روزنامه سایه شماره 2530 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2530

روزنامه سایه شماره 2530

روزنامه سایه شماره 2530

‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫روند نزولی کرونا نباید منجر به عادی انگاری شود‬ ‫تصویب منشور سازمان ملل‬ ‫رئیس جمهـوری بـا قدردانـی از تلاش و از جان گذشـتگی پزشـکان‪،‬‬ ‫پرسـتاران و سـایر اعضـای کادر درمـان‪ ،‬وضعیـت امـروز کرونـا در‬ ‫کشـور را کـه امـار بیمـاران و فوتی هـا به شـدت کاهـش یافتـه‪ ،‬مرهون‬ ‫شهـای انـان دانسـت و تا کیـد کـرد‪« :‬رونـد نزولـی بیمـاری نبایـد‬ ‫تال ‬ ‫منجر به عادی انگاری شـود»‪ .‬به گزارش ایرنا؛ ایت اهلل سـید ابراهیم‬ ‫رئیسـی در نشسـت سـتاد ملـی مقابله با کرونـا به کاهش امـار ابتال و‬ ‫یهـای ناشـی از شـیوع ویـروس کوویـد‪ ۱۹-‬اشـاره و از تالش هـا و‬ ‫فوت ‬ ‫زحمات کادر درمان در دو سـال اخیر قدردانی کرد و اقدامات ان ها‬ ‫در صیانـت از جـان مـردم را امیدافریـن خوانـد‪.‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫ً‬ ‫در چنیـن روزی در سـال ‪1947‬؛ منشـور سـازمان ملـل متحـد رسـما تصویـب شـد‪.‬‬ ‫یسـت که اهداف و سـازمان و نحوه کار سـازمان ملل و نهادهای‬ ‫این منشـور‪ ،‬سند ‬ ‫وابسـته را تعیین می کند و در حکم اساسـنامه سـازمان ملل اسـت‪ ۱۹۳ .‬کشـور ان را‬ ‫امضـاء کرده انـد و رعایـت مفـاد ان بـرای اعضـا الزامی سـت‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 5‬تیر ‪ 26 1401‬ذوالقعده ‪ 26 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪ 1500 2530‬تومان‬ ‫ایا سران هفت اقتصاد برتر دنیا راه حلی دارند؟‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫چالش‪ G7‬در مقابله با بحران های جهانی‬ ‫‪2‬‬ ‫ً‬ ‫شرایطپیچیده‬ ‫باز هـــم منطقـــه کامـــا اســـتراتژیک خاورمیان ــه‪،‬‬ ‫خاورمیانه‬ ‫روزه ــای حس ــاس و سرنوشت س ــازی را ب ــرای خ ــود‬ ‫و تحرکات سیاسی رقـــم می زنـــد‪ .‬ده هـــا کشـــور اســـامی و‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫گفت وگو با بازیگران نمایش «رومئو و ژولیت» به کارگردانی شهروز دل افکار‬ ‫مخاطب می تواند‬ ‫با دیدن یک اثر هنری به کمال برسد‬ ‫یبـارد»‬ ‫مسـعود عرب خزائلـی بااشـاره به اینکه در رونـد تولیـد مجموعـه «بـرف بی صـدا م ‬ ‫(پوریـا اذربایجانـی) بـه شـهروز دل افکار معرفی شـده اسـت‪ ،‬گفت‪« :‬در این یک سـال گرما و‬ ‫سـرما و بی پولـی حریـف عالقـه مـن بـه بازیگـری نشـد و توانسـتم دراین عرصـه دوام بیـاورم‬ ‫و خوشـحالم کـه پـس از گذشـت ایـن یک سـال‪ ،‬توانسـتم بـا یـک کار تیمـی قـوی خـود را‬ ‫ازنظر جسـمی و ذهنی در کنار دیگر اعضای این گروه ارتقا ببخشـم»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫انتظـار دارد مخاطبـی کـه بـه دیدن این اثر می نشـیند به این نکته توجه داشـته باشـد که‬ ‫بازیگـران‪ ،‬تـازه کار بـوده و بایـد ایـن اثـر را به عنـوان‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مهندسی اب وفاضالب کشور اعالم کرد؛‬ ‫هدررفت حدود ‪20‬درصد اب ایران‬ ‫در شبکه توزیع‬ ‫سـید رضـا فاطمی امیـن؛ وزیـر صمـت گفـت‪« :‬مهم تریـن ماموریـت کـه در‬ ‫ وزارتخانـه بـرای خـود تعریـف کرده ایـم‪ ،‬حرکـت به سـمت سـاز و کارهای نویـن‬ ‫به منظـور اسـتفاده بهینـه از ظرفیت هـا و منابـع موجـود اسـت»‪.‬‬ ‫ضرورت احداث ‪ ۱۰۰۰‬مگاوات نیروگاه حرارتی‬ ‫در صنایع بزرگ مازندران‬ ‫‪8‬‬ ‫جوزپ بورل‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس سازمان اموزش وپرورش استثنایی خبر داد؛‬ ‫امام جمعهشهرستانعلی ابادکتول‪:‬‬ ‫ساخت ‪ 177‬مدرسه‬ ‫ویژه دانش اموزان استثنایی‬ ‫برخی مسئوالن شهرستان‪ ،‬ابتکاری از خود‬ ‫ندارند و به دنبال گذراندن روز هستند!‬ ‫‪2‬‬ ‫حسـین امیرعبداللهیـان دیـروز بـا جـوزپ بـورل نماینـده‬ ‫عالـی سیاسـت خارجـی و امـور امنیتـی اتحادیـه اروپـا در‬ ‫محـل وزارت امـور خارجـه دیـدار و گفت وگـو کـرد‪ .‬وزیـر امـور‬ ‫خارجـه کشـورمان و نماینـده عالـی سیاسـت خارجـی و‬ ‫امـور امنیتـی اتحادیـه اروپـا پـس از ایـن دیـدار در نشسـت‬ ‫خبـری مشـترک حضـور یافتنـد‪ .‬وزیـر امـور خارجـه ضمـن‬ ‫خوشـامد بـه جـوزپ بـورل گفت؛ مـا گفت وگوهـای طوالنی‬ ‫اما مثبتی را درباره همکاری های جامع جمهوری اسالمی‬ ‫ایـران و اتحادیـه اروپـا داشـتیم‪ .‬امیرعبداللهیـان گفـت؛‬ ‫ایـران به دنبـال روابـط متـوازن در سیاسـت خارجـی بـا‬ ‫جهـان اسـت‪ .‬قـاره اروپـا برای مـا از جایگاه مهمی برخـوردار‬ ‫اسـت حفـظ و گسـترش روابـط بـا قـاره اروپا به شـمول تمام‬ ‫کشـورهای ایـن قـاره چـه کشـورهای عضـو اتحادیـه اروپـا و‬ ‫چـه کشـورهای خـارج از اتحادیه اروپـا ازجمله اولویت های‬ ‫مـا در پیگیـری مناسـبات بـا ایـن قـاره اسـت‪ .‬وی افـزود؛‬ ‫سـطح روابـط به ویـژه مناسـبات تجـاری دو کشـور در تـراز‬ ‫تهـای موجـود بیـن جمهـوری اسلامی ایـران و‬ ‫ظرفی ‬ ‫یکایـک کشـورهای اروپایـی نیسـت و مـا امیـدوار هسـتیم‬ ‫در پـی روابـط دوجانبـه و گفت وگوهـای دوجانبـه کـه بـا‬ ‫یکایـک کشـورهای اروپایـی داریـم و در ادامـه توافقاتـی کـه‬ ‫بـا همـکارم اقـای بـورل داشـتیم شـاهد توسـعه و پیشـرفته‬ ‫مدیرعامل اب وفاضالب فارس هشدار داد؛‬ ‫هدررفت ‪ 40‬درصد اب اشامیدنی‬ ‫در شهرها و روستاهای استان‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫جوزپ بورل در دیدار با حسین امیرعبداللهیان‪:‬‬ ‫مناسـبات باشـیم‪ .‬وی افـزود؛ ازجملـه موضوعاتـی کـه‬ ‫موردبحـث و تبادل نظـر قـرار دادیـم بحـث تـداوم مذا کرات‬ ‫ایران و طرف های دیگر برای لغو تحریم هاست‪ .‬اقای بورل‬ ‫چندی پیـش از مـن در تمـاس تلفنـی خواسـتند چگونـه‬ ‫می توانیـم بن بسـت و توقفـی کـه بعـد از صـدور قطعنامـه‬ ‫اژانـس بین المللـی انـرژی اتمـی حاصـل شـده کار را دنبـال‬ ‫کنیم و از این بن بست خارج شویم‪ .‬امیرعبداللهیان گفت؛‬ ‫مـن بـه ایشـان گفتـم ایران همیشـه از مسـیر دیپلماسـی و‬ ‫مذا کره عزتمند و البته مبتنی بر نتیجه استقبال می کند و‬ ‫از شـما دعوت می کنم سـفری به تهران داشـته باشـید تا از‬ ‫نزدیک همه ابعاد مسئله را یک باردیگر با حضور تیم های‬ ‫مشـترک مذا کراتـی مـا و شـما به عنـوان هماهنگ کننـده‬ ‫در اتحادیـه اروپـا را دنبـال کنیـم‪ .‬وی بیـان کـرد؛ در پـی ایـن‬ ‫گفت وگـو میزبـان اقـای بـورل و مورا و تیم دسـتیاران ایشـان‬ ‫در تهـران هسـتیم‪ .‬گفت وگوهای مفصـل‪ ،‬عمیق و دقیقی‬ ‫را دربـاره مطالبـات ایـران داشـتیم‪ .‬بـه اقـای بـورل تا کیـد‬ ‫کردیـم مـا امادگـی داریـم کـه در روزهـای اینـده مذا کـرات را‬ ‫ً‬ ‫از سـر بگیریـم‪ .‬وزیـر امـور خارجه بیـان کرد؛ ثانیا انچـه برای‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران مهـم اسـت نفع کامـل اقتصادی‬ ‫یسـت کـه در سـال ‪ ۲۰۱۵‬حاصـل شـده و هـر‬ ‫ایـران از توافق ‬ ‫موضوعـی کـه نتوانـد نفـع کامـل اقتصـادی مـا را تحت تاثیر‬ ‫مذاکرات وین‪ ،‬از سر گرفته خواهد شد‬ ‫قرار دهد ازنظر دولت ایت اهلل رئیسـی و جمهوری اسلامی‬ ‫ایـران قابل قبـول نخواهـد بـود‪ .‬امیرعبداللهیـان گفـت؛ مـا‬ ‫سـعی می کنیـم مشـکالت و نقـاط افتراقـی کـه وجـود دارد‬ ‫در مسـیر گفت وگوهایـی کـه بـه زودی از سـر گرفتـه خواهـد‬ ‫شـد برطرف کنیم‪ .‬امیدوار هسـتیم طرف امریکایی این بار‬ ‫واقع بینانه و منصفانه در مسـیر مذا کرات و در راه رسـیدن‬ ‫بـه نقطـه پایانی توافـق اقدامـات مسـئوالنه و متعهدانه ای‬ ‫را انجـام دهنـد‪ .‬وی گفـت؛ دربـاره اخریـن وضعیـت اوکراین‬ ‫گفت وگـو کردیـم؛ ایـران جنـگ را را هحـل نمی دانـد بـا نـگاه‬ ‫بـه ریشـه های ایـن بحران و جنـگ بر مذا کـره و گفت وگوی‬ ‫سیاسـی بـرای رسـیدن بـه یک شـرایط مطلـوب در منطقه‬ ‫و خـروج از جنـگ در اوکرایـن تا کیـد کردیـم‪ .‬وزیـر امـور‬ ‫خارجـه تصریـح کـرد؛ همچنیـن اقـای بـورل را در جریـان‬ ‫اخریـن گفت وگوهـای خـودم بـا اقـای الوروف وزیـر خارجـه‬ ‫روسـیه کـه روز پنجشـنبه گذشـته انجـام شـد قـرار دادم‪ .‬در‬ ‫موضوع حوزه افغانسـتان بر ضرورت تشـکیل دولت فرا گیر‬ ‫ا گهی مزایده عمومی‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـهرداری قهسـتان درنظـردارد یـک دسـتگاه خودرو سـواری پـژو ‪ 405‬مـدل ‪ 1388‬را به صورت مزایده به فروش برسـاند‪.‬‬ ‫متقاضیان جهت شـرکت در مزایده به سـامانه سـتاد به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه فرمایند‪.‬‬ ‫تلفن های تماس‪056-32143799 -32143202 :‬‬ ‫م الف ‪1244‬‬ ‫مرتضی دهقان تنها؛ شهردار قهستان‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان یـزد درنظـردارد اجـرای پـروژه مشـروحه ذیـل را از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی‬ ‫یـک مرحلـه ای بـا ارزیابـی کیفـی بـه پیمانکار واجد شـرایط وا گذار کنـد‪ .‬لذا متقاضیان شـرکت در مناقصه می توانند‬ ‫از تاریـخ ‪ 1401/04/05‬لغایـت ‪ 1401/04/09‬از طریـق سـامانه سـتادایران بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬نسـبت بـه‬ ‫دریافـت اسـناد مناقصـه اقـدام کننـد و پیشـنهادات خـود را باتوج هبـه مندرجـات دفترچـه مناقصـه‪ ،‬ظـرف مهلـت‬ ‫ً‬ ‫تهـای "الـف" و ارزیابـی کیفـی مناقصـه را بـه دبیرخانـه ایـن شـرکت تحویـل دهند‪.‬‬ ‫مقـرر در جـدول زیـر‪ ،‬در سـامانه سـتادایران بارگـذاری کـرده و ضمنـا پا ک ‬ ‫ً‬ ‫ی مدت و بارگذاری نشـده در سـامانه‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شـد‪ .‬کارفرما نسـبت به رد یا قبول‬ ‫ضمنا به پیشـنهادهای تحویل داده شـده بعد از انقضا ‬ ‫یـک یـا کلیه پیشـنهادات مختار اسـت‪.‬‬ ‫شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد‪2001005066000037 :‬‬ ‫ردیف‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫شرحمناقصه‬ ‫تضمینشرکت‬ ‫در مناقصه (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1401/130/603‬‬ ‫انجامفعالیت هایتوسعه‬ ‫و احداث (شبکه فیدر ‪5‬‬ ‫ترک اباد) در حوزه عمل‬ ‫مدیریت برق شهرستان‬ ‫اردکان ‪1401‬‬ ‫‪1.100.000.000‬‬ ‫مذا کرات وین‬ ‫از سر گرفته خواهد شد‬ ‫نوعضمانتنامه‬ ‫زمان تحویل پا کت ها‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‬ ‫‪-1‬ضمانتنامه‬ ‫بانکی‬ ‫‪ -2‬فیش واریز‬ ‫وجه نقد‬ ‫‪ -3‬مطالبات‬ ‫ساعت ‪ 14‬روز‬ ‫دوشنبه مورخ‬ ‫‪1401/04/20‬‬ ‫ساعت ‪10:30‬‬ ‫روز شنبه مورخ‬ ‫‪1401/04/25‬‬ ‫‪ -1‬مدت اجرا‪ :‬چهار ماه‬ ‫‪ -2‬هزینه درج ا گهی مناقصه و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬ ‫‪ -3‬به پیشنهادات مشروط‪ ،‬مبهم‪ ،‬مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال شود‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫ داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن‪ 035-36248989 :‬امور تدارکات و ‪ 035-36243111‬امور مهندسی و نظارت تماس‬‫حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/05 :‬‬ ‫م الف ‪1‬‬ ‫شناسه ا گهی ‪1340791‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان یزد‬ ‫بـا مشـارکت همـه اقـوام تا کیـد کردیـم‪ .‬امیرعبداللهیـان‬ ‫نجـا الزم می دانـم یک باردیگـر صمیمانه ترین‬ ‫گفـت؛ همی ‬ ‫مراتـب همـدردی و تسـلیت خـودم را بـه حادثـه دیـدگان‬ ‫زلزلـه تاسـف بار و فاجعـه اخیـر زلزلـه در افغانسـتان ابـراز‬ ‫کنـم‪ ،‬بـرای کشت هشـدگان ایـن زلزلـه ارزوی رحمـت و غفران‬ ‫الهـی و بـرای مجروحیـن این حادثه ارزوی سلامتی و برای‬ ‫بازمانـدگان صبـر مسـئلت دارم‪ .‬جمهـوری اسلامی ایـران‬ ‫کهـای‬ ‫بـه مسـئولیت انسان دوسـتانه خـود در ارسـال کم ‬ ‫انسان دوسـتانه به مناطق زلزله زده ادامه خواهد داد‪ .‬وی‬ ‫شبـس‬ ‫ادامـه داد؛ دربـاره یمـن نیـز هردوطـرف از تـداوم ات ‬ ‫دراین کشور حمایت کردیم و بر لغو کامل محاصره انسانی‬ ‫و ازسـرگیری مذا کـرات سیاسـی یمنی‪-‬یمنی تا کیـد داریم‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه گفت؛ موضوع سوریه و فلسطین از دیگر‬ ‫موضوعـات موردتوجـه ماسـت‪ .‬در مسـئله سـوریه معتقـد‬ ‫لشـده علیه‬ ‫هسـتیم باید لغو تحریم های یک جانبه اعما ‬ ‫سـوریه در دسـتورکار قـرار گیـرد و مـردم سـوریه بایـد از یـک‬ ‫‪1‬‬ ‫شـرایط زندگـی خـوب برخـوردار باشـند و در فضـای امـن و‬ ‫ارام و مطمئن نسبت به اینده سیاسی خود هر تصمیمی‬ ‫کـه در هـر مقطعی الزم اسـت اتخـاذ کنند‪ .‬امیرعبداللهیان‬ ‫افـزود؛ مـا بـه رای و مـردم سـوریه احتـرام می گذاریـم و بـه‬ ‫تهـای خودمـان از دولـت‪ ،‬رهبـری و ملـت سـوریه‬ ‫حمای ‬ ‫درمقابله با تروریسـم و برای حفظ تمامیت ارضی ان ادامه‬ ‫می دهیـم‪ .‬موضـوع فلسـطین از مسـائل اساسی سـت کـه‬ ‫همچنان با ان مواجه هسـتیم‪ .‬وی بیان کرد؛ ما اقدامات‬ ‫تحریک کننـده رژیـم جعلـی اسـرائیل را برنمی تابیـم و ایـران‬ ‫مقابـل اقدامـات تهدیدامیـز رژیـم صهیونیسـتی و ازجملـه‬ ‫اقدامـات تخریب کننـده ایـن رژیـم در بحث هـای مرتبـط بـا‬ ‫فعالیت های هسـته ای صلح امیز جمهوری اسلامی ایران‬ ‫دست بسـته نخواهـد مانـد‪ .‬دراین نشسـت‪ ،‬جـوزپ بـورل‬ ‫نماینـده عالـی سیاسـت خارجـی و امـور امنیتـی اتحادیـه‬ ‫اروپـا نیـز گفـت؛ بـرای مـا مهم بـود که بـه ایران بیایـم و هنوز‬ ‫سفر ما تمام نشده است و جلسه دیگری خواهم داشت‪.‬‬ ‫هـدف اصلـی سـفرم شکسـتن بن بسـت برجـام و کم کـردن‬ ‫تنش هاسـت‪ .‬وی ادامـه داد؛ بـرای مـن مهـم هسـت کـه‬ ‫بن بست برجام را از بین ببریم و قرار است مذا کرات برجام‬ ‫را در روزهـای اینـده و ب هسـرعت اغـاز کنیـم‪ .‬مـا به عنـوان‬ ‫هماهنگ کننـده برجـام‪ ،‬در مـاه مـارس پیشـنهاد هایی را‬ ‫مطـرح کردیـم و یکسـری متـن و سـواالتی بـود کـه قـرار بـود‬ ‫ایران و امریکا ان را پاسخ بدهند و قرار شد مذا کرات متوقف‬ ‫بشـود تـا ایـن سـواالت پاسـخ داده شـود؛ قـرار نبـود سـه ماه‬ ‫متوقـف بشـود‪ .‬بایـد مذا کـرات از سـر گرفتـه شـود و ایـن‬ ‫تصمیمی سـت کـه بایـد در تهـران و واشـنگتن گرفته شـود‪.‬‬ ‫نماینده عالی سیاست خارجی و امور امنیتی اتحادیه اروپا‬ ‫اظهار داشت؛ بعد از سفر من‪ ،‬مذا کرات وین اغاز می شود‬ ‫و تیم من در انجا خواهند بود‪ ،‬رسیدن به توافق برای کل‬ ‫دنیـا و جهـان مهـم اسـت چرا کـه مـا از مـاه فوریـه در دنیای‬ ‫دیگری زندگی می کنیم و جنگی بین روسیه و اوکراین اغاز‬ ‫شـده و ا گـر در چنیـن فضایـی توافـق تاریخـی مـا به نتیجـه‬ ‫برسـد‪ ،‬بسـیارمهم اسـت‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه جلسـه مـا‬ ‫مهـم بـود چرا کـه مذا کـرات ویـن از سـر گرفتـه خواهـد شـد‪،‬‬ ‫گفت؛ دنیا به دنبال ثبات و امنیت است و ا گر بتوانیم این‬ ‫توافـق را داشـته باشـیم می توانـد جایـی امن تـر بـرای کل‬ ‫مـردم جهـان باشـد‪ .‬وی افـزود؛ نـگاه جدیـد اتحادیـه اروپـا‬ ‫این اسـت که دربـاره منطقـه خلیج فـارس‪ ،‬مـا به کشـورهای‬ ‫منطقـه پیشـنهاد می کنیـم کـه روابـط عمیق تـری باهـم‬ ‫داشته باشند و براساس برنامه گسترده تری ازجمله درباره‬ ‫انتقال دیجیتال و تجارت و امنیت منطقه ای و نمی توانم‬ ‫چنیـن نگـرش منطقـه ای را بـدون ایـران تصـور کنـم‪.‬‬ صفحه 1 ‫چشم انداز‬ ‫چرا بانک ها‬ ‫«تسهیالت بدون ضامن» نمی دهند؟‬ ‫به گفت ــه س ــید احس ــان خان ــدوزی؛ س ــخنگوی اقتص ــادی‬ ‫دول ــت دربرخوردب ــا مدی ــران بانک ــی متخل ــف در اعط ــای‬ ‫تس ــهیالت خ ــرد اغم ــاض نمی کنی ــم؛ همان طورک ــه چن ــد‬ ‫مدی ــر بانک ــی به دلی ــل ای ــن تخل ــف برکن ــار ش ــده اند‪ .‬وزی ــر‬ ‫ام ــور اقتص ــادی و دارای ــی‪ ،‬ب ــرای نخس ــتین بار ‪ ۶‬دی‬ ‫پارس ــال‪ ۱۳ ،‬بان ــک دولت ــی مل ــی‪ ،‬س ــپه‪ ،‬رف ــاه کارگ ــران‪،‬‬ ‫توس ــعه ص ــادرات‪ ،‬ص ــادرات‪ ،‬کش ــاورزی‪ ،‬مل ــت‪ ،‬توس ــعه‬ ‫تو مع ــدن‪ ،‬قرض الحس ــنه‬ ‫تع ــاون‪ ،‬مس ــکن‪ ،‬تج ــارت‪ ،‬صنع ‬ ‫مه ــر ای ــران و پسـ ـت بانک ای ــران را مل ــزم ب ــه پرداخ ــت‬ ‫تس ــهیالت خ ــرد ب ــدون ضام ــن ک ــرد؛ یعن ــی تس ــهیالتی ب ــا‬ ‫مبال ــغ زی ــر ‪ ۱۰۰‬میلیون توم ــان و براس ــاس اعتب ــار س ــنجی‪.‬‬ ‫پـ ـس ازان رئیس جمه ــوری در نشس ــت خ ــود ب ــا مدی ــران‬ ‫بانک ــی‪ ،‬پرداخ ــت تس ــهیالت ب ــا اعتبارس ــنجی و ب ــدون‬ ‫ضام ــن را یک ــی از الزام ــات در نظ ــام بانک ــی دانس ــت؛ ام ــا‬ ‫چی ــک‬ ‫براس ــاس بررسـ ـی هایی ک ــه ص ــورت گرفت ــه ب ــود هی ‬ ‫که ــای عام ــل توجه ــی ب ــه دس ــتورات نداش ــتند‬ ‫از بان ‬ ‫تااینک ــه در روزه ــای پایان ــی دی‪ ،‬مع ــاون ام ــور بانک ــی وزی ــر‬ ‫یش ــدن این ط ــرح از ‪ 1‬بهم ــن خب ــر داد‪.‬‬ ‫اقتص ــاد از اجرای ‬ ‫نط ــرح‬ ‫یه ــا ای ‬ ‫در اول بهم ــن پارس ــال ه ــم طب ــق پیگیر ‬ ‫به بهان ــه ع ــدم اب ــاغ بخش ــنامه بان ــک مرک ــزی و وزارت‬ ‫که ــا اجرای ــی‬ ‫ام ــور اقتص ــادی و دارای ــی‪ ،‬ازط ــرف بان ‬ ‫نش ــده ب ــود و نارضایت ــی برخ ــی از متقاضی ــان را در پ ــی‬ ‫یک ــه در ‪ ۳‬بهم ــن‪ ،‬خان ــدوزی وزی ــر ام ــور‬ ‫داش ــت؛ به طور ‬ ‫اقتص ــادی و دارای ــی اع ــام ک ــرد ک ــه به طورقط ــع به یقی ــن‬ ‫نطــرح از ‪ ۹‬بهمــن اجرایــی خواهــد شــد‪ .‬مراجعــه برخــی‬ ‫ای ‬ ‫که ــا و مش ــاهدات میدان ــی ج ــوان‬ ‫از متقاضی ــان ب ــه بان ‬ ‫که ــا از اب ــاغ بخش ــنامه همچن ــان‬ ‫نش ــان داد ک ــه بان ‬ ‫اع ــام بی اطالع ــی می کردن ــد‪ .‬برخ ــی از متقاضی ــان ای ــن‬ ‫که ــا مراجع ــه ک ــرده بودن ــد‪،‬‬ ‫تس ــهیالت خ ــرد ک ــه ب ــه بان ‬ ‫نطــرح‬ ‫کهــا به بهانــه بخشــنامه نشــدن ای ‬ ‫می گفتنــد؛ بان ‬ ‫ازط ــرف بان ــک مرک ــزی و وزارت اقتص ــاد تس ــهیالت خ ــرد‬ ‫را ب ــا اعتبارس ــنجی پرداخ ــت نمی کنن ــد‪ .‬یک ــی از ای ــن‬ ‫یک ــه ب ــه بان ــک مراجع ــه ک ــردم‬ ‫متقاضی ــان گفت ــه ب ــود؛ زمان ‬ ‫ب ــرای وام ‪ ۵۰‬میلیون تومان ــی‪ ،‬دو ضام ــن و ب ــرای وام‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومان ــی س ــه ضام ــن می خواس ــتند‪ .‬ای ــن گل ــه و‬ ‫شــکایت ها ادامــه داشــت تااینکــه رئیـس کل بانــک مرکــزی‬ ‫از بازنگــری قوانیــن مربــوط بــه اعتبارســنجی تــا پایــان ســال‬ ‫شب ــه‬ ‫خب ــر داد‪ .‬ده ــم بهم ــن ‪ ۱۴۰۰‬خان ــدوزی دروا کن ‬ ‫یب ــر پرداخت نک ــردن تس ــهیالت ب ــدون‬ ‫گزارش ــی مبن ‬ ‫که ــای عام ــل به دلی ــل ع ــدم اب ــاغ‬ ‫ضام ــن ازس ــوی بان ‬ ‫بخشــنامه‪ ،‬دســتور داد هــر ‪ ۱۳‬بانــک عامــل تصویــر مربــوط‬ ‫ب ــه بخش ــنامه را در س ــایت های خ ــود بارگ ــذاری کنن ــد‬ ‫نصــورت مدیرهــای متخلــف شــعب بانکــی عــزل‬ ‫در غیر ای ‬ ‫خواهن ــد ش ــد؛ تذک ــری ک ــه پ ــس از گذش ــت یــک روز از ان‬ ‫عملیاتــی شــد و مدیــر یکــی از شــعبات ممتاز بانک توســعه‬ ‫تع ــاون به دلی ــل اجرایی نک ــردن ای ــن مصوب ــه برکن ــار ش ــد‪.‬‬ ‫م ــرادی؛ ی ــک کارش ــناس ام ــور بانک ــی گفت ــه ب ــود؛ برخ ــی از‬ ‫بانک ه ــا اضافه برداش ــت از بان ــک مرک ــزی دارن ــد و ام ــکان‬ ‫نه ــا فراه ــم نیس ــت بنابرای ــن‬ ‫پرداخ ــت تس ــهیالت ب ــرای ا ‬ ‫به این معنانیسـ ـت که پرداخ ــت تس ــهیالت ب ــدون ضام ــن‬ ‫مخال ــف هس ــتند بلک ــه به این دلی ــل اس ــت ک ــه ق ــدرت‬ ‫پرداخ ــت تس ــهیالت حت ــی ب ــا ضام ــن را ندارن ــد‪ .‬پ ــس از‬ ‫پرداخت نک ــردن تس ــهیالت ب ــا اعتبارس ــنجی به بهان ــه‬ ‫که ــا ش ــرایطی خ ــارج از‬ ‫اب ــاغ نش ــدن بخش ــنامه‪ ،‬بان ‬ ‫مصوبــه بــرای متقاضیــان قــرار می دادنــد‪ .‬شــرایطی ماننــد‬ ‫ســپرده گذاری ‪ ۵۰‬میلیون تومانــی‪ ،‬شــرطی کــه طبــق اعــام‬ ‫وزی ــر اقتص ــاد ه ــر ش ــرط اضاف ــی و بی ــش از بخش ــنامه‬ ‫کهــا تخلــف اســت‪ .‬این رونــد ادامــه داشــت‬ ‫ابالغــی بــه بان ‬ ‫تااینکــه ســید احســان خانــدوزی ‪ ۲۰‬فروردیــن اعــام کــرد؛‬ ‫نس ــازی ش ــود‬ ‫صنع ــت اعتبارس ــنجی در کش ــور بای ــد مدر ‬ ‫و اطالع ــات مرب ــوط ب ــه ‪ ۸۰‬میلیون نف ــر جمعی ــت کش ــور‬ ‫کام ــل در نهاده ــای اعتبارس ــنجی ق ــرار گی ــرد‪ .‬به گفت ــه او‪،‬‬ ‫پس ازای ــن اقدام ــات‪ ،‬ش ــبکه بانک ــی ب ــا س ــهولت بیش ــتری‬ ‫دراین زمین ــه می توان ــد ای ــده اصل ــی موردتا کی ــد دول ــت‬ ‫یب ــر اعتبارس ــنجی ب هج ــای وثیقه پذی ــری ب ــرای‬ ‫مبن ‬ ‫تس ــهیالت انج ــام ده ــد‪ .‬براس ــاس اع ــام رئی ـس کل بان ــک‬ ‫که ــای کش ــور بس ــیارپایین‬ ‫مرک ــزی کفای ــت س ــرمایه بان ‬ ‫اســت و بایــد بیــن میــزان نقدینگــی و پرداخــت تســهیالت‬ ‫که ــا‬ ‫خ ــرد‪ ،‬تناس ــب ایج ــاد کنن ــد و کمب ــود نقدینگ ــی بان ‬ ‫منج ــر ب ــه افزای ــش اس ــتقراض از بان ــک مرک ــزی نش ــود‪.‬‬ ‫نب ــار‬ ‫‪ ۳۱‬فروردی ــن س ــال ‪ ،۱۴۰۱‬بان ــک مرک ــزی ب ــرای اولی ‬ ‫لیس ــت اس ــامی ‪ ۱۴‬بان ــک دولت ــی و خصوص ــی از مجم ــوع‬ ‫‪ ۲۴‬بان ــک را منتش ــر ک ــرد؛ ای ــن س ــازمان در اطالعی ــه اول‬ ‫خــرداد خــود اعــام کــرد امــار تســهیالت و تعهــدات کالن و‬ ‫تســهیالت و تعهــدات اشــخاص مرتبــط‪ ،‬پرداختــی ازســوی‬ ‫که ــا و موسس ــات اعتب ــاری غیربانک ــی ب ــروز ش ــده و‬ ‫بان ‬ ‫اطالعــات مربــوط بــه تســهیالت و تعهــدات کالن پرداختــی‬ ‫که ــای مل ــی ای ــران‪ ،‬خاورمیان ــه‪ ،‬صنع ــت‬ ‫ازس ــوی بان ‬ ‫و مع ــدن و س ــرمایه و تس ــهیالت و تعه ــدات اش ــخاص‬ ‫مرتبــط شــبکه بانکــی طبــق مصوبــه شــورای پــول و اعتبــار‬ ‫یس ــت و در این ــده منتش ــر خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫درحال بررس ‬ ‫صالح اب ــادی گف ــت؛ ا گ ــر اعتبارس ــنجی به درس ــتی و دقی ــق‬ ‫یک ــه رتب ــه اعتب ــاری باالی ــی دارن ــد‬ ‫انج ــام ش ــود و افراد ‬ ‫تســهیالت دریافــت کننــد‪ ،‬درصــد معوقــات بســیار کاهــش‬ ‫یگ ــذرد و موع ــد‬ ‫می یاب ــد‪ .‬ح ــال سـ ـه ماه از س ــال ‪ ۱۴۰۱‬م ‬ ‫یش ــدن وع ــده وزی ــر اقتص ــاد فرارس ــیده اس ــت؛‬ ‫عملیات ‬ ‫طبــق اخریــن امــار منتشرشــده از وزارت امــور اقتصــادی و‬ ‫دارایــی تــا پایــان اردیبهشــت ‪ ۳۱۵‬هزارنفــر ایــن تســهیالت‬ ‫را دریاف ــت کردن ــد‪.‬‬ ‫سارافضلی‪/‬باشگاهخبرنگارانجوان‬ ‫امار‬ ‫هدررفت اب‪20 :‬درصد!‬ ‫بو فاضالب کشـور از تال ‬ ‫ش‬ ‫مدیرعامل شـرکت مهندسـی ا ‬ ‫بو فاضلاب بـرای کاهـش هدررفـت شـبکه‬ ‫شـرکت های ا ‬ ‫توزیـع خبـر داد و گفـت؛ ا کنـون حـدود ‪ ۲۰‬درصـد هدررفـت‬ ‫یسـت و تلاش می کنیـم بـه زودی بـه‬ ‫داریـم کـه عـدد بزرگ ‬ ‫‪ ۱۰‬تـا ‪۱۳‬درصـد رسـیده و مدیریـت شـود‪ .‬ب هگـزارش تسـنیم؛‬ ‫اتابـک جعفـری در مـورد وضعیـت ذخیـره سـدهای کشـور‬ ‫نیـز گفـت؛ میـزان بارندگـی نسـبت بـه میانگیـن بلندمـدت‬ ‫در کشـور ‪22‬درصـد کاهـش یافتـه و ذخیـره کنونـی سـدها‬ ‫‪ 26.5‬میلیارد متر مکعـب اسـت کـه ‪ 53‬درصـد ظرفیـت کل‬ ‫مخازن سدهاست‪ .‬وی ادامه داد؛ رعایت الگوی مدیریت‬ ‫مصرف با وجود افزایش جمعیت به ویژه در بخش خانگی‬ ‫ارتقـا یافتـه اسـت و در سـایر مصـارف (غیرخانگـی) نیازمند‬ ‫بهبـود رفتـار مصرف هسـتیم‪ .‬عموم مردم یعنـی ‪ 65‬درصد‬ ‫جمعیـت کم مصـرف و در حـد الگـو هسـتند‪ 25 ،‬درصـد‬ ‫پرمصـرف و بیـش از الگـو مصـرف می کننـد و پنج درصـد نیـز‬ ‫بدمصـرف هسـتند کـه در تهـران ایـن پنج درصد جمعیت‪،‬‬ ‫حـدود ‪ 15‬درصـد مصـرف را ب هخـود اختصـاص داده انـد‪.‬‬ ‫مو صفی‬ ‫نابرابریواکسیناسیون تلنگر‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یک شنبه ‪ 5‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2530‬‬ ‫شرایط پیچیده خاورمیانه‬ ‫تحرکاتسیاسی‬ ‫و‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫ایا سران هفت اقتصاد برتر دنیا راه حلی دارند؟‬ ‫چالش ‪ G7‬در مقابله با بحران های جهانی‬ ‫دراستانه نشست «گروه هفت» (‪ )G7‬سران جوامع صنعتی دنیا‬ ‫نهـای غیرقابل پیش بینـی مقابله کنند که شکسـت‬ ‫بایـد بـا بحرا ‬ ‫بر سـر یافتن راه حلی برای ان می تواند نا کامی سـردمداران هفت‬ ‫اقتصـاد برتـر دنیـا را بیش ازپیـش به نمایـش بگـذارد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫شهـای یک سال گذشـته دراسـتانه برگـزاری نشسـت‬ ‫ایرنـا؛ چال ‬ ‫گـروه هفـت در المـان هرگـز قابل تصـور نبـود و کسـی فکـرش را هـم‬ ‫نمی کرد برخی از ثروتمندترین و دموکرات ترین کشورهای جهان‬ ‫بـا چنیـن مشـکالتی دسـت وپنجه نـرم کننـد‪ .‬در نشسـت پارسـال‬ ‫نگـروه پس‬ ‫گـروه هفـت در انگلیـس که نخسـتین دیـدار رهبران ای ‬ ‫از اغـاز همه گیـری کرونـا بشـمار می رفـت‪ ،‬مقامـات خوش بینـی‬ ‫بیشـتری نسـبت بـه بهبـود وضعیـت جهـان داشـتند‪ .‬سـی ان ان‬ ‫می نویسـد؛ پارسـال بزرگ تریـن چالـش جهان‪ ،‬عبـور از همه گیری‬ ‫بـود امـا ازان زمان تا کنـون رویدادهـای جهانـی بیش ازهمیشـه‬ ‫افزایـش یافتـه و مشـخص نیسـت که گـروه هفت کشـور اقتصادی‬ ‫نهـای کنونـی و شـکاف های عمیـق میـان‬ ‫بتوانـد بـا وجـود بحرا ‬ ‫کشـورهای عضـو حتـی اهداف سـال گذشـته را دنبال کنـد‪ .‬ان هم‬ ‫یسـابقه بـدل‬ ‫درشـرایطی که جنـگ در اوکرایـن بـه بحرانـی ب ‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫شهـای دیگـر نیـز درحال شکل گیر ‬ ‫شـده و هم زمـان تن ‬ ‫ایـن رسـانه امریکایـی در ادامـه گـزارش خـود اورده اسـت؛ طـی‬ ‫چندروزاینـده کـه رهبـران ژاپـن‪ ،‬کانـادا‪ ،‬امریـکا‪ ،‬انگلیس‪ ،‬فرانسـه‪،‬‬ ‫ایتالیـا و اتحادیـه اروپـا بـا میزبانی المـان با یکدیگر دیـدار خواهند‬ ‫داشـت با چالش های بسـیار ازجمله قدرت اخرالزمانی هسته ای‬ ‫روسـیه‪ ،‬ادعاهـای قاطعانـه چیـن بـر سـر تایـوان‪ ،‬بحـران جهانـی‬ ‫غـذا‪ ،‬بهـای صعـودی انرژی‪ ،‬کندی رشـد اقتصاد جهانـی و بحران‬ ‫هزین ههـای زندگـی بحـث خواهنـد کـرد‪ .‬دراین برهـه برخلاف‬ ‫پارسـال امـال و ارزوهـا بـرای مقابلـه بـا گرمایـش زمیـن بـه کالفـی‬ ‫سردرگم بدل شده و مشکالت زنجیره تامین‪ ،‬امید برای بازگشت‬ ‫به حالـت عـادی پـس از همه گیـری کوویـد را کاهـش می دهـد‪ .‬از‬ ‫نهـا گذشـته بریتانیـا کـه میزبـان سـال قبـل این نشسـت‬ ‫همـه ای ‬ ‫بـود‪ ،‬تهدیـد کـرده اسـت قوانیـن بین المللـی درمـورد توافـق‬ ‫برگزیـت بـا اتحادیـه اروپـا را نقـض می کنـد و بحث بر سـر فرسـتادن‬ ‫نبـاور هسـتند‪،‬‬ ‫پناه جویـان بـه روانـدا داغ اسـت‪ .‬ناظـران برای ‬ ‫هرچنـد رهبـران گـروه هفـت قـادر بـه حفـظ اتحـاد خـود در برابـر‬ ‫نهـای درحال ظهور‬ ‫نهـای کنونـی هسـتند اما مقیاس بحرا ‬ ‫بحرا ‬ ‫امـکان این امـر را بسـیار کاهـش داده اسـت‪ .‬تحلیلگـران عقیـده‬ ‫دارنـد هرچنـد «والدیمیـر پوتیـن» رئیس جمهـوری روسـیه مقصر‬ ‫نهـای کنونـی نیسـت امـا جنـگ غیرقابل توجیـه او‬ ‫تمامـی بحرا ‬ ‫نهـای درحال ظهـور مرتبط اسـت‪.‬‬ ‫در اوکرایـن بـا بسـیاری از بحرا ‬ ‫یتـوان‬ ‫بحـران جهانـی غـذا نمونـه ای از این موضـوع اسـت کـه م ‬ ‫ان را تاحـدی نتیجـه بـروز اختلال در زنجیـره تامیـن جهانـی پـس‬ ‫از همه گیـری ویـروس کرونـا دانسـت؛ امـا تـاراج گنـدم اوکرایـن‬ ‫توسـط روسـیه و محاصـره کشـتی های اوکراینـی در دریـای سـیاه‬ ‫کـه مانـع رسـیدن گنـدم و سـایر محصـوالت کشـاورزی اوکرایـن بـه‬ ‫یشـود‪ ،‬نقـش اصلـی در بـروز بحـران جهانـی‬ ‫بازارهـای جهـان م ‬ ‫غـذا دارد‪ .‬براسـاس برنامـه جهانـی غـذای سـازمان ملـل متحـد‬ ‫ً‬ ‫(‪)WFP‬؛ اوکرایـن معمـوال ‪ ۴۰‬درصـد گنـدم‪ ۱۶ ،‬درصـد ذرت و بیـش‬ ‫از ‪ ۴۰‬درصـد روغـن افتابگـردان موردنیـاز جهـان را تامیـن می کنـد‪.‬‬ ‫کمیتـه بین المللـی نجـات (‪ )IRC‬هـم به تازگـی اعلام کـرده کـه‬ ‫‪ ۹۸‬درصـد غلات و گنـدم صادراتـی اوکراین همچنـان در محاصره‬ ‫اسـت و این سـبب افزایش ‪ ۴۱‬درصدی بهای جهانی گندم شـده‬ ‫یشـود که ‪ ۴۷‬میلیون نفر دیگر ب هشـمار گرسـنگان‬ ‫و پیش بینی م ‬ ‫در جهـان اضافـه شـوند چرا کـه صـادرات گنـدم اوکرایـن از دیربـاز‬ ‫بـه کشـورهای کم برخـورداری ماننـد لیبی‪ ،‬لبنان‪ ،‬یمن‪ ،‬سـومالی‪،‬‬ ‫کنیـا‪ ،‬اریتـره و اتیوپـی می رسـید‪ .‬لـذا گـروه هفـت بـا هـدف بهبـود‬ ‫وضعیـت حا کـم‪ ،‬بایـد پوتیـن را وادارد کـه از برخـی اهـداف جنگی‬ ‫عقب نشـینی کنـد و بـا پایـان جنـگ قـدم مثبتـی دراین مسـیر‬ ‫بـردارد‪ .‬هرچنـد تا کنـون هیـچ نشـانه مثبتـی دراین مسـیر دیـده‬ ‫نشـده‪ .‬افزایـش قیمـت نفـت یکی دیگـر اثـرات جانبـی جنـگ در‬ ‫اوکرایـن اسـت‪ .‬بـرای رفـع ایـن مشـکل‪ ،‬گـروه هفـت بایـد شـرکای‬ ‫روسـیه در اوپک پالس ازجمله عربسـتان سـعودی را متقاعد کند‬ ‫کـه بـا پشـت کردن بـه کرملیـن‪ ،‬تولیـد نفـت را افزایـش دهـد‪ .‬سـفر‬ ‫یشـده «جـو بایـدن» رئیس جمهـوری امریـکا‬ ‫ازپیش برنامه ریز ‬ ‫در اواسـط مـاه ژوئیـه (اواخـر تیرمـاه) و سـفر «بوریـس جانسـون»‬ ‫نخست وزیر بریتانیا به ریاض در ماه مارس (اسفند)‪ ،‬نشانه هایی‬ ‫یسـت‬ ‫از تالش های گروه هفت برای بهبود وضعیت جهانی انرژ ‬ ‫نبـاره وجـود نـدارد‪ .‬عربسـتان‬ ‫هرچنـد هنـوز هیـچ تضمینـی درای ‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫سـعودی ماننـد روسـیه از باالرفتـن بهـای نفـت منتفـع م ‬ ‫هرچنـد ایـن سـود بهـای سـنگینی دارد کـه میلیون هانفـر در‬ ‫سراسـر جهـان بایـد ان را بپردازنـد‪ .‬اهـداف احتمالـی گـروه هفـت‬ ‫یسـت که تالش این گروه‬ ‫برای مقابله با چالش های کنونی درحال ‬ ‫ً‬ ‫ل قبـل تمامـا بـر رسـیدن بـه نقطـه کربـن خنثـی و بهبودی‬ ‫در سـا ‬ ‫همه گیـری متمرکـز بـود؛ امـا تلاش امسـال کشـورهای غربـی بـرای‬ ‫کنارگذاشـتن نفـت و گاز روسـیه منجـر بـه روی اوردن دوبـاره‬ ‫لسـنگ‬ ‫این کشـورها به بزرگ ترین عامل گرمایش زمین یعنی زغا ‬ ‫شـده اسـت‪ .‬المان خود به عنوان میزبان گروه هفت در وضعیت‬ ‫بحرانـی قـرار دارد زیـرا روسـیه عرضـه گاز بـه این کشـور را کاهـش‬ ‫لسـنگ‬ ‫داده و ازایـن رو دولـت برلیـن اعلام کـرده نیروگا ههـای زغا ‬ ‫بیشـتری راه انـدازی خواهـد کـرد‪ .‬این اقـدام نسـبت بـه نوامبـر‬ ‫لسـنگ‬ ‫گذشـته کـه المـان متعهـد شـده بـود تـا سـال ‪ ۲۰۳۰‬زغا ‬ ‫بگـرد بشـمار‬ ‫را ب هصـورت تدریجـی حـذف می کنـد‪ ،‬یـک عق ‬ ‫مـی رود‪ .‬انگلیـس هـم که پارسـال گفت جهـان در حذف تدریجی‬ ‫لسـنگ بـه نقطـه بی بازگشـتی رسـیده اسـت‪ ،‬هفتـه گذشـته‬ ‫زغا ‬ ‫پیشـنهاد کرد که کشورش اسـتخراج دوباره سوخت های فسیلی‬ ‫را برای صنایع فوالد اغاز کند‪ .‬این کشور همچنین طرح تعطیلی‬ ‫لسـنگ موجـود را پیـش از‬ ‫تعـداد بیشـتری از کارخان ههـای زغا ‬ ‫زمسـتان به تعویـق خواهـد انداخـت‪ .‬وضعیـت رشـد اقتصـادی‬ ‫کشـورهای گـروه هفـت هرگـز در نشسـت سـال گذشـته قابل تصـور‬ ‫نبـود‪ .‬دراین میـان تـداوم قرنطینـه در چیـن بـا هـدف رسـیدن بـه‬ ‫کوویـد صفـر نه تنهـا بازگشـت این کشـور را بـه تجارت تحت الشـعاع‬ ‫قـرار داده بلکـه زنجیـره تامیـن جهانـی را هـم مختـل کـرده و منجر‬ ‫بـه توقـف تولیـد در کارخان ههـا شـده اسـت‪ .‬در کشـورهای عضـو‬ ‫کهـای‬ ‫گـروه هفـت و فراتـرازان‪ ،‬تـورم رونـد افزایشـی دارد و بان ‬ ‫مرکزی نر خ های وام را افزایش می دهند و به نظر می رسد کاهش‬ ‫رشد اقتصاد جهانی در سال جاری بسیاربیشتر از پارسال باشد‪.‬‬ ‫«ایالن ماسک» ثروتمندترین مرد جهان هم به تازگی پیش بینی‬ ‫یسـت‪ .‬وضعیـت به باور‬ ‫کـرده بـود کـه رکـود اقتصـادی امریـکا حتم ‬ ‫ناظـران یـاداور رکـود اقتصـادی ‪ ۲۰۰۸‬اسـت؛ شـرایطی کـه درپی ان‬ ‫کهـای مرکـزی ب هسـرعت در پـی راه چـاره برامدنـد‬ ‫ا گرچـه بان ‬ ‫امـا پیامدهـای ژئوپلیتیکـی ان تـا سـال ها ادامـه داشـت‪ .‬وقـوع‬ ‫بهـار عربـی کمی بعـد از ایـن رکـود اقتصـادی نشـان داد کـه درد‬ ‫اقتصـادی جامعـه از اسـتانه عبـور کـرد؛ پـس دورازانتظـار نیسـت‬ ‫کـه یـک بحـران اقتصـادی دیگـر جهانی بتوانـد موج گسـترده تری‬ ‫از ناارامـی را بـه راه بینـدازد‪ .‬در ما ههـای اخیـر‪ ،‬سـریالنکا از جملـه‬ ‫کشورهایی ست که به دلیل اشفتگی اقتصادی شاهد اعتراضات‬ ‫ضهـای‬ ‫خیابانـی بـوده و در پا کسـتان و پـرو نیـز موجـی از اعترا ‬ ‫مردمـی به دلیـل شـرایط اقتصـادی حا کـم ادامـه دارد‪ .‬اقدامـات‬ ‫گـروه هفـت می توانـد به دلیل وجود شـکاف های موجـود محدود‬ ‫یبـرد‪ .‬تنهـا‬ ‫شـود و روسـیه از وجـود ایـن شـکاف ها بهـره الزم را م ‬ ‫چندهفته قبـل از حملـه روسـیه بـه اوکرایـن‪ ،‬پوتیـن در سـفری‬ ‫قتـر داد و علی رغـم هشـدارهای‬ ‫بـه چیـن قـول همـکاری عمی ‬ ‫سـران گـروه هفـت‪« ،‬شـی جین پینـگ» رئیس جمهـوری چیـن‬ ‫هـم تعهـدش را دوچنـدان کـرد و بـر سـر اینـده تایـوان قاط عتـر‬ ‫شـد‪ .‬ایـن دو کشـور بـا حضـور در شـورای امنیـت و گـروه ‪ ۲۰‬دارای‬ ‫حـق وتـو از هرگونـه محکومیت حمله روسـیه به اوکراین هسـتند‪.‬‬ ‫هرچنـد امریـکا و انگلیـس گفته انـد روسـیه بایـد از گـروه ‪ ۲۰‬کنـار‬ ‫گذاشـته شـود و درصـورت حضـور روسـیه در نشسـت سـران گـروه‬ ‫‪ ۲۰‬در اندونـزی در نوامبـر امسـال (ابـان) بـه این نشسـت نمی ایـد‬ ‫امـا «امانوئـل مکـرون» رئیس جمهـوری فرانسـه از زمـان اغـاز‬ ‫جنـگ در اوکرایـن بیـش از هـر رهبـر دیگـر گـروه هفـت بـا پوتیـن‬ ‫گفت وگـو داشـته و اصـرار دارد کـه روسـیه نبایـد تحقیـر شـود؛ امـا‬ ‫بایـدن روسـیه را متهـم می کنـد کـه بـا حملـه بـه اوکراین بـه بحران‬ ‫جهانـی انـرژی دامـن زده اسـت و وزیـر دفاع وی هم معتقد اسـت‬ ‫کـه روسـیه بایـد تضعیـف شـود؛ بنابرایـن انچـه واضـح اسـت گـروه‬ ‫هفت نه از راه توقف بحران که با کاهش ان می تواند به موفقیت‬ ‫ً‬ ‫یسـت که‬ ‫نگـروه دقیقـا همان چیز ‬ ‫دسـت یابـد و شکسـت ای ‬ ‫روسـیه انتظـارش را می کشـد‪.‬‬ ‫ساخت ‪ 177‬مدرسه ویژه دانش اموزان استثنایی‬ ‫رئیـــس ســـازمان اموزش وپـــرورش اســـتثنایی کشـــور گفـــت؛ حـــدود ‪۱۵۵‬‬ ‫فضـــای اموزشـــی و تربیتـــی؛ ازجملـــه ‪ 177‬مدرســـه بـــرای دانش ام ــوزان‬ ‫اســتثنایی درحال ســاخت اســت‪ .‬به گــزارش پانــا؛ حمیــد طریفــی حســینی‬ ‫در نشســـت مشـــترک ســـازمان اموزش وپـــرورش اســـتثنایی بـــا ســـازمان‬ ‫نوســـازی‪ ،‬توســـعه و تجهیـــز مـــدارس دربـــاره اهمیـــت و جایـــگاه پوی ــش‬ ‫«صح ــن ح ــرم‪ ،‬مدرس ـه ام» گف ــت؛ اموزش وپ ــرورش مول ــد س ــرمایه انس ــانی‬ ‫و ابادانـــی کشـــور اســـت و وظیفـــه مـــا انسان سازی ســـت؛ یعنـــی تربی ــت‬ ‫انس ــان هایی ک ــه مح ــور توس ــعه کش ــور هس ــتند و تربی ــت ای ــن انس ــان ها‬ ‫مهم تریـــن ماموریـــت اموزش وپـــرورش محســـوب می شـــود‪ .‬وی اف ــزود؛‬ ‫اموزش وپ ــرورش اس ــتثنایی بخش ــی از بدن ــه کل ــی اموزش وپ ــرورش ب ــوده‬ ‫و ‪ ۱۴۱‬ه ــزار دانش ام ــوز ان‪ ،‬مانن ــد دانش ام ــوزان دیگ ــر اینده س ــازان کش ــور‬ ‫هس ــتند و نق ــش مهم ــی در پیش ــرفت و تعال ــی کش ــور دارن ــد‪.‬‬ ‫وزی ــر ام ــور اقتص ــادی و دارای ــی اع ــام ک ــرد؛ ط ــرح «واری ــز یاران ــه بنزی ــن‬ ‫به حســـاب هـــر ایرانـــی» از اولویـــت خـــارج شـــده اســـت‪ .‬به گـــزارش‬ ‫ش ــانا؛ س ــید احس ــان خان ــدوزی درب ــاره وض ــع اج ــرای ط ــرح واری ــز یاران ــه‬ ‫بنزیـــن به حســـاب هـــر ایرانـــی گفـــت؛ به جهت اینکـــه در دولـــت چن ــد‬ ‫ً‬ ‫ـوع تصمیم گی ــری اقتص ــادی دیگ ــر مدنظ ــر ب ــود‪ ،‬این ط ــرح فع ــا از‬ ‫موض ـ ِ‬ ‫اولوی ــت خ ــارج ش ــده اس ــت ت ــا دول ــت درب ــاره سیاسـ ـت های اولویـ ـت دار‬ ‫ً‬ ‫تصمیم گی ــری کن ــد و بع ــد پرون ــده جدی ــد ب ــاز ش ــود‪ ،‬پ ــس فع ــا اولوی ــت‬ ‫تصمیم گیـــری و سیاســـت گذاری بـــرای ان وجـــود نـــدارد‪ .‬وی بااش ــاره به‬ ‫اجــرای طــرح یارانــه بنزیــن به صــورت ازمونــه در کیــش و قشــم افــزود؛ طــرح‬ ‫پرداخ ــت یاران ــه بنزی ــن به ص ــورت ازمون ــه در جزای ــر کی ــش و قش ــم انج ــام‬ ‫شـــده و اجـــرای این طـــرح دران مناطـــق متوقـــف نمی شـــود‪ .‬وزیـــر ام ــور‬ ‫اقتص ــادی و دارای ــی بابیان اینک ــه اج ــرای ازمون ــه ط ــرح یاران ــه بنزی ــن در‬ ‫کیــش و قشــم ازان جهــت بــود کــه مشــکالت فنــی این طــرح بررســی شــود‪،‬‬ ‫گف ــت؛ ا کن ــون مش ــکالت فن ــی این ط ــرح به طورکام ــل شناس ــایی و برط ــرف‬ ‫شه ــای‬ ‫شـــده اند‪ .‬خانـــدوزی گفـــت؛ بازپرداخـــت یارانـــه بنزیـــن بـــه بخ ‬ ‫فاقـــد خـــودرو در جزیـــره کیـــش هـــم انجـــام شـــده امـــا چـــون ا کنـــون در‬ ‫دس ــتورکار توس ــعه نیس ــت‪ ،‬هروق ــت درب ــاره موض ــوع تصمیم گی ــری ش ــد‪،‬‬ ‫جزئیـــات ان مطـــرح می شـــود‪.‬‬ ‫مراسم تشییع پیکر شهید سرهنگ‬ ‫«محمد یاسمی» با حضور همکارانش در‬ ‫مرکز فرماندهی پلیس پیشگیری تهران‬ ‫بزرگ برگزار شد‪ .‬خانمی با همراه داشتن‬ ‫حکم جلب همسرش به کالنتری ‪۱۰۸‬‬ ‫نواب مراجعه و در خواست اجرای حکم‬ ‫را داشته که در این رابطه یکی از عوامل‬ ‫کالنتری (سرگرد یاسمی) برای انجام این‬ ‫ماموریت به ادرس مورد نظر اعزام می شود‪.‬‬ ‫منزل متهم برای تفهیم حکم‬ ‫در مراجعه به ِ‬ ‫و انجام دستور مقام قضائی‪ ،‬وی با اسلحه‬ ‫کمری به محض بیرون امدن‪ ،‬مامور را از‬ ‫ناحیه سینه هدف قرار داده و بالفاصله‬ ‫به سمت شا کی (همسرش)‪ ،‬تیراندازی و‬ ‫وی را مجروح و پس از ان با همان سالح‬ ‫اقدام به خودکشی می کند‪.‬‬ ‫مخالفت با تجزیه لیبی‬ ‫تلگرافی‬ ‫سرانجام طرح تخصیص بنزین به اشخاص‬ ‫قاب امروز‬ ‫امریـکا‪ ،‬انگلیـس‪ ،‬المـان‪ ،‬فرانسـه و ایتالیـا در بیانیـه ای مشـترک‬ ‫دربـاره مذا کـرات لیبـی‪ ،‬مخالفـت خـود را بـا هـر اقدامـی کـه‬ ‫منجـر بـه تجزیـه لیبـی شـود‪ ،‬اعلام کردنـد‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ پنـج‬ ‫کشـور غربـی در بیانیـه خـود از رهبـران سیاسـی لیبـی خواسـتند‬ ‫تـا بـرای پایـان دادن بـه بن بسـت سیاسـی موجـود و توافـق بـر‬ ‫سـر نحـوه اجـرای انتخابـات ب هشـکلی سـازنده مذا کـره کننـد‪.‬‬ ‫در این بیانیـه امـده؛ مـا هـر اقدامـی را کـه ممکـن اسـت به تقسـیم‬ ‫لیبـی منجـر شـود‪ ،‬رد می کنیـم و مخالـف ایجـاد نهادهـای مـوازی‬ ‫یـا به دسـت گرفتن قـدرت بـا زور هسـتیم‪ .‬همچنیـن کشـورهای‬ ‫مذکـور تا کیـد کردنـد؛ لیبـی بـه یـک دولـت واحـد نیـاز دارد کـه‬ ‫قـادر بـه اداره و برگـزاری انتخابـات در سراسـر این کشـور باشـد؛‬ ‫مـا از پارلمـان و کابینـه می خواهیـم قانـون برگـزاری انتخابـات را‬ ‫نهایـی کنند‪ .‬تالش ها بـرای برگزاری انتخابات ریاسـت جمهوری‪،‬‬ ‫به عنـوان بخشـی از رونـد صلح پـس از اتش بس در جنگ داخلی‬ ‫لیبـی در ‪ ۲۰۲۰‬کـه بـرای ‪ ۲۰۲۱‬برنامه ریـزی شـده بـود‪ ،‬به دلیـل‬ ‫اختلاف قانـون انتخابـات شکسـت خـورد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫باز هـــم منطقـــه کامـــا اســـتراتژیک خاورمیانـــه‪ ،‬روزهـــای حســـاس و‬ ‫تس ــازی را ب ــرای خ ــود رق ــم می زن ــد‪ .‬ده ه ــا کش ــور اس ــامی و کش ــور‬ ‫سرنوش ‬ ‫جمهـــوری اســـامی ایـــران ازیک ســـو و رژیـــم صهیونیســـتی از دیگـــر س ــو‪،‬‬ ‫موقعیتــی بــس حســاس و خطرافریــن را بــرای این منطقــه ایجــاد کرده انــد‪.‬‬ ‫از زم ــان پی ــروزی انق ــاب اس ــامی و برق ــراری حکوم ــت جمه ــوری اس ــامی‬ ‫کــه پ ـس از ان چنــد کشــور مهــم اســامی عربــی عــراق‪ ،‬مصــر‪ ،‬لیبــی و تونــس‬ ‫دچ ــار دگرگونی ه ــای مهم ــی ش ــدند و متعاق ــب ان گروه ه ــای تروریس ــتی‬ ‫القاعــده‪ ،‬داعــش و ناراضیــان ســوری‪ ،‬این منطقــه را بیش از پیــش حســاس‬ ‫و بحرانـــی کردنـــد‪ ،‬نـــگاه ابرقدرتـــان جهـــان‪ ،‬بیـــش از هرزمانـــی متوج ــه‬ ‫اهمی ــت اس ــتراتژیک خاورمیان ــه همیش ــه بح ــران زا و بحران افری ــن اس ــت‪.‬‬ ‫کش ــورهای حاش ــیه خلیج ف ــارس ک ــه بزرگ ــی و اقت ــدار جمه ــوری اس ــامی‬ ‫ایـــران را برنمی تابیدنـــد‪ ،‬به مـــرور روی بـــه رژیـــم صهیونیســـتی اوردن ــد‬ ‫ت ــا ب ــا کم ــک امری ــکا و س ــپس مص ــر و دیگ ــر کش ــورهای عرب ــی و این روزه ــا‬ ‫ترکی ــه اردوغ ــان‪ ،‬اتح ــادی ایج ــاد کنن ــد ک ــه به ج ــای حمای ــت از ارمان ه ــای‬ ‫فلســطینیان‪ ،‬بــا اســرائیل دمخــور شــده و بــه خیــال خــود‪ ،‬اتحــاد ابراهیمــی‬ ‫را کــه اســرائیل‪ ،‬بحریــن و امــارات متحــده عربــی بــا ســه کشــور اغــاز کردنــد‪،‬‬ ‫رفته رفتــه شــامل کشــورهای عربــی دیگــری هــم بکننــد تــا بــه ان بپیوندنــد؛‬ ‫ً‬ ‫و ترکیـــه نیـــز به همـــراه انـــان‪ ،‬تقریبـــا حلقـــه بزرگـــی را ایجـــاد کننـــد ت ــا‬ ‫به دســتور امریــکا بــا ایــن اتحــاد و ایجــاد پدافنــد موشــکی‪ ،‬چه بســا بتواننــد‬ ‫اس ــرائیل را از تی ــررس موشـ ـک های ویران کنن ــده ایران ــی مص ــون بدارن ــد؛‬ ‫ام ــا در هفت ـه ای ک ــه گذش ــت‪ ،‬ترکی ــه و عربس ــتان س ــعودی ک ــه پ ــس از قت ــل‬ ‫روزنامه نـــگار تـــرک؛ جمـــال خاشـــقچی در ســـفارت عربســـتان در ترکی ــه‪،‬‬ ‫رواب ــط بس ــیار تاریک ــی باه ــم پی ــدا ک ــرده بودن ــد‪ ،‬در این ای ــام ک ــه اوض ــاع‬ ‫اقتصــادی ترکیــه چنــدان مناســب نیســت‪ ،‬بــا ســفر اردوغــان بــه عربســتان‬ ‫ً‬ ‫و مج ــددا ب ــا دی ــدار ولیعه ــد عربس ــتان از ترکی ــه‪ ،‬رواب ــط ان ــان حس ــنه ش ــده‬ ‫و در این میـــان ایـــن ایجـــاد رابطـــه از نظـــر مالـــی به نفـــع ترکیـــه و از نظ ــر‬ ‫سیاس ــی و نظام ــی به نف ــع عربس ــتان سعودی س ــت ک ــه ش ــاید در منازع ــات‬ ‫احتمالــی اینــده بتوانــد ترکیــه را در کنــار عربســتان ببینــد؛ همچنیــن رژیــم‬ ‫صهیونیس ــتی نی ــز از این موقعی ــت سوءاس ــتفاده ک ــرده‪ ،‬وزی ــر ام ــور خارج ــه‬ ‫خ ــود را ب ــه عربس ــتان اع ــزام ک ــرده ت ــا بتوان ــد نزدیک ــی الزم را ب ــا عربس ــتان‬ ‫س ــعودی ایج ــاد ک ــرده و عربس ــتان ه ــم ب ــه اتح ــاد ابراهی ــم بپیون ــدد ت ــا‬ ‫به اصطـــاح یـــک ناتـــوی عربـــی ایجـــاد کننـــد‪ .‬در این اثنـــا‪ ،‬ســـفر وزی ــر‬ ‫ام ــور خارج ــه روس ــیه ب ــه کش ــور م ــا‪ ،‬خ ــود ده ه ــا اماوا گ ــر را در پی ــش پ ــای‬ ‫کشــورهای عربــی و ترکیــه و رژیــم صهیونیســتی ایجــاد می کنــد‪ .‬از معــادالت‬ ‫بی شـــماری کـــه در منطقـــه خاورمیانـــه به وجـــود امـــده اســـت‪ ،‬دوم ــورد‬ ‫درخورتوج ــه ه ــم این روزه ــا نم ــود ک ــرده اس ــت‪ .‬ازیک ط ــرف دو نماین ــده‬ ‫ً‬ ‫عربســـتان و ایـــران در نشســـتی کـــه داشـــته اند‪ ،‬ظاهـــرا بـــه نقطه نظ ــرات‬ ‫مفی ــدی هم دس ــت پی ــدا کرده ان ــد ک ــه ام ــکان دارد یخ ه ــای موج ــود بی ــن‬ ‫ایــن دو کشــور اب شــود و فصــل جدیــدی پــس از ســال ها نفــاق و دشــمنی‬ ‫بی ــن عربس ــتان و ای ــران به وج ــود بیای ــد ک ــه در ارام ــش و ثب ــات این منطق ــه‬ ‫نفت خیـــز و اســـتراتژیک تاثیرگـــذار باشـــد‪ .‬مـــورد دوم اینکـــه امـــکان اغ ــاز‬ ‫شو ق ــوس بی ــن ای ــران و ‪ 4+1‬به هم ــراه‬ ‫مذا ک ــرات برج ــام‪ ،‬بع ــد از مدت ه ــا ک ‬ ‫امری ــکا‪ ،‬می توان ــد خاورمیان ــه را ب ــه صل ــح و ثب ــات نزدی ــک کن ــد‪ .‬در اواخ ــر‬ ‫هفتــه قبــل بــه نــا گاه اعــام شــد کــه «جــو بایــدن» رئیس جمهــوری امریــکا‬ ‫ب ـه زودی ب ــه این منطق ــه ام ــده و از دو کش ــور اس ــرائیل و عربس ــتان بازدی ــد‬ ‫می کن ــد‪ .‬بازدی ــد بای ــدن از اس ــرائیل‪ ،‬ام ــری بدیهی س ــت ک ــه ج ــای تعج ــب‬ ‫ن ــدارد؛ ام ــا س ــفر بای ــدن ب ــه عربس ــتان جالب توج ــه اس ــت؛ عربس ــتانی ک ــه‬ ‫س ــال گذش ــته ج ــو بای ــدن بدتری ــن الف ــاظ را پ ــس از قت ــل خاش ــقچی نث ــار‬ ‫او ک ــرده ب ــود‪ .‬ح ــاال ب ــا چرخش ــی ‪ 180‬درجـ ـه ای‪ ،‬حاض ــر ش ــده اس ــت ب ــه‬ ‫عربس ــتان س ــفر کن ــد‪ .‬به راس ــتی ک ــه ح ــوادث منطق ــه خاورمیان ــه‪ ،‬همیش ــه‬ ‫پیش بینی نشـــده و خلق الســـاعه پیـــش می ایـــد‪ .‬امیدواریـــم کشـــور عزی ــز‬ ‫م ــا همچن ــان س ــرفرازانه‪ ،‬روزگار بگذران ــد و م ــردم ای ــران از ش ــر تحریم ه ــای‬ ‫ابرق ــدرت امری ــکا ف ــار غ ش ــوند‪ .‬امی ــن‪.‬‬ ‫صادرات یک درصدی مواد خام معدنی‬ ‫وضعیت نا گوار زندانیان سیاسی در عربستان‬ ‫زندانیـان سیاسـی در عربسـتان به دلیـل مخالفـت بـا حکومـت‬ ‫در این کشـور‪ ،‬در معـرض بدتریـن خشـونت ها و از جملـه ازار و اذیـت‬ ‫ب وشـتم شـدید‪ ،‬شـکنجه و قتل قرار دارند‪ .‬به گزارش‬ ‫جنسـی‪ ،‬ضر ‬ ‫نگـزارش بـه نتایـج تحقیقـات موسسـه حقـوق بشـری‬ ‫مهـر؛ در ای ‬ ‫‪ Grant Liberty‬اشـاره شـده کـه وضعیـت ‪ ۳۱۱‬زنـدان سیاسـی در‬ ‫عربستان سعودی را مورد رصد قرار داده است‪ .‬از بین این زندانیان‬ ‫‪ ۵۳‬نفـر مـورد شـکنجه قـرار گرفته انـد‪ ،‬شـش نفر مـورد ازار و اذیـت‬ ‫جنسـی و ‪ ۱۴‬نفـر نیـز مجبـور بـه اعتصـاب غـذا شـده اند‪ .‬همچنیـن‬ ‫لسـعود دوران‬ ‫نهـای ا ‬ ‫در شـرایط کنونـی ‪ ۱۱‬زن عربسـتانی در زندا ‬ ‫حبس خود را می گذرانند‪ .‬بین زندانیان سیاسی قشر خبرنگاران و‬ ‫روزنامه نگاران عربستانی نیز سهم باالیی دارند و در شرایط کنونی‬ ‫‪ ۵۴‬نفر ان ها پشت میله زندان هستند‪ ۲۲ .‬زندانی در عربستان در‬ ‫زمانی که زیر سـن قانونی قرار داشـته اند‪ ،‬بازداشـت شده اند؛ از بین‬ ‫ان ها پنج نفر اعدام شده اند و ‪ ۱۳‬نفر در انتظار اجرای حکم اعدام‬ ‫هستند‪ .‬پنج نفر از این افراد نیز در اثر مسائل مختلف یا بیماری در‬ ‫دوران بازداشـت درگذشـته اند‪.‬‬ ‫نامه بیش از ‪ 10‬سازمان به بایدن‬ ‫بیـش از ‪ 10‬سـازمان ملـی نامـه ای بـه جـو بایـدن رئیس جمهـوری‬ ‫امریـکا ارسـال کردنـد و از او خواسـتند تـا «مدیریـت و شـجاعت‬ ‫سیاسـی» نشـان داده و توافـق هسـته ای ایـران را نجـات دهـد و‬ ‫همچنیـن ابـراز حیـرت کردنـد کـه چـرا اجـازه می دهـد سیاسـت‬ ‫داخلـی امریـکا مانـع از احیـای «توافـق معقـول منـع گسـترش»‬ ‫شـود‪ .‬ب هگـزارش فـارس؛ در این نامـه امـده اسـت؛ به عنـوان‬ ‫سـازمان هایی کـه متعهـد بـه جلوگیری دیپلماتیـک از یـک ایران‬ ‫مجهـز بـه سلاح اتمـی هسـتند‪ ،‬ب هشـدت نگـران پیامدهـای این‬ ‫تحـول بـرای عدم اشـاعه ایم‪ .‬ا کنـون بیـش از هـر زمانـی‪ ،‬مدیریـت‬ ‫و شـجاعت سیاسـی بـرای جلوگیـری از مـرگ کامـل توافـق و فـرار‬ ‫از عواقـب احتمالـی ان؛ جنـگ بـا ایـران یـا ایـران مجهـز بـه سلاح‬ ‫اتمـی مورد نیـاز اسـت‪ .‬این گرو ههـا افزودند خود بایدن و بسـیاری‬ ‫ً‬ ‫از مقامـات ارشـد دولتـش قبلا اعلام کرده انـد کـه خـروج ترامـپ‬ ‫از توافـق یـک فاجعـه بـوده و تا کیـد کرده انـد کـه مخالفـان توافـق‪،‬‬ ‫صهـای سـمی‬ ‫دونالـد ترامـپ را تحت فشـار قـرار دادنـد تـا قر ‬ ‫سیاسـی داخلـی ایجـاد کنـد‪.‬‬ ‫وزیـــر صنعـــت‪ ،‬معـــدن و تجـــارت گفـــت؛ پارســـال ‪ 500‬میلیون تـــن م ــواد‬ ‫نت ــن‬ ‫معدن ــی برداش ــت ش ــد ام ــا کمت ــر از یک درص ــد ان یعن ــی ‪ 4.5‬میلیو ‬ ‫به صـــورت خـــام صـــادر شـــد؛ به عبارتـــی ‪ 99‬درصـــد حاصـــل اســـتخراج‬ ‫انجام شـــده در چرخـــه تولیـــد روبه جلـــو رفـــت‪ .‬البتـــه مـــواد نیم هخ ــام‬ ‫نی ــز ص ــادر کردی ــم ام ــا به جرئ ــت می ت ــوان گف ــت ک ــه ص ــادرات م ــواد خ ــام‬ ‫معدن ــی بس ــیارکم و در ح ــد یک درص ــد اس ــت‪ .‬به گ ــزارش ش ــاتا؛ س ــید رض ــا‬ ‫فاطمــی امیــن بابیان اینکــه رهبــری نســبت بــه حــوزه معــدن تا کیــد بســیار‬ ‫دارنــد‪ ،‬افــزود؛ تا کیــد ایشــان نســبت بــه حــوزه معــدن بسیاردرســت اســت‬ ‫زی ــرا یک ــی از نق ــاط اغ ــاز چرخ ــه تولی ــد‪ ،‬ح ــوزه مع ــدن اس ــت‪ .‬وی اف ــزود؛‬ ‫شناســـایی ذخایـــر معدنـــی‪ ،‬اولیـــن بحـــث در حـــوزه معـــدن اســـت ک ــه‬ ‫متاس ــفانه دراین زمین ــه عق ــب هس ــتیم و نمی دانی ــم ک ــه به ط ــور دقی ــق‬ ‫به چه میـــزان ذخایـــر معدنـــی وجـــود دارد و تاچه حـــد قابل برداش ــت‬ ‫خواهنـــد بـــود؛ بنابرایـــن کار ویـــژه ای را از مهرمـــاه پارســـال اغـــاز و تم ــام‬ ‫نق ــاط امیدبخ ــش کش ــور را ابت ــدا از خراس ــان جنوب ــی س ــپس کردس ــتان‪،‬‬ ‫سیستان وبلوچســتان و ســایر مناطــق بررســی کردیــم تــا به دقــت و ذخایــر‬ ‫معدنــی شناســایی و شــود‪ .‬خوشــبختانه ذخایــر ارزشــمندی در خراســان‬ ‫جنوبـــی ا کتشـــاف شـــد و بـــه زودی اطالع رســـانی می شـــود‪.‬‬ صفحه 2 ‫رویداد‬ ‫یک شنبه ‪ 5‬تیر ‪ 1401‬شماره‪ 2530‬یک شنبه ‪ 5‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2530‬‬ ‫‪3‬‬ ‫فهرست‬ ‫بهترین «سریال های انتولوژی» نتفلیکس‬ ‫گفت وگو با بازیگران نمایش «رومئو و ژولیت» به کارگردانی شهروز دل افکار (بخش نخست)‬ ‫مخاطب می تواند با دیدن یک اثر هنری به «کمال» برسد‬ ‫تهــا»‬ ‫به تازگــی ســومین فصــل از ســریال انیمیشــنی «عشــق‪ ،‬مــرگ و ربا ‬ ‫روی ســرویس انالین «نتفلیکس» پخش؛ و بهانه ای شــد تا دراین مطلب‬ ‫بــه بررســی بهتریــن انتولوژی هــای «نتفلیکــس» بپردازیــم‪ .‬ســریال های‬ ‫انتولــوژی یــا مجموعــه ای‪ ،‬بــه اثــاری گفتــه می شــود کــه هر قسمتشــان‬ ‫داســتانی متفــاوت و کاراکترهایــی جدا گانــه دارنــد‪.‬‬ ‫‪Love, Death & Robots‬‬ ‫فصـل سـوم «عشـق‪ ،‬مـرگ و ربات هـا» داسـتان هایی متفـاوت را روایـت کـرد و‬ ‫همین باعث شـد تا طرفداران توجه زیادی نسـبت به ان بکنند‪ .‬این سـریال‬ ‫انیمیشـنی بـه موضوعات مختلفـی دررابطه با بشـریت و فناوری می پـردازد و‬ ‫ً‬ ‫برخـی از قسـمت های ان واقعـا تماشـایی و خیره کننـده هسـتند‪ .‬هرکـدام از‬ ‫قسـمت های ایـن سـریال انیمیشـنی نیز توسـط کارگـردان و عوامـل متفاوتی‬ ‫ً‬ ‫سـاخته شـده اند که سـبب شـده تا قسـمت ها اصال تکراری نباشـند‪.‬‬ ‫‪Criminal‬‬ ‫بیننـدگان از تماشـای سـریال های پـر از دیالـوگ کـه بـر روی شـخصیت‬ ‫کارا کترهـا‪ ،‬داسـتان های شـخصی و انگیزه هـای ان هـا تمرکـز دارد همچـون‬ ‫سـریال «جنایـی» لـذت می برنـد‪ .‬هـر فصـل از ایـن سـریال‪ ،‬در یکـی از‬ ‫کشـورهای اروپایـی روایـت می شـود و تا کنـون چهـار فصـل از ان پخـش شـده‬ ‫کـه در فرانسـه‪ ،‬اسـپانیا‪ ،‬المـان و بریتانیـا رخ داده انـد و تمـام اتفاقـات نیـز در‬ ‫درون فضایی بسـته همچون ایسـتگاه پلیس و اتاق بازجویی جریان دارند‪.‬‬ ‫امینکردبچهچنگی‬ ‫‪Aminkordbacheh@gmail.com‬‬ ‫نمایــش «رومئــو و ژولیــت»؛ تازه تریــن اثــر شــهروز دل افــکار در‬ ‫مقــام کارگــردان‪ ،‬در ســالن اســتاد جعفــر والــی در تهــران بـه روی‬ ‫صحنــه رفتــه اســت‪ .‬ایــن اثــر‪ ،‬محصــول حضــور هنرجویــان در‬ ‫یســت و قالبــی کمــدی و موزیــکال دارد‪.‬‬ ‫کارگا ههــای بازیگر ‬ ‫انچــه می خوانیــد‪ ،‬بخــش نخســت گفت وگــو بــا بازیگــران ایــن‬ ‫نمایــش اســت‪.‬‬ ‫گرما و سرما و بی پولی‪ ،‬حریف عالقه من به بازیگری نشد‬ ‫مسـعود عرب خزائلـی بااشـاره به اینکه در رونـد تولیـد مجموعـه‬ ‫یبـارد» (پوریـا اذربایجانـی) بـه شـهروز دل افـکار‬ ‫یصـدا م ‬ ‫«بـرف ب ‬ ‫معرفی شده است‪ ،‬گفت‪« :‬در این یک سال گرما و سرما و بی پولی‬ ‫حریـف عالقـه مـن بـه بازیگـری نشـد و توانسـتم دراین عرصـه دوام‬ ‫کسـال‪ ،‬توانسـتم با‬ ‫بیـاورم و خوشـحالم کـه پـس از گذشـت این ی ‬ ‫یـک کار تیمـی قـوی خـود را ازنظـر جسـمی و ذهنـی در کنـار دیگـر‬ ‫نگـروه ارتقـا ببخشـم»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه انتظـار دارد‬ ‫اعضـای ای ‬ ‫مخاطبـی کـه بـه دیـدن ایـن اثـر می نشـیند به این نکتـه توجـه‬ ‫داشـته باشـد کـه بازیگـران‪ ،‬تـازه کار بـوده و بایـد ایـن اثـر را به عنوان‬ ‫نخسـتین اثـر انـان پذیرفـت‪ ،‬افـزود‪« :‬انتظـار داریـم درایـن دوره‬ ‫بهـای مـردم دور شـده اسـت‪ ،‬ایـن‬ ‫سـخت و بـدی کـه خنـده از ل ‬ ‫نمایش بتواند دوباره خنده را به لب های مخاطبان هنر نمایش‬ ‫در کشـور بازگرداند»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه شـادی برای همه اقشـار‬ ‫جامعـه‪ ،‬همـواره ارزوی قلبـی او بـوده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬ایـن اثـر‪،‬‬ ‫یسـت و کسـی که قرار است در‬ ‫تلفیقی از موسـیقی حرکت و بازیگر ‬ ‫چنیـن نمایش هایـی ایفای نقش کند و مقابـل دیدگان مخاطب‬ ‫به روی صحنه بیاید‪ ،‬باید مهارت الزم دراین زمینه را داشته باشد‬ ‫کهـای مهـم این چنینـی می توانـد یک اثـر را‬ ‫و پرداختـن بـه تکنی ‬ ‫کهـای‬ ‫در مسـیر شگفت انگیزشـدن حرکـت دهـد»‪ .‬وی‪ ،‬تکنی ‬ ‫تهـای درسـت را از‬ ‫خوانـدن تنفـس صحیـح و تسـلط بـر حرک ‬ ‫شهـای‬ ‫یهـای یـک بازیگـر بـرای حضـور در نمای ‬ ‫مهم تریـن ویژگ ‬ ‫موزیکال برشمرده و گفت‪« :‬ا گر یک بازیگر این مسائل را به خوبی‬ ‫بیامـوزد‪ ،‬می توانـد پیـام و مفهومـی کـه در ذهـن دارد را درسـت و‬ ‫ن می تواند نمایـش را به اثری‬ ‫خـوب بـه مخاطـب انتقال دهـد و ای ‬ ‫جلو هگـر در چشـمان مخاطـب تئاتـر در کشـور مبـدل سـازد»‪.‬‬ ‫بازی در نمایشی با کارگردانی دقیق‬ ‫باخط کش گذاری هایدرست‬ ‫نرگـس غالمـی بااشـاره به اینکه در کارگا ههـای ایـده تـا اجـرای‬ ‫نبـار اسـت‬ ‫شـهروز دل افـکار حضـور داشـته اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬اولی ‬ ‫در یـک اثـر پرسـوناژ و موزیـکال حضـور می یابـم کـه موجـب شـد‬ ‫حس وحالـی خـوب نسـبت بـه حضـور دراین اثـر داشـته باشـم و با‬ ‫حضـور در فضایـی حرفـه ای‪ ،‬مسـائل متعـددی را در حـوزه تئاتـر‬ ‫بیاموزم»‪ .‬وی که تحصیالتش را در رشته بازیگری ادامه می دهد‪،‬‬ ‫باابرازخرسـندی ازاینکه در یـک اثـر پربازیگـر و بـزرگ حضـور یافتـه‬ ‫اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬حـس حضـور در چنیـن اثـری‪ ،‬نسـبت بـه حضـور‬ ‫در دیگـر اثـار نمایشـی‪ ،‬حسـی شـیرین و پررنـگ اسـت و مـن نیـز‬ ‫تابه امـروز از حضـور در چنیـن اثـری بسـیار لـذت بـرده ام»‪ .‬ایـن‬ ‫بازیگـر تئاتـر کـه اولین بار اسـت در قالب نمایش «رومئـو و ژولیت»‬ ‫یگـذارد‪ ،‬حضـور در یـک‬ ‫بـر روی صحنـه حرفـه ای تئاتـر قـدم م ‬ ‫نمایـش موزیـکال بـرای بازیگـر را منـوط بـه داشـتن هوشـی باالتـر‬ ‫نسـبت بـه دیگـر اثـار نمایشـی دانسـته و افـزود‪« :‬طـی مدتی کـه در‬ ‫حـوزه نمایـش حضـور داشـته ام و سـراغ گرو ههـای مختلـف رفتم و‬ ‫نهـا را دیـده ام‪ ،‬رفتـار حرفه ای بسـان انچه‬ ‫رونـد تمریـن و اجـرای ا ‬ ‫در گروه شـهروز دل افکار اتفاق می افتد‪ ،‬کمتر به چشـم می خورد‪.‬‬ ‫باید گفت که کارگردانی وی دقیق با خط کش گذاری های درسـت‬ ‫اسـت؛ وی بـه کوچک تریـن جزئیـات توجـه دارد و پدیـده برخـورد‬ ‫بـا متـن و پدیـده توجـه بازیگـران بـرای رسـیدن به نقش‪ ،‬درسـت و‬ ‫دقیـق اتفـاق افتـاد»‪.‬‬ ‫بازی در «رومئو و ژولیت» دیدم را نسبت به کمدی تغییر داد‬ ‫محمـود هاشـمی بااذعان به اینکـه فعالیـت در فضـای تئاتـر‬ ‫شهرسـتان‪ ،‬جـای پیشـرفت نـدارد‪ ،‬گفـت‪« :‬چـون خـودم در‬ ‫یکـردم‪ ،‬بازیگـران قـدر و قهـاری را‬ ‫فضـای شهرسـتانی کار م ‬ ‫دیـدم کـه هرگـز دیـده نشـدند و در حـد همـان بازیگـر شهرسـتان‬ ‫شاتر‬ ‫اهانت‬ ‫محمد اسدنیا‪ ،‬رضا ارامش‪ ،‬سعید‬ ‫ احسانی‪ ،‬محمد صالح ارغوان‪ ،‬بیتا ا کبری‪،‬‬ ‫نازنین بیوک‪ ،‬عاطفه چوپانی‪ ،‬محمدرضا‬ ‫ ساری زاده‪ ،‬الینا سرمدی‪ ،‬ستایش صائمی‪،‬‬ ‫سعید فرخی و احسان مقدم؛ بازیگران این‬ ‫کارگردانی نازنین‬ ‫نمایش به نویسندگی و‬ ‫ِ‬ ‫ بیوک هستند که از ‪ 20‬خردادماه تا ‪ 2‬تیرماه‬ ‫‪ 1401‬در «عمارت سیمر غ» ( سالن دو)‬ ‫به روی صحنه رفت‪.‬‬ ‫مانده انـد»‪ .‬وی کـه چهارسـال اسـت در فضـای حرفـه ای تئاتـر‬ ‫فعالیـت می کنـد‪ ،‬بااشـاره به اینکه در دوره هوتـن شـکیبا در شـهر‬ ‫قـم شـرکت کـرده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬ایشـان نیـز اعتقـاد داشـتند بهتـر‬ ‫یکـه می خواهد در حوزه تئاتر پیشـرفت کنـد‪ ،‬به تهران‬ ‫اسـت فرد ‬ ‫بیایـد و این مسـیر را حرفـه ای ادامـه بدهـد»‪ .‬ایـن بازیگـر تئاتـر‬ ‫بااشـاره به اینکه در نخسـتین روزهای شـهریورماه پارسـال به گروه‬ ‫پیوسـته اسـت‪ ،‬افزود‪« :‬من اقای دل افکار را از نمایش رومئولیت‬ ‫به کارگردانـی مصطفـی کوشـکی؛ می شناسـم و معتقـدم بـا فضـای‬ ‫ً‬ ‫یکـرد‪ ،‬شـدیدا درخشـید و سرشـار‬ ‫کمیکـی کـه دران کار ایجـاد م ‬ ‫کسـالی کـه تمرینـات ایـن‬ ‫از انـرژی بـود»‪ .‬وی بابیان اینکـه در ی ‬ ‫اثـر در تـاالر محـراب اغـاز شـده اسـت‪ ،‬خانـواده اش را بسـیارکمتر از‬ ‫اعضای گروه مالقات کرده اسـت‪ ،‬افزود‪« :‬این اثر با ریتمی کمیک‬ ‫یشـود و بـا ریتمـی کمیـک درانتهـا پایـان می یابـد‪.‬‬ ‫درابتـدا اغـاز م ‬ ‫یشـود تـا ایـن اثـر به شایسـتگی بـا‬ ‫به نظـرم‪ ،‬این امـر موجـب م ‬ ‫مخاطـب خویـش ارتبـاط برقـرار کنـد»‪ .‬وی کمدی بودن ایـن اثر را‬ ‫نبـار‬ ‫یهـای ان برشـمرده و بااذعان به اینکـه اولی ‬ ‫از مهم تریـن ویژگ ‬ ‫است در اثری کمدی حضور یافته است‪ ،‬گفت‪« :‬تا قبل از این کار‬ ‫نگاهـم نسـبت به حـوزه کمدی تفـاوت داشـت؛ اما بـازی دراین اثر‬ ‫توانسـت دیـد مـرا نسـبت بـه کمـدی تغییـر بدهـد»‪.‬‬ ‫ماندگاری هنرمند در ذهن مردم باتکیه بر اثار ماندگارش‬ ‫سـودا باابـرو باابرازخرسـندی از حضـور دراین اثـر بااشـاره به اینکه‬ ‫شـناختی از قبـل‪ ،‬از کارگـردان داشـته اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬می دانسـتم‬ ‫کارگردانـی کاربلـد و حرفـه ای بـوده و از حضـور دراین اثـر خوشـحال‬ ‫هسـتم؛ زیـرا روزهـای تحصیـل در دانشـگاه دراین اثـر بـرای مـن‬ ‫ً‬ ‫مجـددا احیـا شـد و تمـام انچـه را کـه در دانشـگاه یـاد گرفته بـودم‪،‬‬ ‫دراین اثـر مـرور کـردم»‪ .‬وی کـه تحصیالتـش را در حـوزه هنرهـای‬ ‫نمایشـی در مقطـع کارشناسـی در سـال ‪ ۹۶‬به پایـان رسـانده؛‬ ‫بااشـاره به اینکه تئاتـر موزیـکال می توانـد باتکی هبـر موسـیقی و‬ ‫حرکـت تفاوتـی چشـم گیر نسـبت بـه دیگـر ژانرهـای هنـر نمایـش‬ ‫داشـته باشـد‪ ،‬افزود‪« :‬زمان بربودن پروسه تمرین در اثار موزیکال‬ ‫نمایشـی‪ ،‬به جهـت وجـود هماهنگـی میـان گـروه موسـیقی‪ ،‬نـور‬ ‫یسـت کـه در رونـد تولیـد‬ ‫و بازیگـران‪ ،‬از مهم تریـن سختی های ‬ ‫ایـن اثـار وجـود دارد؛ امـا معتقـدم بـا وجـود شـرایط سـختی کـه‬ ‫به لحـاظ زندگـی در جامعـه وجـود دارد‪ ،‬اوردن لبخنـد بـا یـک‬ ‫بهـای مـردم ان قدرها کـه فکـر می کنیم‪ ،‬بد‬ ‫تئاتـر موزیـکال روی ل ‬ ‫نیسـت»‪ .‬وی کـه پـس از حضـور در پروژ ههـای تئاتـر دانشـجویی‪،‬‬ ‫فعالیت هایی به عنوان دستیار کارگردان در چند پروژ ه سینمایی‬ ‫داشـته؛ هنـر را اثـری سـاخته دسـت بشـر باتوج هبـه درنظرگرفتـن‬ ‫بعـد زیبایی شناسـانه ان می دانـد و بااشـاره به اینکه هنـر توانایـی‬ ‫یسـت و هرانچـه جنبـه زیبایی شناسـانه در خـود‬ ‫افریـدن زیبای ‬ ‫یتـوان یـک محصـول هنـری شـناخت‪ ،‬افـزود‪« :‬هنرمنـد‪،‬‬ ‫دارد را م ‬ ‫پـس از مرگـش نیـز می تواند باتکیه بر اثار مانـدگاری که خلق کرده‪،‬‬ ‫در ذهن مردم ماندگار باشـد و هرزمان که اسـم او می اید اثر او نیز‪،‬‬ ‫بـا اسـم او در اذهـان مخاطبـان زنـده شـود»‪.‬‬ ‫سختی های تولید یک اثر موزیکال به لذت کارکردن می ارزد‬ ‫صابـر رضایـی بابیان اینکـه برای سـومین بار اسـت به عنـوان بازیگر‬ ‫بـه روی صحنـه تئاتـر مـی رود‪ ،‬گفـت‪« :‬همـه افـراد حاضـر در گـروه‬ ‫ایـن نمایـش از هنرجویان شـهروز دل افکار بودنـد و در مدت زمان‬ ‫شهـای زیـادی را پیـش رو داشـتند؛ امـا‬ ‫کسـاله تمریـن اثـر‪ ،‬چال ‬ ‫ی ‬ ‫ً‬ ‫نهایتـا بسـان یـک خانـواده‪ ،‬درکنارهـم قـرار گرفته تا اثری منسـجم‬ ‫و قابل توجـه را بـه مخاطبـان ارائـه کننـد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه بـا‬ ‫حضور دراین اثر درک بیشتری از دنیای بازیگری پیدا کرده است‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬وقتـی هنرمنـد دسـت بـه خلـق یـک اثـر هنـری می زنـد‪،‬‬ ‫بایـد ان را از اعمـاق وجـود خلـق کنـد و همیـن ویژ گـی می توانـد‬ ‫اثـر او را مانـدگار کنـد؛ زیـرا هنرمنـد در خلـق یـک اثـر هنـری از‬ ‫یگـذارد»‪ .‬وی‪ ،‬موسـیقی را از مهم ترین‬ ‫تک ههـای وجـودش مایه م ‬ ‫عوامـل اثرگـذار در منحصرب هفـرد سـاختن یـک نمایـش دانسـته و‬ ‫یهـا در یـک نمایـش‪ ،‬می توانـد برپایـه‬ ‫بابیان اینکـه بسـیاری از باز ‬ ‫موسـیقی شـکل بگیرد‪ ،‬گفت‪« :‬هم خوانی و سـازگاری موسـیقی و‬ ‫روایـت داسـتان پروسـه ای پرچالـش اسـت؛ امـا بایـد توجه کـرد که‬ ‫موسـیقی یـک عنصـر جدانشـدنی از هنـر و به ویـژه هنـر نمایـش‬ ‫اسـت و به روی صحن هبـردن اثـار موزیـکال‪ ،‬سـختی های خـاص‬ ‫خـود را دارد کـه دریافـت ان بـه سـختی های کارکـردن مـی ارزد»‪.‬‬ ‫وی با ابراز خرسـندی از اینکه شـروع بیماری کرونا در کشـور کمتر‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬وجـود پروتکل هـای بهداشـتی بـرای اجـرای‬ ‫نمایش سخت بود؛ اما خداوند را سپاسگزاریم که بااین وجود نیز‬ ‫توانسـتیم اثـری درخورتوجـه مخاطبـان را بـه روی صحنـه ببریم»‪.‬‬ ‫خوب کارکردن در کنار یک تئاتری حرفه ای‬ ‫حس ِ‬ ‫تینـا اسـدی کـه تحصیالتـش در رشـته طراحـی لبـاس بـوده؛ و‬ ‫در طراحـی و نقاشـی نیـز فعالیت هایـی دارد‪ ،‬بااشـاره به اینکه در‬ ‫ابتدای راه‪ ،‬وارد گروهی شده که هیچ کس را در ان نمی شناخت و‬ ‫این موجب شده بود تصور کند که ممکن است استرس به او وارد‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪« :‬رفتار حرفه ای شهروز دل افکار در جایگاه کارگردان‪،‬‬ ‫به گونـه ای بـود کـه هرگـز ایـن حـس بـه بازیگـر دسـت نمـی داد کـه‬ ‫نبـار اسـت در کنـار گروه قرار گرفته و به تازگـی به این گروه‬ ‫بـرای اولی ‬ ‫وارد شـده اسـت‪ .‬این‪ ،‬موجب شـد حس خوبی داشـته باشـم که‬ ‫کنار یک انسان بزرگ و موفق مشغول به فعالیت هستم»‪ .‬اسدی‬ ‫کـه تحصیالتـش را در حـوزه طراحـی لبـاس در دانشـگاه ادامـه‬ ‫نگـروه تجربـه‬ ‫می دهـد باابرازخرسـندی ازاینکه حـال خوبـی را درای ‬ ‫کگـروه‬ ‫یبـودن ی ‬ ‫کـرده اسـت و همیـن نکتـه‪ ،‬برگرفتـه از حرفه ا ‬ ‫یسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬یـک بازیگـر تئاتـر بـرای حضـور در یـک اثـر‬ ‫نمایش ‬ ‫تهـا را بشناسـد و گوشـش‬ ‫موزیـکال بایـد موسـیقی را بشناسـد‪ ،‬ن ‬ ‫کـوک باشـد و الزم اسـت که یـک بازیگـر نمایـش موزیـکال موسـیقی‬ ‫را در حـد پایـه بدانـد تـا لطمـه ای بـه نقـش او بـر روی صحنـه وارد‬ ‫نشود»‪ .‬این بازیگر تئاتر بااذعان به اینکه هرج ا موسیقی کنار یک‬ ‫نمایش وجود داشـته باشـد‪ ،‬مخاطب لذت بیشـتری از تماشـای‬ ‫ان خواهـد بـرد‪ ،‬گفـت‪« :‬معتقـدم اجـرای یـک نمایـش موزیـکال‬ ‫یشـود مخاطب‪ ،‬از دیدن‬ ‫لذت بخش تر اسـت و این امر موجب م ‬ ‫چنین اثری بیشـتر لذت ببرد و بیشـتر به وجد بیاید و ناخودا گاه‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫چشـم و گـوش و بیشـتر جـذب اثـری این چنیـن م ‬ ‫اهمیتچگونه ایستادنو چگونه ماندندر هنر‬ ‫اسـحاق ثبـوت ایـن اثـر را برامـده از کارگاه ایـده تـا اجـرا دانسـته و‬ ‫بااشـاره به اینکه ایـن کارگا ههـا کارگا ههـای اموزشـی هسـتند کـه‬ ‫ً‬ ‫نهایتـا هنراموزانشـان‪ ،‬به اجـرا می رسـند و نمایشـی را بـه روی‬ ‫صحنـه می برنـد‪ ،‬گفت‪« :‬به واسـطه حضور دوسـتانم درایـن کارگاه‬ ‫پـس از پایان یافتـن نخسـتین اثـر نمایشـی بـه این جمع پیوسـتم‬ ‫و چـون همـواره مدنظـر داشـتم بـه اجـرای دوم خویـش برسـم‬ ‫نگـروه‬ ‫تنـام کـردم و از پارسـال تابه امـروز کنـار ای ‬ ‫درایـن کارگاه ثب ‬ ‫حضـور دارم»‪ .‬بازیگـر نمایـش «مختلفیـن» کـه در پردیـس تئاتـر‬ ‫شـهرزاد به روی صحنه رفت‪ ،‬وجود تعداد بسـیار بازیگران کاراولی‬ ‫یهـای منحصرب هفـرد اخریـن اثـر‬ ‫در گـروه ایـن نمایـش را از ویژگ ‬ ‫دل افـکار در مقـام کارگـردان خوانـد و بااشـاره به اینکه «رومئـو و‬ ‫ژولیـت» یـک کمـدی مهیـج اسـت افـزود‪« :‬رومئـو و ژولیـت با ریتم‬ ‫و هیجـان باالیـش می توانـد مخاطـب را روی صندلـی خـود در‬ ‫سـالن نمایـش میخکـوب کنـد»‪ .‬وی هنـر را فعالیتـی می دانـد کـه‬ ‫همـه افـراد می تواننـد ان را انجـام دهنـد؛ امـا صـرف انجـام دادن‬ ‫ایـن کار مهـم نیسـت؛ بلکـه چگونـه به انجام رسـاندن ان مهـم‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬هنرهـای بسـیاری ماننـد نقاشـی و اشـپزی داریـم‬ ‫جسـاله دسـت بـه خلـق یـک‬ ‫امـا تنهـا به صرف اینکـه یـک بچـه پن ‬ ‫نقاشـی می زنـد‪ ،‬نمی توانیـم بـه او لقـب هنرمنـد بدهیـم و از همـه‬ ‫یتـوان بـه هنـر تئاتـر و سـینما تعمیـم داد‬ ‫رهگـذر این مسـئله را م ‬ ‫س روی صحنـه یـا جلـوی دوربیـن مـی رود و دیالـوگ‬ ‫و گفـت هرکـ ‬ ‫یتـوان بـه او لقـب هنرمنـد داد؛ بلکـه دراین میـان‬ ‫می گویـد نم ‬ ‫چگونه ایسـتادن و چگونه مانـدن مهـم اسـت»‪.‬‬ ‫مخاطب می تواند با دیدن یک اثر هنری به کمال برسد‬ ‫سـحر عبدالملکـی بابیان اینکـه کارکـردن کنـار گـروه درج هیـک‬ ‫حرفـه ای‪ ،‬حس وحـال خوبـی بـرای بازیگـر دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬فعالیـت‬ ‫در یـک اثـر موزیـکال بایـد طـوری تنظیـم شـود کـه هماهنگـی و‬ ‫همکاری بین گروه بازیگران و گروه موسیقی وجود داشته باشد»‪.‬‬ ‫وی که در برخی از اثار پیشین شهروز دل افکار‪ ،‬به عنوان دستیار‬ ‫کارگردان کنار وی حضور داشـت‪ ،‬بااشـاره به اینکه عشـق میان دو‬ ‫شـخصیت اصلـی این داسـتان می توانـد از مهم تریـن ویژگی های‬ ‫ً‬ ‫شـاخص ایـن اثـر به حسـاب بیایـد‪ ،‬افـزود‪« :‬نهایتـا بیـن جنگـی‬ ‫کـه میـان ایـن دو خانـدان درمی گیـرد‪ ،‬ایـن دو شـخصیت از بیـن‬ ‫می رونـد»‪ .‬وی کـه تجربـه دسـتیاری کارگردانـی نمایـش «شـک»‬ ‫اثـر مهـدی کوشـکی را نیـز در کارنامـه هنـری خـود دارد‪ ،‬هنـر را‬ ‫سرچشـمه به کمال رسـیدن روح انسـان دانسـته و بااشاره به اینکه‬ ‫هنرمنـد واقعـی‪ ،‬خـود را فـدای تولیـد ارائـه اثـر می کنـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«مخاطـب می توانـد بـا دیـدن یـک اثـر هنـری بـه کمـال برسـد و‬ ‫یتـوان از ان اثر به عنـوان یک‬ ‫ا گـر در حـوزه هنـری اتفـاق بیفتـد‪ ،‬م ‬ ‫ش «سـیزده»‬ ‫اثـر هنـری مانـدگار یـاد کـرد»‪ .‬ایـن بازیگـر کـه در نمایـ ‬ ‫به کارگردانـی مهـدی کوشـکی؛ و «کوریاالنـوس» به کارگردانـی‬ ‫مصطفـی کوشـکی بـه روی صحنـه رفتـه اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬فعالیـت‬ ‫ً‬ ‫نگـروه‬ ‫در شـرایط کرونـا بـرای اهالـی تئاتـر واقعـا سـخت بـود و ای ‬ ‫ً‬ ‫نیـز توانسـت بـا تمرینـات مسـتمر و مـداوم خویش نهایتـا به افقی‬ ‫دسـت یابـد کـه اثـری درخورتوجـه مخاطـب و با کیفیـت را بـه روی‬ ‫صحنـه ببـرد»‪.‬‬ ‫نمایش در پله نخست‬ ‫چشمان مخاطب را درگیر خویش می کند‬ ‫فرهان شـجاعی بااشـاره به اینکه پیش تر اثار نمایشـی شـهروز دل‬ ‫افـکار را دیـده بـوده و بـا ان هـا ارتبـاط برقـرار کـرده اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«مدتـی بـود کـه بـا رونـد و نحـوه فعالیت دل افکار اشـنایی داشـتم‬ ‫و این امـر موجـب شـد تا تصمیم بگیـرم در ورکشـاپ های دیگرش‬ ‫کگـروه فوق حرفـه ای را‬ ‫تنـام کنـم»‪ .‬وی کارکـردن در ی ‬ ‫نیـز ثب ‬ ‫ً‬ ‫شـدیدا لذت بخـش دانسـته و بااذعان به اینکـه حضـور در اثـری‬ ‫حرفـه ای‪ ،‬بازیگـر را نیـز حرفـه ای تربیـت می کنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬شـهروز‬ ‫دل افـکار به عنـوان یـک کارگـردان حرفـه ای همـواره در کنـار تمـام‬ ‫یشـود تا همه افراد بتوانند‬ ‫اعضـای گـروه بـوده و این امر موجب م ‬ ‫از کارکردن در کنار او لذت ببرند»‪ .‬این بازیگر تئاتر باتا کیدبراینکه‬ ‫یکـردن در یـک نمایـش موزیـکال بـرای بازیگـران تئاتـر نیـز‬ ‫باز ‬ ‫سخت است‪ ،‬گفت‪« :‬پا گذاشتن در مسیر تولید یک اثر موزیکال‬ ‫ً‬ ‫به جهت اینکـه یـک بازیگـر بایـد خـود را سـریعا بـا گـروه نمایشـی‬ ‫هماهنـگ کنـد و درکنـاران بکوشـد تـا بـا صـدای موسـیقی نیـز‬ ‫هماهنگی داشته باشد‪ ،‬دشوار است»‪ .‬وی این اثر را دارای متنی‬ ‫شتـر نیـز دوبـار ایـن‬ ‫سـنگین و سـخت خوانـد و بابیان اینکـه پی ‬ ‫نمایشـنامه در دو شـکل مختلـف در تهـران بـه روی صحنـه رفتـه‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬اینکـه شـهروز دل افکار ریسـک کـرد و به این کار دسـت زد‪،‬‬ ‫جالب توجـه و بااهمیـت اسـت»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه ایجـاد تغییـر‬ ‫در متـون نمایشـی بـزرگ‪ ،‬ریسـکی بـاال دارد و کارگـردان اثـر همـواره‬ ‫بایـد از خـود بپرسـد کـه مـردم چنیـن اثـری را دوسـت خواهنـد‬ ‫داشـت یـا خیـر؟ گفـت‪« :‬مخاطـب بایـد یـک نمایـش زیبـا بـر روی‬ ‫صحنـه ببینـد؛ زیـرا یـک نمایـش‪ ،‬در پلـه نخسـت تنهـا چشـمان‬ ‫مخاطـب را درگیـر می کنـد»‪.‬‬ ‫هنرمند یعنی کسی که به هم بازی خویش نیز اهمیت بدهد‬ ‫شتـر نیـز در کنـار شـهروز دل افـکار‬ ‫مینـا باوقـار بااشـاره به اینکه پی ‬ ‫حضـور داشـته؛ امـا به دالیـل مختلـف نتوانسـته اسـت بـه اجـرای‬ ‫اثر او برسـد‪ ،‬گفت‪« :‬با تبلیغ کارگاه بیان تا اجرای شـهروز دل افکار‬ ‫دراین کارگاه ها حضور یافتم و حس وحال بسـیارخوبی را از حضور‬ ‫دراین گـروه در وجـود دارم»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه در ابتـدای ورود‬ ‫ـیار خانـواده روبـه رو بـود‪،‬‬ ‫بـه عرصـه بازیگـری‪ ،‬بـا مخالف ‬ ‫تهـای بس ِ‬ ‫افـزود‪« :‬نمایـش موزیکال‪ ،‬سـختی های بسـیار در هماهنگی گروه‬ ‫موسـیقی و بازیگـران دارد؛ امـا ا گـر بخواهیم دقیق تر ب ه پاسـخ این‬ ‫سـوال دسـت یابیـم کـه چـه تفاوت هایـی میـان اجـرای موزیـکال‬ ‫و دیگـر ژانرهـای هنـر نمایـش هسـت؟ بایـد سـراغ کسـانی برویـم‬ ‫کـه بـه فعالیـت حرفـه ای موسـیقی نمایـش می پردازنـد»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکه عالقه او به بازیگری موجب شده تا در ورکشاپ های‬ ‫متعددی حضور یابد‪ ،‬همدلی گروه اجرایی این اثر را از مهم ترین‬ ‫یهـای شـاخص کار برشـمرد و بابیان اینکـه بازیگـران ایـن‬ ‫ویژگ ‬ ‫اثـر‪ ،‬همـه پشـت یکدیگـر بوده انـد‪ ،‬افـزود‪« :‬همـه مـا باتکی هبـر‬ ‫نگـروه ‪ 40‬نفـره‪ ،‬بـا‬ ‫یهـای خویـش سـعی کردیـم کـه درای ‬ ‫توانای ‬ ‫همدلی و خالی نکردن پشـت یکدیگر‪ ،‬کار را ب هسـمت جلو حرکت‬ ‫دهیـم»‪ .‬وی بااذعان به اینکـه در تولیـد ایـن نمایـش‪ ،‬روزهایـی‬ ‫دشـوار در کنـار روزهـای شـیرین بـر اعضـای گـروه گذشـته اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬ایـن همدلـی‪ ،‬سـختی روزهـای سـخت را بـرای مـا کمتـر‬ ‫کگـروه بـا یکدیگـر‬ ‫کـرد»‪ .‬وی درپایـان‪ ،‬هنـر را همدلـی اعضـای ی ‬ ‫یسـت که نه تنهـا به خویش؛ بلکه‬ ‫دانسـت و گفـت‪« :‬هنرمند کس ‬ ‫بـه ه مبـازی خـوی نیـز اهمیـت بدهـد»‪.‬‬ ‫عکس‪:‬میناقانع‬ ‫‪Scream‬‬ ‫«جیـغ» سـریالی اسلشـر و ترسـنا ک براسـاس مجموعـه فیلم هـای محبوبـی‬ ‫به همین نـام اسـت‪ .‬سـریال بـه هنـگام پخـش خـود از سـال ‪ ۲۰۱۵‬تـا ‪۲۰۱۹‬‬ ‫بـا نقدهـای متوسـط و متفاوتـی ازسـوی منتقـدان و بیننـدگان روبـه رو شـد‪.‬‬ ‫برخـی از طرفـداران کیفیـت ان را ضعیـف می دانسـتند و برخی دیگـر نیـز ان را‬ ‫به عنـوان یـک سـریال مسـتقل ارج می نهادنـد‪ .‬فصل هـای اول و دوم سـریال‬ ‫لهـای‬ ‫موفـق بودنـد امـا فصـل سـوم و نهایـی ان نتوانسـت تـا موفقیـت فص ‬ ‫قبلـی را تکـرار کنـد‪.‬‬ ‫‪Easy‬‬ ‫سـریال «اسـان» اثـری کمـدی‪ ،‬درام و جنایی سـت کـه کمتـر موردتوجـه قـرار‬ ‫گرفتـه‪ .‬ایـن سـریال داسـتان های مختلفـی را بازگـو می کنـد کـه همگـی در‬ ‫شـیکا گو رخ می دهنـد‪ .‬اغلـب ایـن داسـتان ها بـر محوریـت عشـق مـدرن و‬ ‫رابطه هـای پیچیـده هسـتند و به خوبـی توانسـتند داسـتان های خـود را‬ ‫به تصویـر بکشـند‪ .‬گـروه زیـادی از نویسـندگان و بازیگـران متفـاوت باعـث‬ ‫شـدند تا هر قسـمت سـریال منحصربه فرد و سـرگرم کننده به نظر برسـد‪ .‬این‬ ‫سـریال سـه فصـل داشـت کـه از سـال ‪ ۲۰۱۶‬تـا ‪ ۲۰۱۹‬پخـش می شـدند‪.‬‬ ‫‪Dirty John‬‬ ‫ً‬ ‫طرفـداران ژانـر جنایـی واقعـی بایـد سـریال «جـان کثیـف» را حتمـا تماشـا‬ ‫کننـد‪ .‬ایـن سـریال موردتحسـین‪ ،‬دو داسـتان را دنبـال می کنـد کـه براسـاس‬ ‫جنایت های واقعی هسـتند؛ فصل اول سـریال داسـتان پرونده جان میهان‬ ‫را دنبال کرد و فصل دوم نیز داسـتان بتی برودریک را به تصویر کشـیده بود‪.‬‬ ‫هـر دو فصـل‪ ،‬داسـتانی عاشـقانه را دنبـال می کننـد که با پایانی خشـونت امیز‬ ‫همـراه بوده انـد‪ .‬درحال حاضـر مشـخص نیسـت کـه ایـا فصـل سـوم سـاخته‬ ‫می شـود یـا خیـر‪.‬‬ ‫‪American Vandal‬‬ ‫سـریال «تخریبگـر امریکایـی» هجونامـه ای از شـیفتگی جامعـه نسـبت‬ ‫بـه جنایـات واقعـی به شـمار مـی رود و به خوبـی توانسـته این موضـوع را‬ ‫به تصویـر بکشـد‪ .‬ایـن سـریال بـه تقلیـدی طنـز از سـریال هایی می پـردازد که‬ ‫بـه بررسـی داسـتان های جنایـی واقعـی می پردازنـد‪ .‬دو فصـل اول‪ ،‬بازیگـران‬ ‫و کارا کترهایـی یکسـان داشـت؛ امـا هرکـدام از فصل هـا بـه جنایتـی متفـاوت‬ ‫می پرداختند‪ .‬متاسفانه «نتفلیکس» این سریال را کنسل کرد و فصل سوم‬ ‫ان را تولیـد نکـرد‪.‬‬ ‫‪The Sinner‬‬ ‫یشـود‬ ‫«گناهکار» به عنوان یکی از بهترین سـریال های هیجانی شـناخته م ‬ ‫ً‬ ‫و طرفـداران سـریال های پلیسـی حتمـا بایـد به تماشـای ان بنشـینند‪.‬‬ ‫«گناهـکار» داسـتان کارا گاه بیـل پولمـن را دنبـال می کنـد کـه تلاش دارد‬ ‫جنایاتـی را حـل کنـد کـه مظنونین ان انگیزه هایی عجیب دارنـد‪ .‬هر فصل از‬ ‫سـریال «گناهـکار» بـا حضور همین کارا گاه اسـت؛ اما دیگـر بازیگران‪ ،‬محیط‬ ‫و همچنیـن معمـای جنایـی متفاوت انـد‪ .‬سـریال «گناهـکار» اثـری تاریـک و‬ ‫جـذاب اسـت کـه ارزش تماشـا کردن را دارد‪.‬‬ ‫‪Goosebumps‬‬ ‫سـریال «مورمـور» یـک کالسـیک از دهه ‪ ۹۰‬میالدی سـت کـه برپایه مجموعه‬ ‫کتـب برجسـته ای به همین نـام نوشـته «ار ال اسـتین» سـاخته شـده اند‪ .‬هـر‬ ‫قسـمت از ایـن سـریال انتولـوژی داسـتان گروهـی از نوجـوان را دنبال می کند‬ ‫که در موقعیت های ترسـنا کی قرار می گیرند‪« .‬مورمور» اثری ترسـنا ک اسـت‬ ‫و هر چهار فصل ان روی سرویس «نتفلیکس» منتشر شده اند‪ .‬این سریال‬ ‫از سـال ‪ ۱۹۹۵‬تـا ‪ ۱۹۹۸‬میلادی پخـش شـده بود‪.‬‬ ‫‪Black Mirror‬‬ ‫پس ازمدت هـا انتظـار سـرانجام «نتفلیکـس» سـاخت ششـمین فصـل از‬ ‫سـریال «اینـه سـیاه» را تاییـد کـرد‪ .‬ایـن سـریال انتولـوژی موردتحسـین و‬ ‫برجسـته موفـق شـد تـا این سـبک از داستان سـرایی را باردیگـر احیـا کنـد و‬ ‫این موضـوع به دلیـل ابتـکار و داستان سـرایی برجسـته خـودش بوده اسـت‪.‬‬ ‫قسـمت ان داسـتانی‬ ‫تا کنـون پنـج فصـل از «اینـه سـیاه» پخـش شـده و هـر‬ ‫ِ‬ ‫متفـاوت بـا کارا کترهایـی متفـاوت را بازگـو می کنـد‪.‬‬ ‫‪Slasher‬‬ ‫سـریال «اسلشـر» همان طورکـه از نامـش پیداسـت‪ ،‬سـریالی انتولـوژی و‬ ‫فصـل ان‪ ،‬داسـتان و بازیگرانـی متفـاوت دارد‪ .‬سـریال‬ ‫ترسـنا ک اسـت کـه هـر‬ ‫ِ‬ ‫«اسلشـر» تلاش دارد تـا بهتریـن جنبه هـای ژانـر قتـل و رازالـود را به تصویـر‬ ‫بکشـد و به همین دلیـل‪ ،‬طرفـداران ایـن ژانـر به شـدت از ایـن سـریال لـذت‬ ‫خواهنـد بـرد‪ .‬تا کنـون چهـار فصـل از سـریال «اسلشـر» پخـش شـده و فصـل‬ ‫پنجـم ان نیـز درحال تولیـد اسـت‪.‬‬ ‫علی محمدپناه‪ /‬فوت وفن‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫یک شنبه ‪ 5‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2530‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و کارت خـودرو سـواری پرایـد بـه رنـگ خا کسـتری‬ ‫دودی مـدل ‪ ۱۳۷۸‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪۸۹۸ -۴۲‬ب‪ ۳۴‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ ۰۰۱۴۰۴۹۵‬و شـماره شاسـی ‪S1412278612900‬‬ ‫بـه مالکیـت رجبعلـی میری فریمانی با کـد ملـی ‪۰۸۴۹۳۹۸۷۸۹‬‬ ‫مفقـود شـده از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪/.‬ف‬ ‫مفقودی مدرک تحصیلی (نوبت اول)‬ ‫مـدرک موقـت فار غ التحصیلـی اینجانـب شـبنم میقانـی فرزنـد اسـمعیل بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ ۲۸۱۱‬صـادره از ارا ک در مقطـع کارشناسـی رشـته اقتصـاد نظـری‬ ‫صادره از واحد دانشگاهی ازاد ارا ک در مورخه ‪ 1401/02/25‬مفقود شده و فاقد اعتبار‬ ‫یشـود اصـل مـدرک را به دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد ارا ک به‬ ‫اسـت‪ .‬از یابنـده تقاضـا م ‬ ‫نشـانی میدان امام خمینی(ره)‪ ،‬بلوار امام خمینی(ره)‪ ،‬شـهرک دانشـگاهی دانشـگاه‬ ‫ازاد اسالمی ارا ک‪ ،‬صندوق پستی ‪ ۳۸۱۳۵/567‬اداره فار غ التحصیالن ارسال فرماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۴۰۱/04/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۴۰۱/04/05 :‬‬ ‫ارا ک‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/01/22-140160319014000146‬هیـات اول موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانه‬ ‫یسـاردوئی فرزنـد درگـوش بـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای ا کبـر مشایخ ‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 50‬کـد ملـی ‪ 3031058577‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یکبـاب خانـه‬ ‫و باغچـه بـه مسـاحت ‪ 885‬مترمربـع پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 556‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از پلا ک‬ ‫‪ 23‬فرعـی از ‪ 556‬اصلـی قطعـه ‪ 5‬واقـع در اراضی قنات محمدشـاه سـاردوئیه جیرفت بخش ‪34‬‬ ‫کرمان خریداری از مالک رسمی خانم ماه جان مشایخی محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به‬ ‫مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی ست درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/22 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی موضوع ماده‪ 3‬قانون و ماده‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیتثبتیاراضیو ساختمان هایفاقدسندرسمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 1401/02/31-140160319014000673‬هیات اول موضوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفت تصرفـات مالکانه‬ ‫ینـژاد فرزنـد غالمرضـا بـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای محمدرضـا رضاخان ‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 43‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 125‬مترمربـع‬ ‫پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 581‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 581‬اصلـی قطعـه دو واقـع در‬ ‫اراضی حسین اباد جیرفت بخش ‪ 45‬کرمان خریداری از مالک رسمی اقای کیومرث منشی زاده‬ ‫محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪.‬‬ ‫درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند‬ ‫از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ‬ ‫رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/22 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/22-140160319014000671‬هیـات اول‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای نمـک کریمی مسـکونی‬ ‫فرزنـد فـرج بـه شماره شناسـنامه ‪ 45‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یکبـاب دکان قدیمـی بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 48‬مترمربـع پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از پال ک ‪ 12‬فرعـی از ‪ 1‬اصلی‬ ‫قطعـه یـک واقـع در اراضی محمد اباد مسـکون جبالبـارز جیرفت بخش ‪ 34‬کرمان خریـداری از‬ ‫مالـک رسـمی اقـای الب ارسلان طیـاری محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مـدت دو‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ‬ ‫یسـت درصـورت‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/22 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/10/18-140060319014004516‬هیـات دوم‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای محسـن سـاالری فرزنـد‬ ‫همتعلـی بـه شماره شناسـنامه کـد ملـی ‪ 3020396514‬صادره از جیرفت در ششـدانگ یکباب‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪ 320‬مترمربـع پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 9‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از پلا ک ‪ -‬فرعی‬ ‫از ‪ 9‬اصلـی قطعـه یـک واقـع در اراضـی جنگل ابـاد جیرفـت بخـش ‪ 45‬کرمان خریـداری از مالک‬ ‫رسـمی اقـای محمـد سـاالری (بـادی روا) محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مـدت دو‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ‬ ‫یسـت درصـورت‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/22 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390/09/20‬مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی فرزاد دین محمدی فرزند عبدالکریم‬ ‫به شماره شناسـنامه ‪ 7353‬صادره از خاش در یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪197/69‬‬ ‫مترمربـع در قسـمتی از پلا ک ‪ 138‬اصلـی واقـع در اراضی کاریزنو بخش ‪ 3‬زبرخان از محل‬ ‫مالکیت سیداسماعیل قدمگاهی فرزند سیدعلی محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم‬ ‫کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضای مدت مذکور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات‬ ‫سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/21 :‬‬ ‫سیدحسن پورموسوی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زبرخان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1400/12/12-140060319014005702‬هیـات دوم‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مونـس قاسـمی دلفارد فرزند‬ ‫علـی بـه شماره شناسـنامه ‪ 139‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪240‬‬ ‫مترمربع پال ک ‪ -‬فرعی از ‪ 579‬اصلی مفروز و مجزا شـده از پال ک ‪ 26‬فرعی از ‪ 579‬اصلی قطعه‬ ‫دو واقـع در اراضـی رهجـرد جیرفـت بخـش ‪ 45‬کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی خانـم اشـرف‬ ‫دهقان محرز شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫م ‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود‬ ‫یسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول‬ ‫را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیه ‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/22 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو سـواری پرایـد ‪ 111‬هاچ بـک بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪968 -46‬ن‪ 56‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 3587556‬و شـماره شاسـی ‪ S5430089022471‬بـه مالکیـت میثـم حقـی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫رشت‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/24-140160322002001248‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫زابـل‪ ،‬تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم زهـرا گلـزاری بـه شناسـنامه شـماره ‪ 22920‬کـد ملـی‬ ‫‪ 3670227954‬صـادره از زابـل فرزنـد علـی به صـورت ششـدانگ اعیـان یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪162‬‬ ‫مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 1208‬اصلـی واقـع در سیسـتان و بلوچسـتان بخـش یـک سیسـتان شهرسـتان‬ ‫زابـل‪ ،‬کوچـه مدرسـه شـاهد‪ ،‬منشـعبه از خیابـان شـهید باقـری جنوبـی‪ ،‬مالکیـت مشـاعی متقاضـی‬ ‫موضـوع سـند قطعـی ‪ 1391/12/26-11376‬دفترخانـه ‪ 51‬زابـل صفحـه ‪ 178‬دفتـر ‪ 148‬محـرز شـده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز در روزنامـه کثیراالنتشـار ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس‬ ‫از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی‬ ‫تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/05 :‬‬ ‫مهدی پهلوانروی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک زابل‬ ‫م الف ‪326‬‬ ‫ا گهـی ابلاغ مفـاد رای صـادره از طـرف هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی‪،‬‬ ‫املا ک و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪1390/09/20‬‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 140160301057002175‬مـورخ ‪ 1401/03/31‬صـادره از هیـات موضـوع قانـون تعییـن‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‪ ،‬امال ک و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مصوب ‪ 1390/09/20‬مسـتقر‬ ‫در اداره ثبت اسـناد و امال ک شـهریار‪ ،‬تصرفات مالکانه اقای علی قربانی فرزند عبدالحسـین به صورت‬ ‫ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 76/97‬مترمربع قسـمتی از پلا ک ‪ 1282‬فرعـی از ‪ 53‬اصلی واقع‬ ‫در شـهریار محـرز شـده و برابـر محتویـات پرونـده ثبتـی و دفتـر املا ک مربوطـه‪ ،‬ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫زمیـن بـه شـماره پلا ک ‪ 1282‬فرعـی از ‪ 53‬اصلـی قطعـه ‪ 152‬تفکیکی مفـروز و مجزی شـده از ‪ 165‬اصلی‬ ‫مذکـور واقـع در قریـه خادم ابـاد شـهریار بـه مسـاحت ‪ 1875‬مترمربـع ذیـل ثبـت ‪ 14671‬صفحـه ‪549‬‬ ‫دفتـر ‪ 138‬بـه نـام اسـکندر شـایانی ثبـت و سـند چاپـی بـه شـماره ‪ 584830‬صـادر شـده اسـت و مقادیـر‬ ‫متعـددی در اجـرای مـاده ‪ 147‬ثبـت و قانـون تعییـن تکلیـف بـه غیـر انتقـال یافتـه اسـت‪ .‬دفتـر املا ک‬ ‫مربوطـه بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد‪ .‬در ضمـن ملـک مربوطـه از مالکیـت اسـکندر شـایانی اسـت کـه‬ ‫نامبـرده در هیـات حضـور نیافتـه و هیـات مقـرر کرده با اعمال مـاده ‪ 3‬قانون مذکور و مـاده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫اجرایی ان مصوب ‪ 1391/04/25‬نسبت به صدور سند مالکیت به نام متصرف فوق الذکر اقدام شود‪.‬‬ ‫لـذا بدینوسـیله مفـاد رای صـادره بـه نامبـرده و بـه اشـخاص ذینفـع جهـت اطلاع در دو نوبـت بـا فاصله‬ ‫پانـزده روز ا گهـی می شـود تـا چنانچـه بـه مفـاد رای صـادره اعتـراض دارنـد‪ ،‬اعتـراض خـود را ظـرف مدت‬ ‫دو ماه از تاریخ انتشـار اولین ا گهی‪ ،‬به اداره ثبت اسـناد و امال ک شـهریار تسـلیم و رسـید دریافت دارند‪.‬‬ ‫درصورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر‪ ،‬این اداره نسبت به صدور سند مالکیت برابر مقررات اقدام‬ ‫ً‬ ‫خواهـد کـرد‪ .‬ضمنـا صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعه متضرر بـه دادگاه نخواهـد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/05 :‬‬ ‫رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار‬ ‫م الف ‪9641‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160306012000853‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کاشـمر تصرفـات مالکانه‬ ‫بالمعـارض خانـم صدیقـه کهـن فرزنـد علی ا کبر به شماره شناسـنامه ‪ 3‬صـادره از علی اباد در ششـدانگ‬ ‫اعیـان یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 220/50‬مترمربـع از پلا ک ‪ 128‬فرعـی از ‪ 3026‬اصلـی واقـع در‬ ‫بخـش یـک حومـه کاشـمر بـه ادرس خیابـان سـلمان فارسـی ‪ ،15‬پلا ک ‪ 2‬خریـداری از اداره اوقاف محرز‬ ‫شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی‬ ‫که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار‬ ‫اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/05 :‬‬ ‫احمد جهانگیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‬ ‫م الف ‪630‬‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظر به اینکه خانم گلثوم درجانی احمدی دارای شناسنامه شماره ‪ 0730114740‬به شرح دادخواست‬ ‫بـه کالسـه ‪ 4/0100304‬از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه‬ ‫شـادروان علی اصغـر برغـش بـه شماره شناسـنامه ‪ 0731671791‬در تاریـخ ‪ 1367/10/28‬در اقامتـگاه‬ ‫دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحوم منحصر اسـت به‪ -1 :‬زهرا برغش شـماره‬ ‫ملـی ‪ 0730076245‬متولـد ‪ 1347/03/01‬صـادره از تربت جـام خواهـر متوفـی ‪ -2‬فاطمـه برغش شـماره‬ ‫ملی ‪ 0730088103‬متولد ‪ 1351/01/01‬صادره از تربت جام خواهر متوفی ‪ -3‬غالم حسن برغش شماره‬ ‫ملـی ‪ 0730243524‬متولـد ‪ 1346/08/04‬صـادره از تربت جـام بـرادر متوفـی ‪ -4‬حسـین برغش شـماره‬ ‫ملـی ‪ 0731715470‬متولـد ‪ 1355/04/01‬صـادره از تربت جـام بـرادر متوفـی ‪ -5‬طلعـت درویش مقـدم‬ ‫شـماره ملـی ‪ 0731868420‬متولـد ‪ 1347/01/01‬صـادره از تربت جـام همسـر متوفـی‪ .‬اینـک بـا انجـام‬ ‫تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ‪362‬ق امور حسبی در یک نوبت ا گهی می کند‬ ‫تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد‪ ،‬از تاریخ نشر ا گهی ظرف یک ماه به این‬ ‫شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهـی صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫از طرف قاضی شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تربت جام‬ ‫رونوشت ا گهی حصر وراثت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم گلثـوم درجانی احمـدی دارای شناسـنامه شـماره ‪ 0730114740‬بـه شـرح‬ ‫دادخواسـت بـه کالسـه ‪ 3/0100310‬از ایـن شـورا درخواسـت گواهـی حصر وراثت نمـوده و چنین توضیح‬ ‫داده کـه شـادروان شـکر سـلطانی مرغزاری بـه شماره شناسـنامه ‪ 0701020911‬در تاریـخ ‪ 1374/09/11‬در‬ ‫اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان مرحومـه منحصـر اسـت بـه‪ -1 :‬زهـرا‬ ‫برغـش فرزنـد محمدجمعـه شـماره ملـی ‪ 0730076245‬متولـد ‪ 1347/03/01‬صـادره از تربت جام فرزند‬ ‫متوفیـه ‪ -2‬فاطمـه برغـش فرزند محمدجمعه شـماره ملـی ‪ 0730088103‬متولـد ‪ 1351/01/01‬صـادره از‬ ‫تربت جـام فرزنـد متوفیه ‪ -3‬غالم حسـن برغش فرزند محمدجمعه شـماره ملـی ‪ 0730243524‬متولد‬ ‫‪ 1346/08/04‬صـادره از تربت جام بـژگان فرزنـد متوفیـه ‪ -4‬حسـین برغـش فرزنـد محمدجمعه شـماره‬ ‫ملـی ‪ 0731715470‬متولـد ‪ 1355/04/01‬صـادره از تربت جـام فرزنـد متوفیـه ‪ -5‬علی اصغـر برغش فرزند‬ ‫محمدجمعه شماره ملی ‪ 0731671791‬متولد ‪ 1343/01/25‬صادره از تربت جام فرزند متوفیه‪ .‬اینک‬ ‫بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور را بـه اسـتناد مـاده ‪362‬ق امـور حسـبی در یـک نوبـت‬ ‫ا گهـی می کنـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد و یـا وصیتنامه از متوفی نزد او باشـد‪ ،‬از تاریخ نشـر ا گهی ظرف‬ ‫یـک مـاه بـه ایـن شـورا تقدیـم کنـد؛ واال گواهـی صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫از طرف قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان تربت جام‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند ‪ LX‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1389‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪236 -88‬ی‪ 66‬و شـماره موتـور ‪ 12488359956‬و شـماره شاسـی ‪ NAAC91CC5AF784250‬بـه‬ ‫مالکیـت کامـران مظلومیان کفـاش فرزنـد رمضـان بـا کـد ملـی ‪ 0058927972‬مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ابالغ اجرائیه مهریه‬ ‫بدینوسـیله بـه اقـای حسـن شـمس فرزنـد نامـدار متولـد ‪ 1353/07/01‬بـا شـماره ملـی ‪ 4071690542‬و‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 785‬بـه نشـانی خرم ابـاد‪ ،‬خیابـان ناصرخسـرو‪ ،‬کوچه شـهید زینی وند ابالغ می شـود‬ ‫که خانم فریبا سـپهوند فرزند خیراله جهت وصول مهریه به تعداد سـیصد عدد تمام سـکه طالی بهار‬ ‫ازادی بـه اسـتناد مهریـه منـدرج در سـند ازدواج شـماره ‪ 17362‬مـورخ ‪ 1381/07/10‬دفترخانـه ازدواج‬ ‫شـماره ‪ 1‬خرم اباد علیه شـما (احدی از وراث مرحوم صفر شـمس) اجرائیه صادر کرده و پرونده اجرایی‬ ‫به کالسـه ‪ 140100442‬در این اداره تشـکیل شـده و طبق گزارش مورخ ‪ 1401/03/31‬مامور ابالغ‪ ،‬محل‬ ‫اقامت شـما به شـرح متن سـند شـناخته نشـده‪ .‬لذا بنا به تقاضای بسـتانکار طبق ماده ‪ 18‬ائین نامه‬ ‫اجرا‪ ،‬مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی ا گهی می شود‪ .‬چنانچه‬ ‫ظرف مدت ده روز از تاریخ این ا گهی‪ ،‬که روز ابالغ محسـوب می شـود‪ ،‬نسـبت به پرداخت بدهی خود‬ ‫اقـدام نفرماییـد‪ ،‬عملیات اجرایی جریـان خواهد یافت‪.‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امال ک خرم اباد‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/03/31-140160316002001077‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫اسلام ابادغرب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اداره اطالعـات شهرسـتان اسلام ابادغرب در‬ ‫یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 1204/87‬مترمربـع پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 18‬اصلـی واقع در اسلام ابادغرب‪،‬‬ ‫میدان بهشتی‪ ،‬جنب دادگستری خریداری برابر صورتمجلس ملکیت محرز شده است‪ .‬لذا به منظور‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه‬ ‫اطلاع عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت‬ ‫دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضائـی تقدیـم کننـد‪ .‬بدیهی سـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم‪1401/04/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/05 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫م الف ‪46‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 206-SD-TU5‬بـه رنـگ سـفید بـا شـماره پلا ک ایـران ‪713 -29‬هــ‪ 34‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 163B0065407‬و شـماره شاسـی ‪ NAAP41FD2EJ669059‬بـه مالکیـت وحیـد لطیفـی‬ ‫مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب نـدا نـوری مالـک خـودرو سـواری پـژو ‪ 405-GLX‬مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪325 -21‬ع‪ 16‬و شـماره موتـور ‪ 40389035‬و شـماره شاسـی ‪ 12486160488‬بـه علـت فقـدان اسـناد‬ ‫فروش (برگ کمپانی و سـند سـبز) تقاضای رونوشـت المثنی اسـناد مذکور را نموده اسـت‪ .‬لذا چنانچه‬ ‫هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد؛ ظـرف مـدت ‪ ۱۰‬روز‪ ،‬بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش‬ ‫شـرکت ایران خودرو واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه کند‪ .‬بدیهی سـت پس از انقضای‬ ‫مهلـت مزبـور‪ ،‬طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیت و سـند کمپانی خودرو سـواری پراید ‪ GTXA‬به رنگ سـفید روغنی مدل ‪ 1389‬با شـماره‬ ‫پال ک ایران ‪155 -19‬ل‪ 56‬و شماره موتور ‪ 3626072‬و شماره شاسی ‪ S1412288414519‬مفقود شده‬ ‫و از درجه اعتبار سـاقط است‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬مـاده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض خانـم مریـم پودینـه بـه شماره شناسـنامه‬ ‫‪ ۴۹۷۰۰۸۵۹۸۶‬و شـماره ملـی ‪ ۴۹۷۰۰۸۵۹۸۶‬صـادره از گـرگان فرزنـد مرادعلـی متقاضـی کالسـه پرونـده‬ ‫‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۴۲۰‬در ششـدانگ اعیانـی یکبـاب سـاختمان به انضمـام پنج دانـگ مشـاع از‬ ‫ششـدانگ عرصه که مابقی ان وقف اسـت به مسـاحت ‪ ۱۱۳.۱۱‬مترمربع از پال ک شـماره ‪ ۸۸‬اصلی واقع‬ ‫در اراضـی جعفرابـاد بخـش ‪ ۳‬حـوزه ثبـت ناحیـه ‪ ۲‬گرگان طبق رای صـادره حکایت از تصرفات متقاضی‬ ‫دارد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه پانـزده روز ا گهـی می شـود‪ .‬ازایـن رو‬ ‫اشـخاصی کـه نسـبت بـه رای صـادره فوق الذکـر اعتراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین‬ ‫ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـا ذکر شـماره پرونده‪ ،‬به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه مرجـع ثبتـی‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مرجـع ذیصالح‬ ‫قضائـی تقدیـم و گواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه ایـن اداره ارائـه کننـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/05 :‬‬ ‫حجت اهلل تجری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک منطقه دو گرگان‪ ،‬از طرف‬ ‫م الف ‪۱۲۳۵۷‬‬ ‫محمدامین صافی‬ ‫ا گهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬مـاده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض اقای حبیب ابراهیمی اوزینه به شناسنامه ‪۹‬‬ ‫کـد ملـی ‪ ۲۱۲۲۴۳۲۳۳۰‬صـادره از گـرگان فرزند حسـن متقاضـی کالسـه پرونـده ‪۱۴۰۱۱۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۰۴۸‬‬ ‫در ششـدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شـده اسـت به مسـاحت ‪ 125.82‬مترمربع از پال ک‬ ‫شـماره ‪ ۳‬اصلـی واقـع در اراضـی اوزینـه بخـش ‪ ۳‬حـوزه ثبـت ناحیـه ‪ ۲‬گـرگان طبـق رای صـادره حکایـت‬ ‫از تصرفـات متقاضـی دارد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه پانـزده روز ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬ازایـن رو اشـخاصی کـه نسـبت بـه رای صـادره فوق الذکـر اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد از‬ ‫تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را با ذکر شـماره پرونده‪ ،‬به این اداره تسـلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خود را به‬ ‫مرجـع ذیصلاح قضائـی تقدیـم و گواهی تقدیم دادخواسـت را بـه ایـن اداره ارائه کنند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/05 :‬‬ ‫حجت اهلل تجری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک منطقه دو گرگان‪ ،‬از طرف‬ ‫م الف ‪۱۲۳93‬‬ ‫محمدامین صافی‬ ‫ا گهـی تحدیـد حـدود عمومـی ثبـت املا ک یـک قسـمت از بخـش سـیزده مشـهد شهرسـتان‬ ‫تربت جـام‬ ‫بـه موجـب مـاده ‪ 14‬قانـون ثبـت اسـناد و املا ک‪ ،‬تحدیـد حـدود ‪ -1‬ششـدانگ یکبـاب منـزل مسـکونی‬ ‫به مسـاحت یکصد و سـی و سـه مترمربع (‪ 133‬مترمربع) به شـماره پال ک نه فرعی از نهصد و هشـتاد و‬ ‫شـش اصلی (‪ 9‬فرعی از ‪ 986‬اصلی) واقع در اراضی شـهر تربت جام بخش سـیزده مشـهد مورد تقاضای‬ ‫اقـای عبدالحمیـد جوان ارخـودی؛ ‪ -2‬قسـمتی ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت پانـزده متـر‬ ‫و هفتادوپنج صـدم مترمربـع (‪ 15/75‬مترمربـع) بـه شـماره پلا ک ‪ 1574‬اصلـی واقـع در اراضـی شـهر‬ ‫تربت جـام بخـش سـیزده مشـهد بـه نـام اقـای اسـماعیل حکیمی فـر خریـداری از شـهرداری تربت جـام‬ ‫که طبق رای شـماره ‪ 1401/01/16-140160306007000018‬هیات اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و نامـه شـهرداری مورد تایید قـرار گرفته اسـت‪ ،‬در روز‬ ‫دوشـنبه مـورخ ‪ 1401/04/27‬سـاعت ‪10‬صبـح در محـل شـروع و بـه عمـل خواهـد امـد‪ .‬لـذا بـه موجب‬ ‫مـاده ‪ 14‬قانـون ثبـت املا ک‪ ،‬بـه صاحبـان املا ک و حقـوق ارتفاقـی و مجاوریـن شـماره های فوق الذکـر‬ ‫بوسـیله این ا گهی اخطار می شـود که در روز و سـاعت مقرر باال در محل حضور بهم رسـانند‪ .‬چنانچه‬ ‫هـر یـک از صاحبـان املا ک یـا نماینـده قانونـی انهـا در محـل حاضـر نباشـند‪ ،‬مطابـق مـاده ‪ 15‬قانـون‬ ‫مزبور ملک مورد ا گهی با حدود اظهار شـده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شـد و اعتراضات‬ ‫مجاوریـن نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتفاقـی و نیـز صاحبـان املا ک و حقـوق ارتفاقـی کـه در موقـع‬ ‫مقـرر حاضـر نبوده انـد‪ ،‬مطابـق مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت‪ ،‬اعتـراض فقـط تـا ‪ 30‬روز از تاریـخ تحدیـد حـدود‬ ‫پذیرفته خواهد شد و در اجرای تبصره ‪ 2‬ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی‪،‬‬ ‫معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را‬ ‫بـه مرجـع ذیصلاح قضائـی تقدیـم و گواهـی الزم از مرجـع مذکـور اخـذ و بـه ایـن اداره تسـلیم کنند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/04 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ ‫ا گهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬مـاده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض خانـم زینب وفـادار به شماره شناسـنامه ‪15‬‬ ‫کد ملی ‪ 2122554371‬صادره از گرگان فرزند عابدین متقاضی کالسه پرونده ‪1400114412480000978‬‬ ‫در ششـدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شـده اسـت به مسـاحت ‪ 118.45‬مترمربع از پال ک‬ ‫شـماره ‪ ۳‬اصلـی واقـع در اراضـی اوزینـه بخـش ‪ ۳‬حـوزه ثبـت ناحیـه ‪ ۲‬گـرگان طبـق رای صـادره حکایـت‬ ‫از تصرفـات متقاضـی دارد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه پانـزده روز ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬ازایـن رو اشـخاصی کـه نسـبت بـه رای صـادره فوق الذکـر اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد از‬ ‫تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را با ذکر شـماره پرونده‪ ،‬به این اداره تسـلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خود را به‬ ‫مرجـع ذیصلاح قضائـی تقدیـم و گواهی تقدیم دادخواسـت را بـه ایـن اداره ارائه کنند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/05 :‬‬ ‫حجت اهلل تجری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک منطقه دو گرگان‪ ،‬از طرف‬ ‫م الف ‪۱۲۳8۷‬‬ ‫محمدامین صافی‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/28-140160316002000553‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک اسلام ابادغرب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای خسـرو شـریفی فرزنـد علی بابـا بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 767‬صـادره از اسلام ابادغرب در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 72/12‬مترمربـع‬ ‫پلا ک ‪ 2661‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در اسلام ابادغرب‪ ،‬خیابـان راه کربال‪ ،‬کوچه هشـت متری سـوم‪ ،‬پال ک‬ ‫‪ 12‬خریـداری برابـر مبایعه نامـه عـادی از اقـای کیومـرث شـریفی محـرز شـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع‬ ‫عمـوم‪ ،‬مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/18 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1‬الف‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1401/02/28-140160316002000551‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک‬ ‫اسلام ابادغرب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم شـهین کریمـی زاده فرزنـد احمـد بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 728‬صـادره از اسلام ابادغرب در یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 184/32‬مترمربـع‬ ‫پلا ک ‪ 2652‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع در اسلام ابادغرب‪ ،‬خیابـان کشـاورز‪ ،‬جنـب فروشـگاه امیرالمومنیـن‬ ‫خریـداری برابـر مبایعه نامـه عـادی از کرم رضـا کریمـی زاده محرز شـده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع عموم‪،‬‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪،‬‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خود را به مراجع قضائی تقدیم کنند‪ .‬بدیهی سـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصـول اعتـراض‪ ،‬طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/18 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم ابادغرب‬ ‫‪/1/43‬الف‬ ‫ا گهیفقدانسندمالکیت‬ ‫بنـا بـه درخواسـت مالـک وارده ‪ 140185601060003990‬مـورخ ‪ 1401/03/11‬بـه ضمیمـه‬ ‫بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده وارده ‪ 140102151574000145‬مـورخ ‪ 1401/03/11‬دفتـر‬ ‫‪ 134‬ورامیـن کـه تقاضـای صـدور سـند مالکیـت المثنـی کـرده اسـت مراتـب در اجـرای‬ ‫یشـود‪ -1 :‬نـام و نام خانوادگی‬ ‫مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت به شـرح ذیـل ا گهی م ‬ ‫مالـک‪ :‬ناهیـد سـعیدی ‪ -2‬میـزان مالکیت‪ :‬سـند مالکیت عرصه و اعیان ششـدانگ‬ ‫یـک دسـتگاه اپارتمـان بـه مسـاحت ‪ 69/34‬مترمربـع تحت پلا ک ثبتـی ‪ 3937‬فرعی‬ ‫از ‪ 100‬اصلـی واقـع در ورامیـن‪ ،‬وسـط ورامیـن کـه در دفتـر ‪ 195‬صفحـه ‪ 352‬ذیـل ثبـت‬ ‫‪ 887357‬بـه نـام ناهیـد سـعیدی فرزنـد حسـین بـه شـماره چاپـی ‪ 916646‬ثبـت و‬ ‫صادر شده است که نامبرده هم ا کنون تقاضای المثنی نموده اند‪ .‬لذا شایسته است‬ ‫چنانچـه سـند مالکیـت فوق االشـاره جهـت تنظیـم هرگونـه معاملـه بـه ان دفترخانـه‬ ‫ارائـه شـد‪ ،‬اخـذ و بـه ایـن واحـد ثبتـی ارسـال کنیـد‪ -3 .‬علـت از بیـن رفتـن‪ :‬جابجایـی‬ ‫‪ -4‬بحکایت سـوابق ثبتی و ثبت دفتر امال ک تاکنون نسـبت به مورد ثبت معامله ای‬ ‫صورت نگرفته است‪ .‬لذا با توجه به فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست‬ ‫المثنـی‪ ،‬مراتـب اعلام تـا شـخص یا اشـخاصی نسـبت بـه ملک مـورد ا گهـی معامله ای‬ ‫انجـام داده انـد و یـا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد ظرف مـدت ‪ 10‬روز از‬ ‫تاریـخ انتشـار ا گهـی بـه ثبت اسـناد ورامین مراجعه و اعتـراض خود را ضمـن ارائه اصل‬ ‫سـند مالکیـت یـا سـند انتقـال‪ ،‬تسـلیم نمایـد و چنانچـه ظـرف مهلـت مقـرر اعتراضـی‬ ‫واصل نشود‪ ،‬سند مالکیت المثنی طبق قانون و مقررات صادر و تسلیم خواهد شد‪.‬‬ ‫محمود داودی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین‬ ‫م الف ‪165‬ث‬ ‫ا گهی مزایده اتومبیل پرونده اجرایی کالسه ‪140000088‬‬ ‫به موجب پرونده اجرایی کالسـه ‪ 140000088‬خانم ملیحه علیدادی با وکالت خانم سـعدیه فیاض به اسـتناد سـند‬ ‫ازدواج شـماره ‪ 17121‬مـورخ ‪ 1387/06/03‬تنظیمـی دفترخانـه ازدواج شـماره ‪ 28‬تربت جـام اجرائیـه ای نسـبت بـه‬ ‫تعـداد ‪ 314‬سـکه طلای تمـام بهـار ازادی کـه بـه مبلـغ سـی و دو میلیـارد و سـیصد و چهـل و دو میلیـون ریـال مقـوم‬ ‫شـده علیـه اقـای صـادق سـاالری صـادر نمـود‪ .‬اجرائیـه صـادره در تاریـخ ‪ 1400/03/20‬بـه مدیـون ابلاغ قانونـی شـد‪.‬‬ ‫حسـب تقاضـای بسـتانکار خـودروی سـواری پـژو ‪ 206‬به شـماره انتظامـی ایـران ‪576 -32‬ص‪ 75‬متعلـق به مدیون‬ ‫توقیـف و بـه پارکینـگ حمایـت به نشـانی تربت جام‪ ،‬جاده بزد منتقل و طبق صورتجلسـه ارزیابی مـورخ ‪1401/02/10‬‬ ‫مامور ابالغ و اجرای ثبت تربت جام نسـبت به ارزیابی ان اقدام شـد‪ .‬مشـخصات خودروی مذکور طبق نظریه وارده‬ ‫مـورخ ‪ 1401/02/10‬کارشـناس منتخـب دادگسـتری بدیـن شـرح اسـت‪ :‬خـودرو پـژو ‪ 206‬بـه شـماره انتظامـی ایـران‬ ‫‪576 -32‬ص‪ 75‬مـدل ‪ ،1391‬شـماره موتـور ‪ 148A0000263‬و شـماره شاسـی ‪ ،NAAPO3ED7DJ593037‬موتـور و‬ ‫گیربکس‪ ،‬ایینه بغل سمت چپ و راست‪ ،‬شیشه کامل‪ ،‬خطرهای عقب دو طرف‪ ،‬سپرهای جلو و عقب‪ ،‬داشبورد‪،‬‬ ‫جـک و زاپـاس‪ ،‬تـودوزی صندلی هـا و پلوس هـای دو طـرف همگـی سـالم هسـتند‪ .‬ضبـط و بانـد دارد‪ .‬السـتیک های‬ ‫ً‬ ‫جلو و عقب جمعا ‪60‬درصد که خودرو فوق به مبلغ یک میلیارد و دویسـت و پنجاه میلیون ریال ارزیابی و قطعیت‬ ‫یافتـه اسـت‪ .‬لـذا خـودرو مذکـور از طریـق مزایـده در روز دوشـنبه مـورخ ‪ 1401/04/20‬از سـاعت ‪9‬صبـح الـی ‪12‬ظهـر‬ ‫در تربت جام‪ ،‬اداره ثبت اسـناد و امال ک تربت جام‪ ،‬واحد اجرای اسـناد رسـمی به باالترین قیمت که خریدار داشـته‬ ‫باشـد بـه فـروش خواهـد رسـید‪ .‬مزایـده از مبلـغ یـک میلیـارد و دویسـت و پنجـاه میلیون ریال شـروع و بـه باالترین‬ ‫ً‬ ‫قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه می شـود‪ .‬طبـق مـاده ‪ 136‬ائین نامـه اجـرای مفـاد اسـناد رسـمی الزم االجرا‪ ،‬شـرکت‬ ‫در مزایـده منـوط بـه پرداخـت ‪10‬درصـد از مبلـغ پایـه کارشناسـی بـه حسـاب سـپرده ثبت و حضـور خریـدار یا نماینده‬ ‫قانونـی در جلسـه مزایـده اسـت‪ .‬برنـده مزایـده مکلـف اسـت مابه التفـاوت مبلـغ فـروش را ظـرف مـدت ‪ 5‬روز از تاریـخ‬ ‫مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع کند‪ .‬درصورتی که ظرف مهلت مقرر‪ ،‬مانده فروش را به حساب سپرده واریز‬ ‫نکند‪ ،‬مبلغ مذکور قابل اسـترداد نبوده و به حسـاب خزانه واریز خواهد شـد‪ .‬دراین صورت عملیات فروش از درجه‬ ‫اعتبـار سـاقط و مزایـده درصـورت تقاضـای بسـتانکار‪ ،‬تجدیـد می شـود‪ .‬مطابـق فـراز ‪ 6‬بنـد الـف مـاده ‪ 121‬ائین نامـه‬ ‫اجرا‪ ،‬پرداخت بدهی های مربوطه تا تاریخ مزایده‪ ،‬اعم از اینکه رقم قطعی انها معلوم شـده یا نشـده به عهده برنده‬ ‫مزایـده اسـت و کلیـه هزینه هـای قانونـی از جملـه طلـب شـرکت لیزینـگ‪ ،‬نیم عشـر‪ ،‬حق مزایـده و غیره طبـق مقررات‬ ‫ً‬ ‫وصول خواهد شد‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم شود‪ ،‬مزایده‪ ،‬روز اداری بعد از تعطیلی در همان‬ ‫سـاعت و مـکان مقـرر برگزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/04/05 :‬‬ ‫هادی نیکوفکر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک تربت جام‬ صفحه 4 ‫یک شنبه ‪ 5‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2530‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫ً‬ ‫نظر به اینکه اقای عبدالواحد قائمی راد برابر وکالتنامه ‪ 204682‬مورخ ‪ 1401/03/12‬دفترخانه اسـناد رسـمی ‪ 53‬مشـهد وکالتا از طرف اقای علی محمدزاده به اسـتناد دو برگ‬ ‫یسـت سـند مالکیت تمامت ششـدانگ‬ ‫استشـهادیه گواهـی شـده منضـم بـه تقاضـای کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعه کرده و مدع ‬ ‫اعیان یکباب اپارتمان به شـماره پال ک ثبتی ‪ 15911‬فرعی از ‪ 233‬اصلی بخش ‪ 9‬مشـهد که متعلق به علی محمدزاده اسـت‪ ،‬به علت جابجایی مفقود شـده اسـت و با بررسـی‬ ‫دفتر امال ک‪ ،‬معلوم شد ششدانگ اعیان پال ک مذکور برابر تجمیع ‪ 57857‬مورخ ‪ 1392/06/18‬ذیل صفحه ‪ 175‬دفتر ‪ 9‬به نام اقای علی محمدزاده ثبت و سند مالکیت به‬ ‫شـماره ‪ 526961‬سـری ب‪ 91‬صادر شـده اسـت‪ .‬سیسـتم جامع امال ک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا به اسـتناد ماده ‪ 120‬اصالحی قانون ثبت‪ ،‬مراتب یک نوبت ا گهی و متذکر‬ ‫یشـود هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود اسـت‪ ،‬بایسـتی ظرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار ا گهـی‪ ،‬اعتراض‬ ‫م ‬ ‫یسـت درصورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلت مقـرر و یا وصـول اعتراض‬ ‫کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی بـه ایـن اداره تسـلیم کنـد‪ .‬بدیه ‬ ‫بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی‪ ،‬نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی و تسـلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫ابوالقاسم نظام زاده‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه سه‬ ‫م الف ‪533‬‬ ‫ا گهی ‪5‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم فاطم هسـادات طاهـرزاده بـه اسـتناد ‪ 2‬بـرگ فـرم استشـهادیه منضـم بـه فـرم تعهـد جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه‬ ‫یسـت سـند مالکیـت ششـدانگ اعیـان یـک واحـد اپارتمـان مسـکونی بـه شـماره پلا ک ‪ 13476‬فرعـی از ‪ 233‬اصلی بخش ‪ 9‬مشـهد که متعلق به نامبرده اسـت‪ ،‬به‬ ‫کـرده و مدع ‬ ‫علـت سـهل انگاری مفقـود شـده اسـت‪ .‬بـا بررسـی دفتر امال ک‪ ،‬معلوم شـد ششـدانگ اعیان پال ک مذکـور تحت شـماره دفتـر الکترونیـک ‪ 139620306266003314‬به نام خانم‬ ‫فاطم هسـادات طاهرزاده ثبت و سـند کاداسـتری به شـماره چاپی ‪ 742596‬سـری د ‪ 99‬به نام نامبرده صادر شـده اسـت‪ .‬سیسـتم جامع امال ک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا‬ ‫به استناد ماده ‪ 120‬اصالحی قانون ثبت‪ ،‬مراتب یک نوبت ا گهی و متذکر می شود هر کس نسبت به ملک مورد ا گهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد‬ ‫خود است‪ ،‬بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار ا گهی‪ ،‬اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم کند‪ .‬بدیهی ست‬ ‫درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول اعتـراض بـدون ارائـه سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی‪ ،‬نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان بـه‬ ‫متقاضـی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫ابوالقاسم نظام زاده‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه سه‬ ‫م الف ‪532‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫اعظم دستجردی‬ ‫رئیس پلیس راهور استان هشدار داد؛‬ ‫جریمهیک میلیون تومانی‬ ‫درانتظار رانندگان وا کسن نزده‬ ‫رئیس پلیس راهور گلسـتان گفت‪« :‬طی مدیریت هوشـمند کرونا‪ ،‬افرادی که‬ ‫یشـوند»‪ .‬سـرهنگ‬ ‫دو ُ دز وا کسـن را نزده انـد‪ ،‬یک میلیون تومـان جریمـه م ‬ ‫عبـاس مهاجـر بسـطامی بااشـاره به اینکه هوشمندسـازی ارائـه خدمـات در‬ ‫دسـتورکار پلیـس قـرار گرفتـه اسـت‪ ،‬تا کیـد کـرد‪« :‬ا گـر خودرویـی بـه پارکینـگ‬ ‫س‪ ۱۰ +‬مراجعـه و‬ ‫انتقـال یافـت‪ ،‬مالـک می توانـد بـه نزدیک تریـن دفتـر پلیـ ‬ ‫اقـدام بـه ترخیـص خـودرو کنـد»‪ .‬وی از مالـکان خـودرو خواسـت اطالعـات‬ ‫خـود را در سـامانه شـماره گذاری پلیـس ثبـت کننـد و افـزود‪« :‬مالـکان خودرو‬ ‫دراسـر ع وقت بـرای تعویـض پلا ک اقـدام و اخریـن ادرس و شـماره تماس‬ ‫نسـامانه به روز رسـانی کننـد تـا از وضعیـت خـودروی خـود باخبر‬ ‫خـود را درای ‬ ‫باشـند»‪ .‬وی داشـتن بیمـه بـرای موتورسـواران و کلیـه مالـکان وسـیله نقلیه‬ ‫را یـک امـر ضـروری برشـمرد و گفـت‪« :‬در برخـی تصادفـات شـاهدیم کـه‬ ‫نهـا‬ ‫وسـیله نقلیه از بیمـه برخـوردار نیسـت و ایـن مشـکل جـدی را بـرای ا ‬ ‫موقـع تصـادف باتوج هبـه باالبـودن هزین ههـای خسـارت به وجـود خواهـد‬ ‫اورد»‪ .‬وی قانونمندشـدن موتورسـواران را ضـروری خوانـد و گفت‪« :‬ازانجا که‬ ‫موتورسـواران در تصادفـات بیشـترین خسـارت را می بیننـد و بیشـتر مواقـع‬ ‫یشـوند‪ ،‬ا گـر اقـدام بـه گرفتـن گواهینامـه و بیمـه‬ ‫مقصـر اصلـی محسـوب م ‬ ‫موتـور کننـد‪ ،‬بـا دومیلیـون و ‪ ۵۰۰‬هزارتومـان هزینـه در حـوادث رانندگـی‬ ‫خسـارت کمتـری خواهنـد دیـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بـه ازای هـر سـه نفر در‬ ‫گلسـتان یـک وسـیله نقلیه‪ ،‬بـه ازای هـر ‪ ۱۰‬نفـر یـک موتورسـیکلت و بـه ازای‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫نهـا اضافـه م ‬ ‫هـر چهارنفـر یـک خـودرو وجـود دارد کـه هرسـال بـه ا ‬ ‫مهاجـر بسـطامی بابیان اینکـه بـا رعایـت قانون خسـارت کمتـری در حوادث‬ ‫رانندگـی خواهیـم داشـت‪ ،‬افـزود‪ ۴۰۷۰« :‬خودروی جدید طی دوماه گذشـته‬ ‫بـه خودروهـای اسـتان اضافـه شـده اسـت‪ .‬بـا این حجـم از وسـیله نقلیه‬ ‫نحـال‬ ‫در سـنوات قبـل‪ ،‬دسترسـی و عـرض خیابـان تغییـر نکـرده و درعی ‬ ‫یشـوند و ایـن می طلبـد کـه مسـئوالن شـهری‬ ‫خودرویـی هـم ازرد هخـارج نم ‬ ‫دربـاره تسـهیل رفت وامـد‪ ،‬اینده نگـری داشـته باشـند»‪.‬‬ ‫سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان اعالم کرد؛‬ ‫ برابری بار برق مصرفی‬ ‫افزایش سه‬ ‫ِ‬ ‫سرپرسـت شـرکت توزیـع نیـروی‬ ‫بـرق گلسـتان گفـت‪« :‬بـار مصرفـی‬ ‫بـرق در گلسـتان سـه برابر افزایـش‬ ‫یافتـه و بیشـتر مصـرف مربـوط بـه‬ ‫مشـترکان خانگـی و سـامانه های‬ ‫یسـت»‪ .‬سـید احمـد‬ ‫گرمایش ‬ ‫موسـوی گفـت‪« :‬در روزهـای عـادی‬ ‫سـال چیـزی حـدود ‪ ۳۵۰‬مـگاوات مصـرف بـرق را تجربـه کردیـم امـا امسـال‬ ‫‪۱۱۰۰‬مـگاوات گذشـته اسـت»‪.‬‬ ‫شـاهدیم کـه در برخی ازروزهـا مصـرف بـرق از ‬ ‫وی بااشـاره به اینکه بیشـتر مصـرف مربـوط بـه بخـش مشـترکان خانگـی و‬ ‫یسـت‪ ،‬تا کید کرد‪« :‬پیشـنهاد ما این اسـت مشـترکان‬ ‫سـامانه های سرمایش ‬ ‫بـا رعایـت نـکات مصـرف و قـراردادن درجه رفاه برای سـامانه های سرمایشـی‬ ‫نحـوزه داشـته باشـیم»‪ .‬وی‬ ‫کمـک کننـد صرفه جویـی بیشـتری درای ‬ ‫بابیان اینکـه برای اینکـه بتوانیـم کاهـش مصـرف بـرق را داشـته باشـیم طـرح‬ ‫کاهش سـاعت کار در گلسـتان اجرایی شـده اسـت‪ ،‬یاداور شـد‪« :‬سـاعت کار‬ ‫ادارات از ‪ ۷‬تـا ‪ ۱٫۵‬تقلیـل یافـت و تمـام ادارات موظف انـد در سـاعات اداری‬ ‫‪ ۳۰‬درصد و خارج از ساعات اداری ‪ ۶۰‬درصد مدیریت مصرف داشته باشند‪.‬‬ ‫بـا اجـرای این طرح موفق شـدیم روزانه نه تـا ‪ ۱۲‬مگاوات صرفه جویی مصرف‬ ‫داشـته باشـیم»‪ .‬سرپرست شرکت توزیع برق گلسـتان بابیان اینکه با اداراتی‬ ‫یشـود‪ ،‬گفـت‪« :‬بـا اجـرای‬ ‫کـه مدیریـت مصـرف نداشـته باشـند برخـورد م ‬ ‫این طرح برخی از اداراتی که مدیریت مصرف را رعایت نکردند‪ ،‬تذکر گرفته و‬ ‫در برخـی از ادارات نیـز منجـر بـه قطعـی بـرق شـده اسـت»‪.‬‬ ‫مدیرکل فنی وحرفه ای استان خبر داد؛‬ ‫اموزش ‪ ۱۹۰۰۰‬نفر در مرا کز مهارتی گلستان‬ ‫مدیرکل اموزش فنی وحرفه ای گلستان از اموزش ‪ ۱۹۰۰۰‬نفر در مرا کز مهارتی‬ ‫نعـدد افزایـش‬ ‫اسـتان طـی سـال گذشـته خبـر داد و گفـت‪« :‬امسـال ای ‬ ‫خواهـد یافـت»‪ .‬حمـزه کرایلـو گفـت‪ ۱۸« :‬مرکـز دولتـی و ‪ ۱۱۸‬کارگاه درزمینـه‬ ‫امـوزش مهارت امـوزان در گلسـتان فعالیـت می کنند و بیش از ‪ ۵۰۰‬اموزشـگاه‬ ‫خصوصـی در سـطح اسـتان داریـم کـه شـرکای کاری مـا هسـتند»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«پارسـال سـه میلیون و ‪ ۲۶۶‬هزارنفر سـاعت در بخـش دولتـی و معـادل ان در‬ ‫بخـش خصوصـی در زمین ههـای مختلـف امـوزش داده شـده و ‪ ۱۹۰۰۰‬نفـر از‬ ‫ایـن خدمـات بهره مند شـدند»‪ .‬طبق گفتـه وی؛ مرا کز مهارتی در شـهرهای‬ ‫ً‬ ‫مختلـف اسـتان پرا کنـده بـوده و؛ مثلا سـه مرکـز در گـرگان قـرار دارد‪ .‬کرایلو به‬ ‫طر ح های دردسـت اقدام فنی وحرفه ای اشـاره کرد و افزود‪« :‬طرح نخلستان‬ ‫بـرای فار غ التحصیلان بیـکار اجرایـی شـده و در حـوزه ‪ IT‬بـا یـک سـطح باالتر‬ ‫اموزش هایی درزمینه هوش مصنوعی‪ ،‬اینترنت اشیا و ‪ ...‬درنظر گرفته شده‬ ‫اسـت»‪ .‬مدیـرکل امـوزش فنی وحرفـه ای گلسـتان افـزود‪« :‬تفاهم نام ههـای‬ ‫این طرح سـطح وزارتخانه امضا شـده و طی ان ‪ ۵۰۰‬هزارنفر در کشـور اموزش‬ ‫می بیننـد کـه حداقـل ‪ ۲۰۰۰‬نفر سـهم اسـتان گلسـتان اسـت»‪ .‬وی همچنین‬ ‫بـه طـرح کهـاد (امـوزش هیبریـدی) اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬دراین طـرح افـراد‬ ‫متناسـب بـا رشـته تحصیلـی مهـارت می اموزنـد و جلسـاتی نیـز دراین راسـتا‬ ‫برگـزار و طـرح اغـاز شـده اسـت»‪ .‬کرایلـو دربـاره طـرح سـام گفـت‪« :‬باتوج هبـه‬ ‫محدودیـت و کمبـود مربـی تلاش می کنیم از فار غ التحصیالن دانشـگاهی با‬ ‫اولویـت فنی وحرفـه ای‪ ،‬علمـی و کاربـردی و دانشـگاه ازاد اسـتفاده کـرده و در‬ ‫نهـا بهـره ببریـم»‪ .‬وی افزود‪« :‬مسـابقات‬ ‫خریدخدمـت از توانمنـدی ا ‬ ‫قالـب ِ‬ ‫ملـی مهـارت سـاالنه در ‪ ۵۰‬رشـته ب هصـورت شهرسـتانی و اسـتانی برگـزار‬ ‫یشـود و هردوسـال یک بار مسـابقات جهانـی برگـزار شـده کـه فرصتـی بـرای‬ ‫م ‬ ‫نشـان دادن توانمنـدی اسـتان اسـت»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان خبر داد؛‬ ‫احداث و بهسازی مدول دوم تصفیه خانه فاضالب‬ ‫شهرک صنعتی گنبدکاووس‬ ‫مدیرعامل شـرکت شـهرک های صنعتی گلسـتان از احداث و بهسازی مدول‬ ‫دوم تصفیه خانـه فاضلاب شـهرک صنعتـی گنبـدکاووس و ناحیـه صنعتـی‬ ‫اقچلـی و خریـد تجهیـزات مـدول اول تصفیه خانـه فاضلاب شـهرک صنعتـی‬ ‫ازادشـهر در اسـتان خبـر داد‪ .‬رضـا شـهمرادی گفـت‪« :‬بخـش اول منابـع الزم‬ ‫بـرای احـداث تصفیه خانـه فاضلاب شـهرک های صنعتـی گنبـد‪ ،‬ازادشـهر و‬ ‫ناحیه صنعتی اقچلی به شـرکت شـهرک های صنعتی اسـتان پرداخت شـده‬ ‫و خریـد تجهیـزات تصفیه خان ههـای فوق الذکـر در مرحلـه مناقصـه و انتخاب‬ ‫پیمانـکار اسـت»‪ .‬وی دربـاره اهمیت زیسـت محیطی گفت‪« :‬یکـی از راه های‬ ‫رسـیدن بـه توسـعه پایـدار و کاهـش اثـرات نامطلـوب زیسـت محیطی‪ ،‬بهبـود‬ ‫یشـود‬ ‫شهـای سیسـتم تصفیـه فاضلاب اسـت کـه تلاش م ‬ ‫و توسـعه رو ‬ ‫بـا اقدامـات مناسـب‪ ،‬اثـرات زیسـت محیطی واحدهـای تولیـدی کاهـش‬ ‫یابـد»‪ .‬شـهمرادی دربـاره حجـم ورودی فاضلاب بـه تصفیه خان ههـا گفـت‪:‬‬ ‫«باتوجه به اینکـه ا کنـون حجـم ورودی فاضلاب به مقـدار ‪ 5815‬مترمکعـب‬ ‫ً‬ ‫اسـت بـا اجـرا و تکمیـل این پروژ ههـا مجموعـا ‪ 7965‬مترمکعـب فاضلاب‬ ‫یشـود»‪ .‬به گفتـه وی؛ بـرای اجـرای پروژ ههـا‬ ‫صنعتـی در شـبانه روز پاالیـش م ‬ ‫در سـفر رئیس جمهـوری بـه اسـتان ‪ 300‬میلیاردریـال مصـوب شـده اسـت و‬ ‫یشـود‪ .‬وی تا کید‬ ‫مابقـی اعتبـارت از محـل منابـع داخلـی و اسـتانی تامین م ‬ ‫کـرد‪« :‬یکـی از معضلات موجـود در شـهرک صنعتـی گنبـد‪ ،‬تکمیـل ظرفیـت‬ ‫تصفیه خانه فاضالب این شهرک است که با احداث مدول دوم تصفیه خانه‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫مشـکل حجـم ورودی فاضلاب بـه تصفیه خانـه کنتـرل و رفـع م ‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫یک شنبه ‪ 5‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2530‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫اغاز تعمیرات اساسی در پاالیشگاه نفت تهران‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫رئیس اداره کل نگهداری و تعمیرات شرکت‬ ‫پاالی ــش نف ــت ته ــران (پاالیش ــگاه ته ــران)‬ ‫گف ــت‪« :‬تعمی ــرات اساس ــی واحده ــای‬ ‫سولفورزدایی نفت س ــفید‪ ،‬سولفورزدایی از‬ ‫نفت گاز‪ ،‬هیدروژن ش ــماره ‪ ،۳‬گوگردس ــازی‬ ‫ش ــماره ‪ ،۳‬امی ــن ش ــمالی ‪ ۲‬و جنوب ــی‬ ‫بت ــرش پاالیش ــگاه نف ــت ته ــران اغ ــاز‬ ‫وا ‬ ‫ش ــد»‪ .‬ب هگ ــزارش روابط عمومی پاالیش ــگاه‬ ‫نف ــت ته ــران؛ محمد عل ــی هاش ــمی افزود‪:‬‬ ‫«ش ــرکت پاالیش نفت ته ــران به طور عمده‬ ‫از دو پاالیش ــگاه نف ــت ش ــمالی و جنوب ــی‬ ‫به هم ــراه واحده ــای زیسـ ـت محیطی‬ ‫مش ــترک بی ــن دو پاالیش ــگاه و تع ــدادی‬ ‫واحدهای جانب ــی و واحدهای تامین اب‪،‬‬ ‫برق و بخار س ــرویس دهنده ب ــه واحدهای‬ ‫پاالیش ــی تش ــکیل ش ــده اس ــت»‪ .‬وی‬ ‫ی ــاداور ش ــد‪« :‬با توج هب ــه گس ــتردگی زیاد و‬ ‫نش ــرکت‬ ‫تع ــدد واحده ــای عملیاتی‪ ،‬در ای ‬ ‫به طورمعم ــول تع ــدادی از واحده ــای‬ ‫عملیاتی هم زمان تحت تعمیرات اساس ــی‬ ‫ق ــرار می گیرن ــد‪ .‬این ش ــرکت ب ــا بهره برداری‬ ‫از واحد ‪ GHDS‬یا س ــولفورزدایی از نفت گاز‬ ‫با کاه ــش ترکیبات گوگ ــردی دیزل تولیدی‬ ‫‪۱۴‬ه ــزار ‪ ppm‬به کمت ــر از ‪،۱۰ ppm‬‬ ‫از ح ــدود ‬ ‫ق ــادر به تولید دیزل در حد یورو ‪ ۵‬اس ــت»‪.‬‬ ‫رئیس اداره کل نگهداری و تعمیرات شرکت‬ ‫پاالیش نف ــت تهران گفت‪« :‬ب ــا بهره برداری‬ ‫از واح ــد ‪ KHDS‬ی ــا س ــولفور زدایی از نف ــت‬ ‫س ــفید می ــزان ترکیب ــات گوگ ــردی در نفت‬ ‫س ــفید تولی ــدی ای ــن ش ــرکت از ح ــدود‬ ‫‪ ۳۰۰۰ ppm‬ب ــه کمت ــر از ‪ ۴۰ ppm‬کاه ــش‬ ‫می یاب ــد»‪ .‬وی خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬نف ــت‬ ‫س ــفید تولی ــدی این واح ــد ب هط ــور عمده‬ ‫ب ــرای تولی ــد س ــوخت ج ــت و امت ــزاج‬ ‫یش ــود‪ .‬واح ــد‬ ‫ب ــا دی ــزل بـ ـه کار گرفت ــه م ‬ ‫هی ــدروژن ش ــماره ‪ ۳‬با تولی ــد گاز هیدروژن‬ ‫با درجه خل ــوص ‪ ۹۹.۹۹۹‬درصد‪ ،‬هیدروژن‬ ‫موردنی ــاز واحده ــای ‪ KHDS‬و ‪ GHDS‬را‬ ‫تامین می کن ــد»‪ .‬رئی ــس اداره کل نگهداری‬ ‫و تعمی ــرات ش ــرکت پاالی ــش نف ــت ته ــران‬ ‫گف ــت‪« :‬در این بی ــن واحد ایزومریزاس ــیون‬ ‫ش ــرکت نیز به دلیل وابس ــتگی به هیدروژن‬ ‫تولی ــدی این واح ــد‪ ،‬هم زمان ب ــا تعمیرات‬ ‫اساس ــی واح ــد هی ــدروژن ش ــماره س ــه از‬ ‫س ــرویس خ ــارج و از این فرص ــت ب ــرای‬ ‫انج ــام تع ــدادی از دس ــتور کاره ــای مه ــم‬ ‫عملیات ــی واحد ایزومریزاس ــیون اس ــتفاده‬ ‫یش ــود‪ .‬واحده ــای گوگردس ــازی و امین‬ ‫م ‬ ‫مذک ــور با توج هب ــه ارتب ــاط فراین ــدی ب ــا‬ ‫واحده ــای ‪ KHDS‬و ‪ GHDS‬هم زم ــان‬ ‫تح ــت تعمی ــرات اساس ــی ق ــرار می گیرند»‪.‬‬ ‫هاش ــمی در خص ــوص زم ــان انج ــام ای ــن‬ ‫تعمی ــرات اساس ــی اضاف ــه ک ــرد‪ « :‬طب ــق‬ ‫برنامه ری ــزی انجام گرفت ــه فراین ــد تعمیرات‬ ‫نش ــده‪،‬‬ ‫اساس ــی هم ــه واحده ــای عنوا ‬ ‫ب هج ــز واح ــد هی ــدروژن ش ــماره ‪ ۳‬از روز‬ ‫یش ــود و واح ــد‬ ‫چه ــارم تیر م ــاه اغ ــاز م ‬ ‫هی ــدروژن نی ــز مطاب ــق برنام ــه یـ ـک روز‬ ‫پ ــس از بست هش ــدن واحده ــای ‪ KHDS‬و‬ ‫‪ GHDS‬در تاریخ پنج ــم تیر در اختیار اداره‬ ‫نگه ــداری و تعمیرات ق ــرار خواهد گرفت»‪.‬‬ ‫رئیس اداره کل نگهداری و تعمیرات شرکت‬ ‫پاالی ــش نف ــت ته ــران اف ــزود‪« :‬مدت زم ــان‬ ‫اج ــرای تعمی ــرات اساس ــی ای ــن واحده ــا‬ ‫برگرفته از دس ــتور کارهای عملیاتی‪ ،‬دستور‬ ‫کاره ــای بازرس ــی و ش ــرایط ذات ــی واحده ــا‬ ‫به ترتی ــب ‪KHDS‬؛ ‪ ۲۳‬روز‪GHDS ،‬؛ ‪ ۲۴‬روز‪،‬‬ ‫هی ــدروژن ش ــماره ‪۳‬؛ ‪ ۲۱‬روز‪ ،‬واحدهـــای‬ ‫بت ــرش؛ ‪ ۱۶‬روز و امین‪۲‬‬ ‫امین ‪ ۲‬ش ــمالی و ا ‬ ‫جنوب ــی ب ــرای ‪ ۱۹‬روز برنامه ری ــزی شـــده‬ ‫اس ــت»‪ .‬ای ــن مس ــئول ادام ــه داد‪« :‬زم ــان‬ ‫تعمی ــرات اساس ــی براس ــاس فعالیت های‬ ‫یش ــود؛‬ ‫فش ــده برنامه ریزی م ‬ ‫از پیش تعری ‬ ‫با این وج ــود گاه ــی ش ــرایط واقع ــی واح ــد‬ ‫پ ــس از باز ش ــدن اتص ــاالت و بازدی ــد از‬ ‫تجهی ــزات ضم ــن اخ ــذ دس ــتور کارهای‬ ‫بازرس ــی ب ــه کاه ــش ی ــا افزای ــش زم ــان‬ ‫یش ــود»‪.‬‬ ‫تعمی ــرات اساس ــی منج ــر م ‬ ‫هاش ــمی ی ــاداور ش ــد‪« :‬در فراینده ــای‬ ‫تعمی ــرات اساس ــی باتوجه به حج ــم باالی‬ ‫کاره ــا و ض ــرورت انج ــام کار مطاب ــق برنامه‬ ‫یش ــده‪ ،‬همه واحدهای‬ ‫فش ــرده زمان بند ‬ ‫عملیاتی و ستادی مرتبط نهایت همکاری‬ ‫را مب ــذول می کنن ــد با این وج ــود نق ــش‬ ‫ادارات ــی نظی ــر اداره نگه ــداری و تعمیرات‪،‬‬ ‫بهر هب ــرداری‪ ،‬روابط عموم ــی‪ ،‬خدمات فنی‬ ‫و مهندس ــی‪ ،‬توسعه س ــرمایه های انسانی‪،‬‬ ‫حراس ــت و مدیری ــت بازرگان ــی س ــنگین تر‬ ‫به نظ ــر می رس ــد»‪.‬‬ ‫جذب ‪ ۱۱۰۰‬نیروی کار برای تعمیرات‬ ‫رئیس اداره کل نگهداری و تعمیرات شرکت‬ ‫پاالیش نفت تهران گف ــت‪« :‬فرایند جذب و‬ ‫تسویه نیروهای تعمیرات اساسی فرایندی‬ ‫تدریجی و پیوسته اس ــت که چند روز پیش‬ ‫از ش ــروع ه ــر دوره تعمی ــرات اساس ــی‬ ‫اغ ــاز ش ــده و ت ــا ح ــدود یک هفت ــه پ ــس از‬ ‫راه ان ــدازی واحده ــا ب هط ــول می انجامد»‪.‬‬ ‫وی خاطرنش ــان ک ــرد‪« :‬در ای ــن تعمی ــرات‬ ‫که ــزار و ‪ ۱۰۰‬نف ــر‬ ‫اساس ــی ج ــذب ح ــدود ی ‬ ‫نی ــروی پیمانی موق ــت در زم ــان اوج کارها‬ ‫پیش بین ــی ش ــده اس ــت‪ .‬ای ــن نیروه ــا از‬ ‫یش ــوند و نیاز‬ ‫ش ــهرهای مختل ــف تامین م ‬ ‫پاالیش ــگاه در حوز هه ــای کاری مختل ــف‬ ‫نظیر تعمی ــرات مکانی ــک‪ ،‬تعمی ــرات برق‪،‬‬ ‫تعمیرات ابزار دقیق‪ ،‬تعمیرات پش ــتیبانی‪،‬‬ ‫امور اداری‪ ،‬حراس ــت‪ ،‬ایمنی و بازرسی فنی‬ ‫را در برمی گیرن ــد»‪ .‬رئیس اداره کل نگهداری‬ ‫و تعمی ــرات ش ــرکت پاالی ــش نف ــت ته ــران‬ ‫پیرامون فلس ــفه انج ــام تعمیرات اساس ــی‬ ‫و دس ــتاورد ان برای پاالیش ــگاه اع ــام کرد‪:‬‬ ‫«تعمیرات اساس ــی یک فرایند پیش ــگیرانه‬ ‫هدفمن ــد ب ــرای افزایش قابلی ــت اطمینان‬ ‫و س ــطح دس ــترس پذیری دس ــتگاه ها و‬ ‫یس ــت»‪.‬‬ ‫ظرفی ــت تولید واحدهای عملیات ‬ ‫وی اضاف ــه ک ــرد‪« :‬انتظ ــار مـ ـی رود اج ــرای‬ ‫تعمی ــرات اساس ــی با کیفی ــت ب ــه کاه ــش‬ ‫هزین هه ــای تعمیرات ــی در بلندم ــدت‪،‬‬ ‫کاه ــش تعمی ــرات اضط ــراری تجهی ــزات و‬ ‫واحده ــا‪ ،‬افزای ــش عم ــر مفی ــد قطع ــات و‬ ‫تجهی ــزات‪ ،‬کاه ــش ریسـ ـک های ایمن ــی‬ ‫و زیسـ ـت محیطی و افزای ــش به ــره وری‬ ‫فرایندها منجر ش ــود»‪ .‬هاش ــمی با تا کید بر‬ ‫اج ــرای نظام من ــد کاره ــا ب ــا ه ــدف ایج ــاد‬ ‫هماهنگ ــی و یکپارچگ ــی ادارات بیان کرد‪:‬‬ ‫«فرایند تعمیرات اساس ــی با توجه به حجم‬ ‫یه ــای‬ ‫ته ــا و پیچیدگ ‬ ‫بس ــیارزیاد فعالی ‬ ‫زی ــاد نیازمن ــد هماهنگ ــی کام ــل بی ــن‬ ‫ادارات مرتب ــط به وی ــژه اداره نگه ــداری و‬ ‫تعمی ــرات‪ ،‬بهر هب ــرداری‪ ،‬خدم ــات فن ــی و‬ ‫مهندس ــی‪ ،‬توس ــعه س ــرمایه های انسانی‪،‬‬ ‫‪ ،HSE‬مدیری ــت بازرگان ــی‪ ،‬روابط عموم ــی و‬ ‫حراس ــت اس ــت»‪ .‬رئیس اداره کل نگهداری‬ ‫و تعمی ــرات ش ــرکت پاالی ــش نف ــت ته ــران‬ ‫گفت‪« :‬خوش ــبختانه این شرکت با توجه به‬ ‫س ــال ها تجرب ــه و رف ــع تدریجی مش ــکالت‪،‬‬ ‫ب ــه نظم و هماهنگی مناس ــبی در این حوزه‬ ‫دس ــت یافت ــه اس ــت؛ با این وج ــود در‬ ‫ه ــر دوره از تعمی ــرات اساس ــی نواقص ــی‬ ‫یش ــود ک ــه در حی ــن تعمیرات‬ ‫مش ــاهده م ‬ ‫اساس ــی و پـ ـس ازان ب ــرای رف ــع انه ــا اقدام‬ ‫خواه ــد ش ــد»‪ .‬وی پیرام ــون مهم تری ــن‬ ‫یش ــده جه ــت انج ــام‬ ‫اقدام ــات برنامه ریز ‬ ‫ای ــن تعمی ــرات اساس ــی اف ــزود‪« :‬هم ــه‬ ‫ته ــای ی ــک تعمی ــرات اساس ــی‬ ‫فعالی ‬ ‫بسیارمهم و پر ریس ــک محسوب می شوند‬ ‫و هرگونه سهل انگاری در اجرای فعالیت ها‬ ‫می توان ــد به وق ــوع حادثـ ـه ای دردن ــا ک‪،‬‬ ‫طوالنی ش ــدن زمان تعمیرات اساس ــی یا از‬ ‫جش ــدن واحدهای فرایندی‬ ‫س ــرویس خار ‬ ‫ط ــی مدت کوتاهی پ ــس از راه اندازی منجر‬ ‫شود»‪ .‬رئیس اداره کل نگهداری و تعمیرات‬ ‫ش ــرکت پاالیش نفت تهران گف ــت‪« :‬فرایند‬ ‫تعمی ــرات اساس ــی با توج هب ــه اهمی ــت‬ ‫ب ــاال در حف ــظ و نگهداش ــت واحده ــای‬ ‫عملیات ــی نیازمن ــد ج ــذب و به کارگی ــری‬ ‫یس ــت و اس ــتفاده از‬ ‫نیروه ــای حرفه ا ‬ ‫نیروه ــای پیمان ــی روزم ــزد ب هش ــکلی ک ــه‬ ‫یش ــود‬ ‫یش ــود توصیه نم ‬ ‫امروز اس ــتفاده م ‬ ‫و این مس ــئله با ح ــذف تدریج ــی نیروهای‬ ‫یت ــر خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫رس ــمی در این ــده جد ‬ ‫یش ــود؛‬ ‫در این خص ــوص پیش ــنهاد م ‬ ‫با توج هب ــه تع ــدد پاالیش ــگاه های کش ــور و‬ ‫تعمیرات اساس ــی مداوم انها‪ ،‬ش ــرکت های‬ ‫بزرگ ــی ایج ــاد ش ــوند و ای ــن ش ــرکت ها ب ــا‬ ‫جذب‪ ،‬اموزش و حف ــظ نیروهای حرفه ای‬ ‫تمام وق ــت با ارگونومی مناس ــب و س ــامت‬ ‫کام ــل از دانش ــگاه ها ی ــا هنرس ــتان های‬ ‫فن ــی حرفـ ـه ای‪ ،‬ماموریت تامی ــن نیروهای‬ ‫تعمی ــرات اساس ــی و نظ ــارت ب ــر عملک ــرد‬ ‫نه ــا را در تعمیرات اساس ــی پاالیش ــگاه ها‬ ‫ا ‬ ‫یا س ــایر صنایع فرایندی کلی ــدی عهده دار‬ ‫ش ــوند»‪ .‬هاش ــمی اضاف ــه ک ــرد‪« :‬کارکن ــان‬ ‫درگی ــر در تعمی ــرات اساس ــی در کنار هوش‬ ‫فن ــی‪ ،‬نیازمن ــد توانای ــی فیزیک ــی فرات ــر از‬ ‫معمول ب ــرای قابلیت کار در ارتف ــاع‪ ،‬کار در‬ ‫طه ــای ال ــوده‬ ‫فض ــای بس ــته‪ ،‬کار در محی ‬ ‫و پرس ــروصدا‪ ،‬کار ب ــا ابزاره ــای س ــنگین‬ ‫و ش ــرایط دمای ــی نامناس ــب هس ــتند‬ ‫و به همین لح ــاظ بای ــد در ج ــذب و‬ ‫به کارگی ــری این کارکن ــان به وی ــژه نیروهای‬ ‫کارگری ش ــرایط فیزیکی و ذهنی ان ها برای‬ ‫کاهش خطای انس ــانی در نظر گرفته ش ــود‬ ‫همچنی ــن الزم اس ــت اف ــراد صدمه دیده یا‬ ‫یک ــه به هر دلی ــل نظی ــر س ــن ب ــاالی‬ ‫افراد ‬ ‫‪۴۵‬س ــال توانمندی فیزیکی انان مناس ــب‬ ‫ ‬ ‫کاره ــای س ــخت نیس ــت تحت پوش ــش‬ ‫بیمه های تکمیل ــی قرار گیرند یا با ش ــرایط‬ ‫مناس ــبی بازنشس ــته ش ــوند ت ــا از ج ــذب‬ ‫و به کارگی ــری مج ــدد ان ــان پرهی ــز ش ــود»‪.‬‬ ‫پاالیش ــگاه نفت ته ــران (ش ــهید تندگویان)‬ ‫‪۲۵۰‬ه ــزار بش ــکه در‬ ‫ب ــا ظرفی ــت پاالی ــش ‬ ‫روز درح ــدود ‪ ۱۷‬ت ــا ‪ ۲۰‬درص ــد انرژی کش ــور‬ ‫را تولی ــد می کن ــد‪ ،‬ای ــن پاالیش ــگاه س ــال‬ ‫‪ ۱۳۴۷‬در کن ــار ش ــهرری تاس ــیس ش ــده و‬ ‫اینک مش ــتمل ب ــر دو پاالیش ــگاه جنوبی و‬ ‫شمالی س ــت‪.‬‬ ‫هدررفت ‪ 40‬درصد اب اشامیدنی در شهرها و روستاهای فارس‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫اسـتخراج و اسـتحصال اب از چا ههـا‪،‬‬ ‫چشـمه ها و سـدها و منابـع دیگـر در‬ ‫کسـالی در اسـتان فـارس‬ ‫شـرایط خش ‬ ‫کار اسـانی نیسـت‪ .‬ژرفـای برخـی چا ههـا‬ ‫در شهرسـتان های جهـرم و فیروزابـاد بـه‬ ‫‪ ۶۰۰‬متـر رسـیده و ایـن درد کوچکـی نیسـت‬ ‫کـه ‪ 40‬درصـد از همیـن ابـی کـه دشـوار‬ ‫به دسـت می ایـد هـدر مـی رود‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫اب وفاضلاب فـارس بابیان اینکـه بال غبـر‬ ‫‪ ۳۶۰‬میلیون مترمکعـب اب در سـال از‬ ‫منابـع مختلـف دراین اسـتان به دسـت‬ ‫می ایـد گفـت‪« :‬بال غبـر ‪ ۴۰‬درصـد از ایـن‬ ‫قپـور‬ ‫یجـان صاد ‬ ‫اب هـدر مـی رود»‪ .‬عل ‬ ‫بابیان اینکـه علی رغـم نبـود امارهـای دقیق‬ ‫امـا بخـش مهمـی از ایـن هدررفـت‪ ،‬سـهم‬ ‫اسـتفاده کنندگان غیرمجـاز اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«نصـف هـدرروی اب به دلیـل اسـتفاده‬ ‫غیرمجـاز اسـت»‪ .‬وی بـر لـزوم قاطعیـت‬ ‫بیشتر برای قطع انشعابات غیرمجاز تا کید‬ ‫کرد و گفت‪« :‬با قطع یک انشـعاب غیرمجاز‬ ‫در شهرسـتان کازرون‪ ،‬مشـکل اب یـک‬ ‫ً‬ ‫روسـتا کاملا حـل؛ یـا در فیروزابـاد بـا قطـع‬ ‫تعدادی انشـعاب غیرمجـاز‪ ،‬تامین اب یک‬ ‫روسـتا امکان پذیـر شـده اسـت»‪ .‬صادق پور‬ ‫بابیان اینکـه امـکان برخـورد قضائـی بـا‬ ‫همـه اسـتفاده کنندگان غیرمجـاز‪ ،‬به دلیـل‬ ‫گسـتردگی و تنـوع‪ ،‬نیسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬اولویـت‬ ‫اول‪ ،‬فرهنگ سـازی‪ ،‬اطالع رسـانی و‬ ‫یسـت‪ ،‬بایـد تعداد انشـعاب ها‬ ‫ا گاهی بخش ‬ ‫یـا برداشـت های غیرمجـاز کاهـش یابـد تـا‬ ‫ً‬ ‫نهایتـا بـه نقطـه مواجهـه قانونـی و قطـع‬ ‫انشـعاب مـوارد باقیمانـده اندیشـید و‬ ‫عمـل کـرد»‪ .‬وی بابیان اینکـه‪ ،‬همـواره‬ ‫لسـال بیشـتر‬ ‫میـزان مصـرف اب در نیمه او ‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬طـی سـه ماه اول امسـال‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون مترمکعـب اب در فـارس مصـرف‬ ‫شـده کـه دودرصـد سـهم بخـش صنعـت و‬ ‫مابقـی سـهم شـرب بوده اسـت»‪ .‬ایـن مقام‬ ‫مسـئول گفـت‪« :‬امسـال باتوج هبـه میـزان‬ ‫برداشـت از منابـع ابـی‪ ،‬تـداوم و تشـدید‬ ‫کسـالی‪ ،‬افزایـش جمعیـت‪ ،‬رشـد‬ ‫خش ‬ ‫تعـداد مشـترکان‪ ،‬شـاهد بـروز تنـش ابـی در‬ ‫‪ ۳۲‬شـهر و ‪ ۴۴۸‬روسـتای اسـتان هسـتیم‪.‬‬ ‫تنـش ابـی به این معناسـت که میـزان اب‬ ‫قابل اسـتحصال در یـک منطقه بسـیارکمتر‬ ‫از میـزان اب شـرب موردنیـاز سـا کنان‬ ‫ان منطقـه باشـد‪ .‬حـدود ‪ ۳۶‬درصـد از کل‬ ‫جمعیـت فـارس بـا تنـش ابـی مواجه انـد»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ابفـای اسـتان فـارس‪،‬‬ ‫شـیوه سـیار تامیـن اب شـرب بهداشـتی را‬ ‫ً‬ ‫یکـی از را ههـای مقابلـه بـا کم ابـی خصوصـا‬ ‫در ایـام گـرم سـال اعلام و تا کیـد کـرد کـه‬ ‫نشـیوه‬ ‫امسـال نیـز در مناطقـی از ای ‬ ‫یشـود‪ .‬امسـال باتوج هبـه‬ ‫اسـتفاده م ‬ ‫مشـکالت موجـود‪ ،‬تامیـن اب ‪ ۴۸۹‬روسـتا‬ ‫در محدوده ابفای فارس بااستفاده از تانکر‬ ‫یشـود‪ .‬از بیـن کل این روسـتاها‪،‬‬ ‫انجـام م ‬ ‫تامیـن اب ‪ ۱۰۸‬روسـتا ب هشـکل دائـم و‬ ‫‪ ۳۸۱‬روسـتا ب هشـکل غیرمسـتمر یـا کمکـی‪،‬‬ ‫بااسـتفاده از تانکرهـای اب رسـانی‪ ،‬انجـام‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫تجلیل از ‪ ۴۴‬برگزیده ملی و استانی در حوزه کشاورزی استان قزوین‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان‬ ‫در مراسـم تجلیـل از ‪ ۴۴‬برگزیـده ملـی و‬ ‫اسـتانی در حـوزه کشـاورزی اسـتان قزویـن‬ ‫کـه بـا حضـور حسـینی؛ معـاون وزیـر و رئیس‬ ‫شـیالت برگزار شـد‪ ،‬گفت‪« :‬هدف کشـاورزان‬ ‫و دامـداران بایـد اسـتقالل و خودکفایـی در‬ ‫حـوزه تولیـد باشـد»‪ .‬رضـا افالطونـی افـزود‪:‬‬ ‫«واردکننـده ‪ ۸۰‬درصـد نهاد ههـای دامـی‬ ‫تو پای‬ ‫هسـتیم و ایـن وابسـتگی دسـ ‬ ‫کشـاورز را بسـته اسـت؛ بنابرایـن چشـم‬ ‫کشـاورز و دامـدار مـا نبایـد بـه مرزهـا باشـد تـا‬ ‫مـواد اولیـه از خـارج وارد کنـد»‪ .‬افالطونـی‬ ‫افـزود‪« :‬ا گـر در بخـش کشـاورزی بـا کمـک‬ ‫روش دانش بنیـان میـزان تولیـدات را‬ ‫چندبرابـر کنیـم‪ ،‬ایـن هزین ههـای اولیـه بـا‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫ارزش افـزوده بسـیارباالیی همـراه م ‬ ‫وی دربـاره کاهـش سـطح اب گفـت‪:‬‬ ‫بهـای زیرزمینـی‬ ‫«دبـی اب و سـطح ا ‬ ‫نسـبت به قبل کاهـش یافتـه اسـت‪ .‬بایـد از‬ ‫شـرایط پیش امـده به نحومطلـوب اسـتفاده‬ ‫کـرد و بیش ازگذشـته از سـامانه های نویـن‬ ‫ابیـاری بهـره بـرد»‪ .‬رئیـس سـازمان جهـاد‬ ‫کشـاورزی استان افزود‪ « :‬ا کنون ‪ ۶۰۰۰۰‬هکتار‬ ‫سـامانه نوین ابیاری در اسـتان قزوین برقرار‬ ‫اسـت و بایـد این رونـد بـرای ‪ ۶۳۰‬هزارهکتـار‬ ‫اراضـی قابل کشـت اسـتان عملیاتـی شـود»‪.‬‬ ‫نماینـده ولی فقیـه در اسـتان قزویـن گفـت‪:‬‬ ‫«کشـاورزی صحیـح و اسـتفاده مطلـوب‬ ‫از منابـع بـرای افزایـش تولیـد و تـوان‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫اقتصـادی کشـور رعایـت تقوای اله ‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین عبدالکریـم‬ ‫عابدینـی افـزود‪« :‬بی تقوایـی فقـط در رفتـار‬ ‫و کـردار نیسـت بلکـه اسـراف در حـوزه اب و‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫تولیـد نیـز بی تقوایـی محسـوب م ‬ ‫وی اضافـه کـرد‪« :‬در همیـن قزویـن و در‬ ‫منطقـه المـوت کـه زمانـی مرجـع گیاهـان‬ ‫و تولیـدات محصـول کشـاورزی محسـوب‬ ‫یشـد‪ ،‬ا کنـون محصـوالت کشـاورزی را از‬ ‫م ‬ ‫جـای دیگـر تامیـن می کننـد؛ این رونـد بایـد‬ ‫تغییـر یابـد و اصلاح شـود»‪ .‬نماینـده مـردم‬ ‫قزویـن‪ ،‬البـرز و ابیـک هـم دراین نشسـت‬ ‫گفـت‪« :‬بـرای اسـتفاده بهینـه و افزایـش‬ ‫بهره وری در عرصه کشـاورزی باید از فناوری‬ ‫نویـن اسـتفاده کنیـم‪ .‬بایـد هرجـا زمیـن‬ ‫قابلیـت احیـا دارد احیـا کنیـم»‪ .‬سـیاهکلی‬ ‫بااشـاره به اهمیـت امنیـت غذایـی گفـت‪:‬‬ ‫«جنـگ اوکرایـن نمونـه بـارز این موضـوع‬ ‫اسـت»‪ .‬وی همچنیـن تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫«ابخـوان داری و ابخیـزداری را بایـد جـدی‬ ‫بگیریـد»‪.‬‬ ‫شهردار باقرشهر‪:‬‬ ‫شهر خوب را شهروند ا گاه به حقوق خود‪ ،‬می سازد‬ ‫شـهرداری باقرشـهر بـا نمایـه ای کامـل از حقوق شـهروندمداری در نمایشـگاه‬ ‫اسـتانی منظـر شـهری شـرکت مـی کنـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی شـهرداری‬ ‫باقرشهر؛ پنجمین کمیته ساماندهی سیما و منظر شهری شهرداری باقرشهر‬ ‫با حضور شهردار و کارشناسان این شهرداری در سالن شهید سلیمانی برگزار‬ ‫یشـده‬ ‫شـد‪ .‬شـهردار باقرشـهر در این جلسـه بـا تقدیـر از اقدامـات کارشناس ‬ ‫معاونت فنی شهرسـازی در سـاماندهی سـیما و منظر شهری باقرشهر‪ ،‬کالبد‬ ‫فیزیکـی شـهر را با توجه بـه قومیت هـای مختلفـی کـه در ان زندگـی می کننـد‬ ‫و مـواردی همچـون هم جـواری بـا گورسـتان عمومـی تهـران کـه ناخـودا گاه‬ ‫القـای فضـای محیطـی انـدوه می کنـد‪ ،‬هم جـواری بـا کوره هـای اجرپـزی‪،‬‬ ‫استخوان سـوزی‪ ،‬مرکـز بازیافـت زبالـه و غیـره را در سـاماندهی سـیما و منظـر‬ ‫شهری دارای اهمیت دانست‪ .‬وی افزود‪« :‬فضای عمومی زندگی شهروندان‪،‬‬ ‫در ارتقـای سـطوح ارامـش و نشـاط اجتماعـی و همچنین رشـد هویت محلی‬ ‫انان‪ ،‬تاثیر بسـزایی دارد»‪ .‬محسـن قضاتلو با اشـاره به برگزاری نمایشگاه سیما‬ ‫و منظـر شـهری در اسـتانداری تهـران از کارشناسـان شـهرداری خواسـت بـا‬ ‫برنامه سـازی و تولید محتوای مناسـب که نمایه ای شایسـته از فرهنگ غنی‬ ‫مردم باقرشهر باشد در این نمایشگاه شرکت کنند‪ .‬شهردار باقرشهر این قبیل‬ ‫برنامه ها را فرصت مناسـبی برای معرفی باقرشـهر در سـطح کالن تر از منطقه‬ ‫و شهرستان دانست‪ .‬رضا بهادر (معاون فنی شهرسازی و معماری شهرداری‬ ‫باقرشـهر) به عنوان دبیر این کمیته با اشـاره به اقدامات انجام شـده در کمیته‬ ‫سـاماندهی سـیما و منظر شـهری‪ ،‬برگزاری نمایشـگاه را برای ارائه دسـتاوردها‬ ‫و ایده هـای شـهرداری ها‪ ،‬فرصتـی مناسـب بـرای تبـادل افـکار و اقدامات های‬ ‫ان هـا دانسـت و گفـت‪« :‬ایـن فرصت هـا بـرای معرفـی شـهرها مغتنـم اسـت و‬ ‫همچنین این امکان را به شـهرداری ها می دهد که از خالقیت ها و ایده های‬ ‫هـم اسـتفاده کننـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬معاونت هـای مختلـف شـهرداری اقدامات‬ ‫قابل توجه و شایسته ای را ساماندهی سیما و منظر شهری انجام داده است‬ ‫که ساماندهی نماهای ابنیه شهر‪ ،‬عیب یابی و رفع مشکالت در محیط های‬ ‫عمومی و مبلمان شـهری‪ ،‬بهسـازی عرصه های تفریحی و گردشـگری فضای‬ ‫سـبز‪ ،‬احیـای امکانـات و خدمـات مسـیرهای دوچرخه سـواری و جاد ههـای‬ ‫تندرسـتی شـهر و مـواردی دیگـر از جملـه ان هاسـت»‪ .‬در این جلسـه اعضـای‬ ‫کمیتـه به عنـوان کارگـروه اجرایـی اقدامـات الزم بـرای نمایشـگاه سـیما و منظـر‬ ‫شـهری اسـتانداری تهـران‪ ،‬مسـئول پیگیـری امـور و ارائـه گـزارش بـه دبیرخانه‬ ‫کمیته سـاماندهی سـیما و منظر شـهری شدند‪.‬‬ ‫امام جمعهشهرری‪:‬‬ ‫ناامیدکردن مردم‪ ،‬از حربه های دشمنان‬ ‫برای مقابله با انقالب اسالمی ست‬ ‫امام جمعـه شـهرری ناامیدکـردن مـردم را‬ ‫از حربه هـای دشـمنان نظـام بـرای مقابلـه‬ ‫بـا جمهـوری اسلامی و انقلاب برشـمرد و‬ ‫گفـت‪« :‬دشـمنان قسـم خورده نظـام طـوری‬ ‫وانمـود می کننـد کـه انقلاب اسلامی نا کارامـد‬ ‫و به بن بست رسـیده اسـت»‪ .‬حجت االسلام‬ ‫سـید علـی شـاهچراغی در خطبه هـای‬ ‫نمازجمعـه این هفتـه شـهرری افـزود‪« :‬سـه عنصـر لطـف خداونـد‪ ،‬ایسـتادگی‬ ‫مـردم و وجـود رهبـری از عوامـل پویایـی و ایسـتادگی انقلاب در برابـر‬ ‫توطئه هـای دشـمنان اسـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬بـا کمـک و لطـف خداونـد بیـش‬ ‫تسـال‬ ‫از ‪ ۴۰‬سـال اسـت کـه بـا اسـتکبار مبـارزه می کنیـم و نمونـه بـارز ان هش ‬ ‫دفـاع مقـدس و خنثی شـدن حداقـل شـش کودتـا در برابـر انقلاب اسـت»‪.‬‬ ‫خطیـب جمعـه شـهرری بابیان اینکـه عنصـر دوم انقلاب اسلامی مردم انـد‪،‬‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬مسـئوالن مشـکالت مـردم به ویـژه تنگناهـای مالـی و اقتصـادی‬ ‫شـهروندان را می داننـد و بـرای رفـع ان هـا تلاش و برنامه ریـزی می کننـد امـا‬ ‫مردم نیز با همه این مشـکالت پای ارمان های انقالب و نظام ایسـتاده اند»‪.‬‬ ‫وی نمازگـزاران را بـه صبـر دعـوت کـرد و افـزود‪« :‬مطمئـن باشـید به لطـف‬ ‫خداوند و تالش و برنامه ریزی مسـئوالن مشـکالت حل می شـود و از بازاریان‬ ‫و کسـبه نیز درخواسـت داریم دراین شـرایط رعایت حال مردم را بکنند»‪ .‬وی‬ ‫وجـود رهبـری را از دیگـر عوامـل ایسـتادگی نظـام جمهـوری اسلامی در برابـر‬ ‫توطئه های دشمنان خواند و گفت‪« :‬وجود ولی فقیه و تدابیر حکیمانه رهبر‬ ‫معظم انقالب باعث شده تا انقالب اسالمی محکم به حیاتش ادامه دهد»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به هفتـه قـوه قضائیـه یـاداور شـد‪« :‬ایـن قـوه حافـظ جـان‪ ،‬مـال و‬ ‫نامـوس مـردم و ازطرفـی نیـز تیـغ تیـز جمهـوری اسلامی بـرای زیاده خواهـان‪،‬‬ ‫مفسـدان‪ ،‬ضدانقالب و دسـت اندازان به بیت المال اسـت»‪ .‬وی به شـهادت‬ ‫امام جـواد ؟ع؟ اشـاره و یـاداوری کـرد‪« :‬ایـن امـام همـام در کودکـی بـه امامـت‬ ‫رسـید و خدمات ارزشـمندی ازجمله شـا گردان متعدد برای جامعه اسلامی‬ ‫تربیت کرد که حضرت شـاه عبدالعظیم ؟ع؟ یکی از انان اسـت»‪ .‬به مناسـبت‬ ‫هفتـه قـوه قضائیـه؛ میزخدمـت بـا حضـور کارشناسـان و قضـات دادگسـتری‬ ‫شهرسـتان ری در مصالی این شـهر (محل اقامه نمازجمعه) برپا شـد و مردم‬ ‫بامراجعه بـه ایـن کارشناسـان مسـائل و مشـکالت خـود را مطـرح کردنـد و‬ ‫راهـکار بـرای حـل ان هـا ازسـوی قضـات ارائـه شـد‪.‬‬ ‫ادای احترام مدیران بخش کهریزک‬ ‫به مقام شهید چمران‬ ‫امام جمعـه‪ ،‬بخشـدار‪ ،‬شـهردار و‬ ‫مدیـران بخـش کهریـزک بـا حضـور‬ ‫در قطعـه ‪ ۲۴‬بهشـت زهرا ؟س؟ بـا‬ ‫اهـدای گل بـر سـر مـزار شـهدا‪ ،‬بـه‬ ‫مقـام شـهید چمـران ادای احتـرام‬ ‫کردند‪ .‬علی کلهر؛ شهردار کهریزک‬ ‫بـا حضـور دراین مراسـم گفـت‪:‬‬ ‫«امـروز شـاهد چهلمیـن سـالروز شـهادت شـهید چمـران هسـتیم‪ .‬شـهیدی‬ ‫کـه نامـش کنـار تخصـص و درایـت در رشـادت و شـجاعت نیـز همـواره خـوش‬ ‫درخشیده است و شخصیت وی همواره یک الگوی شاخص برای رزمندگان‬ ‫و دوسـتدارانش بوده اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به ویژگی های شـهید چمران گفت‪:‬‬ ‫«مصطفـی چمـران فرماندهـان دفـاع مقدس بود که با شـروع جنگ تحمیلی‬ ‫بـه اهـواز رفـت و سـتاد جنگ هـای نامنظـم را بنیان گـذاری کـرد و رشـادت های‬ ‫بسـیار در عرصـه جنـگ از وی و هم رزمانـش به یـادگار مانـده امـا متاسـفانه در‬ ‫‪ ۳۱‬خردادمـاه ‪ ۱۳۶۰‬مهنـدس چمـران در مسـیر دهالویه‪ -‬سوسـنگرد براثـر‬ ‫اصابت ترکش خمپاره در ‪ 49‬سالگی به شهادت رسیدند و در قطعه‪ ۲۴‬گلزاری‬ ‫شـهدای بهشـت زهرا؟س؟ بـه خـاک سـپرده شـدند که همـواره یـاد و خاطـر او را‬ ‫گرامـی خواهیـم داشـت»‪.‬‬ ‫خوزستان‬ ‫اقبال خانمجاسم نژاد‬ ‫بازدید از محل احداث پست برق فوق توزیع صیدون‬ ‫مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان از محـل احـداث پسـت بـرق‬ ‫فوق توزیـع صیـدون و خطـوط ارتباطـی ان بازدیـد و از شـروع عملیـات اجرایـی‬ ‫ایـن پسـت در اینـده نزدیـک خبـر داد‪ .‬محمود دشـت بزرگ به همـراه معاونین‬ ‫و مدیـران ارشـد ایـن شـرکت از محـل احـداث پسـت بـرق ‪ ۱۳۲‬بـه ‪ ۳۳‬کیلوولـت‬ ‫صیـدون و خطـوط ارتباطـی ان بازدیـد کـرد‪ .‬پسـت بـرق ‪ ۱۳۲‬بـه ‪ ۳۳‬کیلوولـت‬ ‫صیدون که بنا سـت در چند کیلومتری ورودی این شـهر (در منطقه پشـت پر)‬ ‫احـداث شـود‪ ،‬اولیـن پسـت فوق توزیـع بخـش صیـدون با ظرفیـت ‪ ۳۰‬مگاولت‬ ‫امپـر در فـاز اول خواهـد بـود کـه بـرای تقویت زیرسـاخت های بـرق این منطقه ‬ ‫طراحـی و برنامه ریـزی شـده اسـت‪ .‬بـرای بـر ق داری ایـن پسـت نیـز بن اسـت‬ ‫یک خـط دو مـداره ‪ ۱۳۲‬کیلوولـت از پسـت ‪ ۴۰۰‬کیلوولت باغملک احداث شـود‪.‬‬ ‫کارهـای مطالعاتـی پسـت بـرق صیـدون و خطـوط ارتباطـی ان انجـام شـده و‬ ‫بازدید مدیرعامل از زمین محل احداث پسـت که قبال شـرکت برق منطقه ای‬ ‫خوزسـتان ان را بـه ایـن مناسـبت خریـداری کـرده‪ ،‬بـرای بررسـی های اولیـه‬ ‫احـداث پسـت بـرق صیـدون بـوده اسـت‪ .‬بخـش صیـدون بـه مرکزیـت شـهر‬ ‫صیـدون از توابـع شهرسـتان باغملـک و در امـور بهره بـرداری ناحیـه مـارون‬ ‫شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان قـرار دارد‪.‬‬ صفحه 6 ‫راه و نگاه‬ ‫یک شنبه ‪ 5‬تیر ‪ 1401‬شماره‪2530‬‬ ‫شهرستان‬ ‫«لبخند ایتام»؛ رویایی که به حقیقت پیوست‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫نشسـت خبـری ویـژه «لبخنـد‬ ‫ایتـام» به منظـور شناسـایی‬ ‫تهـای ایـن خیریـه‪،‬‬ ‫ظرفی ‬ ‫تهـای‬ ‫اشـنایی بـا فعالی ‬ ‫امـوزش‪،‬‬ ‫این مجموعـه‪،‬‬ ‫توانمنـدی و تبییـن اینـده ای‬ ‫روشـن بـا حضـور جمعـی از‬ ‫خبرنـگاران ویـژه برگـزار شـد‪ .‬مجیـد رحمانـی؛ مدیرعامـل موسسـه خیریـه‬ ‫تهـای این مجموعـه در سـال های‬ ‫لبخنـد ایتـام بااشـاره به تاریخچـه و فعالی ‬ ‫اخیر‪ ،‬دررابطه با نحوه خدمت رسانی موسسه به کودکان نیازمند و حمایت‬ ‫یسـت کـه‬ ‫خیریـن موسسـه از کـودکان گفـت‪« :‬لبخنـد ایتـام تنهـا موسسه ا ‬ ‫کنار تهیه بسـته های معیشـتی به توانمندسـازی و اموزش مهارت های ویژه‬ ‫کـودکان توجـه می کنـد‪ .‬ایـن موسسـه رویایـی بـود کـه بـه حقیقـت پیوسـت؛‬ ‫و کـودکان تحت حمایـت ایـن مرکـز تـا تکمیـل فراینـد رشـد‪ ،‬تحت نظـر ایـن‬ ‫نهـا حاصـل‬ ‫یکـه اسـودگی خاطـر ار شـرایط ا ‬ ‫موسسـه خواهنـد مانـد و تازمان ‬ ‫نشـود‪ ،‬پیگیـری روزانـه ان هـا ادامـه خواهـد داشـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در دوران‬ ‫کرونـا‪ ،‬پخـش دائـم لـوازم بهداشـتی و درمانـی بـرای حفـظ جـان کـودکان‪ ،‬از‬ ‫برنام ههـای این مجموعـه بـود و بعـد از ریشـه کنی ایـن بیمـاری منحـوس‪،‬‬ ‫سهـای حضـوری‪ ،‬برنام ههـای علمـی و فرهنگی شـامل نقاشـی‪،‬‬ ‫برگـزاری کال ‬ ‫کسـازی بـا حضـور اسـاتید مطـرح و برجسـته کشـور‪،‬‬ ‫موسـیقی و عروس ‬ ‫به صـورت رایـگان بـرای کـودکان درحال برگزاری سـت‪ .‬امیدواریـم شـاهد‬ ‫درخشـش کـودکان در عرص ههـای مختلـف فرهنگـی و هنـری باشـیم»‪ .‬وی‬ ‫دربـاره نحـوه به سرپرسـتی گرفتن ایـن کـودکان و فرایندهـای اداری موسسـه‪،‬‬ ‫گزارشـی ارائـه کـرد‪ .‬خیریـه لبخنـد ایتـام بـا اهـدای بیـش از ‪ 2000‬عـدد تبلـت و‬ ‫بسـیاری از لوازم التحریـر اموزشـی و کمک درسـی عالو هبـر تهیـه بسـته های‬ ‫معیشـتی کـودکان محـروم منطقـه را در دسـتورکار خـود قـرار داده و در امـر‬ ‫تحصیـل یـاری کـرده اسـت‪ .‬ایـن موسسـه بال غبـر ‪2000‬نفـر کـودک و حـدود‬ ‫‪ ۷۵۰۰‬نفـر از اعضـای خانـواده کـودکان را تحت پوشـش حمایتـی قـرار داده‬ ‫اسـت‪ .‬مدیرمسـئول موسسـه چهارتـار المـاس و اسـتاد نقاشـی خیریـه‬ ‫تهـای ایـن موسسـه گفـت‪« :‬پـرورش‬ ‫لبخنـد ایتـام بـا تشـریح جزئیـات فعالی ‬ ‫ایـده کـودکان مسـتعد و تحت پوشـش در رشـته های نقاشـی‪ ،‬موسـیقی‬ ‫و سـایر هنرهـای هفت گانـه در دسـتورکار ایـن موسسـه قـرار دارد»‪ .‬سـیده‬ ‫سـحر احم دپـور؛ مـدرس نقاشـی موسسـه خیریـه حامیـان لبخنـد ایتـام و‬ ‫مدیرمسـئول موسسـه فرهنگـی هنـری چهارتـار المـاس در حاشـیه رویـداد‬ ‫نشسـتی باعنـوان عصـر اید هپـروری و کسـب وکار بابیان اینکـه کـودکان و‬ ‫دانش امـوزان خیریـه لبخنـد ایتـام بـا برند ملـی و بین المللی در حوزه نقاشـی‬ ‫یشـک یکـی از مهم تریـن دوران زندگـی‬ ‫فعالیـت خواهنـد داشـت‪ ،‬گفـت‪« :‬ب ‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫افـراد کـه در ان شـخصیت پی ریـزی شـده و شـکل می گیـرد‪ ،‬کودک ‬ ‫ایـن مـدرس تشـریح کـرد‪« :‬موسسـه خیریـه لبخنـد ایتـام درنظـر دارد بـا ارائـه‬ ‫سهـای هنـری (موسـیقی نقاشـی و ‪ ،)...‬عالو هبـر‬ ‫خدماتـی نظیـر برگـزاری کال ‬ ‫کهـای معیشـتی‪ ،‬بـه شـکوفایی و پـرورش خالقیـت و اسـتعداد کـودکان‬ ‫کم ‬ ‫نهـا را در تحقق اهدافشـان سـرلوحه کار خـود قرار‬ ‫کمـک کـرده و حمایـت از ا ‬ ‫دهـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬لبخنـد ایتـام بـا همـکاری موسسـه چهارتـار المـاس در‬ ‫حـوزه امـوزش بـرای کـودکان و دانش امـوزان خیریـه فعالیـت می کنـد و هـدف‬ ‫ما کشف و شکوفایی استعداد و هدایت تحصیلی دانش اموزان‪ ،‬تلفیق علم‬ ‫و هنر ترکیب هنرهای تجسمی با علم و اشنایی بیشتر کودکان با رشته های‬ ‫هنـری درراسـتای کارافرینـی و خالقیـت اسـت»‪ .‬احم دپـور بابیان اینکـه‬ ‫برگـزاری جشـنواره ملـی و نمایشـگاه ارائه دسـتاوردهای کـودکان لبخند ایتام‬ ‫ایـن موسسـه درصـدد رفـع تنش هـا و اضطراب هـای وارده بـه روان کـودکان‬ ‫بـا اجـرای برنام ههـای متفـاوت فرهنگـی و هنـری برامـده اسـت تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«وجـود کـودکان همـواره روح بخش کانون گرم خانواده بوده و حضور انان در‬ ‫عرص ههـای مختلـف فرهنگـی‪ ،‬علمی و هنری نویدبخش شـادمانی و شـعف‬ ‫تمام دوران است و لذا تمام کودکان حق داشتن اغوش گرم در کنار داشتن‬ ‫غـذای گـرم را دارنـد‪ .‬تمـام کـودکان حـق داشـتن دل خوشـی های هرچنـد‬ ‫کوچـک کنـار خانـه ای امـن را دارنـد‪ .‬تمـام کـودکان حـق داشـتن بهتریـن‬ ‫امکانـات بـرای شـکوفایی استعدادهایشـان در کنـار امـوزش و تحصیـل در‬ ‫مـدارس را دارنـد و روح لطیـف کـودکان‪ ،‬ایـن فرشـته های بـدون بـال‪ ،‬نه تنهـا‬ ‫یشـان بـه‬ ‫بـا تامیـن نیازهـای اولیـه بلکـه بـا تامیـن نیازهـای روحـی و عاطف ‬ ‫رشـد و تعالـی می رسـد»‪ .‬مـدرس موسسـه لبخنـد ایتـام دربـاره خالقیـت‬ ‫کـودکان برتـر گفـت‪« :‬نقاشـی درمانـی بر پایـه دانـش‪ ،‬رشـد شـناختی انسـان‪،‬‬ ‫تئوری های روان شـناختی و ‪ ...‬دربرگیرنده طیف کاملی از مدل های ارزیابی‬ ‫و درمـان‪ ،‬همچـون مفاهیـم اموزشـی‪ ،‬روان پویایـی‪ ،‬خودشناسـی‪ ،‬مسـائل‬ ‫نفـردی و امـور درمانـی ماننـد سـازگاری بـا تعارضـات هیجانـی‪ ،‬پـرورش‬ ‫بی ‬ ‫تهـای اجتماعـی‪ ،‬هدایـت رفتـاری‪ ،‬حـل مشـکالت‬ ‫خودا گاهـی‪ ،‬رشـد مهار ‬ ‫موجـود‪ ،‬کاهـش اضطـراب‪ ،‬کمـک بـه جهت گیـری مناسـب و باعـث افزایـش‬ ‫یشـود»‪ .‬مـدرس خیریـه لبخنـد ایتـام افـزود‪« :‬درواقـع نقاشـی‬ ‫عزت نفـس م ‬ ‫ابـزاری بـرای برون فکنـی هیجانـات‪ ،‬ارائـه افـکار و نشـان دادن تصـور خـود از‬ ‫بهـا‬ ‫محیـط پیرامـون اسـت کـه بخشـی از تصـورات می توانـد بیانگـر اضطرا ‬ ‫یهـا در قالـب نقاشـی و‬ ‫یهـای انـان باشـد و بـروز اضطـراب و نگران ‬ ‫و نگران ‬ ‫نهـا در تعاملات اجتماعـی‬ ‫تصاویـر ترسـیمی باعـث کاهـش بـروز رفتـاری ا ‬ ‫یشـود‪ .‬درنتیجـه بـه بهبـود سلامت کلـی فـرد کمـک می کنـد»‪.‬‬ ‫در جامعـه م ‬ ‫یسـت که‬ ‫وی دربـاره خالقیـت کـودکان برتـر افـزود‪« :‬پرورش ایده از موضوعات ‬ ‫تهـای تجسـمی موردتوجـه قـرار می گیـرد و‬ ‫بعـد از فرا گیـری خیریـه در فعالی ‬ ‫دراین راسـتا از کـودکان و دانش امـوزان تحت حمایـت خیریـه لبخنـد ایتـام بـا‬ ‫تشـکیل اسـتارت اپ های دانش اموزی به همت مجید رحمانی؛ مدیرعامل‬ ‫مجموعه حمایت می کنیم تا وارد بازار کار در حوزه موردعالقه شـان شـوند»‪.‬‬ ‫ نشسـت عوامـل خیریـه لبخنـد ایتـام باعنـوان «عصـر اید هپـروری» جهـت‬ ‫تهـای حـوزه فنـاوری و نـواوری‬ ‫معرفـی محصـوالت‪ ،‬دسـتاوردها و فعالی ‬ ‫کـودکان بـا هـدف ارائـه بسـتری بـرای ایجـاد کسـب وکارهای نوپـا در سـالن‬ ‫اجتماعـات ایـن خیریـه برگـزار شـد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اهمیت منابع دست اول برای پژوهش‬ ‫و لزوم اینده نگر بودن مدیران‬ ‫علیاحسانی مقدم*‬ ‫شهـای تاریخـی‪ ،‬اسـناد و مـدارک‬ ‫در پژوه ‬ ‫مکتـوب به عنـوان منابـع دسـت اول از‬ ‫اعتبـار و جایـگاه خاصـی برخوردارنـد و یکـی‬ ‫ّ‬ ‫از ابزارهـای مهـم شـناخت دقیـق تاریـخ ملـی‬ ‫ّ‬ ‫یسـت‪ .‬ب هقـدر مسـلم‪ ،‬ایـن جایـگاه‬ ‫و محل ‬ ‫تـا انجایـی اهمیـت یافـت کـه زمـان زیـادی‬ ‫یکـردن ایـن رشـته‬ ‫بـرای حرفـه ای و تخصص ‬ ‫شـد‪ .‬نـگاه پژوهشـگران بـه اسـناد کـه اغلـب‬ ‫ّ‬ ‫توسـط کاتبان محلی به رشـته تحریر درامده اسـت و نیز میزان و تنوع اسـناد‬ ‫و نویسـندگان ان‪ ،‬نشـان از وجـود فرهنگـی غنـی در کشـور ایـران را دارد؛ زیـرا‬ ‫اسـناد از لحـاظ مطالـب و نـکات بسـیاری دربـاره مسـائل تاریخـی‪ ،‬فرهنگـی‪،‬‬ ‫هنـری‪ ،‬سیاسـی‪ ،‬اقتصـادی‪ ،‬جغرافیایـی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬قضائی‪ ،‬مالـی و نظامی‬ ‫دارای اهمیت فراوانی هسـتند‪ .‬اسـناد ملی و اثار مکتوب گذشـته در اسـتان‬ ‫خراسـان جنوبـی می تواننـد روشـن کننده ابهامـات و زوایـای دیده نشـده‬ ‫تاریخـی ایـن اسـتان پهنـاور باشـند و ا گـر مـا بتوانیـم جهـت پژوهشـگران و‬ ‫کجـا طبقه بنـدی‬ ‫عالقه منـدان بـه تاریـخ محلـی ایـن منابـع دسـت اول را ی ‬ ‫و سـازماندهی و جهـت اسـتفاده ب هصـورت دیجیتـال اماد هسـازی کنیـم‬ ‫خدمـت بزرگـی بـه جامعـه پژوهشـی کشـور و اسـتان خـود کرده ایـم‪ .‬امیـد کـه‬ ‫مسئوالن فرهنگی ارشد استان در استانداری و دانشگاه بیرجند‪ ،‬با توجه به‬ ‫اهمیـت ایـن موضـوع اینده نگـر باشـند و بـه کتابخانـه و مرکـز اسـناد یـا هـاپ‬ ‫دانشـی گسـترده تر با کارایی بیشـتر‪ ،‬تدبیری نکنند تا در این منطقه از کشـور‬ ‫عزیزمـان هـم مردم صاحب سـازمان فرهنگی بزرگـی گردند و با توجه به نقش‬ ‫مهـم و سـاختار و وظایـف تخصصـی و خـاص‪ ،‬ایـن مهـم راه انـدازی گـردد و‬ ‫توسـط ایـن مرکـز فرهنگـی بـزرگ تبـادالت فرهنگـی بیشـتری بین کشـورهای‬ ‫همسـایه همچـون پا کسـتان و افغانسـتان برقـرار شـود و چه بسـا از خـروج‬ ‫اسـناد و مـدارک مهـم جلوگیـری شـود و انشـاهلل در کنـار وظایفـی کـه دارد‬ ‫اندیشـگاهی جهـت تبـادل و مناسـبات فرهنگـی ایـران بـا همسـایگان شـود‪.‬‬ ‫*کارشناس اسناد و مدارک سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران‬ ‫‪7‬‬ ‫در گفت وگو با امام جمعه شهرستان علی اباد کتول مطرح شد؛‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری دومین مجمع سالمت شهرستان بهبهان‬ ‫ِ‬ ‫برخی مسئوالن شهرستان‪ ،‬ابتکاری از خود ندارند‬ ‫و به دنبال گذراندن روز هستند!‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫درراسـتای پیگیـری موضوعـات شـهری و‬ ‫دغدغ ههـای مـردم‪ ،‬امام جمعـه شهرسـتان‬ ‫یهـای‬ ‫علی ابـاد کتـول بـه تشـریح نیازمند ‬ ‫شهرسـتان و ضـرورت برنامه ریـزی درجهـت‬ ‫توسـعه شـهری و بهبـود اوضـاع معیشـت‬ ‫مـردم پرداخت‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫ینـژاد گفـت‪« :‬توقعـات مـردم در‬ ‫مهد ‬ ‫حوز ههـای مختلـف ب هحـق اسـت‪ .‬در نظـام‬ ‫طاغـوت مـردم توقـع کمـک ازسـوی دولـت‬ ‫و توسـعه عمـران و فرهنـگ و ‪ ...‬ازسـوی‬ ‫رژیـم نداشـتند و تنهـا درصـدد بودنـد ظلـم‬ ‫نهـا روا‬ ‫ازسـوی حکومـت و عمالشـان بـه ا ‬ ‫نشـود؛ امـا در حکومـت جمهـوری اسلامی‬ ‫مـردم به دالیـل مختلـف توقعـات به حقـی‬ ‫دارنـد زیـرا بـرای پیـروزی انقلاب بهـای‬ ‫سـنگینی دادنـد و سـختی های متعـددی‬ ‫را تحمـل کردنـد‪ .‬درحقیقـت توقـع مـردم از‬ ‫مدیریـت صحیـح از مسـئولین یـک توقـع‬ ‫ب هحـق اسـت و مسـئولین منتـی بـر سـر‬ ‫مـردم نبایـد داشـته باشـند چرا کـه صاحبان‬ ‫اصلـی ایـن نظـام مـردم هسـتند‪ .‬ازسـویی‬ ‫مـردم از اوضـاع دولـت‪ ،‬درامـد دولـت‪ ،‬میزان‬ ‫مهـا مطلـع هسـتند و شـرایط‬ ‫و شـدت تحری ‬ ‫ً‬ ‫را کاملا درک می کننـد امـا رفـع خواسـته ها و‬ ‫دغدغه های مردم و بهبود اوضاع معیشتی‬ ‫یسـت و مسـئولین بایـد‬ ‫یـک وظیفـه عموم ‬ ‫بـه خواسـته های ب هحـق مـردم توجـه ویـژه‬ ‫داشـته باشـند»‪ .‬وی افـزود‪« :‬امیـد اسـت‬ ‫نشـناس باشـند و برابـر‬ ‫مسـئوالن مـا زما ‬ ‫مسـئولیتی کـه بـه ان ها محول شـده اسـت‪،‬‬ ‫در حل مشـکالت مردم کوشـا باشـند چرا که‬ ‫درحال حاضـر حرکـت بـرای رفـع مشـکالت‪،‬‬ ‫انقالبـی و جهـادی نیسـت و اسـتفاده از‬ ‫افـراد متدین‪ ،‬دلسـوز‪ ،‬کاردان‪ ،‬مدیر توصیه‬ ‫یشـود‪ .‬در واقـع انتظـار از دولـت مردمـی‬ ‫م ‬ ‫بیشـتر از ایـن اسـت و مـردم هـم بایـد در‬ ‫معـادالت سیاسـی و اجتماعـی صاحب نظـر‬ ‫باشـند و بـه نظـرات ب هحـق مـردم عمـل‬ ‫شـود‪ .‬بی تردیـد نظـرات مـردم بسـیاری‬ ‫ً‬ ‫یسـت ؛ مثلا در‬ ‫مواقـع کارشناسـی و منطق ‬ ‫حـوزه بـرق‪ ،‬مقـرر شـد ب هجـای بـرق خانگـی‬ ‫بـرق صنایـع قطـع شـود‪ .‬پیشـنهاد مـردم‬ ‫این اسـت که در حـوزه صنایـع نیـز اقـدام‬ ‫بـه قطـع بـرق صنایعـی شـود کـه در زندگـی‬ ‫روزمـره مـردم اثـر و اهمیـت کمتـری دارنـد؛‬ ‫نحـوزه‬ ‫نـه مثـل سـیمان کـه قطـع بـرق ای ‬ ‫باعـث افزایـش قیمـت سـیمان شـد»‪.‬‬ ‫تهـای‬ ‫امام جمعـه شهرسـتان دربـاره اولوی ‬ ‫شـهری گفـت‪« :‬معیشـت مـردم امـروز اولیـن‬ ‫اولویـت جامعـه اسـت‪ .‬البتـه دنیـا نیـز بـا این‬ ‫مشـکل مواجه اسـت و امنیت غذایی حتی‬ ‫در جوامـع توسـعه یافته به دالیـل مختلـف‬ ‫کسـالی‬ ‫مثـل جنـگ روسـیه و ا کرایـن‪ ،‬خش ‬ ‫یشـود‪ .‬بااین وجـود مسـئوالن‬ ‫و ‪ ...‬دیـده م ‬ ‫بایـد تمـام تلاش خـود را بـرای کاسـتن‬ ‫یهـای‬ ‫فشـار گرانـی و جلوگیـری از گران ‬ ‫افسارگسـیخته بـه کار ببندنـد‪ .‬هرچنـد‬ ‫نهـا بـا‬ ‫تمـام مراجـع تقلیـد و نماینـدگان ا ‬ ‫رصـد شـرایط موجـود پیگیـر قضایـا بـوده‬ ‫و تیـم اقتصـادی دولـت تمـام تلاش خـود‬ ‫را معطـوف این قضیـه کـرده؛ بااین وجـود‬ ‫نحـوزه‬ ‫ضـرورت برنامه ریـزی بیشـتر درای ‬ ‫یهـای بی حدوحصـر‬ ‫و یافتـن ریشـه گران ‬ ‫یسـت»‪ .‬وی ضـرورت نظـارت دقیـق‬ ‫ضرور ‬ ‫بر اوضاع شهرسـتان را دومین ضرورت شـهر‬ ‫عنـوان کـرد و گفـت‪« :‬در برخی صنایع و امور‬ ‫خدماتـی نظیـر خدمـات خـودرو یـا صنایـع‬ ‫مشـابه شـاهد یـک بی قانونـی هسـتیم و هـر‬ ‫تعمیـرکاری دسـتمزدی متفـاوت از دیگـری‬ ‫مطالبـه می کنـد کـه امیـد اسـت نهادهـای‬ ‫نظارتـی مانـع از بـروز چنیـن مـواردی شـوند‬ ‫و یـک وحدت رویـه ایجـاد شـود»‪ .‬وی بـه‬ ‫برخـی کارشـکنی ها و عدم همراهـی ادارات‬ ‫نیـز اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬متاسـفانه برخـی‬ ‫مسـئوالن شهرسـتان ابتـکاری از خـود‬ ‫ندارنـد و منتظرنـد کـه روزشـان بگـذرد و‬ ‫در انجـام وظایـف محولـه به درسـتی عمـل‬ ‫ً‬ ‫نمـوارد قطعـا از دیـد‬ ‫نمی کننـد البتـه ای ‬ ‫نهادهـای امنیتـی و نظارتـی پنهـان نیسـت‬ ‫ً‬ ‫و قطعـا پیگیـری خواهـد شـد»‪ .‬امام جمعـه‬ ‫علی ابـاد کتـول درباره مسـائل فرهنگی شـهر‬ ‫گفـت‪« :‬علی ابـاد دارای یـک سـابقه فرهنگی‬ ‫درخشـان بوده و تعداد جانبازان و شـهدای‬ ‫نشـهر مویـد ایـن مطلـب اسـت‪ .‬ازسـویی‬ ‫ای ‬ ‫باید بپذیریم دشمن برای چنین شهرهایی‬ ‫قهـای فکـر قـوی تـدارک دیـده اسـت و‬ ‫اتا ‬ ‫متاسـفانه شـاهد اثـرات تصمیمـات ایـن‬ ‫قهـا در جامعـه هسـتیم‪ .‬درحال حاضـر‬ ‫اتا ‬ ‫شهـا و میراث فرهنگـی‬ ‫وضعیـت حفـظ ارز ‬ ‫کـه بـه مـا ارث رسـیده در شـهر مطلـوب‬ ‫نیسـت و امیدواریـم بـر مرا کـز فرهنگـی‪،‬‬ ‫کهـا‪ ،‬هتل ها‪ ،‬مرا کز تفریحـی و ‪ ...‬نظارت‬ ‫پار ‬ ‫بیشـتری شـود»‪ .‬وی دربـاره امکانات رفاهی‬ ‫و زیرسـاخت های شـهری گفـت‪« :‬بنـده‬ ‫در سـه اسـتان کشـور خدمـت کـرده ام و‬ ‫بایـد اذعـان کنـم شـهر ازنظـر زیرسـاخت‪،‬‬ ‫کارخانه و صنایع در مقایسـه با سـایر شـهرها‬ ‫ضعیـف اسـت و قابل مقایسـه نیسـت‪.‬‬ ‫بیشـتر مـدارس تخریبـی هسـتند و حتـی‬ ‫بسـیاری از ادارات هنـوز در سـاختمان های‬ ‫اسـتیجاری مسـتقر هسـتند کـه بایـد فکـری‬ ‫بـه این وضعیـت شـود‪ .‬درواقـع ا گـر عدالـت‬ ‫رعایت شـود و امکانات به شـهر تعلق بگیرد‬ ‫یشـویم و ایـن‬ ‫تـازه بـا سـایر شـهرها برابـر م ‬ ‫می طلبـد کـه مسـئوالن کشـوری‪ ،‬اسـتانی‬ ‫و شهرسـتانی تلاش بیشـتری کننـد»‪ .‬وی‬ ‫دربـاره ضـرورت همراهـی و همـکاری مـردم‬ ‫گفـت‪« :‬تنهـا مسـئولین موظـف بـه پیگیـری‬ ‫امـور نیسـتند و مـردم نیـز بایـد عالو هبـر‬ ‫مراعات قانون و همراهی با مسئوالن‪ ،‬ان ها‬ ‫را ب هسـمت جلـو هـل دهنـد‪ .‬سـرمایه گذاری‬ ‫مـردم و صاحبـان ثـروت می توانـد در‬ ‫توسـعه شـهر موثـر باشـد‪ .‬در برخـی شـهرها‬ ‫صاحبان ثروت و افراد متمکن برای توسـعه‬ ‫شـهر و دیـار خـود باهـم رقابـت دارنـد امـا‬ ‫نبـاره‬ ‫دراین شهرسـتان کمتـر عالقـه ای درای ‬ ‫یشـود‪ .‬حمایـت از مسـئوالنی کـه‬ ‫دیـده م ‬ ‫خـوب کار می کننـد و تلاش بـرای هدایـت‬ ‫مسـئوالنی کـه ضعیـف عمـل می کننـد‪،‬‬ ‫وظیفـه مـردم اسـت و انتظـار داریم همراهی‬ ‫و همدلـی بیـن مـردم و مسـئوالن ایجـاد‬ ‫شـود»‪ .‬امام جمعه شهرستان درباره توسعه‬ ‫فضای شهری گفت‪« :‬متاسفانه در برخی از‬ ‫مناطق شـهر حتی در خیابان اصلی شـاهد‬ ‫بافـت فرسـوده و قدیمـی هسـتیم که بیشـتر‬ ‫ً‬ ‫شـبیه روسـتاهای عقب افتـاده اسـت و اصال‬ ‫زیبنـده شـهر نیسـت‪ .‬تغییـر ایـن بافـت بـا‬ ‫اعطـای وام و حمایـت شـهرداری می توانـد‬ ‫عالو هبـر افزایـش تعـداد سـاختمان های‬ ‫شـهر و حـل مشـکل مسـکن‪ ،‬بـه زیبایـی‬ ‫شـهر هـم کمـک کنـد»‪ .‬وی درپایـان بـه‬ ‫پروژ ههـای نیمـه کاره شـهر اشـاره کـرد و‬ ‫افـزود‪« :‬پـروژه فاضلاب شـهری‪ ،‬پـل روگـذر‬ ‫فاضل ابـاد‪ ،‬مرکـز بازپـروری مارونکالتـه‪ ،‬مرکـز‬ ‫رفاهـی فرهنگیـان‪ ،‬سـاختمان دانشـگاه ازاد‬ ‫(جنـب فرمانـداری)‪ ،‬اورژانـس بیمارسـتان‬ ‫و ‪ ...‬بخشـی از پروژ ههـای شهرسـتان‬ ‫اسـت کـه تا کنـون تکمیـل نشـده اند؛‬ ‫نشـهر در مسـیر حـرم رضـوی‬ ‫چنانچـه ای ‬ ‫نهـا پـروژه ملـی محسـوب‬ ‫بـوده و برخی ازا ‬ ‫یشـوند‪ .‬البتـه رئیس جمهـوری در همـه‬ ‫م ‬ ‫سـفرهای اسـتانی پیگیـر این پروژه هاسـت‬ ‫یهـا را دوچنـدان‬ ‫شهـا و پیگیر ‬ ‫و بایـد تال ‬ ‫کـرد‪ .‬نعمـت ابشـار کبـودوال کـه باعـث‬ ‫مسـافر پذیری شـهر شـده و پروژه هایـی‬ ‫نظیـر تله کابیـن‪ ،‬مرکـز رفاهـی فرهنگیـان و‬ ‫حهـای مشـابه می تواننـد در توسـعه‬ ‫طر ‬ ‫شـهر موثـر باشـند‪ .‬وزیـر اموزش وپـرورش در‬ ‫سـفر بـه شهرسـتان درجهـت تکمیـل پـروژه‬ ‫فرهنگیـان قـول مسـاعد دادنـد؛ و امیـد کـه‬ ‫نپـروژه هرچه زود تر به نتیجه برسـد»‪ .‬وی‬ ‫ای ‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬علی ابـاد کتـول شـهری‬ ‫در حاشـیه نیسـت و مسـیر عبـور سـاالنه‬ ‫‪20‬میلیـون مسـافر اسـت و ا کثـر مـردم ایـران‬ ‫نشـهر اشنا هستند‪ .‬توسعه شهرستان‬ ‫با ای ‬ ‫نشـهر بـا‬ ‫و ایجـاد اقتصـاد پایـدار درای ‬ ‫توسـعه امکانـات رفاهـی و جـذب گردشـگر‬ ‫امکان پذیـر اسـت‪ .‬امیدواریـم مسـئوالن‬ ‫نشـهر‬ ‫اسـتانی و کشـوری نـگاه ویـژه ای به ای ‬ ‫حهـا و پروژ ههـای‬ ‫بیندازنـد و بـا اجـرای طر ‬ ‫شهرسـتان کـه پروژ ههـای ملـی محسـوب‬ ‫یشـوند‪ ،‬شـهر بـه جایـگاه اصلـی خـود‬ ‫م ‬ ‫برسـد»‪.‬‬ ‫رئیس کل گمرک ایران‪:‬‬ ‫حمایت از صادرات ذوب اهن اصفهان‪ ،‬حمایت از تولید ملی ست‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫دکتـر علیرضـا مقدسـی؛ معـاون وزیـر امـور‬ ‫اقتصـاد و دارایـی و رئیـس کل گمـرک ایـران‬ ‫و هیئت همـراه بـا حضـور در ذوب اهـن‬ ‫اصفهـان ضمـن دیـدار و گفت وگـو بـا‬ ‫مدیرعامـل و دیگـر مسـئولین ایـن مجتمـع‬ ‫عظیـم صنعتـی‪ ،‬در افتتاحیـه سـاختمان‬ ‫جدیـد گمـرک اختصاصـی ذوب اهن شـرکت‬ ‫کـرد‪ .‬گمـرک اختصاصی ذوب اهـن اصفهان‪،‬‬ ‫اولیـن گمـرک اختصاصـی واحدهـای‬ ‫یشـود کـه در‬ ‫تولیـدی کشـور محسـوب م ‬ ‫دهـه ‪ ۵۰‬هم زمـان بـا تاسـیس ایـن شـرکت‬ ‫اغازبـه کار کـرد و ا کنـون عمـده واردات و‬ ‫صـادرات ذوب اهـن ازاین طریـق انجـام‬ ‫یشـود‪ .‬رئیـس کل گمـرک ایـران در اییـن‬ ‫م ‬ ‫افتتاح سـاختمان جدید گمرک اختصاصی‬ ‫ذوب اهـن اصفهـان گفـت‪« :‬ایـن شـرکت‪،‬‬ ‫یـک مجموعـه پرتلاش و پرتـوان در صنعـت‬ ‫یشـود کـه بـا صـادرات‬ ‫کشـور محسـوب م ‬ ‫چشـمگیر محصـوالت خـود نقـش مهمـی‬ ‫در ارزاوری ایفـا کـرده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«گمـرک به عنـوان یـک نهـاد حا کمیتـی‬ ‫وظیفـه حمایـت کامـل از تولیـد را دارد و باید‬ ‫به گونـه ای عمـل کنـد کـه وقفـه ای در تولیـد‬ ‫کشور ایجاد نشود و لذا از تمام ظرفیت های‬ ‫قانونـی بـرای همـکاری بـا صنایـع ازجملـه‬ ‫ذوب اهـن اصفهـان اسـتفاده می کنیـم»‪.‬‬ ‫مقدسـی اظهـار داشـت‪« :‬گمـرک در کنـار‬ ‫ذوب اهن اصفهان اسـت چرا که این شـرکت‬ ‫را پشـتوانه ای بـرای صنعـت کشـور می دانیم‬ ‫و تالشگران ان نیز درواقع ایثارگرانی هستند‬ ‫مهـای اقتصـادی جهـاد‬ ‫کـه در برابـر تحری ‬ ‫می کننـد»‪ .‬مدیرعامـل ذوب اهـن اصفهـان‬ ‫نیـز ضمـن تقدیـر از مسـئولین گمـرک کشـور‬ ‫کـه حمایـت از تولیـد را در اولویـت قـرار‬ ‫داده اند‪ ،‬گفت‪« :‬این شرکت از سال گذشته‬ ‫حرکت تازه ای را در بخش تامین پایدار مواد‬ ‫اولیـه ازطریـق ورود به معـدن داری و فراوری‬ ‫مـواد اولیـه اغـاز کـرده اسـت‪ .‬بخشـی از‬ ‫تامیـن مـواد اولیه که ازطریـق واردات تامین‬ ‫یشـود‪ ،‬بسـتگی بسـیاری بـه همـکاری‬ ‫م ‬ ‫گمـرک و مسـائل مربـوط بـه مبـادی ورودی‬ ‫کشـور دارد کـه دراین زمینـه تعاملات خوبـی‬ ‫بـا گمـرک برقـرار شـده اسـت تـا خدشـه ای‬ ‫بـه تولیـد وارد نشـود»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫ذوب اهـن اصفهـان همـکاری خوبـی بـا‬ ‫ً‬ ‫گمـرک در ده ههـای گذشـته داشـته و قطعـا‬ ‫یهـا توسـعه می یابـد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫ایـن همکار ‬ ‫«باتوج هبـه مـازاد تولیـد فـوالد و سـرانه‬ ‫مصـرف فـوالد‪ ،‬صـادرات اهمیـت ویـژه ای‬ ‫بـرای واحدهـای تولیدکننـده فـوالد دارد کـه‬ ‫ن کـه بـه مبـادی خروجـی‬ ‫برخـی مسـائل ا ‬ ‫مربـوط اسـت ازطریـق همـکاری و تعامـل‬ ‫یشـود»‪ .‬مهنـدس‬ ‫بـا گمـرک کشـور حـل م ‬ ‫رخصتی افزود‪« :‬ذوب اهن اصفهان پارسـال‬ ‫یک میلیـون و ‪150‬هزارتـن صـادرات داشـت‬ ‫یشـود‬ ‫کـه این امـر امسـال باجدیت دنبال م ‬ ‫و البتـه تعامـل بـا گمـرک در دسـتیابی‬ ‫نهـدف نقـش مهمـی دارد لـذا در‬ ‫به ای ‬ ‫جلسـات و دیدارهـا بـا مسـئولین گمـرک‬ ‫کشـور‪ ،‬مشـکالت موجـود در صـادرات و‬ ‫یشـود تـا ازطریـق‬ ‫راهکارهـای ان بررسـی م ‬ ‫توسـعه صـادرات بتوانیـم ارزاوری بیشـتری‬ ‫داشـته باشـیم و بـه اقتصـاد کمـک شـود»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل ذوب اهـن اصفهـان گفـت‪« :‬این‬ ‫شـرکت تامیـن نیازهـای داخـل را در اولویـت‬ ‫قـرار داده اسـت و تنهـا مـازاد تولیـد صـادر‬ ‫می شود که ارز حاصل ازان نیز صرف واردات‬ ‫یشـود کـه درعمل‬ ‫مـواد اولیـه و تجهیـزات م ‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫بـرای حفـظ تولیـد بسـیار ضرور ‬ ‫یسـت؛ سـاختمان جدیـد گمـرک‬ ‫گفتن ‬ ‫اختصاصـی ذوب اهـن اصفهـان با مسـاحت‬ ‫‪ ۱۸۵‬متـر بـا حضـور مسـئولین گمـرک کشـور‬ ‫و اسـتان اصفهـان و مسـئولین ایـن شـرکت‬ ‫افتتـاح شـد کـه مجهـز بـه فیبـر نـوری بـوده و‬ ‫در تسـهیل ارتباطـات مربـوط بـه ایـن گمرک‬ ‫کـه بیـن ‪ ۵۰‬گمـرک برتـر کشـور قـرار دارد‪،‬‬ ‫بسـیارموثر اسـت‪.‬‬ ‫طی سفر رئیس اتاق بازرگانی اردبیل به مسکو صورت گرفت؛‬ ‫توافقات اولیه اتاق بازرگانی اردبیل و مسکو برای ایجاد مرکز تجاری ایران در مسکو‬ ‫محمدحسـن بهبهانـی‪ /‬دومیـن مجمـع سلامت شهرسـتان بـا حضـور دکتـر‬ ‫رمضـان احـدی؛ رئیـس دانشـکده علوم پزشـکی بهبهـان‪ ،‬ایـت اهلل ناصـری؛‬ ‫امام جمعـه شهرسـتان‪ ،‬دکتر عیدی پـور؛ فرماندار شهرسـتان‪ ،‬مدیـران ادارات‬ ‫نهادهـا و سـازمان های دولتـی و خصوصـی‪ ،‬خانـه مشـارکت مـردم‪ ،‬اعضـای‬ ‫سـمن ها‪ ،‬نماینـده خیریـن سلامت و اصنـاف برگـزار شـد‪ .‬دراین نشسـت کـه‬ ‫بـا محوریـت عدالـت در سلامت و به همـت دانشـکده علوم پزشـکی بهبهـان‬ ‫بـا همـکاری فرمانـداری شهرسـتان در دانشـگاه خاتم االنبیـا برگـزار شـد؛ دکتـر‬ ‫احدی؛ رئیس دانشکده علوم پزشکی ضمن عرض خیرمقدم‪ ،‬به ارائه گزارش‬ ‫کوتاهـی دربـاره طر ح هـای درحال توسـعه دانشـکده در بخش هـای اموزشـی‪،‬‬ ‫درمانـی و طر ح هـای مشـترک عمرانـی با مشـارکت خیرین سلامت شهرسـتان‬ ‫پرداخـت و از فعالیـت سـازمان های مردم نهـاد در امـر سلامت‪ ،‬جهـت تحقـق‬ ‫توسـعه سلامت و پایـدار در شهرسـتان تقدیـر کـرد‪ .‬بعـد‪ ،‬ایـت اهلل ناصـری‬ ‫امام جمعـه شهرسـتان بااشـاره به اهمیـت فرزنـداوری و مشـکالت سـالمندی‬ ‫جامعه بیانات ارزشمندی را بانگاهی به اموزه های دینی برای شرکت کنندگان‬ ‫ارائـه کـرد‪ .‬دکتـر عیدی پـور فرمانـدار بهبهـان نیـز به عنـوان اخریـن سـخنران‬ ‫عالوه بـر تقدیـر و تشـکر از مجموعـه دانشـکده جهـت برگـزاری دومیـن مجمـع‬ ‫سالمت و تالش های بی وقفه دانشکده در حوزه سالمتی مردم‪ ،‬بیانیه پایانی‬ ‫مجمـع سلامت شهرسـتان را قرائـت کـرد‪ .‬درپایـان‪ ،‬شـرکت کنندگان بـا امضای‬ ‫بیانیـه دومیـن مجمـع سلامت شهرسـتان درجهـت ارتقـای سلامت و تحقق‬ ‫شعار عدالت در سالمت و شیوه زندگی سالم با یکدیگر جهت نیل به اهداف‬ ‫سلامت محور شهرسـتان میثـاق بسـتند‪.‬‬ ‫بازدید مدیرگروه دانشگاه ادیان و مذاهب قم‬ ‫از بنیاد پژوهش های اسالمی استان قدس‬ ‫نپـور ازغنـدی‪ /‬مدیرگـروه ادیـان ابراهیمـی دانشـگاه ادیـان و‬ ‫یاسـر وط ‬ ‫مذاهـب قـم از بنیـاد پژوهش هـای اسلامی اسـتان قـدس بازدیـد کـرد‪ .‬دکتـر‬ ‫بهـروز حـدادی؛ مدیـر گـروه ادیـان ابراهیمـی دانشـگاه ادیـان و مذاهـب قـم‬ ‫و مترجـم کتـاب «درسـنامه الهیـات مسـیحی» و کتـاب «مقدمـه ای بـر تفکـر‬ ‫نهضـت اصلاح دینـی‪ /‬مـک گـراث» از بنیـاد و گـروه ادیـان و مذاهـب بازدیـد‬ ‫کـرد و از نزدیـک بـا فعالیت هـای این مجموعـه اشـنا شـد‪ .‬در ابتـدای جلسـه‬ ‫رمضانعلـی ایزانلـو (مدیرگـروه ادیان و مذاهب اسلامی)‪ ،‬ضمن معرفـی و ارائه‬ ‫گزارشـی از فعالیت هـای پژوهشـی و انتشـاراتی این گـروه بـه معرفـی برخـی از‬ ‫اثـار منتشـره گـروه ادیـان و طـرح مصـوب زیـارت در ادیـان اشـاره کـرد‪ .‬دکتـر‬ ‫حـدادی (مدیرگـروه ادیـان ابراهیمـی دانشـگاه ادیـان و مذاهـب قـم) نیـز بـه‬ ‫اهمیـت و ضـرورت دوره هـا و کارگا ههـای اموزشـی و مهارت امـوزی در حـوزه‬ ‫پژوهـش بـا هـدف تربیـت نیـروی پژوهشـگر اشـاره کـرد‪ .‬وی بـا اعلام امادگـی‬ ‫همـکاری ادیـان ابراهیمـی دانشـگاه ادیـان و مذاهـب قـم بـا گـروه ادیـان‬ ‫بنیـاد پژوهش هـای اسلامی پیشـنهاد کـرد دبیرخانـه همایـش ادیـان دایـر‬ ‫و پیش نشسـتی در دانشـگاه ادیـان نیـز برگـزار شـود‪ .‬حـدادی بـر همـکاری‬ ‫در برگـزاری نشسـت های علمـی‪ ،‬چـاپ اثـار مشـترک و طر ح هـای مشـترک‬ ‫پژوهشـی نیـز تا کیـد کـرد‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫افتتاح پروژه اب رسانی به ‪ ۱۸‬روستای استان‬ ‫امیـر باقـی گفـت‪« :‬باتوجه بـه افـت شـدید سـفره های اب هـای زیرزمینـی‬ ‫شهرسـتان هلیالن و کمبود شـدید اب ناشـی از خشک شـدن چاه های منابع‬ ‫تامیـن اب روسـتاهای بخـش جزمـان و مرکـزی هلیلان‪ ،‬شـرکت اب وفاضلاب‬ ‫اسـتان به صـورت اضطـراری در سـال ‪ ۱۴۰۰‬اقـدام بـه حفـر یک حلقـه چـاه اب‬ ‫شـرب بـا ابدهـی حـدود ‪ ۲۶‬لیتربرثانیه کـرده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ابفای اسـتان‬ ‫اواسـط خـرداد امسـال بـا انجـام مطالعـات اجرایـی موردنیـاز عملیـات اجـرای‬ ‫پروژه اب رسـانی شـامل تجهیز چاه حفر شـده و نیرورسـانی شـبکه برق و خرید‬ ‫و اجـرای خـط انتقال (شـش کیلومتر) را اغاز کرده اسـت»‪ .‬معاون بهر هبـرداری و‬ ‫توسعه اب شرکت اب وفاضالب ایالم بااشاره به پیشرفت‪ ۷۰‬درصدی این پروژه‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬با بهره برداری از این طرح اضطراری‪ ،‬مشـکل کم ابی تعداد ‪ ۱۸‬روسـتا با‬ ‫جمعیت حدود‪ ۹۵۰۰‬نفر در دو مجتمع بخش جزمان و بخش مرکزی هلیالن‬ ‫یشـوند»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫رفـع و ایـن خانوارهـا از اب سـالم و بهداشـتی بهره منـد م ‬ ‫«همچنین عملیات حفر دوحلقه چاه اب شرب عمیق جهت تقویت تامین‬ ‫اب شهرک توحید و روستاهای بخش مرکزی و مجتمع داجیوند درحال انجام‬ ‫ً‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫اسـت کـه بـا بهره بـرداری مشـکل تامیـن اب این مناطـق کاملا رفـع م ‬ ‫وی افـزود‪« :‬بـرای اجـرای پروژه های اب رسـانی مذکـور ‪ ۱۳۰‬میلیاردریال از محل‬ ‫اعتبارات عمرانی هزینه شده است‪ .‬اجرای فاز اول و دوم اب رسانی به مجتمع‬ ‫داجیوند نیازمند تخصیص اعتبار ‪ ۴۰۰‬میلیاردریالی بوده و درصورت تخصیص‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫اعتبـار الزم عملیـات اجرایـی پـروژه مذکور اغاز م ‬ ‫ُپربودن ‪ ۴۲‬درصد مخازن سدهای استان‬ ‫علـی پوراحمـد بااشـاره به کاهـش بارش هـا و کمبـود اب در سـدهای اسـتان‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬صرفه جویـی در مصـرف اب در اسـتان اهمیـت بسـیاری در مدیریت‬ ‫شـرایط موجـود دارد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬امارهـا نشـان می دهـد تنهـا ‪ ۴۲‬درص ِـد‬ ‫حجـم مخـازن سـدهای اسـتان پـر اسـت»‪ .‬مدیرعامـل اب منطقـه ای ایلام‬ ‫گفـت‪« :‬عالوه بـر کاهـش مخـازن سـدها‪ ،‬سـطح سـفره اب هـای زیرزمینـی‬ ‫اسـتان نیـز در حال افـت بـوده و ابدهـی رودخانه هـای اسـتان تـا ‪ ۸۰‬درصـد‬ ‫یتـوان‬ ‫کاهـش یافتـه اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بـا صرفه جویـی ‪ ۲۰‬درصـدی م ‬ ‫با موفقیـت تنش هـای ابـی امسـال را پشت سـر گذاشـت»‪ .‬پوراحمـد گفـت‪:‬‬ ‫«ایلام در سـال زراعـی جـاری نسـبت بـه پارسـال ‪ ۴۲‬درصـد و نسـبت بـه‬ ‫بلندمـدت ‪ ۴۶‬درصـد کاهـش بـارش داشـته اسـت»‪.‬‬ ‫طلب‪ ۱۵۰‬میلیاردریالی مخابرات منطقه‬ ‫از دستگاه های اجرایی‬ ‫حشـمت اسـدی گفـت‪« :‬متاسـفانه بزرگ تریـن بدهـکاران مخابـرات منطقـه‬ ‫ایلام دسـتگاه های دولتی انـد و این مهـم همـواره با کم توجهی این سـازمان ها‬ ‫همراه بوده اسـت»‪ .‬وی افزود‪« :‬درطول سـال مخابرات ایالم با ارسـال پیامک‪،‬‬ ‫مکاتبات اداری و مراجعه حضوری به این دستگاه ها خواستار پرداخت طلب‬ ‫بوده اما اقدامی انجام نشده است»‪ .‬مدیر مخابرات منطقه ایالم گفت‪« :‬قطع‬ ‫تلفن ثابت و اینترنت دستگاه های طلبکار‪ ،‬برای شرکت مخابرات توسط یک‬ ‫نرم افـزار انجـام می شـود و نیـاز بـه مراجعـه حضـوری نیسـت امـا به خاطراینکـه‬ ‫کار مـردم بـا اختلال مواجـه نشـود به ناچـار ایـن کار انجـام نمی شـود»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬ا گـر مخابـرات نتوانـد به واسـطه دریافـت طلـب‪ ،‬هزینـه شـرکت های‬ ‫تامین کننده وسایل جانبی را بپردازد‪ ،‬به مرورزمان نه تنها تلفن این دستگاه ها‬ ‫بلکـه مشـترکین نیـز قطـع می شـود»‪ .‬اسـدی اضافـه کـرد‪« :‬متاسـفانه برخـی‬ ‫از سـاختمان های مخابـرات اسـتان فرسـوده هسـتند و ا گـر طلـب به موقـع‬ ‫پرداخـت شـود این مکان هـا بازسـازی یـا نوسـازی می شـوند»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪:‬‬ ‫«مشترکین و مردم از ما انتظار سرویس مناسب و با کیفیت دارند و این مطالبه‬ ‫ً‬ ‫کامال به حق است؛ ا گر نتوان این انتظار را براورده کرد‪ ،‬سبب نااطمینانی مردم‬ ‫بـه مخابـرات می شـود»‪ .‬مدیـر مخابرات منطقـه ایلام از دسـتگاه های اجرایی‬ ‫اسـتان خواسـت نسـبت به پرداخت طلب خود اقدام کنند تا خدمات رسـانی‬ ‫بـه مـردم با مشـکل مواجه نشـود‪.‬‬ ‫تردد ‪ ۲۳۴‬هزار مسافر از مرز مهران‬ ‫پروین حسینی‬ ‫حس ــین پیرم ــوذن؛ رئی ــس ات ــاق بازرگان ــی‬ ‫اردبی ــل در س ــفر خود ب ــه روس ــیه در دیدار‬ ‫با اعض ــای اتاق بازرگانی این کش ــور در ش ــهر‬ ‫مس ــکو‪ ،‬ب ــرای بررس ــی راهکاره ــای توس ــعه‬ ‫هم ــکاری گفت وگ ــو کردن ــد‪ .‬وی ب ــرای‬ ‫ایج ــاد مرک ــز تج ــاری و نمایش ــگاه دائم ــی‬ ‫محص ــوالت ایران ــی در کش ــور روس ــیه اعالم‬ ‫امادگ ــی ک ــرد‪ .‬پیرم ــوذن مطال ــب مهم ــی‬ ‫را مط ــرح ک ــرد و پیش ــنهاد داد؛ تعیی ــن‬ ‫نمایندگان دو اتاق بازرگانی مس ــکو و اردبیل‬ ‫ب ــرای ارتب ــاط دائم ــی و تب ــادل اطالع ــات‬ ‫ته ــای‬ ‫تج ــاری و نمایش ــگاهی و فرص ‬ ‫س ــرمایه گذاری فی مابی ــن دو ات ــاق‪ ،‬دعوت‬ ‫از س ــرمایه گذاران روس ــیه ب ــرای برگ ــزاری‬ ‫همای ــش در اردبیل و گی ــان در زمینه های‬ ‫کش ــاورزی و م ــواد غذای ــی و گردش ــگری و‬ ‫معدن ــی و ایج ــاد زیرس ــاخت های ریلـــی و‬ ‫ته ــای تجـــاری‬ ‫‪ ،...‬اع ــزام و پذی ــرش هیئ ‬ ‫ب هص ــورت مس ــتمر‪ ،‬توس ــعه همکاری های‬ ‫یه ــای‬ ‫بانک ــی و بیمـ ـه ای و گمرک ــی‪ ،‬پیگیر ‬ ‫الزم ب ــرای امض ــا و توافقات نهای ــی گمرکات‬ ‫دو کش ــور برای انعقاد تعرفه های ترجیحی‪،‬‬ ‫یه ــای مرک ــز داوری ات ــاق‬ ‫توس ــعه همکار ‬ ‫بازرگان ــی مس ــکو و ات ــاق بازرگان ــی ای ــران‬ ‫در انعق ــاد قرارداده ــای تج ــاری‪ ،‬ثب ــت‬ ‫ش ــرکت و رس ــیدگی به اختالف ــات و دعاوی‬ ‫فعالی ــن اقتص ــادی دو کش ــور‪ ،‬هم ــکاری در‬ ‫قرارداده ــای خواهرخواندگ ــی‪ ،‬ت ــاش برای‬ ‫جذب س ــرمایه گذاران روس ــی ب ــرای اتصال‬ ‫راه اه ــن اردبیل‪-‬مغان ب هص ــورت فاینانس‪،‬‬ ‫س ــرمایه گذاری مش ــترک برای ایج ــاد پایانه‬ ‫صادرات ــی و س ــورتینگ و بس ــته بندی‬ ‫محصوالت کش ــاورزی و غذایی و گلخانه ای‬ ‫در منطق ــه مغ ــان اردبی ــل‪ ،‬ت ــاش ب ــرای‬ ‫توس ــعه زیرس ــاخت های حمل ونق ــل و‬ ‫توس ــعه حم ــل دریای ــی ازطری ــق بندرهای‬ ‫ایران به بندرهای ماخاچ قلعه و اس ــتراخان‬ ‫روس ــیه ازطری ــق به کار گرفت ــن کش ــتی های‬ ‫رورو ب هص ــورت خری ــد و ی ــا اس ــتیجاری در‬ ‫یه ــای دو اتاق‬ ‫دریای خزر‪ ،‬توس ــعه همکار ‬ ‫ب ــرای بازاریاب ــی و مارکتینگ و برندس ــازی و‬ ‫قرارداده ــای تج ــاری محص ــوالت تولی ــدی‬ ‫ایران ب ــا فروش ــگاه های زنجیره ای روس ــیه‪.‬‬ ‫سرپرسـت راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای ایلام گفـت‪ ۲۳۴۷۳۹« :‬مسـافر‬ ‫ایرانـی و خارجـی در سـال جـاری ازطریـق مـرز بین المللـی مهـران تـردد‬ ‫کرده اند»‪ .‬سـید زاهدین چشـمه خاور گفت‪« :‬این مدت (سه ماهه اول سال)‬ ‫‪ ۸۹۳۸۹‬نفـر اتبـاع ایرانـی و ‪ ۶۸۰۵۸‬نفـر از اتبـاع خارجـی ازطریـق مـرز مهـران‬ ‫وارد کشـور شـده اند»‪ .‬وی افـزود‪« :‬همچنیـن دراین مـدت ‪ ۸۸۲۳‬نفـر ایرانـی‬ ‫و ‪ ۶۸۴۶۹‬نفـر از اتبـاع خارجـی ازطریـق مـرز بین المللی مهران از کشـور خارج‬ ‫شـده اند»‪ .‬وی دربـاره میـزان تـردد مسـافر از مـرز مهـران در سـال قبـل‪ ،‬یـاداور‬ ‫شد‪ ۴۴۹۶۳۰« :‬مسافر اتباع ایرانی و خارجی پارسال ازطریق مرز بین المللی‬ ‫مهـران (ورود و خـروج) تـردد کرده انـد»‪ .‬وی دربـاره تـردد زائـران در مـرز مهران‬ ‫نیز گفت‪« :‬تردد زائران از مرز مهران تنها به صورت کاروانی (سازمان مربوطه‬ ‫حـج و زیـارت) انجـام می شـود و امـکان تـردد زائـران به صـورت انفـرادی از مـرز‬ ‫درحال حاضـر نیسـت»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبر بهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور )‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :Hamid.salmaani@gmail.com‬حمید سلمانی‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان‪-‬شهرک صنعتی صفادشت‪ ،‬انتهای بلوار تیر‪ ،‬انتهای خیابان دوازدهم غربی‪ ،‬پال ک ‪( 121‬تلفن‪)65586801-2:‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫یک شنبه ‪ 5‬تیر ‪ 26 1401‬ذوالقعده ‪ 26 1443‬ژوئن ‪ 2022‬سال هجدهم شماره ‪2530‬‬ ‫‪䤆껾돾✆껾돾軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ادبی‬ ‫مدیر عامل برق منطقه ای مازندران و گلستان تاکید کرد؛‬ ‫سفیر فنالند در نشست با رئیس پارلمان و فعاالن بخش خصوصی مازندران‪:‬‬ ‫فناوری های فنالند را بدون هیچ محدودیتی ضرورت احداث ‪ ۱۰۰۰‬مگاوات نیروگاه حرارتی‬ ‫در صنایع بزرگ مازندران‬ ‫در اختیار ایران قرار می دهیم‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫تهـای ایـن‬ ‫سـفیر جمهـوری فنالنـد در تهـران در سـفر بـه مازنـدران بـا برشـمردن ظرفی ‬ ‫یهـای نویـن به ویـژه در مدیریـت پسـماند و منابع ابی‪ ،‬اعلام کرد‬ ‫کشـور درزمینـه تکنولوژ ‬ ‫یهـا را بـدون هیـچ محدودیتـی دراختیـار اسـتان‬ ‫کـه عالقه منـد اسـت ایـن دانـش و فناور ‬ ‫قـرار بدهـد‪ .‬کاری کاهیلوئوتـو (سـفیر جمهـوری فنالنـد) در تهـران و هیئت همـراه در سـفر‬ ‫دو روزه بـه مازنـدران‪ ،‬جلسـه ای را بـا عبداهلل مهاجر دارابی (رئیـس اتاق بازرگانی مازندران)‬ ‫و تعـدادی از مدیـران دسـتگاه های اجرایـی‪ ،‬مدیـران بنگا ههـا و فعـاالن بخـش خصوصی‬ ‫در حوز ههـای کشـاورزی‪ ،‬صنعـت‪ ،‬گردشـگری و فنـاوری اسـتان داشـت‪ .‬در این جلسـه‪،‬‬ ‫سـفیر جمهوری فنالند با بیان اینکه ما به دنبال انتقال فناوری و تکنولوژی های نوین به‬ ‫کشـورهای عالقه منـد در حوز ههـای مختلـف هسـتیم و حاضریم بـدون هیچ محدودیتی‬ ‫یهـا را در اختیـار کشـورها قـرار بدهیـم‪ ،‬عمـده ایـن همـکاری را در زمینـه مدیریـت‬ ‫فناور ‬ ‫اب و منابـع ابـی‪ ،‬پسـماند‪ ،‬مدیریـت انـرژی و محیط زیسـت عنـوان کرد‪ .‬کاهیلوئوتـو اعالم‬ ‫کـرد کـه مـا بنـای سـرمایه گذاری نداریـم؛ اما پیشـنهاداتی که در جلسـه عنوان شـده اسـت‬ ‫را در اختیـار اتـاق فنالنـد و هلسـینکی قـرار می دهـد و تا کیـد کـرد کـه بـرای حـل تهدیـدات‬ ‫زیست محیطی که در استان های گیالن و مازندران غالب است‪ ،‬روی فنالند و دانش فنی‬ ‫و تکنولوژی های پیشـرفته ان حسـاب کنید‪ .‬وی همچنین با توجه به وجود شـرکت های‬ ‫ً‬ ‫مرتبـط بـا صنعـت طیـور و اختصاصـا مرغـداری در مازنـدران اعالم کرد کـه فنالند می تواند‬ ‫دانـش مدیریـت ضایعـات در ایـن شـرکت ها را در اختیارشـان قـرار بدهد‪ .‬سـفیر جمهوری‬ ‫فنالند از اینکه به طورویژه در صنایع چوب و کاغذ مازندران از فناوری این کشور استفاده‬ ‫یشـود ابـراز خرسـندی و اعلام کـرد کـه بازدیـدی را از ایـن شـرکت در برنامـه دارد و مایـل‬ ‫م ‬ ‫اسـت تـا تجربیـات جدیدتـری را درصـورت عالقه مندی‪ ،‬در اختیارشـان بگـذارد‪.‬‬ ‫پیشنهادبرگزاریجلساتمشترکوبیناری‬ ‫بین صاحبان تکنولوژی در فنالند و صاحبان صنایع‬ ‫تهـای اسـتان مازنـدران و‬ ‫رئیـس اتـاق بازرگانـی مازنـدران نیـز بـا برشـمردن ظرفی ‬ ‫یهـای نویـن بـرای افزایـش‬ ‫به طورخـاص در حـوزه کشـاورزی و ضـرورت اسـتفاده از فناور ‬ ‫محصـول در سـطح زیرکشـت‪ ،‬کاهـش مصـرف اب و تبدیل ضایعات و پسـماند کشـاورزی‬ ‫بـه محصـوالت جدیـد‪ ،‬عنـوان کـرد که فنالند می توانـد در این زمینه به اسـتان کمک کند‪.‬‬ ‫تهـای کاری فنالنـد مشـخص و مهم تریـن‬ ‫عبـداهلل مهاجـر دارابـی با بیان اینکـه ظرفی ‬ ‫شـاخصه ان نیـز داشـتن تکنولوژی هایـی بـرای مدیریـت انـرژی‪ ،‬چـوب و تبدیـل ضایعات‬ ‫یسـت؛ خواسـتار برگـزاری جلسـات وبینـاری بـا حضـور صاحبـان‬ ‫ان بـه مـواد کاربرد ‬ ‫تکنولـوژی و متقاضیـان اسـتفاده از ایـن دانـش در اسـتان شـد و عنـوان کـرد کـه بسـیاری‬ ‫از اطالعـات طرفیـن ازاین طریـق انجـام می گیـرد‪ .‬رئیـس اتـاق بازرگانـی مازنـدران یکی دیگر‬ ‫تهـای مهـم مازنـدران را در حـوزه گردشـگری اعلام کـرد و گفـت‪« :‬باتوجه به اینکه‬ ‫از ظرفی ‬ ‫یسـت‪ ،‬مازنـدران می توانـد‬ ‫فنالنـد درزمین ٔـه گردشـگری هوشـمند نیـز دارای تجـارب خوب ‬ ‫دراین مهم از تجربیات فنالند اسـتفاده کند»‪ .‬در این جلسـه تعدادی از فعاالن اقتصادی‬ ‫تهـای تجـاری خـود‪ ،‬خواسـتار همـکاری بـا فنالنـد‬ ‫اسـتان مازنـدران بـا برشـمردن ظرفی ‬ ‫یهـای نویـن زیسـت محیطی و زیسـت فناوری (کاهـش ضایعـات‪،‬‬ ‫در زمینـه تکنولوژ ‬ ‫یهـا‪ ،‬مدیریت مصـرف اب‪ ،‬تصفیـه فاضالب‬ ‫مدیریـت ضایعـات‪ ،‬کاهـش یـا حـذف االیندگ ‬ ‫و …) شـدند‪.‬‬ ‫مدیر عامل برق منطقه ای مازندران و گلستان در حاشیه‬ ‫یازدهمیـن گردهمایـی سـاالنه مشـترکان صنعتـی فـوق‬ ‫توزیع و انتقال شـرکت برق منطقه ای مازندران و گلسـتان‬ ‫تهـای نیروگاهـی بـرای‬ ‫با اشـاره به اهمیـت افزایـش ظرفی ‬ ‫صنایـع گفـت‪« :‬صنایـع بـزرگ مازنـدران ظرفیـت احـداث‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬مگاوات نیروگاه حرارتی را دارند»‪ .‬دکتر موسوی تاکامی‬ ‫بـر ضـرورت ایجاد دو واحد گازی سـیکل ترکیبی به ظرفیت‬ ‫کل هزار مگاوات در سطح صنایع استان تا کید کرد و افزود‪:‬‬ ‫«با توج هبـه امـکان تامیـن گاز در محـل و همچنیـن ارائـه‬ ‫تسـهیالت مناسـب ایجاد و راه اندازی این واحدهای گازی‬ ‫یسـت و بـه پایـداری شـبکه کمـک‬ ‫سـیکل ترکیبـی ضرور ‬ ‫بیشـتری خواهـد کـرد»‪ .‬مدیرعامل شـرکت برق منطقه ای‬ ‫مازنـدران و گلسـتان با بیان اینکـه ا گـر صنایـع نتواننـد‬ ‫در این خصـوص بـه توافـق برسـند بایـد دو برابـر دیمانـد‬ ‫یشـده نیـروگاه تولیـد پرا کنده نصب کنند‪ ،‬تصریح‬ ‫خریدار ‬ ‫کرد‪« :‬در صورت اجرای این طرح وزارت نیرو تسـهیالت الزم‬ ‫را در اختیـار صنایـع قـرار خواهـد داد و همچنیـن مشـمول‬ ‫سهمیه بندی و مدیریت بار نخواهند شد»‪ .‬دکتر موسوی‬ ‫تا کامی در ادامه به مدیریت بار صنایع بزرگ اسـتان اشـاره‬ ‫کـرد و افـزود‪« :‬امسـال در یـک ابتـکار بسـیارخوب وزارت‬ ‫نیـرو تعییـن میـزان مصـرف صنایـع بـزرگ و مدیریـت بـار‬ ‫صنایع بزرگ را در اختیار سـازمان صمت قرار داده و اعداد‬ ‫مصرفـی صنایـع بـزرگ از سـوی ایـن وزارتخانـه تهیـه و بـه‬ ‫دیسـپاچینگ اعلام و برق منطقـه ای تنها پایش مدیریت‬ ‫بـار صنایـع بـزرگ را بر عهـده دارد»‪.‬‬ ‫ورود ‪ ۹۰‬هزار تن گندم با ‪ ۱۸‬فروند کشتی به مازندران‬ ‫مدیـرکل غلـه و خدمـات بازرگانـی مازنـدران بابیان اینکـه‬ ‫در سـال جـاری بـا ‪ ۱۸‬فرونـد کشـتی ‪ ۹۰‬هزار تـن گنـدم وارد‬ ‫شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬ذخایـر گنـدم در اسـتان مطلـوب و خـوب‬ ‫اسـت»‪ .‬عباسـعلی وفایی نژاد در کارگروه ارد و نان اسـتان‬ ‫با اشـاره به خریـد ‪ ۵۴‬هزار تـن گنـدم از کشـاورزان افـزود‪:‬‬ ‫«‪ ۵۸۷‬میلیارد تومان برای خرید گندم از کشاورزان هزینه‬ ‫‪۱۵‬هـزار و ‪ ۴۶۸‬محمولـه گنـدم از کشـاورزان‬ ‫شـده اسـت‪ .‬‬ ‫خریـداری و تا کنـون ‪ ۹۱‬میلیارد تومـان از طلـب کشـاورزان‬ ‫توسـط دولـت پرداخـت شـده اسـت و مابقـی بـه زودی‬ ‫یشـود»‪ .‬وی گفـت‪« :‬از ابتدای سـال جاری با‬ ‫پرداخـت م ‬ ‫‪ ۱۸‬فرونـد کشـتی ‪ ۹۰‬هزار تـن گنـدم بـه کشـور و اسـتان وارد‬ ‫شـد و ذخایـر گنـدم اسـتان ‪ ۱۰۷‬هزار تـن بـوده که وضعیت‬ ‫ینـژاد یـاداور شـد‪« :‬بـا همـکاری جهاد‬ ‫یسـت»‪ .‬وفای ‬ ‫خوب ‬ ‫کشـاورزی و غلـه سـعی کردیـم تـا کشـاورزان فروشـنده‬ ‫گنـدم‪ ،‬رضایـت داشـته باشـند»‪ .‬مدیـرکل غلـه و خدمـات‬ ‫بازرگانـی مازنـدران مصـرف ماهانـه گنـدم در اسـتان را‬ ‫‪ ۴۰‬هزار تـن و مصـرف ارد را ‪ ۳۱‬هزار تـن ذکـر کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫یشـود»‪.‬‬ ‫«‪1500‬تـن گنـدم صنـف و صنعـت نیـز مصـرف م ‬ ‫وفایی نـژاد با اظهار اینکـه وضعیـت برخـی واحدهـای‬ ‫نانوایـی در اسـتان مشـخص نیسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬اسـتان در‬ ‫صـف و لیسـت هوشمندسـازی و خریـد اینترنتـی نـان قرار‬ ‫دارد و بایـد زیرسـاخت های مورد نیـاز ان تامیـن شـود»‪.‬‬ ‫وی با عنو ان اینکـه هماهنگـی الزم بـرای هوشمندسـازی‬ ‫نـان در اسـتان الزم اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن کار بایـد بـا‬ ‫همکاری و هماهنگی غله صورت گیرد‪ .‬شـایان ذکر اسـت‬ ‫در این جلسـه از نانوایـان نمونـه اسـتان مازنـدران تقدیـر‬ ‫شـد»‪.‬‬ ‫اخطار قطع برق به ‪ ۱۴‬دستگاه اجرایی‬ ‫مهندسحسینی کارنامیدر جلسهقرارگاهعملیاتی گذر از اوجبار ‪ 1401‬شرکتتوزیعنیروی‬ ‫بـرق مازنـدران با بیان اینکـه براسـاس مصوبـه هیئت دولـت‪ ،‬ادارات بایـد ‪ 30‬درصـد مصـرف‬ ‫خـود را در سـاعات اداری کاهـش و در سـاعات غیـر اداری هـم بایـد‪ 60‬درصد کاهش مصرف‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی‬ ‫نوب‬ ‫ردیف‬ ‫شرحمناقصه‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫مبلغ تضمن در‬ ‫مناقصه(ریال)‬ ‫مبلغ براوردی (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫تامین تعداد ‪ 103‬نفر نیروی انسانی به صورت شرکتی جهت‬ ‫انجام امور سیم بانی و دفاتر خدمات برق (سیمبان شرکتی)‬ ‫‪1401/2-96‬‬ ‫‪8.124.000.000‬‬ ‫‪237.440.486.302‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تامین تعداد ‪ 120‬نفر نیروی انسانی به صورت شرکتی‬ ‫جهت انجام امور سیمبانی‪ .‬خط گرم و به همراه خودرو‬ ‫(سیمبانحجمی‪-‬پکیج)‬ ‫‪1401/2-97‬‬ ‫‪9.116.000.000‬‬ ‫‪270.508.373.559‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تامین تعداد ‪ 121‬نفر نیروی انسانی به صورت شرکتی‬ ‫جهت انجام فعالیت های شماره برداری‬ ‫‪1401/2-98‬‬ ‫‪8.530.000.000‬‬ ‫‪250.720.792.227‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تامین تعداد ‪ 94‬نفر نیروی انسانی به صورت شرکتی‬ ‫جهت انجام امور ابدارچی‪ ،‬نظافتچی‪ ،‬راننده‪،‬‬ ‫متصدیان شیفت و نگهبان (خدماتی)‬ ‫‪1401/2-99‬‬ ‫‪6.980.000.000‬‬ ‫‪199.053.244.133‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تامین تعداد ‪ 203‬نفر نیروی انسانی به صورت شرکتی‬ ‫جهت انجام امور اداری و تست و بازرسی (اداری)‬ ‫‪1401/2-100‬‬ ‫‪13.630.000.000‬‬ ‫‪420.960.553.656‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تامین تعداد ‪ 112‬دستگاه خودروهای استیجاری سواری‬ ‫و وانت به همراه راننده جهت انجام فعالیت های‬ ‫عملیاتی و ایاب وذهاب پرسنل در سطح کشور‬ ‫‪1401/2-101‬‬ ‫‪5.152.000.000‬‬ ‫با مدیریت صحیح اب‪ ،‬امانت دار خوبی برای ایندگان باشیم‪.‬‬ ‫(یکم تا هفتم تیرماه؛ هفته صرفه جویی در مصرف اب گرامی باد)‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان گلسـتان درنظـردارد تامین نیروی انسـانی خود به شـرح ذیـل را از طریق سـامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکـی دولـت به صـورت مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای بـا ارزیابـی کیفـی بـه شـرکت های دارای صالحیـت و رتبـه از‬ ‫وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی وا گـذار کنـد‪.‬‬ ‫‪138.370.358.546‬‬ ‫‪ -1‬دریافـت اسـناد مناقصـه‪ :‬متقاضیـان می تواننـد درصـورت تمایـل‪ ،‬نسـبت به واریز وجه از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت به مبلـغ ‪ 300000‬ریال بابت هر‬ ‫مناقصه به حسـاب فرا گیر ‪ 3136038140‬نزد بانک تجارت با شناسـه واریزی ‪ 38140100‬شـعبه ولیعصر گرگان به نام شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان گلسـتان‪ ،‬جهت‬ ‫دریافت اسـناد مناقصه از تاریخ ‪ 1401/04/05‬لغایت ‪ 1401/04/11‬به سـایت سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه فرمایند‪.‬‬ ‫‪ -2‬نحـوه برگـزاری و محـل تحویـل پا کـت الـف‪ ،‬ب‪ ،‬ج مهلـت و زمـان بازگشـایی پیشـنهادات‪ :‬کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد تـا ارائـه پیشـنهاد‬ ‫مناقصه گـران و بازگشـایی پا کت هـا‪ ،‬از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد‪ .‬تحویـل پا کـت الـف‪ ،‬ب و ج‬ ‫مهروموم شده به ادرس‪ :‬گرگان‪ ،‬خیابان ولیعصر‪ ،‬عدالت ‪ ،23‬طبقه اول‪ ،‬دبیرخانه شرکت توزیع گلستان و مهلت ان تا ساعت ‪ 10‬روز چهارشنبه مورخ ‪1401/04/22‬‬ ‫و زمـان بازگشـایی پـا کات شـرکت هایی کـه حداقـل امتیـاز ارزیابـی کیفـی را کسـب کرده انـد‪ ،‬در سـاعت ‪ 11‬روز چهارشـنبه مـورخ ‪ 1401/04/29‬در دفتـر امور تـدارکات و‬ ‫قراردادها واقع در سـاختمان شـماره ‪ 2‬شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان گلسـتان اسـت‪.‬‬ ‫‪ -1-2‬اسناد ارزیابی کیفی و مستندات مربوط به ان از طریق سامانه ارسال شود‪.‬‬ ‫‪ -2-2‬ارائه اسناد ارزیابی کیفی به همراه اسناد مناقصه (الف‪ ،‬ب و ج) در یک لفاف کلی به منزله عدم ارائه اسناد ارزیابی کیفی تلقی خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مبلـغ ضمانتنامـه شـرکت در مناقصـه‪ :‬بـه میـزان منـدرج در جـدول فـوق بـه نفـع کارفرمـا‪ ،‬مطابـق فـرم ارائه شـده در اسـناد مناقصـه که به مدت سـه مـاه از تاریخ‬ ‫افتتـاح پـا کات معتبـر بـوده و قابـل تمدیـد تـا بـه مـدت سـه مـاه دیگـر باشـد‪ .‬بایـد بـه یکـی از صورت هـای زیـر‪ ،‬همـراه بـا اسـناد مناقصـه در پـا کات (الـف) بـه دسـتگاه‬ ‫مناقصه گزار تسلیم شود‪ :‬الف) ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران هستند؛ ب) اصل رسید واریز وجه نقد به حساب جاری شماره ‪ 222148886007‬نزد بانک ملی شعبه خیابان ولیعصر گرگان به نام شرکت‬ ‫توزیـع نیـروی بـرق اسـتان گلسـتان؛ پ) ضمانتنامـه صادره توسـط موسسـات بیمه گـر دارای مجـوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سـوی بیمه مرکـزی ایران؛‬ ‫ت) گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شـده از سـوی امور مالی شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان گلسـتان بر اسـاس فرم نمونه ضمیمه اسـناد مناقصه؛ ث) چک‬ ‫تضمین شـده بانکی برای تضمین شـرکت در مناقصه‬ ‫‪ -4‬ذکر شماره مناقصه روی پا کات الزامی بوده و حضور یک نفر از پیشنهاددهندگان در جلسه بازگشایی پا کات (الف‪ ،‬ب و ج) با معرفی نامه کتبی معتبر ازاد است‪.‬‬ ‫‪ -5‬شرکت توزیع گلستان در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -6‬به پیشنهادهای فاقد امضاء‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در فراخوان واصل می شود‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -7‬تکمیل کردن فرم پرسشنامه اطالعاتی مربوط به ارزیابی صالحیت پیمانکاران پیوست اسناد ارزیابی کیفی الزامی ست‪.‬‬ ‫‪ -8‬هزینه ا گهی هر نوبت بر عهده دستگاه مناقصه گزار است‪.‬‬ ‫‪ -9‬پیمانـکاران بایـد کـد معامالتـی فرابـورس داشـته باشـند و مکلـف بـه دریافـت و ارسـال پیشـنهادات از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت بـه نشـانی‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬می باشند و پرداخت هرگونه کارمزد سامانه فوق به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -10‬ضمنـا ایـن ا گهـی از طریـق شـبکه اطالع رسـانی معاملات توانیـر بـه نشـانی ‪ www.tavanir.org.ir‬و پایـگاه ملـی اطالع رسـانی مناقصـات بـه نشـانی‬ ‫‪ http://iets.mporg.ir‬قابل دسترسی می باشد و جهت اطالع بیشتر با شماره تلفن ‪ 017-32684412‬تماس و به شماره تلفن ‪ 01732627430‬فا کس فرمایید‪.‬‬ ‫‪ -11‬سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/02 :‬‬ ‫م الف ‪125‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان‬ ‫داده باشـند و نسـبت بـه سـال گذشـته ‪ 70‬درصـد در سـاعات اداری و ‪ 40‬درصـد در سـاعات‬ ‫غیـر اداری‪ ،‬مصـرف کننـد‪ ،‬گفـت‪« :‬تاکنـون بـه ‪ 14‬اداره کل اخطـار قطـع بـرق داده شـده و در‬ ‫هفته جاری درصورت عدم رعایت مدیریت مصرف ؛ برق این دستگاه ها قطع خواهد شد»‪.‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫ا گهی مناقصات عمومی یک مرحله ای‬ ‫شـرکت اب وفاضلاب اسـتان مازنـدران بـه شـماره ثبـت ‪ 1311‬و شناسـه ملـی ‪ 10760177808‬و کـد اقتصـادی ‪ 411341441316‬درنظـردارد مطابـق قانـون برگـزاری مناقصـات‪،‬‬ ‫پروژه هایی با اطالعات مشـروحه جدول ذیل را به شـرکت های واجد شـرایط وا گذار کند‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه‪ ،‬از دریافت اسـناد مناقصه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران‬ ‫تهـا‪ ،‬ا گاهـی از نتیجـه مناقصـات و عقـد قـرارداد‪ ،‬از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫و بازگشـایی پا ک ‬ ‫موضوع پروژه‬ ‫شماره فراخوان‬ ‫عمومی یک مرحله ای همراه با‬ ‫ارزیابی کیفی فشرده‬ ‫اتصال شبکه فاضالب خیابان‬ ‫امام رضا؟ع؟ و خیابان دخانیات‬ ‫با عبور از زیر ریل راه اهن شهر‬ ‫ساری‬ ‫‪2001005168000053‬‬ ‫مدت‬ ‫پروژه‬ ‫‪ 6‬ماه‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫‪10.937.927.694‬‬ ‫مبلغتضمین‬ ‫(ریال)‬ ‫‪547.000.000‬‬ ‫لوله گذاری‪ ،‬اصالح و بازسازی‬ ‫شبکه ها‪ ،‬ترمیم‪ ،‬بازسازی‪،‬‬ ‫رنگ امیزی مخازن هوایی‬ ‫روستاهایشهرستانقائم شهر‬ ‫‪2001005168000054‬‬ ‫‪ 9‬ماه‬ ‫‪16.626.002.928‬‬ ‫‪832.000.000‬‬ ‫احداث مخزن ‪ 500‬مترمکعبی اب‬ ‫روستای تا کام شهرستان ساری‬ ‫‪2001005168000055‬‬ ‫‪ 9‬ماه‬ ‫‪11.560.514.623‬‬ ‫‪579.000.000‬‬ ‫احداث مخزن ‪ 200‬مترمکعبی‪،‬‬ ‫اجرای خط انتقال و احداث‬ ‫اتاق سرچاه روستای سنار علیا‬ ‫شهرستانچالوس‬ ‫‪2001005168000056‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ماه‬ ‫‪16.297.776.631‬‬ ‫‪815.000.000‬‬ ‫حفر چاه اب شرب دهانه گشاد‬ ‫مجتمع ابرسانیدیوخانی‪-‬‬ ‫درازالت شهرستان تنکابن‬ ‫‪2001005168000057‬‬ ‫‪ 3‬ماه‬ ‫‪12.107.861.077‬‬ ‫‪606.000.000‬‬ ‫احداث خط انتقال اب‪ ،‬خط‬ ‫تخلیه‪ ،‬چاهک پمپاژ و ‪ ...‬روستای‬ ‫خشکرود‪ -‬چالسر (بخش مرکزی)‬ ‫شهرستانتنکابن‬ ‫‪2001005168000058‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ماه‬ ‫‪7.030.638.965‬‬ ‫‪352.000.000‬‬ ‫خط انتقال و محوطه سازی چاه‬ ‫عبداهلل ابادچمستان‬ ‫‪2001005168000059‬‬ ‫‪ 9‬ماه‬ ‫‪12.273.314.787‬‬ ‫‪614.000.000‬‬ ‫عمومی یک مرحله ای همراه با‬ ‫ارزیابی کیفی فشرده‬ ‫تامین اب شهرستان رامسر‬ ‫‪2001005168000060‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ماه‬ ‫‪32.234.421.626‬‬ ‫‪1.612.000.000‬‬ ‫عمومی یک مرحله ای همراه با‬ ‫ارزیابی کیفی فشرده‬ ‫ابرسانی روستاهای انصاری محله‬ ‫و قجرمحله امل‬ ‫‪2001005168000061‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ماه‬ ‫‪45.120.376.567‬‬ ‫‪2.257.000.000‬‬ ‫محل‬ ‫تامین‬ ‫اعتبار‬ ‫مهلت‬ ‫دریافت‬ ‫اسناد‬ ‫تا ساعت‬ ‫‪ 9‬مورخ‬ ‫‪1401/04/08‬‬ ‫تا ساعت ‪9‬‬ ‫صبح مورخ‬ ‫عمرانی ‪1401/04/08‬‬ ‫تا ساعت‬ ‫‪ 9‬مورخ‬ ‫‪1401/04/08‬‬ ‫مهلتثبت‬ ‫پیشنهاد‬ ‫در سامانه و‬ ‫تحویلپا کت‬ ‫“الف” به‬ ‫دبیرخانه‬ ‫تا ساعت‬ ‫‪ 9‬مورخ‬ ‫‪1401/04/22‬‬ ‫تا ساعت‬ ‫‪ 9‬مورخ‬ ‫‪1401/04/18‬‬ ‫تا ساعت‬ ‫‪ 9‬مورخ‬ ‫‪1401/04/22‬‬ ‫رتبه و رسته موردنیاز برای شرکت در مناقصات ابرسانی‪ :‬گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رسته اب از سازمان برنامه و بودجه‬ ‫رتبه و رسته مورد نیاز برای شرکت در مناقصه حفر چاه اب‪ :‬گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رسته کاوش های زمینی از سازمان برنامه و بودجه‬ ‫محل تحویل پا کت های "الف"‪ :‬ساری‪ ،‬بلوار ازادی‪ ،‬خیابان رفاه‪ ،‬دبیرخانه شرکت‪ ،‬کدپستی‪ -4814896564 :‬تلفن تماس‪01133356511-13 :‬‬ ‫پست الکترونیک‪ECESARI@ABFA-MAZANDARAN.ir :‬‬ ‫محل بازگشایی پا کت های مناقصات‪ :‬ساری‪ ،‬بلوار ازادی‪ ،‬خیابان رفاه‪ ،‬طبقه چهارم‪ ،‬سالن اجتماعات شرکت اب وفاضالب مازندران‬ ‫تلفن تماس سامانه پشتیبانی سامانه ستاد‪1456 :‬‬ ‫‪ -1‬مدت اعتبار پیشنهادها تا سه ماه پس از بازگشایی اسناد مناقصه بوده و این مدت برای یکبار قابل تمدید است‪.‬‬ ‫‪ -2‬سایراطالعات و جزئیات‪ ،‬در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫‪ -3‬حضور یک نماینده جهت شرکت در جلسه بازگشایی اسناد مناقصه با ارائه معرفی نامه معتبر ازاد است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/04/05 :‬‬ ‫م الف ‪526‬‬ ‫تاریخ‬ ‫بازگشایی‬ ‫ساعت‬ ‫‪ 9:30‬مورخ‬ ‫‪1401/04/22‬‬ ‫ساعت‬ ‫‪ 9:30‬مورخ‬ ‫‪1401/04/18‬‬ ‫ساعت‬ ‫‪ 9:30‬مورخ‬ ‫‪1401/04/22‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب وفاضالب استان مازندران‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2560

روزنامه سایه 2560

شماره : 2560
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه سایه 2559

روزنامه سایه 2559

شماره : 2559
تاریخ : 1401/05/11
روزنامه سایه 2558

روزنامه سایه 2558

شماره : 2558
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه سایه 2557

روزنامه سایه 2557

شماره : 2557
تاریخ : 1401/05/09
روزنامه سایه 2556

روزنامه سایه 2556

شماره : 2556
تاریخ : 1401/05/08
روزنامه سایه 2554

روزنامه سایه 2554

شماره : 2554
تاریخ : 1401/05/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!