روزنامه سایه شماره 2532 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2532

روزنامه سایه شماره 2532

روزنامه سایه شماره 2532

‫رئیسمجلس‪:‬‬ ‫اساس فعالیت هایمان‪ ،‬خنثی سازی تحریم هاست‬ ‫تاسیسبرند«مرسدس‪-‬بنز»‬ ‫رئیـس مجلـس گفـت‪« :‬بر این باوریم کـه بـا نـگاه خنثی سـازی‬ ‫تحریـم و رفـع تحریـم د رحال انجـام وظایفمـان هسـتیم و اسـاس‬ ‫فعالیت هایمـان‪ ،‬خنثی سـازی تحریم هاسـت»‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛‬ ‫محمدباقـر قالیبـاف در همایش سراسـری قوه قضائیـه که با حضور‬ ‫سـران قـوا و مسـئوالن قضائـی برگـزار شـد‪ ،‬ضمـن تبریـک هفتـه قـوه‬ ‫قضائیه به مسئوالن قضائی کشور و گرامیداشت یاد شهید بهشتی‬ ‫و شـهدای ‪ ۷‬تیـر‪ ،‬گفـت‪« :‬بـا تدبیـر مقـام معظـم رهبـری و دقت نظـر‬ ‫ایشـان در انتصابـات اخیـر قـوه قضائیـه کـه از درون قوه انجام شـد‪،‬‬ ‫روند تحول در قوه قضائیه مشـهود اسـت و انسـان هر روز نسبت به‬ ‫حرکـت قـوه قضائیـه امیدوارتـر می شـود»‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1926‬؛ شـرکت «دایملر‪-‬بنـز» از ادغـام دو شـرکت ‪DMG‬‬ ‫نسـال کارخان ههـای دو شـرکت‪،‬‬ ‫و «بنـز انـد سـی» تاسـیس شـد؛ و از ‪ ۲۸‬ژوئـن هما ‬ ‫تولیداتشـان را بـا برنـد «مرسـدس‪-‬بنز» بـه بـازار عرضه کردنـد‪ .‬کارخانه اصلـی و دفتر‬ ‫مرکـزی شـرکت «مرسـدس‪-‬بنز» در شـهر اشـتوتگارت (المـان) واقـع شـده اسـت‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 7‬تیر ‪ 28 1401‬ذوالقعده ‪ 28 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2532‬تومان‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫«خانه داشتن»؛ بی شـک در گذشـته و حـال‪ ،‬تمـام دولتمـردان ارزو‬ ‫وعده ای رویایی داشـتند که بتوانند مردم کشـور را صاحب خانه کنند‬ ‫و هر کـدام به فراخـور تدبیرشـان‪...‬‬ ‫هیچمذاکرهمستقیمیبا امریکاانجامنمی شود‬ ‫‪2‬‬ ‫تبلیغات با طعم رویافروشی‬ ‫و رواج مصرف گرا�یی‬ ‫‪3‬‬ ‫این روزهـا محیـط پیرامونـی افـراد جامعـه با پیام هـای تبلیغاتی مختلف محاصره شـده‬ ‫کـه ازطریـق رسـانه های گونا گـون و بـا هـدف اثرگـذاری بـر قشـرهای مختلـف جامعـه‬ ‫نهـا‬ ‫تولیـد و ارائـه شـده اند‪ .‬حـال ایـن تولیـدات و ارائـه ان هـا بـه افـکار عمومـی زندگـی ا ‬ ‫را به شـیوه ای کـه صاحبـان قـدرت اقتصـادی مایـل بـه ان هسـتند؛ مدیریـت می کننـد‪.‬‬ ‫درواقـع همیـن تبلیغـات بـه افـراد دیکتـه می کنـد کـه چـه بپوشـند‪ ،‬چـه بخورنـد‪ ،‬چـه‬ ‫تفریحـی را انتخـاب کننـد و درمجمـوع چگونـه زندگـی کننـد‪ .‬پخش تبلیغـات بازرگانی با‬ ‫رویکـرد ترویـج زندگـی لوکـس و تزریـق فرهنـگ مصرف گرایـی به جامعه انتقـادات زیادی‬ ‫را به همـراه داشـته اسـت‪ .‬این روزهـا کـه شـرایط اقتصـادی جامعـه‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فومیو کیشـیدا؛ نخسـت وزیر ژاپن در نشسـت سـران گروه هفت در خصوص‬ ‫درس های اشـتباه کشـورهای دیگر از حمله روسـیه به اوکراین هشـدار داد‪.‬‬ ‫گسترش همکاری های چندجانبه ایران و روسیه‬ ‫با تکیه بر ظرفیت های مناطق ازاد ایران‬ ‫گزارش ‪ Al Jazeera‬از کودکان کار جهان‬ ‫‪6‬‬ ‫حضور ‪ 79‬میلیون کودک کار در مشاغل خطرناک‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫جامعه با «اجرای عدالت»‬ ‫قوام می یابد‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعالم کرد؛‬ ‫امینحیایی؛ ‬ ‫دران سوی مرز ‪ 50‬سالگی‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان‪:‬‬ ‫بیکاری ‪ ۲۳.۴‬درصد‬ ‫جوانان ‪ ۱۸‬تا ‪ ۳۵‬سال کرمان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫حذف خاموشی شبکه های برق‬ ‫نیازمند حفظ تراز تولید و مصرف است‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رونمایی از پوستر هشتمین جشنواره رسانه ای ابوذر با حضور فرمانده کل سپاه‬ ‫پوسـتر هشـتمین جشـنواره رسـانه ای ابوذر بـا حضور‬ ‫سرلشـکر سلامی فرمانـده کل سـپاه رونمایـی شـد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ارس؛ مراسـم رونمایـی از پوسـتر هشـتمین‬ ‫جشـنواره رسـانه ای بـا حضـور سـردار حسـین سلامی‬ ‫(فرمانده کل سپاه)‪ ،‬سردار غالمرضا سلیمانی (رئیس‬ ‫سازمان بسیج مستضعفین)‪ ،‬حجت االسالم عبداهلل‬ ‫حاجی صادقی (نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران)‬ ‫و جمعی دیگر از مقامات عالی رتبه لشکری و مدیران‬ ‫رسـانه رونمایـی شـد‪ .‬عبـاس محمدیـان (مسـئول‬ ‫سازمان بسیج رسانه) در حاشیه این مراسم اظهار کرد‪« :‬مقام معظم رهبری در فرمایشات‬ ‫تهـای مهمـی را برای رسـانه تعریـف کرد ه انـد»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬رسـانه ها‬ ‫اخیرشـان ماموری ‬ ‫بر این اسـاس وظیفـه دارنـد تـا در گام دوم انقلاب وظیفـه اصلـی خـود یعنـی ا گا هسـازی‬ ‫نشـکل ایفـا کننـد»‪ .‬محمدیـان تصریـح‬ ‫جامعـه بـرای حرکـت ب هسـمت تعالـی را به بهتری ‬ ‫کـرد‪« :‬هشـتمین دوره از جشـنواره رسـانه ای ابـوذر براین مبنـا بـا نگاهـی نـو و جهت دهـی‬ ‫یشـود و ب هصـورت عملـی ارتقـای تولیـدات رسـانه ای در سراسـر کشـور‬ ‫هدفمندتـر برگـزار م ‬ ‫را هـدف قـرار داده اسـت»‪ .‬وی با اشـاره به لـزوم امیدبخشـی بـه جامعـه خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«رسـانه ها ظرفیـت باالیـی در بیـان رخدا دهـای امیدبخـش و پیشـرفت های کشـور دارند و‬ ‫ا گر این ظرفیت به صورت حدا کثری بالفعل شود شاهد خنثی شدن اقدامات ضد ایرانی‬ ‫رسـانه های معانـد خواهیـم بـود»‪ .‬مسـئول سـازمان‬ ‫بسـیج رسـانه گفـت‪« :‬ارتقـای کمـی و کیفی رسـانه ها‬ ‫بـه افزایـش مرجعیـت خبـری ان هـا کمـک شـایانی‬ ‫می کنـد کـه این امـر یکـی از اهـداف جشـنواره ابـوذر‬ ‫اسـت‪ .‬جشـنواره ابوذر با ایجاد فضای رقابتی به دوراز‬ ‫هیجانات کاذب موجود و سیاسی کاری های مرسوم‬ ‫توان تعالی بخشی تولیدات رسانه ای را دارد و این امر‬ ‫یکـی از مزیت هـای نسـبی ایـن جشـنواره محسـوب‬ ‫می شـود»‪ .‬محمدیـان با بیان اینکـه جشـنواره ابـوذر‬ ‫امـروز بـه بلـوغ رسـیده اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬بی شـک ظرفیت هـای بـاالی ایـن جشـنواره‬ ‫ان را بـه بزرگ تریـن و فرا گیرتریـن جشـنواره رسـانه ای کشـور تبدیـل کـرده اسـت‪ .‬هشـتمین‬ ‫جشنواره رسانه ای ابوذر در قالب های گزارش خبری‪ ،‬گزارش تحقیقی و تحلیلی‪ ،‬مصاحبه‪،‬‬ ‫یادداشت‪،‬سرمقاله‪،‬تیتر‪،‬اینفوگرافی‪،‬موشن گرافی‪،‬عکس‪ ،‬کلیپ گزارشویدیوئی‪،‬مستند‬ ‫ویدیوئی و پادکسـت برگزار می شـود»‪ .‬مسـئول سـازمان بسـیج رسـانه در پایان خاطرنشـان‬ ‫کرد‪« :‬محور های هشـتمین دوره از این جشـنواره نیز تولید‪ ،‬دانش بنیان و اشـتغال افرین‪،‬‬ ‫جهـاد تبییـن‪ ،‬پیونـد رسـانه و صنعـت‪ ،‬مقابلـه بـا اسـیب های اجتماعـی‪ ،‬دسـتاورد های‬ ‫انقالب اسالمی‪ ،‬بیانیه گام دوم انقالب‪ ،‬امید و نشاط افرینی‪ ،‬خانواده‪ ،‬جامعه و فرزنداوری‪،‬‬ ‫سـبک زندگـی ایرانـی و اسالمی سـت»‪.‬‬ ‫فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫ا گهی مناقصه‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان مازنـدران درنظـردارد مناقصـه عمومـی طبـق جـدول ذیـل را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت‬ ‫تهـا از طریـق درگاه‬ ‫برگـزار کنـد‪ .‬کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه‪ ،‬از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مناقص هگـران و بازگشـایی پا ک ‬ ‫سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقص هگـران درصـورت عـدم‬ ‫تنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند‪.‬‬ ‫عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحـل ثب ‬ ‫ردیف‬ ‫پروژه‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫مبلغضمانتنامه(ریال)‬ ‫شماره فراخوان ستاد ایران‬ ‫‪1‬‬ ‫تکمیل ساختمانفرماندارینوشهر‬ ‫‪24.524.188.272‬‬ ‫‪1.227.000.000‬‬ ‫‪2001003377000021‬‬ ‫دارا بودن رتبه ‪ 5‬از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور‪ ،‬با رعایت سقف ارجاع کار در ساختمان یا ابنیه الزامی ست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬مورخ ‪1401/04/05‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬تا ساعت ‪ 14/00‬مورخه ‪1401/04/13‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬تا ساعت ‪ 14/00‬مورخه ‪1401/04/26‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 08/00‬مورخه ‪1401/04/28‬‬ ‫تهـای "الـف"‪:‬‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقص هگـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر درخصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پا ک ‬ ‫ادرس‪ :‬سـاری‪ ،‬خیابـان جا مجـم‪ ،‬اداره پیمـان و رسـیدگی‪ -‬تلفـن تمـاس‪011-33363904 :‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪021-41934 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪021-85193768‬‬ ‫این ا گهی هم زمان در سایت ‪ iets.mporg.ir‬نیز درج شده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/06 :‬‬ ‫م الف ‪401-65‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اذربایجان غربـی درنظـردارد مناقصات عمومی به شـرح جدول ذیل را از طریق سـامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکـی دولـت برگـزار کنـد‪ .‬کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه‪ ،‬از دریافـت اسـناد تـا ارائـه پیشـنهاد مناقص هگـران و بازگشـایی‬ ‫تهـا‪ ،‬از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد و الزم‬ ‫پا ک ‬ ‫اسـت مناقص هگـران درصـورت عـدم عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضـای الکترونیکی را‬ ‫جهـت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪.‬‬ ‫توضیح‪ :‬فقط شـرکت هایی مجاز به شـرکت در مناقصه خواهند بود که دارای تاییدیه صالحیت از سـازمان برنامه و بودجه‬ ‫در رشته نیرو و تاییدیه صالحیت ایمنی از اداره کار و رفاه اجتماعی باشند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬روز سه شنبه مورخ ‪1401/04/07‬‬ ‫اخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت‪ :‬ساعت ‪ 19‬روز سه شنبه مورخ ‪1401/04/14‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 19‬روز یکشنبه مورخ ‪1401/04/26‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت های الف و ب و ج‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1401/04/29‬و به شرح جدول ذیل خواهد بود‪.‬‬ ‫توضیح‪ :‬پیشـنهاددهنده مکلف اسـت معادل مبلغ سـپرده شـرکت در مناقصه‪ ،‬تضمین های معتبر (براسـاس شـرایط مندرج در اسـناد مناقصه)‬ ‫ً‬ ‫تهیـه و تسـلیم کنـد و بـه پیشـنهادهای فاقـد امضـا‪ ،‬مشـروط‪ ،‬مخدوش و پیشـنهاداتی که بعـد از انقضا مدت مقـرر در فراخوان واصل شـود‪ ،‬مطلقا‬ ‫ترتیـب اثر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫شمارهتجدید‬ ‫مناقصه‬ ‫‪1401-70‬‬ ‫موضوع تجدید مناقصه و شماره فراخوان‬ ‫مبلغ کل تضمین شرکت‬ ‫در مناقصه (ریال)‬ ‫انجام عملیات سرویس و تعمیرات روتین و موردی شبکه های توزیع برق در حوزه‬ ‫مدیریت توزیع برق خوی به صورت دستمزدی و تهیه بخشی از مصالح براساس‬ ‫فهرست بها بهره برداری ‪ 1400/3‬شرکت توزیع نیروی برق استان اذربایجان غربی‬ ‫(شماره فراخوان ‪)2001009003000075‬‬ ‫‪1.500.000.000‬‬ ‫نوع اعتبار‬ ‫منابع‬ ‫داخلی‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقص هگـزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر درخصوص اسـناد مناقصه و ارائه پا کت هـای "الـف"‪ :‬ادرس‪ :‬ارومیه‪،‬‬ ‫بلـوار ارتـش‪ ،‬سـربازان گمنـام‪ ،‬ارتش‪ ،‬شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان‪ -‬تلفـن تمـاس‪ 044-3110 :‬داخلی ‪4305‬‬ ‫اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪021-1456 :‬‬ ‫اطالعاتتماسدفاتر ثبت نامسایر استان هادر سایتسامانه‪ www.setadiran.ir‬بخش"ثبت نام‪/‬پروفایلتامین کننده‪/‬مناقصه گر"موجوداست‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنـا فراخـوان مناقصـه در سـایت های اطالع رسـانی معاملات صنعـت بـرق (شـرکت توانیـر)‪ ،‬و سـایت شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اذربایجان غربـی و‬ ‫سهـای‪ www.tavanir.org.ir :‬و ‪ www.weapd.ir‬و ‪ iets.mporg.ir‬قابـل مشـاهده اسـت‪.‬‬ ‫سـایت ملـی مناقصـات بـه ترتیـب بـه ادر ‬ ‫توضیح‪ :‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه‪ ،‬در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/07 :‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1343140 :‬‬ ‫اداره مناقصات و قراردادهای شرکت توزیع نیروی برق اذربایجان غربی‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫‪2‬‬ ‫تبلیغات با طعم رویافروشی‬ ‫و رواج مصرف گرایی‬ ‫سه شنبه ‪ 7‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2532‬‬ ‫«خانه داشتن»؛ وعده ای رویایی‬ ‫رئیس جمهوری در همایش سراسری قوه قضائیه‪:‬‬ ‫این روزهـا محیـط پیرامونـی افـراد جامعـه بـا پیا مهـای‬ ‫تبلیغاتـی مختلـف محاصـره شـده کـه ازطریـق رسـانه های‬ ‫گونا گـون و بـا هدف اثرگذاری بر قشـرهای مختلف جامعه‬ ‫نهـا‬ ‫تولیـد و ارائـه شـده اند‪ .‬حـال ایـن تولیـدات و ارائـه ا ‬ ‫نهـا را ب هشـیوه ای کـه صاحبان‬ ‫بـه افـکار عمومـی زندگـی ا ‬ ‫قـدرت اقتصـادی مایل به ان هسـتند؛ مدیریت می کنند‪.‬‬ ‫درواقـع همیـن تبلیغـات بـه افـراد دیکتـه می کنـد کـه چـه‬ ‫بپوشـند‪ ،‬چـه بخورنـد‪ ،‬چـه تفریحـی را انتخـاب کننـد و‬ ‫درمجموع چگونه زندگی کنند‪ .‬پخش تبلیغات بازرگانی با‬ ‫رویکـرد ترویـج زندگی لوکس و تزریق فرهنگ مصرف گرایی‬ ‫بـه جامعـه انتقـادات زیـادی را به همـراه داشـته اسـت‪.‬‬ ‫این روزهـا کـه شـرایط اقتصـادی جامعـه در تالطمـات‬ ‫زیـادی غـرق اسـت و پیامدهای اقتصادی کرونا نیز تیشـه‬ ‫به ریشه قشر عظیمی از مردم جامعه زده‪ ،‬حال تبلیغات‬ ‫زندگی لوکس و فانتزی و غربی مصرف انواع نوشـیدنی ها‪،‬‬ ‫خورا کی و مواد غذایی و لوازمی را ترویج می دهد که قشـر‬ ‫نهـا را‬ ‫چکـدام از ا ‬ ‫زیـادی از مـردم توانایـی مالـی خریـد هی ‬ ‫ندارنـد‪ .‬متاسـفانه ذات تبلیغـات بـا مصرف گرایـی بیشـتر‬ ‫نهـا رویـا‬ ‫گـره خـورده‪ .‬زرق وبرق هایـی کـه بـا نمایـش ا ‬ ‫می فروشـند و خیـال خـام؛ زیـرا هرچـه دروغ تبلیـغ بزرگ تر‬ ‫شتـر اسـت‪ .‬یـک‬ ‫باشـد‪ ،‬خیالـش بـرای مصرف کننـده خو ‬ ‫یسـت کـه‬ ‫مثـال سـاده همیـن هـزاران سـتاره مربع های ‬ ‫در برنام ههـای تلویزیونـی ازسـوی مجریـان و اسپانسـرها‬ ‫یشـود و نظـر مـردم را ب هخـود‬ ‫بـه ذهـن جامعـه تزریـق م ‬ ‫جلـب می کنـد‪ .‬درحقیقـت بـه ادم ها می گوید که شـما هم‬ ‫می توانیـد ثروتمنـد شـوید؛ شـما هـم می توانیـد بهترازایـن‬ ‫که هسـتید‪ ،‬باشـید؛ یا همین بال گرها و سـلبریتی هایی که‬ ‫در فضـای مجـازی بـا جـذب فالوئـر زیـاد به سمت وسـوی‬ ‫تبلیغـات رفتـه و ذهـن مخاطـب را موردهـدف گلوله خرج‬ ‫ثـروت و مصرف گرایـی قـرار می دهنـد‪ .‬مـردم جامعـه نیـز‬ ‫یشـوند‬ ‫بـا دیـدن رنگ ولعـاب زندگـی این افـراد وسوسـه م ‬ ‫ً‬ ‫بلکـه بتواننـد خـود را شـبیه این افـراد کننـد‪ .‬زندگـی ظاهـرا‬ ‫یکـه‬ ‫مجللـی کـه فقـط به فکـر شـهرت و لـذت اسـت؛ چیز ‬ ‫در جامعه شناسـی انتقـادی از ان به عنـوان ابتـذال یـاد‬ ‫یشـود؛ ذائق ههـای مبتذلـی کـه در ان هیـچ عمقـی‬ ‫م ‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ .‬اخیـرا تبلیغاتـی از شـبکه های تلویزیونی‬ ‫دیـده نم ‬ ‫پخـش شـده کـه فروشـگاهی کـه در این تبلیغ نـام ان دیده‬ ‫یشـود بـا دراختیارقـراردادن فرصـت سـه دقیقه ای بـه‬ ‫م ‬ ‫مشتریان خود‪ ،‬به هرکسی که کاالی بیشتری را جمع اوری‬ ‫نسـبک تبلیغات‬ ‫کند‪ ،‬جایزه بهتری می دهد! البته که ای ‬ ‫در کشـورهای دیگر هم دیده شـده و مورد تازه ای نیست؛‬ ‫امـا فار غ ازاینکـه ایـن محتـوا ب هشـدت بـا شـان و منزلـت‬ ‫شـهروندان ایرانـی درتضـاد اسـت‪ ،‬به نوعـی می توانـد‬ ‫فرهنـگ مصرف گرایـی و انجـام هـرکاری بـرای دریافـت‬ ‫جایـزه را نیـز تبلیـغ کنـد‪ .‬درهمین زمینـه محمـد سـعیدی‬ ‫بشـناس اجتماعی درباره اینکه چه‬ ‫جامع هشـناس و اسی ‬ ‫اتفاقـی افتاده این میـزان از مصرف گرایی در جامعه ایرانی‬ ‫رواج یافتـه‪ ،‬اظهـار کـرد؛ اینکـه بگوییـم جامعـه ایرانـی‪،‬‬ ‫یسـت یا خیـر‪ ،‬باید به موضوع شهرنشـینی‬ ‫جامعـه مصرف ‬ ‫نشـهری بپردازیـم کـه خـود توضیح‬ ‫و پیدایـش روحیـه کال ‬ ‫مفصلـی می طلبـد‪ .‬وی اضافـه کـرد؛ امـا بایـد گفـت ایـن‬ ‫یهـای امروز و اینده شـهرهای دنیا‬ ‫مصـرف اسـت که ویژگ ‬ ‫را رقـم می زنـد‪ .‬مـا شـهرهای زیـادی داریـم کـه در فراینـد‬ ‫نشـهرهای مـا با‬ ‫‪ ۲۰‬سـال اخیر متولـد شـده اند و تعـداد کال ‬ ‫معیـار جمعیـت روزبـه روز افزایـش می یابد‪ .‬جامع هشـناس‬ ‫بشـناس اجتماعـی ادامـه داد؛ در هـر نظـام‬ ‫و اسی ‬ ‫اقتصـادی اجتماعـی سـه فا کتـور تولیـد‪ ،‬توزیـع و مصـرف‬ ‫نهـا فا کتورهایـی اقتصـادی هسـتند و‬ ‫وجـود دارد‪ .‬ای ‬ ‫یشـوند کـه‬ ‫زمانـی بـه یـک مسـئله اجتماعـی تبدیـل م ‬ ‫تهـای روزمـره زندگـی‬ ‫بـا ابعـاد هویتـی انسـان ها و فعالی ‬ ‫انسـان ها پیونـد می خورد‪ .‬سـعیدی افـزود؛ درواقـع روابط‬ ‫اجتماعـی مـا برحسـب مصـرف کاالهایـی تعریـف شـده کـه‬ ‫مصـرف می کنیـم‪ .‬به طورمثـال مصـرف برندهـای تجـاری‪،‬‬ ‫موسیقی‪ ،‬فضا‪ ،‬پوشا ک و خورا ک که تعیین کننده هویت‬ ‫ما هسـتند‪ .‬وی بااشـاره به اینکه یکی از مشـکالت اساسـی‬ ‫در بخـش مصـرف‪ ،‬عـادت نکـردن مـردم به خریـد به اندازه‬ ‫نیـاز اسـت‪ ،‬بیـان کـرد؛ بیشـتر مـردم ترجیـح می دهنـد‬ ‫نیازهـای خـود به ویـژه نیازهای خورا کـی را به صورت یکجا‬ ‫و انبـوه و بـدون بسـته بندی تهیه کننـد‪ .‬برخی خریدهای‬ ‫فله ای و انبوه را مایه تفاخر و نشانه دست ودل بازی خود‬ ‫می داننـد و خریدهـای به انـدازه و کـم را بـه ِخ ّسـت تعبیـر‬ ‫بشـناس اجتماعی تا کید‬ ‫می کنند‪ .‬جامع هشـناس و اسی ‬ ‫کـرد؛ خریدهـای انبـوه و فلـه ای موجـب مشـکالتی بـرای‬ ‫یشـود‪ .‬موجـب را کـد مانـدن سـرمایه خانـواده‬ ‫خانـواده م ‬ ‫یشـود و به مرورزمـان‪ ،‬بسـیاری از مـواد خورا کـی کیفیت‬ ‫م ‬ ‫یشـوند و بایـد‬ ‫اولیـه خـود را از دسـت می دهنـد و فاسـد م ‬ ‫نهـا را دور ریخـت‪ .‬مـواد بسـیار بـه فضـا و جـای مناسـب‬ ‫ا ‬ ‫نمـورد‪ ،‬بـرای خانواد ههـا دردسرسـاز‬ ‫نیـاز دارد کـه ای ‬ ‫اسـت‪ .‬سـعیدی درمـورد موضـوع پوشـا ک و مصرف گرایی‬ ‫یکـه بـا تغییـر‬ ‫نحـوزه این گونـه عنـوان کـرد؛ افراد ‬ ‫درای ‬ ‫سهـا در کوتا همـدت‪ ،‬از‬ ‫مـدل و مـد‪ ،‬جنـس و رنـگ لبا ‬ ‫سهـای پیشـین احسـاس شـرم می کننـد‪،‬‬ ‫پوشـیدن لبا ‬ ‫ً‬ ‫کـم نیسـتند‪ .‬قطعا بسـیار دیده ایم کـه در برخی مجالس‪،‬‬ ‫یشـود‬ ‫فـردی بـا چمدانـی از لبـاس و کیـف و کفـش وارد م ‬ ‫تـا در هرسـاعت‪ ،‬لبـاس مخصوصـی بپوشـد و بـا ان لبـاس‬ ‫فخرفروشـی کنـد‪ .‬مـا بایـد تلاش کنیـم ازجملـه کسـانی‬ ‫ننـوع فخرفروشـی ها دامـن می زننـد‪ .‬در‬ ‫نباشـیم کـه بـه ای ‬ ‫شـرایط فعلی به نظر می رسـد بهترین راهکار این اسـت که‬ ‫در برنامه های تبلیغی یا اموزشـی رسـانه باید زیان ناشـی‬ ‫یهـای مصرفـی‪ ،‬پررنـگ و بـزرگ شـود و‬ ‫از بی انضباط ‬ ‫ازسـوی دیگر منفعتـی کـه مصرف کننـده ازطریـق اسـراف‬ ‫ً‬ ‫به دنبال ان اسـت‪ ،‬ب هصـورت کاملا جـدی زیرسـوال بـرود‪.‬‬ ‫تبلیغـات بازرگانـی فقـط بایـد بـه معرفـی و ا گاهـی بخشـی‬ ‫تهـای کاالهـای یادشـده محـدود‬ ‫یهـا و مزی ‬ ‫دربـاره ویژگ ‬ ‫شـود و هیـچ گاه نبایـد بـه صاحبـان کاالهـا اجـازه داد‬ ‫پخـش تبلیـغ ازسـوی رسـانه را بـه ابـزار عملیـات روحـی و‬ ‫روانـی خـود بـرای متقاعـد سـاختن مـردم بـه نیازمنـدی‬ ‫بـه کاالیـی خـاص تبدیـل کنـد‪ .‬جـدای از این موضـوع‬ ‫نهـم از‬ ‫تبلیغـات لوکـس کـه هدفشـان مصرف گرایـی ا ‬ ‫یسـت‪ ،‬خالهـای زیـادی در ذهن افـراد جامعه‬ ‫نـوع افراط ‬ ‫به ویـژه افـراد کم درامـد ایجـاد می کنـد کـه تاثیـرات مخـرب‬ ‫و منفـی زیـادی ب هبـار مـی اورد و راه حلـی بایـد بـرای ان‬ ‫پیـدا شـود‪.‬‬ ‫مهسا اخالقی‪ /‬انا‬ ‫احسان چراغی ایرانشاهی‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫ناگفته ها!‬ ‫تلنگر‬ ‫جامعه با «اجرای عدالت» قوام می یابد‬ ‫حجت االسلام سـید ابراهیـم رئیسـی‬ ‫رئیس جمهـوری در همایش قوه قضائیه ضمن‬ ‫گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و یاران‬ ‫او‪ ،‬گفـت؛ در تحلیـل حادثه هفتم تیر و حوادث‬ ‫دهه ‪ ،۶۰‬جریان نفاق با پشـتیبانی نظام سـلطه‬ ‫تصمیـم داشـت جبهـه انقلاب و نمادهـای‬ ‫انقلاب را تـرور شـخص و تـرور شـخصیت کنـد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد؛ دهـه ‪ ۶۰‬را ب هیـاد بیاورید و‬ ‫ببینیـد منافقیـن چگونـه و چـه چهره هایـی را‬ ‫تهـا‬ ‫تـرور کردنـد و بـا نشـر شـایعات و تهم ‬ ‫به سمت حاشیه سوق دادند‪ .‬امام خمینی (ره)‬ ‫از مظلومیت شـهید بهشـتی به صورت ویـژه یاد‬ ‫می کردنـد‪ .‬به گـزارش پایگاه اطالع رسـانی دولت؛‬ ‫رئیس جمهوری تصریح کرد؛ با شهادت مرحوم‬ ‫رجایـی و بهشـتی و چهر ههـای نمـاد انقلاب‬ ‫می خواسـتند جریان انقالب را به حاشـیه رانده‬ ‫و تسلط نظام سلطه را بر کشور فراهم کنند‪ .‬در‬ ‫جنـگ اراده ها خداونـد اراده کرد و حق طلبان و‬ ‫جبهـه انقلاب را بـر جبهـه نفـاق پیـروز کـرد‪.‬‬ ‫رئیسـی بابیان اینکـه در هـر شـیطنت و فتنـه ای‬ ‫‪۴۰‬سـال کشـور جـای پـای نفـاق دیـده‬ ‫در ایـن ‬ ‫یشـود‪ ،‬گفـت؛ جریـان نفـاق بـا نظـام سـلطه‬ ‫م ‬ ‫سعی داشتند شیطنت خود را ادامه دهند‪ ،‬اما‬ ‫جریـان انقلاب بایـد ا گاه باشـد تـا این جریـان‬ ‫خزنده نتواند با نفوذ اهداف پلید خود را دنبال‬ ‫کنـد‪ .‬وی بابیان اینکـه راه‪ ،‬مسـیر و شـخصیت‬ ‫شـهید بهشـتی باید ادامه پیدا کند‪ ،‬تا کید کرد؛‬ ‫ساختار سازی را از فکر شهید بهشتی و خبرگان‬ ‫اول داریـم کـه ایـن سـاختار و سـازوکار را بـرای‬ ‫جریـان والیـت در جای جـای نظـام ایجاد کردند‬ ‫نهـا باشـیم‪.‬‬ ‫و مـا بایـد ازاین جهـت قـدردان ا ‬ ‫رئیس جمهـور خاطرنشـان کـرد؛ از عزیـزان‬ ‫مسـئول در قـوه قضائیـه تشـکر می کنـم کـه‬ ‫به دنبـال احقـاق عدالـت هسـتند و بسـیاری در‬ ‫دسـتگاه قضائـی بی نام ونشـان بـرای تحقـق‬ ‫عدالـت درتلاش هسـتند‪ .‬به ویـژه از رئیـس‬ ‫مجـرب قـوه قضائیـه بـا سـابقه ‪ ۴۰‬سـاله کار‬ ‫قضائی تشکر می کنم که گفتمان حفظ سرمایه‬ ‫اجتماعـی و ارتقـای ان ضمـن مبـارزه بـا فسـاد و‬ ‫گسـترش عدالـت را در دسـتورکار دارنـد‪ .‬رئیسـی‬ ‫بااشـاره به روایتـی از امیرالمومنیـن ؟ع؟‪ ،‬بیـان‬ ‫کـرد؛ امیرالمومنین ؟ع؟ در ایـن روایت بر عدل و‬ ‫سـخاوت تا کیـد داشـتند و ان را در راس امـور‬ ‫می دانسـتند‪ .‬جامعـه را بایـد بر عدالت بنـا کرد و‬ ‫سـنگ زیربنـای جامعـه اسلامی بـر عقالنیـت‪،‬‬ ‫عدالـت‪ ،‬معنویـت و اخلاق اسـت‪ .‬روابـط‬ ‫اجتماعـی بایـد طبـق عدالـت تاسـیس شـود‪ .‬در‬ ‫مجلـس قانـون عادالنـه‪ ،‬در قضـاوت‪ ،‬قانـون و‬ ‫قضـاوت عادالنـه ملا ک اسـت‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫امـروز پیوسـت عدالـت بایـد در دسـتورکار همـه‬ ‫تصمیم گیری ها باشد و این امری ضروری ست‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد؛ بایـد دیـد چقـدر بـه عدالـت نزدیـک‬ ‫شـدیم یـا خدای نا کـرده از ان فاصلـه گرفتیـم‪.‬‬ ‫هیـچ موضوعـی در فرهنـگ دینـی مـا بعـد از‬ ‫توحیـد‪ ،‬بـه گسـتردگی و فرا گیـری عدالـت وجود‬ ‫نـدارد‪ .‬توحیـد و عدالـت‪ ،‬بعثـت و عدالـت و ‪...‬‬ ‫عدالـت در اجـرا‪ ،‬عدالـت در سیاسـت و عدالـت‬ ‫در همـه حوز ههـا امـری فرا گیـر اسـت‪ .‬ایـت اهلل‬ ‫رئیسـی عدالـت در قضـا و داوری را از جلوه هـای‬ ‫مهم عدالت دانسـت و گفت؛ حق به معنی قرار‬ ‫یسـت و شـناخت حـق و‬ ‫واقعـی عالـم هست ‬ ‫گرایـش بـه ان و ایسـتادگی بـر حـق امـری مهـم و‬ ‫درهم تنیـده اسـت‪ .‬وی هواپرسـتی را افـت‬ ‫حق گرایـی دانسـت و گفـت؛ برخـی حـق را‬ ‫می شناسـند امـا جوسـازی ها و فضاسـازی ها‬ ‫اجـازه نمی دهـد حـق را بگوینـد و ب هحـق عمـل‬ ‫کننـد‪ .‬رئیس جمهـوری بابیان اینکـه قـران در‬ ‫موضـوع تغییر قبلـه و والیـت امیرالمومنین ؟ع؟‬ ‫بـه پیامبـر تا کیـد می کنـد کـه نگـران‬ ‫جوسـازی های کسـانی که می خواهنـد او را از‬ ‫مسـیر حق بازدارند نباشـد‪ ،‬تا کید کرد؛ خداوند‬ ‫نصـرت را بـرای مجاهدان راه خود تضمین کرده‬ ‫اسـت‪ .‬ایت اهلل رئیسـی بیان کرد؛ یکی از وظایف‬ ‫قـوه قضائیـه پیشـگیری از وقـوع جـرم اسـت من‬ ‫بارهـا بـه همـکاران و دوسـتانی کـه در دسـتگاه‬ ‫قضائـی در خدمتشـان بـودم عـرض کـردم االن‬ ‫هـم در دولـت حـرف مـن همین اسـت که هیـچ‬ ‫دسـتگاهی را در کشـور نمی شناسـم مگراینکـه‬ ‫ماموریـت پیشـگیری از وقـوع جـرم دارد‪ .‬تمـام‬ ‫یهـا در کشـور‬ ‫مسـازی ها و تصمیم گیر ‬ ‫تصمی ‬ ‫یهـای‬ ‫یبـر کاهـش ناهنجار ‬ ‫بایـد مبتن ‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬اقتصـادی‪ ،‬فرهنگـی و کاهـش‬ ‫یهـا و رشـد هنجارهـای اقتصـادی و‬ ‫ناهنجار ‬ ‫فرهنگـی در جامعـه باشـد‪ .‬ا گـر دسـتگاه ها‬ ‫درسـت عمـل کننـد اخـر نوبـت بـه دسـتگاه‬ ‫قضائـی خواهـد رسـید‪ .‬وی گفـت؛ دراین رابطـه‬ ‫اقدامـات پیشـینی و پسـینی وجـود دارد‬ ‫اقدامـات پیشـینی این اسـت که دراین رابطـه‬ ‫قوانیـن و مقرراتـی عادالنـه‪ ،‬ضدفسـاد‪ ،‬ضـد‬ ‫تبعیـض ازسـوی دسـتگاه های اجرایی گذاشـته‬ ‫شـود و بعد هم دسـتگاه اجرایی پیگیری کند و‬ ‫ً‬ ‫تهـا هـم دقیقـا صـورت بگیـرد‪.‬‬ ‫نظار ‬ ‫رئیس جمهـوری خطـاب بـه همـکاران قـوه‬ ‫ً‬ ‫قضائیـه گفـت؛ حتمـا نظـارت شـما تصحیـح از‬ ‫یسـت‪ .‬مجریـان‬ ‫عملکـرد دسـتگاه های اجرای ‬ ‫نهـا را بـه‬ ‫بایـد از هـر ناظـری کـه بتوانـد اسـیب ا ‬ ‫نهـا بـه بنمایاند قبل ازاینکه اسـیب به جامعه‬ ‫ا ‬ ‫سـرایت کنـد اسـتقبال کننـد‪ .‬مـا نظـاران‬ ‫شهـای نظارتـی در مجلـس و دسـتگاه‬ ‫بخ ‬ ‫قضائـی بـرای دولـت کمـک می دانیـم‪ .‬رئیسـی‬ ‫یـاداور شـد؛ در جلسـات هیئت دولـت و در‬ ‫شـوراهای اداری اسـتان ها هـم اعالم کـرده ام که‬ ‫تهـا را بـرای خـود مغتنـم بدانیـم‬ ‫بایـد نظار ‬ ‫تهـا مدیـران را نسـبت بـه‬ ‫به ویژه انکـه نظار ‬ ‫اسـیب ها مطلـع می کنـد قبل ازاینکـه دیگـران‬ ‫مطلع شـوند؛ زیرا همه ما به دنبال این هسـتیم‬ ‫کـه اسـیب و بی عدالتـی وجـود نداشـته نباشـد‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد؛ ا گـر عزیـزی از سـر دلسـوزی از‬ ‫بیـرون نظار هگـری می کنـد و می بینـد کـه امـروز‬ ‫زمینـه اسـیب فراهـم شـده و عنـوان می کنـد کـه‬ ‫مبـدا ایـن اسـیب جامعـه را دچـار خسـارت‬ ‫می کنـد و بایـد از او قدردانـی کـرد‪.‬‬ ‫نهـای اجـرای‬ ‫رئیس جمهـوری گفـت؛ از تضمی ‬ ‫عدالـت در جامعـه داوری عادالنـه اسـت‪ .‬ا گـر‬ ‫کسـانی مرتکـب فسـاد شـدند و دستشـان بـه‬ ‫ً‬ ‫فسـاد الـوده شـد حتمـا قضـاوت عادالنـه و کیفـر‬ ‫نهـا می توانـد درجهـت اجـرای عدالـت در‬ ‫ا ‬ ‫جامعـه کمـک کنـد‪ .‬رئیسـی افـزود؛ مـن در‬ ‫دسـتگاه اداری بـه دوسـتان گفتـم دراینجـا هـم‬ ‫حضـور همکاران قضائی عرض می کنـم که امروز‬ ‫نسبت به فساد قبل از شما و قبل هر کس باید‬ ‫مسـئولین در دسـتگاه های مختلـف خـود‬ ‫نسـبت بـه وقـوع فسـاد حسـاس باشـند و حـس‬ ‫نهـا می توانـد‬ ‫داشـته باشـند‪ .‬ایـن حساسـیت ا ‬ ‫پیشگیرانه باشد؛ یعنی قبل ازانکه دستگاه های‬ ‫نهـا نهادینـه شـده ا گر‬ ‫مسـئولی کـه نظـارت در ا ‬ ‫هرکسـی فهمیـد کـه در گوشـه و کنـارش فسـاد و‬ ‫کجـی و زمینـه ان وجـود دارد بایـد نسـبت به ان‬ ‫حساسـیت داشـته باشـد‪ .‬وی بیان کرد؛ من در‬ ‫دسـتگاه قضائـی اعلام کـرده ام در دسـتگاه‬ ‫اجرایـی هـم همین موضـوع را دنبـال می کنم که‬ ‫خـط قرمـز مـا بی اسـتناد سـخن گفتن و‬ ‫حساسـیت داشـتن نسـبت بـه این قضیه اسـت‬ ‫دراینجـا هـم همیـن نکتـه جریـان دارد و‬ ‫موردتا کیـد همـواره مـن اسـت‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫خاطرنشـان کـرد؛ کمـک عزیـزان نسـبت حفـظ‬ ‫امـوال و ابـروی افـراد و منابع طبیعـی‪،‬‬ ‫محیط زیسـت و مجموعـه اقدامـات کمـک‬ ‫یسـت‬ ‫بسـزایی بـرای دولـت و همـه بخش های ‬ ‫کـه در کشـور ماموریـت و مسـئولیت دارنـد‪ .‬وی‬ ‫تصریـح کـرد؛ مـن عقیـده دارم دراین ارتبـاط‬ ‫دیگـران هرچـه می خواهنـد بگوینـد امـا مـا بایـد‬ ‫بدانیـم کـه رمـز موفقیتمـان در کشـور انسـجام‬ ‫یسـت کـه ب هنـام انقلاب خدمـت‬ ‫همـه نیروهای ‬ ‫می کننـد؛ انسـجام میـان قـوا‪ ،‬نهادهـا‪ ،‬نیروهای‬ ‫مسـلح و همـه ما تحـت فرماندهی رهبـر انقالب‬ ‫اسـت‪ .‬رئیسـی ادامـه داد؛ مـا در قـوای سـه گانه‬ ‫ً‬ ‫تصمیم گرفتیم گرفتار حاشیه ها نشویم و حتما‬ ‫بـه متـن خواهیـم پرداخـت‪ .‬در ادوار گذشـته‬ ‫مسـئوالن و متصدیان گرفتار حاشـیه ها شدند‪،‬‬ ‫برخی از کارها عقب ماند لذا ما عقب ماندگی ها‬ ‫و مشـکالتی داریم و تصمیم جدی این اسـت که‬ ‫گرفتـار حاشـیه ها نشـویم و بـه متـن بپردازیـم‪.‬‬ ‫رئیس جمهـوری بیـان کـرد؛ متـن خدمـت‬ ‫خالصانـه بـه مـردم‪ ،‬گره گشـایی از زندگـی مـردم‪،‬‬ ‫اجـرای عدالـت اجتماعـی و اقتصـادی در‬ ‫جامعـه‪ ،‬گذشـتن از همـه سـلیقه های فـردی و‬ ‫شـخصی‪ ،‬نگا ههـای سیاسـی و پرداختـن بـه‬ ‫انچـه مقـام معظـم رهبـری در بیانیـه گام دوم‬ ‫یسـت که‬ ‫بـرای همـه مـا ترسـیم کردنـد ان چیز ‬ ‫همـواره بایـد دنبـال کنیـم و جبـران‬ ‫یهـا را انجـام داد‪ .‬وی خاطرنشـان‬ ‫عقب ماندگ ‬ ‫کـرد؛ مـن در این چندمـاه کـه در دولـت حضـور‬ ‫دارم‪ ،‬ضمن اینکـه بـه اینـده کشـور و اینـده‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬اجتماعـی و فرهنگـی کشـور بسـیار‬ ‫امیـدوار هسـتم‪ ،‬شـاهد عقب ماندگی هایـی نیـز‬ ‫ً‬ ‫هسـتم کـه قاعدتـا کشـور نبایـد دچـار ایـن‬ ‫یشـد ازایـن رو دغدغ ههـا و‬ ‫یهـا م ‬ ‫عقب ماندگ ‬ ‫جهـای مـردم امـروز قابل تامـل اسـت‪ .‬وی‬ ‫رن ‬ ‫بابیان اینکـه سـه قـوه نسـبت بـه پیشـرفت و‬ ‫عدالـت تلاش می کننـد‪ ،‬گفـت؛ در مسـیر‬ ‫روبه جلـو بـرای پیشـرفت و عدالـت نـه حـق‬ ‫بگـرد داریـم و نـه حـق درجـازدن‪ ،‬نـه حـق‬ ‫عق ‬ ‫سـیر قهقرایی و ارتجاعی داریم و نه توقف کردن‬ ‫و ایسـتایی؛ چرا که کشـور یک راه بیشـتر ندارد و‬ ‫نهـم پیشـرفت و عدالـت اسـت و مـا ایـن راه را‬ ‫ا ‬ ‫باقـوت و تـوکل بـه خداوند و با مشـارکت مـردم و‬ ‫انسـجام همـه قـوا پیـش خواهیـم بـرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهـوری گفـت؛ مـا در همـه اقداماتمـان‬ ‫در حوزه هایی که مشـارکت مردم بوده ان حوزه‬ ‫موفـق بـوده اسـت و بنـا داریـم در بسـیاری از‬ ‫حوز ههـا مـردم را شـریک کنیـم و از مـردم بـرای‬ ‫انجـام کارهـا کمـک بگیریم‪ .‬پشـتیبانی دسـتگاه‬ ‫قضائـی می توانـد بـرای پیشـرفت کار دولـت‬ ‫بسـیارموثر باشـد‪ .‬رئیسـی افـزود؛ مـن نسـبت به‬ ‫تقویـت دسـتگاه قضائـی کـه افتخـار داشـتم کـه‬ ‫نسـال ها در خدمـت بسـیاری از همـکاران‬ ‫ای ‬ ‫بـودم توجـه دارم و مشـکالت و کمبودهـا را در‬ ‫دسـتگاه قضائـی دیـده ام‪ ،‬بنـای مـا هـم‬ ‫این اسـت که مشـکالت را در دولت دنبال کنیم‪.‬‬ ‫نمـدت چندمـاه هـم در دو مقطـع ایـن کار‬ ‫درای ‬ ‫انجـام شـد‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد؛ در سـال‬ ‫گذشـته کـه دولـت مـا از شـهریورماه شـروع شـد‬ ‫کمبودهایـی وجـود داشـت کـه مـا در دو مقطـع‬ ‫ایـن کمبـود را جبـران کردیـم و تخصیـص‬ ‫اعتبـارات داده شـد کـه دسـت ریاسـت قـوه‬ ‫قضائیـه بـاز باشـد کـه بتوانـد گام هایـی ولـو‬ ‫مقدماتـی درجهـت رفـع مشـکالت عزیـزان و‬ ‫کارکنان دستگاه قضائی بردارد‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫بیـان کـرد؛ دربـاره جـذب نیـروی انسـانی هـم‬ ‫‪۱۰‬هـزار نیـروی مـورد درخواسـت‬ ‫مجـوز جـذب ‬ ‫ً‬ ‫داده شـد‪ .‬البتـه عملا امسـال به دلیل اینکـه کار‬ ‫یشـود ممکـن‬ ‫نهـا انجـام م ‬ ‫جـذب و گزینـش ا ‬ ‫اسـت ایـن کار صـورت نگیرد اما کار شـروع شـده‪.‬‬ ‫من معتقدم بعدازاین هم باید دسـتگاه قضائی‬ ‫نیروی کارامد و باانگیزه داشته باشد و اول اینکه‬ ‫ایـن انگیـزه در ثبـات نیـروی انسـانی بسـیارمهم‬ ‫است و دوم درارتباط با مسئله پرداخت هاست‪.‬‬ ‫نهـا زمینـه بـرای کار اساسـی یعنـی‬ ‫البتـه ای ‬ ‫اجـرای عدالـت اسـت‪ .‬رئیسـی یـاداور شـد؛ مـن‬ ‫هـم بـا نظـر اقـای محسـنی کـه چندروزپیـش‬ ‫اشـاره کردنـد کـه هزین ههـای دادرسـی بایـد‬ ‫کاهـش پیـدا کنـد موافـق هسـتم‪ .‬دسترسـی بـه‬ ‫عدالـت بایـد اسـان شـود نباید کسـی برای اینکه‬ ‫بخواهـد حـق خـود را بگیـرد دغدغـه پرداخـت‬ ‫ً‬ ‫پـول را داشـته باشـد و ایـن حـرف کاملا‬ ‫یسـت‪ .‬مـا هـم دنبـال ایـن هسـتیم کـه‬ ‫درست ‬ ‫تهیه منابعی را با کمک دوستان مجلس دنبال‬ ‫کنیـم و هرچقـدر بتوانیـم منابـع را تامیـن کنیـم‪.‬‬ ‫رئیس جمهـوری تصریـح کـرد؛ مـن زمانی هم که‬ ‫در دسـتگاه قضائـی بـودم و بـا دوسـتان بـه‬ ‫شهرسـتان می رفتیـم می دیـدم کـه کسـی‬ ‫دغدغـه ایـن را دارد که چگونه هزینه دادرسـی را‬ ‫پرداخـت کنـد ایـن حـرف متیـن و قابـل‬ ‫یسـت‪ .‬مـا هـم دنبـال ایـن هسـتیم کـه‬ ‫دفاع ‬ ‫هزینـه دادرسـی را کاهـش دهیـم و دسترسـی به‬ ‫عدالت را اسان تر کنیم‪ .‬رئیسی یاداور شد؛ باید‬ ‫از دغدغ ههـای قاضـی و کارمنـدی کـه در‬ ‫دسـتگاه قضائـی کار می کننـد بکاهیم که قاضی‬ ‫محترم که مشـکالت را تحمل می کند و سـختی‬ ‫کار جـدی دارد بتوانـد بـه دادرسـی عادالنـه اش‬ ‫یسـت و دوسـتان‬ ‫بپـردازد‪ ،‬این نکتـه درست ‬ ‫دنبـال می کننـد مـا هـم بـا کمـک دوسـتان‬ ‫مجلـس دنبـال ایـن هسـتیم کـه در سـازمان‬ ‫شهـای مختلـف ایـن‬ ‫برنامـه بودجـه و در بخ ‬ ‫یهـا را انجـام دهیـم‪ .‬وی درپایـان گفـت؛‬ ‫پیگیر ‬ ‫یک باردیگـر هفتـه قـوه قضائیـه را تبریـک‬ ‫می گویـم و امیدواریـم هفتـه قـوه قضائیـه بـرای‬ ‫کشـور و نظـام گام بلنـدی درجهـت ارتقـاء در‬ ‫همه سطوح باشد‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫بی شـک در گذشـته و حـال‪ ،‬تمـام دولتمـردان ارزو داشـتند کـه بتواننـد مردم‬ ‫کشـور را صاحـب خانـه کننـد و هر کـدام به فراخـور تدبیرشـان‪ ،‬وعـده زمانـی‬ ‫ک تـا پنج سـال بـرای حـل مشـکل مسـکن دادنـد؛ امـا به راسـتی دادن‬ ‫از یـ ‬ ‫وعـده بـا چـه پشـتوانه ای؟ وقتـی سـاختن یک دسـتگاه اپارتمـان چهار طبقه‬ ‫تک واحـدی زمانـی بیـن شـش ماه تـا یک سـال کار مـداوم می خواهـد تا زمین‬ ‫تبدیـل بـه بنـای چهـار طبقـه شـود؟ ایـن و ان عزیـزان بـا چـه محاسـبه ای و‬ ‫بـا کـدام پشـتوانه علمـی و تحقیقـی بیـان می کردنـد کـه بـه زودی همـه را در‬ ‫کشـور خانه دار می کنیم؟! به ویژه انکه اغلب مسـئولین مسـکن و شهرسـازی‬ ‫از متخصصیـن نبودنـد و حتـی به جرئـت می تـوان گفـت کـه کارشناسـان و‬ ‫تو سـاز اطلاع داشـتند‪ .‬پـس‬ ‫مشـاورین مسـئول نیـز کمتـر از مسـائل ساخ ‬ ‫بنابرایـن به گفتـه قدیمی هـا؛ سـخن بـاد هواسـت کـه در یـک مـکان ثابـت‬ ‫نمی مانـد! یـادش بـه خیـر؛ در ماه هـای اولیـه پس ازانقلاب یکی از مسـئولین‬ ‫بـا حـدت تمـام گفـت کـه مـا در تهران ان قـدر زمیـن داریم که می توانـد همه را‬ ‫یشـوند‪.‬‬ ‫خانـه دار کنـد و وعـده داد بـه زودی همـه در تهـران صاحب خانـه م ‬ ‫ایـن سـخن ا گرچـه در عیـن عالقه منـدی و برای خدمـت به مردم ایـران بیان‬ ‫شـد؛ امـا نه تنهـا پشـتوانه ای نداشـت؛ بلکـه باعـث رشـد سـه برابری جمعیـت‬ ‫تهـران هـم شـد‪ .‬داسـتان ازاین قـرار بـود کـه صدها هزار نفـر از اطراف وا کنـاف‬ ‫تهـران و شـهرهای مجـاور‪ ،‬رو بـه تهـران اوردنـد و هـزاران الونـک سـاختند تـا‬ ‫ب خانـه شـوند کـه نه تنهـا ایـن وعـده محقق نشـد؛ بلکه ب هشـمار‬ ‫بلکـه صاحـ ‬ ‫بیـکاران تهـران بسـیار افـزود‪ .‬پـس از ان دیگـران هـم امدنـد و گفتنـد مـا حلال‬ ‫مشـکل هسـتیم و ان قـدر مصاحبـه و میتینـگ بـه راه انداختنـد تـا بازهـم‬ ‫متوجـه شـویم کـه بـه عمـل کار برایـد‪ ،‬بـه سـخن دانی نیسـت! تااینکـه دولـت‬ ‫نهـم بـر سـر کار امـد کـه از میـان طبقـات پائین جامعـه و نه متمولیـن برگزیده‬ ‫شـده بود و به پشـتوانه فعالیت قبل از ان و در سـمت شـهردار تهران ‪ ،‬منشـاء‬ ‫اثـر بـوده اسـت‪ .‬او در یـک بسـیج فـوری بـا کابینـه ای به نـام کابینـه مردمـی‪،‬‬ ‫تمـام تـوان خـود را بـه کار بسـت تـا ریشـه و مشـکل مسـکن را درسـت کنـد؛‬ ‫درنتیجـه قـول داد در دوره اول چهار سـاله ریاسـت جمهوری‪ ،‬پنج میلیـون‬ ‫مسـکن بسـازد‪ .‬نیـت بسـیار پـا ک و پسـندیده رئیـس ایـن دولـت و شـروع بـه‬ ‫تو سـاز‪ ،‬نویـد روزهـای خوشـی را بـرای افـراد بـدون خانـه و مسـکن در‬ ‫ساخ ‬ ‫تو سـازها‪ ،‬به حـدی بـاال بـود‬ ‫اذهـان متبـادر کـرد‪ .‬سـرعت و شـدت ایـن ساخ ‬ ‫کـه کارخانه هـای سـیمان و سـایر مصالـح با توجه بـه میزان تولید‪ ،‬پاسـخگوی‬ ‫نیـاز داخـل نشـدند‪ ،‬امـا و به هر جهـت در مبـادی ورودی شـهرها‪ ،‬هـزاران‬ ‫دسـتگاه اپارتمـان سـاخته شـد و بـا پرداخـت هزینـه ای جزئـی‪ ،‬بسـیاری از‬ ‫مـردم صاحـب سـرپناه شـدند‪ .‬بگذریـم از اینکـه در سـاخت ایـن انبو هسـازی‪،‬‬ ‫بـا وجـود مسـائلی چـون کمبـود اب‪ ،‬عـدم وجـود بـرق و گاز‪ ،‬سـا کنین ایـن‬ ‫خانه هـا‪ ،‬تمامـی کمبودهـا را بـه جـان خریدنـد؛ امـا خوشـحال و راضـی از‬ ‫اینکـه باالخـره صاحب خانه شـده اند‪ .‬از سـوی دیگر؛ بسـیاری از شهرنشـینان‬ ‫به خصـوص سـا کنان کالن شـهرها‪ ،‬پـس از دولـت نهـم رفته رفتـه به شـدت در‬ ‫فشـار شـدید مالی ناشـی از تورم باال‪ ،‬گرانی سرسـام اور‪ ،‬مواد غذایی و افزایش‬ ‫چند برابـری اجـاره مسـکن در شـهرها به ناچـار رو بـه حاشیه نشـینی اوردنـد و‬ ‫هر روز که می گذرد‪ ،‬سختی معیشت و زندگی عنان همه را از کف برده است؛‬ ‫اما در دولت رئیسـی‪ ،‬وزیر محترم مسـکن هم بسـان پیشـینیان‪ ،‬با استفاده از‬ ‫امکانات ارتباط جمعی که همه در خدمت دولت رئیسی هستند‪ ،‬وعده داد‬ ‫کـه در سـال اول‪ ،‬فلان مقـدار مسـکن می سـازیم و بـه مـردم بی خانـه وا گـذار‬ ‫می کنیـم؛ امـا اینـک و پـس از گذشـت یک سـال‪ ،‬هنـوز هیچ مسـکنی سـاخته‬ ‫نشـده و مـردم فاقـد مسـکن‪ ،‬تمـام گـوش و هـوش و حـواس خـود را ب هطـرف‬ ‫اقـای وزیـر معطـوف کرده انـد تـا شـاید وعـده داده شـده ایشـان محقـق شـود‪.‬‬ ‫نشـاءاهلل‬ ‫امیدواریـم ایـن روزهـای سـخت‪ ،‬بـرای مـردم عزیـز مـا بسـر امـده و ا ‬ ‫نو شهرسـازی‪ ،‬از قوه به فعـل دراید و‬ ‫بـا رفـع تحریم هـا‪ ،‬وعـده اقای وزیر مسک ‬ ‫روزهـای خـوب و بی دغدغـه ای را شـاهد باشـیم‪ .‬ان شـاءاهلل‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫مهارت اموزی کم توانان ذهنی در ‪ 36‬رشته‬ ‫رئیـس سـازمان اموزش وپـرورش اسـتثنایی کشـور اقدامـات ایـن سـازمان‬ ‫بـرای مهارت افزایـی دانش امـوزان کم تـوان ذهنـی تشـریح کـرد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫پانـا؛ حمیـد طریفی بااشـاره به برنامه ریـزی بـرای مهارت امـوزی دانش اموزان‬ ‫ً‬ ‫کم تـوان ذهنـی اظهـار کـرد؛ مهم ترین گروه هدف ما که بعضـا موردغفلت قرار‬ ‫می گیرنـد‪ ،‬دانش امـوزان کم توان ذهنی اند‪ .‬حدود ‪ 60‬هـزار از دانش اموزان ما‬ ‫دراین گروه قرار دارند و تعداد دانش اموزان اوتیسم نیز حدود ‪ ۲۰۰۰‬نفر است‪.‬‬ ‫لـذا بایـد بـه گـروه کم تـوان ذهنـی توجه بیشـتری داشـته باشـیم‪ .‬معـاون وزیر‬ ‫و رئیس سـازمان اموزش وپرورش اسـتثنایی کشـور افزود؛ برای دانش اموزان‬ ‫کم تـوان ذهنـی یـک نظـام اموزشـی ویـژه داریـم؛ این افـراد یک نظام اموزشـی‬ ‫متفاوتی نسبت به دانش اموزان عادی دارند؛ بنابراین به این افراد دیپلمی‬ ‫ارائـه می دهیـم کـه ارزش اداری اسـتخدامی دارد‪ .‬وی افـزود؛ تمرکـز مـا بـر‬ ‫بحث هـای مهارت امـوزی دانش امـوزان کم تـوان ذهنی سـت‪ .‬ان هـا در دوره‬ ‫ابتدایی‪ ،‬متوسـطه پیش حرفه ای و کاردانش در ‪ 36‬رشـته مهارت های الزم‬ ‫را می اموزنـد‪.‬‬ ‫احداث ‪ ۱۶۰۰‬کارگاه در شهرک های صنعتی‬ ‫برای استقرار واحدهای دانش بنیان‬ ‫وزیـر صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت در حاشـیه بازدیـد از نخسـتین نمایشـگاه‬ ‫توانمندی های صادراتی شرکت های کوچک و متوسط در جمع خبرنگاران‬ ‫گفت؛ نزدیک به ‪ ۱۶۰۰‬کارگاه در شهرک های صنعتی برای استقرار واحدهای‬ ‫دانش بنیـان درحال احـداث اسـت‪ .‬به گـزارش شـاتا؛ سـید رضـا فاطمی امین‪،‬‬ ‫افـزود؛ در هدف گـذاری صـادرات عالوه بـر توجـه بـه افزایـش مبلـغ صـادرات‪،‬‬ ‫بیشتر به ترکیب صادرات توجه می کنیم زیرا باوجودی که کاالهای صادراتی‬ ‫مـا نیمه خـام محسـوب می شـود امـا این هـم درسـت نیسـت و باید ب هسـمت‬ ‫نهـا را‬ ‫صـادرات محصـوالت دانش بنیـان حرکـت کنیـم و ترکیـب و سـهم ا ‬ ‫افزایـش دهیم‪.‬‬ ‫کاغذ و خورا کی؛ در صدر کشفیات قاچاق‬ ‫طبـق اطالعـات منتشـره ازسـوی سـازمان حمایـت‪ ،‬بیشـترین کاالی قاچـاق‬ ‫کشف شـده در دوماهه امسـال کاغـذ یـا مقـوا‪ ،‬مـواد خورا کـی و محصـوالت‬ ‫نهـا‬ ‫صنایـع غذایـی و انـواع وسـایل نقلیه و لوازم یدکـی‪ ،‬مصرفـی و جانبـی ا ‬ ‫بوده اسـت‪ .‬اطالعات منتشرشـده ازسـوی سـازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکننـدگان در اردیبهشـت ماه نشـان می دهـد از ‪ ۵۸۲۶‬مرا کـز خـرد و‬ ‫کالن در حوزه قاچاق در سطح عرضه بازرسی شده و برای ‪ ۴۳۰‬مورد پرونده‬ ‫تخلـف صنفـی درراسـتای اجـرای طـرح مبـارزه بـا قاچـاق کاال تشـکیل شـده‬ ‫کـه بـرای سـیر مراحـل قانونـی‪ ،‬پرونده هـا دراختیار شـعب تعزیـرات حکومتی‬ ‫فشـده‬ ‫اسـتان ها قـرار گرفته انـد‪ .‬مجمـوع ارزش تخلفـات قاچـاق کش ‬ ‫اردیبهشـت ماه ‪ ۴۵‬میلیـارد و ‪ ۴۲۴‬میلیون تومـان و مهم تریـن اقلام کاالیـی‬ ‫کشف شـده لوازم یدکـی و مـواد خورا کـی بـوده اسـت‪.‬‬ ‫توزیع ناعادالنه دارو در بین داروخانه ها‬ ‫نایب رئیـس انجمـن داروسـازان ایـران بااشـاره به توزیـع ناعادالنـه دارو بیـن‬ ‫داروخانه هـا گفـت ؛ در یک سـال اخیر ‪ ۱۴۰۰‬داروخانـه بـه ‪ ۱۳۰۰۰‬داروخانـه‬ ‫موجـود کشـور افـزوده شـده اسـت و درحالی کـه متاسـفانه داروخانه هـا ازنظـر‬ ‫کمـی درحال افزایـش بـوده‪ ،‬اغلـب ان هـا از تامیـن دارویـی مناسـبی برخـوردار‬ ‫نیستند‪ .‬به گزارش ایلنا؛ سید علی فاطمی بااشاره به تصویب تعرفه خدمات‬ ‫داروخانـه ای و ابلاغ ان اظهـار کـرد؛ تعرفـه خدمـات داروخانـه ای امسـال هم‬ ‫براسـاس دسـتورالعملی کـه سـال قبـل وزارت بهداشـت ابلاغ کـرده بـود‪ ،‬در‬ ‫ً‬ ‫سـال ‪ ۱۴۰۱‬بـا افزایـش ‪ ۲۶‬درصـدی ابلاغ شـد‪ .‬ایـن افزایـش ‪ ۲۶‬درصـدی اصلا‬ ‫متناسـب بـا میـزان تـورم و افزایـش حقـوق کارکنـان داروخانه هـا نیسـت‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به وضعیـت نامناسـب اقتصـاد داروخانه هـا گفـت؛ بسـیاری از داروهـا‬ ‫درحال حاضـر دچـار کمبـود شـده اند و همین امـر موجب شـده اسـت تـا دارو‬ ‫به صـورت عادالنـه بیـن همه داروخانه ها توزیع شـود و درواقـع دارو را در بین‬ ‫یشـوند‬ ‫چنـد داروی مشـخص کـه از ان هـا باعنـوان داروخانـه منتخـب یاد م ‬ ‫توزیـع می کننـد‪ .‬بسـیاری از ایـن داروخانه هـا‪ ،‬دولتـی و اموزشـی هسـتند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنـا ترا کنش هـای مالـی هریـک از ایـن داروخانه هـا بیـن ‪ ۴۰۰‬تـا ‪ ۵۰۰‬برابـر‬ ‫ترا کنش هـای مالـی سـایر داروخانه هاسـت‪.‬‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫دم به دم با صوت تو‬ ‫من همنوایی می کنم‬ ‫نی نباشد در برم‬ ‫حس جدایی می کنم‬ ‫پرده های ساز من‬ ‫در تار تار زلف توست‬ ‫زخمه بر می دارم و‬ ‫نغمه سراییمی کنم ‬ ‫چشم تو‬ ‫سلول و زندان من است‬ ‫عاقبت یک روز‬ ‫از چشمان تو‬ ‫من رونمایی می کنم‬ ‫ان نگاه نازنینت‬ ‫می برد جان و دلم‬ ‫زین سبب عشق تو را‬ ‫دائم گدایی می کنم‬ ‫روز روشن‬ ‫جایگاهم را گرفتند جاهالن‬ ‫شب دراز است ای صنم‬ ‫چاره گشاییمی کنم‬ ‫سه شنبه ‪ 7‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2532‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫امین حیایی؛ دران سوی مرز ‪50‬سالگی‬ ‫هیچ مذا کره مستقیمی با امریکا انجام نمی شود‬ ‫ســعید خطیـب زاده در اخریــن نشســت خبــری خــود به عنــوان «ســخنگوی‬ ‫وزارت امــور خارجــه» بــه ســواالت خبرنــگاران داخلــی و خارجــی پاســخ داد‪.‬‬ ‫به گ ــزارش ایرن ــا؛ وی درم ــورد م ــکان و زم ــان مذا ک ــرات گف ــت؛ زم ــان و م ــکان‬ ‫مذا کــرات قطعــی نیســت امــا ان شــاء اهلل این هفتــه مذا کــرات انجــام خواهــد‬ ‫شــد و در یکــی از کشــورهای منطقــه خواهــد بــود‪ .‬ســخنگوی وزارت خارجــه‬ ‫درمــورد ســفر بــورل بــه ایــران گفــت؛ اقــای بــورل در تماس هایــی کــه بعــد از‬ ‫چندهفته اخیــر‪ ،‬تــاش جــدی انجــام دادنــد کــه ایــن مذا کــرات ادامــه پیــدا‬ ‫کن ــد‪ .‬م ــا از نق ــش تس ــهیلگری اروپ ــا اس ــتقبال می کنی ــم و ایش ــان پیش ــنهاد‬ ‫دادنــد بــه تهــران بیاینــد و گفت وگوهــای مفصلــی انجــام شــد‪ .‬وزیــر خارجــه‬ ‫کشـــورمان و بـــورل گفت وگـــوی یک ســـاعته خصوصـــی هـــم داشـــتند‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد؛ اینکــه در محتــوا و در شــکل و موضــوع توافقاتــی شــده ان را تاییــد‬ ‫می کن ــم؛ مهم تری ــن موضوع ــات مذا ک ــرات این بودک ــه امری ــکا تعه ــد داده ب ــه‬ ‫برجــام و قطعنامــه ‪ ۲۲۳۱‬عمــل و انتفــاع اقتصــادی ایــران را تضمیــن می کنــد‪.‬‬ ‫خطیـ ـب زاده تصری ــح ک ــرد؛ ام ــا اینک ــه امریکایی ه ــا از می ــراث ترام ــپ عب ــور‬ ‫می کننــد بایــد منتظــر باشــیم و ببینیــم امیدواریــم پیام هــای بــورل درعمــل‬ ‫اجرای ــی ش ــود‪ .‬ب ــا قاطعی ــت و جدی ــت مذا ک ــرات را ب ــا ف ــرض عدم اعتم ــاد‬ ‫قطع ــی ب ــه امری ــکا جل ــو بردی ــم‪ .‬وی درم ــورد مذا ک ــرات وی ــن گف ــت؛ انچ ــه در‬ ‫مذا کــرات اتــی انجــام خواهیــم داد‪ ،‬دربــاره ابعــاد هســته ای نیســت و دربــاره‬ ‫چنــد موضــوع باقــی در رفــع تحریم هاســت‪ .‬اقــای دکتــر امیرعبداللهیــان هــم‬ ‫اشــاره کردنــد کــه اقــای بــورل در نقــش تسهیلگری ســت‪ ،‬مذا کــرات درمــورد‬ ‫رف ــع تحریم هاس ــت؛ و ب ــه توافق ــات وی ــن چی ــزی اف ــزوده و کاس ــته نخواه ــد‬ ‫ً‬ ‫شـــد‪ .‬ضمنـــا مذا کـــرات به صـــورت غیرمســـتقیم و درمـــورد موضوع ــات‬ ‫اختالفی س ــت‪ .‬وی تا کی ــد ک ــرد؛ ت ــوپ در زمی ــن واش ــنگتن اس ــت؛ ا گ ــر ب ــا‬ ‫پاســخ بیاینــد‪ ،‬توافــق انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫پس تو چرا «پیر» نمی شوی پسر؟!‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫امیرالهمحمدی‬ ‫همیشهبال‬ ‫به پرواز ختم نمی شود‬ ‫گاهی گنجشک ها‬ ‫از درز بی دکمه ی پیراهنی دوره گرد‬ ‫دستی سرد زمستان است‬ ‫گاری‬ ‫که حبس در ِ‬ ‫ِ‬ ‫به اتفاقمی رسند‬ ‫ً‬ ‫اصال چرا حاشیه؟‬ ‫من تو را دوست دارم‬ ‫و این‬ ‫تنها راه پریدن است‬ ‫در میان عابرهایی‬ ‫که سایه ی سردشان‬ ‫گاری سرد زمستان‬ ‫روی ِ‬ ‫میله میلههاشور می زند‪.‬‬ ‫خدیجهصفالومنزه‬ ‫کشوری؛ همه شعر‬ ‫کودکی؛ انتظاردارد؛ شعری بشود‪ ،‬لقمه نانی‬ ‫در سرسفره او‪.‬‬ ‫عابرینی خالی از حس ترحم ‪ ،‬بدبین‪.‬‬ ‫کودک اما؛ چشم‪ ،‬سبز امید‪.‬‬ ‫شاه خوبان ندارد غزلی برای اینده او‪.‬‬ ‫مردمانی خسته‪ .‬لبانی خشکیده‪.‬‬ ‫دست های ملتمس از روی نیاز‪.‬‬ ‫مر غ عشقی تنها؛ همدم تنهایش‪.‬‬ ‫او نمی داند چیست شعر!‬ ‫کودک کار گرفتار غم است‪.‬‬ ‫او نمی داند شهر ارزو هاش کجاست ؟‬ ‫و چرا؟‬ ‫بچه گی هایش را‪ ،‬بر سر کوچه فقر؛ به یغما بردن‪.‬‬ ‫حمیدرضااشرفیان‬ ‫در دشت گسترده ی الله ها‬ ‫با پروانه ها پرواز می کنم‬ ‫من‪ ،‬در تو غرق شده ام‬ ‫صدای دلنوازت را می شنوم ‪...‬‬ ‫صدایم که می کنی‬ ‫مست تر می شوم‬ ‫می پرم‬ ‫پرواز می کنم‬ ‫می دوم‬ ‫به سویت روان می شوم‬ ‫دیدنت‪ ،‬هیجانم را بیشتر می کند‬ ‫احاطه شده ام در انبوه تو‬ ‫باید تو را نفس بکشم‬ ‫بی تو سیاه می شوم‬ ‫قطره قطره چکیده ای بر جام قلبم‬ ‫حال‪ ،‬تمام وجودم پر شده است؛‬ ‫از تو‬ ‫برایم باش‬ ‫بیا و بمان‬ ‫به خاطر دلم‬ ‫برای قلب خسته ام‬ ‫ل تنگم‬ ‫د ِ ‬ ‫دلگیرم از دوریت‬ ‫بیا که من عاشق تو‬ ‫مست و گمشده ی تو ام‬ ‫با زمین و زمانم‬ ‫هستی ام را در اغوش کشیدی‬ ‫من‬ ‫در تالطم تو غرق شده ام‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫ت پرهیجان تخلیه‬ ‫همیشــه بخشــی از من با انجام انواع عملیا ‬ ‫شهــای پرتحــرک را دوســت دارم و گاهــی که به من‬ ‫یشــود‪ .‬ورز ‬ ‫م ‬ ‫یشــوی؛ یــا نمی ایــد ‪50‬ســالگی را‬ ‫می گوینــد «پــس تــو چــرا پیــر نم ‬ ‫رد کرده باشــی» به همین خاطر اســت که وزش و تحرک همیشــه‬ ‫در زندگــی مــن بخشــی مهــم و اساســی داشــته و دارد‪ .‬ب هشــکل‬ ‫نســازی‪ ،‬دویدن‪،‬‬ ‫جــدی تنیــس را دنبــال می کنم و در کنــارش‪ ،‬بد ‬ ‫نهــا را وقتــی از زبــان یکــی‬ ‫بســواری هــم هســت ‪ ...‬ای ‬ ‫شــنا و اس ‬ ‫از محبوب تریــن ســتاره های این روزهــای ســینما و تلویزیــون‬ ‫یشــنویم؛ علــت حضــور او در «عصــر جدیــد» را بیشــتر درک‬ ‫م ‬ ‫یســت کــه از افزایــش ادرنالیــن در بدنــش‬ ‫می کنیــم‪ .‬او هنرمند ‬ ‫ً‬ ‫یبــرد و ازای ـن رو اصــا عجیــب نیســت کــه در بخشــی‬ ‫لــذت م ‬ ‫تشــلوار بــاال م ـی رود!‬ ‫از برنامــه‪ ،‬طنــاب را می گیــرد و از ان بــا ک ‬ ‫ً‬ ‫یســت و‬ ‫ـدال استعدادیاب ‬ ‫او واقعــا محبوب تریــن داور ایــن جـ ِ‬ ‫فالوئرهــای بیــش از هش ـت میلیونی در صفحــه اینســتا گرامش‬ ‫ای ـن را ثابــت می کنــد‪.‬‬ ‫«امیـن حیایـی» مدت هاسـت در قالـب یـک بازیگـر مورداحتـرام و‬ ‫دوست داشـتنی جـا افتـاده و ا گـر بـه کارنامـه بلندباالیـش نگاهـی‬ ‫ً‬ ‫ن حضـور پررنـگ را تقریبـا از همـان اولیـن گام هایـش‬ ‫بیندازیـم؛ ایـ ‬ ‫یتـوان مشـاهده کـرد‪ .‬او زمانـی پرکارتریـن بازیگـر‬ ‫دراین عرصـه م ‬ ‫سـینمای ایران بود و ا کنون‪ ،‬ا گرچه دسـت به عصاتر راه می پیماید؛‬ ‫یسـت کـه بیشـترین پیشـنهادها را از‬ ‫امـا همچنـان جـزو بازیگران ‬ ‫نهـای کاربلـد دریافـت می کنـد‪ .‬نگاهـی دقیـق بـه مسـیر‬ ‫کارگردا ‬ ‫ ای امیـن حیایـی بـه مـا می گویـد کـه او زیـر هجمـه ناشـی از‬ ‫حرفـه ِ‬ ‫یتـوان بـد نامیـد‪ ،‬نمانـده و همیشـه وقتـی‬ ‫انتخاب هایـی کـه م ‬ ‫یشـده که در مرز تکرار قرار گرفته‪ ،‬برگی برنده از اسـتین‬ ‫احسـاس م ‬ ‫دراورده و مخاطـب را شـگفت زده کـرده اسـت‪ .‬ا گـر بگوییـم او بازیگـر‬ ‫یسـت؛ هـم درسـت و هـم نادرسـت اسـت؛ چرا کـه مـرور‬ ‫اثـار کمد ‬ ‫فیلم هایی که بازی کرده نشانمان می دهد‪ ،‬نقش هایش مخلوطی‬ ‫ـیرینی نـگاه و بیانش کـه او را بـه یکی از‬ ‫از همـه این هاسـت و البتـه ش ِ‬ ‫نسـرعت می تواند‬ ‫بازیگـران جـذاب حـوزه اثـار طنـز می کنـد؛ به هما ‬ ‫تلخی عمیقی شـود که باورکردنی نیسـت و این اتفاق در‬ ‫تبدیل به ِ‬ ‫نقـدر‬ ‫فیلم هایـی ماننـد «دارکـوب» یـا «شـعله ور» یـا «شـب» یـا ‪ ...‬ا ‬ ‫یتـوان توانمنـدی او را در اثـار جـدی‬ ‫درسـت و بجـا می افتـد کـه نم ‬ ‫ُ‬ ‫نهـا را دران واحـد کـه‬ ‫ـردوی ای ‬ ‫زیرسـوال بـرد‪ .‬او حتـی ملغمـه ای از ه ِ‬ ‫حسی‬ ‫تغییر‬ ‫این‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫کرده‬ ‫رو‬ ‫ هایی‬ ‫م‬ ‫فیل‬ ‫در‬ ‫الزم‬ ‫لحظه‬ ‫نه؛ اما در‬ ‫ِ‬ ‫ن ادعا‬ ‫کارا کتـری کـه بـا حضور او جان گرفته را پدیده خوانـد؛ درک ای ‬ ‫تتـر اسـت‪.‬‬ ‫ـای «درخونـگاه» و «نقـاب» و «خانـوم» و ‪ ...‬راح ‬ ‫بـا تماش ِ‬ ‫نهـا همـه از سـال ها تالش و تجربه می ایـد؛ او می گوید‪« :‬مجموع‬ ‫ای ‬ ‫تجربیاتـی کـه از فیل مهـای خـوب یـا ضعیـف به دسـت اوردم‪ ،‬به من‬ ‫اعتماد به نفـس مـی داد که حاال بتوانم سـر این پلان راحت بخندم‬ ‫یـا گریـه کنـم‪ .‬هر وقـت بخواهـم حسـی را بـازی کنـم‪ ،‬عصبانـی شـوم‪،‬‬ ‫ناراحـت شـوم و ‪ ...‬انـرژی ام را فقـط در حـد پلان مورد نظـر مصـرف‬ ‫می کنم و هنگامی که یک پالن به اتمام می رسد و دوربین خاموش‬ ‫یشـود‪ ،‬دیگـر از ان حـس بیـرون می ایـم و برایـم ادامـه نـدارد‪ .‬ایـن‬ ‫م ‬ ‫اعتماد به نفس باعث شـده حتی در اثار کارگردان های خوبی نظیر‬ ‫مهرجویـی‪ ،‬جیرانـی‪ ،‬میالنـی و دیگـران بتوانم به راحتی بـازی کنم و‬ ‫یسـت کـه با عشـق‬ ‫نگرانـی نداشـته باشـم»‪ .‬امیـن هـم از ان بازیگران ‬ ‫لکـردن رویای حضور مقابل دوربین‪،‬‬ ‫بـه ایـن حرفـه از جوانی و دنبا ‬ ‫بـزرگ شـده اسـت؛ در نوجوانـی و جوانـی فعالیـت در حـوزه تئاتـر را‬ ‫در کنـار تحصیـل اغـاز می کنـد و پـس از اخـذ دیپلـم‪ ،‬طـی خدمـت‬ ‫سـربازی در مرکـز هنرهـای نمایشـی نیـروی هوایـی فعالیتـش را‬ ‫ادامـه می دهـد‪ .‬در سـال ‪ ۱۳۷۰‬در یـک کار کـودک به کارگردانـی «ثریـا‬ ‫قاسـمی» و در فیلمـی به اسـم «دو همسـفر» به پیشـنهاد همیـن‬ ‫ً‬ ‫هنرمند بازی و کارش را در این حرفه رسما اغاز می کند‪ .‬مسیری که‬ ‫ازسوی منتقدان نیز پذیرفته‬ ‫از ان سال تا رسیدن به مرحله ای که‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫شود‪ ،‬پیمود‪ ،‬اصال هموار نبود و حتی او را مدت ها بازیگر سینمای‬ ‫«ان» بازیگـری ندارد‬ ‫بدنـه می خواننـد؛ چهره ای که گیشـه دارد؛ امـا ِ‬ ‫شهـای مانـدگار ظاهـر شـود‪ .‬این درحالی بو دکـه‬ ‫و نمی توانـد در نق ‬ ‫در سـال ‪ 1374‬بـا بـازی در فیلـم «براد ههـای خورشـید» سـاخته‬ ‫محمدحسـین حقیقـی؛ چنـان درخشـید کـه در جشـنواره فجـر‬ ‫کاندیـدا دریافـت سـیمرغ بلوریـن در بخـش بهتریـن بازیگـر نقـش‬ ‫گرامافون‬ ‫جدال موسیقی هنری و موسیقی مردم پسند‬ ‫مکمل مرد شد‪ .‬او البته زیر تیغ بی رحمانه و غیرمنصفانه منتقدها‬ ‫مانـده بـود و حضـور همچـون یکـی بـه نعـل و یکـی بـه میخـش در‬ ‫اثـار طنـز و جـدی را برنمی تافتنـد؛ کـه البتـه دراین زمینـه سـهم اثـار‬ ‫ننـوع‬ ‫سـینمای گیشه پسـندترش سـنگین تر به نظـر می رسـید‪ .‬ای ‬ ‫نـگاه عـاری از قضاوت ناعادالنه حتی باعث شـده بـود که بازی های‬ ‫زیبـا و اثرگـذارش در بعضـی از همـان جنـس کارهـا هـم دیـده نشـود؛‬ ‫کارهایـی ماننـد «مزاحـم»‪« ،‬اثیـری»‪« ،‬تکیه بـر بـاد» و ‪ ...‬را نمی توان‬ ‫ـازی امیـن حیایـی لـذت نبـرد‪ .‬ماجـرا ادامـه‬ ‫دیـد و از حـال خـوب ب ِ‬ ‫داشت تا فیلم «مهمان مامان» که پیش و بیش از هر چیز به خاطر‬ ‫اسـتفاده داریـوش مهرجویـی از متنـی از هوشـنگ مـرادی کرمانـی‬ ‫باعـث شـد در نـگاه منتقـدان و عمـوم مخاطبـان جان بگیـرد؛ اما با‬ ‫تماشای اثر‪ ،‬فضای لطیف خرده روایت هایی که به دستان پرتوان‬ ‫بازیگرانـش خـود را بـه رخ می کشـیدند‪ ،‬مخاطبـان را مجذوب کـرد و‬ ‫سـهم انـدک امیـن حیایی نیـز دراین کار مقبول افتـاد‪ .‬جالب انکه او‬ ‫حتـی متفـاوت از حضورهـای خـاص خـودش در اثـار درام و طنـزی‬ ‫نکـه ُمهـر مهرجویـی‬ ‫شتـر ارائـه داده بـود نیـز نبـود؛ امـا همی ‬ ‫کـه پی ‬ ‫بـر فیلـم خـورده بـود‪ ،‬اعتباری تـازه برایـش رقـم زد‪ .‬او درباره تالشـش‬ ‫ً‬ ‫ـای کار و نـه الزاما دید هشـدن خودش می گوید‪« :‬به عنوان‬ ‫بـرای ارتق ِ‬ ‫یکـه چنـد بازیگـر حضـور دارنـد‪ ،‬بـه‬ ‫بازیگـر سـعی می کنـم در کارهای ‬ ‫لشـدن پـازل کمـک کنـم؛ نه اینکـه خـودم را بـه رخ بکشـم‪.‬‬ ‫تکمی ‬ ‫هـر شـخصیتی‪ ،‬ویژ گـی و اثـر خـودش را در رونـد داسـتان دارد و‬ ‫به همین علـت هـر بازیگـری کـه در کار حضـور دارد‪ ،‬بایـد نقـش‬ ‫ً‬ ‫خـودش را درسـت ایفـا کنـد تـا این مجموعـه نتیجـه بدهـد؛ مثلا‬ ‫وقتـی در کاری هسـتم کـه چنـد بازیگـر طنـز حضـور دارنـد و هر یـک ‬ ‫سـبک طنـز خـود را داریـم‪ ،‬می کوشـیم کـه بازی هایمـان را باالنـس‬ ‫کنیـم‪ .‬مـا بایـد بـه یـک نقطه اشـترا ک برسـیم؛ وگرنـه کار چندپـاره‬ ‫یشـود و ان وقـت شـما هر چقـدر هم که توانا باشـید و خـوب بازی‬ ‫م ‬ ‫کنیـد‪ ،‬دیـده نخواهیـد شـد؛ چـون کلیـت کار خـوب از اب درنیامـده‬ ‫نسـال ها همیشـه درحال ارتقای هنرش‬ ‫اسـت»‪ .‬امین حیایی درای ‬ ‫بـوده و هیـچ گاه از قالـب کسـی که می امـوزد‪ ،‬خـارج نشـده اسـت؛‬ ‫خودش می گوید‪« :‬نقاط قوت‪ ،‬از تجربه به دسـت می اید‪ .‬در اولین‬ ‫یهـا خیلـی تفـاوت داشـت‪ ،‬عشـق بـه‬ ‫فیلمـی کـه کار کـردم و بـا بعد ‬ ‫دانسـتن داشـتم‪ .‬اینکـه زو دتـر یـاد بگیرم‪ ،‬بدانم چگونه باید نقشـم‬ ‫را اجـرا کنـم‪ ،‬حیـن فیل مبـرداری حواسـم بـه چه چیزهایـی باشـد‬ ‫یکـرد؛ بلکـه‬ ‫یکـردم‪ .‬فقـط چشـمم کار نم ‬ ‫و چهارچشـمی نـگاه م ‬ ‫ً‬ ‫تمام حواسـم جمع بود‪ .‬در ان فیلم که اتفاقا بازیگران بسـیار خوبی‬ ‫نظیـر جمشـید اسـماعیل خانی‪ ،‬همـا روسـتا‪ ،‬ثریـا حکمـت و ‪...‬‬ ‫نهـا می اموختـم کـه‬ ‫بودنـد‪ ،‬خیلـی بـه مـن کمـک کردنـد؛ یعنـی از ا ‬ ‫نهـا را دیـده اسـت‬ ‫چگونـه بایـد کار کنـم»‪ .‬او حـاال ثمـره ایـن اموخت ‬ ‫و نشـانه اش می تواند سـیمر غ هایی باشـد که برای دو فیلم «شب»‬ ‫ـوب‬ ‫و «بـرف اخـر» گرفتـه؛ جوایـزی کـه البتـه شـاید بـه پـای حـس خ ِ‬ ‫ی هستند‬ ‫محبوبیت فرا گیرش بین مردم نمی رسند؛ اما مهر تائید ‬ ‫بـر انچـه او اسـتحقاقش را داشـته و شـاید اندکی دیـر رنـگ واقعیـت‬ ‫ب هخـود گرفـت‪.‬‬ ‫حضور ‪ 79‬میلیون کودک کار در مشاغل خطرنا ک‬ ‫ملکهزمانپور‬ ‫جودی ابوت درونم‬ ‫حقیقت این است‬ ‫مدتی است صدای چلچله ها گوش نواز نیست‬ ‫میناهایمان پر شراب نمی شود‬ ‫دختراننمی رقصند‬ ‫و صدای قهقهه هایشان شهر را پر نمی کند‬ ‫مدتی است قلب مجنون به هوای لیالیش پر نمی زند‬ ‫َ‬ ‫فرهاد کوه نمی ک َند‬ ‫شهر پر شده از مجنون نماهای هوس ران‬ ‫و لیالهای بزک کرده ی دروغین‬ ‫مرگ احساس را به چشم می بینم‬ ‫و صدایم در گلو خفه می شود‬ ‫بـوی تعفـن «هـوس» از همـه ی کوچ ههـای ایـن شـهر‬ ‫می ا یـد‬ ‫باید چون سهراب بگریزم از این خا ک غریب‬ ‫میناسامعی‬ ‫شاتر‬ ‫مبارک در ژا�پن‬ ‫پس از تعطیلی سالن ها در الله زار‪ ،‬بعضی‬ ‫هنرمندان جهت امرار معاش‪ ،‬راهی ژاپن؛‬ ‫و انجا با مشکالتی روبه رو می شوند! علی‬ ‫ فتحعلی‪ ،‬داوود داداشی‪ ،‬محمود موسوی‪،‬‬ ‫نگار مقدسی‪ ،‬حمیدرضا جهانگیری‪،‬‬ ‫حمید رضا مرادی‪ ،‬مهدی نوری‪ ،‬اسماعیل‬ ‫یوسفپور و محمد حاج محمدی؛ بازیگران‬ ‫کارگردانی علی‬ ‫این اثر به نویسندگی و‬ ‫ِ‬ ‫ فتحعلی هستند که تا ‪ 31‬تیرماه ‪1401‬‬ ‫ساعت ‪ 19:30‬در «تماشاخانه سنگلج»‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫علی اصغرخوشکار‬ ‫تریبون‬ ‫شهالاسالمی‬ ‫ً‬ ‫جسـال در سراسـر جهـان (تقریبـا ‪10‬درصـد)‬ ‫ن کـودک بـاالی پن ‬ ‫حـدود ‪160‬میلیـو ‬ ‫« کـودک کار» هسـتند‪ .‬طبـق تعریـف سـازمان ملـل؛ کـودک کار بـه پسـر یـا دختـری‬ ‫نهـا در‬ ‫یشـود کـه زیـر سـن معمـول و قانون ِـی اشـتغال قـرار داشـته؛ یـا از ا ‬ ‫گفتـه م ‬ ‫فعالیت هایـی اسـتفاده شـود کـه بـرای سلامت جسـم و روانشـان خطرسـاز بـوده و‬ ‫مانـع حضـور مطلوبشـان در اجتمـاع و تحصیلشـان شـود‪ .‬بیشـترین تعـداد کودکان‬ ‫کار در جهـان را در حـوزه کشـاورزی شـاهد هسـتیم؛ به عبارتـی‪70 ،‬درصـد کـودکان‬ ‫پنـج تـا ‪17‬سـال دراین بخـش فعالیـت دارند‪ .‬طبـق امار؛ دسـت کم ‪70‬درصـد کودکان‬ ‫نهـا را درمعـرض اسـیب ها و خطـرات‬ ‫جهـان در مشـاغلی سـخت حضـور دارنـد کـه ا ‬ ‫مختلـف سلامتی و امنیتـی قـرار می دهـد‪ .‬کـودکان کار نه تنهـا از حـق تحصیـل و‬ ‫تهـای ناشـی از‬ ‫تهـا و محرومی ‬ ‫امـوزش محـروم می ماننـد؛ بلکـه به خاطـر محدودی ‬ ‫اتی خود در اجتماع را از دسـت داده و اینده شـان‬ ‫ های احتمالی‬ ‫این ماجرا‪ ،‬فرصت ِ‬ ‫ِ ِ ً‬ ‫نیـز به مخاطـره می افتـد؛ امری که نهایتـا مانع خروج ان ها از چرخه فقر خواهد شـد‪.‬‬ ‫بسـیاری از ایـن کـودکان ناچـار بـه کار و فعالیـت در شـرایط غیرانسـانی و اغلب بدون‬ ‫ـک تجهیـزات ایمنـی هسـتند‪ .‬هرانچه بتواند سلامت جسـم و روان ایـن کودکان‬ ‫کم ِ‬ ‫را به خطـر انداختـه و مانـع حـال خوبشـان شـود‪ ،‬به عنـوان «امـر (کار ) خطرنـا ک»‬ ‫یشـود؛ کـه شـامل فعالیـت در حـوزه کشـاورزی‪ ،‬معـدن‪ ،‬ساخت وسـاز و‬ ‫شـناخته م ‬ ‫لهـا‪ ،‬بارهـا‪ ،‬رسـتوران ها‪ ،‬فروشـگاه ها‬ ‫کار در کارخانه هاسـت؛ حتـی فعالیـت در هت ‬ ‫(بازارهـا) و خدمـات خانگـی نیـز مشـمول ایـن قانـون اسـت‪ .‬قـاره افریقـا‪ ،‬بیشـترین‬ ‫تعداد کودکان کار در مشـاغل خطرنا ک را دارد؛ ‪41.4‬میلیون کودک پنج تا ‪17‬سـاله‬ ‫که در شرایط پرریسک به کار مشغول اند‪ .‬بعدازان ها‪ ،‬به کودکان کار جغرافیای اسیا‬ ‫و پاسـیفیک می رسـیم (‪22‬میلیون نفـر)‪ ،‬اروپـا و اسـیای مرکـزی (‪7.9‬میلیون نفـر)‪،‬‬ ‫ً‬ ‫امریکاهـا شـامل بخـش شـمالی‪ ،‬مرکـزی و جنوبـی (‪5.7‬میلی ون نفر) و نهایتـا جوامع‬ ‫کار تخمین زد هشـده در جهـان‪،‬‬ ‫عربـی (‪1.9‬میلیون نفـر)‪ .‬از ‪160‬میلیـون کـودک ِ‬ ‫‪63‬میلیون نفـر دختـر و ‪97‬میلیون نفـر پسـر هسـتند؛ درواقـع‪11.2 ،‬درصـد پسـران‬ ‫ج تـا ‪17‬سـال و ‪7.8‬درصـد دختـران جهـان‪ ،‬کـودک کارنـد‪ .‬طبـق گـزارش‬ ‫سـنین پنـ ‬ ‫مشـترک سازمان بین المللی کار و یونیسـف (‪)ILO-UNICEF‬؛ بی درنظرگرفتن یک‬ ‫ـتراتژی مشـخص در کنترل این پدیده نامطلوب و ریشـه دار‪ ،‬تا پایان سـال جاری‬ ‫اس‬ ‫ِ‬ ‫نهـا افـزوده خواهـد شـد؛ کـه خـود‬ ‫میلادی‪8.9 ،‬میلیون نف ِـر دیگـر نیـز بـه جمـع ا ‬ ‫باعـث گسـترش فقـر و افزایـش اسـیب های حاصلـه اسـت‪.‬‬ ‫تعداد کودکان ‪ 5‬تا ‪17‬ساله فعال در مشاغل خطرنا ک (به میلیون نفر )‬ ‫‪41.4‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫افریقا‬ ‫اسیا و پاسیفیک‬ ‫اروپا و اسیای مرکزی‬ ‫امریکا‬ ‫کشورهایعربی‬ ‫حداقل‬ ‫‪ 79‬میلیون کودک‬ ‫در سراسر جهان‬ ‫درگیر مشاغل خطرنا ک‬ ‫هستند‬ ‫انواع مشاغل خطرنا ک‬ ‫حضور در مشاغلی‬ ‫کار‬ ‫که کودکان را‬ ‫در شرایط دشوار‬ ‫بی جهت‬ ‫و با ساعات طوالنی‬ ‫محدودمی کنند‬ ‫مشاغلی که‬ ‫کارکردن‬ ‫فعالیت هاییدی؛‬ ‫کودکان را درمعرض‬ ‫با مواد‬ ‫ جایی‬ ‫حمل و جابه‬ ‫ِ‬ ‫اجسامسنگین و ابزار خطرافرین سوء استفاده های‬ ‫کالمی‪ ،‬روانی و جنسی‬ ‫قرار می دهند‬ ‫موس ــیقی مردم ــی‪ ،‬موس ــیقی هن ــری‪ ،‬موس ــیقی مردم پس ــند؛ ام ــروزه ای ــن‬ ‫دس ــته بندی ها چ ــه معنای ــی دارن ــد؟ ت ــا چندی پی ــش به نظ ــر می رس ــید‬ ‫یشــوند‪:‬‬ ‫تحقیقــات موســیقی به طورمنظــم بــه ســه حــوزه عمــده تقســیم م ‬ ‫موسیقی شناســـی تاریخـــی کـــه در درجـــه اول بـــر موزیـــک هنـــری غرب ــی‬ ‫متمرکـــز اســـت؛ موسیقی شناســـی قومـــی کـــه بـــا موســـیقی های س ــنتی‬ ‫در سرتاســـر جهـــان ســـروکار دارد؛ و مطالعـــات موســـیقی مردم پســـند ک ــه‬ ‫ســبک های موســیقی تولیدشــده و ترویج شــده توســط صنعــت موســیقی را‬ ‫بررس ــی می کن ــد‪ .‬بااین ح ــال‪ ،‬ام ــروزه‪ ،‬مرزه ــای تقس ــیم کننده این حوز هه ــا‬ ‫به تدری ــج منعطف ت ــر ش ــده اند؛ به گونه ای ک ــه روی هم رفت ــه‪ ،‬دالی ــل ب ــرای‬ ‫به چالش کشــیدن ان هــا قوی تــر از همیشــه هســتند‪ .‬ا گــر در گذشــته عامــل‬ ‫تمای ــز این حوزه ه ــا کارگان موس ــیقایی ب ــوده ک ــه ب ــر ان متمرک ــز بوده ان ــد‪،‬‬ ‫انچــه امــروزه منجــر بــه نزدیکــی ان هــا شــده‪ ،‬عالقــه مشــترک بــه فرایندهــای‬ ‫موس ــیقایی و روش هایی س ــت ک ــه م ــردم ب ــا ان ه ــا موس ــیقی را در زندگ ــی‬ ‫روزمــر ه تصویرســازی و اســتفاده می کننــد‪ .‬ا گرچــه ممکــن اســت فرایندهــای‬ ‫خاصــی در درجــه اول بــا موســیقی هنــری‪ ،‬مردم پســند یــا مردمــی درارتبــاط‬ ‫باشـــد‪ ،‬به نظـــر می رســـد کـــه امـــروزه ایـــن ویژگی هـــا در حال ناپدیدش ــدن‬ ‫باش ــند‪« .‬موس ــیقی مردم ــی» می توان ــد ب ــر صحن ــه ش ــنیده ش ــده و ضب ــط‬ ‫شـــود و به عنـــوان یـــک کاال به فـــروش رســـد؛ ازایـــن رو صنعـــت موزیـــک را‬ ‫به حرکــت دراورد؛ حتــی قطعــات پرطرفــدار «موســیقی مردم پســند» ممکــن‬ ‫اســت توســط جمعیتــی پیرامــون اتــش به همراهــی یــک گیتــار ا کوســتیک‪،‬‬ ‫به گونه ای کـــه یـــاداور «موســـیقی مردمـــی» باشـــد‪ ،‬بازخوانـــده ش ــوند‪.‬‬ ‫ســـتاره های بـــزرگ «موســـیقی هنـــری» ا کنـــون بـــه تقلیـــد از ســـتاره های‬ ‫پـــاپ یـــا را ک به اجـــرا می پردازنـــد کـــه به همان انـــدازه هزینه هـــای ب ــاال را‬ ‫می طلبـــد‪ .‬باتوجه بـــه این موضـــوع‪ ،‬ایـــا هنـــوز می تـــوان بیـــن «موس ــیقی‬ ‫مردمــی»‪« ،‬موســیقی مردم پســند» و «موســیقی هنــری» تمایــز قائــل شــد؟‬ ‫ا گــر ایــن دســته بندی ها دیگــر اعتبــار نداشــته باشــند‪ ،‬امــروزه چــه را ههــای‬ ‫دیگ ــری ب ــرای فه ــم ان ــواع موس ــیقی و نیروه ــای پوی ــای مبی ــن ان ه ــا وج ــود‬ ‫ـوه‬ ‫دارد؟ ب ــرای نزدی ‬ ‫کش ــدن ب ــه این مس ــائل‪ ،‬بررس ــی چگونگ ــی ایج ــاد وج ـ ِ‬ ‫تمای ــز بی ــن موس ــیقی هن ــری‪ ،‬مردم پس ــند و مردم ــی ب ــه ان ه ــا‪ ،‬ان گون ــه ک ــه‬ ‫هســتند و یــاداوری میــراث فکــری پدیداورنــده ان هــا بــه خودمــان‪ ،‬می توانــد‬ ‫مفی ــد باش ــد‪ .‬مفه ــوم واژه «مردم ــی» ب ــا افزای ــش احساس ــات مل ــی در اواخ ــر‬ ‫ق ــرن ‪ ۱۸‬پدی ــدار ش ــد و جنبش ــی را در سراس ــر ق ــرن ‪ ۱۹‬تجرب ــه ک ــرد‪ .‬یک ــی از‬ ‫روشـــن فکران اصلـــی کـــه مباحثـــه پیرامـــون ارتبـــاط «مـــردم» و «ملـــت» را‬ ‫ـــردر بـــود‪ .‬به عنـــوان پیامـــد منطق ــی‬ ‫مطـــرح کـــرد‪ ،‬یوهـــان گاتفریـــد ون ِه ِ‬ ‫ضداصالح ــات و جن ــگ ‪30‬س ــاله ت ــا اوای ــل ق ــرن ‪ ،۱۸‬الم ــان ب ــه‬ ‫اصالح ــات‪ِ ،‬‬ ‫ح ــدود ‪ ۱۸۰۰‬درباره ــای منطق ـه ای ج ــدا ب ــا رابط ه ــای ضعی ــف ب ــه یکدیگ ــر‪،‬‬ ‫تکه تک ــه ش ــده ب ــود‪ .‬درت ــاش ب ــرای ایج ــاد ی ــک زمین ــه فرهنگ ــی مش ــترک ب ــا‬ ‫ـردر جنبشــی را بــرای احیــای میــراث‬ ‫توانایــی وحدت بخشــی بــه منطقــه‪ِ ،‬هـ ِ‬ ‫ازدس ـت رفته «مل ــت» رهب ــری ک ــرد‪ .‬وی ادع ــا ک ــرد؛ اتح ــاد اق ــوام ژرم ــن تنه ــا‬ ‫می توان ــد ازطری ــق فرم ه ــای بیان ــی؛ به وی ــژه فرم ه ــای ش ــعری‪ ،‬احی ــا ش ــود‬ ‫ک ــه هن ــوز ن ــزد کس ــانی که «روح مل ــی» در ان ه ــا تجس ــم یافت ــه‪ ،‬ج ــان س ــالم‬ ‫بـ ـه در ب ــرده اس ــت‪ :‬ای ــن «مردم ــی» ی ــا محلی س ــت‪ .‬او رعای ــا را دراین نق ــش‬ ‫ق ــرار داده زی ــرا رفت ــار و فر مه ــای بیان ــی ان ه ــا را ب ــرای نمای ــش ی ــک بع ــد‬ ‫عاطف ــی (ی ــا غیرعقالن ــی؟) در طبق ـه ای مخال ــف ب ــا طبق ــه ممت ــاز‪ ،‬اش ــرافی‪،‬‬ ‫درک کـــرده اســـت؛ ایـــن به این دلیـــل رخ داده اســـت کـــه زندگـــی‪ ،‬ان گون ــه‬ ‫کـــه ان هـــا می کننـــد‪ ،‬دوراز توســـعه «تمـــدن»‪ ،‬رعایـــا را برخـــاف نخبـــگان‪،‬‬ ‫متاث ــر از ارزش ه ــای «عقالن ــی» روش ـن فکران نک ــرده‪ .‬پ ــس ن ــزد رعای ــا می ــراث‬ ‫منحصربه ف ــرد تاریخ ــی و زیســت محیطی الم ــان حف ــظ ش ــده ب ــود‪ .‬یک ــی از‬ ‫ـردر‪ ،‬ناپدیدش ــدن زب ــان المان ــی در می ــان نخب ــگان و‬ ‫نگران ‬ ‫یه ــای اصل ــی ِه ـ ِ‬ ‫تبدی ــل تدریج ــی ان به زب ــان فرانس ــوی ب ــود‪ .‬تنه ــا ب ــا اتح ــاد ژرمن ه ــا تح ــت‬ ‫ی ــک زب ــان واح ــد و اطمین ــان در احساس ــات خ ــود نس ــبت ب ــه ی ــک می ــراث‬ ‫ً‬ ‫مش ــترک می توان ــد جای ــگاه کش ــور را دررابطه ب ــا بقی ــه اروپ ــا مج ــددا برق ــرار‬ ‫س ــازد‪ .‬ب ــرای متقاعدک ــردن نخب ــگان نس ــبت ب ــه ارزش ه ــای زب ــان المان ــی‪،‬‬ ‫ی ان ب ــه‬ ‫تصمی ــم گرف ــت ای ــن زب ــان را ب ــا نمای ــش پتانس ــیل زیبایی ش ــناخت ‬ ‫ـردر راه ــی را ب ــرای‬ ‫ان ه ــا ارائ ــه ده ــد‪ .‬گوت ــه‪ ،‬یک ــی از موفق تری ــن پی ــروان ِه ـ ِ‬ ‫نمای ــش چگونگ ــی احی ــای ی ــک می ــراث ب ــزرگ المان ــی ب ــه نخب ــگان دیرب ــاور‬ ‫گشــود‪ .‬این گونــه از ملت ســازی توســط ســایر هنرمنــدان در طیــف وســیعی‬ ‫از حوزه هــای زیبایی شــناختی‪ ،‬هــم در المــان و هــم در بقیــه اروپــا و بســیاری‬ ‫ـردر بــرای کســب ابعــاد‬ ‫از مناطــق دیگــر جهــان دنبــال شــد‪ .‬درواقــع طــرح ِهـ ِ‬ ‫جهانـــی پـــا بـــه عرصـــه گذاشـــت‪ .‬درواقـــع‪ ،‬طـــرح او الهام بخـــش هنرمن ــد‬ ‫ب ــرای رس ــم می ــراث مل ــی (محل ــی) نگاه داشته ش ــده توس ــط «م ــردم» و ب ــرای‬ ‫ش ــکل دادن ب ــه ان ب ــا منظ ــور تولی ــد ی ــک هن ــر ملی س ــت‪ .‬به عبارت دیگ ــر‪،‬‬ ‫انگاره ه ــای محل ــی‪ ،‬غیرعقالن ــی «مردم ــی» توس ــط هنرمن ــد مطاب ــق اص ــول‬ ‫جامـــع زیبایی شـــناختی (عقالنـــی) دگرگـــون می شـــدند‪ .‬بااین حـــال‪ ،‬ا گ ــر‬ ‫«غیرعقالنی بـــودن» فـــر م بیانـــی «مردمـــی» عناصـــر متمایزکننـــده ی ــک‬ ‫مل ــت را از ملت ــی دیگ ــر تش ــکیل داد‪ ،‬رعای ــا (همگ ــی رعای ــا) را نی ــز از (هم ــه)‬ ‫نخبــگان صــرف ازنظــر ملیــت‪ ،‬تمایــز داد؛ بنابرایــن‪ ،‬خــود مفهــوم «هنــری»‪،‬‬ ‫به صورتـــی جهانـــی‪ ،‬می توانـــد درتناقض بـــا گونـــه ای دیگـــر از فر مه ــای‬ ‫ً‬ ‫بیان ــی مانن ــد «فرهن ــگ مردم ــی» و ب ـه دوراز عناص ــر و ارتب ــاط صرف ــا محل ــی‪،‬‬ ‫پدیــدار شــود‪ .‬از ایــن تناقــض یکــی از اصــول پایــدار متمایزکننــده موســیقی‬ ‫هنــری و فرم هــای دیگــر «هنــر واال» از موســیقی مردمــی (و فرهنــگ مردمــی‬ ‫به طورکل ــی) نمای ــان خواه ــد ش ــد‪ :‬هن ــر به منزل ــه چیزی سـ ـت که به خاط ــر‬ ‫خـــودش تولیـــد و درنتیجـــه به خاطـــر کیفیت هـــای زیبایی شـــناختی اش‬ ‫به تنهایــی اندیشــیده می شــود؛ ازطرفــی‪ ،‬فرم هــای بیانــی مردمــی‪ ،‬همیشــه‬ ‫تابـــع برخـــی کاربردهـــای عملی ســـت و ازایـــن رو زیبایی شناســـی تنه ــا‬ ‫ی ــک نگران ــی فرعی س ــت‪ .‬پ ــس فرهن ــگ مردم ــی‪ ،‬هرگ ــز بی ــش از ی ــک ف ــرم‬ ‫کوچک ت ــر از هن ــر نیس ــت؛ درس ــت همان طورک ــه خالقان ــش به عن ــوان اف ــراد‬ ‫رده پایی ــن فرهنگ ــی و زیر متم ــدن تلق ــی می ش ــوند‪.‬‬ ‫گفتگوی هارمونیک‪ /‬هادی سپهری‪/‬حامد قنواتی‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫سه شنبه ‪ 7‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2532‬‬ ‫دنیای رنگی میوه ها و سبزی ها‬ ‫گهـای مختلفـی دارند‪ .‬میوه ها و سـبزی ها که دسـته ای از مـواد غذایی‬ ‫مـواد غذایـی رن ‬ ‫هسـتند همیـن ویژ گـی را دارنـد‪ .‬مـا بـرای سـالم ماندن بهتـر اسـت از همـه ایـن میو ههـا و‬ ‫سـبزی های رنگارنگ اسـتفاده کنیم‪ .‬رنگ ها نشـانه وجود موادی به نام انتی ا کسـیدان‬ ‫گهـا دارای خاصیـت متفـاوت هسـتند‪ .‬میو ههـا و سـبزی های‬ ‫هسـتند هر کـدام از رن ‬ ‫بنفـش و ابـی دارای نوعـی انتی ا کسـیدان هسـتند کـه هرچه انتی ا کسـیدان ان ها بیشـتر‬ ‫باشـد‪ ،‬ایـن میو ههـا تیر هتـر خواهنـد بود‪ .‬از لخت هشـدن خون جلوگیری می کننـد و باعث‬ ‫یشـوند سـکته ها کم شـود و بدن اماده دفاع بیشـتر در برابر میکروب ها و هوای الوده‬ ‫م ‬ ‫شـود‪ .‬انگـور سـیاه ‪ ،‬شـاتوت و الـو‪ ،‬ا کسـیدان بنفـش دارنـد‪ .‬سـبزی و میو ههـای نارنجـی‬ ‫باعث افزایش دفاع بدن می شود و همچنین باعث افزایش بینایی هستند‪ .‬این ویژگی‬ ‫در هویـج‪ ،‬کدوحلوایـی‪ ،‬پرتقـال و نارنگـی وجـود دارد‪ .‬میو ههـای سـبز و زرد بـه سلامت‬ ‫پوسـت و چشـم و اسـتخوان کمک می کنند و این خاصیت در لیمو ترش‪ ،‬لیم وشـیرین‪،‬‬ ‫کشـمش‪ ،‬اجیـل‪ ،‬سـیب‪ ،‬گالبـی و مـوز وجـود دارد‪ .‬میو ههـا و سـبزی های سـبز در گـردش‬ ‫خون بدن نقش دارند و ض دسـرطان هسـتند‪ .‬کلم بروکلی‪ ،‬اسـفناج و کاهو در این گروه‬ ‫یشـوند که وقتی در هـوای گرم زیر افتاب‬ ‫قـرار دارنـد‪ .‬میو ههـا و سـبزی های قرمز باعث م ‬ ‫می رویـم بـه پوسـت بـدن مـا ضـرر کمتـری برسـد‪ .‬گوجه فرنگـی‪ ،‬هندوانـه و کلـم قرمـز در‬ ‫این دسـته قـرار می گیرنـد‪ .‬مـا بایـد بـرای حفظ سلامتی از همـه ان ها اسـتفاده کنیم‪.‬‬ ‫ماهور خسروی‪ /‬کالس ششم‪ /‬دبستان نیلوفران‪ /‬شهرستان تربت جام‬ ‫خواص دارویی گیاه رازیانه‬ ‫ً‬ ‫رازیانه یکی از گیاهان سنتی سـت که اخیرا در ایران مصرف ان زیاد شـده اسـت ‪ .‬رازیانه از‬ ‫خانـواده سـبزی هایی ماننـد کرفـس اسـت ‪ .‬خـواص رازیانه بسـیارزیاد اسـت و در اینجا به‬ ‫بیـان برخـی از مهم ترین خـواص ان می پردازیم ‪:‬‬ ‫‪ .۱‬سالمت استخوان ها؛ باتوجه به میزان کلسیم باالی این گیاه ‪ ،‬در تقویت استخوان ها‬ ‫و استحکام ان ها می تواند نقش موثری داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬رژیم هـای الغـری؛ در رژیم هـای غذایـی کاهش وزن می توان از این گیاه اسـتفاده کرد؛‬ ‫زیـرا مقادیر زیادی فیبر دارد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬سلامت پوسـت ؛ پیاز این گیاه دارای مقادیر زیادی ویتامین ث اسـت که می تواند از‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160317005000740‬مورخـه ‪ 1401/03/07‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان رامهرمـز‬ ‫تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای ذوالفقـار زرین فرزند قنجـر دارای کد ملـی ‪4819260936‬‬ ‫به شناسـنامه ‪ 1208‬صادره از باغملک نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪133/76‬‬ ‫مترمربـع قسـمتی از پلا ک چهـار اصلـی واقـع در بخـش دو رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬میـدان الغدیـر‪،‬‬ ‫نبش میدان از مالکیت رسـمی و مشـاعی متقاضی تایید شـد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را‬ ‫بـه مراجـع قضائـی تقدیـم و گواهـی مشـعر بـر دعـوی را بـه ایـن اداره ارائـه کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد و برابـر‬ ‫مـاده ‪ 3‬قانـون مذکـور صـدور سـند مالکیـت مانـع مراجعـه متضـرر به مراجـع قضائی نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/07 :‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/181‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم فیـروزه جهان کهـن برابـر وکالتنامـه شـماره ‪ 10332‬مورخـه ‪ 1395/10/30‬دفترخانـه‬ ‫یـک کاشـمر وکیـل خانـم زهـرا طبسـی فرزنـد علـی بـه شـماره ملـی ‪ 5729062354‬بـه اسـتناد یـک بـرگ‬ ‫استشـهادیه گواهـی شـده و تقاضـای کتبـی شـماره ‪ 10/1401/1731‬مورخـه ‪ 1401/04/06‬جهت دریافت‬ ‫سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه و مدعی سـت سـند مالکیـت تمامـی سـه دانگ‬ ‫مشـاع از ششـدانگ پلا ک ‪ 4‬فرعـی از ‪ 1451‬اصلـی بخـش یـک شـهر کاشـمر بـه ادرس‪ :‬کاشـمر‪ ،‬خیابـان‬ ‫‪ 15‬خـرداد‪ 15 ،‬خـرداد ‪ ،5‬پلا ک ‪ 266‬بـه علـت سـهل انگاری گـم شـده و اسـت و برابـر دفتـر امال ک کاشـمر‬ ‫سـند مالکیـت سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ پلا ک فـوق در صفحـه ‪ 292‬دفتـر ‪ 42‬بـه نـام خانـم زهـرا‬ ‫طبسـی بـه شـماره چاپـی ‪ 830067‬صـادر و تسـلیم شـده‪ .‬دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتی نـدارد‪ .‬لذا‬ ‫بـه اسـتناد قسـمت پنـج تبصـره یـک اصالحـی مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت املا ک متذکـر می گـردد‬ ‫هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود‬ ‫می باشـد باید ظرف مدت ‪ 10‬روز پس از انتشـار ا گهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه‬ ‫اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی تسـلیم نمایـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـاء مهلـت مقرر‬ ‫عـدم ارسـال اعتـراض‪ ،‬سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضـی تحویـل خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/07 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک کاشمر‬ ‫م الف ‪637‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظر به اینکه خانم مرضیه زارعی به اسـتناد یک برگ استشـهادیه گواهی شـده و تقاضای کتبی شـماره‬ ‫‪ 10/1401/1687‬مورخـه ‪ 1401/04/04‬جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره‬ ‫مراجعه و مدعی سـت سـند مالکیت ‪11‬سـهم از ‪15‬سـهم ششدانگ یکباب منزل مسـکونی پال ک ‪2282‬‬ ‫فرعی از ‪ 3027‬اصلی بخش یک حومه کاشـمر به ادرس‪ :‬کاشـمر‪ ،‬شـهید عازم‪ ،‬روبروی شـرکت فرش در‬ ‫دفتـر ‪ 187‬صفحـه ‪ 166‬بـه شـماره چاپـی ‪635064‬د‪ 91‬بـه نـام مرضیـه زارعـی صـادر و تسـلیم شـده و بـه‬ ‫علت سـهل انگاری گم شـده اسـت‪ .‬دفتر امال ک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا به اسـتناد قسـمت پنج‬ ‫تبصـره یـک اصالحـی مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت املا ک متذکـر می گـردد هـر کـس نسـبت به ملک‬ ‫مورد ا گهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد باید ظرف مدت ‪10‬‬ ‫روز پـس از انتشـار ا گهـی بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند‬ ‫معاملـه رسـمی تسـلیم نمایـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـاء مهلـت مقـرر عـدم ارسـال اعتـراض‪ ،‬سـند‬ ‫مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات صـادر و به متقاضی تحویل خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/07 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک کاشمر‬ ‫م الف ‪633‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری پراید به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1395‬با شـماره پال ک ایران ‪669 -32‬ص‪99‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ M13/5667282‬و شـماره شاسـی ‪ NAS411100G3496968‬بـه مالکیـت حـوران رطبـی‬ ‫مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی و بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـیتروئن زانتیـا ‪ SX‬مـدل ‪ 1384‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪561 -55‬ط‪ 71‬و شـماره موتـور ‪ 00418785‬و شـماره شاسـی ‪ S1512283123884‬بـه مالکیـت مرضیـه‬ ‫کالتـه مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو سـواری کرایـه پـژو ‪ 405‬جی‪.‬ال‪.‬ایکـس مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪849 -12‬ع‪ 16‬و شـماره موتـور ‪ 12486151375‬و شـماره شاسـی ‪ 40391884‬بـه مالکیـت غالمحسـین‬ ‫هدایتـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو سـواری پـژو ‪ 207-TU5‬پانورامـا مـدل ‪ 1400‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪919 -74‬ل‪59‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 178B0062455‬و شـماره شاسـی ‪ NAAR03FE2MJ436093‬بـه مالکیـت سـعید‬ ‫بیدخـوری مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬س‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز خودرو سواری پژو پارس با شماره پال ک ایران ‪525 -26‬ل‪ 34‬و شماره موتور ‪181B0045952‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ NAAN11FE4HH054032‬بـه مالکیـت محسـن وحیـدی مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫ا گهی دعوت از مجاورین پال ک ‪ 816‬اصلی بخش شهر کاشمر‬ ‫بدینوسـیله بـه مالکیـن پال ک هـای ‪ 817‬و ‪ 818‬و ‪ 815‬و ‪ 773‬و ‪ 774‬و ‪ 772‬اصلـی بخـش شـهر کاشـمر‬ ‫ابالغ می شود با توجه به اینکه وقت تعیین متراژ و مساحت پال ک ‪ 816‬اصلی بخش شهر کاشمر مورد‬ ‫تقاضـای خانـم مرضیـه ایران جو که در مجاورت ملک شـما اسـت‪ ،‬در روز دوشـنبه مـورخ ‪1401/04/13‬‬ ‫سـاعت ‪10‬صبـح تعییـن شـده و در محـل انجـام خواهد شـد‪ ،‬چنانچه در مـورد حدود و حقـوق ارتفاقی‬ ‫ملک مزبور حقی برای خود قائل هستید و یا اختالفی با مجاور مزبور دارید‪ ،‬می توانید در روز و ساعت‬ ‫مقـرر در محـل وقـوع ملـک واقـع در کاشـمر‪ ،‬خیابـان قائـم‪ ،‬قائـم ‪ ،5‬پلا ک ‪ 39‬حاضـر شـده و برابـر کـد‬ ‫‪ 914‬مجموعـه بخشـنامه های ثبتـی‪ ،‬مطالـب خـود را اظهـار داریـد‪ .‬بدیهی سـت درصورت عـدم حضور‪،‬‬ ‫عملیـات ثبتـی برابـر مقـررات ادامـه می یابـد‪ -1 .‬حـد شـمال پلا ک ‪ 815‬اصلـی حمیدرضـا خانقاهـی؛‬ ‫‪ -2‬حـد غـرب پلا ک ‪ 773‬اصلـی معصومـه علیزاده رزق ابادی و ‪ 774‬اصلـی اداره اوقاف؛ ‪ -3‬حد جنوب‬ ‫پلا ک ‪ 772‬اصلـی میـرزا جـواد محمـدی؛ ‪ -4‬حـد شـرق پلا ک ‪ 818‬اصلـی غالمرضـا فرشـیدی و غیـره و‬ ‫‪ 817‬اصلـی عبـاس خزاعی‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‬ ‫م الف ‪634‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس ای بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪977 -24‬ط‪ 37‬و شـماره موتـور ‪ 1929530‬و شـماره شاسـی ‪ S1412286068469‬بـه مالکیـت‬ ‫مرتضـی نظـارات بـا کـد ملـی ‪ 6619634702‬مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـفید کمپانـی خـودرو سـواری پژو پـارس ای ال ایکس به رنگ سـفید روغنـی مدل ‪ 1390‬با شـماره‬ ‫پلا ک ایـران ‪222 -13‬ج‪ 99‬و شـماره موتـور ‪ 12690005705‬و شـماره شاسـی ‪ C7CE004201‬بـه مالکیت‬ ‫بهنـاز معینی فـرد با شـماره ملـی ‪ 1288081448‬مفقود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫پیری زودرس پوست جلوگیری کند‪.‬‬ ‫‪ .۴‬تسکین عالئم یائسگی؛ رازیانه می تواند عالئم کالفه کنندگی یائسگی را تسکین دهد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬پیشـگیری از سـرطان؛ خاصیـت ضد التهـاب رازیانـه به محققـان ایـده داد تا تاثیر این‬ ‫گو میر‬ ‫گیـاه را در سـرطان بررسـی کننـد‪ .‬سـلنیوم موجـود در این گیـاه می تواند میـزان مر ‬ ‫ناشـی از سـرطان را کاهش دهد‪.‬‬ ‫یتـوان بـه کمـک بـه هضـم غـذا ‪ ،‬کاهـش فشـارخون‪ ،‬درمـان‬ ‫از دیگـر خـواص ایـن گیـاه م ‬ ‫دل درد نـوزادان و کمـک بـه سلامت چشـم ها اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫مهدا رستمی‪/‬کالس ششم‪ /‬دبستان نیلوفران‪ /‬شهرستان تربت جام‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو وانـت زامیـاد ‪ Z24NIB‬بـه رنـگ ابـی روغنـی مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪695 -49‬ص‪ 55‬و شـماره موتـور ‪ 623769‬و شـماره شاسـی ‪ 339805‬بـه مالکیـت سـازمان زمـرد پخش‬ ‫پارسـیان مفقود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 2‬قانـون الحـاق مـوادی بـه قانـون سـاماندهی و حمایـت از تولیـد و عرضـه‬ ‫مسـکن‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 840‬مورخـه ‪ 1401/03/25‬هیـات موضـوع مـاده ‪ 2‬قانـون الحـاق مـوادی بـه قانـون‬ ‫ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستقر در واحد ثبتی شهرستان ثالث باباجانی تصرفات‬ ‫مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای سـلیمان ویسـی راد فرزنـد احمـد صـادره از ثلاث بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 5950582095‬از ششـدانگ یک قطعه زمین محصور با کاربری تجاری خدماتی به مسـاحت ‪179/60‬‬ ‫مترمربـع پلا ک ‪ 385‬فرعـی از پلا ک ‪ 117‬اصلـی قلقله واقع در شهرسـتان ثالث باباجانی‪ ،‬بلـوار حر‪ ،‬ضلع‬ ‫شـمالی میـدان معلـم‪ .‬خریـداری از سـلیمان کامرانـی زار ع صاحب نسـق پلا ک مذکور محرز شـد‪ .‬لذا به‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم بـه اسـتناد مـاده ‪ 10‬ائین نامـه قانـون مذکـور‪ ،‬مراتـب در یـک نوبـت ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از‬ ‫تاریخ انتشـار ا گهی به مدت بیسـت روز‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجع قضائـی تقدیم کنند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/07 :‬‬ ‫نادری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و کارت خـودرو سـواری تیبـا ‪ 2‬هاچ بـک بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1400‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪365 -67‬ن‪ 59‬و شـماره موتـور ‪ M15/9124965‬و شـماره شناسـایی ‪ NAS821100M1296409‬بـه‬ ‫مالکیـت ابـوذر امیـدی بـا شـماره ملـی ‪ 1120105986‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/08-140160318011002079‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سیامک قربان زاده قاضدهی فرزند کوچک به شماره شناسنامه ‪139‬‬ ‫صـادره از صومعه سـرا در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر سـاختمان (یکباب خانـه و محوطه)‬ ‫فاقد مجوز سـاخت به مسـاحت ‪ 783/61‬مترمربع پال ک ‪ 263‬فرعی از ‪ 59‬اصلی مفروز و مجزی شـده‬ ‫از پال ک ‪ 12‬فرعی از ‪ 59‬اصلی واقع در قریه کلسـر بخش ‪ 22‬گیالن خریداری از نسـق کوچک قربان زاده‬ ‫محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫چنانچـه اشـخاصی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتراض داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪.‬‬ ‫بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪،‬‬ ‫طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/07 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/379‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 140060318011013237‬و ‪ 1400/10/15-140060318011013238‬هیـات موضـوع قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبت اسـناد‬ ‫صومعه سـرا تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضیـان اقای علی هژبـری فرزند صفر به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 351‬صـادره از شـازند و مریـم رهبرمالسـرائی فرزنـد رضاعلـی به شماره شناسـنامه ‪ 4475‬صـادره از تهران‬ ‫ً‬ ‫(مشاعا بالسویه) در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ‪ 476/72‬مترمربع‬ ‫پلا ک ‪ 216‬فرعـی از ‪ 66‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 5‬فرعـی از ‪ 66‬اصلـی واقـع در قریـه کـوده‬ ‫بخـش ‪ 22‬گیلان خریـداری از نسـق هـادی دلدارکودهـی محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع عموم‪،‬‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪2‬‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظرف مـدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/07 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/380‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/24-140160318011001324‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم میتـرا صفائـی فرزنـد ناصـر بـه شماره شناسـنامه ‪ 401‬صـادره از تهران‬ ‫در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب خانه و محوطه به مساحت ‪ 390/03‬مترمربع پال ک‬ ‫‪ 270‬فرعی از ‪ 64‬اصلی مفروز و مجزی شده از پال ک ‪ 39‬فرعی از ‪ 64‬اصلی واقع در قریه فتمه سر بخش‬ ‫‪ 22‬گیالن خریداری از نسـق نعمت اله مومنی فتمه سـری محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‪،‬‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه اشـخاصی نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضـی بـه شـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بـه مـدت ‪2‬‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظرف مـدت یک ماه از تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض و پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/07 :‬‬ ‫یداله شهبازی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/381‬‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب ابراهیـم نوریان عزیزابـادی مالـک خـودرو سـواری پـژو ‪ 405-GLX‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪966 -41‬ص‪ 17‬و شـماره موتـور ‪ 12482027999‬و شـماره شاسـی ‪ 0082051321‬بـه علـت فقـدان اسـناد‬ ‫فروش (برگ کمپانی و سـند سـبز) به وکالت خانم پرسـو فتاحی اصیل تقاضای رونوشـت المثنی اسـناد‬ ‫مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کس ادعایـی در مورد خودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظرف مـدت ‪ ۱۰‬روز به‬ ‫دفتر حقوقی سـازمان فروش شـرکت ایران خودرو واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه کند‪.‬‬ ‫بدیهی سـت پـس از انقضـای مهلـت مزبور‪ ،‬طبـق ضوابط مقرر اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند مالکیت (نوبت دوم)‬ ‫در اجـرای مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند مالکیـت‪ ،‬اشـخاصی کـه‬ ‫درخواسـت سـند مالکیـت مفـروزی املا ک مـورد تقاضـای خـود را نموده انـد و تقاضـای انهـا منتهـی بـه‬ ‫صدور رای در هیئت حل اختالف شـده‪ ،‬اسـامی و مشـخصات انان به شـرح زیر در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز در دو روزنامـه کثیراالنتشـار و محلـی جهـت اطلاع عمـوم ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه در مـدت دو‬ ‫ماه از تاریخ انتشار اولین ا گهی‪ ،‬اعتراض واصل شود‪ ،‬صدور سند مالکیت موکول به ارائه حکم دادگاه‬ ‫خواهـد بـود‪ .‬درغیراینصـورت چنانچـه اعتراضـی بـه ایـن اداره واصل نشـود و یا معتـرض در مهلت مقرر‪،‬‬ ‫گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل ارائـه نکنـد‪ ،‬اسـناد مالکیـت املا ک مـورد ا گهـی‪،‬‬ ‫برابـر مقـررات بـه نـام متقاضیـان صـادر خواهـد شـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه‬ ‫دادگاه نخواهـد شـد‪ .‬ششـدانگ عرصـه و اعیـان یـک قطعـه بـاغ پلا ک ‪ 877‬فرعـی از ‪ 16‬اصلـی بخـش ‪8‬‬ ‫قریـه شـاهینی بـه نـام اقایـان رحیـم و کریـم قبادی هر کدام نسـبت به سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ به‬ ‫مسـاحت ‪ 35784/5‬مترمربـع مـورد خریـداری از محـل نسـق سـلیم قبـادی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/23 :‬‬ ‫علی محمد براتی‪ ،‬رئیس ثبت کامیاران‬ ‫م الف ‪22‬‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫هر هفتهدوشنبه ها‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه‬ ‫و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬خرداد ‪ 20/1401‬ذوالقعده ‪ 20 /1443‬ژوئن ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 403‬تومان‬ ‫شبهای روشن یک بازیگر‬ ‫بهنامهانیهتوسلی‬ ‫‪www.magland.ir‬‬ ‫‪www.saraf razannews.ir‬‬ ‫‪sa raf razan 94@gmail.com‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیه مدارک موتورسیکلت هوندا دینو مدل ‪ 1396‬با شماره‬ ‫پلا ک ‪ 792-41525‬و شـماره موتـور ‪0149NBU002037‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ NBUADAKFDH1D01146‬بـه‬ ‫مالکیت محمدحسـین حاجی نژادمقدم مفقود شـده و از‬ ‫درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ق‪.‬ن‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز موتورسـیکلت احسـان ‪125CC‬‬ ‫مـدل ‪ 1393‬بـا شـماره پلا ک ‪ 792-42849‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 0125N2N354264‬و شـماره تنـه‬ ‫‪ N2N***125E9331468‬بـه مالکیـت حسـین صمـدی‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ط‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/17-140160319014001175‬هیـات دوم‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مصطفـی میرزائـی فرزنـد‬ ‫حسین به شماره شناسنامه ‪ 275‬صادره از راین در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر باغچه‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 1408‬مترمربـع پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 609‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از پلا ک ‪ -‬فرعـی از‬ ‫‪ 609‬اصلـی قطعـه ‪ 5‬واقـع در اراضـی حنطـه سـاردوئیه جیرفـت بخـش ‪ 34‬کرمـان خریـداری از‬ ‫مالـک رسـمی اقـای عبـاس ا کار محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/07 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/03/21-140160319014001307‬هیات دوم موضوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای خیـراهلل خوزسـتانی فرزنـد جـان اهلل بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 168‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یکبـاب خانـه و باغچـه بـه مسـاحت‬ ‫‪ 278/42‬مترمربـع پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 535‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از پلا ک ‪ 12‬فرعـی از ‪535‬‬ ‫اصلی قطعه ‪ 5‬واقع در اراضی سیف اباد سربیژن ساردوئیه جیرفت بخش ‪ 34‬کرمان خریداری‬ ‫از مالک رسمی اقای جان اهلل خوزستانی محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‪ ،‬مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مـدت دو‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ‬ ‫یسـت درصـورت‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/07 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی اصالحی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای اصالحـی شـماره ‪ 1401/03/10-1401603190140010290‬هیـات‬ ‫دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای هوشـنگ جهان بیـن‬ ‫فرزنـد حسـین بـه شماره شناسـنامه ‪ 500‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ گلخانـه مشـتمل بـر‬ ‫سـاختمان و زمیـن بـه مسـاحت ‪ 25784/75‬مترمربـع پلا ک ‪ 622‬فرعـی از ‪ 512‬اصلـی مفـروز‬ ‫و مجـزا شـده از پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 512‬اصلـی قطعـه ‪ 2‬واقـع در اراضـی دوبنـه جیرفـت بخـش ‪45‬‬ ‫کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خـود متقاضـی محرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطلاع عموم‬ ‫مراتـب در یـک نوبـت ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ انتشـار ا گهی به مدت یک مـاه‪ ،‬اعتراض‬ ‫خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/07 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی اصالحی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای اصالحی شماره ‪ 1401/03/10-140160319014001031‬هیات دوم‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زیبنده سعیدی گراغانی فرزند‬ ‫مجتبـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 10‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت‬ ‫‪ 344/05‬مترمربـع پلا ک ‪ 90‬فرعـی از ‪ 33‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از پلا ک ‪ 33‬فرعـی از ‪33‬‬ ‫اصلـی قطعـه یـک واقـع در اراضی اسـبی جبالبـارز جیرفت بخـش ‪ 34‬کرمان خریـداری از مالک‬ ‫رسـمی مجتبـی سـعیدی گراغانی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در یک‬ ‫نوبت ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار ا گهی به مدت یک ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود‬ ‫را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/07 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی جهت تسلیم سند مالکیت مورث‬ ‫ً‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای خلیـل رشـیدی اصالتـا و بـه موجـب قیم نامـه شـماره‬ ‫‪ 9209970201700467‬مـورخ ‪ 1392/04/16‬و ‪ 9309982707500889‬مـورخ‬ ‫‪ 1395/11/25‬از سـوی فاطمـه رشـیدی و گل بـس یعقوبـی و رضـا رشـیدی و قاسـم‬ ‫رشـیدی بـا تسـلیم گواهـی حصـر وراثـت شـماره ‪ 4670‬مـورخ ‪ 1371/08/24‬شـعبه ‪41‬‬ ‫دادگاه حقوقی ‪ 2‬تهران و مالیات بر ارث شـماره ‪ 48/7822943/48/782/824‬مورخ‬ ‫‪ 1383/06/11‬شـرح وارده ‪ 140185601024009407‬مـورخ ‪ 1401/03/22‬تقاضـای صـدور‬ ‫سـند سهم االرث شـان را از پلا ک ثبتـی ‪ 1624‬فرعـی از ‪ 116‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 12‬تهران‬ ‫ذیـل صفحـه ‪ 380‬دفتـر ‪ 573‬املا ک بـه نـام محمدحسـن رشـیدی و اعلام داشـته کـه‬ ‫سـند مالکیـت مـورث نـزد احـد دیگـری از وراث بـه نـام عیسـی رشـیدی می باشـد کـه طـی‬ ‫اخطاریه هـای اداری شـماره ‪ 24045134‬مـورخ ‪ 1400/12/11‬بـه مشـارالیها اخطـار شـد‬ ‫کـه در مهلـت قانونـی اقدامـی بـر تسـلیم سـند مالکیـت صـورت نگرفـت و از تسـلیم سـند‬ ‫مالکیـت خـودداری نمـوده اسـت و بـا سـپری شـده مهلـت و درخواسـت مجـدد متقاضـی‬ ‫مزبور‪ ،‬اینک بر طبق تبصره ‪ 3‬از ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت‪ ،‬مراتب ا گهی می شـود تا‬ ‫چنانچـه دارنـده سـند مالکیـت مزبـور ظرف مـدت ‪ 10‬روز از تاریخ انتشـار این ا گهی‪ ،‬سـند‬ ‫مالکیـت مزبـور را تسـلیم نکنـد‪ ،‬بـا رعایت کلیـه مقررات قانونی‪ ،‬سـند مالکیت سـهم االرث‬ ‫صادر و تسلیم خواهد شد‪ .‬بدیهی ست بالفاصله مراتب طی بخشنامه ای به کلیه دفاتر‬ ‫اسـناد رسـمی اعلام کـه درصـورت ارائـه سـند مالکیـت مـورث‪ ،‬ان را اخذ و بـرای اقـدام الزم‬ ‫بـه ایـن اداره ارسـال دارنـد‪.‬‬ ‫سـیدمهدی المعـی‪ ،‬رئیـس واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرری‪،‬‬ ‫م الـف ‪207‬‬ ‫از طـرف سـهراب عزیزنژاد‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫بنـا بـه درخواسـت حمیده بیگـم حبیبـی مفقـودی سـند مالکیـت ملـک مـورد تقاضـا بـا‬ ‫تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه گواهـی امضا شـده ذیـل شـماره ‪ 39778‬مـورخ ‪1401/01/15‬‬ ‫در دفترخانـه اسـناد رسـمی ‪ 16‬پا کدشـت بـه ضمیمـه درخواسـت بـه وارده شـماره‬ ‫‪ 140185601060000284‬مورخ ‪ 1401/01/15‬که تقاضای صدور سند مالکیت المثنی کرده‬ ‫یشـود‪-1 :‬‬ ‫اسـت‪ ،‬مراتـب در اجـرای مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانون ثبت به شـرح ذیل ا گهی م ‬ ‫نام و نام خانوادگی مالک‪ :‬حمیده بیگم حبیبی ‪ -2‬میزان مالکیت‪ :‬ششدانگ یکباب‬ ‫خانه پال ک ‪ 47‬فرعی از ‪ 218‬اصلی به مسـاحت ‪ 260‬مترمربع که در دفتر ‪ 80‬صفحه ‪440‬‬ ‫ذیـل ثبـت ‪ 89250‬بـه نـام حمیده بیگـم حبیبـی ثبـت و سـند بـه شـماره ‪ 004885‬صـادر‬ ‫شـد‪ ،‬سـپس بـه موجـب شـماره سـند قطعـی ‪ 164513‬مـورخ ‪ 1383/04/06‬دفترخانـه‬ ‫‪ 4‬ورامیـن بـه خانـم صغـری مـرادی فرزنـد حسـین انتقـال سـپس بـه موجـب سـند انتقال‬ ‫اجرایـی برابـر شـماره سـند ‪ 169718‬مـورخ ‪ 1389/05/06‬دفتـر ‪ 4‬ورامیـن به خانم فاطمه‬ ‫شپـور فرزنـد علـی انتقـال یافـت‪ -3 .‬علـت مفقـودی‪ :‬جابجایـی (اسباب کشـی)‪.‬‬ ‫دروی ‬ ‫‪ -4‬بحکایـت سـوابق ثبتـی و ثبـت دفتـر املا ک تا کنـون نسـبت بـه مـورد ثبـت معاملـه ای‬ ‫صـورت نگرفتـه اسـت‪ .‬لـذا بـا توجه به فقدان سـند مالکیت ملـک فوق الذکر و درخواسـت‬ ‫المثنـی‪ ،‬مراتـب اعلام تـا شـخص یـا اشـخاصی نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای‬ ‫انجـام داده انـد و یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد ظـرف مـدت ‪ 10‬روز از‬ ‫تاریـخ انتشـار ا گهـی بـه ثبـت اسـناد ورامیـن مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل‬ ‫سـند مالکیت یا سـند انتقال‪ ،‬تسـلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل‬ ‫نشـود‪ ،‬سـند مالکیـت المثنـی طبـق قانـون و مقـررات صـادر و تسـلیم خواهـد شـد‪.‬‬ ‫محمود داودی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین‬ ‫م الف ‪172‬ث‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای محمـد گرگـی بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهاد محلـی کـه بـه امضـای‬ ‫شـهود و بـه گواهـی دفتـر اسـناد رسـمی شـماره ‪ 29‬زاهـدان رسـیده‬ ‫یسـت کـه سـند مالکیـت دودانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫مدع ‬ ‫زمیـن نیمه تمـام پلا ک ‪ 22709/4249‬اصلـی واقـع در بخـش یـک‬ ‫بلوچسـتان شـهر زاهدان‪ ،‬خیابان سـی متری منشـعبه از ‪40‬متری شـهید‬ ‫فاضلـی مـورد ثبـت ‪ 67753‬صفحـه ‪ 43‬دفتـر ‪ 374‬بـه علت اسباب کشـی‬ ‫مفقـود شـده درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنی نمـوده‪ .‬لـذا مراتب‬ ‫بـه اسـتناد تبصـره یـک مـاده ‪ 120‬ائین نامـه ثبـت‪ ،‬در یـک نوبـت ا گهـی‬ ‫یشـود تـا چنانچـه کسـی مدعی وجود سـند مالکیـت نزد خـود‪ ،‬یا انجام‬ ‫م ‬ ‫معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم اسـت‪ ،‬از تاریـخ نشـر ایـن ا گهـی ظـرف ‪10‬‬ ‫روز‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ضمیمـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه‪ ،‬به‬ ‫ایـن اداره اعلام و رسـید دریافـت کنـد تـا مورد رسـیدگی قرار گیـرد‪ .‬واال پس‬ ‫از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا درصورت اعتراض‪ ،‬اصل‬ ‫سـند ارائـه نشـود‪ ،‬نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات‬ ‫اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫حسـنعلی مالیـی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫م الـف ‪326‬‬ ‫زاهـدان‪ ،‬از طـرف عباسـعلی ا کبـری‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای محمـد گرگـی بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهاد محلـی کـه بـه امضـای‬ ‫شـهود و بـه گواهـی دفتـر اسـناد رسـمی شـماره ‪ 29‬زاهـدان رسـیده‬ ‫مدعی سـت که سـند مالکیت ششدانگ یک دسـتگاه اپارتمان مسکونی‬ ‫پلا ک ‪ 22750/166‬اصلـی واقـع در بخـش یـک بلوچسـتان شـهر زاهدان‪،‬‬ ‫بلـوار مـزاری‪ ،‬مـزاری ‪ 25‬شـماره چاپـی ‪ 991651‬سـری الـف سـال ‪ 96‬دفتـر‬ ‫الکترونیکـی ‪ 13960532200101529‬بـه علـت اسباب کشـی منـزل مفقـود‬ ‫شـده درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده‪ .‬لـذا مراتـب بـه‬ ‫اسـتناد تبصره یک ماده ‪ 120‬ائین نامه ثبت‪ ،‬در یک نوبت ا گهی می شـود‬ ‫تـا چنانچـه کسـی مدعـی وجـود سـند مالکیت نـزد خـود‪ ،‬یا انجـام معامله‬ ‫نسـبت بـه ملـک مرقـوم اسـت‪ ،‬از تاریـخ نشـر ایـن ا گهـی ظـرف ‪ 10‬روز‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ضمیمـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه‪ ،‬بـه این‬ ‫اداره اعلام و رسـید دریافـت کنـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد‪ .‬واال پـس از‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و نرسـیدن واخواهـی و یـا درصـورت اعتـراض‪ ،‬اصل‬ ‫سـند ارائـه نشـود‪ ،‬نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات‬ ‫اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫حسـنعلی مالیـی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫م الـف ‪325‬‬ ‫زاهـدان‪ ،‬از طـرف عباسـعلی ا کبـری‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله اول‬ ‫بـه موجـب درخواسـت اجـرای حکـم بـه شـماره ‪ 553219*98‬و شـماره دادنامـه ‪ 9809978330500615‬محکوم علیـه‬ ‫ارسلان نیـازی محکـوم اسـت بـه فـروش ملـک مشـاع تحـت پلا ک ‪ 232‬فرعـی از ‪ 18‬اصلـی (‪ 6259‬فرعـی از ‪18‬‬ ‫اصلـی جدیـد) براسـاس نظـر کارشـناس از طریـق مزایـده و سـپس اختصـاص بهـای ناشـی از فـروش بـه میـزان‬ ‫یـک و یک صدم دانـگ از ششـدانگ بـه محکوم لهـم مهـری کاظمی قلعه بیگـی و امیـر کاظمی قلعه بیگـی و بهـرام‬ ‫کاظمی قلعه بیگـی و پرداخـت مبلـغ ‪ 1815900‬ریـال بابـت هزینه دادرسـی و پانصد هزار تومان بابـت حق الوکاله وکیل در‬ ‫حق محکوم لهم و همچنین نیم عشـر دولتی در حق صندوق دولت‪ .‬لذا در راسـتای اخذ محکوم به‪ ،‬وکیل محکوم له‬ ‫ً‬ ‫یـک دسـتگاه سـاختمان مسـکونی توقیـف و بـه کارشناسـی جهـت ارزیابی ملک به شـرح ذیل ارجاع شـده‪ :‬احترامـا در‬ ‫اجرای قرار کارشناسـی پرونده کالسـه ‪ 9829988330500151‬به شـماره بایگانی شـعبه ‪ 980395‬موضوع دادخواسـت‬ ‫مپـور (خواهـان) بـه طرفیـت اقـای ارسلان نیازی‬ ‫اقـای امیـر کاظمی قلعه اقابیگـی و غیـره بـه وکالـت اقـای سـیروس کاظ ‬ ‫بـا موضـوع ارزیابـی‪ ،‬بـه اسـتحضار می رسـاند اینجانـب نجم الدیـن علی ویسـی کارشـناس منتخـب از محـل متناز ع فیـه‬ ‫واقـع در شهرسـتان اسلام ابادغرب‪ ،‬خیابـان طالقانـی‪ ،‬بـر کوچـه شـهدای ‪ 7‬تیـر بازدیـد بـه عمـل اورده و پـس از بررسـی‬ ‫و معاینـه فنـی‪ ،‬نتیجـه کارشناسـی را بـه شـرخ ذیـل تقدیـم می کنـم‪ .‬نظریـه کارشناسـی‪ :‬ملـک موصـوف بـه صـورت دو‬ ‫طبقـه بـا کاربـری تجـاری مسـکونی در زمینـی بـه مسـاحت ‪ 156/48‬مترمربـع بـا قدمتـی بیـش از ‪ 40‬سـال کـه در طبقـه‬ ‫اول یـک واحـد مسـکونی حـدود ‪ 156/48‬مترمربـع بـا احتسـاب قسـمت بالکـن حـدود ‪ 180‬مترمربـع و طبقـه دوم یـک‬ ‫واحد مسـکونی با احتسـاب تراس حدود ‪ 100‬مترمربع به صورت سـازه مختلط نیمه فلزی و بدون مجوز اسـت و در بر‬ ‫خیابـان طالقانـی دارای چهـار دهنـه مغـازه و در بـر کوچـه شـهدای ‪ 7‬تیر نیـز دو دهانه مغازه در همکـف دارد‪ ،‬که مغازه‬ ‫شـماره ‪ 1‬به مسـاحت حدود ‪ 7‬مترمربع به صورت سـرقفلی وا گذار شـده اسـت و مغازه شـماره ‪ 2‬حدود ‪ 12/60‬مترمربع‬ ‫ب هصـورت سـرقفلی وا گـذار شـده اسـت‪ ،‬مغـازه شـماره شـماره ‪ 3‬بـه مسـاحت حـدود ‪ 12/90‬مترمربع ب هصـورت مالکیت‬ ‫و ب هصـورت قولنامـه ای وا گـذار شـده اسـت‪ ،‬مغـازه شـماره ‪ 4‬بـه مسـاحت حـدود ‪ 13/85‬مترمربـع ب هصـورت سـرقفلی‬ ‫وا گذار شـده اسـت که طبق بررسـی های صورت گرفته و بنا به اظهارات وکیل محترم خواهان‪ ،‬چهار مغازه بر خیابان‬ ‫طالقانـی بـا کاربـری تجـاری می باشـند (مدارکـی دال بـر تجـاری بـودن محرز نشـد) و مغازه شـماره ‪ 5‬به مسـاحت حدود‬ ‫‪ 41/80‬مترمربع و مغازه شـماره ‪ 6‬به مسـاحت حدود ‪ 50‬مترمربع فاقد مجوز می باشـند‪ .‬با عنایت به توضیحات فوق‬ ‫و اینکـه عمـر سـاختمان بیـش از ‪ 40‬سـال و همچنیـن در تعریـض قـرار گرفتـن سـاختمان و موقعیـت محلـی و بـا در نظر‬ ‫گرفتن مقدار کاربری تجاری ملک و اینکه مغازه بر کوچه فاقد مجوز می باشند‪ ،‬ارزش ششدانگ عرصه و اعیان ملک‬ ‫مذکور مبلغ ‪ 72/305/500/000‬ریال اسـت که پس از کسـر ارزش مغازه وا گذاری مالکیت (شـماره ‪ )3‬و هم چنین کسـر‬ ‫ارزش سرقفلی مغازه های وا گذاری به صورت سرقفلی (مغازه های شماره ‪ )1،2،4‬ارزش مابقی ملک جهت قیمت پایه‬ ‫مزایـده بـه نـرخ روز برابـر مبلـغ ‪ 41/683/000/000‬ریـال (چهـل و یـک میلیـارد و ششـصد و هشـتاد و سـه میلیـون‬ ‫ریـال) اسـت‪ .‬مزایـده بـرای مورخـه ‪ 1401/04/22‬سـاعت ‪ 9‬الـی ‪10‬صبـح مسـتقر در دفتـر اجـرای احـکام مدنـی شـعبه‬ ‫سـوم دادگسـتری اسلام ابادغرب برگزار خواهد شـد‪ .‬هر کس که باالترین قیمت را اعالم کند به ایشـان فروخته خواهد‬ ‫شـد و مبلـغ ده درصـد از بهـای مزایـده‪ ،‬فی المجلـس از برنـده مزایـده ب هصـورت نقـد دریافـت و الباقـی را حدا کثـر ظـرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ مزایده‪ ،‬به اجرای احکام تودیع کند‪ .‬چنانچه ظرف مهلت مقرر به هر دلیلی نتواند یا نخواهد‬ ‫مابقـی ثمـن را تودیـع کنـد‪ ،‬پـس از کسـر هزین ههـای اجرایـی از ده درصـد مبلـغ تودیعـی‪ ،‬مابقـی بـه نفع صنـدوق دولت‬ ‫ضبـط خواهـد شـد‪ .‬کـس یـا کسـانی کـه بخواهنـد از ملک موصـوف بازدید کننـد می تواننـد ‪ 5‬روز قبـل از مزایده بـه اجرا‬ ‫مراجعـه تـا ترتیـب بازدیـد انهـا داده شـود‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت ثبـت ثنـا بـرای تمامی اصحاب دعـوی و شـرکت کنندگان در‬ ‫مزایده الزامی سـت‪.‬‬ ‫تیمور نظری‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی)‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه ‪ 140001225‬ششـدانگ یکبـاب خانـه پلا ک ‪( 1142/2‬دو فرعـی از‬ ‫یکهـزار و یکصـد و چهـل و دو اصلـی) واقـع در بخـش ‪ 2‬دزفـول بـه نشـانی دزفـول‪ ،‬خیابـان کشـاورز‪ ،‬بین‬ ‫انقلاب و حبیب ابن مظاهـر‪ ،‬پلا ک ‪ 214‬کـه سـند ان در صفحـه ‪ 173‬دفتـر ‪ 26‬املا ک بـا شـماره ‪3763‬‬ ‫ثبـت و سـند مالکیـت بـا شـماره چاپـی ‪ 556995‬بـه نـام اقـای احمـد بنـوره ثبـت و صـادر شـده‪ ،‬طبـق‬ ‫سند رهنی شماره ‪ 8892‬مورخ ‪ 1394/10/14‬دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪ 297‬شهر دزفول استان‬ ‫خوزسـتان در رهـن بانـک کشـاورزی شـعبه دزفـول قـرار گرفتـه و طبـق نظـر کارشـناس رسـمی بـه مبلـغ‬ ‫‪ 44/430/000/000‬ریـال ارزیابـی شـده‪ ،‬پلا ک فوق با مسـاحت عرصه ‪ 222/15‬مترمربـع دارای ‪241/90‬‬ ‫ً‬ ‫مترمربع اعیانی در دو طبقه با قدمت حدودا ‪ 25‬سـال و با اسـکلت اجری غیرمسـلح و سیسـتم طاق‬ ‫ضربی که طبقه همکف شـامل هال و پذیرایی مشـترک که دیوارهای ان تا ارتفاع یک متر کاشـی کاری‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬دو عـدد اتـاق خـواب و اشـپزخانه بـا کـف سـرامیک و دیوارهـای تـا سـقف کاشـی شـده‪،‬‬ ‫دارای کابینت ام دی اف و سـرویس بهداشـتی و زیرزمین به صورت سـالنی به متراژ ‪ 56‬مترمربع‪ ،‬با کف‬ ‫موزاییـک و دیـوار و سـقف سـفیدکاری شـده اسـت‪ .‬بـر روی پارکینـگ طبقـه همکـف‪ ،‬یک عـدد اتاق به‬ ‫مسـاحت ‪ 19‬مترمربـع بـا راه پلـه از درون پارکینـگ و طبقـه همکـف اجـرا شـده اسـت بـا نمـای بیرونـی و‬ ‫داخلـی اجـر سـه سـانت بـا کف حیـاط موزاییک و یک سـرویس بهداشـتی در حیاط‪ ،‬دارای انشـعابات‬ ‫کامـل کـه برابـر گـزارش مامـور اجرا در تصرف مالک اسـت‪ .‬پال ک فوق از سـاعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬روز سه شـنبه‬ ‫مـورخ ‪ 1401/04/21‬در اداره ثبـت اسـناد و املا ک دزفـول‪ ،‬واحـد اجـرا واقـع در دزفـول‪ ،‬بلـوار مخبـر‬ ‫دزفولـی‪ ،‬نبـش خیابـان خبرنگار از طریق مزایده به فروش می رسـد‪ .‬مزایده از مبلـغ ‪44/430/000/000‬‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت‬ ‫ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه م ‬ ‫بدهی هـای مربـوط بـه اب‪ ،‬بـرق‪ ،‬گاز اعـم از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـترا ک و مصـرف‪ ،‬درصورتـی کـه‬ ‫یهـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری و غیـره‪ ،‬تـا تاریـخ مزایـده‪،‬‬ ‫مـورد مزایـده دارای انهـا باشـد و نیـز بده ‬ ‫اعـم از اینکـه رقـم قطعـی ان معلـوم شـده یـا نشـده باشـد‪ ،‬بـه عهـده برنـده مزایده اسـت و نیـز درصورت‬ ‫وجـود مـازاد‪ ،‬وجـوه پرداختـی بابـت هزینه هـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهـد‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫شـد و نیم عشـر و حـق مزایـده نقـدا وصـول می شـود‪ .‬ضمنـا چنانچـه روز مزایـده تعطیـل رسـمی اعلام‬ ‫شـود‪ ،‬مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهـد شـد‪ .‬شـرکت در‬ ‫مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا‬ ‫نماینده قانونی او در جلسه مزایده است‪ .‬برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف‬ ‫مـدت پنـج روز از تاریـخ مزایـده‪ ،‬بـه حسـاب صنـدوق ثبـت تودیـع نمایـد و درصورتـی کـه ظـرف مهلـت‬ ‫مقرر‪ ،‬مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب‬ ‫خزانه واریز خواهد شـد‪ .‬دراینصورت عملیات فروش از درجه اعتبار سـاقط و مزایده تجدید می شـود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/07 :‬‬ ‫مسئول واحد اجرای اسناد رسمی دزفول‪ ،‬از طرف غالمحسین اسماعیلی‬ ‫مفقودی (نوبت دوم)‬ ‫پاسـپورت سـوری اقـای مجـد دیـب فرزنـد زایـد‬ ‫متولد ‪ 1997‬صادره از کشـور سـوریه مفقود شـده‬ ‫و فاقد اعتبار می باشـد‪ .‬از یابنده تقاضا می شـود‬ ‫بـا شـماره ‪ 09120705092‬تمـاس حاصـل فرمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/04/08 :‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 4 ‫بانک و بیمه ‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 7‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2532‬‬ ‫بانک صادرات ایران؛‬ ‫الگوی کسب وکار موثر و بازدهی مطلوب‬ ‫وزی ــر ام ــور اقتص ــادی و دارای ــی گف ــت‪« :‬جای ــگاه بانک‬ ‫ص ــادرات ایران در تامین مالی توس ــعه اقتصادی کش ــور‬ ‫یس ــت و انتظ ــار داری ــم بان ــک اثرگ ــذار‪،‬‬ ‫جای ــگاه ویژه ا ‬ ‫شن ــام‪ ،‬پردامن ــه و باس ــابقه ص ــادرات ایران‬ ‫ب ــزرگ‪ ،‬خو ‬ ‫به عن ــوان ی ــک بان ــک متمای ــز بتوان ــد در مس ــیر تامین‬ ‫ش ویژه و بیش ــتری داش ــته و‬ ‫مالی توس ــعه اقتصادی نق ‬ ‫الگ ــوی مناس ــبی از کسـ ـب وکار موثر ب ــا بازدهی مطلوب‬ ‫ارائه کند»‪ .‬س ــید احس ــان خان ــدوزی بابیان این مطلب‬ ‫اف ــزود‪« :‬بان ــک ص ــادرات ای ــران بای ــد در پروژ هه ــای‬ ‫پیش ــران ملی نقش افرین ــی کند‪ ،‬باری از سیاسـ ـت های‬ ‫توس ــعه ای اقتص ــاد کش ــور را برعه ــده بگی ــرد و هم زمان‬ ‫در عرصه کسـ ـب وکار بانکی با ش ــاخص های عملکردی‬ ‫و س ــوداوری بیش ــتری ب ــه فعالیت خ ــود ادام ــه دهد»‪.‬‬ ‫وی درب ــاره م ــدل کسـ ـب وکار بان ــک ص ــادرات ای ــران‬ ‫اف ــزود‪« :‬بان ــک ص ــادرات ای ــران بای ــد به لح ــاظ الگ ــوی‬ ‫ته ــای‬ ‫کسـ ـب وکاری و عملک ــردی در تالق ــی ب ــا فرص ‬ ‫اقتص ــادی کش ــور ب ــه ی ــک الگ ــوی کسـ ـب وکاری وی ــژه‬ ‫تبدیل ش ــود»‪ .‬بان ــک صادرات ای ــران ذی نفعان مهمی‬ ‫دارد و خدم ــات ب ــه بازنشس ــتگان کش ــوری و وضعی ــت‬ ‫س ــهام عدالت و ش ــرایط ویژه بان ــک‪ ،‬ا گر بتوان ــد الگوی‬ ‫کسـ ـب وکار موث ــر ب ــا بازده ــی مطلوب ــی را تعری ــف کن ــد‪،‬‬ ‫می توان ــد یک ــی از بانک های ــی باش ــد ک ــه جم ــع کثیری‬ ‫از م ــردم را ذی نف ــع عملک ــرد مناس ــب اقتص ــادی کن ــد‬ ‫و بان ــک ص ــادرات ای ــران ازاین نظ ــر متمای ــز اس ــت‪.‬‬ ‫خان ــدوزی بابیان این مطل ــب ب ــه تش ــریح محوره ــای‬ ‫مهم اقدام ــات دولت در حوزه بانک ــی پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫یش ــدن قراردادهای بانکی‬ ‫«حرکت به سمت الکترونیک ‬ ‫عالو هب ــر وزارت اقتص ــاد و دول ــت‪ ،‬در مجل ــس به عنوان‬ ‫یک ــی از الزام ــات مورد تا کی ــد ق ــرار گرفت ــه اس ــت ک ــه به‬ ‫ش ــفافیت و احقاق حقوق تس ــهیالت گیرن ــدگان کمک‬ ‫وی ــژه ای خواه ــد ک ــرد»‪ .‬وی صورت های مال ــی بانک ها‬ ‫و ش ــرکت های زیرمجموع ــه را نی ــز به عن ــوان دومی ــن‬ ‫مح ــور موردتوج ــه ق ــرار داد و اف ــزود‪« :‬ای ــن اتف ــاق گام‬ ‫که ــا بتوان‬ ‫دیگ ــری ب ــرای بهبود عملک ــرد مدیریتی بان ‬ ‫ش ــاهد افزای ــش به ــره وری‪ ،‬کارای ــی و باالب ــردن ق ــدرت‬ ‫پاسخگویی نس ــبت به مردم و جامعه باشیم‪ .‬شفافیت‬ ‫اقتص ــادی ازنظ ــر وزارت اقتص ــاد اب ــزار و ش ــیوه ای برای‬ ‫بهبود کیفیت مدیریت اقتصادی و پاس ــخگویی بیش ــتر‬ ‫اس ــت»‪ .‬وزی ــر ام ــور اقتص ــادی و دارای ــی افزایش ســـهم‬ ‫اعتب ــارات خ ــرد مبتنی بر اعتبارس ــنجی‪ ،‬افزایش ســـهم‬ ‫وام های قرض الحس ــنه‪ ،‬بازگشت س ــود مازاد اخذشده‪،‬‬ ‫مس ــدود کردن گریزگا هه ــای دریافت س ــود نامتعارف در‬ ‫که ــا‪ ،‬ع ــدم تملی ــک واحده ــای تولی ــدی‪ ،‬تمدی ــد‬ ‫بان ‬ ‫اس ــتفاده از مزای ــای قان ــون تس ــهیل تس ــویه بدهکاران‬ ‫بانک ــی را از دیگر محورهای مهم این برنامه ها برش ــمرد‪.‬‬ ‫اعطای بیش از ‪ ۴۱۴‬میلیاردریال وام قرض الحسنه فرزنداوری توسط بانک سینا‬ ‫بانـک سـینا درراسـتای اجـرای مفـاد قانـون حمایـت از‬ ‫کهـزار و ‪ 80‬فقـره وام‬ ‫خانـواده و جوانـی جمعیـت‪ ،‬تعـداد ی ‬ ‫نشـرایط‬ ‫فرزنـد اوری به مبلـغ ‪ 414‬میلیاردریـال بـه واجدی ‬ ‫پرداخـت کـرده اسـت‪ .‬ایـن بانـک طبـق بخش نامـه بانـک‬ ‫مرکـزی‪ ،‬همـگام باسیاسـت های دولـت در اجـرای بند الف‬ ‫تبصـره ‪ ۱۶‬قانـون بودجـه سـال ‪ ۱۴۰۱‬کل کشـور و اجـرای‬ ‫مـاده ‪ ۱۰‬قانـون حمایـت از خانـواده و جوانـی جمعیـت‪،‬‬ ‫نسـبت بـه پرداخـت وام قرض الحسـنه فرزنـداوری اقـدام‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬براسـاس قانـون بـه خانواده هایـی کـه از سـال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬به بعد صاحب فرزند شـده اند‪ ،‬تسـهیالت فرزنداوری‬ ‫بـه ازای فرزنـد اول ‪ ۲۰۰‬میلیون ریـال‪ ،‬بـه ازای فرزنـد دوم‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیون ریـال‪ ،‬بـه ازای فرزنـد سـوم ‪ ۶۰۰‬میلیون ریـال‪،‬‬ ‫به ازای فرزند چهارم ‪ ۸۰۰‬میلیون ریال و به ازای فرزند پنجم‬ ‫یشـود‪ .‬تسـهیالت‬ ‫بـه بعـد یک میلیاردریـال پرداخـت م ‬ ‫فرزنـد اوری بـدون الـزام به سـپرده گذاری و با شـش ماه دوره‬ ‫تنفـس بـرای شـروع اقسـاط و بـا کارمـزد سـاالنه حدا کثـر‬ ‫یشـود‪ .‬متقاضیـان حدا کثـر تـا‬ ‫چهاردرصـد پرداخـت م ‬ ‫دوسال پس از تولد می توانند درخواست وام را ثبت کنند‪.‬‬ ‫دوره باز پرداخت وام قرض الحسـنه فرزنداوری متناسـب با‬ ‫مبلـغ وام تخصیص یافتـه از سـه تـا هفـت سـال اسـت‪.‬‬ ‫صورت مالی بانک تجارت‪ ،‬با سود بسته شد‬ ‫مدیرعامـل بانـک تجارت گفت‪« :‬بانک موفق شـده که با‬ ‫شهـای‬ ‫سـه مجموعـه از نها دهـای حمایت کننـده از بخ ‬ ‫دانش بنیـان قرارداد هایـی بال غبـر دوهزارمیلیاردتومـان‬ ‫منعقـد کنـد و در اختیـار صنعتگـران و کارافرینانـی کـه‬ ‫باتکی هبـر دانـش سـعی می کننـد عملکـرد خـود را ارتقـا‬ ‫دهنـد‪ ،‬قـرار دهـد»‪ .‬هـادی اخالقـی‪ ،‬درخصـوص عملکرد‬ ‫بانک تجارت اظهار کرد‪« :‬باید بگویم طی دوسال گذشته‬ ‫به ویـژه سـال قبـل باتوجه به اینکـه تمرکـز بانـک در حـوزه‬ ‫عملیاتـی بـود‪ ،‬تلاش کـرد کـه قیمـت تما مشـده پـول را‬ ‫بـا مدیریـت حجـم و قیمـت سـپرده ها به گونـه ای انجـام‬ ‫دهـد کـه کمتریـن قیمـت تما مشـده را بـرای خـود محقق‬ ‫کنـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ازسـوی دیگر بانـک همـواره تلاش‬ ‫کـرده باتوج هبـه سـرمایه گذاری‪ ،‬مشـارکت ها و اعطـای‬ ‫شهـای پربـازده بتوانـد عوایـد مناسـبی‬ ‫تسـهیالت در بخ ‬ ‫تهـای مالـی بانـک‬ ‫را کسـب کنـد و در سـال گذشـته صور ‬ ‫بـا سـود بسـته شـود و نسـبت بـه سـال گذشـته تحقـق‬ ‫سـود بـا درصـد رشـد مناسـبی صـورت گرفـت‪ .‬مـا در هفته‬ ‫گذشـته توانسـتیم بـا برگزاری مجمـع موفق بانـک صورت‬ ‫مالـی را به تصویـب سـهامداران برسـانیم و در برنامه سـال‬ ‫جـاری نیـز تصـور مـا این اسـت که بسـیاری از پروژه هـای‬ ‫نیمه تمـام کـه می تواننـد درامد هـای قابل توجهـی را‬ ‫بـرای بانـک حاصـل کنـد ب هسـرانجام برسـند مـا سـال‬ ‫نقشه راه بیمه سرمد تشریح شد‬ ‫مدیرعامـل بیمـه سـرمد گفـت‪« :‬بـرای تحقـق نقشـه راه و‬ ‫چشـم انداز سـرمد‪ ،‬راهـی جـز سـوداوری پایـدار نداریـم و‬ ‫این مهـم بـا رشـد درامـد و افزایـش بهـره وری قابـل تحقـق‬ ‫اسـت»‪ .‬یعقـوب رشـنوادی‪ ،‬از تدویـن سـند چشـم انداز‬ ‫و نقشـه راه ایـن شـرکت خبـر داد و گفـت‪« :‬سـرمد بـرای‬ ‫انجـام ماموریـت خـود‪ ،‬راهی جز سـوداوری پایدار نـدارد و‬ ‫این مهـم بـا رشـد درامـد و افزایـش بهـره وری قابـل تحقـق‬ ‫اسـت‪ .‬رشـد درامـد ازطریـق گسـترش دایره بیم هگـذاران و‬ ‫خلـق منابـع جدیـد درامـدی و بهـره وری ازطریـق افزایش‬ ‫بـازده سـرمایه گذاری و بهبـود سـاختار هزینـه محقـق‬ ‫یشـود و درنهایـت رضایتمنـدی مشـتری را به دنبـال‬ ‫م ‬ ‫دارد»‪ .‬رشـنوادی بابیان اینکـه نظـام پیشـنهادات‬ ‫بـه زودی بـه شـعب بیمـه سـرمد در سراسـر کشـور ابلاغ‬ ‫یشـود‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬بـا اجـرای نقشـه راهبـردی‬ ‫م ‬ ‫سـرمد و تقویـت سـه بخـش سـرمایه سـازمانی‪ ،‬سـرمایه‬ ‫انسانی و سرمایه اطالعاتی‪ ،‬باید عقب افتادگی سال های‬ ‫گذشـته را نیـز جبـران کنیـم»‪ .‬مدیرعامـل بیمـه سـرمد‬ ‫گفـت‪« :‬تقویـت سـرمایه انسـانی شـرکت درگـرو ارتقای سـه‬ ‫یگـری‪ ،‬برنامه محـوری و نـواوری اسـت‪.‬‬ ‫مولفـه حرفه ا ‬ ‫سـرمد در سـال ‪ ۱۴۰۱‬راهبردهـای مشـخصی دارد کـه‬ ‫نهـا اصلاح سـاختارهای مالـی و سـاماندهی‬ ‫یکـی از ا ‬ ‫یهـا اسـت و دراین راسـتا بایـد باتمام تـوان‬ ‫امـوال و دارای ‬ ‫یهـای موجـود حفظ شـده و افزایش یابند‪ ،‬شـبکه‬ ‫پرتفو ‬ ‫فـروش تقویـت شـود و خرده فروشـی افزایـش پیـدا کنـد تـا‬ ‫بنـای ایـن شـرکت مسـتحکم شـود»‪ .‬رشـنوادی اصلاح‬ ‫سـاختار سـازمانی‪ ،‬تقویـت بنیـه کارشناسـی و توسـعه‬ ‫کسـب وکارهای دیجیتـال و تقویـت هویـت شـرکت را الزمه‬ ‫موفقیت سـرمد دانسـت و افزود‪« :‬یقین دارم که روزهای‬ ‫خوبـی پیـش روی سـرمد اسـت و حفـظ سـوداوری‬ ‫می تواند سـرمد را به قله پیشـرفت برسـاند‪ .‬بیمه سرمد از‬ ‫تنـو بـا تعییـن اسـتراتژی کارامـد‬ ‫بیمـه تجار ‬ ‫طـی سه ماهه نخسـت سـال جـاری بـه پرتفـوی‬ ‫‪ 850‬میلیاردتومانـی دسـت یافت و توانسـت بـه رشـد‬ ‫‪ 80‬درصـدی فـروش در بیم ههـای کـم ریسـک و اصلاح‬ ‫بهینـه پرتفـوی دسـت یابـد‪ .‬ازاد حسـنی‪ ،‬معـاون توسـعه‬ ‫تنـو گفـت‪:‬‬ ‫بـازار و شـبکه فـروش شـرکت بیمـه تجار ‬ ‫تنـو در سه ماهه نخسـت‬ ‫«پرتفـوی شـرکت بیمـه تجار ‬ ‫سـال ‪ ۱۴۰۱‬نسـبت بـه دوره مشـابه در سـال گذشـته‬ ‫رشـدی بـاالی ‪ ۷۰‬درصـد را تجربـه کـرده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫همچنین حسنی‪ ،‬درخصوص سبد پرتفوی شرکت بیمه‬ ‫تنـو افـزود‪« :‬درحال حاضـر باتوجه به برنامه ریزی ها‬ ‫تجار ‬ ‫و اقدامـات صورت گرفتـه در سـه ماهه ابتدایی سـال‪،‬‬ ‫‪ ۵۰‬درصـد پرتفـوی کل شـرکت‪ ،‬بیم ههـای کم ریسـک‬ ‫هسـتند»‪ .‬شایان ذکر اسـت؛ پرتفـوی شـرکت بیمـه‬ ‫تنـو مختـص بـه شـهر تهـران و یا یک یا چند اسـتان‬ ‫تجار ‬ ‫شـرکت بیمـه سـامان بـا نـام تجـاری «سـامان للتامین» مدتی اسـت که فعالیـت بیمه ای‬ ‫خـود را دراین کشـور اغـاز کـرده اسـت‪.‬‬ ‫جلوگیـری از افتتـاح هرگونه حسـاب و صـدور کارت بانکی‬ ‫فکـردن گـردش مالـی و پولـی در کلی ههـا‬ ‫جدیـد‪ ،‬متوق ‬ ‫تهـای بانکـی به میـزان کسـری مبلـغ چـک و ‪ ...‬از‬ ‫و کار ‬ ‫یسـت کـه بـرای چـک برگشـتی ها‬ ‫جملـه محرومیت های ‬ ‫یشـود‪ .‬بر اسـاس قانـون صـدور چـک و قانـون‬ ‫اعمـال م ‬ ‫اصلاح قانـون صـدور چـک مصـوب سـال ‪ 1397‬و‬ ‫بخشـنامه های صـادره بانـک مرکـزی جمهـوری اسلامی‬ ‫کهـای‬ ‫ایـران‪ ،‬تمـام امـور مربـوط بـه رفـع سـوءاثر از چ ‬ ‫برگشـتی اشـخاص ازطریـق شـعب و واحدهـای تابعـه‬ ‫کهـا و ب هصـورت ذیـل امکان پذیـر اسـت‪:‬‬ ‫بان ‬ ‫ـ واریـز کسـری مبلـغ چـک به حسـاب جـاری نـزد بانـک‬ ‫کسـال‪:‬‬ ‫عهـده و ارائـه درخواسـت مسـدودی ب همـدت ی ‬ ‫یکـه حسـاب جـاری مشـتری نـزد شـعبه مفتـوح‬ ‫در صورت ‬ ‫و توسـط مراجـع قضایـی مسـدود نشـده باشـد‪ ،‬بانـک‬ ‫مکلـف اسـت ضمـن مسـدود کردن مبلـغ مذکـور تـا زمـان‬ ‫کسـال‪ ،‬ظرف‬ ‫مراجعـه دارنـده چک و حدا کثر به مدت ی ‬ ‫مـدت سـه روز‪ ،‬واریـز مبلـغ را به شـیوه ای اطمینان بخش‬ ‫و قابـل اسـتناد بـه اطلاع دارنـده چـک برسـاند‪ .‬توضیـح‪:‬‬ ‫هـر صـورت ارائـه یـا احـراز هریـک از سـایر شـیوه های رفـع‬ ‫شهـای ذیـل)‪ ،‬بانـک موظـف بـه رفـع‬ ‫سـوءاثر چـک (رو ‬ ‫بانـک توسـعه تعاون تـا ‪ 28‬خـرداد بخـش مهمـی از‬ ‫تسـهیالت اشـتغال پایـدار روسـتایی و عشـایری را‬ ‫یشـدگان نهادهـای حمایتـی اختصـاص‬ ‫بـه معرف ‬ ‫داده اسـت‪ .‬ایـن بانـک در طـرح ملـی اشـتغال پایـدار‬ ‫روستایی و عشایری درحدود ‪ ۳۰‬هزار و ‪ 67‬میلیاردریال‬ ‫تسـهیالت پرداخـت کـرده اسـت کـه ازاین میـزان حدود‬ ‫یشـدگان نهادهـای‬ ‫ ‪ 5530‬میلیاردریـال بـه معرف ‬ ‫حمایتـی اختصـاص یافتـه اسـت‪ .‬از ناحیـه این میـزان‬ ‫تسـهیالت پرداختـی ‪1 3‬هـزار و ‪ 37‬طـرح توسـط‬ ‫مددجویـان در سراسـر کشـور راه انـدازی شـده اسـت‪.‬‬ ‫بررسـی عملکـرد شـعب بانـک توسـعه تعـاون در سراسـر‬ ‫کشـور نشـان می دهـد‪ ،‬اسـتان خراسـان رضـوی بـا‬ ‫‪ 805‬طـرح‪ ،‬فـارس بـا ‪ ،798‬اذربایجـان شـرقی بـا ‪،746‬‬ ‫کرمانشـاه بـا ‪ ۶۷۱‬و کرمـان بـا ‪ 590‬طـرح در رتبه هـای‬ ‫حهـای مشـمول پرداخـت‬ ‫اول تـا پنجـم تعـداد طر ‬ ‫تسـهیالت قـرار دارنـد‪ .‬میـزان تسـهیالت پرداختـی‬ ‫بانک توسـعه تعاون به مددجویان نهادهای حمایتی‬ ‫نیـز تـا بیسـت و هشـتم خـرداد سـال جـاری بـه بیـش‬ ‫از ‪ 5530‬میلیاردریـال رسـیده اسـت‪ .‬اسـتان فـارس بـا‬ ‫‪ 381‬میلیاردریـال‪ ،‬خراسـان رضـوی بـا ‪ 366‬میلیـارد‪،‬‬ ‫اذربایجـان شـرقی بـا ‪ 305‬میلیـارد‪ ،‬کرمانشـاه بـا‬ ‫‪ 276‬میلیـارد و خوزسـتان بـا ‪ 260‬میلیاردریـال در‬ ‫رتب ههـای اول تـا پنجـم میـزان پرداخـت تسـهیالت قـرار‬ ‫دارنـد‪.‬‬ ‫جوایز قرعه کشی باشگاه مشتریان بانک پارسیان اهدا شد‬ ‫راهنمای رفع سوءاثر از سوابق چک های برگشتی اشخاص‬ ‫مسـدودی از وجـوه مسـدود شـده اسـت‪.‬‬ ‫ـ ارائـه الشـه چـک برگشـتی‪ :‬مشـتری الشـه چـک برگشـتی‬ ‫را بـه بانـک ارائـه و بانـک در قبال ان به وی رسـید تحویل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ـ ارائـه رضایت نامـه محضـری دارنـده (ذی نفـع) چـک بـه‬ ‫بانـک‪ :‬در صـورت عـدم امـکان ارائـه الشـه چـک برگشـتی‬ ‫بـه بانـک بنـا به دالیلـی نظیـر مفقو دشـدن‪ ،‬بـه سـرقت‬ ‫رفتن و سـوختن‪ ،‬ذی نفع چک (شـخصی که گواهی نامه‬ ‫عدم پرداخـت وجـه چـک ب هنـام او صـادر شـده اسـت)‬ ‫می توانـد بـا حضـور در دفترخانـه اسـناد رسـمی‪ ،‬ضمـن‬ ‫اذعـان بـه عـدم وا گـذاری چـک بـه ثالـث‪ ،‬رضایـت خـود‬ ‫نصـورت‪ ،‬بانـک‬ ‫را نسـبت بـه متشـری اعلام کنـد‪ .‬درای ‬ ‫بـا دریافـت رضایت نامـه مزبـور‪ ،‬نسـبت بـه رفـع سـوء اثـر از‬ ‫چـک موردنظـر اقـدام می کنـد‪.‬‬ ‫تبصـره‪ :‬چنانچـه ذی نفـع چـک شـخص حقوقـی دولتـی‬ ‫و یـا نهـاد عمومـی غیردولتـی باشـد‪ ،‬می توانـد بـا ارائه نامه‬ ‫رسـمی‪ ،‬رضایـت خـود را اعلام کـرده و بانـک بـا دریافـت‬ ‫رضایت نامـه مزبـور‪ ،‬نسـبت بـه رفـع سـوء اثـر از چـک‬ ‫موردنظـر اقـدام می کنـد‪.‬‬ ‫ـ ارائـه نامـه رسـمی از مرجـع قضائـی یـا ثبتـی ذی صالـح‬ ‫شـرکت بیمـه دی‪ ،‬غرامـت فـوت بیمه شـده بیمه نامـه عمـر و سـرمایه گذاری را بـه ذی نفعـان ایـن‬ ‫بیمه نامـه پرداخـت کـرد‪ .‬بیمه شـده ایـن بیمه نامـه کـه از سـال ‪ ۹۱‬که بیمه نامـه را خریـداری نموده‬ ‫بـود‪ ،‬بـا کمـال تاسـف در اثـر بیمـاری کرونـا جـان خـود را از دسـت داد و خانـواده وی غرامـت فـوت را‬ ‫در مدت زمـان کمتـر از یک مـاه از تکمیـل و ارسـال پرونـده‪ ،‬دریافـت کردند‪ .‬مدیر اسـتان لرسـتان با‬ ‫حضـور در منـزل بیمه شـده ضمـن ابـراز همـدردی بـا خانـواده متوفـی‪ ،‬نسـبت بـه پرداخـت غرامت‬ ‫اقدام کرد‪ .‬گفتنی ست؛ شرکت بیمه دی درراستای تکریم مشتریان و بیمه شدگان خود در تالش‬ ‫اسـت بـا پرداخـت خسـارت در کوتاه ترین زمـان‪ ،‬گام موثـری در توسـعه فرهنـگ بیمـه و افزایـش‬ ‫اعتمـاد جامعـه نسـبت به صنعـت بیمه بـردارد‪.‬‬ ‫پرداخت‪ 5530‬میلیاردریالتسهیالتبانکتوسعه تعاون‬ ‫به مددجویان نهادهای حمایتی‬ ‫گسترش خدمات بیمه ای شرکت بیمه سامان در عراق‬ ‫نشسـت هم اندیشـی مدیـران فنـی شـرکت بیمـه سـامان با حضـور اعضـای اتـاق بازرگانی‬ ‫ایـران و عـراق‪ ،‬مدیـران صنـدوق توسـعه صـادرات و رئیـس مرکـز تجـاری ایـران و عـراق و با‬ ‫هـدف ارائـه خدمـات جدیـد بیمه ای‪ ،‬برگزار شـد‪ .‬دراین نشسـت‪ ،‬نیازهای بیمـه ای تجار‬ ‫و بازرگانـان ایرانـی کـه کاالهـای خـود را بـه کشـور عـراق صـادر و یـا کاالهایـی را از این کشـور‬ ‫وارد می کنند‪ ،‬موردبررسی قرار گرفت‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬قرار شد شرکت بیمه سامان‬ ‫نسـبت بـه طراحـی بیمه نام ههـای جدیـد و بـا هـدف ارائه پوشـش ریسـک های موردنیاز‬ ‫بازرگانـان‪ ،‬اقدامـات الزم را انجـام دهـد و ایـن بیمه نام ههـا در اختیـار فعـاالن تجـاری‬ ‫قـرار گیـرد‪ .‬همچنیـن دراین نشسـت‪ ،‬از خدمـات بیمـه ای سـامان دراین کشـور قدردانـی‬ ‫به عمـل امـد و تا کیـد شـد کـه ایـن شـرکت بیمـه ای گا مهـای مهمـی را درراسـتای ایجـاد‬ ‫اطمینان خاطر برای بازرگانان برداشـته اسـت‪ .‬عراق به عنوان کشـور دوسـت و همسـایه‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫ایـران‪ ،‬یکـی از بزرگ تریـن شـرکای تجـاری جمهـوری اسلامی ایـران محسـوب م ‬ ‫ظرفیت هـای باالیـی برخـوردار اسـت و بااتکابـه همیـن‬ ‫ظرفیت هـا از یـک بحـران بـا موفقیت عبور کـرده تاانجا که‬ ‫هفته گذشـته بیشترین رشـد در بازار سرمایه از ان سرمد‬ ‫بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫پرداخت غرامت بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه دی‬ ‫رشد ‪ ۷۰‬درصدی پرتفوی بیمه تجارت نو در سه ماهه اول سال جاری‬ ‫نیسـت؛ بلکـه شـبکه فـروش در سراسـر کشـور فعالیـت‬ ‫خـوب و قابـل قبولـی داشـته اند و توانسـته ایم نسـبت‬ ‫بـه توزیـع ریسـک در سراسـر کشـور اقدامـات موثـری را‬ ‫انجـام دهیـم‪ .‬او در ادامـه افـزود‪« :‬در سـه ماهه سـال‬ ‫جـاری بیـش از یک میلیـون منـزل مسـکونی توسـط‬ ‫شسـوزی‬ ‫تنـو تحت پوشـش بیمـه ات ‬ ‫شـرکت بیمـه تجار ‬ ‫قـرار گرفته انـد»‪ .‬معـاون توسـعه بـازار و شـبکه فـروش‬ ‫تهـای شـرکت‬ ‫تنـو درتشـریح موفقی ‬ ‫شـرکت بیمـه تجار ‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬یکـی از دالیـل اصلـی این مهـم گسـترش‬ ‫شـبکه فـروش نسـبت بـه سـال گذشـته و تقویـت کمـی‬ ‫و کیفـی نماینـده جدیـد در سراسـر کشـور اسـت‪ .‬لـذا در‬ ‫حـوزه نماینـدگان‪ ،‬تمرکـز اصلـی برنام ههـای شـرکت در‬ ‫سـه ماهه ابتدایی سـال بـر روی موضـوع امـوزش و ارتقای‬ ‫سـطح دانـش ایشـان اسـت کـه این رویـه در ما ههـای اتـی‬ ‫نیـز ادامـه خواهـد داشـت»‪.‬‬ ‫جـاری را ازلحـاظ سـوداوری نسـبت بـه سـنوات گذشـته‬ ‫بـا موقعیـت مناسـب تری به پایـان برسـانیم»‪ .‬اخالقـی‬ ‫درخصوص تحقق شعار سال در بانک تجارت بیان کرد‪:‬‬ ‫«همان طورکـه اسـتحضار داریـد بحـث شـعار سـال تولید‪،‬‬ ‫دانش بنیـان و اشـتغال افریـن بـوده کـه دو بـال توجـه بـه‬ ‫تولیـد محسـوب می شـود تا امسـال بتواند موجبـات ارتقا‬ ‫و افزایـش اثربخشـی نـوع عملکـرد مـا در صنعـت کشـور‪،‬‬ ‫بخـش خدمـات و بخش هـای مختلـف اقتصـادی کشـور‬ ‫نبـاره‬ ‫را فراهـم کنـد»‪ .‬مدیرعامـل بانـک تجـارت درای ‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬دراین زمینـه بانـک موفـق شـده کـه بـا‬ ‫شهـای‬ ‫سـه مجموعـه از نهاد هـای حمایت کننـده از بخ ‬ ‫دانش بنیـان قرارداد هایـی بالغ بـر دوهزارمیلیاردتومـان‬ ‫منعقـد کنـد و در اختیـار صنعتگـران و کارافرینانـی کـه‬ ‫باتکیه بـر دانـش سـعی می کننـد عملکـرد خـود را ارتقـا‬ ‫دهند‪ ،‬قرار دهد و به روند توسعه اقتصادی کشور کمک‬ ‫کننـد»‪.‬‬ ‫یبـر اتمـام عملیـات اجرایـی درخصـوص چـک‪.‬‬ ‫مبن ‬ ‫ارائـه نامـه از مرجـع ثبتـی ذی صالـح موضـوع مـاده ‪381‬‬ ‫«ایین نامـه اجـرای مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجـرا و طـرز‬ ‫رسـیدگی به شـکایت از عملیات اجرایی» مبنی بر اجرای‬ ‫چـک (بـا ذکر مشـخصات اصلی چـک) و لزوم رفع سـوءاثر‬ ‫از ان‪.‬‬ ‫یبـر برائت ذمه صاحب حسـاب‬ ‫ـ ارائـه حکـم قضایـی مبن ‬ ‫درخصـوص چک‪.‬‬ ‫یشـدن مـدت س هسـال از تاریـخ صـدور گواهینامـه‬ ‫ـ سپر ‬ ‫عدم پرداخـت مشـروط بـه عـدم طـرح دعـوای حقوقـی یا‬ ‫کیفـری درخصـوص چـک توسـط دارنده‪.‬‬ ‫توضیـح ‪ :1‬بانـک موظـف اسـت اطالعـات مربـوط بـه‬ ‫گواهینامـه عدم پرداخـت صـادره را بالفاصلـه پـس از‬ ‫برگشـت چـک بـه سـامانه اطالعاتـی بانـک مرکـزی ارسـال‬ ‫کنـد‪.‬‬ ‫توضیح ‪ :2‬بانک مکلف اسـت بنابه درخواسـت مشتری و‬ ‫کهـای برگشـتی خـود‬ ‫به منظـور ا گاهـی وی از سـوابق چ ‬ ‫در سـامانه اطالعاتـی بانـک مرکـزی‪ ،‬اقدام بـه ارائه صورت‬ ‫کامل تعداد و مشـخصات چک های برگشـتی وی با درج‬ ‫تاریـخ برگشـت چک کند‪.‬‬ ‫طـی برگـزاری مراسـم های جدا گانـه و بـا حضـور نماینـدگان‬ ‫بانـک پارسـیان‪ ،‬جوایـز سـه برنـده خوش شـانس قرعه کشـی‬ ‫باشـگاه مشـتریان اهـدا شـد‪ .‬براین اسـاس؛ عبدالوهـاب‬ ‫بادپـا برنـده جایـزه نقـدی ‪ 150‬میلیون ریالـی‪ ،‬سـیده سـتاره‬ ‫شـهریاری جاویـد برنـده جایـزه ‪ 100‬میلیون ریالـی و مسـعود‬ ‫موسـوی راد برنـده جایـزه ‪ 50‬میلیون ریالـی ایـن قرعه کشـی‬ ‫یسـت؛ این سـه نفر از مشـتریانی بودند‬ ‫شـدند‪ .‬الزم به یاداور ‬ ‫کـه بیشـترین شـانس را خریـداری کردنـد و بـدون قرعه کشـی‬ ‫به عنـوان نفـرات اول تـا سـوم انتخـاب شـدند‪ .‬همچنیـن‬ ‫طـی ایـن قرعه کشـی‪ 70 ،‬نفـر به قیدقرعـه برنـده شـارژ کیـف‬ ‫پـول تـاپ شـدند کـه به ترتیـب ‪ 30‬نفـر برنـده سـامانه باشـگاه‬ ‫به مبلـغ ‪ 20.000.000‬ریـال و ‪ 40‬نفـر برنـده اینسـتا گرام باشـگاه‬ ‫به مبلغ ‪ 5.000.000‬ریال هسـتند که برای دریافت جایزه خود‬ ‫بایـد اپلیکیشـن تـاپ را نصب و کیف پول خـود را فعال کنند‪.‬‬ ‫«دستورالعمل جامع ارائه خدمات به شرکت های دانش بنیان»‬ ‫توسط بانک ملی ایران ابالغ شد‬ ‫«دسـتورالعمل جامـع ارائـه خدمـات بـه شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان» توسـط بانـک ملـی ایران به شـعب سراسـر کشـور‬ ‫ابلاغ شـد‪ .‬ایـن بانـک درراسـتای اجـرای منویـات مقـام معظـم‬ ‫رهبـری دربـاره حمایـت از شـرکت های دانش بنیـان به عنـوان‬ ‫یـک راهبـرد اصلـی بـرای پیشـرفت و توسـعه اقتصـادی کشـور‪،‬‬ ‫اقـدام بـه تدویـن «دسـتورالعمل ارائـه خدمـات بـه شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان» بـا هـدف تسـریع و تسـهیل در فراینـد ارائـه‬ ‫خدمـات مالـی و اعتبـاری بـه ایـن شـرکت ها کـرده اسـت‪ .‬در‬ ‫ایـن شـیوه نامه سـازوکارهای مراجعـه شـرکت های دانش بنیان‬ ‫بـه شـعب بانـک ملـی ایـران بـا معرفی نام ههـای صـادره توسـط‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نواوری و‬ ‫شـکوفایی یا مراجعه مسـتقیم این شـرکت ها به شعب و فرایند‬ ‫و نحـوه ارائـه خدمـت بـه ان هـا‪ ،‬تشـریح شـده اسـت‪ .‬براسـاس‬ ‫دسـتورالعمل ابالغی به شـعب سراسر کشور‪ ،‬به منظور تسهیل‬ ‫و تسریع در انجام امور مرتبط با شرکت های دانش بنیان‪ ،‬یک‬ ‫بسـته اعتبـاری بـا شـرایط و حـدود و اختیـارات ویـژه نیـز درنظـر‬ ‫گرفتـه شـد‪ .‬در ایـن دسـتورالعمل همچنیـن سـازوکار اجرایـی‬ ‫دریافـت درخواسـت از شـرکت های دانش بنیـان متقاضـی‬ ‫استفاده از تسهیالت و خدمات و نحوه ارزیابی و سنجش انها‬ ‫نشـده اسـت‪.‬‬ ‫تعیی ‬ ‫رایگان‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫برگزاری اردوی جهادی دامپزشکی‬ ‫در مراتع صعب العبور کوهستانی‬ ‫ارتفاعـات شـاهکوه و چهاربـاغ‬ ‫شهرسـتان گـرگان بـا حضـور اعضـای‬ ‫پهـای پیشـگیری از‬ ‫بسـیج و ا کی ‬ ‫یهـای دامـی دامپزشـکی‬ ‫بیمار ‬ ‫اسـتان برگـزار شـد‪ .‬اردوهـای جهـادی‬ ‫دامپزشـکی به منظـور انجـام عملیـات‬ ‫یهـای دام‬ ‫پایـش و پیشـگیری از بیمار ‬ ‫یشـود‪ .‬مجموعه‬ ‫و درراسـتای محرومیت زدایی از افراد کم برخوردار انجام م ‬ ‫پهـای جهـاد اداره کل دامپزشـکی دراین راسـتا‬ ‫اقداماتـی کـه توسـط ا کی ‬ ‫صـورت می پذیـرد شـامل مـوارد ذیـل اسـت‪« :‬وا کسیناسـیون و معاینـه‬ ‫رایـگان دام‪ ،‬سم پاشـی و ضدعفونـی‪ ،‬برگزاری کالس های اموزشـی بهداشـتی‬ ‫دامپزشـکی به ویژه درخصوص بیماری مشـترک تب خونریزی دهنده کریمه‬ ‫کنگـو و توزیـع پمفلـت اموزشـی»‪ .‬الزم به ذکـر اسـت؛ باتوج هبـه سیاسـت های‬ ‫یهـای صورت گرفتـه در اداره کل دامپزشـکی‬ ‫سـازمان دامپزشـکی و پیش بین ‬ ‫گلسـتان اردوهـای جهـادی در سـایر مناطـق کم برخـوردار و درراسـتای‬ ‫محرومیت زدایـی از دامـداران عزیـز در سراسـر اسـتان برگـزار خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تجهیز ‪ ۷۵‬درصد از نانوایی های گلستان‬ ‫به کارت خوان هوشمند‬ ‫مدیـرکل غلـه و خدمـات بازرگانـی گلسـتان از تجهیـز حـدود ‪ ۷۵‬درصـد از‬ ‫تخـوان هوشـمند خبـر داد‪ .‬محمدرضـا‬ ‫یهـای این اسـتان بـه کار ‬ ‫نانوای ‬ ‫افشـار گفـت‪ ۲۳۵۰« :‬نانوایـی در گلسـتان فعـال اسـت و تا کنـون حـدود‬ ‫تخـوان هوشـمند مجهـز شـده اند»‪ .‬افشـار ادامـه داد‪:‬‬ ‫‪ 1750‬نانوایـی بـه کار ‬ ‫تخـوان هوشـمند‬ ‫یشـود تـا پایـان هفتـه اینـده‪ ،‬نصـب کار ‬ ‫«پیش بینـی م ‬ ‫در همـه نانوایی هـای اسـتان انجـام شـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بـا اجـرای طـرح‬ ‫هوشمندسـازی عرضـه نـان‪ ،‬خریـد ارد و فـروش نـان فقـط از حسـاب متصـل‬ ‫یشـود»‪ .‬افشـار تا کیـد کـرد‪« :‬بـا اجـرای‬ ‫تخـوان هوشـمند‪ ،‬انجـام م ‬ ‫بـه کار ‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫نطـرح‪ ،‬نظـارت بـر زنجیـره تامیـن و عرضـه ارد و نـان موثرتـر م ‬ ‫ای ‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬کوتاه شـدن دسـت سـودجویان‪ ،‬جلوگیـری از فـروش‬ ‫خار ج ازشـبکه‪ ،‬سـاماندهی سـاعات پخـت‪ ،‬رقابـت بـرای کیفیـت و درنهایـت‬ ‫نطـرح اسـت»‪.‬‬ ‫تنظیـم زنجیـره تامیـن و عرضـه ارد و نـان‪ ،‬ازجملـه مزایـای ای ‬ ‫مدیر امور مهندسی و اجرای طرح های گاز گلستان خبر داد؛‬ ‫تعویض و افزایش ظرفیت ایستگاه تقلیل فشار گاز‬ ‫زرین گل علی اباد کتول‬ ‫حهـای‬ ‫مدیـر امـور مهندسـی و اجـرای طر ‬ ‫شـرکت گاز اسـتان گلسـتان از اجـرای موفـق‬ ‫تعویـض ایسـتگاه ترکیبـی گاز زریـن گل‬ ‫شهرسـتان علی ابـاد کتـول خبـر داد‪ .‬وی‬ ‫گفـت‪« :‬باهـدف افزایـش ظرفیـت و تقویـت‬ ‫فشـار گاز و همچنیـن تامیـن گاز پایـدار مـردم‬ ‫منطقـه و صنایـع مسـیر‪ ،‬ایسـتگاه تقلیـل‬ ‫فشـار گاز زریـن گل علی ابـاد کتـول تعویض شـد»‪ .‬محمدرضـا قنبریان تصریح‬ ‫کـرد‪« :‬برابـر برنامه ریـزی صورت گرفتـه و حسـب کارشناسـی های انجا مشـده‪،‬‬ ‫باتوج هبـه افزایـش جمعیـت و تعـداد صنایـع منطقـه‪ ،‬مقـرر گردیـد بـرای‬ ‫تامیـن و اسـتمرار جریـان گاز و مرتف عشـدن نگرانـی مـردم و صنایـع مسـیر‬ ‫در اینـده‪ ،‬ظرفیـت ایسـتگاه مذکـور افزایـش یابـد»‪ .‬مدیـر امـور مهندسـی و‬ ‫حهـای شـرکت گاز اسـتان گلسـتان اظهـار داشـت‪« :‬درحال حاضر‬ ‫اجـرای طر ‬ ‫ظرفیـت ایسـتگاه ترکیبـی گاز زریـن گل از ‪ ۳۰۰۰‬بـه ‪ ۱۰۰۰۰‬مترمکعب ارتقاء یافته‬ ‫نبـر چهارمیلیـارد و ‪ 500‬میلیون ریـال‬ ‫کـه درمجمـوع بابـت اجـرای پـروژه افزو ‬ ‫از محـل بودج ههـای عمرانـی شـرکت هزینـه شـده اسـت»‪ .‬وی بـا تقدیـر از‬ ‫واحدهـای مجـری این عملیـات به ویـژه کارکنـان دفتـر نظـارت و اداره گاز‬ ‫شهرسـتان علی ابـاد کتـول ادامـه داد‪« :‬نظربه اینکـه تعـداد مشـترکین گاز‬ ‫اسـتان اعـم از واحدهـای خانگـی‪ ،‬تجـاری و صنعتـی به میـزان قابل توجهـی‬ ‫درحال افزایش اسـت‪ ،‬بنابراین شـرکت درراسـتای رسـالت تامین گاز مسـتمر‬ ‫و ایمـن به منظـور حصـول اطمینان خاطـر مشـترکین‪ ،‬بـا شناسـایی و رصـد‬ ‫مطالعاتـی‪ ،‬مقـدار مصـرف گاز مجموعـه مصرف کننـدگان را کنتـرل و نسـبت‬ ‫تسـازی مناسـب بـا تعویـض‪ ،‬نسـبت بـه تقویـت و افزایـش ظرفیـت‬ ‫بـه ظرفی ‬ ‫ایسـتگاه ها اقـدام می کنـد»‪.‬‬ ‫‪ ۱۳۴۴‬نفر در شهرستان گالیکش؛‬ ‫متقاضی طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫فرمانـدار شهرسـتان گالیکـش گفـت‪« :‬تا کنـون ‪1344‬نفـر بـرای نهضـت ملـی‬ ‫تنـام کـرده و تا کنـون ‪ ۳۹۹‬نفـر حائـز شـرایط شـدند»‪ .‬علـی جـوان‬ ‫مسـکن ثب ‬ ‫در جلسـه شـورای مسـکن این شهرسـتان اظهـار کـرد‪« :‬در دو قسـمت شـهر‬ ‫کبـرگ به مسـاحت ‪ ۴۶۰۰۰‬مترمربـع‬ ‫گالیکـش چهار قطعـه زمیـن بـا سـند ت ‬ ‫بـرای اجـرای طـرح نهضت ملی مسـکن تهیه شـده اسـت»‪ .‬وی تصریـح کرد‪:‬‬ ‫«تعـداد ثبت نام کننـدگان ‪1344‬نفـر بـوده کـه تا کنـون ‪ ۳۹۹‬نفـر از این افـراد‬ ‫پاالیـش شـده و پیش بینـی سـاالنه مـا در احـداث مسـکن ‪ ۳۹۵‬نفـر اسـت»‪.‬‬ ‫فرماندار شهرسـتان گالیکش خاطرنشـان کرد‪« :‬تعداد ‪ ۶۶۵۴‬واحد مسـکن‬ ‫روسـتایی مقـاوم و ‪ ۴۳۷۴‬واحـد مسـکن روسـتایی کـم دوام و غیرمقـاوم در‬ ‫روسـتاهای شهرسـتان وجـود دارد»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬امیـد داریـم بـا حمایـت‬ ‫بنیاد مسـکن‪ ،‬طرح ملی مسـکن دراین شهرسـتان شـتاب بیشـتری گرفته و‬ ‫نـگاه ویـژه ای بـه شهرسـتان دراین حوزه شـود»‪ .‬جوان گفت‪« :‬بـا برنامه ریزی‬ ‫صورت گرفتـه در روز عیـد غدیـر عملیـات احـداث طـرح نهضـت ملی مسـکن‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫در شـهر صادق ابـاد اغـاز م ‬ ‫حامیان بی ادعا در صف نیکوکاری‬ ‫‪ ۷۸‬هم وطن مقیم خارج؛ حامی ایتام گلستان‬ ‫امـداد‬ ‫کمیتـه‬ ‫مدیـرکل‬ ‫امام خمینـی (ره) گلسـتان گفـت‪:‬‬ ‫«‪ ۷۸‬حامـی و خیـر هم وطـن‬ ‫مقیـم خار ج ازکشـور از ایتـام و‬ ‫محسـنین این اسـتان شـمالی‬ ‫حمایـت می کنند»‪ .‬عیسـی بابایی‬ ‫افـزود‪« :‬در زمـان حاضـر ‪ ۴۰‬درصـد‬ ‫حامیـان ا کـرام و محسـنین اسـتان گلسـتان غیربومـی و خـارج از اسـتان‬ ‫هسـتند»‪ .‬وی از اسـتقبال خـوب کارمنـدان گلسـتانی از طـرح «هـر کارمنـد‪،‬‬ ‫حامـی فرزنـد معنـوی» بـا هـدف حمایـت از ایتـام و فرزنـدان نیازمنـدان زیـر‬ ‫پوشـش ایـن نهـاد خبـر داد و اظهـار داشـت‪« :‬از مجمـوع کارمنـدان اسـتان‬ ‫بیـش از ‪ ۷۰‬درصـد تا کنـون از طـرح ا کرام و محسـنین حمایت کرده انـد»‪ .‬وی‬ ‫اظهـار داشـت‪ ۱۲۰۰۰« :‬نفـر زیـر پوشـش طـرح ا کـرام و محسـنین گلسـتان قرار‬ ‫دارنـد کـه ‪ ۶۵۰۰‬نفـر ان ها دختر و بقیه پسـران هسـتند»‪ .‬بابایی بیان کـرد‪« :‬از‬ ‫اغـاز سـال جـاری تا کنـون بیـش از ‪ ۵۰۰۰‬حامـی جدیـد در طـرح ا کـرام ایتـام و‬ ‫محسـنین جذب شـدند که متاسـفانه نسـبت به مدت مشـابه سال گذشته‬ ‫‪ ۳۰‬درصـد کاهـش یافتـه اسـت»‪ .‬مدیـرکل کمیتـه امـداد امام خمینـی (ره)‬ ‫گلسـتان بااشـاره به مشـکل اقتصـادی ایتـام و محسـنین یـاداور شـد‪« :‬در‬ ‫دوسال گذشـته بـا شـیوع ویـروس کرونـا تعـداد زیـادی از حامیـان کـه از اقشـار‬ ‫متوسـطه جامعـه بـوده کاهـش میـزان واریـزی داشـته و حتـی غیرفعـال‬ ‫لکـردن‬ ‫نبـردن بخشـی نگری و جزیـره ای عم ‬ ‫ شـدند»‪ .‬بابایـی افـزود‪« :‬ازبی ‬ ‫در حـوزه مشـارکت های مردمـی و کاهـش تنـش درامـدی و توجـه بیشـتر و‬ ‫وحدت رویـه در جلـب و اعتمـاد مردمـی و همـکاری یکپارچـه مشـارکت های‬ ‫مردمـی به یقیـن تاثیرگذار اسـت»‪ .‬وی اضافه کرد‪ ۱۵۰۰« :‬نفـر از فرزندان طرح‬ ‫ا کرام و محسنین با سرانه کمتر از ‪ ۱۰۰‬هزارتومان بدون حامی بوده و درانتظار‬ ‫حمایـت خیـران و نیکـوکاران هسـتند»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬در طـرح‬ ‫ا کـرام و محسـنین افـراد نیکـوکار بـا حمایـت مالـی و پرداخـت ماهانـه مبلغـی‬ ‫به دلخـواه بـرای یـک یـا چنـد فرزنـد یتیم و نیازمند‪ ،‬نسـبت به رفع مشـکالت‬ ‫مـادی و معنـوی فرزنـدان اقـدام می کننـد»‪ .‬بابایی بـا دعوت از مـردم نیکوکار‬ ‫بـرای حمایـت از کـودکان نیازمنـد گلسـتانی اظهـار داشـت‪« :‬حامیـان بـرای‬ ‫پیوسـتن بـه طـرح ا کـرام ایتـام و محسـنین می تواننـد عـدد ‪ ۱‬را بـه سرشـماره‬ ‫‪ ۳۰۰۰۳۳۳۳۱۷‬ارسـال یـا بـه پایـگاه اینترنتـی ‪ Ekram.emdad.ir‬مراجعـه‬ ‫کنند»‪ .‬مطابق گزارش اداره کل کمیته امداد گلستان‪ ،‬این نهاد ‪ ۷۹۰۰۰‬خانوار‬ ‫بـا ‪ ۱۵۰‬هزارنفـر جمعیـت را زیـر پوشـش خدمـات خـود دارد‪ .‬گلسـتان مطابـق‬ ‫سرشـماری نفـوس و مسـکن سـال ‪ ،۹۵‬یک میلیـون و ‪ ۸۶۹‬هزارنفـر جمعیـت‬ ‫متشکل از اقوام و مذاهب مختلف در ‪ ۳۴‬نقطه شهری و ‪ ۱۰۷۵‬روستا دارد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫سه شنبه ‪ 7‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2532‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫امام جمعهشهرری‪:‬‬ ‫رئیس جمهوری در نشست خبری خراسان شمالی خبر داد؛‬ ‫ایجاد صندوق های عدالت و پیشرفت‬ ‫در استان ها برای ایجاد اشتغال و رفع محرومیت‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫رئیس جمهـوری بابیان اینکـه بودجـه ای‬ ‫خـاص بـرای اسـتان ها قـرار داده ایـم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نبـار در کشـور‪ ،‬صنـدوق عدالت‬ ‫«بـرای اولی ‬ ‫و پیشـرفت در هـر اسـتان زیرنظـر اسـتاندار‬ ‫ایجـاد شـده اسـت کـه بودجـه ان از درامـد‬ ‫اسـتان تامیـن شـده اسـت و هزینـه ان نیـز‬ ‫شهـای مختلـف ازجمله اشـتغال‬ ‫بـرای بخ ‬ ‫و رفـع محرومیـت هزینـه خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫ایـت اهلل سـید ابراهیـم رئیسـی در نشسـت‬ ‫بـا خبرنـگاران خراسـان شـمالی گفـت‪:‬‬ ‫«پتروشـیمی خراسان باوجوداینکه سال ها‬ ‫فعالیـت دارد امـا هنوز فـاز دوم ان عملیاتی‬ ‫نشـده اسـت»‪ .‬وی باتا کیدبر اتمام فاز دوم‬ ‫پتروشـیمی تـا پایـان سـال و تامین اعتبـار‬ ‫بـرای اتمـام ایـن فـاز افـزود‪« :‬هم اینـک‬ ‫در پتروشـیمی ‪1200‬نفـر مشـغول به کار‬ ‫یشـدن فـاز دوم بـه‬ ‫هسـتند کـه بـا اجرای ‬ ‫سـه برابر حـدود ‪ ۳۰۰۰‬نفـر خواهـد رسـید»‪.‬‬ ‫ایـت اهلل رئیسـی همچنیـن از اسـتفاده اب‬ ‫شـرب و کشـاورزی در بخـش صنعـت در‬ ‫پتروشـیمی خراسـان انتقـاد کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫«بایـد اب موجـود در اسـتان مدیریـت‬ ‫شـود کـه از مسـئوالن ایـن مجتمـع تولیدی‬ ‫نطـرح را‬ ‫می خواهیـم تـا پایـان سـال ای ‬ ‫به پایـان برسـانند»‪ .‬رئیس جمهـوری بـر‬ ‫اسـتفاده از پسـاب در صنایـع تا کیـد کـرد‬ ‫و اظهـار داشـت‪« :‬متاسـفانه ایـن اب‪ ،‬اب‬ ‫شـرب اسـت و این درحالی ست که ما کمبود‬ ‫اب داریـم و بایـد کمبـود اب را مدیریـت کـرد‬ ‫و از مدیـران قـول گرفتـم کـه تـا پایـان سـال‬ ‫ایـن مشـکل را مرتفـع کننـد»‪ .‬وی در بخش‬ ‫دیگـری از سـخنانش بـر تامیـن خـورا ک گاز‬ ‫پتروشـیمی تا کید کرد و افزود‪« :‬دراین مورد‬ ‫نیـز اقداماتـی انجـام شـده اسـت»‪.‬‬ ‫ایـت اهلل رئیسـی باتوج هبـه اسـتعداد مـردم‬ ‫این اسـتان در صنایع دسـتی بـر ایجـاد‬ ‫بازارچـه دائمـی بـرای فـروش محصـوالت‬ ‫تولیـد فعـاالن بخـش صنایع دسـتی به ویـژه‬ ‫تگـر تا کیـد کـرد و از اسـتاندار‬ ‫زنـان صنع ‬ ‫ً‬ ‫خراسـان شـمالی خواسـت کـه سـریعا‬ ‫مکان هایـی مناسـب دراختیـار این بخـش‬ ‫قـرار دهـد و حتـی ظرفیـت ایجـاد ایـن‬ ‫بازارچ ههـا را در شهرسـتان های اسـتان نیـز‬ ‫فراهم کنند تا از ورود سـود به جیب دال الن‬ ‫جلوگیری و این سـود به دسـت خود فعاالن‬ ‫صنایع دسـتی برسـد‪ .‬رئیس جمهـوری‬ ‫بـه مـرز ‪ ۳۰۰‬کیلومتـری مشـترک خراسـان‬ ‫شـمالی با کشـور ترکمنسـتان نیز اشـاره کرد‬ ‫و باتوج هبـه اسـتقبال کشـور ترکمنسـتان‬ ‫درخصـوص روابـط تجـاری بـا ایـران گفـت‪:‬‬ ‫«ایـن بازارچ ههـا بایـد در اسـتان خراسـان‬ ‫شـمالی‪ ،‬رضـوی‪ ،‬گلسـتان و حتـی مازندران‬ ‫فعـال شـود»‪ .‬وی بااشـاره به سـفر اخیـر‬ ‫رئیس جمهـوری ترکمنسـتان بـه ایـران‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬عالو هبـر قراردادهـای ملـی‪ ،‬حتـی‬ ‫بـا برخـی از اسـتان ها نیـز تفاهم نامه هایـی‬ ‫امضـا شـد تـا بـا انـان ارتبـاط تجـاری برقـرار‬ ‫شـود»‪ .‬ایـت اهلل رئیسـی همچنیـن بـه‬ ‫احـداث راه اهـن مشـهد‪ -‬بجنورد ‪-‬گرگان‬ ‫تا کیـد کـرد و افـزود‪« :‬سـاخت ان سـال ها‬ ‫مطـرح بـوده امـا به نتیجـه نرسـیده اسـت»‪.‬‬ ‫تهـای بیمارسـتانی اسـتان‬ ‫وی بـه ظرفی ‬ ‫خراسـان شـمالی اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬در‬ ‫تهـای درمانـی‪ ،‬توقـف‬ ‫بخشـی از ظرفی ‬ ‫بـوده کـه دراین خصـوص وزارتخانـه‬ ‫مربوطـه بازدیدهایـی داشـته تـا کارهـا‬ ‫دنبـال شـوند کـه بخشـی از مصوبـات سـفر‬ ‫را نیز شامل می شود»‪.‬‬ ‫‪ ۱۱۹‬مصوبه با اعتبار بسیارباال‬ ‫برای خراسان شمالی‬ ‫وی در بخـش دیگـری از سـخنانش‬ ‫بابیان اینکـه ‪ ۱۱۹‬مصوبـه بـرای اسـتان بـا‬ ‫اعتبـار بـاال مصـوب شـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«ا گـر اعتبـارات جـذب شـوند اسـتان رشـد‬ ‫خوبـی خواهـد داشـت»‪ .‬ایـت اهلل رئیسـی‬ ‫بااشـاره به رشـد اقتصـادی کشـور‪ ،‬اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬این رشـد در ‪ ۱۴۰۱‬درگروی افزایش‬ ‫یسـت که هم اینک‬ ‫سـرمایه گذاری و بهره ور ‬ ‫در بخش هایـی نیـز ورود پیـدا کرده ایـم کـه‬ ‫نهـا تشـکیل گرو ههـای پیشـران‪،‬‬ ‫از جملـه ا ‬ ‫کهـا سـمت تولیـد‪،‬‬ ‫سـوق دادن سـرمایه بان ‬ ‫همسـو و کنارهم قرارگرفتـن نهادهـای‬ ‫انقلاب اسلامی در سـرمایه گذاری و ورود و‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫میـدان دادن بـه بخـش خصوص ‬ ‫رئیس جمهـوری گفت‪« :‬همچنیـن بانک ها‬ ‫نیـز بایـد وارد عمـل شـوند تـا تسـهیالت‬ ‫ب هسـوی تولیـد بـرود چرا کـه هرکجـا ب هجـز‬ ‫نکـن خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫تولیـد بـرود سـیل بنیا ‬ ‫وی باتا کیدبـر میـدان دادن بـه بخـش‬ ‫خصوصـی در دولـت گفـت‪« :‬بخـش‬ ‫خصوصـی نیـز امکانـات بسـیارزیادی دارد‬ ‫نهـا را‬ ‫کـه سـرمایه و سـود سـرمایه گذاری ا ‬ ‫تضمیـن خواهیـم کـرد و بـا ورود این بخـش‬ ‫پروژ ههـای نیمه تمـام را بـه انـان خواهیـم‬ ‫سـپرد»‪ .‬رئیس جمهـوری در بخـش دیگـری‬ ‫از سـخنانش گفـت‪« :‬ایجـاد مسـکن را‬ ‫قـول داده ایـم و دراین اسـتان دراین راسـتا‬ ‫اقداماتـی نیـز انجـام شـده اسـت»‪ .‬ایـت اهلل‬ ‫رئیسـی بابیان اینکـه رفـع بیـکاری اولویـت‬ ‫دولت است اظهار داشت‪« :‬دراین خصوص‬ ‫اقداماتـی انجـام شـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫درخصـوص نحـوه تخصیـص بودجـه‬ ‫امسـال گفـت‪« :‬تلاش کرده ایـم کـه محـور‬ ‫اجـرای ان عدالـت باشـد و بنـا را براسـاس‬ ‫اسـناد و امایـش سـرزمین گذاشـته ایم کـه‬ ‫کجـا ظرفیـت توسـعه وجـود دارد و کجـا‬ ‫محـروم و غیر برخـوردار اسـت»‪ .‬ایـت اهلل‬ ‫رئیسـی درخصـوص افزایـش بهـره وری در‬ ‫دسـتگاه های دولتـی و کارمنـدی گفـت‪:‬‬ ‫«نقـش مدیریـت‪ ،‬اجـرای سیاست هاسـت و‬ ‫در اجـرای بهـره وری یکسـری مقاومت هایی‬ ‫در بدنـه اداری دولـت اسـت کـه بایـد بـا‬ ‫تهـا برخـورد کـرد تـا بهـره وری‬ ‫ایـن مقاوم ‬ ‫افزایـش پیـدا کنـد و کار مـردم انجـام شـود»‪.‬‬ ‫وی گفـت‪« :‬دسـتورالعمل هایی هـم توسـط‬ ‫سـازمان اداری اسـتخدامی کشـور درزمینـه‬ ‫افزایـش بهـره وری بـه تمـام دسـتگاه های‬ ‫اداری ابلاغ شـده اسـت»‪.‬‬ ‫هم زمان با سراسر کشور اغاز شد؛‬ ‫رزمایش مدیریت مصرف برق و اب در مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫هم زمـان بـا سراسـر کشـور و ب هصـورت ویدئوکنفرانسـی‪،‬‬ ‫بـا حضـور فرمانـده سـپاه پاسـداران‪ ،‬وزرای نیـرو و کشـور‪،‬‬ ‫اسـتانداران و فرماندهـان سـپاه و مدیـران عامـل صنعـت‬ ‫اب وبـرق کشـور‪ ،‬رزمایـش مدیریـت مصـرف بـرق و اب اغـاز‬ ‫شـد‪ .‬فرمانده سـپاه کربالی استان در اغازبه کار این رزمایش‬ ‫در مازنـدران‪ ،‬هـدف از برگـزاری ان را ترویـج فرهنـگ مصـرف‬ ‫بهینـه و اصلاح الگـوی مصـرف انـرژی و به ویـژه اب وبـرق‬ ‫خوانـد و گفـت‪« :‬ایـن رزمایـش کـه از اول تیرمـاه اغـاز شـده؛‬ ‫تـا پایـان شـهریورماه امسـال ادامـه دارد»‪ .‬سـردار مسـلمی‬ ‫نمـدت‬ ‫بابیان اینکـه سـپاه کربلای مازنـدران می کوشـد درای ‬ ‫‪ ۳۰‬درصـد مصـرف انـرژی را در اما کـن تحت اختیـار خـود‬ ‫کاهـش دهـد افـزود‪« :‬انتظـار مـی رود در سـطح ادارات‬ ‫و نهادهـا در پیـک مصـرف بـا مدیریـت صحیـح‪ ،‬کاهـش‬ ‫مصـرف انـرژی صـورت گیـرد و تمـام دسـتگاه ها صرفه جویـی‬ ‫را در دسـتورکار خـود قـرار دهنـد»‪ .‬مقـام عالـی دولـت در‬ ‫مازنـدران نیـز دراین رزمایـش باتا کیدبراینکـه عدم توجـه بـه‬ ‫مصـرف بهینـه انـرژی در اینـده نزدیـک تبدیـل بـه بحـران‬ ‫یشـود گفـت‪« :‬در برخـی جوامـع توسـعه یافته سـازوکارها‬ ‫م ‬ ‫و معیارهایـی مشـخص بـرای مصـرف انـرژی تعریـف شـده‬ ‫اسـت که تخطی از ان برخالف قانون اسـت»‪ .‬سـید محمود‬ ‫حسـینی پور بابیان اینکـه دولـت بـر کاهـش مصـرف انـرژی‬ ‫تا کیـد دارد افـزود‪« :‬درهمین راسـتا در اما کـن اداری و‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی بـر کاهـش ‪ ۳۰‬تـا ‪ ۳۵‬درصـدی انـرژی‬ ‫تا کیـد شـد لـذا هـر مدیـری در محیـط کار موظـف اسـت‬ ‫نسـبت بـه کاهـش حدا کثـری مصـرف اقـدام کننـد»‪ .‬وی‬ ‫اسـتفاده بهینـه از انـرژی به ویـژه اب وبـرق را جـزو ضروریـات‬ ‫قطعـی دانسـت و اظهـار داشـت‪« :‬مدیرانـی کـه درزمینـه‬ ‫کاهـش مصـرف انـرژی به ویـژه اب وبـرق موفـق عمـل کننـد‪،‬‬ ‫یشـوند»‪ .‬وی نقـش رسـانه های‬ ‫تشـویق و معرفـی م ‬ ‫شـنیداری‪ ،‬مکتـوب و مجـازی را دراین زمینـه مهـم عنـوان‬ ‫و تصریـح کـرد‪« :‬در تغیـر الگـوی مصـرف انـرژی عالو هبـر‬ ‫مشـارکت تمامی دسـتگاه ها‪ ،‬رسـانه ها نیز باید ورود کنند»‪.‬‬ ‫سـپس مدیرعامـل اب وفاضلاب مازنـدران بـه تشـریح‬ ‫شهـا و راهکارهـای موجـود‬ ‫وضعیـت ابـی اسـتان‪ ،‬چال ‬ ‫پرداخـت و بااشـاره به اینکه زیرسـاخت های اسـتان بـرای‬ ‫سـه میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزارنفـر جمعیـت ثابـت اسـتان درنظـر‬ ‫گرفتـه شـد گفـت‪« :‬در تعطیلات نـوروز جمعیـت اسـتان بـه‬ ‫‪ ۲۰‬میلیون نفـر می رسـد کـه ازنظـر خدمات دهـی و امکانـات‬ ‫پاسـخگوی این حجـم افزایـش جمعیـت نیسـت»‪ .‬مهندس‬ ‫برارزاده بابیان اینکه تنها از ‪ ۱۲‬درصد اب های سـطحی برای‬ ‫یشـود‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫تامیـن اب شـرب هم اسـتانی ها اسـتفاده م ‬ ‫«ذخایر سفره های اب زیرزمینی کاهش یافته و پاسخگوی‬ ‫بهـای‬ ‫نیـاز مشـترکین نیسـت؛ پـس بـرای اسـتفاده از ا ‬ ‫ُ‬ ‫سـطحی مازنـدران بـه نـه زون تقسـیم شـد»‪ .‬وی‪ ،‬به کاهش‬ ‫‪ ۱۹‬درصـدی بارندگـی در سـال های اخیـر اشـاره و تصریـح‬ ‫کـرد‪ ۲۰« :‬شـهر و ‪ ۲۱۳‬روسـتای مازنـدران دچـار تنش ابی اند‬ ‫کـه بـرای رفـع ایـن مشـکل تدابیـری اندیشـیده شـد»‪ .‬ایـن‬ ‫رزمایـش بـا رمـز یـا علی ابن موسـی الرضا ؟ع؟ توسـط فرمانده‬ ‫سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی اغازبـه کار کـرد‪.‬‬ ‫در ایـران اقدامـات خوبـی صورت گرفتـه و‬ ‫پیش بینـی می کنیـم تـا پایـان سـال جـاری‬ ‫راه اهـن رشت‪-‬کاسـپین و اسـکله رو‪ -‬رو‬ ‫تهـای ریلـی کشـور‬ ‫تکمیـل و بـه ظرفی ‬ ‫اضافـه شـود»‪ .‬سـعید محمـد بـه ابعـاد‬ ‫اقتصـادی و ژئوپولتیکـی کریـدور شـمال‪-‬‬ ‫جنـوب اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬راه انـدازی ایـن‬ ‫کریـدور نه تنها توسـعه اقتصادی بـرای ایران‬ ‫و روسـیه را به همـراه دارد؛ بلکـه بـرای سـایر‬ ‫کشـورهای منطقـه بخصـوص کشـور هنـد‬ ‫یهـای مشـترک متنفـع‬ ‫نیـز از ایـن همکار ‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬وی با اشـاره به تکمیـل خـط‬ ‫ریلـی زاهدان‪-‬مشـهد گفـت‪« :‬تکمیـل‬ ‫ایـن خـط ریلـی‪ ،‬ارتبـاط شـمال و جنـوب‬ ‫را تسـهیل می کنـد؛ همچنیـن اسـتفاده از‬ ‫بنـدر کاوه در قشـم ظرفیـت جدیـدی اسـت‬ ‫کـه می توانـد مورداسـتفاده قـرار گیـرد»‪.‬‬ ‫مشـاور رئیس جمهـوری بـر لـزوم الیروبـی‬ ‫رودخانـه ولـگا در کشـور روسـیه اشـاره کـرد‬ ‫و گفـت‪« :‬عـدم الیروبـی ایـن رودخانـه‬ ‫محدویت هایـی را بـرای عبـور شـناورها‬ ‫ایجـاد کـرده اسـت کـه بایـد کشـور روسـیه‬ ‫اقدامـی جهـت رفـع ان انجام دهد»‪ .‬سـعید‬ ‫محمـد بـه حمایـت دبیرخانـه شـورای عالی‬ ‫از شـرکت های عالقه منـد بـه ترانزیـت‬ ‫تهـای خـوب‬ ‫در این مسـیر و وجـود ظرفی ‬ ‫در مناطـق ازاد ایـران اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫«عالو هبـر مناطـق ازاد چابهـار و انزلـی‪،‬‬ ‫منطقـه ازاد اینچ هبـرون‪ ،‬منطقـه ویـژه‬ ‫اقتصـادی سـرخس‪ ،‬اردبیـل‪ ،‬ارس و ما کـو‬ ‫نیز از ظرفیت های خوبی برخوردار هسـتند‬ ‫تهـا در افزایـش‬ ‫کـه می توانیـم از این فرص ‬ ‫تبـادالت تجـاری و اقتصادی ترانزیت کریدور‬ ‫شـرق‪-‬غرب و شـمال‪ -‬جنوب دو کشـور‬ ‫اسـتفاده کـرد»‪.‬‬ ‫مساعدت استان قدس رضوی برای توسعه شرق مشهد‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫با ه ــدف اجرای دس ــتورات تولیت اس ــتان‬ ‫ق ــدس رض ــوی و تا کی ــدات وی بر توس ــعه‬ ‫خدمت رس ــانی ب ــه مج ــاوران حض ــرت‬ ‫رضـ ـا ؟ع؟‪ ،‬بـ ـه زودی مح ــور ت ــردد کلی ــدی‬ ‫شهر مش ــهد در حاشیه ش ــهر با مساعدت‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫این اس ــتان مق ــدس بازگش ــایی م ‬ ‫مع ــاون به ــره وری ام ــا ک و اراضی اس ــتان‬ ‫نط ــرح‬ ‫ق ــدس رض ــوی درب ــاره جزئی ــات ای ‬ ‫گف ــت‪« :‬این مجموع ــه ب ــزرگ موقوفات ــی‪،‬‬ ‫ط ــی س ــال های مختل ــف‪ ،‬خدم ــات‬ ‫گس ــترده ای به مج ــاوران حض ــرت رضا ؟ع؟‬ ‫امام جمعه شهرری‪ ،‬بابیان اینکه غدیر شناسنامه شیعه است و می بایست‬ ‫باشـکوه برگـزار شـود گفـت‪« :‬از ظرفیـت خیریـن جهـت اطعـام و برگـزاری‬ ‫برنامه هـای دهـه والیـت اسـتفاده شـود»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ جلسـه سـتاد دهـه‬ ‫والیـت شهرسـتان ری‪ ،‬بـا حضـور حجت االسالم والمسـلمین سـید علـی‬ ‫شـاهچراغی (امام جمعـه شـهرری)‪ ،‬حمیـد زمانـی (معـاون اسـتاندار تهـران‬ ‫و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری) در دفتـر امام جمعـه شـهرری برگـزار شـد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین سـید علـی شـاهچراغی اظهـار داشـت‪« :‬غدیـر‬ ‫به عنـوان شناسـنامه شـیعیان می بایسـت باشـکوه برگـزار شـود و اسلام‬ ‫به میزانـی کـه بـه گریـه و عـزاداری اهتمـام داشـته بـه برنامه هـای شـاد هـم‬ ‫عنایـت دارد»‪ .‬وی بـه برگـزاری برنامه هـای شـاد بـدون گنـاه دراین ایـام تا کید‬ ‫کـرد و افـزود‪« :‬در کتـب ادعیـه اعمـال زیـادی جهـت روز غدیـر امـده اسـت»‪.‬‬ ‫حمیـد زمانـی (معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری)‬ ‫نیـز گفـت‪« :‬هر جـا مـردم ورود کردنـد کارهـای بزرگـی انجـام شـده و االن هـم‬ ‫گروه های مردمی درحال تالش در هرچه بهتر برگزارشدن این مراسم هستند‬ ‫و البتـه دسـتگاه های مختلـف هـم بـرای اجـرای برنامه های مختلف فعالیت‬ ‫می کننـد»‪ .‬حجت االسلام علـی کنگرلـو (رئیـس اداره تبلیغات اسلامی و دبیر‬ ‫سـتاد دهـه والیـت) نیـز اظهـار داشـت‪« :‬بـا هماهنگـی امام جمعـه شـهرری‬ ‫جلسـات مختلـف بـا گروه هـای مردمـی تشـکیل و برنامه هایی چـون برگزاری‬ ‫جشـن متمرکز با غرفه های مختلف در پنج شـب‪ ،‬جشـن خیابانی و محلی‪،‬‬ ‫اطعـام‪ ،‬تجلیـل از سـادات‪ ،‬تجمـع مردمـی و حرکـت به سـوی اسـتان حضرت‬ ‫عبدالعظیـم حسـنی علیه السلام‪ ،‬مسـابقات فرهنگـی‪ ،‬توزیـع بسـته های‬ ‫معیشـتی‪ ،‬اذین بنـدی خیابان هـا و معابر‪ ،‬توزیع نان علـوی و دیگر برنامه ها‬ ‫درنظر گرفت ه شده است»‪ .‬به گزارش ایرنا؛ مناسبت های بزرگی و رویدادهای‬ ‫شـریفی در مـاه ذی الحجـه الحـرام به وقـوع پیوسـته اسـت کـه بخشـی ازان ها‬ ‫عبارت انـد از اول مـاه ذی الحجـه‪ :‬روز والدت حضـرت ابراهیـم خلیـل ؟ع؟‪،‬‬ ‫پیامبـر بـزرگ و بت شـکن و بنا کننـده خانه کعبه اسـت‪ .‬همچنیـن بنا بر نقل‬ ‫«شیخ طوسی» این روز‪ ،‬روز ازدواج امیر مومنان علی ؟ع؟ و حضرت صدیقه‬ ‫کبرا فاطمه زهرا ؟س؟ (در سال دوم هجری) است‪ .‬روز هفتم ماه ذی الحجه‪:‬‬ ‫وفـات امـام محمدباقـر ؟ع؟ (در سـال ‪ )۱۱۴‬در چنیـن روزی واقع شـده اسـت‪.‬‬ ‫روز هشـتم مـاه ذی الحجـه‪ :‬ایـن روز را روز «ترویه» می نامنـد و «ترویه در لغت‬ ‫به معنـای سـیراب کـردن و اب ذخیـره کـردن اسـت»؛ در سـابق کـه در عرفات‬ ‫اب نبـود‪ ،‬حجـاج روز هشـتم اب بـرای وقـوف در عرفـات در روز نهـم از مکه با‬ ‫خود می برند‪ .‬روز نهم ذی الحجه‪ :‬روز عرفه اسـت که روزی بسـیار بافضیلت‬ ‫اسـت و حاجیـان ان روز را در صحـرای عرفـات به یـاد خدا هسـتند‪ ،‬همچنین‬ ‫ایـن روز مصـادف بـا سـالروز شـهادت حضـرت مسـلم بـن عقیـل ؟ع؟ در شـهر‬ ‫کوفـه (در سـال ‪ ۶۰‬هجـری قمـری) اسـت‪ .‬روز دهـم مـاه ذی الحجـه‪ :‬روز عیـد‬ ‫قربـان اسـت کـه از اعیـاد مهـم اسالمی سـت‪ .‬روز پانزدهـم مـاه ذی الحجـه‪:‬‬ ‫در چنیـن روزی میلاد مسـعود حضـرت علی النقـی ؟ع؟ در سـال ‪ ۲۱۲‬هجری‬ ‫قمـری واقـع اسـت‪ .‬روز هجدهـم مـاه ذی الحجه‪ :‬روز عید سـعید غدیر‪ ،‬عید‬ ‫والیـت و امامـت‪ ،‬از اعیـاد مهـم اسالمی سـت؛ در عیـد اهلل ا کبـر پیامبـر گرامـی‬ ‫اسلام ؟ص؟ به فرمـان خداونـد‪ ،‬حضـرت علـی ؟ع؟ را بـه امامـت و جانشـینی‬ ‫خـود منصـوب کـرد‪ .‬ایـن واقعـه در سـال دهـم هجـری در سـرزمین «خـم»‬ ‫نزدیکـی مکـه کنـار غدیـر (برکـه ابـی) واقـع شـد و ازایـن رو ان را عیـد «غدیـر‬ ‫خـم» می نامنـد‪ .‬مرحـوم «عالمـه امینـی» در کتـاب شـریف «الغدیـر» کـه در‬ ‫‪ ۱۱‬جلـد نوشـته شـده اسـت‪ ،‬روایـات فراوانـی را ازطریـق اهـل سـنت راجـع بـه‬ ‫جریـان غدیـر خـم‪ ،‬نقـل می کنـد کـه جـای تردیـد بـرای هیـچ فـرد باانصافـی‬ ‫باقـی نمی گـذارد‪ .‬روز بیسـت وچهارم مـاه ذی الحجـه‪ :‬روز «مباهلـه» اسـت‪،‬‬ ‫روزی سـت کـه رسـول خـدا ؟ص؟ بـا نصـارای نجـران «مباهلـه» کرد و پیـش ازان‬ ‫کـه مباهلـه صـورت گیـرد مسـیحیان نجـران‪ ،‬پشـیمان شـدند و از مباهلـه‬ ‫صرف نظـر کردنـد‪ .‬این جریـان در سـال دهـم هجـری واقـع شـده اسـت‪.‬‬ ‫همچنیـن درایـن روز حضـرت امیرالمومنیـن علـی ؟ع؟ در حـال رکـوع انگشـتر‬ ‫خود را به سائل داد و ایه (انما ولیکم اهلل و رسوله) درهمین رابطه نازل شد‪.‬‬ ‫روز بیسـت وپنجم ماه ذی الحجه‪ :‬روز نزول سـوره «هل اتی» اسـت‪ .‬پس ازان‬ ‫کـه حضـرت علـی ؟ع؟ حضـرت فاطمـه ؟ع؟‪ ،‬بـرای ادای نـذر خویش کـه برای‬ ‫شـفای امام حسـن و امام حسـین ؟ع؟ نذر کرده بودند‪ ،‬سـه روز روزه گرفتند و‬ ‫در روز اول غـذای افطـار خـود را بـه مسـکین دادنـد و بـا اب افطـار کردنـد و در‬ ‫روز دوم به یتیم و روز سوم به اسیر دادند این سوره در مدح انان نازل شد‪.‬‬ ‫قطع ‪ ۱۹‬رشته انشعاب اب غیرمجاز در کهریزک‬ ‫گسترش همکاری های دو و چندجانبه ایران و روسیه‬ ‫با تکیه بر ظرفیت های مناطق ازاد ایران‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫در دیـدار سـرگئی میلوشـکین (مدیرعامـل‬ ‫منطقـه ویـژه اقتصـادی لوتـوس اسـتراخان‬ ‫روسـیه)‪ ،‬الـک سـاو چنـک و (نایب رئیـس‬ ‫دومـای روسـیه) و هیئت همـراه بـا سـعید‬ ‫محمـد (مشـاور رئیس جمهـوری و دبیـر‬ ‫شـورای عالی مناطـق ازاد تجاری‪ -‬صنعتی و‬ ‫یهـای‬ ‫ویـژه اقتصـادی) بـر گسـترش همکار ‬ ‫دو و چند جانبـه ایـران و روسـیه با تکی هبـر‬ ‫تهـای موجـود در مناطـق ازاد ایـران‬ ‫ظرفی ‬ ‫تا کیـد شـد‪ .‬مشـاور رئیس جمهـوری و دبیـر‬ ‫شـورای عالی مناطـق ازاد تجاری‪-‬صنعتـی‬ ‫و ویـژه اقتصـادی در این نشسـت بـر لـزوم‬ ‫ایجـاد مدیریـت واحـد جهـت مدیریـت‬ ‫لو نقـل در مسـیر کریـدور شـمال‪-‬‬ ‫حم ‬ ‫جنوب با مشـارکت ایران و روسـیه و توسـعه‬ ‫یهـا میان ذی نفعان کریـدور به ویژه‬ ‫همکار ‬ ‫هندوسـتان اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬در زمینـه‬ ‫توسـعه بنـدر‪ ،‬شـبکه ریلـی و تامیـن شـناور‬ ‫غدیر‪ ،‬شناسنامه شیعه است‬ ‫ارائ ــه ک ــرده ک ــه بخشـ ـی ازان مرب ــوط ب ــه‬ ‫اختص ــاص اراض ــی موقوف ــه ب ــرای اج ــرای‬ ‫نش ــهری ب ــوده و تازه تری ــن‬ ‫حه ــای کال ‬ ‫طر ‬ ‫ان‪ ،‬اختصـــاص ‪ ۴۰۰‬هکت ــار از اراضی موقوفه‬ ‫پ ــادگان س ــابق ارتش در ش ــهر مش ــهد بود‬ ‫ک ــه ف ــاز اول ان ط ــی روزهای اخی ــر اجرایی‬ ‫و بـ ـه روی مردم ب ــاز ش ــد»‪ .‬مرتضی حقیقی‬ ‫اف ــزود‪« :‬یکی دیگ ــر از اقدام ــات اس ــتان‬ ‫ق ــدس که ب ــا ه ــدف توس ــعه متوازن ش ــهر‬ ‫به ویژه در ش ــرق مش ــهد اجرایی شد‪ ،‬طرح‬ ‫اماده ســـازی ‪ 286‬هکت ــاری اراض ــی موقوفه‬ ‫حضرت رضا ؟ع؟ در ش ــهرک ش ــهید رجایی‬ ‫و باهنر بود که پارس ــال با همکاری مدیریت‬ ‫ش ــهری و این اس ــتان مقدس کلید خورد»‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪« :‬از جمله خدمات اس ــتان‬ ‫نپ ــروژه‪ ،‬اه ــدای پنج هکت ــار‬ ‫ق ــدس درای ‬ ‫زمی ــن موقوف ــه به دانش ــگاه علوم پزش ــکی‬ ‫مش ــهد ب ــود ک ــه از ان ب ــرای س ــاخت‬ ‫بیمارس ــتان ‪ 540‬تختخوابی حاش ــیه ش ــهر‬ ‫یش ــود و عالو هب ــران‪،‬‬ ‫مش ــهد اس ــتفاده م ‬ ‫ابتدای امس ــال پروژه ‪ 90‬هکتاری مس ــکونی‬ ‫دراین اراض ــی کلنگ زن ــی ش ــد»‪ .‬حقیق ــی‬ ‫گف ــت‪« :‬یکی دیگ ــر از این برنام هه ــا‪ ،‬ایج ــاد‬ ‫مسیر دسترس ــی ‪ 45‬متری از اراضی موقوفه‬ ‫حضرت رضا ؟ع؟ در ش ــهرک ش ــهید رجایی‬ ‫مش ــهد اس ــت ک ــه ب ــا تکمی ــل ان‪ ،‬بل ــوار‬ ‫بصیرت امت ــداد یافت ــه و به خیاب ــان مهریز‬ ‫یش ــود»‪ .‬وی اف ــزود‪« :‬ب ــا ای ــن‬ ‫متص ــل م ‬ ‫مس ــاعدت اس ــتان ق ــدس رضوی‪ ،‬یک ــی از‬ ‫مس ــیرهای ترددی کلیدی در شرق مشهد‬ ‫به بل ــوار ح ــر و ج ــاده ترانزیت ــی بین المللی‬ ‫یش ــود ک ــه‬ ‫مشهد‪-‬س ــرخس متص ــل م ‬ ‫نه تنه ــا ازنظ ــر تس ــهیل عبوروم ــرور و ح ــل‬ ‫مش ــکالت ترافیک ــی‪ ،‬بلک ــه در مقی ــاس‬ ‫اقتص ــادی نی ــز مزیت های بس ــیار به همراه‬ ‫خواه ــد داش ــت»‪.‬‬ ‫مدیـر امـور ابفـای کهریـزک شـرکت اب وفاضلاب منطقـه ‪ ۶‬تهـران گفـت‪:‬‬ ‫«به منظـور مدیریـت شـبکه توزیـع اب و گـذر از فصـل گرم‪ ۱۹ ،‬رشـته انشـعاب‬ ‫غیرمجـاز در بخـش کهریـزک شناسـایی و قطـع شـد»‪ .‬امیـد صابـری افـزود‪:‬‬ ‫«در یک ماه گذشـته پایـش‪ ،‬شناسـایی و قطـع انشـعاب های غیرمجـاز اب‬ ‫شـهر کهریـزک به عنـوان بخشـی از برنامه هـای پیش بینی شـده درزمینـه‬ ‫کاهش مشـکالت کمبود‪ ،‬تامین پایدار اب اشـامیدنی مشـترکان و گذر بدون‬ ‫تنـش از فصـل گـرم سـال در دسـتورکار ایـن امـور قـرار گرفـت و اجرایـی شـد»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اسـیب های جـدی انشـعاب های غیرمجـاز بـه شـبکه توزیـع‬ ‫اب و افزایـش حجـم اب به حسـاب نیامـده‪ ،‬افـزود‪« :‬در همیـن چارچـوب‪ ،‬از‬ ‫نخسـتین روزهـای خـرداد‪ ،‬طـرح پایـش انشـعاب های شـهری و روسـتاهای‬ ‫کهریـزک باجدیـت اغـاز شـد و بـا تلاش گروه هـای عملیاتـی امـور ابفـای‬ ‫کهریـزک‪ ،‬هفـت رشـته انشـعاب غیرمجـاز در شـهر کهریزک شناسـایی و قطع‬ ‫شـد»‪ .‬صابـری بااشـاره به اینکه چهـار رشـته از ایـن انشـعاب ها در اراضـی‬ ‫دادگسـتری و سـه رشـته در شـهرک فرهنگیـان درحال بهره بـرداری غیرمجـاز‬ ‫از شـبکه توزیع اب بودند اظهار داشـت‪« :‬در ادامه طرح پایش و شناسـایی‬ ‫انشعابات غیرمجاز جهت کاهش تنش ابی و گذر از بحران کم ابی‪ ۱۲ ،‬رشته‬ ‫انشـعاب غیرمجـاز بـا مصـرف کارگاهـی و کشـاورزی (باغچـه) در روسـتاهای‬ ‫قیصرابـاد و شـریف اباد شناسـایی و ضمـن انجـام اقدامـات الزم جهـت‬ ‫جمـع اوری و قطـع انشـعاب های غیرمجـاز‪ ،‬مراحـل قانونـی درزمینـه برخـورد‬ ‫بـا متخلفیـن درحال انجـام اسـت»‪ .‬شـهر کهریـزک در جنـوب ری واقـع اسـت‬ ‫و امـور اب وفاضلاب این شـهر‪ ،‬جمعیـت شـهری و روسـتایی بالغ بـر ‪ ۸۱۰۰۰‬نفر‬ ‫را زیـر پوشـش خدمات رسـانی دارد‪ .‬ابفـای منطقـه ‪ ۶‬تهـران‪ ،‬کل محـدوده‬ ‫شهرداری منطقه ‪ ۲۰‬و بخشی از منطقه ‪ ۱۵‬تهران با جمعیت ثابت شهری و‬ ‫روستایی به تعداد ‪ ۵۵۸۶۸۴‬نفر را زیر پوشش دارد و به دلیل خدمت رسانی‬ ‫بـه زائـران بـارگاه حضـرت عبدالعظیـم ؟ع؟‪ ،‬درواقـع یـک شـهر بـا جمعیـت‬ ‫یک میلیون نفـری را زیـر پوشـش خدمات دهـی قـرار داده اسـت‪.‬‬ ‫تخریب ‪ ۲۳‬فقره ساخت وساز غیرمجاز‬ ‫در زمین های شهرستان ری‬ ‫مدیـر جهـاد کشـاورزی ری از تخریـب ‪ ۲۳‬فقـره ساخت وسـاز غیرمجـاز و‬ ‫ازادسـازی ‪ ۳۶۷۰۰‬مترمربـع از زمین هـای مرغـوب کشـاورزی در بخـش مرکزی‬ ‫این شهرسـتان خبـر داد‪ .‬جبرائیـل بـرادری گفـت‪« :‬درراسـتای اجـرای تبصره‬ ‫‪ ۲‬مـاده ‪ ۱۰‬قانـون اصالحـی قانـون حفـظ کاربـری اراضـی زراعـی و با غهـا‪،‬‬ ‫‪ ۲۳‬فقـره ساخت وسـاز غیرمجـاز اخیـر در تقی ابـاد و غنی ابـاد از توابـع بخـش‬ ‫مرکـزی شهرسـتان ری تخریـب شـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه اداره جهاد کشـاورزی‬ ‫نظـارت بـر ساخت وسـازهای غیرمجـاز را در سـال جـاری تشـدید کـرده‬ ‫اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬عملیـات تخریـب ایـن ساخت وسـازهای غیرمجـاز بـا دسـتور‬ ‫قضائـی اجـرا کـه براسـاس ان ‪ ۳۶۷۰۰‬متـر از زمین هـای مرغـوب کشـاورزی‬ ‫ازادسـازی شـد»‪ .‬بـرادری ادامـه داد‪« :‬کار قلع وقمـع ایـن ساخت وسـازها بـا‬ ‫حضـور عوامـل نیـروی انتظامـی‪ ،‬جهـاد کشـاورزی‪ ،‬نماینـدگان دادسـتانی‪،‬‬ ‫بخشـداری و شـهرداری بخش مرکزی انجام شـد»‪ .‬این مسـئول خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬باتوجه بـه صراحـت و قاطعیـت دسـتگاه قضـا و عـزم راسـخ جهـاد‬ ‫کشـاورزی دربرخوردبـا اخاللگـران‪ ،‬پیشـگیری از ساخت وسـازهای غیرمجـاز‬ ‫بـرای حفـظ زمین هـای ارزشـمند زراعـی و باغ هـا و جلوگیـری از سوءاسـتفاده‬ ‫دالالن باجدیت در دسـتورکار قرار دارد»‪ .‬برادری از همه مالکان و کشـاورزان‬ ‫نهـای‬ ‫خواسـت کـه قبـل از هرگونـه اقدامـی درزمینـه ساخت وسـاز در زمی ‬ ‫کشـاورزی بـا مدیریـت جهـاد کشـاورزی شهرسـتان مکاتبـه داشـته باشـند‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫سه شنبه ‪ 7‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2532‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۵‬هکتاری سرانه فضای سبز شهری نسیم شهر‬ ‫حمیـــد ســـلمانی‪ /‬ایی ــن کلنگ زن ــی پروژ هه ــای عمران ــی ش ــهرداری‬ ‫مشــهر بــا حضــور نوحــی فرمانــدار بهارســتان‪ ،‬شــهردار و اعضــای پارلمــان‬ ‫نسی ‬ ‫محل ــی و جمع ــی از روس ــای ادارات این شهرس ــتان برگ ــزار ش ــد‪ .‬پروژه های ــی‬ ‫نش ــهر در‬ ‫ک ــه ب ــا رویک ــردی کارشناس ــی ب ــرای جب ــران س ــرانه پائی ــن ای ‬ ‫مش ــهر‬ ‫حوز هه ــای تفریح ــی و ورزش ــی پای هگ ــذاری ش ــده اس ــت‪ .‬ش ــهردار نسی ‬ ‫در خص ــوص اه ــداف اج ــرای این پروژ هه ــا گف ــت‪« :‬س ــرانه فض ــای س ــبز‬ ‫مش ــهر ح ــدود ‪ 11‬مترمرب ــع بـ ـه ازای هر نف ــر اس ــت ک ــه ب ــا ه ــدف‬ ‫در نسی ‬ ‫ارتق ــای ان‪ ،‬پروژ هه ــای مذک ــور تعری ــف و برنامه ری ــزی ش ــده اس ــت»‪ .‬وی‬ ‫لگ ــذاری‬ ‫اغ ــاز عملی ــات عمران ــی پن ــج پ ــروژه ورزش ــی و فض ــای س ــبز را ری ‬ ‫مه ــم مدیری ــت ش ــهری ب ــرای افتت ــاح در هفت ــه دول ــت عن ــوان ک ــرد و گف ــت‪:‬‬ ‫«اف ــزودن پهنـ ـه ای س ــبز به وس ــعت هشـ ـت هکتار و برخ ــوردار از امکانات ــی‬ ‫جف ــارس‬ ‫نظی ــر زمی ــن اس ــکیت‪ ،‬اب نم ــا‪ ،‬مجموع ــه ورزش ــی‪ ،‬ب ــه پ ــارک خلی ‬ ‫ته ــای ش ــاخص مدیری ــت ش ــهری ب ــرای تحق ــق این منظ ــور‬ ‫یک ــی از اولوی ‬ ‫اس ــت»‪ .‬نصی ــری اح ــداث بوس ــتان نهج البالغ ــه و نب ــوت به ترتی ــب در هف ــت‬ ‫مش ــهر در راس ــتای افزای ــش‬ ‫و ‪ ۱۰‬هکت ــار را اق ــدام مکم ــل ش ــهرداری نسی ‬ ‫س ــرانه های یا دش ــده عن ــوان ک ــرد‪ .‬وی ایج ــاد زمی ــن چم ــن مصنوع ــی‬ ‫و س ــوله ورزش ــی ب ــا اعتب ــاری بال غب ــر پنج میلیارد توم ــان را ام ــری مه ــم‬ ‫برش ــمرد و گف ــت‪« :‬ف ــاز بع ــدی پ ــارک جنگل ــی نب ــوت در ‪ 10‬هکت ــار ب ــا اعتب ــار‬ ‫پنج میلیارد توم ــان س ــاخته خواه ــد ش ــد ک ــه برخ ــوردار از فض ــای مک ــث‪،‬‬ ‫پیس ــت دوچرخه س ــواری و زمی ــن چم ــن مصنوع ــی خواه ــد ب ــود‪ .‬ب ــا اج ــرای‬ ‫ط ــرح مطالعات ــی ف ــاز دوم بوس ــتان نهج البالغ ــه در حری ــم بس ــتر رودخان ــه‬ ‫س ــالور‪ ،‬ی ــک چال ــش زیسـ ـت محیطی ج ــدی مرتف ــع و ضم ــن س ــاماندهی‬ ‫اصول ــی فض ــای عب ــور رودخان ــه و ایج ــاد دی ــوار س ــاحلی‪ ،‬فرصت ــی ب ــرای‬ ‫پرداختــن بــه وضــع مطلــوب در منطقــه کم برخــوردار حصــارک پاییــن پدیــد‬ ‫قش ــده و ابنی ــه داخ ــل‬ ‫مش ــهر اف ــزود‪« :‬فضاه ــای خل ‬ ‫می ای ــد»‪ .‬ش ــهردار نسی ‬ ‫بوس ــتان ها می توانن ــد بخش ــی از هزین هه ــای نگه ــداری را تامی ــن کنن ــد‪.‬‬ ‫کســال‪ ،‬راهــکاری بــرای جهــش‬ ‫اجــرای ‪ 25‬هکتــار فضــای ســبز شــهری در ی ‬ ‫و توس ــعه س ــرانه مرتب ــط ب ــا ان اس ــت ک ــه به تناس ــب جمعی ــت یک متر مرب ــع‬ ‫بـ ـه ازای هرنف ــر اف ــزوده خواه ــد ش ــد»‪.‬‬ ‫کرمان‬ ‫عفت فالح‬ ‫معاون شهردار کرمان خبر داد؛‬ ‫صدور احکام مربوط به‬ ‫تبدیل وضعیت‪ ۱۰۳‬نیروی شرکتی‬ ‫مع ــاون برنامه ری ــزی و توس ــعه س ــرمایه انس ــانی ش ــهردار کرم ــان‪ ،‬از ص ــدور‬ ‫اح ــکام مرب ــوط ب ــه تبدیل وضعی ــت ‪ ۱۰۳‬نی ــروی ش ــرکتی ش ــهرداری خب ــر‬ ‫داد‪ .‬وحی ــد خطیب ــی درب ــاره تبدیل وضعی ــت نیروه ــای ش ــرکتی ک ــه مدت ــی‬ ‫ً‬ ‫یهــا‪ ،‬نهایتــا تبدیل وضعیــت‬ ‫به تاخیــر افتــاده بــود‪ ،‬گفــت‪« :‬بــا انجــام پیگیر ‬ ‫‪ ۱۰۳‬نیــروی شــرکتی شــهرداری پــس از طــی مراحــل قانونــی انجــام و احــکام‬ ‫مرب ــوط ص ــادر ش ــد»‪ .‬وی بااش ــاره به رون ــد انج ــام فراین ــد تبدیل وضعی ــت‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬مشــموالن تبدیل وضعیــت‪ ،‬ان دســته از نیروهــای شــرکتی هســتند‬ ‫ک ــه دارای م ــدرک تحصیل ــی ب ــوده و در ازم ــون مرب ــوط ش ــرکت و امتی ــاز‬ ‫الزم نم ــره ازم ــون و تجرب ــه کاری را کس ــب کرده ان ــد؛ ی ــا نیروه ــای مش ــمول‬ ‫امتی ــازات مرب ــوط ب ــه ایثارگ ــران هس ــتند»‪ .‬مع ــاون برنامه ری ــزی و توس ــعه‬ ‫ســرمایه انســانی شــهردار کرمــان تا کیــد کــرد‪« :‬پیگیــری بــرای صــدور احــکام‬ ‫س ــایر نیروه ــای ش ــرکتی حائ ــز ش ــرایط‪ ،‬باجدی ــت ادام ــه دارد»‪.‬‬ ‫دیدار مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال استان‬ ‫با معاون استاندار‬ ‫مهنــدس ســلیمانی؛ مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان‬ ‫ب ــا حض ــور در اس ــتانداری کرم ــان ب ــا بیــگ زاده؛ مع ــاون توس ــعه مدیری ــت و‬ ‫مناب ــع انس ــانی اس ــتاندار دی ــدار و گفت وگ ــو ک ــرد‪ .‬بی ـگ زاده؛ مع ــاون توس ــعه‬ ‫تهــا و عملکــرد‬ ‫مدیریــت و منابــع انســانی اســتاندار کرمــان درجریــان فعالی ‬ ‫این دس ــتگاه خدمت رس ــان ق ــرار گرف ــت و ب ــر ض ــرورت تعام ــل و هم ــکاری‬ ‫دوجانب ــه ب ــا ش ــرکت توزی ــع ب ــرق ش ــمال اس ــتان جه ــت خدمات رس ــانی ب ــه‬ ‫مش ــترکین صنع ــت ب ــرق تا کی ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اعالم کرد؛‬ ‫بیکاری ‪ ۲۳.۴‬درصد جوانان ‪ ۱۸‬تا ‪ ۳۵‬سال کرمان‬ ‫رئی ــس س ــازمان مدیری ــت و‬ ‫برنامه ری ــزی اس ــتان کرم ــان‬ ‫گف ــت‪« :‬یک ــی از معض ــات ب ــازار‬ ‫کار در ای ــران نس ــبت ب ــه س ــایر‬ ‫نب ــودن‬ ‫کش ــورهای دنی ــا‪ ،‬پائی ‬ ‫ن ــرخ مش ــارکت اس ــت‪ ،‬ن ــرخ‬ ‫‪۳۵‬ســاله‬ ‫بیــکاری جوانــان ‪ ۱۸‬تــا ‬ ‫در اس ــتان کرم ــان رص ــد ب ــوده‬ ‫ک ــه ی ــک ش ــاخص مه ــم اس ــت»‪.‬‬ ‫جعفــر رودری در جلســه کارگــروه‬ ‫اش ــتغال اس ــتان کرم ــان گف ــت‪« :‬براس ــاس اخری ــن ام ــار‪ ۶۳ ،‬میلیون نف ــر‬ ‫‪۱۵‬س ــال ی ــا در س ــن کار هس ــتند ک ــه دومیلی ــون‬ ‫در کش ــور جمعی ــت ب ــاالی ‬ ‫و ‪ ۴۱۰‬هزار نف ــر مرب ــوط ب ــه اس ــتان کرم ــان اس ــت»‪ .‬وی با اش ــاره به جمعی ــت‬ ‫سـ ـه میلیون و ‪ ۳۸۳‬هزار نف ــری اس ــتان کرم ــان گف ــت‪« :‬از جمعی ــت ب ــاالی‬ ‫‪ ۱۵‬ی ــا در س ــن کار اس ــتان کرم ــان‪ ۹۷۱ ،‬ه ــزار و ‪ ۲۵۱‬نف ــر جمعی ــت فع ــال ی ــا‬ ‫عرض ــه نی ــروی کار (ق ــادر و مای ــل ب ــه انج ــام کار ) هس ــتند ک ــه ‪ ۸۶۲‬هزار نف ــر‬ ‫ان هــا شــاغل هســتند و اخریــن تعــداد بیــکاران اســتان ‪ ۱۰۹‬هزار نفــر خواهــد‬ ‫ب ــود»‪ .‬رئی ــس س ــازمان مدیری ــت و برنامه ری ــزی اس ــتان کرم ــان جمعی ــت‬ ‫غیرفع ــال اس ــتان را دومیلی ــون و ‪ ۴۱۰‬هزار نف ــر اع ــام ک ــرد و اف ــزود‪« :‬عم ــده‬ ‫مه ــای خانــه دار و جمعی ــت در حال تحصی ــل ش ــامل‬ ‫ای ــن جمعی ــت را خان ‬ ‫می ش ــوند»‪ .‬وی خال ــص ایج ــاد اش ــتغال اس ــتان در س ــال گذش ــته را ح ــدود‬ ‫یسـ ـت که خال ــص ایج ــاد‬ ‫‪ ۲۲‬هزار نف ــر اع ــام ک ــرد و اف ــزود‪« :‬این در حال ‬ ‫اش ــتغال اس ــتان ط ــی س ــال های ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬منف ــی ب ــود»‪ .‬رودری اظه ــار ک ــرد‪:‬‬ ‫تش ــدن اش ــتغال در س ــال ‪ ۱۴۰۰‬نش ــان می ده ــد ک ــه اث ــار کرون ــا در‬ ‫«مثب ‬ ‫اقتص ــاد تعدی ــل ش ــده و در کن ــار ان س ــازگاری روی ش ــرایط تحری ــم رخ داده‬ ‫و سیاس ـت های ثب ــات زا از س ــوی دول ــت کم ــک می کن ــد ک ــه ای ــن ام ــر ت ــداوم‬ ‫یابــد»‪ .‬وی عنــوان کــرد‪« :‬مجمــوع اشــتغال ایجاد شــده کشــور در ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫ً‬ ‫یســت کــه ‪ ۲۲‬هــزار مــورد ان معــادل ‪ ۱۲‬درصــد‬ ‫تقریبــا ‪ ۱۸۴‬هــزار فرصــت شغل ‬ ‫س ــهم اس ــتان کرم ــان اس ــت»‪.‬‬ ‫جلسه ارزیابی عملکرد شرکت توزیع برق شمال کرمان‬ ‫ب ــا حض ــور ناظری ــن عال ــی ش ــرکت توانی ــر جلس ــه افتتاحی ــه ارزیاب ــی‬ ‫عملک ــرد و امادگ ــی ش ــرکت توزی ــع ب ــرق ش ــمال اس ــتان کرم ــان در گ ــذر از‬ ‫کب ــار تابس ــتان ‪ ۱۴۰۱‬در مح ــل مرک ــز پای ــش ای ــن ش ــرکت انج ــام ش ــد‪.‬‬ ‫پی ‬ ‫محم ــد س ــلیمانی؛ مدیرعام ــل ش ــرکت توزی ــع ب ــرق ش ــمال اس ــتان ب ــا ارائ ــه‬ ‫کب ــار گف ــت‪:‬‬ ‫ته ــای انجا مش ــده درخص ــوص مدیری ــت پی ‬ ‫گ ــزارش فعالی ‬ ‫کب ــار ‪ ۱۴۰۱‬و گ ــذر از اوج مص ــرف در‬ ‫«برنام هه ــای اجرای ــی مدیری ــت پی ‬ ‫ً‬ ‫ش ــرکت توزی ــع ب ــرق ش ــمال اس ــتان تابه ام ــروز دقیق ــا اج ــرا ش ــده اس ــت»‪.‬‬ ‫محم ــد محس ــنی؛ مع ــاون بهر هب ــرداری و دیس ــپاچینگ ش ــرکت نی ــز ب ــه‬ ‫تش ــریح برنامه ه ــا و اقدام ــات ش ــرکت توزی ــع ب ــرق ش ــمال اس ــتان پرداخ ــت‪.‬‬ ‫س ــپس خودس ــیانی و عس ــکری ناظ ــران عال ــی ش ــرکت توانی ــر‪ ،‬برنام ــه‬ ‫بازدی ــد خ ــود در دوروز ج ــاری را جه ــت ارزیاب ــی از مرا ک ــز پای ــش و ‪ ۱۲۱‬و‬ ‫دیس ــپاچینگ‪ ،‬زیرس ــاخت ها و س ــامانه های اطالع رس ــانی و پاس ــخگویی‪،‬‬ ‫عملک ــرد برنام هه ــای کاه ــش ب ــار وزارت صم ــت‪ ،‬پیش ــرفت برنام هه ــای‬ ‫هوشمندس ــازی و روی ــت پذی ــری را بی ــان کردن ــد‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس‪:‬‬ ‫با الگوگیری از شهدا و جانبازان‬ ‫پیروز جنگ اقتصادی هستیم‬ ‫عنایت الهشکیبائیان‬ ‫طـی دیـدار مدیـرکل بنیـاد شـهید و امـور‬ ‫ایثارگـران هرمـزگان و مدیرعامـل شـرکت‬ ‫جفـارس‪ ،‬وضعیـت خانـواده‬ ‫نفـت سـتاره خلی ‬ ‫ایثارگـران مشـغول به کار در بزرگ تریـن‬ ‫پاالیشـگاه میعانـات گازی جهـان بررسـی و‬ ‫پیگیـری شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی و امـور‬ ‫جفـارس؛‬ ‫بین الملـل شـرکت نفـت سـتاره خلی ‬ ‫جفـارس‬ ‫مدیرعامـل شـرکت نفـت سـتاره خلی ‬ ‫دراین دیـدار بیـان کـرد‪« :‬جانبـازان شـهدای‬ ‫زنـده هسـتند و دردهـای بسـیاری را متحمل‬ ‫یشـوند و بـار این دردها چـه ازلحاظ روحی‬ ‫م ‬ ‫و جسـمی سـال های سـال بـا ایـن بزرگـواران‬ ‫اسـت کـه بـر شـرایط فـردی و خانوادگـی انـان‬ ‫تاثیرگـذار اسـت و دیـدار بـا ایثارگـران برایـم‬ ‫یسـت»‪ .‬علیرضـا جعفر پـور‬ ‫افتخـار بزرگ ‬ ‫ادامـه داد‪« :‬همان طورکـه مقـام معظـم‬ ‫رهبـری فرموده انـد‪ ،‬جنـگ امـروز مـا جنـگ‬ ‫یسـت‪ ،‬متاسـفانه دشـمن پاشـنه‬ ‫اقتصاد ‬ ‫اشـیل کشـور و اقتصـاد مـا را موردهـدف قـرار‬ ‫داده اسـت و در شـرایط تحریـم همـکاران‬ ‫مـن بـا الگوگیـری از شـهدا و جانبـازان‬ ‫گو دنـدان دراین جبهـه اقتصـادی‬ ‫با چن ‬ ‫درتلاش هسـتند تـا چر خ های اقتصاد کشـور‬ ‫نشـرایط‬ ‫لحظـه ای از حرکـت نایسـتد و ای ‬ ‫نیازمنـد بـه رسـیدگی های فراوانـی دارد»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬در دورانـی کـه تحری مهـای بنزیـن‬ ‫شـدت گرفتـه بـود بـا راه انـدازی پاالیشـگاه‬ ‫نحـوزه از جنـگ‬ ‫جفـارس درای ‬ ‫سـتاره خلی ‬ ‫اقتصـادی پیـروز شـدیم و نبایـد نقـش‬ ‫ارزشـمند ایـن پاالیشـگاه در اقتصـاد کشـور‬ ‫را دسـت کم گرفـت»‪ .‬جعفرپـور اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫«باوجوداینکـه لیاقـت شـهادت و جانبـازی‬ ‫را نداشـته ایم امـا توفیقـی حاصـل شـده‬ ‫اسـت تـا دراین جنـگ اقتصـادی به عنـوان‬ ‫سـربازی وظیف هشـناس در خدمـت ملـت‪،‬‬ ‫نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی و مقـام‬ ‫عظمـای والیـت باشـیم»‪ .‬وی عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫جفـارس دو وظیفـه‬ ‫«پاالیشـگاه سـتاره خلی ‬ ‫اصلـی در صنعـت نفـت کشـور را عهـده دار‬ ‫اسـت کـه اولیـن ان تولیـد بخـش عمـده ای از‬ ‫فراورده های اسـتراتژیک سـبد سـوخت کشور‬ ‫اسـت و دومیـن وظیفه اسـتحصال میعانات‬ ‫گازی بـرای تامیـن گاز کشـور اسـت کـه پـس از‬ ‫بهر هبـرداری از سـه فـاز ایـن پاالیشـگاه طـرح‬ ‫افزایـش ظرفیـت در ان اغـاز شـد و ظرفیـت‬ ‫پاالیشـی بزرگ تریـن پاالیشـگاه میعانـات‬ ‫گازی جهـان بـه ‪ 455‬هزاربشـکه در روز‬ ‫رسـیده اسـت و اهـداف سـترگی بـرای اینـده‬ ‫ایـن ابرپاالیشـگاه جهانـی در سـر داریـم»‪.‬‬ ‫جفـارس‬ ‫مدیرعامـل شـرکت نفـت سـتاره خلی ‬ ‫افـزود‪« :‬باتوج هبـه راه انـدازی شـیفت چهـار‬ ‫ً‬ ‫پاالیشـگاه قطعـا نیازمنـد بـه جـذب نیـروی‬ ‫متخصـص در زمین ههـای فنـی هسـتیم و‬ ‫طبـق سیاسـت گذاری های صورت گرفتـه بـا‬ ‫اولویت نیروی بومی ماندگار با برگزاری ازمون‬ ‫تخصصـی این مهـم را دنبـال خواهیـم کـرد»‪.‬‬ ‫وی درپایان خطاب به مدیرکل بنیاد شـهید‬ ‫و امـور ایثارگـران هرمـزگان گفـت‪« :‬شـهدا از‬ ‫بزرگ ترین افتخارات انقالب اسالمی هستند‬ ‫و از جایگاه ویژه ای برخوردارند و تقاضامندم‬ ‫کسـپاری‬ ‫یهـای الزم بـرای خا ‬ ‫هماهنگ ‬ ‫پیکـر شـهدای گمنـام در پاالیشـگاه سـتاره‬ ‫جفـارس بـرای پاسداشـت یـاد شـهدا را‬ ‫خلی ‬ ‫صـورت دهیـد»‪ .‬مدیـرکل بنیـاد شـهید و امور‬ ‫ایثارگـران اسـتان هرمـزگان نیـز دراین دیـدار‬ ‫ابـراز کـرد‪« :‬دفـاع اقتصـادی کمتـر از جهـاد‬ ‫یسـبیل اهلل نیسـت و شـما تالشـگران در‬ ‫ف ‬ ‫پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در عرصه جهاد‬ ‫اقتصـادی مسـئولیت خطیـری را عهـده دار‬ ‫هسـتید»‪ .‬عطـا ناوکـی بابیان اینکـه جامعـه‬ ‫ایثارگران اسـتان هرمزگان درراسـتای پیشبرد‬ ‫جفـارس در‬ ‫اهـداف شـرکت نفـت سـتاره خلی ‬ ‫کنـار شـما هسـتند‪ ،‬افـزود‪« :‬امـروز فرماندهـی‬ ‫جفـارس به دسـت‬ ‫شـرکت نفـت سـتاره خلی ‬ ‫یسـت کـه بایـد به فال نیـک‬ ‫جـوان پرتوان ‬ ‫بگیریـم و مطابـق بـا گام دوم انقلاب چنیـن‬ ‫نیرویی می بایست در مدیریت کالن صنعت‬ ‫پاالیـش کشـور قـرار بگیـرد»‪ .‬وی عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫«با حمایت های اسـتاندار محترم به کارگیری‬ ‫فرزنـدان ایثارگـران در صنایـع هرمـزگان‬ ‫اجرایـی شـده اسـت و از مدیـران صنایـع کـه‬ ‫دراین راسـتا کـه بـا جامعـه ایثارگـری همـکاری‬ ‫داشته اند و باری را از دوش ایثارگران ارجمند‬ ‫برداشـته اند کمـال تشـکر را دارم»‪ .‬ناوکـی‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬بـرای امـوزش فرزنـدان ایثارگـر نیـز‬ ‫تفاهم نامه ها صورت گرفته اسـت کـه با وجود‬ ‫صنایـع مختلف در اسـتان بایـد اموزش های‬ ‫الزم برای این بزرگواران اجرایی شـود تا زمینه‬ ‫نهـا بیش ازپیـش فراهـم شـود»‪.‬‬ ‫اشـتغال ا ‬ ‫مدیـرکل بنیاد شـهید و امـور ایثارگران اسـتان‬ ‫هرمزگان گفت‪« :‬امیدواریم سـهمیه ایثارگران‬ ‫بـرای ازمـون جـذب نیـرو در شـرکت نفـت‬ ‫سـتاره خلیج فارس اجرایی شـود و باتوجه به‬ ‫لهـای وزیـر نفـت‪ ،‬تبدیل وضعیـت‬ ‫قو ‬ ‫فرزنـدان ایثارگـر نیـز دراین مجموعـه اجرایـی‬ ‫شـود تـا دغدغ ههـای ایـن قشـر ارجمنـد‬ ‫دراین خصـوص مرتفـع شـود»‪ .‬دراین دیـدار‬ ‫یقـدر جناب اقای امیر کسـبت‬ ‫جانبـازان عال ‬ ‫نقـدر‬ ‫شنـژاد و پـدر شـهید گرا ‬ ‫و علـی دروی ‬ ‫ینـژاد نیـز ناوکـی را‬ ‫مدافـع حـرم خلیـل تخت ‬ ‫همراهـی می کردنـد کـه پدر شـهید تختی نژاد‬ ‫ضمن بیـان خاطراتی از روحیـات‪ ،‬اخالقیات‬ ‫و چگونگی شهادت فرزند رشیدش به دست‬ ‫کوردالن داعش‪ ،‬بر گرامیداشـت و پاسداشت‬ ‫یاد و خاطره‪ ،‬منش و روش شهدا تا کید کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان‪:‬‬ ‫حذف خاموشی شبکه های برق‪ ،‬نیازمند حفظ تراز تولید و مصرف است‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫دکتر موسوی تاکامی‪ ،‬مدیرعامل شرکت برق‬ ‫منطقـه ای مازنـدران و گلسـتان‪ ،‬در رزمایـش‬ ‫سراسـری صرفه جویـی در مصـرف (اب وبـرق)‬ ‫کـه به همـت سـپاه کربلا و سـازمان ها و‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی متولـی‪ ،‬هم زمـان‬ ‫ب هصـورت ارتبـاط زنـده تصویـری بـا ائیـن‬ ‫افتتاحیـه کشـوری ایـن رزمایـش در سـالن‬ ‫اجتماعـات الغدیـر برگـزار شـد‪ ،‬با بیان اینکـه‬ ‫هرجـا تولیـد داشـته باشـیم بـه خطـوط قرمـز‬ ‫و ابـی در نقشـه برق رسـانی کشـور تزریـق‬ ‫یشـود‪ ،‬گفـت‪« :‬ا گـر مازندران نیـروگاه تولید‬ ‫م ‬ ‫بـرق کمتـری داریـم‪ ،‬به معنـای عـدم توزیـع‬ ‫عادالنـه بـرق در اسـتان نیسـت»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫شـرکت برق منطقه ای اسـتان های مازنـدران‬ ‫و گلستان با بیان اینکه به ازای هر نفر در کشور‬ ‫یک کیلـووات نیـروگاه نصـب داریـم‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«حـدود ‪۹۰‬درصـد سـال های گذشـته مصرف‬ ‫نیروگا ههـا گاز بـوده و در سـال های اخیـر‬ ‫به جهـت اسـتفاده از سـوخت مـازوت تولیـد‬ ‫بـرق کاهـش یافتـه اسـت»‪ .‬وی با بیان اینکـه‬ ‫‪۱۶۵۰‬مـگا وات بـرق در نیـروگاه بـرق نـکا تولیـد‬ ‫یشـود‪ ،‬افـزود‪« :‬امیـد اسـت بـا حـذف‬ ‫م ‬ ‫سـوخت مـازوت تولیـد بـرق نیـروگاه شـهید‬ ‫سـلیمی بـه ‪ ۱۹۰۰‬مـگاوات برسـد»‪ .‬موسـوی‬ ‫تاکامـی با بیان اینکـه ن اتـرازی درامـد و هزینـه‬ ‫منجر به مدیریت بار در بخشـی از مشـترکین‬ ‫یکـه حفظ‬ ‫کشـاورزی و صنایـع شـده در صورت ‬ ‫تـراز تولیـد و مصـرف از ضروریـات اسـت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪۴۰« :‬درصد بار مصرفی کشور به استفاده‬ ‫از مصـارف لـوازم سرمایشـی اختصـاص دارد‬ ‫قسـازی خان ههـا ایـن‬ ‫و امیـد اسـت بـا عای ‬ ‫مصـرف کاهـش یابـد»‪ .‬وی با بیان اینکـه‬ ‫پنج درصـد بـرق صـرف اسـتخراج رمزارزهـا‬ ‫یشـود‪ ،‬گفـت‪« :‬تلاش داریـم در سـاعات‬ ‫م ‬ ‫اوج مصرف با همراهی صنایع شاهد کاهش‬ ‫تنـش در حـوزه بـرق باشـیم‪ .‬ا گـر امـروز حـدود‬ ‫‪۱۳‬هزار مـگاوات کمبـود تولیـد داریـم‪ ،‬بایـد بـا‬ ‫مدیریـت مصـرف ایـن کمبود را جبـران کنیم‪.‬‬ ‫بـه فرمـوده رهبـری شـرکت های دانش بنیـان‬ ‫باید به کمک مصرف بهینه برق بیایند»‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه دسـتور تاسـیس سـیکل ترکیبی‬ ‫نیـروگاه نکا توسـط وزیر نیـرو داده شـد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«ایجاد نیروگاه در شـهرهای اسـتان گلسـتان‬ ‫نیـز در دسـتورکار قـرار دارد»‪ .‬موسـوی تاکامی‬ ‫با بیان اینکـه مقـدار هزینـه پرداختـی مصـرف‬ ‫بـرق در کشـور ناچیـز اسـت و شـاید این دلیل‬ ‫بـر اسـتفاده بی رویـه بـرق از سـوی مشـترکین‬ ‫کهـا و‬ ‫باشـد‪ ،‬گفـت‪« :‬روشـنایی های پار ‬ ‫معابـر بایـد یک در میـان شـوند و سـاعات‬ ‫کار ادارات بایـد کاهـش یابـد‪ .‬جایگا ههـای‬ ‫سـی ان جی هـم بایـد در سـاعت اوج مصـرف‬ ‫بـرای صرفه جویـی بـرق برنامـه داشـته‬ ‫باشند»‪ .‬موسوی تاکامی با بیان اینکه حدود‬ ‫‪۱۳‬هزار مـگاوات تولیـد مـا بایـد از نیروگا ههـای‬ ‫ابـی محقـق شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬بخشـی از کمبـود‬ ‫یگـردد‪.‬‬ ‫تولیـد بـرق اسـتان بـه کمبـود اب برم ‬ ‫تالش داریم با تخصص نیروی انسانی داخل‬ ‫شـاهد افزایـش تولیـد بـرق باشـیم؛ همچنین‬ ‫یسـت»‪ .‬موسـوی‬ ‫صرفه جویی اب نیز ضرور ‬ ‫تاکامـی خواسـتار همراهـی صد ا وسـیما بـرای‬ ‫ترویـج مصـرف بهینـه بـرق و اب در جامعـه‬ ‫شـد و افـزود‪« :‬مـردم و مسـئولین تلاش کنند‬ ‫بـه نیـت هر شـهید یـک المپ از محـل زندگی‬ ‫و کار خـود خامـوش کننـد تـا شـاهد مدیریـت‬ ‫مصـرف در اسـتان باشـیم»‪.‬‬ ‫چشم امید دارهای قالی فارس به دست مسئوالن‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫یسـت کـه می توانـد‬ ‫فـرش از جملـه اقالم ‬ ‫به عنـوان یـک کاالی صادراتـی غیرنفتـی‬ ‫تلقـی شـود؛ چرا کـه هنـوز جایـگاه و ارزش‬ ‫خـود را در بـازار کشـورهای همسـایه حفـظ‬ ‫کـرده و در تمـام جهـان شـناخته شـده و از‬ ‫دیـد صاحب نظـران تا کنـون هیـچ کشـوری‬ ‫نتوانسته فرشی به کیفیت و مرغوبیت فرش‬ ‫یسـت ظرفیت این‬ ‫ایـران تولیـد کنـد اما مدت ‬ ‫صنعـت خوش نقـش موردغفلـت واقع شـده‬ ‫و چشـم انتظار حمایـت متولیان حـوزه فرش‬ ‫اسـت‪ .‬فـرش ایرانـی همچـون زعفـران یکـی‬ ‫یسـت کـه مشـتریان‬ ‫از برندهـای نـام اشنای ‬ ‫پروپاقرصـی در دنیـا دارد امـا بـا تنگ ترشـدن‬ ‫حلقه تحریم و موانع دیگر بر سر راه صادرات‬ ‫حـاال بسـیاری از این دسـت بافت های ایرانی‬ ‫در کارگا ههـای قالی بافـی خـا ک می خورنـد‪.‬‬ ‫متاسـفانه درحال حاضـر بـازار صـادرات و‬ ‫ً‬ ‫خریدوفـروش فـرش کاملا بی رونـق اسـت‬ ‫یکـه فروشـندگان قالـی دسـت بافت‬ ‫تاحد ‬ ‫بـه مـا می گوینـد دراسـتانه ورشکسـتگی‬ ‫قـرار دارنـد! بـدون شـک نام بـردن از فـرش‬ ‫دسـتباف در هرنقطـه از ایـن کـره خا کـی‬ ‫بـدون یادکـردن نـام مقـدس ایـران‪ ،‬پـوچ‪،‬‬ ‫ابتـر و بـی ارزش خواهـد بـود‪ .‬ایـران یکـی‬ ‫از خاسـتگاه ها و زادگا ههـای اصلـی فـرش‬ ‫دسـتباف بـوده و درحال حاضـر یکـی از‬ ‫مهم تریـن و موثرتریـن کشـورهای جهـان‬ ‫در بـازار هنـر صنعـت فـرش دسـتباف اسـت‪.‬‬ ‫واقعیت این اسـت که جریان رشـد و گسـترش‬ ‫تولیـد فـرش و راه یابـی ان بـه بازارهـای خارج‪،‬‬ ‫در مسـیر حرکـت خـود دچـار مفاسـد و‬ ‫مشـکالتی شده است‪ .‬گفتگویی اختصاصی‬ ‫بـا غالمحسـین زنهـاری رئیس فرش سـازمان‬ ‫صمـت اسـتان فـارس به بررسـی چالش های‬ ‫حـوزه فـرش دسـتباف پرداختـه اسـت‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه فـرش دسـتبافت ایرانـی نشـانه‬ ‫یسـت گفـت‪« :‬فـرش‬ ‫فرهنـگ عمیـق و بوم ‬ ‫دسـتبافت تجسـم زنـده از فرهنگ وهنـر‬ ‫سـرزمین در ادوار مختلـف تاریـخ و نشـانه‬ ‫فرهنـگ ریشـه دار مـردم ایـن سـرزمین اسـت‬ ‫کـه نه تنهـا درمقابـل هجـوم اقـوام مختلـف‬ ‫گهـای‬ ‫مقاومـت کـرده بلکـه توانسـته فرهن ‬ ‫تحمیلـی بیگانـه را در خـود حـل نمـوده و‬ ‫بـه ان سـیمای ایرانـی ببخشـد»‪ .‬زنهـاری‬ ‫درادامـه افـزود‪« :‬کیفیـت ایـن کاال کـه ترکیبـی‬ ‫از هنر و صنعت اسـت‪ ،‬ب هسـهولت باعث گذر‬ ‫ان از مرزهـای تاریـخ بـه زمـان حـال گردیـده‬ ‫یکـه می توانیـم حضـور و گسـترش‬ ‫به گونه ا ‬ ‫ان را حتـی درشـرایطی که صنایـع ماشـینی‬ ‫راهـی دلپذیـر زندگـی انسـانی را مـورد هجـوم‬ ‫قـرار داده را احسـاس کنیـم»‪ .‬رئیـس فـرش‬ ‫سـازمان صمـت اسـتان فـارس بابیان اینکـه‬ ‫فـرش دسـتبافت بایـد به عنـوان یـک تولیـد‬ ‫مفیـد ملـی بـا ابعـاد گسـترده و یـک صنعـت‬ ‫خودکفـا هرچنـد دسـتی و سـنتی در جامعـه‬ ‫مطـرح شـود بیـان کـرد‪« :‬دولـت و مـردم بایـد‬ ‫نسـبت بـه سرنوشـت ایـن کاال و ‪100‬هزارنفری‬ ‫کـه در تولیـد ان نقـش دارنـد و ازطریـق ان‬ ‫زندگی و امرارمعاش می نمایند توجه کنند»‪.‬‬ ‫وی درادامه تصریح کرد‪« :‬باید دانسـته شـود‬ ‫کـه فـرش دسـت بافت به غیراز یـک کف پوش‬ ‫شهـای هنرمندانـه‪ ،‬یـک کاالی‬ ‫زیبـا بـا نق ‬ ‫یسـت کـه بـه تمـام ضوابـط و‬ ‫بـاارزش تولید ‬ ‫قوانیـن حمایتـی مربـوط به حـوزه کسـب وکار‬ ‫و تولیـد نیازمنـد اسـت؛ همچنیـن به جرئـت‬ ‫یتـوان گفـت کـه فـرش دسـت بافت یـک‬ ‫م ‬ ‫ بسـته فرهنگـی کامـل و تولیدکننـدگان و‬ ‫صادرکننـدگان ایـن کاال سـفیران فرهنگـی‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران هسـتند»‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای مرکزی اعالم کرد؛‬ ‫نمـدت بـه اسـتان مرکـزی‬ ‫وسـیله نقلیه درای ‬ ‫‪۲۲۶‬هـزار و ‪ ۹۰۸‬وسـیله از‬ ‫وارد و ‪ ۱۵‬میلیـون و ‬ ‫اسـتان خـارج شـده کـه ایـن ترددهـا نسـبت‬ ‫ب همـدت مشـابه سـال گذشـته به ترتیـب ‪۳۷‬‬ ‫و ‪ ۳۸‬درصـد افزایـش یافته اسـت»‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫«اسـتان مرکـزی ازلحـاظ میـزان ترددهـای‬ ‫بین اسـتانی‪ ،‬پـس از اسـتان های تهـران و‬ ‫البرز‪ ،‬رتبه سـوم کشـوری را به خود اختصاص‬ ‫تشـده در‬ ‫داده و ازنظر مجموع ترددهای ثب ‬ ‫تمامی راه های شریانی‪ ،‬از یازدهمین جایگاه‬ ‫در کشـور برخوردار اسـت»‪ .‬مدیرکل راهداری‬ ‫و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان مرکـزی افـزود‪:‬‬ ‫«هفت میلیـون و ‪ 3128‬وسـیله نقلیه در‬ ‫سه ماه نخسـت امسـال بـه مرکـز اسـتان وارد‬ ‫در راستای همکاری دو جانبه صورت پذیرفت؛‬ ‫امضای تفاهم نامه اموزشی و پژوهشی فی ما بین‬ ‫شو پرورش مازندران و پلیس فتای استان‬ ‫اموز ‬ ‫همـکاری‬ ‫تفاهم نامـه‬ ‫مشـترک فی مابیـن اداره کل‬ ‫شو پـرورش مازنـدران و‬ ‫اموز ‬ ‫پلیـس فتـای اسـتان در زمینـه‬ ‫اموزشـی و پژوهشـی منعقـد‬ ‫شـد‪ .‬مصطفـی عابـدی در ائیـن‬ ‫انعقـاد تفاهم نامـه همـکاری‬ ‫مشـترک بیـن اداره کل اموزش وپـرورش مازنـدران و پلیـس فتـای اسـتان‬ ‫کـه بـا حضـور سـرهنگ سـامع خورشـاد (رئیس پلیـس فتـای مازنـدران) در‬ ‫سـالن کنفرانـس اداره کل برگـزار شـد‪ ،‬با بیان اینکـه ایـن تفاهم نامـه به منظـور‬ ‫کاهـش اسـیب های فضـای مجـازی و باال بـردن فرهنـگ اسـتفاده از این فضـا‬ ‫تهـای‬ ‫در اسـتان منعقـد شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬در راسـتای اسـتفاده از ظرفی ‬ ‫فضای مجازی و حل چالش های موجود‪ ،‬در سطح استان جهت مشارکت‬ ‫علمـی‪ ،‬اموزشـی و پژوهشـی بـا پلیـس فتـا اسـتان مازنـدران درصـدد انعقـاد‬ ‫شو پـرورش‬ ‫تفاهم نامـه مشـترک در این زمینـه برامدیـم»‪ .‬مدیـر کل اموز ‬ ‫مازنـدران گفـت‪« :‬چنانچـه کاربران فضـای مجازی به خصـوص دانش اموزان‬ ‫و والدیـن از سـواد کافـی جهـت اسـتفاده از ظرفیـت فضـای مجازی برخـوردار‬ ‫نهـا‬ ‫نباشـند‪ ،‬ممکـن اسـت در برخـی مـوارد تبعـات جبران ناپذیـری بـرای ا ‬ ‫به همـراه داشـته باشـد‪ ،‬درنتیجـه به منظـور پیشـگیری از اسـیب های‬ ‫اجتماعـی در حـوزه فضـای مجـازی نیـاز بـه همـکاری همه جانبـه ازسـوی‬ ‫سـازمان ها و نهادهـا داریـم‪ .‬بـا تلاش شـبانه روزی همـکاران سـخت کوش‬ ‫و متعهـد در پلیـس فتـا توانسـتیم در میـان سـایر اسـتان ها موفـق بـه کسـب‬ ‫رتبـه برتـر در بخـش کشـفیات جرائـم شـویم کـه این امـر منجـر بـه کاهـش‬ ‫وقـوع جـرم در سـطح اسـتان شـد»‪ .‬شـایان ذکر اسـت؛ دراین تفاهم نامـه‬ ‫محورهـای مختلـف فعالیت ها و زمینه های همکاری مشـترک نظیـر برگزاری‬ ‫شهـا و‬ ‫جلسـات هم اندیشـی‪ ،‬اجـرای طـرح و مقـاالت علمـی‪ ،‬برگـزاری همای ‬ ‫نشسـت های علمـی بـا موضوعـات خـاص سـایبری در نظـر گرفتـه شـد‪.‬‬ ‫پیام مدیرکل ارشاد به مناسبت تصویب «روز مازندران»‬ ‫در شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫مدیـرکل ارشـاد به مناسـبت تصویـب روز‬ ‫مازنـدران در شـورای عالی انقلاب فرهنگـی‬ ‫پیـام تبریکـی منشـیر کـرد کـه به قـرار زیر اسـت‪:‬‬ ‫باسـمه تعالی‪ /‬مازنـدران‪ ،‬کهن دیـار فرهنـگ‪،‬‬ ‫تاریـخ ‪ ،‬زادگاه پهلوانـان‪ ،‬سـرزمین بزرگ مـردان‬ ‫و سـرداران و شـهیدان سرفرازی سـت کـه بـا‬ ‫نثـار جـان خویـش از دیـن و اییـن و مرزهـای‬ ‫ایران زمیـن دفـاع کرده انـد؛ مازندران ‪ ،‬دیار اولین ها ‪ ،‬مدال اسـتقرار نخسـتین‬ ‫حکومـت علویـان را نیـز بـر سـینه دارد‪ .‬چهـارده ابـان؛ روز بیعـت و میثـاق‬ ‫مردم مازندران با داعی کبیر و سـالروز تاسـیس نخسـتین حکومت مسـتقل‬ ‫علویان در تبرسـتان که همواره دلداده اهل بیت ؟ع؟ و فرزندان پیغمبر؟ص؟‬ ‫بوده انـد‪ ،‬مـردم ایـن دیـار را بـه سرچشـمه های زالل و نـاب والیـت پیونـد زده‬ ‫اسـت ‪ .‬این جانـب تصویـب ‪ ۱۴‬ابـان به عنـوان روز مازنـدران در شـورای عالی‬ ‫انقلاب فرهنگـی را بـه مـردم والیتمـدار اسـتان مازنـدران ‪ ،‬همچنیـن ریاسـت‬ ‫و اعضـای محتـرم شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان تبریـک و تهنیـت عـرض‬ ‫می نمایـم ‪ .‬از تالش هـای جنـاب دکتـر اسـماعیلی؛ وزیـر محتـرم و دفـاع‬ ‫شایسـته ایشـان از درخواسـت مـردم مازنـدران و همچنیـن از زحمـات دکتـر‬ ‫امامـی؛ دبیـر شـورای فرهنـگ عمومـی کشـور کـه پیگیری هـای ایشـان منجـر‬ ‫بـه ایـن اتفـاق مهـم فرهنگی در سـطح ملی شـد‪ ،‬تقدیـر و تشـکر می نمایم‪/.‬‬ ‫توفیقتان روزافزون باد !‪ /‬حسین جوادی؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫و دبیـر شـورای فرهنـگ عمومـی مازنـدران‬ ‫خبر‬ ‫بازدید رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل‬ ‫شرکت گاز استان همدان از مرکز امداد و حوادث گاز‬ ‫شـهرام ذبیحـی‪ /‬رئیـس‬ ‫هیئت مدیـره و مدیر عامـل‬ ‫شـرکت گاز سـتان همـدان از‬ ‫مرکـز مکانیزه امـداد و حوادث‬ ‫گاز اسـتان همـدان بازدیـد‬ ‫کردنـد‪ .‬محمـد عسـگری‬ ‫(رئیـس هیئت مدیـره) و‬ ‫محمدصـادق محبی نظـر‬ ‫(مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان همـدان) پـس از جلسـه هیئت مدیـره‬ ‫ایـن شـرکت از مرکـز مکانیـزه امـداد و حـوادث شـرکت گاز اسـتان همـدان‬ ‫بازدیـد کردنـد‪ .‬مدیر عامـل شـرکت گاز اسـتان همـدان بـا ارائـه توضیحاتـی‬ ‫در خصوص زمان شـروع و اتمام انجام پیام توسـط امدادگر گفت‪« :‬مشـترک‬ ‫بـا مرکـز پیـام تمـاس گرفته و مسـئول شـیفت بعد از دریافت شـماره اشـترا ک‬ ‫مشـخصات کامـل مشـترک را رویـت کـرده و جهـت اطمینـان از ادرس دقیـق‬ ‫تمـام مشـخصات را بـا مشـترک بررسـی می کننـد و بعـد از ان پیـام را از طریـق‬ ‫تبلـت بـه امدادگـر ابلاغ می کننـد‪ .‬امدادگـر پیـام را رویت کـرده و پـس از انجام‬ ‫پیـام نتیجـه کار توسـط تبلـت بـرای مرکـز پیـام ارسـال می شـود»‪ .‬محبـی‬ ‫گفـت‪« :‬مرکـز امـداد و حـوادث اسـتان همدان ازسـوی اسـتانداری چندسـال‬ ‫متوالـی به عنـوان رتبـه اول خدمات رسـانی بـه مـردم اعلام شـده اسـت و‬ ‫کارکنـان این واحـد چندین بـار ازطریـق ارسـال لـوح تقدیـر مـورد تشـویق قـرار‬ ‫گرفته انـد»‪ .‬دراین بازدیـد محمـد عسـگری (رئیـس هیئت مدیـره شـرکت گاز‬ ‫اسـتان همـدان) بـا پرسـش سـواالتی درجریـان رونـد اجرایـی و کار دراین مرکز‬ ‫قـرار گرفتنـد و از تالش هـا و خدمـات امدادگـران ایـن مرکـز تقدیـر کـرد‪.‬‬ ‫الزام واحدهای االینده تا کستان‬ ‫به رعایت ضوابط زیست محیطی‬ ‫علـی بهبهانـی‪ /‬سرپرسـت اداره محیط زیسـت تا کسـتان گفـت‪« :‬اداره‬ ‫حفاظـت محیط زیسـت شهرسـتان تا کسـتان بـا صـدور چهـار اخطاریـه بـه‬ ‫واحدهـای االینـده این شهرسـتان‪ ،‬انـان را به رعایت ضوابط زیسـت محیطی‬ ‫و عدم ایجـاد الودگـی ملـزم کـرد»‪ .‬محسـن جلیلونـد بـا اعلام ایـن خبـر اظهـار‬ ‫کـرد‪« :‬درراسـتای نظـارت و پایـش واحدهـای تولیـدی‪ ،‬خدماتـی و صنعتـی‪،‬‬ ‫به دلیـل ایجـاد الودگـی محیط زیسـت و عدم توجـه بـه قوانیـن محیط زیسـت‬ ‫اخطاریه هایـی صـادر شـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬در بازدیـد و پایـش صورت پذیرفتـه‬ ‫توسـط کارشناسـان اداره محیط زیسـت شهرسـتان تا کسـتان از یـک واحـد‬ ‫صنعتـی دارای خـط شست وشـو‪ ،‬مشـاهده شـد واحـد بـدون درنظرگرفتـن‬ ‫مالحظـات زیسـت محیطی نسـبت بـه انتقال پسـاب صنعتی به صـورت خام‬ ‫بـه اراضـی اطـراف واحـد اقـدام کـرده کـه درهمین راسـتا بـرای واحـد موصـوف‬ ‫اخطاریـه زیسـت محیطی صـادر و نـام واحـد نیـز در لیسـت صنایـع االینـده‬ ‫این فصل قرار خواهد گرفت»‪ .‬سرپرست اداره محیط زیست تا کستان گفت‪:‬‬ ‫«این اداره در اجرای وظایف قانونی‪ ،‬حا کمیتی و نظارتی خود به واحدهای‬ ‫االینده ای که توجهی به صدور اخطاریه محیط زیسـتی نداشـته باشـند برابر‬ ‫مقـررات برخـورد خواهـد کـرد»‪.‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضالب فوالدشهر‬ ‫ثبت بیش از ‪ ۷۲‬میلیون تردد در جاده های استان‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫‪۱۰۳‬هـزار‬ ‫اسـتان مرکـزی گفـت‪ ۷۲« :‬میلیـون و ‬ ‫و ‪ ۶۴۲‬تـردد انـواع خودروهـا از ابتـدای سـال‬ ‫جـاری تاکنـون در جاد ههـای این اسـتان‬ ‫ثبـت شـد»‪ .‬مهـرداد جهانـی افـزود‪« :‬ایـن‬ ‫ترددها توسـط ‪ ۶۸‬سـامانه ترددشـمار برخط‬ ‫در جاد ههـای اصلـی اسـتان مرکـزی ثبـت و‬ ‫تعـداد ایـن ترددهـا نسـبت ب همـدت مشـابه‬ ‫سـال گذشـته ‪ ۳۱‬درصد افزایش یافته است»‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪« :‬باتوج هبـه کنتـرل کرونـا در‬ ‫کشـور و افزایـش تـردد خودروهـای سـواری و‬ ‫سـفرهای جـاده ای‪ ،‬سـهم تـردد خودروهـای‬ ‫سبک به ‪ ۸۰‬درصد افزایش یافته که این مهم‬ ‫نشان از سهم ‪ ۲۰‬درصدی تردد وسایل نقلیه‬ ‫سـنگین در جاد ههـای اصلـی اسـتان دارد‪.‬‬ ‫سـهم تردد وسـایل نقلیه سـنگین در راه های‬ ‫اسـتان ‪ ۲۵‬درصـد بـود که بـه ‪ ۲۰‬درصد کاهش‬ ‫یافتـه اسـت‪ ۱۵ .‬میلیـون و ‪ ۸۹‬هـزار و ‪۱۲۹‬‬ ‫مازندران‬ ‫و هفت میلیـون و ‪ 45220‬وسـیله از ان خـارج‬ ‫شـد که نسـبت به مدت مشـابه سال گذشته‬ ‫به ترتیـب ‪ ۳۰‬و ‪ ۳۵‬درصـدی افزایـش یافتـه‬ ‫اسـت»‪ .‬جهانی با یـاداوری نصـب و راه اندازی‬ ‫‪ ۲۴‬سامانه ثبت تخلف سرعت در جاده های‬ ‫نهـا‬ ‫اسـتان مرکـزی و تجهیـز ایـن دوربی ‬ ‫بـه سـامانه محاسـبه میانگیـن سـرعت در‬ ‫تشـده‬ ‫پارسـال گفـت‪« :‬میانگیـن سـرعت ثب ‬ ‫در را ههـای اسـتان ‪ ۱۱۰‬کیلومتربرسـاعت‬ ‫از میانگیـن کشـوری باالتـر اسـت»‪ .‬وی‬ ‫جاد ههـای «ارا ک‪-‬سـلفچگان»‪« ،‬ارا ک‪-‬‬ ‫بروجـرد» و «ازادراه ساوه‪-‬سـلفچگان» را سـه‬ ‫محـور پرتردد مرکزی در سـه ماهه اول امسـال‬ ‫خوانـد و افـزود‪« :‬بیشـترین فراوانـی تـردد‬ ‫نمـاه‪،‬‬ ‫در این جاد ههـا به ترتیـب در ‪ 14‬فروردی ‬ ‫‪ ۱۲‬خردادمـاه و ‪ ۱۶‬خردادمـاه انجـا م شـده‬ ‫اسـت‪64000 .‬کیلومتـر انـواع ازادراه‪ ،‬راه اصلـی‬ ‫و راه روسـتایی در اسـتان وجـود دارد کـه‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫‪ ۴۰۰۰‬کیلومتـر ان را ههـای روستای ‬ ‫رزیتـا توکلـی‪ /‬طـول کل شـبکه فاضلاب فوالدشـهر ‪ ۱۸۰‬کیلومتـر اسـت کـه‬ ‫بالغ بـر ‪ ۱۱۰‬هزار نفـر را تحت پوشـش خـود دارد‪ .‬عملیـات اجرایـی توسـعه‬ ‫شـبکه فاضالب فوالدشـهر اغاز شـد‪ .‬در این عملیات ‪ 3800‬متر شـبکه جدید‬ ‫فاضلاب بااسـتفاده از لوله هـای پلی اتیلـن به قطـر ‪ 600‬و ‪800‬میلی متـر اجـرا‬ ‫می شـود‪ .‬مدیـر ابفـای فوالدشـهر گفـت‪« :‬در مرحلـه نخسـت ایـن عملیـات‪،‬‬ ‫شـبکه فاضلاب بلـوار معلـم‪ ،‬حدفاصـل میـدان امیرالمومنین؟ع؟ تـا میدان‬ ‫دانشـجو به طـول ‪ ۴۰۰‬متـر بـا لولـه ‪ ۸۰۰‬میلی متـر پلی اتیلـن به منظـور ایجـاد‬ ‫تعـادل در بـار شـبکه فاضلاب این شـهر توسـعه می یابـد»‪ .‬اللهیـار افال کـی‬ ‫افـزود‪« :‬این طـرح بـا اعتبـاری بالغ بـر ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریـال و در مـدت شـش ماه‬ ‫کاری برنامه ریـزی و اجـرا می شـود‪ .‬طـول کل شـبکه فاضلاب فوالدشـهر‬ ‫‪ ۱۸۰‬کیلومتـر اسـت کـه بالغ بـر ‪ ۱۱۰‬هزار نفـر را تحت پوشـش خـود دارد»‪.‬‬ ‫تقدیر از مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن‬ ‫منـا محمـدی‪ /‬معـاون بـرق و انرژی وزارت نیرو از تالش ها و زحمات ارزشـمند‬ ‫مدیرعامـل بـرق گیلان قدردانـی کـرد‪ .‬همایـون حایـری (معـاون بـرق و‬ ‫انـرژی وزارت نیـرو) بـا ارسـال نامـه ای از تالش هـا و زحمـات ارزشـمند بهمـن‬ ‫داراب زاده (مدیر عامـل) و همچنیـن محسـن نوربخـش (معـاون مالـی و‬ ‫پشـتیبانی شـرکت بـرق منطقـه ای گیلان) در زمینـه انتشـار اوراق سـلف بـرق‬ ‫صادراتـی بـرای اجـرای طر ح هـای انتقـال نیـروی بـرق سراسـر کشـور به میزان‬ ‫‪ 13000‬میلیارد ریال از محل ظرفیت بند «ط» تبصره «‪ »5‬قانون بودجه سال‬ ‫‪ 1400‬قدردانـی کـرد‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫سه شنبه ‪ 7‬تیر ‪ 28 1401‬ذوالقعده ‪ 28 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2532‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫گذر از تنش ابی‬ ‫مستلزم رعایت الگوی مصرف بهینه اب‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫مدیـر امـور ابفـای شـهرقدس ضمن تشـریح عملکـرد این‬ ‫امـور بـرای گـذر از تنـش ابـی فصل گرم سـال جـاری‪ ،‬مردم‬ ‫را بـه رعایـت الگـوی مصـرف دعـوت کـرد‪ .‬محمـد شـاه قلی‬ ‫بـا ارائـه گزارشـی از عملکـرد امـور ابفـای شـهرقدس گفـت‪:‬‬ ‫«ابفـای شـهرقدس بـا بیـش ‪ 56000‬مشـترک و احـاد ‪130‬‬ ‫هـزار نفـر‪ ،‬ازجملـه مهاجرپذیرتریـن شهرسـتان های غـرب‬ ‫اسـتان تهـران اسـت کـه درحال حاضـر بـا ‪ 48‬حلقـه چـاه‬ ‫اب‪ ،‬به عنـوان تنهـا منبـع تامین کننـده و حجـم ‪45000‬‬ ‫مترمکعـب مخـزن ذخیـره و همچنیـن ‪ 330‬کیلومتـر‬ ‫خطـوط توزیـع و انتقـال‪ ،‬اب موردنیـاز تقاضـای مـردم‬ ‫را تامیـن می کنـد»‪ .‬او افـزود‪« :‬همـواره دغدغـه شـرکت‬ ‫اب وفاضلاب‪ ،‬تامیـن اب شـرب با کیفیـت و متناسـب‬ ‫بـا اسـتانداردهای بین المللـی بـرای مـردم بـوده اسـت‪.‬‬ ‫متاسـفانه امسـال نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته‪،‬‬ ‫شهـا را در سـطح اسـتان تهـران‬ ‫‪ 28‬درصـد کاهـش بار ‬ ‫شـاهد بوده ایم و به همین سـبب‪ ،‬به میزان قابل توجهی‬ ‫سطح منابع اب زیرزمینی کاهش یافته و منجر به کاهش‬ ‫دبـی چا ههـا نیـز شـده اسـت»‪ .‬شـاه قلی اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«به منظـور گذر از تنـش ابی‪ ،‬برنامه ریزی های کوتاه مدت‬ ‫و میان مدتـی انجا مشـده اسـت‪ .‬درحال حاضـر در زمـان‬ ‫اوج مصرف در شهرستان قدس‪ ،‬با ‪ 400‬لیتربرثانیه کسری‬ ‫اب مواجـه هسـتیم‪ ،‬کـه دراین راسـتا به منظـور جبـران‪،‬‬ ‫پـروژه خـط انتقـال اب از تصفیه خانـه ششـم تهـران‪،‬‬ ‫دردست اجراسـت کـه بـا اتمـام ان‪ 200 ،‬لیتربرثانیـه اب‬ ‫شـرب تامیـن خواهـد شـد»‪ .‬وی در ادامـه گفـت‪« :‬پـروژه‬ ‫موردنظـر‪ ،‬بـا لوله هایـی بـه قطـر ‪ 500‬میلی متـر و از جنـس‬ ‫چـدن دا کتیـل بـه طـول ‪ 4200‬متـر درحال انجـام اسـت‪،‬‬ ‫کـه از ایـن میـزان ‪ 1500‬متـر در دو جبهه اجراشـده و مابقی‬ ‫ً‬ ‫در حـال اجراسـت»‪ .‬شـاه قلی افـزود‪« :‬اخیـرا بـرای افزایـش‬ ‫میـزان تولیـد اب شـرب ازطریـق منابـع زیرزمینـی‪ ،‬یـک‬ ‫حلقـه چـاه جدیـد در پـارک مسـافر حفاری و تجهیز شـده‬ ‫اسـت و پـس از اجـرای ‪ 500‬متـر خـط انتقـال بـا لوله هایـی‬ ‫بـه قطـر ‪ 250‬میلی متـر‪ ،‬پـس از ازمایـش پمپـاژ‪ ،‬وارد مـدار‬ ‫بهر هبـرداری شـده اسـت و دو قطعـه زمیـن در محـدوده‬ ‫شـهرک فـرزان و تصفیه خانـه قـدس جانمایـی و بـه زودی‬ ‫عملیـات حفـاری اغـاز خواهـد شـد»‪ .‬مدیـر امـور ابفـای‬ ‫قدس درخصوص اصالح شـبکه های فرسـوده اب رسـانی‬ ‫هدررفت اب و اقدامات این امور‪ ،‬گفت‪« :‬از ابتدای سال‪،‬‬ ‫نهـای زین العابدیـن‪،‬‬ ‫شـبکه اب رسـانی فرسـوده خیابا ‬ ‫باغسـتان پنجـم‪ ،‬مولـود‪ ،‬سنگسـتان‪ ،‬پویـش و مفتـح‬ ‫نهـای شـرئیان و‬ ‫حشـده اسـت و خیابا ‬ ‫جنوبـی اصال ‬ ‫اسـتقالل بـه طـول ‪ 700‬متـر دردست اجراسـت»‪ .‬شـاه قلی‬ ‫در پایـان از مـردم خواسـت بـا مدیریت مصرف بهینـه اب‪،‬‬ ‫ابفا را در خدمات رسانی هرچه بهتر یاری رسانند تا بتوان‬ ‫از تنـش ابـی امسـال بـا کمتریـن قطعـی اب عبـور کنیـم‪.‬‬ ‫بهره برداری از یک حلقه چاه اب‬ ‫شرب در شهر فردوسیه شهرستان‬ ‫شهریار‬ ‫مدیر دفتر حراست ابفای غرب استان تهران بیان کرد؛‬ ‫سرقت از تاسیسات اب رسانی‬ ‫از مهم ترین چالش های ابفا‬ ‫ناصـر کولیونـد‪ ،‬مدیـر دفتـر حراسـت و امـور محرمانـه شـرکت اب وفاضلاب غـرب اسـتان‬ ‫تهران در گفتگویی از سـرقت تاسیسـات اب رسـانی به عنوان یکی از مهم ترین چالش ها‬ ‫یادکـرد‪ .‬وی درخصـوص حفاظـت از تاسیسـات اب رسـانی‪ ،‬مهم تریـن چالشـی کـه‬ ‫ابفـای غـرب اسـتان تهـران بـا ان مواجـه اسـت بیـان کـرد‪« :‬مهم تریـن چالـش‪ ،‬سـرقت از‬ ‫تاسیسات اب رسانی شامل تابلو برق‪ ،‬کابل الکتروپمپ و دریچه های منهول فاضالب و‬ ‫ً‬ ‫اب خصوصـا در مناطقـی که تاسیسـات خـارج از محدوده خدمات شـهری قرارگرفته اند‬ ‫اسـت»‪ .‬و در پاسـخ به این سـوال که ظرف شـش ماه گذشـته چه میزان خسـارت از این‬ ‫طریـق بـه ابفـای غـرب واردشـده اسـت و چـه تبعاتی در پـی دارد گفت‪« :‬ظرف شـش ماه‬ ‫ششـده اسـت‬ ‫گذشـته‪ ،‬متاسـفانه بیـش از ‪ 30‬مـورد سـرقت از تاسیسـات اب رسـانی گزار ‬ ‫کـه خسـارات مالـی بسـیاری وارد کـرده اسـت‪ .‬مهم تریـن مشـکلی کـه بوجـود می ایـد‪،‬‬ ‫یشـوند؛ زیـرا تامیـن و جایگزینـی‬ ‫تاسیسـات بـرای سـاعاتی از مـدار بهر هبـرداری خـارج م ‬ ‫نبـر اسـت و همیـن امـر سـبب قطـع جریـان اب در‬ ‫تاسیسـات ب هسـرقت رفته‪ ،‬گاهـی زما ‬ ‫شبکه توزیع می شود و تبعات اجتماعی و درنتیجه نارضایتی مشترکین را در پی خواهد‬ ‫داشـت‪ .‬همچنین سـرقت دریچه های اب وفاضالب سـطح شهر‪ ،‬موجب ایجاد خطرات‬ ‫یشـود‪ .‬متاسـفانه بارهـا شـاهد سـقوط عابـر و یـا وسـایل‬ ‫جانـی و مالـی بـرای مـردم م ‬ ‫نقلیـه در اثـر سـرقت ایـن دریچ ههـا بوده ایـم»‪ .‬وی در پاسـخ به سـوال "به منظـور افزایش‬ ‫ایمنـی به منظـور جلوگیـری از سـرقت ها چـه اقداماتـی انجا مشـده و یـا درحال انجـام‬ ‫اسـت؟" بیـان کـرد‪« :‬تاسیسـاتی کـه شـرایط سـاخت بـرای اسـتقرار واحدهـای نگهبانـی‬ ‫دارنـد سـاخته شـده و بازسـازی حصارهـا و محصـور کـردن تاسیسـاتی کـه امـکان سـرقت‬ ‫نهـای‬ ‫ان وجـود دارد انجا مشـده اسـت‪ .‬همچنیـن درحال حاضـر در حـال نصـب دوربی ‬ ‫کنترلـی در برخـی از تاسیسـات‪ ،‬ازجملـه تصفیه خانه های فاضالب هسـتیم‪ .‬درخصوص‬ ‫دریچه های قدیمی چدنی سـطح شـهر نیز ان ها با دریچه های پلیمری جایگزین شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬ایشـان در پایـان بیـان داشـت‪« :‬باتوجه به اینکـه موضـوع تامین اب شـرب سـالم‬ ‫و بهداشـتی‪ ،‬از مهم تریـن الزامـات بقـای انسان هاسـت؛ از مـردم می خواهـم درصـورت‬ ‫در شهرستان مالرد اغاز شد؛‬ ‫اجرای پروژه اب رسانی به مجتمع کوثر‬ ‫مدیـر امـور ابفـای ملارد از اجـرای پـروژه اب رسـانی بـه مجتمـع کوثـر در شهرسـتان مالرد‬ ‫خبـر داد‪ .‬مهـدی زمانـدار بـا اعلام ایـن خبـر گفـت‪« :‬باتوج هبـه حساسـیت موضـوع و‬ ‫تامیـن اب شـرب مـورد تقاضـای روسـتاییان‪ ،‬پـروژه خـط انتقـال اب رسـانی بـه مجتمـع‬ ‫کوثـر بـه طـول ‪ 14‬کیلومتـر اغازشـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬اجـرای ایـن پـروژه‪ ،‬بـا لوله هایـی‬ ‫بـا قطـر ‪ 400‬میلی متـر توسـط بسـیج سـازندگی قـرارگاه امـام حسـن مجتبـی(ع) و سـپاه‬ ‫سیدالشـهدا(ع) در حال اجراسـت و در زمان کوتاه ‪ 10‬روز از اغاز اجرای پروژه‪ ،‬بیش از دو‬ ‫کیلومتر لوله گذاری خط انتقال اب‪ ،‬انجا مشـده که در نوع خود بی نظیر اسـت»‪ .‬زماندار‬ ‫هـدف از اجـرای ایـن پـروژه را تامیـن اب شـرب روسـتاهای شهرسـتان ملارد‪ ،‬شـهریار‬ ‫و رباط کریـم عنـوان کـرد و اظهـار داشـت‪« :‬بـا اجـرای ایـن پـروژه افـت فشـار شـبکه های‬ ‫اب رسـانی روسـتاهای پایین دسـت برطـرف خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫مدیر امور ابفای شـهر فردوسـیه از اتصال چاه جدیدالحفر مخزن خاوه شـهر فردوسـیه‬ ‫بـه مـدار بهر هبـرداری خبـر داد‪ .‬محمـد ایرانخـواه بـا اعلام ایـن خبـر گفـت‪« :‬به منظـور‬ ‫جبـران کسـری اب مشـترکین‪ ،‬نسـبت بـه جانمایـی‪ ،‬حفاری و تجهیز یک حلقـه چاه اب‬ ‫شـرب اقـدام به عمـل امـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬اب اسـتحصالی چـاه جدیـد‪ ،‬ازطریـق خطـوط‬ ‫انتقـال اب بـه مخـزن ذخیره اب شـرب ‪ 5000‬مترمکعبی خاوه انتقـال می یابد»‪ .‬ایرانخواه‬ ‫اظهار داشـت‪« :‬دبی چاه مذکور ‪ 16‬لیتربرثانیه اسـت که با بهره برداری‪ ،‬بخشـی از کمبود‬ ‫اب اشـامیدنی مـورد تقاضـای مشـترکین را برطـرف خواهـد کرد»‪.‬‬ ‫در شهرستان شهریار انجام شد؛‬ ‫شناسایی و جمع اوری ‪ 19‬رشته انشعاب‬ ‫اب غیرمجاز باغ ویال‬ ‫پیام تبریک مدیریت شهری باغستان به مناسبت هفته قوه قضائیه‬ ‫رئیس و اعضای شورای اسالمی و سرپرست شهرداری باغستان در پیامی‪ ،‬ضمن تبریک‬ ‫فرارسـیدن هفتـه قـوه قضائیـه و گرامیداشـت یـاد و خاطره شـهید دکتر بهشـتی و ‪ ۷۲‬تـن از‬ ‫یـاران شـهیدش‪ ،‬نقـش پررنـگ دسـتگاه قضائـی بـا ماموریـت اصلـی برقـراری عدل و قسـط‬ ‫را در اعتمادافرینـی و تقویـت سـرمایه اجتماعـی انقلاب اسلامی بسـیار حیاتـی و مهـم‬ ‫دانسـتند‪ .‬متن پیام بدین شـرح اسـت‪ :‬رهبر معظم انقالب‪« :‬در نظام جمهوری اسلامی‬ ‫کـه مبنـای نظـام و مشـروعیت نظـام متکی سـت به حـق و عـدل‪ -‬ایـن پایـه اساسـی نظـام‬ ‫ماسـت‪ -‬دسـتگاه قضـا‪ ،‬حساسـیت مضاعفی پیـدا می کند»‪ .‬قـوه قضائیه به عنوان یکـی از‬ ‫ارکان نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی‪ ،‬نقشـی بی بدیـل در پاسـداری از ارزش هـا‪ ،‬کرامـت‬ ‫یهـای مشـروع شـهروندان ایفـا کـرده و درراسـتای اجـرای عدالـت در بیـش از‬ ‫انسـانی و ازاد ‬ ‫چهار دهه گذشته‪ ،‬یاران بسیاری را تقدیم انقالب و تحقق حکومت عادالنه اسالمی کرده‬ ‫اسـت‪ .‬ایت اهلل شـهید دکتر بهشـتی‪ ،‬از چهره های شـهیر تاریخ معاصر ایران اسـت که امام‬ ‫راحل در تبیین شخصیت این مبارز انقالبی فرموده بودند که بهشتی خود یک ملت بود‬ ‫و به مدد خودسازی روحی و معنوی و نیز توان فوق العاده مدیریتی‪ ،‬یکی از تاثیرگذارترین‬ ‫شخصیت هایی بود که در پیشبرد و تثبیت انقالب اسالمی‪ ،‬به ویژه در دستگاه قضا نقشی‬ ‫اساسـی ایفـا کـرد‪ .‬این جانبـان ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهدای هفتـم تیر‪ ،‬هفته‬ ‫قـوه قضائیـه را بـه هم وطنان و تمامی دسـت اندرکاران شـریف برقراری عدالـت‪ ،‬به ویژه دکتر‬ ‫کمیلی مقدم (ریاست محترم دادگستری شهرستان شهریار )‪ ،‬دکتر عسگری پور (دادستان‬ ‫محتـرم شهرسـتان شـهریار ) و قضـات و کارکنـان زحمت کـش مجموعـه قضائی شهرسـتان‬ ‫تبریـک و تهنیـت عـرض کـرده؛ سلامتی و توفیقـات روزافـزون ایشـان را از خداونـد متعـال‬ ‫خواسـتاریم‪ .‬رحیم رحیمی (رئیس) و اعضای شـورای اسلامی شـهر باغسـتان؛ محمدرضا‬ ‫شمسـایی (سرپرست شـهرداری باغستان)‪.‬‬ ‫‪ 19‬رشـته انشـعاب اب غیرمجـاز باغ ویلا در شـهر وحیدیـه شهرسـتان شـهریار شناسـایی‬ ‫و جمـع اوری شـد‪ .‬شـمس اهلل مـددی (مدیـر امـور ابفـای شـهر وحیدیـه) بـا اعلام ایـن‬ ‫خبـر گفـت‪« :‬بـا تلاش عوامـل اجرایـی‪ 19 ،‬رشـته انشـعاب اب کـه توسـط افـراد سـودجو‬ ‫ب هصـورت غیرمجـاز در اقطـار مختلـف‪ ،‬از تاسیسـات اب رسـانی به منظـور اسـتفاده در‬ ‫باغ ویلا در خـارج از بافـت شـهری مورداسـتفاده قرارگرفتـه بـود شناسـایی و جمـع اوری‬ ‫شد»‪ .‬وی افزود‪« :‬متخلفینی که مبادرت به استفاده غیرقانونی از تاسیسات اب رسانی‬ ‫می کننـد‪ ،‬عالو هبـر تضییـع حقـوق سـایر مشـترکین‪ ،‬خسـارات بسـیاری بـه شـبکه توزیـع‬ ‫اب وارد می کننـد»‪ .‬مـددی اظهـار داشـت‪« :‬تبعاتـی ازجملـه هدررفـت اب‪ ،‬افـت فشـار‬ ‫شـبکه‪ ،‬الودگـی اب و فرسـودگی شـبکه اب رسـانی‪ ،‬نتیجـه وجـود انشـعابات اب غیرمجاز‬ ‫است که همواره ابفا در حال پیگیری و شناسایی این گونه انشعابات است»‪ .‬مدیر امور‬ ‫ابفـای وحیدیـه در پایـان گفـت‪« :‬بـرای افـراد خاطـی‪ ،‬پرونـده قضائـی تشـکیل و در حـال‬ ‫پیگیری ست و از مردم می خواهیم درصورت مشاهده هرگونه سوءاستفاده غیرقانونی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مراتـب را سـریعا ازطریـق سـامانه تلفنـی ‪ 122‬اطلاع دهنـد تـا اقدامـات الزم انجـام شـود»‪.‬‬ ‫تداوم طر ح های نظافت عمومی‬ ‫معابر شهر باغستان‬ ‫برگزاری جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید‬ ‫شهرستانشهریار؛‬ ‫مدیریت شهری باغستان حامی‬ ‫واحدهای بزرگ تولیدی خواهد بود‬ ‫محمدرضا شمسـایی (سرپرسـت شـهرداری باغسـتان) گفت‪« :‬نظافت و پا کیزگی سطح‬ ‫شـهر‪ ،‬یکـی از مهم تریـن وظایـف شـهرداری ها درراسـتای ارتقای سـیمای شـهری‪ ،‬حفظ‬ ‫یشـود و مجموعـه دوره ششـم مدیریت‬ ‫بهداشـت عمومـی و رضایـت عمومـی قلمـداد م ‬ ‫شـهری باغسـتان‪ ،‬نسـبت بـه ایـن مسـاله جدیـت و حساسـیت بیش ازپیـش دارد»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬درهمین راسـتا‪ ،‬طـرح جهـادی نظافـت عمومـی معابـر و محلات سـطح شـهر‪،‬‬ ‫توسـط عوامل زحمت کش و خدوم واحد امور شـهر معاونت خدمات شـهری شـهرداری‬ ‫سهـای زبالـه‪ ،‬الیروبـی جـداول‪،‬‬ ‫باغسـتان‪ ،‬بـا اجـرای اقداماتـی همچـون شستشـو با ک ‬ ‫رفـت وروب معابـر و ‪ ...‬در حـال اجراسـت»‪ .‬شمسـایی خاطرنشـان کـرد‪« :‬ازانجایی کـه‬ ‫نظافـت عمومـی‪ ،‬مقولـه ای مشـترک میـان جامعـه و دسـتگاه های مسـئول قلمـداد‬ ‫یشـود‪ ،‬از شـهروندان محتـرم شـریف باغسـتان خواهشـمندیم از رهاسـازی زبالـه و‬ ‫م ‬ ‫پسـماند در سـطح معابـر و انهـار خـودداری فرماینـد و خدمتگـزاران خـود در شـهرداری‬ ‫باغسـتان را یـاری کننـد»‪.‬‬ ‫جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان شهریار با حضور مهندس شفیع زاده‬ ‫(فرمانـدار شـهریار )‪ ،‬معاونیـن‪ ،‬بخشـدار مرکـزی‪ ،‬شمسـایی (سرپرسـت شـهرداری‬ ‫باغسـتان)‪ ،‬رئیـس و اعضـای شـورای اسلامی باغسـتان‪ ،‬رئیـس اداره جهـاد کشـاورزی‪،‬‬ ‫روسـای ادارات خدمات رسـان شهرسـتان شـهریار در شرکت کاله در شهر باغستان برگزار‬ ‫شـد‪ .‬مسـئوالن امـر‪ ،‬ضمـن بازدیـد از خطـوط تولیـد شـرکت کالـه‪ ،‬مسـایل و موضوعـات‬ ‫نهـا‪ ،‬بـه بحث و گفتگو گذاشـتند‬ ‫پیـش روی ایـن واحـد بـزرگ تولیـدی را به منظـور رفـع ا ‬ ‫و تصمیمات مربوطه اخذ شد‪ .‬محمدرضا شمسایی در حاشیه این نشست؛ بااشاره به‬ ‫اهمیـت تلاش بـرای رفـع مسـابل و مشـکالت واحدهـای تولیـدی و صنعتـی؛ به منظـور‬ ‫کمـک بـه توسـعه اشـتغال‪ ،‬گفـت‪« :‬شـورای اسلامی و شـهرداری باغسـتان نیـز همـواره‬ ‫از حضـور تولیدکننـدگان و مجموع ههـای اقتصـادی بـزرگ در ایـن شـهر حمایـت کـرده و‬ ‫تلاش کـرده تـا خللـی در فعالیـت ایـن واحدهـا ازسـوی شـهرداری پیـش نیایـد»‪.‬‬ ‫مراجعه شهروندان به شهرداری و جهاد کشاورزی؛‬ ‫پیش از هرگونه عملیات عمرانی در حریم شهری باغستان‬ ‫محمدرضـا شمسـایی (سرپرسـت شـهرداری باغسـتان) بیـان کـرد‪« :‬نظـارت و پایـش‬ ‫ساخت وسـازها در خارج از محدوده بافت شـهری و در محدوده حرایم شـهری‪ ،‬همواره‬ ‫یکی از دغدغه های مدیران شهری بوده است تا سودجویان و سوءاستفاده کنندگان از‬ ‫خالهـای قانونـی‪ ،‬بـه شـهر و به ویژه باغات و اراضی زراعی اسـیب وارد نکننـد»‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪« :‬درراسـتای مصوبات قرارگاه مقابله با ساخت وسـازهای غیرمجاز و طی هماهنگی‬ ‫بـا دادسـتانی محتـرم شهرسـتان و اداره جهـاد کشـاورزی‪ ،‬تعـدادی از دیوارکشـی ها و‬ ‫ساخت وسـازهای غیرمجـاز در حریـم شـهر باغسـتان‪ ،‬توسـط عوامـل کنتـرل و نظـارت‬ ‫شهرداری باغستان تخریب شد»‪ .‬وی در پایان بیان داشت‪« :‬هرگونه ساخت وساز فاقد‬ ‫مجـوز و خـارج از پروسـه قانونـی و اداری در حریـم شـهری باغسـتان‪ ،‬پـس از هماهنگی و‬ ‫دسـتور مقام محترم قضائی‪ ،‬تخریب خواهد شـد و از شـهروندان محترم خواهشـمندیم‬ ‫به منظور جلوگیری از اتالف منابع و سـرمایه های خود‪ ،‬پیش از شـروع عملیات عمرانی‬ ‫بـه شـهرداری و اداره جهـاد کشـاورزی مراجعـه کنند»‪.‬‬ ‫تقدیر از بازیگران در صباشهر‬ ‫مهنـدس جعفـری بیـان کـرد‪« :‬امـروز هنرمنـدان شـهر‬ ‫سـفیران فرهنگ شهر هسـتند»‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫شـورای اسلامی و شـهرداری صباشـهر؛ مراسـم تشـویق و‬ ‫تقدیـر از هنرمنـدان نوجوان عرصه دوبالژ و بازیگری بین‬ ‫جوانـان مسـتعد صباشـهر‪ ،‬بـا حضـور ریاسـت و اعضـای‬ ‫شـورای اسلامی در محـل سـالن همایـش شـهر برگـزار‬ ‫مشـاهده سـارقین و یا کسـانی که از تاسیسـات اب رسانی بهره برداری غیرمجاز می کنند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫سـریعا ازطریق سـامانه تلفنی ‪ 122‬مراتب را اطالع دهند تا همکاران ما سـریعا نسـبت به‬ ‫رفـع مشـکل اقـدام کنند»‪.‬‬ ‫شـد‪ .‬ایـن مراسـم کـه با حمایت مهنـدس ملکی (شـهردار‬ ‫صباشـهر) و بـا حضـور اقـای رامتیـن هاشـمی (کارگـردان)‬ ‫و اقـای جلیلیـان (از مدیـران دوبلاژ و مجـری صـدا)‬ ‫به عنوان میهمان همراه بود‪ ،‬مهندس جعفری (ریاسـت‬ ‫شورای اسالمی) در سخنانی‪ ،‬هنرمندان شهر را سفیران‬ ‫فرهنـگ هـر شـهر برشـمرد‪ .‬ایشـان از جوانـان مسـتعد در‬ ‫عرصـه فرهنـگ و زیباسـازی بصـری‪ ،‬جهـت ارائـه نظـرات‬ ‫سـازنده دعـوت بـه همـکاری کـرد‪ .‬در پایـان هاشـمی‬ ‫(کارگـردان و دبیـر برگـزاری مراسـم) از سـاخت فیلـم کوتـاه‬ ‫تیم تولید محتوا به نام شـهید اوینی‪ ،‬متشـکل از جوانان‬ ‫بازیگـر‪ ،‬پـس از اخـذ مجـوز الزم از وزارت فرهنـگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی در تیرمـاه امسـال خبـر داد‪.‬‬ ‫تقدیر شورا و شهرداری صباشهر‬ ‫از کارکنان دادسرای شهرستان شهریار‬ ‫به مناسـبت هفته قوه قضائیه و گرامیداشـت یاد و خاطره شـهید بهشـتی و شهدای قوه‬ ‫قضائیه‪ ،‬مهندس علی ملکی و اعضای شـورای اسلامی صباشـهر‪ ،‬از کارکنان دادسـرای‬ ‫شهرسـتان شـهریار تجلیـل و تقدیـر کردنـد‪ .‬در حاشـیه ایـن دیـدار‪ ،‬شـهردار صباشـهر‬ ‫گفـت‪« :‬مجموعـه قضائـی شهرسـتان شـهریار‪ ،‬بـا صعـه صـدر و صبر و شـکیبایی‪ ،‬همـواره‬ ‫درراستای رفع نیازهای قضائی مردم‪ ،‬به ویژه شهروندان صباشهری‪ ،‬گام برمی دارند که‬ ‫امری حساس‪ ،‬مهم و قابل تقدیر است‪ .‬هفته قوه قضائیه‪ ،‬فرصت بسیار مغتنمی برای‬ ‫قدردانـی از تالش هـای قانونمنـد ایـن عزیزان اسـت‪ ،‬لذا برخورد وظیفه دانسـتیم ضمن‬ ‫حضـور در مجموعـه قضائـی شهرسـتان‪ ،‬از کارکنـان زحمتکـش دادسـرای شهرسـتان‬ ‫تقدیـر و تجلیل کنیم»‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2560

روزنامه سایه 2560

شماره : 2560
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه سایه 2559

روزنامه سایه 2559

شماره : 2559
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه سایه 2558

روزنامه سایه 2558

شماره : 2558
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه سایه 2557

روزنامه سایه 2557

شماره : 2557
تاریخ : 1401/05/09
روزنامه سایه 2556

روزنامه سایه 2556

شماره : 2556
تاریخ : 1401/05/08
روزنامه سایه 2554

روزنامه سایه 2554

شماره : 2554
تاریخ : 1401/05/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!