روزنامه سایه شماره 2533 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2533

روزنامه سایه شماره 2533

روزنامه سایه شماره 2533

‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫صندوق هایقرض الحسنه‬ ‫مصداق کمک مومنانه به همنوعان است‬ ‫ رسیدن «ایزابل پرون»‬ ‫ِ ‬ ‫به قدرت‬ ‫رئیس جمهـوری گفـت‪« :‬با توجه بـه شـرایط اقتصـادی کشـور‪،‬‬ ‫قهـای قرض الحسـنه بـا افزایـش و توسـعه خدمـات‪ ،‬نقـش‬ ‫صندو ‬ ‫فعال تر و موثرتری در کمک به حل مشـکالت ایفا کنند»‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنـا؛ در دیـدار اعضـای هیئت امنـای صندوق هـای قرض الحسـنه‬ ‫و معتمدیـن بـازار بـا رئیس جمهوری؛ مهم ترین مسـائل‪ ،‬مشـکالت‬ ‫و راهکارهـای ایفـای نقـش ایـن صندوق هـا در کمـک بـه دولـت و‬ ‫کاهـش مشـکالت مـردم بررسـی شـد‪ .‬ایـت اهلل سـید ابراهیم رئیسـی‬ ‫با اشـاره به اینکه قرض الحسـنه ریشـه در اعتقـاد و باورهـای مـردم‬ ‫دارد‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬امروز صندوق های قرض الحسـنه با برخـورداری‬ ‫از اعتمـاد مـردم‪ ،‬مصـداق عمـل خیـر و کمـک مومنانـه بـه همنوعـان شـناخته می شـود»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1974‬؛ «ایزابـل پـرون» به عنـوان اولیـن رئیس جمهوری زن‬ ‫در ارژانتین؛ و همچنین اولین رئیس دولت غیر پادشاهی زن در نیم کره غربی‪ ،‬پس‬ ‫از همسرش (خوان پرون) به قدرت رسید‪ .‬در دوران او بود که در روز چهارشنبه ‪۲۴‬‬ ‫مارس سـال ‪ ،۱۹۷۶‬کودتای نظامی علیه وی شـکل گرفت‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 8‬تیر ‪ 29 1401‬ذوالقعده ‪ 29 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2533‬تومان‬ ‫رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضائیه تاکید کردند؛‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫لو انتقــاالت فوتبالیس ـت های‬ ‫تیم فوتبال پرسپولیس؛ مدتی ســت بــازار نق ‬ ‫کشــور‪ ،‬داغ داغ شــده کــه بهتــر اســت بگوییــم تنــور‬ ‫کهکشانی هایپیر‬ ‫روشــن شــده اســت‪...‬‬ ‫ شکستنساختارهایفسادزادر قوهقضائیه‬ ‫ِ ‬ ‫درهم‬ ‫‪2‬‬ ‫سرپرست گروه موسیقی «هوران»‪:‬‬ ‫ر��نگ و�بوی موسیقی ا�یرانی‬ ‫در حال پاک شدن از ذهن مردم است‬ ‫‪2‬‬ ‫«بهـروز قهـاری»؛ نوازنـده و مـدرس سـازهای کوبـه ای‪ ،‬سرپرسـت و موسـس گروه موسـیقی‬ ‫«هـوران»‪ ،‬بااشـاره به اینکه کنسـرت گـروه موسـیقی «هـوران»‪ ،‬به سرپرسـتی و اهنگسـازی‬ ‫خـودش و تنظیـم «فردیـن فیروزکوهـی»‪ ،‬چهـارم مردادمـاه ‪ ،1401‬از سـاعت ‪ 21:30‬در‬ ‫تـاالر وحـدت تهـران برگـزار خواهـد شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬این گـروه متشـکل از ‪ 70‬نوازنـده در قالـب‬ ‫نوازنده هـای ملـودی‪ ،‬گـروه دف نوازی و هم خوان هسـتند»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه بـرای این‬ ‫کنسـرت‪ ،‬اشـعاری را از عاشـقانه های موالنا انتخاب کرده اسـت‪ ،‬افزود‪« :‬انتخاب ما از اشعار‬ ‫عاشـقانه حضـرت موالنـا صـورت گرفتـه و اهنگسـازی ایـن قطعـات‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نساء یوسفی؛ بازیگر نمایش «زنی در دو چهره»‪:‬‬ ‫انگار در مملکت ما‬ ‫«هنر» را دوست ندارند‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ارد قدس رضوی مطرح کرد؛‬ ‫‪6‬‬ ‫صدور مجوزهای الزم‬ ‫جهت تکمیل اسکله رو ‪-‬رو ریلی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫لزوم ایجاد جو مثبت یادگیری‬ ‫در دوره تابستانی‬ ‫دیدار با مهدی یغمایی‬ ‫ُ‬ ‫در نمایش «لکانطه»‬ ‫‪2‬‬ ‫اصالحیه ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫تکمیل پروژه ستاد فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد (نوبت دوم)‬ ‫‪3‬‬ ‫فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫بدینوسـیله بـه اطلاع می رسـاند در ا گهـی منتشـره در روزنامـه سـایه شـماره ‪ 2519‬مـورخ ‪ 1401/03/23‬درخصـوص‬ ‫تکمیـل سـتاد فرماندهـی انتظامـی اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد‪ ،‬مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه مبلـغ‬ ‫ً‬ ‫‪ ۱۳/516/934/198‬ریال صحیح اسـت که اشـتباها در ا گهی قبلی مبلغ ‪ ۱۳/216/934/198‬ریال درج شـده بود‪.‬‬ ‫م الف ‪683‬‬ ‫فرماندهی انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫بـه اسـتناد نامـه شـماره ‪/4660‬ص‪ 1401/‬مـورخ ‪ 1401/02/10‬اداره کل امـور دریایـی سـازمان بنـادر‪ ،‬نـام‬ ‫شناور قائم مقام به شماره ثبت ‪ 1286‬بندر خرمشهر‪ ،‬از قائم مقام به دریا رخش ‪ 2‬تغییر یافته است‪.‬‬ ‫مراتب به موجب ماده ‪ 23‬قانون دریایی ایران ا گهی می شود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/03/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/04/08 :‬‬ ‫اداره مرکزی بازرسی و ثبت شناورها‬ ‫روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی خرمشهر‬ ‫رایگان‬ ‫در بازدید معاون سازمان برنام هو بودجه از بندر امیراباد مطرح شد؛‬ ‫معاون اموزش ابتدایی وزارت اموزش وپرورش تاکید کرد؛‬ ‫طرح دانش بنیان استان قدس رضوی‬ ‫برای ایجاد شهرک صنعتی صنایع غذایی‬ ‫ا گهی‬ ‫عکس‪ :‬محمدرضا محمدی‬ ‫وعده محقق نشده ‪ 30‬ساله شهرداری تهران به جانبازان‬ ‫عیسـی زار عپـور؛ وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعات گفت‪« :‬طبق قـراردادی‬ ‫کـه بـا یـک کنسرسـیوم داخلـی امضـا کردیـم‪ ،‬تـا مهرمـاه‪ ۷۰ ،‬درصـد بـه ظرفیت‬ ‫کل شـبکه زیرسـاخت کشـور افزوده می شـود»‪.‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اذربایجان غربـی درنظـردارد مناقصات عمومی به شـرح جدول ذیل را از طریق سـامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکـی دولـت برگـزار کنـد‪ .‬کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه‪ ،‬از دریافـت اسـناد تـا ارائـه پیشـنهاد مناقص هگـران و بازگشـایی‬ ‫تهـا‪ ،‬از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد و الزم‬ ‫پا ک ‬ ‫اسـت مناقص هگـران درصـورت عـدم عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضـای الکترونیکی را‬ ‫جهـت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪.‬‬ ‫توضیح‪ :‬فقط شـرکت هایی مجاز به شـرکت در مناقصه خواهند بود که دارای تاییدیه صالحیت از سـازمان برنامه و بودجه‬ ‫در رشته نیرو و تاییدیه صالحیت ایمنی از اداره کار و رفاه اجتماعی باشند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬روز سه شنبه مورخ ‪1401/04/07‬‬ ‫اخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت‪ :‬ساعت ‪ 19‬روز سه شنبه مورخ ‪1401/04/14‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 19‬روز یکشنبه مورخ ‪1401/04/26‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت های الف و ب و ج‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1401/04/29‬و به شرح جدول ذیل خواهد بود‪.‬‬ ‫توضیح‪ :‬پیشـنهاددهنده مکلف اسـت معادل مبلغ سـپرده شـرکت در مناقصه‪ ،‬تضمین های معتبر (براسـاس شـرایط مندرج در اسـناد مناقصه)‬ ‫ً‬ ‫تهیـه و تسـلیم کنـد و بـه پیشـنهادهای فاقـد امضـا‪ ،‬مشـروط‪ ،‬مخدوش و پیشـنهاداتی که بعـد از انقضا مدت مقـرر در فراخوان واصل شـود‪ ،‬مطلقا‬ ‫ترتیـب اثر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫شمارهتجدید‬ ‫مناقصه‬ ‫موضوع تجدید مناقصه و شماره فراخوان‬ ‫مبلغ کل تضمین شرکت‬ ‫در مناقصه (ریال)‬ ‫‪1401-70‬‬ ‫انجام عملیات سرویس و تعمیرات روتین و موردی شبکه های توزیع برق در حوزه‬ ‫مدیریت توزیع برق خوی به صورت دستمزدی و تهیه بخشی از مصالح براساس‬ ‫فهرست بها بهره برداری ‪ 1400/3‬شرکت توزیع نیروی برق استان اذربایجان غربی‬ ‫(شماره فراخوان ‪)2001009003000075‬‬ ‫‪1.500.000.000‬‬ ‫نوع اعتبار‬ ‫منابع‬ ‫داخلی‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقص هگـزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر درخصوص اسـناد مناقصه و ارائه پا کت هـای "الـف"‪ :‬ادرس‪ :‬ارومیه‪،‬‬ ‫بلـوار ارتـش‪ ،‬سـربازان گمنـام‪ ،‬ارتش‪ ،‬شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان‪ -‬تلفـن تمـاس‪ 044-3110 :‬داخلی ‪4305‬‬ ‫اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪021-1456 :‬‬ ‫اطالعاتتماسدفاتر ثبت نامسایر استان هادر سایتسامانه‪ www.setadiran.ir‬بخش"ثبت نام‪/‬پروفایلتامین کننده‪/‬مناقصه گر"موجوداست‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنـا فراخـوان مناقصـه در سـایت های اطالع رسـانی معاملات صنعـت بـرق (شـرکت توانیـر)‪ ،‬و سـایت شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اذربایجان غربـی و‬ ‫سهـای‪ www.tavanir.org.ir :‬و ‪ www.weapd.ir‬و ‪ iets.mporg.ir‬قابـل مشـاهده اسـت‪.‬‬ ‫سـایت ملـی مناقصـات بـه ترتیـب بـه ادر ‬ ‫توضیح‪ :‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه‪ ،‬در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/07 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1343140 :‬‬ ‫اداره مناقصات و قراردادهای شرکت توزیع نیروی برق اذربایجان غربی‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫هر هفته دوشنبه ها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 6‬تیر ‪ 27/1401‬ذوالقعده ‪ 27 /1443‬ژوئن ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 404‬تومان‬ ‫امیر جدیدی؛‬ ‫امیر جدید نسل جوان سینما‬ ‫ِ‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫‪sarafrazan94@gmail.com‬‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫‪2‬‬ ‫تهدید هویت ملی‬ ‫با قهرمان های بی هویت‬ ‫چهارشنبه ‪ 8‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2533‬‬ ‫تیم فوتبال پرسپولیس؛‬ ‫کهکشانی هایپیر‬ ‫رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضائیه تاکید کردند؛‬ ‫یهـای فرهنگـی‬ ‫نسـال اسـت کـه ب هسـبب کم کار ‬ ‫سالیا ‬ ‫نسـازی و‬ ‫در عرص ههـای مختلفـی همچـون قهرما ‬ ‫نپـروری میـان نسـل جـوان‪ ،‬نوجـوان و کودکمـان‬ ‫قهرما ‬ ‫دچار مشـکالت عدیده ایم‪ .‬انجا که نسـل ایند هسـاز کشـور‬ ‫ب هجـای الگوهایـی نظیـر شـهریاری و کاظمـی اشـتیانی‬ ‫شـخصیت هایی همچـون رونالـدو و مسـی را الگـو سـاخته‬ ‫و بـر درودیـوار اتاقشـان نشـانده اند‪ .‬حتی مشـکل حادتر از‬ ‫گسـازی‬ ‫یشـود در عرصـه فرهنگی و فرهن ‬ ‫انـی کـه تصـور م ‬ ‫وقتـی تولیدکننـده لوازم التحریـر و کیـف و دفتـر از عکـس‬ ‫قهرمانـان خارجـی بهـره می گیـرد یـا اجنـاس چینـی بـا ایـن‬ ‫یشـود‪ .‬ایـن‬ ‫تصاویـر را وارد می کنـد اوج مشـکل نمایـان م ‬ ‫مشـکل از عکـس و برچسـب لوازم التحریـر تـا کیـف و لبـاس‬ ‫به عنـوان نمـادی از شـخصیت فرهنگـی جامعـه اسلامی و‬ ‫ملـی به خوبـی خـود را نشـان داده وقتـی نمادهـای علمـی‬ ‫و دانشـمندان یـا الگوهـای ورزشـی و نمادهـای فرهنگـی‬ ‫ایـران از قهرمـان دشـت کربلا تـا رسـتم دسـتان جایـی در‬ ‫یهـا نـدارد و فرهنـگ تبلیغـی مـا به ویـژه برای‬ ‫قهرمان پرور ‬ ‫یسـت کـه‬ ‫نسـل های جـوان و نوجـوان عـاری از الگوهای ‬ ‫یمـان را تشـکیل می دهـد‪.‬‬ ‫بخشـی از هویـت ملـی و دین ‬ ‫امروز به جای عکس قهرمانانی همچون شـهید شـهریاری‬ ‫یجـای‬ ‫و شـهید سـلیمانی و حتـی رسـتم و سـهراب در جا ‬ ‫فکـر و ذکـر و ذهـن کودکانمـان پـر شـده اسـت از تصاویـر‬ ‫نتـن و بتمـن و مـرد عنکبوتـی و ‪ ...‬چرا کـه یـا مـا دیگـر‬ ‫ب ‬ ‫به فکـر افتادیـم و یـا دیگرانـی کـه به دنبـال سـلطه بـر فکـر‬ ‫و اندیشـه ایرانـی هسـتند سال هاسـت درحال تالش انـد‬ ‫ً‬ ‫و دقیقـا برنامه ریـزی شـده اسـت ذائقـه فرهنگـی نسـل‬ ‫جـوان مملکتـی چـه خورا کـی باشـد و ایـن همـان عمـق‬ ‫یسـت کـه مـا از ان عقـب ماندیـم! ایـن همـان‬ ‫فاجعه ا ‬ ‫یسـت کـه مقـام معظـم رهبـری هـم در دیـدار‬ ‫دغدغه ا ‬ ‫بـا معلمـان در سـخنرانی اخیرشـان بـدان اشـاره کـرده و‬ ‫فرمودنـد‪« :‬بایسـتی کاری کنیـم کـه دانش امـوز دارای‬ ‫هویـت ملـی بشـود‪ .‬شـما بیـن بچ ههـای مدرسـه تان‬ ‫نظرخواهـی کنیـد ببینیـد چنددرصـد کاظمـی اشـتیانی را‬ ‫باان همـه خدمـات می شناسـند‪ ،‬چنددرصـد رونالـدو را‪.‬‬ ‫مـا چـرا افتخـارات ملـی خودمـان را نمی شناسـیم؟» ایـن‬ ‫سـخن و رهنمود رهبری پرده از دغدغه بزرگ تر برمی دارد‬ ‫و ان اینکـه ایـن ره کـه می رویم به نا کجاسـت! چرا که نظام‬ ‫بیگانـه به خوبـی توانسـته جایـش را در دل و ذهـن نسـل‬ ‫ایند هسـاز ایـران اسلامی بـاز کنـد و قهرمانانـی پوشـالی کـه‬ ‫خیلی هایشـان زاده ذهـن و تخیلی هسـتند بـرای دیگرانی‬ ‫ً‬ ‫همچـون مـا بـزرگ کننـد کـه مثلا چنیـن انسـان هایی بـا‬ ‫این درجـه از توانایـی و معرفـت بـرای کمـک بـه دیگـران‬ ‫از سـرزمین غـرب وحشـی هسـتند و بدترانکـه شـما‬ ‫چیـزی در چنتـه نداریـد یـا دانـش و دانشـمند و رسـیدن‬ ‫گهـا‬ ‫ ان نـوادگان وایکین ‬ ‫به حداعلای پیشـرفت علمـی از ِ‬ ‫یسـت؛ اروپاییانـی کـه بـا‬ ‫و متجـاوزان بـه سـرزمین غرب ‬ ‫به خا ک وخون کشـیدن بومیـان امریکایـی سـرزمین بکـری‬ ‫نهـم وقتـی از‬ ‫را بـه چنـگ اوردنـد‪ ،‬حـاال بـرای کنتـرل دنیـا ا ‬ ‫را ههـای دیگـر بـه نتیجـه نرسـیدند دسـت بـه کنتـرل فکر و‬ ‫اندیشـه دیگـران می زننـد‪ .‬البتـه ایـن تلاش‪ ،‬نشـان از خلا‬ ‫بزرگـی در خـود مـا دارد کـه سـبب اسـیب های این چنیـن‬ ‫یشـود و ان اینکـه‬ ‫بـر پیکـره فرهنگـی جامعـه اسلامی م ‬ ‫یسـت‪ .‬مهندسـی کـه‬ ‫جـای مهندسـی فرهنگـی خال ‬ ‫خیلـی پیش از این ها می توانسـت با ترسـیم مسـیر درسـت‬ ‫فرهنگی به تمام خورا ک های فرهنگی جامعه جهت دهی‬ ‫مناسـب جهـت شـناخت خـود بدهـد نه اینکـه برتر بینـی‬ ‫دیگـران و کوچک بینـی خودمـان را ترسـیم کنـد‪ .‬از چرایـی‬ ‫اینکـه «مـا افتخارات ملی و دینی مان را نمی شناسـیم» که‬ ‫بگذریـم حـاال سـوال اینجاسـت چـه بایـد کـرد؟ در پاسـخی‬ ‫صریـح بایـد عنـوان کـرد بایـد مقولـه تقویـت جایـگاه هویت‬ ‫ملـی در فکـر و اندیشـه دانش امـوزان‪ ،‬بـا اتخـاذ برنامه های‬ ‫دقیـق و صحیـح تربیتـی در دسـتورکار نهادهـای فرهنگـی‬ ‫نهـم دغدغـه بـوده و‬ ‫قـرار گیـرد گرچـه این مهـم پیش ازای ‬ ‫سال هاسـت فعـاالن حـوزه فرهنگـی و خـود رهبـر انقلاب‬ ‫بـدان متذکـر شـده اند امـا ازانج اکـه همیشـه بایـد دقیقـه‬ ‫‪ 90‬بـه فریاد اسـیب ها برسـیم باز پشـت گـوش انداخته ایم‪.‬‬ ‫رهبـری گفتنـد‪« :‬مـا بایسـتی کاری کنیـم کـه دانش امـوز مـا‬ ‫متـر از علم امـوزی یـا الاقـل‬ ‫دارای هویـت ملـی بشـود‪ .‬مه ‬ ‫در حـد علم امـوزی این اسـت که او احسـاس هویـت بکنـد‪،‬‬ ‫یـک انسـان بـا هویـت سـاخته بشـود‪ ،‬یـک هویـت ملـی‪،‬‬ ‫هویـت احسـاس اعتمادبه نفـس ملـی پیـدا بکنـد»‪ .‬برخـی‬ ‫کارشناسـان تقصیـر را گـردن مربیـان تربیتـی و معلمـان و‬ ‫یکـه مربیـان تربیتی‬ ‫نهـا می اندازنـد درحال ‬ ‫نحـوه گزینـش ا ‬ ‫تنهـا یک بخـش از پـازل فکـری دانش امـوز را تشـکیل‬ ‫یهـای بصـری‬ ‫متـر پـازل بـه کم کار ‬ ‫می دهنـد و بخـش مه ‬ ‫حـوزه تولید محتـوای تلویزیونی برمی گردد؛ انجا که رسـانه‬ ‫ملـی هـم ب هجـای سـاخت برنام ههـای پرمحتـوا و پرتیـراژ‬ ‫بـا موضـوع مفاخـر ملـی و اسلامی ان طورکـه ب همـذاق‬ ‫کودک ونوجـوان خـوش بیاید‪ ،‬دسـت به تولیـد برنامه های‬ ‫بی کیفیـت و نمایـش چهره هایـی از دانشـمند و قهرمـان‬ ‫و پهلـوان ایرانـی و مسـلمان می زننـد کـه خیلـی مانـدگار‬ ‫نیسـت‪ .‬مـا قهرمـان و پهلـوان و دانشـمند کـم نداریـم‬ ‫ان هایی که نه در تخیل بلکه در واقعیت قهرمان و پهلوان‬ ‫بودنـد و حـاال فضـای مجـازی و سـایت ها و رسـانه هایی‬ ‫کـه کارتـون و برنام ههـای سـریالی بارگـذاری می کننـد نیـز‬ ‫پـر اسـت از اثـاری کـه دشـمنان شکسـت ناپذیر به تصویـر‬ ‫کشـیده و بعـد قهرمـان تخیلی ان ها را نابـود می کند‪ .‬اینکه‬ ‫برنام ههـا و انیمیشـن های این چنینـی تولیـد و پخـش‬ ‫می شود و کودکان ونوجوانان هم بدان عالقه مند هستند‬ ‫یسـت؛ سـخن این اسـت که کنـار این همـه تولیـدات‬ ‫طبیع ‬ ‫جورواجـور و تبلیغـات فرهنگـی رسـانه های بیگانـه مـا‬ ‫تهـای بی بدیـل‬ ‫کـم کاری کردیـم و نتوانسـتیم از ایـن فرص ‬ ‫بـرای شناسـاندن مفاخرمـان بهـره ببریـم مفاخـری ملـی و‬ ‫یمـان را‬ ‫یمـان و هـم هویت مل ‬ ‫اسلامی کـه هـم هویـت دین ‬ ‫به خوبـی تصویـر می کنـد؛ همـان دانشـمندی کـه کارهـای‬ ‫بزرگـی در حـوزه رویـان و ژنتیـک کرده تا ان دانشـمندی که‬ ‫با نبوغ خود از روی جنگ افزار دشـمن دسـت به سـاخت‬ ‫یسـازد‪ .‬در حـوزه‬ ‫نمونـ ه پیشـرفته تر می زنـد و پهپـاد م ‬ ‫هسـته ای ان چنان سـرامد است که دشـمن دست به ترور‬ ‫می زنـد تـا قهرمانـی کـه در دشـت کربلا بـرای اوردن اب از‬ ‫یگـذرد و بـدون دسـت مشـک اب را بـر‬ ‫اردوگاه دشـمن م ‬ ‫بهـای بریـده می گیـرد یـا همـان پهلوانـی کـه بـا دیوهـای‬ ‫ل ‬ ‫نهـا را مسـخر خـود می کنـد‪.‬‬ ‫سیاه وسـفید می جنگـد و ا ‬ ‫ملیحهزرین پور‪/‬بصیرت‬ ‫اکسپرای‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫لذتمطالعه!‬ ‫ شکستن ساختارهای فسادزا در قوه قضائیه‬ ‫ِ ‬ ‫درهم‬ ‫رهبـر معظـم انقلاب تا کیـد کردنـد‪ :‬ا کثریـت‬ ‫قضـات‪ ،‬افـرادی شـریف‪ ،‬پا ک دسـت‪ ،‬نجیـب‪،‬‬ ‫مومـن و زحمتکـش هسـتند اما بـا معـدود افراد‬ ‫فاسد که به کار و ابروی دیگران اسیب می زنند‪،‬‬ ‫بایـد برخـورد شـود البتـه در مقولـه مبـارزه بـا‬ ‫فسـاد‪ ،‬کار اصلی‪ ،‬مقابله با ساختارهای فسادزا‬ ‫و درهم شکسـتن ان هاسـت‪ .‬ب هگـزارش پایـگاه‬ ‫اطالع رسـانی دفتـر مقـام معظـم رهبـری‪ ،‬رهبـر‬ ‫معظـم انقلاب اسلامی در دیـدار رئیـس قـوه‬ ‫قضائیه و جمعی از مسئوالن و کارکنان دستگاه‬ ‫قضـا به تبیین «سـنت های غیرقابل تغییر الهی‬ ‫در جوامـع» پرداختـه و گفتند‪ :‬علت سـربلندی‬ ‫و پیـروزی حیـرت اور ملـت ایـران و نظـام‬ ‫جمهـوری اسلامی در برابـر حوادث بـزرگ و تلخ‬ ‫سـال ‪ ،۱۳۶۰‬ایسـتادگی و تلاش و نهراسـیدن‬ ‫از دشـمنان بـود و ایـن سـنت الهـی در همـه‬ ‫دوران قابـل تکـرار اسـت و بایـد بدانیـم خداونـد‬ ‫سـال ‪ ۱۴۰۱‬همـان خداونـد سـال ‪ ۱۳۶۰‬اسـت‪.‬‬ ‫ایشـان قـوه قضائیـه را ُرکنـی مهـم و تاثیرگـذار‬ ‫در مسـائل کشـور خواندنـد و توصیه هایـی‬ ‫هشـت گانه ماننـد اجرای جدی سـند تحـول در‬ ‫همه سـطوح‪ ،‬مبارزه جدی با فسـاد‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از تضییـع حقـوق عامـه‪ ،‬مراقبـت از امنیـت‬ ‫روانـی مـردم‪ ،‬تنظیـم رابطـه دسـتگاه قضـا بـا‬ ‫ضابطـان و به سرانجام رسـاندن پروند ههـای‬ ‫بازشـده در افـکار عمومی‪ ،‬خطاب به مسـئوالن‬ ‫ایـن قـوه بیـان کردنـد‪ .‬رهبـر انقلاب اسلامی‬ ‫دراین دیـدار‪ ،‬بـا گرامیداشـت یـاد و خاطـره‬ ‫شـهید ایـت اهلل بهشـتی و دیگـر شـهدای هفتـم‬ ‫ً‬ ‫تیر‪ ،‬شـهید بهشـتی را شخصیتی واقعا برجسته‬ ‫خواندنـد و بااشـاره به شـرایط پیچیـده و خـاص‬ ‫ما ههـای منتهـی بـه هفتـم تیـر سـال ‪ ۱۳۶۰‬و‬ ‫بعـدازان‪ ،‬گفتنـد‪ :‬بررسـی شـرایط ان دوران برای‬ ‫امـروز مـا معرفت امـوز و راهگشاسـت‪ .‬حضـرت‬ ‫ایـت اهلل خامنـه ای بـا مـرور شـرایط سـال ‪۱۳۶۰‬‬ ‫و ما ههـای قبـل از ‪ 7‬تیـر‪ ،‬بـه وضعیـت سـخت‬ ‫جنـگ تحمیلـی و پیشـروی نیروهـای صـدام‬ ‫تـا نزدیکـی چنـد شـهر بـزرگ در غـرب و جنـوب‬ ‫اشـاره کردنـد و افزودنـد‪ :‬در کنـار شـرایط بسـیار‬ ‫ً‬ ‫نامسـاعد جنـگ‪ ،‬در تهـران نیـز منافقیـن عملا‬ ‫جنـگ داخلـی بـه راه انداختـه بودنـد و ازنظـر‬ ‫سیاسـی هـم چنـدروز قبـل از ‪ 7‬تیـر‪ ،‬مجلـس‬ ‫بـه عدم کفایـت سیاسـی رئیس جمهـوری رای‬ ‫داده بـود و کشـور رئیس جمهـوری نداشـت‪.‬‬ ‫نشـرایطی‪ ،‬اسـتوانه ای همچون شـهید‬ ‫درچنی ‬ ‫بهشـتی از انقلاب و نظـام گرفتـه شـد‪ .‬ایشـان‬ ‫ب هشـهادت رئیس جمهـوری و نخسـت وزیر‬ ‫زیر ذره بین‬ ‫کشـور‪ ،‬دوماه بعـد از حادثـه هفتـم تیـر و‬ ‫پـس ازان‪ ،‬شـهادت تعـدادی از فرماندهـان‬ ‫ارشـد جنـگ در سـانحه هوایـی اشـاره کردنـد و‬ ‫گفتنـد‪ :‬جوانـان و نسـل جدیـد از ایـن حـوادث‬ ‫مطلـع نیسـتند و بایـد این مسـائل را مطالعـه و‬ ‫نهـا فکـر کننـد‪ .‬کـدام دولـت‬ ‫بادقـت درمـورد ا ‬ ‫و کشـور را سـراغ داریـد کـه در مقابـل چنیـن‬ ‫حـوادث تلـخ و وحشـتنا کی از پـا نیفتـد؟‬ ‫رهبـر انقلاب اسلامی خاطرنشـان کردنـد‪:‬‬ ‫در مقابـل همـه ایـن حـوادث‪ ،‬در راس همـه‬ ‫امـام همچـون کـوه دماونـد سـربلند ایسـتاد و‬ ‫مسـئوالن دلسـوز و مـردم و جوانـان انقالبـی‬ ‫نیـز ایسـتادند و توانسـتند شـرایط را ‪180‬درجـه‬ ‫یهـای پی درپی‬ ‫تغییر دهنـد به طوری که نا کام ‬ ‫یهـای پی درپـی تبدیـل شـد‪،‬‬ ‫بـه پیروز ‬ ‫نهـا جمـع شـدند‪،‬‬ ‫منافقیـن از سـطح خیابا ‬ ‫یتـر شـدند و کشـور بـه روال‬ ‫ارتـش و سـپاه قو ‬ ‫عـادی بازگشـت‪ .‬حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای‬ ‫بااشـاره به ذوق زدگـی دشـمن در برخـی مقاطـع‬ ‫فهـا و کمبودهـای داخلـی‬ ‫به دلیـل برخـی ضع ‬ ‫افزودنـد‪ :‬هـم در سـال ‪ ۱۳۶۰‬و هـم بعـدازان در‬ ‫چهاردهه گذشـته‪ ،‬دشـمن در مواردی ذوق زده‬ ‫و امیـدوار شـده و تصـور کـرده بسـاط انقلاب‬ ‫و نظـام در حال جم عشـدن اسـت امـا ایـن‬ ‫امیـدواری تبدیـل بـه ناامیـدی شـده و مشـکل‬ ‫نهـا این اسـت که راز ایـن ناامیـدی را متوجـه‬ ‫ا ‬ ‫یشـوند‪ .‬ایشـان تا کیـد کردنـد‪ :‬دشـمن‬ ‫نم ‬ ‫نمی توانـد بفهمـد کـه دراین عالـم به غیـراز‬ ‫محاسـبات سیاسـی‪ ،‬محاسـبات دیگـری هـم‬ ‫وجود دارد که همان سـنت های الهی هسـتند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب به نمونه هایی از سنت ها و قوانین‬ ‫الهـی در قـران دربـاره نتیجـه یـاری دیـن خـدا یـا‬ ‫نتیجـه کفـران نعمـات خداونـد اشـاره کردنـد و‬ ‫افزودنـد‪ :‬قـران کریـم مملـو از مضامی ِـن مربـوط‬ ‫نهـا‬ ‫یسـت و جمع بنـدی ا ‬ ‫بـه سـنت های اله ‬ ‫این اسـت که ا گـر جوامـع در مقابـل دشـمنان‬ ‫ایسـتادند و بـا تـوکل بر خداوند بـه وظایف خود‬ ‫عمـل کردنـد‪ ،‬نتیجـه ان پیـروزی و پیشـرفت‬ ‫اسـت امـا ا گـر دچـار اختلاف‪ ،‬عافیت طلبـی‬ ‫و سسـتی شـوند‪ ،‬نتیجـه ان شکسـت خواهـد‬ ‫بـود‪ .‬حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای باتا کیدبـر‬ ‫لـزوم بررسـی علمـی سـنت های الهـی بـا نـگاه‬ ‫جامعه شناسـی‪ ،‬سـخنان خـود دراین بخـش‬ ‫را این گونـه جمع بنـدی کردنـد‪ :‬ملـت ایـران در‬ ‫سـال ‪ ۱۳۶۰‬بـا قرارگرفتـن در مـدار یکـی از سـنن‬ ‫الهی یعنی جهاد و ایسـتادگی توانسـت دشـمن‬ ‫را ناامیـد کنـد‪ .‬امـروز نیـز همـان قاعـده و قانـون‬ ‫جاری ست و خداوند سال ‪ ۱۴۰۱‬همان خداوند‬ ‫سـال ‪ ۱۳۶۰‬اسـت و بایـد تلاش کنیـم خـود را‬ ‫مصـداق سـنت های الهـی قـرار دهیـم تـا نتیجـه‬ ‫ان پیشـرفت و پیـروزی باشـد‪ .‬رهبـر انقلاب‬ ‫درادامـه قـوه قضائیـه را ُرکنـی مهـم و تاثیرگـذار‬ ‫در کل کشـور خواندنـد و گفتنـد‪ :‬براسـاس ایـات‬ ‫قـران کریـم‪ ،‬وظیفـه حکومـت اسلامی‪ ،‬اقامـه‬ ‫نمـاز یعنـی گسـترش روح تعبـد در جمهـوری‬ ‫اسلامی‪ ،‬ایتـاء زکات یعنـی عدالـت توزیعـی در‬ ‫جامعـه اسلامی و امربه معـروف و نهی ازمنکـر‬ ‫یعنـی امر بـه ارزش هایی نظیر عدالـت‪ ،‬انصاف‪،‬‬ ‫بـرادری و نهـی از ظلـم‪ ،‬فسـاد و تبعیـض اسـت‬ ‫کـه بـه ایـن اصـل در قانـون اساسـی نیـز تا کیـد‬ ‫شـده و جـزو وظایـف قـوه قضائیـه هم قـرار دارد‪.‬‬ ‫ایشـان افزودند‪ :‬ا گر به این وظایف بااسـتفاده از‬ ‫امکانـات گونا گـون همچـون امکانـات قضـا‬ ‫و دادگسـتری عمـل نشـود‪ ،‬مصـداق تضییـع‬ ‫یسـت و از ایـن ناحیـه ضربـه‬ ‫تهـای اله ‬ ‫نعم ‬ ‫خواهیـم خـورد‪ .‬حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای‪،‬‬ ‫رئیـس قـوه قضائیـه را فـردی مومـن‪ ،‬انقالبـی‪،‬‬ ‫پرکار‪ ،‬مردمی‪ ،‬به دوراز تشریفات‪ ،‬اشنا با زوایای‬ ‫گونا گـون قـوه و برخـوردار از گوش شـنوا در قبال‬ ‫منتقـدان خواندنـد و توصیه هایـی هشـت گانه‬ ‫بـه مسـئوالن و کارکنـان ایـن قـوه بیـان کردنـد‪.‬‬ ‫ایشـان در توصیـه اول‪ ،‬سـند تحـول تهی هشـده‬ ‫در دوره مدیریـت قبـل را از مترقی تریـن اسـناد‬ ‫تحـول دانسـتند و افزودنـد‪ :‬بـه ایـن سـند‬ ‫تسـازی و‬ ‫بایـد عمـل و براسـاس ان شخصی ‬ ‫کادرسـازی شـود‪ .‬رهبـر انقلاب‪ ،‬عمـل بـه سـند‬ ‫تحـول را باعـث جلوگیـری از انفعـال در مقابـل‬ ‫تهـا خواندنـد و افزودنـد‪ :‬رئیـس قـوه‪،‬‬ ‫مخالف ‬ ‫مقیـد بـه عمـل بـه سـند اسـت امـا در سـطوح‬ ‫دیگـر یعنـی همه قضـات ‪ ،‬کارکنـان و مدیران نیز‬ ‫بایـد ایـن کار باقـوت دنبـال شـود البتـه براسـاس‬ ‫شهـا‪ ،‬دراین زمینـه ان گونـه کـه باید‪،‬‬ ‫برخـی گزار ‬ ‫عمـل نشـده اسـت‪« .‬مبـارزه جـدی بـا فسـاد»‬ ‫توصیـه بعـدی حضـرت ایـت اهلل خامنـه ای بـه‬ ‫مسـئوالن قضائـی بـود‪ .‬ایشـان با تایید سـخنان‬ ‫تبـودن‬ ‫یبـر «در اولوی ‬ ‫رئیـس قـوه قضائیـه مبن ‬ ‫ـاد درون قوه»‪ ،‬خاطرنشـان کردند‪:‬‬ ‫مبارزه با فس ِ‬ ‫ا کثریـت قضـات‪ ،‬افـرادی شـریف‪ ،‬پا ک دسـت‪،‬‬ ‫نجیـب‪ ،‬مومـن و زحمتکـش هسـتند امـا بـا‬ ‫معـدود افـراد فاسـد کـه بـه کار و ابـروی دیگـران‬ ‫اسـیب می زننـد‪ ،‬بایـد برخـورد شـود البتـه در‬ ‫مقولـه مبـارزه بـا فسـاد‪ ،‬کار اصلـی‪ ،‬مقابلـه‬ ‫بـا سـاختارهای فسـادزا و درهم شکسـتن‬ ‫ان هاسـت‪ .‬ایشـان باتا کیدبـر تقویـت دانـش‬ ‫قضائـی و جلوگیـری از صـدور احـکام ضعیـف‬ ‫یـا مخـدوش‪ ،‬در توصیـه بعـدی بـه تشـویق‬ ‫قضـات و کارکنـان شـریف و زحمتکـش سـفارش‬ ‫چیـک از اختیـارات‬ ‫کردنـد‪« .‬معطل نمانـدن هی ‬ ‫تهـای قانونـی قـوه» توصیـه دیگـر‬ ‫و ماموری ‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای به مسـئوالن قضائی‬ ‫ً‬ ‫بـود کـه دراین زمینـه گفتنـد‪ :‬مثلا دادسـتان‬ ‫کل در حـوزه حقـوق عمومـی وظایفـی دارد کـه‬ ‫بایـد بـا رصـد کامـل و البتـه بـه دوراز احساسـات‬ ‫و شـعارزدگی‪ ،‬از تضییـع حقـوق عامـه جلوگیری‬ ‫کنـد‪ .‬ایشـان پیشـگیری از جـرم را از دیگـر‬ ‫تهـای مهـم قـوه قضائیـه‬ ‫مصادیـق ماموری ‬ ‫برشـمردند و گفتنـد‪ :‬به عنـوان نمونـه بایـد‬ ‫بـا عمـل بـه تکلیـف قانونـی درزمینـه تعییـن‬ ‫نهـا در شـهرها و روسـتاها‪ ،‬از‬ ‫مالکیـت زمی ‬ ‫نخـواری و کو هخـواری‬ ‫جرائمـی ماننـد زمی ‬ ‫پیشگیری شود‪ .‬رهبر انقالب در توصیه ششم‪،‬‬ ‫«تنظیـم ارتباطـات قـوه قضائیـه و ضابطـان‬ ‫قضائـی» را موردتا کیـد قـرار دادنـد و گفتنـد‪ :‬بـر‬ ‫رفتـار ضابطیـن بایـد مراقبـت و نظـارت شـود‬ ‫کـه در حـق متهـم زیـاده روی یـا تنـدروی نشـود‪.‬‬ ‫دسـتگاه قضائـی نیـز نبایـد تحت تاثیـر ضابـط‬ ‫ً‬ ‫باشـد بلکـه بایـد مسـتقال بـه مسـائل رسـیدگی‬ ‫کنـد‪ .‬البتـه نظـرات کارشناسـی ضابطـان نیـز‬ ‫نادیـده گرفتـه نشـود‪ .‬ایشـان افزودنـد‪ :‬یکـی‬ ‫از گالی ههـای ضابطـان از دسـتگاه قضائـی‬ ‫رها کـردن برخـی پروند ههـا به علـت کمبودهای‬ ‫یکـه بایـد بـا تکمیـل قوانیـن‬ ‫یسـت درحال ‬ ‫قانون ‬ ‫ایـن خلا را برطـرف کـرد‪ .‬حضـرت ایـت اهلل‬ ‫خامنـه ای در توصیـه بعـدی بـه مسـئولیت قـوه‬ ‫قضائیـه در قبـال امنیـت روانـی مـردم اشـاره‬ ‫کردنـد و گفتنـد‪ :‬امنیـت روانـی از جملـه حقـوق‬ ‫یسـت و دسـتگاه قضائـی بایـد از نگـران‬ ‫عموم ‬ ‫کـردن و تخریـب ذهـن مردم به وسـیله شـایعات‬ ‫و اظهـارات دروغ و هراس افک ِـن افـراد مشـخص‬ ‫یـا نامشـخص در رسـانه ها و فضـای مجـازی‬ ‫جلوگیـری کنـد‪ .‬رهبـر انقلاب در توصیه هشـتم‬ ‫و پایانـی بااشـاره به بازشـدن پروند ههـای مهـم‬ ‫و گونا گـون در افـکار عمومـی همچـون مسـائل‬ ‫کارخان ههـا یا تصرفات غیرقانونی‪ ،‬تا کید کردند‪:‬‬ ‫سـر زخـم پرونده هایـی کـه در افـکار عمومـی بـاز‬ ‫یشـود نبایـد بـاز بمانـد‪ .‬هـر پرونـده را تـا اخـر‬ ‫م ‬ ‫ادامـه دهیـد و نهایـی کنیـد‪ .‬ایشـان در پایـان‬ ‫سخنانشـان‪ ،‬کار قضائـی را از جملـه کارهـای‬ ‫بسیاردشـوار برشـمردند و گفتنـد‪ :‬البتـه ا گـر‬ ‫ایـن کار را بـرای خـدا و بـا هدایـت الهـی انجـام‬ ‫دهیـد‪ ،‬اجـر ان نیـز سـنگین خواهـد بـود‪.‬‬ ‫وعده محقق نشده ‪ 30‬ساله شهرداری تهران به جانبازان‬ ‫ح ــدود ‪ 30‬س ــال پیش ی ــا درس ــت در س ــال‬ ‫‪ 1372‬به جه ــت قدردان ــی از جانب ــازان و‬ ‫تس ــاله تحمیل ــی ک ــه‬ ‫ش ــهدای جن ــگ هش ‬ ‫بس ــیاری از ان ــان حت ــی نقص عضو پی ــدا کرده‬ ‫بودن ــد‪ ،‬مص ــوب ش ــد ک ــه ب ــه ‪ 400‬نف ــر از ای ــن‬ ‫عزی ــزان ب هپ ــاس خدماتش ــان‪ ،‬کیوسـ ـک های‬ ‫روزنامه فروش ــی داده ش ــود و درنتیج ــه‬ ‫قراردادی بین ش ــرکت تعاونی مطبوعات کشور‬ ‫و ش ــهرداری ته ــران منعق ــد ش ــد ک ــه در قبال‬ ‫پرداخ ــت ‪ 110‬هزارتوم ــان از ه ــر ک ــدام از اینان‪،‬‬ ‫کیوس ــک داده ش ــود ک ــه بالفاصله ش ــهرداری‬ ‫ته ــران در ی ــک پروس ــه زمان ــی کوتا هم ــدت‬ ‫‪ 307‬دس ــتگاه را ب ــه متقاضی ــان داد؛ ام ــا از ان‬ ‫س ــال تا کن ــون بی ــش از ‪ 90‬نف ــر از ان ــان هن ــوز‬ ‫ً‬ ‫موفق ب ــه دریافت کیوس ــک نش ــده اند‪ .‬ظاهرا‬ ‫به واس ــطه مصوب ــه ش ــورای اس ــامی ش ــهر‪،‬‬ ‫گش ــدن‬ ‫به بهان ــه جلوگی ــری از گس ــترش و بزر ‬ ‫ش ــهر ته ــران‪ ،‬تحویل کیوس ــک انج ــام نگرفته‬ ‫اس ــت‪ .‬باید بپذیری ــم که ای ــن قهرمانان جبهه‬ ‫و جنگ ا گ ــر در هم ــان زم ــان‪ 110 ،‬هزارتومان را‬ ‫هزینه می کردن ــد‪ ،‬امروز همه ان ــان صاحبخانه‬ ‫نم ــدت ش ــهرداران ته ــران از‬ ‫بودن ــد‪ .‬در ای ‬ ‫وا گ ــذاری خ ــودداری کرده ان ــد‪ ،‬ح ــال ان که در‬ ‫گوشه گوش ــه تهران بزرگ‪ ،‬کیوسـ ـک هایی برای‬ ‫گل فروشی و مش ــاغل دیگر وا گذار شده است‪.‬‬ ‫اینک که زا کانی ش ــهردار تهران‪ ،‬خود از جنس‬ ‫ای ــن عزی ــزان جبه ــه و جن ــگ اس ــت‪ ،‬انتظ ــار‬ ‫داری ــم ک ــه با ی ــک دس ــتور انقالبی‪ ،‬نس ــبت به‬ ‫انج ــام تعهدات ش ــهرداری اقدام کند و ش ــرط‬ ‫ص ــواب نداند که ای ــن عزیزان همچن ــان برای‬ ‫ً‬ ‫دریافت حق خود‪ ،‬چشـ ـم به راه بمانند‪ .‬مضافا‬ ‫چند نف ــری از ای ــن متقاضی ــان‪ ،‬با مراجع هب ــه‬ ‫دادگس ــتری و ش ــکایت از ش ــهرداری موف ــق به‬ ‫دریاف ــت کیوس ــک ش ــده اند‪.‬‬ ‫تلنگر‬ ‫تعیین سقف قیمت بر نفت روسیه‬ ‫پیش ــنهاد فرانس ــه برای اعمال س ــقف قیمت بر نف ــت صادراتی‬ ‫س ــایر کش ــورهای تولیدکنن ــده ب ــا مخالف ــت اعض ــای گ ــروه ‪۷‬‬ ‫مواج ــه ش ــد‪ .‬کش ــورهای عضو بای ــد به دنب ــال گزین هه ــای فنی‬ ‫ب ــرای نح ــوه اجرای ای ــن تصمیم باش ــند‪ .‬به گزارش ایرن ــا؛ امریکا‬ ‫ً‬ ‫اخیرا پیش ــنهاد کرده ب ــود تا برای افزایش تاثی ــر تحریم های ضد‬ ‫لو نق ــل محمول هه ــای نفتی‬ ‫روس ــیه‪ ،‬تحری ــم علی ــه بیم ــه حم ‬ ‫روس ــیه برداش ــته شود؛ ب هش ــرط انکه مش ــتریان نفت ان‪ ،‬سقف‬ ‫شت ــر‬ ‫نش ــده از س ــوی گ ــروه ‪ ۷‬را رعای ــت کنن ــد‪ .‬پی ‬ ‫قیم ــت تعیی ‬ ‫الم ــان و امری ــکا ب ــا پیش ــنهاد فرانس ــه ب ــرای تعمیم این س ــقف‬ ‫قیم ــت ب ــه تم ــام تولیدکنن ــدگان نف ــت مخالف ــت ک ــرده بودند‪.‬‬ ‫به گفت ــه دو منب ــع ا گاه‪ ،‬با عقب نش ــینی فرانس ــه‪ ،‬دس ــتیابی به‬ ‫توافق میس ــر ش ــد‪ .‬گ ــروه ‪ ۷‬به دنبال اس ــیب و فش ــار بر روس ــیه‬ ‫ب ــا ه ــدف مهار ک ــردن توانایی روس ــیه ب ــرای تامین مال ــی هزینه‬ ‫جن ــگ اس ــت‪ .‬گروه ‪ ۷‬قص ــد دارد طی ــف وس ــیعی از جوامع فراتر‬ ‫تش ــده برای نفت‬ ‫از اعض ــای این گروه‪ ،‬س ــقفی بر قیمت پرداخ ‬ ‫روس ــیه اعم ــال کنند ت ــا س ــود افزایش قیم ــت نفت خ ــام برای‬ ‫ماش ــین جنگ ــی کرملین محدود ش ــود‪.‬‬ ‫اعمال نفوذهای مخفیانه ملکه انگلیس‬ ‫یادداشـتی مربـوط بـه دولـت اسـکاتلند نشـان داد ب هسـبب اعمال‬ ‫نفـوذ ملکـه انگلیـس‪ ،‬پیش نویـس یکسـری قوانیـن در این کشـور‬ ‫مخفیانه برای اینکه تایید الیزابت دوم را کسـب کنند‪ ،‬دسـتخوش‬ ‫ً‬ ‫تغییر شده اند‪ .‬طبق مکانیسم مخفیانه «رضایت ملکه» او معموال‬ ‫قوانیـن پیشـنهادی کـه شـاید بـر دارایـی شـخصی و اختیـارات‬ ‫عمومی اش تاثیر بگذارند از قبل مشاهده می کند‪ .‬به گزارش ایسنا؛‬ ‫حتـر دیگـری موسـوم بـه موافقـت‬ ‫نمـورد برخلاف رویـه مطر ‬ ‫در ای ‬ ‫سـلطنتی (فراینـد تشـریفاتی مربـوط به لحظـه ای که یـک الیحه به‬ ‫یشـود)‪ ،‬قبل از انکـه قانـون مربوطه بتواند توسـط‬ ‫قانـون تبدیـل م ‬ ‫پارلمـان تصویـب شـود بایـد رضایـت ملکـه انگلیـس را جلـب کنـد‪.‬‬ ‫تحقیقـات سـال گذشـته نشـان داد ایـن مکانیسـم کسـب رضایت‬ ‫نشـده که او در ده ههـای اخیـر از ان بـرای‬ ‫ملکـه مستمسـک ای ‬ ‫یهـای خصوصـی بـا هـدف اعمـال تغییـرات دلخواهـش در‬ ‫البیگر ‬ ‫یکسری قوانین پیشنهادی استفاده کند‪ .‬در اسکاتلند‪ ،‬جایی که‬ ‫از این مکانیسم با عنوان «رضایت تاج» یاد می شود‪ ۶۷ ،‬مورد را که‬ ‫نهـا لوایـح اسـکاتلندی مربوطـه توسـط الیزابـت دوم از‬ ‫در جریـان ا ‬ ‫قبـل از تصویـب بررسـی شـدند‪ ،‬شناسـایی کند‪.‬‬ ‫پاسخ چین به اظهارات تحریک امیز ناتو‬ ‫سـخنگوی وزارت خارجـه چیـن گفـت؛ ناتـو از اظهـارات‬ ‫تحریک امیـز خـود برضـد پکـن دسـت بـردارد‪ .‬ژائـو لیجیـان گفت؛‬ ‫ً‬ ‫از ناتـو مـی خواهیـم فـورا انتشـار اطالعـات غلـط و اظهـارات‬ ‫تحریک امیـز بـر ضـد چیـن را متوقـف کنـد‪ .‬اظهاراتـش اشـاره‬ ‫حکـردن‬ ‫شهـای رسـانه ها در مـورد طـرح ناتـو بـرای مطر ‬ ‫بـه گزار ‬ ‫چیـن به عنـوان یـک چالـش سیسـتماتیک در مفهـوم راهبـردی‬ ‫جدیـد ایـن ائتلاف نظامی ست‪.‬سـخنگوی وزارت خارجـه چیـن‬ ‫یسـت کـه برخـی کشـورها از طریـق ان‬ ‫همچنیـن گفـت؛ ناتـو ابزار ‬ ‫هژمونـی و اسـتکبار خـود را با ایجاد دشـمنان خیالی بـرای این کار‬ ‫حفـظ می کننـد‪.‬وی افـزود؛ ناتـو به عنـوان محصـول جنـگ سـرد‬ ‫و بزرگ تریـن اتحـاد نظامـی جهـان‪ ،‬مدت هاسـت کـه بـه مفاهیـم‬ ‫خشـده پایبنـد بـوده اسـت‪ .‬ایـن اتحـاد مـدت‬ ‫امنیتـی منسو ‬ ‫طوالنـی ابـزاری بـرای حفـظ هژمونـی کشـورها بـوده اسـت‪ .‬ژائـو از‬ ‫ناتـو خواسـت تـا ذهنیـت جنگ سـرد‪ ،‬بـازی حاصل جمـع صفر و‬ ‫جسـتجوی دشـمنان خیالـی را کنـار بگـذارد‪ .‬وی با تا کید بر اینکه‬ ‫ناتو از پیش اروپا را به هم ریخته کرده افزود؛ نیازی به اشفته کردن‬ ‫و به هم ریختـن اسـیا و سـایر مناطـق جهـان نیسـت‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫لو انتق ــاالت فوتبالیس ـت های کش ــور‪ ،‬داغ داغ ش ــده ک ــه‬ ‫مدتی س ــت ب ــازار نق ‬ ‫بهتــر اســت بگوییــم تنــور روشــن شــده اســت‪ .‬هــر فوتبالیســتی قیمتــی دارد‬ ‫ً‬ ‫کــه تمامــا نجومی ســت‪ ،‬ســخن از ‪ 20‬و ‪ 30‬و ‪ 50‬میلیاردتومــان اســت‪ .‬مربیــان‬ ‫ه ــم پاره ای از اوق ــات از ‪ 20‬میلی ــارد ه ــم بیش ــتر ق ــرارداد امض ــا می کنن ــد‪ .‬هی ــچ‬ ‫ســازمان یــا نهــادی هــم نیســت کــه بــر خری دو فــروش ایــن قشــر نظــارت کنــد‪.‬‬ ‫ا گ ــر ب ــه ای ــن پرداخت ه ــا هزینه ه ــای دالل ــی ی ــا ایجنت ه ــای فوتبالیس ـت ها‬ ‫ه ــم اضاف ــه ش ــود‪ ،‬پ ــاره ای از باش ــگاه ها هزینه ه ــای چندین هزار میلی ــاردی‬ ‫را در ای ــن ب ــازار اش ــفته رق ــم می زنن ــد؛ هزینه های ــی ک ــه ب ــا ن ــام س ــرمایه گذاری‬ ‫بـــه مصـــرف می رســـد‪ ،‬بازدهی شـــان بســـیارناچیز و در حـــد صفـــر اس ــت‪.‬‬ ‫یت ــوان‬ ‫همی ــن مس ــابقات فوتب ــال لی ــگ برت ــر را مث ــال بزنی ــم ک ــه به جرئ ــت م ‬ ‫گفــت؛ امســال هماننــد پارســال و پارســال بســان ســال های پیــش‪ ،‬نــه از نظــر‬ ‫فرهنگــی و اجتماعــی و نــه از نظــر کســب افتخــارات جهانــی‪ ،‬هیــچ جایگاهــی‬ ‫ته ــای‬ ‫را نصیـــب کشـــور ســـرافراز مـــا نکـــرده اســـت‪ .‬هر چـــه هســـت رقاب ‬ ‫غیراصولی س ــت و این هم ــه هزین ــه ک ــه پ ــس از یک س ــال انج ــام مس ــابقات‪،‬‬ ‫ج ــام قهرمان ــی کش ــور داده ش ــود‪ ،‬بع ــدازان چ ــه دس ــتاوردی داش ــته ایم؟‬ ‫تب ــه‬ ‫م ــا مدت هاس ــت در س ــطح اس ــیا ه ــم مق ــام درخور توجه ــی را باعنای ‬ ‫چندین ده هزار میلیـــارد هزینـــه‪ ،‬صورت گرفتـــه‪ ،‬کســـب نکرده ایـــم‪ .‬ب ــرای‬ ‫نمون ــه؛ در س ــطح کش ــور‪ ،‬س ــه باش ــگاه اس ــتقالل‪ ،‬پرس ــپولیس و س ــپاهان‬ ‫تو پاش ه ــای گس ــترده هزین ــه می کنن ــد و ب ــرای به خدم ــت‬ ‫ب ــا درص ــد ریخ ‬ ‫گرفتــن یــک فوتبالیســت به اصطــاح ارزنــده‪ ،‬ایــن بــازار را هـر روزه گــر م و گر متــر‬ ‫کرده انـــد و ارقـــام سر به فلک کشـــیده‪ ،‬مـــورد درخواســـت فوتبالیســـت ها در‬ ‫ای ــن ب ــازار م ــکاره ش ــده اس ــت؛ از جمل ــه باش ــگاه پرس ــپولیس پی ــش از هم ــه‬ ‫ایـــن بـــازار را داغ کـــرده و بـــا ارقـــام باورنکردنـــی‪ ،‬فوتبالیســـت های نخب ــه و‬ ‫دس ـت پرورده دیگــران را خریــداری کــرده کــه بــه ان تیــم کهکشــانی بگوینــد؛‬ ‫ام ــا ای ــن تی ــم کهکش ــانی‪ ،‬هر چ ــه را ک ــه ج ــذب ک ــرده‪ ،‬ش ــامل س ــن ب ــاالی‬ ‫‪ 30‬ســال بــوده اســت؛ یعنــی یــک تیــم پرســتاره پیــر را وارد مســابقات می کنــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تیم هــای اســتقالل و ســپاهان هــم دسـت کمی از پرســپولیس ندارنــد؛ اصــوال‬ ‫بای ــد از مس ــئولین ورزش کش ــور و به خص ــوص فدراس ــیون فوتب ــال س ــوال‬ ‫تو پـــاش و این همـــه پول هـــای ر دو بـــدل ش ــده‬ ‫شـــود کـــه این همـــه ریخ ‬ ‫یس ــت‬ ‫زیرمی ــزی و حض ــور پررن ــگ دالالن ب ــا ن ــام مدی ــر برنام ــه‪ ،‬چ ــه صیغه ا ‬ ‫کـــه حتـــی یـــک فوتبالیســـت جـــوان ‪ 20‬ســـاله هـــم بایـــد بازارگرمـــی کن ــد و‬ ‫در نهای ــت ب ــه مدی ــران عام ــل باش ــگاه ها بگوی ــد ک ــه راج ــع ب ــه ق ــرارداد م ــن‬ ‫ب ــا مدی ــر برنامه های ــم ب ــه س ــخن بنش ــینید؛ ی ــا این هم ــه انتق ــال پ ــول درازای‬ ‫تع ــدادی مس ــابقه‪ ،‬چ ــه بازخ ــورد اجتماع ــی ی ــا فرهنگ ــی ی ــا حت ــی تربیت ــی‬ ‫داشــته اســت؟ از ســوی دیگر؛ اداره دارایــی و امــور مالیاتــی‪ ،‬در این میــان چــه‬ ‫نقشــی دارنــد کــه پاره ای از اوقــات گفتــه می شــود بعضــی از فوتبالیس ـت ها یــا‬ ‫مربیــان بدهــی مالیاتــی میلیــاردی دارنــد؟ به نظــر می رســد کــه ا گــر در ورزش‬ ‫فوتبــال همچنــان بــر ایــن پاشــنه لــق بچرخــد‪ ،‬دیــری نخواهــد پاییــد کــه در‬ ‫و پاشــنه باهــم کنــده می شــوند و ان وقــت بایــد فاتحــه ایــن ورزش را خوانــد‪.‬‬ ‫امیدواری ــم در کش ــور عزی ــز م ــا‪ ،‬ترتیب ــی داده ش ــود ک ــه هر ک ــس متناس ــب ب ــا‬ ‫س ــواد و تجرب ــه و ش ــناخت کام ــل در موقعی ــت و جایگاه ــی مناس ــب بـ ـه کار‬ ‫ً‬ ‫گم ــارده ش ــود و روزی را ش ــاهد باش ــیم ک ــه ورزش تمام ــا برعه ــده ورزشــی ها‬ ‫باشــد و مدیرانــی در ورزش عهــده دار مســئولیت شــوند کــه عاشــق خدمــت‬ ‫باش ــند و ن ــه عاش ــق مق ــام ان‪ .‬امی ــن‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫لزوم ایجاد جو مثبت یادگیری در دوره تابستانی‬ ‫معـاون امـوزش ابتدایـی وزارت اموزش وپـرورش بـر ایجـاد جـو مثبـت‬ ‫یادگیری در دوره تابسـتانی طرح «جبران و تثبیت یادگیری دانش اموزان»‬ ‫تا کیـد کـرد‪ .‬به گـزارش پانـا؛ رضـوان حکیـم زاده در نشسـت توجیهـی طـرح‬ ‫«مدرسـه تابسـتان» کـه بـا حضـور معاونـان امـوزش ابتدایـی ادارات کل‬ ‫اموزش وپـرورش اسـتان ها‪ ،‬روسـا و معاونیـن اموزشـی مناطـق کشـور و‬ ‫ازطریق وبینار اموزشی برگزار شد‪ ،‬باتا کیدبر درنظرگرفتن سه اصل در دوره‬ ‫طـرح «جبـران و تثبیـت یادگیـری دانـش امـوزان» در تابسـتان بـر ایجـاد جو‬ ‫مثبت یادگیری دراین دوره ها تا کید کرد‪ .‬وی اظهار داشـت‪ :‬نگران هسـتیم‬ ‫تهـای‬ ‫کـه در دوران کرونـا پایـه و بنیان هـای یادگیری هـای اینـده و مهار ‬ ‫نکـه بـا‬ ‫سـواد پایـه دانـش امـوزان دچـار اسـیب جـدی شـده باشـد و ا کنو ‬ ‫همراهـی سـتاد ملـی مبـارزه با کرونا‪ ،‬طرح «جبران و تثبیـت یادگیری دانش‬ ‫امـوزان» مصـوب و بـرای ان بودجـه ای اختصـاص داده شـده اسـت‪ ،‬فرصت‬ ‫مناسبی سـت کـه از این طـرح بهـره مناسـبی بـرای جبـران یادگیـری دانـش‬ ‫امـوزان ببریـم و نگرانی هایمـان را رفـع و بـرای اینـده تحصیلـی کودکانمـان‬ ‫برنامه ریـزی بهتـری نماییـم‪.‬‬ ‫نیاز سرمایه گذاری چهارمیلیارددالری‬ ‫برای هوشمندسازی کنتورهای گاز‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ملـی گاز ضمـن اعلام امادگـی بـرای همـکاری گسـترده بـا‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان‪ ،‬از نیـاز سـرمایه گذاری چهارمیلیـارددالری بـرای‬ ‫هوشمندسـازی کنتورهـای گاز طبیعـی خبـر داد‪ .‬به گـزارش شـانا؛ مجیـد‬ ‫چگنـی در اولیـن رویـداد توسـعه همکاری هـای دانش بنیـان در اسـتقرار‬ ‫هوشمندسـازی نظـام توزیـع گاز طبیعـی کـه در محـل معاونـت توسـعه‬ ‫صندوق نواوری و شـکوفایی ریاسـت جمهوری برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت های‬ ‫دانش بنیـان و اسـتارت اپ ها همـواره موردتوجـه رهبـری بودنـد و ایشـان در‬ ‫سـال های اخیر تا کید زیادی بر حمایت از این سـربازان مجاهد خط مقدم‬ ‫اقتصاد کشور داشتند‪ .‬وی باتا کیدبر بهر ه از ظرفیت های داخلی در صنعت‬ ‫گاز افـزود‪ :‬درصـورت سـرمایه گذاری مطلـوب در کشـور‪ ،‬هیـچ نیـازی بـه تـوان‬ ‫خارجـی نخواهـد بـود و حـدود ‪ ۹۹‬درصد نیازمندی های کشـور را می تـوان در‬ ‫داخـل تامیـن کـرد‪ .‬این رویداد هم می تواند گام پیشـرو و موثری برای تقویت‬ ‫دانش بنیان هـا باشـد‪.‬‬ ‫افزایش پوشش بیمه داروهای بیماری های خاص‬ ‫میرهاشـم موسـوی گفـت‪ :‬سـازمان تامیـن اجتماعـی مطابـق بـا ضوابـط‬ ‫قانونـی‪ ،‬تعهـدات خـود را در قبال بیمه شـدگانی که از این خدمات اسـتفاده‬ ‫می کننـد‪ ،‬انجـام می دهـد‪ .‬به گـزارش ایلنـا؛ مدیرعامـل سـازمان تامیـن‬ ‫اجتماعـی گفـت‪ :‬طبـق مصوبـه شـورای عالی بیمـه ‪ ۴۷‬قلـم داروی بیمـاران‬ ‫خـاص‪ ،‬مزمـن و صعب العلاج تحت پوشـش بیمـه قـرار گرفـت و بیمـاران‬ ‫تحت پوشـش سـازمان تامیـن اجتماعـی‪ ،‬ازاین پـس امـکان تهیه ایـن داروها‬ ‫بـا حمایـت بیمـه ای را خواهنـد داشـت‪ .‬وی اظهـار کـرد‪ :‬ازانجا کـه بیمـاران‬ ‫مبتالبه اوتیسـم در مواقعـی بـه برخـی خدمـات مرا کـز درمانـی غیردولتـی نیاز‬ ‫دارنـد کـه در مرا کـز دولتـی امـکان ارائـه ایـن خدمـات وجـود نـدارد‪ ،‬این گونـه‬ ‫خدمـات نیـز تحت پوشـش بیمـه قـرار گرفتـه و امیدواریـم بااین اقـدام زمینـه‬ ‫کاهـش مشـکالت ایـن بیمـاران عزیـز فراهـم شـود‪.‬‬ ‫راه اندازی ‪ ۱۰۰‬مزرعه نواوری کشاورزی‬ ‫رئیـس موسسـه امـوزش و ترویـج وزارت جهـاد کشـاورزی گفـت‪ ۱۰۰ :‬مزرعـه‬ ‫نواوری کشاورزی در کشور راه اندازی می شود‪ .‬به گزارش انا؛ علی ا کبر مویدی‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬بـرای ایجـاد تحـول در کشـاورزی و گسـترش دانـش دراین عرصه‪،‬‬ ‫راه انـدازی ‪ ۱۰۰‬مزرعـه نـواوری کشـاورزی در دسـتورکار قـرار دارد‪ .‬وی اضافـه‬ ‫کرد‪ :‬در جهان کنونی امنیت غذایی جایگاه بسـیارمهمی دارد و دراین راسـتا‬ ‫تولیـد ‪ ۱۲۶‬میلیون تـن انـواع محصـوالت کشـاورزی در کشـور توانسـته کمـک‬ ‫کنـد تـا ایـن امنیـت در سـطح باالیـی در کشـور ایجـاد شـود‪ .‬رئیـس موسسـه‬ ‫امـوزش و ترویـج وزارت جهـاد کشـاورزی توضیـح داد‪ :‬نخسـتین پـارک علـم و‬ ‫فنـاوری کشـاورزی در کشـور راه انـدازی شـد و راه انـدازی ‪ ۱۰‬دهکده کشـاورزی‬ ‫نیز در دسـتورکار اسـت که می تواند اینده روشـنی را دراین عرصه برای ما رقم‬ ‫بزند‪ .‬مویدی تا کید کرد‪ ۱۰۰ :‬مزرعه نواوری کشاورزی در کشور نیز در اولویت‬ ‫راه اندازی سـت کـه اسـتان قزویـن بـا ظرفیت هایی کـه دارد می توانـد این نوع‬ ‫طر ح هـای فناورانـه را عملیاتـی و اجرایـی کنـد‪ .‬وی یـاداور شـد‪ :‬یکی دیگـر از‬ ‫کارهـای مهـم درایـن دوره راه انـدازی کاروان هـای ترویـج بهـره وری در بخـش‬ ‫کشاورزی سـت کـه تا کنـون در سـه اسـتان محقـق شـده و در قزویـن نیـز‬ ‫عملیاتـی خواهد شـد‪.‬‬ صفحه 2 ‫دریچه‬ ‫رویداد‬ ‫چهارشنبه ‪ 8‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2533‬‬ ‫«کاپرا کجاست؟»‬ ‫درباب سیاه نمایی‬ ‫مستندی‬ ‫ِ‬ ‫‪3‬‬ ‫سرپرست گروه موسیقی «هوران»‪:‬‬ ‫رنگ وبوی موسیقی ایرانی‬ ‫در حال پا ک شدن از ذهن مردم است‬ ‫نساء یوسفی؛ بازیگر نمایش «زنی در دو چهره»‪:‬‬ ‫انگار در مملکت ما «هنر» را دوست ندارند‬ ‫«کاپ ــرا کجاس ــت؟» به تهیه کنندگ ــی و کارگردان ــی‬ ‫مه ــدی انص ــاری؛ عن ــوان جدیدتری ــن اث ــر مرک ــز مس ــتند‬ ‫و تلویزیون ــی س ــوره اس ــت ک ــه نگاه ــی انتق ــادی ب ــه‬ ‫س ــیاه نمایی در اث ــار هنری‪-‬تصوی ــری ای ــران و وا کاوی‬ ‫یپ ــردازد‪ .‬ای ــن اث ــر‬ ‫جای ــگاه امی ــد در س ــینمای ای ــران م ‬ ‫ب ــا بررس ــی ای ــن اندیش ــه س ــینما گران ایران ــی ک ــه «س ــینما‬ ‫اینــه جامعــه اســت» بــه مســئله امیــد در ســینمای امریــکا‬ ‫یپــردازد و همچنیــن نگاهــی بــه فرانــک کاپــرا کارگــردان‬ ‫م ‬ ‫ایتالیایی‪-‬امریکای ــی و اث ــارش به عن ــوان مطر ح تری ــن‬ ‫کارگ ــردان امیدبخ ــش داش ــته‪ .‬ب هگ ــزارش ف ــارس؛ مه ــدی‬ ‫کاش ــفی فرد مش ــاور علم ــی مس ــتند «کاپ ــرا کجاس ــت؟»‬ ‫ابت ــدا بابیان اینک ــه ورودش ب ــه ای ــن مس ــتند درنو عخ ــود‬ ‫نیــز جالــب اســت‪ ،‬بیــان کــرد؛ روزی در کافـه ای بــا مهــدی‬ ‫انصــاری مالقــات کــردم و ایشــان ســواالت اغازیــن مســتند‬ ‫را ک ــه در «کاپ ــرا کجاس ــت؟» می بینی ــد‪ ،‬پرس ــید و بح ــث‬ ‫یک ــه صحبتم ــان‬ ‫و چال ــش بی ــن م ــا ش ــروع ش ــد‪ .‬زمان ‬ ‫به پای ــان رس ــید‪ ،‬متوج ــه ش ــدم مه ــدی انص ــاری صدای ــم‬ ‫را ضب ــط ک ــرده اس ــت‪ .‬ابت ــدا از ای ـن کار ناراح ــت ش ــدم ام ــا‬ ‫ایش ــان گف ــت صدای ــم را ضب ــط ک ــرده اس ــت ت ــا متوج ــه‬ ‫نم ــدل روای ــت جدی ــد ج ــواب‬ ‫این مس ــئله ش ــود ک ــه ای ‬ ‫می ده ــد ی ــا ن ــه‪ .‬وی ادام ــه داد؛ م ــا دراین مس ــتند‬ ‫شه ــا ب ــا مه ــدی انص ــاری چال ــش‬ ‫در بس ــیاری از بخ ‬ ‫داش ــتیم ک ــه در اث ــر ه ــم به نمای ــش گذاش ــته ش ــده‪.‬‬ ‫ً‬ ‫موض ــوع اصل ــی مس ــتند این اسـ ـت که س ــینما اساس ــا‬ ‫چیس ــت؟ بازت ــاب اس ــت ی ــا ق ــرار اس ــت ش ــکل دهی کن ــد؟‬ ‫ثهــای نظــری را مطــرح کردیــم‬ ‫در «کاپــرا کجاســت؟» بح ‬ ‫و ط ــی مس ــتند حواس ــمان ب ــود خ ــط نظ ــری و محتوای ــی‬ ‫کار باق ــی بمان ــد و از بی ــن ن ــرود‪ .‬مش ــاور علم ــی «کاپ ــرا‬ ‫کجاس ــت؟» در این بار هک ــه چ ــرا باوجوداینک ــه روبـ ـه روی‬ ‫کارگــردان نشســته و بــا او دربــاره ســینمای امیــد صحبــت‬ ‫یش ــود‪،‬‬ ‫می کن ــد ام ــا چه ــره اش در کار نمای ــش داده نم ‬ ‫شه ــای ابتدای ــی مس ــتند ی ــک فض ــای‬ ‫گف ــت؛ در بخ ‬ ‫یش ــود چرا ک ــه کارگ ــردان ب ــا م ــن گفتگ ــو‬ ‫رازال ــود ایج ــاد م ‬ ‫یشــنود و تصویــرم‬ ‫می کنــد کــه مخاطــب تنهــا صدایــم را م ‬ ‫را نمی بین ــد‪ .‬درحقیق ــت ای ــن ص ــدا نماین ــده اید هه ــا و‬ ‫یســت کــه در جامعــه وجــود دارد‪.‬‬ ‫اندیش ـه ها و پاسخ های ‬ ‫ً‬ ‫یک ــه‬ ‫البت ــه قطع ــا ای ــن هم ــه پاسـ ـخ ها نیس ــت و ادم های ‬ ‫نح ــوزه کار کردن ــد‪ ،‬می توانن ــد پاسـ ـخ های‬ ‫بیش ــتر درای ‬ ‫بهتــری بدهنــد‪ .‬وی در بخــش دیگــری از صحبت هایــش‬ ‫بابیان اینک ــه اث ــار ایران ــی ک ــه در جش ــنواره های مختل ــف‬ ‫یش ــود ی ــک تصوی ــر وحش ــی از‬ ‫به نمای ــش گذاش ــته م ‬ ‫کش ــور ب ــا مردمان ــی تبه ــکار‪ ،‬عقب مان ــده و عقب افت ــاده‬ ‫را ک ــه ریش ــه در س ــنت شرق شناس ــی و ذهنی ــت تاریخ ــی‬ ‫ً‬ ‫ته ــا و‬ ‫دارد‪ ،‬ب ــه مخاط ــب می رس ــاند و دائم ــا در صور ‬ ‫یشــود‪ ،‬گفــت؛ مــا بیشــتر‬ ‫تهــای متفاوتــی بازتولیــد م ‬ ‫حال ‬ ‫از اینک ــه بخواهی ــم ب ــا کلم ــات فک ــر کنی ــم ب ــا تصاوی ــر فک ــر‬ ‫ً‬ ‫می کنی ــم و س ــینما دقیق ــا یکس ــری ام ــور کل ــی را در قال ــب‬ ‫کده ــای تصوی ــری و بازنمای ــی ب ــه م ــا نش ــان می ده ــد‬ ‫و انته ــای تولی ــدات تصوی ــری و رس ــانه ای این اسـ ـت که‬ ‫ای ــران ی ــک جامع ــه عقب افت ــاده اس ــت‪ .‬وی تا کی ــد ک ــرد؛‬ ‫م ــا حت ــی در داخ ــل مرزه ــای خ ــود چنی ــن اث ــاری را ب ــرای‬ ‫جش ــنواره نس ــازیم‪ ،‬ان را بازنمای ــی می کنی ــم و می دانی ــم‬ ‫کــه همان گونــه کــه عــده ای معتقدنــد هنــر بازتــاب جامعــه‬ ‫اســت ذهــن مــا هــم ویژ گــی بازتابــی و ایینـه ای دارد یعنــی‬ ‫یــک رفتــار ماننــد اینــه در بخش هایــی از مغــز مــا این گونــه‬ ‫یشــود کــه ان را انجــام می دهیــم و درکنارایــن‬ ‫بازنمایــی م ‬ ‫تک ــرار‪ ،‬رفت ــار م ــا را تعیی ــن می کن ــد و ش ــکل می ده ــد‪ .‬‬ ‫یعن ــی براس ــاس نظریـ ـه ای ک ــه معتق ــد اس ــت س ــینما‬ ‫بازت ــاب اس ــت‪ ،‬رفت ــار نی ــز ش ــکل می گی ــرد؛ عالوه براینک ــه‬ ‫زش ــتی های جامع ــه را به نمای ــش می گذارن ــد‪ .‬به گفت ــه‬ ‫وی؛ ه ــدف و ای ــده «کاپ ــرا کجاس ــت؟» این اسـ ـت که‬ ‫بگوی ــد س ــیاه نمایی ک ــه دوس ــتان به واس ــطه بازت ــاب‪،‬‬ ‫ان را نمای ــش می دهن ــد در فراین ــدی کل ــی ب ــه جامع ــه‬ ‫کم ــک نمی کن ــد‪ .‬درچنین وضعیت ــی رس ــالت هن ــر‬ ‫این اسـ ـت که م ــردم را امی ــدوار نگ ــه دارد چ ــون از دل‬ ‫یش ــود‪ .‬وی بااش ــاره به اینکه‬ ‫امی ــدواری اص ــاح حاص ــل م ‬ ‫ثه ــای علم ــی ک ــه ام ــکان ط ــرح ان‬ ‫بس ــیاری از بح ‬ ‫دراین مس ــتند وج ــود داش ــت‪ ،‬مط ــرح نش ــده اس ــت و‬ ‫هن ــوز ج ــای کار دارد‪ ،‬گف ــت؛ کس ــانی که دراین زمین ــه‬ ‫مطالع ــه دارن ــد و کار عمل ــی بیش ــتری کرده ان ــد‪ ،‬بای ــد‬ ‫درب ــاره این موض ــوع صحب ــت کنن ــد و م ــا مس ــتلزم ای ــن‬ ‫هس ــتیم ک ــه قبل ازاینک ــه فض ــای ش ــکل دهی طب ــق‬ ‫ثه ــای‬ ‫ای ــده «کاپ ــرا کجاس ــت؟» را تروی ــج دهی ــم‪ ،‬بح ‬ ‫فلس ــفی و نظ ــری مبنی براینک ــه م ــا کج ــا ایس ــتادیم؟ هن ــر‬ ‫بــرای مــا چــه رســالتی دارد؟ کارکــرد ان بــرای یــک جامعــه‬ ‫ایران ــی متن ــوع و مس ــلمان چیس ــت؟ و ‪ ...‬مط ــرح ش ــود‪.‬‬ ‫ثه ــای‬ ‫مش ــاور علم ــی «کاپ ــرا کجاس ــت؟» اف ــزود؛ ل ــذا بح ‬ ‫یش ــود و به نظ ــر‬ ‫علم ــی ک ــه دراین مس ــتند مط ــرح م ‬ ‫یش ــود‪،‬‬ ‫م ــن ب ــرای بس ــیاری ازان ها نقط ــه گذاش ــته نم ‬ ‫ثه ــای بس ــیار زیادت ــری وج ــود دارد ک ــه‬ ‫ک ــم اس ــت و بح ‬ ‫یت ــوان دراین فض ــا مط ــرح ک ــرد‪ .‬مخاطب ــان مس ــتند‬ ‫م ‬ ‫ممک ــن اس ــت ب ــه این مس ــئله فک ــر کنن ــد کسـ ـی که‬ ‫یت ــری را‬ ‫ثه ــای علم ‬ ‫یش ــود بح ‬ ‫صدای ــش ش ــنیده م ‬ ‫مط ــرح می کن ــد ام ــا مه ــدی انص ــاری ک ــه راوی مس ــتند‬ ‫اس ــت‪ ،‬نقش ــی جس ــتجوگر را ایف ــا می کن ــد ت ــا متوج ــه‬ ‫ش ــود اید هه ــا چ ــه مابه ازای ــی دارن ــد‪ .‬درواق ــع کسـ ـی که‬ ‫یس ــت ک ــه‬ ‫یش ــود متف ــاوت ب ــا کس ‬ ‫صدای ــش ش ــنیده م ‬ ‫در جای ــگاه جس ــتجوگری ق ــرار دارد‪ .‬کاش ــفی فرد درپای ــان‬ ‫خاطرنش ــان ک ــرد؛ ای ــن مس ــتند اغازگ ــر ی ــک گفتگوس ــت‪.‬‬ ‫ازس ــوی دیگر ادع ــای ای ــن مس ــتند ب ــزرگ نیس ــت بلک ــه‬ ‫یــک ایــده ابتدایــی را مطــرح می کنــد و بعــد گفتگــو دربــاره‬ ‫موض ــوع مس ــتند ش ــکل می گی ــرد‪ .‬درواق ــع ای ــن مس ــتند‬ ‫می توان ــد ای ــن پرس ــش را مط ــرح کن ــد ک ــه چ ــه رابطــه ای‬ ‫بیــن امیــد و هنــر وجــود دارد و چــه زمــان نتیجــه مطلــوب‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫حاص ــل م ‬ ‫تریبون‬ ‫امینکردبچهچنگی‬ ‫‪Aminkordbacheh@gmail.com‬‬ ‫«مارســل» بــا خالــه و مــادرش در مادریــد زندگــی می کننــد و قــرار اســت یــک دختــر نجیــب را‬ ‫یســت کــه پیش بینــی‬ ‫نهــا معرفــی کننــد تــا ازدواج کننــد؛ امــا همه چیــز بر خــاف اتفاقات ‬ ‫بــه ا ‬ ‫یســت؛ کــه‬ ‫کــرده اســت ‪ ...‬ایــن‪ ،‬خالصـ ه نمایــش «زنــی در دو چهــره» به کارگردانـ ِـی پنــدار ا کبر ‬ ‫ایفای نقشی متفاوت در نمایشی جدید‬ ‫نساء یوسفی؛ بازیگر نمایش «زنی در دو چهره» که به نویسندگی‬ ‫و کارگردانـی «پنـدار ا کبـری» این روزهـا در سـالن نمایش «سـپند»‬ ‫در تهـران بـه روی صحنـه رفتـه؛ بااشـاره به اینکه در دوران کرونـا‪،‬‬ ‫تهـای بسـیاری داشـته اسـت‪،‬‬ ‫در حـوز ه سـریال و سـینما فعالی ‬ ‫کسـفید‪ ،‬روی صحنـه‬ ‫گفـت‪« :‬در دوران اوج کرونـا بـا نمایـش خا ‬ ‫بـودم کـه در همـان دوران اسـتقبال بسـیارخوبی از ایـن نمایـش‬ ‫ً‬ ‫شـد؛ امـا نهایتـا شـیوه کار به گونـه ای بـود کـه بعضی شـب ها کار به‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تعطیلـی می کشـید؛ امـا نهایتـا اجراهـا مجـددا اتفـاق می افتـاد»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه در چنـد نمایـش اخیـر‪ ،‬در قالب متون ایرانی‬ ‫بـه روی صحنـه رفتـه؛ امـا وقتـی بـا متنـی خارجـی مواجـه شـده‪،‬‬ ‫اسـتقبال خوبـی از ان کـرده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬پیش ازایـن در چنـد‬ ‫اثـر ایرانـی حضـور داشـته ام؛ ازایـن رو‪ ،‬دوسـت داشـتم در یـک‬ ‫نقـش و شکل وشـمایل دیگـری بـر روی صحنـه حاضـر شـوم»‪.‬‬ ‫ایـن مـدرس بازیگـری‪ ،‬ایـن اثـر را دارای تمـی طنـز دانسـته و‬ ‫بابیان اینکه همه چیز دراین اثر بسـیار شسـته ورفته اسـت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫لکـه همه چیـز شسـته ورفته بـوده و پس زمینـه طنـز‬ ‫«به این دلی ‬ ‫نیـز در ان وجـود دارد‪ ،‬بـازی دراین نمایـش را پذیرفتـم و تمرینـات‬ ‫نهـا‬ ‫بسـیارکم ان اغـاز شـد و توانسـتیم پـس از دوره کوتـاه تمری ‬ ‫ایـن اثـر را روی صحنه بیاوریم»‪ .‬یوسـفی‪ ،‬باابرازخرسـندی ازاینکه‬ ‫تـا اینجـای اجراهـا‪ ،‬نظـر تماشـا گران نسـبت بـه کار مثبـت بـوده‬ ‫اسـت‪ ،‬افزود‪« :‬البته نقدهایی منفی نیز نسـبت به این اثر هسـت‬ ‫و همیشـه می دانیـم کـه یـک نمایـش‪ ،‬درعین اینکـه محاسـنی‬ ‫ً‬ ‫دارد‪ ،‬قطعـا یکسـری معایـب هـم دارد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫تـرس از بیمـاری کرونـا همچنـان بیـن تماشـا گران تئاتـر وجـود‬ ‫دارد و بسـیاری از دوسـتداران تئاتـر هنـوز بـا ایـن تـرس مواجـه‬ ‫هسـتند که نکند در فضای بسـته مبتال به بیماری شـویم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«باتوجه به اینکـه امـار پائیـن امـده و مرگ ومیـری نداریـم؛ امـا بایـد‬ ‫بپذیریـم ایـن ویـروس هنـوز وجـود دارد ؛ البتـه ایـن ویـروس‪ ،‬بنـا‬ ‫فتـر شـده و‬ ‫بـه تفسـیر دوسـتان کادر پزشـکی‪ ،‬ضعیـف و ضعی ‬ ‫این نکتـه را خـود مـا نیـز به خوبـی می دانسـتیم»‪.‬‬ ‫زنده نگه داشتن تئاتر روی صحنه به هرطریق ممکن‬ ‫کسـفید» بابیان اینکـه کنـار بسـیاری از‬ ‫بازیگـر نمایـش «خا ‬ ‫همکارانـش در حـوزه تئاتـر‪ ،‬بـا فعالیـت دراین عرصه اجـازه ندادند‬ ‫چـراغ تئاتـر خامـوش شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬بـه هـر ضـرب وزوری شـده‪،‬‬ ‫تئاتـر را برقـرار نـگاه داشـتیم؛ امـا دراین میـان برخـی دوسـتان‬ ‫نحـوزه‬ ‫نیـز امده انـد و شـیوه انالیـن را برگزیده انـد و مـن نیـز درای ‬ ‫یشـد و جشـنواره ای‬ ‫فعالیـت کـردم کـه فیلـم اثـر نمایشـی تهیـه م ‬ ‫نیـز بـا هـدف دید هشـدن ایـن اثـار بـه راه افتـاد؛ امـا متاسـفانه در‬ ‫جامعـه مـا درمجمـوع به هنر در قالب هر رشـته ای بها نمی دهند‬ ‫ً‬ ‫و انـگار کال هنـر را دوسـت ندارنـد»‪ .‬وی خداونـد را سرمنشـا تمـام‬ ‫نهـا را به عنوان هنر‬ ‫رشـته هایی دانسـته کـه ما امـروز روی زمیـن ا ‬ ‫می شناسـیم و بااشـاره به اینکه خـط‪ ،‬نقاشـی‪ ،‬رنـگ‪ ،‬عکاسـی و‬ ‫سینما می توانند دراین دسته قرار بگیرند‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬خداوند‬ ‫نمـوارد را در دل طبیعـت گذاشـته و مـا همـه این مسـائل‬ ‫همـه ای ‬ ‫را می بینیم؛ منتهی باید بپرسـیم که چرا جامعه و مسـئولین ما تا‬ ‫انـدازه وسـعت هنـر بـه ان بهـا نمی دهنـد»‪.‬‬ ‫‪ ۲۵‬سال حضور به عنوان معلم پرورشی و هنر‬ ‫وی با اذعان به اینکـه ‪2 5‬سـال به عنـوان معلـم هنـر و پرورشـی در‬ ‫مدارس حضور داشته است‪ ،‬بابیان اینکه متاسفانه درعین اینکه‬ ‫کسـاعت موثـر یاد کـرد؛ اما‬ ‫می بایسـت از ایـن سـاعت به عنـوان ی ‬ ‫در بسـیاری ازموارد معلمـان دانش امـوزان را بـه حیـاط فرسـتاده‬ ‫ً‬ ‫و نهایتـا خودشـان زیـر بـاد کولـر می نشسـتند‪ ،‬افـزود‪« :‬همـواره در‬ ‫دوران تدریسـم‪ ،‬تلاش کـردم کاری تـازه رقـم بزنـم و هرگـز قصـد‬ ‫مهـای گذشـته ایـن بحـث را ادامـه بـدم؛ امـا‬ ‫نـدارم امـروز بـا من ‬ ‫بایـد بگویـم درهمیـن دوران دوسـت داشـتم دسـت بـه کارهایـی‬ ‫یشـد»‪ .‬یوسـفی‪ ،‬فعالیـت در‬ ‫نهـا حمایـت نم ‬ ‫بزنـم کـه هرگـز از ا ‬ ‫حـوزه پرورشـی در دوران تدریسـش را فعالیتـی دشـوار خوانـد و‬ ‫بابیان اینکـه همـواره از اطرافیـان و همکارانـش این موضـوع را‬ ‫نقـدر پرانـرژی و فعـال هسـتی و مگـر‬ ‫یکـرد کـه چـرا ای ‬ ‫دریافـت م ‬ ‫چقـدر حقـوق می گیـری؟! گفـت‪« :‬شـاید بتـوان گفـت؛ نسـبت‬ ‫بـه زحمتـی کـه در مـدارس می کشـیدیم‪ ،‬رقـم ان چنانـی دریافـت‬ ‫نمی کردیـم؛ تمـام کار مـا دلـی بـود و عشـقی کـه بـه دانش اموزانـم‬ ‫داشـتم موجـب شـده بـود این مسـیر را باقـدرت ادامـه بدهـم»‪.‬‬ ‫عالقه دانش اموزانم به کارگاه های خالق‬ ‫ایـن بازیگـر تئاتـر بااشـاره به اینکه در دوران تدریـس در مدرسـه‬ ‫کارگاهـی باعنـوان «کارگاه خلاق» راه انداختـه بـود کـه با اسـتقبال‬ ‫دانش اموزان مواجه شد‪ ،‬افزود‪« :‬این کارگاه بسیار مورداستقبال‬ ‫دانش امـوزان پسـر قـرار گرفـت و چـون ایـن کـودکان از بچگـی‬ ‫ دنبـال ابزارهایـی ماننـد میـخ‪ ،‬پیچ گوشـتی‪ ،‬اره و چکـش هسـتند‪،‬‬ ‫همـواره حالشـان درایـن کارگاه خـوب بـود‪ .‬بچ ههـا درایـن کارگاه‪،‬‬ ‫بنـا بـود هرانچـه را مادرانشـان دور بریزنـد‪ ،‬بـه مدرسـه بیاورنـد و بـا‬ ‫انبردسـت ها و پیچ گوشـتی های کوچـک‪ ،‬چیزهایـی را بسـازیم که‬ ‫برایمـان خیلـی جالـب بـود»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه دانش امـوزان بـا‬ ‫تشـویی‪ ،‬رب و ‪ ...‬در ان مرحلـه‬ ‫یهـای شـکالت‪ ،‬پـودر رخ ‬ ‫قوط ‬ ‫از تحصیـل توانسـتند دسـت بـه تولیـد کاردسـتی هایی ماننـد‬ ‫هلی کوپتـر و کشـتی بزننـد و ایـن اثـار در قالـب نمایشـگاهی در‬ ‫مدرسـه ارائـه شـد‪ ،‬افـزود‪« :‬بااینکـه مسـئولین در ان زمـان از ان‬ ‫ً‬ ‫نمایشـگاه اسـتقبال کردنـد و بسـیار خوششـان امـد؛ امـا نهایتـا‬ ‫یکـه انتظـار‬ ‫هیـچ حمایتـی از این رونـد اتفـاق نیفتـاد‪ .‬درحال ‬ ‫داشتم این روند‪ ،‬به مدارس دیگر نیز بسط و گسترش یابد و من‬ ‫نطـرح را بـرای باقـی مـدارس نیـز ارائـه کنـم تـا ایـن اتفـاق بـرای‬ ‫ای ‬ ‫برمبنــای متنــی از میــگل میــورا (نمایشــنامه نویس اســپانیایی)؛ و بــا هنرنمایـ ِـی پنــدار ا کبــری‪،‬‬ ‫نیلوفــر پارســا‪ ،‬نســاء یوســفی‪ ،‬علیرضــا دیلمــی‪ ،‬پنــاه باقریــان‪ ،‬ماریــه ماشــاالهی‪ ،‬رونــا ک‬ ‫ برخــوردار و ایــدا سرمســت؛ ب ـه روی صحنــه رفتــه و تــا ‪ 10‬تیرمــاه ‪ 1401‬ســاعت ‪ 21‬در پردیــس‬ ‫ ســپند (ســالن شــماره ‪ )۱‬میزبــان عالقه منــدان اســت‪ .‬بــا «نشــاء یوســفی» بازیگــر باتجربــه ایــن‬ ‫اثــر به گفت وگــو نشســته ایم‪.‬‬ ‫دانش امـوزان مـدارس مختلـف رقـم بخـورد»‪.‬‬ ‫حسادت ها؛ مانعی بر ادامه راه‬ ‫یکـرد‬ ‫یوسـفی بااشـاره به اینکه در یـک مدرسـه دولتـی فعالیـت م ‬ ‫کـه بیـش از ‪ 700‬دانش امـوز در ان حضـور داشـتند‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«باتوج هبـه ازدحـام شـا گردان در ان مدرسـه‪ ،‬توانسـتم ایـن‬ ‫جمعیـت را مجـاب خـودم کنـم و چـون معـاون انضباطی مدرسـه‬ ‫تتـر حـرف مـرا می پذیرفتنـد؛‬ ‫نیـز بـودم‪ ،‬دانش امـوزان بسـیار راح ‬ ‫امـا متاسـفانه حسـادت ها اجـازه نـداد این رونـد ادامـه یابـد»‪.‬‬ ‫ایـن کارگـردان و بازیگـر تئاتـر کـه بـازی در «عشـق شـرقی گـودو» را‬ ‫در کارنامـه تئاتـری اش دارد‪ ،‬بااشـاره به اینکه همـواره همکارانـش‬ ‫در مدرسـه می دیدنـد کـه دانش امـوزان چگونـه بـا او ارتبـاط برقرار‬ ‫می کنند و پذیرایش هسـتند؛ اما حسـادت ها نگذاشـت این روند‬ ‫تهـای بسـیاری‬ ‫ادامـه یابـد‪ ،‬گفـت‪« :‬همان زمـان بـود کـه صحب ‬ ‫تسـر مـن مطـرح شـد و متاسـفانه اتفاقـات بسـیارزیادی‬ ‫پش ‬ ‫در گزینـش برایـم اتفـاق افتـاد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه برگـزاری و‬ ‫شهـای مذهبـی را همـواره به عنـوان یکـی از کارهـای‬ ‫اجـرای نمای ‬ ‫خویـش در مدرسـه موردتوجـه داشـت و در مـدارس مناطـق‬ ‫‪ 15 ،14‬و ‪ 16‬تهـران بـه فعالیـت می پرداخـت‪ ،‬گفـت‪« :‬بـا کارکـردن‬ ‫بـا دانش امـوزان این مناطـق‪ ،‬بـه گرایـش فکـری و فرهنگـی‬ ‫خانواد ههـای انـان پـی بـردم و حتـی در فرهنگسـراهای مختلـف‬ ‫همیـن مناطـق بـه فعالیـت پرداختـم»‪.‬‬ ‫دانش اموزان‪ ،‬تشنه هنر هستند‬ ‫جسـال به باال تـا حتـی‬ ‫یوسـفی بـازه سـنی هنرجویانـش را از پن ‬ ‫راننـدگان اتوبـوس برشـمرده و بااشـاره به اینکه در بسـیاری از‬ ‫فرهنگسـراهای تهـران نیـز بـا تدریـس رشـته های سـفال‪ ،‬خـط و‬ ‫نقاشـی بـه فعالیـت پرداختـه اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬در زمـان تدریـس و‬ ‫کار نقاشـی بـا دانش امـوزان می دیـدم کـه بچ ههـا چقـدر تشـنه اند‬ ‫نهـا داده شـود و بیاینـد روی‬ ‫و چقـدر دوسـت دارنـد رنـگ بـه ا ‬ ‫ً‬ ‫گهـا را بـا یکدیگـر قاتی پاتـی کننـد و اصلا بـه ایـن ‬ ‫دیـوار و ایـن رن ‬ ‫ً‬ ‫یخـورد و چـه تصویـری‬ ‫کاری نداشـتیم چه چیـزی نهایتـا رقـم م ‬ ‫یشـود»‪ .‬بازیگـر نمایـش «فین جیـن»‬ ‫بـر روی دیـوار ایجـاد م ‬ ‫بااشـاره به اینکه می دانـد بچ ههـا در خان ههـای اپارتمانـی محـدود‬ ‫بـوده و عذاب کشـیدن از ایـن محدودیـت‪ ،‬وقتـی دانش امـوز‬ ‫یشـود‪ ،‬به خوبـی مشـهود اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫بـا فضـای بـاز مواجـه م ‬ ‫«فرزنـدان در خانواد ههـای اپارتمان نشـین تـا می اینـد حرکتـی‬ ‫ً‬ ‫نهـا می گویـد کـه مثلا مواظـب بـاش! دسـتت را‬ ‫بکننـد‪ ،‬مـادر بـه ا ‬ ‫جایـی نمـال! مبـل رنگـی نشـود! و چنیـن موضوعاتـی بـرای ان ها‬ ‫تهـای‬ ‫در خانـه محدودکننـده اسـت؛ امـا مـن تمـام محدودی ‬ ‫نهـا‬ ‫تهـای هنـری دانش اموزانـم را برداشـته و ا ‬ ‫موجـود در فعالی ‬ ‫را ازاد گذاشـته بـودم»‪.‬‬ ‫گذاشتن چوب الی چرخ هنر توسط برخی از مدارس‬ ‫وی بـا ابـراز تقدیـر از همراهـی مدیـران خلاق مدرسـه دراین رونـد‬ ‫بـا او؛ با ابرازتاسـف ازاینکه بسـیاری از دیگـر معلمـان همـواره‬ ‫تهـای او بوده انـد و به اصطلاح‬ ‫در حال موش دوانـی در فعالی ‬ ‫تهـا بگذارنـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫سـعی داشـتند چـوب الی چـرخ ایـن فعالی ‬ ‫«مـن حتـی در یکـی از راهروهـای مـدارس غیرانتفاعی منطقه ‪،14‬‬ ‫دیـواری را بـه اثـار دانش امـوزان اختصـاص داده و بـا یونولیـت‪،‬‬ ‫قاب هایـی را دسـت کـرده بـودم کـه بچ ههـا بااسـتفاده از ایـن‬ ‫ظرفیـت‪ ،‬می توانسـتند روی لبـاس و جورابشـان چـاپ بزننـد و‬ ‫شهـای عروسـکی خلاق خـود را در مدرسـه اجـر کننـد»‪.‬‬ ‫نمای ‬ ‫بازیگـر نمایـش «یـک شـاخه گل سـرخ» بااشـاره به اینکه همـواره‬ ‫دراین گونـه مـدارس غیرانتفاعـی‪ ،‬بـرای دانش امـوزان تـدارک‬ ‫یشـد؛ امـا دانش امـوزان از ان اسـتقبال‬ ‫صبحانـه دیـده م ‬ ‫نمی کردنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬وقتـی بـه ایـن مدرسـه ورود کـردم‪ ،‬ازطریـق‬ ‫سهـای هنـری‪ ،‬به لطـف خداونـد تلاش‬ ‫تکیـه بـه همیـن کال ‬ ‫کـردم کاری کنـم؛ و نتیجـه این بودکـه دانش امـوزان مـدارس‬ ‫بـرای رسـیدن ب هپـای سـفره های عدسـی صبحانـه سرودسـت‬ ‫بشـکنند و ایـن ازطریـق همیـن سـفال گری‪ ،‬تئاتـر و نقاشـی اتفـاق‬ ‫افتـاد»‪ .‬یوسـفی‪ ،‬بااشـاره به اینکه رفتـار دانش اموزانـی کـه پـس‬ ‫تهـا از وعـده صبحانـه اسـتقبال می کردنـد‪،‬‬ ‫ن فعالی ‬ ‫از انجـام ایـ ‬ ‫بـرای دیگـر معلمـان جـای سـوال داشـت و تعجب برانگیـز بـود‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬در کالسـم جایـزه ویـژه ای بـرای سـکوت‬ ‫در‬ ‫دانش امـوزان داشـتم و همـواره معـاون و مدیـر مدرسـه پشـت ِ‬ ‫کالس مـن می ایسـتادند و از مـن سـوال می کردنـد تـو چـه رفتـاری‬ ‫انجـام می دهـی کـه صـدای دانش امـوزان درنمی ایـد؟ و همین امر‬ ‫ً‬ ‫یشـد کـه نهایتـا‪ ،‬هـر ‪ 22‬نفـر از شـا گردان مـن در پایـان‬ ‫موجـب م ‬ ‫کالس‪ ،‬نقاشـی ارائـه کننـد»‪.‬‬ ‫تهیه هدایای دانش اموزان با هزینه شخصی‬ ‫ً‬ ‫سهـای چهـارم و‬ ‫وی بااشـاره به اینکه نهایتـا دانش امـوزان کال ‬ ‫پنجمـم را کـه در اوج شـیطنت سـعی در ارائـه خویـش داشـتند‪،‬‬ ‫بـا جوایـزی ماننـد «پـودر ژلـه»‪« ،‬کنسـرو لوبیـا» یـا «یک جفـت‬ ‫جوراب» که با هزینه شـخصی خویش تهیه می کردم دراین مسـیر‬ ‫نگاه می داشـتم‪ ،‬یاداور شـد‪« :‬جایزه بچه ها را با یک گیره بر روی‬ ‫یکـردم و از ابتـدا تـا انتهـای کالس‪ ،‬دانش امـوزان‬ ‫تختـه اویـزان م ‬ ‫سـکوت می کردنـد کـه این جایزه قرار اسـت بـه کدام یک از بچه ها‬ ‫برسـد»‪ .‬ایـن بازیگر تئاتر بابیان اینکـه رخدادهای زیـادی در روند‬ ‫فعالیتـش در مـدارس‪ ،‬او را به این نتیجـه رسـاند کـه دانش امـوزان‬ ‫یهـای بسـیاری‬ ‫بسـیار تشـنه اند و جـای تاسـف دارنـد؛ کـه کوتاه ‬ ‫درزمینـه پـرورش اسـتعدادهای هنـری نسـبت به ان ها صـورت‬ ‫یتـوان الفـاظ‬ ‫می گیـرد‪ ،‬گفـت‪« :‬به نظـرم اموزش وپـرورش کـه م ‬ ‫تربیـت و پـرورش را نیـز جایگزیـن ان کـرد‪ ،‬یکـی از مهم تریـن ارکان‬ ‫زیرسـاختی در هـر جامعـه اسـت؛ زیـرا معتقـدم اموزش‪ ،‬بخشـی از‬ ‫ً‬ ‫تربیـت اسـت و دانش امـوز نهایتا به افق یادگیری خواهد رسـید»‪.‬‬ ‫دانش اموز باید در اینده مفید و مثمرثمر باشد‬ ‫یوسفی‪ ،‬پرورش و خالقیت دانش اموزان را از جمله نکات مهمی‬ ‫برشـمرد که می بایسـت با اتکای به ان‪ ،‬دانش اموز در اینده مفید‬ ‫و مثمرثمـر واقـع شـود‪ ،‬افـزود‪« :‬ایـن دودو تا چهار تـای مدرسـه‬ ‫نسـبت بـه بخـش تربیت‪ ،‬اهمیـت چندانی نـدارد و دانش امـوز در‬ ‫رونـد زندگـی اجتماعـی نیـز ایـن دودوتاچهارتـا را یـاد می گیـرد؛ امـا‬ ‫متاسـفانه امکانـات موجـود را بـرای پـرورش اسـتعدادهای هنـری‬ ‫در مـدارس دولتـی نداریـم و شـاید در مـدارس غیرانتفاعـی‪ ،‬ایـن‬ ‫امـکان بیشـتر برای خـود دانش اموزان وجود داشـته باشـد»‪ .‬وی‬ ‫باتا کیدبراینکـه ازطریـق تئاتـر‪ ،‬سـرود‪ ،‬نقاشـی و خـط در مـدارس‬ ‫توانسـته بـود رخدادهـای مهمـی را بـرای دانش امـوزان رقـم بزنـد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫افـزود‪« :‬عملا مـن در مدرسـه بـه یـک مشـاور مبـدل شـده بـودم؛‬ ‫ً‬ ‫امـا نهایتـا این امـر حسـادت مشـاورین و معاونیـن مدرسـه را‬ ‫برانگیخـت کـه چقـدر فالنی در مدرسـه خواهـان دارد! من به این‬ ‫طیـف فکـری همـواره این گونـه پاسـخ می دادم که شـما بایـد امروز‬ ‫دانش امـوزی را ببینیـد کـه اوایـل سـال بلـد نبـود حتـی یـک مـداد‬ ‫در دسـتش بگیـرد یااینکـه نمی توانسـت از زور خجالـت حـرف‬ ‫بزنـد یـا یکسـری مشـکالت خانوادگـی؛ ازجملـه بچـه طالق بـودن‪،‬‬ ‫شـب ادراری یا ناخن خوردن داشـته ‪...‬؛ اما با رسـیدن به روزهای‬ ‫پایانـی سـال‪ ،‬همیـن دانش امـوزان توانسـتند بـه نمـرات خوبـی‬ ‫دسـت پیدا کنند تا خانواده هایشـان نیز نسـبت به ان ها احساس‬ ‫خوبی داشـته باشـند»‪.‬‬ ‫خالی پررنگ هنر در مدارس‬ ‫جای ِ‬ ‫یشـود بااسـتفاده از امکانـات و‬ ‫وی بابیان اینکـه امـروز م ‬ ‫تهـای موجـود در اموزش وپـرورش‪ ،‬کارهایـی خـوب را‬ ‫ظرفی ‬ ‫بـرای دانش امـوزان انجـام داد‪ ،‬افـزود‪« :‬متاسـفانه امـروز جـای‬ ‫یسـت و متاسـفانه همـان کتـاب‬ ‫پررنـگ هنـر در مـدارس خال ‬ ‫کوچـک کـه هنـر نـام داشـت نیـز در دسـت دانش امـوزان نیسـت؛‬ ‫یکـه ممکـن اسـت در حـوزه‬ ‫حال انکـه معتقـدم بسـیاری از اتفاقات ‬ ‫اینـده اجتماعـی دانش امـوز بیفتد‪ ،‬امـروز می توانـد ازطریق رنگ‪،‬‬ ‫نقاشـی‪ ،‬خـط و هنـر صـورت بپذیـرد؛ امـا متاسـفانه امروز تشـنگی‬ ‫دانش امـوزان را نمی بینیـم»‪ .‬وی بابیان اینکـه هرگـز نمی توانـد‬ ‫این موضـوع را توصیـف کنـد چـه رخدادهـای عظیمـی میـان‬ ‫تهـای هنـری بـرای دانش اموزانـش رقـم خـورده‬ ‫همیـن فعالی ‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪« :‬خوشـحالی دانش اموزان از سـاخت دست سازه های‬ ‫هنـری دنیـای قشـنگی را بـرای انان رقم زده بـود؛ و امروز امیدوارم‬ ‫ً‬ ‫اموزش وپـرورش نهایتـا بتوانـد از ظرفیـت مدرسـان تئاتـر و‬ ‫فرهنگ وهنـر در مدرسـه اسـتفاده کنـد؛ زیـرا بچ ههـا تشـنه اند‬ ‫و دوسـت دارنـد کـه خالقیـت انـان بـارور شـود و دوره هایـی بـرای‬ ‫شهـای هنـری داشـته باشـد»‪.‬‬ ‫معلمـان درجهـت دریافـت اموز ‬ ‫خالقیت فرزندانمان را کور کرده ایم‬ ‫ً‬ ‫بازیگـر نمایـش «بزرگـراه» بااشـاره به اینکه نهایتـا کسـی که خلاق‬ ‫اسـت در ورود بـه جامعـه می توانـد حرفـی بـرای گفتـن داشـته‬ ‫و مثمرثمـر باشـد‪ ،‬گفـت‪« :‬به عینـه دیـده ام؛ چـه در خانواد ههـا‬ ‫و چـه در اموزش وپـرورش‪ ،‬خالقیـت را در دانش اموزانمـان کـور‬ ‫کرده ایـم»‪ .‬یوسـفی بابیان اینکـه دوسـت دارد کـه مـردم همـواره‬ ‫بـه تئاتـر بیاینـد و از ایـن هنـر حمایـت کننـد‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬امـروز‬ ‫تئاتـر بـرای دیـدن تماشـاچی‪ ،‬محیطـی امـن اسـت و بـا رعایـت‬ ‫گتـر شـده‪،‬‬ ‫یکـه کرونـا کمرن ‬ ‫لهـای بهداشـتی‪ ،‬در روزهای ‬ ‫پروتک ‬ ‫یتـوان از تماشـای یـک نمایـش لذت بـرد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫م ‬ ‫هنرمندان تئاتر می بایست خودشان از خودشان حمایت کنند‪،‬‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬مـا هر شـب در رورانـس ایـن اثـر‪ ،‬یکـی از نمایش های‬ ‫خـوب روی صحنـه شـهر تهـران را معرفـی می کنیـم و حـس‬ ‫می کنیـم خودمـان بایـد مبلـغ خودمـان باشـیم»‪ .‬وی درپایـان‬ ‫صحبت هایـش گفـت‪« :‬به رغـم بهـای پاییـن بلیـت نمایـش زنـی‬ ‫در دو چهـره؛ و اینکـه دوسـت داشـتیم بـا ایـن قیمـت‪ ،‬مخاطبـان‬ ‫بیشـتری بـه دیـدن نمایـش مـا بیاینـد؛ امـا ایـن اتفـاق رخ نـداد»‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مینا قانع‬ ‫سودهاسماعیلیقیوم ابادی‬ ‫‪Sude.exo78@gmail.com‬‬ ‫«بهـروز قهـاری»؛ نوازنـده و مـدرس سـازهای کوبـه ای‪ ،‬سرپرسـت و موسـس‬ ‫گـروه موسـیقی «هـوران»‪ ،‬بااشـاره به اینکه کنسـرت گـروه موسـیقی «هـوران»‪،‬‬ ‫به سرپرسـتی و اهنگسـازی خـودش و تنظیـم «فردیـن فیروزکوهـی»‪ ،‬چهـارم‬ ‫مردادماه ‪ ،1401‬از ساعت ‪ 21:30‬در تاالر وحدت تهران برگزار خواهد شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«این گروه متشـکل از ‪ 70‬نوازنده در قالب نوازنده های ملودی‪ ،‬گروه دف نوازی‬ ‫و هم خـوان هسـتند»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه بـرای ایـن کنسـرت‪ ،‬اشـعاری را از‬ ‫عاشـقانه های موالنا انتخاب کرده اسـت‪ ،‬افزود‪« :‬انتخاب ما از اشـعار عاشقانه‬ ‫حضـرت موالنـا صـورت گرفتـه و اهنگسـازی ایـن قطعـات انجـام شـده اسـت»‪.‬‬ ‫قهاری بابیان اینکه گروه موسـیقی «هوران» فعالیت خویش را از سـال ‪ 1382‬و‬ ‫با خوانندگی «پرواز همای» اغاز کرده است‪ ،‬افزود‪« :‬بعدها خوانندگان دیگری‬ ‫ازجمله امین هدایتی‪ ،‬میالد رضا و مصطفی حسـینی‪ ،‬بامداد فالحتی و پیام‬ ‫عزیـزی بـه این گـروه در اجراهـای مختلـف پیوسـتند و دراین کنسـرت‪ ،‬اجـرای‬ ‫متفاوتـی خواهـد داشـت»‪ .‬سرپرسـت گـروه «هـوران» بااشـاره به اینکه تابه امروز‬ ‫گـروه موسـیقی هـوران در هـر اجـرا بـا یـک خواننـده بـه روی صحنـه رفتـه اسـت‬ ‫و این بـار بـا حضـور سـه خواننـده بـه اجرای موسـیقی خواهـد پرداخت‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«افتخار داریم میزبان حضور سـه اسـتاد بزرگ موسـیقی هستیم که سال های‬ ‫سـال عمـر خویـش را در راه اعتلای موسـیقی ایرانـی صـرف کرده انـد»‪ .‬قهـاری‬ ‫بابیان اینکـه از سـال ‪ ،1382‬گـروه «هـوران» کوشـیده تـا چینـش سـازهای خود‬ ‫را برپایـه سـازهای کوبـه ای انجـام دهـد‪ ،‬گفـت‪« :‬این بدان معناسـت که سـتون‬ ‫و اسـاس گـروه هـوران برپایـه سـازهای کوبـه ای دف‪ ،‬دایـره‪ ،‬تنبـک‪ ،‬دهـل‪،‬‬ ‫نقـاره‪ ،‬کاخـن و دمـام؛ بـوده اسـت و امسـال و دراین اجـرا‪ ،‬گـروه هـوران بـا سـازه‬ ‫کوبـه ای دف بـه اجـرای کنسـرت خواهـد پرداخـت کـه ایـن‪ ،‬اتفاقـی جدیـد در‬ ‫گـروه موسـیقی هـوران اسـت»‪ .‬وی با اذعان به اینکـه موسـیقی تلفیقـی از بـدو‬ ‫تشـکیل این گـروه‪ ،‬به عنـوان مبنـای پایه گـذاری این گـروه بـوده اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«مـا به دالیـل زیـادی در حوزه هـای مختلـف موسـیقی تجربیـات موسـیقی‬ ‫ً‬ ‫داشـته ایم و این گـروه پـس از فعالیـت در حـوزه موسـیقی عرفانـی‪ ،‬مجـددا بـه‬ ‫حـوزه موسـیقی تلفیقـی پیوسـته؛ و حـدود سه‪،‬چهار سـال اسـت کـه بـه قالـب‬ ‫موسـیقی سـنتی بازگشـته اسـت»‪ .‬قهـاری‪ ،‬باابرازتاسـف ازاینکه امـروز مـردم‬ ‫ان قـدر سـمت موسـیقی پـاپ رفته انـد کـه گویـی رنگ وبـوی موسـیقی ایرانـی‬ ‫در حال پا ک شـدن از ذهنشـان اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬ا گـر بـه رسـانه هایی ماننـد رادیو‬ ‫ درصـد موسـیقی هایی کـه‬ ‫و تلویزیـون نـگاه کنیـم‪ ،‬می بینیـم بیـش از ‪ 70‬تـا ‪80‬‬ ‫ِ‬ ‫از ان هـا پخـش می شـود‪ ،‬موسـیقی پـاپ اسـت و گویـی جایـی بـرای موسـیقی‬ ‫سـنتی نمانده اسـت»‪ .‬سرپرسـت گروه «هوران» باتا کیدبراینکه ا گر قرار باشـد‬ ‫امـروز بچه هـا موسـیقی سـنتی و اصیـل ایرانی نیز به این موضـوع دامن بزنند و‬ ‫به خاطر نگاه تجاری به موسیقی‪ ،‬سمت موسیقی تلفیقی و پاپ بروند‪ ،‬شاهد‬ ‫این موضـوع خواهیـم بـود کـه موسـیقی سـنتی از میـان خواهـد رفـت‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«تلاش کـرده ام باتکیه بـر شـرایط سـخت و دشـواری کـه موسـیقی امـروز دارد‪،‬‬ ‫حرکتـم را دراین مسـیر حفـظ کنـم»‪ .‬ایـن نوازنـده و مـدرس سـازهای کوبـه ای‬ ‫چ حمایتـی از موسـیقی اصیـل سـنتی و ایرانـی‬ ‫باابرازتاسـف از اینکه امـروز هیـ ‬ ‫ازسوی مسئولین و مردم دیده نمی شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪« :‬ا گر به هزینه های‬ ‫جاری در موسیقی‪ ،‬مانند هزینه سالن و ‪ ...‬نگاه کنیم‪ ،‬می بینیم که موسیقی‬ ‫سـنتی و موسـیقی پـاپ‪ ،‬هیـچ تفاوتـی در نوع هزینه هـا ندارنـد؛ و بااینکه بهای‬ ‫بلیت کنسرت موسیقی سنتی‪ ،‬درحالی که ممکن است یک دهم بهای بلیت‬ ‫موسـیقی پـاپ باشـد‪ ،‬فـروش بلیـت کنسـرت های موسـیقی پـاپ بسیاربیشـتر‬ ‫اسـت»‪ .‬وی باابرازتاسـف ازاینکه برخی ازافـراد در موسـیقی سـنتی ب هصـورت‬ ‫باندهایـی درامده انـد کـه موسـیقی و تئاتـر را درکنارهـم ترکیـب کرده انـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«بسـیاری از مـردم به خاطـر وجـود بازیگـران معـروف و چهـره‪ ،‬دراین دسـت اثـار‬ ‫نمایشـی سـراغ این جنـس از تئاتـر و موسـیقی می رونـد و از همیـن رهگـذر بـه‬ ‫شـنیدن موسـیقی سـنتی می پردازنـد؛ امـا نبایـد این نکتـه را فرامـوش کـرد کـه‬ ‫این مهـم‪ ،‬بـرای بچه هـای موسـیقی سـنتی ممکـن اسـت یک درهـزار اتفـاق‬ ‫بیفتـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه هـرکاری تاوان و هزینه ای دارد و کسـانی که پشـتیبان‬ ‫مالی نداشـته و حامیان مالی از برنامه های انان حمایت نمی کنند‪ ،‬مجبورند‬ ‫دست وپاشکسـته و درحدتوانشـان‪ ،‬این جنـس از موسـیقی اصیـل را حفـظ‬ ‫کننـد‪ ،‬گفـت‪« :‬به امیـد خداونـد متعـال‪ ،‬اجرایـی خـوب را روی صحنه خواهیم‬ ‫بـرد و تنهـا به این هـدف فکـر می کنیم که موسـیقی ایرانـی از ذهن مخاطبـان و‬ ‫فرزنـدان ایرانـی پـاک نشـود و امیـد ان داریم که جوانانی که قرار اسـت در اینده‬ ‫پرچم این نوع موسیقی را در دست بگیرند‪ ،‬تنبل بار نیایند و سازهای ملی ما‬ ‫مانند تار‪ ،‬سه تار‪ ،‬کمانچه‪ ،‬عود‪ ،‬دف و سازهای کوبه ای از بین نروند»‪ .‬قهاری‬ ‫باتا کیدبراینکـه امـروز نیازمنـد ایـن هسـتیم کـه شـناختی خـوب از سـازهای‬ ‫موسیقی ایرانی در جوانان و نوجوانانمان به وجود بیاوریم‪ ،‬افزود‪« :‬ا گر این کار‬ ‫را نکنیـم‪ ،‬بایـد انتظـار ایـن را داشـته باشـیم کـه در اینـده نزدیک‪ ،‬همـه جوانان‬ ‫موسـیقی ما یا پیانیسـت‪ ،‬یا گیتاریسـت یا کی بردنواز شـوند؛ و این یعنی اینده‬ ‫موسیقی ما به این سمت وسو درحال حرکت است؛ زیرا فرزندان ما امروز بیشتر‬ ‫کی بـرد و گیتـار را می بیننـد و می شـنوند»‪ .‬وی گرایـش بـه موسـیقی را برگرفتـه از‬ ‫شـنیده ها در وجـود فـرد دانسـته و بابیان اینکـه هرانچـه امـروز بـه خـورد گـوش‬ ‫جوانـان و نوجوانـان مـا داده شـود‪ ،‬به یقیـن در اینـده‪ ،‬سـلیقه موسـیقی انـان را‬ ‫تشکیل می دهد‪ ،‬افزود‪« :‬وظیفه ما این است که دراین عرصه پافشاری کنیم و‬ ‫از رسانه ها خواهشمندیم درعین اینکه می دانیم بعد رسانه ای موسیقی پاپ‬ ‫بیشـتر اسـت؛ امـا ا گـر مـا را حمایـت کنـد‪ ،‬موسـیقی سـنتی و اصیل نیـز جایگاه‬ ‫خویـش را پیـدا خواهـد کـرد»‪ .‬اعضـای گـروه «هـوران» را فردیـن فیروزکوهـی‬ ‫(نوازندهسنتور)‪،‬ایلیاسعیدی(نوازندهسنتورباس)‪،‬مصطفیجهانی(نوازنده‬ ‫کمانچـه)‪ ،‬محسـن عبادتـی (نوازنده کمانچـه التـو)‪ ،‬کاوه صالحی (نوازنـده تار)‪،‬‬ ‫معصومـه نژادحسـن (نوازنـده تار )‪ ،‬سـتاره مسـتفیضی (نوازنده عـود)‪ ،‬مجتبی‬ ‫اسـحاقی (نوازنده سـه تار و شـورانگیز) و حامد جوهرسـتانی (نوازنده پرکاشـن)‬ ‫تشـکیل می دهند که به اتفاق ‪ 2 6‬نوازنده دف و ‪ 25‬هم خوان؛ و به خوانندگی‬ ‫«سـروش بخشـش»‪« ،‬علیرضـا گلبانـگ» و «علیرضـا جعفـرزاده» بـا هدایـت‪،‬‬ ‫سرپرسـتی و اهنگسـازی «بهـروز قهـاری» بـه روی صحنـه خواهنـد رفت‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مینا قانع‬ ‫دعوت‬ ‫امیرپارسائیان مهر‬ ‫‪amir.parsaeianmehr@gmail.com‬‬ ‫ُ‬ ‫لکانطه‬ ‫ُ‬ ‫نمایـش «لکانطـه» نوشـته علـی اصغـری با کارگردانی مشـترک سـاقی عطایی و‬ ‫علی اصغری؛ در ساعت ‪ 21:30‬روز دوشنبه (‪ 6‬تیرماه) در میان استقبال خوب‬ ‫هنرمنـدان حـوزه تئاتـر و سـینما و تماشـا گران‪ ،‬در سـالن شـماره ‪« 2‬پردیـس‬ ‫تئاتـر شـهرزاد» روی صحنـه رفـت‪ .‬دراین اثـر کـه تهیه کننـده ان حمیدرضـا‬ ‫علی نـژاد و مجـری طرحـش نورالدیـن حیدری ماهر هسـتند‪( ،‬به ترتیـب ورود)‬ ‫امیـر غفارمنـش‪ ،‬مهـدی یغمایـی‪ ،‬فـرزاد حسـنی‪ ،‬حسـین پورکریمـی‪ ،‬فرنـوش‬ ‫نیک اندیـش و اذیـن رئـوف ایفـای نقـش می کننـد‪ .‬از عوامـل نیـز بایـد بـه‬ ‫اهنگسـاز‪ :‬ارمیـن امین ترابـی‪ /‬خواننـده‪ :‬مهـدی یغمایـی‪ /‬نوازنـدگان‪ :‬ارمیـن‬ ‫امین ترابی (پیانو)‪ ،‬مسعود افجه ای ( گیتار )‪ ،‬هستی شاپوری (ویولن سل)‪ ،‬اریا‬ ‫شهنواز (کالرینت)‪ /‬مدیر برنامه ریزی‪ :‬عاطفه غضنفری‪ /‬دستیار کارگردانان‪:‬‬ ‫درینـا بـرق‪ /‬مدیـر اجرایـی‪ :‬مرجـان مومنـی‪ /‬طـراح پوسـتر و بروشـور‪ :‬محمـد‬ ‫موحدنیـا‪ /‬موشـن گرافیک‪ :‬امیـن ملـک زاده‪ /‬سـاخت تیـزر‪ :‬مهدیـار عـارف‪/‬‬ ‫عکاس‪ :‬مریم سعیدپور‪ /‬تبلیغات مجازی‪ :‬امیر قالیچی‪ /‬طراح لباس‪ :‬مقدی‬ ‫شـامیریان‪ /‬دسـتیاران لبـاس‪ :‬تینـا سـاوجبالغی و هاجـر احمـدی‪ /‬دوخـت‬ ‫لبـاس‪ :‬حسـین پناهـی‪ /‬طـراح گریـم‪ :‬مونـا جعفـری‪ /‬طـراح صحنـه‪ :‬پریشـاد‬ ‫مسـتوفی فرد‪ /‬دسـتیار صحنـه‪ :‬محمـد دانـش اشـاره کـرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫چهارشنبه ‪ 8‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2533‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان رامهرمز‬ ‫برابـر اراء صـادره هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امال ک شهرسـتان رامهرمـز که تصرفات‬ ‫مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز شـده اسـت‪ ،‬لذا مشـخصات متقاضیان و امال ک مورد تقاضا به شـرح ذیل به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسـناد و‬ ‫امال ک محل تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم کنند و گواهی مشعر بر دعوی را به این اداره ارائه‬ ‫ً‬ ‫کنند‪ .‬برابر ماده ‪ 3‬قانون مذکور صدور سـند مالکیت مانع متضرر به دادگاه نخواهد شـد‪ .‬ضمنا مهلت اعتراض به ا گهی اصالحی از تاریخ انتشـار یک ماه اسـت‪.‬‬ ‫امال ک واقع در بخش‪ 1‬رامهرمز‬ ‫‪ -1‬خانم ندی حسینی فرزند منگشتی دارای کد ملی ‪ 1900165880‬به شناسنامه ‪ 0‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ‪ 15/24‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پال ک ‪ 754‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان امیرکبیر خریداری شده از مالکیت رسمی محمدرضا و محمدعلی بهبهانی ورثه محمد بهبهانی‬ ‫‪ -2‬اقـای ا کبـر ابوالفتحـی فرزنـد محمـد دارای کـد ملـی ‪ 1757255788‬به شناسـنامه ‪ 1357‬صادره از اهواز نسـبت به ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 182/724‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پال ک ‪ 1042‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان امت‪ ،‬فرعی مقداد اعیان خریداری شـده از مالکیت رسـمی ورثه سـیدجعفر سـعادتی‪ ،‬ورثه‬ ‫خانم صدیقه سـعادتی‪ ،‬عرصه ورثه ابراهیم امین‪ ،‬ورثه حسـن عسـکری‪ ،‬ورثه قباد حقیقی‪ ،‬ورثه ابوالقاسـم دهقان و تقی دهقان‬ ‫‪ -3‬اقـای یعقـوب سـعیدی فرزنـد فرامـرز دارای کـد ملـی ‪ 1911788930‬بـه شناسـنامه ‪ 6037‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ اعیانـی یکبـاب خانـه به مسـاحت ‪154/60‬‬ ‫مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 1042‬اصلـی واقـع در بخـش یـک رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬بلـوار معلـم‪ ،‬معلم ‪ 5‬خریداری شـده از مالکیت رسـمی محسـن و خانم فاطمه‬ ‫شـهرت همگی محمدنژاد‬ ‫‪ -4‬اقـای حسـین راشـدی فرزنـد سـلطان دارای کـد ملـی ‪ 1910753386‬بـه شناسـنامه ‪ 135‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ اعیانـی یکبـاب خانه به مسـاحت ‪152/42‬‬ ‫مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 1056‬اصلـی واقـع در بخـش یـک رامهرمـز بـه ادرس رامهرمز‪ ،‬بلوار معلم‪ ،‬کوچه شـهیدامید حسـینی خریداری شـده از مالکیت رسـمی سـعید روغنی‬ ‫‪ -5‬اقای مهدی عبادی فرزند منصور دارای کد ملی ‪ 1911740644‬به شناسـنامه ‪ 1210‬صادره از رامهرمز نسـبت به ششـدانگ اعیانی یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪102/87‬‬ ‫مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 1058‬اصلـی واقـع در بخـش یـک رامهرمـز بـه ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان ولیعصر خریداری شـده از مالکیت رسـمی عطااله منوچهری ورثه عبدالحسـین‬ ‫منوچهری‬ ‫‪ -6‬اقـای علـی ا کرمـی فرزنـد اقبـال دارای کـد ملـی ‪ 1911219111‬بـه شناسـنامه ‪ 977‬صـادره از از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ اعیانی یکباب خانه به مسـاحت ‪ 171/38‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 1058‬اصلـی واقـع در بخـش یـک رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬معلـم دو ‪ 16‬متـری خریـداری شـده از مالکیت رسـمی اقبال ا کرمی‬ ‫‪ -7‬اقای احمد مهمدموسی فرزند محمدحسین دارای کد ملی ‪ 4819451413‬به شناسنامه ‪ 1732‬صادره از باغملک نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 306/22‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 1058‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬بلوار معلم معلم ‪ 2‬خریداری شده از مالکیت رسمی عطااله منوچهری احدی از‬ ‫ورثهعبدالحسینمنوچهری‬ ‫‪ -8‬اقـای علـی راشـدی فرزنـد عبدالرحمـن دارای کـد ملـی ‪ 1900245620‬بـه شناسـنامه ‪ 1900245620‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ اعیانـی یکباب خانه به مسـاحت‬ ‫‪ 149/74‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 1069‬اصلـی واقـع در بخـش یـک رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬بلـوار معلـم‪ ،‬معلـم ‪ 3‬خریداری شـده از مالکیت رسـمی ابوالفضل باغبدرانی‬ ‫‪ -9‬خانـم سوسـن وطـن زان فرزنـد رمضـان دارای کـد ملـی ‪ 1818456605‬بـه شناسـنامه ‪ 156‬صـادره از ابـادان نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب خانه به مسـاحت ‪ 126/09‬مترمربع‬ ‫عرصـه قسـمتی از پلا ک ‪ 1087‬اصلـی و اعیـان ‪ 3‬فرعـی از ‪ 1087‬اصلـی واقـع در بخـش یـک رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان شـهید شـادمان اعیـان خریداری شـده از مالکیت‬ ‫رسـمی فـردوس دهقـان احـدی از ورثـه فاطمـه سـلطان صمیمـی و عرصـه از مالکیـت کلیـه مالکین عرصه بخش یـک رامهرمز (ورثـه ابراهیم امیـن و غیره)‬ ‫‪ -10‬خانم فاطمه قنادی فرزند طاهر دارای کد ملی ‪ 1911126768‬به شناسنامه ‪ 633‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت ‪ 221/77‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پال ک ‪ 20‬فرعی از ‪ 1087‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬بلوار معلم خریداری شده از مالکیت رسمی نصرت اله دهقان‬ ‫‪ -11‬اقای مهران جاللی فرزند احمد دارای کد ملی ‪ 1910840440‬به شناسنامه ‪ 1689‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت ‪ 189/04‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پال ک ‪ 20‬فرعی از ‪ 1087‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬بلوار معلم‪ ،‬معلم ‪ 8‬خریداری شده از مالکیت رسمی نصرت اله دهقان‬ ‫‪ -12‬اقای هوشنگ ظفری فرزند جافر دارای کد ملی ‪ 4819755226‬به شناسنامه ‪ 2‬صادره از باغملک نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت ‪ 120/90‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 1103‬اصلـی واقـع در بخـش یـک رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابان اسـدابادی خریداری شـده از مالکیت رسـمی کلیه مالکین عرصه بخش یـک (ورثه اراهیم‬ ‫امین و غیرو)‬ ‫‪ -13‬اقای ا کبر خجسته زاده فرزند محمد دارای کد ملی ‪ 4810007227‬به شناسنامه ‪ 4810007227‬صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ‪404/07‬‬ ‫مترمربع عرصه قسـمتی از پال ک ‪ 1109‬اصلی و اعیان ‪ 3‬فرعی از از ‪ 1109‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬بلوار معلم عرصه خریداری شـده از مالکیت رسـمی‬ ‫کلیه مالکین عرصه بخش یک رامهرمز ورثه ابراهیم امین و غیرو و اعیان از مالکیت رسمی ورثه نصراله برکت‬ ‫‪ -14‬اقای عباس کمایی فرزند احمدرضا دارای کد ملی ‪ 1911113860‬به شناسـنامه ‪ 468‬صادره از رامهرمز نسـبت به ششـدانگ اعیانی قسـمتی از یکباب سـاختمان تجاری‬ ‫مسـکونی بـه مسـاحت ‪ 16/55‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 18‬فرعـی از ‪ 1126‬اصلـی واقـع در بخـش یـک رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان ولیعصر از مالکیت رسـمی و مشـاعی‬ ‫متقاضی‬ ‫‪ -15‬اقای عباس کمایی فرزند احمدرضا دارای کد ملی ‪ 1911113860‬به شناسـنامه ‪ 468‬صادره از رامهرمز نسـبت به ششـدانگ اعیانی قسـمتی از یکباب سـاختمان تجاری‬ ‫مسـکونی بـه مسـاحت ‪ 140/92‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 8‬فرعـی از ‪ 1134‬اصلـی واقـع در بخـش یـک رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان ولیعصر از مالکیت رسـمی و مشـاعی‬ ‫متقاضی‬ ‫‪ -16‬اقای سعید بهمنی فرزند فرامرز دارای کد ملی ‪ 1900258821‬به شناسنامه ‪ 0‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت ‪ 318‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پال ک ‪ 1138‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان ولیعصر خریداری شده از مالکیت رسمی بهرام بهبهانی ورثه محمد بهبهانی‬ ‫‪ -17‬خانـم فاطمـه رضائیان ورنوسـفادرانی فرزنـد محمـد دارای کـد ملـی ‪ 0058994335‬بـه شناسـنامه ‪ 0‬صـادره از تهـران نسـبت بـه ششـدانگ عرصه یکباب خانه به مسـاحت‬ ‫‪ 659/63‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 1138‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬جنب مسجد جامع خریداری شده از مالکیت رسمی کلیه مالکین عرصه بخش‬ ‫یـک رامهرمـز (ورثه ابراهیم امین و غیرو)‬ ‫‪ -18‬رعنا فرجی نژاد فرزند عبداهلل دارای کد ملی ‪ 1911085050‬به شناسنامه ‪ 6‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت ‪ 201/04‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پال ک ‪ 1168‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان شهید فهمیده از مالکیت رسمی و مشاعی متقاضی‬ ‫‪ -19‬اقای سـهراب جالل فرزند طاهر دارای کد ملی ‪ 1910096644‬به شناسـنامه ‪ 9657‬صادره از رامهرمز نسـبت به ششـدانگ اعیانی یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪224/10‬‬ ‫مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 1168‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان منتظری از مالکیت رسـمی مشـاعی و متقاضی‬ ‫‪ -20‬اقای عباسقلی بیننده فرزند عیدی دارای کد ملی ‪ 4819807080‬به شناسنامه ‪ 1‬صادره از باغملک نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان به مساحت ‪252/19‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 1184‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬جنب پارک شقایق از مالکیت رسمی و مشاعی متقاضی‬ ‫‪ -21‬خانم زینب عیوضی فرزند محمدتقی دارای کد ملی‪ 4819423533‬به شناسنامه‪ 1176‬صادره از باغملک نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب خانه به مساحت‪225/25‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 1200‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬بلوار ارشاد خریداری شده از مالکیت رسمی علی پوررضایی‬ ‫‪ -22‬اقای علیرضا احمدی فرزند نظرعلی دارای کد ملی ‪ 1911629719‬به شناسنامه ‪ 25‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان به مساحت ‪234/32‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 1206‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز خریداری شده از مالکیت رسمی شهین و ابوالقاسم امین‬ ‫امال ک واقع در بخش‪ 2‬رامهرمز‬ ‫‪ -23‬اقـای سـیدرحیم سـاداتی فر فرزنـد سـیدنوراله دارای کـد ملـی ‪ 1911865676‬بـه شناسـنامه ‪ 31‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ اعیانـی یکبـاب خانـه بـه مسـاحت‬ ‫‪ 201/95‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 3‬فرعی از ‪ 2‬اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬جوی اسـیاب‪ ،‬خیابان شـهید ارزم خریداری شـده از مالکیت رسـمی خانم‬ ‫نسرین عبداله زاده‬ ‫‪ -24‬اقـای زاهـد بهونـدی فرزنـد احمـد دارای کـد ملـی ‪ 1830002759‬بـه شناسـنامه ‪ 0‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 150/20‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 3‬اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬فـاز ‪ 4‬فرهنگیـان خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی حمدالـه رسـتمی اصل‬ ‫‪ -25‬اقـای سیدمحسـن موسـوی فرزنـد سیدقاسـم دارای کـد ملـی ‪ 1960146297‬بـه شناسـنامه ‪ 0‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪165/05‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 3‬اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬میدان شهید رضازاده خریداری شده از مالکیت رسمی منوچهر غریب پور احدی از ورثه احمد‬ ‫غریب پور‬ ‫‪ -26‬اقای یداله درخشان فر فرزند محمد دارای کد ملی ‪ 4819283782‬به شناسنامه ‪ 782‬نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 221/404‬مترمربع قسمتی از پال ک‬ ‫‪ 3‬اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬فاز ‪ ،4‬نرگس ‪ 13‬خریداری شده از مالکیت رسمی ناصر نصیری‬ ‫‪ -27‬خانم حکیمه دسـت اویز فرزند محمدجعفر دارای کد ملی ‪ 4819474359‬به شناسـنامه ‪ 1532‬صادره از باغملک نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت‬ ‫‪ 116/83‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 3‬اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬طالقانی یک خریداری شـده از مالکیت رسـمی رحیم کردزنگنه‬ ‫‪ -28‬اقـای مهـران حاجـی زاده فرزنـد زاهـد دارای کـد ملـی ‪ 1911773704‬به شناسـنامه ‪ 4515‬صادره از رامهرمز نسـبت به ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 201/30‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پال ک ‪ 3‬اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬طالقانی یک خریداری شـده از مالکیت رسـمی ورثه سـیدکریم موسـوی‬ ‫یشـاه دارای کـد ملـی ‪ 4819958941‬بـه شناسـنامه ‪ 5461‬صـادره از باغملـک نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب خانـه به مسـاحت ‪ 200/70‬مترمربع‬ ‫‪ -29‬اقـای میـرزا براتـی فرزنـد عل ‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 3‬اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬طالقانـی یـک خریـداری شـده از مالکیت رسـمی ورثه هوشـنگ صمیمی‬ ‫‪ -30‬اقـای مرتضـی ضیائـی فرزنـد عبدالـه دارای کـد ملـی ‪ 1900230887‬بـه شناسـنامه ‪ 1900230887‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪88/85‬‬ ‫مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 4‬اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابان پاسـداران خریداری شـده از مالکیت رسـمی محمدرفیـع هرمزی نژاد‬ ‫‪ -31‬اقـای ارمـان زمانی مورکانـی فرزنـد رجبعلـی دارای کـد ملـی ‪ 1911761889‬بـه شناسـنامه ‪ 3332‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه سـه دانگ عرصـه و ‪1/5‬دانـگ اعیانـی یکبـاب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 70/51‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 3‬فرعی از ‪ 4‬اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان امام خمینی عرصه خریداری شده از مالکیت‬ ‫رسـمی رجبعلـی زمانی مورکانـی احـدی از ورثـه منور زمانی مورکانی و اعیان از مالکیت رسـمی ابوالقاسـم توکل‬ ‫‪ -32‬خانم سیمین محمدی قلعه سفیدی فرزند حسین دارای کد ملی ‪ 1080155058‬به شناسنامه ‪ 0‬صادره از نجف اباد نسبت به سه دانگ عرصه و ‪1/5‬دانگ اعیانی یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 70/51‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 3‬فرعی از ‪ 4‬اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان امام خمینی عرصه خریداری شده از مالکیت‬ ‫رسمی رجبعلی زمانی مورکانی احدی از ورثه منور زمانی مورکانی و اعیان از مالکیت رسمی ابوالقاسم توکل‬ ‫‪ -33‬اقـای افشـین حاجـی زاده فرزنـد صفـدر دارای کـد ملـی ‪ 1910140058‬بـه شناسـنامه ‪ 13991‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان تجاری مسـکونی به‬ ‫مساحت ‪ 108/96‬مترمربع عرصه قسمتی از پال ک ‪ 4‬اصلی و اعیان ‪ 23‬فرعی از ‪ 4‬اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان پاسداران عرصه خریداری شده از‬ ‫مالکیت رسـمی مهدی فتاحی و اعیان از مالکیت سـعید دهکردی‬ ‫‪ -34‬اقـای سـهراب جهانـی فرزنـد سـردار دارای کـد ملـی ‪ 1910167169‬بـه شناسـنامه ‪ 16731‬صـادره از رامهرمـز نسـبت به ششـدانگ عرصـه و چهاردانگ اعیانی یکباب خانه به‬ ‫مسـاحت ‪ 170/16‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 25‬فرعـی از ‪ 4‬اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان پاسـداران خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی حسـین‬ ‫رحمانی‬ ‫‪ -35‬خانـم شـهین کالنترهرمـزی فرزنـد عبدالحسـین دارای کـد ملـی ‪ 1911026021‬بـه شناسـنامه ‪ 148‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت‬ ‫‪ 173/75‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 34‬فرعـی از ‪ 4‬اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمـز بـه ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان امام عرصه خریداری شـده از مالکیت رسـمی ورثه صاحب جان‬ ‫بدخشـان و اعیـان از مالکیـت ورثه ابراهیم حسـن زاده‬ ‫‪ -36‬اقای عیسی موسوی فرزند سیف اله دارای کد ملی ‪ 1910847399‬به شناسنامه ‪ 2384‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 170/38‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 57‬فرعـی از ‪ 4‬اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬فلک ارشـاد اعیان خریداری شـده از مالکیت رسـمی عبدالحمید و منصور امیـن و عرصه از‬ ‫مالکیت رسمی عبدالحمید‪ ،‬منصور و علی امین ورثه ابراهیم امین‬ ‫‪ -37‬اقای ابراهیم پیرمرادی فرزند محمدرحیم دارای کد ملی ‪ 1840730439‬به شناسنامه ‪ 888‬صادره از ایذه نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 286‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پال ک ‪ 334‬فرعی از ‪ 4‬اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬میدان ادهم خریداری شده از مالکیت رسمی عبدالرحمان اصفی‬ ‫‪ -38‬اقـای محمدعلـی پاهنـگ فرزنـد الیـاس دارای کـد ملـی ‪ 1911751883‬بـه شناسـنامه ‪ 2334‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪153/56‬‬ ‫مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 785‬فرعـی از ‪ 4‬اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬میـدان صاحب الزمـان خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی اسـمعیل هرمزی نژاد‬ ‫ینـژاد‬ ‫احـدی از ورثـه حسـنعلی هرمز ‬ ‫‪ -39‬خانم قدم خیر رسائی فرزند علی داد دارای کد ملی ‪ 4819343750‬به شناسنامه ‪ 681‬صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 309/22‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پال ک ‪ 6136‬فرعی از ‪ 4‬اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬انتهای خیابان امام خریداری شده از مالکیت رسمی محمد طهرانی پور‬ ‫‪ -40‬خانم تهمینه زار ع فرزند جعفر دارای کد ملی ‪ 1286935369‬به شناسنامه ‪ 447‬صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 215‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پال ک ‪ 7922‬فرعی از ‪ 4‬اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬فلکه صاحب الزمان از مالکیت رسمی و مشاعی متقاضی‬ ‫‪ -41‬خانم اناهیتا زار ع فرزند جعفر دارای کد ملی ‪ 1911741799‬به شناسنامه ‪ 1325‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 249/58‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پلا ک ‪ 7922‬فرعـی از ‪ 4‬اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬فلکـه صاحب الزمـان از مالکیـت رسـمی و مشـاعی متقاضـی نسـبت بـه ‪ 216‬مترمربـع و مقـدار ‪34‬‬ ‫مترمربع از مالکیت رسمی جعفر زار ع‬ ‫‪ -42‬اقای جعفر زار ع فرزند غالمرضا دارای کد ملی ‪ 1910999199‬به شناسنامه ‪ 52‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 499/38‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پال ک ‪ 7922‬فرعی از ‪ 4‬اصلی واقع در بخش دو رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬فلکه صاحب الزمان از مالکیت رسمی و مشاعی متقاضی‬ ‫‪ -43‬اقـای جعفـر زار ع فرزنـد غالمرضـا دارای کـد ملـی ‪ 1910999199‬بـه شناسـنامه ‪ 52‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت ‪ 4227/77‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 9722‬فرعـی از ‪ 4‬اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬فلکـه صاحب الزمـان از مالکیـت رسـمی و مشـاعی متقاضـی‬ ‫امال ک واقع در بخش‪ 3‬رامهرمز‬ ‫‪ -44‬اقای محمود کوشی فرزند ظهراقا دارای کد ملی‪ 1911535821‬به شناسنامه‪ 3‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت‪ 288/75‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پال ک ‪ 1‬اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬میدان پلیس خریداری شده از مالکیت رسمی میالد رخشانی نسب‬ ‫‪ -45‬اقـای کاظـم شـیخی اصل فرزنـد ابراهیـم دارای کـد ملـی ‪ 1840292288‬بـه شناسـنامه ‪ 719‬صـادره از ایـذه نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت‬ ‫‪ 6865/26‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 1‬اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬بنـه اخونـد مالکیـت رسـمی و مشـاعی متقاضـی‬ ‫‪ -46‬اقای حجت اله کاله کج فرزند خانعلی دارای کد ملی ‪ 1911524712‬به شناسنامه ‪ 3‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 121/35‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پال ک ‪ 1‬اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬کوچه شهید رضایی خریداری شده از مالکیت رسمی قربان بایمانی‬ ‫‪ -47‬اقای عبدالحسین شریفی فرزند محمود دارای کد ملی ‪ 6619986201‬به شناسنامه ‪ 25‬صادره از هندیجان نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪189/39‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پال ک‪ 1‬اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬میدان پلیس‪ ،‬جنب‪ 45‬واحدی زبیدی خریداری شده از مالکیت رسمی فر ج اله عباسی هرمزی‬ ‫‪ -48‬اقای عبدالزهراء سالمی فرزند حسین دارای کد ملی ‪ 1911278592‬به شناسنامه ‪ 129‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 235/02‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پال ک‪ 1‬اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬کوی پلیس خریداری شده از مالکیت رسمی حمداله عباسی هرمزی احدی از ورثه عبداله عباسی هرمزی‬ ‫‪ -49‬اقـای رحمت الـه کالنترهرمـزی فرزنـد درویـش دارای کـد ملـی ‪ 1911088033‬بـه شناسـنامه ‪ 218‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب مغـازه بـه مسـاحت ‪27/05‬‬ ‫مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 1‬اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬بلـوار بسـیج‪ ،‬خیابـان کانال خریداری شـده از مالکیت رسـمی اسـمعیل جاللی‬ ‫‪ -50‬اقای سـیف اله ریماز فرزند مراد دارای کد ملی ‪ 1900283050‬به شناسـنامه ‪ 0‬صادره از رامهرمز نسـبت به ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 136/98‬مترمربع قسـمتی از‬ ‫پال ک ‪ 1‬اصلی واقع در بخش سـه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬روبروی قلعه بهبهانی خریداری شـده از مالکیت رسـمی اله داد محمدی‬ ‫‪ -51‬اقـای احمـد نـوذری فرزنـد مرتضـی دارای کـد ملـی ‪ 1911683063‬به شناسـنامه ‪ 2‬صادره از رامهرمز نسـبت به ششـدانگ اعیانی یکباب خانه به مسـاحت ‪ 130/19‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پال ک ‪ 8‬و ‪ 7‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در بخش سـه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬کوی شـهید ترکی خریداری شـده از مالکیت رسـمی منیژه زار ع پور‬ ‫‪ -52‬اقای محمد زکی پرون فرزند محمدحسـین دارای کد ملی ‪ 5999957389‬به شناسـنامه ‪ 513‬صادره از بهمئی نسـبت به ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪203/62‬‬ ‫مترمربع عرصه قسمتی از پال ک ‪ 1‬اصلی و اعیان ‪ 1667‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬کوی شهید ترکی خریداری شده از مالکیت رسمی مهرداد‬ ‫و عبداله کالنترهرمزی ورثه محمدتقی کالنترهرمزی‬ ‫‪ -53‬اقای محمدمراد نوروزی فرزند عبدحسین دارای کد ملی ‪ 4819368291‬به شناسنامه ‪ 658‬صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪154/29‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 2‬اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬فاز ‪ 5‬فرهنگیان خریداری شده از مالکیت رسمی محمدعلی دهقان زاده‬ ‫‪ -54‬خانـم فریـده شا کری یوسـفی فرزنـد حیـدر دارای کـد ملـی ‪ 4819811304‬بـه شناسـنامه ‪ 13‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه باغ بـه مسـاحت ‪1803/46‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 2‬اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان امت‪ ،‬انتهای اسدابادی خریداری شده از مالکیت رسمی خدر شا کری یوسفی احدی‬ ‫از ورثه عبدالسید شا کری یوسفی‬ ‫‪ -55‬اقای عبدالحسین شریفی فرزند محمود دارای کد ملی ‪ 6619986201‬به شناسنامه ‪ 20‬صادره از هندیجان نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪202/36‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 2‬اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬بلوار خلیج‪ ،‬پشت کارگاه جعفری خریداری شده از مالکیت رسمی حسنقلی مرداس‬ ‫‪ -56‬اقای محمدرضا عیدانی فرزند مالک دارای کد ملی‪ 1900104271‬به شناسنامه‪ 0‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت‪ 165/70‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پال ک ‪ 11‬فرعی از ‪ 2‬اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬کوی اسدابادی خریداری شده از مالکیت رسمی منوچهر و مهرانگیز دهقان ورثه ابراهیم دهقان‬ ‫‪ -57‬خانم مهتاب ایزدپناه فرزند عبداله دارای کد ملی ‪ 4819302833‬به شناسنامه ‪ 105‬صادره از باغملک نسبت به ششدانگ عرصه و پنج دانگ اعیانی یکباب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 180/90‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 14‬فرعی از ‪ 2‬اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان امت عرصه خریداری شده از مالکیت رسمی جهانگیر‬ ‫کائدزاده احدی از ورثه غالمحسین کائدزاده و اعیان از مالکیت جهانگیر کائدزاده از ورثه تاجماه فرامرزی‬ ‫‪ -58‬اقای مصطفی مهدی نژاد فرزند موسی دارای کد ملی ‪ 1911887807‬به شناسنامه ‪ 222‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 202/07‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 42‬فرعـی از ‪ 2‬اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬روبـروی بیمارسـتان مـادر خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی سـیدروح اله و سـیدغالمرضا‬ ‫موسوی‬ ‫‪ -59‬اقای حسین دهدشت فرزند عین اهلل دارای کد ملی ‪ 6009971985‬به شناسنامه ‪ 167‬صادره از کهگیلویه نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 199/06‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پال ک ‪ 48‬فرعی از ‪ 2‬اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬روبروی بیمارستان مادر خریداری شده از مالکیت رسمی جعفر راشدی‬ ‫‪ -60‬خانـم فرنگیـس خدولی الکوهـی فرزنـد اسـمعیل دارای کـد ملـی ‪ 1911064551‬بـه شناسـنامه ‪ 6‬صـادره از رامهرمـز نسـبت به ششـدانگ یکبـاب خانه به مسـاحت ‪225/65‬‬ ‫مترمربع عرصه قسمتی از پال ک ‪ 2‬اصلی و اعیان ‪ 64‬فرعی از ‪ 2‬اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬کوی شهید رجائی خریداری شده از مالکیت رسمی جهانگیر‬ ‫کائدزاده احدی از ورثه غالمحسـین کائدزاده‬ ‫‪ -61‬اقای محمدرضا خواجه امیر فرزند گل محمد دارای کد ملی‪ 4818943738‬به شناسنامه‪ 12507‬صادره از باغملک نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت‪141/37‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پال ک‪ 142‬فرعی از ‪ 2‬اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان دهقان خریداری شده از مالکیت رسمی سبزعلی حسینی چرمهینی‬ ‫‪ -62‬اقای عیسـی بسـتام فرزند موسـی دارای کد ملی ‪ 4819898728‬به شناسـنامه ‪ 7493‬صادره از باغملک نسـبت به ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 149/3‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پال ک ‪ 142‬فرعی از ‪ 2‬اصلی واقع در بخش سـه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان امت خریداری شـده از مالکیت رسـمی سـبزعلی حسـینی چرمهینی‬ ‫امال ک واقع در بخش‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر‬ ‫‪ -63‬اقای مویرد خالدی فرزند شری دارای کد ملی ‪ 6629645472‬به شناسنامه ‪ 874‬صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 239/20‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر به ادرس رامشیر‪ ،‬خیابان شهید مطهری خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت‬ ‫اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و مالکیت رسمی احمد رحیمی نسبت به سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان‬ ‫‪ -64‬اقـای جـادر خالـدی فرزنـد صالـح دارای کـد ملـی ‪ 6629647998‬بـه شناسـنامه ‪ 1125‬صـادره از رامشـیر نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 300/50‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر به ادرس رامشیر‪ ،‬خیابان شهید چراغزاد خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت‬ ‫اداره اوقاف و امور خیریه رامشـیر نسـبت به سـه دانگ عرصه و مالکیت رسـمی احمد رحیمی نسـبت به سـه دانگ عرصه و ششـدانگ اعیان‬ ‫‪ -65‬اقـای سـیدمهدی البوشـوکه اصـل فرزنـد سـیدصالح دارای کـد ملـی ‪ 1950116621‬صـادره از ماهشـهر نسـبت بـه سـه دانگ عرصه یکباب خانه و مغازه متصله به مسـاحت‬ ‫‪ 196/42‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر به ادرس رامشیر‪ ،‬خیابان شریعتی خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی‬ ‫به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشـیر‬ ‫‪ -66‬اقای فاخر شریفی فرزند کریم دارای کد ملی ‪ 6620027865‬به شناسنامه ‪ 0‬صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت ‪ 342/35‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر به ادرس رامشیر‪ ،‬بلوار امام علی؟ع؟ خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و‬ ‫امور خیریه رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و مالکیت رسمی احمد رحیمی نسبت به سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان‬ ‫‪ -67‬اقای مجید عموری فرزند عبدالخضر دارای کد ملی ‪ 1900141507‬به شناسـنامه ‪ 0‬صادره از رامشـیر نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 190/50‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشـیر به ادرس رامشـیر‪ ،‬خیابان ‪12‬متری خریداری شـده از مالکیت رسـمی موقوفه نظام السـطنه مافی به تولیت اداره‬ ‫اوقاف و امور خیریه رامشـیر نسـبت به سـه دانگ عرصه و مالکیت رسـمی احمد رحیمی نسـبت به سـه دانگ عرصه و ششـدانگ اعیان‬ ‫‪ -68‬اقای محمود حمید فرزند یابر دارای کد ملی‪ 6629835573‬به شناسنامه‪ 195‬صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت‪ 211/80‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر به ادرس رامشیر‪ ،‬خیابان حافظ خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور‬ ‫خیریه رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و مالکیت رسمی احمد رحیمی نسبت به سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان‬ ‫‪ -69‬اقـای ناصـر شـعبانی فرزنـد فاضـل دارای کـد ملـی ‪ 6629840569‬بـه شناسـنامه ‪ 340‬صـادره از رامشـیر نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 198/90‬مترمربـع‬ ‫قسمتی از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر به ادرس رامشیر خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه‬ ‫رامشـیر نسـبت به سـه دانگ عرصه و مالکیت رسـمی احمد رحیمی نسـبت به سـه دانگ عرصه و ششـدانگ اعیان‬ ‫‪ -70‬اقای سعد حمید فرزند حسین دارای کد ملی ‪ 6620045758‬به شناسنامه ‪ 0‬صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 205/80‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشـیر به ادرس رامشـیر‪ ،‬بزرگراه بسـیج خریداری شـده از مالکیت رسـمی موقوفه نظام السـطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور‬ ‫خیریه رامشـیر نسـبت به سـه دانگ عرصه و مالکیت رسـمی احمد رحیمی نسبت به سـه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان‬ ‫‪ -71‬خانـم حمیـده البوشـوکه فرزنـد لطیـف دارای کـد ملـی ‪ 1950969452‬بـه شناسـنامه ‪ 555‬صـادره از ماهشـهر نسـبت به ششـدانگ یکبـاب خانه به مسـاحت ‪ 165‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشـیر به ادرس رامشـیر‪ ،‬پانصد دسـتگاه خریداری شـده از مالکیت رسـمی موقوفه نظام السـطنه مافی به تولیت اداره‬ ‫اوقـاف و امـور خیریـه رامشـیر نسـبت بـه سـه دانگ عرصـه و مالکیـت رسـمی احمد رحیمی نسـبت به سـه دانگ عرصه و ششـدانگ اعیان‬ ‫‪ -72‬اقای ابراهیم هندیجانی فرزند ماشـاءاله دارای کد ملی ‪ 6629828844‬به شناسـنامه ‪ 7‬صادره از رامشـیر نسـبت به سـه دانگ عرصه یکباب خانه به مسـاحت ‪426/94‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر به ادرس رامشیر‪ ،‬خیابان شهید جمشدی خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی‬ ‫به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر‬ ‫‪ -73‬اقای حسـن حمید فرزند محیل دارای کد ملی ‪ 6629559762‬به شناسـنامه ‪ 5987‬صادره از رامشـیر نسـبت به ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 112/55‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر به ادرس رامشیر‪ ،‬خیابان شهید چراغزاده خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت‬ ‫اداره اوقاف و امور خیریه رامشـیر نسـبت به سـه دانگ عرصه و مالکیت رسـمی احمد رحیمی نسـبت به سـه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان‬ ‫‪ -74‬خانم صغری شـریفی فرزند لفیطه دارای کد ملی ‪ 5279612431‬به شناسـنامه ‪ 353‬صادره از امیدیه نسـبت به ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 493/79‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر به ادرس رامشیر‪ ،‬بزرگراه بسیج خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف‬ ‫و امور خیریه رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و مالکیت رسمی احمد رحیمی نسبت به سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان‬ ‫‪ -75‬اقای احمد جلیزی فرزند یونس دارای کد ملی ‪ 1989623638‬به شناسـنامه ‪ 13‬صادره از دشـت ازادگان نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪214/25‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر به ادرس رامشیر‪ ،‬کوی دادگستری خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت‬ ‫اداره اوقاف و امور خیریه رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و مالکیت رسمی احمد رحیمی نسبت به سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان‬ ‫‪ -76‬اقای سـیدعلی موسـوی پور فرزند صافی دارای کد ملی ‪ 6629545354‬به شناسـنامه ‪ 4546‬صادره از رامشـیر نسـبت به ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪175/29‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر به ادرس رامشیر‪ ،‬خیابان بعثت خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت‬ ‫اداره اوقاف و امور خیریه رامشـیر نسـبت به سـه دانگ عرصه و مالکیت رسـمی احمد رحیمی نسـبت به سـه دانگ عرصه و ششـدانگ اعیان‬ ‫‪ -77‬خانم هدیه حمید فرزند ابراهیم دارای کد ملی ‪ 6629868951‬به شناسنامه ‪ 1‬صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 141/08‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشـیر به ادرس رامشـیر‪ ،‬بلوار بسـیج خریداری شـده از مالکیت رسـمی موقوفه نظام السـطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور‬ ‫خیریه رامشـیر نسـبت به سـه دانگ عرصه و مالکیت رسـمی احمد رحیمی نسبت به سـه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان‬ ‫ا گهی های اصالحی برابر ارای اصالحی‬ ‫امال ک واقع در بخش‪ 1‬رامهرمز‬ ‫‪ -78‬اقای ابوالفضل نصیری فرزند محمد دارای کد ملی ‪ 1882219120‬به شناسنامه ‪ 3008‬صادره از شوشتر نسبت به ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان به مساحت ‪61/50‬‬ ‫مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 2‬فرعی از ‪ 1201‬اصلی واقع در بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان شـهید اوینی خریداری شـده از مالکیت رسـمی محمد نصیری "در رای‬ ‫صادره قبلی‪ ،‬ملک مورد تقاضا به صورت ششـدانگ عرصه و اعیان قید شـد‪ ،‬که اشـتباه اسـت"‬ ‫امال ک واقع در بخش‪ 3‬رامهرمز‬ ‫‪ -79‬خانـم نجـات مطـوری فرزنـد ناجـی دارای کـد ملـی ‪ 1810260205‬بـه شناسـنامه ‪ 0‬صـادره از ابـادان نسـبت بـه ششـدانگ عرصه یکبـاب خانه به مسـاحت ‪ 107/54‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پال ک ‪ 14‬فرعی از ‪ 2‬اصلی واقع در بخش سه رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬میدان اسدابادی خریداری شده از مالکیت رسمی محمدحسن محنت کش "در رای صادره‬ ‫قبلی‪ ،‬ملک مورد تقاضا به صورت ششـدانگ عرصه و اعیان قید شـد‪ ،‬که اشـتباه اسـت"‬ ‫امال ک واقع در بخش‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر‬ ‫‪ -80‬مهـدی عـداد فرزنـد هرمـزی دارای کـد ملـی ‪ 6629877713‬بـه شناسـنامه ‪ 831‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه سـه دانگ عرصـه یکبـاب خانه به مسـاحت ‪ 180/32‬مترمربع‬ ‫قسمتی از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر به ادرس رامشیر خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه‬ ‫رامشـیر "در رای صادره قبلی‪ ،‬حدود و مسـاحت ملک مورد تقاضا اشـتباه قید شـد"‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/25 :‬‬ ‫م الف ‪12/148‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/08 :‬‬ صفحه 4 ‫شهرستان ‪5‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 8‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2533‬‬ ‫در شهرری برگزار شد؛‬ ‫با حضور فرماندار شهرستان ری برگزار شد؛‬ ‫همایش گرامیداشت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر‬ ‫همایـش گرامیداشـت "روز جهانـی مبـارزه با مـواد مخدر" با حضور حمیـد زمانی (معاون‬ ‫اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری)‪ ،‬سـردار زاهدیـان (مشـاور دبیـرکل سـتاد‬ ‫مبـارزه بـا مـواد مخـدر کشـور )‪ ،‬سـرهنگ جلیلیـان (فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ری)‪،‬‬ ‫بخشـداران و شـهرداران تابعه‪ ،‬روسـای ادارات و دسـتگاه های اجرایی و با حضور جمعی‬ ‫از خانواد ههـای معظـم شـهدای مبـارزه بـا مـواد مخـدر ناجـا‪ ،‬در محـل فرهنگسـرای‬ ‫والء برگـزار شـد‪ .‬به گـزارش اداره روابط عمومـی فرمانـداری شهرسـتان ری؛ ارائـه گـزارش‬ ‫فرماندهـی انتظامـی ری در حـوزه مبـارزه بـا مـواد مخـدر‪ ،‬تجلیـل از خانواد ههـای معظـم‬ ‫شـهدای مبـارزه بـا مـواد مخـدر و تعـدادی از اعضـای شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد‬ ‫یسـت در‬ ‫مخـدر شهرسـتان ری‪ ،‬ازجملـه برنام ههـای ایـن همایـش بـوده اسـت‪ .‬گفتن ‬ ‫انتهـای ایـن همایـش‪ ،‬فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری بـا همراهـی سـایر مسـئولین‪ ،‬از‬ ‫نمایشـگاه معرفـی خدمـات و دسـتاوردهای شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر‬ ‫شهرسـتان ری کـه بـه مـدت یـک روز در محـل فرهنگسـرای والء برپـا شـده‪ ،‬بازدیـد و در‬ ‫جریـان اقدامـات انجا مشـده قـرار گرفتنـد‪.‬‬ ‫نظارت میدانی مشترک شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر‬ ‫قیامدشت بر پروژه های عمرانی شهر‬ ‫مسابقات کشتی فرنگی پهلوانک ها و خردساالن‬ ‫یادواره شهید حاج اصغر پاشاپور‬ ‫مسابقات کشتی فرنگی پهلوانک ها و خردساالن یادواره‬ ‫شـهید حـاج اصغـر پاشـاپور (هـم رزم شـهید حـاج قاسـم‬ ‫سـلیمانی) در خانـه کشـتی حمیـد سـوریان شـهرری‬ ‫تهـا بـا حضـور ‪ ۷۵‬کشـتی گیر‪ ،‬از‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬ایـن رقاب ‬ ‫باشـگاه های پایـگاه قهرمانـی شـربیانی‪ ،‬پایـگاه قهرمانـی‬ ‫پوریـای ولـی‪ ،‬پایـگاه قهرمانـی امـام رضـا(ع)‪ ،‬کهریـزک‪،‬‬ ‫هوافضـا سـپاه و اسالمشـهر برگـزار شـد‪ .‬نتایـج رقابت های‬ ‫کهـای جـام سـردار شـهید حـاج اصغـر پاشـاپور‬ ‫پهلوان ‬ ‫نشـرح اسـت‪ :‬در وزن ‪ ۳۳‬کیلوگـرم‪ -۱ :‬امیرعلـی‬ ‫بدی ‬ ‫نـادری؛ ‪ -۲‬پارسـا کلکـوای؛ ‪ -۳‬ارش سـالم و طاهـر‬ ‫شـربیانی‪ .‬در وزن ‪ ۳۸‬کیلوگـرم‪ -۱ :‬امیرعلـی محمـدی؛‬ ‫‪ -۲‬امیرعلـی غیاثونـد؛ ‪ -۳‬امیررضـا زمانـی و بنیامیـن‬ ‫محمـدی‪ .‬در وزن ‪ ۵۲‬کیلوگـرم‪ -۱ :‬حسـام محمـدی؛ ‪-۲‬‬ ‫امیـر یوسـفی؛ ‪ -۳‬یاشـار پـره و میعـاد هـادی‪ .‬در وزن ‪۶۰‬‬ ‫کیلوگـرم‪ -۱ :‬دانیـال بیـک زاده؛ ‪ ۲‬محمدطاهـا احمـدی؛‬ ‫‪ -۲‬ایمـان موسـوی و رضـا کرمانشـاهی‪ .‬در وزن ‪۶۸‬‬ ‫کیلوگـرم‪ -۱ :‬متیـن داوودی؛ ‪ -۲‬مهـدی خداوردیـان؛ ‪-۳‬‬ ‫سهیل عرب عامری و پرهام محمدنژاد‪ .‬نتایج مسابقات‬ ‫خردسـاالن جـام سـردار شـهید حـاج اصغـر پاشـاپور بـه‬ ‫شـرح ذیـل اسـت‪ :‬در وزن ‪ ۳۸‬کیلوگـرم‪ -۱ :‬امیرحسـین‬ ‫هانـی؛ ‪ -۲‬امیرمهـدی رسـتمی؛ ‪ -۳‬مانـی ثانـی و پارسـا‬ ‫مرادیـان‪ .‬در وزن ‪ ۴۸‬کیلوگـرم‪ -۱ :‬اشـکان پشـتام؛ ‪-۲‬‬ ‫حسـین جدیـان؛ ‪ -۳‬محمـد جلیلـی و کیـان سـلیمانی‪.‬‬ ‫در وزن ‪ ۵۵‬کیلوگـرم‪ -۱ :‬عرفـان نصیرپـور؛ ‪ -۲‬علی احمـد‬ ‫شمشـیری؛ ‪ -۳‬پوریا داداش زاده و ابوالفضل رسـتمی‪ .‬در‬ ‫وزن ‪ ۸۵‬کیلوگرم‪ -۱ :‬امیرعلی مافی؛ ‪ -۲‬سید امیرحسین‬ ‫عطـری؛ ‪ -۳‬مسـیحا اردسـتانی و امیرعبـاس روشـنفکر‪.‬‬ ‫تهـا‪-۱ :‬‬ ‫رده بنـدی تیم هـای شـرکت کننده در ایـن رقاب ‬ ‫شـهرری؛ ‪ -۲‬اسالمشـهر؛ ‪ -۳‬کهریـزک و ‪ -۴‬هوافضـای‬ ‫سـپاه‬ ‫انتخابات اتحادیه صنف کفاشان و سراجان شهرستان ری برگزار شد؛‬ ‫با ا کثریت ارا‪ ،‬محمدرضا ا کبر رئیس اتحادیه شد‬ ‫حسـین ترکاشـوند (شـهردار قیامدشـت) بـه همـراه وحیـد‬ ‫خسـروابادی (رئیـس شـورای اسلامی شـهر قیامدشـت)‪،‬‬ ‫یوسـف عصمتـی (نایب رئیـس شـورای اسلامی شـهر‬ ‫قیامدشـت)‪ ،‬محمـد حقـی و حسـین سـبحانی (اعضـای‬ ‫شـورای اسلامی شـهر قیامدشـت) از تعدادی از پروژه های‬ ‫در دسـت اجـرای حـوزه مدیریـت شـهری بازدیـد کردنـد‪.‬‬ ‫در ایـن بازدیـد کـه منصـور زارعـی (معـاون شـهردار)‪ ،‬ا کبـر‬ ‫قاسـمی فرد (مدیـر حـوزه فنـی و عمرانـی)‪ ،‬بهـرام ضرابـی‬ ‫(مدیـر حـوزه خدمـات شـهری)‪ ،‬مجتبـی شـیرین ابادی‬ ‫(مدیر حوزه فضای سـبز)‪ ،‬حسـین رییسـی (مدیر بازرسـی‬ ‫ا گهیفقدانسندمالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای حمیـد صالحـی بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهی شـده منضم به تقاضـای کتبی جهت‬ ‫یسـت سـند مالکیت ششـدانگ پال ک‬ ‫دریافت سـند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدع ‬ ‫‪ 5‬مجـزی شـده از یـک فرعـی از ‪ 3825‬اصلـی واقـع در بخـش یـک تربت حیدریـه کـه متعلـق بـه وی اسـت‪ ،‬بـه علـت‬ ‫نامعلـوم مفقـود شـده کـه بـا بررسـی سـامانه مدیریـت کشـوری املا ک سـند مالکیـت فـوق ذیـل دفتـر الکترونیکـی‬ ‫‪ 139920306006002945‬بـه نـام حمیـد صالحـی صـادر و تسـلیم شـده اسـت و دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی‬ ‫نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬ائین نامـه اصالحـی قانون ثبت‪ ،‬مراتب یک نوبت ا گهی و متذکر می شـود هر کسـی‬ ‫نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نزد خود اسـت بایسـتی ظرف‬ ‫ده روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی‪ ،‬به این‬ ‫اداره تسـلیم کند‪ .‬بدیهی سـت درصورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سـند‬ ‫مالکیت یا سند معامله رسمی‪ ،‬نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخانتشار‪1401/04/08:‬‬ ‫شماره ‪ 1375‬سیدامین موسوی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫ا گهیفقدانسندمالکیت‬ ‫نظر به اینکه اقای علی اصغر علی زاده به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت‬ ‫یسـت سـند مالکیت ششـدانگ پال ک‬ ‫دریافت سـند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدع ‬ ‫‪ 1436‬تفکیکی از ‪ 1310‬مجزی شده از ‪ 25‬فرعی از ‪ 242‬اصلی واقع در بخش یک اربعه تربت حیدریه که متعلق به‬ ‫وی اسـت‪ ،‬بـه علـت نامعلـوم مفقـود شـده کـه با بررسـی سـامانه مدیریت کشـوری امال ک سـند مالکیت فـوق ذیل‬ ‫دفتر ‪ 122‬صفحه ‪ 181‬به نام امین نوربخش صادر و تسلیم شده است که سپس ششدانگ پال ک فوق برابر سند‬ ‫رسـمی شـماره ‪ 136356‬مورخـه ‪ 1356/08/06‬دفترخانـه یـک تربت حیدریـه بـه اقـای علی اصغر علـی زاده منتقل‬ ‫شده است‪ .‬دفتر امال ک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا به استناد ماده ‪ 120‬ائین نامه اصالحی قانون ثبت‪ ،‬مراتب‬ ‫یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می شـود هـر کسـی نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یا مدعـی وجود‬ ‫سند مالکیت نزد خود است بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این ا گهی‪ ،‬اعتراض خود را به پیوست اصل سند‬ ‫مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‪ ،‬بـه این اداره تسـلیم کند‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عدم وصـول اعتـراض در مهلت‬ ‫مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی‪ ،‬نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و‬ ‫تسـلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخانتشار‪1401/04/08:‬‬ ‫شماره ‪ 1334‬سیدامین موسوی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬سـند کمپانـی و کارت خـودرو سـواری پـژو ‪ 206‬بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪682 -32‬ص‪ 95‬و شـماره موتـور ‪ 14189046440‬و شـماره شاسـی ‪ NAAP03ED2B149691‬بـه مالکیـت شـبنم‬ ‫براهوئی بافـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫ا گهی دعوت به متراژ و مساحت‬ ‫نظر به اینکه خانم معصومه شـاب جره میل کاریز مالک سـهم االرث مشـاع از ششـدانگ یک قطعه باغ به شـماره‬ ‫پلا ک ‪ 1042‬فرعـی واقـع در خلیل ابـاد پلا ک ‪ 23‬اصلـی بخـش دو خلیل اباد اسـت و به موجب نامه وارده به شـماره‬ ‫‪ 33/1401/595‬مورخـه ‪ 1401/04/04‬درخواسـت متـراژ و مسـاحت را نمـوده و اعلام داشـته کـه از نـام و ادرس‬ ‫مجاورین اطالعی ندارد‪ .‬لذا به استناد کد ‪ 914‬م‪.‬ب‪.‬ث حسب تقاضای نامبرده از طریق درج ا گهی در روزنامه به‬ ‫کلیه مجاورین پال ک فوق الذکر ابالغ می شـود که به منظور متراژ و مسـاحت پال ک موصوف‪ ،‬نماینده و نقشـه بردار‬ ‫ایـن اداره در روز سه شـنبه مـورخ ‪ 1401/05/02‬سـاعت ‪9‬صبـح بـه محل وقوع ملک به ادرس خلیل اباد‪ ،‬خیابان‬ ‫فرهنـگ‪ ،‬نبـش خیابـان صبـوری عزیمت خواهند کرد‪ .‬مالکین مجاور می توانند در وقت مقرر‪ ،‬در محل حاضـر و از‬ ‫ً‬ ‫حقـوق متصـوره خـود دفـاع کننـد‪ .‬ضمنا عدم حضور انان مانع از عملیات متراژ و مسـاحت نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخانتشار‪1401/04/08:‬‬ ‫علی خدادادی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک خلیل اباد‬ ‫ا گهیتحدیدحدوداختصاصیعرصهقسمتیاز پال کدو اصلیبخشسهرامهرمز‬ ‫نظر به اینکه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در ثبت رامهرمز مالکیت و تصرفات مفروزی اقای قربانعلی پویان فرزند عبدالصالح دارای کد ملی ‪4819324187‬‬ ‫بـه شناسـنامه ‪ 1013‬صـادره از باغملـک را برابـر رای شـماره ‪ 140060317005000203‬مورخـه ‪ 1401/01/22‬تاییـد کـرده‬ ‫و ا گهی هـای مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف انتشـار یافتـه؛ لـذا تحدید حدود پلا ک موصوف به نام مشـارالیه تحت‬ ‫عنـوان ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 99/10‬مترمربـع بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬روبروی مدرسـه دیدبـان در‬ ‫روز چهارشـنبه مورخه ‪ 1401/05/05‬از سـاعت ‪ 9‬الی ‪12‬ظهر به اسـتناد ماده ‪ 14‬قانون ثبت انجام می شـود‪ .‬لذا‬ ‫بدینوسـیله بـه موجـب ایـن ا گهـی بمالکیـن یـا مجاوریـن و صاحبـان حقـوق ارتفاقـی اخطـار می شـود که عملیات‬ ‫تحدید حدود و نقشه برداری در ساعت و روز مقرر در ا گهی انجام و شروع خواهد شد و اعتراض نسبت به حدود‬ ‫یـا حقـوق ارتفاقـی بـا توجـه بـه مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت از تاریـخ تنظیـم صورتمجلـس تحدیـد حـدود بـه مـدت ‪ 30‬روز‬ ‫پذیرفته خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخانتشار‪1401/04/08:‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/181‬‬ ‫ا گهیتحدیدحدوداختصاصیعرصهقسمتیاز پال کیکاصلیبخشسهرامهرمز‬ ‫نظر به اینکه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در ثبـت رامهرمـز مالکیـت و تصرفـات مفـروزی اقای قاسـم حمیـد فرزند مشـکور دارای کـد ملـی ‪ 6629550536‬به‬ ‫شناسـنامه ‪ 5064‬صـادره از رامشـیر را برابـر رای شـماره ‪ 140060317005004518‬مورخـه ‪ 1400/12/23‬تاییـد کـرده و‬ ‫ا گهی هـای مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف انتشـار یافتـه؛ لـذا تحدیـد حـدود پلا ک موصـوف بـه نام مشـارالیه تحت‬ ‫عنوان ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 314/76‬مترمربع به ادرس رامهرمز‪ ،‬کوی اخوند در روز چهارشـنبه‬ ‫مورخـه ‪ 1401/05/05‬از سـاعت ‪ 9‬الـی ‪12‬ظهـر بـه اسـتناد مـاده ‪ 14‬قانـون ثبـت انجـام می شـود‪ .‬لذا بدینوسـیله به‬ ‫موجـب ایـن ا گهـی بمالکیـن یـا مجاوریـن و صاحبان حقـوق ارتفاقی اخطار می شـود که عملیات تحدید حـدود و‬ ‫نقشه برداری در ساعت و روز مقرر در ا گهی انجام و شروع خواهد شد و اعتراض نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی‬ ‫با توجه به ماده ‪ 20‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود به مدت ‪ 30‬روز پذیرفته خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخانتشار‪1401/04/08:‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/180‬‬ ‫برگاجرائیه‬ ‫مشخصات محکوم له‪ :‬نام‪ :‬جواد‪ .‬نام خانوادگی‪ :‬مهرابی نصب‪ .‬نام پدر‪ :‬علی‪ .‬نشانی محل اقامت‪ :‬شوش‪ ،‬خیابان‬ ‫انصار‪ ،‬پال ک ‪ .39‬مشخصات محکوم علیه‪ :‬نام‪ :‬سمانه‪ .‬نام خانوادگی‪ :‬اقایی فرد‪ .‬نام پدر‪ :‬حمیدرضا‪ .‬نشانی‬ ‫محلاقامت‪:‬مجهول المکان‪.‬‬ ‫محکـوم بـه‪ :‬بـه موجـب دادنامـه شـماره ‪ 88/1401‬مـورخ ‪ 1401/02/17‬شـورای حـل اختلاف شـوش حـوزه مرکـزی‬ ‫محکوم علیـه سـمانه اقایی فـرد محکـوم اسـت بـه پرداخـت مبلـغ ‪ 58.600.000‬ریـال بابـت اصـل خواسـته و هزینـه‬ ‫دادرسـی طبـق تعرفـه پرداختـی و خسـارت تاخیـر تادیـه از تاریـخ تقدیـم دادخواسـت لغایـت تاریـخ اجـرای حکـم و‬ ‫وصـول محکوم بـه بـه ماخـذ شـاخص نـرخ تـورم اعالمـی از سـوی بانک مرکزی جمهـوری اسلامی ایران‪ .‬به اسـتناد‬ ‫دادنامه‬ ‫شـعبه ‪ 955‬شـورای حـل اختلاف شهرسـتان شـهرری‬ ‫پرونـده کالسـه ‪140191920001408134‬‬ ‫تصمیـم نهایـی شـماره ‪140191390003932049‬‬ ‫خواهـان‪ :‬خانـم فاطمـه قاضی خانی فـرد فرزنـد کریم به نشـانی تهـران‪ ،‬دولت اباد‪ ،‬خیابـان حق گویان‪،‬‬ ‫خواسـته‪ :‬گواهـی حصـر وراثـت‬ ‫کوچـه غفـاری‪ ،‬پلا ک ‪6‬‬ ‫خانـم فاطمـه قاضی خانی فـرد بـه شـماره ملـی ‪ 0493303324‬بـه اسـتناد شـهادتنامه و گواهـی فـوت‬ ‫و فتوکپـی شناسـنامه ورثـه درخواسـتی بـه شـماره ‪ 0100147/955/1401‬تقدیـم ایـن شـورا نمـوده‪،‬‬ ‫چنیـن اشـعار داشـته اسـت کـه شـادروان مجتبـی سـادات خانی بـه شـماره ملـی ‪ 6349986504‬در‬ ‫مـورخ ‪ 1401/01/24‬در اقامتـگاه دائمـی خـود درگذشـته و ورثـه حین الفوت وی عبارتنـد از‪ -1 :‬فاطمه‬ ‫ت خانـی بـه شـماره‬ ‫قاضی خانی فـرد بـه شـماره ملـی ‪ 0493303324‬همسـر متوفـی ‪ -2‬اسـداله سـادا ‬ ‫ملـی ‪ 6349875524‬پـدر متوفـی ‪ -3‬زیور رحمانی زاده به شـماره ملـی ‪ 6349879848‬مادر متوفی‬ ‫‪ -4‬مهرسـام سـادات خانی بـه شـماره ملـی ‪ 0027134628‬پسـر متوفـی‪ .‬متوفـی بـه غیـر از نامبـردگان‬ ‫فـوق ورثـه دیگـری نـدارد‪ .‬پـس از انجـام تشـریفات قانونـی و یک نوبت ا گهـی در روزنامـه و عدم وصول‬ ‫هرگونه الیحه یا اعتراض یا ارائه وصیتنامه سری یا رسمی‪ ،‬حسب گواهی متصدی مربوط و مالحظه‬ ‫گواهینامه مالیات بر ارث به شـماره ندارد‪ ،‬سـرانجام در تاریخ ‪ 1401/03/31‬در وقت فوق العاده حوزه‬ ‫‪ 955‬شـورای حـل اختلاف منطقـه ‪ 20‬تهـران (شـهرری) بـه تصـدی امضاءکننـده زیـر تشـکیل و پس از‬ ‫مالحظه پرونده کار و گواهی می نماید که ورثه درگذشـته‪ ،‬منحصر به اشـخاص یاد شـده در باال بوده‬ ‫و وراث دیگـری نـدارد و دارائـی ان روانشـاد پـس از پرداخـت و انجـام حقـوق و دیونـی کـه بـر ترکـه تعلق‬ ‫می گیـرد‪ ،‬یـک هشـتم از عیـن امـوال منقـول و بهـای امـوال غیرمنقـول اعـم از عرصـه و اعیـان‪ ،‬سـهم‬ ‫همسـر متوفـی و یـک ششـم از کلیـه امـوال‪ ،‬سـهم پـدر متوفـی و یـک ششـم از کلیـه اموال‪ ،‬سـهم مادر‬ ‫متوفـی‪ ،‬الباقـی امـوال متوفـی سـهم پسـر متوفـی اسـت‪ .‬اعتبـار قانونـی ایـن گواهینامـه از حیـث مبلغ‬ ‫نامحدود اسـت‪.‬‬ ‫سیدباقر حسینی‪ ،‬شورای حل اختالف شهرری قاضی شعبه ‪955‬‬ ‫م الف ‪860‬‬ ‫انتخابـات هیئت مدیـره اتحادیـه صنـف کفاشـان و سـراجان شهرسـتان ری بـا حضـور‬ ‫نماینـده فرمانـداری ویـژه شهرسـتان ری‪ ،‬نماینـده اداره صمـت‪ ،‬نماینـده اداره اما کـن‪،‬‬ ‫اتـاق اصنـاف و اعضـای تحـت پوشـش ایـن اتحادیـه برگـزار شـد‪ .‬به گـزارش خبرنگار مـا؛ در‬ ‫ایـن انتخابـات‪ ،‬کـه بـا حضـور حدنصاب اعضـای صنف رسـید‪ ،‬محمدرضا ا کبـر به عنوان‬ ‫رئیس اتحادیه و سـید احمد توکلی فر‪ ،‬مجتبی باقری‪ ،‬محمدرضا مقدم منش و شـهاب‬ ‫ایمنـی به عنـوان اعضـای هیئت مدیـره و حسـین ایالنلـو به عنـوان بـازرس اصلـی اتحادیه‬ ‫انتخاب شـدند‪.‬‬ ‫و رسـیدگی بـه شـکایات شـهرداری قیامدشـت) نیـز حضـور‬ ‫داشـتند‪ ،‬بـر پروژ ههـای در حـال احـداث سـاختمان پایش‬ ‫تصویـری‪ ،‬بوسـتان شـرقی خیابـان باهنـر‪ ،‬سـالن ورزشـی‬ ‫چندمنظوره‪ ،‬مدرسه خیر ساز فخرصادق و تعداد دیگری‬ ‫از پروژ ههـای عمرانـی شـهر قیامدشـت نظـارت شـد‪.‬‬ ‫مـاده ‪ 33‬قانـون شـوراهای حـل اختلاف‪ ،‬محکوم علیـه مکلـف اسـت پـس از ابلاغ اجرائیـه ظـرف ده روز مفـاد ان را‬ ‫به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد‪ ،‬درغیراینصورت طبق‬ ‫قانـون اجـرای احـکام مدنـی اقـدام قانونـی از سـوی اجـرای احـکام دادگسـتری صـورت می پذیرد‪.‬‬ ‫امینیزدی‪،‬قاضیشورایحلاختالفمجتمعشهرستانشوش‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند خودرو سـواری پراید با شـماره پال ک ایران ‪653 -24‬و‪ 86‬به مالکیت نوروز داودی فرزند عبود با کد ملی‬ ‫‪ 5269173077‬مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫ا گهیمزایدهاتومبیل‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه ‪ ،140100033‬لـه ملیـکا رسـتگارتیزابی فرزنـد غالم قـوس‪ ،‬علیـه هـادی پونه تیزابی‬ ‫فرزنـد تاج محمـد‪ ،‬یـک دسـتگاه خـودرو سـواری پرایـد بـه شـماره پلا ک ایـران ‪437 -42‬ص‪ 64‬متعلـق بـه مدیـون‬ ‫کـه برابـر گـزارش کارشـناس بـه مبلـغ ‪ 1/400/000/000‬ریـال (یـک میلیـارد و چهارصـد میلیـون ریـال) ارزیابـی شـده و‬ ‫ً‬ ‫طبـق نظـر کارشـناس خـودرو مذکـور پرایـد ‪ SE-131‬مـدل ‪ 1397‬بـه رنگ سـفید با وضعیت ظاهری نسـبتا خـوب و‬ ‫السـتیک ها در مجمـوع پنجـاه درصـد کارکرد و همچنیـن خالفـی ‪ 4/365/000‬ریال که با توجه به قطعیت ارزیابی‪،‬‬ ‫خـودرو فـوق از سـاعت ‪ 9‬الـی ‪ 12‬روز چهارشـنبه مـورخ ‪ 1401/04/22‬در محـل اداره ثبـت اسـناد و املا ک خـواف‬ ‫واقـع در بلـوار فرهنـگ از طریـق مزایـده بـه فـروش می رسـد‪ .‬مزایـده از مبلـغ ارزیابـی شـروع و بـه باالتریـن قیمـت‬ ‫ً‬ ‫پیشـنهادی نقدا فروخته می شـود‪ .‬کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده اسـت و نیم عشـر و حق مزایده‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫نقدا وصول خواهد شـد‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی اعالم شـود‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در‬ ‫همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهـد شـد‪ .‬ادرس محـل وقـوع خـودرو‪ :‬خـواف‪ ،‬کمربندی‪ ،‬پارکینگ شـهروند‪.‬‬ ‫تاریخانتشار‪1401/04/08:‬‬ ‫امیر جعفری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان خواف‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1397‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪892 -34‬ن‪ 82‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 164B0201919‬و شـماره شاسـی ‪ JK707750‬بـه مالکیـت علـی خاجـوی فرزنـد خدارحـم به شـماره ملی‬ ‫‪ 1860273513‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهیمزایدهاتومبیل‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه ‪ ،140100033‬لـه زهـرا براتی عباس ابـادی فرزنـد محمدابراهیـم‪ ،‬علیـه اسـماعیل‬ ‫غالمی فرزند غالمعلی‪ ،‬یک دستگاه خودرو سواری پراید به شماره پال ک ایران ‪525 -42‬ص‪ 21‬متعلق به مدیون‬ ‫که برابر گزارش کارشناس به مبلغ ‪ 400/000/000‬ریال (چهارصد میلیون ریال) ارزیابی شده و طبق نظر کارشناس‪،‬‬ ‫خـودرو مذکـور پرایـد صبـا مـدل ‪ 1381‬بـه رنـگ سـفید بـا وضعیـت ظاهـری دارای خـط و خـش و رنگ و السـتیک ها‬ ‫در مجمـوع چهـل درصـد کارکـرد و همچنیـن خالفـی ‪ 6/000/000‬ریـال کـه بـا توجه به قطعیـت ارزیابی‪ ،‬خـودرو فوق‬ ‫از سـاعت ‪ 9‬الـی ‪ 12‬روز چهارشـنبه مـورخ ‪ 1401/04/22‬در محـل اداره ثبـت اسـناد و املا ک خـواف واقـع در بلـوار‬ ‫ً‬ ‫فرهنـگ از طریـق مزایـده بـه فـروش می رسـد‪ .‬مزایـده از مبلـغ ارزیابـی شـروع و بـه باالتریـن قیمت پیشـنهادی نقدا‬ ‫ً‬ ‫فروخته می شود‪ .‬کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد‬ ‫ً‬ ‫شد‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم شود‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان‬ ‫مقـرر برگـزار خواهـد شـد‪ .‬ادرس محل وقوع خودرو‪ :‬خواف‪ ،‬کمربندی‪ ،‬پارکینگ شـهروند‪.‬‬ ‫تاریخانتشار‪1401/04/08:‬‬ ‫امیر جعفری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان خواف‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری سـمند به شـماره پال ک ایران ‪۲۲۶ -۲۶‬ص‪ ۲۳‬و شـماره موتور ‪ ۱۲۴۸۸۳۵۷۳۳۰‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ NAACA1CB2AF218188‬بـه مالکیـت رحمـان رحمانیان دویـن مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫است‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/07-140160322002001769‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل‪ ،‬تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضـی اقـای حسـن بـزی به شناسـنامه شـماره ‪ 175‬کـد ملـی ‪ 3674407981‬صـادره از زابل فرزند محمدحسـن‬ ‫به صـورت ششـدانگ اعیـان یکبـاب منزل به مسـاحت ‪ 296/59‬مترمربـع پال ک شـماره ‪ 726‬فرعـی از ‪ 1‬اصلی واقع‬ ‫در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش دو سیسـتان شهرسـتان زابـل‪ ،‬خیابـان پاسـداران‪ ،‬پاسـداران ‪ 14‬وا گـذاری طبـق‬ ‫سـند عـادی از دربی بـی شـندکی صفحـه ‪ 127‬دفتـر ‪ 108‬محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در‬ ‫دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مـدت دو ماه‪ ،‬اعتـراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض‪ ،‬طبق مقـررات‬ ‫سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/24 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪331‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/25-140160322002001279‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل‪ ،‬تصرفات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضـی خانـم رویـا نجفی بزی به شناسـنامه شـماره‪ 3660306762‬کـد ملـی‪ 3660306762‬صـادره از زابل فرزند‬ ‫امیـر به صـورت ششـدانگ چندیـن بـاب منزل به مسـاحت‪ 3999/83‬مترمربع پال ک شـماره‪ 808‬فرعـی از ‪ 1‬اصلی‬ ‫واقع در سیستان و بلوچستان بخش دو سیستان شهرستان زابل‪ ،‬خیابان حافظ ‪ 47‬وا گذاری طبق سند عادی‬ ‫از غالمحسـین کهخـا جـوان محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه‪ 15‬روز در‬ ‫روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی به مـدت دو ماه‪ ،‬اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس‬ ‫از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائی تقدیم کنند‪.‬‬ ‫بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/24 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‪ ،‬از طرف فهیمه دهمرده‬ ‫م الف ‪330‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۱۴۰۱۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۰۰۴۵‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک فریمـان تصرفـات مالکانـه بالمعارض‬ ‫متقاضـی اقـای سـلمان عمرانـی فرزنـد عبـاس بـه شماره شناسـنامه ‪ ۷۰۰‬صـادره از فریمان در یکباب سـاختمان به‬ ‫مسـاحت ‪ ۱۹۸/91‬مترمربـع پلا ک ‪ ۳۶۸۱‬فرعـی از ‪ ۲۷۶‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ ۱۳‬از محـل مالکیت رسـمی متقاضی‬ ‫محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتیکـه‬ ‫اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی‬ ‫بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/25 :‬‬ ‫محمدرضارجایی مقدم‪،‬رئیسثبتاسنادوامال کفریمان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 140160327100000086‬هیات اول‪ /‬دوم موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ناحیـه دو زنجـان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضی اقای رمضان فشـمی فرزند قربانعلی به شماره شناسـنامه ‪ 973‬صادره‬ ‫از زنجـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 66/96‬مترمربـع مفـروز و‬ ‫مجـزی شـده از پلا ک ‪ 1262‬فرعـی از ‪ 5299‬اصلـی واقـع در بخـش یـک زنجـان‬ ‫خریـداری از مالـک رسـمی اقـای رحمت الـه رحیمـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/25 :‬‬ ‫علیرضا حسن زاده شاه ابادی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ناحیه دو زنجان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت پیـکان بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪343 -24‬س‪ 57‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 11488058107‬و شـماره شاسـی ‪ 6AG872776‬بـه مالکیـت علـی زمان دشـتیان بـا شـماره ملـی‬ ‫‪ 5999897173‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 2‬قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن‬ ‫برابر رای شماره ‪ 842‬مورخه ‪ 1401/03/25‬هیات موضوع ماده ‪ 2‬قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و‬ ‫حمایت از تولید و عرضه مسکن مستقر در واحد ثبتی شهرستان ثالث باباجانی تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضـی اقـای ادریـس نـازاری فرزنـد حسـن صـادره از ثلاث بـه شـماره ملـی ‪ 595045467‬از ششـدانگ یـک‬ ‫قطعـه زمیـن محصـور بـا کاربـری کارگاهـی به مسـاحت ‪ 540‬مترمربع پلا ک ‪ 385‬فرعی از پلا ک ‪ 117‬اصلی قلقله‬ ‫واقـع در شهرسـتان ثالث باباجانـی ناحیـه کارگاهـی‪ ،‬خریـداری از سیدحسـام الدین و سـیدلطیف هاشـمی‬ ‫مالکیـن اولیـه پلا ک مذکـور محـرز شـد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم به اسـتناد مـاده ‪ 10‬ایین نامه قانـون مذکور‪،‬‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫مراتب در یک نوبت ا گهی م ‬ ‫داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار ا گهی به مدت بیسـت روز‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم کنند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/08 :‬‬ ‫نادری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله اول‬ ‫بـه موجـب درخواسـت اجـرای حکـم بـه شـماره دادنامـه ‪ 9009978330400757‬مورخـه ‪1390/06/31‬‬ ‫محکوم علیهـا وراث متوفـی عبدالـه منصـوری‪ ،‬محکومنـد بـه فـروش ماتـرک متوفـی عبداله منصـوری به طریق‬ ‫مزایده وفق نظر کارشناس و تقسیم بهای حاصل از فروش بین وراث نسبت پسر دو برابر دختر صادر و اعالم‬ ‫ً‬ ‫می کند‪ .‬مضافا اینکه چون به داللت پاسخ استعالم و تحقیقات انجام شده از مرجع انتظامی متصرف ماترک‬ ‫از زمـان فـوت تا کنـون کیومـرث منصـوری بـوده‪ ،‬نامبـرده مکلـف اسـت ‪ 1440000‬ریـال بابـت اجرت المثـل سـهم‬ ‫خواهـان از سـاختمان مسـکونی و مبلـغ ‪ 7062411‬ریـال بابـت اجرت المثـل سـهم خواهـان از اراضـی زراعـی در‬ ‫حـق ایشـان پرداخـت کنـد‪ .‬همچنیـن از حیـث قاعـده تسـبیب در طرح دعـوا‪ ،‬خواندگان مکلفند از قدرالسـهم‬ ‫خـود ‪ 1020000‬ریـال بابـت هزینـه دادرسـی و مبلـغ ‪ 900000‬ریـال حق الزحمـه کارشـناس و مبلـغ ‪ 200000‬ریـال بابـت‬ ‫حق الوکاله وکیل در حق محکوم له و نیم عشـر دولتی در حق صندوق دولت پرداخت کنند‪ .‬لذا در این راسـتا‬ ‫زمیـن کشـاورزی و منـزل مسـکونی ماتـرک عبدالـه منصوری در روسـتای شـیان به کارشناسـی جهـت مزایده به‬ ‫شـرح ذیل ارجاع شـده‪ :‬کارشناسـان منتخب مطابق قرار کارشناسـی مورخ ‪ 1400/07/16‬نسـبت به اجرای قرار‬ ‫صـادره اقـدام و نظریـه کتبـی و مسـتدل خویـش را درخصـوص ارزیابی سـاختمان واقع در روسـتای قلعه شـیان‬ ‫بـه شـرح ذیـل اعلام مـی دارم‪ :‬ارزیابـی ارزش یکبـاب منـزل مسـکونی به مسـاحت ‪ 1080‬مترمربـع و ‪ 156‬مترمربع‬ ‫یشـود‪ .‬مزایده برای مورخه ‪ 1401/05/02‬سـاعت ‪ 9‬الی ‪10‬صبح‬ ‫زیربنا به مبلغ ‪ 450/000/000‬تومان تعیین م ‬ ‫مسـتقر در دفتـر اجـرای احـکام مدنـی شـعبه سـوم دادگسـتری اسلام ابادغرب برگـزار خواهـد شـد‪ .‬هـر کـس کـه‬ ‫باالتریـن قیمـت را اعلام کنـد بـه ایشـان فروختـه خواهـد شـد و مبلـغ ده درصـد از بهـای مزایـده‪ ،‬فی المجلس از‬ ‫برنـده مزایـده ب هصـورت نقـد دریافـت و الباقـی را حدا کثر ظرف مـدت یک ماه از تاریخ مزایـده‪ ،‬به اجرای احکام‬ ‫تودیـع کنـد‪ .‬چنانچـه ظـرف مهلـت مقـرر بـه هر دلیلـی نتواند یـا نخواهد مابقی ثمـن را تودیع کند‪ ،‬پس از کسـر‬ ‫هزینه های اجرایی از ده درصد مبلغ تودیعی‪ ،‬مابقی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد‪ .‬کس یا کسانی‬ ‫کـه بخواهنـد از املا ک موصـوف بازدیـد کننـد‪ ،‬می تواننـد ‪ 5‬روز قبـل از مزایـده بـه اجـرا مراجعـه تـا ترتیـب بازدید‬ ‫انها داده شود‪ .‬الزم به ذکر است ثبت ثنا برای تمامی اصحاب دعوی و شرکت کنندگان در مزایده الزامی ست‪.‬‬ ‫تیمور نظری‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانی‪ ،‬سـند مالکیت و شناسـنامه سـبز (برگ سـبز) خودرو سـواری پژو اردی مدل ‪ ۱۳۸۰‬با شماره پال ک‬ ‫ایـران ‪741 -29‬د‪ ۱۹‬و شـماره موتـور ‪ ۲۲۳۲۸۰۱۰۱۹۵‬و شـماره شاسـی ‪ ۸۰۷۱۰۱۷۵‬بـه مالکیـت ابـوذر صحرایـی‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خـودرو سـواری رانـا پلاس بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1399‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪249 -29‬و‪ 18‬و شـماره‬ ‫موتور ‪ LT261075‬و شـماره شاسـی ‪ NAAU01FEXLT261075‬به مالکیت حمزه قنبری مفقود شـده و اعتبار‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز و کارت موتورسـیکلت اپاچی به رنگ سـفید مدل ‪ 1394‬با شـماره پال ک ‪ 128-11396‬و شـماره موتور‬ ‫ً‬ ‫‪ 2047075‬و شـماره تنـه ‪ 9415180‬بـه مالکیـت فرشـاد علی بیگـی مفقـود شـده و اعتبـار نـدارد‪ .‬ضمنـا نامبـرده‬ ‫فوت کرده و طبق حکم حصر وراثت‪ ،‬پدر ایشـان اقای حسـن علی بیگی جهت هرگونه اقدام‪ ،‬اختیار تام دارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 140160318011002631‬و ‪ 140160318011002635‬و ‪ 140160318011002636‬و‬ ‫‪ 140160318011002637‬و ‪ 140160318011002638‬و ‪ 140160318011002639‬جملگـی مـورخ ‪1401/03/21‬‬ ‫هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫مهـا و اقایـان فـرح دیبـا گیالنی نیـا‬ ‫واحـد ثبـت اسـناد صومع هسـرا تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خان ‬ ‫فرزنـد علـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 30‬صـادره از صومع هسـرا (نسـبت بـه یکدانـگ مشـاع از ششـدانگ) و رقیـه‬ ‫گیالنی نیا فرزند علی به شماره شناسـنامه ‪ 7100‬صادره از صومع هسـرا (نسـبت به یکدانگ مشـاع از ششـدانگ)‬ ‫و فاطمـه گیالنی نیای صومع هسـرائی فرزنـد علـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 5703‬صـادره از صومع هسـرا (نسـبت بـه‬ ‫یکدانگ مشـاع از ششـدانگ) و مهوش گیالنی نیا فرزند علی به شماره شناسـنامه ‪ 3593‬صادره از صومع هسـرا‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه یک‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160310001000205‬مورخـه ‪ 1401/03/07‬کـه در هیـات‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقـه یک سـاری تصرفـات مالکانه خانـم مریم‬ ‫محمودی لموکـی فرزنـد مختـار نسـبت بـه ششـدانگ اعیانـی یـک قطعـه زمیـن‬ ‫مشـتمل بر انباری (فاقد سـقف و درب) به مسـاحت ‪ 655/10‬مترمربع قسـمتی‬ ‫از پلا ک ‪ 3427‬اصلـی واقـع در قریـه بینجلـو بخـش یک ثبت سـاری خریـداری از‬ ‫مالـک رسـمی پـس از کسـر سـهم وقـف محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫یسـت درصـورت‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت‬ ‫صـادر خواهـد شـد‪ .‬ک‪.‬پ ‪1400/453‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/25 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/08 :‬‬ ‫سیدکاظم موسوی بشلی‪ ،‬سرپرست اداره‬ ‫شناسه ا گهی ‪1334785‬‬ ‫ثبت اسـناد و امال ک منطقه یک ساری‬ ‫(نسـبت بـه یکدانـگ مشـاع از ششـدانگ) و فرهـاد گیالنی نیـا فرزنـد علـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 3592‬صـادره از‬ ‫صومع هسـرا (نسـبت به یکدانگ مشـاع از ششـدانگ) و محمدصالح گیالنی نیای صومعه سـرایی فرزند علی به‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 2670401368‬صادره از صومع هسـرا (نسـبت به یکدانگ مشـاع از ششدانگ) در ششدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیـان فاقـد مجـوز سـاخت بـه مسـاحت ‪ 232/40‬مترمربع پلا ک ‪ 4‬فرعـی از ‪144‬‬ ‫اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 144/1‬واقـع در شـهر صومع هسـرا بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از مالکیـت‬ ‫بانـو ایران خانـم گیالنی نیای صومع هسـرائی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت‬ ‫یشـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی به شـرح مذکور‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/08 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/377‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/21-140160318011002622‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی خانـم مهنـاز زاهدی لشـمرزمخی فرزنـد غلام بـه شماره شناسـنامه ‪ 1‬صـادره از صومعه سـرا‬ ‫در ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر خانه و محوطه به مسـاحت ‪ 237/02‬مترمربع پال ک ‪ 2140‬فرعی از‬ ‫‪ 41‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 1049‬فرعـی از ‪ 41‬اصلـی واقع در قریه ضیابر بخـش ‪ 25‬گیالن خریداری‬ ‫از نسـق خیرالـه طالبـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫یشـود‪ .‬چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی به شـرح مذکـور اعتراض داشـته‬ ‫ا گهـی م ‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس‬ ‫از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق‬ ‫بدیه ‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/08 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/378‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا ‪ 131‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1397‬با شـماره پلا ک ایـران ‪622 -24‬و‪ 82‬و‬ ‫شـماره موتور ‪ M13/6107301‬و شـماره شاسـی ‪ NAS411100J1102224‬به مالکیت ناصر کعب با شـماره ملی‬ ‫‪ 1880439646‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/01/24-140160316002000145‬هیـات اول موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک اسلام ابادغرب تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای امامعلـی کریمی چغابـوری فرزنـد شـیرزاد به شماره شناسـنامه ‪ 251‬صـادره از‬ ‫اسلام ابادغرب در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 65/30‬مترمربـع پلا ک ‪ 2651‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی‬ ‫واقـع در اسلام ابادغرب‪ ،‬خیابـان شهرسـتانی‪ ،‬خیابـان کـرم طهماسـبی‪ ،‬کوچه علـی احمدی فر‪ ،‬خریـداری برابر‬ ‫مبایعه نامـه عـادی از اقـای شـیرزاد کریمـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم‬ ‫و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی‬ ‫یسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫تقدیم کنند‪ .‬بدیه ‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/22 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1/58‬الف‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 1401/02/19-140160316002000445‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک اسلام ابادغرب تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای علـی حیـدری فرزند مراد بـه شماره شناسـنامه ‪ 1884‬صـادره از گیالنغرب در‬ ‫ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 75/16‬مترمربـع پلا ک فرعـی از ‪ 19‬اصلـی واقـع در اسلام ابادغرب‪،‬‬ ‫بـدره ای خریـداری برابـر مبایعه نامـه عـادی از اقـای حسـین جلیلیـان محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪،‬‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/22 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1/60‬الف‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160316002000457‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک اسلام ابادغرب تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی خانـم نسـترن اله ویسـی فرزنـد ابوبکـر بـه شماره شناسـنامه ‪ 10369‬صـادره از سـنندج در‬ ‫یکباب سـاختمان مسـکونی به مسـاحت ‪ 347/16‬مترمربع پال ک ‪ -‬فرعی از ‪ 19‬اصلی واقع در اسلام ابادغرب‪،‬‬ ‫بـدره ای خریـداری برابـر مبایعه نامـه عـادی از اقـای علـی حیدری محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع عموم‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتراض خـود را به‬ ‫ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/22 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1/61‬الف‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه یک‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160310001000192‬مورخـه ‪ 1401/03/05‬کـه در هیـات‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقـه یـک سـاری تصرفـات مالکانـه اقای‬ ‫محمدتقی وریجی فرزند مهدی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل‬ ‫بر ساختمان به مساحت ‪ 176/02‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 3442‬اصلی واقع‬ ‫در قریـه مشـهدی کال بخـش یـک ثبـت سـاری خریـداری از مالـک رسـمی محـرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫ا گهی م ‬ ‫اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه‬ ‫از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪.‬‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق‬ ‫بدیه ‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪ .‬ک‪.‬پ ‪1400/434‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/08 :‬‬ ‫سـیدکاظم موسوی بشـلی‪ ،‬سرپرسـت اداره‬ ‫شناسـه ا گهی ‪1334712‬‬ ‫ثبت اسـناد و امال ک منطقه یک سـاری‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫چهارشنبه ‪ 8‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2533‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫رزمایش صرفه جویی مصرف اب وبرق در استان‬ ‫رزمایش مشـترک صرفه جویی مصرف اب وبرق در اسـتان گلسـتان برگزار شـد‪.‬‬ ‫سرپرست شرکت توزیع برق گلستان از برگزاری اولین رزمایش مدیریت مصرف‬ ‫اب وبرق با مشـارکت سـپاه پاسـداران‪ ،‬وزارت نیرو و وزارت کشـور خبر داد‪ .‬سـید‬ ‫احمـد موسـوی در حاشـیه برگـزاری ایـن رزمایـش گفـت‪ :‬مشـکل اساسـی در‬ ‫نشـاء اهلل رعایـت الگـوی مصـرف و بـا‬ ‫حـوزه مصـرف بی رویـه اب وبـرق اسـت‪ .‬ا ‬ ‫همکاری بسـیج و سـپاه این فرهنگ اسلامی بیش ازپیش فرا گیر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی بااشاره به برخی امارهای ملی و استانی در مصرف اب وبرق اظهار داشت‪:‬‬ ‫میزان مصرف برق در اسـتان گلسـتان به دلیل گرمای زودرس‪ ،‬کاهش نزوالت‬ ‫اسـمانی و تغییر الگوی مصرف‪ ،‬ب هشـکل صعودی درحال رشـد مصرف اسـت‪.‬‬ ‫وی باتا کیدبراینکـه تمـام تالشـمان را در ایـام پیـک امسـال را بـرای تامیـن بـرق‬ ‫پایـدار مشـترکین در گلسـتان بـکار می بندیـم‪ ،‬یـاداور شـد‪ :‬از تمامی مشـترکین‬ ‫مصرانه می خواهیم در مدیریت مصرف برق‪ ،‬دقت های الزم را داشـته باشـند‪.‬‬ ‫فرمانـده سـپاه نینـوا اسـتان گلسـتان هـم دراین رزمایـش از اجـرای پروژ ههـای‬ ‫متعـدد در حـوزه سـپاه پاسـداران بـرای کاهـش مصرف اب وبرق در سـطح ملی‬ ‫و اسـتانی خبـر داد‪ .‬سـردار ملـک شـاهکویی گفـت‪ :‬سـپاه پاسـداران تـا پایـان‬ ‫شـهریورماه امسـال رزمایش مدیریت مصرف اب وبرق را در کشـور اجرا می کند‬ ‫و البتـه در سـال گذشـته نیـز چنیـن برنامه هایـی داشـته اسـت‪ .‬فرمانـده سـپاه‬ ‫نینـوای اسـتان گلسـتان گفـت‪ :‬سـامانه ای به نام سـامانه نجـم باهـدف رصد و‬ ‫پایـش مصـرف اب وبـرق تاسیسـات و اما کـن نظامـی سـپاه پاسـداران در کشـور‬ ‫راه اندازی شده است‪ .‬ملک شاهکویی تا کید کرد که مدیریت مصرف اب وبرق‬ ‫کهـای فراوانـی بـه حوز ههـای امنیتـی هم داشـته باشـد‪ .‬زنگانه؛‬ ‫می توانـد کم ‬ ‫اسـتاندار گلسـتان هـم دراین رزمایـش بـا تقدیـر از همراهـی سـپاه بـا مجموعـه‬ ‫دولـت در حوز ههـای مختلـف به ویـژه در رزمایـش مشـترک مصـرف اب وبـرق‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬شـرایط کاهـش نـزوالت جـوی و افزایـش مصـرف اب وبـرق‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫دراین اسـتان به طورحتم نیازمند برگزاری چنین رزمایش های مشترک ‬ ‫بررسی درخواست های حوزه گاز‬ ‫در برنامه کاروان خدمت روستای حاجی اباد کردکوی‬ ‫محـب حسـینی مدیـرکل امـور روسـتایی و شـوراهای اسـتانداری بـا همراهـی‬ ‫حهـای شـرکت گاز اسـتان)‪ ،‬مقـدم‬ ‫قنبریـان (مدیـر مهندسـی و اجـرای طر ‬ ‫(رئیس اداره گاز کردکوی) و مدیران دسـتگاه های اجرایی اسـتان و شهرسـتان‬ ‫کردکـوی در قالـب کاروان خدمـت از روسـتای حاجی ابـاد کوهپایـه از توابـع‬ ‫بخش مرکزی شهرستان کردکوی بازدید و به بررسی مشکالت و مسائل اهالی‬ ‫ روسـتا پرداختنـد‪ .‬دراین برنامـه مردمـی کـه درراسـتای مسـئولیت اجتماعـی‪،‬‬ ‫محرومیت زدایی و ارائه خدمات صادقانه به مردم شـریف روسـتاهای اسـتان‬ ‫برگـزار شـد کاروان خدمـت ب هصـورت حضـوری و چهره به چهـره درخواسـت ها‬ ‫و مطالبـات اهالـی روسـتای حاجی ابـاد به ویـژه در حـوزه گاز را موردرسـیدگی و‬ ‫پیگیـری قـرار دادنـد‪ .‬دراین برنامـه‪ ،‬محـب حسـینی (مدیـرکل امـور روسـتایی‬ ‫و شـوراهای اسـتانداری) اظهـار داشـت‪ :‬تنهـا بخـش کوچکـی از وظایـف مـا‬ ‫به عنـوان خـادم مـردم اسـت و حضـور میدانـی مدیـران در میـان مـردم و درک‬ ‫و لمـس درد مـردم و تلاش بـرای رفع ان ها از اولویت های کاری مدیران اسـتان‬ ‫در دولـت سـیزدهم اسـت‪.‬‬ ‫اغاز صدور پروانه الکترونیکی ساختمان‬ ‫در شهرداری گرگان‬ ‫شـهردار گـرگان از صـدور الکترونیکـی‬ ‫پروان ههـای سـاختمانی و کاهـش‬ ‫محسـوس مدت زمـان فراینـد اداری‬ ‫خبر داد‪ .‬مهندس محمدرضا سبطی‬ ‫باتا کیدبـر لـزوم تسـریع و تسـهیل در‬ ‫خدمت رسـانی بـه شـهروندان گفـت‪:‬‬ ‫در حـوزه شهرسـازی‪ ،‬مدت زمـان‬ ‫فراینـد اداری صـدور پروان ههـای سـاختمانی بـه یک هفتـه کاهـش یافتـه کـه‬ ‫حاصـل تلاش همـکاران سـخت کوش مـا در شهرداری سـت‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫شتـر ایـن فراینـد بیـن دو تـا‬ ‫ایـن کاهـش مـدت درحالـی صـورت گرفتـه کـه پی ‬ ‫چهارمـاه ب هطـول می انجامیـد‪ .‬سـبطی درادامـه بـه فراینـد هوشـمند کردن‬ ‫و تبدیـل را ههـای ارتباطـی سـنتی گذشـته بـه الکترونیکـی اشـاره و بیـان کرد‪:‬‬ ‫در سـال جـاری بـا شـروع طـرح شـهرداری بـدون کاغـذ و برنامه ریـزی در‬ ‫حـوزه فنـاوری اطالعـات این امـر را اغـاز کـرد‪ .‬شـهروندان عزیـز می توانند برای‬ ‫تنـام اینترنتـی صـدور پروانـه سـاختمانی مراجعـه و در قسـمت «پروانـه‬ ‫ثب ‬ ‫اینترنتـی» مشـخصات الزم را درج کننـد‪ .‬نقشـه شـهر‪ ،‬طـرح و کاربـری ملـک‪،‬‬ ‫پیگیـری درخواسـت‪ ،‬تصدیـق گواهی هـای صـادره از شـهرداری‪ ،‬سـوابق‬ ‫ارای کمیسـیون ‪ ،‬شـهرنما‪ ،‬اعلام ضابطـه هوشـمند‪ ،‬پرداخـت عـوارض‬ ‫نسـامانه‬ ‫نوسـازی و عـوارض صنفـی و دانشـنامه ضوابـط طرح تفصیلی درای ‬ ‫تنـام دارد‪ .‬سـبطی خاطرنشـان کـرد‪ :‬ارائـه خدمـات‬ ‫قابلیـت مشـاهده و ثب ‬ ‫در حـوزه دریافـت اسـتعالم های محضـر و بانـک ویـژه امال کـی کـه چهارمـاه از‬ ‫تاریـخ اخریـن مراجعـه نگذشـته باشـد‪ ،‬ثبـت درخواسـت عـدم خلاف‪ ،‬ثبـت‬ ‫تهـای خدمـات‬ ‫درخواسـت پایـان کار و دریافـت پروان ههـا از دیگـر قابلی ‬ ‫الکترونیکـی شـهرداری گـرگان اسـت‪.‬‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫سالمت روان‬ ‫ً‬ ‫چهـار گـروه اصلـی مـواد غذایـی و سلامت روان مسـتقیما با یکدیگـر در ارتباط‬ ‫ً‬ ‫نهـا مثـل یـد و ویتامیـن ‪ B‬باعـث‬ ‫هسـتند‪ .‬مثلا کمبـود مـواد معدنـی و ویتامی ‬ ‫یشـود‪ .‬برخـورداری از سلامت جسـمی در کـودکان‬ ‫انگیـزه کمتـر و افسـردگی م ‬ ‫یهـای مختلـف و‬ ‫پایـه یـک حافظـه خـوب اسـت‪ .‬ذهنـی کـه درگیـر بیمار ‬ ‫ضعـف عمومـی اسـت نمی توانـد روی یـک موضـوع تمرکز کند و توجـه کافی به‬ ‫مطالب اموزشـی و درسـی داشـته باشد؛ چون باید بیشـتر توانایی خود را برای‬ ‫نهـا‬ ‫محافظـت از جسـم خـودش بـه کار ببـرد‪ .‬مغـز بایـد به طورمعمـول ویتامی ‬ ‫و مـواد معدنـی‪ ،‬قنـد و درمجمـوع خـون سـالم را دریافـت کنـد و به اندازه کافـی‬ ‫اسـتراحت کنـد تـا بتوانـد اطالعاتـی را کـه گرفته اسـت ذخیـره کنـد و برای اینکه‬ ‫نهـای ‪ C،B‬و ‪ D‬نقش‬ ‫بهتـر عمـل کنـد نیرو و انـرژی تازه بگیرد‪ .‬مجموع ویتامی ‬ ‫گسـاالن دارد‪ .‬الودگـی هـوا‪،‬‬ ‫بسـیارمهمی در سلامت روان کـودکان و حتـی بزر ‬ ‫اضطراب‪ ،‬کمی تحرک و تغذیه نامناسب یکی از عوامل مهم در ازدست دادن‬ ‫سلامت روان اسـت؛ اما افراد زیادی از مردم به سلامت جسـمی و روانی خود و‬ ‫کودکانشان اهمیت نمی دهند یا اینکه توانایی و اطالعات کافی برای رسیدگی‬ ‫و پـرورش جسـم و روان سـالم بـرای کـودکان را ندارنـد‪ .‬بـا تغذیـه سـالم بیشـتر از‬ ‫گذشـته مواظـب سلامت روان خـود و اطرافیانمان باشـیم‪.‬‬ ‫ماهور خسروی‪/‬کالس ششم‪ /‬دبستان نیلوفران تربت جام‬ ‫خواص دارویی گل گاوزبان‬ ‫گل گاوزبـان دارای طبیعـت گـرم و اثـر نشـاط اور اسـت‪ .‬گل گاوزبـان سرشـار از‬ ‫انتی ا کسیدان است و به گیاهی با هزار و یک خاصیت معروف است‪ .‬در اینجا‬ ‫به ذکر برخی از فواید ان می پردازیم‪ .۱:‬بهبود عالئم سرماخوردگی‪ :‬گل گاوزبان‬ ‫در درمان سـرفه های مزمن بسـیار موثری اسـت‪ .۲ .‬ترمیم پوسـت‪ :‬روغن این‬ ‫گیاه باعث پیشگیری از بسیاری بیماری های پوست و مو می شود‪ .۳ .‬تقویت‬ ‫اعصـاب‪ :‬د مکـرده ایـن گیـاه بـه تقویـت اعصـاب کمـک می کنـد و خاصیـت ارام‬ ‫یهـای ماننـد ابلـه و سـرخک و‬ ‫بخشـی دارد‪ .۴ .‬خاصیـت تـب بـری‪ :‬در بیمار ‬ ‫مخملـک می توانـد در پاییـن اوردن تـب و موثـر باشـد‪ .۵ .‬اثـرات ضدالتهابـی‪:‬‬ ‫د مکـرده ایـن گیـاه خاصیـت ضد الرژی و ضدالتهـاب دارد و بـرای درد مفاصل و‬ ‫بیماری روماتیسـم مفید اسـت‪.‬‬ ‫مهدا رستمی‪/‬کالس ششم‪/‬دبستان نیلوفران شهرستان تربت جام‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب فاطمه نسـا مقدم موسـی اباد مالـک‬ ‫خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAA0ICE6E11246959‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 124K0685765‬بـه علـت فقـدان اسـناد فـروش‪،‬‬ ‫تقاضـای رونوشـت المثنـی اسـناد مذکـور نمـوده‬ ‫ اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد‬ ‫خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف مـدت ده روز‪ ،‬بـه دفتر‬ ‫حقوقی سـازمان فروش شـرکت ایران خودرو واقع‬ ‫در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه کند‪.‬‬ ‫بدیهی سـت پـس از انقضـای مهلت مزبـور‪ ،‬طبق‬ ‫ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪/.‬ف‬ ‫شهرستان ری‬ ‫برپایی ایستگاه فرهنگی شهرداری کهریزک‬ ‫در نمایشگاه مبارزه با مواد مخدر‬ ‫مدیرعامل شرکت ارد قدس رضوی مطرح کرد؛‬ ‫طرح دانش بنیان استان قدس رضوی‬ ‫برای ایجاد شهرک صنعتی صنایع غذایی‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫تامیـن گنـدم‪ ،‬ارد و نـان‪ ،‬همـواره به عنـوان‬ ‫یکـی از کاالهـای اساسـی و راهبـردی در‬ ‫زندگـی و معیشـت مـردم مطـرح بـوده اسـت‬ ‫و دراین میـان‪ ،‬شـرکت ارد قـدس رضـوی‬ ‫یکـی از شـرکت های صنایـع غذایـی وابسـته‬ ‫بـه بنیـاد بهـره وری موقوفـات اسـتان قدس‪،‬‬ ‫جایـگاه مناسـبی در سـطح خراسـان رضوی‬ ‫و درزمینـه ذخیر هسـازی گنـدم و تولیـد ارد‬ ‫مناسـب و محصـوالت با کیفیـت وابسـته بـه‬ ‫ارد داشـته و همـواره جـزو یکـی از واحدهـای‬ ‫برتـر اسـتانی ب هشـمار می ایـد‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫شـرکت ارد قـدس رضـوی افـزود‪« :‬حـدود‬ ‫دودهـه اسـت کـه اسـتان قـدس رضـوی‬ ‫در حـوزه ذخیره سـازی گنـدم و تولیـد ارد‪،‬‬ ‫فعالیـت می کنـد قبـل از پیـروزی انقلاب‬ ‫اسلامی و تـا اواخـر دهـه ‪ 60‬ذخیر هسـازی‬ ‫گنـدم و تولیـد ارد توسـط کارخان ههـا و‬ ‫یشـد‪ .‬از‬ ‫شـرکت های دولتـی انجـام م ‬ ‫ابتـدای دهـه ‪ 70‬و بـا افزایـش جمعیـت‬ ‫کشـور و دعـوت دولـت از بخـش خصوصـی‬ ‫و سـرمایه گذاران توانمنـد‪ ،‬بـرای همـکاری‬ ‫حهـای دولتـی‪ ،‬اسـتان قـدس رضـوی‬ ‫بـا طر ‬ ‫نیـز به خاطـر مقبولیـت و جایـگاه مردمـی‬ ‫و انجـام رسـالت اجتماعـی خـود درزمینـه‬ ‫حـل مشـکالت زائـران و مجـاوران به ویـژه‬ ‫در مشـهد و سـطح اسـتان‪ ،‬از سـال ‪1374‬‬ ‫بـا تاسـیس و راه انـدازی شـرکت ارد قـدس‬ ‫رضـوی وارد عرصـه تولیـد و تامیـن ارد‬ ‫به عنـوان یـک محصـول و کاالی راهبـردی‬ ‫در زندگی مردم شـد‪ .‬توجه به ذخیره سـازی‬ ‫مناسب ارقام مختلف گندم در کنار کارخانه‬ ‫تولیـد ارد‪ ،‬ضـرورت دیگـری بـود کـه اسـتان‬ ‫قـدس در دهـه ‪ ،80‬بـا احـداث پنـج سـیلوی‬ ‫تمـام هوشـمند پیشـرفته و بـا فنـاوری روز‬ ‫دنیـا و بـا ظرفیـت اسـمی ‪ 30‬هزارتـن‪ ،‬بـه ان‬ ‫ورود پیـدا کـرد»‪.‬‬ ‫ظرفیت تولید ساالنه ‪ ۷۰۰۰۰‬تن ارد‬ ‫محمدرضـا رجبـی مقـدم گفـت‪« :‬هم ا کنـون‬ ‫شـرکت ارد قـدس رضـوی بـا تولیـد حـدود‬ ‫‪ 230‬تـن ارد در شـبانه روز و بـا ظرفیـت تولیـد‬ ‫‪۵۰۰۰۰‬تـن ارد کـه تـا ‪ ۷۰۰۰۰‬تن در سـال‬ ‫ ‬ ‫سـاالنه‬ ‫هـم قابل افزایـش اسـت‪ ،‬همـواره جـزو یکی از‬ ‫واحدهـای برتر اسـتانی درزمینه تولیـد انواع‬ ‫ارد مناسـب و با کیفیـت بـوده و محصوالتـی‬ ‫متعـددی را تولیـد و عرضـه می کنـد‪ ،‬ازجمله‬ ‫ارد کامـل بـا ارزش غذایی باال‪ ،‬ارد ویژه پخت‬ ‫انواع نان (سـنگک‪ ،‬تافتون‪ ،‬لواش و ‪ ،)...‬ارد‬ ‫نول (ویژه قنادی ها)‪ ،‬ارد سـتاره‪ ،‬پودر کیک‬ ‫و ارد موردنیـاز در تهیـه انـواع کیـک‪ ،‬کلوچه‪،‬‬ ‫بیسـکوئیت‪ ،‬ما کارونـی و سـایر محصـوالت‬ ‫غذایـی وابسـته بـه ارد»‪.‬‬ ‫تامین ارد ‪ 400‬نانوایی شهر مشهد‬ ‫وی باتوج هبـه جمعیـت سـا کن در شـهر‬ ‫مشـهد و حاشـیه ان و حضـور انبـوه زائـران‬ ‫در مناسـبت های ملـی و مذهبـی و فصـول‬ ‫مختلـف سـال‪ ،‬هم ا کنـون ایـن شـرکت‬ ‫‪۲۳۰۰‬تـن ارد‪،‬‬ ‫ ‬ ‫بـا تولیـد ماهیانـه حـدود‬ ‫بخشـی از ارد یارانـه ای‪ ،‬نیمـه یارانـه ای و‬ ‫ازاد موردنیـاز حـدود ‪ 400‬واحـد نانوایـی‬ ‫سـنتی‪ ،‬صنعتـی و حجیـم در سـطح شـهر‬ ‫زیارتـی مشـهد را تامیـن می کنـد‪ ،‬اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬در سـال گذشـته هـم ایـن شـرکت‬ ‫‪۵۰۰۰۰‬تـن ارد تولیـد کـرد کـه ازاین میـزان‬ ‫ ‬ ‫‪۲۷۰۰۰‬تـن بـه نانوایـی اختصـاص‬ ‫ ‬ ‫حـدود‬ ‫یافـت و حـدود ‪ ۲۳۰۰۰‬تـن نیـز دراختیـار‬ ‫برخـی از شـرکت های صنایـع غذایـی قـرار‬ ‫گرفـت تـا بـرای تولیـد دیگـر محصـوالت‬ ‫وابسـته به ارد مانند محصوالت شـرکت نان‬ ‫نهـای صنعتـی‪ ،‬کیـک‬ ‫قـدس رضـوی‪ ،‬نا ‬ ‫و کلوچـه‪ ،‬ما کارونـی و ‪ ...‬اسـتفاده شـود؛‬ ‫یتـوان به وضـوح‪ ،‬بـه تاثیـر‬ ‫بنابرایـن امـروزه م ‬ ‫دیـدگاه بلنـد مدیریـت عالـی اسـتان قـدس‬ ‫رضـوی در انجـام رسـالت اجتماعـی ایـن‬ ‫نهـاد مقـدس درزمینـه تلاش بـرای تامیـن‬ ‫کاالهـای اساسـی موردنیـاز معیشـت مـردم و‬ ‫کمـک بـه دولـت و نهادهـای حا کمیتـی در‬ ‫سـطح کشـور بـرای خدمت رسـانی بهتـر و‬ ‫بیشـتر بـه هم وطنـان عزیـز و به ویـژه زائـران‬ ‫و مجـاوران بـارگاه ملکوتـی حضـرت رضـا (ع)‬ ‫در بیـش از دودهـه فعالیـت ایـن شـرکت‪،‬‬ ‫پـی بـرد»‪ .‬رجبـی از تلاش ایـن شـرکت بـرای‬ ‫اهتمـام بـه تکمیـل زنجیـره تولیـد و تامیـن‬ ‫در شـرکت های صنایـع غذایـی و کشـاورزی‬ ‫اسـتان قـدس بـوده کـه موردتا کیـد در سـند‬ ‫سیاسـت های ابالغـی ایـن نهـاد مقـدس‬ ‫هـم هسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬باتوجه به اینکـه گنـدم‬ ‫موردنیـاز بـرای ذخیر هسـازی در سـیلوهای‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫ایـن شـرکت از نـوع داخلـی و خارج ‬ ‫تلاش مـا ایـن اسـت تاحدامـکان و بـا خریـد‬ ‫بیشـتر‪ ،‬نسـبت بـه دریافـت گنـدم تولیـدی‬ ‫تهـای زیرمجموعـه‬ ‫از کشـت و صنع ‬ ‫شـرکت کشـاورزی رضـوی اقـدام کنیـم‪ .‬ارد‬ ‫نشـرکت بـا اولویـت تامیـن‬ ‫تولیـدی درای ‬ ‫ارد موردنیـاز در دیگـر شـرکت های اسـتان‬ ‫قـدس رضـوی ازجملـه شـرکت نـان قـدس‬ ‫رضـوی و ‪ ...‬مورداسـتفاده قـرار می گیـرد و‬ ‫سـبوس تولیـدی از گند مهـای موجـود در‬ ‫هنـگام تهیـه ارد هـم با اولویـت تامین میزان‬ ‫موردنیـاز دیگر مجموعه های اسـتان قدس‬ ‫رضـوی ازجمله موسسـه دام پروری صنعتی‬ ‫قـدس رضـوی‪ ،‬مجموعـه موقوفـات ملـک و‬ ‫تهـای‬ ‫یشـود؛ بنابرایـن فعالی ‬ ‫‪ ...‬وا گـذار م ‬ ‫شـرکت ارد قـدس رضـوی‪ ،‬یکـی از اعضـاء‬ ‫مرتبـط بـا تکمیـل زنجیـره تولیـد و تامیـن‬ ‫در شـرکت های کشـاورزی و صنایـع غـذای‬ ‫اسـتان قـدس رضـوی ب هشـمار مـی رود»‪.‬‬ ‫تولید دو محصول دانش بنیان‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ارد قـدس رضـوی‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬همچنیـن بـرای بهره منـدی‬ ‫تهـای دانش بنیـان‪،‬‬ ‫تهـای فعالی ‬ ‫از ظرفی ‬ ‫یهـای الزم از‬ ‫مراحـل اداری‪ ،‬فنـی و پیگیر ‬ ‫معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری‬ ‫بـرای تولیـد دو محصـول دانش بنیـان ویـژه‬ ‫ارد و نـان بـرای اسـتفاده بیمـاران خـاص‬ ‫توسـط ایـن شـرکت درحال انجـام اسـت‪.‬‬ ‫لبـا موسسـه‬ ‫ی ایـن شـرکت درتعام ‬ ‫ازطرفـ ‬ ‫کیفیـت رضـوی و همـکاری بـا دانشـگاه‬ ‫فردوسـی مشـهد‪ ،‬بـرای اسـتفاده از سـامانه‬ ‫کیفیت بخشـی بـه محصـوالت تولیـدی در‬ ‫حال همکاری ست تا موفق به کسب نشان‬ ‫و استاندارد طیب برای ارد و مشتقات دیگر‬ ‫از این محصـول شـود‪ .‬همچنیـن به دنبـال‬ ‫ایجـاد تنـوع در محصـوالت ارد باتوج هبـه‬ ‫تکمیـل سـبد خانـوار و توجـه به تنـوع ذائقه‬ ‫مشـتریان بـا تولیـد انـواع پـودر کیـک‪ ،‬ارد‬ ‫کینـوا‪ ،‬جـو دوسـر پـرک‪ ،‬بسـته بندی غلات‬ ‫و حبوبـات و ‪ ...‬هسـتیم‪ .‬در برنامـه ای‬ ‫دیگـر‪ ،‬تولیـد محصـوالت سلامت محور‬ ‫بـا ارزش غذایـی بـاال درراسـتای اهمیـت‬ ‫سلامت غذایـی مخاطبـان باتا کیدبـر‬ ‫تولیـد محصـوالت دانش بنیـان هسـتیم‬ ‫نمـوارد در چشـم انداز س هسـاله ایـن‬ ‫کـه ای ‬ ‫شـرکت تـا سـال ‪ 1403‬دیـده شـده اسـت»‪.‬‬ ‫فعال شدن شهرک صنعتی تخصصی‬ ‫رجبـی فـزود‪« :‬یکـی از مهم تریـن مـوارد‬ ‫دیگـر در ایـن چشـم انداز س هسـاله‪ ،‬تلاش‬ ‫بـرای راه انـدازی شـهرک صنعتـی صنایـع‬ ‫غذایـی در مشـهد و بـا محوریـت شـرکت ارد‬ ‫قـدس رضـوی و در محـل اراضـی مجـاور‬ ‫کارخانـه ارد ایـن شـرکت (اراضـی اخنجـان‬ ‫در منطقـه تـوس) و در زمینـی به وسـعت‬ ‫نپـروژه هم ا کنون‬ ‫حـدود ‪ 40‬هکتار اسـت‪ .‬ای ‬ ‫در مرحلـه طراحـی و پیگیـری بـرای کسـب‬ ‫مجوزهـای الزم بـوده و تلاش مـا ایـن اسـت‬ ‫یهـای علمی‪،‬‬ ‫بااسـتفاده از تمامـی توانمند ‬ ‫فنـی‪ ،‬مالـی و اداری و اجتماعی در مجموعه‬ ‫بـزرگ اسـتان قـدس رضـوی و بـا راه انـدازی‬ ‫نشـهرک صنعتـی‪ ،‬شـرکت های صنایـع‬ ‫ای ‬ ‫غذایـی بـا اولویـت فعالیـت شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان مربـوط بـه صنایـع ارد و نـان‬ ‫نمـکان مسـتقر شـوند تـا ازاین طریـق‬ ‫درای ‬ ‫به عنـوان همـکاری و همیـاری و نـه رقابـت‪،‬‬ ‫کمـک بسـزایی بـه بخـش خصوصـی بـرای‬ ‫تقویـت و تولیـد محصوالت مرتبط با اقتصاد‬ ‫دانش بنیـان شـود»‪.‬‬ ‫امضای ‪ ۱۲۰۰۰‬تفاهم نامه با بخش های مختلف‬ ‫برای مدیریت مصرف برق در اصفهان‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫مدیـران شـرکت توزیـع بـرق اصفهـان در‬ ‫نشسـت «مدیریـت بـار و گـذر از پیـک سـال‬ ‫‪ »۱۴۰۱‬مطـرح کردنـد؛ در تابسـتان پیـک‬ ‫تسـاعت‬ ‫مصـرف بـرق روزانـه بـه ‪ ۱۳۰۰‬مگاوا ‬ ‫نهـای‬ ‫یکـه در سـایر زما ‬ ‫می رسـد درحال ‬ ‫سـال حـدود ‪ ۸۰۰‬مـگاوات اسـت‪ .‬ازایـن رو‬ ‫یسـت کـه در تابسـتان امسـال کلیـه‬ ‫ضرور ‬ ‫مشـترکین خانگـی‪ ،‬صنعتـی‪ ،‬اداری‪ ،‬تجاری‬ ‫و کشـاورزی درزمینـه مدیریـت مصـرف بـرق‬ ‫یهـای الزم و همـکاری را انجـام‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫جشـدن نیروگاه ها‬ ‫دهند تا شـاهد ازمدارخار ‬ ‫و به تبـع ان خاموشـی نباشـیم‪ .‬شـاه کلید‬ ‫تهـای معـاون فـروش و خدمـات‬ ‫صحب ‬ ‫مشـترکین شـرکت توزیـع بـرق اصفهـان در‬ ‫نشست خبری که «با موضوع مدیریت بار و‬ ‫گذر از پیک سـال ‪ »۱۴۰۱‬برگزار شـد ان بودکه‬ ‫بـا شـروع پیـک مصـرف از ‪ ۱۵‬خردادمـاه‬ ‫تـا ‪ ۱۵‬شـهریورماه مشـترکین ا گـر برمبنـای‬ ‫الگـوی مصـرف و نسـبت بـه سـال قبـل‬ ‫کاهـش مصـرف در ایـام گـرم خـرداد تـا پایـان‬ ‫شـهریورماه ‪ ۳۰۰‬کیلووات ساعت برق مصرف‬ ‫کنند مشـمول دریافت پاداش خواهند شـد‬ ‫و ا گـر بیشـتر از الگـو مصرف نمایند مشـمول‬ ‫جریمـه و اخطـار قطعـی بـرق خواهنـد شـد‪.‬‬ ‫براسـاس مصوبـه هیئت وزیـران کـه در ‪۱۸‬‬ ‫اردیبهشـت ماه امسـال بـرای مدیریـت‬ ‫مصـرف بـرق بـه شـرکت های توزیـع بـرق‬ ‫ابلاغ شـد‪ ،‬بـرای جلوگیـری از خاموشـی‬ ‫شهـای خانگـی و تجـاری سـقف‬ ‫در بخ ‬ ‫مصـرف بـرای صنایـع‪ ،‬کشـاورزی و خانگـی‬ ‫مشـخص گردیـد‪ .‬مهـرداد جنتیـان گفـت؛‬ ‫برنامه ریزی هایـی ازسـوی شـرکت های‬ ‫توزیـع بـرق بـرای مدیریـت مصـرف بـرق‬ ‫شهـای مختلـف انجـام شـده تـا از‬ ‫در بخ ‬ ‫فشـار بـر نیروگا ههـا جلوگیـری شـود تا شـاهد‬ ‫ان نباشـیم کـه به علـت افزایـش مصـرف؛‬ ‫زمانـی نیروگا ههـای از مـدار خـارج شـوند و‬ ‫شـهر در خاموشـی فـرو رونـد‪ .‬برنامه هایـی‬ ‫یبـر‬ ‫تدویـن شـده اسـت کـه در صنایـع انرژ ‬ ‫و شـهرک های صنعتـی و صنایـع انفـرادی‬ ‫تهـای سـاعات فعالیـت انجـام‬ ‫محدودی ‬ ‫شـود‪ .‬درهمین زمینـه شـهرک های صنعتـی‬ ‫ً‬ ‫یـک روز برنامـه خاموشـی دارنـد کـه غالبـا‬ ‫هـم در روزهـای جمعـه اسـت و صنایـع‬ ‫بایـد تعمیـرات خـود را در سـه ماه تعطیلات‬ ‫انجام دهند‪ .‬جنتیان از اعمال جریمه های‬ ‫فهـا خبـر داد و‬ ‫سـنگین بـرای پرمصر ‬ ‫افـزود؛ هر چـه پل ههـای مصـرف بـرق باالتـر‬ ‫رود مشـترک بـا افزایـش بهـای پرداختـی‬ ‫بـرق روبـه رو خواهـد بـود‪ .‬معـاون فـروش‬ ‫و خدمـات مشـترکین شـرکت توزیـع بـرق‬ ‫اصفهـان بااشـاره به اینکه در منطقـه شـمال‬ ‫اصفهان به دلیل تجهیزات فرسـوده و ترا کم‬ ‫جمعیت باال در محالت‪ ،‬شاهد مصرف برق‬ ‫باالیـی هسـتیم گفـت؛ در منطقـه جنـوب‬ ‫اصفهـان نیـز به دلیـل وجـود خان ههـای‬ ‫بزرگ و اسـتفاده از وسـایل سرمایشی بیشتر‬ ‫مصـرف بـرق باالسـت‪ .‬ازایـن رو شـرکت توزیع‬ ‫بـرق طـرح کنتـرل از راه دور ایـن منـازل را‬ ‫در دسـتورکار قـرار داده اسـت و مشـترکین‬ ‫پرمصـرف تعرف ههـای برقشـان ب هصـورت‬ ‫تصاعـدی افزایـش می یابـد و درصـورت‬ ‫یشـود‪ .‬معـاون فـروش و‬ ‫تـداوم قطـع م ‬ ‫خدمـات شـرکت توزیـع بـرق اصفهـان گفت؛‬ ‫‪ ۳۷‬درصـد مشـترکین اصفهـان پرمصـرف‬ ‫نتـر از الگـو‬ ‫نهـا پایی ‬ ‫هسـتند و ‪ ۶۷‬درصـد ا ‬ ‫نهـا‬ ‫مصـرف بـرق دارنـد و به طورقطـع ا ‬ ‫تغییـر تعرفـه بـرق ندارنـد‪ .‬جنتیـان اضافـه‬ ‫کـرد؛ تعرف ههـای پلکانـی بـرق نیـز در بخـش‬ ‫شهـا حـذف شـده و‬ ‫تجـاری و سـایر بخ ‬ ‫نهـا در میـان بـار یک برابـر‪ ،‬اوج بـار‬ ‫تعرفـه ا ‬ ‫مبـاری‬ ‫سـه برابر و تعرفـه تامیـن بـرق در ک ‬ ‫‪ ۲۵‬صـدم اسـت‪.‬‬ ‫معاون حمل ونقل و امور زیر بنایی شهرداری ساری خبر داد؛‬ ‫اجرای طراحی خیابان ایدئال در ساری‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫علیرضـا سـعیدی (معـاون حمل ونقـل و امـور زیـر بنایـی‬ ‫شـهرداری) از طراحـی مسـیر ایدئـال از میـدان سـاعت تـا‬ ‫میـدان هالل احمـر در مرکـز اسـتان خبـر داد و گفـت‪ :‬مسـیر‬ ‫موردنظر با هدف ساختن شهری زیبا و رفع نارسایی و زوائد‬ ‫بصـری به دسـتور شـهردار سـاری و درراسـتای رویـداد سـاری‬ ‫‪- 2022‬پایتخـت گردشـگری کشـورهای عضـو ا کـو‪ -‬اجرایـی‬ ‫خواهد شـد‪ .‬وی افزود‪ :‬طراحی این خیابان عالوه بر زیبایی‬ ‫بصری باعث سرزندگی و برخورداری ازمنظر مطلوب شهری‬ ‫و معبری برای بازدید از گردشگران عضو ا کو نیز خواهد شد‪.‬‬ ‫موضوعی که توجه ویژه به ان اهمیتی فزاینده برای توسـعه‬ ‫سـاری بـا رویکـرد انسـان محوری دارد‪ .‬معـاون حمل ونقـل‬ ‫و امـور زیـر بنایـی شـهرداری سـاری گفـت‪ :‬بابیان اینکـه‬ ‫تهـا و پتانسـیل های بررسـی‬ ‫نیازسـنجی ها‪ ،‬انجـام و ظرفی ‬ ‫نطـرح تمـام زوائـد بصـری حـذف و منظـر‬ ‫شـد افـزود‪ :‬درای ‬ ‫یشـود‪ .‬سـعیدی بااعالم اینکـه‬ ‫بسـازی م ‬ ‫شـهری مناس ‬ ‫‪ 260‬مـورد اغتشاشـات بصـری در این خیابـان حـذف‬ ‫یهـای هوشـمند در‬ ‫یشـود‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬نصـب صندل ‬ ‫م ‬ ‫ورودی بیمارسـتان‪ ،‬احـداث سیسـتم ابیـاری هوشـمند‪،‬‬ ‫لهـا‪ ،‬خط کشـی مسـیرهای خـط ویـژه‬ ‫اصلاح سـاختار کانا ‬ ‫تا کسـی ها بـا رنـگ خاص‪ ،‬بهسـازی ایسـتگاه های اتوبـوس از‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫یسـت کـه در این خیابـان پیاد هسـازی م ‬ ‫برنامه های ‬ ‫وی دسترسی رایگان شهروندان به اینترنت شهری‪ ،‬تسهیل‬ ‫بسـازی معابـر‪ ،‬بهسـازی و ترمیـم‬ ‫در تـردد معلـوالن‪ ،‬مناس ‬ ‫اسـفالت‪ ،‬رنگ امیـزی ایسـتگا ه تا کسـی‪ ،‬نورپـردازی‪ ،‬نقاشـی‬ ‫دیـواری‪ ،‬نصـب عالئـم ترافیکـی و خط کشـی خلاق بـرای‬ ‫پیاده روسـازی را از دیگـر برنامه هایـی نـام برد کـه دراین پروژه‬ ‫یشـود‪ .‬به گفته سـعیدی؛ فضای فیزیکی شـهری‬ ‫عملیاتی م ‬ ‫بایـد ارامـش را بـه شـهروندان منتقـل کنـد و ارائـه خدمـات‬ ‫شـهری نیـز روحیه بخـش باشـد‪ .‬ازاین رو شـهرداری سـاری با‬ ‫تقـراردادن این مسـیر تلاش می کنـد خیابانـی زیبنـده‬ ‫پایلو ‬ ‫شـهروندان سـاروی طراحـی و اجـرا کنـد‪.‬‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول (ششدانگ یکباب خانه پال ک ثبتی ‪ 49/7453‬بخش ‪ 4‬شوش) موضوع پرونده اجرایی کالسه بایگانی ‪140000047‬‬ ‫ً‬ ‫به موجب پرونده اجرایی کالسه فوق ششدانگ یکباب خانه پال ک ‪ 49/7453‬بخش ‪ 4‬شوش به مساحت ‪ 96/04‬مترمربع با حدود اربعه‪ :‬شماال‪ :‬دیوار به دیوار به طول (‪ )4/90‬چهار متر و نود سانتیمتر به‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫شـماره دویسـت و هفتاد و هفت فرعی از چهل و نه اصلی؛ شـرقا‪ :‬درب و دیوار به طول (‪ )19/60‬نوزده متر و شـصت سـانتیمتر به کوچه صنعت؛ جنوبا‪ :‬دیوار به دیوار به طول (‪ )4/90‬چهار متر و نود سـانتیمتر‬ ‫ً‬ ‫بـه شـماره دویسـت و هفتـاد و هفـت فرعـی از چهـل و نـه اصلـی؛ غربـا‪ :‬دیوار به دیـوار بـه طول (‪ )19/60‬نوزده متر و شـصت سـانتیمتر به شـماره دویسـت و هفتـاد و هفت فرعی از چهل و نـه اصلی (حقوق ارتفاقی‬ ‫نـدارد) واقـع در بخـش ‪ 4‬شـوش‪ ،‬کوچـه صنعـت‪ ،‬منشـعب از جـاده اهـواز اندیمشـک کـه ذیـل ثبـت ‪ 7050‬صفحه ‪ 208‬دفتر جلد ‪ 54‬امال ک ثبت و سـند مالکیت ان به نام مرحـوم اقای عبداالمیر نخلی بوده که‬ ‫نامبرده فوت کرده و ورثه ایشـان طبق گواهی حصر وراثت ‪ 1400/08/04-358/6/1400‬عبارتند از اقای احمد نخلی‪ ،‬ابوالفضل نخلی‪ ،‬حسـین نخلی (پسـران متوفی) و خانم پروین روشـن پور (زوجه) والغیر‪.‬‬ ‫و طبـق نظـر کارشناسـان رسـمی بـه مبلـغ ‪ 12.500.000.000‬ریـال ارزیابـی شـده اسـت‪ .‬ملـک مذکـور بـا کاربـری تجـاری‪ -‬مسـکونی کـه طبقـه همکـف ان تجـاری و طبقـه اول ان مسـکونی اسـت و در طبقـه همکف‬ ‫شـامل چهاربـاب مغـازه تعمیرگاهـی خـودرو و در تصـرف مسـتاجر اسـت و در طبقـه اول‪ ،‬یکبـاب منـزل مسـکونی کـه در حـال حاضـر کسـی در ان سـکونت نـدارد و در تملـک مالـک اسـت‪ .‬ملـک موصـوف دارای‬ ‫اسـکلت فلزی با کیفیتی متوسـط بوده و قدمتی بالغ بر ‪ 15‬سـال دارد‪ .‬ملک موصوف دارای یک اشـترا ک اب و برق بوده و در حال حاضر در تصرف مسـتاجرین اسـت‪ .‬کلیه مغازه ها دارای یک سـند هسـتند و‬ ‫تفکیک نشـده اند‪ .‬پال ک های فوق از سـاعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬روز چهارشـنبه مورخ ‪ 1401/04/22‬در اداره ثبت شـوش واقع در زیباشـهر‪ ،‬خیابان یادگار امام(ره)‪ ،‬جنب سـالن یادگار امام‪ ،‬از طریق مزایده به فروش‬ ‫ً‬ ‫می رسـد‪ .‬مزایـده از مبلـغ ‪ 12.500.000.000‬ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه می شـود‪ .‬برابر مـاده ‪ 136‬اصالحی ائین نامه اجرا‪ ،‬متقاضی شـرکت در مزایده موظف اسـت ده درصد مبلغ‬ ‫پایه کارشناسـی را به حسـاب سـپرده ثبت واریز و در روز مزایده‪ ،‬خریدار یا نماینده قانونی او در جلسـه مزایده حاضر باشـد‪ .‬همچنین می بایسـت مابه التفاوت ظرف پنج روز از تاریخ مزایده به حسـاب صندوق‬ ‫ثبـت تودیـع شـود‪ .‬درصـورت عـدم واریـز مبلـغ اخیـر درمهلـت مقـرر‪ ،‬مبلـغ ده درصد واریزی قابل اسـترداد نبوده و به حسـاب خزانه واریز خواهد شـد‪ .‬الزم به ذکر اسـت پرداخت بدهی های مربوط بـه اب‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫گاز اعـم از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـترا ک و مصـرف‪ ،‬درصورتـی کـه مـورد مزایـده دارای انهـا باشـد و نیـز بدهی هـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایده اعـم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شـده یا‬ ‫ً‬ ‫نشـده باشـد‪ ،‬بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیـز درصـورت وجـود مـازاد‪ ،‬وجـوه پرداختـی بابت هزینه هـای فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حق مزایده نقدا وصول می شـود‪.‬‬ ‫تاریخ انجام مزایده‪1401/04/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/08 :‬‬ ‫بهروز بهادری‪ ،‬ثبت کننده اداره ثبت شوش‬ ‫در سـالروز روز جهانـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر به همـت واحـد اسـیب های‬ ‫اجتماعـی شـهرداری کهریـزک‪ ،‬ایسـتگاه فرهنگـی برپـا گردیـد و مـورد بازدیـد‬ ‫مراجعه کننـدگان قـرار گرفـت‪ .‬علـی کلهـر (شـهردار کهریـزک) بـا اعلام ایـن خبـر‬ ‫گفـت‪ :‬درراسـتای اهمیـت و ضـرورت مقولـه پیشـگیری از مصـرف مـواد مخـدر‬ ‫و ا گاه سـازی جوانـان و نوجوانـان و والدیـن از مخاطـرات مصـرف مـواد مخـدر‪،‬‬ ‫نمایشـگاه روز جهانـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر ازسـوی شـهرداری کهریـزک در‬ ‫فرهنگسـرای والء دایـر شـد و واحـد روابط عمومـی و اسـیب های اجتماعـی‬ ‫شـهرداری کهریـزک به عنـوان نماینـده ایـن نهاد با اسـتقرار ایسـتگاه فرهنگی و‬ ‫ارائـه برنامه هـای متنـوع دراین نمایشـگاه نقـش موثـری را ایفـا کردنـد‪ .‬شـهردار‬ ‫کهریـزک خاطرنشـان کـرد‪ :‬مدیریـت شـهری شـهرداری کهریـزک امادگـی الزم را‬ ‫بـرای برپایـی نمایشـگاه های مشـابه در حـوزه کاهـش اسـیب های اجتماعـی‬ ‫در شـهر کهریزک دارد که با هماهنگی واحد اسـیب های اجتماعی‪ ،‬بسـتر الزم‬ ‫برای برپایی کارگاه های اموزشـی و نمایشـگاه های مربوطه فراهم خواهد شـد‪.‬‬ ‫بررسی مشکالت مرکز روان پزشکی رازی شهرری‬ ‫با حضور نمایندگان مجلس‬ ‫مسائل و مشکالت مرکز اموزشی و درمانی روان پزشکی رازی با حضور فرماندار‬ ‫ویـژه شهرسـتان ری‪ ،‬دو تـن از نماینـدگان عضـو کمیسـیون فرهنگی مجلس و‬ ‫مدیرعامل شرکت دخانیات کشور بررسی و برای رفع ان ها تصمیم هایی گرفته‬ ‫شد‪ .‬به گزارش ایرنا از فرمانداری شهرستان ری؛ حمید زمانی (معاون استاندار‬ ‫تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری) با همراهی سید علی یزدیخواه (نماینده‬ ‫مـردم تهـران‪ ،‬اسالمشـهر‪ ،‬شـمیرانات‪ ،‬پردیـس و ری) و علـی بابایـی کار نامـی‬ ‫(نماینده مردم ساری و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و مدیرعامل شرکت‬ ‫دخانیات کشور ) از مرکز اموزشی درمانی روان پزشکی رازی در منطقه امین اباد‬ ‫شـهرری بازدیـد و در جریـان مشـکالت و نیازهـای مرکـز قـرار گرفتنـد‪ .‬مشـکالت‬ ‫مربـوط بـه توسـعه‪ ،‬نوسـازی و نگهـداری خطـوط انتقـال گاز و بـرق مجموعـه‪،‬‬ ‫ارتقـای سـطح حفاظتـی و پایـش تصویـری مرکـز و مسـاعدت درراسـتای رفـع‬ ‫مشـکالت جـاری ایـن مرکـز ازجملـه مشـکالت مطر ح شـده دراین بازدیـد بـود‬ ‫کـه در جریـان جلسـه جمع بنـدی هماهنگی هـای الزم جهت رفـع ان ها انجام‬ ‫گرفت‪ .‬مرکز اموزشی‪-‬درمانی روان پزشکی رازی که در منطقه امین اباد شهرری‬ ‫واقـع شـده‪ ،‬بزرگ تریـن و قدیمی تریـن مرکـز روان پزشـکی منطقـه خاورمیانـه‬ ‫بـوده و تحت پوشـش دانشـگاه علـوم توان بخشـی و سلامت اجتماعـی و بـا‬ ‫بهره گیـری از تـوان تخصصـی متخصصـان و اسـاتید دانشـگاه و کادری مجرب‪،‬‬ ‫انـواع اختلاالت اعصـاب و روان را به صـورت سـرپایی (کلینیک ها) و بسـتری در‬ ‫بخش هـای مختلـف‪ ،‬درمـان می کنـد‪ .‬ایـن مرکـز تخصصی روان پزشـکی کـه در‬ ‫سـال ‪ ۱۲۹۷‬در وسـعتی حـدود ‪ ۱۰۰‬هکتـار و در شـرق شـهرری و دامنـه جنوبـی‬ ‫کوه بی بی شـهربانو نزدیک روسـتای امین اباد تاسـیس شـد و ا کنون ‪ 1100‬بیمار‬ ‫اعصـاب و روان تحت درمـان اعضـای هیئت علمـی ایـن دانشـگاه کـه از جملـه‬ ‫متخصصان بنام کشـور هسـتند‪ ،‬قرار دارند‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۱۳۶۰۰۰‬گالن روغن احتکارشده در ری‬ ‫رئیس اتاق اصناف شهرستان ری از کشف و ضبط‪ ۱۳۶۳۶۸‬گالن روغن خودرو‬ ‫احتکارشـده‪ ،‬خبر داد‪ .‬لطف اهلل سـتاره درگفت وگوبا ایرنا اظهار داشـت‪ :‬در پی‬ ‫بـروز نوسـانات اخیـر بـازار و سوءاسـتفاده عده ای سـودجو از وضعیـت موجود‪،‬‬ ‫شناسایی عامالن احتکار کاالهای اساسی و مصرفی در دستورکار اتاق اصناف‬ ‫و سایر دستگاه های نظارتی قرار گرفته است‪ .‬بازرسان اتاق اصناف شهرستان‬ ‫ری حین بازرسـی از واحدهای صنفی سـطح شهرسـتان انبار نگه داری روغن‬ ‫خـودرو را شناسـایی کردنـد‪ .‬بازرسـان اتـاق اصنـاف پـس از بررسـی مسـتندات‬ ‫اقـدام بـه تشـکیل پرونـده بـرای ایـن واحـد به دلیـل عدم اجـرای ضوابـط‬ ‫قیمت گـذاری و توزیـع کاال نمودنـد و ‪ ۱۴۳۳۶۸‬گالـن روغـن خـودرو در ایـن انبـار‬ ‫فشـده‬ ‫کشـف و ضبـط شـد‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬ارزش ایـن محمولـه کش ‬ ‫درحـدود ‪ ۴۴۱‬میلیـارد و ‪ ۳۴۷‬میلیون ریـال اسـت کـه پرونده مذکور جهت سـیر‬ ‫مراحـل قانونـی بـه مراجع مربوطه ارسـال شـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ُ‬ ‫تنش ابی در نه شهر ایالم‬ ‫سـمیه اذرمهـر‪ /‬پرویـز ناصـری در نشسـت خبـری بـا اصحاب رسـانه به مناسـبت‬ ‫کسـالی‬ ‫هفتـه صرفه جویـی در مصـرف اب اظهـار داشـت‪ :‬ایلام به واسـطه خش ‬ ‫در وضعیـت مناسـبی قـرار نـدارد لـذا صرفه جویـی در مصـرف اب امـری مهـم‬ ‫یسـت‪ .‬وی بابیان اینکـه ‪ ۴۰‬درصـد مصـارف اب مربـوط بـه شـهر ایلام‬ ‫و ضرور ‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫اسـت‪ ،‬افـزود‪ ۷۳ :‬درصـد منابـع ابـی اسـتان زیرزمینـی و ‪ ۲۳‬درصـد سطح ‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ابفـای ایلام گفـت‪ :‬مـا به دنبـال تحریـم مصـرف مشـترکین‬ ‫یشـود با همـکاری مردم و رسـانه ها تابسـتان امسـال بدون‬ ‫نیسـتیم امـا تلاش م ‬ ‫کم ابـی سـپری شـود‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬رسـانه های اسـتان در بحـث صرفه جویـی‬ ‫نهایـت همـکاری را بـا شـرکت ابفا داشـته که جـای تشـکر و قدردانـی دارد‪ .‬ناصری‬ ‫بیان داشت‪ :‬درراستای خدمات رسانی بی وقفه به مشترکین تعدادی پمپ اب‬ ‫یسـت‬ ‫خریداری و نصب شـده اسـت‪ .‬درحال حاضر نه شـهر ایالم دارای تنش اب ‬ ‫تااین لحظـه جـز شـهر چـوار مشـکل کم ابـی در اسـتان وجـود نـدارد‪ .‬از ‪۵۷۷‬‬ ‫روستای ایالم ‪ ۷۷‬روستا با کمبود اب مواجهه است‪ .‬مشکل کم ابی ‪ ۱۸‬روستای‬ ‫هلیلان رفـع و ‪ ۱۲‬روسـتای دیگـر دردسـت اقدام اسـت‪ .‬وی تصریح کـرد‪ :‬ا گر مردم‬ ‫ً‬ ‫فهیم استان‪ 20‬درصد صرفه جویی نمایند یقینا تابستان امسال را بدون مشکل‬ ‫سـپری خواهیم نمود‪ .‬ناصری بااشـاره به افت فشـار اب شـبانه در مناطق مرتفع‬ ‫شـهر ایلام گفـت‪ :‬جهـت ذخیر هسـازی اب از سـاعت ‪ 12‬نیم هشـب تـا ‪ 4‬بامـداد‬ ‫ممکـن اسـت برخـی مناطـق با افت فشـار یا قطعـی موقت اب همـراه شـوند‪ .‬وی‬ ‫گفـت‪ :‬هـر کولـر ابـی شـبانه روز ‪ ۳۰۰‬لیتـر اب مصـرف می کنـد بنابرایـن درراسـتای‬ ‫یسـت‪ .‬وی کیفیـت اب‬ ‫صرفه جویـی در مصـرف نصـب تانکـر ذخیـره اب ضرور ‬ ‫را خـط قرمـز شـرکت اب وفاضلاب اسـتان دانسـت و اظهـار داشـت‪ :‬دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی اسـتان به عنـوان ناظـر و کنترل کننـده کیفیـت اب ب هصـورت روزانـه‬ ‫این مهـم را پایـش می نمایـد و اطمینـان می دهـم کـه ایلام یکـی از اسـتان های‬ ‫سرامد در بحث کیفیت اب است چرا که شاخص کلرسنجی با ضریب ‪ 95‬درصد‬ ‫و شاخص میکروبی هم با ضریب ‪ 99‬درصد باالتر از استانداردهای کشوری ست‪.‬‬ ‫درخشش اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث‬ ‫اردبیل‪ ،‬در المپیاد علمی مهارتی شمال غرب کشور‬ ‫پرویـن حسـینی‪ /‬در المپیـاد علمی‪ ،‬مهارتـی شـمال غرب کشـور کـه به میزبانـی‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی تبریـز برگـزار شـد‪ ،‬تیـم المپیـاد اورژانـس اسـتان اردبیـل‬ ‫بـا کسـب پنـج مقـام اولـی‪ ،‬بـا قاطعیـت تمـام‪ ،‬تیـم برتـر ایـن دوره از رقابت ها شـد و‬ ‫بدین ترتیب از هشت منتخب مسابقات پنج رتبه اول به تیم اردبیل اختصاص‬ ‫یافـت‪ .‬اسـامی مـدال اوران تیـم المپیـاد اورژانـس اسـتان‪ :‬دکتـر فـرزاد خلقـی؛‬ ‫تهـای‬ ‫تهـای مشـاوره پزشـکی‪ ،‬فاطمـه بابایـی؛ مقـام اول رقاب ‬ ‫مقـام اول رقاب ‬ ‫دیسپچ‪ ،‬زهرا زرعی؛ مقام اول رقابت های راهبری امبوالنس‪ ،‬مسعود سعیدیان؛‬ ‫تهـای‬ ‫تهـای موتورالنـس‪ ،‬مهـدی نریمانیـان؛ مقـام اول رقاب ‬ ‫مقـام اول رقاب ‬ ‫اتوبوس امبوالنـس‪.‬‬ ‫کشف و ثبت ‪ ۲۴۰‬انشعاب غیرمجاز اب اشامیدنی‬ ‫در شهرستان قزوین‬ ‫علـی بهبهانـی‪ /‬مدیـر امـور اب وفاضلاب قزویـن گفـت‪ :‬در سـال گذشـته ‪240‬‬ ‫انشـعاب غیرمجـاز در سـطح شهرسـتان کشـف و ثبـت شـد کـه ازاین تعـداد ‪125‬‬ ‫انشعاب در مناطق شهری و‪ 115‬انشعاب در مناطق روستایی استان بوده است‪.‬‬ ‫ب هگـزارش خبرگـزاری برنا؛ حسـین حیدری اظهار کرد‪ :‬انشـعابات غیرمجـاز عالوه بر‬ ‫ایجادمصرفبی رویهو کم ابی‪،‬احتمالبروز مشکالتبهداشتیدر اب اشامیدنی‬ ‫مـردم را پدیـد مـی اورد و حقـوق دولت و ملت را نیز دراین زمینه ضایع می کند‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪:‬دستگاه هایذی ربطنظیر قوهقضائیه‪،‬پلیسو شرکت اب وفاضالب‬ ‫براساس وظایف ذاتی خود با متخلفان بهره بردار از انشعاب غیرمجاز اب برخورد‬ ‫قانونـی می کننـد‪ .‬حیـدری درپایان از مردم خواسـت تا درصورت مشـاهده هرگونه‬ ‫تخلفـات مربـوط بـه انشـعابات غیرمجـاز در شـهرها و روسـتاها مراتـب را ازطریـق‬ ‫سـامانه ‪ 122‬بـه شـرکت اب وفاضلاب اسـتان قزویـن اطلاع دهنـد تـا پـس از‬ ‫تسـنجی و برخـورد قانونـی بـا متخلـف‪ ،‬از جوایـز ان بهره مند شـوند‪.‬‬ ‫صح ‬ ‫مفقودی (نوبت سوم)‬ ‫پاسـپورت سـوری اقـای مجـد دیـب فرزنـد زایـد‬ ‫متولد ‪ 1997‬صادره از کشـور سـوریه مفقود شـده و‬ ‫یشـود بـا‬ ‫فاقـد اعتبـار می باشـد‪ .‬از یابنـده تقاضـا م ‬ ‫شـماره ‪ 09120705092‬تمـاس حاصـل فرمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/04/08 :‬‬ صفحه 6 ‫بانک و بیمه ‪7‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 8‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2533‬‬ ‫سامانه «سفته الکترونیکی»‬ ‫در بانک مسکن عملیاتی شد‬ ‫معـاون مدیرعامـل در امـور فناوری اطالعـات و ارتباطات‬ ‫یشـدن سـامانه «سـفته‬ ‫بانـک مسـکن از عملیات ‬ ‫الکترونیکـی» در ایـن بانـک خبـر داد‪ .‬ساسـان شـیردل‬ ‫دراین خصـوص گفـت‪ :‬باتوجه به اینکـه درحال حاضـر‬ ‫بسـیاری از خدمـات شـبکه بانکـی عالو هبـر ارائه حضوری‬ ‫ب هصـورت غیرحضـوری و الکترونیکـی نیـز درحال انجـام‬ ‫اسـت‪ ،‬مدیریـت اوراق بهـاداری همچـون سـفته و بـرات‬ ‫یشـدن درحال حرکـت اسـت کـه‬ ‫نیـز ب هسـمت الکترونیک ‬ ‫گام اول این اقـدام در بانـک مسـکن راه انـدازی سـامانه‬ ‫«سـفته الکترونیکـی» اسـت‪ .‬عضـو هیئـت عامـل بانـک‬ ‫مسـکن دربـاره مزایـای صـدور سـفته الکترونیکـی گفـت‪:‬‬ ‫افزایـش امنیـت‪ ،‬عـدم انکارپذیـری ذی نفعـان و کاهـش‬ ‫جـرم‪ ،‬اختصـاص شناسـه یکتـا و دراختیارقـراردادن‬ ‫اطالعـات تکمیلـی سـفته بـه ذی نفعـان در پلتفـرم‬ ‫مربوطـه‪ ،‬یکپارچگـی سـند ازطریـق پلتفـرم موردبررسـی‪،‬‬ ‫کاهش هزینه ها‪ ،‬مطابقت با قواعد قانون تجارت و سـایر‬ ‫قوانیـن در چرخـه حیـات سـفته‪ ،‬امـکان رصـد سـفته بـا‬ ‫لشـویی‪ ،‬ازجملـه مزایـای صـدور‬ ‫هـدف مبـارزه بـا پو ‬ ‫سـفته الکترونیکـی اسـت‪ .‬شـیردل دربـاره نحـوه دریافـت‬ ‫گواهی نامـه دیجیتـال در بانـک مسـکن بـرای دریافـت‬ ‫سـفته الکترونیکـی اظهار داشـت‪ :‬یکـی از الزامـات مرتبط‬ ‫با صدور‪ ،‬ظهرنویسـی و یا ضمانت سـفته دریافت گواهی‬ ‫امضای دیجیتال است که به دو روش «مراجعه حضوری‬ ‫به دفاتر پیشخوان دولت» و «روش غیرحضوری دریافت‬ ‫گواهـی» امـکان دریافـت گواهـی امضـای دیجیتـال وجود‬ ‫دارد‪ .‬در روش مراجعـه حضـوری بـه دفاتـر پیشـخوان‬ ‫دولت‪ ،‬مشـتری ابتدا درخواسـت صدور گواهی را ازطریق‬ ‫سـایت مرکـز صـدور گواهـی الکترونیکـی میانـی عـام ثبـت‬ ‫کـرده و سـپس بعـد از خریـد توکـن فیزیکی به منظـور احراز‬ ‫هویـت بـه دفاتر پیشـخوان دولـت مراجعه کـرده و گواهی‬ ‫یشـده دریافـت می کنـد؛ اما‬ ‫خـود را بـر روی توکـن خریدار ‬ ‫در روش غیرحضـوری‪ ،‬مشـتری پـس از نصـب نرم افـزار‬ ‫‪ MaskanSign‬بـر روی گوشـی همـراه خـود تمامـی مراحل‬ ‫احـراز هویـت را به صـورت غیرحضـوری انجـام داده و‬ ‫گواهی را بر روی گوشـی دریافت می کند و نیازی به خرید‬ ‫توکـن سـخت افـزاری نـدارد‪ .‬شـیردل تصریـح کـرد‪ :‬پـس از‬ ‫دریافـت گواهـی بـه یکـی از دو روش یادشـده‪ ،‬مشـتری‬ ‫امـکان انجـام امضای دیجیتـال ازطریق نرم افـزار مربوطه‬ ‫را داشـته و می توانـد ب هصـورت غیرحضـوری بـه صـدور‬ ‫سـفته و امضـای سـفته ازطریـق گوشـی خـود اقـدام کنـد‪.‬‬ ‫اعطای بیش از ‪ ۱۶‬هزارفقره وام ازدواج‬ ‫توسط بانک تجارت‬ ‫بانـک تجـارت در بـازه زمانـی خردادمـاه سـال ‪ ۱۴۰۱‬بـه ‪۱ ۶‬هـزار‬ ‫‪۱۰‬هـزار و ‪ ۴۶۹‬فقـره‬ ‫و ‪ ۵۴۸‬نفـر وام قرض الحسـنه ازدواج و ‬ ‫تسـهیالت فرزنـداوری پرداخـت کـرد‪ .‬ایـن بانـک درراسـتای‬ ‫ایفـای نقـش در حوزه مسـئولیت اجتماعی و تسـهیل شـرایط‬ ‫جهـای جـوان‪ ،‬اعطـای تسـهیالت‬ ‫ازدواج و معیشـت زو ‬ ‫قرض الحسـنه ازدواج را همچنـان در اولویـت برنام ههـای خود‬ ‫قـرار داده و درهمین راسـتا ‪۱ ۶‬هـزار و ‪ ۵۴۸‬نفـر از متقاضیـان در‬ ‫خردادمـاه امسـال تسـهیالت قرض الحسـنه ازدواج خـود را از‬ ‫‪ ۳‬متقاضـی‬ ‫شـعب ایـن بانـک دریافـت کرده انـد‪ .‬سـه هزار و ‪ ۶۷‬‬ ‫دیگـر نیـز بـا تشـکیل پرونـده در نوبـت دریافـت تسـهیالت‬ ‫قرض الحسـنه ازدواج قـرار دارنـد کـه پـس از تکمیـل مـدارک‬ ‫مدیران بیمه سرمد میثاق نامه امضا کردند‬ ‫اعضـای هیئت مدیـره و هیئت عامـل‪ ،‬معاونـان‪ ،‬مدیـران سـتادی و‬ ‫روسـای شـعب بیمـه سـرمد با امضـای میثاق نامه‪ ،‬بـر افزایش سـوداوری‬ ‫و جلـب حدا کثـری رضایـت مشـتریان تا کیـد کردنـد‪ .‬در پایـان نشسـت‬ ‫مدیـران و روسـای شـعب بیمـه سـرمد در مشـهد مقـدس‪ ،‬میثاق نامـه‬ ‫ایـن شـرکت به امضـای مدیرعامـل‪ ،‬معاونـان‪ ،‬مدیران سـتادی و روسـای‬ ‫راه اندازی باجه های بیمه ای برای خدمت گذاری بیشتر به بیمه گذاران‬ ‫مدیـر امـور شـعب و اسـتان های بیمـه تعـاون از راه انـدازی‬ ‫تگـذاری بیشـتر بـه بیم هگـذاران‬ ‫باجه هایـی بـرای خدم ‬ ‫خبـر داد‪ .‬ابراهیـم نـوروزی دسـتگردی‪ ،‬بـر لـزوم بهبـود‬ ‫عملکـرد‪ ،‬جلب رضایـت مشـتریان‪ ،‬شناسـایی و اسـتفاده از‬ ‫پتانسـیل های بیمـه ای اسـتان ها‪ ،‬ارائـه خدمـات مطلـوب‬ ‫بـه بیم هگـذاران و نیـز بازاریابـی بـرای توسـعه فـروش تا کیـد‬ ‫کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬هم ا کنون در شـش اسـتان شـعبه نداریم که‬ ‫بسـته به خدماتی که به بیمه گذاران می دهیم‪ ،‬نیازسـنجی‬ ‫بیمـه رازی درراسـتای اهـداف و اسـتراتژی های خـود درزمینـه معرفـی‬ ‫هرچه بیشتر بیمه به جامعه و ارتقای سطح دانش جامعه نسبت به‬ ‫صنعت بیمه در چهاردهمین دوره از نمایشگاه بورس‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫شرکت خواهد کرد‪ .‬چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی‬ ‫(بـورس‪ ،‬بانـک و بیمـه) سـال جـاری بعـد از دوسـال وقفـه به واسـطه‬ ‫شـیوع بیمـاری کرونـا‪ ،‬از ‪ 2‬تـا ‪ 5‬مردادمـاه باهـدف معرفی هرچه بیشـتر‬ ‫بیمه به جامعه و ارتقای سطح دانش جامعه نسبت به صنعت بیمه‬ ‫رشد ‪ 45‬درصدی درامد تسهیالت بانک سینا در سال ‪1400‬‬ ‫ی وسـرمایه گذاری بانـک سـینا گفـت‪ :‬بـا تلاش‬ ‫معـاون مال ‬ ‫همـکاران و برنامه ریـزی مناسـب‪ ،‬درامـد ایـن بانـک از محـل‬ ‫پرداخـت تسـهیالت در سـال ‪ 1400‬درمقایسـه با سـال ‪ 99‬از‬ ‫رشـد ‪ 45‬درصـدی برخـوردار شـده اسـت‪ .‬به گفته چنگیـز مروج‪،‬‬ ‫درحالـی بانـک سـینا رشـد ‪ 42‬درصـدی سـپرده ها را در سـال‬ ‫کسـال قبل از ان تجربـه کـرده کـه بـا‬ ‫گذشـته درمقایسـه با ی ‬ ‫شهـای مختلـف‬ ‫اختصـاص منابـع حاصـل از سـپرده ه ا بـه بخ ‬ ‫اقتصـاد‪ ،‬تولیـد و صنعـت‪ ،‬زمینـه رشـد ‪ 45‬درصـدی درامـد‬ ‫مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫برگزاری اولین دوره ازمون‬ ‫کارکنان دفاتر خدمات الکترونیکی قضائی‬ ‫سـید حسـین درویشـی گفـت‪:‬‬ ‫براسـاس تفاهم نامـه سـازمان امـوزش‬ ‫فنی وحرفـه ای کشـور بـا کانـون دفاتـر‬ ‫یبـر‬ ‫خدمـات الکترونیکـی قضائـی مبن ‬ ‫سنجش مهارت کارکنان دفاتر مذکور در‬ ‫اسـتاندارد دسـتیاری حقوقـی خدمـات‬ ‫الکترونیکـی قضائـی‪ ،‬اولیـن دوره ازمـون‬ ‫کارکنـان دفاتـر خدمـات الکترونیکـی‬ ‫قضائـی مازنـدران برگـزار شـد‪ .‬مدیـرکل‬ ‫امـوزش فنی وحرفـه ای مازنـدران توضیـح داد‪ :‬دراین ازمـون ‪ ۱۳۵‬نفـر از کارکنان‬ ‫دفاتـر خدمـات الکترونیکـی قضائـی مازنـدران در ‪ ۱۴‬شهرسـتان در س هشـیفت‬ ‫ازمونی طبق استانداردهای تدوین شده ازمون سنجش صالحیت دادند‪ .‬وی‬ ‫بیان داشت‪ :‬یکی از وظایف سازمان اموزش فنی وحرفه ای کشور اموزش های‬ ‫ضمن خدمت با موضوعیت ارتقای مهارت شاغلین است که عامل تاثیرگذار‬ ‫در ایجـاد امنیـت و پایـداری اشـتغال شـاغالن و بهبـود خدمت رسـانی بـه‬ ‫مخاطبـان اسـت‪.‬‬ ‫تقدیر از مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان‬ ‫نماینـده مـردم بابـل در مجلـس و عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت‬ ‫خارجـی بـا ارسـال لـوح سپاسـی از مدیـرکل و کارکنـان راهـداری و حمل ونقـل‬ ‫جاده ای مازندران به منظور زحمات و تالش مضاعف برای بهسازی و حفظ و‬ ‫نگهداری محورهای ارتباطی این شهرسـتان قدردانی کرد‪ .‬مهدی سـعادتی از‬ ‫مهندس حسن جهانیان (مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای مازندران)‬ ‫به منظـور زحمـات و تلاش مضاعـف بـرای بهسـازی و حفـظ و نگهـداری‬ ‫محورهای ارتباطی این شهرسـتان قدردانی کرد‪ .‬در بخشـی از این لوح چنین‬ ‫امـده‪ :‬توفیـق خدمـت بـه نیکوتریـن و شایسـته ترین مـردم در نظـام اسلامی‪،‬‬ ‫فرصتـی گران بهـا و پرافتخـار اسـت کـه عالو هبـر خشـنودی مـردم‪ ،‬موجبـات‬ ‫رضایت پروردگار متعال را در پی خواهد داشـت و به یقین در این راسـتا کسـانی‬ ‫موفـق و سـربلند خواهنـد بـود کـه بتواننـد به خوبـی از این فرصـت مسـئولیت‬ ‫جهـت جلـب رضایـت خداونـد و خدمـت صادقانـه و موثـر بـه مـردم نهایـت‬ ‫ً‬ ‫استفاده را ببرند‪ .‬قطعا کار برای رضای خدا بدون اجر و پاداش نخواهد ماند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دستورالعملمحیط زیستی‬ ‫ایستگاه های تقلیل فشار گاز در خراسان رضوی‬ ‫یاسـر وطن پـور ازغنـدی‪ /‬مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان گفت؛ بـرای اولین در‬ ‫صنعـت گاز کشـور دسـتورالعمل پایـش و اندازه گیـری صـدای محیط زیسـتی‬ ‫و کاهـش صـدای نامنطبـق در ایسـتگاه های تقلیـل فشـار گاز توسـط شـرکت‬ ‫گاز خراسـان رضـوی تدویـن شـد‪ .‬حسـن افتخـاری بابیان این مطلـب کـه‬ ‫ایسـتگاه های تقلیـل فشـار گاز ‪ TBS‬و ‪ CGS‬وظیفـه کاهـش فشـار جریـان‬ ‫شهـای مختلـف برعهـده دارنـد‬ ‫گاز طبیعـی را بـرای مصرف کننـدگان بخ ‬ ‫اظهار کرد؛ عملیات کاهش فشـار گاز در تاسیسـات این ایسـتگاه ها به دلیل‬ ‫یمـوارد با مزاحمـت محیطی همراه‬ ‫تالطـم جریـان گاز بـا تولیـد صـدا و دربرخ ‬ ‫اسـت‪ .‬وی افـزود؛ درهمین راسـتا شـرکت گاز خراسـان رضـوی باتوج هبـه‬ ‫الزامـات قانونـی محیط زیسـتی اقـدام بـه تعریـف پـروژه مشـاوره ای باعنـوان‬ ‫دسـتورالعمل پایـش و اندازه گیـری صـوت محیط زیسـتی و کاهـش و کنتـرل‬ ‫صدای نامنطبق ایستگاه های تقلیل فشار گاز با تمرکز بر روی ایستگاه های‬ ‫‪ TBS‬موجـود در سـطح اسـتان کـرد‪ .‬افتخـاری تصریـح کـرد؛ «دسـتورالعمل‬ ‫پایش و اندازه گیری صوت محیط زیسـتی در ایسـتگاه های تقلیل فشـار گاز»‬ ‫توسـط شـرکت گاز اسـتان خراسـان رضـوی بـا همـکاری یکـی از شـرکت های‬ ‫دانش بنیان تدوین و برای اولین بار در سـطح شـرکت های گاز اسـتانی تهیه‬ ‫شـده اسـت‪ .‬به گفته مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان‪ ،‬هدف از انجام این پروژه‪،‬‬ ‫یکپارچ هسـازی نحـوه اندازه گیـری‪ ،‬ارزیابـی‪ ،‬تعییـن میـزان انتشـار صـدای‬ ‫محیط زیسـتی در ایسـتگاه های تقلیـل فشـار گاز‪ ،‬نحـوه تشـخیص میـزان‬ ‫کنتـرل صـدا و تشـخیص نواقـص و عدم انطبـاق جهـت مقایسـه بـا حـدود‬ ‫مجاز و ارائه اقدامات اصالحی در سطح کلیه شرکت های گاز استانی است‪.‬‬ ‫افتخـاری این پـروژه را شـامل فازهـای مطالعات کتابخانه ای‪ ،‬جمـع اوری امار‬ ‫و اطالعـات‪ ،‬بازدیـد و اندازه گیـری میدانی‪ ،‬تجزیه وتحلیل نتایـج‪ ،‬ارائه الگوی‬ ‫شهـای‬ ‫اولویت بنـدی کاهـش صـدای نامنطبـق محیط زیسـتی‪ ،‬منـوی رو ‬ ‫کنترلـی و تهیـه دسـتورالعمل خوانـد‪.‬‬ ‫دور جدید از قرعه کشـی سورسـامانی ویژه اعضای باشگاه‬ ‫مشـتریان بانک سـامان (سـامانیوم) بـا ‪ 2‬جایزه ویـژه برگزار‬ ‫شـد‪ .‬دور جدیـد از قرعه کشـی سورسـامانی بهـار ویـژه‬ ‫اعضای باشـگاه مشـتریان بانک سامان (سـامانیوم) برگزار‬ ‫ششـانس یک دسـتگاه ایکـس با کـس و‬ ‫و دو برنـده خو ‬ ‫یک دستگاه پلی استیشن مشخص شدند‪ .‬براین اساس‪،‬‬ ‫اقای محسن گنجی از شعبه سرو برنده یک دستگاه ‪PS5‬‬ ‫و اقای هوتن قادر ازاد از شـعبه مولوی برنده یک دسـتگاه‬ ‫‪ Xbox‬شد‪ .‬عالقه مندان برای عضویت در باشگاه و کسب‬ ‫اطالعات بیشـتر درخصوص این قرعه کشـی می توانند به‬ ‫سـایت ‪ https://sb24.ir/samanium‬و همچنیـن صفحـه‬ ‫اینسـتا گرام سـامانیوم به نشـانی ‪ @samanium‬مراجعه یا‬ ‫با مرکز صدای مشتریان بانک سامان به شماره ‪0216422‬‬ ‫تمـاس حاصل کنند‪.‬‬ ‫صدور مجوزهای الزم جهت تکمیل اسکله رو ‪-‬رو ریلی‬ ‫و سـاخت) اسـکله بی بدیـل رو‪-‬رو ریلـی بندر‬ ‫امیراباد را نمونه ای از توانمندی متخصصان‬ ‫داخلـی برشـمرد کـه باوجـود تحری مهـا‬ ‫توانسـتند با بومی کردن دانش سـاخت این‬ ‫نـوع اسـکله ها و تولیـد قطعـات ان در کشـور‬ ‫گام بلنـدی را در توسـعه اقتصـاد منطقـه‬ ‫بردارند‪ .‬سـعیدی پـور کاهش تـراز اب دریای‬ ‫خـزر و در پـی ان بازطراحـی ایـن اسـکله از‬ ‫‪ ۲‬بـه ‪ ۳‬اسـپن (‪ )span‬و افزایـش متعلقـات‬ ‫سـخت افزاری را موجـب تطویـل در تکمیـل‬ ‫نپـروژه دانسـت کـه صـدور مجوزهـای‬ ‫ای ‬ ‫الزم بـرای پـروژه و تطبیـق شـرایط حاضـر بـا‬ ‫نپـروژه ملـی در‬ ‫الزامـات تکمیـل پـروژه‪ ،‬ای ‬ ‫اینده نه چندان دور به بهره برداری می رسـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل بنـدر امیرابـاد بـه سیاسـت های‬ ‫لکـردن و اسـتفاده از‬ ‫دولـت مردمـی در فعا ‬ ‫تهـای موجـود در کریـدور بین المللـی‬ ‫ظرفی ‬ ‫شمال _ جنوب و افزایش مراودات ترانزیتی و‬ ‫ریلی کاال ازاین مسیر اشاره کرد که اسکله رو‪-‬‬ ‫رو می تواند با فعال تر کردن ترانزیت کاالهای‬ ‫کانتینـری ‪ ،‬افزایـش مـراودات محصـوالت‬ ‫کشاورزی و توسعه لجستیک ‪ ،‬سهم بسزایی‬ ‫را در تحقق این هدف داشـته باشـد‪ .‬معاون‬ ‫مهندسـی و توسـعه امـور زیربنایـی سـازمان‬ ‫بنـادر و دریانـوردی نیـز دراین جلسـه بـه‬ ‫ضـرورت تامیـن اعتبـارات الزم جهت تکمیل‬ ‫پروژ ههـا اشـاره کـرد و از تدویـن طـرح جامـع‬ ‫بنـدری تـا افـق ‪ ۱۴۰۴‬بـرای بنـادر بـزرگ و تـا‬ ‫افـق ‪ ۱۴۱۵‬بـرای بنـادر کوچـک خبـر داد‪.‬‬ ‫محمدرضـا ال هیـار با بیان اینکـه متوسـط‬ ‫رشـد اقتصـادی در تدویـن طـرح جامـع‬ ‫بندری پنج درصد اسـت‪ ،‬بر تناسـب بودجه‬ ‫و اولویت بنـدی پروژ ههـا در اجـرای ایـن‬ ‫تهـای اعتبـاری‬ ‫طـرح با توج هبـه محدودی ‬ ‫تا کیـد کـرد‪.‬‬ ‫انعقاد ‪ ۱۲‬قرارداد عمرانی در شهرک های صنعتی فارس‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی فـارس گفـت؛‬ ‫طـی ما ههـای اخیـر ‪ ۱۲‬قـرارداد عمرانـی بـا اعتبـار بال غبـر‬ ‫‪ ۲۰‬میلیاردتومـان در شـهرک های صنعتـی فـارس منعقـد‬ ‫شـده اسـت‪ .‬سـید مصطفـی هاشـمی در نشسـت خبـری‬ ‫مدیـران پاسـخگو از تشـکیل ‪ ۱۹۷‬پرونـده را کـد و غیرفعـال‪،‬‬ ‫تعیین تکلیـف ‪ ۸۴‬پرونـده در جلسـه داوری و ازادسـازی‬ ‫‪ ۱۹‬هکتـار زمیـن طـی چهارماه گذشـته در شـهرک ها و نواحـی‬ ‫صنعتـی اسـتان خبـر داد‪ .‬هاشـمی ضمـن بیـان اینکـه بـرای‬ ‫مابقـی پروند ههـا قـرار اجرایی صادر شـده اسـت‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کـرد؛ بـا تعیین تکلیـف تمـام پروند ههـا‪ ۲۷ ،‬هکتـار از اراضـی‬ ‫یشـود‪ .‬وی گفت؛ در بحث‬ ‫شـهرک های صنعتی فارس ازاد م ‬ ‫برخـورد بـا پدیـده دال لـی در شـهرک های صنعتـی‪ ،‬فشـارهای‬ ‫زیـادی را متحمـل شـده و به رغـم سـفارش ها و توصی ههـا و‬ ‫فشـارها‪ ،‬خللـی در بحـث برخـورد بـا پدیـده مذمـوم دال لـی‬ ‫ایجـاد نشـده اسـت‪ .‬وی بـا یـاداوری اینکـه ‪ ۱۹‬هکتـار اراضـی‬ ‫ازادشـده درحال حاضـر در مرحلـه وا گـذاری یـا سـرمایه گذاری‬ ‫جدیـد اسـت‪ ،‬گفـت؛ ‪ ۱۳‬هکتـار از اراضـی شـهرک صنعتـی‬ ‫نهـا‬ ‫شـیراز کـه ‪ ۱۸‬سـال پیش وا گـذار شـده و کاری هـم روی ا ‬ ‫یشـود‪ .‬او‬ ‫انجـام نشـده بـود‪ ،‬در اینـده ای نزدیـک ازادسـازی م ‬ ‫بابیان اینکه شـرکت شـهرک های صنعتی با رویکرد جلوگیری‬ ‫از پرا کندگـی واحدهـای صنعتـی‪ ،‬تامیـن زیرسـاخت های‬ ‫موردنیـاز‪ ،‬پایین امـدن هزین ههـای صنعـت‪ ،‬رعایـت مسـائل‬ ‫زیسـت محیطی و هم افزایـی واحدهـای صنعتـی و تولیـدی‬ ‫درکناریکدیگر شـکل گرفته اسـت‪ ،‬عنـوان کرد؛ تلاش کرده ایم‬ ‫تـا بـه بحـث خوشـه ها در شـهرک های صنعتـی ورود کنیـم‪.‬‬ ‫هاشـمی بابیان اینکـه بـا احصـاء و جمـع اوری مشـکالت‬ ‫شـهرک های صنعتـی مـواردی‪ ،‬چـون حـل راه های دسترسـی‬ ‫و تعییـن زیرسـاخت های خدمات رسـانی ماننـد؛ اب و بـرق‬ ‫و گاز در اولویـت ایـن شـرکت قـرار دارد‪ ،‬گفـت؛ طبـق قـرارداد‬ ‫منعقدشـده بـا اعتبـار ‪ ۵۰‬میلیاردتومـان دغدغـه و مشـکل‬ ‫شـهرک صنعتـی شـیراز در بحـث اب شـرب بـرای صنایـع‬ ‫بهداشـتی و غذایـی مرتفـع شـده و در دهـه فجـر بـه مرحلـه‬ ‫بهره برداری می رسد‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫فـارس بابیان اینکـه تامیـن زمیـن در شـرکت شـهرک ها از دیگر‬ ‫رویکردهاسـت‪ ،‬گفـت؛ تامیـن زمیـن بـرای واحدهای صنعتی‬ ‫در مرکز استان شهرک شماره ‪ 2‬صنعتی سروستان و بیضاء با‬ ‫تامین برق و اب به عنوان شهرک شماره‪ ۲‬صنعتی شیراز فعال‬ ‫و دراختیـار تولیدکننـدگان و صنعتگـران قـرار خواهـد گرفـت‪.‬‬ ‫هاشـمی ادامـه داد؛ طـی چهارماه گذشـته ‪ ۱۲‬قـرارداد عمرانـی‬ ‫بـا اعتبـار بال غبـر ‪ ۲۰‬میلیاردتومـان در شـهرک های صنعتـی‬ ‫فـارس منعقـد شـده اسـت‪ .‬هشـت پـروژه عمرانـی نیز بـا اعتبار‬ ‫نمـدت به بهر هبـرداری رسـیده و‬ ‫چهارمیلیاردتومـان درهمی ‬ ‫نمـدت مجـوز سـاخت ‪ ۸۸‬واحـد صنعتـی و ‪ ۷۵‬فقـره‬ ‫درهمی ‬ ‫پایـان کار صـادر شـده اسـت‪ .‬مدیرعامـل شـرکت شـهرک های‬ ‫صنعتـی فـارس از راه انـدازی شـهرک های خصوصـی صنعتـی‬ ‫در استان خبر داد و گفت؛ با سرمایه گذاری بخش خصوصی‬ ‫یشـود کـه تا کنـون‬ ‫‪ ۱۰‬شـهرک صنعتـی در اسـتان راه انـدازی م ‬ ‫پروانـه سـه شـهرک در سـپیدان و اقلیـد و جـواز دو شـهرک‬ ‫در جـوار شـهرک صنعتـی شـیراز صـادر شـده اسـت‪ .‬هاشـمی‬ ‫ادامـه داد؛ درراسـتای حمایـت از دانش بنیان هـا‪ ،‬طـی تفاهم‬ ‫انجام شـده دو بلـوک از ‪ ۵۰‬هکتـار اراضـی موجـود شـرکت‬ ‫شـهرک های صنعتـی بـدون تشـریفات مزایـده بـه واحدهـای‬ ‫دانش بنیـان اختصـاص خواهـد یافـت‪ .‬ایـن مقـام مسـئول‬ ‫خاطرنشـان کـرد؛ پیش پرداخـت شـرکت های دانش بنیـان‬ ‫برای دریافت زمین در شهرک های صنعتی ‪ ۱۰‬درصد و مابقی‬ ‫ان طـی اقسـاط ‪ ۴۸‬ماهـه وصـول خواهـد شـد‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫یکـه‬ ‫شـرکت شـهرک های صنعتـی فـارس تا کیـد کـرد؛ درصورت ‬ ‫واحدهـای دانش بنیـان زودتـر از موعـد به بهره برداری برسـد‪،‬‬ ‫مشـمول ‪ ۳۰‬درصـد تخفیـف خواهنـد شـد‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫یهـای انجا مشـده ‪ ۱۶‬واحـد‬ ‫طـی چهارماه گذشـته بـا پیگیر ‬ ‫صنعتـی بـه چرخـه تولیـد بازگشـته اند‪ ،‬گفـت؛ بـه زودی‬ ‫شـهرک های صنفـی در اسـتان شـکل خواهنـد گرفـت کـه‬ ‫اولین ان در محدوده شـهر شـیراز خواهد بود‪ .‬او خاطرنشـان‬ ‫کـرد؛ درراسـتای توانمندسـازی مدیـران واحدهـای تولیـدی‪،‬‬ ‫‪ ۴۴‬دوره اموزشـی برگـزار شـده و ‪ ۷۰‬شـرکت مشـاوره ای نیـز در‬ ‫نشـهرک قـرار گرفته انـد‪.‬‬ ‫سـامانه ای ‬ ‫الکترونیکی شدن‪ ۲۵‬درصد خدمات دستگاه قضا در نیشابور‬ ‫سید موسی الرضا حسینی‬ ‫درراسـتای تسـریع در روند رسـیدگی به پرونده های دسـتگاه‬ ‫قضـا‪ ۲۵ ،‬درصـد ایـن پروند ههـا در نیشـابور ب هصـورت‬ ‫یشـود‪ .‬ابراهیـم ابراهیـم زاده؛‬ ‫الکترونیـک و انالیـن بررسـی م ‬ ‫رئیـس دادگسـتری نیشـابور در نشسـت خبـری بـا اصحـاب‬ ‫رسـانه این شهرسـتان بااشـاره به اینکه درحال حاضـر‬ ‫‪ ۲۵‬درصـد یعنـی یک چهـارم خدمـات دسـتگاه قضـا در‬ ‫یشـود‪ ،‬گفـت؛ در ماه‬ ‫نیشـابور ب هصـورت الکترونیـک انجام م ‬ ‫ً‬ ‫گذشـته حـدود ‪ ۱۵۰‬پرونـده دادرسـی‪ ،‬کاملا ب هصـورت انالیـن‬ ‫در دادگسـتری نیشـابور انجـام شـد‪ .‬وی ادامـه داد؛ نیشـابور‬ ‫دومین شهرسـتان پس از مشـهد اسـت که در بحث حمایت‬ ‫از قضـا در تولیـد‪ ،‬بسـیارفعال عمـل کـرده و دراین راسـتا طـی‬ ‫یک ماه گذشـته ‪ ۱۵‬پرونـده در کمیسـیون حمایـت از تولید در‬ ‫دادگسـتری نیشـابور پیگیـری شـده کـه تمـام ایـن پروند ههـا‬ ‫در محـل دائمـی نمایشـگاه بین المللـی تهـران برگزار می شـود‪ .‬شـرکت‬ ‫بیمه رازی درراسـتای اهداف و اسـتراتژی های کالن خود و همسـویی‬ ‫اهـداف ایـن نمایشـگاه بـا راهبردهـای اولین شـرکت بخش خصوصی‬ ‫صنعـت بیمـه‪ ،‬در چهاردهمیـن نمایشـگاه بین المللـی صنعـت مالـی‬ ‫(بورس‪ ،‬بانک و بیمه) شرکت خواهد کرد‪ .‬براساس این گزارش؛ شرکت‬ ‫بیمه رازی دراین نمایشگاه میزبان بیمه گذاران‪ ،‬نمایندگان و کارگزاران‬ ‫خواهـد بود‪.‬‬ ‫برندگان سورسامانی بهار مشخص شدند‬ ‫در بازدید معاون فنی‪ ،‬امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنام هو بودجه از بندر امیراباد مطرح شد؛‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫معـاون فنـی‪ ،‬امـور زیربنایـی و تولیـدی‬ ‫سـازمان برنامه وبودجـه کشـور بـا حضـور در‬ ‫یهـای‬ ‫تهـا‪ ،‬توانمند ‬ ‫بنـدر امیرابـاد از قابلی ‬ ‫استراتژیک و اسکله منحصربه فرد رو‪-‬رو ریلی‬ ‫بازدیـد کـرد‪ .‬حمیـد امانـی همدانـی به همراه‬ ‫محمدرضا اله یار معاون مهندسی و توسعه‬ ‫امـور زیربنایـی سـازمان بنـادر بـا حضـور در‬ ‫بنـدر امیرابـاد از اسـکله ها‪ ،‬مناطـق عملیاتی‬ ‫لسـاخت‬ ‫و ویـژه اقتصـادی و اسـکله درحا ‬ ‫رو‪-‬رو ریلـی ایـن بنـدر بازدیـد کـرد‪ .‬مدیـرکل‬ ‫بنادرودریانوردی امیرابـاد پیش ازاین بازدید‬ ‫میدانـی‪ ،‬در جلسـه ای ضمـن خیرمقـدم بـه‬ ‫حاضریـن و ارائـه گزارشـی از عملکـرد بنـدر‬ ‫امیرابـاد در حوز ههـای مختلـف بنـدری‪،‬‬ ‫دریایـی و فنـی و مهندسـی بـه تشـریح رونـد‬ ‫اجـرای پروژ ههـای توسـعه ای و زیربنایـی‬ ‫لسـاخت ایـن بنـدر پرداخـت و بـر‬ ‫درحا ‬ ‫ضـرورت تامین اعتبـار الزم جهـت تکمیـل‬ ‫این پروژ ههـا بخصـوص پـروژه بزرگ اسـکله رو‬ ‫_ رو ریلی تا کید کرد‪ .‬وی اجرای ‪( DB‬طراحی‬ ‫شعب این شرکت در سراسر کشور رسید‪ .‬مدیران بیمه سرمد با امضای‬ ‫ایـن میثاق نامـه‪ ،‬متعهـد شـدند تـا بـا تمرکـز بـر سـه محـور کار حرفـه ای‪،‬‬ ‫برنامه محـوری و بیمـه داری نویـن کـه مـورد تا کیـد یعقـوب رشـنوادی در‬ ‫فعالیت هـای بیمه گـری اسـت‪ ،‬ایـن شـرکت را بـه جایـگاه واقعـی خـود در‬ ‫صنعـت بیمه کشـور برسـانند‪.‬‬ ‫حضور بیمه رازی در نمایشگاه بانک‪ ،‬بورس و بیمه‬ ‫نهـا درنظـر‬ ‫صـورت خواهـد گرفـت و باجه هایـی را بـرای ا ‬ ‫یشـدن شـعب اشـاره کـرد‬ ‫خواهیـم گرفـت‪ .‬وی بـه دیجیتال ‬ ‫و اظهـار داشـت‪ :‬باتوجه به انکـه هنـوز زیرسـاخت های الزم‬ ‫بـرای ایـن کار وجـود نـدارد‪ ،‬نمی تـوان شـعاری از مزایـای ان‬ ‫سـخن گفت و مطلوب اسـت تا به صورت عملیاتی‪ ،‬فعالیت‬ ‫بـرای ان صـورت پذیـرد کـه این مهـم‪ ،‬مسـتلزم زمـان بـرای‬ ‫گسـازی در بیـن‬ ‫ایجـاد زیرسـاخت های فنـی و نیـز فرهن ‬ ‫مـردم بـرای ورود بـه یـک فضـای تحولـی دارد‪.‬‬ ‫تسـهیالت خـود در این سـال را فراهـم اورده اسـت‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫در سال ‪ 1400‬سرمایه گذاری بانک سینا در اوراق خزانه اسالمی‬ ‫و اوراق منفعـت دولـت‪ ،‬رشـد ‪ 46‬درصـدی داشـته کـه افزایـش‬ ‫ارزش تابلـو اوراق مذکـور در بـورس باعـث افزایـش ‪ 177‬درصـدی‬ ‫سـود حاصل از سـرمایه گذاری بانک در اوراق شـده است‪ .‬مروج‬ ‫خاطرنشـان کرد‪ :‬درامدهای غیرمشـاع بانک سـینا هم در سال‬ ‫‪ 1400‬رشـد ‪ 52‬درصـدی را تجربـه کـرده که عمده این رقم حاصل‬ ‫از کارمـزد ضمانت نامه هـای صـادره بـوده اسـت‪.‬‬ ‫و معرفـی ضامنیـن براسـاس ضوابـط تعیین شـده ازسـوی‬ ‫بانـک تسـهیالت خـود را بالفاصلـه دریافـت خواهنـد کـرد‪.‬‬ ‫بانـک تجـارت همچنیـن بـا هـدف اجـرای قانـون حمایـت‬ ‫از فرزنـداوری‪ ،‬تعـداد ده هـزار ‪ ۴۶۹‬فقـره تسـهیالت در بـازه‬ ‫زمانـی خردادمـاه بـه متقاضیـان تسـهیالت قرض الحسـنه‬ ‫پرداخت کرده است‪ .‬در اردیبهشت ماه سال جاری نیز بانک‬ ‫کهـزار و ‪ ۶۱۱‬فقـره تسـهیالت دراین بخـش‬ ‫تجـارت تعـداد ی ‬ ‫بـه متقاضیـان اعطـا کـرده اسـت‪ .‬بانـک تجـارت سـال ‪ ۱۴۰۰‬بـا‬ ‫اعطـای تسـهیالت قرض الحسـنه ازدواج بـه بیـش از ‪ ۱۰۶‬هـزار‬ ‫زوج جـوان در کمـک بـه ازدواج جوانـان ایـران اسلامی‪ ،‬نقـش‬ ‫فعالـی را ایفـا کـرده اسـت‪.‬‬ ‫لشـدن ایـن واحدهـای تولیـدی‬ ‫منجـر بـه نتیجـه و فعا ‬ ‫گردیده اسـت‪ .‬به گفته ابراهیم زاده شـعبه تخصصی رسـیدگی‬ ‫بـه سـرقت در نیشـابور راه انـدازی شـده و بـا انجـام این مهـم‪،‬‬ ‫جرائـم سـرقت در شهرسـتان نیشـابور نسـبت بـه سـال‬ ‫گذشـته‪ ،‬یک درصـد کاهش داشـته اسـت کـه دراین خصوص‬ ‫از ظرفیـت بسـیج در خدمت رسـانی هرچه بهتـر نیـروی‬ ‫پهـای تـرک اعتیـاد‬ ‫انتظامـی اسـتفاده شـده‪ .‬وی گفـت؛ کم ‬ ‫بـرای خان مهـا و اقایـان در نیشـابور راه انـدازی شـده کـه‬ ‫یشـود کـه‬ ‫پهـا نگهـداری م ‬ ‫معتـادان متجاهـر در این کم ‬ ‫یکـی از عوامـل سـرقت ها‪ ،‬همین معتـادان متجاهـر بوده اند‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه در خراسـان رضـوی‪ ،‬طرحـی ب هنـام‬ ‫حیـاران شـورای حـل اختلاف بـا همـکاری امـور‬ ‫طـرح صل ‬ ‫نبـار در نیشـابور راه انـدازی شـده‪ ،‬افـزود؛‬ ‫مسـاجد بـرای اولی ‬ ‫نطـرح روحانیونـی کـه در روسـتاها مسـتقرند به عنـوان‬ ‫درای ‬ ‫نطـرح‬ ‫حیـار فعـال هسـتند کـه تا کنـون ای ‬ ‫رئیـس طـرح صل ‬ ‫در ‪ 39‬روسـتا و برخـی از مسـاجد بـزرگ شهرسـتان نیشـابور‬ ‫فعال شـده تا پیش ازاینکه پرونده ای در دادگسـتری تشکیل‬ ‫گـردد‪ ،‬صلـح و سـازش بیـن افـراد ایجـاد شـود‪ .‬وی ادامـه داد؛‬ ‫یشـود حداقـل بیـش از‬ ‫نطـرح نوپـا بـوده و پیش بینـی م ‬ ‫ای ‬ ‫‪ 50‬درصـد پروند ههـا پیـش از ورود بـه دادگسـتری‪ ،‬منجـر بـه‬ ‫صلح و سـازش گردد‪ .‬به گفته ابراهیم زاده؛ درراسـتای کاهش‬ ‫اطالـه رسـیدگی بـه پروند ههـای ناشـی از تصادفـات منجـر بـه‬ ‫جـرح در دادگسـتری باتوج هبـه قانـون بیمه اجباری شـخص‬ ‫ثالـث کـه بیم ههـا مکلـف بـه پرداخت مبلغ دیـه پـس از ‪ ۱۵‬روز‬ ‫هستند‪ ،‬طی اقدام خوب و شایسته ای که در نیشابور انجام‬ ‫شـده‪ ،‬مقـرر گردیـد درصـورت بـروز تصادفـات منجـر بـه جرح‪،‬‬ ‫مـدارک در شـعبه ویـژه حـل اختلاف اخذ و به بیم ههـا ارجاع‬ ‫داده شـود تـا مبلـغ دیـه ظـرف ‪ 15‬روز پرداخـت گـردد‪.‬‬ ‫مرکزی‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫شهردار اراک؛‬ ‫قبل از اغاز طرح ‪ ۲۴‬متری‪ ،‬ابهامات کار باید رفع شود‬ ‫شـهردار ارا ک در جمـع خبرنـگاران درخصـوص‬ ‫اجـرای طـرح ‪ ۲۴‬متـری و اثربخشـی ایـن معبـر‬ ‫اظهـار کـرد؛ پـس از یک زمـان بسـیارزیاد کـه‬ ‫مـردم ارا ک منتظـر اجـرای پـروژه ‪ ۵۸‬متـری‬ ‫بودنـد‪ ،‬طـرح لغـو شـد و درواقـع بی اعتمـادی‬ ‫نسبت به تصمیمات دولتی در حافظه تاریخی‬ ‫مـردم شـکل گرفتـه و امـروز پـروژه ‪ ۲۴‬متـری‬ ‫نیـز دارد بـه این شـرایط دچـار می شـود و می طلبـد کـه در اجـرای پـروژه دقـت‬ ‫و برنامه ریـزی الزم لحـاظ شـود‪ .‬دکتـر علیرضـا کریمـی بابیان اینکـه پـروژه در‬ ‫ً‬ ‫محـدوده و هسـته مرکـزی شـهر اسـت و قطعـا کار دشـوار خواهـد بـود‪ ،‬گفـت؛‬ ‫نطـرح‬ ‫تقاطع هـای درنظرگرفته شـده در طـرح هزینه بـر اسـت امـا انچـه درای ‬ ‫مفقـود اسـت پیوسـت مطالعـات ترافیکـی و اجتماعی سـت و هنـوز ب هصـورت‬ ‫شـفاف نمی دانیـم کـه اجـرای طـرح چـه مشـکالت ترافیکـی و اجتماعـی را رفع‬ ‫می کنـد‪ .‬وی تصریـح کـرد؛ عـرض خیابـان ‪ ۲۴‬متـر اسـت و حـدود هفت متـر‬ ‫مختـص پیـاده راه و بلـوار خواهـد بـود و مطمئـن نیسـتیم که یک معبـر حدود‬ ‫‪ ۱۷‬متـری چـه مشـکالت ترافیکـی را دراین شـرایط اقتصـادی کـه اجـرای پـروژه‬ ‫هزینـه بسـیاری به شـهر تحمیل می کنـد‪ ،‬رفع خواهد کـرد‪ .‬وی باتا کیدبراینکه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫قطعـا مزایایـی در طـرح متصـور اسـت‪ ،‬گفـت؛ مسـلما بـرای ورود به عرصـه اجرا‬ ‫ً‬ ‫حتمـا بایـد دشـواری های کار دیـده شـود‪ ،‬همچنیـن امتیازهـا و بسـته های‬ ‫تشـویقی و ترا کم هـای سـاختمانی نیـز بایـد به صـورت شـفاف مشـخص باشـد‬ ‫و ا گـر همچنـان به دنبـال صـدور مجـوز بـرای ترا کم هـای خدماتـی و تجـاری در‬ ‫ً‬ ‫منطقه باشیم‪ ،‬قطعا اثربخشی معبر تحت تاثیر قرار می گیرد و برهمین اساس‬ ‫مطالعـات بایـد دقیق تـر و بـا جزئیـات بیشـتر انجـام گیـرد‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫طرح از مطلوبیت زیادی برخوردار نیست‪ ،‬گفت؛ شاید ‪ ۵۸‬متری مشکل ارا ک‬ ‫را حل می کرد ولی امروز درگیر پروژه ای هستیم که در اجرا با مسائلی روبروست‬ ‫و نسـبت بـه حـل مشـکالت ترافیکی با کمـک این معبر تردیـد وجـود دارد و ا گر‬ ‫ً‬ ‫پـس از احـداث‪ ،‬مجـوز تجـاری در خیابـان داده شـود عملا مشـکلی از ترافیـک‬ ‫حـل نمی شـود‪ .‬دکتـر کریمـی تصریـح کـرد؛ مخالفتـی بـا طـرح نداریـم‪ ،‬امـا بایـد‬ ‫همـه جوانـب ان تبییـن شـود و بایـد قبل از اغـاز کار ابهامات رفع شـود و به نظر‬ ‫می رسـد کـه اهـداف ترافیکـی شـهر بـا ایـن معبـر حـل نمی شـود‪.‬‬ ‫استان مرکزی؛‬ ‫رتبه شش در حوزه تولید ماهی خاویاری در کشور‬ ‫مدیـر امـور شـیالت سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان مرکـزی گفـت‪« :‬از‬ ‫اسـتان های پیشـرو در حـوزه ابزیـان هسـتیم و در حـوزه تولیـد ماهـی خاویـاری‬ ‫رتبه شـش کشـور را داریم»‪ .‬حسـن ا کبری اظهار کرد‪« :‬اسـتان مرکزی در حوزه‬ ‫تولید ماهی خاویاری رتبه شش کشور را دارد و جز ‪ ۱۷‬استانی که ماهی قزل اال‬ ‫را در قفـس‪ ،‬دریاچـه و سـدهای خا کـی پرورش می دهد به شـمار می اید‪ .‬اصل‬ ‫کار شـیالت بحـث تولیـد ابزیـان پرورشی سـت کـه در کنـار ان افزایـش سـرانه‬ ‫مصـرف ابزیـان هـم بـه عهـده شـیالت اسـت و سـرانه مصـرف ابزیـان در اسـتان‬ ‫مرکـزی حـدود نه کیلوگـرم و در کشـور نیز ‪ ۱۳‬کیلوگرم اسـت»‪ .‬مدیر امور شـیالت‬ ‫سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان مرکزی با بیان اینکه میانگین فاصله مصرف‬ ‫ابزیان در کشـور ما با جهان هشـت کیلوگرم اسـت‪ ،‬گفت‪« :‬در تالش هسـتیم تا‬ ‫بـا افزایـش تولیـد و فرهنگ سـازی در راسـتای مصـرف ابزیـان بتـوان ایـن میـزان‬ ‫سـرانه مصـرف را افزایـش داد‪ .‬اسـتان مرکـزی در حـوزه تولیـد ماهـی قـزل اال رتبه‬ ‫سیزدهم‪ ،‬در استخرهای دومنظوره رتبه سوم و در برخی شاخص ها از جمله‬ ‫تولید بچه ماهی قزل اال رتبه سوم و در حوزه تولید ماهی خاویاری رتبه ششم‬ ‫کشـور را بـه خـود اختصـاص داده اسـت»‪.‬‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫گیاه اسطوخودوس‬ ‫اسـطوخودوس یـا الونـدر از دسـته گیاهـان گلـدار و از خانـواده نعناعیـان اسـت کـه‬ ‫دارای گونه های مختلفی است‪ .‬گل های این گیاه به رنگ ابی‪ ،‬قرمز سیر یا بنفش‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن گیـاه سرشـار از فوایـد درمانـی اسـت و عالو هبـر خـواص درمانـی اسـانس‬ ‫گیری نیز از ان به عمل می اید‪ .‬نوشیدن عصاره حاصل از برگ گیاه اسطوخودوس‬ ‫بـرای سـردرد مفیـد اسـت و تاثیرگـذاری ان ب هقـدری زیاد اسـت که بیمـاران راضی به‬ ‫تحمل طعم این گیاه هسـتند‪ .‬اسـطوخودوس حاوی موادی اسـت که فشارخون‬ ‫یهـای قلبـی را کاهـش می دهـد‪ .‬بـرای درمـان زخم هـای‬ ‫بـاال و خطـر ابتلا بـه بیمار ‬ ‫دهانی از قطره اسطوخودوس می توان استفاده کرد‪ .‬رایحه این گیاه سبب کاهش‬ ‫یشـود‪ .‬روغـن اسـطوخودوس سیسـتم عصبـی بـدن را ارام‬ ‫اسـترس و اضطـراب م ‬ ‫می کند‪ .‬این گیاه خواب اوری طبیعی دارد و افرادی که اختالل خواب دارند به مرور‬ ‫خواب ارامی را تجربه می کنند‪ .‬برای پا ک سازی کبد دمنوش اسطوخودوس مفید‬ ‫اسـت‪ .‬نوشـیدن چـای یـا جوشـانده برگـه ای خشـک اسـطوخودوس باعث کاهش‬ ‫یشـود‪ .‬روغن این‬ ‫التهاب دسـتگاه تنفسـی و درمان سـرفه‪ ،‬اسـم و سرماخوردگی م ‬ ‫بسـوختگی و پوسته پوسـته شـدن پوسـت اسـتفاده‬ ‫گیـاه بـرای پیشـگیری از افتا ‬ ‫می شود‪ .‬عرق اسطوخودوس برای افزایش رشد مو و درمان شوره سر مفید است‪.‬‬ ‫عـرق اسـطوخودوس تلـخ نیسـت و مصـرف ان به صورت شـربت گیاهـی نیز دلپذیر‬ ‫اسـت‪ .‬زیبایی مزارع پوشـیده از گیاه اسـطوخودوس نیز بر کسـی پوشـیده نیست‪.‬‬ ‫ماهور خسروی کالسششم‪.‬دبستاننیلوفرانشهرستانتربت جام‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 8‬تیر ‪ 29 1401‬ذوالقعده ‪ 29 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2533‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان ری تاکید کرد؛‬ ‫برنامه های خوبی در حوزه فرهنگ و هنر در سطح شهرستان ری انجام می شود‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫دهیـار و اعضـای شـورای اسلامی روسـتای اسلام اباد سـیمان تهـران‬ ‫در میزگـرد هم اندیشـی بـا حضـور حسـن صفـوی (رئیـس اداره فرهنـگ‬ ‫و ارشـاد اسلامی شهرسـتان ری) و خبرنـگار روزنامـه سراسـری سـایه‪،‬‬ ‫تهـای پیـش روی ایـن روسـتا‬ ‫تهـا‪ ،‬تهدیدهـا و فرص ‬ ‫بـه بررسـی ظرفی ‬ ‫پرداختنـد‪ .‬حسـن صفـوی در جلسـه نشسـت هم اندیشـی بـا دهیـار و‬ ‫اعضـای شـورای اسلامی روسـتای اسلام اباد سـیمان تهـران‪ ،‬از اینکـه‬ ‫مسـئوالن روسـتا نسـبت بـه فرهنـگ و هنـر و پربارسـازی اوقـات فراغـت‬ ‫جوانـان‪ ،‬دغدغه منـد هسـتند ابـراز خوشـحالی کـرد و گفـت‪« :‬بخشـی از‬ ‫مشکالت فرهنگ شهرستان‪ ،‬در گرو تخصیص اعتبارات و بخشی هم‬ ‫ً‬ ‫مربوط به همکاری و همراهی مردم است‪ .‬قاعدتا اعتبارات مانند خرما‬ ‫بـر نخیـل اسـت و دسـت مـا بـه ان نمی رسـد؛ امـا ا گـر اعتبـارات موجـود‬ ‫یسـت کـه می توانیـم در کنـار‬ ‫نیسـت‪ ،‬همـکاری مـردم موضـوع مهم تر ‬ ‫خودمـان داشـته باشـیم و بـا برگـزاری جلسـات‪ ،‬همفکـری و هم افزایـی‬ ‫تهـای خوبـی در حـوزه‬ ‫داشـته باشـیم»‪ .‬وی افـزود‪« :‬برنام ههـا و فعالی ‬ ‫یشـود کـه خبرنـگاران‬ ‫فرهنـگ و هنـر در سـطح شهرسـتان انجـام م ‬ ‫بـه بخشـی از ایـن مسـئولیت ها می پردازنـد و از بخـش دیگـری غافـل‬ ‫هسـتند»‪ .‬صفـوی ادامـه داد‪« :‬دسـتگاه های دیگـری ماننـد اداره‬ ‫تبلیغات اسالمی‪ ،‬اوقاف‪ ،‬دستگاه های فرهنگی و دهیاری ها و شوراها‪،‬‬ ‫خودتان شورای فرهنگی هستید‪ .‬اقای شیرازی (سرپرست نمایندگان‬ ‫روزنامـه سراسـری سـایه در شهرسـتان های اسـتان تهـران) هـم اغلـب‬ ‫زحمـت می کشـند و اخبـار حـوزه فرهنـگ و ارشـاد را انعـکاس می دهنـد‬ ‫کـه جـای تقدیـر دارد‪ .‬امـا ا گـر می خواهیـم بـه نقطـه مطلـوب برسـیم‪،‬‬ ‫ً‬ ‫قاعدتـا کار بـرای ایـن موضـوع بسـیار زیـاد اسـت و انچـه را کـه مـا از شـما‬ ‫توقع داریم‪ ،‬این است که خودتان برای خودتان کارکنید‪ ،‬ما هم در کنار‬ ‫شـما هسـتیم‪ .‬ما به عنوان یک مشـکات در بحث فرهنگی‪ ،‬با روسـتاها‬ ‫همـکاری کنیـم و چـراغ راه را نشـان دهیـم‪ ،‬اسـاتید را دعـوت کنیـم و‬ ‫برنامه های متنوعی را در سـطح روسـتاها اجرا کنیم و همه را ب هسـمت‬ ‫شـما حرکـت دهیـم تـا از پلـه اول بـه پلـه دوم برسـید»‪ .‬صفـوی اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬ما نمی خواهیم سـنگ بزرگ برداریم‪ ،‬اما افق ما روشـن و نگاه‬ ‫یسـت؛ نمی خواهیم جلوی چشـممان را ببینیم بلکه به‬ ‫ما دید بلند ‬ ‫دوردسـت ها و نـگاه بـه اینـده داریـم‪ .‬همان طورکـه حضـرت اقـا‪ ،‬افقـی را‬ ‫بـرای سـال ‪ 1404‬ترسـیم کردنـد؛ هرچند به خیلـی از برنامه ها و منویات‬ ‫معظ ملـه نرسـیدیدم‪ ،‬امـا خیلی ها تلاش کردند و بـه مراحل خوبی هم‬ ‫دسـت یافتیـم‪ ،‬مـا نیـز می توانیم یک افقـی را برای روسـتا تعریف کنیم و‬ ‫تـا سـال ‪ 1403‬برنامـه دوسـاله ای را تدویـن کنیـم و بـا اجـرای برنامه های‬ ‫میان مدت و کوتاه مدت به جایی برسیم»‪ .‬رئیس اداره فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسلامی شهرسـتان ری گفت‪« :‬تالش کنیم با همکاری کارشناسـان ما‬ ‫و همفکـری شـما‪ ،‬در توسـعه روسـتا گام برداریـم؛ ب هشـرط اینکـه خـود‬ ‫اهالـی روسـتا‪ ،‬دهیـار و شـورا در کنـار مـا باشـند تـا ایـن اتفـاق خـوب رقـم‬ ‫بخـورد»‪ .‬وی اظهـار داشـت‪« :‬در حـوزه قرانـی‪ ،‬با همـکاری اداره فرهنگ‬ ‫و ارشـاد اسلامی اسـتان توانسـتیم ‪ 70‬نخبه قرانی را شناسـایی کنیم‪ .‬با‬ ‫مصوبه شـورای فرهنگ عمومی شهرسـتان‪ ،‬در بسـیاری از روسـتاهای‬ ‫شهرسـتان حضور پیدا کردیم‪ .‬دبیر این برنامه‪ ،‬رئیس ارشـاد و مسـئول‬ ‫ان اقـای سـلیمی‪ ،‬مسـئول فرهنگـی اسـتان حضـرت عبدالعظیـم(ع)‬ ‫اسـت»‪ .‬صفـوی از اخـذ مجـوز هنرسـتان هنرهـای زیبـا ازسـوی اداره‬ ‫ارشـاد شهرسـتان خبـر داد و گفـت‪« :‬بعـد از انقلاب اسلامی‪ ،‬اداره کل‬ ‫فرهنگ و ارشـاد اسلامی اسـتان تهران‪ ،‬هیچ مجوزی به نام هنرسـتان‬ ‫هنرهـای زیبـا در تهـران صـادر نکـرده بـود کـه بـا فضـل الهی بـا مکاتباتی‬ ‫که با اقای یزدی خواه (نماینده مردم تهران‪ ،‬ری و شـمیران در مجلس‬ ‫شـورای اسلامی) داشـتیم‪ ،‬ایشـان هم با وزیر ارشـاد‪ ،‬اسـتاندار و معاون‬ ‫وزیـر اموزش وپـرورش‪ ،‬مطـرح و موضـوع را پیگیـری کـرد و موفـق شـدیم‬ ‫مجـوز هنرسـتان هنرهـای زیبـا را اخـذ کنیـم‪ .‬ایـن هنرسـتان‪ ،‬در همـه‬ ‫حوزه هایفرهنگیو هنریازجملهموسیقی‪،‬سینما‪،‬تئاتر‪،‬پویانمایی‪،‬‬ ‫هنرهـای تجسـمی و ‪ ...‬فعالیـت دارد و فرزنـدان مـا به راحتـی می تواننـد‬ ‫در ایـن مرکـز امـوزش ببینند»‪ .‬مسـئول حوزه فرهنگ و هنر شهرسـتان‬ ‫ری اذعـان کـرد‪« :‬بعضـی از خانواد ههـا مخالـف فعالیـت فرزندانشـان در‬ ‫حوزه هنر هسـتند و تصور می کنند ا گر فرزندانشـان درزمینه موسـیقی‬ ‫یـا تئاتـر تحصیل کنند به بیراهه رفته انـد»‪ .‬وی اظهار امیـدواری کرد که‬ ‫یک هنرستان در تراز انقالب اسالمی ایجاد شود تا جوانان در این مرکز‬ ‫اموزش ببیند و دیگر شاهد ساختن فیلم های سخیفی مثل عنکبوت‬ ‫مقـدس نباشـیم و جوانـان مـا ب هجـای سـاخت این گونـه فیل مهـا‪ ،‬فیلم‬ ‫والیت مقدس را بسازند و برای امام رضا(ع) فیلم بسازند نه برعلیه امام‬ ‫رضـا(ع)‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬مـا بایـد فرزندانمـان را ب هسـمت هنـر هدایـت‬ ‫کنیم و پرورش بدهیم تا هنرمند خارجی جای هنرمند ایرانی را نگیرد»‪.‬‬ ‫وی تاثیـر هنـر بـر افـکار عمومـی را بسـیارمهم ارزیابـی کـرد و گفـت‪« :‬یـک‬ ‫هنرمنـد بـا تولیـد اثار فاخـر و اثرگذار‪ ،‬دنیـا را تکان می دهد‪ .‬یک هنرمند‬ ‫خودباختـه‪ ،‬بـا تولیـد یک فیلم دوسـاعته بـرای خوش رقصی بیگانگان‬ ‫یبـرد و هـم شـان ائمـه را از بیـن بـرده و از‬ ‫هـم شـان ایـران را زیـر سـوال م ‬ ‫یسـازی اوقـات‬ ‫خودمـان بـه خودمـان ضربـه زده اسـت»‪ .‬صفـوی بـر غن ‬ ‫فراغـت جوانـان و نوجوانـان تا کیـد و اظهـار امیـدواری کـرد کـه در حـوزه‬ ‫نشـاءاهلل بتوانیم حرکت کنیم و گام های خوبی‬ ‫فیلم و سـینما و تئاتر ا ‬ ‫لهـا هـم خـوب کار‬ ‫برداریـم‪ .‬وی اذعـان کـرد‪« :‬متاسـفانه مـا در حداق ‬ ‫نمی کنیم‪ .‬مساجد را به عنوان یک ظرفیت و پتانسیل خوب دراختیار‬ ‫داریـم امـا خـوب برنامه ریـزی نمی کنیـم‪ .‬اغلـب مسـاجد مـا فقـط یـک‬ ‫نهـم عصـر بـاز اسـت و صبـح و ظهر مغفول مانده اسـت‪ .‬این ها‬ ‫وعـده ا ‬ ‫یسـت‪ .‬روحانیـون بایـد خـود را بروز کننـد‪ ،‬باید‬ ‫ضرب ههـای بـزرگ فرهنگ ‬ ‫در کنـار هـم یـک حرکت روبه جلو داشـته باشـیم»‪ .‬رئیـس اداره فرهنگ‬ ‫و ارشـاد اسلامی شهرسـتان ری بااشـاره به اینکه روسـتای اسلام اباد‬ ‫سیمان تهران‪ 15000‬نفر جمعیت دارد‪ ،‬گفت‪ 8000« :‬نفر جمعیت ایرانی‬ ‫و حـدود ‪ 7000‬نفـر اتبـاع و وجـود سـه مدرسـه و حـدود ‪ 2000‬دانش امـوز‬ ‫تهـای خوبـی در روستاسـت‪ .‬مـا همیشـه دوسـت داریـم در‬ ‫ظرفی ‬ ‫سـطوح بـاالی کشـوری و ملـی کارکنیـم‪ ،‬امـا از روسـتاها غافـل هسـتیم‪.‬‬ ‫گتـر انجـام دهیـم؛‬ ‫ا گـر در روسـتاها کارکنیـم‪ ،‬در اینـده می توانیـم کار بزر ‬ ‫گسـال داریم‪ .‬متاسـفانه ما در‬ ‫مثـل فوتبـال کـه از رد ههـای نونهال تا بزر ‬ ‫روستا‪ ،‬نونهال را رها کرده ایم و دوست داریم با بزرگان کارکنیم و همیشه‬ ‫به خاطـر ایـن تفکـر ضربه می خوریم‪ .‬مـا در همـه حوزه های اموزشـی‪ ،‬از‬ ‫سهـای امـوزش هنـری‪ ،‬در خدمـت شـورا و دهیـاری‬ ‫سـواد رسـانه تـا کال ‬ ‫هسـتیم‪ .‬همـه مـا باید در کنار هم باشـیم تا یـک هم افزایی ایجاد کنیم‬ ‫و به نقطه مطلوبی که حضرت اقا تا کیددارند‪ ،‬برسیم‪ .‬ایشان فرمودند‬ ‫‪ 20‬میلیـون حافـظ قـران تربیـت کنیـم‪ ،‬ایـن امـار به راحتـی به دسـت‬ ‫نمی اید‪ .‬ما در حوزه اموزش قران‪ ،‬از قرائت قران شروع کردیم؛ شما هم‬ ‫نحـوزه بـا جدیت کارکنید»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬خیلـی از دانش اموزان‬ ‫درای ‬ ‫در روسـتاها‪ ،‬مشـکالت خانوادگـی و اجتماعـی دارنـد و از اسـیب های‬ ‫نهـا بدسرپرسـت و بی سرپرسـت‬ ‫اجتماعـی رنـج می برنـد‪ .‬برخـی از ا ‬ ‫هسـتند؛ پـدر بیمـار دارنـد و مادر خـرج خانه را می دهـد؛ ما ازطریق هنر‬ ‫نهـا ارتبـاط خوبی برقـرار کرده ایـم‪ .‬در این نوع اموزش ها‪ ،‬کارشـناس‬ ‫بـا ا ‬ ‫روانشناسـی ازطریـق هنـر بـا بچه ها صحبـت می کنـد و انچـه را در وجود‬ ‫او نهفته اسـت بیرون می کشـد‪ .‬برنامه تئاتردرمانی را در کهریزک شـروع‬ ‫کرده ایـم‪ .‬بچ ههـا مشـکالت را در قالـب تئاتـر بـازی می کننـد و انچـه در‬ ‫درون ان ها فروخورده‪ ،‬بیرون می ریزند که موجب جلوگیری از افسردگی‬ ‫یـا بزهـکاری می شـود»‪ .‬وی همچنین گفت‪« :‬طرح تشـویق خانم های‬ ‫خانـه دار بـه کتاب خوانـی را در قلعه نـو‪ ،‬زمان اباد و طالب ابـاد اغاز کردیم‬ ‫و دراین زمینـه کتـاب زندگی نامـه حضـرت اقـا را بیـن انـان توزیـع کردیـم‪.‬‬ ‫خیلـی از خانم هـا ایـن کتـاب را مطالعـه کردنـد‪ .‬شـما هـم بـرای ا گاهـی‬ ‫مـادران و بـرای جلوگیـری از بزهـکاری جوانـان‪ ،‬جوایـزی تهیـه کنیـد؛‬ ‫مـا امادگـی داریـم دراین زمینـه بـه شـما کمک کنیـم‪ .‬در مسـاجد برنامه‬ ‫کتاب خوانـی را بـرای دختـران و پسـران اجـرا کنیـد و هـر جـوان و نوجوان‬ ‫که در مسابقات شرکت می کند‪ ،‬به او جایزه بدهید‪ .‬مسابقات مختلف‬ ‫فرهنگی‪ ،‬هنری‪ ،‬نقاشی و ‪ ...‬در مساجد برگزار کنید‪ .‬کالس نقاشی و هنر‬ ‫در مسـاجد بگذارید‪ ،‬ما هم اسـتاد معرفی می کنیم؛ حاال ا گر توانسـتید‬ ‫در تامین هزینه ها یک مقدار ما را همراهی کنید»‪ .‬حسن صفوی ادامه‬ ‫داد‪« :‬همچنین از ظرفیت رسانه استفاده کنیم‪ .‬برای ا گاهی بخشی به‬ ‫مردم‪ ،‬کالس های مشاوره بسیارمهم است‪ .‬از اساتید خوب و اشخاص‬ ‫عادی دعوت کنید‪ ،‬از بسـیج کمک بگیرید با مردم ارتباط برقرار کنید‪.‬‬ ‫بسـیج هنرمندان‪ ،‬ظرفیت خوبی سـت که ما دراختیار داریم‪ .‬ا گرچه در‬ ‫روسـتا به خاطر شرایط جمعیتی‪ ،‬فرهنگسـرا وجود ندارد‪ ،‬اما می توانید‬ ‫یـک اتـاق کوچـک را اختصـاص دهید‪ ،‬یک تابلو بـاالی ان نصب کنید و‬ ‫یـک اسـم و عنـوان برایـش انتخـاب کنیـد تـا محـل رجـوع مـردم باشـد»‪.‬‬ ‫رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان ری گفـت‪« :‬اسـتان‬ ‫یسـت کـه‬ ‫مقـدس حضـرت عبدالعظیـم(ع) هم ظرفیـت خـوب و بزرگ ‬ ‫در سـطح شهرسـتان و اسـتان داریـم‪ .‬اسـمان نما‪ ،‬مـوزه‪ ،‬فضاهـای‬ ‫معنـوی و سـایر ظرفیت هـای ایـن اسـتان مقـدس بسـیار مناسـب‬ ‫اسـت بـرای تربیـت کـودکان‪ ،‬جوانـان و نوجوانـان؛ که توصیه می کنیم با‬ ‫مسـئوالن حـرم ارتبـاط بگیرید‪ .‬سـالن ابوالفتوح و ظرفیت هـا و امکانات‬ ‫ان دراختیار شماسـت‪ .‬جشـنواره های تابسـتانه بگذارید»‪ .‬رئیس اداره‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان ری دربـاره دیگـر امکانـات اداره‬ ‫ارشـاد شهرسـتان گفت‪« :‬سـینمای سـیار نیز یکی از امکانات ارزشـمند‬ ‫اداره ارشـاد شهرسـتان اسـت و می توانید با هماهنگی‪ ،‬فیلم های روز را‬ ‫در مسـجد بـرای مخاطبـان و جامعـه هدف پخش کنیـد»‪ .‬وی در پایان‬ ‫اظهار داشت‪« :‬برای شرکت کنندگان‪ ،‬انجمن های هنری ارشاد گواهی‬ ‫شـرکت در دوره بـه ان هـا اعطـا می کننـد»‪.‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی اسالم اباد سیمان تهران عنوان کرد؛‬ ‫دهیار اسالم اباد سیمان تهران‪:‬‬ ‫مشکل اب شرب روستا‪ ،‬از اصلی ترین مسائل روستاست‬ ‫تعریض خیابان اصلی‪ ،‬تامین اب شرب سالم و تهیه سند‬ ‫اولویت های روستای اسالم اباد سیمان تهران است‬ ‫محمد حسنی (رئیس شورای اسالمی اسالم اباد سیمان‬ ‫تهـران) گفـت‪« :‬دوره ششـم شـورا کـه شـروع بـه کار کـرد‪ ،‬بـا‬ ‫کمبـود اعتبـارات شـورا را تحویـل گرفتیـم»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫کمبـود پروژ ههـای عمرانـی در سـطح روسـتا افـزود‪:‬‬ ‫«اسلام اباد سـیمان تهـران‪ ،‬تنهـا راه ورودی بـه روسـتای‬ ‫زمان ابـاد و محمودابـاد اسـت و ایـن موضـوع موجـب‬ ‫یشـود کـه باتوج هبـه‬ ‫ترافیـک سـنگین در ایـن محـور م ‬ ‫ترافیـک در خیابـان اصلـی روسـتا‪ ،‬تعریـض خیابـان‪ ،‬در‬ ‫دسـتورکار قرارگرفتـه و دراین ارتبـاط بـا مالـکان حریـم‪،‬‬ ‫صحبت شده تا با موافقت ان ها بحث تعریض خیابان ها‬ ‫اجرایـی شـود»‪ .‬حسـنی‪ ،‬مشـکل اب شـرب را یکـی از‬ ‫اصلی تریـن مسـائل روسـتا عنـوان کـرد و گفـت‪« :‬بـرای‬ ‫حـل ایـن معضـل و اتصـال اب روسـتا به اب شـرب تهـران‪،‬‬ ‫چندیـن بـار فرمانـدار و نماینـده مجلـس بـه ایـن روسـتا‬ ‫امده اند و از نزدیک مشـکالت را بررسـی کرده اند‪ ،‬اما هنوز‬ ‫به نتیجه نرسیده ایم‪ .‬ما برای رسیدن به نتیجه مطلوب‪،‬‬ ‫پیگیـر ایـن خواسـت ب هحـق مـردم هسـتیم تـا سـا کنان‬ ‫روسـتا از اب شـرب سـالم بهره مند شـوند»‪ .‬رئیس شـورای‬ ‫اسلامی روسـتای اسلام اباد سـیمان تهـران‪ ،‬تعریـض‬ ‫ورودی روسـتا را از مهم تریـن برنام ههـای شـورا و دهیـاری‬ ‫دانسـت و گفـت‪« :‬خیابـان اصلـی روسـتا‪ ،‬در تقاطـع محور‬ ‫محمودابـاد از روی کانـال اب ری‪ -‬ورامیـن عبـور می کنـد‬ ‫کـه به دلیـل یـک بانـده و باریـک بـودن پـل‪ ،‬اغلـب اوقـات‬ ‫شـاهد ترافیـک و وقـوع تصـادف در ایـن محـل هسـتیم؛‬ ‫لـذا بایـد یـک الیـن دیگر بر روی پل احداث کنیم تا مسـیر‬ ‫دوطرفـه و رفت وبرگشـت شـده و مشـکل حـل شـود»‪ .‬وی‬ ‫از اهـدای بسـته های کمـک معیشـتی بـه خانواد ههـای‬ ‫کم برخوردار با کمک خیرین و موسسـات خیریه خبر داد‬ ‫و گفت‪« :‬مسـجد‪ ،‬محـور اجرای برنامه های نوع دوسـتانه‬ ‫اسـت و برنام ههـای حمایتـی بـا کمـک پایـگاه بسـیج و‬ ‫بـا حضـور بسـیجیان در دسـتورکار قـرار دارد‪ .‬همچنیـن‬ ‫برنام ههـای فرهنگـی بـه مناسـبت های ملـی و مذهبـی بـا‬ ‫همـکاری مجموعـه شـورای فرهنگـی و بـا کمـک بسـیج و‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫مسـجد برگـزار م ‬ ‫دیدار دکتر قضاتلو با جانباز باقرشهری‬ ‫دکتـر محسـن قضاتلـو بـه همـراه حجت االسلام اسـتیری (امام جمعـه باقرشـهر) و امیـر محبـی (معـاون فرهنگـی‬ ‫اجتماعـی) بـا حضـور در منـزل سـید مجتبـی قیاسـی‪ ،‬بـا ایـن جانبـاز هشـت سـال دفـاع مقـدس‪ ،‬دیـدار و از ایشـان‬ ‫دلجویـی کـرد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی شـهرداری باقرشـهر؛ دراین دیـدار گـرم و صمیمـی‪ ،‬ضمـن مـرور خاطـرات‬ ‫سـال ها حضـور سـید مجتبـی قیاسـی در جبه ههـای نبـرد حـق علیـه باطـل‪ ،‬بـرای شـفای عاجـل تمامی جانبـازان‬ ‫هشـت سـال دفـاع مقـدس‪ ،‬به ویـژه ایـن بسـیجی جان برکـف‪ ،‬ارزوی صحـت و سلامتی کردنـد و در پایان بـا اهدای‬ ‫لـوح سـپاس و هدایـا از ایشـان تجلیـل شـد‪.‬‬ ‫در جهت خدمت رسانی شایسته تر به مردم انجام شد؛‬ ‫بررسی مسائل و اولویت های ابفا و راهکارهای توسعه همکاری ها‬ ‫در دیـدار مدیرعامـل شـرکت اب وفاضلاب منطقـه شـش بـا شـهردار منطقـه ‪ 20‬تهـران‪،‬‬ ‫نهـای اضطـراری و‬ ‫تهـای ابفـا به ویـژه درزمینـه جانمایـی و نصـب مخز ‬ ‫مسـائل و اولوی ‬ ‫راهکارهـای تعامـل و همـکاری دوجانبـه در جهـت خدمت رسـانی شایسـته تر به مـردم و‬ ‫مشـترکان شهرسـتان ری بررسـی شـد‪ .‬حسـن حقیقـی (مدیرعامـل ابفـای منطقه شـش‬ ‫تهـران) بـا سـید محمدناظـم رضـوی (شـهردار منطقـه ‪ 20‬تهـران (شهرسـتان ری)) دیـدار‬ ‫کـرد و مسـائل‪ ،‬اولویت هـا و دغدغه هـای حوزه اب وفاضالب را باتوجه به شـرایط ویژه ابی‬ ‫منطقـه و پیـش رو بـودن روزهـای سـخت اینده‪ ،‬به دلیل کاهش حجـم بارش ها و کمبود‬ ‫شـدید منابع ابی‪ ،‬برای شـهردار و مسـئوالن شـهرداری منطقه تشـریح کرد‪ .‬دراین دیدار‬ ‫یهـای ابفـا و شـهرداری‪،‬‬ ‫کـه باهـدف جلـب مشـارکت و ارتقـای سـطح تعامـل و همکار ‬ ‫به ویژه رفع موانع و سرعت بخشیدن به روند جانمایی و احداث مخزن های اضطراری‬ ‫و جلـب همراهـی بیشـتر شـهرداری در جهـت گـذر از تنـش ابـی سـال جـاری برگـزار شـد؛‬ ‫تهـای عمرانی‬ ‫دو طـرف بـر افزایـش همـکاری و مشـارکت دوجانبـه درزمین ههـای عملیا ‬ ‫تهـا و فضاهـای تبلیغاتـی شـهرداری منطقـه ‪ ۲۰‬بـا موضـوع‬ ‫و اجرایـی‪ ،‬اسـتفاده از ظرفی ‬ ‫صرفه جویـی و مدیریـت مصـرف اب و جلوگیـری از اسـتفاده اب اشـامیدنی در ابیـاری‬ ‫فضـای سـبز تا کیـد کردنـد‪ .‬ایـن دیـدار در چهارمیـن روز هفتـه صرفه جویـی‪ ،‬کـه بـه روز‬ ‫صنعـت دانش بنیـان‪ ،‬اشـتغال افرینی و اسـتفاده بهینـه از اب و پسـاب نا مگـذاری شـده‪،‬‬ ‫برگزار شـد‪.‬‬ ‫درراستای تحقق شعار سال ‪ ۱۴۰۱‬صورت گرفت؛‬ ‫بهره برداری از دو پروژه مهم در شهرک صنعتی شمس اباد‬ ‫بازدیـد معـاون وزیـر صمـت‪ ،‬نماینـده مـردم در مجلـس‪،‬‬ ‫اسـتاندار تهـران و مسـئوالن شهرسـتان از دو کارخانـه در‬ ‫شـهرک صنعتـی شـمس اباد صـورت گرفـت‪ .‬درراسـتای‬ ‫تحقـق شـعار "تولیـد‪ ،‬دانش بنیـان‪ ،‬اشـتغال افرین"‪،‬‬ ‫محسـن منصوری (اسـتاندار تهـران) به همـراه یزدیخواه‬ ‫(نماینـده مـردم تهـران‪ ،‬ری‪ ،‬شـمیرانات‪ ،‬اسالمشـهر‬ ‫و پردیـس در مجلـس شـورای اسلامی)‪ ،‬رسـولیان‬ ‫(معـاون وزیـر صمـت و رئیـس سـازمان صنایـع کوچـک‬ ‫شـهرک های صنعتـی اسـتان تهـران)‪ ،‬عسـگری (معـاون‬ ‫هماهنگی امور اقتصادی اسـتاندار تهران)‪ ،‬زینت بخش‬ ‫(معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی فرمانـداری ویـژه‬ ‫شهرسـتان ری)‪ ،‬حسـین خانـی (بخشـدار فشـافویه)‪،‬‬ ‫اعضـای شـورای اسلامی و شـهردار حسـن اباد‪ ،‬اعضـای‬ ‫هیئت مدیـره شـهرک صنعتـی شـمس اباد و سـایر‬ ‫مسـئولین بـا حضـور در دو کارخانـه تولیـد ام دی اف‬ ‫یسـی و تولیـد اسـفالت در شـهرک صنعتـی‬ ‫و پی و ‬ ‫شـمس اباد‪ ،‬ضمـن بازدیـد از رونـد تولیـد‪ ،‬از نزدیـک در‬ ‫جریـان مسـائل و مشـکالت تولیـد و تامیـن مـواد اولیـه‬ ‫در ایـن دو کارخانـه قـرار گرفتنـد‪ .‬در ادامـه ایـن بازدیـد‪،‬‬ ‫بهر هبـرداری از پـروژه بهسـازی بلـوار اصلـی شـهرک‬ ‫ُ‬ ‫صنعتـی شـمس اباد بـه طـول نـه کیلومتـر و بااعتبـار‬ ‫‪۴۰‬میلیاردتومان‪ ،‬همچنین بهره برداری از پروژه ورودی‬ ‫دوم شـهرک صنعتـی شـمس اباد بـه طـول ‪ ۲/5‬کیلومتـر‬ ‫و بااعتبـار ‪ ۲۳‬میلیاردتومـان صـورت گرفـت‪.‬‬ ‫دهیـار روسـتای اسلام اباد سـیمان تهـران‪ ،‬بااشـاره به‬ ‫تا کیدات مقام معظم رهبری درخصوص ایجاد اشـتغال‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬شـغل های کوچـک را شناسـایی کـرده و بـا‬ ‫هماهنگی هایـی کـه بـا بخشـداری و فرمانـداری در بحـث‬ ‫کارگروه اشتغال و تولید داشته ایم‪ ،‬با همکاری بنیاد برکت‬ ‫بـه نتایـج خوبـی دسـت یافته ایم و پیگیـر پرداخـت وام و‬ ‫حمایـت از ایـن عزیـزان هسـتیم»‪ .‬یعقـوب اقاسـی الالنی‬ ‫گفـت‪« :‬حـدود چهـار مـاه اسـت در ایـن شـغل خدمـت‬ ‫می کنم‪ .‬ابتدای کار‪ ،‬شـورای محترم اسلامی جلسـه ای با‬ ‫حضـور بـزرگان و معتمدیـن‬ ‫روسـتا برگـزار و ضمـن‬ ‫معرفـی بنـده‪ ،‬نقطه نظـرات‬ ‫و تجربیـات ایـن عزیـزان را‬ ‫جویـا شـدیم تـا چـراغ راهـی‬ ‫در جهـت خدمـت بـه مردم‬ ‫فهیم روسـتا شود‪ .‬مدیریت‬ ‫روسـتا طی سـنوات گذشته‬ ‫دچار چالش ها و مشـکالت‬ ‫فراوانـی شـد کـه تبعـات بسـیار نامطلوبـی را ایجـاد کـرده‬ ‫بـود‪ .‬این جانـب بـا تـوکل بـه خداونـد متعـال و حمایـت‬ ‫ارزشـمند شـورای محتـرم و مـردم عزیـز‪ ،‬ضمـن انجـام امور‬ ‫جسـاله‬ ‫روسـتا ب هطـور مطلـوب‪ ،‬برنامـه ای کوتا همـدت و پن ‬ ‫جهـت پیشـرفت روسـتا تدویـن کـردم کـه شـامل شـروع‬ ‫بـه سـاماندهی اتبـاع‪ ،‬مطالعـه دقیـق و کاشـت درخـت‬ ‫در سـطح روسـتا به دلخـواه و انتخـاب مـردم‪ ،‬جمـع اوری‬ ‫مرا کز ضایعاتی از سـطح روسـتا‪ ،‬تعویض روشـنایی روسـتا‬ ‫پهـای کم مصـرف و حمایـت از تیم هـای ورزشـی‬ ‫بـا الم ‬ ‫باالخـص تیـم کشـتی که تعـداد زیـادی از نوجوانان روسـتا‬ ‫یشـود»‪ .‬وی اظهـار داشـت‪« :‬ضمـن‬ ‫عضـو ان هسـتند م ‬ ‫برگـزاری جلسـات منظـم بـا شـورای فرهنگـی روسـتا و‬ ‫برگزاری مراسمات ملی و مذهبی‪ ،‬بزرگداشت روز شهادت‬ ‫سـردار حـاج کاظـم رسـتگار و نام گـذاری ایـن روز بـه نـام‬ ‫شـهدای اسلام اباد و حضـور مسـتمر بیـن مـردم شـریف و‬ ‫پاسخگویی به مشکالت ان ها در برنامه ریزی بلندمدت‪،‬‬ ‫تعویـض لولـه اب شـرب‬ ‫روسـتا‪ ،‬پیگیـری بازنگـری‬ ‫طـرح هـادی‪ ،‬سـاخت‬ ‫شـبانه روزی‪،‬‬ ‫درمانـگاه‬ ‫احـداث پـارک و فضـای سـبز‬ ‫مناسـب‪ ،‬سـاخت و تکمیـل‬ ‫مجتمـع فرهنگـی ثـاراهلل‬ ‫جهـت انجـام فعالیت هـای‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬تعویـض پلا ک‬ ‫منـازل روسـتا‪ ،‬تعویـض کابـل مخابراتـی‪ ،‬تعریـض خیابـان‬ ‫اصلـی روسـتا‪ ،‬ایجـاد و تقویـت مرا کـز تولیـد و بنگاه هـای‬ ‫زودبازده در جهت اشتغال جوانان روستا و غیره‪ ،‬ازجمله‬ ‫نمـدت بـوده اسـت»‪ .‬دهیـار‬ ‫اقدامـات دهیـاری درای ‬ ‫روسـتای اسلام اباد سـیمان تهـران گفـت‪« :‬بـا اولویـت‪،‬‬ ‫تعـدادی از ایـن پروژ ههـا در دسـت مطالعـه قـرار گرفـت و‬ ‫طـرح توجیهـی ان تهی هشـده اسـت»‪ .‬یعقـوب اقاسـی در‬ ‫اقاسی‪ ،‬از ایجاد و تقویت‬ ‫مراکز تولید و بنگاه های‬ ‫زودبازده خبر داد‬ ‫پایـان بیـان داشـت‪« :‬از تمامـی عزیـزان‪ ،‬ازجملـه شـورای‬ ‫اسلامی روسـتا و مسـئولین مربوطـه‪ ،‬کـه ضمـن اعتمـاد‪،‬‬ ‫زمینـه خدمـت به مردم روسـتا را برای حقیـر فراهم کردند‬ ‫تقدیـر و تشـکر می کنـم‪ .‬خدایـا فـرج اقـا امـام زمان(عـج)‬ ‫را تعجیـل بفرمـا و رهبـر معظـم انقلاب را در پنـاه خـود‬ ‫محفـوظ بـدار و روح شـهدا و امـام شـهدا را قریـن رحمـت‬ ‫خـود قـرار بـده»‪.‬‬ ‫برگزاری اولین گردهمایی تجلیل از کسبه نمونه محالت منطقه ‪ 20‬تهران‬ ‫تجلیل از کسبه نمونه و واحدهای صنفی برتر شهرستان ری‬ ‫هم زمان با گرامیداشت روز ملی اصناف‪ ،‬اولین گردهمایی تجلیل از کسبه نمونه محالت‬ ‫منطقه‪ 20‬تهران با حضور عسکر (تولیت استان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع))‪ ،‬فرماندار‬ ‫ری‪ ،‬شـهردار منطقه ‪ ،20‬رئیس اداره تبلیغات اسلامی‪ ،‬خانواده شـهید زمانی‪ ،‬رئیس اتاق‬ ‫اصنـاف‪ ،‬روسـای اتحادی ههـا و جمعـی از کسـبه شهرسـتان ری در تـاالر شـیخ صـدوق(ره)‬ ‫برگزار شـد‪ .‬در این مراسـم‪ ،‬حجت االسلام قاضی عسـکر گفت‪« :‬بسـیاری از مسـتاجران به‬ ‫مـن مراجعـه می کننـد و از افزایـش اجاره بهـای مسـکن و مشـکالت معیشـتی گالیـه دارنـد‬ ‫و خواسـتار کمـک و رسـیدگی مسـئوالن و خیـران و نیکـوکاران هسـتند»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در‬ ‫گذشـته‪ ،‬عـده ای بیـان می کردنـد کـه دنیـا از ان دنیـاداران و اخـرت از ان مقدسـین اسـت‪،‬‬ ‫درحالی که این نگاه غلط و فریبکارانه ای بود که متاسفانه بعضی افراد در جامعه اسالمی‬ ‫ایجاد کردند تا به اهداف خودشان برسند‪ .‬این در حالی است که نگاه اسالم این است که‬ ‫دنیا و اخرت توام با همدیگر هستند»‪ .‬قاضی عسکر بابیان روایتی از امام صادق(ع) گفت‪:‬‬ ‫«از مـا نیسـت ان کسـی کـه دنیـا را به خاطـر اخـرت و یـا اخـرت را به خاطـر دنیا رها کنـد»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬در قـران کریـم نیـز ایـات بسـیاری دراین خصـوص امـده اسـت و خداونـد می فرماید‬ ‫"شـما را افریدیـم تـا بـر روی زمیـن تلاش کنیـد و زمیـن را ابـاد کنیـد و بـه عدالـت و قسـط از‬ ‫مواهـب الهـی بهره منـد شـوید" ایـن نیسـت کـه در دنیا فقط عبـادت کنیم»‪ .‬قاضی عسـکر‬ ‫با اشـاره به این ایه که "الدنیا مزرعه االخره (دنیا مزرعه اخرت اسـت)" اظهار داشـت‪« :‬باید‬ ‫تلاش کنیـم دنیـا را بسـازیم و از رهگـذر دنیـای خـوب‪ ،‬اخـرت خـود را بسـازیم‪ .‬خداونـد در‬ ‫تهـای خداونـد اسـتفاده کنیـد‪،‬‬ ‫قـران می فرمایـد "درروی زمیـن سـفر کنیـد و از همـه نعم ‬ ‫بخوریـد و بیاشـامید امـا اسـراف نکنیـد و حـق کسـی را پایمـال نکنیـد" پیامبـر نیـز بـر کار و‬ ‫تلاش بـرای توسـعه کسـب وکار اهمیـت قائـل اسـت و می فرمایـد "مـن دسـت پینه بسـته‬ ‫کارگر را می بوسم"»‪ .‬وی همچنین با قدردانی از کسبه باانصاف خاطرنشان کرد‪« :‬برخی از‬ ‫کاسـب های متدین‪ ،‬در دوران کرونا که مردم و کسـبه اسـیب های زیادی متحمل شـدند‪،‬‬ ‫کهـای مومنانه به همنوعـان کمک کردنـد‪ .‬در بحث‬ ‫بـا بخشـیدن اجاره بهـا و اهـدای کم ‬ ‫افزایش قیمت های اخیر نیز‪ ،‬بسـیاری از کسـبه کاالهایی را که از قبل با قیمت پایین تری‬ ‫خریـده بودنـد‪ ،‬باانکـه می توانسـتند کاالهـای خـود را بـه قیمـت جدیـد بفروشـند‪ ،‬امـا بـا‬ ‫خهـای خریـد قبـل‪ ،‬به مردم عرضه کردند»‪ .‬حمید زمانی (فرماندار ویژه شهرسـتان ری)‬ ‫نر ‬ ‫نیز بااشاره به پیشینه تاریخی بازاریان شهرری در پیروزی انقالب اسالمی و حضور انان در‬ ‫عرصه جنگ و جهاد‪ ،‬اظهار داشت‪« :‬افتخار داریم که کاسب های شهرمان اولین لبیک را‬ ‫به نایب امام زمان(عج) امام خمینی(ره) در استان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) اعالم‬ ‫کردنـد»‪ .‬وی همچنیـن خواسـتار حفـظ و تقویـت روحیه انقالبی کسـبه ای که تربیت یافته‬ ‫مکتب اهل بیت هستند شد و گفت‪« :‬کسبه به منظور تامین اسایش و امنیت اقتصادی‬ ‫مـردم تلاش کننـد»‪ .‬محمدرضـا رام (دبیـر اولیـن گردهمایـی اصنـاف شهرسـتان ری) نیـز‬ ‫بااشـاره به اینکه ایـن همایـش بـا مشـارکت و همـکاری ویـژه دکتـر ناظـم رضـوی (شـهردار‬ ‫منطقه ‪ ۲۰‬تهران)‪ ،‬مهندس مالمیر (معاونت فرهنگی و اجتماعی شـهرداری منطقه ‪،)۲۰‬‬ ‫لطف اله سـتاره (رئیس اتاق اصناف شهرسـتان ری)‪ ،‬شـورایاران محالت منطقه ‪ ۲۰‬تهران‪،‬‬ ‫شهرداری منطقه ‪ ۲۰‬تهران‪ ،‬اتاق اصناف و فرمانداری ویژه شهرستان ری برگزار شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«انتخاب کاسب های محالت توسط معتمدین محالت‪( ،‬شورایاران محالت منطقه‪ )۲۰‬و‬ ‫اولویـت بـا کسـبه باانصـاف و مردمی محالت بود که با اهدای لوح تقدیر مـورد قدردانی قرار‬ ‫گرفتند»‪ .‬وی بااشـاره به تجربه برگزاری همایش تجلیل از کسـبه نمونه و باانصاف در سـال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬و ‪ ۱۴۰۰‬در محله استخر منطقه‪ ،۲۰‬با حضور مدیران و اصحاب رسانه گفت‪« :‬امسال‬ ‫نشـاءاهلل باهمـت مدیران‬ ‫هـم ایـن گردهمایـی در سـطح محالت منطقـه ‪ ۲۰‬برگزار شـد و ا ‬ ‫شهرسـتان‪ ،‬در سـال ‪ ۱۴۰۲‬در سـطح شهرسـتان ری برگزار خواهد شـد»‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2560

روزنامه سایه 2560

شماره : 2560
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه سایه 2559

روزنامه سایه 2559

شماره : 2559
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه سایه 2558

روزنامه سایه 2558

شماره : 2558
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه سایه 2557

روزنامه سایه 2557

شماره : 2557
تاریخ : 1401/05/09
روزنامه سایه 2556

روزنامه سایه 2556

شماره : 2556
تاریخ : 1401/05/08
روزنامه سایه 2554

روزنامه سایه 2554

شماره : 2554
تاریخ : 1401/05/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!