ــدرت خودب ــاوری را در ا ‬ ‫شســالگی‬ ‫ســالوادور دالــی می گویــد‪« :‬مــن در ش ‬ ‫تس ــالگی‬ ‫می خواس ــتم اش ــپز ش ــوم‪ ،‬ام ــا در هف ‬ ‫می خواس ــتم ناپلئ ــون ش ــوم و جاه طلبی های ــی‬ ‫م ــن ازان زم ــان به طورپیوس ــته درحال رش ــد‬ ‫یه ــای معق ــول‬ ‫ب ــوده اس ــت»‪ .‬ا گ ــر جاه طلب ‬ ‫نه ــا می توانن ــد‬ ‫در جوان ــان رش ــد نمای ــد ا ‬ ‫بااعتمادبه نف ــس کاره ــای س ــامانمندی انج ــام‬ ‫دهن ــد در غی ــر ای ــن ص ــورت هرگون ــه ناتوان ــی در‬ ‫نه ــا را در‬ ‫ص ــرف فع ــل خواس ــتن می توان ــد ا ‬ ‫مس ــیرهای نامناس ــبی س ــوق ده ــد‪ .‬دراینج ــا‬ ‫یت ــوان درجه ــت توانمندس ــازی‬ ‫چن ــدراه را م ‬ ‫نک ــه الزم اس ــت ب ــه‬ ‫جوان ــان پیش ــنهاد داد‪ :‬اول ا ‬ ‫کودکان ونوجوان ــان کم ــک کنی ــم ت ــا عالی ــق و‬ ‫پتانســیل های خــود را کشــف کننــد‪ .‬کنجــکاوی‬ ‫نقــدم بــرای ایجــاد احســاس قــدرت اســت‪.‬‬ ‫اولی ‬ ‫گس ــاالن ب ــا نوجوان ــان‬ ‫ش ــاید الزم اسـ ـت که بزر ‬ ‫باه ــم کت ــاب بخوانن ــد‪ ،‬فیل ــم تماش ــا کنن ــد و‬ ‫درم ــورد ان ــواع مش ــاغل صحب ــت کنن ــد‪ .‬بای ــد از‬ ‫ً‬ ‫نه ــا بپرس ــیم ای ــا در خ ــود می بینن ــد ک ــه مث ــا‬ ‫ا ‬ ‫ف ــان کار را انج ــام دهن ــد؟ وقت ــی ق ــرار اس ــت‬ ‫یت ــوان را هه ــای‬ ‫س ــرگرمی را انتخ ــاب کنن ــد م ‬ ‫نه ــا نش ــان داد ت ــا ازطری ــق‬ ‫مختلف ــی را ب ــه ا ‬ ‫نه ــا‬ ‫ب ــازی و س ــرگرمی اعتمادبه نف ــس در ا ‬ ‫تقوی ــت ش ــود‪.‬‬ ‫نه ــا فض ــا و ام ــکان رش ــد‬ ‫نکت ــه دوم بای ــد ب ــه ا ‬ ‫درون ــی را بدهی ــم ت ــا اس ــتقالل هویت ــی خ ــود را‬ ‫بیابن ــد‪ .‬درواق ــع ک ــودکان بای ــد بتوانن ــد ب ــدون‬ ‫گس ــاالن کاره ــای خ ــود را‬ ‫وابس ــتگی ب ــه بزر ‬ ‫نش ــکل انج ــام دهن ــد؛ بنابرای ــن الزم‬ ‫به بهتری ‬ ‫اس ــت فرص ــت مش ــارکت‪ ،‬حض ــور در جامع ــه‬ ‫و اس ــتفاده از مناب ــع درراس ــتای س ــاختن را‬ ‫نه ــا بدهی ــم‪ .‬دراین زمین ــه الزم اسـ ـت که‬ ‫ب ــه ا ‬ ‫بخش ــی از کاره ــا را ب ــه جوان ــان وا گ ــذار کنی ــم؛ و‬ ‫نگ ــران انج ــام متعال ــی و بی عی ــب نق ــص کاره ــا‬ ‫نباش ــیم‪.‬‬ ‫نه ــا توانای ــی‬ ‫نکت ــه بع ــد اینک ــه بای ــد ب ــه ا ‬ ‫مدیری ــت و رهب ــری ک ــردن را ام ــوزش دهی ــم و‬ ‫نه ــا بخواهی ــم رهب ــری کار‬ ‫در برخی ازم ــوارد از ا ‬ ‫ً‬ ‫را برعه ــده بگیرن ــد‪ .‬مث ــا ا گ ــر ق ــرار اس ــت ی ـک روز‬ ‫تیم ــی ب ــه کوهن ــوردی بروی ــم الزم اسـ ـت که‬ ‫مدیری ــت ان روز را برعه ــده جوان ــان بگذاری ــم‪.‬‬ ‫نه ــا بهت ــر نق ــاط‬ ‫ایـ ـن کار کم ــک می کن ــد ت ــا ا ‬ ‫ضعــف و قــوت خــود را بشناســند و دراین مســیر‬ ‫حرک ــت کنن ــد‪.‬‬ ‫یک ــی از مش ــکالتی ک ــه هم ا کن ــون وج ــود دارد‬ ‫این اس ـت که بس ــیاری از جوان ــان فک ــر می کنن ــد‬ ‫یکــه‬ ‫مشــکالت بــا پــول حــل خواهــد شــد درحال ‬ ‫ا گ ــر م ــا بتوانی ــم تفک ــر کارافرین ــی را در جوان ــان‬ ‫نص ــورت خواهن ــد فهمی ــد‬ ‫تقوی ــت کنی ــم درا ‬ ‫ک ــه پ ــول تنه ــا دلی ــل کارافرین ــی ش ــدن نیس ــت‪.‬‬ ‫درواق ــع پ ــول ی ــک اب ــزار اس ــت ک ــه می توان ــد‬ ‫دراین مســیر موثــر باشــد امــا ا گــر مــا تفکــر ایجــاد‬ ‫تک ــردن در مس ــیر موفقی ــت‬ ‫اش ــتغال ی ــا حرک ‬ ‫را نداش ــته باش ــیم هرگ ــز نمی توانی ــم ب ــه نتای ــج‬ ‫مطلوب ــی دس ــت یابی ــم؛ بنابرای ــن بای ــد درنظ ــر‬ ‫داش ــت ک ــه ق ــدرت ایج ــاد کس ـب وکار و پذی ــرش‬ ‫شه ــای مهم ــی‬ ‫مس ــئولیت و اراده ک ــردن بخ ‬ ‫یس ــت ک ــه جوان ــان را می توان ــد‬ ‫از ی ــک فرایند ‬ ‫ب ــرای این ــده ام ــاده س ــازد‪ .‬ی ــک کارافرین ــی ک ــه‬ ‫تس ــالگی کار خ ــود را اغ ــاز ک ــرده اس ــت‬ ‫از بیس ‬ ‫یف ــای دوس ــتانش را‬ ‫می گوی ــد‪« :‬او اینترن ــت وا ‬ ‫یک ــرد ت ــا کســب وکار و بازاریاب ــی انالی ــن‬ ‫ق ــرض م ‬ ‫ً‬ ‫خ ــودش را راه ان ــدازی کن ــد‪ .‬او نهایت ــا به جای ــی‬ ‫رس ــید ک ــه توانس ــت ش ــرکت تولی ــدی خ ــودش را‬ ‫به مبل ــغ بی ــش از ص ــد میلی ــون دالر بفروش ــد»‪.‬‬ ‫یس ــریع‬ ‫یک ــه خیل ‬ ‫او می گوی ــد‪ :‬یک ــی از چیزهای ‬ ‫در کسـ ـب وکار ی ــاد گرفت ــم این بودک ــه روی‬ ‫یک ــه در انج ــام دادن ــش خ ــوب نیس ــتم‬ ‫چیزهای ‬ ‫تمرک ــز نکن ــم؛ بنابرای ــن به جای اینک ــه تبلی ــغ‬ ‫سب ــوک را ی ــاد بگی ــرم کار‬ ‫نه ــای فی ‬ ‫و کمپی ‬ ‫درگیرش ــدن ب ــا ش ــبکه های اجتماع ــی را ب ــه‬ ‫ً‬ ‫اعض ــای تی ــم بازاریابـ ـی ام س ــپردم‪ .‬مطمئن ــا‬ ‫کســب وکارهای جدی ــد خیل ــی ارزش ــمند اس ــت‬ ‫ام ــا فرام ــوش نکنی ــد ک ــه می توانی ــد زم ــان‬ ‫ارزش ــمند خودت ــان را ص ــرف کارهای ــی کنی ــد ک ــه‬ ‫ً‬ ‫نه ــا مه ــارت داری ــد و باق ــی ام ــور را‬ ‫واقع ــا در ا ‬ ‫ب ــه اف ــرادی بس ــپارید ک ــه دران زمین ــه مه ــارت‬ ‫دارن ــد؛ بنابرای ــن دراینج ــا الزم اسـ ـت که ب ــر روی‬ ‫یه ــای خودم ــان متمرک ــز‬ ‫ته ــا و توانمند ‬ ‫مهار ‬ ‫ش ــویم‪ .‬ه ــر انس ــانی در زمین هه ــای ق ــدرت‬ ‫تاثیرگ ــذاری دارد‪ .‬م ــا بای ــد ق ــدرت تاثیرگ ــذاری‬ ‫خ ــود را پی ــدا و براس ــاس ان در جامع ــه حرک ــت‬ ‫کنی ــم‪ .‬ضمن اینک ــه بای ــد ب ــرای س ــاختن ی ــک‬ ‫جامع ــه هم ــه ب ــه یکدیگ ــر کم ــک نمایی ــم؛‬ ‫بنابرایــن همــکاری و همیــاری بــرای رســیدن بــه‬ ‫یس ــت ک ــه نس ــل ج ــوان‬ ‫موفقی ــت نی ــز موضوع ‬ ‫بای ــد ب ــه ان توج ــه کن ــد‪ .‬م ــا بای ــد بپذیری ــم ک ــه‬ ‫ای ــران را تک نف ــره نمی توانی ــم بس ــازیم و ای ــن‬ ‫یش ــود‬ ‫ارم ــان توس ــعه یافتن زمان ــی محق ــق م ‬ ‫ک ــه پتانس ــیل اراده مثب ــت جوان ــان درراس ــتای‬ ‫تغیی ــرات خ ــاق در جامع ــه فراه ــم ش ــود‪ .‬در‬ ‫کش ــورهای موف ــق این رون ــد همگرای ــی عام ــل‬ ‫نه ــا ب ــه توس ــعه‬ ‫بس ــیار موث ــری در رس ــیدن ا ‬ ‫ب ــوده اس ــت؛ بنابرای ــن برای انک ــه بتوانی ــم‬ ‫جامع ــه توس ــعه یافته داش ــته باش ــیم بای ــد‬ ‫جوان ــان را دراین مس ــیر هدای ــت و راهنمای ــی‬ ‫کنیــم کــه درکناریکدیگــر مثــل ســلول های بــدن‬ ‫قــرار بگیرنــد و بــا کمــک همدیگــر بتواننــد جامعه‬ ‫و خوی ــش را ب ــه اه ــداف متعال ــی برس ــانند‪.‬‬ ‫*جامعه شناس و استاد دانشگاه‬ ‫نقش واقعیت‪ ،‬شعار‪ ،‬ارمان در «هنر توسعه گرا»‬ ‫عبدالعلی حسینیون‬ ‫یگــردد و شــاید از گذشــته‬ ‫گذشــته گذشــته اســت و دیگــر بر نم ‬ ‫فک ــردن باش ــد و‬ ‫گفت ــن و گذش ــته را کاوی ــدن‪ ،‬تنه ــا وقت تل ‬ ‫ش ــاید تاری ــخ توس ــعه در ای ــران را کاوی ــدن کم ــک ب ــه تحق ــق‬ ‫توســعه در امــروز کنــد؛ چــه اغــاز توســعه در ایــران را از پرســش‬ ‫«عب ــاس می ــرزا» از مستش ــار فرانس ــوی بدانی ــم ک ــه پرس ــید‪:‬‬ ‫یهــا پیشــرفت کردیــد و مــا عقــب ماندیــم؟»‬ ‫«چــرا شــما اروپای ‬ ‫یــا اغــاز ان را از ‪ 1312‬شمســی یــا ‪ 1327‬کــه برنام ههــای مختلــف‬ ‫نوش ــته ش ــد‪ ،‬بدانی ــم‪ .‬به هر ح ــال هم ــواره ب ــا مش ــکل روبــه رو‬ ‫شــده و مــا بــه توســعه کامــل نرســیدیم و تا ب هحــال نتوانســتیم‬ ‫و نتوانس ــتید و نتوانس ــتند ب هس ــمت این ــده مرف ــه و م ــدرن و‬ ‫ازاد و توس ــعه یافته بروی ــم و گذش ــته پ ــر از مش ــکل و مس ــئله‬ ‫برگش ــت‪ .‬ان مس ــیر قبل ــی به این دلی ــل به نتیج ــه نرس ــید‬ ‫ک ــه از ارم ــان و ش ــعار ش ــروع ش ــد و ب ــه واقعی ــت انجامی ــد؛‬ ‫نهــای خیالــی و‬ ‫واقعیتــی کــه خواســت مــا نبــود؛ البتــه ان ارما ‬ ‫نهــا ســاختیم و هــزاران‬ ‫اتوپیایــی کــه شــعار ها یی هــم بــرای ا ‬ ‫ً‬ ‫نه ــا ف ــدا ش ــدند‪ ،‬حتم ــا‬ ‫انس ــان خ ــوب و متعال ــی ب ــر س ــر ا ‬ ‫شه ــای‬ ‫بای ــد موردنق ــد ج ــدی ق ــرار گیرن ــد؛ زی ــرا محص ــول تال ‬ ‫ملت ــی ب ــرای س ــاختن این ــده ای خ ــوب و عال ــی بوده ان ــد؛ ام ــا‬ ‫برای اینک ــه دوب ــاره ب ــا کلمات ــی دیگ ــر تک ــرار نش ــوند و بت ــوان از‬ ‫نط ــرح ن ــو‬ ‫دور باط ــل خ ــارج ش ــد‪ ،‬طرح ــی ن ــو الزم اس ــت و ای ‬ ‫همــه امکانــات موجــود و ممکــن را بــرای تحقــق توســعه بـه کار‬ ‫گرفت ــن اس ــت؛ عل ــم و هن ــر و دی ــن و ه ــر عام ــل دیگ ــری ک ــه‬ ‫می توانــد بــه تحقــق توســعه کمــک کنــد‪ .‬هنــر توســعه گرا‪ ،‬فکــر‬ ‫یســت کــه درصورتــی مشــکل توســعه را حــل خواهــد کــرد‬ ‫نوی ‬ ‫کــه بر عکــس مســیر ســابق از واقعیــت اغــاز شــود و بــه شــعار و‬ ‫ارمــان برســد و ارمانــی از دل واقعیــت بیــرون امــده باشــد‪ .‬امــروز‬ ‫بای ــد ازانچ ــه هس ــت‪ ،‬ازانچ ــه واق ــع ش ــده اس ــت‪ ،‬از واقعی ــت‬ ‫پســت و حقیــر و مبتذلــی کــه در ان زندگــی می کنیــم‪ ،‬ســخن‬ ‫نهــا را پای ههــای حرکــت اینــده ســازیم؛ البتــه ســعی‬ ‫بگوییــم و ا ‬ ‫ته ــا ش ــروع کن ــم در ریس ــمان‬ ‫به ــا و مثب ‬ ‫می کن ــم از خو ‬ ‫تهــای منفــی‬ ‫سیا ه وســفید واقعیــت و در عیــن دیــدن واقعی ‬ ‫و س ــیاه بااتکاب ــه بخ ــش س ــفید و مثب ــت واقعی ــت ب ــه زدودن‬ ‫س ــیاهی ها بپ ــردازم‪ .‬دوس ــتداران «دکت ــر عل ــی ش ــریعتی» در‬ ‫نشس ــتی درب ــاره نق ــش جدی ــد هن ــر از دکت ــر «س ــارا ش ــریعتی»‬ ‫نب ــاره س ــخن بگوی ــد در ابت ــدا دکت ــر‬ ‫دع ــوت کردن ــد ت ــا در ای ‬ ‫ســارا شــریعتی‪ ،‬برگــزاری جلســاتی دربــاره هنــر را اتفــاق مبارکــی‬ ‫ب ــرای جامع ـه ای خوان ــد ک ــه در ان همه چی ــز از طری ــق دی ــن و‬ ‫سیاس ــت معن ــا پی ــدا می کن ــد‪ .‬س ــارا ش ــریعتی گف ـت ‪« :‬در کن ــار‬ ‫دی ــن و سیاس ــت‪ ،‬دنیاه ــای دیگ ــری ه ــم وج ــود دارد؛ مث ــل‬ ‫هن ــر و خوش ــحالم ک ــه ام ــروز هن ــر بیش ــتر از گذش ــته مط ــرح‬ ‫یش ــود»‪ .‬ش ــریعتی با بیان اینک ــه در جامعه شناس ــی‬ ‫م ‬ ‫هن ــر نی ــز تحت تاثی ــر «پی ــر بوردی ــو»؛ جامع هش ــناس‬ ‫یس ــت‪ ،‬گفـ ـت ‪« :‬بوردی ــو هن ــر را یک ــی از عرص هه ــای‬ ‫فرانسو ‬ ‫ش وپ ــرورش‬ ‫اجتماع ــی می دان ــد و نظریـ ـه ای در رابط هب ــا اموز ‬ ‫دارد ک ــه ب ــه نظ ــرم‪ ،‬در هن ــر نی ــز مص ــداق پی ــدا می کن ــد»‪.‬‬ ‫معتق ــدم ک ــه ا گ ــر بوردی ــو در ای ــران تدری ــس می ک ــرد‪ ،‬متوج ــه‬ ‫ً‬ ‫یشــد کــه نظریاتــش در ایــران کامــا جــواب می ده ـد ‪ .‬دکتــر‬ ‫م ‬ ‫ســارا شــریعتی ســه فرضیــه مطــرح کــرد؛ نخســتین فرضیـه ای‬ ‫کــه مطــرح می کنــد این اس ـت که هنــر در ایــران‪ ،‬عرصــه وارثــان‬ ‫یش ــود و‬ ‫اس ــت؛ به این معنا ک ــه نسل اندرنس ــل منتق ــل م ‬ ‫ای ــن هن ــر موروث ــی بای ــد تح ــت مکانیزم های ــی عموم ــی ش ــود‬ ‫و هــر هنر منــدی بتوانــد از میــراث هنر منــدان اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫دومی ــن فرضی ــه س ــارا ش ــریعتی در رابط هب ــا توزی ــع اث ــار هن ــری‬ ‫در ایــران اســت‪ .‬وی اعتقــاد دارد کــه نظــام توزیــع اثــار هنــری‬ ‫در ای ــران معی ــوب اس ــت؛ هی ــچ حلقـ ـه ای وج ــود ن ــدارد ک ــه‬ ‫تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان اثــار هنــری را بــه هــم پیونــد‬ ‫دهــد‪ .‬ســومین فرضیــه‪ ،‬بــه اعتقــاد او این اسـت ک ه مــا مخاطب‬ ‫هنــر نداریــم‪ .‬او با اشــاره به تعــداد کــم حاضــران در این نشســت‬ ‫گفـت ‪« :‬مخاطــب بحــث مــا کیســت؟ چند نفــری بــا ایــن حــوزه‬ ‫اش ــنا هس ــتند؛ بقی ــه ش ــاید از این بح ــث اس ــتفاده کنن ــد‪ ،‬ام ــا‬ ‫مخاط ــب نیس ــتند»‪ .‬در تبادل نظ ــر بی ــن هنر من ــدان درب ــاره‬ ‫قت ــری از وضعی ــت‬ ‫یت ــوان ب ــه درک عمی ‬ ‫ای ــن س ــه فرضی ــه م ‬ ‫یتــوان بــه تحلیــل‬ ‫هنــر در جامعــه پرداخــت‪ .‬بــرای نمونــه؛ م ‬ ‫س ــرود انتق ــادی جدی ــد «ای ای ــران» پرداخ ــت ک ــه از واقعی ــت‬ ‫تل ــخ اغ ــاز می کن ــد‪.‬‬ ‫نگره‬ ‫مرو به خاطر من بمان برادر‬ ‫باهم فرق داریم؛ اما هر دو بی لباس یکی هستیم!‬ ‫مهساحاجیلی‬ ‫این روزهــا خیلــی بــه داســتان «شــاهزاده و گــدا» اثــر نویســنده موردعالقـه ام؛‬ ‫«م ــارک توای ــن» فک ــر می کن ــم‪« .‬م ــارک توای ــن» ا گ ــر این روزه ــا زن ــده ب ــود‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ق وب ــرق‬ ‫م ــن قطع ــا ش ــا گردش می ش ــدم‪ .‬نمی دان ــم چق ــدر در مبارزه ب ــا زر ‬ ‫ً‬ ‫ـون بــرادر‪ ،‬بــا او‬ ‫زندگــی هــم پایــش موفــق می شــدم؛ امــا قطعــا در نریختــن خـ ِ‬ ‫هم عقیــده و همــراه می شــدم و حمایتــش می کــردم تــا بــرادر بــا بــرادر واقعــی‪،‬‬ ‫س وح ــال‬ ‫مســـیرش یک ســـو شـــود‪« .‬مـــارک توایـــن» ا گـــر بـــود‪ ،‬بســـیار ح ‬ ‫این روزهـــای مـــرا درک می کـــرد؛ زمانی کـــه بهتریـــن و شـــرافتمندترین‬ ‫دوســتانم کــه معلــم‪ ،‬نویســنده یــا شــاعر هســتند‪ ،‬هــرروز بیشــتر بــه جنــوب‬ ‫شــهر ســوق داده می شــوند‪ .‬لباس هایشــان بــا مــردم فقیــر جابه جــا شــده و‬ ‫به اجبــار رخــت فقــر بــه تــن می کننــد‪ .‬انســان هایی کــه ان قــدر شــرافتمندند‬ ‫کــه همچنــان پیشــه معلمــی را ادامــه می دهنــد و مجبورنــد هرســال اتومبیــل‬ ‫ش ــخصی و پس ان ــداز خ ــود را جه ــت پ ــول پی ــش بیش ــتر مس ــکن بدهن ــد ت ــا‬ ‫صاحب خانـ ـه ای ک ــه ش ــاید ان ــدازه ان ه ــا حت ــی تحصیل نک ــرده و خدمت ــی‬ ‫نه ــا را ش ــرمنده کن ــد‪ .‬م ــن «م ــارک توای ــن»‬ ‫ب ــه جامع ــه ارائ ــه ن ــداده‪ ،‬مب ــادا ا ‬ ‫را دوس ــت دارم و ب ــه روح ــش درود می فرس ــتم ک ــه در داس ــتان ش ــاهزاده و‬ ‫گ ــدا‪ ،‬قهرمان ــی دیگ ــر را سرش ــار از ش ــرافت می افرین ــد ت ــا ب ــه گ ــدا کم ــک کن ــد‬ ‫و حمایت ــش می کن ــد ت ــا به ی ــاد ب ــرادری ک ــه ب ــر تخ ــت پادش ــاهی تکی ــه زده‬ ‫اس ــت بی ــاورد ک ــه فق ــط لب ــاس ان ه ــا جابه ج ــا ش ــده اس ــت و ان ک ــس ک ــه‬ ‫شایســتگی اش را دارد‪ ،‬حتــی بــا کلمــات و ســخنانی کــه در روزمره گــی جــاری‬ ‫می س ــازد‪ ،‬کارس ــاز و چاره س ــاز ام ــور اس ــت‪ .‬این روزه ــا در خیاب ــان و مت ــرو ک ــه‬ ‫تو ام ــد می کن ــم‪ ،‬راننده ه ــا و دست فروش ــان و مردم ــان ش ــرافتمندی را‬ ‫رف ‬ ‫می بینــم کــه به ســختی‪ ،‬در جامعــه مســیر امرارمعــاش خــود را بــاز می کننــد‬ ‫و در خف ــای خانواده ش ــان‪ ،‬پادش ــاهانی اند ک ــه فق ــط کافی س ــت لب ــاس و‬ ‫کاله ــی نصیبش ــان ش ــود‪ .‬از خانم های ــی خری ــد می کن ــم ک ــه ملک ـه وار ب ــدون‬ ‫ً‬ ‫اینکــه بــر تختــی نشســته باشــند‪ ،‬اشــیای گاهــا دست ســاز خــود یــا فرزنــدان‬ ‫و همسرش ــان را می فروش ــند و تم ــام ت ــاش خ ــود را ب ــرای به ارمغ ــان اوردن‬ ‫شــادی و رنــگ نــو بــه جامعــه بـه کار می گیرنــد‪ .‬کودکانــی کــه حــق مسلمشــان‬ ‫مثـــل شـــاهزادگان تحصیـــل و جـــای راحـــت اســـت و خـــدا می دانـــد ب ــه‬ ‫کدامی ــن گن ــاه محک ــوم ب ــه پا ک ک ــردن شیش ــه اتومبیل ه ــا هس ــتند؛ ام ــا ب ــا‬ ‫چن ــان ش ــوقی ایــن کار را ب ــرای به دســت اوردن درام ــد انج ــام می دهن ــد ک ــه‬ ‫کارواشــی حرفــه ایــن رفتــار خــوش را بــا مشــتریانش‪ ،‬نــدارد‪ .‬بــا امــدن فصــل‬ ‫گرم ــا‪ ،‬حت ــی از حم ــام محروم ان ــد و باره ــا ش ــادی کودکانه ش ــان را ب ــا رس ــیدن‬ ‫نه ــا ب ــه‬ ‫ب ــه مج ــرای اب ــی در خیابان ه ــا دی ــده ام‪ .‬م ــن غص ــه خ ــورده ام و ا ‬ ‫ش ــادی خ ــود ادام ــه داده ان ــد‪ .‬باره ــا تن ــم از ای ــن فک ــر لرزی ــده ک ــه ممک ــن‬ ‫اس ــت لب ــاس م ــا نی ــز روزی ع ــوض ش ــود و جایگاه ه ــا جابه ج ــا ش ــوند و باره ــا‬ ‫ً‬ ‫دعــا کــرده ام کــه ادم هــا بــه جایــگاه واقعــی خودشــان برســند؛ امــا مگــر واقعــا‬ ‫فرقــی دارد و کســی بــا لبــاس‪ ،‬شــخصیت و هویتــش بایــد تغییــر کنــد؟! باهــم‬ ‫به مانن ــد دی ــدار دو پادش ــاه در جامع ــه رفت ــار کنی ــم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫پی نوش ــت‪ :‬واقع ــا «م ــارک توای ــن» خال ــق داس ــتان های «ها کلب ــری فی ــن»‪،‬‬ ‫«ت ــام س ــایر» و «ش ــاهزاده و گ ــدا» از ذکاوت باالی ــی برخ ــوردار ب ــوده و ا گ ــر‬ ‫داســتان ها نتواننــد در رفتــار مــا در بزنگاه هــای مختلــف تغییــر ایجــاد کننــد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫نویس ــنده دیگ ــری قطع ــا وظیف ــه نویس ــنده قبل ــی را به عه ــده می گی ــرد ت ــا‬ ‫حقیق ــت مطل ــب را حت ــی ب ــا جنس ــیتی دیگ ــر و در ج ــای دیگ ــر ک ــره زمی ــن‬ ‫بی ــان کن ــد؛ و م ــن ای ــن را وظیف ــه خ ــودم می دان ــم‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫طبیعت نگاری‬ ‫کانـون عکـس اندیشـه (فرادیـد) در جدیدتریـن رویـداد عکاسـانه‪ ،‬نمایشـگاه‬ ‫انفـرادی عکـس «طبیعت نـگاری»؛ مجموعـه اثـاری از دکتـر پیـام احمـدی‬ ‫کاشـانی را از امـروز؛ در فرهنگسـرای اندیشـه به شـکل مجـازی برگـزار خواهـد‬ ‫کـرد‪ .‬دراین مجموعـه تلاش شـده تـا از طبیعـت بکـر سرتاسـر ایـران؛ اعـم از‬ ‫جنـگل‪ ،‬دریـا‪ ،‬کویـر‪ ،‬ابشـار‪ ،‬دریاچـه و مـرداب درمعرض دیـد عالقه منـدان‬ ‫به صـورت مجـازی قـرار گیـرد‪ .‬این رویـداد‪ ،‬به مـدت یک هفتـه در اینسـتا گرام‬ ‫فرهنگسـرای اندیشـه برپاسـت‪ .‬وی عضـو فدراسـیون بین المللـی عکـس‬ ‫فرانسـه (‪ ،)FIAP‬عضـو عکاسـان جنـگ سـازمان بین المللـی یونسـکو‪ ،‬عضـو‬ ‫ل جئوگرافیـک‪ ،‬عضـو انجمـن عکاسـان مطبوعـات ایـران‪،‬‬ ‫انجمـن نشـنا ‬ ‫عضـو انجمـن عکاسـان تئاتـر ایـران؛ و دارای درجـه اسـتادی از دانشـگاه‬ ‫ری لنـس فرانسـه بـوده و در بسـیاری از جشـنواره جهانـی عکـس در داخـل و‬ ‫خار ج ازکشـور مقـام اورده و نمایشـگاه هایی را به صـورت انفـرادی و گروهـی در‬ ‫داخـل و خار ج ازکشـور برپـا کـرده اسـت‪ .‬دیگـر عوامـل این رویـداد عبارت انـد‬ ‫از کیوریتـور‪ :‬کانـون عکـس فرادید‪-‬اندیشـه‪ /‬روابط عمومـی‪ :‬لیلا محر مپـور‪/‬‬ ‫مشـاوران رسـانه ای‪ :‬لیلا محرم پـور و فهیمه علی بیگی‪ /‬طراحی پوسـتر‪ :‬لیال‬ ‫محرم پـور‪ /‬تیـزر و کلیـپ‪ :‬لیلـی محرم پـور‪ /‬مجـری‪ :‬کانـون عکـس اندیشـه‪-‬‬ ‫فرادیـد؛ زیرمجموعـه فرهنگسـرای اندیشـه‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫شنبه ‪ 11‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2535‬‬ ‫ا گهی فقدان سند‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای امیـد بیگدلـی بـه وکالـت از اقـای عاشـور قرچـه طـی درخواسـت وارده ‪-3400‬‬ ‫‪ 1401/03/28‬اعلام کـرده کـه سـند مالکیـت بـه شـماره چاپـی ‪983671‬الـف‪ 95‬مربـوط بـه ششـدانگ‬ ‫یکبـاب مغـازه تجـاری تحـت پلا ک ‪ 1/7509‬واقـع در بخـش سـه رامهرمـز کـه بـه نـام متقاضـی ثبـت و‬ ‫سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم شـده‪ ،‬کـه در اثـر جابجایـی مفقـود شـده اسـت‪ .‬لـذا به دسـتور تبصـره یک‬ ‫اصالحـی مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب جهـت اطلاع یـک نوبـت ا گهـی می شـود کـه هـر کـس‬ ‫مدعی انجام معامله یا وجود سـند مالکیت نزد خود اسـت‪ ،‬می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشـار‬ ‫ا گهی اعتراض خود را به این اداره تسـلیم دارد‪ .‬درغیراینصورت پس از سـپری شـده مدت قانونی و عدم‬ ‫واخواهـی‪ ،‬سـند مالکیـت المثنـی بنـام مالـک صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/11 :‬‬ ‫حیدر شاهینی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/183‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160306012000958‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کاشـمر تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی خانـم زهـرا جمعـه زاده فرزنـد اسـمعیل بـه شماره شناسـنامه ‪ 891‬صـادره از بایـگ‬ ‫در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 82/61‬مترمربـع از پلا ک ‪ 77‬فرعـی از ‪ 3026‬اصلـی واقـع‬ ‫در بخـش یـک حومـه کاشـمر بـه ادرس خیابـان امـام موسـی صـدر ‪ 23‬خریـداری از مالـک رسـمی اقـای‬ ‫محمـد عطـاردی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/11 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‪ ،‬از طرف محمود قاسمی‬ ‫م الف ‪641‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر اراء شـماره ‪ 140160306012000199‬و ‪ 140160306012000200‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای منوچهـر ا کبری مقـدم فرزنـد نعمـت بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 3‬صـادره از بردسـکن در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان و فاطمـه باقرپـور فرزنـد‬ ‫محمدحسـین بـه شماره شناسـنامه ‪ 31‬صـادره از بردسـکن در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 92/36‬مترمربـع از پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 1426‬اصلـی واقـع در بخـش یـک کاشـمر‬ ‫بـه ادرس کاشـمر‪ ،‬خیابـان سـلطانیه ‪ 7‬خریـداری از مالـک رسـمی اقـای حبیـب هادی رزق ابـادی محـرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتب در دو نوبـت به فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی‬ ‫که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/11 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‪ ،‬از طرف محمود قاسمی‬ ‫م الف ‪598‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زبرخـان تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی ‪ -1‬سـیدحمید قدمگاهـی فرزنـد سـیدمحمد بـه شماره شناسـنامه ‪ 421‬صـادره از‬ ‫نیشـابور در یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 212/74‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 18‬فرعـی از ‪ 137‬اصلـی‬ ‫واقـع در اراضـی تلخ زنـج قدمـگاه بخـش ‪ 3‬زبرخـان خریـداری از مالـک رسـمی فاطمـه قدمگاهـی فرزنـد‬ ‫سـیدمصطفی؛ ‪ -2‬زهـره هوشـمند فرزنـد محمدابراهیـم بـه شماره شناسـنامه ‪ 448‬صـادره از قدمگاه در‬ ‫یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 172/33‬مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 82‬فرعـی از ‪ 137‬اصلی بخـش ‪ 3‬واقع‬ ‫در اراضـی تلخ زنـج قدمـگاه از محـل مالکیـت سـیدباقر چمن پـرا محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/11 :‬‬ ‫سیدحسن پورموسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زبرخان‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز‪ ،‬سـند کمپانی و کارت خودرو سـواری پراید به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1382‬با شـماره پال ک‬ ‫ایران ‪845 -59‬ب‪ 43‬و شماره موتور ‪ 00449517‬و شماره شاسی ‪ S1412282914765‬به مالکیت بهزاد‬ ‫تقوی کیش مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫ا گهی ثبت طالق‬ ‫اقای عبداهلل نورزائی فرزند محمد مجهول المکان؛ به اطالع می رسـاند پیرو انتشـار مورخ ‪1401/03/22‬‬ ‫در روزنامـه سـایه‪ ،‬بـه علـت عـدم حضـور جنابعالـی‪ ،‬همسـر شـما طبـق مقـررات در دفتـر طلاق شـماره‬ ‫‪ 62‬محمدابـاد‪ ،‬مطلقـه بـه طلاق بائـن قضائـی ذیـل سـند شـماره ‪ 16‬مـورخ ‪ 1401/04/07‬شـد‪ .‬لـذا علقـه‬ ‫زوجیـت فی مابیـن سـاقط گردید‪.‬‬ ‫سردفتر طالق شماره ‪ 62‬محمداباد‬ ‫م الف ‪446‬‬ ‫ا گهی فقدان سند‬ ‫خانـم سـوگر شـریفی رمیضی بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی تنظیمـی دفتر ‪ 169‬شـوش مدعی سـت‬ ‫کـه سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪ 1539‬فرعـی از ‪ 42‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 4‬شـوش کـه ذیـل دفتـر‬ ‫الکترونیکـی ‪ 139920317010002322‬و شـماره سـریال سـند ‪707994‬هــ‪ 98‬المثنـی بـه نـام وی صـادر‬ ‫و تسـلیم شـده‪ ،‬بـه علـت جابجایـی مفقـود شـده و تقاضـای صـدور سـند المثنـی نمـوده اسـت‪ .‬لـذا بـه‬ ‫دسـتور تبصـره یـک اصالحـی ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبـت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت ا گهی‬ ‫می شـود کـه هـر کـس مدعـی انجـام معاملـه یا وجود سـند مالکیت نـزد خود اسـت می تواند ظـرف مدت‬ ‫ده روز از تاریخ انتشـار این ا گهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله به این‬ ‫اداره تسـلیم دارد و درغیراینصـورت پـس از سـپری شـدن مـدت قانونـی و عـدم واخواهـی سـند مالکیـت‬ ‫المثنـی بـه نـام مالـک صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫بهادری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شوش‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چـون تحدیـد حـدود ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی پلا ک ‪ 1037‬فرعـی از ‪ 9‬اصلی واقـع در بخش‬ ‫دو سیسـتان اراضـی باالخانـه مـورد تقاضـای دولـت جمهـوری اسلامی ایـران بـا نمایندگـی اداره جهـاد‬ ‫کشـاورزی شهرسـتان زابـل تا کنـون بـه عمـل نیامده اسـت‪ ،‬لذا برحسـب تقاضای کتبی نامبـرده‪ ،‬تحدید‬ ‫حدود در روز یکشـنبه مورخ ‪ 1401/05/09‬در محل شـروع و به عمل خواهد امد‪ .‬بدینوسـیله به اطالع‬ ‫مجاورین و مسـتدعی ثبت پال ک فوق می رسـاند تا در روز تعیین شـده در محل حضور به هم رسـانند‪.‬‬ ‫درصورتیکـه مسـتدعی ثبـت پلا ک فـوق و یـا نماینـده قانونـی وی حضـور نداشـته باشـد‪ ،‬تحدیـد حـدود‬ ‫بـر طبـق اظهـار مجاوریـن‪ ،‬برابـر مـاده ‪ 15‬قانـون ثبـت بـه عمـل خواهـد امـد و اعتـراض مجاوریـن نیـز برابر‬ ‫ماده ‪ 20‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی ظرف مدت سی روز پذیرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنـا برابـر تبصـره مـاده واحـده قانونـی تعییـن تکلیـف پرونده هـای معترض ثبتی مصـوب سـال ‪،1373‬‬ ‫اعتـراض بـه تقاضـای ثبـت و تحدیـد حـدود موضـوع مـاده ‪ 16‬و ‪ 20‬قانـون ثبـت‪ ،‬می بایـد توسـط معتـرض‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تنظیـم اعتـراض به مرجع ثبتـی‪ ،‬با تقدیم دادخواسـت بـه مرجع ذیصالح‬ ‫قضائـی صـورت پذیـرد‪ .‬واخواهـی الزم از دادگاه زابـل اخـذ و بـه اداره ثبـت محـل تسـلیم و رسـید دریافـت‬ ‫دارد واال حـق او سـاقط خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/11 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪445‬‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب سـامان وروائـی مالـک خـودرو سـواری وانـت پیـکان بـه رنـگ سـفید بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪336 -19‬ق‪ 87‬و شـماره موتـور ‪ NAAA6AA4BC218468‬و شـماره شاسـی ‪ 11490053289‬بـه علـت‬ ‫فقدان اسـناد فروش (شناسـنامه مالکیت) تقاضای رونوشـت المثنی اسـناد مذکور را نموده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف ‪ ۱۰‬روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش‬ ‫شـرکت ایران خودرو واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه کند‪ .‬بدیهی سـت پس از انقضای‬ ‫مهلـت مزبـور‪ ،‬طبـق ضوابط مقـرر اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی (نوبت دوم)‬ ‫کارت دانشـجویی اینجانـب منصـوره نظیـف بـه شـماره دانشـجویی ‪ 9813120132‬در مقطـع کارشناسـی‬ ‫رشـته علوم ورزشـی صادره از مرکز اموزش عالی کاشـمر مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/26 :‬‬ ‫م الف ‪613‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز و کارت خـودرو سـواری پیـکان بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1381‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪837 -68‬ص‪ 94‬و شـماره موتور ‪ 11158173329‬و شـماره شاسـی ‪ 0081574238‬به مالکیت کیانوش‬ ‫بختیـاری مفقـود شـده و اعتبـار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی (نوبت دوم)‬ ‫کارت دانشـجویی اینجانـب مطهـره عطائـی بـه شـماره دانشـجویی ‪ 9813120039‬در مقطـع کارشناسـی‬ ‫رشـته علوم ورزشـی صادره از مرکز اموزش عالی کاشـمر مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/26 :‬‬ ‫م الف ‪610‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خـودرو سـواری پرایـد بـه رنـگ قرمـز تیـره متالیـک مـدل ‪ 1387‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪113 -29‬ب‪ 95‬و شـماره موتـور ‪ 2426355‬و شـماره شاسـی ‪ S1412287474787‬بـه مالکیـت‬ ‫ً‬ ‫محمدجـواد چراغعلـی مفقـود شـده و اعتبـار نـدارد‪ .‬ضمنـا طبـق وکالتنامـه‪ ،‬اقـای کامـران سـبزواری‬ ‫جهـت هرگونـه اقـدام‪ ،‬اختیـار تـام دارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک شـامل بـرگ سـبز‪ ،‬سـند و قولنامـه خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه رنـگ نقـره ای متالیـک‬ ‫مـدل ‪ 1387‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪554 -13‬ل‪ 72‬و شـماره موتـور ‪ 12487045320‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ 68K900119‬به مالکیت حسـن یزدانی طهمورسـاتی فرزند کریم به شـماره ملی ‪ 5659752446‬مفقود‬ ‫شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری ام وی ام هاچ بـک بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1398‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪954 -34‬ن‪ 44‬و شـماره موتـور ‪ K025885‬و شـماره شاسـی ‪ K1026320‬بـه مالکیـت علیرضـا‬ ‫وحدان پرسـت بـه شـماره ملـی ‪ 1850146527‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی ابالغ دادخواست و ضمائم‬ ‫خواهـان مسـعود مسـحنه دادخواسـتی بـه طرفیـت سـعید پیربـاوش بـه خواسـته مطالبـه وجـه تقدیـم‬ ‫کـه بـه شـعبه ‪ 5‬شـورای حـل اختلاف شهرسـتان شـوش ارجـاع و بـه کالسـه حقوقـی ثبـت و بـرای روز‬ ‫شـنبه مورخ ‪ 1401/05/22‬سـاعت ‪ 10‬تعیین وقت شـده و چون سـعید پیرباوش مجهول المکان اعالم‬ ‫ً‬ ‫شـده‪ ،‬لـذا برحسـب تقاضـای خواهـان و دسـتور دادگاه و مسـتندا بـه مـاده ‪ 73‬از قانـون ائیـن دادرسـی‬ ‫دادگاه هـای عمومـی و انقلاب در امـور مدنـی مصـوب ‪ 1379‬مراتـب فـوق یـک نوبـت در یکـی از جرایـد‬ ‫کثیراالنتشـار درج و از نامبـرده فوق الذکـر دعـوت می شـود کـه از تاریخ نشـر ا گهـی ظرف مدت یک هفته‬ ‫بـه دفتـر دادگاه مراجعـه و بـا دریافـت نسـخه ثانـی دادخواسـت و ضمائـم ادرس محـل اقامـت خـود را‬ ‫اعلام‪ ،‬درغیراینصـورت مفـاد دادخواسـت و ضمائـم و وقـت رسـیدگی ابلاغ شـده تلقـی و دادگاه تصمیـم‬ ‫مقتضـی اتخـاذ خواهـد کرد‪.‬‬ ‫قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش دانیال‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/03/18-140160316002000861‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسلام ابادغرب‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سـیاوش کهزادی فرزند قبادبگ به شماره شناسـنامه ‪1687‬‬ ‫صـادره از اسلام ابادغرب در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 97/62‬مترمربـع پلا ک فرعـی از‬ ‫‪ 18‬اصلـی واقـع در اسلام ابادغرب‪ ،‬پـل زنگنـه‪ ،‬خیابـان شـهید چراغ پـور خریـداری از مالـک رسـمی اقـای‬ ‫حسـن حاجـی زاده محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/11 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه یک‬ ‫برابر اراء شماره ‪ 140160310001000467‬و ‪ 140160310001000468‬و ‪140160310001000469‬‬ ‫و ‪ 140160310001000470‬و ‪ 140160310001000471‬مورخـه ‪ 1401/03/21‬کـه در هیـات‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقـه یـک سـاری متصرفـی خانـم فاطمـه تشـکری‬ ‫و ریحانـه تشـکری میانرودی فرزنـدان علـی هـر کـدام نسـبت بـه یـک سـهم مشـاع از‬ ‫هشـت سـهم ششـدانگ و اقایـان محمدعلـی و عبـاس و غالمعلـی تشـکری میانرودی‬ ‫فرزندان علی که هر کدام نسـبت به دو سـهم از هشـت سـهم مشـاع از ششـدانگ یک‬ ‫قطعـه زمیـن مشـتمل بـر بنـای مخروبه بـه مسـاحت ‪ 8263‬مترمربع قسـمتی از پال ک‬ ‫‪ 3431‬اصلـی واقـع در قریـه ملیـک بخـش یـک ثبـت سـاری خریـداری از مالـک رسـمی‬ ‫پـس از کسـر سـهم وقـف محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن ا گهی به‬ ‫مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪.‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات‬ ‫بدیه ‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪ .‬ک‪.‬پ ‪ 337‬الـی ‪1400/341‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/11 :‬‬ ‫سـیدکاظم موسوی بشـلی‪ ،‬سرپرسـت اداره ثبـت‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1341790‬‬ ‫اسـناد و املا ک منطقـه یک سـاری‬ ‫ا گهی فراخوان برگزاری انتخابات اتحادیه صنف خواربار‬ ‫و لبنیات فروشان شهرستان ری (مرحله سوم)‬ ‫در راسـتای اجـرای مـاده ‪ 11‬ائین نامـه اجرایـی انتخابـات هیئت مدیـره و بـازرس اتحادیه های صنفـی (موضوع تبصره ‪ 3‬مـاده ‪ 22‬قانون‬ ‫نظـام صنفـی) بدینوسـیله از کلیـه اعضـا دعـوت به عمـل می ایـد از سـاعت ‪9:00‬صبح الـی ‪12:00‬ظهـر روز دوشـنبه مـورخ ‪1401/04/20‬‬ ‫جهت شرکت در انتخابات (مرحله سوم) اتحادیه موصوف به نشانی‪ :‬شهرری‪ ،‬میدان فرمانداری‪ ،‬خیابان فرمانداری‪ ،‬جنب ورزشگاه‬ ‫جوان‪ ،‬سـالن ورزشـی مقدم مراجعه کرده و کاندیداهای موردنظر خود را از بین افراد ذیل در قالب ‪ 7‬عضو اصلی هیئت مدیره و ‪ 1‬نفر‬ ‫بـازرس اصلی انتخاب کنند‪.‬‬ ‫توجـه‪ :‬بـه اسـتناد مـاده ‪ 13‬ائین نامـه اجرایـی انتخابـات اتحادی ههـای صنفـی‪ ،‬فقط صاحب پروانه کسـب‪ ،‬مجاز به شـرکت در انتخابات بوده و شـرکا‪ ،‬دارنـدگان وکالت محضری‪،‬‬ ‫مباشـر و یا اعضای خانواده مجاز به شـرکت در انتخابات مذکور نیسـتند‪.‬‬ ‫ارائه اصل کارت ملی‪ ،‬پروانه کسب معتبر و یا تصویر ان جهت شرکت در انتخابات الزامی ست‪.‬‬ ‫اسامی داوطلبین عضویت در هیئت مدیره (حدا کثر ‪ 7‬نفر انتخاب شود)‬ ‫ردیف‬ ‫نام و نام خانوادگی‬ ‫ردیف‬ ‫نام و نام خانوادگی‬ ‫‪1‬‬ ‫جالل ا کبری‬ ‫‪7‬‬ ‫علیفاتحی پیکانی‬ ‫‪2‬‬ ‫لیال اناوی‬ ‫‪8‬‬ ‫علیرضافتح اللهی‬ ‫‪3‬‬ ‫رحیم ائبری‬ ‫‪9‬‬ ‫روح اهلل فالح‬ ‫‪4‬‬ ‫علیرضاباقری‬ ‫‪10‬‬ ‫احمدقربانی نائینی‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫محمدرنجبر‬ ‫امیرمحمدعطارنژاد‬ ‫‪11‬‬ ‫ابوالفضلنبوی‬ ‫اسامی داوطلبین عضویت سمت بازرس (‪ 1‬نفر انتخاب شود)‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فقدان مدرک فار غ التحصیلی‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب پوران کرمی فرزند محمد با شـماره ملـی ‪ 4940006492‬صادره از کرند‬ ‫متولـد ‪ 1368‬در مقطـع کارشناسـی پیوسـته رشـته حقـوق صـادره از واحـد دانشـگاهی ازاد کرمانشـاه بـا‬ ‫شـماره تاییـد سـازمان مرکـزی ‪ 179019201290‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪ .‬از یابنـده‬ ‫تقاضـا می شـود مـدرک فـوق را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد کرمانشـاه تحویـل دهـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/05/08 :‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم ناهید عبدلی تندرو به اسـتناد دو برگ استشـهادیه گواهی شـده منظـم به تقاضای‬ ‫کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنی نوبـت اول به ایـن اداره مراجعه کرده و مدعی سـت دوسـهم‬ ‫ُ‬ ‫مشـاع از نه سـهم ششـدانگ چهاردیـواری پلا ک ‪ 748‬فرعـی از ‪ 206‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬شهرسـتان‬ ‫سـبزوار که متعلق به نامبرده اسـت به علت نقل مکان مفقود شـده اسـت‪ .‬با بررسـی دفتر امال ک معلوم‬ ‫شـد سـند مالکیـت اولیـه بـه شـماره سـند ‪504078‬الـف‪ 87‬بـه نـام ناهیـد عبدلی تنـدرو در صفحـه ‪186‬‬ ‫دفتـر ‪ 392‬شـماره ثبـت ‪ 66504‬صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون‬ ‫ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می شـود هـر کس نسـبت به ملـک مـورد ا گهی معاملـه ای انجام‬ ‫داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار ایـن‬ ‫ا گهی‪ ،‬اعتراض کتبی خود را به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی به این اداره تسـلیم‬ ‫کنـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر‪ ،‬و یـا وصـول اعتـراض بدون ارائه سـند‬ ‫مالکیت یا سـند معامله رسـمی‪ ،‬نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی و تسـلیم ان به متقاضی اقدام‬ ‫ً‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬ضمنـا برابـر نامه های متعدد بازداشـت اسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/11 :‬‬ ‫علی اب باریکی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سبزوار‬ ‫م الف ‪401/382‬‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه یک‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160310001000360‬مورخـه ‪ 1401/03/16‬کـه در هیـات‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقـه یـک سـاری تصرفـات مالکانـه اقای‬ ‫هـادی غربـی فرزنـد ابراهیـم نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمین مشـتمل بر‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 161/70‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 3448‬اصلـی واقـع‬ ‫در قریه استخرسـر بخش یک ثبت سـاری خریداری از مالک رسـمی پس از کسـر‬ ‫سـهم وقـف محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪ .‬ک‪.‬پ ‪1400/1122‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/25 :‬‬ ‫سـیدکاظم موسوی بشـلی‪ ،‬سرپرسـت اداره‬ ‫شناسـه ا گهی ‪1343005‬‬ ‫ثبـت اسـناد و املا ک منطقه یک سـاری‬ ‫نام و نام خانوادگی‬ ‫مصطفیاسفندیاری‬ ‫کاظم پروری‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/12/12-140060316002002435‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫اسلام ابادغرب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای فرهـاد رضایـی فرزنـد علی حسـن بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 939‬صـادره از اسلام ابادغرب در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 400/76‬مترمربـع‬ ‫پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 19‬اصلـی خریـداری برابـر مبایعه نامـه عـادی و عـدم دسترسـی بـه مالـک اولیـه محـرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبت بـه فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی‬ ‫کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/11 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫ردیف‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نام و نام خانوادگی‬ ‫محمد فرج‬ ‫حمیدنوزاد قره شیران‬ ‫هیات اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان ری‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/21-140160318011002668‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای عیسـی پورعباس چکـووری محمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 4‬صـادره‬ ‫از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪472/88‬‬ ‫مترمربع پال ک ‪ 142‬فرعی از ‪ 8‬اصلی مفروز و مجزی شـده از پال ک ‪ 8‬اصلی واقع در قریه چکوور بخش‬ ‫‪ 25‬گیلان خریـداری از نسـق حسـن شایسـته محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫به شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی به مدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/11 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/406‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/18-140160318011002450‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حبیب لطفی چکووری فرزند غالم به شماره شناسـنامه ‪ 784‬صادره‬ ‫از صومعه سـرا در ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر سـاختمان فاقد مجوز سـاخت به مسـاحت‬ ‫‪ 705/98‬مترمربـع پلا ک ‪ 139‬فرعـی از ‪ 8‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 8‬اصلـی واقـع در قریـه‬ ‫چکـوور بخـش ‪ 25‬گیلان خریـداری از نسـق غلام لطفـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظور اطلاع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬چنانچه اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪2‬‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/11 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/382‬‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫به شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی به مدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/11 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/383‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/21-140160318011002669‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای عیسـی پورعباس چکـووری محمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 4‬صـادره‬ ‫از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪408/02‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 141‬فرعـی از ‪ 8‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پال ک ‪ 8‬اصلـی واقع در قریه چکوور بخش‬ ‫‪ 25‬گیلان خریـداری از نسـق حسـن شایسـته محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫به شـرح مذکور اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ اولین انتشـار ا گهی به مدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/11 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/405‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/28-1401603180190004351311‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫تالـش تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی اقای منصور فاروقی فرزند عنایت اله به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 43‬صـادره از تالـش در ششـدانگ یکبـاب خانـه و انبـاری و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 454/68‬مترمربـع‬ ‫پلا ک فرعـی ‪ 1298‬از ‪ 79‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 234‬واقـع در قریـه لمرعلیـا بخـش ‪27‬‬ ‫گیلان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای یوسـفعلی فضلـی محرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطلاع عموم‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪،‬‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/28 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/217‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 140160318019001204‬و ‪ 1401/02/26-140160318019001206‬هیـات موضـوع قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک تالـش تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضیـان خانـم مریـم شـعبانی بازارجمعه فرزند‬ ‫خیرالـه بـه شماره شناسـنامه ‪ 2620078148‬صـادره از تالـش و اقـای مسـعود محمدی شـویر فرزنـد‬ ‫خیرالـه بـه شماره شناسـنامه ‪ 2620054524‬صـادره از تالـش در ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه‬ ‫ً‬ ‫مشـاعا بالسـویه بـه مسـاحت ششـدانگی ‪ 286‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 1407‬از ‪ 88‬اصلـی مفـروز و مجزی‬ ‫شـده از پلا ک ‪ 288‬فرعـی واقـع در قریـه نـاورود بخـش ‪ 27‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی یارمحمـد‬ ‫اسالم پرسـت ناوی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم‬ ‫و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/28 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/227‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 140160318019001207‬و ‪ 1401/02/26-140160318019001209‬هیـات موضـوع قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حوزه‬ ‫ثبـت ملـک تالـش تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضانـی خانـم فر ح نـاز زرعی پامچلـو فرزنـد ابراهیـم‬ ‫بـه شماره شناسـنامه ‪ 12998‬صـادره از تهـران و اقـای صمـد صحرائی مشـتقین فرزنـد رحمت الـه بـه‬ ‫ً‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 54558‬صـادره از تهـران در ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه مشـاعا بالسـویه‬ ‫بـه مسـاحت ششـدانگی ‪ 1500/40‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 1297‬از ‪ 79‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از‬ ‫پلا ک ‪ 275‬فرعـی واقـع در قریـه لمرعلیـا بخـش ‪ 27‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای قهرمـان‬ ‫نیکنام لمـری محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس‬ ‫از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/28 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/207‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خـودرو سـواری پـژو بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪757 -29‬ب‪ 48‬و شـماره موتـور ‪ 12488327844‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM01CA9AR328427‬بـه‬ ‫مالکیـت علـی پرویـزی مفقـود شـده و اعتبار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/21-140160318011002667‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم النـاز نـوری فرزنـد غالم بـه شماره شناسـنامه ‪ 4263‬صـادره از تهران‬ ‫در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر سـاختمان فاقـد مجـوز سـاخت بـه مسـاحت ‪292/61‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 140‬فرعـی از ‪ 8‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پال ک ‪ 8‬اصلـی واقع در قریه چکوور بخش‬ ‫‪ 25‬گیلان خریـداری از نسـق حسـن شایسـته محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز‪ ،‬سـند کمپانی‪ ،‬کارت سـوخت‪ ،‬بیمه نامه و کارت خودرو سـواری پراید به رنگ سـفید شیری‬ ‫متالیک مدل ‪ 1381‬با شـماره پال ک ایران ‪431 -21‬ص‪ 23‬و شـماره موتور ‪ 00309662‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ S1412281773005‬بـه مالکیـت زهـرا مومیوند مفقود شـده و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و کارت موتورسـیکلت احسـان ‪ 125‬بـه رنـگ قرمـز‬ ‫مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ‪ 632-96595‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 0E6HA2047878‬و شـماره تنـه ‪ NE8180B8905847‬بـه‬ ‫مالکیـت ابوالفضـل احمـدی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شهرری‬ ‫مفقودی‬ ‫اصـل کارت دانشـجویی اینجانـب طیبـه پیـری فرزنـد مـراد‬ ‫بـه شـماره ملـی ‪ ۵۳۳۰۱۵۶۹۸۱‬صـادره از زهـک در مقطـع‬ ‫کارشناسـی رشـته امـوزش ابتدایـی صـادره از دانشـگاه‬ ‫فرهنگیـان زاهـدان بـه شـماره دانشـجویی ‪۹۷۱۱۱۱۶۶۸۴‬‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ز‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت باستان صنعت نیوساد سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 10186‬و شناسه ملی ‪14009258609‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی ب هطـور فوق العـاده مـورخ ‪1400/12/22‬‬ ‫تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬سـیدرحمان جهانتـاب بـه شـماره ملـی ‪4251210417‬؛‬ ‫وحیـد فارابی نیـا بـه شـماره ملـی ‪ 4251177665‬و پرویـن فارابی نیـا بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 421159136‬بـه سـمت اعضـای اصلـی هیئت مدیـره بـرای مـدت دو سـال انتخـاب‬ ‫شـدند‪ .‬سـیدرحمان جهانتـاب بـه شـماره ملـی ‪ 4251210417‬بـه سـمت مدیرعامـل‬ ‫و عضـو هیئت مدیـره؛ وحیـد فارابی نیـا بـه شـماره ملـی ‪ 4251177665‬بـه سـمت‬ ‫رئیـس هیئت مدیـره و پرویـن فارابی نیـا بـه شـماره ملـی ‪ 421159136‬بـه سـمت‬ ‫نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند‪ .‬حق امضا کلیه اسناد‬ ‫رسـمی و اوراق بهـادار و تعهـداور بانکـی از قبیـل چـک‪ ،‬سـفته و نام ههـای عـادی و‬ ‫اداری بـا امضـای وحیـد فارابی نیـا (رئیـس هیئت مدیـره) و مهـر شـرکت معتبر اسـت‪.‬‬ ‫تخـواه بـه شـماره ملـی ‪ 4240382351‬بـه سـمت بـازرس اصلـی‬ ‫سـیدمحمد دول ‬ ‫و محمـد افـروز بـه شـماره ملـی ‪ 4240011469‬بـه سـمت بـازرس علی البـدل شـرکت‬ ‫بـرای مـدت یـک سـال مالـی انتخـاب شـدند‪ .‬روزنامه کثیراالنتشـار ابتکار جهت نشـر‬ ‫یهـای شـرکت انتخـاب شـد‪ .‬بـا ثبـت ایـن مسـتند تصمیمـات تغییـر نشـانی در‬ ‫ا گه ‬ ‫همـان واحـد ثبتـی انتخاب شـده توسـط متقاضی در سـوابق الکترونیک شـخصیت‬ ‫یهـای سـازمان ثبـت قابـل دسترسـی اسـت‪.‬‬ ‫حقوقـی مرقـوم ثبـت و در پایـگاه ا گه ‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان کهگیلویه و بویراحمد اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری یاسوج‬ ‫ا گهی مزایده اموال منقول‬ ‫مطابـق پرونـده اجرایـی حاضـر در ایـن اجـرا براسـاس محتویـات پرونـده‬ ‫محکوم علیـه اقـای جـواد محسنی کیاسـری محکـوم بـه پرداخـت مبلـغ‬ ‫‪ 400/000/000‬تومان بابت اصل خواسته در حق محکوم له خانم زهرا اسگندی‬ ‫و پرداخـت مبلـغ ‪ 20/000/000‬تومـان بابـت نیم عشـر دولتـی در حـق صنـدوق‬ ‫دولـت؛ لـذا بـا عنایـت بـه معرفـی مـال از سـوی محکوم لـه (یـک خـط تلفـن‬ ‫همـراه کارکـرده بـه شـماره ‪ 09122261343‬که براسـاس نظریه کارشـناس رسـمی‬ ‫دادگسـتری خـط مذکـور به مبلـغ ‪ 27/000/000‬تومان براورد قیمت می شـود که‬ ‫قیمـت پایـه بـرای مزایـده اسـت‪ ،‬تقاضـای محکوم لـه بـرای مزایـده امـوال معرفـی‬ ‫شـده مقـرر شـده در روز ‪ 1401/04/21‬از سـاعت ‪ 10/00‬الـی ‪ 11/00‬از طریـق مزایـده‬ ‫در دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش کهریزک واقع در بلوار‬ ‫شـهید بهشـتی‪ ،‬جنـب شـهرداری بـه فـروش برسـد‪ .‬قیمـت پایـه از بهـای ارزیابی‬ ‫شـده شـروع و بـه کسـانی کـه باالتریـن قیمت را پیشـنهاد کنند‪ ،‬فروختـه خواهد‬ ‫شـد‪ 10 .‬درصد مبلغ پیشـنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و نامبرده‬ ‫مکلـف اسـت تـا یـک مـاه نسـبت بـه پرداخـت الباقـی ثمـن معاملـه اقـدام کنـد‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت ‪ 10‬درصـد اولیـه بـا هزین ههـای اجرایـی بـه نفـع صنـدوق دولـت‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫ضبـط و مزایـده تجدیـد م ‬ ‫یوسف بدری‪ ،‬دادورز اجرای احکام مدنی دادگاه کهریزک‬ ‫م الف ‪210‬‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب محمدرضـا اسـحاق زاده مالک خودرو سـواری‬ ‫سـمند ‪ LX‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪834 -36‬ن‪ 81‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ IRFC951V1TT094248‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ NAAC91CE9GF094248‬بـه علـت فقـدان‬ ‫اسـناد فروش (سـند کمپانی) تقاضای رونوشـت المثنی‬ ‫اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس‬ ‫ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ 10‬روز‬ ‫بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایران خـودرو‬ ‫واقـع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه کنـد‪.‬‬ ‫بدیهی سـت پس از انقضای مهلت مزبور‪ ،‬طبق ضوابط‬ ‫مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪/.‬ت‪.‬ح‬ ‫م الف ‪248‬‬ ‫ا گهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه شرکت تعاونی توسعه و‬ ‫عمرانشهرستانتربت حیدریه‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/11 :‬‬ ‫مرحله دوم (نوبت اول)‬ ‫بدینوسیله از کلیه نمایندگان محترم اعضای این شرکت تعاونی دعوت می شود با همراه‬ ‫داشـتن مـدارک معتبـر (کارت ملـی یـا بـرگ سـهام) در سـاعت ‪ 17:30‬روز یکشـنبه مـورخ‬ ‫‪ 1401/05/02‬در جلسه مذکور که در ادرس تربت حیدریه‪ ،‬میدان معلم‪ ،‬خیابان اسایش‪،‬‬ ‫یشـود‪ ،‬حضور بهم رسانند‪.‬‬ ‫مسـجد نورالهدی (اسـایش) با دسـتور کار ذیل تشـکیل م ‬ ‫یشـود درخواسـت کتبی خود‬ ‫از داوطلبـان کاندیداتـوری بـرای سـمت بازرسـی تقاضـا م ‬ ‫را همـراه بـا کپـی کارت ملـی‪ ،‬حداکثـر تـا تاریـخ ‪ 1401/04/16‬بـه دفتـر تعاونی واقـع در بلوار‬ ‫شـهید سـلیمانی‪ ،‬شـهید سـلیمانی ‪ ،29‬پلا ک ‪ ،7‬طبقـه اول در سـاعات اداری (‪ 7:30‬الـی‬ ‫‪ )13:30‬تحویـل دهند‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬ارائـه گـزارش هیئت مدیـره؛ ‪ -2‬ارائـه گـزارش بازرسـی؛ ‪ -3‬تصمیم گیـری دربـاره‬ ‫تهـای مالـی سـال ‪1400‬؛ ‪ -4‬تصمیم گیـری در مـورد بودجـه پیشـنهادی سـال ‪1401‬؛‬ ‫صور ‬ ‫‪ -5‬تصمیم گیـری در مـورد اسـتفاده از تسـهیالت بانکـی؛ ‪ -6‬دادن اختیار به هیئت مدیره‬ ‫جهـت شـرکت در مناقصـات؛ ‪ -7‬تصمیم گیـری در مـورد افزایـش سـرمایه شـرکت تعاونـی؛‬ ‫‪ -8‬انتخـاب بازرسـان بـرای سـال مالـی ‪1401‬؛ ‪ -9‬تصمیم گیـری درخصـوص تقسـیم سـود‬ ‫حهـای اقتصـادی توجیه پذیر‬ ‫‪1400‬؛ ‪ -10‬دادن اختیـار بـه هیئت مدیـره جهـت ورود بـه طر ‬ ‫تـا سـقف پنجـاه میلیـارد ریـال‪.‬‬ ‫هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان تربت حیدریه‬ صفحه 4 ‫ا گهی ‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 11‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2535‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیه مدارک موتورسیکلت شوکا اسکوتر ‪ 125CC‬مدل ‪1393‬‬ ‫با شـماره پال ک ‪ 772-64824‬و شـماره موتور ‪NC6018357‬‬ ‫و شـماره شناسـایی ‪ NCS***125S9345878‬بـه مالکیـت‬ ‫غالمرضـا معمـار مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪642‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو سـواری سـایپا ‪ 111-SX‬هاچ بـک‬ ‫بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 13۹۱‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪۴۴۱ -۵۲‬ط‪ ۵۹‬و شـماره موتـور ‪ ۴۷۱۵۰۳۸‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ S5430091718644‬بـه مالکیـت مریـم بندساری سـه قلعه‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‪.‬ن‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/17-140160324009000814‬هیـات موضـوع قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی بوشـهر تصرفـات مالکانه بالمعارض متقاضـی خانم بمانی‬ ‫ریشـهری زاده فرزند رضا به شماره شناسـنامه ‪ 302‬صادره از بوشـهر به شماره ملی‬ ‫‪ 3501304978‬در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 164/25‬مترمربـع پال ک‬ ‫‪ 35‬فرعـی از ‪ 1930‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک اصلـی واقـع در بخـش دو‬ ‫بوشـهر خریـداری از مالـک رسـمی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظور اطلاع عموم‪،‬‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پس‬ ‫از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود‬ ‫یسـت درصورت انقضـای مـدت مذکور و‬ ‫را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪244973/.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/26 :‬‬ ‫شـکراله سـعادتی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسـناد و‬ ‫شناسـه ا گهی ‪1342954‬‬ ‫امال ک شهرسـتان بوشهر‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه یک‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160310001000190‬مورخـه ‪ 1401/03/05‬کـه در هیـات‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقـه یـک سـاری تصرفـات مالکانـه اقای‬ ‫محمدرضـا محمدیان کارتیجـی فرزنـد حسـین نسـبت به ششـدانگ یک قطعه‬ ‫زمین مشتمل بر اتاقک به مساحت ‪ 157/28‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪3448‬‬ ‫اصلی واقع در قریه استخرسـر بخش یک ثبت سـاری خریداری از مالک رسـمی‬ ‫پـس از کسـر سـهم وقـف محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس‬ ‫از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود‬ ‫را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکور‬ ‫و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪ .‬ک‪.‬پ‬ ‫‪1400/898‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/04/11 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/25 :‬‬ ‫سـیدکاظم موسوی بشـلی‪ ،‬سرپرسـت اداره‬ ‫شناسـه ا گهی ‪1344499‬‬ ‫ثبت اسـناد و امال ک منطقه یک سـاری‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫حوزهثبتینوشهر‬ ‫نظر به دسـتور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع مـاده‬ ‫یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی نوشـهر مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه و‬ ‫بالمعـارض انـان محـرز و رای الزم صـادر شـده‪ ،‬جهـت اطلاع عمـوم به شـرح ذیل ا گهی‬ ‫یشـود‪:‬‬ ‫م ‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060310006012971‬مـورخ ‪1400/12/25‬‬ ‫هیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی‬ ‫شهرسـتان نـور تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم‬ ‫سـارا نورائـی نسـبت بـه سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ بـاغ بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 928‬مترمربـع بـه پلا ک ‪ 112‬فرعـی از ‪ 2‬اصلـی واقـع‬ ‫در لشـکنار مازنـدران بخـش ‪ 6‬ثبـت نـور محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک مـاه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائی تقدیم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/11 :‬‬ ‫علی سـعادتی‪ ،‬سرپرسـت‬ ‫شناسـه ا گهی ‪1336565‬‬ ‫اداره ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان نور‬ ‫امال ک متقاضیان واقع در قریه شمع جاران پال ک ‪ 30‬اصلی بخش ‪ 2‬قشالقی‬ ‫‪ 1171‬فرعـی اقـای غالمرضـا میـری فرزنـد ا کبـر نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمین با‬ ‫بنـای احداثـی بـه مسـاحت ‪ 263/66‬مترمربـع خریـداری بـدون واسـطه‪ /‬باواسـطه از‬ ‫امیـر ترازنده‪.‬‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪15‬‬ ‫روز از طریـق ایـن روزنامـه محلـی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها علاوه‬ ‫بـر انتشـار ا گهـی‪ ،‬رای هیـات الصـاق تا درصورتیکه اشـخاص ذینفع بـه ارای اعالم شـده‬ ‫اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬باید از تاریخ انتشـار اولین ا گهی و در روسـتاها از تاریخ الصاق‬ ‫در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید‬ ‫اخـذ کننـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره‬ ‫ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی‬ ‫دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصل نشـود یا معتـرض گواهی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل ارائـه نکنـد‪ ،‬اداره ثبـت مبـادرت بـه صدور‬ ‫سـند مالکیت می کند و صدور سـند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بدیهی ست برابر ماده ‪ 13‬ائین نامه مذکور در مورد قسمتی از امال کی که قبال اظهارنامه‬ ‫ثبتی پذیرفته نشده‪ ،‬واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید‬ ‫حـدود‪ ،‬مراتـب را در اولیـن ا گهـی نوبتـی و تحدیـد حـدود بـه صـورت همزمـان بـه اطالع‬ ‫عموم می رساند و نسبت به امال ک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود‪ ،‬واحد‬ ‫ثبتـی ا گهـی تحدیـد حـدود را بـه صـورت اختصاصـی منتشـر می کند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/11 :‬‬ ‫صفـر رضوانـی‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫شناسـه ا گهـی ‪1340854‬‬ ‫نوشهر‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس ‪ XU7‬بـه رنـگ سـفید مـدل‬ ‫‪ 13۹۵‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪۷۸۵ -۵۲‬ط‪ ۴۲‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 124K0850992‬و شـماره شاسـی ‪NAAN01CEXGH871320‬‬ ‫بـه مالکیـت خدیجـه حسـن پور مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬س‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس ای بـه‬ ‫رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ ۱۳۸۹‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪۸۸۲ -۵۲‬ق‪ ۲۹‬و شماره موتور ‪ 3851185‬و شماره شاسی‬ ‫‪ S1412289706581‬بـه مالکیـت مریـم حسـینی مفقـود‬ ‫شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪/.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا ‪ 111-SE‬بـه رنـگ‬ ‫سـفید روغنـی مـدل ‪ ۱۳۹۳‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪۶۲۱ -۵۲‬ب‪ ۶۷‬و شـماره موتـور ‪ 5232655‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ NAS431100E5800993‬بـه مالکیـت‬ ‫حمیدرضا جالیری مفقود شده و فاقد اعتبار است‪/.‬ن‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه یک‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140060310001005066‬مورخـه ‪ 1400/12/14‬کـه در هیـات‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه یک ساری تصرفات مالکانه اقای محمود‬ ‫پاتـو فرزنـد برارجـان نسـبت بـه ششـدانگ اعیانـی یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 225‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 3427‬اصلـی واقـع در‬ ‫قریـه بینجلـو بخـش یـک ثبـت سـاری خریـداری از مالـک رسـمی پـس از کسـر‬ ‫سـهم وقـف محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع‬ ‫قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪ .‬ک‪.‬پ ‪99/287‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/11 :‬‬ ‫سیدکاظم موسوی بشلی‪ ،‬سرپرست اداره‬ ‫شناسه ا گهی ‪1336493‬‬ ‫ثبت اسـناد و امال ک منطقه یک سـاری‬ ‫ا گهی تغییرات شرکت باستان صنعت نیوساد سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 10186‬و شناسه ملی ‪14009258609‬‬ ‫بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی فوق العاده مـورخ ‪ 1400/12/22‬تصمیمـات ذیل اتخاذ‬ ‫شـد‪ :‬محـل جدیـد شـرکت در اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد‪ ،‬شهرسـتان بویراحمـد‪ ،‬بخـش‬ ‫مرکـزی‪ ،‬شـهر یاسـوج‪ ،‬محلـه کـوی شـهرداری‪ ،‬خیابـان ‪ 16‬متـری‪ ،‬خیابـان ‪ 10‬متـری‪ ،‬پلا ک ‪،0‬‬ ‫طبقـه همکـف‪ ،‬کدپسـتی ‪ 7591369277‬تعییـن شـد و مـاده مربوطـه در اساسـنامه بـه شـرح‬ ‫فـوق اصلاح شـد‪ .‬بـا ثبـت ایـن مسـتند تصمیمات تغییر نشـانی در همـان واحد ثبتـی انتخاب‬ ‫شـده توسـط متقاضـی در سـوابق الکترونیـک شـخصیت حقوقـی مرقـوم ثبـت و در پایـگاه‬ ‫ا گهی هـای سـازمان ثبـت قابـل دسترسـی اسـت‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند موتورسـیکلت پیشـرو ‪ ۱۲۵‬بـه رنـگ قرمـز مدل‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬با شـماره موتـور ‪ 0125N5P803473‬و شـماره‬ ‫تنـه ‪ 125H9579473‬بـه مالکیـت حبیب الـه کاردان‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز خودرو سواری پژو ‪ ۴۰۵‬جی ال ایکس ای به رنگ‬ ‫خا کسـتری مدل ‪ ۱۳۸۶‬با شـماره موتور ‪ ۱۲۴۸۵۱۷۷۶۱۸‬و‬ ‫شـماره شاسـی ‪ ۲۴۲۵۳۸۲۸‬به مالکیت وحید قنبرابادی‬ ‫فرزنـد علی اصغـر مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫است‪/.‬ج‬ ‫رایگان‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫گلسـتان گفت‪ :‬اولیـن کلینیک تخصصی‬ ‫کسـب وکار گلسـتان در شهرسـتان بندرگز‬ ‫افتتـاح شـد‪ .‬حسـینعلی خواجه مظفـری‬ ‫در افتتاحیـه اولیـن کلینیـک تخصصـی‬ ‫کسـب وکار در بندرگـز گفـت‪ :‬یکـی از‬ ‫سیاسـت های اصلی دولت جهت تحقق‬ ‫اهداف حوزه توسعه کارافرینی و اشتغال‪،‬‬ ‫یسـت‪ .‬دراین زمینه‬ ‫اسـتفاده از ظرفیت ها و توانمندی های بخش غیردولت ‬ ‫یهـای‬ ‫مرا کـز مشـاوره خدمـات کارافرینـی و دفاتـر مشـاوره شـغلی کاریاب ‬ ‫غیردولتـی به عنـوان بـازوان اجرایـی‪ ،‬نقـش بسـزایی دارنـد‪ .‬خواجه مظفـری‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬ایـن مرکـز هـم در حـوزه نیـروی کار و هـم در بحـث هدایـت‬ ‫سـرمایه گذاران و کسـب وکارهای نواورانـه‪ ،‬حـوزه اثربخـش اسـت‪ .‬وی درپایان‬ ‫یهـای غیردولتـی‬ ‫گفـت‪ :‬در اسـتان گلسـتان ‪ 24‬دفتـر مشـاوره شـغلی کاریاب ‬ ‫داخلـی و دو دفتـر مشـاوره شـغلی وجـود دارد‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 11‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2535‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫مدیرکل تعاون استان خبر داد؛‬ ‫افتتاح اولین کلینیک تخصصی کسب وکار استان‬ ‫در بندرگز‬ ‫شهرستان ری‬ ‫تولیت استان مقدس حضرت عبدالعظیم؟ع؟‪:‬‬ ‫سرپرست مرکز حراست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫سالمت اداری و رضایت مردم باید در اولویت باشد‬ ‫شناسایی متقاضیان مسکن محرومان طی دوهفته‬ ‫معـاون بازسـازی و مسـکن روسـتایی بنیـاد مسـکن گلسـتان از شناسـایی‬ ‫متقاضیان مسکن محرومان طی دوهفته خبر داد‪ .‬خسروی گفت‪ :‬به تمام‬ ‫بخشـداران و دهیـاران سـطح اسـتان اعلام شـده تـا در مـدت دوهفته اقشـار‬ ‫کم در امـد کـه تحت پوشـش هیـچ نهـاد حمایتـی نیسـتند را بـرای احـداث‬ ‫مسـکن محرومیـن شناسـایی و بـه بنیـاد مسـکن معرفـی کننـد‪ .‬او گفـت‪ :‬در‬ ‫مرحلـه اول تمـام این افـراد بایـد زمیـن یـا مسـکن نامناسـب داشـته باشـند تا‬ ‫شـامل حـال مسـکن محرومیـن شـوند‪ .‬مشـاور اسـتاندار در امـور خیریـن و‬ ‫مشـارکت های مردمـی هـم گفـت‪ :‬از ظرفیـت خیریـن‪ ،‬حامیـان‪ ،‬تشـکل های‬ ‫شهـای مردمـی بـرای کمـک بـه محرومیـن و احـداث مسـکن‬ ‫مردمـی و پوی ‬ ‫نطـرح حامیـان‬ ‫نهـا اسـتفاده خواهیـم کـرد‪ .‬دنکـوب گفـت‪ :‬درای ‬ ‫بـرای ا ‬ ‫کهـای نقـدی یـا مصالـح موردنیـاز واحدهـای‬ ‫شهـای مردمـی کم ‬ ‫و پوی ‬ ‫مسـکونی را تقبـل کـرده تا هرچه زودتـر این اقشـار کم در امد نیز صاحب خانه‬ ‫یهـای انجا مشـده‬ ‫شـوند‪ .‬مشـاور اسـتاندار گلسـتان می گویـد‪ :‬بـا برنامه ریز ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫بیـش از ‪ ۳۰۰۰‬مسـکن محرومیـن در گلسـتان سـاخته م ‬ ‫عدم همکاری و پیگیری متقاضی برق دامداری؛‬ ‫عامل کندی و طوالنی شدن پروژه‬ ‫باوجوداینکـه رفـع موانع درخصوص موضوع متقاضی تامین بـرق (دامداری)‬ ‫کـه فیلمـی دراین خصـوص در فضـای مجـازی منتشـر گردیـده‪ ،‬بـه اطلاع‬ ‫می رسـاند باوجودانکـه رفـع موانـع اجرایـی و جلـب رضایـت همسـایگان‬ ‫جهـت اجـرای پـروژه یادشـده به عهـده متقاضـی بـرق اسـت امـا شـرکت توزیـع‬ ‫بـرق درراسـتای حمایـت از تولیـد و مـردم بـه تاسـی از منویـات مقـام رهبـری و‬ ‫تا کیـد رئیس جمهـوری در سـال تولیـد‪ ،‬دانش بنیـان و اشـتغال افرین‪ ،‬پـروژه را‬ ‫یهـای الزم حتی خـارج از‬ ‫اجـرا نمـوده اسـت‪ .‬قبـل از انتشـار ایـن فیلـم همکار ‬ ‫وظایـف قانونـی نسـبت بـه اجـرای پـروژه و برق دارکـردن شـبکه بـرق متقاضـی‬ ‫اقدامـات الزم به عمـل امـده بـود‪ .‬ضمن اینکـه متقاضـی تامیـن بـرق علی رغـم‬ ‫اطالع و امادگی از موضوع تااین تاریخ نسبت به مهیا کردن محل نصب کنتور‬ ‫بـرق برابـر ایین نامـه تکمیلـی تعرف ههـای بـرق اقدامـی به عمـل نیـاورده اسـت‪.‬‬ ‫امضای تفاهم نامه همکاری بهزیستی گلستان‬ ‫و سازمان فنی وحرفه ای استان‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫سرپرسـت مرکـز حراسـت وزارت تعـاون کار‬ ‫و رفـاه اجتماعـی گفـت‪ :‬موضـوع سلامت‬ ‫تهـای‬ ‫اداری و رضایـت مـردم یکـی از اولوی ‬ ‫ایـن وزارتخانـه اسـت و اعتقـاد داریـم یکـی‬ ‫از مولف ههـای تاثیرگـذار در ارزیابـی عملکـرد‬ ‫بایـد رضایتمنـدی مـردم باشـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫روابط عمومی اداره کل؛ مسـعود حسـین پور‬ ‫رییـس مرکـز حراسـت وزارت تعـاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی با حضور در استان مازندران‬ ‫و شـرکت در جلسـه معارفـه رییـس جدیـد‬ ‫اداره حراسـت این اداره کل و جلسـه شورای‬ ‫هماهنگـی مدیـران حراسـت دسـتگاه های‬ ‫زیرمجموعـه ایـن وزارتخانـه در مازنـدران‬ ‫ضمـن گرامیداشـت هفتـه قـوه قضائیـه و‬ ‫شـهادت ایـت اهلل بهشـتی و ‪ ۷۲‬تـن از افـراد‬ ‫تاثیرگـذار در انقلاب اسلامی طـی سـخنانی‬ ‫نسـال ها‬ ‫گفـت‪ :‬انقلاب اسلامی درطـول ای ‬ ‫حوادث و وقایع زیادی را پشت سر گذاشته‬ ‫اسـت و ا کنـون بـه سـطح باالیـی رسـیده‬ ‫اسـت و ایـن پیشـرفت بایـد بـرای همـگان‬ ‫تبییـن شـود‪ .‬وی بااشـاره به اینکه دشـمنان‬ ‫از هیـچ کوششـی بـرای نابـودی ایـن انقلاب‬ ‫دریغ نکردند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬خون شهدا‬ ‫یهـا و تلاش مـردم موجـب بقـای‬ ‫و ایثارگر ‬ ‫ایـن نظـام مقدس شـده اسـت‪ .‬حسـین پور‬ ‫تسـال دفـاع مقـدس‬ ‫ادامـه داد‪ :‬در هش ‬ ‫نسـال ها‬ ‫همـه دنیـا علیـه مـا بودنـد و درای ‬ ‫بهتریـن و باارزش تریـن جوانـان و مـردم‬ ‫شریف کشـور برای حفظ ارزش های انقالب‬ ‫اسلامی شـهید شدند و بسـیاری نیز جانباز‬ ‫و درواقـع ایثـار و فـدا کاری شـهدا و ایثارگـران‬ ‫کشـور را نجـات داد‪ .‬رئیـس مرکـز حراسـت‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی بااشاره به‬ ‫یبـودن ایـن انقلاب بیـان کـرد‪ :‬مقـام‬ ‫مردم ‬ ‫معظـم رهبـری فـرق بیـن انقلاب اسلامی‬ ‫یبـودن‬ ‫بهـا را در مردم ‬ ‫ایـران بـا دیگـر انقال ‬ ‫و مردمی مانـدن ان عنـوان کردنـد و ایـن‬ ‫بهتریـن تعبیـر از ایـن انقلاب بـزرگ اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬درواقـع عامـل بقـای ایـن‬ ‫نظـام مقـدس مـردم بـوده و هسـتند‪.‬‬ ‫حسـین پـور باتا کیدبـر اسـیب های موجـود‬ ‫در فضـای مجـازی و ضـرورت مدیریـت‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬دشـمنان ایـن نظـام فعالیـت‬ ‫ویـژه ای بـا هـدف سـیاه نمایـی عملکـرد‬ ‫نظـام و ایجـاد ناامیـدی دراین فضـا دارنـد‬ ‫کـه بـا یاری خدا‪ ،‬رهبری هوشـمندانه‪ ،‬خون‬ ‫شـهدا و فـدا کاری ایثارگـران و مـردم تا کنـون‬ ‫نـا کام مانده اند‪ .‬رئیس مرکز حراسـت وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی افزود‪ :‬دشمنان‬ ‫به دنبال وابستگی ما هستند و از هر اهرمی‬ ‫برای فشـار به این کشـور اسـتفاده می کنند‪.‬‬ ‫بایـد در ادامـه مسـیر ایـن انقالب به درسـتی‬ ‫عمل کنیم و ا گر در گذشته ضعفی داشتیم‬ ‫برطـرف کنیـم تـا شـاهد پیشـرفت روزافـزون‬ ‫جمهـوری اسلامی باشـیم و پیشـرفت های‬ ‫کم نظیرمـان را نیـز تبییـن کنیـم‪ .‬حسـین‬ ‫پـور بااشـاره به نقـش تعیین کننـده ایـران در‬ ‫دنیـا و منطقـه خاطرنشـان کـرد‪ :‬این مهـم‬ ‫یکی از پیشـرفت های کشـور عزیزمان اسـت‬ ‫کـه دشـمنان تـوان دیـدن ان را ندارنـد‪.‬‬ ‫وی نقـش حراسـت را در دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی تاثیرگـذار دانسـت و افـزود‪ :‬یکـی‬ ‫تهـای اصلـی حراسـت صیانـت‬ ‫از ماموری ‬ ‫از دسـتگاه و مسـئولین ان اسـت و البتـه‬ ‫ایـن صیانـت بایـد درجهـت پیشـرفت‬ ‫سـازمان باشـد‪ .‬رئیـس مرکـز حراسـت وزارت‬ ‫تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی باتا کیدبـر‬ ‫ضـرورت تکریـم مـردم در ادارات افـزود‪:‬‬ ‫مـردم سـرمایه های اصلـی ایـن نظـام‬ ‫هسـتند و شایسـته بهتریـن رفتـار در‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی هسـتند‪ .‬موضـوع‬ ‫تهـای ایـن‬ ‫رضایـت مـردم یکـی از اولوی ‬ ‫وزارتخانـه اسـت و اعتقـاد داریـم یکـی از‬ ‫مولف ههـای تاثیرگـذار در ارزیابـی عملکـرد‬ ‫بایـد رضایتمنـدی مـردم باشـد‪ .‬حسـین پور‬ ‫در پایـان خاطرنشـان کـرد‪ :‬علی الخصـوص‬ ‫در مجموعـه تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی‬ ‫کـه از مردمی تریـن دسـتگاه ها در کشـور‬ ‫اسـت‪ .‬علـی باقـری مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفـاه اجتماعـی مازنـدران نیـز دراین مراسـم‬ ‫ضمـن گرامیداشـت هفتـه قـوه قضائیـه‬ ‫طـی سـخنانی افـزود‪ :‬همـه مـا خـادم ایـن‬ ‫مـردم هسـتیم و بایـد به بهترین نحـو به این‬ ‫عزیـزان خدمـت ارائـه کنیـم‪ .‬ارائـه خدمـات‬ ‫شایسـته باید درکنار سلامت اداری باشد تا‬ ‫بتـوان شـاهد رضایتمنـدی در مردم شـریف‬ ‫بـود‪ .‬باقـری بـر اهمیت حراسـت در اداره کل‬ ‫تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی تا کیـد کـرد و‬ ‫افـزود‪ :‬حضـور حراسـت در ادارات اثـرات‬ ‫ً‬ ‫خوبـی را ایجـاد می کنـد و قطعـا موجـب‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫پیشـرفت در کارهـا م ‬ ‫استاندار خبر داد؛‬ ‫موافقت قرارگاه خاتم االنبیا با ساخت ‪ ۵۰‬هزارواحد در فارس‬ ‫مدیـران کل بهزیسـتی و فنی وحرفـه ای اسـتان درراسـتای خدمـت بـه‬ ‫جامعـه هـدف و مـردم گلسـتان تفاهم نامـه همـکاری امضـا کردنـد‪ .‬در دیـدار‬ ‫کاری مدیـران کل بهزیسـتی و فنی وحرفـه ای اسـتان بـا همراهـی معاونیـن‬ ‫تفاهم نامـه همـکاری ویـژه خدمـت بـه خانـواده بـزرگ تحت پوشـش‬ ‫بهزیسـتی به امضـا رسـید‪ .‬عـارف کیائـی؛ سرپرسـت بهزیسـتی گلسـتان گفت‪:‬‬ ‫یتـوان به انجـام بـه‬ ‫از مهم تریـن تعهـدات ایـن اداره کل در تفاهم نامـه م ‬ ‫پیش بینی دوره های اموزشـی موردنیاز‪ ،‬معرفی مددجویان اموزش دیده به‬ ‫سازمان های متقاضی نیروی کار‪ ،‬استفاده از طرح مهارت اموزی در محیط‬ ‫کار واقعـی به منظـور امـوزش مددجویـان دارای شـرایط فیزیکـی مناسـب‪،‬‬ ‫بـراورد و اعلام فهرسـت محصـوالت و خدمـات موردنیـاز زندگـی مددجویـان‬ ‫نهـا در‬ ‫جهـت برنامه ریـزی تولیـد یـا ارائـه خدمـات هم زمـان بـا امـوزش بـه ا ‬ ‫کارگا ههـا اشـاره کـرد‪ .‬وی اظهـار داشـت‪ :‬خدمـات فنی وحرفـه ای به عنـوان‬ ‫یهـای ایـن‬ ‫بـازوی کمک رسـان خانـواده بـزرگ بهزیسـتی بـرای بـروز توانمند ‬ ‫قشـر از جامعـه اسـت‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬بـرای پیشـرفت و ابادانـی کشـور بایـد‬ ‫بااتکابـه تـوان داخـل و تولیـدات بومـی توجـه ویـژه داشـت و ایـن همکاری ها‬ ‫یسـت‪ .‬حمـزه‬ ‫تهـای جامعـه هـدف بهزیسـتی ستودن ‬ ‫و اسـتفاده از ظرفی ‬ ‫کرایلـو؛ مدیـرکل امـوزش فنی وحرفـه ای گفـت‪ :‬ایـن تفاهم نامـه بـا هـدف‬ ‫توانمندسـازی اسـیب دیدگان اجتماعی جامعه هدف بهزیسـتی (معلولین‪،‬‬ ‫معتادیـن بهبودیافتـه‪ ،‬زنـان سرپرسـت خانـوار‪ ،‬فرزنـدان تحت سرپرسـتی و‬ ‫افـراد درمعرض اسـیب و اسـیب دیدگان اجتماعـی) به منظـور ایجـاد زمینـه‬ ‫اشـتغال پایـدار‪ ،‬بهبود کسـب وکار انـان‪ ،‬مهارت اموزی در محیـط کار واقعی و‬ ‫ارائه مشـاوره اموزشـی و شـغلی منعقد شـده اسـت‪ .‬تعهدات اداره کل اموزش‬ ‫شهـای‬ ‫فنی وحرفـه ای اسـتان دراین تفاهم نامـه نظـارت بـر اجـرای اموز ‬ ‫مهارتـی جهـت توانمندسـازی جوامـع هـدف‪ ،‬برنامه ریـزی جهـت ارزشـیابی‬ ‫و برگـزاری ازمـون مهارت اموختـگان‪ ،‬صـدور گواهی نامـه صالحیـت شـغلی‬ ‫نهـای کتبـی و عملـی‪ ،‬بهره گیـری از کارشناسـان‬ ‫درصـورت موفقیـت در ازمو ‬ ‫یـا متخصصـان در کمیت ههـای تخصصـی جهـت اجـرای دور ههـای اموزشـی‪،‬‬ ‫سـاخت و تولیـد محصـوالت و ارائـه خدمـات هم زمـان بـا ارائـه امـوزش در‬ ‫کارگاه هـا درزمینـه مسـکن‪ ،‬لـوازم و اقالم موردنیاز زندگی مددجویـان و براورد‪،‬‬ ‫محاسـبه ارزش خدمـات و محصـوالت تولیدشـده جهـت فـروش در قالـب‬ ‫تبصـره ‪ ۷۵‬قانـون بودجـه سـال ‪ ۶۲‬اسـت‪.‬‬ ‫کوتاه از قزوین‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫دادسـتان قزویـن گفـت‪ :‬امیدواریـم تـا پایـان سـال بـا برنامه ریـزی‪ ،‬شـاهد‬‫کاهـش ‪ ۲۰‬درصـدی جمعیـت کیفـری ورودی بـه زنـدان باشـیم‪ .‬حسـین‬ ‫رجبـی اظهـار کـرد‪ 15 :‬برنامـه درراسـتای اجـرای سیاسـت های قـوه قضائیـه‬ ‫برنامه ریـزی کرده ایـم و اولویـت اول مـا در حـوزه پیشـگیری‪ ،‬کاهش جمعیت‬ ‫کیفری ست و اولین برنامه ما اصالح ذات البین با دو هدف کاهش جمعیت‬ ‫یسـت‪ .‬کارگـروه سـازش در همـه کالنتری ها فعال شـده تا‬ ‫و محکومیـت کیفر ‬ ‫عالوه بر مجموعه های قضائی و شوراهای حل اختالف از ظرفیت مجموعه‬ ‫انتظامـی اسـتان هـم درصـدد ایجـاد صلـح اسـتفاده کنیم‪.‬‬ ‫مدیـرکل غلـه اسـتان قزویـن پیش بینـی کـرد؛ تـا چند روز اینـده مطالبـات‬‫گندمـکاران اسـتان پرداخـت شـود‪ .‬ایـزدی‪ ،‬گفـت‪ :‬پرداخـت مطالبـات‬ ‫یشـود کـه بنـا بـر‬ ‫گنـدم کاران ب هصـورت هم زمـان و کشـوری انجـام م ‬ ‫یهـا‪ ،‬مسـئوالن مربوطـه قـول داده انـد کـه تـا چند روز اینده به حسـاب‬ ‫پیگیر ‬ ‫کشـاورزان واریـز شـود‪ .‬خریـد تضمینـی گنـدم از ‪ ۲۰‬خردا دمـاه اغـاز شـد و تـا‬ ‫کنون ‪ ۸۰‬هزار تن خریداری شـده اسـت‪ .‬مدیرکل غله اسـتان پیش بینی کرد؛‬ ‫‪ ۱۶۰‬هزار تـن گنـدم خریـداری شـود‪.‬‬ ‫حجت االسلام رمضـان اقـا سـیان؛ هماهنگ کننده عقیدتـی قزوین زنجان‬‫همدان در دیدار حجت االسالم فرهنگی به پیوند حوزه علمیه استان اشاره‬ ‫کرد و تفاهم نامه منعقد کردند‪ .‬ابوالفضل یاری رئیس سازمان برنام هو بودجه‬ ‫اسـتان قزویـن بـ ا توجـه و بودجـه اختصاصـی ‪ ۱۱‬هزار میلیارد تومـان قزویـن در‬ ‫جذب اعتبارات سـفر استانی رئیس جمهوری شد‪.‬‬ ‫علی اصغـر کشـاورز حسـین ابادی؛ معـاون اشـتغال کمیتـه امـداد قزویـن در‬‫نشسـت از بانک عامل پرداخت تسـهیالت اشـتغال زایی بیش از هشـت هزار‬ ‫فرصت شـغلی تجلیـل کرد‪.‬‬ ‫محمـد صمـدی؛ دادسـتان عمومـی بوئین زهرا گفـت‪ :‬دو محکوم با تحمل‬‫‪۲ ۶‬سـال زنـدان و به دلیـل اختالف نظـر اولیـای دم بـا کمـک خیریـن ازاد‬ ‫شـدند‪.‬‬ ‫اعطـای تسـهیالت تشـویقی بـرای فرزنـد اوری بـه کارکنـان شـهرداری قزویـن‬‫در جلسه کمیسیون مالی و برنامه ریزی سرمایه گذاری شورای شهر اسالمی‬ ‫به ریاسـت ولـی چگینی به تصویب رسـید‪.‬‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫اسـتاندار فـارس بااشـاره به تعطیلـی‬ ‫برخـی اما کـن در شـیراز‪ ،‬ضمـن بیـان‬ ‫اینکـه بداخالقـی در شـهری کـه پایتخـت‬ ‫یسـت‪ ،‬پذیرفتنـی و قابل تحمـل‬ ‫فرهنگ ‬ ‫نیسـت‪ ،‬تا کیـد کـرد بـا رفتارهایـی کـه‬ ‫اعتقـادات عمیـق دینـی را ب هسـخره بگیـرد‪،‬‬ ‫یشـود‪ .‬محمدهـادی ایمانیـه‬ ‫برخـورد م ‬ ‫در کنفرانـس خبـری درخصـوص تعطیلـی‬ ‫برخـی از مرا کـز فرهنگـی و کتاب فروشـی ها‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬ایـن مرا کـز هـم تخلفات ساخت وسـاز‬ ‫و کاربـری غیرمجـاز و کمیسـیون مـاده ‪۱۰۰‬‬ ‫داشـتند و هـم مرتکـب تخلفـات فرهنگـی‬ ‫شـده بودنـد‪ .‬او اضافـه کـرد‪ :‬چـه بخواهیـم‪،‬‬ ‫چـه نخواهیـم در کشـوری ب هنـام جمهـوری‬ ‫اسلامی زندگـی می کنیـم و قابل قبـول‬ ‫نیسـت کـه در یـک فروشـگاه کتـاب‪ ،‬کشـف‬ ‫حجـاب شـود‪ ،‬لـذا تلفیق تخلفات متختلف‬ ‫موجـب تعطیلـی برخـی مرا کـز شـده اسـت‪.‬‬ ‫اسـتاندار فـارس ادامـه داد‪ :‬بنـده تحمـل‬ ‫نخواهـم کـرد در پایتخـت فرهنگـی‪ ،‬عـده ای‬ ‫بداخالقـی کننـد و اعتقـادات ا کثریـت‬ ‫قابل توجه مردم را ب هسـخره بگیرند‪ .‬ایمانیه‬ ‫درخصـوص وا گذار نشـدن زمیـن در برخـی‬ ‫شـهرک ها و نواحـی صنعتـی فـارس علی رغم‬ ‫داشـتن ظرفیـت‪ ،‬گفـت‪ :‬دوران دال ل بـازی‬ ‫در شـهرک های صنعتـی گذشـته اسـت و‬ ‫هرکجـا زمیـن خالـی باشـد و وا گـذاری انجـام‬ ‫نشـود‪ ،‬رسـانه ها اطالع دهند‪ .‬او درخصوص‬ ‫ابقـای مدیرعامـل ابفـای شـیراز هـم بیـان‬ ‫کـرد‪ :‬ا گرچـه بـا بنـده هماهنـگ شـده بـود‬ ‫امـا پیـش ازان طـی صحبتـی کـه بـا مدیـر‬ ‫ابفـای کشـور داشـتم‪ ،‬مقـرر شـده کـه قبـل‬ ‫از ابقـا یکسـری نـکات اعمـال و انجـام شـود‬ ‫کـه زمـان ابلاغ کامـل اتفـاق نیفتـاده بـود و‬ ‫امیداسـت که مدنظـر قـرار گیـرد‪ .‬اسـتاندار‬ ‫فـارس دلیـل شـرکت نکردن اسـتاندار در‬ ‫افتتاحیـه کارخانـه ازمایـش گفـت‪ :‬بـا مدیـر‬ ‫ایـن شـرکت شـرط کـرده بودیـم تـا پایـان‬ ‫خردادمـاه امسـال بایـد ‪ ۱۰۰‬نفـر اشـتغال‬ ‫جدید بیمه شده داشته باشد اما متاسفانه‬ ‫یشـده‬ ‫‪ ۴۰‬نفـر بیشـتر تـا تاریـخ پیش بین ‬ ‫مشـغول به کار نشـده بودنـد و به دلیـل‬ ‫اعتـراض بـه عدم تعهد‪ ،‬در مراسـم افتتاحیه‬ ‫شـرکت نکـردم و اعلام کـردم فرمانـدار‬ ‫هـم شـرکت نکنـد‪ .‬هـم مـا و قـوه امادگـی‬ ‫داریـم کـه ا گـر مدیـر شـرکت نمی خواهـد یـا‬ ‫نمی توانـد به تعهداتش عمل کنـد‪ ،‬کارخانه‬ ‫را بـه مزایـده بگذاریم‪ .‬سـرمایه گذار هم اماده‬ ‫نحـال تلاش می کنیـم کـه ا گـر‬ ‫اسـت‪ .‬درعی ‬ ‫خـود مدیـر شـرکت بـه تعهـدات عمـل کنـد‪،‬‬ ‫نیـازی بـه مزایـده نباشـد‪ .‬دو سـرمایه گذار ‪۱۵‬‬ ‫و هفت هزارواحـدی هـم پـای میـز مذا کـره‬ ‫امده انـد‪ .‬قـرارگاه خاتم االنبیـاء نیـز موافقـت‬ ‫کـرده سـاخت ‪ ۵۰‬هزارواحـد را برعهـده بگیـرد‬ ‫نهـم منعقـد شـده اسـت‪.‬‬ ‫کـه تفاهم نامـه ا ‬ ‫او درخصـوص وا گـذاری کمربنـدی شـیراز به‬ ‫نشـهر گفـت‪ :‬چندمـاه‬ ‫شـهرداری ایـن کال ‬ ‫تلاش کردیـم توافقـی بیـن شـهرداری‪،‬‬ ‫راهـداری و راه وشهرسـازی ایجـاد شـود امـا‬ ‫نتیجـه ای حاصـل نشـد‪ .‬اخریـن توافـق مـا‬ ‫کـه هـر سـه دسـتگاه امضـا کـرده بودنـد بـه‬ ‫شـورای شـهر شـیراز رفـت و ‪ ۱۴‬ایـراد بـه ان‬ ‫ً‬ ‫گرفتـه شـد و نهایتـا تصمیـم گرفتـه شـد کـه‬ ‫کمربنـدی جنـوب را بـه شـهرداری وا گـذار‬ ‫نپـس شـهرداری مسـئول‬ ‫کنیـم و ازای ‬ ‫یسـت‪ .‬ایمانیه ادامـه داد‪:‬‬ ‫اتفاقـات کمربند ‬ ‫مرحله اول که احصای زمین در دوسال اول‬ ‫اجـرای طـرح اسـت را طـی کرده ایـم و در‬ ‫مرحلـه انعقـاد قراردادیـم‪ .‬دو سـرمایه گذار‬ ‫‪ ۱۵‬و هفت هزارواحـدی پـای میـز مذا کـره‬ ‫امده انـد‪ .‬قـرارگاه خاتم االنبیـاء نیـز موافقـت‬ ‫کـرده سـاخت ‪ ۵۰‬هزارواحـد را برعهـده بگیـرد‬ ‫کـه تفاهم نامـه ان هـم منعقـد شـده اسـت‪.‬‬ ‫رقم خوردن برگ زرینی بر افتخارات شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم‬ ‫عنایت الهشکیبائیان‬ ‫سرپرسـت شـرکت پاالیـش گاز سـرخون و قشـم گفـت‪ :‬ایـن‬ ‫شـرکت در هفتمیـن دوره جایـزه ملـی مدیریـت انـرژی در‬ ‫سـال ‪ ،1401‬ازسـوی سـازمان مدیریـت صنعتـی کشـور‪ ،‬مفتخـر‬ ‫کسـتاره‪،‬‬ ‫بـه دریافـت سـه رتبه بـا عناویـن تندیـس برنـزی ت ‬ ‫تقدیرنامـه سیسـتم مدیریـت انـرژی (‪ )EPS‬و مدیـر انـرژی برتر‬ ‫در بین شـرکت های پاالیش گاز کشـور شـد‪ .‬به گزارش خبرنگار‬ ‫شـرکت پاالیـش گاز سـرخون و قشـم؛ پارسـا پرویـن افـزود‪ :‬ایـن‬ ‫شـرکت در سـال های اخیـر عالو هبـر اهتمـام بـه اسـتمرار تولید‬ ‫گاز و محصـوالت جانبـی‪ ،‬در کاهـش مصـرف انـرژی اقدامـات‬ ‫مهمی را به انجام رسـانده و ازاین منظر‪ ،‬حائز گواهینامه های‬ ‫سـنواتی بازرسـان سـازمان ملـی اسـتاندارد ایـران در رعایـت‬ ‫معیـار مصـرف انـرژی منطبـق بـا اسـتاندارد ‪ISIRI-14156‬‬ ‫گردیـده اسـت‪ .‬وی بـه مهم تریـن اقدامـات انجام شـده در‬ ‫کاهـش شـاخص های مصـرف انـرژی دراین پاالیشـگاه اشـاره‬ ‫کـرد و اظهـار داشـت‪ :‬انجـام ممیـزی تفصیلـی انـرژی‪ ،‬ارتقـاء و‬ ‫نگهداشـت سیسـتم مدیریت انـرژی ایـزو ‪ 50001‬بـا ورژن ‪،2018‬‬ ‫بازرسـی فنـی موتورخان ههـای شـرکت تحت نظـارت شـرکت‬ ‫بهین هسـازی مصـرف سـوخت کشـور و اخـذ گواهینامـه ایـزو‬ ‫‪ ،16000‬انجام بازرسی معیار مصرف انرژی پاالیشگاه منطبق با‬ ‫استاندارد ‪ ،14156‬کاهش فشار عملیاتی پاالیشگاه و استمرار‬ ‫نسـازی و اسـتفاده از فناوری‬ ‫تولیـد‪ ،‬بهین هسـازی فراینـد شیر ‬ ‫جایگزیـن و اقتصـادی ‪ ،H.S Scavenger‬اسـتفاده از کولرهـای‬ ‫خورشـیدی‪ ،‬روشـنایی خورشـیدی‪ ،‬خریـد الکتروموتـور‬ ‫دور متغیـر نروفـازی هوشـمند‪ ،‬بخـش کوچکـی از اقدامـات‬ ‫انجا مشـده درراسـتای کاهـش مصـرف انـرژی و االیند ههـای‬ ‫زیست محیطی در کنار مقوله استمرار تولید و حفظ وصیانت‬ ‫از مخـازن ایـن شـرکت بـوده اسـت‪ .‬پارسـا پرویـن تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫نبـار‬ ‫شـرکت پاالیـش گاز سـرخون و قشـم سـال ‪ 1401‬بـرای اولی ‬ ‫بـا حضـور در فراینـد هفتمیـن جایـزه ملـی مدیریـت انـرژی و با‬ ‫کمک نیروهای پرتالش و دلسوز‪ ،‬توانست باردیگر برگ زرینی‬ ‫بـر افتخـارات ایـن شـرکت افـزوده و حائـز سـه رتبه بـا عناویـن‪:‬‬ ‫کسـتاره‪ ،‬تقدیرنامـه سیسـتم مدیریـت‬ ‫تندیـس برنـزی ت ‬ ‫انـرژی (‪ )EPS‬و عیسـی باخـدا به عنـوان مدیـر انـرژی برتـر‬ ‫بیـن پاالیشـگاه های گاز کشـور گردیـد‪ .‬درپایـان پارسـا پرویـن؛‬ ‫سرپرسـت شـرکت پاالیـش گاز سـرخون و قشـم‪ ،‬از زحمـات و‬ ‫یشـائبه خانـواده بـزرگ شـرکت پاالیش گاز سـرخون و‬ ‫تلاش ب ‬ ‫بشـده قدردانـی نمـود‪.‬‬ ‫قشـم جهـت افتخـارات کس ‬ ‫پایش کنترل پیک بار شبانه خوزستان‪ ،‬در دستورکار مدیران صنعت برق‬ ‫اقبال خانمجاسم نژاد‬ ‫معـاون وزیـر نیـرو در امـور بـرق و انـرژی از‬ ‫اقدامـات خوبـی کـه بـرای پایـداری شـبکه‬ ‫بـرق خوزسـتان صـورت گرفتـه اسـت‪ ،‬تقدیـر‬ ‫کـرد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی شـرکت بـرق‬ ‫منطقه ای خوزسـتان؛ نشست پایش کنترل‬ ‫بـار شـبانه و روشـنایی معابـر و محیـط‪،‬‬ ‫بـا حضـور معـاون وزیـر نیـرو‪ ،‬مدیرعامـل‬ ‫و معاونیـن شـرکت توانیـر و مدیـران بـرق‬ ‫منطقـه ای و توزیـع کشـور ب هصـورت‬ ‫ویدئوکنفرانـس برگزار شـد‪ .‬همایـون حائری؛‬ ‫معـاون وزیـر نیـرو در امـور بـرق و انـرژی‬ ‫دراین نشسـت بابیان اینکـه تااینجـای کار‬ ‫اقدامـات مناسـبی بـرای پایـداری شـبکه‬ ‫‪۷‬مـگاوات‬ ‫بـرق انجـام گرفتـه‪ ،‬گفـت‪ ۰۰۰ :‬‬ ‫بـا مدیریتـی کـه داشـته ایم صرفه جویـی‬ ‫صـورت گرفتـه کـه باعـث پایـداری شـبکه‬ ‫بـرق شـده اسـت‪ .‬وی بااشـاره به روزهـای‬ ‫گـرم درپیـش‪ ،‬گفـت‪ :‬باتوج هبـه افزایـش دمـا‬ ‫بایـد برنام ههـای مدیریـت مصـرف به خوبـی‬ ‫اجرایی شـود تا از این مرحله نیز عبور کنیم‪.‬‬ ‫معـاون هماهنگـی توزیـع شـرکت توانیـر نیـز‬ ‫بابیان اینکـه ‪ ۸۰‬درصـد برنام ههـای مدیریـت‬ ‫بـار به تازگـی محقق شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬برای‬ ‫کنترل پیک شـبانه الزم اسـت که تا سـاعت ‪۱۱‬‬ ‫شـب پایـش و اقدامـات الزم ماننـد همـکاری‬ ‫کهـا و‬ ‫صنایـع‪ ،‬کنتـرل روشـنایی معابـر‪ ،‬پار ‬ ‫حوضچ ههـای نـور انجـام شـود‪ .‬حمیدرضـا‬ ‫پیرپیـران تصریـح کـرد‪ :‬اخـر هفتـه بـار شـبکه‬ ‫تهـای‬ ‫بـاال خواهـد بـود کـه نیـاز اسـت مراقب ‬ ‫ویـژه بـرای مدیریـت بـار انجـام شـود‪.‬‬ ‫باتما متـوان مراقبـت شـود که مصـرف ادارات‬ ‫بعـد از سـاعت ‪ 13:30‬کـم شـود و درصـورت‬ ‫مصـرف ادارات دیزل ژنراتورهـا از سـاعت‬ ‫‪ 14:30‬تـا ‪ ۱۷‬بـرای کمـک بـه شـبکه وارد مـدار‬ ‫شـوند‪ .‬مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای‬ ‫خوزسـتان نیـز بـا ارائـه گزارشـی از وضعیـت‬ ‫شـبکه و اقدامـات انجا مشـده در مدیریـت‬ ‫بـار‪ ،‬گفـت‪ :‬هماهنگـی خوبـی بیـن مدیـران‬ ‫صنعـت بـرق از اسـفندماه شـکل گرفتـه که با‬ ‫مشـارکت موثـر اسـتانداری خوزسـتان منجـر‬ ‫بـه اجـرای مدیریت مصرف و پایداری شـبکه‬ ‫شـده اسـت‪ .‬محمـود دشـت بزرگ بیـان کرد‪:‬‬ ‫علی رغـم وقـوع دماهـای بـاالی ‪ ۵۰‬درجـه و‬ ‫ثبـت دمـای ‪ ۵۲‬درجـه در روزهـای پایانـی‬ ‫خردادمـاه بـا مدیریـت بـار صـورت گرفتـه‬ ‫(ماننـد یـک روز تعطیلـی ادارات) شـبکه بـرق‬ ‫پایـدار بـوده و پیـک شـبکه بـرق کـه در ‪۱۹‬‬ ‫خـرداد بـا مصـرف ‪ ۸۱۱۸‬مـگاوات و دمـای‬ ‫‪ ۴۹‬درجه رخ داد‪ ،‬شکسته نشد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫طبـا فعالیـت نیروگاه های‬ ‫شـرکت بـرق درارتبا ‬ ‫تولیـد بـرق گفـت‪ :‬نیـروگاه غـرب کارون و فجـر‬ ‫‪۷‬مـگاوات بـه شـبکه برق کمـک می کنند‪،‬‬ ‫‪ ۱۵‬‬ ‫واحد بخار غرب کارون نیز با شبکه سنکرون‬ ‫یشـود‪ .‬نیروگا ههـای ‪DG‬‬ ‫و بـه زودی وارد م ‬ ‫نیـز بـا ظرفیـت ‪ ۱۰۰‬درصـد در مـدار هسـتند‪.‬‬ ‫دشـت بزرگ تا کیـد کـرد‪ :‬مدیریـت بـار شـبکه‬ ‫بـرق منطقـه ای خوزسـتان مطابـق سـهمیه‬ ‫ابالغـی قـرار دارد و از الگـو پیـروی می کنـد‪.‬‬ ‫همایون حائری؛ معاون وزیر نیرو درپاسخ به‬ ‫گـزارش ارائ هشـده ازسـوی مدیرعامل شـرکت‬ ‫بـرق منطقـه ای خوزسـتان گفـت‪ :‬از کارهـای‬ ‫بسـیارخوبی کـه دررابط هبـا مدیریـت بـار‪،‬‬ ‫نظـارت و پشـتیبانی از بخـش تولیـد انجـام‬ ‫داده ایـد قدردانـی و تشـکر می کنـم‪ .‬ارش‬ ‫کـردی؛ مدیرعامل شـرکت توانیر نیز در پایان‬ ‫از مجموعـه صنعـت برق برای مدیریـت بار و‬ ‫حفـظ پایـداری شـبکه برق‪ ،‬تشـکر ویـژه کرد‪.‬‬ ‫خدمت به مردم و محرومان‪ ،‬از بهترین کارهاست‬ ‫تولیـت اسـتان مقـدس حضـرت عبدالعظیـم ؟ع؟ گفـت‪ :‬طبـق اموز ههـای‬ ‫دینـی‪ ،‬خدمـت بـه مـردم و محرومـان از بهتریـن کارهاسـت‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛‬ ‫حجت االسالم سید علی قاضی عسکر در دیدار با قائم مقام مدیرکل کمیته‬ ‫امـداد اسـتان تهـران و سرپرسـت کمیتـه امـداد شهرسـتان ری ضمـن تقدیـر‬ ‫از خدمـات و فعالیت هـای موثـر و ارزشـمند کمیتـه امـداد امام خمینـی (ره)‬ ‫در سـال های پس ازانقلاب‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬می تـوان بـا مدیریـت صحیـح و‬ ‫بهره وری از ظرفیت ها‪ ،‬درراستای رفع محرومیت های موجود گام برداشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬موارد فراوانی از تشـویق مومنان به نوع دوسـتی‪ ،‬محبت‪ ،‬کمک و‬ ‫رفع نیازهای مردم در ایات و روایات به ما رسـیده اسـت که مجموعه کمیته‬ ‫امداد در تمام این حوزه ها دارای خدمات و منشـا اثرات فراوانی بوده اسـت‪.‬‬ ‫یهـای‬ ‫تولیـت اسـتان مقـدس حضـرت عبدالعظیـم ؟ع؟ گفـت‪ :‬یکـی از ویژگ ‬ ‫اقدامات کمیته امداد‪ ،‬تالش درراسـتای خودکفایی فقرا و محرومان اسـت‪.‬‬ ‫وی یـاداور شـد‪ :‬پشـتیبانی از فرزنـدان خانواده هـای محـروم و ایتـام از دوران‬ ‫ابتدایـی تحصیـل تـا دوران دانشـگاه و فار غ التحصیلـی و پـرورش نخبـگان از‬ ‫قشـر محروم از اموری سـت که کمیته امداد در سـالیان گذشـته در ان موفق‬ ‫تهـای‬ ‫عمـل کـرده اسـت‪ .‬حجت االسلام قاضـی عسـکر بااشـاره به ظرفی ‬ ‫گونا گـون کشـور در حـوزه منابع طبیعـی و بهـره وری اقتصـادی اظهار داشـت‪:‬‬ ‫باتوجه بـه شـرایط مطلـوب اقلیمـی‪ ،‬معـادن‪ ،‬اب وخـا ک حاصـل خیز کشـور‪،‬‬ ‫درحقیقـت محرومیت هـای موجـود زیبنـده نظـام اسلامی نیسـت و بـدون‬ ‫شـک می تـوان بـا مدیریـت صحیـح و بهـره وری از ظرفیت هـا درراسـتای رفـع‬ ‫محرومیت هـا اقدامـات شـایان توجه بیشـتری را انجـام داد‪ .‬تولیـت اسـتان‬ ‫مقـدس حضـرت عبدالعظیـم حسـنی ؟ع؟ بااشـاره به محرومیـت شهرسـتان‬ ‫ری و لـزوم همکاری هـای مشـترک میـان کمیتـه امـداد امام خمینـی (ره)‬ ‫و اسـتان مقـدس حضـرت عبدالعظیـم ؟ع؟ گفـت‪ :‬رفـع محرومیـت و ارائـه‬ ‫خدمـات بـه محرومـان و فقـرا به عنـوان محورهـای مشـترک میـان اسـتان و‬ ‫کمیتـه امـداد اسـت؛ امیـد کـه بـا هماهنگـی و همـکاری هردوبخـش و یـاری‬ ‫خیریـن کشـور‪ ،‬فعالیت هـای ارزشـمند و اثرگـذاری در اینـده صـورت پذیـرد‬ ‫تـا منطقـه ری از نتایـج ان بهره منـد شـود‪ .‬دراین دیـدار‪ ،‬محمدمهـدی‬ ‫اسـماعیلی؛ قائم مقـام مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان تهـران و دیگـر مدیـران‬ ‫ایـن نهـاد‪ ،‬ضمـن ارائـه گزارشـی از فعالیت هـای خدماتـی این مجموعـه‬ ‫درراسـتای رفـع محرومیت هـا و توانمندسـازی مددجویـان‪ ،‬بـر همـکاری بـا‬ ‫اسـتان مقـدس تا کیـد و اعلام امادگـی کردنـد‪.‬‬ ‫دستگیری سه زورگیر توسط پلیس ری‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان‬ ‫ری از دسـتگیری سـه زورگیـر‬ ‫کـه بااسـتفاده از سلاح سـرد از‬ ‫شـهروندان زورگیـری می کردنـد‪،‬‬ ‫خبـر داد‪ .‬به گـزارش ایرنـا از‬ ‫پلیـس ری؛ سـرهنگ دوسـتعلی‬ ‫جلیلیـان گفـت‪ :‬در پـی اعلام‬ ‫چندفقـره زورگیـری بااسـتفاده از سلاح سـرد (قمـه و چاقـو) در محـدوده‬ ‫کهریـزک‪ ،‬مامـوران دسـت به کار شـدند و پـس از انجـام تحقیقـات پلیسـی‬ ‫مشـخص شـد سـه سـارق بـا یک دسـتگاه موتورسـیکلت سـرقت ها را مرتکـب‬ ‫شـده اند‪ .‬وی بـه افزایـش تیم هـای گشـت نامحسـوس اشـاره کـرد و ادامـه‬ ‫داد‪ :‬بـا گشـت زنی های هدفمنـد مامـوران‪ ،‬سـارقان را شناسـایی و دسـتگیر‬ ‫کردنـد‪ .‬وی بابیان اینکـه متهمـان در تحقیقـات بـه بـزه ارتکابـی و ‪ ۱۵‬فقـره‬ ‫زورگیـری در محـدوده شهرسـتان اعتـراف کردنـد‪ ،‬گفـت‪ :‬بـا شناسـایی د وتـن‬ ‫از مال باختگان‪ ،‬هر سـه زورگیر روانه دادسـرا با گرفتن دسـتور قضائی شـدند‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ری از شناسـایی و دسـتگیری سـارقی کـه بـه‬ ‫چادرهـای اسـکان زائـران حـرم حضـرت عبدالعظیـم ؟ع؟ دسـتبرد مـی زد‪،‬‬ ‫خبـر داد‪ .‬سـرهنگ جلیلیـان اضافـه کـرد‪ :‬در پـی وقـوع چندفقـره سـرقت‬ ‫از چادرهـای اسـکان مسـافران حـرم‪ ،‬تیـم عملیـات کالنتـری ‪ ۱۷۲‬تحقیـق‬ ‫خـود را درخصـوص شناسـایی و دسـتگیری سـارق یـا سـارقان اغـاز کردنـد‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه پـس از انجـام اقدامـات پلیسـی و رصدهـای اطالعاتـی‬ ‫مشـخصات ظاهری سـارق شناسایی شـد‪ ،‬افزود‪ :‬پس از پوشش دهی کامل‬ ‫نقاط احتمالی حضور سارق‪ ،‬وی دستگیر شد‪ .‬فرمانده انتظامی شهرستان‬ ‫ری ادامـه داد‪ :‬پـس از انتقـال متهـم بـه کالنتـری و شـروع تحقیقـات پلیسـی‬ ‫متهم به سـرقت از چادرهای اسـکان مسـافران در اطراف حرم اعتراف کرد و‬ ‫دراین رابطـه هـم تا کنـون ‪ ۱۱‬مال باختـه شناسـایی شـدند‪.‬‬ ‫انتصاب مشاور فرماندار‬ ‫و مدیر جدید اداره حراست فرمانداری‬ ‫حمیـد زمانـی معـاون اسـتاندار‬ ‫تهـران و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان‬ ‫ری و حکـم هـادی هلیلـی؛ مشـاور‬ ‫اسـتاندار و مدیـرکل حراسـت‬ ‫اسـتانداری تهـران‪ ،‬حسـین‬ ‫هاشـم پور به سـمت مشـاور‬ ‫فرمانـدار و مدیـر اداره حراسـت‬ ‫فرمانـداری ویـژه شهرسـتان ری منصـوب شـد‪ .‬الزم به ذکر اسـت؛ پیش از ایـن‬ ‫هـادی حسـین خانی عهـده دار ایـن سـمت بوده کـه در حال حاضـر به عنوان‬ ‫بخشـدار فشـافویه شهرسـتان ری درحال خدمـت اسـت‪.‬‬ ‫برپایی ایینتحلیفعضو جدیدشورایشهر قیامدشت‬ ‫تحلیـف‬ ‫اییـن‬ ‫حجت ا ال سال م و ا لمسـلمین‬ ‫سـید مهـدی موسـوی؛ عضـو‬ ‫جدیـد شـورای اسلامی شـهر‬ ‫قیامدشـت در سـاختمان‬ ‫پارلمـان شـهری قیامدشـت‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬این مراسـم بـا‬ ‫حضـور مصطفـی زینت بخش؛‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی‬ ‫فرمانـداری ویـژه شهرسـتان‬ ‫ری‪ ،‬هوشنگ ا کبری؛ بخشدار‬ ‫خـاوران و رئیـس و اعضـای شـورای اسلامی شـهر قیامدشـت برگـزار شـد‪.‬‬ ‫دغدغه مدیران قمصر؛‬ ‫ارتقای فضا های اموزشی ‪ ،‬فرهنگی و ورزشی روستا‬ ‫دهیـار قمصـر گفـت‪ :‬بـرای رفـع کاسـتی های اموزشـی روسـتا بایـد همـت‬ ‫گماشت‪ .‬به گزارش روابط عمومی دهیاری و شورای اسالمی قمصر؛ غالمرضا‬ ‫شو پرورش‬ ‫فهیمی در جلسه ای که با حضور خیر مدرسه ساز و ریاست اموز ‬ ‫و معتمـد روسـتا در خصـوص فضاهـای اموزشـی و ورزشـی برگـزار شـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫پیشـرفت های اموزشـی در قمصـر بـا وجـود بعضـی از کمبودهـا‪ ،‬نشـان از‬ ‫تلاش شـبانه روزی مسـئوالن دراین حـوزه اسـت ‪ .‬وی اضافـه کـرد ‪ :‬قمصر یک‬ ‫روسـتای درحال رشـد جمعیتی سـت و هرسـال تعـدادی بـه دانش امـوزان‬ ‫روسـتا افـزوده می شـود و این موضـوع خادمـان مـردم در مجموعـه دهیـاری‬ ‫و شـورای اسلامی را بر ان داشـته که از هر تالشـی برای افزایش سـطح سـرانه‬ ‫اموزشـی ‪ ،‬فرهنگـی و ورزشـی دسـت برنداریـم‪ .‬دهیار قمصـر گفت‪ :‬با پیگیری‬ ‫اعضای شـورای اسلامی و دیگر مسـئوالن و معتمدین روسـتا تالش ها برای‬ ‫تکمیل عملیات ساخت مدرسه نه کالسه و سالن ورزشی مختص دختران‬ ‫روسـتا درحال انجـام اسـت و ان شـاءاهلل بـه زودی اهالـی قمصر شـاهد افتتاح‬ ‫دو پـروژه فرهنگـی ‪ ،‬اموزشـی و ورزشـی خواهنـد بـود‪.‬‬ صفحه 6 ‫خراسان رضوی‬ ‫شنبه ‪ 11‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2535‬‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫دستورالعمل محیط زیستی ایستگاه های تقلیل فشار گاز‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان گفـت؛ بـرای اولیـن در صنعـت گاز کشـور‬ ‫دسـتورالعمل پایـش و اندازه گیـری صـدای محیط زیسـتی و کاهـش صـدای‬ ‫نامنطبـق در ایسـتگاه های تقلیـل فشـار گاز توسـط شـرکت گاز خراسـان‬ ‫رضـوی تدویـن شـد‪ .‬حسـن افتخـاری بابیان این مطلـب کـه ایسـتگاه های‬ ‫تقلیل فشار گاز ‪ TBS‬و ‪ CGS‬وظیفه کاهش فشار جریان گاز طبیعی را برای‬ ‫شهـای مختلـف برعهـده دارنـد اظهـار کـرد؛ عملیـات‬ ‫مصرف کننـدگان بخ ‬ ‫کاهـش فشـار گاز در تاسیسـات ایـن ایسـتگاه ها به دلیـل تالطـم جریـان‬ ‫یمـوارد بـا مزاحمـت محیطـی همـراه اسـت‪ .‬وی‬ ‫گاز بـا تولیـد صـدا و دربرخ ‬ ‫افـزود؛ درهمین راسـتا شـرکت گاز خراسـان رضـوی باتوج هبـه الزامـات قانونـی‬ ‫محیط زیسـتی اقـدام بـه تعریـف پـروژه مشـاوره ای باعنـوان دسـتورالعمل‬ ‫پایـش و اندازه گیـری صـوت محیط زیسـتی و کاهـش و کنتـرل صـدای‬ ‫نامنطبـق ایسـتگاه های تقلیـل فشـار گاز با تمرکز بـر روی ایسـتگاه های ‪TBS‬‬ ‫موجـود در سـطح اسـتان کـرد‪ .‬افتخـاری تصریـح کـرد؛ «دسـتورالعمل پایـش‬ ‫و اندازه گیـری صـوت محیط زیسـتی در ایسـتگاه های تقلیـل فشـار گاز»‬ ‫توسـط شـرکت گاز اسـتان خراسـان رضـوی بـا همـکاری یکـی از شـرکت های‬ ‫دانش بنیان تدوین و برای اولین بار در سـطح شـرکت های گاز اسـتانی تهیه‬ ‫شـده اسـت‪ .‬به گفته مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان‪ ،‬هدف از انجام این پروژه‪،‬‬ ‫یکپارچ هسـازی نحـوه اندازه گیـری‪ ،‬ارزیابـی‪ ،‬تعییـن میـزان انتشـار صـدای‬ ‫محیط زیسـتی در ایسـتگاه های تقلیـل فشـار گاز‪ ،‬نحـوه تشـخیص میـزان‬ ‫کنتـرل صـدا و تشـخیص نواقـص و عدم انطبـاق جهـت مقایسـه بـا حـدود‬ ‫مجاز و ارائه اقدامات اصالحی در سطح کلیه شرکت های گاز استانی است‪.‬‬ ‫افتخـاری این پـروژه را شـامل فازهـای مطالعات کتابخانه ای‪ ،‬جمـع اوری امار‬ ‫و اطالعـات‪ ،‬بازدیـد و اندازه گیـری میدانی‪ ،‬تجزیه وتحلیل نتایـج‪ ،‬ارائه الگوی‬ ‫شهـای‬ ‫اولویت بنـدی کاهـش صـدای نامنطبـق محیط زیسـتی‪ ،‬منـوی رو ‬ ‫کنترلـی و تهیـه دسـتورالعمل خوانـد‪.‬‬ ‫بهره برداری از طرح اب رسانی به روستاهای خواف‬ ‫طـرح انتقـال اب بـه روسـتاهای شهرسـتان مـرزی خـواف بـا حضـور فرمانـده‬ ‫قـرارگاه عملیاتـی شـهید قاجاریـان به بهره برداری رسـید‪ .‬سـردار سـرتیپ دوم‬ ‫پاسـدار حسـن رجـب زاده؛ فرمانـده قـرارگاه شـهید قاجاریـان اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫دراین مرحلـه و بـا حمایـت و پشـتیبانی دولـت دو روسـتا در شهرسـتان‬ ‫خـواف بـا ‪ 320‬میلیاردریـال اعتبـار تامیـن اب شـدند‪ .‬وی افـزود‪ :‬اب رسـانی‬ ‫تهـای قـرارگاه شـهید قاجاریـان در‬ ‫بـه شهرسـتان خـواف از جملـه ماموری ‬ ‫خراسـان رضوی سـت کـه در دسـتورکار قـرار دارد‪ .‬وی بااشـاره به اینکه حفـر‬ ‫چاه برای تامین اب شـرب شـهر نشـتیفان نیز اغاز شـده اسـت‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬بـا احتسـاب بهر هبـرداری از طـرح اب رسـانی بـه روسـتاهای سـیجاوند و‬ ‫براباد دراین مرحله و همچنین اب رسـانی به شـهر نشـتیفان در مرحله بعد‪،‬‬ ‫یشـوند‪ .‬به گفته وی؛ طبق‬ ‫‪ ۷۰۰۰‬مشـترک از اب سـالم اشـامیدنی بهره مند م ‬ ‫تا کیـد رهبـر معظـم انقلاب و تلاش دولـت و مسـئوالن‪ ،‬قـرارگاه امام حسـن‬ ‫مجتبی ؟ع؟ با عضویت سـتادکل نیروهای مسـلح‪ ،‬سـپاه پاسـداران‪ ،‬دولت و‬ ‫به ویـژه وزارت نیـرو تشـکیل شـده اسـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫انجام عملیات های انشعاب گیری گرم‬ ‫در دمای باالی ‪ 45‬درجه‬ ‫عنایت الـه شـکیبائیان‪ /‬مدیـر منطقـه ‪ 6‬عملیـات انتقـال گاز از پایـان‬ ‫موفقیت امیـز عملیـات انشـعاب گیری گـرم (‪ )Hot Tap‬اتصـال خط چهاراینچ‬ ‫روسـتای ال کنـدی شهرسـتان بسـتک در شـرق اسـتان هرمـزگان بـه خـط‬ ‫‪ 56‬اینـچ هفتـم سراسـری و اتصـال خـط شـش اینچ دهبکـری از توابـع‬ ‫شهرسـتان بـم اسـتان کرمـان بـه خـط ‪ 16‬اینـچ در خردادمـاه سـال ‪ 1401‬خبـر‬ ‫داد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی منطقـه ‪ ۶‬عملیـات انتقـال گاز؛ علیرضـا عربلو با‬ ‫اعلام ایـن خبـر گفت‪ :‬هدف از انجام این عملیات تامین زیرسـاخت و ایجاد‬ ‫شـبکه انتقـال گاز طبیعـی جهـت بهره منـدی تمامـی نقـاط تحـت راهبـری‬ ‫منطقـه ازجملـه روسـتاهای شهرسـتان بسـتک و دهبکـری در اسـتان های‬ ‫هرمـزگان و کرمـان اسـت‪ .‬وی ضمـن اشـاره بـه گازدار بودن خط لولـه در زمان‬ ‫انجـام عملیـات اظهـار داشـت‪ :‬جوشـکاری بـر روی خـط لولـه گازدار همـراه با‬ ‫تنظیـم فلـو و فشـار در محـدوده ‪ 650‬تـا ‪ Psi 660‬درجهـت برقـراری شـرایط‬ ‫عملیـات جوشـکاری و هم زمـان تامیـن گاز مصرف کنند ههـا و همچنیـن‬ ‫گرمـای بـاالی ‪ 45‬درجـه در اسـتان های جنوبـی کشـور از شـرایط خـاص‬ ‫تتـپ منطقـه ‪5‬‬ ‫این عملیـات اسـت‪ .‬عربلـو از همـکاری گـروه عملیاتـی ها ‬ ‫عملیـات انتقـال گاز کـه در انجـام این عملیـات خـاص جهت خدمت رسـانی‬ ‫بو هوایـی گـرم جنـوب همکاری داشـته اند تشـکر‬ ‫بـه هم وطنـان در شـرایط ا ‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه پیگیری مسائل راه اهن‬ ‫بیرجند‪ -‬قاین‪ -‬یونسی‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫استاندار مازندران در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان‪:‬‬ ‫معاون شرکت گاز استان تاکید کرد؛‬ ‫افزایش ظرفیت های صادراتی استان‬ ‫هدف گذاری شود‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫حسـینی پور بابیان اینکـه صـادرات‬ ‫محصـوالت مازنـدران بـه بازارهـای هـدف‬ ‫فگـذاری و سـهم بـازار‬ ‫می بایسـت هد ‬ ‫مازنـدران در صـادرات بایـد مشـخص گـردد‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬نقـش محـوری بندرهـای اسـتان در‬ ‫صـادرات اسـتان دیـده شـود و در بـازار جدید‬ ‫بایـد شـاهد رشـد ‪ ۱۰۰‬درصـدی صـادرات در‬ ‫اسـتان باشـیم‪ .‬سـید محمـود حسـینی پور‬ ‫در جلسـه کارگـروه توسـعه صـادرات اسـتان‪،‬‬ ‫باعنوان اینکـه در موضـوع صـادرات نیازمنـد‬ ‫طـرح تحولـی در اسـتان هسـتیم‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫تهـا و‬ ‫بعـد از وقایـع اخیـر در منطقـه‪ ،‬ظرفی ‬ ‫نیازمندی هایـی در کشـورهای این منطقـه‬ ‫به وجـود امـده کـه متاسـفانه در اسـتان‬ ‫مازنـدران علی رغـم وجـود بندرهـای‬ ‫تجـاری و اقتصـادی مناسـب نتوانسـتیم‬ ‫از ایـن موقعیـت به وجودامـده بهـره الزم‬ ‫را ببریـم‪ .‬اسـتاندار بابیان اینکـه صـادرات‬ ‫محصـوالت مازنـدران بـه بازارهـای هـدف‬ ‫فگـذاری و سـهم بـازار مازنـدران در‬ ‫بایـد هد ‬ ‫صـادرات بایـد مشـخص گـردد‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬کریـدور شـمال به جنـوب را باید درعمل‬ ‫به اثبـات برسـانیم و نقش محـوری بندرهای‬ ‫اسـتان در صـادرات اسـتان دیـده شـود و در‬ ‫بـازار جدیـد بایـد شـاهد رشـد ‪ ۱۰۰‬درصـدی‬ ‫صـادرات در اسـتان باشـیم‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫دسـتگاه هایی همچـون گمـرک و بنـدر و‬ ‫حمل ونقـل بـرای توسـعه صـادرات بایـد‬ ‫زمین ههـای الزم را فراهـم کننـد و کشـتی های‬ ‫رورو در بنـدر امیرابـاد هرچه زودتـر بایـد اماده‬ ‫فعالیت شـود تا زمینه های الزم برای توسـعه‬ ‫صـادرات فراهـم شـود تـا بااسـتفاده از ایـن‬ ‫ظرفیـت بخـش خصوصـی نیـز بـرای تحقـق‬ ‫سیاسـت های صادراتـی وارد میـدان شـود‪.‬‬ ‫نماینـده عالی دولت در اسـتان اظهـار کرد‪ :‬با‬ ‫یهـای مختلف با سیسـتم های تجاری‬ ‫رایزن ‬ ‫سـایر اسـتان ها می بایسـت ارتبـاط برقـرار‬ ‫کنیـم و سیاسـت های صادراتـی می بایسـت‬ ‫مشخص شود که نیازمند اقدامات جهادی‬ ‫یسـت و بندرهـای مـا بایـد‬ ‫و شبانه روز ‬ ‫در تعاملات بـا بندرهـای سـایر اسـتان ها‬ ‫و کشـورها فعـال شـوند‪ .‬بایـد ب هسـمت‬ ‫گلخانه ای کردن سـبزی ها در مازنـدران برویم‬ ‫که می تواند سبب ارزاوری در صادرات استان‬ ‫شـود چرا کـه در کشـورهایی ماننـد روسـیه‬ ‫محصوالتـی همچون سـبزی ها سـهم زیادی‬ ‫در صـادرات دارنـد کـه می توانیـم بااین اقـدام‬ ‫در اسـتان شـاهد رشـد اقتصادی قابل توجه‬ ‫باشـیم‪ .‬حسـینی پور تصریـح کـرد‪ :‬بندرهـای‬ ‫اسـتان بـرای تحقـق صـادرات محصـوالت‬ ‫اسـتان بایـد خودشـان را امـاده کننـد به ویـژه‬ ‫در موضـوع محصـوالت کشـاورزی کـه‬ ‫متقاضیـان زیـادی بـرای صـادرات دارد‪ .‬ذیل‬ ‫کارگـروه صادرات می بایسـت کمیتـه ای فعال‬ ‫ایجـاد شـود تا برنامه ریـزی الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫وی یـاداور شـد‪ :‬بـا راه افتـادن مقوله صـادرات‬ ‫در مازندران شاهد حل بسیاری از مشکالت‬ ‫در اسـتان خواهیـم بـود و بندرهـای اسـتان‬ ‫برای این مهم باید فعال شوند و شبانه روزی‬ ‫فعالیـت کننـد‪ .‬دسـتگاه های اجرایـی با عبور‬ ‫از بوروکراسـی های غیرضـروری و تسـهیل‬ ‫مسـیر؛ ضمـن برداشـتن موانـع از پیـش روی‬ ‫صـادرات بـه تقویـت این بخـش کمـک کنند‪.‬‬ ‫حسـینی پور گفـت‪ :‬همـه دسـتگاه های‬ ‫یکـه نقـش اصلـی را‬ ‫اجرایـی به ویـژه ان های ‬ ‫دارنـد بایـد ب هصـورت عملیاتـی بـا محوریـت‬ ‫معاونـت هماهنگـی امـور اقتصـادی‬ ‫اسـتانداری مازنـدران در حـوزه صادراتـی گام‬ ‫بردارند تا موانع موجود دراین حوزه برداشته‬ ‫شـود و شـاهد راه انـدازی نهضـت صـادرات در‬ ‫اسـتان مازنـدران باشـیم‪.‬‬ ‫انعقاد تفاهم نامه همکاری میان شرکت گاز و هالل احمر استان گیالن‬ ‫منا محمدی‬ ‫طـی نشسـتی بـا حضـور مدیـران شـرکت گاز‬ ‫اسـتان و هالل احمـر گیلان‪ ،‬تفاهم نامـه‬ ‫همـکاری میـان ایـن دو سـازمان‬ ‫درزمین ههـای امـداد‪ ،‬اموزشـی‪ ،‬اجتماعـی و‬ ‫اطالع رسـانی بـه امضـا رسـید‪ .‬دراین مراسـم‬ ‫عیسـی جمـال نیکویـی مدیرعامـل شـرکت‬ ‫گاز اسـتان گیلان‪ ،‬ضمـن عـرض خیرمقـدم‬ ‫بـه مدیـران و مسـئولین هالل احمـر گفـت‪:‬‬ ‫بی تردیـد همـکاری دو سـازمان موجـب‬ ‫هم افزایـی و ایجـاد بسـتر مناسـب به منظـور‬ ‫تهـا و امکانـات طرفیـن‬ ‫اسـتفاده از ظرفی ‬ ‫در ارائـه خدمـات اجتماعـی‪ ،‬امـدادی و‬ ‫یشـود‪ .‬وی بابیـان‬ ‫اموزشـی بـه جامعـه م ‬ ‫شـرحی از وضعیـت گازرسـانی در اسـتان‪،‬‬ ‫همـکاری با جمعیـت هالل احمـر را درجهت‬ ‫افزایـش سـطح ایمنـی مصرف کننـدگان گاز‬ ‫طبیعی بسـیارمهم و اثرگذار برشمرد‪ .‬جمال‬ ‫نیکویـی بااشـاره به تمرکـز ویـژه شـرکت گازبـر‬ ‫یسـازی خدمـات گفـت‪ :‬امیدواریـم‬ ‫کیف ‬ ‫بـا مشـارکت سـازمان هالل احمـر بتوانیـم‬ ‫خدمـات شایسـته ای را بـه مشـترکین گاز‬ ‫در اسـتان ارائـه نمـوده و موجـب افزایـش‬ ‫رضایتمنـدی مـردم و ذینفعـان سـازمان‬ ‫شـویم‪ .‬همچنیـن دراین مراسـم سـیاوش‬ ‫غالمـی؛ مدیرعامـل جمعیـت هالل احمـر‬ ‫اسـتان گیالن با تشـکر از همراهی شـرکت گاز‬ ‫استان به بیان شرحی از وضعیت و خدمات‬ ‫ان سـازمان پرداخـت‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫اقدامات این سازمان درزمینه امدادونجات‬ ‫گفـت‪ :‬جمعیـت هالل احمـر عالو هبـر حضـور‬ ‫موثـر در بحران هـا و حـوادث‪ ،‬در حـوزه‬ ‫خدمـات اجتماعی نیـز کمک های حمایتی‬ ‫مختلفی را به اقشار اسیب پذیر جامعه ارائه‬ ‫ً‬ ‫می کنـد کـه عمدتـا افـراد و خانوارهـای درگیـر‬ ‫نهـا و اسـیب ها هسـتند را شـامل‬ ‫در بحرا ‬ ‫یشـوند‪ .‬سـازمان هالل احمـر عالو هبـر‬ ‫م ‬ ‫تهـای توان بخشـی و‬ ‫وظایـف فـوق‪ ،‬فعالی ‬ ‫اموزشـی را نیـز در دسـتورکار خـود قـرار داده‬ ‫و درجهـت انجام وظیفـه امـوزش همگانـی‪،‬‬ ‫امـوزش بـه اقشـار جامعـه را در برنامـه‬ ‫دارد و بـه همیـن علـت به دنبـال تعامـل و‬ ‫انعقـاد تفاهم نامـه همـکاری بـا سـازمان ها‬ ‫و مرا کـز و دسـتگاه های اجرایـی اسـتان‬ ‫اسـت‪ .‬مدیرعامـل جمعیـت هالل احمـر‬ ‫گیلان درپایـان باتوج هبـه تعامـل خـوب‬ ‫و مسـئولیت پذیری شـرکت گاز اسـتان‪،‬‬ ‫از ایـن شـرکت خواسـت تـا بـه هالل احمـر‬ ‫درزمین ههـای مختلـف بـرای افزایـش رفـاه و‬ ‫رضایتمنـدی مـردم عزیز اسـتان کمک کند‪.‬‬ ‫تربیت جنسی؛ یک چالش یا یک ضرورت؟‬ ‫رضـا بهنـام‪ /‬در جلسـه ای به ریاسـت معـاون اجرایـی رئیس جمهـوری بـا‬ ‫حضـور اسـتاندار خراسـان جنوبـی‪ ،‬راهکارهـای تسـریع رونـد اجـرای پـروژه‬ ‫راه اهن بیرجند‪ -‬قاین‪ -‬یونسـی بررسـی شـد‪ .‬این جلسـه با حضور نمایندگان‬ ‫حوزه های مرتبط و بانک های عضو کنسرسـیوم بانکی پروژه راه اهن یادشـده‬ ‫و پرداخت‪2600‬میلیاردتومان تسهیالت مربوطه‪ ،‬توسط صندوق توسعه ملی‬ ‫برگزار و بر اهتمام بانک ها در تامین سهم خود از اعتبار معین برای این پروژه‬ ‫تا کیـد و مقـرر شـد؛ بانـک ملـی ظـرف حدا کثـر یک هفتـه موافقـت کتبـی خود‬ ‫به میـزان ‪ ۶۰۰‬میلیاردتومـان بـرای سـهم عاملیـت را اعالم نمایـد‪ .‬پس از تحقق‬ ‫ایـن بنـد‪ ،‬بانـک رفـاه (سـرگروه بانکـی) ظـرف حدا کثـر یک هفتـه کنسرسـیوم‬ ‫بانکی را تشکیل داده و مراتب را به صندوق توسعه ملی اعالم نماید‪ .‬صندوق‬ ‫نپـروژه‪ ،‬مسـاعدت الزم‬ ‫توسـعه ملـی باتوجه به سـوابق و مسـتندات خـاص ای ‬ ‫را جهت پرداخت معمول دارد‪ .‬باتوجه به اینکه پروژه راه اهن بیرجند‪ -‬قاین‪-‬‬ ‫یسـت‪ ،‬معاونت‬ ‫ یونسـی از مصوبات سـفر رئیس جمهوری به خراسـان جنوب ‬ ‫اجرایـی رئیس جمهـوری‪ ،‬درخصـوص اهتمـام حوز ههـا در اجـرای تعهـدات‪،‬‬ ‫پیگیـری الزم را انجـام خواهـد داد‪ .‬شـایان ذکر اسـت؛ این جلسـه بـا حضـور‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری‪ ،‬مدیرکل راه وشهرسـازی اسـتان‪،‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت احـداث راه اهـن بیرجند‪-‬قاین‪-‬یونسـی و نمایندگانـی‬ ‫از راه وشهرسـازی‪ ،‬وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی‪ ،‬بانـک مرکـزی جمهـوری‬ ‫کهـای‬ ‫اسلامی‪ ،‬سـازمان برنامه وبودجـه کشـور‪ ،‬صنـدوق توسـعه ملـی‪ ،‬بان ‬ ‫ملـی‪ ،‬ملـت‪ ،‬تجـارت‪ ،‬رفـاه کارگـران‪ ،‬خاورمیانـه و ایران زمیـن همـراه بـود‪.‬‬ ‫پیشرفت ‪ 90‬درصدی اقدامات ‪GIS‬‬ ‫در شرکت گاز استان همدان‬ ‫شهرام ذبیحی‪ /‬مدیرعامل شرکت گاز استان‬ ‫همـدان از پیشـرفت ‪ 90‬درصـدی اقدامـات‬ ‫انجا مشـده درراسـتای پیاد هسـازی ‪ GIS‬در‬ ‫خطوط و تاسیسات گازرسانی استان همدان‬ ‫خبـر داد‪ .‬محمدصـادق محبی نظـر گفـت‪:‬‬ ‫سیسـتم اطالعات جغرافیایی (‪ )GIS‬بسـتری‬ ‫جهـت جمـع اوری اطالعـات جغرافیایـی‬ ‫و ذخیر هسـازی در پایـگاه ان اسـت و ایـن سیسـتم جهـت کار هم زمـان بـا‬ ‫داد ههـای جغرافیایـی و توصیفـی طراحـی شـده اسـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬شـرکت گاز‬ ‫همدان از سال ‪ 1382‬مقدمات پیاده سازی تاسیسات موجود در بستر ‪GIS‬‬ ‫را شـروع و طـی قراردادهـای اجرایـی تاسیسـات گازی مشـهود و غیر مشـهود‬ ‫موجود خود را تا پایان سال گذشته ‪ 90‬درصد توسعه داده است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شـرکت گاز اسـتان گفـت‪ :‬یکـی از افتخارات شـرکت گاز اسـتان همـدان حرکت‬ ‫ب هسـوی بهبـود مسـتمر و جلـب رضایـت ذینفعان اسـت و سیسـتم اطالعات‬ ‫جغرافیایـی ‪ GIS‬می توانـد چهارچوبـی بـرای مدیریـت صحیـح اطالعـات و‬ ‫تجزیه وتحلیـل داد ههـای شـبکه به منظور بهبود کیفیت فرایندهـای مربوط‬ ‫بـه شـبکه های گازرسـانی باشـد‪ .‬محبی نظـر تصریـح کـرد‪ :‬از دیگر شـاخصه ها‬ ‫یهـای ایـن سـامانه مدیریـت اطالعات و نقشـه ها‪ ،‬تسـهیل فرایند‬ ‫و توانمند ‬ ‫گازرسانی‪ ،‬براورد هزینه‪ ،‬مدیریت زمانی اجرای پروژه ها‪ ،‬نگهداری و تعمیرات‬ ‫و مدیریـت حـوادث و امـداد اسـت‪ .‬وی درپایـان ضمـن قدردانـی از همـکاری‬ ‫کارکنـان شـرکت گاز اسـتان درزمینـه جمـع اوری اطالعـات و همـکاری در‬ ‫حوزه های مختلف با واحد ‪ GIS‬خاطرنشـان کرد‪ :‬شـرکت گاز اسـتان همدان‬ ‫بـا عزمـی جـدی بـا پیاد هسـازی سـازمان های نویـن و درجهـت منویـات مقـام‬ ‫رهبـری و دولـت خدمتگـزار‪ ،‬خدمـات گازرسـانی مطلـوب و پایدارتـر را بـه‬ ‫مشـترکین گاز در سـطح اسـتان در دسـتورکار خـود دارد‪.‬‬ ‫نقـش اگاهی بخشـی جنسـی بـرای‬ ‫نوجوانـان و جوانـان در پیشـگیری از‬ ‫اسـیب های اجتماعـی را چگونـه ارزیابـی‬ ‫می کنیـد ؟‬ ‫اولیـن نقشـی کـه ا گاهی بخشـی جنسـی‬ ‫دارد‪ ،‬کاهـش ازار جنسـی درطـول دوران‬ ‫یسـت‪ .‬این مهـم در وهلـه اول و در‬ ‫زندگ ‬ ‫دوران کودکـی برعهـده والدیـن اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫ا گاهی بخشـی می توانـد بـه دو صـورت‬ ‫مسـتقیم و غیرمسـتقیم صـورت پذیـرد‬ ‫یبـودن و‬ ‫و کلیدی تریـن مولفـه ان علم ‬ ‫انتقـال صحیـح مطالـب اسـت‪ .‬حـاال چـرا‬ ‫ایـن ا گاهی بخشـی الزم اسـت‪ ،‬چـون رابطـه‬ ‫جنسـی بخـش جدایی ناپذیـری از زندگـی‬ ‫افراد اسـت و داشـتن دانش جنسی صحیح‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫باعـث هدایـت زندگی جنسـی فرد م ‬ ‫خلا ایـن امـوزش در طـی دوران تحصیـل‬ ‫یشـود چرا کـه جـوان مـا‬ ‫به وضـوح دیـده م ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫بـا فقـر ایـن امـوزش وارد جامعـه م ‬ ‫ً‬ ‫سهـای رسـمی عمدتـا درمـورد‬ ‫در ا کثـر کال ‬ ‫بـاروری یـا نهایـت قاعدگـی دختـران یـا‬ ‫احتال مهـای شـبانه پسـران سـخن به میـان‬ ‫اورده می شود و اموزش درخصوص ضرورت‬ ‫یـا جایـگاه روابـط جنسـی در زندگـی یـا حتـی‬ ‫نحوه صحیح اسـتفاده از وسـایل بهداشـتی‬ ‫بانوان و ‪ ...‬سخنی به میان نمی اید‪ .‬اموزش‬ ‫سلامت جنسـی به انـدازه هرنـوع سلامت‬ ‫دیگـری مهـم اسـت چرا کـه در این امـوزش‬ ‫تهـای مقاربتـی‪،‬‬ ‫یهـا و عفون ‬ ‫مـا بـا بیمار ‬ ‫شهـای‬ ‫نهـا‪ ،‬اموز ‬ ‫چگونگـی ابتلا بـه ا ‬ ‫شهـای جلوگیـری‬ ‫جلوگیـری از بـارداری‪ ،‬رو ‬ ‫از ازار جنسـی و انـواع سوءاسـتفاده های‬ ‫یشـویم‪ .‬درضمـن بایـد‬ ‫جنسـی اشـنا م ‬ ‫اذعـان داشـت سوءاسـتفاده و ازار جنسـی‬ ‫گسـاالن‬ ‫فقـط در کودکـی نیسـت و مـا در بزر ‬ ‫هم سوءاسـتفاده و ازار جنسـی داریم و باید‬ ‫گسـاالن نیـز ماننـد کـودکان حفاظـت‬ ‫از بزر ‬ ‫یسـت که‬ ‫کنیـم‪ .‬حجـت گفتـار فوق مشکالت ‬ ‫امـروزه برخـی از بازیگـران زن سـینما بـدان‬ ‫اشـاره داشـته اند‪ .‬مشـکالتی کـه در مواقعـی‬ ‫ریشـه در نبـود یا کمبود همین ا گاهـی دارد؛‬ ‫بنابرایـن اصلی تریـن ا گاهی بخشـی جنسـی‬ ‫حفاظـت و پیشـگیری از اسیب هاسـت کـه‬ ‫بایـد هرچ هسـریع تر نسـبت بـه ایـن امـوزش‬ ‫اقـدام نمـود‪.‬‬ ‫بهترین زمان و فضا برای اموزش مسائل‬ ‫مرتبـط بـا روابط جنسـی‪ ،‬چـه دوران و چه‬ ‫یسـت؟ کتـاب‪ ،‬سـایت ها یـا فضای‬ ‫بستر ‬ ‫مجازی؟‬ ‫یهـا و مشـکالت جامعـه امـروز‬ ‫ناهنجار ‬ ‫بـا دیـروز متفـاوت اسـت و همیـن اهمیـت‬ ‫ً‬ ‫امـوزش را نشـان می دهـد‪ .‬مثلا بـه کـودکان‬ ‫جسـال امـوزش دربـاره اندا مهـای‬ ‫زیرپن ‬ ‫جنسـی و حریـم خصوصـی بایـد داده شـود‪.‬‬ ‫قبل ازهرچیـز بایـد بدانیـم امـوزش صحیـح‬ ‫یشـود‬ ‫جسـال شـروع م ‬ ‫از سـنین زیرپن ‬ ‫امـا مطالـب ارائ هشـده در هـر گـروه سـنی‬ ‫متفـاوت اسـت‪ .‬مـن امـوزش مسـائل‬ ‫مرتبـط بـا مسـائل جنسـی و هویـت جنسـی‬ ‫را نوعـی وا کسـن بـرای محافظـت از فـرد‬ ‫تلقـی می کنـم‪ .‬ایـن امـوزش در سـن بلـوغ‬ ‫بـه شـناخت کامـل دسـتگاه تناسـلی بایـد‬ ‫برسـد؛ یعنـی فیزیولـوژی انـدام را بداننـد‪.‬‬ ‫دختـران و پسـران بـا مراحل بلوغ خود اشـنا‬ ‫شـوند و کارکردهـای اندا مهـای جنسـی کـه‬ ‫یکـی اش بقـای نسـل اسـت بایـد توضیـح‬ ‫داده بشـود‪ .‬ایـن امـوزش در جوانـان بـاالی‬ ‫‪ ۲۰‬سـال کـه بایـد خودشـان را بـرای ازدواج و‬ ‫روابـط جنسـی امـاده کننـد بایـد ب هصـورت‬ ‫گسـترده تر‪ ،‬علمی تر و واقع بینانه تر و شـامل‬ ‫شهـای صحیـح ‪ ،‬نحـوه‬ ‫مـواردی نظیـر اموز ‬ ‫گفت وگـو دربـاره مسـائل جنسـی درطـول‬ ‫زندگـی و ‪ ...‬باشـد؛ بنابرایـن در جـواب کوتـاه‬ ‫بـه سـوال شـما مـا بهتریـن سـن نداریـم‬ ‫چـون امـوزش‪ ،‬مسـیری مسـتمر اسـت کـه از‬ ‫یشـود و ادامـه‬ ‫جسـالگی شـروع م ‬ ‫قبـل از پن ‬ ‫دارد‪ .‬درخصـوص بسـتر امـوزش بایـد اشـاره‬ ‫شهـا در هـر سـنی‬ ‫داشـت کـه ایـن اموز ‬ ‫متناسـب بـا گـروه سـنی‪ ،‬هـدف امـوزش‬ ‫جسـال بـا صحبـت والدیـن‬ ‫اسـت‪ .‬زیرپن ‬ ‫و کارتـون بسـیار موثرتـر از کتاب خوانـدن‬ ‫نطـور در نوجوانـان تاثیـر‬ ‫اسـت‪ .‬همی ‬ ‫مهـای اموزشـی و تدریـس متخصـص‬ ‫فیل ‬ ‫امـر را نمی توانیـم نادیـده بگیریـم و در گـروه‬ ‫جوانـان کتـاب‪ ،‬سـایت های علمـی معتبـر و‬ ‫حتـی فضـای مجـازی می تواننـد تاثیرگـذار‬ ‫باشـند‪.‬‬ ‫فضـای مجـازی در سـال های اخیـر بـه‬ ‫امـوزش بهتر مسـائل جنسـی منجر شـده‬ ‫یـا خـود زمینـه مفسـده اسـت؟‬ ‫فضـای مجـازی درمـورد امـوزش (البتـه‬ ‫امـوزش علمـی نـه زرد) بسـیارموثر اسـت‪.‬‬ ‫شهـا در دورافتاده تریـن نقـاط‬ ‫ایـن اموز ‬ ‫به راحتـی امکان پذیـر شـده اسـت‪.‬‬ ‫تالش جهت خدمت رسانی هر چه بهتر‬ ‫به مردم شریف زادگاه امام راحل (ره)‬ ‫معـــاون بهره بـــرداری شـــرکت‬ ‫گاز اســـتان مرکـــزی گفـــت‪:‬‬ ‫عملک ــرد ومی ــزان رضایتمن ــدی‬ ‫نواحـــی مختلـــف ایـــن شـــرکت‬ ‫نمـــاد میـــزان خدمـــت رســـانی‬ ‫بـــه مشـــترکین ومـــردم شـــریف‬ ‫اســـتان اســـت‪ .‬به گـــزارش‬ ‫روابط عمومـــی شـــرکت گاز‬ ‫اســتان مرکــزی؛ حمیــد رمضانــی‬ ‫گف ــت‪ :‬هر ی ـک از پرس ــنل ش ــرکت‬ ‫گاز اس ــتان مرک ــزی این ــه تمام نم ــای این مجموع ــه ب ــوده وارائ ــه خدم ــت ب ــه‬ ‫مش ــترکین درهر بخ ــش از اه ــداف مه ــم وض ــروری ای ــن ش ــرکت اس ــت‪ .‬در‬ ‫ادام ــه وی عملک ــرد اداره گاز شهرس ــتان خمی ــن را تش ــریح ک ــرد‪ :‬به هم ــت‬ ‫کارکن ــان خ ــدوم و تالش گ ــر اداره گاز ای ــن شهرس ــتان در س ــال ‪ 1400‬می ــزان‬ ‫اشــترا ک پذیری در بخــش خانگــی ‪ 852‬مــورد ‪ ،‬در بخــش عمومــی ‪ 116‬مــورد ‪،‬‬ ‫دربخــش صنعتــی ‪ 53‬مــورد بــوده اســت و تعــداد ‪ 288‬مــورد انشــعاب نصــب‬ ‫شــده و به مقــدار ‪ 15‬هــزار و ‪480‬متــر شــبکه گذاری درســطح ایــن شهرســتان‬ ‫توســـعه گازرســـانی داشـــته اســـت‪ .‬تعـــداد ‪ 908‬مـــورد کنتـــور ارتقاء یافت ــه‬ ‫نص ــب ش ــده و تع ــداد ‪ 50‬م ــورد جابه جای ــی و جمـ ـع اوری انش ــعاب انج ــام‬ ‫شـــده و تعـــداد ‪ 124‬مـــورد نیـــز ســـرقت گاز درســـطح شهرســـتان خمی ــن‬ ‫شناســـایی شـــده اســـت‪ .‬معـــاون بهره بـــرداری شـــرکت گاز اســـتان مرک ــزی‬ ‫اف ــزود‪ :‬پیام ه ــای ام ــدادی ب ــا دق ــت بس ــیار و س ــرعت عم ــل معق ــول انج ــام‬ ‫می پذیـــرد و در ســـال ‪ 1400‬تعـــداد پیام هـــای عـــادی به تعـــداد ‪1081‬م ــورد ‪،‬‬ ‫پیام ه ــای ام ــدادی ف ــوری ‪2456‬م ــورد و پیام ه ــای ام ــدادی خیل ــی ف ــوری‬ ‫‪ 64‬مـــورد بـــوده کـــه دراســـر ع وقت پیگیـــری و پاســـخگویی شـــده اس ــت‪.‬‬ ‫صدور نخستینپروانهتمام الکترونیکیاشتغالدر استان‬ ‫مدیـر کل را هو شهرسـازی اسـتان‬ ‫مرکـزی گفـت‪« :‬نخسـتین پروانـه‬ ‫تمـام الکترونیکـی اشـتغال به کار‬ ‫فعـاالن حـوزه سـاختمان‬ ‫از طریـق درگاه ملـی مجوزهـا برای‬ ‫اولین بـار در کشـور در ایـن اداره‬ ‫کل صـادر شـد»‪ .‬حمیـد انعامـی‬ ‫افـزود‪« :‬بر اسـاس ابالغیه هـای‬ ‫وزارتخانه هـای اقتصـاد و دارایـی‬ ‫و راه وشهرسـازی‪ ،‬صـدور تمـام‬ ‫بو کار از طریـق ایـن درگاه بـه ادرس ‪ mojavez.ir‬در راسـتای‬ ‫مجوزهـای کسـ ‬ ‫یکسان سـازی نحـوه صـدور مجـوز و رعایـت قوانین و مقررات مربـوط به انواع‬ ‫بو کار صـورت می گیـرد‪ .‬در این راسـتا وزارت را هو شهرسـازی‬ ‫مجوزهـای کسـ ‬ ‫اقـدام بـه ایجـاد سـامانه سـپامک ( سـامانه پروانه هـای اشـتغال به کار‬ ‫مهندسـین‪ ،‬کاردانـان و معمـاران تجربـی سـاختمان ها) کـرد کـه این سـامانه‬ ‫به عنوان سـامانه تخصصی صدور پروانه اشـتغال به کار مهندسـان به درگاه‬ ‫ملـی مجوزهـای کشـور متصل شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬پس از ارائه دسترسـی های‬ ‫الزم بـه ادارات کل را هو شهرسـازی و برگـزاری دوره هـای اموزشـی منظـم و‬ ‫مسـتمر بـرای کارکنـان سـازمان های نظـام مهندسـی سـاختمان و ادارات‬ ‫کل را هو شهرسـازی در نهایـت سـامانه مذکـور راه انـدازی و مـورد بهره بـرداری‬ ‫قـرار گرفـت‪ .‬بر این اسـاس‪ ،‬رونـد صـدور پروانه هـای اشـتغال به کار در دو‬ ‫بخـش حقیقـی کـه ویـژه مهندسـان‪ ،‬کاردان هـا و معمـاران تجربـی و در‬ ‫بخـش حقوقـی ویـژه شـرکت های خدمـات ازمایشـگاهی‪ ،‬انبوه سـازان‪ ،‬طراح‬ ‫و ناظـر حقوقـی‪ ،‬مجریـان ذی صلاح سـاختمان کـه تا کنون از طریـق مراجعه‬ ‫حضـوری متقاضیـان و تشـکیل پرونـده فیزیکـی در سـازمان نظام مهندسـی‬ ‫در بازه هـای زمانـی یک ماهـه صـورت می گرفـت‪ ،‬از این پـس بـا مراجعـه‬ ‫مسـتقیم بـه درگاه ملـی مجوزهـا و بارگـذاری مـدارک در سـامانه سـپامک‬ ‫قابل انجـام و تمـام فراینـد صدور مجـوز به صورت الکترونیکـی و بدون حضور‬ ‫متقاضـی و حدا کثـر ظـرف مـدت ‪ ۱۰‬روز انجـام می شـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬در‬ ‫فرایند جدید‪ ،‬متقاضی تنها کافی سـت با اسـتفاده از رایانه شـخصی خود به‬ ‫سـامانه ‪( mojavez.ir‬درگاه ملـی مجوزهـا) مراجعـه و پـس از وارد کردن شـماره‬ ‫ملـی و مشـخصات خـود بـه سـامانه سـپامک کـه سـامانه تخصصـی وزارت‬ ‫را هو شهرسازی سـت‪ ،‬متصـل می شـود»‪.‬‬ ‫سمنان‬ ‫حمیدرضا جاللی‬ ‫مسئول دارالقران شرکت گاز استان سمنان اعالم کرد؛‬ ‫نتایج سیزدهمین دوره مسابقات سراسری قران کریم‬ ‫در گفت وگو با یک دکترای روانشناسی و درمانگر مطرح شد؛‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫ا گاهـی دادن بــه کــودکان و تربیــت جنســی‬ ‫انــان از ســنین کودکــی و ادامــه ایــن امــوزش‬ ‫تــا دوران بلــوغ و حتــی زمــان ازدواج‪،‬‬ ‫یکــی از مهم تریــن ابعــاد امــوزش زندگــی‬ ‫اجتماعــی ب هشــمار مـی رود کــه اهمیــت ان‬ ‫در مواقعی بیشتر از سایر اصول اجتماعی‬ ‫یســت؛ امــا‬ ‫و مــراودات زندگــی شهروند ‬ ‫نحــوزه‬ ‫به دالیــل مختلــف امــوزش درای ‬ ‫بــا کنــدی و مالحظــات فــراوان صــورت‬ ‫یکــه در مواقعــی این رونــد‬ ‫می گیــرد تاجای ‬ ‫از مــدار امــوزش خــارج شــده و مــدرس‬ ‫یــا مربــی تنهــا بــه اشــاراتی مبهــم و گنــگ‬ ‫بســنده می کنــد! هرچنــد به دلیــل وجــود‬ ‫حساســیت ها و احتمــال بــروز اســیب های‬ ‫احتمالــی ب هســبب امــوزش نادرســت‪،‬‬ ‫تربیــت جنســی بایــد بــا دقت نظــر فــراوان‬ ‫همــراه باشــد چرا کــه هرگونــه ســهل انگاری‬ ‫یــا عادی انــگاری در مطــرح ســاختن‬ ‫موضوعــات جنســی‪ ،‬ممکــن اســت منجــر‬ ‫بــه تبعــات جبران ناپذیــر شــود‪ .‬به منظــور‬ ‫اشــنایی بیشــتر بــا ضــرورت مقولــه تربیــت‬ ‫جنســی و ادامــه این رونــد حتــی تــا دوران‬ ‫ازدواج و پ ـس ازان‪ ،‬بــا «تاچــارا روحــی‬ ‫کریمــی» (درمانگــر و دکتــرای روان شناســی)‬ ‫هـم کالم شــدیم تــا این موضــوع را از زوایــای‬ ‫مختلــف پــردازش کنــد‪.‬‬ ‫مرکزی‬ ‫یتـوان گفـت نسـل امـروز‬ ‫براین اسـاس م ‬ ‫ب همـدد فضـای مجـازی به نسـبت نسـل‬ ‫قدیـم دارای دانـش بیشـتری در همـه‬ ‫زمینه هاسـت و به قولـی چشـم و گوششـان‬ ‫بـاز اسـت! امـا در مـوردی کـه شـما‬ ‫به عنـوان زمینـه مفسـده سـوال کردیـد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫نطـور اسـت و محکـم و قاطـع‬ ‫قطعـا ای ‬ ‫یگـذارم‪ .‬در جامعـه‬ ‫براین موضـوع صحـه م ‬ ‫ما‪ ،‬گذار از مرحله سـنتی که چشم در چشـم‬ ‫یشـد‪،‬‬ ‫نگا هکـردن نوعی پررویی محسـوب م ‬ ‫بـه نـا گاه بـا دنیایـی از ارتباطـات کـه بـا‬ ‫قخـواب‪،‬‬ ‫نمایـش ممنوعه هایـی مثـل اتا ‬ ‫پوشـش های غیرمرسوم جامعه تجربه های‬ ‫ـتاری خصوص ِـی‬ ‫جدیـدی از مکالمـات نوش ِ‬ ‫لذت بخـش و اغوا کننـده روبـه رو شـدیم‪.‬‬ ‫تهـای‬ ‫یهـا‪ ،‬محدودی ‬ ‫در کنـار ایـن رویاروی ‬ ‫عرفـی‪ ،‬نیازهـای براورده نشـده عاطفـی‬ ‫و غیر عاطفـی‪ ،‬تعـارض در باورهـا‪،‬‬ ‫عدم دسترسـی راحـت و اسـان بـه امکانـات‬ ‫تفریحـی‪ ،‬ایجـاد نیازهـای کاذب در افـراد و‬ ‫سهـای‬ ‫‪ ...‬باعـث به وجودامـدن پارادوک ‬ ‫نمـوارد عدیـده در کنـار عدم‬ ‫شـدید شـد‪ .‬ای ‬ ‫مهارت امـوزی در کنتـرل تکان ههـا‪ ،‬باعـث‬ ‫بـروز طغیـان جنسـی در ارتباطـات متعـدد‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫یگـردد کـه قطعـا یکـی‬ ‫و بعضـا غیراخالقـی م ‬ ‫از را ههـای سـاده بـرای تخلیـه فشـار روانـی‬ ‫یشـود چرا کـه در چنیـن مـواردی دیگـر‬ ‫م ‬ ‫عقـل و منطـق حا کـم بـر روابـط نیسـت و‬ ‫نهـا تصمیم گیـری‬ ‫نهـا و هیجا ‬ ‫هورمو ‬ ‫می کننـد !‬ ‫سخن اخر‬ ‫بـدون تردید مدیریت دانش جنسـی یکی از‬ ‫پایه های مهم در سلامت جسـمی‪ ،‬جنسی‬ ‫یسـت‬ ‫یسـت و یکـی از مقوالت ‬ ‫و حتـی عاطف ‬ ‫کـه می توانـد به افراد در کنترل رفتار جنسـی‬ ‫خـود چـه در سـنین کودکـی و چه در سـنین‬ ‫باالتـر تاثیـر چشـمگیری داشـته باشـد‪.‬‬ ‫یکـه والدیـن را ههـای امـوزش مسـائل‬ ‫زمان ‬ ‫جنسـی بـه کـودکان را می اموزنـد‪ ،‬می تواننـد‬ ‫به راحتـی اطالعـات جنسـی کـودک را‬ ‫مدیریـت کننـد‪ .‬ازسـویی بـا باالتررفتـن‬ ‫سـن‪ ،‬دانـش و ا گاهـی جنسـی می توانـد‬ ‫بـه نوجوانـان در پیشـگیری از تبعـات‬ ‫اسـیب های اجتماعـی و مـورد ازار قرارگرفتن‬ ‫نهـا نیـز قـادر خواهنـد‬ ‫کمـک کنـد و خـود ا ‬ ‫بـود رفتـار خـود را درمواجه هبـا جنـس‬ ‫مخالـف مدیریـت کننـد‪ .‬درپایـان نیـز بایـد‬ ‫اشـاره داشـت کمک گرفتـن از یـک مشـاور‬ ‫دلسـوز می توانـد درهرشـرایطی بـه افـراد در‬ ‫نهـا را از‬ ‫زمین ههـای مختلـف کمـک کنـد و ا ‬ ‫شهـای بـزرگ برهانـد‪.‬‬ ‫چال ‬ ‫اسـامی برگزیـدگان مسـابقه قرانـی بهـار‬ ‫در بهـار ویـژه کارکنـان و همسـران‬ ‫کارکنـان شـرکت ملـی گاز (سـال ‪)۱۴۰۰‬‬ ‫اعلام شـد‪ .‬ابوالفضـل قدرتـی؛ دبیـر‬ ‫سـتاد اقامـه نمـاز و مسـئول دارالقـران‬ ‫ایـن شـرکت ضمـن تقدیـر و تشـکر از‬ ‫تمام شرکت کنندگان سیزدهمین دوره‬ ‫مسـابقات قـران کریـم و نهج البالغه که‬ ‫علیرغم شـرایط دشـوار شـیوع بیماری‬ ‫کرونـا‪ ،‬بـا اهتمـام کامـل و درکمال شایسـتگی و رعایـت اصـول بهداشـتی باهم‬ ‫به رقابت پرداختند‪ ،‬گفت‪ :‬کارکنان و همسران کارکنان شرکت ملی گاز ایران‬ ‫از ‪ ۵۱‬شـرکت تابعـه درایـن دوره از رقابت هـا در رشـته های حفـظ تخصصـی و‬ ‫موضوعـی‪ ،‬قرائـت تحقیـق‪ ،‬قرائـت ترتیـل‪ ،‬مفاهیـم قـران کریـم و نهج البالغـه‬ ‫باهـم به رقابـت پرداختنـد‪ .‬قدرتـی بااشـاره به اینکه در دوره مقدماتـی ‪ ۱۰۴‬نفـر‬ ‫از کارکنـان و همسـران کارکنـان شـرکت گاز اسـتان سـمنان در تمـام رشـته ها‬ ‫ً‬ ‫حضـور یافتنـد‪ ،‬گفـت‪ :‬پـس از اتمـام دوره مقدماتـی‪ ،‬نهایتـا هفت نفـر بـه‬ ‫مسـابقات سراسـری قران کریم و نهج البالغه شـرکت ملی گاز ایران راه یافتند‬ ‫کـه ازاین تعـداد یک نفـر در بخـش کارکنـان مـرد‪ ،‬دونفـر در بخـش همسـران‬ ‫به عنـوان برگزیـدگان شـرکت گاز اسـتان شـناخته شـدند؛ اسـامی برگزیـدگان‬ ‫این شرکت به شر ح زیر است‪ .1 :‬نفر برتر رشته مفاهیم قران کریم‪-‬همسران؛‬ ‫زهـرا عاطفی نـژاد‪-‬دوم ‪ .2‬نفـر برتـر رشـته مفاهیـم نهج البالغه‪ -‬همسـران؛‬ ‫منیـره پا کـدل‪-‬دوم ‪ .3‬نفـر برتـر رشـته مفاهیم نهج البالغه‪-‬کارکنـان؛ مهدی‬ ‫افتخاری ‪-‬سـوم‪ .‬مرحلـه مقدماتـی ایـن دوره از مسـابقات در اذرمـاه سـال‬ ‫گذشـته در شـرکت گاز اسـتان سـمنان برگـزار شـد‪.‬‬ ‫رئیس بازرسی فنی شرکت گاز استان بیان کرد؛‬ ‫پایش و کنترل خوردگی؛‬ ‫اقدامی برای صیانت از دارایی های فیزیکی ‬ ‫باتوجه بـه قدمـت بـاالی شـبکه های‬ ‫گازی در سـطح کشـور؛ پایـش و‬ ‫کنتـرل وضعیـت خوردگـی خطـوط‬ ‫فلـزی مدفـون به عنـوان اولویـت‬ ‫اساسـی در بحـث نگهداشـت‬ ‫دارایی هـای فیزیکـی حائزاهمیـت‬ ‫اسـت‪ .‬بهـزاد خلیلـی؛ رئیـس بازرسـی‬ ‫فنـی ایـن شـرکت‪ ،‬طـی نشسـتی کـه‬ ‫بـا حضـور اعضـای کمیتـه خوردگـی‬ ‫و درخصـوص تحلیـل عملکـرد‬ ‫و کارایـی سیسـتم حفاظـت کاتـدی و پوشـش دهی خطـوط لولـه برگـزار‬ ‫شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬ترویـج مفاهیـم و فناوری هـای نویـن مرتبـط بـا علـم خوردگـی‬ ‫خطـوط لولـه؛ گامـی جهـت افزایـش و به روزرسـانی دانـش متخصصیـن‬ ‫فعـال دراین حـوزه اسـت‪ .‬رئیـس بازرسـی فنـی شـرکت گاز اسـتان سـمنان‬ ‫هـدف از این نشسـت را اشـنایی بـا اسـتاندارهای مرتبـط و افزایـش ا گاهـی‬ ‫کارکنـان در حـوزه تصمیم گیـری درخصـوص عملکـرد سیسـتم های تحـت‬ ‫بهره بـرداری و روش هـای بهبـود کارایـی برشـمرد و افزود‪ :‬دراین راسـتا شـرکت‬ ‫گاز سـمنان به منظـور ارزیابـی و تحلیـل عملکـرد سیسـتم های حفاظـت‬ ‫کاتـدی و همچنیـن تخمیـن درصـد کارایـی عایق هـای بـا طـول عمـر بـاال‬ ‫ً‬ ‫و متعاقبـا انتخـاب پوشـش های جدیـد متناسـب بـا شـرایط بهره بـرداری‬ ‫و روش هـای تعمیـر‪ ،‬تعویـض و بازسـازی پوشـش های معیـوب‪ ،‬اقـدام بـه‬ ‫برگـزاری دوره هـای فنـی‪ ،‬تئوری و عملی نموده اسـت‪ .‬وی‪ ،‬مدیریت و کنترل‬ ‫خوردگـی در خطـوط لولـه را منـوط بـه شـناخت وضعیـت و عوامـل موثـر بـر‬ ‫کارایـی سیسـتم های حفاظـت از خوردگـی دانسـت و افـزود‪ :‬یکـی از وظایـف‬ ‫اصلـی دراین حـوزه‪ ،‬ارتقـاء و بهره بـرداری از سیسـتم های حفاظـت کاتـدی بـا‬ ‫راندمـان بـاال و اسـتفاده هم زمـان از فناوری های نوین عیب یابی و رفع عیب‬ ‫پوشـش های شـبکه های مدفـون فلزی سـت‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫شنبه ‪ 11‬تیر ‪ 2 1401‬ذوالحجه ‪ 2 1443‬جوالی ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2535‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫مسئول امور رفاهی کارکنان شهرداری ساری خبر داد؛‬ ‫فراخوان عضویت تشکیل شرکت تعاونی‬ ‫مصرف کارکنان شهرداری ساری‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫در اجرای تا کیدات جواد طالبی؛ شـهردار سـاری شـرکت‬ ‫تعاونـی مصـرف کارکنـان شـهرداری بـا امـکان عضویـت‬ ‫شـاغلین این نهاد تشـکیل خواهد شد‪ .‬راحله حاجیان؛‬ ‫مسـئول امور رفاهی کارکنان شـهرداری سـاری از تشـکیل‬ ‫شـرکت تعاونـی مصـرف کارکنـان شـهرداری سـاری خبـر‬ ‫داد و گفـت‪ :‬در اجـرای تا کیـدات جـواد طالبـی (شـهردار‬ ‫سـاری) شـرکت تعاونـی مصـرف کارکنـان شـهرداری بـا‬ ‫امـکان عضویـت شـاغلین ایـن نهـاد تشـکیل خواهـد‬ ‫شـد کـه میـزان مشـارکت هـر فـرد ‪ ۹۰۰‬هزارتومـان تعییـن‬ ‫گردیـد‪ .‬مسـئول امـور رفـاه کارکنـان شـهرداری بااشـاره به‬ ‫ایجـاد شـرایط تسـهیل مشـارکت کارکنـان دراین اقـدام‬ ‫وحدت بخـش تصریـح کـرد‪ :‬باتوج هبـه تا کیـدات شـهردار‬ ‫سـاری جهـت ایجـاد زمینـه گسـتردگی مشـارکت کارکنـان‬ ‫و تسـهیل شـرایط پرداخـت سـهم مشـارکت مقتضـی بـا‬ ‫وضعیـت معیشـتی کارکنـان؛ مقـرر شـد کمتـر از ‪ ۲۰‬درصـد‬ ‫ مبلـغ یعنـی ‪ ۲۰۰‬تومـان ازسـوی متقاضیـان ب هصـورت‬ ‫نقـدی پرداخـت شـود و باقـی مبلـغ ب هصـورت اقسـاط‬ ‫هفت ماهه از حقوق کارکنان کسـر خواهد شـد‪ .‬حاجیان‬ ‫ابـراز امیـدواری کرد؛ با شـروع فعالیت این شـرکت عالوه بر‬ ‫انتفـاع شـهروندان از دسترسـی بـه کاال با قیمت مناسـب‬ ‫و مصـوب‪ ،‬شـاهد ایجـاد فروشـگاه های زنجیـره ای‬ ‫کارکنـان ایـن نهـاد اجتماعـی خدمت رسـان در مناطـق‬ ‫مختلف شـهر با مشـارکت فعال خانواده بزرگ شـهرداری‬ ‫در اسـتان باشـیم‪ .‬وی افـزود‪ :‬موضـوع ایجـاد شـرکت‬ ‫تعاونـی رفـاه پرسـنلی از دغدغ ههـای شـهردار و تیـم‬ ‫ً‬ ‫مدیریـت شـهری جهـت رفـاه همـکاران اسـت کـه موکـدا‬ ‫در دسـتورکار قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬وی بابیان این مطلـب‬ ‫کـه فراینـد تشـکیل شـرکت تعاونی بعـد از انقضـای مهلت‬ ‫تنـام متقاضیـان اغـاز و انتخابـات مجمـع عمومـی بـا‬ ‫ثب ‬ ‫تنـام کاندیداها برای عضویت هیئت مدیره‬ ‫دعـوت از ثب ‬ ‫یشـود‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫و اجـرای فرایندهـای قانونـی الزم برگـزار م ‬ ‫شماره حسـاب ‪ 4001001351960‬بـه این موضـوع جهـت‬ ‫حـق عضویـت کارکنان محتـرم شـهرداری و سـازمان های‬ ‫تابعـه اختصاص یافته اسـت‪ .‬حدا کثـر زمان ممکن برای‬ ‫شرکت در فراخوان عضویت از تاریخ ‪ 1401/04/05‬لغایت‬ ‫ً‬ ‫‪ 1401/05/05‬اسـت‪ .‬ضمنـا همـکاران می تواننـد بـرای‬ ‫کسـب اطالعات بیشـتر با شـماره تلفن های ‪-33516119‬‬ ‫‪ 33516096‬بـا کارشناسـان محتـرم رفـاه پرسـنلی تمـاس‬ ‫حاصـل نماینـد‪.‬‬ ‫معاونبهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران‪:‬‬ ‫هفت درصد تست های کرونایی در مازندران مثبت است‬ ‫معاونبهداشتیدانشگاهعلوم پزشکیمازندرانبااشاره به‬ ‫رونـد روبه رشـد ابتالبه کرونـا در اسـتان گفـت‪ :‬هفت درصـد‬ ‫تسـت های کرونایی در اسـتان مثبت است‪ .‬عباس علیپور‬ ‫یشـدگان و بیمـاران سـرپایی‬ ‫بااشـاره به اینکه شـمار بستر ‬ ‫کرونایـی اسـتان هرچنـد کـم امـا نسـبت بـه سـایر اسـتان ها‬ ‫باالتـر اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬انچـه مـا را نگـران می کند‪ ،‬درصد تسـت‬ ‫مثبـت کرونایـی مسـافران خارجـی وارده و زائـران وارده بـه‬ ‫استان است‪ .‬موارد مثبت کرونایی در جامعه نیز به صورت‬ ‫کـم درحال افزایـش اسـت و درحال حاضـر هفت درصـد‬ ‫تسـت های عمومی مثبت اسـت‪ .‬وی بااظهاراینکه ا گرچه‬ ‫مقـدار مبتالیـان تسـت مثبـت روبه افزایـش اسـت‪ ،‬ادامـه‬ ‫داد‪ :‬ایـن نشـان می دهـد زمـان زیادی از اخرین دز وا کسـن‬ ‫تزریقی زائران استان گذشته است و ازاین رو از زائران تقاضا‬ ‫داریم برای سلامتی خودشـان‪ ،‬دز سوم وا کسـن را دریافت‬ ‫کنند‪ .‬علیپور ادامه داد‪ :‬درصد تست مثبت کرونایی زائران‬ ‫عتبـات عالیـات مازندرانـی بـاال بـوده و ایـن نشـان می دهـد‬ ‫نوب‬ ‫ا گهی فراخوان‬ ‫مناقصهعمومی‬ ‫شماره ‪ 7‬و ‪ /8‬هفت و هشت‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـهرداری نسیم شـهر درنظـردارد نسـبت بـه وا گـذاری توسـعه و‬ ‫نگهـداری فضـای سـبز شـهرداری نسیم شـهر در دو منطقـه‬ ‫"الـف" و "ب" بـه ترتیـب بـه شـماره های ‪ 2001093980000007‬و‬ ‫‪ 2001093980000008‬از طریـق مناقصـه عمومـی‪ ،‬اقـدام کنـد‪ .‬لـذا‬ ‫اشـخاص واجـد شـرایط‪ ،‬جهـت دریافت اسـناد فراخـوان و اطالعات‬ ‫بیشـتر می توانند از تاریخ ‪ 1401/04/04‬با مراجعه به سـامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬در فراخـوان‬ ‫شـرکت کننـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/18 :‬‬ ‫م الف‪107/13 :‬‬ ‫یوسف نصیری؛ شهردار نسیم شهر‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫هر روز با تازه ترین اخبار‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫لهـای بهداشـتی کم بوده اسـت‪.‬‬ ‫رعایـت و توجـه بـه پروتک ‬ ‫معاون بهداشتی علوم پزشکی مازندران بابیان اینکه طبق‬ ‫مصوبـه سـتاد کرونـا اسـتفاده از ماسـک در محیـط روبـاز‬ ‫الزامـی نیسـت‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬ماسـک زدن در جلسـات و‬ ‫یسـت امـا متاسـفانه رعایت‬ ‫طهـای سرپوشـیده الزام ‬ ‫محی ‬ ‫نمی شود‪ .‬وی بااشاره به اتخاذ تدابیر بهداشتی برای کنکور‬ ‫گفـت‪ :‬نظـارت الزم بـرای رعایـت شـیوه نامه های بهداشـتی‬ ‫لهـای برپایـی کنکـور دردسـت اقدام اسـت‪.‬‬ ‫در مح ‬ ‫ا گهی ابالغ و پرداخت خسارت به اراضی موردنیاز‬ ‫طرح جهت اجرای گازرسانی به شماره ‪1400-29‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫مجتمع روستایی زربنه (شامل روستاهای کوخ محمدحاجی‪ ،‬زربنه‪ ،‬کوخ سرزل‪ ،‬کوخ قرنه‪ ،‬کوخ چاله بئر‪ ،‬کوخ احمد‬ ‫رحیمی‪ ،‬کوخ درویش احمد‪ ،‬کوخ کندره‪ ،‬کوخ نمام‪ ،‬روستای سرقول) و شهرستان بانه‬ ‫شـرکت گاز اسـتان کردسـتان درنظـردارد خسـارات‬ ‫وارده به اراضی واقع در مسیر خط لوله گاز ناشی از‬ ‫اجـرای پـروژه گازرسـانی به مجتمع روسـتایی زربنه‬ ‫مطابق کروکی ذیل را پرداخت نماید‪ .‬بدینوسیله به‬ ‫اطلاع صاحبان حقـوق قانونی‪ ،‬سـازمان های دولتی‪،‬‬ ‫حهـای صنعتـی و‬ ‫شـرکت های صنعتـی و مالکیـن طر ‬ ‫کشاورزی و کلیه مالکین و ذی حقان قانونی احتمالی‬ ‫محـدوده مذکـور می رسـاند تـا حدا کثـر ظـرف مـدت‬ ‫یـک مـاه از تار یـخ اولیـن اعلان دسـتگاه اجرایـی‬ ‫در روزنامـه کثیراالنتشـار‪ ،‬بـا دسـت داشـتن اسـناد و‬ ‫مـدارک مالکیـت خـود‪ ،‬نسـبت بـه تعیین کارشناسـان‬ ‫منتخـب و مرضی الطرفیـن خـود (ب هصـورت کتبـی) به‬ ‫شـرکت گاز اسـتان کردسـتان واقـع در میـدان جهـاد‬ ‫یسـت درصـورت اسـتنکاف‬ ‫مراجعـه فرماینـد‪ .‬بدیه ‬ ‫یـا عـدم مراجعـه به موقـع مالکیـن‪ ،‬ایـن شـرکت حـق‬ ‫خواهـد داشـت در غیـاب مالکین‪ ،‬ضمن متـراژ اراضی‬ ‫و برداشـت سـهم هریـک‪ ،‬بـا مراجعـه بـه دادگسـتری و‬ ‫تعییـن کارشناسـان منتخـب و قیمـت کارشناسـی‪،‬‬ ‫نسـبت بـه تودیـع خسـارت وارده بـه صنـدوق ثبـت‬ ‫ً‬ ‫محـل‪ ،‬راسـا اقـدام کنـد‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت از بابـت‬ ‫احـداث هرگونـه بنـا و کشـت و زر ع و غـرس اشـجار‪ ،‬کـه‬ ‫در محـدوده موردنظـر از تاریـخ صـدور اولیـن ا گهـی‬ ‫ایجاد شـده باشـد‪ ،‬وجهی پرداخت نخواهد شد‪ .‬این‬ ‫ا گهـی در دو نوبـت و بـه فاصلـه ‪ 30‬روز جهـت اطلاع‬ ‫کلیـه ذیحقـان احتمالـی‪ ،‬از جملـه اشـخاص حقوقـی‬ ‫و حقیقـی از قبیـل ادارات منابـع طبیعـی‪ ،‬محیـط‬ ‫زیست‪ ،‬میراث فرهنگی‪ ،‬جهاد کشاورزی‪ ،‬راه و ترابری‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫و ‪ ...‬منتشـر م ‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/05/11 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1342114‬‬ ‫روابط عمومیشرکت گاز استان کردستان‬ ‫پایگاه خبری تحلیلی سایه انال�ین‬ ‫‪www.sayehonline.ir‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2560

روزنامه سایه 2560

شماره : 2560
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه سایه 2559

روزنامه سایه 2559

شماره : 2559
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه سایه 2558

روزنامه سایه 2558

شماره : 2558
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه سایه 2557

روزنامه سایه 2557

شماره : 2557
تاریخ : 1401/05/09
روزنامه سایه 2556

روزنامه سایه 2556

شماره : 2556
تاریخ : 1401/05/08
روزنامه سایه 2554

روزنامه سایه 2554

شماره : 2554
تاریخ : 1401/05/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!