روزنامه سایه شماره 2531 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2531

روزنامه سایه شماره 2531

روزنامه سایه شماره 2531

‫نخست وزیر عراق‪:‬‬ ‫روابط با ایران‪ ،‬بسیار مهم است‬ ‫نخسـت وزیر عـراق در نشسـت مطبوعاتـی بـا قدردانـی از‬ ‫رئیس جمهـوری ایـران به خاطـر اسـتقبال گـرم از وی و‬ ‫هیئت همراهـش‪ ،‬گفـت‪« :‬بـه تهـران امدیـم تـا روابـط دوجانبـه بین‬ ‫تو گو هـا روابـط‬ ‫ایـران و عـراق را مورد بحـث قـرار دهیـم و طـی گف ‬ ‫تو گـو قـرار‬ ‫تاریخـی‪ ،‬دینـی و فرهنگـی بیـن دو کشـور را محـور گف ‬ ‫دادیـم»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ مصطفـی الکاظمـی ادامـه داد‪« :‬روابـط بـا‬ ‫ایـران بسـیار مهم اسـت و در چهارچـوب و منافـع مشـترک دو کشـور‬ ‫بـرای تامیـن منافـع ملت هـا تلاش می کنیـم‪ .‬مـا توافـق کردیـم تـا‬ ‫روابـط تجـاری را نیـز تقویـت کنیـم»‪.‬‬ ‫راه اندازی اولین نیروگاه اتمی جهان‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1954‬؛ اولیـن نیـروگاه اتمـی جهـان در «اوبنینسـک»‬ ‫راه انـدازی شـد؛ کـه شـهری در اسـتان کالـوگا در روسـیه‪ ،‬واقـع در ‪ ۱۰۲‬کیلومتـری‬ ‫ییـف اسـت‪.‬‬ ‫بغـرب مسـکو‪ ،‬در طـول خـط راه اهـن اصلـی بیـن مسـکو و ک ‬ ‫جنو ‬ ‫نشـهر‪ ،‬بـرای برجـی کـه جهـت مطالعـه گسـترش پرتـو از ایسـتگاه های هسـته ای‬ ‫ای ‬ ‫سـاخته شـده‪ ،‬مشـهور اسـت‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫دوشنبه ‪ 6‬تیر ‪ 27 1401‬ذوالقعده ‪ 27 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2531‬تومان‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫ش ــاید در تاری ــخ اختالف ــات بی ــن کش ــورها پ ــس از‬ ‫برجام نیمه جان‬ ‫گهــای جهانــی اول و دوم‪ ،‬هیــچ دو کشــوری‬ ‫دوباره جان می گیرد جن ‬ ‫به ان ــدازه ای ــران و امری ــکا‪...‬‬ ‫رئیس جمهوریتاکیدکرد؛‬ ‫کنترلو ثباتقیمت ها؛‬ ‫شرطموفقیت‬ ‫طرح اصالح اقتصادی‬ ‫‪2‬‬ ‫تو گو با کارشناس ارشد روانشناسی مطرح شد؛‬ ‫در گف ‬ ‫طراحی استراتژی های‬ ‫عاقالنه و عاشقانه قبل ازازدواج‬ ‫ازدواج و ورودیـه روابـط زناشـویی به عنـوان یکـی از مهم تریـن و پیچیده تریـن روابـط‬ ‫انسـانی تلقـی می شـود کـه سلامت جسـم و روان زوجیـن درگـروی کیفیـت و میـزان‬ ‫کارامـدی روابـط در ان اسـت‪ .‬پیونـدی کـه درنتیجـه رابطـه ازدواج حاصـل می شـود‪،‬‬ ‫می توانـد بـرای طرفیـن ان ارام بخـش باشـد و موجـب اسـتواری پایـه و بنیـان خانـواده‬ ‫شـود‪ .‬زوجیـن از مشـاوره های پیـش ازازدواج بـه منافـع زیـادی دسـت می یابنـد‪.‬‬ ‫زوج هایی که در جلسه های امادگی برای ازدواج شرکت می کنند درمقایسه با سایرین‬ ‫در افزایـش مهارت هـای مدیریـت ارتبـاط و مشـکالت‪...‬‬ ‫‪6‬‬ ‫سـید جـواد سـاداتی نژاد؛ وزیـر جهـاد کشـاورزی با بیان اینکـه سـاالنه بایـد‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون هکتـار عملیـات ابخیـزداری در ایران اجرایی شـود‪ ،‬گفت‪« :‬ظرف‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۱‬سال تمام عرصه های ابخیز باید تحت پوشش عملیات ابخیزداری‬ ‫قـرار گیرد»‪.‬‬ ‫گردهمایی تجلیل از کسبه نمونه محالت منطقه ‪ 20‬تهران برگزار شد؛‬ ‫تجلیل از کسبه نمونه‬ ‫و واحدهای صنفی برتر شهرستان ری‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس سازمان مراکز و مدارس غیردولتی اعالم کرد؛‬ ‫عضو شورای شهر شیراز‪:‬‬ ‫ورود زبان های المانی و فرانسه‬ ‫به مدارس غیردولتی‬ ‫نماینده مردم شهرستان بابل در مجلس‪:‬‬ ‫بازافرینی شیراز‬ ‫نیاز به بازنگری دارد‬ ‫‪2‬‬ ‫اهمیت و ضرورت مهارت اموزی در جامعه‬ ‫بر کسی پوشیده نیست‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان یـزد درنظـردارد اجـرای پـروژه مشـروحه ذیـل را از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی‬ ‫یـک مرحلـه ای بـا ارزیابـی کیفـی بـه پیمانکار واجد شـرایط وا گذار کنـد‪ .‬لذا متقاضیان شـرکت در مناقصه می توانند‬ ‫از تاریـخ ‪ 1401/04/05‬لغایـت ‪ 1401/04/09‬از طریـق سـامانه سـتادایران بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬نسـبت بـه‬ ‫دریافـت اسـناد مناقصـه اقـدام کننـد و پیشـنهادات خـود را باتوج هبـه مندرجـات دفترچـه مناقصـه‪ ،‬ظـرف مهلـت‬ ‫ً‬ ‫تهـای "الـف" و ارزیابـی کیفـی مناقصـه را بـه دبیرخانـه ایـن شـرکت تحویـل دهند‪.‬‬ ‫مقـرر در جـدول زیـر‪ ،‬در سـامانه سـتادایران بارگـذاری کـرده و ضمنـا پا ک ‬ ‫ً‬ ‫ی مدت و بارگذاری نشـده در سـامانه‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شـد‪ .‬کارفرما نسـبت به رد یا قبول‬ ‫ضمنا به پیشـنهادهای تحویل داده شـده بعد از انقضا ‬ ‫یـک یـا کلیه پیشـنهادات مختار اسـت‪.‬‬ ‫شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد‪2001005066000037 :‬‬ ‫ردیف‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫شرحمناقصه‬ ‫تضمینشرکت‬ ‫در مناقصه (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1401/130/603‬‬ ‫انجامفعالیت هایتوسعه‬ ‫و احداث (شبکه فیدر ‪5‬‬ ‫ترک اباد) در حوزه عمل‬ ‫مدیریت برق شهرستان‬ ‫اردکان ‪1401‬‬ ‫‪1.100.000.000‬‬ ‫نوعضمانتنامه‬ ‫زمان تحویل پا کت ها‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‬ ‫‪-1‬ضمانتنامه‬ ‫بانکی‬ ‫‪ -2‬فیش واریز‬ ‫وجه نقد‬ ‫‪ -3‬مطالبات‬ ‫ساعت ‪ 14‬روز‬ ‫دوشنبه مورخ‬ ‫‪1401/04/20‬‬ ‫ساعت ‪10:30‬‬ ‫روز شنبه مورخ‬ ‫‪1401/04/25‬‬ ‫‪ -1‬مدت اجرا‪ :‬چهار ماه‬ ‫‪ -2‬هزینه درج ا گهی مناقصه و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬ ‫‪ -3‬به پیشنهادات مشروط‪ ،‬مبهم‪ ،‬مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال شود‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫ داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن‪ 035-36248989 :‬امور تدارکات و ‪ 035-36243111‬امور مهندسی و نظارت تماس‬‫حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/05 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1340791‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان یزد‬ ‫ا گهی فراخوان پیمانکار‬ ‫موضوع مناقصه شماره ‪401/13‬‬ ‫فرزانهفصیحی‬ ‫و شکستن رکورد‬ ‫دوی ‪ ۱۰۰‬متر زنان ایران‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـرکت گاز اسـتان لرسـتان (مناقصه گـزار ) درنظـردارد گازرسـانی بـه روسـتاهای دوالبـی بادامـک‪ ،‬هرشـیر ایمانـی‪ ،‬هرشـیر عباسـی‪ ،‬شـاه کرم‬ ‫خـدادادی و کمچه کلـه شهرسـتان پلدختـر را از طریـق مناقصـه عمومـی (یک مرحله ای) به پیمانکار واجد صالحیت وا گـذار کند‪ .‬لذا از کلیه‬ ‫پیمانـکاران واجـد صالحیتـی کـه تمایـل بـه شـرکت در ایـن مناقصـه دارنـد‪ ،‬دعـوت می شـود از تاریـخ ‪ 1401/04/06‬لغایـت ‪ 1401/04/16‬جهـت‬ ‫شـرکت در مناقصه فوق‪ ،‬از طریق سـامانه سـتاد اقدام کنند‪ .‬الزم به ذکر اسـت کلیه مدارک خواسـته شـده که در سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) ‪ ،www.setadiran.ir‬پایگاه‬ ‫ملـی اطالع رسـانی مناقصـات کشـور بـه ادرس ‪ http://iets.mporg.ir‬درج شـده را تکمیـل و حدا کثـر تـا تاریـخ ‪ 1401/04/26‬از طریـق سـامانه سـتاد ارسـال کننـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنا الزم است نسخه فیزیکی اسناد ارزیابی و پا کت "الف" (ضمانتنامه) نیز به ادرس شرکت گاز استان لرستان ارسال شود‪.‬‬ ‫زمان بازگشایی پیشنهادات‪ :‬ساعت‪9:00‬صبح مورخ‪1401/05/01‬‬ ‫‪ -1‬عنوان و مشخصات کلی پروژه‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫مدت‬ ‫پیمان‬ ‫مبلغ براورد کار حدود‬ ‫(ریال)‬ ‫حداقل مبلغ تضمین شرکت‬ ‫در فرایند ارجاع کار (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫گازرسانی به روستاهای دوالبی بادامک‪ ،‬هرشیر ایمانی‪ ،‬هرشیر‬ ‫عباسی‪ ،‬شاه کرم خدادادی و کمچه کله شهرستان پلدختر‬ ‫‪ 210‬روز‬ ‫‪22.207.801.368‬‬ ‫‪1.120.000.000‬‬ ‫‪ -2‬به این پیمان درصورت وجود اعتبار و تخصیص الزم‪ ،‬پیش پرداخت تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫‪ -3‬نـوع و مبلـغ تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار‪ :‬به صـورت یکـی از تضمین هـای زیـر‪ :‬الف) ضمانتنامه بانکـی؛ ب) واریـزی وجه نقد بـه حسـاب ‪ 4001131406379309‬به نام تمرکز‬ ‫وجوه سـپرده شـرکت گاز استان لرستان‬ ‫‪ -4‬محل تحویل و گشایش پیشنهادات‪ :‬خرم اباد‪ ،‬میدان ‪22‬بهمن‪ ،‬بلوار مدیریت‪ ،‬شرکت گاز استان لرستان‪ ،‬امور قراردادها‪ -‬تلفکس‪066-33200683 :‬‬ ‫‪ -5‬پایه و رشته موردنیاز‪ :‬حداقل رتبه ‪ 5‬تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز (توانایی مالی‪ ،‬ظرفیت ازاد کاری‪ ،‬تخصص و سابقه کاری مرتبط)‬ ‫‪ -6‬محل تامین اعتبار‪ :‬سایر‬ ‫‪ -7‬مدت اعتبار پیشنهادها‪ :‬سه ماه بوده و این مدت حدا کثر برای یک بار قابل تمدید است‪.‬‬ ‫‪ -8‬شرایط شرکت کننده در فراخوان‪ :‬داشتن شخصیت حقوقی؛ تجربه کافی مرتبط؛ توانایی تهیه و تسلیم ضمانتنامه؛ توانایی رعایت استانداردهای شرکت ملی گاز؛ داشتن امکانات‬ ‫و نیروی متخصص به اندازه کافی؛ رتبه بندی مرتبط با رعایت ظرفیت مجاز کاری؛ داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی و صورت های مالی حسابرسی شده‪.‬‬ ‫‪ -9‬بازگشایی پا کات منوط به کسب حداقل امتیاز از کمیته فنی‪ /‬بازرگانی طبق اسناد ارزیابی ست‪.‬‬ ‫‪ -10‬داشتن کد شناسه ملی اشخاص حقوقی و ایران کد الزامی ست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/06 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1339503‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان لرستان‬ ‫‪3‬‬ ‫برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری «جوانی جمعیت»‬ ‫در دانشگاه علوم پزشکی مازندران‬ ‫قرارگاه سالمت و جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی مازندران در نظر دارد؛ جشنواره‬ ‫فرهنگـی هنـری جوانـی جمعیـت را بـا اهـداف ترویـج فرهنـگ ازدواج و فرزنـداوری ‪،‬‬ ‫شهـا و تهدیـدات سالخــوردگی‬ ‫ا گا هسـازی جامعـه از مزایـای جوانـی جمعیـت و چال ‬ ‫جمعیت کشور در پنج محور ‪ .۱‬پوستـر و طـراحـی گرافیک ‪ .۲‬انیـمیشن ‪ ،‬موشـن و کلـیپ‬ ‫‪ .۳‬داستـان کوتـاه و فیلم نامـه ‪ .۴‬پیشنهادات و نظرات کاربردی ‪ .۵‬تیتر و جمالت کوتاه‬ ‫تاثیرگـذار برگـزار کنـد‪ .‬کلیـه عالقه منـدان و فعـاالن حوزه هـای فرهنگـی‪ ،‬هنـری‪ ،‬رسـانه‬ ‫و دیجیتـال در هـر رده سـنی می تواننـد جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر از محورهـای‬ ‫جشـنواره به سـامانه قرارگاه سلامت و جوانی جمعیت دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران‬ ‫بـه ادرس ‪ https://javani.mazums.ac.ir‬قسـمت جشـنواره «جوانـی جمعیـت» مراجعه‬ ‫کـرده و ضمـن مطالعـه فراخـوان جشـنواره در صـورت تمایـل بـرای ثبت نـام اقـدام کننـد‪.‬‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫دو شنبه ‪ 6‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2531‬‬ ‫«هوشمندسازی ریال» تا پایان تابستان‬ ‫طب ــق اعالم بانک مرکزی؛ رمزریال بناس ــت تا ش ــهریورماه‬ ‫اجرای ــی ش ــود‪ .‬با انتش ــار رمزری ــال‪ ،‬اف ــراد اس ــکناس ریال‬ ‫خ ــود را تحوی ــل بان ــک مرک ــزی می دهن ــد و رمزری ــال‬ ‫تحوی ــل می گیرند ک ــه ای ــن رمزری ــال قابل اس ــتفاده برای‬ ‫ً‬ ‫سرمایه گذاری نیس ــت و صرفا جایگزین اسکناس خواهد‬ ‫ش ــد‪ .‬ب هگ ــزارش تس ــنیم؛ ط ــی یک دهه گذش ــته رمزارزه ــا‬ ‫در دنی ــا جای ــگاه وی ــژه ای یافتن ــد و این ام ــر باع ــث ش ــد‬ ‫نب ــاره‬ ‫که ــای مرک ــزی تصمی ــم ج ــدی درای ‬ ‫ب هم ــرور بان ‬ ‫نس ــال ها از رم ــزارز‬ ‫بگیرن ــد‪ .‬برخ ــی از کش ــورها ط ــی ای ‬ ‫مل ــی خ ــود رونمای ــی کرده ان ــد و برخی دیگر نی ــز کما کان‬ ‫درحال بررس ــی ابع ــاد ان هس ــتند‪ .‬براین مبنا؛ نی ــز رویکرد‬ ‫جدیدی در بانک های مرکزی ش ــکل گرفت ــه و بانک های‬ ‫یه ــای ان‪،‬‬ ‫مرک ــزی در دنی ــا از ای ــن فن ــاوری و برخی ویژگ ‬ ‫ ک ــه به حا کمی ــت پولی لطمـ ـه ای وارد نمی کند‪ ،‬اس ــتفاده‬ ‫و مفهوم جدی ــدی باعنوان «رم ــزارز ملی» ارائ ــه کرده اند‪.‬‬ ‫له ــای س ــنتی یک س ــر طی ــف و س ــمت دیگر ان‬ ‫ا گ ــر پو ‬ ‫رمزارزه ــا باش ــند‪ ،‬رمزپ ــول بان ــک مرک ــزی (‪Central Bank‬‬ ‫‪ )Digital Currency‬در میان ــه ای ــن دو طی ــف ق ــرار دارد‪.‬‬ ‫له ــای بانک مرک ــزی به مانند رمزارزها بی پش ــتوانه‬ ‫رمزپو ‬ ‫نیس ــتند‪ .‬ا کنون در ‪ 90‬کش ــور‪ ،‬بانک های مرکزی پروژه ای‬ ‫را ب ــر روی رمزپ ــول بان ــک مرک ــزی تعری ــف کردن ــد ک ــه‬ ‫نه ــا در مراحل تحقیقاتی ق ــرار دارند‪ ،‬برخی دیگر‬ ‫برخی ازا ‬ ‫مق ــررات را تصوی ــب کرده ان ــد و ام ــاده ارائ ــه رمزپ ــول‬ ‫هس ــتند‪ ،‬برخی ارائ ــه اولیه و ازمایش ــی را اغ ــاز کردند و در‬ ‫کش ــورهای معدودی نی ــز رمزپول عملیاتی ش ــده و مردم‬ ‫ان کش ــورها می توانن ــد در س ــطح کل کش ــور از رمزپول ها‬ ‫اس ــتفاده کنن ــد‪ .‬در ایران نی ــز ان طورک ــه پیش ازاین بارها‬ ‫ازس ــوی بان ــک مرک ــزی اع ــام ش ــده‪ ،‬برنام هه ــای جدید‬ ‫ب ــرای اس ــتفاده از رمزارزه ــا تدوی ــن ش ــده و بناس ــت در‬ ‫ما هه ــای این ــده ب هص ــورت ازمایش ــی در دس ــتورکار ق ــرار‬ ‫گی ــرد‪ 27 .‬دی ماه پارس ــال رمزپول ملی در ش ــورای پول و‬ ‫ً‬ ‫اعتب ــار تصویب ش ــد‪ .‬علی صالح ابادی رس ــما اع ــام کرده‬ ‫«رمزری ــال» به عنوان ی ــک ابزار جدید پرداخت قرار اس ــت‬ ‫در ش ــهریورماه س ــال جاری البت ــه به صورت ازمایش ــی کار‬ ‫خ ــود را اغ ــاز کن ــد‪ .‬طبق اع ــام رئیـ ـس کل بان ــک مرکزی؛‬ ‫رمزری ــال قرار اس ــت ج ــای ری ــال اسکناس ــی را بگی ــرد و با‬ ‫مفه ــوم جهان ــی ان متف ــاوت اس ــت‪ .‬زم ــان ش ــروع به کار‬ ‫ً‬ ‫رمزری ــال ش ــهریورماه اس ــت و احتماال به صورت ازمایش ــی‬ ‫یش ــود‪ .‬وی گف ــت؛‬ ‫دریک ــی از مناط ــق کش ــور اغ ــاز م ‬ ‫یس ــت ک ــه در دس ــت‬ ‫رمزری ــال ج ــای همی ــن اسکناس ‬ ‫مردم اس ــت‪ .‬فرد به جای اینکه اس ــکناس داش ــته باش ــد‬ ‫رمزری ــال دارد‪ .‬ای ــن مفه ــوم ب ــا مفه ــوم جهان ــی (رم ــزارز )‬ ‫متف ــاوت اس ــت‪ .‬در «رمزریال» ریال های اس ــکناس جای‬ ‫خ ــود را ب ــه رمزری ــال می دهن ــد‪ .‬به گفت ــه وی؛ پی ــش از‬ ‫ً‬ ‫شه ــا و‬ ‫نط ــرح نی ــز حتم ــا به میزان کاف ــی اموز ‬ ‫اج ــرای ای ‬ ‫یش ــود ت ــا م ــردم با س ــازوکار ان‬ ‫اطالع رس ــانی ها انج ــام م ‬ ‫اشنا ش ــوند‪ .‬تصمیم براین اسـ ـت که رمزارز ابتدا به صورت‬ ‫ازمایش ــی از یکی از مناطق ش ــروع ش ــود و بعد به سراس ــر‬ ‫کش ــور تس ــری یابد‪ .‬وی خاطرنش ــان کرد؛ اقدامات دولت‬ ‫نح ــوزه‬ ‫و بان ــک مرک ــزی درب ــاره رم ــزارز و نظ ــارت ب ــر ای ‬ ‫یس ــت‪ .‬این مس ــئله دراختیار محس ــن‬ ‫درحال جمع بند ‬ ‫رضای ــی (مع ــاون اقتص ــادی رئیس جمهوری)س ــت ک ــه‬ ‫درحال بررس ــی ب ــوده ت ــا در س ــطح دول ــت تصمیم گی ــری‬ ‫ش ــود‪ .‬بان ــک مرک ــزی ه ــدف طراح ــی رمزری ــال را تبدی ــل‬ ‫اس ــکناس به موجودیت قابل برنامه ریزی و برنامه نویسی‬ ‫اع ــام ک ــرده ت ــا ب ــا ای ــن فراین ــد پ ــول دارای موجودی ــت‬ ‫هوش ــمند ش ــود‪ .‬با انتش ــار رمزریال‪ ،‬افراد اس ــکناس ریال‬ ‫خود را تحوی ــل بانک مرکزی می دهن ــد و رمزریال تحویل‬ ‫می گیرن ــد که قابل اس ــتفاده برای س ــرمایه گذاری نیس ــت‬ ‫ً‬ ‫شت ــر مه ــران‬ ‫یش ــود‪ .‬پی ‬ ‫و صرف ــا جایگزی ــن اس ــکناس م ‬ ‫محرمی ــان (مع ــاون فناوری های بانک مرکزی) درتش ــریح‬ ‫یه ــای رمزری ــال ملی این گون ــه توضی ــح داده بود که‬ ‫ویژگ ‬ ‫در رمزریال ــی ک ــه در داخ ــل گوش ــی ق ــرار می گی ــرد‪ ،‬بان ــک‬ ‫به عنوان ش ــخص س ــوم و واس ــط که امکان انتق ــال وجه‬ ‫را فراه ــم می کن ــد‪ ،‬حذف و عی ــن پول و اسکناس ــی که در‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫جی ــب داری ــم ب هص ــورت الکترونی ــک منتق ــل م ‬ ‫محرمی ــان تصری ــح ک ــرد؛ ش ــهروندان مختارن ــد پ ــول و‬ ‫درام ــد خ ــود را در ش ــکل های مختلف نگه ــداری کنند و‬ ‫ً‬ ‫عموم ــا افراد ترجی ــح می دهند ترکیبی از اش ــکال مختلف‬ ‫دارای ــی (اس ــکناس‪ ،‬ط ــا‪ ،‬حس ــاب بانک ــی و ‪ )...‬را ب ــرای‬ ‫این منظ ــور بـ ـه کار برن ــد‪ .‬رمزری ــال درواق ــع ی ــک انتخ ــاب‬ ‫جدی ــد به امکان های ش ــهروندان برای نگه ــداری دارایی‬ ‫اضاف ــه می کند و م ــردم می توانند بخش ــی از پ ــول خود را‬ ‫ب هص ــورت رمزری ــال نگه ــداری کنن ــد و ه ــر ف ــرد می تواند‬ ‫بامراجع هب ــه بان ــک‪ ،‬رمزری ــال در کی ــف پ ــول الکترونیکی‬ ‫یش ــده در‬ ‫خ ــود را دریاف ــت کن ــد‪ .‬میزان رمزری ــال نگهدار ‬ ‫کی ــف پول نیز بس ــته به نوع کیف پول (کی ــف پول تجاری‬ ‫یا ش ــخصی) متف ــاوت خواهد ب ــود‪ .‬مع ــاون فناوری های‬ ‫نوی ــن درباره مباح ــث نظارتی مرتبط ب ــا رمزریال ها گفت؛‬ ‫بح ــث نظارت ــی و ردیاب ــی وج ــوه درخص ــوص رمزارزه ــا و‬ ‫به وی ــژه رمزری ــال بان ــک مرک ــزی به دق ــت موردتوج ــه قرار‬ ‫یس ــت ک ــه ردیابی‬ ‫گرفت ــه اس ــت‪ .‬درواقع طراحی به صورت ‬ ‫ً‬ ‫وج ــوه دقیق ــا قابل انجام اس ــت و حتی درصورت س ــرقت‬ ‫اطالعات رمزریال و هک گوش ــی تلفن هوش ــمند توس ــط‬ ‫س ــارقین و هکره ــا ام ــکان ردیاب ــی وج ــود دارد و باالترین‬ ‫یت ــوان ب ــرای رمزری ــال درمقایسـ ـه با‬ ‫س ــطح امنی ــت را م ‬ ‫اس ــکناس و حت ــی انتقال وج ــوه الکترونیک متص ــور بود‪.‬‬ ‫یش ــود‪ ،‬شخص‬ ‫زمانی که اسکناس ــی میان مردم مبادله م ‬ ‫ً‬ ‫س ــومی وجود ندارد؛ مثال ش ــما در ش ــهر دیگری هس ــتید‬ ‫و در قب ــال خری ــد کاال نیاز ب ــه انتقال پول به واس ــطه یک‬ ‫روش از ی ــک حس ــاب بـ ـ ه حس ــاب دیگ ــر داری ــد و ب ــرای‬ ‫یک ــه از رمزری ــال‬ ‫ایـ ـن کار واس ــطه هایی نی ــاز اس ــت‪ .‬زمان ‬ ‫س ــخن می گویی ــم‪ ،‬واس ــطه ای در کار نیس ــت‪ .‬به عبارتی‪،‬‬ ‫هم ــان اس ــکناس ک ــه بین م ــردم ب ــدون حضور ش ــخص‬ ‫یش ــود‪ ،‬اینج ــا نی ــز هم ــان اتف ــاق رخ‬ ‫س ــوم مبادل ــه م ‬ ‫تک ــه ب ــر بس ــتر دیجیت ــال و درلحظه‬ ‫می ده ــد بااین تفاو ‬ ‫ت بانکی که دردس ــترس ماس ــت به مثابه‬ ‫رخ می دهد‪ .‬کار ‬ ‫پ ــول نیس ــت و درواق ــع اب ــزار دسترس ــی م ــا ب ــه پ ــول در‬ ‫یس ــت‪ .‬ه ــر اتفاق ــی ب ــرای‬ ‫حس ــاب ب هص ــورت الکترونیک ‬ ‫بان ــک رخ ده ــد‪ ،‬پ ــول ف ــرد ب هص ــورت س ــپرده در بان ــک‬ ‫اس ــت اما در رمزریالی که در داخل گوش ــی ماس ــت‪ ،‬بانک‬ ‫به عنوان ش ــخص س ــوم و واس ــط که امکان انتق ــال وجه‬ ‫را فراه ــم می کن ــد‪ ،‬ح ــذف؛ و عین پول و اسکناس ــی که در‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫جی ــب داری ــم ب هص ــورت الکترونی ــک منتقل م ‬ ‫عالیهمظاهری‬ ‫بحران اب؛ بحران زندگی‬ ‫تلنگر‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫برجام نیمه جان دوباره جان می گیرد‬ ‫رئیس جمهوریتاکیدکرد؛‬ ‫کنترل و ثبات قیمت ها؛‬ ‫شرط موفقیت طرح اصالح اقتصادی‬ ‫ای ـت اهلل ســید ابراهیــم در ششــمین گفت وگــوی مســتقیم تلویزیونــی بــا مــردم دربــاره ارتبــاط‬ ‫مســتقیم مدیــران و اســتانداران بــا مــردم‪ ،‬بابیان اینکــه گفت وگــوی بــا مــردم و بــا مــردم بــودن‬ ‫بــرای دولــت مغتنــم اســت‪ ،‬گفــت؛ همــه مدیــران و متصدیــان دولت‪ ،‬همــواره باید با مــردم ارتباط‬ ‫ً‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬شــخصا طی مدت مســئولیت حتی قبل از دولت‪ ،‬تا کید داشــتم همواره ارتباطم‬ ‫را بــا مــردم داشــته باشــم و فوایــد زیــادی در ان می دیــدم‪ .‬رئیس جمهــوری باتا کیدبراینکــه نفــس‬ ‫با مرد مبــودن و ارتباط برقرارکــردن بــرکات بســیار دارد‪ ،‬گفــت؛ ای ـن کار مســئول را در جریــان امــور‬ ‫از زبــان مــردم قــرار داده و مصــداق «شــنیدن کــی بــود ماننــد دیــدن» اســت‪ .‬وقتــی مســئوالن در‬ ‫یشــنوند‪ ،‬بســیاربهتر‬ ‫محــات‪ ،‬در میــان مــردم و اقشــار و اصنــاف مختلــف ســخن را از نزدیــک م ‬ ‫اســت‪ .‬ب هگــزارش پایــگاه اطالع رســانی دولــت؛ رئیســی گفــت؛ روال می توانــد این گونــه باشــد‬ ‫ً‬ ‫کــه گزارش هایــی بیایــد و بعضــا ارتباطــات تصویــری هــم برقــرار شــود امــا وقتــی انســان بــا مــردم‬ ‫ً‬ ‫یشــود و‬ ‫قتــر منتقــل م ‬ ‫مســتقیما ارتبــاط برقــرار می کنــد‪ ،‬احساســش این اس ـت که مســائل دقی ‬ ‫«در حضــور مــردم بــودن» بــرای مســئول حــس ایجــاد می کنــد‪ .‬هــم در جلســات هیئت دولــت و‬ ‫هــم در جلســه شــورای اداری اســتان ها‪ ،‬بــه همــه اســتانداران و مدیــران تا کیــد جدی بــر برقراری‬ ‫ارتبــاط بــا مــردم داشــتم‪.‬‬ ‫اف ــزود؛ پیش ازاینک ــه اردیبهشـ ـت ماه امس ــال‬ ‫بخواهی ــم ط ــرح توزی ــع عادالن ــه یاران هه ــا را‬ ‫اج ــرا کنی ــم ش ــاهد گران ــی در کش ــور بودی ــم‪.‬‬ ‫وی ب ــا تش ــریح وضعی ــت کش ــور در زم ــان اغ ــاز‬ ‫دول ــت س ــیزدهم‪ ،‬گف ــت؛ زم ــان تحوی ــل دول ــت‬ ‫ب ــا ت ــورم ماهان ــه ‪ ۶۰‬درص ــد‪ ،‬کس ــری بودج ــه‬ ‫‪ ۴۸۰‬هزارمیلی ــاردی و رش ــد نقدینگ ــی مواج ــه‬ ‫نه ــا را م ــردم عزی ــز می دانن ــد‪.‬‬ ‫بودی ــم؛ هم ــه ای ‬ ‫نم ــوارد موج ــب ت ــورم اس ــت‪ .‬ا گ ــر دول ــت‬ ‫ای ‬ ‫درزمین ــه بهب ــود ش ــرایط اقتص ــادی هی ــچ‬ ‫یک ــرد و همی ــن وضعی ــت ت ــورم‬ ‫اقدام ــی نم ‬ ‫‪ ۶۰‬درص ــدی و رش ــد نقدینگ ــی و رش ــد پای ــه‬ ‫پول ــی و اس ــتقراض از بان ــک مرک ــزی‪ ،‬ادام ــه‬ ‫می یاف ــت‪ ،‬ش ــاهد ت ــورم بس ــیاری بودی ــم‪ .‬وی‬ ‫باتا کیدبراینک ــه وارد اص ــاح اقتص ــادی مهم ــی‬ ‫ش ــده ایم‪ ،‬گف ــت؛ ای ــن اص ــاح اقتص ــادی ه ــم‬ ‫ال ــزام قان ــون ب ــود و ه ــم ش ــرایط و وضعی ــت‬ ‫یک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــر م ــا این اق ــدام را الزم و ض ــروری م ‬ ‫این اق ــدام نیازمن ــد دو ش ــرط اقن ــاع عموم ــی‬ ‫و اجم ــاع نخبگان ــی و متصدی ــان ب ــود‪ .‬ب ــرای‬ ‫اقن ــاع اف ــکار عموم ــی و تبیی ــن ش ــرایط و‬ ‫یبــودن این اقدامــات رســانه ملــی نقــش‬ ‫ضرور ‬ ‫موث ــری داش ــت‪ .‬وی گف ــت؛ اص ــاح اقتص ــادی‬ ‫بای ــد در دول ــت قب ــل اتف ــاق می افت ــاد‪ .‬ا گ ــر‬ ‫یش ــد‪،‬‬ ‫ایـ ـن کار یک ــی دوس ــال قبل انج ــام م ‬ ‫هزینـ ـه اش ب ــرای کش ــور خیلی کمت ــر ب ــود‬ ‫و ا گ ــر م ــا نی ــز ایـ ـن کار را س ــال این ــده انج ــام‬ ‫یش ــد‪ .‬هزین ــه‬ ‫می دادی ــم‪ ،‬پرهزین هت ــر م ‬ ‫اص ــاح اقتص ــادی برایم ــان روش ــن ب ــود ام ــا‬ ‫ً‬ ‫هزین ــه االن از هزین ــه س ــال دیگ ــر حتم ــا کمت ــر‬ ‫ً‬ ‫اس ــت و هزین ــه پارس ــال حتم ــا از امس ــال کمت ــر‬ ‫ب ــود ام ــا دراین زمین ــه اقدام ــی انج ــام نش ــد‪.‬‬ ‫یش ــده در‬ ‫رئیس جمه ــوری درب ــاره رون ــد ط ‬ ‫اج ــرای اصالح ــات اقتص ــادی‪ ،‬گف ــت؛ اج ــرای‬ ‫اصالح ــات اقتص ــادی محص ــول اجم ــاع هم ــه‬ ‫مس ــئوالن و متصدی ــان ب ــود ت ــا ای ــن اصالح ــات‬ ‫ب ــه قان ــون تبدی ــل ش ــود‪ .‬البت ــه پیش از هرچی ــز‬ ‫بای ــد از م ــردم تش ــکر کن ــم زی ــرا بس ــیار ب ــا دول ــت‬ ‫ً‬ ‫همراه ــی کردن ــد و دراین همراه ــی بای ــد حتم ــا‬ ‫بع ــد از خداون ــد متع ــال‪ ،‬سپاس ــگزار م ــردم‬ ‫باش ــم‪ .‬وی بابیان اینک ــه م ــردم دراین مس ــیر‬ ‫دش ــمن را ن ــا کام گذاش ــتند‪ ،‬گف ــت؛ دش ــمنان‬ ‫بــرای این وضعیــت اصــاح اقتصــادی نقش ـه ها‬ ‫کشــیده بودنــد کــه بــه صحنــه بیاینــد تــا اهــداف‬ ‫پلی ــد خ ــود را دنب ــال کنن ــد ام ــا همراه ــی م ــردم‬ ‫نش ــرایط‬ ‫و هم ــه متصدی ــان را دیدی ــم و از ای ‬ ‫نش ــاءاهلل ب ــا صب ــوری م ــردم و‬ ‫عب ــور کردی ــم‪ .‬ا ‬ ‫نه ــا انج ــام ش ــده‬ ‫اقدام ــات دول ــت ک ــه برخی ازا ‬ ‫و برخ ــی نی ــز دردسـ ـت اقدام اس ــت‪ ،‬ش ــرایط‬ ‫متف ــاوت خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫رئیس جمه ــوری درتش ــریح اقدام ــات دول ــت‬ ‫گف ــت؛ ت ــاش کردی ــم در دول ــت اول خودم ــان‬ ‫یکــه باعــث ایجــاد تــورم شــود انجــام ندهیــم‬ ‫کار ‬ ‫ً‬ ‫مثــا دولــت از بانــک مرکــزی اســتقراض نداشــته‬ ‫باش ــد و پای ــه پول ــی را ب ــاال نب ــرد ک ــه ب ــا مدیری ــت‬ ‫یش ــود‪ .‬مس ــئله‬ ‫مناب ــع و مص ــارف انج ــام م ‬ ‫کنتــرل نظــام بانکــی بســیارمهم اســت کــه باعــث‬ ‫رش ــد نقدینگ ــی نش ــود ک ــه در ح ــوزه مدیری ــت‬ ‫نقدینگ ــی ب ــا اعم ــال مدیری ــت ب ــر نظ ــام بانک ــی‬ ‫کش ــور امس ــال اقدامات ــی انج ــام خواهی ــم داد‪.‬‬ ‫ا گ ــر ای ـن کار نش ــود‪ ،‬هرچ ــه در مدیری ــت مناب ــع‬ ‫و مص ــارف کار کنی ــم اث ــری ن ــدارد‪ .‬کنت ــرل‬ ‫که ــا ب ــرای جلوگی ــری از افزای ــش‬ ‫عملک ــرد بان ‬ ‫ً‬ ‫پای ــه پول ــی را حتم ــا ض ــروری می دانی ــم و ای ــن‬ ‫کنت ــرل ازطری ــق بان ــک مرک ــزی ص ــورت خواه ــد‬ ‫گرف ــت‪ .‬وی بابیان اینک ــه نتیج ــه اقدام ــات‬ ‫دول ــت این بودک ــه در سـ ـه ماهه اخر ‪ ۱۴۰۰‬ت ــورم‬ ‫س ــیل نزول ــی یاف ــت‪ ،‬گف ــت؛ زی ــرا خ ــود دول ــت‬ ‫هزین هه ــا‪ ،‬مناب ــع و مص ــارف را کنت ــرل ک ــرد و‬ ‫نتیجـ ـه اش در اماره ــا مش ــخص ش ــد ک ــه ا گ ــر‬ ‫بررس ــی کنی ــد‪ ،‬نتای ــج ان ت ــا قب ــل از اج ــرای‬ ‫ً‬ ‫اصــاح یاران ههــا کامــا مشــخص اســت و ثبــات‬ ‫در ب ــازار حا ک ــم ب ــود‪ .‬اث ــار تورم ــی ایجا دش ــده‬ ‫به دلی ــل توزی ــع عادالن ــه یاران هه ــا ظ ــرف مدت ــی‬ ‫از بی ــن مـ ـی رود‪ .‬ا گ ــر تورم ــی ب ــا اس ــتقراض از‬ ‫بان ــک مرک ــزی‪ ،‬ب ــا رش ــد پای ــه پول ــی و ب ــا رش ــد‬ ‫نقدینگ ــی ایج ــاد ش ــود‪ ،‬از بی ــن نمـ ـی رود و‬ ‫ســال ها می مانــد کمااینکــه بخشــی از گرفتــاری‬ ‫یس ــت ک ــه در قب ــل انج ــام‬ ‫دول ــت باب ــت کار ‬ ‫شــد و االن شــاهد اثــار ان هســتیم‪ .‬اثــار تورمــی‬ ‫فعلــی زمــان طوالنــی نــدارد و در زمــان کوتاهــی‬ ‫نش ــاءاهلل اث ــارش از بی ــن مـ ـی رود‪ .‬در ش ــرایط‬ ‫ا ‬ ‫رئیس جمه ــوری همچنی ــن درباره اینک ــه‬ ‫یه ــا چه وق ــت رف ــع ی ــا مدیری ــت خواه ــد‬ ‫گران ‬ ‫ش ــد؟ گف ــت؛ ه ــر گران ــی بای ــد منط ــق خ ــود را‬ ‫ً‬ ‫داش ــته باش ــد‪ .‬مث ــا وقت ــی صحب ــت از افزای ــش‬ ‫یش ــود‪ ،‬مش ــخص‬ ‫قیم ــت محص ــوالت لبن ــی م ‬ ‫یه ــا‬ ‫اس ــت ک ــه چه می ــزان اثرپذی ــری از گران ‬ ‫داش ــته اند‪ .‬تف ــاوت بی ــن ارز ترجیح ــی ب ــا‬ ‫ارز نیمای ــی ی ــا ارز ازاد ی ــا تاثی ــر مس ــتقیم و‬ ‫غیرمســتقیم ان بــر رشــد قیمــت این محصوالت‬ ‫ی ــا برن ــج‪ ،‬روغ ــن و کااله ــای اساس ــی بای ــد‬ ‫مش ــخص ش ــود‪ .‬بیش ازای ــن‪ ،‬هرگ ــز نبای ــد‬ ‫اجن ــاس گ ــران ش ــود‪ .‬اینک ــه می گوی ــم هرگ ــز‪،‬‬ ‫یعنــی ســازمان ها یــا اتحادی ههــای صنفــی بایــد‬ ‫ته ــا نظ ــارت کنن ــد‪ .‬س ــازمان حمای ــت‬ ‫ب ــر قیم ‬ ‫از مصرف کنن ــده و تولیدکنن ــده ه ــم وقت ــی‬ ‫تولیدکنن ــده قیم ــت می ده ــد بای ــد جزئی ــات را‬ ‫انالی ــز و مش ــخص کن ــد ک ــه قیم ــت ب ــرای چ ــه‬ ‫افزای ــش یافت ــه‪ .‬ای ــا قیم ــت م ــواد اولی ــه‪ ،‬قیم ــت‬ ‫کاالی اساس ــی‪ ،‬دس ــتمزد کارگ ــر ی ــا قیم ــت‬ ‫حمل ونق ــل افزای ــش یافت ــه اس ــت؟ س ــازمان‬ ‫حمایــت از مصرف کننــده و تولیدکننــدگان بایــد‬ ‫نم ــوارد را به دق ــت ببین ــد و قیم ــت را‬ ‫هم ــه ای ‬ ‫مقط ــوع کن ــد‪ .‬اینک ــه ه ــر س ــاعتی ه ــر ش ــرکت‬ ‫ی ــا ه ــر تولیدکنن ــده ای بخواه ــد ی ــک قیم ــت‬ ‫ب ــرای کاالی خ ــود داش ــته باش ــد‪ ،‬قابل قب ــول‬ ‫نیس ــت و این ام ــر بای ــد ازط ــرف اتحادی هه ــای‬ ‫صنف ــی و مس ــئوالن اقتص ــادی دنب ــال ش ــود‪.‬‬ ‫وزارتخان هه ــای صم ــت و جه ــاد کش ــاورزی‬ ‫در دول ــت نی ــز بای ــد کار را باق ــوت دنب ــال کنن ــد‬ ‫و تبیی ــن ش ــود ک ــه ه ــر گران ــی دلی ــل خ ــود را‬ ‫داش ــته باش ــد و دالی ــل نی ــز ب ــه م ــردم گفت ــه‬ ‫ش ــود‪ .‬گران ــی و تاثی ــر مس ــتقیم و غیرمس ــتقیم‬ ‫ان ب ــر کااله ــا بای ــد ب ــرای م ــردم تبیی ــن ش ــود‪.‬‬ ‫نمــورد نیــز همراهــی خــود را دارنــد‪.‬‬ ‫مــردم درای ‬ ‫اینکــه کاالیــی گــران شــود و درکنــاران خدماتــی‬ ‫ک ــه هی ــچ ربط ــی ب ــه ان ن ــدارد افزای ــش یاب ــد‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اص ــا قابل قب ــول نیس ــت و طبیعت ــا بای ــد ب ــا‬ ‫نمــورد ازطــرف ســازمان های نظیــر تعزیــرات‬ ‫ای ‬ ‫حکومت ــی‪ ،‬بازرس ــی و قضائ ــی برخ ــورد ش ــود و‬ ‫نه ــا بای ــد بــ ه دس ــتگاه های اجرای ــی کم ــک‬ ‫ای ‬ ‫ته ــا در ب ــازار ش ــرط‬ ‫کنن ــد‪ .‬کنت ــرل و ثب ــات قیم ‬ ‫یســت کــه ان را‬ ‫موفقیــت طــرح اصــاح اقتصاد ‬ ‫شــبانه روز در دولــت دنبــال می کنیــم کــه اتفــاق‬ ‫بیفت ــد‪.‬‬ ‫رئیس جمه ــوری گف ــت؛ یک ــی از فوای ــد‬ ‫عادالن هس ــازی نظ ــام یاران هه ــا ریشـ ـه کنی‬ ‫فق ــر مطل ــق اس ــت‪ .‬بن ــده خ ــودم ب ــه‬ ‫برخ ــی از روس ــتاها رفت ــم‪ ،‬خان ــواده ای ک ــه‬ ‫می گوی ــد فق ــط م ــا ب ــا ‪ ۴۰‬هزارتوم ــان‪ ،‬درواق ــع‬ ‫‪ ۴۵‬هزارتوم ــان یاران ــه زندگ ــی را اداره می کنی ــم‬ ‫ً‬ ‫یه ــا داش ــتند‪.‬‬ ‫ی ــا احیان ــا ‪ ۱۰۰‬تومان ــی ک ــه برخ ‬ ‫ب ــا عادالن هس ــازی پرداخ ــت یاران هه ــا وضعی ــت‬ ‫ای ــن خانواد هه ــا تغیی ــر ک ــرده؛ االن ی ــک‬ ‫خان ــواده پنج نف ــره ک ــه دومیلی ــون می گی ــرد‪،‬‬ ‫وضعی ــت متفاوت ــی دارد‪ .‬وی کاه ــش فاصل ــه‬ ‫طبقات ــی را یک ــی از اث ــرات مه ــم اج ــرای ط ــرح‬ ‫عادالن هس ــازی یاران هه ــا خوان ــد و گف ــت؛ توزی ــع‬ ‫عادالنــه یاران ههــا گامــی مهــم درراســتای بهبــود‬ ‫یســت‪.‬‬ ‫فاصلــه طبقاتــی و کاهــش ضریــب جین ‬ ‫رئیس ــی اف ــزود؛ حمای ــت از تولی ــد ب ــا هدای ــت‬ ‫مناب ــع ارزی کش ــور ب هس ــمت تولی ــد‬ ‫امکان پذی ــر اس ــت و این گون ــه از واردات‬ ‫بی رویــه جلوگیــری خواهــد شــد‪ .‬وی باتا کیدبــر‬ ‫لــزوم حمایــت راهبــردی از تولیــد گفــت؛ اقتصــاد‬ ‫بای ــد به دس ــت م ــردم اداره ش ــود‪ .‬وقت ــی‬ ‫کاالی اساس ــی را دول ــت تهی ــه و توزی ــع کن ــد‪،‬‬ ‫نهاد هه ــای دام ــی را نی ــز خ ــودش ب ــه دام ــدار‬ ‫بده ــد‪ ،‬اش ــتباه اس ــت‪ .‬بای ــد دس ــت بخ ــش‬ ‫خصوص ــی را ب ــاز کنی ــم‪ .‬دس ــت دول ــت بای ــد از‬ ‫س ــفره م ــردم کن ــار ب ــرود‪ .‬بخ ــش خصوص ــی و‬ ‫ب ــازار بای ــد این کاره ــا را انج ــام بده ــد و دول ــت‬ ‫ه ــم نظ ــارت و حمای ــت کن ــد‪ .‬درواق ــع ای ــن‬ ‫یس ــت درجه ــت اینک ــه‬ ‫اص ــاح اقتص ــادی گام ‬ ‫ـود‬ ‫ـود مــردم و خـ ِ‬ ‫دولــت کار را وا گــذار کنــد بــه خـ ِ‬ ‫نه ــا‬ ‫فع ــاالن اقتص ــادی و بخ ــش خصوص ــی‪ .‬ای ‬ ‫بخشــی از فوایــد ایـن کار اســت کــه عــرض کــردم‬ ‫یشــود کار بتوانــد کامــل اجــرا‬ ‫بــا مدیریتــی کــه م ‬ ‫ش ــود ای ــن اث ــار خ ــود را در اقتص ــاد کش ــور‪ ،‬در‬ ‫رشــد اقتصــادی خواهــد گذاشــت‪ .‬ایــن اصــاح‬ ‫یس ــت‪،‬‬ ‫اقتص ــادی ی ــک گام ابتدای ــی و مقدمات ‬ ‫اص ــل کار ان سرمایه گذاری هاس ــت ک ــه بای ــد‬ ‫انج ــام ش ــود ت ــا رش ــد اقتص ــادی محق ــق ش ــود‪.‬‬ ‫رئیس جمه ــوری درب ــاره ارزیابـ ـی اش از اج ــرای‬ ‫نظ ــام توزی ــع عادالن ــه یاران هه ــا تابه ام ــروز ک ــه‬ ‫چــه فرصت هایــی را فراهــم کــرده و جلــوی چــه‬ ‫ضررهای ــی را توانس ــت بگی ــرد گف ــت؛ نس ــبت‬ ‫ب ــه مس ــئله هدفمن ــد و عادالن هک ــردن توزی ــع‬ ‫یاران هه ــا‪ ،‬بای ــد نکات ــی را اش ــاره کن ــم‪ .‬دول ــت‬ ‫س ــوم ش ــهریور ‪ ۱۴۰۰‬درحال ــی فعالی ــت خ ــود را‬ ‫اغــاز کــرد کــه در بودجــه ‪ ۱۴۰۰‬مبلغــی به عنــوان‬ ‫ارز ترجیحــی برایمــان باقــی نمانــده بــود‪ .‬انچــه‬ ‫بــود در دولــت گذشــته هزینــه شــده بــود‪ .‬وقتــی‬ ‫از مجل ــس خواس ــتیم ک ــه مبلغ ــی را به عن ــوان‬ ‫ارز ‪4200‬تومان ــی دراختی ــار دول ــت ق ــرار دهن ــد‬ ‫ی ــا اج ــازه دهن ــد از طریق ــی ان را ب ــرای م ــردم‬ ‫جبــران کنیــم‪ ،‬بــه فوریــت الیحــه مــا در مجلــس‬ ‫ً‬ ‫رای ندادن ــد و طبیعت ــا همان موق ــع در هم ــان‬ ‫تاریخ ــی ک ــه درخواس ــت ک ــرده بودی ــم‪ ،‬ش ــرایط‬ ‫اص ــاح اقتص ــادی را اغ ــاز می کردی ــم‪ .‬ابت ــدا‬ ‫زمین هه ــا و مقدم ــات کار را ام ــاده نمی دیدی ــم‪،‬‬ ‫تمــاه را بــا اجــازه ای کــه از مقــام معظــم‬ ‫لــذا هف ‬ ‫رهب ــری داش ــتیم س ــپری کردی ــم‪ .‬در ای ــام عی ــد‬ ‫و م ــاه مب ــارک رمض ــان ک ــه ام ــکان اج ــرای‬ ‫نطــرح نبــود تااینکــه بعــد از مــاه رمضــان کار‬ ‫ای ‬ ‫اصــاح اقتصــادی را اغــاز کردیــم‪ .‬وی درتوضیــح‬ ‫چنــد نکتــه دراین زمینــه گفــت؛ اول اینکــه بایــد‬ ‫ً‬ ‫در بودج ــه ‪ ۱۴۰۱‬طبیعت ــا ب ــه ای ــن ال ــزام قانون ــی‬ ‫توج ــه می کردی ــم ک ــه ان ارزی ک ــه داری ــم ارز‬ ‫نیمای ــی و به اصط ــاح ارز قری ــب ب ــه ازاد اس ــت‬ ‫و بای ــد ب ــا ای ــن ارز کااله ــای اساس ــی خری ــداری‬ ‫یش ــد و ارز ترجیح ــی مث ــل قب ــل در قان ــون‬ ‫م ‬ ‫ق ــرار داده نش ــده ب ــود‪ .‬دیگراینک ــه ش ــرایطی ک ــه‬ ‫در کشــور داشــتیم شــرایطی بــود کــه از ایــن ارز‪،‬‬ ‫یشــد؛ یعنــی اســتفاده ان‬ ‫نادرســت اســتفاده م ‬ ‫بــرای ســفره مــردم نبــود‪ .‬بخش ـی ازان در ســفره‬ ‫ً‬ ‫م ــردم ب ــود ول ــی بخش ــی حتم ــا نب ــود‪ .‬ایـ ـن را‬ ‫طب ــق نظ ــر هم ــه کارشناس ــان می گوی ــم‪ .‬هم ــه‬ ‫معتق ــد بودن ــد بخش ــی از ای ــن ارز در س ــفره‬ ‫له ــا‬ ‫م ــردم ق ــرار نمی گی ــرد و در دس ــت دال ‬ ‫می چرخــد و رانــت و فســاد به دنبالــش هســت‪.‬‬ ‫ای ــن ارز را به جای اینک ــه بای ــد درجه ــت تولی ــد‬ ‫مورداس ــتفاده ق ــرار می دادی ــم‪ ،‬درجه ــت‬ ‫واردات کاال از ان اس ــتفاده می کردی ــم‪ .‬بای ــد ارز‬ ‫و نقدینگــی کشــور ب هطــرف تولیــد بــرود‪ .‬هرچــه‬ ‫نقدینگ ــی ب هط ــرف تولی ــد ب ــرود اث ــار اقتص ــادی‬ ‫یســت‪.‬‬ ‫ان و رشــد اقتصــادی بــرای کشــور‪ ،‬حتم ‬ ‫ادام ــه این وضعی ــت فاصل ــه طبقات ــی ایج ــاد‬ ‫یک ــرد‪ .‬حت ــی ش ــاهد چندبرابرش ــدن قیم ــت‬ ‫م ‬ ‫نه ــا ارز ترجیح ــی‬ ‫کاالهای ــی بودی ــم ک ــه ب ــرای ا ‬ ‫ق ــرار داده ش ــده ب ــود ک ــه ای ــن افزای ــش قیم ــت‬ ‫گاهــی بیــن ‪ ۲۰۰‬تــا ‪ ۳۰۰‬درصــد بــود؛ یعنــی معلــوم‬ ‫ب ــود ای ــن تخصی ــص ارز ترجیح ــی مش ــکلی را‬ ‫ح ــل نک ــرده و ب ــاز ش ــاهد رش ــد قیم ــت نس ــبت‬ ‫ب ــه هم ــان کااله ــا در ب ــازار هس ــتیم‪.‬‬ ‫رئیس جمه ــوری بااش ــاره به «افزای ــش قیم ــت‬ ‫‪ ۶۵‬درص ــدی» کااله ــای اساس ــی به دلی ــل‬ ‫کس ــالی پی ــش از اغاز بـ ـه کار دول ــت‬ ‫خش ‬ ‫س ــیزدهم گف ــت؛ بع ــد از جن ــگ اوکرای ــن ه ــم‬ ‫ته ــا در جه ــان افزای ــش یاف ــت و ام ــروز‬ ‫قیم ‬ ‫ت ــورم جهان ــی به نح ــوی ش ــده ک ــه بس ــیاری‬ ‫یه ــا چنی ــن تورم ــی‬ ‫از کش ــورها ازجمل ــه اروپای ‬ ‫را کمت ــر تجرب ــه ک ــرده بودن ــد‪ .‬وی موض ــوع‬ ‫قاچ ــاق کااله ــای اساس ــی ب ــه کش ــورهای‬ ‫همس ــایه کن ــار جن ــگ اوکرای ــن را از جمل ــه‬ ‫عوامــل تهدیــد امنیــت غذایــی کشــور برشــمرد‬ ‫و گفــت؛ در مقاطعــی وضعیــت قاچــاق کاالهــای‬ ‫اساس ــی ب ــه کش ــورهای همس ــایه ب هح ــدی‬ ‫ً‬ ‫رس ــیده ب ــود ک ــه ب ــازار این کش ــورها عمدت ــا از‬ ‫قش ــده از کش ــور م ــا پ ــر ش ــده‬ ‫کااله ــای قاچا ‬ ‫ً‬ ‫ب ــود‪ .‬قطع ــا ا گ ــر کااله ــای ایران ــی ص ــادر ش ــود‬ ‫یس ــت ام ــا اینک ــه ای ــن کااله ــا‬ ‫باع ــث خوشحال ‬ ‫ً‬ ‫قاچ ــاق ش ــود‪ ،‬طبع ــا به نف ــع اقتص ــاد کش ــور‬ ‫ته ــا در‬ ‫نیس ــت‪ .‬وی درم ــورد افزای ــش قیم ‬ ‫یه ــا در ای ــران‬ ‫ب ــازار جهان ــی و تاثی ــرش ب ــر گران ‬ ‫یس ــت‪،‬‬ ‫بااش ــاره به اینکه افزای ــش ت ــورم جهان ‬ ‫گف ــت؛ در جوام ــع دیگ ــر دو مش ــکل س ــوخت‬ ‫ته ــا در کاالی اساس ــی وج ــود‬ ‫و افزای ــش قیم ‬ ‫دارد ام ــا در ای ــران مش ــکل س ــوخت نداری ــم و‬ ‫برنام ـه ای ب ــرای تغیی ــر قیم ــت س ــوخت وج ــود‬ ‫ن ــدارد‪ .‬قیم ــت س ــوخت و کااله ــای اساس ــی‬ ‫در بس ــیاری از کش ــورها از دو ت ــا پنج براب ــر‬ ‫ش ــده اس ــت‪ .‬وی بااش ــاره به ت ــداوم و تش ــدید‬ ‫برخ ــی مش ــکالت کش ــور درص ــورت ادام ــه رون ــد‬ ‫تخصی ــص ارز ترجیح ــی‪ ،‬مانن ــد قاچ ــاق کاال‪،‬‬ ‫فعل ــی ت ــاش م ــا این اسـ ـت که دول ــت کاره ــای‬ ‫ته ــا‬ ‫نط ــرف بکوش ــد قیم ‬ ‫تورم ــی نکن ــد و ازا ‬ ‫را در ب ــازار کنت ــرل کن ــد‪ .‬انچ ــه ش ــما س ــوال‬ ‫کردی ــد؛ م ــردم می بینن ــد برخ ــی کااله ــا در‬ ‫ب ــازار گ ــران ش ــده ک ــه ج ــزو ای ــن کااله ــا نیس ــت‪.‬‬ ‫وی بابیان اینک ــه تف ــاوت در قیم ــت ی ــک‬ ‫کاال بای ــد دلی ــل داش ــته باش ــد‪ ،‬گف ــت؛ دلی ــل‬ ‫تف ــاوت قیم ــت را اتحادی ــه صنف ــی ی ــا س ــازمان‬ ‫حمای ــت از تولیدکنن ــدگان و مصرف کنن ــده‬ ‫بای ــد بی ــان کن ــد ک ــه ب ــرای چ ــه ای ــن کاال گ ــران‬ ‫ش ــد؟ می گوین ــد دی ــروز ارز ترجیح ــی ب ــود و‬ ‫یس ــت ی ــا برای اینک ــه‬ ‫ام ــروز ارز ازاد ی ــا ارز نیمای ‬ ‫یش ــود‪،‬‬ ‫م ــواد اصلـ ـی اش از خ ــارج تهی ــه م ‬ ‫ت ــورم جهان ــی اث ــر گذاش ــته و گ ــران تهی ــه‬ ‫یش ــود‪ .‬باره ــا گفتــه ام اتحادی هه ــای صنف ــی‬ ‫م ‬ ‫و بخش های ــی ک ــه قیم ــت کاال دراختیارش ــان‬ ‫اس ــت ب ــا م ــردم س ــخن بگوین ــد نه اینک ــه فق ــط‬ ‫تگ ــذاری‬ ‫دلی ــل داش ــته باش ــند ب ــرای قیم ‬ ‫بلک ــه بای ــد ب ــرای م ــردم تبیی ــن کنن ــد عل ــت‬ ‫ً‬ ‫نش ــدن کاال چیس ــت‪ .‬مث ــا دررابط هب ــا‬ ‫گرا ‬ ‫دس ــتمزد در ش ــورای عالی کار تصمی ــم ب ــه‬ ‫طب ــا حمل ونق ــل‬ ‫افزای ــش گرفتن ــد ی ــا درارتبا ‬ ‫ً‬ ‫یم ــوارد در قان ــون ام ــده اس ــت ی ــا مث ــا‬ ‫و برخ ‬ ‫محاس ــبه ن ــرخ ارز در حق ــوق گمرک ــی را قان ــون‬ ‫ً‬ ‫افزای ــش داده اس ــت‪ .‬طبیعت ــا وقت ــی حق ــوق‬ ‫گمرک ــی و هزین هه ــای دیگ ــر افزای ــش یاف ــت‪،‬‬ ‫یگ ــذارد‪ .‬ب ــا مجل ــس‬ ‫روی قیم ــت کااله ــا اث ــر م ‬ ‫ته ــا‬ ‫صحب ــت کردی ــم برخ ــی افزای ــش قیم ‬ ‫باتوجه به اینک ــه امس ــال اص ــاح اقتص ــادی‬ ‫انجــام دادیــم‪ ،‬امســال انجــام نشــود و به تاخیــر‬ ‫کس ــال‬ ‫بیندازی ــم ک ــه چن ــد عام ــل تورم ــی دری ‬ ‫اتف ــاق نیفت ــد‪ .‬پیگی ــری را ازطری ــق مجل ــس‬ ‫انج ــام می دهی ــم و الیح ــه دوفوریت ــی تهی ــه‬ ‫شه ــا را ب ــرای س ــال های‬ ‫کردی ــم ک ــه برخ ــی افزای ‬ ‫بع ــد بگذاری ــم و االن کار را مدیری ــت کنی ــم ت ــا از‬ ‫این مرحل ــه ب ــا کم ــک خ ــود م ــردم بگذری ــم‪.‬‬ ‫رئیس ــی درباره اینک ــه ای ــا دول ــت در بح ــث‬ ‫اص ــاح تخصی ــص ارز ‪4200‬تومان ــی‬ ‫به دنب ــال این اسـ ـت که بخش ــی از کس ــری‬ ‫بودج ــه را جب ــران کن ــد؟ گف ــت؛ باتوج هب ــه‬ ‫یاران هه ــای ‪ ۳۰۰‬و ‪ ۴۰۰‬هزارتومان ــی ک ــه برپای ــه‬ ‫یه ــا پرداخ ــت می کنی ــم‪ ،‬ا گ ــر‬ ‫دهک بند ‬ ‫دقی ــق محاس ــبه کنن ــد بااین می ــزان یارانـ ـه ‬ ‫پرداخت ــی‪ ،‬مبلغ ــی باق ــی نمی مان ــد‪ .‬فق ــط در‬ ‫‪ ۲۰‬روزگذش ــته‪ ۲۹ ،‬هزارمیلیاردتوم ــان پرداخ ــت‬ ‫کردی ــم‪ .‬در هرم ــاه به طورمتوس ــط ‪ ۱۲‬ت ــا‬ ‫‪ ۱۳‬هزارمیلیاردتومــان غیــر از حقــوق و دســتمزد‬ ‫باب ــت سررس ــید اوراق پرداخ ــت می کنی ــم ک ــه‬ ‫یس ــت ک ــه دراین دول ــت‬ ‫باب ــت هزینه های ‬ ‫انج ــام نش ــده و در دول ــت قب ــل انج ــام ش ــده‪.‬‬ ‫به هیچ وج ــه بح ــث تامی ــن کس ــری بودج ــه‬ ‫مط ــرح نیس ــت‪ .‬ببین ــد ک ــه چق ــدر کاالی‬ ‫اساس ــی ب ــا ارز ترجیح ــی تهی ــه می کردی ــم و‬ ‫ا کن ــون به چه می ــزان یاران ــه می پردازی ــم‪.‬‬ ‫مس ــئله کس ــری بودج ــه نیس ــت‪ .‬مس ــئله‬ ‫این اسـ ـت که بای ــد اص ــاح اقتص ــادی اتف ــاق‬ ‫می افت ــاد وگرن ــه ب ــا مش ــکالت بس ــیار روبـ ـه رو‬ ‫یش ــدیم و باب ــت ه ــر تاخی ــری دراین قضی ــه‬ ‫م ‬ ‫هزین ههــای زیــادی را بایــد پرداخــت می کردیــم‪.‬‬ ‫برخ ــی از عزی ــزان مط ــرح کردن ــد به نس ــبت‬ ‫افزای ــش پ ــول نف ــت‪ ،‬درامده ــا کج ــا هزین ــه‬ ‫یش ــود؟ بای ــد گف ــت ‪ ۴۰‬درص ــد درام ــد‬ ‫م ‬ ‫نف ــت در حس ــاب صن ــدوق توس ــعه مل ــی ق ــرار‬ ‫می گی ــرد‪ .‬برخ ــاف س ــنوات قب ــل ک ــه از رهب ــر‬ ‫انق ــاب اس ــتجازه و بخش ــی از مناب ــع ای ــن‬ ‫صنــدوق در بودجــه به عنــوان منابــع اســتفاده‬ ‫یس ــت ک ــه از ای ــن‬ ‫یش ــد‪ ،‬امس ــال اولی ــن سال ‬ ‫م ‬ ‫منب ــع اس ــتفاده نکردی ــم و یک ــی از مناب ــع را از‬ ‫دس ــت دادی ــم و االن نداری ــم‪ ۱۴ .‬در ص ــد ه ــم‬ ‫نه ــای نفت ــی؛ ‪ ۴۵‬درص ــد‬ ‫بـــرای توس ــعه میدا ‬ ‫پ ــول ف ــروش نف ــت دراختی ــار دول ــت اس ــت ک ــه‬ ‫بــرای واردات کاالهــای اساســی‪ ،‬مســئله کرونــا و‬ ‫مســائل مختلفــی کــه بــرای کشــور وجــود دارد‪،‬‬ ‫اختص ــاص می یاب ــد‪ .‬م ــا ام ــر پنهان ــی از م ــردم‬ ‫فس ــازی ام ــور‬ ‫نداری ــم و بن ــای دول ــت شفا ‬ ‫بــرای مــردم و نخبــگان اســت تــا احســاس کننــد‬ ‫دول ـ ِـت باصداق ــت‪ ،‬می خواه ــد ب ــا همراه ــی و‬ ‫نه ــا کاره ــا را پی ــش بب ــرد‪ .‬ف ــروش‬ ‫هم ــکاری ا ‬ ‫نف ــت کش ــور در وضعی ــت مناس ــبی ق ــرار دارد‬ ‫و ب ــرای بازگردان ــدن ارز حاص ــل از نف ــت و‬ ‫محصــوالت غیرنفتــی همــه تــاش خــود را بـه کار‬ ‫گرفته ا ی ــم‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫شـــاید در تاریـــخ اختالفـــات بیـــن کشـــورها پـــس از جنگ هـــای جهان ــی‬ ‫نح ــد‬ ‫اول و دوم‪ ،‬هیـــچ دو کشـــوری به انـــدازه ایـــران و امریـــکا تا بدی ‬ ‫از نظ ــر زمانی ک ــه ی ــک م ــدت ‪ 44‬س ــاله را ش ــامل ش ــده اس ــت‪ ،‬دارای تض ــاد‬ ‫فکـــری‪ ،‬عقیدتـــی نبـــوده باشـــند؛ چـــون حتـــی رژیم هـــای کمونیس ــتی‬ ‫و سوسیالیســـتی هـــم بـــا کشـــورهای ســـرمایه داری بـــا همـــه اختالف ــات‬ ‫ً‬ ‫ایدئولوژیــک‪ ،‬هیـچ گاه نتوانســته اند طــی بیــش از چهاردهــه‪ ،‬کامــا مخالــف‬ ‫هـــم بـــوده و در تضـــادی دائمـــی و پرچالـــش باهـــم در مـــراوده باش ــند؛‬ ‫درنتیجـــه بایـــد گفـــت و پذیرفـــت کـــه از اغـــاز پیـــروزی انقـــاب اس ــامی‬ ‫ً‬ ‫در بهمن مـــاه ‪ 1357‬جمهـــوری اســـامی‪ ،‬کامـــا دو کشـــور امریـــکا و رژی ــم‬ ‫ً‬ ‫صهیونیس ــتی کام ــا در ت ــز مخالف ــت ق ــرار گرفت ــه و همیش ــه س ــاز نف ــاق را‬ ‫نواخته انــد‪ .‬از ویژگی هــای ایــن مخالفــت‪ ،‬عــدم وجــود رابطــه دیپلماتیــک‬ ‫بیــن ان هاســت و بــاز هیــچ مذا کــره ای بیــن دو کشــور ایــران و امریــکا صــورت‬ ‫نگرفتــه و در یــک مــورد‪ 12 ،‬ســال مذا کــره غیرمســتقیم ایــن دو کشــور‪ ،‬منتــج‬ ‫بـــه ایجـــاد رابطـــه نشـــده اســـت و دشـــمنی همچنـــان ادامـــه دارد‪ .‬ط ــی‬ ‫نم ــدت‪ ،‬پاره ای از اوق ــات‪ ،‬مذا ک ــرات بی ــن ای ــران و امری ــکا ان ق ــدر مثب ــت‬ ‫ای ‬ ‫پی ــش رفت ــه ک ــه حت ــی س ــفیر روس ــیه در مذا ک ــرات صل ــح‪ ،‬گفت ــه اس ــت ک ــه‬ ‫مذا ک ــرات ت ــا ح ــدود ‪ 99/99‬درص ــد خ ــوب و مثب ــت در جری ــان اس ــت؛ ام ــا‬ ‫جم ــاه ‬ ‫در لحظ ــه نهای ــی‪ ،‬باز ه ــم وقف ــه ایج ــاد ش ــده اس ــت و این ب ــار از پن ‬ ‫پیـــش تا کنـــون مذا کـــرات نـــه قطـــع شـــده و نـــه نتیجـــه ملموســـی از ان‬ ‫حاص ــل ش ــده اس ــت و به نوع ــی در ب ــرزخ بی تصمیم ــی ق ــرار گرفت ــه اس ــت؛‬ ‫ً‬ ‫عامل ــی ک ــه موج ــب ش ــده معم ــوال دو کش ــور از روش کج دار و مری ــز‪ ،‬پی ــروی‬ ‫ کننـــد‪ .‬شـــاید از نظـــر روانـــی‪ ،‬ا گـــر ایـــن دو کشـــور‪ ،‬بی واســـطه و رودررو ب ــا‬ ‫ه ــم پش ــت ی ــک می ــز می نشس ــتند‪ ،‬تا کن ــون نقطه نظ ــرات به ه ــم نزدی ــک‬ ‫شـــده بـــود و حاصـــل گفت وگوهـــای مســـتقیم‪ ،‬امضـــای نهایـــی برج ــام‬ ‫یب ــود؛ چ ــون تاری ــخ نش ــان داده اس ــت هی ــچ دش ــمنی و اختالف نظ ــری‬ ‫م ‬ ‫دائم ــی نیس ــت‪ .‬کما اینک ــه هی ــچ دوس ــتی محک ــم و تعامل ــی‪ ،‬نمی توان ــد‬ ‫بـــرای همیشـــه ادامـــه دار باشـــد‪ ،‬به خصـــوص درمـــورد اختالفـــات می ــان‬ ‫دو کش ــور ای ــران و امری ــکا‪ ،‬ب ــا وج ــود تض ــاد بس ــیار در عقی ــده و برداش ــت و‬ ‫تعری ــف از دوس ــتی‪ ،‬باالخ ــره روزی ف ــرا خواه ــد رس ــید ک ــه یخ ه ــای موج ــود‬ ‫بیـــن دو کشـــور اب شـــده و تعامـــل جـــای مجادلـــه را بگیـــرد‪ .‬ب هه ــرروی‬ ‫یم ــدت دو ماه ــه در مذا ک ــرات ‪ 4+1‬ب ــا ای ــران و امری ــکا‪،‬‬ ‫بع ــد از وقف ــه طوالن ‬ ‫دراین هفت ــه ب ــا س ــفر ج ــوزف ب ــورل؛ مس ــئول سیاس ــت خارج ــی اتحادی ــه‬ ‫ً‬ ‫اروپــا بــه تهــران‪ ،‬مجــددا دیپلماســی تحــرک و اغــاز مذا کــرات برجــام کلیــدی‬ ‫یش ــمار‬ ‫مجـــدد خـــورد و ایـــن امیـــد را در اتحادیـــه اروپـــا و در دل هـــای ب ‬ ‫منتظ ــران به نتیجه رس ــیدن برج ــام در دو مل ــت ای ــران و امری ــکا‪ ،‬زن ــده ک ــرد‬ ‫ً‬ ‫ت ــا مج ــددا ب ــه وی ــن برگش ــته و مذا ک ــرات از س ــر گرفت ــه ش ــود‪ .‬در این بی ــن‬ ‫ن مذا کــرات‪ ،‬طرفیــن اصلــی یعنــی ایــران و امریــکا‪،‬‬ ‫به نظرمی رســد کــه در ای ـ ‬ ‫از موض ــع س ــخت گیرانه خ ــود تا ان ــدازه ای کوت ــاه بیاین ــد ت ــا ش ــاید مذا ک ــرات‬ ‫ب ــه نتیجـ ـه ای مطل ــوب منته ــی ش ــود ک ــه ا گ ــر چنی ــن روی ــدادی ص ــورت‬ ‫ً‬ ‫ته ــای دو کش ــور ای ــران و امری ــکا خواهن ــد ب ــرد‬ ‫گی ــرد ‪ ،‬اوال به ــره اصل ــی را مل ‬ ‫و در ثان ــی و به یقی ــن از می ــزان ت ــورم موج ــود در دو کش ــور ای ــران و امری ــکا‬ ‫به نحـــو بـــارزی کاســـته خواهـــد شـــد و درنتیجـــه گرانی هـــای سرســـام اور‪،‬‬ ‫ج ــای خ ــود را ب ــه ارزان ــی خواه ــد داد و درکنارای ــن نتای ــج‪ ،‬بنا به خواس ــت‬ ‫اتحادیــه اروپــا‪ ،‬زندانیــان اروپایــی مســتقر در تهــران کــه در بازداشــت به ســر‬ ‫می برن ــد‪ ،‬ازاد ش ــده و ب ــه کش ــورهای خ ــود بازگردان ــده می ش ــوند‪ .‬کما اینک ــه‬ ‫ب ــورل در ب ــدو ورود گفت ــه اس ــت ک ــه ب ــرای ازادی زندانی ــان اروپای ــی در بن ــد‬ ‫در ای ــران‪ ،‬از هی ــچ کوشش ــی فروگ ــذار نمی کن ــد‪ .‬ب ــه مجموع ــه ای ــن ح ــوادث‬ ‫کــه بــا ســفر وزیــر امــور خارجــه روســیه بــه ایــران صــورت گرفــت نیــز بایــد بــا‬ ‫دی ــدی مثب ــت توج ــه ش ــود؛ چرا ک ــه ممک ــن اس ــت در رون ــد برج ــام بتوان ــد‬ ‫نقشـــی مثبـــت ایفـــا کـــرده و اثربخشـــی داشـــته باشـــد‪ .‬از نظـــر نبایـــد دور‬ ‫داش ــت ک ــه پ ــس از ورود ب ــورل‪ ،‬دور اول مذا ک ــرات بی ــن نماین ــده اتحادی ــه‬ ‫اروپـــا و عبدالهـــی؛ وزیـــر امـــور خارجـــه اغـــاز شـــد کـــه بنا بـــه پیش بین ــی‬ ‫کارشناس ــان بین الملل ــی‪ ،‬امی ــد اس ــت ای ــن دور از مذا ک ــرات ب ــا نتیجـ ـه ای‬ ‫مثب ــت هم ــراه باش ــد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫تغییر جریان صدور مجوزها‬ ‫به سمت شرکت های دانش بنیان‬ ‫وزیـــر صمـــت باتا کیدبر اینکـــه بخـــش صنعـــت‪ ،‬معـــدن و تجـــارت تن ــوع و‬ ‫گس ــتردگی بس ــیارباالیی داش ــته و ‪ ۲۵‬درص ــد از اقتص ــاد و تولی ــد ناخال ــص‬ ‫کشـــور را به خـــود اختصـــاص می دهـــد‪ ،‬گفـــت؛ به همین علـــت و ب ــرای‬ ‫جلوگی ــری از ب ــروز مش ــکالت بای ــد ب ــه س ــازوکارها و راهبرده ــا توج ــه کنی ــم‪.‬‬ ‫به گ ــزارش ش ــاتا؛ س ــید رض ــا فاطمی امی ــن اف ــزود؛ در ح ــوزه زیرس ــاخت ها‪،‬‬ ‫رویکــرد کلــی وزارت صمــت براین مبنــا بــوده کــه از پارســال به ســمت توســعه‬ ‫مناطـــق کم برخـــوردار حرکـــت کردیـــم و به نفـــع شـــرکت های دانش بنی ــان‬ ‫جری ــان ص ــدور مج ــوز را تغیی ــر دادی ــم‪.‬‬ ‫افزایش بیماری های گوارشی در تابستان‬ ‫یهــای‬ ‫رئیــس انجمــن متخصصــان عفونــی کشــور بااشــاره به گســترش بیمار ‬ ‫گوارشــی در تابســتان درمــورد ویژگی هــای بیمــاری وبــا توضیحاتــی ارائــه داد‪.‬‬ ‫به گ ــزارش ایلن ــا؛ امیتی ــس رمضان ــی درم ــورد اخری ــن وضعی ــت وب ــا در کش ــور‬ ‫اظهــار کــرد؛ ا کنــون هیچ یــک از مــوارد مشــکوک وبــا در کشــور قطعــی شــده‬ ‫یت ــوان‬ ‫نش ــده اس ــت‪ .‬تازمانی ک ــه عام ــل اصل ــی بیم ــاری پی ــدا نش ــوند نم ‬ ‫گفــت کــه به صــورت قطعــی وبــا وارد ایــران شــده اســت‪ .‬وی افــزود؛ ازســویی‬ ‫در فصل ــی هس ــتیم ک ــه بیماری ه ــای گوارش ــی مانن ــد اس ــهال و اس ــتفراغ‬ ‫در حال شـــیوع هســـتند‪ .‬این موضـــوع چندیـــن علـــت دارد ازجمله اینک ــه‬ ‫بس ــیاری از ویروس ه ــا مانن ــد نوروویروس ه ــا ی ــا حت ــی وی ــروس کرون ــا ک ــه‬ ‫ً‬ ‫بعض ــا عالئ ــم گوارش ــی دارد‪ ،‬موج ــب این وضعی ــت می ش ــود‪.‬‬ ‫شکسته شدن رکورد نرخ بهره بین بانکی‬ ‫ن ــرخ به ــره بین بانک ــی به عن ــوان یک ــی از نر خ ه ــای به ــره در ب ــازار پ ــول ب ــه‬ ‫نر خ ه ــای س ــود ی ــا به ــره در س ــایر بازاره ــا جه ــت می ده ــد‪ .‬افزای ــش ن ــرخ‬ ‫به ــره بین بانک ــی هزین ــه تامی ــن کس ــری مناب ــع بانک ه ــا را افزای ــش می ده ــد‬ ‫و بانک ه ــا حاض ــر می ش ــوند ب ــا نر خ ه ــای باالت ــری ب ــه س ــپرده گذارها س ــود‬ ‫پرداخ ــت کنن ــد ت ــا کس ــری خ ــود را جب ــران کنن ــد‪ .‬درواق ــع این ن ــرخ‪ ،‬قیم ــت‬ ‫ذخای ــر بانک ه ــا ب ــوده و زمانی ک ــه ان ه ــا در پای ــان دوره مال ــی کوتا هم ــدت‬ ‫کهــا‬ ‫اعــم از روزانــه یــا هفتگــی‪ ،‬دچــار کســری ذخایــر می شــوند‪ ،‬از ســایر بان ‬ ‫در بـــازار بین بانکـــی یـــا از بانـــک مرکـــزی اســـتقراض می کننـــد کـــه رش ــد و‬ ‫کاهـــش ان توســـط بانـــک مرکـــزی تعییـــن و نـــرخ اعالم شـــده وابســـته ب ــه‬ ‫ش ــرایط اقتص ــادی کش ــور اس ــت‪ .‬به گ ــزارش ف ــارس؛ ن ــرخ به ــره بین بانک ــی‬ ‫در ‪ 1401‬در ا کث ــر هفته ه ــا ب ــا رش ــد هم ــراه ب ــوده؛ ام ــا در هفت ــه منته ــی ب ــه ‪2‬‬ ‫تیرمــاه ســال ‪ ،1401‬بــه عــدد ‪ 20.82‬درصــد رســیده اســت کــه در ســال جــاری‬ ‫ی ــک رک ــورد محس ــوب می ش ــود‪.‬‬ ‫ورود زبان های المانی و فرانسه به مدارس غیردولتی‬ ‫رئیــس ســازمان مرا کــز و مــدارس غیردولتــی و توســعه مشــارکت های مردمــی‬ ‫وزارت اموزش وپـــرورش از ورود دو زبـــان المانـــی و فرانســـه بـــه مـــدارس‬ ‫غیردولتـــی از مهـــر امســـال خبـــر داد‪ .‬به گـــزارش پانـــا؛ احمـــد محمـــودزاده‬ ‫درب ــاره ورود زبان ه ــای مختل ــف ب ــه م ــدارس غیردولت ــی اظه ــار ک ــرد؛ طب ــق‬ ‫فرمــوده مقــام معظــم رهبــری انحصــار از زبــان انگلیســی بایــد برداشــته شــود‬ ‫لــذا در مــدارس غیردولتــی این زمینــه هســت کــه به جــز زبــان انگلیســی زبــان‬ ‫دیگ ــری ب ــه دانش ام ــوزان ام ــوزش داده ش ــود‪ .‬وی اف ــزود؛ صحبت های ــی ب ــا‬ ‫س ــازمان پژوه ــش و برنامه ری ــزی اموزش ــی ش ــده ک ــه دراین راس ــتا امادگ ــی‬ ‫ب ــرای ورود دو زب ــان فرانس ــه و المان ــی در م ــدارس وج ــود دارد‪.‬‬ صفحه 2 ‫دو شنبه ‪ 6‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2531‬‬ ‫دو شنبه ‪ 6‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2531‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫قفسه‬ ‫با موضوع «خانه» منتشر شد‬ ‫دوفصل نامه فرهنگی‪ ،‬هنری‪ ،‬ادبی «کاج سبز»‬ ‫گفت وگو با بازیگران نمایش «رومئو و ژولیت» به کارگردانی شهروز دل افکار (بخش دوم)‬ ‫هنر‪ ،‬به «زیباترین شکل ممکن» انسان را به دنیای دیگری می برد‬ ‫امین کردبچه چنگی‬ ‫‪Aminkordbacheh@gmail.com‬‬ ‫یس ــت»‪.‬‬ ‫مهم تری ــن رم ــز مان ــدگاری و جاودانگ ‬ ‫نمای ــش «رومئ ــو و ژولی ــت»‪ ،‬به کارگردان ــی ش ــهروز دل افکار؛‬ ‫ن بخش از‬ ‫ب ــه اجرای خ ــود ادام ــه می دهد‪ .‬روز گذش ــته اولیـ ـ ‬ ‫گفت وگوها ب ــا بازیگران این نمایش ارائه ش ــد و امروز‪ ،‬میزبان‬ ‫یس ــت؛ این اث ــر تا ‪20‬‬ ‫بخ ــش دوم ای ــن گفت وگوهایی ــم‪ .‬گفتن ‬ ‫تیرماه‪ ،‬هر ش ــب از ساعت ‪ 30 :19‬در س ــالن استاد جعفر والی‬ ‫ت ــاالر محراب ته ــران ب هم ــدت ‪ 80‬دقیقه روی صحنه اس ــت‪.‬‬ ‫اموختن و اموختن؛ تنها دستاورد من از «رومئو و ژولیت»‬ ‫حدیث ــه محم ــوداف بابیان اینک ــه ازطری ــق یک ــی از دوس ــتان‬ ‫دانش ــگاهی ب ــه ای ــن اث ــر اضاف ــه ش ــده و احس ــاس خوب ــی‬ ‫کس ــال تمری ــن نس ــبت ب ــه اث ــر داش ــته‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫دراین ی ‬ ‫نگ ــروه خ ــوب پی ــش رف ــت و ش ــهروز دل افکار‬ ‫«همه چی ــز درای ‬ ‫تئات ــر را ب هص ــورت تئ ــوری و عمل ــی ب ــرای هنرجوی ــان خوی ــش‬ ‫تش ــریح ک ــرد و مس ــائل بس ــیاری را به م ــا اموخ ــت؛ گویی یک‬ ‫خان ــواده دراین روزه ــا‪ ،‬ب ــرای رس ــیدن ب ــه یک هدف مش ــترک‬ ‫لت ــاش اس ــت»‪ .‬وی ک ــه تابه ام ــروز در دو اج ــرای‬ ‫درحا ‬ ‫نمایش ــنامه خوانی به عنوان نقش خوان حضور داش ــته اس ــت‪،‬‬ ‫بااش ــاره به اینکه گ ــروه تولی ــد ای ــن اث ــر ب ــرای به ثمرنشس ــتن‬ ‫ان‪ ،‬روزه ــا ت ــاش ک ــرده ت ــا اث ــری مطل ــوب را بـ ـه روی صحن ــه‬ ‫یت ــوان گف ــت کدا می ــک از اش ــکال نمای ــش‬ ‫بب ــرد‪ ،‬اف ــزود‪« :‬نم ‬ ‫نس ــبت ب ــه دیگ ــر اش ــکال ان س ــخت تر اس ــت؛ زی ــرا معتق ــدم‬ ‫دسـ ـت زدن ب ــه ه ــر هن ــری س ــخت اس ــت و ه ــر هن ــری؛ چ ــه‬ ‫بازیگ ــری و چه موس ــیقی مختص ــات خاص خ ــود را دارد»‪ .‬وی‬ ‫نگ ــروه بس ــیارخوب‬ ‫باابرازخرس ــندی ازاینکه هم ــه ام ــور درای ‬ ‫پی ــش رفته‪ ،‬اف ــزود‪« :‬موزیکال بودن این نمای ــش‪ ،‬حال وهوای‬ ‫اث ــر را بهت ــر ک ــرده ب ــود و ح ــس زند هت ــری ب ــه نمای ــش داده‬ ‫ب ــود»‪ .‬وی همدل ــی و اتح ــاد موج ــود می ــان اعض ــای این گروه‬ ‫یه ــای ش ــاخص ای ــن اث ــر برش ــمرده و‬ ‫را از مهم تری ــن ویژگ ‬ ‫بابیان اینک ــه هر ف ــرد از هر قش ــر و خان ــواده ای ک ــه دراین گروه‬ ‫حضور داش ــت‪ ،‬یکی از اعضای این خانواده بزرگ بوده اس ــت‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬ش ــبانه روز ب ــرای به ثمرنشس ــتن این اث ــر درکناریکدیگر‬ ‫ت ــاش کردی ــم و ج ــا دارد از زحم ــات ش ــهروز دل اف ــکار در‬ ‫جای ــگاه کارگردان ای ــن اثر تش ــکر کنی ــم»‪ .‬وی بااذعان به اینکه‬ ‫تنه ــا اموخت ــن و اموخت ــن مهم تری ــن ویژ گ ــی ای ــن اث ــر ب ــرای‬ ‫او ب ــوده اس ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬به اعتق ــاد م ــن هن ــر در حوز هه ــای‬ ‫مختل ــف تعاری ــف مختلف ــی دارد و ازنظ ــر م ــن‪ ،‬هرانچ ــه جنبه‬ ‫زیبایی شناس ــی داش ــته باش ــد‪ ،‬می توان یک محص ــول هنری‬ ‫ن ــام بگیرد»‪.‬‬ ‫اثرگذاری هنر بر عواطف و احساسات‪ ،‬رمز ماندگاری ست‬ ‫حمیدرض ــا دادار بازیگ ــر کرمانش ــاهی ای ــن اثر بااش ــاره به اینکه‬ ‫از گذش ــته و دورادور اث ــار ش ــهروز دل اف ــکار را دی ــده‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫«باتوج هب ــه مس ــائلی ک ــه از ایش ــان دی ــده و ش ــنیده ب ــودم‪،‬‬ ‫یس ــت که‬ ‫می دانس ــتم در کارگردان ــی و بازیگ ــری تئاتر‪ ،‬از کسان ‬ ‫ح ــرف اول را می زند و ش ــا گردان قبلی ایش ــان همه به این نکته‬ ‫تا کی ــد داش ــتند ک ــه اق ــای دل اف ــکار ب ــرای ش ــا گردانش دل‬ ‫یس ــوزاند و تم ــام ت ــاش خوی ــش را بـ ـه کار می گی ــرد ت ــا‬ ‫م ‬ ‫ش ــا گردانش را به اوج برس ــاند»‪ .‬وی بااش ــاره به اینکه نتوانسته‬ ‫لس ــورن» بپیون ــدد‪ ،‬گفت‪« :‬از ‪ 13‬یا ‪1 4‬س ــالگی‬ ‫به نمایش «اتو ‬ ‫عالقه من ــد ب ــودم س ــراغ هن ــر بازیگ ــری ب ــروم؛ ام ــا به دلی ــل‬ ‫محدودیت های زندگی در کرمانش ــاه به این ارزو دس ــت نیافته‬ ‫ب ــودم‪ .‬خانواده ام به خاطر س ــن کم ــم اج ــازه نمی دادند برای‬ ‫سه ــای بازیگ ــری به ته ــران بیایم و ب ــا بازیگری‬ ‫ش ــرکت در کال ‬ ‫اش ــنا ش ــوم»‪ .‬وی ک ــه بازیگ ــری را از س ــال ‪ 1398‬اغ ــاز ک ــرده؛‬ ‫بابیان اینک ــه ب ــرای تعریف هنر ا گ ــر به گذش ــته تابه امروز رجوع‬ ‫کنی ــم‪ ،‬می بینیم هر کس تعریف خ ــاص خوی ــش را دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«امروز تعاریف از هنر محدود به ش ــخص اس ــت؛ ام ــا به اعتقاد‬ ‫من دسـ ـت زدن به خلق ــی که بتوان ــد بر عواطف و احساس ــات‬ ‫انس ــان ها تاثیر بگ ــذارد‪ ،‬می تواند نام هنر داش ــته باش ــد‪ ،‬حال‬ ‫می خواه ــد خل ــق س ــفال باش ــد ی ــا ی ــک ش ــخصیت در تئات ــر‬ ‫ی ــا یک قطع ــه موس ــیقی»‪ .‬وی ک ــه تیرم ــاه ‪ 1399‬در نمای ــش‬ ‫«اتفاق» در تماش ــاخانه استاد مش ــایخی تهران به روی صحنه‬ ‫رفت ــه ب ــود‪ ،‬باتا کیدبراینک ــه هنرمن ــد‪ ،‬ق ــدرت «تاثیرگ ــذاری» بر‬ ‫عواطف را دارد‪ ،‬گفت‪« :‬اثرگذاری هنر بر عواطف و احساس ــات‪،‬‬ ‫شاتر‬ ‫د�یو و دلبر‬ ‫شاهزاده جوانی در قالب یک هیوال زندانی‬ ‫شده؛ و تنها‪ ،‬عشق واقعی ست که می تواند‬ ‫این طلسم را نابود کند! حمید حامی‪ ،‬بهزاد‬ ‫عمرانی‪ ،‬ارش نعیمیان‪ ،‬خسرو پسیانی‬ ‫و‪ ...‬از بازیگران و خوانندگان این نمایش‬ ‫کارگردانی ماهان حیدری‬ ‫به نویسندگی و‬ ‫ِ‬ ‫هستند که تا ‪ 20‬تیرماه ‪ 1401‬ساعت ‪18‬‬ ‫در «تاالر وحدت»‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫علی اصغرخوشکار‬ ‫هنر ب ه زیباترین شکل‪ ،‬انسان را به دنیای دیگری می برد‬ ‫نیـکا ملک مطیعـی کـه دراین نمایـش در نقـش «خانـم پاپولـت»‬ ‫بـه روی صحنـه رفتـه؛ بااشـاره به اینکه در کانـون سـینما گران‬ ‫سهـای بداهـه را نـزد شـهروز دل افـکار گذرانـده‬ ‫جـوان‪ ،‬کال ‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬مـن از همان زمـان پـس از گذرانـدن چهـار یـا‬ ‫ً‬ ‫جمـاه از دوره کارگاه‪ ،‬نهایتـا وارد دوره نمایشـنامه شـدم و در‬ ‫پن ‬ ‫کسـال اخیر‪ ،‬اتفاقـات خـوب و پربـاری در حـوزه هنـر برایـم رقـم‬ ‫ی ‬ ‫خـورد؛ زیـرا هـم ازنظـر بازی پیشـرفت های بسـیاری داشـتم و هم‬ ‫کگـروه بـزرگ‪ ،‬نـکات مختلـف و بزرگـی را بـه انسـان‬ ‫کارکـردن در ی ‬ ‫امـوزش می دهـد»‪ .‬وی کـه از دوسـال پیش بازیگـری را در کانـون‬ ‫سـینما گران جـوان اغـاز کـرده؛ بااشـاره به اینکه نمایـش موزیکال‪،‬‬ ‫یسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬عالوه بر‬ ‫به ویـژه بـرای مخاطب نمایـش جذاب تر ‬ ‫همـه مسـائلی کـه الزم اسـت یـک بازیگـر در نمایـش رعایـت کنـد‪،‬‬ ‫بایـد دانـش موسـیقی داشـته باشـد تـا در یـک اثـر موزیـکال بـه‬ ‫ایفـای نقـش بپـردازد و بـا تسـلط بـر سـلفژ و موسـیقی بتوانـد بـا‬ ‫اثـر همـراه شـود»‪ .‬وی کـه تابه امـروز در یـک نمایـش و یـک فیلـم‬ ‫کوتـاه بـازی کـرده اسـت‪ ،‬وجـود نـگاه متفـاوت بـه نمایشـنامه‬ ‫یهـای شـاخص ایـن اثـر برشـمرده‬ ‫اصلـی را از مهم تریـن ویژگ ‬ ‫کـه ان را بـرای مخاطـب جـذاب کـرده اسـت و افـزود‪« :‬کارگردانـی‬ ‫یهـای شـاخص ایـن نمایشـنامه اسـت؛ زیـرا‬ ‫نیـز از دیگـر ویژگ ‬ ‫ً‬ ‫معتقـدم کارکـردن بـا گروهـی تااین انـدازه بـزرگ‪ ،‬اصلا کار راحتـی‬ ‫نیست»‪ .‬وی بااذعان به اینکه اموختن دراین اثر‪ ،‬از قسمت های‬ ‫یسـت کـه بـرای بازیگـر حـس خوبـی ایجـاد می کنـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫جذاب ‬ ‫یسـت که می تواند انسـان ها را به زیباترین شکل‬ ‫«هنر هران چیز ‬ ‫ممکـن از دنیـای اطـراف خویـش بیرون بکشـد و بـه دنیایی دیگر‬ ‫یگـردد‪ ،‬دیگـر ان انسـان‬ ‫یکـه او بـه دنیـای خویـش برم ‬ ‫ببـرد و زمان ‬ ‫قبلـی نیسـت و چیـزی بـه او اضافـه شـده اسـت»‪.‬‬ ‫موسیقینمایشموزیکال؛تکمیل کنندهمحتواینمایش‬ ‫محمدحسـین بیـات؛ نوازنـده نمایـش «رومئـو و ژولیـت»‬ ‫نبـار اسـت به عنـوان یـک نوازنـده بـا یـک‬ ‫بااشـاره به اینکه اولی ‬ ‫ گـروه موسـیقی همـراه شـده‪ ،‬گفـت‪« :‬تجربـه جالبـی برایـم بـود‬ ‫و کاری بـود کـه تابه امـروز در رزومـه خویـش نداشـتم»‪ .‬وی کـه‬ ‫تحصیالتش را در حوزه موسـیقی در هنرسـتان موسـیقی پسـران‬ ‫نگـروه بـرای‬ ‫تهـران ادامـه می دهـد‪ ،‬بااشـاره به اینکه اعضـای ای ‬ ‫یافتن نوازندگان ترومپت و ویولن به هنرسـتان موسـیقی پسـران‬ ‫تهـران امده انـد و او داوطلـب حضـور دراین اثـر شـده و بـا کارگردان‬ ‫یسـت و‬ ‫کگـروه صمیم ‬ ‫نگـروه‪ ،‬ی ‬ ‫اثـر صحبـت کـرد‪ ،‬افـزود‪« :‬ای ‬ ‫کگـروه تئاتـر‪ ،‬بـرای مـن بسـان‬ ‫یتـوان گفـت بیشـتر از ی ‬ ‫به یقیـن م ‬ ‫یک خانواده بوده و این محیط صمیمی بیشـتر به یک خانواده‬ ‫کگـروه تولیـد نمایـش»‪ .‬وی کـه در کنسـرت های‬ ‫شـبیه بـود تـا ی ‬ ‫مختلـف به عنـوان نوازنـده بـه روی صحنـه رفتـه؛ بااذعان به اینکه‬ ‫نهـا و در مـدت کوتاهـی‬ ‫گـروه موسـیقی ایـن اثـر درخلال تمری ‬ ‫شـکل گرفتـه و سـامان یافتـه اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬به نظـرم تفـاوت‬ ‫اصلـی نمایـش موزیـکال با دیگر ژانرهای نمایشـی دراین اسـت که‬ ‫حجـم بسـیاری از احساسـی کـه قـرار اسـت بـه مخاطـب منتقـل‬ ‫شـود‪ ،‬توسـط موسـیقی اتفـاق می افتـد و بایـد گفـت؛ موسـیقی‬ ‫در اثـار نمایشـی موزیـکال نقطـه مثبـت و عطـف کار اسـت»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه سـختی های بسـیار جهـت ایجـاد ارتبـاط میـان‬ ‫گـروه موسـیقی و گـروه بازیگـران در یـک نمایـش موزیـکال وجـود‬ ‫دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬موسـیقی در اثـار موزیکال باید بسـیاردقیق برای اثر‬ ‫نوشـته و دقیـق هـم اجرا شـود‪ .‬موسـیقی نمایـش بایـد به گونه ای‬ ‫باشـد کـه انچـه را تصویـر بـه مخاطـب ارائه می کند‪ ،‬تکمیـل کند و‬ ‫درجهـت کار باشـد»‪.‬‬ ‫شسته شدن سختی های تولید نمایش از روح گروه؛‬ ‫توسط انرژی مخاطب‬ ‫سـمانه رسـتمی بابیان اینکـه بـا وجـود حس وحـال خـوب کار در‬ ‫چ دشـواری پیـش روی‬ ‫یتـوان گفـت هیـ ‬ ‫فضـای نمایـش امـروز‪ ،‬نم ‬ ‫بازیگـران وجـود نـدارد‪ ،‬گفـت‪« :‬باوجوداینکـه یک سـال بـرای ایـن‬ ‫اثـر تمریـن کردیـم؛ امـا هنوزهـم سـختی هایی در رونـد کار وجـود‬ ‫دارد و ازسـویی ‪ ،‬انـرژی بسـیارخوب مخاطبـان کـه بـه گروه منتقل‬ ‫یبـرد»‪ .‬وی‬ ‫یشـوید و از بیـن م ‬ ‫یشـود‪ ،‬تمـام خسـتگی گـروه را م ‬ ‫م ‬ ‫کـه چندسـال اسـت در حـوزه سـاخت اثـار مسـتند بـا گرو ههـای‬ ‫مختلـف همـراه شـده‪ ،‬بااشـاره به اینکه دراین اثـر انـرژی‪ ،‬انگیـزه و‬ ‫اعتمادبه نفـس باالیـی توسـط کارگـردان به اعضای مختلـف گروه‬ ‫نگـروه از کنـار‬ ‫منتقـل شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬بـا انـرژی موجـود درای ‬ ‫یشـود که‬ ‫یشـویم و این امـر موجـب م ‬ ‫تمـام سـختی های کار رد م ‬ ‫سراسـر کار برایمـان بـه لذتـی بزرگ مبـدل شـود»‪ .‬وی که چندین‬ ‫برنامـه تلویزیونـی را نیـز در پشـت صحنه همراهـی کـرده اسـت‪،‬‬ ‫لکـردن یـک اثـر‪ ،‬به یقیـن سـختی هایی را‬ ‫بابیان اینکـه موزیکا ‬ ‫نسـبت بـه دیگـر اثـار نمایشـی کـه صفرتاصد اثـر را تولیـد می کنند‪،‬‬ ‫دارد‪ ،‬افـزود‪« :‬ایـن سـختی هـم پیـش روی گـروه تولیـد و هـم‬ ‫یتـوان گفـت چـه گروهـی بیشـتر‬ ‫پیـش روی بازیگـر قـرار داد و نم ‬ ‫یشـوند؛ زیـرا هرکسـی به نوعـی درگیـر ایـن‬ ‫متحمـل سـختی ها م ‬ ‫سختی ست»‪ .‬وی که بازیگری در یک سریال را در کارنامه هنری‬ ‫گشـدن بازیگـر بـا نوازنده و‬ ‫خویـش دارد‪ ،‬بااشـاره به اینکه هماهن ‬ ‫خواننـده در اجـرای زنـده بسـیار بـرای بازیگر دشـوار اسـت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«در صحنه هایـی از کار‪ ،‬حـرکات بایـد مطابـق بـا موزیـک انجـام‬ ‫شـود و ایـن هماهنگـی‪ ،‬به نظرم بیشـترین سـختی اجـرای یک اثر‬ ‫یهـای جالب و جـذاب این اثر باید به‬ ‫موزیـکال اسـت؛ امـا از ویژگ ‬ ‫یشـدن رومئـو و ژولیـت دراین اثـر اشـاره کـرد»‪.‬‬ ‫کمد ‬ ‫کمدی کردن یک کار تراژدی؛ موضوعی جذاب برای مخاطب‬ ‫امیرحسین ریحانی؛ بازیگر این نمایش‪ ،‬باابرازخرسندی از حضور‬ ‫نگـروه بهتریـن گـروه تئاتـری دنیاسـت‪،‬‬ ‫دراین اثـر و بابیان اینکـه ای ‬ ‫نگـروه به انـدازه یـک خانـواده درکناریکدیگـر‬ ‫گفـت‪« :‬همـه افـراد ای ‬ ‫یشـود مـن لحظه به لحظـه از انـان‬ ‫هسـتند و این امـر موجـب م ‬ ‫بیامـوزم»‪ .‬وی کـه تحصیالتـش را درتـرم سـوم رشـته بازیگـری در‬ ‫دانشـگاه ازاد تهـران مرکـز ادامـه می دهـد‪ ،‬بااشـاره به اینکه افـراد‬ ‫مختلفی از همه طیف ها دراین گروه حضور دارند و نمی توان ان را‬ ‫یک گـروه اماتور دانسـت‪ ،‬افزود‪« :‬تمـام اعضای گروه در حال کمک‬ ‫نگـروه‪ ،‬همـه یکسـان‬ ‫بـه یکدیگـر هسـتند و همـه معتقدنـد درای ‬ ‫بـوده و کسـی خـود را نسـبت بـه دیگـری باالتـر نمی دانـد»‪ .‬وی‬ ‫نبـار بـا حضـور دراین اثـر بـه روی صحنـه رفتـه؛‬ ‫کـه بـرای اولی ‬ ‫شهـای موزیـکال‬ ‫بااذعان به اینکـه دسـت زدن بـه تولیـد نمای ‬ ‫می توانـد حـس بازیگـر را روی صحنـه افزایش دهد‪ ،‬افـزود‪« :‬وقتی‬ ‫یپـردازد‪ ،‬حسـی کـه مخاطـب‬ ‫بازیگـر بـا موسـیقی بـه اجـرای اثـر م ‬ ‫از بازیگـر می گیـرد‪ ،‬به واسـطه حضـور موسـیقی در اثـر بیشـتر‬ ‫یشـود»‪ .‬وی بااذعان به اینکـه وجـود موسـیقی در نمایـش‪،‬‬ ‫م ‬ ‫می توانـد اثـر را زیباتـر در ذهـن مخاطـب جلـوه دهـد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«به نظـرم موسـیقی در هـر اثـر هنـری الزم اسـت؛ ب هشـرط اینکه‬ ‫در جـای درسـت زده و نواختـه شـود»‪ .‬وی با اشـاره به اینکه‬ ‫یکـردن یـک کار تـراژدی‪ ،‬بـرای مخاطـب می توانـد موضوعی‬ ‫کمد ‬ ‫جـذاب به نظـر برسـد‪ ،‬گفـت‪« :‬بازتولیـد یـک اثـر تـراژدی در قالـب‬ ‫یـک نمایـش کمـدی موزیـکال‪ ،‬می توانـد بـه مخاطـب ایـن حـس‬ ‫را القـا کنـد کـه نـگاه یـک کارگـردان بـه یـک موضـوع تاچه انـدازه‬ ‫می توانـد بـا نـگاه دیگـر کارگردانـان متفـاوت باشـد»‪.‬‬ ‫درک نوازنده از حس خوب قطعه موسیقی‬ ‫برای انتقال به مخاطب‬ ‫عرشـیا شا کرحسـینی؛ از نوازنـدگان گـروه موسـیقی ایـن نمایـش‪،‬‬ ‫بابیان اینکـه در یـک اثـر موزیکال‪ ،‬بیننـده می تواند حس صحنه‬ ‫را به وسـیله موسـیقی دریافـت کنـد و ایـن‪ ،‬اجـرای اثـر را هـم برای‬ ‫نوازنـده و هـم بـرای بازیگـر سـخت تر می کنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬اینکـه‬ ‫بازیگـر و نوازنـده بتواننـد روی صحنـه نمایـش بـا یکدیگـر ارتبـاط‬ ‫یسـت و بایـد نوازنـده و بازیگـر‬ ‫خوبـی داشـته باشـند‪ ،‬نکتـه مهم ‬ ‫به گونـه ای اجـرا را پیـش ببرنـد کـه نوازنـده روی دیالـوگ بازیگـر‬ ‫یـا بازیگـر روی نواختـن نوازنـده نرونـد»‪ .‬وی کـه تحصیالتـش را‬ ‫در هنرسـتان موسـیقی پسـران ادامـه می دهـد‪ ،‬بااشـاره به اینکه‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫یکـه سـکوت بـر صحنـه نمایـش حکم فرمـا م ‬ ‫درموارد ‬ ‫گروه موسـیقی باید خالهای موجود را پر کند‪ ،‬افزود‪« :‬نمی توان‬ ‫گروه های نمایش عادی و نمایش های موزیکال را باهم مقایسه‬ ‫کـرد؛ امـا جاذبه نمایش های موزیکال ازنظر من به واسـطه اینکه‬ ‫مخاطـب هـم بـا موسـیقی و هـم بـا نمایـش درگیـر اسـت‪ ،‬برایـش‬ ‫بتـر اسـت»‪ .‬وی کـه در گرو ههـای مختلفـی حضـور داشـته‬ ‫جذا ‬ ‫نبـار بـه روی صحنـه تئاتر رفته؛‬ ‫و در «رومئـو و ژولیـت» بـرای اولی ‬ ‫بااذعان به اینکـه «هنرمنـد» تنهـا بـه یدک کشـیدن اسـم نوازنـده‬ ‫یـا بازیگـر نیسـت؛ بلکـه فـرد بایـد بتواند نمایـش را به خوبـی درک‬ ‫کنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬ا گـر فـرد در گـروه یـک نوازنـده اسـت‪ ،‬بایـد به خوبـی‬ ‫حـس خـوب قطعـه موسـیقی را بـرای انتقـال بـه مخاطـب درک‬ ‫تهـا نزنـد و ا گـر بازیگـر‬ ‫کنـد و تنهـا دسـت بـه نواختـن بیهـوده ن ‬ ‫تهـا محصـور‬ ‫گهـا و حرک ‬ ‫اسـت‪ ،‬تنهـا خـود را در قالـب دیالو ‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫نکنـد»‪.‬وی بابیان اینکـه فهـم درسـت از اثـری کـه اجـرا م ‬ ‫مهم تریـن رسـالت هنرمنـد اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬ضربـه ای کـه هنـر از‬ ‫کرونـا خـورد‪ ،‬چندین برابـر حرف ههـای دیگـر بـود؛ زیـرا نمایـش بـه‬ ‫حضور مستقیم مخاطب؛ یعنی مردم نیاز دارد و این ایام مردم‬ ‫را در خانه محصور کرده بود‪ .‬خوشـبختانه در روزهایی هسـتیم‬ ‫کـه ایـن بیمـاری از جامعـه درحال رخت بربسـتن اسـت»‪.‬‬ ‫قدرت قلم نویسنده مرا جذب «رومئو و ژولیت» کرد‬ ‫ماهـان زارعـی؛ از بازیگران نمایش بااشـاره به اینکه تا کنون تجربه‬ ‫حضـور در هیـچ نمایشـی را نداشـته‪ ،‬گفـت‪« :‬ازطریـق صفحـه‬ ‫فضـای مجازی اقای شـهروز دل افکار‪ ،‬با ورکشـاپ ایـده تا اجرای‬ ‫ایشـان اشـنا شـدم و احسـاس کـردم بایـد این فرصـت را غنیمـت‬ ‫شـمرد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه کارگـردان اثـر‪ ،‬انسـانی درج هیـک‪،‬‬ ‫مهربـان و دلسـوز اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬فرصـت حضور در این اجـرا برایم‬ ‫خوشـحال کننده بـود و ا گـر بخواهـم دربـاره حال وهـوای حضـور‬ ‫نگـروه مانند‬ ‫دراین نمایـش بگویـم‪ ،‬بایـد اعتـراف کنـم اعضـای ای ‬ ‫خانـواده ام هسـتند و همـه درکنارهـم از به روی صحن هبـردن یک‬ ‫اثر لذت می بریم»‪ .‬وی که اولین روزهای اجرای یک اثر نمایشی‬ ‫بـر روی صحنـه را در کارنامـه هنـری خـود به ثبـت می رسـاند‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬قـدرت قلـم و نـوع بینـش اقـای باقـر سـروش نسـبت بـه‬ ‫ایـن اثـر‪ ،‬مهم تریـن ویژ گـی بـود کـه توانسـت مـرا ب هسـمت ایـن اثر‬ ‫بکشـاند و جـذب کنـد»‪.‬‬ ‫من همیشه صفرکیلومترم‬ ‫نبـار در یـک نمایـش بـه روی صحنـه‬ ‫میلاد دوران کـه بـرای اولی ‬ ‫مـی رود‪ ،‬بابیان اینکـه ا گـر قـرار باشـد ‪10‬سـال بعد نیـز راجـع‬ ‫بـه فعالیـت حرفـه ای اش در جایـی سـخن بگویـد‪ ،‬خـود را‬ ‫صفرکیلومتـر می خوانـد‪ ،‬گفـت‪« :‬معتقـدم تـا ابـد دانش امـوز‬ ‫هنـر هسـتم و هیچ وقـت قـرار نیسـت اتفـاق خاصـی بیفتـد؛ زیـرا‬ ‫مـا بایـد همـواره یـاد بگیریـم کـه روبه جلـو حرکـت کنیـم»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه همـواره درحال اموختـن اسـت و دانشـش را‬ ‫نـزد اسـاتید مختلـف به روزرسـانی می کنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬بایـد بگویـم‬ ‫خـدا مـرا دوسـت داشـت کـه دراین مرحلـه از زندگـی ام بـا شـهروز‬ ‫دل افـکار اشـنا شـوم تـا بتوانم فعالیـت حرفـه ای ام را دراین زمینه‬ ‫اغـاز کنـم»‪ .‬وی‪ ،‬مالقـات ابتدایی با شـهروز دل افـکار را به صورت‬ ‫اتفاقـی و توسـط یکـی از اسـاتید بازیگـری خویـش دانسـته و‬ ‫بااذعان به اینکـه کارکـردن بـا چنیـن فـردی همـواره یـک موهبـت‬ ‫اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬معتقـدم اقـای دل افـکار پیـش از اسـتاد بودن‬ ‫و کار یـاددادن بـه هنرجـو‪ ،‬بـه او عشـق و معرفـت را می امـوزد»‪.‬‬ ‫نگـروه اموختـه اسـت کـه صحنـه تئاتـر‬ ‫وی بااشـاره به اینکه درای ‬ ‫چه انـدازه برکـت دارد و چه انـدازه محتـرم اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬بایـد‬ ‫اذعـان داشـت در شـرایط کنونـی‪ ،‬تولیـد یـک اثـر نمایشـی کـه‬ ‫بتواند حال مخاطب را خوب کند‪ ،‬دشـوار اسـت و ا گر قرار باشـد‬ ‫موسـیقی را دخیـل کنیـم‪ ،‬این رونـد سـخت تر خواهـد بـود»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه یـک بازیگـر بایـد بـازی طبـق متنـی روان و خـوب‬ ‫را ارائـه کنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬متـن یک نمایـش باید حال خوب کن باشـد‬ ‫و ا گر قرار اسـت موسـیقی به عنوان یک عنصر اصلی وارد جریان‬ ‫تئاتـر شـود‪ ،‬نبایـد حوصلـه مخاطـب را سـر ببـرد»‪.‬‬ ‫«منش نیک»؛ موجب ماندگاری یک هنرمند‬ ‫مریـم حسـنلو بااشـاره به اینکه در نقـش راهبـه بـه روی صحنـه‬ ‫مـی رود‪ ،‬گفـت‪« :‬توافـق حاصـل شـد تـا در کنـار کارگـردان دلسـوز‬ ‫ن تجربه هنـری من رقم بخـورد»‪ .‬وی‬ ‫و کاربلـد ایـن نمایـش‪ ،‬اولیـ ‬ ‫بااشـاره به اینکه بـودن در کنـار تیمـی پرتلاش و صمیمی موجب‬ ‫تهـای نمایش موزیکال‬ ‫خوشـحالی اوسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬درباره تفاو ‬ ‫و دیگـر ژانرهـای نمایشـی‪ ،‬بایـد گفـت کـه تلفیـق موسـیقی و‬ ‫نمایش در این اجرا‪ ،‬عالوه بر خلق اثری زیبا در فضایی متفاوت‪،‬‬ ‫موجـب پویایـی صحنـه و ایجاد انرژی در بازیگران شـده اسـت»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه هنـر را افرینـش زیبایـی می دانـد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫یسـت کـه ایـن زیبایـی را کشـف و از ان رونمایـی‬ ‫«هنرمنـد کس ‬ ‫می کنـد و بایـد منش نیـک را مهم ترین عامـل ماندگاری هنرمند‬ ‫در تاریـخ برشـمرد»‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مینا قانع‬ ‫سهیالانصاری‬ ‫ششـمین شـماره دوفصل نامـه فرهنگی‪ ،‬هنری‪ ،‬ادبـی «کاج سـبز» ویـژه بهـار‬ ‫و تابسـتان بـا موضـوع «خانـه» به سـردبیری «محمـود سـاطع» منتشـر؛ و‬ ‫توزیـع شـد‪ .‬صاحب امتیـاز و مدیرمسـئول ان‪« ،‬عطیـه جـوادی راد» و دبیـر‬ ‫هنـری ان‪« ،‬میثـم اسماعیلی» اسـت‪ .‬دراین شـماره از «کاج سـبز»‪ ،‬مطالبـی‬ ‫از جـواد مجابـی‪ ،‬علـی خدایـی‪ ،‬اسـیه جـوادی‪ ،‬سـید فـرزام حسـینی‪ ،‬شـهره‬ ‫احدیـت‪ ،‬ابوالفضـل شـاهی‪ ،‬سـاالر کاشـانی‪ ،‬حسـن میرعابدینـی‪ ،‬نسـرین‬ ‫ظهیری‪ ،‬سهراب مهدی پور عمرانی‪ ،‬پری صبحی‪ ،‬ساالر کاشانی‪ ،‬ابوالفضل‬ ‫شـاهی‪ ،‬مصطفـا طوقانیـان‪ ،‬رویـا مرادیـان مینـا‪ ،‬فرامـرز طالبـی و ‪ ...‬خواهیـد‬ ‫خوانـد‪ .‬همچنیـن گفت وگوهـای خواندنـی و جذابـی با «سـیف اهلل امینیان»‬ ‫(مدیـرکل پیشـین اداره میراث فرهنگـی کاشـان و اصفهان و پژوهشـگر تاریخ‬ ‫هنر)‪« ،‬حسین محلوجی» (وزیر صنایع و معادن دولت) و «علی ا کبر حلی»‬ ‫ـتان‬ ‫(معمـار ) دراین شـماره از نشـریه گنجانـده شـده اسـت‪ .‬در بخـش داس ِ‬ ‫تازه تریـن شـماره «کاج سـبز»‪ ،‬اثـاری از شـمس لنگـرودی‪ ،‬کیهـان خانجانـی‪،‬‬ ‫فاطمه فریدن‪ ،‬لیال تاتاری‪ ،‬جابر تواضعی‪ ،‬محمد فینی زاده‪ ،‬محمود ساطع‬ ‫و جـواد کبیـری امـده اسـت؛ و در بخـش شـعر‪ ،‬اشـعاری از میلاد الخمیـس‪،‬‬ ‫مرضیـه انصـاری زاده‪ ،‬امیـر سـرافراز‪ ،‬سـروش عبداللهـی‪ ،‬فرنانـدو پسـوا (بـا‬ ‫ترجمه مسـعود بسـاطی) ارائه شـده اسـت‪ .‬محمود سـاطع (سـردبیر نشـریه)‬ ‫در بخشـی از یادداشـت سـردبیر باعنوان «سلامی و درودی» نوشـته‪« :‬خانه‬ ‫در فرهنـگ ایرانـی‪ ،‬هزارویـک معنـای اشـکار و نهان دارد‪ .‬از کالبـد و تن ادمی‬ ‫تـا سـکونتگاهی کـه ارام و قـرارش را می سـازد تـا مـام میهـن و جهانـی کـه در‬ ‫ان می زییـم‪ .‬در زبـان فارسـی معنازایـی واژه خانـه در پیوسـت بـا کلمـات‬ ‫دیگـر‪ ،‬بی همتاسـت‪ .‬از اش خانـه و اشـپزخانه تـا بت خانـه و خدای خانـه‪ ،‬از‬ ‫باژخانه و پسـت خانه تا تاریک خانه و تماشـاخانه‪ ،‬چاپارخانه و چای خانه تا‬ ‫ُ‬ ‫خم خانـه و حرم خانـه‪ ،‬حوض خانـه و خلوت خانه تا سـفره خانه و سـقاخانه‪،‬‬ ‫عدالت خانـه و عصارخانـه تـا غریب خانه و کتابخانـه و کارخانه تا مریض خانه‬ ‫و می خانـه‪ ،‬مشـورت خانه و نگارخانـه‪ ،‬هـم نهان خانـه و نوانخانـه شـماری‬ ‫از ایـن جهـان ذهنـی گسـترش یافته در اضلاع کلمـه خانـه در سـده های‬ ‫پیشـینی ماسـت‪ .‬در دهه هـای اخیـر نیـز سـاخت های زبانـی فراوانـی را‬ ‫می یابیـم کـه خانـه در جـزء نخسـت ان جـای گرفتـه‪ .‬از خانـه کارگـر و خانـه‬ ‫معلـم تـا خانـه مطبوعـات و خانـه هنـر‪ ،‬خانـه ادبیـات و خانه سـینما تـا خانه‬ ‫تئاتـر و خانـه موسـیقی‪ ،‬نیـز ده هـا سـاخت دیگـر کـه جزئـی از جهـان روزمـره و‬ ‫سـاعت زیسـتمان شـده اسـت‪ .‬گویـی مـای ایرانـی مـا عالوه بـر همـه خویـش‬ ‫و خویش کاری هـا همچنـان زیسـت جمعـی و کنشـگری عمومـی اش را در‬ ‫سـاخت و معنای خانه بازمی جوید‪ .‬این همه خانه هسـت و خانه نیسـت»‪.‬‬ ‫دوفصل نامـه «کاج سـبز» کـه از نشـریات تخصصـی شـهر کاشـان اسـت‪ ،‬در‬ ‫‪ 370‬صفحـه بـا بهـای ‪ 70‬هزارتومـان چـاپ شـده اسـت‪ .‬عالقه منـدان به تهیه‬ ‫و مطالعـه ایـن نشـریه می تواننـد به شـماره ‪ 09135606208‬در واتـس اپ‬ ‫یـا صفحـه اینسـتا گرام مجلـه (‪ )Kaajmag‬و فروشـگاه اینترنتـی «پا کـت»‬ ‫(‪ )www.pakatshop.com‬پیـام بدهنـد‪ .‬ارسـال مجلـه بـرای متقاضیـان‪ ،‬بـا‬ ‫پسـت رایـگان خواهـد بـود‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫فراخوان جایزه «الوند» برای پنجمین دوره‬ ‫دبیرخانـه جایـزه ادبـی «الونـد» بـرای پنحمیـن دوره برگـزاری‪ ،‬از شـاعران‬ ‫و ناشـران سراسـر کشـور دعـوت کـرد در این رقابـت ادبـی حضـور یابنـد‪.‬‬ ‫در این فراخـوان از تمـام شـاعران و ناشـرانی کـه در زمینـه انتشـار کتـاب شـعر‬ ‫فعالیـت دارنـد‪ ،‬خواسـته شـده فایـل ‪ PDF‬کتـاب چـاپ اول خـود را کـه در‬ ‫سـال ‪ ۱۴۰۰‬در ایـران منتشـر شـده (در شناسـنامه اثـر بایـد سـال انتشـار ‪۱۴۰۰‬‬ ‫درج شـده باشـد)‪ ،‬برای دبیرخانه جایزه ارسـال کنند‪ .‬دبیرخانه اعالم کرده؛‬ ‫فرسـتادن فایـل کتـاب را به منزلـ ه عالقه منـدی بـه شـرکت در رقابـت تلقـی‬ ‫کرده و تنها کتب فرستاده شـده (فایل ‪ PDF‬توسـط شـاعر یا ناشـر) در رقابت‬ ‫شـرکت داده می شـوند‪ .‬پیـرو این اطالع رسـانی عمومی‪ ،‬جایزه ادبـی «الوند»‬ ‫بـا شـرایط و قواعـد زیـر فراخـوان پنجمیـن دوره را منتشـر کـرده اسـت‪:‬‬ ‫‪ .1‬جایـزه ادبـی «الونـد» در بخـش قالـب‪ ،‬سـن‪ ،‬جنسـیت‪ ،‬موضـوع و ‪...‬‬ ‫محدودیتـی نـدارد‪.‬‬ ‫‪ .2‬مهلت فرستادن اثار برای پنجمین دوره تا پایان تیرماه ‪ ۱۴۰۱‬خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ .3‬جایـزه «الونـد» ماننـد ادوار گذشـته دو بخـش «کتـاب سـال شـعر الونـد»‬ ‫و کتـاب شـعر بـه انتخـاب «انجمـن علمـی نقـد ادبـی ایـران» خواهد داشـت‪.‬‬ ‫‪ .4‬کتـاب منتخـب در بخـش «انجمن علمی نقد ادبی ایران» توسـط داوران‬ ‫انجمن بررسـی خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ .5‬شـاعران و ناشـران می تواننـد بـه نشـانی های زیـر کتاب هـا را بـه دبیرخانـه‬ ‫ارسـال کنند‪:‬‬ ‫تلگرام‪@Ketabesaalealvand :‬‬ ‫ایمیل‪jayezeyeadabiealvand@gmail.com :‬‬ ‫سوت‬ ‫فرزانه فصیحی رکورد دوی ‪ ۱۰۰‬متر زنان ایران را شکست‬ ‫«فرزانـه فصیحـی» در جریـان رقابت هـای ترکیـه رکورد ملـی مـاده ‪۱۰۰‬متر زنان‬ ‫ایـران را پـس از هشت سـال شکسـت‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ در جریـان برگـزاری‬ ‫مسـابقات بین المللـی ترکیـه‪ ،‬فرزانـه فصیحـی موفـق شـد در مرحلـه نهایـی‬ ‫رقابـت مـاده ‪۱۰۰‬متـر ایـن رقابت هـا بـا ثبـت حـد نصـاب ‪۱۱.۴۴‬ثانیـه ضمـن‬ ‫کسـب عنـوان نخسـت رکـورد ملـی ایـران را یـک صدم ثانیه ارتقـاء دهـد‪ .‬رکورد‬ ‫نمـاده بـا زمـان ‪۱۱.۴۵‬ثانیـه (تهـران ‪ )۲۵/۲/۱۳۹۳‬در اختیـار‬ ‫ملـی ایـران در ای ‬ ‫مریم طوسـی بود که فصیحی موفق شـد پس از هشت سـال این حد نصاب‬ ‫ملـی را بشـکند و به عنـوان رکـورددار جدیـد ملـی د وو میدانـی ایـران در مـاده‬ ‫‪۱۰۰‬متـر لقـب گیرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫دو شنبه ‪ 6‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2531‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز و کارت خودرو کشـاورزی ترا کتور ‪ ITM-475‬تک‬ ‫دیفرانسیل به رنگ قرمز روغنی مدل ‪ 1393‬با شماره پال ک‬ ‫ایران ‪517 -26‬ک‪ 12‬و شماره موتور ‪ MT4A2W4005B‬و‬ ‫شـماره شاسی ‪ P01160D1‬به مالکیت اسماعیل روحانی‬ ‫مفقود شده و فاقد اعتبار است‪/.‬ب‬ ‫مفقودی (نوبت اول)‬ ‫پاسـپورت سـوری اقـای مجـد دیب فرزنـد زاید متولـد ‪ 1997‬صادره‬ ‫از کشـور سـوریه مفقـود شـده و فاقـد اعتبـار می باشـد‪ .‬از یابنـده‬ ‫یشـود بـا شـماره ‪ 09120705092‬تمـاس حاصـل فرمایـد‪.‬‬ ‫تقاضـا م ‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/04/08 :‬‬ ‫مفقودی (نوبت اول)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب اشـکان شـجاعی فرزنـد حسـن بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0890402957‬صـادره از کاشـمر در مقطـع کارشناسـی رشـته حقـوق صـادره از واحـد‬ ‫دانشگاهی ازاد اسالمی کاشمر به شماره ‪ 3435251‬مفقود شده و فاقد اعتبار است‪.‬‬ ‫از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه ازاد اسالمی واحد کاشمر به نشانی‬ ‫کاشـمر‪ ،‬بلوار سـیدمرتضی‪ ،‬کیلومتر ‪ ،4‬دانشـگاه ازاد واحد کاشـمر ارسـال فرماید‪/.‬ک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1401/05/03 :‬‬ ‫م الف ‪632‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـلیم مفقـود شـده و فاقـد اعتبار اسـت‪/.‬ب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس ای بـه رنـگ‬ ‫سـفید شـیری روغنـی مـدل ‪ 1384‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪146 -32‬م‪ 22‬و شـماره موتـور ‪ 01155843‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ S1412284505519‬بـه مالکیـت مجیـد طاهریان مفقود شـده‬ ‫و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪636‬‬ ‫ا گهی ابالغ و احضار‬ ‫اقای علی تاجی فرزند نورورز مجهول المکان؛ همسـر شـما برابر دادنامه شـماره‬ ‫‪ 140129390000153996‬شعبه دادگاه عمومی بخش محمداباد‪ ،‬تقاضای ثبت‬ ‫طالق نموده‪ .‬لذا الزم است ظرف مدت ده روز پس از انتشار این ا گهی‪ ،‬در این‬ ‫دفترخانه به ادرس شهرسـتان هامون‪ ،‬شـهر محمداباد‪ ،‬خیابان امام علی(ع)‪،‬‬ ‫جنـب دفتـر پیشـخوان دولـت‪ ،‬حاضـر شـوید‪ .‬درغیراینصـورت طبـق مقـررات‪،‬‬ ‫اقـدام بـه ثبـت خواهد شـد و اعتراض بعدی مسـموع نخواهد شـد‪.‬‬ ‫سردفتر دفتر ازدواج ‪ 99‬و طالق ‪ 62‬محمداباد‬ ‫م الف ‪440‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو سـواری پرایـد جی تی ایکـس ای‬ ‫مدل ‪ 1386‬با شماره پال ک ایران ‪372 -42‬ص‪ 66‬و شماره‬ ‫موتور ‪ 2033996‬و شـماره شاسـی ‪ S1412286138319‬به‬ ‫مالکیـت احسـان عارف نشـتیفانی مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبار سـاقط است‪/.‬خ‬ ‫مفقودی مدرک تحصیلی (نوبت اول)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب رضـوان عبداللهـی فرزنـد رضـا بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ ۵۰۳۸‬صـادره از ارا ک در مقطـع کارشناسـی ارشـد رشـته زبـان و ادبیـات فارسـی صـادره از‬ ‫واحد دانشـگاهی ازاد ارا ک در مورخه ‪ ۱۴۰۰/07/02‬مفقود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪ .‬لذا‬ ‫از یابنـده تقاضـا می شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد ارا ک بـه نشـانی‬ ‫میدان امام خمینی(ره)‪ ،‬بلوار امام خمینی(ره)‪ ،‬شهرک دانشگاهی دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫ارا ک‪ ،‬صنـدوق پسـتی ‪ ،۵۶۷/۳۸۱۳۵‬اداره فار غ التحصیلان ارسـال فرمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۱/04/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۱/04/06 :‬‬ ‫ارا ک‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/03/19-140160327001000276‬هیات اول موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک ناحیـه یک زنجان تصرفـات مالکانه بالمعارض‬ ‫متقاضـی امامـزاده ام البنیـن در یکبـاب سـاختمان امـام زاده و محوطـه ان بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 13642/19‬مترمربـع پلا ک ‪ 116‬فرعـی از ‪ 23‬اصلـی واقـع در بخـش ‪7‬‬ ‫زنجان خریداری از سیدحاج میرزا ابوالقاسم مجتهدی فرزند سیدجالل الدین‬ ‫ملکـی (مالکیـن اولیـه) محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس‬ ‫از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود‬ ‫را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/21 :‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو ترا کتـور کشـاورزی بـه رنـگ قرمـز‬ ‫روغنـی مـدل ‪ ۱۳۸۴‬بـا شـماره موتـور ‪ LFW474S‬و‬ ‫شـماره شاسـی ‪ D19639‬بـه مالکیـت حسـین نـوروزی‬ ‫فرزنـد ادینه علـی مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬ج‬ ‫محمدرضا حسنی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ناحیه یک زنجان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160308001000322‬مـورخ ‪ 1401/01/27‬هیـات اول‪ /‬دوم‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک بیرجند تصرفـات مالکانه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای علـی میـری فرزنـد عبدالصمـد بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 11607‬در ششـدانگ یکباب محوطه مشـتمل بر اتاقک به مسـاحت ‪266/69‬‬ ‫مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 1396‬اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه‬ ‫ثبـت ملـک بیرجنـد از محـل مالکیـت رحمـان مهرجوفرد محرز شـده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/03/21 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/06 :‬‬ ‫حسـین براتی‪ ،‬رئیس ثبت اسـناد و امال ک‬ ‫شناسـه ا گهی ‪1331840‬‬ ‫بیرجند‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز خودرو ترا کتور کشاورزی ‪ ITM-475‬به رنگ قرمز‬ ‫روغنـی مدل ‪ ۱۴۰۰‬با شـماره موتـور ‪ MT4A2W51641K‬و‬ ‫شماره شاسی ‪ N311KTAD2CMEX06988‬به مالکیت‬ ‫سلیمان فردین فرزند غالمحسین مفقود شده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط است‪/.‬ج‬ ‫سه برگ سند کمپانی موتورسیکلت زال توس ‪ 150‬به رنگ‬ ‫ابـی مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک ‪ 781-83557‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 114922‬و شـماره تنـه ‪ 9570552‬بـه مالکیـت عمـر‬ ‫ا گهی موضوع ماده‪ 3‬قانون و ماده‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160308001001022‬مـورخ ‪1401/03/16‬‬ ‫هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر‬ ‫در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک بیرجنـد تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی خانـم فضـه مختـاری فرزنـد ابراهیـم بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 4‬در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت‬ ‫‪ 85/19‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 1396‬اصلی واقع در خراسان‬ ‫جنوبـی بخـش دو حـوزه ثبـت ملـک بیرجنـد از محـل مالکیـت‬ ‫سـبحان انوری فـرد محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی‬ ‫بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس‬ ‫از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/22 :‬‬ ‫حسین براتی‪ ،‬رئیس ثبت‬ ‫شناسه ا گهی ‪1342539‬‬ ‫اسناد و امال ک بیرجند‬ ‫مفقودی‬ ‫چبـک)‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد سـی دی ‪( ۵‬ها ‬ ‫بـه رنـگ سـورمه ای معمولـی مـدل ‪ ۱۳۷۳‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪۳۳۶ -۳۲‬د‪ ۶۶‬و شـماره موتـور *‪ *00763676‬و‬ ‫شـماره شاسـی *‪ *00100867‬به مالکیت زهرا گل سرشـوری‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ن‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر اراء صـادره هیـات‪ /‬هیات هـای موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی شهرسـتان ایرانشـهر‬ ‫تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز شـده اسـت‪ .‬لذا مشـخصات متقاضیان و امال ک مورد تقاضا به شـرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهـی به مـدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک محـل تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع ذیصلاح‬ ‫قضائـی تقدیم کنند‪.‬‬ ‫‪ -1‬مالکیـت اقـای علـی میراولیائی به شناسـنامه شـماره ‪ 966‬کد ملـی ‪ 3209525382‬صادره مرکـزی فرزند مراد‬ ‫در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 262/50‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 208‬فرعی از ‪ 766‬اصلی واقع‬ ‫در قطعه یک بخش پنج بلوچسـتان بخش حوزه ثبت ملک ایرانشـهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‪ -2‬مالکیت اقای اقبال ریگی به شناسنامه شماره ‪ 3710515841‬کد ملی ‪ 3710515841‬صادره نوک اباد فرزند‬ ‫شنبه در ششدانگ مغازه به مساحت ‪ 40‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 495‬فرعی از ‪ 396‬اصلی واقع در قطعه یک‬ ‫بخش پنج بلوچستان حوزه ثبت ملک ایرانشهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -3‬مالکیـت اقـای سـتار پنـدار به شناسـنامه شـماره ‪ 5813‬کد ملـی ‪ 3591570095‬فرزند هورنگ در ششـدانگ‬ ‫یکباب منزل به مسـاحت ‪ 258‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 49‬فرعی از ‪ 410‬اصلی واقع در قطعه یک بخش پنج‬ ‫بلوچسـتان حـوزه ثبـت ملک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را با حدود ذیـل صادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -4‬مالکیـت اقـای اسـمعیل ارفنـدا ک به شناسـنامه شـماره ‪ 198‬کد ملـی ‪ 3590628286‬صـادره از بمپور فرزند‬ ‫گل محمد در ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 267/52‬مترمربع قسمتی از پال ک یک اصلی واقع در قطعه‬ ‫یک بخش دوازده بلوچسـتان حوزه ثبت ملک ایرانشـهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -5‬مالکیـت اقـای عبدالغفـور سـتوده بـه شناسـنامه شـماره ‪ 2235‬کـد ملـی ‪ 3590182334‬فرزنـد شـهداد در‬ ‫ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 164/40‬مترمربع پال ک شماره ‪ 156‬فرعی از ‪ 415‬اصلی واقع در قطعه یک‬ ‫بخـش پنـج بلوچسـتان حـوزه ثبـت ملک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را با حـدود ذیل صـادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -6‬مالکیـت خانـم رشـیده مهربـان بـه شناسـنامه شـماره ‪ 192‬کـد ملـی ‪ 6459071608‬صـادره از راسـک فرزنـد‬ ‫لعل بخش در ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 238/53‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 96‬فرعی از ‪ 394‬اصلی‬ ‫واقـع در قطعـه یـک بخـش پنـج بلوچسـتان حـوزه ثبـت ملک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را با حدود ذیـل صادر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‪ -7‬مالکیـت اقـای اردالن محمـودی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 194‬کـد ملـی ‪ 5979905911‬فرزنـد پیربخـش در‬ ‫ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 216/42‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 64‬فرعی از ‪ 398‬اصلی واقع در قطعه‬ ‫یـک بخـش پنـج بلوچسـتان حـوزه ثبـت ملـک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیـل صـادر می کنـد‪.‬‬ ‫‪ -8‬مالکیـت خانـم اسـیه اذریـان بـه شناسـنامه شـماره ‪ 266‬کـد ملـی ‪ 3591317950‬صـادره از ایرانشـهر فرزنـد‬ ‫ملک محمد در ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 333/80‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 4‬فرعی از ‪ 323‬اصلی‬ ‫واقـع در قطعـه یـک بخـش پنـج حـوزه ثبـت ملـک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را با حـدود ذیل صـادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -9‬مالکیـت خانـم سـاره شـیرانی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 5970175455‬کـد ملـی ‪ 5970175455‬فرزنـد اسلام در‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 1679/11‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 416‬اصلی واقع در قطعه‬ ‫یـک بخـش پنـج بلوچسـتان حـوزه ثبت ملک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را با حدود ذیل صـادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -10‬مالکیـت خانـم مه صـورت صبوری دوسـت بـه شناسـنامه شـماره ‪ 2425‬کـد ملـی ‪ 6459621111‬صـادره از‬ ‫مرکـزی فرزنـد شـهداد در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 198/15‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 416‬اصلـی‬ ‫واقـع در قطعـه یـک سیسـتان و بلوچسـتان بخش حوزه ثبت ملک ایرانشـهر تاییـد و رای خود را بـا حدود ذیل‬ ‫صـادر می کنـد‪.‬‬ ‫‪ -11‬مالکیـت اقـای محمـد نوران شـه بخش بـه شناسـنامه ‪ 767‬کـد ملـی ‪ 6059638066‬صـادره از فهـرج فرزنـد‬ ‫مرود در ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 290‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 6‬فرعی از ‪ 402‬اصلی واقع در قطعه‬ ‫یـک بخـش پنـج بلوچسـتان حوزه ثبت ملک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را با حدود ذیـل صادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -12‬مالکیـت اقـای حسـام میرالشـاری بـه شناسـنامه شـماره ‪ 3580961357‬کـد ملـی ‪ 3580961357‬صـادره از‬ ‫ایرانشـهر فرزنـد احسـان در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 274/50‬مترمربـع کل پلا ک ‪ 9‬فرعـی از ‪678‬‬ ‫اصلـی واقـع در قطعـه یـک بخـش دوازده بلوچسـتان حـوزه ثبـت ملـک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را بـا حـدود‬ ‫ذیـل صـادر می کنـد‪.‬‬ ‫‪ -13‬مالکیـت اقـای رحیمـداد عیسـی زهی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 146‬کـد ملـی ‪ 3719384187‬صـادره از خـاش‬ ‫فرزنـد کریم بخـش در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 397‬مترمربع قسـمتی از پلا ک شـماره ‪ 584‬اصلی‬ ‫واقع در قطعه یک ایرانشهر بخش ‪ 5‬حوزه ثبت ملک ایرانشهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -14‬مالکیـت اقـای عظیـم پورانـوش بـه شناسـنامه شـماره ‪ 2000‬کـد ملـی ‪ 3590179971‬صـادره از مرکـزی فرزنـد‬ ‫عبدالغفور در ششـدانگ یکباب منزل به مسـاحت ‪ 243/30‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 140‬فرعی از ‪ 407‬اصلی‬ ‫واقـع در قطعـه یـک بخـش پنـج بلوچسـتان حـوزه ثبـت ملک ایرانشـهر تاییـد و رای خـود را با حدود ذیـل صادر‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‪ -15‬مالکیـت خانـم زری دامنـی بـه شناسـنامه شـماره ‪ 5609‬کـد ملـی ‪ 3590564490‬صـادره از ایرانشـهر فرزنـد‬ ‫محمد در ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 318/15‬مترمربع قسمتی از پال ک ‪ 156‬فرعی از ‪ 414‬اصلی واقع‬ ‫در قطعه یک بخش پنج بلوچستان حوزه ثبت ملک ایرانشهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -16‬مالکیت اقای هیبت مرادی به شناسنامه شماره ‪ 2874‬کد ملی ‪ 3590327448‬صادره از ایرانشهر فرزند‬ ‫درمحمـد در ششـدانگ یکبـاب منزل به مسـاحت ‪ 308/12‬مترمربع قسـمتی از پلا ک ‪ 65/394‬اصلـی واقع در‬ ‫قطعه یک ایرانشـهر از بخش ‪ 5‬حوزه ثبت ملک ایرانشـهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -17‬مالکیت اقای مصدق درخشان نژاد به شناسنامه شماره ‪ 3580233424‬کد ملی ‪ 3580233424‬صادره‬ ‫از ایرانشـهر فرزنـد دوشـنبه در ششـدانگ یکبـاب مغـازه مشـتمل بـر یکبـاب اتـاق بـه مسـاحت ‪ 151/17‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پال ک ‪ 103‬فرعی از ‪ 396‬اصلی واقع در قطعه یک بخش پنج بلوچسـتان حوزه ثبت ملک ایرانشـهر‬ ‫تاییـد و رای خـود را بـا حـدود ذیـل صادر می کند‪.‬‬ ‫‪ -18‬مالکیت خانم رشیده روانگرد به شناسنامه شماره ‪ 5132‬کد ملی ‪ 3590559691‬صادره از ایرانشهر فرزند‬ ‫احمد در ششـدانگ یکباب منزل به مسـاحت ‪ 614/50‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 13‬اصلی واقع در قطعه یک‬ ‫بخـش دوازده حـوزه ثبـت ملک ایرانشـهر تاییـد و رای خود را با حـدود ذیل صادر می کند‪.‬‬ ‫یسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد‬ ‫بدیه ‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/21 :‬‬ ‫اردشیر محمودی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان ایرانشهر‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1385‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪883 -36‬ی‪ 25‬و شـماره موتـور ‪ 12485230167‬و شـماره شاسـی ‪ 50300323‬بـه مالکیـت علی محمـد‬ ‫محمدخانـی مفقـود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ت‪.‬ج‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت پیـکان بـه شـماره پلا ک ایـران ‪789 -26‬م‪ 22‬و شـماره موتـور ‪11282034510‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ 0082925752‬بـه مالکیـت خلیـل کارگـر رهـورد مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫اسـت‪/.‬ش‪.‬ن‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظر به اینکه خانم گلناز شهرکی با وکالت خانم الهام علمی راد دارای شناسنامه شماره ‪0731442741‬‬ ‫به شـرح دادخواسـت به کالسـه ‪ 3/0100292‬از این شـورا درخواسـت گواهی حصر وراثت نموده و چنین‬ ‫توضیح داده که شـادروان عنایت اله هراتی به شماره شناسـنامه ‪ 0732284732‬در تاریخ ‪1401/03/01‬‬ ‫در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬گلناز‬ ‫شـهرکی فرزنـد سیدسـرور شـماره ملـی ‪ 0731442741‬متولـد ‪ 1349/03/02‬صـادره از تربت جام‪-‬ربـاط‬ ‫همسـر متوفـی ‪ -2‬بهنـاز هراتـی فرزنـد عنایت الـه شـماره ملـی ‪ 0720025990‬متولـد ‪1368/03/05‬‬ ‫صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -3‬ناهیـد هراتـی فرزنـد عنایت الـه شـماره ملـی ‪ 0720122996‬متولـد‬ ‫‪ 1369/08/11‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪ -4‬فاطمـه هراتـی فرزنـد عنایت الـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 0720401976‬متولـد ‪ 1373/05/11‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات‬ ‫مقدماتـی درخواسـت مزبـور را بـه اسـتناد مـاده ‪362‬ق امـور حسـبی در یـک نوبـت ا گهـی می کنـد تـا هـر‬ ‫کسـی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد‪ ،‬از تاریخ نشـر ا گهی ظرف یک ماه به این شـورا‬ ‫تقدیـم کنـد؛ واال گواهـی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان تربت جام‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه اقـای غالمرضـا پوررضا تربتـی بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده منضـم بـه‬ ‫تقاضای کتبی جهت دریافت سـند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی سـت‬ ‫سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪ 40‬فرعـی از ‪ 2‬اصلـی واقـع در دهسـتان اربعـه بخـش یـک تربت حیدریه‬ ‫با حق مجزای اب از باغ نمره ‪ 39‬مجاور شـمالی که متعلق به وی اسـت به علت نامعلوم مفقود شـده‬ ‫کـه بـا بررسـی سـوابق و سـامانه مدیریـت کشـوری املا ک تربت حیدریـه سـند مالکیـت مذکـور ذیل ثبت‬ ‫‪ 1577‬دفتـر ‪ 11‬صفحـه ‪ 244‬بـه نـام غالمرضـا پوررضاتربتـی فرزنـد علی ا کبـر بـه شماره شناسـنامه ‪241‬‬ ‫صادره از تربت حیدریه صادر و تسـلیم شـده اسـت و سـامانه امال ک کشـور بیش از این حکایتی ندارد‪.‬‬ ‫لـذا بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬ائین نامـه اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می شـود هر‬ ‫کسـی نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهی معامله ای انجـام داده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود اسـت‬ ‫بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این ا گهی‪ ،‬اعتراض خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند‬ ‫معاملـه رسـمی‪ ،‬بـه ایـن اداره تسـلیم کنـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقرر‬ ‫و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معامله رسـمی‪ ،‬نسـبت بـه صدور سـند مالکیت‬ ‫المثنـی و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/06 :‬‬ ‫شماره ‪ 1365‬سیدامین موسوی اسفیوخی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 140060306006000106‬هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون‬ ‫مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی‬ ‫خانم الهام نوذری فرزند محمد به شماره شناسـنامه ‪ 28‬صادره از گناباد نسـبت به ششـدانگ یکباب‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 240/90‬مترمربـع (دویسـت و چهـل و نودصـدم مترمربـع) قسـمتی از پلا ک ‪2‬‬ ‫فرعـی از پلا ک ‪ 2381‬اصلـی و ‪ 2‬فرعـی از ‪ 3828‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش یـک شـهر حـوزه‬ ‫ثبـت ملـک تربت حیدریـه از مالکیـت رسـمی متقاضـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانون‬ ‫تعییـن تلکیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه‬ ‫ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق روزنامـه محلـی و کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر تـا‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫ا گهی تا دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ کنند‪ .‬معترض باید‬ ‫ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت به تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل کند و‬ ‫گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکول به‬ ‫ارائه حکم قطعی دادگاه است و درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض‪ ،‬گواهی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیت‬ ‫می کنـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعه متضـرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/06 :‬‬ ‫سیدامین موسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫شماره ‪1364‬‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم سـلیمه عطائی محمودابـادی دارای شناسـنامه شـماره ‪ 0732465516‬بـه شـرح‬ ‫دادخواسـت به کالسـه ‪ 2/0100333‬از این شـورا درخواسـت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح‬ ‫داده کـه شـادروان محمدعثمـان غالمـی به شماره شناسـنامه ‪ 198‬در تاریـخ ‪ 1396/06/18‬در اقامتگاه‬ ‫دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬مرجـان شـهرکی‬ ‫فرزنـد خان محمـد شـماره ملـی ‪ 0730472698‬متولـد ‪ 1318/07/05‬صـادره از تربت جـام مـادر متوفـی‬ ‫‪ -2‬نظرمحمـد غالمی سـنقرابادی فرزنـد علی محمـد شـماره ملـی ‪ 0731638166‬متولـد ‪1332/01/01‬‬ ‫صـادره از تربت جـام پـدر متوفـی ‪ -3‬سـلیمه عطائی محمودابـادی فرزنـد حیـدر شـماره ملـی‬ ‫‪ 0732465516‬متولـد ‪ 1365/01/01‬صـادره از تربت جـام همسـر متوفـی ‪ -4‬عرفـان غالمـی فرزنـد‬ ‫محمدعثمـان شـماره ملـی ‪ 0721221343‬متولـد ‪ 1387/07/25‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفـی ‪-5‬‬ ‫حسنا غالمی فرزند محمدعثمان شماره ملی ‪ 0721032575‬متولد ‪ 1384/09/30‬صادره از تربت جام‬ ‫فرزنـد متوفـی‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور را بـه اسـتناد مـاده ‪362‬ق امـور‬ ‫حسـبی در یـک نوبـت ا گهـی می کنـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد و یـا وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد‪ ،‬از‬ ‫تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه ایـن شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهـی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫از طرف قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تربت جام‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600-OHV‬بـه رنـگ سـفید شـیری روغنی مـدل ‪ 1389‬با شـماره پال ک‬ ‫ایـران ‪373 -66‬د‪ 14‬و شـماره موتـور ‪ 11489051641‬و شـماره شاسـی ‪ NAAA46AABBG143077‬بـه‬ ‫مالکیـت محمدابراهیـم رادمهـر مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪/.‬ک‬ ‫م الف ‪635‬‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای چـراغ بتـو دارای شماره شناسـنامه ‪ 3650965852‬بـه شـرح دادخواسـت بـه کالسـه ‪47/1401‬‬ ‫از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان معیـن بتـو بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 3640770730‬در تاریـخ ‪ 1401/02/13‬در اخریـن اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود‬ ‫حیـات گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬چـراغ بتـو فرزنـد صاحبـان شـماره‬ ‫ملـی ‪ 3650965852‬پـدر متوفـی ‪ -2‬گلثـوم بادپـا فرزنـد محمدبخـش شـماره ملـی ‪ 3650819627‬مادر‬ ‫متوفـی‪ .‬اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور را در یـک نوبـت در یکـی از روزنامه هـای‬ ‫کثیراالنتشـار ا گهی می کند تا هر کسـی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد‪ ،‬از تاریخ نشـر‬ ‫ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه ایـن شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهـی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ال ل محمد بادپا‪ ،‬رئیس شورای حل اختالف شماره ‪ 2‬نگور‬ ‫مفقودی‬ ‫سند کمپانی‪ ،‬برگ سبز و سند نقل و انتقال خودرو سواری پراید سایپا ‪ 131-SE‬به رنگ سفید روغنی‬ ‫مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪693 -34‬ن‪ 37‬و شـماره موتـور ‪ M13/5494597‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAS412100G3385808‬به مالکیت محسن جاوید با شماره ملی ‪ 1861135440‬مفقود شده و فاقد‬ ‫اعتبار است‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی تحریر ترکه‬ ‫در پرونـده کالسـه ‪ 854/4/1400‬ایـن شـعبه بـا توجـه بـه فـوت مرحـوم اقـای عزیـز کثیـر فرزنـد صالـح بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 496‬صادره دزفول متولد ‪ 1294/05/01‬که سـا کن شـوش‪ ،‬شـهر حر‪ ،‬خیابان شـهید‬ ‫حمـزه‪ ،‬پلا ک ‪ 1‬بـوده توسـط درخواسـت تحریـر ترکـه شـده و قـرار تحریـر ترکـه صـادر شـده اسـت و بـرای‬ ‫تاریـخ ‪ 1401/06/01‬راس سـاعت ‪9‬صبـح نوبـت تحریـر ترکه تعیین شـده‪ .‬لذا بدینوسـیله به تمامی ورثه‬ ‫متوفـای یادشـده یـا نماینـدگان قانونـی انهـا‪ ،‬بسـتانکاران‪ ،‬از متوفـی و مدیونیـن بـه وی و هـر کـس کـه‬ ‫بـه طریـق‪ ،‬حقـی بـه ترکـه متوفـی دارد در تاریـخ و سـاعت یـاد شـده در شـعبه ‪ 4‬شـورای حـل اختلاف‬ ‫شهرستان شوش (جهاد سازندگی سابق‪ ،‬بلوار امام خمینی(ره)) جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه‬ ‫حاضر شـوند‪.‬‬ ‫شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانـم نازبانـو پرویس طاویلـه طبـق درخواسـت بـه شـماره وارده ‪ 66689‬مـورخ ‪ 1401/03/04‬و با تقدیم‬ ‫دو بـرگ فـرم استشـهادیه محلـی مصـدق شـده بـه شـماره ‪ 4384‬دفتـر ‪ 143‬مدعی سـت کـه سـند‬ ‫مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪ 17620‬فرعـی از ‪ 358‬اصلـی بخـش یـک حومـه ذیل ثبـت ‪ 86549‬و صفحه‬ ‫‪ 248‬دفتـر ‪ 336‬بـه نـام نازبانـو پرویس طاویلـه صـادر و تسـلیم شـده‪ ،‬بـه علـت سـرقت سـند مالکیـت‬ ‫بـه شـماره سـریال ‪ 424388‬مفقـود شـده اسـت‪ .‬لـذا مراتـب طبـق مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬در‬ ‫یـک نوبـت ا گهـی می شـود تـا چنانچـه فـرد یـا افـرادی مدعـی انجـام معاملـه یـا وجـود سـند مالکیـت در‬ ‫نـزد انـان می باشـند‪ ،‬از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی بـه مـدت ده روز‪ ،‬مراتـب را بـه ایـن اداره اعلام دارنـد‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت‪ ،‬طبـق مقـررات‪ ،‬اقـدام و سـند مالکیـت اولیـه از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط و ابطـال خواهـد شـد‪.‬‬ ‫مهدی زارعی وش‪ ،‬سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/01/24-140160318019000435‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای اقبال مرادی فرزند عین اله به شماره شناسنامه ‪ 1470‬صادره از تالش‬ ‫در ششدانگ یکباب خانه و دوباب انباری و محوطه به مساحت ‪ 967/78‬مترمربع پال ک فرعی ‪322‬‬ ‫از ‪ 78‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 107‬واقـع در قریـه دیگه سـرا بخـش ‪ 27‬گیلان خریـداری از‬ ‫مالـک رسـمی اقـای کـرم مرادی دیگه سـرا محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫رایگان‬ ‫اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/23 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/191‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت خودرو سـواری پژو ‪ 405‬به رنگ مشـکی متالیک مدل ‪ 1383‬با شـماره پال ک ایران ‪679 -19‬ل‪85‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 12483140454‬و شـماره شاسـی ‪ 83062178‬مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط‬ ‫است‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت (شناسـنامه سـبز) و سـند کمپانـی خـودرو سـواری سـمند ‪ LX-EF‬مـدل ‪ 1394‬با شـماره‬ ‫پال ک ایران ‪538 -29‬د‪ 57‬و شماره موتور ‪ 147H0132219‬و شماره شاسی ‪NAACJ1JWFF504898‬‬ ‫به مالکیت ماشـاءاله فرخی مفقود شـده و فاقد اعتبار اسـت‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب نسـترن عباسـی مالـک خـودرو سـواری پـژو ‪ 405-SLX‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪261 -47‬ق‪83‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 139B0022571‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM31FC2DK866160‬بـه علـت فقـدان اسـناد‬ ‫فروش (برگ کمپانی و سـند سـبز) تقاضای رونوشـت المثنی اسـناد مذکور را نموده اسـت‪ .‬لذا چنانچه‬ ‫هر کس ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد‪ ،‬ظرف مدت ‪ ۱۰‬روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت‬ ‫ایران خـودرو واقـع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه کند‪ .‬بدیهی سـت پـس از انقضای مهلت‬ ‫مزبـور‪ ،‬طبـق ضوابط مقـرر اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز‪ ،‬بـرگ کمپانـی و کارت خـودرو سـواری پرایـد جی‪.‬تی‪.‬ایکـس‪.‬ای بـه رنـگ زرشـکی متالیـک‬ ‫مـدل ‪ 1387‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪648 -19‬ط‪ 74‬و شـماره موتـور ‪ 2376803‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ S1412287739242‬بـه مالکیـت حسـن متینـی راد بـا وکالـت مرتضـی سـبزی مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/28-140160318019001308‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی خانم گوهرتاج میرمرسلی فرزند سیدمظفر به شماره شناسنامه ‪ 43‬صادره‬ ‫از خلخـال در ششـدانگ یکبـاب خانـه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 363‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 10791‬از ‪8‬‬ ‫اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 314‬واقـع در قریـه طـوالرود بخـش ‪ 28‬گیلان خریـداری از مالـک‬ ‫رسـمی خانـم ترگل خانـم افـرازه محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه‬ ‫مراجـع قضائـی تقدیـم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/06 :‬‬ ‫داود نیک خواه دیگه سرا‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫م الف ‪907/356‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/02/31-140160316002000590‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسالم ابادغرب‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای کرم الـه رضائـی فرزند فـرج بـه شماره شناسـنامه ‪ 170‬صادره‬ ‫از اسلام ابادغرب در یکبـاب سـاختمان مسـکونی بـه مسـاحت ‪ 179/15‬مترمربـع پلا ک ‪ 2641‬فرعـی از‬ ‫‪ 1‬اصلـی واقـع در اسلام ابادغرب واقـع در شهرسـتانی خریـداری برابـر مبایعه نامـه عـادی از اقـای اهّلل کـرم‬ ‫رضائـی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس‬ ‫از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/19 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 140160316002000680‬و ‪ 140160316002000678‬مـورخ ‪ 1401/03/07‬هیـات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در‬ ‫واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک اسلام ابادغرب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای رضـا و مهین‬ ‫محمدی فرزند میرحسـن به شماره شناسـنامه ‪ 62‬و ‪ 650‬صادره از اسلام ابادغرب در هر کدام نسـبت‬ ‫به سـه دانگ از ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 92/28‬مترمربع پال ک ‪ 29‬فرعی از ‪ 18‬اصلی‬ ‫واقـع در اسلام ابادغرب‪ ،‬پشـت بـازار روز خریـداری از مالـک رسـمی موقوفـات زنگنـه محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی‬ ‫به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/21 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1401/01/23-140160316002000123‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسالم ابادغرب‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای اردشـیر کا کائـی فرزنـد داراب بـه شماره شناسـنامه ‪1739‬‬ ‫صـادره از حمیـل در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 132/02‬مترمربـع پال ک ‪ 29‬فرعـی از ‪18‬‬ ‫اصلـی واقـع در اسلام ابادغرب‪ ،‬روبـروی مسـجد امـام حسـین(ع) خریـداری از مالـک رسـمی موقوفـات‬ ‫زنگنـه برابـر نامـه شـماره ‪ 54/112‬مـورخ ‪ 1400/09/24‬محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪،‬‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/21 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/02-140160316002000618‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملک اسلام ابادغرب‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای اسـکندر سـیف پور فرزنـد علـی بـه شماره شناسـنامه ‪385‬‬ ‫صـادره از اسلام ابادغرب در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 179/25‬مترمربـع پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 18‬اصلـی‬ ‫واقـع در اسلام ابادغرب‪ ،‬بلـوار شـیرودی خریـداری برابـر مبایعه نامـه عـادی از عباس قلی اسـماعیلی محرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک مـاه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت انقضای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/21 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫‪/1/50‬الف‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/12/18-140060316002002457‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫اسلام ابادغرب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای بـرار خـاص کریمـی فرزنـد بابامـراد بـه‬ ‫شماره شناسنامه ‪ 12051‬صادره از سراب خمان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪250/35‬‬ ‫مترمربع پال ک ‪ 2641‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در اسالم ابادغرب‪ ،‬شهرستانی‪ ،‬خیابان بسیج‪ ،‬کوچه شهید‬ ‫گـودرز یوسـفی خریـداری برابـر مبایعه نامـه عـادی و عـدم دسترسـی بـه مالـک اولیـه محـرز شـده اسـت‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی‬ ‫به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/21 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو سـواری تیبـا ‪ ۲۳۱‬بـه رنـگ مسـی متالیـک مـدل ‪ ۱۳۹۱‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪887 -36‬ق‪ ۳۳‬و شـماره موتـور ‪ ۸۰۴۴۳۸۱‬و شـماره شاسـی ‪ S5810091703136‬بـه مالکیـت دانیـال‬ ‫خـدادادی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬م‬ صفحه 4 ‫بانک و بیمه ‪5‬‬ ‫دو شنبه ‪ 6‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2531‬‬ ‫حمایت بانک تجارت از تامین مالی‬ ‫طرح جامع شرکت پاالیش نفت تبریز‬ ‫مدیرعامـل بانـک تجـارت در دیدار با مدیرعامل شـرکت‬ ‫پاالیـش نفـت تبریـز بـر لزوم حمایـت از تامیـن مالی طرح‬ ‫جامـع این مجموعـه تا کیـد کـرد‪ .‬دکتـر هـادی اخالقـی ‬ ‫فیـض اثـار‪ ،‬در دیـدار بـا باقـری (مدیرعامـل شـرکت‬ ‫پاالیـش نفـت تبریـز) در مجموعـه تاریخـی بانـک تجـارت‬ ‫واقـع در میـدان امام خمینـی کـه بـا حضـور حسـین زاده‬ ‫(مدیـر شـعب اذربایجـان شـرقی) برگـزار شـد‪ ،‬با تا کی دبـر‬ ‫لـزوم حمایـت از تامیـن مالـی طـرح جامـع این مجموعـه‬ ‫گفـت‪« :‬بانـک تجارت از دیرباز با حمایت از بخش انرژی‬ ‫کهـای اول ایـن صنعـت محسـوب‬ ‫همـواره جـزو بان ‬ ‫یشـده اسـت و بـا در اختیار داشـتن کارشناسـان‬ ‫م ‬ ‫مسـو بـا برنام ههـا و پروژ ههـای ایـن‬ ‫متخصـص مالـی ه ‬ ‫نهـا‬ ‫شـرکت ها در مسـیر سـوداوری و تحقـق اهـداف ا ‬ ‫حرکـت می کنـد»‪ .‬وی با اشـاره به همـکاری دیرینـه‬ ‫بانـک تجـارت بـا حـوزه نفـت و انـرژی گفـت‪« :‬نـگاه‬ ‫بلن دمـدت بانـک تجـارت و حمایـت از صنعـت نفـت‪ ،‬گاز‬ ‫و پتروشـیمی در سـال های اخیـر بـا نـگاه تخصصـی بـه‬ ‫حهـای‬ ‫این حوز ههـا همـراه بـوده و توانسـته در قالـب طر ‬ ‫ویـژه ماننـد گشـایش اعتبـارات اسـنادی داخلـی‪ ،‬صـدور‬ ‫یهـا را‬ ‫ضمانت نامـه‪ ،‬تنزیـل ‪ LC‬داخلـی ایـن همکار ‬ ‫تـداوم بخشـد»‪ .‬مدیر عامـل بانـک تجـارت ادامـه داد‪:‬‬ ‫شهـای مختلـف حـوزه نفـت و انـرژی‬ ‫«همـکاری بـا بخ ‬ ‫تهـا و برنام ههـای اصلـی بانـک‬ ‫همـواره جـزو اولوی ‬ ‫مهـای‬ ‫یشـود‪ .‬بانـک تجـارت بـا وجـود تحری ‬ ‫محسـوب م ‬ ‫بین المللـی خـود را موظـف می دانـد در کنـار شـرکای‬ ‫مسـو بـا اهـداف ایـن مجموع ههـا‬ ‫تجـاری خـود و ه ‬ ‫گام بـردارد»‪ .‬مدیر عامـل شـرکت پاالیـش نفـت تبریـز‬ ‫با اشـاره به تجربـه همـکاری بانـک تجـارت بـا شـرکت های‬ ‫حـوزه نفـت‪ ،‬گاز و پتروشـیمی‪ ،‬گفـت‪« :‬بیشـترین حجـم‬ ‫تهـای اعتبـاری شـرکت‪ ،‬بـه بانـک تجـارت‬ ‫فعالی ‬ ‫تعلـق دارد و مدیـران و کارشناسـان بانـک همـواره بـا‬ ‫مشـاوره های خـود این مجموعـه را همراهـی می کننـد»‪.‬‬ ‫تحقق وعده مدیرعامل بیمه پارسیان به سهامداران‬ ‫مطابـق نامـه ارسـالی از طـرف نایب رئیـس هیئت مدیـره و‬ ‫مدیرعامل بیمه پارسـیان به رئیس اداره نظارت بر ناشـران گروه‬ ‫مالـی و خدماتـی سـازمان بـورس و اوراق بهـادار‪ ،‬درامـد شـرکت‬ ‫بیمـه پارسـیان حاصـل از سـود سـهام شـرکت سـرمایه گذاری‬ ‫پارسـیان اعلام شـد‪ .‬براسـاس ایـن نامـه با توج هبـه تصمیمـات‬ ‫مجمـع عمومـی عـادی سـاالنه صاحبـان سـهام بـرای سـال‬ ‫مالـی منتهـی بـه ‪ ۱۴۰۰ /۱۲ /۲۹‬مـورخ ‪ ،۱۴۰۱ /۰۳ /۳۱‬شـرکت‬ ‫یبـر تقسـیم مبلـغ ‪/۰۰۰/۰۰۰‬‬ ‫سـرمایه گذاری پارسـیان مبن ‬ ‫‪ ۲۸‬میلیون ریـال (‪ ۷۹۶۹‬ریـال بـه ازای هـر سـهم) سـود بیـن‬ ‫سـهامداران و با توجه به اینکـه ‪ ۱۴ /۲۹‬درصـد سـهام شـرکت‬ ‫سـرمایه گذاری پارسـیان متعلـق بـه شـرکت بیمه پارسـیان اسـت‪،‬‬ ‫معـادل ‪ ۴ /۰۰۲ /۱۷۸‬میلیون ریـال (‪ ۳۳۴‬ریـال بـرای هـر سـهم)‬ ‫درامـد حاصـل از سـود سـهام در دفاتـر شـرکت بیمـه پارسـیان‬ ‫شناسـایی شـد‪ .‬بر این اسـاس نویـدی کـه مدیر عامـل بیمـه‬ ‫پارسـیان در مجمـع عمومـی عـادی سـاالنه ایـن شـرکت بـه‬ ‫سـهامداران داده بـود عملـی شـد‪.‬‬ ‫اغاز ششمین جشنواره حساب های قرض الحسنه بانک سینا‬ ‫ششـمین دوره جشـنواره حسـاب های قرض الحسـنه بانـک‬ ‫سـینا بـا هـدف ترویـج سـنت پسـندیده قرض الحسـنه اغـاز‬ ‫شـد‪ .‬در راسـتای قدردانـی از نیـت خیـر سـپرده گذاران و‬ ‫به منظـور ایجـاد زمین ههـای افزایـش مشـارکت عمومـی‬ ‫درجهت گسـترش سـنت قرض الحسنه‪ ،‬ششمین جشنواره‬ ‫حسـاب های قرض الحسـنه پس انـداز ایـن بانـک برگـزار‬ ‫می شـود‪ .‬در این جشـنواره‪ ،‬جوایزی به سـپرده گذاران دارای‬ ‫حسـاب قرض الحسـنه پس انـداز در بـازه زمانـی اول مهرمـاه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬تا پایان شـهریور ماه سـال ‪ ۱۴۰۱‬اهدا خواهد شـد‪ .‬جوایز‬ ‫ششـمین جشـنواره حسـاب های قرض الحسـنه پس انـداز‬ ‫بانـک سـینا شـامل ‪ ۳۷‬جایـزه کمک هزینـه خریـد خـودرو‬ ‫ایرانـی هر یـک بـه ارزش یک میلیارد ریـال‪ ۳۷ ،‬کمک هزینـه‬ ‫خریـد کاالی ایرانـی هر یـک به مبلـغ ‪ ۵۰۰‬میلیون ریـال‪،‬‬ ‫‪ ۱۳۷‬کمک هزینـه سـفر بـه عتبـات عالیـات هر یـک به مبلـغ‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون ریـال‪ 4537 ،‬جایـزه ‪ ۱۰‬میلیون ریالـی و ‪22637‬‬ ‫یسـت‪ .‬حداقـل موجـودی بـرای‬ ‫جایـزه پنج میلیون ریال ‬ ‫شـرکت در جشـنواره حسـاب های قرض الحسـنه پس انـداز‬ ‫بانک سـینا یک میلیون ریال اسـت و به ازای هر ‪ ۵۰۰‬هزار ریال‬ ‫در پایـان هـر روز یـک امتیـاز بـرای صاحـب حسـاب منظـور‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫وضعیت «سفید» بانک «ایران زمین»‬ ‫در فهرست تسهیالت و تعهدات غیرجاری‬ ‫فهرسـت تسـهیالت و تعهـدات کالن جـاری و غیرجـاری‬ ‫شـبکه بانکـی کـه به تازگـی از سـوی بانـک مرکـزی منتشـر‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬نشـان می دهـد کـه بانـک ایران زمیـن فاقـد‬ ‫یسـت‪ .‬قانـون بودجـه سـال‬ ‫تسـهیالت کالن غیر جار ‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬بانـک مرکـزی را موظـف کـرده اسـت کـه جزئیـات‬ ‫مربـوط بـه تسـهیالت و تعهـدات کالن و همچنیـن‬ ‫تسـهیالت و تعهـدات اشـخاص مرتبـط‪ ،‬پرداختـی توسـط‬ ‫کهـا و موسسـات اعتبـاری غیربانکـی را‬ ‫هریـک از بان ‬ ‫ب هصـورت دوره ای منتشـر کنـد‪ .‬انتشـار ایـن جزئیـات‬ ‫ازان جهـت اهمیـت دارد کـه ابتـدا ذی نفعـان و سـپس‬ ‫عمـوم مـردم جامعـه نسـبت بـه تعهـدات کالن هـر بانـک‬ ‫ا گاه شـده و می تواننـد دربـاره اینـده سـرمایه گذاری خـود‬ ‫در ان تصمیم گیـری کننـد‪ .‬ا کنـون بر اسـاس فهرسـت‬ ‫تازه به روز شـده‪ ،‬مشـخص شـده اسـت که فهرسـت مربوط‬ ‫بـه بانـک ایران زمیـن در این بخـش‪« ،‬سـفید» اسـت و‬ ‫به عبارت دیگـر‪ ،‬ایـن بانـک مطابـق تعریـف ارائ هشـده‪،‬‬ ‫تسـهیالت و تعهـدات کالن غیرجـاری نـدارد‪ .‬اطالعـات‬ ‫موجـود نشـان می دهـد؛ بانـک ایران زمیـن بیشـتر‬ ‫تسهیالت کالن خود را به تولیدکنندگان بخش خصوصی‬ ‫پرداخـت کـرده و رونـد دریافـت اقسـاط ایـن تسـهیالت نیز‬ ‫یکـه متناسـب بـا وثایـق دریافتـی‪ ،‬این‬ ‫ادامـه دارد؛ به طور ‬ ‫تسـهیالت بـه مطالبـات غیرجـاری تبدیـل نشـده اسـت‪.‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫‪ -1‬دسـتگاه مناقصه گـزار‪ :‬شـرکت اب منطقـه ای لرسـتان‬ ‫(شـماره شـبای ‪ IR640100004101114144111308‬بانک مرکزی)‬ ‫بـا کـد اقتصـادی ‪ 411163451988‬و شناسـه ملـی ‪10861305730‬‬ ‫‪ -2‬موضوع مناقصه‪ :‬خرید‪ ،‬حمل‪ ،‬بارگیری و باراندازی لوله های پلی اتیلن شبکه‬ ‫ابیاری و زهکشی دشت جایدر‬ ‫‪ -3‬مبلغ براورد‪ :‬به مبلغ ‪ 27.965.380.032‬ریال‬ ‫‪ -4‬مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه‪ :‬بـه مبلـغ ‪ 1399‬میلیون ریـال بـه صـورت‬ ‫ضمانتنامـه بانکـی؛ ارائـه اصـل ان قبـل از بازگشـایی پـا کات الزامی سـت‪.‬‬ ‫‪ -5‬مدت و محل اجرا‪ 2 :‬ماه‪ ،‬شهرستان پلدختر‬ ‫‪ -6‬تاریخ توزیع اسناد‪ :‬از مورخه ‪ 1401/04/05‬لغایت مورخه ‪1401/04/08‬‬ ‫‪ -7‬ادرس و شـماره تمـاس جهـت تهیـه اسـناد مناقصـه‪ :‬شـرکت های واجد شـرایط‬ ‫جهـت دریافـت فایـل اسـناد بـه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) بـه ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬یا به نشـانی لرسـتان‪ ،‬خرم اباد‪ ،‬انتهای بلوار ولیعصر(عج)‪ ،‬شـرکت‬ ‫اب منطقـه ای لرسـتان مراجعه فرمایند‪ .‬تلفـن تمـاس‪06633240009 :‬‬ ‫‪ -8‬ارائـه گواهـی صالحیـت و اخریـن تغییـرات روزنامه و اساسـنامه و صورت های مالی‬ ‫حسابرسـی شـده و اصل ضمانتنامه شـرکت در مناقصه و ‪ ...‬الزامی سـت‪.‬‬ ‫‪ -9‬دستورالعمل شماره ‪ 94/158764‬مورخ ‪ 1394/07/13‬درخصوص تعیین دامنه‬ ‫قیمت های متناسب پیشنهادی‪ ،‬در این مناقصه لحاظ می شود‪.‬‬ ‫‪ -10‬پیمانکاران می بایست گواهی صالحیت ایمنی از اداره کار را داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ -11‬تاریخ ارسال پیشنهادها‪ :‬شرکت ها نسبت به ارسال پیشنهادات خود از طریق‬ ‫سامانه ستاد تا پایان وقت اداری مورخ ‪ 1401/04/21‬اقدام فرمایند‪.‬‬ ‫‪ -12‬زمان بازگشایی پا کات‪ :‬راس ساعت ‪10‬صبح مورخه ‪ 1401/04/22‬خواهد بود‪.‬‬ ‫م الف ‪327‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب منطقه ای لرستان‬ ‫امادگی بانک سپه برای ورود به‬ ‫عرصه های جدید برای خدمت بیشتر به مردم‬ ‫رقبا با برنامه حرکت کند»‪ .‬مدیرعامل بانک سپه با اشاره به‬ ‫یبـر جـذب مشـتریان‪ ،‬گفـت‪« :‬در بازاریابـی‬ ‫توجـه ویـژه مبن ‬ ‫تهـا بایـد متناسـب بـا اختیـارات باشـد و نمی تـوان‬ ‫ماموری ‬ ‫بـا دست بسـته بازاریابـی کـرد»‪ .‬دکتـر ابراهیمـی بـر لـزوم‬ ‫تفویـض اختیـار بـه مدیـران اسـتان و مسـئوالن شـعب برای‬ ‫ارائـه تسـهیالت و جـذب منابـع تا کیـد و خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«ظرفیت های اسـتان در حوزه های مختلف باید به صورت‬ ‫حرفـه ای بررسـی شـوند و بر همین اسـاس بازاریابـی صـورت‬ ‫پذیرد»‪ .‬مدیرعامل بانک سـپه با اشـاره به ضرورت مدیریت‬ ‫هوشـمندانه منابـع و مصـارف بانـک‪ ،‬افـزود‪« :‬برنامـه بانـک‬ ‫سـپه بـرای مدیریـت ریسـک نقدینگـی مشـتمل بر تمرکـز بر‬ ‫جـذب منابـع اسـت»‪ .‬وی در ادامـه بـه تمرکـز بـر فرصت هـا‬ ‫ً‬ ‫خصوصـا در حـوزه بین الملـل با توجه بـه سـایز بانـک سـپه و‬ ‫وجود پتانسیل هایی نظیر معاونت بین الملل و سه صرافی‬ ‫بانـک تا کیـد کـرد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل بانـک سـپه زیسـت بوم جدیـد ایـن بانـک را‬ ‫یبـر امادگـی بـرای ورود بـه عرص ههـای جدیـد و انجـام‬ ‫مبتن ‬ ‫ماموریت های خطیر برای خدمت به مردم‪ ،‬اسالم و انقالب‬ ‫برشـمرد‪ .‬دکتر ایت اهلل ابراهیمی با اشـاره به عبور بانک سـپه‬ ‫از گلوگاه های سخت و پرمخاطره‪ ،‬خاطرنشان کرد‪« :‬فرایند‬ ‫پیچیـده ادغـام کـه در دنیـا کم نظیـر بـود و طـرح تحـول‬ ‫فنـاوری اطالعـات و طراحـی مفاهیـم بانـک سـپه براسـاس‬ ‫ً‬ ‫مفاهیـم بانکـداری جامـع کـه تقریبـا هم زمـان بـا ادغـام‬ ‫به انجـام رسـید‪ ،‬حاصـل کار جهـادی کارکنـان و همراهـی‬ ‫مسـئوالن کشـور بـود»‪ .‬دکتـر ابراهیمـی با تا کی دبـر اهمیـت‬ ‫برنامـه طـرح تحـول راهبـردی و طراحـی سـاختار سـازمانی‬ ‫متناسـب بـا خطـوط کسـب وکار بانـک‪ ،‬افـزود‪« :‬سـاختار‪،‬‬ ‫پشـتیبان اسـتراتژی و چشـم انداز انجـام ماموریت هاسـت‬ ‫بو کار‬ ‫بسـازی بـا محیـط کسـ ‬ ‫و ایـن سـاختار امـاده متناس ‬ ‫اسـت‪ .‬بانـک سـپه بایـد در زیسـت بوم جدیـد بـرای رقابت با‬ ‫تقویت روند سوداوری گذشته بانک صادرات ایران‬ ‫مدیرعامـل بانـک صـادرات ایـران گفـت‪« :‬شناسـایی‬ ‫ریسـک های بانـک بر اسـاس امـار و اطالعـات در اولویـت قـرار‬ ‫خواهـد گرفـت و در حـوزه سـوداوری‪ ،‬رونـد سـوداوری گذشـته‬ ‫تقویـت خواهـد شـد»‪ .‬سـید ضیـاء ایمانـی بـا ارائـه گزارشـی‬ ‫از وضعیـت شـاخص های عملکـردی بانـک در مـورد منابـع‬ ‫سپرده ای‪ ،‬مصارف‪ ،‬مطالبات‪ ،‬سودوزیان‪ ،‬سهم از بازار‪ ،‬سهم‬ ‫از نقدینگـی کشـور و سـایر شـاخص های عملکـردی بانـک در‬ ‫سـال ‪ ،١٤٠٠‬از برنام ههـای خـود بـرای تـداوم سـوداوری گفـت و‬ ‫نمـوارد نشـان می دهـد کـه شناسـایی ریسـک های‬ ‫افـزود‪« :‬ای ‬ ‫بانـک بایـد بر اسـاس امـار و اطالعـات در اولویـت قـرار بگیـرد»‪.‬‬ ‫ایمانی درتشریح اهمیت ریسک های مترتب بر شاخص های‬ ‫کهـا‪ ،‬لـزوم شـناخت و برنامه ریـزی بـرای بهبود‬ ‫عملکـردی بان ‬ ‫فرایندها و دستیابی به نتایج بهتر فعالیت واحدهای مختلف‬ ‫صـف و سـتاد بانـک را مورد تا کیـد قـرار داد و با اشـاره به انـواع‬ ‫ریسـک های فنـاوری اطالعـات به ویـژه در حـوزه پذیرندگـی‬ ‫و صادرکنندگـی‪ ،‬ریسـک ناشـی از تمرکـز حسـاب مشـتریان‬ ‫کالن‪ ،‬ریسـک مطالبـات معـوق نسـبت بـه مصـارف‪ ،‬ریسـک‬ ‫سـهم مطالبـات مشـکوک الوصول نسـبت بـه کل مطالبـات‪،‬‬ ‫ریسک های عملیاتی و کفایت سرمایه و بندهای حسابرسی‪،‬‬ ‫تاکیـد کـرد‪« :‬بانـک صـادرات ایـران در حـوزه سـوداوری‪ ،‬رونـد‬ ‫سـوداوری گذشـته را تقویـت خواهـد کـرد و نبایـد نسـبت‬ ‫سـوداوری سـال ‪ ١٤٠١‬از ‪ ١٤٠٠‬کمتـر باشـد»‪ .‬وی بـر افزایـش‬ ‫درامدهـای کارمـزدی‪ ،‬مدیریـت صحیـح هزینه ها‪ ،‬تلاش برای‬ ‫جبـران منابع ازدسـت رفته‪ ،‬فروش امال ک مـازاد را نیز به عنوان‬ ‫اهداف موردنظر در سـال جاری برشـمرد و افزود‪« :‬جلوگیری از‬ ‫رشد مطالبات معوق‪ ،‬توجه ویژه به نیروی انسانی‪ ،‬مدیریت و‬ ‫متوازن سـازی مصـارف و افزایـش تعـداد شـعب سـود ده از دیگر‬ ‫برنامه هـای بانـک صادرات ایران در سـال جـاری خواهد بود»‪.‬‬ ‫تقدیر از اقدامات بانک مسکن برای کمک به قشر اسیب پذیر‬ ‫معـاون مسـکن و سـاختمان وزارت را هو شهرسـازی و معـاون‬ ‫حقوقـی وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی از اقدامـات بانـک‬ ‫مسـکن بـرای کمک به قشـر اسـیب پذیر جامعه تقدیـر کردند‪.‬‬ ‫محمودزاده ضمن تش ــکر از این میزبان ــی‪ ،‬از خدمات و تالش‬ ‫محسـن ربانی یکتـا (مدیـر شـعب اسـتان) و کارکنـان بانـک‬ ‫مسـکن در راسـتای اجـرای طـرح نهضـت ملـی تقدیـر و تشـکر‬ ‫کـرد‪ .‬هم زمـان بـا سـفر اسـتانی رئیس جمهـوری و هیئت دولـت‬ ‫لو بختیـاری‪ ،‬بانـک مسـکن اقـدام بـه‬ ‫بـه اسـتان چهارمحا ‬ ‫برپایـی دو میـز خدمـت در اداره کل را هو شهرس ــازی و اداره کل‬ ‫اقتصـاد و دارایـی بـا حضـور علـی کشـاورز (عضـو هیئت عامـل‬ ‫بانـک و سرپرسـت معاونـت مدیرعامـل در امـور شـعب و‬ ‫بازاریابـی)‪ ،‬سـعیدرضا کوهـی (سرپرسـت اداره کل اعتبـارات)‪،‬‬ ‫مدیـر شـعب اسـتان و فریبـرز معصومـی (معـاون مدیر) اسـتان‬ ‫کـرد‪ .‬هـادی قوامـی (معـاون حقوقـی وزارت امـور اقتصـادی و‬ ‫دارایـی و نماینـده تام االختیـار وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی)‬ ‫به همـراه احمـد راسـتینه (نماینـده مـردم شـهرکرد در مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی) بـا حضـور در میـز خدمـت بانـک مسـکن در‬ ‫اداره کل اقتصـاد و دارایـی ضمـن دیـدار بـا کشـاورز‪ ،‬از اقدامـات‬ ‫مدیرعامـل بانـک مسـکن و همچنیـن کارکنـان بانـک بـرای‬ ‫کمـک بـه قشـر اسـیب پذیر جامعـه تقدیـر کردنـد‪.‬‬ ‫افزایش خدمات نرم افزار «فام» موسسه اعتباری ملل‬ ‫در راسـتای دسترسـی اسـان و سریع هم وطنان گرامی برای‬ ‫انجـام امـور بانکـی خدمـات نرم افـزار فـام موسسـه اعتبـاری‬ ‫ملـل افزایـش یافـت‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی موسسـه‬ ‫اعتبـاری ملـل؛ ایـن موسسـه به منظـور ارائـه خدمـات‬ ‫مطلـوب بـه مـردم عزیـز و کاهـش مراجعـات حضـوری‪،‬‬ ‫نسـبت بـه افزایـش خدمـات نرم افـزار فـام اقـدام کـرد‪.‬‬ ‫گفتنی ست؛ خدمات جدیدی که در نرم افزار فام قابل ارائه‬ ‫اسـت‪ ،‬عبارتنداز امکان افتتاح حسـاب انالین در موسسـه‬ ‫اعتبـاری ملـل (متابانـک)‪ ،‬افزودن هـوش مصنوعی‪ ،‬بهبود‬ ‫روابـط کاربـری‪ ،‬امـکان ثبـت و تائیدیـه دریافـت ‪ ،‬انتقـال و‬ ‫اسـتعالم کلیـه فعالیت هـای چک هـای صیـادی ‪ ،‬امـکان‬ ‫اسـتعالم انتقـال وجـه انجام شـده از فام در مقصـد‪ ،‬افزودن‬ ‫یـاداوری چک هـا و اتصـال بـه هـاب فنـاوران و مـوارد دیگـر‬ ‫همچنیـن به منظـور کاهـش تـردد شـهری هم وطنـان‬ ‫خدماتـی چـون امـکان ثبت نـام در پرتـال مالیاتـی‪ ،‬امـکان‬ ‫انجـام عملیـات بانکـی بـا فرامیـن صوتـی‪ ،‬امـکان مشـاوره‬ ‫بـا بیـش از هفت هـزار پزشـک و امـکان دریافـت عـدم‬ ‫سوء پیشـینه در نرم افـزار فـام تعبیـه شـده اسـت‪.‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫ا گهـی مناقصـه عمومـی تامیـن نیـروی انسـانی‪ ،‬جهـت وا گـذاری‬ ‫خدمـات رفـت و روب شـهری‪ ،‬فضـای سـبز بـه اسـتناد مجـوز شـماره‬ ‫‪/3064‬ش مورخـه ‪ 1401/03/26‬شـورای اسلامی شـهر ما کلـوان‬ ‫موضـوع مناقصـه‪ :‬تامیـن نیـروی انسـانی جهـت وا گـذاری امـور‬ ‫اداری و خدمـات شـهری‪ ،‬فضـای سـبز‬ ‫دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شهرداری ما کلوان‬ ‫مبلغ تضمین‪ :‬به مبلغ ‪ 1/000/000/000‬ریال‬ ‫نشـده در وجه شـهرداری ما کلـوان‪ ،‬یا وجه‬ ‫نـوع تضمیـن‪ :‬ضمانتنامـه بانکـی‪ ،‬یـا چک تضمی ‬ ‫نقد واریز به شـماره حسـاب بانکی شـهرداری ‪ 55475187940083/02‬نزد پسـت بانک شهر‬ ‫ما کلوان‬ ‫هزینـه خریـد اسـناد اسـناد مناقصـه‪ :‬مبلـغ ‪ 2/500/000‬ریـال‪ ،‬واریـز بـه حسـاب‬ ‫‪ 55475187928625/02‬پسـت بانـک شـعبه ما کلـوان بـه نـام شـهرداری ما کلـوان‬ ‫تاریخ فروش اسناد مناقصه‪ :‬از مورخه ‪ 1401/04/04‬لغایت ‪1401/04/11‬‬ ‫اخرین مهلت ارائه پیشنهادها‪ :‬تا ساعت ‪10‬صبح روز شنبه مورخه ‪1401/04/25‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪11‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪1401/04/26‬‬ ‫محل فروش اسناد‪ :‬شهرداری ما کلوان‪ -‬مالی‬ ‫محل تحویل اسناد‪ :‬شهرداری ما کلوان‪ -‬مالی‬ ‫ شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دارای گواهی صالحیت خدماتی معتبر از اداره کار‪،‬‬‫تعاون و رفاه اجتماعی در سـال جاری باشـند‪.‬‬ ‫ هزینه ا گهی به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬‫ سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مندرج است‪.‬‬‫متقاضیـان می تواننـد بـرای اطالعـات بیشـتر بـا شـماره تلفـن ‪ 34753217‬تمـاس حاصـل‬ ‫فرماینـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/30 :‬‬ ‫م الف ‪911/57‬‬ ‫حیدر ثریامحقق دوست؛ شهردار ما کلوان‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫مدیر مخابرات منطقه گلستان تاکید کرد؛‬ ‫پیگیری و رفع مشکالت مخابرات‬ ‫بندر ترکمن و گمیشان در کوتاه ترین زمان‬ ‫در جلسـه رسـیدگی بـه مشـکالت ادارات مخابـرات گمیشـان و بنـدر ترکمـن‪،‬‬ ‫بـر پیگیـری و رفـع مشـکالت در کوتاه ترین زمـان ممکـن تا کیـد شـد‪ .‬دکتـر‬ ‫غالمعلی شـهمرادی در این جلسـه باتا کیدبراینکه هدف از جلسات هفتگی‬ ‫بررسـی مشـکالت ادارات مخابـرات شهرسـتان ها‪ ،‬رسـیدگی و رفـع مشـکالت‬ ‫در کوتاه ترین زمـان اسـت‪ ،‬خواسـتار پیگیـری جـدی مسـائل مطروحـه شـد‪.‬‬ ‫وی بـا تشـریح وضعیـت ارتباطـی ایـن دو شهرسـتان‪ ،‬بـر توسـعه مخابـرات در‬ ‫شهرسـتان های گمیشـان و بنـدر ترکمـن براسـاس نیـاز مشـتریان تا کیـد کـرد‬ ‫و گفـت‪« :‬تلاش جهـت افزایـش دایـری تلفـن ثابـت‪ ،‬وا گـذاری بیش ازپیـش‬ ‫اینترنـت پرسـرعت و ارتقـای سـطح خدمـات و سـرویس ها‪ ،‬نیـز کاهـش‬ ‫یشـود اجـرای برنامه های توسـعه ای پیشـرفت خوبی‬ ‫یهـا موجـب م ‬ ‫الوصول ‬ ‫داشـته باشـد»‪ .‬مدیـر مخابـرات منطقـه گلسـتان دربـاره رشـد شـاخص های‬ ‫عملکردی افزود‪« :‬اسـتفاده حدا کثری توانمندی منابع انسـانی و تجهیزات‬ ‫و امکانـات موجـود راه حلـی بـرای رفـع موانع و مشـکالت بـوده و باید جدی تر‬ ‫بـه شـاخص ها پرداخـت و درزمینـه ارتقـای سـطح عملکـرد‪ ،‬اقدامـات موثـر‬ ‫برنامه ریـزی شـود»‪ .‬مهنـدس چـوگان (رئیـس اداره مخابـرات شهرسـتان‬ ‫گمیشـان) و مهندس قائمی (رئیس اداره مخابرات شهرسـتان بندر ترکمن)‬ ‫نیـز درادامـه‪ ،‬بـه بیـان مسـائل پرداختـه و نیازهـا را مطـرح کـرده و خواسـتار‬ ‫حمایـت و پشـتیبانی سـتاد شـدند‪.‬‬ ‫بهره برداری از سه حلقه چاه اب اشامیدنی‬ ‫در گنبدکاووس‬ ‫مدیرعامـل شـرکت اب‬ ‫منطقـه ای گلسـتان از‬ ‫بهر هبـرداری سـه حلقه‬ ‫چـاه اب اشـامیدنی در‬ ‫گنبـدکاووس خبـر داد‪.‬‬ ‫سـید محسـن حسـینی‬ ‫طـی مراسـمی گفـت‪:‬‬ ‫«بهره بـرداری از سـه حلقه چـاه اب اشـامیدنی بـا دبـی ‪ ۷۵‬لیتربرثانیـه جهـت‬ ‫اجـرای طـرح اب رسـانی بـه گنبـدکاووس و شـهرها و روسـتاهای نـوار مـرزی‬ ‫در روسـتای ایگـدر علیـا (از توابـع بخش مرکزی این شهرسـتان) اغاز شـد»‪ .‬او‬ ‫توضیـح داد‪« :‬بـرای عملیـات اجرایـی حفـر‪ ،‬تجهیز‪ ،‬برق رسـانی و اتصـال این‬ ‫ً‬ ‫سـه حلقه چـاه اب بـه شـبکه انتقـال اب اشـامیدنی گنبـدکاووس مجموعـا‬ ‫‪ ۱۶۲‬میلیاردریـال از منابـع ملـی و اسـتانی وزارت نیـرو و مصوبـات سـفر ‪۱۳‬‬ ‫اسـفند پارسـال رئیس جمهوری به گلستان هزینه شده است»‪ .‬به گفته وی؛‬ ‫منابـع ابـی تجدیدپذیـر گلسـتان ثابـت امـا جمعیـت اسـتان روبه رشـد اسـت‬ ‫و بـرای بهـره وری بهینـه از منابـع موجـود ابـی چـاره ای جـز مدیریـت مصـرف‬ ‫شهـای مختلـف کشـاورزی‪ ،‬صنعـت و اشـامیدنی‬ ‫و صرفه جویـی اب در بخ ‬ ‫حهـای اب رسـانی بـه شـهرها و روسـتاهای نـوار‬ ‫نداریـم‪ .‬حسـینی دربـاره طر ‬ ‫نطـرح بـا تکمیـل سـد نرمـاب مینودشـت‬ ‫مـرزی گلسـتان گفـت‪« :‬اصـل ای ‬ ‫محقـق و بـا تکمیـل ان‪ ،‬اب شـرب ‪ ۵۵۰‬هزارنفـر از جمعیـت مناطـق شـرقی‬ ‫استان تامین می شود»‪ .‬او می گوید‪« :‬بخشی از این طرح در حوزه شهرستان‬ ‫گنبـدکاووس قـرار دارد و شـامل احـداث خـط انتقـال‪ ،‬سـاخت مخـزن ذخیره‬ ‫و حفـر ‪ ۲۰‬حلقـه چـاه اب اسـت‪ .‬تا کنـون بخشـی از خطـوط انتقـال اب بـه‬ ‫نـوار مـرزی انجـام شـده اسـت و بـا حفـر سـه حلقه چاهـی کـه به بهر هبـرداری‬ ‫نطـرح‬ ‫یشـده بـرای ای ‬ ‫رسـید‪ ،‬هفت حلقـه چـاه از ‪ ۲۰‬حلقـه چـاه پیش بین ‬ ‫حفـر و بهره بـرداری شـده اسـت»‪ .‬او گفـت‪« :‬بـا افرایـش اعتبـارات شـرکت اب‬ ‫منطقـه ای به ویـژه پـس از سـفر رئیس جمهوری به گلسـتان امیدواریم ظرف‬ ‫س هسـال اینده اقدامـات خوبـی در تکمیـل سـد نرمـاب و طـرح اب رسـانی‬ ‫بـه شـهرها و روسـتاهای نـوار مـرزی اسـتان انجـام شـود»‪ .‬معـاون هماهنگـی‬ ‫امـور عمرانـی اسـتاندار گلسـتان هـم دراین مراسـم گفـت‪« :‬اهتمـام دولـت بـر‬ ‫تکمیـل هرچه زودتـر سـد نرمـاب و بهر هبـرداری از ان اسـت»‪ .‬مهـدی دهرویه‬ ‫(فرمانـدار ) هـم گفـت‪« :‬گنبـدکاووس از منابـع ابـی مطمئـن محـروم اسـت و‬ ‫نیـاز بـه اعتبـارات ویژه برای رفع کمبودهـای اب اشـامیدنی دارد‪ .‬فرمانداری‬ ‫بـا همـکاری برخی دسـتگاه های متولـی درحال تدوین برنامه بـرای مدیریت‬ ‫شهـای مختلـف کشـاورزی‪ ،‬صنعـت و ُشـرب در شـهرها و‬ ‫مصـرف اب در بخ ‬ ‫روستاهاسـت تـا مشـکالت و کمبودهـا به حداقـل برسـد»‪.‬‬ ‫دو شنبه ‪ 6‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2531‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫جزئیات کشف گندم احتکاری ‪ ۱۰۰۰‬تنی‬ ‫فرمانـده انتظامـی اسـتان گلسـتان‬ ‫جزئیـات کشـف ‪۱ ۰۰۰‬تـن گنـدم احتـکاری‬ ‫در شهرسـتان مینودشـت را اعلام کـرد‪.‬‬ ‫سـردار سـعید دادگـر گفـت‪« :‬طـرح‬ ‫عملیاتـی مقابلـه بـا قاچـاق‪ ،‬احتـکار و‬ ‫اخلال در تولیـد و توزیـع کاالهای اساسـی‬ ‫و معیشـت محور‪ ،‬در دسـتورکار مامـوران‬ ‫ا گاهـی مینودشـت قـرار گرفـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬دراین راسـتا مامـوران موفـق‬ ‫شـدند بـا اشـراف اطالعاتـی‪۱ ۰۰۰ ،‬تـن گنـدم احتـکاری کـه در یکـی از انبارهـای‬ ‫اطـراف شهرسـتان دپـو شـده بـود‪ ،‬کشـف کننـد»‪ .‬فرمانـده انتظامـی اسـتان‬ ‫گفـت‪« :‬برابـر اعلام کارشناسـان ارزش این مقـدار گنـدم ‪ ۱۱۵‬میلیاردریـال‬ ‫براورد شـده اسـت»‪ .‬وی گفت‪« :‬دراین عملیات یک متهم دسـتگیر و پس از‬ ‫تشـکیل پرونـده بـه مراجـع ذیصلاح معرفـی شـد»‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫رئیس شورای تجاری روسیه و ایران‪:‬‬ ‫تو گو با کارشناس ارشد روانشناسی مطرح شد؛‬ ‫در گف ‬ ‫طراحی استراتژی های عاقالنه و عاشقانه‬ ‫قبل ازازدواج‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫ازدواج و ورودیــه روابــط زناشــویی به عنــوان‬ ‫یکــی از مهم تریــن و پیچیده تریــن روابــط‬ ‫یشــود کــه ســامت‬ ‫انســانی تلقــی م ‬ ‫جســم و روان زوجیــن درگــروی کیفیــت‬ ‫و میــزان کارامــدی روابــط در ان اســت‪.‬‬ ‫پیونــدی کــه درنتیجــه رابطــه ازدواج‬ ‫یشــود‪ ،‬می توانــد بــرای طرفیــن‬ ‫حاصــل م ‬ ‫ان ارام بخــش باشــد و موجــب اســتواری‬ ‫پایــه و بنیــان خانــواده شــود‪ .‬زوجیــن از‬ ‫مشــاوره های پی ـش ازازدواج بــه منافــع‬ ‫زیــادی دســت می یابنــد‪ .‬زوج هایــی کــه‬ ‫در جلســه های امادگــی بــرای ازدواج‬ ‫شــرکت می کننــد درمقایس ـه با ســایرین‬ ‫تهــای مدیریــت ارتبــاط‬ ‫در افزایــش مهار ‬ ‫و مشــکالت‪ ،‬تعهــد بیشــتر بــه همســر‪،‬‬ ‫تتــر بــه ازدواج و کاهــش‬ ‫نگــرش مثب ‬ ‫احتمــال طــاق ‪70‬درصــد کمتــر و بالطبــع‬ ‫گشــده در‬ ‫کاهــش وجــود فرزنــدان بزر ‬ ‫خانواده هــای طــاق اســت‪ .‬بخــش زیــادی‬ ‫گســاالن کنونــی‪ ،‬نســل اول و دوم‬ ‫از بزر ‬ ‫خانواد ههــای طالق انــد‪ .‬پیامدهــا و‬ ‫عواقــب طــاق در زندگــی این افــراد و زندگــی‬ ‫دوســتان و خانواده هایشــان مشــاهده‬ ‫شــده اســت‪ .‬روانشناســان بــه طیــف‬ ‫وســیعی از ابزارهایــی دردســترس دارنــد کــه‬ ‫نهــا می تواننــد ارتباطــات بهتــر‪،‬‬ ‫به کمــک ا ‬ ‫یهــا و افزایــش‬ ‫روش حل وفصــل درگیر ‬ ‫جهــا امــوزش‬ ‫رضایــت از رابطــه را بــه زو ‬ ‫دهنــد‪ .‬دراین راســتا بــا «شــمن رضایــی»؛‬ ‫کارشــناس ارشــد روانشناســی و عضو نظام‬ ‫روان شناســی و مشــاوره ه ـم کالم شــدیم‪.‬‬ ‫اشناییپیش ازازدواج؛‬ ‫ضرورت ها و محدودیت ها‬ ‫یکی از سـواالتی که ذهن بسـیاری از جوانان‬ ‫را مشـغول خود کرده‪ ،‬مدت اشـنایی ازدواج‬ ‫اسـت‪ .‬امـروزه شـاهد طلاق زوج هایـی‬ ‫هسـتیم کـه مـدت زیـادی قبـل ازازدواج‬ ‫یشـناخته اند و حتـی گاه‬ ‫یکدیگـر را م ‬ ‫نسـبت فامیلـی داشـتند‪ .‬مشـکل زمانـی‬ ‫یشـود کـه مهم تریـن خواسـته و‬ ‫بحرانـی م ‬ ‫اهدافشـان در ازدواج نادیـده گرفتـه شـود‪.‬‬ ‫یشـدن زمـان اشـنایی شـاید‬ ‫خودمان ‬ ‫تاحـدی بـه شـناخت بیشـتر کمـک کنـد‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫امـا باعـث بـروز مشـکالت دیگـری م ‬ ‫به همین دلیـل بایـد مشـخص‪ ،‬هدفمنـد و‬ ‫لشـده باشـد‪.‬‬ ‫کنتر ‬ ‫فواید دوستی های قبل ازدواج‪:‬‬ ‫‪ .1‬کسب تجربه دربرخوردبا جنس مخالف‬ ‫کهـای ازدواج‪ ،‬همـگام‬ ‫فشـدن مال ‬ ‫‪ .2‬شفا ‬ ‫با خودشناسـی بهتر‬ ‫‪ .3‬افزایـش مهـارت ارتباط عمومـی و توانایی‬ ‫اجتماعی‬ ‫پیامدهایدوستی هایقبل ازازدواج‪:‬‬ ‫‪.1‬غافلگیر شدناز کنارگذاشتنماسک ها‬ ‫‪ .2‬فعال شدن اتش فشان خاموش به دنبال‬ ‫مشکالت حل نشده در زمان اشنایی‬ ‫یمـدت و بی انگیز هشـدن‬ ‫‪ .3‬اشـنایی طوالن ‬ ‫بـرای ازدواج‬ ‫یهـای‬ ‫‪ .4‬اسـیب روانـی ناشـی از درگیر ‬ ‫عا طفـی‬ ‫‪ .5‬بی اعتمادی نسبت به یکدیگر‬ ‫‪ .6‬چشم پوشی از مشکالت و اشتباهات‬ ‫‪.7‬تنوع طلبی‬ ‫یسـت در اغـاز‬ ‫دوران پیـش ازازدواج دوران ‬ ‫ً‬ ‫رابطـه؛ کـه از شـش ماه و نهایتـا تـا دوسـال‬ ‫ طـول می کشـد‪ .‬ایـن دوره از زندگـی‪ ،‬دارای‬ ‫سـطح باالیی از عشـق‪ ،‬شـور و حرارت اسـت‪.‬‬ ‫درایـن دوره‪ ،‬دو طـرف بـرای یکدیگـر جاذبـه‬ ‫شـدیدی دارنـد‪ ،‬یکدیگـر را به وجـد می اورنـد‬ ‫و طـرف مقابـل خـود را شـریکی ایدئـال‬ ‫می پندارنـد‪.‬‬ ‫مواردی که قبل ازازدواج باید مطرح شوند‬ ‫هرچقـدر اطالعاتتـان درمـورد مسـئله ای‬ ‫بیشـتر باشـد‪ ،‬ا گاهان هتـر ب هسـمت ان‬ ‫ً‬ ‫می روید و طبیعتا تصمیمات بهتری درمورد‬ ‫ان موضـوع می گیریـد‪ .‬ازدواج نیـز از ایـن‬ ‫قاعده مسـتثنا نیسـت‪ .‬ا گاهی قبـل ازازدواج‬ ‫یشـود‪:‬‬ ‫شـامل مـوارد زیـر م ‬ ‫‪ .1‬ا گاهی از وضعیت خانوادگی‬ ‫‪ .2‬ا گاهی از وضعیت مالی‬ ‫‪ .3‬ا گاهی از اعتقادات‬ ‫‪ .4‬ا گاهی از شرایط اجتماعی و فرهنگی‬ ‫توصیه هایقبل ازازدواج‪:‬‬ ‫‪ .1‬صحبت های قبل ازدواج‬ ‫‪ .2‬مالقات با دوستانش‬ ‫‪ .3‬تن ندادن به خواسته های غیرمعقول‬ ‫‪ .4‬عدم سعی در تغییر‬ ‫مواردی که قبل ازازدواج باید توافق شود‪:‬‬ ‫توافقـات شـخصی کـه فقـط میـان شـما و‬ ‫همسـر ایند هتـان قـرار دارنـد‪.‬‬ ‫• نحوه ارتباط شما با دیگران‬ ‫• (ارتبـاط بـا دوسـتانتان‪ ،‬رفت وامدهـای‬ ‫خانوادگـی‪ ،‬نحـوه ارتبـاط شـما بـا محیـط‬ ‫کاریتـان)‬ ‫• نوع پوشش‬ ‫• فرزندان‬ ‫• مسائل مالی‬ ‫توافقاتخانوادگی‬ ‫تهـای‬ ‫طـی جلسـات خواسـتگاری و صحب ‬ ‫قبـل ازدواج خانواد ههـا بـا یکدیگـر‬ ‫• مدت زمان عقد‬ ‫• میزان مهریه‬ ‫•مراسم هایمختلف‬ ‫•جهیزیه‬ ‫اشنایی پیش ازازدواج و مطلقه ها‬ ‫قبـل ازازدواج بـا یـک فـرد «مطلقـه» بایـد‬ ‫ارزیابـی کنیـد و بدانیـد سـواالتی هسـت کـه‬ ‫می توانیـد از همسـر احتمالی خود بپرسـید؛‬ ‫و اقداماتـی وجـود دارد کـه می توانیـد بـرای‬ ‫محافظت از خود انجام دهید‪ .‬شـما درابتدا‬ ‫یکـه‬ ‫می خواهیـد مطمئـن شـوید بـا فرد ‬ ‫طلاق گرفتـه اسـت‪ ،‬مشـکلی ندارید؛ بـا افراد‬ ‫خانـواده نزدیـک او رابطـه برقـرار می کنیـد‬ ‫و شـریک زندگـی بالقو هتـان امـاده اسـت تـا‬ ‫قبل ازهرچیز به شـما به عنـوان نامزد متعهد‬ ‫شـود‪ .‬در مرحلـه نخسـت بایـد بـه ارزیابـی‬ ‫اینکـه ایـا او بـرای ازدواج امـاده اسـت یـا خیر‪،‬‬ ‫بپردازیـد‪ .‬از تصـور گذشـته او به عنـوان یـک‬ ‫شـرور در ذهـن خـودداری کنیـد‪ .‬ب هیـاد‬ ‫داشته باشید که ازدواج یک مرحله طبیعی‬ ‫گسـاالن اسـت و طلاق پایـان‬ ‫در روابـط بزر ‬ ‫یسـت‪ .‬همسـر‬ ‫یـک رابطـه و به معنای جدای ‬ ‫سـابقش را هـم شـرور فـرض نکنیـد‪ .‬بازهـم‬ ‫ایـن را درنظـر بگیریـد کـه افـراد به دالیـل‬ ‫سـاده ای ماننـد ازدسـت دادن عشـق و‬ ‫یشـوند‬ ‫عدم تفاهـم یااینکـه متوجـه م ‬ ‫ً‬ ‫ان طورکـه قبلا فکـر می کردنـد باهـم سـازگار‬ ‫نیسـتند‪ ،‬طالق می گیرند‪ .‬با قضاوت نکردن‬ ‫درمـورد رابطـه‪ ،‬از شـک و تردیـد نسـبت بـه‬ ‫او پرهیـز کنیـد‪ .‬قبـول کنیـد کـه او به همـراه‬ ‫خـود یـک توشـه دارد‪ .‬هرکسـی که در یـک‬ ‫رابطـه دچـار مشـکل شـده باشـد‪ ،‬چمدانـی‬ ‫از خاطـرات گذشـته بـا خـود خواهد داشـت‪.‬‬ ‫یکـه طلاق گرفتـه چمدانـش بیـش‬ ‫مرد ‬ ‫یسـت کـه هرگـز ازدواج نکـرده‪ .‬ا گـر‬ ‫از مرد ‬ ‫مسـئله مالـی داشـته باشـد کـه ناشـی از‬ ‫پیامـد ازدواج قبلـی او باشـد (نفقـه همسـر‪،‬‬ ‫هزینـه فرزنـدان) و ‪ ...‬به فکـر سـرعت دادن‬ ‫بـه رابطـه نباشـید و به ارامـی پیـش برویـد‪.‬‬ ‫یکـه طلاق اتفـاق‬ ‫بسـته بـه مدت زمان ‬ ‫افتـاده اسـت و اینکـه چگونـه فـرد بهبـود‬ ‫می یابـد‪ ،‬ممکـن اسـت پایـان دادن بـه رابطه‬ ‫قبـل ازلحـاظ ذهنـی نیـاز بـه زمـان داشـته‬ ‫باشـد‪ .‬عجلـه نکنیـد‪ .‬رابطـه را روزبـه روز‬ ‫درنظـر بگیریـد؛ به ویـژه دررابط هبـا مـردان‬ ‫مطلقـه ای کـه بالفاصلـه پـس از طلاق خـود‬ ‫یشـوند‪،‬‬ ‫وارد یـک رابطـه جدیـد بـا شـما م ‬ ‫محتاطان هتـر رفتـار کنیـد‪ .‬درباره سـواالتی که‬ ‫ممکـن اسـت برایتـان پیـش بیایـد صریـح و‬ ‫صادقانـه بـا همسـر احتمالـی خـود صحبـت‬ ‫کنیـد‪ .‬مطمئـن شـوید نامزدتـان قبل ازاینکه‬ ‫بـه شـما تعهـد بدهـد‪ ،‬احساسـاتش را‬ ‫درمـورد ازدواج قبلـی بررسـی کـرده‪ .‬درمـورد‬ ‫یکـه در ازدواج قبلـی اش دوسـت‬ ‫چیزهای ‬ ‫داشـت صحبت کنید‪ .‬درمورد شباهت های‬ ‫بیـن رابطـه خـود و گذشـته صحبـت کنیـد؛‬ ‫یکـه نیسـتید تبدیـل‬ ‫امـا خودتـان را بـه چیز ‬ ‫نکنیـد‪ .‬درمورداینکـه چه چیـزی باعـث‬ ‫شکسـت ازدواج قبلـی شـده اسـت صریـح‬ ‫باشید تا مشکل را حل کنید یا از اشتباهات‬ ‫مشـابهی کـه در رابطـه قبلـی مرتکـب شـده‬ ‫بـود‪ ،‬اجتناب کنید‪ .‬همچنین به او یـاداوری‬ ‫یکـه در رابطه گذشـته رخ داده‪،‬‬ ‫کنیـد اتفاقات ‬ ‫ربطـی بـه روابـط اینـده نـدارد‪ .‬صبـور باشـید‪.‬‬ ‫ً‬ ‫جکـردن احتمـاال شـانس شـما را‬ ‫کبـار ازدوا ‬ ‫ی ‬ ‫بـرای رسـیدن بـه سـطح بعـدی در رابطه تان‬ ‫یبـرد؛ امـا به این معن اسـت که او‬ ‫از بیـن نم ‬ ‫ممکـن اسـت بـرای بـار دوم مـردد باشـد‪.‬‬ ‫به خاطـر بسـپارید کـه بی میلـی او بـرای‬ ‫نسـرعت‬ ‫نامـزدی یـا ازدواج مجـدد به ای ‬ ‫بازتابی از احساسات او درمورد شما نیست‪.‬‬ ‫یـک چارچـوب زمانـی بـرای پیشـرفت رابطـه‬ ‫خـود تعییـن کنیـد‪ .‬کاری را انجـام دهیـد کـه‬ ‫برای شـما مفید اسـت‪ .‬ا گر ازدواج برای شما‬ ‫مهـم اسـت‪ ،‬یـک چارچـوب زمانـی داشـته‬ ‫باشـید کـه از احتـرام ب هخـود حمایـت کنـد‪.‬‬ ‫ا گـر تاان زمـان خواسـتگاری کـرد‪ ،‬بـه انچـه‬ ‫می خواسـتید رسـیدید امـا ا گـر خواسـتگاری‬ ‫نکـرد‪ ،‬سـال ها منتظـر نمانیـد تـا او پیشـنهاد‬ ‫خـود را مطـرح کنـد‪ .‬نیازهـای خـود را قربانـی‬ ‫یتـان نکنیـد‪.‬‬ ‫شـریک زندگ ‬ ‫نکاتـی کـه قبـل ازازدواج بـا فرد مطلقه باید‬ ‫رعایت شـوند‪:‬‬ ‫‪ .1‬به دنبال معیارهای خود باشید‪.‬‬ ‫‪ .2‬به خاطـر دلسـوزی تصمیـم بـه ازدواج‬ ‫نگیر یـد‪.‬‬ ‫بـا رضایـت خانـواده تصمیـم بـه ازدواج‬ ‫بگیر یـد ‪.‬‬ ‫‪ .4‬همسر خود را سرزنش نکنید‪.‬‬ ‫کالم اخر‬ ‫هـر ازدواجـی نیـاز به دقـت و ریزبینـی زیـادی‬ ‫دارد‪ .‬ازدواج بـا فـرد مطلقـه نیـز هماننـد‬ ‫جهـا و ‪...‬؛ ولـی به دلیـل تفـاوت در‬ ‫سـایر ازدوا ‬ ‫دیدگا ههـا‪ ،‬تجـارب‪ ،‬توقعـات و ‪ ...‬بهتـر اسـت‬ ‫چنین ازدواج هایی بااحتیاط و بررسـی های‬ ‫ً‬ ‫بیشـتری صـورت بگیـرد‪ .‬ضمنـا عجلـه و‬ ‫رفتارهـای هیجانـی می توانـد منجـر بـه یـک‬ ‫شکسـت دیگـر شـود‪.‬‬ ‫جدال استان با پدیده «بیابانی شدن»‬ ‫لهـای زیبـای هیرکانـی ان‬ ‫اسـتان گلسـتان بـا طبیعـت سرسـبز و جنگ ‬ ‫شـهره بـود کـه از یک دهه اخیـر به دالیـل تغییـرات اقلیمـی‪ ،‬تهدیـدات‬ ‫یشـدن مواجـه شـده اسـت؛ معضلـی‬ ‫کسـالی و کم ابـی بـا پدیـده بیابان ‬ ‫خش ‬ ‫کـه بایـد بـرای جلوگیـری از گسـترش ان تدابیـری ویـژه اتخـاذ کـرد‪ .‬وجـود‬ ‫شهـای شـمالی گلسـتان‪،‬‬ ‫وزش بادهـای شـدید به همـراه گردوغبـار در بخ ‬ ‫تصویـر بیابان زایـی را بیشـتر نمایـان می کنـد و زنـگ خطـر ب هصـدا درامـده‬ ‫تـا اقدامـی کالن بـرای برنامه ریـزی و مقابلـه جـدی و اصولـی بـا ان صـورت‬ ‫گیـرد‪ .‬کارشناسـان منابع طبیعـی و ابخیـزداری‪ ،‬همـواره نسـبت بـه گسـترش‬ ‫یشـدن در اراضـی شـمال و نزدیکـی مـرز مشـترک گلسـتان و‬ ‫تدریجـی بیابان ‬ ‫ترکمنستان هشدار داده تا برخورد با این معضل فراروی استان گرفته شود‪.‬‬ ‫مطابق داده های اماری اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری گلسـتان؛ اینک‬ ‫یشـود کـه‬ ‫نهـای این اسـتان شـمالی ‪ ۳۰۶‬هزارهکتـار تخمیـن زده م ‬ ‫بیابا ‬ ‫ققلا قـرار دارد‪ .‬در گلسـتان‪،‬‬ ‫در حـوزه گنبـدکاووس‪ ،‬مراوه تپـه‪ ،‬گمیشـان و ا ‬ ‫چهـار منطقـه تحت تاثیـر فرسـایش بـادی در سـه شهرسـتان و در مسـاحتی‬ ‫نبـر ‪ ۱۳۰‬هزارهکتـار شناسـایی شـده کـه تمـام ایـن سـطح در منطقـه‬ ‫افزو ‬ ‫برداشـت واقـع اسـت و از کل سـطوح مناطـق برداشـت‪ ۱۳ ،‬هزارهکتـار بـا‬ ‫شـدت زیـاد‪ ۹۶ ،‬هزارهکتـار بـا شـدت متوسـط و ‪ ۲۱‬هزارهکتـار بـا شـدت کـم‬ ‫اسـت‪ .‬در زمـان حاضـر گلسـتان بـا پدیـده گردوغبـار مواجـه اسـت و سـابقه‬ ‫وقـوع پدیـده گردوغبـار ازجملـه خـرداد ‪ ۱۲ ،۱۳۹۴‬تیـر ‪ ۱۰ ،۱۳۹۶‬مـرداد ‪،۱۳۹۶‬‬ ‫‪۱۰‬خرداد ‪ ۹ ،۱۳۹۹‬تیر ‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ۵‬شـهریور ‪ ۱۴۰۰‬در اسـتان ثبت شـده و تکرار ان‬ ‫یهـا را به دلیـل تهدیـد امنیـت غذایـی بیشـتر می کنـد‪ .‬هجـوم گردوغبار‬ ‫نگران ‬ ‫نهـای گردوغبـار‬ ‫را در سـال های اخیـر شـاهدیم؛ امـروز دیگـر دامنـه اثـر کانو ‬ ‫در گلسـتان از مراتع قشلاقی واقع در گنبدکاووس‪ ،‬مراوه تپه و اینچه برون تا‬ ‫جنـوب اسـتان و پهن ههـای جنگلـی گسـترش یافتـه اسـت‪.‬‬ ‫بی عدالتی و توسعه نامتوازن شهری در گرگان‬ ‫شـهردار بـه توسـعه نامتـوازن‬ ‫شـهری و فقدان عدالـت در برخی‬ ‫نقـاط گـرگان اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫«امیدواریم با شعار محله محوری‬ ‫و قـرارگاه جهـادی توسـعه محالت‬ ‫شـاهد رضایـت بیشـتر مـردم‬ ‫این مناطـق باشـیم»‪ .‬محمدرضـا‬ ‫سـبطی گفـت‪« :‬ازانج اکـه‬ ‫شـهرداری یـک درگاه اجرایـی خودگـردان اسـت از کمک هـای اسـتانی و‬ ‫کسـازی در‬ ‫کهـا بسـیار جزئـی بـوده لـذا چاب ‬ ‫ملـی برخـوردار نیسـتیم یـا کم ‬ ‫حوزه نظامات اداری برای توسـعه شـهر در دسـتورکار قرار گرفته اسـت»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه اولیـن خدمـات اداری شـهرداری صـدور پروانـه و مجوز سـاخت‬ ‫در سطح شهر است‪ ،‬افزود‪« :‬دراین راستا کنترل نقشه در شهرداری مناطق‬ ‫مسـتقر شـد و سـرعت رسـیدگی بـه این مسـئله بـه یک هفتـه تغییـر کـرد‪.‬‬ ‫ت زیادی همـراه بود‪ .‬افـراد متصدی‬ ‫این اقـدام مهمـی بـود کـه ابتـدا با مقاومـ ‬ ‫می داننـد کـه بااین اقـدام‪ ،‬کار بزرگـی در عرصـه شهرسـازی اتفـاق افتـاد»‪.‬‬ ‫یشـدن حرکـت‬ ‫شـهردار گـرگان افـزود‪« :‬در صـدور پروانـه ب هسـمت الکترونیک ‬ ‫نطـرح وجـود دارد کـه درحال رفـع اسـت‬ ‫کردیـم‪ .‬البتـه ا کنـون اشـکاالتی درای ‬ ‫ً‬ ‫یشـود‪ .‬قبال‬ ‫امـا در بدبینانه تریـن حالـت اشـکاالت ان تـا پایـان امسـال رفـع م ‬ ‫کسـازی‬ ‫جمـاه طـول می کشـید کـه بـا چاب ‬ ‫صـدور پروانـه شـهرداری چهار‪،‬پن ‬ ‫یشـدن‪ ،‬صـدور پروانـه در‬ ‫نظـام اداری بـه ‪ ۲۰‬روز تقلیـل یافـت و بـا الکترونیک ‬ ‫مدت زمـان کوتاهـی قابل انجـام شـد»‪.‬‬ ‫انعقاد تفاهم نامه همکاری بین شهرداری کرمان و دادگستری استان‬ ‫عفت فالح‬ ‫بـا حضـور حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫ابراهیـم حمیـدی؛ رئیـس کل دادگسـتری‬ ‫اسـتان و سـعید شـعرباف؛ شـهردار کرمـان‪،‬‬ ‫تفاهم نامه همکاری بین سـازمان فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری و معاونـت‬ ‫توسـعه حـل اختالفـات دادگسـتری اسـتان‪،‬‬ ‫منعقـد شـد‪ .‬ایـن تفاهم نامـه بـا هـدف‬ ‫تهـای‬ ‫بهره منـدی و اسـتفاده از ظرفی ‬ ‫سـاختاری و سـازمانی متقابـل بیـن‬ ‫دادگسـتری و شـهرداری و ایجـاد زمینـه‬ ‫فهـای دعـوا و‬ ‫صلـح و سـازش بیـن طر ‬ ‫رضایـت حدا کثری شـهروندان منعقد شـده‬ ‫اسـت‪ .‬معـاون فرهنگـی شـهردار کرمـان‬ ‫در حاشـیه این مراسـم‪ ،‬بابیان اینکـه ایـن‬ ‫تفاهم نامـه درراسـتای تا کیـد اموز ههـای‬ ‫تهـا‪ ،‬بـر گسـترش فرهنـگ‬ ‫قرانـی و روای ‬ ‫صلح وسـازش‪ ،‬عفـو و ارتقـای مشـارکت‬ ‫مـردم‪ ،‬اشـخاص‪ ،‬گرو ههـای معتمـد‪،‬‬ ‫نهادهـای مردمـی و عمومـی در حل وفصـل‬ ‫اختالفـات و دعـاوی منعقـد شـده‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«کاهـش ورودی پرونـده بـه محا کـم قضائـی‬ ‫از اهـداف این تفاهم نامه اسـت»‪ .‬عبدالرضا‬ ‫خشـعاعی‪ ،‬همـکاری در تهیـه و تولیـد‬ ‫شی ‬ ‫محتوا در موضوعات توسعه حل اختالفات‪،‬‬ ‫یگـری و اعتلای‬ ‫ترویـج فرهنـگ میانج ‬ ‫فرهنـگ صبـر‪ ،‬صلـح و سـازش‪ ،‬بخشـش و‬ ‫رضایـت را از تعهـدات مشـترک تفاهم نامـه‬ ‫تهـا‪ ،‬تجـارب‪،‬‬ ‫خوانـد و افـزود‪« :‬اعلام ظرفی ‬ ‫یهـا‪ ،‬نقـاط قـوت‪ ،‬ابـزار و امکانـات‬ ‫توانمند ‬ ‫بـرای تحقـق اهداف تفاهم نامـه‪ ،‬از تعهدات‬ ‫مشـترک اسـت»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه‬ ‫همـکاری در تشـکیل هسـته های مشـاور و‬ ‫تهـای اندیشـه ورز‪ ،‬معرفـی نخبـگان‪،‬‬ ‫هیئ ‬ ‫اسـاتید و کارشناسـان برجسـته بـرای‬ ‫شرکای استراتژیک هستیم؛ اما مرز مشترک نداریم‬ ‫رئیس شورای تجاری روسیه و ایران در بازدید از منطقه اقتصادی «ری»‬ ‫بابیان اینکه روسیه و ایران نقاط مشترک بسیار دارند گفت‪« :‬ما دررابطه با‬ ‫ایران دو مشکل اساسی داریم‪ .‬یکی ازان ها که به تدریج حل می شود مشکل‬ ‫پرداخت بین دو کشور؛ و مشکل دوم در حوزه حمل ونقل است»‪ .‬والدیمیر‬ ‫عابدینوف گفت‪« :‬شرکای استراتژیک هستیم اما مرز مشترک نداریم و‬ ‫برای اینکه بار از ایران به روسیه و بالعکس منتقل شود باید یا ازطریق دریا‬ ‫یا کشورهای دیگر اقدام کنیم‪ .‬تالش می کنیم تا مشکالت موجود را حل و‬ ‫ارتباط بین دو کشور را استحکام بیشتری ببخشیم»‪ .‬وی گفت‪« :‬می توان‬ ‫بااستفاده از ظرفیت هاو حلمشکالتموجودبه گسترشتبادالتاقتصادی‬ ‫دو کشور کمک کرد‪ .‬همکاری ما با ایران فقط در حوزه استراتژیک نیست‬ ‫بلکه روابط دوستانه و دشمن مشترکی داریم که باعث استحکام بیشتر‬ ‫این ارتباط است»‪ .‬رئیس شورای تجاری روسیه و ایران بااشاره به تحریم‬ ‫ایران در ‪ ۴۳‬سال اخیر گفت‪« :‬روسیه نیز از این تحریم ها در امان نمانده‬ ‫و ا کنون که هر دو کشور تحریم اند همه پروژه های اقتصادی‪ ،‬استراتژیک‬ ‫خواهد بود»‪ .‬وی افزود‪« :‬ایران و روسیه با تاسیس شرکت های مشترک یا‬ ‫ایجاد حلقه اشترا ک بین شرکت های فعلی می تواند روابط بین دو کشور را‬ ‫توسعه و ظرفیت ها را گسترش دهند»‪ .‬والدیمیر عابدینوف درباره بازدید از‬ ‫منطقه اقتصادی ری افزود‪« :‬من برای اولین بار به این منطقه امده ام‪ .‬شرکت‬ ‫سرمایه گذاری مبینا دارای اهمیت استراتژیک است‪ .‬در روسیه گفته می شود‬ ‫شما وارد تجارت نمی شوید مگراینکه بخواهید ان را گسترش دهید»‪ .‬رئیس‬ ‫شورای تجاری روسیه و ایران درپاسخ به اینکه ایا در نمایشگاه ایران در ماه‬ ‫ا کتبر که تولیدکنندگان ‪ ۲۶‬کشور در ان حضور می یابند‪ ،‬مشارکت خواهند‬ ‫داشت؟ گفت‪« :‬همه تالشم را برای حضور شرکت های روسی و استفاده از‬ ‫این فرصت که می تواند باعث ایجاد فرصت تبادالت اقتصادی باشد انجام‬ ‫می دهم و سعی می کنیم از همه صنایع روسی حاضر باشند‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫برای تجار روسی جالب است و امیدوارم تعداد زیادی از شرکت های‬ ‫روسیه ای در ان حضور پیدا کنند»‪ .‬گفتنی ست؛ متصدیان برگزاری رویداد‬ ‫اسکوکوا کس از اعضای اتاق بازرگانی ایران و روسیه در ایران که این جلسات‬ ‫و مذا کرات با همکاری و حمایت ان ها برگزار شده‪ ،‬قدردانی می کنند‪.‬‬ ‫رئیس اداره تبلیغات اسالمی ری اعالم کرد؛‬ ‫تشکیل شبکه تبلیغی «همات» در سازمان تبلیغات‬ ‫حجت االسالم علی کنگرلو؛ رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرری در نشست‬ ‫خبری سالگرد تاسیس سازمان تبلیغات اسالمی گفت‪« :‬سازمان تبلیغات‬ ‫هدف ان نشر‬ ‫اسالمی در سال ‪ ۱۳۶۰‬به فرمان امام خمینی (ره) تاسیس شد و ِ‬ ‫و گسترش اسالم ناب محمدی بود»‪ .‬وی بااشاره به اینکه سازمان تبلیغات‬ ‫در کشور موسسات مختلفی را تحت پوشش قرار داده‪ ،‬گفت‪« :‬موسسه‬ ‫باقرالعلوم‪ ،‬تبیان‪ ،‬انتشارات امیرکبیر‪ ،‬خبرگزاری مهر‪ ،‬کتاب شهر و ‪ ...‬از مرا کز‬ ‫تحت پوشش سازمان تبلیغات اند»‪ .‬وی بااشاره به اینکه دشمنان اسالم‬ ‫درصدد تضعیف نظام مقدس جمهوری اسالمی و دین هستند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«دراین راستا شبکه تبلیغی همات؛ یک شبکه ارتباطی بین مردم و نظام در‬ ‫تمام زمینه های دینی‪ ،‬سیاسی و ‪ ...‬را تشکیل داده ایم»‪ .‬وی افزود‪« :‬درزمینه‬ ‫امور قرانی نیز شورای توسعه قرانی را شکل دادیم‪ .‬با پاالیشی که انجام دادیم‬ ‫‪ ۲۰‬موسسه قرانی و ‪ ۸۰‬خانه قرانی درزمینه اموزش های مختلف روخوانی‪،‬‬ ‫روان خوانی و سبک زندگی قرانی فعالیت دارند»‪ .‬وی در تبیین برنامه های‬ ‫دهه والیت گفت‪« :‬جشن های خیابانی را به جهت بهبودیافتن بیماری کرونا‬ ‫عمومی تر برگزار خواهیم کرد»‪.‬‬ ‫تجلیل مدیران بخش کهریزک‬ ‫از رئیس دادگاه کهریزک در «هفته قوه قضائیه»‬ ‫مدیران بخش کهریزک با‬ ‫حضور در دادگاه کهریزک‪،‬‬ ‫فرارسیدن «هفته قوه‬ ‫قضائیه» را به رئیس دادگاه‬ ‫و تالشگران این عرصه‬ ‫تبریک گفتند‪ .‬علی‬ ‫کلهر (شهردار کهریزک)‬ ‫فرارسیدن «هفته قوه‬ ‫قضائیه» را به تمام‬ ‫فعاالن این حوزه تبریک‬ ‫گفت و یاد و خاطر شهید بهشتی و یاران باوفایش را که همواره نامشان در‬ ‫تارک این نهاد مقدس‪ ،‬خوش می درخشد‪ ،‬گرامی داشت‪ .‬وی از زحمات‬ ‫شبانه روزی و صادقانه دکتر پیرسرایی (رئیس دادگاه کهریزک)‪ ،‬قضات و‬ ‫همکاران این حوزه قدردانی؛ و برای این عزیزان که همواره در مسیر ایجاد‬ ‫ارامش و عدالت می کوشند‪ ،‬ارزوی موفقیت روزافزون کرد‪ .‬وی قوه قضائیه‬ ‫را به عنوان یکی از ارکان مهم و اثرگذار جمهوری اسالمی نقش ارزنده ای در‬ ‫صیانت از ارمان های انقالب و برقراری عدالت‪ ،‬تحقق حقوق شهروندی و‬ ‫دفاع از مظلومان خواند و افزود‪« :‬یکی از اصول اساسی نظام اسالمی ایران‪،‬‬ ‫برپایی عدالت اسالمی دراین مرزوبوم بوده و برای تحقق این امر قوه قضائیه‬ ‫با پاسداری و حراست از قانون اساسی و سرلوحه قراردادن رهنمودها و‬ ‫منویات مقام معظم رهبری بیشترین سهم و مهم ترین نقش را در پایه گذاری‬ ‫نظامی مبتنی بر عدالت محوری داشته است»‪ .‬وی افزود‪« :‬این بازدید با‬ ‫حضور امام جمعه‪ ،‬بخشدار‪ ،‬رئیس راهور کهریزک و شهردار باقرشهر انجام؛ و‬ ‫درپایان با اعطای گل از زحمات بی دریغ قضات تجلیل شد»‪.‬‬ ‫خوزستان‬ ‫اقبال خانمجاسم نژاد‬ ‫ن‬ ‫تامین برق پتروشیمی گچساران از پست سارا ‪‎‬‬ ‫بهر هبـرداری بیشـتر بـرای انجـام امـور نیـز‬ ‫از تعهـدات مشـترک ایـن تفاهم نامـه‬ ‫اسـت‪ ،‬از ایجـاد و راه انـدازی شـورای حـل‬ ‫اختلاف ویـژه امـور شـهرداری خبـر داد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی‬ ‫و ورزشـی شـهرداری کرمـان‪ ،‬درخصـوص‬ ‫تعهـدات معاونـت توسـعه حـل اختلاف‬ ‫دادگسـتری اسـتان کرمـان‪ ،‬بـه صـدور‬ ‫یشـده‬ ‫ابلاغ بـرای همیارهـای صلـح معرف ‬ ‫توسـط سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و‬ ‫ورزشـی شـهرداری پـس از بررسـی های‬ ‫الزم اشـاره و خاطرنشـان کـرد‪« :‬تامیـن‬ ‫اسـاتید و مدرسـان بـرای برگـزاری دور ههـای‬ ‫اموزشـی صلح یـاران نیـز ازاین مـوارد اسـت»‪.‬‬ ‫خشـعاعی‪ ،‬ارائـه مطالب و پیا مهـای الزم‬ ‫شی ‬ ‫بـرای بهر هبـرداری تبلیغاتـی و اطالع رسـانی‬ ‫و ارائـه مطالـب و محتـوای حقوقـی و‬ ‫یهـای عمومـی‬ ‫قضائـی بـرای افزایـش ا گاه ‬ ‫جهـت افزایـش فرهنـگ صلح وسـازش را‬ ‫ازجملـه تعهـدات معاونـت توسـعه حـل‬ ‫اختلاف دادگسـتری کرمـان دانسـت‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه سـازمان فرهنگـی‪،‬‬ ‫اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری کرمـان‬ ‫درراسـتای انعقـاد ایـن تفاهم نامـه تعهداتی‬ ‫را ازجملـه تامیـن مـکان و سـخت افزار‬ ‫تهـای صلـح‪،‬‬ ‫مناسـب بـرای اسـتقرار هیئ ‬ ‫برعهـده گرفتـه اسـت‪ ،‬یـاداور شـد‪« :‬تامیـن‬ ‫مـکان و سـالن اجتماعـات بـرای برگـزاری‬ ‫دور ههـای اموزشـی موردنیـاز نیـز از تعهدات‬ ‫یشـود»‪ .‬معـاون‬ ‫ایـن سـازمان محسـوب م ‬ ‫فرهنگـی شـهردار کرمـان افـزود‪« :‬یکـی از‬ ‫تعهدات شـهرداری‪ ،‬تامین فضای تبلیغاتی‬ ‫محیطـی و شـهری‪ ،‬چـاپ و نصـب بنـر روی‬ ‫تابلوهـا و بیلبوردهـای سـطح شـهر و تامیـن‬ ‫سهـا و تا کسـی ها‬ ‫فضـای مناسـب در اتوبو ‬ ‫بـرای چـاپ و نصـب بنـر یـا پوسـتر بـرای‬ ‫ارائـه مطالـب درنظرگرفت هشـده اسـت کـه‬ ‫دراین زمینـه اقدامـات الزم در دسـتورکار‬ ‫قـرار دارد»‪ .‬وی تامیـن جایـگاه مناسـب در‬ ‫بسـتر اینترنـت و فضـای مجـازی متعلـق‬ ‫بـه شـهرداری و سـازمان های وابسـته را‬ ‫نیـز از جملـه زمین ههـای مناسـب بـرای‬ ‫گسـازی و اطالع رسـانی درخصـوص‬ ‫فرهن ‬ ‫موضوعـات مشـترک خوانـد و گفـت‪« :‬در‬ ‫معابـر منتهـی بـه اما کـن و سـاختمان های‬ ‫قضائـی بـرای ایجـاد بیلبـورد در چارچـوب‬ ‫ضوابـط شـهرداری‪ ،‬جانمایـی انجـام و‬ ‫مـکان مناسـب درنظـر گرفتـه خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬سـاخت بیلبوردهـای موردنظـر‬ ‫در مسـیرهای منتهـی بـه اما کـن قضائـی‪،‬‬ ‫ب هصـورت مشـارکتی و با همکاری شـهرداری‬ ‫و دادگسـتری خواهـد بـود»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی‬ ‫شـهرداری کرمـان‪ ،‬تامیـن مـکان و تجهیزات‬ ‫اداری بـرای راه انـدازی شـورای حـل اختالف‬ ‫مخصـوص امـور شـهرداری را نیـز از تعهـدات‬ ‫ایـن سـازمان ذکـر کـرد‪.‬‬ ‫مدیرعام ــل ش ــرکت ب ــرق منطقـ ـه ای خوزس ــتان گف ــت‪« :‬دو ب ــی در پس ــت‬ ‫بـــرق ‪ 230‬کیلوولـــت ســـاران ایـــن شـــرکت بـــرای تامیـــن بـــرق پتروش ــیمی‬ ‫گچس ــاران اح ــداث و ب ــرق دار ش ــد»‪ .‬به گ ــزارش روابط عموم ــی ش ــرکت ب ــرق‬ ‫منطقـــه ای خوزســـتان؛ محمـــود دشـــت بزرگ افـــزود‪« :‬ایـــن تجهیـــزات ب ــا‬ ‫مش ــارکت پتروش ــیمی گچس ــاران ب ــا ه ــدف تامی ــن ب ــرق ای ــن پتروش ــیمی ب ــا‬ ‫دیمان ــد ‪ 50‬مگاولت امپ ــر در پس ــت ب ــرق س ــاران نص ــب و راه ان ــدازی ش ــده ‬ ‫نپ ــروژه‬ ‫اســـت»‪ .‬وی با بیان اینکـــه ارزش ســـرمایه گذاری صورت گرفتـــه در ای ‬ ‫‪ 500‬میلیارد ری ــال ب ــوده‪ ،‬تصری ــح ک ــرد‪« :‬با این اق ــدام زیرس ــاخت الزم ب ــرای‬ ‫تامی ــن ب ــرق پتروش ــیمی در حال اح ــداث گچس ــاران فراه ــم ش ــده اس ــت»‪.‬‬ ‫شـــرکت بـــرق منطقـــه ای خوزســـتان مســـئولیت تامیـــن و انتقـــال بـــرق در‬ ‫شــبکه انتقــال و فــوق توزیــع در دو اســتان خوزســتان و کهگیلوی هو بویراحمــد‬ ‫را بر عهـــده دارد‪.‬‬ ‫کشف و توزیع ‪ ۳۰‬هزار تن اقالم احتکاری‬ ‫مدیـــرکل تعزیـــرات حکومتـــی خوزســـتان گفـــت‪« :‬در بحبوحـــه ط ــرح‬ ‫مردمی ســـازی یارانه هـــا ‪ ۳۰‬هزار تـــن اقـــام احتـــکاری شـــامل برنـــج‪ ،‬ش ــکر‪،‬‬ ‫روغ ــن و ارد در اس ــتان خوزس ــتان کش ــف و ضب ــط و در ب ــازار توزی ــع ش ــد»‪.‬‬ ‫نعم ـت اهلل بیرانون ــد اف ــزود‪« :‬رس ــیدگی در تعزی ــرات حکومت ــی در س ــه ح ــوزه‬ ‫کانــون خدمــات‪ ،‬قاچــاق کاال و بهداشــت درحال انجــام اســت‪ .‬در این راســتا‬ ‫در ســال گذشــته ‪ 25661‬پرونــده مختومــه شــده و در س ـه ماهه اول امســال‬ ‫نیــز ‪ 6335‬پرونــده مختومــه شــده اســت»‪ .‬در خصــوص همــکاری در نظــارت‬ ‫په ــای‬ ‫و پایـــش بـــازار نیـــز عالوه بـــر وظیفـــه رســـیدگی‪ ،‬بـــا حضـــور در ا کی ‬ ‫مش ــترک ‪ 2497‬م ــورد کار رس ــیدگی و همراه ــی ب ــا دس ــتگاه نظارت ــی توس ــط‬ ‫ش ــعب تعزی ــرات حکومت ــی را انج ــام داده ای ــم‪ .‬مدی ــرکل تعزی ــرات حکومت ــی‬ ‫خوزس ــتان گف ــت‪« :‬در خص ــوص تعیین تکلی ــف ام ــوال حاص ــل از قاچ ــاق‬ ‫نیــز از ابتــدای امســال تا کنــون ‪ 2125‬فقــره احــکام قطعــی و الزم االجــرا صــادر‬ ‫ش ــده اس ــت»‪.‬‬ صفحه 6 ‫فارس‬ ‫شهرستان‬ ‫دو شنبه ‪ 6‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2531‬‬ ‫‪7‬‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫حضور پررنگ ابفای شیراز‬ ‫در نمایشگاه تولید ایرانی دانش بنیان‬ ‫در راس ــتای تحق ــق ش ــعار س ــال «تولیـ ـد ‪ ،‬دانش بنی ــان ‪ ،‬اش ــتغال افرین»‬ ‫نخس ــتین نمایش ــگاه تولید ایرانی دانش بنیان‪ ،‬در شیراز گشایش یافت که‬ ‫در این نمایش ــگاه ابفای ش ــیراز حضوری پررنگ داش ــت‪ .‬در این نمایشگاه‪،‬‬ ‫بو فاض ــاب ش ــیراز ب ــه ارائه بخش ــی از جدی ــد ترین دس ــتاوردها‬ ‫ش ــرکت ا ‬ ‫و یافت هه ــای علم ــی خ ــود پرداخ ــت در ط ــول برگ ــزاری ای ــن نمایش ــگاه‪،‬‬ ‫غرف ــه ابف ــای ش ــیراز م ــورد اس ــتقبال و بازدی ــد جمع ــی از مقامات ارش ــد و‬ ‫یس ــت؛ نمایش ــگاه‬ ‫مدیران دس ــتگاه های اجرایی اس ــتان قرار گرفت‪ .‬گفتن ‬ ‫تولی ــد ایران ــی‪ ،‬دانش بنی ــان ب ــا حض ــور جمع ــی از دس ــتگاه های اجرایی و‬ ‫ش ــرکت های خصوص ــی در مح ــل دائم ــی نمایش ــگاه بی ــن الملل ــی ش ــیراز‬ ‫(ش ــهرک گلس ــتان) دائر بود‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر شیراز‪:‬‬ ‫بازافرینی شیراز‪ ،‬نیاز به بازنگری دارد‬ ‫عض ــو ش ــورای اس ــامی ش ــهر‬ ‫ش ــیراز‪ ،‬ب ــر ض ــرورت تجدید نظر در‬ ‫سیاسـ ـت های بازافرینی شهرداری‬ ‫در مح ــات مح ــروم تا کی ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫س ــیده مری ــم حس ــینی از تش ــتت‬ ‫حوز هه ــای مرتب ــط ب ــا بازافرینی در‬ ‫س ــطح ش ــهر انتق ــاد ک ــرد و گف ــت‪:‬‬ ‫«بازی با کلمـــات دردی از مردم دوا‬ ‫نمی کند‪ ،‬مهم برخـــورداری مردم از‬ ‫امکان ــات و توزیع عادالنه خدمات اس ــت»‪ .‬حس ــینی اس ــتفاده از تجربیات‬ ‫س ــایر کالن ش ــهرها مث ــل مش ــهد‪ ،‬تبری ــز‪ ،‬اصفه ــان و ته ــران در حوزه های‬ ‫بازافرینـــی محـــات محـــروم را امری الزم بـــزای رفع نواقص اجرایـــی در حوزه‬ ‫بازافرینی محالت دانســـت‪ .‬او گفت‪« :‬سرمایه گذاری در محالت کم برخوردار‬ ‫ضم ــن ایج ــاد رون ــق و م ــراودات اجتماع ــی و مردم مح ــور به اش ــتغال زایی‬ ‫در ان مح ــدوده کم ــک ش ــایانی می کن ــد و اقتص ــاد محلی و خ ــرد را تقویت‬ ‫می کن ــد و در این زمینه باید بخش ــی از پروژه های س ــرمایه گذاری ش ــهرداری‬ ‫ش ــیراز متناس ــب با روحیه و فرهنگ محالت به این معناطق س ــوق یابد»‪.‬‬ ‫حس ــینی از تش ــکیل قرارگاه محرومیت زدایی ش ــهرداری ش ــیراز خب ــر داد و‬ ‫گف ــت‪« :‬ای ــن مرک ــز از این به بعد مدیری ــت و برنامه ری ــزی و سیاسـ ـت گذاری‬ ‫و کنت ــرل اقدامات اجرای ــی ش ــهرداری در ح ــوزه محرومیت زدایی به عهده‬ ‫خواه ــد داش ــت تا ه ــم در هزینه کرد بودجه و هم س ــرعت عم ــل در اجرای‬ ‫برنامه ها جهش مناس ــبی داش ــته باش ــیم»‪.‬‬ ‫صیانت از اراضی ملی؛‬ ‫در دستور کار دادستانی مرکز استان‬ ‫دادس ــتان عموم ــی و انق ــاب‬ ‫مرک ــز اس ــتان ف ــارس گف ــت‪:‬‬ ‫«صیان ــت ج ــدی از اراض ــی ملی‬ ‫و منابع طبیع ــی در مقاب ــل‬ ‫متصرف ــان و اف ــراد س ــودجو در‬ ‫دس ــتور کار دادس ــتانی مرک ــز‬ ‫استان قرار دارد»‪ .‬سید مصطفی‬ ‫بحرین ــی‪ ،‬در نشس ــت خب ــری‬ ‫ب ــا خبرن ــگاران در ش ــیراز اف ــزود‪:‬‬ ‫«در همین راس ــتا و ب ــا ه ــدف‬ ‫جلوگی ــری از تغییر کاربری اراضی باغی و ازا دس ــازی حری ــم رودخانه ها طی‬ ‫یک سال گذش ــته تا کن ــون اقدام ــات مطلوبی انجام ش ــده اس ــت‪ .‬پارس ــال‬ ‫ب ــا ثب ــت ‪ ۱۲‬هزار هکت ــار از اراض ــی منطقه ق ــات‪ ،‬کودی ــان و تنگ س ــرخ در‬ ‫تش ــده توانس ــتیم در مقابل‬ ‫ش ــمال غرب ش ــیراز به عن ــوان مناطق حفاظ ‬ ‫تصرف و تغیی ــر کاربری این اراضی مانع ایجاد کنی ــم»‪ .‬او گفت‪« :‬همچنین‬ ‫س ــال گذش ــته ح ــدود ‪ ۳۰‬هکت ــار از اراض ــی بس ــتر و حری ــم رودخان هه ــا‪،‬‬ ‫به ــا و اط ــراف س ــدها در اس ــتان ازادس ــازی و رف ــع تص ــرف ش ــد»‪.‬‬ ‫تاال ‬ ‫دادس ــتان عموم ــی و انقالب مرک ــز فارس‪ ،‬با اش ــاره به اقدامات انجا مش ــده‬ ‫در جه ــت صیانت از باغ های قصردش ــت ش ــیراز در مقاب ــل تخریب و تغییر‬ ‫کارب ــری اف ــزود‪« :‬ب ــرای حفاظ ــت از ای ــن با غه ــا ی ــک ق ــرارگاه پیش ــگیری‬ ‫تش ــکیل ش ــده و پرونده هایی نیز در این زمینه تشکیل ش ــده است»‪ .‬وی‪،‬‬ ‫پیگی ــری اج ــرای دقیق طرح کاداس ــتر و ثب ــت اراضی ملی و کش ــاورزی را از‬ ‫دیگ ــر اقدامات انجا مش ــده در جهت حفاظ ــت از اراضی برش ــمرد و گفت‪:‬‬ ‫«در همین ارتب ــاط ب ــا دالالن و افرادی که اقدام به تفکی ــک غیرمجاز زمین‬ ‫می کردند‪ ،‬برخورد ش ــد‪ .‬س ــال گذش ــته ‪ 3983‬پرونده مرتبط با رفع تصرف‬ ‫اراضی ملی‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬محیط زیس ــت‪ ،‬منابع طبیعی‪ ،‬را هو شهرسازی و اب‬ ‫منطقه ای تش ــکیل ش ــد و در این ارتباط ‪ 2700‬هکتار از اراضی ملی به ارزش‬ ‫‪ ۸۱‬هزار میلیارد ری ــال ازادس ــازی ش ــد و ‪ 2591‬نفر نیز در این ارتباط دس ــتگیر‬ ‫ش ــدند»‪ .‬دادس ــتان عمومی و انقالب مرکز فارس گف ــت‪« :‬به منظور کنترل‬ ‫مجرمی ــن حرفـ ـه ای و س ــابقه دار اس ــتان‪ ،‬کمیتـ ـه ای ب ــا حض ــور رئیس کل‬ ‫یش ــده ب هش ــکل روزانه‬ ‫دادگس ــتری اس ــتان تش ــکیل و مجرمی ــن شناسای ‬ ‫یش ــوند»‪.‬‬ ‫کنت ــرل و رص ــد م ‬ ‫اغاز ساخت بیش از‬ ‫‪ ۱۳‬هزار واحد مسکن نهضت ملی در فارس‬ ‫مدی ــرکل را هو شهرس ــازی ف ــارس‪ ،‬از‬ ‫اغ ــاز س ــاخت و تجهی ــز کارگاه ب ــرای‬ ‫‪۱ ۰‬ه ــزار و ‪ ۴۰۰‬واح ــد در ش ــهر صدرا‪،‬‬ ‫‪ ۷‬واح ــد در جه ــرم‪،‬‬ ‫که ــزار و ‪ ۰۰‬‬ ‫ی ‬ ‫کازرون و مرودشـــت و ‪ ۶۸۴‬واح ــد‬ ‫ه ــم در ش ــهر ش ــیراز (در مناط ــق‬ ‫میانرود‪ ،‬ســـلطان اباد و‪ )...‬خبر داد‪.‬‬ ‫محمودرض ــا طالب ــان‪ ،‬با اش ــاره به ‬ ‫س ــهم ‪ ۲۴۰‬ه ــزار واح ــدی اس ــتان‬ ‫ف ــارس در ط ــرح نهضت ملی مس ــکن‪ ،‬گف ــت‪ ۴۱۷« :‬هزار نف ــر در مجموع دو‬ ‫ط ــرح اق ــدام و نهضت ملی ثبت نام ک ــرد ه بودند که با اتم ــام اخرین مرحله‬ ‫پاالی ــش متقاضی ــان‪ ۹۶ ،‬درص ــد پاالیش انج ــام ش ــده اس ــت و از این تعداد‬ ‫ح ــدود ‪ ۱۳۰‬هزار نف ــر ب ــرای س ــاخت مس ــکن معرف ــی ش ــده اند‪ .‬از این تعداد‬ ‫‪ ۳۰‬هزار نفر در ش ــهرهای زیر ‪ ۱۰۰‬هزار نفر هس ــتند‪ ۳۰ ،‬هزار نفر در جهرم‪ ،‬فس ــا‬ ‫و مرودش ــت و ‪ ۷۰‬هزار نفر هم در ش ــهر شیراز هس ــتند»‪ .‬وی با تا کید بر اینکه‬ ‫مس ــئولیت س ــاخت مس ــکن برای ش ــهرهای زیر صدهزار نفر برعهده بنیاد‬ ‫مسکن اس ــت‪ ،‬از به کارگیری تجربیات مس ــکن مهر در ساخت مسکن های‬ ‫جدی ــد س ــخن گف ــت و اف ــزود‪« :‬در همین راس ــتا و به منظ ــور حف ــظ باف ــت‬ ‫ش ــهری مناط ــق‪ ،‬در ش ــهرهای زی ــر ‪ ۵۰‬هزار نف ــر‪ ،‬مس ــکن دو طبق ــه و دو‬ ‫یش ــود تا ب ــا فرهنگ بومی مردم هم س ــنخیت داش ــته‬ ‫واحدی س ــاخته م ‬ ‫باش ــد و در ش ــهرهای بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬هزار نفر هم دو طبق ــه چهار واحدی و در‬ ‫ش ــهرهای جهرم‪ ،‬فس ــا و مرودش ــت برنامه برای س ــاخت مسکن سه طبقه‬ ‫اس ــت»‪ .‬طالب ــان با اش ــاره به اینکه ‪ ۴۵۰‬هکت ــار زمین برای س ــاخت مس ــکن‬ ‫در اس ــتان ف ــارس‪ ،‬تامی ــن ش ــده اس ــت‪ ،‬گف ــت‪« :‬در حال حاض ــر بی ــش از‬ ‫سـ ـه هزار هکتار زمی ــن تامین ش ــده اس ــت ک ــه از این تع ــداد ‪ 1300‬هکت ــار ان‬ ‫مص ــوب ش ــده و به کارگزاران س ــاخت از جمل ــه بنیاد مس ــکن تحویل داده‬ ‫ش ــده اس ــت»‪ .‬وی از اغاز س ــاخت و تجهیز کارگاه ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۴۰۰‬واحد در شهر‬ ‫که ــزار و ‪ ۷۰۰‬واح ــد در جه ــرم‪ ،‬کازرون و مرودش ــت و ‪ ۶۸۴‬واح ــد‬ ‫ص ــدرا‪ ،‬ی ‬ ‫هم در ش ــهر ش ــیراز (در مناطق میانرود‪ ،‬س ــلطان اباد و‪ )...‬خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫«پیش ــرفت فیزیکی این پروژه ها بی ــن صفر تا ‪ ۱۵‬درصد اســـت»‪ .‬مدیرکل راه‬ ‫و شهرس ــازی ف ــارس‪ ،‬با بیان اینکه هزینه مصوب س ــاخت مس ــکن برای هر‬ ‫مترمرب ــع چهارمیلی ــون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان تعیین ش ــده اس ــت که هر سـ ـه ماه‬ ‫با توج هب ــه ش ــاخص های تعدیل‪ ،‬افزای ــش می یابد‪ ،‬گفت‪« :‬مت ــراژ هر واحد‬ ‫بین ‪ ۹۰‬تا ‪ ۱۰۰‬متر اس ــت و قراردادهای س ــاخت در ش ــهرهای زی ــر ‪ ۱۰۰‬هزار نفر‬ ‫د وس ــاله است و در ش ــهرهای دیگر ‪ ۳۰‬ماهه اس ــت‪ .‬نهضت ملی مسکن در‬ ‫تالش اس ــت ت ــا هزینه زمین را ب ــرای متقاضیان صفر کن ــد و با توجه به اینکه‬ ‫به ــره وام مس ــکن ‪ ۱۸‬درصد اس ــت‪ ،‬س ــعی دارد تا به ــره وا مه ــا را نیز کاهش‬ ‫دهد تا امکان بازپرداخت برای مردم تس ــهیل ش ــود»‪ .‬وی با اش ــاره به اینکه‬ ‫‪ ۳۰‬درص ــد ه ــدف ط ــرح نهضت ملی مس ــکن ب ــرای بافت فرس ــوده اس ــت‬ ‫گف ــت‪« :‬چهارهزار هکت ــار باف ــت فرس ــوده در ف ــارس‪ ،‬وج ــود دارد و احی ــای‬ ‫یس ــت و مالکین بافت‬ ‫بافت فرس ــوده نی ــاز به دفاتر تس ــهیل گر و ط ــرح کل ‬ ‫فرس ــوده می توانن ــد با اس ــتفاده از وام های نهصت مس ــکن مل ــی‪ ،‬اقدام به‬ ‫نوس ــازی و ب ــه روزرس ــانی واحدهای خ ــود کنند»‪.‬‬ ‫قزوین‬ ‫مدیر مخابرات منطقه قزوین‪:‬‬ ‫گردهمایی تجلیل از کسبه نمونه محالت منطقه ‪ 20‬تهران برگزار شد؛‬ ‫تجلیل از کسبه نمونه‬ ‫و واحدهای صنفی برتر شهرستان ری‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫هم زمـان بـا گرامیداشـت روز ملـی اصنـاف‪،‬‬ ‫اولیـن گردهمایـی تجلیـل از کسـبه نمونـه‬ ‫محلات منطقـه ‪ 20‬تهـران بـا حضـور‬ ‫قاضـی عسـکر؛ تولیـت اسـتان حضـرت‬ ‫عبدالعظیـم ؟ع؟‪ ،‬فرمانـدار ری‪ ،‬شـهردار‬ ‫منطقـه ‪ ،20‬رئیـس اداره تبلیغـات اسلامی‪،‬‬ ‫خانـواده شـهید زمانـی‪ ،‬رئیس اتـاق اصناف‪،‬‬ ‫روسـای اتحادی ههـا و جمعـی از کسـبه‬ ‫شهرسـتان ری در تـاالر شـیخ صـدوق (ره)‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬دراین مراسـم حجت االسلام‬ ‫قاضی عسـکر گفت‪« :‬بسیاری از مستاجران‬ ‫بـه مـن مراجعـه می کننـد و از افزایـش‬ ‫اجاره بهـا و مشـکالت معیشـتی گالیـه دارنـد‬ ‫و خواسـتار کمـک و رسـیدگی مسـئوالن و‬ ‫خیـران و نیکـوکاران هسـتند»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«در گذشـته عـده ای می گفتنـد دنیـا از ان‬ ‫دنیـاداران و اخـرت از ان تقدسـین اسـت‬ ‫یکـه نـگاه غلـط و فریبکارانـه ای‬ ‫درحال ‬ ‫بـود کـه متاسـفانه بعضی افـراد در جامعـه‬ ‫اسلامی ایجـاد کردنـد تـا بـه اهـداف خـود‬ ‫برسـند‪ .‬نـگاه اسلام این اسـت که دنیـا و‬ ‫اخـرت تـوام بـا همدیگرنـد»‪ .‬وی بـا بیـان‬ ‫روایتـی از اما مصـادق ؟ع؟ گفـت‪« :‬از مـا‬ ‫نیسـت ان کسـی کـه دنیـا را به خاطـر اخـرت‬ ‫یـا اخـرت را به خاطـر دنیـا رهـا کنـد؛ در قـران‬ ‫نبـاره امـده و خداونـد‬ ‫نیـز ایـات بسـیار درای ‬ ‫می فرمایـد شـما را افریدیـم تـا بـر روی زمیـن‬ ‫تلاش و زمیـن را ابـاد کنیـد و بـه عدالـت و‬ ‫قسـط از مواهـب الهـی بهره منـد شـوید‪.‬‬ ‫این نیسـت که در دنیـا فقـط عبـادت کنیم»‪.‬‬ ‫قاضـی عسـکر با اشـاره به ایـن ایـه کـه «دنیـا‬ ‫مزرعـه اخـرت اسـت» گفـت‪« :‬بایـد تلاش‬ ‫کنیـم دنیـا را بسـازیم و از رهگـذر دنیـای‬ ‫خـوب‪ ،‬اخـرت خـود را بسـازیم و خداونـد در‬ ‫قـران می فرمایـد؛ در روی زمیـن سـفر و از‬ ‫تهـای خداونـد اسـتفاده کنیـد و‬ ‫همـه نعم ‬ ‫بخورید و بیاشـامید اما اسـراف نکنید و حق‬ ‫کسـی را پایمـال نکنیـد‪ .‬پیامبـر نیـز بـر کار و‬ ‫تالش برای توسـعه کسـب وکار اهمیت قائل‬ ‫اسـت و می فرمایـد؛ مـن دسـت پینه بسـته‬ ‫کارگـر را می بوسـم»‪ .‬وی همچنیـن بـا‬ ‫قدردانـی از کسـبه باانصـاف تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫«برخـی از کاسـب های متدیـن در دوران‬ ‫کرونـا کـه مـردم و کسـبه اسـیب های زیـادی‬ ‫متحمـل شـدند‪ ،‬بـا بخشـیدن اجاره بهـا و‬ ‫کهـای مومنانـه بـه همنوعـان‬ ‫اهـدای کم ‬ ‫کمـک کردنـد‪ .‬در بحـث افزایـش قیمت های‬ ‫اخیـر نیـز بسـیاری از کسـبه کاالهایـی را کـه‬ ‫نتـری خریـده بودنـد‪،‬‬ ‫ازقبـل بـا قیمـت پایی ‬ ‫باانکـه می توانسـتند کاالهـای خـود را‬ ‫خهـای‬ ‫به قیمـت جدیـد بفروشـند امـا بـا نر ‬ ‫خریـد قبـل‪ ،‬به مـردم عرضه کردنـد»‪ .‬حمید‬ ‫زمانـی؛ فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری نیـز‬ ‫بااشـاره به پیشـینه تاریخی بازاریان شـهرری‬ ‫در پیـروزی انقلاب و حضـور انـان در عرصـه‬ ‫جنـگ و جهـاد‪ ،‬گفـت‪« :‬افتخـار داریـم کـه‬ ‫کاسـب های شـهرمان اولیـن لبیـک را بـه‬ ‫نایـب امام زمـان ؟جع؟ امام خمینـی (ره) در‬ ‫اسـتان مقـدس حضـرت عبدالعظیـم اعلام‬ ‫کردند»‪ .‬وی خواستار حفظ و تقویت روحیه‬ ‫انقالبـی کسـبه ای کـه تربیت یافتـه مکتـب‬ ‫اهل بیـت ؟ع؟ هسـتند شـد و گفـت‪« :‬کسـبه‬ ‫به منظور تامین اسایش و امنیت اقتصادی‬ ‫مـردم تلاش کننـد»‪ .‬محمدرضـا رام؛ دبیـر‬ ‫اولیـن گردهمایـی اصنـاف شهرسـتان‬ ‫ری نیـز بااشـاره به اینکه این همایـش بـا‬ ‫مشـارکت و همـکاری ویـژه شـهردار منطقـه‬ ‫‪ ۲۰‬تهـران دکتـر ناظم رضـوی و معاونـت‬ ‫فرهنگـی و اجتماعـی شـهرداری منطقـه ‪۲۰‬‬ ‫مهنـدس مالمیـر و لطف الـه سـتاره؛ رئیـس‬ ‫اتـاق اصنـاف شهرسـتان ری‪ ،‬شـورایاران‬ ‫محلات منطقـه ‪ ،۲۰‬شـهرداری منطقـه‬ ‫‪ ۲۰‬تهـران‪ ،‬اتـاق اصنـاف و فرمانـداری ویـژه‬ ‫شهرسـتان ری برگـزار شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬انتخـاب‬ ‫کاسـب های محلات توسـط معتمدیـن‬ ‫محلات (شـورایاران محلات منطقـه ‪ )۲۰‬و‬ ‫اولویـت بـا کسـبه باانصـاف و مردمی محالت‬ ‫بـود کـه بـا اهـدای لوح تقدیـر مـورد قدردانی‬ ‫قـرار گرفتنـد»‪ .‬وی بااشـاره به تجربـه برگـزاری‬ ‫همایـش تجلیـل از کسـبه نمونـه و باانصـاف‬ ‫در سـال ‪ ۱۳۹۹‬و ‪ ۱۴۰۰‬در محلـه اسـتخر‬ ‫منطقـه ‪ ۲۰‬بـا حضـور مدیـران و اصحـاب‬ ‫رسـانه گفـت‪« :‬امسـال هـم ایـن گردهمایـی‬ ‫در سـطح محلات منطقـه ‪ ۲۰‬برگـزار شـد و‬ ‫نشـاءاهلل بـا همـت مدیـران شهرسـتان در‬ ‫ا ‬ ‫سـال ‪ ۱۴۰۲‬در سـطح شهرسـتان ری برگـزار‬ ‫خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫رئیس سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری ساری مطرح کرد؛‬ ‫اجرای برنامه های فرهنگی مشترک‬ ‫با اداره ارشاد استان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫یفـر (رئیـس سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی‬ ‫احسـان مراد ‬ ‫و ورزشـی شـهرداری سـاری) در نشسـت های جدا گانـه‬ ‫بـا حسـین جـوادی (مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫نشـناس (مدیـر کل کانـون‬ ‫ی یزدا ‬ ‫مازنـدران) و محمدعلـ ‬ ‫پـرورش فکـری کودکان ونوجوانـان اسـتان) بـر تقویـت‬ ‫همکاری های فرهنگی فی مابین تا کید کرد‪ .‬در این دیدارها ‪،‬‬ ‫رئیـس سـازمان فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری‬ ‫سـاری گفـت‪« :‬به دنبـال مهی اکـردن شـرایط مناسـب جهـت‬ ‫معرفی سـاری به عنوان شـهر دوستدار کودک هستیم»‪ .‬وی‬ ‫گسـازی از دوران کودکـی موثرتـر اسـت‪،‬‬ ‫با بیان اینکـه فرهن ‬ ‫افـزود‪« :‬امسـال بـرای محل ههـای کم برخـوردار شـهر سـاری‬ ‫ب هصـورت ویـژه‪ ،‬اجـرای برنامه هایـی به عنـوان اوقـات فراغت‬ ‫شـاد را درنظـر داریـم»‪ .‬رئیـس سـازمان فرهنگـی با تا کی دبـر‬ ‫تـداوم همـکاری دو نهـاد شـهرداری و کانـون پـرورش فکـری‬ ‫کودکان ونوجوانـان‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬بـا تعامـل در زمینـه‬ ‫تهـای‬ ‫یتـوان بـه توسـعه مهار ‬ ‫گسـازی م ‬ ‫امـوزش و فرهن ‬ ‫فـردی و زندگـی در کودکان ونوجوانـان امیـدوار بـود»‪.‬‬ ‫یسـت؛ بـه زودی تفاهم نامـه پیرامـون برنام ههـای‬ ‫گفتن ‬ ‫فرهنگی و هنری‪ ،‬بین شـهرداری سـاری و اداره کل فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی مازندران‪ ،‬منعقد خواهد شد‪ .‬در این دیدارها‪،‬‬ ‫نشـناس بـر تقویـت‬ ‫حسـین جـوادی و محمدعلـی یزدا ‬ ‫یهـای فی مابیـن بـا شـهرداری تا کیـد کردنـد‪.‬‬ ‫همکار ‬ ‫می خواهیـم کـه مـردم از این فرصـت بیشـتر‬ ‫بهره منـد شـوند»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪« :‬امـروز‬ ‫کشـاورزان مـا علی رغـم وعـده بازگشـایی‪،‬‬ ‫نهـا اختصـاص نیافـت و خسـارت‬ ‫ابـی بـه ا ‬ ‫سـنگینی به ان ها وارد شـد‪ .‬سـایر اقشار هم‬ ‫از شهرها و روستاهای شهرستان مشکالتی‬ ‫دارنـد کـه صنایـع و به ویـژه صنعـت عظیـم‬ ‫فوالدمبارکـه می تواننـد بـه رفـع برخـی از‬ ‫ایـن مشـکالت کمـک شـایانی کننـد»‪ .‬وی‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬برخـی از مدیرعامـل اسـبق‬ ‫فوالدمبارکـه هنوز پس از گذشـت سـال های‬ ‫زیـاد بیـن مـردم شهرسـتان نـام نیـک دارنـد‪.‬‬ ‫می خواهیـم شـما هـم بـا تعامـل و افزایـش‬ ‫کهـا بـه شهرسـتان مبارکـه‪ ،‬نـام نیـک‬ ‫کم ‬ ‫از مجموعـه فعلـی در شهرسـتان ب هجـای‬ ‫بگذاریـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه کارهایی مهمی‬ ‫یشـود کـه نیازمنـد‬ ‫در مبارکـه انجـام م ‬ ‫حمایـت فوالدمبارکـه اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬از‬ ‫پتانسـیل های منطقـه اسـتفاده کنیـد تـا‬ ‫این مجموع ههـا تقویـت و همچنیـن نیـاز‬ ‫شما حل شود»‪ .‬مدیرعامل فوالدمبارکه نیز‬ ‫تهـای شهرسـتان بایـد تعیین‬ ‫گفـت‪« :‬اولوی ‬ ‫کهـا و وظیفـه اجتماعـی خـود‬ ‫شـود‪ .‬کم ‬ ‫را انجـام می دهیـم و دنبـال فعالیت هایـی‬ ‫هسـتیم کـه مـردم ثمـرات ان را ببیننـد و‬ ‫اعتقـاد مـا براین امـر اسـت»‪ .‬محمدیاسـر‬ ‫طیب نیـا افـزود‪« :‬از توجـه شـما به مجموعه‬ ‫فوالدمبارکـه و زحمـات کارگـران و رکوردهـای‬ ‫اخیر این شـرکت تشـکر می کنیم‪ .‬رکوردهای‬ ‫ً‬ ‫فوق العـاده ای اخیـرا توسـط فوالدمبارکـه‬ ‫شکسته شده اما کمترکسی از این مجموعه‬ ‫و زحمـات کارکنـان و کارگـران تقدیـر کـرده و‬ ‫این نگاه شما قابل تقدیر است»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ن و اردیبهشـت‬ ‫«رکوردهایـی کـه در فروردیـ ‬ ‫امسـال شکسـته شـد‪ ،‬اعدادی بزرگ اسـت‪.‬‬ ‫باتوج هبـه کاهـش بـرق صنایـع‪ ،‬ا گـر رکوردهـا‬ ‫را نمی شکسـتیم و ذخیـره نمی کردیـم‬ ‫ً‬ ‫قطعـا در تیرمـاه نمی توانسـتیم تعهـدات را‬ ‫انجـام دهیـم و ایـن بحـران مـا بـه بازارهـای‬ ‫یهـا‪ ،‬خـودرو و ‪ ...‬منتقـل‬ ‫دیگـر لوازم خانگ ‬ ‫یشـد»‪ .‬مدیرعامـل فوالدمبارکـه گفـت‪:‬‬ ‫م ‬ ‫«بـا تمهیداتـی کـه دیـده شـد‪ ،‬تمـام تلاش‬ ‫خـود را کردیـم کـه علی رغـم تمـام مشـکالت‬ ‫یکـه در‬ ‫از برنام ههـا عقـب نیافتیـم‪ .‬اتفاقات ‬ ‫دومـاه ابتدایـی امسـال رخ داد در سـایه‬ ‫تلاش کارگـران و کارکنـان فوالدمبارکـه رقـم‬ ‫خـورد»‪.‬‬ ‫رئیسدانشگاه علوم پزشکی گیالن‪:‬‬ ‫نوبت ارتقای نظام سالمت گیالن‪ ،‬با اصالح ساختارها فرارسیده است‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫دانشـگاه‬ ‫هیئت رئیسـه‬ ‫نشسـت‬ ‫علوم پزشـکی گیلان بـا حضـور رئیـس‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی گیلان‪ ،‬معاونیـن و‬ ‫مدیران ستادی دانشگاه و ارتباط تصویری‬ ‫بـا مدیـران شـبکه های بهداشـت ودرمان و‬ ‫روسـای بیمارسـتان های اسـتان برگزار شـد‪.‬‬ ‫دکتـر ارسلان سـاالری (رئیـس دانشـگاه)‬ ‫باتا کیدبراینکـه در اجـرای سیاسـت های‬ ‫وزارت بهداشـت نبایـد تعلـل کـرد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«اجـرای تمـام شـاخص ها و معیارهایـی‬ ‫نشـده در ایین نام ههـای وزارتـی‬ ‫تعیی ‬ ‫بـرای همـه الزم االجـرا بـوده و معیـار‬ ‫پایـش واحدهـای ارائه دهنـده خدمـات‬ ‫نیـز همیـن شـاخص ها هسـتند؛ لـذا‬ ‫انتظـار داریـم گزارش دهـی شـبکه های‬ ‫تهـا‪ ،‬شـاخص محور و‬ ‫بهداشـت و معاون ‬ ‫قابل اندازه گیـری باشـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫لکـردن درمانگا ههـای دانشـگاهی‬ ‫فعا ‬ ‫یکـی از راه هـای افزایـش تـراز مالـی در‬ ‫شهرستان هاسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬تمـام پزشـکان‬ ‫(با هرنوع رابطه اسـتخدامی) که با دانشـگاه‬ ‫همـکاری می کننـد بایـد توسـط روسـای‬ ‫بیمارسـتان ها در نوبت عصر در درمانگاه ها‬ ‫دارای برنامـه بـوده و بـه مـردم خدمـات ارائه‬ ‫کننـد»‪ .‬وی بااشـاره به نارضایتـی عمـوم‬ ‫بیمـاران‪ ،‬پزشـکان‪ ،‬پرسـتاران‪ ،‬دانشـجویان‬ ‫و ‪ ...‬از کیفیت نامناسـب تغذیه در دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی گیلان‪ ،‬گفـت‪« :‬مسـئولیت‬ ‫حفظ کمیت و کیفیت تغذیه در واحدهای‬ ‫نحـوزه‬ ‫تابعـه دانشـگاه برعهـده متولیـان ای ‬ ‫اسـت و بایـد بـا راه انـدازی صددرصـدی‬ ‫اتوماسـیون تغذیـه در دانشـگاه‪ ،‬میـزان‪،‬‬ ‫کمیـت و کیفیـت غـذا‪ ،‬ارزیابـی و پایـش‬ ‫شـود»‪ .‬رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫گیلان بـر ضـرورت حفـظ وحدت رویـه‪ ،‬کار‬ ‫جهادی هماهنـگ و تالش درجهت ارتقای‬ ‫سـطح کمـی و کیفـی نظـام سلامت اسـتان‬ ‫تا کیـد کـرد و افـزود‪« :‬پزشـکان و پرسـتاران‪،‬‬ ‫کار جهـادی را در بحـران کرونـا به نمایـش‬ ‫گذاشـته اند و امـروز‪ ،‬نوبت مدیران دانشـگاه‬ ‫اسـت تـا بـا اصلاح سـاختارها جهـت شـتاب‬ ‫هرچه بیشـتر توسـعه زیرسـاخت های‬ ‫زیربنایـی و روبنایـی حـوزه سلامت تلاش‬ ‫کننـد»‪ .‬دکتـر سـاالری باتا کیدبـر روحیـه‬ ‫جهـادی در همـه امور‪ ،‬گفت‪« :‬همـان عزم و‬ ‫اراده ای کـه در دوران کرونـا در بیـن همـگان‬ ‫وجـود داشـت‪ ،‬بایـد در ادامـه کار نیـز ایـن‬ ‫مو کاسـتی وجـود‬ ‫روحیـه بـدون هیـچ ک ‬ ‫داشـته باشـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه سـطح‬ ‫انتظـارات از دانشـگاه علوم پزشـکی گیلان‬ ‫فراتـر رفتـه‪ ،‬تا کید کرد‪« :‬حسـن اجـرای تمام‬ ‫امـور در دانشـگاه و تلاش درجهـت افزایـش‬ ‫شـاخص های بهداشـتی و درمانـی‪ ،‬اولویـت‬ ‫مـا در پسا کروناسـت و این رویـه را باجدیـت‬ ‫و همـت تمـام دنبـال خواهیـم کـرد»‪ .‬رئیـس‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی گیلان از عـدم‬ ‫مدیـر مخابـرات منطقـه قزویـن گفت‪« :‬مخابرات یک شـرکت خدمات رسـان‬ ‫اسـت و ا گـر فنـاوری را بـرای مدتـی کوتـاه متوقـف کنیـم‪ ،‬بسـیاری از کارهـا‬ ‫متاثـرازان‪ ،‬متوقـف می شـود‪ .‬حـال بایـد از چنیـن امـر مهمـی در فراینـد‬ ‫نیکـوکاری اسـتفاده کنیـم»‪ .‬محمدرضـا صرابـادی در مراسـم اغاز بـه کار‬ ‫نخسـتین مرکـز نیکـوکاری مخابـرات در کشـور افـزود‪« :‬کارکنـان مخابـرات‬ ‫اسـتان قزویـن ا کنـون حـدود ‪ 300‬یتیـم را تحت حمایـت خـود دارنـد‪ .‬درواقـع‬ ‫کار خدمـت بـه نیازمنـدان در مخابـرات قزویـن وجـود داشـته و امـروز ارتقـای‬ ‫ایـن خدمتگـزاری و خدمت رسـانی را شـاهد هسـتیم»‪ .‬وی بابیان اینکـه‬ ‫خیرانـی کـه بـا مـا همـکاری دارنـد نیمـی از کارکنـان و مابقـی افرادی انـد کـه در‬ ‫مخابرات نبوده و تنها با ما ارتباط دارند‪ ،‬افزود‪« :‬تنها در سال گذشته بیش‬ ‫از ‪ 200‬میلیون تومان تسـهیالت به مددجویان پرداخت شـده و کارهای خیر‬ ‫بسـیاری صـورت گرفتـه اسـت؛ زین پـس فعالیت هـای نیکوکارانـه خـود را در‬ ‫قالـب مرکـز نیکـوکاری ادامـه خواهیـم داد»‪ .‬مدیـر مخابـرات منطقـه قزویـن‬ ‫اضافـه کـرد‪« :‬ا گـر خیـران زیـادی بـا مـا ارتبـاط دارنـد به دلیـل این اسـت که‬ ‫اعتمـاد دوطرفـه داریـم و توانسـته ایم کمک هـای مردمـی را بـرای نیازمنـدان‬ ‫و محرومـان جمـع اوری کنیـم»‪ .‬وی افـزود‪« :‬مسـئولیت اجتماعـی در‬ ‫حـوزه کمـک خیرخواهانـه را بـا دوسـتانمان بـا موضوعـات جدیـد طراحـی و‬ ‫اطالع رسـانی می کنیـم؛ درنتیجـه به دنبـال ان هسـتیم که فرهنـگ نیکوکاری‬ ‫را ترویـج کنیـم»‪.‬‬ ‫دستگیری مدیر یکی از بانک های تا کستان‬ ‫دادستان عمومی و انقالب شهرستان تا کستان از دستگیری یکی از مدیران‬ ‫بانک های این شهرسـتان به جرم اختالس خبر داد‪ .‬حسـین رجبی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«در راسـتای مبارزه با فسـاد یکی از مدیران بانک های شهرسـتان تا کسـتان‬ ‫بـه اتهـام اختلاس دسـتگیر شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ایـن مدیـر بانکـی بـا اقدامات‬ ‫غیرقانونـی مبلـغ یک میلیـارد و ‪ ۵۶۰‬میلیون ریـال اختلاس کـرده و بعـد از‬ ‫کشـف فسـاد و تشـکیل پرونـده در یکـی از شـعب دادسـرای تا کسـتان و پـس‬ ‫از دسـتگیری متهـم‪ ،‬بـا صـدور قـرار بازداشـت موقـت روانـه زنـدان شـد»‪ .‬ایـن‬ ‫مقام قضایی اسـتان ادامه داد‪« :‬این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی‬ ‫ً‬ ‫قـرار دارد و قطعـا بررسـی ابعـاد ایـن موضـوع تحت رسـیدگی قضایـی قـرار‬ ‫خواهد گرفت»‪ .‬دادسـتان عمومی و انقالب شهرسـتان تا کسـتان در پایان با‬ ‫هشدار به متخلفان خاطرنشان کرد‪« :‬در راستای کاهش و مبارزه با مفاسد‬ ‫اقتصـادی و اداری و تامیـن منافـع عمومـی دسـتگاه قضایـی بـا تمـام قـوا و‬ ‫بـدون هیـچ مماشـاتی بـا مفسـدان برخـورد خواهد کـرد»‪.‬‬ ‫پیگیری روند اجرای پروژه تصفیه خانه فاضالب‬ ‫شهر ابیک‪ ،‬از طریق مراجع قضائی‬ ‫مدیرعامل شـرکت ابفای اسـتان قزوین با اشـاره به اجرای پروژه تصفیه خانه‬ ‫فاضلاب شـهر ابیـک بـه شـیوه ‪ bot‬گفـت‪« :‬به دلیل مشـکالت مالی پیمانکار‬ ‫ً‬ ‫و وا گـذاری ان بـه شـرکت هایی کـه عملا پیگیـر اجـرای کار نبودنـد‪ ،‬پـروژه ‬ ‫بـا تاخیـر در اجـرا مواجـه شـد و مجبـور شـدیم ادامـه رونـد اجـرا را از طریـق‬ ‫مراجـع قضایـی پیگیـری کنیـم»‪ .‬داراب بیرنوندی با بیان اینکه قـرارداد پروژه‬ ‫تصفیه خانـه فاضلاب شـهر ابیـک در سـطح ملـی منعقـد شـده‪ ،‬افـزود‪« :‬بـا‬ ‫تدبیـر ریاسـت دادگسـتری شهرسـتان ابیـک و فرصتـی کـه پیمانـکار داده‬ ‫شـد‪ ،‬در نهایـت به دلیـل عـدم اتمـام کار‪ ،‬در دادگسـتری پرونـده قضایـی‬ ‫تشـکیل و نخسـتین مرحلـه رسـیدگی در تیـر مـاه برگـزار می شـود کـه به علـت‬ ‫ً‬ ‫مشـکالت حقوقـی تـا تعییـن تکلیـف قضایـی کار عملا امـکان ادامـه پـروژه‬ ‫توسـط شـرکت وجـود نـدارد؛ امـا تسـریع در رسـیدگی در دسـتور کار رئیـس‬ ‫دادگسـتری شهرسـتان ابیـک قـرار دارد»‪ .‬مدیـر عامـل شـرکت ابفـای اسـتان‬ ‫قزوین در پاسـخ به این سـوال که دلیل تاخیر چندین سـاله در اجرای پروژه‬ ‫تصفیه خانـه فاضلاب شـهر ابیـک چـه بـوده و چـرا زودتـر بـرای رسـیدگی بـه‬ ‫دسـتگاه قضایی از پیمانکار شـکایت صورت نگرفته‪ ،‬توضیح داد‪« :‬به علت‬ ‫ً‬ ‫اینکـه قراردادهـای ‪ bot‬معمـوال دارای مراحـل مختلفـی بـرای حـل اختلاف‬ ‫از جملـه ارجـاع کار بـه کارشناسـی و داوری و ‪ ...‬بـوده شـود‪ .‬در همین رابطـه‬ ‫چند سـال اسـت کـه پیگیـر موضـوع بودیـم و فرصت هایـی به پیمانـکار داده‬ ‫تـا شـاید بتوانـد پـروژه را تکمیـل کنـد و حتـی رئیـس دادگسـتری شهرسـتان‬ ‫ابیـک فرصـت هفت ماهـه داده شـد؛ امـا اقدامـی نکـرد و پرونـده وارد مرحلـه‬ ‫رسـیدگی شـد‪ .‬پیگیـر پـروژه تصفیه خانـه فاضلاب شـهر ابیـک هسـتیم و‬ ‫به محـض تعیین تکلیـف پیمانـکار‪ ،‬با تدابیر مناسـب نسـبت بـه تکمیل این‬ ‫پـروژه اقـدام می شـود»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تقدیر نماینده مبارکه از رکوردشکنی فوالدمبارکه در عرصه تولید و خودکفایی‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫نماینـده مـردم شهرسـتان مبارکـه در‬ ‫مجلـس‪ ،‬از رکوردشـکنی فوالدمبارکـه در‬ ‫عرصـه تولیـد و خودکفایـی تقدیـر کـرد‪ .‬دکتـر‬ ‫صالحـی بـا حضـور در شـرکت فوالدمبارکـه‬ ‫از رکوردهـای اخیـر ایـن مجتمـع عظیـم‬ ‫تهـای ان در شهرسـتان‬ ‫صنعتـی و فعالی ‬ ‫مبارکـه تقدیـر کـرد‪ .‬صالحی گفت‪« :‬تمـام بار‬ ‫ترافیکـی کنارگـذر غـرب بـر روی شهرسـتان‬ ‫مبارکـه اسـت کـه امیدواریـم بـا همراهـی‬ ‫نحـوزه‬ ‫فوالدمبارکـه و دولـت مشـکالت ای ‬ ‫رفـع می شـود و وزارت راه وشهرسـازی بایـد از‬ ‫این همکاری استقبال کند»‪ .‬نماینده مردم‬ ‫شهرسـتان مبارکـه در مجلـس گفـت‪« :‬بـا‬ ‫کمک و همراهی فوالدمبارکه زیرگذر قهنویه‬ ‫و مشـکل محلـه نهچیـر درحال رف عشـدن‬ ‫اسـت و بـا پایان یافتـن احـداث میـدان‬ ‫نپـس بخـش زیـادی از‬ ‫قلعه حکیـم ازای ‬ ‫یشـود»‪ .‬وی باتوضیح اینکـه‬ ‫حـوادث رفـع م ‬ ‫همراهـی بـا مـردم یکـی از مهم تریـن‬ ‫فعالیت های فوالدمبارکه است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫«بـه مـردم شهرسـتان مبارکـه اعلام کردیـم‬ ‫صنایـع هـم تهدیـد و هـم فرصـت هسـتند و‬ ‫نیکوکاری‪ ،‬نیازمند استفاده بیشتر‬ ‫از فناوری های ارتباطی ست‬ ‫بهـره وری مناسـب برخـی زیرسـاخت های‬ ‫بهداشـتی و درمانـی در اسـتان گالیـه کـرد‬ ‫کهـای‬ ‫و گفـت‪« :‬متاسـفانه از برخـی کلینی ‬ ‫تخصصـی ویـژه ای که ما ههـا بـرای راه اندازی‬ ‫ان تلاش شـده‪ ،‬بهر هبـرداری مطلـوب‬ ‫یکـه‬ ‫یشـود یـا نیمه تعطیل انـد؛ درحال ‬ ‫نم ‬ ‫بایـد ایـن مرا کـز کنار بیمارسـتان ها بـه مردم‬ ‫خدمـت کننـد»‪ .‬وی دوران مسـئولیت را‬ ‫کوتـاه خوانـد و بر ضـرورت ارائه خدمات تنها‬ ‫بـرای رضـای خـدا و مردم تا کید کـرد و افزود‪:‬‬ ‫«فرصـت خدمـت به مـردم در نظام اسلامی‬ ‫را مغتنـم بشـمارید و هرچـه دارید درایـن راه‪،‬‬ ‫هزینـه کنیـد زیـرا بـا این رویـه‪ ،‬هـم رضایـت‬ ‫خـدا و مـردم را خواهیـد داشـت و هـم مـزد‬ ‫زحماتتـان را خواهیـد گرفـت»‪.‬‬ ‫اجرای سریع پروژه های عمرانی‬ ‫به صورت مشارکتی در اردبیل‬ ‫پرویـن حسـینی‪ /‬رئیـس سـازمان مدیریـت و‬ ‫برنامه ریـزی اردبیـل گفـت‪« :‬بـا هـدف تسـریع‬ ‫در اجـرای پروژه هـای عمرانـی اسـتان قـرارداد‬ ‫مشـارکت و همـکاری بـا شـرکت های ترکیـه ای‬ ‫منعقـد شـد»‪ .‬داود شـایقی در نشسـت‬ ‫مشـترک اسـتاندار اردبیـل بـا مدیـران یـک‬ ‫شـرکت سـرمایه گذاری ترکیـه ای در اردبیـل‬ ‫گفـت‪« :‬اغلـب پروژه هـای عمرانـی نیمه تمـام به صـورت تهاتـر بـه شـرکت های‬ ‫ترکیه ای وا گذار می شـود که از ان جمله پروژه های اب منطقه ای و ‪ ...‬اسـت‪.‬‬ ‫دغدغـه مـا جهـت تامیـن مالـی پروژه هـای عمرانـی درحال اجـرا در اسـتان‬ ‫اسـت کـه بـا همـکاری شـرکت های ترکیـه ای در زمـان مقـرر و بـا اختصـاص‬ ‫بخشـی از اعتبـارات این پروژه هـا ازسـوی شـرکای تـرک بـه زودی شـاهد‬ ‫تکمیـل ان هـا خواهیـم بـود»‪ .‬رئیس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اردبیل‬ ‫بابیان اینکـه بایـد در حـوزه بزرگراهـی و ازادراهـی و درزمینـه ترانزیـت اقدامـات‬ ‫الزم را انجـام دهیـم‪ ،‬گفـت‪« :‬مـا با کشـورهای مختلف همسـایه ایم؛ پس باید‬ ‫تهـای‬ ‫دراین حـوزه بتوانیـم اقدامـات الزم را انجـام داده و بااسـتفاده از ظرفی ‬ ‫موجـود نسـبت بـه اتمـام پروژه هـا اقـدام کنیـم»‪ .‬شـایقی ادامـه داد‪« :‬در‬ ‫بودجـه امسـال ظرفیـت ویـژه ای باعنـوان اسـتفاده از تهاتـر نفـت در اجـرای‬ ‫برخی از پروژه های کشـور مطرح شـده که دراین زمینه وزارت نفت و سـازمان‬ ‫برنامه وبودجـه بـا یـک شـرکت سـرمایه گذار از کشـور ترکیـه بـه توافقـات الزم‬ ‫رسـیده اند و ایـن شـرکت در اردبیـل حضـور یافتـه اسـت»‪.‬‬ ‫انتصاب سرپرست اداره گاز صومعه سرا‬ ‫منـا محمـدی‪ /‬مراسـم معارفـه‬ ‫سرپرسـت اداره گاز صومعه سـرا بـا‬ ‫حضـور فرمانـدار و بخشـدار مرکـزی‬ ‫ایـن شهرسـتان و همچنیـن معـاون‬ ‫بهره بـرداری و روسـای حراسـت و‬ ‫روابط عمومـی گاز گیلان در دفتـر‬ ‫فرمانـدار شهرسـتان صومعه سـرا‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬در این مراسـم از زحمـات‬ ‫رامیـن عبدلـی (رئیـس پیشـین اداره‬ ‫گاز صومعه سـرا) تقدیر به عمل امد و‬ ‫حکـم سرپرسـتی ایـن اداره بـه مهریار‬ ‫موسـی نژاد اهدا شـد‪ .‬در ابتدای این‬ ‫مراسـم‪ ،‬مهـدی صفاتـی (فرماندار صومع هسـرا) از تالش ها و خدمات عبدلی‬ ‫در مدت تصدی ریاست اداره گاز این شهرستان قدردانی کرد و گفت‪« :‬اداره‬ ‫گاز همـواره یکـی از ادارات نمونـه شهرسـتان به لحـاظ ارائـه خدمـات کمـی و‬ ‫کیفـی و همچنیـن تکریـم اربـاب رجـوع بـوده اسـت»‪ .‬وی با اشـاره به اینکه بـه‬ ‫برکـت خـون شـهدا و نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی هـم ا کنون گرمـای گاز‬ ‫بـه تمـام شـهرها و روسـتاهای صومعه سـرا رسـیده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬از شـرکت‬ ‫گاز می خواهـم تـا هماننـد گذشـته بـرای حفـظ پایـداری جریـان گاز و افزایـش‬ ‫سـطح کیفـی خدمـات و به تبـع ان رضایت مندی مردم عزیز ایـن دیار تالش‬ ‫کنـد؛ همچنیـن در ایـن برنامـه محمود شـکورنیا (معـاون بهره برداری شـرکت‬ ‫گاز اسـتان گیلان) ضمـن قدردانـی از همراهـی نماینـده صومعه سـرا بـا ایـن‬ ‫شـرکت درجهت حل مسـائل و مشـکالت مرتبط با گاز‪ ،‬از همکاری شایسـته‬ ‫و مستمر فرماندار و مسئولین این شهرستان برای خدمات رسانی به مردم‬ ‫و مشترکین گاز طبیعی تشکر و قدردانی کرد»‪ .‬وی درخصوص رئیس جدید‬ ‫اداره گاز صومعه سـرا گفـت‪« :‬موسـی نژاد یکـی از کارکنـان خـدوم و پرتلاش‬ ‫شـرکت گاز و از خانـواده معـزز شهداسـت و از او می خواهـم در مسـئولیت‬ ‫جدیـد نیـز هماننـد گذشـته بـا همت و تلاش بی شـائبه برای خدمت رسـانی‬ ‫بـه مـردم تلاش کنـد»‪ .‬در پایـان ایـن مراسـم حکـم سرپرسـتی اداره گاز‬ ‫صومعه سـرا توسـط فرماندار این شهرسـتان به اقای مهریار موسـی نژاد اهدا‬ ‫شـد و پـس از ایـن برنامـه‪ ،‬وی بـا حضـور در اداره گاز صومعـه سـرا بـه کارکنـان‬ ‫ایـن اداره معرفـی شـد‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫دوشنبه ‪ 6‬تیر ‪ 27 1401‬ذوالقعده ‪ 27 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2531‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫ا گهی مناقصه‬ ‫اهمیت و ضرورت مهارت اموزی‬ ‫در جامعه‪ ،‬بر کسی پوشیده نیست‬ ‫اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان مازنـدران درنظـردارد مناقصـه عمومـی طبـق جـدول ذیـل را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت‬ ‫برگـزار کنـد‪ .‬کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه‪ ،‬از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی پا کت هـا از طریـق درگاه‬ ‫سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقص هگـران درصـورت عـدم‬ ‫تنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند‪.‬‬ ‫عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحـل ثب ‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫یو حرفه ای مازندران با علی کریمی فیروزجایی‬ ‫مدیر کل اموزش فن ‬ ‫(عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی و نماینده مردم شریف‬ ‫شهرسـتان بابـل در مجلـس شـورای اسلامی) دیـدار کـرد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫یو حرفـه ای‬ ‫روابط عمومـی و مرکـز اطالع رسـانی اداره کل امـوزش فن ‬ ‫مازنـدران‪ ،‬در این دیـدار سـید حسـین درویشـی در خصـوص رفـع‬ ‫مشـکالت رفاهـی و معیشـتی کارکنـان به ویـژه مربیـان امـوزش‬ ‫یو حرفـه ای کشـور ‪ ،‬رفـع کمبو دهـای منابـع مالـی سـازمان‬ ‫فن ‬ ‫مذا کـره کـرد و از ایشـان تقاضـای مسـاعدت کرد‪ .‬علـی کریمی (عضو‬ ‫هیئت رئیسـه مجلـس شـورای اسلامی) ضمـن اظهـار بـه تلاش‬ ‫مجدانـه دکتـر غالمحسـین حسـینی نیا (رئیـس سـازمان امـوزش‬ ‫تبـه اهمیت‬ ‫یو حرفـه ای کشـور ) در این خصـوص گفـت‪« :‬با عنای ‬ ‫فن ‬ ‫ً‬ ‫و ضرورت مهارت اموزی در جامعه بر کسـی پوشـیده نیسـت ‪ .‬قطعا‬ ‫نمایندگان عزیز و بنده در جهت رفع و کاهش این مشکالت تالش‬ ‫خواهیـم کـرد»‪.‬‬ ‫دبیر مجمع نمایندگان مازندران در مجلس‪:‬‬ ‫یو حرفـه ای مازنـدران) بـا دبیـر مجمـع‬ ‫سـید حسـین درویشـی (مدیـر کل امـوزش فن ‬ ‫نمایندگان مازندران و نماینده مردم شریف شهرستان های قائم شهر ‪ ،‬سوادکوه ‪ ،‬جویبار ‪،‬‬ ‫سـوادکوه شـمالی ‪ ،‬سـیمر غ در مجلس شورای اسلامی دیدار کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫یو حرفـه ای مازنـدران ‪ ،‬در این دیـدار سـید حسـین‬ ‫و مرکـز اطالع رسـانی اداره کل امـوزش فن ‬ ‫درویشـی در خصـوص رفـع مشـکالت رفاهـی و معیشـتی کارکنـان به ویـژه مربیـان امـوزش‬ ‫یو حرفـه ای کشـور ‪ ،‬رفـع کمبو دهـای منابـع مالی سـازمان مذا کـره کـرد و از وی تقاضای‬ ‫فن ‬ ‫مسـاعدت کـرد‪ .‬کیـوان مرادیـان (دبیـر مجمـع نماینـدگان مازنـدران در مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی) ضمـن اعلام امادگـی و مسـاعدت در این خصوص گفت‪« :‬بی تردید در این مسـیر‬ ‫ً‬ ‫پیگیری هایـی کـه نیازمنـد اسـت در تحقـق ایـن تقاضـا شـخصا وارد عمـل خواهـم شـد و‬ ‫مذا کـرات و مکاتبـات الزم را انجـام خواهـم داد»‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫پروژه‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫مبلغضمانتنامه(ریال)‬ ‫شماره فراخوان ستاد ایران‬ ‫‪1‬‬ ‫تکمیل ساختمانفرماندارینوشهر‬ ‫‪24.524.188.272‬‬ ‫‪1.227.000.000‬‬ ‫‪2001003377000021‬‬ ‫دارا بودن رتبه ‪ 5‬از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور‪ ،‬با رعایت سقف ارجاع کار در ساختمان یا ابنیه الزامی ست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬مورخ ‪1401/04/05‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬تا ساعت ‪ 14/00‬مورخه ‪1401/04/13‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬تا ساعت ‪ 14/00‬مورخه ‪1401/04/26‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 08/00‬مورخه ‪1401/04/28‬‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقص هگـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر درخصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پا کت هـای "الـف"‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬سـاری‪ ،‬خیابـان جا مجـم‪ ،‬اداره پیمـان و رسـیدگی‪ -‬تلفـن تمـاس‪011-33363904 :‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪021-41934 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪021-85193768‬‬ ‫این ا گهی هم زمان در سایت ‪ iets.mporg.ir‬نیز درج شده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/06 :‬‬ ‫م الف ‪401-65‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران‬ ‫هفتهنامهسراسری‬ ‫هر هفتهدوشنبه ها‬ ‫در مسیر رفع چالش های اموزش‬ ‫فنی و حرفه ای وارد عمل خواهیم شد‬ ‫دوشنبه ‪ 30‬خرداد ‪ 20/1401‬ذوالقعده ‪ 20 /1443‬ژوئن ‪ /2022‬سال دهم‪ /‬شماره ‪ 1500 / 403‬تومان‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫شبهای روشن یک بازیگر‬ ‫بهنامهانیهتوسلی‬ ‫‪w w w. m a g l a n d . i r‬‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫اول‬ ‫نوب‬ ‫با مدیریت صحیح اب‪ ،‬امانت دار خوبی برای ایندگان باشیم‪.‬‬ ‫(یکم تا هفتم تیرماه؛ هفته صرفه جویی در مصرف اب گرامی باد)‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫نام مناقصه گزار‪ :‬شرکت توزیع نیروی برق مازندران‬ ‫‪ -1‬موضوع مناقصه‪ :‬عبارت است از‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫شرحمناقصه‬ ‫نام امور برق‬ ‫مبلغ براوردی (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12‬ع‪1401‬‬ ‫توسعه فیدر سال ‪1401‬‬ ‫شمال بابل‬ ‫‪7.583.506.149‬‬ ‫‪759.000.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪13‬ع‪1401‬‬ ‫توسعه احداث شهری فاز دو‬ ‫شمال بابل‬ ‫‪6.741.492.660‬‬ ‫‪675.000.000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14‬ع‪1401‬‬ ‫رینگ قدرت مانور‬ ‫جنوب بابل‬ ‫‪6.132.264.888‬‬ ‫‪614.000.000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪15‬ع‪1401‬‬ ‫رینگ خطوط فاز یک‬ ‫قائمشهر‬ ‫‪5.756.064.952‬‬ ‫‪576.000.000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪16‬ع‪1401‬‬ ‫توسعه احداث شهری فاز یک‬ ‫غرب امل‬ ‫‪4.752.062.560‬‬ ‫‪476.000.000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪17‬ع‪1401‬‬ ‫توسعه احداث شهری فاز دو‬ ‫غرب امل‬ ‫‪4.079.580.043‬‬ ‫‪408.000.000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪18‬ع‪1401‬‬ ‫توسعه شهری فاز یک‬ ‫غرب امل‬ ‫‪9.618.734.676‬‬ ‫‪962.000.000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪19‬ع‪1401‬‬ ‫توسعه شهری فاز یک سطح امور‬ ‫جنوب بابل‬ ‫‪5.187.106.486‬‬ ‫‪519.000.000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪20‬ع‪1401‬‬ ‫پروژه جایگزینی شبکه سیم مسی به کابل‬ ‫خودنگهدار فاز یک‬ ‫غرب امل‬ ‫‪6.927.563.410‬‬ ‫‪693.000.000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪21‬ع‪1401‬‬ ‫توسعه شهری فاز سه‬ ‫غرب امل‬ ‫‪5.390.303.670‬‬ ‫‪540.000.000‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪22‬ع‪1401‬‬ ‫ایجاد قدرت مانور (رینگ فیدر ) فاز یک‬ ‫سال ‪1401‬‬ ‫بابلسر‬ ‫‪4.944.249.215‬‬ ‫‪495.000.000‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪23‬ع‪1401‬‬ ‫توسعه شهری طرح تیپ فاز سه سال ‪1401‬‬ ‫شمال ساری‬ ‫‪5.763.859.309‬‬ ‫‪577.000.000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪24‬ع‪1401‬‬ ‫توسعه شهری طرح تیپ فشار ضعیف‬ ‫فاز چهار‬ ‫غرب امل‬ ‫‪5.427.757.743‬‬ ‫‪543.000.000‬‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫‪ -1‬تضمین شرکت در مناقصه قابل قبول کارفرما‪ ،‬برابر ائین نامه تضمین شرکت های توزیع است‪.‬‬ ‫‪ -2‬این شرکت از پذیرش چک شخصی‪ ،‬ارائه وجه نقد و ‪ ...‬تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه خودداری خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪ -3‬به پیشنهادهای فاقد امضاء مجاز‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش‪ ،‬فاقد سپرده‪ ،‬سپرده های مخدوش‪ ،‬سپرده های کمتر از میزان مقرر و پیشنهاداتی که بعد از‬ ‫ً‬ ‫انقضای مدت مقرر در این فراخوان واصل شود‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4‬سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫‪ -5‬تامین منابع از محل اعتبار داخلی است‪.‬‬ ‫‪ -2‬زمان فروش اسناد‪ :‬از روز سه شنبه مورخ ‪ 1401/04/07‬لغایت روز یکشنبه مورخ ‪1401/04/12‬‬ ‫‪ -3‬محل دریافت اسناد‪ :‬سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ -setadiran.ir‬سامانه مناقصه‬ ‫‪ -4‬مبلغ فروش اسناد‪ :‬مبلغ ‪ 545.000‬ریال به حساب جام شماره ‪ ۵۲۴۰۳۳۲۴۱۲‬بانک ملت شعبه امیر مازندرانی ساری (پرداخت از طریق درگاه اینترنتی)‬ ‫‪ -5‬مهلـت بارگـذاری اسـناد‪ :‬الـف) زمـان تحویـل اسـناد فیزیکـی (پا کـت الـف) حدا کثـر تـا سـاعت ‪ 14‬روز چهارشـنبه مورخـه ‪ 1401/04/22‬اسـت‪ .‬ب) زمـان‬ ‫بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬حدا کثر تا ساعت ‪ 19‬روز پنجشنبه مورخه ‪ 1401/04/23‬است‪.‬‬ ‫‪ -6‬زمان گشایش پا کات‪ :‬ساعت ‪ 9‬روز شنبه مورخه ‪1401/04/25‬‬ ‫‪ -7‬محل تحویل اسناد الکترونیکی مناقصه‪ :‬اسناد می بایست در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت اسکن شده بارگذاری شود‪.‬‬ ‫تبصـره‪ :‬فقـط پا کـت "الـف" کـه محتـوی اصـل ضمانتنامـه شـرکت در مناقصـه اسـت‪ ،‬به ادرس سـاری‪ ،‬بلـوار خزر‪ ،‬جنـب خیابان حزب الـه‪ ،‬امور تدارکات شـرکت‬ ‫توزیـع بـرق اسـتان مازندران تحویل شـود‪.‬‬ ‫‪ -8‬شـرایط مناقصه گـران‪ :‬الـف) داشـتن شـخصیت حقوقـی؛ ب) داشـتن ظرفیـت خالی در رشـته موردنظـر؛ پ) ارائـه تصویر گواهینامه معتبر تائید صالحیت‬ ‫(رتبـه) نیـرو؛ ت) ارائـه گواهینامـه معتبر ایمنـی از اداره تعـاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫‪ -9‬محل بازگشایی اسناد مناقصه‪ :‬ساری‪ ،‬بلوار خزر‪ ،‬بعد از خیابان حزب اله‪ ،‬امور تدارکات شرکت توزیع برق استان مازندران‬ ‫‪ -10‬نشـانی کسـب اطالعـات بیشـتر‪ :‬الـف) سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت بـه ادرس ‪ -www.setadiran.ir‬ب) سـایت معاملات توانیـر بـه ادرس‬ ‫‪ www.Tender.Tavanir.org.ir‬پ) شماره تلفن‪ 011-33405121 :‬امور تدارکات‪ -‬اداره مناقصات‬ ‫م الف ‪1401.057‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مازندران‪ -‬اداره مناقصات و مزایده‬ ‫‪w w w.saraf raz an n ew s.ir‬‬ ‫‪s a r a fr a za n 94@ g mail.co m‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫ا گهی مناقصات عمومی یک مرحله ای‬ ‫شـرکت اب وفاضالب اسـتان مازندران به شـماره ثبت ‪ 1311‬و شناسـه ملی ‪ 10760177808‬و کد اقتصادی ‪ 411341441316‬درنظردارد‬ ‫مطابـق قانـون برگـزاری مناقصـات‪ ،‬پروژه هایـی بـا اطالعـات مشـروحه جـدول ذیـل را بـه شـرکت های واجـد شـرایط وا گـذار کنـد‪ .‬کلیـه‬ ‫مراحل برگزاری مناقصه‪ ،‬از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پا کت ها‪ ،‬ا گاهی از نتیجه مناقصات و عقد قرارداد‪ ،‬از طریق درگاه سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شـد‪.‬‬ ‫موضوع پروژه‬ ‫شماره فراخوان‬ ‫عمومی یک مرحله ای همراه با‬ ‫ارزیابی کیفی فشرده‬ ‫اتصال شبکه فاضالب خیابان‬ ‫امام رضا؟ع؟ و خیابان دخانیات‬ ‫با عبور از زیر ریل راه اهن شهر‬ ‫ساری‬ ‫‪2001005168000053‬‬ ‫مدت‬ ‫پروژه‬ ‫‪ 6‬ماه‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫‪10.937.927.694‬‬ ‫مبلغتضمین‬ ‫(ریال)‬ ‫‪547.000.000‬‬ ‫لوله گذاری‪ ،‬اصالح و بازسازی‬ ‫شبکه ها‪ ،‬ترمیم‪ ،‬بازسازی‪،‬‬ ‫رنگ امیزی مخازن هوایی‬ ‫روستاهایشهرستانقائم شهر‬ ‫‪2001005168000054‬‬ ‫‪ 9‬ماه‬ ‫‪16.626.002.928‬‬ ‫‪832.000.000‬‬ ‫احداث مخزن ‪ 500‬مترمکعبی اب‬ ‫روستای تا کام شهرستان ساری‬ ‫‪2001005168000055‬‬ ‫‪ 9‬ماه‬ ‫‪11.560.514.623‬‬ ‫‪579.000.000‬‬ ‫احداث مخزن ‪ 200‬مترمکعبی‪،‬‬ ‫اجرای خط انتقال و احداث‬ ‫اتاق سرچاه روستای سنار علیا‬ ‫شهرستانچالوس‬ ‫‪2001005168000056‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ماه‬ ‫‪16.297.776.631‬‬ ‫حفر چاه اب شرب دهانه گشاد‬ ‫مجتمع ابرسانیدیوخانی‪-‬‬ ‫درازالت شهرستان تنکابن‬ ‫‪2001005168000057‬‬ ‫‪815.000.000‬‬ ‫‪ 3‬ماه‬ ‫‪12.107.861.077‬‬ ‫احداث خط انتقال اب‪ ،‬خط‬ ‫تخلیه‪ ،‬چاهک پمپاژ و ‪ ...‬روستای‬ ‫خشکرود‪ -‬چالسر (بخش مرکزی)‬ ‫شهرستانتنکابن‬ ‫‪2001005168000058‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ماه‬ ‫‪7.030.638.965‬‬ ‫‪352.000.000‬‬ ‫خط انتقال و محوطه سازی چاه‬ ‫عبداهلل ابادچمستان‬ ‫‪2001005168000059‬‬ ‫‪ 9‬ماه‬ ‫‪12.273.314.787‬‬ ‫‪614.000.000‬‬ ‫عمومی یک مرحله ای همراه با‬ ‫ارزیابی کیفی فشرده‬ ‫تامین اب شهرستان رامسر‬ ‫‪2001005168000060‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ماه‬ ‫‪32.234.421.626‬‬ ‫‪1.612.000.000‬‬ ‫عمومی یک مرحله ای همراه با‬ ‫ارزیابی کیفی فشرده‬ ‫ابرسانی روستاهای انصاری محله‬ ‫و قجرمحله امل‬ ‫‪2001005168000061‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ماه‬ ‫‪45.120.376.567‬‬ ‫محل‬ ‫تامین‬ ‫اعتبار‬ ‫مهلت‬ ‫دریافت‬ ‫اسناد‬ ‫تا ساعت‬ ‫‪ 9‬مورخ‬ ‫‪1401/04/08‬‬ ‫تا ساعت ‪9‬‬ ‫صبح مورخ‬ ‫عمرانی ‪1401/04/08‬‬ ‫مهلتثبت‬ ‫پیشنهاد‬ ‫در سامانه و‬ ‫تحویلپا کت‬ ‫“الف” به‬ ‫دبیرخانه‬ ‫تا ساعت‬ ‫‪ 9‬مورخ‬ ‫‪1401/04/22‬‬ ‫تا ساعت‬ ‫‪ 9‬مورخ‬ ‫‪1401/04/18‬‬ ‫تاریخ‬ ‫بازگشایی‬ ‫ساعت‬ ‫‪ 9:30‬مورخ‬ ‫‪1401/04/22‬‬ ‫ساعت‬ ‫‪ 9:30‬مورخ‬ ‫‪1401/04/18‬‬ ‫‪606.000.000‬‬ ‫‪2.257.000.000‬‬ ‫تا ساعت‬ ‫‪ 9‬مورخ‬ ‫‪1401/04/08‬‬ ‫تا ساعت‬ ‫‪ 9‬مورخ‬ ‫‪1401/04/22‬‬ ‫رتبه و رسته موردنیاز برای شرکت در مناقصات ابرسانی‪ :‬گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رسته اب از سازمان برنامه و بودجه‬ ‫رتبه و رسته مورد نیاز برای شرکت در مناقصه حفر چاه اب‪ :‬گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رسته کاوش های زمینی از سازمان برنامه و بودجه‬ ‫محل تحویل پا کت های "الف"‪ :‬ساری‪ ،‬بلوار ازادی‪ ،‬خیابان رفاه‪ ،‬دبیرخانه شرکت‪ ،‬کدپستی‪ -4814896564 :‬تلفن تماس‪01133356511-13 :‬‬ ‫پست الکترونیک‪ECESARI@ABFA-MAZANDARAN.ir :‬‬ ‫محل بازگشایی پا کت های مناقصات‪ :‬ساری‪ ،‬بلوار ازادی‪ ،‬خیابان رفاه‪ ،‬طبقه چهارم‪ ،‬سالن اجتماعات شرکت اب وفاضالب مازندران‬ ‫تلفن تماس سامانه پشتیبانی سامانه ستاد‪1456 :‬‬ ‫‪ -1‬مدت اعتبار پیشنهادها تا سه ماه پس از بازگشایی اسناد مناقصه بوده و این مدت برای یکبار قابل تمدید است‪.‬‬ ‫‪ -2‬سایراطالعات و جزئیات‪ ،‬در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫‪ -3‬حضور یک نماینده جهت شرکت در جلسه بازگشایی اسناد مناقصه با ارائه معرفی نامه معتبر ازاد است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/05 :‬‬ ‫م الف ‪526‬‬ ‫ساعت‬ ‫‪ 9:30‬مورخ‬ ‫‪1401/04/22‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب وفاضالب استان مازندران‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سایه 2598

روزنامه سایه 2598

شماره : 2598
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه سایه 2597

روزنامه سایه 2597

شماره : 2597
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه سایه 2596

روزنامه سایه 2596

شماره : 2596
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه سایه 2595

روزنامه سایه 2595

شماره : 2595
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه سایه 2593

روزنامه سایه 2593

شماره : 2593
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!