روزنامه سایه شماره 2534 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2534

روزنامه سایه شماره 2534

روزنامه سایه شماره 2534

‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 9‬تیر ‪ 30 1401‬ذوالقعده ‪ 30 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2534‬تومان‬ ‫تو گو با عضو فراکسیون زنان مجلس بیان شد؛‬ ‫در گف ‬ ‫انتظار برای مطر ح شدن‬ ‫الیحه حفظ کرامت زنان در صحن علنی مجلس‬ ‫‪4‬‬ ‫ا گهی تجدید مزایده عمومی‬ ‫شـهرداری گـرگان درنظـردارد وا گـذاری تلویزیـون شـهری (تبلیغاتـی) را بـا مبلـغ بـراورد اولیـه ماهانـه‬ ‫‪ 320/000/000‬ریال و برای یک سـال به مبلغ ‪ 3/840/000/000‬ریال بر مبنای مشـخصات فنی پیوسـت‬ ‫ا گهـی مزایـده بـه کانون هـای تبلیغاتـی و شـرکت های واجـد شـرایط بومـی اسـتان گلسـتان وا گـذار کنـد‪.‬‬ ‫لذا کلیه اشـخاص حقوقی و حقیقی دارای مجوز فعالیت در رسـته تبلیغات محیطی از اداره کل فرهنگ‬ ‫و ارشـاد اسلامی اسـتان گلسـتان‪ ،‬کـه دارای سـابقه مرتبـط بـا تبلیغـات محیطـی در ‪ 4‬سـال گذشـته بوده انـد؛ می تواننـد از تاریـخ‬ ‫‪ 1401/04/07‬لغایـت سـاعت ‪ 13:15‬مـورخ ‪ 1401/04/28‬بـه سـایت اینترنتـی ‪ www.setadiran.ir‬مراجعـه و ضمـن دریافـت اسـناد‬ ‫مزایـده‪ ،‬نسـبت بـه تکمیـل و ارائـه اسـناد در سـامانه سـتاد شـامل پا کـت "الـف"‪ :‬تضمین (تصویر ضمانتنامه شـرکت در مزایـده در‬ ‫سـامانه بارگذاری و اصل ضمانتنامه و یا فیش واریزی در زمان مقرر فوق به ادرس گرگان‪ ،‬میدان شـهرداری‪ ،‬شـهرداری مرکز‪ ،‬واحد‬ ‫دبیرخانـه تحویـل شـود)؛ پا کـت "ب"‪ :‬رزومـه کاری مرتبـط‪ ،‬حـاوی ارائـه قـرارداد‪ ،‬صورتجلسـه تحویـل و روزمـه‪ ،‬تاییدیـه صالحیـت‬ ‫از اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـتان گلسـتان و به علاوه تصویـر مجـوز یـا پروانـه فعالیـت شـرکت یـا کانـون تبلیغاتـی در رسـته‬ ‫تبلیغـات محیطـی‪ ،‬اساسـنامه شـرکت و ا گهـی اخریـن تغییـرات‪ ،‬گـردش مالـی ‪ 6‬ماه قبـل از ا گهی و تاییدیـه بانک (الزم به ذکر اسـت‬ ‫تمامی مدارک به صورت شفاف‪ ،‬اسکن و در یک فایل با حجم ‪ 10‬مگابایت بارگذاری شود‪ .‬چنانچه مدارک باالتر از ‪ 10‬مگابایت بود‪،‬‬ ‫در فایـل دیگـر بارگـذاری شـود)؛ و پا کـت "ج"‪ :‬حـاوی پیشـنهاد قیمـت بـه شـرح ذیـل در مدت زمان تعیین شـده در متـن ا گهی در‬ ‫سـامانه سـتاد دولت اقـدام فرمایند‪.‬‬ ‫نوع سازه‬ ‫تعداد عدد پایه‬ ‫مبلغ اجاره ماهیانه هر پایه (ریال)‬ ‫مبلغ اجاره ساالنه هر پایه (ریال)‬ ‫ادرس‬ ‫تلویزیونشهری‬ ‫‪1‬‬ ‫‪320/000/000‬‬ ‫‪3/840/000/000‬‬ ‫میدانولیعصر؟جع؟‬ ‫تلفن تماس‪01732240752 :‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1344677‬‬ ‫رایگان‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫محمدرضا سبطی؛ شهردار گرگان‬ ‫رایگان‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫پنج شنبه ‪ 9‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2534‬‬ ‫محمدصادقخیاطیان‪:‬‬ ‫«اب» یکی از مسائل کالن ملی ست‬ ‫رئیـس مرکـز بررسـی های‬ ‫اسـتراتژیک ریاسـت جمهوری؛‬ ‫مسـئله اب را یکـی از مسـائل‬ ‫کالن ملـی برشـمرد و گفـت‪:‬‬ ‫شهـای‬ ‫اب یکـی از چال ‬ ‫جـدی در دنیـا محسـوب‬ ‫یشـود‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛‬ ‫م ‬ ‫خیاطیـان‬ ‫محمدصـادق‬ ‫دراین نشسـت ضمـن ابـراز خرسـندی از حضـور در اسـتان‬ ‫سیستان وبلوچسـتان‪ ،‬گفـت‪« :‬بنـده از سـال هاپیش‬ ‫به واسـطه مسـئولیت در وزارت علـوم بـا این اسـتان اشـنا‬ ‫تهـای اسـتان در‬ ‫بـودم و امـروز نیـز بیش ازپیـش بـا ظرفی ‬ ‫حوز ههـای علمـی‪ ،‬فنـاوری و نخبگانـی اشـنا شـدم»‪ .‬رئیس‬ ‫مرکـز بررسـی های اسـتراتژیک ادامـه داد‪« :‬تـا پیش ازایـن‪،‬‬ ‫فضـای ارتبـاط دولـت بـا دانشـگاه و نخبـگان در مرکـز‬ ‫بررسـی های اسـتراتژیک وجـود نداشـت امـا در دولـت‬ ‫سـیزدهم برقـراری ارتبـاط سـاختارمند بیـن دانشـگاه و‬ ‫تهـای‬ ‫شـبکه نخبگانـی بـا دولـت به عنـوان یکـی از ماموری ‬ ‫مهـم ازسـوی ایـت اهلل رئیسـی بـه مرکـز بررسـی ها سـپرده‬ ‫شـد‪ .‬دراین راسـتا نیازمنـد حمایـت و کمـک نخبـگان و‬ ‫ارائـه پیشـنهادها و راهکارهـای اجرایـی ازسـوی دانشـگاه ها‬ ‫هستیم تا بتوانیم این ظرفیت را فعال تر کرده و یک ارتباط‬ ‫کارامـد و اثربخـش بیـن دانشـگاه و دولـت برقرار کنیـم»‪ .‬این‬ ‫اسـتاد دانشـگاه بااشـاره به عقب ماندگـی در برقـراری ارتباط‬ ‫بیـن دانشـگاه و دولت‪ ،‬یاداور شـد‪« :‬عقب ماندگـی در حوزه‬ ‫ارتبـاط دانشـگاه و دولـت در کشـورهای دیگـر هـم کـه حتـی‬ ‫ایـن ارتبـاط ب هصـورت تنگاتنـگ در انهـا وجـود دارد نیـز‬ ‫مشهود است‪ ،‬اما در کشور ما به واسطه وابستگی دولت ها‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫بـه نفـت‪ ،‬ایـن عقب ماندگـی بیشـتر احسـاس م ‬ ‫بحمـداهلل ا کنـون فضا تغییر کرده و دولت سـیزدهم معتقد‬ ‫یبـر فکـر و ذهـن تولیـد ثـروت کـرده و از‬ ‫اسـت کـه مبتن ‬ ‫وابسـتگی بـه نفـت فاصلـه بگیـرد»‪.‬‬ ‫تقسیم بندینظام اموزشعالی کشور پس ازانقالباسالمی‬ ‫خیاطیـان درادامـه بااشـاره به تقسـیم بندی نظـام امـوزش‬ ‫عالـی کشـور پس ازانقلاب اسلامی‪ ،‬گفـت‪« :‬دانشـگاه ها را‬ ‫می توان به سـه دسـته تقسـیم کرد؛ مرحله اول دانشـگاه ها‬ ‫ی تـا پایـان دهـه ‪۶۰‬‬ ‫مربـوط بـه دهـه اول انقلاب اسلام ‬ ‫اسـت کـه تمرکـز امـوزش عالـی به واسـطه جمعیـت و نیـاز‬ ‫متقاضیـان ورود بـه دانشـگاه و همچنیـن کمبودهایـی کـه‬ ‫یبـر توسـعه امـوزش بـود‪.‬‬ ‫نحـوزه داشـت‪ ،‬مبتن ‬ ‫کشـور درای ‬ ‫تهـای اموزشـی‬ ‫یشـدن ایـن پارادایـم‪ ،‬امـروز ظرفی ‬ ‫بـا اجرای ‬ ‫در کشـور فوق العـاده باالسـت و کمتـر رشـته ای اسـت کـه‬ ‫نیـاز بـه بورسـیه بـه خار ج ازکشـور داشـته باشـد‪ .‬بحمـداهلل‬ ‫ا کنـون ظرفیـت علمـی برجسـته ای در دانشـگاه های ایـران‬ ‫وجـود دارد کـه حاصـل توسـعه امـوزش عالـی در کشـور‬ ‫اسـت»‪ .‬رئیـس مرکـز بررسـی های اسـتراتژیک‪ ،‬مرحلـه دوم‬ ‫دانشـگاه های ایـران را مربـوط بـه دوران پـس از جنـگ‬ ‫تحمیلـی دانسـت و افـزود‪« :‬دراین مرحلـه توسـعه دانشـگاه‬ ‫به سمت پژوهش بود و ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت‬ ‫و پژوهـش بیشـتر موردتوجه قرار گرفت‪ .‬گرچه درایـن دوران‬ ‫یشـد امـا‬ ‫شهـا ب هصـورت بنیـادی انجـام م ‬ ‫بیشـتر پژوه ‬ ‫جهت گیـری کلـی دانشـگاه ها ب هسـمت توسـعه پژوهشـی‬ ‫بـود‪ .‬در مرحلـه سـوم دانشـگاه بـه توسـعه فنـاوری و اقتصاد‬ ‫دانایـی محـور تغییـر جهـت داد و فضـای دانشـگاه و نظـام‬ ‫امـوزش عالـی ب هسـمت توسـعه فنـاوری و مفاهیمـی نظیـر‬ ‫کهـای علـم و فنـاوری‪ ،‬شـرکت های فنـاروی‪ ،‬مرا کز رشـد‬ ‫پار ‬ ‫و نـواوری حرکـت کـرد و رشـد یافـت»‪.‬‬ ‫تمرکز اموزش عالی کشور بر توسعه نواوری‬ ‫خیاطیـان مرحلـه کنونـی امـوزش عالـی کشـور را تمرکـز بـر‬ ‫توسـعه نـواوری و شـکل گیری دانشـگاه های نسـل سـوم و‬ ‫چهـارم عنـوان کـرد و گفـت‪« :‬ایـن تغییـر جهـت دانشـگاه‬ ‫اتفاق مهمی است و برای تحقق ان نیازمند فرهنگ سازی‬ ‫و تغییـر نگـرش جـدی در فضـای دانشـگاه هسـتیم چرا کـه‬ ‫ً‬ ‫همچنـان بعضـا فقـط تربیـت نیـروی انسـانی و پرداختن به‬ ‫امـوزش را وظیفـه جـدی دانشـگاه تصـور می کننـد»‪ .‬رئیـس‬ ‫مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری بابیان اینکه‬ ‫نظـام شـکل گرفتـه در امـوزش عالـی کشـور بایـد تاثیرگـذاری‬ ‫و ارتبـاط خـود را بـا جامعـه بیش ازپیـش نشـان دهـد‪،‬‬ ‫حشـده دراین جلسـه‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬موضوعـات مطر ‬ ‫بسـیار بـرای بنـده ارزشـمند و قابل تامـل بـود و نشـان‬ ‫می دهـد کـه دانشـگاه به خوبـی مسـائل را تشـخیص داده و‬ ‫برای حل این مسـائل راه حل و پیشـنهاد دارد و این رویکرد‬ ‫بسیارارزشـمند اسـت و نشـان از دغدغـه و احسـاس‬ ‫مسئولیت دانشگاهیان دارد»‪ .‬این استاد دانشگاه‪ ،‬مسئله‬ ‫اب را یکی از مسائل کالن ملی برشمرد و افزود‪« :‬اب؛ یکی از‬ ‫مگا ِترندها و چالش های جدی در دنیا محسوب می شود‪.‬‬ ‫مرکز بررسـی های اسـتراتژیک نیز به این موضوع ورود کرده و‬ ‫معتقدیم که پرداخت علمی به این مسئله‪ ،‬در گروی ایجاد‬ ‫یـک شـبکه متخصـص نخبگانـی حـول ان اسـت‪ .‬ازایـن رو‬ ‫این موضـوع را در دسـتورکار مرکـز بررسـی های اسـتراتژیک‬ ‫قـرار دادیـم تـا بتوانیـم بااسـتفاده از شـبکه نخبگانـی و‬ ‫دانشـگاهی به بررسـی این مسـائل و راهکارها و راه حل های‬ ‫ان بپردازیـم»‪.‬‬ ‫تشکیل «میز اب» در مرکز بررسی های استراتژیک‬ ‫خیاطیـان از راه انـدازی «میـز اب» در مرکـز بررسـی های‬ ‫اسـتراتژیک ریاسـت جمهـوری خبـر داد و گفـت‪« :‬در‬ ‫یتـوان بـا ایجـاد کار ویـژه خـاص در حـوزه اب‬ ‫ایـن میـز‪ ،‬م ‬ ‫سیستان وبلوچسـتان و بـرش منطقـه ای‪ ،‬بـر این اسـتان‬ ‫متمرکـز شـویم و پیشـنهاد های ارائ هشـده ازسـوی شـبکه‬ ‫نخبگانـی و دانشـگاهیان را بـا مسـئوالن وزارتخانه های نیرو‬ ‫و جهـاد کشـاورزی و بخـش مربوطـه به اشـترا ک گذشـته‬ ‫و بررسـی کنیـم و درنهایـت بـا جمع بنـدی پیشـنهاد ها‬ ‫و راهکارهـا‪ ،‬ان را درقالـب یـک گـزارش راهبـردی بـه‬ ‫رئیس جمهـوری ارائـه کنیـم»‪ .‬ردیـس مرکـز بررسـی های‬ ‫اسـتراتژیک بابیان اینکـه اسـتان سیستان وبلوچسـتان در‬ ‫یهـای تجدیدپذیـر دارای ظرفیـت بسـیارباالیی‬ ‫حـوزه انرژ ‬ ‫تهـای اسـتان‪ ،‬امـکان‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬یکـی از ظرفی ‬ ‫یهـای تجدیدپذیـر اسـت که‬ ‫اسـتفاده و بهر هبـرداری از انرژ ‬ ‫دراین جلسـه نیز به ان اشـاره و پیشـنهاد خوبی ارائه شـد»‪.‬‬ ‫تهـای اسـتان‬ ‫وی «ترانزیـت» را یکی دیگـر از ظرفی ‬ ‫سیستان وبلوچسـتان عنـوان کـرد و گفـت‪ :‬موضـوع‬ ‫ترانزیـت به طورویـژه در مرکـز بررسـی های اسـتراتژیک‬ ‫یشـود‪ .‬در حـوزه ترانزیـت کشـور مـا ظرفیـت‬ ‫پیگیـری م ‬ ‫بی نظیـری دراختیـار دارد کـه بخـش مهمـی ازاین ظرفیـت‬ ‫در اسـتان سیستان وبلوچسـتان قـرار دارد؛ درنتیجـه مـا‬ ‫در مرکـز بررسـی ها‪ ،‬از ارائـه پیشـنهاد ها ازسـوی نخبـگان و‬ ‫نحـوزه اسـتقبال می کنیـم‪.‬‬ ‫دانشـگاهیان درای ‬ ‫مرضیه خانی زاده ابیانه‬ ‫یادگارهایجنگ!‬ ‫تلنگر‬ ‫توسعه اقتصاد «گیگ» زیر تیغ چالش های قانونی‬ ‫تجــارب کشــورهای مختلــف نشــان می دهــد که گســترش اقتصاد «گیــگ» در جهان بــه مرحله ای‬ ‫یســت تــا میلیون هانفــر از احاد مختلف‬ ‫رســیده کــه حــاال نیازمنــد بسترســازی های پرقــدرت قانون ‬ ‫مردم و هزاران شــرکت و موسســه مختلف که در بســتر فضای مجازی مشغول به فعالیت هستند‪،‬‬ ‫بتوانند توســعه کسـب وکار خود را دراین بســتر با گام های مســتحکم و رو به جلویی پیش ببرند‪.‬‬ ‫رواج «اقتصــاد گیــگ» یکــی از شــاخصه های عصــر جدیــد اســت؛ دورانــی کــه شــرکت های حــوزه‬ ‫فنــاوری توســعه زیــادی یافتــه و از پیشــران های اقتصــاد جهانی هســتند‪ .‬در این اقتصــاد‪ ،‬کارکنانی‬ ‫یشــوند تــا‬ ‫تهــای مختلــف در قــرارداد بــا شــرکت ها در نقــش پیمانــکاران فــردی ظاهــر م ‬ ‫بــا مهار ‬ ‫یــک خدمــات را بــه مشــتریان شــرکت عرضــه کننــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬پلتفرم هایی کــه از اقتصــاد گیگ بهره‬ ‫یشــوند‪ ،‬مدعی انــد بــرای کارکنانی که فریلنســر‬ ‫می برنــد و شــامل حوز ههــای مختلــف از خدمــات م ‬ ‫نهــا را برمی دارنــد‪.‬‬ ‫(کارکنــان ازاد) هســتند‪ ،‬مشــتری جــور می کننــد؛ و درعــوض‪ ،‬ســهمی از درامــد ا ‬ ‫از ای ــن تصمی ــم اب ــزار خش ــنودی کردن ــد ام ــا‬ ‫با این اصالح ــات‪ ،‬دس ــتمزد پرداخت ــی ب ــه‬ ‫راننــدگان «اوبــر» در انگلیــس چنــدان تغییــری‬ ‫نکــرد و رای دیــوان عالــی شــامل حــال بخشــی‬ ‫از فریلنس ــرهایی ک ــه در ش ــرکت «اوب ــر ایت ــز»‬ ‫یش ــد؛ پ ــس‬ ‫غ ــذا حم ــل می کردن ــد ه ــم نم ‬ ‫تضمین ــی نب ــود س ــایر ش ــرکت های فع ــال‬ ‫در اقتص ــاد گی ــگ از «اوب ــر» پی ــروی کنن ــد‪.‬‬ ‫جس ــال در جنگ وگری ــز ب ــا‬ ‫این مجموع ــه پن ‬ ‫تش ــناختن حق ــوق‬ ‫رانن ــدگان ب ــرای به رسمی ‬ ‫طب ــق قوانی ــن کار ب ــود‪ .‬همچن ــان نی ــز هس ــت؛‬ ‫ام ــا به ظاه ــر در انگلی ــس عق ــب نشس ــته‪ .‬ای ــن‬ ‫ته ــای‬ ‫یه ــا باب ــت محدودی ‬ ‫ش ــرکت ب ــه نگران ‬ ‫ش ــیوه کاری اقتص ــاد گی ــگ و خواس ــت‬ ‫رانن ــدگان ب ــرای رس ــیدن ب ــه مزای ــای اس ــتخدام‬ ‫یک ــرد‪ .‬کارشناس ــان‬ ‫س ــنتی را بی اعتنای ــی م ‬ ‫می گوین ــد ک ــه ش ــاید بع ــد از رای دی ــوان عال ــی‬ ‫انگلی ــس‪ ،‬م ــدل کسـ ـب وکار در ش ــرکت های‬ ‫ً‬ ‫اقتص ــاد گی ــگ متح ــول ش ــود‪ .‬طبیعت ــا فش ــار‬ ‫ب ــر «اوب ــر» برای اینک ــه در س ــایر جوام ــع‬ ‫اروپای ــی و در امری ــکا‪ ،‬قرارداده ــای خ ــود را ب ــا‬ ‫رانندگان ــش اص ــاح کن ــد افزای ــش یافت ــه‪ .‬در‬ ‫ته ــای امری ــکا مث ــل کالیفرنی ــا‪،‬‬ ‫برخ ــی از ایال ‬ ‫ای ــن فش ــار بیش ــتر اس ــت‪ .‬در نیوی ــورک نی ــز‬ ‫اتحادی ــه کارگ ــران حمل ونق ــل اص ــرار زی ــادی‬ ‫دارد ک ــه ش ــرکت هایی مث ــل «اوب ــر» و «لیف ــت»‬ ‫کــه در حــوزه اقتصــاد گیــگ تا کســی قــرار دارنــد‪،‬‬ ‫راننــدگان را در مقــام کارکنــان خــود به رســمیت‬ ‫یک ــه ب ــرای ی ــک‬ ‫یک ــه افراد ‬ ‫بشناس ــند‪ .‬وقت ‬ ‫ش ــرکت کار می کنن ــد بتوانن ــد ان را متقاع ــد‬ ‫نه ــا را در مق ــام کارکن ــان به رس ــمیت‬ ‫کنن ــد ا ‬ ‫بشناس ــد‪ ،‬نوب ــت گام دوم فرامی رس ــد؛ یعن ــی‬ ‫اتحادی هه ــای کارگ ــری و اتحادی هه ــای کارکن ــان‬ ‫ان ش ــرکت ها را تش ــکیل بدهن ــد‪ .‬دوم ــاه‬ ‫بعدازاینک ــه گفت ــه ش ــد ش ــرکت «اوب ــر» کارکن ــان‬ ‫خ ــود را تحت پوش ــش قوانی ــن کار انگلی ــس‬ ‫ق ــرار می ده ــد‪ ،‬بزرگ تری ــن اتحادی ــه کارگ ــری‬ ‫دراین کش ــور ب ــا «اوب ــر» به تواف ــق رس ــیده‬ ‫ک ــه رانن ــدگان ای ــن ش ــرکت اولی ــن اتحادی ــه‬ ‫خ ــود را تاس ــیس کنن ــد‪ .‬ت ــاش ب ــرای تش ــکیل‬ ‫اتحادی ــه کارکن ــان ش ــرکت های فن ــاوری‪ ،‬فق ــط‬ ‫مح ــدود ب ــه ش ــرکت هایی ک ــه ب ــا اقتص ــاد‬ ‫گی ــگ کار می کنن ــد نیس ــت و زمزم هه ــای‬ ‫اتحادی هس ــازی در ش ــرکت های ح ــوزه‬ ‫له ــای کسـ ـب وکار متن ــوع‬ ‫فن ــاوری ک ــه ب ــا مد ‬ ‫کار می کنن ــد ب ــاال گرفت ــه‪ .‬یک ــی از بزرگ تری ــن‬ ‫ای ــن ش ــرکت ها «ام ــازون» اس ــت ک ــه دومی ــن‬ ‫کارفرم ــای ب ــزرگ امری ــکا به حس ــاب می ای ــد‪.‬‬ ‫اول اوری ــل ‪ ۲۰۲۲‬ش ــرکت «ام ــازون» ش ــاهد‬ ‫موفقی ــت کارکن ــان خ ــود در منطق ــه اس ــتتن‬ ‫سب ــوک» درت ــاش‬ ‫ماج ــرای ش ــرکت «فی ‬ ‫ته ــای اتحادی هس ــازی‬ ‫ت فعالی ‬ ‫ب ــرای شکسـ ـ ‬ ‫بت ــر باش ــد‪ .‬کارکن ــان‬ ‫کارکن ــان ش ــاید عجی ‬ ‫ای ــن ش ــرکت ه ــم مث ــل س ــایر ش ــرکت های‬ ‫ح ــوزه فن ــاوری درت ــاش ب ــرای ایج ــاد اتحادی ــه‬ ‫کارکن ــان خ ــود بودن ــد و در دوران ش ــیوع کرون ــا‬ ‫شه ــا پیگی ــری ش ــد‪ .‬در همی ــن‬ ‫ه ــم ای ــن تال ‬ ‫رون ــد ب ــود ک ــه اتحادی ــه بین الملل ــی کارکن ــان‬ ‫صنای ــع غذای ــی و تج ــاری اع ــام ک ــرد در‬ ‫سب ــوک» ک ــه مخص ــوص‬ ‫ش ــبکه داخل ــی «فی ‬ ‫ارتباط ــات مج ــازی می ــان کارکن ــان ش ــرکت‬ ‫سب ــوک ب ــا ایج ــاد نوع ــی‬ ‫اس ــت‪ ،‬مدی ــران فی ‬ ‫سانس ــور‪ ،‬کلیدواژ هه ــای مرتب ــط ب ــا تاس ــیس‬ ‫ً‬ ‫اتحادی ــه را مس ــدود کردن ــد؛ مث ــا کلم ــه‬ ‫ته ــای داخل ــی‬ ‫«تاس ــیس اتحادی ــه» در چ ‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫ش ــرکت به طورکام ــل ح ــذف م ‬ ‫سیاس ـت گذاران اقتص ــادی و تج ــاری در ای ــران‬ ‫در دودهه اخی ــر ب ــر توس ــعه ش ــرکت های ح ــوزه‬ ‫فن ــاوری تا کی ــد زی ــادی داش ــته اند و درعم ــل‬ ‫شه ــای مس ــتمری داش ــته اند ت ــا ای ــن‬ ‫نی ــز تال ‬ ‫ش ــرکت ها را تقوی ــت کنن ــد‪ .‬ا کن ــون‪ ،‬ان ــواع‬ ‫ش ــرکت های فن ــاوری از تج ــارت الکترونی ــک‬ ‫یه ــای مال ــی گرفت ــه ت ــا مس ــیریاب‬ ‫و فناور ‬ ‫و پیام رس ــان ت ــاش می کنن ــد س ــهمی از‬ ‫ب ــازار ای ــران داش ــته باش ــند‪ .‬بااینک ــه حت ــی‬ ‫موفق تری ــن ای ــن ش ــرکت ها ش ــباهت بس ــیاری‬ ‫ب ــه ش ــرکت های خارج ــی رقی ــب دارن ــد و‬ ‫بس ــیاری ازان ها در نب ــود اپلیکیشـ ـن های‬ ‫خارج ــی رقی ــب توانس ــته اند به خوب ــی رش ــد‬ ‫کنن ــد ام ــا به هرح ــال‪ ،‬ا کن ــون درجای ــی ق ــرار‬ ‫داری ــم ک ــه نمون هه ــای بوم ــی «ام ــازون» و‬ ‫«اوب ــر» را می ت ــوان در ب ــازار دی ــد‪ .‬ت ــاش ب ــرای‬ ‫س ــاختن اتحادی ــه کارکن ــان ش ــرکت های ایران ــی‬ ‫ح ــوزه فن ــاوری هن ــوز به ان ــدازه ش ــرکت های‬ ‫خارج ــی ج ــدی نش ــده ام ــا زمزمه های ــی از‬ ‫تش ــکل یابی در ح ــوزه تا کسـ ـی های اینترنت ــی‬ ‫در س ــال های اخی ــر دی ــده ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫سیاسـ ـت گذاران می توانن ــد پیشدس ــتانه‬ ‫دراین زمین ــه قوانین ــی را تصوی ــب کنن ــد ت ــا‬ ‫توس ــعه ش ــرکت ها و اف ــراد مختل ــف بخ ــش‬ ‫خصوصــی در مســیر روشــن بــا حمایــت قوانیــن‬ ‫نک ــه بس ــیاری‬ ‫مرتب ــط‪ ،‬تس ــهیل ش ــود‪ .‬ا کنو ‬ ‫از ش ــرکت های دانش بنی ــان بس ــتر فعالی ــت‬ ‫مج ــازی گس ــترده ای را ب ــرای خ ــود ت ــدارک‬ ‫دیده ان ــد‪ ،‬برخ ــورداری از قوانی ــن مص ــرح و‬ ‫حمایتگ ــر می توان ــد فعالی ــت ای ــن ش ــرکت ها و‬ ‫کارکن ــان ان ه ــا را ق ــوت و ق ــدرت بخش ــد و اف ــق‬ ‫فعالی ــت تج ــاری ای ــن ش ــرکت ها را روشـ ـن تر از‬ ‫گذش ــته کن ــد‪.‬‬ ‫سعید ارکان زاده یزدی‪ /‬ایرنا‬ ‫یک ــی از ش ــرکت های مش ــهوری ک ــه در ح ــوزه‬ ‫یش ــود‪ ،‬ش ــرکت‬ ‫اقتص ــاد گی ــگ تعری ــف م ‬ ‫به اش ــترا ک گذاری «اوب ــر» اس ــت ک ــه رانن ــدگان‬ ‫می توانن ــد به وس ــیله ای ــن پلتف ــرم مس ــافر‬ ‫بیابن ــد‪ .‬در ای ــران نی ــز ش ــرکت های مش ــابه‬ ‫«اوب ــر» درس ــت ش ــده اند و از همی ــن الگ ــوی‬ ‫اقتص ــاد گی ــگ اس ــتفاده می کنن ــد؛ ام ــا‬ ‫چن ــدی ک ــه از ش ــروع به کار ای ــن ش ــرکت ها‬ ‫یک ــه در مق ــام فریلنس ــر ب ــا ای ــن‬ ‫گذش ــت‪ ،‬افراد ‬ ‫پلتفر مه ــا هم ــکاری می کردن ــد‪ ،‬به این نتیج ــه‬ ‫رس ــیدند ک ــه بای ــد نوع ــی اتح ــاد جمع ــی‬ ‫داش ــته باش ــند و خواس ــته های خ ــود را ب ــه‬ ‫ش ــرکت های نوپ ــا منتق ــل کنن ــد‪ .‬ش ــیوه انتق ــال‬ ‫خواس ــته های جمع ــی در ش ــرکت های ع ــادی‬ ‫جه ــان اتحادی هه ــا و سندیکاهاس ــت؛ ام ــا‬ ‫ش ــرکت های مرب ــوط ب ــه اقتص ــاد گی ــگ مان ــع‬ ‫یش ــدند‪ .‬در‬ ‫ایج ــاد اتحادی هه ــای کارکن ــان م ‬ ‫همی ــن «اوب ــر» نی ــز رانن ــدگان ب ــرای تش ــکیل‬ ‫اتحادی ــه ت ــاش می کردن ــد ام ــا مدی ــران ش ــرکت‬ ‫کارش ــکنی می کردن ــد‪ .‬تااینک ــه س ــرانجام اولی ــن‬ ‫اتحادی ــه رانن ــدگان «اوب ــر»‪ ،‬ن ــه در امری ــکا بلک ــه‬ ‫در انگلی ــس ک ــه یک ــی از بزرگ تری ــن بازاره ــای‬ ‫ایــن شــرکت در خــارج از ایاالت متحــده اســت‪،‬‬ ‫در م ــی ‪ ۲۰۲۱‬تاس ــیس ش ــد‪ .‬ای ــن اتحادی ــه‬ ‫‪۷۰‬ه ــزار عض ــو در سراس ــر انگلی ــس‬ ‫بی ــش از ‬ ‫دارد‪ .‬اوب ــر درنهای ــت در اوای ــل س ــال ‪،۲۰۲۱‬‬ ‫نب ــار اتحادی ــه کارکن ــان خ ــود را‬ ‫ب ــرای اولی ‬ ‫به رس ــمیت ش ــناخت‪ .‬ای ــن ش ــرکت اع ــام ک ــرد‬ ‫رانندگان ــی را ک ــه ب ــا او ق ــرارداد دارن ــد در رده‬ ‫«کارکن ــان» (‪ )Workers‬طبقه بن ــدی می کن ــد‬ ‫نه ــا «حداق ــل‬ ‫و با این طبقه بن ــدی‪ ،‬ب ــرای ا ‬ ‫دس ــتمزد و مرخص ــی باحق ــوق و مس ــتمری‬ ‫بازنشس ــتگی» درنظ ــر می گی ــرد‪ .‬ای ــن خب ــر را‬ ‫«دارا خسروشــاهی» کــه مدیرعامــل اوبــر اســت‪،‬‬ ‫در م ــارس ‪ ۲۰۲۱‬در ی ــک مقال ــه در روزنام ــه‬ ‫«ایونین ــگ اس ــتاندارد» اع ــام ک ــرد‪ .‬البت ــه وی‬ ‫و س ــایر مدی ــران «اوب ــر» به این راحت ــی ه ــم ب ــا‬ ‫این مس ــئله کن ــار نیامدن ــد‪ .‬پیـ ـش ازان مقال ــه‪،‬‬ ‫جس ــال ب ــود رانن ــدگان «اوب ــر» در انگلی ــس‬ ‫پن ‬ ‫ب ــرای رس ــیدن ب ــه حق ــوق کارگ ــران معمول ــی‬ ‫نه ــا ب ــه دی ــوان عال ــی‬ ‫ت ــاش می کردن ــد‪ .‬ا ‬ ‫ای ــن کش ــور ش ــکایت کردن ــد و دی ــوان به نف ــع‬ ‫نه ــا رای داد و اع ــام ک ــرد ک ــه ای ــن رانن ــدگان‬ ‫ا ‬ ‫بای ــد در مق ــام کارکن ــان و ن ــه پیمان ــکاران‬ ‫مس ــتقل طبقه بن ــدی ش ــوند‪ .‬کارکن ــان تح ــت‬ ‫حمایت های ــی در قان ــون کار انگلی ــس هس ــتند‬ ‫و البت ــه ن ــه ش ــبیه ب ــه ان حمایت های ــی ک ــه‬ ‫از کس ــانی که باعن ــوان «استخدا مش ــده»‬ ‫یش ــوند به عم ــل‬ ‫(‪ )Employess‬ب ـه کار گرفت ــه م ‬ ‫می ای ــد‪ .‬گرچ ــه وکال و اتحادی هه ــای کارگ ــری‬ ‫ایلن ــد نیوی ــورک ب ــود‪ .‬ب ــرای تش ــکیل اتحادی ــه‬ ‫بای ــد کارکن ــان ب ــه تاس ــیس ای ــن اتحادی ــه رای‬ ‫بدهن ــد و ش ــرکت «ام ــازون» تم ــام تالش ــش را‬ ‫ک ــرده ب ــود ک ــه ای ــن اتف ــاق نیفت ــد‪ .‬ای ــن ش ــرکت‬ ‫تـــاش می کن ــد بی ــن کارکن ــان رخن ــه کن ــد‬ ‫نه ــا را ب ــه توانای ــی اتحادی ــه کارکن ــان در‬ ‫وا ‬ ‫یش ــان بدبی ــن کن ــد‪ .‬ب ــا‬ ‫بهترک ــردن وض ــع کار ‬ ‫شه ــا ب ــود ک ــه در رای گی ــری س ــال‬ ‫همی ــن تال ‬ ‫قب ــل در ایال ــت االبام ــا‪ ،‬کارکن ــان ش ــرکت ب ــه‬ ‫تاس ــیس اتحادی ــه دران منطق ــه رای ندادن ــد‪.‬‬ ‫داس ــتان «اتحادی ــه اس ــتتن ایلن ــد» در‬ ‫نیویــورک متفــاوت بــود‪ .‬از دوســال پیش‪ ،‬یکــی‬ ‫از کارکن ــان س ــابق «ام ــازون» ب هن ــام «کری ــس‬ ‫اس ــمالز»‪ ،‬ت ــاش ب ــرای تش ــکیل اتحادی ــه را‬ ‫ش ــروع ک ــرده ب ــود‪ .‬اس ــمالز از کارگ ــری س ــاده‬ ‫در انباره ــای کاالی ام ــازون کار خ ــود را ش ــروع‬ ‫نش ــرکت کار ک ــرده ب ــود‪ .‬در‬ ‫و چهارس ــال درای ‬ ‫اوج دوران شــیوع ویــروس کرونــا کــه کس ـب وکار‬ ‫«ام ــازون» س ــکه ش ــده ب ــود‪ ،‬اس ــمالز می دی ــد‬ ‫کـــه ش ــرایط کاری کارکن ــان ام ــازون بس ــیار‬ ‫نه ــا ب ــا ام ــدن س ــر کار بیم ــار‬ ‫وخی ــم اس ــت و ا ‬ ‫یش ــوند و صدم ــات زی ــاد می بینن ــد‪ .‬تصمی ــم‬ ‫م ‬ ‫گرف ــت ک ــه اتحادیــه ای ایج ــاد کن ــد ام ــا اخ ــراج‬ ‫ً‬ ‫ش ــد و نهایت ــا در م ــاه اوری ــل‪ ،‬ب ــا رای گی ــری‬ ‫نه ــا ب ــا تش ــکیل‬ ‫می ــان کارکن ــان‪ ،‬ا کثری ــت ا ‬ ‫اتحادی ــه موافق ــت کردن ــد‪ .‬تش ــکیل اتحادی ــه‬ ‫کارکن ــان ام ــازون خب ــر خوش ــحال کننده ای‬ ‫بـــرای کارکن ــان س ــایر ش ــرکت های ح ــوزه‬ ‫فن ــاوری ب ــود‪ .‬به نظ ــر می رس ــد از پارس ــال‪،‬‬ ‫به تدری ــج بزرگ تری ــن ش ــرکت های فن ــاوری‬ ‫جه ــان به ناچ ــار ش ــاهد اتحادی هه ــای کارکن ــان‬ ‫یس ــت ک ــه در‬ ‫خ ــود بوده ان ــد‪ .‬ج ــای شگفت ‬ ‫س ــال هایی ک ــه ای ــن ش ــرکت ها رش ــد عظیم ــی‬ ‫کـــرده بودن ــد‪ ،‬اتحادی ــه کارگ ــری نداش ــته اند‪.‬‬ ‫اولی ــن اتحادی ــه کارکن ــان ش ــرکت «الفاب ــت» ک ــه‬ ‫ش ــرکت م ــادر «گ ــوگل» اس ــت‪ ،‬ب ــا ‪ ۴۰۰‬عض ــو در‬ ‫س ــال فوری ــه س ــال ‪ ۲۰۲۱‬تش ــکیل ش ــد‪ .‬ا کن ــون‬ ‫‪ ۸۰۰‬نف ــر از کارکن ــان «الفاب ــت» عض ــو ای ــن‬ ‫یک ــه ای ــن ش ــرکت‬ ‫ش ــرکت هس ــتند درصورت ‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزارنف ــر را در اس ــتخدام خ ــود دارد‪ .‬ش ــرکت‬ ‫«اپ ــل» هی ــچ اتحادی ــه کارگ ــری را در داخ ــل‬ ‫امری ــکا به رس ــمیت نمی شناس ــد ام ــا چن ــد‬ ‫اتحادی ــه ش ــامل کارکن ــان خ ــود در اروپ ــا و ی ــک‬ ‫اتحادی ــه از کارکنان ــش در ژاپ ــن را پذیرفت ــه‪.‬‬ ‫«اپ ــل» درزمین ــه ش ــرایط کاری کارگران ــش‬ ‫خوش ن ــام نیس ــت و م ــواردی از زیرپا گذاش ــتن‬ ‫قوانی ــن کار در ان گ ــزارش ش ــده؛ به وی ــژه‬ ‫کارگران ــش در چی ــن ک ــه در ق ــرارداد ب ــا ش ــرکت‬ ‫یس ــازند‪،‬‬ ‫نه ــای ایف ــون را م ‬ ‫«فا کس ــکان» تلف ‬ ‫در ش ــرایط نا گ ــوار و غیرانس ــانی ق ــرار دارن ــد‪.‬‬ ‫«مناطق ازاد» موفق بوده اند؟‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫در تمام دنیا‪ ،‬مناطقی را تحت عنوان مناطق ازاد و ویژه تعیین کرده اند که در ان‬ ‫مسائل مهم صادرات و واردات در قبال عدم پرداخت مالیات و عوارض‪ ،‬دنبال‬ ‫می شـود کـه باعـث جلـب سـرمایه گذاران داخلـی و در پاره ای از مـوارد‪ ،‬تشـویق‬ ‫سـرمایه گذاران خارجـی نیـز می شـود کـه دراین مناطـق سـرمایه گذاری کننـد و‬ ‫درکناران‪ ،‬برای کشـورها اشـتغال نیز ایجاد شـود؛ اما به نظرمی رسـد که مناطق‬ ‫ازاد کشـور ما‪ ،‬پتانسـیل الزم را برای جذب سـرمایه خارجی نداشـته و در جذب‬ ‫سـرمایه گذاران داخلـی نیـز اغلـب بـا توفیـق روبـه رو نبوده انـد‪ .‬در حال حاضـر در‬ ‫کشـور مـا بیـش از هفـت منطقـه ازاد و ‪ 11‬منطقـه ویـژه اقتصـادی وجـود دارد که‬ ‫در جهـت جـذب سـرمایه گذار‪ ،‬به بهانـه معافیـت از پرداخت مالیات و عـوارض‪،‬‬ ‫ً‬ ‫تهـا در‬ ‫رونـق این مناطـق را سـبب شـده اند؛ امـا متاسـفانه اخیـرا ایـن معافی ‬ ‫بعضی از موارد از بین رفته است و باعث سرخوردگی سرمایه گذاران شده است؛‬ ‫واضـح اسـت کـه ادامـه این وضعیـت‪ ،‬مناطـق را بی رونـق کـرده و از خاصیـت‬ ‫وجـودی خـود جـدا شـده و می شـوند‪ .‬بدیهی سـت؛ پس از جنگ جهانـی دوم‬ ‫که کشورها اسیب بسیار دیده اند‪ ،‬طرح ایجاد مناطق ازاد بین کشورها گذاشته‬ ‫شـد و بسیاری از کشـورها بـا ایجـاد مناطـق ازاد و بـا حـذف مالیـات و عـوارض‬ ‫ً‬ ‫تو پا گیر‪ ،‬مجـددا رونـق اقتصـادی گرفتنـد و رفت وامـد‬ ‫گمرکـی و مقـررات دسـ ‬ ‫خارجیـان بـه کشورشـان تسـهیل شـد و از ایـن راه‪ ،‬کشـورهای بسـیاری صاحب‬ ‫توریسـت و گردشـگر شـده و موجبـات ورود ارز بـه کشـورهای خـود را فراهـم‬ ‫کردنـد؛ به طوری کـه در حال حاضـر بیش از ‪ 5700‬منطقه ازاد در دنیا وجـود دارد‬ ‫کـه کشـور چیـن‪ ،‬بیشـترین بهـره را می بـرد و در کشـورهای همسـایه نیـز امـارات‬ ‫متحـده عربـی‪ ،‬بـا ایجـاد این مناطـق توانسـته اسـت اوضـاع اقتصـادی خـود را‬ ‫بسـیار روبه راه کند‪ .‬در کشـور عزیز ما ا گر بپذیریم که منطقه ازاد به عنوان یک‬ ‫موتـور تجـارت عمـده ای را ایجـاد می کنـد‪ ،‬در حال حاضـر هفت منطقـه ازاد و ‪11‬‬ ‫منطقه ویژه داریم که به فعالیت مشغول هستند‪ .‬گو اینکه در کشور ما برخالف‬ ‫بسیاری از کشورها‪ ،‬فلسفه منطقه ازاد به درستی تعیین نشده و به جای اینکه‬ ‫فلسـفه وجـودی را در تجـارت جسـتجو کنند‪ ،‬فکـر اصلی در رسـیدگی به اهالی‬ ‫بـوده و زمین فروشـی در این مناطـق به صـورت اصـل درامده اسـت‪ .‬یکی از علل‬ ‫ناموفق بـودن مناطـق ازاد ایـران‪ ،‬نامحصور بودن مناطق اسـت که باعث شـده‬ ‫مسئولین اجرایی و غیراجرایی در کار مسئول مناطق ازاد دخالت کرده و چوب‬ ‫ً‬ ‫الی چـرخ انـان بگذارنـد؛ هرچندکـه ناخواسـته باشـد‪ .‬مثال انان توسـعه شـهر را‬ ‫ً‬ ‫بـا کمـک رئیـس منطقـه ازاد درنظـر می گیرنـد‪ ،‬حال انکـه کار منطقـه ازاد‪ ،‬صرفـا‬ ‫تجـارت و تسـهیل واردات و صـادرات و ایجـاد تـوازن بیـن ایـن دو خواهـد بـود و‬ ‫بدین روی در سه دهه گذشته‪ ،‬ما از جنبه تولید‪ ،‬سرمایه گذاری و ارزاوری برای‬ ‫کشـور ناموفـق بوده ایـم‪ .‬از طرفـی منطقـه ازاد نباید به عنوان سـکونت گاه درنظر‬ ‫گرفتـه شـود‪ .‬براسـاس امارهـای ارائه شـده از سـوی دبیرخانـه مناطـق ازاد‪ ،‬مـا در‬ ‫شش ماهه دوم سال ‪ 1400‬توانسته ایم‪ ،‬یک میلیارد و ‪960‬میلیون دالر صادرات‬ ‫داشـته باشـیم و از طریـق مناطـق ویـژه نیـز صـادرات مـا کمتـر از ‪ 14‬میلیـارد دالر‬ ‫بـوده اسـت کـه روی هم رفتـه مـا از طریـق این مناطـق ‪ 15‬میلیـارد دالر صـادرات‬ ‫داشـته ایم‪ .‬در همین مـدت‪ ،‬میـزان واردات مـا حـدود ‪14/5‬میلیـارددالر بـوده‬ ‫اسـت کـه در ظاهـر تـراز واردات و صـادرات مـا مثبـت بـوده اسـت؛ امـا بسـیار‬ ‫جزئـی‪ ،‬چرا کـه هزینه هـای جانبـی مناطـق بسیاربیشـتر ازاین مبلـغ مثبـت‬ ‫اسـت‪ .‬امیدواریـم دو منطقـه ازاد کیـش و قشـم کـه قـرار اسـت بـرای مسـابقات‬ ‫جام جهانـی فوتبـال‪ ،‬جـذب توریسـت داشـته باشـند‪ ،‬بـا برنامه ریـزی دقیـق‪،‬‬ ‫از این فرصـت به دسـت امده نهایـت اسـتفاده را بکننـد تا ایـن دو منطقه‪ ،‬قطب‬ ‫دوم گردشـگری منطقـه خلیج فـارس شـود‪ .‬خوشـبختانه طر ح هـای زیـادی‬ ‫بـرای ایـن دو منطقـه در نظـر گرفتـه شـده و دردسـت اقدام اسـت کـه ایجاد پنج‬ ‫اسـتادیوم فوتبـال بـا زمین چمـن‪ ،‬از مـوارد ان اسـت‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫کاهش محدودیت های کرونایی برای ورود به ایران‬ ‫سـخنگوی سـازمان هواپیمایی ایران از کاهش محدودیت های کرونایی خبر‬ ‫داد و گفـت؛ شـرط تزریـق دودز وا کسـن یـا ارائـه تسـت منفـی کرونـا بـرای ورود‬ ‫بـه ایـران الزامی سـت‪ .‬به گـزارش ایلنـا؛ میرا کبـر رضوی گفت؛ براسـاس مصوبات‬ ‫ُ‬ ‫‪116‬امیـن جلسـه سـتاد ملـی مدیریـت بیمـاری کرونـا‪ ،‬تمامـی مسـافران بـاالی‬ ‫‪ 12‬سـال در پروازهـای ورودی بـه ایـران بـا تزریـق دو دز وا کسـن کرونـا یـا داشـتن‬ ‫تست ‪ PCR‬منفی‪ ،‬می توانند وارد کشور شوند‪ .‬وی افزود؛ مسافران ورودی به‬ ‫کشور باید در محدوده ‪ 72‬ساعت مانده به پرواز‪ ،‬به انجام ازمایش ‪ PCR‬اقدام‬ ‫کنند و گواهی جواب منفی تست کرونا را به زبان انگلیسی به همراه داشته یا از‬ ‫اخرین نوبت تزریق وا کسـن ان ها ‪ 14‬روز گذشـته باشـد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫یتـی ام ‪ 285‬مـدل‬ ‫بـرگ سـبز ترا کتـور کشـاورزی ا ‬ ‫‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪495 -62‬ک‪ 12‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ LFW10472Y‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ N3HKA1CE2TAM11590‬بـه مالکیـت‬ ‫حسـن صمـدی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار‬ ‫سـاقط اسـت‪/.‬خ‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای یوسـفعلی فراهـی بـا تسـلیم درخواسـت بـه شـماره‬ ‫‪ 401/3/28-102/3740‬اعلام داشـته کـه سـند مالکیـت‬ ‫پلا ک ‪ 1187/14‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 1‬سیسـتان ملکـی‬ ‫نامبـرده بـر اثـر جابجایـی مفقـود شـده؛ لـذا بـا عنایـت بـه‬ ‫تبصـره ‪ 5‬مـاده ‪ 120‬ائین نامـه اصالحـی قانون ثبت امال ک‬ ‫مصـوب ‪ 1380/11/08‬مراتـب بـه اسـتناد بنـد یـک مـاده‬ ‫مذکـور در یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا هـر کـس مدعـی‬ ‫انجـام معاملـه اسـت‪ ،‬از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی ظـرف‬ ‫مـدت ده روز بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را‬ ‫ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم و‬ ‫رسـید دریافـت کنـد‪ .‬چنانچـه ظـرف مـدت مقـرر اعتراض‬ ‫نرسـید و یـا درصـورت اعتراض‪ ،‬سـند مالکیت ارائه نشـود‪،‬‬ ‫اداره ثبـت اسـناد زابـل‪ ،‬المثنـی سـند مالکیـت را طبـق‬ ‫مقـررات صـادر و بـه متقاضـی و تسـلیم خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/09 :‬‬ ‫مهـدی پهلوانـروی‪ ،‬رئیـس ثبـت‬ ‫م الـف ‪433‬‬ ‫اسـناد و املا ک زابـل‪ ،‬از طـرف فهیمـه دهمـرده‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160301060000098‬هیـات اول موضـوع قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم طاهـره یزدانـی فرزنـد حسـین‬ ‫بـه شناسنام هشـماره ‪ 4‬صـادره از ورامیـن در ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمیـن بـا بنـای احداثـی در ان بـه مسـاحت ‪ 126/47‬مترمربـع از پال ک‬ ‫شـماره ‪ 5735‬فرعـی از ‪ 111‬اصلـی واقـع در ورامیـن بخـش حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک ورامیـن خریـداری از غالمرضـا علیخانـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫م ‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/09 :‬‬ ‫محمود داودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک‬ ‫م الف ‪146‬ث‬ ‫ورامین‬ صفحه 2 ‫یادداشت‬ ‫ شناختی‬ ‫تحلیلاجتماعی‪-‬روان‬ ‫ِ‬ ‫محتوای سریال های ترکیه ای‬ ‫دکتر کتایون اهنگر*‬ ‫نشـناختی و‬ ‫درمـورد سـریال هایی کـه به لحـاظ روا ‬ ‫فرهنگـی بـا فضـای خانـواده در ایـران منافـات دارد‪،‬‬ ‫بسـیار گفتـه و نوشـته شـده اسـت؛ به ویـژه در سـال های‬ ‫اخیـر‪ ،‬دررابط هبـا محتـوای مخـرب سـریال های ترکیـه ای‬ ‫کـه مخاطـب فراوانـی را در تـوده مـردم مـا یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫نـگاه و دغدغـه نگارنـده دراین نوشـتار‪ ،‬بیشـتر معطـوف‬ ‫بـه مالحظـات روانـی‪ ،‬اخالقـی و البتـه تربیتـی نهفتـه‬ ‫دراین گونـه سریال هاسـت‪ .‬متاسـفانه فضـای رسـانه ای‬ ‫مـا تا کنـون نتوانسـته خـورا ک دیـداری و شـنیداری‬ ‫دل پذیرتـر از ایـن سـریال ها را بـرای مخاطبیـن ایرانـی‬ ‫ـری‬ ‫فراهـم اورد و این مهـم‪ ،‬در روی اوردن حدا کث ِ‬ ‫تـوده مـردم بـه ایـن سـریال ها مزیدبرعلـت شـده‪.‬‬ ‫جامعه شناسـان براین باورندکـه در جهـان مـدرن بـرای‬ ‫رفـع نیازهـای افـراد جامعـه‪ ،‬نظام هایی چند وجـود دارند‬ ‫یسـت‬ ‫نهـا نظا مهـای ارتباطـی و اموزش ‬ ‫کـه از مهم تریـن ا ‬ ‫و در دوران مـا رسـانه های گروهـی و ارتباطـی مختلـف‬ ‫(تلویزیـون‪ ،‬اینترنـت‪ ،‬ماهوار ههـا و ‪ ،)...‬چنیـن نقشـی را‬ ‫برعهـده گرفته انـد‪ .‬مهم تریـن تاثیـر این رسـانه ها‪ ،‬عالوه بر‬ ‫شهـای خبـری و تفریحـی (پرکـردن اوقـات فراغـت)؛‬ ‫نق ‬ ‫یسـت کـه به واسـطه‬ ‫نقـش اموزشـی و همگن ساز ‬ ‫ـوی جامعـه مـا بـا این گونـه شـبکه های‬ ‫رویارویـی نسـل ن ِ‬ ‫یشـدن‬ ‫بـا برنام ههـای خـاص‪ ،‬حتـی موجـب اجتماع ‬ ‫کودکان ونوجوانـان در فضایـی غیـر از فرهنـگ اصلـی‬ ‫و اصیـل خودشـان شـده و این امـر تعـارض در َمنـش‬ ‫و خـوی و فرهنـگ رفتـاری و ارتباطـی را باعـث شـده کـه‬ ‫نهـا‬ ‫کـم یـا بیـش درمواجه هبـا تجرب ههـای اجتماعـی ا ‬ ‫شـاهدش هسـتیم‪ .‬انچه به طورکلی دراین گونه سـریال ها‬ ‫( کـه البتـه ب هصـورت موردی مجال نقد بیشـتری دارند) با‬ ‫یبـر روابـط غیرمنتظـره بیـن‬ ‫بهره گیـری از قص ههـای مبتن ‬ ‫شسـیما‪ ،‬صحنه ارایـی‬ ‫کارا کترهـا‪ ،‬بازیگـران جـذاب و خو ‬ ‫لوکـس و دل فریـب و نظایـر ان‪ ،‬اهمیـت دیگـری را‬ ‫بـرای توجـه مـردم مـا؛ به ویـژه والدیـن می یابـد‪ ،‬تغییـر‬ ‫ً‬ ‫یسـت کـه شـخصا در‬ ‫سـبک تفکـر و سـبک یـا مـدل زندگ ‬ ‫جلسـه های مشـاوره با برخی والدین و فرزندانشـان با ان‬ ‫یتـوان از نقـش تاثیرگـذار برنامه هایـی‬ ‫روبـرو شـده ام‪ .‬نم ‬ ‫کـه بـا هـدف چنیـن اثرگـذاری یـا حتـی جذابیـت بـرای‬ ‫فـروش بیشـتر سـاخته شـده اند در چنیـن تغییـری غافـل‬ ‫شـد‪ .‬اینکـه مسـئوالن رسـانه ای کشـورهای سـازنده‬ ‫ایـن سـریال ها؛ به ویـژه سـریال هایی بـا مضمـون روابـط‬ ‫ً‬ ‫پنهانـی و غالبـا معطـوف بـه خیانـت و بخصـوص در‬ ‫حیطـه زناشـویی کـه سـاخت کشـور ترکیـه اسـت‪ ،‬چـه‬ ‫هدفـی را می جوینـد‪ ،‬گفتـار دیگـری را می طلبـد؛ امـا‬ ‫ً‬ ‫ـارت پرسـود‪ ،‬بیشـترین هزینـه و زیـان‬ ‫ظاهـرا دراین تج ِ‬ ‫اخالقـی‪ ،‬متوجـه جوامـع بیننـده این گونـه برنامه هاسـت‬ ‫کـه ب هسـرعت در تعـداد بسـیار و بـا قسـمت های فـراوان‬ ‫یشـوند‪ .‬جالب توجـه انکـه چنیـن سـوژه هایی‬ ‫سـاخته م ‬ ‫مهـای سـینمایی سـال های اخیـر‬ ‫حتـی بـر سـازندگان فیل ‬ ‫کشـورمان هم تاثیر گذاشـته تاانجا که در چندسـال اخیر‪،‬‬ ‫مهـا کـه‬ ‫یبـر خیان ِـت برخـی از ایـن فیل ‬ ‫محتـوای مبتن ‬ ‫ً‬ ‫مهـای پرفروشـی نیـز بوده انـد‪ ،‬ازسـوی برخـی‬ ‫اتفاقـا فیل ‬ ‫دغدغه منـدان جامعـه مـا بشـدت مورداعتـراض قـرار‬ ‫گرفتنـد‪ .‬ایـن تاثیـر بـر عامـه و خواص تا انجـا پیش می رود‬ ‫ً‬ ‫کـه حتـی مثال شـایعه حضور یکی از بازیگـران معروف یکی‬ ‫از ایـن سـریال ها در سـریالی ایرانـی‪ ،‬جنجـال اشـتیاق امیز‬ ‫فراوانـی را در مطبوعـات و شـبکه های مجـازی می افریند!‬ ‫در کنـار دالیـل متعـدد‪ ،‬نفـوذ و محبوبیـت سـریال هایی با‬ ‫سـهلگیری افراطـی در روابـط کـه در فرهنـگ مـا نامشـروع‬ ‫یشـود به نوعـی‪ ،‬گویـای ان اسـت که برنام هسـازان‬ ‫تلقـی م ‬ ‫نشـناختی و اجتماعـی روز مـردم را‬ ‫مـا نیازهـای روا ‬ ‫درنیافته انـد و در مسـیری ملال اور پیـش می رونـد کـه‬ ‫همراهـان چندانـی نـدارد‪ .‬ایـن غفلـت‪ ،‬ا گاهانـه باشـد‬ ‫یـا ناا گاهانـه‪ ،‬امـروز در مسـیری پیـش رفتـه کـه روابـط‬ ‫فهـای‬ ‫منافـی بـا باورهـای حدا کثـری مـا‪ ،‬به همـراه تحری ‬ ‫تاریخـی و گاه حتـی توهیـن بـه فرهنـگ ملـی کشـورمان‬ ‫نیـز در قالـب این گونـه سـریال ها به نمایـش درمی ایـد‬ ‫و متاسـفانه طبقـه عامـه مـردم نیـز بینـش الزم را در‬ ‫تمرکـز و دقـت بـر محتـوای زیـان اور ان از خـود نشـان‬ ‫نمی دهنـد؛ تاانجا کـه خانواد ههـای بسـیاری در کنـار‬ ‫فرزندانشـان بـه تماشـای سـریال هایی می نشـینند کـه‬ ‫درصـورت پرسـش برانگیز بودن برخی وقایـع اخالقـی و‬ ‫ارتباطـی کارا کترهـای ان‪ ،‬پاسـخی بـرای رفـع ابهـام فکـری‬ ‫و ذهنـی فرزندشـان کـه در فراینـد رشـد اخالقـی و روانـی‬ ‫طهـای‬ ‫یسـت‪ ،‬ندارنـد‪ .‬مسـائلی ماننـد ارتبا ‬ ‫و اجتماع ‬ ‫ـقی مثلث گونـه‪ ،‬ا گاهـی فرزنـدی از نامشـروع بودنش‬ ‫عش ِ‬ ‫کـه مسـبب ان‪ ،‬یکـی از نزدیـکان پـدرش بـوده‪ ،‬خیانـت‬ ‫ـتر ایـن سریال هاسـت و‬ ‫کـه وجـه غالـب محتـوای بیش ِ‬ ‫سـهلگیری در پایبنـدی بـه قواعـد اخالقـی در رابطـه‬ ‫محترمـی ماننـد زناشـویی ازاین دسـت ب هشـمار می رونـد‪.‬‬ ‫*روانشناس‬ ‫شاتر‬ ‫زیار�تگاه تاریخی‬ ‫رباط‬ ‫مجموعه رباط زیارت مربوط‬ ‫به دوره ساسانیان تا دوره‬ ‫صفوی ست و در شهرستان‬ ‫خواف؛ ‪ ۳۳‬کیلومتری جاده‬ ‫خواف به رشتخواه واقع شده‪.‬‬ ‫این اثر در ‪ ۲۵‬اسفند ماه ‪۱۳۷۸‬‬ ‫با شماره ‪ ۲۶۰۲‬به عنوان یکی از‬ ‫اثار ملی ایران‬ ‫به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫احمدبلباسی‬ ‫رویداد‬ ‫پنج شنبه ‪ 9‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2534‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مهمونی ادم بزرگ ها‬ ‫هوتن شکیبا؛ بچه ای در‬ ‫ِ‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫یتــوان و نبایــد در‬ ‫ا گرچــه تــاش فــردی را نم ‬ ‫موفقیــت نادیــده گرفــت؛ امــا ســهم «شــانس»‬ ‫همیشــه محفــوظ اســت‪ .‬البتــه شــانس را‬ ‫یتــوان گاه در قالــب یــک «اشــنایی» تعبیــر‬ ‫م ‬ ‫یکــه‬ ‫کــرد و ازاین منظــر کــم نبوده انــد افراد ‬ ‫درپـ ِـی اشناشــدن با شــخصی یا گروهی‪ ،‬مســیر‬ ‫یشــان تغییــر کــرده یــا در همــان مســیر‬ ‫زندگ ‬ ‫قبلــی‪ ،‬چنــد گام جهــش کرده انــد؛ و این گونــه‪،‬‬ ‫اتفاقــی را کــه شــاید ســال ها دوندگــی الزم‬ ‫کشــبه رقــم زده انــد‪ .‬درمــورد «هوتــن‬ ‫داشــته‪ ،‬ی ‬ ‫نهــم از‬ ‫شــکیبا» نیــز ایــن عنصـ ِـر شــانس؛ ا ‬ ‫نــوع اشــنایی اش‪ ،‬بی تردیــد تاثیرگــذار بــوده‬ ‫اســت‪ .‬قصــد نداریــم بگوییــم کــه او «شانســی»‬ ‫به این میــزان از موفقیــت دســت یافتــه؛ کــه‬ ‫ً‬ ‫قطعــا ادعایــی نادرســت و حتــی ســاده انگارانه‬ ‫ً‬ ‫و ب ـه دوراز رعایــت انصــاف اســت؛ امــا واقعــا‬ ‫ی و همــکاری‬ ‫یشــود اثربخشـ ِـی اشــنای ‬ ‫مگــر م ‬ ‫ـری شــهرت‬ ‫ـ‬ ‫ی‬ ‫ گ‬ ‫ج‬ ‫او‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ـت»‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫ـروش‬ ‫بــا «سـ‬ ‫ِ‬ ‫او نــزد عامــه مخاطبــان نادیــده گرفــت؟‬ ‫تهــا در عرصــه تئاتــر‪ ،‬خــوش‬ ‫شــکیبا مد ‬ ‫درخشــیده بــود کــه وارد «لیسانس ـه ها» شــد؛‬ ‫یشــناختند؟ حتــی‬ ‫امــا چندنفــر چهــره او را م ‬ ‫ـت شــخصیت «بچــه» در‬ ‫حــاال کــه محبوبیـ ِ‬ ‫«مهمونــی» باعــث شــده تــا عــده بیشــتری بــه‬ ‫او توجــه نشــان دهنــد و از توانایــی ویــژه اش‬ ‫در صداپیشــگی ســخن می راننــد‪ ،‬شــاید‬ ‫چندســال پیش نه تنهــا نمی دانســتند او‬ ‫ب هجــای دو کاراکتــر «دیبــی» و «خونه بغلــی»‬ ‫در مجموعــه پرطرفــدار «کاله قرمــزی» حــرف‬ ‫ً‬ ‫م ـی زد؛ و احتمــاال خیلــی هــم برایشــان مهــم‬ ‫یســت! امــا‬ ‫نبــود کــه ایــن هوتــن شــکیبا چه کس ‬ ‫«حبیــب» در «لیسانس ـه ها» چنــان غوغایــی‬ ‫ب ـه راه انداخــت کــه بی بروبرگــرد یکــی از علــل‬ ‫موفــق هرســه فصــل ایــن ســریال تلویزیونــی‪،‬‬ ‫وجــود «او» بــود‪.‬‬ ‫یـادم اسـت معلـم کالس چهـارم (اقـای قمـری)‬ ‫روزی سـر کالس امـد و گفـت کـه چه کسـی بـرای‬ ‫تهـای‬ ‫دهـه فجـر برنامـه دارد؟ ان زمـان فعالی ‬ ‫فرهنگـی یک هفتـه در ایـام فجـر بـود‪ .‬چند نفـری‬ ‫دسـت بلنـد کردنـد؛ امـا نمی دانـم چطـور شـد‬ ‫کـه معلـم بـه مـن گفـت هوتـن تـو چـی؟! مـن هـم‬ ‫گفتـم فقـط نمایـش عبدلـی و اوسـتا را بلـدم!‬ ‫یـادم اسـت چهـارم ابتدایـی سـر صـف‪ ،‬عبدلـی‬ ‫و اوسـتا را اجـرا کـردم‪ .‬یکـی از دوسـتان هـم گفـت‬ ‫می توانـد اوسـتا باشـد؛ کـه او هم بعدهـا وارد تئاتر‬ ‫نهـا را هوتـن شـکیبا در مصاحبـه ای‬ ‫شـد ‪ ...‬ای ‬ ‫مفصـل بـا فریـدون جیرانـی عنـوان کـرده تـا از‬ ‫چگونگـی ورودش به عرصه نمایش پرده بـردارد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫نحـال‪،‬‬ ‫او هنـوز بـه ‪40‬سـالگی نیـز نرسـیده؛ باای ‬ ‫معلـوم اسـت مسـیرش را از همان زمـان درسـت‬ ‫انتخـاب کـرده و ا گـر ذره ای در ایـن شـک داریـد‪،‬‬ ‫یسـت بـه فهرسـت تقدیرهـا و جوایـزی کـه‬ ‫کاف ‬ ‫تا کنـون نصیـب بـرده‪ ،‬نگاهـی بیندازیـد؛ حتـی‬ ‫یبـه فیلم هایـی کـه طـی سـال های اخیـر‬ ‫بانگاه ‬ ‫یتـوان فهمیـد او چند مـرده حالج‬ ‫بـازی کـرده‪ ،‬م ‬ ‫اسـت‪ .‬او در ادامـه همـان مصاحبـه گفتـه بـود‪:‬‬ ‫«در راهنمایـی‪ ،‬در تئاتـر‪ ،‬بسـیار فعال بـودم و‬ ‫سـرگروه تئاتـر مدرسـه شـدم‪ .‬از معلمـان ان زمـان‬ ‫و معلـم پرورشـی ام‪ ،‬خیلـی متشـکرم؛ چـون در‬ ‫مسیری که من االن هستم‪ ،‬خیلی کمک کردند‬ ‫و من را بسـیار تشـویق می کردند‪ .‬هیچ وقت یادم‬ ‫نمـی رود معلـم زبانـم (اقای شـاه غیبی) می گفت؛‬ ‫بچ ههـا درس را خـوب گـوش بدهیـد و ا گـر زود‬ ‫یگـذارم هوتـن‪ ،‬تئاتـر‬ ‫تمـام شـود‪ ،‬یک ربـع اخـر م ‬ ‫ً‬ ‫اجـرا کنـد؛ و بچ ههـا نیـز ذوق داشـتند!» احتمـاال‬ ‫ـیرینی خاصـی در نـوع اجـرا‬ ‫او ان روزهـا نیـز ش ِ‬ ‫داشـته کـه بچ ههـای هم سن وسـالش را چنیـن‬ ‫به وجـد مـی اورد‪ .‬لحـن حـرف زدن «حبیـب» در‬ ‫«لیسانسـه ها» تـوام بـا نـوع نگا ههـا چنـان او را از‬ ‫یکـرد‬ ‫بسـیاری کارا کترهـای تئاتـری اش جـدا م ‬ ‫شتـر در‬ ‫کـه باورکردنـی نبـود‪ .‬سـروش صحـت پی ‬ ‫مجموعه های «پژمان» و «ساختمان پزشکان»‬ ‫نیـز اسـتعدادهایی ماننـد پژمـان جمشـیدی‬ ‫نبـار در تیـم‬ ‫و بهنـام تشـکر را رو کـرده بـود و ای ‬ ‫ـتنی «لیسانسـه ها» به هوتن شـکیبا‬ ‫دوست داش ِ‬ ‫ روی سـکه هنـرش را به نمایـش‬ ‫ن‬ ‫فرصتـی داد تـا ا‬ ‫ِ‬ ‫بگـذارد و ایـن بازیگـر جـوان نیـز از همین فرصت‪،‬‬ ‫یـک اسـتثنا سـاخت و خـودش را ب هسـرعت‬ ‫ً‬ ‫بـاال کشـید‪ .‬جالب انکـه او اصلا قصـد نداشـت‬ ‫دراین مجموعـه بـازی کند! چرا؟ پاسـخ می دهد‪:‬‬ ‫«ترجیحـم تلویزیـون نبـود؛ به خاطـر کیفیـت‬ ‫کارهای ان‪ .‬فکر می کنم سومین یا چهارمین باری‬ ‫بـود کـه از سـروش صحت پیشـنهاد کار داشـتم و‬ ‫هر بـار به بهانـه ای نمی رفتـم‪ .‬لیسانسـه ها را هـم‬ ‫گفتـم نمی ایـم؛ امـا پنج قسـمت فیلم نامـه به من‬ ‫داد کـه بخوانـم و وقتـی خوانـدم‪ ،‬خیلـی خوشـم‬ ‫امـد و به نظـرم ایمـان صفایـی و سـروش صحـت‬ ‫بی نظیـر نوشـتند‪ .‬دیـدم دلـم نمی ایـد کـه ایـن‬ ‫یهـای‬ ‫نقـش را دیگـری بـازی کنـد؛ چرا کـه ویژگ ‬ ‫خـاص و جالبـی داشـت؛ ازایـن رو‪ ،‬بـا تـرس و‬ ‫ریسـک خیلی زیـاد‪ ،‬اولیـن کار تلویزیونـی ام را‬ ‫انجـام دادم»‪ .‬بـا موفقیـت بسـیاری کـه نصی ِـب‬ ‫ایـن سـریال و دنباله هایـش شـد‪ ،‬نـام هوتـن‬ ‫شـکیبا بیشـتر در دهـان مخاطبـان گشـت و او‬ ‫بازی او زمانی‬ ‫وارد حیطه های تازه تر شـد‪ .‬قدرت ِ‬ ‫بـرای مخاطبـان پرتعدادتـری محـرز شـد کـه در‬ ‫ـینمایی «شـبی کـه مـاه کامـل شـد» یک تغییر‬ ‫س‬ ‫ِ‬ ‫ژانر اساسی را تجربه کرد‪ .‬او دراین ساخته «نرگس‬ ‫کبـاره همـه تصـوری کـه از «حبیـب» در‬ ‫ابیـار» ی ‬ ‫ذهـن مخاطبانـش در ذهـن مانـده بـود را ویـران‬ ‫کـرد و سـازه ای جدیـد از یـک شـخصیت‪ ،‬بنـا کرد؛‬ ‫چراغ سبز تماشاخانه سپند‬ ‫به «شب به خیر مادر»‬ ‫نمایـش «شـب به خیر مـادر» به کارگردانـی‬ ‫احسـان حسـینخانی و تهیه کنندگـی سـعید‬ ‫روسـتایی؛ از سـوم خردادماه‪ ،‬در سـالن شـماره‬ ‫‪ ۲‬پردیـس تئاتـر «سـپند» به اجـرا درمی ایـد‪.‬‬ ‫دراین نمایـش ‪ ۹۰‬دقیقـه ای نوشـته مارشـا‬ ‫نورمـن و ترجمـه حمیـد احیـاء؛ بازیگرانـی‬ ‫همچـون رعنـا مقـدم و سـبا مهدویـان ایفـای‬ ‫نقـش می کننـد‪ .‬از گـروه کارگردانـی و اجرایـی‬ ‫یتـوان بـه دسـتیار کارگـردان‬ ‫ایـن نمایـش م ‬ ‫و برنامه ریـز‪ :‬سـرور قرایـی‪ /‬مدیـر صحنـه‪:‬‬ ‫فاطمـه مهراییـن‪ /‬دسـتیار صحنـه‪ :‬فاطمـه‬ ‫محمدنـژاد‪ /‬طـراح نـور‪ :‬رضـا خضرایـی‪ /‬طـراح‬ ‫لبـاس‪ :‬رعنـا مقـدم‪ /‬مجـری دکـور‪ :‬رضا گنجی‪/‬‬ ‫طراحـان پوسـتر‪ :‬محمدحسـین محرمـی و‬ ‫سـعیده شـجاعی‪ /‬طـراح تیـزر‪ :‬الهـه کو هبـر‪/‬‬ ‫عکاسـان‪ :‬مهـدی رمضانـی‪ ،‬کیمیـا نور افـزا‬ ‫و علیرضـا مقدم‪-‬اسـتودیو پاپیـون‪ /‬مدیـر‬ ‫روابط عمومـی‪ :‬امیـر قالیچـی‪ /‬مدیـر امـور‬ ‫رسـانه‪ :‬امیر پارسائیان مهر اشـاره کرد‪ .‬کارگردان‬ ‫در معرفـی خالصـه ای از ایـن اثـر می گویـد؛‬ ‫«شـب به خیر‪ ،‬مـادر» روایـت زندگـی جسـی و‬ ‫مـادرش اسـت کـه سال هاسـت در یـک خانـه‬ ‫باهـم زندگـی می کننـد و همه چیـز درظاهـر‬ ‫ارام و سـاده پیـش مـی رود؛ امـا در شـبی کـه‬ ‫نمایـش در ان اتفـاق می افتـد‪ ،‬جسـی تصمیـم‬ ‫خـود را بـه مـادرش اعلام می کند! مارشـا نورمن‬ ‫در سـال ‪ 1983‬جایـزه پولیتـزر را بـرای خلـق‬ ‫همیـن نمایشـنامه دریافـت کرد‪ .‬تام مـور نیز در‬ ‫سـال ‪ 1986‬بـا اقتبـاس از ان‪ ،‬فیلمـی را بـا بـازی‬ ‫سیسـی اسپیسـک و ان بنکرافـت سـاخت؛ کـه‬ ‫یو هفتمین جشـنواره بین المللـی فیلـم‬ ‫بـه سـ ‬ ‫شتـر یک بار نیز این متن‬ ‫برلیـن راه یافـت‪ .‬او پی ‬ ‫را در بـرادوی بـه روی صحنـه بـرده بـود‪.‬‬ ‫نقـش «عبدالحمیـد ریگـی» (بـرادر عبدالمالـک‬ ‫نقـدر پر افت وخیـز و متفـاوت بـود کـه‬ ‫ریگـی) ا ‬ ‫شتـر ؛ ا گرچـه‬ ‫به نظـر نمی رسـید‪ ،‬بازیگـری کـه پی ‬ ‫در حضـوری کوتا هتـر‪ ،‬در قالبـی طنـز در فیلـم‬ ‫ یاد‬ ‫«طبقه حسـاس» (سـاخته کمال تبریزی) به ِ‬ ‫شتـر مانـده بـود‪ ،‬بتوانـد چنیـن‬ ‫مخاط ِـب تیزهو ‬ ‫بشـکنی کند‪ .‬البته او نزد مخاطبان تئاتری‪،‬‬ ‫قال ‬ ‫بشـکنی‬ ‫نهـا توانمندی هایش در قال ‬ ‫قبل ترازای ‬ ‫ً‬ ‫شهـای کاملا جـدی را به اثبـات‬ ‫و ایفـای نق ‬ ‫لوای‬ ‫تحت‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫موعدی‬ ‫حاال‬ ‫اما‬ ‫رسـانده بود؛‬ ‫ِ‬ ‫«نقش اول مرد» یک اثر سینمایی‪ ،‬قد علم کند‬ ‫ً‬ ‫و انصافـا چنـان خـوب و دیدنـی بـود کـه خـب!‬ ‫جایـزه سـیمرغ بلوریـن بهترین بازیگـر مرد نقش‬ ‫اول را نیـز بـه خانـه بـرد‪ .‬او در مصاحبـه ای دربـاره‬ ‫یهـا‬ ‫ایـن فیلـم گفتـه بـود‪« :‬شـاید در ذهـن خیل ‬ ‫شـبی که ماه کامل شـد‪ ،‬یک فیلم سیاسی ست؛‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اما به نظرم اصال این طور نیسـت؛ این فیلم واقعا‬ ‫یک عاشقانه؛ و یک عاشقان ه تلخ است‪ .‬در واقع‪،‬‬ ‫یپـردازد کـه چطـور یـک ایدئولـوژی‬ ‫بـه ایـن م ‬ ‫غلـط و اصـرار بـر یکسـری قوانیـن می توانـد‬ ‫قبل از هر چیـزی‪ ،‬یـک عشـق را نابـود کنـد»‪ .‬او‬ ‫با اشاره به دشواری بازی در نقش «عبدالحمید»‬ ‫افـزود‪« :‬خیلـی بـرای خـودم سـنگین بـود و اینکه‬ ‫یکـردم کـه‬ ‫مـدام در ذهنـم ایـن جملـه را تکـرار م ‬ ‫یسـت‪ .‬یادم نمـی رود‬ ‫عبدالحمیـد هم یک قربان ‬ ‫یشـد و‬ ‫روزهـای اخـری کـه فیل مبـرداری انجـام م ‬ ‫یشـدیم‪،‬‬ ‫به ان شـب سـخت اخر فیلم نزدیک م ‬ ‫برایـم سـخت بـود؛ اینکـه نخواهـم او را خیلـی‬ ‫قضاوت کنم و در درونم بکوشم به او حق بدهم‬ ‫کـه دارم کار درسـتی انجـام می دهـم؛ چـون ا گـر‬ ‫یشـد»‪ .‬او‬ ‫ـازی دروغ م ‬ ‫ایـن کار را نم ‬ ‫یکـردم‪ ،‬یـک ب ِ‬ ‫تاان زمان در چندکار سـینمایی بازی داشـت؛ اما‬ ‫چیـک به انـدازه ایـن اثـر‪ ،‬باعـث دید هشـدنش‬ ‫هی ‬ ‫ً‬ ‫نهـا واقعـا‬ ‫نشـد؛ بااین همـه‪ ،‬او بـرای همـه ا ‬ ‫تلاش کـرد‪ .‬پیـش از «شـبی کـه مـاه کامـل شـد»‬ ‫در مصاحبـه ای گفتـه بـود‪« :‬چهـار سـینمایی کار‬ ‫کـرده ام کـه به ترتیـب فیل مبـرداری؛ شـب بیـرون‬ ‫به کارگردانـی کاوه سـجادی حسـینی بـود‪ .‬طبقـه‬ ‫حسـاس کمـال تبریـزی‪ ،‬حـق سـکوت هـادی‬ ‫ً‬ ‫ناییجی که ظاهرا توقیف است و نقش یک طلبه‬ ‫جـوان را بـازی کـردم کـه حتـی بـا لبـاس بـه حـوزه‬ ‫علمیـه رفتـم و بـا طلب ههـا صحبـت کـردم‪ .‬بـرای‬ ‫ایـن فیلـم خیلـی بـه قـم سـفر کـردم؛ و بعـد فیلـم‬ ‫هلن اقای ثقفی‪ .‬سینما برایم حساسیت و ترس‬ ‫بیشـتری دارد و نمی دانم چقدر چهار بازی ام در‬ ‫سـینما می توانـد قضـاوت شـود»‪ .‬ا گـر بخواهیـم‬ ‫یتـوان‬ ‫او را حـاال قضـاوت کنیـم‪ ،‬به راحتـی م ‬ ‫لگـذاری‬ ‫ادعـا کـرد کـه او مسـیرش را به درسـتی ری ‬ ‫یسـت کـه‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬او نیـز از زمـره چهره های ‬ ‫از شهرسـتان بـه پایتخـت امدنـد و خودشـان را‬ ‫بـا استعدادشـان بـه کارگردانـان و تهیه کننـدگان‬ ‫معرفـی کردنـد‪ .‬می گویـد‪« :‬دیپلـم را در سـنندج‬ ‫گرفتـم و پیش دانشـگاهی هنـر خوانـدم و بعـد‪،‬‬ ‫دانشـگاه سـوره قبـول شـدم و بـه تهـران امـدم‪.‬‬ ‫پدرم مخالف تئاتر بود و می گفت از تئاتر و سینما‬ ‫پـول در نمی ایـد؛ ولـی سـوم دبیرسـتان بـودم کـه‬ ‫سهـا هـم بیکارنـد؛ حـاال‬ ‫گفـت االن دکتر‪،‬مهند ‬ ‫برو و در رشـته ای که دوسـت داری‪ ،‬بیکار باش!»‬ ‫نتیجـه ایـن توصیـه حـاال به خوبـی خـودش را‬ ‫نشـان می دهـد‪ :‬او سـال ‪ 1400‬را درحالـی به پایـان‬ ‫رسـاند کـه بـا «مالقـات خصوصی» (سـاخته امید‬ ‫شـمس) در جشـنواره حضـور داشـت؛ فیلمـی ‬ ‫کـه تـا اخریـن روز چهلمیـن جشـنواره فیلـم فجـر‪،‬‬ ‫صدر نشـین ارای مردمـی بـود‪ .‬ا گرچـه در روز اخـر‬ ‫نبـار این جایزه حذف شـد؛‬ ‫جشـنواره‪ ،‬بـرای اولی ‬ ‫ً‬ ‫امـا قطعـا در ا کـران عمومـی فیلـم‪ ،‬بـازی او بـاز بـا‬ ‫یشـود‪ .‬او‬ ‫اسـتقبال گسـترده مخاطبان مواجه م ‬ ‫«مهمونی»‬ ‫صداپیشگی دو نقش در‬ ‫این روزها با‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫ایـرج طهماسـب حضـور دارد؛ امـا «بچـه» واقعـا‬ ‫یسـت ‪...‬‬ ‫چیـز دیگر ‬ ‫گزارش‬ ‫علیرضانیاکان‬ ‫بازار هفتادوپنجمین جشنواره کن‬ ‫بــازار فیلــم هفتادوپنجمیــن جشــنواره فیلــم کــن‪ ،‬بــا حضــور ‪۱۲۵۰۰‬‬ ‫شــرکت کننده از متخصصان حرفه ای پخش فیلم از سراســر دنیا برپا شــده‬ ‫اســت‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی بنیــاد ســینمایی فارابــی؛ حضــور ‪ ۴۰۰۰‬فیلم‬ ‫و پــروژه ســینمایی و بالغ بــر ‪ ۱۰۰‬کنفرانــس و نشســت ویژه و مشــارکت بیش‬ ‫نبــازار اتفــاق‬ ‫از ‪ ۳۵۰‬شــرکت و موسســه فــروش فیلــم از سراســر دنیــا درای ‬ ‫می افتــد؛ ضمن انکــه کشــور هندوســتان به عنــوان مهمــان ویــژه امســال‬ ‫جشــنواره کــن دراین بــازار موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت‪ .‬دهکــده بین الملــل‬ ‫از بخش هــای ایـن دوره بــازار کــن اســت کــه پــس از عبــور از دوران کرونایــی‪،‬‬ ‫بــا حضــور بیــش از ‪ ۸۰‬کشــور جهــان در ‪ ۶۰‬چــادر جهــت انجــام دیــدار و‬ ‫گفتگــو و معرفــی محصــوالت و تعامــات ســینمایی برپــا شــده اســت‪ .‬طــی‬ ‫چند روزگذشــته‪ ،‬تعــدادی از فیلم هــای بخــش مســابقه اصلــی کــن ا کــران‬ ‫شــد که دراین میان ‪ Eo‬به کارگردانی «یرژی اسکولیموفســکی» از لهســتان‬ ‫بــا بیشــترین اســتقبال مواجــه شــد‪ .‬چندیــن نشســت نیــز در بــازار بــا‬ ‫موضوعات فیلم نامه نویسی دیجیتال‪ ،‬تولید مشترک‪ ،‬تولید فیلم خالق‪،‬‬ ‫پخــش دیجیتــال و محتواســازی برگــزار شــد‪ .‬مهم تریــن اتفــاق در روزهــای‬ ‫اغازیــن نشس ـت های روزانــه باعنــوان باشــگاه تهیه کننــدگان اســت کــه‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫بــا حضــور بســیاری از جوانــان در حــوزه تهیه کنندگــی برگــزار م ‬ ‫بخــش دیگــر‪ ،‬تعامــل خــاق رســانه ها بــا یکدیگــر در محتواســازی از اولیــن‬ ‫جشــنواره کــن در دوران بعــد از کروناســت‪ .‬این بخــش بــا نشســت های‬ ‫برنامه ریزی شــده توســط مدیــران بخــش پــرس درحال برگزاری ســت‪.‬‬ ‫مذا کرات در زیر چتر سینمای ایران‬ ‫در چتـر سـینمای ایـران بـازار کـن ‪ 2022‬در این روزهـا جلسـات و دیدارهـای‬ ‫متعـددی دربـاره همکاری هـای مشـترک سـینمایی بـا نماینـدگان‬ ‫جشـنواره های بین المللـی فیلـم‪ ،‬شـرکت های پخـش و مرا کـز فرهنگـی و‬ ‫موسسـات تخصصـی سـینمایی‪ ،‬نماینـدگان مرا کـز ملـی فیلـم و نماینـدگان‬ ‫رسـمی فرهنگـی کشـورها و ‪ ...‬برگـزار شـده اسـت کـه به این شـرح اسـت‪:‬‬ ‫ مذا کره با بیش از ‪ ۲۰‬جشنواره جهانی و بین المللی فیلم از ‪ ۱۵‬کشور‬‫ بیش از ‪ ۱۴‬مذا کره تولید مشترک با هشت کشور‬‫ مذا کره فروش با بیش از ‪ ۱۰‬شرکت از ‪ ۱۲‬کشور‬‫ایـن تعاملات و همکاری هـا بـا کشـورهایی؛ ازجملـه ایتالیـا (رم‪ ،‬ونیـز و‬ ‫جیفونـی)‪ ،‬بنـگالدش‪ ،‬اسـترالیا‪ ،‬المـان‪ ،‬امریـکا‪ ،‬کانـادا‪ ،‬امـارات متحـده عربی‬ ‫(شـارجه و العیـن)‪ ،‬ترکیـه‪ ،‬هنـد‪ ،‬برزیـل‪ ،‬بوسـنی‪ ،‬ژاپـن‪ ،‬کـره جنوبـی‪ ،‬قبـرس‪،‬‬ ‫هنگ کنگ‪ ،‬صربسـتان‪ ،‬ارمنسـتان‪ ،‬اسـتونی و ‪ ...‬صورت گرفته اسـت‪« .‬دبورا‬ ‫یانـگ»؛ سـردبیر مجلـه انالیـن «وردیکـت» و از منتقـدان مجـرب «هالیـوود‬ ‫ریپورتـر» و «ورایتـی» نیـز در غرفـه «بنیـاد سـینمایی فارابـی» حضـور یافـت‬ ‫کـه پـس از تبادل نظـر بیـن طرفیـن و اشـنایی بـا ظرفیت هـای موجـود‪ ،‬مقـرر‬ ‫شـد بـا همـکاری طرفیـن دررابطه بـا ظرفیت هـا‪ ،‬اسـتعدادهای جدیـد و‬ ‫توانمندی هـای صنعـت سـینمای ایـران اطالعاتـی گـرداوردی و در قالـب‬ ‫مقاالتـی منتشـر شـود‪.‬‬ ‫ویژه برنامه های بازار فیلم کن ‪2022‬‬ ‫از برنامه هـای ویـژه ایـن دوره بازار جشـنواره فیلم کن می تـوان به بخش های‬ ‫زیر اشـاره کرد‪:‬‬ ‫‪ .۱‬نگاهـی بـه اوکرایـن‪ :‬امسـال جهـت حمایـت از فیلم سـازی در مناطـق‬ ‫جنـگ زده و تجهیـز فعالیـن صنعـت سـینمای اوکرایـن بـا امکانـات بـه روز و‬ ‫جهانـی نتورکینـگ برنامـه ای ویـژه به نـام «نگاهـی بـه اوکرایـن» ترتیـب داده‬ ‫شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کن نکسـت‪ :‬کنفرانـس اجرایـی و یـک پلتفـرم تجـاری نواورانه محـور اسـت‬ ‫کـه هـدف ان بررسـی و کشـف حوزه هـای جدیـد در اینـده صنعـت سـرگرمی‬ ‫خواهـد بـود‪.‬‬ ‫‪ .۳‬کـن ایکـس ار‪ :‬برنامه ای سـت از بـازار فیلـم کن که به محتوای سـینمایی و‬ ‫فناوری هـای نوظهور اختصاص داده شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬ایمپکـت‪ :‬برنامـه ویـژه جهـت گفتگـو درمـورد اینـده سـینمای جهـان بـا‬ ‫هـدف ارائـه دانـش و ابزار الزم جهت اتخاذ تصمیمات درسـت و اقدام جهت‬ ‫تغییـرات مثبـت موثـر؛ کـه این بخـش سـال های پیـش رو را تحت تاثیـر خـود‬ ‫قـرار خواهـد داد‪.‬‬ ‫‪ . ۵‬مالقـات بـا اسـتریمرها‪ :‬بخـش ویـژه جهـت اشـنایی پلتفرم هـای پخـش‬ ‫انالیـن و نواوری هـا و راهکارهـای مرتبط بـاان در سراسـر دنیاسـت‪ .‬این برنامه‬ ‫فرصت ویژه ای سـت تا بدین وسـیله از پیشـگامان این صنعت و ایدئال های‬ ‫ان هـا در حـوزه دیجیتـال اموزه هایـی کسـب شـود‪.‬‬ ‫‪ . ۶‬باشـگاه تهیه کننـدگان‪ :‬برنامـه ویـژه ای بـرای تهیه کننـدگان جهـت‬ ‫اشـنایی بـا بازارهـای تولیـد مشـترک‪ ،‬امکانـات و اموزش هـای الزم کـه توسـط‬ ‫کارشناسـان خبـره این حـوزه ارائـه می شـود‪.‬‬ ‫‪ .۷‬قطـب جشـنواره ای‪ :‬پـس از شـروعی موفـق در سـال ‪ ،۲۰۲۱‬قطـب‬ ‫جشـنواره ای بـا هـدف ارائـه برنامـه انحصـاری از رویدادهای مرتبـط با خلق و‬ ‫ترویج هم افزایی بین جشنواره های مختلف از کل دنیا امسال به بازار فیلم‬ ‫جشـنواره فیلـم کـن بازگشـته اسـت‪.‬‬ ‫بازار فیلم هفتادوپنجمین جشنواره فیلم کن‪ ،‬با حضور ‪ ۱۲۵۰۰‬شرکت کننده‬ ‫از متخصصـان حرفـه ای پخـش فیلـم از ‪ ۱۲۱‬کشـور جهـان از ‪ ۱۷‬مـی (‪۲۷‬‬ ‫اردیبهشـت ماه) به مـدت یک هفتـه برپـا شـده اسـت‪.‬‬ ‫رونمایی از پوستر نهایی‬ ‫«بی چرا زندگان»‬ ‫یچـرا زندگان» نوشـته لیلـی عـاج‪ ،‬به کارگردانی‬ ‫«ب ‬ ‫الهـام شـعبانی و به تهیه کنندگـی حمیدرضـا‬ ‫ینـژاد؛ از امشـب سـاعت ‪ 20‬در سـالن‬ ‫عل ‬ ‫«قشـقایی» مجموعـه تئاترشـهر روی صحنـه‬ ‫مـی رود‪ .‬پوسـتر ان توسـط هنرمنـد گرافیسـت؛‬ ‫پـدرام تنعمـی طراحی شـده‪ .‬دراین اثـر (به ترتیب‬ ‫ورود بـه صحنـه)‪ :‬یلـدا عباسـی‪ ،‬سـاناز نجفـی‪،‬‬ ‫حدیـث میر امینـی‪ ،‬تومـاج دانش بهـزادی‪ ،‬ایـه‬ ‫نپـور‪ ،‬حمیدرضـا محمـدی و سـمیه برجـی‬ ‫کیا ‬ ‫ایفـای نقـش می کننـد‪ .‬در خالصـه ایـن نمایـش‬ ‫‪ ۸۰‬دقیقـه ای امـده؛ زندگـی و روزگاری کـه در ان‬ ‫یهـدف‪ ،‬گاه بی دفـاع‪،‬‬ ‫نفـس می کشـیم‪ ،‬گاه ب ‬ ‫در اوج ناامیـدی کـه بـرای زیسـتن دسـت وپا‬ ‫می زنیـم! الهـام شـعبانی دارنـده افتخـارات و‬ ‫جوایز متعدد از جشنواره های تئاتری ‪ ،‬در اثاری؛‬ ‫ازجملـه «عاشـقانه»‪« ،‬ریـکاوری»‪« ،‬ملـکاوان»‪،‬‬ ‫«ملکـه گدایـان»‪« ،‬الیـور تویسـت»‪« ،‬خـواب‬ ‫زمسـتانی» و ‪ ...‬به عنـوان بازیگـر و طـراح لبـاس‬ ‫فعالیـت داشـته اسـت‪ .‬از عوامـل و گـروه اجرایـی‬ ‫اثـر بایـد بـه مجـری طـرح‪ :‬رهـا جهانشـاهی‪/‬‬ ‫جانشـین تهیـه‪ :‬بهـزاد جاودانفـرد‪ /‬مدیـر تولیـد‪:‬‬ ‫هاتف کالته‪ /‬طراح صحنه‪ :‬امیرحسـین دوانی‪/‬‬ ‫طـراح نـور‪ :‬علـی کوز هگـر‪ /‬اهنگسـاز و طـراح صـدا‪:‬‬ ‫بابـک کیوانـی‪ /‬طـراح گریـم‪ :‬وحـدت سـرچونی‪/‬‬ ‫بنر‬ ‫طـراح لبـاس‪ :‬مهرنـوش بیانـی‪ /‬طراحـان حرکت‪:‬‬ ‫علیرضـا و محمدرضـا شـریفی‪ /‬دسـتیار اول‬ ‫کارگـردان و برنامه ریز‪ :‬محمدحسـن درباغی فرد‪/‬‬ ‫منشـی صحنـه‪ :‬ال لـه ابیـد‪ /‬دسـتیاران طـراح‬ ‫نـور‪ :‬امیرحسـین سـیر‪ ،‬علیرضـا و محمدحسـین‬ ‫کوز هگـر‪ /‬مجـری گریـم‪ :‬سـارینا بیگـی‪ /‬دوخـت‬ ‫لبـاس‪ :‬زهـرا بهرامـی‪ /‬طـراح پوسـتر و بروشـور‪:‬‬ ‫یپـور‪/‬‬ ‫پـدرام تنعمـی‪ /‬سـاخت تیـزر‪ :‬جاویـد عل ‬ ‫عـکاس‪ :‬بابـک حقـی‪ /‬مدیـر امـور رسـانه و‬ ‫تبلیغـات‪ :‬امیـر پارسـائیان مهر اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫پایان تدوین و صدا گذاری «سیاه زخم»‬ ‫ یافتن مراحل تدوین و صدا گذاری فیلم کوتاه «سیاه زخم»‬ ‫هم زمان با پایان ِ‬ ‫به کارگردانـی محمـد زار ع؛ از لوگوتایـپ ایـن اثـر بـا طرحـی از «رشـید توشـه»‬ ‫رونمایی شد‪ .‬این اثر‪ ،‬نوشته حنیف منتظر قائم و محمد زار ع؛ با موضوعی‬ ‫خانوادگـی و در ژانـر اجتماعی سـت کـه در خالصه داسـتانش امـده‪« :‬سـمانه‬ ‫به خاطـر خطـای بـرادرش مجبـور می شـود به فکـر قمـار بـر سـر زندگـی اش‬ ‫بیافتـد»‪ .‬کیانـا منتجبـی‪ ،‬فرحـان فرحنـا ک‪ ،‬جمشـید بهـادری و معصومـه‬ ‫عزیزخانـی دراین اثـر بـه ایفـای نقـش می پردازنـد‪ .‬نـگار امیـری‪ :‬دسـتیار‬ ‫کارگـردان و روابط عمومـی‪ /‬علـی جدیـدی‪ :‬بازیگـردان‪ /‬بهـروز پادیـاب‪ :‬مدیـر‬ ‫تصویربـرداری‪ /‬عرفـان سـپهری‪ :‬صدابـردار‪ /‬لیـدا صادقـی‪ :‬منشـی صحنـه‪/‬‬ ‫عاطفـه رضایـی‪ :‬گریمـور‪ /‬صـادق منصور خا کـی‪ :‬طـراح صحنـه و عـکاس‪/‬‬ ‫ریحانـه زمـزم‪ :‬طراحـی لبـاس‪ /‬محمـد رسـتمی‪ :‬مدیـر تولیـد‪ /‬رشـید توشـه‪:‬‬ ‫طراحـی لوگـو‪ /‬علیرضـا بوربـور‪ :‬دسـتیار کارگـردان‪ /‬علـی راهـداری‪ :‬دسـتیار‬ ‫تصویر؛ از دیگر عوامل این فیلم کوتاه هسـتند‪« .‬سـیاه زخم» سـومین تجربه‬ ‫کارگردانی زار ع پس از فیلم های کوتاه «الیو» و «راز سـامیه» به شـمار می رود‪.‬‬ صفحه 3 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ : Jafari.sh1349@gmail.com‬سید حسین جعفری‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 9‬تیر ‪ 30 1401‬ذوالقعده ‪ 30 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2534‬‬ ‫عض ــو فرا کس ــیون زن ــان مجل ــس ش ــورای اس ــامی گف ــت‪:‬‬ ‫«معتق ــدم ک ــه الیح ــه حف ــظ کرام ــت و حمای ــت از زن ــان در براب ــر‬ ‫خشــونت بــه عنــوان یــک الیحــه مهــم و اساســی بایــد ب ـه زودی‬ ‫در صح ــن علن ــی مجل ــس مط ــرح ش ــود ت ــا برخ ــی مش ــکالت‬ ‫بان ــوان ب ــا اج ــرای ای ــن الیح ــه ب ــه حداق ــل برس ــد»‪ .‬ب هگ ــزارش‬ ‫ایرن ــا؛ مت ــن اولی ــه الیح ــه حف ــظ کرام ــت و حمای ــت از زن ــان در‬ ‫برابــر خشــونت‪ ،‬در معاونــت امــور زنــان و خانــواده دولــت دهــم‬ ‫تهی ــه و تدوی ــن و جه ــت تصوی ــب ب ــه دول ــت ارس ــال ش ــد‪ ،‬ول ــی‬ ‫نظ ــر ب ــه ماهی ــت قضای ــی ان در جلس ــه کمیس ــیون لوای ــح از‬ ‫دس ــتور کار دول ــت خ ــارج ش ــد‪ ،‬ای ــن الیح ــه دوب ــاره در دول ــت‬ ‫یازده ــم در دس ــتور کار ق ــرار گرف ــت و ب ــا تش ــکیل چه ــار کارگ ــروه‬ ‫تخصص ــی‪ ،‬مت ــن ان بازخوان ــی‪ ،‬اص ــاح و تکمی ــل ش ــد‪ .‬س ــپس‬ ‫اســفند ســال ‪ ۹۵‬بــرای تصویــب تقدیــم دولــت شــد؛ همچنیــن‬ ‫الیحــه بــا تصمیــم دولــت مــورخ ‪ ۲۶‬اردیبهش ـت ماه ســال ‪ ۹۶‬از‬ ‫کمیس ــیون لوای ــح دول ــت نظ ــر ب ــه ماهی ــت قضای ــی ان ب ــه ق ــوه‬ ‫قضائی ــه ارج ــاع ش ــد ت ــا ان ق ــوه نظ ــر مواف ــق خ ــود را در م ــواد‬ ‫مربوط ــه اع ــام کن ــد و از اردیبهش ــت ‪ ۹۶‬ت ــا ش ــهریور ‪ ۹۸‬الیح ــه‬ ‫حمای ــت از زن ــان در براب ــر خش ــونت در ق ــوه قضائی ــه مان ــد و‬ ‫نهایت ــا ب ــا پیگی ــری دول ــت و تش ــکیل جلس ــات مش ــترک ب ــا ق ــوه‬ ‫قضائی ــه ب ــا عن ــوان الیح ــه حف ــظ کرام ــت و حمای ــت از زن ــان در‬ ‫براب ــر خش ــونت ب ــه دول ــت بازگش ــت‪ .‬کمیس ــیون لوای ــح دول ــت‬ ‫ای ــن الیح ــه را در دس ــتور ق ــرار داد و ط ــی جلس ــات متع ــدد ب ــا‬ ‫دعــوت از نماینــدگان دســتگاه های اجرایــی و قضایــی ذی ربــط‬ ‫و کارشناس ــان و صاحبنظ ــران مرتب ــط‪ ،‬مت ــن الیح ــه را بررس ــی‪،‬‬ ‫اصــاح‪ ،‬تکمیــل و تصویــب کــرد‪ ،‬ســپس الیحــه حفــظ کرامــت و‬ ‫یم ــاه ‪ ۹۹‬ب ــه تصوی ــب‬ ‫حمای ــت از زن ــان در براب ــر خش ــونت در د ‬ ‫هی ــات دول ــت نی ــز رس ــید و تقدی ــم مجل ــس ش ــورای اس ــامی‬ ‫جم ــاه ک ــه از س ــوی مجل ــس‬ ‫ش ــد‪ .‬ای ــن الیح ــه پ ــس از ح ــدود پن ‬ ‫یه ــای‬ ‫یش ــد‪ ،‬ب ــا پیگیر ‬ ‫ش ــورای اس ــامی اع ــام وص ــول نم ‬ ‫مجدان ــه دول ــت باالخ ــره در تاری ــخ ‪ ۲۹‬اردیبهشـ ـت ماه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫اع ــام وص ــول و ب ــا قی ــد ی ــک فوری ــت ب ــه کمیس ــیون حقوق ــی و‬ ‫قضای ــی مجل ــس ارج ــاع ش ــده اس ــت‪ .‬انس ــیه خزعل ــی؛ مع ــاون‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫یادداشت‬ ‫تو گو با عضو فراکسیون زنان مجلس بیان شد؛‬ ‫در گف ‬ ‫انتظار برای مطر ح شدن الیحه حفظ کرامت زنان‬ ‫در صحن علنی مجلس‬ ‫نب ــاره‬ ‫ام ــور زن ــان و خان ــواده ریاسـ ـت جمهوری نی ــز در ای ‬ ‫با اش ــاره به اینکه ب ــرای ای ــن الیح ــه ب ــا فرا کس ــیون زن ــان مجل ــس‬ ‫ش ــورای اس ــامی ب ــرای الیح ــه حف ــظ کرام ــت و حمای ــت از‬ ‫زن ــان در براب ــر خش ــونت مذا کرات ــی انج ــام داد ت ــا ب ــا فوری ــت در‬ ‫دســتور کار مجلــس قــرار گیــرد؛ ایــن الیحــه پــس از رفــع نواقــص و‬ ‫تنظیــم ســندهای پشــتیبان‪ ،‬بــا فوریــت در دســتور کار مجلــس‬ ‫‪۱۰‬س ــال‬ ‫اس ــت‪ .‬الیح ــه حف ــظ کرام ــت و حمای ــت از زن ــان‪ ،‬‬ ‫اس ــت ک ــه ب ــرای تصوی ــب و اج ــرا معط ــل مان ــده اس ــت ک ــه ب ــا‬ ‫یت ــوان امی ــد داش ــت ب ــه زودی درب ــاره ای ــن الیح ــه‬ ‫ رفت ــه‪ ،‬م ‬ ‫نتیج ــه خوب ــی حاص ــل ش ــود‪ .‬وی گف ــت‪« :‬ای ــن الیح ــه ا کن ــون‬ ‫در مجل ــس ش ــورای اس ــامی در دس ــت اق ــدام اس ــت و طب ــق‬ ‫یه ــای انج ــام ش ــده‪ ،‬فرا کس ــیون زن ــان اع ــام ک ــرده ک ــه‬ ‫پیگیر ‬ ‫ب ــا قی ــد فوری ــت ای ــن الیح ــه م ــورد بررس ــی ق ــرار خواه ــد گرف ــت‪.‬‬ ‫فرا کســیون زنــان مجلــس شــورای اســامی اعــام کــرد کــه ایــن‬ ‫الیح ــه در اولوی ــت ق ــرار دارد؛ ام ــا به دلی ــل دس ــتور جلس ــات‬ ‫ا گهی تجدید مناقصه عمومی‬ ‫مختل ــف در مجل ــس ام ــکان بررس ــی ان فراه ــم نش ــده ک ــه‬ ‫امیدواریــم بتوانیــم شــاهد سرعت بخشــی بــه طــرح ایــن الیحــه‬ ‫در مجل ــس ش ــورای اس ــامی باش ــیم و پ ــس از گذش ــت ‪ ۱۰‬س ــال‬ ‫الیح ــه حف ــظ کرام ــت و حمای ــت از زن ــان در براب ــر خش ــونت ب ــه‬ ‫ســرانجام رســد»‪ .‬به همین منظــور فاطمــه مقصــودی در پاســخ‬ ‫ب ــه اینک ــه چ ــرا بای ــد الیح ــه حف ــظ کرام ــت و حمای ــت از زن ــان در‬ ‫نس ــال‬ ‫‪۱۰‬س ــال معط ــل بمان ــد‪ ،‬اف ــزود‪« :‬چندی ‬ ‫براب ــر خش ــونت‪ ،‬‬ ‫اس ــت ک ــه ای ــن الیح ــه ب ــه مجل ــس ش ــورای اس ــامی ارائ ــه ش ــده‬ ‫ً‬ ‫اســت و اخیــرا ایــن الیحــه بــرای ورود بــه صحــن علنــی مجلــس‬ ‫ام ــاده ش ــده اس ــت»‪ .‬وی با بیان اینک ــه کاره ــای خوب ــی روی‬ ‫یکــه‬ ‫ایــن الیحــه صــورت گرفتــه اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬امــا تا زمان ‬ ‫ای ــن الیح ــه در صح ــن علن ــی مجل ــس ش ــورای اس ــامی مط ــرح‬ ‫یت ــوان اظهارنظ ــر دقیق ــی درب ــاره ان داش ــت؛ البت ــه‬ ‫نش ــود‪ ،‬نم ‬ ‫شه ــای ج ــدی ص ــورت گرفت ــه اس ــت ک ــه در ای ــن الیح ــه‬ ‫تال ‬ ‫جایــگاه و شــان زنــان حفــظ شــود»‪ .‬ایــن عضــو فرا کســیون زنــان‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫خرید و اجرای تجهیزات تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان اتش نشانی الغدیر‬ ‫شـهرداری ملارد درنظـردارد بـه اسـتناد مجـوز شـماره ‪/137‬ص ش‪ 1401/‬مـورخ ‪ 1401/02/15‬موضـوع بنـد ‪ 7‬مصوبـه جلسـه ‪ 57‬مـورخ ‪ 1401/01/30‬شـورای اسلامی شـهر تجدیـد مناقصـه‬ ‫عمومـی بـا موضـوع خریـد و اجـرای تجهیـزات تاسیسـات مکانیکـی و برقـی سـاختمان اتش نشـانی الغدیـر از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت برگزار کنـد‪ .‬کلیه مراحـل برگزاری‬ ‫مناقصـه از دریافـت و تحویـل اسـناد مناقصـه تـا بازگشـایی پا کت هـا‪ ،‬از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شـد‪ .‬متقاضیان‬ ‫شـرکت در مناقصـه درصـورت عـدم عضویـت در سـامانه‪ ،‬نسـبت بـه ثبت نـام و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی (به صـورت برخـط) بـرای کلیـه صاحبـان امضـای مجـاز و مهـر سـازمانی اقـدام الزم را به عمـل اورند‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضوع مناقصه‪ :‬خرید و اجرای تجهیزات تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان اتش نشانی الغدیر‬ ‫‪ -2‬مبلغ اعتبار‪ :‬به مبلغ ‪ 34/934/500/000‬ریال‬ ‫‪ -3‬مدت انجام کار‪ 2 :‬ماه‬ ‫‪ -4‬مهلت خرید و دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/04/02‬تا ساعت ‪ 14:30‬مورخه ‪ 1401/04/09‬در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫‪ -5‬مهلت قبول و بارگذاری پیشنهادات‪ :‬از مورخه ‪ 1401/04/09‬تا ساعت ‪ 14:30‬مورخه ‪ 1401/04/21‬در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫‪ -6‬سـپرده شـرکت در مناقصـه‪ :‬بـه مبلـغ ‪ 1/750/000/000‬ریـال اسـت‪ ،‬کـه می بایسـت به صـورت یکـی از روش هـای مشـروحه ذیـل در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬بارگـذاری و اصـل‬ ‫رسـید بانکـی واریـز وجـه یـا ضمانتنامـه بانکـی تـا سـاعت ‪ 13:30‬مورخـه ‪ 1401/04/21‬در پا کـت ال ک ومهرشـده بـه دبیرخانه شـهرداری واقع در بلوار رسـول ا کرم(ص)‪ ،‬سـاختمان مرکزی شـهرداری مالرد تسـلیم شـود‪ .‬الف) رسـید‬ ‫بانکی واریز وجه مذکور به حسـاب شـماره ‪ 0105500896004‬سـپرده شـرکت در مناقصه نزد بانک ملی شـعبه مالرد کد ‪2616‬؛ ب) ضمانتنامه بانکی به نفع شـهرداری مالرد به حسـاب به شـماره ‪ 0105500896004‬نزد بانک ملی‬ ‫ایـران شـعبه مالرد کـد ‪2616‬‬ ‫‪ -7‬نفرات اول‪ ،‬دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند‪ ،‬سپرده انان به ترتیب به نفع کارفرما ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -8‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫‪ -9‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است‪.‬‬ ‫‪ -10‬هزینه درج ا گهی به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬ ‫‪ -11‬زمان بازگشایی پیشنهادها‪ :‬در ساعت ‪ 13:30‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1401/04/22‬در سالن جلسات ساختمان مرکزی شهرداری مالرد است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/02 :‬‬ ‫م الف ‪1401/4‬‬ ‫محمد بهمنی؛ شهردار مالرد‬ ‫یتــوان‬ ‫مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد‪« :‬کارهــای خوبــی م ‬ ‫روی ای ــن الیح ــه انج ــام داد ام ــا عمده تری ــن کار این اسـ ـت که‬ ‫از لح ــاظ قانون ــی م ــورد بررس ــی ق ــرار گی ــرد و می خواهی ــم ب ــا‬ ‫ای ــن الیح ــه قانون ــی را تدوی ــن کنی ــم ک ــه جای ــگاه زن ــان حف ــظ‬ ‫ش ــود و زن ــان در براب ــر خش ــونت مصونی ــت داش ــته باش ــند»‪.‬‬ ‫مقص ــودی با بیان اینک ــه اصلی تری ــن کار این اسـ ـت که‬ ‫یس ــت و نبای ــد‬ ‫هم ــه بای ــد ب ــاور کنی ــم ک ــه زن موج ــودی اله ‬ ‫جایگاه ــش خدشـ ـه دار ش ــود‪ ،‬اف ــزود‪« :‬چ ــون برخ ــی اف ــراد ب ــا‬ ‫ح ــرکات و رفت ــار خ ــود اعتق ــاد دارن ــد ک ــه زن هی ــچ جایگاه ــی‬ ‫ن ــدارد و دنب ــال تخری ــب ان هس ــتند؛ ام ــا این گون ــه نیس ــت‬ ‫البت ــه با این وج ــود بای ــد ای ــن س ــوال را ک ــرد ک ــه چ ــرا زن ــان ب ــا‬ ‫گذش ــت ‪ ۴۳‬س ــال از انق ــاب اس ــامی‪ ،‬هن ــوز برخ ــی به دنب ــال‬ ‫تخری ــب ان ــان باش ــند‪ .‬بای ــد ب ــاور کنی ــم ک ــه م ــا زن ــان ه ــم مقص ــر‬ ‫به ــا ب ــه جای ــگاه زن ــان را‬ ‫هس ــتیم ک ــه اج ــازه برخ ــی تخری ‬ ‫داده ای ــم ک ــه امیدواری ــم ای ــن الیح ــه بـ ـه زودی به تصوی ــب‬ ‫برس ــد ت ــا بتوانی ــم برخ ــی از ای ــن مش ــکالت موج ــود را ه ــم‬ ‫ح ــل ک ــرد؛ چر اک ــه معتقدی ــم بای ــد دیدگا هه ــا نس ــبت ب ــه زن ــان‬ ‫را تغیی ــر داد ت ــا جای ــگاه واقع ــی زن ــان به دس ــت ای ــد»‪ .‬ای ــن‬ ‫نماین ــده م ــردم در مجل ــس ش ــورای اس ــامی با بیان اینک ــه روی‬ ‫الیح ــه حف ــظ کرام ــت زن ــان در براب ــر خش ــونت کاره ــای خوب ــی‬ ‫ص ــورت گرفت ــه اس ــت‪ ،‬خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬س ــاعت ها‪ ،‬روزه ــا و‬ ‫ما هه ــا روی الیح ــه حف ــظ کرام ــت و حمای ــت از زن ــان در براب ــر‬ ‫خش ــونت کار ش ــده اس ــت و ا گ ــر در صح ــن علن ــی مجل ــس‬ ‫ش ــورای اس ــامی مط ــرح ش ــود‪ ،‬می توانی ــم ب ــه جای ــگاه واقع ــی‬ ‫زن ــان نی ــز برس ــیم»‪ .‬مقص ــودی با بیان اینک ــه از هیئت رئیس ــه‬ ‫مجل ــس ش ــورای اس ــامی ای ــن موض ــوع را پیگی ــری می کنی ــم‬ ‫ک ــه هرچ هس ــریع تر در صح ــن علن ــی مجل ــس مط ــرح ش ــود‪،‬‬ ‫ً‬ ‫حش ــدن ای ــن الیح ــه در صح ــن‬ ‫گف ــت‪« :‬فع ــا زمان ــی ب ــرای مطر ‬ ‫زمان ــی اع ــام نش ــده اس ــت؛ ام ــا بای ــد ای ــن موض ــوع در اولوی ــت‬ ‫همــه قــرار گیــرد؛ چــون بــا ایــن فضایــی کــه ا کنــون در جامعــه و‬ ‫ای ــن هم ــه دغدغه من ــدی بان ــوان به نظ ــر م ــن هرچ هس ــریع تر‬ ‫بای ــد در صح ــن مط ــرح ش ــود»‪ .‬ح ــال با توجه به اینک ــه معاون ــت‬ ‫ام ــور زن ــان و خان ــواده ریاسـ ـت جمهوری و فرا کس ــیون زن ــان‬ ‫مجل ــس ش ــورای اس ــامی ب ــرای به نتیجه رس ــیدن ای ــن الیح ــه‬ ‫پ ــس از گذش ــت ‪ ۱۰‬س ــال ت ــاش ج ــدی داش ــته اند امیدواری ــم‬ ‫هرچ هس ــریعتر ای ــن الیح ــه ب ــه صح ــن علن ــی مجل ــس ش ــورای‬ ‫اس ــامی ب ــرود ت ــا ب ــا تصوی ــب ان گا مه ــای بع ــد ب ــرای جلوگی ــری‬ ‫از خش ــونت علی ــه بان ــوان برداش ــته ش ــود‪.‬‬ ‫نقاط حادثه خیز و توسعه فرهنگ گردشگری!‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫از وزیـر محتـرم را هو شهر سـازی و سـایر دسـت اندرکاران پروژه هـای جـاده ای‪،‬‬ ‫ً‬ ‫پنهـان نیسـت‪ ،‬از شـما چـه پنهـان‪ ،‬تقریبـا یک دهـه قبـل سـاخت یـک روگـذر‬ ‫یـا بـه قـول مهندسـین جـان‪ ،‬تقاطـع غیر همسـطح در والیـت مـا اغـاز شـد و‬ ‫نو سـال های ایـن پـروژه االن کالس چهـارم ابتدایـی‬ ‫با وجود اینکـه هم س ‬ ‫هسـتند‪ ،‬ایـن پـروژه هنـوز راه نیفتـاده اسـت و کمـا کان تاتی تاتـی می کنـد!‬ ‫هر چنـد مـا در والیتمـان بـه طوالنی شـدن سـاخت پروژه هـای شـهری‬ ‫عـادت داریـم و ماللـی نیسـت؛ ولـی عـدم تکمیـل ایـن پـروژه ال کـردار‪ ،‬جـان و‬ ‫سلامت مردم را نشـانه رفته و همین هفته در تصادف یک خودرو در محل‬ ‫احـداث ایـن پـروژه دو نفـر فوت شـدند و پنج نفر نیز به شـدت اسـیب دیدند!‬ ‫با این حـال بایـد اذعـان داشـت؛ مـرگ حـق اسـت و هیـچ ربطـی بـه پروژه های‬ ‫نیمـه کاره و ارابه هـای مـرگ تولیـدی ایـران خـودرو و سـایپا نـدارد؛ ولـی بعـد‬ ‫از بـروز ایـن حادثـه دوبـاره یـک عـده در فضـای مجـازی و غیر مجـازی دادار‬ ‫دودور راه انداخته اند که نمی دانم جان مردم برایتان ارزشـی ندارد‪ ،‬چرا این‬ ‫پـروژه به بهره بـرداری نمـی رس؟‪ ،‬پیمانـکاران قبلـی بودجه را هاپولـی کردند و‬ ‫کـذا و کـذا ‪ ...‬و خالصـه اینکـه از طوالنی شـدن رونـد سـاخت ایـن پـروژه گالیـه‬ ‫ً‬ ‫کرده انـد! البتـه ایـن گالیه هـا عمدتـا ناشـی از نا ا گاهـی افـراد و جهـل نسـبت‬ ‫دوراندیشـی مسـئوالن در دور نمای مدیریت پروژه هایی از این دسـت اسـت‬ ‫و خللـی در عـزم راسـخ مسـئوالن در پیشـبرد اهـداف اقتصـادی‪ ،‬اجتماعـی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اموزشی و ‪ ...‬این دست طر ح ها وارد نخواهد ساخت! اما از انجا که‬ ‫تنویـر افـکار عمومـی در پذیـرش برخـی راهبرد هـای اتخـاذ شـده در مدیریـت‬ ‫نویـن شـهری‪ ،‬یـک اصـل انکار پذیـر اسـت به رسـم معهـود و شـیوه مالـوف‬ ‫بـه بررسـی زوایایـی از جانمایـی صحیـح پـروژه و ضـرورت اطالـه سـاخت ان‬ ‫می پردازیم علی برکت اهلل‪ :‬الف) جانمایی صحیح بیمارسـتان و پروژه‪ :‬پروژه‬ ‫نیمـه کاره غیر هم سـطح فاضل ابـاد علی ابـاد کتول و بیمارسـتان شـهر فاصله‬ ‫بسـیار کمـی از هـم دارنـد؛ تا جایی کـه حتـی ا گـر امبوالنـس هـم دیـر برسـد‪،‬‬ ‫امـکان انتقـال مجروحـان و حادثه دیـدگان به صـورت کولبـری بـه اورژانـس‬ ‫امکان پذیـر اسـت! فلـذا این دور اندیشـی یکی از نکاتی سـت که مـردم عادی‬ ‫از درک عظمـت و کاربـرد ان عاجزنـد و شـاید کمتـر کسـی فکر می کرد که علت‬ ‫اصلی ساخت پروژه در کنار بیمارستان چه بوده است؟! ب) توسعه فرهنگ‬ ‫ً‬ ‫یشـوند‪،‬‬ ‫گردشـگری‪ :‬قطعـا مسـافرانی کـه در ایـن محـور دچـار سـانحه م ‬ ‫به دلیـل نبـود پزشـک متخصـص و امکانـات پزشـکی مناسـب‪ ،‬چنـد روزی در‬ ‫بیمارسـتان علاف خواهنـد بـود و با توجه به نزدیکی جاذبه های گردشـگری‪،‬‬ ‫بـه کبـود وال‪ ،‬ابشـار تمـام خـزه ای‪ ،‬رودخانـه زرین گل‪ ،‬دهنه های گردشـگری‬ ‫محمد ابـاد و زریـن گل و سـایر جاهـای دیدنـی شـهر سـری خواهنـد زد و ایـن‬ ‫داسـتان بـه توسـعه گردشـگری و درامـد پایـدار شـهر کمـک خواهـد کـرد! پ)‬ ‫دریافـت بودجـه‪ :‬یکـی دیگـر از دالیـل عدم تکمیل ایـن پروژه بعد از د هسـال‪،‬‬ ‫به دریافت بودجه تکمیل اورژانس بیمارستان شهر ارتباط دارد‪ .‬از شما چه‬ ‫پنهان اورژانس بیمارستان والیت ما نیز سه‪ ،‬چهار سالی ست که درگیر عمله‬ ‫و بنا است و پروژه ای که قرار بود‪ ،‬یک ساله اماده شود‪ ،‬االن چهار سال است‬ ‫کـه به دلیـل تحریـم و کمبـود بودجـه و جنگ روسـیه و اوکراین و سـایر عوامل‬ ‫محیطـی و زیسـت محیطی روی هوا سـت! فلـذا ا گـر ایـن پـروژه غیر همسـطح‬ ‫ً‬ ‫به بهره بـرداری برسـد‪ ،‬قطعـا میـزان مراجعیـن بـه اورژانـس کـم خواهـد شـد‬ ‫و بودجـه جهـت تکمیـل اورژانـس به این زودی هـا پرداخـت نمی شـود! در‬ ‫انتقاد هایمـان واقع بیـن باشـیم!‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی مرحله دوم‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شهرداری اندیشه درنظردارد به استناد مجوز شماره ‪/5/93‬د مورخ ‪ 1401/02/25‬موضوع ابالغ بند ‪ 11‬صورتجلسه شماره ‪ 47‬مورخ ‪ 1401/02/06‬شورای‬ ‫اسالمی شهر اندیشه‪ ،‬اجرای عملیات ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران فعال واجد شرایط (حداقل دارای رتبه ‪ 5‬راه و باند) وا گذار کند‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضوع مناقصه‪ :‬بهبود وضعیت اسفالت های نیازمند ترمیم فاز ‪ 4‬اندیشه با اعتبار شانزده میلیارد و پانصد میلیون ریال با احتساب ‪ %9‬مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫‪ -2‬سـپرده شـرکت در مناقصه‪ :‬مبلغ هشـتصد و بیسـت و پنج میلیون ریال اسـت‪ .‬به همین منظور ضمانتنامه بانکی به نفع شـهرداری اندیشـه یا واریز نقدی به حسـاب جاری سـیبا به شـماره‬ ‫‪ 0113994456001‬نـزد بانـک ملـی ایـران شـعبه بلـوار ازادی اندیشـه کـد ‪( 2417‬شـماره حسـاب شـبا ‪ )IR150170000000113994456001‬تهیـه و برابـر دسـتورالعمل منـدرج در کاربـرگ مناقصـه بـه‬ ‫همـراه پیشـنهاد قیمـت ارائـه شـود‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت نفـرات اول‪ ،‬دوم و سـوم مناقصـه هـرگاه حاضـر بـه عقـد قـرارداد نشـوند‪ ،‬سـپرده انان به ترتیب بـه نفع کارفرما ضبط خواهد شـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -3‬مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ انتشار ا گهی لغایت پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ‪ 1401/04/09‬و محل دریافت ان صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬است‪.‬‬ ‫‪ -4‬مهلـت و محـل تسـلیم پیشـنهادات‪ :‬متقاضیـان می بایسـت پا کـت "الـف" را کـه برابـر شـرایط منـدرج در کاربـرگ مناقصـه تنظیم شـده اسـت‪ ،‬حدا کثر تا پایـان سـاعت اداری روز دوشـنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/04/20‬بـه دبیرخانـه شـهرداری تحویـل و اسـناد پا کت هـای پیشـنهاد "ب" و "ج" در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت ‪ www.setadiran.ir‬بارگـذاری کننـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تذکر‪ :‬صرفا اسناد پا کت های پیشنهاد "ب" و "ج" دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است‪ .‬در جلسه بازگشایی پا کت های "ب" و "ج"‪ ،‬اسناد فیزیکی (کاغذی) و اسناد فاقد امضای‬ ‫الکترونیکی (دارای مهر گرم) به هیچ وجه مورد پذیرش نیست‪.‬‬ ‫‪ -5‬مدارک الزم جهت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬متقاضیان جهت دریافت اسناد می بایست از طریق سامانه ستاد نسبت به خرید اسناد شرکت در مناقصه اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪ -6‬زمان بازگشایی پیشنهادها‪ :‬پایان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/04/21‬است‪.‬‬ ‫‪ -7‬شهرداری اندیشه در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات بدون ذکر دلیل‪ ،‬مختار است‪.‬‬ ‫‪ -8‬هزینه درج ا گهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/02 :‬‬ ‫م الف ‪1401-11‬‬ ‫بهروز کاویانی؛ شهردار شهر اندیشه‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2560

روزنامه سایه 2560

شماره : 2560
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه سایه 2559

روزنامه سایه 2559

شماره : 2559
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه سایه 2558

روزنامه سایه 2558

شماره : 2558
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه سایه 2557

روزنامه سایه 2557

شماره : 2557
تاریخ : 1401/05/09
روزنامه سایه 2556

روزنامه سایه 2556

شماره : 2556
تاریخ : 1401/05/08
روزنامه سایه 2554

روزنامه سایه 2554

شماره : 2554
تاریخ : 1401/05/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!